P. 1
1.3. Potrosnja vode

1.3. Potrosnja vode

|Views: 172|Likes:
Published by Armin Mehmedović

More info:

Published by: Armin Mehmedović on Sep 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2011

pdf

text

original

1.3.

POTROŠNJA VODE

Potrošnja vode je količina (utrošak) vode po pojedinim kategorijama potrošača, ili ukupno, izražena u vremenskoj jedinici.

Dakle, analiza potrošnje vode odnosi se na definiranje potrebnih količina vode pojedinih kategorija potrošača, tj.: (1) za kućanske potrebe (opskrba stanovništva) stanovništva), (2) za industrijske (tehnološke) potrebe, (3) za (3a) gašenje požara i (3b) vlastite potrebe vodovoda. Zato će se u nastavku prikazati metodologija proračuna potrošnje vode za sve tri kategorije potrošača.

1.3.1. POTROŠNJA VODE ZA KUĆANSKE POTREBE

Kao osnovni podaci kod određivanja potrošnje vode za kućanske potrebe koriste se: ( ) (1) norma potrošnje vode izražena specifičnom potrošnjom vode, p j p p j , (2) broj stanovnika.

(1) Specifičnu potrošnju vode, qsp [l stanovnik-1 d-1], definiramo kao utrošak vode po jednom stanovniku u jednim danu (24 [h]). Ta se količina vode sastoji od utroška za najrazličitije potrebe i ovisi o stupnju sanitarno – tehničke opremljenosti stanova kvaliteti i cijeni vode uređenju naselja postojanju kanalizacije klimatskim stanova, vode, naselja, kanalizacije, prilikama i sl. Specifična potrošnja vode vodoopskrbnog sustava. je osnovna veličina za funkcionalno dimenzioniranje

O pravilnosti njenog određivanja ovisi i to da li će projektirani vodovod tokom svog projektnog razdoblje zadovoljiti tražene potrebe. Određuje se prvenstveno na osnovi iskustva u eksploataciji postojećih vodovoda. U većini zemalja se regulira zakonskim propisima u skladu s veličinom naselja ( (grada). Kako kod nas takvi propisi ) ne postoje, u praksi se koriste strane preporuke, kao npr. ruske, prema kojima je u tablici 1.3::I prikazana specifična potrošnja vode ovisno o karakteru opreme zgrade sanitarno – tehničkim uređajima. Ove vrijednosti treba, dakako, shvatiti orijentacijski, jer su u konkretnim slučajevima moguća znatna odstupanja. ć t d t j

te vremenski nije stalan.3-01) gdje su: No . razvijenosti privrede diš ji t t k i t [%].Karakter opreme zgrade sanitarno . [%] Ovaj parametar ovisi o veličina naselja.tehničkim uređajima Naselja sa zgradama k j nisu opremljene vodovodima i N lj d koje i lj d di kanalizacijom Naselja sa zgradama opremljenim vodovodom i kanalizacijom bez kupaonice Naselja sa zgradama opremljenim kanalizacijom i kupaonicom unutarnjim vodovodom. Rp – projektno razdoblje. Kao što je istaknuto. odnosno za konačnu fazu razvoja. na kraju projektnog razdoblja definiran je izrazom: p ⎤ ⎡ N k = N o ⎢1 + ⎣ 100 ⎥ ⎦ Rp (1. takvo poimanje specifične potrošnje vode je više stvar metodološkog pristupa nego nekih bitnih koncepcijskih razlika Jedino je bitno da se kod razlika. ili se u pogledu prognoze broja stanovnika ocijeni nerealnim. broj stanovnika. određivanja specifične potrošnje vode jasno istakne da li je u njoj sadržana samo potrošnja vode za stanovništvo ili su obuhvaćeni utrošci vode i za ostale kategorije potrošača. [stanovnik]. primjenjuje se neki od postupaka prognoziranja broja stanovnika. Međutim. a u slučaju da on ne postoji. migracijskim kretanjima i sl. O j t i i liči lj ij ti i d (prvenstveno industrije i turizma).. Do ovoga se podatka prvenstveno dolazi iz prostornog plana. ponajprije industrije (poljoprivrede).3::I Specifična potrošnja vode Navedimo da su u literaturi dosta često specifičnom potrošnjom vode obuhvaćeni utrošci vode i za ostale kategorije potrošača. Dakle. problem se svodi na definiranje broja stanovnika vodoopskrbnog područja za usvojeno projektno razdoblje.sadašnji broj stanovnika. Nk. projektiranje vodoopskrbnog sustava se provodi za neko projektno razdoblje koje obično iznosi 20 do 25 (50) godina i gdje se najčešće pretpostavlja prirast stanovništva. Tako npr. (2) Broj stanovnika vodoopskrbnog područja ovisi o lokalnim i općim socijalno – ekonomskim faktorima. pretpostavljajući geometrijski prirast. kanalizacijom i sistemom centralne opskrbe toplom vodom Tablica 1. p – godišnji postotak prirasta. . Specifična potrošnja qsp [l stanovnik-1 d-1] 30 do 50 125 do 150 150 do 230 250 do 400 Naselja sa zgradama opremljenim unutarnjim vodovodom. [godina].

u velikim je gradovima ta oscilacija manja. p j j g Ova veličina ovisi o nizu činilaca povezanih s režimom života i djelatnošću ljudi. slika 1.3-03) Međutim. qsp. .3-02) (1 3 02) i srednju satnu potrošnju vode. dimenzije glavnih i razdjelnih cjevovoda) treba poznavati i režim potrošnje vode. pomoću izraza: qsr = Qsr qsp N k = 24 24 (1. tj. nego i u komparaciji s noćnom potrošnjom vode. kapacitet uređaja za kondicioniranje vode. Tako se u manjim naseljima (uglavnom prigradskog i seoskog karaktera) znatno manje vode troši noću nego li danju. a i u samome je danu veća potrošnje u jutarnjim. 3 – veći grad s industrijom Ta je činjenica izraženija ukoliko se razdoblje smanjuje s npr. oscilira (na više ili manje) od ranije iznijetih srednjih vrijednosti. primjenom izraza: Qsr = qsp N k (1. Qsr [l d-1]. i broj stano nika Nk. volumen rezervoara. godine ili mjeseca na dan ili sat i ukoliko je manje naselje. Međutim očito je da za hidrauličko dimenzioniranje pojedinih objekata vodoopskrbnog sustava (kapacitet vodozahvata i crpki.3::01. Radi toga varira potrošnja vode. ne samo danju.3::01 Varijacija potrošnje vode tokom dana 1 – manje naselje. mog će je odrediti osnovi ode broju stanovnika. 2 – veći grad bez industrije. moguće srednju dnevnu potrošnju vode. odnosno manji broj stanovnika. N d i i lij d i ti Nasuprot t tome. popodnevnim i kasnim poslijepodnevnim satima nego li u ranim d lij d i ti i dopodnevnim i ranim poslijepodnevnim satima.Na osno i podataka o specifičnoj potrošnji vode. Slika 1. qsr [l h-1].

3 do 1. j Količinu vode koja se troši u satu najveće potrošnje nazivamo najveća (maksimalna) satna p potrošnja vode. [ ] j Qmax = K d Qsr = 24 K d qsr (1. K [1].5 do 1.4 1. Qsr. opada povećanjem potrošnje. qmax [l h-1].6 do 1. Vidljivo je da vrijednost koeficijenta. izražena u [l s-1]. Dana je izrazom: p j .3 1.2 Kh [1] 2. odnosno broja stanovnika. [ ] j p qmax = K h q N Qmax = K d K h qsr = K d K h sp k 24 24 (1. Qmax [l d-1].3-04) g j j gdje je Kd [l] koeficijent neravnomjernosti najveće dnevne potrošnje.2 Ljetovališta i toplice Sela i manja naselja Gradovi ispod 25 000 stanovnika Gradovi od 25 000 do 50 000 stanovnika Gradovi od 50 000 do 100 000 stanovnika Gradovi preko 100 000 stanovnika Tablica 1. Dobije se prema izrazu: j .5 2.3 1.69 0. . što je sukladno i s vrijednostima koeficijenata Kd i Kh iz tablice 1. [] j j j p j Iskustvene vrijednosti ovog koeficijenta prikazane u tablici 1.3::II u funkciji veličine naselja.3-05) gdje je Kh [l] koeficijent neravnomjernosti najveće satne potrošnje.3::II.7 1.121 Qsr (1. Koeficijent neravnomjernosti Veličina naselja (potrošača) j (p ) Kd [1] 1.3::II.6 1.Količinu vode koja se godišnje troši u danima najveće potrošnje nazivamo najveća (maksimalna) dnevna potrošnja vode.3-06) gdje je srednja dnevna potrošnja vode.4 1. i obrnuto.0 1.3 1. K.6 1.3::II Vrijednosti koeficijenata neravnomjernosti najveće dnevne i najveće satne potrošnje vode Fedorov (1968) je analizirajući varijacije satne i dnevne potrošnje vode došao do empirijskog izraza kojime definira ukupni (dnevni i satni) koeficijent neravnomjernosti potrošnje.4 do 1. kao: K= 2. tablica 1.

crne metalurgije na 1 [kg] gotovog proizvoda prosječno troši 150 do 165 [l] vode.3. ako taj stupanj kvalitete nije potreban. sheme tehnološkog procesa i lokalnih uvjeta.3 . . Ovime se Pravilnikom.1.1. Kod suvremenih sustava za gašenje požara predviđa se njegovo gašenje (a) vanjskom hidrantskom mrežom i (b) unutarnjom hidrantskom mrežom. jer potrošnja vode po jedinici proizvoda znatno varira i često je vrlo različita čak i u analognim poduzećima. između ostaloga.3. tvornica papira na 1 [kg] fina papira prosječno troši 700 do 1000 [l] vode. respektirajući konkretne zahtjeve. 1 3 3 POTROŠNJA VODE ZA GAŠENJE POŽARA I ZA VLASTITE POTREBE VODOVODA V ASTITE 1. (2) najmanji tlak kod potrebne požarne količine vode vode. jer razlike u odnosu na uobičajene prosječne vrijednosti mogu biti višestruke.3. Potrošnja vode za gašenje požara Načelo određivanja potrebne količine vode za gašenje požara bitno se razlikuje od načela normiranja prethodno analiziranih potrošnji vode. licu mjesta (posebno od slučaja do slučaja). dakle. a tvornica automobila potroši za proizvodnju jednog automobila oko 150 000 [l] vode. Zato se potrošnja vode u industriji najbolje određuje anketom kod proizvodnih tehnologa dakle na tehnologa. propisuju tri temeljna parametra za gašenje požara hidrantskom mrežom: (1) potrebna količina vode (protok) za gašenje požara hidrantskom mrežom. Zato je (pogotovo ako se radi o velikim količinama) ekonomski neprihvatljivo i vodu za industrijsku potrošnju kondicionirati do zahtijevanih standarda za pitku vodu. budući da ovisi od tipa primijenjene opreme. Također se često količine vode potrebne za industriju moraju računati za pojedine grupe poduzeća koja postavljaju različite zahtjeve u smislu kvalitete vode. Zahtjevi za hidrantske mreže za gašenje požara i slučajevi u kojima se za p p j j j g j p zaštitu požara obvezatno primjenjuje hidrantska mreža za gašenje požara propisano je Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06). (3) najmanje trajanje za koje je potrebno osigurati propisani protok i tlak.3. Za ilustraciju potrošnje vode u tehnološke svrhe navest će se podatak iz literature da npr tvornica npr.2. 1. POTROŠNJA VODE ZA INDUSTRIJSKE POTREBE Š Kod određivanja potrošnje vode za industrijske potrebe samo iz literature treba biti veoma obazriv. koja je u funkciji specifičnog požarnog opterećenja.

5 [bara]. najmanji tlak na izlazu iz bilo kojeg nadzemnog ili podzemnog hidranta ne smije biti manji od 2. [m2]. j p j j j gp g j g j p Na najnepovoljnijem mjestu svakog požarnog sektora unutarnja hidrantska mreža za gašenje požara mora imati najmanje protok. Određuje se sukladno HRN U. Za zaštitu građevine i/ili prostora vanjskom hidrantskom mrežom za gašenje požara potrebno je osigurati najmanje protok. ) (a) Vanjska hidrantska mreža za gašenje požara izvodi se izvan građevine i/ili prostora koji se štiti. (b) Unutarnja hidrantska mreža za gašenje požara izvodi se u objektu koji se štiti a završava štiti. [l s-1]. a u trajanju od minimum 1 [h].5 [bara]. a završava (a1) nadzemnim ili (a2) podzemnim hidrantom. ovisno o specifičnom požarnom opterećenju. prostorije. hali. je izraženo toplinom koja se može razviti u nekoj elementarnoj jedinici – prostoriji (npr sobi hali skladištu) svedeno na 1 [m2] tlocrtne površine te (npr. za zaštitu naseljenih mjesta vanjskom hidrantskom mrežom za gašenje požara. Specifično požarno opterećenje [MJ m-2] ≤ 200 ≤ 500 ≤ 1 000 ≤ 2 000 > 2 000 Najmanji protok. a u trajanju od najmanje 2 [h]. potrebno je osigurati protok od najmanje 10 [l s-1]. Psp [J m-2]. koji se štiti ≤ 100 101 do 300 301 do 500 501 do 1 000 1 001 do 3 000 3 001 do 5 000 5 001 do 10 000 › 10 000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 10 10 10 15 20 10 10 15 20 30 10 15 20 25 30 10 20 20 30 35 10 20 25 35 * 15 25 30 * * Legenda:*.3::IV. . Specifično požarno opterećenje [MJ m-2] Najmanji protok mlaznicom [l min-1] ≤ 300 ≤ 400 ≤ 500 ≤ 600 ≤ 700 ≤ 800 ≤ 1 000 ≤ 2 000 > 2 000 25 30 40 50 60 100 150 300 450 Tablica 1. čije su vrijednosti prikazane u tablici 1. te materijala za koje je građevina namjenski izgrađena. ovisno o karakteristikama gorivih materijala od kojih je izvedena i opremljena građevina.Specifično požarno opterećenje. 030.3::III. ovisno o tlocrtnoj površini objekta. hidrantske mreže. (b1) bubnjem s namotanim cijevima stalnog presjeka i mlaznicom ili (b2) vatrogasnom cijevi sa spojnicama i mlaznicom.3::III Potrebna količina vode za gašenje požara vanjskom hidrantskom mrežom Za propisani minimalni protok i trajanje. Pri navedenom tlaku i trajanju. Potrebna količina vode za gašenje požara hidrantskom mrežom mora se osigurati neovisno o drugim t š či d i potrošačima k ji se opskrbljuju vodom i i t i koji k blj j d iz istog izvora ( d (vodospreme). sobi. ne smije biti manji od 2. skladištu).potrebno proračunati protok za svaki pojedini objekt Tablica 1. ovisno o (i) specifičnom požarnom opterećenju i (ii) tlocrtnoj površini objekta koji se štiti. J1.3::IV Potrebne količine vode za gašenje požara unutarnjom hidrantskom mrežom Najmanji tlak na mlaznici kod propisanog minimalnog protoka i trajanja također kao i kod vanjske trajanja. prema tablici 1.

objekte (2) najveća satna potrošnja. qmax. Kao što je istaknuto. Qsr. Orijentacijski.1. (d) vodosprema. (c) glavnih dovodno – opskrbnih cjevovoda cjevovoda. Potrošnja vode za vlastite potrebe vodovoda Ova se potrošnja odnosi na količinu vode koje svaki vodoopskrbni sustav troši na pranje (ispiranje) i izvedbu (rekonstrukciju) vodovodnih objekata. j j . Qmax. (b) crpnih stanica (za sve vodoopskrbne sustave osim potisnih).3. već se one određuju sukladno iskustvu. ova potrošnja iznosi 5 do 10 [%] srednje dnevne potrošnje. za hidrauličko dimenzioniranje: (a) crpnih stanica (kod potisnih sustava).4. . (e) glavnih dovodnih cjevovoda koji povezuju ove objekte.3 – 2. u praksi ne postoje odgovarajući normativi koji propisuju ove količine. za hidrauličko dimenzioniranje: (a) vodozahvata. ( ) (c) uređaja za kondicioniranje vode. PROJEKTNE KOLIČINE VODE Prilikom hidrauličkog dimenzioniranja vodoopskrbnih objekata razmatraju se slijedeće količine vode: (1) najveća dnevna potrošnja. (b) glavnih opskrbnih cjevovoda. (d) razdjelnih mreža.3. 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->