KRIMINALISTIKA

( KRIMINALISTIČKA METODIKA i TAKTIKA)

SADRŽAJ
1. POJAM I PODJELA KRIMINALITETA 2. OKOLNOSTI KOJE UTJEČU NA KRIMINALITET 3. KRIMINOLOGIJA I KRIMINALISTIKA 4. OTKRIVANJE I RAZJAŠNJAVANJE KAZNENOG
DJELA/DOGAĐAJA

5. NAČIN I VRSTE SAZNANJA ZA KAZNENO DJELO 6. AKTIVNOSTI OUP-a,PO SAZNANJU ZA KAZNENO DJELO 7. PRVE HITNE MJERE NAKON SAZNANJA ZA KAZNENO DJELO 8. OSIGURANJE MJESTA DOGAĐAJA 9. OĆEVID 10. 11. 12. 13. 14.
ZAPISNIK O OĆEVIDU INDICIJI U KRIMINALISTIČKOM ISTRAŽIVANJU PRETRAGA PRIVREMENO ODUZIMANJE PREDMETA OBAVIJESNI RAZGOVORI

1. POJAM I PODJELA KRIMINALITETA
-Besklasno društvo upotrebljavalo je prisilne mjere kao što su izgon, krvna osveta i otkup. -Rastom proizvodnih snaga nastale su promjene među ljudima. -Pojavilo se privatno vlasništvo, društvo se podjelilo u klase i počele su nastajati države s različitim ekonomskim i društvenim strukturama. -U svim državama javljaju se pojedinci ili grupe koji su kršili red u državi. -Država je reagirala na kršenja opasna za državu kaznenim sankcijama. -Pojavu takvog ponašanja zovemo kriminalitet -Riječ kriminalitet potječe od latinske riječi KRIMEN (crimen)-zločin -Kada govorimo o zločinu ili zlodjelu obično mislimo na dio kriminaliteta koji oobuhvaća teška KD-a (ubojstva, pljačke, silovanja i sl.) dok su u pojmu kriminaliteta sadržana i druga manje opasna KD-a (krađe, teške krađe, prijevare i sl.) -Ako govorimo o pojavi KD-a onda kažemo da govorimo o kriminalitetu. Pojam zločina u različitim društvima bio je različit. Tako npr.ubojstvo roba nije se smatralo zločinom, dok se zločincem smatralo muškarca što je legao s djevicom koja je pripadala kralju. Oblici kriminaliteta mijenjali su se u svim društvenim formacijama i samo su neki ostali do danas isti npr. krađa, silovanje, razbojništvo, prijevara. Ovisno o društveno ekonomskim odnosima i njihovim odnosima i promjenama nastajali su novi oblici kriminaliteta i nestajali stari. OUP proučavaju kriminalitet s različitih aspekata, a ovisno o svrsi stavljao se u određeni prostor. Tako govorimo o: -međunarodnom kriminalitetu -kriminalitetu u RH -kriminalitetu u Županiji -kriminalitetu u Gradu -kriminalitetu u Općini

Kriminalitet počinjen na određenom prostoru uspoređujemo sa proteklim razdobljima pa ga možemo i prognozirati. Analitičkim praćenjem prostorno i vremenski. -Kad je broj veći u odnosu na promatrano razdoblje govorimo o PORASTU, kad je manji govorimo o PADU kriminaliteta. Tu pojavu zovemo kretanje kriminaliteta, na njemu se temelji predkazivanje kakav će biti kriminalitet iduće godine. Kad govorimo o kriminalitetu mislimo na ona KD-a koja su otkrivena, nama poznata-POZNATI KRIMINALITET. Postoji i neotkriveni nama nepoznati(NN) npr. građani propustili prijaviti KD. Tada govorimo o prikrivenom kriminalitetu ili tamna brojka kriminaliteta. Koliko je takvog možemo samo pretpostaviti. Poznati kriminalitet djelimo na: a) istraženi b) neistraženi istraženi-počinitelj poznat (odmah po prijavi ili naknadno otkriven) neistraženi-počinitelj nepoznat Ako kriminalitet analiziramo s aspekta počinitelja koji ga vrše možemo podijeliti na: -maloljetnički kriminalitet -povratnički kriminalitet -međunarodni kriminalitet Prema potrebama proučavanja kriminalitet djelimo na: a) opći (klasični) kriminalitet b) gospodarski kriminalitet c) organizirani kriminalitet d) kriminalitet droga a)Opći kriminalitet predstavlja zbroj KD-a koji su učinjeni protiv života i tijela građana, njihove i državne imovine te imaju klasične oblike (ubojstva, provale, paljevine, razbojništva, krađe, itd.). Karakterisitka je da je nastao rano u ljudskoj povijesti. b)Gospodarski kriminalitet-noviji pojam i obuhvaća KD-a koja se čine na štetu državne imovine, i kojeg mogu učiniti određene osobe (odgovorna osoba, službena osoba, itd.).

c)Organizirani kriminalitet-noviji pojam i obuhvaća KD-a koja čine organizirane grupe kriminalaca na određenom teritoriju jedne ili više država. d)Kriminalitet droga-noviji pojam i obuhvaća KD-a koja čine organizirane grupe i pojedinci stavljanjem u promet opojnih sredstava. Ovisno o cilju koji ima učinilac KD- često govorimo o IMOVINSKOM I NEIMOVINSKOM kriminalitetu. a)kod imovinskog-počintelj traži imovinsku korist b)kod neimovinskog-počinitelja vodi drugi motiv -namjera kao npr.KD uvreda, tjelesna ozljeda, sabotaža, silovanje itd. U OUP-a proučava se kriminalitet određenog razdoblja i prostora, te se uspoređuje sa prijašnjim razdobljima da bismo upoznali kriminalitet, njeovo kretanje, njegovu strukturu i subjekte, kao npr: -ukupan broj KD-a -broj općeg, gospodarskog, organiziranog itd. -najbrojnije vrste KD-a -najčešće oblike izvršenja -najopasnija društvena KD-a -broj i oblik KD-a protiv imovine -istraženost KD-a -prostornu podjelu kriminaliteta -počinitelje KD-a: a)odraslih b)maloljetnika c)počinitelja-povratnika

Spoznaja o porastu kriminaliteta daje povod za traženje i analiziranje uzroka porasta kriminaliteta, za uspješno otklanjanje tih uzroka i drugo spriječavanje(preventiva) djelovanje. Najčešće zgog potrebe praktičnosti i preglednosti poznati (otkriveni) kriminalitet pokazujemo premo sljedećoj podjeli:

pad ili na njegovu strukturu brojne su i mijenjaju se s društvenim razvojem.KRIMINALITET opći ISTRAŽENI kriminalitet povratnika maloljetnički kriminalitet gospodarski organizirani(droga) NEISTRAŽENI 2. Među značajnim okolnostima koje utječu na kriminalitet su: -stupanj socijalne sigurnosti -ekonomska nejednakost -suprotnost između interesa subjekta i općih društvenih interesa -ekonomska nerazvijenost -nezaposlenost -promjene životnog standarda -osobne karakteristike . slobodnije se kriminalci ponašaju .ne prilagođavanje pojedinaca -okolnosti u porodici -utjecaj okoline Osim navedenih okolnosti možemo spomenuti i druge kao što su: -urbanizacija -nagli porast motorizacije -razvoj telekomunikacija Okolnosti vezane za rad organa unutarnjih poslova: -ako su uspješni u otkrivanju počinitelja preventivno djeluju na počinitelje KD-a -ako su neuspješni nema prevencije. njegov porast. OKOLNOSTI KOJE UTJEČU NA KRIMINALITET I NJEGOVO KRETANJE Okolnosti koje utječu na kriminalitet.

46390 11005 18838 18990 12860 2004.g. 82323 59181 23142 2004. Ukupno KD 75246 KD s poznatim počiniteljem 46223 KD s nepoznatim počiniteljem 29023 2002. 39235 14223 16231 21005 11960 .žrtve ostavljaju stvari(kamere) na plaži dok se kupaju KRIMINALITET U HRVATSKOJ Kada u OUP-a proučavaju kriminalitet i statistički ga se prikazuje.g. misli se na ona KD-a koja su ti organi obrađivali i istraživali.g.žrtve dopuštaju dok su na odmoru da im se pune poštanski sandučići. Djela su često omogućile same žrtve (oštećenici). Kretanje kriminaliteta za period od 2001.g.npr. te ga uspoređuje sa prethodnim godinama.. MUP svake godine izdaje statistički pregled o kriminalitetu za proteklu godinu i utvrđuje njegovo kretanje.g. ali kad se prostor osvijetlio provale su nestale. 73865 60305 13560 Struktura kriminaliteta za navedeno razdoblje: 2001. Opći kriminalitet 38321 Gospodarski kriminalitet 12860 KD protiv sigurnosti 18365 Javnog prometa KD droga 11860 Organizirani kriminalitet 8005 2002. . do 2004. neovisno o načinu saznanja za KD-a.g. 76247 58232 18015 2003. izgledalo je ovako: 2001. . 41820 13205 19380 12330 12221 2003.g.g. -npr.g. Neosigurana društvena sredstva privlače potencijalnog počinitelja da ih prisvoji jer su mu ¨pri ruci¨. Npr.g. na neosvijetljenom prostoru ponavljale su se provale u automobile.

Ukupan broj osumnjičenih jednom 44950 3174 1220 2305 6699 Ranije kažnjavan dvaput tri i više ukupno Kriminalitet se proučava i sa drugih strana.Rasprostranjenost kaznenih djela po većim gradovima: Grad Zagreb Split Rijeka Osijek Ukupno 65380 47390 51321 39430 Broj otkrivenih KD-a 40230 29635 32311 27420 Broj neriješenih KD-a 25150 17765 19011 12010 Uzroci koji privlače potencijalne počinitelje da vrše KD-a su: -gusta naseljenost -migracije stanovništva -koncentracija dobara Kada se otkriju počinitelji KD-a jedna od evidencija koja se vodi je i evidencija povratnika. ovisno o uzrocima i ciljevima spoznaje. Ova tabela prikazuje koliko je povratnika među počiniteljima KD-a u RH. . Tako se vode evidencije: -izvršenih razbojništava i razbojničkih krađa -ukradenih vozila -pronađenih i oduzetih predmeta -krađa i teških krađa i dr.

taktika nas uči kako obaviti očevid. KRIMINALISTIKU dijelimo na: -kriminalističku taktiku -kriminalističku metodiku -kriminalističku tehniku Sve su međusobno tako povezane da u praktičnom radu čine nedjeljivu cjelinu.3. pretragu osoba i stana. KRIMINOLOGIJA I KRIMINALISTIKA Znanost koja proučava kriminalitet s različitih aspekata zove se KRIMINOLOGIJA. kako obaviti obavijesne razgovore i dr. taktiku tako da uči i upozorava na osobitosti i upotrebu metoda pri otkrivanju i istraživanju pojedine vrste KD-a (možemo reći da je krim.) . KRIMINALISTIČKA METODIKA-dopunjuje krim. Tehnike. bilo u prevenciji. KRIMINALISTIČKA TAKTIKA.proučava i uči taktiku i metode koje su značajne za istraživanje KD-a. Zbog širokog i raznolikog područja proučavanja kriminologije razvile su se znanstvene grane: -kriminološka sociologija -kriminalistika -psihologija i dr. krim. POJAM: Kriminalistika je znanost koja proučava kako suzbiti kriminalitet. Npr. Metodika dio krim. bilo u represiji. Kriminologija proučava kriminalitet kao: -negativnu pojavu -istražuje njegove oblike -istražuje njegove uzroke okolnosti njegova nastanka -osebujnosti počinitelja i uzroke za njihovo kriminalno ponašanje -traži načine za njegovo suzbijanje -proučava metode i sredstva za uspješno otkrivanje KD-a -za uspješno istraživanje tih djela -proučava postupke pri preodgajanju počinitelja itd.

OTKRIVANJE I RAZJAŠNJAVANJE KD-a -PRAVNA OSNOVA Aktivnost OUP-a pri sprječavanju kriminaliteta. sprječavanje.177. Npr. između ostaloga određuje: -IZVIDI KD-A (ČL.se bavi proučavanjem najpogodnijih metoda s područja prirodnih i tehničkih znanosti. odvija se u dva pravca: -otkrivanje kaznenih djela -rješavanje kaznenih djela -Tijela državne vlasti i sve pravne osobe dužne su prijaviti KD-a koja se progone po službenoj dužnosti. a progoni se po službenoj dužnosti redarstvene vlasti su dužne: -da se pronađe počinitelj KD-a -da se počinitelj ili sudionik ne sakrije ili ne pobjegne -da se otkriju i osiguraju tragovi KD-a i predmeti koji mogu poslužiti pri utvrđivanju činjenica -da se prikupe obavijesti koje bi mogle biti od koristi za vođenje kaznenog postupka .177.KRIMINALISTIČKA TEHNIKA. -Upotreba novijih dostignuća znanosti za osiguranje tragova. Ta djelatnost određena (naređena) Zakonom o kaznenom postupku koji u čl.) Ako postoje osnovi sumnje da je počinjeno KD.. otkrivanje i istraživanje KD-a. njihovu pretragu -identifikacija osoba i predmeta -nevidljivi tragovi na mjestu događaja mogu biti značajan dokaz u kaznenom postupku. osim preventivne uloge. kako bismo ih upotrijebili za uspješno suzbijanje kriminaliteta tj. 4.

-izvide na hrvatskom pomorskom brodu ili brodu unutarnje plovidbe provodi zapovjednik broda. pratnja. osobe i stvari -nadzirati i ograničiti kretanje određenih osoba na određenom prostoru (promatranje. -redarstvene vlasti mogu radi utvrđivanje istovjetnosti osumnjičenika: -snimati ga -uzimati otiske prstiju -a po odobrenju istražnog sudca objaviti osumnjičenikovu sliku -od osobe u pritvoru mogu se uzeti bez privole uzorci sline ili dlake radi analize . racija.) -poduzeti mjere utvrđivanja istovjetnosti osoba i predmeta -raspisati potragu za osobom i predmetima -u nazočnosti odgovorne osobe obaviti pregled određenih objekata i prostorije državnih tijela -prikupljati obavijesti uz prikrivanje IZVIDI. -redarstvene vlasti osobe zatečene na mjestu počinjenja KD-a mogu uputiti istražnom sucu ili zadržati do njegova dolaska i to najviše 6 sati. RADI ispunjenja ovih zadataka REDARSTVENE VLASTI mogu: -tražiti potrebne obavijesti od građana -primijeniti poligrafsko testiranje -analizirati glas -obaviti pregled prijevoznog sredstva.DODATAK -u prikupljanju obavijesti redarstvene vlasti mogu građane ispitivati u svojstvu okrivljenika. omogućiti mu da uzme branitelja do 3 sata od kada izjavi da želi branitelja. Ako izabrani branitelj ne može doći treba omogućiti da uzme branitelja sa liste dežurnih odvjetnika. zasjeda i dr. svjedoka ili vještaka -u prikupljanju obavijesti redarstvene vlasti će upozoriti osumnjičenika na prava. blokada. isto je i za pretragu stana.O poduzimanju nakon prve radnje REDARSTVENE VLASTI će obavijestiti državnog odvjetnika u roku 24 sata. Ako branitelj ne dođe redarstvene vlasti mogu nastaviti sa radom.

usmene prijave . organizacije dužni prijaviti K.5. Ovisno o načinu prijavljivanja i obliku prijava postoje: . Prilikom prijama građanina moramo mu omogućiti: . a često se događa da prijavljuje građanin koji nije ni oštećen ni očevidac već je saznao od drugih.prijave telefonom . Oblici prijava kao i načini različiti su.građanin može biti uznemiren .važno je slušati prijavitelja . Anonimne prijave.D. djelatnici OUP-a dužni su zaprimiti svaku prijavu i pri tom upozoriti prijavitelja na posljedice lažne prijave. magnetofonski i sl.). koja se progone po službenoj dužnosti. moramo ući u razgovor radi pojedinosti . NAČINI I VRSTE SAZNANJA ZA K. ili počinitelja pri čemu nije nužno da je počinitelj poznat. o postojanju nekih okolnosti koje se odnose na takvo K.D.D. ZKP propisuje da su svi državni organi i dr.. telefonom ili nekako drugačije (telegrafski.pomoći pitanjima građaninu kako bi prijavu precizirali .D.) čija je namjera da obavijesti organe progona o postojanju K.kada kaže ukratko. za koje se počinitelj progoni po službenoj dužnosti. najčešće strah od osvete izvršitelja.D. PRIMANJE PRIJAVA I POSTUPAK S NJIMA Po ZKP-a. Posebnu skupinu čine samoprijave (suprug ubije ženu i dr.anonimne ili pseudonimne prijave Najbrojnije su usmene i telefonske prijave. tj.pismene prijave . Što je to kaznena prijava? Kaznena prijava je svaka obavijest bez obzira na to da li je data u pismenoj ili usmenoj formi.da kaže što se dogodilo . Najčešće prijavljuju oštećeni K.

o.tko je počinitelj? Također od građanina pokušavamo saznati je li mjesto događaja izmjenjeno.o.s.Od građanina pokušavamo saznati: . počinjemo pisati zapisnik o zaprimanju kaznene prijave.točno mjesto izvršenja djela .o. U nekim slučajevima prijava obuhvaća i druga područja. Usmene prijave građani daju o. Građaninu to možemo obećati osim u slučaju da će građanin biti značajan svjedok u kaznenom postupku.ako nema starije o. a dolaskom u postaju sastaviti službenu zabilješku o zaprimanju usmene kaznene prijave. Građanin želi prijaviti.točno vrijeme izvršenja djela .o. "Nije li počinitelj imao smeđi šešir?".motiv za djelo . tada ćemo tu prijavu uzeti kao informaciju za budući kazneni postupak.s. Ovlaštena službena osoba će uzeti podatke prijavitelja i sadržaj prijave evidentirati u blok.-i na ulici. Važno je paziti da na prijavitelja ne djelujemo sugestivno.sredstvo izvršenja djela . maloljetnički kriminalitet i dr. a bit je zadobiti povjerenje.s. suradnik i dr. npr. Prijavitelj misli da mi znamo i u pravilu će potvrdno odgovoriti.-e. Neke su osobe povodljive i podliježu utjecaju.-e treba odraditi taktički i s razumijevanjem Ponekad građanin koji dođe prijaviti želi ostati anoniman (nekad postoje opravdani razlozi kao strah od osvete. ako je.s. Ponekad ćemo zaprimiti prijavu koja seže u intimni život prijavitelja (seksualni delikti).da smo navikli otkrivati i rješavati takve slučajeve . Npr. susjed. . U tim situacijama potrebno je: . Prilikom prijavljivanja stvara se određen odnos između prijavitelja i o. privredni kriminalitet. Sadržaj prijave mora što vjerodostojnije registrirati izjavu građanina.). a sebi ne želi stvoriti posljedice. gdje je potrebno uključiti stručne djelatnike.-a preporučiti da to učini starija o.ako prijavu treba zaprimiti mlada o.-a ..s. Kada sve ovo čujemo od građanina. a prijavitelja zamolimo da sam diktira direktno na zapisnik. već pišemo bilješku o zaprimanju kaznene prijave bez podataka o prijavitelju.o.ostaviti dojam da njegov slučaj za nas nije ništa novo . Ne zaprimamo kaznenu prijavu.što se uopće dogodilo . što i tko je izmjenio.

a šalju se poštom.Stariji građani zaborave gdje su novac spremili u strahu od kradljivaca i prijave Krađu novca. pronalazak vozila). upoznati dežurnu službu i organizirati postupanje po prijavi. a ako je hitno za postupanje.o.zaštite svoga života .Važno je građaninu objasniti što ćemo poduzeti po njegovoj prijavi. koja i zaprimi ne zna što treba učiniti.prijavitelji dožive pravi stres dok slušaju upozorenje šta im se može dogoditi u slučaju lažne prijave.s.D. a predmet koji spominjete (paket iz kojeg se čuje tik-tak) ostavite u stanu tamo gdje jest i ne dozvolite nikom da ulazi. Pošiljatelji žele ostati anonimni (nepoznati). Prijave što ih zaprimaju OUP-a veoma se razlikuju po sadržaju.ili dati upustva kako da se čuvaju tragovi. otvorite sve prostore i vrata.. III. "Obitelj se vrati s godišnjeg odmora. da se ne unište do našeg dolaska.kako da se očuvaju tragovi .savjeti koje dajemo građaninu moraju biti jasni i odlučni. dok se ne ustanove određene okolnosti npr. npr.kako da postupa do prvih mjera od strane OUP-a Važno je voditi računa da saznamo: . Kada je prijava predana putem telefona o. NPR." .Neki oštećeni prijavljuju djelo za koje ni oni ni OUP-a ne znaju o kakvom se K. I .o.(Prijavi da mu je netko ispred zgrade odvezao automobil. pa ponekad o.s. Građaninu moramo dati upute kako da se ponaša poradi: . II. Ponekad kroz razgovor osvježimo pamćenje i sjeti se mjesta gdje je novac spremio. razbacane stvari. o tome će sastaviti službenu zabilješku o zaprimanju usmene prijave. radi. a poneki bez pozdrava napuste službene prostorije. npr. "Odmah svi napustite stan." Anonimne i pseudonimne prijave najčešće su pismene. U trenutku zaprimanja ne znamo da li se radi o krađi ili oduzimanju motornog vozila. nađe otvoren stan. odmah dajemo upustva da ništa ne diraju.kako najkraćim putem doći do njega da u odlučnim trenucima ne lutamo i dugo ga ne tražimo .Neupućen građanin . ..

gdje se prodaju ukradeni predmeti (razni sajmovi i sl.D.o. ali nema dokaza i to krije pred nama.) .neki put najprije prikupiti obavijesti 6. garantirati mu diskreciju.D.D. Pojedini građani daju lažne prijave.D.izloženi podsmjehu . To čine iz različitih motiva: .neki put hitne mjere . pažljivim promatranjem na svom radnom mjestu ili općenito u okolini gdje rade i žive.želje za osvetom . O tome razgovaramo nakon zaprimanja prijave. pronevjeri novac pa prijavi krađu.povod za našu zabavu Potrebno ih je umiriti i na dostojan način uputiti kući. Npr.kako bi izvukli neku korist ili pred nekim opravdali svoj postupak itd. Postoje različiti oblici aktivnosti koji su usmjereni na otkrivanje K. i ne kaže tko je počinitelj iako pretpostavlja.-u. Najviše lažnih prijava čine pojedinci da prikriju druga K. . A. da mu je u interesu da se slučaj što brže riješi. Opažanje se vrši u pravilu na mjestima: .gdje se sastaju sumnjive osobe itd.Često puta oštećeni prijavljuju K. o. Ako dođu u službene prostorije ne smijemo dopustiti da budu: . Važno je prilikom zaprimanja prijave odmah poduzimati mjere.-a.gdje je veća gustoća kriminaliteta . SAZNANJA O KAZNENIM DJELIMA Aktivnost OUP-a usmjerena je na otkrivanje prikrivenog kriminaliteta.D.jedan od značajnih izvora saznanja o K. Moramo mu reći da nam mora pomoći. a ta se djelatnost očituje u pravovremenom otkrivanju znakova i činjenica koje ukazuju ili dokazuju da je učinjeno K. naginju i duševni bolesnici.zbog mržnje . OPAŽANJE . a njihov dolazak evidentirati. prema prosudbi i to: . od kojih navodimo neke. Čestom prijavljivanju K. I. da ćemo pažljivo postupati s informacijama. pljačku itd.s.D.

na određenim dijelovima cesta .na graničnim prijelazima .povremeno .određene osobe Može biti: . NADZOR NAD ODREĐENIM POČINITELJIMA K.o. . OPAŽANJE može se organizirati: . centrima . SIGURNOSNA AKCIJA . IV.o.o.o.na drugim mjestima po potrebi D.kojom tehnikom u službi III.u određeno vrijeme C. mjestima . .djela i prekršaja.stalno .kakvim metodama u službi .s.) .s. OPAŽANJE se obavlja u: .analitičkim praćenjem stanja sigurnosti (krim.D. INTERVENCIJA .većim turističkim i dr.B. .D.obavljaju o.s.D. Patroliranje o.u određene dane . svojim prisustvom sprječavaju nastanak K. pojavnih oblika i dr.određenog područja . čiji je cilj: a) zaštita ustavom utvrđenog poretka b) zaštita života i osobne sigurnosti ljudi i imovine c) sprječavanje i otkrivanje K.određenog objekta . . i prekršaja d) drugih društveno negativnih pojava Provodi se: .o.temeljem planova . prekršaja i dr.gradovima i dr.s.kroz redovan rad u sebi sadrži opažanje II.oblik rada o.

bitna pomoć građana VI.. Počinitelji KD-a ne biraju ni sredstvo ni način i ponekad su nasilni i grubi. .čuvarske službe 7. ili otkriju K. često se sele i dr. K. da se počinitelj ne sakrije ili ne pobjegne -da se otkriju i osiguraju tragovi KD-a i predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz -da se prikupe obavijesti koje bi mogle biti od koristi za vođenje kaznenog postupka Osim navedenih mjera koje osiguravaju uspješno istraživanje (naprijed navedeno) OSO mora pri saznanju za KD postupati na način ako je potrebno štiti život građana.D.često mjenjaju prebivalište. a koja su ostala prikrivena . . V.osobe pod nadzorom su u pravilu povratnici-recidivisti .cilj spriječiti da te osobe počine K..D. VII. što ima za posljedicu duševne i tjelesne boli te prave psihičke stresove.različiti alarmni sistemi .D.D. RAZJAŠNJAVANJE K.TEHNIČKA ZAŠTITA . PRIKUPLJANJE OPERATIVNIH PODATAKA .D.zaštita određenih prostora . njegovu i državnu imovinu. koja su počinile .prikupljanje podataka da se priprema izvršenje K.D.utvrđivanjem vlasnika tih predmeta možemo otkriti i dr.prikupljanje podataka za počinjena K.ugradnja video kamera . .prilikom pretrage obratiti pažnju i na druge predmete koje ne tražimo. .Zakon o minimalnim mjerama zaštite .D.izvor saznanja o prikrivenim K. a sumnjivi su . PRVE HITNE MJERE NAKON SAZNANJA ZA KAZNENO DJELO Ako postoje osnovi sumnje da je počinjeno kazneno djelo koje se progoni po službenoj dužnosti redarstvene vlasti dužne su poduzeti potrebne mjere: -da se pronađe počinitelj KD-a.

Mjere koje OSO poduzima prilikom saznanja za KD ili neposredno nakon toga imaju svrhu da osiguraju: -sigurnost građana i sigurnost imovine -uspješno istraživanje KD-a (pronalazak počinitelja. Za odlučivanje o hitnim mjerama jako je važno: -mjesto događaja -vrijeme koje je prošlo od djela do vremena prijavljivanja . Mjesto događaja do dolaska OSO ostaje neosigurano.zaprimanje prijave Za pravilno odlučivanje o hitnim mjerama prilikom prijave telefonom potrebno je mnogo kriminalističkog znanja i iskustva. jer je još u opasnosti (prijetnje. osiguranje tragova i dr. Puno je lakše kada građanin osobno pristupi OSO i prijavi događaj (djelo). Često se događa da žrtva koja prijavljuje KD treba lječničku pomoć ili prve savjete. ucjenjivanje).Počinitelji iza sebe ostavljaju teške posljedice: -teške tjelesne ozljede na žrtvi -žrtvu vežu -žrtvu plaše -žrtvu siluju i td.) VRSTE HITNIH MJERA Koje mjere i njihov sadržaj ovisi o brojnim okolnostima kao što su: -način prijave (telefonom. anonimno) -vrste prijavljenog KD-a -vrijeme koje je prošlo od djela do saznanja tj. usmeno. naročito kada je građanin koji prijavi veoma: -uplašen -zbunjen -ozlijeđen -pijan i sl.

-kada prosudimo da je prijava istinita poduzimamo mjere: a) zamolimo prijavitelja da se drži naših uputa i savjeta b) ako je potrebna liječnička pomoć istu osigurati tj. ODLAZAK NA MJESTO DOGAĐAJA -dolaskom na mjesto događaja otpadaju sumnje o tome što se dogodilo -osiguravamo mjesto događaja da ostane nepromijenjeno te prikupljamo prve i nužne obavijesti. Prijavitelj ne želi dati svoje podatke a veoma kratko kaže što želi reći i prekine vezu. kako bismo ustanovili: a) kakvo je KD počinjeno b) tko je počinitelj . provjerimo prijavu. Što treba učiniti? U svakom slučaju moramo prijavu provjeriti. OSO koja zaprima dojavu mora: -saslušati građanina -utvrditi o čemu se radi -pitanja postavljamo naknadno radi dopune -ako sumnjamo u prijavu postavljamo takva pitanja da sumnju otklonimo tj. Među hitne mjere i radnje koje OSO mora obaviti kada zaprimi prijavu za KD ubrajamo: -procjenu istinitosti prijave -davanje uputa prijavitelju i pružanje pomoći -izlazak na mjesto događaja.KD koje je izvršeno u stanu žrtve još "svježe" žrtva stan zaključala i išla prijaviti KD. prikupljanje prvih obavijesti i izvješćivanje -osiguranje mjesta događaja Kada građanin shvati da je postao žrtva KD-a u pravilu najprije zove 92 (dežurnog u PU). nego kada je djelo počinjeno na otvorenom prostoru. omogućiti pružanje liječničke pomoći c) upozoriti ga da ne mijenja mjesto događaja d) kazati da ćemo odmah krenuti da što prije stignemo k njemu Poseban problem su ANONIMNE prijave telefonom. Najmanje sumnje ima kada građanin dođe osobno prijaviti kazneno djelo.Npr.

. 5. na mjesto avionske nesreće izići će više djelatnika s voditeljem.tu je počinio KD . OSIGURANJE MJESTA DOGAĐAJA U najvećem broju primjera istraživanja KD-a počinje na mjestu gdje je ono bilo počinjeno. Npr. da bi ga uhitili poduzet ćemo sljedeće: -upoznati dežurnu službu -zatražiti službenog psa -zatražiti angažiranje helikoptera -upoznati druge ustrojstvene jedinice -zatražiti dodatan broj djelatnika na teren Obratiti pažnju na sumnjive osobe. policajcu koji ide na mjesto događaja krađe novca iz kuće.Ako smo o počinitelju prikupili dovoljno podataka. Počinitelj je: . pet i sl. prikupljanja obavijesti od značaja za KD. oštećeni kaže da je počinitelj pijan i sakrio se u drvarnicu kod susjeda. paljevine i dr. Kod većine KD-a (krađe. jer počinitelj se vraća na mjesto "zločina". ali ponekad prije dolaska na mjesto događaja OSO dobije obavijest gdje je počinitelj. Npr.bio na mjestu događaja . ovisno o mjestu gdje se dogodilo. ubojstva.tu je ostavio brojne tragove koji nas mogu dovesti do njega ako odmah iziđemo na mjesto događaja i sačuvamo tragove. Koliko će djelatnika izići na mjesto događaja ovisi o tome što se dogodilo i gdje se dogodilo. na mjesto prometne nezgode četiri.) na mjestima tih događaja ostaju samo posljedice i promjene koje počinitelji počine svojim postupcima. teške krađe. Osnovno pravilo je odmah nakon saznanja za KD izići na mjesto događaja radi osiguranja istog. Osiguranje mjesta događaja od velike je važnosti. dok kod provale u stan može samo jedan djelatnik.

(npr. Ako sumnjamo da je osoba još živa započeti sa postupkom oživljavanja prema uputstvima za prvu pomoć dok ne dođe liječnik. OSO koja osigurava mjesto događaja mora odrediti opseg mjesta događaja (uži i širi krug mjesta događaja). Poželjno bi bilo na cipele staviti najlonske vrećice i sl.Važno je da OSO koja prva dolazi na mjesto događaja ima sa sobom vezu radi daljnje komunikacije. Npr. U bilježnici opisujemo položaj sa svim pojedinostima. Na mjestu događaja obično se okupi mnogo radoznalih građana. Kada se odredi mjesto događaja koje se osigurava nitko neovlašteno ne smije ulaziti u isto. Ako imamo fotografski aparat fotografirati ćemo mjesto događaja. Zna se dogoditi da se nađu tragovi za koje se ne zna jesu li od počinitelja ili onog tko je osiguravao. Općenito kriminalističko pravilo je da se mjesto događaja ne smije mijenjati dok ne započnemo očevid (uviđaj). Od tog pravila postoji izuzetak u sljedećim slučajevima: a) ako je potrebno pomagati oštećeniku b) ako je ugrožen život ljudi ili imovine c) ako u velikoj mjeri ometamo promet d) ako postoji opravdana sumnja da će tragovi biti uništeni A) Pružanje pomoći oštećeniku prva je dužnost Kada dođemo na mjesto događaja i nađemo žrtvu koja nepomično leži. Važno je da OSO dok ih udaljava izdvoji očevidce tj. Kada dođe liječnička ekipa. a na ruke rukavice.prikupi prve obavijsti o KD-u i počinitelju. Prethodno označiti položaj tijela kredom. OSO će fiksirati onaj dio mjesta događaja koji će se uskoro promijeniti jer će oštećenika odvesti u bolnicu. . Istovremeno OSO zatražiti će da na mjesto događaja dođe liječnička ekipa. Ako je mjesto KD-a u kući osigurava se do 50 metara oko kuće. na njivi osiguravamo najmanje 100 metara okolo. opušak cigarete i sl). OSO koja osigurava mjesto događaja mora voditi računa da i sama ne uništava tragove ukoliko nije neophodno. svako traženje znakova života ili znakova za potvrdu smrti značilo bi gubljenje dragocjenog vremena koje odlučuje o životu i smrti. Ako je mjesto događaja u šumi..

Kada oštećenik dođe k svijesti po odobrenju liječnika sa istim obaviti obavijesni razgovor. spašavati i uklanjati posljedice svog postupka. gdje mu se pruži pomoć a mi više ne možemo vidjeti te rane u prvobitnom stanju. Kada dođe hitna pomoć sa istima ide djelatnik koji će izuzeti odjeću. Taj će nam opis pomoći da odgovorimo na pitanja: -da li se radi o pokušaju ubojstva ili samoubojstva -kakvo je oružje ili oruđe bilo upotrebljeno -kakvo je bilo psihičko stanje počinitelja -ponekad ćemo otkriti i motiv za djelo Iz oblika. kosu i dr. Oštećenika se odveze u bolnicu. dokument) Potrebno je zabilježiti i opisati vidljive rane i ozljede te stanje oštećenika. Ako je moguće odmah po dolasku fotografirati mjesto događaja. nožem. lokacije i vrste ozljeda zaključujemo da li se možda radi o: -pokušaju ubojstva davljenjem (modrice) ili metkom -ubodom šiljatim predmetom. bodežom itd. Praksa je pokazala da neke palikuće veoma rado pomažu gasiti. nokte.Položaj leša može pokazati mnoge značajke o: -borbi -o napadaču i njegovim namjerama -ustanoviti da li se oštećenik zadnjim naporima pokušao osloboditi od napadača ili zadržati neki predmet (dragocjenost. a liječnik da pregleda oštećenikove ruke. ali ćemo pokušati sačuvati i osigurati one tragove koje je moguće spasiti. B) Izmjene na mjestu događaja kada su ugroženi životi ljudi ili imovine Da bi spriječili širenje vatre. krv. Tragovi na oštećenikovoj odjeći mogu nam dati značajne podatke o KD-a. eksploziju ili drugu veću opasnost dopustiti ćemo izmjenu mjesta događaja i pri tome sami pomagati prilikom spašavanja života građana i imovine. . Neminovno je da će doći do uništavanja tragova.

Tragove moramo zaštiti tako da ih prekrijemo ili premjestimo pod krov. fotografirati ćemo MD posebno one tragove koje ćemo pomaknuti ili će biti uništeni (trag kočenja. a ne možemo promet preusmjeriti. ZAKLJUČNE MISLI O HITNIM MJERAMA . snijeg i vjetar mogu uništiti tragove koje čuvamo. vrijeme i razlog zadržavanja 7.C) Izmjena na mjestu događaja kada je u većoj mjeri ometen promet -Promet preusmjeriti na zaobilazne putove kada je u pitanju teško djelo npr. trag krvi). 6. a koristimo rukavice da ne ostavimo tragove.smrtno stradali u prometnoj nesreći -Ako je MD na prometnoj cesti. Posebnu pažnju posvećujemo predmetima za koje pretpostavljamo da ih je počinitelj dirao. Izvješće sadrži: -ime i prezime OSO -vrijeme dolaska na mjesto događaja -opis stanja zatečenog na mjestu događaja -prve prikupljene obavijesti -mjere poduzete za pronalazak počinitelja -naloge za izmjenu na mjestu događaja -osobne podatke zadržanih građana. D) Promjena MD kada postoji bojazan da će tragovi biti uništeni Oluja. IZVJEŠĆIVANJE O OSIGURANJU MJESTA DOGAĐAJA Kada na MD dođe istražni sudac ( ili onaj koji će obaviti očevid) OSO koja osigurava MD mora podnijeti usmeni izvještaj o tijeku osiguranja mjesta događaja. kiša.

II. posebno vodeći računa o tzv. Ovlaštena službena osoba koja prva stigne na mjesto događaja treba: -odrediti prostor mjesta KD (mjesto budućeg očevida) -poduzme brze. službenih osoba u krugu mjesta kaznenog događaja ne smiju biti: -žurni i nepromišljeni već -smireni i promišljeni ali i oprezni . vatrogasci. Ona nazvala policiju. Dolaskom na posao radila je kao i svaki dan. električnu energiju i dr. što za posljedicu može imati disciplinsku ili kaznenu odgovornost OSO.Neprihvatljivo je odlaganje ili pomicanje prvih mjera za kasnije ima nepopravljive posljedice za uspješno istraživanje i hvatanje počinitelja. novac nećete više vidjeti. I. Stranac joj je dao novčanik bez novca. Vlasnik kuće u izgradnji prijavi da je pronašao leš. Pristup i kretanje ovlaštenih osoba ili dr. dežurni joj kaže:-to rade džepari njih teško nalazimo. sigurne i odgovarajuće korake s ciljem osiguranja KD-a Glavni razlog takvog postupka jest pronalaženje i osiguranje budućih stvarnih dokaza u vidu tragova i predmeta koji su u svezi s KD ili predmetom vještačenja. stručnjaci za plin. Odlaganje mjera znači i odlaganje zaštite i pomoći građanima. Npr.). OSIGURANJE MJESTA DOGAĐAJA Suvremeni kriminalistički rad u smislu korištenja tragova i predmeta kao dokaza ili budućih predmeta vještačenja. pomiče. Pozvao je portir da ima posjetu. te pronalaska i identifikacije počinitelja stvarno započinje sa osiguranjem mjesta događaja. Dežurni ga uputi da ide kući i dođe sutra. u cilju otkrivanja i istraživanja kaznenih djela. 8. Za svaku ovlaštenu službenu osobu vrijedi nalog:"Ne diraj i ne pomiči ništa". Dežurni nije uzeo podatke od osobe koja je došla da se samoprijavi. vodeći računa da netko treći ne dodiruje. Došao građanin da prijavi da je ubio čovjeka u pijanom stanju. "neovlaštenim osobama". (osoblje hitne pomoći. žena krene na posao javnim prijevozom. stvara ili uništava postojeće tragove na mjestu događaja KD-a.

" Hoće li biti zatečeno stanje vrata. Da bi se pravilno odredio prostor mjesta kaznenog događaja. Koliko postoji tipova KD-a. toliko postoji i metodika osiguranja mjesta KD-a. odnosno otklanjanja opasnosti može napustiti mjesto događaja ali će zamoliti građane ako se tu zateknu da preuzmu njegovu ulogu. prozora. ovlaštena službena osoba moraju napraviti misaonu. tako na primjer jedno pravilo glasi:"Uvijek treba zapisati vrijeme dolaska na mjesto kaznenog događaja. prijateljima. poznanicima da bilo što na mjestu uklone. a u slučaju neposrednog progona počinitelja ili pružanja hitne pomoći. Bitnu ulogu imaju tri čimbenika i to: 1.) obavijestiti operativno dežurstvo i čekati 7.) izbjegavati nepotrebno kretanje 4.) ništa ne mijenjati 3.) način počinjenja KD-a 2. stanje hrane u tanjuru i sl.) nepozvane osobe držati na potrebnom odstojanju i onemogućiti razgovore i dogovore 5. Međutim postoje određena pravila koja su vodič u radu. osim ako nije apsolutno prijeko potrebno. Treba onemogućiti rodbini.Pogreške nastale na mjestu osiguranja za razliku od pogrešaka prilikom ispitivanja osoba u pravilu se ne daju popraviti. diraju.) pretražiti i uhititi kada je to zakonski osnovano .) gledati.) paralelno s osiguranjem treba započeti s neposrednom potragom kada je to potrebno 8. od jednog mjesta KD-a do drugog nemoguće je dati čvrsto i trajno pravilo ponašanja na mjestu događaja. npr. zapaženi znaci. slušati i opažati 6. stanje tekućine u bocama. rekonstrukciju KD-a. nevažno je. Ovlaštene službene osobe trebaju ostati na mjestu događaja pod svaku cijenu.) lokacija mjesta kaznenog događaja Najkraće upute za rad na mjestu kaznenog događaja prilikom njegovog osiguranja: 1. operu.) uporabljena sredstva počinjenja 3.) ništa ne dirati 2. S obzirom da uvjeti i situacija variraju od slučaja do slučaja. obrišu u cilju uspostave prvobitnog stanja. sakriju. dok je važno da se ništa ne dodiruje ili pomiče. s tim u vezi i načina počinjenja. svjetala.

obaviti obavijesni razgovor odmah.Nakon određivanja opsega (kruga) mjesta događaja potrebno je: -ako je moguće hitnoj pomoći odrediti trasu kretanja -od vatrogasaca i drugih zatražiti da unište i stvore što manje novih tragova -voditi računa o nazočnosti nepozvanih osoba -ako je riječ o ozlijeđenoj osobi a ocijeni se da neće dugo živjeti. njihove identifikacijske oznake i naznaku lokacije gdje se čuvaju i uvijete pohrane (vlažnost.) ustupanje stvarnih dokaza nekom trećem uz prethodno odobrenje službene osobe .) onemogućavanje neovlaštenog raspolaganja. već treba sve bilježiti I prilikom osiguranja mjesta događaja primjenjuju se kriminalistička načela.) utemeljene i održavanje tzv. lanca čuvanja stvarnih dokaza 3. temperatura. kontrolnom sustavu stvarnih dokaza. mračnost i sl) 5. poželjno da bude prisutan barem jedan svjedok ili ako se iskaz može registrirati nekim tehničkim sredstvom -ne smije se dopustiti da na poslovima pružanja prve pomoći ili otpreme žrtve sudjeluju osobe koje se mogu pojaviti kao počinitelji. -uzeti kratke izjave i podatke od osoba zatečenih na mjestu događaja -treba uvijek pribilježiti atmosferske prilike u trenutku dolaska na mjesto događaja -mrtvo tijelo treba odmah prekriti -nikada se ne treba oslanjati na pamćenje.) popis stvarnih dokaza. gubitka ili prenošenja prava korištenja stvarnim dokazima 2. Pri osiguranju mjesta kaznenog događaja treba stalno voditi računa o tzv. a posebno: -načelo operativnosti (brzine i iznenađenja) -načelo čuvanja službene tajne -načelo istine -načelo objektivnosti -načelo metodičnosti -načelo temeljitosti -načelo upornosti -načelo nevjerice (skepse) -načelo ekonomičnosti i dr.) utemeljene odgovornosti za čuvanje dokaza 4. svjetlost. Ovaj pojam u sebi sadržava: 1.

jer očevidom tražimo i osiguravamo tragove kaznenog djela koji će pomoći razjasniti mnoge okolnosti i pronaći počinitelja.) osiguranje dokumentiranog dokaza da je ustupanje stvarnog dokaza napravljeno ovlašteno 9. gdje se mogu pronaći tragovi koji mogu pomoći pri izvršenju KD-a. Očevid je istovremeno i kriminalističko-operativna radnja. ako on ne može doći odmah očevid će obaviti djelatnici MUP-a što je propisano ZKP.) naznaku razloga za ustupanje stvarnog dokaza 8. U kriminalistici je mjesto događaja svako mjesto neovisno koliko je udaljeno od mjesta izvršenja. OČEVID Očevid se poduzima kada je za utvrđivanje ili razjašnjavanje kakve važne činjenice u postupku potrebno neposredno opažanje. pridonijeli uspješnom istraživanju? O očevidu ne smije odlučivati okolnost da li se radi o težem kaznenom djelu ili o lakšem kaznenom djelu. Onaj tko obavlja očevid može zatražiti pomoć stručne osobe: -kriminalističko-tehničke struke -prometne ili druge struke -obavlja potrebe mjerenja i snimanja -izrađuje skice -po potrebi prikuplja druge podatke Očevid je istražna radnja i obavlja je istražni sudac.) naznaka konačne dispozicije sa stvarnim dokazima. TRAŽITI TRAGOVE i zatim iz njih zaključivati. kada pregledamo mjesto događaja.6. oni bi morali znati OPAŽATI. 9. . Ne postoji mjesto KD-a za koje bi mogli reći da je očevid nepotreban. kao ni udaljenost mjesta gdje treba obaviti očevid. Uspjeh istraživanja i otkrivanja KD-a ovisi o sposobnostima onih koji obavljaju očevid.) identifikacijske podatke i radno mjesto ovlaštene osobe kojoj se stvarni dokaz ustupa 7. Prije nego što odlučimo da odustanemo od očevida u nekom slučaju (mjesto događaja je jako promijenjeno) uvijek se moramo upitati: -nisu li možda na mjestu događaja ostali još neki tragovi? -da li bismo očevidom.

Kada tijelo MUP-a sazna za kazneno djelo. U tom dijelu rada pomažu mu djelatnici MUP-a iz posebnih specijalnosti ovisno o kakvom kaznenom djelu se radi. a potrebno je obaviti očevid pristupa se odmah hitnim mjerama i izvješćivanju. Tu se upoznavaju sa zatečenim stanjem: -da li se mjesto događaja mijenjalo -kakvo je mjesto događaja -kakva su prva prikupljena saznanja -što je predmet u cilju pronalaska počinitelja -što je upotrebljeno od raspoloživog (službeni pas i dr. način. Istražni sudac nakon zaprimanja obavijesti o KD-u odlučuje hoće li izići na mjesto događaja ili ne i o tome izvješćuje operativno dežurstvo PU. mjesto. DOLAZAK NA MJESTO DOGAĐAJA Prilikom dolaska na mjesto događaja onaj tko obavlja očevid zadržava se van osiguranog područja. Bez očevida ne bismo najčešće mogli saznati za činjenice i okolnosti koje nas vode putem uspješnog razjašnjavanja da bismo ustanovili: -da li je uopće počinjeno KD -vrstu kaznenog djela -vrijeme. sredstvo i motiv -identitet nepoznate žrtve -vrstu i visinu štete i posljedice -tko je počinio kazneno djelo -(ovisno o slučaju) druge okolnosti. a u slučaju da ne izlazi na mjesto događaja očevid će obaviti djelatnici MUP-a. Za obavljanje očevida mora se koristiti odgovarajuća tehnička oprema. a osim njih i razni vještaci i dr.Nema savršenog zločina! Svaki počinitelj iza sebe ostavlja tragove samo je pitanje da li znamo te tragove pronaći i pravilno ih protumačiti.) . činjenice i dokaze za uspješnu provedbu kaznenog postupka TKO OBAVLJA OČEVID? Budući da je očevid istražna radnja u pravilu je obavlja istražni sudac. stručnjaci.

tražimo i osiguravamo tragove čime se često mijenja mjesto događaja."! Općenito upoznavanje mjesta događaja ima sljedeću svrhu: -ako nije dobro osigurano. TIJEK OČEVIDA Nakon dolaska i pregleda mjesta događaja i upoznavanja po dolasku započinje se sa očevidom. Prvi uvjet za uspjeh je mirno i pažljivo razgledavanje. da li započeti ili odgoditi očevid -opće upoznavanje mjesta događaja pomaže nadležnom tijelu da odluči odakle započeti očevid U pravilu kada se radi o malom prostoru očevid započeti od centra prema periferiji. Očevidu se prilazi smireno.Ekipa za očevid morala bi koristiti zaštitne rukavice. STATIČKI DIO OČEVIDA -ništa ne pomičemo -mjesto događaja ni u čemu ne mijenjamo . ne smije dopustiti da se zbuni. da ne zna što treba napraviti. i treba ostati smiren. Sam očevid teorijski dijelimo u dva dijela: I STATIČKI ILI PASIVNI II DINAMIČKI ILI AKTIVNI U statičkom djelu očevida mjesto događaja ostaje nepromijenjeno. zatražimo da ih se udalji -steći ćemo prvi neposredni dojam što se dogodilo -odrediti ako treba upotrebu službenog psa -odrediti ako će brzo noć. zatražimo da se osigura -ako su prisutne nepozvane osobe. Poznato je pravilo:"Najprije očima a zatim rukama. a pomoću tehnike fiksiranja staje onakvo kakvo je. U dinamičkom djelu detaljno pregledamo svaki predmet. radi osobne zaštite i da ne ostave otiske svojih prstiju (odnosno da ih se ne mora daktiloskopirati). U pravilu smjer određujemo prema stranama svijeta ( u skicu se označi sjever). a kada je mjesto događaja veliko započeti očevid od periferije prema centru.

susjede ili slučajne prolaznike koji su nešto vidjeli -prikupljanje obavijesti na mjestu ima svoje pogodnosti (svi pogođeni KD su pod dojmom djela) pa njihove ispovijesti nisu uvijek pouzdane -važno je pridobiti povjerenje. a potom njihova ispovijest ima veći značaj -kod prometnih nezgoda važno je ispitati građane u prolazu. fotografija nam daje mogućnost dopune -fotografije se prilažu kao prilog kaznenoj prijavi (fotoelaborat) -fotografiranje se obavlja na način da se slika mjesto događaja sa širom okolicom. .U ovom dijelu očevida obavljamo: -fotografiranje mjesta događaja -izradimo grubu skicu -proučavamo izgled mjesta događaja i podrobno ga opisujemo -prikupljamo prve obavijesti a) fotografiranje mjesta događaja -dobijemo vjernu sliku mjesta događaja prije našeg dolaska -ako izostavimo neki detalj. sa sviju strana (strana svijeta) a zatim detalje -pored fotografije mjesta događaja izrađuje se i skica u mnogim događajima -fiksiranje mjesta događaja naročito je uspješno kada upotrebljavamo stereofotogrametrijske lampe (stereofotogrametrija je fiksiranje i mjerenje prostora pomoću dvije jednake kamere) b) proučavanje izgleda mjesta događaja Opći izgled mjesta događaja u određenim primjerima može objasniti: -vrijeme i mjesto događaja -tko može doći u obzir kao počinitelj -kako je počinitelj došao na mjesto događaja i kako ga je napustio -što je počinitelj radio na mjestu događaja -koji je motiv za počinjeno djelo c) prikupljanje obavijesti od građana na mjestu događaja -uz mjesto događaja budu i građani koji nešto znaju o KD-u -možemo zateći rodbinu oštećenog. a mjesto događaja je izmijenjeno.

vrata i prozori zatvoreni sa unutrašnje strane a u prostoriji je ubije čovjek i dr. životinja.DINAMIČKI DIO OČEVIDA -proučavamo i pregledavamo mjesto događaja do najmanjih sitnica -predmete možemo pomicati kako bismo ih pregledali. smjer više ne smijemo mijenjati -u prostorijama mjerimo mjernim metrom. tragovi kotača. a na otvorenom mjernim kolicima ili mjernim vrpcama -pojedine predmete detaljno opisujemo ovisno o značaju koji imaju u istrazi (npr. priroda i dr. sve pregledati ( u tu svrhu određujemo početnu točku) -kada smo započeli očevid i izabrali smjer. OTKRIVANJE I OSIGURANJE TRAGOVA a) sva pažnja usmjerena u dinamičkom dijelu očevida na otkrivanje i osiguranje tragova b) kad govorimo o tragovima mislimo na svaku vidljivu ili prostim okom nevidljivu promjenu koja je u svezi sa KD. žrtva na jednoj nozi ima cipelu. automobilskih guma i dr.) -potrebno je neprekidno sagledavati mogućnost lažnog prikazivanja -najjednostavniji način fingiranja jest da počinitelj na mjestu događaja ostavi tuđi predmet (npr. spaljen dio prostorije) -prilikom pregleda terena posebnu pažnju posvećujemo tragovima na zemlji (npr.) c) kada otkrivamo i istražujemo kazneno djelo i skupljamo dokaze za .) -nađene predmete u svezi KD-a potrebo je dobro pregledati i spremiti. -negativne okolnosti obavezno unijeti u zapisnik (npr. ustanovili na njima osobitosti i tragove -otkrivanje tragova najvažnije je zadaća dinamičkog dijela očevida -svi članovi ekipa za očevid moraju međusobno surađivati -ne smijemo ništa izostaviti. da počinitelj koji ne puši ostavlja na mjestu događaja opušak i dr) -u dinamičkom dijelu očevida očevid od očevida može se dosta razlikovati što ovisi o vrsti kaznenog djela i njime uzrokovanih tragova (npr. položaj leša u odnosu na druge predmete) -predmete glatke površine dobro pregledati radi mogućih tragova otiska prstiju -sve promjene nastale u prostoriji a u svezi su sa KD treba detaljno opisati i naznačiti u skici (npr. mjesto događaja gdje je bio leš. konjski kopita. druga noga je bosa. stopala.ako je na lešu više rana ispod leša nema tragova krvi. bez obzira tko je uzrokovao (čovjek. te detaljno označiti gdje smo ih našli. provalne krađe i avionske nesreće).maramicu sa tuđim inicijalima.

a ako nije moguće neposredno nakon toga -zapisnik piše zapisničar. obuća. ZAPISNIK O OČEVIDU A) Zapisnik o očevidu i procesne odredbe -očevid mjesta događaja istražna je radnja pa smo obvezni sastaviti zapisnik -zapisnik se sastavlja istovremeno kada se obavlja i radnja. h) navedeno pod "g" će se navesti u zapisnik i priložiti zapisniku -Zapisnik se mora voditi uredno. mjere i veličina predmeta ili tragova.kazneni postupak onda tražimo i osiguravamo tragove: -na mjestu događaja -na osumnjičeniku (tijelo. filmski snimci i dr. Neki ukazuju i dokazuju: -kako je djelo počinjeno -kada i gdje je počinjeno KD -način i sredstvo izvršenja-motiv izvršenja KD -tko je počinitelj -tko je nepoznata žrtva 10. odjeća) tamo gdje osumnjičenik živi i radi -na žrtvi i tamo gdje je žrtva živjela i radila -na sredstvima djela (nož. stavljanje oznaka na predmet i dr.) g) ako su napravljene skice. fotografije. oružje) -na ukradenim i drugim predmetima -na prijevoznim sredstvima koja su u svezi KD -prilikom pretrage prostorija i osoba Tragovi mogu imati različiti značaj. dodati ili izbrisati. ništa se ne smije mijenjati. crteži. a onaj koji obavlja očevid glasno kazuje što će unijeti u zapisnik U zapisnik se unosi: a) naziv državnog tijela koje obavlja očevid b) mjesto gdje se obavlja očevid c) dan i sat kada je očevid započeo i završen d) imena i prezimena nazočnih osoba i u kojem svojstvu prisustvuju e) naznaka kaznenog predmeta zbog kojeg se očevid poduzima f) podatke koji su važni s obzirom na značenje takve radne ili za utvrđivanje istovjetnosti pojedinih predmeta (opis. -Prekrižena mjesta moraju ostati čitljiva . planovi.

-radi boljeg razumijevanja pogledati ćemo primjerak oglednog zapisnika o očevidu.-Tužitelj. izjave. obavijesti i sl. KAKO SAČUVATI KONSTATACIJE OČEVIDA Za potrebe otkrivanja kaznenih djela i kasnije za kazneni postupak najčešće čuvamo konstatacije očevida: -zapisnikom o očevidu mjesta događaja -osiguranjem tragova koji su sastavni dio zapisnika o očevidu -fotoelaboratom koji je prilog zapisnika o očevidu -skicama. osumnjičenik i branitelj mogu prisustvovati očevidu i imaju pravo zahtijevati da im se pročita zapisnik ili da ga pročitaju -Osoba koja obavlja očevid dužna ih je na to upozoriti i to konstatirati da li je zapisnik pročitan B)Preslika zapisnika o očevidu i opća uputstva -zapisnik o očevidu mora sadržavati one činjenice koje su objektivno utvrđene na mjestu događaja -u zapisnik ne smijemo pisati naše pretpostavke. -nekada je ODO zapisnik o očevidu osnova za odluku o pokretanju kaznenog postupka. oštećenik. zaključke. koje su prilog zapisnika o očevidu -stručnim mišljenjima koja su prilog zapisnika o očevidu -mišljenjem vještaka (nalaz vještaka) -stereo fotogrametrijskim skicama i mjerama OČEVID KOD FINGIRANIH KAZNENIH DJELA I DOGAĐAJA -neke osobe izmisle KD ili događaj kako bi prikrile neko drugo kazneno djelo -pojedinci izmišljaju KD kako bi ostvarili neko pravo ili korist -motiv osvete vodi pojedince da počine KD -pojedinci izmišljaju KD da bi opravdali svoj postupak pred nekim .

karakterisitke 3) Indicije koje se pojavljuju kao posljedice KD-a: -fizičke posljedice KD-a na počinitelja -psihičke posljedice KD-a na počinitelja -materijalne posljedice KD-a na počinitelj . INDICIJI U KRIMINALISTIČKOM ISTRAŽIVANJU A) Pojam i vrste indicija -postoji mnogo neotkrivenih KD-a ili su počinjena tako da su vidljive samo posljedice -odmah nije moguće utvrditi i prikupiti potrebne podatke. na određenu vezu između KD-a i neke osobe ili neke druge okolnosti. -ponekad će indicije upozoriti na KD. a ponekad na počinitelja Do indicija dolazimo najčešće: -očevidom -pretragom stana i osoba -stručnim mišljenjem -prikupljanjem obavijesti -opažanjem. praćenje osumnjičenika -operativne evidencije itd. dokaze i obavijesti o počinjenom KD-u i počinitelju -to su osnovni razlozi da prilikom otkrivanja i istraživanja KD-a sami sebi pomažemo indicijalnom metodom otkrivanja i istraživanja INDICIJE (činjenice koje pobuđuju sumnju) jesu okolnosti i činjenice što ukazuju na KD. U praksi postoje tri grupe indicije: 1) indicije koje su se pojavile ranije prije nego što je bilo počinjeno KD: -motiv -istraživanje namjere za počinjenje KD-a -pripremne radnje 2) Indicije koje su se pojavile prilikom izvršenja KD-a: -prisutnost na mjestu dogaðaja -naèin izvršenja djela -posjedovanje sredstava izvršenja -odreðeno znanje poèinitelja te njegove psihofizièke i dr.11.

pljačke itd. Motiv nije moguće utvrditi za svako KD. paljevina i nekih drugih KD-a značajnu ulogu pri otkrivanju počinitelja. pobude ili uzrok KD-a ima prilikom ubojstva. Neka druga KD-a pokazuju motiv. pobude) -seljak (mržnja. Kada utvrđujemo motiv prema žrtvi KD-a upitamo se tko je žrtva? Razlièiti pristupi pri obradi ubojstva ako se radi: -o politièkom djelatniku (pol. Npr. uzrokovati određenu posljedicu i dr. KD silovanja. Npr. ucjenjivanja itd. Samo mjesto događaja baca sumnju na počinitelja koji se želio riješiti trudne ljubavnice. ukoliko se tome ne protive druge indicije (npr. ništa ne ukazuje na drugi motiv i sl. Proučavanje osobnih karakteristika i načina života žrtve je za metodiku istraživanja ubojstva. KD džepne krađe. onda ćemo saznati i tko je počinitelj. . žrtva nije bilo opljaćkana. Npr. Npr. bludne radnje. ukrasti određeni predmet. ako utvrdimo zašto je netko ubio žrtvu. nasljeđivanje i sl) -kriminalac-povratnik (obračun međusobno) Ličnost žrtve polazište je za utvrđivanje motiva. trudnu djevojku. -Prilikom proučavanja načina izvršenja KD-a u odnosu na utvrđivanje motiva moramo uzimati u obzir mjesto i vrijeme izvršenja.MOTIV Motiv. npr. žrtvu. b) Samo žrtva KD-a će svjedočiti o KD-u. Motiv utvrđujemo prema: a) vrsti KD-a b) žrtvi ili dobru koje je napadnuto c) naèinu izvršena d) drugim okolnostima a) Neke vrste KD-a same po sebi pokazuju motiv. našli su ubijenu na mjestu gdje se obično sastajala sa svojim mladićem. c) Proučavanje načina izvršenja nekih vrsta KD-a daje obično najveće mogućnosti za zaključivanje o počiniteljevim motivima. ali upotrebljivost motiva prilikom otkrivanja KD-a je manja. počinitelj je htio ubiti određenu osobu.

u praksi se može postaviti model kako otkriti počinitelja: -utvrđivanje motiva -utvrđivanje osoba kojima je moguće pripisati takav motiv -utvrđivanje počinitelja Najvažniji momenti koji osim motiva ukazuju na određenog osumnjičenika bili bi ovi: -osumnjičenikov karakter -zločinačke sklonosti -osumnjičenikove psihofizičke sposobnosti -razlog ili neposredan povod da počini KD Duševno bolesne osobe mogu počiniti i najteža KD-a (ubojstvo. anonimno pismo -o određenom motivu možemo zaključivati i ako postoji više KD-a iste vrste protiv iste osobe.Vrijeme počinjenja KD-a moramo proučavati sa dva stajališta: a) u koje doba dana. Na osnovu te konstatacije pravilno se može zakljućiti o počinitelju. odnosno prije kakvog događaja u njenom životu je bilo izvršeno KD Npr. skupine osoba.) Fingiranje motiva-upuæivanje istražitelja na krivi trag. a izvršena su u takvom vremenskom rasporedu da možemo povezati njihovu povezanost. Ali nakon 20 dana NN opet puca na zemljoradnika kada se vraæa iz polja kuæi. Metoda utvrðivanja lažnih motiva jedanka je metodi utvrðivanja lažnih tragova. kojeg mjeseca itd. kada je izgorjela kuæa vlasništvo MM. Povežemo li oba sluèaja koristoljublje ćemo odbaciti kao pretpostavku. paljevine i dr. prvi zakljuèak je da je u pitanju koristoljublje. Ako je motiv poznat. Npr. utvrđeno je da je do paljevine došlo dva dana nakon što je MM svjedoćio protiv PP za KD. kojeg dana u tjednu. d) Druge okolnosti-počinitelj može sam ukazati na motiv bilo to prije ili poslije djela npr. .NN pucao na zemljoradnika koji se noæu vraæao iz grada gdje je prodao proizvode. je djelo bilo poćinjeno u odnosu na način života i obićaje žrtve b) povodom kakvog se značajnog događaja u životu ubijene osobe dogodilo.

4. PRIPREMNE RADNJE Počinitelj ponekad djelima pokazuje namjeru da će izvršiti KD.građanin koji je vidio poèinitelja mogao se zabuniti u opisu počinitelja Alibi provjeravamo naroèito u sljedećim slućajevima: -kada osumnjičenik izjavi da je u kritično vrijeme često mjenjao boravište -kada osumnjičenik mnogo prića i opisuje svoje prebivalište i aktivnosti a ne može dokazati alibi (izmišlja imena) . riječ . ne na mjestu događaja) u vrijeme kada je bilo izvršeno KD. Sama prisutnost na MD u vrijeme izvršenja KD-a još nije dokaz da je neka osoba počinila KD.-tehničke pretrage) 2-B/ ALIBI Lat. prijetnja ubojstvom i dr. Priprema sredstva i oruđe za izvršenje KD-a. 2-A/ INDICIJE O PRISUTNOSTI NA MJESTU DOGAĐAJA Prisutnost neke osobe na mjestu događaja u trenutku izvršenja dokazujemo a) pomoću osoba koje su počinitelja vidjele b) prema predmetima koje je počinitelj ostavio na MD c) po tragovima koji dokazuju počiniteljevu prisutnost na MD d) po lažnom alibiju c) po mirisu ( upotrebu službenog psa ili dr."negdje drugdje" U kriminalistici taj izraz upotrebljavamo kada utvrđujemo da je neka osoba bila negdje drugdje (tj.ISTRAŽIVANJE NAMJERE ZA POČINJENJE KD-a Kada je počinjeno KD utvrđujemo tko je prije počinjenja pokazivao namjeru da ga izvrši Npr. Moguće je da naši dokazi ipak nisu točni. Alibi znači odsutnost s mjesta događaja u vrijeme kada je djelo bilo izvršeno. krim. razgledava mjesto događaja i dr.3. U namjeri da spriječi razjašnjavanje KD-a traži: -lažne svjedoke da potvrde lažni alibi -traži skrovište -traži kupce za predmete i dr. npr.

-Ako se pretraga mora obaviti u vojarni ili sličnu vojnom objektu. .-alibi je sumnjiv ako osumnjičenik odmah nezna za njega -kada je alibi ponuđen na nametljiv način (opisuje stvari sa svim pojedinostima a nije imao povoda za to) -kada je KD izvršeno pod neobičnim okolnostima. -Pretrazi se može pristupiti i bez predaje naloga i bez pouke na branitelja ako se pretpostavlja oružani otpor ili ako je nužno kada je u pitanju grupa ili zločinačka organizacija ili su počinitelji povezani sa stranom državom pretraga obavi u javnim prostorijama. -Nalog o pretrazi predaje se prije početka pretrage osobi kod koje ili na kojoj će se pretraga obaviti. -Prije pretrage doma osoba će se poučiti da ima pravo na branitelja.čl. a svjedoci se sami nude ako ih ne tražimo Pri utvrđivanju da li možemo vjerovati alibiju moramo paziti na: -da nedvosmisleno utvrdimo točno vrijeme i mjesto gdje je izvršeno KD -treba detaljno provjeriti da li je alibi dokazan za sve kritično vrijeme -da li je počinitelj mogao u određenom vremenu doći na mjesto događaja i opet se vratiti tamo gdje su ga vidjeli građani -da nije došlo do zabune u odnosu na mjesto događaja i da li je iskljućena zabuna u pogledu osobe -osumnjićenik prića o događaju koji se dogodio dalje od mjesta događaja -osobe se mogu dogovoritit da lažno svjedoće.211 Pretraga stana je procesna radnja i obuhvaća pretragu stana te drugih prostora okrivljenika ili drugih osoba. istražni sudac nalog o pretrazi dostavit će vojnim vlastima koji će odrediti najmanje jednu vojnu osobu da bude nazočna pretrazi. odnosno predmete koji se traže. -Pretraga se može obaviti i noću ako je započeta danju pa nije dovršena ili ako postoje razlozi za poduzimanje pretrage bez sudskog naloga.211 . -Pretragu stana određuje sud pisanim obrazloženim nalogom. Kada se poduzima pretraga? -Ako je vjerojatno da će prilikom pretrage okrivljenik biti uhvaćen ili će biti pronađeni tragovi KD-a ili predmeti važni za kazneni postupak.217 ZKP) čl. PRETRAGA STANA I OSOBA (čl. 12. -Prije početka pretrage pozvat će se osoba na koju se odnosi nalog o pretrazi da dobrovoljno izruči osobu. -Pretraga se obavlja danju.

U slučaju pretrage bez naloga. a za iste izdati će se potvrda o privremenom oduzimanju predmeta. čl. -O svakoj pretrazi stana ili osobe sastavlja se zapisnik koji potpisuje osoba kod koje se ili nad kojom se obavlja pretraga i osoba čija je nazočnost obvezna. 2. čl. 214.čl. izdat će se potvrda i upoznati državni odvjetnik Ako državni odvjetnik ustanovi da nema osnova za kazneni postupak ili druga zakonska osnova ti predmeti će se odmah vratiti. -Kada se pretraga obavlja u prostorijama državnih tijela pozvat će se njihov predstavnik da bude nazočan pretrazi. -Pretrazi stana ima pravo biti nazočan stanar ili njegov branitelj -Pretrazi stana ili drugih prostorija trebaju biti nazočna dva punoljetna građanina kao svjedoci. -Osobni podaci pribavljeni pretragom mogu se koristiti samo u svrhe kaznenog postupka i izbrisat će se kada ta svrha prestane. -Svjedoci će se upozoriti prije početka pretrage da paze na pretragu i da imaju pravo svoje primjedbe staviti u zapisnik o pretrazi stana. Redarstvene vlasti mogu i bez naloga o pretrazi ući u tuđi stan i druge prostorije i prema potrebi obaviti pretragu: a) ako držatelj stana ili stanara to želi ili ako tko zove u pomoć b) ako je to prijeko potrebno radi izvršenja naloga o uhićenju ili radi hvatanja počinitelja KD-a za koje se može izreći kazna zatvora najmanje 3 godine c) ako je to prijeko potrebno radi otklanjanja ozbiljne opasnosti po život i zdravlje ljudi ili imovine većeg opsega.215 -Ako se pri pretrazi stana ili osobe pronađu predmeti koji kazuju na drugo KD koje se progoni po službenoj dužnosti.216 1. -Predmeti upotrebljeni kod pretrage elektroničkog računala i sličnih uređaja za AOP vratit će se nakon pretrage korisnicima ako nisu potrebni za daljnje vođenje kaznenog postupka. -Pri pretrazi oduzet će se privremeno samo oni predmeti i isprave koji su u svezi sa svrhom pretrage -Privremeno oduzeti predmeti i isprave unijet će se u zapisnik. ne remeteći kućni mir. oni će se upisati u zapisnik i privremeno oduzeti. -Pretragu stana i osobe treba obavljati pažljivo. ako se pretraga poduzima u domu ili drugim prostorijama počinitelja KD-a pretraga se može poduzeti i radi .

Ta se pretraga može poduzeti samo u nazočnosti svjedoka. njive. 4. 3. ranac i dr. radionica. dvorište i itd. . kofer. sakriti ili uništiti predmete koje treba od nje oduzeti kao dokaz u kaznenom postupku. e)pokretne stvari elektroničkog računala i slični uređaji za AOP koji su s elektronskim računalom povezani Pretraga osobe obuhvaća pretragu osobe i prtljage koju ona u trenutku pretrage nosi sa sobom (torbica.). odnosno kako je KD počinjeno -Pretraga stana može obuhvaćati pretragu različitih prostorija. tavan itd. b)otvoreni prostori kao što su vrt. Redarstvene vlasti mogu i bez naloga o pretrazi i bez svjedoka obaviti pretragu osobe pri izvršavanju naloga o privođenju ili pri uhićenju ako postoji vjerojatnost da ta osoba posjeduje oružje ili oruđe za napad ili ako postoji vjerojatnost da će odbaciti. Najčešće su to: a)stambene prostorije i sve druge koje držalac stana ima kao što su drvarnica.pronalaženja ili osiguranja dokaza.217 -Ako je pretraga obavljena bez pisanog sudskog naloga ili bez osoba koje moraju biti nazočne pretrazi ili su je redarstvene vlasti poduzele suprotno odredbama ovog Zakona sudska odluka ne smije se temeljiti na zapisnicima o pretrazi niti ostalim dokazima pribavljenim pretragom čl. dužne su zapisnik o pretrazi i izvješće odmah podnijeti istražnom sucu. c)prijevozna sredstva d)prostorije državni organa i dr.212 -Osobna pretraga može se obaviti kod osobe za koju je vjerojatno da je počinila KD ili da ima kakve predmete važne za kazneni postupak. -Pretragu osobe obavlja osoba istog spola. šupa. travnjaci. a ponekad tragove koji bi nam ukazali tko je počinitelj.nadležnom državnom odvjetniku čl. a ako se postupak još ne vodi . PRETRAGA STANA I OSOBA S KRIMINALISTIČKOG STAJALIŠTA -Pretragu stana i drugih prostorija i osoba obavljamo najčešće zato da otkrijemo i osiguramo tragove KD-a -Ponekad tražimo tragove kako bismo otkrili KD. podrum. Kad redarstvene vlasti obave pretragu bez naloga.

TAKTIKA PRETRAGE STANA -Uvijek moramo biti spremni za pretragu jer se za tu radnju često odlučuje iznenada -Ako imamo vremena valja se dobro pripremiti. utvrđujemo motiv. Moramo znati kako tražiti određeni predmet koji je možda dobro skriven. pogotovu ako se traži trag krvi. tražimo opis i dr.O uspješnosti pretrage odlučuje kriminalistička procjena koja se temelji na svim prikupljenim obavijestima i konstatacijama. kako se moramo tehnički opremiti za pretragu i sl. oružani otpor i sl. sitne predmete (novac.) -ako je moguće organizirati zasjedu oko objekta (promatraju što se događa u objektu) B) PLANIRANE pretrage -sadrži: -proučavanje osebujnosti osumnjičenika ili one osobe kod koje ćemo obaviti pretragu . uništenje tragova. tražimo vezu između KD-a i počinitelja -tada nema mnogo vremena za planiranje i pripremu pretrage. Unatoč svemu potrebno je: -u pretragu idu najmanje dvije OSO -osigurati tajnost namjeravane pretrage -pretragu obaviti po pravilima kriminalistike -biti oprezni i poduzeti sve sigurnosne mjere da ne dođe do iznenađenja (bijeg. dokumente i sl.) -ako nemamo sa sobom potreban tehnički pribor pozvati kolege da ga donesu -izbjegavati pretrage noću. isplanirati sve do najmanje pojedinosti -Ovisno o slučajevima iz prakse pretragu dijelimo na: a) TRENUTNU b) PLANIRANU A) TRENUTNA pretraga -najbrojnije su: -kada prikupljamo obavijesti od građana utvrđujemo tko je vidio počinitelja. -prilikom očevida kada nađemo tragove.

. karakter i drt. naročito ako predviđamo da ćemo ga lišiti slobode -određivanje voditelja pretrage i posebnog broja suradnika . opremu za osiguranje tragova i drt.) -važno je znati sve prostorije koje osumnjičenik koristi (laže za prostor gdje su predmeti) -kad je pretraga u velikom stambenom objektu utvrditi im li drvarnicu ili podrum -početak u pravilu rano ujutro (dovoljno vremena a osumnjičenika zateći kući) -greška je ako dođemo na vrata stana a nikoga u kući. promatranje okoline.i tada treba biti oprezan -ako je potrebno nakon prikupljenih obavijesti ponovo obaviti pretragu. oruđe za otvaranje brava i sanduka. unatoč jednoj neuspjeloj METODIKA PRETRAGE STANA -vrijedi pravilo da ju treba obaviti po danu. osim u izvanrednim hitnim slučajevima -pretragu obaviti savjesno i detaljno -gdje ćemo tražiti ovisi o stvarima koje tražimo -ako predmet ne nađemo gdje mislimo da bi trebao biti ne znači da ga nema -prilikom pretrage potrebne su i neke sigurnosne mjere kako bismo spriječili bijeg osobe koju tražimo ili da netko ne odnese predmet koji tražimo -voditi računa da za vrijeme pretrage netko ne uništi predmet (u prostoriju koju pretražujemo nitko ne može ući.-odluku o danu i satu početka pretrage -mjere za osiguranje prisutnosti osumnjičenika prilikom pretrage.rođaci. Da bi pretraga bila uspješnija važno je: -dobro je upoznati osumnjičenika (običaje. niti izići iz nje). postupak s osobama koje su za vrijeme pretrage posjetile objekt . poštar. moraju biti naročito pažljivi -ovisi o pretrazi koju ćemo tehničku opremu ponijeti (baterijske svjetiljke. fotoaparat.OSO -podjela zadataka i detaljnih uputstava o tome gdje i što tražiti -odabiranje potrebne tehničke opreme -raščlanjivanje organizacijskog djela pretrage (zasjeda oko pretraživanja objekta.) -OSO prije početka pretrage zatražiti će od osumnjičenika da preda traženi predmet . suučesnici idt. prethodno provjeriti je li netko u kući -pretragu vodi najiskusniji djelatnik -svaki djelatnik dobiva određenu zadaću koju mora obaviti -u pripremi izraditi nacrt prostorija i sve djelatnike upoznati s nacrtom -djelatnici moraju znati što traže i gdje.

te usporediti s unutrašnjim mjerama -osobitu pažnju posvetiti prilikom pregleda jastuka. u dimnjaku i sl) -počinitelji ukradene predmete rado skrivaju u javnim garderobama (na autobusnim i željezničkim kolodvorima). jer kod tih osoba često možemo pronaći dokaze (predmete ili tragove KD-a) -pravilo je da tu osobu pozovemo u prostoriju koju pretražujemo i ostane do kraja pretrage -pretragu otvorenog prostora obavljamo sa većim brojem djelatnika veću površinu podijelimo na manje dijelove (da nam nešto ne ostane nepretraženo) -postoje različita mjesta za skrivanje predmeta (ispod slike na zidu. madraca. hodanja -automobili i druga prijevozna sredstva bogat izvor mogućnosti za skrivanje predmeta Npr. krevet. iza ogledala. pritiskanja. duple stjenke u automobilima i dr. -kada više osoba počini neko KD a ne stanuju zajedno potrebno je pretragu kod svih obaviti istovremeno -važno je promatrati sve osobe prilikom pretrage. ispod poda. drogu najčešće među cvijećem -prilikom pretrage terena obratiti pažnju na svježe tragove. -pojedini počinitelji predaju ukradene predmete na čuvanje i u hotele TEHNIKA PRETRAGE STANA -koju tehniku primijeniti ovisi o svakom pojedinom slučaju -svaku prostoriju pretražujemo tako da započnemo od ulaza. a zatim u pravcu kojeg smo odabrali -kada to obavimo počinjemo pregledavati sadržaj prostorija i to predmete koji su bliži zidovima pa prema sredini -osobitu pažnju posvetiti prilikom pretrage ormara. stolova. žita.-krijumčarenje droge u automobilskim gumama. domaćica rado u peći. iza ormara. u rezervoarima sa duplim dnom. jer po njihovom ponašanju možemo otkriti gdje je predmet skriven . ormar.-pravilo da od osoba koje ulaze u prostoriju zatražimo razloge dolaska. -tražiti sakrivene prostore u samoj zgradi Npr. hrpe pijeska i sl. škrinje i dr. slame. -pekar sakrije u tijesto.

a drugi promatra pretraživanu osobu -prilikom pretrage pronađene predmete stavljamo dalje od osobe -važno je pregledati da nema traženi predmet u rukama. -ponekad prilikom pretrage moramo nešto raskidati ili raščlanjivati na sastavne dijelove (npr. a vlasnik dokumenata može staviti i svoj pečat na omot . kofer i dr. ustima ili kosi i sl. ili ne uništi.). -ne smije se osoba ostaviti sama u prostoriji prije pretrage (može predmete sakriti u prostoriji npr.TAKTIKA I TEHNIKA PRETRAŽIVANJA OSOBE -Pretragu osobe treba obaviti detaljno.) -ovisno o tome što je predmet pretrage takvu ćemo pretragu obaviti. ormar) -jedan djelatnik obavlja pretragu. Npr. određenim redom: -najprije obuću -odjeću i rublje koje ima na sebi -predmete što ih nosi sobom -ako je potrebno pregledavamo i tijelo -važno je voditi računa da prilikom pretrage osoba ne odbaci ili proguta predmet. PRIVREMENO ODUZIMANJE PREDMETA KAO PROCESNA RADNJA OSO OUP-a moraju privremeno oduzeti predmete koji se prema KZ moraju oduzeti ili mogu biti dokaz u kaznenom postupku i na temelju sudske odluke će se osigurati njihovo čuvanje -predmeti koji se najčešće oduzimaju su (sredstva izvršenja KD. stavimo ih u omot i pečatiramo. prsten 13. protupravna dobivena korist itd. kada otkrivaju i istražuju KD ili predmeti prilikom očevida ili pretrage stana i osobe -o privremeno oduzetim predmetima sastavlja se zapisnik i izdaje potvrda o privremeno oduzetim predmetima i detaljno ih opišemo. konstatiramo gdje su nađeni -ako oduzmemo spise i nije moguće da ih popišemo.-ako tražimo pištolj ne moramo ga skidati do gola za razliku kad tražimo npr.

. psihotropne supstance te sredstva za njihovu izradu -pornografski spisi. za koje se počinitelj progoni po službenoj dužnosti OUP-a moraju poduzeti sve da se: . devize. veličinu. oruđe i td. -krivotvoreni novac. zlato itd.) -predmeti koji su dobiveni KD (ukradeni predmeti.da se počinitelj ili pomagač ne sakrije ili ne pobjegne..S KRIMINALISTIČKOG STAJALIŠTA -privremeno oduzimanje predmeta svrstavamo u radnje kojima otkrivamo i istražujemo KD -prilikom obavljanja očevida često nađemo predmete koji su u svezi s KD i moramo ih osigurati i privremeno oduzeti -osobiti značaj moramo dati predmetima koji nam mogu poslužiti za pronalazak počinitelja Predmeti koji mogu biti dokaz u kaznenom postupku prije svega jesu: -sredstva izvršenja KD (nož. druge oznake ako ih ima na predmetu. tvornički broj.da se otkriju i osiguraju tragovi K. -Opisujemo boju. novac. srebren. bakren i sl. štetni ugovor itd. predmeti dobiveni prijevarom i td. PRIKUPLJANJE OBAVIJESTI OD GRAĐANA Ako postoje razlozi za sumnju da je počinjeno K.D. te pomagalo za krivotvorenje -primljen poklon odnosno mito -predmeti trgovine:zlatni novac.droga. . krivotvoreni vrijednosni papir .pronađe počinitelj K. slike ili drugi pornografski predmeti ako ih netko izrađuje i širi -Važno je voditi računa da ne opisujemo kvalitetu predmeta jer u trenutku oduzimanja ne znamo jeli zlatan.) -predmeti na kojima su tragovi (razni predmeti s počiniteljima ili drugim tragovima) -predmeti koji su nastali KD (krivotvoreni dokument. . sjekira.D. . izvijač.) Najbrojniji predmeti koje OSO prema KZ moraju privremeno oduzeti jesu: -roba i predmeti nedopuštene trgovine -neopravdano dobiven poklon ili nagrada -roba i pomagala nedopuštene proizvodnje -krivotvoreni vrijednosni papir i sl.. 14.D.

D.).da popune prazninu u obavijesti.zahtijevati obavijesti od građana. U tu svrhu OUP-a mogu: .da preciziraju obavijest. . f) životna dob i spol (djeca. e) praznine u zapažanju. interes.kaže gdje je bio u trenutku izvršenja K. Zapažanje kao element obavijesti što utječe na zapažanje: a) sposobnost osjetila (vid.da se otkriju i osiguraju predmeti K. traženje građana koji zna neku okolnost.. sluh itd. . . magla i dr.. pripovijedanje. gdje je stavio ukradene stvari. zašto je djelo izvršio.OUP-a mogu prikupljati obavijesti od osoba u pritvoru (vrijeme određuje istražni sudac).ispriča kako. zanimanje. PRIKUPLJANJE OBAVIJESTI OD OSUMNJIČENIKA Od osumnjičenika tražimo obavijest u namjeri da: . . PN). . .da se prikupe sve obavijesti koje bi mogle biti korisne za kazneni postupak. kiša.D. svrha ovih pitanja: . .iz taktičkih razloga kažemo zašto ga sumnjičimo.pri davanju obavijesti analiziramo njegovu ličnost.provjere obavijest. d) vanjske okolnosti (vjetar. .. 3. Klonite se direktnih SUGESTIVNIH PITANJA npr. b) sposobnost subjekta (više osoba promatra npr. starije osobe). c) stručno znanje.građane mogu pozivati i u pozivu mora biti navedeno zašto su pozivani. . Postupak prikupljanja obavijesti odvija se u tri faze: 1. 2. Martina ste vidjeli kada je provaljivao u susjedni stan. ispitivanje.).

slijepog uvjerenja i sl. .D.ubojica sakrije leš svoje žene i razglasi da je otišla od kuće. Takva prividna ubojstva zovemo i fingirana samoubojstva. zbog razloga: . palikuće. II pravilo: odnosi se na misaonu rekonstrukciju događaja. 1) Samoubojstvo ili ubojstvo Najteže je otkrivati ubojstvo koje se prikazuje kao samoubojstvo. Prilikom promatranja mjesta događaja važno je : (tri pravila) I pravilo: detaljno analizirati sve sitnice unatoč što nam u početku sve ima logičnu vezu. kloniti se nerealnih kombinacija. Ako počinitelj želi prikazati drugačije što se zaista dogodilo moraju nastati greške.Jedni i drugi OTKRIVANJE I RAZJAŠNJAVANJE DOGAĐAJA KOJI POBUĐUJU SUMNJU DA JE BILO IZVRŠENO K.moramo postupati trezveno. Npr. Moramo događaj zamisliti kako se dojavio od početka. .D.RAZUMSKI (uviđa kaznenu odgovornost.palikuća zapali kuću u vrijeme oluje. brige za obitelj) .Ponekad osumnjičenik prizna K. požaru. . saboteri i dr. . osvete. zato je važno izići na mjesto događaja. počinitelji često pokušavaju prikriti svoja djela na način da se radi o samoubojstvu. nezgodi na radu i dr.OSJEĆAJNI (priznaje zbog časti. Svi detalji događaja moraju se međusobno povezati. ubojica objesi žrtvu. Ubojice. . pažljivo i strogo logično. nesretnom slučaju. zna da neće izbjeći) .nakon ubojstva.

.da li je pokojnik napisao oproštajno pismo (pročitati sadržaj.kombinirano samoubojstvo (objesi se i popije otrov) c) samoubojstvo vatrenim oružjem d) samoubojstvo vješanjem e) samoubojstvo oštrim i šiljatim oruđem .).kakvo je pokojnikovo ponašanje u zadnje vrijeme (žalostan.da li je pokojnik već ranije pokušao izvršiti samoubojstvo. . napraviti dobre fotografske snimke sa više strana. potišten. .da li je pokojnik prilikom samoubilačkog čina učinio nešto što on samo može učiniti (nalazimo ga u zaključanoj prostoriji ili je obješen visoko na drvo). . riječima. a) pomoć stručnjaka prilikom uviđaja pretpostavljenog samoubojstva b) vrste samoubojstva . neizlječiva bolest. u šali i sl.aktivno samoubojstvo kada sam sebi prouzrokuje smrtonosne ozljede.pasivno samoubojstvo (drugi mu oduzmu život po tradiciji krvne osvete ili da bi bio osuđen na smrt) .. utvrditi da li je njegov rukopis). čudan itd. duševni poremećaj i dr. .da bi smo pokojniku u odnosu na njegov karakter mogli pripisati samoubojstvo namjere.da li u njegovoj porodici postoje duševne bolesti ili samoubojstva.da li postoji motiv za samoubojstvo npr. .dvostruko samoubojstvo .da li je pokojnik na bilo koji način rekao da će se ubiti (npr. pismom. Dobra fotografija čuva detalje koje nismo zapisali u zapisniku o očevidu. . .III pravilo: osim skiciranja i detaljnog opisivanja.). Da bi uspostavili "KRIMINALISTIČKU DIJAGNOZU" potrebno je odgovoriti na slijedeća pitanja: .

tko navede drugog na samoubojstvo ili mu pomogne u izvršenju. čini onaj: . . K.D.onaj tko surovo i nečovječno postupa sa osobom koja mu je u podređenom položaju ili zavisnosti i time iz nehata izazove samoubojstvo te osobe.f) samoubojstvo trovanjem g) samoubojstvo utapanjem h) svrha istraživanja i izvješćivanja o samoubojstvu. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful