P. 1
1.7. Kondicioniranje vode

1.7. Kondicioniranje vode

|Views: 120|Likes:
Published by trobojka

More info:

Published by: trobojka on Sep 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2011

pdf

text

original

1.7.

KONDICIONIRANJE VODE
Kondicioniranje vode je proces za postizanje svojstava pitke vode i koncentracije tvari ispod maksimalno dopuštenih vrijednosti.

Dakle, kondicioniranje vode je uvijek neophodno ako se utvrdi da izvorišna voda ne odgovara propisanim standardima kvalitete. Stoga je uvijek najprije potrebno odrediti zahtijevane parametre kvalitete vode prirodnog izvorišta izvorišta, kako bi se mogla ustanoviti neophodnost i karakter njenog kondicioniranja.

1.7.1. 1 7 1 ZAHTJEVI KVALITETE VODE Zbog izuzetnog značaja zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za opskrbu stanovništva, svaka zemlja zakonski propisuje zahtjeve u pogledu njene kvalitete. U našoj zemlji je ovo regulirano Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/08), koji je u suglasju s istovrsnim pravilnicima zemalja Europske unije.

1

Ovime se Pravilnikom propisuje: zdravstvena ispravnost vode koja služi za ljudsku upotrebu, tj. vode koja se koristi kao voda za piće te za pripremanje, proizvodnju i promet hrane, (II) granične vrijednosti pokazatelja zdravstvene ispravnosti vode, (III) vrste i obim analiza uzoraka vode za piće te analitičke metode metode, (IV) učestalost uzimanja uzoraka (uzorkovanje) vode za piće. Sva izvorišta vode namijenjene ljudskoj uporabi i vodoopskrbni objekti moraju biti zaštićeni od slučajnog ili namjernog onečišćenja i drugih utjecaja koji mogu ugroziti zdravstvenu ispravnost vode za piće. Sve pravne osobe koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe, moraju isporučiti zdravstveno ispravnu vodu za piće sukladno odredbama ovoga Pravilnika Pravilnika. (I) Zdravstveno ispravnom vodom za piće smatra se voda koja: (1) ne sadrži mikroorganizme parazite i njihove razvojne oblike u broju koji predstavlja opasnost mikroorganizme, po zdravlje ljudi, (2) ne sadrži tvari u koncentracijama koje same ili zajedno s drugim tvarima predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi, (3) ne prelazi maksimalne vrijednosti pojedinih pokazatelja odnosno njihove maksimalno pokazatelja, dopuštene koncentracije (MDK), svrstane u četiri osnovne skupine: (3.1) mikrobiološki pokazatelji: escherichia coli, enterokoki, ukupni koliformi, clostridium perfringens, salmonella spp., vibrio cholerae, paraziti, enterovirusi, pseudomonas aeruginosa te broj kolonija na 22 [°C] i na 27 [°C]; [ C] [ C]; 2 (I)

(3.2) kemijski pokazatelji: akrilamid, aluminij, amonijak, antimon, arsen, bakar, barij, benzen, benzo(a)pyrene, berilij, boja, bor, bromat, cijanidi, cink, detergenti (anionski i neionski), epiklorhidrin, fenoli, fluoridi, fosfati, isparni ostatak, kadmij, kalcij, kalij, kloridi, klorit, kobalt, koncentracija vodikovih iona (pH), krom, magnezij, mangan, mineralna ulja, miris, mutnoća, natrij, nikal, nitrati, nitriti, okus, olovo, policiklički aromatski ugljikovodici (PAH), pesticidi, selen, silikati, slobodni klor, srebro, sulfati, temperatura, trihalometan - ukupni (THM), 1.2-dikloretan, 1.2 dikloretan, suma tetrakloretan i trikloretan, ukupni organski ugljik (TOC), ukupna tvrdoća, ukupne suspenzije, utrošak kalijevog permanganata, KMnO4, vanadij, vinil klorid, vodikov sulfid, vodljivost, željezo i i živa; (3.3) (3 3) radioaktivnost: tricij i ukupna primljena doza; (3.4) najveća dopuštena količina ostatka nakon obrade zrakom obogaćenim ozonom: otopljeni ozon, bromat i bromoform. (II) Granične vrijednosti pokazatelja zdravstvene ispravnosti vode propisane su za sve prethodno navedene parametre, svrstane u četiri skupine: (1) mikrobiološki pokazatelji: voda za piće ne smije sadržavati ni jednu od prethodno navedenih bakterija, pa a ta parazita i virusa, dok broj kolonija na 22 [°C] može iznositi 100/1 [ml] te na 37 [°C] do 20/1 [ml]; usa, do b oj o o ja a [ C] o e os t 00/ [ ] a 3 [ C] 0/ [ ]; (2) kemijski pokazatelji: pitka voda može npr. sadržavati najviše 3 000 [μg l-1] cinka, 2 000 [μg l-1] bakra, do 1 500 [μg l-1] fluorida, dok cijanida, kroma i mangana može biti najviše 50 [μg l-1]. MDK mineralnih ulja je 20 [μg l-1]. Arsena, bromata, olova, selena, srebra te suma tetrakloretana i trikloretana smije biti 1], 1], do 10 [μg l-1] benzena i žive do 1 0 [μg l-1] a akrilamida epiklorhidrina policikličkih aromatskih 1.0 akrilamida, epiklorhidrina, ugljikovodika i (pojedinačnih) pesticida najviše 0.10 [μg l-1]. Dodatno, voda za piće mora biti bez mirisa (zbog prisustva otopljenih plinova, mineralnih ulja, organskih tvari i mikroorganizama), bez okusa (zbog prisustva u vodi tvari koje uzrokuju i miris vode) i bez vodikovog sulfita. Boja vode (zbog prisustva u vodi pretežno humusnih tvari) može iznositi najviše 20 [mg l-1] mjerena ], platinskokobaltnom skalom (PtCo), mutnoća (zbog prisustva u vodi lebdećih tvari – čestica pijeska, 3 gline, muljevitih čestica organskog porijekla i sl.) do 4 [°NTU] (stupnja nefelometrijske turbidimetrijske jedinice), a koncentracija vodikovih iona, izražena u pH jedinici, 6.5 < pH < 9.5.

Klorida i sulfata smije biti do 250 [mg l-1], detergenata, natrija i željeza do 200 [mg l-1] te amonijaka i 1]. Ukupne suspenzije mogu i 1]. slobodnog ( id l l b d (rezidualnog) kl ) klora d 0 5 [ do 0.5 [mg l-1] Uk ij iznositi najviše 10 [ iti j iš [mg l-1] Temperatura vode treba biti do 25 [°C]; (3) radioaktivost: u pitkoj vodi smije npr. biti tricija najviše 100 [Bq l-1]; ( ) j (4) najveća dopuštena količina ostatka nakon obrade zrakom obogaćenim ozonom: otopljenog ozona p g pj g u pitkoj vodi može biti do 50 [μg l-1], bromata najviše 3 [μg l-1], a bromata samo 1 [μg l-1]. U slučaju elementarne nepogode, iznenadnog onečišćenja vodoopskrbnog sustava ili bilo kojeg drugog uzroka odstupanja od sukladnosti prema Pravilniku, koji se postojećim postupcima g g p j p , j p j p p kondicioniranja vode ne može ukloniti, a ne postoji rezervno izvorište, niti mogućnost opskrbe vodom za piće na drugi način, za daljnji rad, pravna osoba koja obavlja djelatnost javne vodoopskrbe mora zatražiti dozvolu za odstupanje od MDK vrijednosti, ako povećane vrijednosti ne predstavljaju moguću opasnost za zdravlje ljudi, a za razdoblje od najdulje tri godine, te iznimno na još tri godine. g p j j , j j j g , j g Provjeru sukladnosti vode namijenjene javnoj vodoopskrbi, odnosno poštivanje MDK vrijednosti iz Pravilnika, nadzire Hrvatski zavod za javno zdravstvo stalnim praćenjem (monitoringom). Izvršitelji monitoringa su zavodi za javno zdravstvo u županijama, odnosno Gradu Zagrebu, čiji laboratoriji obavljaju ispitivanja sukladno odredbama norme HRN EN ISO/IEC 17025. (III) Vrste i obim analiza uzoraka vode za piće te analitičke metode propisani su za sve četiri prethodno navedene skupine pokazatelja zdravstvene ispravnosti vode za piće. (IV) Učestalost uzimanja uzoraka (uzorkovanje) vode za piće propisana je s obzirom na količinu isporučene vode za piće u [m3 d-1] ili broja potrošača, uz pretpostavku da potrošnja vode iznosi 200 [l stanovnik-1 d-1]. [ ] 4

