Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik ponedjeljak, 26. 9. 2011. Sarajevo Godina XVI Broj 5775

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

BH. FIRMAMA NE DAJU DA GRADE AUTOPUT!
D
Gradnja dionice na koridoru 5C, vrijedne 300 miliona maraka, pripast }e strancima zato {to su uvjeti takvi da ih ne ispunjava niko iz BiH [ta banke tra`e od izvo|a~a radova
nijedna ne ispunjava tra`ene uvjete. Ova dionica podijeljena je na tri poddionice, a izbor izvo|a~a trenutno je u toku. Na{ sagovornik blizak ovoj problematici pojasnio nam je da je rije~ o uvjetima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropske investicijske banke (EIB), s kojima je sporazum sklopila vlast u prethodnom mandatu. 2. i 3. str. ionicu autoputa na koridoru 5C od Vlakova do Tar~ina, ~ija je vrijednost oko 300 miliona maraka, ne}e mo}i graditi na{e firme zato {to

SKANDALOZNO

Udarac doma}im gra|evinskim kompanijama

@ivotna drama biha}ke porodice Varcar

Visoko

Gdje je nestao na{ Husein?
Istraga FUP-a: Ispo{tovan Kurte{ov nalog
[ut, Be~irovi} i Hasi} ju~er u posjeti jednom od povrije|enih policajaca
(Foto: MUP ZDK)

Trojica policajaca ranjena
16. strana

Siled`ijski nasrtaj na ~uvare reda

ZA SLU^AJ DODIK ODGOVORAN NA^ELNIK KORMAN
4. strana

Alarmantno: Upozorenje eksperata

RS UGRO@AVA STABILNOST KM!
9. str.

DOSJE BANJA LUKA

Navija~ki neredi izre`irani?

36. i 37. strana

10. strana

Ukratko

2

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

aktuelno

Novkovi}: Otvara radionicu

Radionica na Ilid`i

Dvodnevna radionica „Izvje{taj o objektivnim i subjektivnim okolnostima koje utje~u na efikasnost istrage i prakti~nim preporukama za unapre|enje istih“ po~et }e danas na Ilid`i, u organizaciji Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a (VSTV) BiH, javila je Fena. Radionica }e biti uprili~ena u okviru projekta „Podr{ka pravosu|u u BiH ja~anje tu`ila~kih kapaciteta u sistemu krivi~nog pravosu|a“, a otvorit }e je Milorad Novkovi}, predsjednik VSTV-a.

Podr{ka bh. pravosu|u

Klju~ u bravu stavila 1.624 mala preduze}a!
Osnovni razlozi su nelikvidnost, rast davanja za poreze i doprinose...
Za samo 15 dana u septembru u RS je odjavljeno 108 poreznih obveznika, uglavnom malih preduze}a, dok se u prosjeku u ovom entitetu mjese~no odjavi oko 270 poreznih obveznika! Na osnovu spiska Porezne uprave RS, koji je objavljen u „Slu`benom glasniku RS“, od 1. do 15. septembra ove godine 108 firmi dobilo je potvrdu o deregistraciji, odnosno odjavi, i to najvi{e u Banjoj Luci. Klju~ u bravu stavile su brojne male privatne firme, - U prvih {est mjeseci ove godine u RS su deregistrovana 1.624 poreska obveznika s poslovnim jedinicama. Ako se posmatra sektor djelatnosti, od januara do jula ove godine deregistrovane su 972 poslovne jedinice iz preduzetni~ke djelatnosti, 335 trgovina i radnji za popravku motornih vozila ili predmeta za doma}instvo te 110 onih koji su se bavili komunalnim, dru{tvenim ili li~nim uslu`nim djelatnostim - istakli su u Poreznoj upravi RS. U Agenciji za razvoj ma-

Katastrofalno stanje privrede u RS

Statistike

Stopa prirodnog prira{taja u RS u proteklih nekoliko godina ima negativnu vrijednost, a 2010. ona je iznosila 2,4, javila je Onasa pozivaju}i se na podatke demografskog biltena Zavoda za statistiku RS. U posmatranom periodu smanjen je broj ro|enih, i to sa 10.524 u 2006. godini na 10.147 ro|enih lani.

U RS u padu natalitet

SKANDALOZNO Novi udarac doma}im

Banja Luka

U organizaciji [taba NATO-a u BiH danas }e u Banjoj Luci biti odr`an seminar o temi „Pro{lost, sada{njost i budu}nost NATO-a“, javila je Fena. Predavanje je namijenjeno {iroj javnosti, a govorit }e zamjenik komandanta i {ef Savjetodavnog tima [taba NATO-a u Sarajevu D`on Olsen (John).

Seminar NATO-a

Trgovine me|u prvima na udaru

Najvi{e odjava u Banjoj Luci
U Banjoj Luci je evidentirano najvi{e odjava - 23, Bijeljini 18, Lakta{ima, [amcu i Prijedoru po {est, Bosanskoj Dubici, ^elincu i Prnjavoru po ~etiri, Bosanskom Brodu, Zvorniku, trgovine, kafi}i, apoteke, knji`are, buregd`inice i sportske kladionice. Podaci entitetske Porezne uprave pokazuju da svakog mjeseca u prosjeku oko 270 firmi u ovom entitetu ugasi svoje poslovanje, a najvi{e onih koje se bave preduzetni~kom djelatno{}u. Trebinju i Doboju prijavljene su po tri odjave radnji, Derventi, Mili}ima i Donjem @abaru po dvije, a Bratuncu, Gacku, Kne`evu i Bile}i i u jo{ nekim op}inama po jedna. lih i srednjih preduze}a obja{njavaju da su osnovni razlozi ovakvog stanja - nelikvidnost, pad prometa i plate`ne mo}i stanovni{tva, rast davanja za poreze i doprinose te brzina obrta robe i direktan plasman kupcima kada su u pitanju trgovine.

Autoput graditi
Gradnja dionice na koridoru 5C, vrijedne 300 miliona
Dionicu autoputa na koridoru 5C od Vlakova do Tar~ina, ~ija je vrijednost oko 300 miliona maraka, ne}e mo}i graditi na{e firme zato {to nijedna ne ispunjava tra`ene uvjete. Ova dionica podijeljena je na tri poddionice, a izbor izvo|a~a trenutno je u toku. Primjerice, na poddionici Vlakovo - Lepenica uvjet je da je firma u posljednjih pet godina imala godi{nji promet od 52 miliona eura. Drugim rije~ima, to je promet od pola milijarde maraka za pet godina. S obzirom na to da nijedna na{a kompanija ni izbliza ne ispunjava ovaj uvjet, one

Univerziteti

Predstavnici Visoke poslovno-tehni~ke {kole iz Doboja i Univerziteta iz Ankare u Turskoj potpisali su ju~er ugovor o bratimljenju, kojim je definiran proces razmjene studenata i profesora ove dvije obrazovne institucije, kao i ekvivalencija diploma ste~enih u Doboju i Ankari, javila je Srna. Posebnu korist od ovog ugovora imat }e studenti druge i tre}e godine studija s prosjekom ocjena ve}im od osam, rekao je profesor Semih Sahinel .

Pobratimili se Doboj i Ankara

B. SPASENI]

Spec
Ministri unutra{njih poslova Republike Srpske i Republike Srbije Stanislav ^a|o i Ivica Da~i} potpisat }e danas memorandum o ja~anju policijske saradnje, javila je Srna. U skladu sa Sporazumom o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa izme|u RS i Srbije, a prepoznaju}i zna~aj razvoja kapaciteta, strane potpisnice memorandumom su se sporazumjele da }e unapre|ivati bilateralnu saradnju izme|u nadle`nih policijskih slu`bi kroz borbu protiv organiziranog kriminala.

Nosilac posla

Ustamuji}: Autoput velika {ansa

aktuelno

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

3

Komentar dana
Pi{e: Elvedina HALA] (elahac@avaz.ba)

Ameri~ki san
Predsjednik Srbije Boris Tadi} u Njujorku, gdje je u~estvovao na Generalnoj skup{tini Ujedinjenih naroda, sastao se s ameri~kom dr`avnom tajnicom Hilari Klinton (Hillary Clinton). Ovom skupu u SAD prisustvuju i politi~ki predstavnici BiH, ali oni nisu uspjeli „dobaciti“ do Hilari Klinton. @eljko Kom{i}, predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH, imao je susret sa zamjenikom dr`avne tajnice SAD Vilijamom Bernsom (William J. Burns), a predsjedavaju}i Vije}a ministara Nikola [piri} s kongresmenom Denom Bartonom (Dan Burton) i jo{ nekim ni`erangiranim zvani~nicima SAD. S ministrom vanjskih poslova BiH Svenom Alkalajem niko od ozbiljnijih ameri~kih diplomata nije se htio ni sastati, vjerovatno zbog njegove „reputacije“ koju je godinama gradio. Kada se uzme u obzir sve navedeno, jasno je da je dr`ava BiH, {to je dokazao i njujor{ki skup, bukvalno odba~ena na marginu svjetske diplomatije. Kriviti lidere svijeta za takvu situ\oko NINKOVI]

Tadi} imao susret s Hilari Klinton, a kod nas je hvalospjev [piri}ev susret s ameri~kim kongresmenima
aciju bilo bi smije{no. Smije{nim se jedino mogu nazvati hvalospjevi koji su ~uju u BiH, jer se [piri}, eto, uspio sastati s ameri~kim kongresmenima. Me|unarodni diplomati zaobilaze bh. predstavnike kada su veliki skupovi u pitanju, a za takvo stanje isklju~ivi krivci su na{i politi~ari, koji godinama vode prljave politi~ke igre kako bi vlast podijelili onako kako to njima odgovara, i ni{ta, ama ba{ ni{ta ne rade da poprave ionako naru{en imid` ove jadne zemlje. I dok se oni po ko zna koji put sastaju na doma}em terenu, kako bi prema kona~nom dogovoru o dr`avnoj vlasti napravili jo{ neki zna~ajni pomak, BiH gubi ugled koji je imala u svijetu. To politi~ke vlastodr{ce ne brine ba{ previ{e. Oni imaju svoje brige, a ti~u se njihovih li~nih, a ne interesa BiH, koja i me|u dr`avama regiona kotira sve slabije. Zbog toga nam je, na`alost, i zahvaljuju}i nesposobnom i karikaturalnom establi{mentu, svaki budu}i susret s Hilari Klinton u Njujorku tek pusti ameri~ki san.

Koridor 5C: Diskriminacija doma}ih izvo|a~a radova

ne mogu bh. firme!
maraka, pripast }e strancima zato {to su uvjeti takvi da ih ne ispunjava niko iz BiH
ne}e mo}i konkurirati za ovaj posao. Sli~na je situacija i s poddionicama Lepenica - Suhodol i Suhodol Tar~in. U sva tri slu~aja na{e kompanije mogu konkurirati samo u konzorciju s nekom stranom firmom, koja }e biti nosilac posla - one bi bile samo partneri, ili naknadno mogu sklopiti ugovore kao podizvo|a~i. Na{ sagovornik blizak ovoj problematici pojasnio nam je da je rije~ o uvjetima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropske investicijske banke (EIB), s kojima je sporazum sklopila vlast u prethodnom mandatu. Svi na{i sagovornici isti~u da se trenutna vlast ne mo`e kriviti za ovo, ali da treba vidjeti {ta }e ona uraditi u budu}nosti da za{titi doma}e kompanije. - Uvjet banaka je da je firma u posljednjih pet godina imala godi{nji pro-

gra|evinskim kompanijama

/ TO JE TO

Godi{nji promet

Ustamuji}: Vlada mora reagirati
S tenderima je upoznat i poslanik SBB BiH u Predstavni~kom domu Parlamenta Federacije BiH Mirza Ustamuji}, koji je, kako ka`e, o ovome ve} razgovarao s predstavnicima nekih doma}ih gra|evinskih kompanija. Smatra da Vlada mora za{tititi na{e gra|evinare. - Tra`it }emo od Federalne vlade da ponovo razgovara sa EBRD-om o ovome i da poku{a dobiti povoljnije uvjete za doma}e kompanije. Koridor 5C velika je razvojna {ansa za na{e gra|evinske firme i za kompletnu privredu BiH. Ne smije se dozvoliti da novac odlazi vani, dok na{e kompanije propadaju - kazao nam je Ustamuji}.

met dvostruko ve}i od vrijednosti projekta za koje se raspisuje tender. Naprimjer, ako je projekt vrijedan 50 miliona eura, uvjet je da godi{nji promet bude 100 miliona - poja{njava na{ sagovornik. Dodaje da su za BiH kriteriji sni`eni na „jedan naprema jedan“. Vrijednost poddionice Vlakovo Lepenica je pedesetak miliona eura, pa je uvjet da je firma imala isti toliki godi{nji promet u posljednjih pet godina. Ipak, ostaje ~injenica da }e sav kajmak na ovoj dionici, ju`no od Sarajeva, pokupiti strane firme, a da }e na{e kompanije kupiti samo mrvice s G. MRKI] poda.

26d04aktsep.qxd

25.9.2011

21:27

Page 2

Iz Slu`be za poslove sa strancima

Mekti}: Incident je bio, ali niko nije povrije|en
Za{to Dizdarevi} nije rekla za{to su El-Gartani, Karaj i Gaci izazvali incident
Dragan Mekti}, direktor Slu`be za poslove sa strancima pri Ministarstvu sigurnosti BiH, u izjavi za „Dnevni avaz“ kazao je da Na|a Dizdarevi} dezinformira javnost i iznosi la`ne informacije o doga|ajima u Imigracionom centru u Lukavici. Prema njegovim rije~ima, Dizdarevi} je kazala neistine o doga|aju koji se desio u petak nave~er u Imigracionom centru. On demantira da su stra`ari primijenili pretjeranu silu i nanijeli povrede Zijadu el-Gartaniju, Kamelu Karaju i Nurudinu Gaci. - Za{to Dizdarevi} nije rekla da su oni izazvali incident i sve zapo~eli? Za{to nije rekla i zbog ~ega je El-Gartani dobio optu`nicu? Rije~ je o incidentu koji je ranije izazvao u Centru. U ~ijem interesu uop}e Dizdarevi} dezinformi{e javnost? Predstavlja se kao ~lanica „Amnesty Internationala“, a ta organizacija nikada nije stala iza toga. Ne pada nam na pamet da se

4

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

aktuelno

INCIDENTI [ta je pokazala unutra{nja istraga FUP-a

Na~elnik Ensad Korman odgovoran za slu~aj ’Dodik’
Utvr|eni odre|eni propusti u provo|enju procedure plana osiguranja li~nosti Kurte{ Luka~u zamjera {to ga odmah nije obavijestio o doga|aju
Provedena unutra{nja istraga Federalne uprave policije (FUP) pokazuje da je Ensad Korman, na~elnik Sektora uniformirane policije FUP-a, odgovoran za propust u osiguranju predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji se desio 15. septembra ispred zgrade Vlade FBiH, saznaje „Dnevni avaz“.

Mekti}: Ne}emo se pravdati pred neistinama

Te`ina odgovornosti
Tog dana predsjedniku manjeg bh. entiteta pri{ao je Srebreni~anin Ramo Mehmedovi} i kazao mu da je predsjednik takozvane Republike Srpske - genocidne tvorevine, {to je izazvalo lavinu reakcija, naro~ito u RS, i pokrenulo pitanje kako se moglo desiti da uz mjere osiguranja Dodiku neometano pri|e slu~ajni prolaznik. Dragan Luka~, direktor FUP-a, ka`e za „Avaz“ da Korman ne}e dobiti otkaz s posla, ali da }e mu disciplinska komisija, nakon {to
Luka~: Odgovaraju}e sankcije Kurte{: Nisam obavije{ten

pravdamo pred njenim neistinama - kazao je Mekti}. Ustvrdio je da su ElGartani, Karaj i Gaci izazvali izgred, a da su stra`ari bez pretjerane sile uspjeli smiriti situaciju. Pri tome je pri~injena materijalna {teta u Centru, a, izme|u ostalog, razbijen je i jedan televizor. - Niko nije povrije|en kazao je Mekti}. E. Ha.

odredi te`inu odgovornosti, izre}i odgovaraju}u kaznu. - Unutra{nja kontrola FUP-a utvrdila je odre|ene propuste u smislu da do kraja nije ispo{tovana procedura izrade plana operativnog osiguranja, jer takva osoba osigurava se po drugom stupnju. Me|utim, sve {to se doga|alo ispred zgrade Vlade FBiH ne upu}uje na ozbiljno naru{avanje Dodikove sigurnosti od ~ovjeka koji se ta-

mo pojavio me|u novinarima - obja{njava Luka~.

Kasno obavje{tenje
Cijeli slu~aj vezan uz Dodikovo osiguranje u Sarajevu ~ini se, prema ju~era{njem saop}enju za javnost, da je zategnuo odnose na relaciji izme|u direktora FUP-a i Predraga Kurte{a, federalnog ministra unutra{njih poslova, koji Luka~u spo~itava ka{njenje u obavje{tavanju o doga|aju.

- Federalna policija trebala me isti dan, 15. septembra, kada se i desio nemili doga|aj, obavijestiti o tome. Ne znam za{to to nisu uradili - ka`e za na{ list Kurte{. Luka~ negira da je ministar kasno obavije{ten i tvrdi da u njihovoj komunikaciji nema nikakvih problema. - Svako radi svoj posao, direktor ima svoje nadle`nosti, a ministar svoje - ka`e A. KESEROVI] Luka~.

Federalni poslanici u dvodnevnoj posjeti USK

ME\UNARODNI SIMPOZIJ
Kori{tenje bespovratnih sredstava EU u BiH sa posebnim osvrtom na aspekte ekologije i komunalnih djelatnosti

Praksa Kluba poslanika SBB BiH je da sjednice odr`ava na terenu, gdje obavljamo konsultacije s gra|anstvom, ka`e [kalji}

Savjetovanje s kraji{kim organizacijama SBB BiH

Hotel Neum, 29. i 30. septembra!
Simpozij koji }e povezati sve klju~ne interesne aktere, eksperte i kompanije zainteresovane za razvoj kori{tenjem bespovratnih sredstava Evropske unije i Svjetske banke Po prvi put, na Simpoziju fokusiranom na kori{tenje bespovratnih sredstava, koji se nalazi na listi svjetskih de{avanja, mo`ete da sagledate trenutnu poziciju BiH, trenutne finansijske mogu}nosti i steknete najbolji uvid u prakti~ne primjere kako iskoristiti raspolo`ive finansijske mogu}nosti. Ciljana publika Simpozija: - Vladine i nevladine institucije - Na~elnici op}ina i pomo}nici na~elnika - Generalni direktori i izvr{ni direktori preduze}a - Ostala lica zainteresovana za kori{tenje bespovratnih sredstava U~esnici simpozija }e biti predstavnici dr`avne vlasti BiH, Delegacije Evropske unije u BiH, Direkcije za evropske integracije, Svjetske banke, Ekonomskog fakulteta Sarajevo, Vanjskotrgovinske komore BiH, te istaknuti predava~i iz Slovenije.

Poslanici SBB BiH pred zgradom Op}ine Cazin...

... i pred spomen-obilje`jem

Poslanici Saveza za bolju budu}nost BiH u Predstavni~kom domu Parlamenta FBiH tokom dvodnevnog boravka na podru~ju USK posjetili su op}inu Cazin i u hotelu „Kostelski buk“ nadomak Biha}a odr`ali sastanak Kluba poslanika SBB

BiH uo~i 6. sjednice Parlamenta FBiH, zakazane za 28. septembar. Seriozno priremljenom sastanku osim grupe eksperata iz oblasti prava i ekonomije prisustvovali su i poslanici SBB BiH u Skup{tini USK.

Razgovor sa ]orali}em
Federalni poslanici SBB BiH u Cazinu su polo`ili cvije}e i prou~ili Fatihu na spomen-obilje`ju `rtvama proteklog rata u centru grada, nakon ~ega ih je primio predsjedavaju}i OV Cazin Haris ]orali}. U razgovoru s njim gosti su dobili osnovne informacije o najzna~ajnijim razvojnim projektima ove op}ine.

Informacije: Tel: +387 61 712 001 E-mail: info@brilijant.eu www.brilijant.eu

- Praksa na{eg kluba je da sjednice odr`ava na terenu, gdje obavljamo konsultacije s gra|anstvom i organizacijama SBB BiH. @elimo biti reprezenti njihovih problema i inicijativa kako bismo vr{ili pritisak na Vladu FBIH zbog dono{enja rje{enja koja }e pobolj{ati te{ku socijalnu i ekonomsku situaciju - kazao je Fehim [kalji}, predsjednik Kluba poslanika SBB BiH. Dvodnevna posjeta iskori{tena je i za razgovore s predstavnicima SBB BiH iz svih M. D. kraji{kih op}ina.

pogledi

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

5

INTERVJU D`on Espozito, profesor na Univerzitetu D`ord`taun

Srebrenica nas je nau~ila pameti
U mnogim arapskim zemljama ljudima su dominirali isti vlastodr{ci 30 ili 40 godina, pa }e im trebati vremena da se na sve te promjene naviknu Rano je jo{ govoriti o Libiji
Razgovarao: Erol AVDOVI]
[ator: Veza izme|u tradicije i modernih trendova

Profesor D`on Espozito (John Esposito) predaje islamske studije i me|unarodne odnose na Univerzitetu D`ord`taun. Osim 35 objavljenih knjiga, autor je ~uvenog bestselera „Ko govori o islamu? [ta milijardu muslimana doista misli?“ (Who Speaks for Islam? What a Billion Muslims Really Think), objavljene u martu 2008. U ekskluzivnom intervjuu za „Avaz“ on govori, izme|u ostalog, o palestinskom pitanju, „arapskom prolje}u“ i liderskoj poziciji Turske u islamskom svijetu.

Li~nost dana Edim [ator

Vratio Makove stihove na izvor
Stolac u protekla tri dana bio stjeci{te susreta pjesnika i umjetnika
Kada je prije tri godine mladi profesor Edim [ator preuzeo du`nost predsjednika Upravnog odbora manifestacije „Slovo Gor~ina“, bilo mu je jasno da }e morati prona}i na~in da odr`i vezu izme|u tradicije i modernih trendova. Uprkos brojnim izazovima i neda}ama, on je, iako, istina, ne sam, uspijevao u tome da manifestacija zadr`i prepoznatljiv pe~at. Posebno je to pokazao organiziranjem ovogodi{njeg „Slova“, kojim je obilje`ena godi{njica vrijedna pa`nje ~etiri decenije ove kulturne manifestacije, ali i smrti njenog idejnog tvorca, velikana bh. knji`evnosti Mehmedalije Maka Dizdara. Osim {to je Stolac u protekla tri dana bio stjeci{te susreta pjesnika i umjetnika, [ator je na Radimlji, me|u kamenim spava~ima, gdje su se Makovi stihovi na{li na svom izvoru, napravio nesvakida{nji izbor iz njegove poezije. Bio je to njegov doprinos, za razliku od onih koji su trebali, a nisu se sjetili ni na koji na~in obilje`iti godi{njicu smrti na{eg velikana ~ija je snaga pjesni~ke rije~i ostavila neizbrisiv trag. Pa iako je Makova staza uspona od gnijezda do zvijezda zavr{ila prije 40 godina, upravo mladi intelektualci poput [atora daju nadu da }e ova manifestacija odr`ati svoj kontinuitet i afirmirati ukupnu bosanskohercegova~ku ba{tinu. Edim [ator ro|en je 1982. godine u Mostaru, gdje je na Fakultetu humanisti~kih nauka Univerziteta „D`emal Bijedi}“ magistrirao lingvistiku, na kojem radi kao vi{i M. Sm. asistent.

Obamine brige
[ta je, zapravo, natjeralo predsjednika Baraka Obamu (Barack) da ne odr`i svoje obe}anje dato Palestincima pro{le godine na Generalnoj skup{tini, da }e ovog septembra podr`ati njihov zahtjev za mjesto u UN-u: uvjerenje ili politika?
- Obamu sada mu~e brige u formi izjava (republikanskih kandidata, op. a.) Rika Perija (Rick Perry) i Mi{el Brokman (Michelle

Espozito: Promjenama treba dati vremena

- Turska postaje glavni igra~ na Bliskom istoku, isto tako i u cijelom arapskom svijetu. Vidjeli smo to tokom ove posjete Erdoana (Erdogan) Egiptu. Pazi-

Erdoan je vrlo jak lider
Mo`e li „arapsko prolje}e“ utjecati na sli~no pokretanje masa na zapadnom Balkanu ili u Turskoj?
- Ne mislim da mo`e i ne mislim da }e se takvo ne{to pokrenuti na Balkanu, jer tamo je demokratija ve} donekle uhvatila korak. [to se Turske ti~e, mislim da su promjene tamo Brockman), koji mu otimaju jevrejske glasove, a to je zna~ajan sektor glasa~kog tijela u Americi. Ne zaboravimo da AIPAC (American Israel Public Affairs Committee), a to je ki{obran najva`nijih jevrejskih lobisti~kih grupa u Americi, ostaje jo{ veoma utjecajan, iako to ne zna~i da se svi ameri~ki Jevreji sla`u s tom politikom. No, to su oni koji su za upravlja~em kada su u pitanju sljede}i predsjedni~ki izbori. Bez njih se ni{ta ne mo`e rije{iti. vi{e utjecale na „arapsko prolje}e“ nego ti masovni protesti na nju. Da se to dogodilo prije Erdoana, kada je turska vojska vladala iz sjene, onda to bilo logi~no. Ali, s Erdoanom, koji je mnogo toga promijenio, to ne dolazi u obzir. Turska je s Erdoanom u premijerskoj stolici vrlo jak lider. te, Turska ima aktivne odnose sa svim akterima u regionu, iako to ne zna~i da se sa svim zemljama u svom susjedstvu sla`e, ali ona je sposobna s njima razgovarati. Pogledajte kako Turci govore o incidentu s humanitarnom flotilom za Gazu i uop}e o Palestini. Oni postaju taj glas koji se s uva`avanjem slu{a i prati, i to je tako i ovdje u Americi.

vlast do|u neki religiozni radikali, onda oni totalno previ|aju stvari. Pogledajte samo dosada{nji u~inak sekularnih re`ima u tim arapskim zemljama, pa to je da ne mo`e biti gore. Pa, oni nisu dali nikome drugom da primiri{e vlasti. Ne treba, evo recimo u slu~aju Tunisa, misliti samo o islamistima nego i o vojnim snagama i politi~koj eliti, koja se ukopala u vlasti, i koje jo{ mogu ugroziti demokratiju. S druge strane, u Egiptu, recimo, „Muslimanska bra}a“ funkcioniraju ve} 20 godina u sistemu i produ`it }e da funkcioniraju u parlamentu. A sigurno }e pro}i i dobro na prvim demokratskim izborima. Kako se demokratski sistem u Egiptu bude razvijao, tako }e se „Muslimanska bra}a“ morati suo~iti s politi~kom konkurencijom. Pravo pitanje u Egiptu je kako sprije~iti vojsku da manipulira promjenama i infiltrira se sa starim tvrdim stavovima u novu vlast.

ntno }e biti vidjeti koliko }e jaki tamo biti religijski aktivisti, ho}e li oni krenuti vi{e uz glavnu struju kao „Muslimanska bra}a“ ili uz ElKaidu. Ostaje da se vidi koliko su ovi drugi jaki.

Postoji li neki generalni zaklju~ak o „arapskom prolje}u“?
- Da. Promjenama treba dati vremena. Trebalo bi se podsjetiti da su revolucije, bilo da su se doga|ale u Francuskoj, Americi, Rusiji ili drugdje, u po~etku, prili~no mnogo godina potro{ile da porode nove vlade i zemlje. Tako }e biti i u arapskom svijetu. U mnogim arapskim zemljama ljudima su dominirali isti vlastodr{ci 30 ili 40 godina, pa }e im trebati vremena da se na sve te promjene naviknu. U Istanbulu }u upravo o tome organizirati konferenciju o tranziciji iz diktatorskih re`ima u demokratiju, s aktivistima iz Egipta i Tunisa.

Komisija zasjeda u zatvoru

Tranzicija re`ima
Ali, svakako postoji zabrinutost zbog Libije kada su radikali u pitanju? Ko }e sve biti na vlasti u Tripoliju?
- Rano je jo{ govoriti o Libiji. Prije svega trebamo biti zabrinuti ho}e li se Libijci uspjeti ujediniti ponovo zbog plemenskog i interesnog rivalstva. Interesa-

Tvrdi stavovi
Ho}e li „arapsko prolje}e“, koje neki ve} ironi~no nazivaju „arapskom zimom“, transformirati Bliski istok nabolje?
- Ako se ljudi brinu samo o mogu}nostima da na

Profesore, kako su kod Vas odjeknule rije~i predsjednika Obame i dr`avne tajnice Hilari Klinton (Hillary Clinton) kada su rekli da su lekcije Srebrenice spasile Bengazi od pokolja?
- Ne znam ta~no, ali mislim da su htjeli re}i da su nas doga|aji iz Srebrenice nau~ili pameti, pa sada gledamo kako da takvo {to preduhitrimo akcijom, prije nego {to takvi pokolji postanu sasvim mogu}i.

Kako gledate na ulogu Turske kada se govori o Bliskom istoku? Koliko se ona mo`e ili ~ak treba u taj liderski posao uklju~iti?

Ho}e li danas na ru, ali jo{ nema pouslobodu iza}i za ratni zdanih informacija o zlo~in u zapadnoj Botome ho}e li on biti sni na 15 godina zadanas na slobodi. tvora osu|eni „gospoZa sada je poznadar Krajine“ i to jedino da }e komi„kraji{ki babo“ Fikrsija koju je imenovao et Abdi}, pitanje je na ministar pravosu|a, koje niko ne mo`e daa koja treba donijeti ti precizan odgovor. Abdi}: Izdr`ao odluku o uvjetnom Abdi}evo pismo u dvije tre}ine otpustu, odr`ati dakojem je svoje simpa- kazne nas sastanak iza ziditizere zamolio da ne na pulskog zatvora, dolaze na obilje`avanje nje- te da ~lanovi te komisije ne govog 72. ro|endana ustala- izlaze u javnost s izjavama. salo je javnost i nagovijesti- Interesiranje medija iz regilo da bi on danas, tri dana je je veliko i u jutarnjim saprije ro|endana, mogao bi- tima prostor ispred zatvora ti slobodan ~ovjek. bit }e, kako se o~ekuje, ispuJu~er je porodica posjeti- njen brojnim novinarskim M. DEDI] la Abdi}a u pulskom zatvo- ekipama.

Ho}e li Fikret Abdi} danas biti slobodan?

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

mozaik

DOBRA DJELA Porodica Ceri} ostavila traga u Donjoj Orahovici

Sarajka Zuhra sagradila hajr-~esmu
Nema putnika koji nije ~uo za ovu hladnu vodu, a da se ne zaustavi i ne okrijepi
vodu. Raspitala sam se ~ije je zemlji{te gdje iz kamene stijene te~e izvor i doznala da su vlasnici zemlje Sadik i Nura Selimovi}, koji rade u inozemstvu. Stupila sam s njima u kontakt i predo~ila im svoj nijet i pozitivan odgovor je stigao 10. jula ove godine. Bila sam presretna, i posao je brzo krenuo - ka`e sretna Zuhra. Na hajr-vodu dolaze ljudi ovog kraja da se napiju, da naspu i ku}i ponesu vodu kakve nema nadaleko, da pro{etaju ovim kompleksom, da se odmore u hladovini, da zahvale Zuhri za veliko djelo. A ona zahvaljuju Bogu, porodici Selimovi} i svojoj porodici, od koje je imala veliku podr{ku u ovom hajrH. ^ALI] djelu.

Snou na visini od 17 metara

Spa{ava staru bukvu

Britanac `ivi na drvetu
Britanac Mark Snou (Snow, 36) danima `ivi u kro{nji 100 godina stare bukve kako bi sprije~io da bude posje~ena. Sat prije nego {to su trebali posje}i drvo, Mark se popeo na 17 metara visoko deblo u selu Irton u sjevernom Jorki{iru. Seljani mu poma`u u odbrani prirode i donose hranu. - Nisam nikakav borac za ekologiju. Samo sam lokalni trgovac koji se bori za ono {to je ispravno. Nisam mogao samo sjediti i pustiti da

ga posijeku. Ostat }u na drvetu dok bude potrebno - rekao je Mark. Pitanje ru{enja drveta 2006. pokrenuli su D`erald i Nora Hejzelvud (Gerald i Norah Hazelwood) nakon {to su se preselili u novu ku}u. Par je tada zatra`io dozvolu za gradnju jo{ ~etiri ku}e te su tvrdili da dugo korijenje drveta uni{tava njihov prilaz i pro~elje ku}e. Tako|er su tvrdili da predstavlja opasnost za saobra}aj. Oko 200 mje{tana potpisalo je peticiju za o~uvanje drveta.

Miri~anka po ro|enju, Sarajka po mjestu `ivljenja, Zuhra Ze}o Ceri} i njen suprug Enes u du{i su bogatiji za jedno veliko hajr-djelo. Oni su pored magistralnog puta Tuzla - Doboj, u naselju Donja Orahovica kod Gra~anice, bez velike pompe, kako i prili~i vjernicima i vakifima, narodu ovog kraja i svakom putniku namjerniku poklonili veliku hajr-~esmu. Zuhri je prije tri i po godine, kako ka`e, na san do{la „naredba“ da sagradi hajr-vodu i od tada je tragala za mjestom gdje bi svoj san mogla oplemeniti. Izbor je pao, i to slu~ajno, na Donju Orahovicu, u blizini rodne joj Miri~ine. - Ta~no 2. novembra 2010. iz Gra~anice sam putovala ka Tuzli. Odjednom mi

(Foto: H. ^ali})

Zuhra pored hajr-~esme: Imala nijet da u~ini dobro djelo

je suprug Enes predlo`io da naspe vode iz neure|enog izvori{ta u Donjoj Orahovi-

ci. Voda je bila hladna kao led, bistra kao suza. Rekla sam, pa evo mjesta za hajr-

Ponuda japanskog restorana

Su{i od {est kilograma
Restoran „Umewaka“ u japanskoj prefekturi Ai~ servira najve}e porcije su{ija. Porcije te`e do {est kilograma i imaju do 20 centimetara u promjeru. Rolane alge u „Umewaki“ pripremaju od 24 sastojka. Na dva metra duge alge sla`u razli~itu ribu, povr}e i ri`u. Ako `elite naru~iti gigantsko jelo, morate svoj dolazak najaviti barem dva dana unaprijed. U skladu s veli~inom, ni cijena nije mala. Porcija ko{ta oko 150 eura,

Studiraju za biro za zapo{ljavanje
Od 1. oktobra, kada u RS po~inje nova akademska 2011./2012. godina, na javnim visoko{kolskim ustanovama bit }e upisano 605 bruco{a vi{e nego godinu ranije. Umjesto dosada{njeg 5.361 redovnog studenta, ove godine bit }e ih upisano 5.966. - Pove}anje upisnih kvota visoko{kolske ustanove pravdaju velikim brojem zainteresiranih kandidata te velikim brojem kandidata koji su ostvarili zna~ajne rezultate na prijemnom ispitu, a ipak nisu mogli upisati odre|eni fakultet - saop}eno je iz Ministarstva prosvjete i kulture RS. Za razliku od srednjeg i osnovnog obrazovanja, koje u BiH ima trend smanjenja broja u~enika, u visokom obrazovanju tendencije su druga~ije. U posljednjih pet godina broj visokih i visoko{kolskih ustanova u BiH pove}an je za oko 30 novootvorenih, broj studenata pove}ao se za 30 posto, a broj svr{enih studenata za skoro 100 posto. Istovremeno, broj nezaposlenih s visokom stru~nom spremom u ukupnom broju nezaposlenih kre}e se izme|u sedam i osam posto na biroima za zapo{ljavanje u BiH. U Centru za populaciona i dru{tvena istra`ivanja RS ocjenjuju da reforme obrazovanja i tr`i{ta rada u BiH nisu uskla|ene. - Ne postoje adekvatni

Pove}an broj bruco{a, radnih mjesta nema

Ne postoje adekvatni mehanizmi za razmjenu informacija o potrebama i ponudi radne snage i kreiranju obrazovne politike

Porcija ko{ta oko 150 eura

ali gosti iz restorana sigurno ne izlaze praznog `eluca.

Buregd`ijada u Ni{u

Pita te{ka 200 kilograma
Na Buregd`ijadi u Ni{u pekari su napravili sirnicu te{ku 200 kilograma. Radili su je majstori pekari iz pet ni{kih pekara. Za najve}u pitu utro{ili su 150 kilograma tijesta, 50 kilograma sira i 20

U visokom obrazovanju pove}ava se broj upisanih

kilograma masti. Ipak, ne}e se na}i u Ginisovoj knjizi rekorda, jer komisija organizacije nije do{la u Ni{. Osim najve}e pite, atrakcija na ovogodi{njoj Buregd`ijadi bio je najmanji burek, te`ak samo pet grama. Ispekao ga je pekar Goran Jov~i} u ~epu od pivske boce.

mehanizmi za razmjenu informacija o potrebama i ponudi radne snage i kreiranju obrazovne politike. Pr-

oizvode se kadrovi koji se zatim proslje|uju na biroe za zapo{ljavanje - navodi se u B. S. njihovoj analizi.

PORTAL - komentar dana www.dnevniavaz.ba
[ta se doga|alo na samitu balkanskih lidera u Njujorku: [piri}u Beograd ispred ekonomskih interesa BiH
- Gospodine [piri}u, u ovoj dr`avi `ive Srbi koji treba da su ti va`niji od Kosova i koji su svoj glas dali tebi da im popravi{ ekonomsku situaciju ka(Dragan Mar~eti}) ko bi mogli da `ive kao ljudi.

Nekoliko roditelja po`alilo se na{oj redakciji da sve vi{e djece u Sarajevu obolijeva od upale grla uz pojavu pri{ti}a na dlanovima i tabanima. Prema rije~ima jedne od majki, njeno dijete iz doma zdravlja upu}eno je na Infektivnu kliniku, ali su je ljekari vratili kazav{i da }e osip pro}i uz terapiju za upalu grla. No, ovo slanje iz jedne u

Angina uz osip nije zarazna!
drugu ustanovu zabrinulo je roditelje, kojima nije poja{njeno o kakvoj se bolesti radi. Pedijatrica Jasminka Smlati}-Muhad`i} za „Dnevni avaz“ kazala je da nema razloga za zabrinutost i da se ne radi ni o kakvoj novoj zarazi, ve} o jednoj vrsti angine. - Pod anginom podrazumijevamo upalu grla, crvene krajnike i `drijelo. Ova vrsta angine pra}ena je osipom po dlanovima i tabanima. Osip }e pro}i uz terapiju antibioticima. Rade se odgovaraju}e laboratorijske pretrage. Djeca se, kao i za svaku drugu bolest, prate. Dakle, to je najobi~nija upala grla. Terapija traje od sedam do deset dana. Pri{ti}i pucaju i malo svrbe, ali sve to pro|e uz

Uz po~etak sezone virusa i infekcija

terapiju - ka`e dr. Smlati}Muhad`i}. U Zavodu za javno zdravstvo KS ka`u da im nije prijavljen pove}an broj slu~ajeva zaraznih bolesti. - Ni{ta nam novo nije prijavljeno. Epidemiolo{ka slika je zadovoljavaju}a - ka`e epidemiolog Snje`ana Balta iz Zavoda za javno zdravstvo E. Ha. KS.

mozaik

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

7
Tradicija na Ajvatovici
Predstava „Gazi Husrev-beg“ trebala je biti igrana pro{le godine u okviru 500. Ajvatovice. - Zbog finansijskih razloga nismo bili u mogu}nosti igrati je tada, ali sam s Organizacionim odborom Ajvatovice potpisao ugovor da se ona ubudu}e izvodi svake godine u okviru ove manifestacije - obja{njava Lati}.

[ta ka`u poznati
Fjodor Lukjanov

EU je zapala u duboku krizu
Lukjanov: Konkretnije teme

- Evropska unija nalazi se u nekoliko kriza istovremeno. Kao prvo, tu je kriza konceptualnog modela, koji }e se, izgleda, morati promijeniti; kao drugo, EU je zapala u duboku ekonomsku, finansijsku i socijalnu krizu. Trenutno je dosta problemati~no da se govori o finansiranju neke nove, makar i va`ne str(Ruski novinar za „Glas Rusije“) ukture.

Nil Jang

Pisanje mi ide od ruke
- Pisanje mi ide od ruke. Kada sam po~eo pisati, nisam mogao stati, ba{ onako kako je to obi~avao ~initi moj tata na svojoj staroj pisa}oj ma{ini na tavanu. Znao mi je govoriti: „Samo nastavi pisati, nikada ne zna{ {ta }e ti pasti na pamet.“ Jang: Nisam
(Kanadski muzi~ar za „Guardian“) mogao stati

Aleksej Slapovski

Lati}: Zapis o junaku i sudbini jedne zemlje

ZENICA Premijera predstave D`emaludina Lati}a

„Gazi Husrev-beg“ }e do}i i na sarajevsku Tabiju
Prvo izvo|enje planirano za 4. novembar, a u Sarajevu pred publikom dan kasnije
junake utjelovljuju, izme|u ostalih, Aldin Omerovi}, Mirsad Tuka i Izudin Bajrovi}, imat }e priliku vidjeti i publika u sarajevskom Narodnom pozori{tu. Autor nagla{ava da je rije~ o dramskom zapisu o sudbini ne samo jedne poznate historijske li~nosti, ~ije se stvarne biografije tekst samo djelimi~no, okvirno dr`i, nego i o sudbini jedne zemlje na vjetrometini, o susretu i, na`alost, ponekad sukobu islama i kr{}anstva. - Gazi Husrev-beg iz ove tragedije neki je novi na{ Julije Cezar, a ova drama mogla bi biti kultna drama U Bosanskom narodnom pozori{tu Zenica (BNP) 4. novembra premijerno }e biti izvedena predstava „Gazi Husrev-beg“, autora D`emaludina Lati}a i u re`iji Gradimira Gojera. Dan kasnije, tragediju „Gazi Husrev-beg“, napisanu u maniru {ekspirijanskih djela ove vrste, ~ije ovog grada, koji takvu dramu do sada nije uspio dobiti. Bit }e neobi~no interesantno kada se ona bude izvodila ne samo u Narodnom pozori{tu nego i na Tabiji, upravo onako kako se izvodi „Dundo Maroje“ na dubrova~kim zidinama - ka`e A. K. autor Lati}.

Slapovski: Kao prema djetetu

- Ne mora pisac postati alkoholi~ar, predsjednik, razbojnik ili `ena, on mo`e sve zamisliti i nakon toga nema vi{e neku naro~itu `elju da to i postane. Shvata nakon svega da ~ovjek treba biti to {to jeste, ako se prema sebi ispravno odnosi. A pravilan odnos prema sebi je kao odnos prema djetetu: treba ga voljeti, maziti po glavi, ali blagovremeno mu udarati i packe. (Pisac za „Ve~ernje novosti“)
033/281-393 redakcija@avaz.ba

Pravilan odnos prema sebi

[ta ka`u u narodu

- Svaki nogometni klub trebao bi imati kontakte sa svojim navija~ima kako bi poku{ali sprije~iti incidente poput onoga na utakmici izme|u Borca i @eljezni~ara u Banjoj Luci. Klubovi ~iji navija~i ne znaju navijati neka igraju bez pu(^italac Osman K.) blike.

Utakmice bez publike

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

26. 9. 2011.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

Poznati laparoskopski hirurg ponovo dolazi u BiH

VRIJEME DANAS

BIHA] 27 27 BANJA LUKA BR^KO 23 TUZLA 26 LIVNO
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Alibegovi} }e operirati tri pacijenta zbog debljine
Ovo }e biti drugi put da se ova vrsta zahvata primjenjuje u na{oj dr`avi
Renomirani {vedski laparoskopski hirurg bh. porijekla Asim Alibegovi} u oktobru ponovo dolazi u Sarajevo, gdje }e operirati tri pacijenata iz BiH, saznaje „Dnevni avaz“. Alibegovi} }e s timom hirurga iz Op}e bolnice „Prim. dr. Abdulah Naka{„, a po drugi put u na{oj zemlji, obaviti barijatrijske minimalno invazivne operacije ~iji je cilj hirur{ko lije~enje prekomjerne tjelesne te`ine. Njegovi pacijenti bit }e gojazne osobe kojima debljina ugro`ava zdravlje i `ivot, a koji drugim metodama nisu uspjeli smr{aviti. Osim {to }e pomo}i pacijentima, Alibegovi}ev ponovni dolazak zna~i i dodatnu edukaciju doma}ih hirurga kako bi jednog dana samostalno mogli obavljati ovu vrstu zahvata. Rije~ je o operacijama ~ija je su{tina u tome da se kroz male otvore u stijenci stomaka unose instrumenti u trbu{nu {upljinu, nakon ~ega se pravi spoj `eluca i tankog crijeva te dijelova tankog crijeva, radi smanjivanja zapremine `eluca i umanjivanja resorptivne povr{ine crijeva. Time se posti`e balans izme|u energetskog unosa hranom i potro{nje energije organizma. Na ovaj na~in pacijenti mogu izgubiti i do 50 kilograma te`ine. Pro{le godine u Op}oj bolnici Alibegovi} je uspje{no operirao dvojicu Sarajlija. Ovog puta bit }e snimljena i televizijska emisija o pacijentima prije zahvata i o njihovom oporavku E. Ha. nakon operacije.

Umjereno obla~no

ZENICA 23

O~ekuje se sun~ano vr24 SARAJEVO ijeme uz malu do umjer25 enu obla~nost. Tokom poslijepodneva, ponegdje u ju`nim 29 GORA@DE i jugozapadnim podru~jima, uz 24 umjeren razvoj obla~nosti mogu} MOSTAR je i kratkotrajni pljusak. Po kotlinama i uz rije~ne tokove u jutaNEUM rnjim satima mogu}a je magla ili 26 niska obla~nost. Vjetar slab sjeveroisto~nog smjera. Jutarnja temperatura od 8 do 15, na jugu do 21, a najvi{a dnevna od 21 do 27, na jugu do 30 stepeni.

PONEDJELJAK
26. 9. 2011.

UTORAK
27. 9. 2011.

SRIJEDA
28. 9. 2011.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 11 C do 19 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 10 C do 18 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 10 C do 18 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 200C do 270C

od 240C do 310C

od 22 C do 29 C

0

0

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Tegobe kod meteoropata i hroni~nih bolesnika u potpunosti }e se umanjiti. Jutarnji sati bit }e svje`iji, dok }e tokom dana, s porastom temperature, biti ugodnije. Preporu~uje se boravak na otvorenom i slojevito odijevanje. Tegobe kod meteoropata i hroni~nih bolesnika u potpunosti }e se umanjiti. Jutarnji sati bit }e svje`iji, stoga je potrebno vi{e opreza prilikom boravka na otvorenom, dok }e tokom dana, s porastom temperature biti ugodnije.

Grad Sarajevo
Izlazak 6.37 Zalazak 18.37

26. 9. 2011.
Izlazak Zalazak 5.15 17.42

Alibegovi}: Pro{le godine operirao dvojicu Sarajlija

8
PREGOVORI [ESTORKE Iz Mostara, preko Sarajeva, danas u Br~kom

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

teme

Evropski zakoni prolaze, dr`avna vlada na ~ekanju
Za sedam dana BiH „slavi“ godi{njicu bez Vije}a ministara
Danas, sedam dana prije nego {to BiH „proslavi“ godi{njicu bez dr`avne vlade, ~elnici stranaka okupljeni oko dva politi~ka bloka, onog platforma{kog s jedne i SNSD-a, HDZ-a BiH i HDZa 1990 s druge strane, sastat }e se u Br~kom kako bi poku{ali dogovoriti raspodjelu vlasti na dr`avnom nivou i usaglasiti stavove o jednom broju zakona i implementaciji presude Suda za ljudska prava u slu~aju „Sejdi} - Finci“. Prvi sastanak odr`an je u Mostaru, a drugi u Sarajevu. Na sastanku u Br~kom stranke }e predstavljati njihovi predsjednici i njihovi najodaniji kadrovi. Saznajemo da }e Sulejman Tihi} u Br~ko putovati iz Bosanskog [amca, gdje je proveo vikend, te da bi mu se mogao pridru`iti i Adil Osmanovi}. - Ako i{ta sutra (danas, op. a.) bude dogovoreno, bit }e to detalji o dono{enju „evropskih zakona“ - zakona o dr`avnoj pomo}i i o popisu stanovni{tva. Postoji volja i da se usaglase detalji o formiranju komisije za rad na implementaciji presude „Sejdi} - Finci“, ali kada je u pitanju formiranje Vije}a ministara, mislim da od toga ne}e biti ni{ta. Dodik jeste posljednjih dana bio u kontaktu s Lagumd`ijom i ti kontakti imali su dvojaki karakter. S jedne strane javnost je relaksirana slikom koja li~i na „pribli`avanje stavova“ dva, za javnost ljuta protivnika, a s druge strane bila je ovo svojevrsna poruka Sulejmanu Tihi}u, ustvari njegovim strana~kim kolegama koji sve vi{e negoduju zbog partnerstva sa SDP-om i na~inom raspodjele funkcija u pojedinim kantonima,

Tihi} spreman i na krnju vlast

[ta Sorensen o~ekuje od ovog sastanka

Postoje}a kriza
Doma}in br~anskog sastanka i predsjednik SDS-a Mladen Bosi} dana{nji susret najavio je kao mogu}u prekretnicu u pregovorima. Osim {to }e iznijeti svoj „fer prijedlog“ u vezi s formiranjem Vije}a ministara, Bosi} je najavio da je njegova stranka spremna na kompromise samo da bi bila razrije{ena postoje}a kriza. Ne bude li nakon ovoga bilo kakvog pomaka, odnosno bude li utvr|eno da „neke stranke vje{ta~ki dr`e krizu“, poru~io je da }e SDS preispitati svoje daljnje u~e{}e u pregovorima.

S posljednjeg sastanka u Sarajevu: Dogovorili se da se dalje dogovaraju

ali i na nivou Federacije tvrdi „Avazov“ izvor blizak u~esnicima dana{njeg sastanka u Br~kom. Pojedinci iz SDA, naime, ve} su pustili balon da je ova stranka „u interesu evropskog puta BiH“ spremna i}i na formiranje vlasti na dr`avnom nivou pa makar se

ona zvala i krnja, {to je poprili~no iznerviralo Lagumd`iju.

Pozitivnija slika
Od sastanka u Br~kom velika o~ekivanja ima i novi {ef Delegacije EU u BiH Peter Sorensen. Na nedavnom sastanku s Miloradom Dodikom Sorensen je, tvrde izvori iz RS, poku{avao stvoriti ambijent kako bi se na pregovorima u Br~kom kolikotoliko napravili pomaci barem u vezi s pitanjem implementacije presude „Sejdi} Finci“. Time bi njegov izvje{taj EU mogao imati pozitivniju sliku, {to bi BiH pomoglo da stane u red za podno{enje kredibilne aplikacije za prijem u ~lanstvo u narednih nekoliko mjeseci. Obavije{teni tvrde da Lagumd`ija nije spreman pri-

O ~emu su sino} pri~ali Dodik i Lagumd`ija
Lideri SNSD-a i SDP-a Milorad Dodik i Zlatko Lagumd`ija sastali su se nenajavljeno sino} u hotelu „Kaldera“ u Lakta{ima gdje su „u ~etiri oka“ razgovarali i poku{ali pribli`iti stavove uo~i dana{njeg sastanka {est lidera u Br~kom. - Sastanak nije bio najavljen i bio je zatvoren za javnost. Teme razgovora poznate su samo njima dvojihvatiti „polovi~ne“ dogovore na dana{njem sastanku te da je njegova nedavna izjava „ni{ta nije dogovoreno dok sve ne bude dogovoreno“ ustvari poruka da nema doci. Politi~ki vrh obje stranke iznenada je dogovorio ovaj susret kako bi se poku{ali pribli`iti politi~ki stavovi vezano za formiranje Vije}a ministara BiH i nastavak evropskog puta - kazao je za „Avaz“ izvor iz vrha SNSD-a. U vrijeme zatvaranja ovog izdanja, sastanak dvojice lidera jo{ uvijek je bio B.S. u toku. govora o setu evropskih zakona ako se ne postigne dogovor o Vije}u ministara. Koliko su ove tvrdnje ta~ne, pokazat }e ishod dana{njih raA. HAD@I] zgovora.

Ivani}: Ne o~ekujem ni{ta od ovog susreta
Mladen Ivani}, predsjednik PDP-a, ka`e za „Avaz“ da bi bio vrlo iznena|en ako bi na br~anskom sastanku bio postignut bilo kakav dogovor. Smatra da su politi~ki stavovi u~esnika dana{njeg sastanka doliko udaljeni, da ne obe}avaju nikakav pozitivan ishod razgovora. - S jedne strane je SDP ko, ji, o~ito, ni{ta ne prihvata ako ne igra klju~nu ulogu, a s druge strane je blok SNSD-a i dva HDZ-a, koji imaju takvu politiku koja, prakti~no, isklju~uje SDP iz bilo kakvih razgovora. Mislim da }e se ova agonija u vezi s formiranjem vlasti nastaviti jo{ nekoliko mjeseci. [to se ti~e uloge Bosi}a, koji je doma}in sastanka, treba sa~ekati da vidimo kakav je njegov prijedlog. Iskreno, mislim da je njemu dosadilo da igra trka~a koji samo pri~a, a ni{ta ne radi, jer on je jedini koji u trenutnom sazivu Savjeta ministara nema nikoga iz svoje stranke. U svakom slu~aju, narod }e jo{ dugo slu{ati pri~u o dogovaranju - poru~uje Ivani}.

teme

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

9

ALARMANTNO Upozorenje ekonomskih eksperata nakon novih zadu`ivanja

RS ugro`ava stabilnost KM!
Entiteti se moraju ograni~iti u svojim nasrtajima na ne{to {to se zove dr`ava BiH, napominje Jekauc
Sve {to trenutno radi manji bh. entitet vodi ka pove}anju inflacije

Zadu`ivanje Republike Srpske pove}ava inflaciju u BiH i ugro`ava stabilnost valute! Na to je upozorio ekonomista iz Banje Luke Aleksa Milojevi}, apeliraju}i da dr`ava mora {to prije ograni~iti vanjsko zadu`ivanje ovog entiteta. On je naglasio da je ekonomskom ra~unicom trenutnog stanja zadu`enosti dr`ave, evidentno, ali i alarmatno, da je u~e{}e RS u ukupnom vanjskom dugu ~ak 68 posto. - Spoljni dug BiH je 6,2 milijarde maraka, od ~ega je u~e{}e RS u tom dugu BiH ~ak 68 posto, a to je znatno iz-

nje monetarne stabilnosti jedne dr`ave iznimno va`no, Milojevi} napominje da dr`ava u ovakvim situacijama ima prava da konkretno reagira. Jednako misli i Anton Jekauc, direktor Instituta za strate{ka ekonomska istra`ivanja u Sarajevu. Prema njemu, zadu`ivanje entiteta

Zakonsko pravo

hovo odre|ivanje mora biti zadatak dr`ave - isti~e Jekauc. Konvertibilna marka, govori on, ugro`ena je i bez nasrtaja zadu`ivanja iz RS, dok je stanje u BiH mnogo gore nego {to obi~an ~ovjek mo`e i pretpostaviti. - Vije}e ministara BiH mora biti formirano i ono mora vr{iti ekonomsku ulogu dr`ave. Entiteti se moraju ograni~iti u

Vanjski dug

Gornja granica inostrane zadu`enosti
- Reagovanja s nivoa dr`ave su neophodna i ostvariva, jer postoje svi ralozi da se sprije~i zadu`ivanje onog momenta kada je iznad BDP-a. Kod nas vlada ~vrst kurs, uticaj na smanjene vrijednosti valute jo{ se ne osjeti. On }e se pokazati ne{to kasnije, jer pove}ano inostrano zadu`ivanje uti~e na rast inflacije. Dr`ava, me|utim, mo`e i mora ograni~iti zadu`ivanje RS do nivoa u~e{}a u BDPu, koji je u pro{loj godini bio 33 posto. Gornja granica inostrane zadu`enosti RS, s ove ta~ke gledi{ta, mogla bi biti najvi{e dvije milijarde maraka - napominje Milojevi}.

nad u~e{}a ovog entiteta u BDP-u (33 posto u 2010. godini). Ako je ukupan spoljni dug (Vlada, op}ine, fondovi) RS na kraju 2010. iznosio tri milijarde maraka, s novim zadu`enjima on je 4,2 milijarde maraka, ali bez ra~unanja kamate i godina zadu`enosti napominje stru~njak. S obzirom na to da je pita-

Milojevi}: Prosta ra~unica

Jekauc: Formirati vladu

mora biti pod strogom kontrolom Parlamenta BiH. - RS nema ni zakonsko pravo na zadu`ivanje i ovo je potez o~ajnika kako bi se spasile klimave finansije. Limiti u zadu`ivanu moraju postojati i nji-

svojim nasrtajima na ne{to {to se zove dr`ava BiH. Ministarstvo finansija o~igledno je ispustilo ovu situaciju iz ruku - napominje Jekauc.
V. STEVANOVI] A. KESEROVI]

Bo{kovi} uni{tava du{u Stoca
Za njega je Komisija koja je proglasila gradsko podru~je nacionalnim spomenikom prepreka tamo{njem razvoju privrede

Na~elnik grada na Bregavi ne odustaje

Bo{kovi}: Uveliko o{te}en

Dizdar: Izgradio pijacu

Na~elnik Stoca Stjepan Bo{kovi} nedavno je izjavio da je zbog ~injenice da je cijelo gradsko podru~je progla{eno nacionalnim spomenikom stvorena prepreka tamo{njem razvoju privrede i otvaranju novih radnih mjesta. - Ako znamo da je u samom gradu i prigradskim naseljima progla{eno 16 spomenika kulture te da oni sa zonama za{tite obuhva}aju ~ak 80 posto raspolo`ivog zemlji{ta na kojima bi se trebale pla}ati naknade za gradnju, onda je bud`et Op}ine

Stolac uveliko o{te}en. Tra`imo na~in da se ovo ispravi - kazao je Bo{kovi}, koji je vi{im instancama ukazao na problem, ne kriju}i nadu da }e Komisija za o~uvanje nacionalnih spomenika poni{titi odluku. No, stola~kim Bo{njacima odavno je jasno da Bo{kovi}, kako je to i dokazao mnogo puta, i ovim potezom `eli uni{titi sve {to je u gradu na Bregavi autohtono i autenti~no. - Upravo je Bo{kovi} u sklopu nacionalnog spomenika, iza ^ar{ijske d`amije,

nelegalno, bez gra|evinske dozvole, izgradio pijacu i na taj na~in pronevjerio 200.000 KM Federalne vlade. On je blokirao niz investicija u Stocu, od obnove vaspitnopopravnog doma do uspostave centra za socijalnu skrb, kao i milion i po eura za obnovu kulturne ba{tine, {to je otvaralo mogu}nost za ekonomski oporavak grada. Prema tome, on je taj koji prije~i obnovu Stoca - poru~io je Nerin Dizdar, predsjednik Foruma mladih Stolac i zastupnik u Skup{tini M. Sm. HNK.

