Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik utorak, 27. 9. 2011. Sarajevo Godina XVI Broj 5776

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

ZLO^INAC JO[ ^EKA SLOBODU
O
Zatvorenici Abdi}a prozvali „carem“ Procedura mo`e potrajati Ni{ta od osloba|anja „gospodara Krajine“ na 72. ro|endan
ptembra, iako se to ranije o~ekivalo, s obzirom na to da je ispunio uvjete za prijevremeni otpust. Njegovih pristalica ju~er nije bilo u Puli, iako je zakazana sjednica su|eni ratni zlo~inac Fikret Abdi} ne}e, najvjerovatnije, iz zatvora u pulskom naselju Veruda iza}i ni na svoj 72. ro|endan, 29. sekomisije koja }e odlu~iti o njegovoj slobodi. S obzirom na ranija iskustva iz hrvatskog pravosu|a, Abdi} bi na slobodu mogao tek krajem ove ili po~etkom naredne godine. 2. str.

NA LICU MJESTA Abdi} u pulskom zatvoru Ekskluzivno

Zloglasni sjevernokorejski diktator: Dolazak unuka u tajnosti

Huligani

Diktatorov unuk u Mostaru!
Br~ko: Dr`ava ostaje bez vlade

Potomak Jong Ila na Koled`u

[ESTORKA PROGLASILA NEUSPJEH

Slu~aj ’Vize’: EU upalila alarm

9. str.

BH. ZVANI^NICI HITNO POZVANI U BRISEL
5. strana Ahmet Be}ar, jedan od napada~a na pripadnike MUP-a ZDK, u bolni~kim kolicima
(Foto: J. Had`i})

Vare{: Tragi~na porodi~na sva|a

Udar na dr`avu
ROMSKA SVADBA

Preblage kazne za napada~e na policiju

Mlada stigla helikopterom iz Berlina
7. strana

4. strana

PUNAC NO@EM USMRTIO MLADOG ZETA
17. strana

3. strana

Ukratko

2

Dnevni avaz, utorak, 27. septembar/rujan 2011.

aktuelno

NA LICU MJESTA Zid {utnje oko mogu}eg pu{tanja zlo~inca na slobodu

Dizdar: Osvojio pehar i zlatnu diplomu

Inovatori iz BiH

Dr. Dizdar u svjetskom vrhu
Sarajevski hirurg Adnan Dizdar osvojio je pehar i zlatnu diplomu na 7. izlo`bi inovacija i novih tehnologija „Novo vrijeme“ u ukrajinskom lu~kom gradu Sevastopolju, javlja Fena. Dizdareva inovacija „Ortopedska da{~ica s ra{ljastim vijcima“, prema `iriju, predstavlja „inventivno i korisno rje{enje za saniranje ko{tanih prjieloma, koje je ve} u primjeni“.

Abdi} }e sa~ekati izbore u Hrvatskoj?!
Izvjesno je da Abdi} ne}e biti pu{ten do svog ro|endana, 29. septembra Procedura mo`e potrajati
(Od specijalnog izvje{ta~a „Dnevnog avaza“ iz Pule)
Osu|eni ratni zlo~inac Fikret Abdi} ne}e, prema svemu sude}i, iz zatvora koji gleda na kasarnu „Karl Rojc“ u pulskom naselju Veruda iza}i ni na svoj 72. ro|endan, 29. septembra, iako se to ranije o~ekivalo, s obzirom na to da je ispunio uvjete za prijevremeni otpust. Njegovih pristalica ili simpatizera ju~er nije bilo u Puli, iako je sino} zapo~ela sjednica komisije koja bi mogla odlu~iti o njegovoj slobodi. Na{ fotograf je zabilje`io dolazak dijela ~lanova komisije na sjednicu.

Ha{ki tribunal

Odbaciti zahtjev Mladi}eve odbrane
Tu`ila{tvo Ha{kog tribunala smatra da zahtjev odbrane Ratka Mladi}a, koja je zatra`ila od Vije}a tribunala u Hagu da odbaci odre|ene dijelove optu`nice jer nisu dovoljno obja{njeni, treba biti odbijen, javlja Fena. Ha{ko tu`ila{tvo zatra`ilo je da se optu`nica protiv Mladi}a podijeli na dva dijela.

Embargo za javnost
No, zid {utnje u hrvatskim institucijama ju~er u Puli, gdje Abdi} slu`i kaznu, nije bilo mogu}e probiti, ali, kako saznajemo, slu~aj Mirka Norca,

^lanovi Komisije pred zatvorom u Puli

(Foto: S. Saletovi})

Bratunac

Med`lis IZ odbio priznanje
Na sve~anoj sjednici Skup{tine op}ine Bratunac ju~er su dodijeljena i op}inska priznanja institucijama i pojedincima. Pravoslavnoj crkvenoj op{tini Bratunac dodijeljeno je priznanje za poseban doprinos u razvoju demokratije, za{tite ljudskih prava, ja~anje zajedni{tva i povjerenja. A nani Fati Orlovi} 11 godina ve} je ugro`eno osnovno ljudsko pravo na imovinu zbog nezakonito izgra|ene crkve u njenoj avliji. Med`lis Islamske zajednice nije htio primiti isto priznanje.

Curavi}: Politi~ke igre

hrvatskog generala, otkriva mogu}u proceduru pu{tanja. A, prema njoj, Abdi}a jo{ ~eka neko vrijeme iza re{etaka. Norac je po~etkom 2011. ispunio uvjete za uvjetni otpust, a 15. septembra Ko-

misija za uvjetni otpust obavijestila je javnost da }e Mirko Norac biti slobodan ~ovjek tek 25. novembra, dakle 70 dana nakon {to je dobio rje{enje Komisije. Ako je tako, onda bi kraji{ki Babo metalnu kapiju pulskog zatvora mogao zauvijek napustiti tek pred kraj ove ili po~etkom 2012. godine. - Na`alost, ne mogu vam pomo}i - ka`e zatvorski policajac ekipi „Avaza“. To znamo, jer je iz Ministarstva pravosu|a Hrvatske do nas stigla vijest da }e embargo na rad „Abdi}evog povjerenstva“ u pulskom zatvoru biti maksimalno ispo{tovan. To zna~i - nema izjava, nema saop}enja, a debeli zidovi zatvora sakrit }e vi{e nego dovoljno. Puljani ni~im ne pokazu-

ju da ih zanima kraji{ki Babo, koji u njihovom gradu tro{i posljednje dane robije. „Glas Istre“ prenio je Abdi}evu molbu simpatizerima da ne dolaze na obilje`avanje njegovog 72. ro|endana. Parking kasarne „Karl Rojc“ ostat }e prazan 29. septembra. Ovaj datum nosi i svoju ratnu simboliku, prije 18 godina na svoj ro|endan Abdi} je preuzeo vlast u Velikoj Kladu{i i uspostavio tzv. autonomnu pokrajinu zapadnu Bosnu. U Zagrebu s Matom Bobanom, u prisustvu Franje Tu|mana, 21. oktobra 1993. godine potpisuje „zajedni~ku izjavu“ o podjeli BiH. Dan kasnije ve} je u Beogradu, gdje s krvolokom Radovanom Karad`i}em, u prisu-

Presudan stav upravnika
Sastav petero~lane komisije ostaje tajna, do daljnjeg. ^ine je, ka`e njen pravilnik, dvojica sudija Vrhovnog suda Hrvatske, dr`avni odvjetnik, sudija @upanijskog suda Pula i ~lan Sredi{njeg ureda Uprave za zatvorski sustav. Oni }e, osim obaveznog intervjua s Fikretom Abdstvu balkanskog kasapina Slobodana Milo{evi}a, potpisuje „deklaraciju o miru“. Slijedi „ekonomski“ segment dobivanja statusa povla{tenog hrvatskog partnera i pravo na kori{tenje bescarinske zone u Rijeci za nesmetan protok svih vrsta robe. Istovremeno ni~u Abdi}evi logori za Bo{njake u Drmaljevu sa 520 ljudi i Miljkovi}ima sa 1.657 zatvorenika, a mentorstvo zloglasnih „[korpiona“ nad Abdi}evom tzv. narodnom odbranom poprima zlo}udnu dimenziju. i}em, analizirati njegov zatvorski karton, mi{ljenje Centra za socijalnu skrb Pula, Ureda za probaciju, Odvjetni{tva, policije. No, presudno je mi{ljenje uprave zatvora, bez kojeg komisija ne mo`e donijeti ni pozitivnu ni negativnu odluku. Odluka se donosi ve}inom glasova. Jula 2002. Abdi}a karlova~ki @upanijski sud nepravomo}no osu|uje na 20 godina, a 5. marta 2005. Vrhovni sud Hrvatske progla{ava ga krivim i odre|uje mu 15-godi{nju zatvorsku kaznu. Nizama Curanovi}, bosanska Puljanka rodom iz Zavidovi}a, ka`e da je jo{ rano za Abdi}evo pu{tanje na slobodu. Njeno razmi{ljanje protkano je politi~kom logikom. - Hrvatski izbori su 4. decembra. Treba tu neko vidjeti korist, a zna se ko. O~igledno je da HDZ `eli pokupiti bo{nja~ke glasove ne samo u Rijeci, gdje je najvi{e Abdi}evih pristalica, nego {irom Hrvatske. Vjerujem da }e Babin izlazak iz zatvora biti tako izre`iran da manifestira „dobru volju“ aktuelne vlasti - isti~e ova uspje{na poslovna `ena. Fuad Ceri}, nekada{nji komandant u redovima Sedmog korpusa Armije RBiH, potvr|uje da oko 4.000 Bo{njaka Pule ima pre~ih briga.
Midhat DEDI]

Fascinirao zatvorske kolege
Koji metar dalje ispred @upanijskog suda simpati~ni Puljanin Toni dijeli s nama svoje kratko zatvorsko iskustvo s Carem, kako naziva Fikreta Abdi}a. - Gledao sam ga iz }elije dok {eta u zatvorskom dvori{tu. Uvijek je {etao sam, dva sata. On je faca, gazda, nije on obi~an gra|anin. Prema nama je bio car, po{tovao nas je, a i mi smo njega. Imao je zasebnu }eliju, dok sam ja bio u }eliji sa 15 ljudi. On je gospodin - ka`e Toni. Tonija je fascinirala i slika kada su zatvorski ~uvari od Elvire Abdi}-Jelenovi}, Abdi}eve k}erke, preuzimali odijela, ki{obrane, kese i nosili ih njenom ocu. - Takvo {to za nas je bila fantazija - priznaje simpati~ni Puljanin, uz ponovljenu konstataciju da Abdi} nije imao nikakve privilegije. Na pitanje o Abdi}evoj sobi, odgovara: - Krevet, ormar, toalet i re{etke. O. K., on je imao punu sobu knjiga, tako sam ~uo. Vozimo se kilometar-dva dalje do Poliklinike „Peharec“, u kojoj je Fikret Abdi} jednom sedmi~no bio na fizikalnom tretmanu kod Stanislava Peharca. Ljubazni doktor dolazi do nas nakon kratkog ~ekanja, ali uzalud.

Banja Luka

Civilni invalidi na protestima
Civilne osobe s invaliditetom u Republici Srpskoj danas organiziraju nove proteste u Banjoj Luci. Najavili su da }e blokirati i glavnu ulicu, ako im se ne obrati niko od predstavnika vlasti, koje smatraju odgovornim jer godinama primaju najmanje nadoknade u regionu - svega 41 marku, javlja Fena.

Politi~ka logika
U borbama s jedinicama Armije RBiH Abdi}evu paravojsku obilato naoru`anjem snabdijevaju srpske snage. Avgusta 1994. godine jedinice Petog korpusa Armije RBiH umar{irale su u Veliku Kladu{u. Fikret Abdi} bje`i u Hrvatsku, nakratko s marti}evcima vra}a ovaj grad, da bi nakon „Oluje“ kona~no bila sru{ena „autonomija“.

Toni: Ima zasebnu }eliju

- @ao mi je, zakonski limiti i ljekarska etika ne dozvoljavaju mi bilo kakav komentar - ispra}a nas dr. Peharec.

aktuelno

Dnevni avaz, utorak, 27. septembar/rujan 2011.

3

Komentar dana
Pi{e: Goran MRKI] (goranm@avaz.ba)

Prevareni gra|evinari
Na{im kompanijama ne dozvoljava se da rade na „doma}em terenu“
Uposlenici gra|evinskih kompanija u na{oj zemlji s pravom se ovih dana osje}aju prevarenim, jer nijedno od obe}anja koja su ima davana proteklih mjeseci i godina nije ispunjeno. Gra|evinske kompanije imaju sve manje posla u inozemstvu, a ne dozvoljava im se da rade ni na doma}em terenu. Dionicu koridora 5C od Vlakova do Tar~ina vrijednu oko 300 miliona KM, kako je „Avaz“ ju~er objavio, mogu graditi samo strane kompanije, dok na{e firme mogu biti tek partneri ili podizvo|a~i. Ista situacija desila se prije nekoliko godina pri izboru izvo|a~a za sarajevsku zaobilaznicu, gdje su zahtjevi bili „prete{ki“ za na{e firme. Isto je i kada je rije~ o obnovi magistralnih cesta, {to je, tako|er, projekt od kojeg su na{e kompanije o~ekivale mnogo. Federalna vlada u maju je suspendirala ugovore vrijedne 50 miliona maraka, navodno zbog toga {to su neki poslovi bili namje{teni. Danas, skoro pet mjeseci kasnije, Vlada nije iza{la s dokazima o kriminalu, niti je poni{tila suspenziju, {to, kako vrijeme prolazi, budi sve ve}u sumnju u motive ovog Vladinog poteza. Situacija je jo{ gora kada su u pitanju radovi u inozemstvu. Po~etkom ove godine, nakon izbijanja rata u Libiji, na{i gra|evinari izgubili su najzna~ajnije vanjsko tr`i{te. Posljedica toga je da je vrijednost novih narud`bi iz inozemstva u prvoj polovini ove godine manja za ~ak 95 posto nego u istom periodu lani. Federalna vlada tada je najavila da }e uraditi sve da na{e kompanije nadoknade ovaj gubitak, a za tu svrhu formirane su razne radne grupe, komisije... No, do danas nije ura|eno apsolutno ni{ta u vezi s tim. Vlada mora hitno promijeniti politiku prema gra|evinarima, jer je ovo jedna od najva`nijih privrednih grana, koja za sobom vu~e cijelu privredu jedne zemlje.

Koled` ujedinjenog svijeta u Mostaru

Unuk zloglasnog diktatora u Mostaru!
Ovaj 16-godi{njak poha|at }e nastavu u Mostaru naredne dvije godine Informacija se krije od javnosti
malja svijeta. Informaciju, kako saznajemo, u Ujedinjenom koled`u svijeta u Mostaru trenutno dr`e u tajnosti, s obzirom na ~injenicu da se radi o potomku zloglasnog sjevernokorejskog diktatora. Stoga, osim potvrde o njegovom upisu, nismo mogli dobiti detaljnije odgovore na na{ upit. Tek smo saznali da se njegov dolazak jo{ o~ekuje. Portparol Ujedinjenog koled`a svijeta Mostar Meri Musa kazala nam je da o ovom slu~aju nema komentara. Ina~e, ovaj 16-godi{njak sin je Kim Jong Nama, koji je dugo slovio za nasljednika Kim Jong Ila. No, sjevernokorejskog vo|u najvjerovatnije }e naslijediti Kim Jong Un, njegov najmla|i sin. Kim Jong Il apsolutni je vladar Sjeverne Koreje od 1994. godine. On je predsjednik Nacionalnog komiteta Kim Han Sol, unuk sjevernokorejskog vo|e Kim Jong Ila, upisan je ove godine u {estu generaciju Ujedinjenog koled`a svijeta u Mostaru, ekskluzivno saznaje „Dnevni avaz“. Kako nam je potvr|eno iz vi{e izvora, ovaj 16-godi{njak poha|at }e nastavu u Mostaru naredne dvije godine, a zajedno s njim 73 novoupisana u~enika iz 29 ze-

„Avaz“ saznaje

Potomak Kim Jong Ila upisao se na Koled`

www.dnevniavaz.ba

Bez komentara

Svjetske sile

Situacija na Kosovu ne mo`e destabilizirati BiH
Pitanje: Brine li vas situacija na Kosovu i mislite li da ona mo`e dovesti do destabilizacije BiH?
Jong Il: Protivnik SAD-a

Ko je Kim Jong Il
Vladar Sjeverne Koreje, nakon smrti „vje~nog vo|e“, svog oca Kim Il Sunga, od 1994. godine, slu`beno ~elnik dr`ave od 1998. godine U nacionalnom kalendaru 16. februar, njegov ro|endan, ozna~en je kao dr`avni praznik Svjetski mediji opisuju ga kao ekscentrika, sadistu, zatim kao narcisoidnu i paranoi~nu li~nost Slovi za velikog filmofila, strastvenog golfera, obo`avatelja francuskih vina, „henneseyja“ i Elizabet Tejlor (Elisabeth Taylor) Cijeni se da na bankovnom ra~unu ima vi{e od ~etiri milijarde dolara Ima strah od letenja pa zbog toga u Rusiju i Kinu putuje svojim privatnim vozom Japanski mediji 2008. godine objavili su da je umro jo{ 2003. godine od posljedica dijabetesa i da se od tada u javnosti pojavljuju njegovi dvojnici

NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

odbrane ove dr`ave, zatim vrhovni zapovjednik Korejske narodne armije i generalni sekretar Radni~ke partije Koreje. Odnos svjetskih sila, a prije svega SAD prema Sjevernoj Koreji i re`imu Kim Jong Ila dodatno je zao{tren od jula 2006. godine, kada su iz ove dr`ave lansirane testrakete koje su zavr{ile u Japanskom moru.
A. DU^I]

A) DA B) NE C) Ne znam

17,65% 58,82% 23,53%

A C B

Majka Ese ^ohe potvrdila je ju~er pred Sudom BiH da je njen sin bio sav crn od premla}ivanja te da optu`enom Veselinu Vlahovi}u Batku to nikada ne}e oprostiti. Nura ^oho, svjedokinja Tu`ila{tva, govorila je o sta-

Batku ne}u oprostiti {to mi je pretukao sina
nju u sarajevskom naselju Grbavica tokom 1992. godine te o prvom susretu s optu`enim. - Dolazili su ljudi s ~arapama na glavama i govorili nam da ne napu{tamo stanove i da }e nas zaklati - kazala je svjedokinja sudskom vije}u, istaknuv{i da je u njen stan uskoro do{ao i Batko. Ona je rekla da joj je sin pri~ao kako su ga tukli i kako je, poku{avaju}i izbje}i udarce, bje`ao pod sto u kancelariji u kojoj je boravio.

Nura ^oho svjedo~ila protiv ratnog zlo~inca

- Batku nikada ovo oprostiti ne}u, nikada - ponavljala je svjedokinja vi{e puta, prepoznav{i optu`enog u sudnici. Nastavak su|enja zakazan je za 3. oktobar 2011. godine, prenosi BIRN Justice Report.

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 231.006 posjetilaca.

Ukratko

4

Dnevni avaz, utorak, 27. septembar/rujan 2011.

aktuelno

ISTRA@UJEMO Nakon brutalnog napada na pripadnike MUP-a ZDK

Sorensen: Najavljen dolazak

Sve~anost

Pu{ta se mre`a GPS stanica
U organizaciji Ministarstva civilnih poslova BiH, Federalne uprave za geodetske i imovinskopravne poslove i Uprave za geodetske i imovinskopravne poslove RS danas u 11 sati u hotelu „Holiday Inn“ u Sarajevu bit }e odr`ana ceremonija pu{tanja u rad mre`a permanentnih GPS (GNSS) stanica za prostor BiH. Izme|u ostalih, o~ekuje se obra}anje Petera Sorensena, {efa Delegacije EU u BiH i specijalnog predstavnika EU.

Luka~: Rigoroznija pravila ocjenjivanja policije

Jedan od osumnji~enih Ahmet Be}ar snimljen u zeni~koj bolnici

(Foto: J. Had`i})

Slu~aj „Gasal“

Zavr{ne rije~i odbrane Dautovi}a
Zavr{ne rije~i odbrane tre}eoptu`enog Senada Dautovi}a pred Odjelom I za ratne zlo~ine pri Sudu Bosne i Hercegovine, zakazane su za danas, javlja Fena. Izmijenjena optu`nica Tu`ila{tva BiH od 29. juna 2011. godine tereti Nisveta Gasala, Senada Dautovi}a i Musajba Kukavicu za ratni zlo~in.

Udar na policajce je udar na dr`avu!
Boli nas {to su i ovaj napad po~inile pravomo}no osu|ene osobe, ka`e Mio~ na policajca ~ine atak na pravnu dr`avu, isti~e Luka~
pla}u od, primjerice, portira ili blagajnika dr`avnog „Telecoma“ ili „Elektroprivrede“. Na sve ove sramne nedosljednosti ukazao je i Sindikat policije ZDK. - Boli nas {to su i ovaj napad po~inile pravomo}no osu|ene i osobe koje imaju papire o psihi~koj neura~unljivosti. Stotine osu|enih kriminalaca vra}aju se u kriminal, jer, navodno, nema mjesta za njih u zatvorima - ka`e predsjednik Sindikata Elvedin Mio~. Direktor FUP-a Dragan Luka~ za „Dnevni avaz“ ka`e da je i ranije istakao da je napad na policajca napad na dr`avu. - Oni ljudi koji di`u ruku na policajca ~ine atak na pr-

Oni koji di`u ruku

Brutalni napad na trojicu pripadnika MUP-a Zeni~kodobojskog kantona ju~er je osudila Vlada ZDK, koja je ovaj nemili doga|aj okarakterizirala kao napad na dr`avu i progresivne snage.

Zatra`en pritvor za Be}are
Desetoricu osumnji~enih i privedenih ju~er je saslu{ao kantonalni tu`ilac Huso Hrustanovi}. - Za dvojicu osumnji~enih Ahmeta Be}ara (50) i Adnana Be}ara (42) zatra`io sam mjeru pritvora. Odluku o tome donosi Op}inski sud u Visokom. Osumnji~eni su za krivi~no djelo napada na slu`benu osobu u vr{enju du`nosti, a zakonom propisana kazna je od jedne do deset godina zatvora - ka`e Hrustanovi}, dodaju}i da }e saslu{ati i preostale osumnji~ene. koje imaju - ka`e Luka~. Profesor Ramo Masle{a, dekan Fakulteta kriminalisti~kih nauka u Sarajevu, ka`e da ovla{tenja policajaca nisu do kraja precizirana kada su u pitanju napadi na njih.

Primjena ovlasti
Napadnutim policajcima desilo se sve ono zbog ~ega je i pokrenut {trajk vi{e od hiljadu njihovih kolega. Kada su, naime, huligani nasrnuli na njih, bio je vikend, no}, radili su prekovremeno i na terenu van svog grada. Ni{ta od toga dr`ava ~ije zakone oni {tite policajcima ne priznaje i ne pla}a, iako je to propisala zakonom. Uz to, napadnuti policajci imaju za 50 posto ni`u

Sud BiH

Apelaciono vije}e o ’Markovi}u’
Sjednica Apelacionog vije}a Odjela I za ratne zlo~ine pri Sudu BiH, u predmetu „Miodrag Markovi}“, zakazana je za danas, najavljeno je iz Suda BiH. Sudsko vije}e ovog odjela izreklo je prvostepenu presudu kojom je optu`eni Miodrag Markovi} progla{en krivim za ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva. Optu`enome je izre~ena zatvorska kazna u trajanju od sedam godina.

Masle{a: Funkcioniranje aparata

NATO

Rje{avanje vojne imovine
Zamjenik komandanta i {ef Savjetodavnog tima [taba NATO-a u Sarajevu brigadir D`on Olsen (John) ju~er je u Banjoj Luci izrazio nadu da }e uskoro biti rije{eno pitanje vojne imovine u BiH, o ~emu se trebaju dogovoriti doma}i zvani~nici, javlja Fena.

Vi{e izvora nam je potvrdilo da su specijalci u Visokom bili u tajnoj operaciji dokumentiranja krivi~nog djela. U jednoj uskoj i mra~noj ulici „golfom 3“ preprije~en im je put. - Vozilo je poslu`ilo kao barikada. Kad su policajci

Nisu stigli reagirati

iza{li da prona|u vlasnika da bi pro{li dalje, napalo ih je petnaestak osoba, tako da nije ni bilo mogu}e da reagiraju pucaju}i u zrak ili na napada~a. Samo prisebnost i obu~enost policajcima su spasile `ivot - ka`u nam kolege napadnutih policajaca.

avnu dr`avu. O~ito je da se sve to de{ava zbog op}e dru{tvene krize, te{kih uvjeta `ivljenja ljudi, frustracija zbog `ivotnih problema... Moramo biti svjesni te dimenzije, a sigurno je da je i policija u te{koj situaciji kada je rije~ o materijalnim primanjima i njihovom statusu - ka`e Luka~. On se ne sla`e s onima koji ka`u da su policiji smanjene ovlasti. - Policija nije ograni~ena u smislu primjene sredstava

Pora`avaju}i podaci 53
napada u prvoj polovini 2011.

76
napada u 2010. godini prinude (fizi~ka snaga, palica, oru`je). Me|utim, malo su rigoroznija ocjenjivanja postupaka policije kada je upotreba ovih sredstava u pitanju, pa mo`da iz tih razloga policajci vrlo ~esto i ne primjenjuju sve one ovlasti

Preblage kazne
- Policajci nisu za{ti}eni. Smatram da je kaznena politika u tom dijelu preblaga i treba je urgentno analizirati odnosno poo{triti. Napad na policajca indirektno dovodi u pitanje funkcioniranje dr`avnog aparata kao {to je policijski sistem. Njihova profesija nije cijenjena kao ranije - ka`e prof. Masle{a.
A. D@ONLI] - E. HALA]

Upravni odbor BHRT-a

Upravni odbor BHRT-a na ju~era{njoj sjednici u Sarajevu donio je zaklju~ak da se aktuelnom generalnom direktoru ove medijske ku}e Mehmedu Agovi}u proslijedi odluka o razrje{enju s te

Mehmedu Agovi}u odluka o otkazu
funkcije. ^lan Upravnog odbora BHRT-a Marija Putica kazala nam je da se Agovi} sada treba o~itovati o ovom zaklju~ku, a kona~nu odluku o smjeni aktuelnog direktora UO }e donijeti na sjednici koja }e biti odr`ana sljede}e sedmice. - Direktor Agovi} ponovo se nije oglasio povodom zaklju~aka UO koji se odnose na funkcioniranje BHRTa, kr{enje ustavnih i zakonskih odredbi - ka`e Putica. Osim ovog, UO je ju~er razgovarao o blokadi poslovanja BHRT-a. Naime, Putica ka`e da je Agovi} u aprilu trebao potpisati ugovor o

kori{tenju repetitora u vlasni{tvu RTRS-a, zbog ~ega je BHRT suo~en s gubitkom signala. Putica tvrdi da su ovo aktivnosti koje Agovi} provodi u cilju ru{enja F. K. BHRT-a.

pogledi

Dnevni avaz, utorak, 27. septembar/rujan 2011.

5

SLU^AJ VIZE Zbog bh. azilanata EU upalila alarm

Hitan poziv iz Brisela!
Bh. zvani~nici pozvani na raport u sjedi{tu EK Danas sastanak s dr`avnim sekretarom Kraljevine Belgije za migracije i azil
Predstavnici Generalne direkcije za pro{irenje i Generalne direkcije za unutra{nje poslove Evropske komisije (EK) pozvali su na hitan sastanak u Brisel bh. zvani~nike zadu`ene za monitoring bezviznog re`ima kojem prijeti suspenzija, saznaje „Dnevni avaz“.

Permanentni kontakt
Sastanak }e biti odr`an sutra, 28. septembra, u sjedi{tu EK, a ovakvu reakciju Brisela nesumnjivo je prouzrokovala i neshvatljiva indolentnost predstavnika Ministarstva sigurnosti BiH. Naime, ministar Sadik Ahmetovi} i saradnici na zvani~ne potvrde o najezdi bh. azilanata u zemlje EU i saznanja „Avaza“ o ugro`enosti bezviznog re`ima danima su tvrdili „da se ni{ta ne de{ava“. U urgentnom dopisu Ministarstvu vanjskih poslova BiH iz bh. misije u Briselu, koji je u posjedu

Ahmetovi}: Pri~u promijenio preko no}i

Li~nost dana

Sadik Ahmetovi}

Obmanjivanje javnosti
Sjedi{te EU: Brisel na nogama

Samog sebe uhvatio u skandaloznoj la`i

Zakasnjelo upozorenje iz Ministarstva sigurnosti
Nakon {to su ~elni ljudi Ministarstva sigurnosti BiH javnost danima bombardirali saop}enjima da se „ni{ta bitno nije desilo“ zbog ugro`enosti vlastitih pozicija ju~er su odlu~ili promijeniti pri~u. „Avaza“, navedeno je da je EK u „permanentnom kontaktu s institucijama BiH zadu`enim za pra}enje procesa liberalizacije viznog re`ima“. - Tako|er, 27. septembra (danas, op. a.) predstavnici Monitoring tima BiH odr`at }e sastanak s dr`avnim sekretarom Kraljevine Belgije za migracije i azil Melkiorom Vataletom (MeTako su preko no}i odlu~ili govoriti istinu, priznav{i da je bezvizni re`im BiH ugro`en „zbog pove}anog broja tra`itelja azila“ te da gra|ani BiH „ni po kojem osnovu ne mogu dobiti azil u zemljama EU“. lchior Wathelet) u organizaciji Ambasade BiH u Belgiji - navode iz bh. misije u povjerljivom diplomatskom dopisu. Iako je bio najavljen dolazak Monitoring tima EK u Sarajevo, plan je, o~ito, promijenjen, a zbog ozbiljnosti situacije po BiH u ~itav problem uklju~eni su i ljudi generalnog direktora za pro{irenje sa Stefa-

nom Saninom na ~elu. Prema saznanjima „Avaza“, EK }e svoj monitoring tim u BiH uputiti tek 10. oktobra, u petodnevnu misiju. Dakle, nakon {to bude jasnije u kakvoj je poziciji na{a zemlja, odnosno jesu li bh. vlasti po~ele provoditi preporuke Brisela nu`ne za odr`avanje vizne liberalizacije.

Novo upozorenje
U me|uvremenu, saop}enjem se ponovo oglasila i EK u kojem su nanovo potvr|ena saznanja „Avaza“ o ozbiljnosti situacije. Mikele ^erkone, portparol komesarke za unutra{nje poslove Sesilije Malstrom (Cecilia Malstrom), izrazio je veliku zabrinutost zbog najezde bh. azilanata u neke zemlje EU te potvrdio mogu}nost novog uvo|enja viza za gra|ane A. [I[I] BiH!

Kako to izgleda samog sebe uhvatiti u skandaloznoj la`i, pri ~emu je zalog bio mukotrpno ste~eni status bezviznog re`ima, za koji on nema ama ba{ nikakvu zaslugu, pokazao je ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi}. Ovaj Tihi}ev kursad`ija, kako o Ahmetovi}u {apu}u kolege iz bran{e (aludiraju}i na na~in na koji je stekao zvanje), danima je zamajavao javnost tvrdnjama da je „Dnevni avaz izmislio pri~u o ugro`enosti bezviznog re`ima zbog najezde bh. azilanata u dr`ave EU“. No, Ahmetovi} je svoju suludu

pri~u promijenio preko no}i. Trebalo se desiti zvani~no o{tro upozorenje Brisela da bi Ahmetovi} kona~no priznao da je ugro`en bezvizni re`im, zbog kr{enja uvjeta sporazuma, za koje je bilo zadu`eno upravo njegovo ministarstvo. Njegovo zakasnjelo upozorenje slu`i samo kao signal javnosti i gra|anima kakvi sve diletanti mogu sjesti u ministarske fotelje. Zbog Ahmetovi}a BiH i njenim gra|anima prijeti opasnost od novog uvo|enja viza, nakon godina ~ekanja na stjecanje jednog od osnovnih ljudskih prava, onog na A. [. slobodu kretanja.

U ~etvrtak nova rotacija
Nakon ove instituci{to je Dr`aje, a na redu vni parlameje da to bude nt za novepredstavnik stare ~lanove srpskog narCentralne oda. izborne koK a k o misije (CIK) „Avaz“ saznBiH iz reda aje, novi preBo{njaka i Petri} i Vuji~i}: Neizvjesna odluka dsjednik treSrba potvrbao bi biti dio Suada Arnautovi}a i Bra- izabran na sjednici CIK-a u nka Petri}a, pred CIK-om je ~etvrtak, i to tajnim glasanjem ostao jo{ posao izbora novog svih sedam ~lanova. Kandidapredsjednika. Krajem ovog ti su Branko Petri} i Tihomir mjeseca predsjednici CIK-a Vuji~i}, a utakmica je za sada Ireni Had`iabdi} istje~e ma- vrlo neizvjesna i u toku su vendat od 21 mjeseca te je potr- lika lobiranja ko }e od njih ebno izvr{iti rotaciju na ~elu dvojice biti izabran. M. K.

Petri} ili Vuji~i} na ~elu CIK-a

Sanino: [ta }e poru~iti bh. vlastima

[piri} tra`i hitne odgovore od Nik{i}a i D`ombi}a

Od premijera entiteta zatra`eno je da hitno izvijeste predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH Nikolu [piri}a o tome {ta je precizno usagla{eno na sastanku predstavnika vlada Republike Srpske i Federacije BiH u vezi s IPA alokacijom za 2011. godinu, saznaje Srna ju~er u Uredu predsjedavaju}eg. Prema istom izvoru, ovo pisano izja{njenje neophodno je radi pripreme odgovora komesaru EU za pro{irenje [tefanu Fileu (Stefan Fuele) i daljnjeg postupanja u vezi s IPA progr-

[ta je usagla{eno oko IPA fondova?

[piri}: Reakcija nakon Fileovog pisma

amom za 2011. godinu. U Uredu predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH napomenuto je da je 21. septembra, kada je stiglo pismo Filea, od premijera FBiH Nermina Nik{i}a i RS Aleksandra D`ombi}a zatra`eno da se izjasne o navodima iz tog pisma. File je u pismu obavijestio [piri}a da }e sredstva iz programa za pretpristupnu pomo} za BiH biti preusmjerena u program za zapadni Balkan ukoliko u narednim danima u BiH ne bude dogovora o tom pitanju.

Motai se oprostio i od Nik{i}a
Premijer Federacije BiH Nermin Nik{i} primio je ju~er u Sarajevu u opro{tajnu posjetu ambasadora Japana u BiH Futao Motaija, koji napu{ta diplomatsku du`nost u na{oj zemlji, te s njim razgovarao o saradnji izme|u dvije zemlje. U ime Vlade i gra|ana Federacije BiH, Nik{i} je japanskom ambasadoru zahvalio na svemu {to ste su on, vlada i narod Japana do sada uradili za BiH, saop}io je Ured Federalne vlade za odnose s javno{}u.

[ta drugi pi{u

$

Dnevni avaz, utorak, 27. septembar/rujan 2011. 

=E

PROJEKTI Završena rekonstrukcija prvog bh. nacionalnog spomenika

5=D=JK= K .čE FL F=KA J=č LHEAA
Češka ambasada u BiH i Općina Foča izdvojile 12.500 eura
Sunjog (Szunyog). Za nabavku novog satnog mehanizma te zamjenu ulaznih vrata na kuli izdvojeno je 12.500 eura. - Prijeka čaršija u Foči posebna je vrijednost. Tu je nekoliko spomenika kulture BiH, od hana, džamije Mehmed-paše Kukavice, Dubrovačke kuće, a i sam

Brogan u svom vrtu

8HJ = JHFI= šK=
Endrju Brogan (Andrew, 50) preselio se u Henstead iz Londona u Velikoj Britaniji prije 10 godina te je zaključio da mu treba novi hobi. Počeo je saditi grmlje neobično za to područje u svom vrtu, a na kraju je od vrta napravio tropsku šumu u malom. Tokom vremena zasadio je u vrtu i rijetke egzotične biljke. Vrtlar je postao toliko opsjednut svojim hobijem da je na kraju otkupio i zemljište od susjeda da bi sve mogao proširiti. Vrt je otvorio i za javnost, a jedan dio je sredio i u tajlandskom stilu.

Hobi Endrjua Brogana

Posjetom Sahat-kuli Mehmed-paše Kukavice, koja odnedavno ponovo označava tačno vrijeme, jučer je ozvaničen završetak rekonstrukcije prvog bh. nacionalnog spomenika u Foči. Njenu rekonstrukciju zajednički su finansirale Općina Foča i Ambasada Češke u BiH, kao jedan od 

@HA== IKFHKCK FAEI E I=A= C=
Ne smatram se krivom, izjavila je Ketrin Kiju (Catherine Kieu, 48), koja je u julu suprugu (60) odrezala penis. Prijeti joj doživotna kazna, a sutkinja je odredila kauciju od milion dolara. Pomahnitala žena priznala je da je suprugu u jelo stavila lijekove da ga uspava. Nakon toga svezala ga je za krevet i čekala da se probudi. Muškarac se užasnuo vidjevši Ketrin s velikim nožem. Odrezala mu je spolovilo bez razmišljanja i bacila ga u mašinu za mljevenje smeća. Osakaćeni muškarac krvav je ležao na krevetu do dolaska policije. Žena je policajci-

Počelo suđenje Amerikanki

Sahat-kula izgrađena 1758. godine

deset odobrenih između 190 kandidiranih projekata u našoj zemlji. - BiH je za Češku jedna od prioritetnih zemalja u razvojnoj saradnji. Finansiramo svake godine projekte u vrijednosti između dva i dva i po miliona eurai to ćemoi nastaviti. Smatramo da su ovakvi projekti vrloefikasni imislim da pomažu općinama - kazao je ambasador Češke Tomaš

položaj i arhitektonska cjelina Prijeke čaršije prava je kulturno-istorijska vrijednost. Mi do sada nismo imali podršku entitetskih ni državnih institucija za obnovu spomenika, vjerovatno zbog nedostatka para, ali ćemo učiniti sve da iz lokalnog budžeta i zajedno sa svim donatorima koji to žele ovaj prostor obnovimo - istakao je načelnik općine

Sahat-kula u Foči udarcima gonga ponovo označava tačno vrijeme

Zdravko Krsmanović. Sahat-kula u Prijekoj čaršiji, visoka 20 metara, izgrađena je 1758. godi-

ne, u vrijeme kada je u Bosni Mehmed-paša Kukavica dao sagraditi još 21 objekt. Al. B.

Kiju: Ne osjeća se krivom

ma rekla da je “on to zaslužio”. Teško povrijeđenog prevezli su u bolnicu, gdje su ga hitno operirali.

7čAIE?E KF=JE I EIKIJLE= KL=J=

U Sarajevu se održava seminar o vakufima i humanitarnom radu

.=?A> FH=JE HEIEA
Facebook već duže vrijeme ima teškoća s pitanjem privatnosti i zaštite podataka svojih korisnika. Sada je objavljeno da, zahvaljujući modificiranom cookieju, Facebook zna šta radite dok ste online, čak i nakon što se

Povreda privatnosti

odlogirate, tvrdi samoprozvani haker Nik Cubrilovic. Nakon što je proveo mnoštvo testiranja i analiza koje pretraživači šalju stranici facebook.com otkrio je da Facebook, umjesto da ih briše, mijenja svoje cookieje istog trenutka kada se odjavite s društvene mreže.

www.dnevniavaz.ba

PORTAL-komentar dana Novi udarac domaćim građevinskim kompanijama: Autoput ne mogu graditi bh. firme!
- Mi smo sebi najveći neprijatelji. Novac treba ostati u BiH, a ne da se iznosi iz nje. Tajkunsko-mafijaška vlast dvije decenije je prodavala nacionalne interese, a nacionalni interes je da se poslovi daju domaćim firmama i radnicima i da se novac vrti unutar države. (Gazi Beg)

Reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić s ambasadorom i sekretarom za vakufe Kuvajta

(Foto: M. Kadrić)

Seminar o vakufima i humanitarnom radu u organizaciji Vakufske direkcije i Generalnog komiteta vakufa Kuvajta „Vakuf i humanitarno-volonterski rad” otvoren je jučer u Sarajevu i trajat će do kraja mjeseca.

Ambasador Kuvajta Muhamed el-Halef iskazao je zadovoljstvo ovom saradnjom i naglasio spremnost kuvajtskih institucija za proširenje saradnje s BiH. - Ovaj seminar je dobra

prilika za pružanje novih znanja djelatnicima BiH. Kuvajt preuzima inicijativu u islamskom svijetu kada je u pitanju unapređenje i afirmacija vakufa i stavlja vakufsku imovinu u općekorisne svrhe od 1993. godine -

rekao je Dželahem, zamjenik generalnog sekretara Generalnog komiteta za vakufe Kuvajta. Reis Cerić naglasio je da IZBiH neće odustati od zahtjeva za povrat vakufske imovine. A. Nu. 

=E

Dnevni avaz, utorak, 27. septembar/rujan 2011.

%

[ta ka`u poznati
Iveta Radičova

Cilj je smanjenje korupcije
- Naši glavni ciljevi su poboljšanje primjene prava i smanjenje korupcije. Jedna od prvih mjera moje vlade bilo je javno objavljivanje svih sporazuma povezanih s Radičova: javnim finansiranjem na internetu. NijeMjere vlade dan novi sporazum neće biti važeći dok ne bude objavljen. Ta nam je mjera iznimno pomogla u borbi protivkorupcije. (Slovačka premijerka za “Vjesnik”)

Placido Domingo

Ako se odmaram, zahrđat ću
Matilda i Abid: Svadba za pam}enje Mladenci na stadionu u naselju Husino

SPEKTAKLI Bogata romska svadba u Tuzli 

=@= DAEFJAH
U slavlje uloženo više stotina hiljada maraka Milionski vozni park ispred hotela

- Moj instrument je glas, s njim živim i moram ga stalno upotrebljavati. Ako se previše odmaram, teško je ponovo početi. Ako zbog bolesti mjesec ležite nepokretni, bit će Domingo: Moje vam teško ponovo hodati, noge vas neće geslo slušati. I zbog toga jemoje geslo: “Ako se odmaram, zahrđat ću.” Pjevači moraju živjeti kao sportisti, opreznoidisciplinirano. (Španski tenor za “Gloriju”)

Tomislav Piplica

Forma je rezultat konkurencije
- Volim ovakvu vrstu “glavobolje” s golmanima kakvi su Hasagić i Begović. S njom se možemo nositi i siguran sam da to nije niti će biti problem. Njihova želja da Piplica: Cilj brane jeste ono što nas raduje jer su sigurni nam je isti u sebe. Forma je rezultat jake i zdrave konkurencije, a vjera pojedinca u svoje kvalitete donosi sigurnost timu kao cjelini. Cilj nam je isti . (Trener golmana bh. reprezentacije za “Avazov Sport”)

IJEC= E *AHE=
- Oženio sam prvog sina i nisam štedio. I ne žalim. Ipak je to prvo veliko slavlje, a naš romski običaj je takav. Mladenci će sada živjeti kod mene u Živinicama, ali nije isključeno i da negdje u Evropi nastave svoj životni put - govori otac Kasim. Tri limuzine i nebrojeno mnogo skupocjenih “porschea”, “mercedesa, “ferarrija” i drugih luksuznih automobila zasigurno vrijednih više miliona maraka, nakon dolaska mlade iz Berlina, u kilometarMlada je privatnim helikopterom prije vjenčanja sletjela na nogometni stadion u naselju Husino, gdje ju je dočekao suprug Adil.

Tridesetdevetogodišnji Kasim Begić, vlasnik motela “Tri brata S” iz naselja Maline kod Tuzle, proteklog vikenda ženio je prvo od svoje petero djece. Veći povod za neviđeno slavlje u Tuzli i Živinicama nije trebao. Svadba najstarijeg, osamnaestogodišnjeg Kasimovog sina Abida nije bila uobičajena. U nju je uloženo više stotina hiljada maraka, a mladu, petnaestogodišnju Matildu, sada već Abidovu suprugu, helikopter je na vjenčanje dovezao iz Berlina.

ŠAJ= ?HLAE JAFED

Crvenim tepihom prošetala se iz helikoptera do jedne od tri svadbene limuzine koje su bile u koloni svatova.

skoj koloni s Husina su se dovezli do hotela “Tuzla”, gdje je slavlje potrajalo do zore. - Bilo je mnogo prijatelja i rodbine iz Slovenije, Austrije, Francuske, Švicarske, Amerike i drugih dijelova svijeta. Svi smo se veselili - kazali su mladenci. Za dobro raspoloženje više stotina gostiju u Kristalnoj dvorani hotela “Tuzla” pobrinuli su se Semir Cerić Koke, Fazlija, Jana... Mlada je, kako običaji nalažu, bogato i darivana, a koje je količine novca i zlata dobila, nije poznato. A. Mu.

[ta ka`u u narodu

¤ 033/281-393 redakcija(avaz.ba

Riješiti problem siromaštva
- Iritantna je neosjetljivost politike i same vlasti na siromaštvo koje je u porastu. Ovaj problem se potpuno ignorira, a veliki razmjeri siromaštva doprinose općoj društvenoj nestabilnosti. Oni koji bi trebali, ne nude nikakva rješenja problema siromaštva, a paradoks u svemu je da upravo siromašni plaćaju više i najviše, jer, naprimjer, kupuju namalo i na kredit, a zna se da je to najskuplja kupovina. (Čitateljica F. S.)

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

27. 9. 2011.

promjenljivo

Na adrese stotina partnera i prijatelja Bosanskog narodnog pozorišta (BNP) Zenica jučer poslije podne stigao je e-mail sa, najblaže rečeno, čudnim tekstom. U poruci se, od riječi do riječi, kaže: “Pozivamo sva tri konstitutivna naroda da oružanim putem riješe nesuglasice koje u proteklih 16 godina nisu uspjeli riješiti političkim putem. Prijavite se u regrutni centar koji se nalazi na adresi Trg BiH 3! Zadužite svoje oružje! 30. septembra nastavljamo tamo gdje smo stali prije pot-

2EL = “=IJ=L= HKž=C IK>=”
Izgled e-maila pristiglog iz BNP-a

Neobičan e-mail iz BNP-a Zenica

ki{a i

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS
BIHA]

BANJA LUKA 26 26 BR^KO 25 

= IALAHK IKč=EA
BNP-a zasuli upitima o čemu se radi, poznavaoci rada kontroverznog reditelja Olivera Frljića, Travničanina sa zagrebačkom adresom, saznali su da je počela kampanja za njegovu prvu bh. predstavu “Pismo iz 1920.” koju će 30. septembra premijerno izvesti u zeničkom teatru. Frljić je u Hrvatskoj digao prašinu “dotičući” Crkvu u svom djelu, u Srbiji je progovorio o srpskim zločinima na Balkanu, dok će, kako saznajemo, u predstavi koja je imala radni naziv “Bosna” govoriti o Bosni “u ratu nakon rata”, ali i zločinima Armije u srednjoj Bosni. A. Dž.

TUZLA 25
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Frljić: Kontroverzni reditelj

pisivanja Dejtonskog sporazuma.” I dok su mnogi upravu

U našoj zemlji LIVNO ZENICA očekuje svježe jutro 24 uz nešto više oblačnos22 SARAJEVO ti u južnim i centralnim 25 djelovima, a tokom dana promjenljivo oblačno vrijeme GORAŽDE sa sunčanim periodima. Nešto 25 manje oblačnosti i sunčanije MOSTAR očekuje u sjevernim područjima. Po 29 kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 21, a najviša dnevna od 20 do 27, na jugu do 29 NEUM 29 stepeni.

Radnici živiničkog “Konjuha” ponovo su u radnim mantilima i za mašinama u fabričkim pogonima. Napokon je prekinut dvomjesečni štrajk, najduži u stoljetnom postojanju nekadašnjeg giganta. Na prošlosedmičnom zajedničkom sastanku Vlade TK i

2HLE KF?E E 5H>EA čA=K IA .H=?KE
FBiH nisu podržale projekt za dobivanje kreditaod Razvojne banke FBiH, ali nisu odustali od pomoći ovoj firmi. - U dogovoru sa Sindikatom i radnicima jučer smo pokrenuli proizvodnju da bismo sačekali rješenja koja nisu odbačena od Vlade TK i FBiH, jer se i dalje vode pregovori o novom iznosu kredita za “Konjuh”. - kazao je direktor Osman Abadžić. Dva mjeseca mašine su mirovale. Nije se čula buka, krugfirme zarastaoje utravi, pust i tih. Jučer, tokom posjete “Dnevnog avaza”, uvje-

Radnici “Konjuha” prekinuli dvomjesečni štrajk

UTORAK
27. 9. 2011. JUTARNJE TEMPERATURE

SRIJEDA
28. 9. 2011. JUTARNJE TEMPERATURE
0

^ETVRTAK
29. 9. 2011. JUTARNJE TEMPERATURE
0

od 10 C do 21 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

od 8 C do 21 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

od 6 C do 21 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 20 C do 29 C

0

0

od 20 C do 28 C

0

0

od 20 C do 27 C

0

0

rili smo se u drugačiju sliku, radna atmosfera, čisti se krug firme, proizvodnja teče. - Nakon što smo krenuli u rad odmah su stigli kupci parketa iz Srbije, a najviše posla imamo za francusko tržište ističuradnici. S. MUMIĆ

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Opća slika i dalje je povoljna. Uz vremenske prilike bez izrazitih oscilacija, većina hroničnih bolesnika neće imati poteškoća. Osjetljive osobe trebaju biti opreznije tokom jutra, dok će u preostalom dijelu dana, uz više sunca i porast temperatura, biti sasvim ugodno i prikladno za šetnju. Grad Sarajevo 27. 9. 2011. Izlazak 6.39 Izlazak Zalazak 6.34 18.12 Zalazak 18.35

Poslije incidenta u Imigracionom centru

Gaci supruzi poslao odje}u s tragovima krvi
Imigranti su se potukli, tvrdi Nizam
Incident u Imigracionom centru u Lukavici desio se zato {to su se Zijad el-Gartani, Nurudin Gaci i Kemal Karaj me|usobno potukli, tvrdi zamjenik direktora Slu`be za odnose sa strancima Izet Nizam. - Stra`ari nad njima nisu primijenili silu, nisu koristili prinudna sredstva, nisu ih vezali lisicama, ve} su ih razdvojili i situaciju smirili. Gaci je porezao prst dok je lupao po telefonskoj govornici u namjeri da je otkine. Ljekari Hitne pomo}i zamotali su mu prditi nadle`nom tu`ila{tvu. Potpuno druga~iju pri~u o incidentu ispri~ala nam je Gacijeva supruga Asmira. Pokazala nam je Nurudinovu majicu koju joj je on poslao na pranje. Na njoj ima krvavih tragova, a Asmira ka`e da je spremna da se uradi i analiza krvi ako treba. - Iste no}i ~ula sam se s mu`em. Rekao mi je da je El-Gartani bio u sobi upravnika, gdje mu je do{la odbijenica za azil. Izlaze}i iz te prostorije, on je po~eo galamiti, jer je bio razo~ar-

8

Dnevni avaz, utorak, 27. septembar/rujan 2011.

teme

MRV: Nikome ne treba smetati obnova vjerskog objekta

SLU^AJ ]UR^INICA Me|ureligijsko vije}e osudilo napade na d`amiju

Asmira pokazuje suprugovu majicu

(Foto: M. Kadri})

st. U me|usobnoj tu~i razbili su televizor, fri`idere, sto za stoni tenis... Na neki na~in ih razumijemo. Zatvoreni su i puca im film. Karaj i El-Gartani nemaju ozljeda - ka`e Nizam. On poja{njava da je o ovom incidentu obavije{tena policija u Isto~nom Sarajevu koja je na licu mjesta obavila uvi|aj. Policija bi trebala izvje{taj proslije-

an. Pri{ao mu je neko od slu`benika i po~eo ga tu}i. El-Gartani se branio, a onda je pri{ao i drugi stra`ar, koji ga je udario. Onda su Karaj i moj mu` poku{ali odbraniti El-Gartanija. Udarali su i njih. Mog supruga bacili su na pod i udarali ga. Jo{ ne mo`e ispraviti ruku. On jedva pri~a - ka`e Asmira.
E. HALA]

Osnovce tjeraju da potpisuju peticiju!
Vije}e insistira da se bh. organi vlasti ozbiljno posvete spre~avanju i sankcioniranju po~inilaca napada na vjerske objekte Odluka komisije
Fotozapis u kojem osnovci u Livnu potpisuju peticiju

Glavni federalni tu`ilac Zdravko Kne`evi} u izjavi za „Dnevni avaz“ pozdravio je odluku Vlade FBiH o davanju saglasnosti Federalnom tu`ila{tvu za zapo{ljavanje dva nova tu`ioca. Ovime se broj federalnih tu`ilaca pove}ava s dosada{njih devet na 11. Cilj pove}anja je ja~anje kontrole nad radom kantonalnih tu`ila{tava te nadzora nad njihovom efikaM. K. sno{}u.

Vlada FBiH odobrila jo{ dva tu`ioca

Zdravko Kne`evi} za „Avaz“

Me|ureligijsko vije}e u BiH (MRV) ju~er je na svojoj sjednici u Sarajevu najo{trije osudilo sve u~estalije napade na vjerske objekte i slu`benike svih crkava i vjerskih zajednica te neodgovorne opstrukcije i spre~avanje izgradnje, obnove i adaptacije vjerskih objekata {irom BiH, izme|u ostalog, i livanjske d`amije ]ur~inica, izgra|ene davne 1880. godine. Vije}e insistira da se bh. organi vlasti ozbiljno posvete spre~avanju i sankcioniranju po~inilaca kojima nisu sveti ni objekti u kojima se slavi Bog kao ni objekti koji predstavljaju kulturno, historijsko i tradicionalno nacionalno blago na{e zemlje. Boris Ko`emjakin, predsjednik MRV-a, ka`e za „Dnevni avaz“ da, kada je ri-

- Veoma je indikativno da su ekipe obilazile sela i kucale ljudima na vrata tra`e}i potpis - ka`e za na{ list D`evad ef. Had`i}, glavni livanjski imam. Amra Had`imuhamedovi}, ~lanica Komisije za o~uvanje nacionalnih spomenika BiH, ka`e za „Dnevni avaz“ da je ]ur~inica zna~ajan objekt u strukturi grada Livna te da u slu~ajevima kada izvorni oblik objekta nije mogu}e obnoviti, Komisija poku{ava na}i najpovoljnije na~ine da kulturno naslije|e bude za{ti}eno makar i kroz o~uvanje istrajnosti i funkcije. - Bilo bi zanimljivo vidjeti je li bilo nekih prosvjeda protiv ru{enja objekta 24. marta 1994. godine - ka`e Had`imuhamedovi}.
A. KESEROVI]

Obilazak sela

Kne`evi}: Veliki obim posla

je~ o ]ur~inici, nikome ne treba smetati obnova vjerskog objekta koji se gradi uz svu potrebnu dokumentaciju i na svom zemlji{tu. I dok MRV osu|uje opstrukcije, u Livnu pripadnici nekoliko udru`enja proisteklih iz HVO-a, predvo|eni An|elkom Barunom, pre-

dsjednikom HVIDRA-e, @eljkom Kri{tom i Jakovom Perkovi}em zvanim Zmija po Livnu i okolnim selima organiziraju potpisivanje peticije kako bi se stopirala obnova ]ur~inice. Prema na{im saznanjima, peticiju su proteklih dana u Livnu potpisivali ~ak i osnovci.

Da~i} u Banjoj Luci govorio o Kosovu

Reisu-l-ulema IZBiH za „Dnevni avaz“

Potpredsjednik Vlade Srbije i ministar unutra{njih poslova Ivica Da~i} kazao je ju~er u Banjoj Luci da su njegovi stavovi o podjeli Kosova bili realni. Njegovo mi{ljenje je da Srbija mora biti aktivnija u vezi s ovim pitanjem te da joj

Idealan trenutak za pritisak na Srbiju

~ekanje ne ide u prilog. - Me|unarodna zajednica zna da je sada idealan trenutak za pritiske na Srbiju - dodao je Da~i}, koji je podvukao da je „crvena linija ispod koje Srbija ne smije i}i - egzodus Srba s B. S. Kosova“.

Reisu-l-ulema dr. Mustafa ef. Ceri} izjavio je ju~er za „Dnevni avaz“ da u Livnu vlada apartheid te da se potpuno sla`e s muftijom mostarskim Seidom ef. Smajki}em, koji smatra da je slu~aj d`amije ]ur~inica jo{ jedan poku{aj da se Bo{njacima ka`e da nemaju

Ef. Ceri}: U Livnu vlada apartheid
prava na normalan `ivot u tom dijelu Bosne i Hercegovine. - O~ekujem od federalne vlasti da osigura ljudska prava muslimanima u Livnu, jer su potpuno obespravljeni. Ovakvim pona{anjem gaze se njihova osnovna prava. Vlast je odgovorna za situaciju muslimana u Livnu, jer dopu{ta da se ovo de{ava - rekao je Ceri}. Prema njemu, na teritoriji gdje su Hrvati ve}ina Bo{njacima su osporena njihova prava i muslimani u Livnu nisu jedini suo~eni s ovakvim problemima. - U Prozoru, Stocu, evo

sada u Livnu, imamo slu~ajeve da se dovodimo u situaciju da molimo za prava koja nam pripadaju. Mi to ne moramo i zato }emo ustrajati na tome da d`amija koja je napravljena davne 1870. godine dobije svoje mjesto koje joj i pripada - istakao je A. Nu. Ceri}.

teme

Dnevni avaz, utorak, 27. septembar/rujan 2011.

9

Ukratko

BR^KO Ponovo bez dogovora o Vije}u ministara BiH

[estorka proglasila neuspjeh
Bosi} i Dodik bili odustali od ~etiri ministarstva, me|u kojima i Ministarstva vanjskih poslova
^elnici {est stranaka koje u~estvuju u pregovorima o formiranju dr`avne vlasti, Milorad Dodik, Mladen Bosi}, Sulejman Tihi}, Bo`o Ljubi}, Dragan ^ovi} i Zlatko Lagumd`ija, saop}ili su ju~er nakon sastanka u Br~kom da nisu postigli dogovor o formiranju novog Vije}a ministara BiH te da se u ovom formatu vi{e ne}e sastajati, osim u slu~aju da se postigne kona~na saglasnost. radi o predstavljanju konstitutivnih naroda - kazao je Lagumd`ija. Tihi} je kazao da postoji saglasnost da budu}e Vije}e ministara treba brojati po tri Bo{njaka, Hrvata, Srbina i jednog iz reda ostalih.

Miloj~i}: Najnovije aktivnosti

OSBiH

Miloj~i} kod Baira
Na~elnik Zajedni~kog {taba Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine (OSBiH) Miladin Miloj~i} posjetio je ju~er Glavnu komandu EUFOR-a u Butmiru i razgovarao sa komandantom generalmajorom Bernhardom Bairom, javlja Fena. Bair je informirao Miloj~i}a i njegove saradnike o najnovijim aktivnostima EUFOR-a kao vojne komponente op}e evropske sigurnosne i odbrambene politike u BiH.

Raspored pozicija
- Nije sporno kada su u pitanju Bo{njaci i Srbi, ali spor je kako rasporediti pozicije kod Hrvata - kazao je Tihi}. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan ^ovi} rekao je da treba u~initi sve da do|e do daljnjih razgovora te da je pravo pitanje kada }e se to dogoditi. - Nikome vi{e ne}emo dopustiti da u ime hrvatskog naroda bira hrvatskog ~lana Predsjedni{tva BiH ili bilo koju drugu instituciju u BiH. Na{ stav bio je da imamo predsjedavaju}eg Vije}a ministara i dva ministarstva kazao je ^ovi}. Dodik je kazao da niko nije ni o~ekivao da }e biti neki dogovor, tako da neuspjeh nije „ni neka vijest“. - Bili smo spremni za nekakve varijacije, ali sada ka`em da to ne va`i i da su na{i po~etni stavovi ponovo na snazi. Zna~i, mi iz RS tra`imo ~etiri ministarstva i Ministarstvo inostranih poslova - kazao je Dodik.
E. RA@ANICA

Razli~iti koncepti
Kao doma}in susreta novinarima se prvi obratio predsjednik SDS-a Mladen Bosi} i saop}io da dogovora nema. - Mi iz RS odustali smo od na{ih po~etnih principa u kojima smo tra`ili ~etiri ministarstva, me|u kojima je i Ministarstvo inostranih poslova, no evidentno je da ni daljnji ustupci nisu bili dovoljni da se napravi dogovor o Savjetu ministara - kazao je Bosi}, naglasiv{i da „ovdje postoji koncepcijski problem i koncepcijsko neslaganje, {to je preslikano iz Federacije BiH“. [ef SDP-a Zlatko Lagumd`ija rekao je da, ako se njih {estorica sastanu ponovo, to }e zna~iti da su se u me|uvremenu uspjeli dogovoriti.

Sud BiH

Gazdi} tra`i drugog branioca
Jasko Gazdi}, osumnji~eni za zlo~in u Fo~i, zatra`io je od Suda BiH da razrije{i braniteljicu po slu`benoj du`nosti jer smatra da nije dovoljno anga`irana u njegovom predmetu, prenosi BIRN - Justice Report. Tu`ila{tvo BiH vodi istragu protiv Gazdi}a zbog sumnje da je 1992. i po~etkom 1993. godine silovao `ene bo{nja~ke nacionalnosti.

Niko nije ni o~ekivao dogovor o novoj dr`avnoj vlasti

(Foto: M. N. Dragi~evi})

- Nema dogovora o sljede}em sastanku, ali ukoliko bi sastanak bio u ovom formatu, to bi zna~ilo da je postignut dogovor. Neslaganja su o razli~itom vi|enju koncepta po kojem treba konstituirati vlast, a ne o ovome ili onome ministru pojedina~no. Mi Ustav BiH ~itamo na razli~ite na~ine. Jedni ~itaju da se govori o predstavnicima naroda, a drugi da se

Srbi odustali od {efa diplomatije?
Tokom ju~era{njeg sastanka me|u predstavnicima politi~kih partija kolale su tabele s brojem ministara i pomo}nika. Zanimljivo je da su kombinacije crtali na tabli koja se nalazila u sali za pregovore. Najvi{e govora je bilo o tabeli koju je predlo`io Mladen Bosi}. On je dao mogu}nost predstavnicima platforme da biraju ho}e li birati prvi i dobiti tri ministarstva, ili drugi i dobiti ~etiri ministarstva. Iako nije re~eno, logi~no je da je SDP-u na ovaj na~in prepu{tena i pozicija ministra vanjskih poslova. No, pregovori su propali, jer je navodno sve zapelo kod jedne pozicije za-

Drugi kanal komunikacije
Neuspjeh pregovora o Vije}u ministara uslijedio je nakon konstruktivnih razgovora Dodika i Lagumd`ije u Lakta{ima, koji su donijeli rje{enje za IPA fondove te otvorili kanal komunikacije dvije entitetske vlade, pa ~ak i bez funkcionalnog Vije}a ministara BiH. Kako saznajemo, neuspjeh u Br~kom ne}e poremetiti dogovor Dodika i Lagumd`ije te njihove namjere da i dalje komuniciraju neovisno o neuspjehu {estorke.

Bosanski Petrovac

Nijemci grade vjetroparkove
Delegacija kompanije „Kraft“ iz Njema~ke, predvo|ena vlasnikom Peterom Kraftom, posjetila je ju~er Op}inu Bosanski Petrovac radi zapo~injanja aktivnosti oko podizanja vjetroparkova, javlja Fena. S op}inskim na~elnikom Erminom Hajderom potpisan je Memorandum o saradnji, ~emu je prisustvovao i premijer USK Hamdija Lipova~a.

Faksimil jednog od prijedloga

mjenika ministra i to iz reda hrvatskog naroda, a oko koje se nisu mogli dogovoriti SDP i dva HDZ-a.

HT Eronet

[ehidske porodice i RVI `ele svoj novac

Pote{ko}e s mre`om u SBK
Kompanija „HT Eronet“ Mostar obavje{tava korisnike mobilne mre`e na podru~ju Srednjobosanskog kantona da bi mogli imati pote{ko}a s mre`om. Kako su saop}ili iz „Eroneta“, ove sedmice nadogra|ivat }e se oprema na „Eronetovim“ baznim stanicama u Travniku, Novom Travniku, Vitezu, Donjem Vakufu i Jajcu, ~ime }e se dodatno unaprijediti postoje}a mre`a, kako bi korisnici mogli imati nove i bolje usluge.

Po~etkom naredne godine porodicama {ehida, ratnim vojnim invalidima i dobitnicima najvi{ih ratnih priznanja Vlada FBiH trebala bi isplatiti vi{e od 26 miliona KM du-

Vlada du`na 26 miliona KM
ga iz 2009. godine. To je za „Dnevni avaz“ izjavio Zukan Helez, federalni ministar za pitanja boraca. Kako je pojasnio, dug prema bora~koj populaciji prije dvije godine nastao je nakon stupanja na snagu Zakona o u{tedama u FBiH te zbog toga {ehidske penzije i invalidnine nisu ispla}ene prema koeficijentu koji je tada va`io. - Ta~no je da taj dug postoji, ali postoji jedna razlika. Bora~ka udru`enja tvrde da im se dug treba isplatiti za 14 mjeseci, a na{i eksperti samo za sedam. Formirali smo interresornu radnu grupu i utvrdili da borcima za sedam mjeseci trebamo isplatiti oko 26 miliona KM. Ovaj novac planirali smo u bud`etu za narednu godinu i nadam se da }emo izmiriti na{e obaveze prema borcima - ka`e Helez.

Razgovori

Helez: Postoji dug

Red`i}: Dogovorit }emo se

S druge strane, Safet Red`i}, predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida BiH, smatra da }e se borci uspjeti dogovoriti s Vladom FBiH te da }e im biti ispla}eno oko 53 miliona KM. - Sada se na{a primanja uskla|uju prema rastu inflacije u FBiH, a prije dvije godine, odnosno nakon izmjena i dopuna Zakona o pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica FBiH, s prosje~nom pla}om. Zbog toga je i nastalo ovo dugovanje. Federalna vlada neosporava dug za sedam mjeseci, ali za ostali period vjerovatno }e se na}i neko rje{enje - naveo je A. DEDAJI] Red`i}.

Ministri o za{titi potro{a~a
Ministri trgovine FBiH i RS Milorad Bahilj i Gorana Zlatkovi} razgovarali su ju~er o problematici ta dva resora kada je rije~ o zakonskom reguliranju oblasti trgovine u entitetima te na~inima za iznala`enje rje{enja za bolju za{titu doma}e proizvodnje, javlja Fena. Posebno je istaknut zna~aj upotrebe i promocije proizvoda iz doma}e proizvodnje kojima se razvija cjelokupna privreda.

Klub poznatih

Dalila Agi}

Prvi put u `ivotu sam se zaljubila
Li~ni profil bh. modela
Ime i prezime: Dalila Agi}. Datum i mjesto ro|enja: 8. novembar 1989., Fojnica. Koji je Va{ najve}i porok: Povremeno zapalim cigaretu. Biste li donirali organe: Da, podr`avam takve akcije. [ta pomislite kada Vam crna ma~ka prije|e preko puta: Ni{ta, jer nisam sujevjerna. [ta svaka dama mora imati u ta{ni, a mu{karac u nov~aniku: Dama nov~anik i ru`, a mu{karac dovoljno novca za popodnevnu kafu. Ima li istine u izreci „Ko pjeva, zlo ne misli“: Ima, jer mi momak pjeva dan i no}. Da je sutra smak svijeta, {ta biste danas uradili: Vjerovatno bih dan provela s najdra`ima. Je li bolje danas biti lijep ili pametan: Bolje je biti pametan, jer danas ljepotu svako mo`e kupiti. Politika je za Vas: Uvijek me privla~ila, mada smatram da je opasan instrument. Jeste li ikada izdali prijatelja: Nisam. Je li Va{a slava gorkog ili slatkog okusa: Slatkog. Otkrijte nam jednu tajnu: Prvi put u `ivotu sam se zaljubila. ^ega se najvi{e sramite: Srame`ljiva sam, ali se nemam ~ega sramiti. Najljep{a `ena/mu{karac je: Moj de~ko. Kada je brak dobar brak: Kada u njemu postoji po{tovanje. Je li jutro pametnije od ve~eri: Ka`u da jeste. Neostvarena `elja: Trenutno sam u nau~no-poslovnom duhu, pa se nadam da }e se i neke `elje

10

Dnevni avaz, utorak, 27. septembar/rujan 2011.

teme

OBRAZOVANJE U Ministarstvu ~ekaju na rezultate

Osnovci `ele i}i na vjeronauku
Najmanje u~enika na alternativnom predmetu
Pove}an je broj u~enika koji }e i}i na vjeronauku u sarajevskim osnovnim {kolama. To je za „Dnevni avaz“ potvrdio Saudin Sivro, predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja. Iako je {kolska godina po~ela prije mjesec, prema na{im saznanjima nastava se jo{ odvija razli~ito. Odluka ministra Emira Suljagi}a, koji je uveo tre}u opciju, da u~enici mogu odabrati vjeronauku ili alternativni predmet, jo{ nije do kraja realizirana u pojedinim sarajevskim {kolama.

Agi}: Jutro je pametnije

kona~no ostvariti. Omiljeni film: „Savr{eni krug“. Va{ hobi: Svaki sport. Sportista koji Vas inspirira: Adnan ]ati}. Nije zaboravio korijene, dr`avu, ljude... Sje}ate li se prvog poljupca: Naravno, u tre}em srednje. [ta je Va{ najve}i strah: Mogu}i gubitak voljene osobe. Najdra`a pjesma: „Enta Eih“ Nansi Ajram (Nancy). Kada ste posljednji put bili na izlo`bi ili u pozori{tu: Zbog obaveza nisam dugo bila. Citat koji pamtite: „Odlu~io sam se za ljubav. Manje je vjerovatno i manje istinito, ali je plemenitije. I ljep{e. Tako sve ima vi{e smisla. I `ivot. I smrt“. (Me{a Selimovi}) Omiljena modna marka: „Guess“ i „Armani“. Osoba koja Vas `ivcira: Samo bezobrazni i bezobzirni ljudi.

Novi predmet
Iako je druga anketa provedena prije dvije sedmice, iz Ministarstva jo{ nema podataka o kona~nim rezultatima. Zijad Numi}, direktor Osnovne {kole „Nafija Sarajli}“, ka`e da od ukupno 560 u~enika, njih 461 i}i }e na vjeronauku.
U~enici ankete nosili ku}ama dva puta

- [to se ti~e roditelja koji `ele da im djeca idu na novi predmet, imamo 37 u~enika, a nijedan od ova dva predmeta ne}e poha|ati 70

Nadzor nastavnika
Ministar Emir Suljagi} ju~er je u intervju za Onasu rekao da, ako dijete odlu~i da ne poha|a vjeronauku ili alternativni predmet, {kola je du`na da mu omogu}i kori{tenje {kolskih resursa koji su na raspolaganju u tom trenutku. - To su, me|u ostalim, u~ionice, kompjuterske laboratorije i sale za tjelesni odgoj, a postoji i obaveza da se tim u~enicima osigura nadzor nastavnika, odnosno u~itelja - rekao je Suljagi}. Numi} je istakao da nastavnici u njegovoj {koli u slobodno vrijeme de`uraju nad u~enicima koji nisu na nastavi.

u~enika. Situacijom da imamo u~enike koji ne}e i}i na ~asove, ova dva predmeta postala su fakultativna, i pitanje je ho}e li ulaziti u prosjek ocjena - rekao je Numi}. Od ukupno 520 u~enika u O[ „Malta“, kako nam je rekao direktor Vjekoslav Brezar, 67 u~enika ne}e i}i na nastavu. Za novi predmet opredijelilo se 136 roditelja, ali je ve}ina njih, ~ak 317, odlu~ila da njihova djeca idu na vjeronauku.

Bez podataka
Veliki broj u~enika u srednjim {kolama ne}e i}i na nastavu, jer im je ministar

Suljagi} pru`io tu priliku. Aida Arnautovi}-Gurda, direktorica Druge gimnazije, ka`e da se najvi{e u~enika opredijelilo da ne ide na ~asove, a da ih najmanje ima na predmetu Kultura religija. - Jo{ nemam zvani~ne podatke - potvrdila je Arnautovi}-Gurda za na{ list. [efik D`elovi}, direktor ^etvrte gimnazije, ka`e da predmet Kultura religija poha|a svega devet u~enika, a od 596 u~enika, njih 558 odlu~ilo se za vjeronauku, dok 29 ne}e i}i na nastavu nego }e biti u biblioteci ili A. Nu. ~itaonici.

Saobra}aj izme|u Kaknja i Zenice
Na relaciji izme|u Kaknja i Zenice jo{ dvije sedmice morat }e se voziti po makadamskom putu. Podsjetimo da se posljednjih mjeseci kod mjesta Bilje{evo, gdje se gradi autoput, saobra}aj na jednom dijelu odvija po makadamu. Osim {to je time usporen

SMS
BIJELA CRTA - Jesen je do{la, a s njom i magla, slaba vidljivost. Misli li neko uraditi signalizaciju i bijelu crtu na cesti od Kaknja do Bilje{eva? [TETNI [PIRI] - Nije se ~uditi [piri}evom pona{anju! Taj ~ovjek nanio je toliko {tete svim normalnim ljudima u ovoj dr`avi da je ve} degutantno govoriti! ^UDNOVATI DR. [UKRIJA Velika hvala dr.

Dnevni avaz 061-142-015
[ukriji \ozi}u. On je spasio ruku mojoj k}erki 1996. godine, kada ortoped na Ko{evu nije vidio da je `ivac priklije{ten i da odumire. Dr. [ukrija je operirao, mada niko od drugih ljekara nije vjerovao u uspjeh. Ne moram spominjati da ni ~okoladu nije htio uzeti. Velika hvala velikom ~ovjeku! Hvala i „Avazu“ {to prepoznaje prave osobe! Sana LIVANJSKA D@AMIJA Ljudi moji, mene ne ~udi {to se Hrvati u Livnu bune protiv obnove d`amije ]ur~inica, pa oni su je i sru{ili, i to poslije potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Mene, zapravo, brine {to bo{nja~ki politi~ari koji su na vlasti {ute. A za{to i ne bi kada je njima ionako dobro. Neka se tamo u Livnu i u drugim mjestima umjesto njih bori IZ. Aferim, moji politi~ari! Nihad Rami} Greba, Travnik

Vo`nja po makadamu jo{ 15 dana

stu nalazi veliko klizi{te Ti~i}i, dugo 600 metara. - Mi smo to djelimi~no rije{ili pretpro{le sedmice, kada smo vratili promet s potpuno makadamskog dijela na staru cestu. Za to je bilo potrebno da stabiliziramo dio klizi{a Ti~i}i. Sada je to mnogo podno{ljivije - kazao nam je Mario Juri{i},

Table nedavno uradila Turisti~ka zajednica ZDK

Nekoliko dana uo~i ZEPS-a
Nepoznate osobe, najvjerovatnije u no}i s nedjelje na ponedjeljak, crnim sprejom zamrljale su nazive na turisti~kim tablama u zeni~koj Aleji {ehida. Zamrljani su nazivi Sinagoge te crkava ro|enja presvete Bogorodice i svetog Ilije. Ovaj vandalski ~in dogodio se tik uz mjesto gdje }e za nekoliko dana po~eti Sajam ZEPS, odmah do jarbola na kojima se postavljaju zastave zemalja u~esnica. Do

Vandali zamrljali nazive

Koridor 5C: Radovi ometaju saobra}aj

saobra}aj, putnicima smetaju i oblaci pra{ine. Razlog za to je, kako nam je obja{njeno, {to se na tom mje-

direktor kompanije „Hering“, koja gradi ovu dionicu koridora 5C s hrvatskim „VijadukG. M. tom“.

ju~er poslije podne niko zvani~no u Zenici nije osudio ovaj vandalski ~in. Table su ura|ene u okviru projekta Turisti~ke zajednice ZDK, koja ih je potom predala na upravljanje, odr`avanje i dopunu vlastima u svih dvanaest op}ina. Ju~er nije bilo komentara iz Op}ine Zenica, koja }e za nekoliko dana upravo na tom mjestu ugostiti privrednike iz dvadesetak dr`ava A. D`. Evrope i svijeta.

teme

Dnevni avaz, utorak, 27. septembar/rujan 2011.

11

GODI[NJICE Sje}anje na Prvi bo{nja~ki sabor (27. 9. 1993. - 27. 9. 2011.)

Dan kada je Bo{njacima vra}eno povijesno ime Federacija „prodaje“
Zapisi }e biti emitirani putem berze

Danas prva aukcija trezorskih zapisa u FBiH

Danas je bo{nja~ka politika, prema ocjenama mnogih, pa i ve}ine tada{njih u~esnika Sabora, u rukama velikodr`avnih interesa isto~nih i zapadnih susjeda BiH

Danas se navr{ava 18 godina kako je u Sarajevu odr`an Prvi bo{nja~ki sabor. Prvo i po svoj prilici i posljednje okupljanje bo{nja~ke intelektualne, vjerske i politi~ke elite, koja je bez zadr{ke govorila o stanju duha i svijesti bo{nja~kog naroda, njegovoj intelektualnoj i politi~koj (ne)zrelosti i doraslosti historijskom trenutku u kojem su se Bo{njaci na{li u posljednjoj dekadi pro{log stolje}a. Svako ko se 18 godina kasnije upita {ta se promijenilo od Prvog bo{nja~kog sabora do danas, morat }e se vratiti na historijski govor rahmetli Alije Isakovi}a i iz njega, s malim korekcijama, i{~itati barometar dana{njeg stanja Bo{njaka u BiH i {ire.

65 miliona maraka
Federacija BiH danas }e se prvi put zadu`iti emisijom trezorskih zapisa putem Sarajevske berze. Izdat }e zapise u vrijednosti od 65 miliona maraka, ali po cijeni koja }e biti umanjena za kamatu koju ponude kupci. Rok dospije}a je {est mjeseci, a kako nezvani~no saznajemo, o~ekuje se kamata od dva do 2,5 posto. To zna~i da bi Federacija danas mogla zaraditi oko 64 miliona KM, a da }e 28. marta naredne godine kupcima isplatiti 65 miliona KM. Najmanja vrijedost zapisa koju je mogu}e kupti jeste 10.000 KM, a nalozi za kupovinu {alju se elektronskim putem. Aukcija je otvorena za sve gra|ane, ali se ipak o~ekuje uglavnom u~e{}e banaka. Nalozi se unose od devet do 10.30 sati, a nakon toga bit }e pregledane sve ponude. Zapisi }e pripasti onome ko ponudi najni`u kamatu. Rezultati aukcije bit }e saop}eni danas G. MRKI] u 15 sati.

Nastavak su|enja ~etvorki za genocid
Sarajevo prije 18 godina: Na jednom mjestu bo{nja~ka intelektualna, vjerska i politi~ka elita

Dru{tveni obi~aji
- ...Bo{njaci su jedini narod u evropskim prostorima bez nacionalnih institucija, s anacionalnim politi~kim poltronskim vrhom, s policijskom presijom nad vjerskom i svjetovnom inteligencijom, bez prava na nacionalno ime, jezik, knji`evnost, dru{tvene obi~aje i vjersku praksu sa zavodljivim utapanjem u za-

magljeno jugoslovenstvo koje je bilo kao ~istili{te za budu}a nacionalna opredjeljenja...“ - poru~io je tada Alija Isakovi}. Upravo zbog stanja u koje su Bo{njaci kao narod gurani 115 posljednjih godina, Isakovi} je u dijelu svog emotivnog obra}anja sabornicima kazao: - Ovdje smo kao na Su-

ni~kih nakana, svedeni pod jedan i jedinstven imenitelj onim na~inom kako smo se ra|ali i kako smo umirali. Prvi bo{nja~ki sabor Bo{njacima je nakon 115 godina vratio njihovo povijesno ime. Tim povodom akademik Muhamed Filipovi} u svom obra}anju Saboru je kazao: - Mi, Bo{njaci, onaj smo dio na{eg prvobitnog bosa-

i kao povijesni subjekt bila i jeste. To na{e svojstvo nikoga ne isklju~uje u tom naslije|u i njegovoj perpetuaciji...

Vaskovi} potvrdio da je 12. jula bio u Srebrenici
Na ju~era{njem su|enju ~etvorici optu`enih za genocid u Srebrenici svjedok Tu`ila{tva BiH Jelenko Kljaji} odustao je djelimi~no od iskaza koji je potpisao u istrazi, navode}i da su mu istra`itelji sugerirali {ta da ka`e. Kljaji} je na su|enju potvrdio da je bio pripadnik policijske jedinice s Jahorine i da je optu`eni Ne|o Ikoni} bio komandir ~ete u koju je raspore|en, a da je komandir njegovog voda bio izvjesni Sladoje. Ikoni}u se sudi zajedno s Du{kom Jevi}em, Mendeljevom \uri}em i Goranom Markovi}em za u~e{}e u prisilnom preseljenju bo{nja~kog stanovni{tva s podru~ja Srebrenice i ubistvo vi{e od hiljadu mu{karaca u Kravici u julu 1995. godine. Na su|enju je svjedo~io i Slobodan Vaskovi}, koji je potvrdio da je 12. jula 1995. kao novinar bio u Poto~arima, gdje je „vladala haoti~na situacija“ i da se nalazi na snimku koji su uradi-

Zatiranje identiteta
Prisje}aju}i se zasjedanja i odluka Prvog bo{nja~kog sabora, mnogi se s razlogom pitaju kako je u te{kim vremenima agresije na BiH bilo mogu}e odr`ati jedan ovako zna~ajan skup. Odgovor na ovo pitanje nije te{ko dobiti: uz bo{nja~ki narod i bo{nja~ke interese u tim vremenima bila je i bo{nja~ka politika. Danas je bo{nja~ka politika, prema ocjenama mnogih, pa i ve}ine tada{njih u~esnika Sabora, u rukama velikodr`avnih interesa isto~nih i zapadnih susjeda BiH. Pokazuju to mnogi svje`i primjeri zatiranja kulturnog i vjerskog identiteta Bo{njaka, o kojima bo{nja~ka politika, ta~nije partije koje u politi~kom `ivotu participiraju kao zastupnice bo{nja~kih interesa, nemaju stava niti se o tome ogla{avaA. HAD@I] ju.

Brojna zna~ajna imena
Prvom bo{nja~kom saboru prisustvovalo je 377 sabornika uglavnom iz Sarajeva te 80 poslanika iz raznih dijelova BiH i Hrvatske. Najzaslu`niji za odr`avanje Prvog bo{nja~kog sabora dnjem danu, s razlikom {to ra~un pola`emo sebi i onima koji }e nas naslijediti - ujedinjeni surovim povijesnim prelamanjem, ovdje smo izjedna~eni bez regionalnih i strana~kih podjela, bez bilo kakve surevnjivosti i suparsvakako su, osim Alije Isakovi}a i prof. dr. Enesa Durakovi}a i prof. dr. Muhameda Filipovi}a, tada{nji predsjednik Predsjedni{tva RBiH Alija Izetbegovi} te reis dr. Mustafa ef. Ceri}. nskog naroda koji kontinuira svojstvo narodnoga bi}a ove zemlje, ostvaruje unutar toga bi}a povijesni smisao i sadr`aj ove zemlje i nosi njeno povijesno i dr`avno pravo. Mi smo, dakle, nasljednici onoga {to je Bosna kao dr`ava

Vaskovi} na TV snimku

Isakovi}: Odr`ao historijski govor

le novinarske ekipe u Poto~arima, a koji je Tu`ila{tvo emitiralo u sudnici. Vaskovi} je negodovao {to je pozvan za svjedoka u predmetu u kojem ne poznaje optu`ene i istakao da nikada do sada nije saslu{an ni u jednoj istrazi te da smatra da je sada pozvan na su|enje prema instrukcijama ljudi iz biv{e medijske ku}e u kojoj je radio. Su|enje }e biti nastavljeno 10. oktobra 2011. godine, prenosi BIRN Justice Report. 

Zbog niskog nivoa rijeke Drine i smanjenog kapaciteta bunara Mejdan iz kojeg se vodom snabdijeva rezervoar gornjih viših dijelova grada, u tim dijelovima Zvornika uvedene su resticije vode, svakog dana, od 22 sata do 6 sati i od 10 do 14 sati. Ovakav režim isporuke vode obuhvata potrošače na Grobnicama, Bairu i Fetiji, a normalizacija će uslijediti nakon što se nivo rijeke poveća. M. M.

Dnevni avaz, utorak, 27. septembar/rujan 2011.

F=H==

w

U Goraždu je promovirana prva samostalna zbirka pjesama goraždanskog pjesnika Munevera Perle, pod naslovom “Zagrljaji ucjene”. Njegovi stihovi nastajali su u najslavnijim danima odbrane grada i bili su inspirirani, kako kaže, događajima, ljudima, njihovim pogledima, suzama i osmijesima. Zbirka se sastoji od četiri ciklusa: Zagrljaji ucjene, Pogledi, Igrarije nevida i Šutnje. Al. B.

Članovi “Mirzinog jata” na Vilenskoj gredi

Mješovita livanjsko-imotska grupa “Mirzino jato” prva stigla na odredište
U povodu 26. septembra, Dana čistih planina, grupe planinara i izletnika iz Livna i Dalmacije pohodile su vrhove Kamešnice, a neki su, noćenjem u planini, sačekali planinarski “praznik”. Trojica planinara PD “Kamešnica” Stipe Čeko, Mate Ćurić, koji je prije dva mjeseca osvojio treće mjesto na međunarodnom planinskom trčanju na Velebitu, i predsjednik Društva Željko Puđa su, kao izvanredni šetači, za 6,5 sati od Podgradine preko Pešina Vrela i najvišeg vrha Konj (1.856) obišli sve ostale veće vrhove Kamešnice: Kamešnicu, Bliznički brijeg, Garjeta, Burnjaču, Planinicu i Kolebajku. Oni su se preko Kurtegića doca, gdje su se uz plani-

7C=@EAE=šJEKJAš 2=E=HEEEL=E,==?EA FD@EELHDLA=AšE?A KF=@=EKI=AIJ
Obilježen Dan čistih planina
narsku kuću družili sa ostalim planinarima i izletnicima, Malom gredom spustili u selo Tribić. Preko Vagnja i Gole kose do planinarske kuće su došle dalmatinske grupe planinara te bivša predsjednica FBiH Borjana Krišto sa mužem i prijateljima, a od Vagnja preko Rosnog doca do Kurtegića doca mješovita livanjsko-imotska grupa “Mirzino jato” predvođena veteranom bh. planinarstva, 76-godišnjim Hajrom Gromilićem. ”Mirzino jato” je prvo stiglo na odredište i ubrzo osvojilo okolne vrhove iznad Kurtegića doca, među kojima je najljepši Vilenska greda na Planinici (1.612) koju su kasnije pohodili i ostali. A. K. Bez struje, vode, u kućerku od bukovog pruća i blata u uslovima ispod svakog minimuma za dostajan život živi zaboravljen od svih Ivan Knežević (69) iz Debelog Brda kod Žepča. Sa 80 maraka socijalne pomoći, više gladan nego sit, Knežević živi teške staračke dane. Do njegovog kućerka dolazi se kozijom stazom, zaraslom trnjinom i žbunjem, i malo ko bi i pomislio da uz šikaru živi čovjek, da nije laveža hoda. Dok je još bio u snazi, sadio je baštu i živio od svog rada. Međutim, bolest mu više nedozvoljava težak fizički posao pa mu je novac od socijalne pomoći jedini izvor preživljavanja. -Kada 80 KM pomoći rasporedim na mjesec ispadne da dnevno mogu potrošiti 2,5 KM. Teško živim. U kući bez struje i vode sam kao u rovu. Ni sam ne znam kako ću preživjeti zimu. Često dođem u situaciju da nemam šta jesti, a još više problema zadaje mi bolest koja me pritišće i ne da da se krećem - kaže zabrinuto Knežević. Na kućici brojilo još uvijek stoji, kao i sijalica u jednom od sobičaka. Struju su mu, kako kaže, isključili prije deset godina zbog duga koji s kamatama danas iznosi 1.300 KM. Kaže da često poželi vidjeti čovjeka, pogotovo u zimskim danima, kada snijeg opaše njegov dom. Obećavali su da će mu sagraditi put, ali sve je ostalo na pustim obećanjima. U ljetnim danima Ivanu je i voda problem, jer ne

SUDBINE Ivan Knežević iz Debelog Brda zaboravljen od svih

Živi u kući od bukovog pruća i blata, bez vode i struje Do prvog komšije i vode udaljen je kilometar Bolest mu otežava kretanje

Šta mi se (ne) sviđa u Konjicu 

@H = JEA E @KšK
-U Konjicu mi se sviđa klima, stari dio grada koji se uređuje, Kamena ćuprija i sve oko nje. Volio bih kada bi u gradu bilo više zelenih površina. Kada bih mogao birati, ne bih išao iz Konjica, jer ovdje imam prijatelje, jednostavno, prirodne ljepote ove općine i mjesta gdje čvojek može odmoriti i tijelo i dušu. Sam grad nije ni mali ni veliki, a ima sve sadržaje koji su potrebni za miran i ugodan život - kaže Nazif

Ivan ispred svog kućerka: Živi od 80 maraka

Šporet star nekoliko decenija

psa Šarge koji je jedini preostao Ivanov prijatelj. Do prvog komšije i vode Ivan je udaljen kilometar

Nazif Veljković, sekretar “Merhameta”

Veljković, sekretar “Merhameta”. M. Ć.

Ovog ljeta, uz sve životne nedaće, Ivan je vodio borbu i sa zmijama koje su mu se zalegle na tavanu skovanom od tanke daske, prekrivene dekama i šatorskim krilom. 

EA = J=L=K

-Do prošle godine uvijek su se po tavanu vrzmale bezopasne crnice, ali ove godine sam ubio dvije bjelouške duge oko metar i po - ističe vremešni starac.

Kneževiću je pomoć neophodna a prioriteta ima toliko da ne zna šta bi prije izdvojio. Ipak, kaže da su mu najvažniji struja, šporet, drva za zimu i hrana. I kućerku koji se sasušio tokom vrelih ljetnih dana potrebna je hitna sanacija, kako bi toplina bila sačuvana u predstojećim može nanijeti koliko mu treba. Malo za piće, malo za pranje i kuhanje, i potroši se

w

4A@K?EA L@A K LHEK 2H?E= ECA K /H=ž@K

5L== Fć @>H@š=
hladnim zimskim danima. Svaka pomoć je dobrodošla. Oni koji odluće da mu pomognu novčano mogu to učiniti direktno na žiro račun IKB d.d Zenica broj: 134-010-0000000-600611-14, broj računa 102 4505, za Ivana Kneževića. brzo, a teško i s mukom je donese i dođe do nje. R. AGIĆ

Nove prostorije LD Biserna iz Goražda

U godini u kojoj slavi 65 godina postojanja članovi Lovačkog društva Biserna dobili su nove prostorije. Svečanom otvaranju novog lovačkog doma koji se nalazi u centru grada prisustvovali su njihovi prijatelji iz drugih lovačkih društava, te zvaničnici BPK Goražde. - Ovaj dom je doprinos naših članova razvoju grada

, L=čC @= L=IJEJE IHA@IJLE=

i općine. Prije 65 godina ovo lovačko društvo brojalo je 20 članova, a danas okuplja njih 750 koji su vlastitim sredstvima finansirali izgradnju. Devastirani objekat smo otkupili za 80.000 KM te u protekle tri godine uložili dodatnih 200.000 KM - kazao je Esad Alihodžić, predsjednik LD Biserna. Al. B.

U organizaciji Opštine Zvornik i njene predškolske ustanove, u Zvorniku je održan drugi festival dječijeg muzičko-scenskog stvaralaštva pod sloganom “Našem gradu s ljubavlju”. U ljupkim kostimima,uz puno šarma i spontanosti, djeca predškolskog uzrasta iz desetak vrtića iz isto toliko gradova RS , kao i gosti iz Loznice, Lajkovca i Malog Zvornika iz Srbije, za 

=Eš=E FAL=E FAI=E E CKEE

Festival dječijeg stvaralaštva u Zvorniku

Jedan od nastupa vrtićke grupe

vršnjake i ostalu publiku pjevali su, plesali i glumili. Publika je bila oduševljena nastupima malih izvođača i onim što su ih vaspitači naučili. - Ovo je prilika da se djeca socijalizuju, bolje međusobno upoznaju i druže, a mi stariji da razmijenimo iskustva - kaže direktor predškolske ustanove “Naša radost” u Zvorniku i domaćin Festivala Vukoman Stanković. M. M.

JK=IE =J

Dnevni avaz, utorak, 27. septembar/rujan 2011. 

!

Predstavljamo prvačiće

PROTESTI Žedni mještani dijela Donje Lohinje blokirali puteve

ČAJEHE AIA?= EIK @>EE E =F L@A
Stanari Smailbašića, Ahmetaševića i Novog Naselja tvrde da mještani Šestana, gdje živi predsjednik MZ, vode ima i za zalijevanje

Učenici I-a razreda sa učiteljicom Edinom Husarić

Mještani zaselaka Smailbašići, Ahmetaševići i Novo Naselje u Lohinji Donjoj kod Gračanice preksinoć su blokirali put Donja Lohinja-Gornja Lohinja kako bi, kako su nam kazali, skrenuli pažnju predsjedniku MZ Lohinja Donja Huseinu Šestanu da im je dogorjelo donoktiju i daje krajnje vrijeme da se riješi probelm snabdijevanja pitkom vodom. Mještani, kako kaže Adem Spahić, ni kap vode nisu dobili puna četiri mjeseca, a dotle mještani gornjeg dijela Lohinje Donje, odnosno Šestana, gdje stanuje predsjednik Husein Šestan, vode imaju i za zalijevanje povrća. -Kod nas u sedam domaćinstava vode nema otkako sam prije sedam godina doselila ovdje. Svake godine vodu koju nemam platim 60 KM unaprijed. Snalazili

1= H=HA@ 2HLA Š 5HA>HAE
Učiteljica I-a razreda Prve osnovne škole Srebrenik je Edina Husarić, a učenici su: Vedran Stević, Maid Hodžić, Anela Duranović, Amir Sofić, Emina Vikalo, Amar Glumčević, Aleyna Go-

ljanin, Din Karić, Mario Plemić, Elif Ozturk, Vedin Mustafić, Semir Alatić, Edin Delić, Meliha Hasanović, Šejla Ibrić, Nejla Buljubašić, Aida Buljubašić i Amina Ferizović. O. M.

U živiničkom naselju Rudar

Blokada puta zbog žeđi i, kako tvrde, nepravde

Na lice mjesta ubrzo je stigla patrola PS Gračanica, a u večernjim satima umalo je došlo do incidenta kod kaptaža vodovoda, gdje su se okupili prosvjednici i osobe koje održavaju vodovod. Pale su teške riječi i uvrede, a zahvaljujući desetak policajaca koji su stigli kao pojačanje, do sukoba nije došlo. Za danas u popodevnim satima najavljena je i blokada magistrale Tuzla-Doboj.

1>ACKJ E?E@AJ

Šestan: Skrenuo izvor

Stigla i policija

smo se godinama kupujući cisterne vode, ali ovako više ne može. Držat ćemo u blokadi ovaj, ali i magistralni put Tuzla-Doboj, sve dok nam se ne obrati Šestan, koji

nas ignoriše - kazala je Bahrija Jašarević. Predsjednik MZ Husein Šestanističeda jeproblemnastao zbogtoga štoje pobjeglavoda sa izvora Gornja Lohinja. -Napravili smo projekt sanacije, postavili novi, veći glavni cjevovod, zahtjev sa projektom smo dostavili Općini i sada čekamo odgovor. Sa načelnikom Nusretom Helićem smo prije deset dana održali sastanak i mislim da je rješenje problema na vidiku - izjavio je Šestan. Mještani su jučer u 15 sati potpuno blokirali put M4 Tuzla-Doboj. H. ČALIĆ

Učenje Fatihe na spomen-obilježju u MZ Rudar 

EAčAA5KAK=LEć=šJ=$
Mora biti podvrgnut tretmanima160 hemoterapija i radioterapija
odstranjen, a Suljo je upućen na liječenje u Sarajevo, gdje treba da bude podvrgnut tretmanima 80 hemoterapija i 80 radioterapija, a svaka košta po 1.000 KM. Zbog nezaposlenosti oba roditelja, nisu ustanju priuštiti nepohodnih 160.000 KMza za liječenje svog djeteta. - Na sve moguće načine prikupljamo sredstva, uz pomoć naših sugrađana i organizacijom humanitarnih koncerta i donacijama. Nadam se i apelujem ljude dobre volje da pomognu shodno svojim mogućnostima kazao je otac Mujo Numanović. Na dva održana koncerta u Živinicama prikupljeno je Dječaku Sulji Mumanoviću iz Živinica (9) doktori su mu dijagnosticirali tumor na mozgu, zbog čega su ga operirali ljekari operaciji na Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla. Tumor je

Devetogodišnjaku iz Živinica potrebni skupi tretmani

Polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe na spomen oblježju u živiničkoj Mjesnoj zajednici Rudar obilježeno je 17 godina od pogibije petero nedužnih civila. Uz prisustvo roditelja i rodbine zajedno sa općinskim načelnikom Hasanom Muratovićem prisjetili su se kobnog 23. septembra 1994. godine. Od agresorske granate živote su izgubili Muharem Mahmutbegović, Ejub Mahmutbegović, Senada Muminović, Edin 

>EAžA % C@E= @ FCE>EA FAJAH K@E

Ibrahimović i Elena Imamović koja je imala deset godina. Elena je bila najmlađe od četevreo Sakibove djece. - Teško je svakog dana, a posebno na ovaj dan. Krenula je tog popodneva u školu zajedno sa svojim drugarima i na putu do škole od gelera granate smrtno je stradala. Svake godine obilježimo taj dan, da se nikad ne zaboravi i nikome ne desi - kroz suze govori otac Sakib. Sa. M.

)FA = Fć

Svi koji žele pomoći malom sulji mogu to učinit uplatom na transkacijski račun Raiffeisen banke 1610250000000047 sa naznakom za liječenje Sulji Numanoviću ili kontaktirati porodicu na broj telefona 062 666 239.

Suljo Numanović u bolnici

oko 4.000 KM što je dovoljno samo za četiri terapije. Suljo je s odličnim uspjehom završio treći razred

Prve osnovne škole i trenirao je nogomet, a sada je zbog bolesti prikovan za krevet. Sa. M.

Klinici za dječije bolesti UKC-a Tuzla uručen je elektroencefalografski (EEG) aparat pomoću kojeg je olakšana dijagnostička metoda koja na komforan način daje uvid u bioelektričnu aktivnost mozga. Aparat je nabavljen velikom humanitarnom akcijom, koju su organizovali Trgovački lanac „Bingo” Tuzla i vodeći brend među pelena-

7+K KHKčA --/ =F=H=J
ma „Pampers”. EEG je potpuno sigurna i bezbolna pretraga koja daje dosta podataka o stanju moždane aktivnosti, kod sumnje na epilepsiju, te kod praćenja i terapije epilepsije, upale mozga, povreda i tumora mozga, perinatalnih oštečenja, kao i kod praćenja komatoznih stanja, te potvrde moždane smrti. A. Mu.

Humanitarna akcija u Tuzli 

"

Dnevni avaz, utorak, 27. septembar/rujan 2011.

I=H=ALIE =J

SUKOBI Nastavljaju se problemi osnovaca iz naselja Osjek

Potrebno je više od 19.000 KM

Poziv nisu dobili jer im je faks zaključan u direktoricinoj kancelariji od koje jedino ona i njen zamjenik imaju ključ To je bezobrazno od njih i naljutilo me, kazao Suljagić

7FH=L= 6HAćA Š ECHEH= 5K=CEć=

Starogradska općina sanirat će kameno stepenište u ulici Maguda čikma na području mjesne zajednice Babića bašča. Iz Službe za komunalne poslove i investici- 

>L= @JH==C =AC IJAFAEšJ=
Na području devet općina

U starogradskoj ulici Maguda čikma

je Općine ističu da je stepenište u prilično lošem stanju te da će u obnovu biti uloženo više 19.000 KM. Izvođač radova je firma “Omnis” izSarajeva. A. Na.

Redovna jesenja akcija sakupljanja i odvoza kabastog otpada na području devet kantonalnih općina počet će u subotu i trajat će do 28. oktobra. Kako kažu iz preduzeća “Rad”, građani će na raspolaganju imati po jedan vikend

5=KF=A=>=IJCJF=@=
Na stadionu “Asim Ferhatović Hase”

za odlaganje kabastog otpada, dok je ostatak sedmice predviđen za sakupljanje i odvoz. - Raspored lokacija odlaganja ove vrste smeća dostavljen je svim mjesnim zajednicama - rekli su iz “Rada”. A. Na.

Treća OŠ: Nije im došla obavijest Ministarstva obrazovanja i nauke KS!?

7čAE?E >EAž=L=K ,= FHL=čEć=
Tradicionalna manifestacija pod nazivom Dan prvačića bit će održana danas u 18 sati na stadionu “Asim Ferhatović Hase”. Ujednosatnom druženju, kroz muziku, igru i zabavu, svim učenicima prvih razreda s područja općine Centar, obratit će se načelnik i poželjet sretan početak školovanja. Općina Centar poziva roditelje, učenike i sve zainteresirane da svojim prisustvom uveličaju ovu manifestaciju. E. B.

Agonija nastavnika, zavađenih roditelja i učenika Desete osnovne škoIe u ilidžanskom naselju Osjek ne prestaje. Već godinu se nalaze pod upravom Treće OŠ, jer u svojoj zbog različitih političkih interesa ne mogu izabrati vijeće roditelja i njihovog predstavnika u školskom odboru.

Sve otkazano
Nakon dva neuspjela pokušaja treći izbori, koje je trebao pratiti i kantonalni

ministar obrazovanja i nauke Emir Suljagić, bili su najavljeni jučer. Međutim, kako smo saznali, sve je otkazano. - Sada je nastao problem zbog obavijesti o održavanju izbora koju smo poslali direktorici Treće OŠ. Naložili smo im da organiziraju roditeljski sastanak, ali Uprava, navodno, nije dobila tu obavijest. Kazali su nam da je faks zaključan u direktoricinoj kancelariji škole i da samo direktorica,

koja je na bolovanju, i zamjenik direktora imaju ključ. Rekli su mi da zbog toga nisu dobili uputstvo! To je bilo bezobrazno od njih i naljutilo me - kazao je Suljagić. Prema njegovim riječima, novo obavještenje ponovo su poslali po kuriru, e-mailom i faksom. Kazao je da je novi sastanak u četvrtak te da više nema razloga da se odugovlači, jer se moraju riješiti problemi učenika.

Vršilac dužnosti direktora Treće OŠ Suad Lavić potvrdio nam je da nisu dobili faks o kojem ministar priča.

Drugi način
- Tačno je to da je faks u kancelariji direktorice, a ja sam lično provjerio je li nešto došlo. Međutim, ništa nisam našao. Imamo problem s faksom, jer ne radi najbolje pa su trebali i na drugi način poslati obavijest - kazao je Lavić. E. M.

Okom kamere

/H=đ=EćAćE==JEšJ=EDKčE
Tačno 15.000 domaćinstava dobit će anketne listiće sa 100 pitanja

Tragom “Avazove” ankete i Općina Ilidža traži mišljenje stanovnika

Postavljeno 20 metara rukohvata

Burović: U krugu od pet metara od škole nalazi se deset kafića

Tiganj: Zelenu površinu pretvaraju u gradilište 

LEHKDL=JEKKE?E2EHKš=
Novirukohvati bitćepostavljeni na području mjesne zajednice Kovači u ulici Piruša. Kako kažuiz Općine Stari Grad, postavit će novu pocinčanu ogradu s boljom zaštitom od korozije.

- U okviru ovog projekta do sada su postavljeni rukohvati na šest lokacija, a preostalo je još na četiri. Sve će koštati oko 26.000 KM - rekli su u Općini. A. Na.

Tačno 15.000 domaćinstava općine Ilidža u narednih sedam dana dobit će anketne listiće sa 100 pitanja da se izjasne o problemima koji ih najvišemuče, au nadležnosti su Općine. Listiće su već jučer počeli dijeliti u 16 mjesnih zajednica. - Cilj ankete jeste da saznamo koji su to najčešći problemi koji muče naše građ-

ane, odnosno da vidimo kako im Općina može pomoći - kazali su iz ove institucije. Naša ekipa jučerje bila uMZ Ilidža Centar, gdje su nam građani kazali da im u centru općine najviše smeta, a također ih i zabrinjava činjenica da se u krugu od pet metara od škole nalazi deset kafića. - Muzika je bučna i danju i noću, čak i poslije ponoći.

Ovo bi se trebalo promijeniti. Na kružnom toku ima toliko nepravilnosti i mislim da bi saobraćajna policija imala pune ruke posla i trebali bi kažnjavati prijestupnike - kazao nam je stanovnik Smajo Burović. Anela Tiganj, također iz ove MZ, rekla nam je da je nezadovoljna time što su ulice prljave te što nema dovoljno par-

kingmjesta. - Svaku zelenu površinu pretvore u gradilište. To ne valja, jer i ono parkova što je bilo polako nestaje - rekla je Tiganj. Građani će u anketi, između ostalog, biti pitani i o tomekako bii šta promijenili da su oni na mjestu načelnika, šta bi popravili u svojoj ulici, kakvom svoju općinu zamišljaju... E. M.

>EEI

Dnevni avaz, utorak, 27. septembar/rujan 2011. 

#

POSJETE Delegacija Vlade TK obišla nekoliko firmi

2HAEAH Č=KšALEć F@Hž= F=EA
Njima treba dati malu podršku da stabilno krenu u daljnji razvoj, kaže premijer

Vidljivi rezultati poslovanja

Delegacija Vlade Tuzlanskog kantona (TK), predvođena premijerom Seadom Čauševićem, posjetila je nedavno Tvornicu transportnih uređaja (TTU) u Tuzli i obišla bušotine za istraživanje eksploatacionih ležišta soli Rudnika soli Tuzla na Tetimi. Na sastanku je razgovarano o problemima s kojima se TTU susreće u svom radu i koji mu stoje na putu bržeg i kvalitetnijeg razvoja. Na prvom mjestu radi se oko 60 radnika invalida druge kategorije te dvadeset radnika koji ispunjavaju uvjete za penzionisanje, uvezi sa čim suse za pomoć obratili Vladi TK. - Ovo je jedna od rijetkih firmi koje su u većinskom državnom vlasništvu, a koje pokazuju volju i želju da se održe. Istovremeno, ova firma treba veoma malu podršku da opstane na tržištu i da u skorijoj budućnosti stabilno krene u daljnji razvoj kazao je premijer Čaušević, 

=FIAA =

U Prnjavoru kreće proizvodnja obuće

!% H=@E=
Problem nedostatak stručnog kadra

Premijer Čaušević u posjeti Tvornici transportnih uređaja

dodavši da će Vlada TK nastojati da osigura sredstva za penzionisanje radnika koji su ispunili uvjete za penziju te istovremeno naći rješenje za reviziju invaliditeta onih radnika koji imaju drugu

kategoriju invalidnosti. Vlada Tuzlanskog kantona nedavno je izdvojila 500.000 KM za Program investiranja u izgradnju istražno-eksploatacionih bušotinana ležištu kamene so-

li Tetima Rudnika soli Tuzla. Rudniksoli odizuzetneje važnosti za hemijsku industriju na području Tuzle i TK, posebno kada se uzmu u obzir planovi Sisecam sode iz LukavcaiSolane. A. Mu.

Fabrika obuće Sanino iz Dervente, nakon što je kupila bivše prostorije konfekcije Pionir u Prnjavoru, pokrenula je proizvodnju i stalno zaposlila 370 radnika. Rezultati poslovanja u ovom dijelu preduzeća su vidljivi, a osim radnika u Prnjavoru, u sjedištu preduzeća u Derventi zaposleno je 450 radnika. Prema riječima Sanje Milanković, šefice proizvodnje, u prethodnih 12

mjeseci povećana je proizvodnja i zaposleno dodatnih osamdeset radnika. - Skoro svakodnevno navraćaju ljudi i pitaju za posao. Na evidenciji kod nas je 107 prijavljenih, a s povećanjem proizvodnje primit ćemo i nove radnike - kaže Milanković. Veliki problem ovom preduzeću predstavlja nedostatak stručnog kadra, odnosno školovanih obućara, jer ne postoji škola ovog profila. N. S.

U Žepču potpisan projekt

Spec
Efekt komerc dizajn otvorio je novi poslovni objekt u sarajevskom naselju Stup. Firma Efekt komerc dizajn osnovana je 1990. godine u Sarajevu, gdje je počela s proizvodnjom sistema za zaštitu od sunca. Više od 15 godina uspješnog poslovanja dovelo je do otvaranja novog proizvodnogpogona i dva nova salona u Sarajevu.

Detalj s potpisivanja ugovora

Nova šansa za biznis
Marko Pavić, načelnik općine Prijedor, potpisao je jučer ugovore sa 19 Prijedorčanakoji ćeuProjektu samozapošljavanja i Programu preduzetništva za žene sa po 5.000 KM podsticajnih sredstava iz lokalnog budžeta startati s vlastitim biznisom. Riječ je o projektima koji se posljednje tri godine realiziraju u Prijedoru radi smanjenja problema nezaposlenosti. - Opredijelili smo se da stimulišemo proizvodnju i razvijamo mali porodični biznis koji je idealna prilika za otvaranje novih radnih mjesta- kazao jePavić i podsjetio da je za ove namjene iz općinskog budžeta izdvojeno 180.000 KM. Novi konkurs za samozapošljavanje, u čijem su fokusu proizvodne, a ne trgovačke i uslužne djelatnosti, u Prijedoru će biti raspisan dokrajaovegodine. M. Z.

2čEA I==?E= šIED >A=J=
Rok za završetak 60 dana
jekta bit će utrošen na sanaciju i uređenje okoliša u urbanom dijelu Žepča. U okviru projekta predviđena je i sanacija školskih objekata u ovoj općini. Početak radova predviđen je za sedam dana, a rok za završetak je 60 dana. U ime Općine Žepče projektom će koordinirati Razvojna agencija Žepče, koja će ujedno učestvovati u angažiranju nezaposlenih osoba. Sanacija školskih objekata bit će povjerena žepačkom preduR. Ag. zeću Prograd.

v

Općina Žepče i Fond otvoreno društvo BiH potpisali su u Žepču ugovor za radno intenzivni projekt. Radi se o projektu hitnog zapošljavanja radne snage koja se nalazi na evidenciji Biroa za zapošljavanje Žepče. Ugovor su u ime Općine Žepče, koja određenim sredstvima sufinansira projekt, potpisali načelnik Mato Zovko i Bogdan Popović, koordinator ovog projekta u BiH, koji implementira Fond otvoreno društvo BiH. Odobreni novac iz ovog pro-

Spec
U Sarajevu je jučer organizirana konfenercija za novinare u povodu potpisivanja Ugovora o poslovnoj saradnji između Grand Centra Ilidža i Energon facility managementa. Sa ovim potpisom ugovora vlasnici Grand Centra Ilidža rukovođenje i upravljanje Centrom prepustili su profesionalnoj kompaniji.

ĆFEć FHE= I= A@K JH=I=?EK I= Š=HEćA

Optužen za pranje novca 

$

Dnevni avaz, utorak, 27. septembar/rujan 2011.

?H= DHE=

Ćopić: Nema za kauciju

Policija nedavno obavila KDZ pregled Mašinske škole

Zoran Ćopić, optužen za pranje novca i finansijske malverzacije s Darkom Šarićem, jučer je pred početak ročišta u Okružnom sudu u Banjoj Luci izjavio novinarima da je u životu samo jednu finansijsku transakciju obavio sa Šarićem te da su svi drugi navodi o njihovoj saradnji netačni. Njemu je jučer produžen pritvor do okončanja glavnog postupka.

tražio puštanje na slobodu, obećavajući da neće pobjeći.

LAŽNE DOJAVE Ponovo tražena bomba u školskim klupama

Loši uvjeti
- Ponudio bih ja sudu kauciju za moju slobodu, ali nisam u mogućnosti jer mi je sve oduzeto. Da sam htio pobjeći, uradio bih to u onih 14 mjeseci kad sam bio na

Šutnja o zaslugama
- U optužnici protiv Šarića ja sam tek deveti osumnjičeni u postupku. Samo sam jednu finansijsku transakciju obavio s njim naglasio je Ćopić. On je zatim upitao zašto niko ne progovara o njegovim zaslugama u slučaju bijeljinske šećerane, na osnovu čega je, prema njegovim tvrdnjama, Općina Bijeljina od Evropske banke za obnovu i razvoj dobila 20 miliona maraka. Zbog ovog slučaja on je najavio tužbu protiv države i Suda u Bijeljini. - Prije hapšenja meni je nuđeno da kupim pakete dionica ATV-a (Alternativna televizija Banja Luka). Tražio sam da o svom trošku ugradimWC šolju u pritvorskoj ćeliji - naglasio je Ćopić. Sud je ocijenio da u slučaju puštanja na slobodu Ćopića postoji bojazan od bijega i uznemiravanja javnosti. Njegov advokatski tim je to demantirao, naglašavajući da su radnici bijeljinske šećerane čak pisali peticiju za njegovo oslobađanje. I sam Ćopić je, obraćajući se sudu, za-

Prekinuta nastava u Građevinsko-geodetskoj školi u Sarajevu Policija prošle godine rasvijetlila četiri lažne dojave, kaže Irfan Nefić
Zbog dojave o postavljenoj bombi ponovo je jučer nastava u jednoj sarajevskoj srednjoj školi bila prekinuta. Ovoga puta radilo se o Građevinsko-geodetskoj školi na Marindvoru u ulici Franca Lehara, a dojavu je telefonom dobila PU Centar. Ispostavilo se da je i ova kao i prethodne dojave u Srednjoj mašinskoj tehničkoj školi, također na Marindvoru, bila lažna. - Dojava je primljena oko deset sati, škola je ispražnjena, a obavljenim KDZ pregledom utvrđeno je da bombe nije bilo - kazali su nam jučer iz MUP-a KS. Direktor Mašinske škole Omer Mulalić kaže da su lažne dojave prošlih godina bile rijetkost, a da ih je samo u protekle dvije sedmice u ovoj školi bilo četiri ili pet. - U našoj i zgradi pored nas rade ukupno četiri škole. Nije nimalo prijatno često prekidati nastavu i ne znam zbog čega se to dešava. Uznemiravaju se i učenici i profesori. Mi kao škola ne možemo ništa posebno učiniti da bi se to spriječilo rekao nam je Mulalić. Prema riječima portparola MUP-a KS Irfana Ne-

*A=AA š=A A ILE= IJL=H=K FH>AA
fića, riječ je o bezazlenim šalama koje svima stvaraju velike probleme. - Poslije svake dojave pregled škole je uvijek detaljan i ozbiljan. Međutim, to oduzima i naše vrijeme kao i vrijeme zaposlenih u školi. Prošle godine smo rasvijetlili četiri lažne dojave i radilo se uglavnom o maloljetnim učenicima. Govornice su pokrivene videonadzorom, a puno teže je otkriti pozive s ultra kartica. Ipak, tehnika je napredovala pa je i to moguće - kazao nam je Nefić. A. JAMAKOVIĆ

Šarić: Odbjegli narko-bos

slobodi. Razlogšto samboravio u Republici Srpskoj, iako sam znao da je podignuta optužnicauSrbiji, jestetošto su u zatvoru u Beogradu veoma loši uslovi, a ja sam dijabetičar već četiri godine. Prije godinu sam imao infarkt pa sam sa slobode želio nevinost dokazati - naglasio je Ćopić, moleći sud da ubrza postupak. Ćopić je uhapšen 26. aprila ove godine zbog sumnji da je sa saradnicima oprao više od četiri miliona maraka prikazujući s “Agrokopom” lažnu kupovinu kukuruza. Policija je kao jedan od jačih dokaza imala i njegov snimljeni razgovor sa narko-bosom Šarićem, s kojim je također sarađivao. V. STEVANOVIĆ

Nefić: Ozbiljan pristup

2JLHđA= FJKžE?= = @EL=A = K@AI=
Mirza Valjevac (34) tereti se da je napao policajca i maltretirao putnike tramvaja
Općinski sud u Sarajevu potvrdio je 23. septembra optužnicu Kantonalnog tužilaštva Sarajevo kojom se Mirza Valjevac (34) tereti da je u stanju neuračunljivosti počinio krivična djela nasilničko ponašanje i napad na službenu osobu u obavljanju poslova sigurnosti. Građani Sarajeva još se sjećaju divljanja Mirze Valjevca po sarajevskom tramvaju 22. avgusta ove godine na Obali Kulina bana, na stajalištu Latinska ćuprija. Tom prilikom napao je i policajca Fikreta Đuhu, kojem je nanio lakše povrede. Valjevac je svojim automobilom “fiat punto” kao i vozač automobila “kia” te tramvaj GRAS-a učestvovao u saobraćajnom udesu. bilo struje. I pored upozorenja, Valjevac je nogom razbio staklo tramvaja te fizički napao policajca Đuhu udarivši ga nogom u leđa. Policajac ga je uspio savladati uz pomoć fudbalera FK Sarajevo Ibre Hodžića i Kenana Handžića. Valjevcu je produžen pritvor do 21. oktobra, a pred Općinskim sudom bit će zakazano ročište za izjašnjenje o krivici optuženog. Ukoliko sud nakon provedenog postupka prihvati nalaz neuropsihijatra te utvrdi da je optuženi počinio krivično djelo, bit će donesena presuda koja nije osuđujuća, a optuženi će biti upućen u zdravstvenu ustanovu radi liječenja. B. C.

Općinski sud Sarajevo

Hrvatski državljanin Boro Tešić (75) iz Borova u nedjelju popodne imao je sreću da je ostao neozlijeđen kada je u ulici Posavskih branitelja u Domaljevcu, nedaleko od Bosanskog Šamca, pred njegov automobil

’/B’ =AJE = =

Udes kod Bosanskog Šamca

“golf 2” istrčao konj. Vozilo je prednjom lijevom stranom udarilo životinju, nakon čega je konj pobjegao preko nasipa u polje. Policija traga za vlasnikom koji je konja ostavio bez nadzora. Ta. B.

Savladan uz pomoć građana

Nakon toga optuženi je, vrišteći i psujući, počeo da skače po svom vozilu i automobilu “kia”. Nakon toga ušao je u tramvaj u kojem se nalazilo

oko 40 putnika koje je uz psovke i vrijeđanje istjerao napolje. Potom je sjeo na mjesto vozača pokušavajući pokrenuti tramvaj, ali mu to nije uspjelo jer nije

?H= DHE=
w

Dnevni avaz, utorak, 27. septembar/rujan 2011. 

%
5 @=AL@= @IA= žE?K

Nepoznate osobe ukrale su iz nezaključanog automobila “sitroen” žensku torbicu u kojoj je bilo 7.000 franaka, lična karta, vozačka dozvola i pasoš, saopćeno je iz Centra javne bezbjednosti Bijeljina. Krađa se dogodila prekjučer u Bijeljini, između 14 i 14.35 sati. Policija je obavila uviđaj i istraga je u toku.

w

7H=@A= JH>E?= I= % BH===

Pripadnici PS Sokolac tragaju za osobama koje su s dalekovoda Sokolac - Pale na Ravnoj Romaniji ukrale oko 500 metara bakarne žice. Krađa je policiji prijavljena u noći sa 24. na 25. septembar, a uviđajem je konstatirano da se lopov popeo na dalekovodni stub i kliještima presjekao bakarni provodnik dužine oko 500 metara.

Zaplijenjen i novac

VAREŠ Tragična porodična svađa u Mijakovićima

2K=? žA KIHJE AJ=
Midhet Ćosić (24) izdahnuo na putu do zeničke bolnice Uhapšen Sejo Islamović

7D=FšA= FAJHE?= >C FIA@L== @HCA E HKž=
Policijski službenici Odjela za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga MUP-a KS tokom vikenda su uhapsili petoricu Sarajlija zbog sumnje da su počinili krivična djela nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga te nedozvoljeno nabavljanje i držanje oružja ili municije. Radi se o Adnanu Hodžiću (33), Emiru Aliću (50), Adisu Mešiću (26), Anesu Mešiću (32) i Ismaru Garapliji (33). Policija sumnja da je Hodžić u proteklom periodu ostvarivao kontakte sa do sada neidentificiranim osobama od kojih je nabavljao veće količine amfetamina koji je čuvao u svojoj kući na području općine Ilidža. Izvršenim pretresom kao i pretresom kuće i vozila koje koristi pronađeno je i oduzeto oko 730 grama ove droge, određena suma novca koja potječe od

Uspješna akcija sarajevske policije

Ćosić: Smrtonosne rane Prva pomoć ukazana u kakanjskoj Hitnoj pomoći

Midhet Ćosić (24) iz Kaknja umro je u noći s nedjelje na ponedjeljak u Urgentnom bloku Kantonalne bolnice Zenica. Ćosić je u KBZ stigao s povredama grudnog koša koje su mu nanesene najvjerovatnije nožem, a nakon što je zbrinut u Hitnoj pomoći u Kaknju. Međutim, ranjavanje se dogodilo desetinama kilometara dalje,

u Mijakovićima kod Vareša. Kako saznajemo, nastradali je bio akter porodične tuče nakon verbalnog sukoba s puncem Sejom Islamovićem. Od prijatelja obje porodice saznajemo da su sukobi evidentirani i ranije, pa i sukobi cijelih porodica Ćosić i Islamović. Midhet je živio sa Seji-

nom kćerkom Ermelinom. U braku su nešto više od dvije godine i imaju dvoje djece. Oboje su bili bez zaposlenja u prilično teškom finansijskom stanju. Policija je nakon incidenta privela više osoba koje su potvrdile da je punac zetu nanio povrede, za koje će se kasnije pokazati da su bile smrtonosne. Oko ponoći na lice mjesta stigla

je tužiteljica Lejla Selimović koja je obavila uviđaj s timom istražitelja MUP-a ZDK. Islamović je priveden, saslušan u MUP-u ZDK, a prema dosadašnjoj praksi, očekuje se da danas tužiteljica Selimović nakon njegovog saslušanja zatraži da nadležni sud odredi jednomjesečni pritvor. A. DŽ.

preprodaje droge, dva mobilna telefona i 38 metaka različitog kalibra. Uhapšeni Alić je u proteklom periodu nabavljao veće količine heroina koji je čuvao u svom stanu u Novom Sarajevu i magacinu na području Novog Grada. Nakon pretresa pronađeno je i oduzeto oko 836 grama heroina, tri mobitela, digitalna vaga i 18 metaka. Kod Adisa Mešića pronađeni su po jedan paketić marihuane i amfetamina, a kod Garaplije paketići kokaina i amfetamina, dok je od Anesa Mešića oduzet paketić marihuane i pištolj CZ s okvirom i sedam metaka. Nakon kriminalističke obrade Hodžić i Alić su predati u nadležnost kantonalnog tužioca, dok su ostali uhapšeni pušteni i protiv istih će biti poduzete zakonom predviđene mjere. A. J.

5JK@AJ IJ= >A Lč=E= K /H=@I KFH=LE

Drska krađa u Banjoj Luci

U sklopu akcije “Kamen”, policijski službenici Sektora kriminalističke policije MUP-a Kantona Sarajevo su po naredbi Suda BiH pronašli i privremeno oduzeli šest automobila za koje se sumnja da su ukradeni. Riječ je o automobilima “audi A4” koji koristi M. N. iz Ljubuškog, “passat” koji koristi P. H. sa Ilidže, “škoda octavija” koju koristi L. S. iz Istočne Ilidže, “golf 4” oduzet od Đ. J. iz Bijeljine, “golf 5” koji koristi A. Z. iz Banovića, “passat” koji koristi F. Š. iz Ilijaša i “jeep grand cherokee” koji koristi B. S. iz Sarajeva. Oduzeta vozila su predata u depozit MUP-a KS u naselje Butmir, općina Ilidža, i bit će predmet daljnjeg vještačenja. U toku je ispitivanje osoba koje koriste ove 

@KAJ šAIJ KH=@AED =KJ>E=

Akcija “Kamen”protiv automafije

Vozila deponovana u Butmiru

oduzete automobile radi utvrđivanja od koga su ih i kada kupili.

Ova zapljena je nastavak istrage koju Tužilaštvo BiH vodi protiv grupe Šemsudina

Hodžića iz Sarajeva za koju se sumnja da se bavila krađom, krivotvorenjem isprava, preprodajom vozila, njihovim rastavljanjem u dijelove kao i prebacivanjem vozila preko Zvornika u Srbiju. Nezvanično saznajemo da su vještačenjem zaplijenjenih urađaja i priznanjem osumnjičenog Gorana Paćeranina iz Beograda pronađeni brojevi šasija naknadno ukucanih u vozila. Time su otkrivani originalni brojevi šasija ukradenih vozila i pronađeni stvarni vlasnici vozila, a isto tako i novi brojevi šasije i sadašnji vlasnici. Istraga protiv Hodžića i ostalih je u završnog fazi i u toku je pisanje optužnica na kojoj će se naći 28 optuženih za krađu više od 200 automobila. B. C.

Kradljivac snimljen na videonadzoru

(Foto: Policija)

Novčanik s ličnim dokumentimai 400eurate 50maraka ukraden je 12. ovoga mjeseca s pulta u banjalučkoj Gradskoj upravi. Policija je jučer objavila snimke počinioca s molbom građanima koji bi mogli pomoći u istrazi da pozovu njen broj 122. Pokraden je student koji je došao izvaditi kućnu listu, a zatim platiti školarinu na prvoj godini studijau Banjoj Lu-

ci. Prema nezvaničnim saznanjima, mladić je oko 13.30 sati na šalter-sali Uprave na trenutakostavio novčanik,okrenuo se ka susjednom pultu kako bi zamijenio neispravnu hemijsku olovku i ispunio obrasce. Nepažnju studenta iskoristio je nepoznati muškarac za krađu. On je novčanik stavio u svoju ručnu torbicu i udaljio se unepoznatompravcu. V. S. 

&

Dnevni avaz, utorak, 27. septembar/rujan 2011.

?H= DHE=
Automobil u kojem je nastradao 43-godišnjak
(Foto: D. Čolić)

NESREĆA Gornji Štrpci kod Prnjavora

”Golf” koji je učestvovao u sudaru

(Foto: O. Mujkić)

Na magistralnom putu Tuzla - Orašje, u Špionici kod Srebrenika, prekjučer oko 17 sati teško je povrijeđen biciklista Bahrija Mehanović (43) iz Špionice. Prema izjavama očevidaca, njega je dok se pokušavao uključiti na magistralni put, udario automobil “golf 2” (992-J-408) kojim je upravljao Muhamed Halilović (39) iz Špionice. Vozač “golfa” je, tvrde očevici, krećući se u

6Aš FLHEAđA >E?EEIJ=

Špionica kod Srebrenika

pravcu Tuzle, skretanjem u lijevu kolovoznu traku pokušao izbjeći biciklistu koji mu je oduzeo prvenstvo prolaza, ali, nažalost, u tome nije uspio. Nakon ukazane prve pomoći u Hitnoj službi Doma zdravlja Srebrenik povrijeđeni biciklista prevezen je na Odjel neurohirurgije UKC-a Tuzla, gdje su mu ljekari konstatirali teške tjelesne povrede. O. M.

Pripadnici PS Teslić uhapsili su osobu s inicijalima B. B. s područja općine Teslić koja je nožem u stomak zbola S. T. Incident se desio nakon svađe u diskoteci “Lane” u Tesliću prekjučer oko dva sata kada je S. T. fizički napao B. B koji je iz džepa izvadio nož i zbo u stomak napadača.

7 IL=đE >@A žA K IJ=

Diskoteka “Lane” u Tesliću

2CEK K FHALHKJ 'CBK'
Željko Burić (43) iz još neutvrđenih razloga sletio s ceste
“golf” (983-K-753) kojim je, krećući se iz pravca Štrbaca ka Brstovu, selu u dobojskoj općini, iz još neutvrđenih razloga sletio u odvodni kanal. Prednjim desnim dijelom vozila udario je u zemljani nasip, nakon čega se prevrnuo, da bi se potom zaustavio na kolovozu. O nesreći je upoznat dežurni tužilac nadležnog tužilaštva, a tačan uzrok bit će poznat nakon rezultata vještačenja. Kako nam je ispričao jedan mještanin Štrbaca, nesretni Burić živio je sam u porodičnoj kući, a od Željko Burić (43) iz prnjavorskog sela Gornji Štrpci smrtno je stradao u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju oko 23.15 sati na lokalnom putu u Gornjim Štrpcima. Prema saopćenju iz MUP-a, nesretni Burić upravljao je automobilom bliže rodbine ima samo brata koji živi u Hrvatskoj. Otac mu se prije 15 godina utopio u bunaru, a ubrzo nakon očeve smrti ostao je i bez majke, zbog čega se odao alkoholu. Je li upravo Burićev najveći porok bio uzrok nesreće, utvrdit će istraga. D. Č.

Povrijeđenom je odmah ukazana ljekarska pomoć u Domu zdravlja Teslić, nakon čega je prebačen u dobojsku bolnicu, gdje se nalazi na liječenju. Nakon kriminalističke obrade B. B. je pušten na slobodu, a protiv njega će CJB Doboj Okružnom tužilaštvu podnijeti izvještaj.

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv državljanina BiH i Hrvatske Josipa Cvrlja koji se tereti za neovlašteni promet oružja i vojne opreme, te proizvoda dvojne upotrebe. Cvrlje je 13. maja prošle godine poznatim licima na području općine Livno za 2.600 KM prodao pet automatskih pušaka, tri ručne bombe, 740 komada municije kalibra 7,62 milimetra i tri okvira za automatsku pušku. U optužnici se navodi da je Cvrlje neutvrđenog datu-

2H@=L= A FKšA >>A E KE?EK

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine

ma na isti način ponovo nabavio i za 8.250 KM prodao poznatoj osobi devet automatskih pušaka, pet ručnih bacača raketa “zolja”, šest tromblonskih mina i 3.000 puščanih metaka kalibra 7,62 milimetra. Rješenjem Suda BiH optuženom su izrečene mjere zabrane koje, između ostalog, uključuju zabranu napuštanja boravišta i zabranu putovanja. Tužilaštvo je saopćilo da je optužnica proslijeđena Sudu BiH na potvrđivanje.

Policija iz Prijedora proslijedila je Tužilaštvu izvještaj protiv Vesne L. (49) iz Prijedora koja se u snek baru “Astrid” u Prijedoru predstavila kao sanitarni inspektor po imenu Jasna. Lažna sanitarna inspektorica u baru je kontrolirala higijenu, tražila na uvid i sanitarne knjižice te nakon detaljne “kontrole” objekta osoblju je sugerirala da nabavi i sredstvo za higijenu koje je imala kod sebe. Nakon što je preporuku, na koju niko nije reagirao, ponovila nekoliko puta ponudila je da sredstvo sama nabavi po cijeni od 70 mara- 

=EHE= IA ćAL=FE= FFE= I E =BK F= JEš=
Vesna L. (49) iz Prijedora u snek-baru “Astrid” pokušala uzeti novac za nabavku sredstava za dezinfekciju

Lažna sanitarna inspektorica u Prijedoru

Prijedor: Prijavljena za lažno predstavljanje

(Foto: D. Stojnić)

ka. Usput je za dva sata, koliko se zadržala u snek baru, pojela ćevape, popila kafu,

sok i tek onda otišla. Sumnjivo ponašanje inspektorice, koja sama nabavlja i pro-

Policijski službenici Jedinice za podršku i kontrolu Terenskog ureda Jug Čapljina u subotu u devet sati zatekli su četiri osobe u ilegalnom prelasku državne granice. Oni su otkriveni u graničnom pojasu Svitava, na području općine Čapljina, a

2HELA@A= @LE?= )AHE==?= E .EEFE=?

Zbog ilegalnog ulaska u BiH

daje dezinfekciona sredstva, nedugo nakon njene posjete kafiću, našlo se i na provjeri, u Sanitarnoj inspekciji u Prijedoru. Osoblju snek bara rečeno je da ne postoji nikakva sanitarna inspektorica po imenu Jasna. Tad je o slučaju obaviještena i policija kojoj je, kako saznajemo, lažna inspektorica u trenutku kada je uhvaćena u laži, pokušala servirati sasvim drugačiju priču, da ona nije sanitarni inspektor već neko ko se bavi volonterskim radom. Policija Vesnu L. tereti za lažno predstavljanje. M. Z.

nalazili su se u automobilu “audi A6” hrvatskih registarskih oznaka kojim je upravljao D. I. (29), državljanin BiH i Hrvatske. S njim u vozilu nalazili su se državljanin Filipina i dvojica državljana Sjedinjenih Američkih Država.

Dvadesetjednogodišnji Nedžad Avdić objesio se prekjučer u 19.30 sati u dvorištu porodične kuće o trešnjevo stablo u naselju Novalići kod Gradačca, saopćenoje izMinistarstva unutrašnjih poslova Tu- 

>AIE IA C@EšE A@ž=@ )L@Eć
zlanskog kantona. Na mjesto tragedije stiglo je medicinsko osoblje Doma zdravlja Gradačac, a ljekar mrtvozornik je samo konstatirao smrt mladića. Uviđaj su obavili službenici OKP PU Gradačac. Niko od uže i šire rodbine ne zna šta bi mogao biti razlog da mirni mladić digne ruku na sebe. - Došao je s posla iz Porebrica, odmorio se, osvježio i nakon izvjesniog vremena porodica ga je

U dvorištu porodične kuće u Gradačcu

obješenog našla ispod kuće i pomoći mu nije bilo - kazala nam je prva komšinica mladog Avdića. Nakon ikindije-namaza jučer je Nedžadu Avdiću na mjesnom mezarju obavljena dženaza. H. Č.

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 27. septembar/rujan 2011.

19

ČAJLHJ IJAć= 2KJELA L=@=LEA
Očekuje se drugačiji, manje strog Putinov imidž

Analitičari i štampa o kandidaturi za predsjednika 

Prvi par Francuske: Za sebe ostavljaju večeri

Dnevni avaz, utorak, 27. septembar/rujan 2011.

C>KI

FRANCUSKA Karla Bruni otvoreno za BBC

Medvedev i Putin: Najpopularniji političari u Rusiji

Ruska finansijska tržišta različito su jučer reagirala na najavu premijera Vladimira Putina da će se kandidirati za predsjednika na izborima zakazanim za 4. mart sljedeće godine. Najviše su porasle akcije energetskih kompanija poput “Gasproma” i “Rosnjefta”, dok su najveći pad zabilježile akcije banaka “Sberbank”i VTB.

godine, otklonila je neizvjesnost u vezi s budućnošću Rusije, koja je mučila tržište od početka godine. Prema tom planu, sadašnji predsjednik Dmitrij Medvedev odstupit će s tog mjesta nakon samo jednog mandata da bi postao premijer i formirao novu vladu fokusiranu na modernizaciju i reforme.

Baveći se prognozama o predstojećem vremenu koje će Putin kao vjerovatni pobjednik izbora provesti na predsjedničkoj funkciji, američki “New York Times” špekulira da su pred njim još dva manPutinova najava objavljena u subotu daće pokušati ponovo postati predsjednik Rusije, što je funkcija koju je već obavljao između 2000. i 2008. 

= 5J=E E *HAžAL

data, odnosno 12 godina. Računajući prethodnih osam godina, Putin bi mogao ostati na vlasti pune 24 godine, čime bi se, “prema dužini vladanja, mogao porediti sa Staljinom i Brežnjevom”. Ruska štampa piše da je najavljena rokada u vladajućem tandemu bila predvidiva. Poslovni dnevnik “Vedomosti” piše da je tandem

brižljivo skrivao scenarij iznesen na kongresu vladajuće stranke “i od najbližeg okruženja”. Putin i Medvedev su se o svemu dogovorili tek sredinom avgusta. Direktorica Centra za istraživanje elita na Sociološkom institutu Ruske akademije nauka Olga Krištanovska izrazila je uvjerenje da će Putin imati drugačiji imidž, da ne treba očekivati nikakvu “veću strogost” u vrijeme kada sljedeći put bude predsjednik. Zapadni mediji komentiraju da je Putinova kandidatura garancija da će on vladati još dva mandata, odnosno do 2024. godine. Uporedo s kritikama medija da je najavljena smjena u Kremljusamo formalneprirode i da nije u duhu stvarne demokratije, naglašeno je da je Putin uvjerljivo najpopularniji političar u Rusiji, a da ga slijedi Medvedev.

Sarkozi zna sve latinske nazive za cvijeće Prva beba u Jelisejskoj palači
Prva dama Francuske Karla Bruni-Sarkozi (Carla Sarkozy) rekla je u jednom od rijetkih intervjua koje je dala da ju je njen suprug, francuski predsjednik Nikola (Nicolas) “očarao nevjerovatnim poznavanjem cvijeća”. baštu kod Jelisejskih polja, a on mije pričao detaljeo lalama i ružama itadasam pomislilau sebi: “Moram se udati za ovog čovjeka. On je predsjednik, a također zna sve o cvijeću, to je nevjerovatno” - rekla je Bruni u intervjuu za BBC. Bruni (43), koja bi se trebala poroditi krajem oktobra, rekla jeda ne želi pričatio svojoj trudnoći, jer je sujevjerna. - Nema mnogo šta da se kaže. Tolike žene su trudne i rađaju djecu i to nije interesantno Francuzima. Za mene je to, međutim, velika novost, ali istovremeno i nešto veoma banalno - rekla je ona. Kako će ovo bitiprvi put da u Jelisejskoj palači bude beba, Bruni priznaje da je to značajna promjena za Francusku. - Mislim da moderan svijet ulazi u Francusku, što i nije tako loše - rekla je Bruni.

*H= I FHA@IA@E A = HAH
Lale i ruže

- On zna sve latinske nazive za cvijeće. Zaista sam bila impresionirana... Šetali smo kroz

Spor između Turske i Kipra zbog nalazišta plina i nafte u istočnom Medite-

)=H= FI== >H@ = EIJH=žEL==
ranu izazvao je veliku zabrinutost u međunarodnoj zajednici, pogotovo što Re-

Spor s Kiprom zbog nalazišta plina i nafte

publika Kipar sredinom iduće godine treba preuzeti funkciju predsjedava-

C>KI

Dnevni avaz, utorak, 27. septembar/rujan 2011. 

=šJ A *AH >E= I >C=J=šE? E 1H=A=
Straus se nedavno vratila iz Njujorka, gdje je i Bler boravio
stavnik tzv. Kvarteta, koji čine UN, SAD, EU i Rusija, bivši premijer često odlazi u Bivši britanski premijer Toni Bler (Tony Blair) našao se na meti izraelske štampe zbog bliske veze s jednom od najbogatijih i najkontroverznijih žena u Izraelu. Ofra Straus (Strauss,51), koja se prošle godine razvela po drugi put, nalazise načelu prehrambenog koncerna “Strauss Group”, vrijednog1,5milijardieura. Ona se toliko često pojavljivala u javnosti u društvu Tonija Blera da je izraelska štampa čak otvoreno špekulirala o njihovoj ljubavnoj aferi. Straus je, međutim, gnjevno demantirala te tvrdnje, dok je Bler odlučno izjavio da u njihovom odnosu “nema ničeg neprikladnog”. Kao međunarodni posrednik u bliskoistočnim mirovnim pregovorima i predPrvi suprug Ofre Straus Dan Lahat, za kojeg je bila udata 18 godina, sin je bivšeg gradonačelnika Tel Aviva. Njen drugi muž Adi Keizman je građevinski preduzetnik poznat po tome što voli skupa odijela i sportske automobile. Izrael. Bliskost između Ofre Straus i Tonija Blera je toliko očigledna da je kolumnista uglednog dnevnog lista “Maariv” prije nekoliko mjeseci čak napisao otvoreno pismo Blerovoj supruzi Čeri (Chery). - Ovog vikenda vozilo koje je Kvartet dodijelio Toniju Bleru veoma tiho je prošlo kroz kapiju visoko osigurane Ofrine kuće... Razni zlobnici su me zvali tvrdeći da ova posjeta ima karakter seksualne
Bler: Supruga primila pismo

Ljubav ili samo prijateljstvo

Ukratko

,L= Kž= 

A@IJ=K ILEH=A = CEJ=HE E JKHAA
Na pitanje šta će raditi kada prestane biti prva dama Francuske, Bruni je kazala: - Vratit ću se turnejama. Sviranje na gitari i turneje mi baš nedostaju. Bivša manekenka i pjevačica rekla je da je brak s predsjednikom kao rokenrol. Moj život iz snova je da imam puno radno vrijeme i da budem s porodicom. Znate već, uobičajeni snovi koje svi imaju - rekla je Karla Bruni-Sarkozi. zadržati za sebe - kaže prva dama Francuske. Na pitanje šta će njen suprug raditi kad napusti dužnost predsjednika, ona je odgovorila: - Radit će dok ne umre. On je takav tip muškarca. On nije depresivan niti lijen. Imao je mnogo poslova prije ovog. Nakon što se ovako brinuo o Francuskoj, mislim da može raditi apsolutno svaki posao. plina i nafte. Turska je najavila da će, ako to bude potrebno, u sporno područje uputiti i ratne brodove, što je iazazvalo zabrinutost u Briselu, Njujorku, Vašingtonu i Atini.

Straus: Ima li afere

zavjere, pa vam ovim putem prosljeđujem slučaj kako biste ga lično preispitali - napisao je kolumnista. Straus se nedavno vratila iz Njujorka, gdje je i Bler boravio. Njen je portparol Rani Rahav izjavio da je besmisleno to što neko pretpostavlja da njen odnos s Blerom ima romantični karakter.

Tih život
- Svakodnevno mijenjati svoj život je zaista rokenrol. Većina ne bi mogla podnijeti ovu promjenu. Ja sam veoma tiha i vodim tih život. Volim mir i tišinu i usamljenost. A njegov raspored je toliko haotičan da pokušavamo večeri jućeg EU. Ankara je, u dogovoru s kiparskim Turcima, uputila u istočni Mediteran poseban brod za podvodna istraživanja, u područje gdje Republika Kipar također traga za rezervama

Izraelski zvaničnici zgroženi

Isporuka aviona nakon tri godine odgađanja

Iz trgovine kažu da ovo nije Hitler

Lik koji podsjeća na Hitlera pojavio se na privjescima za ključeve i magnetima koji se prodaju u radnjama lanca 7-11 na Tajvanu, što je izazvalo žestoku reakciju i “zgražavanje” izraelskih zvaničnika, prenosi AFP. - Zgroženi smo što se Hi-

2HELAI= I E 0EJAH=

tlerov dvojnik koristi kao marketinško sredstvo - rekla je predstavnica Izraelskog ureda za ekonomiju i kulturu Simona Halperin. Predstavnica lancaprodavnica reklaje dafigure ne predstavljaju diktatora. - One ne liče na Hitlera - rekla je ona Reutersu.

Nakon trogodišnjeg odgađanja izazvanog nizom tehničkih i drugih problema “Boeing” je isporučio svoj prvi model putničkog aviona “787 Dreamliner”, vrijednog 200 miliona dolara, za koji se tvrdi da će revo-

’,HA=EAH’ @ EE=
lucionarizirati zračni promet i unijeti velike promjene u avioindustriju koja se već duže nalazi u krizi. Prvi “Boeing 787” isporučen je japanskoj kompaniji “All Nippon Airways” (ANA). Firma je u ukupnoj

vrijednosti od 11 milijardi dolara naručila 55 aviona 2004. Cijeli program izrade “Dreamlinera” je “Boeing” do sada koštao oko 32 milijarde dolara. Glavna značajka “Boeinga 787” jest manja potrošnja goriva.

Snage prijelazne libijske vlade pripremaju se za novi napad na Sirt, rodni grad Muamera Gadafija, pošto su avioni NATO-a gađali mete u tom području da bi oslabili odbranu boraca odanih svrgnutom libijskom lideru. Antigadafijeve snage približile su se na nekoliko stotina metara centru Sirta, jednog od posljednjih uporišta Gadafijevih boraca.

w

w

Mandatno-imunitetna komisija Hrvatskog sabora ukinula je bivšem premijeru Ivi Sanaderu poslanički imunitet, čimeje omogućennastavak krivičnog postupka protiv njega u slučajudobivanja mita odmađarske naftnekompanije MOL, kako bi preuzela upravljačka prava u “Ini”. Zahtjev je podnio Ured za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (USKOK), koji je i podigao optužnicu protiv Sanadera. O tome će konačnuodluku donijeti poslanici Sabora koji u srijedu počinje zasjedanje, ali do sada su oni uvijek potvrđivali 

JLHA FKJ = HELEč CAA
odluku komisije. U tom slučaju Sanader će se krivično goniti za primanje 10 miliona eura mita od mađarske naftne kompanije da bi im bez odgovarajućeg učešća u kapitalu omogućio preuzimanje upravljačkih prava, ali i izdvojio gubitaški dio plinskog poslovanja. Skidanjem imuniteta otvara se prostor da se Sanaderovoj odbrani uruči optužnica. Advokat Jadranka Sloković izjavila je da će odbrana zatim uputiti odgovor na optužnicu u kome će tvrditi i da za primanje mita nema konkretnih dokaza.

Sanaderu ukinut imunitet, čeka se Sabor

Sanader: Uzet će optužnicu

w

w

2HJAIJ IJK@A=J=

Grupa grčkih studenata prekinula je emitiranje vijesti na državnoj televiziji, javili su svjetski mediji i dodaju da je policija bacila suzavac na studentekoji supokušali blokirati prilaze zgradi parlamenta. Vijesti televizije u 20 sati prekinute su odmah na početku i umjesto toga su pušteni putopisni dokumentarci. Demonstranti su se protivili vladinoj ekonomskoj politici da blokiraju prilaze, prenosi AFP.

Francuska ljevičarska opozicija odnijela je historijskupobjedu naizborima zaSenat, nanijevši težak udarac vladajućem desnom centru predsjednika Nikole Sarkozija (Nicolas Sarkozy) sedam mjeseci pred predsjedničke i parlamentarne izbore. Socijalistička partija i njihovi saveznicikomunisti i“zeleni” osvojili su 177 od ukupno348 mjestauGornjem domu parlamenta i preuzeli su, prvi put u historiji Francuske, kontrolu nad Senatom.

2>A@= ALE?A

Hotel u Kabulu koji služi kao ured američke Centralne obavještajne agencije (CIA) napadnut je, a čitavo područje je i jučer blokirano, čak i za afganisanske snage sigurnosti. Hotel “Arijana” udaljen je svega nekoliko stotina metara od predsjedničke palače i Američke ambasade i nalazi se u strogo čuvanom vojnom i diplomatskom kompleksu, naveo je Reuters. 

=F=@ = +1)K

2KJ = 5EHJK

Dnevni avaz, utorak, 27. septembar/rujan 2011. 

EI

UPOZORENJA Još jedan satelit prijeti

Tumor veličine Pejtonine glave

*A>E I LH=J= KA= LAE= EH=IE=
Dvomjesečna Pejton Mari Kirbi (Peyton Marie Kirby) odlično se oporavlja nakon što su joj ljekari na Floridi s vrata uklonili benigni tumor težak kilogram. Curica se rodila 11. jula s tumorom koji je prouzrokovala malformacija limfne žlijezde koja je bila isprepletena sa živcima i arterijama. Tumor je težio kao trećina njenog tijela i bio velik kao njena glavica. Ljekari su je 8. avgusta operirali 14 sati. Zahvatjebio kompliciranjerjetumor bio blizu srca te ga je pritiskao. Tifani Kirbi (Tiffany Kirby) rodila je Pejton carskim rezom u 21. sedmici trudnoće nakon što su ljekari na ultrazvuku uočili izraslinu. Iako je bilavrlo blizu srca, curicu nisu odmah operirali jer je bila presitna za takav zahvat. Prvih nekoliko sedmica života provela je u bolnici. Sada je zdrava, ali desna strana joj je nešto slabija zbog oštećenja živaca i mišića. Još je čekaju fizikalna terapija te uklanjanje ožiljka.

Pejton se oporavlja

45)6 JAž= @LEA JA KHE FHA= AE
Lokacija će biti poznata nekoliko sati prije samog pada, a dijelovi satelita raspršit će se nad područjem od 80 kilometara
nekoliko sati prije samog pada, a dijelovi satelita će se raspršiti nad područjem od 80 kilometara. U DLR-u su bili vrijedni pa su izračunali da je mogućnost da komadić satelita pogodi čovjeka 1:2.000, dok su za istu stvar u NASA-i izračunali da je 1:3.200. Svemirski otpad predstavlja sve veću opasnost, a rješenje se ne nalazi na pomolu. Posljednjih nekoliko godina svemirsko smeće je u godini dostizalo brojku od 60 do 80 tona, no dijelove smeća na Zemlji bi vrlo rijetko pronalazili.

U predstojećim godinama Zemlji i njenim stanovnicima prijeti prava kiša satelita. Nakon pada UARS-a Zemlji prijeti novi svemirski otpad u obliku ROSAT-a. To je njemački satelit težak dvije tone i u svemiru je od 1990. godine, a pokvaren je od 1999. Naučnici nagađaju da bi na Zemlju mogao pasti negdje u oktobru, a “German Aerospace Center” (DLR) ne može znati gdje će satelit tačno pasti. Lokacija će biti poznata

Satelit bi mogao pasti tokom oktobra

Spec 
Policija u Vroclavu našla se na muci da li da kazni možda najstariju uzgajivačicu marihuane u Poljskoj koja je konoplju gajila jer se “osladila njenim kokošima”. Policija je u bašti našla 17 velikih stabljika indijske konoplje, kokoši i Poljakinju staru 77 godina koja im je drage volje odgovorila da je počela gajiti to rastinje zato što prija njenim kokošima.

Krokodil po imenu Snepi (Snapy), koji živi u blizini Melburna, postepeno je postao narandžast. Njegova čuvarka Trejsi Sendstorm 

H@E FIJ= =H=@ž=IJ
(Tracy Sandstorm) zabrinula se za zdravlje krokodila dugog dva i po metra. Eksperti veruju da su materije iz algi i lišća i povišena pH vrijednost vode uzrok njegovog novog “tena”. Kako Snepi voli žvakati cijevi od filtera koji prečišćava vodu u njegovom ba-

Reptil mijenja boju

zenu, filter je prestao raditi, pa su u vodu dospjele razne materije iz okolnih biljaka i pH vrijednost joj je porasla. 

EI
w

Dnevni avaz, utorak, 27. septembar/rujan 2011.

!
w

6AH== FI= @= JHčE

Amerikanka Džoan Rene Zalk (Joanne Renee) optužena je da je počinila krivično djelo okrutnosti nad čivavom, jer ju je tjerala da trči pored njenog automobila u pokretu. Svjedoci su pozvali policiju nakon što su vidjeli da se pas bori da održi korak s automobilom u kome je bila Zalk, koja je držala čivavu na povocu i tjerala je da trči. Žena je rekla da će se pas ugojiti ako ne prelazi tri kilometra dnevno i da je, navodno, s njim sve uredu.

/=LE CK=? F>AC=

U jednom zatvoru u Španiji prikazan je kratki film u režiji samih zatvorenika, ali je projekcija protekla bez glavnog glumca koji je, u međuvremenu, nestao. Zatvorenicima je bilo potrebno nekoliko mjeseci da snime film pod naslovom “Culpable” (Kriv), priču o ubici kojeg proganjaju njegove žrtve. - Jedan učesnika projekta, služio je posljednje mjesece kazne pa je imao pravo na redovne izlaske, ali se jednog dana nije vratio s dopusta - kazao je portparol zatvorske službe.

STRAVIČNO Policija privela Britanku

6EA IE= @Hž== K F@HKK @LEA C@EA
Tačan uzrok smrti dječaka znat će se tek nakon obdukcije koja bi mogla potrajati
s troje starije djece, a najstariji sin otišao je živjeti s njim. Nekoliko puta zaposlenici socijalne službe dolazili su kod Hamzine majke Amande, koja je živjela sa šestero djece. Otac za smrt sina optužuje policiju i socijalnu službu jer nisu reagirali na vrijeme. Smatra da nisu bili efikasni i da nisu poslušali njegova upozorenja kada je tvrdio da su djeca zanemarivana. Tačan uzrok smrti dječaka znat će se tek nakon obdukcije koja bi mogla potrajati, s obzirom na to da je tijelo u raspadajućem stanju. Policija je već privela majku na ispitivanje te su je pustili jer ne znaju je li dječak preminuo nasilnom smrću.

Prošle sedmice policajci su se šokirali kada su u podrumu kuće u Bredfordu u Velikoj Britaniji pronašli raspadajuće tijelo dječaka Hamze Kana (Khan). Inspektori su došli na poziv zabrinutih susjeda koji su ispričali kako su kroz prozorčić podruma vidjeli nešto nalik oku koje tamo nepomično stoji. Tijelo četverogodišnjeg Hamze u podrumu je, navodno, bilo dvije godine. Roditelji dječaka razišli su se, a otac Aftab Kan dobio je zabranu prilaska bivšoj partnerici zbog nasilja u porodici. Nije mogao viđati Hamzu te njegovog brata blizanca i još jednog mlađeg sina. U stalnom kontaktu ostao je

Kuća u kojoj je živjela porodica Kan

Brod se temelji na četiri platforme čija je zadaća očuvanje stabilnosti, čak i na nemirnim vodama

”7JFE=” = žELJ = HK

Projekt britanskog dizajnera Najdžela Gija

Iakoizgleda kaonešto što je izašlo iz filma o Džejmsu Bondu (James), riječ je o plovilu za koje se vjeruje da je budućnost života na moru. Riječ je o projektu “Utopija” britanske kompanije

koja dizajnira jahte. Ali “Utopija” bi prije mogla proći kao grad nego plovilo. Plutajući grad ima 11 paluba, četiri mjesta gdje mogu sletjeti helikopteri, nekoliko bazena i sav sadržaj koji

postoji na luksuznom kruzeru. Dizajner Najdžel Gi (Nigel Gee) ne zna još koliko bi izgradnja koštala niti profil kupaca. Brod se temelji na četiri platforme

čija je zadaća očuvanje stabilnosti, čak i na nemirnim vodama. Od površine mora brod se proteže 65 metara u visinu, odnosno na 13 spratova s panoramskim pogledom.

"

Dnevni avaz, utorak, 27. septembar/rujan 2011. 

KJKH=

MESS Priznanja za doprinos teatarskoj umjetnosti

Sa svjetske premijere u Zenici

Laureati su primabalerina sarajevskog Narodnog pozorišta Katarina Kocka, glumac BNP-a iz Zenice Željko Mijatović i Jugoslovensko dramsko pozorište iz Beograda
Direktor Međunarodnog teatarskog festivala MESS Dino Mustafić na jučerašnjoj pres-konferenciji u Sarajevu predstavio je novu nagradu manifestacije, “Zlatni lovorov vijenac za podršku i razvoj scenske umjetnosti”. Prvi laureat je Edin Arslanagić, direktor kompanije “Bosnalijek”, koji je jučer po treći put potpisao ugovor o generalnom sponzorstvu za 51. međunarodni teatarski festival MESS. On podršku ovom značajnom festivalu pruža već 15 godina.

ČAJEHE @>EJE= ’=JC LHLC LEA?=’

Nakon svjetske premijere u Zenici i prve reprize u Prijedoru nova predstava East West Centra i BNP Zenica “Ruže za Anu Terezu Fudbalske priče” Harisa Pašovića i Edvarda Kluga (Edwarda Cluga) nastavlja bh. turneju. Predstava će večeras biti prikazana u Kulturnom centru u Bihaću, 29. septembra u Domu kulture u Jajcu, a dan kasnije u Kulturnom centru u Gradišci. - Za nas je jednako važno da igramo u manjim sredinama kao na velikim međunarodnim festivalima širom

’.K@>=IA FHEčA’ =IJ=L=K >D JKHAK

Predstava East West Centra

svijeta. Mali gradovi u BiH su nepravedno u podređenom položaju kad je u pitanju vrhunska kultura. Jako volimo da se sretnemo s publikom širom zemlje. Oduševljeni prijem u Zenici i Prijedoru predstave “Ruže za Anu Terezu - Fudbalske priče” potvrđuje naše iskustvo da publika u malim gradovima razumije i voli pametne predstave - kaže Haris Pašović, reditelj i direktor East West Centra. Ovaj projekt podržan je od MDGF programa “Kultura za razvoj”. M. Ču.

Direkcija Festivala
Direkcija Internacionalnog teatarskog festivala koji će biti održan od 30. septembra do 9. oktobra odlučila je ove godine dodijeliti tri priznanja za doprinos teatarskoj umjetnosti, a koja će laureatima biti uručena na otvorenju ove manifestacije. - Dobitnica priznanja “Zlatni lovorov vijenac za

S jučerašnje pres-konferencije: Mustafić i Arslanagić potpisnici ugovora

(Foto: I. Šebalj)

Gostovanjem članova Književnog kluba Mostar Gorana Karanovića, Ive Krešića, Adnana Žetice i Elvedina Nezirovića preksinoć je na lokalitetu Pješivac greda okončana ovogodišnja manifestacija “Slovo Gorčina”. Tako je brojna publika uživala u stihovima ovih mostarskih pjesnika, kao i poeziji Mladenka Marijanovića, čija je zbirka “Haj-

5JEDLE IJ=H=?=

Na završnici “Slova Gorčina”

doprinos umjetnosti teatra” je primabalerina sarajevskog Narodnog pozorišta Katarina Kocka, jer je to osoba koja je sigurno ispisa-

duci stupaju u štrajk” prethodno promovirana u Makovoj hiži. Ovu zbirku za koju je Marijanović lani dobio Makovu nagradu promovirala je pjesnikinja Sonja Jurić, a organizatori “Slova Gorčina” su, uprkos sramno malim finansijskim sredstvima, i ove godine ponudili niz kvalitetnih sadržaja, posebno književnih. M. Sm. 

HEJEč=HE E EAIJL=
- Ove godine prvi put će o najboljim predstavama odlučivati i žiri Međunarodne asocijacije teatarskih kritičara. U ovom žiriju su teatarski kritičar, član žirija za Evropsku teatarsku nagradu i gostujući profesor na tri američka univerziteta Jan Herbert (Ian), teatarski kritičar iz Hrvatske Bojan Munjin te pisac, kritičar i konceptualni umjetnik iz SAD Rendi Gener (Randy) - rekao je Mustafić.

la najljepše stranice kada je u pitanju balet. Isto priznanje dobit će i glumac Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice Žarko Mijatović, koji je u svom radu napravio niz umjetničkih kreacija i uloga koje su bile nagrađene na brojnim festivalima, te samim tim održao kontinuitet zlatnog doba teatra - kazao je Mustafić.

Glavni žiri
Mustafić ističe kako će ovo priznanje biti uručeno i Jugoslovenskom dramsk-

om pozorištu iz Beograda jer je bilo prvo koje je gostovalo u Sarajevu nakon opsade, a i pozorište je s kojim je MESS uradio nekoliko odličnih koprodukcija. Direktor MESS-a jučer je predstavio i glavni žiri koji će odlučivati o najboljim predstavama i glumcima na ovogodišnjem festivalu, a koji čine bh. glumica Gordana Boban, teatarski kritičar iz Meksika Fernando de Ita te scenograf i reditelj iz Turske Nurulah Tundžer (Tuncer). M. ČUSTOVIĆ

U Art depou “Ars Aevi” u Centru Skenderija jučer je održana pres-konferencija na kojoj je generalni direktor ovog muzeja savremene umjetnosti Enver Hadžiomerspahić predstavnicima medija uručio dokument “Trijumf ili ubistvo projekta Ars Aevi”. Podsjetimo, isti dokument koji ilustrira izvore opstruktivnog djelovanja na zaustavljanju razvoja “Ars Aevija” Hadžiomerspahić je 12. septembra zvanično dostavio odgovornim predstavnicima SDP-a i SDA. - Neprihvatljivo je, neprofesionalno i neozbiljno dopustitidai daljebudućnostprojekta “Ars Aevi” ovisi o personalnoj odluci pojedinaca, načelnika, gradonačelnika, ministara ili premijera, kojima se, u toku njihovog četverogodišnjeg mandata, ovaj projekt osobno dopada ili ne, koji ga iz različitih motiva ne prihvataju i koji zvanično preuzete obaveze ne iz-

1KIJH=?E= FIJHK?EA

”Trijumf ili ubistvo Ars Aevija”

2HEč= IK@>EE čLA= E A >C=JE 5=H=AL
U predstavi igra više od 30 glumaca Premijera 3. novembra u Zenici
Predstava “Gazi Husrev-beg” autora Džemaludina Latića u režiji Gradimira Gojera uskoro počinje s pripremama na sceni Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici. Producent predstave je manifestacija “Ajvatovica”, a koproducent je BNP Zenica. Prijatelj projekta je Narodno pozorište Sarajevo. - Radi se o predstavi koja nastaje prema izvornom dramskom tekstu Džemaludina Latića, inače potvrđenog pjesnika u našoj književnosti. On je napisao jedan tragedijski obrazac koji, s jedne strane, duguje šekspirijanskom načinu rezimiranja, a, s druge, on je određen onim što se zove antička tragedija - pojašnjava Gojer. Ističe da se u centru radnje nalazi sudbina Gazi Husrev-bega, velikog darodavca, štitora, vakifa, čovjeka koji je obogatio Grad Sarajevo, ali i BiH, te njegovo veliko prijateljstvo s Ivanom Tardićem, što govori o širini Gazi Husrev-bega u vremenima kada ta širina baš i nije bila u prvom planu. U predstavi igraviše od 30 glumaca. Glavna uloga pripala je Aldinu Omeroviću, a značajnije uloge igraju Izudin Bajrović, Alija Aljović, Muhamed Bahonjić, Ljiljana Čekić... Premijera predstave planirana je za 3. novembar u Zenici, a dva dana kasnije bit će izvedena u Sarajevu. M. Ču.

Predstava “Gazi Husrev-beg” Džemaludina Latića

Hadžiomerspahić: Neprofesionalno i neprihvatljivo

vršavaju - kazao je Hadžiomerspahić. Cilj Hadžiomerspahićeve inicijative je da još jednom pozove odgovorne ličnosti koje suprepoznale vrijednosti ovog projekta na javno iskazivanje kolektivnog stava i potvrđivanje kolektivne odgovornosti za sudbinu ovog projekta. M. Ču.

Gojer i Latić: Tragedijski obrazac 

AJ IAJ

Dnevni avaz, utorak, 27. septembar/rujan 2011.

#

5=BAJ 5KšEć IFHJI= EčIJ C@EA
Hepening pod nazivom “Kraljevski koncert” vodit će Tarik Helić i Lejla Damadžić Sve će biti na vrhunskom nivou, poručuje Nazif Gljiva
Manifestacija “BH muzički Oskar” ponovo će u Sarajevu okupiti estradnu kremu iz cijelog regiona: Halid Bešlić, Šaban Šaulić, Hanka Paldum, Šerif Konjević, Enes Begović, Aco Pejović, Dragana Mirković, Selma Bajrami, Elvira Rahić, samo su neka od poznatih imena narodne muzike koja će se pojaviti na sceni sarajevske Skenderije u četvrtak, 13. oktobra. Njima će se pridružiti i Mladen Vojičić Tifa, koji će ovom prilikom dobiti nagradu za najboljeg rok pjevača svih vremena u našoj zemlji, zatim Dženan Lončarević kao dobitnik Oskara za najboljeg inozemnog pop pjevača godine te jošneki laureati.
DJ Tarkan: Odlično posjećeni nastupi

DOGAĐAJI Ususret manifestaciji “BH muzički Oskar”

, 6=H= K 5=H=ALK E 6KE
U sarajevskom “Podroomu” 21. oktobra, dan kasnije u Domu mladih Palma u Tuzli
Rahić: Nastupit će u Skenderiji Sušić: Uspjesi s reprezentacijom Damadžić: Voditeljica manifestacije

Turska zvijezda ponovo u BiH

- Ovogodišnji “BH muzički Oskar” nosi naziv “Kraljevski koncert” i mislim da će on to biti u punom

8AE EJAHAIEH=A
Za ovogodišnji “BH muzički Oskar” vlada veliko interesiranje, a karte po cijeni od 10 KM za parter i 15 KM za tribine već su puštene u prodaju. - Vjerujem da će Skenderija biti puna. Već imamo najavljene organizirane dolaske iz cijele BiH. Svi žele biti dio spektakla. Zbog toga u Sarajevo 13. oktobra dolaze i naši estradni radnici koji žive u Americi, Kanadi, Australiji, Njemačkoj, Holandiji, Norveškoj i drugim evropskim zemljama - kaže harizmatični Nazif.

smislu te riječi. Sve će biti na vrhunskom nivou, a publika će imati priliku uživati u interpretacijama “kraljeva” i “kraljica” koji su obilježili nekoliko posljednjih decenija na estradi. Njih će u Skenderiji pratiti grupe “Auto stop” i “Rima bend”, a manifestaciju će voditi Tarik Helić i Lejla Damadžić. Za “BH muzički Oskar” poseban nastup pripremili su članovi plesnog kluba “Paganini” iz Livna - kaže Nazif Gljiva, prvi čovjek ovog jedinstvenog muzičkog hepe-

ninga. Kao i prethodnih godina, bit će dodijeljena nagrada za sportsku ličnost godine koja je, kako otkriva Gljiva, jednoglasno dodijeljena Safetu Sušiću, selektoru nogometne reprezentacije BiH. - Pape je posljednjih mjeseci nekoliko puta obradovao sve Bosance i Hercegovce. Ovo je samo mali znak pažnje za pobjede koje nam je donio kao prvi stručnjak naše nogometne reprezentacije - nastavlja Gljiva. D. ZEBA

Najveća turska zvijezda elektronske muzike DJ Tarkan narednog mjeseca posjetit će našu zemlju. Muzičar iz Istanbula 21. oktobra zabavljat će publiku u sarajevskom klubu “Podroom”, a dan kasnije u Domu mladih Palma u Tuzli te će upravo ovim nastupima zaključiti svoju evropsku turneju. Tarkan Ors, kako glasi pravo ime ovog poznatog producenta i DJ-a, rođen je u njemačkom Frankfurtu, ali se u ranoj mladosti s porodicom preselio u Istanbul, gdje i danas živi. Tri godine zaredom proglašavan je pr-

vim DJ-em Turske, a tokom karijere sarađivao je s velikanima elektronske scene kao što su Tiesto, Pol Oukenfold (Paul Oakenfold), Armin van Buren (Buuren) i Rodžer Sančez (Roger Sanchez), a čak ga je i prestižni “DJ Magazine” uvrstio na listu najutjecajnijih DJ-eva današnjice. Već nekoliko puta je nastupao u BiH, a njegovi performansi u bh. gradovima kao po pravilu su ispunjeni do posljednjeg mjesta. Nema sumnje da će tako biti i ovog puta, i u Sarajevu i u Tuzli. H. P.

Spec
Jelena Rozga snimila je u Splitu spot za pjesmu “Razmažena”.Hrvatska pjevačica pojavila se u raskošnoj vjenčanici u jednom hotelu gdje ju je čekao svećenik. Jelena će, najvjerovatnije, glumiti odbjeglu nevjestu i neće dočekati sretan kraj, jer stihovi njene pjesme kojom je osvojila publiku na Splitskom festivalu govore da ne želi vjenčanje. D. Z.

4IK=š 2AJ=H = AI E š K LAE
Bivši rukometaš navodno je raskinuo vjeridbu zbog glumice Marije Karan
Kako tvrde srbijanski mediji, poznata glumica Marija Karan već je mjesec u vezi s crnogorskim rukometašem Petrom Kapisodom. Navodno, bivši rukometaš sarajevske Bosne zbog Marije je raskinuo vjeridbu s voditeljicom OBN-a Dejanom Rosuljaš. Njihova romansa trajala je skoro dvije godine.

Voditeljica o glasinama da je zaručnik ostavio

Rosuljaš i Kapisoda: Kraj romanse?

Karan: Ljubav iz Budve

Atraktivna voditeljica ne želi komentirati ovu informaciju. Na pitanje je li u vezi s Petrom, rekla nam je: - Ne mogu vam to reći, pitajte Petra. Ne komentiram gluposti. Najbolje danjega nazovete - kaže Dejana Rosuljaš. Petar Kapisoda i Marija Karan, naravno, posljednjih dana ne odgovaraju na

novinarske pozive, što dodatno podgrijava špekulacije o njihovoj ljubavi. Prema pisanju srbijanskih medija, crnogorski sportista i prelijepa glumica upoznali su se preko zajedničkih prijatelja, a cijelu prošlu sedmicu proveli su zajedno u Budvi. Petar Kapisoda već godinama slovi kao veliki zavod-

nik, a svojevremeno je bio na listi najpoželjnijih neženja. Njegovo imečesto sevezalo za mnoge poznate dame iz Srbije, Crne Gore i BiH. Tijana Stajišić, Olja Crnogorac, Suzana Milutinović, Nevena Stamenković, Daniella Mijatović, samo su neke od manekenki i voditeljica s kojima se rukometašzabavljao. D. Z.

FILM

$
Prema anketi “Pop Culture”

Dnevni avaz, utorak, 27. septembar/rujan 2011.

IDM >E
Zvijezda serije “Ružna Betty”

!'

MUZIKA

LAS VEGAS Lejdi Gaga na iHearttRadio Music Festivalu 

=IJ=L= ’2HAJE=’
Iako su holivudski magazini pisali da Kventin Tarantino (Quentin) priprema nastavak filmskog hita “Prokletnici”, zvanične potvrde nije bilo, ali BredPit (BradPitt) neumije držati jezik za zubima. - Tarantino je spominjao nastavak, ali on uvijek radi više stvari u isto vrijeme... Ne znam kada će snimanje početi, ali će ga biti sigurno - rekao je Bred, koji u prvom dijelu tumači jednu od glavnih rola.

Kim Kardašijan (Kardashian) proglašena je najiritantnijom slavnom osobom u SAD prema anketi koju je provela publikacija “Pop Culture”. Kim je tako potukla Čarlija Šina (Charlie Sheen) i Snuki (Snooki), koji su, također, na visokim pozicijama, a starleta poznata po šouima realnosti dobila je ukupno 30 posto glasova anketiranih, dva posto više od Šina. Na listi su svoje mjesto našli i Lindzi Lohan (Lindsay) te Donald Tramp (Trump), a Maraja Keri (Mariah Carey) i njen suprug osvojili su vrh top-liste slavnih koji su djeci dali najgora imena nakon što su svoje blizance nazvali Monro (Monroe) i Morokan (Moroccan).

Lejdi Gaga (Lady) jednu pjesmu tokom svog nastupa na iHearttRadio Music Festivalu u Las Vegasu posvetila je 14-godišnjem dječaku Džejmiju (Jamey), koji se nedavno ubio jer su ga vršnjaci zadirkivali zbog toga što je gej. Džejmi je bio njen veliki fan te se Gaga uzrujala i naljutila kad je čula da je oduzeo sebi život. - Znam da si gore i da nas gledaš. Ovo je pomalo depresivna pjesma, ali nekada su

prave stvari važnije od muzike. Ova je za tebe - rekla je Gaga prije nego što je zapjevala pjesmu “Hair”. Tokom jednosatnog nastupa na Festivalu Gagi se na pozornici neočekivano pridružio i Sting. - Sting je jedan od meni najdražih ljudi na svijetu. Kada sam se počela baviti ovim poslom, upoznala sam brojne poznate ljude, legende, i bili su ljubazni,ali Sting mije najdraži od svih. Sting je uvijek uz mene - rekla je Gaga.

Gaga: Prave stvari važnije od muzike

Ana Ortiz (Ana Ortiz), jedna od zvijezda serije “Ružna Betty”, postala je po drugi put mama. Ona i njen suprug Noa Lebenzon (Noah) u subotu su dobili sina i nadjenuli mu ime Rafael. Par se još dogovara u vezi s drugim imenom koje žele dati sinčiću. Navode da njegovo srednje ime “mora biti špansko, ali takvo da su ga stranci u stanju pravilno izgovoriti”. Četrdesetogodišnja Ana i njen suprug već imaju dvogodišnju kćerku Palomu Luiz (Louise). 

=A= = 0E=HE (LinLindzi Pulsajfer
dsay Pulsipher), zvijezda serije “Okus krvi”, dobila je glavnu žensku ulogu u filmu “Bonnie & Clyde” nakon odlaska Hilari Daf (Hilary Duff). Hilari Daf bila je prvi izbor za ulogu ozloglašene pljačkašice banke Boni Parker u filmu “Priča o Bonnie i Clyde”, ali ipak neće raditi na ovom rimejku, jer je u avgustu ove godine objavila da očekuje svoje prvo dijete sa suprugom Majkom Komrijem (Mike Comrie).

Bijonse: Očekuje prvo dijete

Glumica Ana Feris (Anna Faris) još je 1999. godine na setu upoznala sad već bivšeg supruga Bena Indru. Par se nakon pet godina veze vjenčao, a nakon četiri godine braka rastao. Kako bi se utješila, glumica se nakon razvoda odlučila počastiti. I to ne samo dobrim šopingom već i novim parom grudi. Tačnije, silikonskim umecima. - Napraviti budalu od sebe je moja velika vještina. Uživam u tome da bez imalo srama povraćam na

6HE IA@E?A D@== K EIJ =E?E E D=č==

Ana Feris nakon razvoda

w

javnom mjestu ili padnem negdje, pljunem na nekoga, a nije mi ni neka velika stvar ako mi ostane hrane za zubima. Nakon rastave od supruga tri sedmice sam nosila istu majicu i traperice. Nije me bilo briga što će drugi misliti, a nakon toga sam si ugradila silikone ispričala je Ana, koja je bivšem suprugu morala isplatiti još i 900.000 dolara. Samo nekoliko mjeseci kasnije upoznala je sadašnjeg supruga Brajtona Ebota (Brighton Abbott), s kojim se vjenčala na Baliju 2009. godine.

singl “We Found Love” pojavio se na internetu, a producirao ga je Kelvin Heris (Calvin Harris). Pjesma je kao službeni singl puštena u četvrtak navečer, a predstavlja najavni broj s Rijaninog predstojećeg, šestog studijskog albuma, koji bi trebao izaći 21. novembra, malo više od godinu nakon prethodnika “Loud”.
Ortiz: Sinu nadjenula ime Rafael

dan od najtraženijih holivudskih glumaca Majkl Fasbender (Michael Fassbender), inače gost ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala, mogao bi se pojaviti u rimejku kultnog “Robokapa”iz 1987. godine. U intervjuu za jednu brazilsku televiziju reditelj filma “Robokap” Hoze Padilja (JosePadilha) pričaoje osvojim planovima da započne snimanje rimejka u proljeće 2012. te izrazio želju da za glavnu ulogu uspije pridobiti upravo Fasbendera.

w

.=I>A@AH ’4>=F’ jeU posljednje vrijeme 

=HEDK== E A IEL= E@=L=čK =JHL== F=ćAA KćK E > >A@
Faris: Nije me briga šta će drugi misliti

Lara Stoun o posljedicama konzumacije droga

Bijonse ni u trudnoći ne staje s poslom

Uprkos trudnoći, Bijonse Noules (Beyonce Knowles) ne planira stati s poslom. Pjevačica ima velike planove i, iako više ne misli nastupati toliko kao prije, poslovno će ostati u svijetu muzike te želi i sama postati muzički mogul kao i njen suprug Džej-Zi (Jay-Z). - Osnivam svoju vlastitu kompaniju, moj brend. Želim oformiti boj bend i nastavit ću producirati. I dalje ću snimati

dokumentarce i videospotove, a s vremenom bih voljela početi režirati i za druge kolege. Kad shvatim da mi dobro ide i kad se naviknem, ponudit ću saradnju ostalim muzičarima. Gledam tolike muške umjetnike kako grade carstva i prenose svoje znanje na druge te se tako razvijaju. I sebe vidim u tome - rekla je zgodna pjevačica koja očekuje svoje prvo dijete.

Sviđaju mi se prostitutke u Amsterdamu, unajmljuju prostor, plaćaju porez, kaže Holanđanka
se ne sjećam puno toga iz prošlosti. Ipak, to je u principu dobra biljka - misli manekenka. Dvadesetsedmogodišnja manekenka, koja je u braku s britanskim komičarom Dejvidom Viliamsom (David Walliams), također je rekla da joj se sviđaju prostitutke u Am-

Lara Stoun (Stone) misli da je dobro što je marihuana u njenoj rodnoj Holandiji legalna, no kaže da sama još ima posljedice zbog prečeste konzumacije te se ne sjeća puno stvari kroz koje je prošla. - Samo je kupiš i pušiš i to je dobra ideja, zašto ne? Ali ja sam pušila toliko trave da

sterdamu. - One su same sebi šefice. Same unajmljuju prostor, plaćaju porez. To je bolje nego da stoje na uglovima kao neke kurve ovisnice. Imaju više privilegija nego ja - rekla je Lara, koja potječe iz malog grada Mierla, odakle je jedva čekala da ode.

Stoun: Puno stvari se ne sjećam

pjesmu na svojoj internet-stranici, a numeru je otpjevao frontmen benda U2 Bono Voks (Vox). Nova pjesma zove se “Tiny Summer” i bit će jedina s “novim pjevačem”. Bono je bio blizak prijatelj preminulog pjevača Majkla Hačinsa (Michael Hutchence), a svojevremeno je uradio s njim duet “Slideaway” na Majklovom solo albumu.

w

* EINXS ima novu 1:5 Grupa

w

w 

E =H@=šE= =EHEJ=JE= I=L= I>=

2ILAJE= FAIK B=K E IA K>E
Sting je jedan od meni najdražih ljudi na svijetu, uvijek je uz mene 

HJE H@E= IE=

Kako javlja britanski “New Musical Express”, grupa “Coldplay” uspjela je za svega nekoliko minuta rasprodati sve karte za svoju zimsku turneju po Velikoj Britaniji, koja će uslijediti po objavljivanju novog albuma “Xylo Myloto”, koji je najavljen za 24. oktobar. Predstavnik agencije “X-Ray Touring” izjavio je da su sve karte rasprodate “ekstremno brzo” po otvaranju ponude putem raznih internet-stranica u petak. Ovaj “poduhvat” je i još veći zbog visoke cijene karata, 75 eura.

2@LEC ’+@F=O=’

w 

LE IEC novi Rijanin (Rihanna)

Dnevni avaz

utorak, 27. septembar/rujan 2011.

28.-30. str.

30. str. 30.-31. str. 31.-33. str. 33. str. 33. str. 33. str. 33. str.

33.-34. str. 34. str. 34. str. 34. str. 34. str. 34. str. 34.-35. str. 35. str. 35. str. 35. str.

28

Utorak, 27. septembar/rujan 2011.

Dnevni avaz

Automobili
Prodajem Opel Astru, 1.6 benzin, 1995., 2 vrata, servo volan, {iber, registrovana do 06/2012., u odli~nom stanju, odr`avana. Cijena 3.500 KM. Tel. 061 740 017 Prodajem pasat 1.9 TDI, 2004. g., 74 kW, 101 ks, klimatronik, bord kompjuter, prozori i ret. el., nove gume u odli~nom stanju, registrovan do 7. mjeseca 2012. godine, 16.000 KM. T 063 969 502 el. Prodajem Renault clio 1.2 expression, 2008. godi{te, pre{ao 1.800 km full oprema. Tel. 033 219 143 Prodajem zastavu 750, 1977. godina, neregistrovanu, u voznom stanju. Tel. 061 172 165 Prodajem golf 4 tdi, GTI oprema, 2001. g., ko`a, klima, ful oprema, 4 vrata, crni, 13.000 KM. Tel. 061 247 399 Prodajem Pe`o 406, 2.2 HDI 2001. god., ekstra stanje, ful oprema, mo`e zamjena. Tel. 061 241 448 Prodajem Peugeot 407 limuzina, 2006., regis. do 11. 05. 2012., ful oprema, 1.6 hdi. Cijena 18.500 KM. Tel: 061 349 010 Prodajem Daewo lanos 97. reg. 07. 2012., sa komplet rezervnim djelovima. Doboj Istok. Tel. 062 129 755 Ford Fiesta, 1.1 motor, benzin, pre{la 78 hilj., 89. god., dobro o~uvana. Cijena 1.400 KM. Tel. 065 946 299 Prodajem Alfu 146, 1.6, benzin, 2000. g., reg. do juna 2012. Mo`e zamjena za manje auto uz doplatu. Tel. 061 870 864 Astra stara 3 g. Sedan, 5 vr., pre{la samo 46.000 km, nije uvoz, max. oprema, izvanredna, jedan vl., gara`irana. Tel. 061 173 947 Prodajem Reno megan 98. god., reg. godinu dana. Tel. 061 188 321 Prodajem golf 2 1990. god., reg., godinu dana, 1,3 benzin, 4 vrata, metalik sivi, cijena 2400 KM. Tel. 061 136 376 Prodajem Citroen C4 1.6 HDI, 2004. god., 2005. prva registracija, pre{ao 149.000. Cijena 12.500 KM. Tel. 063 460 509 Prodaje se Ford mondeo 1.8 TD, 97, klima, crni metalik, limuzina, reg. do juna 2012. Cijena 4.700 KM. Tel. 066 659 787 Golf 4 tdi, 1,9, 1999. godina, limuzina, metalik plava, 2 vrata, zimske gume, gpdina 10/2011., blokada motora volana, klima, abs, asr, muzika, Sarajevo, 8.300 KM. Tel. 062 236 078 Seat ibiza, sdi 1,9 2000. godina, limuzina metalik plava, 2 vrata, zimske gume, alu felge, d. klima, 09/2012., blokada motora volana, abs, asr, muzika, Sarajevo, 6.900 KM. Tel. 062 236 078 Pasat tdi 1,9, 1999. godina, limuzina zelena, 5 vrata, zimske gume, klima, 03/2012., blokada motora, alarm, zeder, abs, asr, muzika, Sarajevo, 9.900 KM. Tel. 062 236 078 Nissan almera, 2003. god., dizel, full oprema. Fiksno 7.900 KM. Tel. 061 130 168 Ford courier 1.8 d, registrovan, god. 2000., cijena 3.900 KM. T 062 536 237 el. Mercedes 124 l benzin 200 plin, 1985 tek regis. cijena po dogovoru. Tel. 062 560 784 Prodajem pasata dvojka karavan 1.6 turbo diesel, metalik plava, reg. do 6 mje. 2012., bez ulaganja, cijena 600 EURA nije fiksno, hitno, odlazak vani! Tel. 062 908 015 Prodajem povoljno [kodu fabia 2001. god., benzinac 1.4 MPI, klima, metalik siva. Vozilo u izvanrednom stanju, registrovano do 5. 2. 2012. Cijena 7.000 KM. Tel. 062 993 690 Toyota rav4, 2008. godina, 32.000 KM. Tel. 061 795 449 Golf 2 diesel 1,6 89 god., bijeli, dvoja vrata, regis. do 29. 09., 2500 KM, ozbiljne ponude. Trg Heroja 30, hitno. Tel. 062 341 343, 061 537 425

Golf 2, ~etvero vrata, {iber, sive boje, benzin 13, neregistrovan, u voznom stanju, utegnut. Tel. 061 191 141 Kupujem havarisana vozila, pasat 3 i golfove. Tel. 061 504 190 Prodajem Audi A3, benzin 1.6, avgust 2002., cijena 13.000. Tel. 061 221 891 Prodajem lagunu, pre{la 76.000. Ful oprema. Extra stanje. Tel. 062 334 317 Mercedes 190 dizel, 1987. godi{te, registrovan do 02. 2012. god. U solidnom stanju. Cijena 3.500 KM. T 061 el. 183 828 Prodajem [kodu fabiu sedan, god. 2002., 1,9 SDI, kw 47, boja crna metalik, vrata 5, centralno klju~anje, klima, bord kompjuter, nove gume, reg. do 17. 08. 2012. Cijena 8.000 KM. T 061 798 el. 860 Prodajem Ford eskort 1,3 benzin, 4 vrata, teget, 1995. g. Registrovan do maja, cijena 2.500 KM. T 063 038 880 el. Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441, 062 274 441 Prodajem Golf 2, 1987., 1.6 benzin, registracija istekla 04. 09. 2011., cijena po vi|enju. Tel. 061 207 501 Golf 1999. godina, 1.9 tdi, limuzina, alarm, 2 vrata, reg. do 11/2012., 8.300 KM. Tel. 062 615 888 Golf 4 1,9 tdi, 2001. god., 74 kw, tek uvezen iz Njema~ke, full oprema, pla}eno sve do reg., cijena 10.400 KM. Tel. 061 771 183 Prodajem Golf 2 diesel 1987. godina, tek registrovan. Tel. 061 260 096 Prodajem Ford sieru BBG 16 1987. u ispravnom stanju i drugog u dijelovima i carinsku ceradu za teretno vozilo dim 5.10.x 2.50x1.50 m. T 061 417 el. 898 A3 2000. god., reg. do 21. 06. 2012., grija~i sjedi{ta, klima, 4 nove gume, zeder, pre{ao 150.000 km, povoljno! Tel. 065 966 078 Megan sedan 1.4, decembar 2007., kupljen u auto ku}i, prvi vlasnik, 14.500 km. Tel. 061 170 319 Prodajem Ford fiesta 1.1 plave boje, 1996. god., registrovana do avgusta 2012. dobro o~uvana, povoljno. T 061 el. 232 941 [koda super B crna 2,5 tdi, god. 2005., pre{la 199.000 km, ful opremljena nav, tel, ko`a, memo sic eur kuka itd. [vic. table. Tel. 061 694 070 Prodajem [koda feliciju, 99. godi{te, 1.3 benzin, tek registrovana, druga ruka, porijeklo: iz [koda centra, servisna knjiga, pre{la 120.000 KM. Cijena 3.600 KM. Tel. 063 788 019 Prodajem golf IV, 1,9 TDI, 1998. god. tek registrovan, metalik zeleni, 81 kw, el. {iber, multilok, cobra alarm, alu felge, cd player, el. prozori i retrovizori, cijena 10.000 KM. Tel. 063 369 652 Fijat Stilo 1.9 Jtd Multi jet, 2006., ful oprema, u odli~nom stanju, pre{ao 65.000 km, Zenica. Tel. 062 543 776 Prodajem punta 1,2 benz., 2002. god., registrovan u odli~nom stanju, cijena 6.200 KM. Tel. 061 109 551 Prodajem BMW 7 godi{te 1998. T el. 061 687 413 Prodajem caddy 1 golf, u extra stanju, kao nov, 1988. god., dizel. Tel. 061 207 921 Prodajem crveni golf 2, gtd, kraj 91., servo volan, {iber, 5 vrata, registrovan do oktobra, cijena 4.200 KM, Sarajevo. Tel. 065 745 050 Audi A3 2.0 TDI, neocarinjen, 2003. god., ful oprema, pre{ao 120.000 km. Tel. 061 586 103 Audi A3, 2004. god., 2.0, FSI, ben + plin, reg do 6/2012., sport paket opreme, mogu}a zamjena, 16.800 KM. T el. 061 161 355 Audi 80 gl, 1.6 disel, fino o~uvan, presvu~ena instrument tabla i zadnja polica, nove presvlake, cijena - 1300 KM. Tel. 061 249 573 Prodajem Audi A4 novi model, 2008. god., 2.0 tdi, kupljen u Asa autu, pre{ao 33.000 km, sa servisnom knjigom, full oprema, registrovan, cijena 41.000 KM, mo`e zamjena. Tel. 061 356 485 Prodajem Audi A4, automatik - tiptronik, ekstra stanje, ful oprema, 15.500 KM. Tel. 061 428 888 Prodajem Audi A2 1.4 b, 2002. g., registriran, u ekstra stanju, cijena 10.500 KM. Tel. 061 449 893

Reno megan karavan 1,9 dci, 2003. Reg. do 5. mj., 2012., extra stanje, ful oprema, 8.200 KM. Tel. 061 404 710 Renault twingo 2001. g., 1.2, reg. do januara, 5.000 KM. Tel. 061 256 538 Prodajem Mercedes 124 l benzin 200 plin, 1985 tek regis. cijena po dogovoru. Tel. 062 560 784 Prodajem Reno 9 dizel, 85. god., u voznom stanju, registracija pri kraju, 550 KM. Tel. 061 172 165 Renault 21 dizel 2100 cc, 48 kw, 1988. god., registrovan do 7. 2012. Sa jo{ dosta rezervnih djelova. T 061 307 el. 618 Prodajem Renault kangoo - 2004. g., 1,5 dci, ful oprema, hitno. Tel. 061 761 812 Prodajem Reno 5, 1.4, 1987. g., u voznom stanju, 1.100 KM. Tel. 061 926 373 Renault scenic 2006. g., 1.9 dci, 88 kw, alarm, dig. klima, naslonja~ za ruku, servisna, uvoz Francuska, ura|en veliki servis, nove gume, 13.400 KM. Tel. 061 256 538 Prodajem Opel vektra 2001. g., metalik, sva oprema, karavan, registrovana do maja. Tel. 062 077 739 Prodajem Opel vektru 97. g., 1.6, 16 v, klima, el. podiza~i, el. retrovizori sa grija~ima, maglenke, xenon, svjetla, tek registrovan, cijena 8.500 KM. Tel. 061 245 005 Prodajem Opel korsu 1.4 benzin, 1997. god., reg. do novembra 2011., pre{la 130.000 km, u dobrom stanju, cijena 4.600 KM. Tel. 061 398 245 Prodajem ili mijenjam Opel kadet karavan reg. do januara, extra stanje 1.3i, cijena 2.000 KM, 88 G. T 066 336 el. 026 Opel Kadet 1.3 1987. god., tek registrovan, fiksno 1.300 KM. Tel. 063 892 223 Prodajem golf 2, 1988.., 1.6 benzin plin, reg. do jula 2012., 2.600 KM. Tel. 061 501 983

Prodajem Cady vw 1,9 sdi, teretni 96. god., 180.000 km na stranim tablama, registrovan, cijena 2.200 KM. Tel. 061 211 148

Va{ mali oglas danas }e vidjeti

Kamioni
Prodajem kombi t2 teretni 6+1 i nosivost 1.250 kg, 89. god., tek reg., ima ogradu, arnjeve i ceradu. Stanje solidno, mo`e zamjena. Tel. 061 172 165 Kombi VW T 2TD, 86. g., putni~ki, 2.800 KM. Tel. 061 559 246 Mercedes vito 108 cdi, teretni, god. 2000., cijena 8.000 KM. Tel. 062 536 237 Mercedes sprinter 311 cdi, god. 2003., 80 kw, nosivost 1.600 kg, u odli~nom stanju. Tel. 062 536 237 MAN 16-281 kiper sa demontiraju}om Atlas 4002 dizalicom. Ka{ika, vile, paletar, motor jo{ dosta prate}ih dijelova, 16.000 Eura. Tel. 061 192 080 Tam 75 sa rampom tek registrovan, nove gume, u dosta dobrom stanju, mo`e zamjena za razno. T 062 184 071 el. Mercedes Vito teretni prodajem ili mijenjam. Tel. 061 551 390 Kupujem kombi neregistrovan, neispravan. Tel. 061 504 877 Mercedes kamion 1985. god. 809, 200.000, 6.000 KM. Tel. 062 517 567 Prodajem VW LT 55, 1995. god., 2.4 dizel, servo, nosivost 3.5 t. Cijena 6.000 KM. Tel. 061 349 649 MB 207 cerada, istekla registracija, povoljno. Tel. 065 866 082 Prodaja kamion korpa 12 m „Iveco“ 35-10 god., pr. 1999. plava. Tel. 033 553 865, 061 895 017 Kupujem kombi T2 dizel u lo{em stanju, radi dijelova. Tel. 061 131 730 Prodaje se VW T2, 1.6 diesel, god. proizvodnje 1985., putni~ki 1+8, tek registrovan. Cijena 3.000 KM. Tel. 062 348 100

300.000
ljudi

Golf 2 1.3 B, 1989., registrovan, cijena 2.400 KM. Tel. 061 702 141 Golf 3 strane table lakiran, novi blatobrani, pragovi, dalj. zaklju~avanje, benzin, 1,4, set guma zima - ljeto. Tel. 061 225 635 Golf 2 86., benzin 1.8, 5 vrata, 5 brzina, klima, servo, centralna, ele. retrovizori, board kompjuter, jo{. Tel. 061 220 783 Prodajem tek registrovan golf II, u dobrom stanju. Tel. 061 260 096 Prodajem BMW 530 D, 2004., reg., ful oprema. Tel. 061 775 331 Hyundai Santa Fe, 2.0 CRDI, 84 kW, 2002. god., 115 KS, reg. do 07/2012., servisna, alarm, full oprema. Tel. 061 191 101 Prodajem crveni golf 2, 1987. godiste, 4 vrata, motor 1.3, u dobrom stanju, povoljno. Tel. 033 228 715 Prodajem Golf III 1.9 D, karavan, 1996. god., 6.000 KM, mo`e zamjena za novije uz doplatu do 2.000. Tel. 061 561 132. Prodajem golf 2 1990. god., reg. godinu dana, 4 vrata, njema~ki, 1,3 benzin, cijena 2.500 KM. Tel. 061 136 376 Golf 5 2006. g., u ekstra stanju i malo kilometara! Motor TDI 77 KW, 4 vrata sa puno opreme. Tel. 063 338 344 Prodajem polo trojku, 1.9 dizel, 1994. godi{te, `uta boja, 2 vrata, cijena 4.200 KM. Tel. 063 405 228

Ogla{avajte se u najve}em malom oglasniku u Bosni i Hercegovini.
Svaki dan va{i oglasi izlaze na tri strane, a utorkom u specijalnom prilogu „Dnevnog avaza“ na 12 strana.

Prodaje se Opel corsa 1.2 benzin, 44 kw, 99. g., tek registovana, crna boja, dvoja vrata, dobro stanje, cijena 3.900 KM. Tel. 063 894 638 Kadet karavan 1.6 B, registrovan do 5. 2012. nema ulaganja, hitno, 1.100 KM. Tel. 061 571 842 Prodajem askonu automatik, stanje vozno, pogodan za dijelove, 1600 kub., 82. god. Tel. 033 458 583 Mercedes 200 Cdi u dobrom stanju, cijena po dogovoru. Tel. 061 141 860 Prodajem Fiat tipo, 89. god, 600 KM. Tel. 061 209 210 Fiat bravo top stanje servisna knjiga, nove gume registrovan, enterijer kao nov, ura|en servis, dosta opreme, 4.000 KM. Tel. 061 076 208 Prodajem VW tuareg 5.0 Tdi, strane table 2005. god. Tel. 061 775 331 Prodajem d`ip Nissan murano 2003. g., kao nov, nove gume, registrovan, alarm, xsenoni, ko`a, klima, cijena 26.000 KM, mogu}a je zamjena. Tel. 061 501 502 Prodajem Hondu akord 87. god., neregistrovanu, 500 KM. Tel 061 209 210 WV cady 1999., bijeli tek registrovan i ofarban, 4.500 KM. Tel. 065 866 082 Prodajem VW caddy 2000. godi{te, o~uvan. Vrlo povoljno. Tel. 061 131 532 Golf 1999. godina, 1.9 tdi, limuzina, alarm, 2 vrata, reg. do 11/2012., 8.300 KM. Tel. 061 256 538 Prodajem golf 4, benzin automatik 8.000 KM, crna boja, reg. do 10. mjeseca 2011. god., ful oprema. T 062 691 el. 827 Prodajem golf 2, god.88., 1,3 benzin, dvoja vrata, pre{ao 150.000, u dobrom stanju, registrovan do 06. 2012. Tel. 061 789 675

Pasat ll karavan, 1.6 benzin, 88. g. u odli~nom stanju, registrovan do 09. 11. Cijena 2.750 KM. Tel. 061 150 108 Pasat 2002. g., TDI 130 KS, 6 brzina, klimatronik, bord kompjuter, el. paket, cobra alarm, multi-lok, plava boja, limuzina, registrovan, odli~no stanje, 12.800 KM. Tel. 061 507 984 Pasat 1999. godina, 1.9 tdi, limuzina, alarm, zeder, reg. do 03/2012., 10.200 KM. Tel. 061 256 538 Prodajem d`etu 1. 1.6D, 82. g., reg., ekstra stanje, 1.800 KM. Tel. 063 375 402 Prodajem Pe`o 206, godi{te 2002., benzin 1.4, ful oprema, klima, servisna knjiga, kao nov, siva metalik, uvoz Njema~ka, pla}ena carina i PDV, cijena 6.700 KM. Tel. 061 204 169 Pe`o 206, 1,2, 2002. god., 2 vrata, benzin, u dobrom stanju. Tel. 063 338 344 [koda fabia, benzin, kraj 2001., gara`irana, cijena 7.200 KM. Tel. 061 558 550 Prodajem [kodu fabiu 2004. godina, 1,9 SDI, clasic, 110.000 kilometara, gara`irana, prvi vlasnik, cijena po dogovoru. Tel. 061 168 837 Prodajem povoljno [kodu fabiu 2001. god., benzin, 1.4 MPI, klima, metalic siva. Vozilo u izvanrednom stanju, registr. do 5. 2. 2012. Cijena 7.200 KM. Tel. 061 719 145 Prodajem [kodu favorit 1991. g., re. do 20. 3. 2012. g. Tel. 062 281 827 Prodajem Seat cordoba 1.4 B 2002. god. registrovan do februara 2012., cijena po dogovoru, a mo`e zamjena za manje auto, uz moju doplatu. Tel. 062 110 128 Prodajem Seat ibizu 99. g. ful oprema, klima podiza~i, itd. 1.4 l, 16 v, 74 kw, alu felge, sesnerke, auto u top stanju, 6.400 KM. Tel. 061 278 115

Pasat limuzina, model 2007., plava metalik, 1.9 tdi, alu felge, digitalna klima, naslon, servisna, reg. do sept. 2012., cijena fixna 10.300 eura. Tel. 066 415 302 Prodajem passata 1995. god., full oprema, osim klime, redovno odr`avan, registrovan punu godinu. Tel. 061 543 793 Ford Ka, 1.3, 2001. god., pla}eno sve do registracije, klima, alu felge, nove gume, odli~no stanje, 4.700 KM. Tel. 061 161 355 Alfa GT, 2.0 jts, 2004. god., ful, pre{la 77.000, servisna, uvoz, Njema~ka. Sarajevo. Tel. 063 405 987 Prodajem Fiat 1.7 TDI, 1999. registrovan do 7. 2012., mo`e za dostavu. Tel. 063 111 341 Kupujem ispravna i havarisana vozila mla|a godi{ta. Tel. 061 507 984 Fiat 1999., dizel, tek registrovan, mo`e i zamjena. Tel. 061 181 436. Reno kangoo, zatvoreni. Tel. 061 958 001 Prodajem povoljno [kodu fabiju 2001. god., benzin, 1.4 MPI, klima, metalic siva. Vozilo u izvanrednom stanju, registr. do 5. 2. 2012. Cijena 7.200 KM. Tel. 062 993 690 Prodajem Pe`o 407, 1,6 dizel 2006. g., cijena 17.000 KM, Mo`e i auto do 7.000 KM. Tel. 061 984 736 Lada 1971. god., registrovana 15. 7. 2011., trajno, oldtajmer, sva fabri~ka. tel. 065 952 489, Sarajevo. Volvo V40, 1.8, 1998. god., pre{ao 127.000, registrovan, cijena 8.300 KM. Tel. 061 190 468. Prodajem Honda Civic 1.5 benzin, komplet za dijelove. Tel. 061 135 661 Kupujem japanska i ostala havarisana vozila. Tel. 061 365 193 Prodajem auto Geely, Tojotina ma{ina 2007., pla}en 17.000, reg. do 7. 2012., radi odlaska iz BiH, 5.800, nije fiksno, hitno. Tel. 061 156 915 Prodajem Seat Ibizu, 1,6 benzin, 2000 godina, crna boja, dvoja vrata, klima, registrovana do oktobra 2011. Tel. 061 566 787 Pasat limuzina 2006 godina, 3C model, 1.9 tdi, 105 ks, plava metalik, servisna, alu felge, digitalna klima, reg. do 9. 2012., cijena 10.500 eura. Tel. 063 591 876 Prodajem Reno skenik 2000. g. Metalik siva boja. Tel. 061 209 120 Prodajem Seat ibizu, godi{te 2003., benzin1,2, ful oprema, klima, kao nov, uvoz Njema~ka, pla}ena carina i PDV, cijena 8.500 KM. Tel. 062 530 606 Prodajem Golf 2. 1,6 l, benzin, automatik 87., reg do juna 12., 2.600 KM. Tel. 061 226 635 Kupujem vozila ni`e vrijednosti, havarisana, na stranim tablama i sl. Tel. 061 758 217 Renault scenic 2006. g., 1.9 dci, 88 kw, alarm, dig. klima, naslonja~ za ruku, servisna, uvoz Francuska, ura|en veliki servis, nove gume, 13.400 KM. Tel. 062 615 888 Pasat 1999. godina, 1.9 tdi limuzina, alarm, zeder, reg. do 03/2012., 10.200 KM. Tel. 062 615 888 Seat ibiza 2000. godina, 1.9 sdi limuzina, alarm, digitalna klima, veliki servis, reg. do 08/2012., 10.200 KM. T el. 062 615 888 Prodaje se Opel corsa, 1.0 benzin, 2002. g., tek uvezen, tek registovan, centralno daljinsko, elekti~ni paket, siva metalik, ekstra stanje, 4 vrata, cijena 6.800. Tel. 063 894 638 Prodajem Reno clio 1.2 , 16 V, crni, 2002. g., 3 vrata, klima, alu felge, 6.700 KM. Tel. 061 247 399 Kupujem havarisana vozila mla|a godi{ta. Tel. 061 131 730 Prodajem Audi A3, 2000. god., tek registrovan, duple gume, zimske, ljetne, povoljno. Tel. 061 699 140 Prodajem Golf 2, 1990. god., tek reg., 4 vrata, u dobrom stanju, fiksno 2.400 KM. Tel. 061 136 376 Prodajem Jeep Cherokee 2.5 crd limited 2002. god., ful oprema u extra stanju. Tel. 062 334 317 Audi A8 4.2, benzin, full, 1999. god., full. Tel. 061 143 767 Prodajem golf 2, benzin, 1986. g. T el. 061 130 348

Motocikli
Motor keeway outlook 150 kubika, 2009. g., vodeno hla|enje, alarm, dva klju~a, dobro o~uvan. Cijena 1.800 KM. Tel. 061 350 376 Beverly 2004. god., 500 kubika, pre{ao 21.500 km, siva boja, registrovan do 9. 2012. Tel. 061 237 268 Prodajem motor Suzuki gsx-r 1100, god. 1996., cijena 3.000 KM. Tel. 065 651 969 Prodajem Suzuki gsx-r 600, pre{ao 13.000., god. 1999., boja bijela-plava, registracija istekla, cijena 4.500 KM. Tel. 061 534 011 Prodajem Yamahu fj 1200 cm 93 kw u odli~nom stanju, nove gume, nov akumulator, tek registrovan, mo`e zamjena za skuter. Tel. 061 241 448

Dijelovi i oprema
[ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462 Radim dubinsko ~i{}enje auta, auto bude kao nov, cijena 60 KM. T 061 el. 204 169 Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta 5 KM, Tel. 061 149 190 Prodajem dijelove za Suzuki maruti. Tel. 061 524 260 Prodajem 2 gume za traktor. prikol. ili d`ip dim. 8.40 R 15 kao nove i 2 gume 7.50R16.; 1 guma za dajca 8.20.; 4 gume sava 205-55-16M+S.; 2 tigar 205-55-16:2 mi{elinke 1956515. T 066 el. 541 176 Prodajem Fi}in motor i mjenja~, ura|en i poja~an. Tel. 061 729 651 Prodajem krovni nosa~ za Opel astru. Tel. 061 194 850 Radim dubinsko ~i{}enje auta, auto bude kao nov, cijena 50 KM. T 061 el. 107 285 Prodajem 2 gume Savine 205-55-16 m+s 50 KM, 2 gume Mi{elinke 19565-15 m+s 40 KM, gume su u extra stanju. Tel. 066 541 176 Prodajem osam ~eli~nih felgi, 16 cola, novi passat. Tel. 061 171 871 Prodajem motokultivator 14 ks sa kardanskom prikolicom. Tel. 061 574 934 Prodajem alu felge za Mercedes 124 sa gumama, cijena 200 KM, Sarajevo. Tel. 062 315 611 Dijelovi za Vektru 2.0 dizel. Glava motora, zamajac, karter, intikuler i dr. Tel. 061 437 263 Prodajem za golfa IV, 4 ~eli~ne felge 14, sa dobrim zimskim gumama. Povoljno. Tel. 061 064 873 Prodajem felge sa gumama 16 za [kodu original, cijena 400 KM. T 061 el. 184 432 Vrata voza~eva za korsu sa dvoja vr., 91. god., potpuno ispravna. T 061 158 el. 784

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 27. septembar/rujan 2011.

29

30

Utorak, 27. septembar/rujan 2011.

Dnevni avaz

Felge 17.5 puta 5.25 za manje kamione. Tel. 061 158 784 Prodajem za auto {kolu komande. Golf 4. Tel. 061 159 684 Prodajem u ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore. Tel. 061 529 970 Prodajem alu felge trokrake MIM - kao nove petnaeske, 4 rupe. Tel. 061 761 812 Prodajem anlaser i alternator za Golfa 2, 3, 4 i ostala vozila. Mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 062 693 470. Dijelovi mehani~ke nove i polovne za Jettu i Oktaviju ili mijenjam sve za 4 al. felge 15, 5 rupa 5x10, extra o~uvane. Tel. 061 381 909. Stakla vrata, lafer, diferencijali, reductor, hladnjaci, ostalo za Opel frontera. Tel. 061 200 203. Autodijelovi za Opel Omegu B, 98. god., 20-16 V motor stakla ili mijenjam. , Tel. 061 200 203 Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317 Prodajem alternator i alnaser za cat 966 977 235 mo`e za sve motore 30306 sve novo. Tel. 062 790 055 Prodajem extra felge za Mercedes. Tel. 062 513 400 Prodajem dijelove motora Vektra B 2.2 benzin 108 KW, 2002. g.,, u 1.7 TD, od Astre 95. g. Tel. 063 414 454 Opelovi dijelovi korsa, astra, vektra, omega, frontera. Tel. 061 200 203 Prodajem motor 1.6 TDI, mjenja~ petobrzinac, prednju haubu, prva lijeva i zadnja lijeva i desna zadnja vrata, zadnju osovinu, sjedi{ta i jo{ mno{tvo dijelova za Audi 80 jaje. T 033 415 559 el. Kupujem motor za Astru - Opel, 1999., 1.7 dizel, njema~ki model. Tel. 061 131 730 Kupujem mjenja~ za kombija T2. Tel. 061 367 103 Blok motora, glava i radilica, Mercedes 300 D, 5 cilindara, ispravni. Staro prera|eno sinteti~ko ulje (100 KM) 200 l. Tel. 062 965 772 Stakla, vrata, limarija, mjenja~, diferencijali, motori 2.5, 2.2, 2.0, 16 v, Opel frontera. Tel. 061 200 203 Prodajem za Ford tranzita poluosovine, spone, volan, glavu, pakne, le`ajevi. Tel. 061 169 243. Za Ford tranzita gume 185x14 sa felgama, 7 kom., federi prednji, zadnji, poja~ani. Tel. 061 169 243.

Stanovi Izdavanje
Izdajem nov kompletno namje{ten stan 77 m2 na I spratu trokatnice, 2 balkona, 2 parking mjesta, digitalna, internet, telefon, 450 KM + re`ije - Vratnik. Tel. 061 172 327. 1146-1tt Izdajem jednosoban stan kod Medicinskog fakulteta, cijena 350 KM. Tel. 063/284-727. 1344-tt Izdajem dvokrevetnu sobu, upotreba dnevne sobe - kuhinje, TV, priklju~ak za internet, lokacija Grbavica kod stadiona @elje. Tel. 062 994 704. 11130-1Nd` Izdajem 2 i 1 krevetnu sobu TV, kuhinja, kupatilo, poseban ulaz, studenti. Tel. 033 238 744, 061 335 409. 1369-1tt Izdajem 2-soban stan 59 m2, studenti-ce, kabl. TV, cent. grijanje, Grbavica/Loris. Tel. 063/192-439. 1380-1Nd` Izdajem prazan dvosoban stan sa plinskim grijanjem, Antuna Hangija br. 28, Ko{evsko Brdo. Tel. 653 087, 063 162 559. 1396-1tt Izdajem garsonjeru na Ko{evskom Brdu. Tel. 033/204706. 11132-1Nd` Izdajem stan kod bolnice Ko{evo studenticama od 15. 10. 2011. Tel. 033 637 494, 061 257 567. 11139-1Nd`

Izdajem dvosoban namjesten stan kod Socijalnog. Tel. 062 824 028 Izdajem nenamje{ten stan, Boljakov Potok, privatna ku}a, cijena 150 KM. Tel. 033 546 415 Izdajem parking mjesto u zgradi kod Selex pumpe - Hrasno. Zvati do 16 sati. Tel. 033 259 590 Izdajem namje{ten dvosoban stan 55 m2 na du`i period, Mojmilo, Olimpijska 11. Tel. 061 267 976 ili 061 147 067 Izdajem stan za dvije studentice. T el. 033 653 610 Izdajem sobe studenticama. T 061 el. 571 525 Izdajem apartman namje{ten za dvije osobe po`eljno studentima u privatnoj ku}i. Tel. 062 560 784. Izdajem prazan 2,5-soban stan, ^. Vila, centralno grijanje. T 061 217 646 el. Izdajem namje{ten stan u privatnoj ku}i Ilid`a - Pejton. Dvije sobe, kuhinja, hodnik i kupatilo. Centralno grijanje, ulaz poseban. Cijena 350 KM. T el. 061 210 622 Izdajem namje{ten stan studenticama. Tel. 033 203 887 Izdajem namje{ten stan od 50 m2 u Brije{}u. Tel. 061 867 985 Izdajem sobu studentici - centar. Tel. 061 206 911 Izdajem namje{ten stan studentima. Tel. 033 211 564 Izdajem trosoban lijepo namje{en stan na Cglanama 600 KM. T 061 795 el. 449 Izdajem stan studenticama u Hrasnu. Tel. 033 521 592 Ko{evsko Brdo, izdajem namje{ten 2-soban stan u privatnoj ku}i studentima. Tel. 061 347 758 Izdajem jednosoban stan, namje{ten u starom djelu grada Kova~i, ulaz zaseban. Kirija 250 KM. Tel. 061 157 515 Izdajem namje{ten dvosoban stan samcima. Poseban ulaz, kablovska, internet, centralno grijanje. T 061 812 el. 524 Izdajem studentima i zaposlenima sprat u ku}i od 90 m2, ima sve plinsko grijanje, 100 KM po sobi, Pofali}i 500 m iznad FDS-a. Tel. 066 003 937 Izdajem namje{ten stan mladom bra~nom paru ili studentima. Tel. 061 556 455 Izdajem stan na Grbavici studenticama. Tel. 063 459 893 Ba{~ar{ija - izdajem sobe studenticama. Tel. 062 205 273 Izdajemo komforan 2-soban stan blizu Med., Stom. i Arh. fakulteta. Tel. 061 130 995 Izdajem namje{ten dvosoban stan na Socijalnom na dvije godine, pla}anje unaprijed. Tel. 061 687 760 Izdajem jednosoban namje{ten stan, Stari Grad. Tel. 061 149 440 Hrasno, trosoban namje{ten stan, eta`no grijanje, stalno topla voda, kablovski internet, TV, gara`a. Tel. 616 160 Izdajem dvosoban namje{ten stan u privatnoj ku}i. Tel. 033 226 026 Izdajem namje{ten jednosoban stan za dvije studentice 200 KM blizu fakulteta. Tel. 033 666 218, 061 224 667 Jednosoban polunamje{ten stan u naselju [ip Bare u privatnoj ku}i mladim osobama. Tel. 061 517 113 Izdajem namje{ten stan na Grbavici u privatnoj ku}i. Tel. 063 639 213 Pofali}i kod kampusa izdajem jednokrevetnu sobu mu{karcu. Tel. 063 820 738 Izdajem lijepo namje{ten stan 70 m2 sa 2 spava}e sobe, blizu Medicine i 2 min. od BBI-ja. 600 KM + re`ije. Tel. 062 375 700 Izdajem jednosoban stan, namje{ten u starom djelu grada Kova~i, ulaz zaseban. Kirija 250 KM. Tel. 061 157 515 Izdajem u centru kod OHR-a ku}u sa dvoeta`nim stanom 3-5 studenata. Tel. 062 337 925 Izdajem sprat ku}e, poseban ulaz. Tel. 033 485 616 Izdajem apartman namje{ten za dvije osobe po`eljno studentima u privatnoj ku}i. Tel. 062 560 784. Izdajem namje{ten trosoban stan u centru, preko puta Predsjedni{tva, centralno grijanje, lijep pogled, odli~no za studente. Tel. 062 419 438 Izdajem dvoiposoban potpuno namje{ten stan, 70 m2, ~etverospratnica, Hrasno, Milana Preloga. Tel. 061 490 236 Izdajem namje{ten stan na Ko{evskom brdu. Cijena po dogovoru. Tel 062 194 784 Izdajem stan na Mihrivodama na du`i period, namje{ten. T 062 417 684 el. Izdajem dvokrevetnu sobu stude-

nticama u ku}i blizu Ba{~ar{ije. T 061 el. 348 846 Studentu izdajem jednokrev. sobu s centralnim grijanjem i kablovskom TV. Tel. 061 869 333. Izdajem jednosoban stan studenticama na Vracama.Tel. 062 526 134, 061 603 960. Izdajem 2-soban namje{ten stan kod Medicinskog fakulteta za 2 studenta, cijena 680 KM. Tel. 061 224 155 Sarajevo, kod Socijalnog, izdajem nenamje{ten dvoiposoban stan sa balkonom, sun~an, adaptiran, centralno grijanje, porodi~nim ljudima. Tel. 061 493 643, 061 228 975 Izdajem namje{ten stan u centru studenticama. Tel. 061 538 331 Izdajem studenticama sobe u strogom centru sve ekstra. Tel. 061 836 491 Izdajem studenticama 2-soban stan u Hrasnom. Tel. 033 643 515 i 033 521 880 Izdajem jednosoban namje{ten stan, Aerodromsko naselje. T 061 212 el. 983 Izdajem u Sarajevu jednosoban stan, privatna ku}a, samcima ili bra~nom paru bez djece. Tel. 033 464 614 Izdajem jednokrevetnu sobu sa c. g. sa upotrebom kuhinje studentici. Saraj polje. Tel. 062 542 832 Izdajem namje{ten stan studentima u Pofali}ima. Tel. 033 653 749 Izdajem namje{ten stan na Ko{evskom brdu. Cijena po dogovoru. Tel. 062 941 910 Izdajem sprat ku}e, poseban ulaz. Tel. 033 485 616 Izdajem dvokrevetnu sobu studentima, Al. polje, upotreba kuhinje i dnevni boravak. Tel. 063 792 669 Izdajem dvosoban stan na Grbavici, 54 kvadrata. Namje{ten za studente. Tel. 062 427 649 i 032 664 472 Izdajem stan 63 m2, namje{ten, Al. polje, Semira Fra{te, bra~nom paru. Iza 16 h. Tel. 061 423 944 Izdajem prazan jednosoban stan privatna ku}a [vrakino. Tel. 066 138 946 Izdajem dvosoban namje{ten stan na Socijalnom, ulica Marka Maruli}a, na dvije godine, mogu}a kompenzacija za automobil. Tel. 061 687 760 Atraktivna ku}a za izdavanje u Osijeku sa 5 duluma zemlje za porodicu. Kirija 150 KM. Tel. 061 826 692 Izdajem namje{ten dvosoban stan samcima, poseban ulaz, kablovska, internet, centralno grijanje. T 061 812 el. 524 Izdajem stan kod Bosnalijeka. Tel. 667 008, 062 972 326 Izdajem namje{ten ili prazan stan i gara`u, Pofali}i. Tel. 061 944 370 Izdajem namje{tenu manju garsonjeru, ul. Gornja Breka 39. Tel. 061 213 208, 033 446 490 Izdajem trosoban namje{ten stan sa centralnim grijanjem u Hrasnom kod AS pekare. Tel. 061 852 850 Izdajem namje{ten dvosoban stan od 80 kvadrata blizu univerziteta, Zalik, Mostar. Tel. 061 577 403 Izdajem jednosoban namje{ten stan sa posebnim ulazom na Pofali}ima kod plavog granapa. T 063 997 el. 519 Izdajem dnevni boravak s kuhinjom sobu i banju sa grijanjem po mogu}nosti studentkinje ili studenti. Tel. 454 890, 062 052 067 Izdajem jednosoban stan studentima, G. Kova~i}i. Tel. 061 855 483 Izdajem stan u Novom Gradu 75 m2 s centralnim grijanjem. T 033 470 el. 754 Iznajmljujem jednokrevetnu sobu s upotrebom kuhinje studentici u C-fazi. Tel. 061 253 349 Izdajem namje{eten jednosoban stan u privatnoj ku}i studenticama ili mladom bra~nom paru. Tel. 532 100 U Banja Luci, Obili}evo izdajem namje{ten dvosoban stan u priv. ku}i. Zaseban ulaz. Cijena 200 KM + re`ije. Tel. 061 602 884 Izdajem namje{tenu garsonjeru u Pofali}ima, cijena 150 KM. T 062 415 el. 800 Izdajem dvokrevetnu sobu radnicima, cijena 60 KM po krevetu. T 033 el. 660 176 Izdajem stan na Ko{evskom brdu, dvosoban nenamje{ten. T 061 161 060 el. Izdajem dvosoban stan na ~ar{iji, namje{ten, bez ve{ ma{ine, bra~nom paru, zaposlenim. Tel. 647 822, 061 233 428 Izdajem dvosoban namje{ten stan sa grijanjem, pos. ulaz. T 061 233 948, el. 061 149 442 Ko{evsko brdo, Bra}e Begi}, izdajem potpuno namje{ten dvosoban stan. Tel. 061 131 900

Izdajem-prodajem dvoeta`ni pos. prostor 40 m2, Dobrinja III, Trg saraj. olimpijade. Tel. 062 718 737. Izdajem 2 1/2-soban stan, prazan, adaptiran, Geteova, V sp. Tel. 062 993 601, 061 775 110. Garsonjera u Prvomajskoj 27/ll, slobodna za izdavanje od 15. 09. 2011., cijena 300 KM. Dvosoban stan u Hrasnom, ul. Olovska 93,centralno grijanje, uvijek topla voda, kablovska i mogu}nost priklju~ka interneta. Cijena 350 KM + 50 KM re`ije, kad krene sezona grijanja 100 KM. Sve ukupno 500 KM. T 063 041 417 i 061 188 el. 894 Izdajem lijepo namje{ten jednosoban stan, internet, kablovska, cent. grijanje na du`i period samcima. Grbavica [oping centar. Tel. 061 214 876 Izdajem 1,5 namje{ten stan 48 m2 na Alipa{inu polju kod pijace. Tel. 061 906 446 ili 033 650 294 Izdajem sobu sa upotrebom kuhinje i kupatila. Alipa{ino polje C faza. Cijena 200 KM sa re`ijama. Tel. 033 457 026, 062 170 294 Izdajem namje{ten stan 250 + re`ije. Tel. 061 375 430 Izdajem parking mjesto u zgradi kod Selex pumpe - Hrasno. Zvati do 16 sati. Tel. 062 533 720 Izdajem jednokrevetnu namje{tenu sobu, kuhinju sa kupatilom u strogom centru. Tel. 445 306 Izdajem stan na Pofali}ima, namje{ten, plinsko grijanje i poseban ulaz. Tel. 033 655 947 Izdajem dvos. namje{ten stan sa centr. grijanjem, ulaz poseban kod restorana „Park prin~eva“. Tel. 537-240 i 233-114. Namje{t. garsonjera uposlenom ozbiljnom samcu, pos. ulaz, c. grijanje. Tel. 033 485-934. Namje{ten sprat ku}e ili sobe, posebno, studenticama. Tel. 659-474, 062 977 119. Sobu u Hrasnom, centr. grijanje, dvjema studenticama prve godine fakulteta. Tel. 062 181 870. U Vogo{}i jednos. namje{ten stan dvjema studenticama. Tel. 061 724 574. Dvos. namje{ten stan, plin. grijanje samcima, studentima-samcima, Pofali}i. Tel. 033 648-788, 061 487 303. Studentu izdajem jednokrev. sobu s centralnim gr. i kablov. TV. Tel. 061 869 333. Ul. Bra}e Begi} izdajem namje{ten dvos. stan. Tel. 062 330 610. Izdajem dvosoban, nenamje{ten stan i gara`u u Hrasnom, ul. Aleja lipa, cijena 350 KM. T 061 745 515, 062 el. 205 845 Hrasno, Milinkladska, izdajem tros. stan namje{ten, eta`., kablov., internet, studentima. Tel. 033 657-849, 061 309 319. Izdajem preno}i{te, sobe s kupatilom, TV-om kod Sebilja, cijena 15 KM. Tel. 061 192 073. Tros. namje{ten stan u ku}i centr. grijanje, 2 kupatila, 2 terase. T 061 150 el. 902. Hrasno, namje{tenu sobu, centr. grijanje, kuhinja, kuaptilo, `enskim osobama. Tel. 521-618, 061 529 838. Prazan tros. stan nov, priv. ku}a nova+gara`a+parking. Tel. 061 210 509, Olovska. Sobu izdajem blizu med. i gra|. fakulteta. Tel. 033 205-396. Orebi}, apartmani 2-3 krevetne sobe sa kupatilom, upotreba kuhinje, parking, povoljno. Tel. 062 334 139, 00385 98 186 3337. Namje{tena garsonjera, priv. ku}a, pos. ulaz, Ko{. Brdo. Tel. 061 857 189. Izdajem apartman na Bjela{nici. T el. 062 320 648 Izdajem namje{tenu sobu samcu ili samici na Bistriku. Tel. 065 733 400 Izdajem lux. stan 120 m2 na Ko{. Brdu - Ciglane sa vrtom, dvori{tem i gara`om. Tel. 061 212 746 Izdajem stan namje{ten jednos. studentima, ulica A. Krupalije 107, Sarajevo. Tel. 619 703 Izdajem namje{ten stan u B. Potoku kod Elektrotehni~ke {kole - Tuzlanska 41. Tel. 062 347 301 Izdajem namje{ten dvosoban stan u centru. Tel. 061 517 468 Izdajem sobu u centru, upotreba kupatila, centralno grijanje, `enskoj osobi. Tel. 200 564 Studentima (mu{ki) nudim sobe, TV kuhinja, kupatilo, inter. blizu faku, lteta. Tel. 061 244 181 Mu{karcima-studentima nudim jeftino smje{taj, TV, kupatilo, kuhinja, internet, (blizu fakulteta). Tel. 061 244 181, Sarajevo. U Dobrinji I, izdajem dvos. na-

mje{ten stan. Tel. 061 191 109. Petosoban stan izdajem 112 m2, namje{ten, dva kupatila, 4 spava}e, dnevna, kuhinja, trpezarija, studentima, strancima, porodicama, vrlo povoljno. T el. 062 294 509. Namje{ten jednos. stan djevojkama N. Sarajevo, veliki (priv. ku}a). Tel. 03 227-077, 062 006 768. Sobu blizu Med. i Gra|. fakulteta. Tel. 033 205-396. Dvos. namje{ten stan, ^. Vila kod okretaljke tramvaja 2. Tel. 061 141 958. Izdajem ku}u na neodre|eno vrijeme u okolini Visokog sa prate}im objektom, novija gradnja, ukupne povr{ine 280 m2 sa 3.000 m2 oku}nice. Tel. 061 130 634 Izdaje se bosanska ku}a sa centr. grijanjem i svim priklju~cima na du`e vrijeme, Bakije sokak. Tel. 033 236 837. Trosoban stan, povoljno za studentice, lijepo namje{ten. T 033 533 955, el. 061 348 612. ^estitim studenticama izdajem namje{ten stan, pos. ulaz, povoljno. T el. 062 006 768, Sarajevo. Izdajem stan Breka 60 m2, povoljno - poslovni prostor 125 m2 centar. Tel. 033 649 436 Izdajem Vraca luxuzan stan, ku}u rezidencijalnog tipa povoljno, Ned`ari}i stan sa gara`om,Vrazova povoljno, Logavina 59 m2, Antuna Hangija dvosoban, Te{anjska stam. pos. Tel. 062 959 129 Izdajem jednosoban stan na Bistriku 200 m, od Miljacke. T 061 161 132 el. Izdajem dvokrevetnu sobu s centralnim grijanjem, djevojkama, ^. Vila. Tel. 033 649 152. Iznajmljujem stan 40 m2, plus balkon i garsonjera 30 m2, opremljeno, Ko{. Brdo. Tel. 062 226 665 Namje{ten stan sa grijanjem. Tel. 033 680 001 Izdajem studenticama dvos. konf. stan Bolni~ka ulica. Tel. 033 214 785 Izdajem stan na Ilid`i iza OBI-ja. Privatna ku}a! Tel. 062 367 453 Izdajem ku}u na lokaciji Pofali}i op{tina Novo Sarajevo. Ku}a sadr`i tri sprata, tri dnevna boravka, kupatila, spava}e sobe, kuhinje, hodnika dva... Tel. 061 225 164 Izdajem stan 40 m2 na Stupu - novogradnja. Tel. 061 200 304 Izdajem trosoban stan u privatnoj ku}i sa gara`om u Pionirskoj dolini. Tel. 061 527 283 Vi{e stanova za izdavanje u Milinkladskoj ulici. Tel. 061 428 888 Izdajem stan u centru Starog Grada jednoiposoban tek adaptiran, namje{ten. Tel. 061 563 900 Jednos. namje{ten stan A. Hangija, Sarajevo. Tel. 061 337 457. Grbavica, stan 54 m2, prazan, vis. prizemlje, 300 KM. Tel. 066 722 932, 033 544-194. Sobu studentici ili zaplos. djevojci, lbizu fakulteta (Mejta{). Tel. 061 200 363. Hrasno, dvoipos. namje{ten stan, preko puta trolejbuske.T 062 204 208. el. Izdajem dvos. stan, TMP 1. T 061 el. 541 335. Stari Grad, manji uslovan stan za dva bruco{a, pos. ulaz. T 033 440-073, el. 062 547 246. Prazan stan izdajem, K. Demirovi}a ul. 50 m2. Tel. 646-069. Namje{ten jednos. stan studentici, centr. grijanje. Tel. 033 615-582. Kod Socijalnog izdajem sobu studentici sa upotrebom kuhinje i kupatila. Tel. 062 136 277. Centar kod francuske rezidencije namje{ten stan. Tel. 061 480 445 Mladom bra~nom paru izdajem jednos. stan. Tel. 201-239. Izdajem trosoban stan namje{ten, zaseban ulaz, u ul. Porodice Foht 68. Pogodan za studente. Tel. 061 538 909 Iznajmljujem stan Al. Polje, porodici i studentima, 400 KM. T 061 033 el. 442. Namje{ten stan 40 m2, pos. ulazs, studentima ili zaposlenim. Tel. 062 547 110. Izdajem jednosoban stan kod Merkatora, Dobrinja 2. Tel. 061 538 545 Na Ko{. brdu stan dvosoban, namje{ten. Tel. 061 161 060. Dvos. namje{ten stan od 5. 10. 2011. [oping, Grbavica. Tel. 061 862 385. Jednokrev. i dvokrev. soba sa upotrebom kuhinje, studentima, Bjelave. Tel. 061 802 958. Izdajem dvos. stan studenticama (blizu kampusa), 300 KM+re`ije. Tel. 033 658-946, od 17 h. Centar, izdaje se stan u blizini Ka-

tedrale. Tel. 061 480 445. Nudim smje{taj za studente (mu{ki) u blizini fakulteta, kuhinja, TV, kupatilo, internet. Tel. 062 244 181, Sarajevo. R. Bo{kovi}a-Pofali}i, stan u ku}i izdajem. Tel. 033 641-166. Stan na ^. Vili, dvosoban, lijepo namje{ten, stamb. zgrada, 450 KM. Tel. 066 751 360. Sok. Kolonija, izdajem dva namje{tena stana. Tel. 062 294 556, 033 514 565 Kod Kampusa, ul. Kolodvorska br. 3., izdajem sobe studentima. Tel. 066 144 110. Namje{tena garsonjera Mejta{, prednost zapos. samci, cijena 300 KM. Tel. 066 409 444 Izme|u Katedrale i Bjelava izdajem jednos. stan 40 m2, pos. ulaz, zapos. ili studentima. Tel. 033 203-463, 062 547 110. U centru dvos. namje{ten stan, bez djece. Tel. 061 156 170. Isto~no Sarajevo-Lukavica namje{ten stan kod pijace, 150 KM. Tel. 061 047 960 Izdajem trosoban kompletno namje{ten stan u Centru Sarajeva u stambenoj zgradi, ul. ^ekalu{a. Tel. 061 508 010 Ned`ari}i, povoljno izdajem sobe studentima i zaposlenim. Tel. 061 304 854. Hrasno kod Bosmala, dvos. fino opremljen stan, II kat, 400 KM. T 061 el. 145 853. Izdajem namje{ten stan pouzdanim djevojkama, Vele{i}i, cijena povoljna. Tel. 033 227 077, 062 006 768 Izdajem jednosoban stan sa parnim grijanjem, 150 KM + re`ije. Tel. 033 813 174 Izdajem stan, namje{ten, dvosoban, grijanje drva, sve odvojeno. T 647 362 el. Izdajem dvosoban namje{ten stan kod robne ku}e BBI u centru. Tel. 061 108 804 Apartman izdajem blizu novog Avaza, cijena po dogovoru. Tel. 061 242 261. Izdajem trosoban stan kod Op}e bolnice, djelimi~no opremljen, 500 KM. Tel. 061 335 822 Izdajem sobe kod fabrike Zrak Bu~a potok, samcima, povoljno. Tel. 061 131 730 Dvosoban namje{ten stan u novogradnji - Vrbanja, plakari, lift, tel., interfon, centr. grijanje. Tel. 062 757 808 Izdajem dvosoban stan 60 m2, nenamje{ten, 1. sprat, Ko{. Brdo, ul. Antuna Hangija. Tel. 033 442 998, 062 139 085 Izdajem namje{tenu garsonjeru. T el. 061 382 805 Izdajem ku}u od 100 m2 sa ba{tom u Binje`evu, PVC stolarija. T 033 511 el. 963 Izdajem 2 1/2 stan, namje{ten studentima, Otoka. Tel. 065 294 840 Izdajem dvosoban namje{ten stan na Ba{~ar{iji, ostalo po dogovoru. Tel. 062 163 513 M. Dvor, trosoban, namje{ten, povoljno, hitno. Tel. 061 493 323 Izdaje se trosoban stan u centru Sarajeva kod Katedrale - poseban ulaz. Tel. 061 557 397, 061 382 261 Izdajem dvosoban namje{ten stan na Mojmilu (Olimpijska ulica). T 061 el. 200 190 Iznajmljujem dvoiposoban namje{ten stan na Grbavici 450 KM. Tel. 062 295 919 Izdajem jednoiposoban potpuno namje{ten stan na Dolac Malti. Tel. 061 337 500 Dvije sobe djevojkama, centr. grijanje, kuhinja, kupatilo, centar. Tel. 033 213-629, 063 255 939.

Prodaja
Prodajemo povoljno stanove na Stupu, novogradnja, useljivi do kraja godine, vlasni{tvo 1/1. Kontakt tel. 061/351-465. N. Otoka, prodajemo 2 jednoiposobna stana 49 m2 + 6 m lo|e, na 2. i 10. spratu, obdani{te i {kola 100 m. O~ekujemo va{u ponudu. Tel. 640-037, lisinj43@gmail.com. 1313-1tt
Prodajem stan renoviran u Biha}u, prema malom lugu, mo`e i zamjena za ku}u izvan grada, stan ima 45 kv. i pogodan za starce i invalide, prizemlje. Tel. 061 442 682 Gora`de, stan 66 m2, III sprat, lift. Vlasni{tvo 1/1. Vi{egradska 13/3, povoljno. Tel. 061 217 336

Dnevni avaz

utorak, 27. septembar/rujan 2011.

31

Prodajem u Vogo{}i 2-iposoban stan 69 m2, centr. grij., vlastiti mjera~, interfon. Dobra lokacija, povoljno. Tel. 061 218 804 Grbavica, 60 m2, ul. Dervi{a Numi}a, dvoiposoban, 4. kat, bez lifta 118.000 KM. Tel. 061 526 243 Prodajem stan u Hrasnom kod Selex pumpe, odli~na lokacija, dvosoban 50 m2 + 2 balkona 8 m2, lift, centralno grijanje. Tel. 062 974 417 Stan na Bjelavama 2,5 soban cijena po dogovoru. Tel. 066 347 625 Prodaje se namje{ten apartman 57 m2 na Bjela{nici sa kaminom, centr. grijanjem, TV, ostavom za ski opremu i terasom s direktnim pogledom na staze. Cijena po vi|enju. Tel. 061 153 130 Hitno prodajem stan u Hrasnom 59 m plus lo|a 12 m i balkon 6 m, ispred zgrade parking. Tel. 061 471 276 Prodajem stan na Marijin Dvoru 39 kvadrata, prizemlje, ulica Valtera Peri}a 4. Adaptiran, cent. grijanje, terasa, podrum. Tel. 062 248 237 Prodajem stan Otes, jednosoban, prizemlje sa ba{tom 58.000 KM. Tel. 062 784 201 Atraktivan stan prodaja, 33 m2, 4. sprat, odli~an raspored prostorija, soba, kuhinja sa trpezarijom, kupatilo. Ilid`a. Bez dodatnih ulaganja. Papiri 1/1. Tel. 061 262 738 Stan u Vogo{}i 51 m2, 1 m2 1.275,00 KM. Tel. 061 795 449 Prodajem stan 32 m2 naselje Otoka. Tel. 062 849 865 Prodajem dvosoban stan u Hrasnom. Tel. 061 202 497 Sokolovic Kolonija, Townhouse, 3 floors living space, 1 floor office space. Renovated. New Kitchen, large, enclosed terrace, stone barbeque. Walking distance to new university campus, 160.000 KM. For sale via Land Contract, 30% down, monthly installments, no interest. Tel. 061 147 802 Mojmilo prodaja dvosobnog stana u potpunosti adaptiran, pvc stolarija, 1. sprat, cijena po vi|enju. Tel. 063 016 749 Prodajem stan u centru grada 72 m2, ul. Kemal Begova visoki prizemlje, plinsko grijanje, renoviran pogodan za poslovni prostor. Tel. 061 100 459 Prodajem dvos. stan 65 m2 na ll spratu u centru Zenice. Tel. 061 690 848 Prodajem stan 66 kvadrata, 4 kvadrata balkona, 16 kvadrata podruma. Cijena 3.000 kvadrat. U cijenu je ura~unat kvadrat stana. Katedrala 15 m od {ina. Tel 063 024 273 Prodajem stan 55 m2, ^engi} Vila II. Cijena 110.000 KM. Tel. 00385 98 817 104 Novogradnja Stup, stanovi 28-91 m2, visoko kvalitetna gradnja, cijena 1.600 KM/m2 sa PDV-om nije fixna. Tel. 061 415 787 Prodajem stan u Biha}u 33 m u centru. Tel. 061 806 407 Alipa{ino polje, Trg Solidarnosti, dvosoban stan, u odli~nom stanju, sa balkonom, cen. grijanje, 5 sprat, 74.000 KM. Tel. 061 510 964 Prodajem stan u Hrasnom kod Robota, novogradnja 43 m2, na drugom spratu, cijena 1.980 fiksno, stan useljiv odmah. Tel. 061 701 387 Prodajem stan od 105 kvadrata u strogom centru Jajca od kojeg se mo`e dobiti 210 kvadrata adaptacijom a i mo`e za privatna lica i mini hotel. Tel. 061 686 671 Prodajem stan u ku}i, 67 m2, prvi sprat, Stari Grad, Safvet-beg Ba{agi}, trosoban, poseban ulaz, dvori{te 32 m2, {upa, balkon, vl. 1/1. Tel. 061 327 909 Prodajem dvoeta`ni stan 90 m2, plus 2 balkona, kod ~e{ke i {panske ambasade u blizini Vije}nice, 200.000 KM. Tel. 061 222 030 Ilid`a - Otes, prodajem stan 45 m2, I sprat, povoljno. Tel. 061 748 943 Socijalno, Lo`ioni~ka 5, trosoban stan 72 m2, 6. sprat. Cijena 133.000 KM. Tel. 062 430 698 Prodajem stan 35 m2 u Pejtonu, 4. sprat, opremljen i ima kablovska, internet, telefon, blinda vrata, cijena 57.000 KM, hitno. Tel. 061 501 502 Prodajem ili mijenjam stan u [vrakinu 33 m2 za ve}i na Dobrinji uz max. doplatu od 30.000 KM. Stan je renoviran, namje{ten i bez ulaganja, odmah useljiv. Tel. 062 118 288 Na prodaju stan u Sarajevu od 36 m2. Nalazi se u ulici Juki}evoj 124, na tre}em spratu. Specifi~nosti: Lift, parking, centralno grijanje i 2 balkona. Tel. 065 784 924 Prodajem stan 56 m na Dolac Malti, 4. sprat, cijena po dogovoru. T 061 el. 212 773 Prodajem dvosoban stan Obala Kulina Bana 21, 54 m2. Tel. 062 920 191 Prodajem u centru Mostara dvoi-

Va{ mali oglas danas }e vidjeti

300.000
ljudi

posoban stan ura|en stan na II katu. Tel. 036 577 810 Prodajem stan u Zenici povr{ine 81 m2, u gradu. Tel. +382 31 326 622 Dobrinja I, stan 65 m2, nalkon, podrum, povoljno, odmah useljiv. T 033 el. 543 395 Prodajem stan na Aneksu, ul. Vrbovska, 4. sp., 37 m2 - 55.000 KM i prodajem stan na Socijalnom, suteren 59 m2, adaptiran - 95.000 KM. Tel. 062 383 064 Prodajem stan u novogradnji na Pofali}ima, 57 m2 - 125.000 KM i stan u novogradnji na Dobrinji IV 37 m2, 5sp, , 55.000 KM. Tel. 062 383 064 Prodajem dvosoban stan u starom Ilija{u 54 m2, preko puta nove {kole, cijena 45.000 KM. Tel. 061 572 069 Prodajem polu-podrumski stan na Dobrinji od 70 kvadrata za 50 hiljada KM. Useljiv odmah. Fiksna cijena. Tel. 062 736 612 Prodajem stan 60 kvadrata, A. Polje C faza 2. sprat. Tel. 061 215 699 Vogo{}a nedovr{en, nadogradnja u centru, dvoeta`ni, 96 m, 950 KM/m2. Tel. 061 169 935 Dobrinja I, Trg Zlatnih ljiljana dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa kuhinjom ra|enom po narud`bi. Tel. 061 538 128 Prodajem namje{ten stan, strogi centar Sarajeva, Jadranska ulica, 50 metara od BBI centra. Stan je veli~ine 40 m2. Tel. 062 449 978 Prodajem stan, strogi centar Cazina, zgrada uz robnu ku}u, veli~ine 40 m2, stan je nedavno renoviran. T 062 el. 449 978 Prodajem stan Al. Polje, A faza, TMP 70 m2, 1. sprat. Tel. 033 544 722 , Hrasno 53 m2, 6. sprat - 105.000 KM, Stari Grad Logavina 29 m2 63.000 KM, Stup Tibra od 28 do 92 m2 - 1.550 KM sa PDV-om i ugra|enom kuhinjom. Tel. 066 801 711 Trg Heroja 36 m2, Grbavica 47 m2, Dobrinja 72 m2. Tel. 061 253 382 Prodajem stan N. Sarajevo 68 m2 v.p. Tel. 062 846 653 Prodajem dvosoban stan 43 m2 + 20 m2 balkona, centar, 120 000 KM. Tel. 062 255 393 Novogradnja, useljivi stanovi StupNed`ari}i Tibra 1, 60-66m2; Bh Bau 55-61m2, 2.-6.sprat; Stanovi u izgradnji Tibra 2 od 27-70m2 1550 KM/m2. Samir. Tel. 062 334 371 Had`i}i, prodajem stan 44 m2+2 balkona, cijena dogovor. Tel. 061 156 823. Ko{evo pored bolnice, 40 m2/I, adaptiran, sun~an, sre|en, 83.000 KM, pogodan za studente. Tel. 061 269 835. Ul. N. [i{i}a Dede, Ko{evo 69 m2/p+balkon, adaptiran, 1.800 KM/m2. Tel. 061 510 964. Ekskluzivna novogradnja pored bolnice Jezero, tros. sa terasom 26 m2, 2.600 KM7m2. Tel. 061 269 835. Prodajem 40 m2 stambenog i 40m2 poslovnog, jedna cjelina u centru. Tel. 061 157 929 Grbavica, ul. Grbavi~ka, 37 m2/11, adaptiran djelimi~no, stanje odli~no, kuhinja sa aparatima, 78.000 KM. Tel. 061 269 835 Prodajem namje{ten trosoban stan ul. Hiseta Marijin Dvor. Tel. 062 157 797 Prodajem dvosoban stan 54 m2 u strogom centru, potpuno adaptiran. T el. 062 814 279 Povoljno prodajem stan u centru Sarajeva 63 m2. Tel. 062 294 160 Prodaja ili zamjena stana ili posl. prostora u centru Sarajeva 83 m2, visoko prizemlje. Tel. 061 485 898, 033 666 138 Prodajem apartman na Bjela{nici 41 m2/I, kod Srebrene lisice. Tel. 061 558 932 Azize [a}irbegovi} 58 m2/XVII, dva balkona, 1.800 KM/m2. Tel. 061 558 932 Prodaja, Bolni~ka ulica 48 m2/I, 135.000 KM. Tel. 061 558 932 Prodajem stan jednosoban 31 m2, ul. Josipa Vanca{a, centar. Tel. 063 790 480 Prodajem stan 63 kvadrata prvi sprat na extra lokaciji, i u odli~nom stanju, 1 m kvadratni 2.000 KM. Tel. 061 214 071

Prodajem stan Marijin Dvor 68,5 m2, prvi sprat, 2.500 KM/1m2. T 061 el. 211 303 Prodajem stan 67 m2, ul. Hamdije Kre{evljakovi}a, Skenderija - centar. Tel. 065 462 264 Prodaje se stan u centru Vogo{}e 63m2 dvosoban, novogradnja iz 2007.g. terasa 18m2, moderno namje{ten, 93000 KM; centar, Karpuzova 73m2, nov, 170000 KM. Tel. 062 334 371 Prodajem stan 50 m2, 95.000 KM, sprat V, lift, D`emala Bijedi}a. Tel. 033 624 555 Prodajem 1 S 40 m2, Pofali}i (kod FDS-a). Tel. 065 294 840 Stan u centru, ul. Kaptol 67 m2 + gara`a, stan Alipa{ino 70 m2 prizemlje - devastiran. Tel. 061 177 711 Zagreba~ka, jednos. 33 m2, V sp., plin. grijanje, prodajem. Tel. 061 522 190. Hrasno, A. Lipa, dvos. 53 m2, 12 sp., 2 lifta, potrebna adaptacija, prodajem. Tel. 061 145 853. Prodajem apartman na Bjela{nici 40 m2. Tel. 061 460 150. Prodajem apartman u Neumu 46 m2, vikend ku}u 330 m2 ^ivelj, Jablani~ko jezero. Tel. 061 573 640 Na Stupu-Ba~i}i, stan 65,5 m2 sa balkonom, plin. kom. posebno. T 061 el. 373 473. Novogradnja, Tibra 2 Stup, od 29 do 90 m2, extra cijena. T 063 894 278. el. Prodajem dvos. stan 60 m2, 4 sp., lift, Kvadrant, ^. Vila, Dr. F. Be}irbegovi}a. Tel. 061 525 195. Dvos. stan 57 m2, v.p., Grbavica, Zagreba~ka, podesan za invalide i starije osobe. Tel. 062 840 163. Jednos. stan u N. Sarajevu, 29 m2, povoljno. Tel. 062 157 088. Otoka, Br~anska, 57 m2, 2 sp. Tel. 061 140 483. Prodajem stan 54 m2, 1.700 KM/m2, ^. Vila I, vis. prizemlje, balkon. Tel. 033 677-779. Prodajem dvosoban stan 60 m2, mogu}nost nadogradnje, ^emerlina 7/III. Tel. 062 351 694 Alipa{ino C faza, 67 m2, I sp., lijep prilaz, polo`aj i raspored, cijena 100.000 KM, fix. Tel. 061 749 305. Jednoipos. stan 49 m2, 1 sp. Otoka, @rtava fa{izma. Tel. 523-606. A. Polje, dvos. 47 m2, 7 sp, renoviran. Tel. 061 493 323. N. Grad jednos. 34 m2, 1 sp., cijena 51.000 KM. Tel. 061 493 323. Prodajem ili iznajmljujem 2-sobni stan na Grbavici. Tel. 062 958 113 Prodajem ili mijenjam za manji stan na Alipa{inom polju 77 m2, sprat 10, ul. Ive Andri}a. Tel. 062 157 088 Banovi}i (Zvjezdara) 72 m2/V+2 balkona, mo`e i prodaja. Tel. 061 558 932. S. Grad, dvoipos. 64 m2, 3 sp. ul. T alirevi}a, renoviran. Tel. 061 493 323. Ilid`a, ku}a novogradnja, 3 eta`e, 485 m2 zemlji{ta, hitno. Tel. 061 493 323. ^etverosoban stan u epicentru, adaptiran, prvi sprat, cijena po dogovoru. Tel. 062 467 366, 062 921 419. Prodajem dvosoban stan na Marijin Dvoru, F. Lehara IX sprat. Tel. 066 159 046 Prodajem stan 109 kvadrata na tre}em spratu u strogom centru, potpuno adaptiran, 1 m kvadratni 1.600 KM. Tel. 061 214 071 Prodaje se stan na Dobrinji 3 kod Kup-a 66m2 trosoban 95000 KM;Trosoban 74m2 115000 KM; trosoban 90m2 u Isto~nom Sa.4.sp novograd. 1100 KM/m2, Samir. Tel. 062 334 371 Prodajem stan u Biha}u 33 m u centru. Tel. 061 806 407 Prodajem stan 90 m2, sobe 4, wc 2, balk. 2, trpez., kuhi., ostava, podr., Avde Smajl. 1c, 170.000 KM. T 061 431 760 el. Prodajem stan na malti, envera s.,I sp.,68m2,140000km. Prodajem stan u novogradnji, Istocno s.,dobrinja 4,37m2,5sp., 55000km. T 062 383 064 el. Prodaj. stan na socijalnom,suteren, 59m2,renov.98000km. Prodaj. stan na aneksu, 37m2,4sp.,65000km. prodajem stan u novogradnji, pofalici,57m2, 125000km. Tel. 062 383 064

Prodajem dvosoban, potpuno renoviran, namje{ten stan 54 m2, cent. grijanje, kablovska TV, video nadzor, Grbavi~ka 60/IX, cijena 110.000 KM. Tel. 065 536 238 Prodajem stan u Dobrinji 53 m2, adaptiran, 1/1, cijena po dogovoru. Tel. 061 254 097 Prodajem stan na Breci 67 m2 plus balkon plus lo|a, na drugom spratu, ul. Ismeta Mujezinovi}a. Stan je potpuno adaptiran. Vrijedi pogledati: 82.000 EUR-a 2.420 KM/m2. Tel. 061 269 835 Dobrinja 3, ulica Kasima Prohi}a, dvoiposoban stan (78 m) + balkon, dva mokra ~vora, cen. grijanje, drugi sprat, 115.000 KM. Tel. 061 510 964 Hrasnica, jednosoban, sa velikim balkonom, na 2. spratu, u odli~nom stanju, 47.000 KM. Tel. 061 510 964 Prodajem stan, a idealan je i kao poslovni prostor u Ferhadiji, 82 m2 prvi sprat. Tel. 033 212 598 Objekat u lameli Isto~no Sarajevo prodajem. Dva stana i pp sa urednim papirima grubi radovi. Ekstra povoljno! Tel. 066 229 425 Prodajem stan 63 kvadrata prvi sprat na extra lokaciji, i u odli~nom stanju, 1 m kvadratni 2.000 KM. Tel. 061 214 071 Prodajem jednosoban stan na Grbavici, cijena 130.000 KM. Tel. 065 979 444 Prodajem dvoiposoban stan 67 m2, 2 balkona, vl 1/1, Dolac malta, E. [ehovi}a. Tel. 033 615 675 Novo Sarajevo pored zgrade Hitne pomo}i, ul. Kolodvorska stan 57 m2/XIII lijepo o~uvan (nije adaptiran) plus balkon, centralno, 2 lifta, pozicija odli~na. Cijena 1.900 KM/m2. Tel. 061 269 835 Had`i}i stan 63 m + tarasa, 1/1, gas, tel., kabl., parking. Tel. 063 826 676 Povoljna prodaja stanova i posl. prostora u strogom centru Konjica. Tel. 061 143 767 Breka 67 m2, 3. sprat, ul. I. Mujezinovi}a, ima 2 balkona, eta`no gr., adaptiran, 82.000 eura. Tel. 061 269 835 Prodajem stan 53 m2, Grbavica, B. Muteveli}a, prvi sprat, 53.000 eura. T el. 062 621 622 Prodajem stan 60 kvadrata, A. Polje C faza 2. sprat. Tel. 061 215 699 Prodajem jednosoban stan 38 m2, Hrasno, VIII kat, cg, balkon. Tel. 066 488 818

Mijenjam luksuzan trosoban stan 87 m2 naselje Ba~i}i Stup na dvije eta`e, eta`no grijanje, vlastiti vodomjer, klima, tri balkona, podrum 10 m2, za dvosoban oko 65 m2 na relaciji ^. Vila Stari Grad uz dogovor. Tel. 061 215 635 Mijenjam ku}u u Starom Gradu za jednoiposoban stan - Sarajevo. Tel. 063 514 023 Banovi}i 72 m2/V + 2 balkona za Sarajevo, mo`e i prodaja. Tel. 061 558 932 Mijenjam dvosoban stan 52m2, Ul. Grbavi~ka, (V sprat, lift, balkon, blizina {kole, ambulante, pijace) za dvoiposoban ili trosoban u Centru (Mejta{, ^ekalu{a, D`id`ikovac, Katedrala) uz doplatu. Tel. 061 482 999 Mijenjam ~etverosoban stan u centru za dva manja do ^engi} Vile. Tel. 062 940 465 Stan u B. Luci mijenjam za Sarajevo, 72 m2. Tel. 061 911 707 Mijenjam ku}u u centru Sarajeva za stan manji uz nadoplatu za Omi{ ili Makarsku. Tel. 061 557 061 Vrlo kvalitetan dvos. stan Dobrinja 4, 4. sp., Isto~no Sarajevo, mijenjam za sl. ili do 20 posto manji u Sarajevu ili prodajem. Tel. 061 220 179 Mijenjam garsonjeru, Ciglane Gornje i zapo~etu ku}u u Rakovici za stan. Tel. 062 434 370

Gara`e
Potrebna gara`a Dalmatinska. Tel. 061 202 135 Izdajem gara`u na Dobrinji 2, u blizini nove gimnazije. Tel. 061 700 636 Hitno potrebna gara`a u neposrednoj blizini Katedrale! T 061 624 288 el. Izdajem gara`u na ^engic Vili I. T el. 061 188 758 Prodajem gara`u ^. Vila, preko puta pekare. Tel. 062 846 653, 066 734 270 Prodajem gara`u 17 m2 u ul. Hifzi Bjelavca, Sarajevo, Ba~i}i - Stup. Tel. 062 352 928 Izdajem gara`u ul. Ad`emovi}a Logavina, povoljno, extra stanje. Tel. 062 919 054 Prodajem gara`u na Grbavici. Tel. 062 547 731 Prodajem 2 gara`e na Ciglanama jedna do druge iza Robota. Tel. 061 856 041 Prodajem gara`u (papiri da na toj lokaciji postoji od 1961.), pla}en porez, ul. Patriotske lige kod br 8, Centar Sarajevo! Tel. 062 159 025

Potra`nja
Tra`im sprat ku}e na Bistriku ili Kova~ima sa posebnim ulazom od 150 do 200 KM. Tel. 061 686 671 Tra`im garsonjeru, jednosoban ili dvosoban stan namje{ten. Tuzla - Lukavac. Tel. 066 745 991 Mla|i bra~ni par tra`i namje{ten ili polunamje{ten stan u centru Vogo{}e. Tel. 061 466 432 Kupujem ~etvorosoban stan na Aerodromskom i Dobrinja C-5. Tel. 061 182 341. Kupujem garsonjeru-manji stan, mo`e i dev. Tel. 061 925 649 Potreban manji stan u zgradi, fino opremljen, za stranca na jednu godinu (agencija). Tel. 062 677 488 Tra`im cimerku, dvije sobe, mala kuhinja i wc! Kirija + re`ije 200 KM po osobi, ^. Vila. Tel. 061 523 515 Agenciji potrebno vi{e stanova za prodaju i izdavanje. Tel. 061 493 323. Kupujem garsonjeru, na Otoci, ^. Vili, D. Malti, po umjerenoj cijeni. Tel. 061 510 964 Starijoj osobi pla}am do`ivotno stara~ki dom po izboru, kao i druge pogodnosti po dogovoru, za prepis stana isklju~ivo u Sarajevu. Tel. 062 534 059 Potrebni stanovi za prodaju i iznajmljivanje. Tel. 061 269 835 Kupujem dvosoban stan u Kaknju. Tel. 061 176 365 Agenciji potrebno vi{e stanova u zgradi. Opremljenih ili praznih za iznajmljivanje i prodaju. Za poznate klijente. Tel. 061 031 330 Kupujem stan do 60.000 KM, lokacija Ko{evsko. Tel. 061 269 835 Potreban stan ili ku}a za bra~ni par diplomate na tri godine. Tel. 061 142 704

Prodajem ku}u na ulazu u Had`i}e trospratnica, novogradnja, useljiva. Tel. 061 526 054 U Rip~u kod Biha}a prodajem devast. ku}u i njivu. Tel. 052 216 373 Prodajem vikendicu i 3 duluma placa u Kaljini, pored rijeke. Tel. 065 141 441 Prodajem ku}u, Stari grad, Sarajevo, novogradnja, ba{ta, vo}njak, svi priklju~ci, papiri uredni, mo`e zamjena za odgovaraju}i stan uz doplatu. Tel. 061 210 755 Vare{ 50 km od Sarajeva ku}a 15x8 m prizemlje, lokal, sprat, potkrovlje, prate}i objekat 5x6 m oku}nice, 4000 m, pogodna za sve namjene, prodajem ili mijenjam za HR. Tel. 061 015 411 Prodajem useljivu ku}u 120 m2 stambenog prostora, asfaltni prilaz, svi priklju~ci, lokacija Stari Grad - Tr~ivode. Tel. 062 150 856 Moderno izgra|ena i namje{tena vikend ku}a, samo 5 km od centra Biha}a, pravi mali raj na zemlji prodajem ili mijenjam za more. Tel. 062 592 562 Prodajem ku}u u @ep~u sa 2 odvojena stana. Mo`e i jedan stan, gara`a, gosp. objekat i ba{ta, cijena i pla}anje po dogovoru. Tel. 032 596 516 i 063 199 266 Rakovica, prodajem vikend ku}u na sprat + ljetna ku}a, pogodno za stanovanje i novogradnju. Tel. 061 213 273 Prodajem dvije ku}e sa poslovnim prostorma kod {kole, G. Vele{i}i. Tel. 061 172 977 Prodajem ku}u na Ilid`i. Tel. 061 371 938 Prodaje se manja ku}a sa ba{tom u centru Gora`da. Ku}a je veli~ine 7x7 m sa oku}nicom/ba{tom od oko 200 m2. Cijena povoljna. Tel. 066 796 023 ili 038 228 635 Ku}u prodajem, Sutina Mostar 57 m2 + terasa 24 m2 + vo}njak 1.250 m2, vl. 1/1, ima sve dozvole. Tel. 033 215 199, 063 722 002 Sarajevo - Mi{evi}i, prodajem novosagra|enu ku}u 10x12 m, na sprat na 900 m2 zemlje. Tel. 033 649 316, 033 690 059 Ku}a u centru Makarske, Kala Larga p + 2, papiri 1/1. Tel. 063 899 989 Prodajem imanje Kobilja~a 1 sa ru{evnom ku}om, pristup autom sa 1.100 m2 pod vo}em, papiri uredni. T el. 033 542 765 Prodajem ku}u prizemlje sprat, potkrovlje, gara`a, 800 m2 vo}njaka, Semizovac. Tel. 033 655 398 Vikend ku}a Ketenovi}i Kne`ina, 50 km od Sarajeva, 6x7 + potkrovlje + gara`a + 500 m - primam auto. T 061 el. 200 203 Ilid`a, Kasindolska, ku}a na sprat sa 500 m2 zemlje, papiri uredni, 1/1. T el. 065 547 161. Prodajem ku}u u S. Gradu, Kova~i, ul. Halilba{i}a 11, Sarajevo. T 061 622 el. 000. Vraca, D. Numi}a, ku}a sa dva stana, sve renovirano, prodaja, a mogu}e i dr. opcije. T 061 431 954, 033 654-266. el. Rivijera Trogir, Seget Vranjica, prodajem vikendicu novije gradnje sa tri apartmana. Samo 100 metara od mora te u neposrednoj blizini campa Vranjica Belvedere. Odli~na lokacija. Prekrasan pogled na more i otoke. Vlasni{tvo uredno. Tel. +385 98 165 165 2 Prodaje se ku}a modernog stila u Starom Gradu na Bistriku. Korisni prostor 270 m2, tri posebne eta`e, dvije gara`e s 3 mjesta, ba{ta 850 m2. Ku}a u gruntu 1/1. Tel: 061 543 234 Ku}u sa ba{tom, mo`e i zamjena za stan. Tel. 062 165 566. Ku}a KS, useljiva, papiri uredni. Tel. 061 321 147. Prodajem ili mijenjam ku}u u Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 061 817 960

Ku}e
Prodajem dvije ku}e, {est duluma zemlje na Gazinom Hanu. Tel. 066 854 149 Prodajem ku}u u centru Sarajeva 81 m stam. prostor 63, M. Dvor. Cijena po dogovoru. Mo`e i zamjena za periferiju uz nadoplatu. Tel. 033 260 515 Prodajem ku}u u Dra`evi}ima Kiseljak, novogradnja 1/1n zemlji{te oko 1.600 kvadrata, uklju~en sav namje{taj, centralno grijanje. Tel. 063 230 998 Ni{i}i, Jelik, prodaje se novosagra|en vikend objekat 185 m2, na placu od 1.700 m2, ima gra|evinsku i upotrebnu dozvolu, sve priklju~ke, udaljen 100 m od mag. puta. Cijena po vi|enju. Tel. 061 153 130 Visoko, Prijeko, prodaje se useljiva ku}a novije gradnje 200 m2 na placu od 400 m2, sa gara`om, svim priklju~cima i urednim papirima. Cijena po vi|enju i dogovoru. Tel. 061 153 130 Prodajem ku}u u Hrasnici dupleks adaptirana, dva jednosobna stana, dvije gara`e, ba{ta i nus prostorije. Tel. 061 194 841 Prodaje se ku}a u Osijeku (Ilid`a) u blizini stare osnovne {kole. Tel. 061 360 331

Zamjena
Penzioner iz Virovitice - Hrvatska mijenja ku}u sa oku}nicom za ku}u ili stan na relaciji M. Dvor - Ba{~ar{ija. Tel. 00385 33 728 269 Penzion. iz Sarajeva mijenja stan 35 m u trospratnoj zgradi kod vrhovnog suda renov. kabl. parking, ba{ta za sl. nekretninu na Jadranu urednih papira. Tel. 062 562 601

32

Utorak, 27. septembar/rujan 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 27. septembar/rujan 2011.

33

Ku}a kod Bosmala 9x8 m sa 370 m2 zemlje, papiri 1/1. Tel. 061 778 081. Bosanska ku}a S. Grad, tranzit. Tel. 062 878 697. Prodajem staru bos. ku}u, S. Grad, Firduzbegova. Tel. 061 488 211. Ku}a, prizemlje, sprat 74 m2 sa oku}nicom 1.784 m2 u lici zeleni ari{, Gladno Polje kod Rakovice. Tel. 061 320 618. Bosanska ku}a na 400 m2 zemlji{ta, naselje [iroka~a. Tel. 061 488 211 Ku}a, novogradnja, 300 m2, ba{ta 500 m2. Tel. 063 556 886. Prodajem vikend ku}u 60 m2, ulaz sa asfalta, 26.000 KM u Kijevu Prodajem zapo~etu ku}u i 600 m2 zemlje, priklju~ci, papiri. Tel. 033 451 309 Prodajem ku}u u centru Stijene, op}ina Cazin sa 4 dunuma zemlje, uredni papiri, cijena po dogovoru. T 061 el. 457 604 Ku}a (avlija + gara`a + ba{ta + gara`a 400 m2), Sarajevo, Stari Grad, Vratnik. Tel. 061 565 936, 033 612 791 Ilid`a, Kasindolska, ku}a na sprat sa 500 m2 zemlje, papiri uredni, 1/1. T el. 065 547 161. Prodajem ku}u kod Bosmala 9x7 sa 370 m2 zemlje. Papiri uredni. Tel. 061 778 081 Prodajem ku}u sa ba{tom na Vratniku. Tel. 536 239 Visoko, Porije~ani, Ku}a u oku}nicom i pomo}nim objektom u blizini autobuskog stajali{ta. T 061 412 538, 032 el. 559 611 Prodaje se ku}a u Binje`evu sa 3 stana 240 m2 na placu 1000m2, namje{teno, ure|eno, papiri 1/1 285000 KM; Ku}a u Rakovici 1300m2,kod ergele 86000 KM. Tel. 062 334 371 Prodajem ku}u na Poljinama. Tel. 061 856 179, 065 249 146 Bosanska ku}a na 400 m2 zemlji{ta u Starom gradu. Tel. 061 488 211 Prodajem ku}u u @ep~u sa dva stana odvojena, a mo`e i samo jedan stan sa gara`om, gospodarskim objektom i ba{tom, cijena po dogovoru. Tel. 032 596 516 Prodajem vikendicu, sve komunalije, upotrebna dozvola. T 061 911 703 el. Kova~i, ku}a kod novog ismalnskog centra 9x6 m, prizemlje i sprat. Tel. 061 253 382 Ku}e: Alfakovac, A. Jabu~ice, Pofali}i, Kasindolska, Sepetarevac. Tel. 061 460 150. Prodajem ku}u u okolini Visokog sa prate}im objektom, novija gradnja, ukupne povr{ine 280 m2 sa 3.000 m2 oku}nice. U ra~un primam luksuzni automobil i jeep.., kao i robu {iroke potro{nje. Tel. 061 130 634 Prodajem ku}u u Osijeku sa svim papirima i u izgradnji. Tel. 062 225 012 Prodajem ku}u u Prnjavoru, Ilije Mali}a 11. Tel. 033 453 617 Centar, ku}a sa oku}nicom, c. grijanje, gara`a kod Avazovog tornja. tel. 062 003 893 Pola ku}e na K. Glavi, 10x9, 1/1, 500 m2 zemlje, povoljno. Tel. 061 184 775. Prodajem ku}u na ^obaniji, ul. Mjedenica, 200 m2, plus oku}nica 300 m2, 250.000KM. Tel. 062 383 064 Prodajem ku}u na Blagovcu sa oku}nicom i gara`om. Tel. 033 544 722 i 066 727 979 Prodajem ku}u na 3 sprata, a uz ku}u se nalazi 4 dunuma zemlje. Op}ina Breza. Tel. 062 077 739 Prodajem ku}u u Semizovcu + p. prostor uz magistralni put. Tel. 062 846 653, 066 734 270 Prodajem vikendicu Kadino selo Mokro sa 1.200 m2 oku}nice uz mokranjsku Miljacku, 1/1, 25.000 KM. Tel. 657 735, 063 056 275 Pazari}, ku}a 10,5x8 p+s sa dozvolom i priklju~cima, na 900 m2 zemlje. Tel. 061 749 305. Ku}u prodajem, Sutina Mostar 57 m2 + terasa 24 m2 + vo}njak 1.250 m2, vl. 1/1, ima sve dozvole. T 033 215 el. 199, 063 722 002 Ku}a Kromolj na sprat, potrebna adaptacija, uz gl. cestu na parceli od 1.100 m2, cijena dogovor. Tel. 061 559 835. Prodajem ku}u Stari Grad Hrid sa 2 stana poslovni prostor, oku}nica ili mijenjam za stan uz doplatu. Tel. 063 586 053 U Visokom - Porije~ani, prodajem dvije porodi~ne ku}e na 2,5 dunuma zemlje. Sve za 50.000. Tel. 061 475 353 Prodajem useljivu vikend ku}u, Kaseti}i Had`i}i, uredni papiri, struja, voda, tel, 30.000 KM. Tel. 061 309 709 Ku}a u nizu, 96 m2, ~etiri sobe, centralno grijanje, gara`a, ba{ta, op{tina Centar. Tel. 062 341 250

Prodajem bosansku ku}u na sprat, Stari Grad, Logavina, uredni papiri. Tel. 061 745 982 Br~ko, Meraje, ul. Prvomajska, prodajem ku}u od 131 m2, sa tri eta`e, centralno grijanje, namje{tena, na placu od 450 m2. Cijena povoljna. Tel. 061 569 570 Prodajem bosansku ku}u sa 400 m kvadratnih oku}nice u blizini Ba{~ar{ije. Tel. 061 214 071 Prodajem ku}u u Ned`ari}ima p+sprat + gara`a sa oku}nicom. Tel. 062 236 965 Prodajem ku}u u Sokolovi} Koloniji 250 m2, dva ulaza, prvi sprat useljiv, nanovo sva renovirana, stiropol fasada, gara`a i oku}nice oko 400 m2, blizu {kole, 1/1 vl. Tel. 061 821 888 Prodajem ku}u u izgradnji, op{tina Stari Grad. Cijena po dog. Tel. 061 218 030 Prodajem ku}u u Gornjim Kova~i}ima. Novogradnja 1/1, sa 2 stana po 45 m, podrumom 45 m, avlija 60 m + terasa, plinsko grijanje, sun~ana strana, cijena po dog. Tel. 063 228 022 Prodaje se ku}a u Gornjem Hotonju sa dulumom zemlje. Tel. 061 897 475 Ned`ari}i, ku}a dupleks 120 kva. stambenog, 2 kupatila gara`a grijanje prozori fasada, sve novo, internet, kablovska, autopraona, mo`e i druge namjene, 65.000 eura cijena. Tel. 061 244 166 Prodajem nedovr{en stambeno poslovni objekat - ku}a 150 m u centru Ba{~ar{ije. Tel. 061 319 014 Prodajem ku}u u Jajcu, dva sprata oba useljiva nanovo ura|ena, oku}nica 600 m2 ogra|ena `eljeznom ogradom, gara`a, u blizini osnovne i srednje {kole, povoljno. Tel. 061 342 548 Prodajem ku}u u Prijedoru, Kokin Grad 16 Maja broj 16, cijena 90.000 KM. Kontakt osoba Drago Pulji}. Tel. 052 211 439

Zemlji{ta
Breza - Pod`up~a, prodajem zemlji{te 1.300 m2, 15.000 KM. Tel. 062 003 677 Plac za vikendicu 800 m2, 4 kilometra od Had`i}a, 6.000 KM. Tel. 062 125 082 Prodajem zemlji{te pored puta Sarajevo - Tuzla, nedaleko od raskrsnice za ^evljanovi}e. Tel. 062 095 336 Brije{}e, placevi za ku}e 400 metara od {kole, 1/1, povoljno, mo`e i mla|e auto ili d`ip. Tel. 061 103 080 Radava, zemlji{te za vilu, 2365 kvadrata, potok u imanju, mo`e i mla|e auto ili d`ip, 4 kilometra od Skenderije, povoljno. Tel. 061 103 080 Prodajem 580 m2 zemlji{ta na Pofali}ima, Humska 684, sa devastiranom ku}om koja ima predratnu dozvolu. Tel. 061 130 450 Prodajem zemlju u Binje`evu 680 kvadrata, papiri uredni, dozvola za gradnju na prate}e objekte, voda i struja u parceli, cijena po dogovoru. Tel. 062 450 866 Dej~i}i - Gladna ravan, na putu ka Igmanu ({uma) 10.000 m2. Cijena po dogovoru. Tel: 033 438 005, 061 084 698 Prodajem 6 dunuma zemlje pogodno za vikendice i ku}e, prilaz asfalt, cijena 5.000 po dunumu, Breza Smrekovica. Tel. 062 077 739 Rakovica, [. gaj, prodajem dun. i po zemlje. Tel. 062 294 556, 033 404-488 Zemlja 500 m2 u Pazari}u, Ljubov~i}i, vikend naselje. T 061 253 382 el. Bos. Krupa, Donje Krcane, prodajem 9 parcela: od 630 m2 do 1.030 m2, vl. 1/1, fotografije i dokumenti na pik.ba, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886 Prodajem zemlju za vikendice, Djevoja~ke vode. Tel. 065 335 075 Prodaju se 2 placa na Mostarskom raskr{}u 2500m2 i kuca 400m2 sa tri stana 650000 KM,i plac 5300m2 kod Sid`isa 750000 KM; zemlja u Blagovcu 4 duluma. Tel. 062 334 371 Vi{e parcela prodajem na Poljinama. Tel. 061 182 341. Ilid`a - Osijek, na prodaju gra|. placevi, povoljno. T 066 018 430, 033 699 el. 195 Rakovica Kakrinje, prodajem parcelu, dulum zemlje. Tel. 061 304 599, 033 665 419 Zemlja 6.521 m2 sa vo}njakom, sve dobro ogra|eno, pitka voda, bunar, manja ku}a, sve 1/1. Tel. 033 543-477 Prodajem 8 dunuma zemlje - Hotonj i 1,6 dunuma Poljine. Tel. 065 605 794 Prodaja dvije parcele Kosor kod Bune, mo`e i pojedina~no, svaka po 1.022 m2. Tel. 062 559 936

Op{tina Trnovo-Federacija, prodajem 4,5 duluma zemlje livada, kroz imanje te~e 100 m ~ista rijeka, izvori rijeke su 50 m udaljeni od imanja, sa~uvana priroda, sve zagra|eno `icom, `eljezna kapija, od glavne ceste koja ide za Trnovo udaljeno 2 km, do sela Gra~anica asfalt, od sela 800 met. makadama, sve 1/1. Cijena po dogovoru. Tel. 061 686 095. Prodajem zemlji{te 917 m2 u Dobrinji, cijena prema dogovoru, sve 1/1. Tel. 062 39 36 33. Prodajem plac za ku}u 300-500 m2 izme|u Brije{}a i Rajlovca. Cijena po dogovoru. Tel. 033 630 388 Kijevo, prodajem dulum zemlje za vikendicu, voda, struja, teren na blagi nagib 10 KM - 1 m2. Tel. 062 387 728, 061 520 392 Prodajem vikend ku}u 60 m2, ulaz sa asfalta, 26.000 KM u Kijevu Ni{i}i, prodajem 21.000 m2 {ume, 300 metara od regionalnog puta Semizovac-Olovo. Tel. 061 166 612. Prodajem zemlji{te 917 m2 u Dobrinji, cijena prema dogovoru, sve 1/1. Tel. 062 39 36 33 Prodajem 23 duluma zemlje na Palama, mo`e u parcelama. T 033 435 727 el. Bora~ko jezero 1.800 m2 zemlje za gradnju. Tel. 061 182 341 Prodajem zemlju na Glavati}evu, 6 dunuma, lijepa lokacija prekoputa Neretve. Tel. 061 550 419 Besplatno deponija za iskope zemlje {ute, Djevoja~ke vode. Tel. 061 132 273, 061 209 120 Povoljno prodajem zemlju u Hladivodama i Bu~a potoku. Tel. 033 659 756, 062 178 832 Tar~in, D. Bio~a, prodajem zemlji{te 6.277 m2, fix, cijena 12.554 KM. Zvati poslije 17 sati. Tel. 033 418 857 Prodajem zemlju 1.500 m u Dra~evicama blizu Mostara. Tel. 063 865 853 Prodajem zemlju u Rakovici - Grabovina, 2.500 m. Tel. 061 277 435 Izdajem plac na Stupu na raskrsnici struja, voda, kanalizacija, videonadzor, no}na rasvjeta, priklju~ak za internet. Tel. 061 207 921

Poslovni prostori
Prodajemo povoljno poslovni prostor, ul. Marka Maruli}a br. 1, 50 m2. Kontakt tel. 033/774460. N. Prodajem nedovr{en poslovni objekat i 651 m2 zemlje 1/1 sa urbanisti~kom dozvolom za gradnju u ul. Tvorni~ka do br. 9, Stup. Mob. 061 177 815. 1343-1tt
Izdajem poslovni prostor sa parkingom za zdravstenu ustanovu, Sarajevo Vogo{}a. Tel. 061 548 461 lzdajem poslovni prostor 40 m2, Hrasno, ul. A. [a}irbegovi}. T 061 199 008 el. Prodajem poslovni prostor u Robotu, Socijalno 80 m2, II sprat. Tel. 063 870 877 Iznajmljujem poslovni prostor pogodan za trgovine i sve druge djelatnosti Mostar sjeverni ulaz u grad uz M17. Objekat Elektro mir Preko puta OMV-a 320 do 800 m2. Klimatizirano video i sigurnosni nadzor. Tel. 061 133 603 Prodajem posl. prostor na Dobrinji 1, Trg zlatnih ljiljana 12. Ima mokri ~vor, 23 m kv. Cijena 45.000 KM. Tel. 062 760 775 Izdajem poslovni prostor 45 m2, na M. Dvoru, zgrada „ Viza za budu}nost“. Tel. 061 557 008 i 033 225 223 Prodajem poslovni prostor na Vracama, ul. Dervi{a Numi}a, 90 kvadrata, pogodan za sve namjene. Tel. 061 818 244 Prodajem radnju u privrednom gradu Skenderija na glavnoj ulici veoma povoljno. Tel. 061 137 912 Izdajem u centru dva prostora 36 i 14 m2 u neposrednoj blizini Katedrale, pogodni za sve namjene, ulica Petrakijna 16. Tel. 061 701 387 Visoko, prodajem farmu pili}a kap. 6.000 kom. na parceli od 12 dunuma zemlje vo}njak 600 kom. mlade {ljive, nezavr{ena vikendica, trofazna struja, gramdska voda, asfalt. 125.000 E. Tel. 061 475 353 Izdajem poslovni prostor Ferhadija 12, 54 kvadrata. Tel. 063 189 457 Prodajem box pijaca Ciglane, adaptiran, odmah useljiv, povoljno. T 062 el. 292 104 Izdaje se poslovni prostor u Mostaru ul. Kralja Tomislava 14/staro Vele`evo igrali{te 30 m2, pogodan za sve namjene, cijena povoljna. Tel. 061 207 887

Izdaje se 200m poslovnog 200m kancelarijskog 200m skladi{nog prostora s parkingom, A zona, N. Sarajevo. Tel. 061 247 785 Izdaje se prostor u Mostaru ul. Kralja Tomislava 14,30 m2, cijena povoljna. Tel. 061 207 887 Pos. prostor prodajem u Skenderiji. Tel. 061 214 027 Prodajem poslovna zgrada, ul. Ferhadija, I i II sprat, 230 m2, podrum, dvori{te. Tel. 061 558 932 Prodajem poslovni prostor 122 m2 kod II gimnazije. Tel. 061 558 932 Prodaje se turisti~ki kompleks na Kremesu 3km od Vogo{}e, apartmani, sobe, bungalovi, 240000 EUR; ku}a na Kova~ima 165m2 kod pekare sve novo 480000 KM. Tel. 062 334 371 Prodaje se poslovni prostor u centru, Mehmeda Spahe, 2x150 m2 sa namje{tajem i opremom, idealno za banke, agencije, ordinacije, 4750 KM/m2, Samir. Tel. 062 334 371 Ned`ari}i, izdajem autopraonu, komplet opremljena. Tel. 061 244 166 Centar kod Narodnog pozori{ta, kanc. prostor 20 m2. Tel. 061 729 536. Vrlo povoljno, da bi radio, izdajem restoran na ^ar{iji, namje{ten (ili zamjena). Tel. 062 174 615 Izdajem u Sarajevu kancelarijski poslovni prostor 20 m2, ul. F. Hauptmana bb. Tel. 061 586 203 Prodajem ili izdajem poslovni objekat na dobroj lokaciji u Zenici. Tel. 061 143 767 Izdaje se poslovni prostor povr{ine 65 m2, u prizemlju stambene zgrade, na Ilid`i - Pejton, pored glavne saobra}ajnice. Prostor je adekvatan za sve namjene. Tel. 061 140 966 Povoljno prodajem poslovni prostor idealan za }evabd`inicu - buregd`inicu. Tel. 061 214 071 Jako vrelo vlastite laboratorijski ispitane ~iste vode u sastavu poslovnog objekta povr{ine 1.000 M2, na 17. kilometru od Sarajeva. Pogodno za biznis i prooizvodnju. Tel. 061 249 249 Pos. prostor 80 m2 na ^ar{iji, Bravad`iluk. Tel. 065 021 556 Zenica, prodajem poslovni prostor suteren 60 kvadrata pogodan za sve namjene. Tel. 061 795 489

Izdajem posl. prostor 50 m2 Skenderpa{ina ulica, nova zgrada, 2 min. do gl. EU zgrade. Polunamje{ten, klima alarm, alum. portali, cijena povoljna. Tel. 061 426 158 Izdajem pos. prostor 60 m2 na prometnom mjestu, novija gradnja, pogodno za zdravstv. ordinacije, centarSarajevo. Tel. 061 304 339. Izdajem radnju na ^engi} Vili 37 m za sve namjene. Tel. 061 168 472 Izdajem 3 poslovna prostora od 60 kvadrata i jedan od 130 kvadrata na Stupu Ilid`a. Kontakt mobitel: 061 646 492 Visoko, prodajem farmu pili}a kap. 6.000 kom. na parceli od 12 dunuma zemlje vo}njak 600 kom. mlade {ljive, nezavr{ena vikendica, trofazna struja, gramdska voda,asfalt. 125.000 E. Tel. 061 475 353 Ilija{, prodajem stambeno - poslovni objekat dim. 12x8 m2, oku}nice 422 m2, povoljno. Tel. 061 552 547 Poslovni prostor prodajem, centar, M. Dvor 165 m2/I spr., ekskluzivan, 7 kancelarija, tel., cent.,, eta`no (izdato strancima), 510.000 KM. Tel. 061 269 835 Izdajem kafi}, a mo`e i druga namjena. Tel. 061 160 898 Ba{~ar{ija radnja kafi} 53 m2. Tel. 061 552 976 Pos. prostor 80 m2 na ^ar{iji, Bravad`iluk. Tel. 065 021 556 Pos. prostor prodajem u Skenderiji. Tel. 061 214 027 Izdajem na Aneksu povoljno poslovni prostor od 40 m2 koji je pogodan za vi{e namjena. Tel. 061 135 449 Pos. zgrada u Ferhadiji 230 m2 prostora, podrum, dvori{te. T 061 558 932 el. Prodajem - ustupam opremljenu caffe-pizzeriju od 75 m2, Breka. Tel. 061 101 941 Bjelave, izdajem pos. protor pogodan za sve namjene. Tel. 062 747 725 Izdajem pos. prostor na Dobrinji 5, 40 m2, cijena 300 KM. T 061 147 988. el. Izdajem posl. prostor u Kiseljaku, centar, plato op}ine, 64 m2, centr. grijanje, tel., sa svim komunalijama, pogodan za kancelarije, urede, itd. T 063 el. 338 850 Kod pijace izdajem prostor za sve namjene, skladi{te 100 m, Isto~no Sarajevo - Lukavica. Tel. 033 647 462, 061 047 960

Ilija{, prodajem stambeno - poslovni objekat dim. 12x8 m2, oku}nice 422 m2, povoljno. Tel. 061 552 547 Atraktivan poslovni prostor 64 m2, pogodan za sve namjene, u S. Koloniji, iznajmljivanje i prodaja, parking, 2 wc, ulaz sa obje strane, 400 KM. Tel. 061 262 738 Izdajem posl. prostor 50 m2, Skenderpa{ina ulica, nova zgrada, 2 min. do gl. EU zgrade. Polunamje{ten, klima alarm, al. portali, cijena extra povoljna. Tel. 061 426 158 Ba{~ar{ija radnja kafi} 53 m2. Tel. 061 552 976 Prodajem poslovni prostor na Ba{~ar{iji, 9 m kvadratnih, pogodno za advokatski ured. Tel. 061 550 419 Pos. prostor izdajem 450 m2, pogodno za magacine i dr. namjene, stan lux. namje{ten od 170 m2, Ned`ari}i kod Zaklopa~e i Aerodroma. Tel. 061 108 223, 061 925 837. Poslovni prostor Nove daire na Ba{~ar{iji 25 m2. Tel. 061 253 382 Izdajem 480 m2 poslovnog prostora + 100 m2 magacina + 300 m2 parking prostora, pogodan za sve namjene. Cijena po dogovoru. Kobilja glava. Tel. 061 572 108 Adema Bu}e br. 1. Izdajem poslovni prostor 60 m2 sa podzemnom gara`om 20 m2. Tel. 066 803 353 Aerodromsko naselje, izdajem pos. prostor 40 m2, za agencije, predstavni{tva, kancelarije, sa papirima. Tel. 061 857 012

Makarska apartman u blizini pla`e za dvije osobe za vikende i du`e. Tel. 061 224 174 Ljetovanje u Drveniku, polupansion 20 eura po osobi dan. Tel. 00385 95 541 1582 Neum - apartmani, sobe uz more, privatna pla`a, parking, ro{tilj, internet, hladovina, super povoljno. Tel. 063 488 572

34

Utorak, 27. septembar/rujan 2011.

Dnevni avaz

Gradac, apartmani 15 m od pla`e, parking, internet, TVSat, 9 E po osobi. Tel. +385 91 762 9762 Izdajem apartmane i sobe u Neumu, odmah pored obale, povoljno sa parkingom. Tel. 061 131 831, 033 541 493 Makarska - izdajem sobe i apartmane u blizini pla`e. T 00385 21 616-814, el. 00385 98 175 7822 Crna Gora, \enovi}i, apartmani blizu mora, parking, voda non-stop. Tel. 00382 31 676-406 Neum, izdajemo apartmane i sobe, tik uz more. T 063 323 063, 036 884 055. el. ^etverole`ajni apartman za 40 KM/no}, parking, terase. Tel. 036 884 676, 063 684 488. Neum, centar, povoljno izdajem sobe i apartmane. Tel. 063 339 686. Neum, povoljni apartmani s pogledom na more, kuhinja, kupatilo, tv, parking. Tel. 063 488 437 Orebi}, apartmani i sobe sa kupatilom i upotrebom kuhinje. Gara`a uz ku}u, u centru Orebi}a, blizu mora. Sve informanice na tel: 062 334 139 ili 00385 98 186 3337 Izdajem apartmane u centru Neuma. Tel. 063 715 509. Podaca, izdajem apartman 4-krevetni uz more. Tel. 00385 21 699 174. Neum: Iznajmljujem apartmane blizu mora, sa terasama i pogledom na more. Tel. 036/884-710 i 062 970 364. Gradac, povoljno iznajmljujem sobe i apartmane. Tel. 00385 91 880 2134. Povoljno odmorite na Hvaru otoku sunca-mora i ~ovjeka, idealno za familiju, do|ite kod nas! Tel. 061 810 398. Gradac, povoljno izdajem sobe sa balkonom, pripadaju}im kupatilom i WC-om, upotreba kuhinje. Tel. 00385 21 697 340

Servisiranje ra~unara, instalacije sistema, antivirusi, izrada vizitki (100 komada = 10 KM), video nadzor. T 061 el. 700 863 Servis PC, instalacija Windowsa, umre`avanje i instalacija internet konekcije. Vra}anje obrisanih podataka sa hard diska. Dolazak na adresu. Tel. 061 106 720 Profesionalno rje{avanje kompjuterskih problema povoljno. Ugradnja i zamjena komponenti, antivirusna za{tita. Instaliranje windowsa, umre`avanje. Dolazak. T 061 170 085 el. Aki, servis ra~unara, Grbavica, instalacija, nadogradnja, odr`avanje, ~i{}enje od virusa, programi. T 061 545 375 el. Sve za kompjuter, rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793 Servis ra~unara Majo, dijagnostika i popravak ra~unara, instalacija windowsa, antivirusna za{tita, internet konekcija+wireles. Tel. 061 243 611 Instaliranje Windowsa, programa i antivirusna za{tita, 10 KM. Tel. 061 709 346 Izrada web stranica, kvalitetno, profesionalno, povoljno! Pozovite nas! Tel. 061 712 713

Prodajem regal-most, vitrinu i orman puno drvo kori{teno, vrlo povoljno, cijena po dogovoru. Tel. 061 738 181 Prodajem bra~ni krevet i `eljezni krevet nasprat sa madracima. Tel. 062 599 869 Dvosjed, trosjed i fotelju u odli~nom stanju. Tel. 061 102 996

Bijela tehnika
Prodajem polovne fri`idere sa garancijom i dostavom. Tel. 061 156 309 Prodajem Elektrolux ma{inu za su|e. Tel. 061 405 414 Prodajem fri`ider lati~ar 290 l u odli~nom stanju. Tel. 061 288 939 Prodajem {tednjak plin/struja, plinski bojler grijanje i teh. vodu, ma{inu za su{enje ve{a. Tel. 061 557 008 i 033 225 223 Ve{ ma{ine, {porete struja-plin, 150 KM, fri`ideri dvokomore 160 KM, dostava besplatna. Tel. 533 631 Prodajem {krinju Gorenje 310 l. Cijena 150 KM, mogu} dogovor. Tel. 061 350 000

Prodajem {tenad njema~kog ov~ara (2 `enke) i mu`jaka starog 15 mjeseci sa papirima. Tel. 061 032 324 Prodajem posavca krmara iz vrhunskog legla. Otac {ampion BiH. O{tenjen 17. 11. 2006. Tel. 061 159 684 Prodajem `enku {vajcarskog ov~ara sa pedigreom i svim papirima. Tel. 061 143 433 Prodajem {tene samojeda, `enka, sa vrhunskim rodovnikom, medvje|i tip. [tene je staro 6. mj. vakcinisano, o~i{}eno od glista, {tene posjeduje rodovnik. Tel. 061 503 445 Hrvatski ov~ar `enka, 8 mj. stara, cipirana i cjepljena, prodajem, ^apljina. Tel. 063 858 634 Prodajem par paunova mu`jak/`enka. Tel. 061 138 402 Prodajem {tenad zlatnog retrivera sa rodovnikom, vakcinisana. Tel. 061 566 951 Prodajem papagaje, mlade tigrice raznih boja. Tel. 062 435 260

Prodajem bicikl za odrasle. Cijena po dogovoru. Prijedor. Tel. 066 074 923 Prodajem golmanske rukavice „Puma“ (Terreno) o~uvane - 20 KM. Tel. 063 01 33 77 Prodajem kosu klupu za vje`be, o~uvana, povoljno. Tel. 063 023 377 Prodajem Orbitrek 200 KM i BMX biciklo 200 KM. T 061 890 006 el. Bicklo brdsko sa malim kvarom 50 KM. Tel. 062 182 882 Prodajem sto za stoni tenis na rasklapanje nov. Tel. 061 618 483

Ostalo
Prodajem kravu, Sarajevo. Tel. 061 926 067, 063 026 139 Prodajem 50 komada koka nosilica i kaveze, cijena 3 KM, 8 mjeseci. Tel. 032 789 180, 032 782 948 Prodajem kravu sa teletom. T 033 el. 623 288 Prodajem Inkubator poluautomatski, za raznu perad do 70 jaja, pogodno za doma}instva, valivnost preko 90%, upotreba jednostavna, garancija stalna, 150 KM. Mirso. Tel. 061 854 294

Ostalo
Prodajem pe} za grijanje na lo` ulje 17 KW, „Buderus“. Tel. 061 687 089 Plinska pe} Emina 6 kw na dimnjak, kao nova, 120 KM. Tel. 061 198 969 Prodajem norve{ke gusane peci Jotul, 2 komada. Tel. 066 300 434 Plinska pe} 2 kom., dimnja~na i fasadna, kao nove, povoljno. Tel. 061 774 458 Harmonika vrata. Prodaja i ugradnja jednokrilnih i dvokrilnih sa dvije vodilice. Cijena povoljna. T 061 512 el. 294 Prodajem plinsku pe} na dimnjak 9kw 100 KM. Tel. 061 232 907 Prodajem plinski bojler fasadni Valijant 24 kilovata. Tel. 062 563 034 Prodajem plinsku pe} na bocu zajedno sa bocom i regulatorom. Tel. 061 245 447 Prodaje se plinska pe}, italijanska, thermosole 2.89, 7 kW, kori{tena, cijena 250 KM. Tel. 061 500 354 Prodajem polukru`nu kadu i tu{ kabinu pre~nik 90 cm sa tu{ baterijom. Cijena 150 KM. Tel. 061 130 634 Prodajem TA pe}i (3 i 5 kw), 2 plinske pe}i za grijanje sa bocom, hidropak i zamrziva~e. Tel. 033 515 806 Prodajem plinsku pe} Feg 6 KW. Tel. 061 190 435 Prodajem harmonika vrata sa ugradnjom jednokrilna i dvokrilna sa dvije vodilice i pragom u boji drveta i bijeloj. Tel. 033 225 227, 061 516 910 U Tuzli jeftino prodajem 2 kori{tena TV-a (slovena~ka), njema~ke i korejske proizvodnje, te dje~ije stvari - kolica, hodalice i bicikla. T 00387 35 260 el. 564

Telefoni
Prodajem telefon Nokija C3. Nov sa garancijom 200 KM. T 063 046 747 el. Prodajem Nokija E 52 potpuno nov. Tel. 061 311 999

Ostalo
Prodajem digitalni aparat za snimanje fotografija i aprat printer za izradu brzih fotografija sa priklju~cima. Tel. 062 957 416 Prodajem {tampa~ Epson Stylus C42UX 15 KM i PC zvu~nike 8 KM. Tel. 063 023 377 Prodajem TV Samsung, ravni ekran 55 cm, 150 KM. Tel. 061 364 982 Prodajem Xbox 360, ~ipovan sa hard diskom + 10 igrica + 2 d`ojstika. Tel. 061 157 571 Prodajem video rekorder i ve}i broj video kaseta. Tel. 061 245 070 Fotoaparat Minolta 404si (na film) prodajem sa dva objektiva AF 28-80 (0.38m/1.3ft macro) i AF 75-300 (1.5m/4.9ft macro) i torbicu original, nema blica. Cijena fiksno 250 maraka. Tel. 061 477 854 Prodajem poja~alo Fender 75 w i sintisajzer Jamaha 450. Tel. 062 720 393 Vr{im otkup praznih toner kaseta, cijena po dog. (ne odg. na sms). Tel. 065 596 402

Ma{ine
Prodajem ma{inu za malterisanje austrijska marka ~etvorka, crijevo, mje{a~i, letva 4200 km. Motor Kon~ar 0.75kw. 80km. Tel. 061 788 076 Prodajem bager to~ka{ poklajn u odli~nom stanju. Tel. 065 369 911 Prodajem pumpu za beton i estris 2004. god. sa magirus motorom ~etiri klipa. Tel. 061 141 292 Daljinski upravlja~i za beton pumpe, kranove, prese... Monta`a, garancija. Tel. 061 131 525, 065 595 334

Ostalo
Ilid`a, prodajem stari crijep, dobro o~uvan, Polet - Novi Be~ej M 222. Tel. 061 234 012 Prodajem polovan crijep Vinkovci 1.500 komada. Cijena po dogovoru. T el. 062 649 918 Polovan crijep 1.600 komada. Tel. 061 171 627 Prodajem polovan crijep Kontinental. Tel. 062 829 321 Prodajem suhu rezanu gra|u za krovnu konstrukciju dimenzija 8x16x6 met. Tel. 061 072 572 Prodajem prozore 100 120 i balkonska vrata 70 210 povoljno. T 061 911 el. 234 Prodajem dva polovna prozora 140 140. Tel 061 548 461 Prodajem 2 gelendera 136 x 106. T el. 061 497 061 Balkonska vrata pvc, nova 210x95 - 7 komada, prozori pvc 135x110 - 9 komada, 125x110 - 2 komada sa al. roletnama, uvoz iz Njema~ke. Tel. 061 221 441 Prodajem prozore 120x140 drvo, novi, pogodni za stanove. Tel. 033 451 309

Prodajem anatomski atlas doma}ih zivotinja - 3 djela P Popesko. Tel. 065 . 534 137 Kupujem enciklopedije, knjige, stripove i pisane romane. Tel. 061 244 290 Prodajem knjige za {kolsku lektiru: Dnevnik Ane Frank, Orlovi rano lete, Mali princ, Dru`ina Pere Kvr`ice, Ba{ta sljezove boje, Pripovijetke, Ivo Andri}. Tel. 061 303 466 Kupujem filozofiju i svjetske klasike. Tel. 061 414 824 Prodajem knjige za srednju {kolu. Tel. 061 338 893 Prodajem knjige iz gramatike italijanskog i engleskog jezika. T 061 243 el. 836 „Ku}e snova“ - katalog projekata najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18 KM + po{tarina. Tel. 070 202 323, 062 180 957 Kupujem i prodajem knjige.T 061 el. 338 893.

Prodajem 4 karte - jug. Za utakmice Dinamo - Lyon i Dinamo - Ajaks! Cijena jedne karte je 100 KM. Tel. 061 139 457 Prodajem antikvitete 5 stari hrastovi buradi s izgraviranim grbom i godinama 37, 39, 41, 43, 71., pumpa za bunara ispravna sa org. crijevima stara oko 100 g. Tel. 063 969 638 Prodajem lova~ku pu{ku „Browing“ A 500, 12 mm petometku u odli~nom stanju. Tel. 061 159 684 Prodajem unikatnu i o~uvanu vitrinu sa ogledalom (Alt Deutsch - kraj 19. vijeka). Povoljno. T 061 366 921 el. Kolekcija 503 topografske karte BiH. Razmjera 1:25.000. Najbolje do sada izra|ene karte VGI/JNA na jednom DVD-u. Tel. 032 244 417 Vr{im rasprodaju lova~kog naoru`anja, opreme i pribora. Tel. 061 022 490, Lukavac. Prodajem lova~ku pu{ku, ruska bokerica, povoljno. Tel. 061 195 092 Prodajem lova~ku pu{ku bokerica Zbrojevka Brno 16x7x57 R sa papirima. Tel. 062 982 333 Kupujem stare njem. marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906 Starine prodajem na Alifakovcu, vitrine, komode, demirliju, posu|e bakarno i sl. Tel. 061 809 763. Kupujem suvenire sarajevske Olimpijade, razglednice, nov~anice i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405 Kupujem zidne stare satove (mo`e i neispravne), pe{kune i demirliju, mangalu. Tel. 061 159 507. Kupujem zna~ke ORA pruge Doboj-Banja Luka. Tel. 061 169 221. Kupujem serd`ade i }ilime sarajevske i pirot, stare staze sa dva lica. Tel. 061 159 507. Kupujem zna~ke Svjetskog prvenstva u novometu Ju`na Afrika 2010. Tel. 061 169 221.

Namje{taj
Prodajem nov kau~ 70 KM, komodu 100 KM, kuh. 100 KM, dva tepiha 20 KM, sto i 4 stolice 100 KM. Tel. 065 361 160 Prodajem trosjed i dvosjed 300 KM. Tel. 061 357 875 Prodajem dvosjed i trosjed. Moderno malo kori{teno kao novo. Razvla~i se za spavanje. Tel. 061 200 931 Prodajem kuhinju 80 KM, komodu, 2 tepiha, ogledalo veliko sve 100 KM. Tel. 065 361 160 Prodajem o~uvan bra~ni le`aj „Meblo“ i dva raritetna ormara. T 061 el. 211 303 Prodajem ugao u dobrom stanju o~uvan povoljno tri puta tri metra. Tel. 061 541 081 Prodajem garnituru trosjed, dvosjed i fotelja kori{teno 3 god. i dobro o~uvano, povoljno. Tel. 061 499 921 Kau~, 2 fotelje, 2 vitrine, 2 pult stola prodajem. Tel. 624-820 Prodajem se~iju za trpezariju u dobrom stanju, povoljno. Tel. 062 157 900 Prodajem moderniji trosjed, dvosjed u ekstra stanju i dva tepiha }upavca. Cijena KM 600. Tel. 061 153 107 Se~iju prodajem presvu~enu zelenim skajom za kuhinju (ne izvla~i se), skoro nova. Tel. 061 548 477. Prodajem dva o~uvana le`aja 150 KM. Logavina 36. Tel. 033 534 992 Dva bra~na kreveta, 2 stola, 4 {tokrle, 1 se~ija, jedna kaga hr. Tel. 624820 Prodajem moderan kori{ten sto za dnevni boravak, dimenzije 115x60x50 cm. 50 KM. Tel. 033 227 077, 062 006 768

Prodajem kamin i solunar {tedi{a 200 KM. Tel. 063 554 421 Prodajem kamin malo kori{ten, cijena 150 KM. Tel. 061 157 959 Prodajem plinski kotao za eta`no grijanje od 38 kw i 5 novih radijatora. Tel. 062 381 294 Sve novo, prodajem povoljno kuhinjske elemente, ulazna vrata, sobna i kupatilo. Tel. 062 272 328 [poret na drva sa dvije krive i sulinarom kao nov 120 KM. Tel. 061 860 108 Prodajem ti{ {pret, sa sulunarom i dvije krive. Tel. 062 223 569

Ku}ni ljubimci
Poklanjam malo {tene `enka. Tel. 063 352 400 Prodajem Posavskog goni~a o{tenjen 25. 06. 2008. od odli~nih roditelja. Papiri uredni, odli~an krmar na tragu i odli~nim ocijenjen. (Dejvi). Tel. 061 784 815 Prodajem rasnu {tenad rotvajlera stara dva mjeseca cijena 200 KM. Roditelji se mogu pogledati pri kupovini. Tel. 061 190 781 Prodajem povoljno 8 mjeseci starog Haskija, mu`jak sa papirima. Tel. 061 915 915 Prodajem kavez kapaciteta 120 koka sa prate}om opremom cijena po dogovoru. Tel. 062 327 670

Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Prodajem novi mu{ki kvadratni, ru~ni, pozla}eni sat, sa lijepim dizajnom, ko{tao 80 KM, prodajem ga za 40 KM. Tel. 061 709 772 Prodajem repromaterijal za izradu nakita. Tel. 062 654 185 Kupujem lomljeno zlato, dukate, sve predmete od zlata, najbolje pla}am, isplata i dolazak odmah. T 062 788 739. el. Otkupljujem zlato 40 KM gram. Kontakt telefon 061 893 408

Mitarbeiter gesucht Skyline Marketing d.o.o. Sarajevo: - 20 Mitarbeiter, - Festgehalt 9001.200, - Gute Deutschkentnisse erforderlich furs telefonieren, - Flexible Arbeitszeit, - Rufen sie uns an unter: 066 079 023. PTT Potrebna djevojka od 18-25 god. za njegu invalida u Ljubljani. Stan i hrana obezbije|eni, plata 600 Eura. Info telefon 062/569-224. 1072-1tt „PARTY - PIZZA“ Stadion Grbavica, potrebne dvije ozbiljne djevojke. Info tel. 061 546 443. 11024
Mladi} 29 god. veoma vrijedan i iskren, tra`i bilo kakav posao da radi. Tel.066 745 991 Restoran na Ilid`i - Plandi{te, potrebne dvije djevojke za uslu`ivanje i kvalifikovana kuharica. Prijava, plata po dogovoru, do 30 godina. T 062 104 512 el. Potreban VKV instruktor latinskog. Tel. 062 271 844 Potrebna djevojka ili mladi} za rad u kafi}u. Tel. 061 073 974 Potrebna sobarica za rad u motelu u Vogo{}i, plata 400 KM. T 062 724 242 el. Tra`im posao trgovinske dostave B kategorije ili distribucija {tampe, pekara i sl. Tel. 062 754 086 Potrebne 2 djevojke za poslu`ivanje u }evabd`inici u Ned`ari}ima. Tel. 033 235 245

Hitno potreban radnik/ca sa iskustvom za rad u Fast foodu na Ciglanama! Tel. 062 205 234 Potrebna djevojka za rad u sali na poslu`ivanju, picerija Roma. Tel 033 203 005 Tra`im posao. Poznajem engleski, arapski jezik. Posjedujem voza~ku B, C kategoriju. Tel. 062 855 716 Ozbiljna `ena tra`i posao, iskustvo, ugostiteljstvo. Tel. 062 140 648 Voza~ B, C, D, E, kat. posjeduje cpc i adr certifikat tra`i zaposlenje. Tel. 062 854 694 Biramo Wellness asistente, prijave od pon-pet. od 16-18 h. T 063 694 604 el. Potreban frizer za `ene i mu{karce. Tel. 061 900 620 Mladi} 30 god. tra`i hitno bilo kakav. Posao poznaje njema~ki jezik. Tel. 066 426 346 Sin {ehida borca, o`enjen, tra`i bilo kakav posao. Zavr{io: plinski vodoinstalater + precizni opti~ar + c kat. Nema dr`. Tel. 061 304 702 Kompaniji potrebni komercijalisti za prodaju vrhunskih proizvoda. Odli~na dodatna zarada na procenat od 24%. Starosna dob od 30 do 60 godina. Tel. 061 398 565 Radila bih kao pomo}na radnica u kuhinji. Tel. 062 891 802 Potrebni saradnici za prodaju knjiga u ~itavoj BiH, mogu}nost radnog odnosa. Tel. 061 245 070 Autopraonici na Otoci potreban radnik sa iskustvom. Ul. @rtava fa{izma. Tel. 062 758 226 Potrebna djevojka za rad u cafe clubu na Dobrinji, zvati iza 14h, plata 600 KM. Tel. 061 218 071 Mladi} sa zavr{enom SSS, poznavanje engleskog i {panskog jezika, tra`i posao, mo`e recepcija i sl. Tel. 061 381 802. Frau, 33 J. sucht dringend Arbeit als Kinderpflegerin, Altenpflegerin oder Haushalterin. Tel. 066 426 346 Mladi} iz Tuzle njegovao bi stariju osobu. Posjeduje iskustvo. Tel. 066 745 991 Potrebni saradnici za prodaju knjiga u ~itavoj BiH, mogu}nost radnog odnosa. Tel. 061 245 070 Demobilisani borac ARBiH radio bi kao no}ni ~uvar, vrlo savjesno i odgovorno. Tel. 062 909 460 Mla|oj osobi slobodnog statusa nudim posao trgova~ke putnice. Plata 750 KM plus sve pla}eno, napomena odsustvo i do 3 mjeseca izvan granica BiH. Uvjeti biometrijski paso{ i poznavanje rada na ra~unaru. Tel. 062 954 202 Potreban ve}i broj saradnika za katalo{ku prodaju {vicarske kozmetike. Akcija - besplatno u~lanjenje, brza zarada. Tel. 061 398 565 Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike. Zarada minimalno 30 % + kreditiranje + stimulacija. Tel. 070 235 236, 061 225 424 Potrebna kozmeti~arka, frizerka m/`. Tel. 061 521 391 Frizerskom salonu za `ene i mu{karce potrebna u~enica-u~enik. Tel. 061 244 181, Sarajevo Tra`im posao u SA kant. pekara, trafika, odr`avanje stanova, posl. prostora. Ozbiljna i odgovorna sam i posjedujem iskustvo na naved. poslovima. Tel. 062 591 333 Pizza majstor i kuhar sa iskustvom, tra`i posao sa smje{tajem. Tel. 063 950 014 Radio bih posao no}nog ~uvara na podru~ju Kantona Sarajevo. Tel. 063 806 689 Radio bih kao pomo}ni radnik. Mogu raditi i kao ~uvar ili redar na parkingu. Radio bih na imanjima ili farmama. Mogu raditi i kao ~oban. Tel. 064 404 3237

Kompjuteri
Dual core ra~unar 220 KM, 17“ LCD 100 KM, sve kao novo - hitno. Tel. 062 062 874 Kupujem android tab ili mini laptop. Tel. 066 934 083

Prodajem stolove za stoni tenis sa opremom na rasklapanje. T 061 763 742 el. Prodajem dva kimona za tekvando veli~ine 140 i 160 jedan 30 KM i biciklo poni 40 KM. Tel. 061 578 949 Prodajem gradska bicikla mu{ki i `enski u odli~nom stanju, malo kori{tena, uvezena iz Holandije. Tel. 062 837 121

RASPRODAJA OGREVA Bukova drva u svim oblicima, Ugalj Kreka, banovi}ki ugalj (kocka, orah), penzionerima na 8 rata. Tel. 061 670 068. 656-1tt VELIKA AKCIJA do 1. 10. 2011. U prodaji su bukova drva cijepana, ~okovi metrice 65 KM, ugalj (Kreka) drveni 85 KM, kameni 150 KM, bukovi briketi 180 KM. Isporuka isti dan. Tel. 062 552 323. 11020-1Nd`

Dnevni avaz

utorak, 27. septembar/rujan 2011.