(ii) uklanjanje iz vode tvari koje uzrokuju njenu obojenost obojenost.7::01 prikazana je načelna shema međusobnog rasporeda pojedinih objekata uređaja za kondicioniranje vode vode. odnosno distribucije potrošačima. uklanjanjem soli željeza (deferizacija) ili uklanjanjem masti i ulja (isplivavanje (flotacija)).dezinfekcija U ovome slučaju postupak kondicioniranja vode predviđa slijedeće faze temeljene na (i) fizikalnim. (3) pahuljičenje (flokulaciju). (6) dezinfekciju. k j posjeduje svojstva i d k b koja j d j j sadrži tvari škodljive po zdravlje ljudi iznad dopuštenih vrijednosti. 1. (iv) uništavane u vodi patogenih mikroorganizama (dezinfekcija). 2 – miješanje. koje zajednički nazivamo uređaji za kondiconiranje vode. zgrušavanje (koagulaciju). FAZE KONDICIONIRANJA VODE Raznovrsni zadaci koji se u praksi najčešće rješavaju postupkom kondicioniranja vode uglavnom se svode na: (i) uklanjanje iz vode lebdećih tvari (smanjenje mutnoće). 3 – pahuljičenje. podvrći odgovarajućem procesu kondicioniranja. npr. zgrušavanje. svaka i P k izvorišna voda namijenjena za j iš d ij j javnu vodoopskrbu. 6 . (4) taloženje (sedimentaciju). (ii) kemijskim i (iii) biološkim djelovanjima: (1) otapanje i doziranje koagulanta u sirovu vodu. mora se prije upotrebe.7::01 Shema uređaja za kondicioniranje vode 1 – otapanje i doziranje koagulanta. 4 – taloženje. (iii) uklanjanje iz vode otopljenih plinova (degazacija) i ukupnih soli (desalinizacija). Na slici 1. 5 – procjeđivanje. 5 Slika 1. 6 .2. U određenim slučajevima proces kondicioniranja vode može biti dopunjen i usložnjen specijalnim fazama. Poboljšanje kvalitete vode provodi se na objektima s pripadajućom elektrostrojarskom opremom.7. (5) procjeđivanje (filtraciju).Prema tome. (2) miješanje (koagulanata i sirove vode) vode).

g j p p j p j p p p Koagulant se u vodu dodaje u obliku otopine. količina i karakter suspendiranih koloida. Al2(SO4)3·18 H2O. – 1. tako da se vodi automatski. j p j j g g Destabilizacija koloida se postiže dodavanjem vodi određenih kemijskih reagensa – koagulanata. dimenzija od 1 [nm] do 1 [μm]. potrošnja kisika.7. Takav proces remećenja stabilnosti (destabilizacija) koloida u sirovoj vodi naziva se zgrušavanje. 7 U praktične svrhe. Otapanje i doziranje koagulanta. polielektroliti. kao neorganski koagulanti najčešće se koriste soli aluminija i željeza. tzv. j . orijentacije. koji otopinu koagulanta doziraju u funkciji mutnoće vode (čije vrijednosti mogu u relativno kratkom vremenu znatno oscilirati). j j j p j To je u tehnici kondicioniranja vode rezultiralo traženjem procesa remećenja stabilnosti koloida i mogućnosti njihovog kasnijeg međusobnog spajanja u veće čestice koje će se u vodi lakše taložiti. ovisno o mutnoći i protoku dodaje prethodno definirana optimalna doza koagulanta protoku. prosječna doza alauna za vodu mutnoće 40 [°NTU] iznosi 25 do 35 [mg l-1]. prvenstveno procesom taloženja. Zgrušavanje Glavnina problema kod smanjenja mutnoće. Danas je postupak doziranja potpuno automatiziran. p j p j . uslijed njihove tzv.Gornja shema pretpostavlja gravitacijsko kretanje vode prilikom njenog uzastopnog prolaženja kroz pojedine objekte uređaja za kondicioniranje vode. p j j j j 1. Stoga se vrsta i optimalna doza koagulanta određuje ispitivanjem izvorišne vode Radi orijentacije vode. koagulanta. vezana je uz prisustvo vrlo sitnih raspršenih čestica – koloida. modra galica. Na proces koagulacije u znatnoj mjeri utječu kvaliteta sirove (prirodne) vode. Zato je vrijeme potrebno za izdvajanje koloida iz vode. Još se relativno često koriste i kalcijev oksid. poznatiji pod komercijalnim nazivom alaun. praktički beskonačno. FeSO4·7H2O. Na2CO3 (soda). CaO (živo vapno). polielektroliti kao makromolekule dugačkog niza dobivene spajanjem prostih monomera monomera. 8 . kalcijev hidroksid. agregatne stabilnosti. Zbog istoimenih (negativnih) elektrostatičkih naboja koloidi se međusobno odbijaju i ostaju raspršeni u vodi.2. j . i željezni sulfat. pH vrijednost i temperatura vode. količina soli. kao čestog nedostatka vode. dok za mutnoću od 400 [°NTU] prosječna doza alauna iznosi 60 do 90 [mg l-1]. ( . tj. Zato postoje posebni uređaji za pripremu otopine i njeno doziranje – dozatori. U suvremenoj tehnici kondicionirana vode sve se više koriste organski koagulanti. tj aluminijev sulfat. Ca(OH)2 (gašeno vapno) i natrijev karbonat.

