1.3.

POTROŠNJA VODE

Potrošnja vode je količina (utrošak) vode po pojedinim kategorijama potrošača, ili ukupno, izražena u vremenskoj jedinici.

Dakle, analiza potrošnje vode odnosi se na definiranje potrebnih količina vode pojedinih kategorija potrošača, tj.: (1) za kućanske potrebe (opskrba stanovništva) stanovništva), (2) za industrijske (tehnološke) potrebe, (3) za (3a) gašenje požara i (3b) vlastite potrebe vodovoda. Zato će se u nastavku prikazati metodologija proračuna potrošnje vode za sve tri kategorije potrošača.

1.3.1. POTROŠNJA VODE ZA KUĆANSKE POTREBE

Kao osnovni podaci kod određivanja potrošnje vode za kućanske potrebe koriste se: ( ) (1) norma potrošnje vode izražena specifičnom potrošnjom vode, p j p p j , (2) broj stanovnika.

(1) Specifičnu potrošnju vode, qsp [l stanovnik-1 d-1], definiramo kao utrošak vode po jednom stanovniku u jednim danu (24 [h]). Ta se količina vode sastoji od utroška za najrazličitije potrebe i ovisi o stupnju sanitarno – tehničke opremljenosti stanova kvaliteti i cijeni vode uređenju naselja postojanju kanalizacije klimatskim stanova, vode, naselja, kanalizacije, prilikama i sl. Specifična potrošnja vode vodoopskrbnog sustava. je osnovna veličina za funkcionalno dimenzioniranje

O pravilnosti njenog određivanja ovisi i to da li će projektirani vodovod tokom svog projektnog razdoblje zadovoljiti tražene potrebe. Određuje se prvenstveno na osnovi iskustva u eksploataciji postojećih vodovoda. U većini zemalja se regulira zakonskim propisima u skladu s veličinom naselja ( (grada). Kako kod nas takvi propisi ) ne postoje, u praksi se koriste strane preporuke, kao npr. ruske, prema kojima je u tablici 1.3::I prikazana specifična potrošnja vode ovisno o karakteru opreme zgrade sanitarno – tehničkim uređajima. Ove vrijednosti treba, dakako, shvatiti orijentacijski, jer su u konkretnim slučajevima moguća znatna odstupanja. ć t d t j

tehničkim uređajima Naselja sa zgradama k j nisu opremljene vodovodima i N lj d koje i lj d di kanalizacijom Naselja sa zgradama opremljenim vodovodom i kanalizacijom bez kupaonice Naselja sa zgradama opremljenim kanalizacijom i kupaonicom unutarnjim vodovodom. (2) Broj stanovnika vodoopskrbnog područja ovisi o lokalnim i općim socijalno – ekonomskim faktorima. odnosno za konačnu fazu razvoja.3-01) gdje su: No . te vremenski nije stalan. određivanja specifične potrošnje vode jasno istakne da li je u njoj sadržana samo potrošnja vode za stanovništvo ili su obuhvaćeni utrošci vode i za ostale kategorije potrošača. primjenjuje se neki od postupaka prognoziranja broja stanovnika. Kao što je istaknuto. migracijskim kretanjima i sl. razvijenosti privrede diš ji t t k i t [%]. problem se svodi na definiranje broja stanovnika vodoopskrbnog područja za usvojeno projektno razdoblje. Specifična potrošnja qsp [l stanovnik-1 d-1] 30 do 50 125 do 150 150 do 230 250 do 400 Naselja sa zgradama opremljenim unutarnjim vodovodom. [stanovnik]. Dakle. takvo poimanje specifične potrošnje vode je više stvar metodološkog pristupa nego nekih bitnih koncepcijskih razlika Jedino je bitno da se kod razlika.3::I Specifična potrošnja vode Navedimo da su u literaturi dosta često specifičnom potrošnjom vode obuhvaćeni utrošci vode i za ostale kategorije potrošača. . p – godišnji postotak prirasta. O j t i i liči lj ij ti i d (prvenstveno industrije i turizma).sadašnji broj stanovnika. ponajprije industrije (poljoprivrede). kanalizacijom i sistemom centralne opskrbe toplom vodom Tablica 1. [%] Ovaj parametar ovisi o veličina naselja. Nk.. [godina]. ili se u pogledu prognoze broja stanovnika ocijeni nerealnim. Rp – projektno razdoblje. Do ovoga se podatka prvenstveno dolazi iz prostornog plana. na kraju projektnog razdoblja definiran je izrazom: p ⎤ ⎡ N k = N o ⎢1 + ⎣ 100 ⎥ ⎦ Rp (1. projektiranje vodoopskrbnog sustava se provodi za neko projektno razdoblje koje obično iznosi 20 do 25 (50) godina i gdje se najčešće pretpostavlja prirast stanovništva. pretpostavljajući geometrijski prirast. broj stanovnika. Međutim.Karakter opreme zgrade sanitarno . a u slučaju da on ne postoji. Tako npr.

a i u samome je danu veća potrošnje u jutarnjim. popodnevnim i kasnim poslijepodnevnim satima nego li u ranim d lij d i ti i dopodnevnim i ranim poslijepodnevnim satima.Na osno i podataka o specifičnoj potrošnji vode. mog će je odrediti osnovi ode broju stanovnika.3-02) (1 3 02) i srednju satnu potrošnju vode. i broj stano nika Nk. u velikim je gradovima ta oscilacija manja. pomoću izraza: qsr = Qsr qsp N k = 24 24 (1. godine ili mjeseca na dan ili sat i ukoliko je manje naselje. slika 1. primjenom izraza: Qsr = qsp N k (1. qsr [l h-1]. Međutim očito je da za hidrauličko dimenzioniranje pojedinih objekata vodoopskrbnog sustava (kapacitet vodozahvata i crpki. Tako se u manjim naseljima (uglavnom prigradskog i seoskog karaktera) znatno manje vode troši noću nego li danju. ne samo danju.3::01 Varijacija potrošnje vode tokom dana 1 – manje naselje. p j j g Ova veličina ovisi o nizu činilaca povezanih s režimom života i djelatnošću ljudi. 2 – veći grad bez industrije. Slika 1. odnosno manji broj stanovnika. . oscilira (na više ili manje) od ranije iznijetih srednjih vrijednosti. qsp. tj. Radi toga varira potrošnja vode. 3 – veći grad s industrijom Ta je činjenica izraženija ukoliko se razdoblje smanjuje s npr. N d i i lij d i ti Nasuprot t tome.3-03) Međutim. kapacitet uređaja za kondicioniranje vode. nego i u komparaciji s noćnom potrošnjom vode. moguće srednju dnevnu potrošnju vode. dimenzije glavnih i razdjelnih cjevovoda) treba poznavati i režim potrošnje vode. volumen rezervoara. Qsr [l d-1].3::01.

3 1.3-05) gdje je Kh [l] koeficijent neravnomjernosti najveće satne potrošnje. Koeficijent neravnomjernosti Veličina naselja (potrošača) j (p ) Kd [1] 1.6 1. odnosno broja stanovnika. [ ] j p qmax = K h q N Qmax = K d K h qsr = K d K h sp k 24 24 (1.3::II.2 Ljetovališta i toplice Sela i manja naselja Gradovi ispod 25 000 stanovnika Gradovi od 25 000 do 50 000 stanovnika Gradovi od 50 000 do 100 000 stanovnika Gradovi preko 100 000 stanovnika Tablica 1. tablica 1.0 1. i obrnuto. Vidljivo je da vrijednost koeficijenta.7 1.6 1.4 1.3::II. [ ] j Qmax = K d Qsr = 24 K d qsr (1.4 do 1.69 0.121 Qsr (1. izražena u [l s-1]. K [1]. K.6 do 1. što je sukladno i s vrijednostima koeficijenata Kd i Kh iz tablice 1.3::II u funkciji veličine naselja. Dana je izrazom: p j .3 1.3-06) gdje je srednja dnevna potrošnja vode. [] j j j p j Iskustvene vrijednosti ovog koeficijenta prikazane u tablici 1.3::II Vrijednosti koeficijenata neravnomjernosti najveće dnevne i najveće satne potrošnje vode Fedorov (1968) je analizirajući varijacije satne i dnevne potrošnje vode došao do empirijskog izraza kojime definira ukupni (dnevni i satni) koeficijent neravnomjernosti potrošnje.3 1. Qsr.5 do 1.3 do 1. . kao: K= 2. opada povećanjem potrošnje.2 Kh [1] 2. qmax [l h-1].5 2. j Količinu vode koja se troši u satu najveće potrošnje nazivamo najveća (maksimalna) satna p potrošnja vode.4 1.3-04) g j j gdje je Kd [l] koeficijent neravnomjernosti najveće dnevne potrošnje. Dobije se prema izrazu: j . Qmax [l d-1].Količinu vode koja se godišnje troši u danima najveće potrošnje nazivamo najveća (maksimalna) dnevna potrošnja vode.

ako taj stupanj kvalitete nije potreban. sheme tehnološkog procesa i lokalnih uvjeta. Zato se potrošnja vode u industriji najbolje određuje anketom kod proizvodnih tehnologa dakle na tehnologa.3 . jer razlike u odnosu na uobičajene prosječne vrijednosti mogu biti višestruke. budući da ovisi od tipa primijenjene opreme.3. (2) najmanji tlak kod potrebne požarne količine vode vode. koja je u funkciji specifičnog požarnog opterećenja. jer potrošnja vode po jedinici proizvoda znatno varira i često je vrlo različita čak i u analognim poduzećima. 1 3 3 POTROŠNJA VODE ZA GAŠENJE POŽARA I ZA VLASTITE POTREBE VODOVODA V ASTITE 1.1. a tvornica automobila potroši za proizvodnju jednog automobila oko 150 000 [l] vode. . POTROŠNJA VODE ZA INDUSTRIJSKE POTREBE Š Kod određivanja potrošnje vode za industrijske potrebe samo iz literature treba biti veoma obazriv. tvornica papira na 1 [kg] fina papira prosječno troši 700 do 1000 [l] vode. Za ilustraciju potrošnje vode u tehnološke svrhe navest će se podatak iz literature da npr tvornica npr. 1. Također se često količine vode potrebne za industriju moraju računati za pojedine grupe poduzeća koja postavljaju različite zahtjeve u smislu kvalitete vode.2. dakle.3.3.3. između ostaloga. (3) najmanje trajanje za koje je potrebno osigurati propisani protok i tlak. Zato je (pogotovo ako se radi o velikim količinama) ekonomski neprihvatljivo i vodu za industrijsku potrošnju kondicionirati do zahtijevanih standarda za pitku vodu. Kod suvremenih sustava za gašenje požara predviđa se njegovo gašenje (a) vanjskom hidrantskom mrežom i (b) unutarnjom hidrantskom mrežom. licu mjesta (posebno od slučaja do slučaja). Zahtjevi za hidrantske mreže za gašenje požara i slučajevi u kojima se za p p j j j g j p zaštitu požara obvezatno primjenjuje hidrantska mreža za gašenje požara propisano je Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06). respektirajući konkretne zahtjeve. Potrošnja vode za gašenje požara Načelo određivanja potrebne količine vode za gašenje požara bitno se razlikuje od načela normiranja prethodno analiziranih potrošnji vode. Ovime se Pravilnikom.1. crne metalurgije na 1 [kg] gotovog proizvoda prosječno troši 150 do 165 [l] vode. propisuju tri temeljna parametra za gašenje požara hidrantskom mrežom: (1) potrebna količina vode (protok) za gašenje požara hidrantskom mrežom.

3::III. koji se štiti ≤ 100 101 do 300 301 do 500 501 do 1 000 1 001 do 3 000 3 001 do 5 000 5 001 do 10 000 › 10 000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 10 10 10 15 20 10 10 15 20 30 10 15 20 25 30 10 20 20 30 35 10 20 25 35 * 15 25 30 * * Legenda:*. (b1) bubnjem s namotanim cijevima stalnog presjeka i mlaznicom ili (b2) vatrogasnom cijevi sa spojnicama i mlaznicom. [l s-1].3::III Potrebna količina vode za gašenje požara vanjskom hidrantskom mrežom Za propisani minimalni protok i trajanje. Specifično požarno opterećenje [MJ m-2] Najmanji protok mlaznicom [l min-1] ≤ 300 ≤ 400 ≤ 500 ≤ 600 ≤ 700 ≤ 800 ≤ 1 000 ≤ 2 000 > 2 000 25 30 40 50 60 100 150 300 450 Tablica 1. prema tablici 1. (b) Unutarnja hidrantska mreža za gašenje požara izvodi se u objektu koji se štiti a završava štiti. te materijala za koje je građevina namjenski izgrađena.potrebno proračunati protok za svaki pojedini objekt Tablica 1. a u trajanju od minimum 1 [h]. [m2].5 [bara]. Određuje se sukladno HRN U. Za zaštitu građevine i/ili prostora vanjskom hidrantskom mrežom za gašenje požara potrebno je osigurati najmanje protok. 030. prostorije. J1. hali. za zaštitu naseljenih mjesta vanjskom hidrantskom mrežom za gašenje požara. . najmanji tlak na izlazu iz bilo kojeg nadzemnog ili podzemnog hidranta ne smije biti manji od 2. je izraženo toplinom koja se može razviti u nekoj elementarnoj jedinici – prostoriji (npr sobi hali skladištu) svedeno na 1 [m2] tlocrtne površine te (npr. ovisno o tlocrtnoj površini objekta. čije su vrijednosti prikazane u tablici 1. ovisno o specifičnom požarnom opterećenju. Pri navedenom tlaku i trajanju. Psp [J m-2]. ovisno o (i) specifičnom požarnom opterećenju i (ii) tlocrtnoj površini objekta koji se štiti.3::IV.Specifično požarno opterećenje.3::IV Potrebne količine vode za gašenje požara unutarnjom hidrantskom mrežom Najmanji tlak na mlaznici kod propisanog minimalnog protoka i trajanja također kao i kod vanjske trajanja. hidrantske mreže. Specifično požarno opterećenje [MJ m-2] ≤ 200 ≤ 500 ≤ 1 000 ≤ 2 000 > 2 000 Najmanji protok.5 [bara]. skladištu). ne smije biti manji od 2. potrebno je osigurati protok od najmanje 10 [l s-1]. a završava (a1) nadzemnim ili (a2) podzemnim hidrantom. j p j j j gp g j g j p Na najnepovoljnijem mjestu svakog požarnog sektora unutarnja hidrantska mreža za gašenje požara mora imati najmanje protok. a u trajanju od najmanje 2 [h]. ovisno o karakteristikama gorivih materijala od kojih je izvedena i opremljena građevina. ) (a) Vanjska hidrantska mreža za gašenje požara izvodi se izvan građevine i/ili prostora koji se štiti. sobi. Potrebna količina vode za gašenje požara hidrantskom mrežom mora se osigurati neovisno o drugim t š či d i potrošačima k ji se opskrbljuju vodom i i t i koji k blj j d iz istog izvora ( d (vodospreme).

ova potrošnja iznosi 5 do 10 [%] srednje dnevne potrošnje. (d) vodosprema.3 – 2. (c) glavnih dovodno – opskrbnih cjevovoda cjevovoda. (b) glavnih opskrbnih cjevovoda.3. Qmax. Qsr. u praksi ne postoje odgovarajući normativi koji propisuju ove količine.1. . objekte (2) najveća satna potrošnja. Potrošnja vode za vlastite potrebe vodovoda Ova se potrošnja odnosi na količinu vode koje svaki vodoopskrbni sustav troši na pranje (ispiranje) i izvedbu (rekonstrukciju) vodovodnih objekata. (e) glavnih dovodnih cjevovoda koji povezuju ove objekte. za hidrauličko dimenzioniranje: (a) vodozahvata. za hidrauličko dimenzioniranje: (a) crpnih stanica (kod potisnih sustava). PROJEKTNE KOLIČINE VODE Prilikom hidrauličkog dimenzioniranja vodoopskrbnih objekata razmatraju se slijedeće količine vode: (1) najveća dnevna potrošnja. 1. qmax. (d) razdjelnih mreža. j j . Kao što je istaknuto. (b) crpnih stanica (za sve vodoopskrbne sustave osim potisnih). Orijentacijski.4. ( ) (c) uređaja za kondicioniranje vode. već se one određuju sukladno iskustvu.3.