35

Agencija za kupovinu devizne {tednje, ratne od{tete, dionica firmi, fondova. Najbolje pla}am, isplata i dolazak odmah. Tel. 061 264 364. 11102-1nd`
Prodajem sinkro masa`nu fotelju, crna ko`na, masivne konstrukcije, super masira, idealna za hotele, urede i salone, cijena 1.650 KM. Tel. 061 510 051 Prodajem cvije}e „Benjamin“, 2 metra visok i izuzetno lijep. T 061 138 402 el. Prodajem vagu digitalnu do 30 kg i do 300 kg nove. Tel. 061 763 742 Prodajem akvarijum i `ensko biciklo. Tel. 033 457 701 Prodajem plastenike 40-100 kvadrata novi sa najlonom garancijom i prevozom. Tel. 065 081 563 Kupujem staru deviznu {tednju ratnu od{tetu, obveznice, dionice, isplata i dolazak na adresu odmah u FBiH i RS. Tel. 061 175 237 Prodajem metalnu cisternu za gorivo kapaciteta 1.600 lit., cijena 350 KM. Tel. 063 352 400 Prodajem pe} za centralno na naftu ili plin Buderus 21 kw, 1.500 KM. Tel. 063 352 400 Prodajem kamin za eta`no grijanje Alfa 11 kw, 600 KM. Tel. 063 352 400 Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, dionice, od{teta. Isplata odmah u FBiH i RS. Tel. 061 517 897 Prodajem tri rasklopiva stoje}a stola. Tel. 061 515 426 Prodajem dvije nove prese za preslikavanje slika na majice cijena po komadu 750 KM. Tel. 061 135 798 Prodajem injekcije „Clexane“ koje se koriste za lije~enje tromboze - razbijanje tromba. Jedna injekcija od 0,4 ml. je samo 4 KM. Tel. 066 676 091 Otkup sekundarnih sirovina (papir, arhiva, najlon, PET, plastika). Cijena dobra, a isplata odmah. Eko-forma Ilid`a, ul. M. Gavrankapetanovi}a 11, Ned`ari}i kod Pennyplusa). Tel. 061 948 640 Prodajem rashladnu vitrinu izvedbe Soko Mostar. Dimenzija 190 sa 80. Povoljno. Tel. 061 755 391 Prodajem pekarsku pe} Termotehnika Zagreb, troja kolica sa plehovima, cisternu od 2000 l, dva plamenika, sve to za 4.500 eura. Tel. 062 592 562 Prodajem kancelarijski sto iz 2 dijela i drvene police za butik i sl. T 061 el. 194 850 Kupujem dionice, obveznice, stara devizna {tednja, ratna potra`ivanja, od{teta u ~itavoj BiH, isplata odmah. Tel. 063 351 572 Prodajem betonski stub za struju ili telefon - 9 m 300 KM. Tel. 061 194 850 Prodajem profesionalnu fritezu za krofne, odjednom pe~e 24 kom., elektri~no sito laminator mota sve vrste kruha i peciva, sve skoro novo Termotehnika Zagreb. Tel. 062 592 562 Kupujem staru deviznu {tednju ratnu od{tetu i dionice isplata odmah. T el. 063 749 284 Kupujem staru deviznu {tednju i obveznice, dionice, dolazim na adresu, isplata odmah. Tel. 066 734 673 Prodajem kristalni servis za vodu. Bokal i {est ~a{a, zatim jo{ 6 ca{a isto kristal. Tel. 061 690 848 Prodajem ljekovita, svje`a jaja od prepelice, 30 kom - 10 KM. T 062 086 255 el. Prodajem 20 m 2 jelove lamperije du`ina 4 m, slo`ena u buntovima, prva klasa, 200 KM. Tel. 063 969 638 Prodajem invalidska kolica i no}nu stolicu na to~kice pogodnu i za kupanje. Tel. 061 512 874 Prodajem iz Njema~ke ve}u koli~cinu raznovrsne robe: garderobu 0,50 KM, sakoi 2 KM, jakne 2 KM, obu}a 2 KM, izgleda kao novo i moderno, pogodno za dalju prodaju, SA. T 066 115 el. 498

Prodajem opremu za buregd`inicu. Tel. 063 189 457 Prodajem balirano sijeno, frezu i sakuplja~ sijena za traktor Tomo Vinkovi}. Tel. 061 775 416 Ljekovita jaja prepelice, hranjena prirodnom hranom, ku}na dostava. T el. 061 272 573. Prodajem ma{inu za pakovanje ugostiteljskog {e}era. Tel. 062 135 067 Prodajem klavirnu harmoniku Guerini sa kabinom, 120 basova. Tel. 062 720 393 Prodajem hrastovo kolje. Tel. 062 127 680 Prodajem 2 metra drva bukva, grab A klase 70 KM, prevoz obezbije|en. Tel. 062 569 483 Prodajem 10 tona doma}eg krompira, cijena po dogovoru. Tel. 062 545 446 Prodajem ma{inu za pr`enje kafe, italijanske proizvodnje „Petroncini“ 30 kg, zagrijavanje do 300 stepeni, mogu}nost pr`enja express kafe. Ma{ina je u odli~nom stanju sa svim priklju~nim elementima za otpra{ivanje i filtriranje. Cijena po dogovoru. Tel. 061 208 207 Prodajem podpazu{ne {take metalne za odrasle, jeftino. Tel. 653 454 Prodajem 10 sanduka p~ela spremnih za zimu, povoljno. Tel. 030 593 157 P{eni~no bra{no garant bez upotrebe pesticida na vodenici mljeveno 1 kg - 1 KM. Tel. 062 989 803 Kontejner 4x2 m termo izolovan. Tel. 061 158 784 Harmoniku prodajem 16 registara, 250 EUR-a, J. Brki}a 5, Otes-Ilid`a. T anjiri, ki{obrani, crne torbe za put, ro{tilj. Tel. 658 028 Veliki {ator, vi{e stolova za biro, okrugle rosfajr posude za cvije}e. T 658 028 el. Kupujem dionice svih vrsta, staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, certifikate prodajem, pla}am odmah. Tel. 061 864 047 Udru`enje Italijana po~etkom oktobra organizuje kurs italijanskog jezika. Tel. 061 223 407 Prodajem opremu za ugostiteljstvo. Tel. 061 958 001 Slavonsku ko~iju u odli~nom stanju, proizvo|a~ O`egovi}. Cijena 3.500 KM. Tel. 061 757 143 Prodajem povoljno pelene za odrasle. Tel. 062 440 655 Prodajem kese za ileostomu. Tel. 062 440 655 Prodajem garderobu za second hand 1 KM komad. Tel. 062 169 596 Kupujem staru deviznu {tednju, od{tetu, obveznice, dionice, isplata i dolazak odmah u BiH. Tel. 061 517 897 Kupujem staru deviznu {tednju, od{tetu, obveznice, dionice, isplata i dolazak odmah u BiH. Tel. 061 517 897 Kupujem sve vrste dionica i obveznica sa sarajevske i banjal. berze i prodajem neulo`ene certifikate za otkup stana u FBiH. T 061 210 994, 061 188 488 el. P{enica doma}a, 1 kg - 55 f. Tel. 062 989 803

Va{ mali oglas danas }e vidjeti

300.000
ljudi

MIKADO - AL. @ALUZINE, TRAKASTE, PANELNE I DUAL ZAVJESE, VANJSKE PVC I AL. ROLETNE, PLATNENE ROLETNE I HARMONIKA VRATA. TEL. 033/655600, 061 55 15 15, www.mikadobh.com. 10582-1Nd` „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 10163-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 126-1tt Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne, tende, platnene roletne. Cijena sa ugradnjom. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 420-1tt VODOINSTALATER sa ELEKTRI^AREM - sve opravke i ugradnja bojlera, pe}i, sanitarija, ~esmi, {olja, el. i vodo inst., kupatila, osigura~i i sl. Tel. 061 222 228. 10939-1Nd` Najpovoljnije i najkvalitetnije sa garancijom radimo termofasadu. Tel. 061 278 188. 1384-1tt TV SERVIS vr{i popravke svih TV aparata. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033 451 778. Mob. 061 148 042. 11119-1Nd`
Elektri~ar - sve vrste elektro-usluga, popravka i ugradnja instalacija i ku}nih aparata. Tel. 061 261 909 Isklju~ivo radimo stiropor fasade sa na{im ili va{im materijalom. Tel. 061 270 729 Molersko farbarski radovi, profesija rigips, keramika, laminat, t. fasade, itd. Tel. 061 255 253 VKV elektri~ar - elektrotehni~ar, ugradnja novih i odr`avanje postoje}ih elektro instalacija. Tel. 062 522 014 Elektroinstalater radim instalacije, 5 KM izlaz. Tel. 062 724 772 Vodoinstalater, vr{im sve usluge u kupatilu, brzo i efikasno. Tel. 061 199 442, 033 621 733 Parket, {ipod, laminat postavljamo, brusimo, lakiramo, postavljamo sve vrste panel parketa, posjedujemo ljepila, lakove, lajsne, sve uz garanciju. Tel. 062 828 306

Zanatske
NAJPOVOLJNIJE, NAJKVALITETNIJE ALUMINIJSKE @ALUZINE 20 KM, TRAKASTE ZAVJESE, VANJSKE ROLETNE, HARMONIKA VRATA, BLINDO VRATA, PVC PROZORI. TEL. 061 501 401. 10234-1Nd`

Parket, {ipod, laminat postavljamo, brusimo, lakiramo, bespra{inska ma{ina uz garanciju. Tel. 062 921 100 Radimo stiropor fasade sa na{im ili va{im materijalom. Sarajevo i van Sarajeva u BiH. Tel. 062 216 268 Vodoinstalater povoljno opravlja staro, montira novu instalaciju i renovira kupatila. Tel. 061 225 727 Popravljam fri`idere i rashladne ure|aje sa garancijom, dolazak besplatan. Tel. 061 156 309 TV video servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata. Dolazak na ku}nu adresu. Daljinski upravlja~i za sve marke TV aparata. Tel. 650 867, 061 188 410 Elektri~ar - usluge, el. instalacije, automatski osigura~i, indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435 Tapetar kvalitetno presvla~im sve vrste tapaciranog namje{taja, a ujedno i pravim novi po `eljenoj dimenziji i modelu. Tel. 061 829 108 i 061 862 872 Bravarske usluge, dolazim na lice mjesta. Tel. 062 315 612 Vodoinstalater sa iskustvom vr{i opravke instalacija, monta`u sanitarnih ure|aja i pro~epljenja. Tel. 061 348 717 Staklar vr{i sve vrste staklarskih usluga. Dolazim na adresu. T 061 609 el. 947

Stolar - izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952 Elektri~ar vr{i opravku bojlera, ku}anskih elektro aparata i instalacija. Povoljno i kvalitetno. Tel. 061 213 103 Moler majstor kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243 Tapetar sa iskustvom vr{i presvla~enje ku}anskog i kancelarijskog namje{taja. Tel. 061 620 057 Najkvalitetnije i najpovoljnije sa garancijom radimo termo-fasadu. T 062 el. 527 366 Bravarske radove, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078 Izvodimo sve vrste gra|evinskih radova na podru~ju cijele BiH, posebne pogodnosti kod gradnje ku}a od temelja do krova. Tel. 062 715 026 Moler radi molersko farbarske radove ~isto kvalitetno i povoljno. T 062 el. 419 501 Molersko farbarske usluge, sve radove vr{imo uz potpunu za{titu ljepljivim trakama i podnim najlonima, garancija urednosti 100%. T 061 606 441 el. Servis za popravku ku}anskih aparata: ve{ ma{ina, ma{ina za su|e, bojleri i nape, el. pe}i. Tel. 062 457 762 Kerami~ar radi kvalitetno i povoljno. Tel. 062 140 094 Elektri~arske usluge, popravke i ugradnja automatskih osigura~a, pe}i i bojlera. Tel. 061 048 497 Roletar-tapetar, izra|ujem i opravljam sve vrste roletni, presvla~im namje{taj, stolice, bilijare. Tel. 061 512 444. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, podova i laminata sa bezpra{inskom ma{inom kvalitetno i uz garanciju Tel. 062 667 515,061 321 289 Izvodimo sve vrste centralnog grijanja, plinskih instalacija, mijenjanje konvektora i drugo. Veoma povoljno i kvalitetno. T 061 922 476, 033 800 514 el. Monta`a satelitskih antena. T 061 el. 325 513 Gra|evinski radovi, sve vrste betoniranja, zidanja, krovnih konstrukcija, povoljno. Tel. 062 096 723, 033 800 839 Molersko farbarski radovi: moleraj, gletovanje zidova, lijepljenje stiropora i navla}enje mre`ice, vrlo povoljno i sa iskustvom. Tel.062 672 741 Sve vrste adaptacija ku}a, stanova, poslovnih prostora, ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat, moleraj i ostalo. Tel. 061 542 493. Radio termo fasade, moleraj, {panski zid uz garanciju. Tel. 061 278 188. Radim sve molersko-farbarske poslove, brzo, kvalitetno i povoljno. Mob. 061 926 333 Moler radi mol. farbarske radove, ~isto, kvalitetno i povoljno. T 062 419 el. 501. KV vodoinstalater de`urni 24 h. T el. 061 861 635. Brusim, lakiram, postavljam sve vrste parketa i {ipodova kao i postavljanje laminata. Tel. 061 134 260 Brusim, lakiram, postavljam sve vrste parketa i {ipodova kao i postavljanje laminata. Tel. 062 352 352 Harmonika vrata „Marley“ prodaja i ugradnja da dvije vodilice ve} po 70 KM/m2. Tel. 033 225 227, 061 516 910 Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541 Bravar - radi sve vrste bravarskih poslova brzo i povoljno. Tel. 062 940 731 Tapetar - stolar uredno, brzo i vrlo povoljno. Tel. 061 606 651, 066 620 342 Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. T 061 828 391. el. Vodoinst. odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Vr{imo servisiranje, ba`darenje svih vrsta tlakomjera uz garanciju. Tel. 061 188 903. Gra|evinska firma izvodi sve vrste radova sa garancijom. Tel. 061 740 127 Zidanje, malterisanje, {alovanje i ostali gra|evinski radovi na podru~ju Ilid`e. Tel. 061 826 514

Ekspert za hidro-termo izolacije krovova, podova, zidova i gara`a. Tel. 061 098 579, 070 224 369 Moler sa iskustvom, izvodi sve radove kvalitetno i vrlo povoljno. T 062 el. 165 460. Molerski radovi, uredno, kvalitetno i povoljno. Tel. 066 377 188. Majstor povoljno opravlja stari i montira novi namje{taj, kuhinje, radi selidbe. Tel. 061 202 840. Bravar radi ograde, kapije, gelendere, ulazna i gara`na vrata, zat. balkone. Tel. 061 526 205. Centralno grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora i ostalo, radimo kvalitetno i povoljno uz garanciju. Tel. 061 500 037. Elektri~ar, opravka el. instalacija, ugradnja autom. osigura~a, uti~., prekida~a. Tel. 061 133 829. Parketar postavlja, lakira, brusi bespra{. ma{inom, parket i {ipod. Tel. 061 431 810 Moleri - 1 KM kre~enje, 2 KM gletovanje. Za va{ dom, kancelariju, poslovni prostor. Tel. 061 709 956

Intelektualne
Instrukcije i prevod iz engleskog i njema~kog jezika. Tel.061 339 306 Dajem instrukcije iz Engleskog za odrasle i u~enike. Tel. 062 205 072 Instruiram njema~ki jezik, osnovnu i srednju skolu. Tel. 066 064 459 Muzi~ki pedagog daje ~asove iz klavira, sintisajzera i solfed`a po~etnicima. Tel. 061 224 601 Profesor matematike sa iskustvom instruira |ake i studente. Tel. 061 382 301 Njema~ki jezik - prevodi, instrukcije, konverzacija, lektorisanje. Tel. 062 198 790 Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce, srednjo{kolce. Tel. 061 244 251 Deutsch-bersetzungen, nachhilfe, konversation, lektorat. Tel. 062 198 790 Profesorica daje instrukcije iz matematike u Vogo{}i. Tel. 061 599 479 Pi{em sastave iz bosanskog i engleskog jezika i radim lektire. Podru~je Sarajevo. Tel. 061 412 575 Prevodim sa engleskog jezika na bosanski i obrnuto, te dajem instrukcije iz engleskog. Tel. 061 293 882 Dajem instrukcije iz fizike i hemije osnovcima. Tel. 066 064 459 Profesorica dr`i ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219 559 Dajem instrukcije iz matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 061 914 014, 033 204 453 Profesor instruira matematiku sve uzraste, povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. Dajem instrukcije iz francuskog i italijanskog jezika. Tel. 061 515 675. Instruiram |ake i studente iz matematike na Al. Polju. Tel. 061 157 991 Dajem instrukcije iz engleskog jezika i prevodim sve vrste tekstova. Tel. 063 034 333 Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce, srednjo{kolce. Tel. 061 244 251 Sarajevo, nastavnica dr`i instrukcije matematike za osnovce. Tel. 061 566 473 Instrukcije iz matematike i engleskog za osnovce, dolazak na adresu. T el. 062 006 352 Dipl. in`enjerka daje instrukcije iz matematike. Tel. 061 549 555 Njema~ki jezik, instrukcije i prevod, kucanje radova na ra~unaru. Tel. 061 863 559. Profesorica matematike daje instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima iz mat. i fizike. Tel. 061 312 390 Instrukcije matematike, pratnja u~enika tokom godine, upisi, popravni, dolazim ku}i. Tel. 033 469-965. Instrukcije iz matematike i fizike, uspje{no. Tel. 063 02 33 77. Matematika, instrukcije, dolazim na adresu. Tel. 061 451 056. Instrukcije iz matematike, povoljno, 2 sata 20 KM, dolazim ku}i. Tel. 061 481 182. Dajem instrukcije iz ra~unovodstva i statistike, srednjo{kolcima i studentima. Tel. 062 586 472

Ostalo
Kombi prevoz namje{taja, razne robe po cijeloj BiH od 00 do 24 h. Povoljno! Tel. Tel. 062 569 483

Obuka i dodatni ~asovi za voza~e B kat., povoljno. Tel. 062 711 596 Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe, 5x2x2 m. Tel. 061 147 361 Akademski konsalting i menad`ment studiranja za dodiplomce i postdiplomce, te pomo} oko izrade seminarskih, diplomskih, magistarskih i doktorskih radova. Tel. 033 443 585 Kombi prevoz raznih stvari i robe po potrebi radna snaga. T 061 353 704 el. Vr{im usluge prevoza sa karavanom osoba, sitnog namje{taja i ostalog i van Sarajeva, cijena povoljna. Tel. 061 568 192 Kombi prevoz i selidbe sa ili bez radne snage najpovoljnije u gradu, popust penzionerima i studentima. Tel. 061 890 067 Prevoz stvari ve}im kombijem, selidbe, odvoz kabastih stvari povoljno sa radnom snagom ili bez... T 062 139 el. 453 Kirby - ~i{}enje peremo, ~istimo, dubinsko usisavanje }ilima, tepiha i itisona. ^istimo va{ tapacirani namje{taj, kau~e, trosjede, uglove i ostalo sa kirby usisiva~em. povoljno. Tel. 061 214 579 Fizioterapet ]amil rje{avam sljede}e bolesti: diskus hernija, migrena, cerebralna paraliza, gastritis. Ako niste zadovoljni od prve terapije nemorate platiti Sarajevo. Tel. 062 580 122 Kombi prevoz putnika selidbe odvoz {uta, cijena povoljna. T 061 817 el. 424 Specijalni tretmani protiv `ohara, moljaca, mrava, stjenica, buha i mi{eva. Tel. 033 219 761 062 328 447 Auto prevoz kombijem selidbe odvoz {ute, obez. radna snaga jeftino. Tel. 061 378 166 ^uvala bih stariju nepokretnu osobu u Zenici, imam trogodi{nje iskustvo. Zvati od 8 do 24 h. Tel. 063 031 164 Iskusan pedagog podu~ava engleski i prevodi povoljno sve vrste tekstova. Tel. 033 443 585 Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz starih stvari, {ute, obezbije|ena radna snaga, ekstra povoljno. Tel. 061 552 366 Ozbiljna `ena ~uvala bi stariju `enu 24 h i vodila doma}instvo. T 062 el. 316 973 Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kab. otpada povoljno. Tel. 062 386 616 Agencija Arkadas nudi usluge ku}ne njege starim, bolesnim i nemo}nim osobama, mijenjanje pelena, davanje injekcija, terapija, plasiranje katetera, itd. Tel. 062 699 668 Blistal-kirby, dubinsko usisavanje i pranje }ilima, tepiha, etisona i sjede}ih garnitura najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Kvalitetno i povoljno! Tel. 062 118 202 Agencija Nur, ku}na njega starih i bolesnih lica, ~uvanje i njega pacijenata, ku}ne posjete, mijenjanje pelena, katetera, davanje injekcija, lije~enje, dekubitusa, itd. Tel. 061 839 703 Agencija Meka - ku}na njega i pomo} starim i bolesnim, ~uvanje i terapija, ku}ne posjete, mijenjanje pelena, katetera, lije~enje dekubitusa itd. Tel. 061 237 641 Kombi prevoz na more sa smje{tajem, sportske ekipe, seminari, izleti po BiH regionu i EU. Tel. 061 899 883 i 033 511 492. Kiper kamionom sa kranom i mini bagerom radimo istovar, odvoz {ute, iskope temelja, ure|enje povr{ina drena`e... Tel. 061 158 784 Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombijem, T5 wv na more i ostale destinacije. Tel. 061 200 546 ^istim stanove, poslovne prostore, cijena po dogovoru. Tel. 065 073 840 Ako vam je potrebna radnica da vam ~isti po ku}ama i da vam radi u ba{tama nazovite. Tel. 066 136 120 Pranje i peglanje posteljine, stolnjaci, deke, jorgani, kvalitetno i povoljno dostava besplatna. Tel. 061309 800 Usluge odgoja i ~uvanja djece do 10 godina starosti nudi diplomirana vaspita~ica. Tel. 062 574 719 Vr{im prevoz, selidbe, veliki kombi sa radnom snagom ili bez. Ko{evsko brdo. Tel. 062 226 665. Ozbiljna `ena ~uvala bi stariju `enu 24 h i vodila doma}instvo. T 066 el. 765 907 Ozbiljna `ena pazila bi stariju gospo|u, mogu}e i do`ivotno izdr`avanje. Tel. 061 925 649 Kombi prevoz svih vrsta robe, radna snaga po dogovoru, povoljno. Tel. 066 687 703 ^uvala bih dijete, Kolodvorska 11. Tel. 033 649 436 Dubinsko ~i{}enje i usisavanje. Rainbow sistem. Tel. 062 907 984

36

Utorak, 27. septembar/rujan 2011.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/ KANTON SREDI[NJA BOSNA OP]INSKI SUD TRAVNIK Tu`itelj: Ra{id Zuki}, Radoj~i}i br. 24, Travnik Tu`eni. „Lipa“ d.o.o. UTP Travnik Radi: uplate doprinosa, v.s. 8.653,68 KM

Poliklinika Atrijum
...put do zdravlja nikad nije bio kra}i...
Internisti~ki pregledi Holter EKG (24 satno snimanje EKG-a) Holter krvnog tlaka (24 satno snimanje krvnog tlaka) Ehokardiografija (ultrazvuk srca) Dobutamine ehokardiografija (za pacijente sa koronarnim i nekim valvularnim oboljenjima) Ergometrija (EKG pri optere}enju) Programi za sr~ana oboljenja !!! Kompletna obrada po ni`im cijenama za pacijente koji se odlu~e na cjelokupan program (angina pectoris, sr~ana aritmija, stanje nakon infarkta, hipertenzija, sr~ano popu{tanje, ugra|eni bypass, ugra|ena umjetna valvula)
Avaz Business Center D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Tel/fax:+387 33 467 444 +387 33 768 768 www.poliklinika-atrijum.ba

OGLAS
Dostava Presude zbog propu{tanja tu`eniku: „Lipa“ d.o.o. UTP Travnik [ume~e bb Ovim oglasom dostavlja se Presuda zbog propu{tanja tu`eniku sljede}eg sadr`aja: „Obavezuje se tu`eni da u ime tu`itelja uplati doprinose PIO/MIO za period od 01. 08. 1996. godine do 01. 12. 2005. godine na ra~un Federalnog zavoda PIO/MIO iznos od 8.653,68 KM, kao i nadoknadi tro{kove postupka u iznosu od 360,00 KM, a sve u roku od 15 dana od dana prijema presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u „Dnevnom avazu“ smatrat }e se da je dostavljena presuda zbog propu{tanja tu`enom. SUTKINJA Nedeljka Ma|ar-Ramljak

Ultrazvuk krvnih sudova (Doppler) Pregledi sporta{a i izrada programa za prehranu i uporabu suplemenata !!! Akupunktura Preoperativni internisti~ki pregledi Ultrazvuk gornjeg abdomena - jetra, `u~na kesa, pankreas, bubrezi Ultrazvuk male zdjelice Ultrazvuk {titne `lijezde i vratnih struktura Ultrazvuk dojki Ultrazvuk testisa Laboratorijske pretrage Screening pregledi za menad`ere

i jo{ mnogo toga...

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 27. septembar/rujan 2011.

37

U PRODAVNICAMA

NOVO

PENNY PLUS

Peka~ hljeba XXL Moulinex
KM 209

BRENDIRANIH IGRA^AKA
Skil brusilica kutna 550W
2 godine garancije

VELIKI IZBOR

90

59 00
KM

Pegla na paru Rowenta 2000W Tegla 720ml + poklopac

39

90

KM

Fla{a za rakiju 400ml

0

50

KM

72 90
1
00 M
K

KM

Pegla a kosu z Rowenta

Mogu}e {tamparske gre{ke. Slika ne mora odgovarati artiklu. Cijene su u KM. U cijene ura~unat PDV.

38

Utorak, 27. septembar/rujan 2011.

Dnevni avaz

oglasi

FILM

$
Prema anketi “Pop Culture”

Dnevni avaz, utorak, 27. septembar/rujan 2011.

IDM >E
Zvijezda serije “Ružna Betty”

!'

MUZIKA

LAS VEGAS Lejdi Gaga na iHearttRadio Music Festivalu 

=IJ=L= ’2HAJE=’
Iako su holivudski magazini pisali da Kventin Tarantino (Quentin) priprema nastavak filmskog hita “Prokletnici”, zvanične potvrde nije bilo, ali BredPit (BradPitt) neumije držati jezik za zubima. - Tarantino je spominjao nastavak, ali on uvijek radi više stvari u isto vrijeme... Ne znam kada će snimanje početi, ali će ga biti sigurno - rekao je Bred, koji u prvom dijelu tumači jednu od glavnih rola.

Kim Kardašijan (Kardashian) proglašena je najiritantnijom slavnom osobom u SAD prema anketi koju je provela publikacija “Pop Culture”. Kim je tako potukla Čarlija Šina (Charlie Sheen) i Snuki (Snooki), koji su, također, na visokim pozicijama, a starleta poznata po šouima realnosti dobila je ukupno 30 posto glasova anketiranih, dva posto više od Šina. Na listi su svoje mjesto našli i Lindzi Lohan (Lindsay) te Donald Tramp (Trump), a Maraja Keri (Mariah Carey) i njen suprug osvojili su vrh top-liste slavnih koji su djeci dali najgora imena nakon što su svoje blizance nazvali Monro (Monroe) i Morokan (Moroccan).

Lejdi Gaga (Lady) jednu pjesmu tokom svog nastupa na iHearttRadio Music Festivalu u Las Vegasu posvetila je 14-godišnjem dječaku Džejmiju (Jamey), koji se nedavno ubio jer su ga vršnjaci zadirkivali zbog toga što je gej. Džejmi je bio njen veliki fan te se Gaga uzrujala i naljutila kad je čula da je oduzeo sebi život. - Znam da si gore i da nas gledaš. Ovo je pomalo depresivna pjesma, ali nekada su

prave stvari važnije od muzike. Ova je za tebe - rekla je Gaga prije nego što je zapjevala pjesmu “Hair”. Tokom jednosatnog nastupa na Festivalu Gagi se na pozornici neočekivano pridružio i Sting. - Sting je jedan od meni najdražih ljudi na svijetu. Kada sam se počela baviti ovim poslom, upoznala sam brojne poznate ljude, legende, i bili su ljubazni,ali Sting mije najdraži od svih. Sting je uvijek uz mene - rekla je Gaga.

Gaga: Prave stvari važnije od muzike

Ana Ortiz (Ana Ortiz), jedna od zvijezda serije “Ružna Betty”, postala je po drugi put mama. Ona i njen suprug Noa Lebenzon (Noah) u subotu su dobili sina i nadjenuli mu ime Rafael. Par se još dogovara u vezi s drugim imenom koje žele dati sinčiću. Navode da njegovo srednje ime “mora biti špansko, ali takvo da su ga stranci u stanju pravilno izgovoriti”. Četrdesetogodišnja Ana i njen suprug već imaju dvogodišnju kćerku Palomu Luiz (Louise). 

=A= = 0E=HE (LinLindzi Pulsajfer
dsay Pulsipher), zvijezda serije “Okus krvi”, dobila je glavnu žensku ulogu u filmu “Bonnie & Clyde” nakon odlaska Hilari Daf (Hilary Duff). Hilari Daf bila je prvi izbor za ulogu ozloglašene pljačkašice banke Boni Parker u filmu “Priča o Bonnie i Clyde”, ali ipak neće raditi na ovom rimejku, jer je u avgustu ove godine objavila da očekuje svoje prvo dijete sa suprugom Majkom Komrijem (Mike Comrie).

Bijonse: Očekuje prvo dijete

Glumica Ana Feris (Anna Faris) još je 1999. godine na setu upoznala sad već bivšeg supruga Bena Indru. Par se nakon pet godina veze vjenčao, a nakon četiri godine braka rastao. Kako bi se utješila, glumica se nakon razvoda odlučila počastiti. I to ne samo dobrim šopingom već i novim parom grudi. Tačnije, silikonskim umecima. - Napraviti budalu od sebe je moja velika vještina. Uživam u tome da bez imalo srama povraćam na

6HE IA@E?A D@== K EIJ =E?E E D=č==

Ana Feris nakon razvoda

w

javnom mjestu ili padnem negdje, pljunem na nekoga, a nije mi ni neka velika stvar ako mi ostane hrane za zubima. Nakon rastave od supruga tri sedmice sam nosila istu majicu i traperice. Nije me bilo briga što će drugi misliti, a nakon toga sam si ugradila silikone ispričala je Ana, koja je bivšem suprugu morala isplatiti još i 900.000 dolara. Samo nekoliko mjeseci kasnije upoznala je sadašnjeg supruga Brajtona Ebota (Brighton Abbott), s kojim se vjenčala na Baliju 2009. godine.

singl “We Found Love” pojavio se na internetu, a producirao ga je Kelvin Heris (Calvin Harris). Pjesma je kao službeni singl puštena u četvrtak navečer, a predstavlja najavni broj s Rijaninog predstojećeg, šestog studijskog albuma, koji bi trebao izaći 21. novembra, malo više od godinu nakon prethodnika “Loud”.
Ortiz: Sinu nadjenula ime Rafael

dan od najtraženijih holivudskih glumaca Majkl Fasbender (Michael Fassbender), inače gost ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala, mogao bi se pojaviti u rimejku kultnog “Robokapa”iz 1987. godine. U intervjuu za jednu brazilsku televiziju reditelj filma “Robokap” Hoze Padilja (JosePadilha) pričaoje osvojim planovima da započne snimanje rimejka u proljeće 2012. te izrazio želju da za glavnu ulogu uspije pridobiti upravo Fasbendera.

w

.=I>A@AH ’4>=F’ jeU posljednje vrijeme 

=HEDK== E A IEL= E@=L=čK =JHL== F=ćAA KćK E > >A@
Faris: Nije me briga šta će drugi misliti

Lara Stoun o posljedicama konzumacije droga

Bijonse ni u trudnoći ne staje s poslom

Uprkos trudnoći, Bijonse Noules (Beyonce Knowles) ne planira stati s poslom. Pjevačica ima velike planove i, iako više ne misli nastupati toliko kao prije, poslovno će ostati u svijetu muzike te želi i sama postati muzički mogul kao i njen suprug Džej-Zi (Jay-Z). - Osnivam svoju vlastitu kompaniju, moj brend. Želim oformiti boj bend i nastavit ću producirati. I dalje ću snimati

dokumentarce i videospotove, a s vremenom bih voljela početi režirati i za druge kolege. Kad shvatim da mi dobro ide i kad se naviknem, ponudit ću saradnju ostalim muzičarima. Gledam tolike muške umjetnike kako grade carstva i prenose svoje znanje na druge te se tako razvijaju. I sebe vidim u tome - rekla je zgodna pjevačica koja očekuje svoje prvo dijete.

Sviđaju mi se prostitutke u Amsterdamu, unajmljuju prostor, plaćaju porez, kaže Holanđanka
se ne sjećam puno toga iz prošlosti. Ipak, to je u principu dobra biljka - misli manekenka. Dvadesetsedmogodišnja manekenka, koja je u braku s britanskim komičarom Dejvidom Viliamsom (David Walliams), također je rekla da joj se sviđaju prostitutke u Am-

Lara Stoun (Stone) misli da je dobro što je marihuana u njenoj rodnoj Holandiji legalna, no kaže da sama još ima posljedice zbog prečeste konzumacije te se ne sjeća puno stvari kroz koje je prošla. - Samo je kupiš i pušiš i to je dobra ideja, zašto ne? Ali ja sam pušila toliko trave da

sterdamu. - One su same sebi šefice. Same unajmljuju prostor, plaćaju porez. To je bolje nego da stoje na uglovima kao neke kurve ovisnice. Imaju više privilegija nego ja - rekla je Lara, koja potječe iz malog grada Mierla, odakle je jedva čekala da ode.

Stoun: Puno stvari se ne sjećam

pjesmu na svojoj internet-stranici, a numeru je otpjevao frontmen benda U2 Bono Voks (Vox). Nova pjesma zove se “Tiny Summer” i bit će jedina s “novim pjevačem”. Bono je bio blizak prijatelj preminulog pjevača Majkla Hačinsa (Michael Hutchence), a svojevremeno je uradio s njim duet “Slideaway” na Majklovom solo albumu.

w

* EINXS ima novu 1:5 Grupa

w

w 

E =H@=šE= =EHEJ=JE= I=L= I>=

2ILAJE= FAIK B=K E IA K>E
Sting je jedan od meni najdražih ljudi na svijetu, uvijek je uz mene 

HJE H@E= IE=

Kako javlja britanski “New Musical Express”, grupa “Coldplay” uspjela je za svega nekoliko minuta rasprodati sve karte za svoju zimsku turneju po Velikoj Britaniji, koja će uslijediti po objavljivanju novog albuma “Xylo Myloto”, koji je najavljen za 24. oktobar. Predstavnik agencije “X-Ray Touring” izjavio je da su sve karte rasprodate “ekstremno brzo” po otvaranju ponude putem raznih internet-stranica u petak. Ovaj “poduhvat” je i još veći zbog visoke cijene karata, 75 eura.

2@LEC ’+@F=O=’

w 

LE IEC novi Rijanin (Rihanna)

40

Utorak, 27. septembar/rujan 2011.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi
MINISTARSTVO ZA PRIVREDU/GOSPODARSTVO MINISTRY OF ECONOMY JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A - KONCESIONARA ZA DODJELU KONCESIJE ZA ISTRA@IVANJE I EKSPLOATACIJU MINERALNOG RESURSA-CERUZITA NA LOKALITETU „O^EKALJ“ I „PRGO[EVO“, OP]INA OLOVO
Zenica, septembar 2011. godine Na osnovu ~lana 5, 6 i 7 Zakona o koncesijama (Pre~i{}eni tekst) („Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona“, broj: 5/03) i Odluke Vlade Kantona o davanju saglasnosti i uslovima za provo|enje postupka dodjele koncesije na istra`ivanje i eksploataciju mineralnog resursa- ceruzita na lokalitetima O~ekalj i Prgo{evo, u op}ini Olovo, broj: 02-18-23309/11 od 01.09.2011. godine, Ministarstvo za privredu, raspisuje JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A - KONCESIONARA ZA DODJELU KONCESIJE ZA ISTRA@IVANJE I EKSPLOATACIJU MINERALNOG RESURSA-CERUZITA 1. PREDMET KONCESIJE Predmet koncesije je istra`ivanje i eksploatacija mineralnog resursa-rude ceruzita, na lokalitetima O~ekalj i Prgo{evo, op}ina Olovo. Istra`no-eksploatacioni prostor le`i{ta je ograni~en grani~nim linijama sa prijelomnim ta~kama kako slijedi: TA^KA I II III IV V I X 4 883 571,00 4 884 745,69 4 884 000,00 4 882 440,00 4 883 264,00 4 883 571,00 Y 6 547 383,00 6 549 653,74 6 550 095,00 6 549 217,00 6 547 304,00 6 547 383,00 no prihvata obavezu da u toku eksploatacije, u slu~aju nailaska na resurse plemenitih metala, obavijesti Koncesora i iste deponovati u podru~ju istra`no-eksploatacionog lokaliteta, te ih predati Koncesoru; (l) Izjave iz stava (h), (i), (j), (k) mogu biti date u integralnoj formi (objedinjene). b) POSEBNI USLOVI Ponu|a~i su du`ni ponuditi nedvosmislene iznose prema slijede}im elementima. -Kontinuirana koncesiona naknada: Kontinuirana koncesiona naknada koja }e se usagla{avati na kvartalnom nivou prema kretanju cijene metala olova na Londonskoj berzi. Ponuda sa najvi{im iznosom boduje se sa 45 bodova. Minimalni iznos koncesione naknade je 3,00 KM po toni rovne rude. - Jednokratna koncesiona naknada: Jednokratna (fiksna godi{nja naknada za period od 25 godina) koncesiona naknada po metru kvadratnom istra`no-eksplotacionog prostora uz godi{nju korekciju na osnovu zvani~ne inflacije u BiH. Ponuda sa najvi{im iznosom boduje se sa 10 bodova. Minimalni iznos ove naknade je 1,00 KM po m2 istra`no-eksploatacionog prostora na koji se daje koncesija. - Minimalna godi{nja obavezuju}a realizacija predmeta koncesije: Ponuda sa najvi{im iznosom realizacije jedinice mjere predmeta koncesije u toku kalendarske godine boduje se sa 20 bodova. Minimalna godi{nja realizacija predmeta koncesije je 100.000 tona rovne rude - Posjedovanje dozvola za eksploataciju prema Zakonu o rudarstvu, boduje se sa 15 bodova; - Poslovni rezultat iz predhodnog perioda, boduje se sa 10 bodova; Napomena: Minimalni zbir bodova najpovoljnijeg ponu|a~a ne mo`e biti manji od 70% maksimalnog broja bodova u skladu sa ~lanom 2. Pravila o postupku dodjele koncesija („Slu`bene novine Federacije BiH „,broj:68/06). Distribucija bodova vr{it }e se prema proporcionalnom principu. 6. POSTUPAK IZBORA NAJPOVOLJNIJE PONUDE Izbor najpovoljnijeg ponu|a~a obavit }e Komisija u skladu sa Zakonom i Pravilnikom za ocjenu najpovoljnije ponude za dodjelu koncesije („Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona“, broj: 3/03). 7. SPISAK POTREBNIH DOZVOLA I DRUGIH AKATA Najpovoljniji ponu|a~ je du`an obezbjediti dokaz o rje{enim imovinsko pravnim odnosima, kao i: - urbanisti~ku/gra|evinsku saglasnost za realizaciju projekta zasnovanog na kori{tenju predmeta koncesije, izdatu od ovla{tenog organa, - vodoprivrednu saglasnost, izdatu od ovla{tenog organa, - {umsku saglasnost, izdatu od ovla{tenog organa, - okolinsku dozvolu, - saglasnost Zavoda za za{tita spomenika. Najpovoljniji ponu|a~ du`an je prije po~etka realizacije projekta obezbjediti bankovnu garanciju na iznos minimalne dvogodi{nje realizacije predmeta koncesije. 8. NA^IN DODJELE KONCESIJE Koncesija }e se dodijeliti prema kriteriju najpovoljnijeg ponu|a~a tj. po principu najve}eg zbira bodova tenderskih kriterija, koji uklju~uju visinu kontinuirane i jednokratne koncesione naknade, minimalnu godi{nju realizaciju predmeta koncesije, poslovni rezultat, kao i na osnovu op}ih kriterija dodjele koncesije za istra`ivanje i eksploataciju ceruzita na lokalitetima „O~ekalj“ i „Prgo{evo“, op}ina Olovo. 9. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE Dio tenderske dokumentacije se mo`e preuzeti svakim danom od 9:00 do 15:00 sati u Ministarstvu za privredu Zeni~ko-dobojskog kantona, a preostala dokumentacija je dostupna na uvid u op}ini Olovo - uz predhodno odobrenje Ministarstva. Preuzimanje dokumentacije vr{i se uz prezentiranje dokaza o uplati naknade za u~e{}e u Javnom pozivu u iznosu od 500,00 KM, bez povrata, koju je ponu|a~ du`an uplatiti na ra~un Zeni~ko-dobojskog kantona, broj: 1340100000001672, vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 1801001, kod IKB- Zenica. 10 . ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA Krajnji rok za dostavljanje ponuda, do kada ponude trebaju biti zaprimljene na Protokolu Vlade Kantona, je 30.novembar 2011. godine do 1600 sati, po centralnoevropskom vremenu. Ponude podnesene poslije ovog roka ne}e biti razmotrene i vratit }e se ponu|a~u neotpakovane. Strani ponu|a~i du`ni su ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini. Zape~a}ene ponude dostavljaju se na adresu: ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON MINISTARSTVO ZA PRIVREDU Komisija za koncesije NE OTVARATI! ul. Ku~ukovi}i br. 2 Zenica 11. OTVARANJE PONUDA Otvaranje ponuda odr`at }e se dana 01. decembar 2011. godine, sa po~etkom u 12,00 sati, u prostorijama Vlade Kantona, broj: 109, ul. Ku~ukovi}i br. 2. Zenica. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Ministarstvu za privredu, telefoni: 404-506, 405-703, 406-159; fax: 404-861, E-mail: min.privrede@zdk.ba; veb stranici: www.zdk.ba.

Dnevni avaz

utorak, 27. septembar/rujan 2011.

41

MJE[OVITA SREDNJA [KOLA „TRAVNIK“ U TRAVNIKU Na osnovu odluke Upravnog odbora broj 273-1/11 od 13. 09. 2011. godine Mje{ovita srednja {kola „Travnik“ raspisuje KONKURS za prijem radnika u radni odnos u {kolskoj 2011/12. godini za nastavne predmete 1. Latinski jezik 1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme 2. Matematika i fizika 1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme 3. Tjelesni i zdravstveni odgoj 14 ~asova odre|eno vrijeme 4. Likovna kultura 11 ~asova odre|eno vrijeme 5. Engleski jezik 12 ~asova odre|eno vrijeme 6. Biologija 10 ~asova odre|eno vrijeme 7. Muzi~ka kultura 9 ~asova odre|eno vrijeme 8. Geografija 8 ~asova odre|eno vrijeme 9. Bosanski jezik i knji`evnost 6 ~asova odre|eno vrijeme Za radno mjesto na odre|eno vrijeme radni odnos traje do 31. 08. 2012. Kandidati trebaju ispunjavati uvjete propisane NPP za gimnaziju, tehni~ke i srodne {kole. Uz prijavu koja treba sadr`avati kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidat prila`e dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uslova tra`enih konkursom, kako slijedi: - diploma, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak i - uvjerenje o neka`njavanju. Budu}i da se izbor kandidata vr{i primjenom odre|enih kriterija i njihovim vrednovanjem, kandidat uz prijavu dostavlja i dokaze o postojanju kriterija koji se vrednuju, odnosno akt kojim je progla{en tehnolo{kim vi{kom u srednjoj {koli na podru~ju SBK/KSB i potvrdu o nepunoj nastavnoj normi u statusu lica sa stalnim radnim odnosom u srednjoj {koli na podru~ju SBK/KSB (ako se nalazi u takvom statusu), uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, podatak o du`ini vremena ~ekanja na posao po stjecanju stru~ne spreme, uvjerenje o prosje~noj ocjeni ostvarenoj na fakultetu tokom studija, te podatak o du`ini ste~enog radnog sta`a u obrazovanju po stjecanju stru~ne spreme. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu (DNEVNI AVAZ). Prijave se predaju u sekretarijat {kole ili na adresu: Mje{ovita srednja {kola „Travnik“ u Travniku, [kolska 3, 72270 Travnik Upravni odbor Mje{ovite srednje {kole „Travnik“

Povr{ina unutar eksploatacionog polja je 3.358.251,00 m2. Spisak katastarskih ~estica (katastarskih ~estice je 374 K.O. Dolovi i 5 K.O. Dugand`i}i i to je ukupno je 379 k.~.) se nalazi u dokumentu dostavljenom i ovjerenom od strane op}ine Olovo. 2. OPIS PROJEKTA Koncesionar }e imati mogu}nost realizirati projekat, zasnovan na predmetu koncesije, a to je istra`ivanje i eksploatacija mineralnog resursa-rude ceruzita na navedenim lokalitetima, te na taj na~in realizirati proizvodnju koncentrata, odnosno metala olova kao vrlo zna~ajnog metala u ekonomskom i privrednom razvoju Bosne i Hercegovine. Procjenjuje se da bi ovim projektom bio uposlen ve}i broj domicilnog stanovni{tva (300 radnika u prvoj fazi). Proizvodnja, kada se rudnik aktivira u punoj snazi, bi bila preko 100.000 t rude ceruzita. Prema terenskoj prospekciji, te prema rezultatima istra`nih radova terena je ustanovljeno da su rezerve le`i{ta Prgo{evo 324.565,00 t A-kategorije, B-kategorije 466.809,00 i C1-kategorije 540.680,00 rude ceruzita, a le`i{ta O~ekalj A-kategorije 470.757,00, Bkategorije 728.921,00 i C1-kategorije 1.070.366,00 {to ukupno ~ini 3.502.098,00 t ceruzita. Sa proizvodnjom od 100.000 t godi{nje, vijek trajanja rudnika je minimalno 25 godine, s tim da }e koncesionar dopunskim istra`ivanjima ovaj vijek zna~ajno produ`iti prevo|enjem vanbilansnih u bilansne rezerve, te dopunskim istra`ivanjem okolnih lokaliteta koji nesumnjivo postoje. 3. PRAVO U^E[]A Pravo u~e{}a na ovom javnom pozivu imaju doma}a i strana pravna lica koja su registrirala firmu u BiH i imaju registrovanu djelatnost iz podru~ja rudarstva. 4. VRIJEME TRAJANJA KONCESIJE Vrijeme trajanja koncesije na istra`ivanje je 3 godine (deminiranje, prikupljanje i izrada projektne dokumentacije, bu{enje, sanacija pristupnog puta, izgradnja postrojenja za separaciju i td.), a eksploataciju je 25 godina, ra~unaju}i od dana potpisivanja koncesionog ugovora, s tim da Vlada Zeni~ko-dobojskog kantona vrijeme eksploatacije mo`e produ`iti jo{ za polovinu vremena na koje je data koncesija, bez objavljivanja novog javnog poziva. 5 .KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A a) OP]I ELIMINATORNI USLOVI Op}i eliminatorni ulovi za izbor najpovoljnije ponude za dodjelu koncesije za eksploataciju ceruzita na predmetnim lokalitetima su: (a) Dokaz o uspje{nom poslovanju ponu|a~a u posljednje tri poslovne godine (Bilans stanja i Bilans uspjeha) sa prosje~nim minimalnim prihodom ve}im od vrijednosti trogodi{nje minimalne realizacije predmeta koncesije; (b) Dokaz o uredno izmirenim porezima ne stariji od 60 dana, ra~unaju}i od dana prijave na Javni poziv; (c) Rje{enje o registraciji privrednog subjekta u Sudu, sa registrovanom rudarskom djelatno{}u; (d) Dokaz o UREDNO IZMIRENIM doprinosima za PIO/MIO, ne stariji od 60dana, ra~unaju}i od dana prijave na Javni poziv; (e) Dokaz o UREDNO IZMIRENIM doprinosima za zdravstveno osiguranje, ne stariji od 60 dana, ra~unaju}i od dana prijave na Javni poziv; (f) Garanciju banke na iznos vrijednosti minimalne dvogodi{nje eksploatacije ceruzita prema ponu|enoj cijeni koncesine naknade; (g) Studije o ekonomskoj opravdanosti dodjele koncesije na istra`ivanje i eksploataciju ceruzita na lokalitetima O~ekalj i Prgo{evo kod Olova, ura|ena prema Na~elnom sadr`aju studije o ekonomskoj opravdanosti dodjele koncesije; (h) Ovjerena izjava da pod krivi~nom i materijalnom odgovorno{}u nesporno prihvata obavezu deminiranja istra`no-eksploatcionog polja, prije po~etka istra`nih radova, o li~nom tro{ku u roku od 3 godine, ra~unaju}i od dana potpisivanja koncesionog ugovora; (i) Ovjerena izjava da pod krivi~nom i materijalnom odgovorno{~u nesporno prihvata sve uslove iz Saglasnosti op}inskog Vije}a Olovo, broj:01-18-2238-2/11 od 10.08.2011. godine; (j) Ovjerena izjava da pod krivi~nom i materijalnom odgovorno{}u obavezuje omogu}iti realizaciju projekata od op}eg interesa za koje Op}insko vije}e Olovo iska`e interes; (k) Ovjerena izjava da se pod krivi~nom i materijalnom odgovorno{}u nespor-

VREMEPLOV w

27. septembar

DOGODILO SE
1290. - Katastrofalan zemljotres pogodio je Kinu. Nastradalo je oko 100.000 ljudi. 1825. - Engleski pronalazač Džordž Stivenson (George Stephenson) lično je upravljao svojom lokomotivom “Locomotion”, koja je vukla 38 vagona na liniji Stokton - Darlington. Bio je to prvi voz u historiji željeznice namijenjen prijevozu putnika. 1882. - U Sarajevu je izvedena prva opera. Bila je to Flotovljeva opera “Alessandro Stradella”. Izveo ju je ansambl njemačkog pozorišta “Heinricha Spire”. Pišući o ovoj predstavi, “Sarajevski list” ističe da je pozorište bilo “dupke puno svih staleža publike”. 1964. - Vorenova (Warrenova) komisija poslije desetomjesečne istrage saopćila je da je Li Harvi Osvald (Lee Harvey Oswald) bio jedini atentator na predsjednika

"

Dnevni avaz, utorak, 27. septembar/rujan 2011.

ILA=@=H

LJEKOVITO BILJE Crveni plodovi riznica vitamina

Danas je Svjetski dan turizma

SAD Džona Ficdžeralda Kenedija (John Fitzgerald Kennedy) 22. novembra 1963. godine u Dalasu. 1993. - U Sarajevu održan Svebošnjački sabor sa samo jednom tačkom dnevnog reda: Razmatranje ženevskog mirovnog plana za BiH i izjašnjavanje o prihvatanju ili neprihvatanju posljednje ponuđene verzije sporazuma. 2001. - Politički komitet Vijeća Evrope (CoE) donio je pozitivnu preporuku za prijem BiH u CoE. 2001. - Napadač u policijskoj uniformi upao na sjednicu lokalne skupštine švicarskog kantona Zug, ubio 13 i ranio 15 ljudi. Atentator je potom izvršio samoubistvo. 2001. - Bivši načelnik Glavnog št aba Armije RBiH, general Sefer Halilović u prvom pojavljivanju pred Haškim tribunalom izjasnio se da nije kriv. 2001. - Vijeće ministara BiH formiralo Komisiju za reviziju statusa osoba naturaliziranih poslije stupanja na snagu Ustava BiH i prije stupanja na snagu Zakona o državljanstvu BiH 1. januara 1998. godine. 2006. - Haški tribunal (ICTY) osudio prvostepenom presudom jednog od bivših lidera bosanskih Srba Momčila Krajišnika na 27 godina zatvora za zločine protiv čovječnosti počinjene u BiH. On je oslobođen optužbi za genocid i saučesništvo u genocidu. 2007. - ICTY osudio oficire bivše JNA Mileta Mrkšića na 20 godina zatvora i Veselina Šljivančanina na pet godina za pomaganje ubistva i mučenja hrvatskih zarobljenika u Vukovaru (Hrvatska) 1991. godine. Trećeoptuženi Miroslav Radić oslobođen je krivice.

Osobe koje pate od artritisa trebale bi konzumirati biljne lijekove čiji je glavni sastojak šipak jer on pomaže pri regeneraciji kostiju, pokazala su nova istraživanja. Nekoliko novijih studija pokazalo je da šipak štiti ćelije hrskavice čija je glavna uloga da podupiru kosti pri gibanju. Crveni šipak obiluje vitaminom C koji djeluje na jačanje imunološkog sistema. Šipak, međutim, ima i druge sastojke od kojih su mnogi važni za zdravlje hrskavica. Prema nekim istraživanjima, od osteoartritisa pati svaka druga osoba iznad 50 godina, a najčešće su im pogođena koljena. Šipak također djeluje blagotvorno na zdravlje bubrega i mokraćnog mjehura, a djeluje i protivupalno. Osim vitamina C, kojeg ima najviše, šipak je bogat i vitaminima A, D i E, te esencijalnim masnim kiselinama. Čaj od šipka preporučuje se ženama za vrijeme menstruacije jer sadrži puno željeza.

ŠEF= HACAAHEH= IJE
Prema istraživanjima, od osteoartritisa pati svaka druga osoba iznad 50 godina, a najčešće su im pogođena koljena

Šipak blagotvorno djeluje na zdravlje

ORDINACIJA

Spec 
Potvrđeno je da su čips od krompira i prženi krompirići jedni od najvećih uzročnika povećane tjelesne težine, a razlog je taj da im je jednostavno teško odoljeti. Zašto? Istraživači su otkrili da ih masti čine neodoljivim jer upravo one izazivaju specifičnu reakciju u tijelu pri čemu dolazi do izlučivanja prirodnih sastojaka sličnih marihuani endokanabinoida. Sve počinje u ustima, na jeziku. Uzimanjem hrane koja sadrži masti,pokreće se reakcijaodašiljanja signalanajprije u mozak, a zatim putem živca vagusa u crijeva. Tuse stimulirastvaranje endokanabinoida,koji nanivou ćelija stvaraju potrebu za daljnjim uzimanjem masne hrane. Isti učinak nije dokazan ni kod šećera ni kod proteina. 

Na nozi mi se pojavila rana koja me ne boli, ali ne može zarasti. O čemu se radi, pita E. I. iz Sarajeva. Kod vas je došlo do stvaranja hronične ulceracije koja nastaje usljed stalnog pritiska na anestetičko tkivo, tj. na mjesto gdje je prethodno nastalo oštećenje senzibilnih Dr. Katarina Dujmović, živaca stopala. dermatovenerolog Na peti ili na prstima stopala, gdje je inače najveći pritisak, prvo se stvaraju zadebljanja, potom dolazi do pucanja kože te us- ljed daljnjeg pritiska i infekcije dolazi do stvaranja ulceracije koja nije bolna zbog nedostatka osjetila. Ove ulceracije veoma teško zacjeljuju te razvojem procesa može nastati i osteomijelitis. Važno je nošenje prikladne obuće, terapija neuropatije i intenzivna terapija ulceracije kako se ne bi razvile komplikacije.

0HEč= K?AH=?E=

2HEALHAA= FAE= 
Imam 58 godina. Firma u kojoj sam bio zaposlen prestala je s radom. Budući da sam lošeg zdravstvenog stanja, a invalidska komisija me odbila, imam li pravo na prijevremenu starosnu penziju s nekim umanjenjima, pita čitalac. Odredbom člana 30. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, propisano je da osiguranik stječe pravo na starosnu penziju kad navrši 65 godina života i najmanje 20 godina penzijskog staža, odnosno kada navrši 40 godina penzijskog staža, bez obzira na godine života. Također, odredbom člana 137. Zakona o PIO osiguranik može steći pravo na starosnu penziju i prije navršenih godina života propisanih u članu 30. kad navrši 55 godina života i 30 godina staža (žena), odnosno 60 godina života i 35 godina staža (muškarac), ali najduže do 31. decembra 2015. godine. Iz vašeg pitanja nismo mogli utvrditi koliko godina staža imate. Međutim, imajući u vidu uvjete propisane citiranim odredbama, vi ne možete u penziju sa 58 godina života. Pravo na prijevremenu starosnu penziju moći ćete ostvariti kada navršite 60 godina života pod uvjetom da imate 35 godina penzijskog staža.

2LAć=A FHE== 
Moj muž je preminuo 2005. godine te sam naslijedila penziju po kriteriju: Staž u BiH ukupno 33 godine, 11 mjeseci i 21 dan i staž u Hrvatskoj od godinu, tri mjeseca i dva dana. Dakle, ukupno 35 godina, dva mjeseca i 23 dana. Ispunjavam li po bilo kojem zakonskom aktu uvjete za povećanje bh. penzije, pita čitateljica iz Lukavca. U skladu s odredbom člana 51. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju usklađivanje penzija vrši se mjesečno na osnovu ostvarenih prihoda nosioca osiguranja. Ukoliko su sredstva nosioca osiguranja u određenom mjesecu veća od sredstava potrebnih za isplatu penzija koja korisnicima pripadaju, utvrđuje se koeficijent za obračun isplate penzija koji je veći od 1,0, čime se penzije za isplatu za taj mjesec povećavaju. Federalni zavod PIO

RO\ENI
1858. - Rođen Đuzepe Peano (Guiseppe Peano), otac matematičkih simbola.

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

UMRLI
1917. - Umro francuski slikar, grafičar i vajar Edgar Dega (Edgar Degas), koji se smatra jednim od najboljih crtača u likovnoj umjetnosti.

ILA=@=H

Dnevni avaz, utorak,, 27. septembar/rujan 2011.

"!
,KžA @ šAIJ EKJ= F=I F @H=LA
Čekanje na telefonskoj vezi

Tačno Netačno
katurista svoje generacije? 1Džordž Krukšank je bio vodeći kariNASA kilometara brzinski rekorder 2na sat X-43 je sa 11.265 za letjelice? Kuautemok je 3car, nećak i zetposljednji astečki Montezume II? 1. TAČNO

w

Prošle godine su karcinomi dojke i vrata maternice otkriveni kod oko dva miliona žena u svijetu, pokazuju podaci američkih naučnika s Univerziteta u Vašingtonu. Najveće povećanje broja oboljelih zabilježeno je kod žena mlađih od 50 godina u zemljama u razvoju, piše časopis “Lancet”. Za razliku od njih, ženama u bogatijim zemljama na raspolaganju su bili programi ranog otkrivanja bolesti, vakcinisanje te učinkovitija medicinska zaštita. Procjenjuje se da su karcinomi dojke i vrata maternice prošle godine odnijeli 625.000 života. Globalno se broj oboljelih od ovih oblika raka svake godine povećava za tri, a broj umrlih za dva posto.

w

5LA LEšA >AED @ H== @A E LH=J= =JAHE?A

Podaci američkih naučnika

Studija o kol-centrima telekomunikacionih kompanija pokazala je da čekanje na linijama za pomoć može biti ne samo iritantno nego i opasno za zdravlje. Kada nas operater stavi na čekanje, nivo stresa i krvni pritisak polako počinju rasti, a pokazalo se da opasan nivo dostižu u prosjeku nakon pet minuta i 58 sekundi. Ista studija je pokazala da muzika koju slušamo dok čekamo, veoma često iznervira osobu toliko da odluči prekinuti vezu, umjesto da je opusti i zabavi. Britanski stručnjak Robert Henderson istakao je da svakodnevno čekanje na telefonskoj vezi može imati dugoročne efekte, kao što je poremećaj u radu crijeva, a u najgorim slučajevima osoba može doživjeti čak i nervni slom.

Krukšank vodeći karikaturista svoje generacije
Džordž Krukšank (George Cruikshank) bio je vodeći karikaturista svoje generacije. Osim toga, bio i poznati engleski slikar i ilustrator. Laskavu titulu velikog karikaturiste stekao je serijom političkih karikatura za list “Skerdž” (Bič) od 1811. do 1816. godine. Nastavio je da karikaturama izvrgava poruzi torijevce i vigovce negdje do 1825. godine. Dvadesetih i tridesetih godina 19. stoljeća radio je ilustracije za knjige, među kojima se ističu one za Dikensov roman “Oliver Tvist” 1838. i druge. Rođen je 27. septembra 1792., a umro 1. februara 1848. godine.

ISTRAŽIVANJE Omiljena aktivnost učitelja i nastavnika

,=ć= =@=ć= @IE LEšA šJAJA AC HEIJE
Domaća zadaća je omiljena aktivnost svih učitelja i nastavnika koji često zatrpavaju djecu materijalima i zadacima koje trebaju riješiti kod kuće. Ali stručnjaci koji se bave edukacijom pratili su učinke domaće zadaće na znanje učenika i došli do zaključka da pozitivnih aspekata ima bitno manje nego negativnih, naročito kod djece u osnovnoj školi. Iako profesori misle da se na

w

IE@=K šEK
Ako su vam sredstva za skidanje šminke preskupa ili ako vaša koža burno reagira na tu vrstu proizvoda, problem ćete riješiti tako što ćete sredstvo za skidanje šminke napraviti sami - od namirnica iz frižidera. Efikasna namirnica za skidanje šminke je mlijeko, čiji vitamini i proteini čine kožu mekanom. Svake večeri očistite lice komadićem vate umočenim u ovaj napitak. Postupak ponovite barem dva puta pa isperite mlakom vodom. Za problematičnu kožu preporučuje se mješavina mlijeka i čaja od nane. Maslinovo ulje vam također može pomoći da oslobodite lice od ostataka šminke -vaticanatopljena uljem skinut će čak i vodootpornu maskaru, a vitamini A i E ublažit će podočnjake. 

EA E KA

Kutak za ljepotu

2. TAČNO

NASA X-43 deset puta brži od zvuka
NASA X-43 je sa 11.265 kilometara na sat brzinski rekorder za letjelice. Postigao ga je na današnji dan, 27. septembra 2004. godine, NASA-in X-43A Hyper-X. Ta nadzvučna bespilotna letjelica razvijena za testiranje eksperimentalnog motora nazvanog skramdžet (scramjet) dostigla je brzinu od 9,6 maha, što odgovara brzini od približno 11.265 km/h, gotovo 10 puta većoj od brzine zvuka. Sve druge rakete osim X-43A moraju nositi težak teret kisika kako bi sagorijevale vlastito gorivo, dok X-43A uzima kisik iz atmosfere i miješa ga s tekućim hidrogenom koji nosi sa sobom kako bi “izgradila” gorivo.

Roditelji bi s nastavnicima trebali dogovoriti kvalitetnije zadaće

Iako nastavnici misle da se na taj način razvija odgovornost, kad domaća zadaća dobije proporcije manje enciklopedije, djeca brzo gube motivaciju
taj način razvija odgovornost i utvrđuje znanje, kad domaća zadaća dobije proporcije manje enciklopedije, djeca brzo gube motivaciju i pitaju se zanima li ih uopće to što upravo trebaju uraditi. Puno bi učinkovitije bilo, smatraju u Obrazovnom istraživačkom institutu u Melburnu, kad bi roditelji zajedno s profesorima u školi dogovarali primjerenije i kvalitetnije domaće zadaće. Istraživanja su pokazala da djeci u nižim razredima osnovne škole treba davati zadaće koje traju maksimalno pet minuta te koje su direktno vezane za gradivo koje je tog dana obrađivano u školi. Što se tiče gubitka vremena, gube ga i roditelji i profesori, što znači manje vremena za kvalitetno ponavljanje ili obrađivanje novog gradiva.

Maslinovo ulje ublažit će podočnjake

3. TAČNO

Kvautemok posljednji astečki car
Kuautemok (Cuauhtemoc) ili Gvatimozin (Guatimozin) bio je posljednji astečki car, nećak i zet Montezume II. Postao je car nakon smrti Montezeminog nasljednika 1520. godine dok je Ernan Kortes po drugi put marširao na astečku prijestonicu Tehočtitlan. Branio je grad tokom četveromjesečne opsade, poslije koje je većina zgrada bila srušena, a malo Indijanaca preživjelo. Njegov stoicizam prilikom mučenja kojem su ga izložili Španci da bi otkrio mjesto skrivenog astečkog blaga postao je legendaran. Kasnije je Kortes, čuvši za zavjeru protiv Španaca, naredio da se Kuautemok objesi. Živio je od oko 1495. do oko 1522. godine.

44

Utorak, 27. septembar/rujan 2011.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U BIJELJINI Broj: 80 0 P 013909 09 P Bijeljina, 26. 08. 2011. godine OGLAS Osnovni sud u Bijeljini, sudija Zlatna Martinovi}, u predmetu broj 80 0 P 013909 09 P, u pravnoj stvari tu`itelja ZEDP „Elektro Bijeljina“ AD RJ „Elektrodistribucija“ Bijeljina, [aba~kih |aka 23, protiv tu`enog Risti} Zorana iz Bijeljine, ulica Filipa Vi{nji}a br. 88, a sada sudu na nepoznatoj adresi, radi naplate duga, V.sp. 5.247,83 KM, donio je dana 01. 06. 2011. godine sljede}u:

PRESUDU zbog propu{tanja Usvaja se tu`beni zahtjev tu`itelja, te se obavezuje tu`eni Risti} Zoran iz Bijeljine, ulica Filipa Vi{nji}a 88, a sada na nepoznatoj adresi, da tu`iocu ZEDP „Elektro Bijeljina“ AD RJ „Eelektrodistribucija“ Bijeljina, na ime duga za elektri~nu energiju koju duguje za period od 31. 3. 1998. g. do 30. 04. 2009. g., isplati iznos od 5.247,83 KM na ime glavnog duga i 2.748,48 KM na ime kamate zajedno sa zakonskom zateznom kamatom na iznos duga od 5.247,83 KM, po~ev od 26. 5. 2009. g., pa do kona~ne isplate, te da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 1.142,50 KM, a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Sudija Zlatna Martinovi}

Dnevni avaz
SJE]ANJE

utorak, 27. septembar/rujan 2011.

45

Dana 27. 9. 2011. navr{avaju se 2 godine od smrti na{e drage supruge i majke

Dana 27. 9. 2011. navr{ava se 18 godina od pogibije na{eg dragog supruga i oca

Dana 27. 9. 2011. navr{ava se 8 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog oca, punca i deda

Dana 27. 9. 2011. navr{ava se 8 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog oca, punca i deda

NERMINA (MUJ^INOVI]) LJUCA
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe, tvoju dobrotu i plemenitost. Molimo Allaha d`.{. da bude{ od onih kojima }e se otvoriti d`enetske kapije. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Sadik, k}erke Lejla i Jasmina, zetovi Mirza i Armin, te unu~ad Anur, Dalal i Ajlin
1401-tt

\EVADA (D@EMA) DILBEROVI]A
Ponosne {to smo te imale, vje~no tu`ne {to smo te izgubile. Tvoja supruga Sabina, k}eri Alma i Almira Neka ti je veliki rahmet i {irok D`ennet.
1349-1mo

IBRO KAROVI]
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje zauvijek ostaje. Bol nije u suzama ni u rije~ima, bol je u na{im srcima gdje }e{ ostati zauvijek. Tvoji: k}i Senija, zet Vahid, unuka Selma i unuk Tarik
11144-1nd`

IBRO KAROVI]
Vrijeme koje prolazi ne bri{e sje}anje na tvoju dobrotu i plemenitost. Tvoji: k}i Sabina, zet Kemo, unuke Edina i Emina i unuk Nidal
11144-1nd`

Dana 27. 9. 2011. navr{ava se 7 dana od smrti na{eg dragog

Dana 27. 9. 2011. navr{avaju se dvije godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog, nikad pre`aljenog

POSLJEDNJI SELAM

na{oj nani

SADIKA HRNJI]A
Neka ti je vje~ni rahmet. Da ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tevhid }e se prou~iti istog dana (utorak, 27. 9. 2011.) u 17.00 sati u ku}i rahmetlije. Tvoji: supruga Rabija, sin Tajib, snaha Svetlana, unuke Ilma i Selma
No035314

MILI] SEJDIJE
Zauvijek u srcima i lijepom sje}anju tvojih: supruge Fehime, sina Nijaza i k}erke Emine sa porodicama
1393-tt

BEDRIJI FERHATOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.

Tvoji: unuk Almir, snaha Marijana i praunuk Dani Kr{o
1403-tt

SJE]ANJE

Dana 27. 9. 2011. navr{ava se sedam godina kako je prestalo da kuca srce na{eg dragog supruga i oca

SEJDIJA MILI]
27. 9. 2009 - 27. 9. 2011.
ZAUVIJEK SI U MOJIM MISLIMA I DU[I. NEDOSTAJE[ MI, MNOGO MI NEDOSTAJE[. TVOJA K]ERKA EMINA - MINKA
1397-tt

SEJDIJA MILI]
27. 9. 2009 - 27. 9. 2011.
Uvijek si prisutan u na{im mislima i dovama. Tvoje unuke Aldina, Ilma i Almina sa porodicama
1397-tt

FEHIM (MAL]O) KADRI]
Neki su ljudi posebni da bi im duh zatrlo ne{to tako neobi~no i zemaljsko kao {to je vrijeme. Neizmjerna dobrota, ljubav iz tvog velikog srca i plemenite du{e koju si nam davao, ostavili su u nama bogatstvo uspomena i nemogu}nost zaborava. Tuga i bol nisu u suzama i rije~ima, ve} u na{im srcima gdje }e{ zauvijek ostati voljen i nikada zaboravljen. Sje}anje na tebe je dio na{ih `ivota u kojima }e{ nam uvijek nedostajati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj dobroj i plemenitoj du{i. Tvoji najmiliji: supruga Habiba i k}erka Suada sa porodicom
p-71120

POSLJEDNJI SELAM

Dragoj majci

POSLJEDNJI SELAM

Danas se navr{ava 7 tu`nih dana od kada nije sa nama na{

HAJRIJI NALO
Od sina Senada sa porodicom
11141-1nd`

HAJRIJI NALO

ERMIN (SEJE) KAVAZOVI] BEDRIJI FERHATOVI]
27. 9. 1996 - 27. 9. 2011.
Ponosni smo {to smo te imali, sine. Molimo Allaha da ti podari lijepi D`ennet. Majka Belkisa i otac Sejo
1388-tt

GALIB (JUSUF) ARNAUTOVI]
Pro{lo je 7 tu`nih dana od kada nisi sa nama, a bol i tuga ne prestaju. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga [efika, sin Mahir, k}i Lejla, zet Edin, unuka Nejla Zahvaljujemo se rodbini, prijateljima, kom{ijama i Zavodu za hitnu medicinsku pomo}. Tevhid }e se prou~iti dana 27. 9. 2011. u ku}i rahmetlije, 1391-1tt Zahira Panjete 294 u 16.00 sati.

Od k}erke Rusmire sa porodicom
11141-1nd`

Od porodica: Kne`evi}, Markovi} i Fejzi}
1404-tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

zaposleniku na{eg kolektiva

dragom prijatelju

ENVER [PIRITOVI]
2006 - 2011.

ZIJAD SKAKA

ZIJAD SKAKA

I danas svi koji su te poznavali s tugom i sjetom ka`u: „Malo je bilo onakvih ljudi“ Ponosni {to smo te imali. Tvoj brat sa suprugom Musaid - Mu{e i Baha
11061-1nd`

Sindikat KJKP Vodovod i kanalizacija doo Sarajevo
p-71141

Porodica Luk{i}
p-71141

46

Utorak, 27. septembar/rujan 2011.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

27. 9. 2010 - 27. 9. 2011.
na mog

EMIRA
Ne}u da ponavljam, pravda ne postoji, ta to je jasno bar. Ho}u da dopustim suzu ljubavi, sa njom sam divan par. Kasno je, znam. Pipi
1405-tt

POSLJEDNJI POZDRAV I SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom kolegi

majci radnog kolege Sandra

dr. MIRZO LJUBOVI]
S ponosom }emo njegovati uspomenu na njegov plemeniti lik. Njegovoj porodici i prijateljima upu}ujemo izraze dubokog sau~e{}a. DIREKTOR I UPOSLENICI OJ DOM ZDRAVLJA NOVI GRAD JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO

DIJANA TOMI] MILI]EVI]
Kim Tec d.o.o.
N N

POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV

dragom kolegi

dr. stom. MIRZI LJUBOVI]U
KOMORA LIJE^NIKA-DOKTORA STOMATOLOGIJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
N

Dana 27. 9. 2011. navr{ava se godina kako je na ahiret preselila na{a voljena

AMIRA (AVDE) ALISPAHI]
U dubokoj tuzi, bolu i nevjerici te{ko se pomiriti da vi{e nisi s nama, a jo{ te`e i bolnije `ivjeti bez tebe u sada{njosti koju ~ine tuga, suze i praznina nastala tvojim ranim preseljenjem na ahriret. U svakom otkucaju na{ih srca ostat }e{ beskrajno voljena i nikad zaboravljena. Molimo Uzvi{enog Allaha da na{oj voljenoj podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju, ponosom i po{tovanjem, Tvoj mu` Me{a, sin Kemal, k}erka Sevdana, snaha Alema, zet Masanobu i unu~ad Alis, Adisa i Emir.
1400-tt

10. 5. 1945 - 27. 9. 2010.

SJE]ANJE

Dana 27. 9. 2011. navr{avaju se 4 godine do prerane smrti na{eg brata i {ure

Dana 27. 9. 2011. navr{avaju se ~etiri tu`ne godine od kako nije sa nama na{ amid`a, brat i djever

Dana 27. 9. 2011. navr{avaju se ~etiri godine otkako nije sa nama na{ dragi

ATIF (MA[O) DELEUT
Jo{ uvijek ista tuga i bol. Jo{ uvijek ista praznina bez tebe. Smrt je ja~a od `ivota, ali nije od sje}anja i lijepih uspomena. Tvoja neutje{na sestra Alema i zet Velija
1331-tt

ATIF (MA[O) DELEUT
Bio si toliko veliki ~ovjek, da bi i sunce zasjenio. Tvoj veseli duh, ~estitost i volja da pomogne{ drugima su bile vrline kojima si plijenio ljude. Ti mo`e{ biti sretan {to si se rodio i ti nikada ne}e{ umrijeti. Ljudi }e te se sa ljubavlju sje}ati i pominjati tvoje ime kao najljep{i primjer plemenitosti. Neka ti Allah d`.{. podari d`enetske ljepote. Tvoje brati~ne Delila i Dejla, brat Fadil i snaha Ilda
1331-tt

ATIF (MA[O) DELEUT
Uspomena i sje}anje na tebe `ive i `ivjet }e dok postoje oni koji te vole. Ponosni i sretni {to smo te imali, a jako tu`ni {to smo te izgubili. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji najmiliji: supruga Jasina, k}erka Elma, unuke Ajla i Amna, zet Midhad
1331-tt

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

Dana 27. 9. 2011. navr{ava se 8 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga i oca

dragom kumu i velikom prijatelju

IBRO (ALIJA) KAROVI] SELMA PA[I], ro|. GAVRANOVI]
27. 9. 2006 - 27. 9. 2011.
S ljubavlju ~uvamo tvoj dragi lik u na{im srcima
11142-1nd`

SAKIB VARAJI]

Dragan Vre}o sa porodicom

Nikad ne}emo zaboraviti tvoj lik, plemenitost i dobrotu koju si imao za sve nas. Molimo Allaha d`.{. da mu se smiluje, da mu njegov rad ubroji u dobra djela i nagradi ga najve}om nagradom D`ennetom. Tvoji najmiliji: supruga Nefa, sin Omer i k}erka Safija
p-71101 11144-1nd`

Safet, Mirza, Emira, Admir, Harun i Lamija

Dnevni avaz
Dvadeset sedmog septembra 2011. navr{ava se sedam godina tuge kako nas je ostavio na{ dragi

utorak, 27. septembar/rujan 2011.

47

Dana 14. 8. 2011. navr{ile su se ~etiri godine kako je preminuo na{ dragi brat i ujak

STEVO (NIKOLE) NARAN^I]
Da za njim vje~no tugujemo i nikada ga ne zaboravimo. Njegovi najdra`i: supruga Ankica, k}erka Jovanka, sin @eljko sa svojim porodicama

DANILO (DANE) BOBI]
Njegova jedina sestra Ankica sa svojom djecom i unu~adima
1379-tt

SJE]ANJE

na drage roditelje

Danas se navr{ava godina od smrti mog dragog supruga

AVDE KAFED@I]A

S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga Jovanka
1889-tt

prof. [A^IR JA@I]
9. 10. 1924 - 27. 9. 2006.

GORDANA JA@I], ro|. SOLE
24. 3. 1939 - 28. 9. 2005.
Navr{ila se godina od smrti na{eg dragog

S beskrajnim po{tovanjem Sinovi sa porodicama
1373-tt

AVDE KAFED@I]A
Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 28. 9. 2011. u Istiklal d`amiji (Otoka) sa po~etkom u 16,30 sati. Porodica
1889-tt

Dana 29. 9. 2011. navr{ava se sedam dana otkako nije sa nama

Dana 27. 9. 2011. navr{ava se 10 godina od kada smo izgubili najdra`u sestru i tetku

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 27. 9. 2011. navr{ava se 5 godina od preseljenja na ahiret

ALIJE (SULEJMANA) BIZOVI]A FADIL KONAK
Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet Tvoji: supruga Pa{a, sin Nermin i snaha Samira
p-71120

SABAHETU BAHKU ALIBEGI], ro|. AJANOVI]
Te{ko je opisati koliko nam nedostaje{. @ivjet }e{ u na{im srcima dok `ivimo. Tvoji: Ahmed, Nura, Adis, Ajla, Nermina, Hena i Timur
11135-1nd`

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Porodica
1374-tt

BUSULAD@I] ALIJAGI] HIBA
27. 9. 1993 - 27. 9. 2011.
Tvoji najmilji Sin Ekrem, snaha Fatima, unuk [erif, unuka Sanela sa porodicama
10757-1nd`

MEDIHA PLEH, ro|. SIJER^I]
Od Hanke, Melihe, Saliha, Ade, Samira, Elme, Aketa i Alme
1376-tt

SJE]ANJE

SJE]ANJE

]AMIL BEGOVI]
27. 9. 2007 - 27. 9. 2011.
Tuga i bol nisu u rije~ima, nego u na{im srcima gdje }e{ zauvijek ostati voljen, po{tovan i nikad zaboravljen. Tvoji: supruga [efika, sin Edin, k}erke Almina i Almira, snaha Amela, zetovi Angijad i Suad, unu~ad Amor, Lamija, Amila, Edvin i Benjamin
1257-tt

ISMET HURLA
13. 9. 1996

DIKA HURLA
27. 9. 2010.

ENVER [PIRITOVI]
2006 - 2011.
Supruga i k}erka Mirsada

FATIMA [ARI], ro|. KABIL
2006 - 2011.
p-71103

Tog dana prou~it }e se hatma dova na mezaru u 14.00 sati. Njihova djeca
1375-tt

Dana 28. septembra 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog POSLJEDNJI POZDRAV

tati na{e drage prijateljice

SAMIRA ([EMSUDINA) SOFTI]A
iz Breze Uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima. Sa ponosom i po{tovanjem ~uvat }emo tvoj lik. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 28. 9. 2011. godine iza podne namaza u ku}i `alosti. O`alo{}eni: otac [emsudin, majka Safija - Fija, sin Muhamed, supruga Amina, sestra Aida, zet Senahid, sestri} Ahmed, te ostala rodbina i prijatelji 1367-tt

SJE]ANJE

na na{eg dragog

17. 9. 1974 - 21. 9. 2011.

ZIJADU (MEHMEDA) SKAKA
Molimo Allaha d`.{. da vam podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Edina, Jasmin, Emina, Aida, Ismir, Majda i Vedad
1368-tt

NED@ADA SELMANAGI]A
27. 9. 2004 - 27. 9. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
1240-tt

48

Utorak, 27. septembar/rujan 2011.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

majci Azemine Golo, na{e direktorice Banke

NAZA ([EVKE) VUGDALI], ro|. BERBI]
Porodici upu}ujemo izraze iskrenog `aljenja zbog bolnog gubitka. S ljubavlju i po{tovanjem, Kolektiv PRIVREDNA BANKA SARAJEVO DD SARAJEVO
N

Prolazi i 365. dan kako fizi~ki nije sa nama

doc. dr. EMIR PA[ALI]
@ivi{ i `ivjet }e{ u srcima onih koji te vole i koje si ti volio neizmjerljivo. @ivi{ i `ivjet }e{ u svojim nau~nim knjigama koje si sa velikim znanjem i ljubavlju pisao za svoje studente. Tako|er im i usmeno prenosio svoje znanje i ljudskost koje je u tebi bilo ogromno. Gospodaru na{, podario si mu veliku ljubav prema: ~ovjeku, istini, pravdi, nauci i svakom hajru. Molimo Te da mu podari{ mir i spas u vje~nosti. Vole te: tetka Mejra, Amir, Amar, Selma i Aja
11131-1nd`

Dana 27. 9. 2011. navr{ava se godina od smrti na{eg dragog

Dana 27. 9. 2011. navr{ava se godina od prerane smrti mog brata

Dana 27. 9. 2011. navr{ava se godina od odlaska na{eg

EMIRA PA[ALI]A dr. EMIR (SULEJMAN) PA[ALI]
Praznina i bol sa tvojim likom u na{im mislima bori se sa tvojim osmijehom, dobrotom i plemenito{}u. Tvoji: [ela Miro, Jasminka, Amir i Emina
11137-1nd`

Prolaze dani, mjeseci i pro{la je godina kako nisi sa mnom, a ja jo{ ~ekam i sanjam da }e{ do}i, javiti se, zagrliti me. Boli... ali u~im da `ivim sa tom boli. U mislima sa tobom skupljam snagu za dalje, ponosna na tebe, tvoju ljubav i tvoje djelo. ^uvaj me, ma gdje bio sada. Voli te tvoja sestra Mirela
11136-1nd`

EMIRA PA[ALI]A
Puni tuge koju vrijeme ne lije~i, ali sa ljubavlju koja vje~no traje. Tvoji: otac Sulejman, mama Rejhana, sestra Mirela i sin Benjamin Hatma dova }e se prou~iti istog dana.
11136-1nd`

Danas, 27. 9. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti na{e drage majke

FATA BELKI], ro|. OSMANOVI]
Majko na{a, Ne postoji rije~ utjehe, samo bol {to razdire na{a srca tvojim odlaskom. Postoji ljubav, majko, koju smrt ne prekida, postoji ponos {to smo te imali. Bol nije u rije~ima, nego u srcu i du{i, gdje }e{ vje~no ostati, draga majko. Neka te u rajskom vrtu ~uvaju meleci, a mi }emo te ~uvati zauvijek u na{im srcima. Tevhid }e se prou~iti u utorak, 27. 9. 2011. u 13.30 sati u Atik d`amiji u Janji. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Hasib, snaha Zagorka, unuka Sanela, praunuka D`enita sa ocem \emom 11065-1nd` Muj~inovi}em

Dana 27. 9. 2011. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret mog brati}a

1920 - 2011.

dr. EMIR PA[ALI]
Sje}anje na tebe bolno je, a ljubav prema tebi vje~na je. Hvala ti za ljubav, dobrotu i plemenitost kojom si zra~io. Tvoji: Pa{ali} Sead - Stri~ek, Vahdeta, Mirza i Merima
11137-1nd`

Dana 27. 9. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{eg radnog kolege Mustafe Borovi}a

MIRSAD (HASAN) ^AU[EVI]
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16,30 u novoj d`amiji, Grbavica II (Kemala Kapetanovi}a). Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Porodica
1378-tt

HAD@IRI BOROVI]
UPOSLENICI FEDERALNE NOVINSKE AGENCIJE
N

Dnevni avaz
SJE]ANJE

Utorak, 27. septembar/rujan 2011.

49

na na{eg dragog prijatelja

doc. dr. EMIR (SULEJMAN) PA[ALI]
27. 9. 2010 - 27. 9. 2011.
S ponosom, po{tovanjem i ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. Erol, Safet, Sini{a, Husnija, Asim, Vrca, Irfan i Amel Meki}
1408-tt

SJE]ANJE

Dana 27. 9. 2011. navr{avaju se ~etiri godine od kada nije sa nama na{ voljeni

HAJDAR (MEHMEDA) ZEC
Pro|e ~etvrt vijeka, a Ti si stalno u na{im mislima. Nedostaju nam Tvoj osmijeh, mudra rije~, savjet, Tvoja podr{ka... Nedostaje{ nam i u trenucima sre}e i u trenucima tuge. Nedostaje{ nam uvijek. Volimo Te Supruga Kimeta, k}erke Nasiha, Amila i Saima, zetovi Kadri} Amir, Ahmethod`i} Fahrudin, Ke{ko Suad, unu~ad Adnan, Nina, Amela, Erol, D`enan i Lejla
11147-1nd`

27. 9. 1986 - 27. 9. 2011.

ZAJKO (MURAT) BIBI]
S ponosom i tugom ~uvamo uspomenu na tebe. Zauvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: supruga Zulfija, sin Nermin, k}erka Nerma, zet Mirsad i unuka [ejla
1407-tt

SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

Navr{ilo se 6 mjeseci od kada nije sa nama

na{oj dragoj

Dana 27. 9. 2011. navr{ava se godina otkako nije sa nama na{a strina i nana

JASMINU GUSKI
HEROJU ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE MOLIMO ALLAHA D@.[. DA TI PODARI LIJEPI D@ENNET, JER SI GA ZASLU@IO. „ZELENE BERETKE“ U. FEDERACIJI BiH
N

ALMAS (SELIM) HAD@OVI]
iz Gora`da

BEDRIJI FERHATOVI]
Od brata Mehmeda, snahe Fike, brati}a Ned`ada sa porodicom i brati~ni Edibe i Amele sa porodicama

RAZIJA (SEJDO) PI[TOV, ro|. DEDOVI]
Nikada ne}emo zaboraviti tvoj lik, plemenitost i dobrotu koju si imala za sve nas. S ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet jer si to i zaslu`ila. Tvoji: djeveri~na Izeta, zet Nermin, Benjamin i Hamijeta
11145-1nd`

Dana 27. 9. 2011. navr{avaju se 2 godine kako nije sa nama na{ dragi

Supruga Iza
632-1go

p-71108

Dana 27. 9. 2011. navr{ava se 7 dana od prerane smrti mog dragog brata

Pro{la je godina od prerane smrti na{e voljene

MEVLUDIN zv. RE[O (ABDURAHMAN) VANTI]
S ljubavlju i ponosom ~uvamo te od zaborava. Tvoji: supruga Fahira, sinovi Adnan i Admir
1141-1tz

GALIB (JUSUF) ARNAUTOVI]
Bio si veliki ~ovjek, to si i ostao. Tvoja dobrota i toplina ~ini nas koji smo ostali iza tebe, jo{ tu`nijim i `alosnijim. Zauvijek }e{ ostati u srcu onih koji te vole. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoja sestra Bisera, zet Fahrudin Spahi} sa djecom
p-71120

AZRE HOD@I]
U na{im srcima ostaje{ voljena, a u mislima nikad zaboravljena. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH Tvoji: djever Ahmed, Hajra, Mersiha, Ahira i tvoj mali Nedim
11154-1nd`

Dana 29. 9. 2011. navr{ava se 5 godina od smrti na{eg voljenog supruga, oca i djeda

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom dedi

mom dragom dedi

ORHAN (OMER) PIRI]
Zauvijek }e{ ostati u na{im sje}anjima. Nikada te ne}emo zaboraviti jer voljeni ne umiru. Supruga Muniba, sin Samir, k}i Sanela, unu~ad Mirza i Emina, snaha Zorana, zet Damir
1133-1tz

ABDULAH DIZDAREVI]
Ne, Ti nisi oti{ao, Ti si samo zavr{io svoju du`nost na zemlji. Ostao si tu, u mome srcu, sje}anju i mislima, da kao i uvijek bude{ moj prijatelj dok god `ivim! Tvoja Arnela sa suprugom Sandijem i k}erkom An|elom
1410-tt

Tvorcu legendarnog strip heroja Zagora, koji nam je uljep{ao djetinjstvo. Po~ivaj u miru, veliki ~ovje~e.

ABDULAH DIZDAREVI]
POSLJEDNJI SELAM

ZIJAD (MUHAMEDA) SKAKA
Te{ko se pomiriti s tim da smo izgubili svog kolegu, plemenitog i dobrog ~ovjeka. Ostala je tuga i praznina u na{im srcima. Tvojoj plemenitoj du{i neka je vje~iti rahmet. Tvoji: Vi{nja, Jasmina, Nijaz, Nihad, Dragan, Remzo, Bucko, Indira, [evala, Ramiza, Emina, Lejla, Pejmana
p-71104

Lijepo je bilo poznavati i rasti uz tako velikog i dobrog ~ovjeka. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoje: Aurora, Nora, Lejla i Arnela
1411-tt

SJE]ANJE

na na{eg dragog

SERGIO BONELLI EMIRA PA[ALI]A
Bol i tuga ista je kao i prvog dana. Bol nije u rije~ima, nego u srcima i du{i gdje }e{ vje~no ostati. Tvoja Vesna, Adi, Admir i Alerdina
1409-tt

2. 12. 1932 - 26. 9. 2011.
Milano Fanovi iz Sarajeva: Adnan Ombre, Haris Varaji}, Erdin i Amar
sm0001294

50

Utorak, 27. septembar/rujan 2011.

Dnevni avaz
ZAHVALNICA

Danas se navr{ava 21 dan otkako je oti{ao na neko ljep{e mjesto na{ dobri i voljeni

PREDRAG (ALEKSANDAR) \URANOVI]
1954 - 2011.
Ovom prilikom `elimo da izrazimo na{u veliku zahvalnost JZU Univerzitetski klini~ki centar u Tuzli i to Internoj klinici - Odjeljenje gastroenterologija i hepatologija, ljekarima mr. med. sci. Smaji} Midhatu i doc. dr. med. sci. Alibegovi} Ervinu sa osobljem Odjeljenja, kao i ljekarima i osoblju Klinike za hirurgiju i Hepatobilijarnog odjeljenja, na ~elu sa doc. dr. Zijahom Rifatbegovi}em. Oni su u~inili sve kako bi na{em Predragu pomogli i olak{ali mu te{ku bolest.

Tako|e, zahvaljujemo se i svim poznanicima i prijateljima koji sa nama podijeli{e tugu, nakon brzog i preranog odlaska dobrog i voljenog Prede. Supruga Azemila - Mila, pok}erka Lejla, unuk Boris, zet Nenad, bra}a Nenad, Miroslav i \or|e, tetka Aleksandra, rodice Biljana, Gordana i Dragana, snahe Mira i Marianne, brati~ne Aleksandra i Katarina, brati}i Igor i Marko, te stric Bo{ko i strina Mira
1125-1tz

Danas, 27. septembra 2011. godine navr{ava se 40 dana od kada je na ahiret preselio na{ voljeni

AHMED (ZEJNIL ef.) ^OLI]
Ne postoje rije~i kojima bi se opisala tuga i praznina od kada nisi sa nama. U na{im srcima ~uvamo tvoj dragi lik, osmijeh i dobrotu kojom si zra~io. Zauvijek si na{ ponos, ljubav i tuga. Volimo te. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i sve njegove ljepote, neka ti je vje~ni rahmet. Tvoja porodica Tevhid }e se prou~iti u [arenoj d`amiji u Tuzli, dana 27. 09. 2011. godine (utorak) u 16,15 sati.
1144-1tz

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE Dana 28. 9. 2011. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga, babe, djeda

na na{eg druga i velikog ~ovjeka

ZAIM D@ANANOVI]
28. 9. 2010 - 28. 9. 2011.

doc. dr. EMIR (SULEJMAN) PA[ALI]
27. 9. 2010 - 27. 9. 2011.

[peko i Emir
1406-tt

Dragi Zaime, babo i djede, tu`ni smo, jer i ovaj dan nas podsje}a na dan od prije godinu kada si preselio na ahiret. Sama svakodnevna pomisao da vi{e nisi sa nama, zapara srca na{a, jer uistinu ti si bio na{a glavna pokreta~ka osovina u svakom pogledu. Nedostaje nam tvoj lik, dobrota i ljubav koju si pru`ao ne samo nama, nego i ostaloj familiji, kom{ijama i prijateljima, a pogotovo upute na pravi put i stabilnu budu}nost. Dragi Zaime, fizi~ki nisi sa nama, ali u srcima jesi i to svakog trena i ostat }e{ zauvijek. Tvoji najmiliji: supruga Nezira, sin Vehid, k}erke Ai{a, Senida i Zurida sa porodicama, unuk Buco i unuka Neska sa porodicama, kao i mnogobrojna familija, kom{ije i prijatelji Neka ti Allah d`.{. podari D`ennet i vje~ni rahmet. Hatma dova }e se pokloniti dana 28. 9. 2011. godine poslije podne namaza u d`amiji Preo~ica. 367-1ze

POSLJEDNJI SELAM

na{em velikom prijatelju

Dana 27. 9. 2011. navr{ava se deset tu`nih godina od kako nije me|u nama na{a najdra`a

SJE]ANJE

ZEHRO (IBRO) VRTI]

SABAHETA - BAHKA ALIBEGI], ro|. AJANOVI]
Postoji{ i traje{ kroz najljep{e uspomene i sje}anja, tako }e biti dok `ive oni koji te vole i koje si ti nesebi~no voljela. Tvoja ljubav, nje`nost, po`rtvovanost, hrabrost i najljep{i osmijeh, ~ak i onda kada ti je bilo najte`e i dalje nas vode kroz `ivot. Ti si nam pokazala {ta zna~i biti najbolja mama, supruga, nana, sestra, tetka, punica... ~ovjek. Hvala ti... najdra`a na{a. Tvoji: Sakib, Mirha, Aner, Elma, Iman i Farah
11149-1nd`

DIANA (RAMIZ) DERVI[EVI]
27. 9. 1992 - 27. 9. 2011.

Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet, a tvojoj porodici sabur. Od porodice Huse Tufek~ije, Dina, Adi i Haris
ptt

Tvoji najmiliji
11148-1nd`

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM Dana 27. septembra 2011. navr{ava se tu`na i bolna godina od smrti na{eg dragog

utorak, 27. septembar/rujan 2011.

51

Dana 27. 9. 2011. navr{ava se 11 godina otkako je preselio na{ dragi

dragom radnom kolegi

FAHRUDIN - PAJA (D@ELADIN) LAMAD@EMA
2010 - 2011.
Prolaze dani, ali ni jedan bez sje}anja i tuge na tebe, dragi o~e, dedo, brate, ad`o, dajd`a i djevere. O`alo{}eni: k}erka Nerma sa porodicom, sin Dino, sestra Vezira sa porodicom, brat Vahid sa suprugom Bibom i djecom, brat Mustafa sa suprugom Ljiljom i djecom, snaha Olga sa djecom, porodice Lamad`ema, Fejzi}, ]amo Farahani, Morina i ostali
p-71140

dr. MIRZI LJUBOVI]U
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Stomatolo{ka slu`ba C.O. Novi Grad
11151-1nd`

FEHIM (MEHE) PALDUM
Sje}anje i ljubav prema tebi ostaju dok `ive oni koji te vole. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja porodica Paldum
1415-tt

Danas se navr{avaju ~etiri godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog

Dana 27. 9. 2011. navr{ava se godina od smrti na{e drage i nikad zaboravljene supruge, majke, nane, pranane i punice

SAFIJA (SALIH) TANOVI], ro|. ]EBI]
Jedna godina dana... bol je jo{ uvijek jaka... Spoznaja da ne mo`e{ podijeliti svoje osje}aje... i to da mora{ nastaviti dalje bez da ~uje{ glas... To da se ne mo`e{ smijati... to da ne postoji dodir ruke koja bi ti dala snagu i mo} da nastavi{ dalje... Postoji samo bol, tuga i vi{e od toga. Neka ti, majko, dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica Tevhid }e se prou~iti 1. 10. 2011. u 13.00 sati u ku}i rahmetlije, ul. Gornje ^ebed`ije 27. 1115-1nd`

Danas se navr{ava 7 tu`nih dana kako sa nama nije na{ dragi babo, punac i dedo

SAFETA HATIBOVI]A
Sa ljubavlju Te se sje}amo. Tvoja dobrota i veliko srce uvijek }e nas pratiti. Tvoji: supruga Fatima, k}erka Zinaida, unuci Hamza i Faris i zet Senad
1418-tt

SADIK (TAJIB) HRNJI]
Ostaje nam sje}anje na tvoju dobru du{u i tvoja dobra djela koja si nam ostavio u amanet, koja nikad ne}emo zaboraviti. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. El-Fatiha Tvoji: k}erka Tajiba, zet Avdo i unuci Emir i Belma
1419-tt

Danas se navr{ava 40 dana od smrti na{e drage nikad pre`aljene

Dana 27. 9. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana otkako nije sa nama na{ dragi brat, {ura i daid`a

Dana 27. 9. 2011. godine navr{ava se 40 dana tuge i bola kako nije sa nama na{a voljena

RAHIMA AVDI], ro|. BEGOVI]
1917 - 2011.
Neka joj dragi Allah podari vje~ni D`ennet. Porodica
p-76120

AMIR (IBRO) \UDERIJA
^injenicu da te nema jako je te{ko prihvatiti, pomiriti se s tim da te vi{e ne}emo vidjeti na ovom prolaznom svijetu. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i i da ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Sestra Remza sa porodicom
1387-tt

LJUBICA ]OSI], ro|. MALETOVI]
Najdra`a... o samo da zna{ kako nedostaje{! Oprosti {to pla~em, moram, ne mogu da se pomirim sa istinom da }u ostatak `ivota povesti bez TEBE. Sa Tobom je oti{ao moj osmijeh, moje `elje i ja jednostavno NE ZNAM I NE MOGU BEZ TEBE. Rije~i su malo, ali HVALA TI, hvala za svu Tvoju ljubav, dobrotu i velikodu{nost kojom si nas obasipala. VOLIMO TE Tvoja k}erka Sanela, zet Venhari i unuk Darijo 1414-tt

Dana 26. 9. 2011. navr{ila se godina od smrti osniva~a TK „TENIS PRO 1996“ Sarajevo, na{eg

Dana 28. 9. 2011. navr{ava se 7 dana od kako je preselila na ahiret na{a draga supruga, majka i nana

NAMIKA TERZIMEHI]A
(1949 - 2009)
Neizmjerno `alosni {to vi{e nisi sa nama, ponosni {to smo te poznavali, ostaje{ zauvijek u na{em sje}anju kao na{ iskreni prijatelj, divni trener i po{tovani direktor. Teniski klub „TENIS PRO 1996“ Sarajevo: Fe|a i Na|a Oru~evi}, Adi Kasumagi}, Adnan i Emir Kalauzovi}, Alem i Amir Hamzi}, Armina i Armin Fazli}, Mirza Mehakovi}, Aida i Ina Had`iselimovi}, Isa i Ali, Vildana i Asena Pajevi}, Ajla i Aid Had`ismailovi}, Muharem Hamzi}, Samir Pajevi}, Ramiz Mehakovi}, Kemo Ademovi}, Nerma i Zehra Obar~anin, Juan Maria Tintore i Haris Kafed`i}
N

IFETA (MAHMUTA) FEJZOVI], ro|. JAGANJAC
Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: suprug, sinovi, unuci i snahe Tevhid }e se prou~iti 28. 9. 2011. (srijeda) u 11.00 sati u ku}i `alosti u Binje`evu.
11155-1nd`

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

na na{e drage roditelje

HASAN AJANOVI] SAMIJA TREBOVI]
27. 9. 2000 - 27. 9. 2011.
Djeca sa porodicama
1346-1mo

TIMA AJANOVI]
11. 11. 2001 - 27. 9. 2011.

HILMIJA TREBOVI]
1. 1. 1994 - 27. 9. 2011.

27. 9. 1976 - 27. 9. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem, Va{a djeca Namik, Nermina i Nermin sa porodicama

ptt

52

Utorak, 27. septembar/rujan 2011.

Dnevni avaz
Sa `alo{}u i du`nim po{tovanjem obavje{tavamo uposlenike Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, gra|ane i prijatelje, da je u petak, 23. 9. 2011. godine preminuo na{ po{tovani kolega

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

NESIBA HAD@I], ro|. IMAMOVI]
preselila na ahiret u petak, 23. 9. 2011. u 63. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 01. 10. 2011. poslije ikindije namaza u Kozluku. O@ALO[]ENI: suprug Selim, sin Salim, snaha Merita, unuk Nedim, brat Muhamed, snaha [uhra, brati} Mirsad sa porodicom, zaove Iza i [ida sa porodicama, te porodice Had`i}, Imamovi}, Sulji}, Ahmetovi}, Isabegovi}, Banjanovi}, Narho{evi}, Re{i}, Zejnilagi}, Hamzabegovi}, Poli}, Jovanovi}, Kagyrov, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u d`amiji u Kozluku.
11134-1nd`

dr. MIRZO LJUBOVI]
uposlenik stomatolo{ke slu`be OJ Dom zdravlja Novi Grad JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Bio je izuzetan ~ovjek i predan medicinski radnik. Saosje}amo u boli sa njegovom porodicom i prijateljima. V.D. GENERALNI DIREKTOR PRIM. DR MILAN MIOKOVI] I UPOSLENICI JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
N

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

[ERIFA (ud. ISMETA) KRPO, ro|. ]I[I]
dana 25. 9. 2011. godine u 78. godini preselila na ahiret. D`enaza }e se klanjati u utorak, 27. 9. 2011. godine u 17.00 sati, na gradskom groblju Sutina, gdje }e se rahmetlija i ukopati. Prevoz obezbije|en u 16,15 sati sa Vrha Avenije, Mostarka, Ekonomska {kola, Gimnazija, [emovac, Ograda, Lu~ki most, Pozori{te, Razvitak, Autobuska stanica, Zalik, Sutina. Tevhid }e se prou~iti 27. 9. 2011. u 17.00 sati u ku}i `alosti, Gojka Vukovi}a 35 - Donja Mahala. O@ALO[]ENI: k}erke Narma i Aida, unuka Maja, brat Sulejman - Sule, zet Mithat - Mita Jakirovi}, nevjesta Fadila, brati~ne Amna i Alma, te porodice Krpo, ]i{i}, Jakirovi}, Marin~i}, Mari}, Oru~evi}, Lon~arevi}, Ajanovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
1350-1mo

EMIN (OMER) VATRE[
preselio na ahiret u nedjelju, 25. septembra 2011. godine u 92. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 27. septembra 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred mesd`ida na Alipa{inom Polju „C“ faza ispred MZ Sokolje i ispred tvornice „Zrak“ u Bu}a Potoku u 13.00 sati sa zaustavljanjima na autobuskom stajali{tu Stup, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: sinovi Jusuf, Amir i Alija, snahe [evka, Mevlida i Raza, unu~ad Senad, Senada, D`emo, Ned`ad, Almin i Eldin, kao i praunu~ad, te porodice Vatre{, @iga, Durmi{evi}, Isakovi}, Bogilovi}, Halimanovi}, Agi}, Hrustemovi}, ^av~i}, Kulovac, Karga, Hod`i}, Tabakovi}, Deved`ija, Mehmedovi}, Mahmutovi}, Helji}, Guhdija, Rami}, ^orbo, ^olan, kao i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
No035315

POSLJEDNJI SELAM

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Sa neizmjernim bolom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

na{oj dragoj tetki

SALIH (SALEMA) PAZARAC
dana 25. 9. 2011. godine preselio na ahiret u 70. godini. Vrijeme i mjesto d`enaze }e biti nakadno objavljeni. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
1421-tt

BEDRIJA (SULEJMAN) FERHATOVI]
preselila na ahiret u nedjelju, 25. 9. 2011. godine u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 27. 9. 2011. godine u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Kr{o Amir, unuk Almir, praunuk Dani, brat Mehmed - Ketan, snahe D`enana, Subha, Fika i Marijana, brati}i i brati~ne, amid`i}i, amid`i~ne, te porodice Ferhatovi}, Kr{o, Musi}, Be{irevi}, Kne`evi}, Cocali}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.00 sati, Breka 16. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en iz ulice Bardak~ije sa polaskom u 13.00 sati, sa usputnim zaustavljanjem na tramvajskom stajali{tu Katedrala. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

ALIJI (SEFERA) MA[I]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.

IN MEMORIAM

Dvadeset sedmog septembra 2011. navr{ava se pet godina od smrti na{e voljene supruge i mame Na{oj dragoj Snje`i

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SNJE@ANA BABI], ro|. STOJAKOVI]
27. 9. 2006 - 27. 9. 2011.
Nedostaje{ nam. Puno te volimo. Istoga dana, u utorak, 27. 9. 2011. u 17.00 sati }emo se okupiti i polo`iti cvije}e na groblju Bare.

MEHMED (NAIL) BAJRAMOVI]
exhumacija
tragi~no preselio na ahiret od zlo~ina~ke ~etni~ke ruke 14. jula 1992. godine u 48. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 28. septembra 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Hasena, sinovi Edin i Nail, k}erke Medina i Edina, brat Himzo, sestre Razija, Sadija, Naza, Samka i Zejneba, snaha ]imija, unuka Nejra, zetovi, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, {ure, dajd`i}i i amid`i}i, te porodice Bajramovi}, Hod`i}, Karahod`i}, Dervi{evi}, Heri}, Ljoki, Muhi}, Avdibegovi}, Arnautovi}, Muminovi}, Hubi}, [utrovi}, Mujki}, Bai}, Feri}, Alji}, [abanovi}, Trebo, Me|useljac, Hurem, Su}eska, Baji}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 111

Porodica Kamenja{evi}
1417-tt

S ljubavlju, Porodice Babi} i Stojakovi}

1390-tt

POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV

dragoj kolegici iz Ora{ja

dr. stom. MILADI LIKI]
KOMORA LIJE^NIKA-DOKTORA STOMATOLOGIJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
N

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatejle da je na{a draga ... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

utorak, 27. septembar/rujan 2011.

53

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

HAJRIJA (JUSUF) NALO, ro|. OSMANAGI]
preselila na ahiret dana 25. 9. 2011. u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 27. 9. 2011. godine u 13,30 sati na mjesnom mezarju Crn~a - Vi{egrad. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIATEN. EL-FATIHA! O@ALO[]ENI: brat Ibrahim sa porodicom, sin Senad sa porodicom, k}erke Rusmira i Razija sa porodicama, te porodice Nalo, Osmanagi}, [i{i}, ^avku{i}, [ehi}, Jauzovi}, Kapetanovi}, Mezild`i}, Borovac i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji Prevoz autobusom obezbije|en sa terminala Ilid`a sa polaskom u 10,00 sati. Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti, ul. Hipodrom br. 83, Butmir u 13,30 sati. 11141-1nd`

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

ABDULAH (AGAN) DIZDAREVI]
preselio na ahiret u subotu, 24. 9. 2011. godine u 88. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 27. 9. 2011. godine u 16.00 sati na mezarju Hambina carina - [iroka~a. O@ALO[]ENI: k}erke Indira i Dina, unu~ad Amir, Mirela i Lejla, praunuk Dominik, te porodice Dizdarevi}, Jusi}, ^aluk, Begovi}, Raos, Sablji}, Avdi}, Mehinovi}, Had`imesi}, Lukovac, Filipovi}, Ragu`, Be{lija, Babaji}, Basari}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza (16.00 sati) u d`amiji Ferhadija. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

"BAKIJE" "BAKIJE"
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763 7 www.bakije.com

POKOPNO DRU[TVO

SARAJEVO

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
mobitel 00387 (0)61 131-788 7 00387 (0)33 233-062 0 fax 00387 (0)33 447-122 1 mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...

033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba

SARAJEVO: Tešanjska 24A, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441;

GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251; TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477

MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890;

TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718;

424 - 440;
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 014930 03 Mal Zenica, 16. 08. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Amra Hed`i}-Had`i}, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca Dru{tvo za osiguranje „SARAJEVO-OSIGURANJE“ d.d. Podru`nica Zenica, ul. Trg BiH br. 3, protiv tu`enog Vra~e Dervo iz Zenice, ul. Dr. Mehmeda Spahe br. 9, radi isplate duga, v.s. 200,00 KM, nakon glavne rasprave zaklju~ene dana 19. 04. 2011. godine, kojoj su prisustvovali punomo}nica tu`ioca Hod`i} ^eba, zaposlenica kod tu`ioca, a u odsustvu uredno obavije{tenog tu`enog, dana 18. 05. 2011. godine, donio je BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KALESIJI Broj: 29 0 P 005955 10 P Kalesija, 29. 08. 2011. godine Op}inski sud u Kalesiji, sudija Dra`ena Pejanovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Raiffeisen bank dd BiH, Glavna filijala Tuzla, zastupan po direktoru Lidiji Maru{i}, dipl. ecc, protiv tu`enog Hasanovi} Ramiza, sina Red`e iz Sapne, radi naplate duga, VSP 5.840,88 KM, na osnovu ~l. 348. st. 3. ZPP-a, dana 29. 08. 2011. godine

PRESUDU
Nala`e se tu`enom da isplati tu`iocu iznos od 200,00 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 30. 06. 2001. godine, pa do isplate, kao i tro{kove parni~nog postupka u iznosu 191,00 KM. PRAVNA POUKA: Protiv ove presude dopu{tena je `alba zbog povrede odredaba parni~nog postupka i zbog pogre{ne primjene materijalnog prava, Kantonalnom sudu u Zenici, putem ovog suda u roku od 15 dana, koji rok po~inje te}i od dana dono{enja presude za tu`ioca i od dana prijema presude za tu`enog. @alba se podnosi u tri istovjetna primjerka. Protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je presuda dostavljena tu`enom. Sudija Amra Hed`i}-Had`i}

OBJAVLJUJE
Dana 18. 11. 2009. godine, kod ovog Suda podnesena je tu`ba u pravnoj stvari tu`itelja Raiffeisen bank dd BiH, Glavna filijala Tuzla, zastupan po direktoru Lidiji Maru{i}, dipl.ecc, protiv tu`enog Hasanovi} Ramiza sina Red`e iz Sapne, radi naplate duga. Tu`itelj u tu`bi tra`i da sud obave`e tu`enog da mu po osnovu glavnog duga isplati ukupan iznos od 5.840,88 KM i ugovorenu kamatu od 372,56 KM, te da tu`itelju naknadi zakonske zatezne kamate koje }e se obra~unati na dospjeli iznos glavnog duga po~ev od dana utu`enja pa do kona~ne isplate i da mu naknade tro{kove postupka sve u roku od 30 dana od dana pravosna`nosti presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Kako tu`eni zaprimio tu`bu, ovim putem se istom dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~l. 62 st. 2 ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~l. 70 i 71 ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od prijema tu`be, sudu dostavi pismeni odgovor na tu`bu. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra objavljenom u roku od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Dra`ena Pejanovi}

54

Utorak, 27. septembar/rujan 2011.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi U PRODAJI
BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U BIJELJINI Broj: 80 0 mal 009487 08 Mal Bijeljina, 29. 08. 2011. godine

Dnevni avaz

utorak, 27. septembar/rujan 2011.

55

OGLAS
Osnovni sud u Bijeljini, sudija Zlatna Martinovi}, u predmetu broj 80 0 Mal 009487 08 Mal, u pravnoj stvari tu`itelja Telekom Srpske a.d. Banja Luka, Ul. Mladena Stojanovi}a broj 8, protiv tu`ene Haramba{i} Vesne iz Bijeljine, ul. Jovana Kro{tanskog bb, a sada na sudu nepoznatoj adresi, radi naplate duga, V.sp. 1.342,21 KM, donio je dana 13. 06. 2011. godine sljede}u:

PRESUDU
zbog propu{tanja Usvaja se tu`beni zahtjev tu`itelja, te se obavezuje tu`ena Haramba{i} Vesna, da tu`iocu Telekom Srpske, a.d. Banja Luka, isplati dug u iznosu od 1.342,21 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: Na iznos od 46,8 KM po~ev{i od 15. 03. 2008. g. kao dana dospjelosti do kona~ne naplate Na iznos od 46,8 KM po~ev{i od 15. 04. 2008. g. kao dana dospjelosti do kona~ne isplate Na iznos od 46,8 KM po~ev{i od 15. 09. 2008. g. kao dana dospjelosti do kona~ne isplate, Na iznos od 655,2 KM po~ev{i od 20. 09. 2008. g. kao dana dospjelosti do kona~ne isplate, Na iznos od 46,8 KM po~ev{i od 15. 07. 2008. g. kao dana dospjelosti do kona~ne isplate, Na iznos od 46,8 KM po~ev{i od 15. 08. 2008. g. kao dana dospjelosti do kona~ne isplate, Na iznos od 46,8 KM po~ev{i od 15. 05. 2008. g. kao dana dospjelosti do kona~ne isplate, Na iznos od 46,8 KM po~ev{i od 15. 06. 2008. g. kao dana dospjelosti do kona~ne isplate, Na iznos od 64,14 KM po~ev{i od 15. 12. 2007. g. kao dana dospjelosti do kona~ne isplate, Na iznos od 201,67 KM po~ev{i od 21. 12. 2007. g. kao dana dospjelosti do kona~ne isplate, Na iznos od 46,8 KM po~ev{i od 15. 01. 2008. g. kao dana dospjelosti do kona~ne isplate, Na iznos od 46,8 KM po~ev{i od 15. 02. 2008. g. kao dana dospjelosti do kona~ne isplate, Na `iro ra~un broj 562-099-00001685-95 kod NLB Razvojne banke, kao i da tu`iocu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 215,00 KM na `irora~un broj 562-09900017269-97 kod NLB Razvojne banke, a sve u roku od 15 dana po pravosna`nosti presude i pod prijetnjom prinudne naplate. PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u roku od 8 dana ra~unaju}i od dana kad je prestao razlog koji je prouzrokovao propu{tanje, a ako je stranka tek docnije saznala za propu{tanje, od kad je za to saznala. Poslije proteka 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat u prija{nje stanje. Sudija Zlatna Martinovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 mal 050701 09 Mal Mostar, 02. 09. 2011. godine

U PRODAJI

OGLAS

OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni saradnik Lana Kukolj, u pravnoj stvari tu`itelja ProCredit Banka dd Sarajevo, Filijala Mostar, protiv tu`enog Dragan Maru{i}, temeljem ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:

TU@BENI ZAHTJEV
Dana 20. 2. 2009. godine tu`itelj ProCredit Banka dd Sarajevo, Filijala Mostar podnio je tu`bu protiv tu`enog Dragan Maru{i} radi isplate. Tu`itelj tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e tu`enog obvezati da tu`itelju isplati iznos od 165,00 KM sa kamatom obra~unatom na navedeni iznos od dana 20. 02. 2009. godine kao dana podno{enja tu`be pa do kona~ne isplate, te da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti ove presude. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama (Dnevnom avazu) i na oglasnoj plo~i Suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`eni da je temeljem ~lana 70. stavak 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njiihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravnu osnovu za navode tu`enog (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskome roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Stru~ni saradnik Lana Kukolj

56

Dnevni avaz, utorak, 27. septembar/rujan 2011.

sport

Banja Luka: Borac pri`eljkuje ponavljanje me~a

Borac mora biti drasti~no ka`njen Utakmica je mogla
(Foto: M. Lugi})

SLU^AJ BANJA LUKA Reakcije iz @eljezni~ara o subotnjim incidentima

Saop}enje FK Borac

Rat je okon~an prije 16 godina, vrijeme je da sport pripadne sportistima, ka`e Almir Gredi}

Pet do sedam minuta nakon nereda teren je bio potpuno prazan
Nakon nemilih doga|aja i prekida derbi utakmice osmog kola Premijer lige BiH izme|u Borca i @eljezni~ara oglasili su se i ~elnici aktuelnog {ampiona sa zvani~nim saop}enjem. - Upravni odbor i rukovodstvo FK Borac osudilo je pona{anje grupe navija~a koji su na subotnjoj utakmici poku{ali da se fizi~ki razra~unaju s navija~ima gostuju}eg tima. mogla biti nastavljena. Ali, to nije `eljela ekipa @eljezni~ara, {to su izri~ito rekli njihovi zvani~ni predstavnici, i smatramo da se upravo tu krije glavni razlog zbog koga susret nije nastavljen. Iskreno se nadamo da }e nakon dana{njih sjednica nadle`nih komiteta NSBiH sport pobijediti i da }e se, shodno Pravilniku o fudbalskim takmi~enjima BiH, o bodovima sa sporne utakmice odlu~iti u

biti nastavljena

Na vanrednoj konferenciji za novinare u @eljezni~aru su iznijeli svoje utiske s utakmice protiv Borca u Banjoj Luci koja je prekinuta nakon {to su desetine doma}ih navija~a utr~ale na teren i napale gostuju}e kamenicama i bakljama. - U Banjoj Luci se dogodio pravi skandal i Borac mora biti drasti~no ka`njen. Mora se stati ukraj ovakvim stvarima jer samo tako se mo`e spasiti bh. fudbal - rekao je ~lan Predsjedni{tva @eljezni~ara Gradimir Gojer. Ispred kluba govorio je i nekada{nji kapiten „Plavih“, a danas ~lan Predsjedni{tva Almir Gredi}. - Zahtijevamo da imamo uvjete za igru kao {to imaju i

Pravi skandal

Sli~ni slu~ajevi
Banjalu~ani, tako|er, navode i nekoliko sli~nih slu~ajeva nakon kojih su me~evi ipak nastavljani. - Ne tra`e}i alibi i opravdanje za ono {to se desilo, `elimo ukazati da su se godinama na premijerliga{kim stadionima u BiH de{avale sli~ne situacije, ali da su utakmice redovno nastavljane, jer je za to postojala dobra volja aktera. I pored ~injenice da je FK Borac preduzeo sve mjere predvi|ene zakonom, desili su se propusti na koje, na`alost, nismo mogli utjecati i svjesni smo da }e klub snositi posljedice po Disciplinskom pravilniku NSBiH. Me|utim, nakon pet do sedam minuta teren je bio potpuno prazan, obezbije|en snagama specijalne policije i redarima, i sigurni smo da je u tim trenucima utakmica U ovoj sezoni publika je upadala na terene u Lukavici (Slavija - Sarajevo), Mostaru (Zrinjski - Olimpic), Trebinju (Leotar Sarajevo), i svi me~evi su nastavljeni. Valjda nije zaboravljena pro{logodi{nja utakmica Kupa BiH izme|u Zrinjskog i @eljezni~ara koja je nastavljena nakon jednosatnog prekida - tvrde u Borcu. ponovljenom susretu. Uostalom, u izvje{taju s utakmice Borac - @eljezni~ar koji je potpisao glavni sudija Tomislav ^ui} konstatovano je da je klub doma}in organizovao utakmicu po propozicijama takmi~enja NSBiH i da su na stadionu bile prisutne sve slu`be neophodne za normalno odigravanje utakmice - navodi se, izme|u ostalog, u saS. K. op}enju.

Gredi}, Gojer i Osim: Ogor~eni incidentom

(Foto: F. Fo~o)

Pravila su jasna
U @eljezni~aru o~ekuju da }e, osim slu`benog rezultata 3:0, Borac dobiti i veliku nov~anu kaznu, te zabranu igranja na svom terenu. - Sve se jasno vidjelo, sudija je prekinuo utakmicu zbog nedostatka uvjeta za igru. Mislim da ovdje ne smije biti kompromisa, zbog kompromisa se i de{avaju ovakve stvari. Kakva je kazna pet hiljada KM, to se mora prekinuti i dati primjer da se ovakve stvari jednostavno ne smiju doga|ati - ka`e Osim.

na{i protivnici na Grbavici. Pravila UEFA-e i FIFA-e su jasna, na stadionima ne smije biti nacionalizma, primitivizma i {ovinizma. Rat je okon~an prije 16 godina, vrijeme je da sport pripadne sportistima - smatra Gredi}. Amar Osim, trener @elje, ogor~en je odnosom nekih ljudi iz Borca. - Smetaju mi izjave poje-

Bez uvjeta

dinaca iz Borca koji su se i tamo pona{ali nedoli~no. Skandalozno je re}i da je bilo uvjeta za igru nakon situacije u kojoj utr~avaju ljudi koje ogromnim kamenicama, koje su morali bacati s dvije ruke koliko su te{ke, ga|a na{e navija~e. Ljudi bez ikakve kontrole tr~e po stadionu, i onda re}i da je to normalno i da se treba igrati. To me zaista boli - smatra Osim. Z. [.

Delegacija FIFA-e i UEFA-e sutra u Sarajevu

Delegacija FIFA-e i UEFA-e sutra sti`e u Sarajevo, a pretpostavlja se da }e jedna od glavnih tema razgovora u NSBiH biti produ`enje mandata Komitetu za normalizaciju. Raspravljat }e se tako|er i o strategiji razvoja Saveza, finansijskoj situaciji...

Poslije osam odigranih kola Premijer lige [iroki Brijeg izbio je na ~elo tabele sa 19 bodova. U subotu nave~er izabranici trenera Branka Kara~i}a slavili su sa 1:0 na Ko{evu protiv Sarajeva, direktnog konkurenta za naslov prvaka. Ovo je bila ~etvrta vezana pobjeda „plavo-bijelih uz impresivnu gol-

Ostat }emo lideri do kraja sezone

Luka Bilobrk, golman [irokog Brijega

razliku (9:0). - Silno smo `eljeli pobjedu protiv Sarajeva. Znali smo da nemamo {to izgubiti, a ispostavilo se da smo dobili mnogo. Preuzeli smo lidersku poziciju i uvjeren sam da }emo na tom mjestu ostati do kraja sezone - ka`e ~uvar mre`e [irokobrije`ana D.K. Luka Bilobrk.

Fudbalski reprezentativac Bugarske Valeri Bo`inov izjavio je ju~er da su lo{i rezultati nacionalnog tima posljedica jezi~ke barijere izme|u igra~a i donedavnog selektora Lotara Mateusa (Lothar Matthaus). - Razgovarati s Mateusom je kao da pri~ate s pokvarenim telefonom. Komunicirali smo uz pomo} prevodioca, a tu uvijek do|e do problema. Jednostavno, bili smo izgubljeni u prijevodu - izjavio je Bo`inov za dnevni list „Meridijan“. Bugarska je pod vodstvom Mateusa ostvarila samo tri pobjede na 11 utakmica, od ~ega jednu na zvani~nim me~evima. On je pro{le sedmice smijenjen, a na njegovo mjesto postavljen je Mihail Madanski, dosada{nji selektor mlade reprezentacije. - Bilo je pravo zadovoljstvo kona~no razumjeti selektora - izjavio je Bo`inov,

Mateus je kao pokvareni telefon

Igra~ o biv{em selektoru Bugarske

Zrinjski nakon remija u Gabeli

Musa: Razli~iti pristupi

Mateus: Dobio otkaz

~lan lisabonskog Sportinga, koji zbog sukoba s legendarnim njema~kim fudbalerom u posljednje vreme nije ni dobivao poziv u reprezenta(A. Dr.) ciju.

Nadali su se simpatizeri Zrinjskog pobjedi u Gabeli, ali Pod Bijelim brijegom ipak su se morali zadovoljiti jednim bodom, {estim u petom ovosezonskom gostovanju na kojem je mostarski klub ~etvrti put ostao nepora`en. No, o remiju protiv GO[K-a u taboru „Plemi}a“ ne}e puno razmi{ljati, jer trenera Slavena Musu i njegove igra~e ve} sutra ~eka prvi od dva gradska derbija pr-

Spremni za duele s Vele`om

otiv Vele`a. Rije} je o me~u u osmini finala Kupa BiH, dok }e u nedjelju mostarski rivali, opet Pod Bijelim brijegom, igrati za bodove. - Priprema za derbije }e biti razli~ita, jer }e u kup utakmici, za razliku od prvenstvenog duela, u kojoj }e najva`nije biti osvojiti tri boda va`an biti i rezultat. U svakom slu~aju, na{ cilj je plasman u ~etvrtfinale Kupa Ma. P . - izjavio je Musa.

IFHJ

Dnevni avaz, utorak, 27. septembar/rujan 2011.

#%

FRANCUSKA Faruk Hadžibegić za “Dnevni avaz” 

=š= @Hž=L= H= HAš=L=JE FH>AA I DKEC=E=
Incidenata poput subotnjih u Banjoj Luci ima širom svijeta “Trikolori” su svjesni snage naše reprezentacije
- Zaista mi je zadovoljstvo trenirati Arl, čije su ambicije zadržati drugoligaški status. U posljednjem kolu savladali smo

7žEL= K )HK

Lens sa 3:0 i sada zauzimamo desetu poziciju. Uživam živjeti i raditi u Provansi, jednoj od najljepših regija Francuske.

Detalj s meča Sarajevo - Široki: Bordo tim tvrdi da je oštećen

2HAEAH EC= EA HACK=H=
Žrtve smo sudijske harange
Hadžibegić: Rutinski savladati Luksemburg, a onda na megdan u Pariz

Stav Upravnog odbora FK Sarajevo

Povodom derbija odigranog protekle subote na Koševu protiv Širokog Brijega (0:1) Upravni odbor FK Sarajevo oglasio se saopćenjem za javnost. - Prvenstvo nije regularno. Dokaz tome su dešavanja u Travniku, Trebinju, Barizu protiv Francuske. - Imamo odličan tim i nadam se da će sve oko “Zmajeva” u tim susretima funkcionirati na najbolji način. Vjerujem da ćemo ozbiljnim pristupom rutinski savladati Luksemburg i onda u Pariz stići s osiguranim baražom. U tom slučaju, na Francuzima će biti veći pritisak, što može biti naša šansa za najveći uspjeh u historiji naše države - ističe Hadžibegić i nastavlja: - Francuzi se izuzetno ozbiljno spremaju za okršaj 11. oktobra. Znaju da će nasuprot njima biti tim koji je u stanju da ih šokira. A. DRINJAKOVIĆ

mislimo ozbiljno i kada su “oni koji određuju ko će biti šampion” shvatili da mislimo ozbiljno, krenula je sudijska lakrdija! U dvije utakmice poništena su nam tri regularna gola, dva protiv Leotara i jedan protiv Širokog Brijega, a

Legendarni Faruk Hadžibegić, iako decenijama živi i radi u Francuskoj, pomno prati dešavanja u bh. fudbalu. Vijesti o neredima u Banjoj Luci i prekidu derbija između Borca i Željezničara došle su i do ambasadora NSBiH.

Ljepša strana
- Znam šta se dešavalo u Banjoj Luci, i to je žalosno. Međutim, ovakvih incidenata ima i u Francuskoj, Turskoj, Njemačkoj..., širom svijeta vodi se borba protiv huligana. Ovo je mnogo širi društveni problem, u koji se mora uključiti naša država sa svojim kompletnim kapacitetima.

Umjesto što se međusobno prepucavamo, krivimo jedni druge, bolje je da se okrenemo sportu, a država je ta koja mora rješavati probleme s huliganima na bh. stadionima - kaže Hadžibegić u telefonskom razgovoru iz Francuske za “Dnevni avaz”. Na svu sreću, postoji i druga, mnogo ljepša i uspješnija

strana našeg fudbala, reprezentacija, koja je zvanično 22. na FIFA-inoj rang-listi.

Odličan tim
”Zmajevi” će u narednih petnaestak dana odigrati dva presudna meča u borbi za plasman na Euro 2012. godine, 7. oktobra u Zenici protiv Luksemburga i četiri dana kasnije u Pa-

- Da bi naša reprezentacija zadržala ovaj kvalitet ili još više napredovala, neophodno je da se reorganizira Premijer liga. S obzirom na veličinu i 

== =E =č= EC=

broj stanovnika u BiH, prvi korak bi trebao biti smanjenje broja klubova, čime bi se koncentrirali na kvalitet i dobili bolju bazu za proizvodnju igrača.

FK Sarajevo neće plaćati ništa i nikoga osim onoga što je pozitivnim propisima predviđeno jer naši donatori i sponzori ne odvajaju sredstva “za te namjene”. To ostavljamo za soldate, bojovnike, đenerale, menadžere, bivše narcisoidne ljubitelje bordo boje i ostale likove koji “znaju kako se to radi”! Ubuduće ćemo praviti analizu suđenja s vještacima te struke i ako nađemo osnova, podizati krivične prijave zbog očite zloupotrebe položaja i ovlaštenja i nesavjesnog obavljanja funkcije. Sportsko prosjačenje u Sarajevu i BiH može se iskorijenti samo ako se prosjacima ne bude davalo uz poruku “velikim meštrima” u nacionalnim i političkim centrima moći. I pored svega, idemo na titulu - poručio je UO FK Sarajevo. njoj Luci, Sarajevu! Nacionalizam, huliganstvo, svakoliko mešetarenje u koje je umiješana i sudijska organizacija, nažalost, postali su metod rada u Premijer ligi. Iz kola u kola dešavaju se incidenti u koje je duboko involvirana i sudijska organizacija, mečevi se rješavaju za “zelenim stolom”! Stječe se utisak da se već zna ko će biti prvi. Zbog koga se igra fudbal u BiH!? Da li zbog ispoljavanja najnižih nacionalnih i huliganskih nagona, pojedinih sudija, menadžera, funkcionera...!? FK Sarajevo učinilo je dosta napora da u organizacijskom i kadrovskom smislu u fer i sportskoj borbi pokuša dostići najviše domete. Kada su pojedinci shvatili da istovremeno smo na Koševu primili pogodak iz sumnjive pozicije!? Na FK Sarajevo pokrenuta je očita sudijska haranga organizirana u nacionalnim centrima političke moći s ciljem da se naš tim skine s čelne pozicije. FK Sarajevo ubuduće neće dozvoliti nikakve radnje na svoju štetu. Ukoliko se pojave na bilo koji način rasističke i nacionalističke parole i transparenti kao i skandiranja kojima se veličaju ratni zločinci, a posebno “Nož, žica, Srebrenica”, FK Sarajevo će napustiti teren zbog raspirivanja i podržavanja huliganstva, šovinizma i nacionalizma na stadionima, a shodno pravilima UEFA-e tražit će registraciju utakmica u svoju korist. 

HELEčA FHE=LA

Gradski derbi između Zrinjskog i Veleža koji se sutra u 16 sati igra na stadionu Pod Bijelim brijegom u Mostaru osiguravat će više od 500 policijskih službenika, nezvanične su informacije iz MUP-a HNK. S obzirom na to da je riječ o utakmici visokog rizika, jučer je u Sportskom savezu Grada Mostara održan sastanak predstavnika policije, gradskih vlasti te navijačkih grupa, kako bi ovaj derbi protekao bez incidenata. Na sastanku je dogovoreno da se osigura prijevoz i smještaj za oko 400 navijača “Red Army”. Također,obaviješteni su vlasnici ugostiteljskih objekata da na lokalitetu tržnog centra “Rondo”, kuda će prolaziti gostujući navijači, isprazne ljetne bašte, te zatvore vrata objekata. 

IJ=HIE@AH>EIECKH=L=LEšA@#FE?==?=

Uoči meča Zrinjski - Velež

w

5=LEE EA FC= E -H>A
Mostar: Posljednji derbiji protekli su bez nereda

Treba napomenuti da na posljednjih nekoliko derbi-

ja u Mostaru nije zabilježen nijedan incident jer je ove

utakmice osiguravao dovoljan broj policajaca. A. Du.

Kriza u redovima Slavije je nastavljena. Ni promjena trenera nije najavila bolje dane. Nakon tri boda koja su otišla na Koševo i Trebinje sada su odlepršala još dva protiv Rudara, što je Slaviji dodijelilo ulogu “fenjeraša”.

- S ekipom sam svega tri dana, ali vjerovao sam da možemo slaviti. I nije sve tako loše krenulo, postigli smo rano gol, a onda morali mnogo ranije otkloniti pitanje pobjednika, ali nije išlo - kaže novi trener Zoran Erbez. G. I.

Sloboda

1 (1:3) 4

Olimpic

Stadion Tu{anj u Tuzli. Gledalaca 1.500. Sudija: Edin Jakupovi} (Biha}) 8. Pomo}nici: Elvis Pro{i} (Cazin), Asmir Budimli} (Biha}). Delegat: \or|e Star~evi} (Bosanska Gradi{ka). Strijelci: 0:1 - Du~i} (16), 0:2 - Harba (22, Pliska), 0:3 - Kapi} (27), 1:3 - Rahmanovi} (29), 1:4 - Muharemovi} (48). @uti kartoni: Nikoli}, Me{anovi}, Rahmanovi} (Sloboda), Vidovi}, Kapi} (Olimpic). Igra~ utakmice: Haris Harba (Olimpic) 8,5. SLOBODA: Mujki} 5,5, Milutinovi} 5, ^ivi} 5 (46. Efendi} 5), Jogun~i} 5, Zoleti} 5, Nikoli} 6, Jahi} 5 (46. Filipovi} 5), Halilovi} 5, Slomi} 5 (58. Aljuki} 5), Me{anovi} 5, Rahmanovi} 5,5. Trener: Ibrahim Crnki}. OLIMPIC: Fejzi} 7, Rizvanovi} 7,5, Harba 8,5, [kalji} 7,5, Regoje 7,5, Du~i} 8, Vidovi} 7,5, \uri} 7,5, Muharemovi} 8 (73. Jugo -), Pliska 8 (69. Ra{~i} -), Kapi} 8 (87. Kiso -). Trener: Nedim Jusufbegovi}.

58

Dnevni avaz, utorak, 27. septembar/rujan 2011.

sport

Premijer liga BiH u nogometu

Statistika osmog kola
Lista strijelaca Asistenti
5 - Koja{evi} (Sarajevo) 4 - Kari} (GO[K), Kapi} (Olimpic), B. [e{lija (Slavija), D`idi}, Beki}, Marjanovi} (Zrinjski) 3 - Kajkut, Vidakovi} (Borac), Had`i} (^elik), Dudi} (GO[K), Koji} (Kozara), Pliska (Olimpic), Obu}a, Sulji} (Sarajevo), Varea ([iroki Brijeg), H. Be{lija, Ive{i} (Travnik)...

Vele`

4 (2:0) 1

Travnik

Stadion u Vrap~i}ima. Gledalaca: 500. Sudija: Goran Parad`ik (Ljubu{ki) 6,5. Pomo}nici: Mario Vinceti} (Ora{je) i Enes \ozi} (Sarajevo). Delegat: Mirko Milo{evi} (Zvornik). Strijelci: 1:0 - Merzi} (10, Oki}), 2:0 - Zolj (32), 3:0 - Zolj (50, Iveti}), 4:0 - Kodro (58, Zolj), 4:1 - E. Varupa (72, penal). @uti kartoni: Merzi} (Vele`), La{tro, Dudo (Travnik). Igra~ utakmice: Amir Zolj (Vele`) 7,5. VELE@: O{trakovi} -, [kalji} 7, Laki~evi} 7, Ceri} 7, Velagi} 7 (55. Spahi} 6,5), Kajtaz 7, Kodro 7,5, Merzi} 7 (46. Jazvin 6,5), Zolj 7,5, Oki} 7 (58. Durakovi} 6,5), Iveti} 7. Trener: Mirza Vare{anovi}. TRAVNIK: Fejzi} - (11. Deli} 5), Mi{i} 5, Karad`a 5, E. Varupa 5, ]uri} 5, La{tro 5, Badrov 5, Dudo 5, Zatagi} 5 (58. N. Varupa 5,5), Ive{i} 5, Terzi} 5. Trener: Selver Lihovac.

5 - Zeba (@eljezni~ar) 3 - Vukovi} (Leotar), Koja{evi} (Sarajevo) 2 - Vidakovi}, Kajkut, Staji} (Borac), Had`i} (^elik), Bo{njak (GO[K), [ili}, Ivankovi}, ([iroki Brijeg), E. Varupa (Travnik), Hamzi} (Zvijezda), Selimovi} (@eljezni~ar)...

Kozara

1 (0:0) 0

Leotar

Stadion Kozare u Bosanskoj Gradi{ci. Gledalaca: 400. Sudija: Elmir Pilav (Sarajevo) 6. Pomo}nici: Zlatan Be~irevi} (Mramor), Haris Bakovi} (Sarajevo). Delegat: Alija Kurtagi} (Biha}). Strijelac: 1:0 - Spasojevi} (77, Muji}). @uti kartoni: Basara, Spasojevi} (Kozara), Dre~ (Leotar). Igra~ utakmice: Bojan Spasojevi} (Kozara) 7,5. KOZARA: Kozi} 6,5, Kova~evi} 7 (67. Uji} -), Sre}o 6,5, Baji} 6,5, Basara 7 (72. Koji} -), Studen 7, Muji} 7 (82. Gnjati} -), Pilipovi} 7, Stjepanovi} 6,5, Gigovi} 7, Spasojevi} 7,5. Trener: Vlado Jagodi}. LEOTAR: Milenkovi} 7, Dre~ 6, Todorovi} 6, Topuzovi} 6, [araba 7, Markovi} 6,5 (82. Cimirot -), Ratkovica 7 (82. Milovi} -), Andri} 6,5, Ze~evi} 6,5, Ani~i} 6, Vukovi} 6. Trener: Bogdan Korak.

Damir Koja{evi}

Slavija

1 (1:0) 1

Rudar
Junak Potez Tragi~ar

Stadion Slavije u Lukavici. Gledalaca: 300. Sudija: Rusmir Mrkovi} (Sarajevo) 6,5. Pomo}nici: Goran Dujak (Od`ak) i Mirko Goji} (Bijeljina). Delegat: Lazar Martinovi} (^apljina). Strijelci: 1:0 - Sadikovi} (25), 1:1 - Rami} (75, Krezovi}). @uti kartoni: Simi}, Nikoli}, Peri{i} (Slavija), Kotaran, Vejnovi}, [odi} (Rudar Prijedor). Igra~ utakmice: D`emal Sadikovi} (Slavija) 7. SLAVIJA: Tomovi} 6, Ra{evi} 5,5, Nikoli} 6, Lackanovi} 5,5, Sadikovi} 7 (63. Papaz -), B. [e{lija 5,5 (76. Vukelja -), Peri{i} 5,5, Simi} 5,5, Todorovi} 6, Muminovi} 5,5, Zeba 5,5 (72. Radonja -). Trener: Zoran Erbez. RUDAR PRIJEDOR: Tripi} 6, Kotaran 6, Vejnovi} 5,5 (od 46. Kari} 6), Dragi} 6, [odi} 5,5, Krezovi} 6, Rami} 6,5, [uka 5,5 (od 59. Srndovi} -), @eri} 6 (od 87. Bursa} -), Panti} 6, \ori} 6,5. Trener: Dragan Radovi}.

Amir Zolj

D`emal Sadikovi}

Raif Smaji}

GO[K

0:0

Zrinjski
Vele` je u Mostaru s visokih 4:1 savladao Travnik, a najve}i krivac za tako efikasnu partiju bio je Amir Zolj, nerje{iva enigma za goste. Osim {to je bio strijelac u 32. i 50. minuti, kada je ~ak predriblao i golmana, Zolj se upisao i me|u asistente kod gola Kodre. U Slaviji su nastavili s rasprodajom bodova na svome terenu, zbog ~ega se nalaze u nezavidnoj situaciji. Protiv Rudara su odigrali 1:1, a odbrambeni igra~ D`emal Sadikovi} postigao je rijetko lijep gol. Sa 25 metara iz slobodnjaka pogodio je gornji lijevi ugao. Zvijezda iz Grada~ca imala je igru i vodstvo na gostovanju protiv ^elika, ali ih je neopreznost njihovog golmana Smaji}a ko{tala boljeg rezultata. Naime, ^elik je izjedna~io nakon {to je Emir Had`i} centrirao, a Smaji} ispustio loptu na nogu Armina Kapetana.

Stadion Podavala u Gabeli. Gledalaca 2.200. Sudija: Predrag Stanki} (Bijeljina) 6. Pomo}nici: Damir Kne`evi} (Livno) i Zoran Taborina (Zvornik). Delegat: @eljko Kraljevi} (Ljubu{ki). @uti kartoni: Bo{njak, Zlomisli} (GO[K), Stojki}, Beki}, @ur`inov, Marjanovi} (Zrinjski). Igra~ utakmice: Marin Ani~i} (Zrinjski) 7. GO[K: [reng 7, @deri} 6,5, [abanovi} 6, Mus 6,5, Helvida 7, ]ulum 7 (76. Hrka~ -), [iljak 7, Zlomisli} 6,5 (68. Tomi} 6), Dudi} 6, Kari} 6, Bo{njak 6. Trener: Milomir Odovi}. ZRINJSKI: Melher 7, [unji} 7, Marjanovi} 7, Beki} 6 (67. Su{i} 6,5), Pehar 6 (53. @i`ovi} 7), Mili~evi} 6 (75. Duro 6,5), Stojki} 6,5, Marki} 7, @ur`inov 7, Popovi} 7, Ani~i} 7. Trener: Slaven Musa.

Kartoni
Borac GO[K @eljezni~ar Sloboda Leotar Sarajevo Travnik Slavija Kozara [. Brijeg Zrinjski Vele` Olimpic Zvijezda ^elik Rudar `uti 11 15 19 22 23 24 22 20 26 27 26 21 26 24 30 30 crveni 1 1 0 0 0 0 1 3 0 0 1 4 2 4 1 2 bodova 13 17 19 22 23 24 24 26 26 27 28 29 30 32 32 34 Borac ^elik GO[K Kozara Leotar Olimpic Rudar Sarajevo Slavija Sloboda [. Brijeg Travnik Vele` Zrinjski Zvijezda @eljezni~ar

Penali
doma}in za protiv 1/1 1/1 1/1 1/1 -/-/-/1/1 -/1/0 -/-/-/-/1/1 -/-/-/1/1 -/-/-/-/1/1 1/0 -/1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 -/gost za protiv -/- -/-/- 1/1 1/1 -/-/- 1/0 -/- -/1/1 2/2 1/1 1/1 1/1 -/1/1 1/1 1/0 -/-/- 1/1 2/2 1/1 -/- -/2/2 1/1 -/- -/-/- -/-

^elik

2 (1:1) 1

Zvijezda

Stadion Bilino polje u Zenici. Gledalaca 1.500. Sudija: Dragan Petrovi} (Banja Luka) 7. Pomo}nici: Nikica Tomas (Drinovci), Elvir Grabus (Travnik). Delegat: Vitomir [ili} (Sarajevo). Strijelci: 0:1 - Deli} (17, Risti}), 1:1 - Kapetan (23), 2:1 - Martinovi} (74). @uti kartoni: Hori}, Isakovi}, Martinovi}, Had`i} (^elik), Hamzi}, Omi}, Gavari}, Jakovljevi}, Risti} (Zvijezda). Igra~ utakmice: Dejan Martinovi} (^elik) 7. ^ELIK: Nurkovi} 6, Brkovi} 6,5, Isakovi} 7, Sadikovi} 6, Stupar 6 (54. Vr{ajevi} 6), Puri} 6,5, Hori} 5,5 (70. Begi} -), Martinovi} 7, Kapetan 7, [i{i} 6 (70. Kiki} ), Had`i} 6. Trener: Elvedin Beganovi}. ZVIJEZDA: Smaji} 5, Jakovljevi} 5,5 (82. Nezi} -), Omi} 6, Jusi} 6, Moranjki} 6,5, Deli} 6,5 (78. \elmi} -), Ma{i} 5,5, Gavari} 6,5, Halilovi} 6, Hamzi} 6, Risti} 6,5. Trener: Dragan Jovi}.

Sarajevo 0 (0:0) 1

[iroki B.

Tabela
1. [iroki B. 2. Sarajevo 3. Borac 4. Vele` 5. Zrinjski 6. @eljezni~ar 7. Rudar 8. Olimpic 9. Leotar 10. ^elik 11. GO[K 12. Sloboda 13. Kozara 14. Travnik 15. Zvijezda 16. Slavija 8 8 7 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 5 5 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 1 1 1 3 0 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 4 4 4 3 5 4 4 5 5 15:3 19:7 14:6 11:6 17:13 11:8 7:11 12:10 8:9 10:14 7:9 5:12 8:10 10:16 6:12 8:22 19 16 16 14 12 11 11 10 10 10 9 9 8 8 7 7

Doma}in
1. Sarajevo 2. [iroki 3. Vele` 4. Rudar 5. Borac 6. Sloboda 7. @eljezni~ar 8. Kozara 9. Leotar 10. GO[K 11. ^elik 12. Slavija 13. Zrinjski 14. Zvijezda 15. Travnik 16. Olimpic 5 4 5 4 3 4 3 5 4 5 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 2 11:5 10:2 9:4 5:1 8:3 4:4 7:3 8:5 3:1 6:5 5:5 6:8 8:5 4:4 5:4 3:4 10 10 10 10 9 9 7 7 7 7 7 7 6 6 5 3 1. [iroki 2. Olimpic 3. Sarajevo 4. Zrinjski 5. Borac 6. Vele` 7. @eljezni~ar 8. Travnik 9. Leotar 10. ^elik 11. GO[K 12. Zvijezda 13. Kozara 14. Rudar 15. Sloboda 16. Slavija

Gost
4 5 3 5 3 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 3 1 1 1 1 2 3 3 3 2 4 2 3 4 3 5:1 9:6 8:2 9:8 3:3 2:2 4:5 5:9 5:8 5:8 1:4 2:8 0:5 2:10 1:8 2:14 9 7 6 6 4 4 4 3 3 3 2 1 1 1 0 0

Olimpijski stadion „Asim Ferhatovi} Hase“ u Sarajevu. Gledalaca 5.000. Sudija: Robert Zrili} (Banja Luka) 5,5. Pomo}nici: Stevo Peri} (Bijeljina), Ratko Kuni} (Banja Luka). Delegat: Muharem Kuri} (Donji Vakuf). @uti kartoni: Maksumi}, ^omor, Obu}a (Sarajevo), Marsijano, Ko`ul, Mi{i}, Ivankovi} ([iroki Brijeg). Igra~ utakmice: Ivica D`idi} ([iroki Brijeg) 6,5. SARAJEVO: Adilovi} 5,5, ^omor 5,5, Belo{evi} 5,5, Torlak 5, Zrnanovi} 5, [}epanovi} 5, Sesar 5 (80. Maksumi} -), Koja{evi} 6, Sulji} 6,5, Obu}a 5 (81. H. Hand`i} -), Haski} 5,5 (68. D`afi} -). Trener: Jir`i Pli{ek. [IROKI BRIJEG: Bilobrk 6,5, Diogo 6, D`idi} 6,5 (90. Brekalo -), Je{e 5, [ili} 5,5 (46. Berto{a 6), Marsijano 6, Ko`ul 6, Roskam 6, Mi{i} 5,5 (65. Ljubi} -), Ivankovi} 6,5, Zakari} 6. Trener: Branko Kara~i}.

sport

Dnevni avaz, utorak, 27. septembar/rujan 2011.

59

Me|unarodni fudbal

LIGA [AMPIONA Veliki okr{aj u Minhenu

Barcelona zadr`ava reklamu
Uprkos najavama {panskih medija, Barcelonini ~lanovi podr`ali su na godi{njoj sjednici Skup{tine kluba ugovor s Katar fondacijom o reklami na dresu. To zna~i da }e evropski nogometni prvak u idu}ih pet i po godina dobiti jo{ 165 miliona eura. Barcelonini nogometa{i od ove sezone, prvi put u svojoj historiji, na dresu nose ime sponzora. Katar fondacija se za to zadovoljstvo obavezala da tokom {est godina plati 180 miliona eura, od ~ega je prvih 15 miliona eura ve} sjelo na ra~un Katalonaca.

Mo`e li Man~ester siti prekinuti Bajernovu seriju?
D`eko najavljen u po~etnom sastavu engleskog tima
Sudar Bajerna i Man~ester sitija definitivno je najzanimljiviji okr{aj 2. kola grupnog takmi~enja Lige {ampiona. Njema~ki i engleskin tim nalaze se u izvrsnoj seriji. Bavarci su, uz svu blistavost, na terenu dobili Arjena Robena (Robben), koji se oporavio od povrede i ve} je u prvom ulasku u igru postigao gol (protiv Bajer Leverkuzena, 3:0). Bastjan [vajn{tajger (Bastian Schweinsteiger) smatra da izvrsna forma Bajerna ne mora ni{ta zna~iti pred duel sa izuzetno jakim Sitijem. - Moramo pokazati da

Devet pobjeda
Bajern je pobijedio u posljednjih devet utakmica, uz nevjerovatnu gol razliku, 26:0, dok je Man~ester siti nepora`en ve} osam me~eva.

Inter bez Stankovi}a i Sneidera

Sneider: Ne putuje u Moskvu

D`eko: U tandemu s Agerom?

Vjerovatni sastavi
BAJERN: Nojer, Boateng (Rafinja), Ba{turber (Gustavo), Van Bujten, Lam, [vajn{tajger, Timo{~uk, Kros (Roben), Miler, Riberi, Gomez. Trener: Jup Hejnkes. MAN^ESTER SITI: Hart, Ri~ards, Kompani, Leskot, Kolarov, Beri, Jaja Ture, Silva, Agero, Nasri, D`eko. Trener: Roberto Man}ini.

mo`emo igrati protiv najboljih ekipa Lige {ampiona. Man~ester siti je na{ najve}i izazov sezone, izvrsna mom~ad puna sjajnih individualaca. Siguran sam da }e utakmica biti sjajna - rekao je reprezentativac Njema~ke. Probleme za Bavarce predstavlja Holger Bad{tuber (Badstuber), koji je upitan nastup zbog jake gripe, a trener Jup Hejnkes (Jupp Heynckes) dvoumi se da li }e po~eti Roben ili ove sezone odli~ni Toni Kros (Kroos).

Sje}anje na nesre}u
Man~ester siti }e obilje`iti sje}anje na avionsku nesre}u 1958. godine koja se dogodila u Minhenu, a poginulo je 23 ~ovjeka, me|u njima osam fudbalera Man~ester junajteda. Igra~i, zvani~nici i novinari vra}ali su se sa utakmice protiv Crvene zvezde u Beogradu. Aguero), Karlosa Teveza (Carlos) i Marija Balotelija (Balottelli) tako valjda i mora. U engleskim medijima se najavljuje kako }e D`eko i Agero biti napada~ki tandem u Minhenu, no spominje se i Delegacija koju }e predvoditi do`ivotni predsjednik Sitija, Bernard Halford, polo`it }e cvije}e ispred Man~esterplaca u Minhenu, gdje se nalazi spomenik `rtvama nesre}e. Menad`er Junajteda, Aleks Ferguson (Alex) rekao je kako izuzetno cijeni potez gradskih rivala. ne{to opreznija varijanta u kojoj }e igrati samo Agero. Mi{ljenje ekipe jasno je otkrio David Silva. - Mislim da ih trebamo napasti kao da igramo na svom terenu - izjavio je {panZ. [. ski plejmejker.

Vesli Sneider (Wesley Sneijder) i Dejan Stankovi} ne}e putovati u Moskvu, gdje njihov Inter gostuje CSKA u okviru Lige prvaka. Stankovi} i Sneider su povrije|eni i rade prema posebnom programu, ali je njihovo zdravstveno stanje mnogo bolje pa bi narednog vikenda trebali biti u timu u derbiju italijanske lige protiv Napolija. Novi trener Klaudio Ranijeri (Claudio Ranieri) ne mo`e ra~unati ni na Brazilca Maikona (Maicon), kao ni na Urugvajca Dijega Forlana, koji nema pravo nastupa.

Ibrahimovi} neizvjestan

Napada~ka igra
Njegov kolega iz Sitija, Roberto Man}ini (Mancini), u posljednjim je me~evima forsirao napada~ki fudbal, sa majstorima poput Edina D`eke, Serhija Agera (Sergio

Ibrahimovi}: Nije trenirao

Ostali me~evi 2. kola

Dinamo u Lionu, Junajted desetkovan
Francuzi oslabljeni neigranjem nekoliko prvotimaca
Krunoslav Lovren stigao je u Lion iz Dinama, a ve~eras }e protiv svog biv{eg kluba poku{ati sti}i do prve pobjede za francuski tim u Ligi prvaka. Lion ima velikih problema, @oan Gurkuf (Yoann Gourcuff) i Lisandro Lopez vjerovatno ne}e nastupiti, a od po~etka sezone ne igraju Kris, Ederson i Janis Tafer (Yannis). Odli~na forma Bafetimbi Gomisa, najboljeg strijelca lige sa {est golova, najve}i je adut doma}ina. Hrvatski klub bit }e ja~i za Josipa [imuni}a, kojeg nije bilo u porazu od Reala (0:1). Man~ester junajted desetkovan do~ekuje Bazel, ali Aleks Ferguson (Alex) poznat je kao stru~njak kojem to ne predstavlja problem protiv slabijih timova. Napada~i Vejn Runi (Wayne Rooney) i Havijer Ernandez (Javier Hernandez) sigurno ne}e igrati zbog povreda na me~u sa Stoukom. U ekipi ne}e biti ni odbrambeni fudbaleri D`oni Evans (Jonny Evans) i Kris Smoling (Chris Smalling). (Z. [.)

Gomis: U izvrsnoj formi

Kapiten fudbalera Milana Masimo Ambrozini (Massimo Ambrosini) oporavio se od povrede i bit }e spreman za naredni me~ u Ligi {ampiona protiv ~e{kog prvaka Viktorije Plzen. Situacija sa povredom Zlatana Ibrahimovi}a i dalje je neizvjesna, jer je propustio trening i najvjerovatnije u srijedu ne}e igrati protiv Viktorije. Milan bi na tom me~u mogao nastupiti bez ijednog napada~a u sastavu s obzirom na to da su zbog povreda van stroja Aleksandre Pato (Alexandre) i Robinjo (Robinho), dok Filipo Inzagi (Philippo Inzaghi) i Stefan El [aravi (Stephan El Shaarawy) nisu licencirani za Ligu prvaka.

$

Dnevni avaz, utorak, 27. septembar/rujan 2011.

IFHJ

KOŠARKA Kvalifikacije za Eurobasket 2013. u Sloveniji

1A= HEL== >EJ ćA F=J= & LA>H=
Mogući rivali bh. tima su Srbija, Njemačka, Hrvatska, Turska, Italija, Crna Gora...
EP-u) borit će se 30 reprezentacija koje će biti raspoređene u šest grupa po pet timova. Dva prvoplasirana te četiri najbolja trećeplasirana steći će pravo nastupa na EP-u. Tačni termini još nisu objavljeni, ali će kvalifikacije za EP vjerovatno biti igrane u julu 2012. Sastavi jakosnih grupa bit će naknadno saopćeni, ali već sada se može konstatirati da put do EP-a neće biti lagan. Među mogućim rivalima BiH su vrhunske reprezentacije kao što su Srbija, Njemačka, Hrvatska, Turska, Izrael, Italija i Crna Gora.

Teletović: Postigao 16 poena u pobjedi nad Realom

Nakon dobrih igara na Evropskom prvenstvu u Litvaniji, gdje je bio naš najefikasniji košarkaš (prosjek 13,8 poena u pet susreta), Mirza Teletović blista i u pripremnim mečevima svog kluba Kaha Laborala pred start sezone u Španiji. U pobjedi nad madridskim Realom na turniru u Vitoriji (75:68), Teletović je

6AAJLEć ABE=I= FHJEL “H=AL=”

Bh. reprezentativac u odličnoj formi

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine imena protivnika u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2013. godine u Sloveniji saznat će u žrijebanju koje će biti održano 18. novembra. Nastup na narednom Eurobasketu direktno su osigurali domaćin Slovenija te sedam reprezentacija koje će iduće godine učestvovati u kvalifikacijama i finalnom turniru Olimpijskih igara u Londonu (Francuska, Velika Britanija, Grčka, Litvanija, Makedonija, Rusija i Španija). Za preostalih 16 mjesta (ukupno 24 tima igrat će na

postigao 16 poena i uz španskog reprezentativca Fernanda San Emeterija (18) bio je najbolji u redovima domaćina. Suparnički “Kraljevi” predstavili su i svoje najveće pojačanje, doskorašnjeg NBA beka i velikuzvijezdu španske reprezentacije Rudija Fernandeza, koji je ubacio sedam koševa. (E. J.)

Jedini zvanični kandidat za organizatora EP-a 2013., nakon što je prijavu povukla Italija, ostala je Slovenija, kojoj je Evropska košarkaška federacija 

AčALE K FAJ CH=@L=

dodijelila domaćinstvo. Završnica EP-a bit će igrana od 4. do 22. septembra 2013. u pet gradova (Novo Mesto, Jesenice, Koper, Ptuj, Ljubljana).

Za 16 mjesta borit će se 30 reprezentacija

Tek nešto manje možda su opasne Poljska, Latvija, Finska, Gruzija, Bugarska, Ukrajina i Belgija. Konkurenciju će upotpuniti Portugal, Mađarska,

Estonija, Švedska, Češka, Holandija, Azerbejdžan, Švicarska, Austrija, Bjelorusija, Slovačka, Luksemburg, Rumunija, Kipar i Albanija. (E. J.)

Makedonac naplatio uspjeh na EP-u

Grčki velikan Olimpijakos zvanično je potvrdio dolazak makedonskog košarkaškog reprezentativca Pere Antića za narednu sezonu. Tome su prethodile sjajne igre 29-godišnjeg krilnog centra (210 centimetara) na Evropskom prvenstvu u Litvaniji, gdje je Antić bio jedan od najzaslužnijih za proboj Makedonaca u polufinale. U 11 mečeva na EP-u Antić je bilježio prosjek od 11,6 poena i 8,5 skokova. Prošlu sezonu proveo je u ruskom SanktPeterburgu. (E. J.)

)JEć FJFEI= = EFE=I

U sklopu priprema za start Regionalne lige košarkašice Čelika nastupile su proteklog vikenda na turniru u italijanskom gradu Trevizu. Zeničanke su u Italiji osvojile turnir trijumfom u finalu protiv domaćina Magigas basketa sa 87:43. Zeničanke su u polufinalu bile bolje i od San Martina rezultatom (50:47). V. B. 

=H=@= EE= AKH=
Domaćini nedavno završenog Evropskog košarkaškog prvenstva u Litvaniji objavili su da zarada od organizacije ove velike smotre iznosi približno deset miliona eura. Od toga sedam miliona otpada samo na prihod od ulaznica. Prodato je zadovoljavajućih 75 posto ulaznica, odnosno 158.000 za 90 odigranih utakmica na Eurobasketu. Slika iz šest dvorana putem televizijskih prijenosa emitirana je u 150 država svijeta. U organizaciji je sudjelovalo i 1.500 volontera, izvještavalo je 1.300 novinara te 200 radio i TV komentatora. (V. B.)

Antić: Odličan u Litvaniji

Košarkaši Čelika su u četiri dana odigrali isto toliko utakmica u mađarskom gradu Zalegeršegu, uz učinak od dvije pobjede i dva poraza. Zeničani su porazili domaći TTE (62:52) i Šopron (56:52), a izgubili od Sombatelja (54:89) i austrijskog Gisinga (68:71). - Momci su bili dobri, pogotovo protiv Šoprona,

w

4Eč=H@I IJ=A K AE?E

koji ima trojicu američkih igrača. Naš američki plej Kit Ričardson (Keith Richardson) zadovoljio je na probi i s njim ćemo potpisati ugovor. Zadovoljan sam i kako su odigrali naši mladi igrači, ali i kapiten Haris Jahić, koji se vraća nakon operacije koljena - kaže trenerIvicaMarić. V. B.

w

w

ČAE FHLE K 6HALEK

7 '5FHJK' @ KJH= % IAFJA>H=

5LE K@A AšJ I= '5FHJ' @=A ILA

IFHJ
Foto dana

Dnevni avaz, utorak, 27. septembar/rujan 2011.

$
Vijest u brojci
Mark Kavendiš (Cavendish) novi je svjetski prvak u biciklizmu, kao prvi Britanac kojem je to uspjelo u posljednjih 46 godina. Kavendiš je 260 kilometara cestovne utrke u Danskoj prošao za pet sati, 40 minuta i 27 sekundi. U vremenu pobjednika stigao je i Australac Metju Gos (Matthew Goss). Bila je to najbrža utrka u historiji SP s prosječnom brzinom od 45,82 kilometra na sat.

"$

Izjava dana
- Dovođenje Zlatana Ibrahimovića je najgori transfer u historiji Barcelone.
(Predsjednik španskog giganta Sandro Rosel o švedskom fudbaleru)

Ofsajd

Tuča Daglasa Mareja (San Hoze) i Entoana Rasela (Vankuver) tokom predsezonske utakmice u NHL ligi

Zbog primanja mita u Rumuniji je uhapšen predsjednik sudijske fudbalske organizacije Vasile Avram. On je osumnjičen da je od kluba Targu Mureš primio 19 hiljada eura kako bi utakmice te ekipe sudili “podobni” arbitri. Pored Avrama, uhapšen je i čovjek koji mu je dao novac. Gotovo isti slučaj se desio prije dve godine kada je zbog primanja mita u zatvoru završio Avramov prethodnik George Konstantin.

0=FšA= K 4KKEE

FORMULA 1 Britančeva vožnja razbjesnila Brazilca 

=I= 0=EJ LE >A C=
Svađa dvojice vozača nakon sudara u utrci u Singapuru
Tsonga: U finalu porazio Ljubičića

Francuski teniser Žo-Vilfred Tsonga (Jo-Wilfried Tsonga) osvojio je svoju šestu ATP titulu u karijeri nakon što je u finalu turnira u Mecu sa 6:3, 6:7, 6:3 savladao Ivana Ljubičića (Hrvatska). Deseti igrač svijeta na

6IC= ILE JKHEH = @LEA C@EA
Tragičan kraj mladog fudbalera

Trijumf francuskog tenisera u Mecu

naslov je čekao gotovo dvije godine, koliko je prošlo od njegovog trijumfa na turniru u Tokiju. Tsonga, čiju su karijeru obilježile povrede, pobjednički poen osvojio je nakon dvostruke servis greške Ljubičića.

Masa ispred Hamiltona tokom utrke u Singapuru

Utrku Formule 1 u Singapuru obilježile je nova, uvjerljiva pobjeda Nijemca Sebastijana Fetela (Sebastian Vetell), dok je po njenom završetku glavna tema bila svađa Felipea Mase (Massa) i Luisa Hamiltona (Lewis). Brazilac Masa optužio je prvaka iz 2008. da ne koristi razum, aludirajući na sudar bolida ove dvojice

vozača u borbi za peto mjesto na početku utrke u Singapuru. Ferrarijev vozač, kojem je ovaj incident pokvario šanse za visok plasman, zatražio je da Svjetska automobilska asocijacija (FIA) kazni McLarenovu zvijezdu. Rivali su imali bliski kontakt i po završetku utrke. Masa je udario Hamiltona po ramenu, sarkastično

mu čestitao na “dobroj utrci”, ali ga je Hamilton ignorirao. - Koliko puta je to učinio i nikakve pouke nije izvukao? Vjerujem da su u FIA-i toga svjesni. Pokušao sam sa njim razgovarati, ali me nije želio saslušati. Zbog toga sam mu samo rekao: “Sjajan posao, čestitam. Sa ovakvim nastupom osvojit ćeš mnogo titula” - izjavio je

bijesni Masa. Šef McLarenovog tima Martin Vitmarš (Whitmarsh) stao je u odbranu svog vozača i rekao da ovaj incident nije ništa neuobičajeno u Formuli 1. - Luis je mlad momak koji još uvijek uči i iz ovoga će nešto naučiti. Siguran sam da je pred njim još mnogo pobjeda i titula - izjavio je Vitmarš. (E. J.)

Vezni fudbaler norveškog prvoligaša Bran Bergena Karl Erik Torp (Carl) doživio je srčani udar tokom prvenstvene utakmice protiv Sogndala. Torp (27 godina) ušao je u igru u 79. minuti, a deset minuta poslije srušio se na teren. Liječnici su odmah priskočili u pomoć i defibri- 

=H 6HF = JAHAK E=@ @KIJ== = @žELE IHč=E K@=H " EAJH= FKJ=
latorom su ga vratili u život. Potom je Torp helikopterom, koji je sletio na teren, hitno prevezen u bolnicu. Njegovo stanje je sada stabilno, ali još uvijek je vrlo ozbiljno, izjavio je klupski ljekar Asla Kjeldsen. Torp je stigao u Bran prošle godine iz Kongsvingera za koji je igrao tri sezone. Američka plivačica na duge staze Dajana Nijad (Diana Nyad) odustala je od pokušaja da prepliva relaciju od Kube do Floride nakon što su je tokom noći meduze ožarile po licu i očima, prenose agencije. Nijad (62 godine) do tada je za 40 sati preplivala 124 od predviđenih 166 kilometara

Fudbaler Brana u bolnici

Pokušala plivati od Kube do Floride

i napravila 114.000 zamaha. Nijad je prvi put pokušala ovu razdaljinu da prepliva 1978. godine, kada je bila na vrhuncu sportske karijere, ali je odustala zbog lošeg vremena. Pokušala je i prošlog mjeseca. Plivala je 29 sati prije nego što je odustala zbog problema sa astmom.

Fudbalska zvijezda Ujedinjenih Arapskih Emirata Tejab Avana poginuo je u saobraćajnoj nesreći, prenose agencije. Talentirani 21-godišnjak putovao je u Abu Dabi u društvu brata kada je izgubio kontrolu nad automobilom. Fudbalska asocijacija Emirata je saopćila da se Avanin automobil sudario sa kamionom i da je mladi igrač preminuo na licu mjesta. Avana je stekao svjetsku slavu u julu u prijateljskom meču selekcije UAE protiv Libana u kojem je petom izveo penal. Iako je postigao gol, tadašnji selektor Srećko Katanec žestoko ga je kritizirao zbog ove akrobacije.

6A=> )L== FCEK K I=>H=ć= AIHAćE

Avana: Petom izveo penal

w

Madridski Real odlučio je da posebnim odlikovanjem nagradi osobe iz javnog života koje doprinose ugledu slavnog fudbalskog kluba. Prvi dobitnici nagrada bit će bivši trener “Kraljeva” Visente del Boske (Vicente Bosque), teniser Rafael Nadal i operski pjevač Plasido Domingo (Placido). 

=CH=@= E 2=IE@K ,ECK

UTORAK 27. 9. 2011.

20.25
NOGOMET, FTV
19.35 RETROVIZOR 15.10 NAŠA MALA KLINIKA 23.15 VOX POPULI 21.10 THE GAME 21.00 HRABRI LJUDI

BHT1
07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Mumijevi, animirana serija, 61/71 09.40 ^udesni svijet, obrazovna serija, 47/52 10.00 BHT vijesti 10.10 Bio jednom jedan Dnevnik 10.25 Ljudi od mramora 11.05 Hodoljublje: Sarajevo 3/4 11.30 Gorko-slatko, igrana serija, 195/229, r. 12.00 BHT vijesti 12.15 Global 12.40 BH gastro kutak, kulinarski show, r. 13.05 Dimenzija vi{e, program iz kulture, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija 14.35 Mumijevi, animirana serija, 62/71 15.00 Japanske pri~e, animirana serija, 24/43 15.10 Nau~na postignu}a,47/47 15.25 Dje~iji festivali 15.40 Izgubljena ~ast,igrana serija, 6/77, r. 16.30 Hronika regija: Banja Luka 17.00 Gorko-slatko, serija, 196/229 17.25 Dru{tvo znanja,dokumentarna serija 18.00 Sve u svemu,dnevni magazin 18.45 Pri~ice za laku no}, 7/13 19.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.35 Retrovizor, muzi~ki program 20.15 Izgubljena ~ast, igrana serija, 7/77 21.00 Crta, politi~ki magazin 22.00 Dnevnik 2 22.30 Zdravlje u Evropi: Alkoholizam,strana dokumentarna serija, 2/10 23.15 Nogomet: Liga {ampiona: Olympique Lyonnais - Dinamo, snimak 01.00 Sve u svemu,dnevni magazin, 01.45 Pregled programa za srijedu

FTV
06.15 Gospo|a Barbara,igrana serija /12/ 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti Dje~iji program. 09.05 Mali spasioci 09.20 Poko 09.35 X-man 10.00 Spretno - sretno, kviz 10.25 Harveytoons 10.45 Piplinzi 11.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 21. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Viza za budu}nost, igrana serija 13.20 Larin izbor,igrana serija, 13. epizoda, r. 14.10 Rat za Dubrovnik. Uo~i rata, dokumentarni serijal, 1. epizoda 14.50 Harveytoons, crtana serija 15.00 Vijesti 15.10 Na{a mala klinika, igrana serija 16.00 Sve }e biti dobro, igrana serija, 22. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Ranjeni orao, igrana serija 17.50 Dnevnik ,najava 18.25 Larin izbor,igrana serija, 14. epizoda 18.50 Dnevnik,najava Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.25 Nogomet. Liga prvaka. Bayern /M/ - Manchester City, prijenos 22.39 Dnevnik,najava 22.40 Slomljena krila, igrana serija, 42. epizoda 23.30 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.45 Pregled LP u nogometu 00.55 Ha{ki dnevnik 01.25 Ezel, igrana serija 03.05 Dnevnik 3,r. 03.35 Pregled programa za srijedu

OBN
07.00 07.20 07.40 08.00 09.00 10.15 10.45 11.55 12.15 13.15 14.15 15.10 16.10 Metajets,crtani film Bunny Maloney,crtani film Iron Man,crtani film Ukleta Marijana (12),meski~ka telenovela Gorki `ivot (12), turska serija Stol za 4, kulinarski show Bilo jednom u Turskoj (16), turska serija OBN Info, informativni program Ludo srce (16), turska serija Ljubav-vjera-nada,turska serija Izgubljeni (12), turska serija Na{a mala klinika,humoristi~na serija Ukleta Marijana (12), meksi~ka telenovela Stol za 4, kulinarski show, nova sezona Bilo jednom u Turskoj (16), turska serija OBN Info, informativni program OBN Sport, sportski pregled TV Doktor, medicinski magazin Ljubav-vjera-nada (12), turska telenovela Izgubljeni (12), turska serija Dolina vukova (16), turska kriminalisti~ka serija Vox populi Trainspotting (16), igrani film OBN Info, informativni program OBN Sport, sportski pregled

TV ALFA
08.00 Novo jutro, jutarnji program 09.30 Ostrvo kornja~a,crtani film 09.55 Top shop 10.00 Ma~ak Mika, crtani film 10.25 Amor latino 6, igrana serija (r) 11.20 Jukebox, muzi~ki program 11.30 Vijesti 11.35 Intervju/tema dana (r) 12.00 Zakon ljubavi,igrana serija (r) 13.00 Ukradeni `ivoti, igrana serija (r) 14.05 CSI New York, krimi serija (r) 15.05 Zakon ljubavi, igrana serija 16.00 Ukradeni `ivoti, igrana serija 17.00 Vijesti 17.15 Predaj se srce, turska serija (r) 18.15 Amor latino 7, igrana serija 19.00 Vijesti 19.10 U~esnik i svjedok, dokumentarni serijal autora M. Filipovi}a (r) 3 19.55 Vijesti 20.05 Predaj se srce, turska serija 21.10 The Game, igrana serija 21.30 The Game, serija serija 22.00 Intervju/tema dana 22.35 Dug je put/The Long Walk Home, igrani film 00.30 Astrologija

PINK BH
07.30 10.00 10.40 11.00 12.00 12.15 12.20 13.00 14.00 Udri mu{ki, jutarnji program Naslije|e jedne dame, serija r. Kupi.ba, emisija Zabranjena ljubav,telenovela Info top,info.program Biometerolo{ka prognoza City, zabavni program Brze pare,kviz Info top, info. program Grand hitovi, muzi~ki program Sestre, serija Kupi.ba, emisija Info top, inf.program More ljubavi, telenovela Trijumf ljubavi,serija ( 2 episode) Porodi~ni obra~un, kviz Info top, centralne vijesti Biometerolo{ka prognoza Za zdrav i lijep osmijeh Timmy Time, crtani film Naslije|e jedne dame, serija Hrabri ljudi, emisija Multimilioner, kviz Kraljica juga,serija Freddy je kriv za sve, film Stol za petero, film

14.20 15.00 15.45 15.50 16.00 17.00 18.50 19.20

Liga prvaka u nogometu: Bayern M. Manchester City

22.30
DOKUMENTARAC, BHT1

17.10 17.40 18.50 19.05 19.15 20.00 21.00

19.35 19.36 19.40 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

Zdravlje u Evropi: Alkoholizam
Zbog pretjerane komzumacije alkohola, samo u Evropi umre vi{e od 150 000 ljudi. Zemlje u Evropi nemaju isti pristup pri lije~enju ove vrste ovisnosti. Pratimo `ivot nekoliko ljudi, koji su se snagom volje, uz jaku podr{ku i dobre rehabilitacione programe, uspjeli vratiti na pravi kolosijek.

22.00

23.15 23.20 01.05 01.25

02.00

22.35
FILM, TV ALFA, Mreža

SATELITSKI PROGRAM
RTS
12.14 For{pan 12.25 Vrijeme, stanje na putevima 12.30 Evronet 13.20 Edit i ja, film 15.00 Ovo je Srbija 16.00 Porodi~no blago, serija 17.00 Dnevnik 17.20 [ta radite, bre 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko magazin 19.00 Slagalica, kviz 19.30 Dnevnik 20.10 Fudbal: Liga {ampiona 20.40 Fudbal. Liga {ampiona: Bajern - Man~ester siti 22.35 Epp 22.38 Fudbal: Liga {ampiona 00.14 Najava programa 00.15 Dnevnik

Eurosport
10.00 Tenis: WTA turnir Tokijo 13.45 Fudbal: Eurogolovi 14.45 Ljetni biatlon 15.15 Ljetni biatlon 16.30 Ljetni biatlon 17.00 Tenis: WTA turnir Tokijo 19.00 Fudbal: Eurogolovi 20.00 Boks 21.00 Boks 23.00 Motorsportovi 23.15 Superbike 23.45 Motorciklizam

Eurosport 2
07.30 Fudbal: SG Dynamo Dresden Eintrach Frankfurt 09.00 Supersport 10.00 Trka automobila 10.30 Trka automobila 11.30 Superbike 12.30 Fudbal 14.30 Kriket 15.30 Superbike 16.30 Kriket: Liga {ampiona 19.30 Vijesti 19.45 Surfing 20.00 Tenis: WTA turnir Tokijo 23.00 Mje{ovite borila~ke vje{tine

Sportklub
11.00 Premier League: WBA Fulham 12.45 Bayern TV: Bayern Leverkusen 14.30 Premier League: Wigan Tottenham 16.15 Pregled ruske lige 16.45 Pregled belgijske lige 17.45 Pregled {vajcarske lige 18.15 Vijesti 18.45 Premier League News 19.00 Barca TV: Barcelona - At. Madrid 20.45 Rugby Worl Cup: Argentina Scotland 22.30 Iside Racing 23.00 Pregled Championship 23.30 Pregled portugalske lige Portugol 00.00 Vijesti 00.30 Premier League News

18.05
SERIJA, NOVA TV

Dug je put
Potla~en polo`aj crnaca zbog nejednakosti rezultirao je op}im bojkotom javnog prijevoza ,zbog ~injenice da crncima nije bilo dozvoljeno da sjede blizu bijelaca. Dramatizuju}i doga|aj iz 1955.godine u Montgomeriju u Alabami, kada su crnci bojkotirali javni prijevoz jer im nije dozvoljeno da sjede blizu bijelaca. Uloge: Sisi Spejsek, Vupi Goldberg, Dilan Bejker Reditelj: Ri~ard Pirs

Kad li{}e pada
No da bi rane zacijeljele, g. Ali Rizi i njegovoj porodici treba vi{e vremena. Ned`la je zadobila zadnji udarac kad je Oguz doveo D`ejdu u ku}u. Zna da vi{e ne}e mo}i biti s njim. Dok tra`i izlaz, Ned`la shvati koliko je bespomo}na. [evketov odnos s Ferhunde dodatno je naru{en i on se po~inje suo~avati sa svojim pogre{kama.

17.00
SERIJA, PINK BH

19.00

Slagalica

20.00

Boks

19.45

Surfing

19.00

Barca TV

20.00
FILM, HRT2

National G.
12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 Upecani Istrage avionskih nesre}a Ru{enje eksplozivom Opasni susreti [kola ubijanja za orke Zato~eni u inozemstvu [apta~ psima Upecani: Opasan ulov Megatvornice Procjenjivanje neprocjenjivog Zato~eni u inozemstvu Megatvornice Procjenjivanje neprocjenjivog

MTV Adria
14.50 15.10 16.00 17.00 17.50 18.00 18.30 19.00 19.30 19.50 20.50 21.20 21.30 22.00 22.20 22.40 23.10 00.00 When I Was 17 16 & Pregnant S. Made Randay Jackson Abdc 3 From 1 Brand New Jukebox Videography: Domachica Just See MTV MTV Express Hip Hop Chart 3 From 1 The Family Crews Blue Mountain State 2 Chapelle Show Reno 911 Skins Domaca Zadaca

FOXlife
14.15 15.05 15.55 16.45 17.35 18.00 18.50 19.15 20.05 20.55 22.00 22.55 23.15 23.40 00.05 00.50 Ali Mekbil Da, Draga D`oi [kola za parove Kako sam upoznao va{u majku [apat duhova Vil i Grejs Da, Draga Ali Mekbil Seks i grad Ludnica u Klivlendu Kako sam upoznao va{u majku Svi vole Rejmonda Vil i Grejs [apat duhova Seks i grad

FOXCRIME
14.40 Nestali 15.30 Put osvete 16.14 Red i zakon 17.00 D`ordan 17.45 Za{titnica svjedoka 18.30 Bjekstvo iz zatvora 19.14 @enski klan 20.00 Put osvete 20.45 Red i zakon 21.30 Ne~ujno 23.10 Kasl 23.55 Frikovi 00.40 @enski klan

Trijumf ljubavi
Fausto spasi Mariju Desamparadu od Ksimeninog ludila, ali zavr{i ranjen. Osvaldo predaje Giljermu dokumente kojima dobiva potpuno vlasni{tvo nad pozori{tem.Bijesna, Viktorija o{amari Giljerma i ka`e mu da ne mo`e vjerovati da nakon tolikih godina ne uspijeva zaboraviti Leonelu i da zbog toga mrzi Osvalda.

Vrag nosi Pradu
Mlada novinarka Endi Saks, koja ma{ta o ozbiljnojkarijeriu uglednimrevijamapoput “New Yorkera”i“Vanity Faira”, prijavise na razgovor za posao druge asistentice mo}ne Mirande Pristli, urednice modnog magazina “Runway”, poznate po okrutnosti i odijevanju u odje}u marke Prada. Uloge: Meril Strip, En Hetavej, Emili Blant, Stanli Tuki Reditelj: Aline Bro{ Mekena

UTORAK 27. 9. 2011.

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ
Ljubav: Izrazito ste osjetljivi, a partner sve uve}ava pogre{nim reakcijama. To je produkt njegove sebi~nosti. Posao: Imate ambiciozne planove, a danas postoji prava priliku za njihovu realizaciju. Spremni ste za akciju. Zdravlje: Dan bez tegoba. Ljubav: U`ivate u svim oblicima dru`enja s osobom koju volite. Trenutno vam je najva`nija va{a veza. Posao: Planovi su vam veoma ambiciozni. Oprez, jer ne mo`ete objektivno procijeniti svoje sposobnosti. Zdravlje: Osjetljivi ste na vrijeme. Ljubav: Ne poduzimajte velike korake. Pogotovo ne odluku o raskidu ili po~etku nove ljubavne veze. Posao: Neprekidno razmi{ljate o poslu. Puni ste planova. Problem je ako su vam `elje ve}e od mogu}nosti. Zdravlje: U odli~noj ste formi. Ljubav: Doga|aju se naizgled sitne, ali zna~ajne promjene. Pojavila se osoba koja vas `eli potpuno osvojiti. Posao: Nagla{ene su ambicije. Istovremeno, odnosi s okolinom su napeti. Mogu} je sukob sa kolegama. Zdravlje: Osjetljivi ste na sve. Ljubav: Osje}anja su vam haoti~na ili promjenljiva. Pretjerana potreba za ljubavlju nejasna je i vama. Posao: Te{ko se koncentrirate na obaveze. Postoji opasnost da po~nete kasniti ili nepo{tivati rokove. Zdravlje: Energija u porastu. Ljubav: Imate potrebu da se distancirate od svega. @elite na miru razmisliti o osje}anjima i `eljama. Posao: Posao se ne odvija tako glatko kako zami{ljate. Problem je u nezainteresiranosti za posao. Zdravlje: Manje, prolazne te{ko}e. Ljubav: Ljubavni `ivot je skladan. Sve je ispunjeno ugodom u relacijama s osobom koju volite. Posao: Naglasak je na budu}nosti. Mogu}a je odluka da mnogo toga podredite upravo karijeri. Zdravlje: Lijepo se osje}ate i izgledate. Ljubav: Pona{ate se prevrtljivo. Ostavljate dojam da ni sami ne znate {ta `elite od ljubavi, od partnera, od sebe... Posao: Zahva}eni ste promjenama. Zato }ete krenuti u odlu~nu potragu za boljim radnim uvjetima. Zdravlje: Promjenljivo raspolo`enje. Ljubav: Bezobzirni ste ili sebi~ni. Va{e strasti su veoma jake, gotovo ih ne znate kontrolirati i obuzdati. Posao: Nezainteresirano i sa naporom prilazite obavezama. Pazite da vam ne{to va`no ne promakne. Zdravlje: @iv~ana napetost. Ljubav: Ugodan dan. O~ekuju vas lijepa zbivanja, bez obzira da li tragate za ljubavlju ili ste u vezi. Posao: Dolaze prili~no lijepi rezultati. Morate dosta raditi, ali ne odstupajte od svog redovnog ritma. Zdravlje: Osjetljivi zubi. Ljubav: Veoma ugodan dan. U`ivate u dru`enju, mo`da i izlasku na lijepo mjesto sa voljenom osobom. Posao: O~ekuje vas uspjeh. Me|utim, morate biti ~vrsti, oprezni, odlu~ni, kako biste izbjegli probleme. Zdravlje: Pobijedite osjetljivost. Ljubav: Va{e su emocije sve sna`nije, ali ih ne `elete pokazati. Ne{to ja~e od `elje, to vam ne dopu{ta. Posao: Dan je kao stvoren za novi po~etak. Mnoge osobe su vam sklone, dolaze sjajne mogu}nosti. Zdravlje: U odli~noj ste formi.

20.00

KAD LIŠĆE PADA

20.12

SVE U 7

21.50

BEZ TRAGA

13.55

TERESA

HAYAT TV
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Fifi, crtani film, 30. epizoda 08.50 Beba Felix, crtani film 09.00 Bumba,crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Jagodica Bobica, Jagositne pustolovine, crtani film 10.15 Dragon ball Z,crtani film, 2. epizoda 10.45 Bakugan,crtani film, 64. epizoda 11.10 Winx, crtani film, 35. epizoda 11.30 Bestseller 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Kazali{te u ku}i, serija, 5. ep. 13.00 Miljenica, serija, 76. ep. 14.00 Muzi~ki program 14.30 Nema vi{e zeko rek'o, istra`iva~ko-dokumentarni program 15.00 Top Shop 15.30 Bioclinica 15.35 Bestseller 16.00 Kad li{}e pada, serija, 97. epizoda 17.00 Staklena ku}a, program, 18. epizoda 18.08 Biometeorolo{ka prognoza 18.10 Sport centar 18.15 Nepobjedive banzuke, zabavno-sportski TV show 18.45 HIPP -Ja sam li~nost za sebe, molim vas po{tujte me! 19.00 Vijesti u 7, inf. emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, igrana serija, 98. epizoda 21.00 Hayat production show,zabavno-muzi~ki program 22.00 Zvijezda mo`e{ biti ti,zabavno-muzi~ki program 22.20 Sport centar 22.22 Staklena ku}a, serija, 19. epizoda 23.20 Tiha snaga,igrani film

HRT1
12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma,emisija pod pokroviteljstvom 12.18 TV kalendar (R) 12.33 Kad zavolim, vrijeme stane telenovela (4/182)* 13.22 Sve }e biti dobro, serija (70/180)* 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Me|u nama 14.55 Alisa, slu{aj svoje srce - telenovela (70/240)* 15.40 Znanstvena petica 16.10 Znanstvene vijesti 16.15 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (R) 16.25 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.08 Hrvatska u`ivo 17.36 HAK - Promet info 17.42 8. kat. Ku}anice, talk show 18.31 Capri 3, telenovela (18/26)* 19.23 Minuta zdravlja iz Dietpharma,emisija pod pokroviteljstvom (R) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.12 Sve u 7!, kviz* 21.10 Miris ki{e na Balkanu, TV serija (13/14)* 22.10 Otvoreno 22.55 Pastel, emisija pod pokroviteljstvomranje 23.00 Dnevnik 3 23.20 Sport 23.23 Vrijeme 23.30 Vijesti iz kulture 23.40 Ciklus europskog filma. Slomljeni zagrljaji, {panjolski film* 01.45 Bez traga 7, serija (12) (6/24) (R)* 02.25 @ica 1, serija (18) (6/13) (R)* 03.25 Skica za portret 03.40 Potro{a~ki kod (R)

HRT 2
10.45 Prizma,multinacionalni magazin (R)* 11.25 Glas domovine (R)* 11.55 Euromagazin (R)* 12.20 Obrtnik i partner, emisija pod pokroviteljstvom (R)* 12.50 Tr~anje u `ivot,ameri~ki film (R)* 14.30 H2O Uz malo vode!, serija za mlade (7/78)* 14.55 Edgemont 1, serija za mlade (7/13)* 15.20 [kolski sat: Rukomet - Europsko za klince (R)* 15.55 Navrh jezika: Ra~un bez kr~mara (R)* 16.05 Meteor i veliki kota~i, crtani film* 16.20 Mala TV (R)* --.-- TV vrti}. Tu`no stablo (R)* --.-- Ninin kutak. Brodi}i magneti (R)* --.-- Neli i Cezar, crtani film (R)* --.-- Danica i pjetli} (R)* 16.50 Aladinove pustolovine, crtana serija (25/26)* 17.10 [apta~ psima 5 (1/37)* 18.00 Regionalni dnevnik* 18.20 @upanijska panorama* 18.30 Crna kutija. Pravo na `ivot bez nasilja* 18.55 Fotografija u Hrvatskoj* 19.10 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija (29/47)* 19.30 Gara`a: Franko Krajcar i grupa Indivia* 19.55 Ve~eras* 20.00 Vrag nosi Pradu,ameri~ki film* 21.50 Bez traga 7,serija (12) (6/24)* 22.35 Zavr{ni udarac 4,serija (12) (15/15)* 23.22 @ica 1, serija (18) (6/13)* 00.22 Retrovizor: Zakon i red. Zlo~ina~ke nakane 4,serija (12) (3/23)* 01.05 Retrovizor: Moja obitelj 7B, humoristi~na serija (3/9)* 01.35 Retrovizor: 24 (7),serija (12) (1/24) (R)* 02.20 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi*

Nova TV
07.20 Bumba, crtana serija23-24/150 07.35 Tomica i prijatelji, crtana serija 17/46 07.45 TV izlog 08.00 Nate Berkus Show38/173 08.55 Kad li{}e pada, serija R 09.55 Ljubav i kazna, serija R 10.55 TV izlog 11.10 Inspektor Rex, serija R 12.10 IN magazin R 12.55 Larin izbor,serija R 13.55 Teresa, serija 28-29/152 16.00 Inspektor Rex, serija 2/15 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija76/174 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Liga prvaka: Uvodna emisija 20.40 Liga prvaka: Olympique Lyonnais - Dinamo Zagreb 22.45 Liga prvaka-emisija 23.10 Ve~ernje vijesti 23.30 Sa`eci Lige prvaka 00.00 Danas umire{,igrani film 01.40 Zvijer,serija (12)*4/13 02.30 Ezo TV, tarot show (18)* 03.30 Medij,serija (12)*19/19 04.15 Bra~ne vode, serija22-23/24 05.05 IN magazin R 05.40 Kraj programa

MRE@A
07.35 Ostrvo kornja~a, crtani film, ep. 1/26 08.05 Eliza, serija, ep. 65/68 (r.) 09.05 Zakon ljubavi, serija, 71. ep. (r.) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija, 63. ep. (r.) 14.05 CSI: New York, serija, 4. ep. (r.) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 72. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, serija, 64. ep. 17.15 Predaj se srce, serija, 21. ep. (r.) 20.05 Predaj se srce, serija, 22. ep. 21.10 Igra, serija, 41. ep. 21.30 Igra, serija, 42. ep. 22.35 Dug je put, igrani film

23.20 Sjednica narodne skup{tine RS, pregled 23.30 Fudbal - Liga {ampiona, pregled

23.00 Zenica danas, r.

KISS
16.30 Hrana i vino, emisija 17.10 Reporta`a 17.50 ^ovjek i zdravstvena kultura, emisija 18.50 Marketing 19.00 Dnevnik KISS 19.20 Marketing 19.30 Dnevnik HRT 1 20.00 Extra plus, kontakt emisija 21.00 Reporta`a 22.00 Vinoteka, emisija o vinima 22.15 Dnevnik KISS, r. 23.15 Sa zemlje mira, emisija 23.45 Dnevnik KISS, r. 00.00 No}ni program

HTV OSKAR C
14.05 15.05 16.00 17.15 18.15 19.00 19.30 CSI. New York, serija Zakon ljubavi, serija Ukradeni `ivoti, serija Predaj se srce, serija Kviz Dnevnik HTV Oscar-C Reemitiranje Dnevnika HRT-a 20.05 Predaj se srce, serija 21.10 Igra, serija 22.35 Dug je put, film

zbivanjima, r. 17.00 Svjetlo istine, religijski program, r. 18.00 Vijesti, inf. program 19.00 Tv liberty, magazin Radija Slobodna Evropa 20.00 Reporta`a 21.00 Na{i razgovori, intervju 22.00 Hema magazin, centralna inf. emisija

22.00 Sestrice, serija 22.30 Muzi~ki program 23.00 Dnevnik/r

VISOKO
18.10 19.25 19.30 20.10 20.30 20.45 21.15 21.20 22.15 22.45 23.00 Drugo poluvrijeme, r. Marketing blok Dnevnik FTV Sje}anja Aktulenosti, inf. Prog. Pri~e, dok. Prog. Marketing blok Svijet tajni, TV liberty, info. Prog. Aktuelnosti, r. TV strane

BN
18.00 18.25 18.30 19.00 19.30 20.05 20.10 20.55 21.00 21.50 22.30 23.00 Danas u Srpskoj Marketing Monitoring Sport fle{ Dnevnik 2 Marketing Kasandra, serija Marketing Crno na bijelo TV dokument Dnevnik 3 Jerusalim, film

ZENICA
14.55 15.00 15.05 15.55 16.00 16.05 Mali oglasi Vijesti Sponzoru{e, serija TV izlog Iz dana u dan Za svaku bolest trava raste ,r. 16.30 Dokumentarni program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 17.55 TV izlog 18.00 Zenica danas, najava 18.01 Cris Angel, zabavni program 18.30 Mali oglasi 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 19.55 Obavje{tenja 20.00 Razglednica 21.00 TV izlog, mali oglasi 21.05 TV Liberty 21.30 Sponzoru{e 22.30 Obavje{tenja

TV USK
17.10 17.15 18.15 18.40 19.00 19.30 20.05 20.45 Preporu~ujemo... Predaj se srce, serija TV {kola Hello Kitty Dnevnik 1 Muzi~ki program TV intervju, inf. Prog. Tragovi sudbina, inf.-dok. Prog. 21.30 Dnevnik 2 21.50 Predaj se srce, serija 22.50 CSI New York, serija

KAKANJ
18.00 18.30 19.00 19.15 19.30 20.00 20.20 21.45 21.00 22.00 22.45 23.00 TV Liberty Svijet tajni, serija Bra}a Koale Marketing Dnevnik FTV Vijesti IC Svijet tajni, serija Marketing Puls Amor Latino, serija Marketing Vijesti TV Sahar

RTRS
14.00 Vijesti sa tuma~em gestovnog jezika 14.10 Prislu{kivanje, serija 15.15 To toplo ljeto, serija 16.00 Zdravlje je lijek 16.30 Srpska danas 17.05 Larin izbor, serija 18.00 Dragulj u carskoj palati, serija 19.05 Pingu, crtana serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Fudbal - Liga {ampiona, sportski program 20.35 Fudbal - Liga {ampiona Bajern - Man~ester Siti, direktan prijenos 22.55 Dnevnik 3

TV OSM
18.30 19.10 19.30 19.40 20.05 21.10 21.35 22.35 Dan, inf. emisija SMS oglasi Portal Game zone Predaj se srce, serija Igra, serija Igra, serija Igrani film

HIT TV
18.30 19.00 19.25 20.00 21.00 Vremeplov Objektiv I Triumph Taina, serija Utorkom u`ivo, muzi~ka emisija 22.00 Objektiv II 22.35 Ja sam tvoja sudbina, serija

HEMA
14.00 Muzi~ki program + Promocija programa 15.00 Vijesti, inf. program 16.00 Iskre kulture, emisija o umjetnosti i kulturnim

TV GORA@DE
17.00 19.00 20.00 20.30 Najava programa Dnevnik Reporta`a Balkandisc, muzi~ka emisija

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

LJUDI I DOGAĐAJI
LJUDI I DOGA\AJI

Žermina sa šampanjcem 

=IJ=HE= *ACE==

BINŠ - Najstarija Belgijanka proslavila je jučer svoj 111. rođendan. Žermini Degelde (Germaine Degueldre) je društvo pravila porodica koja za nju kaže da je i sada vrlo vitalna. Slavljenica je nazdravila šampanjcem.

Hajek i Banderas jučer u Moskvi su govorili o avanturama 

)Č) 7 Č1))
Priča prati događaje koji vode mačka mačevaoca susretu sa Shrekom i njegovim prijateljima
MOSKVA - Velika holivudska imena Selma Hajek (Salma Hayek) i Antonio Banderas, promovirali su jučer u ruskoj prijestonici animirani film “Mačak u čizmama” (Puss In Boots). Priča prati događaje koji vode mačka mačevaoca susretu sa Shrekom i njegovim prijateljima. Mačka u čizmama utjelovljuje neponovljivi Banderas, čiji španski akcent u uzbudljivim avanturama mačka čini izuzetno duhovitim. SOLO - Zoološki vrt “Taro Jurug” na otoku Java postao je poznat zahvaljujući nedavno objavljenim fotografijama orangutana Tori koji puši. No, reputacija šefova ovog parka sada je na lošem gla-

Selma Hajek i Antonio Banderas promovirali animirani film

Princ i supruga s profesorima

7ELAHEJAJ = KD=HA

Od poznatijih glumaca koji su svoje vještine posudiliovom visokobudžetnom ostvarenju je i Bili Bob Tornton (Billy Bob Thornton). 

H=CKJ= I ?EC=HAJ

SAN SEBASTIJAN - Španski princ Felipe i njegova supruga Leticija (Leticia) pozirali su jučer na otvaranju škole kuhanja. “Baskijski kulinarski centar” je prvi španski univerzitet za kuhare, a tek druga institucija ovog tipa u Evropi. Imat će oko 100 studenata godišnje.

su. Naime, aktivisti za zaštitu prava životinja odmah su reagirali i tražili odgovarajući nadzor u zoološkom vrtu koji će posjetioce spriječiti da orangutanima bacaju cigarete.

Prijelaz Jarinje: Srbi su ponovo blokirali prilaz

Tori se navikao na nikotin

JARINJE - Pripadnici KFOR-a okončali su sinoć oko 19.30 sati akciju uklanjanja barikade od šljunka, na putu koji administrativni prelaz Jarinje povezuje sa njihovom bazom u blizini, ali su Srbi nedaleko odatle postavili 

.4 KE >=HE=@K

novu barikadu, kojom je i dalje blokiran putni pravac prema Jarinju. Srbi su 15. septembra, nezadovoljni akcijom prištinskih vlasti i dovođenjem kosovskih carinika i policijaca na prijelaz Jarinje, nasuli šljunak na put.

DETROIT - Kao radnici koji mogu pružiti primjer svim ostalim u SAD proglašeni su Heda Bolgar Beker (Hedda Bolgar Bekker) i Mazerin Vingejt (Mazerine Wingate). Heda je stara 102 godine, a Mazerin je godinu mlađi. Oboje svaki dan idu na posao. Heda je svoj život posvetila poboljšanju prava siromašnih žena, a Vingejt je još aktivan u lokalnoj pošti, gdje provede i do četiri sata dnevno.

4=@A K 

Iskosa