7::02. 4 – vertikalne pregrade. – 2. (2) mehanički mješači (mješači s mehaničkim miješanjem). Obično se primjenjuju sljedeće dvije vrste mješača: (1) gravitacijski mješači (mješači s gravitacijskim miješanjem). 2 – doziranje koagulanta. (b) vertikalni mješači (mješači s vertikalnim tokom). 3 – pravokutni preljev. 9 Slika 1. ( ) (1) Gravitacijski mješači. To se postiže u posebnim objektima (bazenima) – mješačima. Izveden je kao pravokutni bazen u kojemu je ugrađeno više uzastopnih vertikalnih pregrada s otvorima postavljenim tako da stvaraju neprestanu promjenu brzine i smjera tečenja vode.7::02 Gravitacijski mješači (a) horizontalni mješač.7. 5 – ispust. 10 . u kojima se voda zadržava do 5 [min]. Miješanje Da bi zgrušavanje bilo što efikasnije. potrebno je odmah nakon dodavanja koagulanta osigurati g j j .7::02(a) prikazan je horizontalni mješač. (b) vertikalni mješač 1 – dovod sirove vode. mogu biti izvedeni kao: j j g (a) horizontalni mješači (mješači s horizontalnim tokom).2. p j j g g njegovo intenzivno (turbulentno) miješanje sa sirovom vodom. 6 – kružni preljev Na slici 1.1. slika 1.

s obzirom na brzinu vode.5 do 0.3 [m s-1]. [m].6 [m s-1].2.2 do 0.7::02(b). – 3. 0. Procesu stvaranja pahuljica potpomaže lagano i ravnomjerno miješanje vode. (2) Mehanički mješači se zasnivaju na mehaničkom miješanju vode i koagulanta pomoću propelerne miješalice. 6 . slika 1. 3 – doziranje koagulanta. 2 – odvod koagulirane vode.5 [m].6 [mm]) potrebno je 10 do 30 [min]. Brzina u uskom dijelu konusa je oko 1 [m s-1].7::03 Mehanički mješač 1 – dovod sirove vode.15 [m]. Pahuljičenje Pahuljičenje je proces stvaranja pahuljica (flokula) spajanjem koloida.7. što ujedno pj j j j j sprječava i njihovo taloženje u flokulatoru.Brzina vode u mješaču obično se uzima 0. 5 – vertikalna pregrada. Granična vrijednost brzine vode determinirana je s mogućnošću razbijanja već slijepljenih pahuljica i iznosi 0. 7 – propelerna miješalica 11 Ponekad se miješanje postiže i izravnim doziranjem koagulanta u usisnu cijev crpke ili u cjevovod kojime se voda transportira do uređaja za kondicioniranje vode. Stvaranje pahuljica se odvija u posebnim objektima (bazenima) – flokulatorima. 4 – ispust. a u cilindričnom oko 25 [mm s-1].pogonski motor. Rad vertikalnog mješača. a u otvorima oko 1 [m s-1]. Kod toga treba voditi računa da duljina cjevovoda. Ovaj proces se odvija relativno sporo i da bi se dobile dovoljno krupne flokule (veličine 0. prethodno destabiliziranih procesom zgrušavanja. l ij š li Slika 1. Razmak pregrada je najčešće dvije širine bazena Bb [m] a dubina vode iza posljednje pregrade je do 0 5 [m] Pri tim bazena. 12 . koje počinje odmah nakon miješanja vode i koagulanta. 1. Količina i vrsta flokulanta utvrđuje se ispitivanjem vode. temeljen je na načelu turbulentnog tečenja prouzrokovanog znatnom promjenom protjecajnog presjeka. Dodatno povećanje pahuljica može se postići dodavanjem sredstava za pahuljičenje – flokulanata flokulanata. Njihova je zadaća da osiguraju stvaranje pahuljica. je uvjetima sniženje razine vode između susjednih pregrada oko 0. osigura potrebno vrijeme miješanja.

da bi po dolasku u gornji dio opala na svega 4 do 5 [mm s-1]. Slika 1. Voda se dovodi u donji dio konusa s uzlaznom brzinom oko 0. 2 – odvod vode nakon pahuljičenja 13 Na slici 1. slika 1.7::04(b) temeljen je na istom principu kao i rad vertikalnog mješača. od odi pror pčanim cije ima (2) Mehanički flokulatori se zasnivaju na mehaničkom miješanju koagulirane vode pomoću miješalica. Iz gornjeg cilindričnog dijela flokulatora voda se obično odvodi prorupčanim cijevima.U praksi se najčešće koriste. slika 1.7::05. mogu biti izvedeni kao: (a) horizontalni flokulatori. Izveden je kao bazen pregrađen nizom koridora kojima teče voda.7::05(b) s horizontalnom osi. j j Rad vertikalnog flokulatora. analogno kao i mješači: (1) gravitacijski flokulatori.7 [m s-1].7::05(a) prikazan je flokulator s vertikalnom osi okretanja lopatica. a na slici 1. (1) Gravitacijski flokulatori. Na slici 1. Broj zaokreta toka obično se uzima 8 do 10. (b) vertikalni flokulator 1 – dovod koagulirane vode. 14 .7::04. slika 1. (b) vertikalni flokulatori.7::04 Gravitacijski flokulatori (a) horizontalni flokulator. (2) mehanički flokulatori. Duljina koridora je u funkciji brzine vode i vremena zadržavanja vode u flokulatoru.7::04(a) prikazan je horizontalni flokulator.

2 – pogonski motor. j j p ( )p j ( ). Međutim. [m2 s-1].ubrzanje polja sile teže. ne postane konstantna. ubrzava kretanje dok joj brzina. – 4.gustoća mase čestice.7::05 Mehanički flokulatori (a) s vertikalnom osi okretanja lopatica. [m s-2]. [kg m-3]. vt [m s-1]. Taloženje Taloženje je proces gravitacijskog uklanjanja zrnatih i pahuljičastih čestica iz vode kojima je gustoća veća od gustoće vode. brzine taloženja takove suspenzije najbolje je odrediti ispitivanjima.gustoća mase vode.Slika 1. ρp = 1 180 [kg m-3]. vertikalna brzina taloženja čestice. (b) okrugle čestice.promjer čestice [m] čestice. d . pošto se kod taloženja. ( ) g . ρ . v . kako prirodne tako i koagulirane suspenzije. 16 . a za mulj koaguliran alaunom. S obzirom na karakter i kvalitetu vode u procesu kondicioniranja.kinematički koeficijent viskoznosti vode. [kg m-3].2. nakon određenog vremena (koje je gotovo uvijek beznačajno u odnosu na trajanje procesa taloženja). [m]. 3 – miješalica. obično susrećemo s polidisperznom suspenzijom. (b) s horizontalnom osi okretanja lopatica 1 – dovod koagulirane vode. za pijesak. koji glasi: vt = g d2 ⎡ρp ⎤ ⎢ − 1⎥ 18 v ⎣ ρ ⎦ (1. nalazi se u području važenja Stokesovog zakona (1851). pretpostavljajući (c) mirnu vodu i (d) zanemarujući sve utjecaje koji ometaju ovaj proces. Npr. 4 – odvod vode nakon pahuljičenja 1. ρp .7-01) gdje su: g . ρp = 2 650 [kg m-3]. te na veličinu i masu čestica.p p j j U teoriji taloženja se polazi od (a) pojedinačne (diskretne). 15 Kada se diskretna okrugla čestica pusti padati u mirnoj vodi nultom početnom brzinom ona brzinom.7.

Proces taloženja odvija se u posebnim objektima (bazenima) – taložnicima.Isto tako. (a) Shema taloženja čestica u (savršenom) pravokutnom taložniku prikazana je na slici 1. 18 .7::06 Taloženje čestica u horizontalnom pravokutnom taložniku Voda u taložnik dotječe ulaznom zonom kroz jedan od vertikalnih zidova taložnika prolazi taložnika. konvektivnim strujanjem zbog temperaturnih promjena. Slika 1. (2) vertikalni taložnici. konvencionalni taložnici. smjera toka u njima: (1) horizontalni taložnici. njegovom duljinom zonom taloženja do suprotnog vertikalnog zida i izlaznom zonom otječe iz taložnika. (b) okruglim taložnicima. Danas se u praksi kondicioniranja vode primjenjuju dvije osnovne vrste taložnika ovisno od taložnika. mora se . računati na umanjenje efekta taloženja. Ovo su tzv. p p j j g( g) j . promjena strujanje zbog razlike u gustoći) i (ii) međudjelovanje čestica čestica.7::06. Ispod zone taloženja je zona mulja. Radi intenzifikacije procesa taloženja grade se i specijalni taložnici koji će t l ž i i k ji ć se analizirati naknadno. Ovome doprinose dva odlučujuća činioca: (i) strujanje u zoni taloženja izazvano raznim utjecajima (puhanjem vjetra po nepokrivenim taložnicima. li i ti k d 17 (1) Taloženje u horizontalnim taložnicima se može odvijati u: (a) pravokutnim taložnicima. budući da u praksi nikada nisu ispunjeni uvjeti savršenog (idealnog) taloženja.

jer će se kretati putanjama j [ ] j . određena je odnosom: vtcr : v0 = H s : Ls (1. imat će putanje paralele s “p‘ ” i bit će također uklonjene.protok zonom taloženja.dubina zone taloženja (dubina taložnika).7-05) gdje je As [m2] površina zone taloženja (površina taložnika) taložnika). 20 . [m].Na gornjoj slici. vtcr [m s-1]. Isto tako.7-02 u izraz 1. biti iznijete iz zone taloženja. Ts [s]. [m]. dobije se izraz za površinsko (hidrauličko) opterećenje.7-04.7-04) gdje je Ls [m] duljina zone taloženja (duljina taložnika) taložnika). Hs . v0 [m s-1].širina zone taloženja (širina taložnika). označava horizontalnu brzinu vode u zoni taloženja. Kritična brzina taloženja. 19 Sve čestice s brzinom taloženja vt ≥ vtcr bit će 100 [%] uklonjene. j p j paralelnim s “p” ili strmijim. dok će sve čestice s brzinom taloženja vt < vtcr koje u zonu taloženja uđu iznad visine h.7-03) odnosno: vtcr = vo H s Ls (1. koja mora postojati da bi se čestice istaložile bar u krajnjoj donjoj točki zone taloženja prema zoni izlaza. definirano je izrazom: Ts = H s As Q (1. sve čestice s brzinom taloženja vt < vtcr koje u zonu taloženja uđu unutar visine h [m]. PO [m s-1]. Vrijednost horizontalne brzine trebala bi se nalaziti u granicama 2.7-02) (1 02) gdje su: Q . taložnika: Q Q = Bs Ls As PO = vtcr = (1. Bs . Vrijeme zadržavanja vode u taložniku. j Uvrštavajući izraz 1. definiranu izrazom: vo = Q Bs H s (1.7-06) i kreće se od 2 do 6 (7) [h]. [m3 s-1].5 < vo < 35 (50) [mm s-1].

dakako. spremnika. 21 Stoga su konstrukcijska rješenja konvencionalnih pravokutnih taložnika s horizontalnim tokom vode rezultat kompromisa između međusobno suprotnih hidrauličkih zahtjeva (niske vrijednosti Reynoldsovog broja i visoke vrijednosti Froudeovog broja) i ekonomskih kriterija koji zahtijevaju ograničen odnos dubine širine i duljine spremnika dubine.7-09) Dubina taložnika odabire se 2 do 3 [m]. o vrijednosti Reynoldsovog broja. Isto tako. Re [1]. potrebni su relativno široki i duboki taložnici. Naravno. Dakle. Vrijednost Reynoldsonog broja postaje relativno niska. Zadovoljenje gornjeg kriterija zahtijeva duge. S druge strane. U ovome izrazu R [m] označava hidraulički radijus. kada se dotok jednoliko ne distribuira preko čitavog poprečnog presjeka taložnika (prema izrazu 1. 22 .7-08) čija bi vrijednost trebala iznositi Fr >10-5. Re < 2000. što je u suprotnosti s prethodno izraženim zahtjevom s obzirom na tražene vrijednosti Reynoldsovog broja. ova pretpostavka vrijedi samo za slučaj laminarnog tečenja u taložniku. uske i plitke taložnike s većim brzinama toka.Prethodne analize taloženja u pravokutnim h i P h d li l ž j k i horizontalnim taložnicima temeljene su. Da li će se tečenje u taložniku odvijati u laminarnom ili turbulentnom režimu ovisi.7-07) Za laminarno tečenje u pravokutnim taložnicima treba biti ispunjen uvjet. zahtijeva što veći odnos sila tromosti prema silama gravitacije. ako je: Ls ≈ (10 H s ) 1.25 ≈ 8 Bs (1. za manje vrijednosti Reynoldsovog broja. Re. koji se u ovom slučaju može izraziti: Re = Q 1 v Bs + 2 H s (1. i l i l ž i i lj između đ ostaloga. a Froudeovog broja relativno visoka. ne preporučuju se taložnici sa širinom preko 5 [m] i duljinom preko 50 [m]. i na pretpostavci da režim tečenja ne utječe na proces taloženja.7-02). što se izražava Froudeovim brojem: Fr = 2 vo v 2 L2 ⎡ 2 H s ⎤ = tcr s2 ⎢1 + ⎥ gR g Hs ⎣ Bs ⎦ (1. potreba eliminacije kratkospojnog tečenja.

p g j j Radi što lakšeg zgrtanja mulja u muljnu komoru. 4 – muljni ispust. Postupci zgrtanja mulja obično su automatizirani. 5 – odvod Moguće je i rješenje s pokretnim mostom koji također ima zgrtač i premošćuje taložnik po širini širini. flokulatora i taložnika 1 – mješač. No. radni i rezervni. Obično se grade dva taložnika.7::08 Primjer konstrukcijske povezanosti mješača. Slika 1. 2 – flokulator. 2 – zgrtač mulja.7::07 Horizontalni pravokutni taložnik 1 7::07 1 – dovod. Iz prethodnih je analiza vidljivo da su mješači. 3 – taložnik 24 . u konstrukcijskom pogledu oni mogu biti povezani u cjelinu. odakle se zatim ispušta. kako bi se nesmetano obavljalo čišćenja.7::08. krećući se od jednog prema drugom kraju taložnika. flokulatori i taložnici u funkcionalnom pogledu različiti objekti. Slika 1.7::07 prikazan je uzdužni presjek horizontalnog pravokutnog taložnika. Horizontalni pravokutni taložnici pokazali su se ekonomski opravdanim ako im je kapacitet veći od 3 000 [m3 d-1]. kao što prikazuje slika 1. također suprotno toku. U taložniku je radi zgrtanja istaloženog mulja ugrađen zgrtač mulja.Na slici 1. Zgrtanja mulja se obavlja suprotno od smjera toka. 3 – muljna komora. Brzina zgrtača je oko 1 [cm s-1]. dno taložnika se izvodi s 23 uzdužnim padom 1 do 2 [%].

( ) (b) U okrugli taložnik. iz kojega se dalje odvodi. Slika 1. 7 – odvod Sustav za zgrtanje mulja najčešće je riješen rotacijskom rešetkastom (mosnom) konstrukcijom. na rubu uzima se 1 5 do 2 5 (3 5) [m] (Ds/Hs > 3 5) a nagib dna 4 do 10 [%] 1. j . . 26 . smještenu u sredini taložnika. 6 – muljni ispust. voda se dovodi u komoru.5). [%]. . radijalno kreće (zbog čega se ovi taložnici ponekad nazivaju radijalni taložnici) prema rubnom sabirnom žlijebu. 4 – pokretni most. Hs. 5 – muljna komora. 10 – odvod (2) Taloženje u vertikalnim taložnicima se može odvijati u: (a) okruglim taložnicima.5) 3. 9 – muljni ispust. i g .7::09 Okrugli taložnik 1 – dovod. 25 Okrugli taložnik može u sredini imati smješten flokulator. Bitna osobina okruglih taložnika je promjena brzine vode u zoni taloženja od najveće vrijednosti u sredini. 7 – miješalice. slika 1.7::09. slika 1.5 2. 3 – zgrtač mulja. 8 – sabirni žlijeb. 3 – zona taloženja. 6 – pokretni most. do najmanje na rubovima taložnika. (b) kvadratnim taložnicima.7::10. 2 – flokulator. 5 – zgrtač mulja. 2 – sabirni žlijeb.7::10 Okrugli taložnik s flokulatorom 1 – dovod. Okrugli taložnici se grade promjera Ds = 5 do 60 [m]. Slika 1. Češća je primjena okruglih taložnika. 4 – muljna komora.5 (3. Dubina taložnika (vode).