Klub poznatih Bobo Jel~i}

Eskivirao sam ispit iz radiodrame
Li~ni profil pozori{nog reditelja
Ime i prezime: Bobo Jel~i}. Datum i mjesto ro|enja: 12. mart 1964., Mostar. Koji je Va{ najve}i porok: Pu{enje. Biste li donirali organe: Poslije smrti, da. [ta pomislite kada Vam crna ma~ka prije|e preko puta: Nije mi svejedno. [ta svaka dama mora imati u ta{ni, a mu{karac u nov~aniku: Mu{karac novac, a i dama u posljednje vrijeme. Ima li istine u izreci „Ko pjeva, zlo ne misli“: Ima kao u svakoj izreci, ali se mo`e slobodno sumnjati u tu istinu. Da je sutra smak svijeta, {ta biste danas uradili: Sjeo na opro{tajku s familijom i prijateljima. Je li bolje danas biti lijep ili pametan: Rekao neko nekada - da je pamet lijepa. Politika je za Vas: Jedan od dana{nje Velike bra}e. Kontrolira, a bje`i od odgovornosti. Jeste li ikada izdali prijatelja: Nadam se da nisam. Je li Va{a slava gorkog ili slatkog okusa: Stupanj karijere na kojem se nalazim te{ko bi se mogao nazvati slavom. Otkrijte nam jednu tajnu: Na Akademiji sam eskivirao ispit iz radiodrame. ^ega se najvi{e sramite: Sebe u nepoznatoj situaciji ili u novom dru{tvu. Najljep{a `ena/mu{karac je: Ne znam. Kada je brak dobar brak: Ravnopravnost je klju~na rije~. Je li jutro pametnije od ve~eri: Da, definitivno. Ma-

10

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

teme

NEDA]E @ivotna drama biha}ke porodice Varcar

Almir i Nisveta tra`e Huseina po obalama Une
Prije {est dana njihov otac i mu` oti{ao iz ku}e i gubi mu se svaki trag Hrane se u Javnoj kuhinji „Imaret“
socijalnu pomo} od 70 KM, kupili deset kilograma bra{na i ulje. Zajedno smo ve~erali, sve troje popili kafu. Ostao je iza nas, ~esto nije mogao zaspati - pri~a Nisveta. Husein je obolio nakon rata. Opsjednut da ga truju, optu`ivao je suprugu, ljekare, Vladu USK. Policija ga je jednom prisilno odvela na lije~enje na Neuropsihijatrijsku kliniku. Iz porodi~ne ku}e u biha}koj ulici Evlije ^elebije broj 55 prije {est dana nestao je 57-godi{nji psihi~ki bolesnik Husein Varcar. Bilo je 3.15 sati kada je sijedi demobilisani borac i RVI u plavoj trenirci i sivoj dukserici s kapulja~om te crnim patikama nestao u ki{ovitoj no}i s najlon-kesom u kojoj je bila njegova medicinska dokumentacija.

Jel~i}: Strah od nemo}i

da je ve~er primamljivija. Neostvarena `elja: Film, ali }e, kako se ~ini, uskoro biti ostvarena. Omiljeni film: „Prigu{ena svjetlost“. Va{ hobi: Nogomet, dugotrajno sjedenje s dru{tvom, isprobavanje vina. Sportista koji Vas inspirira: Nijedan. Sje}ate li se prvog poljupca: Da, iza Prve osnovne. [ta je Va{ najve}i strah: Od nemo}i. Najdra`a pjesma: Posljednji album „Kawasaki 3Pa“. Kada ste posljednji put bili na izlo`bi ili u pozori{tu: Neku no} na Bitefu u Beogradu. Citat koji pamtite: „[ta }e on poginut“. Omiljena modna marka: Ne znam ih ba{. Osoba koja Vas `ivcira: Ima ih dosta, ali da ih ne nabrajam, da ne stvaram dodatne neprijatelje.

Zajedno ve~erali
Supruga Nisveta i 15-godi{nji sin Almir tra`e ga po biha}kim naseljima, idu oko Une. Nisveta je s fotografijom supruga obi{la autobusku i `eljezni~ku stanicu, ali niko ga nije vidio. Slu~aj je prijavljen i policiji. - Dan ranije podigli smo

Baca lijekove
- Od lijekova je tro{io sam „paracetamol“, vjerovao je da mu suzbija otrove, ostale lijekove je bacao - ispri~ala je Nisveta. Iako dvaput ranjavan i te{ki psihi~ki bolesnik, dr`ava je Huseinu Varcaru priznala

U {kolu krenuo bez knjiga
Petnaestogodi{nji Almir Varcar krenuo je u prvi razred srednje {kole, bez knjiga. Majka mu ih ne mo`e kupiti. Od nestanka oca steglo ga, ka`e nam, u prsima, ima bolove u glavi. Sjedi u svojoj sobi i odbija kontakte. S majkom ~eka vijest o ocu, samo da ne bude ono najgore.
Nisveta s fotografijom nestalog supruga: Slu~aj prijavili i policiji

svega 30 posto invaliditeta i dodijelila mu 27 KM mjese~ne milostinje. Porodica

ovog demoblisanog borca godinama se hrani u Javnoj kuhinji „Imaret“. M. DEDI]

Delegacija predvo|ena kardinalom Pulji}em u Gora`du

SMS
ZUKI]EVA VILA - Treba pogledati vilu Amira Zuki}a, visokog funkcionera SDA, koja se nalazi iznad pomo}nog stadiona Grbavica i koju iznajmljuje strancima za velike pare, a `ivi u drugoj, koja se nalazi u „odabranom dru{tvu“. Vila prvih kom{ija

Dnevni avaz 061-142-015
izbrojati? Pa, zar se nisu, koliko ju~er, tamo palile d`amije i povratni~ke ku}e? D`aba je {to su njihove namjere vjerno bilje`ile i TV kamere. Puna dva sahata putem ekrana Bo{njacima solila se rana. BHT 1 putem signala tako nam je rekla.

Zike Turkovi}a i Mihrije Pelak. Samo sa tom razlikom {to su ovo dvoje u zatvoru, a Zuki} jo{ nije. NOVA BRUKA - U subotu se desila nova bruka koju nam je priredila Dodikova Banja Luka. Ali, ljudi moji, ko takve scene mo`e

Dan nakon sve~anosti beatifikacije u sarajevskoj Zetri, u Gora`du je ju~er kasno popodne otkrivena spomenplo~a ~asnim sestrama, drinskim mu~enicama. Vjernici su posjetili prostorije {kole, biv{e kasarne sa ~ijeg su drugog sprata ~asne sestre Jula Ivani{evi}, Krizina Bojanc, Antonija Fabjan i Bernadeta Banja sko~ile u smrt kako bi sa~uvale svoju ~ast, a pod ~ijim su prozorima ubijene i ba~ene u Drinu. Na spomen-plo~i uklesano je i ime Berhmane Lajdeniks (Berchmana Leidenix), koja je ubijena tokom sprovo|enja u zato~eni{tvo. Pred velikim brojem hodo~asnika, ~asnih sestara, ali i gra|ana

Otkrivena spomen-plo~a drinskim mu~enicama

Na~elnik Ramovi} i sestra Elvira Tadi} ju~er u Gora`du

Gora`da i predstavnika lokalnih vlasti, kardinal Vinko Pulji} zahvalio je Op}ini Gora`de na pozitivnoj poruci koju {alje ovim ~inom. - @elim da ovaj spomen govori da ljubav mora pobijediti, ali neka govori i da ne smijemo brisati pam}enje, da moramo biti svjesni pro{losti, a na istini graditi budu}nost - kazao je Pulji}. Spomen-plo~u otkrili su na~elnik Gora`da Muhamed Ramovi} i Elvira Tadi}, provincijalna glavarica Dru`be k}eri Bo`je ljubavi iz Zagreba, a program je okon~an polaganjem cvije}a i molitvom na obali Drine, na mjestu gdje su tijela ~asnih sestara Al. B. ba~ena u rijeku.

teme

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

11
Gra|ani BiH u Holandiji jo{ imaju dva paso{a

REVIZIJA BORACA Ministar Zukan Helez poru~uje

Nema nacionalne selekcije
Na {ta se `ali HVIDR-a
U reviziji invalidnosti boraca nema nikakve selekcije i sve se radi po zakonu, kazao je ju~er za „Avaz“ federalni ministar za bora~ka pitanja Zukan Helez komentiraju}i tvrdnje iz Udruge hrvatskih invalida Domovinskog rata (HVIDR-a) da se de{avaju nepravilnosti na ra~un njihovih ~lanova.

Slu~aj u Holandiji

U jednoj op}ini otkriveno 46 nelegalnih u`ivalaca prava, na kojima }e godi{nja u{teda biti milion KM

Novo vje{ta~enje
U HVIDR-i, izme|u ostalog, smatraju da stepen invalidnosti ne smije biti skidan osobama koje ve} 17 godina koriste prava i ve} su nekoliko puta pro{le reviziju. - [to se ti~e utvr|ivanja invalidnosti, to radi Institut za medicinsko vje{ta~enje, a

saglasnost mu daje Ministarstvo za socijalni rad FBiH. To je prije mog dolaska zapo~eto. To {to iz HVIDR-e govore da su po tri puta pregledani, mi znamo kakvi su to pregledi bili i da su ljekari uzimali novac. Ta~no je da je najnemoralnije raditi kada su invalidi u pitanju i ja imam suosje}anja s njima, ali na to niko ne mo`e utjecati. To je struka - ka`e ministar Helez. [to se ti~e revizije koja se odnosi na povoljne penzije, okolnosti pod kojima su one date, gdje je neko ranjen i sli~no, Helez ka`e da je za te provjere zadu`eno Ministarstvo na ~ijem se ~elu on nalazi. - U jednoj op}ini, ali jo{
Helez: Sve se radi po zakonu

Bez dr`avljanstva BiH ostaje Ho}e li vra}ati 50.000 ljudi novac?
Kada je rije~ o ljekarima koji su izdavali la`na uvjerenja o invalidnosti, Helez ka`e da }e i oni odgovarati, nebitno radi li se o jednom ili vi{e la`nih invalida. - Ja sam za to, naravno ako bude na~ina, da svi oni koji su uvedeni u pravo, a nisu trebali, vrate novac. No, te{ko je to o~ekivati - ka`e Helez.

ma, Srbima i Bo{njacima i da se u tom smislu ne prave nikakve razlike.

Mostaru manje 250.000 KM
Mario Cvitkovi}, ~lan Predsjedni{tva mostarske HVIDR-e, tvrdi da su rezultati ove revizije pogubni za sto ljudi koji su status invalida stekli za vrijeme „HercegBosne“. - Kada su oni sada do{li na komisiju, od sto slu~ajeva, za njih 30 procent je smanjen ispod 20. Tek nekolicini je procent podignut. Samim tim, po obra~unu invalidnine u Mostar u posljednja ~etiri mjeseca nije do{lo oko 250.000 KM - kazao je Cvitkovi}.

[ta je u pozadini
ti o kakvim se u{tedama radi. U dosada{njoj reviziji otkriveno je oko 1.500 nelegalnih u`ivalaca prava, a u{tede koje }e se napraviti na osnovu toga su oko ~etiri miliona KM godi{nje - isti~e Helez. Naglasio je da se revizija provodi isto prema Hrvati- To {to sada neko tvrdi da je revizija posebno pogodila Hrvate nije ta~no. U pozadini svega je HDZ, jer je on bio na vlasti kada su ti ljudi uvo|eni u pravo - isti~e Helez, dodaju}i da on ne}e odustati od sveobuhvatne revizije.
E. Ha. - M. Sm.

ne mo`emo re}i u kojoj, otkriveno je 46 nelegalnih slu~ajeva, na kojima }e godi{nja u{teda biti oko milion KM. Ako neko sa 35 godina dobije povoljniju penziju vi{u od 1.000 KM, a nije imao pravo na to, i treba je primati narednih 30 godina, onda se mo`e vidje-

Kabinet holandskog premijera Marka Rute donio je odluku o poo{travanju procedure dobivanja holandskog dr`avljanstva. Op}a odrednica i stav je da svi, u {to je mogu}e ve}em broju, trebaju imati samo jedno dr`avljanstvo, a nikako dva. Ipak, izuzetak od pravila bit }e oni koji se vjen~aju s holandskim dr`avljanima te „priznate“ izbjeglice. Takve osobe mo}i }e zadr`ati izvorno dr`avljanstvo zemlje iz koje dolaze pored holandskog. Blizu 50.000 gra|ana BiH koji su holandski porezni obveznici, najve}im dijelom su „priznate izbjeglice“ i oni ne bi trebali biti obuhva}eni novim zakonom. U bh. klubovima i udru`enjima u Holandiji vi{e se strahuje o jo{ neizmijenjenjenom Zakonu o dr`avljanstvu BiH, prema kojem bi, ako se ne odreknu paso{a zemlje gdje `ive, oko milion Bosanaca i Hercegovac od 1. januara 2013. godine ostao bez bh. putnih isprava jer jo{ nisu potpisani ugovori o dvojnom dr`avljanstvu s doti~nim zemljama. A. Hu. 

1@KIJHEI= = K /HK@==
M
Načelnik općine Grude, Viktor Marić, susreo se sa uglednim privrednicima s područja ove općine. Razgovarali su o projektima koji se finansiraju sredstvima EU i drugoh međunaronidh organizacija. Posebna pozornost posvećena je raspravi o izgradnju industrijske zone Pogana Vlaka za koju su potporu dali i privrednici. A. K.

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

F=H==

PRIJEDOR Upisna područja naljutila roditelje
Enver ispred svoje kuće: Velika ljubav

Kada u povratničkom mjestu u kojem je sve bilo sravnjeno sa zemljom pronađete kutak ispunjen cvijećem i čempresima, možete biti sigurni da je za to “kriva” samo ljubav prema mjestu u koje se tak čovjek vratio. Potvrđuje to i Enver Bajraktarević, vlasnik najljepše bašte u selu Paunci kod Ustikoline. Cijeli je život volio cvijeće i žene, kaže, a kao član kulturno-umjetničkog društva pu- 

= EAF @LHEšJA FJHA>= I= K>=L

Najuređenija bašta u Ustikolini

tovao je po svijetu i najviše razgledao parkove i cvijetnjake. -Svašta sam prikupio, tako da sada to ovdje pokušavam prenijeti u stvarnost. Raznim cvijećem i dekoracijama pokušavam uljepšati dvorište. Sjedim i razmišljam, dođem na ideju i odmah skočim i radim - kaže Enver, koji u zelenilu sa suprugom Aidom provodi penzionerskedane. Al. B.

2HEAJA @= ćA @A?K EIFEI=JE E ’=AJKJED’ š=
Zahtijevaju da njihova djeca idu u željene, a na škole koje je zacrtao Zakon Veliki troškovi

Zahtjev da svoje mališane upišu u željenu, a ne školu koju su Zakonom potcrtale administrativne barijere “upisnih područja”, rezultirao je spontanim protestima roditelja pred zgradom Opštine u Prijedoru. Njih 50-tak, mještani Jugovaca, Čejreka i Gornjih Garevaca, sela kod Prijedora, od nadležnih su zatražili da pod hitno preispitaju njihove zahtjeve. Ukoliko “razum ne nadvlada zakon”, ogorčeni roditelji najavljuju da će djecu ispisati iz škola, jer sami ne mogu snositi troškove prijevoza koji je obustavljen za one učenike koji pohađaju škole koje ne pripadaju njihovom “upisnom području”. -Živim od 175 KM mjesečnog doplatka. Za prijevoz svoja tri školarca, ako ne 

EA H=@Eč= E=
-Drago mi je da je Lukavac iz radničke kolonije, koja se sastojala od nekoliko zgrada uz FSL, izrastao u savremeni grad sa svim potrebnim objektima. Brojni sportski klubovi i KUD-ovi najbolji su pokazatelji da se radi sa mladima. Među pozitivne stvari ubrajaju se i Sajam turizma, lova i ribolova “List”, kao i Kajakaški klub. Ne sviđa mi se što se promjenom političkih partija na vlasti mijenja i koncept razvoja grada i općine. Tako se počelo pa odustalo od razvoja turizma na jezeru Modrac, rijeci Turiji, dovištu Ratiš. Nema više ni

Šta mi se (ne) sviđa u Lukavcu

Roditelji s djecom pred Opštinom

M

)?E= = =@A K =>=E?E

Vijeće mladih Jablanica je u partnerstvu sa općinom Jablanica počelo realizaciju projekta „Akcija za mlade”. Cilj projekta je institucionalizacija položaja mladih, a Vijeće poziva sve zainteresovane, a posebno mlade Jablaničane od 14 do 26 godina da se uključe u implementaciju planiranih aktivnosti. El. B.

(Foto: D. Stojnić)

Bego Mujkić, bivši funkcioner u Općini

lukavačkog festivala sevdalinki po kojem je ovaj grad bio prepoznatljiv ratnih i prvih posljeratnih godina - kaže Bego Mujkić, bivši funkcioner u Općini. M. K.

ŽAA =KčEJE LEšA KJKHE E JH=@E?EE *E0

Švicarski studenti posjetili Goražde

želim da idu u školu u Brezičane koja je u našem “upisnom području”, već u gradsku OŠ “Desanka Maksimović” koju već pohađaju, moram dati 99 KM, a ja taj novac nemam - kaže ogorčeno Erma Ramić, mještanka Čejreka. Dodaje da su pokrenuli i peticiju sa 170 potpisa u kojoj se zahtijeva i da četiri učenika šestog razreda školovanje nastave u Prijedoru, a ne u za roditelje spornim Brezičanima. 

=DJAL FHIEAđA
Abdulah Ramić, predstavnik roditelja, potvrdio je da je nakon razgovora s načelnicom Babić zahtjev roditelja i djece proslijeđen Antonu Kasipoviću, resornom ministru u Vladi RS. odjeljenja za društvene djelatnosti, koja je poručila da je Zakon o osnovnom obrazovanju jasan. -O ovakvim i sličnim zahtijevima roditelja odlučuje ministar, a ne lokalna zajednica. Opština Prijedor željela je sačuvati - Ako ministarstvo odbije naš zahtjev, djeca neće ići u školu - odlučan je Ramić i dodaje kako nije isključeno da se do rješenja problema blokira područna škola u Čejrecima. svojih 12 osnovnih škola, što smo i učinili - precizirala je Babić. Kako saznajemo, od početke školske godine proslijeđeno je 14 zahtjeva roditelja koji su imali primjedbe na “upisna područja” u Prijedoru. M. ZGONJANIN

Odluka ministra
Ramić: Nemam novca

S predstavnicima roditelja razgovarala je Ljiljana Babić, načelnica lokalnog

Studenti iz Švicarske sa domaćinima

Nakon Dubrovnika, Sarajeva, Mostara i Srebrenice, grupa od 20 studenata iz Švicarskeboravilaje iuGoraždu. Posjeta je realizirana zahvaljujući Institutu za stručno usavršavanje nastavnika Univerziteta uCirihu, kojiveć 30 godina organizira studijska putovanja u zemlje iz kojih

dolaze migranti, kako bi se studenti, budući prosvjetni radnici, bolje upoznali sa njihovom kulturom. - Glavni cilj ovih posjeta je naučiti što više o zemlji, zajednici, historiji i školskom sistemu i to na način da studenti uče kroz ta putovanja - kazao je profesor Ralf Golob. Al. B.

Razim Mašić (53), mještanin Donje Ljubije kod Prijedora, nije mogao sakriti emocije i sreću kada je pred kućicom u kojoj od smrti supruge Hajre živi sam, ugledao nov šporet na drva. Donaciju o kojoj je sanjao proteklih mjeseci Mašiću su uručili predstavnici “Merhameta” iz Prijedora, nedugo nakon saznanja da Razim, inače teško bolestan i skoro nepokretan, živi bez redov-

4=E LEšA AćA IJH=DL=JE @ EA

”Merhamet” donirao šporet teško oboljelom Prijedorčaninu

Predstavnici “Merhameta” obradovali su Mašića

nih mjesečnih primanja. -Ganula nas je sudbina ovog čovjeka. Odmah smo reagovali kada nas je pozvao Ahmet Rešidović iz Donje Ljubije i pojasnio nam o čemu se radi. Na Razimovu sreću, imali smo dva šporeta. Jedan je dobio on, a ovih dana drugi ćemo uručiti jednoj siromašnoj porodici u Čarakovu - kazala je Mesudija Selman, predsjednica “Merhameta”Prijedor. M. Z.

hercegova~ko-neretvanski kanton

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011. 

!

Predstavljamo prvačiće

PROZOR Po{to mu supruga nikad nije dočekala komisiju

)E= 2E=L JH=žE FLH=J L?= @ 1IJEJKJ= = LAšJ=čAA
Već godinu čeka da mu vrate uplaćenih 140 KM jer posao nisu obavili
komisije, prešao smatrajući da su zatrpani poslom i da nije došao na red, ali nije mogao ni pomisliti da će godinu čekati da mu vrate pare, s obzirom da posao za koji su bile namijenjene, nisu uradili. - Sve papire za povrat novca sam dostavio ali iz

I-b razred sa učiteljicom Minelom Gološ

Dokle može ići drskost i bezosjećajnost današnje vlasti može ilustrovati ono što je u posljednje dvije godine doživio penzioner Alija Pilav iz Lapsunja kod Prozora. Njegova supruga Sidika doživjela je 2009. godine moždani udar i ostala nepokretne te je poptuno zavisila od muževe pomoći. Obzirom da njegova penzija nije mogla podmiriti sve troškove, Alija se obratio Centru za socijalni rad u Prozoru sa zahtjevom da mi na ime „pomoći druge osobe” dodijeli ono što mu po zakonu pripada. - Za dolazak komisije kući morao sam uplatiti na ime Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja u Sarajevu 140

Učiteljica I-b razreda je Minela Gološ, a učenici su: Naida Šehić, Aldina Pobrić, Omar Jašarević, Ali Džiho, Ilham Džiho, Dženan Puce, Emin Gološ, Ilda Lulić, Nejla Pobrić,

2HLE > H=HA@ Š ’/E?A’
U Srednjoj školi Jablanica

Emana Kaminić, Amina Pobrić, Lajla Pendić, Nadija Ramić, Hamza Lavić, Faris Tuka, Hana Tule, Erna Količić, Ajla Količić, Lejla Pekušić i Nedim Mušinović. M. Sm.

Pilav: Ogorčen zbog bezosjećajnosti u Institutu

5HJE EIJ
Fehim Mehanović iz Institutu za medicinsko vještačenje FBiH tvrdi da oni ne znaju da je Sidika Pilav umrla i da im treba smrtni list, da bi vratili pare. Da službenik Mehanović ne govori istinu dokazuje kopija dopisa Centra za socijalni rad općine Prozor/Rama iz februara kada je smrtni list Sidike Pilav i kopija uplatnice dostavljena Institutu.

7HAđKK IL šIE EIJ
Faksimil uplatnice za komisiju na kojoj se vidi datum uplate

maraka, što sam odmah i učinio. To sam uplatio 10. jula 2009. godine i čekao, punih 13 mjeseci, a onda je moja supruga umrla ne dočekavši komisiju - kaže Alija Pilav. Alija je prešao preko toga da njegova supruga nikad nije dočekala poziv

Instituta za medicinsko vještačenje nema ništa. Evo će godina ravno od smrti moje supruge, a oni drže moje pare na računu žali se Alija. H. MANOV

7 IAK ,K>č=E >EšE AHFK I= "$ IJAć==
Članovi Državne komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, ovih dana su, sa predstavnicima Općine Konjic, obišli jednu novu nekropolu stećaka, u selu Dubočani na ovom području. - Vrlo je težak put i pristup ovoj nekropoli, ali nam je drago da se na njoj nije ništa uradilo, već je ona u izvornom stanju, što je veoma bitno za izvornost nacionalnih spomenika -kazao je pomoćnik izvršnog funkcionera u Komisiji, koji je naglasio da arheolozi i historičari umjetnosti,snimaju svaki pojedinačni stećak u Dubočanima.

Državna komisija za očuvanje nacionalnih spomenika

Škola će dobiti svoj list

Stećci u Dubočanima: Vrijedni kulturni spomenici

Jasminka Džumhur, stručna saradnica za kulturo-historijsko nasljeđe u Općini Konjic, kazala je da se na ovom području nalazi 46 stećaka. Ove općina je Državnoj komisiji poslala još 35 zahtjeva za proglašenje potencijalno novih nacionalnih spomenika. - Nadamo se da da će, na jednoj od budućih sjednica Državne komisije, ova nekropola biti proglašena i nacionalnim spomenikom. Do sada su sa područja konjičke općine, proglašena 32 nacionalna spomenika kazala je Džumhur. M. ĆOSIĆ

Srednja škola Jablanica uključena je u projekat Asocijacije XY iz Sarajeva i Juventas iz Podgorice. Aktivnosti se realizuju u skladu sa potpisanim Memorandumom o razmjevanju. Škola u Jablanici je partnerska škola sa Gimnazijom Bijelo Polje iz Crne Gore. Trenutna aktivnost u jablaničkoj školi je priprema za izdavanje školskog lista. -Ova škola nema školski list a učenici bi željeli da pokažu svoje znanje i vještine i da svoje aktivnosti objedine u ovom listu - kazala je Daja-

na Cvjetković, koordinatorica projekta. Projekat finansira Evropska komisija u BiH a to je jedan od IPA fondova. -Mislim da je ovaj projekat dobra promocija za našu školu, pogotovo u Osnovnoj školi jer svake godine sve manji broj učenika upisuje srednju školu. Ovo će im biti podsticaj - kazala je Edina Nezirić, učenica srednje škole Jablanica. Prema najavama, prvi broj školskog lista učenika Srednje škole će izaći do kraja mjeseca oktobra. El. B.

Udruženje “Inicijativa građanki/na Mostara”, uz finansijsku pomoć Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkoloze i malarije, provest će projekt “Prevencija HIV/AIDS-a u sred-

2HAJ FHALA?EE 018)1,5=
njim školama na području Hercegovačko-neretvanskog i Zapadnohercegovačkog kantona”. Ovim projektom, kako su naveli iz Udruženja, bit će obuhvaćeno šest škola u pet gradova: Jablanici, Konjicu, Ljubuškom, Mostaru i Stocu. -Očekujemo da će uspješna realizacija ovog projekta razbiti predrasude o načinima prenošenja HIV-a, ohrabriti mlade ljude da otvoreno govore o rizicima za dobijanje HIV-a i načinima prevencije te ih osnažiti da svojim znanjem potiču ispravan stav prema HIV i AIDS-u u svojoj okolini - naveli su iz Udruženja. M. Sm.

U srednjim školama u pet hercegovačkih gradova

U Paljikama kod Prozor/Rame završeno je asfaltiranje puta pa je sada vožnja kroz ovo prigradsko naselje udobnija i sigurnija. Nova asfaltna traka zamijenila je beton koji je često prekopavanje, dugotrajna upotreba i vremenske prilike učinile da je svaka vožnja predstavljala veliki rizik. Na više mjesta napravljena su proširenja i posječeno grmlje koje je ometalo normalno odvijanje saobraćaja. Radove je izvela firma „Livno-putevi”, a sredstva

,JH==E >AJ =EAA =IB=J

U prigradskom naselju Paljike

Asfaltni put kroz Paljike

od oko 100.000 maraka osigurana su u budžetu općine Prozor/Rama. H. M. 

"

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

I=H=ALIE =J

PROMJENE Čedomir Lukić, ministar stambene politike, o novom zakonu

Na izložbi učestvovalo skoro 300 izlagača

U okviru državne izložbe pasa “Sarajevo dog fest 2011”, koja je jučer održana na Dobrinji, svoje kućne ljubimce predstavilo je skoro 300 izlagača. Takmičili su se u devet grupa, a učestvovalo je više od 50 pasmina, tornjaka, belgijskih ovčara, rotvajlera, haskija, dobermana... Održana je i specijalizirana izložba pasa polarnih pasmina, mješanaca, šarplaninaca, pasa bez rodovnika...

”2=HK CHE?K” ILE= žA= D=IE=

Završena državna izložba pasa

- Sudije su prvenstveno ocjenjivale vanjski izgled psa, od kvaliteta dlake do kompletne anatomije psa. Osim toga, bilo je i rasa kod kojih su se ocjenjivale radne osobine, poput poslušnosti, odbrane, napada... - kazao nam je organizator Jasmin Hodžić.Pobjednik izložbe svih rasa je rotvajler, drugo mjesto zauzeo je maltezer, a na trećem mjestu završio je zlatni retriver. Prvo mjesto i “Polarnu ogrlicu” osvojila je ženkahaskija. E. M.

7FH=LEJAE AćA ćE KFJHA>=L=JE L=?
Izbor predstavnika stanara najslabija karika u lancu upraviteljstva Neće biti povećanja mjesečne naknade
Prema njegovim riječima, novi zakon je potreban zato što je u sadašnjem mnogo nejasnoća pa su napravili detaljniji i precizniji. - Što se tiče promjena, najviše se odnose na izbor predstavnika etažnih vlasnika. To je najslabija karika u lancu upraviteljstva, jer do sada nije bilo nikakvih uvjeta ko može biti predMjesečna naknada za održavanje zajedničkih dijelova zgrada koju uplaćuju stanari, neće se povećavati. Trenutna cijena ista je već 10 godina pa je, u odnosu na sadašnje tržišne cijene roba i usluga, vrlo niska za održavanje. No, i pored toga, neće biti povećanja, kazao je za “Dnavni avaz” kantonalni ministar stambene politike Čedomir Lukić.

Ministarstvo za boračka pitanja KS 

>=LEAIJ >H?E= E IK @>EE CH=đALEIE =JAHE=
Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo obavještava borce koji su ostvarili prava na dodjelu građevinskog materijala, da im neće još biti isporučen, jer nije izabran prijevoznik. - U aprilu smo raspisali poziv zaodabir firmekoja će transportirati materijal, ali zbog tenderske procedure i žalbe firmi, prijevoznik još nije odabran. Ministarstvo ne odugovlači postupak, ali je upitna realizacija ovog projekta ove godine - kazali suuMinistarstvu. E. B.

Mnogo nejasnoća
- Osim toga, novim zakonom o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama, koji je u javnoj raspravi, neće poskupjeti ni izdvajanja upraviteljima. Do sada im je davano 20 posto prikupljenog novca stanara, a novim zakonom to će biti 17 posto plus PDV - kazao je Lukić.

trebat će zadovoljiti uvjete starosne dobi, stručne spreme, a bit će testirani i na poznavanje zakona. - Novina je i to da ćemo tamo gdje se stanari ne budu mogli dogovoriti, mi izabrati prinudnog predstavnika etažnih vlasnika, kao što to već radimo s upraviteljima. Predstavnik će i dalje imati naknadu od 15 posto prikupljenih sredstava tokom mjeseca - dodao je Lukić.

Poseban račun
S obzirom na to da se upravitelji bave i drugim poslovima, a imaju samo jedan račun, ministar je rekao da će, prema novom zakonu, morati otvoriti poseban račun za djelatnost koja se odnosi na upraviteljstvo. - Tako ćemo transparentno moći kontrolirati novac koji se uplaćuje upraviteljima. Neće moći biti zloupotreba. Novim zakonom stanari će imati čišće zajedničke dijelove, bolje održavanje i upravljanje objektima - pojasnio je Lukić. S. MUHIĆ

Dijelimo ulaznice
I danas dijelimo ulaznice za trosatno plivanje u Olimpijskom bazenu “Otoka”. Prvi čitalac koji u 10 sati pošalje SMS, dobit će jednu ulaznicu. Ključna riječ je ULAZNICA, 

EFEIE >=A 

091/310-107

Lukić: Nije bilo nikakvih uvjeta

nakon čega trebate ukucati razmak te OB, opet razmak te ime i prezime. -----------------Cijena SMS-a je 0,35 KM + PDV.

- Kao i do sada, jedan upravitelj i jedan predstavnik etažnih vlasnika bit će birani za građevinsku cjelinu, odnosno zgradu. To

/H=đALEI= ?AE=

se do ove godine nije strogo primjenjivalo, ali ćemo ubuduće insistirati na tome da se ovo uredi u skladu sa zakonom - kazao je Lukić.

stavnik stanara, koji je spona vlasnika stanova i upravitelja. To su često bile osobe koje nisu mogle izvršavati ovaj zahtjevni posao, kontrolirati novac, stanje zgrade... - rekao je Lukić. U novom zakonu, kako je istakao, predstavnik stanara

?H= DHE=

NESREĆA Na izlazu iz Kalesije u tunelu Čaklovići

6HA FCEKED K @LEA 2JLHđA= FHAIK@= # I=>H=ć=AAE =@Eć = HEKč=HAA K@E AIHAćA 6Aš FLHEAđ
Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

Sud Bosne i Hercegovine

E @AL= = IKJAHK

S uviđaja u tunelu Čaklovići
(Foto: A. Bajrić)

Do udesa došlo tokom pretjecanja, kada je 23-godišnjak na skuteru izgubio kontrolu i prevrnuo se na asfalt
U saobraćajnoj nesreći koja se jučer prije podne dogodila u tunelu Čaklovići, na izlazu iz Kalesije prema Tuzli, dvije osobe teško su povrijeđene i nalaze se na liječenju u Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla. Prema informacijama dobivenim u Operativnom centru MUP-a TK, dvadesettrogodišnji Eldin I. iz Tuzle upravljao je skuterom i kretao se iz pravca Kalesije prema Tuzli. U tunelu Čaklovići, najvjerovatnije zbog pretjecanja, sustigao je automobil “škoda fabia” (A68-J-289) kojim je upravljao Ć. B. iz Tojšića kod Kalesije, nakon čega je izgubio kontrolu nad skuterom i prevrnuo se na asfalt. Eldin I., kao i njegova 16-godišnja saputnica E. B., od siline udara zadobili su teške povrede i odmah su prevezeni u UKC Tuzla. - Povrijeđeni 23-godišnjak smješten je na Kliniku za opću hirurgiju, gdje je u toku saniranje njegovih povreda i nalazi se van životne opasnosti, dok je njegova saputnica E. B. smještena na Kliniku za ortopediju i traumatologiju, gdje je podvrgnuta operaciji. Prema sadašnjim informacijama, E. B. je, također, van životne opasnosti - kazala nam je Amra Odobašić, portparol UKC-a Tuzla. Tokom jučerašnjeg prijepodneva zbog nesreće u tunelu Čaklovići saobraćaj na putu Tuzla - Zvornik bio je zatvoren više od sat, a vozila iz Tuzle preusmjeravana su na zaobilaznicu preko Dubrava. A. H.

Sud BiH otpremio je drugostepenupresudu upredmetu protiv Zorana Bašića (47) zvanog Cola iz Posušja, kojom jepotvrđena prvostepena presuda, a kao neosnovane odbijene žalbe Tužilaštva BiH i branilaca optuženoga. Bašić je prvostepenom presudom osuđen na četiri godine zatvora zbog organiziranog kriminala i krijumčarenja ljudi. Tužilaštvo jebilo nezadovoljno kaznom smatrajući da je preblaga. Osim zatvorske, izrečena mu je i novčana kazna u iznosu od 10.000 KM, kao i oduzimanje nezakonito stečene imovinske koristi u iznosu od 4.700 eura. U izreci prvostepene presude navodi se da se Bašić od kraja 2008. pa do marta 2009. godine, radi stjecanja finansijske koristi, zajedničkim djelovanjem s njemu poznatim osobama,

Bašić na izricanju prvostepene presude

međusobno dogovorenim i povezanim radnjama organizirano bavio nedozvoljenim prebacivanjem - krijumčarenjem drugih osoba. Bili su to uglavnom turski državljani koji su preko teritorija Makedonije, Srbije, BiH, Hrvatske i Slovenije išli u zemlje zapadne Evrope. B. C.

Prvi ljudi MUP-a RS primili su Banjalučane Dušana Popovića i Stanislava Kajina, koji su pokazali veliku hrabrost kada su 16. septembra ove godine spriječili razbojništvo u banjalučkoj prodavnici “Čarolija”. Popović je tom prilikom zadobio dvije ubodne rane u predjelu grudnog koša, kada ga je razbojnik u pokušaju bijega ubo kuhinjskim nožem. Ministar unutrašnjih poslova RS Stanisav Čađo istakao je da policija ne očekuje da građani obavljaju njen posao, ali da

5FHEAčEEH=>E==HKž=CKDEIEžA

Hrabri Banjalučani na prijemu u MUP-u RS

U saobraćajnoj nesreći koja se jučer u poslijepodnevnim satima dogodila na magistralnom putu M-17 na sjevernom ulazu u Mostar jedna osoba je zadobila teške povrede. Prema prvim informacijama, riječ je o suvozačici vozila “mercedes”, švicarskih registarskih oznaka, koje se kretalo iz pravca Mo-

5KL=čE?EIA=Kč=IJ

Sudar na ulazu u Mostar

stara prema sjeveru, a čiji je vozač oduzeo pravo prvenstva prolaza “opel vectri” koja je nailazila iz smjera Sarajeva prema jugu. Suvozačica iz “mercedesa” vozilom Hitne pomoći prebačena je u RMC “Dr. Safet Mujić”, gdje je, kako saznajemo, konstatirano da joj je slomljena ključna kost. M. Sm.

S prijema u MUP-u RS

(Foto: M. Lugić)

Presudom Kantonalnog suda u Novom Travniku Ivica Dramac (35) osuđen je na tri godine zatvora zbog ubistva iz nehata Željka Škulja (41) u decembru prošle godine u mjestu Potkraj. Dramac je ubistvo počinio u stanju ja-

6HE C@EA =JLH= = K>EIJL E AD=J=
ke razdraženosti i bitno smanjene uračunljivosti, jer je bio prethodno meta napada oštećenog Škulja i još jedne osobe. Drugooptuženi Marko Dramac osuđen je na šest mjeseci zatvora zbog učestvovanjautuči inanošenja lakih tjelesnih povreda. Željko Škuljiz travničkog sela Potkraj podlegao je 26. decembra prošle godine na Odjelu intenzivne njege bolnice u Travniku nakon što je pretučen ipotom bačenu snijeg. Premlaćivanju i smrti

Tragična kafanska tuča kod Travnika

primjeri ove dvojice Banjalučana pokazuju kolika su im podrška. Popović je ispričao da je u trenutku reagirao impulsivno i spontano te da mu je namjera bila da zaštiti napadnute radnice u prodavnici. - Ne smatram to velikom hrabrošću. Da se opet nađem u sličnoj situaciji, sve bih ponovio - istakao je Popović, dok je Kajin objasnio da mu je pomogao u savladavanju razbojnika, smatrajući to svojom građanskom obavezom. B. S.

Željka Škulja prethodile su dvije tuče u kući koja je vlasništvo Nikice Lučića Jozaka. U prizemlju ove kuće bila je neprijavljena kafana, asvi učesnici tuče bili su u alkoholiziranom stanju. B. C. 

$
M

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

?H= DHE=

Nepoznat džeparoš prekjučer je u Ljetinićima kod Tešnja ukrao novčanik vlasništvo H. F., u kojem su se nalazili 150 KM i dokumenti, novčanik vlasništvo M. H., u kojem su se nalazili 20 KM i lična karta, a ukradena je i ženska torbica vlasništvo A. S., u kojoj su se nalazili 100 eura, 200 KM i lični dokumenti.

Razbojnik oteo pazar

(Foto: M. Lugić)

Maskirani muškarac naoružan pištoljem izvršio je preksinoć oko 21.25 sati razbojništvo u kladionici “Williams” u Banjoj Luci. Kako saznajemo u policiji, razbojnik je imao kapuljaču 

F=č== =@EE?= “9EE=I”

Banja Luka

VISOKO Siledžijski nasrtaj na čuvare reda

i šal na glavi i prijeteći radnici kojaje bilasama uobjektu, tražio da mu preda pazar. Nakon što mu je dala oko 800 maraka, istrčao je iz kladionice i pobjegao u nepoznatompravcu. B. S.

6HE?= FE?==?= H=A= KD=FšA @AIAJ =F=@=č=
Šut, Bečirović i Hasić u posjeti policajcima
(Foto: MUP ZDK) 

= H=>EšJL & AIA?E =JLH=

Kantonalni sud Novi Travnik

Sud u Novom Travniku

Almedin Ahmetspahić (20) iz Hadžića osuđen je u Kantonalnom sudu Novi Travnik na dvije godine i četiri mjeseca zatvora zbog razbojništva počinjenog u januaru prošle godine na benzinskoj pumpi “Orman” u Kiseljaku. Prema navodima iz presude, Ahmetspahić se 21. januara prošle godine oko 21.40 sati zajedenos Riadom i Rejhanom Hujićem i Emilom Lješnjaninom u automobilu “golf 4” dovezao iz Hadžića u Kiseljak. Nakon što su obilazili područje Kiseljaka, u mjestu Bilalovac

procijenili su da je benzinska pumpa “Orman” pogodna za pljačku. Sva četvorica ušla su u objekt benzinske pumpe, gdje je Ahmetspahić prišao radniku pumpe S. M. i prislonio muvrh lovačkognoža uzlice. Uz pomoćostalih, podprijetnom nožem prisilili su radnika i njegovu suprugu, koja se zatekla u objektu, da uđu u magacin i legnu na pod. Nakon toga ukrali su 1.895 KM dnevnog pazara, a ženi su oteli mobitel i 220 KM. S polica su skinuli cigarete u vrijednosti od 300 KM i potom pobjegli. B. C.

Grupa od petnaestak Visočana napala je preksinoć oko 22 sata pripadnike MUP-a ZDK koji su obavljali istražne radnje na području ulice Kovačica u toj općini. Kako saznajemo, noževima su teško povrijeđena trojica policajaca, s tim da su kod jednog od njih, prema medicinskim standar-

Dobro organizirana i naoružana grupa napala policajce dok su obavljali istražne radnje u ulici Kovačica Hapšenje obavili specijalci Jedinice za podršku
dima, utvrđene “lake ozljede”.

M

)JELE @žAF=Hš

2H=@A= LEA@E?=

Vikendica 45-godišnjeg Ante Koturića iz Domaljevca kod Bosanskog Šamca našla se na meti provalnika koji su iz nje ukrali kosilicu i trimer za travu, agregat za napajanje električnom energijom i drugu opremu. Provalu je uočila i policiju pozvala Antina supruga Ankica Koturić (37).

Poznati odranije
Sva trojica van su životne opasnosti i jučer su ih posjetili komesar policije ZDK Fahrudin Bečirović, načelnik uniformirane policije Semir Šut i komandir specijalne policije Senaid Hasić.

,AIAJE @= šJH==
Zanimljivo je da je napad uslijedio u desetom danu štrajka policije, koja je uprkos odluci da štrajkom dođe do priznanja noćnog i terenskog rada, radila redovne zadatke. . Umjesto toga, policajcima je rečeno da moraju misliti o ostalima, kada traže više plaće, odnosno da ne mogu dobiti ni ono što im po zakonu pripada, jer su “obični budžetski korisnici”. Da nisu obični, pokazala su dešavanja iz Visokog.Ranjene policajce jučer je posjetio Fikret Plevljak, premijer Vlade ZDK.

Napadnutim policajcima pružena je prva pomoć, a potom su prebačeni u Kantonalnu bolnicu Zenica, gdje su utvrđene teške povrede. Policija je angažirala specijalce Jedinice za podršku te Kriminalističku policiju na rasvjetljavanju napada i hapšenju počinilaca. Tokom jučerašnjeg dana, kako je saopćeno iz MUP-a ZDK, identificirano je i pronađeno deset osoba koje su učestvovale u napadu. Oni su poslije hapšenja prebačeni u prostorije MUP-a ZDK. Kako saznajemo, uhapšeni su Ahmet Bećar (50), Adnan Bećar (42), Adi Bećar (19), Ahmet Fazlić (44), Armin Ganić (35), Edin Mustafić (28), Haris Palislamović (32), Emin Efendira (24), Hajrudin Cama (51) i Esmer

Mujačić (35), svi iz Visokog. Saznajemo da su svi uhapšeni odranije imali posla s policijom, odnosno da imaju zadokumentirane prekršaje ili krivična djela.

Iznenadni atak
Napad na policajce, prema očevicima, dogodio se iznenada, a dobro opremljena i naoružana grupa napadača nanijela bi im vjerovatno i teže povrede ili usmrtila policajce, da im ubrzo nije stiglo pojačanje, zbog kojeg su se napadači razbježali. Prema tužiocu će tokom današnjeg dana ići prijave za krivično djelo napada na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti, a očekuje se da će tužilac barem za dvije ili tri osobe, za koje se raspolaže podacima da su organizatori napada, zatražiti pritvor. A. DŽONLIĆ

?H= DHE=

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011. 

%

HULIGANSTVO Zabrinjavajuće divljanje banjalučke četvorke

Uzrok neprilagođena vožnja

(Foto: H. Manov)

)KJ>E EAJE I ?AIJA
Sijali teror na ulicama Banje Luke

Udes na Makljenu 

A E =CHAIELIJ F=č= KJA?= @HCA E =D=
U slučaju koji je uznemirio Banjalučane angažirani policija, Centar za socijalni rad i tužilac za maloljetnike
su napali još dvoje slučajnih prolaznika, kao i radnika na pružnom prijelazu u naselju Zalužani, nanijevši im više povreda i posjekotine. Svim povrijeđenima ukazana je ljekarska pomoć, nakon čega su pušteni na kućno liječenje. - Počinili su krivična djela nasilničkog ponašanja i nanošenja lakih tjelesnih povreda. Nakon hapšenja sprovedeni su u policijsku stanicu, gdje je od Nikole Hajdera oduzet nož. Na licu mjesta obavljen je uviđaj - istakli su u banjalučkoj policiji.

Na magistralnom putu između Prozora i Gornjeg Vakufa, na Makljenu, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je vozač D. S. iz Banje Luke zadobio teže povrede. Do udesa je došlo, najvjerovatnije, zbog brzine neprilagođene uvjetima na pu-

tu, zbog čega je automobil “peugeot” sletio s ceste i završio u kanalu. Vozilo se kretalo iz pravca Gornjeg Vakufa i u trenutku udesa u automobilu se nalazio samo vozač D. S. Na automobilu je načinjena veća materijalna šteta. H. M. 

FLE >KšA HKFA K LH=JE= EI=

Niz provala u centru Travnika

Dvojica maloljetnika M. R. (15) i M. K. (17), koja su prekjučer oko šest sati divljala ulicama Banje Luke povrijedivši pet osoba, puštena su na slobodu, dok su njihovi punoljetni saučesnici Milan Šponja i Nikola Hajder predati u nadležnost Okružnog tužilaštva u Banjoj Luci.

Ozbiljno stanje
Nakon hapšenja osumnjičenih policija je obavijes-

Korišten i nož
Njih četvorica u banjalučkim naseljima Budžak i Zalužani prvo su fizički napala dvoje supružnika u njihovoj porodičnoj kući zadavši im udarce po glavi, a zatim nožem isjekla supruga po lijevoj potkoljenici, a ženu po lijevoj nadlaktici. Potom su im razbili prozor na kući. Pola sata kasnije fizički

Prema podacima MUP-a RS, od početka ove godine zabilježeno je za 4,2 posto više prekršaja iz oblasti narušavanja javnog reda i mira, dok je učešće maloljetnika u nekom od takvih djela povećan za čak 82 posto u

2H=IJ @ & FIJ

odnosu na isti period lani. U prvih šest mjeseci ove godine zbog narušavanja javnog reda i mira prijavljeno je 190 maloljetnika, a podneseni su i izvještaji protiv šest maloljetnika zbog posjedovanja oružja i municije.

tila i Centar za socijalni rad u Banjoj Luci i tužioca za maloljetnike. - Uzet im je uzorak krvi, koji je poslan na analizu kako bi bilo utvrđeno jesu li bili pod utjecajem alkohola ili nekog drugog opijata. Rezultati analize bit će poznati za nekoliko dana - potvrđneo je “Avazu” u CJB Banja Luka. Učestalost maloljetničke delinkvencije na području RS među problemima koji trenutno najviše zabrinjavaju policiju ovog entiteta. Maloljetnici u RS godišnje počine oko 700 krivičnih djela, od čega dvije trećine počine stariji maloljetnici od 16 do 18 godina i jednu trećinu maloljetnici od 14 do 16 godina. B. S.

Rupe u parapetu na vratima

(Foto: K. Kavazović)

Policijskoj stanici Travnik prijavljena je pljačka kioska “Opresa” u Bosanskoj ulici, u neposrednoj blizini zgrade Općinskog suda Travnik. To je već treći obijeni kiosk u Bosanskoj ulici za posljednjih desetak dana. Na meti su proteklih da-

na, osim kioska, bili i drugi trgovački i ugostiteljski objekti. Sve pljačke obavljene su na isti način, probijanjem rupe na parapetu vrata, a u plijenu su uglavnom bile cigarete. Uviđaj su obavili službenici Policijske stanice Travnik. K. K.

Mile Vidović (64) iz Drvara izjasnio se da nije kriv prema optužnici Kantonalnog tužilaštva u Livnu za teške povrede koje su za posljedicu imale smrt njegovog sina Željka (42). Sudija za prethodno saslušanje Kantonalnog suda u Livnu Nedim Begić potvrdio je da je Vidović izjavio da se ne osjeća krivim, istakavši da je njegov sin Željko bolovao od teške astme i bio hroničnialkoholičar teda jepreminuo 31. maja u porodičnoj kući od posljedica epileptičkog napada. Prema optužnici koju zastupa kantonalni tužilac Mladen Stojanović, nakon svađe sa sinom 3. marta u porodičnoj kući u Župici kod Drvara, pri čemu su i otac i 

EA 8E@LEć ACEH= HELE?K = IHJ IE=

Kantonalni sud Livno

KPZ Mostar: Pušten iz pritvora

sin bili pod utjecajem alkohola, Mile Vidović razbio je kuhinjski sto i sina udario

šakom u glavu, a nakon toga drvenom nogom od stola udarao ga po glavi i nanio

mu povrede opasne po život. Željko Vidović zbog teških povreda pao je u komu, zbog čega je više od dva mjeseca proveo u Kliničkoj bolnici u Mostaru, a njegovom ocu 8. marta, na prijedlog kantonalnog tužioca, određen je jednomjesečni pritvor, koji je kasnije produžen za jošdva mjeseca. Tužilac je tražio produženje pritvora do okončanja glavne rasprave, ali je Kantonalni sud u Livnu odbio prijedlog tužioca i donio rješenje o puštanju optuženoga na slobodu, jer više nisu postojali razlozi za zadržavanje u pritvoru KPZ-a Mostar. Nakon negiranja krivice Mileta Vidovića očekuje suđenje pred tročlanim vijećem Kantonalnog suda u Livnu.

18

Ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

Dnevni avaz

oglasi

biznis

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

19

Obe}ane premije za mlijeko jo{ nisu ispla}ene

Ministar Lijanovi} prevario i travni~ke poljoprivrednike
Isplatu }e ~ekati do danas, a nakon toga }e, najvjerovatnije, biti primorani na proteste u Sarajevu
Udru`enje poljoprivrednika Farmer Bila iz Mehuri}a kod Travnika uputilo je Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva, koje vodi Jerko Ivankovi} Lijanovi}, protestno pismo u kojem podsje}a nadle`ne da proizvo|a~i mlijeka s podru~ja op}ine Travnik, kooperanti dvije zemljoradni~ke zadruge - OZZ Adria i ZZ Livada - nisu dobili premije za ~etvrti kvartal 2010. i prva tri kvartala 2011. godine. Na terenu kru`e razne glasine, izme|u ostalih i ta da kooperanti te dvije zadruge ne}e ni dobiti premije, a niko od odgovornih jo{ nije dao pravu informaciju proizvo|a~ima mlijeka. - Ministre, mi, proizvo|a~i kravljeg mlijeka, nismo pogrije{ili i prema uputstvu va{eg ministarstva predali smo svu dokumentaciju otkupljiva~ima i ne}emo ~ekati da vi oformite komisiju koju vam predla`u va{i saradnici, koja bi navodno trebala ispitati ispravnost
Petnaesto~lani `iri degustatora

ZEPS 2011 Ocjenjiva~ki sud Generalnog bh. sajma

Za nagrade se bore 44 proizvoda
Sve~ana dodjela Zlatne, Srebrene i Bronzane ru`e bit }e uprili~ena 6. oktobra
Dva `irija u okviru Ocjenjiva~kog suda 18. generalnog bh. sajma ZEPS 2011 provela su deveto ocjenjivanje kvaliteta prehrambenih proizvoda. Rije~ je o paleti proizvoda, od mesa i mesnih proizvoda, preko slatki{a, do mlijeka i mlije~nih proizvoda, njih 44 iz 14 kompanija. Prvi `iri ocjenjivao je izgled, ambala`u i dizajn proizvoda, a drugi, degustatora, probao je ve}inu proizvoda i ocjenjivao ih po izgledu, mirisu i okusu. - Bodovi ova dva `irija bit }e pridodati stru~noj analizi Instituta za prehrambene
Proizvo|a~i mlijeka ~ekaju pravu informaciju

rada zadruga. To su va{i saradnici i zaposleni u Ministarstvu trebali provjeiti prije va{ega dolaska. [ta su radili cijelu godinu, a da sad provjeravaju treba im vjerovatno jo{ godina - ka`e se, izme|u ostalog, u protestnom pismu proizvo|a~a kravljeg mlijeka. Ukazuju}i na te`ak po-

lo`aj u kojem su se na{li proizvo|a~i mlijeka zbog visokih cijena `itarica i niske otkupne cijene kravljeg mlijeka, ogor~eno najavljuju da }e na isplatu premija ~ekati do danas, a nakon toga }e, najverovatnije, biti primorani na protest ispred zgrade federalnih institucija u SarK. K. ajevu.

ZEPS je i ove godine privukao veliki broj posjetilaca

tehnologije pri Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu. Zbirom tri ocjene bit }e rangirani proizvodi za Zlatnu, Srebrenu i Bronzanu ru`u ZEPS-a, na-

grade koje }e biti dodijeljene na posebnoj sve~anosti u okviru Sajma, 6. oktobra kazala nam je u ime organizatora Sne`ana Jonji}.
A. D`.

Privrednici u SBK godinama se ne mogu dogovoriti

Propao poku{aj osnivanja udru`enja poslodavaca
Zahtjevi za odgodu stigli iz gornjovrbaske regije i Viteza Sporan model organizacije - po regijama ili po djelatnostima

Neuspjela osniva~ka skup{tina

Osim {to godinu nakon izbora nema Vladu, Srednjobosanski kanton ve} godinama nema ni udru`enje poslodavaca. Pro{losedmi~ni poku{aj osnivanja udru`enja poslodavaca SBK nije uspio zato {to se u sali Op}ine Travnik nisu pojavili poslodavci iz svih op}ina ovog kantona. Iako se u Travniku okupio znatan broj privrednika,

odlu~eno je da se odr`avanje osniva~ke skup{tine odgodi zato {to nisu prisutni predstavnici svih op}ina, a na samom po~etku spomenuta su pisma koja su stigla iz Udru`enja poslodavaca Vitez i Udru`enja privrednika gornjovrbaske regije, u kojima se tako|er tra`i odgoda. Navodno, sporan je model organizacije udru`enja poslodavaca, po regijama ili po dje-

latnostima. No, jasno je da u svemu ima i politike. Dnevnim redom bio je predvi|en i izbor tri ~lana za Ekonomsko-socijalno vije}e (ESV) SBK, pa tako poslodavci ostaju i bez ~lanova ESVa. Iako je u ~lanstvu Udru`enja poslodavaca Federacije BiH 70 firmi s podru~ja SBK, u ovom kantonu jo{ nema K. K. udru`enja.

20
INDUSTRIJA Opravdana zabrinutost u gora`danskoj firmi

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

biznis

Bez posla ostaje 66 radnika Pobjeda Sporta
Zanimljivo je da se tra`i smanjenje broja radnih mjesta u proizvodnji, dok oni u administraciji ostaju
Gora`danska privreda ostaje bez 66 radnih mjesta, {to je tri posto ukupno zaposlenih u industriji ovog kantona, kazao je za „Avaz“ predsjednik Sindikata metalaca BPK Gora`de Muhamed Ma{i}. njenje obaveza prema tim radnicima - ka`e Ma{i}.

Bud`etski korisnici
Dodaje da je zanimljivo da vi{ka radnika ima samo u proizvodnji, dok su oni u administraciji i me|u bud`etskim korisnicima i dalje na svojim radnim mjestima. Pobjeda Sport jedna je od ~etiri firme nastale poslijeratnom transformacijom nekada{njeg giganta Pobjeda i zadr`ala je proizvodnju razli~itih tipova municije malog kalibra, pi{toljske municije, municije za gra|evinarstvo, municije s gumenim zrnom i drugih. Umarex, s kojim sara|uje ve} ~etiri decenije, vlasnik je vode}ih kompanija razli~itih tipova oru`ja, municije i vojne opreme u svijetu, me|u kojima je najpoznatiji njema~ki Walther.
A. BAJRAMOVI]

Njema~ka kompanija
Njema~ka kompanija Umarex, naime, koja je po~etkom aprila kupila 76 posto dionica gora`danske firme Pobjeda Sport, obavezav{i se da }e u gradnju novih pogona i nabavku opreme investirati od 1,5 do 2,3 miliona eura, prije preuzimanje firme tra`i smanjenje broja uposlenih sa 129 na 63. - Na zahtjev Sindikata oni su ponudili program zbrinjavanja vi{ka radnika, prema kojem }e jedan broj njih

Ma{i}: Pratiti zakon

Pobjeda Sport: Jedna od firmi podijeljenog prijeratnog giganta

i}i u penziju, drugi na biro za zapo{ljavanje, a tre}a grupa

bila bi upu}ena na obuku za rad u Preventu. Mi ne

mo`emo utjecati na odluke poslodavca da otpusti vi{ak

radnika, ali mo`emo pratiti po{tivanje zakonitosti i ispu-

MIBO Komunikacije ukorak sa europskim standardima
Kalibracionom laboratoriju MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo na sve~anosti odr`anoj u Hotelu Mar{al na Bjela{nici, zvani~no je uru~ena akreditacija prema standardu EN ISO/IEC 17025. Direktoru MIBO Komunikacije Ke{ki} Mirsadu akreditacioni certifikat uru~io je direktor Instituta za akreditiranje BiH Petrovi} @arko. Hvataju}i korak ka strogim Europskim standardima i smjernicama, laboratorij je u proteklom periodu Institutu za akreditiranje dokazao uskla|enost sistema upravljanja kao i tehni~ku opremljenost, prema presti`nom me|unarodnom standardu EN ISO/IEC 17025. Laboratorij MIBO Komunikacije postao je sedmi akreditirani kalibracioni laboratorij u BiH, prvi u oblasti mjerenja i kalibracija telekomunikacionih ure|aja kako u BiH tako i {ire, te jedan od rijetkih akreditiranih laboratorija u Europi u oblasti poslova kojima se bavi. Kako je akreditacija jedini me|unarodno priznati na~in dokazivanja osposobljenosti i sticanja potpunog povjerenja u kvalitet laboratorijskih usluga, time je uspjeh laboratorija znatno ve}i. Principom akreditacije rezultati laboratorija automatizmom postaju priznati svugdje u svijetu bez ikakvog preispitivanja. Navedeno je od su{tinskog i strate{kog zna~aja za korisnike usluga laboratorija, kao i za na{u dr`avu u kona~nici. „Veoma smo ponosni ~injenicom, da smo dobijenom akreditacijom svrstani u rang najeminentnijih svjetskih laboratorija, a svakako na{ laboratorij }e u budu}em periodu nastaviti sa stalnim pobolj{anjima u svim segmentima svog rada kao i uvo|enjem novih metoda i procedura kalibracije, te tako|e njihovom uklju~ivanju u proces akreditacije“ - istakao je direktor Ke{ki} Mirsad. Sve~anosti su prisustvovali brojni gosti i zvanice, te predstavnici Instituta za akreditiranje BiH, Instituta za mjeriteljstvo BiH, entitetskih institucija za mjeriteljstvo kao i predstavnici entitetskih i kantonalnih ministarstava unutra{njih poslova. M. D. A

U pauzi Investicione konferencije na Mrakovici

Prijedor privla~an njema~kim investitorima
Zainteresirani su za ulaganja u oblast energetike, ka`e na~elnik Marko Pavi}
Uz ocjenu da je Investiciona konferencija o mogu}nostima ulaganja u Republiku Srpsku, koja je odr`ana na Mrakovici kod Prijedora, uspje{na, ministrica za ekonomske odnose i regionalnu saradnju u Vladi RS @eljka Cvijanovi} pohvalila se da su predstavnici pojedinih zemalja u~esnica skupa zatra`ili odr`avanje mini konferencija kojom bi ponuda kapaciteta RS bila i dodatno predstavljena. - Interresorni tim Vlade bit }e u stalnom kontaktu s ovim ljudima, investicionim fondovima, posredni~kim ku}ama, privrednim komorama i njihovim predstavnicima, tako da postoji stalna cirkulacija informacija - kazala je Cvijanovi} i dodala da je

Pavi}: Iskoristio razgovor uz kafu
(Foto: D. Stojni})

Konferencija na Mrakovici: Predstavljeni privredni kapaciteti RS

na konferenciji bilo oko 240 predstavnika iz 20 zemalja. Neki, poput na~elnika

O~ekivanja @itoprerade
Od konferencije, ~iji je fokus uz energetiku bila proizvodnja hrane, mnogo o~ekuju i u preduze}u @itoprerada iz Omarske. - Ponudili smo program specijalnih vrsta bra{na za nove, pekarske proizvode. To je ne{to novo na ovom tr`i{tu, jer prakti~no nema proizvo|a~a koji se uz dodavanje raznih pobolj{iva~a u bra{no bavi i pravljenjem gotovih smjesa - kazao je Zoran Kos, vlasnik @itoprerade.

op}ine Prijedor Marka Pavi}a, ne}e ~ekati na formiranje Vladinog tima. Da se prilike na licu mjesta ne propu{taju, potvrdila je i delegacija ovog grada koja je u pauzi za kafu na Mrakovici razgovarala sa ~ak tri potencijalna investitora. - Vrlo su realne {anse da ti investitori, od kojih su dvojica iz Njema~ke, do|u u Prijedor. Zainteresirani su za ulaganja u oblast energetike M. Z. najavio je Pavi}.

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

21

Ukratko

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

C>KI

2CEK ' FKJE= E č=L= FI=@A
Napad na crkvu
Bombaš samoubica izvršio je jučer napad na protestantsku crkvu u Indoneziji u vrijeme kada su vjernici izlazili sa službe. Ubio je sebe i još jednu osobu te ranio najmanje 20 okupljenih, saopćili su zvaničnici. Eksplozija se dogodila ispred protestantske crkve odmah nakon nedjeljne mise u gradu Solo na otoku Java. Za sada nije jasno ko stoji iza bombaškog napada, navela je agencija AP.

Avionska nesreća u Nepalu

PREGOVORI Vijeće sigurnosti UN-a

Avion pripada kompaniji “Budha Air”, a prevozio je turiste u razgledavanje Mont Everesta iz zraka

M

Čile bezčileanske pristruje Dijelovi

jestonice Santjaga dobili su električnu energiju nakon masovnih isključenja zbog čega su prestali raditi veliki rudnici bakra, a grad je obavila tama. Čileanski ministar energetike Rodrigo Alvares potvrdio je da se ne zna definitivno uzrok havarije, koja je pogodila devet miliona stanovnika Čilea, ali je naveo da je bilo problema s kolebanjem na dva dalekovoda i padom kompjuterskog sistema.

Svih 19 putnika i članova posade malog turističkog aviona koji se srušio u blizini Katmandua, izgubilo je život u nesreći, objavile su mjesne vlasti. Avion pripada kompaniji “Budha Air”, aprevozio je turiste u razgledavanje Mont Everestaizzraka. Srušio se na povratku u Katmandu po izuzetno lošem vremenu. U avionu je bilo 16 putnika, većinom stranih turista, i troje članova posade. - Našli smo jednog preživjelog, ali je od povreda umro u bolnici - rekao je glasnogovornik policije Binod Sing. Olupina aviona pronađena je u mjestu Kotdanda, pet kilometara južno od

M

Olupina aviona

nepalske prijestonice. Poginuli su državljani Indije, Sjedinjenih Američkih Država, Japana i Nepala. Razgledavanje himalajskih vrhova iz zraka popular-

na je turistička aktivnost u Nepalu, siromašnoj zemlji u kojoj se nalazi osam od 14 svjetskih planina viših od 8.000 metara i kojoj turizam donosi četiri posto BDP-a. 

AJ==DK FHEA@
Abas je ponovio da palestinska strana 1967. godine,
Abas je ponovio da palestinska strana zahtijeva da osnova pregovora budu granice od prije rata 1967. godine, u kome je Izrael osvojio Zapadnu obalu, pojas Gaze i istočni Jerusalem, a to se ne spominje u prijedlogu četvorke. Palestinski predsjednik Mahmut Abas najavio je da će svoje mišljenje o prijedlog četvorke o nastavku mirovnih pregovora s Izraelom izraziti naknadno nakon konsultacija u Ramali. Njega su nakon povratka iz Sjedinjenih Američkih Država u ovom gradu jučer dočekale hiljade pristalica. Ranije je u intervjuu za list “Ašark Alavsat” Abas izjavio da je, od svih izraelskih lidera, najteže pregovarati sa premijerom Benjaminom Netanjahuom.

7>EA @ALAJ K@E H=A

Niz eksplozija u iračkom gradu Karbali

Pravo glasa za žene
M
Žene u Saudijskoj Arabiji napokon će dobiti pravo glasa na predstojećim izborima, a moći će se i kandidirati na njima. Najavio je to kralj Abdulah,a vijestće sveseljem zasigurno dočekati mnoga aktivistička udruženja koja se godinama bore za veća prava žena u toj krajnje konzervativnoj državi. Promjene će, najavio je kralj, stupiti na snagu sljedeće godine. Žene u Saudijskoj Arabiji ne smiju upravljati automobilom niti napustiti državu bez pratnje.

Eksplodirala tri automobila bombe

U eksploziji tri bombe u iračkom gradu Karbali ubijeno je desetak ljudi i skoro 100 ih je ranjeno, saopćila je jučer iračka policija te je izrazila strahovanje da bi broj žrtava mogao porasti. Jedan automobil bomba eksplodirao je ispred kancelarije gdje se izdaju lični dokumenti, a druge dvije nakon što je hitna pomoć stigla na mjesto eksplozije u Karbali, navela je policija, prenio je Reuters. - Dok su ljudi i policija bili zauzeti mrtvima i ranjenima, još dvije eksplozije pogodile su mjesto i izazvale još žrtava - rekao je gradski policijski zvaničnik.

Važna stvar
U tom dokumentu apelira se na dvije strane da se sastanu u roku od jednog mjeseca i donesu novi dnevni red pregovora. Predviđa se, također, da se za tri mjeseca iznesu prijedlozi o

Kampanja u Venecueli

Na Filipinima 16U sukobu ekstremista mrtvih

i snaga filipinske vlade, koje su čuvale jednu školu i put u izgradnji u pobunjeničkom uporištu na jugu zemlje, poginulo je 16 ljudi. Pedesetak ekstremista napalo je u zoru dva odreda marinaca u brdovitom gradu Talipau u južnoj provinciji Sulu, nakon čega je uslijedio žestok dvosatni sukob. Nekoliko preplašenih stanovnika pobjeglo je iz svojih kuća nakon što je jedna osoba stradala u svojoj kući od zalutalog metka, a još četiri stanovnika su ranjena.

Tibetanski duhovni vođa Dalaj-lama doveo je u pitanje hoće li biti nastavljena tradicija njegove reinkarnacije, rekavši da će on i ostale vođe tibetanskog budizma o tome donijeti odluku za petnaestak godina. - Kada mi bude 90 godina, savjetovat ću se s ostalim velikim lamama, tibetanskom javnošću i ostalima koji slijede tradiciju tibetanskog budizma i odlučiti hoće li institucija Dalaj-lame nastaviti postojati ili ne - rekao je tibetanski vođa nakon sastanka s čelnicima četiri duhovne škole budizma 

@K= K ' C@EE

Dalaj-lama o reinkarnaciji

Dalaj-lama: Ima 76 godina

u Daramsali, na sjeveru Indije, gdje se nalazi u egzilu. Dalaj-lama, kojem je 76 godina, izjavio je da niko nema pravo da njegovog nasljednika izabere radi političkih ciljeva.

Poglavar Rimokatoličke crkve, papa Benedikt XVI jučer je, posljednjeg dana posjete svojoj domovini Njemačkoj, pred skoro 100.000 ljudi na misi na frajburškom aerodromu, naglasio slobodu koju je Bog dao ljudima da biraju između dobra i zla i da je Bog sam svojim moćima stavio granice, jer je priznao slobodu onima koje je stvorio. - Bog je uvijek, prije svega u vrijeme nevolje i prevrata, blizak ljudima rekao je Papa u Frajburgu, gdje ga je

*AA@EJ :81 >=CIE= @A?K
Lopez: Presuda u njegovu korist

Papa u Njemačkoj

Papa govorio pred 100.000 vjernika

skoro 100.000 ljudi slavilo, među kojima su bili brojni hodočasnici, mladi i djeca, ali i bebe, koje su Papi kroz prozor njegovog “papamobila” dodavali da ih blagosilja.

Opozicioni venecuelanski političar Leopoldo Lopez (Lopes) počeo je kampanju za predsjedničke izbore, izazivajući predsjednika Huga Čaveza (Chaves) da prihvati njegovo učešće nakon što je sud za ljudska prava odbacio zabranu njegove kandidature. U govoru održanom pred više hiljada Venecuelanaca, Lopez jerekao daga Čavezne bi trebao sprečavati da učestvuje na izborima. 

FE?EE FEJEč=H E=EL= Č=LA=

M

- Čavez od 2008. godine traži način da me ukloni iz politike. Gospodine predsjedniče, pitam se plašite li me se - rekao je Lopez. Državni revizor Venecuele zabranio je Lopezu da se kandidira za predsjednika zbog optužbi za korupciju, ali je Američki sud za ljudska prava sa sjedištem u Kostariki početkom septembra presudio da Lopezu treba omogućiti učešće na izborima.

M

danas o zahtjevu Palestine

Policija je pronašla obezglavljeno tijelo žene u meksičkom pograničnom gradu Nuevo Laredu zajedno sa porukom da je ubijena, jer je ostavljala poruke na internetskoj društvenoj mreži. Morelos Kanseko, sekretar za unutrašnje poslove u sjevernoj državi Tamaulipas, identificirao je žrtvu kao Marisol Masijas Kastaneda, radnika lokalnog lista “Primera ora”. Iz ovog lista rečeno je da je Kastaneda radila u administraciji, a ne u redakciji kao novinar.

zahtijeva da osnova pregovora budu granice od prije rata Netanjahu postavlja uvjete
granicama i sigurnosti, a da se za pola godine postigne značajan napredak te da se sporazum sklopi do kraja 2012. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda trebalo bi danas razmatrati zahtjev Palestine o prijemu u punopravno članstvo, koji je Abas podnio u petak. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je kako je, pod određenim uvjetima, spreman prihvatiti plan Kvarteta za Bliski istok da bi se, do kraja 2012. ostvario izraelsko-palestinski mir. - Ako Kvartet poziva na ponovni nastavak direktnih pregovora ne postavljajući prethodno uvjete, vjerujem da je riječ o važnoj stvari - izjavio je Netanjahu u intervjuu u programu jedne privatne američke televizije.

E )>=I H=EčEJ CK čAJLHA
Teške posljedice
Izraelski premijer istaknuo je da će službeno izraelsko stajalište o prijedlogu Kvarteta biti poznato u idućih nekoliko dana. Istaknuo je i kako je za njega pitanje sigurnosti Izraela vrlo važno te da o tome treba razgovarati prije svega drugog i na vrlo konkretan način. - Ne namjeravamo napraviti istu grešku kao u Gazi, koja je postala iranska baza - rekao je aludirajući na Hamasovo preuzimanje vlasti u toj enklavi. Izraelski ministar vanjskih poslova Avigdor Liberman upozorio je na teške posljedice ako UN odobri palestinski zahtjev za državnost, ali nije objelodanio šta će Izrael učiniti.

Možete li dostaviti dokaz o kompromitirajućoj seksualnoj ili intimnoj vezi s guvernerom, stoji u Flintovom oglasu
Porno-kralj i vlasnik časopisa “Hustler” Leri Flint (Larry Flynt) ponovo je pokrenuo akciju protiv jedne, njemu omražene javne ličnosti, prenosi Reuters. Ovog puta na meti kontroverznog izdavača našao se teksaški guverner Rik Peri (Rick Perry), koji ima velike izglede da postane novi predsjednički kandidat Republikanske stranke. Flint je objavio oglas u kojem nudi milion dolara svakome ko donese kompromitirajuće dokaze o Periju. 

EE @=H= = FHEJEH=A CKLAHAH=

Rik Peri na meti Lerija Flinta

Peri: Mogući predsjednički kandidat Republikanske stranke

- Jeste li imali gej ili strejt seksualni odnos s guvernerom Rikom Perijem? Možete li dostaviti dokaz o kompromitirajućoj seksualnoj ili intimnoj vezi s guvernerom? Leri Flint i “Hustler” platit će vam milion dolara ukoliko objavimo vašu provjerenu priču i iskoristimo dostavljeni materijal - ističe se u ponudi objavljenoj na cijeloj stranici u nekim listovima. Godine 1999. Robert Livingston (Livingstone), re-

M

C>KI

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

!

ŽAE @HK>A= C=L= 6AI=I EA= FH=IK

Teksaške vlasti ukinule su osuđenicima na smrt pravo da sami izaberu svoj zadnji obrok, javlja BBC. Do takve odluke došlo je nakon što je osuđenik Lorens Rasel Bruer (Lawrence Russel Brewer), koji je pogubljen u srijedu, naručio raskošan zadnji obrok, a onda ga nije ni taknuo. To je bila kap koja je prelila čašu strpljenja teksaškog senatora Johana Vajtmira (Whitmire), koji je takvu praksu nazvao “nepriličnom”.

publikanski kandidat za predsjednika Predstavničkog doma američkog Kongresa, odustao je od kandidature nakon što je Flint objelodanio da je varao suprugu. Flint je, također, putem oglasa nudio milion dolara za dokaze o seksualnim nepodopštinama republikanskih kongresmena koji su tražili opoziv bivšeg predsjednika Bila Klintona (Bill Clinton) zbog skandala sa Monikom Levinski (Monica Lewinsky).

Sirijska vojska pojačala je broj svojih snaga na sjeveroistočnoj granici s Libanom nakon nekoliko pokušaja bijega sirijskih državljana na drugu stranu. Pojačanja su postavljena u okolici sirijskog grada El-Kuseira te u blizini graničnog prijelaza pored li-

,==IF=č=L=>HLE= *HEJ==?
banskog mjesta El-Ka u dolini Beka. U subotu je dvoje ranjenih iz El-Kuseira evakuirano preko ilegalnih prijelaza pored mjesta El-Ka, gdje je rijeka izbjeglica skoro u potpunosti zaustavljena zbog pooštrenih sirijskih mjera kontrole, rekao je dužnosnik snaga sigurnosti. Policija u Velikoj Britaniji uhapsila je čovjeka osumnjičenog da je u pakiranju lijeka protiv bolova “nurofen plus” stavljao antipsihotike i lijekove za epilepsiju. Ta sabotaža navela je prošlog mjeseca proizvođača spomenutog analgetika, kompaniju “Reckitt Benckiser” da lijek povuče s tržišta Velike Britanije i da obustavi njegovu distribuciju. Neimenovani osumnjičeni tridesetogodišnjak je, prema saopćenju Skotland jarda, uhapšen ovih dana u predgrađu Bromli, u južnom dijelu Londona. Tokom avgusta u Velikoj Britaniji otkriveno je pet paketa u kojima je “nurofen plus” bio zamijenjen drugim lijekovima. Te pilule nenamjerno su konzumirale dvije osobe, srećom bez štetnih posljedica.

Sirijsko-libanska granica

London 

EAš= EALA

Nove libijske snage nastavile su napredovati u osvajanju grada Sirta uz podršku NATO avijacije. Libijske snage ušle su prekjučer s istoka i zapada u grad Sirt, uporište boraca lojalnih bivšem libijskom lideru Moameru Gadafiju. Prema riječima jednog od generala tih snaga, ovaj napad mogao bi dovesti do pada Gadafijevog rodnog grada, prenose agencije. Oblaci dima uzdizali su se 

LA I=CA =FHA@KK K IL==K 5EHJ=
iznad više dijelova grada, a libijske snage, praćene tenkovima i minobacačima, došle su nadomak centra Sirta. NATO avijacija probila je put novim libijskim snagama, koje su kamionetima naoružanim protuavionskim topovima, upali u Sirt i do ponoći uspjeli doći na skoro 500 metara od centra grada, gdje su naišli na žestok otpor Gadafijevih pristalica. U sukobima je dosta po-

Bitka u Libiji za Gadafijev rodni grad

vrijeđenih od granata i snajperista koji djeluju s visokih zgrada. Prema riječima dr. Fatiha Daninija, dvojica pobunjenika poginula su u sukobima sa snagama lojalnim Gadafiju, dok ih je 30 ranjeno. Mreža “Al-Jazeera” javila je jučer da je u Tripoliju pronađena masovna grobnica sa 1.200 tijela. Ta stanica zasad nije objavila više pojedinosti o pronađenoj grobnici.

Pojačana sigurnost zbog prelaska Sirijaca

Američki predsjednik Barak Obama (Barack) planira uložiti milijarde dolara u infrastrukturne radoveu školama i plaće učitelja. Obama je u nedjeljnom obraćanju putem radija i interneta naglasio potrebu da se izglasa njegov prijedlogza smanjenje nezaposlenosti u iznosu od 447 milijardi dolara. - Ako ozbiljno želimo izgraditi ekonomiju koja će trajati, ekonomiju u kojoj se težak rad isplati i u kojoj se otvaraju mogućnosti za pos- 

>== K=žA EE=H@A @=H= K >H=L=A

Nedjeljno obraćanje američkog predsjednika

love u srednjoj klasi, moramo ozbiljno shvatiti obrazovanje. Moramo podići svoje standarde - rekao je Obama. On je rekao da će njegov paket poreznih olakšica i finansijskih podsticaja vratiti desetine hiljada učitelja na posao i modernizirati najmanje 35.000 škola. Od zakonodavaca u Kongresu i Senatu zatražio je da odmah izglasaju ovaj prijedlog kako bi obnova mogla što prije početi, prenose agencije.

Obama: Gradnja ekonomije

24

Ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

25

INTERNISTI^KA ORDINACIJA
Dr. Harun Bilalovi}, spec. internista BOLESTI SRCA I UNUTRA[NJIH ORGANA
internisti~ki i kardiolo{ki pregled Ultrazvuk, laboratorija, EKG NOVO! Ultrazvuk u ku}noj posjeti Pozivi za ku}ne posjete i najave na telefon 710-550; mobitel 061 177-630

GRBAVICA, ul. B. Muteveli}a 30

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj 65 0 P 109466 10 P Sarajevo, 14. 9. 2011. godine za Ikmeta [ari}a iz Had`i}a

OBAVIJEST
Dana 14. 09. 011. godine ovaj sud je u

pravnoj stvari tu`itelja Intesa San Paolo banke dd, Sarajevo, protiv Ikmeta [ari}a, kao ~etvrtotu`enog donio Presudu zbog propu{tanja koju ~etvrtotu`eni mo`e preuzeti u roku od 15 dana od dana objave ove obavijesti u zgradi suda u Sarajevu, u ul. [enoina br. 1., istekom kojeg roka se prema ~l. 348. ZPP-a smatra da je dostava uredno izvr{ena. Sutkinja Silvana Brkovi}-Mujagi}

PRIVATNA INTERNISTI^KA ORDINACIJA
Nudi vam:

-kompletan internisti~ki -ultrazvu~na dijagnostika pregled -ku}ne posjete -laboratorijska dijagnostika -holter EKG

AB

Dr. Avdija Ba{i} U ulici A. B. [imi}a 23 T 660-635, 716-200 el.:

26

Ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

Dnevni avaz

oglasi 

EI
M

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

%
M
Mlada Elena de Anđelis (Angelis) oborila je svjetski rekord u pretjerivanju svojim velom, koji je moralo nositi cijelo mjesto Kasal di Princise, nedaleko od italijanskog Napulja. Elena je za sobom vukla veo od nevjerovatna tri kilometra, koji je, zajedno s vjenčanicom, dizajnirao Đani Molaro (Gianni). Za izradu je utrošio šest kilometara svilene trake. Mladenku su na ceremoniju u crkvu dovezli u starinskom automobilu, a kada je došla pred oltar, gosti su pokušali cijeli veo staviti na hrpu. 

Eč= JH=CA@E= =KčE= 8A @KC JHE EAJH=
Naučnik koji je radio na pionirskoj vakcini protiv meningitisa izgubio je sina upravo od te bolesti. Jedanaestomjesečni Kejlan Kern (Cailan) podlegao je kobnoj bolesti 2009. godine, a mogla ga je spasiti vakcina da je izašla u opticaj samo malo ranije. Vakcina je, inače, dostupna na tržištu odnedavno. Skoti Kern (Scottie) kazao je da se nakon smrti sina osjećao krajnje bespomoćno. Dječak je bio vakcinisan protiv meningitisa, ali nije primio lijek na kojem mu je otac radio, jer jošnije bio odobren.

PROTOTIP Najavljen projekt pod nazivom “Urbee”

”Urbee” je trokolica za dvoje ljudi s najmodernijim hibridnim pogonom, a troši osam puta manje energije od postojećih hibrida

5ALE =KJ>E= E=A E FHEJAH=
Džim Kor (Jim) voditelj je projekta “Urbee” firme “Kor Product Desing” iz američke države Vinipeg. Džim i njegova ekipa uspjeli su ostvariti projekt koji je prije samo godinu bio tek crtež na računaru. Riječ je o “Urbeeju”, futurističkom vozilu koje je nastalo doslovno iz printera. Za razliku od normalnih automobila, “Urbee” je izrađen od ultratankih slojeva posebnog recikliranog materijala koji se lijepe jedan na drugi na kostur vozila i tako čine na prvi pogled uobičajenu karoseriju kao kod svakog automobila. Ali, prema riječima kreatora, “Urbee” će biti znatno izdržljiviji od ostalih automobila. - Današnji automobili proizvedeni su kako bi trajali pet ili najviše deset godina. “Urbee” će trajati 30 rekao je Kor, koji je cijeli projekt razvijao 15 godina. ”Urbee” je trokolica za dvoje ljudi s najmodernijih hibridnim pogonom, koji troši osam puta manje energije od postojećih hibrida. U kombinaciji s električnom energijom troši najviše 1,18 litara goriva na 100 kilometara, a baterije se mogu napuniti na običnu kućnu utičnicu. - Nadamo se da će naš “Urbee” uskoro postati uobičajen na svim svjetskim ulicama. Ali, od njegovih voznih osobina važniji je način na koji se izrađuje. Materijal se lijepi samo tamo gdje je potreban, nema nikakvog otpada pri proizvodnji, a princip iz printera ubrzat će i pojeftiniti buduću tvorničku proizvodnju - rekao je Kor. Firma je naručila izradu još jednog prototipa vrijednog milion dolara, ali redovna “Urbeejeva” cijena bit će povoljnija. Iako ima tek nešto jači motor od skutera, “Urbee” na svoja tri točka dva putnika može voziti prilično brzo.

*ELšA K I=C== @= A H@E= >E=?A
Policija nakon istrage zaključila da Viktorija nije prekršila zakon
Povrijeđena učiteljica Viktorija Džons (Victoria Jones, 23) nikako se nije mogla pomiriti s prekidom. Momak Danijel Barberini (Daniel, 26) ostavio ju je nakon godinu i po veze pa mu se odlučila osvetiti. Na Facebooku je vidjela fotografije kćerkice svoje bivše školske kolegice Sare Jensen (Sarah). U albumu su bile slike rođenja curice, otvaranja poklona za Božić i općenito njeno odrastanje. Džons je poslala slike bivšem momku i uvjerila ga da je to njegova kćerka. Tvrdila je da je u Njujorku rodila blizance i nazvala ih Kira (Keira) i Herison (Harrison). Dječak s Daunovim sindromom u njenoj je priči preminuo nakon porođaja, a ona se sa kćerkicom odselila u Australiju. Danijela je skoro dvije godine uvjeravala u lažnu priču. Njen pakleni plan izjalovio se kada je Danijel pokazao sliku djevojčice prijatelju, koji poznaje njenu pravu majku. Uslijedio je šok. Za prevaru je saznala socijalna služba, policija i uprava škole u kojoj Viktorija predaje. S obzirom na to da je policija nakon istrage zaključila da Viktorija nije prekršila zakon, njenim slučajem sada se bavi samo učiteljsko vijeće u Velsu. Viktorija je nastavila predavati u školi, iako su se mnogi roditelji žalili na nju. Nije poznato je li Jensen pokrenula tužbu protiv nje.

Učiteljica s interneta ukrala fotografije

Jensen sa kćerkom: Ne zna se hoće li podići tužbu

28

Ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

Dnevni avaz

oglasi 

KJKH=

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

'

5A@= IJL=HA= E *E0 ČAšA 4KKEA 5LAEA 5H>EA
Na repertoaru “Kad sam bio mrtav”, “Leonce i Lena”, “Šta se desilo kad je Nora napustila muža”, “Otac na službenom putu”, “Hipermnezija”, “Radnička hronika” i “Arapska noć”
Predstavi “Pinokio” nagrada Dječijeg žirija

PREDSTAVLJAMO Program Mittel Europa na ovogodišnjem MESS-u

Scene iz predstava “Arapska noć” i “Otac na službenom putu”

Ovogodišnji, 51. internacionalni teatarski festival MESS bit će održan od 30. septembra do 9. oktobra.

Dokumentarni teatar
U programu Mittel Europa predstavit će sedam teatarskih ostvarenja iz Češke, Rumunije, Sloveni-

je, Srbije i Bosne i Hercegovine. Adaptacije izvrsnih filmova, poznata djela dramske književnosti, ali i autorski, dokumentarni teatar, te socijalne teme poput problema radnika i malo iluzije između sna i jave, teme su kojima su se poigrali teatarski umjetnici regiona koji stižu na 51. MESS.

/H= FHE “-E=DL IJE?E”
Prema odluci stručnog žirija 45. beogradskog internacionalnog teatarskog festivala (Bitef), Gran pri za najbolju predstavu dobila je “Elijahova stolica”, rađena prema romanu Igora Štiksa, a u režiji Borisa Liješevića. Predstavu su zajedno producirali Jugoslovensko dramsko pozorište iz Beograda i Festival MESS.

Tako će u programu Mittel Europa biti izvedene predstave “Kad sam bio mrtav” Diega de Bree, “Leonce i Lena” mađarskog reditelja Gabora Tompa, “Šta se desilo kad je Nora napustila muža” u režiji Mihala Dočekala (Michal), “Otac na službenom putu” Olivera Frljića, “Hipermnezija” iz Beograda, ali sa bh. autorskim i rediteljskim potpisom Selme Alispahić.

Nemoguć san
Prema odluci selektora Hrvoja Ivankovića, dvije predstave koje će iz BiH biti izvedene na ovogodišnjem MESS-u jesu “Radnička hronika” Petra Mihajlovića,

u režiji Ane Đorđević i izvedbi Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banje Luke, i “Arapska noć” Rolanda Šimelfeniga (Schimmelpfennig), u režiji Filipa Grinvalda i produkciji BNP-a Zenica i Narodnog pozorišta Tuzla. Dok “Radnička hronika” govori o savremenoj društvenoj situaciji o kojoj često javljaju mediji, dugotrajnom štrajku radnika fabrike koja je propala u pokušaju vlasničke transformacije, “Arapska noć” podsjetit će nas na to da je težnja da se dođe do neke definitivne verzije o nama samima samo jedan beznadežan i nemoguć san. D. Z.

U Bugojnu su preksinoć završeni 19. susreti pozorišta lutaka BiH, na kojima je predstava “Vuk i sedam jarića u muzeju bajki”, u režiji Biserke Kolevske i Predraga Bjeloševića, koju su izveli članova Dječijeg pozorišta Republike Srpske iz Banje Luke, proglašena najboljom. Ovom pozorištu pripala je nagrada za najbolju kolektivnu interpretaciju likova, kao i nagrada za najbolju scenografiju, koja je dodijeljena Marijeti Golomehovoj. Nagrada za najbolju režiju uručena je Dubravki Zrnčić-Kulenović za režiju predstave “Patuljak nam priča” Stu- 

=>= FHA@IJ=L= E *=A KA

Završeni susreti pozorišta lutaka BiH

dija lutkarstva Sarajevo. Prema ocjeni stručnog žirija, najbolju lutkarsku interpretaciju imala je Jadranka Popović-Miljko u predstavi “Šuma Striborova”, koju su odigrali članovi Kazališta lutaka iz Mostara. Nagrada zaizuzetan solistički nastup i animaciju pripala je Jasminki Požek-Božuti za predstavu “Patuljak nam priča”, sarajevskog Studija lutkarstva. Prema mišljenju članova Dječijeg žirija, najbolja predstava u takmičarskom programu 19. susreta pozorišta lutaka BiH bila je “Pinokio” u izvedbi PozorištalutakaMostar. D. Z.

2AAFK F=DJ== čKL=E @ LE=H=

Španska glumica na Korčuli

’=BA Lž= @ HA=JHE=’ @Eč FHEDL=ćA= @ FK>EA
Film se u širem smislu bavi odnosom čovjeka prema smrti, kaže bh. reditelj
siraju za mogućnosti kremiranja u pograničnom gradu Venlo, koje je znatno jeftinije od skupih njemačkih sahrana, a i familija bude u posjedu urne s pepelom, što je protivno njemačkim zakonima. Kreso se posebno fokusirao na komercijalizaciju “posljednjeg ispraćaja”, u kojoj se odlično snalazi vispreni i pragmatični vlasnik njemačkog pogrebnog društva Karl Šumaher (Schumacher). Sarajevski reditelj nije krio zadovoljstvo prijemom filma pred skoro prepunom dvoranom kina “Pathe Rembrandt” u staroj gradskoj jezgri Utrehta. Sergej Kreso, bosanskohercegovački novinar i reditelj s holandskom adresom prebivališta, jedini je autor porijeklom iz BiH koji je učestvovao na ovogodišnjem Holandskom filmskom festivalu u Utrehtu. Njegov najnoviji film “Kaffeefahrt ins Krematorium'” ili “Kafe vožnja do krematorija” našao se u glavnom festivalskom programu, u sekciji dokumentarnih filmova. Autor se pozabavio intrigantnom temom iz Njemačke, u kojoj stariji Nijemci posljednjih godina sve češće dolaze na jednodnevne “izlete uz kafu” u susjednu Holandiju, gdje se intere-

Film Sergeja Krese na Holandskom filmskom festivalu

Kruz na snimanju u Sarajevu

Dolazak španske glumice Penelope Kruz (Cruz) i ekipe filma “Venuto al mondo”, italijanskog reditelja Serđa Kastelita (Sergio Casttellito), na Korčulu izazvao je veliko interesiranje medija u Hrvatskoj, ali su i oni ostali uskraćeni za normalno praćenje toka snimanja. Kao i u Sarajevu, gdje je film sniman dvije sedmice, mjesta na kojima se rade ka-

drovi čuvaju brojni zaštitari i na sve načine pokušavaju novinare držati daleko od seta. I sam dolazak holivudske glumice sa suprugom Havijerom Bardemom (Javier) i sinom Leonom osiguravali su lokalni policajci, koji su zatvorili ulicu, otjerali snimatelja s javne površine te uz raširene plahte otpratili Penelopu, prenose hrvatski mediji. D. Z.

Kreso: Film u glavnom festivalskom programu

- Film se u širem smislu bavi odnosom čovjeka prema smrti, što na momente izaziva smijeh kod publike i to je ono što sam želio postići

radeći na ovom njemačkom fenomenu. Vrlo sam zadovoljan prijemom kod publike - kaže Kreso. A. Hu.

Na Trebinjskim ljetnim svečanostima preksinoć je u Katedralnoj crkvi Male Gospe u Trebinju priređen orguljski koncert Katje Krolo-Šarac. Najavivši nastup, don Miljenko Krešić izrazio je zahvalnost Općini Trebi- 

HCKIE ?AHJ =JA HŠ=H=?

Trebinjske ljetne svečanosti

nje, koja je i pokrovitelj ovog koncerta. Krolo-Šarac izvodila je djela J. S. Baha (Bach), Lučića, Lešćana, Grđana, Vidakovića i Lista. Ona je i prošle godine nastupala istim povodom. P. M.

30

Ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi
GARANTOVANI JACK POT ZA 78. KOLO LOTO-a OÈEKIVANI JACK POT ZA 78. KOLO JOKER-a

Dnevni avaz

ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

31

450.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 77. KOLA LOTO-a OD 24.09.2011.godine
DOBITNA KOMBINACIJA 77. KOLA LOTO-a:

76.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 77. KOLA JOKERA OD 24.09.2011.godine

06 13

15

17

21

34

U 77. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.456,80 KM UKUPNI NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45.728,40 KM FONDOVI DOBITAKA: FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 11.432,10 + J.P. 405.043,80 ) . . . . . . . . . . . . . .416.475,90 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.859,30 KM FOND ZA DOBITAK TREÆE VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.145,70 KM FOND ZA DOBITAK ÈETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18.291,40 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA SA 6 POGODAKA DOBITAKA: NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO SA 5 POGODAKA DOBITAKA: 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .979,90 KM SA 4 POGOTKA DOBITAKA: 411 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22,20 KM SA 3 POGOTKA DOBITAKA: 6.319 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,90 KM
LUTRIJA BIH, SARAJEVO 25.09.2011.god.
KONAÈAN IZVJEŠTAJ 75. KOLA LOTO-a OD 17.09.2011.godine NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 75. KOLO LOTO-a OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA NIJE BILO
FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.888,20 KM FOND ZA DOBITAK TREÆE VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.184,30 KM FOND ZA DOBITAK ÈETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18.368,60 KM

BROJEVI PO REDOSLIJEDU 06 34 IZVLA^ENJA:
PRVI DOBITNI BROJ JOKERA: DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA:

13

17

21

15

643715 675313

U 77. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.196,00 KM NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.098,00 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.019,60 + J.P. 74.210,70 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.230,30 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.078,40 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA 6 BROJEVA DOBITAKA: NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO 5 BROJEVA DOBITAKA: NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00 KM 4 BROJA DOBITAKA: 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270,30 KM 3 BROJA DOBITAKA: 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57,90 KM 2 BROJA DOBITAKA: 221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,70 KM 1 BROJ DOBITAKA: 1.916 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM
LUTRIJA BIH, SARAJEVO 25.09.2011.god.
KONAÈAN IZVJEŠTAJ 75. KOLA JOKERA OD 17.09.2011.godine NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM INEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJEKONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 75. KOLO JOKERA OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA NIJE BILO
FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.013,60 + J.P. 71.934,90 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.948,50 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.054,40 KM

U 75. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91.843,20 KM UKUPNI NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45.921,60 KM FONDOVI DOBITAKA: FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 11.480,40 + J.P. 378.964,10 ) . . . . . . . . . 390.444,50 KM

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
SA 6 POGODAKA DOBITAKA: SA 5 POGODAKA DOBITAKA: NEMA . JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .765,40 KM SA 4 POGOTKA DOBITAKA: SA 3 POGOTKA DOBITAKA: 422 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21,80 KM 6.872 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,70 KM

U 75. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.136,00 KM NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.068,00 KM

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 75. KOLO LOTO-a JE 25.10.2011.GOD.

GENERALNI DIREKTOR EDHEM PA[UKAN s.r.
6 BROJEVA DOBITAKA: 5 BROJEVA DOBITAKA: 4 BROJA DOBITAKA:

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00 KM 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .804,80 KM 3 BROJA DOBITAKA: 2 BROJA DOBITAKA: 1 BROJ DOBITAKA: 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63,50 KM 210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,70 KM 835 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM

OBAVJE[TENJE ZA IGRA^E SMS PORUKE ZA LOTO IGRU IGRA^-GOST SLATI OD SRIJEDE DO UTORKA NA SLIJEDE]E BROJEVE TELEFONA: BH TELECOM: 091/412-602 HT MOBILNE KOMUNIKACIJE: 063/ 88-872 (cijena poruke 0,50 KM + PDV) Igre na sre}u Lutrije BiH i provjere dobitaka na www.lutrijabih.ba Rok za prigovore ~etiri dana od prvog idu}eg dana po objavljivanju privremenog izvje{taja.

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 75. KOLO JOKERA JE 25.10.2011.GOD.

GENERALNI DIREKTOR EDHEM PA[UKAN s.r.

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 25.09.2011.godine

MUZIKA

!

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

IDM >E
Rat putem medija

"

FILM

SLAVNI Bil Hadson želi što bolje unovčiti biografiju

Sto hiljada ljudi prisustvovalo je otvorenju najvećeg svjetskog muzičkog festivala “Rock in Rio” u Brazilu. Najveći muzički događaj, koji traje sedam dana i sedam noći, posjetit će skoro 700.000 ljudi. Čast da ga otvore imali su Rijana (Rihanna), Keti Peri (Katy Perry) i Elton Džon (John). Narednih dana na toj sceni nastupit će “Red Hot Chilli Peppers”, “System of a Down”, “Metallica”, Stivi Vonder (Stevie Wonder), “Guns N Roses”, “Maroon 5”...

M

4 K 4EK

Kaže da je Goldi Houn najvažnije bilo da ima što više partnera 

ćAHK AJ =EL= ž@AH=čE? Kš=H=?=
Hadson: Samo zna mijenjati muškarce

Montgomeri: Glumila i Merilin Monro

Seksepilna glumica Popi Montgomeri (Poppy Montgomery), širem gledalištu poznatija kao ozbiljna agentica FBI-a iz serije “Bez traga”, na seksi fotografijama za magazin “Maxim”, na koji-

4=CEJE= IA =CAJE?= 2FE
ma je obnaženih grudi, ruši sliku uštogljene službenice državne agencije. Atraktivna Australka glumačku karijeru gradi od svoje sedamnaeste godine, nakon emigracije u Sjedinjene Ame-

U magazinu “Maxim”

ričke Države. Trenutno je angažirana u seriji “Unforgettable” televizijske kuće CBS, za koju je radila i mini seriju “Blonde”, u kojoj je utjelovila legendarnu Merilin Monro (Marilyn Monroe).

M

2AI= @ šAIJ I=JEbend “FlaAmerički

ming Lips” snimio je pjesmu koja traje šest sati. Ovo muzičko “čudovište” od pola dana nastalo je zbog humanitarnih razloga. Članovi benda željeli su pomoći Univerzitetu u Oklahomi. Svako ko je želio da bude spomenut u pjesmi, morao je da uplati sto dolara na račun Univerziteta. Pjesma se zove “I Found a Star On the Ground” i postavljena je na stranici Sound Cloud iz tri dijela.

Zvijezde novog filmskog hita “Otmica” (“Abduction”), glumica Lili Kolins (Lily Collins) i glumac Tejlor Lautner (Taylor), poznatiji po svojoj ulozi Džejkoba Bleka (Jacob Black) u sagi “Sumrak”, koji su vezu započeli na setu svog novog filma, prekinuli su samo sedam dana prije njegove premijere. Lautner je za časopis “Seventeen” izjavio da se hemija među njima javila kada su prvi put zajedno čitali scenarij, ali o svojoj ljubavi nisu pričali za medije dok nije postala ozbiljnija. Prema navodima “US Weeklyja”, on je prvi i inicirao prekid. Razlozi nisu poznati, ali postoje navodi da Lautner želi neko vrijeme biti solo. U zajedničkoj izjavi par je izrazio nadu da raskid neće utjecati na gledanost njihovog zajedničkog filma.

4=IE@ EI E =KJAH=
Kolins i Lautner: Zaljubili se na setu

Zvijezde hita “Otmica”

Otac glumice Kejt Hadson (Kate Hudson) Bil (Bill), koji je napisao biografiju o svojoj poznatoj kćerki, unaprijed je smislio način kako da što bolje unovči knjigu. Napunio ju je nimalo afirmativnim detaljima iz života Hadson, a dotakao se i svoje supruge, također glumice Goldi Houn (Goldie Hawn). Svoju bivšu suprugu Goldi naziva promiskuitetnom lažljivicom i smatra je glavnim krivcem što je Kejt razmažena žderačica muškaraca koja “sve što zna jeste mijenjati ih”. U svojim navodima kaže da mu je supruga, kojoj je najvažnije bilo da ima što više partnera, zabranjivala da viđa njihovu zajedničku djecu, a medijima ga je prikazivala kao lošeg oca, koji nije znao izgraditi pravi roditeljski odnos s njima.

Heris: Otkazala vjenčanje

Nakon što je otkazala vjenčanje pet dana prije nego što se trebalo dogoditi, bivša zaručnica osnivača “Playboya” Hjua Hefnera (Hugh) Kristal Heris (Crystal Harris) počela je iznositi u javnost sve prljave detalje iz njihove veze. Heris je otkrila da je Hefner nikada nije privlačio

0ABAH E 0AHEI EIA FH=LE LAš K =LIJ
te da su samo jednom imali seks, koji je trajao svega dvije sekunde. S druge strane, ni Hefner joj nije ostao dužan, nazvavši je “lakom robom” u izjavi za magazin THR. Kako bi joj osvježio pamćenje, Hju je ispričao kako su prve večeri svog poznanstva imali seks

Film “Rocketman” o Eltonu Džonu (John) režirat će njegov suprug Dejvid Furniš (David Furnish). Scenarij će napisati Li Hol (Lee Hall). Nije želio komentirati navode medija da će Eltona igrati škotski glumac Džejms Makavoj (James Mcavoy). Ukoliko sve bude išlo prema planu, snimanje bi trebalo početi već krajem godine.

utroje, koji je bio fantastičan, tako da je Kristal i drugoj djevojci predložio da ostanu kod njega i preko vikenda. Također je na kraju dodao da nije bio oduševljen idejom o vjenčanju, koju je Heris predložila, tako da ga i odluka o njegovom otkazivanju nije pogodila.

2HLE FKJ ’*EA= IA=’ prNedavno otkriveni
vi film Alfreda Hičkoka (Alfred Hitchcock) “Bijela sjena” prikazan je na Beverli Hilsu u kinu Akademije filmskih umjetnosti i nauka. Izgubljeni snimak “Bijele sjene” nađen je prije nekoliko sedmica na Novom Zelandu, a vjeruje se da je riječ o prvom filmu slavnog reditelja. U njemu glume Klajv Bruk (Clive Brook) i Beti Kompson (Betty Compson), a opisan je kao “divlja melodrama”.

Dok pregovara o snimanju filmova 

E@E D= A žAE LAK
Problematična Lindzi Lohan (Lindsay), nakon što je šokirala posjetioce jednog noćnog kluba u kojem se pijana ljubila sa svojom majkom, izjavila je da ne želi imati vezu i partnera. Kontroverznu glumicu, koja je trenutno angažirana na humanitarnom radu koji joj je sud odredio zbog krađe, mediji povezuju sa milionerom Vikramom Četvolom (Chatwal), vlasnikom lanca hotela, s kojim je, navodno, razmjenjivala nježnosti u Njujorku. Lohan je, ipak, negirala napise i istakla kako je sretna zbog svog slobodnog statusa.

Iako je povezuju sa milionerom

Nakon što su joj otkazali novi šou realnosti u Holivudu, ambiciozna nasljednica Paris Hilton usmjerila se na osvajanje Bolivuda. Dok pregovara o snimanju filmova i televizijskih projekata, Paris je u Indiji promovirala svoju novu kolekciju torbica “Paris Hilton Handbags”. Tamošnju, prilično konzervativnu javnost šokirala je pojavivši se na partiju u čast nove linije u prozirnoj i ultrakrat-

2=HEI 0EJ šEH== *ELK@

koj haljinici, koja joj je tek pokrila zadnjicu. Osim nje, na ovaj provokativni činodvažila se imlada bolivudska glumica Bipaša Basu (Bipasha), koja je bila među malobrojnim prisutnim poznatimimenima bolivudskefilmske industrije. Navodno su neke zvijezde koje je Paris pozvala na zabavu, na Twitteru objavile da neće prisustvovati, jer imaju drugog, vjerovatno pametnijeg posla.

Hilton: Ultrakratka haljinica 

AIECKH= IJ== 4>E= 8EE=I=

Spor među članovima “Take Thata” 

A@E /=C= E .HK= Lejdi Pop pjevačica
M
Gaga (Lady) održat će koncert povodom prvog održavanja Gran prija Formule 1 u Indiji, koji će biti održan od 28. do 30. oktobra u Nju Delhiju. Lejdi Gaga održat će koncert poslije Gran prija. Ulaznice za koncert koštaju od 50 do 518 dolara. Organizatori su naveli da je 20.000 od 100.000 ulaznica za utrku već prodato, među kojima najjeftinija mjesta.

Najmlađi slavni par koji u posljednje vrijeme privlači najviše medijske pažnje su svakako Džastin Biber (Justin Bieber) i Selena Gomez. Mlada pop senzacija ovog puta je oduševila, jer je pokazala da, iako ima samo sedamnaest godina, zna kako ugoditi ženi. Naime, Biber je zakupio Biber i Gomez: Privlače medije sportsku dvoranu Stejpls

,ž=IJE =KFE @LH=K = 5AAK

Par uživao u filmskoj projekciji

Lohan: Sretna, jer je slobodna

centar u Los Anđelesu kako bi svojoj djevojci priredio romantičnu večer uz projekciju legendarnog “Titanika”. Ovaj neobični gest je, prema riječima osobe bliske pjevačici, oduševio Gomez. Kako god, mladi pjevač na iznenađenje nije potrošio ni centa s obzirom na to da dvorana te večeri nije bila rezervirana za sportske događaje.

Madona i Brahim: Veza opstaje

Pop ikona Madona (Madonna) očito veoma ozbiljno shvata svoju višemjesečnu vezu s francuskim hip-hop plesačem Brahimom Zaibatom. Pjevačica poznata po vezama sa mlađim muškarci- 

=@= KFKA KćK K .H=?KI
ma, i pored pretrpanog rasporeda i rada na novom albumu, uspijeva naći vrijeme za učenje francuskog jezika, jer sa svojim dvadesetosmogodišnjim partnerom želi komunicirati na njegovom maternjem jeziku. Mladi pjevač

Sve za Brahimovu ljubav

oduševljen je njenom odlukom i smatra je “slatkom”. Iako su mediji pisali o njihovom raskidu zbog pitanja religije, veza opstaje, a prema pisanju britanskog “Mirrora”, Madona planira i kupovinu kuće u Francuskoj.

”Take That”: Odlična povratnička turneja

Nakon odlične povratničke turneje, čelnici benda “Take That” nisu sigurni žele li i dalje Robija Vilijamsa (Robbie Williams) kao petog člana popularnog sastava nakon što su njegovi solo nastupi izazvali oprečne komentare.Naime, Vilijams i ostali potpisali su ugovor o jednoj turneji i albumu, a o tome hoće li biti produžavanja, menadžment će odlučivati u januaru naredne godine, nakon što glavni vokal grupe Geri Barlov (Gary Barlow) završi svoj sudijski angažman u šouu “X Factor”. Barlov je, isprovociran Robijevim ispadima na koncertima, izjavljivao da “Take That”zanjega ostaje četveročlani bend.

8JI žAE CKEJE “Harija PoteKEK Zvijezda
ra” Ema Votson (Emma Watson) napravila je dugačak spisak reditelja s kojima bi voljela sarađivati, a izrazila je želju i da glumi u filmu baziranom na djelima Vilijama Šekspira. - Voljela bih da radim s rediteljima Bazom Lurmanom (Baz Luhrmann), Giljermom del Torom (Guillermo del Toro), Ričardom Kurtisom (Richard Curtis) i Darenom Aronofskim (Darren Aronofsky). Mnogo bih voljela da glumim Juliju ili Ofeliju - kaže Votson.

M

M

M

.E -JK ,žK

AMAR OSIM

KSBiH

[AH

Do{li smo da igramo fudbal

Neizvjestan ostanak Had`i}a

Portret Bojana Kurajice

Jesu li navija~ki neredi izre`irani?

Banja Luka Dosje

Nakon preksino}njeg stampeda „Le{inara“ na teren, zbog kojeg je prekinuta derbi-utakmica Borac - @eljezni~ar, na ispitu su ~elnici kluba i odgovorni u Nogometnom savezu BiH, ali i dr`avna vlast

!"
KOŠARKA Reprezentacija BiH nakon Eurobasketa u Litvaniji

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

IFHJ

Selektor ima ugovor na još godinu, ali će njegov status biti poznat nakon što se izjasni rukovodstvo Saveza, kaže Imamović
Upravni odbor Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine čekat će izvještaj Sabita Hadžića o nastupu na Evropskom prvenstvu u Litvaniji prije nego što odluči hoće li aktuelni selektor i ubuduće obavljati pretrpjeli poraze od Grčke, Makedonije i Finske. U drugi krug nismo uspjeli proći, a velike igračke i rezultatske oscilacije razlog su da u javnosti vlada podijeljeno mišljenje o učinku iako smo u Litvaniji upisali prve pob- 

IJ=A E 5=>EJ 0=@žEć IAAJH >D JE=
ti na Hadžićev izvještaj i kada bi se o njemu trebalo raspravljati još nije poznato, ali Imamović kaže da bi se to trebalo desiti što je prije moguće. Kao jedan od pokušaja stabiliziranja finansijske si-

13 5

utakmica vodio je Hadžić u

*HA

kvalifikacijama i na EP-u pobjeda postigli smo pod vodstvom Hadžića

8 poraza imala je naša selekcija u
tom periodu
Hadžić: U 13 mečeva imao pet pobjeda

S utakmice BiH - Finska na EP-u: Bili smo blizu drugog kruga

Amerikanac Henri Domerkant (Henry Domercant) bio je među vodećim bh. igračima na Eurobasketu u Litvaniji, ali je moguće da su to bili njegovi posljednji nastupi u dresu ovu funkciju, kaže potpredsjednik KSBiH Nihad Imamović. Hadžić je u junu prošle godine imenovan na trenersku dužnost, pred start kvalifikacija za Eurobasket, u kojima nismo briljirali.

5JEžA LE IJH==?

BiH. Savez će, vjerovatno, krenuti u potragu za novim naturaliziranim igračem koji bi debitirao naredne godine, u kvalifikacijama za EP 2013.

tuacije, Imamović planira možda već na sutrašnjoj sjednici Upravnog odbora u Banjoj Luci iznijeti zanimljivu ideju.

Udruženje ligaša
- Predložit ću da prioritet KSBiH budu reprezentativne selekcije, a da domaću ligu i sve što je vezano uz takmičenje preuzmu klubovi, odnosno da se formira udruženje ligaša. Klubovi na neki način žele da diriguju takmičenjem pa bih im omogućio da u narednoj sezoni preuzmu odgovornost, uključujući finansiranje. Prepustio bih klubovima da sami određuju visinu kotizacije i na koji će način biti utrošena. Naravno, Savez bi pružio administrativnu podršku, ali bi prioritet KSBiH bio unapređenje reprezentativne košarke, naročito u radu sa mlađim kategorijama izjavio je Imamović. E. JESENKOVIĆ

Dobar rezultat
Zauzeli smo tek četvrto mjesto u grupi iz koje su dirtektno na EP prošle Velika Britanija i Makedonija. No, zahvaljujući povećanju broja učesnika sa 16 na 24, ipak smo vidjeli Litvaniju, gdje smo savladali Crnu Goru i Hrvatsku, ali i

jede na završnici EP-a nakon 18 godina. - Generalno, u Litvaniji je ostvaren dobar rezultat. Postigli smo dvije pobjede, koje su nas dovele nadomak drugog kruga. No, postoje druge nedoumice, prije svega finansijske prirode. Moramo vidjeti je li Savez sposoban finansirati selektora, koji, objektivno, u narednom periodu neće imati previše aktivnosti, odnosno neće biti opterećen do narednog kvalifikacionog ciklusa za EP 2013. u Sloveniji - ističe Imamović. Do kada će KSBiH čeka-

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

35

Poliklinika Atrijum
...put do zdravlja nikad nije bio kra}i...
Internisti~ki pregledi Holter EKG (24 satno snimanje EKG-a) Holter krvnog tlaka (24 satno snimanje krvnog tlaka) Ehokardiografija (ultrazvuk srca) Dobutamine ehokardiografija (za pacijente sa koronarnim i nekim valvularnim oboljenjima) Ergometrija (EKG pri optere}enju) Programi za sr~ana oboljenja !!! Kompletna obrada po ni`im cijenama za pacijente koji se odlu~e na cjelokupan program (angina pectoris, sr~ana aritmija, stanje nakon infarkta, hipertenzija, sr~ano popu{tanje, ugra|eni bypass, ugra|ena umjetna valvula)
Avaz Business Center D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Tel/fax:+387 33 467 444 +387 33 768 768 www.poliklinika-atrijum.ba

Ultrazvuk krvnih sudova (Doppler) Pregledi sporta{a i izrada programa za prehranu i uporabu suplemenata !!! Akupunktura Preoperativni internisti~ki pregledi Ultrazvuk gornjeg abdomena - jetra, `u~na kesa, pankreas, bubrezi Ultrazvuk male zdjelice Ultrazvuk {titne `lijezde i vratnih struktura Ultrazvuk dojki Ultrazvuk testisa Laboratorijske pretrage Screening pregledi za menad`ere

i jo{ mnogo toga...

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Zeni~ko-dobojski kanton OP]INSKI SUD U TE[NJU Zemlji{noknji`ni ured Broj: 039-0-Dn-11-001 001 Dana, 19. 09. 2011. godine Na osnovu ~l. 88. a u vezi sa ~l. 63 i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama Federacije BiH („Sl. novine FBiH, br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Te{nju, zemlji{noknji`ni ured NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu br. 039-0-Dn-11-001 001 po zahtjevu Brkovi} Salihu, sinu Ibrahima iz Tesli}a, zastupanog po punomo}niku Brkovi} Hakiji, sin Zajima iz Poto~ana, najavljeno je uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo{ci upisane su po novom premjeru u posjedovni list br. 1024 k.o. Rosulje, ozna~ena kao: - katastarska ~estica br. 355/2 zv. Mlinica njiva 4 klase u pov. 908 m2, koja odgovara prema podacima starog premjera sa k.~. br. 5150/03 upisana u zk. ul. br. 8715, k.o. SP Te{anj, i kao k.~. br. 5150/5 upisana u zk. ul. br. 8716 k.o. SP Te{anj. - katastarska ~estica br. 355/3 zv. Mlinica njiva 4 klase u pov. 148 m2, i njiva 5 klase u pov. 187 m2, koja odgovara podacima starog premjera kao k.~. br. 5147/7 i k.~.br. 5150/4 upisane u zk. ul. br. 8715 k.o. SP Te{anj i k.~. br. 5150/6 upisana u zk. br. 8716 k.o. SP Te{anj. - Prema podacima katastra Op}ine Te{anj, posjednik navedenih nekretnina je Brkovi} Salih, sin Ibrahima iz Tesli}a, dok je prema podacima Zemlji{noknji`nog ureda Op}inskog suda u Te{nju, kao suvlasnici u zk. ul. br. 8715 k.o. Te{anj, upisani Kolarevi} An|a, ud. Ante iz Rosulja, Kolarevi} Anto, sin Ante iz Rosulja,

Kolarevi} Ivan, sin Ante iz Rosulja, Kolarevi} Marko, sin Ante iz Rosulja, Bo{njak ro|. Juri{i} Kata `ena Jakova iz Rosulja, Bo{njak Ru`a, `ena Marka iz Mravi}a, Kolarevi} Luca `ena Joze iz Rosulja, Kova~evi} Andrijana `ena Stipe iz Rosulja, Kolarevi} Kata, `ena Joze iz Sarajeva, Kolarevi} @eljka k}i Ilije iz Rosulja, Kolarevi} Ljilja, k}i Ilije iz Rosulja, Mlinarevi} Vera, k}i Petra iz Rosulja, Kova~evi} Gerhard, sin Ilije iz Rosulja, Kova~evi} Mario sin Ilije iz Rosulja i Wnadaller Ljiljana, k}i Ilije iz Rosulja, dok u zemlji{noknji`nom ulo{ku br. 8716 k.o. SP Te{anj, upisani su kao suvlasnici Agi} Aljo, sin Muharema iz Te{nja, Agi} Mustafa sin Muje iz Vukova, Ahmi} Zlata iz Ljetini}a, Brka Zejneba iz Dobropolja, Brka Fahma iz Dobropolja, Tokmi} Halida, `ena Hamde iz Alibegovaca, Bedak Ruvejda `ena Ahmeta iz Lepenice, Hrvi} Sabra, `ena Omera iz Vukova, Ze~evi} Hanka, `ena Agana iz Kotorskog, Agi} Badema `ena Huse iz Rosulja, Agi} Halid, sin Huse iz Rosulja, Agi} Muharem, sin Huse iz Rosulja, Agi} Mustafa, sin Avde iz Jelaha, Agi} Ferid, sin Avde iz Jelaha, Agi} Adil, sin Avde iz Slavonskog Broda, Kanti} Sakiba iz Jelaha, Agi} Amira iz Rosulja, Agi} Aida iz Sarajeva, Prnjavorac Numan, sin Mehmeda iz Te{nja, Ja{arevi} Sabrija, k}i Numana iz Zenice, Turali} Sabina, k}i Numana iz Te{nja, Agi} Dedo, sin Muharema iz Rosulja i Agi} Sadeta, `ena Sulje iz Rosulja. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Jasminka Prnjavorac

OP]INSKI SUD U @EP^U Zemlji{noknji`ni ured Broj: 044-0-Dn-11-000158 @ep~e, 14. 09. 2011. godine Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0Dn-11-000158, po zahtjevu „Car Trim“ d.o.o. @ep~e, Donji Lug bb, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su u Posjedovni list broj 1921 katastarska op}ina @ep~e van, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 375/1 naziv parcele „Begluk“ kulture livada 3. klase povr{ine 40360 m2

Prema podacima iz katastra navedene nekretnine upisane su kao dr`avna svojina, a kao korisnik istih upisan je „Car Trim“ d.o.o. @ep~e, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo na tim nekretninama ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Edina Mem~i}

Bosna i Hercegovina OBAVJE[TAJNO-SIGURNOSNA AGENCIJA BiH SARAJEVO Kabinet generalnog direktora

Bosna i Hercegovina OBAVJE[TAJNO-BEZBJEDNOSNA AGENCIJA BiH SARAJEVO Kabinet generalnog direktora

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 130649 10 I Sarajevo, 14. 09. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija SANJA JARAMAZ-DEDI], u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja NLB Tuzlanska banka dd Tuzla, ul. Mar{ala Tita br. 34 protiv izvr{enika Jasmina Sari} iz Sarajeva, ul. Envera [ehovi}a br. 20, U{tovi} Elmedin iz Sarajeva ul. Bosanska br. 5 i Hasija Kokor iz Sarajeva, ul. Taba{nica br. 4, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH, a u vezi sa ~lanom 21. Zakona o izvr{nom postupku FBiH, radi dostavljanja pismena izvr{iocima objavljuje OGLAS: RJE[ENJE I Izvr{ni postupak ovoj pravnoj stvari se obustavlja u odnosu na prvoizvr{enika Sari} Jasminu i tre}eizvr{enika Kokor Hasiju. II Rje{enje o izvr{enju broj 65 0 I 130649 10 I od 01. 06. 2010. godine, koje je pravosna`no sa danom 06. 04. 2011. godine, MIJENJA se u dijelu koji se odnosi na dozvoljeno SREDSTVO I PREDMET IZVR[ENJA, pa se umjesto pljenidbe, procjene i prodaje pokretnih stvari drugoizvr{enika U{tovi} Elmedina

OBAVJE[TAVA da je u „Slu`benom glasniku BiH“ broj 74 od 19. 09. 2011. godine objavljen TENDER - OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE broj 204-1-1-1-1/11 za nabavku pogonskog goriva za putni~ka motorna vozila Predmet ovog postupka javne nabavke je nabavka pogonskog goriva za putni~ka motorna vozila Specifikacija i instrukcije za ponu|a~e sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji Pozivaju se sva pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet otvorenog postupka da dostave ponude u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH“ br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), a prema uslovima objavljenim u otvorenom postupku na web stranici javnih nabavki www.javnenabavke.gov.ba i u navedenom „Slu`benom glasniku BiH“. Kontakt telefon 033/210-126 lokal 277.

