Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik petak, 23. 9. 2011. Sarajevo Godina XVI Broj 5772

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

[TA JE MOTIV SELIMOVI]A DA [TITE NARKO-UBICE
Za{to niskotira`ni bilteni porodice Selimovi} u korist Turkovi}eve zlo~ina~ke organizacije horski vr{e pritisak na pravosu|e i medije koji objektivno izvje{tavaju o zlodjelima Reprezentacija: Safet Su{i} za ’Avaz’

OTKRIVAMO

(Ne)o~ekivana veza izme|u tajkuna i kartela

MORAMO BITI JO[ BOLJI
Slu~aj ’Vize’: Ozbiljne prijetnje iz Belgije

ada je ratni profiter Hilmo Selimovi} preko svog sina Mujice htio postati medijski magnat kupuju}i niskotira`ne biltene, svi

K

su s razlogom o~ekivali da }e mu to biti {tit protiv poni{tenja ratne plja~ke i privatizacije „Pivare“, koju je uradio uz pomo} Bakira Izetbegovi}a i SDA.

Niko nije o~ekivao da }e za{tita Selimovi}a prije}i na Turkovi}a i narko-ubice. „Avaz“ istra`uje {ta su motivi Selimovi}a da {tite Turkovi}evu mafija{ku grupu. 2. str.

PROTJERAT ]EMO SVE AZILANTE IZ BiH
Istra`ujemo: Zakulisne igre u BiH

KO POKU[AVA PROFITIRATI NA PALESTINI
Sarajevo: Nasilni{tvo u Op}oj bolnici

10 i 11. str.

20 i 21. strana

PI[TOLJEM NATJERAO LJEKARE DA MU PORODE @ENU

8 i 9. str. Hajriz Ali{an i Demir Me{i} iz Sarajeva preba~eni u Zenicu

65. strana

Na licu mjesta

(Foto: J. Had`i})

7. strana

Spektakularno hap{enje

Otkriveni osumnji~eni za ubistvo Admira Veli~anina

Ukratko

2
OTKRIVAMO Ne pada snijeg da pokrije brijeg...

Dnevni avaz, petak, 23. septembar/rujan 2011.

aktuelno

Dodik: Potpisivanje ugovora

Kongresi

Milorad Dodik u Moskvi
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik otputovao je ju~er u Moskvu, gdje }e na poziv partije Jedinstvene Rusije u~estvovati u internacionalnom dijelu kongresa te partije, javila je Fena. On je ju~er u izjavi novinarima u Banjoj Luci najavio je i potpisivanje sporazuma o saradnji SNSD-a i Jedinstvene Rusije, stranke premijera Vladimira Putina.

Dubnica

Pudari} posjetio crkvu
Potpredsjednik FBiH Svetozar Pudari} posjetio je ju~er srpsku pravoslavnu crkvu u Dubnici kod Kalesije, gdje se povodom slave za{titnika Crkve svete Ane i Joakima okupio ve}i broj vjernika, javila je Fena. U julu ove godine, crkva u Dubnici bila je meta vandala i tom prilikom je ukradeno Evan|elje, saop}eno je iz Kabineta potpredsjednika FBiH Pudari}a.

[ta je motiv Selimovi}a da {tite narko-ubice
Za{to niskotira`ni bilteni porodice Selimovi} u korist Turkovi}eve zlo~ina~ke organizacije horski vr{e pritisak na pravosu|e i medije koji objektivno izvje{tavaju o zlodjelima
Selimovi}i ispred mafije: Dio brojnih tekstova objavljenih ovih dana

SDA i Zuki}
[tite li Selimovi}i ~ovjeka koji ve} u optu`nici ima pet dokazanih le{eva i vi{e plja~ki i trgovinu drogom zbog toga {to su eventualno koristili usluge njegove organizacije ili, pak, staju u za{titu pojedinih visokih funkcinera SDA koji su Turkovi}u omogu}ili kontakte, odnopona{anje. Jesu li ogromne koli~ine ke{a od prodaje heroina kojim se truju na{a djeca eventualno oti{le za privatizaciju 120 bh. kompanija, jer otac i sin, milicioneri iz Kaljine, nisu imali za trik majice do rata? Selimovi}, ~iji je prvi milion moralno obilje`en smr}u Ferida Pa{ovi}a i misterioznim smrtima njegovih finansijskih stru~njaka, mo`da se boji instituta svjedoka pokajnika. Sin i njegov otac, privatizacijski monstrum koji je, dok je u Sarajevu liptala krv pod agresorskim granatama iz sigurnog dezerterstva radio s ratnim zlo~incem @eljkom Ra`natovi}em Arkanom ({to potvr|uju sudski spisi u Hagu) te tada{njim ratnim Karad`i}evim ministrom Mom~ilom Momom Mandi}em - kupovinom dva-tri sitna medija ne mogu postati ni intelektualci ni moralne osobe, ve} }e ostati u blatu za koje se mislilo da ima mnogo prljavog novca, ali ne i le{eva. sno dobivanje pojedinih lokacija, ostaje da se vidi. Tek znaju}i Selimovi}e i njihov interesni rukopis, ovakvo, u biti maloumno stajanje iza velike zlo~ina~ke organizacije i rastjerivanje ono malo ~italaca njihovih medija, koji se gnu{aju nad kvazinovinarstvom, sigurno ima debele razloge.

Okrugli sto

Reforma bh. bankarstva
Projekt Ameri~ke organizacije za me|unarodni razvoj (USAID) Partnerstvo za unapre|ivanje ekonomskih reformi (PARE) i Udru`enje banaka BiH najavili su okrugli sto koji }e pod nazivom „Reforme bh. bankarstva na putu ka Evropskoj uniji“ biti odr`an danas u Sarajevu, javila je Fena. Cilj skupa je prezentacija uloge komercijalnih banaka u implementaciji novog regulatornog okvira za bankarsku superviziju zasnovanog na riziku.

Hilmo Selimovi}: Pionir ratne plja~ke

Mujo Selimovi}: U odbrani monstruma

Bakir Izetbegovi}: Stvorio Selimovi}e

Kada je ratni profiter Hilmo Selimovi} preko svog sina Mujice htio postati medijski magnat kupuju}i niskotira`ne biltene, svi su s razlogom o~ekivali da }e mu to biti {tit protiv poni{tenja ratne plja~ke i privatizacije „Sarajevske pivare“, koju je uradio

uz pomo} Bakira Izetbegovi}a i SDA.

Boji se svjedoka
Niko, me|utim, nije o~ekivao da }e za{tita Muje Selimovi}a prije}i na narkoubice Zijada Turkovi}a i njegovu organizaciju.

Ve} danima Selimovi}evi mediji vr{e pritisak na pravosu|e i poku{avaju klasi~nog narko-ubicu, plja~ka{a novca s aerodroma i izvr{ioca drugih zlo~ina amnestirati od zatvorske kazne, pa se postavlja logi~no pitanje gdje se krije motiv za takvo Selimovi}evo

Turkovi} koristio blindirani „audi“ Alije Izetbegovi}a!
Sarajevski magazin „Bum“ u svom broju od 7. septembra objavio je znakovitu pri~u da je vo|a zlo~ina~ke organizacije Zijad Turkovi} kupio blindirani automobil prvog predsjednika Predsjedni{tva BiH rahmetli Alije Izetbegovi}a! Prema navodima tog magazina, Turkovi}evi egzekutori su, {to je potvr|eno i tokom istrage, prilikom pripreme zlo~ina, pa i pet monstruoznih ubistava, koristili upravo Izetbegovi}ev „audi“ s blindiranim staklima. Magazin postavlja pitanje kako je Turkovi} uop}e do{ao do predsjedni~kog vozila. - Zvani~no, nikakvog tendera u Predsjedni{tvu BiH nije bilo oko prodaje ovog

Turkovi}: Dobio podr{ku privatizacijske mafije

Promocija BiH

Zahvalnica Bajsaku
Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilovi} primio je ju~er u posjetu po~asnog konzula BiH u Turskoj i predsjednika Federacije udru`enja kulture BiH u Turskoj A. Kemala Bajsaka (Baysak), javila je Fena. Halilovi} je Bajsaku uru~io zahvalnicu za dugogodi{nju uspje{nu saradnju i nesebi~no anga`iranje u povezivanju bh. dijaspore i promoviranju kulture na{e zemlje.

Faksimil teksta iz magazina „Bum“: Turkovi} imao veze i u vrhu dr`ave

vozila. Bi}e zato jako interesantno kada Turkovi} progovori s kim je sura|ivao od ljudi iz vrha dr`ave i vode}ih stranaka u FBiH. A, zasigurno je imao „dilova“ i s odre|enim ljudima koji su danas na visokim fu-

nkcijama. Za o~ekivati je da }e otkriti i tajnu ko mu je i kako prodao Alijinog blindiranog „audija“, jer ga zasigurno nije dobio na osnovu ratnih zasluga u Prvoj dortmundskoj brigadi Armije BiH - pi{e „Bum“.

Protiv dr`ave
Zato je privatizacijska mafija, ~ija su personifikacija Hilmo i Mujo Selimovi}, ~iji radnici gladuju, tako direktno stala u za{titu narko-mafije i to je jedini logi~an odgovor. Otud je politi~ki stav SBB

BiH i Fahrudina Radon~i}a da }e mafija u BiH mirno i lagodno `ivjeti sve do poni{tenja ratne privatizacije, koja je korijen gangsterske organizacije u BiH, i ovog puta dobio na politi~koj i moralnoj snazi. To tajkuna koji je ve} du`an tri milijarde KM dodatno motivira da se bori protiv pravne dr`ave i onoga {to neminovno slijedi i Ziki Turkovi}u, ali i ratnim plja~ka{ima. Jer, zaista se postavlja logi~no pitanje za{to bi nekome u bilo kojoj zemlji svijeta ko sebe `eli predstaviti kao industrijalca trebalo da bez velikih motiva i poriva brani ni manje ni vi{e nego narko-kartel i vi{estrukog ubicu.
Istra`iva~ki tim „Dnevnog avaza“

aktuelno

Dnevni avaz, petak, 23. septembar/rujan 2011.

3

Komentar dana
Pi{e: Ru`dija AD@OVI] (ruzdija@avaz.ba)

@ELJEZNICE FBiH Ministar tra`i promjenu menad`erskog ugovora

Ni Bijedi} ne zna kolika je Osmanagi}eva pla}a
U slu~aju razrje{enja, direktor ne}e mo}i narednih {est ili 12 mjeseci primati pla}u kao do sada Slu~aj „Ba{i}“

D`ombi}eva samoobmana
Premijer RS Aleksandar D`ombi} pona{a se kao glavni akter pou~ne pri~e „Carevo novo ruho“. Uprkos te{koj ekonomskoj i socijalnoj situaciji u manjem bh. entitetu, naime, D`ombi} je u~esnike Investicione konferencije u Banjoj Luci poku{ao ubijediti da u RS teku med i mlijeko i da je taj dio BiH Bogom dan za investiranje. D`ombi} se usudio ustvrditi da je RS uspjela postati „dinami~niji i stabilniji dio bh. ekonomije“. On ne obmanjuje samo sebe nego i investitore, koji, ruku na srce, ne}e povjerovati u njegovu pri~u, jer su ~injenice neumoljive. Nije li prva jesenja sjednica Narodne skup{tine RS rezultirala usvajanjem odluke Vlade RS o novom zadu`ivanju koje iznosi vi{e od 620 miliona eura? Nije li ministar finansija RS Zoran Tegeltija najavio da }e RS brisati limit za zadu`ivanje, {to zna~i otvaranje prostora i za nova zadu`enja? Uostalom, ~injenicu da je car go potrudila se objelodaniti opozicija. O~igledno je u pravu poslanik SDP-a u Narodnoj skup{tini RS Slobodan Popovi}

Privatizacija neuspje{na, tajkuni sve opusto{ili, radnici prepu{teni ulici
kada ka`e da Vlada RS (~itaj: D`ombi}) ne zna planirati ni na rok od deset dana. Ako D`ombi} zaista vjeruje u ono {to je kazao investitorima, istina o manjem bh. entitetu vratit }e mu se kao bumerang - `estoko, bespo{tedno i po njegovu karijeru kobno. Jer, dok on hvali svog konja, fitilj nezadovoljstva gra|ana u RS sve je kra}i. D`ombi}ev tim sada `eli novim zadu`enjima krpiti sve ve}e rupe u bud`etu, a sutra }e, po{to je najavljeno brisanje limita za uzimanje tu|ih para, zagaziti u nova zadu`enja kako bi vra}ao stara. I tako ukrug, iz ~ega je te{ko iza}i. Privreda na koljenima, nezaposlenost ogromna, privatizacija neuspje{na, tajkuni sve opusto{ili, radnici prepu{teni ulici. To su nepobitne ~injenice koje demantiraju D`ombi}evu „historijsku“ da je RS „uspjela postati dinami~niji i stabilniji dio bh. ekonomije“. No, {to imamo od istine kada }e gra|ani cijele BiH, dakle i FBiH, posredno ili neposredno, platiti obmane Vlade RS i premijera D`ombi}a, cara u novom ruhu.

Federalni ministar prometa i komunikacija Enver Bijedi} potvrdio je ju~er za „Dnevni avaz“ da je dao saglasnost na izmjene menad`erskog ugovora koji je napravljen jo{ u mandatu biv{eg saziva Vlade FBiH, a kojim je osim visoke pla}e generalnom direktoru „@eljeznica FBiH“ (@FBiH) Ned`adu Osmanagi}u dat i niz drugih beneficija. - Instrukciju o promjenama menad`erskog ugovora poslali smo u @FBiH s primjedbama na njegov dosada{nji tekst. U ~lanu koji je precizirao da generalni direktor u slu~aju raskida ugovora i pod uvjetom da nema zasnovan novi radni odnos, ima pravo na direktorsku neto pla}u jo{ {est mjeseci, a ako ima 30 godina sta`a, i 12 mjeseci po prestanku rada na mjestu generalnog direktora. Tu odredbu smo promijenili i rekli da na tu naknadu generalni direktor nema pravo ako bude razrije{en funkcije - izjavio je Bijedi}. On je potvrdio da je ovo u~injeno upravo kako bi se preduprijedili budu}i slu~ajevi eventualnih tu`bi kakvu je nedavno podnio biv{i direktor „BH Po{ta“ Mensud Ba{i}. Kao {to je na{ list pisao, Ba{i} je Vladu natjerao na su-

Bijedi}: Poslao instrukciju

Osmanagi}: Visoka primanja

dsku nagodbu kojom }e mu biti priznata mnoga prava, od isplate razlike pla}a do davanja savjetni~ke pozicije pri kabinetu novog prvog ~ovjeka „BH Po{te“. Ba{i} je, tako|er, imao menad`erski ugovor koji mu je garantirao brojne beneficije u slu~aju odlaska s du`nosti, tako da je Vlada morala pristati na nagodbu kako ne bi do{la u situaciju da joj sud nalo`i da Ba{i}a vrati za direktora. Bijedi} ju~er nije imao informaciju o tome kolika je

Nik{i} jo{ ~eka podatke
Kako doznajemo, federalni premijer Nermin Nik{i}, koji je ranije najavljivao da }e ukinuti sve menad`erske ugovore u javnim preduze}ima Federacije, jo{ nije dobio podatke od dr`avnih kompanija o tome ko od direktora i kakve ugovore ima. Isto je i s Nik{i}evom iniciOsmanagi}eva pla}a, ali odranije se u javnosti spominjala cifra od oko 5.000 KM. Osmanagi} je, pak, nedavno jativom koja je prije desetak dana preto~ena u odluku Vlade, a kojom je od svih javnih preduze}a i ustanova zatra`eno da dostave informaciju o zapo{ljavanjima kadrova, odnosno prijemu uposlenika u radni odnos bez objavljivanja javnog konkursa. ustvrdio da „Uprava @FBiH ima sramotno niske pla}e, u prosjeku od oko 4.000 M. KUKAN KM“!?

Brojne beneficije

www.dnevniavaz.ba

Borci ogor~eni zbog procesa
Odluka }e biti izre~ena u roku od osam dana
kompletne bora~ke populacije u FBiH koja je demonstracijama `eljela ukazati na svoj te`ak polo`aj. U zavr{nim rije~ima Ra|o, Gani}, Tucak i Kari} jo{ jednom su ponovili kako se ne osje}aju krivim za ono {to im se stavlja na teret. - Cilj je ustvari bio da se otupi o{trica nevladinog sektora koji predstavlja bora~ku populaciju i time ih baci na jo{ ve}u marginu de{avanja. Posljednje godine prakti~no se ni{ta ne de{ava u tom sektoru. Na`alost, oni nas i kroz Ustav tretiraju kao socijalnu kategoriju i na

Okon~ano su|enje u Sarajevu

Rudari opravdano tra`e bolji status u „Elektroprivredi BiH“
Pitanje: Podr`avate li najavljene proteste rudara iz FBiH i njihov zahtjev za bolji status u okviru koncerna „Elektroprivrede BiH“?

NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

Na Op}inskom sudu u Sarajevu pred sutkinjom Jasminom Aliba{i} ju~er je okon~ano su|enje za nerede na pro{logodi{njim bora~kim protestima ispred zgrade Vlade Federacije BiH. Ro~i{tu su prisustvovali tada{nji predsjednici temeljnih bora~kih organizacija Munir Kari}, D`evad Ra|o, Huso Tucak i Izet Gani} s advokatima Asimom Crnali}em i Adilom Lozom. Sudski postupak je pokrenut nakon aprilskih protesta i izazvao je ogor~enje

A) DA B) NE C) Ne znam

78,26% 13,04% 8,70%

C B A

Prava boraca

Tucak, Gani}, Rad`o i Kari} s advokatima

(Foto: I.[ebalj)

Veliko poni`enje
- Ovo ro~i{te je bilo najlak{e do sada jer se sve, kona~no, zavr{ilo. Trinaesti put dolazim na su|enje. Cijeli ovaj period za mene je bio jedno veliko poni`enje. O~ekujem korektnu presudu i ne osje}am se krivim - ka`e Munir Kari}.

ovaj na~in su uspjeli dodatno oslabiti rad i borbu za osnovna prava boraca - kazao nam je Ra|o po izlasku iz sudnice. Presuda }e biti izre~ena u roku od osam dana i ona }e biti dostavljena braniocima te optu`enima na njihove

Korektna sutkinja

ku}ne adrese. Kada je proces po~eo, borci su bili ogor~eni. - Sada sam vi{e nego zadovoljan vo|enjem postupka jer se radi o sutkinji koja je bila korektna i uva`avala je samo ~injenice i zakon. O~ekujem da }e pravosu|e donijeti pravednu presudu kojom }emo biti oslobo|eni - istakao E. Ha. je Ra|o.

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 231.142 posjetioca.

4

Dnevni avaz, petak, 23. septembar/rujan 2011.

aktuelno

NAJAVE Uo~i sastanka predsjednika stranaka u Br~kom

Sa sjednice: Bez saglasnosti o dokumentu

Poslanici u Predstavni~kom domu Parlamentarne skup{tine BiH nakon `estoke rasprave na ju~era{njoj sjednici nisu prihvatili izvje{taj Ustavnopravne komisije, koja je dala negativno mi{ljenje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o li~noj karti dr`avljana BiH. Izvje{taj je vra}en Komisiji na razmatranje. Izmjene, naime, predvi|aju da se u novu li~nu kartu ugra|uju isti oni biometrijski podaci koji su ugra|eni u putne isprave. Novina bi bila uvo|enje elektronskog potpisa, o ~ijem bi se stavljanju na li~nu

Lagumd`ija: Dodik nije jedini problem Bez dogovora o }irilici
(Foto: B. Nizi})

@estoka rasprava u Parlamentu BiH

Nije sve do SDP-a, a ima onih koji su ve}i problem od SNSD-a, ka`e Lagumd`ija Sastanak 26. septembra u Br~kom
vet mjeseci. Smatra da na osnovu izbornih rezultata SDP ne mo`e biti zaobi|en u tome da igra klju~nu ulogu. To podrazumijeva ili da imenuju predsjedavaju}eg Vije}a ministara (VM) ili klju~nog ministra te da im pripadne odgovaraju}i broj ministarskih mjesta u skladu s izbornim rezultatima, uva`avaju}i etni~ku strukturu i Ustav BiH. - Ako ^ovi}, koji sam sa sobom ima tri zastupnika, tra`i da ima predsjedavaju}eg i ukupno tri ~lana, ako Dodik sma-

kartu gra|ani dobrovoljno izja{njavali. No, poslanici iz RS glasali su protiv predlo`enog zakona i na Komisiji i na sjednici, jer nisu usvojeni njihovi amandmani, a jedan od njih ticao se da podaci mogu biti umjesto isklju~ivo latinicom napisani i }irilicom. Predstavni~ki dom imenovao je ~lanove Centralne izborne komisije iz reda bo{nja~kog i srpskog naroda nakon {to je Suadu Arnautovi}u i Branku Petri}u istekao mandat. Bez glasova protiv, povjeren je novi mandat ArnauF. K. tovi}u i Petri}u.

Iako najavljen kao posljednji poku{aj da se formira dr`avna vlast, susret predsjednika {est politi~kih stranaka, koji }e biti odr`an u ponedjeljak, 26. septembra, u Br~kom, prema svemu sude}i, do`ivjet }e istu sudbinu kao i svi prethodni - bez dogovora. Predsjednik SDP-a Zlatko Lagumd`ija kazao je ju~er da nije sve do SDP-a nego do pojedinih u~esnika koji se nisu pomakli ve} deset mjeseci. On ka`e da nema razlike u izjavama njegovih kolega otprije tri, {est ili de-

Spec
Predstavnici vlasti, tu`ila{tava i `rtve na konferenciji „Procesuiranje ratnih zlo~ina u BiH - koliko imamo vremena?“ ocijenili su da su napravljeni odre|eni pomaci u procesuiranju predmeta ratnih zlo~ina u BiH, ali da `rtve koje svjedo~e u ovim predmetima jo{ nemaju adekvatnu pomo}. @rtve su istakle da su, iako se procesuiranje odgovornih za ratne zlo~ine u BiH odu`ilo, primijetna pobolj{anja u radu pravosudnih institucija.

Ljubi}: Problem je u principu
Predsjednik HDZ-a 1990 Bo`o Ljubi} umjereni je optimista pred sastanak ~elnika {est stranaka. Govore}i o formiranju Vije}a ministara BiH, on je istakao da nije problem u broju ministarstava nego u principu, a to je da legitimni predstavnici tri konstitutivna naroda trebaju kandidirati osobe na mjesta predvi|ena za predstavnike tih naroda.

Lagumd`ija: Ako SDA smatra da mo`e bez nas...

(Foto: B. Nizi})

tra da treba imati ~etiri ministra, pa zar, zaista, o~ekujete da SDP i stranke platforme pristanu na njihovu ponudu koja podrazumijeva zanemarljivu ulogu u VM? Ne radi se o broju ministara. Ako tamo ne}emo mo}i ni{ta uraditi, onda je bolje da tamo i ne budemo. Ako

SDA smatra da mo`e bez nas... - ka`e Lagumd`ija. Tako|er, Lagumd`ija je, kako prenosi Srna, rekao da u pregovorima o formiranju vlasti na nivou BiH ima onih „koji su ve}i problem od SNSD-a“, ali nije `elio kazati o kome je rije~. F. KARALI]

[ta }e biti sa 96 miliona eura

ME\UNARODNI SIMPOZIJ
Kori{tenje bespovratnih sredstava EU u BiH sa posebnim osvrtom na aspekte ekologije i komunalnih djelatnosti

Hotel Neum, 29. i 30. septembra!
Simpozij koji }e povezati sve klju~ne interesne aktere, eksperte i kompanije zainteresovane za razvoj kori{tenjem bespovratnih sredstava Evropske unije i Svjetske banke Po prvi put, na Simpoziju fokusiranom na kori{tenje bespovratnih sredstava, koji se nalazi na listi svjetskih de{avanja, mo`ete da sagledate trenutnu poziciju BiH, trenutne finansijske mogu}nosti i steknete najbolji uvid u prakti~ne primjere kako iskoristiti raspolo`ive finansijske mogu}nosti. Ciljana publika Simpozija: - Vladine i nevladine institucije - Na~elnici op}ina i pomo}nici na~elnika - Generalni direktori i izvr{ni direktori preduze}a - Ostala lica zainteresovana za kori{tenje bespovratnih sredstava U~esnici simpozija }e biti predstavnici dr`avne vlasti BiH, Delegacije Evropske unije u BiH, Direkcije za evropske integracije, Svjetske banke, Ekonomskog fakulteta Sarajevo, Vanjskotrgovinske komore BiH, te istaknuti predava~i iz Slovenije.

Komesar za pro{irenje Evropske unije [tefan File (Fule) mogao bi ve} danas donijeti odluku o preusmjeravanju 96 miliona eura iz IPA fondova za BiH u vi{enamjenski fond za zapadni Balkan, jer je postalo jasno da doma}i lideri nisu postigli nikakav konkretan dogovor. Na~elni sporazum koji su, kako su saop}ili prije dva dana, postigli predsjednici SNSD-a i SDP-a Milorad Dodik i Zlatko Lagumd`ija Briselu nije dovoljan i tra`i se konkretan dogovor o svim projektima. Lagumd`ija je ju~er uputio vrlo o{tre rije~i Briselu, optu`iv{i evropsku administraciju za probleme s kori{tenjem fondova. Kazao je da ga „brine sporost Brisela kada je rije~ o odobravanju sredstava

Kritike ’sporosti Brisela’

Brisel tra`i konkretan dogovor

za projekte IPA fondova“. - Ako im po{aljemo veoma jasnu poruku da smo se skoro dogovorili, a na to dobijemo odgovor iz Brisela „mo`e ovako ili nikako“, a to nije onako kako smo se mi dogovorili, onda imamo problem. Nekad mi izgleda da se neko u Briselu prepao da

bismo se mi mogli dogovoriti. Izgleda da im je lak{e kada se mi ni{ta ne dogovorimo - rekao je Lagumd`ija. Prema njegovom mi{ljenju, ukoliko bude postignut dogovor u BiH i „ako Brisel poka`e razum“, ne}e biti problema u vezi s dobivanjem svih 96 miliona eura. G. M.

Radon~i} primio ambasadora Kejsija
Predsjednik Saveza za bolju budu}nost BiH Fahrudin Radon~i} ju~er je u Sarajevu primio novoimenovanog britanskog ambasadora u BiH Najd`ela Kejsija (Nigel Casey). Sastanku je prisustvovao i izvr{ni sekretar SBB BiH za me|unarodne odnose Fuad ^ibuk~i}, javila je Fena. Tokom nastupne posjete ambasadora Kejsija, izme|u

BiH trebaju investicije zapadnih zemalja
ostalog, zanimalo je i kakav je stav SBB BiH kada je rije~ o formiranju dr`avne vlasti. Radon~i} je naglasio da je Savez apsolutni lider opozicije te da dosljedno slijedi put da bude dio rje{enja, a ne problema u Bosni i Hercegovini. Tako|er, predsjednik SBB BiH, govore}i o ekonomskoj situaciji u na{oj zemlji, istakao je potrebu pri-

Informacije: Tel: +387 61 712 001 E-mail: info@brilijant.eu www.brilijant.eu

liva {to ve}eg broja stranih investicija u BiH, prije svega zapadnih zemalja, uklju~uju}i i Veliku Britaniju. Nagla{ena je va`nost i potreba otvaranja velikih javnih radova te potcrtano da za godinu vladaju}a struktura nije povukla nijedan potez u tom pravcu, o ~emu svjedo~i sve dublja ekonomska kriza u zemlji.

FCA@E

Dnevni avaz, petak, 23. septembar/rujan 2011.

# 
A A IHAJ= F=žK I =BEA

INTERVJU Fahrudin Radončić, predsjednik Saveza za bolju budućnost BiH 

A žAE JAHAJ ,@E= E ČLEć=
Sigurno nećemo pristati da budemo u državnoj vlasti BiH s evropskog dna i iz bijede mogu izvući samo novi ekonomski i politički koncepti Evropsko dno

Razgovarali: Dario NOVALI] i Saša RUKAVINA Predsjednik Saveza za bolju budućnost BiH i utemeljitelj “Avaza” Fahrudin Radončić u velikom intervjuu za magazin “Start” komentirao je aktuelne političke i društvene događaje. U vrlo otvorenom razgovoru, čije dijelove prenosimo, lider bh. opozicije pojašnjava zašto je naša država došla u skoro bezizlaznu situaciju i ko je odgovoran za to. Bez ustezanja komentira poteze aktuelne vlasti i osvrće se na žalosnu historijsku nepotističku reprizu u vlasti Federacije BiH. Također, govori i o prilikama u Islamskoj zajednici, reisu-l-ulemi dr. Mustafi ef. Ceriću te o politikama SDP-a i SDA. - Mi smo od početka tvrdili da ovi izborni pobjednici neće moći da izvedu zemlju iz krize, da se obračunaju s državnom mafijom, da donesu zakon o lustraciji, da donesu razvoj i zapošljavanje. Činjenica da oni već godinu dana nisu u stanju da naprave državnu vlast, nažalost, potvrđuje da su sve naše ocjene bile tačne - kazao je Radončić za “Start”.

- Vjerujte, ja ću tražiti istragu ko je naručivao tekstove o meni i drugim ljudima. I na vašoj naslovnoj strani (misli se na “Start”) ja sam objavljen zajedno s gospodinom Bakirom Izetbegovićem, reisom Cerićem, kao vođe bošnjačke mafije. Šta sad kad je vođa uhapšen? Ko je vama davao te ulazne informacije i time ste nesvjesno participirali u skretanju pažnje pravne države na potpuno pogrešne osobe dok je tamo lila krv, čupala su se djeca ženama iz stomaka, ubijala su se naša djeca sa 150 kilograma droge? Znači, priča o Turkoviću je malo kompleksnija. vođa i Islamsku zajednicu da vodi na način kako je to predviđeno pravilnikom Islamske zajednice, zakonima ove zemlje i navikama ove zemlje. Koliko i Vi i SBB Mustafu Cerića poistovjećujete s Islamskom zajednicom? - Tu su se pravile različite mistifikacije, vjerujte nepotrebne. Da li ste Vi za ideju da mjesto reisa bude reizborno ili da ovaj sadašnji reis ostane to doživotno? - To je stvar koju treba da uradi i razjasni Sabor IZ. A konkretno, Vi intimno? - Tjerate me da se izjašnjavam o stvarima koje, da budem iskren, čak ne poznajem dovoljno. Mnogi ljudi misle da sam ja reisu vrlo blizak u političkom ili medijskom smislu, zato što smo mi dozvoljavali da IZ sva svoja stajališta saopćava u medijima kako to radi papa ili bilo koji kardinal. Meni je on u nekom ljudskom smislu jako simpatičan i drag, a da li IZ treba novog reisa, tu se dotičemo strateškog pitanja da li ona treba unutrašnju reformu ili ne. Neka oni procijene šta im je pametnije raditi, oni su izabrani u Sabor, imaju izborni legitimitet. Šta god da kažem, može se tretirati kao neka vrsta političkog pritiska, a to zaista ne bih da radim. Kako Vaš “Avaz” ekonomski stoji? - Polugodišnja dobit “Avaz-Roto Pressa” je više od 3,7 miliona KM. Naša druga kompanija “Avaz” posluje rentabilno. Objekt u Tuzli od 32.000 kvadrata smo već izvukli u beton, od 110 tu predviđenih stanova, već u pretplati smo prodali 81, “Robot Komercu” smo unaprijed prodali 5.000 kvadrata za tržni centar. Ta investicija je vrlo stabilna i u ovom trenutku “Avaz” kao grupacija nema ni najmanjih ekonomskih problema.

Radončić: Bojim se da će i naredne tri godine biti izgubljene 

Šta su uslovi SBB da uđe u vlast? - Sada ti uslovi objektiv- 

Vi ste još uvijek pojedinačno najveći domaći donator za izgradnju sjedišta Rijaseta. - Pa, to je potvrda da se uvaženi reisu-l-ulema i ja ne slažemo po nekim stvarima. Vi znate da je ideja izgradnje upravne zgrade Rijaseta potekla od nas nekoliko domaćih biznismena. Ja sam dao oko 800.000 KM za izgradnju te zgrade. Tada zaista niko od nas nije imao u glavi opciju da će se ta zgrada preimenovati u “Vakuf Muamera Gadafija”. Zašto bi Fahro Radončić dao 800.000 da bi se nešto zvalo Muamer Gadafi? Logično je da su 

EI= @= & @= >E IA AšJ L= F >E A @EJ=JHK

to novci koje smo mi uzeli od naših porodica, od naših ljudi, mogli smo ljudima kupiti stanove, mogli smo reinvestirati, mogli to potrošiti kao dividendu... I zašto bismo tako pošten novac davali za nešto što se zove po bilo kojem diktatoru? Ne treba velika politička mudrost da shvatite da neko ko je 40 godina na vlasti ne može biti demokrata. Mislim da je bolje bilo da je izgradnja upravne zgrade Rijaseta ostala kao domaći zadatak nas biznismena i mislim da bi to bilo davno završeno.

no ne postoje. Da smo participirali na kantonalnom ili federalnom nivou gdje možete da gradite autoputeve, da zapošljavate, gdje imate ekonomske poluge, normalno bi bilo da budemo u državnoj vlasti. Ali, da budemo ikebane u državnoj vlasti, a da ništa ne možemo uraditi za svoju zemlju i svoj narod na federalnom i kantonalnom nivou gdje je najviše novaca, sigurno pristati nećemo. SDP je najavio da će odustati od državne vlasti ako pregovori ne uspiju. U tom slučaju, ako vi i SBiH ne promijenite stavove, državna vlast se neće moći formirati. Znači li to četiri godine ovog stanja? - Bošnjaci, a SDP je ipak dobio najviše bošnjačkih glasova, obavezni su da participiraju u državnoj vlasti. Ukoliko SDP ne bude želio da pravi državnu vlast, to je njegova odgovornost. Mi im nećemo pomagati. Zašto bih ja ulazio u državnu vlast gdje

bih sve gluposti, separatizam i uvrede Milorada Dodika ili sve nejasnoće oko trećeg entiteta gospodina Čovića, preuzimao kao njihov koalicioni partner? Nije mi ni na kraj pameti to da radim. Koliko su u ovim uslovima i s ovim vremenom koje je ostalo do narednih izbora realna bilo kakva poboljšanja? - Mi smo govorili da BiH sa evropskog dna i iz ovakve ekonomske bijede mogu izvući samo novi politički koncepti. Nisu SBB i Fahro Radončić alternativa SDP-u ili SDA, mi smo alternativa stanju koje je nastalo u zadnjih 15 godina u BiH. Naš program je bio razvojni masovni javni radovi, zapošljavanje i pokretanje ekonomskog točka. I imali smo sve uslove za to. Godinu dana federalne i kantonalnih vlasti, da ne govorim o državnoj koje nema, pokazala je da ova koalicija apsolutno nema ekonomsku viziju kako da zemlju izvede iz

krize i bojim se da će i naredne tri godine biti izgubljene za narod i državu.

Nepotistički klanovi 
Da, ali situacija je takva kakva jeste. Šta iz ugla SBB treba uraditi da se stvar popravi? - Pogledajte šta se radi na federalnom nivou. Imate nepotizam - braća, sestre, rođaci, muževi... prave se nepotistički klanovi kao u najgore vrijeme komunizma kada su narodom vladale pojedine porodice. Mislim da u tom smislu imamo žalosnu historijsku reprizu i vjerujem da će ta udarna kapisla u javnosti vrlo lako izbiti na socijalnom nivou. Neće građani moći da trpe dalji pad standarda, sirotinju i bijedu. Ali, o tome računa treba da vodi vlast. Gdje je, u Vašoj ličnoj i stranačkoj političkoj vizuri, mjesto reisa Mustafe Cerića? - Njegovo mjesto je tamo gdje je to i regulisano. Na čelu Rijaseta Islamske zajednice. Da bude naš vjerski

[ta drugi pi{u

$

Dnevni avaz, petak, 23. septembar/rujan 2011. 

=E

FENOMENI Preko noći presušilo izvorište Zeleni vir

”Hermitage”: Tri miliona umjetničkih djela 

= ’0AHEJ=CA’ & EE= AKH=
Ruska vlada odobrit će 12 milijardi rubalja (280 miliona eura) za renoviranje muzeja “Hermitage” u Sankt Peterburgu, koji će 2014. godine proslaviti 250 godina postojanja. U muzeju “Hermitage”, koji je 1764. godine osnovala ruska carica Katrina II, nalazi se više od tri miliona umjetničkih djela.

Renoviranje muzeja

Olovljane koji se snabdijevaju vodom s izvorišta Zeleni vir jučer ujutro je iznenadio nagli nestanak vode. No, još veće iznenađenje doživjeli su uposlenici Javnog komunalnog preduzeća “Bioštica” kada su stigli na izvorište.

*A L@A IJ= " L==
Slično se već desilo 1983. i 1994. godine 

=E FJHAIE
Prema kazivanju i drugih ljudi, ovaj fenomen zabilježen je ujesen 1994., ali nestanak vode nije dugo trajao. - Postoji mogućnost da se u utrobi zemlje dešavaju manji potresi koji uzrokuju promjenu toka vode. Imajući u vidu da je za nama bio dug sušni period, ovaj fenomen možemo povezati i s tim - kazao je geolog Avdo Degirimendžić.

Veliki kapacitet
Na izvorištu, naime, koje je inače velikog kapaciteta, nije bilo ni kapi vode. Kako su nam kazali u komunalnom preduzeću, kapacitet ovog izvorišta u najsušnijem periodu je stotinu litara

ŽA= I @LEA =JAHE?A H@E= >E=?A
Andrea Barbosa s Floride rodila je blizance - svakog iz po jedne od svoje dvije maternice. Andrea i njen muž Migel Barbosa (Miguel) začeli su blizance prirodnim putem, bez pomoći reproduktivne medicine. Nejtan (Nathan) i njegova sestra Barbosa rođeni su 15. septembra. Šanse za takvu trudnoću su 1:5.000.000, jer dva jajašca moraju biti oplođena u isto vrijeme u svakoj maternici. Stanje Andree Barbose medicinski se zove uterus didelfis (dupla maternica). Prošle godine je žena iz američke države Juta, koja, ta-

Fenomen u SAD

Voda nestala iz izvora

u sekundi, što dovoljno govori da nije riječ o pukom presušivanju, nego o misterioznom nestanku vode.

Nestanak vode
Avdibašić: Misteriozni nestanak

- Radim skoro 40 godina. Sjećam se da se ovakvo nešto desilo davne 1983. Tada se

voda ponovo počela pojavljivati tokom 24 sata. Ovo je zaista zanimljivo, jer se dotok vode nije smanjivao ni u vrijeme sušnog perioda koje je iza nas - kaže Asim Avdibašić, dugodišnji radnik “Bioštice”. Nakon nestanka vode,

oko 4.000 Olovljana pitkom tečnošću snabdijevalo se na razne načine. Do zaključenja ovog broja, nadležni u Općini i “Bioštici”, kao i građani, nisu imali objašnjenje, već samo nadu da će se voda, kao i prethodna dva puta, ponovo pojaviti. S. Mi.

Blizanci začeti u isto vrijeme

kođer, ima dvije maternice, rodile dvije bebe začete u različito vrijeme.

*EA@Eć F@Hž= H=@ *10)=
Prošle godine evidentirano 725.110 poziva
Ministar prometa i komunikacija Federacije BiH Enver Bijedić najavio je podršku Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK) projektu videonadzora raskrsnica u Federacije BiH i obećao aktivnije učešće u ovom projektu. Tokom sastanka ministra Bijedića s delegacijom BIHAMK-a, razgovarano je o obavezi preventivnih i edukativnih aktivnosti te transparentnog trošenja novca koji se realizira putem Direkcije cesta FBiH, a namijenjen je pomoći na cesti građanima Bosne i Hercegovine. Predstavnici BIHAMK-a informirali su ministra da je samo prošle godine evidentirano 725.110 poziva na broj 1282, a da je BIHAMK, u skladu sa svojim obavezama pomoći na cesti, obavio više od 30.000 intervencija.

Najavljeno aktivnije učešće Ministarstva

Čovjek od riječi 

>C CHAšA FA šAšEH
Politički komentator TV2 Henrik Kvortrup pojeo je u emisiji uživo svoj stari slamnati šešir. Naime, početkom 2010. godine obećao je da će to učiniti ako Liberalni savez uspije ući u parlament. Tada je ta stranka, prema istraživanjima, imala nula posto po-

drške birača. Ali, Liberalni savez je ipak na izborima osvojio pet posto glasova i s devetero poslanika ušao u parlament. Kuhar koji radi u televizijskom kuharskom šouu na TV2 kuhao je šešir 12 sati, uz mnoge začine i dodatke. Poslije tolike pripreme dekorativno ga je servirao, a komentator je pojeo dobar komad.

Bijedić (desno) s delegacijom BIHAMK-a

Bosanka Mirela Kahrimanović doktorirala u Utrehtu
Zvorničanka u Holandiju došla sa 11 godina
Utrehtu odbranila doktorski rad iz psihologije o temi “Haptičke percepcije - percepcije putem dodira”. - U Holandiju sam došla kao izbjeglica sa 11 godina. U jednom malom selu u holandskoj provinciji Zeland završila sam posljednja dva

PORTAL-komentar dana www.dnevniavaz.ba

Šokantno upozorenje iz Brisela: Ugrožen bezvizni režim za bh. građane
- Šta naše političare na vlasti briga što će nama biti uvedene vize, oni imaju diplomatske pasoše, a njihova djeca imaju državljanstva od nekih zemalja za koje ne trebaju vize! I šta su oni uradili za ovaj napaćeni narod, osim štosusvepopljačkali? (muriz murizovic) 

@ E>ACE?A @ @JH= =K=
razreda osnovne škole, a nakon toga pohađala šest godina srednju školu. Tada sam se zainteresirala za studij psihologije na Univerzitetu u Utrehtu i ovim doktoratom privela ga uspješno kraju - govori Kahrimanović. A. HUSEJNOVIĆ
Kahrimanović prilikom odbrane doktorske disertacije

Bosanskohercegovačka zajednica u Holandiji od prije nekoliko dana bogatija je za još jednog doktora nauka. U akademsku zajednicu stare kraljevine najvišom titulom upisala se Zvorničanka Mirela Kahrimanović, koja je na Univerzitetu u

mozaik

Dnevni avaz, petak, 23. septembar/rujan 2011.

7

[ta ka`u poznati
Robert Mandel

SKANDALOZNO Nasilni{tvo u Op}oj bolnici u Sarajevu

Pi{toljem tjerao ljekare da mu porode `enu!
Osoblju prijetio „magnumom“ i rekao da }e za sat vremena do}i i ako ne bude poro|ena carskim rezom, da }e pobiti osoblje Nasilnik pobjegao Majka i beba dobro se osje}aju
Medicinska ekipa koja je ju~er ujutro bila de`urna na Ginekolo{koj klinici Op}e bolnice „Prim. dr. Abdulah „ Naka{ u Sarajevu pro`ivjela je pravi horor koji je priredio suprug jedne od porodilja. On je uz prijetnju pi{toljem i govore}i da }e ih odrobijati, ljekare natjerao da njegovu `enu porode carskim rezom. Iako su bili pod strahovitim pritiskom, ljekari su uspje{no obavili operaciju, tako da se i majka i beba dobro osje}aju, dok je nasilni suprug pobjegao.

Potkopavanje finansijske discipline euru, ve} u prekomjernoj - Nije problem u
potro{nji pojedinih zemalja eurozone i ~injenici da njihovi prihodi vi{e nisu mogli finansirati sve ve}e rashode. Ono za {ta kriMandel: vim jedinstvenu monetarnu evropsku valutu Prekomjerna jeste potkopavanje finansijske discipline. potro{nja Gr~ka se zadu`ivala emitiranjem euroobveznica i tako je, prakti~no, do{lo do ovakvog zaga|enja.
(Nobelovac za „Politiku“)

Du{an Savi}

Miljani} je davao {ansu ’la`nim’ {picevima
- Zabilje`io sam relativno mali broj reprezentativnih nastupa jer u moje vrijeme je bilo mnogo kvalitetnih igra~a na poziciji napaSavi}: Igra da~a, a kada sam ja bio u formi, neko je ve} bio standardni reprezentativac. Tada je Miljan bez centarfora Miljani} poku{avao preferirati igru bez klasi~nog centarfora i sve to obja{njava za{to ni ja ni drugi centarfori nismo dobivali {ansu. U prednosti su bili „la`ni“ {picevi.
(Nekada{nji as Crvene zvezde za „Avazov Sport“)

U~estali napadi
Prema saznanjima na{eg lista, u posljednjih 30 dana na Ginekologiji u Op}oj bolnici napadnuta su jo{ dva ljekara. Napadi su bili bla`i od onoga koji se ju~er desio, ali su ipak kod ljekara izazvali stres. aju pa ka`u da je to zbog nervoze, ali to je ozbiljan problem koji ima utjecaja na rad ljudi. Ako oni rade pod stresom, onda }e i posao imati odre|eni rizik. Kako se za{titi od toga? Kao menad`er, nemam tehni~kih niti fizi~kih mogu}nosti da ta rizi~na mjesta

Aleks de la Iglesije

Volim mijenjati stvari
Iglesije: Sna`ne li~nosti

Postavio ultimatum
Kako „Dnevni avaz“ saznaje, incident se desio u ~etvrtak oko dva sata. Porodilja koja je do{la s mu`em, prema preporuci ljekara koji su joj vodili trudno}u, trebala se poroditi prirodnim putem. - Stanje porodilje se pratilo. Sve je bilo uredno. Da je
(Foto: F. Fo~o)

- Dok gledate holivudske komedije, znate unaprijed {ta }e se dogoditi i sigurni ste da }ete vidjeti sretan zavr{etak. A ja u filmovima volim mijenjati stvari, kod mene komedija iznenada postaje drama, a drama komedija. Moji likovi su slabi}i koji na kraju postaju sna`ne li~nosti.
(Reditelj za „Nacional“)

[ta ka`u u narodu

033/281-393 redakcija@avaz.ba

Ulaz u Ginekolo{ku kliniku: Osoblje incident nije prijavilo policiji

Naka{: Zajednica mora na}i rje{enje

bio ijedan razlog da se uradi carski rez, on bi bio i obavljen. Ljudski se sve moglo uraditi. Me|utim, ~im je do{la porodilja, njen mu` zaprijetio je da }e, ako se ne uradi carski rez, nekoga udaviti i sve ostale pobiti. Tvrdio je da je ve} bio u zatvoru te da mu ne}e biti problem da jo{ nekoga odle`i. Osoblju je prijetio pi{toljem „magnum“. Rekao je da }e za sat vremena do}i i ako ne bude poro|ena carskim, da }e pobiti osoblje - ka`e nam sagovornik kojem su poznati detalji ovog nemilog doga|aja. Incident nije prijavljen policiji vjerovatno zbog straha osoblja od nasilnika. No, direktor bolnice Bakir Naka{ ka`e da }e i to biti ura|eno. Naka{ se nalazi na slu`benom putu, a po povr-

Navodno je prvo dijete ovih supru`nika bilo poro|eno pomo}u „vakuuma“. Dijete nije imalo nikakvih posljedica, atku }e se obratiti MUP-u i Ministarstvu zdravstva KS.

Trauma zbog prvog djeteta

ali je ova metoda o~ito kod supru`nika ostavila jednu vrstu traume, pa je otac zbog toga insistirao na carskom rezu.

- Stiglo je upozorenje iz Brisela da je ugro`en bezvizni re`im za bh. gra|ane, a sve zbog pove}anog broja azilantskih zahtjeva. Nije se tome ~uditi. Odlaze oni koji ne vide perspektivnost u ovoj zemlji. A koga za to kriviti? Vlast je tome kriva! Nikome se ne ide s ognji{ta ako mu (^italac Z. T.) je tu dobro.

Vlast je kriva za azilante

Rade pod stresom
- Ne znam sve detalje i zato ne mogu komentirati ovaj slu~aj. Ljekari su mi ostavili pisanu izjavu pa }u vidjeti {ta se desilo. Ina~e, svi medicinski radnici izlo`eni su maltretiranju. Nema radnika u Hitnoj pomo}i kojem nije prije}eno da }e biti likvidiran. Tako je i u KCUS-u i u Op}oj bolnici. Nekad to ljudi racionalizir-

pokrijem adekvatnom bezbjednosnom slu`bom. Adekvatna za{tita je policajac, ali jesmo li mi kao dru{tvo do{li u takvu situaciju da na svim mjestima na kojima se radi 24 sata moramo imati policajca? Huligana, ljudi sa PTSP-om i siled`ija puno je Sarajevo - ka`e Naka{. On nagla{ava da napadi na medicinske radnike nisu problem samo Op}e bolnice nego kompletne zajednice, koja mora na}i pravo E. HALA] rje{enje.

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

23. 9. 2011.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS

BIHA] 25 26 BANJA LUKA BR^KO 25 TUZLA 25 LIVNO ZENICA 24 SARAJEVO 23 31 MOSTAR GORA@DE 23

Ameri~ki ambasador u BiH Patrik Mun (Patrick Moon) uru~io je ju~er Upravi za indirektno oporezivanje BiH (UIO) klju~eve vozila „skener kombi“ za otkrivanje ilegalnog prijenosa roba preko grani~nih prijelaza, a ~ija je vrijednost 500.000 maraka.

Doniran ’skener kombi’ vrijedan 500.000 KM
Vozilo je donacija vlade SAD kroz EXBS program (Program za kontrolu izvoza i sigurnost granica), a kroz koji je do sada UIOBiH donirano vi{e od dva miliona KM. - Tokom obuke na{ih slu`benika i testiranja ovog

NEUM

31

PETAK
23. 9. 2011.

SUBOTA
24. 9. 2011.

NEDJELJA
25. 9. 2011.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 80C do 200C

od 11 C do 19 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 90C do 190C
DNEVNE TEMPERATURE

Mun razo~aran
Ameri~ki ambasador izjavio je da se SAD nadaju da }e na predstoje}em sastanku politi~kih lidera u Br~kom biti postignut napredak u vezi s formiranjem Vije}a ministara BiH, jer doma}i politi~ari moraju odgovoriti na glasove gra|ana na izborima prethodne godine. Mun je nakon sastanka s predsjednikom RS Miloradom Dodikom rekao da je razo~aran ~injenicom da je u rje{avanju ovog problema postignut mali napredak.
Vozilo slu`i za otkrivanje ilegalnog prijenosa roba

DNEVNE TEMPERATURE

od 210C do 310C

od 200C do 270C

od 200C do 280C

vozila prije dvadesetak dana izvr{ena je i zapljena robe u kojoj su zajedno sa slu`benicima Uprave sudjelovali i ameri~ki instruktori iz Grani~ne policije SAD. Na grani~nom prijelazu Brod otkr-

ivena je razna tehni~ka roba i zlatni nakit u vrijednosti od 25.000 KM, koja nije bila prijavljena za carinjenje, a otkrivena je u prtljagu putnika kazao je Miro D`akula, v. d. direktora UIOBiH. B. S.

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA Uz povoljne biometeorolo{ke prilike ve}ina populacije }e biti boljeg raspolo`enja, a hroni~ni bolesnici i meteoropati tako|er ne}e imati ja~ih tegoba. S obzirom na to da }e nakon svje`ijeg jutra s odmicanjem dana biti sve toplije, po`eljno je slojevito se odjenuti.

Grad Sarajevo
Izlazak 6.34 Zalazak 18.43

23. 9. 2011.
Izlazak Zalazak 1.33 16.10

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Saradnja vlade SAD i Uprave za indirektno oporezivanje BiH

Bez padavina Danas se u na{oj

zemlji o~ekuje umjereno do pre24 te`no obla~no vrijeme. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroisto~ni. Jutarnja temperatura od 8 do 15, na jugu do 20, a dnevna od 21 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni.

Ukratko

8

Dnevni avaz, petak, 23. septembar/rujan 2011.

teme

„Avaz“ otkriva Zakulisne igre u BiH o najaktuelnijem globalnom
Rad do sredine idu}e godine

Odluka

Gasi se EUPM u BiH
Evropska unija (EU) donijela je odluku da zatvori svoju Policijsku misiju u BiH (EUPM) do sredine idu}e godine, pi{e internet-portal European Voice. Isti izvor navodi da su ovu odluku donijeli predstavnici zemalja ~lanica evropskog bloka na sastanku Komiteta za sigurnost i politiku EU 14. jula, a bit }e podnesena na odobrenje {efovima diplomatija EU na sastanku u oktobru ili novembru.

Ko `eli profitirati na
BiH se, kao nestalna ~lanica Vije}a sigurnosti UN-a, na{la u sredi{tu previranja Kako je Izetbegovi} poku{ao smjestiti Tihi}u Pojedinci poku{avaju zadobiti politi~ke poene
Inicijativa vlasti Palestine za ulazak te dr`ave u Ujedinjene narode (UN) izazvala je nezapam}ena gibanja i diplomatsku aktivnost {irom svijeta, pokazuju relevantne me|unarodne analize, saznaje „Dnevni avaz“. Mogu}nost da se to pitanje na|e na dnevnom redu Generalne skup{tine UN-a izazvala je veliku pa`nju, ali i rasplamsala ~esto sukobljene stavove najve}ih svjetskih sila o vi{edecenijskom su`ivotu Palestine i Izraela.

Sjednica CIK-a

Izre~eno 16Centralna izborna sankcija
komisija (CIK) BiH nakon provedenog postupka utvr|ivanja odgovornosti donijela je odluke o sankcioniranju 16 ~lanova bira~kih odbora anga`iranih na bira~kim mjestima u osnovnim izbornim jedinicama Gornji Vakuf/Uskoplje, Ribnik i Gradi{ka u vrijeme odr`avanja op}ih izbora 2010. godine. Zbog po~injenih nepravilnosti izre~ena je sankcija zabrane anga`iranja u organima nadle`nim za provedbu izbora na period od ~etiri godine, kao i nov~ana kazna, javila je Fena.

Bez rje{enja
Bosna i Hercegovina, kao nestalna ~lanica Vije}a sigurnosti UN-a, na{la se u sredi{tu previranja. Vi{e svjetskih medija svrstava je me|u ~lanice Vije}a sigurnosti koje se jo{ nisu opredijelile pa su one predmet i meta sna`ne diplomatske aktivnosti. Istovremeno, kako saznajemo, i bh. politi~ki ~elnici raspravljaju o stavu koji BiH treba zauzeti pri svom nastupu u Ujedinjenim narodima, ali iz ugla koji odgovara njihovim dnevnopoliti~kim potrebama. Dobro upu}eni izvori na-

BiH - Albanija

Palestina: [ta }e donijeti ~lanstvo u UN-u

Ja~anje privrednih veza
Postoji veliko interesiranje za saradnju privrednika BiH i Albanije, posebno iz oblasti gra|evinarstva, zaklju~eno je prilikom posjete ambasadora Albanije u BiH Flamura Ga{ija (Gashi) Privrednoj komori (PK) Federacije BiH, javila je Fena. Sastanku su u ime Privredne komore FBiH prisustvovali predsjednik Jago Lasi}, potpredsjednik Avdo Rapa i sekretar za gra|evinarstvo D`enana Avdi}.

vode da, koliko god je pitanje ~lanstva Palestine u UNu va`no, ono sigurno ne}e do

kraja rije{iti spor koji traje vi{e od pola stolje}a, niti }e napa}enim Palestincima u

oblastima pod njihovom kontrolom donijeti dugo o~ekivano blagostanje.

Uprkos tome, ova dugo najavljivana inicijativa palestinskog predsjednika Ma-

Geodeti na Ilid`i

Kongres o katastrudru{tvo Geodetsko

„Herceg-Bosne“ organizira 2. kongres o katastru, koji }e biti odr`an na Ilid`i, u hotelu „Hollywood“, od 28. do 30. septembra, javila je Fena. U radu Kongresa o~ekuje se vi{e od 200 u~esnika iz BiH i inozemstva, a bit }e prezentirana 24 rada stru~njaka za geodetsko-katastarske poslove iz BiH, Hrvatske, Srbije i Crne Gore.

Ameri~ki politi~ki analiti~ar Kurt Basiner (Bassuner) kazao je ju~er za „Dnevni avaz“ da je za na{u zemlju najbolje da apstinira, odnosno da uop}e ne glasa. Istakao je da je ishod glasanja prakti~no rije{en, jer je ameri~ki predsjednik Barak Obama (Barack) najavio ulaganje veta, te da stoga na{ glas ne}e mnogo zna~iti. - To je pitanje koje unosi podjele u BiH, ali i na internacionalnom nivou. Mislim da je najbolja stvar za BiH da apstinira od glasanja, da ne bude ni za ni protiv. Kada ima toliko podjele, i ako ne}e biti nikakve koristi da se ide u bilo kojem pravcu, najsigurnije je apstinirati i ne mije{ati se - kazao nam je Basiner.

Basiner: BiH ne treba glasati Berns sa bh.
(Od stalnog dopisnika „Avaza“ iz Njujorka)

Eksperti o stavu na{e dr`ave u UN-u

Diplomatska bitka u UN-u

delegacijom

Basiner: Nepotrebni problemi

Istakao je da vrlo malo BiH mo`e dobiti ~ak i ako glasa za, a da }e to otvoriti nepotrebne probleme.

- Proteklih godina napravili smo neke poteze kojima smo ugrozili na{e odnose s Amerikom, a prije svega mislim na odbijanje aprilskog paketa. Ne bi bilo ba{ pametno da u bilo kojem smislu sa SAD zahladimo odnose - kazao nam je Kavazovi}.

Zahla|enje odnosa

Analiti~ar Neven Kazazovi} ka`e da je „kao ~ovjek“ za to da BiH glasa za prijem Palestine u UN, ali da, ipak, moramo voditi ra~una o odnosima sa SAD. On je istakao da nije slu~ajno {to je ameri~ki ambasador prije dva dana rekao da su oni ovdje ulo`ili veliki novac i mnogo vremena te anga`irali najbolje G. MRKI] ljude.

Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} danas }e se na marginama Generalne skup{tine UN-a prvi put sastati s novim zamjenikom ameri~ke dr`avne tajnice Vilijamom Bernsom (William Burns). Iako se taj sastanak za sada dr`i u tajnosti, on }e biti odr`an u svjetlu teku}e diplomatske debate o najavljenoj aplikaciji Palestine koja putem Vije}a sigurnosti `eli osigurati puno ~lanstvo u

UN-u. Nema sumnje da }e Amerikanci poku{ati potvrditi podr{ku BiH onoj grupi zemalja koja se protivi prijemu Palestine u redovno ~lanstvo u UN-u ove jeseni. Da bi osigurala prijem, Palestina treba podr{ku devet od ukupno 15 zemalja ~lanica UN-a, pod uvjetom da ne bude ameri~kog veta. Dr. Nabil [at, glavni palestinski pregovara~ u UN-u, bliski saradnik predsjednika Mahmuda Abasa, izjavio je za „Avaz“ da se nada podr{}i Erol AVDOVI] iz BiH.

Mirni skup u Sarajevu
Udru`enje Bosanskohercegova~ko-palestinskog prijateljstva u BiH organizirat }e danas u Sarajevu javni mirni skup ~iji je cilj da izrazi podr{ku palestinskom narodu za prijem u UN. Skup }e biti odr`an od 14 do 15 sati ispred BBI centra, odakle }e okupljeni krenuti prema uredu UN-a u Titovoj ulici 48, gdje }e {efu ovog ureda biti uru~ena peticija nevladinih organizacija za podr{ku prijemu Palestine u UN.

teme
pitanju

Dnevni avaz, petak, 23. septembar/rujan 2011.

9
Kom{i}ev govor u UN-u

Palestini
Radmanovi} pod utjecajem lobija
^lan Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} tako|er je direktno uklju~en u debatu o poziciji na{e dr`ave prema ovom pitanju. On je, do sada, javno izra`avao rezervu prema Abasovoj inicijativi. Kako hmuda Abasa na{la se u `i`i interesa i nekih stranaka u BiH, koje kroz nju poku{avaju zadobiti politi~ke poene na doma}oj sceni, ne misle}i pri tome kakve bi to posljedice moglo imati po me|unarodnu poziciju na{e zemlje. Kako saznajemo, ne nedavno odr`anoj sjednici Predsjedni{tva SDA Bakir Izetbegovi} je tra`io da se stranka „fingirano“ suzdr`i od podr{ke Palestini, a da on kao ~lan Predsjedni{tva BiH javno istupi i zahtijeva da BiH glasa za palestinsku nezavisnost. saznajemo, Radmanovi} je pod utjecajem lobija bliskog izraelskoj strani, ~ime se situacija u BiH dodatno zakomplicirala. Ovo vanjskopoliti~ko pitanje tako mo`e ote`ati i unutra{nje politi~ke odnose u BiH. No, Tihi} je to prozreo i progurao da SDA kao stranka ide s otvorenim propalestinskim stavom, jednako tako o~ekuju}i politi~ke poene. Na{i upu}eni izvori ka`u da bi tvrda pozicija BiH, imaju}i u vidu usmjerenje BiH ka evroatlantskim integracijama, mogla biti i kontraproduktivna za dr`avu, a istovremeno Palestincima ne bi donijela nikakvu prevagu u njihovoj borbi. Naprotiv, zloupotreba deklarativne podr{ke Palestini u politi~ke svrhe, prije izgleda kao uvreda nego kao su{tinska podr{ka. Uz to, BiH kao budu}i kandidat za ~lanstvo u EU i NATO-u svoju vanjsku politiku morat }e uskladiti s blokom 27 dr`ava i klju~nom dr`avom u Sjevernoatlantskom savezu.
T. LAZOVI]

Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} obratio se, u ime BiH, zemlje nestalne ~lanice Vije}a sigurnosti UN-a, Generalnoj skup{tini UNa prvog dana generalne debate. U govoru koji je prethodno usagla{en u Predsjedni{tvu BiH, Kom{i} je naglasio opredjeljenje i jedinstvenost BiH na putu ka punopravnom ~lanstvu u Evropskoj uniji te naveo da su pitanja dobrosusjedske i regionalne saradnje usko

Mir izme|u dvije suverene dr`ave

ne za punopravno ~lanstvo u UN-u, o ~emu su lideri svjetskih zemalja tokom izlaganja imali vrlo ~esto opre~ne i suprotstavljene stavove. Tokom izlaganja, Kom{i} je iskazao zabrinutost zbog zastoja u rje{avanju krize na Bliskom istoku te istakao da, uprkos optimisti~nim najavama i planovima, nije do{lo do o~ekivanog pokretanja i dinamiziranja mirovnog procesa. - Rje{enje na principu
Kruz: Najljep{a `ena svijeta

Li~nost dana

Penelopa Kruz

Najtra`enija ’lovina’
Penelopin boravak u bh. prijestonici izazvao je ogroman interes medija
Kom{i} za govornicom u Njujorku
(Foto:AFP)

Fingirana podr{ka
Izetbegovi} je ra~unao da bi mu to moglo koristiti u borbi za utjecaj sa Sulejmanom Tihi}em, imaju}i u vidu da ve}ina bo{nja~kog bira~kog tijela, s razlogom emotivno podr`ava borbu palestinskog naroda.

vezana uz integracije BiH u EU i NATO, {to je strate{ki i prioritetni vanjskopoliti~ki cilj BiH. Tokom prvog dana generalne debate 66. zasjedanja Generalne skup{tine UN-a, u izlaganjima 34 predsjednika, posebno mjesto je zauzimalo najavljeno podno{enje zahtjeva Palesti-

miroljubive koegzistencije dviju suverenih dr`ava: odr`iva i nezavisna Palestina i stabilan i siguran Izrael, uz po{tovanje odredaba me|unarodnog prava i instrumenata u podru~ju humanitarnog prava i ljudskih prava, jedini je put naprijed - istakao je Kom{i}.

Nakon {to je prije dvije sedmice holivudska zvijezda i slavna oskarovka Penelopa Kruz (Cruz) do{la u Sarajevo radi snimanja filma „Venuto al mondo“ njena fotografija postala je najtra`enija „lovina“ u BiH i regionu. Penelopin boravak u bh. prijestonici izazvao je ogroman interes medija, i to ne samo iz regiona, i time je Sarajevo ponovo stavila u epicentar internacionalnih zbivanja. Danas treba pasti posljednja klapa prvog dijela ovog italijanskog filma i time bi se trebala sti{ati medijska oluja koja je trajala zbog Kruz, a nastavak se o~ekuje ve}

krajem oktobra, kada holivudska zvijezda opet dolazi. Ova {panska glumica, prema rije~ima onih koji su imali priliku razgovarati s njom, divna je osoba, me|utim, takav dojam nije ostavila na lokalne medije, jer ih je danima izbjegavala. Uglavnom neuspje{no. Kruz je ro|ena 1974. godine u Alkobendasu. Progla{avana je najljep{om `enom svijeta na najzna~ajnijim svjetskim portalima kao {to je Askmen.com. Bila je za{titno lice kompanija „L’Oreal“ i „Mango“, a dizajnira i nakit i torbe za jednu japansku modnu ku}u. Udata je i M. ^u. ima sina.

Uprkos Obaminom vetu

Ramalah ju~er: Palestinci podr`ali predsjednika

Grafika s datumima zna~ajnim za Palestince

Palestinski predsjednik Mahmud Abas podnijet }e danas zahtjev za punopravno ~lanstvo Palestine u UN-u, uprkos upozorenju Baraka Obame (Barack) da }e SAD staviti veto u Vije}u sigurnosti. Neki diplomati u UN-u ka`u da bi Vije}e sigurnosti od 15 ~lanova moglo mo`da odugovla~iti razmatranje zahtjeva za ~lanstvo teoretski mjesecima, ~ak i godinama. [ef izraelske diplomatije

Abas danas podnosi zahtjev

Avigdor Liberman izrazio je nadu da se pregovori mogu obnoviti ako ~etvorka (SAD, UN, EU i Rusija ) objavi saop}enje s pozivom na obnovu procesa. Liberman je, me|utim, precizirao da ne misli da }e izraelski premijer dati neki dalekose`an prijedlog. Zvani~nici Palestinske uprave (PU) izrazili su `aljenje i ljutnju zbog Obaminog govora, ponoviv{i da su za pregovore s Izraelom.

Klub poznatih Aleksandar Hr{um

Mu{karac u nov~aniku mora imati prezervativ
Li~ni profil TV urednika

10

Dnevni avaz, petak, 23. septembar/rujan 2011.

teme

VIZE Nakon {okantnih saznanja o mogu}nosti novog uvo|enja

Ime i prezime: Aleksandar Hr{um. Datum i mjesto ro|enja: 23. avgust 1975. godine, Sarajevo. Koji je Va{ najve}i porok: Cigarete. Biste li donirali organe: Svakako. [ta pomislite kada Vam crna ma~ka prije|e preko puta: Kako divna `ivotinja. [ta svaka dama mora imati u ta{ni, a mu{karac u nov~aniku: Dama higijenske ulo{ke, a mu{karac prezervativ. Ima li istine u izreci „Ko pjeva, zlo ne misli“: Naravno, pjevu{i, i sve je lak{e. Da je sutra smak svijeta, {ta biste danas uradili: U`ivao na najbolji mogu}i na~in. Je li bolje danas biti lijep ili pametan: I jedno i drugo... Ali, za mene je va`nije ovo drugo. Politika je za Vas: Kurva. Jeste li ikada izdali prijatelja: Iz moje perspektive, ne. Pitajte prijatelje. Je li Va{a slava gorkog ili slatkog ukusa: Ne do`ivljavam se tako. Otkrijte nam jednu tajnu: Volim putovati vozom. ^ega se najvi{e sramite: Sramim se politi~ke situacije u BiH. Najljep{a `ena/mu{karac je: Ne bih da izdvajam nikoga. Kada je brak dobar brak: Kada se istinski i srcem voli. Je li jutro pametnije od ve~eri: Za mene jeste, volim jutro. Neostvarena `elja: Da posjetim Japan. Omiljeni film: Mjuzikl „Chicago“. Va{ hobi: Redizajn odje}e, na moj na~in. Sportista koji Vas inspirira: Sport je segment dobrog zdravlja, svaki sportista

Belgija: Protjerat }emo
Mikele ^erkone, portparol komesarke EU za unutra{nje poslove, potvrdio za „Avaz“ da
Nakon {to je „Avaz“ ju~er objavio ekskluzivne dijelove diplomatske korespondencije izme|u Brisela i institucija BiH o mogu}nosti novog uvo|enja viza gra|anima BiH, uslijedile su reakcije gra|ana, politi~ara, parlamentaraca, osoba iz javnog `ivota i nevladinog sektora. Iako se ve}ina nada da ne}e biti novog uvo|enja viza, mnogi su zabrinuti, dok pojedinci izra`avaju ogor~enje {to bh. vlasti nemaju odgovor na problem drasti~nog pove}anja broja azilanata iz BiH u zemlje EU. Da je problem poprimio alarmantne razmjere, potvrdila je ju~er i Ambasada Belgije u Sarajevu, koja je potvrdila pisanje na{eg lista. - Alarmantno pove}anje
Brisel: Azilanti smje{teni u kolektivne centre

Samo glasine

^erkone: Razmotrit }emo problem

Hr{um: Volim putovati vozom

trebao bi inspirirati. Sje}ate li se prvog poljupca: Tre}i razred Osnovne {kole „Bane [urbat“ Sarajevo. [ta je Va{ najve}i strah: Strah od gubitka drugog roditelja, jer mi je mama preminula u julu 2007. godine. Najdra`a pjesma: Il Divo - „Mama“. Kada ste posljednji put bili na izlo`bi ili u pozori{tu: Prije nekoliko dana u Galeriji „Roman Petrovi}“ na izlo`bi akademskog slikara Muhameda ]eifa. Citat koji pamtite: Svi veliki ljudi nekada su bili djeca, samo se mali broj njih toga sje}a. (Egziperi, „Mali princ“). Omiljena modna marka: „Wiwien Westwood“. Osoba koja Vas `ivcira: Ona osoba koju ja `ivciram.

broja osoba koje dolaze iz BiH u Belgiju tra`e}i azil, zabrinjavaju}i je i ozbiljan problem. Belgija ne daje status

Tuzla

Bez osude za azilante

Mostar

Me|u onima koji opravdavaju gra|ane koji tra`e azil jeste i Midhat Ku{ljugi}, ~lan gluma~kog ansambla Narodnog pozori{ta Tuzla. - Iskreno, bilo bi mi `ao da do|e do ukidanja bezviznog re`ima, zato {to smo se dugo borili da ne budemo gra|ani drugog reda u Evropi. Ne osu|ujem na{e gra|ane koji tra`e azil, jer im u BiH niko nije omogu}io ni politi~ku ni egzistencijalnu sigurnost smatra Ku{ljugi}. A. Mu.

Briga za u~enike

Br~ko

Direktor Gimnazije Mostar Bakir Krpo smatra da je nedopustivo da tra`enje azila bude pomodarstvo i da uslijede stihijski odlasci iz BiH. - Time se, osim gra|ana koji idu u turisti~ke posjete, ugro`avaju i kategorije u~enika, studenata, nau~nih radnika, umjetnika i brojne druge. Zabrinut sam, jer i na{i u~enici u~estvuju u brojnim me|unarodnim projektima M. Sm. ka`e Krpo.

Ni{ta od putovanja

Biha}

Najavu mogu}nosti da bi bh. gra|anima ponovo mogle biti uvedene vize za „Avaz“ je komentirao i izvr{ni direktor NVO „Front“ u Br~kom Zaim Maliki}, koji, nimalo iznena|en, nagla{ava da mu je drago zbog toga. - Drago mi je zato {to i to pokazuje koliko nam je vlast u~inkovita i djelotvorna. U{li su nam u domove na na~in da su nam poskupili `ivot, uselili su nam bijedu... - nagla{ava Maliki}. E. R.

Povratak u geto

Genc Trnavci, redovni profesor na Pravnom fakultetu u Biha}u i ad hoc sudija BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, podsje}a na mnoge prednosti vizne liberalizacije. - Bezvizni re`im omogu}io je prvenstveno mladim i poslovnim ljudima BiH uspostavljanje kvalitetnih veza sa EU. Ukidanje viza bilo bi stra{an korak nazad i vra}anje na{ih gra|ana u geto upozorava Trnavci. M. D.

SMS
POREZ NA BOGATE Za{to se kod nas ne uvede porez na bogate kao {to je u Americi uveo Barak Obama? Kod nas je to jo{ opravdanije, jer su se mnogi obogatili bez rada. MU^ENJE PACIJENATA U bolnici u Travniku kada do|ete s jakim bolovima, le`ite, a naru~e vas za ultrazvuk za sedam dana. Do tada primate sa-

Dnevni avaz 061-142-015
sa 35 listova ko{ta 10 KM, a da prosje~an radnik to ne mo`e lagodno kupiti. Stidite se! NELEGALNE STANICE Molim inspekciju da o{tro kazni nelegalno primanje i pu{tanje putnika na raznim parkinzima. Poznati tajkun i prijevoznik ne ulazi u gradovima u stanice, ve} po livadama stoji i prima putnike.

mo terapiju protiv bolova, bez tra`enja uzroka i morate privatno to obaviti, a mo`da le`ite u bolnici i `ivotno ugro`eni. Ko nema para, neka umre. Aferim! KNJI@ICA OD 10 KM - Svaka ~ast, naroda izabranici, dozvolili ste prosvjetnoj mafiji da reketira ionako siroma{nu populaciju „nabiv{i“ cijene knjigama. Bruka je da knji`ica

Kompletan Op}inski savjet Stranke za BiH Tuzla, s predsjednikom Mensurom Ali}em na ~elu, na preksino}njoj sjednici podnio je ostavku i istupio iz ~lanstva stranke Harisa Silajd`i}a. Kako nam je kazao Mensur Ali}, vije}nik SBiH u Op}inskom vije}u Tuzla, on je ostavku podnio jo{ prije dva dana te je na sastanku u Tuzli iznio i razloge zbog kojih to ~ini. - Niko od 31 ~lana Op}inskog savjeta vi{e nije `elio ostati u stranci. Razloga je vi{e, a sve je kulminiralo Kongresom stranke, gdje od osam kandidata koje je Tuzla imala za organe stranke, niko nije pro{ao. Li~no nisam bio me|u kandidatima, ali zbog odnosa prema stranci u Tuzli i nama koji smo tu od samog osniva-

Ostavku podnio i Za Vije}nicu 200.000 KM Op}inski savjet Tuzla!

Rasulo u Stranci za BiH

Odluke Federalne vlade

@igi}: Jedan od osniva~a stranke

nja stranke, mislim da vi{e nema smisla biti njen ~lan - kazao nam je kratko Ali}. Me|u ~lanovima stranke koji su podnijeli ostavke su i njeni osniva~i poput Izeta @igi}a i Spomenke Mi~i}, te Enesa Duvnjakovi}a i Ned`ada Hasanovi}a. A. H.

Na ju~era{njoj sjednici Vlade FBiH i kona~no je smijenjen dosada{nji direktor HT-a Mostar Vilim Primorac te umjesto njega imenovan Stipe Prli}. No, pri utv- Vlada FBiH: Smijenjen Vilim Primorac r|ivanju dnslav ^amber. evnog reda skinuta je ta~ka koIna~e, me|u finansijskim jom je bila predlo`ena i smje- odlukama, Federalna vlada na izvr{nog direktora HT-a za ju~er je odobrila 200.000 pokretnu mre`u Zorana Baku- KM za realizaciju tre}e faze le te imenovanje Sanje Sablji} obnove sarajevske Vije}nice. iz NSRzB-a umjesto njega. Izme|u ostalog, FederaKako „Avaz“ nezvani~no lnoj upravi za inspekcijske posaznaje, ovom kadrovskom slove odobreno je 100.000 rje{enju usprotivio se HSP KM za finansiranje poja~anog , {to je na sjednici potvrdio inspekcijskog nadzora rada ministar iz te stranke Vjeko- nacrno. M. K.

teme

Dnevni avaz, petak, 23. septembar/rujan 2011.

11

@IVOT Centar za socijalni rad Zenica ekspresno donio odluku

}e EK narednih dana razmatrati ovo pitanje

bh. azilante

viza bh. gra|anima

Nevresina djeca }e dobiti invalidninu
Nevresa Dizdarevi} `eljela da djeca ostanu s njenom majkom, no Centar je procijenio gdje }e dje~acima biti bolje
i udru`enjima. Rje{enje kojim je imenovan za staratelja izdato je za samo jedan dan, po hitnom postupku - kazala je Indira Hasan~ica-Ha}imi}, portparol Centra za socijalni rad Zenica. I pored Nevresine `elje da djeca ostanu s njenom majkom D`emilom, Centar za socijalni rad trenutnu situaciju procijenio je takvom da je za staratelja imenovan amid`a, jer mo`e efikasnije, svrsishodnije i kvalitetnije zastupati djecu i obavljati potrebne poslove. Ukoliko bude u interesu djece da nena preuzme starateljstvo, organ starateljstva }e, naravno, zamijeniti staratelja, re~eno nam je u ovoj ustanovi. Tragi~an brak Nevrese i Ahmedina zavr{io je nakon `estoke sva|e kada je on od supruge tra`io novac koji je ~uvala za namirnice. Nevresa ga je tada usmrtila no`em, a nedavno je pu{tena na privremenu slobodu, upravo na insistiranje Ahmedinove bra}e Senada i Esmedina.
A. MUSLIMOVI]

Vapaji Nevrese Dizdarevi}, Zeni~anke koja je prije 40 dana, zbog toga {to je u alkoholiziranom stanju maltretirao nju i djecu, usmrtila svog supruga Ahmedina, urodili su plodom. Kako sada stvari stoje, njen te{ko bolesni sin Anadin, koji boluje od cerebralne paralize, zajedno s bratom D`evadom ne}e morati i}i u Dom za djecu bez roditeljskog staranja. Odlukom Centra za socijalni rad Zenica Nevresini sinovi Anadin i D`evad dodijeljeni su na starateljstvo amid`i Senadu Dizdarevi}u. - Dizdarevi} je podnio zahtjev da ga Centar za socijalni rad Zenica imenuje za staratelja radi podizanja li~ne invalidnine u

Nevresa i Anadin: Tra~ak nade

Rije{eno pitanje invalidnine
izbjeglicama na temelju ekonomskih razloga. Glasine da tra`itelj azila u Belgiji dobiva mjesto za boravak, posao i odre|eni iznos novca apsolutno su neistinite - navode iz Ambasade Belgije. Oni nagla{avaju da su tra`itelji azila smje{teni u kolektivnim centrima zatvorenog tipa i nemaju pravo na rad. - Ti ljudi su `rtve dezinformacija i svi }e biti vra}eni u BiH. Liberalizacijom viznog re`ima u BiH gra|ani su dobili mogu}nost da putuju turisti~ki. Ovakvo pona{anje ugro`ava bezvizni re`im koji BiH ima - navode iz Ambasade. Mikele ^erkone (Michele Cercone), portparol komesarke EU za unutra{nje poslove Sesilije Malmstrom (Cecilia Malmstrom), potvrdio je za na{ list da }e EK narednih dana razmatrati ovo pitanje. Tek trebamo o~ekivati zvani~ni stav ambasada i vlada ostalih zemalja EU, kao i konkretnu reakciju i mogu}e mjere Evropske komisije.
A. [I[I] - A. KESEROVI]

Odlukom o starateljstvu po hitnom postupku rije{eno je i pitanje primanja socijalne pomo}i od koje je ova porodica jedino `ivjela. Nakon {to joj je mu` Ahmedin ostao bez posla, a

prije samog ubistva, Dizdarevi}i su `ivjeli od Anadinove invalidnine. Ona je nakratko bila blokirana, jer su djeca ostala bez oca, a dr`avu majka tretira kao zatvorenika.

mjese~nom nov~anom iznosu od 109,76 KM, dodatka za njegu i pomo} od drugog lica u iznosu od 274,40 KM te ortopedskog dodatka u iznosu od 19,20 KM za Anadina, kao i za zastupanje oboje djece u ostvarivanju drugih prava pred dr`avnim organima, institucijama, ustanovama

Sinanovi}i na Kantonalnom sudu

Slijedi reakcija

Tu`ilac Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tu`ila{tva BiH donio je naredbu o ustupanju predmeta protiv osumnji~enih Fuada i Sinana Sinanovi}a Kantonalnom tu`ila{tvu. Nakon analize dobivenih dokaza utvr|eni su osnovi sumnje da su osumnji~eni Fuad i Sinan Sinanovi} po~inili krivi~no djelo izazivanje op}e opasnosti te je s tim u vezi Tu`ila{tvo BiH, na osnovu Zakona o krivi~nom postupku BiH, donijelo naredbu o ustupanju krivi~nog gonjenja Kantonalnom tu`ila{tvu u Zenici.

Vu~urevi} ulo`io `albu

Advokati ratnog gradona~elnika Trebinja Bo`idara Vu~urevi}a ulo`ili su prizivnom sudu u Beogradu `albu na odluku vi{eg suda u tom gradu o odobrenju njegovog izru~enja Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, potvrdila je ju~er za Hinu portparol prizivnog suda Mirjana Pilji}. Prema njenin rije~ima, sud bi nakon {to je primljena `alba, trebao zakazati sjednicu na kojoj }e `alba biti razmotrena, nakon ~ega }e uslijediti dono{enje odluke o njoj.

Svjedok u Hagu

12 Silovali su

Dnevni avaz, petak, 23. septembar/rujan 2011.

teme

mi kompletnu porodicu
Na su|enju Radovanu Karad`i}u u Hagu, Bo{njak koji je u ljeto 1992. godine bio zato~en u Karad`i}: s r e d n j o j Nastavak {koli u Ro- su|enja gatici opisao je kako su mu srpski vojnici i „~etnici iz Srbije silovali kompletnu porodicu“. - Moja k}erka sa sedam i po godina je nekoliko puta silovana. Moj sin od 13 i po godina silovan je mjesecima. Silovali su i mene, ali to sam progutao, za djecu najvi{e boli... Jo{ nisam pitao suprugu da li je ona silovana, jer nemam snage, a ni prava vjerovatno. I nju su odvodili, ali nikada nismo pri~ali o tome posvjedo~io je za{ti}eni svjedok KDZ-051, pla~u}i u sudnici Ha{kog tribunala. Svjedok je kazao da su tokom tri i po mjeseca „to sve radile kom{ije“, ljudi koje je znao, zajedno sa „~etnicima iz Pan~eva“. Nastavak su|enja zakazan je za utorak, 27. septembar.

UPOZORENJA Iz [ikulja kod Lukavca obustavljaju isporuke uglja

’Elektroprivreda BiH’ i Vlada prevarile rudare
Javnost mora znati da je ugalj koji isporu~ujemo EPBiH za 40 posto jeftiniji od onog koji kupuju penzioneri i ostali gra|ani na{e zemlje
Ne bude li ispo{tovan zahtjev Sindikalne organizacije Rudnika [ikulje iz Lukavca za pove}anje cijena uglja koji se isporu~uje „Elektroprivredi BiH“ (EPBiH) za 25 posto, po~ev{i od 1. septembra ove godine, rudari ovog rudnika }e 7. oktobra obustaviti isporuku uglja prema Termoelektrani Tuzla. Ovu odluku rudari [ikulja donijeli su ju~er i sa zaklju~cima je dostavili menad`mentu Rudnika Kreka, u ~ijem sastavu posluju, kao i drugim nadle`nim institucijama. - Na{ rudnik je u posljednje tri godine imao pozitivne rezultate poslovanja za vi{e od 15 miliona konvertibilnih maraka. U prvih {est mjeseci ove godine poslovali smo sa 2,6 miliona u plusu. Od tog poslovanja, odnokada su u{li u savez s EPBiH, obe}ano da }e njihova li~na primanja ovisiti o cijeni kilovata elektri~ne energije, a {to ni dvije godine nakon toga nije ispo{tovano. - Nema ni{ta od obe}anja Vlade Federacije i EPBiH i klauzula potpisanog Statuta Koncerna. Sve je prevara! Li~na primanja rudara su jo{ ovisna o cijeni uglja koji se isporu~uje EPBiH, a prosje~na rudarska pla}a iznosi oko 850 KM. Javnost mora znati da je ugalj koji isporu~ujemo EPBiH za 40 posto jeftiniji od onog koji kupuju penzioneri i ostali gra|ani na{e zemlje. Nema ni{ta od pri~e o izjedna~avanju pla}e zaposlenih u EPBiH i rudnicima. Topli obrok rudara je 6 KM i jo{ 5,5 KM u bonovima, dok je u EPBiH topli obrok 15 KM - obja{njava A. HAD@I] Husi}.

Od poskupljenja struje ne dobivaju ni{ta
- Najnovija prevara je s poskupljenjem struje, gdje je javnosti saop}eno da je ona poskupjela da bi se `ivotni standard zaposlenih u rudnicima podigao na vi{i nivo. To je ~ista obmana! Nama je do{lo do grla i ne `elimo vi{e da nas bilo ko eksploatira. U na{im zahtjevima prema EPBiH jedinstveni smo i odlu~ni da izdr`imo do kraja - poru~ili su sindikalisti [ikulja.
Nezadovoljstvo rudara do`ivjelo kulminaciju

sno znoja koje su u ove milione ulo`ila rudarska le|a, korist ima samo EPBiH. Odlu~ili smo da sudbinu rudnika i rudara uzmemo u svoje ruke - kazali su nam Si-

nan Husi} i Hasan Me{i}, predstavnici Sindikalne organizacije Rudnika [ikulje. Husi} isti~e da je razlog za pove}anje cijene uglja ~injenica da je rudarima,

Vlada FBiH za danas zakazala sastanak

Trhulj rudare upu}uje na direktore s visokim pla}ama
Direktor „Kreke“ ima pla}u od 4.680 KM, a gubitak tog rudnika je ~ak 31 milion KM
Nakon {to su rudari iz pet jama u Federaciji BiH najavili da }e od ponedjeljka stupiti u {trajk i iza}i na proteste pred zgradu Vlade FBiH u Sarajevu, Federalna vlada na ju~era{njoj je sjednici najavila da }e rje{enje poku{ati na}i na dana{njem sastanku. Njemu bi trebali prisustvovati federalni premijer Nermin Nik{i}, ministar energije, rudarstva i industrije Erdal Trhulj te generalni direktor „Elektroprivrede BiH“ (EPBiH) i Koncerna Elvedin Grabovica, direktori rudnika i predstavnici svih sindikata rudara. S tim u vezi, Trhulj je ju~er odr`ao i pres-konferenciju na kojoj je iznio informaciju o poslovanju rudnika i tome ko je od njih radio bolje, a ko gore. Istakao je da

Trhulj ju~er na pressu: Nerealna obe}anja

(Foto: F. Fo~o)

se na sjednici Vlade raspravljalo i o pla}ama direktora rudnika, me|u kojima neki imaju i po 4.000 KM. Primjerice, direktor „Kreke“

Ponovo o „Krivaji“
Trhulj je ju~er potvrdio da je Vlada odobrila 400.000 KM za pokretanje proizvodnje u zavidovi}koj „Krivaji“. On je Vladi predlo`io i dodatnu informaciju o nezakonitostima u „Krivaji“, na koje su ukazali radnici uz argumente na osnovu kojih bi mogli biti pokrenuti i krivi~ni postupci. O svim sumnjama bit }e obavije{ten Federalni MUP.

ima pla}u od 4.680 KM, a istovremeno ovaj rudnik lani je ostvario najve}i gubitak od ~ak 31 milion. Stoga je ministar uputio rudare da „svoja prava tra`e i kod svojih menad`menata“, a ne samo u Vladi FBiH. Tako|er je potvrdio da nisu realna obe}anja biv{eg saziva Vlade da }e rudari nakon integracije u Koncern imati iste pla}e kao i radnici EPBiH. Prema Trhulju, pove}anje pla}a mogu}e je samo ukoliko do|e do pove}anja M. K. proizvodnje.

I=H=ALIE =J

Dnevni avaz, petak, 23. septembar/rujan 2011. 

!

MILJACKA Poznat uzrok pomora ribe

Okončani višemjesečni radovi

Š >C FKšJ== >H=A = *A>=šE
Ribe pretrpjele šok i uginule nakon što su dospjele u prljavu i zagađenu Miljacku
Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, uzrok pomora je šok koji su ribe koje su bile iza brane na Bembaši pretrpjele nakon što su podizanjem brane dospjele u prljavu i zagađenu Miljacku. - Nakon što se desio pomor ribe laboratorij Agencije za vodno područje rijeke Save uzeo je uzorak vode iz rijeke da bi provjerio nalaze li se u vodi supstance koje bi mogle prouzrokovati ovakvo nešto. Za analizirani uzorak vrijednost hemijske potrošnje kisika iznosila je 80 miligrama po litru vode, što je dvostruko više od normalne potrošnje u Miljacki koja Iako je u posljednjih nekoliko dana velika količina kišnih padavina barem djelimično napunila korito rijeke Miljacke,koje jezbogvelikih vrućina bilo gotovo u potpunosti presušilo, mnogi su se pitali šta je prouzrokovalo pomor ribe otprije pet dana. Građani koji su tog dana prolazili Vilsonovim šetalištem mogli su vidjeti veliki broj ribljih leševa kako pluta ispod mosta kod zgrade “Elektroprivrede BiH”, što je izazvalo zabrinutost. Kako su nam rekli iz temperature, izostanak padavina i velike suše - rekla nam je Vildana Bosno, por-

Duževremena trajalojesaniranje klizišta na putu Donje Kijevo - Ilovice - Trnovo. Na lokalitetu Donje Kijevo ispod puta pokrenuto je klizište te se potpuno obrušio stari potporni zid. Dio ceste bio je oštećen, sužen je put, pa se nekoliko 

H=EEH= I=>H=ć=
Okom kamere

Na putnom pravcu Sarajevo - Trnovo

mjeseci saobraćaj odvijao jednom trakom naizmjenično. Ovih dana okončani su svi radovi, urađeni potporni zidovi ispod i iznad puta te postavljen novi sloj asfalta, pa se promet saobraćaja odvija normalnobezzastoja. I. B. 

HC=IA =JAHEA JHšA EIE
Kako su napomenuli iz Agencije za vodno područje rijeke Save, u Miljacki dominiraju otpadne komunalne vode u kojima, pored ostalog, iznosi maksimalnih 40 miligrama po litru. Ovome su najviše doprinijele visoke

ima mnogo organske materije koja troši kisik iz vode i time onemogućava opstanak ionako oskudnog i upitnog ribljeg fonda. tparol Kantonalne uprave za inspekcijske poslove. M. GUŠIĆ

O kvalitetu uroda rano je govoriti

Predstavnici Udruženja gluhih Kantona Sarajevo upozoravaju građane da se duže vrijeme zloupotrebljavaju naziv i logo njihovog udruženja. Postoje, naime,

2HAL=H=JE JH=žA L=? K@A KHIALA
osobe koje idu na kućne adrese i predstavljaju se da su iz ovog udruženja, traže novac, prodaju privjeske, kalendare, nude kurseve znakovnog jezika... - Obavještavamo građane da ne vjeruju ljudima koji im dolaze na kućne adrese jer Udruženje gluhih na takav način ne prikuplja sredstva i ne provodi svoje ak-

Udruženje gluhih obavještava građane

tivnosti. Udruženje je jedina ustanova koja može organizirati kurseve znakovnog jezika i izdati uvjerenje - ističu iz Udruženja. E. M.

Nakon što su nedavno, prilikom čišćenja Jošaničkog potoka u Vogošći, zagađenog fekalnim i drugim otpadnim vodama, u njemu ulovili kalifornijsku pastrmku tešku dva kilograma, još jedna neobična situacija plijeni pažnju

7 HEJ HEAA E= F=H=@=
Zabilježeno u Novom Gradu

onih koji prolaze duž njegovih obala. Naime, prilično velike stabljike paradajza u koritu ove rijeke nikle su kao u nekom plasteniku. Urod će biti dobar, ali je kvalitet upitan. Es. M.

M

Općina Novo Sarajevo raspisala je poziv za učešće na Festivalu sevdalinki ''Djeca pjevaju sevdalinke''. Manifestacija će 14. oktobra biti održana na Vilsonovom šetalištu. Pravo učešća imaju djeca starosne dobi do 15 godina, a zainteresirani moraju prijaviti najmanje dvije sevdalinke. A. Na.

.AIJEL= ’,A?= FAL=K IAL@=EA’

Novi trotoari kod Sportske dvorane

Prije nekoliko dana počela je sanacija pješačkih staza u ulici Salke Nezečića prema Lukavičkoj cesti. Za radove na Dobrinji novogradska općina angažirala je firmu “Kolinvest”, koja postavlja i trotoare od parkinga u ulici Salke 

>L= FAš=čED IJ==
Lagumdžije prema Sportskoj dvorani Dobrinja. - Projektom je predviđena i rekonstrukcija stepeništa iz ulici Ilije Engela prema ulici Prijedorska kao i obnova rukohvata - kažu iz Pres-službe Općine Novi Grad. A. Na. 

"
M
Manifestaciju obaranja novog Ginisovog rekorda u aerobiku u vodi bit će održana danas na Panonskim jezerima, a do sada se prijavilo oko 2.500 osoba. Rekord trenutno drži „Pattaya” plaža na Thailandu sa 2.048 osoba, pa organizatori smatraju da neće biti problema sa obaranjem ovog rekordajerimadovoljnoprijavljenihsudionika. A. Mu.

Dnevni avaz, petak, 23. septembar/rujan 2011.

F=H==

Protesti poljoprivrednika i poduzetnika donjeg dijela općine Prozor-Rama i njihove prijetnje potpunom blokadom saobraćaja urodili su su plodom. Obustava saobraćaja zbog radova na magistralnoj cesti M-16.2 Prozor-Jablanica skraćena je za jedan sat i saobraćaj će biti puštan u vremenu od 10 do 11 sati.

Sa potpisivanja ugovora: Radovi vrijedni 22.000 KM

VIŠEGRAD Zvanično počeo redovan željeznički saobraćaj

Bit će postavljene četiri česme u općinama Goražde i Foča/Ustikolina
U Goraždu je potpisan ugovor o završetku izgradnje četiri spomen-česme na području općina Goražde i Foča/Ustikolina. Radovi vrijedni 22.000 KM povjereni su firmi “Mermer”, a hair česme bit će izgrađene na Obarku, u Zupčićima, Bogušićima i Cvilinu. - Vrijednost investicija poput ove ne može se mjeriti u novcu. Naš cilj je da obilježimo mjesta pogibije boraca, da trajno i dostojanstveno podsjećaju na veličinu njihove žrtve - kazao je ministar za boračka pitanja BPK Dževad Adžem. Al. B.

6H= >EAžEJE AIJ= FCE>EA >H=EJA=

Izgradnja hair česmi u Goraždu 

=Eš=E’ćEHE’FAL=E@K
Turisti oduševljeni ambijentom kroz koji je mali voz prošao

4KF= K ?AJHK IJE ' C@E=
- Ima dosta lijepog u Gračanici, poput daljinskog grijanja sa Eko-toplane. To je spas za grad i konkretan potez u korist ekologije. Kad god izađemo u grad pred očima nam je ruglo staro 19 godina. Riječ je o rupi u centru Gračanice koje je ostalo na mjestu nekadašnje robne kuće “Gračanka”. Ruševine su uklonjene, a ogromna rupa ograđena je tablama koje često obori vjetar. Valjda se do sada moglo dogovoriti čije je to zemljište i sagraditi obje-

Šta mi se (ne) sviđa u Gračanici

Turistički voz “ćiro” dovezao je prve turiste od Mokre Gore do Višegrada, čime je i zvanično počeo redovan saobraćaj na ovoj relaciji. Prvu vožnju zakupila je grupa švicarskih turista koji su uživali vozeći se živopisnim kanjonom rijeke Rzav. -Ovo je divna netaknuta priroda. Obišao sam mnoge željeznice ali ovo je prva koja prolazi kroz dvije države i ovo je fantastično. Velika je razlika u ambijentalnom smislu, jer Mokra Gora je puna sadržaja za odmor u planini a u Bosni se još uvijek vide tragovi e ratne prošlosti - kazao je gost iz Beča Gim Emplik. Pratilac grupe Dragan Jovanović kaže da je velika zainteresovanost stranih tu-

Doček “ćire” u Višegradu: Priređen bogat program

Grupa od oko 65 turista iz Austrije i Švicarske nakon dolaska u Višegrad starom “ćirinom” kompozicijom obišla je most Mehmed-paše Sokolovića na

2KJ K 5=H=AL

M 

>=H=A /EEILC 5H=ćAA >KIJ=LA HAH@= K 6KE I=>H=ć== K 2HHK

Drini i spomen-učionicu Ive Andrića. Nakon toga otputovali su za Sarajevo, kako bi razgledali staru Bačaršiju i druge historijske znamenitosti tog grada.

rista za ovakve vožnje i da će najprije ispoštovati one grupe koje čekaju na red vožnje još od prošle godine. Na željezničkoj stanici u Višegradu “ćiru” je dočekao veliki broj građana, turistička organizacija ovog grada organizovala je doček sa fol-

kloristima koji su putnicima u znak dobrodošlice ponudili pogaču i domaću rakiju. ”Ćiro” je prilikom ulaska u Višegrad prošao kroz špalir učenika osnovne škole koji su, mašući rukama, pjevali “odu garavoj mašini”. M. ANDRIĆ

0HL=JIA K@HKCA FHJEL *ACE= =@žEć KC== ECH=@A @ž=EA ĆKHčEE?A
Bego Bravić, glumac

U Livnu pokrenuta peticija za obustavu obnove

kat prikladan centru grada - smatra Bego Bravić, bivši glumac-amater. H. Č.

U srebreničkom selu Gladovići

Begija Mandžić iz srebreničkog sela Gladovići, otkako se vratila na svoje ognjište, svake godine sije dosta povrća, ali ove godine bila je iznenađena veličin- Begija sa svojim povrćem om paprika koje je zasadila u plasteniku. I svake godine urod bude jaTri paprike teže kilogram i kodobar, međutimovegodidovoljne su za jedan obrok ne više smo nego zadovoljni, posebno rodom i veličinom četveročlane porodice. - Svake godine zasadimo paprike - kaže Begija, čija ponekoliko dunuma žitarica i rodica preživljava baveći se povrća, a posebno zasijemo poljoprivredom. Me. S. krompir, papriku, paradajz.

@žELIA F=FHEA

Srušili je hrvatski ekstremisti odmah po potpisivanju Vašingtonskog sporazuma

Nakon što su prošle godine sačekali da bude sazidano prizemlje mesdžida u selu Sturba pa onda peticijom isposlovali rješenje za rušenje objekta, livanjske ratne udruge HVO-a su i ove godine, na startu predizborne trke združenih vladajućih HDZ-SDA-SDP, pokrenule peticiju za obustavu obnove u ratu srušene centralne gradske džamije Ćurčinice. Potpisivanje peticije započelo je u srijedu, 21.septembra, na Međunarodni dan mira, i trajat će sve do ponedjeljka. Džamiju su srušili hrvatski ekstremisti odmah po potpisivanju Vašingtonskog sporazuma i nikad niko nije ni istraživao taj zločin, niti je iko za to odgovarao.

Štand za potpisivanje peticije

Džamija Ćurčinica nakon miniranja

Pokretačima peticije inače navodno smeta veličina džamije, a štand za potpisivanje nalazi se na central-

nom gradskom trgu, pedesetak metara udaljenom od gradilišta Ćurčinice. Međutim, u Medžlisu Is-

lamske zajednice Livno, nadležnom muftijstvu i Rijasetu Islamske zajednice BiH su odlučni da nastave izgradnju, jer imaju sve potrebne papire za Ćurčinicu koja je jedina džamija u dijelu grada sa najviše muslimanskih vjernika. A. KAMBER

F=H==

Dnevni avaz, petak, 23. septembar/rujan 2011. 

#

BIHAĆ Protest krajiških ljekara u štrajku

2HJEL =I IK E E E=K CHA F=ćA
Traže adekvatnu nagradu za svoj naporni rad Neće odustati do ispunjenja zahtjeva

Istraživanja u Širokom Brijegu

Više od 100 krajiških ljekara iz svih gradova USK, jučer su u krugu Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijankić” mirnim protestima potvrdilo da su uz članove Štrajkačkog odbora Strukovnog sindikata ove branše. Jesmo humani, ali nismo „humanitarci” koji treba da rade za milostinju. Tražimo da budemo adekvatno plaćeni zanaš naporni rad. Godinama šutimo kako ne bis-

Kraške pećine su put do podzemnih vrela

Podršku doktorima u štrajku pružio je bivši predsjednik Stranke penzionera USK, Enver Muslić. - Izdržat ćemo mi penzioneri, ako treba i preskočićemo koji lijek, posuditi pare, ali ćemo vas podržati - kazao je Muslić.

2@Hš= FAEAH=

Okupljeni „bijeli mantili”: Nema prekida štrajka

mo narušavali nekakvu idealnu sliku o “herojima u bijelom”. Naši zahtjevi su realni, a oni koji tvrde suprotno, imaju neprimjereno visoke plaće. Štrajk će trajati doispunjenja zahtjeva-kazao nam je dr. Nedim Kurtagić, štrajkački sindikalni lider.

Predsjednik Skupštine ljekarskog sindikata, dr. Mirsad Purić zamolio je štrajkače za strpljenje , upornost i jedinstvo. Zatraženo je da se skine anatema sa ljekarskog poziva čiji svaki postupak osim ljudske i medicinske ima i sud-

sko-pravnu odgovornost, da se definiraju osnovne plate, da se vrednuje rad noću, subotama i nedjeljama. Istaknuto je da se štrajk, nažalost, ne provodi u svim zdravstvenim ustanovama, a kao negativan primjer naveden Dom zdravljaCazin. M. DEDIĆ

Na području Izbična, na lokalitetu Jezero nedaleko od Širokog Brijega geolozi u kraškim pećinama traže bogato vrelo koje bi rješilo problem vodosnabdijevanja u tom kraju. Istraživanja su započete još 1999. godine, pod vodstvom prof. dr. Bože Solde. Zbog nedostatka finansijskih sredstava daljnja istraživanja su prekinuta, a u jesen 2009. godine Mladen Trutin, Natalija Matić, Nada Trutin i Tihomir Pavković nastavili su rad nakon čega su sačinjeni stručna dokumentacija te detaljno geo-

2JH=C= = F@AE >=AE= FEJA L@A

loško i hidro-geološko mapiranje. Istraživanje se vrše uz sjeveroistočni rub Jezera i uz cestu Izbično-Gornja Britvica, gdje traži najpovoljnija lokacija za istražno-eksploatacionu bušotinu. Zdravko Brajković, inžinjer geologije, obilaskom terena i analizom načinjene dokumentacije pripremio je prijedlog projekta za daljnja istraživanja. Uspješna realizacija projekta pomoći će poboljšanju opskrbe pitkom vodom stanovništva ovog dijela općine. An. K. 

L= EE= = FHAH=@K =BJA
Uspjeli ostvariti standard euro 5
Rafinerija nafte Bosanski Brod 27. septembra će svečano u rad pustiti rekonstruiranu novuliniju zapreradu nafte, čime će biti povećan obimprerade sa1,2 na tri miliona tona godišnje, saopćeno je iz Nestro grupacije. - U kompaniji s velikim nestrpljenjem očekujemo puštanje nove linije, što predstavlja ključ u našem poslovanju. Već ranije smo uspjeli obezbijediti standard dizela euro 5, a ovom investicijom imat ćemo i benzina euro 5 koji ćemo moći distribuirati u zemljama okruženja i na tržište EU. Možemo se pohvaliti da smo prva rafinerija u regionu koja je uspjela ostvariti standard euro 5 kada je u pitanju benzin - kazao je Rade Vidaković, načelnik Odjela za marketing i reklamu u Optima grupi. Svečanom puštanju no-

Rafinerija Bosanski Brod 

$

Dnevni avaz, petak, 23. septembar/rujan 2011.

>EEI 

=LAć= ILAJI= HAž= IJEC= K *E0
Za njih se tvrdi da su jedna od 50 kompanija koje su promijenile svijet
Najveća svjetska kompanija iz oblasti nekretnina Re/max ulazi na bh. tržište. Re/max je prijenekoliko dana otvorio prvu poslovnicu u Sarajevu, a jučer je u Američkoj ambasadi u Sarajevu održana prezentacija ove kompanije.

NEKRETNINE U Američkoj ambasadi održana prezentacija Re/maxa

Franšizna mreža
Vidaković: Lideri u regionu

vih postrojenja prisustvovat će veliki broj zvaničnika iz političkog života BiH. Očekuje se dolazak i ruskog ministra energetikeSergejaŠmatka. A. S.

Zamjenik ambasadora SAD Džonatan Mur (Jonathan Moore) kazao je da je Re/max najveća i najpoznatija franšizna mreža agencija za nekretnine u svijetu.

max tvrde da je jedna od 50 kompanija koje su promijenile svijet. Kako nam je kazao Antonio Jukić, marketing-menadžer Re/maxa, trenutno kompanija radi u više od 85 država, ima više od 120.000 agenata i više od 7.000 agencija. U ponudi je trenutno više od četiri miliona nekretnina.

Rješenje problema
- Na tržištu BiH pružamo do sada neviđene mogućnosti. Preko nas možete u bilo kojoj našoj agenciji koja bude otvorena u BiH, riješiti bilo koji problem u svijetu kada su nekretnine u pitanju. Možete iznajmiti stan u Beču ili kupiti kuću u Americi - istakao je Jukić. Re/max trenutno traži partnere koji su zainteresirani za kupovinu franšize, odnosno za rad u sistemu ove svjetske mreže. G. MRKIĆ

Spec 
Radnici Krivaje iz Zavidovića spremni su na još jedno razočarenje. Zatražili su sastanak s federalnim premijerom u Sarajevu za ponedjeljak. Ako do susreta ne dođe ili ne bude rezultata, radnici su najavili dolazak pred zgradu Vlade FBiH za utorak.Sindikalisti kažu da su pod pritiskom radnika za provođenja radikalnijih mjera u borbi za svojaprava. Ar. M.

- Plan je otvaranje 25 agencija u dvije godine, dakle pokrivanje kompletnog tržišta BiH. Prva agencija već je otvorena na Marindvoru, ali je službeno puštamo u rad za šest dana - kaže Jukić. 

JL=H=A # =CA?E=

Jukić: Do sada neviđene mogućnosti

Prezentirane su mogućnosti koje se pružaju kroz saradnju s ovom američkom

kompanijom, i novi koncept poslovanja na tržištu nekretnina BiH. Inače, za Re/- 

C=IE

Dnevni avaz petak 23. septembar/rujan 2011. 17

18

Petak, 23. septembar/rujan 2011.

Dnevni avaz

oglasi

?H= DHE=
Kuća optuženoga u Banjoj Luci

Dnevni avaz, petak, 23. septembar/rujan 2011. 

'

Kafanska tuča u Bosanskom Novom

PRANJE NOVCA Podignuta optužnica protiv Zorana Ćopića 

=JH=žA @KE=A ELEA LHEA@A EE= =H==
Novac od prodaje kokaina narko-bosa Darka Šarića opran kroz privredne tokove u RS
Specijalno tužilaštvo RS podiglo je jučer optužnicu protiv Zorana Ćopića, Ljube Mrđena i Drage Nižola, koji se terete za produženo djelo pranje novca, a optuženi su u predmetu “bijeljinska šećerana”.

Ćopić: Ostaje u pritvoru

Događaj koji je uznemirio javnost Bosanskog Novog desio se preksinoć u kafani u ulici Nadežde Petrović oko fajronta, navodno zbog puštanja muzike. U verbalnoj prepirci Mladen Popović (24), kako saznajemo u policiji, pivskom flašom udario je Žarka Babića (21), koji se nakon udarca u glavu srušio na pod kafane, gdje ga je Popović nastavio udarati rukama i nogama. Od udaraca i stakla na podu kafane Babić je zadobio više posjekotina lijeve šake i povredu tetiva, zbog čega je prebačen u Dom zdravlja u Bosanskom Novom, a nedugo nakon toga i u bolnicu u Prijedoru koju je ubrzo samovoljno napustio. U namjeri da pronađe druga koji ga je pretukao, nepozvan se oko 2.50 sati pojavio u PS Bosanski No-

5 =H=>E K =KJK JH=žE ’FHE=JA=’

vi, gdje je tražio Popovića, koji je nakon bijega iz kafane oko jedan sat poponoći lišen slobode. Kako bi spriječila ponovni sukob, policija je pretresla “ford escort” s nepripadajućim registarskim oznakama kojim se Babić dovezao. Na mjestu suvozača pronašla je takozvani kratež, karabin sa skraćenom cijevi i kundakom, a ispod sjedišta u plastičnoj kesi 21 metak kalibra 7,9 mm te vojnički i lovački nož. Nakon pronalaska nelegalnog oružja i Babić je priveden u policiju, da bi u jutarnjim satima poslije završene krim-obrade bio pušten na slobodu. I Babić i Popović, prema nezvaničnim saznanjima, imaju podeblje policijske dosjee, mahom zbog krađa, u koje su, navodno, i zajedno išli, te nanošenja tjelesnih povreda. M. Z.

Imao i avion
U optužnici ovog tužilaštva se predlaže da se od Ćopića oduzme 18.378.900 maraka akcija ili 63,75 posto udjela u Fabrici šećera a. d. Velika Obarska u Bijeljini, kuća u ulici Sretena Stojanovića u Banjoj Luci u vrijednosti od oko 225.000 maraka, automobil “audi A6”,

veće količine prljavog novca stečenog izvršenjem krivičnih djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, a radi prikrivanja njegovog stvarnog porijekla, nakon čega su novac integrirali u privredne tokove RS i Srbije - navodi se u saopćenju Specijalnog tužilaštva RS.

Proces u Beogradu
Kupili i šećeranu u Bijeljini

454.512 eura osnivačkog uloga u preduzeću “DTM Relations”, avion “cesna” vrijedan oko 317.000 KM,

Ćopićeva imovina, koja se procjenjuje na oko 20 miliona KM, ujedno je i najveća zapljena nelegalno stečene imovine na području ovog entiteta, a za koju se sumnja da je stečena tako što je novac od prodaje kokaina opran kroz privredne tokove u RS. Do 

=LAć= =FA=

sada su MUP RS i Agencija za upravljanje nelegalno stečenom imovinom RS privremeno blokirali i imovinu vrijednu oko 850.000 KM u Istočnom Sarajevu te stan bivšeg šefa kabineta predsjednika RS Mirka Stojića od 200.000 maraka u Banjoj Luci.

cisterna, kao i druge nepokretnosti stečene izvršenjem krivičnog djela. Optužnica Ćopića tereti da je u toku 2008. pa do polovine 2011. godine, udruživanjem s Darkom Šarićem i drugim osobama iz Srbije, kao i s Nikolom Dimitrijevićem iz Beograda i Srđanom Petrovićem iz Novog Sada, a u dogovoru s Mrđenom i Nižolom, prao novac na području RS i Srbije. - Preko različitih off-shore kompanija i preduzeća putem poslovnih banaka izvršeno je ubacivanje

Protiv Šarića se pred Posebnim odjeljenjem Višeg suda u Beogradu vodi postupak zbog krivičnih djela nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga kao i pranje novca, dok su protiv Dimitrijevića i Petrovića okončani postupci pred istim sudom zbog pranja novca. Ćopić se nalazi u pritvoru u KPZ Tunjice u Banjoj Luci, a uhapšen je 27. aprila ove godine u Banjoj Luci. Optužnicom Specijalnog tužilaštva RS predloženo je da mu se pritvor produži do okončanja glavnog pretresa. B. SPASENIĆ

Ulica Nadežde Petrović u Bosanskom Novom

(Foto: D. Stojnić) 

F=č== JHCLE= ’5=’

Provala u Srebreniku

Dragan Janković (43), Miroljub Jezdimir (40), Saša Kragulj (31), Boris Obradović (22), Zoran Babić (28), Dragan Knežević (28), Milan Babić (23) i Bojan Vujanić (23) sprovedeni su jučer u Okružno tužilaštvo u Banjoj Luci, a uhapšeni su dan ranije na području općine Srbac nakon što je kod njih pronađeno oko 80 kilograma marihuane i 120 stabljika indijske konoplje. Osim njih osmorice, osumnjičeni su i Stanislav Lazić (37)izBiljei DarioJeger(27)iz Darde, Republika Hrvatska, a 

IH= čA= @KK FHEJLHK 
koji se nalaze u pritvoru od 15. avgusta 2011. godine. Njih dvojica uhapšeni su ranije također zbog krivičnog djela nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga, a obuhvaćeni su i posljednjim izvještajem zajedno s uhapšenima u akciji “Kanon”. Kao što jepoznato, vrijednost zaplijenjene droge se procjenjuje na oko 300.000 maraka, a pomenute količine su pronađene na Jezdimirovom imanju u zaseoku kod Srpca, te je on i glavni osumnjičeniuovomslučaju. B.S.
Lopovi odnijeli cigarete i hranu
(Foto: O. Mujkić)

Uhapšeni u akciji “Kanon”

Privođenje osumnjičenih u tužilaštvo

(Foto: M. Lugić)

Na meti lopova našla se trgovinska radnja “Sajo”, koja se nalazi u prostorijama mjesne čitaonice uJežincu kodSrebrenika. Nakon što su nasilu ušli unutra, provalnici su ukrali veću količinu cigareta i pr-

ehrambenih artikala, a ukupnamaterijalna šteta, prema izjavi koju je vlasnik dao istražiteljima, iznosioko 700maraka. Uviđajsu obavilipripadnici Odjela kriminalističke policije PS Srebrenik. O. M.

5EF=JC =@L=J=AIL= =?HEIJE
Oslobađajuća presuda Ade Balijagića ostala skrivena u ladici Tužilaštva
Već drugu godinu Ado Balijagić, sin poznatog tuzlanskog advakata Faruka Balijagića, bezuspješno čeka da Kantonalno tužilaštvo u Tuzli dostavi Općsudu, jer sam za isto djelo optužen i u Tuzli. Nemoćni da se javno sukobe sa mojim ocem, advokatom Farukom Balijagićem, njih dvojica su, želeći okaljati obraz i djelo mog oca, mene svrstali u grupu kriminalaca i objavili su moju fotografiju iz CIPS-a i okvalificirali me kao osobu koja terorizira Tuzlu navodi Ado Balijagić. On napominje da je i Tužilaštvo TK i Federalno tužilaštvo znalo da je Općinski sud u Tuzli Presudom broj 32 0 P 023485 07 P dosudio da mu Esad Imširović iz Srebrenika duguje 35.000 KM koje, pod prijetnjom prinudne isplate, mora vratiti.

Opstrukcija MUP-a i Tužilaštva TK 

Dnevni avaz, petak, 23. septembar/rujan 2011.

?H= DHE=

Nije kažnjavan
Ado Balijagić: Nanesena šteta

Mešića s lisicama policajci odvode u pritvorski dio zgrade

inskom sudu Tuzla presudu Zemaljskog suda u Beču kojom je prije tri godine pravomoćno oslobođen optužbi za nasilničko ponašanje počinjeno u Srebreniku, a zbog čega ga je tuzlanski MUP svojevremeno stavio na listu kriminalaca koji teroriziraju građane Tuzle. Zbog toga Balijagić očekuje reakciju VSTV-a BiH i suspenziju glavnog tužioca.

Javni sukob
- Čekao sam skoro dvije godine i šest mjeseci da mogu demantirati podvalu koja mi je podmetnuta 6. februara 2009. godine. Suspendirani komesar policije TK Nedim Mutapčić i glavni kantonalni tužilac Tužilaštva TK Šesenam Ćosić znali su da je Ministarstvo pravde BiH dobilo od Zemaljskog suda u Beču presudu i ona se nalazi u Kantonalnom tužilaštvu Tuzla. Tužilac Šesenam svjesno neće da je pošalje

- Istom presudom utvrđeno je da je Esad Imširović Kantonalno tužilaštvo Tuzla stavio pod svoju potpunu kontrolu. Presudom je utvrđeno da je Imširović nudio povlačenje svega što Tužilaštvo posjeduje protiv mene, a da mu se oprosti dug. Nisam pristao na takve ucjene Kantonalnog tužilaštva Tuzla, nakon čega sam svrstan na listu osumnjičenih za vršenje krivičnog djela ubistva, pokušaja ubistva, iznude, krivotvorenja dokumenata, bacanja bombi i svega onoga što je stavljeno na teret grupi kriminalaca. Ni za jedno od tih djela nikad u životu nisam kažnjavan - kaže mlađi Balijagić. Činjenicom da je u spornoj informaciji navedeno da je sin advokata Faruka Balijagića, Ado Balijagić naglašava da je njemu i roditeljima nanesena nemjerljiva šteta kao i čitaocima “Dnevnog avaza” kojima je, kako kaže, uskraćeno pravo na istinitu i objektivnu informaciju. B. C.

7D=FšAE IKE K>EIJL )@EH= 8A
Demir Mešić i Ališan Hajriz uhvaćeni u unajmljenoj kući, a kod njih nađena dva pištolja, puška i policijske motorole S njima dvojicom u Zenicu dovedena i jedna djevojka
Ališan (Sabita) Hajriz (25) i Demir (Hasana) Mešić (29) uhapšeni su jučer ujutro na području sarajevske općine Novi Grad u akciji specijalaca sarajevske policije.

SARAJEVO Spektakularna akcija specijalaca u Vrbovskoj ulici

Munjevit upad
Kako je potvrđeno “Dnevnom avazu”, u ranim jutarnjim satima u Vrbovskoj ulici najprije je opkoljena kuća, a zatim su munjevitom akcijom u kojoj su učestvovala četiri kombija do zuba naoružanih specijalaca uhapšene tri osobe, od kojih se dvije muške dovode u vezu s ubistvom Admira Veličanina iz Doboja, počinjenog proteklog vikenda. Da oprez i pojačane snage nisu bile bez povoda, pokazao je pretres iznajmljene kuće u kojoj su pronađeni dva pištolja, puška, te policijske radiostanice s aktuelnim frekvencijama. Hapšenje su izveli pripadnici Specijalne policije MUP-a Kantona Sarajevo i pripadnici Interventnog voda Treće policijske uprave. S uhapšenima je u društvu bila i ženska osoba, koja je također privedena, najprije u MUP KS, a potom i u MUP ZDK u Zenici. Nezvanično saznajemo

M

1AC= FHAšE CH=E?K
Policijska uprava Lukavac

Dovođenje Hajriza u prostorije MUP-a ZDK

Službenici Policijske stanice Bileća su u srijedu u 9.30 sati u mjestu Matov Han legitimisali dvije osobe za koje su, uvidom u dokumentaciju, utvrdili da su s Kosova. Zbog postojanja sumnje da su ilegalno prešli državnu granicu oni su uhapšeni u 11.15 sati, te su predati Jedinici Granične policije Trebinje. P. M.

Policija iz Lukavca jučer je, poslije višednevne istrage na terenu, identificirala osobu koja je 18. septembra ove godine u šumi Kosa u Puračiću motornom pilom napala i teško ozlijedila vlasnika šume Hasana Kadirića.

1@AJEBE?EH= =F=@=č I JH FE

Radi se o Muhamedu T. (24) iz susjednog romskog naselja kod Puračića, koji će, uz izvještaj o šumskoj krađi i nanošenju teških tjelesnih ozljeda, biti predat kantonalnom tužiocu na daljnje postupanje. H. Č.

da je Hajriz Dobojlija, a Mešić (rođen u Somboru, Srbija) je živio na relaciji Zenica - Teslić. Kad su oko podneva dovezeni u MUP ZDK, da bi se izbjegla naša ekipa, Hajriz je sproveden kroz bočni ulaz u skladište, a potom u pritvorsku jedinicu, dok je Mešić, kad je primijećen naš fotoreporter, odveden okolo u drugi dio zgrade. Treća dovedena osoba, žena, čije podatke nismo dobili, stajala je cijelo vrijeme uz vozilo sa specijalcima, koji su je potom sproveli u zgradu PU Zenica. - Postojale su indicije da se ova ekipa, uz još neke saradnike, može dovesti u ve-

zu s ubistvom. Izvršene su operativne provjere i locirane su tri tačke, iznajmljena kuća u Sarajevu te stanovi u Konjicu i Mostaru. Praćenjem je ustanovljeno gdje su, ali je udareno na sve tri lokacije. Sada predstoji niz vještačenja tragova iz Veličaninovog “audija TT” kao i drugih tragova, da bi se zadokumentirao cijeli slučaj. Osim ovog, njih dvojica se dovode u vezu s petnaestak razbojničkih krađa, a tokom istrage i saslušanja vidjet ćemo koliko će policija uspjeti zadokumentirati i predati Tužilaštvu - kaže naš izvor iz policije.

Iznenada nestali
Ališan Hajriz i Demir Mešić su višestruki povratnici u vršenju kriminala. Još 2007. godine s Nerminom i Vahidom Sadrijom učestvovali su u oružanoj pljački u Nemili, a tada je Mešić ranjen pobjegao policiji preko rijeke Bosne. Ališan je neposredno prije pljačke izašao iz maloljetničkog zatvora u trajanju od četiri godine, dok je Demir i pucao na policiju, koja je uzvratila. Mešić se tada krio kod Nermina Sadrije u Kovanićima kod Zenice, nakon što je pobjegao iz KPZ-a Foča.

Dovedena i nepoznata djevojka

?H= DHE=

Dnevni avaz, petak, 23. septembar/rujan 2011. 

=đA K FJK

BANJA LUKA Mladić tvrdi da je pretučen u policijskoj odmazdi

,L= FKJ= I= CK>E ILEAIJ JKE IK A ILA=C=
Dženet Hajdarpašić (18), osumnjičen da je s Mladenom Pajićem (23) napao policijskog inspektora, tvrdi da je on bio žrtva bezrazložnog napada u klubu “Del Capo”
posrednoj blizini bio i Pajić, iako te večeri nisu izašli zajedno. - Većine večeri se ne sjećam jer sam padao u nesvijest od batina koje sam dobio. Nisam počeo svađu ni fizički napad, udaren sam drškom od pištolja po glavi, nakon čega su me nastavili tući. Bio sam okrenut leđima, čak nisam ni vidio ko me udario. U jednom momentu jedan od napadača je rekao: “Ako i preživiš, ja ću te zaklati” - ispričao je Dženet. Nakon što je pretučen u klubu odvezen je u Hitnu pomoć, a poslije ukazane ljekarske pomoći vratio se

Veličanin: Ubijen vezan

Dženet Hajdarpašić (18) zadobio je povrede po cijelom tijelu, prijelom zgloba na lijevoj ruci te hematome po glavi u, kako ističe, brutalnoj policijskoj akciji nakon incidenta koji se dogodio u subotu navečer u banjalučkom klubu “Del Capo”.

(Foto: J. Hadžić)

čAE = Eč=E=
Kuća u Vrbovskoj bila opkoljena

U subotu su lovci u lokalnom potoku Pepelarska rijeka kod Žepča našli ustrijeljenog i vezanog Admira Veličanina. Obdukcijom je utvrđeno da je ubijen dan ranije, a njegov “audi TT” primijećen je u Donjoj Golubinji (Žepče) kada su ga dvojica muškarca pokušavala zapaliti i prikriti tragove.

Udaren pištoljem
Kao što je naš list već objavio, u tuči u ovom lokalu posjekotine po licu zadobili su policijski inspektor za narkotike Marko Kovačević te njegova dvojica budućih kolega Đorđe Lužija i Milan Vrhovac, koji su policijski diplomci, a od kojih je jedan

7H= IJK@AJ
Dženet je prije dva mjeseca napunio 18 godina. Završio je banjalučku Gimnaziju i upisao je Pravni fakultet u Banjoj Luci. Osim toga, izrezan po vratu. Međutim, Hajdarpašićeva strana priče i povrede koje su mu nanesene, svjedoče da razvoj događaja i nije tekao kao što su to govorile prve policijske informacije da su bez naročitog povoda pretučeni pripadnici MUP-a RS, a da su glavni osumnjičeni za ovaj napad Hajdarpašić i Mladen Pajić (23). - Dva puta sam gubio svijest, a gosti u klubu su mi pružili reanimaciju da bi me povratili. Eto, toliko su me tukli! - ispričao je Dženet. Prema njegovim riječima, pripadnici MUP-a su sjeli za sto gdje je bio on s prijateljicama, dok je u nebavi se sportom i nema policijski dosje niti je ikada dovođen u vezu s nekim krivičnim djelom, pa čak nema ni prekršajnu prijavu.

Slomljeni ručni zglob i povrede po tijelu

(Foto: B. Spasenić)

- U stanici su me nastavili tući, a ruke su mi i dalje bile vezane. Naredili su mi da skinem patike, a zatim su mi skakali po bosim nogama. Tukli su me i po bubrezima i između nogu pa sada jedva idem u toalet - kaže Dženet.

Bio unakažen
Rana na glavi

kući, ali je nekoliko minuta kasnije policija došla po njega.

Njegov otac Mithat Hajdarpašić, poznati Banjalučanin i vlasnik restorana “Slap”, objašnjava da je onog jutra kada je policija

došla po njegovog sina mladić već bio unakažen. - Moja građanska dužnost je bila da ga predam policiji, ali to više nikada ne bih ponovio, jer su ga oni uništili - istakao je Mithat. Dženetovamajka krozsuze je ispričala da su tog dana svi od nje krili šta se dogodilo s njenim sinom, te da je pala u nesvijest u trenutku kada ga je vidjela isprebijanog i okrvavljenog. B. SPASENIĆ

(Foto: F. Fočo)

2HE=JAE = .=?A>K
Zanimljivo je da je Mešić početkom godine otvorio profil na društvenoj mreži Facebook, na kojoj nije postavljao fotografije, a imao je samo četvoricu Odatle su krenuli u novo razbojništvo. Mešić je hapšen i kasnije u Hercegovini, nakon što je ukradenu telad pokušao prošvercovati u gepeku “passata”. Hajriz je hapšen i prije dvije godine zbog krađe nekoliko automobila u Zenici, a Mešić zbog niza djela u Tesliću i Doboju. prijatelja. Jedan od njegovih prijatelja prije samog ubistva postao je upravo Veličanin, dok je Mešić svoje mjesto rođenja i boravka promijenio u Teslić. - Slijedi mukotrpan proces dokazivanja, ali broj od petnaest do dvadeset osoba koje su dovođene u vezu s Veličaninom tih dana sužen je na ovu dvojicu, koji su iznenada nestali sa svojih stalnih adresa, baš u vrijeme Veličaninovog ubistva - kažu u policiji. Adnan DŽONLIĆ

Tijelo 46-godišnjeg Gorana Rogića iz Drinovaca kod Gruda jučer je oko 13.15 sati, sedam dana od njegovog nestanka, pronađeno u jezeru Krenica. - Nakon što smo prethodnih dana skoro neprekidno pretraživali jezero, koje nam je zbog svoje specifičnosti, mraka i hladnoće predstavljalo problem, kao i teren od Rogićeve kuće do jezera, a što nije dalo nikakve rezultate, pribjegli smo alternativnoj metodi. Na tu ideju smo došli zahvaljujući roniocima iz Zadra i Splita, inače članovima našeg roni-

4E?E FH=šE JEA /H== 4CEć=

U jezeru Krenica kod Gruda

lačkog kluba, koji su prethodna dva dana pretraživali jezero. Kako nije bilo rezultata, upotrijebljen je ribarski alat uz pomoć kojeg je tijelo napokon pronađeno - rekao nam je Tomislav Ćužić, direktor Uprave Civilne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona, koji je koordinirao akcijom potrage. Akciju izvlačenja tijela posmatrali su i članovi Rogićeve porodice, koji su potvrdili njegov identitet, a uviđaj su, u prisustvu kantonalnog tužioca, obavili pripadnici PU Grude. M. Sm.

Isplatio se višednevni trud

22

Petak 23. septembar/rujan 2011.

Dnevni avaz 

C=IE 

C=IE

Dnevni avaz petak 23. septembar/rujan 2011. 23

Đorđe Tešić (57), blizak rođak Slobodana Tešića, koji se dovodio u vezu s nelegalnom prodajom oružja, uhapšen je sa sedmoricom saučesnika zbog sumnje da su proizveli uređaj za kontrolu minobacačke vatre, koji su namjeravali prodati Južnom Sudanu. Ova država inače je pod sankcijom UN-a koja podrazumijeva zabranu trgovine oružjem. Osim Tešića, u akciji srbijanske Bezbjednosno-informativne agencije (BIA) i

7D=FšAHđ=@EAH= HKž=5>@==6AšEć=

BIA otkrila dil s Južnim Sudanom

"

Dnevni avaz, petak, 23. septembar/rujan 2011.

C>KI

Uprave kriminalističke policije uhapšeni su i Miodrag Đuričin (60), Momir Gaćeša (65), Milan Gajić (69), Duško Kujundžić (60),Đuro Kresović (52), Franc Kunšič (65) i Miroslav Naglić (51). Tešić je, piše “Blic”, uhapšen usvojoj firmiu Dalmatinskoj ulici u Beogradu, gdje je policija pronašla i zaplijenila sporni uređaj. Uhapšeni Tešić inačevaži za veoma bogatog čovjeka. - On jeste blizak rođak Slobodana Tešića, ali je svoj biznis vodio samostalno - navodi “Blic”.

Osnivač Wikileaksa opisuje i svoje hakerske početke i sukobe sa zakonom te navodi da “američka vlada planira da mu smjesti”
Autobiografija osnivača Wikileaksa Džulijana Asanža (Julian Assange) puštena je jučer u prodaju i pored njegovog pokušaja da to spriječi, saopćio je britanski izdavač. Knjiga “Džulijan Asanž: Neautorizirana autobiografija” (“Julian Assange: The Unauthorised Autobiography”) navodno ima prve direktne komentare optužbi za silovanje u Švedskoj koje su dovele do toga da se bivši kompjuterski haker u Britaniji bori protiv izručenja. Izdavač “Canongate” saopćio je da je knjiga prva ruka autobiografije koju im je Asanž dostavio u martu. Asanž se ogradio od publikacije i naveo u saopćenju da on nije autor knjige. Nekadašnji haker optužio je “Canongate” za kršenje ugovora, a knjigu je nazvao “interpretacijom razgovora” između pisca iz sjene Endrua O'Hejgana (Andrew O'Hagan) i njega i dodao da je sve u knjizi potpuno nepotvrđeno i neprovjereno. Dijelovi knjige pojavili su se u jučerašnjem izdanju lista “Independent” i u njima Asanž opisuje svoje hakerske početke, sukobe sa zakonom i tvrdi da je, možda, autističan. U drugim dijelovima Asanž govori o tome kako je kao tinejdžer hakirao američki sistem sigurnosnih službi. Izdavač je naveo da je Asanž proveo više od 50 sati razgovarajući za knjigu u prijateljevoj kući u istočnoj Engleskoj, gdje je odsjeo pod strogim uvjetima puštanja uz kauciju. ”Independent” piše i da je cijelo jedno poglavlje u knjizi posvećeno objašnjavanju optužbi u Švedskoj kao i Asanžovom viđenju događaja koji su doveli do toga da bude optužen za seksualno zlostavljanje dviju žena. Asanž je, navodno, naveo 

ž@= I= ILE= =E EI= IEL=JA

WIKILEAKS Asanž nije uspio spriječiti objavljivanje autobiografije

,IJ= KAEH=L=K A JHFA LAJAH=E

Premijerka Hrvatske o optužnicama

Vlada radi na zakonu koji će ništavnim proglasiti sve akte vojnih sudova JNA i bivše Jugoslavije

da ga je izvor u neimenovanoj obavještajnog agenciji upozorio da “američka vlada planira da mu smjesti”, a da su žene bile bijesne jer im se nije javljao na telefon. - Možda sam neka vrsta šovinističke svinje, ali nisam silovatelj - rekao je Asanž u knjizi.

Asanž: Nije autor

Kosor: Bili smo žrtve agresije

Premijerka Hrvatske Jadranka Kosor izjavila je da Vlada razmišlja o donošenju zakona kojim bi se proglasili ništavnim svi akti pravosudnih organa i vojnih sudova JNA i bivše Jugoslavije. Kosor je jučer u Zagrebu, reagirajući na vijest da su u Hrvatsku stigle optužnice koje za ratni zločin terete četvoricu hrvatskih ratnih rukovodilaca i još 40 branitelja, kazala da se radi na prijedlogu zakona. Ona je pozvala Ministarstvo pravde i Državno tužilaštvo da u tom smislu predlože potrebne pravne korake.

- Treba reći da je dosta uznemiravanju koje trpe veterani, od Tihomira Purde, pa do drugih - rekla je Kosor, još jednom ponovivši da je “Hrvatska bila žrtva agresije, da je bila napadnuta i da su hrvatskibranitelji branilisvoju zemlju pa su morali oslobađati okupirane krajeve”. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović rekao je da se radi o proceduri koju treba završiti, a ne o udarcu Beograda regionalnoj politici. - Uvjeren sam da ćemo u postupku koji smo već primjenjivali oko Purde raščistiti situaciju - rekao je on.

Amerikanac Troj Dejvis (Troy Davis), koji je prije 20 godina osuđen za ubistvo policajca, pogubljen je u saveznoj američkoj državi Džordžiji ubrzo pošto je Vrhovni sud odbacio žalbu koju su uložili njegovi advokati, tvrdeći da su dokazi izneseni protiv optuženog lažni. Dejvis je pogubljen smrtonosnom injekcijom u zatvoru u gradu Džeksonu, javio je Reuters. Dejvis je osuđen zbog učešća u pucnjavi u Savani (Džordžija) 1989. godine, kada je poginuo policajac, ali ne postoje materijalni do-

2CK>A =šJEJ E?A >H>A = KE@=A IHJA =A
kazi koji ga dovode u vezu s ubistvom, a nekoliko svjedoka povuklo je svoja ranija svjedočenja. Dejvis je tokom dvije decenije, koliko traje sudski proces protiv njega, postao zaštitno lice svjetske kampanje za ukidanje smrtne kazne. Slučaj je izazvao polemike o tome je li okršaj bio rasno motiviran, jer je policajac kojeg je Dejvis, navodno, ubio bio bijelac, a Dejvis, koji je u to vrijeme imao 20 godina, crnac. Inače, u SAD je od početka ove godine smrtna kazna izvršena nad 34 osobe.

Vrhovni sud SAD odbacio žalbu Troja Dejvisa

Dejvis: Ubio policajca

Snažan tajfun u čijem je naletu, prema najnovijim podacima, poginulo i nestalo 13 ljudi, paralizirao je jučer željeznički saobraćaj u cunamijem razorenom sjeveroistočnom dijelu Japana, kojem je donio obilne padavine, a u

'4A' D=H= 0=E@
međuvremenu je oluja stigla do sjevernog otoka Hokaido. Tajfun “Roke”, koji je pogodio Tokio, nije izazvao veće probleme u havarisanom postrojenju “Fukušima”, javio je AP. Tajfun je tokom noći na

Snažan tajfun udara Japan

četvrtak oslabio i kreće se brzinom od 126 kilometara na sat, a za sada nema izvještaja o šteti na Hokaidu. U naletu tajfuna koji je ranije ovog mjeseca pogodio Japan poginulo je i nestalo oko 90 ljudi.

globus

Dnevni avaz, petak, 23. septembar/rujan 2011.

25

Ukratko

NJEMA^KA Poglavar Rimokatoli~ke crkve u posjeti domovini

Papu zanima evropsko jedinstvo
Benedikt XVI upozorio na sve ve}u ravnodu{nost prema religiji i rekao da je za zajedni~ki `ivot potrebna vjera kao povezuju}a baza
Kancelarka s Benediktom XVI: Razgovarali i o krizi

Bomba u Dagestanu
[estero ljudi je poginulo, a najmanje 50 policajaca i civila je povrije|eno u tri eksplozije u blizini zgrade regionalnog Ministarstva unutra{njih poslova u Maha~kali, glavnom gradu ruske republike Dagestan. Na televizijskim snimcima se vide ostaci dva uni{tena automobila i krv po plo~niku, kao i o{te}ene fasade okolnih zgrada, prenosi Reuters.

Protest `rtava zlostavljanja protiv dolaska Pape

Njema~ka kancelarka Angela Merkel ju~er je kratko u Berlinu razgovarala s poglavarom Rimokatoli~ke crkve papom Benediktom XVI, koji se naro~ito interesirao za temu jedinstva Evrope, prenose njema~ki mediji. U kratkoj razmjeni mi{ljenja Merkel i Pape, koji boravi u vi{ednevnoj posjeti svojoj domovini, bilo je ri-

je~i, posebno, o evropskim temama i finansijskoj krizi. - Papa je pokazao interesiranje posebno za temu Evrope i evropsko jedinstvo - rekla je Merkel poslije susreta. Papa Benedikt XVI je na po~etku svoje posjete Njema~koj upozorio na sve ve}u ravnodu{nost prema religiji i rekao da je za zajedni~ki `ivot potrebna vjera kao povezuju}a baza, ina~e }e sva-

Papa Benedikt XVI pozvao je na „eti~ki preporod“ Italije, ~iji je premijer Silvio Berluskoni (Berlusconi) umije{an u seksualni skandal. Papa u telegramu upu}enom

Eti~ki preporod

italijanskom predsjedniku \or|u Napolitanu (Giorgio) uo~i posjete Njema~koj nije spominjao Berluskonijev skandal, ali je jasno na {ta se odnosi njegov komentar.

ko `ivjeti samo svoj individualizam. Papa je pred oko 1.000

gostiju u predsjedni~kom dvorcu „Belvi’’ u Berlinu rekao da je religija nu`na kao

osnova za funkcioniranje zajedni{tva u dru{tvu. Benedikt XVI ju~er je do~ekan uz najvi{e vojne po~asti, ali i demonstracije protivnika njegove posjete, okupljenih u Berlinu ispred Brandenbur{ke kapije. Me|u onima koji se protive njegovoj posjeti su `rtve seksualnog zlostavljanja djece u redovima Katoli~ke crkve.

Potres u Turskoj
Umjereni zemljotres, ja~ine 5,6 stepeni po Rihterovoj skali, pogodio je ju~er isto~ni dio Turske, ali nije bilo `rtava ni materijalne {tete. Potres se osjetio u pokrajini Erzind`an i susjednim provincijama, prenosi AFP. Zemljotresi su ~esti u Turskoj, a zbog lo{eg kvaliteta gradnje, ~ak i oni slabiji ponekad odnose ljudske `ivote.

Tu`ila{tvo u Milanu zatra`ilo je da protiv italijanskog premijera Silvija Berluskonija (Berlusconi) bude podignuta optu`nica zbog objelodanjivanja povjerljivih sudskih informacija vezanih za istragu koja se vodi od 2005. godine. Berluskonijev dnevnik „Giornale“ objavio je transkripte prislu{kivanih razgovora iz decembra 2005. godine koji su kori{teni kao dokaz u istrazi o sumnjivoj ponudi banke Unipol da preuzme BNL. Italijanski parlamentarci su ju~er glasali protiv prijedloga da se dozvoli hap{enje Berluskonijevog saveznika u parlamentu Marka Milanezea, biv{eg pomo}nika ministra ekonomije, zbog optu`bi za korupciju. Berluskoni ju~er u parlamentu: Novi pritisak

Berluskoni osumnji~en za Na granici uhap{eno odavanje tajni sa su|enja 13 voza~a kamiona

Zahtjev tu`ila{tva u Milanu

Na Kosovu mirno, Srbi jo{ de`uraju

Stranka za seksualna prava
U okviru ovogodi{nje beogradske Parade ponosa 2. oktobra zvani~no }e biti osnovana Stranka za seksualna prava (SSP), saop}ilo je Udru`enje gra|ana LBGT forum Srbija. SSP }e u~estvovati na narednim parlamentarnim izborima. Osnovna na~ela SSP-a bit }e promocija seksualne ravnopravnosti i za{tita prava LGBT osoba u Srbiji.

Na sjeveru Kosova je mirno, ali Srbi i dalje de`uraju na barikadama koje su pro{le sedmice postavili na grani~ne prijelaze Jarinje i Brnjak, protestiraju}i zbog prisustva kosovskih caCarinici na Jarinju: Stabilna situacija rinika. KFOR je uklonio bodlji- vu odluke javnog tu`ioca zbog kavu `icu, pa pje{aci mogu ilegalnog ulaska na Kosovo. Direktor rudarsko-hemiprolaziti. Kosovski ministar unu- jskog kombinata „Trep~a“ tra{njih poslova Bajram Jovan Dimki} izjavio je da je Red`epi saop}io je da je pri- privedeno 13 voza~a preduvedeno vi{e osoba za koje ze}a „Eurokop“ iz Ra{ke, koka`e da su „na Kosovo u{li ji za potrebe Trep~e izvoze koilegalno“. Red`epi je u izjavi ncentrat za [vicarsku. VoTanjugu rekao da je ovim za~e su priveli i zadr`ali pripaosobama odre|ena mjera za- dnici kosovske policije kada su dr`avanja od 48 sati na osno- bili na carinskom terminalu.

[trajk u Atini
U Atini je ju~er po~eo 24-satni {trajk javnog prijevoza, kao najnoviji protest protiv vladinih mjera „stezanja kai{a“. Vozovi, autobusi, metro, tramvaji, trolejbusi i taksi vozila, kojima svakog dana putuje vi{e stotina hiljada ljudi u tom vi{emilionskom gradu, potpuno su stali. Kontrolori leta }e, tako|er, prekinuti rad na nekoliko sati, tako da }e tokom popodneva letovi kasniti ili ~ak biti otkazani. Predvi|en je i masovni protest zaposlenih u cijelom javnom sektoru. [trajku se pridru`io i izvjestan broj nastavnika kao i drugi zaposleni u javnom sektoru.

Strava u brazilskom zatvoru

^etrnaestogodi{nja Brazilka bila je drogirana, pretu~ena i silovana od zatvorenika nakon {to je na prevaru u{la u zatvor u sjevernom Brazilu, pored grada Belema. Pobjegla je i pomo} prona{la kod jednog od ~uvara koji ju je zatim odveo policiji. U zatvor je, otkrilo se, dovedeno

Zatvorenici drogirali, tukli i silovali 14-godi{njakinju

jo{ dvoje tinejd`era, objavio je londonskI „Daily Mail“. Upravitelj zatvora i 19 drugih zaposlenika dobili su otkaze, a pokrenuta je istraga o cijelom slu~aju. Sam zatvor je u derutnom stanju - nema zida ni ograde, a zadnji dio zgrade se nalazi tik uz d`unglu.

Islamski kulturni centar nazvan „Park 51“ otvoren je u Njujorku u blizini mjesta gdje je nekada bio Svjetski trgovinski centar, sru{en u teroristi~kim napadima 11. septembra 2001. godine. Otvaranje prve izlo`be kojoj je prisustvovao veliki

U Njujorku otvoren islamski kulturni centar s d`amijom
broj posjetilaca pro{lo je mirno. Sama najava izgradnje islamskog centra je svojevremeno izazvala veliku buru u javnosti po{to se objekt nalazi na nekoliko stotina metara od sru{enih „blizanaca“. Centar je otvoren za ~lanove svih vjerskih zaje-

Prva izlo`ba u „Parku 51“

dnica, a u njemu se nalazi i spomenik `rtvama od 11. septembra. Zgrada islamskog kulturnog centra jo{ nije potpuno zavr{ena, ali je predvi|eno da u njoj budu smje{teni prostor za obrazovanje, sportski objekt, umjetni~ki studio i d`amija.

26

Petak 23. septembar/rujan 2011.

Dnevni avaz 

C=IE 

C=IE

Dnevni avaz petak 23. septembar/rujan 2011. 27

&
M
Grim (Graeme) je naizgled obična mačka, ali s neobičnom misijom. Svaki dan ispraća i dočekuje vlasnicu koja se vraća s posla vozom. - Uvijek zna tačno u kojem sam vagonu i, kad se vrata otvore, dočeka me iza žute linije - kazala je vlasnica Nikol Vajnrih (Nicole Weinrich), dodajući da je Grim postala senzacija na željezničkoj stanici u predgrađu Melburna.

Dnevni avaz, petak, 23. septembar/rujan 2011. 

EI

Aligator dug više od četiri metra

7DL=JE =EC=JH= @ " ECH==
Tim Stroh je 19-godišnji student s Floride koji je ulovio ulov života, aligatora dugog više od četiri metra i teškog oko 400 kilograma. Tim je šipkom privukao aligatora brodici i onda ga dokrajčio oružjem specijali-

Tinejdžer s ulovom života

IMETAK Magazin “Forbes” objavio listu za 2011. godinu

ziranim za usmrćivanje aligatora i morskih pasa, a liči na palicu. Zatim su zabili harpun u tijelo i izvukli životinju na plovilo. Sad planiraju glavu životinje preparirati i staviti na zid Timove sobe, od kože s leđa će napraviti privjeske, od nogu lampe, a ostatak mesa će - pojesti.

*E /AJI =>C=JEE )AHE==? *=BAJ @HKCE
Prvi put u prvih deset ušao je i biznismen Džordž Soroš, čije je bogatstvo procijenjeno na 22 milijarde dolara
ne na drugom mjestu. Njegovo bogatstvo smanjeno je za šest milijardi dolara u odnosu na prethodnu godinu i ono trenutno iznosi 39 milijardi. Izvršni direktor kompanije “Oracle” Lari Elison (Larry Ellison) na trećem je mjestu, s bogatstvom vrijednim 33 milijarde dolara, što je za šest milijardi dolara više u odnosu na 2010. godinu. Trojica članova porodice Volton (Walton), potomci osnivača lanca prodavnica “Wal-Mart” Sema Voltona (Sam), također se nalaze među deset najbogatijih na listi američkog magazina.

)=H K IKč=K >KđA= HJLED
Općina Malatja u centralnoj Turskoj opremila je svoju mrtvačnicu sistemom za uzbunu u slučaju da se osoba koja je proglašena mrtvom vrati u život. -Ugrađeni detektoriuhladnoj komori bilježe svaki, čak najslabiji pokret, i zvone na

Sistem u turskoj mrtvačnici

uzbunu - objasnio je Akif Kajadurmup, direktor groblja. Vrata hladnih odjela u kojima se čuvaju tijela prije ukopa opremljena su uređajima za automatsko otvaranje koji se aktiviraju na najmanji dodir iz unutrašnjosti. Mrtvačnica može primiti 36 tijela i bit će otvorena iduće sedmice.

Osnivač kompjuterskog giganta “Microsofta” Bil Gejts (Bill Gates) nalazi se na vrhu “Forbesove” liste najbogatijih Amerikanaca za ovu godinu s imovinom vrijednom 59 milijardi dolara. Prvi put u prvih deset ušao je i biznismen Džordž Soroš (George Soros), čije je bogatstvo procijenjeno na 22 milijarde dolara. On je na sedmom mjestu liste američkog magazina za 2011. godinu. Bogatstvo Bila Gejtsa ove je godine uvećano za pet milijardi dolara u odnosu na 2010. Investitor Voren Bafet (Waren Buffett) ove je godi-

,Ač=?E IA JKK K =BAK

Šokantno otkriće

5= ,A I=CH=@E KćK D>EJ=
Na potpuno održivu kuću u Velsu utrošio je samo tri hiljade funti
Britanac Sajmon Dejl (Simon Dale) u samo četiri mjeseca svojoj porodicisagradio je pravu kuću hobita. Izmučen kreditima, otplatamai ratama, Sajmon je uzeo stvar u svoje ruke i, koristeći samo dlijeto, motornu pilu i čekić, sagradio je kuću na padini u Velsu. Na potpuno održivu kuću utrošio je samo tri hiljade funti. Za podove je koristio staro drvo, a vodu preusmjerio iz obližnjeg izvora. Dok je gradio kuću, supruga Jasnim (Jasmine) i njihovo dvoje djece živjeli su u obližnjem selu. - Biti sam svoj arhitekta je zabavno i omogućava vam da stvarate i uživate u onome što volite - rekao je Dejl. Vlasnik šume kraj koje je Sajmon izgradio svoj dom bio je oduševljen idejom što će neko živjeti tu i brinuti se

Britanac na rubu šume napravio dom

Među borcima i osmogodišnjaci

Nakon što su otkrili da se u nemilosrdnom sportu sada tuku i dječaci od samo osam godina, borbe u kavefu našle su se pod oštrim kritikama. Na uznemirujućim snimkama iz kluba “Greenlands Labour” u britanskom Prestonu vidi se kako se dječaci bore bez kaciga i štitnika. Tuku se dok posjetioci navijaju. U jednom trenutku jedan

maleni borac je zaplakao. U kafez je ušao medicinski tim kako bi vidjeli može li nastaviti borbu. U pauzama, polugole hostese paradiraju s oznakom runde. Organizatori se brane kako je sport siguran, a roditelji u gledalištu. Međutim, ljekari i stručnjaci se ne slažu. Ipak, organizator Stiven Najtingejl (Steven Nightingale, 28) profesionalni borac u kafezu, kaže kako je sve sigurno i vrlo popularno.

Dejl: Više nije mogao podnijeti kredite

M 

=č= čA= L=IE?K

Vrtić u Malmeu na jugu Švedske najavio je da će testirati upotrebu GPS sistema za lociranje djece kad idu u šetnju. Odašiljači će slati signale na mobitel koji će zvoniti ako se neko dijete suviše udalji. Sistem je osmišljen da pomogne onima koji brinu o djeci. Zvanično će biti lansiran 18. oktobra.

/25 = ?EH=A @A?A

Gejts: Imovina vrijedna 59 milijardi dolara

o šumi. Prvi korak bilo je iskopavanje brda, nakon čega je Sajmon gradio drveni kostur kuće. Nastamba je obložena krečom umjesto

cementom. Osvjetljenje u kući osiguravaju solarni paneli, a frižider hladnoću dobiva od hladnog zraka ispod temelja.

- Bilo je teških trenutaka i bili smo iscrpljeni. Ali sada imamo svoj dom u prirodi i nije nam žao truda i rada - napisala je Jasmin na internetu. 

C=IE

Dnevni avaz petak 23. septembar/rujan 2011. 29

30

Petak 23. septembar/rujan 2011.

Dnevni avaz 

C=IE 

C=IE

Dnevni avaz petak 23. septembar/rujan 2011. 31

32

Petak 23. septembar/rujan 2011.

Dnevni avaz 

C=IE 

KJKH=
TELEX TELEX TELEX
L

Dnevni avaz, petak, 23. septembar/rujan 2011.

!!
L
Umjetnici iz BiH i regije predstavitće sedanas u Berlinu zajedničkom izložbom “Spaceship Yugoslavia -The Suspensionof Time” (“Svemirski brod Jugoslavija - Suspenzija vremena”), javlja Fena. Umjetnici koji izlažu djela su Adela Jušić, Lana Čmajčanin, Alban Muja, Bojan Fajfrić, Damir Ra- 

=IJKF=K 5A= /KšEć E )@= )DA@Eć *D KAJE?E K *AHEK
L
U Bošnjačkom institutu u Sarajevu u utorak u 19.30 sati u organizaciji JU “Sarajevo art” bit će održan koncert klasične španske muzike za gitaru i glas. Nastupit će mecosopran Selma Gušić i Adnan Ahmedić na gitari. Cijena ulaznica je 5 i 10 KM. Selma je počela učiti pjevanje kod profesorice

Gordane Topić, a diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Sarajevu u klasi profesorice Paše Gackić. D. Z.

dović, Igor Grubić, Hristina Ivanoska, “Klopka za pionira”, Marko Krojač, Marijan Crtalić, Marcel Mališ, Grupa “Spomenik”, Peter Mlakar, Laibach, Vesna Pavlović...

,= >EI FHAžELAE )@= 0=ILEć H=@E AE FIL= IJ=L= 2AAFK
Sa snimanja u sarajevskom hotelu “Saraj”

NAŠA TEMA Kako danas žive bh. pisci

(Foto: S. Jordamović)

Otkrivamo detalje “Venuto al mondo”

Posljednje dane života Nedžad Ibrišimović proveo na rubu egzistencije Prava književnost se ne prodaje, kaže Duraković

Pjetro nije Gemin sin, Gojko odlazi s Askom Pred kamerama i reditelj

Duraković: Sve je komercijalizirano

Akmadžić: Polupismeni tipovi

Hajdarević: Držati do digniteta

Ono što nije zapisano, nije se ni desilo. Pisani tragovi koje su nam u nasljedstvo ostavili naši preci najvjerodostojniji su svjedoci našeg postojanja, identiteta, dakle onoga što mi jesmo. To je čuvar naše prošlosti, sadašnjosti, ali i budućnosti. BiH je uvijek imala autore iz čijih pera su izlazili biseri mudrosti. Učili su nas o nama samima, životu, historiji, prijateljstvima, ljubavi, upozoravali... Među njima su, podsjetimo se, nobelovac Ivo Andrić, Meša Selimović, Derviš Sušić, Tin Ujević, Antun Branko Šimić, Aleksa Šantić, Svetozar Ćorović... Tradicija dobrog pera nastavljena je i danas.

Pučki ukus
Jedan od velikih bh. pisaca, akademik Nedžad Ibriši-

njegovi djeca i žena danas su na rubu egzistencije. Upravo iz tih razloga smo otvorili dobro poznatu temu - kako danas žive bh. pisci. Jer, očigledno je da je moramo često ponavljati kako sudbina slična Ibrišimovićevoj ne bi zadesila i druge u vremenu kada je država postala maćeha za ljude poput njega. - Ne možemo da živimo od svoga rada. Da bismo preživjeli, moramo da radimo nekoliko poslova istovremeno. Ja radim kao izvršna direktorica PEN centra, pošto sam završila naše jezike, onda i lektoriram, prevodim s engleskog jezika, objavljujem tekstove u novinama i jedva preživljavam. Ono što je prava književnost se ne prodaje, prodaju se knjige koje nemaju baš puno

zim Akmadžić kaže da je položaj pisca u današnjem društvu izuzetno težak.

Postavljanje uvjeta
- Nemamo adekvatnu politiku preko naših atašea za kulturu u svijetu, to su stvarno polupismeni tipovi, koji ne znaju prezentirati ne samo književnost nego bilo šta od kulture iz BiH. Dakle, to su neke stvari koje indirektno utječuna položajpisca. Ja nemam nekih problema, profesionalni sam pisac, moje se knjige čitaju, međutim, da ja nisam lično angažiran, mislim da bih bio na prosjačkom štapu. Niko ništa ne radi na publikaciji knjige, sve je komercijalizirano i mislim da će nam se to obiti o glavu. Jer, ako hoćemo u Evropu, jedan od vrlo važnih segmenata je kultura mišljenja je Akmadžić. Pisac Hadžem Hajdarević ističe da postoji Međunarodna konvencija o autorskim pravima, čiji potpisnik je i BiH. Književniku prema njoj pripada 20 posto od prodajne cijene knjige, ali toga se ne pridržava nijedan izdavač. - Mogu živjeti od prodaje svojih knjiga, ne mogu se žaliti. To je tako, jer ja postavljam uvjete, a izdavači su svjesni da sam tiražan pisac. Ja pravim koncept ugovora s izdavačem, napravim po pet verzija ugovora dok se ne dogovorimo. Pisac treba da drži do svog digniteta, do svog djela - kaže Hajdarević. M. ČUSTOVIĆ

Snimanje filma “Venuto al mondo” italijanskog reditelja Serđa Kastelita (Sergio Casttellito), prema romanu njegove supruge Margaret Makantini (Macantini), jučer je nastavljeno na sarajevskom groblju Lav. Kako saznajemo, i reditelj Kastelito pojavit će se pred kamerom. On u filmu glumi supruga Penelope Kruz (Cruz), a otkrivamo još neke detalje ove priče. Pjetro junior, naime, nije Penelopin sin, nego plod silovanja. Gema (Penelopa Kruz) je sve vrijeme znala istinu o Pjetru, ali pošto je živjela u uvjerenju da je on sin njene velike ljubavi, fotoreportera Diega (Emil Hirš), koji je poginuo u ratu na našim prostorima, to joj nije smetalo. No, Pjetrov pravi otac je ratni zločinac, ali dječak za to nikada neće saznati. Turska glumica Sadet Isil Aksoj (Saadet Aksoy), koja glumi Asku, pojavit će

Penolopa Kruz na snimanju filma “Venuto al mondo” ima i dublericu. Kako saznajemo, Špankinju u nekim scenama mijenja mlada bh. glumica Merima Lepić. se u drugom dijelu filma, koji će se snimati na Korčuli, i ona je zapravo prava majka Pjetra (Pietro Casttellito). Na koncu, Gojko (Adnan Hasković), koji je zaljubljen u Gemu, neće ostati s njom, već s Askom. Prema planovima filmske ekipe, danas je posljednji dan snimanja prvog dijela filma u BiH, a snimat će se na sarajevskom izletištu Vrelu Bosne. M. Ču. 

AHE= A 2AAFE= @K>AHE?=

Spec
”Vuk i sedam jarića u muzeju bajki” autora Predraga Bjeloševića, koji zajedno s Biserkom Kolevskom potpisuje i režiju, predstava je koja je u izvedbi Dječijeg pozorišta Republike Srpske obilježila četvrti dan 19. susreta pozorišta/kazališta lutaka BiH u Bugojnu.U okviru "Programa plus" Teatra Fedra Bugojno je odlično odigrala "Igre u pijesku", reditelja Senade Milanović i Amela Ugarka.

Djelo Dževada Kapetanovića

Neki od savjeta pisaca kako bi se situacija popravila nabolje: Autorske agencije trebaju raditi bolje, a to podrazumijeva da onaj ko koristi književno djelo treba platiti nadoknadu. Poštovati autorska prava. Potrebno nam je ministarstvo kulture i sporta

5=LAJE FEI=?=

na državnom nivou. Postaviti kompetentne atašee za kulturu da bi se knjige što više prevodile na svjetske jezike. Napraviti kvalifikaciju da bi se održao rad značajnih autora. Biblioteke bi trebale otkupljivati knjige, kao što je to nekada bilo.

mović nedavno nas je napustio. Način na koji je ovaj čovjek proveo posljednje dane svog života i situacija u kojoj sada živi njegova porodica trebaju biti sramota za sve nas. Ibrišimović do jučer, a

književne vrijednosti. To je podilaženje pučkom ukusu, ali situacija nije ništa bolja ni u svijetu, jer sve se komercijaliziralo - kaže pjesnikinja Ferida Duraković. Istaknuti bh. pisac Ha-

U prostorijama sarajevske općine Stari Grad preksinoć je upriličena promocija knjige Dževada Kapetanovića “Oj, državo, odnio te đavo”, javlja Fena. Knjiga se sastoji od šest priča u kojima autor prati sudbine običnih ljudi u uvjetima velikih društvenih promjena u periodu nakon Drugog svjetskog rata. Promotori knjige bili su Goran Behmen i Jovan Divjak. - Pred vama je knjiga priča s više ljudskih ispovi-

5HA@IJL= @ FH@=A = '>H=L=A CH=@E *E0'

jesti, život na nizbrdici i usponu - dramatika životnog preokreta. Kapetanović pripovijeda o svakodnevici i običnim malim ljudima čije životne situacije, trenutke i sudbine osvjetljava s posebnim razmišljanjem, osjećanjima i čovjekoljubljem - rekao je Divjak. Sredstva od prodaje knjige “Oj, državo, odnio te đavo” autor će donirati Udruženju “Obrazovanje gradi BiH”, koje je i izdavač ovog djela.

34

Petak, 23. septembar/rujan 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Preduzeæe Cognor Veting Stahlhandel d.o.o. Sarajevo objavljuje OGLAS Za prijem u radni odnos 1. na radno mjesto skladištar (1 izvršilac) Opšti uslovi: - SSS /VKV/KV - vozaèka dozvola B kategorije

Kandidati trebaju dostaviti biografiju, dokaz o struènoj spremi i po`eljno je da dostave preporuke prethodnog poslodavca ukoliko imaju prethodnog radnog iskustva. Od posebnih uslova po`eljno je da je kandidat osposobljen za rukovanje viljuškarom. Prijave s dokazima o ispunjenju uslova iz oglasa kandidati treba da dostave na adresu: Cognor Veting Stahlhandel d.o.o. Sarajevo, Tvornièka broj 3 71 000 Sarajevo s naznakom "za prijavu na oglas" Oglas ostaje otvoren do 30.09.2011. godine.

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-11-000 146 Zavidovi}i, 08. 09. 2011. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-11-000146, a po zahtjevu [ahbaz Mevludina sin Hakije iz Maglaja, Donji Uli{njak bb u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: u posjedovni list broj 1188, katastarska op}ina Gostovi}, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 4386/1 „Luka“, oranica 2 klase povr{ine 652 m2 - katastarska ~estica broj 4386/3 „Luka“, oranica 2 klase povr{ine 48 m2 - katastarska ~estica broj 4389/1 „Luka“, oranica 3 klase povr{ine 1924 m2 - katastarska ~estica broj 4389/2 „Luka“, oranica 3 klase povr{ine 306 m2 Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je [ahbaz Mevludin Hakijin, Maglaj, G. Uli{njak, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo prvo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{nokji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

oglasi

Dnevni avaz

petak, 23. septembar/rujan 2011.

35

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-11-000 151 Zavidovi}i, 08. 09. 2011. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67 Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-11-000151, a po zahtjevu Guti} Bege sin Saliha iz Banovi}a, Omazi}i bb u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovni list broj 439, katastarska op}ina Gosvica, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 238/1 „Kamenik“, pa{njak 2 klase povr{ine 289 m2 - katastarska ~estica broj 238/2 „Kamenik“, pa{njak 2 klase povr{ine 421 m2 Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je Guti} Bego Salihov, Banovi}i, Omazi}i 135, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-11-000 148 Zavidovi}i, 08. 09. 2011. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67 Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-11-000148, a po zahtjevu Joldi} Vahida sin Abdulaha iz Mednjika b.b., op}ina Zavidovi}i u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: u posjedovni list broj 1342, katastarska op}ina Rujnica, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 368 „Rijeka“, livada 4 klase povr{ine 1406 m2 - katastarska ~estica broj 1945 „Obala“, {uma 4 klase povr{ine 619 m2 - katastarska ~estica broj 2399/2 „Usuki}a njiva“, oranica 5 klase povr{ine 1055 m2 Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je Joldi} Vahid Abdulahov, Zavidovi}i, Mednjik, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 098328 09 P Sarajevo, 15. 06. 2011. godine Tu`itelj: NLB Tuzlanska Banka DD Tuzla Tu`eni: Rifet Sinanovi} i dr. Radi: Isplata duga Vsp: 25.397,84 Na osnovu ~l. 348. ZPP-a objavljuje

NAPOMENA:
Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem odrediti dan i sat odr`avanja glavne rasprave, pitanja o kojima }e se raspravljati, dokaze koji }e se izvesti i koje osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu (~l. 94. st. 1. ZPP-a), pri ~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e odrediti da se glavna rasprava mo`e odr`ati odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a).

POZIV
Za SINANOVI] RIFET, Rakovica do broj 45, Sarajevo Pozivate se kao stranka na pripremno ro~i{te zakazano za dan UTORAK, 11. 10. 2011. godine u 12,00 sati, pred ovaj sud u SUDNICA 6, SOBA 103/1. Sudija Amela Selimovi}-Fazlagi}

36

Petak, 23. septembar/rujan 2011.

Dnevni avaz

oglasi 

C=IE

Dnevni avaz petak 23. septembar/rujan 2011. 37

Tačno Netačno

!&

Dnevni avaz, petak, 23. septembar/rujan 2011.

ILA=@=H

1 2 3

Mula je muslimanska titula koja pripada učenim ljudima ili vjerskim vođama? Kopernikanski sistem ili kopernikanski princip je model solarnog sistema? Drevni grad Gordij, prema legendi, osnovao je seljak Gordije?

VELIKA BRITANIJA Revolucionarno otkriće ili još jedna prevara

1. TAČNO

6=>AJ= FHJEL >H=
Tablete koje su testirane na 480 žena, treba piti tri puta na dan, a njeni sastojci regeneriraju duboki sloj kože
Većina krema protiv bora djeluje na gornji sloj kože, epidermis, pa nisu toliko djelotvorne. Dr. Džon Kejsi (John Casey), voditelj inovatorskog tima iz kompanije “Unilever”, koja je i proizvela tabletu, kaže da njihov proizvod djeluje jer aktivira gene koji proizvode estrogen i kolagen. Time se smanjuje oštećenje u dubokom sloju kože koji se zove dermis. Budući da se sastojci tablete već zasebno prodaju, tablete nisu trebale posebnu dozvolu. Prodavat će se u podružnicama “Dove Spa” te na njihovoj internet-stranici.
W:57.468pt H:83.931pt Podmlađivanje postaje vidljivo nakon 14 sedmica

Mula - učen čovjek, vjerski vođa
Mula je muslimanska titula koja pripada učenim ljudima ili vjerskim vođama, a naročito se koristi na Bliskom istoku i Indijskom potkontinentu. Riječ mula znači gospodar i susreće se i u sjevernoj Africi kao počasna titula koja se dodaje imenu kralja, sultana ili pripadnika plemstva. U današnje vrijeme mulama se nazivaju razne vjerske vođe, uključujući nastavnike u vjerskim školama upućene u kanonske zakone, posvećena lica koja vode molitvu u džamijama te učače Kur'ana. Ovim terminom često se označava cijela društvena klasa koja istrajava u tradicionalnoj interpretaciji islamskog vjerskog učenja.

Britanski naučnici razvili su tabletu koja smanjuje bore na licu. Njena prodaja počinje danas, a tvorci ovog čuda tvrde da može smanjiti bore za trećinu. Tablete koje su testirane na 480 žena, treba piti tri puta na dan, a njeni sastojci regeneriraju duboki sloj kože. Podmlađivanje postaje vidljivo nakon 14 sedmica. Mjesečna doza prodavat će se za 35 britanskih funti, a u sebi sadrži smjesu ekstrakta iz hrane koji napadaju genetske uzroke starenja. Starenjem, nivo estrogena kod žena pada, a koža proizvodi manje kolagena. Zbog toga koža nije tako glatka ni elastična kao ranije.

2. TAČNO

Kopernikanski obrat shvatanja svemira
Kopernikanski sistem ili kopernikanski princip je model solarnog sistema koji se koncentrira na Sunce, sa Zemljom i drugim planetama koje se okreću oko njega. Formulirao ga je Nikola Kopernik sredinom 16. stoljeća. Postavljanje Sunca u središnji položaj objasnilo je očito kretanje planeta u odnosu na nepomične zvijezde i bilo je istinitije od ptolomejskog sistema. Naučno gledano, kopernikanski sistem doveo je do vjerovanja u mnogo veći svemir nego ranije (jer ako se Zemlja vrti oko Sunca, zvijezde moraju biti veoma daleko kad ne mijenjaju svoj položaj). Skidanje Zemlje s prijestolja centra svemira dovelo je do potpune pometnje: kopernikanski sistem osporio je cio sistem antičkog autoriteta i zahtijevao je potpunu promjenu u filozofskoj koncepciji svemira. 

Bila sam na pregledu kod ortopeda koji planira da mi uradi artroskopiju ručnog zgloba zbog velikih bolova. Zar artroskopija nije metoda koja se primjenjuje kod povreda koljena, pita čitateljica iz Tuzle. Artroskopija (arthros zglob, scopein - gledati) je operativna tehnika kojom se mogu izvesti najrazličitiji zahvati na zglobovima i vanzglobnim

)HJHIFE= HKčC C>=

ORDINACIJA

Doc. dr. sci. Reuf Karabeg

M

Zijevanje regulira temperaturu u mozgu i sprečava pregrijavanje, otkriva studija Univerziteta “Princeton”. Gotovo 40 posto ispitanika zijevnulo je zimi u prvih pet minuta po izlasku vani, dok je postotak onih koji su zijevali ljeti niži od deset posto. Zijevanje hladi mozak izmjenom topline s hladnim zrakom koji udišemo. Upravo zato više zijevamo zimi nego ljeti, jer preko ljeta udišemo topli zrak koji ne može ohladiti mozak.
W:138.16pt H:128.03pt 

EAL=A D=@E =

Spec

prostorima. Najčešće se radi artroskopija koljena, mada nema dijela lokomotornog aparata koji ne može biti artroskopiran, počevši od ramena, laktova, ručnih zglobova, kukova, gornjeg nožnog zgloba, malih zglobova ruku i stopala do endoskopije kičmenog kanala. Danas koristimo artroskopiju i u hirurgiji izvanzglobnih prostora, npr. u hirurškom liječenju sindroma karpalnog kanala, bolesti Ahilove tetive, ramena, plantarnih fasciitisa. 

Razlog zašto pivo nije dobro za seksualni život muškaraca leži u hmelju. Ovaj sastojak piva sadrži fitoestrogene, koji imaju utjecaj na tijelo slično ženskim spolnim hormonima. Istraživanja provedena u različitim zemljama pokazala su da fitoestrogeni smanjuju izlučivanje testosterona. Kao rezultat toga seksualna želja opada.

3. TAČNO

Seljak Gordije smislio poznati čvor
Drevni grad Gordij, prema legendi, osnovao je seljak Gordije koji je kasnije postao kralj Frigije i načinio dovitljivo smišljen Gordijev čvor. Gordij je ostao politički centar Frigije (na slici) dok ga početkom sedmoga stoljeća prije nove ere nisu pregazili Kimerijci. Iako je ponovo izgrađen pod Perzijancima, nikada nije povratio staru slavu. Ovaj drevni grad smješten u današnjoj sjeverozapadnoj Turskoj, zahvaljujući svojim ruševinama, dao je mnogo važnih podataka o drevnoj frigijskoj kulturi. Iskopavanja su otkrila naselja iz ranog bronzanog doba i hetitskog perioda, ali grad je stigao do vrhunca slave kao bogata prijestonica Frigije u devetom i osmom stoljeću prije nove ere. 

C=IE

Dnevni avaz petak 23. septembar/rujan 2011. 39

0E *AHE
IE= CK
Holi Beri (Halle Berry) slomila je nogu u Španiji, gdje boravi zbog snimanja svog novog filma “Cloud Atlas”. Za nezgodu ipak nije kriv posao. Lijepa je glumica bila u kući u kojoj boravi u Španiji te je krivo stala i pala. Odveli su je u bolnicu, gdje su joj stavili gips te se kući vratila u invalidskim kolicima. Zbog njene nezgode snimanje filma ne trpi previše. Reditelji Tom Tikver (Tykwer), Endi Vačovski (Andy Wachowski) i Lana Vačovski snimaju scene u kojima se Holi vidi samo od struka naviše te one u kojima nje nema. Čak koriste i dublericu za neke scene. Holi je to prvi film nakon podosta vremena u kojem se pojavljuje pred kamerom, a očito s njim nema previše sreće. Nedavno je snimala i u Škotskoj, gdje se za potrebe uloge potpuno preobrazila. S perikom na glavi i u staromodnoj odjeći, glumica je bila teško prepoznatljiva.

Glumica pala u kući

"

Dnevni avaz, petak, 23. septembar/rujan 2011. 

AJ IAJ

BHRT Nema ko da finalizira dogovor

S bolovanja ću se vratiti na mjesto rukovodioca nam je Durmo Ozvaničenje sara
Nakon što je procurilo da je za 15. septembar bilo planirano da BHRT s Harijem Varešanovićem te autorima bh. pjesme za Eurosong 2012 potpiše ugovor o predstavljanju BiH u Bakuu, u Sivom domu nastupila je tišina. Uzaludno su Hari, Fahrudin Pecikoza i Vladimir Graić Graja čekali poziv koji im je najavljen. Naši izvori s BHRT-a su nam kazali da ugovor s Harijem i ekipom može potpisati samo Nermin Durmo, v. d. generalnog direktora BHRT-a, ali on je na bolovanju. Ali, kako doznajemo, upravo ta formalnost mogla bi biti kamen spoticanja u ovom projektu. Jer Durmo nam je jučer rekao da se ne misli tako brzo vratiti na posao s bolovanja te nam otkrio i da se neće vratiti na mjesto v. d. generalnog direktora BHRT-a. - Mjesto na koje ću se vratiti nakon što se oporavim od operacije je rukovodilac

,KH A FJFEI=JE KC

Durmo: Oporavak od operacije 

FA= = ŽEA

Uhvaćena u prekoračenju brzine

marketinga. Zaista ne znam ko će biti generalni direktor BHRT-a i ko će potpisivati ugovore te vrste - rekao nam je Durmo jučer. Kako je “Dnevni avaz” ekskluzivno objavio, Dejan Kukrić, prvi čovjek BH Eurosonga, ponudio je Hariju da predstavlja BiH na Eurosongu u Azerbejdžanu, a na pjesmi već rade kompozitor Vladimir Graić Graja i tekstopisac Fahrudin Pecikoza.
L. SARAJLIĆ-RAMOVIĆ

’K=’ IE
Riječ je o numeri koja je na You
larni bh. bend upravo zbog toga i odlučio realizirati ovaj videoklip. Produkciju potpisuje agencija “Fabrika”, a najveći dio spota odvija se u toaletu KSC-a Skenderija. - Sa spotom za pjesmu “Kokuz” želimo, na neki Članovi grupe “Dubioza kolektiv” prekjučer su na nekoliko lokacija u Sarajevu snimali spot za pjesmu “Kokuz” s albuma “5 do 12”. Riječ je o numeri koja je na YouTubeu zabilježila milion i po posjeta te je popu-

Novi spot grupe

Bindhen: Nije imala poseban tretman

Supermodel Žizel Bindhen (Gisele Bundchen) uhvaćena je u prekoračenju brzine, ali lijepa Brazilka je zaradila samo usmenu opomenu saobraćajnogpolicajca. Prema službenim izvještajima, Žizel je dionicom ceste u Barnstejblu, na kojoj je ograničenje brzine 90 kilometara na sat, svojim “cadillacom” SUV-om prošla brzinom od 112 kilometara na sat. Policajac ju je nakon zaustavljanja upozorio da je na tom području ograničenje brzine 90, a ne 105 kilometara na sat, kao u većini drugih dijelova američke savezne države Masačusets. U policiji napominju da lijepa Žizel “nije imala nikakav poseban tretman”.

Milinković: Snimanje naredne sedmice

Maja Milinković naredne sedmice snimit će spot za pjesmu “U meni sve zna da volim te”, koja će najaviti njen drugi album. - Još nisam odredila tačan dan snimanja, ali će to, kao što sam i navikla svoje fanove, biti neobičan spot.

7 =K EELEć =I=> ’+=>=HAJ’

“U meni sve zna da volim te”

Uvijek pokušavam biti originalna i vjerujem da će mi to i ovaj put poći za rukom. U novom videozapisu pojavit će se i ansambl “Cabaret” Alme Ferović, s kojim već nekoliko dana uvježbavam koreografiju - kaže Maja Milinković. D. Z.

Odlična atmosfera na snimanju 

AJ IAJ
za Eurosong

Dnevni avaz, petak, 23. septembar/rujan 2011.

"

marketinga, neću više biti direktor, rekao dnje očekivalo se 15. septembra
Hari: Dobio ponudu da predstavlja BiH 

= ćA LH I 0=HEA
Kibler: Nemam svoj tip muškarca 

K>=L I KEA E AA A EA=@E=
Idealan muškarac morao bi imati dobar smisao za humor
nutku, nisam tražila dečka. Ne razmišljam o budućnosti, i dalje živim samo za ono što mi se trenutno događa. To je bila moja novogodišnja odluka i pokazalo se da odlično djeluje za sada rekla je Stejsi časopisu “People”. Zgodna hrvačica je otkrila da se Džordž ne uklapa u njen tip muškarca jer takav tip za nju, zapravo, ni ne pos-

Stejsi Kibler u intervjuu za “People”

=E K J=AJK
Tubeu zabilježila milion i po posjeta
način, zaokružiti priču albuma “5 do 12”, čiju koncertnu promociju radimo već skoro dvije godine. Željeli smo videoklip izbaciti početkom septembra, ali smo to morali odložiti zbog nekih produkcijskih komplikacija. Spot je od danas u fazi montaže i mi sami jedva čekamo da vidimo kako će sve ispasti na kraju, jer smo vrlo zadovoljni snimljenim materijalom - ističe član “Dubioza kolektiva” Brano Jakubović. Bend se, inače, posljednjih dana intenzivno priprema za nastup u Sarajevu u sklopu dvodnevnog muzičkog događaja “Tuborg Green Spot”. Koncert će 30. septembra biti održan ispod velikog šatora kapaciteta 2.500 posjetilaca koji će biti postavljen ispred dvorane Zetra. Pored “Dubioze”, na ovom hepeningu će učestvovati i “Hladno pivo”, “Billy Andol”, “Uncle Sam Decided”, “Čovek bez sluha” i “Lude žene”. - Nakon serije nastupa po inozemstvu konačno smo ponovo u našoj BiH. Koncert u sklopu “Tuborg Green Spota” bit će ujedno i svojevrsna bh. promocija našeg novog albuma “Wild Wild East”, jer ćemo publici u Sarajevu predstaviti numere s tog CD-a - govori pjevač “Dubioze kolektiva” Almir Hasanbegović. H. P.

“Dubioza kolektiv”

Stejsi Kibler (Stacy Keibler) je otkrila kako je i nju samu veza s Džordžom Klunijem (George Clooney) potpuno iznenadila. Seksi hrvačica s poznatim je holivudskim zavodnikom u vezi od prošlog mjeseca, a kaže da novog momka uopće nije tražila otkad je prekinula s Džefom Staltsom (Geoff Stults) prošle godine. - Samo sam živjela u tre-

Za Stejsi Kibler čak i bivši momak ima samo riječi hvale. - Ona može biti svačiji toji. No, zato je opisala kakav bi trebao biti njen idealan muškarac. - Mislim da bi morao imati samo dobar smisao za

5= FDL=A

najbolji prijatelj. Od one je vrste djevojaka s kojima se svi vole i žele družiti - kaže Džef Stalts.

humor. I biti pristojan. Mislim da bi to morao biti neko iskren i neko ko se voli dobro zabavljati što god da radi - kaže Stejsi.
Frenkie: Sutra u Tvornici kulture

Zvijezda “Kostiju” postala mama

-EE ,Aš=A H@E= IE=

Dešanel kao agentica Bouns u seriji “Kosti”

Glumica Emili Dešanel (Emily Deschanel), najpoznatija po glavnoj ženskoj ulozi agentice Bouns (Bones) u istoimenoj popularnoj televizijskoj seriji “Kosti”, postala je po prvi put mama. Ona i njen suprug Dejvid Hornzbi (David Hor-

nsby) prekjučer su dobili sina. Portparol glumice potvrdio je da se mama i beba osjećaju dobro te da je poznati par sina nazvao Henri (Henry). Emili se za glumačkog kolegu udala u septembru prošle godine, a da očekuju dijete, objavili su u martu.

Adnan Hamidović Frenkie sa svojim bendom “Montirani proces” sutra će održati koncert u zagrebačkoj Tvornici kulture. Tuzlanski reper tvrdi kako za njegov nastup u hrvatskoj prijestonici vlada veliki interes. - Prilično sam siguran da će Tvornica biti ispunjena, jer su mi ljudi iz moje izdavačke kuće “Menarta” javili da je potražnja za ulaznica-

.HAEA I ’JEH=E FH?AI’ K =CHA>K

Nastup tuzlanskog repera

ma više nego pristojna. Ovo nije moj prvi nastup u Zagrebu, ali je, definitivno, jedan od značajnijih, stoga jedva čekam da stanem na scenu - kaže Frenkie. Početkom narednog mjeseca hip-hop muzičara očekuje rad u žiriju muzičkog takmičenja “Red Bull MC Battle”, koje će biti održano 1. oktobra u sarajevskom Domu mladih. H. P.

42

Petak 23. septembar/rujan 2011.

Dnevni avaz 

C=IE 

C=IE

Dnevni avaz petak 23. septembar/rujan 2011. 43

44

Petak, 23. septembar/rujan 2011.

Dnevni avaz

ni Najve}i dnev oglasnik u Bosni i Hercegovini
Seat ibiza 2000. godina, 1.9 sdi, limuzina, alarm, digitalna, klima, veliki servis, reg. do 08/2012., 7.200 KM. Tel. 062 111 100 Prodajem Opel vektru 97. g., 1.6, 16v, klima, el. podiza~i, el. retrovizori sa grija~ima, maglenke, xenon svjetla, tek registrovan, cijena 8.500 KM. Tel. 061 245 005 Prodajem Audi A6 2.5, Tdi 2001., V6, 110 kw, 6 brzina, silver ko`a xenoni prskalice maglenke senzori zeder tempomat alu felge fabri~ko stanje, cijena 19.000 KM. Tel. 061 216 559 Prodajem [kodu feliciju 1.3 B, 2000. god. Registrovana do aprila 2012. god., besprijekorno stanje, 3.800 KM. Tel. 033 680 096 i 062 348 159 Pasat 1999. godina, 1.9 tdi, limuzina, alarm, zeder, reg. do 03/2012., 10.200 KM. Tel. 062 111 100 Renault scenic 2006. g., 1.9 dci, 88 kw, alarm, dig. klima, naslonja~ za ruku, servisna, uvoz Francuska, ura|en veliki servis, nove gume, 13.400 KM. Tel. 062 111 100 Ford fiesta, 2005 godina, tek reg., 7200 KM. Tel. 061 925 862. Prodajem ili mijenjam za manje auto ford explorer, 95. godina, 4.0 ugra|en plin, dodatni branici, full. Tel. 061 175 746. Seat Ibiza 2003. god, benzin 1.4 16v, full, 8400 KM, mo`e zamjena za golfa. Tel. 061 255 806 Reno scenic, dci 2002. god., uvezen i registrovan,9.300 KM. Tel. 061 309 914. Golf 1999. godina, 1.9 tdi, limuzina, alarm, 2 vrata, reg. do 11/2012., 8.300 KM. Tel. 062 111 100 Prodajem Audi A 4 benzin, hitno radi odlaska u inostranstvo, 7.000 EUR. Tel. 062 513 400 [koda fabia, benzin, 2001, siva, servisna knjiga, 110.000 km, cijena 7.200 KM. Tel. 061 558 550 Fiat bravo 98. god., 1.4 ben + plin, sve osim ko`e, crna boja, 4.500 KM. Tel. 062 805 956 Prodajem povoljno [kodu fabiju 2001. god., benzin, 1.4 MPI, klima, metalic siva. Vozilo u izvanrednom stanju, registr. do 5. 2. 2012. Cijena 7.200 KM. Tel. 062 993 690 Prodajem Pe`o 407, 1,6 dizel 2006. g., cijena 17.000 KM, Mo`e i auto do 7.000 KM. Tel. 061 984 736
Prodajem renoviran trosoban stan, 9. sprat 76 m2 u Pofali}ima 157.000 KM. Tel. 061 377 017, 061 259 550. 1220-1tt

Va{ mali oglas danas }e vidjeti

Stanovi Izdavanje
IZDAJEM STUDENTIMA SOBE, NON STOP TOPLA VODA, NON STOP GRIJANJE, TV SATELITSKA, WIFI - DNEVNI BORAVAK, UPOTREBA KUHINJE, 100 METARA OD AVAZOVOG TORNJA „TWIST TOWER“, 150 KM LE@AJ. TEL. 062 249 388. 1139-1tt Iznajmljuje se stan u Mostaru, dvosoban (50 m2), preko puta @eljezni~ke stanice, Trg Ivana Krndelja 36a, nova zgrada, A. C. Tel. 061 490 820. 195-1tt IZDAJEM STANOVE i dvokrevetne sobe studentima koji studiraju na Ilid`i (Sokolovi} Kolonija). Sve opremljeno i novo. Tel. 061 160 896. 10426-1Nd` Izdajem namje{ten trosoban stan Ba{~ar{ija, centralno grijanje, internet. Tel. 061-214-273. 899-1tt Izdajem 2-soban stan 59 m2, studenti-ce, kabl. TV, cent. grijanje, Grbavica/Loris. Tel. 063/192439. 1086-1tt Izdajem sprat u privatnoj ku}i na Gazinom hanu. Kirija 150 KM. Mob. 061 198 647. 10823-1Nd` Iznajmljujem dvosoban komforan stan u novoj ku}i sa parkingom u ogradi. Gornji Kova~i}i. Tel. 063 923 091. 1111-1tt Izdajem nov kompletno namje{ten stan 77 m2 na I spratu trokatnice, 2 balkona, 2 parking mjesta, digitalna, internet, telefon, 450 KM + re`ije - Vratnik. Tel. 061 172 327. 1146-1tt Izdajem studentici lijepo namje{tenu garsonjeru, preko puta Vije}nice, sa kabl. televizijom i internet priklju~kom. Tel. 061 269 660. 1189-1tt Izdajem jednosoban stan sa dva le`aja studentima. Muhameda ef. Pand`e 109, blizu Drvoprometa. Tel. 444 445. 1209-1tt Izdajem dvosoban stan dvjema studenticama, kod Vilsonova, centralno, namje{ten. Tel. 062 896 412. 1232-1tt

500.000
ljudi

Prodajem jednosoban stan, Trg ZAVNOBiH-a 16, „B“ faza, I sprat. Tel. 061 539 358. 11006-1Nd`

Automobili
Kupujem rabljena i havarisana vozila svih vrsta, dolazim na adresu. Tel. 062 506 705. 350-1ze Golf 4 Tdi, 74 KW, 11.2001. g., met. siva, 4 vrata, klima; Golf 4 tdi karavan 7.2001. g., tek uvezeni, pla}ena carina i PDV. Povoljno! Tel. 061 360 313. 10940-1Nd`

Prodajem golf IV, 1,9 TDI, 1998. god., tek registrovan, metalik zeleni, 81 kw, el. {iber, multilok, cobra alarm, alu felge, cd player, el. prozori i retrovizori. Cijena 10.000 KM. Tel. 063 369 652 Toyota rav4, 2008. godina, 32.000 KM. Tel. 061 795 449 Prodajem Ford eskort 1,3 benzin, 4 vrata, teget, 1995. g. Registrovan do maja, cijena 2.600 KM. T 063 038 880 el. Prodajem crveni golf 2, gtd, kraj 91., servo volan, {iber, 5 vrata, registrovan do oktobra, cijena 4.200 KM. Tel. 065 745 050 Ford fokus, 2001. god., 1.8 dizel, srebreni, 4 vrata, full oprema, reg. do 07/2012., cijena 8.100 KM. Tel. 063 902 618 Prodajem Renault Laguna 2.0, 2007. g., ful oprema, 16.000 KM. Tel. 061 157 860 Prodajem polo trojku, 1.9 dizel, 1994. godi{te, `uta boja, 2 vrata, cijena 4.200 KM. Tel. 063 405 228 Prodajem passat 2004. g., 1.9 TDI, registrovan do 7. 2012. g., vozilo u odli~nom stanju, 16.000 KM. T el. 063 470 576 Golf II, 88. god., dizel, registrovan, u solidnom stanju, povoljno. Tel. 061 815 327 Prodajem golf 2, 1988. god., benzin plin, registrovan do jula 2012., cijena 2.600. Tel. 061 836 090 Prodajem golfa 2, ~etvero vrata, {iber, benzin, neregistrovan, u voznom stanju. Tel. 061 191 141 Prodajem golf 2, 1987., tek registrovan! Cijena po dogovoru. Tel. 062 972 951 Prodajem Seat ibizu 99. g. Ful oprema, klima, podiza~i, itd. 1.4 l, 16 v, 74kw, alu felge {esnaeske, auto u top stanju, 6.400 KM. Tel. 061 278 115 Golf 2, 1989. diesel 1,6, 5 brzina, servo volan, reg. do 29. 9., 2.600 KM. Tel. 062 341 343 Prodajem caddy 1 golf, u extra stanju, kao nov, 1988. god., dizel. T 061 el. 207 921 Hyundai Santa Fe, 2.0 CRDI, 84 kW, 2002. god., 115 KS, reg. do 07/2012., servisna, alarm, full oprema. Tel. 061 191 101 Prodajem Yugu 91. god., neregistrovan u voznom i odli~nom stanju, 1300 kubika, cijena 400 KM fiksno. Tel. 062 337 261

Izdajem sprat ku}e, poseban ulaz. Tel. 033 485 616 Izdajem namje{ten trosoban stan u centru, preko puta Predsjedni{tva, centralno grijanje, lijep pogled, odli~no za studente. Tel. 062 419 438 Ba{~ar{ija - izdajem sobe studenticama. Tel. 062 205 273 Izdajem dvoiposoban potpuno namje{ten stan, 70 m2, ~etverospratnica, Hrasno, Milana Preloga. Tel. 061 490 236 Izdajem namje{ten stan na Ko{evskom brdu. Cijena po dogovoru. Tel 062 194 784 Izdajem stan na Mihrivodama na du`i period, namje{ten. Tel. 062 417 684 Izdajem jednosoban stan studenticama na Vracama.Tel. 062 526 134, 061 603 960. Izdajem 2-soban namje{ten stan kod Medicinskog fakulteta za 2 studenta, cijena 680 KM. Tel. 061 224 155 Izdajem namje{ten dvosoban stan samcima. Poseban ulaz, kablovska, internet, centralno grijanje. Tel. 061 812 524 Izdajem dvokrevetnu sobu s centralnim grijanjem, djevojkama, ^. Vila. Tel. 033 649 152 Izdajem stan studenticama u Hrasnu. Tel. 033 521 592 Dvosoban prazan Mihrivode Stari Grad, 250, centralno grijanje. Tel. 062 206 267 Izdajem stan u privatnoj ku}i na du`i period Brije{}e 50 KM. Tel. 061 388 373 Izdajem trosoban namje{ten stan Ko{evo okretaljka. Nahorevska ulica. Tel. 061 556 095

Izdajem 2 1/2-soban stan, prazan, adaptiran, Geteova, V sp. T 062 993 el. 601, 061 775 110. Jednos. namje{ten stan A. Hangija, Sarajevo. Tel. 061 337 457. U centru dvos. namje{ten stan, bez djece. Tel. 061 156 170. Dobrinja 2, kod Merkatora, iznajmljujem stan 40 m2, nenamje{ten. Tel. 062 415 400. Izdaje se polunamje{ten stan B. Potok, A. Bu}e. Tel. 061 863 722. Grbavica, stan 54 m2, prazan, vis. prizemlje, 300 KM. Tel. 066 722 932, 033 544-194. Sobu studentici ili zaplos. djevojci, lbizu fakulteta (Mejta{). Tel. 061 200 363. Hrasno, dvoipos. namje{ten stan, preko puta trolejbuske.Tel. 062 204 208. Jednokrev. i dvokrev. sobu sa upotrebom kuhinje, studentima Bjelave. Tel. 061 802 958. Izdajem dvos. stan, TMP 1. Tel. 061 541 335. Stari Grad, manji uslovan stan za dva bruco{a, pos. ulaz. Tel. 033 440073, 062 547 246. Prazan stan izdajem, K. Demirovi}a ul. 50 m2. Tel. 646-069. Namje{ten jednos. stan studentici, centr. grijanje. Tel. 033 615-582. Kod Socijalnog izdajem sobu studentici sa upotrebom kuhinje i kupatila. Tel. 062 136 277.

Prodaja
Prodajem dvosoban stan 55 m2 (potpuno adaptiran), Alipa{ino Bosanska ulica I sprat, Cijena 1550 KM/1m2. Mob. 065 450 114. 10851-1Nd`

Kamioni
Prodaje se VW T2, 1.6 diesel, god. proizvodnje 1985., putni~ki 1+8, tek registrovan. Cijena 3.000 KM. T 062 el. 348 100 Tam 75 sa rampom tek registrovan, nove gume, u dosta dobrom stanju, mo`e zamjena za razno. Tel. 062 184 071 MB 207 cerada, istekla registracija, povoljno. Tel. 065 866 082

Motocikli
Beverly 2004. god., 500 kubika, pre{ao 21.500 km, siva boja, registrovan do 9. 2012. Tel. 061 237 268 Prodajem Suzuki gsx-r 600, pre{ao 13.000., god. 1999., boja bijela-plava, registracija istekla, cijena 4.500 KM. Tel. 061 534 011 Prodajem motor Suzuki gsx-r 1100, god. 1996., cijena 3.000 KM. T el. 065 651 969 Prodajem Yamahu fj 1200 cm 93 kw u odli~nom stanju, nove gume, nov akumulator, tek registrovan, mo`e zamjena za skuter. Tel. 061 241 448

Mejta{ - 5 minuta od Katedrale
Novogradnja na atraktivnoj lokaciji, visoki kvalitet gradnje sa obezbje|enim gara`nim mjestima. Stanovi veli~ine od 39 do 114 m2. Kontakt broj 061/257-773

Dijelovi i oprema
Prodajem 2 gume kamionske „Mi{elinke“ u extra stanju 265-70-19, 5 m+s. komad = 100 km i 2 gume Savine 205-55-16M+S = 65 km. Tel. 066 541 176 Prodajem za golfa IV 4 ~eli~ne fe, lge 14, sa dobrim zimskim gumama. Povoljno. Tel. 061 225 727 Povoljno prikolica za labin 14-ku. Tel. 063 150 753 Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta 5 KM. Tel. 061 149 190 Prodajem za golfa 1 (2 vrata), zadnju {ajbu i prozore. Tel. 062 095 122

Izdajem stan na Grbavici studenticama. Tel. 063 459 893 Izdajem parking mjesto u zgradi kod Selex pumpe - Hrasno. Zvati do 16 sati. Tel. 033 259 590 Jednosoban polunamje{ten stan u naselju [ip Bare u privatnoj ku}i mladim osobama. Tel. 061 517 113 Izdajem jednosoban stan, namje{ten u starom djelu grada Kova~i, ulaz zaseban. Kirija 250 KM. T 061 el. 157 515 Izdaje se 200m poslovnog 200m kancelarijskog 200m skladi{nog prostora s parkingom, A zona, N. Sarajevo. Tel. 061 247 785 Izdajem dnevni boravak s kuhinjom sobu i banju sa grijanjem po mogu}nosti studentkinje ili studenti. Tel. 454 890, 062 052 067 Izdajem dvokrevetnu sobu studentima, Al. polje, upotreba kuhinje i dnevni boravak. Tel. 063 792 669 Izdajem namje{ten stan na Grbavici u privatnoj ku}i. Tel. 063 639 213 Izdajem studentima i zaposlenim 1 i 2 krevetnu sobu u ku}i Pofali}i iznad FDS, sa upotrebom kuhinje, trpezarije dva wc, balkon, 100 km, po sobi. Tel. 066 003 937 Izdajem u centru kod OHR-a ku}u sa dvoeta`nim stanom 3-5 studenata. Tel. 062 337 925

Izdajem namje{ten 2-soban stan blizu Medicinskog, Stomatolo{kog i Arhitektonskog fakulteta. T 061 130 el. 995 Iznajmljujem dvoiposoban namje{ten stan na Grbavici 450 KM. Tel. 062 295 919 Sarajevo, kod Socijalnog, izdajem nenamje{ten dvoiposoban stan sa balkonom, sun~an, adaptiran, centralno grijanje, porodi~nim ljudima. T el. 061 493 643, 061 228 975 Izdajem namje{ten stan u centru studenticama. Tel. 061 538 331 Izdajem studenticama sobe u strogom centru sve ekstra. Tel. 061 836 491 Izdajem studenticama 2-soban stan u Hrasnom. T 033 643 515 i 033 el. 521 880 Izdajem dvokrevetnu sobu studenticama u ku}i blizu Ba{~ar{ije. Tel. 061 348 846 Studentu izdajem jednokrev. sobu s centralnim grijanjem i kablovskom TV. Tel. 061 869 333. Izdajem-prodajem dvoeta`ni pos. prostor 40 m2, Dobrinja III, Trg saraj. olimpijade. Tel. 062 718 737.

Prodajem dvosoban stan sa balkonom, prvi sprat, Aleja lipa 64. Tel. 057 317 178, 065 382 201. 10937-1Nd` Prodajem stan jednosoban 37 m2 na Grbavici, ul. Grbavi~ka, adaptiran sa stvarima, III sprat, 1 m2 - 2.200 KM. Tel. 066 533 452. 1175-1tt

Hitno prodajem stan u Hrasnom 59 m plus lo|a 12 m i balkon 6 m, ispred zgrade parking. Tel. 061 471 276 Prodajem stan Grbavi~ka na XV katu 73 m2, cijena 129.000 KM. Tel. 061 856 041 D`amijska 56 m2, 125.000 KM. Tel. 061 856 041 Sokolovi} Kolonija. T ownhouse, 3 floors living space, 1 floor office space. Renovated. New Kitchen, large, enclosed terrace, stone barbeque. Walking distance to new university campus. 160,000KM. For sale via Land Contract, 30% down, monthly installments, no interest. Tel. 061 147 802 Stan u Vogo{}i 51 m2, ulica Igmanska, 70.000 KM. Tel. 061 795 449 Prodajem stan 90 m2 sobe 4 kuhi trpez 2 balk 2 wc ostav podr etaz plin blind vrata Avde smajlo 1c 170000 km. Tel. 061 431 760 Centar stan 75 m2, renoviran, eta`no gr., 3. sprat, cijena po dog. Tel. 063 806 653 Prodajem stan u Hrasnom kod Robota novogradnja 43 m2, na drugom spratu, cijena 1980 fiksno, stan useljiv odmah. Tel. 061 701 387 Prodajem stan u centru grada 72 m2 ul. Kemal Begova visoko prizemlje, plinsko grijanje, renoviran, pogodan za poslovni prostor. T 061 100 el. 459 Prodajem dvoeta`ni stan 90 m2, plus 2 balkona, kod ~e{ke i {panske ambasade u blizini Vije}nice, 200.000 KM. Tel. 061 222 030 Prodajem 40 m2 stambenog i 40m2 poslovnog, jedna cjelina u centru. Tel. 061 157 929 Dobrinja I, Trg Zlatnih ljiljana dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa kuhinjom ra|enom po narud`bi. Tel. 061 538 128 Ilid`a - Otes, prodajem stan 45 m2, I sprat, povoljno. Tel. 061 748 943 Prodajem stan na extra lokaciji 63 m2, prvi sprat, 2.000 KM/m2 fiksno. Tel. 061 214 071 Prodajem dvosoban stan u starom Ilija{u 54 m2, preko puta nove {kole, cijena 45.000 KM. Tel. 061 572 069 Prodajem stan, a idealan je i kao poslovni prostor u Ferhadiji, 82 m2 prvi sprat. Tel. 033 212 598 Prod. stan S. Kolonija u 3 nivoa, 120000 km, Ttoromanova, 45m2, 105000 km, Hrasno, 36m2, 2000 po m2, Dobrinja, 55m2,1500 po m2, Otoka, 55m2, 4 sp 1800m2. T 061 177 556 el. Prodajem trosoban stan na Vojni~kom, prizemlje 82 m2, cijena 1.700 KM/m2. Tel. 062 157 088 Prodajem stan u Titovoj 105 m2, renoviran, cijena 2.200 KM/m2. Tel. 061 174 802 Prodajem stan na ^. Vili 60 m2. Renoviran, adaptiran, cijena 130.000 KM. Tel. 061 182 341 Prodajem dvosoban stan 60 m2, 4. sprat, kvadrant, ^engi} Vila, Fetaha Be}irbegovi}a. Tel. 061 525 195 Prodajem stan 32 m2, naselje Otoka. Tel. 062 849 865 Prodajem stan 100 m2, Bistrik 25. Prvi sprat povoljno. Tel. 062 138 476 Prodaje se izuzetan, odmah useljiv stan povr{ine 50 m2 u Dobrinji V. Cijena 1.700 KM/m2. Tel. 061 489 514

Dnevni avaz
Grbavica, 60 m2, ul. Dervi{a Numi}a, dvoiposoban, 4. kat, bez ulaganja, cijena 118.000 KM. Tel. 061 526 243 Centar, H. Kre{evljakovi}a, 96 m2, 1.sprat, pogodan i za kancelarije. Mogu}nost kupovine gara`e. Tel. 061 899 209 Prodajem jednosoban stan 39 m2 Ko{evsko Brdo, Muhameda Had`ijahi}a, II sprat. T 061 713 998 el. Prodajem dvosoban stan 65m2 na ll katu u centru Zenice. Tel. 061 690 848 Grbavica 1, Aleja lipa 9, prodajem stan 50 m2, prvi sprat, balkon, eta`no plin. Tel. 062 659 469 Trosoban stan, prvi sprat na dobroj lokaciji u Starom gradu, 88 m2. Cijena po dogovoru. Tel. 061 513 639 i 033 532 865 Vogo{}a centar novogradnja stan 48 m2 jednosoban i 75 m2 trosoban, uknji`eni, odmah useljivi, balkon, lift, cijena 1.486 km/m2. Tel. 061 916 208 Dobrinja 3, ul. Kasima Prohi}a, 4-soban, 78 m, na drugom spratu, cen. grijanje, balkon, 2 mokra ~vora, 115.000 KM. Tel. 061 510 964 Hrasnica, jednosoban stan sa velikim balkonom, u odli~nom stanju. Cijena po dogovoru. Tel. 061 510 964 Alipa{ino polje, dvosoban, 74.000 KM, Otoka 49 m2 + dva balkona. Tel. 061 269 835 Prodajem stan u Dobrinji 53 m2 adaptiran 1/1 cijena po dogovoru. T el. 061 254 097 Prodajem stan u Hrasnom kod Selex pumpe, odli~na lokacija, dvosoban 50 m2 + 2 balkona 8 m2, lift, centralno grijanje. Tel. 062 974 417 Prodajem stan u Radni~koj, 110 kvadrata. Tel. 061 508 404 Jednoiposoban stan 49 m, tre}i sprat dva balkona, Otoka. T 061 227 el. 459 Socijalno, Lo`ioni~ka 5, trosoban stan 72 m2, 6. sprat. Cijena 133.000 KM. Tel. 062 430 698 Prodajem stan u ku}i 67 m2, Stari Grad, poseban ulaz, dvori{te, {upa, balkon, vlasnik 1/1. Tel. 061 327 909 Prodajem gara`u ^. Vila, preko puta pekare. T 062 846 653, 066 734 el. 270 Izdajem gara`u na ^engic Vili I. Tel. 061 188 758 Izdajem gara`u ul. Ad`emovi}a Logavina, povoljno, extra stanje. Tel. 062 919 054 Izdajem dvije gara`e, novogradnja, ul. Mjedenica u blizini „Papagajke“. Tel. 061 170 761 Prodajem gara`u 14 m2, Dobrinja, povoljno, Nade`de Petrovi}a 10. Tel. 061 897 959 Prodajem gara`u 17 m2, ul. Hifzi Bjelavca, Ba~i}i -Stup, Sarajevo. Tel. 061 508 010 Prodajem 2 gara`e na Ciglanama jedna do druge iza Robota. Tel. 061 856 041 Prodajem bosansku ku}u na sprat, Stari Grad, Logavina, uredni papiri. Tel. 061 745 982 Prodajem ili mijenjam ku}u u Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 061 817 960 Prodajem ku}u i 1.000 m2 oku}nice u Rakovici - Rudnik. Povoljno. T el. 061 182 341 Prodajem ku}u, Stari grad, novogradnja, sva infrastruktura, mo`e zamjena za odgovaraju}i stan uz doplatu. Tel. 061 210 755 Prodajem ku}u u Prijedoru, Kokin Grad 16 Maja broj 16, cijena 90.000 KM. Kontakt osoba Drago Pulji}. Tel. 052 211 439 Izdajem u centru dva prostora 36 i 14 m2 u neposrednoj blizini Katedrale, pogodni za sve namjene, ulica Petrakijna 16. Tel. 061 701 387 Izdaje se poslovni prostor pogodan za sve namjene 20 m. T 061 481 el. 605 Prodajem poslovni prostor 25 kvadrata Aerdromsko naselje A. [eremeta 25 povoljno. Tel. 063 996 731 Prodajem poslovni prostor 80 m2 u centru - Ciglane H. Kulenovi}a. Cijena 240.000 KM. Mo`e zamjena za plac u K. Sarajevo. Tel. 062 437 150 Izdajem posl. prostor u Kiseljaku, centar, plato op}ine, 64 m2, centr. grijanje, tel., sa svim komunalijama, pogodan za kancelarije, urede, itd. Tel. 063 338 850 Izdajem u Sarajevu poslovni prostor 20 m2 u ul. F. Hauptmana bb. Tel. 061 586 203 Jako vrelo vlastite laboratorijski ispitane ~iste vode u sastavu poslovnog objekta povr{ine 1.000 M2, na 17. kilometru od Sarajeva. Pogodno za biznis i prooizvodnju. Tel. 061 249 249 Izdajem pos. prostor na Dobrinji 5, 40 m2, cijena 300 KM. T 061 147 el. 988. Izdajem mjesta za reklamne panoe. Tel. 061 548 461 Ned`arici, izdajem autopraonu, komplet opremljena. T 061 244 166 el. Izdajem na Aneksu povoljno poslovni prostor od 40 m2 koji je pogodan za vi{e namjena. Tel. 061 135 449 Prodajem box pijaca Ciglane, adaptiran, odmah useljiv, povoljno. Tel. 062 292 104 Povoljno odmorite na Hvaru - otoku sunca-mora i ~ovjeka, idealno za familiju, do|ite kod nas! Tel. 061 810 398. Gradac, povoljno izdajem sobe sa balkonom, pripadaju}im kupatilom i WC-om, upotreba kuhinje. Tel. 00385 21 697 340

petak, 23. septembar/rujan 2011.

45

Nokiu 6300 crni u extra stanju malo kori{ten. Tel. 062 606 060

Ostalo
Prodajem Xbox 360, ~ipovan sa hard diskom + 10 igrica + 2 d`ojstika. Tel. 061 157 571 Prodajem TV Samsung, ravni ekran 55 cm, 120 KM. Tel. 061 364 982 Fotoaparat Minolta 404si (na film) prodajem sa dva objektiva AF 2880 (0.38m/1.3ft macro) u AF 75-300 (1.5m/4.9ft macro) i torbicu original, nema blica. Cijena fiksno 250 maraka. Tel. 061 477 854 Prodajem poja~alo Fender 75 w i sintisajzer Jamaha 450. Tel. 062 720 393 Kupujem gramofonske plo~e `anrova strani i ex-yu rock, metal, blues i jazz. Tel. 061 244 290

Zemlji{ta
Prodajem zemlji{te koje se nalazi u blizini ^evljanske koride ilija{ka op{tina. Povr{ina 3.000 m2, zemlja je ogra|ena i ima uredne papire. Tel. 033 513 602. 11013-1Nd`

Ma{ine
Prodajem bager to~ka{ poklajn u odli~nom stanju. Tel. 065 369 911 Prodajem ma{inu za malterisanje austrijska marka ~etvorka, crijevo, mje{a~i, letva 4200 km. Motor Kon~ar 0.75kw. 80km. Tel. 061 788 076 Daljinski upravlja~i za beton pumpe, kranove, prese... Monta`a, garancija. Tel. 061 131 525, 065 595 334 Ostalo Ilid`a, prodajem stari crijep Polet - Novi Be~ej M 222, dobro o~uvan, povoljno. Tel. 061 234 012 Prodajem suhu rezanu gra|u za krovnu konstrukciju dimenzija 8x16x6 met. Tel. 061 072 572 Prodajem prozore 120x140 drvo, novi, pogodni za stanove. T 033 451 el. 309 Prodajem prozore 100 120 i balkonska vrata 70 210 povoljno. Tel. 061 911 234 Prodajem dva polovna prozora 140 140. Tel 061 548 461 Prodajem polovan crijep Vinkovci 1.500 komada. Cijena po dogovoru. Tel. 062 649 918 Polovan crijep 1.600 komada. Tel. 061 171 627 Balkonska vrata pvc, nova 210x95 - 7 komada, prozori pvc 135x110 - 9 komada, 125x110 - 2 komada sa al. roletnama, uvoz iz Njema~ke. Tel. 061 221 441 Prodajem 2 gelendera 136 x 106. Tel. 061 497 061 Prodajem balkonska vrata dim 80x210 i prozor 100x100 za 100 KM. Tel. 061 749 383

Ku}e
Prodajem ku}u - prizemlje i sprat 72 m2 i 1750 m2 oku}nice, Gladno polje, Zelenih ari{a - Rakovica. Tel. 061 320 618. 1213-1tt

Potra`nja
Agenciji potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 062 200 777, 033 203 127. 1210-1tt

Tra`im stan pod zakup, pogodan za prilaz invalidskim kolicima. Tel. 061 521 391 Agencija za nekretnine Sigenx kupuje stanove, nudi posredovanje pri prodaji uz proviziju od 3%, izdaje luksuzne stanove, ku}e rezidacionog tipa veoma povoljno. Tel. 061 170 254

Zamjena
Mijenjam ku}u u Starom Gradu za jednoiposoban stan - Sarajevo. Tel. 063 514 023 Banovi}i 72 m2/V + 2 balkona za Sarajevo, mo`e i prodaja. Tel. 061 558 932 Mijenjam ~etverosoban stan u centru za dva manja do ^engi} Vile. T el. 062 940 465 Mijenjam ~etverosoban stan 84 m2 na Alipa{inom polju za manji uz odgovaraju}u doplatu. T 061 841 152 el. Mijenjam ~etverosoban stan za dva manja na relaciji, Ba{~arsija - Otoka ponude ozbiljne. Tel. 062 248 237 Mijenjam ili prodajem stan u Bijeljini za stan ili drugu nekretninu u Sarajevu. Tel. 061 440 887 Mijenjam hitno stan na Dobrinji 3b na 4 spratu za malo manji ni`e spratnosti. Prodajem cilim tibris 2,5 sa 3,5 hitno. Tel. 061 202 204 Dobrinja, 72 m2, na 3 sp., potpuno renoviran sa gara`om, 120.000 KM. Tel. 061 516 713.

Gara`e
Prodajem gara`u (papiri da na toj lokaciji postoji od 1961.), pla}en porez, ul. Patriotske lige kod br 8, Centar Sarajevo! Tel. 062 159 025

Pofali}i ve}a ku}a sa 3 pos. prostora u funkciji, novogradnja, vl. 1/1. T el. 033 981 881 Prodajem ku}u Stari Grad Hrid sa 2 stana, poslovni prostor, oku}nica ili mijenjam za stan uz doplatu. T el. 063 586 053 Prodajem ku}u sa 5 dunuma povoljno. Placevi kvadrature od 500 m2 do 4 dunuma max. Tel. 061 290 142 Prodajem ili mijenjam ku}u u Petrovi}ima, Isto~no Sarajevo za manji stan u Lukavici ili Dobrinji Isto~no Sarajevo. Ku}a ima prizemlje, sprat, potkrovlje i 2 duluma zemlje. T 033 el. 458 237 i 057 340 473 Prodajem ili mijenjam ku}u na Alifakovacu Stari Grad Sarajevo za stan u Sarajevu. Tel. 063 806 653 Prodajem vikendicu Kasati}i iznad ribnjaka @unovnica, struja, voda, tel., ~vrsta gradnja, useljiva, papiri uredni 30.000 KM. T 061 540 237 el. Prodaje se ku}a u Osijeku (Ilid`a) u blizini stare osnovne {kole. Tel. 061 360 331 U Rip~u kod Biha}a prodajem devast. ku}u i njivu. Tel. 052 216 373 Prodajem ku}u u Prnjavoru, Ilije Mali}a 11. Tel. 033 453 617 Prodajem dvije ku}e, {est duluma zemlje na Gazinom hanu. T 066 854 el. 149 @ep~e, prodajem ku}u sa dva stana odvojena, mo`e i jedan stan, sa gara`om, gosp. objektom i ba{tom, cijena po dogovoru. Tel. 032 596 516 i 063 199 266 Prodajem ku}u u Gornjim Kova~i}ima. Novogradnja 1/1, sa 2 stana po 45 m, podrumom 45 m, avlija 60 m + terasa, plinsko grijanje, sun~ana strana, cijena po dog. T 063 el. 228 022 Prodaje se ku}a u Gornjem Hotonju sa dulumom zemlje. Tel. 061 897 475 Ned`ari}i, ku}a dupleks 120 kva. stambenog, 2 kupatila gara`a grijanje prozori fasada, sve novo, internet, kablovska, autopraona, mo`e i druge namjene, 65.000 eura cijena. T 061 244 el. 166 Prodajem nedovr{en stambeno poslovni objekat - ku}a 150 m u centru Ba{~ar{ije. Tel. 061 319 014 Prodajem ku}u u Jajcu, dva sprata oba useljiva nanovo ura|ena, oku}nica 600 m2 ogra|ena `eljeznom ogradom, gara`a, u blizini osnovne i srednje {kole, povoljno. Tel. 061 342 548 Ku}a u centru Makarske, Kala Larga p + 2, papiri 1/1. Tel. 063 899 989 Prodajem ku}u Ilid`a Pejton 12,5x11,5, prizemlje + 2 sprata sa gara`ama i posl. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007 Prodaje se ku}a modernog stila u Starom Gradu na Bistriku. Korisni prostor 270 m2, tri posebne eta`e, dvije gara`e s 3 mjesta, ba{ta 850 m2. Ku}a u gruntu 1/1. Tel. 061 543 234 Prodajem ku}u na Poljinama. T el. 061 856 179, 065 249 146

Dej~i}i - Gladna ravan ({uma) 10.000 m2. Cijena po dogovoru. Tel: 033 438 005, 061 084 698 Besplatno deponija za iskope zemlje {ute, Djevoja~ke vode. Tel. 061 132 273, 061 209 120 Prodajem zemlju u Rakovici - Grabovina, 2.500 m. Tel. 061 277 435 Plac za vikendicu 800 m2, 4 kilometra od Had`i}a 6.000 KM. T 062 el. 125 082 Vi{egrad Drinsko, prodajem 12 dunuma zemlje, 18.000 KM. Tel. 033 453 617 Izdajem plac na Stupu na raskrsnici. Struja, voda, kanalizacija, videonadzor, no}na rasvjeta, priklju~ak za internet. Tel. 061 207 921 Rajlovac zemlji{te poslovna zona 4100 m2, dozvoljena gradnja, {leperski prilaz 95 km/m2. Tel. 061 916 208 Prodajem dunum zemlje u Pazari}u, sva infrastruktura 10.000 KM. Tel. 061 627 722 Iznajmljujem jedan dulum zemlje za razli~ite namjene na Dobrinji pored glavnog puta. Tel. 061 512 874 Prodaja dvije parcele Kosor kod Bune, mo`e i pojedina~no, svaka po 1.022 m2. Tel. 062 559 936 Bos. Krupa, Donje Krcane, prodajem 9 parcela: od 630 m2 do 1.030 m2, vl. 1/1, fotografije i dokumenti na pik.ba, cijena 50 KM/m2. T 061 156 el. 886 Op{tina Trnovo-Federacija, prodajem 4,5 duluma zemlje livada, kroz imanje te~e 100 m ~ista rijeka, izvori rijeke su 50 m udaljeni od imanja, sa~uvana priroda, sve zagra|eno `icom, `eljezna kapija, od glavne ceste koja ide za Trnovo udaljeno 2 km, do sela Gra~anica asfalt, od sela 800 met. makadama, sve 1/1. Cijena po dogovoru. Tel. 061 686 095. Prodajem zemlji{te 917 m2 u Dobrinji, cijena prema dogovoru, sve 1/1. Tel. 062 39 36 33 Radava, zemlji{te za vilu, 2365 kvadrata, potok u imanju, mo`e i mla|e auto ili d`ip, 4 kilometra od Skenderije, povoljno. T 061 103 080 el. Brije{}e, placevi za ku}e 400 metara od {kole, 1/1, povoljno, mo`e i mla|e auto ili d`ip. Tel. 061 103 080 Ni{i}i, prodajem 21.000 m2 {ume, 300 metara od regionalnog puta Semizovac-Olovo. Tel. 061 166 612

Namje{taj
Prodajem ganituru (trosjed, dvosjed, fotelja) sto uz komode, povoljno. Mob. 062 417 707. 10007-1Nd`

NEUM - izdajemo povoljno apartmane i sobe na samoj pla`i po najni`im cijenama. Klima, TV i parking. Tel. 063 321 434. 741-1mo Izdajem sobe u Neumu blizu mora sa klimom, povoljno. Tel. 061 206 946, 062 551 001. 1190-1tt

Prodajem regal-most, vitrinu i orman puno drvo kori{teno, vrlo povoljno, cijena po dogovoru. Tel. 061 738 181 Prodajem bra~ni krevet i `eljezni krevet nasprat sa madracima. T 062 el. 599 869 Prodajem trosjed i dvosjed. Malo kori{teno, kao novo. Tel. 200 931 Dvosjed, trosjed i fotelju u odli~nom stanju. Tel. 061 102 996 Bijela tehnika Prodajem polovne fri`idere sa garancijom i besplatnom dostavom. Tel. 061 156 309 Fri`ider staklena vrata 300 KM, ve{ ma{ine, {porete struja - plin 150 - 160 KM, fri`ideri dvokomorni 150 - 160 KM, dostava bespl. T 533-631 el.

Ostalo
Plinska pe} Emina 7 kw na dimnjak 120 KM. Tel. 061 198 969 Prodajem pe} Kreka veso, zajedno jedna tona uglja, jedan metar drva. Tel. 061 273 035 Prodajem kamin za eta`no grijanje Alfa 11 kw 600 KM. T 063 352 400 el. Prodajem pe} za centralno na naftu ili plin, Buderus 21 kw 1500 KM. Tel. 063 352 400 Prodajem fasadne gasne pe}i 3,5 kw i 5,0 kw (polovne) „Dru“ - Holandija. Tel. 062 095 122 Prodajem dvosjed, trosjed i dva kau~a, ve{ ma{inu, {poret i fri`ider. Tel. 062 525 895 U Tuzli jeftino prodajem 2 kori{tena TV-a (slovena~ka), njema~ke i korejske proizvodnje, te dje~ije stvari - kolica, hodalice i bicikla. Tel. 00387 35 260 564 Prodajem kamin i solunar {tedi{a 200 KM. Tel. 063 554 421 Prodajem kamin malo kori{ten, cijena 150 KM. Tel. 061 157 959 Prodajem plinski kotao za eta`no grijanje od 38 kw i 5 novih radijatora. Tel. 062 381 294 Sve novo, prodajem povoljno kuhinjske elemente, ulazna vrata, sobna i kupatilo. Tel. 062 272 328 [poret na drva sa dvije krive i sulinarom kao nov 120 KM. Tel. 061 860 108 Prodajem ti{ {pret, sa sulunarom i dvije krive. Tel. 062 223 569

Poslovni prostori
IZNAJMLJUJE SE 100 M2 POSLOVNOG PROSTORA POVOLJNO + 100 M2 GALERIJE (VF CENTAR - KOREA). KONTAKT TELEFON: 061778-367; 061-250-513. N. PRODAJE SE POVOLJNO PP 76 M2, VLASNI[TVO 1/1, POGODAN ZA SVE NAMJENE, ALIPA[INO POLJE B FAZA, KONTAKT TEL. 061250-513. N. Izdajem poslovni prostor u privatnoj ku}i od 125 m2, uz ulicu na Vojni~ko polje, Ramiza Sal~ina 246, Red`ep. Tel. 062 847 330. 10369-1Nd` Izdajem 100 m2 poslovnoh prostora, povoljno za kancelarije. Tel. 033 206 255. 1191-1tt

Ogla{avajte se u najve}em malom oglasniku u Bosni i Hercegovini.
Svaki dan va{i oglasi izlaze na tri strane, a utorkom u specijalnom prilogu „Dnevnog avaza“ na 12 strana.

Izdajem 480 m2 poslovnog prostora + 100 m2 magacina + 300 m2 parking prostora, pogodan za sve namjene. Cijena po dogovoru. Kobilja glava. Tel. 061 572 108

Vini{}e, Trogir, samostoje}i apartman uz more, krasan vrt, vrhunska oremljenost, do 6 osoba. Tel. 061 896 902 Ljetovanje u Drveniku, polupansion 20 eura po osobi dan. Tel. 00385 95 541 1582 Neum - apartmani, sobe uz more, privatna pla`a, parking, ro{tilj, internet, hladovina, super povoljno. Tel. 063 488 572 Gradac, apartmani 15 m od pla`e, parking, internet, TVSat, 9 E po osobi. Tel. +385 91 762 9762 Izdajem apartmane i sobe u Neumu, odmah pored obale, povoljno sa parkingom. Tel. 061 131 831, 033 541 493 Makarska - izdajem sobe i apartmane u blizini pla`e. Tel. 00385 21 616-814, 00385 98 175 7822 Crna Gora, \enovi}i, apartmani blizu mora, parking, voda non-stop. Tel. 00382 31 676-406 Neum, izdajemo apartmane i sobe, tik uz more. Tel. 063 323 063, 036 884 055. ^etverole`ajni apartman za 40 KM/no}, parking, terase. T 036 884 el. 676, 063 684 488. Neum, centar, povoljno izdajem sobe i apartmane. Tel. 063 339 686. Neum, povoljni apartmani s pogledom na more, kuhinja, kupatilo, tv, parking. Tel. 063 488 437 Orebi}, apartmani i sobe sa kupatilom i upotrebom kuhinje. Gara`a uz ku}u, u centru Orebi}a, blizu mora. Sve informanice na tel: 062 334 139 ili 00385 98 186 3337 Izdajem apartmane u centru Neuma. Tel. 063 715 509. Podaca, izdajem apartman 4-krevetni uz more. T 00385 21 699 174. el. Dvije gara`e izdajem u Kova~i}ima do Bugarske ambasade. Tel. 061 913 997. Neum: Iznajmljujem apartmane blizu mora, sa terasama i pogledom na more. Tel. 036/884-710 i 062 970 364. Gradac, povoljno iznajmljujem sobe i apartmane. Tel. 00385 91 880 2134.

Kompjuteri
SERVIS KOMPJUTERA - INSTALACIJA WINDOWSA, ANTIVIRUSNA ZA[TITA, INTERNET ADSL I KABLOVSKI + WIRELES ROUTER, DOLAZAK BESPL. SERVISIRANJE LCD MONITORA I PRINTERA. TEL. 033 207 266, MOB. 061 149 566 1195-1tt PROFESIONALNO RJE[AVANJE KOMPJUTERSKIH PROBL., POVOLJNO. UGRADNJA I ZAMJENA KOMPONENTI, ANTIVIRUSNA ZA[TITA. INSTAL. WINDOWSA, UMRE@AVANJE. DOLAZAK NA ADRESU. TEL. 061 170 085. 1206-1tt

Dual core ra~unar 220 KM, 17“ LCD 100 KM, sve kao novo - hitno. Tel. 062 062 874 Servis PC, instalacija Windowsa, umre`avanje i instalacija internet konekcije. Vra}anje obrisanih podataka sa hard diska. Dolazak na adresu. Tel. 061 106 720 Servis ra~unara Majo - Profesionalna dijagnostika i popravak ra~unara, instalacija windowsa, antivirusna za{tita, internet konekcija + konfiguracija wireles rutera. T 061 243 el. 611 Servisiranje ra~unara, instalacije sistema, antivirusi, izrada vizitki (100 komada = 10 KM), video nadzor. Tel. 061 700 863

Telefoni
Kupujem polovne i neispravne mobitele, servis i prodaja mobitela, akcijski popust od 10-50 posto za invalide i {ehide, porod. borce i penzionere. Tel. 061 237 448, 062 134 551 Prodajem nokia E 52 potpuno nov. Tel. 061 311 999

Ku}ni ljubimci
Prodajem Posavskog goni~a o{tenjen 25. 06. 2008. od odli~nih roditelja. Papiri uredni, odli~an krmar na tragu i odli~nim ocijenjen. (Dejvi). Tel. 061 784 815 Prodajem `enku {vajcarskog ov~ara sa pedigreom i svim papirima. Tel. 061 143 433

46

Petak, 23. septembar/rujan 2011.

Dnevni avaz

Poklanjam malo {tene `enka. Tel. 063 352 400 Prodajem {tenad njema~kog ov~ara sa pedigreom. T 061 032 324 el. Prodajem povoljno {tenad rotwailera stari dva mjeseca. Roditelji se mogu vidjeti pri kupovini. Tel. 061 190 781

Va{ mali oglas danas }e vidjeti
Rasprodaja stolica, fotelja, dvosjeda, stolova, korpi i brojnih drugih proizvoda pletenog namje{taja. Cijena vi{e nego povoljna. Mob. 061/200-894 i 033/525-966. 38622-1Nr Kupujem umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405 Kolekcija 503 topografske karte BiH. Razmjera 1:25.000. Najbolje do sada izra|ene karte VGI/JNA na jednom DVD-u. Tel. 032 244 417 Vr{im rasprodaju lova~kog naoru`anja, opreme i pribora. T 061 022 el. 490, Lukavac. Prodajem lova~ku pu{ku, ruska bokerica, povoljno. Tel. 061 195 092 Prodajem lova~ku pu{ku bokerica Zbrojevka Brno 16x7x57 R sa papirima. Tel. 062 982 333 Kupujem stare njem. marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906
Kupujem staru deviznu {tednju - ratnu od{tetu - obveznice dionice. Isplata i dolazak na adresu odmah u FBiH i RS. Najpovoljnije. Prodajem certifikate za otkup stanova, povoljno. Tel. 061 175 237. 668-1tt Agencija za kupovinu devizne {tednje, ratne od{tete, dionica firmi, fondova FBiH i RS, najbolje pla}am, isplata i dolazak odmah. Tel. 061 264 364. 10799-1Nd` Isplata stare devizne {tednje u gotovini odmah, ratne od{tete, dionica, firmi i fondova u ~itavoj BiH. Prodaja certifikata za otkup stana. Tel. 061 836 657. 11003-1Nd` RASPRODAJA OGREVA Bukova drva u svim oblicima, Ugalj Kreka, banovi}ki ugalj (kocka, orah), penzionerima na 8 rata. Tel. 061 670 068. 656-1tt Prodajem bukova i grabova drva u svim oblicima, ugalj Kreka i Banovi}i, kao i bukove i jelove brikete. Dostava besplatna. Tel. 062-696-657. 10892-1Nd` „MJERA ZA BABA“ - Bukova i grabova drva od 35 do 65, ugalj Kreka bez pra{ine 85, kameni Banovi}i 170, briketi 180. Tel. 061/546-931. 10921-1Nd` „SLO@ENA“ bukova cijepana drva I klase sa ura~unatim prijevozom na adresu kupca. Dostava u dogovoru s kupcem. Izmjeri{ plati{! Koli~ina zagarantovana. Kon. tel. 061 564 660.10997-1Nd` VELIKA AKCIJA do 1. 10. 2011. U prodaji su bukova drva cijepana, ~okovi metrice 65 KM, ugalj (Kreka) drveni 85 KM, kameni 150 KM, bukovi briketi 180 KM. Isporuka isti dan. Tel. 062 552 323. 11020-1Nd` AKCIJA: Bukova cijepana drva I klasa 1m 55 KM. Nudimo i sve vrste uglja po najpovoljnijim cijenama. Isporuka do kupca je po va{oj `elji. Tel. 066 990 784. 11025-1tt

Ostalo
Prodajem kravu, Sarajevo. Tel. 061 926 067, 063 026 139 Prodajem inkubator poluautomatski, za raznu perad do 70 jaja, pogodno za doma}instva, valivnost preko 90%, upotreba jednostavna, garancija stalna, 150KM. Mirso. T 061 854 294 el. Prodajem stado ovaca vrlo povoljno, hitno je! Tel. 063 197 770 Prodajem 3 ovce i 2 janjeta, mo`e i zasebno, pare trebam odmah, ljudi smo dogovorit }emo se o cijeni. Tel. 063 496 702 Prodajem tovljene }urke te{ke oko deset kg po komadu. Cijena 10 KM po kilogramu. Tel. 061 554 897 Prodajem koze za mu`u, 200 KM po komadu. Tel. 062 481 550 Prodajem kavez za koko{ke nosilje. Dobro o~uvan. Kapacitet 220 komada. Automatske pojilice. Cijena po dogovoru. Tel. 061 757 660 Prodajem koze dobra pasmina. Tel. 061 210 347

Zanatske
NAJPOVOLJNIJE, NAJKVALITETNIJE ALUMINIJSKE @ALUZINE 20 KM, TRAKASTE ZAVJESE, VANJSKE ROLETNE, HARMONIKA VRATA, BLINDO VRATA, PVC PROZORI. TEL. 061 501 401. 10234-1Nd` MIKADO - AL. @ALUZINE, TRAKASTE, PANELNE I DUAL ZAVJESE, VANJSKE PVC I AL. ROLETNE, PLATNENE ROLETNE I HARMONIKA VRATA. TEL. 033/655600, 061 55 15 15, www.mikadobh.com. 10582-1Nd` TEPSER S. O. D. - PROFESIONALNIM MA[INAMA ^ISTIMO: NAMJE[TAJ, UNUTRA[NJOST AUTA, TEPIHE (RESE), ITISONE I KAMENE PODOVE (ZA[TITA). Tel. 061 524 461, 033 200 003. 828-1tt SALON ZA MASA@U NUDI MASA@E VI[E VRSTA. U TOKU JE AKCIJA 30% NA SVE MASA@E. ZVATI OD 9 DO 21H.TEL. 062 563 349.11012-1Nd` „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 10163-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 126-1tt Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne, tende, platnene roletne. Cijena sa ugradnjom. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 420-1tt Kanalizacija „SUBA[I]“ Elektromehani~ko pro~epljenje kanalizacije. - Ispiranje visokim pritiskom vode (vozilo, 150 bari). - Pregled i lociranje kvarova (kanal-kamera). - Brze intervencije, popravke, odr`avanje... Tel. 033/223-560, 061/100-078. 771-1tt TV SERVIS vr{i popravke svih TV aparata. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033 451 778. Mob. 061 148 042. 1011-1tt Gra|evinska firma izvodi sve vrste radova, projektovanje, izgradnja i adaptacije sa garancijom. Tel. 061 740 127. 1038-1tt VODOINSTALATER - ELEKTRI^AR - popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, el. pe}i, aut. osigura~a, uti~nica, prekida~a. Tel. 061 180 120, 061 132 149. 1105-1tt VODOINSTALATER sa ELEKTRI^AREM - sve opravke i ugradnja bojlera, pe}i, sanitarija, ~esmi, {olja, el. i vodo inst., kupatila, osigura~i i sl. Tel. 061 222 228. 10939-1Nd` Profesionalac moler. Radim profesionalno i odgovorno uz garanciju. Mogu}nost pla}anja u 2 rate. Tel. 061 244 463. 11002-1Nd` Postavljam sve vrste parketa, laminata, {ipoda. Brusim, lakiram bez pra{inski i vr{im sve opravke na starim parketima. Tel. 061 813 204. 11005-1Nd` Vr{im usluge zidanje, {alovanje, termo fasade, ma{insko i ru~no malterisanje i druge radove, povoljno, kvalitet zagarantovan. Tel. 061 031 781.11011-1Nd` Molerski i kerami~ki radovi, postavljanje rigipsa i laminata. Tel. 061 379 189. 1135-1tt ELEKTRI^AR vr{i opravku bojlera, ku}anskih elektri~nih aparata i instalacija. Povoljno i kvalitetno. Tel. 061 213 103. 1145-1tt

500.000
ljudi

STOLAR. Namje{taj po mjeri: Kuhinje, plakari, ormari, police. Tel. 061 501 269. 1193-1tt VODOINSTALATER i ELEKTRI^AR pov. i garantovano za v. ma{ine, pe}i, sanitarije, osigura~e, ~esme i dr. Dol. besplatan. Tel. 061 271 181. 1218-1tt

Sarajevo, nastavnica dr`i instrukcije matematike za osnovce. T 061 el. 566 473 Dajem instrukcije iz Engleskog za odrasle i u~enike. Tel. 062 205 072 Prevodim sa engleskog jezika na bosanski i obrnuto, te dajem instrukcije iz engleskog. Tel. 061 293 882 Profesorica matematike daje instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima iz mat. i fizike. Tel. 061 312 390 Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce, srednjo{kolce. Tel. 061 244 251

Ostalo
Kombi prevoz i selidbe sa ili bez radne snage najpovoljnije u gradu, popust penzionerima i studentima. Tel. 061 890 067 ^istim ku}e i poslovne prostore. Tel. 061 815 047 Autoprevoz kombijem, selidbe, odvoz {ute, obez. radna snaga jeftino. Tel. 061 378 166 Profesionalno ~i{}enje va{ih ku}a, stanova, poslovnih prostora, te tapaciranog namje{taja i prostirki. T 061 el. 144 899 Agencija Nur, ku}na njega starih i bolesnih lica, ~uvanje i njega pacijenata, ku}ne posjete, mijenjanje pelena, katetera, davanje injekcija, lije~enje, dekubitusa, itd. Tel. 061 839 703 Vr{im prevoz putnika klimatiziranim kombijem 8+1 i luksuznim vozilom na sve relacije. Tel. 061 187 954 Postavljanje svih vrsta laminata, parketa, podova kao i bru{enje bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 061 321 289, 062 667 515. Kombi prevoz putnika selidbe odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424 „Higijena“ najpovoljnije dubinsko usisavanje pranje i ispiranje svih vrsta tepiha 1 km-m! Ugao 20 km, Kau~ 10 km! Tel. Sarajevo 061 141 944 Ako imate problema sa peruti u kosi nazovite, uspjeh 100 posto! Tel. 061 278 029 Ag „Paramedic“ prevoz pacijenata sanitetskim vozilom, fizikalna terapija u va{em domu. Kvalitetna usluga uz povoljnu cijenu. Tel. 061 564 564 ^istim stanove, ku}e, poslovne prostore. Kiseljak. Tel. 063 831 197

Kupujem enciklopedije, knjige, stripove i pisane romane. T 061 244 290 el. Prodajem knjige za {kolsku lektiru: Dnevnik Ane Frank, Orlovi rano lete, Mali princ, Dru`ina Pere Kvr`ice, Ba{ta sljezove boje, Pripovijetke, Ivo Andri}. Tel. 061 303 466 Kupujem filozofiju i svjetske klasike. Tel. 061 414 824 Prodajem knjige iz gramatike italijanskog i engleskog jezika. Tel. 061 243 836 „Ku}e snova“ - katalog projekata najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18 KM + po{tarina. T 070 202 el. 323, 062 180 957 Kupujem i prodajem knjige.Tel. 061 338 893.

Mitarbeiter gesucht Skyline Marketing d.o.o. Sarajevo: - 20 Mitarbeiter, - Festgehalt 900-1.200, - Gute Deutschkentnisse erforderlich furs telefonieren, - Flexible Arbeitszeit, - Rufen sie uns an unter: 066 079 023. PTT Potrebna dva dostavlja~a sa svojim autom u }evabd`inici @eljo 2. Kontakt tel. 033 447 000. Zvati od 8 do 12 sati. 797-1tt Pic majstor sa iskustvom na kru{noj pe}i, dva izvr{ioca u stalni radni odnos. Info tel. 061 130 545 (od 12 do 15 h). 835-1tt Potrebna djevojka od 18-25 god. za njegu invalida u Ljubljani. Stan i hrana obezbije|eni, plata 600 Eura. Info telefon 062/569-224. 1072-1tt U ugostiteljskom objektu potrebna kuharica i dvije konobarice. Tel. 062 839 930. 1174-1tt Cafe restoranu „Metropolis“ potrebno osoblje za rad u {anku i sali. Kontakt tel. 062 555 550. 1216-1tt

Tapetar sa iskustvom vr{i presvla~enje ku}anskog i kancelarijskog namje{taja. Tel. 061 620 057 Vodoinstalater obavlja sve vodoinstalaterske usluge brzo, ~isto, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 332 746, 033 454 529 Vodoinstalater povoljno opravlja staro, montira novu instalaciju i renovira kupatila. Tel. 061 225 727 T apetar presvla~imo sve tipove namje{taja, a ujedno izra|ujemo novi po va{oj mjeri i modelu. T 061 829 108 el. i 061 862 872 TV video servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata. Dolazak na ku}nu adresu. Daljinski upravlja~i za sve marke TV aparata. Tel. 650 867, 061 188 410 Radimo stiropor fasade sa na{im ili va{im materijalom. T 061 270 729 el. Bravarske radove, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078 Staklar vr{i sve vrste staklarskih usluga. Dolazim na adresu. Tel. 061 609 947 Elektroinstalater radim instalacije akcija 5 KM izlaz. Tel. 062 724 772 Radim sve manje gra|evinske radove, iskope, {alovanje, betoniranje, zidanje, stiropol fasade, krovove. Tel. 061 073 446 Moler radi molersko farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 419 501 Molersko farbarski radovi: moleraj, gletovanje zidova, edelpuc, lijepljenje stiropora i navla}enje mre`ice, vrlo povoljno i sa iskustvom. Tel.062 672 741 Molersko farbarski radovi, gleto-

Prodajem novi mu{ki kvadratni, ru~ni, pozla}eni sat, sa lijepim dizajnom, ko{tao 80 KM, prodajem ga za 40 KM. Tel. 061 709 772 Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. T 061 el. 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. T 033 655-598, 061 553 640. el.

Prodajem sto za stoni tenis na rasklapanje nov. Tel. 061 763 742 Prodajem dje~ije biciklo za uzrast do 7 godina. Tel. 062 102 030 Prodajem golmanske rukavice „Puma“ (Terreno) o~uvane - 20 KM. Tel. 063 01 33 77 Prodajem kosu klupu za vje`be, o~uvana, povoljno. Tel. 063 023 377 Prodajem Orbitrek 200 KM i BMX biciklo 200 KM. T 061 890 006 el. Bicklo brdsko sa malim kvarom 50 KM. Tel. 062 182 882

Prodajem unikatnu i o~uvanu vitrinu sa ogledalom (Alt Deutsch - kraj 19. vijeka). Povoljno. T 061 366 921 el.

Fast Foodu potrebna radnica na poslu`ivanju. Tel. 061 775 330 Caffe baru u Importane centru hitno potreban konobar/ica. T 061 636 el. 842 T ra`ite posao? Internacionalna kompanija tra`i suradnike u Biha}u, Cazinu, V. Kladu{i, B. Krupi, S. Mostu, Klju~u, B. Petrovcu i Bu`imu, za rad u direktnoj prodaji. Tel. 061 725 789 Potrebna frizerka m/`. T 061 521 el. 391 Potrebne 2 djevojke za poslu`ivanje u }evabd`inici u Ned`ari}ima. T el. 033 235 245 Radila bih kao pomo}na radnica u kuhinji. Tel. 062 891 802 Tra`im posao. Profesorica pedagogije i psihologije u penziji, 52. god., sa iskustvom dugogodi{njim ~uvala bi i djecu i starije osobe. Tel. 063 228 022 Potrebna djevojka za rad u sali na poslu`ivanju picerija Roma. Tel. 033 203 005 Potrebna medicinska sestra za rad u poliklinici u Sarajevu. T 061 102 002 el. Potrebna radnica za rad u Cafeu u Sarajevu. Tel. 061 277 288 Potreban konobar-konobarica u stalni radni odnos, kafi} na Grbavici. Tel. 061 700 316 Potrebna djevojka za rad u {anku, zvati od 10-12 sati. Tel. 061 273 756 Pizza majstor i kuhar sa iskustvom, tra`i posao sa smje{tajem. Tel. 063 950 014 Mladi} sa zavr{enom SSS, poznavanje engleskog i {panskog, tra`i posao (recepcija i sl.). Tel. 061 381 802

Unajmljujem plastenik od 100 ili vi{e kvadrata u okolini Sarajeva od 1. 10. 2011. - 01. 04. 2012. U obzir dolaze i zemlji{ta uz ku}u. Tel. 062 177 378 Prodajem plastenike nove od 40 - 100 kvadrata sa novim najlonom garancijom i prevozom. T 065 081 563 el. Prodajem plastenik 100 m kvadratni star 1 godinu u ekstra stanju sa sistemom za navodnjavanje. Cijena po dogovoru. Tel. 061 973 754 Prodajem opremu za buregd`inicu. Tel. 063 189 457 Prodajem klimu 18 kw, cijena po dogovoru. Tel. 061 200 328 Prodajem vagu digitalnu od 30 kg i 300 kg nove. Tel. 061 618 483 Prodaje se rasladna vitrina i rasladni ormar vaga. Tel. 061 481 605 Prodajem ma{inu za pakovanje ugostiteljskog {e}era. Tel. 062 135 067 Prodajem injekcije „Clexane“ koje se koriste za lije~enje tromboze - razbijanje tromba. Jedna injekcija od 0,4 ml. je samo 4 KM. Tel. 066 676 091 Kupujem dionice obveznice, stara devizna {tednja, ratna potra`ivanja, od{teta u ~itavoj BiH, isplata odmah. Tel. 063 351 572 Prodajem metalnu cisternu za gorivo kapaciteta 1600 lit cijena 350 KM. Tel. 063 352 400 Prodajem podpazu{ne {take metalne za odrasle, jeftino. Tel. 653 454 Prodajem invalidska kolica i no}nu stolicu na to~kice pogodnu i za kupanje. Original. T 061 512 874 el. Prodajem Tomasov set za zubotehni~are malo kori{ten. Tel. 062 599 869 Prodajem ispariva~e za komoru, -20 do +4, od 50-100 kvadrata. Tel. 061 508 404 Prodajem odli~nu odje}u skoro novu, br. 50-56. Tel. 061 348 846

vanje, molovanje, lakiranje stolarije i radijatora. Tel. 061 262 895 Molersko farbarske usluge, sve radove vr{imo uz potpunu za{titu ljepljivim trakama i podnim najlonima, garancija urednosti 100%. T 061 606 441 el. Vodoinstalater sa iskustvom vr{i opravke instalacija, monta`u sanitarnih ure|aja i pro~epljenja. Tel. 061 348 717 VKV elektri~ar - elektrotehni~ar, ugradnja novih i odr`avanje postoje}ih elektro instalacija. T 062 522 014 el. Vr{imo presvla~enje i popravku svih vrsta namje{taja uz garanciju prevoz do radnje besplatan. T 061 304 848 el. Monta`a satelitskih antena. Tel. 061 325 513 Izvodimo sve vrste gra|evinskih radova na podru~ju cijele BiH, posebne pogodnosti kod gradnje ku}a od temelja do krova. Tel. 062 715 026

Kirby - ~i{}enje peremo, ~istimo, dubinsko usisavanje }ilima, tepiha i itisona. ^istimo va{ tapacirani namje{taj, kau~e, trosjede, uglove i ostalo sa kirby usisiva~em. povoljno. Tel. 061 214 579 Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombijem Volkswagen t5 na more i ostale destinacije. Tel. 061 200 546 Vr{im kombi prevoz do 1,5 t, namje{taja, razne robe po cijeloj BiH 024h, povoljno. Tel. 062 569 483 Super efikasno uni{tavamo `ohare, mi{eve, moljce, mrave, u{i, komarce, sve insekte i {teto~ine. T 033 el. 219 761, 062 136 248 Servis zdravlja - uni{tavamo `ohare, ruse, stjenice, buhe, moljce, komarce, mi{eve, itd. T 061 928 535 el. Kombi prevoz stvari i robe po potrebi radna snaga povoljno. Tel. 061 353 704 Agencija Meka - ku}na njega i pomo} starim i bolesnim, ~uvanje i terapija, ku}ne posjete, mijenjanje pelena, katetera, lije~enje dekubitusa itd. Tel. 061 237 641

Intelektualne
Projektni biro izra|uje glavne projekte za legalizaciju objekata. Cijena 3 KM/m2. Tel. 033 471 375. Mob. 061 557 005. 10998-1Nd`

oglasi

Dnevni avaz

petak, 23. septembar/rujan 2011.

47

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 P 009968 10 P Tuzla, 01. 09. 2011. godine Op}inski sud u Tuzli, sudija Zorka Eri}, u predmetnoj stvari tu`itelja [emsudin Muhi} iz Tuzle, ul. Fadila Jahi}a [panca do br. 47, koga zastupaju punomo}nici - Advokatska kancelarija „Muhi} i dr“ d.o.o. Tuzla, advokati Faik Muhi}, Rizah Hanu{i} i Refik Jusufovi} iz Tuzle, protiv tu`enih Ana Venti} i Juro Venti}, nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja svojine po osnovu odr`aja (v.s.p. 1.000,00 KM), na osnovu ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku, OBJAVLJUJE RJE[ENJE i poziva na pripremno ro~i{te tu`enog VENTI] JURU, nepoznate adrese Zakazuje se pripremno ro~i{te u ovoj pravnoj stvari za dan 10. 10. 2011. godine sa po~etkom u 09,00 sati, koje }e se odr`ati u prostorijama ovog suda, soba broj 50/II Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{teni tu`ilac, a svoj izostanak ne opravda, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~lan 84. stav 1. Zakona o parni~nom postupku, u daljem tekstu: ZPP). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, a svoj izostanak ne opravda, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~lan 84. stav 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~lan 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu Sud }e rje{enjem odrediti dan i sat odr`avanja glavne rasprave, pitanja o kojima }e se raspravljati, dokaze koji }e biti izvedeni i lica koja }e biti pozvana na glavnu raspravu (~lan 94. stav 1. ZPP-a), pri ~emu se stranke upozoravaju da Sud mo`e odrediti da se glavna rasprava odr`i odmah nakon pripremnog postupka (~lan 94. stav 2. ZPP) Sudija Zorka Eri} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog rje{enja nije dopu{tena `alba.

OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 P 001463 05 P Tu`itelj: Jakub Deliba{i}, Kakanj, Ul. Melente Bo{njaka bb Tu`eni: 1. DOO „HERMAN-COMMERC Kakanj sa sjedi{tem u Travniku, Hasanpa{i}a 10 2. WABRO HERMAN, Linc, Austrija po pun. Suadi Halilagi}, odv. Sarajevo Radi: naknada {tete, v.s. 120.000,00 KM OGLAS Dostava poziva za ro~i{te: DOO „HERMAN-COMMERC“ Kakanj sa sjedi{tem Travnik, Hasanpa{i}a 10 Pozivate se kao stranka na PRIPREMNO RO^I[TE - glavnu raspravu za dan PONEDJELJAK, 12. 12. 2011. godine u 10,00 sati pred ovaj sud u uredu broj 25. Umjesto stranke na ro~i{te mo`e pristupiti ovla{teni punomo}nik. UPOZORENJE U skladu sa ~lanom 77. ZPP-a du`ni ste najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivate svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `elite izvesti u toku postupka, te donijeti sve isprave i predmete koje `elite upotrijebiti kao dokaz. Upozoravate se na odredbe ~l. 84 i 97 ZPP-a FBiH, te posljedice izostanka sa pripremnog ro~i{ta i ro~i{ta za glavnu raspravu tu`itelja i tu`enog. Stranke mogu tokom glavne rasprave iznositi nove ~injenice i predlagati nove dokaze samo shodno ~l. 102. Zakona o parni~nom postupku. Stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i izvoditi dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 7. Zakona o parni~nom postupku). Prvostepeni postupak sastoji se u pravilu, od dva ro~i{ta (~l. 11. ZPP-a). U slu~aju promjene va{e adrese du`ni ste o tome odmah obavijestiti ovaj sud, u protivnom snosit }ete zakonske posljedice (~l. 352 ZPP-a FBiH). Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u „Dnevnom avazu“ smatrat }e se da je dostavljena tu`ba na odgovor tu`enom. SUDAC Nedeljka Ma|ar-Ramljak

48

Petak, 23. septembar/rujan 2011.

Dnevni avaz

oglasi
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Ps 026043 09 Ps Tuzla, 10. 08. 2011. godine Op}inski sud u Tuzli po sudiji Sadiji Brkovi}u u pravnoj stvari tu`ioca „ANTUNOVI] DOO Dejtonska br. 95 Br~ko-Distrikt, zastupan po punomo}niku Bo`i Peranovi}u advokatu iz Br~kog, protiv tu`enog DOO LS GEOCEL Tuzla ul. Mustafe Mujbegovi}a br. 52, radi duga Vsp. 9.964,50 KM, odlu~uju}i van ro~i{ta, dana 10. 08. 2011. godine donio je:

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 032 0 Ps 026040 09 Tuzla, 10. 08. 2011. godine Op}inski sud u Tuzli po sudiji Sadiji Brkovi}u u pravnoj stvari tu`ioca JP SKPC „MEJDAN“ d.o.o. Tuzla, kao pravni sljednik JK SKPC Mejdan Tuzla, ul. Bosne srebrene bb, protiv tu`enog Udru`enje gra|ana bokserski klub „Zmaj od Bosne“ ul. Ir~eva bb, radi duga Vsp. 3.758,00 KM, odlu~uju}i van ro~i{ta, dana 10. 08. 2011. godine donio je:

PRESUDU - zbog propu{tanja TU@ENI JE du`an tu`iocu isplatiti na ime duga nov~ani iznos od 3.758,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 14. 05. 2009. godine, kao i da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 425,00 KM, sve u roku od 30 dana od dana dostave prepisa presude.

PRESUDU - zbog propu{tanja TU@ENI je du`an tu`iocu isplatiti na ime duga nov~ani iznos od 9.964,50 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 09. 04. 2007. godine pa do kona~ne isplate, kao i da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 785,00 KM, sve u roku od 30 dana od dana dostave prepisa presude. Dana 17. 07. 2009. godine tu`ilac je ovom sudu putem punomo}nika podnio tu`bu protiv tu`enog, radi naplate duga. U tu`bi tu`ilac navodi da je sa tu`enim bio u poslovnom odnosu, da je za tu`enog isporu~ivao robu iz svog poslovnog asortimana u prethodnom periodu i to naftu, naftne derivate i maziva. Tu`ilac se tu`enom vi{e puta obra}ao za isplatu nov~anog iznosa od 9.964,50 KM. Tu`ilac je svoje obaveze na vrijeme ispunjavao te je tu`enom uredno ispostavljao ra~une za isporu~enu robu. Kako tu`eni nije izmirio svoje obaveze prema tu`iocu to je tu`ilac predlo`io da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog na pla}anje duga u iznosu od 9.964,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 09. 04. 2007. godine pa sve do kona~ne isplate, kao i da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana po pravosna`nosti presude, pod prijetnjom izvr{enja. Dalje tu`ilac predla`e da sud postupi po ~lanu 182. stav 1. Zakona o parni~nom postupku i donese presudu zbog propu{tanja ukoliko tu`eni ne dostavi pismeni odogovor na tu`bu u zakonskom roku. Tu`ba sa svim prilozima i obavijesti suda o posljedicama nedostavljanja odgovora na tu`bu u Zakonom odre|enom roku dostavljena je tu`enom u skladu s odredbom ~lana 348. stav 3. do 7., odnosno putem isticanja iste na Oglasnu tablu suda dana 08. 03. 2010. godine i objavljivanjem tu`be u Dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine - „Dnevni avaz“ dana 13. 03. 2010. godine o ~emu je tu`eni obavije{ten dopisom od 01. 02. 2010. godine. Obzirom da tu`eni nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, a tu`beni zahtjev nije protivan ~injenicama navedenim u tu`bi, te kako ~injenice na kojima se zasniva tu`beni zahtjev nisu u protivnosti s dokazima koje je tu`ilac prilo`io uz tu`bu (ra~un broj 254, 1130, 1129, 1128, 1126, 1125, 1124, 1123, 188, analiti~ka kartica od 1.1. 2007. do 26. 09. 2007. godine), te kako je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je odlu~io kao u izreci ove presude, u smislu odredbe ~lana 182. stav 1. Zakona o parni~nom postupku, s tim da je tu`enog obavezao i na pla}anje zatezne kamate koje tu`iocu pripadaju u skladu sa ~l. 277. st. 1. Zakona o obligacionim odnosima i koje }e se obra~unati u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate, tj. od 09. 04. 2007. godine kao dana dospije}a ra~una za naplatu. Tro{kove parni~nog postupka sud je odredio u skladu sa ~l. 383., 386. i 396. Zakona o parni~nom postupku a isti iznose 785,00 KM, tro{kovi se sastoje od sastava tu`be po punomo}niku u iznosu od 360,00 KM u skladu sa va`e}om ADV tarifom (Sl. novine FBiH 22/04), te tro{kova takse na tu`bu u iznosu od 150,00 KM i takse na presudu u iznosu od 75,00 KM koja taksa je odre|ena u skladu sa vrijedno{}u predmeta spora (Sl. novine TK br. 5/09), te na ime tro{kova objavljivanja u Dnevnim novinama u iznosu od 200,00 KM. SUDIJA Sadija Brkovi} POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u roku od 8 dana od dana prestanka razloga koji je uzrokovao propu{tanje, odnosno od dana saznanja za propu{tanje. Nakon proteka 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat u prija{nje stanje.

Obrazlo`enje
Dana 14. 05. 2009. godine tu`ilac je ovom sudu podnio tu`bu protiv tu`enog, radi naplate duga. U tu`bi tu`ilac navodi da je sa tu`enim zaklju~io Ugovor o zakupu poslovnog prostora. Tu`ilac je prema zaklju~enim ugovorima izdao tu`enom prostor pod zakup, a tu`eni je bio u obavezi da zakupljeni prostor koristi kao svoj kancelarijski odnosno magacinski prostor i pla}a zakupninu u mjese~nim iznosima i tro{kove elektri~ne energije a koji nisu bili obuhva}eni zakupninom. Tu`eni je cijeli period koristio zakupljeni prostor, ali nakon ispostavljanja ra~una od strane tu`ioca po zaklju~enim Ugovorima, tu`eni nije pla}ao zakupninu i tro{kove elektri~ne energije tako da ukupan dug iznosi 3.758,00 KM. Kako tu`eni nije izmirio svoje obaveze prema tu`iocu to je tu`ilac predlo`io da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog na pla}anje duga u iznosu od 3.758,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 14. 05. 2009. godine kao da mu naknadi tro{kove ovog postupka, sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude. Dalje tu`ilac predla`e da sud postupi po ~lanu 182 stav 1. Zakona o parni~nom postupku i donese presudu zbog propu{tanja ukoliko tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku. Tu`ba sa svim prilozima i obavijesti suda o posljedicama nedostavljanja odgovora na tu`bu u Zakonom odre|enom roku dostavljena je tu`enom u skladu s odredbom ~lana 348. stav 3. do 7., odnosno putem isticanja iste na Oglasnu tablu suda dana 13. 03. 2010. godine i objavljivanjem tu`be u Dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine - „Dnevni avaz“ dana 06. 03. 2010. godine o ~emu je tu`eni obavije{ten dopisom od 04. 02. 2010. godine. Obzirom da tu`eni nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, a tu`beni zahtjev nije protivan ~injenicama navedenim u tu`bi, te kako ~injenice na kojima se zasniva tu`beni zahtjev nisu u protivnosti s dokazima koje je tu`ilac prilo`io uz tu`bu (ugovor o zakupu poslovnog prostora broj 35727 i 416.37, ra~uni), te kako je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je odlu~io kao u izreci ove presude, u smislu odredbe ~lana 182. stav 1. Zakona o parni~nom postupku, s tim da je tu`enog obavezao i na pla}anje zatezne kamate koje tu`iocu pripadaju u skladu sa ~l. 277. st. 1. Zakona o obligacionim odnosima i koje }e se obra~unati u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate od 14. 05. 2009. godine kao dana podno{enja tu`be sudu. Tro{kove parni~nog postupka sud je odredio u skladu sa ~l. 383., 386. i 396. Zakona o parni~nom postupku i isti iznose 425,00 KM, tro{kovi se sastoje od tro{kova takse na tu`bu u iznosu od 150,00 KM i takse na presudu u iznosu od 75,00 KM koja taksa je odre|ena u skladu sa vrijedno{}u predmeta spora (Sl. novine TK br. 5/09) te na ime tro{kova objavljivanja u Dnevnim novinama u iznosu od 200,00 KM. SUDIJA Sadija Brkovi} POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u roku od 8 dana od dana prestanka razloga koji je uzrokovao propu{tanje, odnosno od dana saznanja za propu{tanje. Nakon proteka 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat u prija{nje stanje.

Obrazlo`enje

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Ps 020679 10 Ps Tuzla, 10. 08. 2011. godine Op}inski sud u Tuzli po sudiji Sadiji Brkovi}u u pravnoj stvari tu`ioca Bu{min Doo Teo~ak iz Starog Teo~aka, koga zastupa punomo}nik Hogi} Enver advokat iz Tuzle, protiv tu`enog Oregon Transport Doo Tuzla iz Tuzle, [i}ki Brod, radi duga v.sp. 9.997,73 KM, odlu~uju}i van ro~i{ta, dana 10. 08. 2011. godine donio je:

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Ps 011632 10 Ps Tuzla, 10. 08. 2011. godine Op}inski sud u Tuzli po sudiji Sadiji Brkovi}u u pravnoj stvari tu`ioca HERCEGOVINA VINO doo Mostar, Bi{}e Polje bb zastupani po ZAK „Kebo & Guzin“ iz Mostara, protiv tu`enog „DAMA“ DOO za prevoz i trgovinu ul. Alije Izetbegovi}a br. 51 @ivinice, radi duga, v.sp. 3.108,78 KM, odlu~uju}i van ro~i{ta, dana 10. 08. 2011. godine donio je:

PRESUDU - zbog propu{tanja TU@ENI JE du`an tu`iocu isplatiti na ime duga nov~ani iznos od 9.997,73 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 05. 12. 2007. godine pa do kona~ne isplate, kao i da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 846,20 KM, sve u roku od 30 dana od dana dostave prepisa presude.

PRESUDU - zbog propu{tanja TU@ENI JE du`an tu`iocu isplatiti na ime duga nov~ani iznos od 3.108,78 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 1.017,48 KM, po~ev od 12. 07. 2007. godine pa do isplate, - na iznos od 2.091,30 KM, po~ev od 12. 07. 2007. godine pa do isplate, kao i da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 705,00 KM, sve u roku od 30 dana od dana dostave prepisa presude.

Obrazlo`enje
Dana 19. 05. 2010. godine tu`ilac je ovom sudu putem punomo}nika podnio tu`bu protiv tu`enog, radi naplate duga. U tu`bi tu`ilac navodi da je sa tu`enim bio u poslovnim odnosima po kojima je tu`ilac tu`enom vr{io isporuku robe iz svog prodajnog asortimana, kameni agregat i tampon. Za isporu~enu robu tu`ilac je odmah ispostavio dvije fakture. Ukupan dug po ispostavljenim fakturama je iznos od 14.997,73 KM. Tu`eni je putem cesije platio dio duga u iznosu od 5.000,00 KM tako da je ostao du`an platiti utu`eni iznos od 9.997,73 KM. Kako tu`eni nije izmirio svoje obaveze prema tu`iocu to je tu`ilac predlo`io da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog na pla}anje duga u iznosu od 9.997,73 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 05. 12. 2008. godine do kona~ne isplate i naknadi mu tro{kove ovog postupka, sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude. Dalje tu`ilac predla`e da sud postupi po ~lanu 182 stav 1. Zakona o parni~nom postupku i donese presudu zbog propu{tanja ukoliko tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku. Tu`ba sa svim prilozima i obavjesti suda o posljedicama nedostavljanja odgovora na tu`bu u Zakonom odre|enom roku dostavljena je tu`enom u skladu s odredbom ~lana 348. stav 3. do 7., odnosno putem isticanja iste na Oglasnu tablu suda dana 13. 05. 2011. godine i objavljivanjem tu`be u Dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine - „Dnevni avaz“ dana 20. 05. 2011. godine o ~emu je tu`eni obavije{ten dopisom od 08. 04. 2011. godine. Obzirom da tu`eni nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, a tu`beni zahtjev nije protivan ~injenicama navedenim u tu`bi, te kako ~injenice na kojima se zasniva tu`beni zahtjev nisu u protivnosti s dokazima koje je tu`ilac prilo`io uz tu`bu (analiti~ka kartica konta za tu`enog za period 1. 1. 2006. do 27. 04. 2010. godine, faktura broj 87/08 i 89/08 od 31. 10. 2008. godine i narud`benica tu`enog broj 01-10/08 od 01. 10. 2008. godine), te kako je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je odlu~io kao u izreci ove presude, u smislu odredbe ~lana 182. stav 1. Zakona o parni~nom postupku, s tim da je tu`enog obavezao i na pla}anje zatezne kamate koje tu`iocu pripadaju u skladu sa ~l. 277. st. 1. Zakona o obligacionim odnosima i koje }e se obra~unati u skladu sa Zakonom o visini stope kao dana dospje}a ra~una pa do isplate. Tro{kove parni~nog postupka sud je odredio u skladu sa ~l. 383., 386. i 396. Zakona o parni~nom postupku i isti iznose 846,20 KM, tro{kovi se sastoje od sastava tu`be po punomo}niku u iznosu od 421,20 KM u skladu sa va`e}om ADV tarifom (Sl. novine FBiH 22/04) sa uve}anih za 17% PDV-a, te tro{kova taksu na tu`bu u iznosu od 150,00 KM i takse na presudu u iznosu od 75,00 KM koja taksa je odre|ena u skladu sa vrijedno{}u predmeta spora (Sl. novine TK br. 5/09) te na ime tro{kova objavljivanja u Dnevnim novinama u iznosu od 200,00 KM. SUDIJA Sadija Brkovi} POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u roku od 8 dana od dana prestanka razloga koji je uzrokovao propu{tanje, odnosno od dana saznanja za propu{tanje. Nakon proteka 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat u prija{nje stanje.

Obrazlo`enje
Dana 03. 02. 2010. godine tu`ilac je ovom sudu putem punomo}nika podnio tu`bu protiv tu`enog, radi naplate duga. U tu`bi tu`ilac navodi da je sa tu`enim u 2007. godini bio u poslovnom odnosu. Budu}i da je tu`ilac tu`eniku u cijelosti uredno izvr{io isporuku naru~ene robe, iz ovih poslovnih odnosa ostao je du`an tu`enik prema tu`itelju po otpremnicama u ukupnom iznosu od 3.108,78 KM. Kako tu`eni nije izmirio svoje obaveze prema tu`iocu to je tu`ilac predlo`io da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog na pla}anje duga u iznosu od 3.108,78 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po pojedina~nim ra~unima pa do kona~ne isplate kao i da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku do 30 dana od dana dono{enja presude. Dalje tu`ilac predla`e da sud postupi po ~lanu 182 stav 1. Zakona o parni~nom postupku i donese presudu zbog propu{tanja ukoliko tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku. Tu`ba sa svim prilozima i obavjesti suda o posljedicama nedostavljanja odgovora na tu`bu u Zakonom odre|enom roku dostavljena je tu`enom u skladu s odredbom ~lana 348. stav 3. do 7., odnosno putem isticanja iste na Oglasnu tablu suda dana 09. 05. 2011. godine i objavljivanjem tu`be u Dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine - „Dnevni avaz“ dana 08. 04. 2011. godine o ~emu je tu`eni obavije{ten dopisom do 04. 04. 2011. godine. Obzirom da tu`eni nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, a tu`beni zahtjev nije protivan ~injenicama navedenim u tu`bi, te kako ~injenice na kojima se zasniva tu`beni zahtjev nisu u protivnosti s dokazima koje je tu`ilac prilo`io uz tu`bu (ra~un - otpremnica broj TRR-2421 14614/07 i VRR-201214613/07), te kako je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je odlu~io kao u izreci ove presude, u smislu odredbe ~lana 182. stav 1. Zakona o parni~nom postupku, s tim da je tu`enog obavezao i na pla}anje zatezne kamate koje tu`iocu pripadaju u skladu sa ~l. 277. st. 1. Zakokna o obligacionim odnosima i koje }e se obra~unati u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate od dana dospije}a svakog pojedinog ra~una pa do isplate. Tro{kove parni~nog postupka sud je odredio u skladu sa ~l. 383., 386. i 396. Zakona o parni~nom postupku i isti iznose 705,00 KM, tro{kovi se sastoje od sastava tu`be po punomo}niku u iznosu od 240,00 KM u skladu sa va`e}om ADV tarifom (Sl. novine FBiH 22/04) uve}ano za 17% PDV-a u iznosu od 40,80 KM, te tro{kova taksu na tu`bu u iznos od 150,00 KM i takse na presudu iznosu od 75,00 KM koja taksa je odre|ena u skladu sa vrijedno{}u predmeta spora (Sl. novine TK BR. 5/09) te na ime tro{kova objavljivanja u Dnevnim novinama u iznosu od 200,00 KM. SUDIJA Sadija Brkovi} POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u roku od 8 dana od dana prestanka razloga koji je uzrokovao propu{tanje, odnosno od dana saznanja za propu{tanje. Nakon proteka 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat u prija{nje stanje.

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da se dana 23. 9. 2011. navr{ava godina od kako sa nama nije na{
SJE]ANJE

petak, 23. septembar/rujan 2011.

49

Dvadeset ~etvrtog septembra 2011. navr{avaju se dvije godine kako nije s nama na{ voljeni suprug i otac

FATIMA (AHMET) \EDOVI], ro|. ZAHIRAGI]

SALKO OV^INA
23. 9. 2010 - 23. 9. 2011.
Vrijeme prolazi, ali ne mo`e izbrisati sje}anje na tvoju dobrotu. @ivjet }e{ vje~no u na{em sje}anju. Tvoji: supruga sa djecom, unu~adi i ostalom rodbinom
1321-1mo

SAFET (AVDE) DIZDAR
1927 - 2011.
Toga dana u 17,00 sati posjetit }emo spomenik u Sutini i sjetiti se divnih trenutaka koje smo proveli s njim. Ovom prilikom `elimo se zahvaliti svima koji su pokazali svoje suosje}anje u protekloj godini. Porodica Dizdar
11023-1tt

Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote za tvoju plemenitost i dobrotu. Vje~no }e{ biti u na{im srcima. Tvoji: majka Nura, snahe Behija, Kadira i Merjem, brati} Numo sa djecom Mujo, Halil i Ajla
1230-tt

SALKO (MUJE) \ULMEZ
Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. Vrijeme ne mo`e ubla`iti tugu za tobom. Tvoji: supruga Ratmira, sin Saudin i k}erka Sadina
1322-1mo

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom bratu

majci na{e kolegice

BISERA RA[IDOVI]
Institut za mikrobiologiju KCUS
1235-tt

NERMINU BALTI]U

OD D@EMALA I ELVIRA SA PORODICAMA
1228-tt

SJE]ANJE

na na{e drage

POSLJEDNJI SELAM

Dana 23. 9. 2011. navr{ava se osam tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

majci na{eg direktora

IZET (SABIT) MEMI]
Tvoj lik, tvoja plemenitost i dobrota vje~no }e biti urezani u na{im srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Hatma dova }e se prou~iti u petak, 23. 9. 2011. godine u 14,00 sati poslije d`ume namaza u ku}i `alosti, ul. Bra}e Krpo 22. ZAHVALNICA Porodica upu}uje iskrenu zahvalnost osoblju Odjela dijalize i nefrologije KBC Mostar, osoblju Ambulante i Hitne pomo}i Carina, kao i kom{ijama i prijateljima. Supruga Najla, sin Senad, k}erka [ejla, nevjesta Mirela
1335-1mo

21. 3. 1955 - 15. 9. 2011.

ADILI (RAGIB) BABI] KASIM (NAZIF) SPAHI]
20. 5. 1962 - 22. 9. 2008.
S ljubavlju i po{tovanjem Nedim i Mediha

RAMIZA (BE]IRA) SPAHI]
15. 11. 1941 - 15. 9. 2011.
p-71101

Odjel za internu reviziju i Odbor za reviziju KJKP „RAD“
1229-tt

POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV

kolegi i prijatelju

POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV

kolegi i prijatelju

SAMIRU ([EMSUDINA) SOFTI]U
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet S tugom koju vrijeme ne lije~i i ljubavlju koju smrt ne prekida, `ivjet }e{ u na{im srcima i mislima. Uposlenici PS Breza i OZA Breza: Fahrudin P Samir ., K., Almin - A{~o, Almedina A., Du{ko T., Admir - Bebe, Sanel V., Nusreta - Nuki, Maja B., Enisa [.M., Nedim p-71370 M., Zakir M.

iz Breze

SAMIRU ([EMSUDINA) SOFTI]U
iz Breze Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet S tugom koju vrijeme ne lije~i i ljubavlju koju smrt ne prekida, `ivjet }e{ u na{im srcima i mislima. Uposlenici PS Breza i OZA Breza: Adis R-Roki, Almir S., Avdo O., Zemka S., Amir A., Vejsil O., Sejo H., Ned`ad O., Nele, Smail J., Salema B., Hasib R-Hasko, Sejda S.
p-71370

Dana 23. 9. 2011. navr{ava se godina kako nas je napustio na{ dragi

D@EMAL ([ERIF) POZDER
Molimo dragog Allaha da mu podari lijepi D`ennet i rahmet. Supruga Zijada, sin Mirza, k}erka Sabina, snaha Edina, zet Aldin i unuk Naser
1231-tt

Dana 23. 9. 2011. godine navr{ava se sedam dana bola i tuge od tragi~ne smrti na{eg dragog

DARKO (DANISLAV) DRA[KOVI]
Da, fali}e{ nam, znaj, svaki minut, svaki dan, na svijetu nisi bio sam, putuj spokojan... Nikada te ne}emo zaboraviti, `ivje}e{ tu u na{im srcima... Ovim putem zahvaljujemo se svima koji su na bilo koji na~in sau~estvovali u na{em bolu. O`alo{}ena porodica: otac Danislav, majka Spomenka, sestra Tamara, brat Sa{a i Ljiljana
PTT

50

Petak, 23. septembar/rujan 2011.

Dnevni avaz
SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 24. 9. 2011. godine navr{ava se 5 tu`nih godina od smrti na{eg dragog

OMERA (MEHDI) IBI[I
Drago babo, godine prolaze, ali one ne mogu izbrisati na{u neizmjernu bol, ljubav, po{tovanje i stalno sje}anje na tebe i tvoj dragi i plemeniti lik. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i sve d`enetske ljepote. Tvoji: k}erke Jasmina, Senija i Munevera, unu~ad D`ana, Haris i Edin, zetovi Ismet i Mufid, snahe Velida i Selma
1208-1tt

na na{e drage i plemenite roditelje

ADILI BABI]
majci na{eg kolege dr. Mirsada Babi}a

AHMED BARLOV
25. 9. 1971 - 25. 9. 2011.

AI[A BARLOV
16. 7. 2009 - 25. 9. 2011.

Kolektiv Katedre za patologiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu
1212-1tt

K}erke Suada i Aida, unuk Tarik i zet Asim
1204-1tt

SJE]ANJE

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

na majku, svekrvu i nanu

na brata, djevera i amid`u

na{oj dragoj

na{oj dragoj

na{oj dragoj kolegici

NEDI (JERE) [AHINAGI]
S du`nim po{tovanjem i dubokim saosje}anjem,

RAMIZA SPAHI], ro|. DERVI[EVI]
15. 9. 2011 - 22. 9. 2011.
Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet. Sin Rasim, snaha Nihada i unuka Medina
P-71380

KASIM SPAHI]
22. 9. 2008 - 22. 9. 2011.
Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet. Brat Rasim, snaha Nihada, brati~na Medina
P-71380

Direktorica, uposlenici i u~enici JU Osnovne {kole „Silvije Strahimir Kranj~evi}“ Sarajevo
N

FATIMI \EDOVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da joj podari lijepi D`ennet, a porodici sabur. Opra{i} Mubera sa djecom - Elva, Adisa i Enisa, sa porodicama
1205-1tt

FATIMI \EDOVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da joj podari lijepi D`ennet, a porodici sabur. Tetka Alja i tetak Re{id sa djecom - Munira, Amira, Safija i Amir sa porodicama
1205-1tt

POSLJEDNJI SELAM

mom dragom ocu, svekru i dedu

Dana 25. 9. navr{avaju se 3 mjeseca od smrti na{eg dragog supruga i oca

POSLJEDNJI SELAM SJE]ANJE

kom{iji i prijatelju

na jarana, ahbaba i ribara

Dana 22. 9. 2011. navr{ila se godina tuge i boli od preseljenja na ahiret na{e drage

FADIL BARU^IJA
Da mu Allah d`ele{anuhu podari lijepi D`ennet.

NERMIN (EMINA) BALI]
Konjic U na{im srcima ostaje{ voljen, a u mislima nikad zaboravljen. Tvoja supruga Izudina (Dina) i sin Nerdin
P-88400

MUJESIRE (ZVIZDI]) TORLI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 24. 9. 2011. godine u 16.00 sati u ulici Aleja lipa 64/4. Porodica Torli}
1194-1tt

MEHO D@AMBO

HROMO AHMEDU
Tu`na srca se rastajemo sa tobom, prijatelju, i molimo Allaha d`.{. da ti otvori d`enetske kapije.

Od sina Murata, snahe Velide, unuka Harisa, unuke Melise
11029-1nd`

Zijo, Azem i Ajdin
1223-tt

Ragib sa porodicom
p-71106

Dana 22. 9. 2011. godine navr{ilo se 7 dana od preseljenja na ahiret supruga na{e radne kolegice

Danas se navr{ava 7 tu`nih dana kako nije sa nama na{ dragi suprug i otac

POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI SELAM

MIRSADA UDVIN^I]A
Molimo Allaha d`.{. da mu podari D`ennet, a porodici sabur. Slu`ba za finansije Op}ine Ilid`a
11009-1nd`

na{em dragom puncu i ocu

amid`i

IBRO HAD@I] FADIL BARU^IJA
Molimo Allaha d`ele{anuhu da mu podari lijepi D`ennet. Zet Sulejman, k}i Jasna, unuk Asmir
11028-1nd`

Dana 19. 9. 2011. godine navr{ilo se 40 dana otkako nije sa nama na{a draga majka, nana, punica, sestra

FAIKU MUJKOVI]U
S ljubavlju i po{tovanjem, Brati~na Fatima sa suprugom Seadom i k}erkom Nur
1233-1tt

HABIBA NESIMOVI], ro|. FERAGET
S po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe, tvoju plemenitost i dobrotu, i molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari D`ennet. O`alo{}ena porodica: k}erke Almedina i Ediba sa porodicama Tevhid }e se prou~iti 25. 9. u nedjelju u 16 sati u ku}i `alosti Trg solidarnosti 27/9.
11015-1nd`

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i hvala ti za sve {to si u~inio za nas. Tvoje: Zehra, Aida i Maida
619-1go

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragom bad`i, zetu i tetku

dragom zetu

dragom bad`i, zetu i tetku

HAJRUDINU (SALKA) HOD@I]U
Porodica Hukara: Suad, [emsa Leila i Amina
1236-tt

HAJRUDINU (SALKA) HOD@I]U
Porodica Ma{i}: \ulo, Behara, Jasmin i Pa{a sa djecom
1236-tt

HAJRUDINU (SALKA) HOD@I]U
Porodica ^antro: Nagib, Jasmina i Nejra
1236-tt

Dnevni avaz
SJE]ANJE

petak, 23. septembar/rujan 2011.

51

na na{e Rogati~ane

KRAJINA (DETLI]) DEVLA
KRAJINA (MUJAGE) ALIJA ^AU[EVI] (DETLI]) NAZIJA DETLI] ABED DETLI] (\EZO) FATIMA DETLI] IBRAHIM

KRAJINA (ALIJE) SEJDALIJA
HUREMOVI] (KRAJINA) [UHRA SALAN (KRAJINA) FATMA SALAN SEJDALIJA I OSTALI ^LANOVI PORODICE KRAJINA

AJANOVI] (KRAJINA) SENIJA
S VELIKIM PO[TOVANJEM, MEHMEDALIJA (SEJDALIJE) KRAJINA - DALIJA RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
11010-nd`

Dana 24. 9. 2011. godine navr{ava se godina od kada je na ahiret preselila na{a draga supruga, majka, nana

Dana 23. 9. 2011. godine navr{avaju se 52 tu`na dana od kada je preminuo na{ dragi suprug, otac i djed

ISMETA (ALIJA) PUSTAHIJA
Molimo dragog Allaha d`.{. da joj podari D`ennet. Tvoji: Hasan, Ismar, Sanela, Nedim i Ajla Tevhid }e se prou~iti u subotu, 24. 9. 2011. godine u 16.30 sati u d`amiji na Hridu.
1222-1tt

HIDAJET (MURATA) LJUCA
Bio si najbolji suprug, otac i djed, zato }e{ vje~no biti u na{im srcima. Uvijek }emo te voljeti i sje}ati tvog plemenitog lika. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 24. 9. 2011. godine u 11 sati u ku}i `alosti ul. Ejuba Ademovi}a 49. Tvoja porodica
1215-1tt

SJE]ANJE

na na{eg dragog abu

EKREM (HAMDIJA) BALI]
S mnogo ljubavi i ponosa ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoja k}erka Zerina, zet Esad, unuk Arnes, snaha Naida, praunu~ad Ajdin i Emina
11018-1nd`

SJE]ANJE

na mog abu

EKREM (HAMDIJA) BALI]
Iako nisi sa nama, zauvijek }emo te nositi u na{im srcima. Unuka Melisa, zet Arnes, praunuka Elma
11018-1nd`

SJE]ANJE

EKREM (HAMDIJA) BALI]
23. 9. 2000 - 23. 9. 2011.
Vrijeme prolazi, ali tuga i sje}anje na tebe ostaju zauvijek. Tvoji: supruga Muhiba, sin Hamdija, snaha Beisa, unuk Amir i unuka Amra
11018-1nd`

52

Petak, 23. septembar/rujan 2011.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

Dana 22. 9. 2011. navr{ila se godina od prerane smrti na{eg {efa i prijatelja

SUNIJA (]AMIL) GU[I]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Kolektiv firme Penny plus d.o.o. PJ Vele{i}i
1226-tt

U srijedu, 28. 9. 2011. navr{ava se osam godina od smrti na{eg dragog tate. Ovom prilikom sje}amo se na{ih milih i po{tovanih roditelja

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

FATIMA (AHMET) \EDOVI], ro|. ZAHIRAGI]
MURADIF DAUTOVI]
28. 9. 2003 - 28. 9. 2011.

FATIMA (AHMET) \EDOVI], ro|. ZAHIRAGI]
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i rahmet.

ABIDA DAUTOVI]
11. 4. 2005 - 28. 9. 2011.

Molimo Allaha d`.{. da tvojoj lijepoj du{i podari sve d`enetske ljepote. Sin ]amil, snaha Ehlimana, unuci Eldin, Nihad i Nedim
11021-1nd`

Molimo Allaha d`.{. da im podari lijepi D`ennet i vje~iti rahmet. K}erke Edina i Nermana Dautovi}
360-1ze

K}er Sad`ida, zet Zaim, unuci Vernes i Senad, te unuka Medina
11021-1nd`

Dana 23. septembra 2011. navr{avaju se 2 tu`ne godine od kada nije sa nama na{ dragi
SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{eg dragog zeta

MAHIR (AHMEDA) DEDI]
S tugom koju vrijeme ne lije~i i ljubavlju koju smrt ne prekida, `ivi{ i `ivjet }e{ u na{im srcima i mislima. Tvoji: supruga Fata, sin Samir i k}erka Anela
11022-1nd`

na na{eg dragog zeta

MIRSADA UDVIN^I]A

MIRSADA UDVIN^I]A
velikog prijatelja i dobrog ~ovjeka

Uvijek }emo te se sje}ati sa ljubavlju i po{tovanjem. S ljubavlju i po{tovanjem Porodice: Pe{to, Ja{arevi}, Suljovi}
1225-tt 1225-tt

U petak, 23. 9. 2011. navr{ava se {est mjeseci od kako je na ahiret preselio na{ voljeni suprug i otac

Nevresa Pilav sa porodicom

NADIR (MAHMUT) FEJZAGI]
Tevhid }e se prou~iti istog dana (u petak, 23. 9. 2011.) u Bakijskoj d`amiji sa po~etkom u 14.00 sati. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet, a tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet. Tvoji supruga Aida i sin D`an
No035301

Dana 23. 9. 2011. navr{ava se 7 dana od prerane smrti na{eg dragog

Pro{lo je 7 tu`nih dana otkako nisi sa nama.

KEMAL (D@AFERA) JUSUFOVI]

KEMAL (D@AFERA) JUSUFOVI]

TU@NO SJE]ANJE

Dana 23. 9. 2011. navr{ava se {est mjeseci od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga, brata i oca

U na{im srcima vje~no }e{ ostati voljen i nikad zaboravljen. Tvoji roditelji, sestra, sestri}i i zet
1227-tt

Zauvijek tvoji: Len~e, Hana i Harun
1227-tt

SALEMA (SALKE) NALBANTI]A
Svaki novi dan je tu`no sje}anje da vi{e nisi sa nama. Sa ljubavlju, tugom i iskrenim po{tovanjem, ~uvat }emo najljep{e uspomene na tebe. Tvoji: supruga Fatima, sestra [uhra, sin Jasmin, k}erka Alma i {ura Mustafa sa svojim porodicama, te ostala rodbina, kumovi, prijatelji i kom{ije
11014-1nd`

23. 3 - 23. 9. 2011.

SJE]ANJE

na na{eg dragog zeta, tetka, dobrog i plemenitog ~ovjeka

TU@NO SJE]ANJE na dragog prijatelja i kuma

Dana 23. 9. 2011. navr{ava se godina od smrti na{eg dragog

Dana 23. 9. 2011. navr{avaju se 3 tu`ne godine od prerane smrti na{e voljene i nikad pre`aljene majke i supruge

TU@NO SJE]ANJE

Dana 23. 9. 2011. godine navr{ava se 15 tu`nih godina od kako je preselio na ahiret

ABDULAH - AVDO ZELI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet, a tvojoj porodici sabur. Djeca i uposleni u KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja - Bjelave.
N

SALEMA (SALKE) NALBANTI]A
23. 3 - 23. 9. 2011.
S iskrenom tugom, po{tovanjem i ljubavlju. [ura Mustafa, Enisa i Mersiha Kevelj
11014-1nd`

D@EMAL ([ERIF) POZDER
23. 9. 2010 - 23. 9. 2011.
S ponosom i po{tovanjem se sje}amo tvoje dobrote i plemenitosti uz dovu dragom Allahu d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji Hebibovi} Emir i D`enan \enana,
11008-1nd`

MEHO (NAZIF) BAJRAMOVI]
Uvijek }e te se sje}ati, Tvoji: supruga Dudija, sinovi Nazif, Izet, Ismet i Red`ep, k}erka Ervina, snahe Almasa, Senija, Azra i Ermina, zet Fehmija, unu~ad i praunu~ad
1106-1nd`

NERMINE BAJROVI], ro|. EFENDI]
Bolna je svaka pomisao na tvoje odsustvo, ali ljubav koju si nam nesebi~no pru`ala, nosimo kao najdra`i dar godina koje smo `ivjeli sa tobom. Volimo te! Tvoji: Ajla, Ajnur, Munever, Leyan, Enes 1224-tt

23. 9. 1996 - 23. 9. 2011.

Dnevni avaz
Pro{lo je 40 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

petak, 23. septembar/rujan 2011.

53

SENAD - SEN^I (HAMDIJA) HANAS
Dragi Sen~i, svi su nam dani obla~ni, a tuga i bol ostaju vje~no u na{im du{ama. Tvoji: majka Ganima, otac Hamdija, brat Haris Tevhid }e se u~iti u subotu, 24. septembra u 16 sati, ku}a `alosti Faleti}i.
1137-1tt

Dana 24. septembra 2011. godine navr{avaju se 52 najtu`nija dana od kada nas je napustio na{ najvoljeniji otac, suprug, svekar i dedo

Tvoj je iznenadni odlazak ostavio veliku prazninu i bol u na{im srcima. Bio si najbolji sin na svijetu, najbolji brat, najbolji otac, suprug, svekar i dedo. Tvoj jedinstveni karakter ti je dao lijepu rije~ za svakoga. Bio si i ostaje{ najbolji ~ovjek i uzor. Nikada te ne}emo zaboraviti. Hvala ti za sve {to si u~inio za nas. Molimo dragog Allaha d`.{. da Ti podari D`ennet, a Tvojoj du{i vje~ni rahmet. S ljubavlju, ponosom i po{tovanjem, Tvoji najmiliji: supruga Ismeta, sinovi Ismir i Nihad, snaha Meliha i voljena unuka Lajla Tevhid }e se prou~iti dana 24. septembra 2011. godine u d`amiji Hrasno u 14 sati.

HILMO (MEHO) BARU^IJA

1197-1tt

Dana 23. 9. 2011. navr{ava se 6 godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog

POSLJEDNJI SELAM

mom dragom prijatelju

HALIL (AHMET) ZAKLAN
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe i tvoju dobrotu. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi i vje~ni D`ennet. Tvoji: supruga Emina, sin Denis, k}erka Nihada, unuke Nejra i Edina, zet Edin
10994-1nd`

NERMINU BALTI]U - BRACI
Po dobru }emo te pamtiti. S po{tovanjem i ljubavlju spominjati. Neka Allah d`.{. podari rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Alem Kordi} s porodicom
11001-1nd`

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

Dana 23. 9. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od kada nije s nama na{ dragi tata i suprug

Dana 23. 9. 2011. navr{ava se 9 godina od smrti na{eg

OSMANA RAMI]A
1991 - 2011.

IVO - IVICA STJEPANOVI]
Po~ivaj u miru. S ljubavlju, zahvalno{}u i po{tovanjem, Supruga Rozalija i k}erke Maristela i Danijela
10923-1nd` 979-1tt

iz Vi{egrada Sje}anje na tebe i tvoju dobrotu nikada ne}e prestati sve dok `ive oni koji te vole. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Supruga Rasema, k}erke Majida i Igbala i sin Enes sa porodicama
8602-1nd`

HAMID KURTOVI]

SIDIKA KURTOVI], ro|. MASLO

Sinovi Neven i Narcis sa porodicama

Dana 23. 9. 2011. godine navr{ava se deset godina otkako je preselila na ahiret na{a

Dana 21. 9. 2011. godine navr{ila se 1 godina od smrti na{e drage supruge, majke, nane, pranane, tetke i dajd`inice

SJE]ANJE

HASNA ALI]
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da }e se tevhid prou~iti u ku}i rahmetlijke ul. Gornji Vele{i}i 95, dana 24. 9. 2011. u 15 ~asova. Molimo dragog Allaha d`.{. da Ti podari lijepi D`ennet. Tvoj suprug Mustafa sa djecom
1159-1tt

HABIBA ZOLJ, ro|. [IKALO
Uvijek }emo te se sje}ati i spominjati. Suprug Ibrahim, k}erka Amela, sinovi Adem i Senad, snahe Amra i Edina, unu~ad Rijad i Nejla
1148-1tt

ABAS KOSO
2000 - 2011.
Vrijeme prolazi, a tuga i bol ostaju, sje}anje i ljubav osta}e dok `ive oni koji te vole. Porodice Koso i Borovac
1147-1tt

54

Petak, 23. septembar/rujan 2011.

Dnevni avaz
Dana 24. 9. 2011. navr{ava se 7 dana od prerane smrti na{eg dragog sina

Dana 25. septembra 2011. navr{ava se 5 (pet) tu`nih godina od kako je preselila na ahiret na{a draga i plemenita

MIRSADA (HALIL) UDVIN^I]A KASEMA HEBIB, ro|. BAJROVI]
Ne postoji zaborav, ne postoji utjeha, jer mi koji Te volimo znamo kako je `ivjeti bez Tebe. Neka je vje~ni rahmet Tvojoj dobroj du{i. S ljubavlju i lijepim sje}anjima, Tvoji najmiliji
10974-1nd`

Bio si veliki ~ovjek, to si i ostao. Tvoja neizmjerna ljubav, dobrota i toplina ~ini nas, koji smo ostali iza tebe, jo{ tu`nijim i `alosnijim. Zauvijek }e{ ostati u srcima onih koji su te iskreno i od srca voljeli i do posljednjeg momenta bili uz tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji otac Halil i majka Nazifa Tevhid }e se prou~iti 24. 9. 2011. u Centralnoj d`amiji u Vogo{}i poslije podne namaza.
1170-1tt

Dana 25. 9. 2011. navr{ava se 40 dana otkako je na ahiret preselila na{a draga

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 23. 9. 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od kada sa nama nije na{ dragi prijatelj i po{tovani kolega

HAM[A (IDRIZA) HOD@I]
(1937 - 2011)
S ljubavlju i po{tovanjem uvijek }emo se sje}ati tvoje dobrote i tvog plemenitog lika. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 25. 9. 2011. u 12.00 sati. Tvoji najmiliji
1196-tt

velikom drugu i prijatelju

TARZI
Nikad te ne}emo zaboraviti. Dado i Hole
1187-tt

MILKAN - VOJINA SLAVNI]
29. 2. 1948 - 13. 8. 2011.
Hvala ti, Milkane za sve {to si u~inio da prijateljstvo sa tobom bude iskreno i lijepo. Dugo }e{ nam ostati u lijepom sje}anju. Tvoji prijatelji i kolege D`evad i Zvonko sa porodicama
p-72270

TU@NO SJE]ANJE Dana 28. 9. 2011. godine navr{avaju se dvije tu`ne godine od kako je preselila na ahiret majka na{eg direktora Amira Zeli}a

ZEKIJA ZELI], ro|. TABAKOVI]
U dragoj uspomeni ~uvamo sje}anje na tvoj plemeniti lik i molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet, a tvojoj porodici sabur. Tevhid }e se prou~iti 24. 9. 2011. godine u 15 sati u ul. Mandrina 47. Djeca i uposleni u KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja - Bjelave RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
N

Dvadeset ~etvrtog septembra 2011. godine navr{avaju se tri godine otkako je preselio na ahiret na{ Dana 23. 9. 2011. navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog babe, mu`a i dede

[EMSO BAJRAKTAREVI]
Tako nam nedostaje{. Bio si poseban i takvog te ~uvamo u na{im srcima. Tvoji: supruga sa porodicama
1188-tt

[ABAN (RAMO) SPAHI]
Ponosni smo {to smo te imali kao veselu i plemenitu osobu. Ostala je beskrajna praznina i tuga u na{im srcima. Uvijek }emo ti biti zahvalni na ljubavi i pa`nji koju si nam pru`ao tokom svog `ivota. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote. Tvoji: supruga Bahrija, k}erka Amira, sin Mustafa, snaha Esmina, unuci Nejra i Hamza
1192-tt

Dana 24. 9. 2011. navr{ava se 10 tu`nih godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog, rahmetli

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog zeta

TU@NO SJE]ANJE

Dana 25. 9. 2011. navr{ava se 9 godina od smrti dragog supruga, oca i dede

]AMILA (HAJDARA) HAJDAREVI]A
Tuga u na{im srcima nikad ne}e prestati, a sje}anje na tebe vje~no }e ostati.

Dana 24. 9. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana otkada je na ahiret preselila na{a draga

KENANA @IGE
Tu`ni dani i godine prolaze, a tuga i sje}anja naviru i ne daju da te zaboravimo. Molimo Uzvi{enog dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: tetak Medo, tetka Kira sa Lejlom i Elmom i njihovim porodicama
1199-tt

^AMILA (HAJDARA) HAJDAREVI]A
S po{tovanjem ~uvat }emo najljep{e uspomene na tebe. Porodice: Ajanovi}, Be}arevi}, U~ambarli}, Hamzi} i Margeta
10993-1nd`

Tvoji: supruga Suada, sin Edin, k}erka Edina
10993-1nd`

RAMIZA (NEZIR) HEGI], ro|. [OPOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 24. 9. 2011. godine u 14.00 sati u stanu merhume, ul. Vogo{}anskih odreda br. 3. Tvoji: Lejla, Aldijana, Sadija, Hamza, Omar i Amir
1201-tt

25. 9. 2002 - 25. 9. 2011.

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom

Dana 24. 9. 2011. navr{ava se deset godina od kako je na ahiret preselio na{ voljeni unuk i sestri}

Dana 24. 9. 2011. navr{ava se godina od kada je preselila na ahiret na{a draga supruga, majka, svekrva, punica i nena

Dana 24. 9. 2011. navr{ava se 6 godina od preseljenja na{e drage supruge, majke, nane i punice

BAHRIJA [AHMANOVI], ro|. AVDI]
Draga majko, nikad ne}e{ nestati iz na{ih srca punih bola i tuge, ali i ponosa. Smrt nije pitala koliko te volimo, koliko }e{ nam nedostajati. Nismo te mogli zadr`ati, ali vrijeme nije zaborav. S ponosom i ljubavlju ~uvat }emo uspomenu na tebe i tvoje djelo. Neka ti Milostivi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Bajram, sinovi Isak i Mirsad, k}erke Aida i Esmina, zet Mirsad, snahe Zikreta i Suada, unu~ad Nermina, D`enan i Selma
1214-tt

BAKIRU KAZAZOVI]U
Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Sa ponosom i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. Porodice \urasovi} i Mati}
1134-tt

MEVZETA (HAJDARA) ]ORI], ro|. DEMI] KENAN @IGA
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: dedo Esad, nana Emina, tetak Muris, tetka Jasmina, Belma i Benjamin
361-1ze

Sje}anje na tebe je dio na{ih `ivota u kojima }e{ uvijek nedostajati. Neizmjerna dobrota, ljubav iz tvog velikog srca i plemenite du{e koju si nam pru`ala, ostavili su u nama bogatstvo uspomena i nemogu}nost zaborava. Ostvarujemo tvoj amanet da ~inimo dobra djela kako bi `ivjeli `ivot dostojan ~ovjeka. Hvala ti za ljubav i toplinu roditeljskog doma. Molimo Allaha d`.{. da te obaspe Svojim milostima i podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Ibro, k}erke Zlata, Jasminka, Sabina i Adisa sa svojim porodicama 1198-tt

Dnevni avaz
Dana dvadeset drugog septembra 2011. godine navr{ilo se sedam najtu`nijih dana od kada je prestalo da kuca srce mog dragog zeta i najboljeg prijatelja

petak, 23. septembar/rujan 2011.

55

Dana 22. 9. 2011. godine navr{ilo se sedam tu`nih dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi suprug i otac

MIRSAD (HALIL) UDVIN^I] MIRSAD (HALIL) UDVIN^I]
Dani prolaze, a nada da je ovo samo ru`an san i da }u te vidjeti zdrava i nasmijana ne prestaje. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a tvojoj dobroj du{i vje~iti rahmet. Tvoja svastika Edina
P-71210

Toliko toga ti `elimo re}i, ali nema te. Samo beskrajna ti{ina, tuga i bol. Uvijek }e{ biti u na{im mislima, a tvoje ime }emo spominjati s ljubavlju i po{tovanjem. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a tvojoj dobroj du{i vje~ni rahmet. Zauvijek neutje{ni: supruga Nermina i k}erka Zerina Tevhid }e se prou~iti dana 24. 9. 2011. godine subota poslije podne namaza u 14.00 sati u Centralnoj d`amiji u Vogo{}i.
P-71210

SJE]ANJE IN MEMORIAM

na plemenitog supruga

Dana 23. 9. 2011. navr{avaju se 3 godine otkako je na ahiret preselio na{ dragi

ANTON CRNKOVI]
23. 9. 1988 - 23. 9. 2011.
Sje}anje na ~ovjeka koji je zaslu`io na{e veliko po{tovanje. K}erka Zlata, sin Zlatan, unuk Dario i zet @arko Pe{evski
1160-1tt

MUSTAFA - MUTO SMAJI[
Danas je 9 godina bez tebe, a bez tebe vi{e nije isto. Bol u srcu je do`ivotna, a ljubav prema tebi vje~na. ^uvat }u uspomenu na tvoj lik, djela, rije~i i plemenitost. S po{tovanjem i lijepim uspomenama, neka je vje~ni rahmet i lijepi D`ennet tvojoj plemenitoj du{i. Hvala ti za svu ljubav i pa`nju, koju si neizmjerno pru`ao. Tvoja supruga Nura
10761-1nd`

IZET (SULEJMANA) VOLODER
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga za tobom koju vrijeme ne izbri{e i ne lije~i. Tvoj dragi lik, tvoja plemenitost i dobrota zauvijek }e biti urezani u na{im srcima. Dragi moj Izo, neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoja supruga Remza, djeca Mirsad, Midhat i Melba, snahe D`ana i Amela, unu~ad Nihad, Jasmina, Edina, Emina, Selma i Elvir, sestre Izeta, Razija i Hajrija i ostala mnogobrojna rodbina Tvoja supruga Remza
1169-1tt

Dana 22. 9. 2011. navr{ilo se 5 godina kako je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 23. 9. 2011. navr{ava se 5 godina otkako je na ahiret preselio na{ dragi suprug, otac i dedo

SJE]ANJE

na drage roditelje

SJE]ANJE na moju `enu Dana 23. 9. 2011. godine navr{ava se punih 19 godina od pogibije od zlo~ina~ke granate na{e drage

SJE]ANJE

na mog sina Dana 21. oktobra 2011. navr{ava se punih 11 godina kako nije sa nama moj sin

JASMIN (VEJSILA) BUKVA
1955 - 2006.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Vole te tvoje cure! Supruga Fazila, k}erka Mirsada, sestra Jasenka Re|i} sa porodicom i punica Dika
11000-1nd`

ARNAUTLIJA HILMI-beg
1891 - 1961 - 2011.

i FATMA-hanuma, ro|. PE[TO
1901 - 1969 - 2011.
1142-1tt

VESELJ (ZE^IRA) ZUMERI
Dragi sine, Vje~no }e{ ostati u na{em sje}anju.

HAMED (ZAJKE) TEROVI]
Tvoj plemeniti lik nikada ne}e izblijedjeti iz na{ih sje}anja. Supruga Saima sa djecom
1036-1tt

Sinovi Hamdo i Avdo sa svojim porodicama
SJE]ANJE

HANA (^ERIM) ZUMERI
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. O`alo{}eni: mu` Ze~ir, sin Sadik, k}erke Selvija i Miru{a s porodicom Tevhid }e se prou~iti u d`amiji na Dobrinji u 14 sati, ul. Senada Poturka Sen~ija br. 64.
1144-1tt

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. O`alo{}eni: otac Ze~ir, brat Sadik s porodicom, sestre Selvija i Miru{a s porodicom
1144-1tt

na na{eg dragog daid`u

POSLJEDNJI SELAM

mu`u na{e radne kolegice Munevere

SAID (ISMETA) BE]IROVI] AVDU ^UKOJEVI]A
24. 9. 2009 - 24. 9. 2011.
Rasim i Sabina, Mirheta i D`evad, Bejda, Kenan i Elma, Enida i Almir sa djecom
11654-1tt N

KEMAL (D@AFER) JUSUFOVI]
Molimo Allaha d`.{. da te uvede u d`enetske ba{~e, a tvojoj porodici da podari sabur. Djeca i uposleni u KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja - Bjelave. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

Danas, kao i svake godine, septembar 23. je bio i osta}e najbolniji dan u na{im `ivotima. Iako nisi sa nama, svakoga trena, dana, `ivi{ u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoji najmiliji: majka Safija, sestra Indira sa porodicom

23. 9. 1995 - 23. 9. 2011.

U subotu, 24. 9. 2011. godine navr{ava se 40 najtu`nijih dana od kada je prestalo da kuca plemenito srce na{eg dragog supruga i oca

MIROSLAV (IVAN) FIKAIS
Ako smrt i ugasi svjetlost, nikada ne ugasi snagu ljubavi i sje}anja. U na{im srcima ostat }e{ zauvijek. Tvoji Tatjana i Davor Toga dana u 12 sati polo`i}emo cvije}e na njegov grob.
1149-1tt

El-Fatiha

10981-1nd`

Dana 23. 9. 2011. navr{ava se godina od kako je preselio na ahiret na{ dragi sin, suprug, otac, punac i dedo

D@EMAL (RASIMA) FAZLAGI]
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Tvoj lik, plemenitost i dobrota ostat }e vje~no urezani u na{im srcima. Ponosni smo {to smo te imali, a neizmjerno tu`ni {to smo te izgubili. Neka ti dragi Allah podari vje~ni D`ennet. Tvoja majka Hida, supruga Fatima, k}erka Edita, zet Haris, unuk Danijal, bra}a i snahe Dana 23. 9. 2011. godine porodica }e se okupiti u ku}i `alosti.
1123-1tt

Dana 23. 9. 2011. godine navr{ava se pet tu`nih godina od kada nas je napustio na{ dragi

Dana 23. septembra 2011. godine navr{ava se godina otkako je na ahiret preselila

1956 - 2010.

@ELJKO (STANKO) NOVAK
Sje}amo se sa ljubavlju i tugom zajedni~kih trenutaka. Po~ivaj u miru Bo`ijem. Tvoji: k}erka Ena sa mamom Mirom, sin Danijel, snaha Vesna, unuci Kristijan, Marija - Katarina i Matej, sestra Vesna, sestri~na Anesa sa porodicom, sestri} Alen sa porodicom, punac Mirko i punica Mirsada
1129-1tt

had`i RASEMA HUSI], ro|. DELI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Suprug had`ija Asim, sin Izuetin Izo, k}erke Zlatija i Bahra Tevhid }e se prou~iti 25. septembra (nedjelja) u 12.00 sati u ku}i na adresi ^ebed`ije 15.
1112-1tt

56

Petak, 23. septembar/rujan 2011.

Dnevni avaz
Dana 24. 9. 2011. navr{ava se deset (10) godina bola, otkako je na ahiret preselio na{ jedini, voljeni sin i brat

KENAN (MUSTAFE) @IGA
(24. 9. 2001 - 24. 9. 2011)
Molimo se Uzvi{enom Allahu d`.{. da mu podari lijepi D`ennet. O`alo{}eni: otac Mustafa, mama Edina i sestra Nejra
1180-1tt

SJE]ANJE

U nedjelju, 25. 9. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od kada je preselila na ahiret na{a draga

EMINA TURKOVI], ro|. HUKI]
12. 12. 1937 - 22. 9. 2007.
Dolice, Sjenica Danas su ~etiri godine od kako si oti{la, ali si zauvijek ostala u mojim mislima. Tvoja ljubav koju si mi nesebi~no pru`ala, ostat }e kao najljep{a uspomena mog djetinjstva. Tvoja Nena
sm-0001272

FATIMA (HALILA) KRUPALIJA, ro|. PANJETA
Dani prolaze, a tuga i bol ostaju. Uspomena na tebe, tvoju dobrotu i plemenitost ostat }e vje~no u na{im srcima. O`alo{}eni suprug h. Fehim, sinovi Uzeir, Memsud i Vahid, k}erke Zineta, Behka i Ramka, nevjeste Remzija, Senija i Nermina, te unu~ad Adisa, Armin, Mirza, Meldiana, Adnan, Faris, Merima, Emina, Selma, Belma, Tarik i Bakir Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 25. 9. 2011. godine u 11,30 sati u ku}i rahmetlije u Dujmovi}ima - Trnovo.
10989-1nd`

SJE]ANJE

Dana 23. 9. 2011. navr{avaju se 4 godine od kako sa nama nije

D@ANANOVI]

MEHO (MEHE) D@AMBO
Sje}anje na tebe dio je na{eg `ivota u kojem }e{ nam uvijek nedostajati, jer voljeni ne umiru sve dok `ivimo mi koji te iskreno volimo. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo te od zaborava. Supruga Medina, k}erke Irma i Larisa, unuci Irmela i Dillan, zet Mario Ostiguy
10802-1nd`

GALIB
23. IX 2001 - 23. IX 2011.

NEDIM
25. VIII 1981 - 23. IX 2011.

Navr{ava se 10 i 30 godina od smrti na{ih najmilijih - supruga i oca, sina i brata. S velikom ljubavlju, ponosom i lijepim uspomenama, ostat }ete zauvijek voljeni i nezaboravljeni. Neka vam dragi Allah d`.{. podari d`enetske ljepote. 10894-1nd` Supruga i majka [efika, sin i brat Mugdim sa porodicom

SJE]ANJE

na roditelje

Dana 23. 9. 2011. navr{ava se 40 dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi sin, otac i suprug

ZIHNIJA (ZAIM) HUSI]
1965 - 2011.
Nikad ne}emo zaboraviti tvoj lik, plemenitost i dobrotu koju si imao za sve nas. S ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: majka Fatima, supruga Amra, sin Adnan i k}i Lejla
1164-tt 1200-tt

ESAD (OSMAN) D@AMASTAGI]
1903 - juli 1950.
Nasiha, Habiba i Bahrija sa porodicama

HA[A (IBRAHIM) D@AMASTAGI], ro|. PO@EGIJA
1908 - septembar 1991.

SJE]ANJE

Dana 17. 9. 2011. godine navr{ilo se 6 tu`nih mjeseci od kada je prestalo da kuca srce na{e drage majke i nane

na na{e drage roditelje

MUNIBE (ABID) KLISURA
Draga mama, vrijeme prolazi, a praznina koju si ostavila za sobom sve je ve}a. Bol ne prolazi. Uvijek si u na{im mislima i dovama. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 24. 9. 2011. godine u Fojnici u Muharem ef. d`amiji iza jacija-namaza. Tvoji sin Muris i k}erka Murisa sa porodicama
1203-tt

ZELI]

MUHAMED
1931 - 1996.

i

ZEKIJA
1931 - 2009.

Da vas dragi Allah d`.{. nagradi lijepim d`enetom za sve {to ste uradili za nas i za svu dobrotu koju ste nam dali. Va{i najmiliji Tevhid }e se prou~iti 24. 9. 2011. (subota) u ul. Mandrina 47. 1207-tt

SJE]ANJE na na{eg voljenog supruga, oca, punca, svekra i dedu

Dana 23. 9. 2011. navr{ava se 18 godina od smrti na{eg dragog supruga i oca

SJE]ANJE

IBRAHIM (EDHEM) [LJIVO
Voljeni na{ o~e, Ostavio si tragove koji se ne bri{u, sje}anja koja ne blijede, dobrotu i ljubav koja se pamti. Jo{ si sa nama, u svakom novom danu, osmijehu, suzi... }utanju. Neka ti Allah d`.{. podari D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji Supruga Samija, sin Elvir, k}erka Elvira, zet Samir, snaha D`enita, unuci Jasmin, D`enneta i Ibrahim p-71210

JUSUF (IBRO) ^OLI]
S ljubavlju i ponosom nosimo te u na{im srcima zauvijek. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Esma, sin Senad i k}erka Sanela
p-70230

iz Prozora

na na{eg dragog

24. 9. 1993 - 24. 9. 2011.

MALIKA ]UR^I]A
24. 9. 1976 - 24. 9. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem Fuad, Malik, Omar, Seza i Mersiha
1184-1tt

Dnevni avaz
SJE]ANJE

petak, 23. septembar/rujan 2011.

57

Dana 23. 9. 2011. navr{ava se 6 tu`nih mjeseci otkako je preselila na ahiret na{a draga

na moga jedinog i voljenog brata

SJE]ANJE

Dana 26. 9. 2011. navr{ava se 15 godina od smrti dragog oca, mu`a i dede

ALMA (KOBILJ) MAZGI]
Iznenada si oti{la, postoji{ i traje{ kroz najljep{e uspomene. Volimo te i pamtimo po tvojoj dobroti, s ponosom spominjemo i u srcu vje~no nosimo. Tevhid }e se prou~iti 24. 9. 2011. godine u 13.30 sati u ku}i `alosti, ulica Slavka Mi~i}a br. 6 Tuzla. Tvoji najmiliji: majka Nazifa, suprug Beriz, sin Mirza, snaha Samra, unuk Benjamin, bra}a Kemal i Damir sa porodicama
1126-1tz

ADNANA (JAKUB) ]IRI]A
24. 9. 2001 - 24. 9. 2011.
Velika sestrina bol, duboka patnja i velika tuga, ista je i poslije deset dugih godina. Voli te tvoja sestra Jasminka sa sinovima Bajazidom i Zlatanom
11027-1tt

FIKRET (MUSTAFE) ISABEGOVI]
8. 9. 1947 - 23. 9. 2002.
Uvijek }emo te ~uvati u srcima. Ajla, Tea, Aida, Jasmin, Igor, Sabina, Arfa
1055-1tz

SEADA - SEJE ORU^A
Godine prolaze, ali sje}anje ne blijedi. Svaki dan si s nama. Porodica
11035-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj majki

najdra`oj majki

NEVZETI BEGTA[EVI]
Od k}erke Sabine, zeta Asima, unuke Vildane i unuka Adnana
1237-tt

NEVZETI BEGTA[EVI]
Od k}erke Jasmine, unuka Nermina i snahe Selme
12371-tt

Dana 25. 9. 2011. godine navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{e drage mame

SJE]ANJE

ZUMRETA (EDHEMA) VRABAC, ro|. JAKUBOVI]
12. 5. 1943 - 25. 9. 2007.
Draga na{a mama, tuga ne jenjava, bol je ja~a, sve je stalo. I ovo malo du{e {to imamo Allah d`.{. nam je dao da nam bude te`e. Dok kucaju na{a srca spominjat }emo Te, veli~ati Tvoje ime, sje}ati se Tvoga osmijeha i toplog zagrljaja. Redovno obilazimo mezar i prou~imo Fatihu. Vje~no zahvalni, sinovi Rijad i Vedad, snahe Selma i Mirela i 1119-1tz unu~ad

na dragog kolegu i prijatelja

Dana 23. 9. 2011. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg dragog

prim. dr. MUHAREM MERI]
2005 - 2011.
Uvijek }emo te se rado sje}ati. Klinika za kardiovaskularne bolesti UKC Tuzla
1130-1tz

[EFIK - KIKO (SALIH) HALIL^EVI]
S ljubavlju, ponosom i neizmjernom tugom ~uvamo uspomenu na tvoj dragi i plemeniti lik.

Dana 25. 9. 2011. navr{ava se osamnaest godina od smrti na{eg supruga i oca

Dana 23. 9. 2011. navr{ava se {est mjeseci od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga, oca, svekra, dede i zeta

Tvoji: supruga Muradija, brat Ismet, snaha Nermina, brati}i Mire i Nedo
1127-1tz

AHMED (RAMIZ) [OJKO - EKREM
„A ti, o du{o smirena vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan i u|i me|u robove moje i u|i u D`ennet moj.“ Molimo Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Senija, sin Emir, k}erka Edina, snaha Rabija, unuka Adna, punac Mujo i punica Had`a, {ura ]oso Fikret sa porodicom Tevhid }e se prou~iti u subotu, 24. 9. 2011. u 16.30 sati u 1234-1tt d`amiji A{ikovac.
TU@NO SJE]ANJE

EMIR (OMERA) ^OLI]
Samo mi znamo kako nam je bez tebe. Ljubav i sje}anje ostaju zauvijek. Tvoji k}er Nina i supruga Arna
P-88108

Dana 23. 9. 2011. navr{ava se 10 tu`nih dana od preseljenja na ahiret

BEGA (ud. HALILA) SAL^IN

U subotu }e se navr{iti 12 godina od smrti nikad pre`aljenog ni zaboravljenog supruga i oca

S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: Mustafa, Enisa, \enan, Lejla, Amna, Samir, 1336-1mo Miran i Una

SJE]ANJE

AMELA FEJZOVI]

[EMSUDINA - [EMSE TRBI]A
iz Bijeljine 24. 9. 1999 - 24. 9. 2011.
S ljubavljau i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoju dobrotu, plemenitost i vedri duh. Ti si na{a najljep{a uspomena. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Begzada, k}erka Aida s porodicom, sin Asmir
1238-tt

23. 9. 2006 - 23. 9. 2011.
Godine koje su pro{le nisu izbrisale sje}anje na tvoj plemeniti lik i dobrotu. Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Tvoji: tetak Avdija, tetka Fikreta, Elma i Selma
11036-1nd`

NAILA SULJEVI]
23. 9. 2010 - 2011.

ASIM SULJEVI]
20. 8. 1995 - 2011.

Ne postoji zaborav, ne postoji utjeha, jer mi koji smo vas voljeli znamo kako je `ivjeti bez vas. Bili ste nam uzor i ponos u svemu {to je moralno, plemenito, lijepo i po{teno. Svi smo Allahovi i svi se Allahu vra}amo. Molit }emo Allaha da vam podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Va{a djeca sa porodicama 11033-1nd`

58

Petak, 23. septembar/rujan 2011.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj kolegici

dragom prijatelju i radnom kolegi

]IMI POR^A
Kolektiv je izgubio svog radnika, a mi dragu kolegicu, plemenitog i dobrog ~ovjeka. Uvijek }emo te se sje}ati i s po{tovanjem te spominjati. GF Sarajevo Raiffeisen Bank d.d.
1244-tt

NERMIN (AZEM) BALTI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet, a porodici sabur. Kolektiv firme Defter d.o.o.
N

SJE]ANJE

Dana 22. 9. 2011. navr{ilo se pet godina od smrti na{e drage

SJE]ANJE

Dana 23. 9. 2011. je godina od preseljenja na ahiret

Dana 25. 9. 2011. navr{avaju se 23 godine kako je preselio na ahiret

MEVLIJE KE^O, ro|. MEKI]

AMELA FEJZOVI]
23. 9. 2006 - 23. 9. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Kolege iz Intesa banke: Zlata, Danijela, Belma, Aida H., Aida M., Selma, Mubera, Dijana R., Diana D., Lejla ^., Haris, Meliha, Lejla, D., Verka, D`evahira, Am~o, Mediha, Nera, Zineta
1245-tt

SALKO OV^INA
Tevhid }e se pou~iti u Centralnoj d`amiji u Sokolovi} Koloniji istog dana prije d`uma namaza. Sestre Rabija i Fatima i brat Omer
11032-1nd`

ALIJA (SALIHA) PINJO
Uvijek }e{ ostati u na{im srcima i pamtit }emo te po dobru. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet. Tvoji: sin Mirsad, snaha Samra i unuci Emin i 1247-tt Rusmir

@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje zauvijek ostaje. Bol nije u suzama, ni u rije~ima, bol je u na{im srcima gdje }e{ ostati zauvijek voljena i nikad zaboravljena. Tvoji: suprug Alija, k}erka Senada, sin Senad, snaha Amina i unuk Faris
11034-1nd`

Dana 23. 9. 2011. navr{ava se godina od kako nas je napustio na{ dragi

NEZABORAVNO SJE]ANJE

na na{u majku

ATIF (NASUFA) SADIKOVI]
Uvijek }e{ biti u na{im srcima, a tvoje ime }emo spominjati sa ljubavlju i po{tovanjem. Tvoji: supruga Izeta, sinovi Semir i Emir sa porodicama
11038-1nd`

RASEMU (RASKU) EMINOVI]
Pro{la je godina od kada je preselila na ahiret na{a draga majka. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima i nikad ne}emo zaboraviti tebe i tvoju dobrotu. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 24. septembra 2011. u 13.00 sati. Tvoje unuke
1246-tt

„Svi govore da je ljubav slijepa. Ali moja ljubav za tebe, sine, nije slijepa - dapa~e! Ona mi daje o~i da vidim kako te trebam usmjeravati i odgajati“ Lord Chesterfield Na{i najdra`i roditelji

OMER (dr. MUSTAFE) HAJDAROVI] DARA (BRANKA) HAJDAROVI]
Uvijek duboko zahvalni sa ljubavlju i sje}anjem u srcu. Njihova djeca sa obitelji
P-7110

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na{oj dragoj MAJKI

AMELA FEJZOVI]
13. 1. 1978 - 23. 9. 2006.
Pet godina je pro{lo od kako nisi sa nama, a tuga i bol nisu ni{ta manji. Te{ko je shvatiti da te vi{e nema, da vi{e ne}emo vidjeti tvoje ozareno lice, ~uti tvoj smijeh, osjetiti tvoju toplinu... Hvala ti za neizmjernu ljubav koju si nam pru`ala. Zauvijek }e{ nam ostati u srcima i nikada, niti jednog dana, ne}e{ biti zaboravljena. 1243-tt Brat Amer i snaha Aida

AMELA FEJZOVI]
13. 1. 1978 - 23. 9. 2006.
Pro{lo je pet godina od tvog preranog odlaska, a ~ini se kao da je bilo ju~er. Te{ko je tra`iti utjehu i snagu za svaki dan `ivota bez tebe. Na{a srca to znaju, ali {ute i podnose bol za tobom, koji }e trajati koliko i na{i `ivoti. K}eri na{a voljena, ljubljena i nikada zaboravljena... Otac Izet i majka Nadira
1243-tt

NEVZETA BEGTA[EVI]

Njeni unuci Nedim i Selma
1241-tt

Dana 23. septembra 2011. godine navr{ava se 6 mjeseci otkako je na ahiret preselio na{ dragi

Dana 23. 9. 2011. navr{ava se 6 tu`nih mjeseci kako je preselila na ahiret na{a draga

VEZIRA MUSI], ro|. FAKO AMELA (JAHJEFENDI]) FEJZOVI]
2006 - 2011.
Tvoj plemeniti lik i dobrota }e vje~no `ivjeti u nama.
11039-1nd`

SALIM NALBANTI]
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. K}erka Alma Stefani{in s djecom Robertom i Renatom

Draga majko - ni vrijeme koje je pro{lo, niti ono koje dolazi ne mo`e popuniti prazninu koja je ostala iza tebe. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet, a tvojoj du{i vje~iti rahmet. Tvoji najmiliji sin Zulfo, k}erke Kada i Hana sa porodicama Jasini }e se prou~iti na d`uma namazu u d`amiji u Hrasnici.
11040-1nd` 11037-1nd`

Tvoji: Amila, Ajdin, Nihad i Refija

Dnevni avaz
Obavje{tavamo dragu rodbinu i prijatelje da se 20. 8. 2011. navr{ila godina od preseljenja

petak, 23. septembar/rujan 2011.

59

RAGIBA PLANJE
(3. 4. 1937 - 20. 8. 2011)
Tim povodom kelime-i tewhid }e se prou~iti u ku}i merhuma na adresi Bakije sokak 80, u subotu, 24. 9. 2011. u 13.00 sati.
N

POSLJEDNJI SELAM

na{em ro|aku

NERMINU (AZEMA) BALTI]U
Bio si toliko veliki ~ovjek da bi sunce zasjenio. Tvoj veseli duh, ~estitost, volja da pomogne{ drugima su bile vrline kojima si plijenio ljude. Ti mo`e{ biti sretan {to si se rodio i ti nikada ne}e{ umrijeti. Ljudi }e te se sa ljubavlju sje}ati i pominjati tvoje ime kao najljep{i primjer plemenitosti. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Zauvijek tvoj ro|ak Senad Juki} sa porodicom, supruga Mia, djeca Tarik, Na|a i Harun, majka Zemina i brat Minel

11045-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom suprugu i babi

NERMINU (AZEMA) BALTI]U
Tvoj `ivot nestade u trenu, a bol ostade vje~na. Svjesni smo da rastanci postoje, ali kad si ti u pitanju, taj rastanak nikad priznati ne}emo. Tvoju ljepotu i dobrotu pamtit }emo i nikad ne}emo zaboraviti. Dok mi `ivimo, `ivjet }e{ i ti u na{im srcima i mislima. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Zauvijek tvoji: supruga Alma, k}erka Emina i sin Eldar
11044-1nd`

JASMINA - MINKA (EKREM) OMERBEGOVI], ro|. SMAILAGI]
2006 - 2011.
El-Fatiha Suprug Salih, sin Elmir, nevjesta Ajla i unu~ad Faris i Alina
11047-1nd`

JASMINA - MINKA (EKREM) OMERBEGOVI], ro|. SMAILAGI]
23. 9. 2006 - 23. 9. 2011.
El-Fatiha Porodica Ze~evi} - Bakir, Adila, D`emal i Alma
11047-1nd`

Dana 23. septembra 2011. godine navr{ava se sedam dana od kada je na ahiret preselio na{ dragi

Dana 25. 9. 2011. navr{avaju se 2 godine od kada nije s nama na{

Dana 23. 9. 2011. navr{ava se godina od smrti na{e majke

EMIR (SAFET) AVDI] SMAJL (AVDIJA) SOFTI]
@ivot nestaje u trenu, a sje}anje i ljubav ostaju zauvijek. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja porodica
1251-1tt

24. 11. 1974 - 25. 9. 2009.
Sarajevo S ponosom i ljubavlju te se sje}amo i ~uvamo u na{im srcima. Mama i sestra sa porodicom El-Fatiha
sm-0001281

VASVIJE KLJUNO

Mirza i Nedim sa porodicom
1252-tt

SJE]ANJE

Dana 24. 9. 2011. godine navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{eg radnog kolege

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

ZIJAD MEDIJA
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Uposlenici porezne ispostave Had`i}i: Ifeta, Almir, Mevlida, Dervi{a, Zumra, Salem, Senada i Meliha
1249-tt

NERMIN - BRACO BALTI]
Neka ti je rahmet du{i i da ti dragi Allah podari lijepi D`ennet. Amir i Safet Trnka sa porodicama
11050-1nd`

NERMINU - BRACI BALTI]U
Neka ti je rahmet du{i i da ti dragi Allah podari lijepi D`ennet. Od porodice Kurtovi} - Sanel, Amel, Esat i Fatime
11049-1nd`

60

Petak, 23. septembar/rujan 2011.

Dnevni avaz
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

]IMA (SEADA) POR^A, ro|. HORO
preminula dana 22. 9. 2011. u 44. godini. Sahrana preminule }e biti obavljena 24. 9. 2011. u 13.00 sati (Vlakovo). Detalji o tevhidu bit }e naknadno objavljeni. O@ALO[]ENI: majka Hajrija, suprug Edin, k}erka Berina, sinovi Adi i Armin, sestre Nermina i Amra, zetovi Vicko i Hazim, sestri~ine Deni i Hana, porodice Por~a, Horo, Peri}, Salki}, te mnogobrojna rodbina i prijatelji
1239-tt

SALKO (D@AFER) DEDI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 22. 9. 2011. godine u 81. godini. D`enaza }e se klanjati u petak, 23. 9. 2011. godine u 16,30 sati na mezarju Jo{anica, Konjic. O@ALO[]ENI: supruga Fatima, sin Tahir, k}erke Nusreta, [a}ira i Zuhra, brat Hasan i supruga Mejra, sestra [a}ira, unu~ad Amra, Salko, Anesa, Suana, Harun i Amar, praunu~ad Kanita, Nejla, Anela i Naida, nevjesta Hatid`a, zetovi Osman i Jasmin, brati~ne, sestri}i i sestri~ne Porodice: Dedi}, Gaki}, Husi}, Buli}, Turajli}, Rami}, Maci}, Prevljak, Malki}, ^olpa, Mu{inovi}, Kori}, Tipura, Ljevo, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti.
ptt

POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 25. 9. 2011. godine, u nedjelju, navr{it }e se godina kako nije vi{e sa nama na{a voljena

sinu na{e prijateljice

na{oj dragoj

AMIRA DJEDOVI], ro|. @ABI] ]IMA (SEADA) POR^A, ro|. HORO
Zahvalni za svu dobrotu {to si nam pru`ila, ponosni {to smo te imali, sje}at }emo te se uvijek s ljubavlju i po{tovanjem. Tvoji: Vehid, Mirsad, Meliha, Suada, Enes, Maja, Naria i Azur Od amid`e Re{e i njegove porodice
1243-tt 1131-1tz

DAMIRU TARZU SARA^U
Od Aleksandre i Milorada Kosti}a
11046-1nd`

Dana 24. 9. 2011. navr{ava se godina od smrti na{eg dragog sina, oca, supruga

SJE]ANJE

Navr{ava se sedamnaest godina od kada nije sa nama

]IMA POR^A

NED@AD IBRI[IMOVI]

ZIJAD (MEHMED) MEDIJA
Ka`u da dobri ljudi kratko `ive, ali se zauvijek pamte. Imao si veliko srce, plemenitu du{u i puno ljubavi za sve nas. Neka ti dragi Allah d`.{. podari najljep{e mjesto u D`ennetu i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 2. 10. 2011. u ku}i u 12.00 sati. Tvoji: majka Sevla, supruga Faida, sin Jasmin i k}erka Nermana

Sa ljubavlju i po{tovanjem zauvijek }u te se sje}ati. Tvoja kolegica JASENKA HAD@IAVDAGI]
1253-tt

Sa po{tovanjem, zauvijek }u Vas se sje}ati. Dario
1253-tt

KEMAL DAUTOVI]
Vrijeme prolazi, a sje}anja `ive.

1250-tt

Vole te sestra Enesa, zet Salem i sestri~ne Amila i 11043-1nd` Selma

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom sinu

NERMIN (AZEM) BALTI]
Dragi sine, nikad ne}e{ nestati iz na{eg srca punog bola i tuge, ali i ponosa. Smrt nije pitala koliko te volimo, koliko }e{ nam nedostajati. Nismo te mogli zadr`ati, ali vrijeme nije zaborav. ^uvamo te od zaborava u na{im srcima i mislima. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Otac Azem i majka Vezirka
11048-tt

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom bratu

NERMIN (AZEM) BALTI]
Te{ko je tra`iti utjehu i snagu za svaki dan `ivota bez Tebe. Ostale su samo bolne uspomene na sretne dane sa Tobom provedene. Hvala ti za ljubav, dobrotu i pa`nju koju si nam nesebi~no poklanjao. Ostat }e{ u na{im srcima vje~no voljen i nikad zaboravljen. Zauvijek tvoje sestre Nermina (Mina), Nerkesa (Neka) sa djecom Ajla, Emir, Nejra, Hana sa zetovima Samir i Senad
11048-1tt

Dnevni avaz
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

petak, 23. septembar/rujan 2011.

61

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

FAIK (EJUB) MUJKOVI]
preminuo u Sarajevu u utorak, 20. septembra 2011. godine, u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 23. septembra 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Damir, k}erka D`enita, unuke Hana i Aida, snaha Alemina, porodice Mujkovi}, Sakovi}, Mu{anovi}, Pita, Iblizovi}, Filipovi}, Pa{i}, Osmanspahi}, Rizvanovi}, Huri}, D`emid`i}, Mehmedba{i}, Ra`anica, Red`ovi}, ^olak, Biser, Agovi}, Musi}, Savi}, Radovi}, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Ku}a `alosti: Trg solidarnosti br. 33/VI - Sarajevo.
035303

SAFIJA HAD@OVI], ro|. RAMUSOVI]
preselila na ahiret u srijedu, 21. septembra 2011. godine u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 23. septembra 2011. godine u 15.00 sati na Gradskom groblju Jasikovac - Berane - Crna Gora. O@ALO[]ENI: sin Faruk, k}erke Enisa i Melida, unuka Naida, brat Muharem, sestre Atifa, Biserka, Hadisa i Mihrija, snaha Hedija, zet Asim, prijateljice Fatima Filipovi}, Nezira Be{irevi} i Sonja Rai~evi}, te porodice Had`ovi}, Ramusovi}, Fetahovi}, Had`iabdi}, Muratovi}, Dobard`i}, Crnovr{anin i ostala rodbina, prijatelji Nr: 035304 i kom{ije

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

Obavje{tavamo prijatelje da je

DAMIR - TARZO (IBRAHIM) SARA^
preselio na ahiret u srijedu, 21. septembra 2011. godine, u 39. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 23. septembra 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti iz ulice Azize [a}irbegovi} br. 16 sa polaskom u 13.45 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: majka Hurmeta, sestra Sadija, brat Vladan, snaha Ru`ica, brati~na Gordana, daid`a Fazlija, amid`e Smail i Ismet, tetke Nafija, Nada, Nata{a i Malina, tetak Amir, daid`inica Senada, strine Dika, Rad`ifa - Crna i Nura, ro|aci i rodice sa porodicama, te porodice Sara~, D`ubur, Milanovi}, Selimovi}, Sahad`i}, Had`iali}, Had`iosmanovi}, Muratovi}, Babovi}, Vrani} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji Hrasno.
111

NEDA (JERE) [AHINAGI]
preminula nakon duge i te{ke bolesti dana 21. 9. 2011. u 72. godini. Sahrana }e se obaviti 23. 9. 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju „Lav“. O@ALO[]ENI: k}erka D`eni, sestra Zora sa obitelji, obitelji Baljkas i [imovi}, te ostala rodbina i prijatelji Ku}a `alosti: ul. Grada~a~ka br. 68.

]IRO (ANTON) GARBIN
preminuo u Tivtu, 19. IX 2011. u 83. godini.
111

Sahrana je obavljena 21. IX 2011. u Tivtu. O@ALO[]ENI sin Romeo sa obitelji
11004-1nd`

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

FATIMA (AHMET) \EDOVI], ro|. ZAHIRAGI]
preselila na ahiret u utorak, 20. 9. 2011. godine u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 23. 9. 2011. godine u 16.30 sati na mezarju Grli}a brdo. O@ALO[]ENI: majka Nura, suprug Hajraga, sin ]amil, k}erka Sad`ida, unuci Eldin, Nihad, Nedim, Vernes, Senad i unuka Medina, snahe Ehlimana i Behija, zet Zaim, brati} i brati~ne sa porodicama, djever Muhamed sa porodicom, zaova Izeta sa porodicom, te porodice \edovi}, Zahiragi}, [ljivnjak, Murathod`i}, Mecavica, Opra{i}, Eminagi}, Suljagi}, Hod`i}, ]urevac, Ma{i}, D`ananovi}, Star~evi}, Ahmetspahi}, Komarica, [enderovi}, Kari}, ^oli}, Zuki}, Pinjo, Karkelja, Hebibovi}, Palo, Katica, Pa{i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza (16.30 sati) u Ali-pa{inoj d`amiji. Ku}a `alosti: Soukbunar 59. 111 RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MUBERA (RAMIZ) RE[O
preselila na ahiret u srijedu, 21. septembra 2011. godine, u 70. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 23. septembra 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: brat Izet, brati}i Sead i Kenan, snahe Aida i Alma, te porodice Re{o, Omerba{i}, Dreca, Kafed`i}, Ramovi}, Burazerovi}, Ra{idagi}, Zub~evi}, Braji}, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u Alipa{inoj d`amiji. 037150 Ku}a `alosti: Taba{nica br. 6/II.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HAJRUDIN (SALKO) HOD@I]
preselio na ahiret u srijedu, 21. septembra 2011. godine, u 58. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 23. septembra 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred MZ Gornji Pofali}i sa polaskom u 13.45 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga Maksuma, sinovi Adis i Haris, brat Salem, sestra Sevda, snahe Remza i Amela, unu~ad Anesa i Kerim, zetovi Fadil i Enver, brati} Bilal, brati~na Hasena, sestri}i Mesud i Mirsad, sestri~ne Samija i Sanela, daid`e Ramiz i Adem sa porodicama, punac had`i \ulo, punica Behara, {ura Jasmin sa porodicom, svastike Jasmina i [emsa sa porodicama, te porodice Hod`i}, Ma{i}, Mili}, Bogilovi}, Kari}, Smajkan, Hukara, @ivalj, Zimi}, Feriz, ]ati}, Mehmedovi}, Panjeta, Isakovi}, Kadri}, Zuberovi}, Agi}, Pand`a, ^ukojevi}, Pa{i}, ]urevac, Osmanagi}, D`ananovi}, ^antro i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i rahmetlije u ulici Humska br. 658. 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{a draga mama i nena

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{a draga

HIDAJETA GOZO, ro|. [ABI]
preminula dana 10. 9. 2011. godine u 17.20 sati, u 89. godini. Sahrana }e se obaviti u petak, 23. 9. 2011. godine u 15.00 sati na gradskom groblju Sutina, gdje }e se klanjati d`enaza i rahmetlija ukopati. Prevoz obezbije|en sa polaskom u 14.15 sati sa Avenije sa stajali{tima: Gimnazija, [emovac, Tekija, Lu~ki most, Narodno pozori{te, Razvitak, Autobuska stanica, Zalik, Sutina. O@ALO[]ENI: sin Aziz, k}erke Almira - Alma, Enida i Maida, brat Nazif - Nasko, nevjeste Milenka - Cica, zetovi Ahmed, Hajrudin - Zlatko i [efko, unu~ad i praunu~ad, brati}i i sestri}i, te porodice Gozo, [abi}, Dizdarevi}, Rizvanovi}, [aran~i}, Merd`o, Kosovac, Buturovi}, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
1334-1mo

1922 - 2011.

ZUHRA (ud. SEIDA) ELEZOVI], ro|. KAZAZI]
1940 - 2011.
dana 21. 9. 2011. godine, nakon kra}e bolesti, u 71. godini preselila na ahiret. D`enaza rahmetlije }e se obaviti u petak, 23. 9. 2011. godine, u 17.00 sati na gradskom groblju Sutina, gdje }e se rahmetlija i ukopati. Prevoz obezbije|en u 16.15 sati ispred Fabrike duhana sa stajali{tima: [ari}a harem, Lu~ki most, Pozori{te, Razvitak, Autobusna stanica, Zalik. O@ALO[]ENI: sin Ermin, k}er Majla, zet Senad, nevjesta Alma, unu~ad [ejla, Jasmin i Nera, praunu~ad Benjamin i Ermin, brat Mugdim, sestre Sabina, Mevla i Indira, te porodice Elezovi}, Kazazi}, Maksumi}, Vasi}, Paunovi}, Demirovi}, Dizdarevi}, Kapid`i}, Kajan, Vrdoljak, Had`iosmanovi}, Maslo, Vukoti}, Kreso, @uljevi} i ostala rodbina i prijatelji
1337-1mo

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

NERMIN (AZEM) BALTI]
preselio na ahiret u srijedu, 21. septembra 2011. godine, u 40. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 23. septembra 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred Dr`avnog suda u [vrakinom sa polaskom u 13.45 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: otac Azem, majka Vezirka, supruga Alma, k}erka Emina, sin Eldar, sestre Nerkesa i Nermina, zetovi Senad i Samir, sestri}i i sestri~ne, amid`e Mulaz, Fehim i Rahim sa porodicama, tetke Zlata, Naza i Kimeta sa porodicama, daid`a Delija sa porodicom, daid`i} Senad sa porodicom, daid`inica Igbala sa porodicom, punac Ramiz, punica Nafa, svastike Alisa, Melisa, Salida, Mersiha i Anela sa porodicama, {ure Kenan sa porodicom i Alen, te porodice Balti}, Tmu{i}, Juki}, Tari}, Zorni}, Kurtovi}, Had`iabdi}, [ehbajraktarevi}, E}o, Por~a, Konji~anin, Kadri}, ^ardaklija, Sinanovi}, Papi}, Ro`ajac, Muratovi}, Daglar, Vejsilovi}, Muni{evi}, Lakota, Kari{ik, Sulji}, Goljo, Ragipovi}, Kozi}, Ga{anin, Ba`dar, Hamidovi}, ^arkad`i}, [alji}, Pra{ovi}, Kajevi}, Ademovi}, Pe{kovi}, Latovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji, kom{ije i poznanici Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i rahmetlije u 111 ulici Kenana Demirovi}a br. 28.

... za ovaj trenutak - pripremite se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

HAJRIJA BUBLIN, ro|. TABAKOVI]
preselila na ahiret dana 21. 9. 2011. godine u 87. godini. D`enaza }e se klanjati ispred Centralne d`amije u S. Koloniji, dana 23. 9. 2011. u 14.00 sati (poslije d`ume namaza) a ukop }e se obaviti na mezarju Kova~i - Hrasnica. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: sestre Mu{a, Zibija, Timka i Dika, porodice Bublin, Tabakovi}, Aljuki}, Kahriman, Omerovi}, Ukovi}, Sinanovi}, Be}irevi}, Muharemovi}, Ibi{evi}, Jakupovi}, Ba{evi}, Kremo, Vladavi}, Holjan, Arapovi}, D`evlan, Tabak i ostala mnogobrojna rodbina prijatelji i 11031-1nd` kom{ije

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

NEVZETA BEGTA[EVI], ro|. JALOV^I]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 22. septembra 2011. godine u 92. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 23. septembra 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sinovi D`evad i Sead, k}erke Jasmina, Sabina i Amira, brat Mehmed, snahe Zuhra i Ingrid, zet Asim Dautba{i}, unu~ad Vildana, Nedim, Vedran, Vedrana, Selma, Nermin, Adnan, Elma i Mirjam, snahe Emina i Selma, nevjeste [efika i Hasnija, brati}i i brati~ne, sestri}i, jetrva Remza, te porodice Begta{evi}, Jalov~i}, [ehi}, Dautba{i}, Katavi}, Arnautovi}, Had`i}, ^au{evi}, Avdi}, Pa{i}, Ibrahimbegovi} i ostala rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i merhume u 111 ulici Zmaja od Bosne br. 62/V.

62

Petak, 23. septembar/rujan 2011.

Dnevni avaz

oglasi

„Dnevni avaz“ svakog dana se prodaje u prosje~no 40.000 primjeraka, a svaki primjerak po svjetskim statistikama ~ita 5-8 osoba.

TO ZNA^I DA

„Avaz“ ~ita
300.000 ljudi
dnevno!

u prosjeku

Tome treba dodati jo{ 200.000 klikova na na{em portalu www.dnevniavaz.ba

To je impresivna cifra od , koji svakodnevno koriste i vjeruju na{im informacijama!

500.000 ljudi

„Dnevni avaz“

prodaje se na 3.000 mjesta u BiH i u 14 zemalja zapadne Evrope

oglasi

Dnevni avaz

petak, 23. septembar/rujan 2011.

63

Obavijesti o smrti, sje}anja, posljednje pozdrave i zahvale mo`ete predati u 68 poslovnica BH Po{te, u 46 gradova BiH
SPISAK PO[TANSKIH POSLOVNICA

Uz minimalnu doplatu smrtovnice, posljednje pozdrave i sje}anja objavit }emo i na portalu „Dnevnog avaza“

www.dnevniavaz.ba

Golman Slobode Denis Mujkić u 270 minuta na Tušnju još nije primio gol, a njegov tim ostvario je tri pobjede (Kozara, Široki Brijeg i Travnik po 1:0). Nakon što je zbog bolova u leđima preskočio gostovanje u Mostaru kod Zrinjskog, u subotu se protiv Olimpica vraća na svoje radno mjesto i nada se nastavku uspješne serije. - Terapija je bila učinkovita i osjećam se mnogo bolje. Spreman sam za Olimpic. Ne opterećujem se time daneprimim golnaTušnju. Mnogo je važnije da odigramo dobro i pobijedimo. Naš primarni cilj su domaći bodovi. Olimpic nas je znao

,AEI KEć IA LH=ć= = C

Kapiten Tuzlaka se oporavio

$"

Dnevni avaz, petak, 23. septembar/rujan 2011.

IFHJ

6ECHL IE E *=>E EA= A =@= A@EIJL=
Bihaćka publika je zahtjevna, ali za mene najbolja na svijetu
Iako je njegovo Jedinstvo slabo startovalo u ovoj sezoni Prve lige FBiH, tračak nade da će se nešto promijeniti nabolje dao je Fikret Abdić sa dva eurogola u samo dvije minute utakmice 6. kola protiv Gradine (3:1). Devetnaestogodišnji Bišćanin prošao je sve omladinske selekcije Jedinstva, a za prvi tim debitovao je sa 17 godina. Zabilježio je i nastupe za kadetsku i juniorsku selekciju BiH, igrao je u omladinskim ekipama Hajduka iz Splita i Rijeke, a na početku ove sezone vratio se u, kako kaže, voljeni grad i klub. - Svaki izlazak na teren pred bihaćku publiku sa sobom nosi malu nervozu. Iako je pomalo zahtjevna, ponekad čak nerealna u očekivanjima, ovo je za mene najbolja publika na svijetu kaže talentirani napadač, uvijek nasmijan i sretan. Na pitanje o imenu i pre-

PRVA LIGA FBiH Mladi napadač Fikret Abdić dao dva gola Gradini

Mujkić: Nije primio gol na Tušnju

dosta puta namučiti, ali vjerujem da ćemo ih dobiti u subotu - kaže kapiten Slobode. E. M.

”Front” o saopćenju direktora Slobode
Udruženje “Front” upozorava javnost da je direktor FK Sloboda Zdenko Jurić svojim saopćenjem za javnost pokazao svojpodanički odnos prema despotu Jasminu Imamoviću te se svrstao u društvo dželata tuzlanskog sporta. Reagirajućina Jurićev,kako navode, pokušaj zaustavljanja najavljenih protesta kojima se pokušava skrenuti pažnja s katastrofalnog odnosa Općine i Imamovića prema sportskim klubovima koji se polako jedan za drugim gase, “Front”ističe: 

KHEć A 1=LEćAL FJH

- Tvrdnja ovog Imamovićevog poltrona da Općina Tuzla svesrdno pomaže sportske klubove i da je jedina zaslužna za bilo kakav opstanak istih, pokazuje morbidno stanje u upravama sportskih klubova, u kojima, očigledno je, sjede persone instalirane od Imamovića, koje imaju zadatak uništiti bilo kakav trag postojanja sporta u ovom gradu. Udruženje “Front” poziva Tuzlake da 29. septembra u 9 sati dođu ispred BKC-a i sudjeluju u mirnom protestu za spašavanje tuzlanskog sporta.

Abdić u akciji: Igrao i za Hajduk i Rijeku

zimenu, kroz smijeh odgovora. - Čekao sam da me to pitate. Gdje segod pojavim, svi me to pitaju. Jednom u školi, kad sam se predstavio profe-

soru, čovjek se iznenadio i cijeli čas nam je pričao o Fikretu Abdiću. Na kraju časa su mi svi učenici zahvaljivali, jer je čas prošao u monologu profesora. Navikao sam

na to, iako mi uvijek smetaju ružni povici iz gledališta kaže Fikret, sin nekadašnjeg predsjednika Jedinstva Hamdije Abdića Tigra. E. A.

IFHJ
Sušić: Nema razloga za promjene na spisku

Dnevni avaz, petak, 23. septembar/rujan 2011.

$# 

EA šA >EJE = ILEAJK =E IA JEA A JHA>= =@LEJE
Plasman je realan kvalitet naše reprezentacije Dobre vijesti od Salihovića i Ibiševića, Muslimović i dalje bez kluba
nica je da je uspjeh ostvaren pod palicom Safeta Sušića.

REPREZENTACIJA Selektor Safet Sušić iz Pariza za “Dnevni avaz”

Kada je Safet Sušić došao na mjesto selektora 29. decembra 2009. godine, reprezentaciju Bosne i Hercegovine zatekao je na 51. mjestu FIFA-ine rang-liste najboljih selekcija svijeta. Nepune dvije godine kasnije, državni tim zauzima 22. poziciju, što je najbolji plasman u historiji. Taj se uspjeh možda može pripisati spletu okolnosti, Edinu Džeki, Zvjezdanu Misimoviću ili nekom trećem, možda i sreći. No, činje-

Ići dalje
Dok bi neko drugi na njegovom mjestu požurio sasuti niz samodopadljivih izjava, Pape je dolazak reprezentacije BiH u društvo najjačih prokomentirao u svom džentlmenski odmjerenom stilu. - Dobro je biti 22. u svijetu, ali na toj se listi tako brzo varira. Sve zavisi od rezultata, a mi smo u

Na spisku ovoga puta neće biti Muhameda Bešića, koji je do sada redovno pozivan u tim. - Bešića ću ostaviti mladoj reprezentaciji,

*AšEć K =@ HAFHAAJ=?EE

jer je važnije da njima pomogne u duelima s Njemačkom i Kiprom nego da nama sjedi na klupi ili na tribinama kaže Sušić.

prošlom mjesecu imali dvije pobjede nad Bjelorusijom. Naš plasman je uspjeh, ali vjerovatno i realan kvalitet naše reprezentacije. Među te 22 ekipe je osam vanevropskih, što znači da smo među 14 u Evropi. Realno, nije loše, ali ne treba se time zadovoljiti, već ići dalje - kaže Sušić, koji se nalazi u Parizu, u razgovoru za “Dnevni avaz”. Pape je ovih dana više razmišljao o dvije završne utakmice u okviru kvalifikacionog ciklusa za Euro 2012. protiv Luksemburga i Francuske. Selektor će spisak objaviti u utorak, ali nam je poručio da ne očekujemo iznenađenja. - Nema se šta mijenjati, niti ima razloga da bude promjena. Jedini problem su dvojica ili trojica fudbalera koji još nisu sprem-

5LA 5KšEćALA KJ=E?A
Otkako je Sušić došao na kormilo reprezentacije, igrali smo 16 utakmica te dobili sedam, remizirali četiri i izgubili pet, uz gol-razliku 22:22. 3. mart 2010: BiH - Gana 2:1 (prijateljska) 25. maj 2010: Švedska - BiH 4:2 (prijateljska) 3. juni 2010: Njemačka - BiH 3:1 (prijateljska) 10. avgust 2010: BiH - Katar 1:1 (prijateljska) 3. septembar 2010: Luksemburg - BiH 0:3 (kvalifikacije) 7. septembar 2010: BiH - Francuska 0:2 (kvalifikacije) 8. oktobar 2010: Albanija - BiH 1:1 (kvalifikacije) 17. novembar 2010: Slovačka - BiH 2:3 (prijateljska) 10. decembar 2010: BiH - Poljska 2:2 (prijateljska) 9. februar 2011: Meksiko - BiH 2:0 (prijateljska) 26. mart 2011: BiH - Rumunija 2:1 (kvalifikacije) 3. juni 2011: Rumunija - BiH 3:0 (kvalifikacije) 7. juni 2011: BiH - Albanija 2:0 (kvalifikacije) 10. avgust 2011: BiH - Grčka 0:0 (prijateljska) 2. septembar 2011: Bjelorusija - BiH 0:2 (kvalifikacije) 6. septembar 2011: BiH - Bjelorusija 1:0 (kvalifikacije) ni. Povreda Sejada Salihovića, srećom, nije ozbiljnija, dok bi Vedad Ibišević ovog vikenda mogao biti u kadru Hofenhajma. Vjerovatno neće igrati, ali će me ohrabriti i njegovo sjedenje na klupi, što

je dobar znak oporavka priča Sušić.

Treba igrati
Ibiševićev oporavak zaista bi bio veliko ohrabrenje, jer selektor ima problema s napadačima. S obzirom na to da Zlatan Muslimović i dalje nema kluba, ostao je samo Edin Džeko. Šta će biti sa Zlatanom? - Stalno govorim da onaj ko hoće da igra u reprezentaciji mora igrati i u klubu. Pošto Muslimović nema kluba, male su šanse da ozbiljnije računam na njega. Mogu ga ja pozvati među 22 fudbalera, ali meni u ekipi trebaju igrači koji stalno treniraju i igraju. S obzirom na to da bih pozivom njemu odstupio od onog što stalno govorim, ne bi trebalo biti iznenađenje ako ga ne pozovem - rekao nam je Sušić. M. TANOVIĆ

Policija je upala na trening Saragose i uhapsila fudbalera španske ekipe Braulija, nakon što ga je jedna žena optužila za silovanje.

1CH=č 5=H=CIA KD=FšA >C FJKž>E = IEL=A

Policija upala na trening

U javnosti nema više detalja o slučaju, ali Braulio je izostavljen iz ekipe. Očekuje se da se pojavi pred sudom na saslušanju. (M. T.)

M

Splitski Hajduk kažnjen je sa 80.000 kuna (blizu 20.000 KM) zbog pirotehnike, neodgovarajućih transparenata i rasizma na nedavnom derbiju s Dinamom. Prema izvještaju službenih osoba, utakmica je bila prekidana u tri navrata zbog bacanja velikih količina pirotehničkih sredstava, a domaći navijači su izvjesili i transparent rasističkog sadržaja te “hukanjem”vrijeđaligostujućegigračaSamira. (A. Č.)

0=@K =žA I= & K=

Izgradnja drugog dijela istočne tribine na stadionu Pirota nastavljena je intenzivno, pa se uskoro očekuje završetak armirano-betonskih radova. Potom slijedi postavljanje i farbanje ograde, montiranje stolica, prepravka ulazne kapije, te uređenje pristupa. Izvođač radova, firma “Vlašić-Gradnja” iz Turbeta zainteresirana je i za treću fazu radova čijim završetkom bi bila kompletirana istočna tribina s blizu 1.500 stolica s naslonom. Kada sve bude završeno, Pirota će imati dvije tribine, zapadnu i istočnu, te kapacitet od 3.000 mjesta za sjedenje, čime će biti ispunjen jedan od uvjeta za dobivanje licence NSBiH. S. P.

1CH=@= EIJčA JHE>EA IJ=@E=

Pirota: Uskoro završetak druge faze

M

2=J AIA? L= JAHA=
Aleksandre Pato (Alexandre) morat će pauzirati najmanje mjesec zbog povrede. Napadač Milana šepajući je napustio utakmicu s Udinezeom, a na oficijelnoj stranici kluba objavili su da je povrijedio mišić na desnoj nozi. Brazilac će propustiti dva meča Lige šampiona i nekoliko mečeva u italijanskom prvenstvu. (Z. Š.)

Međunarodni fudbal

4=CE =FKIJE Š=A

$$
ITALIJA Klaudio Ranieri preuzeo bivšeg evropskog prvaka

Dnevni avaz, petak, 23. septembar/rujan 2011.

IFHJ

Rangnik: Iscrpljen poslom

Ralf Rangnik (Rangnick) odlučio je prekinuti angažman na klupi Šalkea, pravdajućisvoj potezzdravstvenim problemima. Rangnik, koji je njemački klub preuzeo prošle sezone od Feliksa Magata (Felix Magath), iscrpljen je od posla, pa se nakon razgovora s Upravom Šalkea odlučio povući. Ekipu će ubuduće voditi Sepo Ajhkorn (Seppo Eichkorn).

’ČLA E A >EK’ IF=š=L= 1JAH
Italijan nosi reputaciju trenera kojem je nekoliko puta nedostajalo da kruniše dobar posao
italijanskoj zoni ispadanja. - Gasperini je želio provesti neke svoje ideje, prije svih da igra s tri igrača u zadnjoj liniji. Pokušavao je implementirati ih po svaku cijenu, ali nije uspio. Ne može se reći da je zabrljao, jer je to stručnjak koji ima ideju i treba mu čestitati na tome. Ja ću nastojati iskoristiti silu koju Inter ima - rekao je Ranieri. On kaže da će u razgovoru s fudbalerima pokušati shvatiti šta ne valja u ekipi. - Inter je odlična ekipa, ali Odluka je pala - novi trener Intera je Klaudio Ranieri (Claudio), koji će pokušati spasiti što se spasiti može. Samo jedan dan bio je potreban Masimu Moratiju (Massimo Moratti) da otjera Đan Pjera Gasperinija (Gian Piero) i zakaže sastanak s Ranijerijem koji, u nedostatku prečeg posla, nije imao ništa protiv primiti sepodizanja posrnulog milanskog velikana. koja je loše počela sezonu. Moram vidjeti zašto je to tako. Mislim da ova ekipa ima sve što treba, samo joj možda treba malo više entuzijazma. Ne mogu obećati da ću okrenuti sve naopako, ali ono što znam jeste to da ovi momci još imaju mnogo toga za dati istakao je novi trener Intera.
Ranieri: Imao sličan zadatak s Romom

Nakon što je ostao bez Seska Fabregasa (Cesc), Arsenal u Barceloni traži njegovu dostojnu zamjenu, a to bi mogao biti Rafa Alkantara (Alcantara). Ovaj fudbaler je član drugog tima Barcelone, a Arsenal ga već neko vrijeme prati. Glasine o njegovoj januarskoj selidbi pojačale su glasine da još nije potpisao novi ugovor.

)HIA= FH=JE )=J=HK

23 utakmice
Ranieri je već jednom bio u sličnoj situaciji, kada je 2009. preuzeoRomu odLučanaSpaletija (Luciano Spalletti). Iako mu je početak bio veoma težak, s“Vučicom”je kasnije sastavio 23utakmice bezporaza, kojesu je lansiralena vrh tabele.Da nije bilo Žozea Murinja (Jose Mourinho) i njegovog Intera, možda bi titula završila u Rimu. Zbog tog neuspjeha, ali i niza drugih, kada mu je malo nedostajalo da kruniše dobar posao, dobio je simboličan nadimak - Čovjek koji je blizu. (M. T.)

Šta ne valja
Ranieri je, naime, bez posla još od februara, kada je nakon serije od četiri poraza napustio kormilo Rome. Sada ga očekuje zadatak da prekine sličan niz Intera, jer, u pet utakmica ove sezone, Inter nije izgubio samo jednu, derbi protiv Rome (0:0), dok je pogubio sve ostale, od Milana, Palerma, Trabzonspora i Novare. Samo 16 mjeseci nakon uspona na evropski tron, Inter leži u

Rezultati 3. kola: Milan - Udineze 1:1, Čezena - Lacio 1:2, Kjevo - Napoli 1:0, Fiorentina Parma 3:0, Đenova - Katanija 3:0, Juventus - Bolonja 1:1, Leče - Atalanta 1:2, Palermo - Kaljari 3:2, Novara - Inter 3:1

4AKJ=JE

Inter će Ranieriju biti 11. klub u trenerskoj karijeri. Počeo je raditi u Kampanji Puteolani 1987. godine, a proslavio se na klupi Kaljarija, koji je za samo dvije sezone iz treće lige doveo u Seriju A. uslijedili su angažmani u Napoliju, Fiorentini, Valensiji (u dva navrata), Atletiku, Čelziju, Parmi i Juventusu, a posljednji posao imao je u Romi.Zanimljivo je da u karijeri nema niti jednu državnu titulu, ali ima dva trofeja kupa, sa Fiorentinom 1996. i Valensijom 1999. godine. 

K>L= JEJK= 

ŠPANIJA Real opet sam sebi podapeo nogu

ŽA KHE K č=K
Duel Valensije i Barcelone potvrdio da ima još kandidata za titulu
gne gol. - Zabrinjavajuće je izgubiti pet bodova u dvije utakmice, od toga dva u susretu u kojem smo bili jedina ekipa koja je imala želju da igra i dođe do pobjede. U posljednje tri utakmice postigli smo svega jedan gol i to se mora promijeniti - zavapio je Murinjo, ali je nastojao ipak stvari gledati pozitivno. - S Barcelonom se borimo za titulu. Imaju veoma malu prednost. Nije to 30 bodova - rekao je Portugalac. Srećom po Real, ni BarFabregas u duelu s Ruizom: Postigao gol za 2:2
(Foto: AFP)

Hrgović: Ugovor na dvije godine

Nekadašnji reprezentativac BiH Mirko Hrgović vratio se u Split, ali ne u Hajduk, već u klub koji nosi ime grada. Hrgović, koji je donedavno nosio dres grčke Kavale, sa Splitom je potpisao dvogodišnji ugovor.

0HCLEć K 5FEJK

Malo je ko očekivao da će Real nakon gubitka bodova u duelu s Levanteom odmah ponovo kiksati, ali Madriđani su iu susretus Rasingomsami sebi podmetnuli nogu. Razočaravajući remi od 0:0 jasan je znak da u Realu nešto ne štima, što je priznao i očajni Žoze Murinjo (Jose Mourinho). Portugalac je istakao da je zadovoljniji igrom u porazu od Levantea nego preksinoć protiv Rasinga, jer je ekipa koju vodi slavni Hektor Kuper (Hector) imala prilika da posti-

Rio Ferdinand u subotu će se vratiti u postavu Mančesterjunajteda uutakmici protiv Stouka, nakon što se oporavio od povrede. Engleski stoper zbog problema s mišićem počeo je samo dvije utakmice ovesezone. (M. T.)

8H=ć= IA .AH@E=@

Valensija - Barcelona 2:2 (Abidal 12 ag, Pablo 23 - Pedro 14, Fabregas 77), Malaga - Atletik 1:0 (Kazorla 62), Atletiko - Sporting 4:0 (Lora 28 ag, Domingez 68, Falkao 72, 81),

4AKJ=JE " =

Rajo - Levante 1:2 (Tamudo 72 - Valdo 10, Baljesteros 29), Racing - Real M. 0:0, Real S. - Granada 1:0 (Estrada 64), Osasuna - Sevilja 0:0, Viljareal - Majorka 2:0 (Rosi 8, Nilmar 52).

celona ne može pronaći pravi ritam. U Valensiji su dva puta gubili i na kraju osvojili bod protiv veoma dobrih “Šišmiša”, koji su vodeća ekipa lige. Valensiji se na putu do pobjede ispriječila “samo” nesreća, ali i Sesk Fabregas (Cesc), koji je no-

vim pogotkom spasio Barcu 13 minuta prije kraja. Čini se da trener Barcelone Pep Gvardiola (Guardiola) nije bio u krivu kada je rekao da utrku za titulu neće voditi samo dva kluba. - Ljudi koji nemaju veze sa sportom će reći da ćemo se

boriti Real i mi, ali treneri i igrači to nikada ne bi mislili. Valensija je pokazala koliko snažan tim ima. Utakmica je bila odlična i iz nje možemo izvući dosta pouka. Rezultatom nisam nezadovoljan rekao je Gvardiola. (M. T.)

M

1AHLEH=E C= I=@EH=A “IL” EJH=A FHAIK@E L=LEćK
Fudbalera Anderlehta Milana Jovanovića sla- ga protivnički navijači provocirali, nakon gola je vlje gola koji je postigao protiv Briža u okviru bel- simulirao pablju iz mitraljeza po tribinama. gijske lige moglo bi koštati karijere. Srbijanski - To je bila moja osveta, jer politici ovdje nije fudbaler, iziritiran povicima “Kosovo”, kojim su mjesto - rekao je Srbijanac.

Čitav slučaj otišao je i Ministarstvu unutrašnjih poslova Evropske unije, a Jovanoviću prijete suspenzija u trajanju do pet godina i novčana kazna.

IFHJ

Dnevni avaz, petak, 23. septembar/rujan 2011.

$%

Sjedeća odbojka

KOŠARKA Pred Sedmi memorijalni turnir “Mirza Delibašić Kinđe”

5AAJH 5=>EJ 0=@žEć AćA FHAKAJE *IK
Dođite i podržite novi tim, poručuje Sabahudin Bašović koji će voditi “Studente” na turniru
Bh. odbojkaši branit će naslov iz Elblaga 2009.

Danas i sutra u Skenderiji će biti odigran Sedmi memorijalni košarkaški turnir “Mirza Delibašić - Kinđe”, na kojem će, uz domaćina Bosnu ASA BH Telecom, igrati i Budućnost iz Podgorice, Zadar i Etoal du Sahel iz Tunisa. Bosnu na ovom turniru, ali ni naredne sezone, neće voditi selektor BiH Sabit Hadžić, kako je ranije bilo dogovoreno. Hadžić nije zadovoljan stanjem u klubu i zato se, nakon povratka s Evropskog prvenstva iz Litvanije, uopće nije priključio pripremama ekipe. - Moj je uvjet bio da klub osigura sponzora za angažman tri ili četiri nova igrača, jer je to neophodno kako bismo napali Široki i Igokeu koji vode glavnu riječ. Poznato je i da je iz ekipe, koja je prošle godine bila šesta u prvenstvu, otišlo šest ili sedam igrača. Kada sam se vratio iz Litvanije, to nije bilo urađeno i automatski se znalo da ni ja nisam tu. Ne želim ulaziti u

74JAH@=KžAAIA@E FKJ@>H=EJE=J
Pripreme u Fojnici pa kontrolne utakmice u Njemačkoj
Hadžić: Ne želi avanturu Bašović: Klub je preživio

Počinju pripreme reprezentacije BiH

Danas: Budućnost - Zadar (16.30), Bosna ASA BH Telecom - Etoile du Sahel (19). Sutra: za treće mjesto (16.30), finale (19). avanturu - kaže Hadžić. Ekipu je u pripremnom periodu, prema programu i dogovoru s Hadžićem, vodio pomoćnik Sabahudin Bašović. Sada i on čeka da klupsko vodstvo odluči ko će biti trener naredne sezone i u kojem će se pravcu krenuti. - Mora se odlučiti šta dalje, da li ići s ovim mladim momcima ili angažirati nove igrače i trenera s kojima

5=JE?=

2005 2006 2007 2008 2009 2010

,I=@=šE F>A@E?E

Direktor Admir Bukva jučer nam je kazao da će Bosna najkasnije za 15 dana imenovati novog trenera. - Da li će to biti neko zvučno ime ili neko iz naših klupskih struktura, to ćemo vidjeti. Sabahudin Bašović će dotad vobi se ganjao rezultat. To je na klupskom vodstvu - kaže Bašović i ističe da je ponosan što će ekipu voditi na ovom turniru, jer je pokojni Mirza Delibašić i njemu lično pomogao mnogo u

*KL= 1AL=A JHAAH= = # @==

diti ekipu - kaže Bukva te ističe da je evidentno i da će biti potrebno angažirati još dva ili tri nova igrača: - Nove ćemo igrače angažirati tek nakon što izaberemo trenera koji treba dati svoje mišljenje. Imamo osiguran novac za pojačanja - dodaje Bukva. životu i karijeri. - Ovo je nova Bosna i ja pozivam navijače da dođu i podrže ekipu. Klub je preživio, a ja sam optimista da će ovo ispasti dobro - dodaje Bašović. V. B.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci danas će u Fojnici početi pripreme za Evropsko prvenstvo u Roterdamu (Holandija) od 9. do 15. oktobra. Odbojkaši će nakon Fojnice otputovati u Njemačku, gdje će igrati pripremne utakmice protiv selekcije te zemlje. Kapiten Sabahudin Delalić smatra da BiH može sedmi put odbraniti titulu šampiona Evrope. - U Holandiji nam neće biti lako jer imamo izrazito jaku grupu. Ipak, siguran sam da ćemo maksimalnim zalaganjem doći do samog vrha - istakao je Delalić i do-

dao da bh. tim gleda na Evropsko prvenstvo kao na pripreme za Paraolimpijske igre iduće godine u Londonu. - Na Svjetskom prvenstvu u SAD izgubili smo od Irana, koji je ponajbolja reprezentacija na svijetu. Mislim da sada imamo snage savladati ih u Londonu - naglasio je kapiten najtrofejnije bh. reprezentacije. BiH će u Roterdamu igrati u grupi A u kojoj su Srbija, Hrvatska, Rusija, Latvija i Turska. Skupinu B čine reprezentacije Njemačke, Ukrajine, Holandije, Poljske, Azerbejdžana i Velike Britanije, prenosi Fena.

Efes Pilsen (Turska) Partizan (Srbija) Bosna (BiH) Bosna (BiH) Fenerbahče (Turska) Efes Pilsen (Turska)

Na otvaranju odbojkaške sezone u Kaknju gledaoci su na djelu vidjeli dva renomirana tima koja su pružila solidnu partiju. HAOK Mladost iz Zagreba ostavila je povoljniji utisak i zasluženo pobijedila domaćina u prijateljskoj utakmici. Iako su prvi set riješili u svoju korist, “Građevinari” nisu uspjeli poraziti goste. Najviše neizvjesnosti bilo je u četvrtom setu. Odbojkaši bh. prvaka bili su blizu izjednačenja, ali nisu iskoristili dvije set lopte pa je Mladost s konačnih 3:1 slavila pobjedu (25:23, 21:25, 20:25, 26:28). U ekipi Kaknja nastupilo je čak pet novajlija, od kojih je najbolji utisak ostavio ArsenijeMutapčija, kojije igraona poziciji korektora i primača. Utisak je da nova ekipa ima potencijal i da će igrati značajnu ulogu u novoj sezoni, ali 

=CHAFč=E IECKHEE E KECH=EE

Odbojkaši Kaknja igrali s ekipom HAOK Mladost

Želja Košarkaškog saveza Njemačke da kao nasljednika Dirka Bauermana (Bauermann), koji će se posvetiti samo radu u Bajernu, angažira Svetislava Pešića ostat će neispunjena. Pešić je, naime, demantirao informacije da će ponovo postati selektor reprezentacije s kojom je 1993. godine bio prvak Evrope. - Mnogi novinari špeku-

2AšEć 1= KCLH I +HLA LA@

Poznati trener neće u Njemačku

liraju da sam u kontaktima s predstavnicima Njemačkog saveza, ali ja imam ugovor na dvije godine s Crvenom zvezdom i potpuno sam usredotočen na ovaj projekt kazao je Pešić koji je, navodno, bio i prva opcija za selektora Srbije, jer je izvjesno da Dušan Ivković, nakon neuspjeha u Litvaniji (osmo mjesto), neće ostati za kormilom. (V. B.)

Crnogorci žele našeg reprezentativca

Zajednički snimak uoči prijateljske utakmice u Kaknju

treba još vremena da se uigra, što je po završetku susreta rekao i trener Almir Begić. - Moramo još dosta raditi jer nas čekaju teška iskušenja u prvenstvu koje će, sigurno, biti mnogo zanimljivije u odnosu na poslje-

dnje dvije-tri godine, kada objektivno nismo imali ozbiljnijeg takmaca - kazao je Begić koji očekuje da će njegova ekipa doći u pravu formu do utakmice Kupa CEV-a protiv Budućnosti iz Podgorice.

U predigri su se sastali kadeti dva prijateljska kluba, a uspješniji su bili puleni trenera Nenada Kovačevića koji su zasluženo porazili goste iz Zagreba sa 2:1 (23:25, 25:18, 25:20). M. Ko.

Crnogorski prvak Budućnost iz Podgorice koji će igrati kvalifikacije za Euroligu, testira naše reprezentativno krilo Milana Miloševića (26 g), koji će s ovom ekipom nastupiti danas i sutra na turniru “Mirza Delibašić” u Sarajevu. Milošević je, kao ponaj-

*K@KćIJ JAIJEH= E== EšALEć=

bolji igrač Slobode iz Tuzle, prešao u beogradsku Crvenu zvezdu, a u zimu 2009. godine, kao posuđeni igrač, nakratko je bio član sarajevske Bosne ASA BH Telecoma. Lani je počeo u kiparskom Keravnosu, ali je brzo otpušten, pa većinu sezone nije igrao. V. B.

Tre}e kolo PLBiH za rukometa{e
Kadi} u prodoru protiv Konjuha: ^elik tri iz tri
(Foto: J. Had`i})

68

Dnevni avaz, petak, 23. septembar/rujan 2011.

sport

RUKOMET Bosna u prvom doma}em me~u sutra do~ekuje Sutjesku

Bit }e dosta oscilacija
Molim medije da nam pru`e podr{ku i onda kada nas ne bude i{lo, jer bit }e i pobjeda i poraza, ali zdrava atmosfera mora postojati, ka`e trener Smajlagi}

^elik - Konjuh 30:27

Gradska arena u Zenici. Gledalaca: 1.500. Sudije: Mladen Dragi~evi} (Doboj) i Vladimir Kri`anac (Banja Luka). Sedmerci: ^elik 1 (3), Konjuh 6 (6). Isklju~enja: ^elik 10, Konjuh 12 minuta. Rezultat: ^elik - Konjuh 30:27 (17:13). ^ELIK: Star~evi} 12 odbrana, Derven~i} 4, Gu{i}, Bilinovi}, ]osi} 2, Begagi}, Bajramovi} 8, Kadi} 8, [ahinovi} 4 (1), Duvnjak 1, Had`i}, A. Begagi} 2, Kasumovi}, [arenac 1, Lu~i}. Trener: Ljubomir Filipovi}. KONJUH: Be{irovi} 16 (2) odbrana, Kamberovi} 1 odbrana, Had`iomerovi} 1, Muhi}, Ali}, Memi} 1, Suhonji} 2, Hamzi}, A. Muhi} 3, Zild`i} 3, Smaji} 2, Begi} 14 (6), Husi} 1, Suljkovi}. Trener: Nikola Markovi}. V. B.

Zrinjski - Gora`de 27:24

Dvorana Bijeli brijeg u Mostaru. Gledalaca: 200. Sudije: Predrag Dejanovi} (Prijedor) i Elvis Mar~eti} (Prijedor). Sedmerci: Zrinjski 3 (1), Gora`de 2 (1). Isklju~enja: Zrinjski 10 minuta, Gora`de 12. Rezultat: Zrinjski - Gora`de 27:24 (14:11). ZRINJSKI: Grani}, Borov~anin, Luki}, Groznica, ^uljak, Deli} 6, Bo{njak, Zubac, Zadro 5, Parad`ik, Kordi} 1, ]ubela, Trkulja 2, Herceg 8, Pehar, Mandari} 5. Trener: Zoran Doki}. GORA@DE: [ehovi}, Bukva 5, Marti} 2, Gra|an 3, Jamak, Bezdrob 1, Dedovi} 3, Mari}, Ho|o 1, Savi}, Fidahi}, Halilovi}, Pilav, \ananovi}, @iga 2, Biljaka 7. Ma. P . Trener: Senad Skopljak.

Posljednju zvani~nu doma}u utakmicu ove godine rukometa{i Bosne odigrali su 1. juna, kada su proslavili titulu prvaka BiH. Od tada u dvorani „Ramiz Sal~in“ traje pauza kada je rije~ o rukometnim poslasticama. Otvaranje sezone na doma}em terenu Bosna }e imati sutra, kada joj na megdan u Regionalnoj SEHA ligi dolazi Sutjeska iz Nik{i}a. To je bio povod za prvu medijsku konferenciju na kojoj je najavljena predstoje}a sezona. - Kada ste ve} do{li u velikom broju, zamolio bih vas da budete s nama tokom ~itave sezone i pru`ite nam

Ove sezone Bosnu u dvorani „Ramiz Sal~in“ o~ekuju te`e utakmice

Ambicije ostaju iste
- Nije bitno {ta smo do sada uradili, ve} {ta trebamo uraditi. Ambicije u ovoj sezoni ostaju iste kao i u prethodnoj. Cilj nam je {ampionska titula u BiH, prolazak me|u 16 najboljih u Ligi prvaka, zavr{nica Regionalne lige, a onda nakon svega, ako igra~i budu imali motiva i snage, ne bismo bili nezadovoljni Kupom BiH. Ipak, ako ni{ta od toge ne bude, a igra~i u svakom me~u „izginu“ na terenu, mi }emo im ~estitati kazao je predsjednik kluba Muhamed Pilav.

Gra~anica - Prijedor 39:32

Dvorana Luke u Gra~anici. Gledalaca 400. Sudije: Borislav Bo`i} i Zdenko Slipak (Novi Travnik). Sedmerci: Gra~anica 4 (2), Prijedor 5 (5). Isklju~enja: Gra~anica 10 minuta, Prijedor 14. Rezultat: Gra~anica - Prijedor 39:32 (17:15). GRA^ANICA: Ahmeta{evi} (2 odbrane), \uli}, Mehanovi}, Salki} 10, Bajramovi} 1, Buljugija 4, Alibegovi} 3, Sara~evi}, Sumbi} 3, Osmanhod`i} 8, Ov~ina 4, Kova~evi}, M. Ferhatbegovi} 2, Mulahalilovi} (15 odbrana), E. Ferhatbegovi} 4. Trener: Mirsad Gopo. PRIJEDOR: Babi} (4 odbrane), Grahovac 1, Popovi}, Selimbegovi}, Balti}, Marinovi} 1, Hercegovac 1, Bezd`abica 6, Davidovi}, Vranje{ 4, Kondi} (9 odbrana), Mijatovi} 1, Radulovi} 8, Un~anin 10, Kaurin. Trener: H. ^. Marinko Torbica.

podr{ku i onda kada nas ne bude i{lo - kazao je trener Irfan Smajlagi} u uvodu obra}anja novinarima, pa dodao: - Ove sezone bit }e dosta oscilacija jer smo do`ivjeli istu stvar kao i prethodnih sezona, mnogo igra~a je oti{lo, mnogo novih do{lo. Bit }e i pobjeda i poraza, sve je to sastavni dio sporta, ali najbitnije je da imamo zdr-

avu atmosferu. Ona mora uvijek postojati - dodao je Smajlagi}, koji je ve} od starta u velikim problemima. Naime, Josip Pa`in, planiran kao klju~ni igra~ odbrane, ne mo`e igrati protiv Sutjeske, a jo{ gora je situacija sa srednjim bekom i mozgom ekipe Igorom Kara~i}em, koji bi s terena mogao izbivati ~ak i cijelu poluA. ^. sezonu.

PLBiH za rukometa{ice

U „Sportu“ od petak, 23. septembra

Grada~ac - Leotar 35:26

U zaostaloj utakmici 1. kola Premijer lige BiH za rukometa{ice {ampionski sastav Borca savladao je @ivinice sa 33:13 (19:4). U prvom poluvremenu Banjalu~anke su stekle nedosti`nih 15 golova S. K. prednosti.

Dvorana Grada~a~ki sajam. Gledalaca: 350. Sudije: Ivor Hrsti} (^apljina) i @eljko Savi} (Mostar). Sedmerci: Grada~ac 5 (5), Leotar 2 (2). Isklju~enja: Grada~ac 2 minute, Leotar 8. Rezultat: Grada~ac - Leotar 35:26 (16:9). GRADA^AC: Hrnji}, Osmanovi} 3, [ahdanovi} 1, Ili} 4, Traki}, [ijakovi} 6 (2), Durakovi}, Ignji} 4, Kadi}, Stojanovi} (4 odbrane), Isi}, Radulovi} (13 odbrana), Markovi} 9 (3), Doborac 6, Sarajli}, D`inovi} 2. Trener: Mehmed Doborac . LEOTAR: Gugolj, Kne`evi}, Vico 1, Fri`ovi} 3, Misita, Buha, Komnenovi}, @arkovi} 1, Peki} 5 (1), Jokanovi} (18 odbrana), Pedi} 7 (1), Davidovi} 3, Crkvenja{ 6. D`. D. Trener: Milanko Sav~i}. Rezultati 3. kola: Zrinjski - Gora`de 27:24, Derventa - Maglaj 37:34, Gra~anica - Prijedor 39:32, Krivaja Vogo{}a 36:24, Sloga Bosna Prevent 35:25, ^elik - Konjuh 30:27, Grada~ac - Leotar 35:26. Parovi 4. kola (23. i 24. septembar): Gora`de Leotar, Konjuh - Grada~ac, Bosna - ^elik, Vogo{}a - Sloga, Prijedor - Krivaja, Maglaj Gra~anica, Zrinjski Derventa.

Pripreme odbojka{ica Biha}a

Tabela
1. ^elik 2. Derventa 3. Zrinjski 4. Sloga 5. Gora`de 6. Bosna 7. Krivaja 8. Konjuh 9. Gra~anica 10. Grada~ac 11. Vogo{}a 12. Maglaj 13. Leotar 14. Prijedor 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 97:81 0 92:87 0 66:46 1 82:73 1 76:72 1 88:95 1 91:80 1 78:73 1 68:63 2 79:83 2 79:92 2 59:64 3 77:98 382:107 9 9 6 6 6 6 4 4 4 3 1 0 0 0

U sklopu priprema za predstoje}u premijerliga{ku sezonu odbojka{ice Biha} Premingera osvojile su 7. me|unarodni turnir u Bosanskoj Gradi{ci. Bi{}anke su u polufinalu dobile doma}ina Kozaru sa 3:1, a u finalu sa 3:0 Derventu, koja je prethodno bila bolja od Na{ica. Biha} je, ina~e, tokom ljeta poja~ala Amila Barakovi} iz Sarajeva, a ostale su sve igra~ice iz pro{le sezone. Ekipa }e danas otputovati u Ljubljanu na turnir na kojem }e u~estvovati i sastavi iz samog vrha evropske odbojke, Mladost iz Zagreba i Bratislava.
E. A.

Svi nude ne{to, samo

daje sve!

IFHJ
Foto dana

Dnevni avaz, petak, 23. septembar/rujan 2011.

$'
Vijest u brojci
Od Svjetskog prvenstva 2006. godine u Njemačkoj u svijetu je registrirano čak 10.500 transfera, objavila je FIFA. Prema podacima Međunarodne fudbalske asocijacije, vrijednost svih ovih prelazaka je 2,7 milijardi dolara. 

#

Izjava dana
- Mišljenja su kao zadnjice. Svi ih imamo, ali nije uvijek pametno pokazivati ih u javnosti. (Mik Mekarti, trener engleskog Volverhemptona i bivši selektor Irske)

Ofsajd

.K@>=AH FEI= H=IEIJEčA FAIA
Engleski fudbaler srbijanskih korijena, koji igra za austrijski Viner Nojštat, suspendiran je zbog rasizma. Talentirani Nikon Jevtić, koji ima nadimak El Maestro, a čiji su roditelji iz Srbije, na internet je postavio rasističke pjesme i tekstove koje je sam pisao.

Francuski košarkaš Toni Parker pozdravlja navijače prije ligaške utakmice PSG - Nica na Parku prinčeva (Foto: AFP)

BOKS Adnan Ćatić će titulu svjetskog prvaka braniti 2. decembra

Do sada neporaženi Britanac Martin Marej (Murray) naredni je protivnik Adnana Ćatića, koji će naslov svjetskog bokserskog prvaka u srednjoj kategoriji u verziji WBA braniti 2. decembra u Manhajmu. - Dobar je, ostvario je 23 pobjedeukarijeri, odčegadeset nokautom, ali će sada napokon osjetiti kako je to izgubitimeč- kaže Ćatić u ekskluzivnom telefonskom razgovoru za “Dnevni avaz”, nakon što je najavljena njegova 40. borba u karijeri i jedanaesta zaredom u kojoj će braniti pojas. Posljednji put u ringu je bio 25. juna, kada je prilično teško dobio Irca Metjua Meklina (Matthew Macklin) u Kelnu. Prethodno je u Štut- 

=HA ćA FHLE FKJ IAJEJE = A J ECK>EJE >H>K
Jedanaesti put brani naslov Meklin odbio revanš
Ćatić zadaje udarac Meklinu u prošloj borbi, 25. juna u Kelnu 

=HEAH= K >H==
39 36 10 2 1
profesionalnih mečeva pobjeda (15 nokautom) uzastopnih odbrana titule poraza neriješen ishod

7 5AE E 8A@E šEKK
Borba Ćatić - Marej bit će održana u Manhajmu, u areni SAP. Organizator je istoimena kompanija, čiji je vlasnik Ditmar Hop (Dietmar Hopp), nama poznat kao gazda bundesligaškog kluba Hofenhajm za koji igraju Vedad Ibišević i Sejad Salihović. - Eto, borba će biti u Vedinom i Sejinom komšiluku i naravno da ih očekujem. Inače, bit će mi to prvi meč u petak. To je novi trend u svijetu boksa, da se borbe zbog TV gledanosti organiziraju petkom. Prema podacima kuće SAT1, prošlu borbu s Meklinom gledalo je šest miliona ljudi u Nje-

Sa Salihovićem, Ibiševićem i Lukasom Podolskim nakon pobjede nad Hernsom

mačkoj, a sada očekuju još više, između sedam i osam miliona - kaže Ćatić.

gartu nokautirao Amerikanca Ronalda Hernsa (Hearns). - Takav je i bio plan, da ove godine imam tri borbe. Isprva sam trebao raditi re-

vanš s Meklinom, ali je odbio - pojašnjava naš sagovornik koji nastupa podimenom Feliks Šturm. Pripreme za meč je, doda-

je, većzapočeo, aliće treninge intenzivirati u ponedjeljak, od kada će vježbati svakodnevno. O. LOKMIĆ

M

8EšE A @ AA =E ćA @>EJE F IK

Muamer Hukić pred narednu borbu

Prekid utakmice u Južnoj Americi

- Iako je protivnik viši od mene, dobit će po nosu. Ovim riječima je Muamer Hukić alijas Marko Huk (Huck), 27-godišnji bokser iz Sjenice koji nastupa pod njemačkom zastavom, najavio svoj naredni okršaj 22. oktobra u Ludvisburgu. Protivnik će mu biti gorostasni Argentinac Rođelio Omar Rosi (Rogelio), visok tačno dva metra. Hukić (33 pobjede, 1 poraz) će braniti pojas svjetskog prvaka u kruzer kategoriji u verziji WBO koji drži od avgusta 2009.

Hukić s trenerom Ulijem Vegnerom

Utakmica između urugvajskog Nacionala i čileanskog Univerzidada, odigrana u sklopu Kopa Sudamerikane, prekinuta je jer je pomoćni sudija pogođen u glavu rolom papira. Riječ je o papiru koji se koristi za ispisivanje

4= F=FEH= FIE= IK@EK

računa, a koji navijačima često koristi kao rekvizit na utakmicama. Da ipak nije riječ o bezazlenom predmetu, svjedoči i ovaj slučaj jer je sudija, nakon što je dobio rolu u glavu, na nosilima iznesen s terena. (M. T.)

PETAK 23. 9. 2011.

20.15
SERIJA, BHT1
18.00 SVE U SVEMU 20.10 TV BINGO SHOW 22.00 RED CARPET 21.10 CSI LAS VEGAS 23.30 KRALJICA JUGA

BHT1
07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Mumijevi, animirana serija, 59/71, r. 09.40 Frenderi u zemljama Evrope: Francuska 09.50 Smije{ne basne, animirani film 10.00 BHT vijesti BHT arhiv ... 10.15 Bio jednom jedan Dnevnik 10.30 Ismet Mujezinovi}, slikar 11.00 Hodoljublje: Sarajevo, 1/3 11.30 Gorko-slatko, igrana serija, 193/229, r. 12.00 BHT vijesti 12.15 Tre}a strana, inf. program, r. 13.15 Na dnevnom redu, inf.program, r. 13.45 Putevi zdravlja, magazin, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.35 Mumijevi, animirana serija, 60/71 15.00 [kola filma, obrazovna serija, 22/26 15.25 Mi{ izdajnik, animirani film 15.40 Izgubljena ~ast, igrana serija, 4/77, r. 16.30 Hronika regija: Krajina 17.00 Gorko-slatko, igrana serija, 194/229 17.30 BH gastro kutak, kulinarski show 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Pri~ice za laku no}, 5/13 19.00 Dnevnik 1 19.35 Retrovizor, muzi~ki program 20.15 Izgubljena ~ast, igrana serija, 5/77 21.00 Dimenzija vi{e 22.00 Dnevnik 2 22.30 Sedam razdoblja rocka, strana muzi~ka serija, 1/7 23.25 [unka, {unka, {panski igrani film 01.00 Sve u svemu, dnevni magazin, r. 01.45 Pregled programa za subotu

FTV
06.15 Gospo|a Barbara, igrana serija /12/ 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti Dje~iji program. 09.05 Mali spasioci 09.20 Sportske igre mladih 09.35 Xman 10.00 Spretno sretno, tv igra 10.25 Harveytoons 10.45 Poko 11.00 Sve }e biti dobro, igrana serija, 19. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.10 Viza za budu}nost, igrana serija 13.10 Larin izbor, igrana serija, 12. epizoda 14.00 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija, r. 15.05 Vijesti 15.15 Na{a mala klinika, igrana serija 16.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 20. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija 17.50 Dnevnik, najava 18.49 Dnevnik, najava 19.05 Piplinzi, crtana serija Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 20.10 Tv Bingo show 21.09 Dnevnik, najava 21.10 Slomjena krila, igrana serija, 40. epizoda 22.00 Ve~er sa Emirom. gost Goran Bregovi} 23.10 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.40 Ezel, igrana serija /12/ 01.30 Viza za budu}nost, igrana serija 02.30 Dnevnik 3, r. 03.00 Pregled programa za subotu

OBN
07.00 07.20 07.40 08.00 09.00 10.15 10.45 11.55 12.15 13.15 14.00 15.10 16.10 17.10 17.40 18.50 19.05 19.15 Metajets, crtani film Bunny Maloney, crtani film Iron Man, crtani film Ukleta Marijana (12), meski~ka telenovela Gorki `ivot (12), turska serija Stol za 4, kulinarski show Bilo jednom u Turskoj (16), turska serija OBN Info, informativni program Ludo srce (16), turska serija Lubav-vjera-nada (12), turska telenovela Izgubljeni (12), turska serija Osveta (12), turska serija Ukleta Marijana (12), meksi~ka telenovela Stol za 4, kulinarski show, nova sezona Bilo jednom u Turskoj (16), turska serija OBN Info, informativni program OBN Sport, sportski pregled Poslovni svijet, tjedni biznis izvje{taj Ljubavvjera- nada (12), turska telenovela Izgubljeni (12), turska serija Red Carpet (18), showbiz magazin Vox populi Toranj smrti (16), film OBN Info, informativni program

TV ALFA
08.00 Novo jutro, jutarnji program 09.30 Ostrvo kornja~a, crtani film 09.55 Top shop 10.00 Hello Kitty, crtani film 10.25 Amor latino, igrana serija (r) 11.10 Top shop 11.20 Jukebox, muzi~ki program 11.30 Vijesti 12.00 Zakon ljubavi, igrana serija (r) 13.00 Ukradeni `ivoti, igrana serija (r) 14.05 The Game, igrana serija 14.30 The Game, igrana serija 15.05 Zakon ljubavi, igrana serija 16.00 Ukradeni `ivoti, igrana serija 17.00 Vijesti 17.15 Predaj se srce, turska serija (r) 18.15 Amor latino, igrana serija 19.00 Vijesti 19.10 TV Liberty- inf./pol. magazin 19.55 Vijesti 20.05 Predaj se srce, turska serija 21.10 CSI Las Vegas, krimi serija 22.10 Intervju/tema dana 22.35 Nepodno{ljiva lako}a postojanja, igrani film 00.30 Astrologija

PINK BH
07.30 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Naslije|e jedne dame, serija r. 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Zabranjena ljubav, telenovela 12.00 Info top,info.program 12.15 Biometerolo{ka prognoza 12.20 City, zabavni program 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info.program 14.20 Grand hitovi, muzi~ki program 15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba, emisija 15.50 Info top, inf.program 16.00 More ljubavi, telenovela 17.00 Trijumf ljubavi, serija ( 2 epizode) 18.50 Porodi~ni obra~un, kviz 19.20 Info top, centralne vijesti 19.35 Biometerolo{ka prognoza 19.36 Za zdrav i lijep osmijeh 19.40 Men in black, crtani film 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Grand show, muzicki program 22.30 Paparazzo lov na poznate, zabavna emisija 23.30 Kraljica juga, serija 00.30 Sumnjiv, dakle kriv, film 02.20 Zlo~in iz strasti, film

Izgubljena ~ast
Porodica Ja{aran `rtvuje Fatmagulinu budu}nost, da bi sa~uvali vlastitu. Mukades i Munir zapo~inju prljavu igru kojoj je cilj ubijediti Fatmagul da promijeni svoju odluku. Fatmagul odlu~uje na}i Mustafu i sve mu ispri~ati. Ali, njeni snovi se ru{e tamo gdje ih je tek trebala sanjati...

18.15
SERIJA, TV ALFA

Amor latino
Na}o i Fernando poku{avaju zadobiti povjerenje Rozite i Marine, dok Marinin otac priprema proslavu povodom njene vjeridbe s Leonelom, mada se ona tome uop}e ne raduje. Nikanor bi uskoro mogao biti bogato nagra|en jer je cijeli svoj `ivot bio odan porodici Domek.

20.00

21.00 22.00 23.00 23.05 00.45

22.30
DOKUMENTARAC, BHT1

SATELITSKI PROGRAM
RTS Eurosport
08.30 Biciklizam: Kopenhagen 09.30 Biciklizam: Kopenhagen 12.00 Biciklizam: Kopenhagen 13.00 Biciklizam : Kopenhagen 17.15 Spidvej 18.15 Spidvej 19.15 Svi sportovi 19.45 Najja~i ~ovjek 20.45 Boks 23.00 Reli 23.30 Golf

Eurosport 2
09.00 Fudbal: Bundesliga: Hannover 96 - Dortmund 10.00 Trajal: Svjetsko prvenstvo Italija 11.00 Svi sportovi 11.45 Ragbi 13.15 Fudbal: Bundesliga: Freiburg - Stuttgart 14.00 Kriket 15.30 Fudbal: Bundesliga: Schalke 04 Bajern Min~en 16.30 Kriket 19.30 Vijesti 20.00 Fudbal 20.30 Fudbal: Bundesliga: Stuttgart Hamburger SV 22.30 Mje{ovite borila~ke vje{tine

Sportklub
12.30 Mobil 1 The Grid 13.00 Swiss league: Sion Grasshoppers 15.00 Iside Grand Prix 15.30 Ajax TV 15.45 Fudbal mondijal magazin 16.15 Barca TV: Valencia Barcelona 18.15 Vijesti 18.45 Premier League News 19.00 Pregled {vajcarske lige 19.30 Pregled argentinske lige 20.40 Premier League Magazin 21.15 U@IVO: Portugalska liga: Porto - Benfica 23.15 Najava Premier League 23.45 Championship: Brighton Leeds 01.30 Vijesti

Sedam razdoblja rocka
Po~etkom {ezdesetih godina, grupa pobunjenih britanskih tinejd`era, koji su odrasli slu{aju}i sirovi ameri~ki bluz, po~inje osmi{ljavati vlastiti zvuk nabijen adrenalinom. Bendovi poput “Rolling Stonesa” i “Whoa” osigurali su zvu~nu pozadinu nestabilnim, prevrtljivim vremenima te unijeli stav, gibanje, seksualnu privla~nosti glasno}u koja }e pokrenuti nov uzbudljiv muzi~ki pokretrok. U epizodise pojavljuju: Bob Dilan, “The Kinks”, “Yardbirds”i“Cream”.

12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.30 Beograd u muzi~kim zbivanjima 20.vijeka 13.00 Trezor 14.00 Medijska mre`a srpske dijaspore 14.30 Mjesto za nas 15.05 Ovo je Srbija 15.55 Vru} vjetar 17.00 Dnevnik 17.20 [ta radite, bre 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Porodi~no blago 21.15 Trendsetter 22.30 Na skriveno te vodim mjesto 23.00 Legende, muzi~ki program 23.20 Muzi~ki program

20.00
SERIJA, NOVA TV

Ljubav i kazna
Nazanin i Borin ljubavni bijeg zavr{i fijaskom. Sevgi je izgubila svaku nadu vezanu uz Boru i ponovno `eli pokrenuti posao s Jasemin. Mehmet je dobio adut i ponovno dolazi k Jasemin. Biv{izaru~nik Mehmetka`e Jasemin da zna da ima dijete i time joj priu{ti veliku paniku. Sava{ ne mo`e izdr`ati razdvojenost od Jasemin pa je odlu~an slijediti svoju ljubavi.

23.32
FILM, HAYAT TV

U zmajevom gnijezdu
Brus Li glumi britanskog tajnog agenta poslanog na otok mafija{kog bosa Hana kako bi sakupio dokaze protiv njega. Hanovi prljavi poslovi usklju~uju prije svega trgovinu opijumom i ljudima. Li se prijavljuje na Hanov godi{nji turnir u borila~kim vje{tinama. Danju demonstrira svoju vje{tinu na borili{tu, dok no}u istra`uje tajne prostorije Hanove tvr|ave. Uloge: Brus Li, D`on Sakson, Kin [ih, D`im Keli, ^ak Noris Reditelj: Robert Klus

22.00
23.00 Legende 20.45 Boks 20.00 Fudbal 15.30 Ajax TV

SERIJA,HRT2

National G.
14.00 Ru{enje eksplozivom 15.00 Uhap{eni na djelu 16.00 Super ~opor 17.00 Zato~eni u inozemstvu 18.00 [apta~ psima 19.00 Rijeke i `ivot 20.00 [apta~ psima 21.00 [apta~ psima 23.00 [apta~ psima 00.00 [apta~ psima

MTV Adria
15.40 My Life As Liz 16.00 Paris Hilton British Best Friend 16.50 Awkward 17.10 Randay Jackson Abdc 6 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Videography: Today In Music 19.20 MTV Express 19.40 Storytellers: R.E.M 20.30 MTV Takeover 21.00 MTV World Stage 21.50 The Hard Times Of Rj Berger 2 22.20 Blue Mountain State 2 22.40 Jersey Shore 4 23.30 Skins

FOXlife
15.05 15.55 16.45 17.35 18.00 18.50 19.15 19.40 20.05 20.55 22.00 22.25 22.55 23.15 00.05 00.50 Da, Draga D`oi Sretni zavr{eci Kako sam upoznao va{u majku [apat duhova Vil i Grejs Da, Draga Da, Draga Ali Mekbil Seks i grad Melisa i D`oi Melisa i D`oi Kako sam upoznao va{u majku Svi vole Rejmonda [apat duhova Seks i grad

FOXCRIME
14.40 Nestali 15.30 Put osvete 16.14 Red i zakon 17.00 D`ordan 17.45 Ne~ujno 18.30 Bjekstvo iz zatvora 19.14 @enski klan 20.00 Put osvete 20.45 Red i zakon 21.30 Kesl 22.20 Dojlova republika 23.10 Kasl 23.55 Frikovi 00.40 @enski klan 01.26 Bjekstvo iz zatvora

Nijemi svjedok
Niki i Heri na}i }e se na suprotnim stranama u delikatnoj istrazi sumnjive smrti bogate bankarice u njezinu domu u Hampstedu. Njen suprug tvrdi da je pala niz stepenice, no policija smatra da ju je on pretukao na smrt. Iako su obe}ali da se to ne}e dogoditi, Niki i Heri zapo~inju natjecanje jer se svaki, pa i najmanji dokaz, mo`e dvosmisleno interpretirati.

PETAK 23. 9. 2011.

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ
Ljubav: @elite ugoditi voljenoj osobi. Ipak, lako mo`ete ispasti naivni u svojoj, vi{e nego ~istoj, namjeri. Posao: Treba vam vi{e vremena i energije nego {to mislite. Uporno{}u i sposobnostima dolazite do cilja. Zdravlje: Pripazite vi{e na sebe. Ljubav: U va{oj blizini pojavit }e se jedna nova, intrigantna i atraktivna osoba. Ne}ete joj mo}i odoljeti. Posao: Saznat }ete za dobre izglede za putovanje ili ozbiljne poslovne odnose s inostranstvom. Zdravlje: Bez promjene. Ljubav: Vrlo ste emotivni i osjetljivi. Te{ko podnosite partnerovo egocentri~no pona{anje ili nerazumijevanje. Posao: Iznenadit }e vas brojne ponude. Ako do sada niste zavr{ili preuzete obaveze, do}i }ete u dilemu. Zdravlje: Veoma ste osjetljivi. Ljubav: Nagla{eno je razumijevanje izme|u vas i osobe koju volite. Ipak, ne zapostavljajte intimu. Posao: Mnogo toga se mijenja. Shvatate u ~emu ste grije{ili. Morate napustiti stare navike i prilagoditi se. Zdravlje: Kontrolirajte zube. Ljubav: Partner se pla{i va{e snage i samopouzdanja. To vas navodi na razgovor koji dugo izbjegava. Posao: Nova poznanstva otvaraju nove mogu}nosti za uspjeh. Imate priliku za unosno putovanje ili unapre|enje. Zdravlje: Sve bolje. Ljubav: Zaljubljivi ste i potpuno spremni na nova osvajanja. Ta~nije, dozvolit }ete da budete osvojeni. Posao: Prihvatite izazov novog posla i iskoristite svoje potencijale i sposobnosti. Imate rijetko dobru priliku. Zdravlje: Pazite {ta jedete. Ljubav: Ne insistirajte na brzim rje{enjima, prilagodite se situaciji. I to je pokazatelj va{e emotivne zrelosti. Posao: I vi{e nego odli~na finansijska situacija, pokazuje da ste odabrali pravi put u svojoj karijeri. Zdravlje: Dobro se ispavajte! Ljubav: Partner se osje}a zapostavljeno. Pomalo vam prigovara, ali i prihvata va{u ljubavnu igru. Posao: Dan je izuzetno povoljan za sve poslove koji uklju~uju komunikaciju, putovanje, dobru organizaciju. Zdravlje: Samo prolazna glavobolja. Ljubav: Mogu}a je sva|a sa partnerom, a nakon toga strastveno pomirenje. Najbolje se osje}ate u svom domu. Posao: Naklonost autoriteta uveliko vam poma`e da ostanete neokrnjenog ugleda i boljeg raspolo`enja. Zdravlje: Slijedi niz ugodnosti. Ljubav: Posljedica nezadovoljstva, mo`e biti strastvena avantura s osobom koja }e vas sna`no privu}i. Posao: ^uvajte se lakomislenih i brzopletih odluka. Mogu prouzrokovati nepotrebne nesporazume. Zdravlje: Problemi zbog preoptere}enosti. Ljubav: Osje}ate neuobi~ajenu, veoma sna`nu `elju za flertom ili avanturom. Mogu}e je nesvakida{nje iskustvo. Posao: Ne mo`ete se osloniti na kolege ili poslovne partnere. Morate gotovo sve obaviti sami. Zdravlje: Sve je u najboljem redu. Ljubav: Svoj ljubavni `ivot posmatrate na sasvim nov na~in. Ne kritikujete partnera, gledate i sebe. Posao: Nadati se da }ete u poslovnoj sredini prona}i osobu sa kojom mo`ete normalno funkcionirati. Zdravlje: Niste u najboljoj formi.

21.00

ZVIJEZDA MOŽE[ BITI TI

13.21

SVE ]E BITI DOBRO

22.00

NIJEMI SVJEDOK

14.00

TERESA

HAYAT TV
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Fifi, crtani film, 28. epizoda 08.50 Beba Felix, crtani film, 10. epizoda 09.00 Bumba, crtani film, 83. i 84. epizoda 09.10 Garfield, crtani film, 36. 09.25 Lijeni grad, crtani film, 37. 09.50 Jagodica Bobica, Jagositne pustolovine, crtani film, 20. epizoda 10.15 Sirene, crtani film, 52. epizoda 10.45 Bakugan, crtani film, 62. 11.10 Winx, igrana serija, 33. epizoda 11.30 Bestseller 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, igrana serija, 162. epizoda 13.00 Miljenica, igrana serija, 69. epizoda 14.00 Ispuni mi `elju 14.48 Bestseller 14.50 Bioclinica 15.00 Top Shop 15.15 Vitafon 16.00 Kad li{}e pada, igrana serija, 95. epizoda 17.00 Ekspedicija Nova Gvineja, dokumentarni program, 4. epizoda 18.08 Biometeorolo{ka prognoza 18.10 Sport centar 18.15 Nepobjedive banzuke, zabavno-sportski TV show 18.45 HIPP - Govor, prve rije~i 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kolo sre}e 20.05 Kad li{}e pada, igrana serija, 96. epizoda 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, show u`ivo 23.30 Sport centar 23.32 U zmajevom gnijezdu, film

HRT1
12.16 TV kalendar (R) 12.32 Kad zavolim, vrijeme stane telenovela (2/182)* 13.21 Sve }e biti dobro, serija (68/180)* 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.15 Drugo mi{ljenje 14.45 Branitelji domovine, informativno-edukativni spot 14.50 Alisa, slu{aj svoje srce - telenovela (68/240)* 15.35 I to je to! Poljari, emisija pu~ke i predajne kulture 16.02 Skica za portret: Marijan Jev{ovar 16.17 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (R) 16.25 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.08 HAK - Promet info 17.09 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) 17.12 Globalno sijelo 17.37 Putem europskih fondova 17.55 Iza ekrana 18.30 Capri 3, telenovela (16/26)* 19.22 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.12 Otvorenje Vara`dinskih baroknih ve~eri, prijenos 21.45 Rujanski rat u [ibeniku, dokumentarni film 22.30 Predstavljamo vam..., emisija pod pokroviteljstvom (R) 22.40 Dnevnik 3 23.00 Sport 23.10 Vijesti iz kulture 23.20 Peti dan, talk show 00.20 Filmski maraton - ciklus Jima Jarmuscha: Neprekidni praznici, ameri~ki film (72')* 01.35 Filmski maraton: Rim, otvoreni grad - talijanski film (12) (R)*

HRT 2
09.35 Olujni svijet, serija za djecu (7/26)* 10.00 Alisa, slu{aj svoje srce - telenovela (67/240) (R)* 10.45 Kojak 3, serija (24/24)* 11.35 Emma i Daniel. Susret, {vedsko-finski film* 12.55 Jelena, dokumentarni film (R)* 13.25 Pola ure kulture* 13.50 Drugi format. Jan Fabre (R)* 14.25 Vijesti iz kulture (R)* 14.30 H2O Uz malo vode!, serija za mlade (5/98)* 14.55 Edgemont 1, serija za mlade (5/13)* 15.20 [kolski sat. Kako snimiti film? (R)* 15.50 Puni krug (R)* 16.05 Meteor i veliki kota~i, crtani film* 16.20 Mala TV (R)* --.-- TV vrti}. Karate (R)* --.-- Patuljkove pri~e: Cvijeta - operna pjeva~ica, crtani film (R)* --.-- Tajni dnevnik patke Matilde: Sami kod ku}e (R)* 16.50 Aladinove pustolovine, crtana serija (23/26)* 17.10 [apta~ psima 4 (35/36) (R)* 18.00 Regionalni dnevnik* 18.20 @upanijska panorama* 18.31 Briljanteen* 19.13 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija (25/47)* 19.32 Glazba, glazba... pop* 19.54 Ve~eras* 19.56 Putujmo povoljno: Rim, dokumentarna serija (9/13)* 20.25 Monza: Odbojka(@), EP: Italija - Hrvatska, prijenos* 22.00 Nijemi svjedok 13, serija (12) (1/5)* 23.35 Na rubu znanosti: James Demeo - orgonska energija* 00.15 Vrijeme je za jazz: Jan Anderson Pocket Brass Band, 1. dio* 01.17 Retrovizor: Moja obitelj 7B, humoristi~na serija (1/9)* 01.47 Retrovizor: 24(7a), serija (12) (1/2) (R)*

Nova TV
07.25 Bumba, crtana serija19-20/150 07.40 Tomica i prijatelji, crtana serija15/46 07.55 TV izlog 08.10 Nate Berkus Show36/173 09.05 Teresa, serija R 11.05 TV izlog 11.20 Kad li{}e pada, serija R 12.20 Ljubav i kazna, serija R 13.20 IN magazin R 14.00 Teresa, serija 24-25/152 16.00 Larin izbor, serija R 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija74/174 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Ljubav i kazna, serija 26/62 22.00 Policijska akademija 5, igrani film 23.40 Besmrtno oru`je, igrani film 01.20 Ezo TV, tarot show (18)* 02.50 Vuk, igrani film, 01.55 (15) R

MRE@A
07.05 07.35 08.05 09.05 10.05 14.05 14.30 15.05 16.00 17.15 20.05 21.10 22.35 Ostrvo kornja~a Ma~ak Mika, crtani film, Eliza, serija, ep. 63/68 Zakon ljubavi, serija Ukradeni `ivoti, serija Igra, serija, 41. ep. (r.) Igra, serija, 42. ep. (r.) Zakon ljubavi, serija Ukradeni `ivoti, serija Predaj se srce, serija Predaj se srce, serija CSI. Las Vegas, serija Nepodno{ljiva lako}a postojanja, film 01.15 Najbolje od Svjetskih muzi~kih nagrada

HTV OSKAR C
11.00 Film 13.00 Ja sam tvoja sudbina, igrana serija 14.05 CSI. New York, serija 15.05 Zakon ljubavi, serija 16.00 Ukradeni `ivot, igrana serija 17.15 Predaj se srce, igrana serija 18.15 Kviz 19.00 Dnevnik HTV Oscar-C 19.30 Reemitiranje Dnevnika HRT-a 20.05 Predaj se srce, igrana serija 21.00 CSI. Las Vegas, serija 22.35 Nepodno{ljiva lako}a postojanja, film

sje}anja 23.00 Zenica danas, repriza 23.30 VOA Glas Amerike

KISS
14.30 15.00 16.00 16.30 17.50 18.50 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.25 Criss Angel Mindfreak Biografije, serija @ivot pi{e pri~e Reporta`a Hrana i vino, emisija Marketing Dnevnik KISS Dnevnik HRT 1 Reporta`a Dobar, lo{ Dnevnik KISS Vesna Kljaji} u`ivo, talk show

20.00 Bosanska dolina piramida, dok. program 21.00 Religija u slu`bi `ivota, religijski program 22.00 Hema magazin, centralna inf. emisija

BN
14.00 14.05 16.00 16.25 18.00 18.30 19.00 19.30 20.10 21.00 22.30 Novosti Znas-imas, kviz Dnevnik 1 Greh njene majke, serija Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Dnevnik 2 Kasandra, serija Bela la|a, serija Dnevnik 3

16.30 17.05 17.15 18.15 18.45 19.00 19.30 20.05 20.40 21.30 22.00 22.50

Istina. Inf.dok. program Preporu~ujemo... Predaj se srce, serija Alternativnma medicina Crtani film Dnevnik 1 Muzi~ki program Najvoljenije `ene svijeta: Loren Bekol Najbolje godine, serija Dnevnik 2 Predaj se srce, igrana serija Skrivena palma

VISOKO
17.30 19.25 19.30 20.10 20.30 20.45 21.15 22.00 22.05 22.45 23.00 Razgovor s povodom, r. Marketing blok Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti, inf.program U dru{tvu sa... Svijet tajni Marketing blok Sevdah u srcu Aktuelnosti, r. TV strane

RTRS
14.00 Vijesti sa tuma~em gestovnog jezika 14.10 Prislu{kivanje, serija 15.10 To toplo ljeto, serija 16.00 Reporta`a 16.30 Srpska danas 17.05 Patrijarh u obezbo`enom vremenu - dok. film, 2. dio 17.50 ^uvari blaga, reporta`a 18.00 Dragulj u carskoj palati, serija 19.05 Pingu, crtana serija 19.30 Dnevnik 2 20.02 Sport 20.10 To toplo ljeto, serija 21.00 TV Bingo 21.45 Ratnici - {ogun, dokumentarni program 22.40 Dnevnik 3

KAKANJ
18.30 19.00 19.15 19.30 20.00 20.20 20.45 21.00 22.00 22.45 23.00 23.30 Svijet tajni, turska serija Bra}a Koale Marketing Dnevnik FTV Vijesti IC Hutba Marketing Put istine Svjetska ~uda Marketing Vijesti TV Sahar Glas Amerike

ZENICA
16.00 Iz dana u dan 16.05 Me|u nama, repriza 16.35 Putopis. Paso{ za Ju`nu Ameriku,repriza 17.00 Discovery dokumentarni program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 17.55 TV izlog 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Frejzer 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Zenica danas 20.00 Ja sam tvoja sudbina 20.30 TV izlog 20.35 Zakupljen termin: Skra}eni snimak sjednice 22.30 Obavje{tenja i tu`na

GORA@DE
17.00 19.00 21.00 22.00 22.30 Najava programa Dnevnik Biografije poznatih Sestrice, igrana serija Muzi~ki program

TV OSM
15.35 16.00 17.15 18.30 19.30 20.05 21.10 22.35 00.30 Teleshop Ukradeni `ivoti, serija Predaj se srce, serija Dan, inf. emisija Portal Predaj se srce, igrana serija CSI. Las Vegas, serija Uski prolaz, film Astro show

HIT TV
18.30 19.00 19.25 19.30 20.00 21.00 22.00 22.35 Vremeplov Objektiv I Triumph Frame Tajna Scena Objektiv II Ja sam tvoja sudbina, serija 23.00 Glas Amerike

HEMA
14.00 Muzi~ki program + Promocija programa 15.00 Vijesti, inf. program 16.00 Na{i razgovori, intervju 17.00 City lights 18.00 Vijesti, inf. program 19.00 Serijski program

TV USK
16.30 Preporu~ujemo...

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

LJUDI I DOGA\AJI DOGAĐAJI
LJUDI I DOGA\AJI

Predsjednik završava liječenje 

=DL=EČ=LA

KARAKAS - Predsjednik Venecuele Hugo Čavez (Chavez) saopćio je da je na Kubi završio četvrti ciklus hemoterapije i zahvalio svima koji su ga podržali u liječenju. On privodi kraju liječenje nakon operacije 20. juna, kada mu je izvađen tumor.

Brazilija: Pjevačica priredila iznenađujući trenutak za publiku

Bivši političar opet glumi

41)) 7 *4)17
Nastupala u topu i dubokom šorcu, s mrežastim čarapama u boji kože
BRAZILIJA - Svojim žestokim i, kao i uvijek, zanimljivim koncertom Rijana (Rihana) je preksinoć oduševilaBrazilce, alije publicinajinteresantniji dio bio kada se ljepotica s Barbadosa uhvatila za stražnjicu. S obzirom na to da voli nastupati u seksi kostimima, publika je bila iznenađena kada je Rijana izašla prilično smjerno, u topu i dubokom šorcu, s mrežastim čarapama u boji kože, ali je ona,svakako, pripremila iznenađujući moment. Rijana je pjevala skoro sve hitove. Pjevačica je imala i zanimljiv susret s fanovima u hotelu u kojem je odsjela. Oni su je, naime, ujutro zvali ispod balkonadok jenisu probudili.Rijana im nije ostala dužna, već je izašla na balkon upidžami i pozdravila ih.

Ljepotica s Barbadosa na koncertu se uhvatila za stražnjicu

ŠL=H?AACAH FEšA ECK
LOS ANĐELES - Bivši guverner Kalifornije i glumac Arnold Švarceneger (Schwarzeneger) piše autobiografiju u kojoj će govoriti o raskidu sa suprugom Marijom, ali i djetinjstvu u Austriji i karijeri bodibildera, akcione zvijezde i političara. Švarceneger će na knjizi raditi tokom snimanja filma “Plaćenici 2”.

,Ač= ?HJ= C==
LIBERTAD IN KOMAS - Trogodišnji dječak iz Perua Fernando Kruz Vega (Cruz) rođen je bez ruku. Ipak, on se trudi zabaviti crtanjem, pa se naučio vješto ko-

ristiti svoje noge. Mali Fernando nije zdravo dijete, ali, srećom, ima požrtvovanu majku koja ga vodi na terapije i po džunglama traži lijek za svoga sina.

OREBRO - Šveđanka Sofie Isakson u listovima salate koju je kupila u trgovini pronašla je živu žabu. Salatu je u frižideru čuvala skoro sedmicu prije nego što je našla životinju. Iako je bila šokirana i mislila da je žaba mrtva, mala životinja je preživjela i u porodici ostala kao kućni ljubimac.

Ž=>= K BHEžE@AHK

Iskosa 

=AFšA =DJA K =K
Mali Fernando rođen je bez ruku

Fascinantna “Mangusta 130#19”

MONAKO - Najprestižniji sajam nasvijetu nakojemse moguvidjeti luksuzne jahte je onaj u Monaku, otvoren prije dva dana. Najljepši i

najskuplji brodovi svih veličina izloženi su na jednoj od najatraktivnijih obala svijeta. Tamo je usidrena i “Mangusta 130#19”.