Odavde nastavlja uzlazno strujanje prema sabirnom žlijebu odakle se dalje odvodi žlijebu. 3 – zona mulja. Površina zone taloženja As definirana je izrazom: As = Q vu (1. U flokulatoru voda struji silazno i ulazi u donji dio zone taloženja. Radi osiguranja gravitacijskog 27 klizanja mulja prema muljnom ispustu. slika 1. 2 – flokulator. a odnos promjera taložnika.7::11 Vertikalni taložnik 1 – zona taloženja. Ds. Hs. odnosno piramidalnim donjim dijelom. pretežno se uzima 4 do 5 [m]. vu [m s-1]. 5 – mlaznice. U sredini taložnika je najčešće ugrađen flokulator. 4 Srednja (uzlazna) brzina vode u taložniku. 6 – sabirni žlijeb. Ova brzina osigurava taloženje svih čestica s brzinom taloženja vt > vu.Vertikalne taložnike. Slika 1. Hs. preporuča se izvođenje konusnog dijela pod kutom 50 do 55 [º]. karakterizira uzlazno kretanje vode.7::11.7-10) (1 7 10) Visina zone taloženja.5. Ovakav taložnik je u stvari okrugli ili kvadratni bazen s konusnim. obično se kreće u granicama 5 do 6·10[m s-1]. Vertikalni taložnici se uglavnom primjenjuju kod uređaja kapaciteta do 30 000 [m3 d-1]. 28 . 4 – dovod. 8 – odvod Koagulirana voda se dovodi u flokulator i sustavom mlaznica jednoliko distribuira. i visine zone taloženja. 7 – muljni ispust. odvodi. Ds/Hs ≥ 1. Mulj se skuplja na dnu konusnog dijela i povremeno ispušta.

prema horizontali. iznosi reda veličine 5 do 7 [cm]. Karakteristična dimenzija profila cijevi. odnosno međusobnog razmaka lamela. 29 Slika 1. te da se vrijeme zadržavanja vode u taložniku. bez daljnjega osiguravaju slojevito tečenje. ugrađuje sustav cijevi različitog oblika profila (okruglog. 1. ili sustav paralelnih ploča (lamela). j p j p j j j Duljina protočnih elemenata je približno jednaka dvadeseterostrukoj vrijednosti karakteristične dimenzije protočnog elementa. 6 – odvod Analize i ispitivanja vezani za probleme uklanjanja mulja rezultirali su utvrđivanjem optimalnog kuta nagiba protočnih elemenata u granicama od 45 do 60 [º]. uz postizanje željenog stupnja taloženja. Kroz ugrađene cijevi ili ploče uzlazno protječe voda opterećena lebdećim česticama i na tom se putu oslobađa znatnog dijela suspenzije za osjetno kraće vrijeme u odnosu na konvencionalne taložnike. snopa. što više skrati. 4 – muljna komora. šesterokutnog). 30 .7::12. Time je osigurano neprekidno gravitacijsko klizanje mulja. 3 – zgrtač mulja. što u konačnosti rezultira smanjenjem potrebne dubine vode u taložniku ( za oko 30 [%] u odnosu na konvencionalne taložnike). četverokutnog. 2 – sustav cijevi ili ploča. a Froudeov broj se kreće u granicama kod kojih je u potpunosti osigurana stabilnost tečenja. (a) Cijevni i pločasti taložnici su nastali kao rezultat nastojanja da se učinak taloženja približi teoretski očekivanome. Također se postiže i optimalnost hidrauličkih parametara Reynoldsov broj poprima vrijednosti koje parametara.(3) Taloženje u posebnim (specijalnim) taložnicima odnosi se na taloženje u: (a) cijevnim i pločastim (lameliranim) taložnicima.7::12 Cijevni ili pločasti taložnik 1 – dovod. (b) taložnicima s lebdećim muljem. Ovi se taložnici grade kao bazeni slika 1 7::12 u koje se u vidu snopa pod određenim kutom bazeni. koje je inače prilično dugo u odnosu na druge faze kondicioniranja vode. 5 – muljni ispust.

zadržavanjem iste kritične brzine taloženja moguće je višestruko povećati dotok. Ta je visina ograničena i položajem uređaja za oduzimanje mulja koji se uklanja u zgušnjivač mulja. PO. 31 Slika 1. treba osigurati potreban stupanj taloženja. manjem volumenu objekta.7:. obzirom na određene posebnosti. ili drugim riječima. 4 – ispust zgusnutog mulja. (b) Taložnici s lebdećim muljem se danas naširoko koriste u tehnici kondicioniranja vode S vode. ovi se taložnici izvode najčešće pod nazivima (i) akceleratori. 32 . Prednosti cijevnih i pločastih taložnika sadržane su u visokom učinku koji se postiže za osjetno kraće vrijeme. (ii) precipitatori i (iii) pulzatori. odnosno kritična vertikalna brzina taloženja čestica. pa prema tome i manjim investicijskim troškovima. Vrijednost koeficijenta Ks je osjetno manja od jedan Prema tome kod cijevnih i pločastih taložnika jedan. 2 – zgušnjivač mulja.Površinsko opterećenje. 5 – odvod Koagulirana voda se dovodi u donji dio taložnika i struji uzlazno. Čestice (pahuljice) koagulanta i s njima povučene čestice suspenzije podižu se uzlaznim tokom do trenutka kada njihova brzina taloženja postane jednaka uzlaznoj brzini toka. je zasnovan na propuštanju koagulirane vode kroz sloj lebdećeg mulja.7::13 Načelo rada taložnika s lebdećim muljem 1 – taložnik. Njihov rad. Pretpostavimo da će se to dogoditi na visini ho iznad dovoda vode. definirani su izrazom: PO = vtcr = K s Q As (1. tome.13. 3 – dovod. Visina sloja mulja. slika 1. Iznad te razine će se formirati sloj lebdećeg mulja kroz koji će prolaziti i na određeni se način filtrirati voda. se postiže višestruko smanjenje kritične brzine taloženja. odnosno višestruko smanjiti površinu zone taloženja u odnosu na konvencionalne taložnike. h1.7-11) gdje je Ks [1] koeficijent čija vrijednost ovisi o nagibu i duljini protočnih elemenata. vtcr.

(b) adhezijsko djelovanje. jer bi veća mutnoća izazvala prebrzo onečišćenje filtarskog materijala.2. U sloju mulja odvija se proces sljepljivanja čestica suspenzije s pahuljicama koagulanta. Stoga se kod definiranja tehnologije rada ovih taložnika osnovni problem svodi na pravilno određivanje visine sloja lebdećeg mulja. Tada dolazi do podizanja suspendiranog mulja i iznošenja suspenzije iz taložnika. (e) kemijsko djelovanje. koje se sastoji u gravitacijskom izdvajanju čestica koje s vodom prodiru u unutrašnjost filtarskog materijala. naročito najsitniji koloidi koji se nisu uspjeli slijepiti u flokule. koje se sastoji u odstranjivanju čestica većih od pora filtarskog j j . Procjeđivanje je složen proces koji objedinjuje: ( ) (a) mehaničko djelovanje. Ako brzina uzlaznog strujanja premaši brzinu taloženja pri danoj koncentraciji suspenzije. treba osigurati zadržavanje čestica mutnoće koje su se mulja.7. membrane) od mikroorganizama mikroorganizama. Procjeđivanje Procjeđivanje je proces propuštanja vode kroz poroznu sredinu – filtarski materijal.Voda koja je prošla kroz zonu lebdećeg mulja nastavlja uzlazno strujanje do razine odvoda vode. koje se očituje u pripijanju (na površini filtarskog materijala) čestica p j j j . 33 Ova vrsta pijeska sadrži silicijev dioksid. SiO2. koje se očituje u rastavljanju (disociranju) muteži na sitnije dijelove ili u njenom pretvaranju u netopivu masu koja se potom uklanja iz vode. U vodovodnoj se praksi kao osnovni filtarski materijal primjenjuje kvarcni pijesak. tako da može biti poremećen bilans pridolaženja suspenzije u taložnik i uklanjanja njenog viška u zgušnjivač taloga. – 5. Visina vode iznad lebdećeg mulja h2. proces dodirnog zgrušavanja (kontaktne koagulacije). koje se ogleda u prianjanju čestica na površini filtarskog materijala. Na procjeđivanje se dovodi vodu s mutnoćom do 8 (iznimno 16) [°NTU]. koji vrlo povoljno neutralizira preostale potencijalne sile koloida zaostalih u vodi nakon procesa taloženja taloženja. h1. (f) biološko djelovanje. 1. već su proslijedili tokom vode dalje. i uzlazne brzine vode. Proces procjeđivanja se odvija u posebnim objektima – procjeđivačima (filtrima). Kod procjeđivanja će i te čestice zaostati u kontaktu s filtarskim materijalom. Ove veličine za zadani stupanj taloženja ovise o kvaliteti sirove vode i postupcima njene kemijske obrade. koje se ogleda u stvaranju biološke opne ili prevlake (filma. Primjenjuje se za uklanjanje koloidnih čestica koje su nakon procesa taloženja zaostale u vodi. (d) taložno djelovanje. 34 . j j j j p g materijala. provukle kroz sloj mulja i zaštiti površinu lebdećeg mulja od usisavanja suspenzije uređajima za odvod vode. ( ) (c) adsorpcijsko djelovanje. tada će se ta koncentracija smanjiti. tj. odnosno potrebu njegovog vrlo čestog pranja (čišćenja). vu. j j p pj j ( p g j ) koje s vodom prodiru u poroznu sredinu.

14. Ovi procjeđivači će se jedino i opisivati u nastavku. procjeđivači se dijele na: j j . naročito ako se radi o uređajima većih kapaciteta. slika 1. (b) dopušteni hidraulički gubici na procjeđivaču. najčešće se primjenjuju gravitacijski procjeđivači. odnosno čišćenja.Ovisno o načinu kretanja vode kroz filtarski materijal.p j j (I) (II) (III) gravitacijske procjeđivače. (c) optimalno vrijeme rada procjeđivača između dva pranja. 2 – filtarski sloj. Voda koja je prošla proces taloženja dovodi se na filtarski materijal i silaznim tokom procjeđuje procjeđuje.7::14 Sh it ij k j đi č 1 – dovod vode nakon taloženja. Slika 1 7 14 Shema gravitacijskog procjeđivača Slik 1. jesu: (a) brzina procjeđivanja. odnosno kod projektiranja procjeđivača. tlačne procjeđivače. Procjeđivanje nastaje zbog razlike tlaka na dovodu i odvodu vode vode.7:. 4 – odvod filtrirane vode 35 (II) Tlačni procjeđivači su zatvoreni (čelični) cilindrični spremnici u koje se voda dovodi pod tlakom. Na drenažni se sustav polaže sloj filtarskog materijala.7::14. ▪▪▪ Gravitacijsko procjeđivanje se odvija u filtrima koji se grade kao otvoreni armiranobetonski spremnici u čijem je donjem dijelu smješten drenažni sustav (drenaža) za odvod filtrirane vode. 1. Osnovni parametri koji se određuju prilikom proračuna procjeđivanja. 3 – drenaža. razlici dovoda i odvoda vode na filtru. (I) Gravitacijski procjeđivači su otvoreni spremnici u kojima se iznad filtarskog sloja nalazi voda sa slobodnim vodnim licem slika 1 7::14 Procjeđivanje nastaje zbog djelovanja sile teže pri visinskoj licem. vakuumske procjeđivače. (III) Vakuumski procjeđivači su vrsta procjeđivača kod kojih na odvodu vlada potlak. 36 . Kod kondicioniranja vode.

37 Slika 1. osim gubitaka zbog procjeđivanja vode.promjer zrna filtarskog materijala koji odgovara 10 [%] frakciji.dotok na procjeđivač. dimenzijama i postotku udjela pojedinih frakcija).7::15 Prikaz tlačnih gubitaka kod gravitacijskog procjeđivanja Osobine filtarskog materijala kvantificiraju se sa sljedeća dva parametra: (i) efektivnim promjerom. slika 1. uključuju linijske i lokalne gubitke zbog tečenja vode kroz vodovodne cijevi i armature kojima se filtrirana voda odvodi do spremnika čiste vode.7-12) gdje su: Q . ΔHfp [m]. pod brzinom procjeđivanja se ne podrazumijeva stvarna brzina vode u porama filtarskog materijala.7::15. vf [m h-1]. prvenstveno ovise o osobinama filtarskog materijala (debljini sloja. zatim o brzini procjeđivanja. Dakle. ]. d60 . ΔHfp. (ii) koeficijentom jednolikosti (koeficijentom uniformnosti).(a) Brzina procjeđivanja.površina procjeđivača [m2] procjeđivača. [mm]. ograničeni su razlikom razine vode u procjeđivaču i u spremniku čiste vode. [m3 h-1]. Ovi gubici. [mm]. viskoznosti vode i gravitacijskom djelovanju djelovanju. (b) Dopušteni hidraulički gubici na procjeđivaču.7-13) (ii) Koeficijent jednolikosti. Ku [1] definiran je odnosom: Ku = d 60 d10 (1. nego vertikalna brzina stupca vode koja prolazi filtrom. ΔHf [m].7-14) gdje su: d10 . Af . de [mm] definiran je izrazom: d e = d10 (1. Hidraulički gubici.promjer zrna filtarskog materijala koji odgovara 60 [%] frakciji. poroznosti. definirana je izrazom: vf = Q Af (1. 38 . (i) Efektivni promjer.

7::16(a). 2 – promjena mutnoće (ΔHf)max – najviše dopušteni hidraulički gubici Dakle. tokom kojega se garantira tražena kvaliteta filtrirane vode. ovise o brzini procjeđivanja. tako da se ovdje neće iznositi. slika 1. se prethodno zadržale u porama.7:16(b). prema drugom kriteriju trajanja rada filtra između dva pranja je razdoblje. Obje vrijednosti. Proračun spomenutih hidrauličkih gubitaka je relativno opsežan i složen. 39 Slika 1. slika 1. Tz [h]. (ii) Drugi uvjet se odnosi na činjenicu da porastom onečišćenja filtarskog materijala dolazi do povećanja brzine vode u porama što dovodi do djelomičnog iznošenja čestica suspenzije koje su porama. zbog čega u procesu procjeđivanja dolazi do povećanja hidrauličkih gubitaka. Ti se gubici povećavaju kroz razdoblje. Tn [h]. Kao rezultat toga počinje se pogoršavati kvaliteta filtrirane vode. kvaliteti vode i osobinama suspenzije i filtarskog materijala. Tn i Tz. U slučaju najekonomičnije projektiranog filtra vrijedi jednakost:: Tz = Tn (1. (c) Optimalno vrijeme rada procjeđivača određuje se iz dva uvjeta.7::16 Određivanje optimalnog vremena rada procjeđivača (a) prema kriteriju dopuštenih hidrauličkih gubitaka. tokom kojega njihova vrijednost dosegne vrijednost raspoloživog tlaka. (i) Prvi uvjet se odnosi na onečišćenje filtarskog materijala. (b) prema kriteriju tražene kvalitete filtrirane vode 1 – promjena hidrauličkih gubitaka.7-15) 40 .Ove se veličine očitavaju s granulometrijske krivulje filtarskog materijala.

(2) b brzo procjeđivanje. na kojoj se zadržavaju samo one čestice čije su dimenzije veće od pora opne.1 do 0. vrlo složen. uz visoke troškove izgradnje. j đi j (1) Sporo procjeđivanje nastaje procjeđivanjem kroz biološku opnu koju obrazuju mikroorganizmi na površini filtarskog sloja.2) [m h-1] i kapaciteta do 1 000 [m3 d-1]. Učinak pročišćavanja se povećava proporcionalno formiranju biološke opne nad filtarskim slojem. ž i jč šć d f i ih ij i Preporučljive vrijednosti temeljnih parametra sporih procjeđivača jesu: (a) efektivni promjer. skup i sa sanitarnog aspekta nesavršen način čišćenja. obično 0.2 do 1. Kao što je istaknuto. troškove. hv ≈ 1. Međutim radi osiguranja zdravstvene ispravnosti filtrirane vode poželjno je da Tz bude nešto veće od Tn odnosno preporuča se uzeti: Tz = (1. 1.25 do 0.2 [m].75.35 [mm]. rad sporih procjeđivača zasniva se na filtriranju nekoagulirane vode kroz biološku membranu. Ku ≤ 2. Sakupljanje filtrirane vode provodi se pomoću žlijeba ugrađenog na dnu procjeđivača. 42 . (c) početna debljina potpornog (filtarskog) sloja hf ≈ 1 5 [m] sloja. (d) dubina vode iznad filtarskog sloja.Međutim. Zato se ono naziva i površinsko procjeđivanje.7-16) Time su definirani temeljni parametri procesa procjeđivanja.3 (najčešće 0.5) Tn (1. (b) koeficijent jednolikosti.5 [m]. Kod većih filtarskih površina i fil kih ši izvodi se d di drenažni sustav. Rade pri malim brzinama procjeđivanja. Zato im je potrebna velika površina što uvjetuje relativno visoke investicijske troškove površina. Proces sporog procjeđivanja se odvija na sporim procjeđivačima. dok pješčani filtarski sloj služi kao oslonac za sakupljanje koloida i mikroorganizama na njegovoj površini. de = 0. koji se primjenjuju za filtriranje nekoagulirane vode koja sadrži nisku mutnoću (rijetko preko 8 [°NTU]). 41 Nedostaci sporih procjeđivača su. Odlika im je vrlo visoko smanjenje mutnoće i veliki postotak zadržavanja bakterija (98 do 99 [%]). najčešće od perforiranih cijevi. Po karakteru mehanizma zadržavanja suspendiranih čestica moguće je razlikovati: (1) sporo procjeđivanje.

bazena.7::17 dana je načelna shema rada brzih procjeđivača. obično 5 do 7 (iznimno 15) [m h-1]. najčešće montažne armiranobetonske ploče. 43 Slika 1. Prilikom čišćenja f ) (4) filtra skida se onečišćeni površinski sloj pijeska debljine 1 do 2 [cm]. voda namijenjena procjeđivanju ravnomjerno se raspoređuje iznad filtarskog sloja i filtrirajući prolazi tim slojem. sve dok se debljina filtarskog sloja ne smanji na 0. potrebna površina ovih procjeđivača je višestruko manja u odnosu na spore.7::17(a).7::17 Shema rada brzih procjeđivača (a) faza procjeđivanja. (b) faza pranja 1 – dovodni žlijeb vode namijenjene procjeđivanju. procjeđivanje. Međutim s druge strane kod brzih je filtara prisutno znatno brže onečišćenje a time i potreba strane. 2 – filtarski sloj. Zbog relativno velike površine sporih procjeđivača. slika 1. onečišćenje. Međutim. Zbog velike brzine filtriranja. Proces brzog procjeđivanja se odvija na brzim procjeđivačima koji se primjenjuju za filtriranje vode j j p p j j [ ] p koja je prošla proces taloženja i ima mutnoću najviše 8 [°NTU]. ovisno o granulometrijskim osobinama filtarskog sloja i vrsti procjeđivača. dok normalno vrijeme rada sporih procjeđivača (od završetka sazrijevanja opne do čišćenja) iznosi obično 2 ( ) mjeseca.75 [m]. njihovog češćeg pranja (u prosjeku 1 do 2 puta dnevno). Rade pri relativno velikim brzinama procjeđivanja. u koje je ugrađen sistem sapnica obično 64 sapnice po [m2] Kroz sapnice se voda procjeđuje u donji dio sapnica. Na slici 1. 4 – sabirni kanal filtrirane vode i dovodni kanal vode za pranje. 3 – sapnice. Filtrirana voda se zatim sakuplja u sabirnom kanalu i odvodi glavnim kanalom (cjevovodom) prema spremniku čiste vode. ]. 5 – odvodni žlijeb vode od pranja Posredstvom žlijeba. (2) Brzo procjeđivanje nastaje procjeđivanjem kroz cijeli filtarski sloj Zato se ono naziva i dubinsko sloj. Stoga se uvijek grade barem dvije filtarske jedinice koje se. radi kontinuiteta vodoopskrbe. 44 .Mala brzina procjeđivanja i male dimenzije čestica suspenzije uzrokuju relativno sporo sazrijevanje biološke opne (1 do 2 dana). čiste odvojeno. Tada se sav prethodno odstranjen pijesak opere i vrati na filtar. Filtarski je sloj položen na nosivu konstrukciju. njihovo čišćenje je težak i skup postupak koji može potrajati i dan – dva.

46 .5 do 1.55 [mm]. Glava se izvodi sa sistemom proreza čije dimenzije (obično 0. hv ≈ 0. navoj. 3 – navoj. zbog čega nastaje uzlazno strujanje kroz sustav sapnica i filtarski sloj. te prorez na donjem. sapnice imaju najznačajniju ulogu upravo kod pranja filtra.7 0.35 do 0. (b) načelo rada za vrijeme pranja 1 – glava. (d) dubina vode iznad filtarskog sloja.45 do 0. a upušta voda i zrak u fazi njegovog pranja. Ku = 1.0 [m]. Kada dođe do onečišćenja filtra odnosno maksimalno dopuštenog gubitka tlaka (reda veličine filtra. i otvor na gornjem dijelu. 1.5 [m] vodnog stupca).7 do 1. (b) koeficijent jednolikosti. (c) debljina filtarskog sloja hf ≈ 0 7 do 0 8 [m] sloja.7::17(b).70 [mm]) moraju onemogućiti iznošenje filtarskog materijala u fazi rada filtra. Kroz te se proreze procjeđuje voda u procesu rada procjeđivača.Preporučljive vrijednosti temeljnih parametara brzih procjeđivača jesu: (a) efektivni promjer. slika 1.8 [m]. Drugi način pranja je češći češći. 0. Radi što ravnomjernije raspodjele vode i zraka. ugradnje sapnice u armiranobetonsko dno. 2 – drška. 45 Slika 1. de = 0. Pranje se može provesti pomoću vode ili u kombinaciji vode i zraka. pristupa se njegovom isključenju iz rada i pranju. glave. slika 1.7::18. 4 – prorezi Izvode se kao plastične (najčešće) i metalne a sastoje se od drške i glave Na dršci je navoj radi metalne. Pranje filtra pomoću vode i zraka zasniva se na naizmjeničnom dovođenju čiste vode i zajedno vode i zraka pod određenim tlakom u donji dio bazena.7.7::18 Sapnica 1 7::18 (a) izgled.

koji nastaje kao posljedica pranja filtarskog sloja čistom (filtriranom) vodom. jedinicama pri njihovom istovremenom pranju. 1 7 2 – 6 Dezinfekcija Procesima taloženja i filtracije znatno se smanjuje količina mikroorganizama u vodi. Čista voda za pranje procjeđivača osigurava se u posebnoj vodospremi. Orijentacijske vrijednosti potrebnih količina zraka i vode za pranje brzog filtra jesu: . Preljevni rub žlijeba mora biti smješten na takvoj visini iznad površine filtarskog sloja da se pijesak prilikom pranja ne može vodom za ispiranje iznijeti u žlijeb žlijeb. 1. mjereno od površine filtarskog sloja. ali to još ne znači da su oni potpuno uklonjeni. . Voda od pranja odvodi se sabirnim žlijebom i ispušta u kanalizaciju. radi ispiranja.3 [m3 h-1 sapnici-1]. p Prema tome.7. voda u trajanju 1 do 2 [min]. i na kraju. Zrak za pranje osigurava se kompresorom čiji kapacitet ovisi o broju sapnica na filtarskim kompresorom.0 [m3 h-1 sapnici-1]. Cjelokupan pogon brzih procjeđivača odvija se posredstvom automatskih regulatora i registratora rada njihovih pogonskih elemenata. dok je potreban tlak zraka cca 0. [ p ] . u procesu procjeđivanja dolazi do određenog gubitka vode. 48 .zraka. Za njihovo se uklanjanje primjenjuje dezinfekcija. odnosno prilikom određivanja njihovog kapaciteta. 47 Volumen vodospreme namijenjene za pranje procjeđivača ovisi o broju filtarskih jedinica koje se dnevno peru. Najprije se pusti voda u trajanju 2 [min]. Ovaj gubitak vode kod optimalno projektiranih procjeđivača obično iznosi 3 do 5 [%] filtrirane količine. 0.Pranje obično traje 5 do 7 [min].2.5 [bar] (u odnosu na površinu filtarskog sloja) dovodi zasebnim cjevovodom do filtarskog bazena. odakle se pod tlakom od cca 0. uvijek se izvodi više filtarskih jedinica koje se peru odvojeno. 6. zatim zajedno voda i zrak u trajanju 2 do 3 [min]. Radi neprekidnosti rada uređaja za kondicioniranje vode.vode. 1. To je potrebno imati na umu kod hidrauličkog dimenzioniranja procjeđivača.5 [bar].

ali su t šk i poslovanja uređaja s ozonom d dj l j li troškovi l j đ j danas j š uvijek relativno vrlo visoki. a atom kisika koji se pri tome oslobađa djeluje kao jaki oksidant na protoplazmu mikroorganizama koji se nalaze u vodi i ubija ih.Njome se ne postiže potpuno uništenje svih živih mikroorganizama u vodi kao npr. te suzbijanju okusa i stranih mirisa vode vode. slobodnog (rezidualnog) klora koji ostaje u vodi nakon izvršene oksidacije organske i anorganske tvari.5 [mg l-1]). sterilizacijom. a vrijeme kontakta ozona s vodom iznosi oko 5 [min]. Najčešće se koristi plinoviti klor ili hipoklorit natrija. jedini. Ozon je vrlo pogodan za dezinfekciju pitkih voda jer nema neugodnog mirisa ni otrovnog djelovanja. Pokazatelj klorne doze je količina neutrošenog. k kojemu j ki ik je kisik uslijed električnog pražnjenja proveden u triatomni oblik – O3. još ij k l ti l i ki Potrebna doza ozona za dezinfekciju čiste vode je oko 1 [mg l-1]. U suvremenoj praksi kondicioniranja pitkih voda ovaj se postupak najčešće primjenjuje. (sigurnom) Prema tome zadaća je dezinfekcije uništenje infektivnih mikroorganizama. te hipoklorit kalcija. obavezan. 50 . oksidaciji organske i anorganske tvari.5 do 1. u prvom redu intestinalnih i fekalnih vrsta bakterija. Dezinfekcija je obično posljednji proces prilikom kondicioniranja vode a ponekad i jedini ali vode. već je svrha dezinfekcije da vodu u bakteriološkom pogledu učini zdravstveno ispravnom (sigurnom). u procesu dezinfekcije se doza klora neprekidno povećava dok se u kloriranoj vodi ne pojavi rezidualni klor (najviše 0. ozon brzo prelazi u kisik – O2. Potrebna doza klora ovisi o ukupnoj organskoj i anorganskoj tvari u vodi koja oksidira. zatim određenih vrsta virusa i parazita. vode. Orijentacijska doza klora kod pitkih voda iznosi 0. Međutim. Od postupaka dezinfekcije pitkih voda danas su najrasprostranjeniji: (1) dezinfekcija klorom i njegovim derivatima.0 [mg l-1] uz vrijeme kontakta oko 30 [min]. Klor je pogodan kao dezinfekcijsko sredstvo zbog učinka koji postiže u relativno kratkom vremenu i uz prihvatljive troškove Međutim klor može uzrokovati neugodan miris vode troškove. Ozon se dobiva na taj način da se struja čistog i suhog zraka propušta između dviju elektroda s razlikom potencijala od 10 000 do 20 000 [V]. Prema tome. 49 Baktericidno svojstvo klora zasniva se na razaranju enzima koji pretvaraju škrob u šećer i koji su prijeko potrebni za život mikroorganizama mikroorganizama. (2) D i f k ij ozonom zasniva se na propuštanju k Dezinfekcija i št j kroz vodu ozona. (3) dezinfekcija ultraljubičastim zrakama. Zbog nepostojanosti toga oblika. (2) dezinfekcija ozonom. tj zraka u k j d tj. (1) Dezinfekcija klorom i njegovim derivatima ogleda se prvenstveno u pobijanju bakterija. tzv.

a maksimalno kod 250 [nm]. Snaga žarulje je do 200 [W]. a vijek trajanja 2 000 do 4 000 [h]. Njihovo baktericidno djelovanje je kod valnih duljina od 200 do 300 [nm]. Proizvode se u žaruljama sa živinim parama pod malim tlakom.(3) Dezinfekcija ultraljubičastim zrakama sastoji se u uništenju bakterija u vodi izloženoj zračenju ultraljubičastim zrakama. Voda podvrgnuta postupku dezinfekcije ultraljubičastim zrakama mora biti savršeno čista i kružiti oko žarulje u tankom sloju. a ij j k d nedostatak je sadržan u potrebi visokog prethodnog stupnja kondicioniranja vode. Prednost ovog postupka d i f k ij j relativno j d P d k dezinfekcije je l i jednostavan pogon i nepromijenjen okus vode. 51 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->