ODRE\UJE IZVR[ENJE zabilje`bom izvr{enja u zemlji{noj knjizi, utvr|ivanjem vrijednosti nepokretnosti, prodajom nepokretnosti i namirenjem tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobivenog prodajom i to: - na 1/2 suvlasni~kog dijela nekretnina drugoizvr{enika U{tovi} Elmedina upisane u podulo`ak broj 2160 KPU Stari Grad {to u naravi ~ini dvoiposoban stan povr{ine 74 m2 u ul. ]umurija br. 3. Nala`e se Zemlji{noknji`nom uredu Op}inskog suda u Sarajevu da izvr{i zabilje`bu izvr{enja na gore navedenim nekretninama. III U preostalom dijelu rje{enja o izvr{enju ovog suda broj 65 0 I 130649 10 I od 01. 06. 2010. godine, u cijelosti ostaje na snazi. Pouka o pravnom lijeku: Protiv rje{enja iz stava I dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu, putem ovog suda i to u roku od 8 (osam) dana od dana prijema istog. @alba se podnosi u 4 primjerka. Protiv rje{enja iz stava II i III dozvoljen je prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema rje{enja. Prigovor se podnosi u 2 primjerka. SUDIJA Sanja Jaramaz-Dedi} Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

Borac i Željezničar samo su žrtve, a cilj je pokazati da se “zajedno ne može”
Piše: Zlatko ŠARIĆ Činjenica da su u Banjoj Luci bile otvorene kapije da huligani uđu u teren te da pokupe poredane gomile cigli i letvi pokrenula je razna pitanja, a ono koje se najčešće spominje jeste da postoji i politička pozadina. Borac i Željezničar samo su žrtve, a cilj je pokazati da se “zajedno ne može”, da je mržnja prevelika i da država BiH nema smisla. Kako drugačije objasniti da su na svakoj od prethodnih utakmica navijači Želje bili okruženi snažnim policijskim prstenovima, da im ne bi ni armijska jedinica mogla prići, a sada je 50 budala doslovno pretrčalo stadion i ogromnim betonskim blokovima i bakljama zasulo Sarajlije, dok su policajci virili, posmatrajući šta se događa. Možda je činjenica da se igrači Želje osjećaju super i komotno hodaju po Banjoj Luci nekome zasmetala, možda smeta i činjenica da je čitava Grbavica aplaudirala Borcu kada je osvojio Kup prije dvije godine, kada je prošle godine pobijedio. Možda se neko uplašio da bi učestalost takvih događaja mogla dovesti do razmišljanja mladih ljudi kako se ipak može zajedno pa bi “šuplja priča” o “onima tamo što nas mrze i što ih mrzimo” prestala biti jedini argument u borbi za političku prevlast.

2EJEč= F=@E=

Iz našeg ugla

!$

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

IFHJ

!%

DOSJE BANJA LUKA Navijači Borca režirali još jednu bruku

,šE I @= ECH= BK@>= E =H=L @= IA EI IAć=E IECKH
Uvjeta da se utakmica nastavi zaista nije bilo Sudija je donio ispravnu odluku
U Željezničaru su i dan nakon brutalnih događaja u Banjoj Luci bili šokirani. Srećom, igrači su na vrijeme pobjegli od razularenih primitivaca,koji suskamenjem, motikama i bakljama orgijali po terenu, napadnuvši zatim navijače “Plavih”. Amar Osim kaže da nikada u karijeri nije doživio ništa slično.

Trener Željezničara Amar Osim o izgredima

2H=LE= IK =I= A= =IJ=L= = FHAE@ JH=A @KžA @ # EKJ=
Banja Luka: Tek nakon navijačkog stampeda na teren reagirali su policija i specijalci

Korektna utakmica
- Uopće mi nije jasno zbog čega se ovo dogodilo, utakmica je bila korektna, pa nije bilo grubog faula na terenu. Ekipe nisu dale nikakav povod za bilo kakve incidente - kaže trener Željezničara. U trenutku prekida Željo

Je li sve izrežirano, pita se Borčev bezbjednjak pa tvrdi da je klub na udaru zbog dobrih rezultata, ali i da određene strukture pokušavaju da na sve moguće načine sruše aktuelno rukovodstvo
posmatrali na televiziji mogli su da vide još jednu bruku u režiji grupice “navijača” domaćeg kluba. Stampedo “Lešinara” na teren i pokušaj da se obračunaju sa pristalicama Željezničara, kojih je na montažnoj tribini iza sjevernog gola bilo nešto više od stotinu, završili su se, srećom, bez teških povreda. Policija, čijih pripadnika, očito, nije bilo dovoljno na stadionu za utakmicu ovakvog rizika, uspjela je brzom intervencijom da vrati huligane na tribinu.

Iako su postojali svi uvjeti da derbi osmog kola Premijer lige BiH između Borca i Željezničara bude sportski spektakl, šest i po hiljada ljudi na tribinama banjalučkog Gradskog stadiona i veliki broj onih koji su utakmicu

Prekinuti meč Borac Željezničar epilog bi mogao dobiti već ove sedmice, kada bi seo banjalučkimneredima trebali odrediti nadležni komiteti Nogometnog saveza BiH. - Najvjerovatnije ćemo sutra imati sjednicu, kada bismo trebali dobiti izvještaje službenih lica. Želim naglasiti da je odluka o prekidu utakmice isključivo u nadležnosti glavnog sudije rekao je Milorad Lale, potpredsjednik Komiteta za takmičenje. Nakon što Komitet za takmičenje donese odluku, slučaj se prosljeđuje Disciplinskom komitetu. - Gledao sam utakmicu naTV-uizaista jebrukašta se sve dešavalo. Smatram da kazne trebaju biti rigorozne kako nam se ovakvi skandali ne bi ponavljali - izjavio je Bajro Bačić, potpredsjednik Disciplinskog komiteta. A. Dr.

5KJH= EJAJ = J=EčAA

NSBiH

Nema sumnje da Banjalučane očekuje drastična kazna, ali je isto tako jasno da će se još dugo voditi polemika o tome je li utakmica mogla biti nastavljena. Za to vrijeme u upravi Borca mogli bi da se pozabave i vlastitim propustima, jer prema nezvaničnim informacijama, vrata na istočnoj tribini nisu ni bila zaključana tako da i nije bilo prevelikih

8H=J= EIK >E= =Kč==

Odluka sudije
Iako su na zahtjev delegata Davora Ristovića iz Istočnog Sarajeva i glavnog sudije Tomislava Čuića iz Tomislavgrada ispražnjene i sjeverna i istočna tribina, utakmica nije nastavljena. - Glavni sudija zahtijevao je da se isprazni istočna tribina i, kada smo nakon dvadesetak minuta izašli da pogledamo situaciju, on je odlučio da ne postoje uvjeti da se utakmica nastavi. Iskreno, i da je rekao da postoje, utakmica ne bi bila nastavljena,

problema da grupa huligana utrči na teren. Već dugo stižu upozorenja čelnicima kluba da samo jedna kapija za istočnu tribinu nikako ne može zadovoljiti potrebe. I kada se desi ovako nešto pa delegat zahtijeva brzo pražnjenje tribina, a policija zatvori i tu jedinu kapiju tražeći nekoga od sumnjivaca, dolazi do velike gužve i nepotrebne nervoze.

Čelnici kluba mogli bi, također, da porade i na ponašanju svog šefa stručnog štaba Zvezdana Cvetkovića, kojeg u protokolu utakmice prijavljuju kao predstavnika kluba. Trener Borca je, naime, u subotu navečer prošao kroz špalir banjalučkih novinara, ostavši gluh na molbe da da izjavu. jer su se fudbaleri Željezničara do tada već istuširali i obukli i s torbama na leđima bili spremni za polazak. Nešto slično dogodilo se i prošle godine na kup-utakmici Zrinjski - Željezničar, kada je prekid trajao više od sat. No, tu je postojala dobra

/KDE +LAJLEć

volja predstavnika oba kluba da se utakmica nastavi i meč je priveden kraju. Ovdje nije postojala volja predstavnika Željezničara, a pravila su jasna. Ukoliko prekid traje duže od 15 minuta, onda se prekida do kraja! - istakao je predsjednik Komiteta za bezbjednost u Nogometnom savezu BiH Novak Damjanović. Postoje indicije da je prekid bio režiran, što tvrdi i Borčev bezbjednjak Aco Milošević.

Dva razloga
- Smatram da je Borac na udaru zbog dobrih rezultata, ali i da određene strukture na sve moguće načine pokušavaju srušiti aktuelno rukovodstvo i sam klub! - kazao je Milošević te je dodao da će sve ubrzo izaći na vidjelo. Istakao je da je Borac sve učinio da derbi prođe u najboljem redu.

U Borcu ističu da su razočarani dešavanjima na derbiju, ali i odlukom rukovodstva Željezničara da se utakmica ipak ne nastavi. - Ne želim da tražim opravdanje za ovo što se dogodilo, jer mi, u Borcu, najoštrije osuđujemo svaki oblik nasilja na fudbalskim terenima. Isto tako osuđujemo i ponašanje Željezničara. Kod gostiju nije bilo namjere da se utak-

2HEJEI= = ČKEć=

mica nastavi, a Amar Osim nam je rekao da je za njih susret prekinut čim je prvi navijač utrčao u teren - riječi su direktora Borca Radmila Šipovca, koji tvrdi da su svi zahtjevi delegata i glavnog sudije pravovremeno ispunjeni. - Tvrdim da je glavni sudija Tomislav Čuić bio pod pritiskom predstavnika Željezničara, koji su mu rekli da se neće vratiti na teren. sad, je li to neko vraćanje dugova, jesu li u pitanju određene strukture koje na sve načine pokušavaju srušiti aktuelno rukovodstvo ili nešto treće, vrlo će brzo biti poznato - zaključio je Milošević. S. KOTARAŠ

Na samom početku utakmice Osim je bio primoran da izvrši izmjenu nakon što se povrijedio Velibor Vasilić, a zamijenio ga je junior Nermin Zolotić. - Vasilić je zadobio snažan udarac koljenom u butinu pa je zbog jakih bolova morao izaći. Ne znamo još tačne prognoze, ali vjerujemo da će ubrzo biti u pogonu govori Osim.

8=IEEć FLHEAđA

Osim: Nikada nije doživio ništa slično

Trener Želje zadovoljan je onim što je njegova ekipa prikazala do prekida, kada su golom Eldina Adilovića vodili sa 1:0. - Protiv Borca je lakše igrati nego protiv ovih slabijih ekipa. Nagodna su ekipa, žele se nadigravati, a onda i ti imaš prilike da 

EI @AL=E šA

jevodiosa 1:0,imaojestopostotnu šansu, odigravši uvjerljivo najboljih pola sata u ovoj sezoniPremijer lige.Na-

- Žao nam je zbog utakmice, koja je stvarno bila dobra i bili smo mnogo bliže pobjedi od domaćina. Nažalost, uvjeta da se igra poslije zaista nije bilo. Kada stotine ljudi uđu na teren i kon prekida, igrači su se po- bace kamenice od 10 kila na vukli u svlačionice, a sudija je naše navijače, moraš se osnakon sat odlučio da ne pos- jećati neugodno. Ne mogu reći da je to OK. toje uvjeti da se meč nastavi. Mi smo došli da igramo fudbal, nakon incidenta se nismo osjećali sigurno i mislim da je sudija donio ispravnu odluku, jer je zaista bilo mučno gledati one scene govori Osim.

igraš pa ko bude bolji, pobijedi. Na našem terenu imamo, možda i nepotrebno, veliki pritisak publike da moramo pobijediti, da moramo blistati, a protiv boljih ekipa u gostima mnogo je lakše, jer igramo bez opterećenja - smatra Osim.

Direktor Borca Radmilo Šipovac izjavio je medijima da se Željezničar ponio kukavički te nije ni pomišljao da nastavi utakmicu, jer će dobiti tri boda za zelenim stolom. Šipovac je vjerovatno zaboravio da je njegova ekipa prije nekoliko kola pobijedila sa 3:0, jer je utakmica između Travnika i Borca prekinuta na poluvremenu zbog navodnog napada na sudiju, a ne sjećamo se da je tada tražio da Borac ipak odigra drugo poluvrijeme susreta u kojem niko nije ružno ni pogledao njegove igrače i navijače. - Ma nema to potrebe ni komentirati - rekao je Osim. 

=>H=LE ŠEFL=?

Kao kod kuće
Prema mišljenju menadžera “Plavih”, u Banjoj Luci nisu imali nikakvih problema. -Mi seitamo osjećamokao kod kuće, ljudi nas pozdravljaju, slikaju se, pričaju. Sve bude više nego korektno, domaćini nas dočekaju odlično. Zato nas sve ovo još više čudi kažeOsim. Z. ŠARIĆ

- Na stadionu je bio dovoljan broj policajaca i oni su svoj posao odradili na najbolji mogući način. Problem je, međutim, nastao zbog dva razloga. Jedan je infrastruktura, na koju ne možemo utjecati, a drugi odličan odnos na relaciji klub - navijači. E,

Izvođenje Željinih navijača u pratnji specijalaca

0HCE= =LE=čED ECHA@= K *= K?E 

Sezona 2002/2003: Derbi 17. kola između Borca i Željezničara (2:0) obilježio je transparent “Nož, žica, Srebrenica”. 

Sezona 2004/2005: Domaći huligani napali su navijače Čelika neposredno po njihovom dolasku na stadion. Meč je, na insistiranje gostiju iz Zenice, nastavljen nakon polusatne pauze. 

Sezona 2004/2005: U sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena utakmice sa Sarajevom, kod vodstva Borca od 1:0, jedan navijač sa zapadne tribine preskočio je ogradu i sleđa udario gostujućeg fudbalera Mirnela Sadovića. Kompletan stadion ispražnjen je u roku od 15 minuta, ali fudbaleri Sarajeva nisu htjeli da nastave utakmicu. Utakmica je registrirana službenim rezultatom od 3:0 u korist Borca. 

2008/2009: Po završetku utakmice Borac - Slavija (1:1) navijači s istočne tribine utrčali su u teren u pokušaju da se obračunaju sa sudijama, na čelu s Elmirom Pilavom iz Sarajeva, ali i s gostima iz Lukavice, koje su samo brze noge spasile od težih posljedica. Sezona 2011/2012: Nakon stampeda domaćih navijača na teren i pokušaja da se obračunaju s rivalskim simpatizerima, preksinoć je u 33. minuti prekinuta utakmica Borac - Željezničar kod vodstva gostiju od 1:0.

0KEC=E =IJ=LEE @EL=JE KE?== CH=@=
Uhapšena samo trojica vandala Povrijeđena četvorica policajaca
No, nakon prekida utakmice i pražnjenja stadiona, skupina Borčevih navijača je u ulicama Gundulićeva i Aleja Svetog Save u centru grada bacala kamenje i komade betona na četvoricu policajaca. - Tom prilikom nanijeli su im tjelesne povrede, oštetili dva službena vozila i jedno privatno putničko vozilo. Uhapšene su tri osobe zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama, ajedna osoba se tereti za krivično djelo napad na ovlašteno službeno lice-saopćeno jeizCentrajavne bezbjednosti Banja Luka. Navedeno je da je, bez obNavijači Borca preksinoć su nastavili vandalizam i na gradskim ulicama. Iz banjalučke policije jučer je saopćeno da je njihova Jedinica za podršku spriječila širenje nereda na stadionu te potom osigurala da navijači Željezničara bezbjedno napuste teritoriju grada. zira na to što posljednjih godina nisu zabilježeni neredi na sportskim susretima u Banjoj Luci, angažiran dovoljan broj policijskih službenika. Radi se o, kako je precizirano, 61 uniformisanom policajcu, desetorici operativaca te tri tima Jedinice za podršku. B. S.

Nakon nereda na stadionu

Borac i Željezničar samo su žrtve, a cilj je pokazati da se “zajedno ne može”
Piše: Zlatko ŠARIĆ Činjenica da su u Banjoj Luci bile otvorene kapije da huligani uđu u teren te da pokupe poredane gomile cigli i letvi pokrenula je razna pitanja, a ono koje se najčešće spominje jeste da postoji i politička pozadina. Borac i Željezničar samo su žrtve, a cilj je pokazati da se “zajedno ne može”, da je mržnja prevelika i da država BiH nema smisla. Kako drugačije objasniti da su na svakoj od prethodnih utakmica navijači Želje bili okruženi snažnim policijskim prstenovima, da im ne bi ni armijska jedinica mogla prići, a sada je 50 budala doslovno pretrčalo stadion i ogromnim betonskim blokovima i bakljama zasulo Sarajlije, dok su policajci virili, posmatrajući šta se događa. Možda je činjenica da se igrači Želje osjećaju super i komotno hodaju po Banjoj Luci nekome zasmetala, možda smeta i činjenica da je čitava Grbavica aplaudirala Borcu kada je osvojio Kup prije dvije godine, kada je prošle godine pobijedio. Možda se neko uplašio da bi učestalost takvih događaja mogla dovesti do razmišljanja mladih ljudi kako se ipak može zajedno pa bi “šuplja priča” o “onima tamo što nas mrze i što ih mrzimo” prestala biti jedini argument u borbi za političku prevlast.

2EJEč= F=@E=

Iz našeg ugla

!$

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

IFHJ

!%

DOSJE BANJA LUKA Navijači Borca režirali još jednu bruku

,šE I @= ECH= BK@>= E =H=L @= IA EI IAć=E IECKH
Uvjeta da se utakmica nastavi zaista nije bilo Sudija je donio ispravnu odluku
U Željezničaru su i dan nakon brutalnih događaja u Banjoj Luci bili šokirani. Srećom, igrači su na vrijeme pobjegli od razularenih primitivaca,koji suskamenjem, motikama i bakljama orgijali po terenu, napadnuvši zatim navijače “Plavih”. Amar Osim kaže da nikada u karijeri nije doživio ništa slično.

Trener Željezničara Amar Osim o izgredima

2H=LE= IK =I= A= =IJ=L= = FHAE@ JH=A @KžA @ # EKJ=
Banja Luka: Tek nakon navijačkog stampeda na teren reagirali su policija i specijalci

Korektna utakmica
- Uopće mi nije jasno zbog čega se ovo dogodilo, utakmica je bila korektna, pa nije bilo grubog faula na terenu. Ekipe nisu dale nikakav povod za bilo kakve incidente - kaže trener Željezničara. U trenutku prekida Željo

Je li sve izrežirano, pita se Borčev bezbjednjak pa tvrdi da je klub na udaru zbog dobrih rezultata, ali i da određene strukture pokušavaju da na sve moguće načine sruše aktuelno rukovodstvo
posmatrali na televiziji mogli su da vide još jednu bruku u režiji grupice “navijača” domaćeg kluba. Stampedo “Lešinara” na teren i pokušaj da se obračunaju sa pristalicama Željezničara, kojih je na montažnoj tribini iza sjevernog gola bilo nešto više od stotinu, završili su se, srećom, bez teških povreda. Policija, čijih pripadnika, očito, nije bilo dovoljno na stadionu za utakmicu ovakvog rizika, uspjela je brzom intervencijom da vrati huligane na tribinu.

Iako su postojali svi uvjeti da derbi osmog kola Premijer lige BiH između Borca i Željezničara bude sportski spektakl, šest i po hiljada ljudi na tribinama banjalučkog Gradskog stadiona i veliki broj onih koji su utakmicu

Prekinuti meč Borac Željezničar epilog bi mogao dobiti već ove sedmice, kada bi seo banjalučkimneredima trebali odrediti nadležni komiteti Nogometnog saveza BiH. - Najvjerovatnije ćemo sutra imati sjednicu, kada bismo trebali dobiti izvještaje službenih lica. Želim naglasiti da je odluka o prekidu utakmice isključivo u nadležnosti glavnog sudije rekao je Milorad Lale, potpredsjednik Komiteta za takmičenje. Nakon što Komitet za takmičenje donese odluku, slučaj se prosljeđuje Disciplinskom komitetu. - Gledao sam utakmicu naTV-uizaista jebrukašta se sve dešavalo. Smatram da kazne trebaju biti rigorozne kako nam se ovakvi skandali ne bi ponavljali - izjavio je Bajro Bačić, potpredsjednik Disciplinskog komiteta. A. Dr.

5KJH= EJAJ = J=EčAA

NSBiH

Nema sumnje da Banjalučane očekuje drastična kazna, ali je isto tako jasno da će se još dugo voditi polemika o tome je li utakmica mogla biti nastavljena. Za to vrijeme u upravi Borca mogli bi da se pozabave i vlastitim propustima, jer prema nezvaničnim informacijama, vrata na istočnoj tribini nisu ni bila zaključana tako da i nije bilo prevelikih

8H=J= EIK >E= =Kč==

Odluka sudije
Iako su na zahtjev delegata Davora Ristovića iz Istočnog Sarajeva i glavnog sudije Tomislava Čuića iz Tomislavgrada ispražnjene i sjeverna i istočna tribina, utakmica nije nastavljena. - Glavni sudija zahtijevao je da se isprazni istočna tribina i, kada smo nakon dvadesetak minuta izašli da pogledamo situaciju, on je odlučio da ne postoje uvjeti da se utakmica nastavi. Iskreno, i da je rekao da postoje, utakmica ne bi bila nastavljena,

problema da grupa huligana utrči na teren. Već dugo stižu upozorenja čelnicima kluba da samo jedna kapija za istočnu tribinu nikako ne može zadovoljiti potrebe. I kada se desi ovako nešto pa delegat zahtijeva brzo pražnjenje tribina, a policija zatvori i tu jedinu kapiju tražeći nekoga od sumnjivaca, dolazi do velike gužve i nepotrebne nervoze.

Čelnici kluba mogli bi, također, da porade i na ponašanju svog šefa stručnog štaba Zvezdana Cvetkovića, kojeg u protokolu utakmice prijavljuju kao predstavnika kluba. Trener Borca je, naime, u subotu navečer prošao kroz špalir banjalučkih novinara, ostavši gluh na molbe da da izjavu. jer su se fudbaleri Željezničara do tada već istuširali i obukli i s torbama na leđima bili spremni za polazak. Nešto slično dogodilo se i prošle godine na kup-utakmici Zrinjski - Željezničar, kada je prekid trajao više od sat. No, tu je postojala dobra

/KDE +LAJLEć

volja predstavnika oba kluba da se utakmica nastavi i meč je priveden kraju. Ovdje nije postojala volja predstavnika Željezničara, a pravila su jasna. Ukoliko prekid traje duže od 15 minuta, onda se prekida do kraja! - istakao je predsjednik Komiteta za bezbjednost u Nogometnom savezu BiH Novak Damjanović. Postoje indicije da je prekid bio režiran, što tvrdi i Borčev bezbjednjak Aco Milošević.

Dva razloga
- Smatram da je Borac na udaru zbog dobrih rezultata, ali i da određene strukture na sve moguće načine pokušavaju srušiti aktuelno rukovodstvo i sam klub! - kazao je Milošević te je dodao da će sve ubrzo izaći na vidjelo. Istakao je da je Borac sve učinio da derbi prođe u najboljem redu.

U Borcu ističu da su razočarani dešavanjima na derbiju, ali i odlukom rukovodstva Željezničara da se utakmica ipak ne nastavi. - Ne želim da tražim opravdanje za ovo što se dogodilo, jer mi, u Borcu, najoštrije osuđujemo svaki oblik nasilja na fudbalskim terenima. Isto tako osuđujemo i ponašanje Željezničara. Kod gostiju nije bilo namjere da se utak-

2HEJEI= = ČKEć=

mica nastavi, a Amar Osim nam je rekao da je za njih susret prekinut čim je prvi navijač utrčao u teren - riječi su direktora Borca Radmila Šipovca, koji tvrdi da su svi zahtjevi delegata i glavnog sudije pravovremeno ispunjeni. - Tvrdim da je glavni sudija Tomislav Čuić bio pod pritiskom predstavnika Željezničara, koji su mu rekli da se neće vratiti na teren. sad, je li to neko vraćanje dugova, jesu li u pitanju određene strukture koje na sve načine pokušavaju srušiti aktuelno rukovodstvo ili nešto treće, vrlo će brzo biti poznato - zaključio je Milošević. S. KOTARAŠ

Na samom početku utakmice Osim je bio primoran da izvrši izmjenu nakon što se povrijedio Velibor Vasilić, a zamijenio ga je junior Nermin Zolotić. - Vasilić je zadobio snažan udarac koljenom u butinu pa je zbog jakih bolova morao izaći. Ne znamo još tačne prognoze, ali vjerujemo da će ubrzo biti u pogonu govori Osim.

8=IEEć FLHEAđA

Osim: Nikada nije doživio ništa slično

Trener Želje zadovoljan je onim što je njegova ekipa prikazala do prekida, kada su golom Eldina Adilovića vodili sa 1:0. - Protiv Borca je lakše igrati nego protiv ovih slabijih ekipa. Nagodna su ekipa, žele se nadigravati, a onda i ti imaš prilike da 

EI @AL=E šA

jevodiosa 1:0,imaojestopostotnu šansu, odigravši uvjerljivo najboljih pola sata u ovoj sezoniPremijer lige.Na-

- Žao nam je zbog utakmice, koja je stvarno bila dobra i bili smo mnogo bliže pobjedi od domaćina. Nažalost, uvjeta da se igra poslije zaista nije bilo. Kada stotine ljudi uđu na teren i kon prekida, igrači su se po- bace kamenice od 10 kila na vukli u svlačionice, a sudija je naše navijače, moraš se osnakon sat odlučio da ne pos- jećati neugodno. Ne mogu reći da je to OK. toje uvjeti da se meč nastavi. Mi smo došli da igramo fudbal, nakon incidenta se nismo osjećali sigurno i mislim da je sudija donio ispravnu odluku, jer je zaista bilo mučno gledati one scene govori Osim.

igraš pa ko bude bolji, pobijedi. Na našem terenu imamo, možda i nepotrebno, veliki pritisak publike da moramo pobijediti, da moramo blistati, a protiv boljih ekipa u gostima mnogo je lakše, jer igramo bez opterećenja - smatra Osim.

Direktor Borca Radmilo Šipovac izjavio je medijima da se Željezničar ponio kukavički te nije ni pomišljao da nastavi utakmicu, jer će dobiti tri boda za zelenim stolom. Šipovac je vjerovatno zaboravio da je njegova ekipa prije nekoliko kola pobijedila sa 3:0, jer je utakmica između Travnika i Borca prekinuta na poluvremenu zbog navodnog napada na sudiju, a ne sjećamo se da je tada tražio da Borac ipak odigra drugo poluvrijeme susreta u kojem niko nije ružno ni pogledao njegove igrače i navijače. - Ma nema to potrebe ni komentirati - rekao je Osim. 

=>H=LE ŠEFL=?

Kao kod kuće
Prema mišljenju menadžera “Plavih”, u Banjoj Luci nisu imali nikakvih problema. -Mi seitamo osjećamokao kod kuće, ljudi nas pozdravljaju, slikaju se, pričaju. Sve bude više nego korektno, domaćini nas dočekaju odlično. Zato nas sve ovo još više čudi kažeOsim. Z. ŠARIĆ

- Na stadionu je bio dovoljan broj policajaca i oni su svoj posao odradili na najbolji mogući način. Problem je, međutim, nastao zbog dva razloga. Jedan je infrastruktura, na koju ne možemo utjecati, a drugi odličan odnos na relaciji klub - navijači. E,

Izvođenje Željinih navijača u pratnji specijalaca

0HCE= =LE=čED ECHA@= K *= K?E 

Sezona 2002/2003: Derbi 17. kola između Borca i Željezničara (2:0) obilježio je transparent “Nož, žica, Srebrenica”. 

Sezona 2004/2005: Domaći huligani napali su navijače Čelika neposredno po njihovom dolasku na stadion. Meč je, na insistiranje gostiju iz Zenice, nastavljen nakon polusatne pauze. 

Sezona 2004/2005: U sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena utakmice sa Sarajevom, kod vodstva Borca od 1:0, jedan navijač sa zapadne tribine preskočio je ogradu i sleđa udario gostujućeg fudbalera Mirnela Sadovića. Kompletan stadion ispražnjen je u roku od 15 minuta, ali fudbaleri Sarajeva nisu htjeli da nastave utakmicu. Utakmica je registrirana službenim rezultatom od 3:0 u korist Borca. 

2008/2009: Po završetku utakmice Borac - Slavija (1:1) navijači s istočne tribine utrčali su u teren u pokušaju da se obračunaju sa sudijama, na čelu s Elmirom Pilavom iz Sarajeva, ali i s gostima iz Lukavice, koje su samo brze noge spasile od težih posljedica. Sezona 2011/2012: Nakon stampeda domaćih navijača na teren i pokušaja da se obračunaju s rivalskim simpatizerima, preksinoć je u 33. minuti prekinuta utakmica Borac - Željezničar kod vodstva gostiju od 1:0.

0KEC=E =IJ=LEE @EL=JE KE?== CH=@=
Uhapšena samo trojica vandala Povrijeđena četvorica policajaca
No, nakon prekida utakmice i pražnjenja stadiona, skupina Borčevih navijača je u ulicama Gundulićeva i Aleja Svetog Save u centru grada bacala kamenje i komade betona na četvoricu policajaca. - Tom prilikom nanijeli su im tjelesne povrede, oštetili dva službena vozila i jedno privatno putničko vozilo. Uhapšene su tri osobe zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama, ajedna osoba se tereti za krivično djelo napad na ovlašteno službeno lice-saopćeno jeizCentrajavne bezbjednosti Banja Luka. Navedeno je da je, bez obNavijači Borca preksinoć su nastavili vandalizam i na gradskim ulicama. Iz banjalučke policije jučer je saopćeno da je njihova Jedinica za podršku spriječila širenje nereda na stadionu te potom osigurala da navijači Željezničara bezbjedno napuste teritoriju grada. zira na to što posljednjih godina nisu zabilježeni neredi na sportskim susretima u Banjoj Luci, angažiran dovoljan broj policijskih službenika. Radi se o, kako je precizirano, 61 uniformisanom policajcu, desetorici operativaca te tri tima Jedinice za podršku. B. S.

Nakon nereda na stadionu

38

Ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA

oglasi
REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U BIJELJINI Broj: 80 0 mal 024519 10 Mal Bijeljina, 15. 05. 2011. godine Osnovni sud u Bijeljini, sudija Sekuli} Cvijeta, u predmetu spora Telekom Srpske AD Banja Luka zastupan po zakonskom zastupniku, protiv tu`enog \oki} Stanka iz Donje Trnove, kod Ugljevika, radi duga, v.s.p. 1.205,57 KM, donio je dana 21. 04. 2011. godine sljede}u 04. 2010. godine pa do kona~ne isplate, - na iznos od 46,80 KM po~ev od dana 20. 10. 2009. godine pa do kona~ne isplate, - na iznos od 72,08 KM po~ev od dana 20. 03. 2010. godine pa do kona~ne isplate, - na iznos od 46,80 KM po~ev od dana 20. 11. 2009. godine pa do kona~ne isplate, - na iznos od 46,80 KM po~ev od dana 20. 05. 2010. godine pa do kona~ne isplate, - na iznos od 46,80 KM po~ev od dana 28. 07. 2010. godine pa do kona~ne isplate, - na iznos od 280,00 KM po~ev od dana 20. 12. 2009. godine pa do kona~ne isplate, - na iznos od 46,80 KM po~ev od dana 20. 02. 2010. godine pa do kona~ne isplate, - na iznos od 46,80 KM po~ev od dana 20. 07. 2010. godine pa do kona~ne isplate, - na iznos od 46,80 KM po~ev od dana 20. 01. 2010. godine pa do kona~ne isplate, - na iznos od 46,80 KM po~ev od dana 20. 06. 2010. godine pa do kona~ne isplate, - na iznos od 59,20 KM po~ev od dana 20. 09. 2009. godine pa do kona~ne isplate, kao i da tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 235,00 KM, a sve u roku od 30 dana od dana pravosna`nosti presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Sudija Cvijeta Sekuli} PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povra}aj u pre|a{nje stanje u roku od 8 dana ra~unaju}i od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propu{tanje, a ako je stranka tek docnije saznala za propu{tanje, od dana kada je za to saznala. Poslije proteka 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povra}aj u pre|a{nje stanje. Napomena: Tu`eni se smatra uredno obavije{tenim protekom roka od 15 dana od dana objave oglasa.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD SARAJEVU Broj: 65 0 P 060305 08 P Sarajevo, 05. 09. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Aida Bahtovi} u pravnoj stvari tu`itelja Zora [imi} iz Sarajeva, ul. D. Popovi}a br. 10, Zrinka [imi} iz Sarajeva, ul. D. Popovi}a br. 8, zastupane po punomo}niku Draganu Kramaru, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enih Mile Maru{i} iz Sarajeva, Miroslava Stankovi} iz Sarajeva Jure Papo - Vidulin iz R. Hrvatske, Ivana Luki} iz R Hrvatske, Tea Paro - Vidulin iz R Hrvatske, radi ostali, vsp. 1.000,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i OGLAS - dostava tu`be drugotu`enom - Miroslava Stankovi} Dana 07. 10. 2008. godine tu`itelji su, putem punomo}nika podnijeti tu`bu, protiv tu`enih, radi ostali, vsp. 1.000,00 KM. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom se utvr|uje da tu`enim ne pripada pravo na zemlji{tu ozna~enom kao k.~. br. 2038/2, k~. br. 2038/10, 2038/19, i k~. br. 2038/44 upisana u zk. ul. br. 226 k.o. Gornji Butmir, te dosljednjo tome zemlji{no-knji`ni ured Op}inskog suda u Sarajevu }e izvr{iti brisanje prava kori{tenja iz zk. ul. br. 226 k.o. Gornji Butmir i to Mile Maru{i}a sin Gojka sa 1/105, Krunoslave Ruki} r. Maru{i} sa 1/105 i Miroslava Stankovi} r. Maru{i} sa 1/105 a njihove dijelove upisati na sve ostale sukorisnike srazmjerno njihovom korisni~kom dijelu u navedenom zk. ulo{ku sve u roku od 30 dana, te da tu`eni snose tro{kove ovog postupka. Obavje{tava se drugotu`eni da na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a drugotu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana, od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Ako stranka ili njen zastupnik u toku postupka ili prije isteka roka od {est mjeseci nakon pravomo}nog okon~anja postupka promijene adresu na koju se dostava obavlja, du`ni su o tome odmah obavijestiti sud, u suprotnom, sud }e odrediti da se dalje dostave u parnici obavljaju objavljivanjem pismena na oglasnoj plo~i suda, sve dok stranka ili njen zastupnik ne obavijeste sud o svojoj novoj adresi (~lan 352. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje Sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se drugotu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH. SUDIJA Aida Bahtovi}, s.r.

PRESUDU zbog propu{tanja
Usvaja se tu`beni zahtjev, te se obavezuje tu`eni da tu`iocu isplati dug u iznosu od 149,37 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 23,40 KM po~ev od dana 20. 05. 2010. godine pa do kona~ne isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od dana 20. 06. 2010. godine pa do kona~ne isplate - na iznos od 23,40 KM po~ev od dana 20. 10. 2009. godine pa do kona~ne isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od dana 20. 02. 2010. godine pa do kona~ne isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od dana 20. 03. 2010. godine pa do kona~ne isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od dana 20. 09. 2009. godine pa do kona~ne isplate, - na iznos od 41,13 KM po~ev od dana 20. 04. 2010. godine pa do kona~ne isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od dana 20. 07. 2010. godine pa do kona~ne isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od dana 20. 01. 2010. godine pa do kona~ne isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od dana 26. 07. 2010. godine pa do kona~ne isplate, - na iznos od 60,00 KM po~ev od dana 20. 12. 2009. godine pa do kona~ne isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od dana 20. 08. 2009. godine pa do kona~ne isplate, - na iznos od 37,96 KM po~ev od dana 20.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 196095 11 Ps Sarajevo, 07. 09. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija ]ato Edhem u pravnoj stvari tu`itelja STUDIO MODERNA D.O.O. ul. D`emala Bijedi}a bb, Sarajevo, koga zastupaju advokati Amir Salihagi} i Armin Mu{ija iz Sarajeva, protiv tu`enog „XING VANG“ D.O.O. ul. Ejuba Sarajki}a br. 1, Sarajevo, radi povrede prava na `ig sa prijedlogom za odre|ivanjem privremene mjere, v.sp. 12.500,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i OGLAS Dana 06. 05. 2011. godine tu`itelj je podnio prijedlog za dono{enje rje{enja o odre|ivanju privremene mjere obezbje|enja prema protivniku „XING VANG“ D.O.O. ul. Ejuba Sarajki}a br. 1, Sarajevo radi povrede prava na `ig sa prijedlogom za odre|ivanjem privremene mjere, v.sp. 12.500,00 KM. Mjerom tra`i da su donese rje{enje: 1. ODRE\UJE SE mjera obezbje|enja, te se tu`enom ZABRANJUJE nastavljanje zapo~etih radnji uvoza elektri~nih masa`era „KOSMODISK“, komada 2880 privremeno zadr`anih po Potvrdi o privremenom zadr`avanju robe Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje br. 03/4-4/IV2380/11 od 12. 04. 2011. godine, kojima bi se mogla izvr{iti povreda registrovanog `iga tu`ioca KOSMODISK br. BAZ 026009 i navedeni proizvodi se ODUZIMAJU. 2. Mjera obezbje|enja ostaje na snazi do pravosna`nog okon~anja parni~nog postupka. 3. @alba izjavljena na ovo rje{enje ne zadr`ava njegovo izvr{enje. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 30 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz prijedlog mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 348. stav 4. ZPP-a FBiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 8 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na prijedlog. Odgovor na prijedlog mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334 ZPP-a FBiH). SUDIJA ]ato Edhem

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BUGOJNU Broj: 46 0 P 03593 08 P Bugojno, 22. 9. 2011. g. Op}inski sud u Bugojnu, po sudiji Amiri @dralovi}, u pravnoj stvari tu`itelja UNI-CREDIT BANKA dd Mostar, Kardinala Stepinca bb, protiv tu`ene KORUGI] ALEKSANDRA i drugi, radi naplate duga po kreditu vs. 15.35268 KM, objavljuje slijede}i

OGLAS - POZIV ZA GLAVNU RASPRAVU
ZA KORUGI] ALEKSANDRU iz Bugojna POZIVATE SE KAO TU@ENA na glavnu raspravu za dan 21. 1. 2011. godine u 10.00 sati u sobu broj 6. Op}inskog suda u Bugojnu. Napomena: Ako tu`eni bez opravdanog razloga ne do|e na glavnu raspravu, ista }e se voditi u odsutnosti uredno pozvanog. Sudija Amira @dralovi}

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U MODRI I Broj: 86 0 P 016755 10 P Modri a, 21.09.2011. godine Osnovni sud u Modri i, sudija Halilovi Zina, u pravnoj stvari tužitelja Raiffeisen Bank DD Bosna i Hercegovina, Glavna filijala Tuzla, ulica 15 Maja, Tuzla, protiv tuženih Vla o Vesne k i Slavka, Davidovi Milosave k i Stojana i Vrevi Drage sin Živka, svi iz Modri e, radi duga, VPS 3.200,10 KM, dana 08.09.2011. godine

O B J AV LJ U J E
- dostava tužbe na odgovor –
Dana 01.11.2010. godine tužitelj je ovome sudu dostavio tužbu. U tužbi se navodi tužitelj je po osnovu Ugovora br. 2860066881 o dugoro nom nenamjenskom kreditu, zaklju enom dana 21.02.2006. godine u Br kom, sa prvotuženom Vla o Vesnom k eri Slavka iz Modri e, kao korisnikom kredita, odobrio dugoro ni nenamjenski kredit u iznosu od 5.000 KM, uz kamatnu stopu od 10,49 % godišnje i rokom otplate kredita od 60 mjeseci, s tim da e se otplata kredita vršiti u jednakim mjese nim anuitetima od po 107,44 KM. Ukupna obaveza korisnika kredita, prema odredbama zaklju enog ugovora, a u skladu sa otplatnim planom kredita, iznosi 6.446,40 KM (glavnica + kamata). Kako je prvotužena prestala izvršavati svoju nov anu obavezu prema tužitelju, a po osnovu predmetnog Ugovora o kreditu, i pored više upozorenja od strane tužitelja, svoju obavezu ne želi dobrovoljno da izmiri, te i pored injenice da poslodavci tuženih nisu uspostavili administrativne zabrane na njihovim platama, to je tužitelj primoran da cjelokupno potraživanje po predmetnom Ugovoru proglasi dospjelim te isto, na ime glavnog duga u iznosu od 2.716,16 KM, nenapla ene ugovorene kamate u iznosu od 483,94 KM, što ukupno iznosi 3.200,10 KM ostvari putem suda. Predlaže da sud donee slede u:

PRESUDU
Obavezuje se tuženi Vla o Vesna, Davidovi Milosava i Vrevi Drago, svi iz Modri e, da tužitelju Raiffeisen Bank DD Bosna i Hercegovina, Glavna filijala Tuzla ( iji je organizacioni dio Filijala Br ko) solidarno isplate iznos od 3.200,10 KM, a koji iznos ini dospjeli iznos glavnog duga od 2.716,16 KM i dospjeli iznos duga po ugovorenoj kamati od 483,94 KM, kao i da tužitelju solidarno isplate iznos zakonske zatezne kamate koji e se obra unati u skladu sa odredbama važe ih zakonskih propisa na iznos glavnog duga, po ev od dana podnošenja tužbe pa do kona ne isplate, te da tužitelju solidarno naknade troškove parni nog postupka, sve u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom izvršenja. Istovremeno se predlaže da ukoliko se ispune uslovi iz l. 182. st. 1. ZPP-a, da sud donese presudu kojom se prihvata tužbeni zahtjev (Presuda zbog propuštanja). Ovim putem se tuženima Vla o Vesni i Davidovi Milosavi, obe iz Modri e dostavlja tužba na odgovor, pa su tužene dužne da u skladu sa odredbama l. 70 i 71. Zakona o parni nom postupku najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema dostavi sudu pismeni odgovor na tužbu, u protivnom sud e donijeti presudu kojom se usvaja tužbeni zahtjev (Presuda zbog propuštanja) u skladu sa odredbama l. 182. ZPP-a.

Sudija: Halilovi Zina
NAPOMENA: Obavještavaju se tužene da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa ( l. 348 ZPP-a).

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 P 009968 10 P Tuzla, 01. 09. 2011. godine Op}inski sud u Tuzli, sudija Zorka Eri}, u predmetnoj pravnoj stvari tu`itelja [emsudin Muhi} iz Tuzle, ul. Fadila Jahi}a [panca do br. 47, koga zastupaju punomo}nici - Advokatska kancelarija „Muhi} i dr“ d.o.o. Tuzla, advokati Faik Muhi}, Rizah Hanu{i} i Refik Jusufovi} iz Tuzle, protiv tu`enih Ana Venti} i Juro Venti}, nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja svojine po osnovu odr`aja, (v.s.p. 1.000,00 KM) na osnovu ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku, OBJAVLJUJE RJE[ENJE i poziva na pripremno ro~i{te tu`enu VENTI] ANU, nepoznate adrese Zakazuje se pripremno ro~i{te u ovoj pravnoj stvari za dan 10. 10. 2011. godine sa po~etkom u 09,00 sati, koje }e se odr`ati u prostorijama ovog suda, soba broj 50/II. Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavi-

je{teni tu`ilac, a svoj izostanak ne opravda, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~lan 84. stav 1. Zakona o parni~nom postupku, u daljem tekstu: ZPP). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, a svoj izostanak ne opravda, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~lan 84. stav 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~lan 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu Sud }e rje{enjem odrediti dan i sat odr`avanja glavne rasprave, pitanja o kojima }e se raspravljati, dokaze koji }e biti izvedeni i lica koja }e biti pozvana na glavnu raspravu (~lan 94. stav 1. ZPP-a), pri ~emu se stranke upozoravaju da Sud mo`e odrediti da se glavna rasprava odr`i odmah nakon pripremnog postupka (~lan 94. stav 2. ZPP-a). Sudija Zorka Eri} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog rje{enja nije dopu{tena `alba.

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

39

*= KH=E?= >E A E =@EIE FHL= ILEAJ=
Rođen u Ljubljani, do 1979. živio u Zagrebu, a onda se preselio u Sarajevo
Bojan Kurajica rođen je 1947. godine u Ljubljani. Do 1979. živio je u Zagrebu, a za to vrijeme postao je omladinski prvak svijeta, na takmičenju 1965. u Barceloni. Velemajstorsku titulu stekao je 1974. Dolaskom u Sarajevo započelo je najplodnije razdoblje njegove šahovske karijere, a kako već tri decenije živi u BiH, sa pravom ga svrstavamo u bh. velemajstore. Niska njegovih uspjeha je duga, pobjednik je mnogih međunarodnih turnira, a u sastavu bivše države

Portreti bh. velemajstora (3)

"

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

IFHJ

ŠAHOVSKI MOZAIK Završen Svjetski kup u ruskom Hanti-Mansijsku

5LE@AHL KIFAD =HEAHA
U finalu savladao sunarodnjaka Griščuka Ivančuk treći
Priprema: Muhamed BORIĆ, međunarodni majstor
Griščuk i Svidler u finalu

U ruskom Hanti-Mansijsku završen je Svjetski kup FIDE. Nakon jednomjesečnih borbi, u kojima je učestvovalo 128 igrača iz 46 zemalja, pobjednik je Petar Svidler, ruski velemajstor i aktuelni prvak svoje zemlje. U finalnom susretu Svidler je bio bolji od sunarod-

1=>H=A F=HJEA
Kurajica: Još nastupa za reprezentaciju

njaka Aleksandra Griščuka, kojeg je uspio savladati sa 2,5:1,5. Prema riječima 35-godišnjaka iz Sankt Petersburga, ovo mu je najveći uspjeh u karijeri. Prvi put je na Svjetskom kupu igran i meč za treće mjesto. U duelu Ukrajinaca, veteran Vasilij Ivančuk je sa 2,5:1,5 savladao Ruslana Ponomarjova, čime je stekao pravo učešća na turniru kandidata za Svjetsko prvenstvo.

Ima i titulu trenera FIDE, a svoje bogato iskustvo prenosio je i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje je radio punih šest godina. Profesor je engleskog jezika, ali izvrsno govori i italijanski, ruski, španski i njemački.

2AJ IJH=ED AE=

1980. osvojio je bronzanu olimpijsku medalju. Kao član Šahovskog kluba Bosna, četiri puta bio je prvak Evrope. Kruna uspjeha je osvajanje srebrene olimpijske medalje u Moskvi 1994. godine, kada je, u jeku rata u BiH, s ostalim olimpijcima bio naš najveći svjetski ambasador. Iako je već šahovski veteran, i dalje uspješno nastupa za našu najbolju selekciju te na turnirima širom svijeta.

U Albeni (Bugarska) završeno je Evropsko prvenstvo za kadete i kadetkinje, na kojem je oboren rekord po broju učesnika. Na obali Crnog mora nastupila su 1.034 učesnika iz svih evropskih zemalja, a među njima i 20 takmičara iz Bosne i Hercegovine. Nažalost, što se tiče postignutih rezultata, nastavljena je stara priča. Mladi bh. kadeti postigli

5H= KčE= >D AIFA@E?EA

Evropsko kadetsko prvenstvo

Ponomarjov - Ivančuk (Damin gambit) 1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5 4.Sc3 dxc4 5.e4 Lb4 6.Lg5 c5 7.Lxc4 cxd4 8.Sxd4 Lxc3+ 9.bxc3 Da5 10.Lb5+ Sbd7 11.Lxf6 Dxc3+ 12.Kf1 gxf6 13.Sxe6 De5 14.Sd4 0-0 15.Dd3 Sc5 16.Dg3+ Kh8 17.Dxe5 fxe5 18.Sf3 a6 19.Lc4 Sxe4 20.Sxe5 f6 21.Sf3 Lf5 22.h3 b5 23.Lb3 Sc3 24.Sd4 Ld3+ 25.Kg1 a5 26.Kh2 a4 27.Ld1 Lc4 28.a3 Tad8 29.Sc6 Td2 30.Lf3 Txf2 31.Thc1 Sa2 32.Te1 Tc8 33.Te7 Sc3 34.Sb4 f5 35.Tae1 Tg8 36.T7e5 Le2 37.Txf5 Lxf3 38.Txf3 Tgxg2+ 39.Kh1 Th2+ 40.Kg1 Se2+ 0-1 Bu - Ivančuk (Indijska) 1.Sf3 d5 2.g3 g6 3.Lg2 Lg7 4.0-0 e5 5.d3 Sc6 6.c4 dxc4 7.dxc4 Dxd1 8.Txd1 e4 9.Sfd2 f5 10.Sc3 Le6 11.Sd5 0-0-0 12.Sb3 Sf6 13.Lg5 Lxd5 14.cxd5 Txd5 15.f3 exf3 16.Txd5 Sxd5 17.Lxf3 Sdb4 18.Kf1 Te8 19.Sc5 Ld4 20.a3 Lxc5 21.axb4 Sxb4 22.g4 Sc2 23.Ta5 Le3 24.gxf5 Lxg5 25.fxg6 Se3+

26.Kg1 h6 27.Txa7 c6 28.g7 Kc7 29.Ta4 Tg8 0-1 Gašimov - Nilsen (Španjolka) 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sf6 4.De2 Lc5 5.c3 0-0 6.d3 Te8 7.h3 d5 8.La4 a6 9.Sbd2 b5 10.Lc2 Lb6 11.Sf1 b4 12.Sg3 bxc3 13.bxc3 d4 14.La4 Ld7 15.Lxc6 Lxc6 16.c4 La5+ 17.Ld2 Lxd2+ 18.Dxd2 Sd7 19.Da5 De7 20.0-0 Dc5 21.Dd2 Tab8 22.Sf5 f6 23.Sh2 Sf8 24.f4 Sg6 25.fxe5 Sxe5 26.Df2 Te6 27.Sg4 Sxg4 28.hxg4 Td8 29.g5 De5 30.Dh4 Tf8 31.Tf3 Le8 32.Taf1 Kh8 33.Sxg7 Kxg7 34.Dh6+ Kg8 35.gxf6 Tf7 36.Tf5 Dd6 37.Tg5+ Kh8 38.Tg7 1-0 Jobava - Jakovenko (Slavenska) 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 Sf6 4.Sf3 dxc4 5.a4 e6 6.Lg5 Lb4 7.e3 b5 8.Sd2 Lb7 9.axb5 Lxc3 10.bxc3 cxb5 11.Db1 Db6 12.e4 Sbd7 13.Le2 0-0 14.0-0 Dc6 15.Db2 a6 16.Tfe1 e5 17.d5 Dc7 18.Dc2 h6 19.Lh4 Dd6 20.Sf1 Sc5 21.Se3 Lc8 22.f3 Sh5 23.Lxc4

bxc4 24.Sxc4 Dc7 25.d6 Dc6 26.Ted1 Sb7 27.Da4 Dxa4 28.Txa4 Sc5 29.Ta5 Sd7 30.Sxe5 Sxe5 31.Txe5 Sf6 32.Ta5 Le6 33.c4 Lxc4 34.e5 Sd7 35.f4 f6 36.exf6 Sxf6 37.Tc5 Lb5 0-1 Nepomnjiščij - Kamski (Slavenska) 1.c4 c6 2.Sf3 Sf6 3.e3 d5 4.Sc3 g6 5.d4 Lg7 6.Ld3 0-0 7.h3 c5 8.0-0 cxd4 9.exd4 dxc4 10.Lxc4 a6 11.Te1 b5 12.Lb3 Lb7 13.Lg5 Sc6 14.De2 Sxd4 15.Sxd4 Dxd4 16.Dxe7 Db6 17.Le3 Dc6 18.f3 Tae8 19.Dc5 Tc8 20.Dxc6 Lxc6 21.Tad1 Tfe8 22.Kf2 a5 23.a3 b4 24.axb4 axb4 25.Se2 Lf8 26.Td2 Txe3 27.Kxe3 Lh6+ 28.f4 Te8+ 29.Kd4 Lxg2 30.Ta1 Lg7 31.Tc2 Sd5+ 32.Kc5 Tc8+ 33.Kb5 Tb8+ 34.Kc5 Se3 35.Td2 Lf8+ 36.Kd4 Sf5+ 37.Kc4 Lxh3 38.Ta5 Lf1 39.Kd3 Sg3 40.Ld1 b3 41.Ke3 Lxe2 42.Txe2 Sxe2 43.Kxe2 f5 44.Td5 Tb4 45.Kf3 h5 46.Kg2 Lh6 47.Td6 Kh7 48.Td7+ Lg7 49.Kg3 Kh6 50.Td3 Lxb2 51.Txb3 Td4

52.Lxh5 Kxh5 53.Txb2 Td3+ 54.Kf2 Kg4 55.Tb6 Kxf4 56.Txg6 Td2+ 57.Kg1 Kf3 58.Ta6 Td1+ 59.Kh2 Te1 60.Ta8 f4 61.Ta7 Ke3 62.Ta3+ Kf2 63.Ta4 f3 64.Ta8 Kf1 65.Ta3 f2 66.Ta2 Te8 67.Ta1+ Ke2 68.Ta2+ Kf3 69.Ta3+ Te3 70.Ta4 f1D 71.Tf4+ Ke2 0-1 Radžabov - Bakro (Italijanska) 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Lc5 4.d3 Sf6 5.0-0 0-0 6.Sbd2 d5 7.exd5 Sxd5 8.Te1 Sf6 9.h3 Ld6 10.a3 a6 11.La2 Lf5 12.b4 Te8 13.Lb2 h6 14.Se4 Le6 15.Lxe6 Txe6 16.c4 Sxe4 17.dxe4 a5 18.c5 Lf8 19.Db3 axb4 20.axb4 Txa1 21.Txa1 b6 22.b5 Sd4 23.Sxd4 exd4 24.Dd5 Dxd5 25.exd5 Te5 26.d6 Txc5 27.Lxd4 Lxd6 28.Lxc5 Lxc5 29.Ta8+ Kh7 30.Kf1 Kg6 31.Te8 h5 32.Ke2 Kf5 33.g3 g6 34.Kf3 g5 35.g4+ hxg4+ 36.hxg4+ Kf6 37.Tg8 Le7 38.Ke4 Ke6 39.Th8 Lc5 40.Th6+ f6 41.f4 gxf4 42.g5 Le7 43.Kxf4 Ld6+ 44.Kg4 Le5 45.Kh5 Ld4 46.g6 f5 47.Th7 f4 48.Tf7 1-0

su skroman učinak, najuspješniji je bio Aleksandar Kokotović, koji je u konkurenciji do 18 godina sa 4,5 poena iz 9 partija zauzeo 47. mjesto. Ovakve smotre prilika su da se vide sve posljedice našeg nerada sa mladima, a Albena je samo dokaz da smo pri dnu evropske ljestvice. Najuspješnija nacija su, naravno, Rusi sa 11 osvojenih medalja.

*E0 FHA@IJ=L=K *I= E /=IE=?
Ruski Socar glavni favorit
Radžabov, Aleksandar Griščuk, Šahrijar Mamedjarov, Emil Sutovski, Andrej Volokitin i Rustam Kasimdžanov. Našu zemlju predstavljaju prvak BiH, sarajevska Bosna (Ferenc Berkeš, Markus Rager, Borki Predojević, Predrag Nikolić, Dalibor Stojanović i Denis Kadrić) te trećeplasirani sastav u Premijer ligi BiH, U Rogaškoj Slatini se od 24. septembra do 2. oktobra igra ovogodišnji Evropski klupski kup. Na start su izišle 62 ekipe u muškoj i 11 u ženskoj konkurenciji. Bit će odigrano sedam kola po švicarskom sistemu. Svaka ekipa broji šest članova u muškoj konkurenciji, odnosno četiri u ženskoj. Favorit je ruski Socar, u čijem su sastavu Teimur sokolački Glasinac (Dragan Solak, Aleksandar Kovačević, Vladimir Bilić, Predrag Batinić, Predrag Plakalović, Saša Kosorić). Na startnoj listi Bosna je svrstana na 11. poziciju, a Glasinac na 49. U ženskoj konkurenciji apsolutni favorit je ekipa Monte Karla (Hou Jifan, Ana Muzičuk, Pija Kramling, Monika Socko).

Evropski klupski kup u Rogaškoj Slatini

Problem broj 533
S. Kiping, 1928.

Studija broj 533
A. Kakovkin, 1940.

Nikolić: U timu Bosne 

=J K JHE FJA=

*EAE LKčA E @>EL=

)=@ krug igra se u BilbaušK FHA@L@E Drugi
U brazilskom Sao Paulu startuje ovogodišnje finale gren slema. Po uzoru na tenis, i u šahu se organizira elitno takmičenje na kojem učestvuju najuspješniji turnirski igrači svijeta. Šestorica vrhunskih velemajstora odmjerit će snage u dva kruga. Prvi dio igra se u Brazilu, a potom se jedan od najjačih turnira današnjice seli u španski Bilbao. Impozantna je lista učesnika, na čijem je čelu prvak svijeta Višvanatan Anand

Start finala gren slema u Sao Paulu

Problem 532: 1.Ka5 e1D (1...Tg8 2.Sd4) 2.Kb6 Tb2 3.Scb4# 1-0

Studija 532: 1.f5 exf5 2.g6 hg6 3.Kf4 g5 4.Kf5 g4 5.Kf4 g3 6.hg3# 1-0

(Indija, 2.817). Slijede prvi rejting-igrač svijeta Magnus Karlsen (Norveška, 2.823) te Levon Aronjan (Ermenija, 2.807), Vasilij Ivančuk (Ukrajina, 2.765), Hikaru Nakamura (SAD, 2.753) i Francisko Valeho Pons (Francisco Vallejo, Španija, 2.716). Igra se po tzv. sofijskim pravilima, štoznači daje svaka komunikacija igrača zabranjena, nema ponuda remija, za pobjedu se daju tri, a za remi jedan poen.

Anand: Prvak svijeta

MUZIKA

!

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

IDM >E
Rat putem medija

"

FILM

SLAVNI Bil Hadson želi što bolje unovčiti biografiju

Sto hiljada ljudi prisustvovalo je otvorenju najvećeg svjetskog muzičkog festivala “Rock in Rio” u Brazilu. Najveći muzički događaj, koji traje sedam dana i sedam noći, posjetit će skoro 700.000 ljudi. Čast da ga otvore imali su Rijana (Rihanna), Keti Peri (Katy Perry) i Elton Džon (John). Narednih dana na toj sceni nastupit će “Red Hot Chilli Peppers”, “System of a Down”, “Metallica”, Stivi Vonder (Stevie Wonder), “Guns N Roses”, “Maroon 5”...

M

4 K 4EK

Kaže da je Goldi Houn najvažnije bilo da ima što više partnera 

ćAHK AJ =EL= ž@AH=čE? Kš=H=?=
Hadson: Samo zna mijenjati muškarce

Montgomeri: Glumila i Merilin Monro

Seksepilna glumica Popi Montgomeri (Poppy Montgomery), širem gledalištu poznatija kao ozbiljna agentica FBI-a iz serije “Bez traga”, na seksi fotografijama za magazin “Maxim”, na koji-

4=CEJE= IA =CAJE?= 2FE
ma je obnaženih grudi, ruši sliku uštogljene službenice državne agencije. Atraktivna Australka glumačku karijeru gradi od svoje sedamnaeste godine, nakon emigracije u Sjedinjene Ame-

U magazinu “Maxim”

ričke Države. Trenutno je angažirana u seriji “Unforgettable” televizijske kuće CBS, za koju je radila i mini seriju “Blonde”, u kojoj je utjelovila legendarnu Merilin Monro (Marilyn Monroe).

M

2AI= @ šAIJ I=JEbend “FlaAmerički

ming Lips” snimio je pjesmu koja traje šest sati. Ovo muzičko “čudovište” od pola dana nastalo je zbog humanitarnih razloga. Članovi benda željeli su pomoći Univerzitetu u Oklahomi. Svako ko je želio da bude spomenut u pjesmi, morao je da uplati sto dolara na račun Univerziteta. Pjesma se zove “I Found a Star On the Ground” i postavljena je na stranici Sound Cloud iz tri dijela.

Zvijezde novog filmskog hita “Otmica” (“Abduction”), glumica Lili Kolins (Lily Collins) i glumac Tejlor Lautner (Taylor), poznatiji po svojoj ulozi Džejkoba Bleka (Jacob Black) u sagi “Sumrak”, koji su vezu započeli na setu svog novog filma, prekinuli su samo sedam dana prije njegove premijere. Lautner je za časopis “Seventeen” izjavio da se hemija među njima javila kada su prvi put zajedno čitali scenarij, ali o svojoj ljubavi nisu pričali za medije dok nije postala ozbiljnija. Prema navodima “US Weeklyja”, on je prvi i inicirao prekid. Razlozi nisu poznati, ali postoje navodi da Lautner želi neko vrijeme biti solo. U zajedničkoj izjavi par je izrazio nadu da raskid neće utjecati na gledanost njihovog zajedničkog filma.

4=IE@ EI E =KJAH=
Kolins i Lautner: Zaljubili se na setu

Zvijezde hita “Otmica”

Otac glumice Kejt Hadson (Kate Hudson) Bil (Bill), koji je napisao biografiju o svojoj poznatoj kćerki, unaprijed je smislio način kako da što bolje unovči knjigu. Napunio ju je nimalo afirmativnim detaljima iz života Hadson, a dotakao se i svoje supruge, također glumice Goldi Houn (Goldie Hawn). Svoju bivšu suprugu Goldi naziva promiskuitetnom lažljivicom i smatra je glavnim krivcem što je Kejt razmažena žderačica muškaraca koja “sve što zna jeste mijenjati ih”. U svojim navodima kaže da mu je supruga, kojoj je najvažnije bilo da ima što više partnera, zabranjivala da viđa njihovu zajedničku djecu, a medijima ga je prikazivala kao lošeg oca, koji nije znao izgraditi pravi roditeljski odnos s njima.

Heris: Otkazala vjenčanje

Nakon što je otkazala vjenčanje pet dana prije nego što se trebalo dogoditi, bivša zaručnica osnivača “Playboya” Hjua Hefnera (Hugh) Kristal Heris (Crystal Harris) počela je iznositi u javnost sve prljave detalje iz njihove veze. Heris je otkrila da je Hefner nikada nije privlačio

0ABAH E 0AHEI EIA FH=LE LAš K =LIJ
te da su samo jednom imali seks, koji je trajao svega dvije sekunde. S druge strane, ni Hefner joj nije ostao dužan, nazvavši je “lakom robom” u izjavi za magazin THR. Kako bi joj osvježio pamćenje, Hju je ispričao kako su prve večeri svog poznanstva imali seks

Film “Rocketman” o Eltonu Džonu (John) režirat će njegov suprug Dejvid Furniš (David Furnish). Scenarij će napisati Li Hol (Lee Hall). Nije želio komentirati navode medija da će Eltona igrati škotski glumac Džejms Makavoj (James Mcavoy). Ukoliko sve bude išlo prema planu, snimanje bi trebalo početi već krajem godine.

utroje, koji je bio fantastičan, tako da je Kristal i drugoj djevojci predložio da ostanu kod njega i preko vikenda. Također je na kraju dodao da nije bio oduševljen idejom o vjenčanju, koju je Heris predložila, tako da ga i odluka o njegovom otkazivanju nije pogodila.

2HLE FKJ ’*EA= IA=’ prNedavno otkriveni
vi film Alfreda Hičkoka (Alfred Hitchcock) “Bijela sjena” prikazan je na Beverli Hilsu u kinu Akademije filmskih umjetnosti i nauka. Izgubljeni snimak “Bijele sjene” nađen je prije nekoliko sedmica na Novom Zelandu, a vjeruje se da je riječ o prvom filmu slavnog reditelja. U njemu glume Klajv Bruk (Clive Brook) i Beti Kompson (Betty Compson), a opisan je kao “divlja melodrama”.

Dok pregovara o snimanju filmova 

E@E D= A žAE LAK
Problematična Lindzi Lohan (Lindsay), nakon što je šokirala posjetioce jednog noćnog kluba u kojem se pijana ljubila sa svojom majkom, izjavila je da ne želi imati vezu i partnera. Kontroverznu glumicu, koja je trenutno angažirana na humanitarnom radu koji joj je sud odredio zbog krađe, mediji povezuju sa milionerom Vikramom Četvolom (Chatwal), vlasnikom lanca hotela, s kojim je, navodno, razmjenjivala nježnosti u Njujorku. Lohan je, ipak, negirala napise i istakla kako je sretna zbog svog slobodnog statusa.

Iako je povezuju sa milionerom

Nakon što su joj otkazali novi šou realnosti u Holivudu, ambiciozna nasljednica Paris Hilton usmjerila se na osvajanje Bolivuda. Dok pregovara o snimanju filmova i televizijskih projekata, Paris je u Indiji promovirala svoju novu kolekciju torbica “Paris Hilton Handbags”. Tamošnju, prilično konzervativnu javnost šokirala je pojavivši se na partiju u čast nove linije u prozirnoj i ultrakrat-

2=HEI 0EJ šEH== *ELK@

koj haljinici, koja joj je tek pokrila zadnjicu. Osim nje, na ovaj provokativni činodvažila se imlada bolivudska glumica Bipaša Basu (Bipasha), koja je bila među malobrojnim prisutnim poznatimimenima bolivudskefilmske industrije. Navodno su neke zvijezde koje je Paris pozvala na zabavu, na Twitteru objavile da neće prisustvovati, jer imaju drugog, vjerovatno pametnijeg posla.

Hilton: Ultrakratka haljinica 

AIECKH= IJ== 4>E= 8EE=I=

Spor među članovima “Take Thata” 

A@E /=C= E .HK= Lejdi Pop pjevačica
M
Gaga (Lady) održat će koncert povodom prvog održavanja Gran prija Formule 1 u Indiji, koji će biti održan od 28. do 30. oktobra u Nju Delhiju. Lejdi Gaga održat će koncert poslije Gran prija. Ulaznice za koncert koštaju od 50 do 518 dolara. Organizatori su naveli da je 20.000 od 100.000 ulaznica za utrku već prodato, među kojima najjeftinija mjesta.

Najmlađi slavni par koji u posljednje vrijeme privlači najviše medijske pažnje su svakako Džastin Biber (Justin Bieber) i Selena Gomez. Mlada pop senzacija ovog puta je oduševila, jer je pokazala da, iako ima samo sedamnaest godina, zna kako ugoditi ženi. Naime, Biber je zakupio Biber i Gomez: Privlače medije sportsku dvoranu Stejpls

,ž=IJE =KFE @LH=K = 5AAK

Par uživao u filmskoj projekciji

Lohan: Sretna, jer je slobodna

centar u Los Anđelesu kako bi svojoj djevojci priredio romantičnu večer uz projekciju legendarnog “Titanika”. Ovaj neobični gest je, prema riječima osobe bliske pjevačici, oduševio Gomez. Kako god, mladi pjevač na iznenađenje nije potrošio ni centa s obzirom na to da dvorana te večeri nije bila rezervirana za sportske događaje.

Madona i Brahim: Veza opstaje

Pop ikona Madona (Madonna) očito veoma ozbiljno shvata svoju višemjesečnu vezu s francuskim hip-hop plesačem Brahimom Zaibatom. Pjevačica poznata po vezama sa mlađim muškarci- 

=@= KFKA KćK K .H=?KI
ma, i pored pretrpanog rasporeda i rada na novom albumu, uspijeva naći vrijeme za učenje francuskog jezika, jer sa svojim dvadesetosmogodišnjim partnerom želi komunicirati na njegovom maternjem jeziku. Mladi pjevač

Sve za Brahimovu ljubav

oduševljen je njenom odlukom i smatra je “slatkom”. Iako su mediji pisali o njihovom raskidu zbog pitanja religije, veza opstaje, a prema pisanju britanskog “Mirrora”, Madona planira i kupovinu kuće u Francuskoj.

”Take That”: Odlična povratnička turneja

Nakon odlične povratničke turneje, čelnici benda “Take That” nisu sigurni žele li i dalje Robija Vilijamsa (Robbie Williams) kao petog člana popularnog sastava nakon što su njegovi solo nastupi izazvali oprečne komentare.Naime, Vilijams i ostali potpisali su ugovor o jednoj turneji i albumu, a o tome hoće li biti produžavanja, menadžment će odlučivati u januaru naredne godine, nakon što glavni vokal grupe Geri Barlov (Gary Barlow) završi svoj sudijski angažman u šouu “X Factor”. Barlov je, isprovociran Robijevim ispadima na koncertima, izjavljivao da “Take That”zanjega ostaje četveročlani bend.

8JI žAE CKEJE “Harija PoteKEK Zvijezda
ra” Ema Votson (Emma Watson) napravila je dugačak spisak reditelja s kojima bi voljela sarađivati, a izrazila je želju i da glumi u filmu baziranom na djelima Vilijama Šekspira. - Voljela bih da radim s rediteljima Bazom Lurmanom (Baz Luhrmann), Giljermom del Torom (Guillermo del Toro), Ričardom Kurtisom (Richard Curtis) i Darenom Aronofskim (Darren Aronofsky). Mnogo bih voljela da glumim Juliju ili Ofeliju - kaže Votson.

M

M

M

.E -JK ,žK

42

Ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

Dnevni avaz

oglasi 

AJ IAJ

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

"!

’ IA E’ = H= @EčC ?AHJ=
Poneseni odličnom atmosferom, nismo mogli prestati svirati, kaže Dašić
Srbijanski bend “Legende”, nakon promocije albuma u sarajevskom “Coloseumu” u petak, oduševio je u istom prostoru nekoliko stotina posjetilaca. Ivan Milinković, Zoran Dašić, Lazar Marin, Pero Krznanić, Želimir Vasić i Predrag Stojković predstavili su sarajevskoj publici neke od pjesama sa svog kompilacijskog albuma “Najveći hitovi”, kao i pjesme kolega. Odlično su interpretirali i hitove “Danka”, “Ciganko”, a na sceni su bili skoro tri sata. Publika je horski pjevala s “Legendama”, koje su dva puta vraćali na bis, a tačku na kraju stavili su kompozicijom “O, sole mio”. - Sve je bilo fantastično. I mi i publika istinski smo uživali. Jednostavno, poneseni odličnom atmosferom, nismo mogli prestati svirati. Žao nam je što Halid Bešlić nije bio s nama da zapjevamo “Tamburaše”, ali nadamo se da ćemo biti zajedno na sceni sredinom decembra, za kada planiramo veliki koncert u Sarajevu - rekao je Zoran Dašić nakon nastupa. D. Z.

”Legende” u “Coloseumu”

Publika u zanosu

(Foto: S. Jordamović)

”Bombaj štampa”: Kad moji momci sviraju u gradu...

DOM MLADIH Noć rokenrola u Sarajevu uz “Bombaj štampu”

ŠAJ= = ==BE
Počelo je romantično, uz “Mrak i ja”, a završilo se urnebesno, uz “Nedima” Posljednji put na koncertu “Željo, to je moj tim”
je. U bogatom i šarenom repertoaru svi su našli svoje pjesme. Pored Đure, rokenrol su prašili sjajni Nedim Babović, Erni Mendiljo (Ernie Mendillo), Dragan Bajić te gost na klavijaturama Vlado Podany i gost iz “Psihomodo popa”Vlatko Čavar Brada. Čovjeku rođenom da zabavlja publiku, energije i ideja nije nedostajalo ni preksinoć. Skakao je Đuro među publiku, hodao po zidiću, u skladu sa pjesmom “Šejtan na kanafi”, “tjerao” publiku da čuči pa onda skače na njegov znak uz “Džoging kroz Alipašino Polje”... Između pjesama, navijači Željezničara dozivali su svoju “Željo, to je moj tim”. Došli su na svoje tek na bisu. - Ne volim podjele bilo kakve vrste među ljudima pa ni podjele na ove i one navijače. Ali, evo, otpjevat ću pjesmu. Mislim da je ovo posljednji put da je izvodimo

Ludnica... Kad moji momci sviraju u gradu, to je najbolje... Učinio je Branko Đurić Đuro sve da preksinoć u noći rokenrola u sarajevskom Domu mladih bude baš kao u ovom stihu “Bombaj štampe”. Počelo je romantično, uz “Mrak i ja”, a završilo se urnebesno, uz “Nedima”. Sarajevska publika, željna dobre svirke, napunila je Dom mladih. Prisutni - od djece preko tinejdžera i sredovječnih do treće generaci-

M

Sunčane naočale, crne hlače, crni frak, crna košulja dio su Đurinog R'n'R stajlinga od preksinoć. U jednom od “preodijevanja” nabacio je na sebe majicu s likom Brus Lija (Bruce Lee). Mikrofonija, nekoliko puta, ide na dušu tehnike Doma mladih. Nedim Babović kuburio je prošlog mjeseca sa povredom ligamenata i odla-

2IIIIJ

scima na fizikalnu terapiju. Publika to nije mogla vidjeti. Na sceni - čista petica! Poznatih u Domu mladih nije bilo previše. Reditelj Danis Tanović nije bio u VIP-u. Pratio je koncert na podiju, među najvatrenijim fanovima. Mladen Jeličić Troko bio je na bini skoro cijeli koncert. Fotografirao je i snimao “Bombaj štampu” izbliza.

Pjesmu “Tuče, trese, udara...” u Domu mladih izveo je Dobojlija Silvano Komazec, koji ima svoj bend “Korak 2”. Ovaj bend snimio je singl “Otvorena pjesma Bombaj štampi”, nakon njihovog povratka na scenu. Preko pjesme i putem Facebooka stupili su u kontakt i Nedim Babović je pozvao Komazeca da gostuje u Domu mladih. Za sjajnu izvedbu Dobojlija je dobio ovacije sarajevske publike. na koncertu. Izvinjavam se navijačima Sarajeva. Ima i među nama onih koji navijaju za bordo tim. Evo, Nedim je pitar, ali je dobar čovjek rekao je Đuro u svom stilu. Po završetku svojevrsne Željine himne, “Bombaj štampa” odužila se navijačima Sarajeva izvodeći u njihovu čast, po drugi put, hit “Nedim”. Dž. BUREK

/IJ E ,>=

Oduševljena publika horski je pjevala

(Foto: B. Nizić)

Raspoloženi članovi benda

Tanović u publici

7 6KHI IE== =J=C
Delila Softić vratila se iz Turske, gdje jeradila katalogzajednu tamošnju modnu kuću. Tuzlanska manekenka već nekoliko godina ima brojne angažmane u inozemstvu, a najviše ih je bilo upravo za tursko tržište. - U Istanbulu sam bila četiri dan. Uradila sam jedan katalog, a dobila sam još nekoliko ponuda za poslove. Posebno me raduje poziv da dođem na kastinge u Pariz s oduševljenjem govori Delila, koja u Turskoj sarađuje s agencijom “S menagment”. D. Z.

Novi angažman Delile Softić

M

M

M

M

Muzaferija: Dobra komunikacija sa publikom

(Foto: J. Hadžić)

Mladi visočki pjevač Armin Muzaferija održao je svoj prvi solistički koncert u Zenici. U prepunom Bosanskom narodnom pozorištu bilo je nemoguće naći prostor i za stajanje, a salu je ispunila uglavnom mlada publika. Armin je izveo numere sa svog albuma, ali i one s kojima se zasluženo probio u vrh pop estrade u BiH. Uz njih je veoma dobro komunicirao sa publikom i

2HLE K=BAHEE ?AHJ K AE?E

U prepunom BNP-u

bendom, s kojim je izveo i niz hitova starijih kolega, kao što su Hari Varešanović i Dino Merlin, kao i nekoliko sevdalinki. Pratnja na nekoliko kompozicija bili su mu članovi i članice Omladinskog hora maestra Milenka Karovića, a cijeli koncert je u sklopu svojih estradnih aktivnosti organizirao zenički BM radio. A. DŽ.

VREMEPLOV M 26. septembar 2011.
DOGODILO SE
1371. - U bici na rijeci Marici, kod Črnomena, Turci porazili srpsku vojsku braće Mrnjavčević, kralja Vukašina i despota Uglješe, koji su u boju poginuli. To je bila jedna od presudnih bitaka u turskom pohodu na Balkan. 1950. - Vijeće NATO-a odlučilo formirati zajednički evropski odbrambeni sistem. 1960. - Održan prvi TV duel predsjedničkih kandidata. U okviru kampanje zapredsjednika SAD, na nacionalnoj televiziji suočili su se tadašnji potpredsjednik Ričard Nikson (Richard Nixon) i senator Džon Kenedi (John Kennedy). 1960. - Najduži govor za govornicom UN-a održao kubanski predsjednik Fidel Kastro (Fidel Castro), koji je govorio četiri sata i 29 minuta. 1980. - U Minhenu, na Festivalu piva (Octoberfest), u eksploziji podmetnute bombe poginulo 13, a ranjeno više od 200 ljudi.

""

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

ILA=@=H

ZDRAVLJE Šta su otkrile dvije nedavne studije

- Danas je Evropski dan jezika i Svjetski dan čistih planina. 1984. - U Pekingu potpisan Kinesko-britanski sporazum o Hong Kongu. Prema tom sporazumu Kina je 1. jula 1997. godine obnovila suverenitet nad Hong Kongom i cijelim teritorijem koji mu pripada. 1995. - U Njujorku počeli mirovni pregovori o BiH - potpisan dokument o ustavnim principima budućeg uređenja bh. države sa zajedničkim Predsjedništvom, Parlamentom i Ustavnim sudom. 2000. - Grčki feribot “Ekspres Samina” naletio na podvodni greben kod otoka Paros i potonuo za 20 minuta. U udesu broda, koji je prevozio više od 500 putnika, poginule su 72 osobe. 2002. - Pred Haškim tribunalom (CTY) počelo čitanje optužnice na suđenju bivšem predsjedniku Srbije i SR Jugoslavije Slobodanu Miloševiću za genocid počinjen u BiH i zločine protiv čovječnosti počinjene u Hrvatskoj. 2002. - U nesreći senegalskog feribota u vodama Gambije u Atlantskom okeanu utopila se 1.034 lica, a preživjele samo 64 osobe. 2003. - Nakon 11 godina prekida avion JAT Airwaysa sletio na Sarajevski aerodrom, čime je ponovo uspostavljena direktna avionska linija između Beograda i Sarajeva.

Za razliku od ranijih godina, danas uzimamo tri puta više fruktoze, a najviše putem rafiniranih šećera te škrobnog sirupa s visokim udjelom fruktoze koji se koristi u proizvodnji pahuljica, kolača, voćnih sokova te ostale slatke hrane i pića. Jetrene ćelija su jedine ćelije našeg tijela koje metaboliziraju fruktozu, a mast je glavni produkt tog metabolizma. Ako jetra dobije dovoljno fruktoze, mast u obliku kapljica počet će se akumulirati u jetri, te dovesti do tzv. nealkoholne masne bolesti jetre. Ukoliko se proces nastavi, može doći do teškog oštećenja jetre. Put razgradnje fruktoze u jetri također povećava nivo triglicerida u krvi, rast krvnog pritiska te uzrokuje promjene sa štetnim posljedicama na srce i krvne žile. Dvije nedavne studije povezale su visok unos fruktoze s povećanom mogućnošću razvoja ili čak i umiranja od bolesti srca. Sve navedeno ne znači da se trebamo odreći voća, već treba izbjegavati slatka pića i hranu bogatu rafiniranim šećerima i škrobnim sirupom s visokim udjelom fruktoze.

2HALEšA BHKJA IE HEE = IH?A
Studije su povezale visoki unos fruktoze s povećanom mogućnošću razvoja bolesti srca
Ne znači da se trebamo odreći voća 

Otac je imao moždani udar nakon kojeg je ostala slabost lijeve strane tijela. Prije toga je imao visok krvnipritisak ivišak kilograma. Sada se bojimo da se ne dogodi novi 

= ž@=C K@=H=
udar s obzirom na to da mu je pritisak i sada oko 160/100 mmHg i pod terapijom koju uzima. Također, ima povremeno srčanu aritmiju, ali mu nisu dati nikakvi lijekovi za nju. Šta mi predlažete, pita K. S. iz Mostara. Sekundarna prevencija moždanog udara (prevencija nastanka drugog ili narednog udara kod pacijenata koji su već imali jedan) je izuzetno bitna i kompleksna. Potrebno je uspostaviti maksimalno kontrolu nad svim potencijalnim faktorima rizika koji mogu dovesti do narednog udara. Kako pretpostavljate, njih je mnogo, a pritisak, uz gojaznost, samo su neki od njih. Ono što je veoma bitno jesu poremećaji srčanog ritma koje opisujete. Veliki broj moždanih udara nastaje kao poPrim. dr. Emir Talirević, internista

ORDINACIJA

sljedica postojanja povremenih aritmija u salvama. Predlažemo da uradite kolor dopler pregled ekstrakranijalnih arterija uz TCD te holter EKG. S nalazima se javite ljekaru koji će predložiti daljnje liječenje.

Dosadašnja istraživanja su govorila u prilog tome da se poslovna žena treba oblačiti muškobanjasto kako bi bila uspiješnija. Međutim, najnovije istraživanje koje je obavila profesorica Karen Pejn (Caren Pain) sa Univerziteta Hertfordšajer, pokazuje nešto sasvim drugo. Naime, žena koja na poslu nosi suknju smatra se osobom od povjerenja, ostavlja bolji utisak na saradnike, uspješnija je i sigurno je da će imati i veću plaću.

5K= = H=@ AIJK

Žena od povjerenja

RO\ENI
1849. - Rođen ruski fiziolog Ivan Petrovič Pavlov, osnivač Instituta za eksperimentalnu medicinu, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1904. godine. 1888. - Rođen pjesnik T. S. Eliot, dobitnik Nobelove nagrade 1948. godine. 1889. - U Meskirhu (Baden) rođen njemački filozof Martin Hajdeger (Martin Heidegger).

UMRLI
1391. - Umro Tvrtko I Kotromanić, najpoznatiji vladar Bosne, za čije vrijeme je ona bila na vrhuncu moći. 1990. - Umro italijanski pisac Alberto Moravija u 82. godini. Bio je jedna od najznačajnijih ličnosti italijanske književnosti 20. stoljeća (“Rimske priče”, “Čočara”, “Rimljanka”). 

Podnijela sam zahtjev za ostvarivanje prava na prijevremenu penziju PIO Bihać sa navršenih 55 godina života i 30 staža. Od toga, 10 godina staža sam ostvarila u Srbiji, a ostalo u BiH. Rješenje o penziji još nisam dobila jer PIO Bihać čeka obrazac 205 o stažu koji treba dostaviti PIO Srbije. Interesuje me, da li PIO Bihać može donijeti rješenje o pravu na penziju za staž u BiH bez čekanja tog obrasca jer staž proveden u Srbiji je upisan u radnu knjižicu i za tih 10 godina penziju će isplaćivati Srbija, pita Z. L. iz Bihaća. Bez staža koji ste ostvarili u Srbiji ne biste ispunjavali uvjete za ostvarivanje prava na

2HEALHAA= FAE=

prijevremenu starosnu penziju u BiH. Nositelj osiguranja u BiH mora sačekati potvrdu tog staža na međudržavnom obrascu, pa tek onda, u smislu odredaba člana 16. Sporazuma između BiH i bivše SRJ o socijalnom osiguranju, taj staž uračunati u ukupan penzijski staž za ispunjenje uvjeta te rješenjem odlučiti o pravu na prijevremeno starosno primanje. Penzija će biti određena u srazmjernom dijelu samo prema stažu koji ste ostvarili u BiH. Nakon toga nositelj osiguranja u Srbiji će svojim rješenjem odlučiti o srazmjernom dijelu penzije za staž koji ste ostvarili u Srbiji. 

Moj otac je 3. jula 2004. godine dobio rješenje o prekidu radnog odnosa i od tada je prijavljen kao nezaposlen u Zavodu za zapošljavanje. Radnog staža ima ukupno 28 godina i devet mjeseci, a budući da ne ispunjava uvjete za ostvarivanje prava na penziju, da li se može izvršiti doplata radnog staža za prijevremenu penziju, pita Š. M. Odredbom člana 137. Zakona o PIO, propisano je da osiguranik može steći pravo na starosnu penziju i prije navršenih godina života propisanih u članu 30. zakona kad navrši 60 godina života i 35 staža, ali najduže do 31. decembra 2015. godine. Prema tome, vaš otac ne is-

,F=J= H=@C IJ=ž=

punjava uvjete za ostvarivanje prava na prijevremenu starosnu penziju. Ne postoji zakonska mogućnost za dokup staža jer Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju nije predviđen institut dokupa staža.
(Federalni zavod PIO)

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

sveznadar

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

45
Psihi~ki problemi, optere}enja i negativan stres mogu dovesti do hroni~nog umora kao posljedice odbrambene reakcije. U mnogim situacijama nije dovoljno tra`iti samo uzrok tjelesne bolesti. Osobe koje pate od hroni~nog umora osje}aju se demotivirano, umorno i depresivno. Iz organizma treba ukloniti nakupljene otrove, a brojna su istra`ivanja potvrdila da redovna tjelesna aktivnost s manjim, ali trajnim optere}enjem, najmanje tri puta sedmi~no u trajanju od 30 minuta, mo`e osloboditi prirodne analgetike koje stvara organizam, odnosno, endorfine.

Ta~no Neta~no

Najsna`niji u~inak u prevenciji od raka ima izbjegavanje otrova iz okoli{a, ali i onih koje unosimo hranom. Osim toga, pravilna prehrana ima pozitivan u~inak, dakle, imajte na umu da bi namirnice trebale ispunjavati ove kriterije: da budu svje`e, bogate vitaminima, balastnim tvarima, nemasne, ve}inom biljnog porijekla, prirodne. Ovaj se cilj lako mo`e posti}i kreativnim kombiniranjem svje`ih proizvoda. Ovakav princip ne djeluje isklju~ivo u prevenciji raka, nego na spre~avanju bolesti srca i krvnih `ila te razli~itih poreme}aja u radu metabolizma, pretilosti i tegoba sa zglobovima.

Pozitivan u~inak pravilne prehrane Va`na je redovna tjelesna aktivnost

1. 2. 3.

D`ord` Ger{vin je sigurno najpoznatiji ameri~ki kompozitor? K}eri Ameri~ke revolucije je ameri~ko patriotsko dru{tvo?

Viktorijini vodopadi nalaze se na granici izme|u Zambije i Zimbabvea?

1. TA^NO

Slavan i bogat ve} u ranoj mladosti
D`ord` Ger{vin (George Gershwin) je sigurno najpoznatiji ameri~ki kompozitor. Postao je slavan i bogat ve} u ranoj mladosti, komponuju}i zabavnu i plesnu muziku. Na klaviru je prvo nau~io svirati popularne melodije, a tek kasnije je upoznao kompozicije Baha, Lista, Debisija i drugih kompozitora. Sa 15 godina svirao je popularne pjesme u prodavaonici nota, a ubrzo ih je i sam po~eo komponirati. Mnoge pjesme iz njegovih mjuzikla postale su evergrin-melodije. Svjetsku slavu postigao je Rapsodijom u plavom (1924), kompozicijom za klavir i orkestar. Ova kompozicija je najpoznatiji primjer simfonijskog d`eza, u kojem su spojeni d`ez i klasi~na muzika. Kroz njegovo stvarala{tvo ameri~ka muzika dobila je vlastiti stil, razli~it od evropskog. Tako|er je autor prve ameri~ke opere - Porgy i Bess. Ro|en je 26. septembra 1898., a umro 11. jula 1937. godine.
2. TA^NO

Slatko od smokava

Predla`emo

ISTRA@IVANJE Dok u~e kako postupati s bebom

1

2 3

4

Potrebno je: 1,25 kg smokava, 3 kg {e}era, 1 cijela kora limuna. Na~in pripreme: Smokve oprati i zarezati na oba kraja, pa ih oguliti. Svaku smokvu iglom probosti skroz na dva mjesta. Kuhati ih u 68 voda - dakle kuhati ih dok voda ne proklju~a, pa vodu prosuti, a sipati novu i ponovo kuhati. U posljednju vodu staviti koru limuna. Kuhane smokve procijediti i ostaviti da se osu{e. U {erpu staviti {e}er, dodati vodu tako da {e}er prekrije i staviti da se kuha. Kada se {e}er ukuha u njega staviti smokve. Kuhati na jakoj vatri dok sirup ne bude dovoljno gust da se sa ka{ike sliva u kapima. Na pet minuta pred kraj dodati sok od limuna i {ipku vanilije. Slatko skloniti s vatre, prekriti vla`nom salvetom i ostaviti da se hladi 10 minuta. Skloniti salvetu i vratiti slatko na ringlu da ponovo prokuha. Kada slatko prokuha skloniti ga s vatre i pokriti vla`nom salvetom. Neka tako preno}i. Hladno sipati u tegle.

Istra`ivanje otkriva da mozgovi majki narastu dok one u~e kako postupati s bebom. Kod majki koje su najvi{e nau~ile o svojim bebama uo~en je i najve}i rast klju~nih dijelova mozga. Istra`iva~i Nacionalnog instituta za mentalno zdravlje u Americi skenirali su mozgove 19 porodilja, od kojih je 10 dobilo dje~ake, a devet njih djevoj~ice. Komparacijom fotografija napravljenih dvije do ~etiri sedmice i tri do ~etiri mjeseca nakon poro|aja ustanovljeno je da se volumen sivih }elija uve}ao za malu, ali zna~ajnu koli~inu u raznim dijelovima mozga. Podru~ja mozga kod kojih su uo~ene promjene su ona koja se odnose na motivaciju, obradu emocija, ~ula i rasu|ivanje. Kod odraslih, sive }elije se obi~no ne mijenjaju tokom nekoliko mjeseci bez velike koli~ine u~enja, povreda mozga ili bolesti te velikih promjena `ivotnog okru`enja. Autori istra`ivanja {pekuliraju da nivo hormona i potreba za no{enjem sa izazovima koje donosi ro|enje bebe vodi do pove}anja }elija mozga. Motivacija za vo|enje brige o bebi i glavna obilje`ja maj~instva mo`da su manje instinktivna reakcija, a vi{e rezultat aktivnog gra|enja mozga.

Nakon poro|aja `enama naraste mozak
Kod majki koje su najvi{e nau~ile o svojim bebama uo~en je i najve}i rast klju~nih dijelova mozga

Dru{tvo onih koji su potpomogli nezavisnost
K}eri Ameri~ke revolucije (DAR) je ameri~ko patriotsko dru{tvo direktnih potomaka vojnika ili drugih koji su pomogli sticanje nezavisnosti. Dru{tvo se organiziralo 1890. godine, a Kongres (na slici) ga je odobrio 1895. godine. Obrazovno odjeljenje obezbje|uje stipendije i potpoma`e {kolovanje siroma{ne omladine i amerikanizaciju, sponzorira nagrade i objavljuje priru~nike. Patriotsko odjeljenje izdaje ~asopis K}eri ameri~ke revolucije i Vijesti o nacionalnoj odbrani. Ovo dru{tvo dugo je bilo poznato po konzervativizmu. Njegovo odbijanje 1939. godine da Marijana Anderson nastupi u Ustavnoj dvorani u Va{ingtonu zavr{ilo se njenim ~uvenim koncertom u Linkolnovom memorijalnom centru.
3. TA^NO

Promjene su uo~ene na podru~jima za obradu

Viktorijini vodopadi svjetska ba{tina
Viktorijini vodopadi nalaze se na granici izme|u Zambije i Zimbabvea. Pribli`no su dvostruko {iri i dvostruko dublji od Nijagarinih vodopada i prote`u se cijelom {irinom rijeke Zambezi na jednoj od njenih naj{irih ta~aka (vi{e od 1.700 metara). Na tom mjestu rijeka pada preko provalije, odvojena ostrvima i rtovima do dna, s visine od 108 metara. Dva nacionalna parka, Viktorijini vodopadi u Zimbabveu i Mosi-o-tumja u Zambiji, nalaze se u blizini vodopada. Viktorijini vodopadi progla{eni su za mjesto svjetske ba{tine 1989. godine.

46

Ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

47

48

Ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

Dnevni avaz

ni Najve}i dnev oglasnik u Bosni i Hercegovini
Prodajem [kodu dizel 1.9, 1998. god., karavan u odli~nom stanju. Tel. 061 131 730 [koda octavia tour 2009. god, 1.9 tdi, crna met., servisna, kasko, alarm, registrovana. Tel. 061 812 411 Da~ija logan karavan, 1.4 benzin, 2008. god., 1+6 sjedi{ta, 9.200 KM. Tel. 033 950 021 Jugo 55, registrovan u dobrom stanju. Tel. 061 916 148 Reno 25 benzin, 1991. god., klima, ful oprema, 1.500 KM. Tel. 033 950 021 Chevrolet kalos, 1.4 benzin, 2005. god., ~etvero vrata, 6.200 KM. Tel. 062 319 589 Prodajem askonu automatik, stanje vozno, pogodan za dijelove, 1600 kub., 82. god. Tel. 033 458 583 Prodajem povoljno [kodu fabia 2001. god., benzinac 1.4 MPI, klima, metalik siva. Vozilo u izvanrednom stanju, registrovano do 5. 2. 2012. Cijena 7.200 KM. Tel. 062 993 690 Prodajem Seat cordoba 1.4 B 2002. god. registrovan do februara 2012., cijena po dogovoru, a mo`e zamjena za manje auto, uz moju doplatu. Tel. 062 110 128 Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441, 062 274 441 Kupujem havarisana vozila mla|a godi{ta. Tel. 061 131 730 Kupujem vozila ni`e vrijednosti, havarisana, na stranim tablama i sl. Tel. 061 758 217 Kupujem japanska i ostala havarisana vozila. Tel. 061 365 193 Kupujem ispravna i havarisana vozila mla|a godi{ta. Tel. 061 507 984 Kupujem havarisana vozila, pasat 3 i golfove. Tel. 061 504 190 Prodajem golf 4, benzin automatik 8.000 KM, crna boja, reg. do 10. mjeseca 2011. god., ful oprema. T 062 691 827 el. Namje{ten stan, pos. ulaz, Bjelave studentima ili zaposlenim. Tel. 033 203-463, 062 547 110. Hrasno, dvos. namje{ten 60 m2, 5 sprat, ima lift. Tel. 061 493 323. Dvosoban, prazan 250 KM. Mihrivode Stari grad. Tel. 062 206 267 V. Polje, jednos. 38 m2, 5 sp., namje{ten, zapos. osobama. Tel. 061 493 323. Kova~i}i, dvos. stan lijepo namje{ten, useljiv. Tel. 061 335 591. Izdajem namje{tenu garsonjeru u prizemlju ku}e za studentice, naselje Kova~i}i. Tel. 033 216-467. Dvos. namje{ten stan sa c.g., pos. ulaz, ul. Pod Hridom. Tel. 537-240, 233-114. Ilid`a, Sokolovi} Kolonija, jednos. polunamje{ten stan, mo`e i studentima. Tel. 033 515-809. Alipa{ino kod Merkatora, dvosoban prazan stan 50 m2, uredan, izdajem. T el. 061 522 190 Izdajem jednosoban potpuno opremljen stan, lijepa lokacija, Breka II. Tel. 033 538-185, 062 147 003. Soba kod Holiday Inna za jednu ili dvije studentice, pre godine studija. Tel. 00387 33 214-595, 062 279 428. Na Aneksu blizu trolejbuske izdajem jednos. namje{ten stan. T 061 254 el. 038. Izdajemo komforan 2-soban stan blizu Med., Stom. i Arh. fakulteta. Tel. 061 130 992 Izdajem apartmane S. Grad, centar, 20 KM po osobi, gara`e po potrebi. Tel. 061 519 750. Izdajem trosoban namje{ten stan u centru, centralno grijanje, pogodan za studente. Tel. 062 419 438 Ko{evo, dvos. stan izdajem, R. Prgude. Tel. 208-177, 615-600. Jednos. ve}i stan namje{ten, `enskim osobama, studenti ili mla|i bra~ni par. Tel. 061 566 878, 033 464-772. Izdajem namje{ten stan pouzdanim djevojkama, Vele{i}i, cijena povoljna. Tel. 033 227 077, 062 006 768 Izdajem jednosoban stan sa parnim grijanjem, 150 KM + re`ije. Tel. 033 813 174 Namje{tena soba u Hrasnom. Tel. 062 142 310. Izdajem 2 1/2 stan, namje{ten studentima, Otoka. Tel. 065 294 840 Izdajem dvosoban namje{ten stan na Ba{~ar{iji, ostalo po dogovoru. Tel. 062 163 513 M. Dvor, trosoban, namje{ten, povoljno, hitno. Tel. 061 493 323 poslovnog, jedna cjelina u centru. Tel. 061 157 929 Prodajem stan na Stupu novogradnja 44 m2. Tel. 061 272 573 Bolni~ka ulica kod O~ne klinike, 48 m2/I sprat, 135.000 KM. T 061 558 932 el. ^. Vila 54 m2/I, ul. D`emala Bijedi}a. Tel. 061 558 932 Orebi}, apartman, spava}a soba, kuhinja, kupatilo, klima, terasa, 27 m2, namje{ten i useljiv. Cijena 34.000 Eura. Tel. 061 623 928 Socijalno, Lo`ioni~ka 5, trosoban stan 72 m2, 6. sprat. Cijena 133.000 KM. Tel. 062 430 698 Prodajem 3-soban stan 74 m2 na 14. spratu na Grbavici do Miljacke, dva lifta, dva balkona, jugozapad, 5 min. do tramvaja, itd., 1.800 KM po m2. T 061 080 257 el. Grbavica1, Aleja Lipa 9, prodajem stan 50 m2, prvi sprat, balkon, eta`no, plin, 100.000 KM. Tel. 062 659 469 Trosoban stan u Te{nju (Simetrak), 77 m2. Tel. 061 999 282. Bjela{nica, prodaje se useljiv apartman 57 m2, namje{ten, kamin, centr. grijanje, TV, velika terasa. Tel. 061 153 130, 061 196 744. Stan u Isto~nom Sarajevu, 90 m2, spr., novograd. 2007. 1.100 KM/m2. T el. 062 334 371. Stan u centru, Juki}eva moderno adaptiran+gara`a, 79 m2, 159.000 KM. Tel. 062 334 371. Na Grbavici stan 59 m2, dvosoban, 122.000 KM. Tel. 062 334 371. Trosoban stan 72 m2+2 balkona, centar Vogo{}e, 1.400 KM/m2. Tel. 061 866 143, 033 646 812. Hrasno, jednos. 38 m2, 8 sp., ima lift, extra lokacija. Tel. 061 493 323. Prodajem trosoban stan veli~ine 78 m2 na lokaciji Grbavica - Vraca. T 061 el. 642 620 Trosoban stan, prvi sprat na dobroj lokaciji u Starom gradu, 88 m2. Cijena po dogovoru. Tel. 061 513 639 i 033 532 865 Prodajem stan 52 m2 + podrum u Bradini cijena 13.000 KM. T 061 925 895 el. Prodajem stan na Ciglanama 73 m2 ulica Husrefa Red`i}a kod Poreske uprave 3 st. KM 170.000. Tel. 061 723 863 Hrasno prodajem stan 53 kvadrata, 98.000 KM. Tel. 061 752 404 Sokolovi} Kolonija, stan u nizu, tri eta`e + poslovni prostor, kamin, klime, ugradna kuhinja, 192 m2, cijena 850 KM po m2. Tel. 061 147 802 Prodajem stan u centru 27 m2. Tel. 061 359 728 Prodajem jednosoban stan u N. Sarajevu 29 m2, cijena 46.000 KM. Tel. 062 157 088 Prodajem stan u Radni~koj, 110 kvadrata. Tel. 061 508 404 Prodajem stan u Otesu 58 m2, papiri uredni, cijena po dogovoru. T 062 el. 374 464 Prodajem u centru Mostara dvoiposoban stan ura|en stan na II katu. Tel. 036 577 810 Prodajem dvosoban stan 58 m2 Marijin Dvor, F. Lehara IX sprat. Tel. 066 159 046 Dobrinja 2, prodajem ili mijenjam za manji uz doplatu, troiposoban stan 91 m2, na IV spratu. Tel. 033 450 976, 062 606 831

Prodaja
Prodajem ~etverosoban stan 109 m2 u epicentru, renoviran, podoban za vi{e namjena, prvi sprat, cijena po dogovoru. Tel. 062/467-366, 062/921-419. 173-1tt Prodajemo povoljno stanove na Stupu, novogradnja, useljivi do kraja godine, vlasni{tvo 1/1. Kontakt tel. 061/351-465. N. Grbavica - 36 m2, 47 m2, 54 m2, Alipa{ina Centar - 66 m2, Trg heroja 36 m2, Vojni~ko Polje 130 m2. Tel. 062 156 882. 1332-tt Prodajem dvosoban stan 60 m2, mogu}nost nadogradnje, ^emerlina 7/III. Tel. 062 351 694 Prodajem dvoeta`ni stan 90 m2, plus 2 balkona, kod ~e{ke i {panske ambasade u blizini Vije}nice, 200.000 KM. Tel. 061 222 030 Prodajem 40 m2 stambenog i 40m2 poslovnog, jedna cjelina u centru. Tel. 061 157 929 Dobrinja I, Trg Zlatnih ljiljana dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa kuhinjom ra|enom po narud`bi. Tel. 061 538 128 Stan u Vogo{}i 51 m2, 1 m2 1.275,00 KM. Tel. 061 795 449 Ilid`a - Otes, prodajem stan 45 m2, I sprat, povoljno. Tel. 061 748 943 Prodajem dvosoban stan u starom Ilija{u 54 m2, preko puta nove {kole, cijena 45.000 KM. Tel. 061 572 069 Ilid`a, prodajem stan u Lu`anima, nizovi 95 m2 + gara`u. Tel. 625 652 Prodajem polu-podrumski stan na Dobrinji useljiv odmah od 70 kv. Cijena 50 hilj. KM. Tel. 062 736 612

Stanovi Izdavanje
IZDAJEM STUDENTIMA SOBE, NON STOP TOPLA VODA, NON STOP GRIJANJE, TV - SATELITSKA, WIFI - DNEVNI BORAVAK, UPOTREBA KUHINJE, 100 METARA OD AVAZOVOG TORNJA „TWIST TOWER“, 150 KM LE@AJ. TEL. 062 249 388. 1139-1tt Izdajem dvoiposoban namje{ten stan u neposrednoj blizini Medicinskog fakulteta. Tel. 062 50 50 50. 1248-1tt Izdajem ku}u na du`i period, dva stana po 100 m2, komplet opremljena i odmah useljiva, i gara`a. Kontakt tel.: 061 156 825. 11099-1Nd` Zaposlenoj osobi izdajem fino opremljene stanove u Hrasnu: jednosoban Trg heroja 36 m2 - 350 KM i dvosoban 55 m2 D`amijska 400 KM. Tel. 062 677 488. 1341-tt Izdajem jednosoban stan kod Medicinskog fakulteta, cijena 350 KM. Tel. 063/284-727. 1344-tt Izdajem dvosoban stan studenticama, centralno grijanje, kod Vilsonovog {etali{ta. Tel. 062 896 412. 1357-tt Izdajem namje{ten stan na Grbavici u privatnoj ku}i. Tel. 063 639 213 Izdajem apartman namje{ten za dvije osobe po`eljno studentima u privatnoj ku}i. Tel. 062 560 784. Izdajem dvosoban namje{ten stan u Mojmilu (Olimpijska ul.). T 061 200 el. 190 Izdajem jednosoban stan, namje{ten, u starom dijelu grada, Kova~i, ulaz zaseban. Kirija 250 KM. Tel. 061 157 515. Izdajem jednosoban prazan stan, priv. ku}a, Stari Grad, Mihrivode. Tel. 033/534-086. Izdajem 4-soban stan, priv. ku}a, S. Grad, Mihrivode, bra~nom paru koji radi. Tel. 033/534-086. Izdajem sobu u centru, upotreba kupatila, centralno grijanje, `enskoj osobi. Tel. 200 564 Izdajem stan 40 m2 na Stupu - novogradnja. Tel. 061 200 304 Izdajem jednosoban stan na Bistriku 200 m, od Miljacke. T 061 161 132 el. Izdajem sobu na Ko{evu uz bolnicu, centralno, iza 16 sati. Tel. 033 217 185 Stari Grad, uslovan manji stan za dva bruco{a, poseban ulaz. Tel. 033 440 073, 062 547 246 Izdajem namje{ten trosoban stan, dobro opremljen. Tel. 061 438 146 Izdajem namje{ten stan u B. Potoku kod Elektrotehni~ke {kole - Tuzlanska 41. Tel. 062 347 301 Izdajem sobu sa upotrebom kuhinje i kupatila. Alipa{ino polje C faza. Cijena 200 KM sa re`ijama. Tel. 033 457 026, 062 170 294 Izdajem studentima sprat ku}e kod Vije}nice. Tel. 061 701 940 Izdajem jednosoban namje{ten stan za 2 studenata u centru grada - Drvenija, kablovska, cijena 360 KM. Tel. 033 204 960 ili 063 718 810 Izdajem namje{ten jednosoban stan, poseban ulaz - Jezero. Tel. 061 617 481 Izdajem namje{ten trosoban stan kod pekare AS. Cijena po dogovoru! Tel. 061 829 633 Izdajem stan u Butmiru. Tel. 033 685 228 Sok. Kolonija, izdajem dva namje{tena stana. Tel. 062 294 556, 033 514 565 Izdajem stan u Butmiru, Aerodromska 17. Tel. 033 680 106 Izdajem jednosoban stan kod Merkatora, Dobrinja 2. Tel. 061 538 545 Izdajem sobu `enskoj osobi, nepu{a~u. Tel. 033 521 351

Automobili
Prodajem Mercedes 124 200 dizel solidnog stanja. Tel. 065 561 846. 11059-1Nd` Prodaje se Opel corsa, 1.0 benzin, 2002. g., tek uvezen, tek registovan, centralno daljinsko, elekti~ni paket, siva metalik, ekstra stanje, 4 vrata, cijena 6.800. Tel. 063 894 638 Prodajem Reno 5, 1.4, 1987. g., u voznom stanju, 1.100 KM. Tel. 061 926 373 Prodajem Renault clio 1.2 expression, 2008. godi{te, pre{ao 1.800 km full oprema. Tel. 033 219 143 Renault scenic 2006. g., 1.9 dci, 88 kw, alarm, dig. klima, naslonja~ za ruku, servisna, uvoz Francuska, ura|en veliki servis, nove gume, 13.400 KM. Tel. 061 256 538 Pasat 1999. godina, 1.9 tdi, limuzina, alarm, zeder, reg. do 03/2012., 10.200 KM. Tel. 061 256 538 Prodajem d`etu 1. 1.6D, 82. g., reg., ekstra stanje, 1.800 KM. Tel. 063 375 402 Prodajem Pe`o 206, godi{te 2002., benzin 1.4, ful oprema, klima, servisna knjiga, kao nov, siva metalik, uvoz Njema~ka, pla}ena carina i PDV, cijena 6.700 KM. Tel. 061 204 169 Pe`o 206, 1,2, 2002. god., 2 vrata, benzin, u dobrom stanju. Tel. 063 338 344 [koda fabia, benzin, kraj 2001., gara`irana, cijena 7.200 KM. Tel. 061 558 550 Prodajem [kodu fabiu 2004. godina, 1,9 SDI, clasic, 110.000 kilometara, gara`irana, prvi vlasnik, cijena po dogovoru. Tel. 061 168 837 Prodajem golf IV, 1,9 TDI, 1998. god. tek registrovan, metalik zeleni, 81 kw, el. {iber, multilok, cobra alarm, alu felge, cd player, el. prozori i retrovizori, cijena 10.000 KM. Tel. 063 369 652 Prodajem golf 2, god.88., 1,3 benzin, dvoja vrata, pre{ao 150.000, u dobrom stanju, registrovan do 06. 2012. Tel. 061 789 675 Prodajem caddy 1 golf, u extra stanju, kao nov, 1988. god., dizel. Tel. 061 207 921 Prodajem VW caddy 2000. godi{te, o~uvan. Vrlo povoljno. Tel. 061 131 532 Golf 1999. godina, 1.9 tdi, limuzina, alarm, 2 vrata, reg. do 11/2012., 8.300 KM. Tel. 061 256 538 Prodajem Opel vektra 2001. g., metalik, sva oprema, karavan, registrovana do maja. Tel. 062 077 739 Prodajem Opel vektru 97. g., 1.6, 16 v, klima, el. podiza~i, el. retrovizori sa grija~ima, maglenke, xenon, svjetla, tek registrovan, cijena 8.500 KM. Tel. 061 245 005 Prodajem povoljno [kodu fabiu 2001. god., benzin, 1.4 MPI, klima, metalic siva. Vozilo u izvanrednom stanju, registr. do 5. 2. 2012. Cijena 7.200 KM. Tel. 061 719 145 Prodajem BMW 530 D, 2004., reg., ful oprema. Tel. 061 775 331 Prodajem Mercedes 124 l benzin 200 plin, 1985 tek regis. cijena po dogovoru. Tel. 062 560 784 Prodajem VW tuareg 5.0 Tdi, strane table 2005. god. Tel. 061 775 331 Prodajem [kodu favorit 1991. g., re. do 20. 3. 2012. g. Tel. 062 281 827 Prodajem Opel korsu 1.4 benzin, 1997. god., reg. do novembra 2011., pre{la 130.000 km, u dobrom stanju, cijena 4.600 KM. Tel. 061 398 245 Prodajem ili mijenjam Opel kadet karavan reg. do januara, extra stanje 1.3i, cijena 2.000 KM, 88 G. T 066 336 el. 026 Prodajem golf 4, tdi, 2001. g., 4 vrata, met. siva, klima, registrovan, 11.200 KM. Tel. 061 247 399 Opel Kadet 1.3 1987. god., tek registrovan, fiksno 1.300 KM. Tel. 063 892 223 Prodaje se Opel corsa 1.2 benzin, 44 kw, 99. g., tek registovana, crna boja, dvoja vrata, dobro stanje, cijena 3.900 KM. Tel. 063 894 638 Kadet karavan 1.6 B, registrovan do 5. 2012. nema ulaganja, hitno, 1.100 KM. Tel. 061 571 842

Kamioni
Mercedes Vito teretni prodajem ili mijenjam. Tel. 061 551 390 MAN 16-281 kiper sa demontiraju}om Atlas 4002 dizalicom. Ka{ika, vile, paletar, motor jo{ dosta prate}ih dijelova, 16.000 Eura. Tel. 061 192 080 Kupujem kombi neregistrovan, neispravan. Tel. 061 504 877 Mercedes kamion 1985. god. 809, 200.000, 6.000 KM. Tel. 062 517 567 Prodajem VW LT 55, 1995. god., 2.4 dizel, servo, nosivost 3.5 t. Cijena 6.000 KM. Tel. 061 349 649

Motocikli
Beverly 2004. god., 500 kubika, pre{ao 21.500 km, siva boja, registrovan do 9. 2012. Tel. 061 237 268 Prodajem motor Suzuki gsx-r 1100, god. 1996., cijena 3.000 KM. Tel. 065 651 969

Dijelovi i oprema
Prodajem za golfa IV, 4 ~eli~ne felge 14, sa dobrim zimskim gumama. Povoljno. Tel. 061 064 873 Opelovi dijelovi korsa, astra, vektra, omega, frontera. Tel. 061 200 203 Stakla, vrata, limarija, mjenja~, diferencijali, motori 2.5, 2.2, 2.0, 16 v, Opel frontera. Tel. 061 200 203 Prodajem u ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore. Tel. 061 529 970 Prodajem anlaser i alternator za Golfa 2, 3, 4 i ostala vozila. Mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 062 693 470. Dijelovi mehani~ke nove i polovne za Jettu i Oktaviju ili mijenjam sve za 4 al. felge 15, 5 rupa 5x10, extra o~uvane. Tel. 061 381 909. Prodajem krovni nosa~ za Opel astru. Tel. 061 194 850 Stakla vrata, lafer, diferencijali, reductor, hladnjaci, ostalo za Opel frontera. Tel. 061 200 203. Autodijelovi za Opel Omegu B, 98. god., 20-16 V motor stakla ili mijenjam. , Tel. 061 200 203 Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317 Prodajem alternator i alnaser za cat 966 977 235 mo`e za sve motore 30306 sve novo. Tel. 062 790 055 Prodajem extra felge za Mercedes. Tel. 062 513 400 Dijelovi mehani~ki, novi i polovni Jetta i Oktavija ili sve mijenjam za 4 alu. felge Toyota 15,5 rupa 5x100 extra o~uvane. Tel. 061 381 909. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462

Izdajem stan, namje{ten, dvosoban, grijanje drva, sve odvojeno. Tel. 647 362 Izdajem dvosoban namje{ten stan kod robne ku}e BBI u centru. Tel. 061 108 804 Jednos. namje{ten stan, Vele{i}i. T el. 201 239 Studentu mu{karcu jednokrev. soba blizu med. i gra|. fakulteta, Nova Breka. Tel. 033 443-282, 062 147 525. Apartmani, sobe za no}enje sa parkingom od 15-25 KM, Ko{. Brdo. Tel. 062 226 665. ^etverosoban namje{ten stan na Al. Polju. Tel. 061 202 497. Izdajem sobu studentu 150 KM, cent. grijanje ulazi u kiriju, Pofali}i. Tel. 033 653 606 Izdajem sobe kod fabrike Zrak Bu~a potok, samcima, povoljno. T 061 el. 131 730 Dvosoban namje{ten stan u novogradnji - Vrbanja, plakari, lift, tel., interfon, centr. grijanje. T 062 757 808 el. Izdajem dvosoban stan 60 m2, nenamje{ten, 1. sprat, Ko{. Brdo, ul. Antuna Hangija. Tel. 033 442 998, 062 139 085 Izdajem namje{tenu garsonjeru. T el. 061 382 805 Izdajem ku}u od 100 m2 sa ba{tom u Binje`evu, PVC stolarija. Tel. 033 511 963

S. Grad - prodajem stan 100 kv. prvi sprat 1800 KM po kvadratu. Tel. 062 138 476 Hrasno, A. Lipa 53 m2, dvosoban stan, 12. sprat, balkon, potrebna adaptacija, 87.000 KM, prodaja. T 061 145 853 el. Prodajem stan luxuzno adaptiran i na extra lokaciji, 68 m2, I sprat. Tel. 061 214 071 Prodajem dvosoban prizeman stan 67 m2 u Avde Jabu~ice, cijena 85.000 KM. Tel. 033 534 992 Prodajem stan u Sokolovi} Koloniji 100 m2 u nizovima, ul. Francuske revolucije. Tel. 061 559 677 Prodajem 40 m2 stambenog i 40m2

Potra`nja
Agenciji potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 062 200 777, 033 203 127. 1210-1tt Tra`im cimerku, dvije sobe, mala kuhinja i wc! Kirija + re`ije 200 KM po osobi, ^. Vila. Tel. 061 523 515 Agenciji potrebno vi{e stanova u zgradi. Opremljenih ili praznih za iznajmljivanje i prodaju. Za poznate klijente. Tel. 061 031 330

Dnevni avaz
Prodaje se ku}a modernog stila u Starom Gradu na Bistriku. Korisni prostor 270 m2, tri posebne eta`e, dvije gara`e s 3 mjesta, ba{ta 850 m2. Ku}a u gruntu 1/1. Tel: 061 543 234 Vikend ku}a Ketenovi}i Kne`ina, 50 km od Sarajeva, 6x7 + potkrovlje + gara`a + 500 m - primam auto. Tel. 061 200 203 Prodajem ku}u, Halilba{i}a 11, Kova~i, Stari Grad, Sarajevo. Tel. 061 622 000 Prodajem ku}u u Osijeku sa svim papirima i u izgradnji. Tel. 062 225 012 Prodajem ku}u na Poljinama. Tel. 061 856 179, 065 249 146 Prodajem bosansku ku}u na sprat, Stari Grad, Logavina, uredni papiri. Tel. 061 745 982 Prodajem ili mijenjam ku}u u Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 061 817 960 Prodajem ku}u u Prnjavoru, Ilije Mali}a 11. Tel. 033 453 617 @ep~e, prodajem ku}u sa dva odvojena stana (mo`e i samo jedan stan), gara`om, gosp. objektom i vo}njakom. Cijena i pla}anje po dogovoru. Tel. 032 596 516, 063 199 266 Prodajem vikendicu sa 2 duluma zemlje u Buhotini. Tel. 061 188 846 Prodaje se ku}a, Binje`evo sa 3 stana 220m2 + 1000m2 plac, 285000 KM; ku}a u Rakovici + 1300m2 plac, 86000 KM; ku}a i plac Mostarsko rask. 5300m2, 750000KM. Tel. 062 334 371 Prodajem devastiranu ku}u s oku}nicom ukupne povr{ine 435 m2 u centru Pofali}a, Ora{a~ka br. 7. Tel. 033 625 298 Prodajem ku}u u Sokolovi} Koloniji 250 m2, dva ulaza, prvi sprat useljiv, nanovo sva renovirana, stiropol fasada, gara`a i oku}nice oko 400 m2, blizu {kole, 1/1 vl. Tel. 061 821 888 Zenica prodajem ku}u: prizemlje, sprat i visoko potkrovlje, centralno grijanje, odmah useljivo, papiri uredni. Tel. 062 772 562 Had`i}i, prodajem trospratnu ku}u, novogradnja, useljiva, 170 metara kvadratnih, 150.000 KM. Tel. 063 861 658 Sarajevo, ukrovljena ku}a povr{ine 220 m2 sa svim priklju~cima i 16 ari livade u Vlakovu, na broju 333. Cijena 170.000 eura. Tel. +381 644082840 Srbija i +43/0/6766592854 Austrija. Prodajem ku}u u Sokolovi} Koloniji 250 m2, dva ulaza, prvi sprat useljiv, nanovo sva renovirana, stiropol fasada, gara`a i oku}nice oko 400 m2, blizu {kole,1/1 vl. Tel. 061 821 888 Dev. ku}a Azi}i i plac 380 m2. Tel. 066 445 203. Prodajem ku}u u izgradnji, ulaz u Osjek, sa svim urednim papirima. Tel. 062 225 012 Ku}a sa placem od 1.000 m2, vl. 1/1. Tel. 033 453-507. Ku}a za odmor sa bazenom i 1.400 m2 oku}nice (Ljubina, 25 km od Skenderije), mo`e zamjena. Tel. 061 260 598. D. Jo{anica, Vogo{}a, nedovr{ena ku}a sa tri stana i 700 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. Ku}a sa ba{tom Stari grad, papiri uredni. Tel. 061 567 700 Prodajem polueta`iranu ku}a + gara`a 20 m2 + terasa ba{ta 80 m2. Tel. 061 173 947 Osijek-Ilid`a, ku}a i oku}nica vrlo povoljno, 1/1, hitno. Tel. 062 139 114. Ku}a useljiva 200 m2 od cigle, sa zemljom, vi{e {ume, 30.000 EUR-a u Busova}i. Tel. 061 176 730. Ilid`a-Plandi{te, Bos. ljiljana, objekat p+1+p, 150 m2 ba{te kod nove d`amije, vl. 1/1. Tel. 062 319 563. Gornji Hotonj, dev. ku}a i 7.000 m2 zemlji{ta. Tel. 066 150 762. Prodajem ku}u Centar, sa oku}nicom, c. grijanje, gara`a, kod Avazovog tornja. Tel. 062 003 893 Prodajem ku}u, Glamo~ka, useljiva, papiri uredni. Tel. 061 321 147. Prodajem ku}u (sa jo{ jednim placom - uz ku}u) - u (gradu) Gra~anici (ul. Sarajevska 21). Cijena 65.000 eura. Tel. 061 805 566 Centar, ku}a u nizu, 96 m2, 4-soban, terasa sa ba{tom, gara`a. Te. 062 341 250. Prodajem ku}u sa 2000 m2 zemlje, Mi{evi}i, povoljno. Tel. 061 174 802 Kupujem staru ru{evnu ku}u sa avlijom (Kova~i, Logavina). Tel. 061 132 151 Izdajem posl. prostor u centru Kiseljaka, plato op}ine, 61 m2, grijanje centr. tel., pogodno za sve namjene. Tel. 063 338 850 Prodajem ili mijenjam namje{ten restoran u Sarajevu za manju ku}u ili zemlji{te u okolini Neuma ili Konavala. Tel. 061 365 193 Grbavica, izdajem prostor 50 m2 pogodan za kancelarije ili ordinaciju. Tel. 061 724 611 Prodajem poslovni prostor 80 m2 u centru - Ciglane H. Kulenovi}a. Cijena 220.000 KM. Tel. 062 437 150 Izdajem prostor 20 m2 pogodan za kanc. i sl. kod pozorista 400 km. Tel. 061 729 536 Izdajem pos. prostor kod Porodili{ta, 190 m2, atraktivna lokacija, za trogvine, salone. Tel. 062 959 129. Iznajmljujem pos. prostor ul. B. \ur|eva, 33 m2, prizemlje, 650 KM kirija. Tel. 062 907 831. Pos. prostor 100 m2 u Pejtonu, ul. Prve samost. brigade, 1.500, nije fiksno. Tel. 062 959 129. Izdajem poslovni prostor na M. Dvoru, 45 m2, zgrada „Viza za budu}nost“. Tel. 061 557 008, 033 225 223 T uzla, izdajem eta`ni pos. prostor na dobroj lokaciji. Tel. 00387 35 260 564. Izdajem kanc. na I i II sp., (2x80 m2), zaseban ulaz, 50 metara od Parlamenta BiH. Tel. 061 836 521. Izdajem pos. prostor 60 m2, sa parkingom, mo`e i magacin, Juki}eva ulica. Tel. 033 205-171. Pos. prostor 210 m, za sve namjene na glavnoj cesti, prilaz za {lepere. T el. 061 545 358. Na Grbavici izdajem pos. prostor 32 m2. Tel. 033/810-047, 061 65 158. Jako vrelo vlastite laboratorijski ispitane ~iste vode u sastavu poslovnog objekta povr{ine 1.000 M2, na 17. kilometru od Sarajeva. Pogodno za biznis i prooizvodnju. Tel. 061 249 249 Izdajem na Aneksu povoljno poslovni prostor od 40 m2 koji je pogodan za vi{e namjena. Tel. 061 135 449 Aerodromsko naselje, izdajem poslovni prostor 40 m2 za agencije, predstavni{tva, kancelarije, sa papirima. Tel. 061 857 012 Izdajem pos. prostor na Dobrinji 5, 40 m2, cijena 300 KM. T 061 147 988. el. Prodajem box pijaca Ciglane, adaptiran, odmah useljiv, povoljno. T 062 el. 292 104

ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

49

Va{ mali oglas danas }e vidjeti

300.000
ljudi

Ma{ine
Prodajem bespra{insku {lajfma{inu za parkete i podove njem. marke 2500 DM. Broj tel. 062 637 619 Agregat dizel 12 kv. Tel 061 187 551 Prodajem parketarsku ma{inu za }o{kove marke „Elan“. Tel. 062 352 352 Daljinski upravlja~i za beton pumpe, kranove, prese... Monta`a, garancija. Tel. 061 131 525, 065 595 334 Prodajem pumpu za beton i estris 2004. god. sa magirus motorom ~etiri klipa. Tel. 061 141 292

Mejta{ - 5 minuta od Katedrale
Novogradnja na atraktivnoj lokaciji, visoki kvalitet gradnje sa obezbje|enim gara`nim mjestima. Stanovi veli~ine od 39 do 114 m2. Kontakt broj 061/257-773
Potrebna soba namje{tena u zgradi za ozbiljnu osobu. Tel. 061 925 649 Mla|i bra~ni par tra`i namje{ten ili polunamje{ten stan u centru Vogo{}e. Tel. 061 466 432 Agenciji potrebno vi{e stanova u zgradi. Opremljenih ili praznih za iznajmljivanje i prodaju. Za poznate klijente. Tel. 061 031 330 Tra`im stan pod zakup, pogodan za prilaz invalidskim kolicima. Tel. 061 521 391

Pofali}i ve}a ku}a sa 3 pos. prostora u funkciji, novogradnja, vl 1/1. Tel. 033 981 881 Centar, Podhrastovi, ku}a sa oku}nicom, 300 m2, useljiva, papiri uredni. Tel. 061 321 147. Skradno-Busova~a ku}a sa 4 dun. zemlje, novija, ima sve, ~vrsta gradnja. Tel. 061 154 540.

