1.3.

POTROŠNJA VODE

Potrošnja vode je količina (utrošak) vode po pojedinim kategorijama potrošača, ili ukupno, izražena u vremenskoj jedinici.

Dakle, analiza potrošnje vode odnosi se na definiranje potrebnih količina vode pojedinih kategorija potrošača, tj.: (1) za kućanske potrebe (opskrba stanovništva) stanovništva), (2) za industrijske (tehnološke) potrebe, (3) za (3a) gašenje požara i (3b) vlastite potrebe vodovoda. Zato će se u nastavku prikazati metodologija proračuna potrošnje vode za sve tri kategorije potrošača.

1.3.1. POTROŠNJA VODE ZA KUĆANSKE POTREBE

Kao osnovni podaci kod određivanja potrošnje vode za kućanske potrebe koriste se: ( ) (1) norma potrošnje vode izražena specifičnom potrošnjom vode, p j p p j , (2) broj stanovnika.

(1) Specifičnu potrošnju vode, qsp [l stanovnik-1 d-1], definiramo kao utrošak vode po jednom stanovniku u jednim danu (24 [h]). Ta se količina vode sastoji od utroška za najrazličitije potrebe i ovisi o stupnju sanitarno – tehničke opremljenosti stanova kvaliteti i cijeni vode uređenju naselja postojanju kanalizacije klimatskim stanova, vode, naselja, kanalizacije, prilikama i sl. Specifična potrošnja vode vodoopskrbnog sustava. je osnovna veličina za funkcionalno dimenzioniranje

O pravilnosti njenog određivanja ovisi i to da li će projektirani vodovod tokom svog projektnog razdoblje zadovoljiti tražene potrebe. Određuje se prvenstveno na osnovi iskustva u eksploataciji postojećih vodovoda. U većini zemalja se regulira zakonskim propisima u skladu s veličinom naselja ( (grada). Kako kod nas takvi propisi ) ne postoje, u praksi se koriste strane preporuke, kao npr. ruske, prema kojima je u tablici 1.3::I prikazana specifična potrošnja vode ovisno o karakteru opreme zgrade sanitarno – tehničkim uređajima. Ove vrijednosti treba, dakako, shvatiti orijentacijski, jer su u konkretnim slučajevima moguća znatna odstupanja. ć t d t j

primjenjuje se neki od postupaka prognoziranja broja stanovnika. ili se u pogledu prognoze broja stanovnika ocijeni nerealnim. Tako npr. Nk. p – godišnji postotak prirasta. projektiranje vodoopskrbnog sustava se provodi za neko projektno razdoblje koje obično iznosi 20 do 25 (50) godina i gdje se najčešće pretpostavlja prirast stanovništva.3-01) gdje su: No . [godina]. Rp – projektno razdoblje. Kao što je istaknuto. te vremenski nije stalan. a u slučaju da on ne postoji. [stanovnik].Karakter opreme zgrade sanitarno . takvo poimanje specifične potrošnje vode je više stvar metodološkog pristupa nego nekih bitnih koncepcijskih razlika Jedino je bitno da se kod razlika. kanalizacijom i sistemom centralne opskrbe toplom vodom Tablica 1. pretpostavljajući geometrijski prirast. [%] Ovaj parametar ovisi o veličina naselja. Međutim. broj stanovnika. problem se svodi na definiranje broja stanovnika vodoopskrbnog područja za usvojeno projektno razdoblje. Dakle. ponajprije industrije (poljoprivrede). na kraju projektnog razdoblja definiran je izrazom: p ⎤ ⎡ N k = N o ⎢1 + ⎣ 100 ⎥ ⎦ Rp (1. određivanja specifične potrošnje vode jasno istakne da li je u njoj sadržana samo potrošnja vode za stanovništvo ili su obuhvaćeni utrošci vode i za ostale kategorije potrošača. . migracijskim kretanjima i sl. Do ovoga se podatka prvenstveno dolazi iz prostornog plana. O j t i i liči lj ij ti i d (prvenstveno industrije i turizma).sadašnji broj stanovnika.. odnosno za konačnu fazu razvoja.tehničkim uređajima Naselja sa zgradama k j nisu opremljene vodovodima i N lj d koje i lj d di kanalizacijom Naselja sa zgradama opremljenim vodovodom i kanalizacijom bez kupaonice Naselja sa zgradama opremljenim kanalizacijom i kupaonicom unutarnjim vodovodom. razvijenosti privrede diš ji t t k i t [%]. Specifična potrošnja qsp [l stanovnik-1 d-1] 30 do 50 125 do 150 150 do 230 250 do 400 Naselja sa zgradama opremljenim unutarnjim vodovodom. (2) Broj stanovnika vodoopskrbnog područja ovisi o lokalnim i općim socijalno – ekonomskim faktorima.3::I Specifična potrošnja vode Navedimo da su u literaturi dosta često specifičnom potrošnjom vode obuhvaćeni utrošci vode i za ostale kategorije potrošača.

3::01 Varijacija potrošnje vode tokom dana 1 – manje naselje. mog će je odrediti osnovi ode broju stanovnika. nego i u komparaciji s noćnom potrošnjom vode. volumen rezervoara.3-03) Međutim. ne samo danju. slika 1. u velikim je gradovima ta oscilacija manja. a i u samome je danu veća potrošnje u jutarnjim. Slika 1. p j j g Ova veličina ovisi o nizu činilaca povezanih s režimom života i djelatnošću ljudi. odnosno manji broj stanovnika. tj. primjenom izraza: Qsr = qsp N k (1. N d i i lij d i ti Nasuprot t tome. Radi toga varira potrošnja vode. godine ili mjeseca na dan ili sat i ukoliko je manje naselje. dimenzije glavnih i razdjelnih cjevovoda) treba poznavati i režim potrošnje vode. qsr [l h-1]. Qsr [l d-1]. pomoću izraza: qsr = Qsr qsp N k = 24 24 (1. oscilira (na više ili manje) od ranije iznijetih srednjih vrijednosti. qsp. moguće srednju dnevnu potrošnju vode.Na osno i podataka o specifičnoj potrošnji vode. popodnevnim i kasnim poslijepodnevnim satima nego li u ranim d lij d i ti i dopodnevnim i ranim poslijepodnevnim satima. Međutim očito je da za hidrauličko dimenzioniranje pojedinih objekata vodoopskrbnog sustava (kapacitet vodozahvata i crpki. 2 – veći grad bez industrije.3-02) (1 3 02) i srednju satnu potrošnju vode. Tako se u manjim naseljima (uglavnom prigradskog i seoskog karaktera) znatno manje vode troši noću nego li danju. i broj stano nika Nk. . 3 – veći grad s industrijom Ta je činjenica izraženija ukoliko se razdoblje smanjuje s npr. kapacitet uređaja za kondicioniranje vode.3::01.

Vidljivo je da vrijednost koeficijenta.4 do 1. opada povećanjem potrošnje.3 1.7 1.5 do 1. odnosno broja stanovnika. Qmax [l d-1].3 1.3-06) gdje je srednja dnevna potrošnja vode. što je sukladno i s vrijednostima koeficijenata Kd i Kh iz tablice 1. tablica 1. K.6 do 1.6 1. K [1].6 1. Koeficijent neravnomjernosti Veličina naselja (potrošača) j (p ) Kd [1] 1.3::II Vrijednosti koeficijenata neravnomjernosti najveće dnevne i najveće satne potrošnje vode Fedorov (1968) je analizirajući varijacije satne i dnevne potrošnje vode došao do empirijskog izraza kojime definira ukupni (dnevni i satni) koeficijent neravnomjernosti potrošnje. kao: K= 2.Količinu vode koja se godišnje troši u danima najveće potrošnje nazivamo najveća (maksimalna) dnevna potrošnja vode.5 2.3::II.4 1. .69 0.121 Qsr (1.3::II. Qsr. [] j j j p j Iskustvene vrijednosti ovog koeficijenta prikazane u tablici 1.2 Ljetovališta i toplice Sela i manja naselja Gradovi ispod 25 000 stanovnika Gradovi od 25 000 do 50 000 stanovnika Gradovi od 50 000 do 100 000 stanovnika Gradovi preko 100 000 stanovnika Tablica 1.3::II u funkciji veličine naselja. Dana je izrazom: p j .3 1.3 do 1.3-05) gdje je Kh [l] koeficijent neravnomjernosti najveće satne potrošnje. [ ] j p qmax = K h q N Qmax = K d K h qsr = K d K h sp k 24 24 (1.3-04) g j j gdje je Kd [l] koeficijent neravnomjernosti najveće dnevne potrošnje. j Količinu vode koja se troši u satu najveće potrošnje nazivamo najveća (maksimalna) satna p potrošnja vode. izražena u [l s-1].4 1.0 1. [ ] j Qmax = K d Qsr = 24 K d qsr (1. Dobije se prema izrazu: j . i obrnuto.2 Kh [1] 2. qmax [l h-1].

jer potrošnja vode po jedinici proizvoda znatno varira i često je vrlo različita čak i u analognim poduzećima. 1.1. Za ilustraciju potrošnje vode u tehnološke svrhe navest će se podatak iz literature da npr tvornica npr. propisuju tri temeljna parametra za gašenje požara hidrantskom mrežom: (1) potrebna količina vode (protok) za gašenje požara hidrantskom mrežom.3.3. Kod suvremenih sustava za gašenje požara predviđa se njegovo gašenje (a) vanjskom hidrantskom mrežom i (b) unutarnjom hidrantskom mrežom.1. Zahtjevi za hidrantske mreže za gašenje požara i slučajevi u kojima se za p p j j j g j p zaštitu požara obvezatno primjenjuje hidrantska mreža za gašenje požara propisano je Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06). koja je u funkciji specifičnog požarnog opterećenja. 1 3 3 POTROŠNJA VODE ZA GAŠENJE POŽARA I ZA VLASTITE POTREBE VODOVODA V ASTITE 1. Zato je (pogotovo ako se radi o velikim količinama) ekonomski neprihvatljivo i vodu za industrijsku potrošnju kondicionirati do zahtijevanih standarda za pitku vodu. dakle. respektirajući konkretne zahtjeve.3. Ovime se Pravilnikom. (3) najmanje trajanje za koje je potrebno osigurati propisani protok i tlak. Potrošnja vode za gašenje požara Načelo određivanja potrebne količine vode za gašenje požara bitno se razlikuje od načela normiranja prethodno analiziranih potrošnji vode. . jer razlike u odnosu na uobičajene prosječne vrijednosti mogu biti višestruke. Zato se potrošnja vode u industriji najbolje određuje anketom kod proizvodnih tehnologa dakle na tehnologa.3 . između ostaloga.2. POTROŠNJA VODE ZA INDUSTRIJSKE POTREBE Š Kod određivanja potrošnje vode za industrijske potrebe samo iz literature treba biti veoma obazriv.3. ako taj stupanj kvalitete nije potreban. Također se često količine vode potrebne za industriju moraju računati za pojedine grupe poduzeća koja postavljaju različite zahtjeve u smislu kvalitete vode. (2) najmanji tlak kod potrebne požarne količine vode vode. licu mjesta (posebno od slučaja do slučaja). tvornica papira na 1 [kg] fina papira prosječno troši 700 do 1000 [l] vode. crne metalurgije na 1 [kg] gotovog proizvoda prosječno troši 150 do 165 [l] vode. sheme tehnološkog procesa i lokalnih uvjeta. budući da ovisi od tipa primijenjene opreme. a tvornica automobila potroši za proizvodnju jednog automobila oko 150 000 [l] vode.

(b) Unutarnja hidrantska mreža za gašenje požara izvodi se u objektu koji se štiti a završava štiti. te materijala za koje je građevina namjenski izgrađena. Specifično požarno opterećenje [MJ m-2] Najmanji protok mlaznicom [l min-1] ≤ 300 ≤ 400 ≤ 500 ≤ 600 ≤ 700 ≤ 800 ≤ 1 000 ≤ 2 000 > 2 000 25 30 40 50 60 100 150 300 450 Tablica 1. skladištu). ne smije biti manji od 2.Specifično požarno opterećenje. ) (a) Vanjska hidrantska mreža za gašenje požara izvodi se izvan građevine i/ili prostora koji se štiti.3::IV Potrebne količine vode za gašenje požara unutarnjom hidrantskom mrežom Najmanji tlak na mlaznici kod propisanog minimalnog protoka i trajanja također kao i kod vanjske trajanja. prostorije. Određuje se sukladno HRN U. hali. ovisno o tlocrtnoj površini objekta. J1. sobi. 030. hidrantske mreže.3::III Potrebna količina vode za gašenje požara vanjskom hidrantskom mrežom Za propisani minimalni protok i trajanje. a završava (a1) nadzemnim ili (a2) podzemnim hidrantom. j p j j j gp g j g j p Na najnepovoljnijem mjestu svakog požarnog sektora unutarnja hidrantska mreža za gašenje požara mora imati najmanje protok.5 [bara]. čije su vrijednosti prikazane u tablici 1. za zaštitu naseljenih mjesta vanjskom hidrantskom mrežom za gašenje požara. (b1) bubnjem s namotanim cijevima stalnog presjeka i mlaznicom ili (b2) vatrogasnom cijevi sa spojnicama i mlaznicom. Psp [J m-2]. [l s-1]. Specifično požarno opterećenje [MJ m-2] ≤ 200 ≤ 500 ≤ 1 000 ≤ 2 000 > 2 000 Najmanji protok. a u trajanju od najmanje 2 [h].3::III. a u trajanju od minimum 1 [h]. Za zaštitu građevine i/ili prostora vanjskom hidrantskom mrežom za gašenje požara potrebno je osigurati najmanje protok. ovisno o karakteristikama gorivih materijala od kojih je izvedena i opremljena građevina. najmanji tlak na izlazu iz bilo kojeg nadzemnog ili podzemnog hidranta ne smije biti manji od 2.5 [bara].3::IV. [m2]. Pri navedenom tlaku i trajanju. koji se štiti ≤ 100 101 do 300 301 do 500 501 do 1 000 1 001 do 3 000 3 001 do 5 000 5 001 do 10 000 › 10 000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 10 10 10 15 20 10 10 15 20 30 10 15 20 25 30 10 20 20 30 35 10 20 25 35 * 15 25 30 * * Legenda:*. Potrebna količina vode za gašenje požara hidrantskom mrežom mora se osigurati neovisno o drugim t š či d i potrošačima k ji se opskrbljuju vodom i i t i koji k blj j d iz istog izvora ( d (vodospreme). ovisno o specifičnom požarnom opterećenju. . ovisno o (i) specifičnom požarnom opterećenju i (ii) tlocrtnoj površini objekta koji se štiti. prema tablici 1.potrebno proračunati protok za svaki pojedini objekt Tablica 1. potrebno je osigurati protok od najmanje 10 [l s-1]. je izraženo toplinom koja se može razviti u nekoj elementarnoj jedinici – prostoriji (npr sobi hali skladištu) svedeno na 1 [m2] tlocrtne površine te (npr.

(b) crpnih stanica (za sve vodoopskrbne sustave osim potisnih). qmax. (e) glavnih dovodnih cjevovoda koji povezuju ove objekte. Kao što je istaknuto.3 – 2.3. PROJEKTNE KOLIČINE VODE Prilikom hidrauličkog dimenzioniranja vodoopskrbnih objekata razmatraju se slijedeće količine vode: (1) najveća dnevna potrošnja. (b) glavnih opskrbnih cjevovoda. ova potrošnja iznosi 5 do 10 [%] srednje dnevne potrošnje. (c) glavnih dovodno – opskrbnih cjevovoda cjevovoda. za hidrauličko dimenzioniranje: (a) crpnih stanica (kod potisnih sustava). već se one određuju sukladno iskustvu.4. (d) razdjelnih mreža. j j .3. Potrošnja vode za vlastite potrebe vodovoda Ova se potrošnja odnosi na količinu vode koje svaki vodoopskrbni sustav troši na pranje (ispiranje) i izvedbu (rekonstrukciju) vodovodnih objekata. Qmax. (d) vodosprema. u praksi ne postoje odgovarajući normativi koji propisuju ove količine. ( ) (c) uređaja za kondicioniranje vode. Orijentacijski. Qsr.1. za hidrauličko dimenzioniranje: (a) vodozahvata. . 1. objekte (2) najveća satna potrošnja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful