P. 1
TERMODINAMIKA

TERMODINAMIKA

Ratings:
(0)
|Views: 263|Likes:
Published by culfis

More info:

Published by: culfis on Sep 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2014

pdf

text

original

6.

1 TEMPERATURA Uvod

73

Termodinamika je deo fizike koji proučava procese razmene toplotne energije. Zakoni termodinamike ne mogu se primenjivati na pojedinačne čestice (atome ili molekule) već na sisteme sa velikim brojem ćestica za koje veže zakoni statističke fizike. 6.1 Temperatura Postojanje sile trenja prouzrokuje da se mehanička energija tela ili nekog sistema tela vremenom smanjuje, odnosno da prelazi u toplotu. Posledica tog gubitka energije je smanjivanje temperature tela ili promena faze-agregatnog stanja (telo se topi ili tečnost isparava, itd.). Toplota se može stvoriti u hemijskim i nuklernim reakcijama. Spontano, toplota uvek prelazi sa tela više temperature na telo niže temperature. Temperatura tela se kvalitativno može opisati kao mera njegove relativne toplote ili hladnoće. Svaki instrument koji služi za merenje temperature naziva se termometrom. Sa promenom temperature menjaju se neke karakteristike tela kao što su: dužina štapa, promena zapremina tečnosti, pritisak gasa u sudu konstantne zapremine, električni otpor žice ili boja vlakna sijalice. Sve ove promene mogu se koristiti pri za konstrukciju raznih vrsta termometra. Pri merenju temperature važno je ustanoviti temperaturske skale. Celzijusova skala je formirana na osnovu dve fiksne temperature: temperature topljenja leda od čiste vode 0 0C i temperature ključanja vode pri normalnim spoljašnjim uslovima 100 0C. Ako se kao termometar koristi živin termometar koji ima kapilaru konstatnog poprečnog preseka onda stoti deo intervala od 0 0C do 100 0C predstavlja 1 0C. Kelvinova skala ima istu vrednost podeoka kao Celzijusova samo što se kao donja teperatura skale uzima temperature apsolutne nule ≈ -273 0C. Veza između ove dve temperature je oblika
t = T − 273 ,

(6.1)

gde je t teperatura Celzijusove skale, a T temperature Kelvinove skale. U Sjedinjenim Džavama i Velikoj Britaniji u upotrebi je Farenhajtova teperaturska skala. Veza između Celzijusova i Farenhajtove temperature je oblika
t = 9(T F − 32 ) 5 ,

(6.2)

gde je t teperatura Celzijusove skale, a T F temperature Farenhajtove skale. 6.2 Širenje čvrstih tela pri zagrevanju Uz neke izuzetke, zapremina svih tela raste sa povećanjem temperature pod uslovom da se spoljašnji pritisak ne menja. Označimo sa V zapreminu tela na temperaturi t . Neka je došlo do povećanja temperature tela za iznos dt i neka je ta promena prouzrokovala povećanje zapremine za iznos dV . Koeficijent zapreminskog širenja definišemo kao

γ =

1 dV ⋅ . V dt

(6.3)

Kako keoficijent zapreminskog širenja kako čvrstih tako i tečnih tela ima približno konstantnu vrednost, osim na temperaturama bliskim apsolutnoj nuli, integracijon (6.3) dobijamo izraz za promenu zapremine prilikom zagrevanja tela od temperature t1 do t 2 u obliku
ΔV = V 2 − V 1 = γ (t 2 − t1)V 1 .

(6.4)

6a) (6.7) Iz (6. u odnosu na beskonačno male prvog reda. c . bcda . (6.8) dobijamo vezu između zapreminskog i linearnog koeficijenta širenja u obliku γ = 3α . koji je vezan za uređena kretanja mehaničkih sistema. (6. Kako je zapremina date mase vode najmanja na 4 0C sledi da joj je gustina na 4 0C najveća. odn. a b c (6.74 6 TERMODINAMIKA U slučaju kada telo ima oblik štapa ili žice (dominantna dimenzija je dužina dok su ostale dve zanemarljive u odnosu na nju) interesuje nas samo promena dužine sa temperaturom i tada definišemo linearni koeficijent širenja u obliku α= 1 dL .6) Ako izmnožimo izraze u zagradama sa desne strane (6. Telo ne poseduje toplotnu energiju nego unutrašnju koja predstavlja skup kinetičkih energija . (9. (6. Izuzimajući izvesne kristale koji se različito šire u različitim pravcima. 6. energije.5) gde su L.7) dobijamo dV = 3αVdt . Voda u oblasti između 0 0C i 4 0C sa povećanjem temperature smanjuje svoju zapreminu.6) i u dobijenom izrazu zanemarimo članove koji sadrže beskonačne male članove drugog i trećeg reda. To znači da koeficijent zapreminskog širenja vode u tom intervalu temperature ima negativnu vrednost. Predstavlja oblik postojanja materije. Posmatrajmo telo u obliku kvadra dimenzija a. koji je mera razmenjene energije između mehaničkih sistema. dadbdc .6b) Uzimajući u obzir da je V = abc .6) poprima oblik V + dV ≈ abc + ab(dc ) + bc(da ) + ac(db ) . ⋅ L dt (6.10) β = 2α . Iznad 4 0C voda se širi pri zagrevanju.6b) i (6. dc . Usled povećanja temperature za dt dolazi do promene sve tri dimenzije tela za iznose da. db.9) (6. (6.8) Uvrštavajući (6. Za razliku od rada. adbdc. npr. sa promenom temperature relativne promene svih dimenzija su iste da db dc = = = αdt . molekulskom strukturom tela. odn.3 Toplota Toplota je nerazdvojivo vezana sa atomskom. b.6a) postaje dV = ab(dc ) + bc(da ) + ac (db ) . npr.1) u (6. dL početna dužina štapa i promena dužine štapa usled promene temperature za dt . abdc. toplotna energija je vezana za neuređena kretanja. cdbda. Analogno se dobija veza između površinskog i linearnog koeficijenta širenja (6. Na temperaturi t + dt zapremina tela iznosi V + dV = (a + da )(b + db )(c + dc ) . Toplotna energije je mera razmene energije između termodinamičkih sistema koji interaguju (tela koja se nalaze na različitim temperaturama).

Od načina promene stanja sistema zavise izvršeni rad i razmenjena količina toplotne energije. C = μc. gde n m predstavlja broj molova u posmatranoj količini tela.4 Zagrevanje čvrstih i tečnih tela Da bi telu povećali temperaturu moramo mu dovesti izvesnu količinu toplotne energije. Kada telo prelazi iz tečne u gasovitu fazu ta latentna količina toplote naziva se toplota isparavanja (u obrnutom slučaju toplota kondezacije). Ni toplota ni mehanički rad ne definišu stanje sistema te se ne mogu definisati kao veličine koje su u funkciji stanja sistema. a ne i od toga kako je ta promena izvršena. Do promene temperature tela ne dolazi sve dok telo u potpunosti ne pređe iz jedne faze u drugu i ako mu se sve vreme dovodi toplota. 6.1 Toplote faznih prelaza .11) Specifična toplota tela predstavlja količinu toplote koju je potrebno dovesti telu jedinične mase da bi mu se temperature povećala za jedan stepen Celzijusove ili Kelvinove skale c = δQ mdt = δQ mdT .13) Iz (6. Iz tog razloga nemaju totalni diferencijal. Toplotni kapacitet tela prestavlja količinu toplote koju je potrebno dovesti telu da bi mu se temperature povećala za jedan stepen Celzijusove ili Kelvinove skale M = δQ dt = δQ dT .4 ZAGREVANJE ČVRSTIH I TEČNIH TELA 75 haotičnog kretanja mikročestica unutar tela ili sistema tela i potencijalnih energija koje su posledica interakcije među tim mikročesticama i činjenice da se dato telo može naći u fizičkom polju. To se dešava pri promeni faze (agregatnog stanja) tela (vidi sl. a μ molarnu masu tela. t q=Q m q topljenja q tisparavanja Sl.6. 6.12) Molarna toplota tela predstavlja količinu toplote koju je potrebno dovesti jednom molu tela da bi mu se temperature povećala za jedan stepen Celzijusove ili Kelvinove skale C = δQ n m dt = δQ n m dT . Unutrašnja energija je u funkciji stanja sistema i njena promena zavisi samo od početnog i krajnjeg stanja sistema.11)-(6. Kada se toplota apsorbuje od strane čvrstih ili tečnih tela ne mora obavezno dolaziti do porasta temeperature tela. M = n m C . (6. Količina toplote koju jedinica mase tela mora da apsorbuje (ili emituje) sve dok se u potpunosti ne izvrši promena faze naziva se latentna toplota faznih prelaza. (6. (6.13) lako se da zaklučiti da postoje sledeće veze M = mc.1).6. Pri prelasku iz čvrste u tečnu fazu imamo toplotu topljenja (obrnuto toplotu očvršćavanja).

V i temperature. G-gas T G Molarna masa gasa je μ = N A mčestice . Pored toga zanemarićemo uticaje spoljašnijh fizičkih polja tako da unutrašnju energiju idealanog gasa čini samo kinetička energija haotičnog kretanja čestica koje čine gas. R = 8. gde je N -broj čestica koji sadrži data količina gasa.02252x1023 čestica predstavlja količinu od 1 mola tog gasa. Broj čestica koje sadži 1 mol naziva se Avogardov broj. Svi pravci brzina čestica su jednako verovatni i iz tog razloga čestice su ravnomerno rapoređene u prostoru.314 J molK -univerzalna gasna konstanta. Stanje idealnog gasa karakteriše se pomoću tri parametra: pritiska. pritisak ČT/T ČT kritična tačka trojna tačka T/P ČT/P P temperatura Sl.T . 6. ili deljenjem leve i desne strane (6.N A . . k = 1.38x 10−23 J molK . J-na koja ih povezuje naziva se j-na stanja idealnog gasa ( ) pV = n m RT . Jedna čestica doživi oko 109 sudara u 1s.14) (6.14) sa zapreminom. Č-čvrsta faza.2).4 l .5 Idealni gas 6 TERMODINAMIKA Gas koji se nalazi iznad svoje kritične tačke (vidi sl. gde je n = N V -koncetracija gasa. Predstavlja skup mikroskopskih čestica (molekula. atoma) istih masa i dimenzija koje međusobno ne interaguju osim pri elestičnim sudarima.V dobijamo oblik (6. Srednja brzina čestice na sobnoj temperature je reda veličine 102 m/s što ukazuje na veliku pokretljivost gasa i brzo ispunjavanje sredine kao i na homogenost koncetracije Količina gasa koja sadrži 6. P-para.p . V 0 pritisak i zapremina gasa pri normalnim uslovima. T Vmol ( p 0 .2 p-T dijagram . a p 0 .Bolcmanova konstanta. T 0 ) . Pri sobnoj temperature i normalnom pritisku zapremina koju zauzima 1 mol iznosi V mol = 22415 cm3 ≈ 22. 6. zapremine. U 1 cm3 nalazi se oko 27x1018 čestica.76 6.15) p = nkT . Srednji pređeni put između dva uzastopna sudara je reda veličine 10-1 m. a broj molova sadržan u datoj količini gasa iznosi n m = N N A = m μ = V p . T-tečna faza.

(6.17) U gornjoj j-ni δQ i δA predstavljaju nepotpune diferencijale koji zavise od načina kako sitem prelazi iz početnog u krajnje stanje. poprečnog preseka S (vidi sl.6.18) Shodno (6.1 Rad kod gasa Posmatrajmo gas.22) dV = 0 ⇒ δA = pdV = 0 . Matematička formulacija zakona može se napisati u obliku δQ = dU + δA . Ukoliko sistem odaje toplotu tadad je δQ < 0 . (9.20) (6. Kada dovodimo toplotu pri stalnoj zapremini (6. (6. koji se nalazi u sudu sa pokretnim klipom zanemarljive mase. 6.7 Specifična toplota kod gasova Specifična toplota kod čvrstih i tečnih tela definiše se tako što se smatra da se pri zagrevanju njihova zapremina ne menja.17) i (6. Ako gasu dovodimo toplotu u najopštijem slučaju raste mu temperature. gde je dV = sdx elementarna promena zapremine usled širenja.19) Iz (6. Kod gasova to nije slučaj.3 δA = Fdx = pSdx = pdV .3).6 I Zakon termodinamike (I ZTD) Predstavlja zakon održanja energije primenjen na termodinamički sistem i glasi: Količina toplote predate nekom telu ide na povećanje unutrašnje energije tela i na rad koji taj sistem vrši nad okolnim telima.16) Ukoliko gas vrši rad tada je δA > 0 .13) molarne toplote pri stalnom pritisku i stalnoj zapremini su: (6. Elementarni mehanički rad koji dx izvrši gas je p F Sl. Primenom I TZD na ovaj slučaj iz (6.21) (6.21) dobijamo da je dU = n m C v dT . Prilikom dovođenja toplote pri stalnom pritisku iz (6. 6. c v = (δQ mdT )v = const .5.6.19) takođe dobijamo da je . C p = (δQ n m dT ) p = const . na pritisku p . gas se širi i pomera pokretni klip. C v = (δQ n m dT )v = const . Ukupni izvršeni rad jpri promeni zapremine gasa od početne V1 do krajnje V2 je A12 = ∫ pdv . V1 V2 (6. Definisaćemo specifičnu toplotu pri stalnom pritisku .c v : c p = (δQ mdT ) p = const .5 IDEALNI GAS 77 6. a ako se nad gasom vrši rad (klip se kreće na dole) tada je δA < 0 .19) dobijamo da je δQ = n m C v dT .c p i specifičnu toplotu pri stalnom zapremini .16a) 6.

odnosno integracijom od početnog stanja gasa-stanje 1 do krajnjeg stanja gasa-stanje 2 dobijamo Q12 = A12 = ∫ pdV . m = const .26) i (6.26) Ako levu i desnu stranu (9.14) i dobićemo (6. a drugi član predstavlja elementarni rad koji gas izvrši. ⎪< 1. za dvoatomske gasove ⎬ .25) Primenom I ZTD na ovaj slučaj iz (6.27) Iz (6. dobijamo Q12 = A12 = n m RT ∫ V 2 dV V1 V = n m RT ln V2 V V = p1V 1 ln 2 = p 2V 2 ln 2 V1 V1 V1 .26) podelimo molarnom masom datog gasa dobijamo vezu između specifičnih toplota c p = R μ + cv . Iz I ZTD dobijamo da je δQ = δA . V1 V2 (6. (6. (6.22) i (6.27) molarne toplote možemo izraziti u obliku C p = κR (κ − 1). (6. p1 p1 p1 = n m RT ln = p1V 1 ln = p 2V 2 ln p2 p2 p2 (6.28) 6.23) jednak je nuli jer se pritisak ne menja.26a) Odnos specifičnih ili molarnih toplota približno je jednak za sve gasove sa istim brojem atoma u molekulu κ = c p cv = C p ⎧5 3 . (6. .33 .14).24) Prvi član s leve strane (6. tako da je δA = n m RdT . Idealizovan process.30) Dobijena vrednost za primljenu količinu toplote koja je jednaka radu koji gas izvrši pri izotermskom širenju predstavlja površinu površi u p − V dijagramu ograničenu izotermom (krivom p = n m RT V ) i pravama V = V 1 i V = V 2 (vidi sl.8 Izotermska promena stanja gasa (T = const . (6. Kako je T = const ⇒ dU = n m C v dT = 0 . za ostale gasove ⎪ ⎩ ⎭ (6.23) dpV + pdV = n m RdT .29) Izražavajući pritisak iz (6. C v = R (κ − 1) .78 6 TERMODINAMIKA δQ = n m C p dT . Diferencirajmo levu i desnu stranu (6. jer se smatra da se promene pritiska i zapremine određene količine gasa odigravaju beskonačno dugo vremena.17).4).25) dobijamo vezu između molarnih toplota u obliku C p = R + Cv . (6. za jednoatomske gasove⎫ ⎪ ⎪ C v = ⎨7 5 . n m = const ) Proces pri kome se temperature održava konstantnom.6.

(6.34) i uzimajući u obzir izraz za rad (6. T p (6. 6. (6.35) 6.10 Izohorska promena stanja gasa (V = const .31) Rad koji gas izvrši jednak je A12 = ∫ pdV = p1 (V 2 − V 1) V1 V2 p p 2 = p1 . 6.23) i (6. n m = const ) Proces pri kome se zapremina održava konstantnim.6.31) i (6. m = const .28) dobijamo da je elementarna promena unutrašnje energije gasa n R dU = m dT . Na osnovu I ZTD δQ = dU .9 Izobarska promena stanja gasa ( p = const . Iz j-ne stanja idealnog gasa dobijamo da je V nm R = = const .32) = p1 V 1 (V 2 V 1 − 1) V1 (6.23) i (6.28) dobijamo da je elementarna koločina toplote koja je predata gasu δQ = n m κ κ −1 RdT .32) dobijamo A12 = n m R T 1 (T 2 T 1 − 1) = n m R(T 2 − T 1) .37) Iz (6.38) . (6. 6. p p1 p2 (6. m = const .33) dobijamo vezu između dovedene količine toplote i rada koji gas izvrši pri izobarskom procesu u obliku Q12 = κ κ −1 A12 .34) Integracijom (6. n m = const ) Proces pri kome se pritisak održava konstantnim.8 IZOTERMSKA PROMENA STANJA GASA 79 p p1 p2 V1 Sl. = n m RΔT Sl. κ −1 V 2 = V1 V Sl. Iz jednačine stanja idealnog gasa dobijamo da je p nm R = = const . V T (6.4 Izotermski proces u V2 V p − V dijagramu 6.6 Izohorski process u p − V dijagramu (6.33) V2 V Iz (6.36) Kako je V = const ⇒ δA = pdV = 0 .5 Izobarski process u p − V dijagramu Iz (6.

Iz I ZTD sledi.11 Adijabtska promena stanja gasa (6.42) (6.41a) i (6. Iz (6. Idealizovan process.7 Adijabaski process u p − V dijagramu Izvršeni rad pri adijabatskom širenju dobijamo integracijom (6. (6.40) ( m = const .39) Iz (6.39) dobijamo R ΔU = U 2 − U 1 = Q12 = n m T 1 ( p 2 p1 − 1) κ −1 p1V 1 ( p p − 1) .44) Uzimajući u obzir j-nu stanja idealnog gasa dobijamo druga dva oblika p p1 p2 p κ −1 T = const . (6.41) (6.41) u obliku A12 = − pV −p V nm R ΔT12 = 1 1 2 2 .37) dobijamo izraze za promenu unutrašnje energije i predate količine toplote pri izohorskom procesu u obliku R ΔU = U 2 − U 1 = Q12 = n m (T 2 − T 1) κ −1 n RT = m 1 (T 2 T 1 − 1) κ −1 . κ −1 2 1 V = 1 ( p 2 − p1) κ −1 = 6. pošto je δQ = 0 . n m = const ) Proces pri kome ne postoji razmena toplote sa okolinom.44a) (6. Integracijom (6. R (6.45) . κ (6.43) dobijamo jednačinu adijabatskog procesa u obliku p V κ = const .36) i (6. jer se smatra da se promena stanja gasa odvija beskonačno velikom bezinom. δA = pdV = −dU = − n m C v dT = − n m dT .43) Diferenciranjem jednačine stanja idealnog gasa dobijamo dpV + pdV = n m RdT . κ −1 κ −1 (6. 6.42) dobijamo dp p = −κ dV V . n m RdT = −(κ − 1) pdV .44b) T V κ −1 = const . κ −1 odnosno.80 6 TERMODINAMIKA Integracijom (6.38) i uzimajući u obzir (6.41a) (6. V1 V2 V Sl.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->