Zemlji{ta
Ilid`a - Osijek, na prodaju gra|. placevi, povoljno. T 066 018 430, 033 699 195 el. Kijevo, prodajem dulum zemlje za vikendicu, voda, struja, teren na blagi nagib 10 KM - 1 m2. Tel. 062 387 728, 061 520 392 Zemlji{te sa pom. objektima, 1/1, 13.500 m2, cijena 80.000 KM. Tel. 061 577 318. Pofali}i, prodajem zemlji{te 471 m2 ul. parcelu put, voda, struja, vl. 1/1. 9.800 KM. Tel. 066 150 762 Na @u~i 3.391 m2 zemlje, livada, 171, fix. 4 KM/m2. Tel. 061 709 430. Isto~no Sarajevo, prodajem zemlju u naselju Donje Mladice. Tel. 062 437 558, 061 202 201. Prodajem 25 dunuma gra|evinskog zemlji{ta Ilid`a - Otes. Tel. 061/549-833 Prodaja dvije parcele Kosor kod Bune, mo`e i pojedina~no, svaka po 1.022 m2. Tel. 062 559 936 Bos. Krupa, Donje Krcane, prodajem 9 parcela: od 630 m2 do 1.030 m2, vl. 1/1, fotografije i dokumenti na pik.ba, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886 Povoljno prodajem zemlju u Hladivodama i Bu~a potoku. Tel. 033 659 756, 062 178 832 Op{tina Trnovo-Federacija, prodajem 4,5 duluma zemlje livada, kroz imanje te~e 100 m ~ista rijeka, izvori rijeke su 50 m udaljeni od imanja, sa~uvana priroda, sve zagra|eno `icom, `eljezna kapija, od glavne ceste koja ide za Trnovo udaljeno 2 km, do sela Gra~anica asfalt, od sela 800 met. makadama, sve 1/1. Cijena po dogovoru. T 061 686 095. el. Prodajem 800 m kvadratnih zemlji{ta, Hrasnica, Kova~i. T 033 513 464 el. Rakovica, Kakrinje, prodajem dun. zemlje. Tel. 061 304 599, 033 665-419 Prodajem imanje od 8 hektara obradive zemlje i {ume kod Prnjavora (RS) vl.1/1. Tel. 033 640 219 Prodajem zemlju u Donjem Vlakovu, povoljno i hitno. Tel. 061 700 815 Tilava-Toplik, prodajem zemlji{te 1.492 m2 cca 500 m od Filtra, asfalt, javna rasvjeta. Tel. 033 523-080. Pelje{ac, prodajem zemlji{te 196 m2, neposredno uz asfaltni put. Tel. 033 523-080. Pofali}i, zemlji{te 3.000 m2, pogodno za vikendicu, a mo`e i ku}a, vl. 1/1, 15 KM/m2. Tel. 061 819 669. Prodajem zemlju 6521 m2 sa vo}njakom, sve je dobro ogra|eno, pitka voda, bunar, manja ku}a, sve 1/1. Tel. 033 543 477 U ^i~kama-Tar~in 5.100 m2 zemlje uz put, cijena 15.000 KM po dun. Tel. 061 299 127. Rakovica, [. Gaj, prodajem dun. i po zemlje. Tel. 062 294 556, 033 404-488. Blagaj, prodaje se parcela 1935 m2, pored asfaltnog puta za Vranjevice, 500 m od vrela Bune. Vlasni{tvo 1/1. Cijena 22.000 KM. Fotografije na market.ba. Tel. 061 490 220 Prodajem 60 duluma zemlji{ta - selo Godinja - FBiH. Pogodno za sve. Povoljno. Tel. 066 683 005 Zavidovi}i, prodajem plac, put, svi priklju~ci 1/1, Dubrova~ki put 20. Tel. 0041 323 811 052, 0671 81 273, 070 205 359 Zemlji{te 920 m2, sa gra|. dozvolom i svim priklju~cima na parceli (Mostarsko raskr{}e). Tel. 061 260 598. Zemlje 675 m2, sa vikendicom, ~isti papiri, 1/1, iznad Poljina. Tel. 485-942. U Donjem Hotonju prodajem 644 kvadrata zemlje za izgradnju, povoljno. Tel. 062 270 427 Poljine, 3 dun. zemlje, sa kompletnom, infrastrukturom i gra|. dozvolom. Tel. 063 661 856. Had`i}i-Vran~i}i dvije parcele sa dev. obj. jedna 1.500 m2 i 750 m2 za vikend. Tel. 066 150 762. Ko{. brdo uz ul. Alipa{ina, 1.200 m2 zemlji{ta, pogodno za hotel, zgradu itd. Tel. 061 819 669. Igman 4.103 m2 zemlje pored asfalta, ravno, sun~ano, 20 KM/m2. T 061 el. 709 430.

Zemlja za ku}u ili vikend. 1.200 m2, Rakovica-Vidovci kod novog rezervoara za vodu. Tel. 061 525 195. ^etiri dun. zemlje u DoglodimaIlid`a, mo`e i manje. Tel. 033 628-435. Prodajem zemlji{te 917 m2 u Dobrinji, cijena prema dogovoru, sve 1/1. Tel. 062 39 36 33. Ni{i}i, prodajem 21.000 m2 {ume, 300 metara od regionalnog puta Semizovac-Olovo. Tel. 061 166 612.

Poslovni prostori
Izdajem poslovni prostor u privatnoj ku}i od 125 m2, uz ulicu na Vojni~ko polje, Ramiza Sal~ina 246, Red`ep. Tel. 062 847 330. 10369-1Nd` Prodajemo povoljno poslovni prostor, ul. Marka Maruli}a br. 1, 50 m2. Kontakt tel. 033/774-460. N. Privrednici, prodajem zapo~et pos. objekat (gornja i donja plo~a), 651 m2 zemlje, 1/1 sa urbanisti~kom dozvolom za gradnju, ul. Tvorni~ka do br. 9 Stup. Mob. 061 177 815. 1342-tt Izdajem poslovni prostor 25 m2 za sve namjene, 200 KM. Tel. 061 225 534 Izdajem novi poslovni prostor od 43 kvadrata, rolovana vrata, ^engi} Vila, ulica Nedima Filipovi}a 12. Zvati poslije 19 sati. Tel. 061 147 052 Izdajem poslovni prostor za restoran sa parkingom Sarajevo Vogo{}a. T el. 061 548 461 Prodajem obu~ar. klju~ar. radnju, savremeno opremljenu sa materijalom. Tel. 062 316 113, Sarajevo Prodajem poslovni prostor u Ferhadiji, 82 m2, prvi sprat. Tel. 033 212 598 Centar, izdajem prostor 20 m2, pogodan za kanc. i sl. 400 KM. Tel. 061 729 536 Prodajem poslovni prostor kod Studentskih domova Bjelave 70 m2, pogodan za sve namjene. Tel. 033 665 256 Aerodromsko naselje, izdajem poslovni prostor 40 m2 za agencije, predstavni{tva, kancelarije, sa papirima. Tel. 061 857 012 Izdajem poslovni prostor 200 m2 sa 300 m2 parking prostora za razli~ite namjene. Stup - kod Lampera. Tel. 061 564 286 M. Dvor - izdajem kancelarije pogodne za polikliniku, na I i II spratu (2x80 m2), 50 metara od Parlamenta BiH. Tel. 061 836 521 Izdajem poslovni prostor u Ferhadiji 54 m kvadratna. Tel. 063 189 457 Izdajem prostor 50 m2 Skenderpa{ina ulica, nova zgrada, 2 min. do gl. EU zgrade. Polunamje{ten, klima alarm, alum. portali, cijena povoljna. Tel. 061 426 158 Izdajem poslovni prostor u [vrakinom pored glavne ceste 35 km. Tel. 061 109 137 Izdaje se 200 m, poslovnog 200 m, kancelarijskog 200 m skladi{nog prostora s parkingom, A zona N. Sarajevo. Tel. 061 247 785 Iznajmljujem poslovni prostor pogodan za trgovine i sve druge djelatnosti, Mostar sjeverni ulaz u grad uz M17. Objekat Elektro mir preko puta OMV-a 320 do 800 m2 Klimatizirano video i sigurnosni nadzor. Tel. 061 133 603 Izdajem poslovni prostor na Mostarskom raskr{}u uz glavnu cestu prekoputa hotel Citadela 100 m2 cijena povoljno. Tel. 061 509 337 Izdajem u Sarajevu poslovni prostor 20 m2 u ul. F. Hauptmana bb. Tel. 061 586 203 Kupujem atraktivan p. prostor u centru. Tel. 033 719 405 Povoljno prodajem poslovni p. na extra lokaciji za burekd`inicu - gril. Tel. 061 214 071 Izdaje se vi{enamjenski poslovni prostor, 36 m2, cijena 300 km, u blizini Vije}nice. Tel. 061 138 409 Br~ko, izdajem poslovni prostor 16 m2, ul. Ive Andri}a, stambeno-poslovni objekat „Centar“. Tel. 063 559 555 Prodaje se turisti~ki kompleks u stilu etno sela na Kremesu 3 km od Vogo{}e, apartmani, sobe, bungalovi, 240.000 Eur, ku}a na Kova~ima 165 m2 480.000 KM. Tel. 062 334 371 Zenica, prodajem poslovni prostor suteren 60 kvadrata pogodan za sve namjene. Tel. 061 795 489

Ostalo
Prodajem suhu rezanu gra|u za krovnu konstrukciju dimenzija 8x16x6 met. Tel. 061 072 572 Prodajem prozore 100 120 i balkonska vrata 70 210 povoljno. Tel. 061 911 234 Prodajem dva polovna prozora 140 140. Tel 061 548 461 Prodajem 2 gelendera 136 x 106. T el. 061 497 061 Balkonska vrata pvc, nova 210x95 - 7 komada, prozori pvc 135x110 - 9 komada, 125x110 - 2 komada sa al. roletnama, uvoz iz Njema~ke. Tel. 061 221 441 Prodajem prozore 120x140 drvo, novi, pogodni za stanove. Tel. 033 451 309 Prodajem dasku od tre{nje 28 mm oko 1.5 m kubnih, cijena po dogovoru, mo`e i kompenzacija. Tel. 061 341 490 Prodajem prozor i vrata polovna, dimenzija vrata 210x80, prozor 140x90, drvo bijeli bor. Tel. 062 566 919 Prodajem 3 ustakljena prozora 160 x 130 sa za{titnim gelenderima. Tel. 061 108 221 Prodajem 21 m2 parketa od bijelog javora. Tel. 061 541 169 Prodajem nova povoljno vrata ulazna, sobna i kupatilo Tel. 062 272 328

Zamjena
Mijenjam ku}u u Starom Gradu za jednoiposoban stan - Sarajevo. Tel. 063 514 023 Mijenjam ku}u u okolini Visokog sa prate}im objektom, novija gradnja, ukupne povr{ine 280 m2 sa 3.000 m2 oku}nice za manji stan u Sarajevu ili poslovni prostor u Sarajevu. Tel. 061 130 634 Mijenjam dvosoban stan Stari Grad 56 m2 i jedan jednosoban Centar, za jedan ve}i. Tel. 062 454 133. Mijenjam tros. stan 88 m2, Bolni~ka ul., XI sp., za manji oko 45 m2 u centru. Tel. 061 375 995. Ku}a i dun. ba{te za stan uz dogovor, Mihaljevi}i-Butmir. Tel. 065 335 075. Stan u Sarajevu 52 m2, mijenjam za Banja Luku, mo`e i prodaja. Tel. 033 542-668. Mijenjam prodajem ve}u ku}u u Rudom (RS) sa oku}nicom, za ku}ustan u Sarajevu. Tel. 061 548 447. Mijenjam dvosoban stan od 56 m2 na 4 spratnosti za manji ni`e spratnosti. Prodajem }ilim 2,5 sa 3,5 skoro nov. Prodajem ormar dvokrilni puno drvo hitno. Tel. 061 202 204

Kompjuteri
Ljetovanje u Drveniku, polupansion 20 eura po osobi dan. Tel. 00385 95 541 1582 Neum - apartmani, sobe uz more, privatna pla`a, parking, ro{tilj, internet, hladovina, super povoljno. T 063 488 572 el. Gradac, apartmani 15 m od pla`e, parking, internet, TVSat, 9 E po osobi. Tel. +385 91 762 9762 Izdajem apartmane i sobe u Neumu, odmah pored obale, povoljno sa parkingom. Tel. 061 131 831, 033 541 493 Makarska - izdajem sobe i apartmane u blizini pla`e. T 00385 21 616-814, el. 00385 98 175 7822 Crna Gora, \enovi}i, apartmani blizu mora, parking, voda non-stop. Tel. 00382 31 676-406 Neum, izdajemo apartmane i sobe, tik uz more. Tel. 063 323 063, 036 884 055. ^etverole`ajni apartman za 40 KM/no}, parking, terase. Tel. 036 884 676, 063 684 488. Neum, centar, povoljno izdajem sobe i apartmane. Tel. 063 339 686. Neum, povoljni apartmani s pogledom na more, kuhinja, kupatilo, tv, parking. Tel. 063 488 437 Orebi}, apartmani i sobe sa kupatilom i upotrebom kuhinje. Gara`a uz ku}u, u centru Orebi}a, blizu mora. Sve informanice na tel: 062 334 139 ili 00385 98 186 3337 Izdajem apartmane u centru Neuma. Tel. 063 715 509. Podaca, izdajem apartman 4-krevetni uz more. Tel. 00385 21 699 174. Dvije gara`e izdajem u Kova~i}ima do Bugarske ambasade. Tel. 061 913 997. Neum: Iznajmljujem apartmane blizu mora, sa terasama i pogledom na more. Tel. 036/884-710 i 062 970 364. Gradac, povoljno iznajmljujem sobe i apartmane. Tel. 00385 91 880 2134. Povoljno odmorite na Hvaru - otoku sunca-mora i ~ovjeka, idealno za familiju, do|ite kod nas! T 061 810 398. el. Gradac, povoljno izdajem sobe sa balkonom, pripadaju}im kupatilom i WC-om, upotreba kuhinje. Tel. 00385 21 697 340 Vr{im dopunu tonera i kertrid`a uz garanciju do posljednje kopije. Tel. 061 253 801 Prodajem kompjuter hp 4 polo`eni 150 KM kompletan i skener 50 KM, dva be`i~na telefona Panasonik marke KX TCD 430 i KX TCD 210 FX 150 KM u kompletu. Tel. 062 919 667 Servisiranje ra~unara, instalacije sistema, antivirusi, izrada vizitki (100 komada = 10 KM), video nadzor. Tel. 061 700 863

Gara`e
Ul. Radni~ka kod bugarske ambasade, izdajem gara`u. Tel. 061 913 997 Hitno prodajem gara`u vlas. 1/1, Z. [arca. Tel. 061 932 227. Prodajem gara`u 17 m2 ul. Hifzi Bjelavca, Ba~i}i - Stup, Sarajevo. Tel. 061 508 010 Gara`u prodajem u Dobrinji, povoljno. Tel. 061 987 959. Izdajem gara`u u Lukavici, I. S. kod pijace. Tel. 061 047 960

Telefoni
Prodajem mobitel kori{ten moderan, srebro boja. Fiksno 200 KM. Tel. 033 227 077 Prodajem Iphon 4, 16 gb, otklju~an karticom, extra stanje. Tel. 061 338 592 Kupujem polovne i neispravne mobitele, servis i prodaja mobitela, akcijski popust od 10-50 posto za invalide i {ehide, porod. borce i penzionere. Tel. 061 237 448, 062 134 551

Ku}e
Prodajem imanje Kobilja~a 1 sa ru{evnom ku}om, pristup autom sa 1.100 m2 pod vo}em, papiri uredni. T el. 033 542 765 Prodajem ku}u u Ned`ari}ima p+sprat + gara`a sa oku}nicom. Tel. 062 236 965 Vraca, D. Numi}a, ku}a sa dva stana, sve renovirano, prodaja, a mogu}e i dr. opcije. Tel. 061 431 954, 033 654266. Prodajem vikend ku}u 60 m2, ulaz sa asfalta, 26.000 KM u Kijevu Prodajem zapo~etu ku}u i 600 m2 zemlje, priklju~ci, papiri. Tel. 033 451 309 Ku}a u centru Makarske, Kala Larga p + 2, papiri 1/1. Tel. 063 899 989 Ku}a u nizu, 96 m2, ~etiri sobe, centralno grijanje, gara`a, ba{ta, op{tina Centar. Tel. 062 341 250

Ostalo
Prodajem video rekorder i ve}i broj video kaseta. Tel. 061 245 070 Fotoaparat Minolta 404si (na film) prodajem sa dva objektiva AF 28-80 (0.38m/1.3ft macro) i AF 75-300 (1.5m/4.9ft macro) i torbicu original, nema blica. Cijena fiksno 250 maraka. T 061 477 854 el. Prodajem poja~alo Fender 75 w i sintisajzer Jamaha 450. Tel. 062 720 393

Ogla{avajte se u najve}em malom oglasniku u Bosni i Hercegovini.
Svaki dan va{i oglasi izlaze na tri strane, a utorkom u specijalnom prilogu „Dnevnog avaza“ na 12 strana.

Namje{taj
Prodajem se~iju za trpezariju u dobrom stanju, povoljno. Tel. 062 157 900 Prodajem moderan kori{ten sto za dnevni boravak, dimenzije 115x60x50 cm. 50 KM. Tel. 033 227 077, 062 006 768

50

Ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

Dnevni avaz
Bicklo brdsko sa malim kvarom 50 KM. Tel. 062 182 882 Prodajem stolove za stoni tenis, fabri~ki upakovani. Tel. 061 763 742 Prodajem sto za stoni tenis na rasklapanje nov. Tel. 061 618 483 Prodajem sobnu traku za tr~anje, nova do 120 kg 100 metara bukovih cijepanih drva na raspolaganju. Akcija samo 1 dan. Cijena 1 m 60 KM. Isporuka po va{oj `elji. PO@URITE. Tel. 065/512-221. 11117-1Nd` Agencija za kupovinu devizne {tednje, ratne od{tete, dionica firmi, fondova. Najbolje pla}am, isplata i dolazak odmah. Tel. 061 264 364. 11102-1nd` Kupujem staru deviznu {tednju Privredna-Jugo banka, dionice firmi i fondova, ratnu od{tetu. Isplata odmah. prodaja certifikata za otkup stanova, povoljno. Tel. 061 836 657. 11121-1nd` Kupujem dionice svih vrsta, staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, certifikate prodajem, pla}am odmah. Tel. 061 864 047 Udru`enje Italijana po~etkom oktobra organizuje kurs italijanskog jezika. Tel. 061 223 407 Prodajem {iva}e ma{ine Bagat, Pfaff i Singer u koferu, na 2 rate + garancija. Tel. 061 145 504 Kupujem dionice, obveznice, stara devizna {tednja, ratna potra`ivanja, od{teta u ~itavoj BiH, isplata odmah. Tel. 063 351 572 Kupujem staru deviznu {tednju, od{tetu, obveznice, dionice, isplata i dolazak odmah u BiH. Tel. 061 517 897 Prodajem omla|ene sadnice duda, crvenog bagrema u saksiji. Sadi{ kad ho}e{. Tel. 033 227 077, 062 006 768 Harmoniku prodajem 16 registara, 250 EUR-a, J. Brki}a 5, Otes-Ilid`a. Tanjiri, ki{obrani, crne torbe za put, ro{tilj. Tel. 658 028 Veliki {ator, vi{e stolova za biro, okrugle rosfajr posude za cvije}e. Tel. 658 028 Prodajem pokretni agregat, polovan namje{taj, bijelu tehniku, te sedla za konje. Biha}. Tel. 061 457 604 Prodajem planinski med s anisom. Dostava pouze}em. Tel. 061 469 971 Prodajem {iva}u ma{inu, {tepenica industrijska. Tel. 062 105 039 Prodajem pelene za odrasle. T 063 el. 972 556 Metalna gara`na vrata, kori{tena, jake konstrukcije, na podizanje. Dimenzije 2,38 m {irina 2,3 m (2,05 m) visina. Cijena 170 KM. Tel. 061 812 159 Prodajem klimu 18 kw cijena po dogovoru. Tel. 061 200 328 Prodajem manometre {vicarske, 50 kom. Ukupna cijena 150 KM. Tel.061 822 718 Prodajem no}nu stolicu za bolesnike, tapacirana, slu`i i za kupanje, na to~kovima, 150 KM. Tel. 061 512 874 Prodajem boce za AG zavarivanje sa {laufima i manometrima, hitno. Tel. 061 233 517 Program Pantheon 55, veleprodaja, maloprodaja, kalkulacije, TKM, zalihe, kupci, dobavlja~i, izvodi. Spreman za fiskalizaciju, akcija 59 KM. Tel. 066 993 386 Prodajem opremu za kamp, pokretna wc {olja, strik, plasti~ne stolice, suncobran, le`aljke itd., sve u odli~nom stanju o~uvano. Tel. 062 837 121 Prodajem plinsku pe} feg 80 km hitno. Tel. 062 566 569 Prodajem rakiju prepeka 47 stepeni, 1 l - 15 KM, kru{ku 1 l - 20 KM. Vitez. Tel. 066 472 482 Komplet frizerska oprema (francuska proizvodnja) prodajem u Tuzli. Tel. 00387 35 260 564. Prodajem kosu klupu sa video-kasetom i uputstvom, povoljno. Tel. 063 02 33 77. Ma{ine za hem. ~i{}enje i rep etilen. Tel. 062 165 566. „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 10163-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 126-1tt Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne, tende, platnene roletne. Cijena sa ugradnjom. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 420-1tt VODOINSTALATER sa ELEKTRI^AREM - sve opravke i ugradnja bojlera, pe}i, sanitarija, ~esmi, {olja, el. i vodo inst., kupatila, osigura~i i sl. Tel. 061 222 228. 10939-1Nd` VODOINSTALATER SA ELEKTRI^AROM - vr{imo popravku stariuh i ugradnju novih instalacija (eko plastika, sanitarije, bojlera, indikatora, osigura~a i drugo). Tel. 061 132 149, 061 180 120. 11055-1Nd` TV SERVIS vr{i popravke svih TV aparata. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033 451 778. Mob. 061 148 042. 11119-1Nd` Molerisanje uredno, kvalitetno i profesionalno. Tel. 066 377 188 Moleri - 1 KM kre~enje, 2 KM gletovanje. Za va{ dom, kancelariju, poslovni prostor. Tel. 061 709 956 Brusim, lakiram, postavljam sve vrste parketa i {ipodova kao i postavljanje laminata. Tel. 062 352 352 Tapetar kvalitetno presvla~im sve vrste tapaciranog namje{taja, a ujedno i pravim novi po `eljenoj dimenziji i modelu. Tel. 061 829 108 Isklju~ivo radimo stiropor fasade sa na{im ili va{im materijalom. Tel. 062 216 268 Brusim, lakiram, postavljam sve vrste parketa i {ipodova kao i postavljanje laminata. Tel. 061 134 260 Harmonika vrata „Marley“ prodaja i ugradnja da dvije vodilice ve} po 70 KM/m2. Tel. 033 225 227, 061 516 910

Bijela tehnika
Prodajem {poret plin - struja Konbar 135 KM. Tel. 061 856 041 Ma{inu za ve{ prodajem stara tipa, mo`e i za dijelove, 100 KM. Zvati nave~er. Tel. 238 283, 066 842 204 Prodajem proto~ni bojler 10 l, 50 KM, malo kori{ten Mebo{, Sarajevo. Tel. 061 497 061

Va{ mali oglas danas }e vidjeti ljudi

300.000

Ostalo
Prodajem pe} na ~vrsto gorivo Susler kao nov 150 KM. Tel. 062 535 762 Prodajem umivaonik i WC {olju dobro o~uvanu. Cijena u kompletu 45 KM. Tel. 061 130 634 Prodajem pozla}eni escajg za 12 osoba, poznate njema~ke marke Solingen, u posebnom pakovanju, koje sadr`i i sve potrebne dijelove za serviranje hrane. Tel. 061 690 848 Prodajem usisiva~ za vodu i pra{inu, i samo pra{inu 30 i 15 KM. Tel. 066 722 932, 033 544-194. Prodajem cipelar i vje{alicu za odje}u, 2 gelendera, Sarajevo. T 061 497 061 el.

Kupujem markice sarajevske Olimpijade dr`ava Dibuti, Gabon i Laos. Tel. 061 169 221. Kupujem markice sarajevske Olimpijade dr`ava ^ad, Danska, Gvineja. Tel. 061 169 221. Kupujem zna~ke ORA Udarnik 1951-1957. Tel. 061 169 221. Kupujem zna~ke ORA autoput 1951-1957, 1964-1968. Tel. 061 169 221. Kupujem prve zna~ke nogometnih klubova biv{e Jugoslavije. T 061 169 221. el.

Ku}ni ljubimci
Prodajem Posavskog goni~a o{tenjen 25. 06. 2008. od odli~nih roditelja. Papiri uredni, odli~an krmar na tragu i odli~nim ocijenjen. (Dejvi). Tel. 061 784 815 Hrvatski ov~ar `enka, 8 mj. stara, cipirana i cjepljena, prodajem, ^apljina. Tel. 063 858 634 Prodajem par paunova mu`jak/`enka. Tel. 061 138 402 Prodajem {tenad zlatnog retrivera sa rodovnikom, vakcinisana. T 061 566 951 el. Prodajem papagaje, mlade tigrice raznih boja. Tel. 062 435 260 Prodajem {tenad Maltezera cijena 400 KM. Tel. 061 960 180 Mitarbeiter gesucht Skyline Marketing d.o.o. Sarajevo: - 20 Mitarbeiter, - Festgehalt 900-1.200, - Gute Deutschkentnisse erforderlich furs telefonieren, - Flexible Arbeitszeit, - Rufen sie uns an unter: 066 079 023. PTT „PARTY - PIZZA“ Stadion Grbavica, potrebne dvije ozbiljne djevojke. Info tel. 061 546 443. 11024 Potrebna majstorica za pravljenje pite u buregd`inici. Inf. na tel. 061/901-676. 11063 Pic majstor sa iskustvom na kru{noj pe}i, dva izvr{ioca u stalni radni odnos. Info tel. 061 130 545 (od 12 do 15 h). 835-1tt Potrebna djevojka od 18-25 god. za njegu invalida u Ljubljani. Stan i hrana obezbije|eni, plata 600 Eura. Info telefon 062/569-224. 1072-1tt Potreban frizer za `ene i mu{karce. Tel. 061 900 620 Potrebne 2 djevojke za poslu`ivanje u }evabd`inici u Ned`ari}ima. Tel. 033 235 245 Radila bih kao pomo}na radnica u kuhinji. Tel. 062 891 802 Potrebna djevojka za rad u cafe clubu na Dobrinji, zvati iza 14h, plata 600 KM. Tel. 061 218 071 Demobilisani borac ARBiH radio bi kao no}ni ~uvar, vrlo savjesno i odgovorno. Tel. 062 909 460 Potrebna kozmeti~arka, frizerka m/`. Tel. 061 521 391 Potrebni saradnici za prodaju knjiga u ~itavoj BiH, mogu}nost radnog odnosa. Tel. 061 245 070 Mladi} sa zavr{enom SSS, poznavanje engleskog i {panskog, tra`i posao (recepcija i sl.). Tel. 061 381 802 Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike. Zarada minimalno 30 % + kreditiranje + stimulacija. Tel. 070 235 236, 061 225 424 Sin {ehida borca, o`enjen, tra`i bilo kakav posao. Zavr{io: plinski vodoinstalater + precizni opti~ar + c kat. Nema dr`. Tel. 061 304 702 Potrebna radnica za rad u Cafeu u Sarajevu. Tel. 061 277 288 Radila bih kao pomo}na radnica u kuhinji. Tel. 062 891 802 Frizerskom salonu za `ene i mu{karce potrebna u~enica-u~enik. Tel. 061 244 181, Sarajevo

Ostalo
Prodajem Inkubator poluautomatski, za raznu perad do 70 jaja, pogodno za doma}instva, valivnost preko 90%, upotreba jednostavna, garancija stalna, 150 KM. Mirso. Tel. 061 854 294 Prodajem kravu, Sarajevo. Tel. 061 926 067, 063 026 139 Prodajem kravu sa teletom. Tel. 033 623 288

svih vrsta tlakomjera uz garanciju. Tel. 061 188 903. Moler sa iskustvom, izvodi sve radove kvalitetno i vrlo povoljno. Tel. 062 165 460. Molerski radovi, uredno, kvalitetno i povoljno. Tel. 066 377 188. Majstor povoljno opravlja stari i montira novi namje{taj, kuhinje, radi selidbe. Tel. 061 202 840. Moleri vr{e molerske radove, profesionalno, povoljno, kvaltietno i uredno. Tel. 061 709 956. Bravar radi ograde, kapije, gelendere, ulazna i gara`na vrata, zat. balkone. Tel. 061 526 205. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391. Molerski radovi, uredno, profesionalno i kvalitetno. Tel. 066 377 188. Bravar - radi sve vrste bravarskih poslova brzo i povoljno. Tel. 062 940 731 Gra|evinska firma izvodi sve vrste radova sa garancijom. Tel. 061 740 127 Ekspert za hidro-termo izolacije krovova, podova, zidova i gara`a. Tel. 061 098 579, 070 224 369 Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078 Tapetar - stolar uredno, brzo i vrlo povoljno. Tel. 061 606 651, 066 620 342 Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Vodoinst. odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Centralno grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora i ostalo, radimo kvalitetno i povoljno uz garanciju. Tel. 061 500 037. Elektri~ar, opravka el. instalacija, ugradnja autom. osigura~a, uti~., prekida~a. Tel. 061 133 829. Parketar postavlja, lakira, brusi

Prof. podu~ava engleski. Tel. 033 666 190 Prekucavanje, lektura, korektura, brzo precizno i savjesno. Tel. 061 225 078 Prevod i instrukcije iz njema~kog jezika. Tel. 061 515 426 Dipl. odgajateljica poma`e u odgoju va{e djece kod ku}e. T 063 897 129. el. Agencija pru`a ra~unovodstvene usluge, kvalitetno. 033523372, www.moja-agencija.com Veoma povoljno prevodim sa engleskog i na engl. jezik. Tel. 061 262 479. Instrukcije osnovcima iz njema~kog i bosanskog jezika daje uspje{no iskusni nastavnik. T 659-750, 066 897 870. el. Instrukcije iz francuskog najlak{i na~in za po~etnike. Dolazim na ku}nu adresu. Tel. 062 738 303

Ostalo
Ako vam je potrebna radnica da vam ~isti po ku}ama i da vam radi u ba{tama nazovite. Tel. 066 136 120 Vr{im prevoz, selidbe, veliki kombi sa radnom snagom ili bez. Ko{. Brdo. Tel. 062 226 665 Vr{im prevoz putnika klimatiziranim kombijem, 8+1. Tel. 062 072 385 Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, obezbije|ena radna snaga, povoljno. Tel. 061 552 366 Prevoz stvari ve}im kombijem, selidbe, odvoz kabastih stvari povoljno sa radnom snagom ili bez... Tel. 062 139 453 Kombi prevoz namje{taja, razne robe po cijeloj BiH od 00 do 24 h. Tel. Tel. 062 569 483 Molersko farbarski radovi: moleraj, gletovanje zidova, edelpuc, lijepljenje stiropora i navla}enje mre`ice, vrlo povoljno i sa iskustvom. Tel.062 672 741 Kombi prevoz raznih stvari i robe po potrebi radna snaga. T 061 353 704 el. ili 061 205 906 Povoljno i kvalitetno ~istimo sve vrste namje{taja i }ilima, tepiha, prostirki, sa kirby usisiva~em. Tel. 062 000 148 ^istim ku}e i poslovne prostore. T el. 061 815 047 Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Klimatiziranim kombijima prevoz na more sa smje{tajem, sportske ekipe, seminari, izleti po BiH regionu i EU. Tel. 061 899 883 i 033 511 492. Kombi prevoz - vr{im usluge kombijem, selidbe, odvoz {ute, kabastog otpada. Tel. 062 386 616 ^istim stanove, ku}e, poslovne prostore. Tel. 065 073 840 ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima, odvoz i dovoz besplatan Tel. 061 580 063. Ru~no pranje tepiha kvalitetno i povoljno dostava besplatna.T 061309 800 el. Vr{im prevoz, selidbe, veliki kombi sa radnom snagom ili bez. Ko{evsko brdo. Tel. 062 226 665 ^uvala bih dijete u va{em ili svom stanu, uz pomo} u ku}i. Tel. 061 220 782 Kombi prevoz putnika selidbe odvoz {uta, cijena povoljna. T 061 817 el. 424 ^uvala bih dijete u svom ili va{em stanu mo`e i ispomo} u ku}i. Tel. 062 435 314 Sve vrste adaptacija ku}a, stanova, poslovnih prostora, ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat, moleraj i ostalo. Tel. 061 542 493. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombijem. Volksvagen t 5. na more i ostale destinacije. Tel. 061 506 796 Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombijem, T5 wv na more i ostale destinacije. Tel. 061 200 546 Auto prevoz kombijem selidbe odvoz {ute, obez. radna snaga povoljno snaga. Tel. 061 378 166 Jako brzo i povoljno kucam sve vrste radova. Tel. 061 312 126 Auto prevoz kamionom raznih roba do 10 tona {irom BiH brzo i povoljno. Tel. 061 144 670 Vr{im prevoz putnika klimatiziranim kombijem 8+1 i luksuznim vozilom na sve relacije. Tel. 061 187 954 Presnimavanje sa video kaseta na DVD. Tel. 062 824 523 Dva mladi}a 20. god. nude usluge u svom stanu samo djevojke i ozbiljne. Tel. 066 012 916 Zubne proteze: izrada u toku dana, popravka, poliranje, dodatak zuba u protezu, radimo i vikendom. Tel. 061 141 544, 033 461 712 Pravim sve vrste zubnih proteza, totalne i parcijalne. Cijena 150 KM, garancija na gotov rad. Tel. 062 725 107 Odr`avala bih i ~istila stanove pouzdana i sigurna osoba. T 066 529 114 el. ^uvala bi i njegovala starije osobe. Tel. 066 347 420 ^uvala bih dijete, imam 50 godina, pomo} pri u~enju. Tel. 062 012 141

Prodajem knjige za srednju {kolu. Tel. 061 338 893 Kupujem filozofiju i svjetske klasike. Tel. 061 414 824 Prodajem knjige iz gramatike italijanskog i engleskog jezika. Tel. 061 243 836 „Ku}e snova“ - katalog projekata najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18 KM + po{tarina. T 070 202 323, 062 180 957 el.

Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Prodajem novi mu{ki kvadratni, ru~ni, pozla}eni sat, sa lijepim dizajnom, ko{tao 80 KM, prodajem ga za 40 KM. Tel. 061 709 772 Prodajem repromaterijal za izradu nakita. Tel. 062 654 185 Kupujem lomljeno zlato, dukate, sve predmete od zlata, najbolje pla}am, isplata i dolazak odmah. T 062 788 739. el. Otkupljujem zlato 40 KM gram. Kontakt telefon 061 893 408

Zanatske
NAJPOVOLJNIJE, NAJKVALITETNIJE ALUMINIJSKE @ALUZINE 20 KM, TRAKASTE ZAVJESE, VANJSKE ROLETNE, HARMONIKA VRATA, BLINDO VRATA, PVC PROZORI. TEL. 061 501 401. 10234-1Nd` MIKADO - AL. @ALUZINE, TRAKASTE, PANELNE I DUAL ZAVJESE, VANJSKE PVC I AL. ROLETNE, PLATNENE ROLETNE I HARMONIKA VRATA. TEL. 033/655-600, 061 55 15 15, www.mikadobh.com. 10582-1Nd`

RASPRODAJA OGREVA Bukova drva u svim oblicima, Ugalj Kreka, banovi}ki ugalj (kocka, orah), penzionerima na 8 rata. Tel. 061 670 068. 656-1tt VELIKA AKCIJA do 1. 10. 2011. U prodaji su bukova drva cijepana, ~okovi metrice 65 KM, ugalj (Kreka) drveni 85 KM, kameni 150 KM, bukovi briketi 180 KM. Isporuka isti dan. Tel. 062 552 323. 11020-1Nd`

Prodajem Orbitrek 200 KM i BMX biciklo 200 KM. Tel. 061 890 006

Radim sve molersko-farbarske poslove, brzo, kvalitetno i povoljno. Mob. 061 926 333 VKV elektri~ar - elektrotehni~ar, ugradnja novih i odr`avanje postoje}ih elektro instalacija. Tel. 062 522 014 Moler radi molersko farbarske radove, ~isto, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 419 501 Staklar vr{i sve vrste staklarskih usluga. Dolazim na adresu. Tel. 061 609 947 Popravljam fri`idere i rashladne ure|aje sa garancijom, dolazak besplatan. Tel. 061 156 309 Postavljanje svih vrsta laminata, parketa, podova kao i bru{enje bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 061 321 289, 062 667 515 TV video servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata. Dolazak na ku}nu adresu. Daljinski upravlja~i za sve marke TV aparata. Tel. 650 867, 061 188 410 Povoljno brzo i kvalitetno vr{imo adaptaciju stanova i ku}a, poslovnih prostora. Tel. 062 715 026 Elektroinstalater radim instalacije, 5 KM izlaz. Tel. 062 724 772 Parket, {ipod, laminat postavljamo, brusimo, lakiramo, postavljamo sve vrste panel parketa, posjedujemo ljepila, lakove, lajsne, sve uz garanciju. Tel. 062 828 306 Vr{imo servisiranje, ba`darenje

Obavje{tenje ~itaocima!
Svi mali oglasi koji stignu SMS porukom od subote u 14 sati i tokom nedjelje, bit }e objavljeni u naredni utorak.
bespra{. ma{inom, parket i {ipod. Tel. 061 431 810

Intelektualne
Profesorica dr`i ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219 559 Dajem instrukcije iz ra~unovodstva srednjo{kolcima i studentima. Tel. 062 586 472 Projektna dokumentacija za legalizaciju objekata, vrlo povoljno. Tel. 062 558 574. Knjigovo|a sa certifikatom povoljno. Tel. 061 863 097 Dajem instrukcije iz njema~kog jezika i vr{im prevode. Tel. 061 425 275.

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

51

52

Ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Obavijesti o smrti, sje}anja, posljednje pozdrave i zahvale mo`ete predati u 68 poslovnica BH Po{te, u 46 gradova BiH
SPISAK PO[TANSKIH POSLOVNICA

Uz minimalnu doplatu smrtovnice, posljednje pozdrave i sje}anja objavit }emo i na portalu „Dnevnog avaza“

www.dnevniavaz.ba

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

53

majci na{e poslovne saradnice Azemine Golo

majci Azemine Golo, na{e poslovne saradnice

NAZA ([EVKO) VUGDALI], ro|. BERBI]
Molimo Allaha d`.{. da tvojoj lijepoj du{i podari sve d`enetske ljepote. Uposlenici firme „CENTROTREJD“ Sarajevo Direktorica Kosovi} Nevzeta
11122-1nd`

NAZA ([EVKO) VUGDALI], ro|. BERBI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti se smiluje i podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet, a porodici sabur. Iskreno sau~e{}e povodom iznenadne smrti va{e majke. Kolektiv firme DOO „MIPROGRADNJA ILIJA[„ Direktor Prohi} Mirsad
11122-1nd`

Razum ne mo`e shvatiti, usta ne mogu re}i samo srce mo`e osjetiti, {ta smo izgubili. Tu`nim srcem, ali zahvalni za godine provedene zajedno, opra{tamo se od voljenog supruga, oca, dede i svekra, koji je 24. 9. 2011. preselio na ahiret.

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

ZEHRO (IBRO) VRTI]
Sa ljubavlju i zahvalno{}u za primjer koji si nam uvijek bio i tvoja dobrota i briga kojom si nas okru`ivao. Neka te dragi Allah nagradi D`ennetom. Tvoja familija Supruga Suada, sinovi Jasmin i Edin, snaha Lejla, unuka Hana
ptt

JASMINU ALIBALI]U
6. 10. 1979 - 22. 9. 2011.
Porodice Jusufagi} i Brkovi}
sm-0001289

POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

na{em prijatelju i bratu na{eg radnog kolege

ZEHRO (IBRO) VRTI]
Te{ka je istina da vi{e nisi sa nama. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: Anel, Adisa, Nedim i Amar
ptt

ZEHRO (IBRO) VRTI]
Bio si na{ uzor i ponos. Oti{ao si tiho i dostojanstveno kao {to si i `ivio. Neka te dragi Allah nagradi za sve ono {to si u~inio za nas. Tvoji: brat Hasib, Beba, Amila, Elma i Anes
ptt

SAKIB VARAJI]
Uposlenici Arhiva Federacije BiH: Hamdo, Sabina, Sa|ida, Had`ija, Sonja, Gordana i Mustafa
1350-tt

SJE]ANJE

SJE]ANJE

FAIK ([ABAN) GOLJA
26. 9. 2009 - 26. 9. 2011.
Uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima. Sa ponosom i po{tovanjem ~uvat }emo tvoj lik i po{tenje. Molimo Allaha d`.{. da ti pokloni D`ennet i vje~ni rahmet. Brat Sakib, sestre Sakiba i Sadeta sa porodicama
1354-tt

NAKIJA NU^I
El-Fatiha Dino, Maja, Teuta, Fedra

HUSNI NU^I

1309-tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

dragoj majkici

MEDIHI PLEH, ro|. SIJER^I]
Iza tebe ostaju tuga i bol, vje~na praznina. Zbog onog {to si nam zna~ila, svega {to si nam pru`ala, zauvijek }e{ ostati u na{im srcima i mislima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet K}erka Ha{a, unuka Aida i unuk Faris
629-1go

na{oj dragoj majci i nani

MEDIHI PLEH, ro|. SIJER^I]
Uvijek }e{ ostati u na{im srcima. Sabahudin, Jasminka, Sa{a, Naida, Eman i Kan
629-1go

NAKIJA NU^I

HUSNI NU^I

El-Fatiha Cano, Lamona, Nermin, Nermina
1309-tt

54

Ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

na{em ocu, puncu

Dana 26. 9. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od preseljenja na ahiret na{eg dragog

HAMDO (MUSTAFA) HOD@I]
Mislili smo da postoji jo{ jedno na{e sutra, ali osvanusmo bez zajedni~kog jutra. Ne rekosmo mnogo toga... ali hvala ti za svu tvoju nesebi~nu ljubav i pa`nju koju si nam pru`io. Pamtit }emo te po dobroti i velikom srcu. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet, a tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Mirsada i zet Ramiz
1340-tt

MUJAN SELIMA
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet Tvoji najdra`i - supruga ]erima, sin Jasmin, k}erka Jasmina sa porodicama
11116-1nd`

Dana 26. 9. 2011. navr{ava se 7 dana od prerane smrti na{e drage

Tri godine... te{ke - prete{ke, mila na{a

ENEZE \ULIMAN
Kada izgubi{ onoga koga voli{, `ivi{ da se sje}a{ {to si izgubio. Rana u na{im srcima je do`ivotna, a ljubav prema tebi vje~na. Tata Ethem, majka Tid`a, brat Adnan - Zeko, brati}i Faris i Danis, nevjesta Aldina Hatma dova }e se klanjati u petak, 30. 9. 2011. u d`amiji u Donjoj Mahali. Zahvaljujemo se svima koji su bili i koji su uz nas u ovim te{kim trenucima. Zahvalna porodica
1344-1mo

FATIMA DERVI[AGI], ro|. [ABANOVI]
1945 - 26. 9. 2008 - 26. 9. 2011.
Puno te volimo: Ena, Adna, Nizama, [emso, Amra, Denis, ^ako
1306-tt

Danas se navr{avaju ~etiri godine od smrti na{eg saradnika

Danas, 26. 9. 2011. navr{ava se 7 dana od prerane smrti na{eg dragog sina, brata i amid`e i voljenog momka i `ivotnog saputnika

Dana 26. 9. 2011. navr{ava se 1 godina otkako je preselila na ahiret na{a draga

RED@O (ISAKA) ARMIN HIKMETA - HIKETA [OBOVI]A
Ni danas, nakon sedam dana od iznenadne smrti, ne mo`emo da se pomirimo sa ~injenicom da nisi vi{e me|u nama. Ostala je neopisiva praznina. Rije~i su malo, ali hvala ti za svu tvoju nesebi~nost i velikodu{nost koju si nam pru`io u svom kratkom, ali plemenitom `ivotu. Dok `ivimo mi, `ivjet }e{ i ti u na{im mislima i srcima. Dragi Armine, neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi D`ennet. Tvoji: otac Isak - Ismet, majka Mejra, brat Nermin, snaha Lejla, brati~na Ema, te tvoja voljena Naska Tevhid }e se prou~iti danas, 26. 9. 2011. godine u d`amiji Istiklal na Otoci, 11118-1nd` u 16.00 sati, poslije ikindije namaza.

ing. elektrotehnike

\EMILA ^I^A, ro|. NUSPAHI]
26. 9. 2010 - 26. 9. 2011.
iz Prozora @ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje ostaje zauvijek. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari D`ennet i vje~ni rahmet. Hatma dova }e se prou~iti 1. 10. 2011. poslije podne namaza u d`amiji selo G. Lug. Tvoji: sin [erif, k}erka [erifa, nevjesta Zehra, zet Salko, unu~ad Amina, Edina, Ajdin i Maid 1343-1mo

Saradnici „E“ - RTC-AMT, d.o.o. Sarajevo
11068-1nd`

^etrdeset je dana od smrti na{eg dragog

Dana 26. 9. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od kako nije vi{e sa nama na{a draga

HAJRUDINA CICVARE - BARBE
Uvijek }e biti dio na{ih najljep{ih uspomena i sje}anja. S ljubavlju }emo ga spominjati i zauvijek u srcu ~uvati. Muj~e, Husika, Mi{ko i Jasko
1325-tt

SLAVA GAVRANOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo te od zaborava. Tvoji: suprug Zdravko, sinovi Boris i Narcis, nevjeste Ru`ica i Adela i unuke Mia i Lea
11115-1nd`

TU@NO SJE]ANJE

Dana 26. 9. 2011. navr{ava se tu`nih osam godina od kako nas je napustila na{a draga mama, svekrva i nana

Danas, u ponedjeljak, 26. 9. 2011. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od kako je na ahiret preselio na{ voljeni

HASIBA HAMZI], ro|. VRABAC
Draga mati, sa ponosom, ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoju plemenitost i dobrotu kojima si nas obasipala. Molimo dragog Allaha d`.{. da podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji najmiliji: sin Amir, k}erka Amela, snaha Mahira i unuci Benjamin, Tarik i Namik
1310-tt

1940 - 2003.

BAKIR (GALIB) KAZAZOVI]
Tevhid }e se prou~iti istog dana (26. 9. 2011. ) u d`amiji Hrasno sa po~etkom u 16.30 sati. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Porodica
No035302

Dnevni avaz
SJE]ANJE

ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

55

ZEMKA ^AU[EVI], ro|. SELMANOVI]
Majko, Godine prolaze, a uspomene i sje}anja na Tebe zauvijek ostaju. Po dobru }emo Te pamtiti, s ljubavlju spominjati, a u na{im srcima zauvijek ~uvati. U ti{ini vje~nog mira uvijek }e{ biti u na{im mislima, srcima i dovama upu}enim Allahu d`.{. da Te nagradi d`enetskim ljepotama, a od nas vje~ni rahmet tvojoj du{i. Sa ljubavlju i po{tovanjem zauvijek o`alo{}eni Tvoja djeca sa svojim porodicama: Lamija, Nedim, Hedija, Husnija i ostali najmiliji
1308-tt

26. 9. 1995 - 26. 9. 2011.

S tugom u srcima sje}amo se na{ih dragih sinova, bra}e, djeverova i amid`a Ade i Asmera

ADO (SAFET) ^OLAKOVI]
26. 9. 2007.

ASMER (SAFET) ^OLAKOVI]
26. 2. 2008.

Tugovanje i sje}anje na vas je dio na{ih `ivota. Molimo dragog Allaha da vam podari D`ennet i vje~ni rahmet. Mama Milada, babo Safet, snaha Alsada, brat Edo, brati~na Amra i brati} Ado
1345-tt

SJE]ANJE

na moje drage roditelje, brata i sestru

Dana 26. 9. 2011. navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg dragog dede

ZAGI] MUSTAFA (MUJA) D@ANKO
Vrijeme prolazi, a bol i tuga za na{im dedom ostaje vje~no u na{im srcima.

OSMAN 25. 6. 1986 - 26. 9. 2011.

SABIRA
3. 1. 1985 - 26. 9. 2011.

MUHAMED
26. 9. 2001 - 26. 9. 2011.

prof. [ERIFA IBRAHIMBEGOVI]
30. 5. 2007 - 26. 9. 2011.
1264-tt

S ljubavlju i dubokim po{tovanjem tebe spominjemo i sje}amo se divnih trenutaka provedenih sa tobom. Tvoja [ejla i tvoj Semir
11060-1nd`

Tankovi} (Zagi}) Amira, Fuad, Nihad i Amela Avdi} sa porodicom

Dana 26. septembra 2011. navr{avaju se dvije godine otkako je na ahiret preselio na{ dragi suprug, otac i dedo

POSLJEDNJI POZDRAV

MUSTAFA (MUJA) D@ANKO
Tvoju ljepotu i dobrotu pamtit }emo i nikad ne}emo zaboraviti. Dok mi `ivimo, `ivjet }e{ i ti u na{im srcima i mislima. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Supruga Hanija sa djecom
11060-1nd`

DIJANI TOMI] MILI^EVI]
Zokinoj supruzi i Dadinoj mami Prijatelji i radne kolege Odsjeka za dizajn i scensku realizaciju BHT
11075-1nd`

Dana 25. 9. 2011. navr{ilo se 8 godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi

JAHIJA (AHMETA) RIBI]
Neka je vje~ni rahmet njegovoj du{i. S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga Rezija, sin Zlatan, k}erke Zlatka i Aida, snaha Biljana, zetovi Daut i Erduan, unu~ad Darjan i Jasna, Velma, D`ana i Elmas, D`enita i Dino - Kiki
365-1ze

Dana 26. 9. 2011. navr{avaju se dvije godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog

Dana 26. 9. 2011. navr{ava se 11 godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi

iz Jajca

ESADA (IBRA) ZUL^I]A
S ljubavlju i po{tovanjem nikad zaboravljen. Tvoji: supruga Hida, sinovi Almir i Admir s porodicama Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
1314-1tt

MENSUR HRUSTANOVI]
Njegov plemeniti lik i njegova dobrota su zauvijek u na{im srcima. S ljubavlju, k}erka Ira, unuka Farah, unuk Ivor, supruga Ferida i zet 11051-1nd` Mensur

56

Ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

Dnevni avaz

Dana 26. 9. 2011. navr{avaju se 2 godine od kako je na ahiret preselio na{ voljeni

MAHMUT (MEHMEDALIJA) HAJRI]
20. 10. 1954 - 26. 9. 2009.
Pro|o{e dvije duge godine. Preduge. Te{ko je gledati ovaj svijet, a u njemu ne vidjeti tebe, ne podijeliti tugu i radost s tobom. Sad je nekako sve druga~ije. Kako vrijeme prolazi, sve vi{e nam nedostaje{. Tvoje prisustvo. Tvoj osmijeh. Tvoj miris. Tvoji savjeti. Milostivi Allahu d`.{. obaspi ga najljep{im nurom, budi milostiv prema njegovoj dobroti i plemenitoj du{i, nagradi ga d`enetskim prostranstvom i dobrim dru{tvom. Tvoji najmiliji: supruga Mirsada, sin Ademir i k}erka Habiba
1135-1tz

SJE]ANJE

na na{eg dugogodi{njeg direktora i radnog kolegu

MAHMUT (MEHMEDALIJA) HAJRI]
20. 10. 1954 - 26. 9. 2009.
S du`nim po{tovanjem! Kolektiv „AMOS“ d.d. Tuzla
1136-1tz

Dana 26. 9. 2011. navr{ava se 6 tu`nih godina od kako nije sa nama na{ dragi

prof. DAMIR - MUSTAFA (SULEJMAN) HUKI]
26. 9. 2005 - 26. 9. 2011.
U dubokoj tuzi, bolu i nevjerici te{ko se pomiriti sa tim da te vi{e nema sa nama, a jo{ te`e i bolnije `ivjeti bez tebe u sada{njosti koju ~ine tuga, suze i neizmjerna praznina nastala tvojim ranim preseljenjem na ahiret. U na{im srcima s ponosom ~uvamo tvoj dragi lik, osmijeh, dobrotu i plemenitost kojom si zra~io. U svakom otkucaju na{ih srca ostat }e{ beskrajno voljen i nikada zaboravljen. Molimo Uzvi{enog Allaha da na{em voljenom podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju, ponosom i po{tovanjem Tvoji najmiliji
N

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

57

Dana 26. 9. 2011. navr{ava se 6 godina otkako nas je napustio na{ voljeni

HAMDI HOD@I]U
1937 - 2011.
ocu na{e glavne sestre Hod`i} Mirsade Kolektiv Klinike za o~ne bolesti
1293-tt

NAZIF (MEHMEDA) KARI]
Vrijeme koje prolazi ne bri{e uspomene na tvoju dobrotu i plemeniti lik. Supruga Emina, sin Refik, k}erka Rejhana, nevjesta Ferida i unuka Azra
ptt

Dana 26. 9. 2011. navr{avaju se 2 godine otkako je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 26. 9. 2011. godine navr{ava se 40 dana od kada nas je napustio na{ dragi otac, svekar i dedo

OMER (HALIL) SKOPAK MAHMUT (MEHMEDALIJE) HAJRI]
Neka mu je vje~ni rahmet. Tvoji: brat Mirsad, brati} Mirza i snaha Lejla
1128-1tz

Tvoj iznenadni odlazak ostavio je veliku prazninu i bol u na{im srcima. Bio si najbolji otac na svijetu, najbolji svekar i dedo. Tvoj jedinstveni karakter ti je dao lijepu rije~ za svakog. Bio si i ostaje{ najbolji ~ovjek i uzor. Nikad te ne}emo zaboraviti. Hvala ti za sve {to si u~inio za nas. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari D`ennet, a tvojoj du{i vje~ni rahmet. S ljubavlju, ponosom i po{tovanjem Tvoji najmiliji: sin Damir, snaha Mevlida, unuka Adelina i unuci Omar i Ensar Hatma dova }e se predati 26. 9. 2011. poslije ikindije namaza u d`amiji Zabr|e.
11095-1nd`

Dana 26. 9. 2011. godine navr{ava se 40 dana od kada nas je napustio na{

Dana 26. 9. 2011. navr{ava se 6 tu`nih godina kako nije sa nama na{ voljeni brat

Danas se navr{ava 7 dana kako sa nama nije na{ dragi

OMER (HALIL) SKOPAK
Tvoja dobrota i ljubav zauvijek }e ostati u na{im srcima i mislima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Plema, sinovi Damir, Amir, Amer i Azer, k}eri Amira, Denisa, Azra i Selma, nevjeste i unu~ad Hatma dova }e se predati 26. 9. 2011. poslije ikindije namaza u d`amiji Zabr|e. 11095-1nd`

FAHRUDIN ^ULEZOVI] FAHRO
Sje}anje na tebe dio je na{ih `ivota u kojima }e{ uvijek nedostajati. Neka je rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji bra}a Hajrudin, Re{ad i sestra Jasmina
11096-1nd`

HIKMET (AHMED) [OBOVI]
Dana 26. 9. 2011. navr{avaju se ~etiri godine od smrti supruga, oca i amid`e. Neka te u ti{ini prati na{a ljubav ja~a od vremena i zaborava. S ljubavlju, supruga Jasmina, sin Almir, brati} Nermin Neka ti Allah d`ele{anuhu podari lijepi D`ennet.
1322-tt

BAKIR KAZAZOVI]
Bila nam je ~ast poznavati te. Molimo dragog Allaha da podari D`ennet tvojoj plemenitoj du{i. Zauvijek }e{ biti sa nama, u na{im srcima. Porodica Tur~inovi} - Kemal, Emina, Nermin, Aida i Arman
11109-1nd`

Dana 26. 9. 2011. navr{ava se 9 godina od kada je preselio na ahiret na{ Danas se navr{ava 7 dana kako sa nama nije na{ dragi brat i daid`a

MUHAMED BAHTO BAKIR KAZAZOVI]
Hvala ti za svu ljubav i podr{ku koju si nam nesebi~no pru`ao. Zauvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima. Volimo te. Sestra Edina - Dina i sestri~na Aida
11109-1nd`

^uvamo te od zaborava u na{im srcima i mislima. Tvojoj plemenitoj du{i neka je vje~ni rahmet. Supruga Samija i k}erke Zuhra, Zumreta i Senada sa porodicama
11107-1nd`

Dana 26. 9. 2011. navr{avaju se 3 tu`ne godine od kada nije sa nama na{a majka, svekrva, nana

HASKA (TALE) IMAMOVI], ro|. SELIMHOD@I]
Te{ko je shvatiti da si nas napustila i oti{la u svoj vje~ni po~inak. Ne, nisi, jer ti si tu i oni koji te ne}e nikad zaboraviti. Sa neizmjernom ljubavi i ponosom ~uvat }emo uspomene na tebe i tvoju dobrotu. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: sin Mirsad, snaha Ermana, unu~ad Muhammed i Na|a
11114-1nd`

Dana 26. 9. 2011. navr{ava se 11 godina od smrti na{eg dragog

SJE]ANJE

Dana 26. 9. 2011. navr{ava se 11 godina od smrti na{eg dragog

POSLJEDNJI SELAM na{em dragom amid`i i djeveru

dr. MIRZI (ZULFE) LJUBOVI]U
Ljubav prema tebi nikad ne}e ugasnuti u na{im srcima. Nedostajat }e{ nam svakim danom sve vi{e. Uvijek }emo te se sje}ati po tvojim toplim rije~ima, dobrim djelima i velikoj i nesebi~noj du{i. Molimo dragog Allaha d`.{. da te uvede u d`enetske vrtove i pru`i ti mjesto me|u svojim miljenicima. Neka ti je vje~ni rahmet, a nama sabur do dana kad }emo se opet sresti. Tvoji: snaha Sabaheta, brati~ne Jasenka i Lejla, zet Elvir i unuke 11113-1nd` Lamija i Nadija

HUSO (HAKIJA) REPE[A
Sa ponosom, ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Porodice [ejtani} i Repe{a
1339-1mo

Dana 26. 9. 2011. navr{ava se 7 tu`nih godina od smrti na{eg Drage

Dana 26. 9. 2011. navr{ava se 7 tu`nih godina od smrti na{eg dragog supruga i oca

HUSO (HAKIJA) REPE[A
Supruga [a}ira sa djecom
1339-1mo

POSLJEDNJI SELAM

dragom djeveru i amid`i

Dana 26. 9. 2011. navr{ava se sedam tu`nih dana od kada je preselio na{ dragi prijatelj

prim. dr. MUHAMEDU BE]AREVI]U
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Od had`i Emine, Almira, Samira, Maide, Ejle, Kemala i 1317-tt Tarika

FEHRAT (FEHIMA) HAMIDOVI]
Kako da shvatimo i da se pomirimo s tim da te vi{e nema. Ne postoje rije~i da se opi{e bol i patnja za tvojim odlaskom. @elimo Ti vje~ni rahmet i neka Ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a tvojoj porodici sabur. Tvoji prijatelji: Barakovi}, Tufek~i} i Mehmedovi}
1134-1tz

HASAN (IBRAHIMA) NI[LI] - DRAGO
1947 - 2004.
Po dobroti }emo te pamtiti, s ljubavlju spominjati i zauvijek ~uvati uspomene na tvoj dragi lik. S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica He}imovi} - Husejin, Jasminka, Damir i Bakir
1139-1tz

HASAN (IBRAHIMA) NI[LI] - DRAGO
Prolazi vrijeme, `ivot ide dalje, ali ni{ta nije isto. Od kada nisi pored nas i sre}a boli, i radost je nekako tu`na. Kad smo imali tebe i `ivot je bio lijep. Sad je sve druga~ije. Ni jedan dan, niti i jedna godina ne umanjuju na{u ljubav prema tebi. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Puno te vole supruga Maida, k}erka Alijana i sin Edvin 1139-1tz

1947 - 2004.

58

Ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE

Dana 26. 9. 2011. navr{ava se 40 dana od preseljenja na bolji svijet na{eg supruga, oca, punca i svekra

SENADA (AHMETA) PEKU[I]A PEKU[E
Ponosni smo {to smo te imali, a beskrajno tu`ni {to vi{e nisi sa nama. Ali, ima ne{to {to nikada ne}e nestati, a to je beskrajna ljubav i sje}anje na tebe. Molimo Uzvi{enog Allaha da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Izedina, sin Edis, k}erka Ena, zet Miralem, snaha Selma
1348-tt

NIHAD - ^ARA TAHIROVI]
26. 9. 2010 - 26. 9. 2011.
@elim da ~uje{ da uspijeva{ svu vje~nost pretvoriti u jedan trenutak onda kada si tu, i da je taj trenutak sve {to mi nedostaje u `ivotu. S ljubavlju, Merita!
p-72270

Danas, 26. septembra 2011. godine navr{ava se tre}a godi{njica od odlaska na{eg dragog oca, djeda i velikog druga

RASIM (SALKE) SMAJI]
S ljubavlju i po{tovanjem u na{im srcima zauvijek ~uvamo uspomenu na tvoj dragi lik, dobrotu i plemenitost. S ljubavlju, k}erka Mina sa porodicom
p-70230

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj

Dana 26. 9. 2011. navr{ava se 8 godina od preseljenja na ahiret dragog supruga, oca, svekra i dede

Dana 26. 9. 2011. navr{ava se 7 dana od smrti na{e majke i supruge

Dana 26. septembra 2011. navr{ava se 7 dana od smrti na{e drage majke, babe, svekrve i punice

SAFETE MARI], ro|. KAPI]
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da }e se tevhid prou~iti u ku}i `alosti, Geteova 13/II u ponedjeljak, 26. 9. 2011. godine u 14.00 sati. Ovim putem se zahvaljujemo ro|aku Seadu Mari}u, njegovoj supruzi Timi, kao i ~ika Salemu i njegovoj supruzi Zumri te svim kom{ijama koji su nesebi~no pomagali i olak{ali nam ove tu`ne dane. Porodica
1273-tt

HABIBA KAJI], ro|. BAJRI]
Tevhid }e se prou~iti u Carevoj d`amiji u 16,15 poslije ikindije. Porodica Kaji}
1139-tt

DIJANI TOMI] MILI^EVI]
1961 - 2011.
Od obitelji: ^ubeli}, Blagojevi} i Fikajz
p-71103

ALIJA [AHOVI]
Zauvijek }e{ biti u na{im srcima i sje}anjima. Hvala ti za sve {to si nam davao. Neka ti Allah podari lijepi D`ennet. Porodica
1262-tt

POSLJEDNJI SELAM

radnom kolegi

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dr. MIRZI LJUBOVI]U
Ponosni smo {to smo te imali kao veselu i plemenitu osobu. Ostala je beskrajna tuga u na{im srcima. Tvoje radne kolege Stomatolo{ka slu`ba Saraj Polje
11102-1nd`

dragom prijatelju i radnom kolegi

MIRZI LJUBOVI]U
Sretna sam {to sam te imala i vrijeme provedeno sa tobom ostat }e zauvijek u mom sje}anju. Molim Boga da te obaspe Svojom milo{}u i podari du{i smiraja u d`enetskim ba{~ama. Tvoja Nina
11108-1nd`

dr. MIRZI LJUBOVI]U
Kolektiv Stomatolo{ke ambul. Dobrinja izgubio je svog radnog kolegu, plemenitog i dobrog ~ovjeka. Mirza, neka ti dragi Allah d`.{. podari najljep{e mjesto u D`ennetu i vje~ni rahmet. Tvoje radne kolege iz Stom. amb. Dobrinja
11102-1nd`

SJE]ANJE

Danas, 26. 9. 2011. godine navr{ava se 7 dana otkako je preselio na ahiret na{ unuk i sestri}

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

na na{eg dragog

ARMIN RED@O
Dragi Armine, bio si i ostat }e{ na{ ponos. Pamtit }emo tvoju mladost, ljubav i dobrotu koje si nam od srca darivao. Porodice @iko i Kulenovi}: nana Fatima, daid`e Sakib i 1338-tt Edib i tetka Zumra sa porodicom

Danas, 26. 9. 2011. navr{ava se 5 godina od smrti na{eg dragog

RAMIZ (MUJE) KRE[EVLJAK
Zauvijek }e{ biti u na{im srcima.

Dr. MIRZI LJUBOVI]U
Tvoj plemeniti lik i dobrota }e vje~no `ivjeti u nama. Tvoja radna kolegica sestra [evala, Anesa i Vedo
11103-1nd`

ADU ^OLAKOVI]A
Godine prolaze, ali sje}anje na tebe nikada ne}e pro}i. Senad, Amina i Berin [enderovi}
1349-tt

Danas se navr{ava 7 tu`nih dana kako sa nama nije na{ dragi mu` i babo

Tvoja porodica
11123-1nd`

HUSNIJA (]AMIL) [A^I]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari vje~ni D`ennet. Supruga Sada i sinovi Semir i Emir
11124-1nd`

Dana 26. 9. 2011. navr{ava se 16 godina od smrti na{e voljene

Dana 26. 9. 2011. navr{avaju se 3 tu`ne godine otkako s nama nije vi{e na{a sestra i tetka

BOLNO SJE]ANJE

na poginulog borca Armije BiH

SEADIN - SEJO JAHI]
dipl. ing. arhitekture iz Mostara 26. 9. 1993 - 26. 9. 2011.
Ne postoji utjeha niti zaborav, samo beskrajna praznina, tuga, bol, ali i ponos na tebe, voljeni na{ Sejo. Na{a bol za tobom danas je ve}a nego ju~er, a mnogo manja nego sutra. Hvala dragom Allahu d`.{. {to te stvorio i barem nakratko podario nama. Molimo Ga da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Supruga Jasminka sa sinovima Armanom, D`enanom i Amirom, te nevjestama Enesom i Azrom i unukom Aminom
1348-1mo

Dana 26. 9. 2011. navr{avaju se 52 dana od smrti mog voljenog

EDIS [EBO
„Bilo je sretnih godina punih veselja, no, sad mi se ~ini da su trajale tek nekoliko dana. Bilo je i te{kih dana, puno gor~ine, ali bili su dugi kao godina. Pa, opet, nesta{e ljudi i godine, kao da sanak jedan bija{e.“ Mi{o moj, da ti dragi Allah podari sve d`enetske ljepote i oprosti sve grijehe. Tvoja Vildana
1358-tt

SAFIJA [A]IRAGI], ro|. [ABOVI]
Sje}anje na tebe ostaje. Tuga ne prestaje, unato~ vremenu koje leti, sve vi{e nedostaje{. Porodice: [abovi}, [a}iragi}, ^apra i [ehovi}
1362-tt

FATIMA DERVI[AGI]
Najdra`a Timo, Tvoja dobrota i plemenitost su uvijek uz nas. Vole te tvoje Dada i D`ana
1364-tt

Dnevni avaz
Sje}amo se na{e nane

ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

59

FATIMA (RAMIZ) DERVI[HALIDOVI], ro|. ^INJAREVI]
Dino, Amela, Naida i Hamza
1352-tt

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

na moje drage sestri}e

na na{e drage

ADO

ASMER ^OLAKOVI]
3. 1. 1989 - 26. 2. 2008.
1356-tt

i

28. 1. 1986 - 26. 9. 2007.

ADU i ASMERA ^OLAKOVI]

28. 1. 1986 - 26. 9. 2007.

Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. S ljubavlju, tetka Senada i tetak Kemal
TU@NO SJE]ANJE

3. 1. 1989 - 26. 2. 2008.

Smrt nije pitala koliko vas volimo. Ako je bila ja~a od `ivota, nije ja~a od na{e ljubavi prema vama. Daid`e Hivzo i Senad, dainice Fatima i Sabira
1355-tt

MEHO DEDAJI]
POSLJEDNJI POZDRAV

RABIJA (MALKO^) DEDAJI]
6. 1. 1984 - 25. 9. 2011.

25. 9. 2000 - 25. 9. 2011.

velikom ~ovjeku i na{em najmilijem

I ova godina pro|e, a vas nema, ali i dalje `ivite kroz sve nas koji smo vas voljeli, sretni i ponosni {to smo vas imali. Neka vam je vje~ni rahmet i neka vas na{e dove prate na d`enetskom putu. Va{a djeca sa porodicama 1353-tt SJE]ANJE

na na{e roditelje

ZIJADU SKAKI
Od porodica: Kadrovi}, Mrd`a, Ustamuji}, Kevac, ^alija, Smaji}, [abani}
1360-tt

ULFETA HAD@I], ro|. SADOVI]
5. 8. 2011 - 26. 9. 2011.

MUHAREM - MU[O HAD@I]
1993 - 2011.

Navr{avaju se 52 dana otkako je preselila na ahiret na{a draga majka i nana, te 18 godina kako je preselio na ahiret na{ dragi otac i deda. Veliko hvala za sve... Djeca i unu~ad 1351-tt

POSLJEDNJI SELAM SJE]ANJE

na{em dragom amid`i i daid`i

na na{eg najdra`eg sina i brata

DRAGU LASICA - JACU
26. 9. 2004 - 26. 9. 2011.
S ljubavlju, po{tovanjem i zahvalno{}u. Majka An|a i sestra Dragana Sv. misa zadu{nica }e se odr`ati u Crkvi Sv. Luke u Novom Gradu u 18.00 sati.
11127-1nd`

dr. MIRZI (ZULFO) LJUBOVI]U
Premale su rije~i kojima bi mogli izraziti ono {to osje}amo u na{im srcima. S tobom smo proveli puno divnih trenutaka po kojima }emo vje~no pamtiti tvoj plemeniti lik. Nekada je bilo dovoljno samo da nam uputi{ pogled da bi nas ispunio ljubavlju, nje`no{}u i toplinom. Te uspomene }e zauvijek `ivjeti u nama. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju, tvoji: brati~ne Selma, Lejla i Jasenka, sestri} Haris, sestri~ne Selma i Nadja
11125-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom bratu

dr. MIRZI (ZULFO) LJUBOVI]U
Tiho i dostojanstveno, prepun divnih ljudskih osobina si i{ao kroz `ivot, i tim svojim vrijednostima si krasio sredine u kojima si se nalazio. Bio si izvor bezgrani~ne ljubavi za svoje bli`nje, kolege i prijatelje. Allahovom milo{}u si kao takav i napustio ovaj svijet. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari nagradu za tvoja plemenita djela, jer On uistinu jedini nagra|uje za djela koja ~ovjek u~ini za svoga `ivota. Ponosni smo {to smo te imali. Tvoj brat i sestre
11125-1nd`

60

Ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HAD@IRA (RAMO) BOROVI], ro|. MURTOVI]
preselila na ahiret dana 25. 9. 2011. godine u 86. godini. D`enaza }e se klanjati u ponedjeljak, 26. 9. 2011. godine u 16.30 sati isprd Turhan Emin-begove d`amije u Ustikolini, a ukopat }e se na mezarju Paunci (Fo~a). Tevhid }e se prou~iti istog dana u porodi~noj ku}i u Pauncima u 16.30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: sinovi Munir i Mustafa, k}erke Habiba i Muniba, snaha Vezira, unu~ad Nedim, Mirza, Nermin, Nermina i Edina, praunu~ad Haris, Asim, Benjamin, Amna i D`ana, sestri}i, amid`i}i i dajd`i}i, porodice Borovi}, Murtovi}, Mujd`i}, Jerkovi}, [ljivo, [ahinovi}, Polovina, Kurtovi}, Mujki}, Ahmetovi}, D`omba, Mand`o, Hasanagi}, Termiz, Selimbegovi}, [unj, Jusufovi}, D`uderija, Bali}, Hotovi}, Bajraktarevi}, [adija, Fra{to, Pendek, Kova~, Matuh, te ostala rodbina i prijatelji 630-1go

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragom ocu, puncu i dedi

uva`enom i dragom

POSLJEDNJI SELAM

na{em radnom kolegi i prijatelju

HAMDO HOD@I]
Du{a }e uvijek boljeti, srce }e uvijek patiti, ali mi }emo te uvijek voljeti i Allahu se za te moliti. S nama si u svakoj na{oj radosti i tuzi, u svakom na{em osmijehu i suzi. Neka je vje~ni rahmet tvojoj du{i K}erka Sanela, zet Nermin i unu~ad Ajdin i Anida
1365-tt

ZIJADU (MUHAMED) SKAKA ZIJAD SKAKA
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`ennet, a njegovoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet. Porodice Jalov~i} i Suljevi}
1363-tt

Zaposlenici Odjeljenja upravljanja kvalitetom VIK-a Huso, Amra i Ajla
11129-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom sestri}u i ro|aku

na{em uposleniku

ZIJAD (MUHAMED) SKAKA
1949 - 2011.

ZEHRO VRTI]
POREZNA ISPOSTAVA JABLANICA: D`evad, Aida, Fadil, Begzada, Ankica, Zorka i [efika
No035311 ptt

Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti oprosti eventualne grijehe, olak{a kaburske azabe i podari lijepi D`ennet. Tvoji: tetka Hikmeta Kafed`i}, Haris i Jasmina Kafed`i} sa djecom, Elma i Senad Haveri} sa djecom

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

dragom suprugu i ocu

dragom bratu, daid`i i djeveru

ZIJAD (MUHAMED) SKAKA
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet, a tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet. Tvoji najdra`i: Tid`a, Vedo i Aida
No035313

ZIJAD (MUHAMED) SKAKA
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet, a tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet. Tvoji Zijada i Edo sa porodicama
No035312

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

mom dragom i po{tovanom prijatelju

na{oj dragoj majci

na{oj dragoj majci

na{oj dragoj majci

majci Mustafe Borovi}a

dr. MIRZI (ZULFE) LJUBOVI]U

Dr. MIRZO (ZULFO) LJUBOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem Adnan Sinanovi} sa porodicom
11126-1nd`

HAD@IRI BOROVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Munir, snaha Vezira, unuk Nermin, unuke Nermina i Edina, zet Muhamed i praunu~ad Asim 630-1go i Amna

HAD@IRI BOROVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet Tvoja k}erka Habiba, unuci Nedim i Mirza, snahe Safija i Samira, te praunu~ad Haris, Benja630-1go min i D`ana

HAD@IRI BOROVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Muniba i 630-1go sin Mustafa

HAD@IRI BOROVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a porodici sabur. Sulejman Dreca sa 631-1go porodicom

S ljubavlju i po{tovanjem Safet Had`imusi}
11125-1nd`

Dnevni avaz
Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga

ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

61

Dana 24. septembra 2011. godine napustila nas je na{a draga majka

MEDIHA PLEH, ro|. SIJER^I]
dana 25. 9. 2011. preselila na ahiret u 83. godini. D`enaza }e se klanjati u ponedjeljak, 26. 9. 2011. godine u 13.00 sati ispred d`amije u Kopa~ima, a ukop }e se obaviti na mezarju porodice Sijer~i} u Kopa~ima. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u mektebu u ul. [ukrije Kukavice u Gora`du. O@ALO[]ENI: sin Sabahudin sa porodicom, k}erka Ha{a sa djecom, brat Nusret sa porodicom, sestra Ifeta sa porodicom, porodice Pleh, Sijer~i}, Kuljuh, Tahmaz, ^engi}, Ho{o, Prelo, Hasanbegovi}, Had`i}, Obu}a, Kova~evi}, te ostala mnogobrojna rodbina, 628-1go prijatelji i kom{ije

BEDRIJA (MUHAREM) [ETKA, ro|. HAD@IOMEROVI]
Posljednji ispra}aj u krugu porodice i prijatelja na groblju Bare, dana 26. 9. 2011. u 14,30 sati. Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti, Sagrd`ije 43 u 14,30 sati. O@ALO[]ENI: k}erke Diana i Nermana, unuci Emir, Tarik i Namik, unuka Emina, praunuk Omar, zetovi E{ref Sedlarevi} i Fuad Bi~ak~i}, snahe Sanela, Esma i Aida, te porodice [etka, Had`iomerovi}, Sedlarevi}, Bi~ak~i}, Ahi}, ^aluk, Had`imehanovi}, te ostala familija, kom{ije i prijatelji
No035309

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

preselio na ahiret u nedjelju, 25. septembra 2011. godine u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 26. septembra 2011. godine u 14.30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: supruga Hatid`a, sin Vedad, k}erka Aida sa Esadom, sestra Zijada, brat Edhem - Edo, snaha Alma, tetka Hikmeta, sestri}i Edin sa Sabinom i Diadema sa Samirom, svastike Hajra, Nafa i Jasa, {ura Enver sa djecom i unu~adima Dino, Neven, Fuada, Sandra, Sa{a, Emir, Nina, Stela, Selma, Enisa, Amila i Laura, amid`i}i Kenan, Adnan, Nihad i Nihada, teti}i Haris, Elma, Sad`ida i Fikica, daid`i}i Emira i Nihad, te porodice Skaka, Kadrovi}, Hrenovica, Avdagi}, Kafed`i}, Kasalo, Terza, Tanovi}, Pecar, Kurtovi}, Ramovi}, Mikulec, Mr|a, Kevac, Ustamuji}, Smaji}, ^alija, Jalov~i}, Hajrulahovi}, kao i ostala rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u ulici Kamenica br. 38.
no:035310

ZIJAD (MUHAMED) SKAKA

prim. dr. MUHAMED (SALKO) BE]AREVI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 22. septembra 2011. godine u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 26. septembra 2011. godine u 16.30 sati na mezarju Grli}a brdo. O@ALO[]ENI: supruga Emina, sin Damir, snaha Sabina, unuk Benjamin, bra}a Sakib, Alija i Fadil sa porodicama, sestra Sakiba sa porodicom, snahe had`i Hiba i had`i Emina sa porodicama, zet Kasim sa porodicom, te porodice Be}arevi}, Muratovi}, Had`i}, Dizdarevi}, ^ajo i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16.30 sati u stanu rahmetlije u ulici No035308 Had`isulejmanova br. 2/I.

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SULEJMAN (HASAN) MEHINOVI]
preselio na ahiret u petak, 23. 9. 2011. u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 26. 9. 2011. godine u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Magbula, k}erke Jasminka - Jasna, Sena i Mirsada, sin Mirsad, bra}a Kasim, Osmo i Suljo, sestra Nezira, zetovi Samir i Sabrija, snahe Amira, Zumra, Hajrija, Saliha, Asija i Zineta, unu~ad i praunu~ad, {ura Enver, svastika Zineta, te porodice: Mehinovi}, Hasi}, D`aferovi}, Bedak, Idrizovi}, Kurahovi}, Suba{i}, Kalajd`isalihovi}, Kumri}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji ^engi} Vila. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

NAZA ([EVKO) VUGDALI], ro|. BERBI]
nakon kratke bolesti, preselila na ahiret u subotu, 24. septembra 2011. u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 26. septembra 2011. godine u 14.00 sati na mezarju Kukavice, Derventa. O@ALO[]ENI: k}erka Azemina Golo, zet Mujo, unu~ad Kenan i Nerma, zet Ervin, praunuk Adi, brat Salko, sestra Rabija, zaove Tazima i Ismeta, jetrva Baisa, te porodice Golo, Vugdali}, Grebovi}, Berbi}, Prci}, Nuhi}, Dreca, Tabakovi}, Jakubovi}, Salihovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u d`amiji na Kukavicama - Derventa. Prevoz obezbije|en ispred Skenderije sa polaskom u 10.00 ~asova. Ku}a `alosti: ul. Franjeva~ka br. 6 C, Sarajevo. 111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ALIJA (SEFER) MA[I], ro|. HAMZI]
preselila na ahiret u subotu, 24. 9. 2011. godine u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 27. 9. 2011. godine u 17.00 sati na mezarju Grahovi{te - Barica. O@ALO[]ENI: sinovi Fadil i Amir, k}erka Ned`iba, zetovi Muslim i Re{ad, snaha Emina, unu~ad Alisa, Edina, Amra i Rasema, praunu~ad Aziz i Denis, brati}i, sestri}i, djeveri}i i zaovi}i sa porodicama, te porodice Ma{i}, Hamzi}, Ju{i}, Kamenja{evi}, Zuko, Bogilovi}, Top~i}, Panjeta, [uhari}, @olji}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 17.00 sati, ul. Donji Hotonj III/20. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo da je na{ dragi

SEAD (ALIJA) BUSULAD@I]
preselio na ahiret u nedjelju, 25. septembra 2011. godine u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 26. septembra 2011. godine u 14.00 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: supruga Hasna, sestra Dika, te porodice Busulad`i}, Boti}, D`uvi}, Mufti}, Rizvanbegovi}, Gu{i}, Kilali}, te kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji Potok. Ku}a `alosti: Prijepolj~eva br. 12.
za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

SKENDER (DAUT) @U\ELOVI]
Ulcinj preminuo u Ulcinju u petak, 23. 9. 2011. u 72. godini. @ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje zauvijek ostaje. Bol nije u suzama, ni u rije~ima, bol je u na{im srcima gdje }e{ ostati zauvijek voljen i nikad zaboravljen. TVOJI: Sejo, Sanela, Haris, Adi i Aj{a Devi}
sm-0001291

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

25. 10. 1938 - 23. 9. 2011.

111

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi suprug, otac, dedo i punac

POKOPNO DRU[TVO

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom tetku

SULEJMAN (HASANA) MEHINOVI]
u~esnik NOR-a
preselio na ahiret u 85. godini, 23. 9. 2011. godine. O@ALO[]ENI: supruga Magbula, k}erka Jasminka Jasna, zet Samir, unuci Haris, Edis i Faris, te porodice Mehinovi} i Hasi}
1316-tt

"BAKIJE" "BAKIJE"
OSNOVANO 1923

SARAJEVO

ZIJADU SKAKI
Od Nevena i Dine sa familijom
1361-tt

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 7 mobitel 00387 (0)61 131-788 7 00387 (0)33 233-062 0 fax 00387 (0)33 447-122 1 mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

62

Ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 004699 04 Mals Sarajevo, 07. 09. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP ELEKTROPRIVREDA BiH - „Elektrodistribucija“ Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 88, protiv tu`enog „EKI KOMERC“ PRIVATNO PREDUZE]E ZA PROMET I USLUGE P.O. Sarajevo, sa sjedi{tem u Sarajevu, ul. Srebreni~ka br. 4 radi duga od 567,30 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~om postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 53/03)

oglasi
- na iznos od 96,60 KM po~ev od 11. 06. 2002. godine, - na iznos od 14,90 KM po~ev od 11. 07. 2002. godine, - na iznos od 29,70 KM po~ev od 11. 09. 2002. godine, - na iznos od 14,90 KM po~ev od 11. 10. 2002. godine, - na iznos od 22,30 KM po~ev od 11. 11. 2002. godine, - na iznos od 22,30 KM po~ev od 11. 12. 2002. godine, do isplate, uz naknadu tro{kova postupka, sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. ZPP-a, mora imati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj plo~i suda i u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi}

JKP „KOMUNALAC“ d.o.o. HAD@I]I 71240 Had`i}i, @unova~ka br 4 Broj: 2135/11 Had`i}i, 22. 09. 2011. Na osnovu ~lana 29. i 40. Statuta JKP „Komunalac“ d.o.o. Had`i}i i odluke Nadzornog odbora Preduze}a broj 212-1/10, a u skladu sa ~lanom 15, 16. i 17. Zakona o komunalnim djelatnostima Kantona Sarajevo (Slu`bene novine Kantona Sarajevo broj 31/04), JKP „Komunalac“ d.o.o. Had`i}i objavljuje sljede}e

OBAVJE[TENJE
Obavje{tavaju se vlasnici poslovnih objekata (korisnici ili njihovi sljednici) kojima je putem po{tanskih i dostavlja~a Preduze}a poku{ana dostava obavijesti o namjeri prekida snabdijevanja vodom, zbog neizmirivanja obaveza za pru`ene komunalne usluge, da li~no ili njihovi ovla{teni predstavnici u sjedi{tu JKP „Komunalac“ d.o.o. Had`i}i, preuzmu predmetne obavijesti i izmire svoje obaveze. Ukoliko navedeni korisnici ne postupe u skladu sa naprijed navedenim, dostava }e se smatrati izvr{enom protekom roka od 15 (petnaest) dana od objave ovog Obavje{tenja u listu „Dnevni avaz“. Nakon proteka ovog roka JKP „Komunalac“ d.o.o. Had`i}i }e, u skladu sa ~lanom 17. Zakona o komunalnim djelatnostima Kantona Sarajevo (Slu`bene novine Kantona Sarajevo broj 31/04) istim uskratiti dalje pru`anje komunalnih usluga. UPRAVA PREDUZE]A

OBJAVLJUJE
- dostavu tu`be na odgovor Dana 07. 07. 2004. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog, a radi isplate duga u iznosu od 567,30 KM, pa je predlo`eno da sud nakon provedene rasprave, ili u toku pripremanja glavne rasprave, donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 567,30 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 126,40 KM po~ev od 11. 04. 2001. godine - na iznos od 69,90 KM po~ev od 11. 05. 2001. godine - na iznos od 38,10 KM po~ev od 11. 06. 2001. godine - na iznos od 20,80 KM po~ev od 11. 07. 2001. godine - na iznos od 29,70 KM po~ev od 11. 09. 2001. godine, - na iznos od 59,40 KM po~ev od 11. 12. 2001. godine, - na iznos od 22,30 KM po~ev od 11. 01. 2002. godine,

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 Rs 157698 10 Rs Sarajevo, 31. 08. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Ivana Kr`elj, u pravnoj stvari tu`itelja Zijo Musi} iz Sarajeva, ul. Bajre Kaljanca br. 31. Ilid`a, zastupan po punomo}niku Selimovi} Almiru advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enog „TARA-DRINA“ d.o.o. Sarajevo, ul. Hamdije ^emerli}a br. 2., radi nov~anih potra`ivanja iz radno-pravnog odnosa i uplate doprinosa, ovim putem u smislu ~l. 348. ZPP-a, objavljuje

SUDIJA IVANA KR@ELJ Za ta~nost - ovla{teni radnik suda NAPOMENA: Prema ~lanu 97. stav 3 i 4 ZPP („Sl. novine FBiH, broj 53/03), ako tu`ilac bez opravdanog razloga ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu upusti u raspravljanje. Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga ne do|e tu`eni, a bio je uredno pozvan, rasprava }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 97. st. 4. ZPP-a). Sud }e shodno odredbama ~l. 406. i 407. ZPP-a, kazniti nov~anom kaznom od 100 do 1.000,00 KM: Stranku, zakonskog zastupnika, punomo}nika umje{a~a koji svojim parni~nim radnjama, te`e zloupotrebljava prava priznata odredbama ZPP-a; Osobu koja u podnesku vrije|a sud, stranku, ili drugog sudionika u postupku. Osoba koja je kao slu{atelj prisutna raspravi, a vrije|a sud ili druge sudionike u postupku, ometa rad ili se ne pokorava naredbama suda za odr`avanje reda, a mo`e ga i udaljiti.
11094-1nd`

POZIV
Za tu`enog: „TARA-DRINA“ d.o.o. SARAJEVO, Ul. Hamdije ^emerli}a br. 2. Pozivate se kao stranka u postupku da pristupite na pripremno ro~i{te koje je zakazano za dan ^ETVRTAK 15. 12. 2011. godine u 9,00 sati pred ovaj sud u sobu 314/III, u Ulici [enoina broj 1 u Sarajevu. Dostava se smatra objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Ps 016811 05 Ps Sarajevo, 14. 03. 2011. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Kenan Tanovi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP ZRA^NA LUKA DOO MOSTAR, koju zastupa Josip Muselimovi}, odvjetnik iz Mostara, protiv tu`enog AIR COMMERCE SARAJEVO, Radi}eva br. 4c, radi duga, v.s.p. 52.019,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje:

zateznom kamatom po~ev od 16. 09. 1999. godine pa do kona~ne isplate. - ra~una broj 033/PO-99 od 30. 09. 1999. godine isplatiti tu`itelju iznos od 5.835,00 KM zajedno sa pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom po~ev od 07. 10. 1999. godine pa do kona~ne isplate. - ra~una broj 032/PO-99 od 30. 09. 1999. godine isplatiti tu`itelju iznos od 21.846,00 KM zajedno sa pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom po~ev od 07. 10. 1999. godine pa do kona~ne isplate, - ra~una broj 046/PO-99 od 02. 11. 1999. godine isplatiti tu`itetelju iznos od 5.375,00 KM zajedno sa pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom po~ev od 10. 11. 1999. godine pa do kona~ne isplate. - ra~una broj 051/PO-99 od 09. 11. 1999. godine isplatiti tu`itelju iznos od 1.087,00 KM zajedno sa pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom po~ev od 17. 11. 1999. godine pa do kona~ne isplate. Kao i tu`itelju nadoknaditi tro{kove ovog parni~nog postupka u iznosu od 3.083,75 KM, a sve to u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Sudija Kenan Tanovi} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude dopu{tena je `alba KANTONALNI SUD U SARAJEVU u roku od 30 dana od dana dostavljanja prepisa. @alba se podnosi ovom sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku

OGLAS
Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Kenan Tanovi}, u pavnoj stvari tu`itelja JP ZRA^NA LUKA DOO MOSTAR, koju zastupa Josip Muselimovi}, odvjetnik iz Mostara, protiv tu`enog AIR COMMERCE SARAJEVO, Radi}eva br. 4c, radi duga, v.s.p. 52.019,00 KM, van ro~i{ta, dana 14. 03. 2011. godine, donio je

U PRODAJI

PRESUDU - zbog propu{tanja Du`an je tu`enik temeljem ra~una broj 028/PO-99 od 08. 09. 1999. godine isplatiti tu`itelju iznos od 17.876,00 KM zajedno sa pripadaju}om zakonskom

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 165282 10 Ps Sarajevo, 19. 08. 2011. godine

OGLAS
Na osnovu odredbi ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, tu`enom se dostavlja presuda Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Sedina Durakovi}, u pravnoj stvari tu`itelja „VELBOS“ D.O.O. @EP^E, Begov Han bb, kojega zastupa Zajedni~ka advokatska kancelarija [ehovi} Jasmine i [ehovi} Envera, advokata iz Sarajeva, protiv tu`enog „TBM-SYSTEM“ DOO SARAJEVO, Ul. Srebreni~ka 8, radi duga vsp. 6.692,40 KM, van ro~i{ta, dana 18. 08. 2011. godine, donio je

PRESUDU
- zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti dug u iznosu od 6.692,40 KM sa pripadaju}im zakonskim kamatama i to: - na iznos od 1.521,00 KM po~ev od 27. 05. 2008. g. do isplate - na iznos od 5.171,40 KM po~ev od 30. 05. 2008. g. do isplate te mu nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 882,20 KM, a sve u roku od 30 dana. SUDIJA Sedina Durakovi} POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. ZPP-a). Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u Dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj plo~i suda.
1173-1tt

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

63

„Dnevni avaz“ svakog dana se prodaje u prosje~no 40.000 primjeraka, a svaki primjerak po svjetskim statistikama ~ita 5-8 osoba.

TO ZNA^I DA

„Avaz“ ~ita
300.000 ljudi
dnevno!

u prosjeku

Tome treba dodati jo{ 200.000 klikova na na{em portalu www.dnevniavaz.ba

To je impresivna cifra od , koji svakodnevno koriste i vjeruju na{im informacijama!

500.000 ljudi

„Dnevni avaz“

prodaje se na 3.000 mjesta u BiH i u 14 zemalja zapadne Evrope

$"

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

IFHJ

SARAJEVO Jirži Plišek, šef stručnog štaba bordo tima

Beganović: Dvije uzastopne pobjede

*AC=LEć =H=@E @LC@EšE KCLH
U stručnom štabu asistirat će mu Amir Japaur i Nijaz Hrustanović
Čelik je subotnjim preokretom protiv solidne gradačačke Zvijezde (2:1) došao do vrlo važnih bodova, kojima se približio sredini tabele. Iste noći trener Elvedin Beganović, koji je bio privremeno rješenje nakon ostavke Borisa Gavrana, dobio je dvogodišnji ugovor. - Dogovorili smo se da će Beganović ostati trener cijelu ovu i narednu sezonu. Pomoćnik će mu biti Amir Japaur, trener golmana ostaje NijazHrustanović, amoguće je da ćemo uskoro izabrati i kondicionog trenera, koji bi radio samo po potrebi, kada su pripreme i, možda, jednom sedmično - kaže novi predsjednik Senad Sarajlić, koji je, u međuvremenu, za potpredsjednike Upravnog odbora imenovao Husejna Hinovića i Nihada Perču. Kondicioni trener trebao bi biti bivši atletičar Elvir Krehmić. Što se tiče subotnje utakmice, Čelik je ponovo iskazao više želje nego kvaliteta, a Beganović je, razumljivo, zadovoljan zbog druge uzastopne trice. - Kada se sve sabere, Zvijezda je imala više prilika, dok smo mi imali veći posjed lopte. Tako smo i planirali, da kontroliramo posjed, jer smo znali da gosti imaju vrlo dobru kontru. Naravno, da smo sve uspjeli uraditi onako kako smo se dogovorili, ne bi bilo ovakve utakmice i našeg preokreta. Samo bismo, onda, mi davali golove kazaojeBeganović. V. B.

Čelik zasluženo do bodova

2EšJA C EA =E>E = FH= @ ŠEHC
Ne mogu shvatiti odluku sudije Zrilića Odigrali smo dobru utakmicu, nedostajala nam je jedino efikasna završnica, tvrdi češki stručnjak

Plišek: Napadači moraju biti agresivniji

Detalj s Koševa: Duel Kojaševića i Dioga

(Foto: S. Jordamović) 

@>H = DEJIJ >EH= +HEćALC =IA@E=
Predsjednik Zahirović nema ovlasti
Olimpic nije Slobodi uzeo samo bodove nego je pokrenuo novu lavinu na Tušnju. Ostavka trenera Ibrahima Crnkića, koju je podnio na konferenciji za novinare nakon prekjučerašnje utakmice, koju su Tuzlaci izgubili sa 1:4, stvorila je novi jaz u klubu. Situacija je takva da se ne zna ko, zapravo, može imenovati njegovog nasljednika. Davud Zahirović, otkako je početkom avgusta izabran za predsjednika kluba, trebao je formirati Upravni odbor. No, do danas to nije učinio i stoga njegove odluke nemaju legitimitet, tvrdi našizvor. Zahirović klubom upravlja “na daljinski”. Na utakmicama ga ne viđamo, ne postoji informacija kada se posljednji put pojavio u klupskim prostorijama. Nije gledao ni subotnju bruku protiv Olimpica. Ovaj privrednik iz Gradačca informacije, ponekada i namjerno lažno plasirane, dobiva od svojih ljudi koje je instalirao u klubu. S druge strane su operativci koji vode klub, na čelu sa Zdenom Jurićem te Jasminom Jogunčićem i Ismetom Džananovićem. Smjenu ove dvojice Zahirović je, i to prema svemu sudeći nelegalno, nedavno naložio. Zbog navedenog će, kako saznajemo, brigu u vezi s imenovanjem novog trenera preuzeti Odbor za hitnost, koji je aktiviran s obzirom na to da Zahirović nije formirao Upravni odbor i da nema ovlasti da smjenjuje i bira klupske organe. Na čelu ovog Odbora je predsjednik Skupštine Bahrudin Bajramović, a jedan od članova je upravo Zahirović. E. MUHAREMAGIĆ

Sloboda u potrazi za novim trenerom

Kraj preksinoćnjeg duela između Sarajeva i Širokog Brijega (0:1) obilježen je zvižducima s koševskog istoka, upućenim domaćim fudbalerima, ali i skandiranjem: “Plišek, Plišek”, što bi, u prijevodu, značilo da navijači bordo tima i dalje imaju puno povjerenje u

- Ivan Sesar slomio je prst ruke zbog čega je morao ranije napustiti teren. Što se tiče izostanka Amera Dupovca, dolaskom Dilavera Zrnanovića imamo tri stopera tako da smo u prilici kombinirati. Semir Bajraktarević imao je temperaturu zbog čega nije bio u kadru riječi su Plišeka.

2LHA@= 5AI=H=

češkog stručnjaka. Sarajevo je u okršaju s direktnim rivalom za vrh tabele pružilo više blijed nego solidan nastup i tako ostalo bez tri boda, koja lako mogu biti ključna za konačan plasman. Iako je njegova ekipa doživjela poraz (drugi uzastopni), trener Jirži Plišek (Jiri Plisek) zadovoljan je igrom.

Slaba završnica
- Odigrali smo jednu od naših najboljih utakmica. U startu smo pokazali agresivnost, presing, a nedostajala nam je jedino efikasna završnica. Naivno smo primili gol, naši igrači su zaboravili na Ivicu Džidića i uslijedila je kazna - kaže Plišek te ističe: - Zašto smo bili neefikasni? Zbog dva razloga. Napadači moraju imati bolji tajming, tražiti loptu, biti agresivni... Igrači koji priprema-

Sarajevo je u tri domaća susreta sa, za bh. prilike kvalitetnim ekipama poput Veleža, Čelika i Širokog Brijega osvojilo svega četiri boda uz gol-razliku od 4:4. - Svaki jači protivnik je slika naše snage, našeg kvaliteta ili, bolje rečeno, slabosti i mana koje tre-

5E= =šA I=CA

nutno posjedujemo. Razumijem navijače i njihovu reakciju nakon susreta, ali trebaju znati da smo u procesu stvaranja ekipa, a za to je osnovni uvjet vrijeme. Navijač Sarajeva želi najbolje, pobjede, trofeje... i taj pritisak igrači moraju znati podnijeti - ističe Plišek. mladog veznjaka tima s Koševa.

ju te situacije, trebaju imati više i raznovrsnijih asistencija nego što je to bilo u subotu. Utakmica bi vjerovatno otišla drugim, možda i povoljnijim tokom za bordo tim da slabi banjalučki sudija Robert Zrilić u 39. minuti nije poništio pogodak Asmira Suljića. Tek nakon što je Suljić zatresao mrežu, Zrilić je poslije “sat” razmišljanja svirao navodno opasnu igru

Nadoknaditi bodove
- U posljednja dva meča poništena su nam tri gola. Slučajno? Nisam siguran. Zaista ne mogu shvatiti zašto je Zrilić poništio pogodak Suljića. No, u tome ne želim tražiti alibi za poraz. Mi smo krivi za izgubljene bodove, koje moramo nadoknaditi negdje na gostovanjima smatra Plišek. A. Dr.

Nakon jučerašnjeg slobodnog dana, za danas u 10 sati zakazan je trening Slobode. Nakon Crnkićeve os-

0=@žEć E 0=IEć L@A AEFK

tavke, ekipu će privremeno voditi Mirza Hadžić i Nermin Hasić, do sada njegovi saradnici u stručnom štabu.

Gol u ranoj fazi otvorio je Veležu put do uvjerljive pobjede nad Travnikom (4:1), kojom su “Rođeni” lijepo najavili gradski derbi sa Zrinjskim u osmini finala Kupa, u srijedu Pod Bijelim brijegom. - Pribojavao sam se ove utakmice, jer se samo priča o duelima protiv Zrijskog u

) I=@= CH=@IE @AH>E
Kupu i prvenstvu. No, momci su odradili dobro posao, pogotovo u prvom dijelu. Sve je funkcioniralo po planu do 60. minute, a onda se, nakon trećeg gola, osjetio pad u igri, što nam se ne bi trebalo dešavati. Opuštanja ne smije biti upozorava strateg Veleža Mirza Varešanović pa nas-

Velež uvjerljiv protiv Travnika

tavlja o gradskim derbijima. - Naravno da će se nakon uvjerljive pobjede nad Travnikom naše samopouzdanje podići, a navijači će stvoriti euforiju, ali su u takvim utakmicama najvažnije hladne glave - poručuje Varešanović. F. I.

sport

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

65
Slavija 1 (1:0) 1 Rudar
Stadion Slavije u Lukavici. Gledalaca: 300. Sudija: Rusmir Mrkovi} (Sarajevo) 6,5. Pomo}nici: Goran Dujak (Od`ak) i Mirko Goji} (Bijeljina). Delegat: Lazar Martinovi} (^apljina). Strijelci: 1:0 - Sadikovi} (25), 1:1 - Rami} (75, Krezovi}). @uti kartoni: Simi}, Nikoli}, Peri{i} (Slavija), Kotaran, Vejnovi}, [odi} (Rudar Prijedor). Igra~ utakmice: D`emal Sadikovi} (Slavija) 7. SLAVIJA: Tomovi} 6, Ra{evi} 5,5, Nikoli} 6, Lackanovi} 5,5, Sadikovi} 7 (63. Papaz -), B. [e{lija 5,5 (76. Vukelja -), Peri{i} 5,5, Simi} 5,5, Todorovi} 6, Muminovi} 5,5, Zeba 5,5 (72. Radonja -). Trener: Zoran Erbez. RUDAR PRIJEDOR: Tripi} 6, Kotaran 6, Vejnovi} 5,5 (od 46. Kari} 6), Dragi} 6, [odi} 5,5, Krezovi} 6, Rami} 6,5, [uka 5,5 (od 59. Srndovi} -), @eri} 6 (od 87. Bursa} -), Panti} 6, \ori} 6,5. Trener: Dragan Radovi}.

Kozara 1 (0:0) 0 Leotar
Stadion Kozare u Bosanskoj Gradi{ci. Gledalaca: 400. Sudija: Elmir Pilav (Sarajevo) 6. Pomo}nici: Zlatan Be~irevi} (Mramor), Haris Bakovi} (Sarajevo). Delegat: Alija Kurtagi} (Biha}). Strijelac: 1:0 - Spasojevi} (77, Muji}). @uti kartoni: Basara, Spasojevi} (Kozara), Dre~ (Leotar). Igra~ utakmice: Bojan Spasojevi} (Kozara) 7,5. KOZARA: Kozi} 6,5, Kova~evi} 7 (67. Uji} -), Sre}o 6,5, Baji} 6,5, Basara 7 (72. Koji} -), Studen 7, Muji} 7 (82. Gnjati} -), Pilipovi} 7, Stjepanovi} 6,5, Gigovi} 7, Spasojevi} 7,5. Trener: Vlado Jagodi}. LEOTAR: Milenkovi} 7, Dre~ 6, Todorovi} 6, Topuzovi} 6, [araba 7, Markovi} 6,5 (82. Cimirot -), Ratkovica 7 (82. Milovi} -), Andri} 6,5, Ze~evi} 6,5, Ani~i} 6, Vukovi} 6. Trener: Bogdan Korak.

GO[K 0:0 Zrinjski
Stadion Podavala u Gabeli. Gledalaca 2.200. Sudija: Predrag Stanki} (Bijeljina) 6. Pomo}nici: Damir Kne`evi} (Livno) i Zoran Taborina (Zvornik). Delegat: @eljko Kraljevi} (Ljubu{ki). @uti kartoni: Bo{njak, Zlomisli} (GO[K), Stojki}, Beki}, @ur`inov, Marjanovi} (Zrinjski). Igra~ utakmice: Marin Ani~i} (Zrinjski) 7. GO[K: [reng 7, @deri} 6,5, [abanovi} 6, Mus 6,5, Helvida 7, ]ulum 7 (76. Hrka} -), [iljak 7, Zlomisli} 6,5 (68. Tomi} 6), Dudi} 6, Kari} 6, Bo{njak 6. Trener: Milomir Odovi}. ZRINJSKI: Melher 7, [unji} 7, Marjanovi} 7, Beki} 6 (67. Su{i} 6,5), Pehar 6 (53. @i`ovi} 7), Mili~evi} 6 (75. Duro 6,5), Stojki} 6,5, Marki} 7, @ur`inov 7, Popovi} 7, Ani~i} 7. Trener: Slaven Musa.

PREMIJER LIGA BiH Novi posrtaj Slavije, Rudar izborio remi u Lukavici

Nastavljena rasprodaja
Doma}i poveli sjajnim pogotkom Sadikovi}a, izjedna~io Rami}
\ori} dugom loptom izbacio Aleksandra Panti}a, a on se sjurio sam ka golu Slavije, {utirao sa 15 metara i uzdrmao pre~ku. precizno pogodio je sami gornji lijevi ugao. Slavija je u 62. minuti ostala bez najboljeg pojedinca Sadikovi}a, koji je zbog skoku bio je Anel Rami}, koji je glavom sa sedam metara pogodio mre`u za 1:1. Najbolju priliku za novo vodstvo doma}in je imao u 79.
Dok igra~i slave gol, Jagodi} gleda na sat
(Foto: Z. Vajki})

Slavija je nastavila s rasprodajom doma}ih bodova. Po tri su iz Lukavice odnijeli Sarajevo i Leotar, a ju~er jedan Rudar Prijedor, {to je tim Zo-

Vlado Jagodi} startovao pobjedom
Kozara zaslu`eno slavila
Ra{evi} u prodoru: S utakmice u Lukavici (Foto: B. Nizi})

Spasojevi} presudio Leotaru

rana Erbeza, koji je debitirao na klupi, dovelo u jo{ neugodniju poziciju na tabeli. Gosti su zaprijetili, i to u 8. minuti, kada je Zlatko
Rezultati 8. kola: Vele` - Travnik 4:1, Sloboda Olimpic 1:4, ^elik Zvijezda 2:1, Sarajevo [iroki Brijeg 0:1, Borac - @eljezni~ar (prekid), GO[K - Zrinjski 0:0, Kozara - Leotar 1:0, Slavija - Rudar 1:1. Parovi 9. kola (1. i 2. oktobar): Leotar - ^elik, [iroki Brijeg - Kozara, Rudar - Sarajevo, Travnik - Slavija, Zrinjski - Vele`, Olimpic GO[K, @eljezni~ar Sloboda, Zvijezda Borac.

Slavija je povela u 25. minuti, a strijelac rijetko lijepog gola bio je D`emal Sadikovi} iz slobodnog udarca. Sa 25 metara milimetarski

povrede morao napustiti teren, a {ok za doma}ina stigao je u 75. minuti. Dalibor Krezovi} je centrirao iz kornera s desne strane, a najvi{i u

minuti. Predrag Papaz sjajno je centrirao s lijeve strane, a Miljan Radonja sa svega pet metara nije uspio skrenuti loG. I. ptu u mre`u.

Kozara je, pod vodstvom novog trenera Vlade Jagodi}a, ostvarila zaslu`enu pobjedu nad Leotarom. Bolju igru doma}i sastav krunisao je pogotkom Bojana Spasojevi}a u 77. minuti. S lijeve strane centrirao je Slavi{a Uji}, Senad Muji} je visoko sko~io i vratio loptu do Spasojevi}a, koji je sa pet metara glavom matirao do tada odli~nog gostuju}eg golmana Bo{ka Milenkovi}a. U otvorenoj igri Kozara
Rezultati 7. kola Prve lige Federacije BiH: Branitelj - Jedinstvo 2:0, Famos SA[K Napredak - Bratstvo 2:0, Kraji{nik - Omladinac 3:0, Ora{je - Rudar 2:0, Krajina - Iskra 0:0, Gora`de - Unis 4:1, Vitez ^apljina 0:1, Gradina Budu}nost 3:2. Parovi osmog kola (1./2. oktobra): Unis - Vitez, Jedinstvo - Budu}nost, ^apljina - Gradina, Iskra - Gora`de, Rudar - Krajina, Bratstvo - Kraji{nik, Omladinac Ora{je, Branitelj - Famos SA[K Napredak.

nije iskoristila nekoliko zrelih prilika. Pre~ku je pogodio Senad Muji} u 52. minuti, dok su gosti najbolju {ansu imali sredinom prvog poluvremena, kada je silovitim udarcem sa 25 metara Mladen Ratkovica uzdrmao stativu. Glavni arbitar Elmir Pilav iz Sarajeva o{tetio je doma}ina za jedanaesterac, jer je u 4. minuti Predrag Topuzovi} izbacio rukom loptu s gol-linije poslije {uta Bojana Z. VAJKI] Spasojevi}a.

Prva liga FBiH
1. [iroki B. 2. Sarajevo 3. Borac 4. Vele` 5. Zrinjski 6. @eljezni~ar 7. Rudar 8. Olimpic 9. Leotar 10. ^elik 11. GO[K 12. Sloboda 13. Kozara 14. Travnik 15. Zvijezda 16. Slavija 8 8 7 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 5 5 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 1 1 1 3 0 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 4 4 4 3 5 4 4 5 5 15:3 19:7 14:6 11:6 17:13 11:8 7:11 12:10 8:9 10:14 7:9 5:12 8:10 10:16 6:12 8:22 19 16 16 14 12 11 11 10 10 10 9 9 8 8 7 7

Podjela bodova u hercegova~kom duelu
S obzirom na pad u drugom dijelu utakmice, ne{to zadovoljniji podjelom bodova (0:0) u duelu GO[K-a i Zrinjskog mogu biti doma}i nogometa{i. U prvom dijelu me~a gledaoci su na stadionu Podavala vidjeli ravnopravnu igru dva rivala, u kojoj je doma}in imao priliku vi{e. No, najbolju {ansu propustio je Zrinjski. Amer Beki} je, nakon dodavanja Lazara Marjanovi}a iz sredine,

Gabelani mogu biti zadovoljniji

Prva liga FBiH
1. Rudar 2. Krajina 3. ^apljina 4. Branitelj 5. Gradina 6. Budu}nost 7. Bratstvo 8. Famos SA[K 9. Omladinac 10. Ora{je 11. Iskra 12. Gora`de 13. Jedinstvo 14. Kraji{nik 15. Vitez 16. UNIS 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1 1 0 3 0 2 1 2 0 1 1 2 2 3 3 3 3 3 4 2 4 3 4 4 6 12:6 7:4 12:8 10:8 14:12 9:8 13:8 10:10 8:12 9:9 7:7 9:15 12:13 7:9 8:10 4:12 16 14 13 13 12 12 10 10 10 9 9 9 8 7 5 3

iza{ao sam pred Nikolu [renga, ali je golman GO[Ka odli~nom intervencijom spasio „Lavove“. GO[K je pao u drugom dijelu, Mostarci su preuzeli inicijativu, ali to nisu uspjeli iskoristiti. Posljednju pravu priliku da promijeni rezultat imao je GO[K-ov stoper Sa{a Mus kada je u 82. minuti, poslije kornera Miljenka Bo{njaka, glavom {utirao pored Er. B. gola.

66

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

sport

[PANIJA Najbolji svjetski fudbaleri obilje`ili {esto kolo

Bredli: Ugovor do 2014. godine

Mesi-Ronaldo 3:3
Barcelona razbila Atletiko, Real se na po~etku me~a mu~io s Rajo Valjekanom
Ronaldo: Dva pogotka iz penala

Amerikanac Bob Bredli (Bradley) imenovan je za novog selektora nogometne reprezentacije Egipta. Biv{i selektor Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava potpisao je ugovor do jula 2014. godine, a zamijenit }e dosada{njeg trenera Hasana [ehatu, koji je u junu podnio ostavku zbog lo{ih rezultata

Bredli selektor Egipta

Nakon otkaza u SAD

u kvalifikacijama za Kup afri~kih nacija. Egipat se nije kvalificirao na Kup afri~kih nacija prvi put poslije 33 godine. Ugovor }e biti automatski prekinut ako se Egipat ne plasira na Kup afri~kih nacija 2013. godine ili na Svjetsko prvenstvo 2014. godine.
(Z. [.)

[esto kolo {panske Primere obilje`ili su najbolji svjetski fudbaleri, Argentinac Lionel Mesi (Messi) i Portugalac Kristijano Ronaldo (Cristiano), postigav{i u preksino}njim me~evima po tri pogotka. Mesi je u trijumfu Barcelone nad Atletikom (5:0) na Kamp nouu pokazao kako su mu Madri|ani omiljena mu{terija, jer im je u 11 dosada{njih me~eva ~ak 14 puta zatresao mre`u. - Moram zahvaliti i ~estitati saigra~ima. Pokazali smo da, kada igramo dobro, u`ivamo u svom fudbalu. Bila je to za nas te{ka utakmica, jer Atletiko ima dobar tim. Ima-

Perez: Cilj je deseta evropska titula
Predsjednik „kraljevskog kluba“ Florentino Perez je na zasjedanju Skup{tine Sportskog dru{tva Real Madrid otkrio {ta je glavni cilj u ovoj sezoni. li smo veliki respekt prema Madri|anima, ali krenulo nam je nakon {to smo postigli prvi pogodak - izjavio je Mesi za „As“. Ronaldov u~inak ima manju te`inu, jer je dva gola za Real u pobjedi nad Rajo Valjekanom (6:2) na Santjago Bernabeuu postigao iz penala. Kona~no je zadovo- Sanjamo o tome da na kraju sezone osvojimo svoj jubilarni deseti naslov evropskih prvaka - rekao je Perez te je dodao kako su u klubu zadovoljni startom u Primeri. ljan bio i trener Reala @oze Murinjo (Jose Mourinho). - Lo{e smo otvorili utakmicu, primiv{i pogodak ve} u prvoj minuti. Bilo je te{ko vratiti se u me~, ali smo uspjeli. Krenuli smo odlu~nije i svjesno smo riskirali, {to nam se i isplatilo - rekao je madridskim medijima portu(A. Dr.) galski stru~njak.

Mesi: U karijeri dao 14 golova Atletiku

(Foto: Reuters)

NJEMA^KA Pizaro pogodio u posljednjim sekundama

Klaudio Pizaro (Claudio Pizzaro) junak je Verdera. Iako je ekipa iz Bremena gubila od Herte, Peruanac je sa dva gola donio preokret. Pobjedonosni gol postigao je u tre}oj minuti sudijskog vremena. Verder je sa tri osvojena boda ostao na drugom mjestu tabele. Keln je do svoje druge pobjede zaredom do{ao u duelu protiv Hofenhajma, kojom se popeo u sredinu tabele. Prvo ime utakmice bio je Lukas Podolski (Lucas), asistent kod prvog gola hrvatskog internacionalca Mate Jajala i strijelac drugog gola.
(Z. [.)

Verder preokretom do pobjede

Novakovi} {utira na gol Hofenhajma

(Foto: AFP)

sport

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

67

FRANCUSKA

ITALIJA Prve pobjede Intera i Milana

Juventus i Udineze jedini bez poraza
Ranijeri debitirao trijumfom na kormilu „Neroazura“
Olijeh: Postigao tri gola
(Foto: Reuters)

Inter je postigao dva gola u posljednjih deset minuta protiv Bolonje (3:1) u 4. kolu italijanske fudbalske Serije A za prvu ovosezonsku pobjedu u svim takmi~enjima. Bio je to debi Klaudija Ranijerija (Claudio), ve} ~etvrtog trenera „Neroazura“ u nizu nakon odlaska @ozea Murinja (Jose Mourinho) u madridski Real prije ne{to vi{e od jedne godine. Ranijerijev prethodnik \an Pijero Gasperini (Gian Piero) dobio je otkaz nakon samo pet me~eva na klupi Intera. - Interovi standardi su veoma visoki i, igrali dobro ili lo{e, moramo imati rezultate. Momci su pokazali da su gladni i da imaju borbeni duh - izjavio je Ranijeri, biv{i kormilar Valensije, ^elzija, Juventusa i Rome. Interov gradski rival Milan tako|er je postigao prvi trijumf u sezoni. Prvaku je tri boda protiv posljednjeplasirane ^ezene (1:0) donio holandski veteran Klarens

Poraz Mehmeda Ba`darevi}a u Okseru
Mehmed Ba`darevi} oti{ao je na poluvrijeme utakmice u Okseru izuzetno zadovoljan, njegov So{o vodio je sa 1:0. Ipak, u drugom poluvremenu potpuno su razbijeni, doma}i su na kraju slavili sa 4:1. Tri gola za Okser postigao je kenijski napada~ Denis Olijeh (Dennis Oliech). Marsej i Lil su u posljednjim trenucima me~eva ispu-

So{o razbijen u drugom dijelu

stili pobjede protiv Valensijena, odnosno Lorijena. Oba susreta zavr{ena su sa po 1:1. Pari Sen @ermen bio je uvjerljiv na gostovanju u Monpeljeu, savladav{i doma}ina sa 3:0. Lion je na @erlanu porazio Bordo sa 3:1 i tako, zajedno sa PSG-om i Tuluzom, vodi u francuskom fudbalskom prvenstvu sa po 17 bodova.

Barzalji (Juventus) izbija loptu ispred Suaza (Katanija)

Sidorf (Clarence Seedorf). Tre}i velikan italijanskog fudbala Juventus ostao je, uz Udineze, jedini nepora`eni tim lige nakon remija u Ka-

taniji (1:1). Doma}i su vodili od 21. minute zahvaljuju}i pogotku Klaudija Ber`esija (Claudio Bergessio). Juve je izjedna~io preko

Milo{a Krasi}a u 49. minuti nakon slabe procjene golmana doma}ih Marijana Anduhara (Mariano). Udineze je odigrao bez golova u Kaljariju. (E. J.)

Njema~ka
8 - Mario Gomez (Bajern) 6 - Papis Sise (Frajburg) 5 - Klas Jan Huntelar ([alke) 4 - Rajan Babel, Rober to Firmino (Hofenhajm), Martin Harnik ([tutgart), Raul ([alke)

Engleska
9 - Vejn Runi (Man~ester j.) 8 - Serhio Aguero (Man~ester s.) 6 - Edin D`eko (Man~ester s.) 3 - Emanuel Adebajor (Totenhem), Gabrijel Agbonlahor (Aston vila), Lion Best (Njukasl)

[panija
8 - Lionel Mesi (Barcelona) 7 - Kristijano Ronaldo (Real Madrid) 5 - Radamel Falkao (Atletiko), Roberto Soldado (Valensija) 4 - Sesk Fabregas (Barcelona), Santi Kazorla (Malaga)

Francuska
6 - Bafetimbi Gomis (Lion), Alan Traore (Okser) 5 - Kevin Gameiro (PSG) 4 - Frederik Samaritano (A`aksio), Eden Hazard (Lil), David Olijeh (Okser)

Italija
4 - Rodrigo Palasio (\enova) 3 - Edinson Kavani (Napoli), German Denis (Atalanta), Antonio di Natale (Udineze), Sebastijan \ovinko (Parma), Fabricio Mikoli (Palermo), Dijego Milito (Inter)

Strijelci

Italija, 4. kolo
Bolonja - Inter 1:3 (Dijamanti 66 penal - Pacini 39, Milito 81 penal, Lusio 87), Milan - ^ezena 1:0 (Sidorf 5), Napoli - Fiorentina 0:0, Kjevo - \enova 2:1 (Pelisije 74, Moskardeli 90+3 - Palasio 48), Atalanta - Novara 2:1 (Skeloto 34, Cigarini 59 - Porkari 89), Kaljari - Udineze 0:0, Katanija - Juventus 1:1 (Ber`esio 21 - Krasi} 49), Lacio - Palermo 0:0, Siena Le~e 3:0 (Destro 6, Kalajo 53, 70), Parma - Roma (sino}).
1. Juventus 2. Udineze 3. \enova 4. Napoli 5. Fiorentina 6. Palermo 7. Kaljari 8. Kjevo 9. Siena 10. Lacio 11. Milan 12. Katanija 13. Atalanta 14. Novara 15. Inter 16. Parma 17. Le~e 18. Roma 19. Bolonja 20. ^ezena 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 0 0 0 2 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 0 1 2 1 2 0 2 0 3 2 1 1 3 0 4 7:3 5:1 8:5 6:3 5:2 7:6 6:5 6:5 4:2 5:5 5:6 2:4 7:4 7:7 7:8 3:8 3:7 2:3 2:8 2:7 8 8 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 4 4 4 3 3 2 1 0

Njema~ka, 7. kolo
[tutgart - Hamburg 1:2 (Harnik 18 Bruma 50, Te{e 67), [alke - Frajburg 4:2 (Farfan 33, Huntelar 62, Holtbi 67, Raul 75 - Sise 3, Jendri{ek 83), Majnc - Borusija (D) 1:2 (Miler 33 - Peri{i} 64, Pi{~ek 90), Volfsburg - Kajzerslautern 1:0 (De`aga 63), Borusija (M) - Nirnberg 1:0 (Daems 76 penal), Augsburg - Hanover 0:0, Bajern - Bajer 3:0 (Miler 5, Van Bujten 19, Roben 90), Keln - Hofenhajm 2:0 (Jajalo 20, Podolski 64), Verder - Herta 2:1 (Pizaro 23, 90+3 - Ramos 3).
1. Bajern 2. Verder 3. Borusija (M) 4. Hofenhajm 5. [alke 6. Hanover 7. [tutgart 8. Borusija (D) 9. Nirnberg 10. Keln 11. Bajer 12. Herta 13. Volfsburg 14. Majnc 15. K’lautern 16. Augsburg 17. Frajburg 18. Hamburg 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 5 5 4 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 1 0 1 1 0 1 21:1 18 1 1 14:7 16 1 1 9:3 16 0 3 12:7 12 0 3 15:12 12 3 1 1 3 1 3 1 3 3 2 0 4 1 4 2 4 4 3 1 5 8:8 12 9:7 10 6:7 10 7:10 10 9:9 9 8:12 9 9:15 7 5:10 5 6:12 4 8:18 4 1 3 10:6 10

Engleska, 6. kolo
Man~ester siti - Everton 2:0 (Baloteli 68, Milner 89), Arsenal - Bolton 3:0 (Van Persi 46, 71, Song 89), ^elzi - Svonsi 4:1 (Tores 29, Ramire{ 36, 76, Drogba 90+4 - Vilijams 86), Liverpul - Volverhempton 2:1 (D`onson 11 autogol, Luis Suarez 38 Fle~er 49), Njukasl - Blekburn 3:1 (Ba 27, 30, 54 - Hojlet 37), Vest Bromvi~ - Fulem 0:0, Vigan - Totenhem 1:2 (Dijame 50 - Van der Vart 3, Bejl 23), Stouk - Man~ester junajted 1:1 (Krau~ 51 - Nani 26), Kvins park rend`ers - Aston vila 1:1 (Dan 90 autogol - Banan 58 penal). Danas: Norvi~ Sanderlend (21).
1. Man. j. 2. Man. s. 3. ^elzi 4. Njukasl 5. Liverpul 6. Totenhem 7. Stouk 8. Aston vila 9. QPR 10. Everton 11. V’hempton 12. Arsenal 13. Sanderlend 14. Norvi~ 15. Vigan 16. Svonsi 17. Fulem 18. Blekburn 19. WBA 20. Bolton 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5 4 3 3 3 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 22:5 16 1 0 19:5 16 1 1 12:7 13 3 0 1 2 0 2 3 1 5 0 2 2 1 2 1 3 1 3 2 2 2 2 2 3 2 3 4 2 1 4 1 4 0 5 7:3 12 8:8 10 9:9 4:6 7:5 5:7 6:6 5:8 6:4 5:7 5:9 4:9 4:7 3:8 9 9 8 8 7 7 5 5 5 5 4 4

[panija, 5. kolo
Barcelona - Atletiko 5:0 (Vilja 9, Miranda 15 autogol, Mesi 26, 78, 90+1), Real Madrid - Rajo Valjekano 6:2 (Ronaldo 39, 51 penal, 84 penal, Iguain 45+1, Varane 67, Benzema 73 - Mi~u 1, 55), Sevilja - Valensija 1:0 (Kanute 18), Atletik - Viljareal 1:1 (Gabilondo 43 -Nilmar 53), Majorka - Sosijedad 2:1 (Viktor 20, Kastro 50 - Agire~e 15), Levante - Espanjol 3:1 (Suarez 14 penal, 58 penal, Barkero 76 - Moreno 72), Granada - Osasuna 1:1 (Riko 64 - Garsija 29), Sporting - Rasing, Saragosa - Malaga (sino}). Danas: Hetafe - Betis (21).
1. Betis 2. Barcelona 3. Levante 4. Sevilja 5. Real M. 6. Valensija 7. Malaga 8. Atletiko 9. Sosijedad 10. Espanjol 11. Majorka 12. Osasuna 13. Rajo 14. Viljareal 15. Granada 16. Saragosa 17. Atletik 18. Rasing 19. Hetafe 20. Sporting 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 1 1 2 1 2 0 3 0 3 3 1 2 2 2 2 1 3 1 2 2 3 2 2 1 3 0 4 9:5 12 7:3 11 6:3 11 8:6 10 7:2 8:6 6:6 5:7 3:5 5:9 5:9 2:7 5:8 3:8 3:7 2:9 9 7 7 6 6 5 5 4 2 2 1 0

Francuska, 8. kolo
Monpelje - PSG 0:3 (Gameiro 39, Pastore 43, 80), Tuluz - Nansi 1:0 (Bulut 59), Nica - Di`on 1:1 (\a \e|e 90+1 - Kornje 14), Lion - Bordo 3:1 (Gomis 8, 33, Bastos 64 - Modeste 84 penal), Valensijen - Marsej 1:1 (Saez 90+3 - Dijavara 16), Lil - Lorijen 1:1 (Kol 34 - Monne Pakue 90+3), Evijan - Kaen 2:4 (Barbosa 34, 39 - Nijang 11, Proman 45+4, Bulo 69, Traore 72), Brest - A`aksio 1:1 (Ru 61 - Sokrier 66), Okser - So{o 4:1 (Traore 51, Olieh 52, 63, 67 - Maiga 2), Ren - St. Etjen (sino}).
1. Lion 2. PSG 3. Tuluz 4. Monpelje 5. Ren 6. Lil 7. Lorijen 8. Kaen 9. Okser 10. Di`on 11. So{o 12. St. Etjen 13. Marsej 14. Bordo 15. Evijan 16. Valensijen 17. Nice 18. Brest 19. A`aksio 20. Nansi 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 5 5 5 5 4 3 3 4 2 3 2 2 1 1 1 1 1 0 1 0 2 1 14:7 17 2 1 14:7 17 2 1 12:7 17 1 2 15:9 16 2 1 17:11 14 4 1 13:10 13 4 1 10:7 13 1 3 12:10 13 5 1 14:10 11 1 4 2 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 6 2 3 4 4 4 7:14 10 6:10 8 9:11 7 9:12 7 8:12 7 9:10 6 7:9 6:8 5:9 6 6 4 3 3 13:19 9

2 0 22:4 11

1 1 16:5 10

1 3 13:15 10

9:14 7

3:10 6

5:11 4

8:13 4 8:16 3

1 5 12:22 4

8:16 6

$&

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

IFHJ

RUKOMET Odigrano četvrto kolo Premijer lige BiH

2HLE FH= AEč==
Krivaja osvojila bodove na gostovanju u Prijedoru
Živinice: Begić (Konjuh) u akciji
Miljatović 3, Vranješ 4, Kondić (16 odbrana), Hercegovac 2, Davidović, Unčanin 6, Kaurin. Trener: Marinko Torbica. KRIVAJA: Hadžihasić (7 odbrana), A. Selimbegović (18 odbrana, 1 sedmerac), Bašić 11, Šantić 5, Avdić 4, Abdurahmanović, Rahimić 1, Turić 2,
(Foto: T. Trojak)

Rukometaši zeničkog Čelika doživjeli su u četvrtom kolu Premijer lige prvi poraz, izgubivši u Visokom. Krivaja je na gostovanju u Prijedoru ostvarila pobjedu, a Maglaj je savladao Gračanicu.

Bosna - Čelik 33:29
KSC Mladost u Visokom. Gledalaca: 700. Sudije: Predrag Dejanović i Elvis Marčetić (obojica iz Prijedora). Sedmerci: Bosna Prevent 10 (7), Čelik 3 (2). Isključenja: Bosna Prevent 4 min, Čelik 2. Crveni karton: Kadić (Čelik, 59. minuta, namjerno udaranje igrača). Rezultat: Bosna Prevent - Čelik 33:29 (17:15). BOSNA PREVENT: En. Sirćo (25 odbrana, 1 sedmerac), Žiga, Zečević 4, Selimović 7, Bećar 10 (3), Skopljak, Burić, Omanović, Balta, Ahić 6 (4), Ed. Sirćo 3, Begović, Geko 3, Vranac, Semić, Musa. Trener: Samir Jamaković. ČELIK: Starčević (18 odbrana, 3 sedmerca), Vidimlić, Ćosić, Dervenčić, Gušić 1, Ekinović,

Rezultati 4. kola: Goražde Leotar 30:21, Konjuh Gradačac 29:27, Bosna Prevent - Čelik 33:29, Vogošća - Sloga 25:33, Prijedor - Krivaja 33:34, Maglaj - Gračanica 32:28, Zrinjski - Derventa 37:25. Parovi 5. kola (30. septembra/1. oktobra): Derventa - Goražde, Gračanica - Zrinjski, Krivaja - Maglaj, Sloga - Prijedor, Čelik Vogošća, Gradačac - Bosna, Leotar - Konjuh.

Tabela
1. Zrinjski 2. Sloga 3. Goražde 4. Čelik 5. Bosna 6. Derventa 7. Konjuh 8. Krivaja 9. Gračanica 10. Maglaj 11. Gradačac 12. Vogošća 13. Leotar 14. Prijedor 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 4 4 103:71 115:98 106:93 126:114 121:124 117:124 107:100 125:123 96:95 91:92 106:112 104:125 98:128 115:141 9 9 9 9 9 9 7 7 4 3 3 1 0 0

Arnad Hamzić, Aldin Aljić, Senad Suljanović, Emir Suhonjić 5, Adis Kamberović. Trener: Nikola Marković. GRADAČAC: Jasmin Hrnjić, Rašid Osmanović 3, Halil Šahdanović 4, Darko Ilić 2, Nedim Trakić 4, Slaven Šijaković 4, Jasmin Duraković, Slaviša Ignjić 4, Emir Kadić, Dražen Stojanović, Nermin Isić, Radule Radulović, Dušan Marković 4, Almir Doborac 2, Fatmir Sarajlić, Adi Džinović. Trener: MehmedDoborac. Sa. M.

Maglaj - Gračanica 32:28
Dvorana u Maglaju. Gledalaca: 500. Sudije: Zoran Raca (Banja Luka), Miroslav Rakar (Nova Topola). Sedmerci: Maglaj 8 (6), Gračanica 6 (6). Isključenja: Maglaj 6 minuta, Gračanica 16. Rezultat: Maglaj - Gračanica 32:28 (15:14). MAGLAJ: A. Bradarić (6 odbrana), Mutapčić (9 odbrana), Ridžal 1, Bajrić, N. Bradarić 1, Đurić, Brčaninović, Mehinović 5, Mehinagić 2, K. Bradarić 5, Avdić 1, Stojanović 2, Brđanović, Ćušković, Kujrić, Bjelobrković 15. Trener: Armin Hajrulahović. GRAČANICA: Ahmetašević (7 odbrana, 1 sedmerac), Mulahalilović (4 odbrane, 1 sedmerac), Đulić, Mehanović, Salkić 3, Bajramović, Kamarić 1, Buljugija 11, Alibegović, Saračević, Sumbić, Osmanhodžić 7, Ovčina 3, Kovačević, M. Ferhatbegović 1, E. Ferhatbegović 2. Trener: Mirsad Gopo. N. B.

Al. Begagić 8, Šahinović 7 (2), Kadić 2, Bajramović 4, Begović 2, Ad. Begagić,Lučić 1, Duvnjak 1, Šarenac 3, Kasumović. Trener: Ljubomir Filipović. D. B.

Omerović, Alić 1, Čamdžić, Zvekić 2, Huskić, Porić 8. Trener: Adnan Bašić. V. V.

Prijedor - Krivaja 33:34
Sportska dvoranaMladost uPrijedoru. Gledalaca: 400. Sudije: Senad Kamberović (Živinice) i Mevludin Šabić (Banovići). Sedmerci: Prijedor 4 (2), Krivaja 1 (1). Isključenja: Prijedor 2 minuta, Krivaja 2. Rezultat: Prijedor - Krivaja 33:34 (17:18). PRIJEDOR: Babić (4 odbrane), S. Selimbegović, Bezbradica 8, Grahovac 2, Radulović 8, Marinović 1, Popović, Baltić,

Konjuh - Gradačac 29:27
Gradska dvorana u Živinicama. Gledalaca: 400. Sudije: Ante Knezović i Robert Zovko (Mostar). Sedmerci: Konjuh 1 (0), Gradačac 3 (1). Isključenja: Konjuh 10 minuta, Gradačac 10. Rezultat: Konjuh - Gradačac 29:27 (12:12). KONJUH: Selman Beširović (19 odbrana), Gafar Hadžiomerović 4, Mirnes Muhić, Haris Begić 10, Semir Memić 2, Amel Muhić 2, Nermin Smajić 2, Mihret Husić, Amer Zildžić 4,

Gradska dvorana u Ljubuškom. Gledalaca 1.500. Sudije: Gjorgi Načevski i Save Nikolov (Makedonija). Sedmerci: Izviđač 4 (2), Nexe 6 (4). Isključenja: Izviđač 6 minuta, Nexe 6. Rezultat: Izviđač MI Grupa - Nexe 26:27 (16:18).

1LEđ=č 1 /HKF= ANA $ %
IZVIĐAČ MI GRUPA: B. Burić (25 odbrana), Tolić, Miličević, Milas, Malinovi, Zeljić 5, Grbavac 6, S. Burić 2, Matić 3, Kordić, Boras 2, Vegar, Ilić 4, Džeba 3, Ereš, Tomić. Trener: Zdenko Grbavac. NEXE: P. Lelić (14 od-

Regionalna SEHA liga

brana), Kozina 1, Mataija 2, Eter 2, F. Lelić 3, Mrđenović 3, Barišić, Jaman 3, Varvodić 1, Kedžo 2, Markotić 2, Slišković 1, Pivac, Obad 3, Kević 4, Velić, Šunjić (2 odbrane). Trener: Kasim Kamenica. M. Kr.

M

U Lukavcu je održan Memorijalni odbojkaški turnir “Elmir Elo Salihović”. U polufinalnim utakmicama Mursa iz Osijeka (Hrvatska) savladala je domaći 7. Lukavac sa 3:1, a Mladi radnik iz Požarevca (Srbija) Brčko Jedinstvo sa 3:0. U utakmici za treće mjesto Brčaci su pobijedili 7. Lukavac sa 3:2, dok je u finalu Mladi radnik porazio Mursu sa 3:1. S. Ho.

M

6HEKB =@C H=@E=

Rezultati 2. kola PLBiH za rukometašice: IIidža - Zrinjski 29:27, Ljubuški Hum - Hrasnica 32:29, Knežopoljka - Jedinstvo 22:30, Živinice - Goražde 25:23, Mira - Borac 25:24, Katarina - Lokomotiva 35:18. Poredak: Katarina, Zrinjski i Mira po 6, Jedinstvo i Ljubuški po 4, Borac, Goražde, IlidžaiŽivinice po 3...

2*E0 = HKAJ=šE?A

IFHJ

Dnevni avaz, ponedjeljak, 26. septembar/rujan 2011.

$'
Vijest u brojci
Nakon 21 sezone u NHL ligi, slavni hokejaš Majk Modano (Mike) saopćio je da završava karijeru. Prethodno je potpisao počasni, jednodnevni ugovor s Dalas starsima kako bi se zvanično penzionisao kao član ekipe u kojoj je ostvario najveće uspjehe i za koju je nastupao 20 sezona (prošlu je proveo u Detroit red vingsima). Modano (41 godina) najbolji je strijelac NHLlige po golovima (561) i bodovima (1.374) za igrače koji su rođeni u Americi. 

Izjava dana
- Razmišljamo da kloniramo Klarensa Sidorfa.
(Masimilijano Alegri, trener italijanskog Milana o holandskom veteranu)

Foto dana
Žestok obračun ragbista Argentine i Škotske

Povrede na fudbalskim terenima do sada su uglavnom simulirali igrači, a sada su to počele raditi i sudije. Na meču nižerazrednih klubova u Brazilu nezadovoljni igrač je, nakon dobivenog crvenog kartona, pljunuo sudiju koji je kao pokošen pao na zemlju. Razjarene igrače na kraju je smirivala policija.

5K@E= @CKE FLHA@K = JAHAK

Ofsajd

FORMULA 1 Njemački vozač trijumfovao i u Singapuru

.AJAL @ELLIE H= FHA= @>H=E JEJKA
Aktuelnom šampionu potreban još samo bod iz pet utrka da zadrži naslov
O'Nil: U junu završio karijeru

Šakilu O'Nilu (Shaquille O'Neal) nije trebalo dugo da počne razmišljati o povratku na teren. Legendarni NBA centar, koji je u junu saopćio da se povlači, razmatra ponudu belgijske ekipe Šarlroa da potpiše ugovor te ipak nastavi karijeru. Nakon 19 sezona u najjačoj svjetskoj ligi, Šak (216 centimetara) povukao se pod teretom godina (39) i povreda, ali njegov menadžer nije
U Singapuru je vožen 61 krug: Fetel je vodio od početka do kraja

Š= IJEžA K *ACEK

Slavni centar razmišlja o povratku

odbacio mogućnost dolaska u Evropu, posebno zbog toga što u Šarlroi igra O'Nilov rođak Demond Malet. No, čak i u slučaju da se odluči na evropsku avanturu, jedan od najboljih centara u historiji (četiri tituleNBA prvaka, tri puta najbolji igrač finala i jednom Lige i dvostruki najbolji strijelac sezone) zbog oporavka nakon operacije noge ne bi bio spreman za izlazak na teren prije novembra ili decembra.

Kenijac osvojio Berlinski maraton
do kraja sezone može srušiti Fetela s vodeće pozicije. No, teško da i sam Baton vjeruje da do kraja može pobijediti u svih pet vožnji (naredna je 9. oktobra u Japanu), a da Fetel pri tome ne osvoji nijedan bod. Fetelov klupski kolega, Australac Mark Veber (Webber) stigao je treći na cilj. Dvostruki prvak, Španac Fernando Alonso (Ferrari), kojem je bilo potrebno da završi na pobjedničkom postolju kako bi održao nadu u titulu, stigao je četvrti, ispred Luisa Hamiltona (Lewis, McLaren). Britanac je, kao i obično, priuštio spektakularnu vožnju, uključujući pet odlazaka u boks te jedan sudar. (E. J.)
Sančez proslavlja trijumf u finalu

Sebastijan Fetel (Sebastian Vettel) napravio je divovski korak prema odbrani titule prvaka Formule 1 jučerašnjom pobjedom za Veliku nagradu Singapura. Fetel je demonstrirao izrazitu superiornost u odnosu na rivale. U vožnji pod reflektorima vodio je od početka do kraja pa mu je iz preostalih pet utrka potreban još samo bod kako bi postao najmlađi vozač u historiji koji je dva

puta postao prvak. Ukupno 61 krug (309 kilometara) 24-godišnji Nijemac u bolidu Red Bulla prešao je za jedan sat, 59 minuta i 6,757 sekundi. Fetelu je ovo bila deveta pobjeda u sezoni i 19. u karijeri. Sa zaostatkom od 1,7 sekundi ciljem je prošao Britanac Dženson Baton (Jenson Button) u McLarenu i zadržao teoretske šanse da u nekom nevjerovatnom raspletu

Mihael Šumaher (Michael Schumacher) odustao je zbog sudara već u 30. krugu utrke u Singapuru. Sedmostruki šampion Formule 1 pokušao je u

ŠK=DAH @KIJ=

Makau po dolasku na cilj

Mercedesu preteći Serhija Pereza (Sergio), ali je zakačio njegov Sauber i izletio sa staze. Nijemac je potom iskočio iz bolida i uputio se u garažu.

5=čA =H=@E= !% @=H=
Španjolka Marija Hoze Sančez (Maria Jose Sanchez) osvojila je petu titulu u karijeri nakon što je u finalu WTA teniskog turnira u Seulu (Južna Koreja) sa 7:6, 7:6 savladala Galinu Voskobojevu iz Kazahstana. Sančez (29 godina) za titulu je zaradila 37.000 dolara, dok je Voskobojevoj (26) pripalo 19.000.

Patrik Makau (Macau) postavio je svjetski rekord nakon što je jučer na 38. izdanju Berlinskog maratona stazu dugačku 42 kilometra i 195 metara istrčao za dva sata, tri minute i 38 sekundi. Kenijac je za čak 21 sekundu nadmašio dosadašnji rekord, koji je držao legendarni Etiopljanin Haile Ge-

2=JHE ==K >HE ILAJIE HAH@

breselasije. Četverostruki uzastopni pobjednik maratona u Berlinu (2006-2009) Gebreselasije trčao je i jučer, ali je odustao na 35. kilometru. Kod žena, također je trijumfovala atletičarka iz Kenije - Florens Kiplagat (Florence) s vremenom od dva sata, 19 minuta i 44 sekunde.

PONEDJELJAK 26. 9. 2011.

17.25
KULINARSKI ŠOU, BHT1
21.30 GLOBAL 16.00 SVE ĆE BITI DOBRO 22.00 DOLINA VUKOVA 23.20 CSI NEW YORK 22.00 AMIG SHOW

BHT1
07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Bra}a Dover,animirani film 09.25 Uradi sam, uradi sama 09.30 Sandokan,animirana serija, 13/45, r. 10.00 BHT vijesti BHT arhiv ... 10.15 ^ovjek i vrijeme: Eduard Bogdani} 11.00 Hodoljublje: Sarajevo, 2/4 11.30 Gorko-slatko, igrana serija, 194/229, r. 12.00 BHT vijesti 12.15 TV Liberty,r. 12.45 Smanji gas!,emisija o saobra}aju, r. 13.15 Liga {ampiona u nogometu, magazin, r. 13.45 Gurmanski izleti, strana dokumentarna serija, 1/26, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.35 Mumijevi,animirana serija, 61/71 15.00 ^udesni svijet, obrazovna serija, 47/52 15.15 Nema problema 15.40 Izgubljena ~ast,igrana serija, 5/77, r. 16.30 Hronika regija: Sjeverna Bosna 17.00 Gorko-slatko, igrana serija, 195/229 17.25 BH gastro kutak, kulinarski show 18.00 Sve u svemu,dnevni magazin 18.45 Pri~ice za laku no}, 6/13 19.00 Dnevnik 1 19.35 Retrovizor, muzi~ki program 20.15 Izgubljena ~ast,igrana serija, 6/77 21.00 Josip Pejakovi}: U ime naroda 21.30 Global, emisija o zbivanjima u svijetu 22.00 Dnevnik 2 22.30 Premijer liga BiH u nogometu, sportski program Pozori{no ve~e: 23.00 Kokini, snimak predstave 00.15 Sve u svemu,dnevni magazin, r. 01.00 Pregled programa za utorak

FTV
06.15 Gospo|a Barbara,igrana serija /12/ 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti Dje~iji program. 09.05 Mali spasioci 09.20 Poko 09.35 X-man 10.00 Spretno - sretno, kviz 10.25 Harveytoons 10.45 Tomica i prijatelji 11.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 20. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Viza za budu}nost, igrana serija 13.50 Magazin LP u nogometu 14.20 Paralele,vanjskopoliti~ki magazin 15.00 Vijesti 15.10 Na{a mala klinika,igrana serija 16.00 Sve }e biti dobro, igrana serija, 21. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Ranjeni orao,igrana serija 17.50 Dnevnik,najava 18.25 Larin izbor,igrana serija, 13. epizoda 18.50 Dnevnik,najava 19.20 Harveytoons, crtani film Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Rat za Dubrovnik. Uo~i rata, dokumentarna serija, 1. epizoda 20.44 Dnevnik,najava 20.45 Slomljena krila, igrana serija, 41. epizoda 21.40 Medicinska istraga,igrana serija, 1. epizoda 22.25 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.55 Ezel, igrana serija /12/ 00.50 Viza za budu}nost, igrana serija 02.15 Dnevnik 3,r. 02.45 Pregled programa za utorak

OBN
07.00 Metajets, crtani film 07.20 Bunny Maloney, crtani film 07.40 Iron Man, crtani film 08.00 Ukleta Marijana (12), meski~ka telenovela 09.00 Gorki `ivot (12), turska serija 10.15 Stol za 4, kulinarski show 10.45 Bilo jednom u Turskoj (16), turska serija 11.55 OBN Info, informativni program 12.15 Ludo srce (16), turska serija 13.15 Ljubav-vjera-nada,turska serija 14.15 Izgubljeni (12),turska serija 15.10 Rijeka nade (12),turska serija 16.10 Ukleta Marijana (12),meksi~ka telenovela 17.10 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.40 Bilo jednom u Turskoj (16), turska serija 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 Finale, sportski pregled 20.00 Ljubav-vjera-nada (12), turska telenovela 21.00 Izgubljeni (12), turska telenovela 22.00 Dolina vukova (16), turska kriminalisti~ka serija 23.00 Vox populi 23.20 Telering, talk show 00.20 Izgubljeni (12), turska telenovela 01.20 Dolina vukova (16),turska kriminalisti~ka serija

TV ALFA
08.00 Novo jutro, jutarnji program 09.30 Ostrvo kornja~a, crtani film 09.55 Top shop 10.00 Hello Kitty, crtani film 10.25 Amor latino , igrana serija 5/120 11.15 [to da ne, zabavni program (r) 11.30 Vijesti 11.35 Intervju/tema dana (r) 12.00 Zakon ljubavi, igrana serija (r) 13.00 Ukradeni `ivoti, igrana serija (r) 14.05 CSI New York, krimi serija 15.05 Zakon ljubavi, igrana serija 16.00 Ukradeni `ivoti, igrana serija 17.00 Vijesti 17.15 Predaj se srce, truska serija (r) 18.15 Amor latino 6, igrana serija 19.00 Vijesti 19.10 TV Liberty - inf./pol. magazin 19.55 Vijesti 20.05 Predaj se srce, turska serija 20.50 [panska primera liga. Getafe C.F. - Real Betis 22.50 Intervju/tema/ komentar dana 23.20 CSI New York, krimi serija 00.30 Astrologija

PINK BH
07.00 Yu-Gi-Oh, crtani film 07.30 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Naslije|e jedne dame, serija r. 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Zabranjena ljubav, telenovela 12.00 Info top, info.program 12.05 Biometerolo{ka prognoza 12.20 City, zabavna emisija 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info.program 14.20 Grand Hitovi, muzi~ki program 15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba, emisija 15.50 Info top, inf.program 16.00 More ljubavi, telenovela 17.00 Trijumf ljubavi, serija ( 2 epizode) 18.50 Porodi~ni obra~un, kviz 19.20 Info top, centralne vijesti 19.35 Biometerolo{ka prognoza 19.36 Za zdrav i lijep osmijeh 19.40 Timmy time, crtani film 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Grand Narod pita, zabavno muzi~ka emisija 22.00 AmiG Show, zabavna emisija ( nova sezona) 23.30 Kraljica juga, serija 00.30 Mi nismo an|eli,film 02.30 City, zabavna emisija

BH gastro kutak
U dana{njem izdanju emisije pogledajte kako Hamid Had`i} i Darko Ko{avi} pripremaju specijalitete, `ablje batake u umaku od kadulje i vina i hobotnicu ispod sa~a, i desert pala~inke sa rumom i orasima.

18.25
SERIJA, FTV

Larin izbor
Mija poku{ava uvjeriti Laru da dobro razmisli o svojim odlukama. Nela organizira proslavu povodom Ton~ijevog ozdravljenja na koju poziva i gradona~elnika. Moli Laru da zasvira na proslavi. Larino veselja povodom nastupa pokvari Nikol koja sabotira Larinu izvedbu.

20.15
SERIJA, BHT1

SATELITSKI PROGRAM
RTS
11.30 12.00 12.15 12.30 12.35 13.20 15.10 16.05 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 21.05 23.00 23.05 23.55 00.10 Nau~na serija Dnevnik Odbojka spaja Evronet Zlo~ina~ki umovi, serija Lagumi i zmajevi, film Ovo je Srbija Porodi~no blago, serija Dnevnik [ta radite, bre Beogradska hronika Oko, info Slagalica, kviz Dnevnik Porodi~no blago, serija RTS karavan Vijesti Zlo~ina~ki umovi, serija Dnevnik Evronet

Eurosport
08.30 Motorsportovi 08.45 Tenis: WTA turnir Tokio 10.00 Tenis: WTA turnir Tokio 13.45 Superbike 14.30 Biciklizam: Kopenhagen 15.30 Ljetni biatlon 16.00 Ljetni biatlon 16.30 Ljetni biatlon 17.30 Fudbal: Eurogolovi 18.30 Biciklizam 19.30 Ljetni biatlon 20.00 Ljetni biatlon 20.45 Svi sportovi 21.00 Wwe 21.30 Svi sportovi 22.30 Borila~ki sport 23.30 Fudbal: Eurogolovi

Eurosport2
07.30 Fudbal: Bundesliga: Verder Bremen - Herta Berlin 09.00 Supersport 10.00 Kriket 11.30 Superbike 12.30 Fudbal 13.30 Reli 14.00 Ekstremni sportovi 15.00 Tenis: WTA Turnir Tokio 15.30 Fudbal: Bundesliga: Mainz Dortmund 16.30 Fudbal: Bundesliga: Bajern Minhen - Bajer 18.30 Fudbal: Poljska: Polonia Warszawa - Korona Kielce 20.15 Fudbal: Nema~ka: SG Dynamo Dresden - Eintrach Frankfurt 22.15 Trka automobila 22.45 Svi sportovi

Sportklub
10.00 FullTilt Poker 11.00 Premier League: Newcatsle Blackburn 13.00 Ruska liga: CSKA - Volga 14.45 Danish league: Ob Midtjylland 16.30 Premier League: QPR Aston Villa 18.15 Vijesti 18.45 Premier League News 19.00 Pregled {vajcarska lige 19.30 Pregled Premier League 21.00 U`ivo: Premier League: Norwich Sunderland 23.00 Pregled holandske lige 00.00 Premier League News 00.45 Pregled Premier League 02.15 Aregentinska liga: Lanus - Colon

22.20
FILM, NOVA TV

Izgubljena ~ast
Fatmagul zaklju~uje da njen `ivot vi{e nema nikakvog smisla i poku{ava se ubiti. Kerim se tek sada suo~ava sa veli~inom svog grijeha. Zbog uni{tenih snova i budu}nosti, Mustafa ne odustaje od osvete. Sve to ostavlja jako malo vremene Muniru i Mukades da provedu svoje planove u djelo.

Danas umire{
Harlan Benks, biv{i je voza~ Naskar utrka koji je nepravedno suspendiran zbog stravi~ne nesre}e. Sportsku karijeru je zamijenio kriminalnom i postao voza~ oklopnog vozila za Maksa @ilardija, vlasnika osiguravaju}e kompanije. Uloge: Stiven Sigal, Entoni 'Tre~' Kris, Sara Bakston Reditelj: Don E. Fontleroj

20.05
SERIJA,ALFA-Mreža

17.45

BEOGRADSKA HRONIKA

21.00

WWE

22.15

TRKA AUTOMOBILA

13.00

RUSKA LIGA

22.05
SERIJA, HRT2

National G.
11.00 Spa{avaju}i Partenon 12.00 Rijeke i `ivot 13.00 Hitlerov izgubljeni bojni brod 14.00 Ru{enje eksplozivom 15.00 Uhva}eni na djelu 16.00 Tajanstvene gorile 17.00 Zato~eni u inozemstvu 18.00 [apta~ psima 19.00 Upecani: Rije~ni morski pas 20.00 Istrage avionskih nesre}a 21.00 Povjerljivo: Terorizam 22.00 Zato~eni u inozemstvu 23.00 Istrage avionskih nesre}a

MTV Adria
15.10 Storytellers: R.E.M. 16.00 Real World: Las Vegas 17.00 True Life: I'm A Compulsive Shopper 17.50 3 From 1 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Videography: Hip Hop 19.40 Just See MTV 20.00 Music Video Premiere 20.10 Just See MTV 20.30 Rock Chart 21.20 3 From 1 21.30 The Hard Time Of Rj Berger 22.00 Real World Las Vegas 22.50 Real World Las Vegas 23.30 Jersey Shore 4 00.20 Reno 911

FOXlife
15.05 15.30 15.55 16.45 17.35 18.00 18.50 19.40 20.05 21.10 22.00 22.55 23.15 00.05 00.50 Da, draga Da, draga D`oi Melisa i D`oi Kako sam upoznao va{u majku [apat duhova Vil i Grejs Da, draga Ali Mekbil Uvijek je sun~ano u Filadelfiji [kola za parove [kola za parove Svi vole Rejmonda [apat duhova Uvijek je sun~ano u Filadelfiji

FOXCRIME
13.05 13.56 14.40 15.30 16.14 17.00 17.45 18.30 19.14 20.00 20.45 21.30 22.20 23.10 23.55 00.40 01.26 Pisac i detektiv Frikovi Nestali Put osvete Red i zakon D`ordan Frikovi Bjekstvo iz zatvora @enski klan Put osvete Red i zakon Za{titnica svjedoka Za{titnica svjedoka Kasl Frikovi @enski klan Bjekstvo iz zatvora

Predaj se srce
Salih je zaru~en s drugom `enom i Baharin svijet se sru{io. Salih je {okiran jer je vidio Bahar na svojim zarukama i ne zna {ta da uradi. Ovakva situacija odgovara samo Aliju.

Bez traga
Nakon otmice djeteta u trgova~kom centru, novi {ef slu`be, Klark Medina, sve ljude stavlja na taj slu~aj. Zbog toga ekipa mora odustati od slu~aja na kojem ve} radi, nestanka advokata, te tako sve to padne na Martinova ple}a.

PONEDJELJAK 26. 9. 2011.

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ
Ljubav: Potiskujete osje}anja, ali va{e se nezadovoljstvo mora nekako pokazati. Preuzmite inicijativu. Posao: Budite poduzetniji, ne slu{ajte ono {to vam drugi savjetuju. Slu{ajte intuiciju i ne}ete pogrije{iti. Zdravlje: Odli~no se osje}ate. Ljubav: Izmjenjuju se trenuci sklada sa trenucima punim uzbu|enja, strasti dramati~nih preokreta... Posao: Nemote od sebe o~ekivati previ{e. Naravno, vi to mo`ete u~initi, ali jo{ nemate koncentracije. Zdravlje: Pomalo ste iscrpljeni. Ljubav: Povucite se nakratko. Poku{ajte `ivjeti mirnije i uspjet }ete rije{iti odre|ene ljubavne probleme. Posao: Sad vam se sve ~ini mogu}im. Puni ste energije, ali ne mo`ete realno procijeniti svoje domete. Zdravlje: Osjetljiv vam je `eludac. Ljubav: Pitate se da li je partner prava osoba za vas? ^im se javljaju takve dileme, ne{to se doga|a... Posao: Nemojte pretjerivati u o~ekivanjima, jer nisu realna. Poku{ajte {to lak{e prebroditi zastoj u poslu. Zdravlje: Ne prepu{tajte se problemima... Ljubav: Godi vam topli partnerov zagrljaj i pa`nja kojom vas obasipa. Istovremeno, zbog ne~eg ste nezadovoljni?! Posao:Osje}ate navalu poslovnog entuzijazma. Prionite rje{avanju obaveza koje su u zaostatku. Zdravlje: Lagana razdra`ljivost. Ljubav: Imate prili~no skladne odnose sa partnerom. Ipak, postoji nesigurnost u obostrana osje}anja. Posao: Izrazito ste prilagodljivi, ambiciozni i otvoreni za nove ideje. Pru`a vam se nekoliko mogu}nosti. Zdravlje: Prili~no dobro. Ljubav: Naglasak je na produbljivanju postoje}ih i nala`enju novih kvaliteta kod partnera i u cijeloj vezi. Posao: Mogu}e su ozbiljne prepreke va{im zamislima. Na primjer, odlaganje realiziranja va`nog plana. Zdravlje: Umorni, ali i zadovoljni. Ljubav: Patite od nedostatka samopouzdanja. Sa skepsom promatrate partnera ili ljubav op}enito. Posao: Na trenutak, ~ini vam se da je nova situacija neprihvatljiva. Prilago|avanje je dobra stvar. Zdravlje: Nestrpljivi ste i/li iscrpljeni. Ljubav: Pomalo nostalgi~no i melanholi~no te`ite ostvarenju ljubavne sre}e. Mo`da se, sjetite i biv{e ljubavi. Posao: Iznenada, srest }ete starog prijatelja ili poslovnog partnera. Nudi vam zajedni~ki, unosan posao. Zdravlje: Zaokupljeni ste svojim izgledom. Ljubav: @elite izbje}i dru{tvo, a ba{ to vam treba. Naime, morate iza}i iz za~aranog ljubavnog kruga. Posao: Posao koji sada dovr{ite, donijet }e vam znatan uspjeh. Naravno, i motivirati vas za dalji rad. Zdravlje: Bez ve}ih problema. Ljubav: Mu~i vas neizvjesnost koja je zavladala va{im ljubavnim `ivotom. Ne brinite, to je prolazna kriza. Posao: Ne o~ekujte previ{e podr{ku i pomo} kolega. I danas, najve}i dio obaveza ostaje na va{im ple}ima. Zdravlje: Sami najbolje sebi poma`ete. Ljubav: Ne `elite samo}u, ho}ete ljubav. Samo se osvrnite, gledaju vas ne~ije zaljubljene o~i... Posao: Morate se usredoto~iti na posao, ako `elite ostvariti ambicije. Ne dozvolite nikakva odga|anja. Zdravlje: Mo`ete biti zadovoljni.

17.00

STAKLENA KUĆA

14.50

ALISA ...

21.15

DR. HOUSE

20.00

LJUBAV I KAZNA

HAYAT TV
08.30 Fifi, crtani film, 29. epizoda 08.50 Beba Felix, crtani film, 11.epizoda 09.00 Bumba,crtani film, 85. i 86. epizoda 09.10 Garfield,crtani film, 37. epizoda 09.25 Lijeni grad, crtani film, 38. ep. 09.50 Jagodica Bobica, Jagositne pustolovine, crtani film, 21. epizoda 10.15 Dragon ball Z,crtani film, 1. epizoda 10.45 Bakugan,crtani film, 63. epizoda 11.10 Winx,igrana serija, 34. epizoda 11.30 Bestseller 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Kazali{te u ku}i, igrana serija, 4. epizoda 13.00 Miljenica, igrana serija, 75. epizoda 14.00 Glam Blam 14.48 Bestseller 14.50 Bioclinica 15.00 Top Shop 15.15 Vitafon 16.00 Kad li{}e pada, igrana serija, 96. epizoda 17.00 Staklena ku}a, serijski program 17. epizoda 18.08 Biometeorolo{ka prognoza 18.10 Sport centar 18.15 Nepobjedive banzuke, zabavno-sportski TV show 18.45 HIPP - Razvijanje dru{tvene svijesti 19.00 Vijesti u 7,informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, igrana serija, 97. epizoda 21.00 Slu~ajevi X, kriminalisti~ki magazin 22.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, zabavno-muzi~ki program 22.20 Sport centar 22.22 Staklena ku}a, igrana serija, 18. epizoda 23.20 Razaraju~i Harrya, igrani film

HRT1
12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma,emisija pod pokroviteljstvom 12.18 TV kalendar (R) 12.30 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 12.35 Kad zavolim, vrijeme stane telenovela (3/182)* 13.24 Sve }e biti dobro, serija (69/180)* 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Tre}a dob, emisija za umirovljenike 14.50 Alisa, slu{aj svoje srce - telenovela (69/240)* 15.33 Glas domovine 16.03 Kulturna ba{tina 16.18 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (R) 16.25 Hrvatska u`ivo - Euromagazin u`ivo 17.00 Vijesti 17.08 Hrvatska u`ivo - Euromagazin u`ivo 17.35 HAK - Promet info 17.36 Minuta zdravlja iz Dietpharma,emisija pod pokroviteljstvom (R) 17.42 8. kat Dijete u hrvatskoj bolnici, talk show 18.31 Capri 3, telenovela (17/26)* 19.23 Minuta zdravlja iz Dietpharma,emisija pod pokroviteljstvom (R) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.10 TV Bingo 20.35 Provodi i sprovodi, humoristi~na serija (2/20)* 21.10 Puls Hrvatske 22.25 Svijet profita 23.00 Dnevnik 3 23.20 Sport 23.23 Vrijeme 23.25 Vijesti iz kulture 23.30 Tajni `ivot umjetni~kih djela 5, dokumentarna serija (2/3)*

HRT2
08.50 [kolski sat. Kartografija* Ton i ton. Plesna glazba i vesele krpice* 09.35 Olujni svijet,serija za djecu (8/26)* 10.00 Alisa,slu{aj svoje srce - telenovela (68/240) (R)* 10.45 Pjevaj moju pjesmu,glazbeni game show (R)* 12.15 Vrtlarica (R)* 12.40 Jelovnici izgubljenog vremena (R)* 13.00 Mali Bigfoot 2 - putovanje ku}i,ameri~ki film* 14.30 H2O Uz malo vode!, serija za mlade (6/78)* 14.55 Edgemont 1, serija za mlade (6/13)* 15.20 [kolski sat. Kartografija (R)* 15.50 Ton i ton. Plesna glazba i vesele krpice (R)* 16.05 Meteor i veliki kota~i, crtani film* 16.20 Mala TV (R)* TV vrti}. Ma~ (R)* Brlog. ^aplje (R)* ^arobna plo~a - 7 kontinenata. Srednja Europa (R)* 16.50 Aladinove pustolovine, crtana serija (24/26)* 17.10 [apta~ psima 4 (36/36) (R)* 18.00 Regionalni dnevnik* 18.20 @upanijska panorama* 18.30 Crna kutija. Pravo na sudjelovanje u odlu~ivanju* 18.55 Fotografija u Hrvatskoj* 19.10 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija (28/47)* 19.30 Britney Spears i Jeff Bridges Specijal* 19.55 Ve~eras* 20.00 @ivot ide dalje 2, serija (2/10)* 20.45 Boys Weekend, serija (1/13)* 21.15 Dr. House 6, serija (2/22)* 22.05 Bez traga 7,serija (12) (5/24)* 22.45 Putem europskih fondova (R)* 23.05 @ica 1, serija (18) (5/13)* 00.05 Retrovizor. Zakon i red. Zlo~ina~ke nakane 4,serija (12) (2/23)* 00.47 Retrovizor. Moja obitelj 7B, humoristi~na serija (2/9)*

Nova TV
06.55 Neustra{ivi Scooby Doo, crtana serija11/14 07.20 Bumba, crtana serija 21-22/150 07.35 Tomica i prijatelji, crtana serija16/46 07.45 TV izlog 08.00 Nate Berkus Show37/173 08.55 Teresa, serija R24/152 09.55 Kad li{}e pada, serija R74/174 10.55 TV izlog 11.10 Ljubav i kazna, serija R26/62 12.10 IN magazin R 12.55 Larin izbor, serija R 13.55 Teresa, serija 26-27/152 16.00 Inspektor Rex, serija 1/15 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada,serija75/174 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Ljubav i kazna, serija, serija27/62 21.00 Larin izbor, serija14/160 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Danas umire{, igrani film 00.05 Posljednji zmaj, igrani film (12)* 02.05 Heroji, serija (12)*4/19 03.00 Ezo TV, tarot show (18)* 04.00 Medij, serija (12)*18/19 04.45 Bra~ne vode, serija20-21/24 05.30 IN magazin R 06.05 Kraj programa

MRE@A
10.05 Ukradeni `ivoti, igrana serija, 62. ep. (R) 14.05 CSI: Las Vegas, igrana serija, 3. ep. (R) 15.05 Zakon ljubavi, igrana serija, 71. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, igrana serija, 63. ep. 17.15 Predaj se srce, igrana serija, 20. ep. (R) 20.05 Predaj se srce, igrana serija, 21. ep. 20.50 [panska primera liga: Getafe C.F. - Real Betis 23.20 CSI: New York, igrana serija, 4. ep.

serija 17.15 Predaj se srce, igrana serija 18.15 Kviz 19.00 Dnevnik HTV Oscar-c 19.30 Reemitiranje dnevnika HRT-a 20.05 Predaj se srce, igrana serija 20.50 [panska primera liga: Getafe C.F. - Real Betis 23.20 CSI. New York, serija

KAKANJ
17.05 18.00 18.30 19.00 19.15 19.30 20.00 20.20 20.45 21.00 21.30 22.00 22.45 23.00 Amor Latino, serija Ritam Srebrenice Svijet tajni, turska serija Bra}a Koale Marketing Dnevnik FTV Vijesti IC Svijet tajni, turska serija Marketing IC SPORT TV Liberty Amor Latino, serija Marketing Vijesti TV Sahar

19.30 Dnevnik 2 20.05 Marketing 20.10 Kasandra, serija 20.55 BN koktel 22.30 Dnevnik 3 22.55 Marketing 23.00 Jo{ jedna no}, igrani film

19.10 19.30 19.40 20.05

SMS oglasi Portal Game zone Predaj se srce, igrana serija 21.10 CSI. New York, igrana serija 22.35 Igrani film

TV GORA@DE
1700Najava programa 19.00 Dnevnik 21.00 Sportski pregled 21.30 Ritam `ivota/r 22.00 Sestrice, igrana serija 22.30 Muzi~ki program 23.00 Dnevnik/r

VISOKO
17.45 19.25 19.30 20.05 20.30 20.45 20.50 21.15 22.00 22.30 23.00 23.15 Sportski program, r. Marketing blok Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti, informativni program Marketing blok Drugo poluvrijeme, sportski program Sportske legende Svijet tajni, serijski program Muzi~ki program Aktuelnosti, r. TV strane

ZENICA
17.25 17.55 18.01 18.30 19.00 19.30 19.50 20.00 21.00 21.05 21.30 22.30 23.00 Program za djecu TV izlog ZE sport magazin Mali oglasi Zenica danas Muzi~ki spotovi Obavje{tenje Dokumentarni program TV izlog, mali oglasi Svijet uspje{nih Sponzoru{e, serija Obavje{tenja Zenica danas, repriza

HEMA
11.00 Muzi~ki program + Promocija programa 15.00 Vijesti, informativni program 16.00 Igrani film, r. 18.00 Vijesti, informativni program 19.00 Serijski program 20.00 Svjetlo istine, religijski program 21.00 Iskre kulture, emisija o umjetnosti I kulturnim zbivanjima 22.00 Hema magazin, centralna informativna emisija

RTRS
14.00 Vijesti sa tuma~em gestovnog jezika 14.10 Prislu{kivanje, serija 15.10 To toplo ljeto, serija 15.55 Tribunal 16.30 Srpska danas 17.05 Larin izbor, serija 18.05 Dragulj u carskoj palati, serija 19.10 Pingu, crtana serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 To toplo ljeto, serija 21.00 Stenlijev nastup, film 22.45 Dnevnik 3 23.15 Investiciona konferencija u Banja Luci, reporta`a 23.30 U`asno sre}an, film

TV USK
17.15 Predaj se srce, turska igrana serija 18.00 Deset godina mla|i, dokumentarni program (r) 18.40 Hello Kitty 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Time out, program za mlade 21.30 Dnevnik 2 21.50 Predaj se srce, turska igrana serija 22.40 Sveci i gre{nici, dok. program 23.35 Velikani na{e pro{losti, Bahova borba za slobodu

KISS
17.10 Reporta`a 17.50 Tjednik, tjedna info emisija, r. 18.50 Marketing 19.00 Dnevnik KISS 19.20 Marketing 19.30 Dnevnik HRT 1 20.00 Pressica, talk show 21.00 Reporta`a 21.35 Lifestyle TV 22.15 Dnevnik KISS, r. 22.40 Igrani film 00.00 No}ni program

HIT TV
18.30 19.00 19.25 19.35 20.00 21.00 21.30 22.00 22.35 Vremeplov Objektiv I Triumph Frame Tiana, serija ^udo `ivota Vrele gume Objektiv II Ja sam tvoja sudbina, serija

BN
16.25 18.00 18.25 18.30 19.00 Greh njene majke, serija Danas u Srpskoj Marketing Monitoring BN sport

HTV OSKAR C
16.00 Ukradeni `ivot, igrana

TV OSM
18.30 Dan, centralna informativna emisija

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

LJUDI I DOGAĐAJI

Protest Sarkoziju

8H=JE= H@A
LJUDI I DOGA\AJI

PARIZ - Francuskinja Anita Alegr (Algre) iz protesta je vratila predsjedniku Nikoli Sarkoziju (Nicolas Sarkozy) Orden Legije časti, kojim je 2009. godine odlikovana za akcije u odbrani građanskih prava koje je pokrenula u okviru udruženja za podršku mladima koje predvodi. Izjavila je da Orden nosi kao “zatvorenik gvozdenu kuglu” i da se “oduvijek borila za ljudska prava, za prava žena i djece, za jednakost, čovječanstvo i laicizam”. Orden je spakirala u kovertu i, zajedno sa propratnim pismom, poslala poštom Sarkoziju.

Anderson: Probuditi svijest kod ljudi

2)-1) 151)
Atraktivna glumica želi biti ambasadorica dobre volje pri UN-u
Pamela je odlučila iskoristiti svoju slavu kako bi pomagala drugim ljudima
LOS ANĐELES - Pamela Anderson nedavno je izrazila želju da postane ambasadorica dobre volje pri Ujedinjenim narodima. Pamela je odlučila iskoristiti svoju slavu kako bi pomagala drugim ljudima, a smatra da bi to najbolje mogla provesti u djelo ukoliko postane ambasadorica dobre volje pri UN-u. - Od kada sam se počela baviti šou biznisom, želim postati ambasadorica dobre volje. Gdje god da sam putovala, trudila sam se da pokrenem neke stvari i kod ljudi probudim svijest o socijalnim problemima ili problemima životne sredine, upravo zato što mi je to moj posao i status omogućavao - kazala je atraktivna glumica.

Upozorenje NASA-e

5=JAEJ F= K 2=?EBE 

L= FH=LE= = K@EIJA
SAN FRANCISKO - Poznat kao liberalan grad u kojem ljudi godinama mogu slobodno šetati bez odjeće, San Francisko razmatra mogućnost uvođenja određenih ograničenja za nudiste. Gradske vlasti ističu da je potrebno promijeniti zakone, prvenstveno zbog zdravstvenih razloga. Ukoliko nove mjere budu usvojene, “golaći” će i dalje moći šetati ulicama i parkovima, ali više neće moći ulaziti u restorane, a ispod zadnjice će obavezno morati staviti prostirku ukoliko sjede na javnom mjestu.

KEJP KANAVERAL - Napušteni satelit UARS vjerovatno je pao u Tihi okean, objavila je NASA. Nakon što se u subotu proširila vijest da je satelit pao na tlo zapadne Kanade, stručnjaci su u nedjelju ponovili kako ne znaju tačno vrijeme i mjesto pada satelita, ali prema podacima koje imaju, tvrde da su krhotine pale na području Pacifika. NASA je putem Twittera upozorila ljude da su dijelovi satelita vlasništvo američke vlade te da ne smiju prilaziti ili dirati dijelove ukoliko na njih naiđu.

Izvedbe najboljih španskih matadora

BARCELONA - Na radost udruženja za zaštitu životinja, ali i brojnih Katalonaca koji su potpisali peticiju za njenu zabranu, jučer je održana posljednja korida u Kataloniji. Skoro 20 hiljada ljudi napunilo je arenu “Monumental” u Barceloni i gledalo izvedbu najboljih španskih matadora.

2IA@= HE@= K =J=EE

Katalonski parlament izglasao je zabranu prošle godine nakon što je 180 hiljada Katalonaca potpisalo peticiju kojom se tražilo obustavljanje borbe s bikovima zbog zlostavljanja životinja. Zabrana stupa na snagu 1. januara, ali je jučerašnja korida u Barceloni bila posljednja u ovoj sezoni.

LONDON - Petogodišnji pomeranijan Bu (Boo) nije ni svjestan koliko je slavan, ali broj njegovih fanova na Facebooku raste za po nekoliko hiljada dnevno. Vlasnica je izradila stranicu iz puke zabave i ni na kraj pameti joj nije bilo da će svi poludjeti za Buom. Bu je trenutno zaposlen na promociji prve knjige, zbirke fotografija pod nazivom “Bu, život najslađeg psa na svijetu”.

2=I E@= ECK

Iskosa

Nudisti u gradu