KRIMINALISTIKA

( KRIMINALISTIČKA METODIKA i TAKTIKA)

SADRŽAJ
1. POJAM I PODJELA KRIMINALITETA 2. OKOLNOSTI KOJE UTJEČU NA KRIMINALITET 3. KRIMINOLOGIJA I KRIMINALISTIKA 4. OTKRIVANJE I RAZJAŠNJAVANJE KAZNENOG
DJELA/DOGAĐAJA

5. NAČIN I VRSTE SAZNANJA ZA KAZNENO DJELO 6. AKTIVNOSTI OUP-a,PO SAZNANJU ZA KAZNENO DJELO 7. PRVE HITNE MJERE NAKON SAZNANJA ZA KAZNENO DJELO 8. OSIGURANJE MJESTA DOGAĐAJA 9. OĆEVID 10. 11. 12. 13. 14.
ZAPISNIK O OĆEVIDU INDICIJI U KRIMINALISTIČKOM ISTRAŽIVANJU PRETRAGA PRIVREMENO ODUZIMANJE PREDMETA OBAVIJESNI RAZGOVORI

1. POJAM I PODJELA KRIMINALITETA
-Besklasno društvo upotrebljavalo je prisilne mjere kao što su izgon, krvna osveta i otkup. -Rastom proizvodnih snaga nastale su promjene među ljudima. -Pojavilo se privatno vlasništvo, društvo se podjelilo u klase i počele su nastajati države s različitim ekonomskim i društvenim strukturama. -U svim državama javljaju se pojedinci ili grupe koji su kršili red u državi. -Država je reagirala na kršenja opasna za državu kaznenim sankcijama. -Pojavu takvog ponašanja zovemo kriminalitet -Riječ kriminalitet potječe od latinske riječi KRIMEN (crimen)-zločin -Kada govorimo o zločinu ili zlodjelu obično mislimo na dio kriminaliteta koji oobuhvaća teška KD-a (ubojstva, pljačke, silovanja i sl.) dok su u pojmu kriminaliteta sadržana i druga manje opasna KD-a (krađe, teške krađe, prijevare i sl.) -Ako govorimo o pojavi KD-a onda kažemo da govorimo o kriminalitetu. Pojam zločina u različitim društvima bio je različit. Tako npr.ubojstvo roba nije se smatralo zločinom, dok se zločincem smatralo muškarca što je legao s djevicom koja je pripadala kralju. Oblici kriminaliteta mijenjali su se u svim društvenim formacijama i samo su neki ostali do danas isti npr. krađa, silovanje, razbojništvo, prijevara. Ovisno o društveno ekonomskim odnosima i njihovim odnosima i promjenama nastajali su novi oblici kriminaliteta i nestajali stari. OUP proučavaju kriminalitet s različitih aspekata, a ovisno o svrsi stavljao se u određeni prostor. Tako govorimo o: -međunarodnom kriminalitetu -kriminalitetu u RH -kriminalitetu u Županiji -kriminalitetu u Gradu -kriminalitetu u Općini

Kriminalitet počinjen na određenom prostoru uspoređujemo sa proteklim razdobljima pa ga možemo i prognozirati. Analitičkim praćenjem prostorno i vremenski. -Kad je broj veći u odnosu na promatrano razdoblje govorimo o PORASTU, kad je manji govorimo o PADU kriminaliteta. Tu pojavu zovemo kretanje kriminaliteta, na njemu se temelji predkazivanje kakav će biti kriminalitet iduće godine. Kad govorimo o kriminalitetu mislimo na ona KD-a koja su otkrivena, nama poznata-POZNATI KRIMINALITET. Postoji i neotkriveni nama nepoznati(NN) npr. građani propustili prijaviti KD. Tada govorimo o prikrivenom kriminalitetu ili tamna brojka kriminaliteta. Koliko je takvog možemo samo pretpostaviti. Poznati kriminalitet djelimo na: a) istraženi b) neistraženi istraženi-počinitelj poznat (odmah po prijavi ili naknadno otkriven) neistraženi-počinitelj nepoznat Ako kriminalitet analiziramo s aspekta počinitelja koji ga vrše možemo podijeliti na: -maloljetnički kriminalitet -povratnički kriminalitet -međunarodni kriminalitet Prema potrebama proučavanja kriminalitet djelimo na: a) opći (klasični) kriminalitet b) gospodarski kriminalitet c) organizirani kriminalitet d) kriminalitet droga a)Opći kriminalitet predstavlja zbroj KD-a koji su učinjeni protiv života i tijela građana, njihove i državne imovine te imaju klasične oblike (ubojstva, provale, paljevine, razbojništva, krađe, itd.). Karakterisitka je da je nastao rano u ljudskoj povijesti. b)Gospodarski kriminalitet-noviji pojam i obuhvaća KD-a koja se čine na štetu državne imovine, i kojeg mogu učiniti određene osobe (odgovorna osoba, službena osoba, itd.).

c)Organizirani kriminalitet-noviji pojam i obuhvaća KD-a koja čine organizirane grupe kriminalaca na određenom teritoriju jedne ili više država. d)Kriminalitet droga-noviji pojam i obuhvaća KD-a koja čine organizirane grupe i pojedinci stavljanjem u promet opojnih sredstava. Ovisno o cilju koji ima učinilac KD- često govorimo o IMOVINSKOM I NEIMOVINSKOM kriminalitetu. a)kod imovinskog-počintelj traži imovinsku korist b)kod neimovinskog-počinitelja vodi drugi motiv -namjera kao npr.KD uvreda, tjelesna ozljeda, sabotaža, silovanje itd. U OUP-a proučava se kriminalitet određenog razdoblja i prostora, te se uspoređuje sa prijašnjim razdobljima da bismo upoznali kriminalitet, njeovo kretanje, njegovu strukturu i subjekte, kao npr: -ukupan broj KD-a -broj općeg, gospodarskog, organiziranog itd. -najbrojnije vrste KD-a -najčešće oblike izvršenja -najopasnija društvena KD-a -broj i oblik KD-a protiv imovine -istraženost KD-a -prostornu podjelu kriminaliteta -počinitelje KD-a: a)odraslih b)maloljetnika c)počinitelja-povratnika

Spoznaja o porastu kriminaliteta daje povod za traženje i analiziranje uzroka porasta kriminaliteta, za uspješno otklanjanje tih uzroka i drugo spriječavanje(preventiva) djelovanje. Najčešće zgog potrebe praktičnosti i preglednosti poznati (otkriveni) kriminalitet pokazujemo premo sljedećoj podjeli:

OKOLNOSTI KOJE UTJEČU NA KRIMINALITET I NJEGOVO KRETANJE Okolnosti koje utječu na kriminalitet.KRIMINALITET opći ISTRAŽENI kriminalitet povratnika maloljetnički kriminalitet gospodarski organizirani(droga) NEISTRAŽENI 2. pad ili na njegovu strukturu brojne su i mijenjaju se s društvenim razvojem. slobodnije se kriminalci ponašaju . njegov porast.ne prilagođavanje pojedinaca -okolnosti u porodici -utjecaj okoline Osim navedenih okolnosti možemo spomenuti i druge kao što su: -urbanizacija -nagli porast motorizacije -razvoj telekomunikacija Okolnosti vezane za rad organa unutarnjih poslova: -ako su uspješni u otkrivanju počinitelja preventivno djeluju na počinitelje KD-a -ako su neuspješni nema prevencije. Među značajnim okolnostima koje utječu na kriminalitet su: -stupanj socijalne sigurnosti -ekonomska nejednakost -suprotnost između interesa subjekta i općih društvenih interesa -ekonomska nerazvijenost -nezaposlenost -promjene životnog standarda -osobne karakteristike .

46390 11005 18838 18990 12860 2004. Neosigurana društvena sredstva privlače potencijalnog počinitelja da ih prisvoji jer su mu ¨pri ruci¨..g.g. Djela su često omogućile same žrtve (oštećenici). na neosvijetljenom prostoru ponavljale su se provale u automobile. 73865 60305 13560 Struktura kriminaliteta za navedeno razdoblje: 2001.žrtve ostavljaju stvari(kamere) na plaži dok se kupaju KRIMINALITET U HRVATSKOJ Kada u OUP-a proučavaju kriminalitet i statistički ga se prikazuje. do 2004. . -npr. 82323 59181 23142 2004. . Npr. 76247 58232 18015 2003. 41820 13205 19380 12330 12221 2003.žrtve dopuštaju dok su na odmoru da im se pune poštanski sandučići. izgledalo je ovako: 2001.npr.g.g.g. Ukupno KD 75246 KD s poznatim počiniteljem 46223 KD s nepoznatim počiniteljem 29023 2002.g. ali kad se prostor osvijetlio provale su nestale. 39235 14223 16231 21005 11960 .g. MUP svake godine izdaje statistički pregled o kriminalitetu za proteklu godinu i utvrđuje njegovo kretanje.g. te ga uspoređuje sa prethodnim godinama.g. neovisno o načinu saznanja za KD-a. misli se na ona KD-a koja su ti organi obrađivali i istraživali.g. Opći kriminalitet 38321 Gospodarski kriminalitet 12860 KD protiv sigurnosti 18365 Javnog prometa KD droga 11860 Organizirani kriminalitet 8005 2002. Kretanje kriminaliteta za period od 2001.

Rasprostranjenost kaznenih djela po većim gradovima: Grad Zagreb Split Rijeka Osijek Ukupno 65380 47390 51321 39430 Broj otkrivenih KD-a 40230 29635 32311 27420 Broj neriješenih KD-a 25150 17765 19011 12010 Uzroci koji privlače potencijalne počinitelje da vrše KD-a su: -gusta naseljenost -migracije stanovništva -koncentracija dobara Kada se otkriju počinitelji KD-a jedna od evidencija koja se vodi je i evidencija povratnika. . Ova tabela prikazuje koliko je povratnika među počiniteljima KD-a u RH. Tako se vode evidencije: -izvršenih razbojništava i razbojničkih krađa -ukradenih vozila -pronađenih i oduzetih predmeta -krađa i teških krađa i dr. ovisno o uzrocima i ciljevima spoznaje. Ukupan broj osumnjičenih jednom 44950 3174 1220 2305 6699 Ranije kažnjavan dvaput tri i više ukupno Kriminalitet se proučava i sa drugih strana.

Metodika dio krim. Tehnike. KRIMINALISTIČKA TAKTIKA. Npr. pretragu osoba i stana.proučava i uči taktiku i metode koje su značajne za istraživanje KD-a. KRIMINOLOGIJA I KRIMINALISTIKA Znanost koja proučava kriminalitet s različitih aspekata zove se KRIMINOLOGIJA. KRIMINALISTIČKA METODIKA-dopunjuje krim.3. bilo u prevenciji. Kriminologija proučava kriminalitet kao: -negativnu pojavu -istražuje njegove oblike -istražuje njegove uzroke okolnosti njegova nastanka -osebujnosti počinitelja i uzroke za njihovo kriminalno ponašanje -traži načine za njegovo suzbijanje -proučava metode i sredstva za uspješno otkrivanje KD-a -za uspješno istraživanje tih djela -proučava postupke pri preodgajanju počinitelja itd. taktiku tako da uči i upozorava na osobitosti i upotrebu metoda pri otkrivanju i istraživanju pojedine vrste KD-a (možemo reći da je krim. POJAM: Kriminalistika je znanost koja proučava kako suzbiti kriminalitet. KRIMINALISTIKU dijelimo na: -kriminalističku taktiku -kriminalističku metodiku -kriminalističku tehniku Sve su međusobno tako povezane da u praktičnom radu čine nedjeljivu cjelinu.) . bilo u represiji. Zbog širokog i raznolikog područja proučavanja kriminologije razvile su se znanstvene grane: -kriminološka sociologija -kriminalistika -psihologija i dr. taktika nas uči kako obaviti očevid. krim. kako obaviti obavijesne razgovore i dr.

kako bismo ih upotrijebili za uspješno suzbijanje kriminaliteta tj.177. osim preventivne uloge. njihovu pretragu -identifikacija osoba i predmeta -nevidljivi tragovi na mjestu događaja mogu biti značajan dokaz u kaznenom postupku. između ostaloga određuje: -IZVIDI KD-A (ČL. Npr. sprječavanje. -Upotreba novijih dostignuća znanosti za osiguranje tragova. odvija se u dva pravca: -otkrivanje kaznenih djela -rješavanje kaznenih djela -Tijela državne vlasti i sve pravne osobe dužne su prijaviti KD-a koja se progone po službenoj dužnosti. Ta djelatnost određena (naređena) Zakonom o kaznenom postupku koji u čl.se bavi proučavanjem najpogodnijih metoda s područja prirodnih i tehničkih znanosti. 4. otkrivanje i istraživanje KD-a.KRIMINALISTIČKA TEHNIKA.) Ako postoje osnovi sumnje da je počinjeno KD. a progoni se po službenoj dužnosti redarstvene vlasti su dužne: -da se pronađe počinitelj KD-a -da se počinitelj ili sudionik ne sakrije ili ne pobjegne -da se otkriju i osiguraju tragovi KD-a i predmeti koji mogu poslužiti pri utvrđivanju činjenica -da se prikupe obavijesti koje bi mogle biti od koristi za vođenje kaznenog postupka .. OTKRIVANJE I RAZJAŠNJAVANJE KD-a -PRAVNA OSNOVA Aktivnost OUP-a pri sprječavanju kriminaliteta.177.

-redarstvene vlasti osobe zatečene na mjestu počinjenja KD-a mogu uputiti istražnom sucu ili zadržati do njegova dolaska i to najviše 6 sati. zasjeda i dr. pratnja. osobe i stvari -nadzirati i ograničiti kretanje određenih osoba na određenom prostoru (promatranje. svjedoka ili vještaka -u prikupljanju obavijesti redarstvene vlasti će upozoriti osumnjičenika na prava.DODATAK -u prikupljanju obavijesti redarstvene vlasti mogu građane ispitivati u svojstvu okrivljenika. omogućiti mu da uzme branitelja do 3 sata od kada izjavi da želi branitelja. -izvide na hrvatskom pomorskom brodu ili brodu unutarnje plovidbe provodi zapovjednik broda. Ako branitelj ne dođe redarstvene vlasti mogu nastaviti sa radom. RADI ispunjenja ovih zadataka REDARSTVENE VLASTI mogu: -tražiti potrebne obavijesti od građana -primijeniti poligrafsko testiranje -analizirati glas -obaviti pregled prijevoznog sredstva. Ako izabrani branitelj ne može doći treba omogućiti da uzme branitelja sa liste dežurnih odvjetnika. blokada. -redarstvene vlasti mogu radi utvrđivanje istovjetnosti osumnjičenika: -snimati ga -uzimati otiske prstiju -a po odobrenju istražnog sudca objaviti osumnjičenikovu sliku -od osobe u pritvoru mogu se uzeti bez privole uzorci sline ili dlake radi analize .) -poduzeti mjere utvrđivanja istovjetnosti osoba i predmeta -raspisati potragu za osobom i predmetima -u nazočnosti odgovorne osobe obaviti pregled određenih objekata i prostorije državnih tijela -prikupljati obavijesti uz prikrivanje IZVIDI.O poduzimanju nakon prve radnje REDARSTVENE VLASTI će obavijestiti državnog odvjetnika u roku 24 sata. isto je i za pretragu stana. racija.

pismene prijave .D. najčešće strah od osvete izvršitelja.) čija je namjera da obavijesti organe progona o postojanju K. ili počinitelja pri čemu nije nužno da je počinitelj poznat.važno je slušati prijavitelja .kada kaže ukratko. PRIMANJE PRIJAVA I POSTUPAK S NJIMA Po ZKP-a.). Oblici prijava kao i načini različiti su.D.građanin može biti uznemiren .. Ovisno o načinu prijavljivanja i obliku prijava postoje: . Što je to kaznena prijava? Kaznena prijava je svaka obavijest bez obzira na to da li je data u pismenoj ili usmenoj formi.prijave telefonom . NAČINI I VRSTE SAZNANJA ZA K.D. organizacije dužni prijaviti K. Posebnu skupinu čine samoprijave (suprug ubije ženu i dr. o postojanju nekih okolnosti koje se odnose na takvo K. ZKP propisuje da su svi državni organi i dr.D. koja se progone po službenoj dužnosti. Anonimne prijave.D.usmene prijave . tj. a često se događa da prijavljuje građanin koji nije ni oštećen ni očevidac već je saznao od drugih.5. magnetofonski i sl. Najčešće prijavljuju oštećeni K.da kaže što se dogodilo . moramo ući u razgovor radi pojedinosti .pomoći pitanjima građaninu kako bi prijavu precizirali .anonimne ili pseudonimne prijave Najbrojnije su usmene i telefonske prijave. Prilikom prijama građanina moramo mu omogućiti: . djelatnici OUP-a dužni su zaprimiti svaku prijavu i pri tom upozoriti prijavitelja na posljedice lažne prijave. za koje se počinitelj progoni po službenoj dužnosti. telefonom ili nekako drugačije (telegrafski.

s. Prijavitelj misli da mi znamo i u pravilu će potvrdno odgovoriti. privredni kriminalitet. a dolaskom u postaju sastaviti službenu zabilješku o zaprimanju usmene kaznene prijave.o. a bit je zadobiti povjerenje. a sebi ne želi stvoriti posljedice.ako nema starije o. ako je.ako prijavu treba zaprimiti mlada o.tko je počinitelj? Također od građanina pokušavamo saznati je li mjesto događaja izmjenjeno. Prilikom prijavljivanja stvara se određen odnos između prijavitelja i o. U tim situacijama potrebno je: .Od građanina pokušavamo saznati: . tada ćemo tu prijavu uzeti kao informaciju za budući kazneni postupak.-e treba odraditi taktički i s razumijevanjem Ponekad građanin koji dođe prijaviti želi ostati anoniman (nekad postoje opravdani razlozi kao strah od osvete. Ne zaprimamo kaznenu prijavu.o. već pišemo bilješku o zaprimanju kaznene prijave bez podataka o prijavitelju.. Npr. Kada sve ovo čujemo od građanina.o.što se uopće dogodilo . susjed.s. Ponekad ćemo zaprimiti prijavu koja seže u intimni život prijavitelja (seksualni delikti).s. . Građanin želi prijaviti. Građaninu to možemo obećati osim u slučaju da će građanin biti značajan svjedok u kaznenom postupku. Važno je paziti da na prijavitelja ne djelujemo sugestivno.o.s. a prijavitelja zamolimo da sam diktira direktno na zapisnik.s. npr. počinjemo pisati zapisnik o zaprimanju kaznene prijave.sredstvo izvršenja djela . Sadržaj prijave mora što vjerodostojnije registrirati izjavu građanina.-a preporučiti da to učini starija o. gdje je potrebno uključiti stručne djelatnike. Ovlaštena službena osoba će uzeti podatke prijavitelja i sadržaj prijave evidentirati u blok.točno vrijeme izvršenja djela .). U nekim slučajevima prijava obuhvaća i druga područja.-e.-a . suradnik i dr.motiv za djelo . Neke su osobe povodljive i podliježu utjecaju.da smo navikli otkrivati i rješavati takve slučajeve . što i tko je izmjenio.-i na ulici. "Nije li počinitelj imao smeđi šešir?".točno mjesto izvršenja djela . maloljetnički kriminalitet i dr.ostaviti dojam da njegov slučaj za nas nije ništa novo .o. Usmene prijave građani daju o.

U trenutku zaprimanja ne znamo da li se radi o krađi ili oduzimanju motornog vozila. pronalazak vozila). I .zaštite svoga života . a predmet koji spominjete (paket iz kojeg se čuje tik-tak) ostavite u stanu tamo gdje jest i ne dozvolite nikom da ulazi.kako da postupa do prvih mjera od strane OUP-a Važno je voditi računa da saznamo: . razbacane stvari.kako najkraćim putem doći do njega da u odlučnim trenucima ne lutamo i dugo ga ne tražimo .s. dok se ne ustanove određene okolnosti npr." .savjeti koje dajemo građaninu moraju biti jasni i odlučni. Ponekad kroz razgovor osvježimo pamćenje i sjeti se mjesta gdje je novac spremio. Prijave što ih zaprimaju OUP-a veoma se razlikuju po sadržaju.prijavitelji dožive pravi stres dok slušaju upozorenje šta im se može dogoditi u slučaju lažne prijave. a ako je hitno za postupanje. "Obitelj se vrati s godišnjeg odmora. npr..Neki oštećeni prijavljuju djelo za koje ni oni ni OUP-a ne znaju o kakvom se K. otvorite sve prostore i vrata. da se ne unište do našeg dolaska. NPR. III. pa ponekad o.o.s. Građaninu moramo dati upute kako da se ponaša poradi: .ili dati upustva kako da se čuvaju tragovi. o tome će sastaviti službenu zabilješku o zaprimanju usmene prijave. odmah dajemo upustva da ništa ne diraju.o. a šalju se poštom. II." Anonimne i pseudonimne prijave najčešće su pismene.Stariji građani zaborave gdje su novac spremili u strahu od kradljivaca i prijave Krađu novca. npr. "Odmah svi napustite stan.kako da se očuvaju tragovi . Pošiljatelji žele ostati anonimni (nepoznati). koja i zaprimi ne zna što treba učiniti.Važno je građaninu objasniti što ćemo poduzeti po njegovoj prijavi. Kada je prijava predana putem telefona o. nađe otvoren stan.(Prijavi da mu je netko ispred zgrade odvezao automobil.. upoznati dežurnu službu i organizirati postupanje po prijavi. a poneki bez pozdrava napuste službene prostorije. .D.Neupućen građanin . radi.

da ćemo pažljivo postupati s informacijama. Npr. pažljivim promatranjem na svom radnom mjestu ili općenito u okolini gdje rade i žive.s. a njihov dolazak evidentirati. A. O tome razgovaramo nakon zaprimanja prijave.neki put najprije prikupiti obavijesti 6.D. Važno je prilikom zaprimanja prijave odmah poduzimati mjere. Ako dođu u službene prostorije ne smijemo dopustiti da budu: .) . Pojedini građani daju lažne prijave. naginju i duševni bolesnici.D.Često puta oštećeni prijavljuju K. i ne kaže tko je počinitelj iako pretpostavlja.-a.D.-u. Opažanje se vrši u pravilu na mjestima: . o.gdje je veća gustoća kriminaliteta . da mu je u interesu da se slučaj što brže riješi. .želje za osvetom . Čestom prijavljivanju K.D. SAZNANJA O KAZNENIM DJELIMA Aktivnost OUP-a usmjerena je na otkrivanje prikrivenog kriminaliteta.D. Najviše lažnih prijava čine pojedinci da prikriju druga K.jedan od značajnih izvora saznanja o K. Moramo mu reći da nam mora pomoći. a ta se djelatnost očituje u pravovremenom otkrivanju znakova i činjenica koje ukazuju ili dokazuju da je učinjeno K. pronevjeri novac pa prijavi krađu. garantirati mu diskreciju. Postoje različiti oblici aktivnosti koji su usmjereni na otkrivanje K.neki put hitne mjere .gdje se prodaju ukradeni predmeti (razni sajmovi i sl. od kojih navodimo neke. ali nema dokaza i to krije pred nama. I. prema prosudbi i to: .o. pljačku itd. OPAŽANJE .izloženi podsmjehu .gdje se sastaju sumnjive osobe itd.povod za našu zabavu Potrebno ih je umiriti i na dostojan način uputiti kući.D.kako bi izvukli neku korist ili pred nekim opravdali svoj postupak itd.zbog mržnje . To čine iz različitih motiva: .

kakvim metodama u službi .određenog područja . INTERVENCIJA .kojom tehnikom u službi III.D.D.gradovima i dr.djela i prekršaja.određenog objekta . mjestima .na određenim dijelovima cesta . .o. i prekršaja d) drugih društveno negativnih pojava Provodi se: .obavljaju o.u određeno vrijeme C. prekršaja i dr.kroz redovan rad u sebi sadrži opažanje II. .u određene dane . čiji je cilj: a) zaštita ustavom utvrđenog poretka b) zaštita života i osobne sigurnosti ljudi i imovine c) sprječavanje i otkrivanje K.s.s.na graničnim prijelazima .povremeno .temeljem planova .o. .s. pojavnih oblika i dr.D.B.s.stalno .određene osobe Može biti: . centrima .) . . Patroliranje o.o.većim turističkim i dr.o. OPAŽANJE može se organizirati: .oblik rada o.o. OPAŽANJE se obavlja u: .na drugim mjestima po potrebi D. svojim prisustvom sprječavaju nastanak K. SIGURNOSNA AKCIJA .analitičkim praćenjem stanja sigurnosti (krim. IV. NADZOR NAD ODREĐENIM POČINITELJIMA K.

njegovu i državnu imovinu.često mjenjaju prebivalište. a koja su ostala prikrivena . a sumnjivi su . što ima za posljedicu duševne i tjelesne boli te prave psihičke stresove. često se sele i dr. da se počinitelj ne sakrije ili ne pobjegne -da se otkriju i osiguraju tragovi KD-a i predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz -da se prikupe obavijesti koje bi mogle biti od koristi za vođenje kaznenog postupka Osim navedenih mjera koje osiguravaju uspješno istraživanje (naprijed navedeno) OSO mora pri saznanju za KD postupati na način ako je potrebno štiti život građana. . Počinitelji KD-a ne biraju ni sredstvo ni način i ponekad su nasilni i grubi.D.zaštita određenih prostora .prikupljanje podataka da se priprema izvršenje K.D.TEHNIČKA ZAŠTITA .Zakon o minimalnim mjerama zaštite . PRIKUPLJANJE OPERATIVNIH PODATAKA . K.D.čuvarske službe 7. .bitna pomoć građana VI. ili otkriju K.cilj spriječiti da te osobe počine K.prilikom pretrage obratiti pažnju i na druge predmete koje ne tražimo.D.ugradnja video kamera . koja su počinile . RAZJAŠNJAVANJE K.izvor saznanja o prikrivenim K. VII.D.utvrđivanjem vlasnika tih predmeta možemo otkriti i dr.različiti alarmni sistemi . PRVE HITNE MJERE NAKON SAZNANJA ZA KAZNENO DJELO Ako postoje osnovi sumnje da je počinjeno kazneno djelo koje se progoni po službenoj dužnosti redarstvene vlasti dužne su poduzeti potrebne mjere: -da se pronađe počinitelj KD-a. . .prikupljanje podataka za počinjena K.D. V.D..osobe pod nadzorom su u pravilu povratnici-recidivisti ..

usmeno. Puno je lakše kada građanin osobno pristupi OSO i prijavi događaj (djelo). Mjesto događaja do dolaska OSO ostaje neosigurano. anonimno) -vrste prijavljenog KD-a -vrijeme koje je prošlo od djela do saznanja tj. ucjenjivanje).zaprimanje prijave Za pravilno odlučivanje o hitnim mjerama prilikom prijave telefonom potrebno je mnogo kriminalističkog znanja i iskustva. osiguranje tragova i dr.) VRSTE HITNIH MJERA Koje mjere i njihov sadržaj ovisi o brojnim okolnostima kao što su: -način prijave (telefonom. jer je još u opasnosti (prijetnje. Često se događa da žrtva koja prijavljuje KD treba lječničku pomoć ili prve savjete. Za odlučivanje o hitnim mjerama jako je važno: -mjesto događaja -vrijeme koje je prošlo od djela do vremena prijavljivanja .Počinitelji iza sebe ostavljaju teške posljedice: -teške tjelesne ozljede na žrtvi -žrtvu vežu -žrtvu plaše -žrtvu siluju i td. Mjere koje OSO poduzima prilikom saznanja za KD ili neposredno nakon toga imaju svrhu da osiguraju: -sigurnost građana i sigurnost imovine -uspješno istraživanje KD-a (pronalazak počinitelja. naročito kada je građanin koji prijavi veoma: -uplašen -zbunjen -ozlijeđen -pijan i sl.

OSO koja zaprima dojavu mora: -saslušati građanina -utvrditi o čemu se radi -pitanja postavljamo naknadno radi dopune -ako sumnjamo u prijavu postavljamo takva pitanja da sumnju otklonimo tj. -kada prosudimo da je prijava istinita poduzimamo mjere: a) zamolimo prijavitelja da se drži naših uputa i savjeta b) ako je potrebna liječnička pomoć istu osigurati tj. ODLAZAK NA MJESTO DOGAĐAJA -dolaskom na mjesto događaja otpadaju sumnje o tome što se dogodilo -osiguravamo mjesto događaja da ostane nepromijenjeno te prikupljamo prve i nužne obavijesti.KD koje je izvršeno u stanu žrtve još "svježe" žrtva stan zaključala i išla prijaviti KD. prikupljanje prvih obavijesti i izvješćivanje -osiguranje mjesta događaja Kada građanin shvati da je postao žrtva KD-a u pravilu najprije zove 92 (dežurnog u PU). Što treba učiniti? U svakom slučaju moramo prijavu provjeriti. Prijavitelj ne želi dati svoje podatke a veoma kratko kaže što želi reći i prekine vezu. nego kada je djelo počinjeno na otvorenom prostoru. omogućiti pružanje liječničke pomoći c) upozoriti ga da ne mijenja mjesto događaja d) kazati da ćemo odmah krenuti da što prije stignemo k njemu Poseban problem su ANONIMNE prijave telefonom. kako bismo ustanovili: a) kakvo je KD počinjeno b) tko je počinitelj .Npr. Među hitne mjere i radnje koje OSO mora obaviti kada zaprimi prijavu za KD ubrajamo: -procjenu istinitosti prijave -davanje uputa prijavitelju i pružanje pomoći -izlazak na mjesto događaja. Najmanje sumnje ima kada građanin dođe osobno prijaviti kazneno djelo. provjerimo prijavu.

na mjesto prometne nezgode četiri. 5. ali ponekad prije dolaska na mjesto događaja OSO dobije obavijest gdje je počinitelj. jer počinitelj se vraća na mjesto "zločina". pet i sl.tu je ostavio brojne tragove koji nas mogu dovesti do njega ako odmah iziđemo na mjesto događaja i sačuvamo tragove.tu je počinio KD . oštećeni kaže da je počinitelj pijan i sakrio se u drvarnicu kod susjeda. da bi ga uhitili poduzet ćemo sljedeće: -upoznati dežurnu službu -zatražiti službenog psa -zatražiti angažiranje helikoptera -upoznati druge ustrojstvene jedinice -zatražiti dodatan broj djelatnika na teren Obratiti pažnju na sumnjive osobe. teške krađe. paljevine i dr. Npr. ovisno o mjestu gdje se dogodilo. Npr. na mjesto avionske nesreće izići će više djelatnika s voditeljem. ubojstva.) na mjestima tih događaja ostaju samo posljedice i promjene koje počinitelji počine svojim postupcima. prikupljanja obavijesti od značaja za KD. .bio na mjestu događaja . Kod većine KD-a (krađe. Počinitelj je: .Ako smo o počinitelju prikupili dovoljno podataka. dok kod provale u stan može samo jedan djelatnik. Osnovno pravilo je odmah nakon saznanja za KD izići na mjesto događaja radi osiguranja istog. Osiguranje mjesta događaja od velike je važnosti. Koliko će djelatnika izići na mjesto događaja ovisi o tome što se dogodilo i gdje se dogodilo. OSIGURANJE MJESTA DOGAĐAJA U najvećem broju primjera istraživanja KD-a počinje na mjestu gdje je ono bilo počinjeno. policajcu koji ide na mjesto događaja krađe novca iz kuće.

. OSO koja osigurava mjesto događaja mora odrediti opseg mjesta događaja (uži i širi krug mjesta događaja). Ako je mjesto događaja u šumi. (npr. Poželjno bi bilo na cipele staviti najlonske vrećice i sl. na njivi osiguravamo najmanje 100 metara okolo. . Općenito kriminalističko pravilo je da se mjesto događaja ne smije mijenjati dok ne započnemo očevid (uviđaj). U bilježnici opisujemo položaj sa svim pojedinostima. Ako je mjesto KD-a u kući osigurava se do 50 metara oko kuće. opušak cigarete i sl).Važno je da OSO koja prva dolazi na mjesto događaja ima sa sobom vezu radi daljnje komunikacije. Kada se odredi mjesto događaja koje se osigurava nitko neovlašteno ne smije ulaziti u isto. OSO će fiksirati onaj dio mjesta događaja koji će se uskoro promijeniti jer će oštećenika odvesti u bolnicu. Istovremeno OSO zatražiti će da na mjesto događaja dođe liječnička ekipa. Zna se dogoditi da se nađu tragovi za koje se ne zna jesu li od počinitelja ili onog tko je osiguravao. svako traženje znakova života ili znakova za potvrdu smrti značilo bi gubljenje dragocjenog vremena koje odlučuje o životu i smrti. Kada dođe liječnička ekipa. Ako imamo fotografski aparat fotografirati ćemo mjesto događaja. Na mjestu događaja obično se okupi mnogo radoznalih građana. Ako sumnjamo da je osoba još živa započeti sa postupkom oživljavanja prema uputstvima za prvu pomoć dok ne dođe liječnik.prikupi prve obavijsti o KD-u i počinitelju. Prethodno označiti položaj tijela kredom. Npr. OSO koja osigurava mjesto događaja mora voditi računa da i sama ne uništava tragove ukoliko nije neophodno. Važno je da OSO dok ih udaljava izdvoji očevidce tj. a na ruke rukavice. Od tog pravila postoji izuzetak u sljedećim slučajevima: a) ako je potrebno pomagati oštećeniku b) ako je ugrožen život ljudi ili imovine c) ako u velikoj mjeri ometamo promet d) ako postoji opravdana sumnja da će tragovi biti uništeni A) Pružanje pomoći oštećeniku prva je dužnost Kada dođemo na mjesto događaja i nađemo žrtvu koja nepomično leži.

nokte. Oštećenika se odveze u bolnicu. bodežom itd. Neminovno je da će doći do uništavanja tragova.Položaj leša može pokazati mnoge značajke o: -borbi -o napadaču i njegovim namjerama -ustanoviti da li se oštećenik zadnjim naporima pokušao osloboditi od napadača ili zadržati neki predmet (dragocjenost. nožem. lokacije i vrste ozljeda zaključujemo da li se možda radi o: -pokušaju ubojstva davljenjem (modrice) ili metkom -ubodom šiljatim predmetom. kosu i dr. Ako je moguće odmah po dolasku fotografirati mjesto događaja. krv. gdje mu se pruži pomoć a mi više ne možemo vidjeti te rane u prvobitnom stanju. Praksa je pokazala da neke palikuće veoma rado pomažu gasiti. Taj će nam opis pomoći da odgovorimo na pitanja: -da li se radi o pokušaju ubojstva ili samoubojstva -kakvo je oružje ili oruđe bilo upotrebljeno -kakvo je bilo psihičko stanje počinitelja -ponekad ćemo otkriti i motiv za djelo Iz oblika. spašavati i uklanjati posljedice svog postupka. Tragovi na oštećenikovoj odjeći mogu nam dati značajne podatke o KD-a. Kada dođe hitna pomoć sa istima ide djelatnik koji će izuzeti odjeću. Kada oštećenik dođe k svijesti po odobrenju liječnika sa istim obaviti obavijesni razgovor. ali ćemo pokušati sačuvati i osigurati one tragove koje je moguće spasiti. B) Izmjene na mjestu događaja kada su ugroženi životi ljudi ili imovine Da bi spriječili širenje vatre. . dokument) Potrebno je zabilježiti i opisati vidljive rane i ozljede te stanje oštećenika. eksploziju ili drugu veću opasnost dopustiti ćemo izmjenu mjesta događaja i pri tome sami pomagati prilikom spašavanja života građana i imovine. a liječnik da pregleda oštećenikove ruke.

ZAKLJUČNE MISLI O HITNIM MJERAMA . Izvješće sadrži: -ime i prezime OSO -vrijeme dolaska na mjesto događaja -opis stanja zatečenog na mjestu događaja -prve prikupljene obavijesti -mjere poduzete za pronalazak počinitelja -naloge za izmjenu na mjestu događaja -osobne podatke zadržanih građana. snijeg i vjetar mogu uništiti tragove koje čuvamo. kiša. trag krvi). fotografirati ćemo MD posebno one tragove koje ćemo pomaknuti ili će biti uništeni (trag kočenja. Tragove moramo zaštiti tako da ih prekrijemo ili premjestimo pod krov. 6. IZVJEŠĆIVANJE O OSIGURANJU MJESTA DOGAĐAJA Kada na MD dođe istražni sudac ( ili onaj koji će obaviti očevid) OSO koja osigurava MD mora podnijeti usmeni izvještaj o tijeku osiguranja mjesta događaja.C) Izmjena na mjestu događaja kada je u većoj mjeri ometen promet -Promet preusmjeriti na zaobilazne putove kada je u pitanju teško djelo npr. D) Promjena MD kada postoji bojazan da će tragovi biti uništeni Oluja.smrtno stradali u prometnoj nesreći -Ako je MD na prometnoj cesti. a koristimo rukavice da ne ostavimo tragove. Posebnu pažnju posvećujemo predmetima za koje pretpostavljamo da ih je počinitelj dirao. vrijeme i razlog zadržavanja 7. a ne možemo promet preusmjeriti.

Dolaskom na posao radila je kao i svaki dan. Npr. Došao građanin da prijavi da je ubio čovjeka u pijanom stanju. Stranac joj je dao novčanik bez novca. "neovlaštenim osobama".). električnu energiju i dr. što za posljedicu može imati disciplinsku ili kaznenu odgovornost OSO. posebno vodeći računa o tzv. 8. Odlaganje mjera znači i odlaganje zaštite i pomoći građanima. Za svaku ovlaštenu službenu osobu vrijedi nalog:"Ne diraj i ne pomiči ništa". vodeći računa da netko treći ne dodiruje. stvara ili uništava postojeće tragove na mjestu događaja KD-a. Pozvao je portir da ima posjetu. OSIGURANJE MJESTA DOGAĐAJA Suvremeni kriminalistički rad u smislu korištenja tragova i predmeta kao dokaza ili budućih predmeta vještačenja. dežurni joj kaže:-to rade džepari njih teško nalazimo. Dežurni nije uzeo podatke od osobe koja je došla da se samoprijavi. novac nećete više vidjeti. Ona nazvala policiju. Ovlaštena službena osoba koja prva stigne na mjesto događaja treba: -odrediti prostor mjesta KD (mjesto budućeg očevida) -poduzme brze. službenih osoba u krugu mjesta kaznenog događaja ne smiju biti: -žurni i nepromišljeni već -smireni i promišljeni ali i oprezni . stručnjaci za plin. te pronalaska i identifikacije počinitelja stvarno započinje sa osiguranjem mjesta događaja. Pristup i kretanje ovlaštenih osoba ili dr. Vlasnik kuće u izgradnji prijavi da je pronašao leš. (osoblje hitne pomoći. Dežurni ga uputi da ide kući i dođe sutra. u cilju otkrivanja i istraživanja kaznenih djela. sigurne i odgovarajuće korake s ciljem osiguranja KD-a Glavni razlog takvog postupka jest pronalaženje i osiguranje budućih stvarnih dokaza u vidu tragova i predmeta koji su u svezi s KD ili predmetom vještačenja.Neprihvatljivo je odlaganje ili pomicanje prvih mjera za kasnije ima nepopravljive posljedice za uspješno istraživanje i hvatanje počinitelja. I. vatrogasci. II. žena krene na posao javnim prijevozom. pomiče.

S obzirom da uvjeti i situacija variraju od slučaja do slučaja.) lokacija mjesta kaznenog događaja Najkraće upute za rad na mjestu kaznenog događaja prilikom njegovog osiguranja: 1. npr. operu.) način počinjenja KD-a 2. tako na primjer jedno pravilo glasi:"Uvijek treba zapisati vrijeme dolaska na mjesto kaznenog događaja. Koliko postoji tipova KD-a.) pretražiti i uhititi kada je to zakonski osnovano . prijateljima.) ništa ne dirati 2. sakriju. slušati i opažati 6.) gledati.) nepozvane osobe držati na potrebnom odstojanju i onemogućiti razgovore i dogovore 5. Da bi se pravilno odredio prostor mjesta kaznenog događaja.Pogreške nastale na mjestu osiguranja za razliku od pogrešaka prilikom ispitivanja osoba u pravilu se ne daju popraviti. Treba onemogućiti rodbini.) ništa ne mijenjati 3. s tim u vezi i načina počinjenja. dok je važno da se ništa ne dodiruje ili pomiče." Hoće li biti zatečeno stanje vrata. zapaženi znaci. toliko postoji i metodika osiguranja mjesta KD-a. Bitnu ulogu imaju tri čimbenika i to: 1. poznanicima da bilo što na mjestu uklone. obrišu u cilju uspostave prvobitnog stanja. stanje hrane u tanjuru i sl. prozora. rekonstrukciju KD-a. Međutim postoje određena pravila koja su vodič u radu. osim ako nije apsolutno prijeko potrebno.) obavijestiti operativno dežurstvo i čekati 7.) paralelno s osiguranjem treba započeti s neposrednom potragom kada je to potrebno 8.) izbjegavati nepotrebno kretanje 4. a u slučaju neposrednog progona počinitelja ili pružanja hitne pomoći. stanje tekućine u bocama. nevažno je. svjetala. od jednog mjesta KD-a do drugog nemoguće je dati čvrsto i trajno pravilo ponašanja na mjestu događaja. odnosno otklanjanja opasnosti može napustiti mjesto događaja ali će zamoliti građane ako se tu zateknu da preuzmu njegovu ulogu. diraju. Ovlaštene službene osobe trebaju ostati na mjestu događaja pod svaku cijenu.) uporabljena sredstva počinjenja 3. ovlaštena službena osoba moraju napraviti misaonu.

gubitka ili prenošenja prava korištenja stvarnim dokazima 2. -uzeti kratke izjave i podatke od osoba zatečenih na mjestu događaja -treba uvijek pribilježiti atmosferske prilike u trenutku dolaska na mjesto događaja -mrtvo tijelo treba odmah prekriti -nikada se ne treba oslanjati na pamćenje.Nakon određivanja opsega (kruga) mjesta događaja potrebno je: -ako je moguće hitnoj pomoći odrediti trasu kretanja -od vatrogasaca i drugih zatražiti da unište i stvore što manje novih tragova -voditi računa o nazočnosti nepozvanih osoba -ako je riječ o ozlijeđenoj osobi a ocijeni se da neće dugo živjeti. poželjno da bude prisutan barem jedan svjedok ili ako se iskaz može registrirati nekim tehničkim sredstvom -ne smije se dopustiti da na poslovima pružanja prve pomoći ili otpreme žrtve sudjeluju osobe koje se mogu pojaviti kao počinitelji. lanca čuvanja stvarnih dokaza 3. već treba sve bilježiti I prilikom osiguranja mjesta događaja primjenjuju se kriminalistička načela. Pri osiguranju mjesta kaznenog događaja treba stalno voditi računa o tzv.) popis stvarnih dokaza.) utemeljene odgovornosti za čuvanje dokaza 4. Ovaj pojam u sebi sadržava: 1. obaviti obavijesni razgovor odmah. a posebno: -načelo operativnosti (brzine i iznenađenja) -načelo čuvanja službene tajne -načelo istine -načelo objektivnosti -načelo metodičnosti -načelo temeljitosti -načelo upornosti -načelo nevjerice (skepse) -načelo ekonomičnosti i dr.) onemogućavanje neovlaštenog raspolaganja. temperatura.) ustupanje stvarnih dokaza nekom trećem uz prethodno odobrenje službene osobe . kontrolnom sustavu stvarnih dokaza.) utemeljene i održavanje tzv. mračnost i sl) 5. svjetlost. njihove identifikacijske oznake i naznaku lokacije gdje se čuvaju i uvijete pohrane (vlažnost.

kao ni udaljenost mjesta gdje treba obaviti očevid. Onaj tko obavlja očevid može zatražiti pomoć stručne osobe: -kriminalističko-tehničke struke -prometne ili druge struke -obavlja potrebe mjerenja i snimanja -izrađuje skice -po potrebi prikuplja druge podatke Očevid je istražna radnja i obavlja je istražni sudac.) osiguranje dokumentiranog dokaza da je ustupanje stvarnog dokaza napravljeno ovlašteno 9. ako on ne može doći odmah očevid će obaviti djelatnici MUP-a što je propisano ZKP. Prije nego što odlučimo da odustanemo od očevida u nekom slučaju (mjesto događaja je jako promijenjeno) uvijek se moramo upitati: -nisu li možda na mjestu događaja ostali još neki tragovi? -da li bismo očevidom.) naznaku razloga za ustupanje stvarnog dokaza 8.6.) identifikacijske podatke i radno mjesto ovlaštene osobe kojoj se stvarni dokaz ustupa 7. Ne postoji mjesto KD-a za koje bi mogli reći da je očevid nepotreban. gdje se mogu pronaći tragovi koji mogu pomoći pri izvršenju KD-a. jer očevidom tražimo i osiguravamo tragove kaznenog djela koji će pomoći razjasniti mnoge okolnosti i pronaći počinitelja. . TRAŽITI TRAGOVE i zatim iz njih zaključivati. pridonijeli uspješnom istraživanju? O očevidu ne smije odlučivati okolnost da li se radi o težem kaznenom djelu ili o lakšem kaznenom djelu.) naznaka konačne dispozicije sa stvarnim dokazima. Uspjeh istraživanja i otkrivanja KD-a ovisi o sposobnostima onih koji obavljaju očevid. OČEVID Očevid se poduzima kada je za utvrđivanje ili razjašnjavanje kakve važne činjenice u postupku potrebno neposredno opažanje. kada pregledamo mjesto događaja. Očevid je istovremeno i kriminalističko-operativna radnja. U kriminalistici je mjesto događaja svako mjesto neovisno koliko je udaljeno od mjesta izvršenja. 9. oni bi morali znati OPAŽATI.

U tom dijelu rada pomažu mu djelatnici MUP-a iz posebnih specijalnosti ovisno o kakvom kaznenom djelu se radi. način. Za obavljanje očevida mora se koristiti odgovarajuća tehnička oprema. Bez očevida ne bismo najčešće mogli saznati za činjenice i okolnosti koje nas vode putem uspješnog razjašnjavanja da bismo ustanovili: -da li je uopće počinjeno KD -vrstu kaznenog djela -vrijeme. sredstvo i motiv -identitet nepoznate žrtve -vrstu i visinu štete i posljedice -tko je počinio kazneno djelo -(ovisno o slučaju) druge okolnosti.Nema savršenog zločina! Svaki počinitelj iza sebe ostavlja tragove samo je pitanje da li znamo te tragove pronaći i pravilno ih protumačiti. Istražni sudac nakon zaprimanja obavijesti o KD-u odlučuje hoće li izići na mjesto događaja ili ne i o tome izvješćuje operativno dežurstvo PU.) . Tu se upoznavaju sa zatečenim stanjem: -da li se mjesto događaja mijenjalo -kakvo je mjesto događaja -kakva su prva prikupljena saznanja -što je predmet u cilju pronalaska počinitelja -što je upotrebljeno od raspoloživog (službeni pas i dr. činjenice i dokaze za uspješnu provedbu kaznenog postupka TKO OBAVLJA OČEVID? Budući da je očevid istražna radnja u pravilu je obavlja istražni sudac. a potrebno je obaviti očevid pristupa se odmah hitnim mjerama i izvješćivanju. DOLAZAK NA MJESTO DOGAĐAJA Prilikom dolaska na mjesto događaja onaj tko obavlja očevid zadržava se van osiguranog područja. mjesto. a u slučaju da ne izlazi na mjesto događaja očevid će obaviti djelatnici MUP-a. a osim njih i razni vještaci i dr. stručnjaci. Kada tijelo MUP-a sazna za kazneno djelo.

tražimo i osiguravamo tragove čime se često mijenja mjesto događaja. Prvi uvjet za uspjeh je mirno i pažljivo razgledavanje. ne smije dopustiti da se zbuni. U dinamičkom djelu detaljno pregledamo svaki predmet."! Općenito upoznavanje mjesta događaja ima sljedeću svrhu: -ako nije dobro osigurano.Ekipa za očevid morala bi koristiti zaštitne rukavice. U pravilu smjer određujemo prema stranama svijeta ( u skicu se označi sjever). Očevidu se prilazi smireno. radi osobne zaštite i da ne ostave otiske svojih prstiju (odnosno da ih se ne mora daktiloskopirati). TIJEK OČEVIDA Nakon dolaska i pregleda mjesta događaja i upoznavanja po dolasku započinje se sa očevidom. da li započeti ili odgoditi očevid -opće upoznavanje mjesta događaja pomaže nadležnom tijelu da odluči odakle započeti očevid U pravilu kada se radi o malom prostoru očevid započeti od centra prema periferiji. i treba ostati smiren. zatražimo da se osigura -ako su prisutne nepozvane osobe. zatražimo da ih se udalji -steći ćemo prvi neposredni dojam što se dogodilo -odrediti ako treba upotrebu službenog psa -odrediti ako će brzo noć. Sam očevid teorijski dijelimo u dva dijela: I STATIČKI ILI PASIVNI II DINAMIČKI ILI AKTIVNI U statičkom djelu očevida mjesto događaja ostaje nepromijenjeno. Poznato je pravilo:"Najprije očima a zatim rukama. da ne zna što treba napraviti. STATIČKI DIO OČEVIDA -ništa ne pomičemo -mjesto događaja ni u čemu ne mijenjamo . a pomoću tehnike fiksiranja staje onakvo kakvo je. a kada je mjesto događaja veliko započeti očevid od periferije prema centru.

U ovom dijelu očevida obavljamo: -fotografiranje mjesta događaja -izradimo grubu skicu -proučavamo izgled mjesta događaja i podrobno ga opisujemo -prikupljamo prve obavijesti a) fotografiranje mjesta događaja -dobijemo vjernu sliku mjesta događaja prije našeg dolaska -ako izostavimo neki detalj. fotografija nam daje mogućnost dopune -fotografije se prilažu kao prilog kaznenoj prijavi (fotoelaborat) -fotografiranje se obavlja na način da se slika mjesto događaja sa širom okolicom. a potom njihova ispovijest ima veći značaj -kod prometnih nezgoda važno je ispitati građane u prolazu. . susjede ili slučajne prolaznike koji su nešto vidjeli -prikupljanje obavijesti na mjestu ima svoje pogodnosti (svi pogođeni KD su pod dojmom djela) pa njihove ispovijesti nisu uvijek pouzdane -važno je pridobiti povjerenje. a mjesto događaja je izmijenjeno. sa sviju strana (strana svijeta) a zatim detalje -pored fotografije mjesta događaja izrađuje se i skica u mnogim događajima -fiksiranje mjesta događaja naročito je uspješno kada upotrebljavamo stereofotogrametrijske lampe (stereofotogrametrija je fiksiranje i mjerenje prostora pomoću dvije jednake kamere) b) proučavanje izgleda mjesta događaja Opći izgled mjesta događaja u određenim primjerima može objasniti: -vrijeme i mjesto događaja -tko može doći u obzir kao počinitelj -kako je počinitelj došao na mjesto događaja i kako ga je napustio -što je počinitelj radio na mjestu događaja -koji je motiv za počinjeno djelo c) prikupljanje obavijesti od građana na mjestu događaja -uz mjesto događaja budu i građani koji nešto znaju o KD-u -možemo zateći rodbinu oštećenog.

automobilskih guma i dr.) -nađene predmete u svezi KD-a potrebo je dobro pregledati i spremiti. priroda i dr.maramicu sa tuđim inicijalima. stopala. OTKRIVANJE I OSIGURANJE TRAGOVA a) sva pažnja usmjerena u dinamičkom dijelu očevida na otkrivanje i osiguranje tragova b) kad govorimo o tragovima mislimo na svaku vidljivu ili prostim okom nevidljivu promjenu koja je u svezi sa KD. tragovi kotača. položaj leša u odnosu na druge predmete) -predmete glatke površine dobro pregledati radi mogućih tragova otiska prstiju -sve promjene nastale u prostoriji a u svezi su sa KD treba detaljno opisati i naznačiti u skici (npr.) c) kada otkrivamo i istražujemo kazneno djelo i skupljamo dokaze za . žrtva na jednoj nozi ima cipelu. druga noga je bosa. a na otvorenom mjernim kolicima ili mjernim vrpcama -pojedine predmete detaljno opisujemo ovisno o značaju koji imaju u istrazi (npr.DINAMIČKI DIO OČEVIDA -proučavamo i pregledavamo mjesto događaja do najmanjih sitnica -predmete možemo pomicati kako bismo ih pregledali. -negativne okolnosti obavezno unijeti u zapisnik (npr. sve pregledati ( u tu svrhu određujemo početnu točku) -kada smo započeli očevid i izabrali smjer. ustanovili na njima osobitosti i tragove -otkrivanje tragova najvažnije je zadaća dinamičkog dijela očevida -svi članovi ekipa za očevid moraju međusobno surađivati -ne smijemo ništa izostaviti. da počinitelj koji ne puši ostavlja na mjestu događaja opušak i dr) -u dinamičkom dijelu očevida očevid od očevida može se dosta razlikovati što ovisi o vrsti kaznenog djela i njime uzrokovanih tragova (npr. spaljen dio prostorije) -prilikom pregleda terena posebnu pažnju posvećujemo tragovima na zemlji (npr.ako je na lešu više rana ispod leša nema tragova krvi. mjesto događaja gdje je bio leš. vrata i prozori zatvoreni sa unutrašnje strane a u prostoriji je ubije čovjek i dr.) -potrebno je neprekidno sagledavati mogućnost lažnog prikazivanja -najjednostavniji način fingiranja jest da počinitelj na mjestu događaja ostavi tuđi predmet (npr. bez obzira tko je uzrokovao (čovjek. konjski kopita. te detaljno označiti gdje smo ih našli. smjer više ne smijemo mijenjati -u prostorijama mjerimo mjernim metrom. provalne krađe i avionske nesreće). životinja.

mjere i veličina predmeta ili tragova. obuća. ZAPISNIK O OČEVIDU A) Zapisnik o očevidu i procesne odredbe -očevid mjesta događaja istražna je radnja pa smo obvezni sastaviti zapisnik -zapisnik se sastavlja istovremeno kada se obavlja i radnja. oružje) -na ukradenim i drugim predmetima -na prijevoznim sredstvima koja su u svezi KD -prilikom pretrage prostorija i osoba Tragovi mogu imati različiti značaj. crteži. filmski snimci i dr. a onaj koji obavlja očevid glasno kazuje što će unijeti u zapisnik U zapisnik se unosi: a) naziv državnog tijela koje obavlja očevid b) mjesto gdje se obavlja očevid c) dan i sat kada je očevid započeo i završen d) imena i prezimena nazočnih osoba i u kojem svojstvu prisustvuju e) naznaka kaznenog predmeta zbog kojeg se očevid poduzima f) podatke koji su važni s obzirom na značenje takve radne ili za utvrđivanje istovjetnosti pojedinih predmeta (opis. planovi. odjeća) tamo gdje osumnjičenik živi i radi -na žrtvi i tamo gdje je žrtva živjela i radila -na sredstvima djela (nož.kazneni postupak onda tražimo i osiguravamo tragove: -na mjestu događaja -na osumnjičeniku (tijelo. h) navedeno pod "g" će se navesti u zapisnik i priložiti zapisniku -Zapisnik se mora voditi uredno. ništa se ne smije mijenjati. Neki ukazuju i dokazuju: -kako je djelo počinjeno -kada i gdje je počinjeno KD -način i sredstvo izvršenja-motiv izvršenja KD -tko je počinitelj -tko je nepoznata žrtva 10. fotografije.) g) ako su napravljene skice. stavljanje oznaka na predmet i dr. dodati ili izbrisati. -Prekrižena mjesta moraju ostati čitljiva . a ako nije moguće neposredno nakon toga -zapisnik piše zapisničar.

KAKO SAČUVATI KONSTATACIJE OČEVIDA Za potrebe otkrivanja kaznenih djela i kasnije za kazneni postupak najčešće čuvamo konstatacije očevida: -zapisnikom o očevidu mjesta događaja -osiguranjem tragova koji su sastavni dio zapisnika o očevidu -fotoelaboratom koji je prilog zapisnika o očevidu -skicama. oštećenik. -radi boljeg razumijevanja pogledati ćemo primjerak oglednog zapisnika o očevidu. osumnjičenik i branitelj mogu prisustvovati očevidu i imaju pravo zahtijevati da im se pročita zapisnik ili da ga pročitaju -Osoba koja obavlja očevid dužna ih je na to upozoriti i to konstatirati da li je zapisnik pročitan B)Preslika zapisnika o očevidu i opća uputstva -zapisnik o očevidu mora sadržavati one činjenice koje su objektivno utvrđene na mjestu događaja -u zapisnik ne smijemo pisati naše pretpostavke.-Tužitelj. izjave. zaključke. koje su prilog zapisnika o očevidu -stručnim mišljenjima koja su prilog zapisnika o očevidu -mišljenjem vještaka (nalaz vještaka) -stereo fotogrametrijskim skicama i mjerama OČEVID KOD FINGIRANIH KAZNENIH DJELA I DOGAĐAJA -neke osobe izmisle KD ili događaj kako bi prikrile neko drugo kazneno djelo -pojedinci izmišljaju KD kako bi ostvarili neko pravo ili korist -motiv osvete vodi pojedince da počine KD -pojedinci izmišljaju KD da bi opravdali svoj postupak pred nekim . obavijesti i sl. -nekada je ODO zapisnik o očevidu osnova za odluku o pokretanju kaznenog postupka.

11. dokaze i obavijesti o počinjenom KD-u i počinitelju -to su osnovni razlozi da prilikom otkrivanja i istraživanja KD-a sami sebi pomažemo indicijalnom metodom otkrivanja i istraživanja INDICIJE (činjenice koje pobuđuju sumnju) jesu okolnosti i činjenice što ukazuju na KD. U praksi postoje tri grupe indicije: 1) indicije koje su se pojavile ranije prije nego što je bilo počinjeno KD: -motiv -istraživanje namjere za počinjenje KD-a -pripremne radnje 2) Indicije koje su se pojavile prilikom izvršenja KD-a: -prisutnost na mjestu dogaðaja -naèin izvršenja djela -posjedovanje sredstava izvršenja -odreðeno znanje poèinitelja te njegove psihofizièke i dr. praćenje osumnjičenika -operativne evidencije itd. a ponekad na počinitelja Do indicija dolazimo najčešće: -očevidom -pretragom stana i osoba -stručnim mišljenjem -prikupljanjem obavijesti -opažanjem. -ponekad će indicije upozoriti na KD. karakterisitke 3) Indicije koje se pojavljuju kao posljedice KD-a: -fizičke posljedice KD-a na počinitelja -psihičke posljedice KD-a na počinitelja -materijalne posljedice KD-a na počinitelj . INDICIJI U KRIMINALISTIČKOM ISTRAŽIVANJU A) Pojam i vrste indicija -postoji mnogo neotkrivenih KD-a ili su počinjena tako da su vidljive samo posljedice -odmah nije moguće utvrditi i prikupiti potrebne podatke. na određenu vezu između KD-a i neke osobe ili neke druge okolnosti.

. Proučavanje osobnih karakteristika i načina života žrtve je za metodiku istraživanja ubojstva. Motiv utvrđujemo prema: a) vrsti KD-a b) žrtvi ili dobru koje je napadnuto c) naèinu izvršena d) drugim okolnostima a) Neke vrste KD-a same po sebi pokazuju motiv. žrtvu. Samo mjesto događaja baca sumnju na počinitelja koji se želio riješiti trudne ljubavnice. počinitelj je htio ubiti određenu osobu. KD silovanja. ništa ne ukazuje na drugi motiv i sl. pobude ili uzrok KD-a ima prilikom ubojstva. ako utvrdimo zašto je netko ubio žrtvu. Npr. -Prilikom proučavanja načina izvršenja KD-a u odnosu na utvrđivanje motiva moramo uzimati u obzir mjesto i vrijeme izvršenja. b) Samo žrtva KD-a će svjedočiti o KD-u. Motiv nije moguće utvrditi za svako KD. Npr. trudnu djevojku. KD džepne krađe. pobude) -seljak (mržnja. ali upotrebljivost motiva prilikom otkrivanja KD-a je manja. Neka druga KD-a pokazuju motiv. Kada utvrđujemo motiv prema žrtvi KD-a upitamo se tko je žrtva? Razlièiti pristupi pri obradi ubojstva ako se radi: -o politièkom djelatniku (pol. ucjenjivanja itd. npr. onda ćemo saznati i tko je počinitelj. ukoliko se tome ne protive druge indicije (npr. Npr. Npr. nasljeđivanje i sl) -kriminalac-povratnik (obračun međusobno) Ličnost žrtve polazište je za utvrđivanje motiva. uzrokovati određenu posljedicu i dr. pljačke itd.MOTIV Motiv. bludne radnje. našli su ubijenu na mjestu gdje se obično sastajala sa svojim mladićem. ukrasti određeni predmet. žrtva nije bilo opljaćkana. paljevina i nekih drugih KD-a značajnu ulogu pri otkrivanju počinitelja. c) Proučavanje načina izvršenja nekih vrsta KD-a daje obično najveće mogućnosti za zaključivanje o počiniteljevim motivima.

Na osnovu te konstatacije pravilno se može zakljućiti o počinitelju. kojeg mjeseca itd. Ako je motiv poznat.) Fingiranje motiva-upuæivanje istražitelja na krivi trag. . skupine osoba. d) Druge okolnosti-počinitelj može sam ukazati na motiv bilo to prije ili poslije djela npr.Vrijeme počinjenja KD-a moramo proučavati sa dva stajališta: a) u koje doba dana. Npr. paljevine i dr. kojeg dana u tjednu. Metoda utvrðivanja lažnih motiva jedanka je metodi utvrðivanja lažnih tragova. odnosno prije kakvog događaja u njenom životu je bilo izvršeno KD Npr. kada je izgorjela kuæa vlasništvo MM. prvi zakljuèak je da je u pitanju koristoljublje. utvrđeno je da je do paljevine došlo dva dana nakon što je MM svjedoćio protiv PP za KD. anonimno pismo -o određenom motivu možemo zaključivati i ako postoji više KD-a iste vrste protiv iste osobe.NN pucao na zemljoradnika koji se noæu vraæao iz grada gdje je prodao proizvode. u praksi se može postaviti model kako otkriti počinitelja: -utvrđivanje motiva -utvrđivanje osoba kojima je moguće pripisati takav motiv -utvrđivanje počinitelja Najvažniji momenti koji osim motiva ukazuju na određenog osumnjičenika bili bi ovi: -osumnjičenikov karakter -zločinačke sklonosti -osumnjičenikove psihofizičke sposobnosti -razlog ili neposredan povod da počini KD Duševno bolesne osobe mogu počiniti i najteža KD-a (ubojstvo. a izvršena su u takvom vremenskom rasporedu da možemo povezati njihovu povezanost. je djelo bilo poćinjeno u odnosu na način života i obićaje žrtve b) povodom kakvog se značajnog događaja u životu ubijene osobe dogodilo. Ali nakon 20 dana NN opet puca na zemljoradnika kada se vraæa iz polja kuæi. Povežemo li oba sluèaja koristoljublje ćemo odbaciti kao pretpostavku.

Priprema sredstva i oruđe za izvršenje KD-a. krim.građanin koji je vidio poèinitelja mogao se zabuniti u opisu počinitelja Alibi provjeravamo naroèito u sljedećim slućajevima: -kada osumnjičenik izjavi da je u kritično vrijeme često mjenjao boravište -kada osumnjičenik mnogo prića i opisuje svoje prebivalište i aktivnosti a ne može dokazati alibi (izmišlja imena) . Sama prisutnost na MD u vrijeme izvršenja KD-a još nije dokaz da je neka osoba počinila KD. Alibi znači odsutnost s mjesta događaja u vrijeme kada je djelo bilo izvršeno. ne na mjestu događaja) u vrijeme kada je bilo izvršeno KD. razgledava mjesto događaja i dr. npr. U namjeri da spriječi razjašnjavanje KD-a traži: -lažne svjedoke da potvrde lažni alibi -traži skrovište -traži kupce za predmete i dr. Moguće je da naši dokazi ipak nisu točni. 4.ISTRAŽIVANJE NAMJERE ZA POČINJENJE KD-a Kada je počinjeno KD utvrđujemo tko je prije počinjenja pokazivao namjeru da ga izvrši Npr."negdje drugdje" U kriminalistici taj izraz upotrebljavamo kada utvrđujemo da je neka osoba bila negdje drugdje (tj.3. 2-A/ INDICIJE O PRISUTNOSTI NA MJESTU DOGAĐAJA Prisutnost neke osobe na mjestu događaja u trenutku izvršenja dokazujemo a) pomoću osoba koje su počinitelja vidjele b) prema predmetima koje je počinitelj ostavio na MD c) po tragovima koji dokazuju počiniteljevu prisutnost na MD d) po lažnom alibiju c) po mirisu ( upotrebu službenog psa ili dr. prijetnja ubojstvom i dr. riječ . PRIPREMNE RADNJE Počinitelj ponekad djelima pokazuje namjeru da će izvršiti KD.-tehničke pretrage) 2-B/ ALIBI Lat.

-Prije pretrage doma osoba će se poučiti da ima pravo na branitelja. -Ako se pretraga mora obaviti u vojarni ili sličnu vojnom objektu. -Prije početka pretrage pozvat će se osoba na koju se odnosi nalog o pretrazi da dobrovoljno izruči osobu. -Pretrazi se može pristupiti i bez predaje naloga i bez pouke na branitelja ako se pretpostavlja oružani otpor ili ako je nužno kada je u pitanju grupa ili zločinačka organizacija ili su počinitelji povezani sa stranom državom pretraga obavi u javnim prostorijama. -Pretraga se može obaviti i noću ako je započeta danju pa nije dovršena ili ako postoje razlozi za poduzimanje pretrage bez sudskog naloga. -Pretragu stana određuje sud pisanim obrazloženim nalogom. odnosno predmete koji se traže.-alibi je sumnjiv ako osumnjičenik odmah nezna za njega -kada je alibi ponuđen na nametljiv način (opisuje stvari sa svim pojedinostima a nije imao povoda za to) -kada je KD izvršeno pod neobičnim okolnostima. -Pretraga se obavlja danju.čl. a svjedoci se sami nude ako ih ne tražimo Pri utvrđivanju da li možemo vjerovati alibiju moramo paziti na: -da nedvosmisleno utvrdimo točno vrijeme i mjesto gdje je izvršeno KD -treba detaljno provjeriti da li je alibi dokazan za sve kritično vrijeme -da li je počinitelj mogao u određenom vremenu doći na mjesto događaja i opet se vratiti tamo gdje su ga vidjeli građani -da nije došlo do zabune u odnosu na mjesto događaja i da li je iskljućena zabuna u pogledu osobe -osumnjićenik prića o događaju koji se dogodio dalje od mjesta događaja -osobe se mogu dogovoritit da lažno svjedoće. istražni sudac nalog o pretrazi dostavit će vojnim vlastima koji će odrediti najmanje jednu vojnu osobu da bude nazočna pretrazi.211 . . PRETRAGA STANA I OSOBA (čl. -Nalog o pretrazi predaje se prije početka pretrage osobi kod koje ili na kojoj će se pretraga obaviti. 12.217 ZKP) čl. Kada se poduzima pretraga? -Ako je vjerojatno da će prilikom pretrage okrivljenik biti uhvaćen ili će biti pronađeni tragovi KD-a ili predmeti važni za kazneni postupak.211 Pretraga stana je procesna radnja i obuhvaća pretragu stana te drugih prostora okrivljenika ili drugih osoba.

čl. -Pri pretrazi oduzet će se privremeno samo oni predmeti i isprave koji su u svezi sa svrhom pretrage -Privremeno oduzeti predmeti i isprave unijet će se u zapisnik. U slučaju pretrage bez naloga. čl.216 1.215 -Ako se pri pretrazi stana ili osobe pronađu predmeti koji kazuju na drugo KD koje se progoni po službenoj dužnosti. -Pretrazi stana ima pravo biti nazočan stanar ili njegov branitelj -Pretrazi stana ili drugih prostorija trebaju biti nazočna dva punoljetna građanina kao svjedoci. -O svakoj pretrazi stana ili osobe sastavlja se zapisnik koji potpisuje osoba kod koje se ili nad kojom se obavlja pretraga i osoba čija je nazočnost obvezna. a za iste izdati će se potvrda o privremenom oduzimanju predmeta. oni će se upisati u zapisnik i privremeno oduzeti. ako se pretraga poduzima u domu ili drugim prostorijama počinitelja KD-a pretraga se može poduzeti i radi . 2. ne remeteći kućni mir.čl. 214. -Osobni podaci pribavljeni pretragom mogu se koristiti samo u svrhe kaznenog postupka i izbrisat će se kada ta svrha prestane. -Svjedoci će se upozoriti prije početka pretrage da paze na pretragu i da imaju pravo svoje primjedbe staviti u zapisnik o pretrazi stana. -Predmeti upotrebljeni kod pretrage elektroničkog računala i sličnih uređaja za AOP vratit će se nakon pretrage korisnicima ako nisu potrebni za daljnje vođenje kaznenog postupka. izdat će se potvrda i upoznati državni odvjetnik Ako državni odvjetnik ustanovi da nema osnova za kazneni postupak ili druga zakonska osnova ti predmeti će se odmah vratiti. -Kada se pretraga obavlja u prostorijama državnih tijela pozvat će se njihov predstavnik da bude nazočan pretrazi. -Pretragu stana i osobe treba obavljati pažljivo. Redarstvene vlasti mogu i bez naloga o pretrazi ući u tuđi stan i druge prostorije i prema potrebi obaviti pretragu: a) ako držatelj stana ili stanara to želi ili ako tko zove u pomoć b) ako je to prijeko potrebno radi izvršenja naloga o uhićenju ili radi hvatanja počinitelja KD-a za koje se može izreći kazna zatvora najmanje 3 godine c) ako je to prijeko potrebno radi otklanjanja ozbiljne opasnosti po život i zdravlje ljudi ili imovine većeg opsega.

a ponekad tragove koji bi nam ukazali tko je počinitelj. dvorište i itd. c)prijevozna sredstva d)prostorije državni organa i dr. ranac i dr. Najčešće su to: a)stambene prostorije i sve druge koje držalac stana ima kao što su drvarnica. e)pokretne stvari elektroničkog računala i slični uređaji za AOP koji su s elektronskim računalom povezani Pretraga osobe obuhvaća pretragu osobe i prtljage koju ona u trenutku pretrage nosi sa sobom (torbica.217 -Ako je pretraga obavljena bez pisanog sudskog naloga ili bez osoba koje moraju biti nazočne pretrazi ili su je redarstvene vlasti poduzele suprotno odredbama ovog Zakona sudska odluka ne smije se temeljiti na zapisnicima o pretrazi niti ostalim dokazima pribavljenim pretragom čl. travnjaci. Kad redarstvene vlasti obave pretragu bez naloga. šupa.pronalaženja ili osiguranja dokaza. -Pretragu osobe obavlja osoba istog spola.212 -Osobna pretraga može se obaviti kod osobe za koju je vjerojatno da je počinila KD ili da ima kakve predmete važne za kazneni postupak. 4.). dužne su zapisnik o pretrazi i izvješće odmah podnijeti istražnom sucu. tavan itd. Ta se pretraga može poduzeti samo u nazočnosti svjedoka. Redarstvene vlasti mogu i bez naloga o pretrazi i bez svjedoka obaviti pretragu osobe pri izvršavanju naloga o privođenju ili pri uhićenju ako postoji vjerojatnost da ta osoba posjeduje oružje ili oruđe za napad ili ako postoji vjerojatnost da će odbaciti. 3. . odnosno kako je KD počinjeno -Pretraga stana može obuhvaćati pretragu različitih prostorija. kofer. a ako se postupak još ne vodi . radionica. b)otvoreni prostori kao što su vrt.nadležnom državnom odvjetniku čl. podrum. PRETRAGA STANA I OSOBA S KRIMINALISTIČKOG STAJALIŠTA -Pretragu stana i drugih prostorija i osoba obavljamo najčešće zato da otkrijemo i osiguramo tragove KD-a -Ponekad tražimo tragove kako bismo otkrili KD. njive. sakriti ili uništiti predmete koje treba od nje oduzeti kao dokaz u kaznenom postupku.

) -ako je moguće organizirati zasjedu oko objekta (promatraju što se događa u objektu) B) PLANIRANE pretrage -sadrži: -proučavanje osebujnosti osumnjičenika ili one osobe kod koje ćemo obaviti pretragu . pogotovu ako se traži trag krvi.) -ako nemamo sa sobom potreban tehnički pribor pozvati kolege da ga donesu -izbjegavati pretrage noću. tražimo opis i dr. utvrđujemo motiv. -prilikom očevida kada nađemo tragove. oružani otpor i sl. sitne predmete (novac. isplanirati sve do najmanje pojedinosti -Ovisno o slučajevima iz prakse pretragu dijelimo na: a) TRENUTNU b) PLANIRANU A) TRENUTNA pretraga -najbrojnije su: -kada prikupljamo obavijesti od građana utvrđujemo tko je vidio počinitelja. uništenje tragova.O uspješnosti pretrage odlučuje kriminalistička procjena koja se temelji na svim prikupljenim obavijestima i konstatacijama. Unatoč svemu potrebno je: -u pretragu idu najmanje dvije OSO -osigurati tajnost namjeravane pretrage -pretragu obaviti po pravilima kriminalistike -biti oprezni i poduzeti sve sigurnosne mjere da ne dođe do iznenađenja (bijeg. kako se moramo tehnički opremiti za pretragu i sl. tražimo vezu između KD-a i počinitelja -tada nema mnogo vremena za planiranje i pripremu pretrage. dokumente i sl. Moramo znati kako tražiti određeni predmet koji je možda dobro skriven. TAKTIKA PRETRAGE STANA -Uvijek moramo biti spremni za pretragu jer se za tu radnju često odlučuje iznenada -Ako imamo vremena valja se dobro pripremiti.

moraju biti naročito pažljivi -ovisi o pretrazi koju ćemo tehničku opremu ponijeti (baterijske svjetiljke.OSO -podjela zadataka i detaljnih uputstava o tome gdje i što tražiti -odabiranje potrebne tehničke opreme -raščlanjivanje organizacijskog djela pretrage (zasjeda oko pretraživanja objekta.i tada treba biti oprezan -ako je potrebno nakon prikupljenih obavijesti ponovo obaviti pretragu. Da bi pretraga bila uspješnija važno je: -dobro je upoznati osumnjičenika (običaje. postupak s osobama koje su za vrijeme pretrage posjetile objekt . promatranje okoline.) -važno je znati sve prostorije koje osumnjičenik koristi (laže za prostor gdje su predmeti) -kad je pretraga u velikom stambenom objektu utvrditi im li drvarnicu ili podrum -početak u pravilu rano ujutro (dovoljno vremena a osumnjičenika zateći kući) -greška je ako dođemo na vrata stana a nikoga u kući. karakter i drt. oruđe za otvaranje brava i sanduka. niti izići iz nje). osim u izvanrednim hitnim slučajevima -pretragu obaviti savjesno i detaljno -gdje ćemo tražiti ovisi o stvarima koje tražimo -ako predmet ne nađemo gdje mislimo da bi trebao biti ne znači da ga nema -prilikom pretrage potrebne su i neke sigurnosne mjere kako bismo spriječili bijeg osobe koju tražimo ili da netko ne odnese predmet koji tražimo -voditi računa da za vrijeme pretrage netko ne uništi predmet (u prostoriju koju pretražujemo nitko ne može ući. unatoč jednoj neuspjeloj METODIKA PRETRAGE STANA -vrijedi pravilo da ju treba obaviti po danu.rođaci.-odluku o danu i satu početka pretrage -mjere za osiguranje prisutnosti osumnjičenika prilikom pretrage. . naročito ako predviđamo da ćemo ga lišiti slobode -određivanje voditelja pretrage i posebnog broja suradnika . prethodno provjeriti je li netko u kući -pretragu vodi najiskusniji djelatnik -svaki djelatnik dobiva određenu zadaću koju mora obaviti -u pripremi izraditi nacrt prostorija i sve djelatnike upoznati s nacrtom -djelatnici moraju znati što traže i gdje. poštar.) -OSO prije početka pretrage zatražiti će od osumnjičenika da preda traženi predmet . opremu za osiguranje tragova i drt. fotoaparat. suučesnici idt.

stolova. hodanja -automobili i druga prijevozna sredstva bogat izvor mogućnosti za skrivanje predmeta Npr. jer kod tih osoba često možemo pronaći dokaze (predmete ili tragove KD-a) -pravilo je da tu osobu pozovemo u prostoriju koju pretražujemo i ostane do kraja pretrage -pretragu otvorenog prostora obavljamo sa većim brojem djelatnika veću površinu podijelimo na manje dijelove (da nam nešto ne ostane nepretraženo) -postoje različita mjesta za skrivanje predmeta (ispod slike na zidu. duple stjenke u automobilima i dr. krevet. škrinje i dr. -pojedini počinitelji predaju ukradene predmete na čuvanje i u hotele TEHNIKA PRETRAGE STANA -koju tehniku primijeniti ovisi o svakom pojedinom slučaju -svaku prostoriju pretražujemo tako da započnemo od ulaza. -kada više osoba počini neko KD a ne stanuju zajedno potrebno je pretragu kod svih obaviti istovremeno -važno je promatrati sve osobe prilikom pretrage. madraca.-pravilo da od osoba koje ulaze u prostoriju zatražimo razloge dolaska. ispod poda. drogu najčešće među cvijećem -prilikom pretrage terena obratiti pažnju na svježe tragove. žita.-krijumčarenje droge u automobilskim gumama. te usporediti s unutrašnjim mjerama -osobitu pažnju posvetiti prilikom pregleda jastuka. hrpe pijeska i sl. u dimnjaku i sl) -počinitelji ukradene predmete rado skrivaju u javnim garderobama (na autobusnim i željezničkim kolodvorima). a zatim u pravcu kojeg smo odabrali -kada to obavimo počinjemo pregledavati sadržaj prostorija i to predmete koji su bliži zidovima pa prema sredini -osobitu pažnju posvetiti prilikom pretrage ormara. u rezervoarima sa duplim dnom. jer po njihovom ponašanju možemo otkriti gdje je predmet skriven . domaćica rado u peći. -pekar sakrije u tijesto. ormar. iza ogledala. pritiskanja. iza ormara. slame. -tražiti sakrivene prostore u samoj zgradi Npr.

ormar) -jedan djelatnik obavlja pretragu. određenim redom: -najprije obuću -odjeću i rublje koje ima na sebi -predmete što ih nosi sobom -ako je potrebno pregledavamo i tijelo -važno je voditi računa da prilikom pretrage osoba ne odbaci ili proguta predmet. protupravna dobivena korist itd. a vlasnik dokumenata može staviti i svoj pečat na omot . stavimo ih u omot i pečatiramo. kada otkrivaju i istražuju KD ili predmeti prilikom očevida ili pretrage stana i osobe -o privremeno oduzetim predmetima sastavlja se zapisnik i izdaje potvrda o privremeno oduzetim predmetima i detaljno ih opišemo.TAKTIKA I TEHNIKA PRETRAŽIVANJA OSOBE -Pretragu osobe treba obaviti detaljno.).-ako tražimo pištolj ne moramo ga skidati do gola za razliku kad tražimo npr. kofer i dr. ili ne uništi. konstatiramo gdje su nađeni -ako oduzmemo spise i nije moguće da ih popišemo. ustima ili kosi i sl. a drugi promatra pretraživanu osobu -prilikom pretrage pronađene predmete stavljamo dalje od osobe -važno je pregledati da nema traženi predmet u rukama. -ponekad prilikom pretrage moramo nešto raskidati ili raščlanjivati na sastavne dijelove (npr. -ne smije se osoba ostaviti sama u prostoriji prije pretrage (može predmete sakriti u prostoriji npr. prsten 13.) -ovisno o tome što je predmet pretrage takvu ćemo pretragu obaviti. PRIVREMENO ODUZIMANJE PREDMETA KAO PROCESNA RADNJA OSO OUP-a moraju privremeno oduzeti predmete koji se prema KZ moraju oduzeti ili mogu biti dokaz u kaznenom postupku i na temelju sudske odluke će se osigurati njihovo čuvanje -predmeti koji se najčešće oduzimaju su (sredstva izvršenja KD. Npr.

. zlato itd. te pomagalo za krivotvorenje -primljen poklon odnosno mito -predmeti trgovine:zlatni novac. za koje se počinitelj progoni po službenoj dužnosti OUP-a moraju poduzeti sve da se: . novac.) -predmeti koji su dobiveni KD (ukradeni predmeti.D.da se otkriju i osiguraju tragovi K. -Opisujemo boju.. psihotropne supstance te sredstva za njihovu izradu -pornografski spisi. bakren i sl.. krivotvoreni vrijednosni papir . štetni ugovor itd. druge oznake ako ih ima na predmetu. -krivotvoreni novac.droga.) Najbrojniji predmeti koje OSO prema KZ moraju privremeno oduzeti jesu: -roba i predmeti nedopuštene trgovine -neopravdano dobiven poklon ili nagrada -roba i pomagala nedopuštene proizvodnje -krivotvoreni vrijednosni papir i sl.. veličinu. tvornički broj. predmeti dobiveni prijevarom i td.da se počinitelj ili pomagač ne sakrije ili ne pobjegne. slike ili drugi pornografski predmeti ako ih netko izrađuje i širi -Važno je voditi računa da ne opisujemo kvalitetu predmeta jer u trenutku oduzimanja ne znamo jeli zlatan. PRIKUPLJANJE OBAVIJESTI OD GRAĐANA Ako postoje razlozi za sumnju da je počinjeno K. devize. sjekira.D. .) -predmeti na kojima su tragovi (razni predmeti s počiniteljima ili drugim tragovima) -predmeti koji su nastali KD (krivotvoreni dokument. srebren.pronađe počinitelj K.D. 14. oruđe i td. izvijač. .S KRIMINALISTIČKOG STAJALIŠTA -privremeno oduzimanje predmeta svrstavamo u radnje kojima otkrivamo i istražujemo KD -prilikom obavljanja očevida često nađemo predmete koji su u svezi s KD i moramo ih osigurati i privremeno oduzeti -osobiti značaj moramo dati predmetima koji nam mogu poslužiti za pronalazak počinitelja Predmeti koji mogu biti dokaz u kaznenom postupku prije svega jesu: -sredstva izvršenja KD (nož.

U tu svrhu OUP-a mogu: . Zapažanje kao element obavijesti što utječe na zapažanje: a) sposobnost osjetila (vid.D. . zašto je djelo izvršio. .D. traženje građana koji zna neku okolnost. . pripovijedanje.pri davanju obavijesti analiziramo njegovu ličnost. 2. b) sposobnost subjekta (više osoba promatra npr.provjere obavijest.OUP-a mogu prikupljati obavijesti od osoba u pritvoru (vrijeme određuje istražni sudac). Klonite se direktnih SUGESTIVNIH PITANJA npr.da popune prazninu u obavijesti. magla i dr.da preciziraju obavijest. . 3. starije osobe). .zahtijevati obavijesti od građana. . sluh itd.).da se otkriju i osiguraju predmeti K..kaže gdje je bio u trenutku izvršenja K. e) praznine u zapažanju. PN). ispitivanje. zanimanje. svrha ovih pitanja: .građane mogu pozivati i u pozivu mora biti navedeno zašto su pozivani. .. PRIKUPLJANJE OBAVIJESTI OD OSUMNJIČENIKA Od osumnjičenika tražimo obavijest u namjeri da: . Martina ste vidjeli kada je provaljivao u susjedni stan. .da se prikupe sve obavijesti koje bi mogle biti korisne za kazneni postupak. gdje je stavio ukradene stvari. interes.. .). c) stručno znanje.iz taktičkih razloga kažemo zašto ga sumnjičimo. f) životna dob i spol (djeca. d) vanjske okolnosti (vjetar. kiša. Postupak prikupljanja obavijesti odvija se u tri faze: 1.ispriča kako.

Takva prividna ubojstva zovemo i fingirana samoubojstva. 1) Samoubojstvo ili ubojstvo Najteže je otkrivati ubojstvo koje se prikazuje kao samoubojstvo.D. palikuće. pažljivo i strogo logično. Npr.D. saboteri i dr. . Svi detalji događaja moraju se međusobno povezati.nakon ubojstva. . zbog razloga: . Ubojice.ubojica sakrije leš svoje žene i razglasi da je otišla od kuće.RAZUMSKI (uviđa kaznenu odgovornost. .OSJEĆAJNI (priznaje zbog časti. . kloniti se nerealnih kombinacija. Prilikom promatranja mjesta događaja važno je : (tri pravila) I pravilo: detaljno analizirati sve sitnice unatoč što nam u početku sve ima logičnu vezu. požaru. brige za obitelj) . . osvete. slijepog uvjerenja i sl. zato je važno izići na mjesto događaja. zna da neće izbjeći) . nesretnom slučaju. Moramo događaj zamisliti kako se dojavio od početka. Ako počinitelj želi prikazati drugačije što se zaista dogodilo moraju nastati greške.palikuća zapali kuću u vrijeme oluje.Ponekad osumnjičenik prizna K.moramo postupati trezveno.Jedni i drugi OTKRIVANJE I RAZJAŠNJAVANJE DOGAĐAJA KOJI POBUĐUJU SUMNJU DA JE BILO IZVRŠENO K. ubojica objesi žrtvu. nezgodi na radu i dr. počinitelji često pokušavaju prikriti svoja djela na način da se radi o samoubojstvu. II pravilo: odnosi se na misaonu rekonstrukciju događaja.

da li je pokojnik napisao oproštajno pismo (pročitati sadržaj.kombinirano samoubojstvo (objesi se i popije otrov) c) samoubojstvo vatrenim oružjem d) samoubojstvo vješanjem e) samoubojstvo oštrim i šiljatim oruđem . neizlječiva bolest. . utvrditi da li je njegov rukopis).da li je pokojnik već ranije pokušao izvršiti samoubojstvo. . . napraviti dobre fotografske snimke sa više strana.da li u njegovoj porodici postoje duševne bolesti ili samoubojstva. .III pravilo: osim skiciranja i detaljnog opisivanja.da li postoji motiv za samoubojstvo npr. Da bi uspostavili "KRIMINALISTIČKU DIJAGNOZU" potrebno je odgovoriti na slijedeća pitanja: .dvostruko samoubojstvo .da li je pokojnik prilikom samoubilačkog čina učinio nešto što on samo može učiniti (nalazimo ga u zaključanoj prostoriji ili je obješen visoko na drvo). čudan itd.). Dobra fotografija čuva detalje koje nismo zapisali u zapisniku o očevidu. duševni poremećaj i dr.da bi smo pokojniku u odnosu na njegov karakter mogli pripisati samoubojstvo namjere. . u šali i sl. . pismom. riječima.aktivno samoubojstvo kada sam sebi prouzrokuje smrtonosne ozljede..pasivno samoubojstvo (drugi mu oduzmu život po tradiciji krvne osvete ili da bi bio osuđen na smrt) . . a) pomoć stručnjaka prilikom uviđaja pretpostavljenog samoubojstva b) vrste samoubojstva .).da li je pokojnik na bilo koji način rekao da će se ubiti (npr. potišten.kakvo je pokojnikovo ponašanje u zadnje vrijeme (žalostan. .

K.tko navede drugog na samoubojstvo ili mu pomogne u izvršenju. čini onaj: . .onaj tko surovo i nečovječno postupa sa osobom koja mu je u podređenom položaju ili zavisnosti i time iz nehata izazove samoubojstvo te osobe.f) samoubojstvo trovanjem g) samoubojstvo utapanjem h) svrha istraživanja i izvješćivanja o samoubojstvu. .D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful