6.

1 TEMPERATURA Uvod

73

Termodinamika je deo fizike koji proučava procese razmene toplotne energije. Zakoni termodinamike ne mogu se primenjivati na pojedinačne čestice (atome ili molekule) već na sisteme sa velikim brojem ćestica za koje veže zakoni statističke fizike. 6.1 Temperatura Postojanje sile trenja prouzrokuje da se mehanička energija tela ili nekog sistema tela vremenom smanjuje, odnosno da prelazi u toplotu. Posledica tog gubitka energije je smanjivanje temperature tela ili promena faze-agregatnog stanja (telo se topi ili tečnost isparava, itd.). Toplota se može stvoriti u hemijskim i nuklernim reakcijama. Spontano, toplota uvek prelazi sa tela više temperature na telo niže temperature. Temperatura tela se kvalitativno može opisati kao mera njegove relativne toplote ili hladnoće. Svaki instrument koji služi za merenje temperature naziva se termometrom. Sa promenom temperature menjaju se neke karakteristike tela kao što su: dužina štapa, promena zapremina tečnosti, pritisak gasa u sudu konstantne zapremine, električni otpor žice ili boja vlakna sijalice. Sve ove promene mogu se koristiti pri za konstrukciju raznih vrsta termometra. Pri merenju temperature važno je ustanoviti temperaturske skale. Celzijusova skala je formirana na osnovu dve fiksne temperature: temperature topljenja leda od čiste vode 0 0C i temperature ključanja vode pri normalnim spoljašnjim uslovima 100 0C. Ako se kao termometar koristi živin termometar koji ima kapilaru konstatnog poprečnog preseka onda stoti deo intervala od 0 0C do 100 0C predstavlja 1 0C. Kelvinova skala ima istu vrednost podeoka kao Celzijusova samo što se kao donja teperatura skale uzima temperature apsolutne nule ≈ -273 0C. Veza između ove dve temperature je oblika
t = T − 273 ,

(6.1)

gde je t teperatura Celzijusove skale, a T temperature Kelvinove skale. U Sjedinjenim Džavama i Velikoj Britaniji u upotrebi je Farenhajtova teperaturska skala. Veza između Celzijusova i Farenhajtove temperature je oblika
t = 9(T F − 32 ) 5 ,

(6.2)

gde je t teperatura Celzijusove skale, a T F temperature Farenhajtove skale. 6.2 Širenje čvrstih tela pri zagrevanju Uz neke izuzetke, zapremina svih tela raste sa povećanjem temperature pod uslovom da se spoljašnji pritisak ne menja. Označimo sa V zapreminu tela na temperaturi t . Neka je došlo do povećanja temperature tela za iznos dt i neka je ta promena prouzrokovala povećanje zapremine za iznos dV . Koeficijent zapreminskog širenja definišemo kao

γ =

1 dV ⋅ . V dt

(6.3)

Kako keoficijent zapreminskog širenja kako čvrstih tako i tečnih tela ima približno konstantnu vrednost, osim na temperaturama bliskim apsolutnoj nuli, integracijon (6.3) dobijamo izraz za promenu zapremine prilikom zagrevanja tela od temperature t1 do t 2 u obliku
ΔV = V 2 − V 1 = γ (t 2 − t1)V 1 .

(6.4)

bcda . To znači da koeficijent zapreminskog širenja vode u tom intervalu temperature ima negativnu vrednost.74 6 TERMODINAMIKA U slučaju kada telo ima oblik štapa ili žice (dominantna dimenzija je dužina dok su ostale dve zanemarljive u odnosu na nju) interesuje nas samo promena dužine sa temperaturom i tada definišemo linearni koeficijent širenja u obliku α= 1 dL . koji je mera razmenjene energije između mehaničkih sistema. (6.8) Uvrštavajući (6. Voda u oblasti između 0 0C i 4 0C sa povećanjem temperature smanjuje svoju zapreminu.8) dobijamo vezu između zapreminskog i linearnog koeficijenta širenja u obliku γ = 3α . npr. db.5) gde su L. npr. odn. molekulskom strukturom tela.1) u (6. odn.6b) Uzimajući u obzir da je V = abc . Za razliku od rada. cdbda.6b) i (6. Analogno se dobija veza između površinskog i linearnog koeficijenta širenja (6. Telo ne poseduje toplotnu energiju nego unutrašnju koja predstavlja skup kinetičkih energija . b. (6. c .6a) postaje dV = ab(dc ) + bc(da ) + ac (db ) .10) β = 2α . energije. (6.6) poprima oblik V + dV ≈ abc + ab(dc ) + bc(da ) + ac(db ) . Posmatrajmo telo u obliku kvadra dimenzija a. Usled povećanja temperature za dt dolazi do promene sve tri dimenzije tela za iznose da. Predstavlja oblik postojanja materije. Toplotna energije je mera razmene energije između termodinamičkih sistema koji interaguju (tela koja se nalaze na različitim temperaturama).7) dobijamo dV = 3αVdt . toplotna energija je vezana za neuređena kretanja.6) Ako izmnožimo izraze u zagradama sa desne strane (6. Kako je zapremina date mase vode najmanja na 4 0C sledi da joj je gustina na 4 0C najveća. dc . ⋅ L dt (6. 6. koji je vezan za uređena kretanja mehaničkih sistema.9) (6. Izuzimajući izvesne kristale koji se različito šire u različitim pravcima. (6. Iznad 4 0C voda se širi pri zagrevanju. a b c (6.6) i u dobijenom izrazu zanemarimo članove koji sadrže beskonačne male članove drugog i trećeg reda.6a) (6. dL početna dužina štapa i promena dužine štapa usled promene temperature za dt . dadbdc . Na temperaturi t + dt zapremina tela iznosi V + dV = (a + da )(b + db )(c + dc ) . u odnosu na beskonačno male prvog reda.7) Iz (6.3 Toplota Toplota je nerazdvojivo vezana sa atomskom. adbdc. abdc. (9. sa promenom temperature relativne promene svih dimenzija su iste da db dc = = = αdt .

12) Molarna toplota tela predstavlja količinu toplote koju je potrebno dovesti jednom molu tela da bi mu se temperature povećala za jedan stepen Celzijusove ili Kelvinove skale C = δQ n m dt = δQ n m dT . Iz tog razloga nemaju totalni diferencijal.11) Specifična toplota tela predstavlja količinu toplote koju je potrebno dovesti telu jedinične mase da bi mu se temperature povećala za jedan stepen Celzijusove ili Kelvinove skale c = δQ mdt = δQ mdT .6.1).11)-(6. Toplotni kapacitet tela prestavlja količinu toplote koju je potrebno dovesti telu da bi mu se temperature povećala za jedan stepen Celzijusove ili Kelvinove skale M = δQ dt = δQ dT . 6. (6. Kada se toplota apsorbuje od strane čvrstih ili tečnih tela ne mora obavezno dolaziti do porasta temeperature tela. Unutrašnja energija je u funkciji stanja sistema i njena promena zavisi samo od početnog i krajnjeg stanja sistema.6. (6. Pri prelasku iz čvrste u tečnu fazu imamo toplotu topljenja (obrnuto toplotu očvršćavanja). Do promene temperature tela ne dolazi sve dok telo u potpunosti ne pređe iz jedne faze u drugu i ako mu se sve vreme dovodi toplota. Kada telo prelazi iz tečne u gasovitu fazu ta latentna količina toplote naziva se toplota isparavanja (u obrnutom slučaju toplota kondezacije). M = n m C . To se dešava pri promeni faze (agregatnog stanja) tela (vidi sl. Od načina promene stanja sistema zavise izvršeni rad i razmenjena količina toplotne energije. (6. 6. C = μc. a ne i od toga kako je ta promena izvršena.13) lako se da zaklučiti da postoje sledeće veze M = mc.4 Zagrevanje čvrstih i tečnih tela Da bi telu povećali temperaturu moramo mu dovesti izvesnu količinu toplotne energije. gde n m predstavlja broj molova u posmatranoj količini tela. a μ molarnu masu tela.1 Toplote faznih prelaza .4 ZAGREVANJE ČVRSTIH I TEČNIH TELA 75 haotičnog kretanja mikročestica unutar tela ili sistema tela i potencijalnih energija koje su posledica interakcije među tim mikročesticama i činjenice da se dato telo može naći u fizičkom polju. Ni toplota ni mehanički rad ne definišu stanje sistema te se ne mogu definisati kao veličine koje su u funkciji stanja sistema. t q=Q m q topljenja q tisparavanja Sl. Količina toplote koju jedinica mase tela mora da apsorbuje (ili emituje) sve dok se u potpunosti ne izvrši promena faze naziva se latentna toplota faznih prelaza.13) Iz (6.

Bolcmanova konstanta.V dobijamo oblik (6. R = 8. G-gas T G Molarna masa gasa je μ = N A mčestice . Pored toga zanemarićemo uticaje spoljašnijh fizičkih polja tako da unutrašnju energiju idealanog gasa čini samo kinetička energija haotičnog kretanja čestica koje čine gas. Srednji pređeni put između dva uzastopna sudara je reda veličine 10-1 m.314 J molK -univerzalna gasna konstanta. k = 1.5 Idealni gas 6 TERMODINAMIKA Gas koji se nalazi iznad svoje kritične tačke (vidi sl. . Č-čvrsta faza. Predstavlja skup mikroskopskih čestica (molekula.15) p = nkT . Pri sobnoj temperature i normalnom pritisku zapremina koju zauzima 1 mol iznosi V mol = 22415 cm3 ≈ 22.38x 10−23 J molK . atoma) istih masa i dimenzija koje međusobno ne interaguju osim pri elestičnim sudarima. Svi pravci brzina čestica su jednako verovatni i iz tog razloga čestice su ravnomerno rapoređene u prostoru. Broj čestica koje sadži 1 mol naziva se Avogardov broj.p . pritisak ČT/T ČT kritična tačka trojna tačka T/P ČT/P P temperatura Sl. a p 0 .V i temperature. U 1 cm3 nalazi se oko 27x1018 čestica. T-tečna faza. J-na koja ih povezuje naziva se j-na stanja idealnog gasa ( ) pV = n m RT . T 0 ) . T Vmol ( p 0 .T . P-para.14) (6.4 l . zapremine. ili deljenjem leve i desne strane (6. 6.14) sa zapreminom. Srednja brzina čestice na sobnoj temperature je reda veličine 102 m/s što ukazuje na veliku pokretljivost gasa i brzo ispunjavanje sredine kao i na homogenost koncetracije Količina gasa koja sadrži 6.76 6. Jedna čestica doživi oko 109 sudara u 1s. gde je n = N V -koncetracija gasa.2 p-T dijagram . a broj molova sadržan u datoj količini gasa iznosi n m = N N A = m μ = V p . 6. V 0 pritisak i zapremina gasa pri normalnim uslovima.02252x1023 čestica predstavlja količinu od 1 mola tog gasa.N A . Stanje idealnog gasa karakteriše se pomoću tri parametra: pritiska.2). gde je N -broj čestica koji sadrži data količina gasa.

C v = (δQ n m dT )v = const . 6. (9.19) takođe dobijamo da je .19) dobijamo da je δQ = n m C v dT .20) (6.17) U gornjoj j-ni δQ i δA predstavljaju nepotpune diferencijale koji zavise od načina kako sitem prelazi iz početnog u krajnje stanje. Primenom I TZD na ovaj slučaj iz (6. gde je dV = sdx elementarna promena zapremine usled širenja. poprečnog preseka S (vidi sl. C p = (δQ n m dT ) p = const . Elementarni mehanički rad koji dx izvrši gas je p F Sl.6.17) i (6. (6.c v : c p = (δQ mdT ) p = const .6.16a) 6. 6.21) dobijamo da je dU = n m C v dT .19) Iz (6. Kod gasova to nije slučaj. gas se širi i pomera pokretni klip.c p i specifičnu toplotu pri stalnom zapremini . Ako gasu dovodimo toplotu u najopštijem slučaju raste mu temperature. Matematička formulacija zakona može se napisati u obliku δQ = dU + δA .16) Ukoliko gas vrši rad tada je δA > 0 .1 Rad kod gasa Posmatrajmo gas. V1 V2 (6.5 IDEALNI GAS 77 6. a ako se nad gasom vrši rad (klip se kreće na dole) tada je δA < 0 . koji se nalazi u sudu sa pokretnim klipom zanemarljive mase.18) Shodno (6. Kada dovodimo toplotu pri stalnoj zapremini (6. Definisaćemo specifičnu toplotu pri stalnom pritisku . Ukupni izvršeni rad jpri promeni zapremine gasa od početne V1 do krajnje V2 je A12 = ∫ pdv .5. Ukoliko sistem odaje toplotu tadad je δQ < 0 . (6.7 Specifična toplota kod gasova Specifična toplota kod čvrstih i tečnih tela definiše se tako što se smatra da se pri zagrevanju njihova zapremina ne menja.3).3 δA = Fdx = pSdx = pdV .22) dV = 0 ⇒ δA = pdV = 0 . Prilikom dovođenja toplote pri stalnom pritisku iz (6.21) (6.13) molarne toplote pri stalnom pritisku i stalnoj zapremini su: (6.6 I Zakon termodinamike (I ZTD) Predstavlja zakon održanja energije primenjen na termodinamički sistem i glasi: Količina toplote predate nekom telu ide na povećanje unutrašnje energije tela i na rad koji taj sistem vrši nad okolnim telima. c v = (δQ mdT )v = const . na pritisku p .

p1 p1 p1 = n m RT ln = p1V 1 ln = p 2V 2 ln p2 p2 p2 (6. za jednoatomske gasove⎫ ⎪ ⎪ C v = ⎨7 5 .17). Kako je T = const ⇒ dU = n m C v dT = 0 . . n m = const ) Proces pri kome se temperature održava konstantnom.6.27) molarne toplote možemo izraziti u obliku C p = κR (κ − 1). (6.78 6 TERMODINAMIKA δQ = n m C p dT . Idealizovan process. tako da je δA = n m RdT . za ostale gasove ⎪ ⎩ ⎭ (6. dobijamo Q12 = A12 = n m RT ∫ V 2 dV V1 V = n m RT ln V2 V V = p1V 1 ln 2 = p 2V 2 ln 2 V1 V1 V1 .29) Izražavajući pritisak iz (6.4). a drugi član predstavlja elementarni rad koji gas izvrši.27) Iz (6. (6.33 . (6. za dvoatomske gasove ⎬ .26) i (6. V1 V2 (6. ⎪< 1.22) i (6. (6.14). C v = R (κ − 1) .23) dpV + pdV = n m RdT . Diferencirajmo levu i desnu stranu (6. (6.8 Izotermska promena stanja gasa (T = const . m = const .30) Dobijena vrednost za primljenu količinu toplote koja je jednaka radu koji gas izvrši pri izotermskom širenju predstavlja površinu površi u p − V dijagramu ograničenu izotermom (krivom p = n m RT V ) i pravama V = V 1 i V = V 2 (vidi sl.25) dobijamo vezu između molarnih toplota u obliku C p = R + Cv .26) Ako levu i desnu stranu (9.28) 6. Iz I ZTD dobijamo da je δQ = δA .26) podelimo molarnom masom datog gasa dobijamo vezu između specifičnih toplota c p = R μ + cv . jer se smatra da se promene pritiska i zapremine određene količine gasa odigravaju beskonačno dugo vremena. odnosno integracijom od početnog stanja gasa-stanje 1 do krajnjeg stanja gasa-stanje 2 dobijamo Q12 = A12 = ∫ pdV .24) Prvi član s leve strane (6. (6.25) Primenom I ZTD na ovaj slučaj iz (6.14) i dobićemo (6.26a) Odnos specifičnih ili molarnih toplota približno je jednak za sve gasove sa istim brojem atoma u molekulu κ = c p cv = C p ⎧5 3 .23) jednak je nuli jer se pritisak ne menja.

33) dobijamo vezu između dovedene količine toplote i rada koji gas izvrši pri izobarskom procesu u obliku Q12 = κ κ −1 A12 . 6. 6.35) 6.5 Izobarski process u p − V dijagramu Iz (6.28) dobijamo da je elementarna koločina toplote koja je predata gasu δQ = n m κ κ −1 RdT . m = const .8 IZOTERMSKA PROMENA STANJA GASA 79 p p1 p2 V1 Sl.38) . = n m RΔT Sl.32) = p1 V 1 (V 2 V 1 − 1) V1 (6.31) Rad koji gas izvrši jednak je A12 = ∫ pdV = p1 (V 2 − V 1) V1 V2 p p 2 = p1 . Iz j-ne stanja idealnog gasa dobijamo da je V nm R = = const . T p (6. (6. n m = const ) Proces pri kome se pritisak održava konstantnim.33) V2 V Iz (6.23) i (6.9 Izobarska promena stanja gasa ( p = const . Na osnovu I ZTD δQ = dU .10 Izohorska promena stanja gasa (V = const .4 Izotermski proces u V2 V p − V dijagramu 6.32) dobijamo A12 = n m R T 1 (T 2 T 1 − 1) = n m R(T 2 − T 1) . V T (6. κ −1 V 2 = V1 V Sl. Iz jednačine stanja idealnog gasa dobijamo da je p nm R = = const . 6. n m = const ) Proces pri kome se zapremina održava konstantnim.34) Integracijom (6.34) i uzimajući u obzir izraz za rad (6.6.28) dobijamo da je elementarna promena unutrašnje energije gasa n R dU = m dT .36) Kako je V = const ⇒ δA = pdV = 0 .23) i (6. (6.31) i (6. m = const . (6. p p1 p2 (6.37) Iz (6.6 Izohorski process u p − V dijagramu (6.

V1 V2 V Sl. pošto je δQ = 0 .7 Adijabaski process u p − V dijagramu Izvršeni rad pri adijabatskom širenju dobijamo integracijom (6.42) dobijamo dp p = −κ dV V .80 6 TERMODINAMIKA Integracijom (6. n m = const ) Proces pri kome ne postoji razmena toplote sa okolinom.39) dobijamo R ΔU = U 2 − U 1 = Q12 = n m T 1 ( p 2 p1 − 1) κ −1 p1V 1 ( p p − 1) .43) Diferenciranjem jednačine stanja idealnog gasa dobijamo dpV + pdV = n m RdT . κ −1 κ −1 (6.44) Uzimajući u obzir j-nu stanja idealnog gasa dobijamo druga dva oblika p p1 p2 p κ −1 T = const . 6. (6.36) i (6.11 Adijabtska promena stanja gasa (6.44a) (6.41a) i (6. δA = pdV = −dU = − n m C v dT = − n m dT .37) dobijamo izraze za promenu unutrašnje energije i predate količine toplote pri izohorskom procesu u obliku R ΔU = U 2 − U 1 = Q12 = n m (T 2 − T 1) κ −1 n RT = m 1 (T 2 T 1 − 1) κ −1 .39) Iz (6.41a) (6.43) dobijamo jednačinu adijabatskog procesa u obliku p V κ = const . Idealizovan process.41) (6. n m RdT = −(κ − 1) pdV . κ −1 odnosno. Iz I ZTD sledi. κ (6.45) . Iz (6. κ −1 2 1 V = 1 ( p 2 − p1) κ −1 = 6. R (6. jer se smatra da se promena stanja gasa odvija beskonačno velikom bezinom.41) u obliku A12 = − pV −p V nm R ΔT12 = 1 1 2 2 . Integracijom (6.38) i uzimajući u obzir (6.44b) T V κ −1 = const . (6.40) ( m = const .42) (6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful