Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik subota, 1. 10. 2011. Sarajevo Godina XVI Broj 5780

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

’AVAZ’ OTKRIVA

Objavljujemo novu verziju liste prvoboraca

Me|u pokreta~ima odbrane BiH veliki broj sada{njih i biv{ih politi~ara Na listi Sulejman Tihi} i Mirsad Kebo, ali i Juka Prazina i Ramiz Delali} ]elo Spiskovi ponovo izazivaju kontroverze Afere: Braku poznatog para prijeti kraj
dru`enje organizatora i pokreta~a otpora u FBiH predlo`ilo je novu verziju spiska organizatora otpora, na kojoj se nalaze 382 ime-

U

na. „Dnevni avaz“ ekskluzivno je do{ao u posjed liste imena, koju }emo objaviti narednih dana. Spisak, jo{ nije finaliziran, ali se radi o verziji koja je dodatno usa-

gla{ena nakon {to je ranije objavljen spisak od 417 imena. Me|u organizatorima su Alija i Bakir Izetbegovi}, Sefer Halilovi}, Avdo Hebib, Irfan Lubijanki}... 4. strana

Na licu mjesta

Al’Dino: Arduana je bila s ameri~kim novinarom
Skandalozno: Ministar odbio kredit Busova~a: Umjesto otmice, otkrivena ljubav

Arduana sa Kejsijem Kaufmanom i prijateljicom

DRAGAN VRANKI] BLOKIRAO AUTOPUT ROMANSA MALOLJETNICE I ROBIJA[A
16. str.

5. str. Nakon pet detonacija evakuirano 300 radnika

46. i 47. str.

(Foto: M. ]osi})

Eksplozije potresle Konjic
2. i 3. str.

U fabrici „Igman“ poginuo Mustafa Mujala

SIPA

ENGLESKA

BANJA LUKA

Specijalci se sukobili u kantini!

D`eko i Man~ini zakopali ratne sjekire

Krvni~ki ga isjekao no`em

66. strana

4. str.

17. str.

Ukratko

2

Dnevni avaz, subota, 1. oktobar/listopad 2011.

aktuelno

NA LICU MJESTA Stravi~an udar u fabrici namjenske proiz

Sastanak odr`an u ba{ti kafi}a (Foto: B. Nizi})

Odluka

Ma{inovo|e prekinule {trajk Uzrok nisu stare instalacije, najvjerovatnije se radi o samozapaljenju baruta, tvrdi Ma{inovo|e koje su
otpu{tene iz „@eljeznica FBiH“ ju~er su, nakon dva dana, prekinule {trajk gla|u. Na ovo su se njih sedmorica odlu~ila nakon sastanka s federalnim ministrom transporta i komunikacija Enverom Bijedi}em, koji ih je ju~er posjetio u ba{ti kafi}a ispred @eljezni~ke G. M. stanice.

Serija eksplozija u ’Igma
vatrogasci nisu odmah u{li u tunel
Ulaz u tunel u kojem se dogodila eksplozija
(Foto: F. Fo~o)

Ostatak radnika evakuiran na vrijeme

Sigurnost BiH

Uhva}en Al`irac Omar
Al`irski dr`avljanin Frendi Omar, koji je progla{en prijetnjom po nacionalnu sigurnost, ju~er je lociran na podru~ju ^ajni~a. Nakon {to je utvr|eno da je ovaj dr`avljanin Al`ira ilegalno u{ao u BiH tako {to je, najvjerovatnije, pje{ke pre{ao granicu te da ilegalno boravi u na{oj zemlji, sino} je smje{ten u Imigracioni centar u Isto~nom Sarajevu.

Nekoliko sna`nih eksplozija u krugu Fabrike namjenske industrije „Igman“ ju~er u rano jutro potreslo je Konjic. Od detonacije u podzemnim proizvodnim halama poginuo je radnik „Igmana“ Mustafa Mujala. Na{a ekipa ju~er je cijeli dan provela na mjestu ove tragedije s ljudskim `rtvama i velikom materijalnom {tetom.

Vatrena kugla
- Vagala sam barut i odjednom ~ula jaku detonaciju. Okrenula sam se prema ma{inama i vidjela veliki crni, a potom i `uti dim. Zajedno s kolegama po~ela sam bje`ati prema izlazu. Nakon pola sata, ili sat,

\iki}: Obaviti obdukciju
De`urni kantonalni tu`ilac Sead \iki} kazao je da je obavljen dio istra`nih radnji, ali da je zaklju~eno da zbog tragova dima i plamena uvi|aj bude obavljen danas. - Izvu~eno je tijelo nastradaloga, a ja sam naredio da se obavi obdukcija radi utvr|ivanja uzroka smrti, ali i ~injenica koje su neophodne za okon~anje istrage - kazao je tu`ilac \iki}.

Zavod PIO FBiH

Isplata penzija 4. oktobra
Isplata septembarskih penzija po~et }e u utorak, 4. oktobra, saop}eno je iz Federalnog zavoda PIO. Penzije }e biti obra~unate po ve} poznatim koeficijentima, 1,73 za redovne te 1,485 za mirovine koje se finansiraju iz bud`eta. Najni`a penzija iznosi 310 KM, zajam~ena 414 KM, a najvi{a 2.071,50 KM, dok je prosje~na penzija za septembar 352 KM. E. Ha.

`ene su poslane ku}i, a mu{karci zadr`ani na terenu kako bi pomogli u ra{~i{}avanju mjesta nesre}e -

ka`e za „Dnevni avaz“ Tid`a Bali}, kontrolorka u „Igmanu“. Bali} je jedan od o~evida-

ca eksplozije koja se ju~er oko 6.30 sati dogodila u tunelu proizvodnog pogona konji~kog „Igmana“, kada je 49-godi{nji Mustafa Mujala iz prigradskog naselja Tu-

leg, zaposlen na barutnom odjelu i zadu`en za barutno punjenje malog metka, poginuo. Prve, nezvani~ne informacije koje smo saznali uka-

Prijemi

Ze~evi}: Ljudski faktor naj~e{}i uzrok
Ljudski faktor se najprije mo`e dovesti u vezu s ju~era{njom nesre}om koja se dogodila u skladi{tu municije u Konjicu, smatra profesor s Ma{inskog fakulteta u Sarajevu i vje{tak iz ove oblasti Berko Ze~evi}. - U tom skladi{tu nema zastarjele municije. To je fabrika koja proizvodi novu municiju. Svugdje u svijetu, kada se radi s municijom, postoji stepen rizika i to se mo`e desiti. O tome {ta se desilo i u kojim uvjetima, to }emo saznati uskoro. Ovo nije alarmantan, ve} tragi~an doga|aj - kazao je Ze~evi} za „Avaz“. Dodaje da su, statisti~ki

Lagumd`ija primio El-Rumija
Predsjednik SDP-a BiH Zlatko Lagumd`ija primio je ju~er delegaciju Nacionalne skup{tine Kuvajta predvo|enu zamjenikom predsjednika Abdulahom el-Rumijem, javlja Fena. Lagumd`ija je sagovornike upoznao s trenutnom politi~kom situacijom u BiH te je naglasio da je SDP BiH dobio mandat gra|ana da napravi promjene u zemlji.

Ze~evi}: Tragi~an doga|aj

Odvezeno tijelo nastradaloga
(Foto: M. ^osi})

gledano, takve situacije uglavnom izazvane ljudskim faktorom i propustima u sigurnosnim procedurama. A. C.

aktuelno

Dnevni avaz, subota, 1. oktobar/listopad 2011.

3

Komentar dana
Pi{e: Goran MRKI] (goranm@avaz.ba)

vodnje potresao Konjic u ranim jutarnjim satima

direktor D`ahid Muratbegovi}

nu’, poginuo radnik
Zbog aktivnosti eksploziva,

Ni{ta od blagostanja
Pro{lo je vi{e od {est mjeseci otkako je crvenozelena koalicija formirala Vladu FBiH, a gra|ani jo{ ne osjeti{e ni trunku blagostanja. Naprotiv. SDA je ostala u vlasti i odmah nastavila sa 16 godina njegovanom tradicijom uni{tavanja doma}e privrede. To pokazuje ~injenica da od formiranja entitetske vlasti u Federaciji nema nijednog pozitivnog ekonomskog pokazatelja. Broj nezaposlenih raste iz dana u dan i prema{io je 530.000. Strane investicije u BiH za pola godine su spale na svega 65 miliona KM, koliko u normalnim zemljama zara|uju pojedina~ne kompanije. Izvoz posustaje, a taj tr-

Ne postoji nijedan pozitivan ekonomski parametar u Federaciji BiH
end postajat }e sve izra`eniji. Zemlje u koje izvozimo i same bilje`e smanjenje stope industrijskog rasta, {to }e se direktno odraziti na nove narud`be prema na{im kompanijama. O industrijskoj proizvodnji da ne govorimo. Ionako slaba{na privreda u avgustu je oslabjela za pola procenta. Jedino {to raste u BiH jesu dugovi. FBiH se samo ove sedmice zadu`ila za 65 miliona maraka emisijom trezorskih zapisa. Zbog ovoga, ali i mnogih drugih razloga, sve su ~e{}e i sve o{trije kritike ka SDP-u zbog toga {to je koalirao sa SDA, koju ve}ina gra|ana smatra odgovornom za situaciju u kojoj se nalazimo.

Sumnje u sigurnost
Sumnju u sigurnost skladi{ta Fabrike municije „Igman“ izrazili su ameri~ki diplomati u depe{ama koje je objavio Wikileaks. U jednoj od njih, koja govori o posjeti delegacije, stoji da postoje}i sigurnosni sistem u fabrici nije dovoljan za pravilno rukovanje i pohranu osjetljivih ameri~kih streljiva. Tako|er su iznesene zamjerke da nema sigurnosnih kamera na objektima i da je samo jedan ~uvar odre|en za nadzor u A. C. toku 24 sata.

Adnel Mujala: Otac stradao od detonacije

PORTAL - komentar dana www.dnevniavaz.ba

Bakir Izetbegovi} dugo se smatra naru~iocem Ugljenovog ubistva!
- Zbog Bakira Izetbegovi}a, borca za beogradska prava, treba pod hitno proglasiti gra|ansku neposlu{nost. Koga on predstavlja? Ispitajte malo kako je izabran i kako je dobio te glasove. (Haris Hasanovi})

NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

zuju na to da se Mujala u trenutku eksplozije nalazio izme|u 170 i 200 metara dalje od skladi{ta u prolaznom tunelu gdje se dogodila eksplozija, ali ga je stigla vatrena kugla i usmrtila na licu mjesta. Ostali radnici, kojih je ju~er u fabrici bilo oko 300, uspje{no su evakuirani. Na lokalitet „Igmana“ ju~er su stigli i pripadnici Policijske uprave Konjic, Hitne slu`be i vatrogasne ekipe. Mjesto tragedije ubrzo je obi{ao i ministar unutra{njih poslova FBiH Predrag Kurte{. - Uz pripadnike profesionalnih vatrogasnih slu`bi iz drugih op}ina, koje su nam pru`ile podr{ku, odmah smo do{li na ovaj lokalitet, ali

zbog aktivnosti eksploziva, vatrogasci nisu odmah u{li u ovaj prostor - pojasnio je Husein Hod`i}, pomo}nik na~elnika u Slu`bi za civilnu za{titu i vatrogastvo Konjic. Prvu, najja~u, ali i preostale ~etiri manje detonacije, osjetili su i stanovnici obli`njih konji~kih naselja, koji nam ponavljaju da se ovakva tragedija do sada ni-

Tuga u ku}i Mustafine porodice
Porodicu Mujala ju~er je posjetila i na{a ekipa. U naselju Tuleg tuga i ti{ina. Supruga i dvojica sinova nisu imali snage govoriti o tragediji. - Hitna pomo} ve} je intervenisala. Majka ne mo`e govoriti. U posjeti su nam bili predstavnici firme, koji su nam objasnili da se eksplozija nije desila na mjestu gdje je otac radio, ve} oko 170 metara dalje od njega. Na`alost, stradao je od detonacije govori nam Adnel, stariji Mustafin sin. D`ahid Muratbegovi}, generalni direktor „Igmana“, kazao je za „Avaz“ da je ju~er formiran tim stru~njaka koji }e zajedno sa sudijom i istra`iteljem utvrditi mogu}i uzrok nesre}e.

www.dnevniavaz.ba

Ispadi huligana na bh. stadionima nisu slu~ajnost
Pitanje: Smatrate li da su posljednji huliganski ispadi u Banjoj Luci i Mostaru slu~ajni?
A) Da, svakako 15,38% B) Ne, nikako 69,23% C) Ne znam 15,38%

Vatrogasci i Hitna
- Sve je sanirano i uga{eno, ostalo je jo{ malo dima. Smatramo da uzrok eksplozije nisu bile stare instalacije. Na{a prva procjena je da se radi o samozapaljenju baruta - obja{njava Muratbegovi}, koji je u poslijepodnevnim satima zajedno s predstavnicima lokalne vlasti jo{ jednom posjetio porodicu nastradalog Mujale. Procjenama o ukupnoj koli~ini baruta koji je bio smje{ten u tunelu ju~er se niko nije bavio. Prema nezvani~nim informacijama, radnici dnevno u proizvodnji potro{e oko 100 kilograma baruta.
A. KESEROVI] M. ]OSI]

B

Ministar Kurte{ stigao na mjesto nesre}e

Fabrika municije „Igman“ bila je dio vojne industrije biv{e SFRJ Izgra|ena je 1950. godine i bila je jedan od najve}ih evropskih proizvo|a~a municije kalibra od 5,56 do 12,7 milimetara Danas fabrika posluje u sklopu „UNIS Group“ i proizvodi sve vrste vojne i lova~ke municije Svoje proizvode izvozi u vi{e od 50 zemalja, me|u kojima su Novi Zeland, Kuvajt, Saudijska Arabija, Njema~ka, [vicarka, USA, Kanada i druge

je desila u njihovom gradu. Nezira Maci}, kontrolorka u konji~kom „Igmanu“, pri~a nam da se u trenutku nesre}e nalazila u prvom tunelu i da ne zna {ta je moglo izazvati eksploziju. - Da je, kojim slu~ajem, zahvatila elektroinstalacije, sigurno se niko od nas ne bi izvukao - ka`e Maci}.

A

C

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 255.562 posjetioca.

Ukratko

4
OTKRIVAMO Nova verzija liste prvoboraca

Dnevni avaz, subota, 1. oktobar/listopad 2011.

aktuelno

Dervoz: ^lan delegacije

Vije}e Evrope

Bh. delegacija u Strazburu
Delegacija Parlamentarne skup{tine BiH (PSBiH) u Parlamentarnoj skup{tini Vije}a Evrope (PSVE) u~estvovat }e na IV dijelu redovnog zasjedanja PSVE, koje se odr`ava u Strazburu od 3. do 7. oktobra ove godine, javila je Fena. Delegaciju PSBiH ~ine Milica Markovi}, Borjana Kri{to, Sa{a Magazinovi}, Mladen Bosi}, Ismeta Dervoz, Nermina Kapetanovi}, Bo{ko Tomi} i Krunoslav Vrdoljak.

Na spisku organizatora otpora BiH 382 imena
Me|u pokreta~ima odbrane Bosne i Hercegovine veliki broj politi~ara, sada{njih i biv{ih Proces pravljenja liste izaziva kontroverze
Udru`enje organizatora i pokreta~a otpora u FBiH predlo`ilo je novu verziju spiska organizatora otpora na kojoj se nalaze 382 imena. „Dnevni avaz“ je ekskluzivno do{ao u posjed liste imena koju }emo objaviti narednih dana.

Poznata lica
Spisak, kako saznajemo, jo{ nije finaliziran, ali se radi o verziji koja je dodatno usagla{ena nakon {to je ranije objavljen spisak od 417 imena, a koji je izazvao mnoge kontroverze i reakcije u javnosti. Na spisku je veliki broj poznatih lica, biv{ih i sada{njih politi~ara, generala. Mnogo je onih koji nisu me|u `ivima. Me|u najpoznatijim imenima koja se nalaze na spisku pokreta~a otpora su: Alija Izetbegovi}, [emsudin Mehmedovi}, Sulejman Tihi}, Bakir Izetbegovi}, Mirsad Kebo, Bakir Alispahi}, Omer Ba{i}, Ramiz Drekovi}, Mustafa Hajrulahovi} Talijan, Sefer Halilovi}, Avdo Hebib,

Slu~aj „Karad`i}“

Progon iz Klju~a 1992.
Otpu{tanje s posla, nezakonito zato~enje i progon Bo{njaka iz Klju~a uljeto 1992. godine opisao je ju~er svjedok optu`be Atif D`afi} na su|enju Radovanu Karad`i}u u Ha{kom tribunalu, prenosi BIRN. D`afi} je putem videoveze izjavio da je krajem maja 1992. godine otpu{ten s du`nosti zamjenika komandira policijske stanice u Klju~u, nakon {to je odbio da potpi{e „izjavu lojalnosti“ vlastima RS.

Najvi{e organizatora otpora je, prema listi, iz Sarajeva. Na spisku su, izme|u ostalih, Sulejman Vranj, Faid He}o, Zaim Backovi}, Faruk Konjuhod`i}, Vahid Karaveli}, Fuad Abad`i}, Nezim ]ati}, Suad Kulosman, Adnan Solakovi}, Elvir i Muhamed [varki}, Taib Torlakovi}, Ramiz Delali}, Adem Je`, Juka Prazina, Enes Bezrob, Ismet Dahi} i D`evad Ra|o. u Jajcu. Nije mi jasno kako }e neki pojedinci biti organizatori otpora kada su nas oni hapsili i prodavali oru`je. Sramota je da se tako odnose prema zelenim beretkama kada svi znaju da smo prvi ustali da branimo na{u zemlju - ka`e [vraki}. Nagla{ava da se prvo mora utvrditi ko je bio na po~etku agresije u prvim redovima odbrane na BiH, a ko je hapsio organizatore otpora. - Javno pozivam te koji su pravili spisak da objave svoje biografije. Ne mo`e se neko igrati historijskim ~injenicama, jer je pravim organizatorima jedino ostalo to da ih neko prizna i da dobiju medalju, a ne da se me|u njima na|u la`ni invalidi poja{njava [vraki}. („Dnevni avaz“ od sutra po~inje s objavljivanjem kompletne liste organizatora A. DEDAJI] otpora)

Juka Prazina i Ramiz Delali}

Faksimil dijela dokumenta koji je pripremilo Udru`enje

Kerim Lu~arevi}, Irfan Ljevakovi}, Rusmir Mahmut~ehaji}, Salko Polimac, Irfan Lubijanki} i Jusuf Pu{ina. Tu su i Ned`ad Ugljen,

Suad ^upina, Omer Behmen, Rifat Bilajac, Munib Bisi}, Osman Brka, Asim Dautba{i}, Naim Kadi}, Azim Karamehmedovi}, Salim [abi}, Hajrudin [uman,

Privredni kriminal

[utalo tvrdi da nije kriv
Svi optu`eni u sudskom predmetu „Marinko [utalo i drugi“ izjasnili su se da nisu krivi na ro~i{tu odr`anom pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda BiH u Sarajevu, saop}eno je ju~er, javila je Fena. Sud BiH potvrdio je 16. juna optu`nicu u ovom predmetu koja Marinka [utala, Mariju Prce, Ankicu Zovko i Mladena Krndelja tereti za udru`ivanje radi vr{enja krivi~nih djela.

Emin [vraki} i Hasan Efendi}. Na listi otpora{a iz Srebrenice su, izme|u ostalih, i Naser Ori}, Ibran Mustafi} i Hamed Efendi}. Na listi su i Selim Be{lagi}, Hazim Ran~i}, Tarik Arap~i}, Mirsad Mahmutovi}, Ramiz Sal~in, Hase Tiri}, Hamid Bahto te mnogi drugi. Muhamed [vraki}, predsjednik Udru`enja „Zelene beretke“ Kantona Sarajevo, komentiraju}i najnoviju verziju spiska, ka`e da njegova organizacija nije u~estvovala u izradi spiska.

Prvi redovi
Hamid Bahto, Selim Be{lagi} i Ned`ad Ugljen: Uvr{teni na novu verziju spiska

- Iz Udru`enja organizatora i pokreta~a otpora u FBiH odlu~ili su to uraditi sami, i to na nekom sastanku

Direktor SIPA-e Mirko Luji} pokrenuo internu istragu

Podr{ka Ma|arske

Be}irovi} s Koharijem
Ma|arska }e nastaviti podr{ku BiH kao cjelovitoj, suverenoj i nezavisnoj dr`avi na njenom putu ka evroatlantskim integracijama. To je istakao otpravnik poslova Ambasade Republike Ma|arske Lajos Kohari tokom razgovora s predsjedavaju}im Predstavni~kog doma PS BiH Denisom Be}irovi}em, javila je Fena.

Direktor Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA) Mirko Luji} pokrenuo je internu istragu protiv dvojice slu`benika SIPA-e te ih premjestio na druge poslove i zadatke. Kako je ju~er saop}eno iz SIPA-e, bez navo|enja bilo kakvih detalja o kome se radi, ovu odluku Luji} je donio nakon {to su mediji u BiH objavili vijest da se odre|eni broj policijskih slu`benika SIPA-e dovodi u vezu s nezakonitostima u radu. „Dnevni avaz“ pouzdano saznaje da je rije~ o pripadnicima Jedinice za specijalnu podr{ku u SIPA-i Jovici Mirosavljevi}u i Rami Kadri}u.

Specijalci se sukobili u kantini!
Izme|u njih dvojice, kako doznajemo, nedavno je do{lo do sukoba u kantini, navodno zbog toga {to Kadri} nije htio ustati kada je u{ao Mirosavljevi}, koji ga je potom prijavio nadre|enima. Sve je kulminiralo nakon {to je preksino} u Dnevniku 2 Federalne televizije (FTV) objavljen snimak Mirosavljevi}a u jakni s natpisom „chetniks“, nakon ~ega je u SIPAi posumnjano da je fotografiju novinarima dao Kadri}. Zbog toga su ju~er do okon~anja istrage obojica premje{tena na druga radna mjesta u SIPA-i, a prema informacijama na{eg lista,

Mirosavljevi} je poslan u Banju Luku. Mirosavljevi} je, ina~e, na ~elu elitnog tima za borbu protiv terorizma, poznatog kao Alfa tim SIPAe. FTV je objavio da on podr`ava Ravnogorski ~etni~ki pokret i da su objavljene fotografije „samo dio mra~ne biografije Mirosavljevi}a“. Kako je sino} FTV objavio, postoje ozbiljne indicije da je Mirosavljevi} bio sau~esnik u ubistvu iz 1992. godine koje se dogodilo u prostorijama Policijske {kole na Vracama. Rije~ je o ubistvu Samira Mi{i}a, polaznika Policijske akademije.
M. KUKAN

Snimak FTV-a: Mirosavljevi} u jakni s natpisom „chetniks“

pogledi

Dnevni avaz, subota, 1. oktobar/listopad 2011.

5

SKANDALOZNO Dr`avni ministar finansija kontra Vlade FBiH

Vranki} blokirao 166 miliona eura!
Dr`avni ministar nije dao predstavnika koji bi oti{ao u Luksemburg da u ime BiH potpi{e kredit, zbog ~ega propada projekt za tri dionice autoputa
Dr`avni ministar finansija Dragan Vranki} blokirao je 166 miliona eura kredita koji je Federacija BiH trebala dobiti od Evropske investicijske banke (EIB) za projekt gradnje koridora 5C! Nermin Nik{i}, poslav{i Vranki}u pismo, ali intervencija je bila uzaludna.

Politi~ka ucjena
- Svako odga|anje moglo bi ugroziti daljnju realizaciju ovih projekata - apelirao je ju~er Nik{i}, ali se Vranki} oglu{io, zbog ~ega su u Vladi FBiH njegovu opstrukciju protuma~ili kao osvetu HDZ-a BiH, ~iji je ~lan dr`avni ministar finansija. To je u izjavi za na{ list potvrdio i federalni ministar prometa i komunikacija Enver Bijedi}.

Trgo: Svirao i harmoniku

Li~nost dana

Juso Trgo

Istekao rok
Vranki} je do ju~er trebao ovlastiti predstavnika Ministarstva finansija BiH, koji bi u utorak, 4. oktobra, s delegacijom Vlade FBiH i „Autocesta Federacije“ oti{ao u Luksemburg da potpi{e sporazum u ime na{e dr`ave kao jedine ovla{tene, a na osnovu kojeg bi bio odobren kredit EIB-a. Vranki} je, me|utim, obavijestio predstavnike banke da Ministarstvo finansija „nije u mogu}nosti“ prisustvovati pregovorima. Rok da u Luksemburg

Obi~ni heroj
Nakon {to je ~ovjeku spasio `ivot vratio se svojim obavezama
Gora`de je dobilo jo{ jednog heroja iz kom{iluka, Jusu Trgu, ~ovjeka koji je bez razmi{ljanja bio spreman u kriti~noj situaciji pomo}i svom sugra|aninu. Njegova munjevita reakcija na povike prolaznika koji su na ogradi mosta uo~ili ~ovjeka dok poku{ava sko~iti u Drinu, s razlogom ga je uvrstila u ovu rubriku i donijela mu brojne ~estitke njegovih prijatelja i poznanika. Nakon {to je uspio preko ograde mosta na trotoar vratiti Milana Kova~i}a, Trgo se, kao da se ni{ta nije dogodilo, vratio svojim svakodnevnim obavezama. U Njema~koj je radio 41 godinu i tamo stekao penziju. Oti{ao je u vrijeme kada u Gora`du nije mogao prona}i posao. Svirao je i harmoniku, ali kada ga je „povukla marka“, muziku je zapostavio. Bez obzira na vrijeme, daljinu i bolje uvjete `ivota, odlu~io je svoj dom, da u njemu provede ostatak `ivota, izgraditi na brdu na kojem su se odvijale presudne borbe za odbranu grada. Juso Trgo je penzioner. Ro|en je 12. novembra 1949.

Nik{i}: Alarmantno upozorenje

Vranki}: Oglu{io se na apele

bude poslan spisak delegacije koja }e do}i na potpisivanje istekao je ju~er u 15 sati, tako da }e susret propasti, a samim tim }e i povla~enje 166 miliona eura biti odgo|eno za najmanje godinu!? Da bi bio organiziran novi sastanak u

Bijedi}: Ovo je ru{enje dr`ave BiH!
- Na ovom primjeru vidi se kako se ru{i BiH i kako pojedini politi~ari iz HDZa, a to je, prije svega, Vranki}, ne daju da ova dr`ava pravi autoceste kojima }emo se svi vozati, pa i on. Jo{ iritantnije je to {to je od ovih 166 miliona eura, ~ak 60 miliona predvi|eno za dionicu Svilaj - Od`ak. Tu uglavnom `ive Hrvati te je i ovo o~it dokaz koliko HDZ dr`i do Hrvata u Posavini. Ako su ih jednom izdali u ratu, sada ih ponovo izdaju u miru, i to zbog svojih

Danas u hotelu „Saraj“
Faksimil Nik{i}evog pisma Vranki}u: Uzaludna intervencija premijera

Bijedi}: HDZ opet izdao Hrvate

li~nih malih interesa ili politi~kog nadmudrivanja ka`e ministar Bijedi}.

Luksemburgu, potrebno je, naime, sa~ekati dva do tri mjeseca da ga tamo{nji odbor direktora zaka`e, a nakon {to sporazum bude potpisan, novac postaje operativan tek za nekoliko mjeseci. Zbog ovoga je ju~er reagirao i federalni premijer

- Mogu pretpostaviti da se ovdje radi o politi~koj ucjeni kako bi se blokirale institucije ove zemlje, a ujedno i njen razvoj i boljitak za sve gra|ane, uklju~uju}i i Hrvate, kojih se, tako|er, ovi projekti ti~u - izjavio je M. KUKAN Bijedi}.

Visoka delegacija posjetila Med`lis IZ Livno

Ambasada SAD podr`ava gradnju ]ur~inice
Stiven @ilen istakao da je sve legalno, ka`e glavni imam ef. Had`i}
Zabrinuta stanjem ljudskih prava i uzburkanim strastima vezanim za aktuelnu obnovu centralne gradske d`amije ]ur~inice u Livnu te strahom od eskaliranja situacije, Ambasada SAD u Sarajevu poslala je u radnu posjetu Med`lisu IZ Livno svog drugog sekretara i politi~kog oficira Stivena @ilena (Steven Gillen), koji se susreo s glavnim livanjskim imamom D`evadom ef. Had`i}em i predsjednikom Med`lisa IZ Livno Hajrudinom Maksi}em. - Med`lis IZ je @ilenu dao na uvid svu dokumentaciju vezano za obnovu ove d`amije, nakon ~ega je @ilen u ime svoje ambasade izjavio da je s te strane sve legalno i u duhu pozitivnih propisa dr`ave BiH. On je izrazio zadovoljstvo ustupanjem dokumenata na uvid te izraziv{i apsolutnu podr{ku SAD nastavku
Radovi na gradnji ]ur~inice se nastavljaju

U organizaciji Udru`enja informoterapeuta i fitoterapeuta BiH u na{oj zemlji }e prvi put biti odr`an kongres informoterapeuta. Kongres po~inje danas u hotelu „Saraj“ u Sarajevu, a trajat }e dva dana. Kako nam je kazala informoterapeutkinja Branka Mr~arica-Rakonjac, na kongres u Sarajevo dolazi tvorac informoterapije Zinojev Stripnjuk i jo{ 20 nau~nika

Kongres informoterapeuta u BiH

s tri instituta iz Ukrajine kao i ministar zdravlja. Tako|er, na Kongresu }e u~estvovati brojni ljekari i profesori iz BiH, Hrvatske i Srbije. Cilj ovog skupa je predstavljanje teoretskih i prakti~nih dostignu}a informacione medicine u protekle 22 godine od momenta prikazivanja nau~ne osnove i metoda ove mediciE. Ha. nske discipline.

Saradnja centralnih banaka BiH i EU

aktivnosti na zapo~etom projektu obnove ]ur~inice s prate}im sadr`ajima, ali i ostalim vjerskim objektima u Livnu i regionu, uprkos ~injenici da neki pojedinci i grupice osporavanjem ovakvih legalnih i legitimnih aktivnosti

stoje na putu ukupnoj reintegraciji BiH i njenoj integraciji u zajednicu evropskih dr`ava - izjavio je glavni livanjski imam nakon susreta s visokom delegacijom Ambasade SAD.
A. KAMBER

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBH) i Evropska centralna banka (ECB) ju~er su u Sarajevu obilje`ile uspje{an zavr{etak 18-mjese~nog programa tehni~ke saradnje. Program je ocijenjen kao izuzetno uspje{an. Ovo je veoma va`an korak u naporima CBBH u pridru`ivanju Evropskom sistemu centralnih banaka (ESCB) nakon ulaska BiH u EU, istaknuto je ju~er na zavr{noj ceremoniji i konferenciji za novinare. Zapo~et je u aprilu pro{le

Kozari}: Uvodimo evropske standarde

godine, finansirala ga je EU putem Instrumenta programa za pretpristupnu pomo} (IPA) s jednim milionom eura, a proveo ECB u saradnji s centralnim bankama Njema~ke, Gr~ke, [panije, Italije, Holandije, Austrije i Slovenije. - Klju~ni rezultati ve} su vidljivi za nas, jer smo tokom projekta mnoge preporuke ve} implementirali uvode}i evropske standarde - istakao je guverner CBBH KeG. M. mal Kozari}.

[ta drugi pi{u

$

Dnevni avaz, subota, 1. oktobar/listopad 2011. 

=E

*D BEHA ECK>EA EE= AKH=
Kompanije očekuju pomoć vlade i banaka
Kompanije iz BiH u momentu prekida radova imale su ugovorene radove u Libiji u vrijednosti od 659,1 milion eura, a očekivala se dobit od 54,5 miliona eura. Najveće gubitke ostvarili su “Energoinvest”, “Hidrogradnja”, “Širbegović” i “Neimarstvo” u iznosima većim od sedam miliona eura. U Libiji je bilo 396 radnika iz BiH i još 415 radnika je u BiH učestvovalo u pripremi proizvoda, a njihov posao je sada upitan, rečeno je u Komori. A. C.
Meken: Nikada nije bila u Italiji

PRIVREDA Vanjskotrgovinska komora o situaciji u Libiji

,A>E AA CLHE I EJ=E=IE =C=I
Žena iz Glazgova progovorila je italijanskim naglaskom nakon što je pretrpjela moždani udar. Debi Meken (Debbie McCann) nikada nije bila u Italiji niti je učila italijanski. Ali, nakon što je pretrpjela manji moždani udar, progovorila je škotski s italijanskim naglaskom. Kada je čula svoj glas, nije ga prepoznala. Postavljena joj je dijagnoza sindroma stranog naglaska. Do takvog, inače, vrlo rijetkog sindroma dolazi nakon oštećenja mozga, udara ili migrene. Novonastali italijanski naglasak Debi stvara velike probleme jer joj je neugodno govoriti pa ide na terapiju govora.

Nakon moždanog udara

Ukupne štete bh. kompanija angažiranih na realizaciji poslova u Libiji iznose skoro 110 miliona eura, rečeno je jučer na sjednici Odbora Asocijacije građevinarstva i industrije građevinskih materijala BiH. Predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Veselin Poljašević rekao je da se kompanije same ne mogu izvući iz ove situacije i da bi vlade entiteta trebale pomoći kao i banke koje bi mogle osigurati sanacione kredite.

/K>E?E K >H== 
15,2 miliona eura vrijedna oprema koja je našim kompanijama ostala u Libiji 8,4 miliona eura vrijednost materijala 7,7 miliona eura BiH kompanije ostale kreditno zadužene za realizaciju poslova u Libiji 3,9 miliona eura neizmirena dugovanja kompanija prema radnicima po osnovu plaća

*EA F=J = $ DE=@= BKJE
Bijelo platno u ramu na aukciji bi moglo postići cijenu od čak 60.000 funti. Minimalističko djelo umjetnika Boba Loua (Law) zapravo je samo bijelo platno na kojem je nacrtao okvir te dodao datum i svoj pot-

Slika na aukciji

pis. Svoj rad veličine 274 puta 213 centimetara je nazvao “'Nothing to be Afraid of V 22. 8.69.”. Lou je poznat kao jedan od utemeljitelja britanskog minimalističkog slikarstva. Preminuo je 2004. godine i iza sebe ostavio veliki broj radova.

TV BINGO
62 65 45 44 64
1

39. redovno kolo - nezvani~an izvje{taj

*A>= KH= >C FJDH=AIJE
Slovenska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv roditelja vegana čije je dijete umrlo od posljedica pothranjenosti. Budu li osuđeni, po zakonu bi mogli dobiti kaznu do tri godine zatvora.

Krivična prijava roditeljima

50 31 68 77 63

2

33 90 69 49 14

3

73 71 67 82 58

4

15 11 66 53 48

5

28 54 7 59 55

6

22 74 80 57 16

7

42 32 85 87 35

8

60 23 78 88

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Spec

Desetomjesečna beba umrla je u bolnici, gdje je dovedena nakon prijave rodbine, od teške upale pluća i sepse. Prilikom dolaska u bolnicu težila je samo 3,6 kilograma. Sumnja se da je dijete umrlo zbog oslabljenog imuniteta usljed tzv. veganskog načina prehranekoja seprakticirala u cijeloj porodici.

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 42

34 43

35 44

36

37

38

39

40

41

DOBICI U IGRI IGRA^ - GOST /sms/ 1. 036 3699495 53 2. 036 3765858 39 3. 035 1813954 38 4. 035 1815022 01 5. 035 1538592 79 D`ek pot za Bingo u narednom kolu iznosi oko 840.000 KM D`ek pot za Bingo+ u narednom kolu iznosi oko 70.000 KM

Švicarski istraživači i stručnjaci japanskog automobilskog giganta “Nisan” rade na razvoju vozila koje će moći “čitati” vozačeve misli. U okviru projekta istraživači koriste mjerenja moždanih aktivnosti i očnih pokreta te skeniraju okruženje oko automobila u kombinaciji sa senzorima samog vozila da bi predvidjeli vozačev naredni pokret.

Jack pot: Nije izvu~en Bingo 36: Nije izvu~en Bingo 37+: 2 dobitka - 14.416 KM Kartice kupljene u: Lukavcu i Tešnju Deseterac: 25 dobitaka: 691,97 KM Peterac: 7.821 dobitak: 4,27 KM

mozaik

Dnevni avaz, subota, 1. oktobar/listopad 2011.

7

[ta ka`u poznati
Drago Jakov~evi}

ALARMANTNO RS dostigla granicu koja zvoni na uzbunu

Zaposleno 230.000, 80.000 radi nacrno!
Poslodavci ne po{tuju ugovor o radu ni pravo na godi{nji odmor, isti~u u Savezu sindikata RS
po{tovanje ugovora o radu, godi{njeg odmora, prekovremenog rada, isplate plata i drugo - kazala je Ranka Mi{i}, predsjednica Saveza sindikata RS, koja je ocijenila da je to katastrofalno stanje za radnike i bud`et RS. Ministarstvo rada RS nema podatke o tome koliko je na ovakav na~in o{te}en bud`et, ali sindikat je jo{ jednom upozorio da radnici potra`uju vi{e od 800 miliona KM na ime neispla}enih pla}a, od ~ega }e 300 miliona KM biti otpisano jer firme vi{e ne posluju ili su u stanju likvidacije.

Razlaz unutar eurozone bio bi skup
- Razlaz unutar eurozone mogu} je i postoji mogu}nost da dr`ave ~lanice eurozone vrate svoju monetarnu suverenost. Kriza je Jakov~evi}: duboka, a njenu ozbiljnost dokazuje i ~injeniOzbiljna kriza ca da Poljska i ^e{ka za sada ne namjeravaju uvoditi euro. Monetarna unija bez fiskalne jedinstvenosti, jednostavno, nema budu}nosti. Takav bi razlaz bio skup.
(Profesor za „Vjesnik“)

D`ulijana Mur

Dadilja ne dolazi u obzir
- Maj~instvo je ne{to najljep{e {to `ena mo`e do`ivjeti. Tek kad sam postala majka, shvatila sam koliko mi je to pomoglo da imam razumijevanja za druge ljude i doga|anja oko sebe. Kad sam se udala, jasno sam sebi postavila prioritete. Porodica mi je Mur: Postavila na prvom mjestu pa dadilja i pomo}nica ne prioritete dolaze u obzir.
(Glumica za „Story“)

Stanje u oblasti po{tivanja radni~kih prava, nivoa sive ekonomije i rada nacrno u RS je alarmantno. Sa stopom od 6,5 posto rada nacrno, ovaj entitet dostigao je donju dozvoljenu granicu, zaklju~eno je na ju~era{njoj sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta RS.

Stevan Joveti}

Luli} je paklen igra~
- U narednom kolu u goste nam sti`e Lacio, koji je odli~no poslovao u ljetnom prijelaznom roku. To }e za nas biti te{ka utakmica. Nedavno sam na TV gledao Bosanca Senada Luli}a i uvjerio se da se radi o pakleJoveti}: Te{ka nom igra~u. Nezgodan je za ~uvanje. Poseutakmica bno je opasan u ofanzivi.
(Nogometa{ Fiorentine za „Avazov Sport“)

Radni odnos
Povodom toga bit }e zakazana posebna tematska sjednica Vlade RS, a u izvje{taju entitetske inspekcije rada navodi se da je u prvih {est mjeseci ove godine od ukupnog broja kontroliranih preduze}a njih gotovo pola dobilo prekr{ajni nalog iz radnih odnosa. - Od ukupnog broja kontrola 47,3 posto je bilo neuredno iz radnih odnosa, {to je gori pokazatelj i od onog koji ima Savez sindikata RS. Nepravilnosti su utvr|ene kada je u pitanju

Najskuplji auti
- Dok neki poslodavci prijavljuju da su poslovali s gubitkom, istovremeno u toj godini stavljaju ku}u na to~kove, voze najskuplje automobile ili kupuju nekretnine, a pri tome ne izvr{avaju svoje obaveze - kazao je mi-

[ta ka`u u narodu

033/281-393 redakcija@avaz.ba

- Godinama bh. dijaspora od na{ih politi~ara tra`i da se rije{i sporni zakon o dr`avljanstvu kako se oni koje su ve} ranije stekli dr`avljanstvo neke druge dr`ave ne bi morali brisati iz bh. dr`avljanstva. Njima se jasno stavlja do znanja da su nepo`eljni u vlastitoj zemlji i da im se `eli oduzeti pravo (^italac M. A.) glasa.

Nepo`eljni u svojoj zemlji
Vremenska prognoza

Donja granica
Samo za prvih {est mjeseci ove godine stopa rada nacrno pove}ana je za dva posto u odnosu na kraj pro{le godine te je od po~etka godine inspekcija zatekla 15.000 radnika koji nisu bili prijavljeni. - To je zabrinjavaju}e i predstavlja donju dozvoljenu granicu - kazao je Goran Grgi}, v. d. glavnog inspektora rada.
Mi{i}: Mnogo nepravilnosti

1. 10. 2011.

nistar rada i bora~ko-invalidske za{tite RS Petar \oki}, koji je upozorio da je alarmantna procjena da oko 80.000

radnika u RS radi nacrno, dok u ovom entitetu ima oko 230.000 zaposlenih.

sun~ano

djelimi~no sun~ano

mjestimi~no ki{a

obla~no

promjenljivo

B. SPASENI]

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

Strastveni igra~ „razdu`io“ jednu bh. kladionicu

Sarajlija pogodio 35 parova
Na tri tiketa dobio oko 2.800 KM

VRIJEME DANAS

BIHA] 26 26 BANJA LUKA BR^KO 24 TUZLA 24 ZENICA

Bura u Hercegovini

SUBOTA
1. 10. 2011.

NEDJELJA
2. 10. 2011.

PONEDJELJAK
3. 10. 2011.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

Faksimil listi}a upla}enog u kladionici

od 80C do 210C
DNEVNE TEMPERATURE

od 7 C do 19 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 70C do 200C
DNEVNE TEMPERATURE

Bojao sam se samo ho}e li holandski Alkmar posti}i gol protiv Fejnorda. Kada su izjedna~ili rezultat na 1:1, znao sam da }u dobiti novac na kladionici. To je rekao jedan Sarajlija, ~ije je ime poznato Redakciji, koji je na kladionici pogodio svih 35 parova koje je odigrao. Svoju avanturu strastve-

ni kladioni~ar po~eo je u ~etvrtak, kada je u{ao u jednu sarajevsku kladionicu i odigrao tri ista tiketa sa 35 parova. Posljednji odigrani par pogodio je u nedjelju. - Uplatio sam tri listi}a po dvije marke. Nisam se nadao da }u dobiti, pa zbog toga nisam ulo`io vi{e novca. Odigrao sam da se zanimam,

ali mi se posre}ilo - ka`e kladioni~ar. Na prvom listi}u na kojem je pogodio 35 parova, Sarajlija je ostvario dobitak od 1.157 KM. Na druga dva dobitak je bio ne{to manji, oko 800 maraka. - Ukupno sam dobio oko 2.800 KM. Moram pohvaliti i vlasnika kladionice koji

mi je donio cjelokupan ostvareni iznos u dogovorenom terminu. Malo je kasnio s isplatom, ali je ispo{tovao dogovor - dodao je Sarajlija, koji je najavio da }e ve} ovog vikenda juri{ati na novi rekord, da pogodi svih 36 parova, koliko ih se mo`e odigrati na jednom tiketu.
A. S.

od 200C do 280C

od 200C do 300C

od 190C do 260C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Sli~no kao i prethodnih dana, uz povoljne biometeorolo{ke prilike ve}ina ljudi }e biti boljeg raspolo`enja. Tokom jutarnjih sati kod osjetljivih osoba mogu}e su pote{ko}e usljed pove}anog sadr`aja vlage u zraku, pojave magle kao i ne{to izra`enije naoblake, ali tokom dana op}a slika }e se popraviti.

Grad Sarajevo
Izlazak 6.34 Zalazak 18.28

1. 10. 2011.
Izlazak Zalazak 11.42 20.58

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

U na{oj zemlji ju- LIVNO 22 tro se o~ekuje prohla- 22 SARAJEVO dno, a tokom dana 23 sun~ano vrijeme uz mjestimi~no malu do umjerenu 29 GORA@DE obla~nost. Po kotlinama i uz MOSTAR 23 rije~ne tokove u jutarnjim satima s maglom ili niskim oblacima. Vjetar u Bosni slab do NEUM umjeren, sjevernog i sjeveroi29 sto~nog smjera, a u Hercegovini slaba do umjerena bura.

Ukratko

8
GODI[NJICE „Dnevni avaz“ sutra slavi 16 godina postojanja

Dnevni avaz, subota, 1. oktobar/listopad 2011.

teme

[e{elj: Nije naru{eno pravo

Ha{ki tribunal

Odba~en zahtjev [e{elja
Pretresno vije}e Ha{kog tribunala odbacilo je zahtjev Vojislava [e{elja za obustavljanje postupka u predmetu koji se vodi protiv njega. Zaklju~eno je da nije dokazao da je bilo naru{eno njegovo pravo na su|enje u razumnom roku, saop}eno je ju~er iz Tribunala, javlja Fena.

Uvijek }emo biti najbolji i najja~i!
Posebno je „Dnevni avaz“ uvijek stajao na braniku interesa dr`ave BiH i obi~nog bosanskohercegova~kog ~ovjeka
Burek: Urednik godine Sarajli}-Ramovi}: Novinar godine Karali}: Najbolji mladi novinar Dedi}: Dopisnik godine Had`i}: Najbolji fotoreporter

Devizna {tednja

Isplata obveznica
Federalno ministarstvo finansija ju~er je osiguralo dio sredstava za isplatu obveznica po osnovu ra~una stare devizne {tednje. Za tu namjenu osiguran je 81 milion KM. Vlasnicima }e biti pla}ena glavnica u iznosu od 74,66 miliona KM, dok }e se na ime kamate isplatiti 6,35 miliona KM. Na ovaj na~in se izmiruju dospjele obaveze po osnovu tri emisije obveznica, i to po prvoj emisiji 68,88 miliona KM, od ~ega se na glavnicu odnosi 65,82 miliona KM i na kamatu 3,05 miliona KM. Az. D.

„Dnevni avaz“, najsuperiornija, najtira`nija i najutjecanija novina i jedan od najuspje{nijih poslovnih projekata u historiji BiH uop}e, sutra slavi svoj 16. ro|endan!

Sporazum

Pronositelj istine
Uprkos stalnim nastojanjima raznih centara da se ovaj list, njegovi novinari i urednici u{utkaju, on je bio i ostao neprikosnoveni pronositelj svjetlosti istine, ali i lider u svojoj bran{i na doma}em tr`i{tu, ostavljaju}i daleko iza sebe sve dnevne novine u BiH. Posebno je „Dnevni avaz“ uvijek stajao na braniku interesa dr`ave BiH i obi~nog bosanskohercegova~kog ~ovjeka. Isticao se svojim tekstovima u borbi za vladavinu prava i pravne dr`ave, za za{titu ljudskih i gra|anskih prava, a protiv mafije svake vrste, korupcije i kriminala. Upravo zbog toga ~esto su svi koji imaju veze s „Dnevnim avazom“ napadani, a nisu rijetke ni prijetnje ili ~ak napadi na na{e novinare. Sve su to ~injenice koje nas tjeraju da uvijek budemo najbolji i najja~i! „Dnevni avaz“ mo`e se pohvaliti iznimno dobrim poslovanjem, pa i u vrijeme najte`e ekonomske krize i uprkos `elji politi~kih centara da nas ekonomskim pritiscima stave u jaram svojih interesa, u ~emu nikada niko ne}e uspjeti. Dok su tira`i drugih medija padali, „Dnevni avaz“ sa~uvao je povjerenje svojih ~italaca i to nam je, uistinu, najve}i kompliment. Povodom 16. ro|endana

Za{tita podataka BiH i Crne Gore
Sporazum o uzajamnoj za{titi tajnih podataka izme|u Vije}a ministara BiH i Vlade Crne Gore potpisan je u Sarajevu, javlja Fena. Sporazum su potpisali pomo}nik ministra sigurnosti za za{titu tajnih podataka Mate Mileti} i direktor Direkcije za za{titu tajnih podataka Crne Gore Savo Vu~ini}.

„Dnevnog avaza“, Uredni~ki kolegij ju~er je odr`ao sve~anu sjednicu i dodijelio priznanja najboljim urednicima i novinarima. Za najboljeg urednika progla{ena je urednica Kulture i Show Biza D`enana Burek. ^lan je Redakcije „Dnevnog avaza“ od 1997. godine. Radila je kao novinar u Unutra{njo-

`urnalistiku na Fakultetu politi~kih nauka u Sarajevu. Ova dugogodi{nja novinarka istinski je ekskluzivac na{eg lista. Ne postoji poznata osoba iz svijeta estrade i show biznisa koju Sarajli}Ramovi} u svojoj karijeri nije intervjuirala. Posebno su ostali upe~atljivi njeni intervjui s legendarnim fro-

Na{ portal za godinu imao ~ak 66 miliona posjeta
Osim redizajna stranica na{eg lista i opredijeljenosti za bolju obradu tema, {to su na{i ~itaoci itekako zaslu`ili, „Dnevni avaz“ nastavio je pratiti svjetske medijske trendove. Otud i osna`ivanje na{eg internet-portala, koji se za vrlo kratko vrijeme svrstao me|u najrelevantnije i najutjecajnije portale ne samo u BiH nego i u regionu. Od svih bh. portala, „Avaz“ u ovom trenutku ima najvi{e posjetilaca iz reOdsjek `urnalistika, u Sarajevu 1984. godine. U „Dnevnom avazu“ radi od 2004. kao dopisnik s podru~ja Unsko-sanskog kantona, a od 2009. vodi Dopisni{tvo u Biha}u. Neumorni je izvje{ta~, koji se sada posebno istakao svojim reporta`ama iz Bosanske krajine, prenose}i `ivotne pri~e i probleme tamo{njih ljudi. giona - mjese~no ga, u prosjeku, posjeti oko 350.000 korisnika iz Srbije i Hrvatske. U posljednjih godinu dana web-portal „Dnevnog avaza“ zabilje`io je nevjerovatnih 65.942.728 posjeta iz 164 dr`ave svijeta. Rije~ je o ~ak 9.817.978 ljudi koji su na{em portalu pristupali s jedinstvenim IP adresama, {to dovoljno govori o interesiranju za „Dnevni avaz“, ali i o tome koliko nam ljudi vjeruju. vi}u, ro|enom 1979. u Sarajevu. Nakon dugogodi{njeg anga`mana na novinarskim poslovima u Unutra{njopoliti~koj rubrici, Lazovi} je ove godine ure|ivao na{ politi~ki prilog „Sedmica“, koji je svojim potezima osvje`io i unaprijedio. Odnedavno je pomo}nik glavnog urednika i vodi Unutra{njopoliti~ku rubriku. Nermin Mahmutovi} specijalno priznanje je dobio za svoj doprinos u razvoju na{e web-redakcije, koju vodi od pro{le godine. U tom periodu internet-portal „Dnevnog avaza“ zabilje`io je zna~ajan rast od ~ak 140.000 korisnika. Novinarstvom se bavi od 2000., a tokom posljednjih 11 godina radio je u nekoliko dnevnih bh. listova. U kompaniju „Avaz“ do{ao je 1. januara 2009. Radio i u Redakciji politi~kog magazina „Global“.

Konkurs

Cazinjanin osvojio fotoaparat
Fotografija pod nazivom „Sarajevo 84“, prema odluci posjetilaca stranice www.mojaslikasarajeva.net i stru~nog `irija, najbolja je me|u prijavljenim na konkurs „Moja slika Sarajeva“ u septembru 2011. godine. Autor fotografije je Zlatan Samard`i} iz Cazina, koji je osvojio tre}u od devet mjese~nih nagrada fotoaparat Olympus TG310. Radovi }e biti prezentirani naj{iroj publici na izlo`bi koja }e biti odr`ana povodom 6. aprila, Dana grada Sarajeva.

Lazovi} i Mahmutovi}: Specijalna priznanja

politi~koj rubrici, a na poziciji urednika je od 2003. D`enana Burek tokom dugogodi{nje karijere istakla se kao izvanredan i visokoprofesionalan urednik. Na njenim stranicama izlazile su stotine ekskluzivnih informacija, intervjua i fotografija, koji su doprinijeli ne samo tr`i{noj vrijednosti nego i atraktivnosti i regionalnoj relevantnosti na{eg lista. Jednoglasnom odlukom Uredni~kog kolegija, za novinara godine izabrana je Larisa Sarajli}-Ramovi} iz rubrike Jet Set i Show Biz. Larisa je u na{oj redakciji od 2004. godine. Diplomirala je

tmenom „Azre“ D`onijem [tuli}em, koje su prenosili svi mediji u regionu, pa i {ire. Mladi novinar godine je Fahir Karali} iz Unutra{njopoliti~ke rubrike. Ro|eni Zeni~anin s novinarstvom se u praksi prvi put susreo u listu „Na{a rije~“. U „Dnevnom avazu“ je od 2008. godine. Za katko vrijeme Karali} se iskazao kvalitetnim istra`iva~kim tekstovima. Karakteriziraju ga hrabrost i spremnost da se i u najte`im okolnostima bori za istinu. Midhat Dedi} zavr{io je Fakultet politi~kih nauka,

Zna~ajan rast
Nesumnjivo najbolji na{ fotoreporter u pro{loj godini bio je Jasmin Had`i}. Ro|en je 1981. u Zenici. Ljubav prema fotografiji otkrio je prije 12 godina. Za „Dnevni avaz“ radi od 2004. Lani je punio naslovnice na{eg lista svojim fotografijama, a posebno se istakao sportskim i fotografijama za Crnu hroniku. Specijalno priznanje dodijeljeno je Tariku Lazo-

teme

Dnevni avaz, subota, 1. oktobar/listopad 2011.

9

Ukratko

DOM NARODA BiH Bh. pravosu|e ponovo na meti politi~ara

Tihi} se pridru`io hajci na Tu`ila{tvo
Delegati iz reda srpskog i hrvatskog naroda osuli paljbu po pravosu|u, a predsjednik SDA se slo`io u nekim stvarima, posebno velikim optu`nicama
Informacija o radu Tu`ila{tva BiH za 2010. godinu na ju~era{njoj sjednici Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH do`ivjela je istu sudbinu kao i ona nedavno o radu Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a BiH. Izvje{taj nije usvojen, a ovu ta~ku delegati iz reda srpskog i hrvatskog naroda iskoristili su da bi osuli paljbu po pravosu|u u BiH. gat Hasan Be}irovi}, kazav{i da je za njega „mje{oviti brak onaj izme|u dvije vrste“. Nastavio je Sta{a Ko{arac, {ef Kluba Srba, koji je kazao da na pravosu|e u na{oj zemlji veliki utjecaj imaju stranci i odre|ene politi~ke organizacije iz BiH. Delegat Krstan Simi} rekao je da se ne mo`e oteti utisku da se u BiH jo{ vode politi~ki procesi, a problem je nastao, kako je rekao, kada su u BiH do{li strani tu`ioci. S tim se slo`io i Dragan ^ovi}, zamjenik predsjedavaju}eg, koji je kazao da su nas strani tu`ioci skupo ko{tali. Delegat Mladen Ivani} oti{ao je i dalje te upozorio da je istraga protiv njega vo|ena posredstvom SFOR-a. Delegati iz reda bo{nja~kog naroda jedini su glasali za ovaj izvje{taj. No, zamje-

[piri}: Bit }e implementirani i projekti

Vije}e ministara

U BiH ostaje 96 miliona eura
Vije}e ministara BiH usvojilo je ju~er Informaciju i prihvatilo prijedlog dr`avnog IPA koordinatora za distribuciju sredstava iz alokacije za IPA 2011 komponenta i za Bosnu i Hercegovinu, saop}eno je iz Vije}a ministara. Uz 96 miliona eura bit }e implementirani i projekti koje direktno programira Evropska komisija za sve dr`ave regiona. paketu pomo}i za 2011.

SBB BiH Mostar

Ali}u{i} novi predsjednik
U Mostaru su preksino} okon~ani unutarstrana~ki izbori u Op}inskom odboru Saveza za bolju budu}nost (SBB). Tako }e OO SBB BiH Mostar sa~injavati 35 ~lanova, a na njegovo ~elo izabran je Armin Ali}u{i}, ina~e {ef Odjela pristupnih sistema u „BH Telecomu“. On je za na{ list izjavio da }e u narednom periodu raditi na ja~anju Op}inskog odbora SBB BiH u Mostaru, u kojem vidi dosta potencijala, nakon ~ega slijede pripreme za predstoje}e lokalne izbore. A. Du.

Mje{oviti brak
Zapo~ela je Borjana Kri{to, predsjednica Kluba hrvatskog naroda, koja je kazala da je pro~itala neke optu`nice koje ne bi potvrdio niko „ko zna i{ta o pravu“ te je spo~itala da se tu`ioci ~esto biraju iz mje{tovitih brakova. Odgovorio joj je dele-

Napredak u slu~aju „Sejdi} i Finci“
Dom naroda produ`io je ju~er za 30 dana amandmansku fazu za Prijedlog zakona o popisu stanovni{tva, doma}instava i stanova u BiH. Delegati su usvojili Prijedlog zaklju~ka o osnivanju privremene zajedni~ke komisije oba doma za izvr{enje presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu „Sejdi} i Finci protiv BiH“, u koju bi trebao biti izabran po jedan predstavnik iz svake stranke zastupljene u Parlamentu BiH. Predstavnici HDZ-a i SNSD-a bit }e Borjana Kri{to i Krstan Simi}, dok }e ostali biti izabrani iz Predstavni~kog doma.
Sa sjednice: Tihi} optu`io kadrove za nestru~nost
(Foto: M. Kadri})

nik predsjedavaju}eg Sulejman Tihi} kazao je da se „mo`e slo`iti s nekim od zamjerki koje su delegati prije njega iznijeli“, posebno u velikim optu`nicima koje su zavr{ile osloba|aju}im presudama. Kao primjer je naveo Milorada Dodika, predsjednika RS. Razlog je, prema Tihi}u,

izme|u ostalog, i u „nestru~nosti odre|enih kadrova u pravosu|u“ te je utvrdio da je „prije rata bilo te`e polo`iti pravosudni ispit nego danas“.

Ratni zlo~ini
^elnik SDA dodao je da je jedini tu`ilac s kojim se rukovao bio Milorad Bara{in.

Delegati su usvojili zaklju~ak koji je predlo`io Ivani}, a kojim se zahtijeva od Tu`ila{tva BiH da u roku od 30 dana pripremi i dostavi Domu naroda analizu rezultata i efekata rada stranih tu`ilaca u Odsjeku organiziranog kriminala i u Odsjeku ratnih zlo~ina.
F. KARALI]

CBBiH

Saradnja s Evropskom bankom
Centralna banka BiH (CBBiH) i Evropska centralna banka (ECB) ju~er su u Sarajevu obilje`ile uspje{an zavr{etak 18-mjese~nog programa tehni~ke saradnje, javlja Fena. Kako je istaknuto na zavr{noj ceremoniji i konferenciji za novinare u CBBiH, zavr{etak programa je va`an korak naprijed u naporima CBBiH u pridru`ivanju Evropskom sistemu centralnih banaka (ESCB) nakon ulaska BiH u EU.

Kadrovska trakavica na ~elu HT-a Mostar

Seminar Vakufske direkcije

Primorac opet razrije{en, Prli} po drugi put imenovan
^lanovi Nadzornog odbora HT-a Mostar ju~er su na sjednici donijeli jednoglasnu odluku o razrje{enju Vilima Primorca s mjesta predsjednika ovog mostarskog telekom operatera. Tako|er, usvojena je odluka o imenovanju Stipe Prli}a, biv{eg generalnog direktora ovog preduze}a, na mjesto vr{ioca du`nosti predsjednika Uprave HT-a u periodu od {est mjeseci. Primorac je za predsjednika Uprave HT-a imenovan 27. januara. Predsjednik Nadzornog odbora HT-a Ante Kre{i} kazao je da }e ova odluka stupiti na snagu u narednih pet dana i da se radi o „velikim koracima da preduze}e postane konkurentno“. O finansijskom poslovanju HT-a rekao je da }e se kasnije razgovarati. Sini{a \uranovi}, zamjenik predsjednika NO u ime THT-a Zagreb, na upit za{to je imenovan ~ovjek koji iza sebe ima lo{e finansijske rezultate, kazao je: - Imamo strate{ki sporazum s Vladom FBiH pa smo du`ni podr`ati kandidata kojeg ona predlo`i. To smo na sjednici i u~inili. A. Du.

Zaimovi}: Ne}emo odustati od svojih prava
Petodnevni seminar o vakufima i humanitarnom radu kojeg je organizovala Vakufska direkcija i Generalni komitet vakufa Kuvajta „Vakufi i himanitarno - volonetrski rad“ zavr{en je ju~er u Sarajevu. Senaid Zaimovi}, direktor Vakufske direkcije ka`e da je cilj seminara upu}ivanje u zna~aj vakufa i ja~anje svijesti o neodvojivosti humanitarnog rada i vakufa. - Upoznavanje iskustava s kuvajtskim upravljanjem s vakufima od velike nam je koristi. Primjetili smo koliko Kuvajt kao dr`ava {titi instituciju vakufa za razliku od na{e dr`ave koja jo{ uvijek neopravdano u svojim rukama dr`i vakufe i bespravno ih koristi - rekao je Zaimovi}. Dodao je da se IZ mora boriti za vakufsku imovinu koja joj pripada po svim ko-

Potpisan protokol

Saradnja 13 javnih servisa
Zaimovi}: Uputio nekoliko apela

S ju~era{nje sjednice: Odluke donesene jednoglasno

nvencijama i rezolucijama. - Apelovali smo nekoliko puta da nam se vrati oduzeta imovina. Izgleda da jedini jezik koji oni poznaju jesu {trajkovi, prisile, politi~ki pritisci i izlasci na ulice. Bojim se da }emo i to morati poduzeti i za za{titu svojih prava iza}i na ulice - rekao je Zaimovi}. A. Nu.

Predstavnici 13 javnih servisa s prostora jugoisto~ne Evrope potpisali su ju~er u Sarajevu protokol o regionalnoj saradnji u oblasti edukacije i obuke, javlja Fena. Protokol su potpisali: BHRT, BNT, MKRTV, RTCG, RTS, RTV, TRT, BNR, HRT, RR, RTK, RTSH i RTVSLO.

Klub poznatih

Vlatka Malid`an

Internet mi je najve}i porok
Li~ni profil portparola Ministarstva finansija RS
Ime i prezime: Vlatka Malid`an. Datum i mjesto ro|enja: 12. januar 1976., Karlovac. Koji je Va{ najve}i porok: Internet. Biste li donirali organe: Da. [ta pomislite kada Vam crna ma~ka prije|e preko puta: Na praznovjerne ljude. [ta svaka dama mora imati u ta{ni, a mu{karac u nov~aniku: Novac. Ima li istine u izreci „Ko pjeva, zlo ne misli“: Svakako. Da je sutra smak svijeta, {ta biste danas uradili: Isto {to i svaki dan. Je li bolje danas biti lijep ili pametan: Pametan. Politika je za Vas: Neizbje`na. Jeste li ikada izdali prijatelja: Ne. Je li Va{a slava gorkog ili slatkog okusa: Slatkog. Otkrijte nam jednu tajnu: Ne smijem. ^ega se najvi{e sramite: Nedostatka informacija. Najljep{a `ena/mu{karac je: Moj suprug. Kada je brak dobar brak: Kada nije, ina~e ga nema. Je li jutro pametnije od ve~eri: Ne uvijek. Neostvarena `elja: Nau~iti njema~ki jezik. Omiljeni film: „Zvjezdane staze“. Va{ hobi: ^itanje, ako se na|em vremena. Sportista koji Vas inspirira: Novak \okovi}. Sje}ate li se prvog poljupca: Ne.

10

Dnevni avaz, subota, 1. oktobar/listopad 2011.

teme

[OKANTNO Zakon o za{titi `ivotinja donosi {tetu ljudima

^opori pasa siju strah {irom BiH
Uglednog ljekara pas napao i te{ko povrijedio Digao me u zrak i odbacio, ka`e Kandi} Sve vi{e napada lutalica u ve}ini gradova BiH
Jo{ jedan napad pasa zabilje`en je u Sarajevu. Pas, koji ima vlasnika, ali je bio pu{ten s lanca, preksino} je na Ba{~ar{iji bez ikakvog povoda napao prof. dr. Zuvdiju Kandi}a, {efa Klinike za abdominalnu hirurgiju KCUS-a. Kandi} je zadobio vi{e povreda.

Neophodna skloni{ta
- Krenuo sam pje{ice prema bolnici i u blizini }evabd`inice „Petica“ na mene je nasrnuo pas. Podigao me u zrak i odbacio. Pri tome sam slomio desnu ruku, povrijedio desnu nogu i kuk. Malo je nedostajalo da udarim glavom o ivi~njak trotoara. Kada sam prilazio, na tom mjestu vidio sam dva psa. Jedan od njih me napao bez ikakvog povoda. Ono {to je najgore, jedan od mu{karaca, a ne znam da li je on vlasnik psa, nasrnuo je na mene. Da nije bilo slu~ajnog prolaznika, jo{ bih dobio i batine - ka`e Kandi}. O ovom doga|aju obavije{tena je i policija, a prof. Kandi}u u bolnici je ustanovljen prijelom lakta i stavljen mu je gips. Ovo je samo je-

Malid`an: Politika je za nju neizbje`na

Kandi}: Ruka u gipsu, zadobio i povredu kuka

(Foto: M. Kadri})

[ta je Va{ najve}i strah: Neinformisanost. Najdra`a pjesma: „[to je danas lijep i sun~an dan“. Kada ste posljednji put bili na izlo`bi ili u pozori{tu: Pro{le sedmice. Citat koji pamtite: Nikad ne reci nikad. Omiljena modna marka: „Mango“. Osoba koja Vas `ivcira: Ne mogu se sjetiti nijedne.

dan u nizu napada `ivotinja u Sarajevu, a jo{ prednja~e nasrtaji pasa lutalica.

Kompleksno pitanje
Ranije su ovakvi slu~ajevi bili rijetkost, ali se situacija promijenila sa Zakonom o za{titi i dobrobiti `ivotinja, koji je Parlament BiH jednoglasno usvojio

po~etkom 2009. godine. U su{tini, Zakon podrazumijeva formiranje azila za pse lutalice i prestanak rada kafilerija. Skloni{ta u ve}ini gradova nisu sagra|ena zbog nedostatka novca, a stru~njaci upozoravaju da }e stanje uskoro biti jo{ alarmantnije. - Zakon se mora po{tivati i provesti na terenu.
Filipovi}: Zakon se ne primjenjuje

SMS
HULIGANI IZ GRAS-a - Ako gledaoci upadnu na fudbalski teren, to su huligani. Isto je kada iz GRAS-a i taksija blokiraju gradske saobra}ajnice, i to su huligani. Ove iz GRAS-a treba u kontejnere pa na voz i neka tra`e gdje se mogu ovako pona{ati. U ISTOM TRAMVAJU Kako policajac da radi i skloni kriminalca s ulica kada ga sud ve} sutra pusti pa ujutro ~ekaju isti tramvaj na stanici (provjereno)! U zatvor ne mogu jer nema mjesta, sklapaju se na-

Dnevni avaz 061-142-015
Ima li neko da ispita stanje na Prirodno-matemati~kom fakultetu, gdje se profesori pona{aju kao bogovi? USKORO KLIP - Kakvo je sudstvo kod nas, nisam ovo vidio nigdje na svijetu. Znam da u svakoj instituciji u zemlji preko {tele dolaze do radnog mjesta glupi i nesposobni, ali da ih ima i u sudu, to je previ{e. Preko {tele zavr{avaju predmete za dan, nanose}i obi~nim gra|anima {tetu na desetine hiljada KM. Uskoro ide klip na YouTubeu s dokazima.

godbe s njima... Psi imaju svoja prava, kriminalci, politi~ari samo radnici nemaju, osim da {trajkuju gla|u. NIGDJE INSPEKCIJE Do kada }e se tolerisati prodaja novih dekodiranih mobitela na pijaci u Tuzli, dok mi pla}amo porez uredno i legalno radimo? Tri tezge pune mobitela i dnevno obrnu oko 3.000 KM, a inspekcije nigdje, pa sada ra~unajte. SAOSJE]ANJE S GENERALOM - Zaista saosje}am svu bol generala Dudakovi}a zbog izgubljenog sina.

Psi lutaju u potrazi za hranom

Me|utim, ako nisu stvoreni preduslovi, onda se ne mo`e ni provesti. Ljudi na Zapadu morali su prvo provesti akcije, zatim smjestiti `ivotinje, uraditi masovne kastracije, za{tititi gra|anstvo, uraditi vakcinaciju, sprije~iti lanac razmno`avanja pa u azile ubaciti pse. Normalno je da se onda prilikom putovanja kroz Evropu nigdje ne mogu vidjeti lutalice, a kod nas niko ne zna ni koliko ima takvih pasa - ka`e prof. Selma Filipovi} s Veterinarskog fakulteta E. HALA] u Sarajevu.

U~estali napadi u {kolskim dvori{tima
Da su i osnovci sve ugro`eniji, govori i slu~aj Osnovne {kole „Avdo Smailovi}“ u sarajevskom naselju Bu~a Potok. Zamjenik direktora Ra{ad ]orovi} ka`e da roditelji moraju djecu dovoziti u {kolu te da u~enici nisu sigurni ni kada iza|u na odmor. - Nedavno su napali dvije djevoj~ice i nastavnicu. Nakon toga, odmah smo zatra`ili i pomo} Veterinarske inspekcije, ali niko ni{ta konkretno nije poduzeo - ka`e ]orovi}. A. Na.

Upitno skloni{te u Zenici
U Zenici je za nepune dvije godine sterilizirano, kastrirano i pregledano oko 800 pasa. Njihov broj, prema procjenama stru~njaka, na ulici je dvostruko ve}i. Na podru~ju Bare - Stranjani planirana je gradnja azila za pse, kapaciteta 120 mjesta, ali se toj namjeri protive mje{tani okolnih naselja. Ina~e, prema podacima Hitne pomo}i, u Zenici sedmi~no bude evidentirano do pet A. D`. ugriza pasa.

Mostar nema novca
Slu`ba za komunalne poslove Grada Mostara prima sve ve}i broj prijava od gra|ana i policije o poja~anom broju pasa lutalica, a dosada{nji na~in njihovog zbrinjavanja nije djelotvoran. Kako nam je kazala Aida ^izmi}, predsjednica Udru`enja za za{titu `ivotinja „Prijatelji“, Grad nema novca da napravi azil. Za prvih {est mjeseci ove godine, Gradska slu`ba zbrinula je 144 psa. Eutanazirano ih je 60, za {ta je potro{eno 56.606 KM. M. Sm.

Sterilizacija pasa u Biha}u
Suada Sofi}, portparol Op}ine Biha}, ka`e da se tra`i lokacija za azil. Dok se azil ne sagradi, Op}ina }e pomagati prihvatili{te za `ivotinje te }e ove godine izdvojiti oko 50.000 KM za kastraciju, zbrinjavanje i udomljavanje `ivotinja. Gradnja azila ko{tat }e oko 400.00 KM. U Op}ini Biha} planirana je sterilizacija 700 pasa lutalica.

M. D.

teme

Dnevni avaz, subota, 1. oktobar/listopad 2011.

11

U PRODAJI

SJE]ANJA Adamir Jerkovi} o slu~aju kraji{kog Babe

Svoje uhi}enje je spu{tao u ravan lova na vje{tice, ka`e nekada{nji savjetnik Alije Izetbegovi}a
Adamir Jerkovi} 1999. godine bio je savjetnik predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH Alije Izetbegovi}a, kada su se trebali izjasniti o stavu tu`ioca Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine vezanom uz predmet Fikreta Abdi}a. - prisje}a se Jerkovi}. Kao Izetbegovi}ev savjetnik, Jerkovi} je tada zbog posebnog publiciteta koji je ovom slu~aju dala i Hrvatska radiotelevizija (HRT), putem TV mosta bio u~esnik u emisiji „Motri{ta“ zajedno s Abdi}em. Tu je Jerkovi}, izme|u ostalog, podsjetio da je protiv Abdi}a Tu`ila{tvo u Biha}u 1996. podiglo optu`nicu za ratni zlo~in, ali da se optu`eni nije pojavio na sudu, nego se „sklonio“ u Hrvatsku, od koje }e BiH tra`iti njegovo izru~enje. nte, ne}e mo}i oglu{iti o na{ zahtjev. Abdi} je odgovorio da mu to zapravo pakuje AID, muslimanska tajna policija. Povezao je to sa svojim stradanjem u aferi „Agrokomerc“, podsjetiv{i da su monteri tada lo{e pro{li, pa }e i ovog puta tako biti. Rekao je da su „monteri pred debaklom“, a da se njemu, koji mo`e u~initi mnogo dobra u BiH, spre~ava na ovaj na~in da trijumfalno u|e u BiH - navodi Jerkovi}. On se sje}a i da je Abdi} u toj emisiji na novinarsko pitanje ima li hrabrosti da ode u BiH, odgovorio da „nema potrebe da se dokazuje Aliji Izetbegovi}u“. - On je svoje uhi}enje stalno spu{tao u ravan lova na vje{tice, bez stvarnog sagledavanja svoje uloge u bratoubila~kom ratu - zaklju~uje Jerkovi} 12 godina nakon {to je BiH raspisala me|unarodnu potjernicu za M. KUKAN Abdi}em.

Abdi} tvrdio da mu AID sve pakuje
Dobili saglasnost
Jerkovi}: Ocjena ha{kog tu`ioca

Ha{ki tu`ilac tada je ocijenio da postoji osnovana sumnja da je Abdi} „ozbiljno prekr{io me|unarodno humanitarno pravo nehumanim tretmanom civila i ratnih zarobljenika i prisilnim mobilizacijama civila“. Na taj na~in pravosudni organi BiH dobili su saglasnost Ha{kog tribunala za krivi~no gonjenje Fikreta Abdi}a. - Sje}am se reakcije predsjednika Alije Izetbegovi}a. On je mogao trijumfovati, nasla|ivati se. Ali, nije. Fikret Abdi} morao se suo~iti s pravdom, jer je bio inspirator i

pokreta~ me|ubo{nja~kog rata i secesionista, koji je slu`io interesima razbija~a Bosne. Alija Izetbegovi} nije likovao na ovu vijest iz Haga. To sam vidio 4. januara 1999. u njegovom kabinetu kada smo dogovarali javno tuma~enje na{eg stava. Saglasio se s mojim prijedlogom da prezentiramo samo ~injenice i da to bude bez slavodobitnih izliva

Stav Hrvatske
- Na`alost, slu`beni Zagreb nije odgovarao na na{ zahtjev, {to i ne ~udi s obzirom na to da je jo{ tamo vladao Franjo Tu|man, koji je bio nesklon BiH. Izrazio sam nadu da se Hrvatska, koja se obavezala na saradnju s Ha{kim tribunalom, ovog puta i zbog jasne me|unarodne kompone- 

M
Udruženje sportskih ribolovaca “Vrbas” iz Gornjeg Vakufa posebnu pažnju posvećuje poribljavanju vodotoka kojim upravljaju. Prije nekoliko dana vrijedni ribari ovog kraja izvršili su poribljavanje rijeke Vrbasa i Bistričke rijeke sa 8.000 komada, mlađi potočne pastrmke, veličine od 8 do 15 centimetara. I. B.

Dnevni avaz, subota, 1.oktobar/listopad 2011.

F=H==

TOMISLAVGRAD Zašto OV ne dozvoljava smjenu direktorice
Ambasador Sunjog na poklon dobio grafiku
(Foto: D. Stojnić)

*E>EJA?E FE LHEA@A ECA
Među 20 knjiga su rječnik, moderna te književnost za djecu
Tomaš Sunjog (Scunyog), češki ambasador u BIH, narodnoj biblioteci “Ćirilo i Metodije” u Prijedoru uručio je dragocjen poklon - 20 najnovijih naslova na češkom jeziku. -U odjeljenju češke nacionalne književnosti čitaocima ove biblioteke bit će dostupne knjige čeških klasika, savremenih književnika, ali i književnost za djecu kazao je Sunjog i dodao da je njegov dar namijenjen prijedorskim Česima, ali i svim Prijedorčanima koje zanimaju češki jezik i kultura. Mara Vrzić-Ećim, direktorica gradske biblioteke, ambasadoru je poklonila vrijednugrafiku. M. Z.

Češki ambasador u Prijedoru 

EE?=5čE>KšEć=Fš=L==>A KHI=EFH@>EIELA==
Navodno je jedna od zaposlenica i snbaha Mate Kelave, predsjednika OV Tomislavgrad Traže od ministrice Cikojević da povuče odluku
prijetnju “pokretanja postupka za utvrđivanje njene odgovornosti zbog zloupotrebe položaja i ovlasti. No, ministrica ističe da njena odluka nije ni nezakonita ni pravno neutemeljena, kako tvrde predsjednik OV Tomislavgrad Mate Kelava i načelnik općine Ivan Vukadin. - U članu 83. Zakona o osnovnom školstvu stoji da ministar može razrješiti dužnosti direktora ukoliko utvrdi da ne ispunjava zakonske obaveze, kao što i na osnovu čl. 85. istog zakona može razrješiti i školski odbor ukoliko utvrdi da ne radi u skladu sa zakonom. A upravo se to i događalo u u školi “Ivan Mažuranić” u Tomislavgradu već treću godinu zaredom - izjavila je ministrica Cikojević. Dodaje da direktorica Skočibušić već u prvoj godini svog mandata nije tražila saglasnost ministarstva za prijem novih radnikau školu, što je po zakonu obavezna. Navodi da je naredne godine direktorica ministarstvu uputila zahtjev za prijemnovih radnika navodeći samo broj potrebih radnika a ne i obrazloženja zašto su potrebni.

7E?A @>E=K =IB=J
-Moja ulica na Ogojama bila je jako zapuštena i godinama smo moljakali nadležne da je saniraju. Prije nekoliko dana došla je mehanizacija i započela je rekonstrukcija pa će ulica uskoro izgledati mnogo ljepše. Za pohvalu je to što su mašine konačno ušle i u ulice u kojima žive Bošnjaci i zakrpile rupe u asfaltu. Ne sviđa mi se to da je općina Prozor/Rama je jedna od najbogatijih vodom u državi, a mi se nemamo gdje okupati i osvježiti u toku ljetnih vrućina. Ovog ljeta na Ramsko jezero se nije išlo zbog povlačenja vode i blata pa pošto će to

Šta mi se (ne)sviđa u Prozoru

Ministrica obrazovanja Livanjskog kantona Gordana Cikojević smijenila je direktoricu centralne Osnovne škole “Ivan Mažuranić” u Tomislavgradu, Milicu Skočibušić, i raspustila Školski odbor zbog brojnih pritužbi roditelja učenika na ponašanje i niz nepravilnosti u radu.

Dat rok
No, Općinsko vijeće Tomislavgrada razrješenje direktorice nije prihvatilo već vijećnici obavezuju direktoricu i Školski odbor da nastave redovno obavljati svoje aktivnosti, a od ministrice traže da poštuje volju stanovnika općine Tomislavgrad “izraženu kroz odluke i zaključak OV”. Ministrici su dali rok od petdana dapovuče rješenja uz

OŠ “Ivan Mažuranić” u Tomislavgradu: Nastavnici radili nacrno

M

8H>=I >C=ćA 4A@K?EA FJč F=IJH L@A K LHEK

Gornje zone grada Zvornika imaju velikih problema sa vodosnabdijevanjem, a u naseljima Grobnice, Bair, Fetija, Vidakova njiva, Palučci, te ulicama Majevička i Sime Perića svaki dan dolazi do restrikcije u vodosnabdijevanja od 10 do 13 i od 22 do 5 sati, javlja Onasa. Glavni razlog je nizak vodostaj rijeke Drine.

*HE FHEAHE
Na lokalnim portalima mogu se pročitati brojni komentari zabrinutih roditelja. Oni tvrde da direktorica Skočibušić zapošljava određene osobe bez konkursa navodeći tako pedagoginju Adrijanu Sušilović koja je primljena za nastavnicu engleskog jezika, navodno kćerni konkurs što nije uradila. Zbog toga su radnici koje je primila radili bez ugovora i na crno, a povrh svega neki od njih nisu imali ni adekvatnu spremu, dok su odbijeni oni koji ispunjavaju uvjete za ta radna mjesta - objašnjava Cikojević. ka jedne zaposlenice u općini. I oni navode već pomenutu snahu Mate Kelave, Vesnu koja predaje informatiku te Ivu Delać “učiteljicu” sa završenom Gimnazijom, potom kćerku direktorice Skočibušić koja kao nastavnica Hrvatskog jezika a obavlja poslove učiteljice... Cikojević tvrdi sa je prednost davana kandidatima koji ne ispunjavaju uvjete, pa i snahi Mate Kelave, predsjednika OV Tomislavgrad, zbog čega su se neki kandidati žalili ombudsmenima u Livnu. A. KAMBER

Saud Muminović, ugostitelj

tako vjerovatno ostati i narednih godina mislim da bi nadležni trebali razmišljati o izgradnji gradskog bazena - kaže Saud Muminović,ugostitelj. H. M.

Tokom proteklih osam mjeseci na području opštine Bijeljina zabilježeno je 250 požara sa materijalnom štetom od oko 300.000 KM, stoji u saopštenju Inspekcije za zaštitu od požara, područno odjeljenje u Bijeljini. Dvije profesionalne vatrogasne jedinice, sa 33 vatrogasca u Bijeljini i 13 u Janji, radile su na lokalizaciji i gašenju požara. No, dugotrajna suša i nemar građana uzroksu velikog broja požara i brojnih intervencija nadležne inspekcije, odnosno dva protivpožarna inspektora. Ove godine do krajaavgustaoni suuradili65 

= I= AIA?E # Fž=H=

Na području opštine Bijeljina

Bez ugovora
- Zbog nije ni dobila saglasnost za njihov prijem, pa ih je primila na 90 dana što ima pravo, ali je bila dužna u tom periodu raspisati redov-

Cikojević: Zzakonsko uporište

Požar kod vojne kasarne

inspekcijskih pregleda i donijeli35 rješenja o nalaganju sprovođenja mjera zaštite od požara i dva prekršajna naloga. E. M.

Građani Bijeljine i Janje jučer su dostojanstveno ispratili Izeta Camića (61), zamjenika načelnika opštine Bijeljina, koji je u srijedu 28. septembra, nakon kraće i teškebolesti, preminuonaVMA u Beogradu. Dženaza Izetu Camiću klanjana je iza ikindija namaza u haremu Čaršijske džamije u Janji, a ukopan je na mezarju Palutine. Povodom smrti Izeta Camića, jučer je u velikoj sali 

== E *EAE= EIFH=JEE =AE= =čAE=

Komemoracija i dženaza Izetu Camiću

Članovi porodice Camić primaju izjave saučešća

(Foto: G. Bobić)

opštinske administrativne službe održana komemorativna sjednica kojoj su prisustvovali članovi porodice preminulog, predstavnici lokalne zajednice i brojni građani. -Otišao mi je najbolji saradnik. Ovo je veliki gubitak za opštinu i njene građane. Svijet bi bio bolji da je više ljudi kakav je bio Izet Camić - rekao je načelnik opštine Mićo Mićić. E. M.

JK=IE =J

Dnevni avaz, subota, 1. oktobar/listopad 2011. 

!

Predstavljamo prvačiće

SKUPŠTINA TK Usvojen izvještaj o izvršenju Budžeta 

==@%=H== HEJEL=EEKL=@=Kć=E?EE
Zastupnici upozoravaju da bi se deficit u narednih pola godine mogao udvostručiti
vladajuće koalicije, među kojima je i Mersed Šerifović, iz Narodne stranke „Radom za boljitak”. - Izvještaj je matematički postavljen i deficit je utoliko problematičniji, ako uzmemo u obzir mnoge socijalne obaveze i izdvajanja za poljoprivredu, sport, boračku populaciju i ostale socijalne kategorije. Postavlja se pitanje koliki će biti deficit kada se bude radio izvještaj za cijelu godinu - kazao je Šerifović.

Učenici I-c razreda s učiteljicom Vahidom Smajlović

Skupština Tuzlanskog kantona na posljednjoj sjednici usvojila je izvještaj o izvršenju Budžeta za prvih šest mjeseci ove godine, a poređenjem prihoda i rashoda ustanovljen je deficit od 700.000 maraka.

Stav opozicije
Skupštinski zastupnici kritički su u diskusijama izrazili bojazan na visok deficit u budžetu, koji bi se nakon izvještaja u idućih šest mjeseci mogao udvostručiti. Interesantno je da kritički stav nisu zauzeli samo predstavnici opozicinih, već i zastupnici stranaka iz

Učiteljica I-c razreda Druge osnovne škole Srebrenik je Vahida Smajlović, a učenici su: Maid Jahić, Maida Ibrahimović, Ajla Ibrahimović, Mersed Omerović, Džejla Avdić,

2HLE?H=HA@,HKCAŠ 5HA>HAE2ŠĆAD=A
Uz zgradu područne škole u Vitinici

Azra Jahić, Semir Jahić, Ahmed Jukić, Almedina Omić, Aldina Mujkić, Haris Mujić, Amel Omić, Amela Taletović i Amra Taletović. O. M.

Rast rashoda
Dodao je da Vlada mora hitno prekinuti zaduživanja
Šerifović: Socijalne obaveze Šabović: Veći nesrazmjer

7IH =Fš=L=K
Premijer TK Sead Čaušević za naredni mjeseca najavio je razmatranje akcionog plana zapošljavanja i potpisivanje ugovora sa Razvojnom bankom FBiH o korištenju novca sa “escrow računa”. Očekuje se da će na osnovu sredstava prikupljenih u procesu privatizacije biti stvorena solidna osnova za realizaciju poduzetničkih projekata, a time i otvaranje novih radnih mjesta.

iz raznih fondova kako bi se krpile rupe u budžetu. Dodaje da postoje i određeni pomaci i pozitivni iskoraci u radu nove vlade, ali su nevidljivi zbog prilično velikg deficita u budžetu. Poslanik Saveza za bolju budućnost Salih Šabović je konstatujući da je rast rasho-

da za četiri posto veći od rasta prihoda, iskazao bojazan da bi taj nesrazmjer do kraja godine mogao biti i mnogo veći. Besim Imamović, poslanik Stranke za BiH, mišljenja je da Vlada TK radi prividne štednje, koje ukoliko nisu praćenje ulaganjima nemaju svrhe. A. Mu. 

=LHš=L= IA CH=@= @AHA BEIKJKHA I=A

Niko ko putuje magistralnim putem od Tuzle do Doboja, ne može a da pogled na baci na imanje Hazima Žepića u Barama kod Gračanice. Na 6,5 dunuma koje je naslijedio od oca, Hazim je stvorio pravo bogatstvo. Zasadio je 400 stabala jabuke u špaliru zvanom “vitko vreteno” i svako stablo mu je ove godine dalo rod od 25 do 30 kilograma roda, ili oko 10 tona najkvalitetnije jabuke. Do njih je zasadio 300 stabala kruške i ubrao oko osam tona. Plodove nektarine na stotinu stabala je već obrao. Žepić je više nego zadovoljan rodom, a i skladištenje i plasman je riješio sam bez ičije pomoći. - I ove godine sam pobijedio sušu. iVoćei povrćenavodnjavam iz svoja dva bunara duboka oko devet metara po sistemu “kap po kap”. Bez toga ne bilo ni roda, ni kvaliteta - kažeŽepić. H. ČALIĆ

0=E ŽAFEć F>EA@E IKšK
U radove je uloženo 115.816 KM

Bogat urod na imanju Bare kod Gračanice

U mjesnoj zajednici Vitinica, općina Sapna, privodi se kraju izgradnja fiskulturne sale uz objekat Područne škole. U završnoj fazi izgadnje postavljene su elektroinstalacije i hidroinstalacije, a završeno je malterisanje i bojenje unutrašnjih zidova i plafona te polaganje cementnog estriha. U sklopu objekta izgrađene su i svlačionice za učenike i nastavnike, a sa

vanjske strane je urađena plastična fasada. Postavljen je sportski parket, označena su igrališta za odbojku, rukomet i košarku, a uslijedit će primopredaja radova, kao i nabavka opreme i izdavanje upotrebne dozvole. Radove zajednički finansiraju Općina Sapna i projekat upravne odgovornosti GAP. Vrijednost projekta je 115.816KM. M. B.

Žepić: Jabuke se lome od roda

Ambulanta u tuzlanskom naselju Simin Han dobila je novo sanitetsko vozilo i medicinskuopremu ukupnevri-

5=EJAJI LE = =>K=JK K 5EE 0=K
jednosti 40.000 KM. Donacija je realizovana u okviru projekta “Bolji uslovi življenja za stanovnike Simin Hana, posebno stare osobe”, a organizator jebila Fondacijatuzlanske zajednice. Vozilo će biti korišteno za posjete osobama

Aktivnosti Fondacije tuzlanske zajednice

starijim od 60 godina, nastanjenim u istočnom dijelu Tuzle, kojima je potrebna kućna njega. A. Mu.

U organizaciji Sportskog autokros kluba “Srebrenik” na automobilističkoj stazi u Ormanici održane su autokros trke, na kojima su nastupila 64 vozača iz Srebrenika, Brčkog, Bijeljine, Bosanskog Broda, Odžaka, Zvornika i drugih bh. gradova. U kategoriji do 1.800 kubika najbolji je bio Lazar Nikolić iz Velike Obarske, na drugom mjestu je Salko Pedljić iz Srebrenika, a na trećem Pero Gajić iz Bijeljine. 

=>HžE 5=EH Š=>Eć E ==H EEć

Autokros trke kod Srebrenika

U kategoriji trkaćih automobila preko 1.800 kubika prvo mjesto osvojio je Samir Šabić iz Srebrenika, drugi je Milenko Petrović iz Banje Luke, a treći Lazar Nikolić iz Velike Obarske. Najatraktivnijim vozačem proglašen je Nedžad Imširović iz Srebrenika, a najuspješnijim takmičarima u obje kategorije dodijeljeni su pehari, diplome i novčane nagrade od 500, 300 i 200 KM. O. M. 

"

Dnevni avaz, subota, 1. oktobar/listopad 2011.

I=H=ALIE =J

KOMUNALIJE U iščekivanju poskupljenja vode, plina i grijanja

Proučena Fatiha i položeno cvijeće na mezar

Šest mjeseci od smrti bivšeg načelnika Ilidže

Učenjem Fatihe i polaganjem cvijeća na mezar bivšeg načelnika općine Ilidža Amera Ćenanovića porodica, saradnici i prijatelji jučer su obilježili šest mjeseci od njegove iznenadne smrti. Rahmetli Ćenanović umro je 1. aprila u 50. godini života, dok je obavljao

5Ać=A = )AH= ĆA=LEć=
2čAJ===@AIA$ C@EA

dužnost načelnika općine Ilidža. Njegovi saradnici ga pamte kao istinskog borca za napredak općine i čestitog rukovodioca. Počast svome bivšem načelniku odali su učenici i menadžment Osme osnovne škole, u kojoj je Ćenanović četiri godine bio direktor. E. M.

0ćA E 8=@= 5 FL K@=HEJE F @žAFK CH=đ==
Do početka grijne sezone ostalo je samo 15 dana, a u “Toplanama” i “Sarajevogasu” još ne znaju hoće li poskupjeti grijanje i plin. Kako su nam kazali direktori preduzeća Suad Zeljković i Salih Selmanović, na njihove adrese još nije stigao nikakav odgovor iz Vlade Kantona, koja treba odbiti ili potvrditi predložene više cijene ovih energenata. Prema njegovim riječima, ne treba zanemariti ni velika dugovanja ovog po važećem cjenovniku rekao je Selmanović. Odgovor za povećanje

U “Toplanama” i “Sarajevogasu” još ne znaju hoće li poskupjeti grijanje i plin Ako ne bude promjena narednih dana, bit će ista cijena grijanja, rekao Zeljković
informaciju koju je sačinila nezavisna komisija. No, posljednju riječ ipak mora

M

Univerzitet u Sarajevu i Studentski parlament i ove godinezapočinju školsku 2011/2012.i akademsku 62. godinu manifestacijom “Biciklijada - Memorijal Suada Dilberović”, koja će biti održana danas. Program će početi u 10 sati na “Mostu Suade i Olge” polaganjem cvijeća na spomen-ploču. Tu će biti i start “Biciklijade”, a učesnici će ići ulicama Zmaja od Bosne, Bulevarom Meše Selimovića, Džemala Bijedića te kroz centar Ilidže, Hrasničkom cestom do Velike aleje. Zbog održavanja “Biciklijade” od 10 do 12 sati, u zavisnosti od prolaska učesnika, bit će nakratko obustavljan gradski saobraćaj. To će biti obustave u trajanju od po 15 minuta pa vozači neće moći poštovati red vožnje.

Neuređeno korito Miljacke

Čekaju odluku
- Iako je nezavisna komisija davno završila svoj posao, još nismo dobili stav Vlade. Ako ne bude nikakvih promjena u narednih nekoliko dana, grijanje ćemo obračunavati po postojećim cijenama. U slučaju da Vlada ne odobri povećanje cijena, “Toplane” će i dalje poslovati s velikim gubitkom - kazao je Zeljković.
Selmanović: Postojeći cjenovnik Avdić: Minimalno povećanje Zeljković: Posluju s gubicima

preduzeća “Sarajevogasu”, koja trenutno iznose više od 55 miliona maraka. - Željno iščekujemo svaku odluku Vlade. Bez obzira na to kakva će ona biti, mi ćemo je poštovati. Građanima Kantona ćemo i dalje slati račune za plin

cijena vode od 25 posto nisu dobili ni u preduzeću “Vodovod i kanalizacija” (ViK), iako se nezavisna komisija složila u vezi s poskupljenjem vode.

Troškovi struje
- Jedino što smo dobili od Vlade je to da prihvata

dati naš osnivač, odnosno Vlada KS. U zahtjevima smo tražili minimalno povećanje koje može pokriti naše troškove za struju, za koju na godišnjem nivou plaćamo i do deset miliona maraka - istakao je Mirsad Avdić, izvršni direktor ViK-a. A. NALO

Ružan prizor u centru grada

Obalni zid Miljacke, koji je pod zaštitom države, odnosno Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo, sve više se obrušava, a na mnogim 

šJAćAE >=E E@LE
1AJ = 1C=
Međunarodni dan starih

mjestima je zarastao u travu. Posebno je neuređeno na dijelu kod Narodnog pozorišta, jer oštećenja i visoka trava, uz žabokrečinu i smrad, daju vrlo ružnu sliku grada. M. G.

Povodom Međunarodnog dana starih Gradska uprava danas organizira izlet na Igman za starije osobe. Autobusi polaze u 10 sati s Trolejbuske stanice na Skenderiji i Autobuske stanice na Socijalnom prema Ilidži, Trolejbuske stanice u Hrasnom, autobuskih stanica kod Doma zdravlja Kumrovec, “ASA Auta” na Alipašinom Polju te s parkinga ispred “Mercatora” na Dobrinji. Okupljanje učesnika je u 11 sati naMalom polju, gdje će bitiorganiziran zabavni program,apovratakjeplaniranu16sati. E. M.

Zahvaljujući povoljnim vremenskim uvjetima, kvalitet zraka u Kantonu Sarajevo uglavnom je u dozvoljenim granicama i nema opasnosti po zdravlje stanovnika. Martin Tajs, stručnjak za kvalitet zraka u Federalnom hidrometeološkom zavodu BiH, kaže za “Avaz” da su izmjerene vrijednosti uobičajene za ovaj period iako se dešava da koncentracija sumpordioksida iznosi i 500 miligrama po kubnom metru. - Bilo je dana kada je koncentracija sumpordioksida iznosila od 400 do 500 mili-

2H=LEH=K5@=EEE==
Vozila su najveći zagađivači zraka

Vozila i dalje najveći zagađivači

grama po kubnom metru. To se dešava kada vjetrovi pušu velikom brzinom i za nekoliko sati nanesu štetne čestice direktno iz Termoelektrane Kakanj, koja je izvor zagađenja zraka u Sarajevu - kazao je Tajs. Pomoćnica kantonalnog ministra prostornog uređenja i zaštite okoliša Zijada Krvavac tvrdi da su sve izmjerene vrijednosti štetnih čestica uobičajene za ovaj period godine. - Vozila su i dalje najveći zagađivači.Magla kojasejavlja u jutarnjim satima, još nije zagađena - kazala je Krvavac. I. Tr.

>EEI

Dnevni avaz, subota, 1. oktobar/listopad 2011. 

#

ZENICA Sve spremno za 18. generalni bh. sajam ZEPS

5JEC= " E=C=č E # @Hž=L=
Tokom šest dana bit će prezentirano sedam kolektivnih izložbi

Korov oko Šećerane u koju su uloženi milioni maraka (Foto: G. Bobić)

Osamnaesti generalni bh. sajam ZEPS i Osmi sajam ZEPS Intermetal bitće otvoreni za posjetioce od 4. do 9. oktobra na Kamberovića polju u Zenici. Kako je istakla direktorica marketinga Dževdana Hukeljić, izlagači su zauzeli više od 19.000 kvadratnih metara prostora, od čega dvije trećine u zatvorenim halama. Ukupno je prijavljen 421 izlagač iz 25 država, a prijavljeno je i sedam kolektivnih nastupa. - Kolektivne izložbe imaju naše zemlje partneri Češka,

4=@E?E ŠAćAH=A FHEAJA JKž>
Osam neisplaćenih plaća za 83 radnika vrijedi više od milion maraka
Nakon više od mjeseca štrajka, radnici Fabrike šećera u Velikoj Obarskoj pored Bijeljine pripremaju tužbu zbog osam neisplaćenih plaća koje, zajedno s doprinosima, vrijede više od milion maraka, saznaje “Dnevni avaz”. Radi se o 83 radnika, ra- Iako su nam rekli da je to, po sudskoj presudi nakon okončanog stečaja, sadašnji vršilac dužnosti Mladen Košutić, on definitivno ne može ništa uraditi. Mrđen nam je rekao da je nedavno dobio optužnicu, ali nam nije iznio detalje. Rakić podsjeća da nije

U sjeni pranja novca od trgovine drogom

Uz Forum metalaca 4. oktobra, bit će organizirani Regionalni susreti preduzeća metalskog i elektrosektora, Dan čeških firmi, prezentacija sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom. Berza rada u zeničkoj Areni održat će se 7. oktobra.

2H=JAćE FHCH=E

Serdarević, Hukeljić i Sarajlić: Izložbeni prostor na 19.000 kvadratnih metara

Slovenija, Hrvatska, Crna Gora te ZDK i Komorski sistem BiH - kazala je Hukeljić. Prviput naZEPSstiže ijedna kompanija iz Saudijske Arabije, iz koje je najavljen mogući kolektivni nastup na jednom od sljedećih sajmova. ZEPS Intermetal bit će ove godine uskraćen za nas-

tup Arcelor Mittala Zenica, koji je odlučio da se pojavljuje bijenalno, svake druge godine, a njihov nedolazak slijedili su i njihovi dobavljači. - Ipak ćemo imati kolektivni nastup deset metaloprerađivačkih firmi, pomognutih od USAID/SIDA FIRMA projekta, koji orga-

nizira i najveći prateći program Forum metalske industrije BiH - kazao je Kasim Sarajlić, projekt-menadžer Sajma. Abdulah Serdarević, direktor Poslovnog sistema RMK, kazao je da je smanjenje broja učesnika od pet posto očekivano. A. DŽ.

Meho Fafulić, pomoćnik direktora za proizvodnju, kaže da bi Šećerana u punom radnom kapacitetu godišnje trošila 22.000 tona krečnjaka iz Srebrenika, 40.000 tona uglja iz Banovića, 2.200 to-

/EC=J E FHAćA ILA

na koksa iz Lukavca te skoro 7.000 tona mazuta. Godišnji bruto promet iznosio bi više od 100 miliona maraka, uz velike mogućnosti razvoja proizvodnje i kapaciteta Fabrike te time i zapošljavanja. sporno 18 miliona KM uloženih u Šećeranu nego 1,2 miliona KM kojima su otkupljena dugovanja potražilaca u Pavlović banci. Ilija Grkinić, poslovođa u proizvodnji i predsjednik Štrajkačkog odbora, naglašava da oni traže vanrednu sjednicu SO-a Bijeljina i sastanak sa ministrom pravde RS. - Želimo znati punu istinu o tokovimanovca iza štai kako da se borimo, jer smo uložili veliki rad u remont i pokretanje Fabrike. Ako treba, ići ćemo i s tužbom pa neka Fabrika ponovo ide u stečaj iako nam je prioritet da ona nastavi raditi - kažeGrkinić. E. M.

Predstavnici Davora posjetili Srbac

Zbog carinskih propisa, smanjen broj putnika skelom

Predstavnici općine Davor, načelnik Đuro Anđelković i njegovog zamjenika Ivica Marjanović, bili su u posjeti Srpcu, gdje ih je primio načelnik općine Živko Mikulić sa saradnicima. Ovaj sastanak organiziran je zbog rješavanja problema na malograničnom skelskom prijelazu između ove dvije prekosavske općine s obzirom na to da su neki carinski propisi koji su

7=FHAđAA I=H=@A

doneseni u Hrvatskoj, skoro desetkovali broj putnika pa je doveden u pitanje rad skele za njihov prijevoz u oba smjera. - Dogovorili smoda zajednički pokrenemo inicijativu kod nadležnih organa vlasti u Hrvatskoj i BiH i da zatražimo prekategorizaciju malograničnog u klasični granični prijelaz radi bržeg protoka ljudi i roba - rekao je Mikulić. Lj. K.

Bivši zaposlenici preduzeća Centrotrans Kakanj Mijo Jurjević, Hidajeta Puščul i Sanija Junuzi, zbog tužbe po Kolektivnom ugovoru, mogli bi ostaviti bez posla 40 zaposlenika preduzeća, inače svojih dojučerašnjih kolega. Naime, nakon što su sudski izvršioci izvršili popis imovine ovog kolektiva po presudi Općinskog suda u Kaknju koju potpisuje sudija Muris Sakić, stigao je sudski izvršitelj u pratnji policije. No, u namjeri da popiše i proda imovinu spriječili su ga radnici ovog preduzeća,

+AJHJH=IK == FHEAJE =FI

Zbog tužbe po Kolektivnom ugovoru

parkiravši autobus na ulaz u krug. Za troje radnika zbog kojih se vodi spor, uplaćeni su svi doprinosi i obaveze preduzeća prema njima i ostaje nejasno kako je moguće da je Sud u Kaknju donio ovakvu presudu nakon saznanja da je zbog njih podignut i kredit od 1,5 miliona KM, koji se i danas vraća. - ostaviti 40 ljudi bez posla zbog tužbi po kolektivnom ugovoru u ovakva vremena van je svake pameti kazao je Sinan gačić, predsjednik Sindikata. Az. S.

čunajući i inžinjere koji su prošle godine vratili Fabriku iz mrtvih i proizveli prve tone šećera. Istraga o pranju novca od prodaje narkotika u aferi “Ćopić - Šarić” blokirala je rad i remont Fabrike i daljnja ulaganja u nju. Štrajkački odbor održao je u prostorijama Šećerane sastanak s Ljubom Mrđenom iz Agrokopa, jednim od optuženika, te s Damirom Pejakovićem iz PZ Jankovci. - Pitali smo ih da nam odgovore s kim trebamo pregovarati, ko je nama poslodavac - kaže Rade Rakić, pomoćnik direktora za tehnička pitanja, te dodaje:

Spec
Vodeći italijanski proizvođač luksuznih vozila za odmor “Laika” najavio je dolazak na tržište BiH i zapadnog Balkana. Vrhunski kvalitet, luksuz i čari italijanskog dizajna premijerno će biti predstavljeni na predstojećem 15. međunarodnom sajmu automobila u Banjoj Luci.

Staro je pravilo da ako se želi uspjeh u nekom poslu, ne smije se ništa improvizirati. Tog pravila držali su se vlasnici PP Brazda produkt iz Srpca kada su se prošle godine opredijelili za sadnju jabuka u Malim Sitnešima na površini od dva hektara. - Uspjeh garantuju dobre pripreme. Da je to tako, do-

4@ E=@ čAEL==

Počela berba jabuka u Srbcu

kaz je ovaj voćnjak u kojem u drugoj godini na sadnicama ima do sedam kilograma ploda. Kada bude pun rod, nakon četvrte godine očekuje se prinos veći od 60 tona kaže stručnjak Goran Gajić. Budućim voćarima savjetuje da ne gledaju na cijenu kada kupuju sadnice, jer je to osnovni preduvjet za rano rađanje. LJ. K.

M

2HEI FšAE?A LAćE = ! FIJ
Ostvarena ukupna proizvodnja ranih žita u Federaciji BiH u 2011. veća je u odnosu na prethodnu godinu. Prema pokazateljima Federalnog zavoda za statistiku, proizvodnja pšenice iznosi 67.783 tone, što jeza34,5posto više u odnosu na prethodnu godinu, dok je prosječni prinos pšenice veći za 31 posto. Kod ranog voća, ostva-

Spec
deraciji BiH u 2010. godini dosta je bila manja u odnosu na 2009., a razlog za to bile su poplave u nekim područjima, kao i suše u doba sazrijevanja zrna i žetve. U okviru nove servisne akcije svi vlasnici vozila Renault posjetom ovlaštenom servisu Renaulta mogu izvršiti besplatan zimski pregled kompletnog vozila po Renaultovim standardima. Pored toga, za sve dijelove za koje se prilikom pregleda ustanovi potreba zamjene, Renault nudi 20 posto popusta, saopćeno je iz Renaulta.

rena proizvodnja trešanja veća je za 16 posto, višanja za 16,8, dok je proizvodnja kajsija porasla za 12,9 posto. Ostvarena ukupna proizvodnja ranih žita u Fe- 

$

Dnevni avaz, subota, 1. oktobar/listopad 2011.

?H= DHE=

SUDBINE Ljubavna romansa maloljetnice i robijaša

Udes prošao bez žrtava

(Foto: D. Stojnić)

Dragan Miljuš ( 24) i Dragan Mihaljisin (49), oba iz Prijedora, vozači automobila “fiat- bravo”, odnosno traktora, imali su sreće u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila prekjučer u popodnevnim satima na magistralnom putu Prijedor - Banja Luka u mjestu Končari. Nezgoda se desila kada je

”.E=J” IA =>E K JH=JHIK FHEE?K

Končari kod Prijedora

“fiat bravo”, krećući se iz pravca Banje Luke, udario u traktor s prikolicom punom drva. Oba vozača prošla su bez ozljeda pa su se kola Hitne pomoći u Prijedor vratila prazna. Na obavozila pričinjenaje znatna materijalna šteta koju vlasnici nisu procijenili. M. Z.

Dvadesetšestogodišnji E. B. iz Sarajeva uhapšen je u tuzlanskom naselju Stupine zbog sumnje da je izvršio provalne krađe u dva stana u Tuzli, saopćeno je danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Osumnjičeni je nakon privođenja u policijske prostorije priznao da je iz jednog od stanova odnio oko 2.000 KM i zlatni prsten. Kod E.B. je pronađen alat koji je, najvjerovatnije, ko-

5=H=E= FHL=E K @L= IJ==

Naselje Stupine u Tuzli

ristio prilikom izvršenja ovih krivičnih djela. Policijska uprava Tuzla pojačala je operativne aktivnosti na rasvjetljavanju i suzbijanju krivičnih djela iz oblasti imovinskih delikata koji se odnose na teške krađe. Ove aktivnosti rezultirale su hapšenjem tri osobe koje se sumnjiče za izvršenje teških krađa u tuzlanskim stanovima iz kojih su uglavnom odnošeni novac i zlatni nakit.

Alen Rizvić, 24-godišnjak iz Busovače za kojim je raspisana potraga jer se sa slobodnog vikenda 23. jula, samo sedam dana prije isteka kazne, nije vratio u KPZ Zenica, a koji je u međuvremenu zasnovao vanbračnu zajednicu sa 16-godišnjom sugrađankom S. Č., jučer se telefonom javio redakciji “Dnevnog avaza”. Tvrdi da djevojku nije oteo, kako je to policiji prijavio njen otac. - U ponedjeljak, 26. septembra, na svoj 16. rođendan, kada je krenula u školu, nazvala me je da dođem po nju zato što me voli. U oči mi je rekla da je trudna. Ponovio sam to njenom ocu i rekao mu da ona ne želi kući, a on je tražio da je vidi da popričaju. Nakon što su se sreli, utrpao ju je u auto i odvezao kući. Sutradan je opet pobjegla i došla meni. Nakon toga ga je zvala i rekla da je više ne traže, da se udala, da me voli i da je trudna. Za vikend mi je iz očevog stana izbacivala stvari kroz prozor da bi mogla živjeti kod mene. Inače, upoznao sam je prije šest mjeseci, kad sam bio na dopustu - priča Rizvić. Dodaje da su ga njeni roditelji prijavili za otmicu, a S. Č. je nakon toga dala izja-

4A E KE= E *KIL=čA A @KIJ=K @ >H>A @= >K@K =A@
Alen Rizvić (24) tvrdi da nije oteo 16-godišnjakinju koja, i pored protivljenja roditelja, hoće da nastavi život s njim
Alen sa svojom izabranicom

vu u policiji u kojoj je to negirala i kazala da je od kuće otišla samovoljno. - Ne daju joj sa mnom jer nismo iste nacije, jer sam robijaš... Ipak, borit ću se za nju dok sam živ i ne planiram odustati. Od sada pa za

sto godinabit ćemoja, tonek znai Bogi narod.Bit ćemoja jer jevolim puno, a znamda i ona voli mene. Rekla im je da će se udati za mene kad-tad - objašnjava Rizvić. Na naš upit misli li se vratiti u zatvor na od-

služenje kazne, Rizvić je kazao da će to uraditi čim završi neke obaveze. Nije nam odgovorio odnose li se one na njegovu voljenu djevojku koju je otac prekjučer ponovo vratio kući. A. JAMAKOVIĆ.

Provala u Srebreniku 

=CHA>=č IE=HK *C@=K KHčEćK FLE KH=E & IE=
(Foto: O. Mujkić)

Provala u Ružićima kod Gruda

Razvalili balkonska vrata

Kuća Nedžada Imširovića u naselju Neum kod Srebrenika bila je meta provalnika koji su usred dana razvalili balkonska vrata, a potom su iz jedne od prostorija ukrali digitalni fotoaparat “fuji”, mobitel “sony 

FLE IA KLKE FHA >==

Dio ukradenih umjetnina

(Foto: MUP ZHK)

ericsson” i veću količinu ostale tehničke robe. O događaju je obaviješten dežurni kantonalni tužilac, a uviđaj su obavili pripadnici Odjela kriminalističke policije PS Srebrenik. O. M.

Početkom sedmice, u noći s ponedjeljka na utorak, provaljeno je u porodičnu kuću zagrebačkog slikara Bodgana Jurčića u mjestu Ružići kod Gruda, iz koje je ukraden televizor te 18 vrijednih umjetničkih

slika. Kako nam je potvrdio portparol Uprave policije MUP-a ZHK Damir Čutura, riječ je o slikama rađenim tehnikom ulje na platnu čija se tržišna vrijednost kreće između 750 i 1.750 maraka.

- U ovom trenutku ne isključujemo mogućnost da će kradljivac pokušati sve slike ili neke od njih prodati na ilegalnom tržištu umjetnina u Bosni i Hercegovini ili u Republici Hrvatskoj - kazao je Čutura.

Građane koji imaju bilo kakvih saznanja o ovom izvršenom krivičnom djelu MUP ZHK moli da kontaktiraju pozivom na brojeve telefona (039) 660 - 800 ili (039) 830 - 808. A. Du.

?H= DHE=

Dnevni avaz, subota, 1. oktobar/listopad 2011. 

%
Ostala krvava majica na asfaltu
(Foto: M. Lugić)

NA LICU MJESTA Zastrašujući prizor u centru Banje Luke

1HLE *AčEHLEć K >EACK @ # C@EA
Služio 12-godišnju kaznu za ubistvo penzionera Rešida Relje u Zenici
Zeničanin Irvin Bečirović (29) našao se na međunarodnoj potjernici Federalne uprave policije po naredbi Kaznenopopravnog zavoda Zenica zbog zloupotrebe pogodnosti i nevraćanja na izdržavanje kazne. Bečirović je bio na izdržavanju 12-godišnje zatvorske kazne nakon što je zajedno s Adnanom Ahmetovićem počinio ubistvo u Zenici. Poslije stečenih uvjeta, u maju 2005. nalazio se na dopustu, ali se 21. maja nije vratio u KPZ, te je za njim raspisana potjernica.

FUP raspisao potjernicu

Bečirović: Nije se vratio s dopusta 

=čECA@ FH=E= HLEčE EI=I=FE žA FHJELE=
Uhapšen Ranko Cvišić (26) Ljekari se bore za život Zdravka Kalabića (38)
leđa. Ostojić i Drača su ga vukli za majicu kako bi prestao s napadom. Sve se događalo naočigled prolaznika, koji su bili u panici, vikali su na napadača, a zatim su ranjenom pritrčali i pozvali pomoć. Prema izjavama očevidaca, Cvišić je pokušao sakriti oružje koje je imao kod sebe, bacivši ga u obližnji šaht, i okrvavljenih ruku trčao između prolaznika koji su u šoku zastajali nad tim prizorom. Policija je Ljekari Kliničkog centra Banja Luka ulažu maksimalne napore da spase život Zdravku Kalabiću (38), kojeg je preksinoć u centru grada nožem zbo sugrađanin Ranko Cvišić (26). Zbrinut je na Torakalnoj hirurgiji i jučer je bio svjestan, ali su dugoročne prognoze bile neizvjesne.

micu nakon ubistva obojica su pritvorena, a istovjetnu kaznu od po dvanaest

)DAJLEć K 1J=EE
Zanimljivo je i da je drugi akter zločina, Adnan Ahmetović, zloupotrijebio zakonske pogodnosti izlaska na dopust iz KPZ-a. Nije se vratio na izPrema podacima iz pravosuđa, Ahmetović i Bečirović su 8. marta 2001. ubili na zeničkom bulevaru, u ulici Mujagića sokak, penzionera Rešida Relju, opljačkavši potom njegov stan. Ubistvo se dogodilo nakon što je Relja pristao da kupi zlato koje su oni, navodno, prodavali, a pošto je bio zainteresiran, oni su posumnjali da kod sebe ima novca, te se odlučili na pljačku. Seddržavanje kazne 31. marta 2006. i za njega se očekuje podizanje međunarodne potjernice. Prema operativnim saznanjima, on uživa na slobodi u Italiji. godina počeli su izdržavati početkom 2002. godine. Nakon više godina istražni organi došli su u posjed informacija da se Bečirović nalazi u Hrvatskoj, da je, navodno, i tamo uhapšen zbog kriminalnih djela, te potjernicu, raspisanu dan nakon nedolaska u KPZ (22. maj 2005.), pretvorili u međunarodnu i javno je objavili jučer na internet-stranici FUP-a. A. DŽONLIĆ

Građani u panici
Kalabić je sam sjedio u kafiću “Downtown”, koji se nalazi s bočne strane zgrade Uprave za indirektno opo-

Spec
Iz porodične kuće i pomoćnih objekata u vlasništvu B. D. na Vučijoj Luci, u općini Pale, nepoznati počinioci ukrali su automobil “golf 2”, rakijski kazan, dvije brusilice, aparat za varenje, bušilicu, alat te veću količinu alkoholnog pića. Istraga je u toku.

U naselju Dub kod Travnika
Cvišić jučer priveden u Tužilaštvo

vom i njegovima - tvrdi izvor “Dnevnog avaza”. Tužilac je ovo krivično djelo okarakterizirao kao pokušaj ubistva, a vatrogasci su odbačeni nož izvadili iz šahta. Ostojić i Drača su saslušani u policiji i pušteni, a izjavili su da je “Kalaba ponekad bio produžena ruka
Vađenje bačenog noža iz šahta

učestali. Samo je stopa maloljetničke delinkvencije povećana za čak 85 posto. Svi počinioci krivičnih djela, kako naglašavaju u policiji, već su hapšeni, ali ih nadležno tužilaštvo u većini slučajeva odmah oslobađa?! - Nažalost, mi smo tu nemoćni i ovakav rezultat je,

rezivanje (UIO) BiH i nekoliko metara od zgrade Specijalnog tužilaštva RS. U kafić su ubrzo ušli i pridružili mu se Ljubiša Ostojić (30) iz Banje Luke i Ognjen Drača (23) iz Trna kod Laktaša. Potom je došao i Cvišić, a zatim je počela svađa. Rasprava je nastavljena i u bašti lokala, a zatim i na obližnjem parkingu, gdje je Cvišić zario nož u stomak Kalabiću. Kalabić je, sav krvav, pao na tlo, a Cvišić ga je strahovitom brzinom nastavio bosti nožem i u

blokirala ulicu Bana dr. Todora Lazarevića i strogi centar grada i ubrzo ga je uhapsila. Cvišić je nakon saslušanja predat Okružnom tužilaštvu u Banjoj Luci, a pred banjalučkom policijom sve je priznao. 

=EEL @HKšJL 
KALABIĆ: Opljačkao vozača busa i sam sjeo za volan, pretukao Banjalučanina koji mu je odbio dati cigaretu. CVIŠIĆ: Samo u dvadesetak dana u avgustu izvršio devet provala u firme i domaćinstva. OSTOJIĆ: Pod utjecajem marihuane bacio mnogima u nabavci robe”. Prema izvještaju o radu MUP-a RS, u posljednjih šest mjeseci slični obračuni na ulicama Banje Luke su bombu u dvorište komšije, za kojeg je tada rekao da nije bio dobar prema njemu kada je bio mali. DRAČA: Prijeteći nožem, od maloljetnika oteo LG mobilni telefon, 10 maraka i dobitni kladioničarski tiket na iznos od 40 KM, a zatim sve to pokušao prodati ocu opljačkanoga mladića. na neki način, očekivan, jer je jasno da prestupnik uvijek ponavlja krivično djelo stoji u izvještaju. V. STEVANOVIĆ

Opasna naprava u drvetu

Heroinski ovisnici
- Riječ je o ovisnicima o heroinu pa se otuda i poznaju. Ispitani je priznao da je to odnos zasnovan na relaciji naručilac - diler i da je imao problema s nepoštivanjem dogovorenog sa žrt-

Prilikom pripreme ogrjevnih drva za zimu R. T. iz naselja Dub kod Travnika bio je jučer nemalo iznenađen kada je u jednoj cjepanici uočio ručnu bombu “kašikaru” bila je ostavljena u cjepanicu koja je potom ostavljena među ostalim cjepanicama. Domaćin je odmah obavijestio policiju

*>= IJ=LA= K E@K>A ?AF=E?E

(Foto: S. Pinjo)

koja je izašla na lice mjesta i preuzela pronađenu napravu, a daljnja istraga je u toku. Evidentno je da je bomba postavljena namjerno, a vlasnik imanja nije mogao reći da sumnja na nekoga ko bi mogao napraviti ovako nepromišljen i opasan potez. S. P.

18

Subota, 1. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
6.4. Broj izvr{ilaca: 2

oglasi
7. Elektromonter - voza~ specijalnog vozila 7.1 Opis radnog mjesta: Radi u ekipi na odr`avanju, remontu, reviziji i intervencijama na elektroenergetskim objektima; Obavlja poslove voza~a specijalnog vozila, radi sa specijalnom auto-dizalicom i odgovoran je za osiguran rad; Obavezan je da poznaje elektroenergetske objekte na kojima radi, njihove karakteristike, sisteme i na~in napajanja elektri~nom energijom, prilazne puteve i dr; Odgovoran je za kvaliteta izvedenih radova;Odgovoran je za sredstva veze, alat i materijal sa kojim radi; 7.2. Minimalni uslovi: Stru~na sprema: VKV elektrotehnika/energetika Radno iskustvo: 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci. 7.3. Posebni uslovi: Uvjerenje o osposobljenosti za upravljanjem specijalnim vozilom Poznavanje stanja mre`e 7.4. Broj izvr{ilaca: 1 8. Elektromonter za priklju~ke- KV 8.1 Opis radnog mjesta: Vr{i priklju~enje i tehni~ki prijem kod novih potro{a~a elektri~ne energije; Vr{i obustavu dalje isporuke elektri~ne energije potro{a~ima koji nisu izmirili dugovanje po ispostavljenoj opomeni, a na osnovu naloga;Vr{i ponovno uklju~enje potro{a~a po izvr{enoj naplati duga;Vr{i zamjenu brojila radi ba`darenja ili neispravnosti istog; O svim uo~enim nedostacima sa~injava zapisnik i dostavlja ga neposrednom rukovodiocu; Odgovoran je za ta~nost podataka koje dostavlja, kao i za alat i opremu koju koristi u radu 8.2. Minimalni uslovi: Stru~na sprema: KV elektrotehnika/energetika Radno iskustvo: 6 ({est) mjeseci radnog iskustva u struci. 8.3. Broj izvr{ilaca: 1 Radna jedinica „Vodovod i kanalizacija“ 1.Poslovo|a odr`avanja 1.1. Opis radnog mjesta: Odgovoran je za odr`avanje postrojenja na objektima vodoosnadbijevanja; Kontroli{e ispravnost ma{inske opreme na vodo-zahvatnim objektima i vr{i redovno odr`avanje; Kontroli{e rad pumpnih stanica;Prati utro{ak materijala, vodi evidenciju i vr{i analizu iskori{tenja istih; 1.2. Minimalni uslovi: Stru~na sprema: VKV/KV- tehni~ke struke Radno iskustvo: 3 (tri) godine u struci 1.3. Broj izvr{ilaca: 1 2. Referent tehni~ke pripreme 2.1. Opis radnog mjesta: Prima i obra|uje zahtjeve za priklju~ak na vodovodni i kanalizacioni sistem, zahtjeve obra|uje po pravilima zakona o upravnom postupku; Pravi skicu, predmjer i predra~un radova za priklju~ke; Priprema tehni~ku dokumentaciju o izvedenim priklju~cima radi evidentiranja novih potro{a~a; Priprema i obra|uje zahtjeve o tehni~kim uslovima za projektovanje vodovodne mre`e na rekonstrukciji ili investicionoj izgradnji vodovodne mre`e 2.2. Minimalni uslovi: Stru~na sprema: SSS - tehni~ki smjer, IV stepen Radno iskustvo: 6 ({est) mjeseci u struci 2.3. Posebni uslovi: Sposobnost za timski rad Poznavanje rada na ra~unaru, internet i elektronska po{ta 2.4. Broj izvr{ilaca: 1 3. O~ita~ vode - dostavlja~ 3.1. Opis radnog mjesta: Vr{i o~itavanje vodomjera potro{a~a vode prema utvr|enom planu; A`urno i uredno unosi podatke u odgovaraju}e evidencije i obrasce; Uredno dostavlja obavje{tenja potro{a~ima o potro{nji vode i uo~enim kvarovima; Uredno i a`urno dostavlja podatke {efu o stanju, nedostacima, kvarovima na mjernim instrumentima ku}nim priklju~cima i vodovodnoj mre`i; Vr{i otklanjanje kvarova u {ahtovima. 3.2. Minimalni uslovi: Stru~na sprema: SSS/KV - tehni~ka/dru{tvena Radno iskustvo: 6 ({est) mjeseci radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima 3.3. Posebni uslovi: Poznavanje mjerni ure|aja i vodovodne mre`e 3.4. Broj izvr{ilaca: 4 4. Vodoinstalater grupovo|a 4.1 Opis radnog mjesta: Vr{i monta`u i demonta`u vanjskog i unutra{njeg vodovoda; Unosi tehni~ke podatke i izra|uje skice izvr{enih radova, lokaciju gdje se izvode radovi, ure|uje u skladu sa zakonom o za{titi na radu, za{titi od po`ara i eksplozije;U~estvuje u detekciji kvara na vodovodnim objektima i daje prijedloge za otklanjanje;Odgovara za kvalitetu zavr{enih radova 4.2. Minimalni uslovi: Stru~na sprema: KV vodoinstalater Radno iskustvo: 2 (dvije) godine 4.3. Posebni uslovi: Poznavanje mjernih ure|aja i vodovodne mre`e 4.4. Broj izvr{ilaca: 2 5. Radnik na odr`avanju vodovodne mre`e 5.1 Opis radnog mjesta: Vr{i pripremne radove na monta`i i demonta`i vanjskog i unutra{njeg vodovoda (kopanje, sje~enje, dizanje, prijenos, utovar, iskop itd.); Pri radu koristi se jednostavnim alatima i opremom; Vr{i regulaciju prometa i osiguranje radnog mjesta. 5.2. Minimalni uslovi: Stru~na sprema: NK Radno iskustvo: sa ili bez radnog iskustva 5.3. Broj izvr{ilaca: 4 6. Radnik na odr`avanju kanalizacione mre`e 6.1 Opis radnog mjesta: Vr{i ~i{}enje i odr`avanje primarne i sekundarne kanalizacione mre`e i kanalizacionih objekata;U svom radu koristi jednostavnije alate i opremu;Vr{i popravke na kanalizacijskoj mre`i. 6.2. Minimalni uslovi: Stru~na sprema: NK Radno iskustvo: sa ili bez radnog iskustva 6.3. Broj izvr{ilaca: 2 Pravo prijave na Konkurs imaju kandidati koji pored navedenih uslova ispunjavaju op{te uslove za zasnivanje radnog odnosa: a) da je dr`avljanin BiH b) da je punoljetan c) da je zdravstveno sposoban (samo kandidati koji budu primljeni dostavljaju uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti), d) da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak. Kandidati koji su zainteresovani za prijem u radni odnos podnose Prijavu na originalnom obrascu Preduze}a. Prijava na konkurs mora da sadr`i ta~ne i istinite podatke. Uz originalnu Prijavu JP „Komunalno Br~ko“ d.o.o. Br~ko distrikt BiH kandidat je du`an dostaviti kopije dokumenata kojim se dokazuju ispunjenost op{tih, minimalnih i posebnih uslova: a) uvjerenje o dr`avljanstvu; b) kopija li~ne karte i/ili izvod iz mati~ne knjige ro|enih c) diplomu o zavr{enoj {kolskoj spremi ili drugi dokument (uvjerenje, potvrda, svjedo~anstvo i dr.). Za diplome koje su ste~ene u inostranstvu nakon 06.04.1992. godine potrebna je nostrifikacija; d) uvjerenje ili potvrdu o tra`enom radnom iskustvu; e) kopiju radne knji`ice f) potvrde, uvjerenje, seftifikati i/ili drugi dokumenti kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova. Dostavljeni dokumenti moraju biti na jednom od zvani~nih jezika BIH. Konkurs je otvoren od 30.09.2011. do 10.10.2011. godine. Zainteresovani kandidati mogu preuzeti Prijavu na konkurs u prostorijama JP „Komunalno Br~ko“ d.o.o. Br~ko distrikt BiH, ul. Studentska broj: 13. Br~ko, kancelarija broj 1. ili na web adresi www.komunalno.ba Prijave se moraju dostaviti najkasnije do 10.10.2011. godine do 15:00 ~asova putem po{te ili li~no na adresu JP „Komunalno Br~ko“ d.o.o. Br~ko distrikta BiH, ul. Studentska broj 13. Dostavljena dokumentacija ne}e se vra}ati. Dokumenti o ispunjavanju op{tih uslova ne mogu biti stariji od 6 ({est) mjeseci. Neblagovremene, nejasne (nerazumljive) i nepotpune prijave se ne}e razmatrati. Sve informacije u vezi konkursa mo`ete dobiti u Slu`bi za op{te i kadrovske poslove na broj: 217-255, lokal 20. PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA ZAPO[LJAVANJE Mr Admir Nukovi}, dipl. oec

Broj predmeta: Broj akta: Datum,

02.01-14343/11 02.07/1-11-TS-04 29.09.2011.

Na osnovu ~lana 20. stav (2) ta~ka a) i ~lana 27 a. stav (2) Zakona o javnim preduze}ima u Br~ko distriktu BiH („Slu`beni glasnik Br~ko distrikta Bosne i Hercegovine“ broj: 15/06, 5/07,19/07, 1/08 i 24/08) a u vezi ~lana 5. stav (1) i ~lana 14. ta~ka a) Pravilnika o zapo{ljavanju u JP „Komunalno Br~ko“ d.o.o. Br~ko distrikta BiH broj: 01-58-097744/10 od 27.09.2010. godine, Komisija za zapo{ljavanje r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za prijem zaposlenika u radni odnos I NA NEODRE\ENO VRIJEME U JP „KOMUNALNO BR^KO“ D.O.O. BR^KO DISTRIKTA BIH: RJ ADMINISTRACIJA Odjeljenje za op{te i administrativne poslove 1. Radnik na obezbje|enju 1.1. Opis radnog mjesta: Vr{i obezbje|enje lica i imovine JP „Komunalno Br~ko“; U obavljanju slu`benih zadataka postupa odlu~no u cilju osiguranja potrebnog reda; Dobro poznaje zakone, interna akata i druge propise iz te oblasti; Vodi evidenciju ulazaka i izlazaka stranaka i vozila, te ostale evidencije koje su predvi|ene za odre|eni objekat; Po potrebi prati posjetioce do odredi{ta; Vodi evidenciju klju~eva od objekata JP „Komunalno Br~ko“. 1.2. Minimalni uslovi: Stru~na sprema : SSS/KV Radno iskustvo: 1 (jedna) godina iskustva na istim ili sli~nim poslovima 1.3. Broj izvr{ilaca: 2 Radna jedinica „^isto}a“ 1. Radnik na pranju 1.1. Opis radnog mjesta: Vr{i poslove pranja i ~i{}enja javnih povr{ina;Obavlja i druge poslove po nalogu nadre|enog. 1.2. Minimalni uslovi: Stru~na sprema: NK Radno iskustvo: sa ili bez radnog iskustva.: 1.3. Broj izvr{ilaca: 1 2. Vatrogasac 2.1 Opis radnog mjesta: Obavlja poslove iz oblasti spre~avanja i saniranja po`ara na komunalnoj deponiji; Vr{i poslove prevencije i saniranja po`ara na komunalnoj deponiji; Brine o ispravnosti opreme i ure|aja kojima rukuje; Vr{i nadzor stanja sa aspekta samozapaljenja na deponiji;Primjenjuje propise za{tite na radu, za{tite okoline i za{tite od po`ara. 2.2. Minimalni uslovi: Stru~na sprema: SSS /KV - dru{tvena tehni~ka Radno iskustvo: 1 (jedna) godina na istim ili sli~nim poslovima 2.3. Posebni uslovi: Polo`en profesionalni ispit za rukovo|enje akcijom ga{enja po`ara 2.4. Broj izvr{ilaca: 1 Radna jedinica „Elektrodistribucija“ 1. Analiti~ar (Tehni~ka slu`ba) 1.1. Opis radnog mjesta: Vr{i analizu predvi|enog porasta potro{nje elektri~ne energije na nivou radne jedinice; Analizira i izra|uje izvje{taje za sva va`nija zbivanja iz tehni~ke operative u pogledu rada postrojenja; Sara|uje na analizi tro{kova po vrstama objekata za redovno i investiciono odr`avanje; U~estvuje u izradi analiza gubitaka elektri~ne energije u odnosu na planske gubitke; Pravi periodi~ne i statisti~ke izvje{taje o problematici rada TS-a i pripadaju}ih mre`a. 1.2. Minimalni uslovi: Stru~na sprema: SSS, IV stepen - dru{tvena/op{ti smjer Radno iskustvo: 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima 1.3. Posebni uslovi: Poznavanje rada na ra~unaru Sposobnost logi~kog razmi{ljanja i zaklju~ivanja Izra`ene analiti~ke sposobnosti 1.4. Broj izvr{ilaca: 1 2. Elektromonter za TS-VKV 2.1 Opis radnog mjesta: Obavlja poslove odr`avanja trafo stanica;Preuzima naloge za rad i rukovodi ekipom za poslove odr`avanja remonta, revizije i intervencija na elektroenergetskim objektima; Obavezan je da poznaje elektroenergetske objekte na kojima radi, njihove karakteristike, sisteme i na~in napajanja elektri~nom energijom, prilazne puteve i dr.; 2.2. Minimalni uslovi: Stru~na sprema: VKV elektrotehnika/energetika Radno iskustvo: 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci 2.3. Posebni uslovi: Poznavanje stanja objekata. 2.4. Broj izvr{ilaca: 2 3. Elektromonter za TS - KV 3.1 Opis radnog mjesta: Radi u ekipi za odr`avanje svih vrsta trafo-stanica; Obavezan je da poznaje elektroenergetske objekte na kojima radi, njihove karakteristike, sisteme i na~in napajanja elektri~nom energijom, prilazne puteve i dr.; Odgovoran je za kvaliteta izvedenih radova;Odgovoran je za sredstva veze, alat i materijal sa kojim radi. 3.2. Minimalni uslovi: Stru~na sprema: KV elektrotehnika/energetika Radno iskustvo: 6 ({est) mjeseci radnog iskustva u struci 3.3. Posebni uslovi: Poznavanje stanja objekata 3.4. Broj izvr{ilaca: 1 4. Elektromonter za mre`e-VKV 4.1 Opis radnog mjesta: Obavlja poslove odr`avanja elektro distributivne mre`e;Preuzima naloge i rukovodi ekipom za poslove odr`avanja remonta, revizije i intervencija na elektroenergetskim objektima;Obavezan je da poznaje elektroenergetske objekte na kojima radi, njihove karakteristike, sisteme i na~in napajanja elektri~nom energijom, prilazne puteve i dr.;Odgovoran je za pravilnu i racionalnu upotrebu izuzetog materijala, te povrat u magacin preostalog i starog demontiranog materijala 4.2. Minimalni uslovi: Stru~na sprema: VKV elektrotehnika/energetika Radno iskustvo: 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci 4.3. Posebni uslovi: Poznavanje stanja objekata 4.4. Broj izvr{ilaca: 1 5. Elektromonter za mre`e-KV 5.1 Opis radnog mjesta: Radi u ekipi za odr`avanje mre`e; Obavezan je da poznaje elektroenergetske objekte na kojima radi, njihove karakteristike, sisteme i na~in napajanja elektri~nom energijom, prilazne puteve i dr.; 5.2. Minimalni uslovi: Stru~na sprema: KV elektrotehnika/energetika Radno iskustvo: 6 ({est) mjeseci radnog iskustva u struci 5.3. Posebni uslovi: Poznavanje stanja mre`e 5.4. Broj izvr{ilaca: 3 6. Elektromonter za rasvjetu-VKV 6.1 Opis radnog mjesta: Obavlja poslove odr`avanja objekata javne rasvjete;Preuzima naloge i rukovodi ekipom za poslove odr`avanja remonta, revizije i intervencija na objektima javne rasvjete;Obavezan je da poznaje objekte javne rasvjete na kojima radi, njihove karakteristike, sisteme i na~in napajanja elektri~nom energijom, prilazne putove i dr.; 6.2. Minimalni uslovi: Stru~na sprema: VKV elektrotehnika/energetika. Radno iskustvo: 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci 6.3. Posebni uslovi: Poznavanje stanja objekata

?H= DHE=
M

Dnevni avaz, subota, 1. oktobar/listopad 2011. 

'

Policija u Čajniču uhapsila je S. F. i G. A., nastanjene na Kosovu, i Alžirca O. F., a koji su ilegalno prešli granicu Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo. Ove osobe predate su u nadležnost službenika Granične policije BiH, Jedinica Hum.

VISOKO Završne riječi u Općinskom sudu

6KžE=? I=JH= @== HELE?K 1HB== ABEć= 7DL=ćA K H=đE
Novac vraćen vlasniku

M

1AC= FHAšE CH=E?K *E0 0=FšAA E FHAJHAI IJ==

Prema naredbi Općinskog suda u Sarajevu policajci PU Ilidža pretresli su prekjučer stan B. I. (46) u ulici Ejuba Sarajkića na Ilidži. Pronađeni su i oduzeti predmeti koji potječu iz krivičnih djela, a B. I. uhapšen je i zadržan u MUP-u KS. O ovome je obaviješten i kantonalni tužilac, a policija radi na dokumentiranju kriminogenih aktivnosti uhapšenog.

Tinja kod Srebrenika

Portparol MUP-a KS optužen za udes koji nije prijavio policiji, a u kojem je teško povrijeđena jedna osoba

Na pijaci u Tinji kod Srebrenika uhapšen je M. H. (74) iz Tuzle koji je osumnjičen za krađu. Kako saopćavaju iz MUP-a Tuzlanskog kantona, postoji osnov sumnje da je M. H. u srijedu u krugu pijace u Tinji sa štanda vlasnika S. H. (33) iz Lukavca ukrao kartonsku kutiju u kojoj se nalazilo oko 140 maraka u raznim apoenima. 

L?= = FE=?E

Nakon što je vlasnik štanda prijavio krađu policajci su uočili kradljivca kojeg su uz saglasnost dežurnog kantonalnog tužioca priveli u prostorije PS Srebrenik,gdje je u toku kriminalističke obrade priznao izvršenje krađe. Ukradeni novac vraćen je vlasniku, a protiv M. H. bit će podnesen izvještaj Kantonalnom tužilaštvu TK zbog krađe. O. M.

CJB Banja Luka
Jučer iz sudnice: Izricanje presude 5. oktobra
(Foto: N. Omerović)

U Općinskom sudu u Visokom iznesene su završne riječi u slučaju protiv Irfana Nefića, aktuelnog portparola MUP-a Kantona Sarajevo, optuženog za saobraćajnu nezgodu koja se dogodila u avgustu prošle godine u Brezi, a u kojoj je teško povrijeđen motociklista Amar Muratović.

Prigovor branioca
Ovaj slučaj je specifičan po tome što optuženi Nefić, kao policijski službenik, nije prijavio saobraćajnu nezgodu Policijskoj stanici Breza, niti je obavljen uviđaj. Kantonalni tužilac Adis Husić istakao je da je u cijelosti dokazano da je optuženi Nefić počinio djelo koje mu se stavlja na teret i to na temelju iskaza svjedoka, vještaka i materijalnih dokaza. - Svi propusti su nastali iz razloga što optuženi nije prijavio nezgodu, pa time ni policija nije mogla obaviti uviđaj. Otežavajuća činjenica je što nije sačinjen zapis-

nik o uviđaju, fotodokumentacija i skica lica mjesta. Dokazano je da je do nesreće došlo nepoštivanjem saobraćajnog znaka o prvenstvu prolaza. To je glavni uzrok nesreće i propust optuženog Nefića - kazao je tužilac Husić. Branilac optuženog Nefića istakao je u završnoj riječi da nikada nije utvrđeno kojim je motociklom upravljao oštećeni Amar Muratović te da nije posjedovao vozačku dozvolu A kategorije.

optuženog Nefića. Prema riječima sudije Kučukovića, presuda u slučaju Irfana Nefića bit će objavljena u srijedu, 5. oktobra, u 15 sati. Saobraćajna nezgoda u

Mehmeda Spahe u Brezi. Tada se Nefić, upravljajući “golfom”, u kojem se nalazila i njegova supruga, sudario s motociklom kojim je upravljao Muratović. Povrijeđenog Amara odvezao

Ograničenje brzine
- Nisu dokazani navodi iz optužnice, jer nije dokazala da je oštećeni upravljao motociklom “yamaha” (472 E 209), čime nije utvrđeno da li je motocikl bio i tehnički ispravan. Da je oštećeni poštovao saobraćajni znak ograničenja brzine 40 na sat, mogao je bezbjedno proći motociklom. Utvrđeno je da je oštećeni i ranije lomio desnu nogu - izjavio je advokat

Iznošenju završnih riječi u Općinskom sudu u Visokom prisustvovao je oštećeni Amar Muratović u pratnji oca Bilala. Obraćajući se sudiji, oštećeni je izjavio da se pridržava optužnice te da će naknadu materijalne i nematerijalne štete tražiti u parničnom postupku. 

==@= šJAJA

Zajedničkim aktivnostima pripadnika Policijske stanice Potkozarje i policije u Banjoj Luci uhapšeni su R. J i G. J. iz Bosanske Gradiške koji su izvršili deset provala u kuće vlasništvo građana hrvatske nacionalnosti u banjalučkim mjestima Šimići, Potkozarje i u Banjoj Luci. Oni su, iskoristivši priliku da u navedenim stambenimobjektima neboraviniko u kasnim noćnim satima, neopaženo dolazili do kuća, provaljivali na ulazna vrata i prozore te iz unutrašnjosti krali razne predmete, bijelu tehniku, novac, zlato i druge 

= K@=HK KćA L=IE= DHL=JIA =?E=IJE

stvari koje su naknadno prodavali trećim osobama ili skladištili radi prodaje, saopćeno je iz CJB Banja Luka. Pretresima izvršenim na području općine Bosanska Gradiška pronađeno je oko 200 predmeta za koje postoji osnovana sumnja da potječu iz krađa i oni će po dolasku vlasnika u Banju Luku biti vraćeni. Nakon izvršene kriminalističke obrade uhapšeni su pušteni na slobodu. Protiv njih slijedi izvještaj nadležnom tužilaštvu zbog počinjenih krivičnih djela, ističe se u saopćenju.

Oštećeni Muratović došao s ocem

kojoj je motociklista Amar Muratović zadobio teške povrede dogodila se u avgustu prošle godine u ulici

je u Hitnu pomoć u Brezi, ali cijeli slučaj nije prijavio brezanskoj policiji. N. O.

Maskirana osoba preksinoć je u 21.45 sati u STR “Bartula” na Sokocu, prijeteći pištoljem, od radnice ukrala 1.200 KM. Nakon

2=č=š FHEAJE F=IJEčE FEšJA
uviđaja policija je ispred objekta pronašla plastični pištolj, koji je razbojnik najvjerovatnije koristio prilikom pljačke, navodi se u saopćenju CJB Istočno Sarajevo. Istoga dana policajci su saznali da je oko 21 sat u samoposluzi “Onogošt” na Sokocu izvršen pokušaj raz-

Razbojništvo na Sokocu

bojništva, ali da radnice nisu slučaj prijavile policiji jer im je napadač izgledao neozbiljno te iz razloga što iz radnje nije ništa ukradeno.

Okružni sud Doboj odredio je jednomjesečni pritvor Petru Dragosavljeviću (40), Dušku Mariću (26), Borisu Mariloviću (25) i Slobodanu Radoševiću (22), svi iz Dervente, uhapšenim u policijskoj akciji “Rabić”. Oni su osumnjičeni za neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga i nedozvoljenu trgovinu, a pritvor im je određen zbog opasnosti da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke i da će ponoviti krivično djelo. Odbijen je je prijedlog za određivanje pritvora za

ČAJLHE?E ,AHLAć== AIA? FHEJLH=

Okružni sud Doboj

Nahida Đedovića (34) i Zahida Mujčinovića (31) iz Gradačca te Vladice Milanovića (36) iz Dervente uz određivanje mjere zabrane kao alternativa pritvoru. U policijskoj akciji “Rabić” uhapšeno je četrnaest osoba, zaplijenjeno je pet i po kilograma marihuane, 3.599 šteka cigareta i naoružanje. Okružno tužilaštvo Doboj zatražilo je određivanje pritvora za sedam uhapšenih, dok je sedam njih nakon saslušanja pušteno na slobodu. S.Č.

20

Subota, 1. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

subota, 1. oktobar/listopad 2011.

21

5TH INTERNSHIP PROGRAMME
The EU Special Representative in BiH seeks candidates for 3 Intern opportunities, which are intended to be opened during Oct-Dec 2011 at EUSR Sarajevo. The programme is intended to provide work experience and learning opportunities to motivated young graduates who want to be actively engaged in assisting BiH shape its future with the European Union. The interns will be recent graduates in European Studies, Political or Social Sciences, Media, Economics/Business or other subjects relevant. For more info please visit: www.eusrbih.eu Closing date: Friday, 7thOctober 2011, CoB

Naoružani mladić ubio je u jednoj katoličkoj crkvi u Madridu trudnicu, ranio još jednu ženu i zatim izvršio samoubistvo. Hitna pomoć, koja je brzo stigla, izvršila je na licu mjesta carski rez i spasila bebi život, ali nisu uspjeli spasiti i majku, javio je AP. Policija navodida sesve dogodilo neposredno pred početak večernje mise u četvrtak i da se 

=@Eć KIHJE JHK@E?K F= IA>A
Uz potragu Kipra za plinom

Ušao u crkvu u Madridu da ubije

Dnevni avaz, subota, 1. oktobar/listopad 2011.

C>KI

ubijena trudnica trebala poroditi za nekoliko dana. Ubica je 34-godišnji mladić, ubijena žena imala je 36 godina, a ženu koja je ranjena pogodio je zalutali metak. Izvor iz policije prenio je AP-u da žrtva i napadač nisu bili u rodbinskim vezama. Španski dnevnik “Mundo” na svojoj internet-stranici naveo je da je ubica po izvršenom zločinu kleknuo ispred oltara i zatim pucao sebi u glavu.

Australski federalni sud odbacio je žalbu Dragana Vasiljkovića, poznatog kao kapetan Dragan, optuženog za ratne zločine u Hrvatskoj, čime je omogućeno njegovo izručenje Hrvatskoj, a on ima pravo žalbe Vrhovnom sudu. Vasiljković (56), koji ima australsko i srbijansko državljanstvo, optužen je u Hrvatskoj za učešće u mučenju i ubistvu, a on negira da je počinio ratne zločine.

M

ISTRAŽIVANJE Kvalitet života u Evropi najbolji je u Francuskoj

Turska za sada ne prihvata apele Evropske unije i SAD da prekine podvodna istraživanja prirodnogplina uistočnom Mediteranu, gdje u istom području i Kipar traga za tim energentom. - Naš brod će nastaviti istraživanja u tom regionu sve dok to bude

6KHI= AćA FHAEKJE EIJH=žEL== >C -7 E 5),

File: Pozvao na uzdržanost

potrebno - izjavio je zvaničnik Ministarstva vanjskih poslova u Ankari, prenosi dnevnik “Hurriyet”. Kada je, prošle sedmice, Republika Kipar počela potragu za plinom, Ankara je u dogovoru s kiparskim Turcima odmah uputila specijalni brod koji je tamo, također, počeo istraživanja nalazišta plina. To je u međunarodnoj zajednici izazvalo veliku zabrinutost budući da se strahuje od rizičnih susreta, jer seu tom području nalaze i turski ratni brodovi. Komesar EU Štefan File (Stefan Fuele) pozvao je na uzdržanost i izjavio da je “politika Turske prema kiparskim istraživanjima prirodnog plina - neodgovorna”. U Briselu smatraju da je u ovom momentu najvažnije da dvije zajednice na otoku, grčka i turska, postignu dogovor o sveobuhvatnom rješenju problema na Kipru.

*HEJ=?E= A =CHA AH H=@A FHALEšA = ILA IKF F=ć=K
Najgora zemlja za život u Evropi je Velika Britanija, a najbolje su Francuska iŠpanija, objavioje internet-portal za statistiku “uSwitch”. Britanija je na dnu ljestvice po kvaliteti života zbog visokih troškova, lošeg odnosa radnog i slobodnog vremena i niskih vladinih izdataka za zdravstvo i obrazovanje. Studijom je obuhvaćeno deset evropskih zemalja, a u obzir je uzeto 16 različitih faktora, uključujući neto prihod po glavi stanovnika, visinu PDV-a, cijene hrane, goriva i kirije, kao i broj slobodnih dana, radnih sati i očekivanog životnog vijeka. Britaniji su se na dnu liste pridružile Švedska i Irska. S druge strane, Francuska je treću godinu zaredom šampion, dok je prate Španija i Holandija. Upitani za pet najgorih stvari vezanih za život, 59 posto Britanaca navodi “uništeno društvo”, skoro polovini smetaju visoki troškovi života, a 47 posto zabri-

Studijom je obuhvaćeno deset evropskih zemalja, a u obzir je uzeto 16 faktora
nuto je zbog kriminala i nasilja. Uprkos činjenici da su plaće u Britaniji iznad evropskog prosjeka, najniži indeks kad je riječ o kvalitetu života Britanija je “zaradila” zbog dužine radnih sati, malog broja slobodnih dana u godini, visokoj starosnoj granici za odlazak u penziju, najskupljoj hrani, visokim cijenama energenata, ali i veoma malom broju sunčanih dana. Svaki četvrti Britanac kaže da bi napustio zemlju kad bi mogao. 

AHL=JEL=? IEE &" BE= = @H=IA
Zoltan Kabai je bio poznat kao Zoltan Kauboj
Burna prošlost dostiglaje Zoltana Kabaija (43),konzervativnog mađarskog političara koji je morao dati ostavku u stranci nakon što se otkrilo da je imao plodnu karijeru kao - porno-glumac, piše“Budapest Times”. Zoltan Kabai je tokom svoje “vesele” karijere bio poznat kao Zoltan Kauboj, da bi se ulaskom u politiku priključio desničarskoj stranci kršćanskih nazora Jobbik. Od 1992. do 2009. godine snimio je 84 filma, a Istvan Kovač (Kovacs), porno-producent, smjestio je Kabaija u “elitu”po svojoj izvedbi. - Bio je jedan od najboljih glumačkih talenata - napisao je Kovač u svojoj autobiografiji. Ovo nije prvi put da ta stranka ima problema sa seks-skandalima, jer se ispostavilo kako je Honey Lovley zapravo njihova političarka Vivian Katona. Slične proble-

Skandal potresa mađarsku stranku

'=F= FKJ=' = ILHC=L=A -)I=@= FEšA IA K 1IJ=>KK
Dokument će sadržavati korake za demokratizaciju Sirije
Dok u Siriji režim nastavlja ubijati narod zbog toga što traži promjene, predstavnici različitih opozicionih grupa ujedinili su snage i na sastancima u Istanbulu dogovaraju strategiju Nacionalnog vijeća Sirije, kojom namjeravaju, konačno, svrgnuti Bašara el-Asada. Oni će kreirati “mapu puta”, dokument koji će biti osnova za oživljavanje demokratije u Siriji kada režim bude svrgnut. - Razmatramo kako predstaviti novo vijeće i sirijske opozicione stranke te, konačno, kako postići cilj demokratizacije Sirije. Učinci su pozitivni i nadamo se pomaku kazao je zvaničnik Muslimanskog bratstva Molham Aldrobi turskom “Hurriyetu”. Sirijsko nacionalno vijeće sastavljeno je od 140 članova, od kojih polovina živi u Siriji, a ostali su disidenti koji ulažu napore u ujedinjenje opozicije. Uporedo s političkom borbom

Ujedinjena opozicija protiv odbačenog režima

Kabai: Podnio ostavku

me je imala i Mađarska straža kada se otkrilo da je njihova zastupnica Nikolet Muler (Nikolett Muller) snimila 150 uradaka.

Spec
Pedeset i troje stanovnika kanarskog otoka El Hiero evakuirala je španska policija nakon što su seizmolozi zabilježili sve jače podrhtavanje tla. Stanovnici i turisti koji su evakuirani stanovali su u podnožju vulkana koji je sve češće počeo izbacivati kamenje, a vlasti ne vjeruju da bi moglo doći do velike erupcije. Od 19. jula donedavno zabilježeno je oko osam hiljada manjih potresa, a otok takva podrhtavanja nije osjetio cijelo stoljeće.

S protesta protiv režima u Palmiri

izvan zemlje, u Siriji su nastavljeni napadi snaga sigurnosti. Jučer je ubijeno sedam osoba, među kojima dvoje djece. Inače, prema poda-

M

1HKčAA=FAJ==,H=C== 7>EAJAHHEIJ=-=E@A

Jedan od vođa El-Kaide, inače rođen u Sjedinjenim Državama, Anvar el-Avlaki ubijen je u Jemenu, saopćilo je jučer Ministarstvo odbrane te zemlje. U saopćenju se samo navodi da je ubijen “zajedno s nekim od njegovih saradnika”. Avlaki, koji je jemenskog porijekla, u bijegu je u Jemenu od decembra 2007. SAD su ga označile kao “posebno opasnog”.

cima visokog komesara UN-a za ljudska prava, u Siriji je od početka nereda 15. marta stradalo više od 2.700 ljudi.

C>KI

Dnevni avaz, subota, 1. oktobar/listopad 2011.

!

KOSOVO Proširena sigurnosna zona na Jarinju 

.4 , IJA EHE AćA @AL=JE
Tadić demantirao da je s Klinton razgovarao o podjeli
Sanader jučer po dolasku na sud

Optuženik negira da je ratni profiter

5==@AH = I= >H=E 0HL=JIK Potvrđena optužnica o uzimanju
mita 1995. godine
va, primio 3,5 miliona kuna provizije od prvog kredita koji je austrijska Hypo banka osigurala hrvatskom Ministarstvu vanjskih poslova. Sanaderov advokat Čedo Prodanović ispričao je da se njegov branjenik obratio sudu, odbacio je optužbe i kazao: “Ja sam branio Hrvatsku, bio sam pukovnik.” Inače, Sabor Hrvatske potvrdio je odluku Mandatno-imunitetne komisije o oduzimanju poslaničkog imuniteta bivšem premijeru kako bi se protiv njega mogli voditi krivični postupci u slučajevima Hypo banka i INA-MOL.

Pripadnici međunarodnih vojnih snaga jučer kod barikada

Pripadnici KFOR-a dodatno su jučer proširili sigurnosnu zonu na graničnom prijelazu Jarinje na sjeveru Kosova, na kojem su se, poslije dužeg vremena, ponovo pojavili pripadnici UNMIK-a. Zamjenik komandira američke jedinice Lari Vildens (Larry Wildens) u bazi KFOR-a iznad prijelaza Jarinje potvrdio je da su međunarodne vojne snage preuzele barikade kod kojih

danima dežuraju Srbi. Vildens je u razgovoru s predsjednikom općine Leposavić Brankom Ninićem i prisutnim građanima izjavio da je akcija KFOR-a za cilj imala uklanjanje barikade i obezbjeđenje slobode kretanja. Vildens je pozvao građane da ostanumirni iporučio: “Dok ste mirni, nećemo djelovati.” Jučer je kosovski ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi izjavio da su

barikade na sjeveru Kosova počele ozbiljno ugrožavati normalan život građana i da će biti uklonjene. Redžepi je, ne precizirajući kada će se to dogoditi, rekao agenciji Tanjug da će barikade ukloniti zajednički u koordinaciji s KFOR-om i EULEX-om. Također, kabinet predsjednika Srbije Borisa Tadića demantirao je da je na sastanku s američkom drž-

avnom tajnicom Hilari Klinton (Hillary Clinton) u Njujorku bilo riječi o bilo kakvoj podjeli Kosova. List “Danas” je, naime, u online izdanju, pozivajući se na diplomatske izvore, objavio da Klinton smatra da je susret s Tadićem bio bez sadržaja, odnosno da nije čula ništa novo što bi je “razuvjerilo da Beograd i dalje ne igra na kartu podjele Kosova”.

Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader jučer je prvi put otkad je izručen Hrvatskoj, uz jako osiguranje, doveden na Županijski sud u Zagrebu, gdje je nakon dvosatne sjednice Optužno vijeće potvrdilo USKOK-ovu optužnicu protiv njega. USKOK-ova tužiteljica je brojnim novinarima okupljenim ispred zagrebačkog Županijskog suda rekla da je optužno vijeće potvrdilo optužnicu zbog ratnog profiterstva te da je zadovoljna tom odlukom. USKOK Sanadera tereti da je 1995., dok je bio zamjenik ministra vanjskih poslo-

24

Subota 1. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

U skladu sa nastalim potrebama, Uprava dru{tva „BOSMING“ d.o.o. Sarajevo raspisuje:

KONKURS
za prijem u radni odnos - automehanièar.................... 2 izvršioca - bravar.................................... 1 izvršilac - hidraulièar............................1 izvršilac - autolakirer............................ 1 izvršilac - autoelektrièar...................... 1 izvršilac - radnik na obezbjeðenju....... 2 izvršioca (sa certifikatom) Pored op{tih uslova propisanih zakonom, za sve kandidate obavezno radno iskustvo u struci od najmanje 10 godina. Prijave u pismenoj formi, sa kra}om biografijom, dokazima o stru~noj spremi i radnom iskustvu kandidati mogu dostaviti osobno ili putem po{te na adresu : „BOSMING“ d.o.o. Sarajevo, Rakovi~ka cesta br.76, 71210 Ilid`a (obavezno u zatvorenoj koverti sa naznakom „prijava za konkurs-ne otvaraj“) Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Jahi} Osman Generalni direktor BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INA ILID@A JU „TRE]A OSNOVNA [KOLA“ ILID@A objavljuje IZMJENE JAVNOG KONKURSA ZA POPUNU UPRA@NJENIH RADNIH MJESTA OBJAVLJENOG DANA 10. 09. 2011. GODINE 1. Poni{tava se dio objavljenog konkursa Za radno mjesto pod r. br. 2. Nastavnik informatike, 4 ~asa sedmi~no 2. Mijenja se dio objavljenog konkursa Za radno mjesto pod r. br. 3., i glasi: Nastavnik tehni~ke kulture, 14 ~asova sedmi~no

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Ps 026048 08 Ps Tuzla, 05. 09. 2011. godine Op}inski sud u Tuzli po sudiji Sadiji Brkovi}u u pravnoj stvari tu`ioca „Preduze}e „Delicato“ VB d.o.o. Banja Luka, zastupan po Svetozaru Iveti}u advokatu iz Banja Luke, ul. Milana Raki}a br. 1, protiv tu`enih Preduze}e „Mesing“ d.o.o. Srebrenik ul. 211. brigade bb, i drugotu`enog Esad Im{irovi} iz Srebrenika ul. 211. brigade bb, radi duga Vsp. 23.271,88 KM, odlu~uju}i van ro~i{ta, dana 05. 09. 2011. godine, donio je:

OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BIJELJINI Broj: 59 0 Mals 020343 10 Mals Bijeljina, 23. 09. 2011. godine

OGLAS
U sporu koji se vodi kod Okru`nog privrednog suda u Bijeljini, pod naslovnim brojem 59 0 Mals 020343 10 Mals po tu`bi tu`ioca ZEDP Elektrobijeljina a.d. RJ Elektrodistribucija Bijeljina, protiv tu`enog d.o.o. VITEX Bijeljina, sa sudski registrovanim sjedi{tem u Bijeljini, ul. Stefana De~anskog br. 214, a sada na sudu nepoznatoj adresi sjedi{ta, radi isplate duga za utro{enu elektri~nu energiju za period od 01. 10. 2003. g. do 31. 01. 2009. g. i to glavni dug u iznosu od 1.526,16 KM i obra~unatu kamatu za ovaj period u iznosu od 632,13 KM, te daljnju zateznu kamatu na iznos glavnog duga po~ev od 26. 02. 2009. g. kao i tro{kova parni~nog postupka. Objavljuje se dostava tu`be na obavezan odgovor tu`enome. Tu`eni je du`an pismeni odgovor na tu`bu dostaviti sudu u roku od 30 dana od dana dostave, uz upozorenje da }e u protivnom sud donijeti presudu zbog propu{tanja kojom se usvaja tu`beni zahtjev tu`ioca, a ~ije je dono{enje tu`ilac u tu`bi predlo`io. U pismenom odgovoru na tu`bu, tu`eni se mo`e izjasniti da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev, iznijeti razloge osporavanja tu`benog zahtjeva, iznijeti ~injenice na kojima zasniva svoje navode i predlo`iti dokaze kojima se te ~injenice utvr|uju. Tu`ba s prilozima objavljena je i na oglasnoj tabli Okru`nog privrednog suda u Bijeljini, a dostavljanje iste se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovoga oglasa u dnevnim novinama. SUDIJA Gu`vi} Bo`ana

- zbog propu{tanja I PRVOTU@ENI Mesing DOO Srebrenik se obavezuje tu`iocu isplatiti iznos od 23.271,88 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 10.039,36 KM, po~ev od 17. 09. 2007. godine pa do isplate, - na iznos od 11.217,08 KM, po~ev od 21. 09. 2007. godine pa do isplate, - na iznos od 2.015,44 KM, po~ev od 17. 08. 2007. godine pa do isplate, kao i da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 1.450,00 KM, sve u roku od 30 dana od dana dostave prepisa presude. II U dijelu tu`benog zahtjeva kojim je tra`eno solidarno obavezivanje drugotu`enog Esada Im{irovi}a na pla}anje glavnog duga zakonske zatezne kamate i tro{kova postupka, tu`ilac se odbija. Obrazlo`enje Dana 21. 10. 2008. godine tu`ilac je ovom sudu putem punomo}nika podnio tu`bu protiv tu`enih, radi naplate duga. U tu`bi tu`ilac navodi da je sa prvotu`enim bio u poslovnom odnosu, da je prvotu`eni uredno preuzeo robu, te da je uredno zaprimio i ra~une na koje nije prigovarao. Kako prvotu`eni nije izmirio svoje obaveze prema tu`iocu, to je tu`ilac predlo`io da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`ene na pla}anje duga u iznosu od 23.271,88 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dospjelosti svakog pojedinog ra~una pa do isplate, kao i da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude. U tu`bi tu`ilac je predlo`io i da sud donese presudu zbog propu{tanja, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu. Tu`ba sa svim prilozima i obavijesti suda o posljedicama nedostavljanja odgovora na tu`bu u Zakonom odre|enom roku dostavljena je tu`enom u skladu s odredbom ~lana 348. stav 3. do 7. odnosno putem isticanja iste na Oglasnoj tabli suda dana 25. 02. 2010. godine i objavljivanjem tu`be u Dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine - „Dnevni avaz“ dana 15. 02. 2010. godine o ~emu je tu`eni obavije{ten dopisom od 21. 10. 2010. godine. Sud je utvrdio da tu`beni zahtjev tu`ioca djelimi~no nije protivan ~injenicama navedenim u tu`bi, te da je taj dio tu`benog zahtjeva usvojio kao u stavu I izreke i obavezao prvotu`enog na pla}anje glavnog duga u iznosu od 23.271,88 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dospjelosti svakog pojedinog ra~una, pa do isplate. Sud je iz dokaza prilo`enih uz tu`bu ra~un otpremnica broj 587/07 od 07. 09. 2007. godine, ra~un-optpremnica 628/07 od 14. 09. 2007. godine, ra~un otpremnica 543/07 od 10. 08. 2007. godine i rje{enje o upisu u sudski registar broj U-2177/05 od 18. 01. 2008. godine utvrdio sljede}e: Uvidom u ra~une-otpremnice sud je utvrdio da su u poslovnom odnosu bili tu`ilac Preduze}e Delicato VB DOO Banja Luka i prvotu`eni Preduze}e Mesing DOO Srebrenik. Dakle, parni~ne stranke su zaklju~ile usmeni ugovor o kupoprodaji predvi|en ~l. 454 Zakona o obligacionim odnosima, te je u skladu sa ~l. 516 Zakona o obligacionim odnosima prvotu`eni du`an i platiti dug sa zakonskim zateznim kamatama shodno ~l. 277. Zakona o obligacionim odnosima, kako je to odredio sud, tj. od dospjelosti svakog pojedinog ra~una pa do isplate. Obzirom da je tu`beni zahtjev kojim je tra`eno da se obave`e i drugotu`eni Esad Im{irovi} na pla}anje duga, o~igledno protivan ~injenicama navedenim u tu`bi, i {to su ~injenice na kojima se temelji zahtjev u o~iglednoj suprotnosti sa dokazima koje je sam tu`ilac predlo`io, to je sud dio tu`benog zahtjeva odbio shodno ~l. 182. st. 2. Zakona o parni~nom postupku, a iz sljede}ih razloga: Uvidom u rje{enje o upisu u sudski registar subjekta broj upisa U-2177/05 od 18. 01. 2008. godine utvr|eno je da je drugotu`eni zakonski zastupnik prvotu`enog, a da u dokazima predlo`enim od strane tu`ioca ne mo`e se utvrditi niti jedna ~injenica koja bi vodila do zaklju~ka suda da je zakonski zastupnik-drugotu`eni bio u poslovnom odnosu sa tu`iocem. Osim toga kada bi se radilo i o pretpostavci da je drugotu`eni ujedno i vlasnik prvotu`enog, ni tada ne bi do{lo do obavezivanja drugotu`enog, jer tu`ilac u predlo`enim dokazima nije dokazao da su ispunjeni uslovi predvi|eni ~l. 6. Zakona o privrednim dru{tvima FBiH. Navedeni ~lan propisuje da vlasnik udjela Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u odgovara za obaveze Dru{tva kada koristi dru{tvo za postizanje osobnog cilja koji nije saglasan sa ciljevima drugih ~lanova i dru{tva u cjelini, upravlja imovinom dru{tva kao svojom imovinom, koristi dru{tvo za prevaru i o{te}enje svojih vjerovnika i utje~e na smanjenje imovine dru{tva u svoju korist ili korist tre}ih osoba, utje~e da dru{tvo preuzme obaveze, iako je znao ili morao znati da dru{tvo nije ili ne}e biti sposobno da izvr{i svoje obaveze. Tro{kove parni~nog postupka sud je odredio u skladu sa ~l. 383., 386. i 396. Zakona o parni~nom postupku i isti iznose 1.450,00 KM, tro{kovi se od tro{kova za sastav tu`be po punomo}niku u iznosu od 720,00 KM, a u skladu sa va`e}om ADV tarifom (Sl. novine FBiH 22/04) i Zakona o izmjenama i dopunama o advokaturi (Sl. novine FBiH 18/05), te tro{kova takse na tu`bu u iznosu od 380,00 KM, tro{kova takse na presudu u iznosu od 150 KM, te na ime tro{kova objavljivanja u Dnevnim novinama u iznosu od 200,00 KM. Parni~ne tro{kove sud je dosudio punomo}niku advokatu u skladu sa ADV tarifom F BiH jer se primjenjuje Zakon mjesta suda. Sudija Brkovi} Sadija POUKA: Protiv ove presude u dijelu u kojem je odlu~eno o obavezivanju prvotu`enog nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa ~l. 328 i 329 ZPP-a, dok u dijelu u kojem je tu`beni zahtjev odbijen, `alba se izjavljuje Kantonalnom sudu u Tuzli u roku od 30 dana.

PRESUDU

oglasi

Dnevni avaz

subota 1. oktobar/listopad 2011.

25

$
PROJEKTI Utočište od klimatskih promjena

Dnevni avaz, subota, 1. oktobar/listopad 2011. 

EI

2= CH=@E )J=JE@K IJAć=
Trenerica i mladi ljubavnik se zaručili

Otok bi bio opremljen solarnim panelima, zračnim turbinama i sistemom reciklaže toliko učinkovitim da ne bi bilo potrebe za uvoz namirnica s kopna
ciju, na samom vrhu te futurističke građevine. Krasinski ističe da njegov model otoka može poslužiti, osim korporacijama i određenim grupacijama, i članovima društva koji, jednostavno, žele živjeti na novi način. - Nivo mora se povećava, a temperature na Zemlji sve su više. Ovakva građevina mogla bi spasiti milione života ukoliko nivo mora naraste toliko da se potope obalni gradovi kaže arhitekta. Dodaje da otok izrađen od željeza i stakla ima čitavu infrastrukturu potrebnu za život na kakav su se

4A=J= IA K@=A = =AJE=
Renata Č. (43), Hrvatica koja godinama živi u Austriji, najavila je vjenčanje sa svojim maloljetnim ljubavnikom. Prošle su joj godine sudili zbog seksa s Ervinom (Erwin), koji je tada imao samo 13 godina. Dobila je kaznu od 22 mjeseca zatvora uvjetno, izgubila je posao, a prijetila joj je i deportacija u Hrvatsku. Ali, kako kaže,

Epilog skandala

sve je to ojačalo njihovu vezu. Renata je Ervinu, koji danas ima 15 godina, bila trenerica. - Kada mi netko kaže da sam zlostavljan, imam osjećaj kao da mi govori da su me silovali. Od prvog trenutka s Renatom znao sam da prema njoj gajim osjećaje. Osjećali smo se istinski zaljubljeno - kaže Ervin. Renata sada živi s Ervinom i njegovom majkom i piše knjigu o njihovom odnosu.

Poljski arhitekta i vizionar Aleksander Krasinski dizajnirao je umjetni otok toranj, koji prema izgledu liči svojevrsnoj ljudskoj viziji raja na Zemlji. Njegov donji dio zapravo je 100 metara visok štit protiv uragana i cunamija iznad površine mora. Iznad štita uzdiže se toranj na 48 spratova, sa svom potrebnom infrastrukturom za život u gradu iz budućnosti. Neki bi mogli s pravom reći da je taj dizajn poput Atlantide 21. stoljeća. Otok je zamišljen tako da bude energetski neovisan i samoodrživ. Bio bi opremljen solarnim panelima, zračnim turbinama i sistemom reciklaže toliko učinkovitim da ne bi bilo potrebe za uvoz namirnica s kopna. Sve bi tu bilo na jednom mjestu; i vlastita industrija, poslovni uredi, edukacijski i medicinski centri... Rezidencijalni dio imao bi povlaštenu i najbolju pozi-

ljudi danas navikli. Osim toga, nada se i da će se na takvom otoku razviti i potpuno nova civilizacija.

Ispovijest stjuardese koja je preživjela pad aviona

ŽHJLL== IA>A >C FKJE=
Lice i udovi su joj bili opečeni i osjećala je jake bolove

Farzana Abdul Razak (29) 2000. godine preživjela je najgoru avionsku nesreću singapurske kompanije “Singapore Airlines”. Bila je stjuardesa i imala je samo 18 godina kada je avion pri polijetanju pao u gradu Taipeiju. U nesreći je poginulo 83 od 179 ljudi, broj bi bio i veći da im Farzana Abdul Razak nije pomogla. Nekolikoje putnikaodvukla na sigurno, ali sama je teško ozlijeđena. U bolnici je bila60 dana.Lice iudovi sujoj bili opečeni i osjećala je jake bolove. Nakon što su joj skinuli zavoje pala je u depresiju. - Nisam se mogla prepoznati, bila sam prestravljena.

Razak: U bolnici je bila 60 dana

Po licu i rukama imala sam ožiljke. Sa 18 godina se teško nositi s tim. Htjela sam biti sama - kaže Farzana. Nakon godinaf borbe s

povredama i depresijom danas je sretna majka trogodišnjeg dječaka i s porodicom živi u Kuala Lumpuru, gdje se preselila 2006. godine.

2L= FE?EK @= C= IF=IE @ @ALA
Muškarac iz SAD zvao je policiju da prijavi djevojku koja ga je tjerala da vode ljubav. Mladić koji je uputio poziv za pomoć objasnio je policajcima da je njegova partnerica došla iz provoda pijana i počela ga maltretirati.

Amerikanac nije želio voditi ljubav

Pošto nije želio spavati s njom, djevojka je postala agresivna. Policija ju je privela i odredila kauciju od pet hiljada dolara. 

KJKH=

Dnevni avaz, subota, 1. oktobar/listopad 2011.

%

USPJESI Nakon osvojenog zlata u Njujorku i srebra u Singapuru 

=E ,HKšEć ILEH=J ćA I H=ALI BED=HE ’4O=’
Poziv stigao od engleskog kompozitora i producenta filma “Hronika Zemlje” Džona Brajana Na čembalu će se naći i svjetski muzičar Rik Vakeman

Čorbadžić: Jedina ženska uloga

5=H=ALI=FHAEAH= “.K@>=IEDFHEč=”
Reditelj Haris Pašović priča priču kroz šesnaest muzičkih numera
Na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo večeras će biti upriličena sarajevska premijera predstave “Ruže za Anu terezu/Fudbalske priče” bh. reditelja Harisa Pašovića i koreografa iz Slovenije Edvarda Kluga (Edward Clug). Koproducenti na ovoj predstavi, koja je okupila vrhunske plesače i umjetnike iz Belgije, Italije, Burkine Faso, Singapura, Rusije, Turske, Slovenije i BiH, su Bosansko narodno pozorište Zenica i East West Centar Sarajevo. Svjetsku premijeru predstava je imala u Zenici. Solistica Sarajevske opera Aida Čorbadžić jedina ima žensku ulogu u predstavi i prvi put se suočava s ulogom pjevačice folka, plesačice i glumice u jednom komadu. Reditelj Pašović priča priču kroz šesnaest muzičkih numera, a radnja se uglavnom odvija u tekstovima pjesama. M. Ču.

U okviru 51. Festivala MESS

Druškić: Svirat će muziku za film “Earth Chronicle”

Mlada bh. pijanistica Naomi Druškić, proizvodeći prekrasnu muziku svojim čarobnim prstima, očarala je svijet. Gdje god da se pojavila, izazvala je ovacije i oduševljenje publike, medija, ali i svjetski poznatih umjetnika. Nakon osvojenog zlata u Njujorku i srebra u Singapuru ova mlada umjetnica dobiva pozive iz cijelog svijeta. Kako saznajemo, ovog puta poziv je stigao iz Londona.

Povijest svemira
Druškić bi, naime, već 2012. godine trebala svirati

s Kraljevskom filharmonijom “Royal”. Poziv je stigao od englskog kompozitora i producenta filma “Hronika Zemlje” (Earth Chronicle) Džona Daglasa Brajana (John Douglas Bryant), kojeg je Naomi oduševila svojim nastupom u Singapuru. Druškić će na klaviru svirati muziku za ovaj film, a pored nje na čembalu će se naći i svjetski muzičar Ričard Kristofer Vakeman (Richard Christopher Wakeman). Za ostvarenje “Hronika

Zemlje” prvo će se snimati muzika, a koncept za film će razviti Brajan Vajtl (Bryant Whittle) i to u 3D formatu. Film govori o historiji svemira, a njegov budžet je 20 miliona dolara.

Skromna djevojčica
Naomi Druškić učenica je Srednje muzičke škole u Sarajevu u klasi profesorice Senke Hasanagić, a vanredno pohađa osmi razred. Počela je svirati sa šest, a sa sedam godina nastupila je sa Sarajevskom filharmonijom, da bi godinu kasnije

Naomi Druškić se priprema za Svjetsko Šopenovo takmičenje (Chopin), koje će biti održano u novembru 2012. godine u Maleziji. održala i svoj prvi solo recital. Ova skromna djevojčica, koja ne voli pričati o svojim uspjesima, do sada je osvojila brojne nagrade. M. ČUSTOVIĆ

ŠFAL J=EčAA

Premijera predstave Šemsudina Gegića

,A?= = JH=C=K = E@AJEJAJ

Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske

Humanitarna izložba “Svjetlom za život”

Iz štampe je izašao 99. broj časopisa za kulturu i društvena pitanja “Behar” koji izdaje Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske i koji u Zagrebu izlazi od 1992. godine. Tema broja ovog časopisa, koji uređuje književnik Sead Begović, jeste mlada bošnjačka poezija koju je obradio Filip Mursel Begović. Veoma zanimljive tekstove napisali su i Ervin Jahić, Senad Hasanagić, Vesna Miović, Aida Aba- Naslovnica časopisa džić-Hodžić, Amira Džidžić, Edvin Ćudić, Ajka Tibrić, Damir Horvat Zacskai, ro-Srebreniković te Edin Sead Alić, Dželaludin Ho- UrjanKukavica. M. Sm. 

>=LA '' >H ’*AD=H=’

Humanitarna izložba fotografija “Svjetlom za život” otvorena je preksinoć u Maloj galeriji svetog Ante na Bistriku u Sarajevu, a pod pokroviteljstvom Ambasade Republike Hrvatske u BiH. Izložene su 62 fotografije šesnaest renomiranih fotoreportera iz BiH i Hrvatske, a sav prihod od prodatih fotografija namijenjen je obnovi porodilišta Kanto- Početna cijena fotografija 200 eura (Foto: S. Jordamović) nalne bolnice u Livnu. Izložbu je otvorio ka ove izložbe. Početna cijeTonči Stanišić, ambasador na fotografija bila je 200 euRepublike Hrvatske u BiH, ra. jedan od autora, ali i učesniM. Ču.

2HED@ = FH@EEšJA K ELK

”Časna grešnica” na sceni ASU-a

(Foto: S. Jordamović)

Predstava u kojoj je pozorišnim jezikom tematizirano pitanje djece čije su majke silovane u posljednjem ratu i koja su u potrazi za svojim identitetom “Časna grešnica” autora i reditelja Šemsudina Gegića premijerno je izvedena preksinoć na Otvorenoj sceni Obala Akademije scenskih umjetnosti (ASU) Sarajevo. U predstavi se Gegić koristio i elementima dokumentarnog filma, koji je dio autorovog 15-godišnjeg istraživačkog rada, te drame. - Premijera je bila izuzet-

no uspješna. Ono što me posebno raduje je što je publika na bis glumce vraćala više puta. O našem uspjehu svjedoče i pozivi za Beograd, u toku su pregovori za Kairo, a svakako ćemo imati gostovanja po drugim bh. gradovima - kazao je Gegić. U predstavi igraju studentice četvrte godine Odsjeka za glumu ASU Ajla Hamzić iz Goražda i Staša Dukić iz Tuzle, koje tumače glavnu junakinju predstave s dva imena - Asju (Grešna) i Asiju (Časna). M. Ču.

28

Subota 1. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INA JAJCE Osnovna {kola „Berta Ku~era“ Jajce Tel: 030/654-297, fax: 654-298 Broj: 483/11 Datum: 28. 09. 2011. godine Na osnovu ~lana 74 i 75 Zakona o osnovnoj {koli (Sl. novine SBK-a br. 11/01), ^lana 3 Pravilnika o radu {kole, ^lana 123 Pravila [kole, te na osnovu odluke Upravnog odbora O[ „Berta Ku~era“ Jajce raspisuje:

oglasi
ste~enog odgovaraju}eg obrazovanja, dr`avljanstvo BiH, organizacijske sposobnosti, da nije osu|ivan pravosna`nom presudom za krivi~no djelo ili za krivi~no djelo protiv dostojanstva li~nosti i morala. Uz prijavu na konkurs sa kra}om biografijom kandidati trebaju dostaviti slijede}u dokumentaciju: - dokaz o stru~noj spremi - dokaz o polo`enom stru~nom ispitu - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - uvjerenje o dr`avljanstvu - uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka - potvrdu o radnom sta`u Rok za podno{enje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e uzimati u razmatranje. Prijave slati na adresu: JU O[ „Berta Ku~era“ Jajce Fra Antuna Kne`evi}a 8. 70101 Jajce

za izbor i imenovanje direktora {kole
Pored Zakonom propisanih op}ih uslova, kandidat mora da posjeduje slijede}e uslove: VII/VI stepen stru~ne spreme, profesor ili nastavnik, pedagog, polo`en stru~ni ispit, najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima odgoja i obrazovanja, nakon

KONKURS

UNIVERZITET U SARAJEVU MA[INSKI FAKULTET SARAJEVO raspisuje

KONKURS
za izbor u akademsko zvanje
1. Nastavnik (sva zvanja) za nau~nu oblast: „Matematika“ Uz prijavu kandidati su du`ni dostaviti kompletnu potrebnu dokumentaciju o ispunjavanju uslova za izbor u skladu sa Zakonom. Izbor u akademsko zvanje vr{i se u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“ broj: 22/10), Pravilima Univerziteta u Sarajevu i Pravilima Ma{inskog fakulteta Sarajevo. Kandidati koji se prijavljuju na konkurs za izbor u akademsko zvanje je obavezan u svojoj prijavi nazna~iti akademsko zvanje za koje se prijavljuje, u suprotnom takva prijava }e se smatrati neurednom i ne}e biti razmatrana. Konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja. Prijave sa tra`enom dokumentacijom mogu se dostaviti putem po{te ili li~no sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS“, na adresu: Ma{inski fakultet Sarajevo, Vilsonovo {etali{te br. 9., Sarajevo. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Dostavljena dokumentacija ne}e se vra}ati kandidatima.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 061995 08 P Sarajevo, 26. 09. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Vesna Merdanovi} u pravnoj stvari tu`itelja E{refa [a}irovi} iz Sarajeva, ul. Dobojska br. 16 a koju zastupa Dautbegovi} Almin, advokat iz Zenice, protiv tu`enih 1. Kavazovi} Ibrahim iz Sarajeva, ul. Dobojska 16 a i 2. Hod`i} Senahid iz Sarajeva, Male{i}i bb, radi poni{tenja ugovora, OBJAVLJUJE POZIV ZA PRIPREMNO RO^I[TE ZA KAVAZOVI] IBRAHIM ZA DAN UTORAK, 15. 11. 2011. GODINE U 14.00 SATI U SOBU BROJ 325/III Uz poziv se obavje{tava tu`eni da dokaze dostavljene u spis mo`e preuzeti u pisarnici suda NAPOMENA: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasni-

vaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~lan 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~lan 79., 80 ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~lan 74. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`ilac, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~lan 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~lan 84. st. 2 ZPP-a) Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Vesna Merdanovi}

UKIDAMO LISTE ^EKANJA ZA LIJEKOVE PROTIV RAKA

u RUSMIR MESIHOVI]

u BOLONJCI

DIPLOMA IZ ZENICE PRIZNATA U PARIZU, ALI NE I U SARAJEVU

POLITI^KI PRILOG NAJTIRA@NIJEG BH. DNEVNIKA

1. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

PARA VRTI SVUGDJE Banja Luka pla}a, Va{ington tro{i, Bosna ispa{ta

DODIK SKR[IO 13 MILIONA DOLARA ZA LOBIRANJE

Re­ u­ li­ a­Sr­ ska­je­na­tre}em,­glo­ a­ nom p b k p b l mje­ tu­u­Va{ingto­ u,­odmah­na­ on­ s n k pr­ ­ o­ a­ ih­Uje­ i­ je­ ih­Ar­ ­ skih­Emi­ ­ ­ a, eb g t dn n ap rat ko­ i­su­izdvo­ i­ i­tek­700.000­do­ a­ a­vi{e­ j jl l r od­njih,­za­lo­ i­ ­ ­ je­u­Ame­ ­ ­ i b ran ric

2

1. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

RS na lobiranje u skr{ila 13 miliona
Manji bh. entitet nalazi se na tre}em mjestu, odmah iza prebogatih Ujedinjenih Arapskih Emirata Koliko novca je uzeo Ralf D`onson, biv{i zamjenik visokog predstavnika u BiH
Pi{e: Erol AVDOVI]
vu~i gotovo nevjerovatno, ali manji bh. entitet, iako siroma{niji dio Bosne i Hercegovine, tro{i vi{e novca za lobiranje u SAD nego bilo ko drugi s jugoistoka Evrope. Republika Srpska je na tre}em, globalnom mjestu u Va{ingtonu, odmah nakon prebogatih Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji tako|er izdvajaju milionske svote novca za lobiranje u Americi. Na prvom su Kajmanski Otoci, koji u Americi pozitivno tro{e svoje dolare za promoviranje svojih turisti~kih ljepota.

PARA VRTI SVUGDJE Banja Luka pla}a, Va{ington tro{i, a Bosna ispa{ta

Z

Ambiciozni projekti
Prema analizi zaklade „The Sunlight Foundation“ koja se mo`e na}i na njihovoj internet-stranici (http://reporting.sunlightfoundation.com/2010/topplayers-2009/), Vlada u Banjoj Luci izdvojila je 2010. godine iz d`epova svojih poreznih obveznika nevjerovatnih 4,6 miliona dolara za pridobivanje utjecaja me|u ameri~kim du`nosnicima. Uzimaju}i u obzir da su, prema istim izvorima, bogati UAE potro{ili svega 700.000 dolara vi{e

(ukupno 5,3 miliona), promoviraju}i samo svoje poslovne interese u 2010. godini, o~ito da je rije~ o veoma ambiciozno zami{ljenim projektima iz manjeg bh. entiteta, {to svakako otvara pitanje otkud RS toliki novac? Od 2007. do 2011. godine RS potro{ila je ~ak oko 13 miliona dolara za iste poslove u Va{ingtonu. A samo u prvom polugodi{tu ove godine za lobiranje u ameri~koj prijestonici izdvojila je 1,7 miliona dolara. U ovu sumu ne spadaju fondovi koji su s istom namjenom potro{eni u evropskim centrima mo}i. No-

vac, o~igledno, nije potro{en na dovo|enje ameri~kih investitora u BiH. Neke od najpoznatijih i svakako najskupljih lobisti~kih firmi ili kako ih novinari zbog svoje agresivnosti nazivaju „lobisti~ke ajkule“ rade u korist interesa RS, koji se ~esto ne podudaraju s interesima dr`ave BiH. Od maja 2009. kompanija „Picard Kentz and Rowe LLP“ predstavlja u Va{ingtonu RS u skladu s vrlo strogim, ali jasno definiranim zakonima SAD o agenturi u korist strane dr`ave. To samo po sebi predstavlja kontroverzu, jer

[ta u cijeloj pri~i rade politi~ari iz bh. prijestonice
S obzirom na to da je RS zapravo „ekskluzivni“ lobista iz BiH u Va{ingtonu, jer je, kako to tvrde analiti~ari, lobiranje u korist Federacije ili dr`ave u cjelini gotovo ravno nuli, to zna~i da je „istina“ koja se u Va{ingtonu plasira o BiH, posebno prema republikanskim dijelovima Kongresa, okrenuta samo u jednom pravcu, u smjeru Banje Luke. Admir [erifovi}, predsjednik jedine bh. lobisti~ke organizacije „Bosniak American Advisory Council for Bosnia and Herzegovina“ (BAACBH), koja i pored etni~ke odrednice u svom imenu, lobira u korist cijele BiH, ka`e nam da u Sarajevu nema puno interesa za njihov rad, jer je on prije svega nestrana~ki. - Da biste kao dr`ava napravili vidljive pomake u politici u Va{ingtonu, potrebno je da imate konkretnu, konzistentnu i dugoro~nu strategiju djelovanja i prisustva pri institucijama ameri~ke zakonodavne i izvr{ne vlasti, u think-tanks (trustovima mozgova), medijima ameri~kog javnog mnijenja. Za tako ne{to potrebno je odvojiti finansijska sredstava i na}i profesionalce koji se bave lobiranjem i zalaganjem u va{e ime - ka`e [erifovi}. Toga, naravno, tvrde gotovo svi upu}eni, dakle novca, volje ili politi~kog razumijevanja u Sarajevu do sada nije bilo. Sve dok bude tako, nikoga ne treba ~uditi sve ~e{}a „diplomatska zbunjenost“ me|unarodne zajednice u BiH koja uz hroni~ni nedostatak vremena u Va{ingtonu da se pored Srednjeg istoka i svih krupnih globalnih pitanja SAD jo{ bavi Balkanom, politi~ka agonija stanovat }e na istoj adresi u BiH.

niko od bh. diplomata s „adekvatnim“ pravnim znanjem u Americi ne primje}uje da RS, koja nije dr`ava, ve} entitet u sklopu BiH, ne bi valjda smjela ili mogla da koristi usluge agenture koje su dozvoljene dr`avama. Jedina dobra stvar oko ovoga je {to ameri~ki zakoni insistiraju da agenture u Va{ingtonu do posljednjeg dolara transparentno posluju, pa otuda i znamo o potro{enom novcu iz RS. Kompanija „Picard Kentz and Rowe“ za RS je u proteklom periodu, izme|u ostalog, razvijala „cjelovitu medijsku strategiju u SAD“. Najvjerovatnije je i kao dio tih aktivnosti otvoreno prvo „pravo“ dopisni{tvo jednog lista iz regiona u Va{ingtonu, gdje odnedavno radi dopisni~ki ured „Nezavisnih novina“. To je opet drugi kuriozitet, znaju}i da se u Americi za dopisni~ke poslove, recimo, svi ve}i hrvatski mediji odavno za mnogo skromnija sredstva, bez kirije za dopisni~ke urede i sli~no, anga`iraju samo lokalci.

Strategija u UN-u
Ista firma za RS razvija i „strategiju komunikacija“ prema UN-u i EU. No,

mnogima koji ove institucije prate na licu mjesta ve} godinama nije jasno {ta Amerikanci zapravo rade u svjetskoj organizaciji „predstavljaju}i RS“, gdje su zvani~no predstavljeni samo interesi BiH kao redovne ~lanice UN-a (?!) Uz negativnu selekciju jednog dijela starih bh. diplomatskih kadrova u Njujorku, koji prvo vode ra~una o sebi, pa onda o interesima BiH, ovo je dodatni udarac bh. predstavljanju u Americi.

KULOARSKE PRI^E
Od poltronstva gore bolesti nema
Vele, od poltronstva ni{ta gore nema. Insan tada izgubi svoje „ja“, i postane svoje „on“. Ima toga svugdje i na sve strane, ali po onome {to se ovih dana prepri~ava u politi~kim kuloarima, kao da su po Salmiru Kaplanu, (slu~ajnom) ministru kulture, krojili definiciju poltronstva. Ba{ kao u onom vicu kada su druga Tita svojevremeno vodili u lov po bugojanskim lovi{tima. Pa bi on pucaj do iznemoglosti u patke koje lete, i nijednu ne pogodi, a okupljeni poltroni mu govorili: „Dru`e Tito, ~udno ba{,

Ima Kaplan svoje ’on’
mrtva, a leti“. E, tako se i mla|ahni Kaplan pona{a. Pri~a se da je na posljednjoj sjednici Predsjedni{tva SDA, da bi „drugu Tihi}u“ dokazao da i „mrtve ptice lete“, nasrnuo verbalno na neke svoje kolege prijete}i im prstom uz re~enicu: „Dok predsjednik (Tihi}) i ja krv svoju lijemo, od vas nekima izlazi slika u „Avazu“ i to pozitivno pi{u o vama!“ I hajd’ {to „ono“ leti da se dodvori Tihi}u i poltroni{e, pa ni po jada, jer da mu nije njega, ministarsko mjesto bilo bi mu tek puki „ameri~ki san“. Nego {to,
Kaplan: (Slu~ajni) ministar i ptice koje lete

Lider SNSD-a u no}nom provodu

~im ugrabi priliku, jada se okolo po sarajevskim bircuzima koliko ga najmo}nija novina stalno dere i proziva. Te da bi rado dao kakav intervju ili da se {ta pozitivno o njemu napi{e, ali, avaj, jadan ne smije, zahatorit }e mu predsjednik. Jer, ima Kaplan D. A. svoje „on“!

Posjetioci banjalu~kog no}nog kluba „Mistik“ bili su pro{log vikenda nemalo iznena|eni kada im se u provodu poslije pono}i pridru`io i predsjednik Republike Srpske i lider SNSDa Milorad Dodik. Dodik je tih dana bio u zvani~noj posjeti Rusiji, gdje je razgovarao o energetskim projektima, priklju~enju RS na plinovod „Ju`ni tok“, a prisustvovao je i konvenciji na kojoj je lider Jedinstvene Rusije i premijer Vladimir Putin prihvatio prijedlog da se na

Nakon Putina, Dodik se opu{tao u ’Mistiku’
izborima 2012. godine kandidira za predsjednika ove zemlje. Odmah po povratku iz Moskve u Banju Luku, Dodik se odlu~io da ve~er nastavi u no}nom provodu, a kako „Avaz“ saznaje od gostiju „Mistika“, izabrao je ba{ ovaj klub. Ovaj lokal popularno je okupljali{te mladih Banjalu~ana, koji se vikendom, uz glasnu muziku i alkohol, zabavljaju do ranih jutarnjih sati, a u subotu nave~er dio te atmosfere bio je i Dodik.
Dodik: Zabave mu nisu strane

- Nazvao je ne{to prije pono}i i pitao je li gu`va. Stigao je prije pola jedan sa nekoliko prijatelja, sjeli su u separe i dru`ili se uz konjak. Zabavljao ih je i lokalni band, koji svake subote u`ivo svira strani pop i rok - ispri~ali su u ovom klubu.
B. S.

1. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

3

u SAD dolara
Va{ington: Utjecaj me|u ameri~kim du`nosnicima svi kupuju

Pohod na jo{ jedan mandat
Pravo je pitanje kako to da ministar sigurnosti, sve dok nije objavio „Avaz“, nije do tada znao da gra|ani na koje „pazi“ njegovo osoblje bje`e iz dr`ave. I zbog ~ega bje`e!

PROFIL Sadik Ahmetovi}

P

roblem 72 dr`avljana BiH koji su zatra`ili azil u Kraljevini Belgiji ovih dana mogao bi biti rije{en na op}e zadovoljstvo zvani~nika Belgije i EU, a posebno BiH. Azilanti }e, izvarani pri~om da je Belgija otvorila vrata nezaposlenim Bosancima i Hercegovcima, kako je saop}io dr`avni ministar sigurnosti Sadik Ahmetovi}, biti vra}eni u na{u zemlju, pa makar dr`ava po njih morala poslati vlastiti avion.

Popravljanje {tete
Za ministra Sadika Ahmetovi}a problem azilanata koji su stigli u Belgiju imao je prioritet hitnog rje{avanja. Zbog njih je po`urio u Posavinu, razgovarao s na~elnicima op}ina iz kojih azilanti poti~u, a sve radi „{to br`eg i efikasnijeg popravljanja {tete“ koju su 72 Posavca nanijela evropskom ugledu BiH. Za one koji ne znaju, po`eljeti takvog ministra bar jo{ jedan mandat! Zanemaruju}i ~injenicu da je dva, tri dana prije nego {to je obi{ao Vukosavlje, Grada~ac, Od`ak... ministar Ahmetovi} obznanio Firma objavljuje svoju internet-stranicu (www.bihdaytonproject.co m), koja je opisana kao „centrala za prikupljanje ~lanaka, vijesti, komentara i dokumenata“ vezanih uz BiH i Dejtonski sporazum. Na stranici su obi~no i „uredni~ki“ komentari koji kritiziraju nastojanja da se BiH centralizira kao dr`ava, uz sugestije kako bi se njena dr`avna struktura mogla jo{ vi{e politi~ki olabaviti u korist entitetskog ustroja. Koliko masno RS napla}uju znani ameri~ki lobisti, pokazuje podatak da je Ralf D`onson (Ralph Johnson), ina~e biv{i zamjenik visokog predstavnika u BiH (koji je u Sarajevu slu`bovao od avgusta 1999. do jula 2001.), u drugoj polovini lobisti~koj kompaniji 2010. fakturisao oko 34.000 dolara za putovanja na relaciji Va{ington - Njujork, Be~ - Beograd. Radi se o firmi „Quinn Gillespie & Associates LLC“, koja radi u korist RS u Americi.

dr`ave. I zbog ~ega bje`e! Odakle odjednom da se toliko zabrine ako se zna da hiljade bh. dr`avljana godinama `ive u azilantskim getima {irom Evrope. Je li to proradio njegov uro|eni damar za „pravo vrijeme“ za reakciju?! Ta~no jeste da je me|u onih oko 400 Bosanaca koji su u ovoj godini zatra`ili azil u zemljama EU barem 10 posto raznoraznih probisvijeta i prevaranata! Ali {ta je s onih 90 posto? Ko su oni, zna li ministar? Jesu li sli~ni onim nekoliko hiljada ministrovih Podrinjaca koji su u posljednjih desetak godina zatra`ili azil u Francuskoj, [vedskoj, [vicarskoj, Holandiji, a koje bi ministar morao poznavati jer su ih put Evrope, ilegalno, vodili trgovci iz njegovog ogranka stranke koja ga je prije ~etiri godine delegirala da se brine o sigurnosti BiH?

Tra`enje azila
Pita li se ministar odakle ba{ da u Evropi azil tra`e isklju~ivo povratnici u rubne dijelove BiH - Podrinje i Posavinu, odnosno Bo{njaci i Hrvati koji su se
Ahmetovi}: Ne treba ga potcjenjivati, jer gazi sve pred sobom

Prijateljstvo s Tihi}em
Sadik Ahmetovi} ro|en je 1969. godine u mjestu Podgaj kod Srebrenice. Zavr{io je Defektolo{ki fakultet u Tuzli, na kojem je 2009. godine i magistrirao. ^lan je Predsjedni{tva SDA i aktivni ~lan ove stranke od 1990. godine. Sav dosada{nji radni anga`man imao je zahvaljuju}i ~lanstvu u SDA i prijateljstvu sa Sulejmanom Tihi}em. da su problem azilanata izmislili bh. mediji, ta~nije „Dnevni avaz“. Pravo je pitanje kako to da ministar sigurnosti nije do tada znao da gra|ani na koje „pazi“ njegovo osoblje bje`e iz vratili u mjesta u kojima im je prije dvadeset godina bio namijenjen nestanak? Odakle ba{ njih da stalno varaju kojekakvi „kriminalu skloni ljudi“, kako sumnja ministar? Ma ne

pita, {ta ga je briga! On je ministar koji je to {to jeste postao gaze}i preko svih problema s kojima se suo~avala baza koja ga je gurnula u politi~ku orbitu i koji je oduvijek znao kad je pravi trenutak „za brzu reakciju“. Bilo da je ru{io ljude koje je na lokalnom nivou vidio kao smetnju u svom usponu do trona bh. vlasti ili da se hvatao za skute onih koji su mu na globalnom nivou mogli ponuditi sve {to mu ne pripada. Sadika Ahmetovi}a niko ne bi trebao potcjenjivati. Njegovo „zabrinuto“ lice za evropski ugled BiH

zbog 72 Posavca u azilu u Belgiji, za one koji poznaju strukturu njegove li~nosti, upravo je najava njegove gr~evite borbe za jo{ jedan mandat u Vije}u ministara, po mogu}nosti da to ponovo bude Ministarstvo sigurnosti. I treba mu ga dati. To je jedini put da historija na miru, imenom i prezimenom poreda sve one koji }e kad-tad odgovarati za poslijeratno „ubijanje“ povratnika u RS, posebno Bo{njaka. Pa i onih koje „odlu~ni“ Ahmetovi} trenutno vra}a iz Belgije.
A. HAD@I]

Sve vi{e problema za Mladena Ivani}a

Jo{ jedan kvisling unutar PDP-a?!
Burna de{avanja proteklih mjeseci potresaju PDP Mladena Ivani}a, u ovom momentu jedinu relevantnu opozicionu snagu u Republici Srpskoj nakon otpo~injanja ljubavne politi~ke veze izme|u SDS-a i SNSD-a. Iako u PDP-u vole re}i da protiv njih vladaju}i re`im vodi „specijalni medijski rat“, {to je u neku ruku i ta~no, ~injenica je tek da pojedini istaknuti ~lanovi ove stranke poku{avaju pobje}i u partije koje im mogu osigurati upravlja~ke fotelje.

Politi~ka papazjanija u USK

Zbog ’na{ih’ i ’njihovih’, komesar na ~ekanju
Markovi}: Ro|aka vu~e za sobom

Posljednja politi~ka afera potresa bijeljinski Odbor PDP-a, koji, prema navodima pojedinih medija, u kompletu namjerava prije}i u Dodikov SNSD!? Sve je, navodno, izre`irao predsjednik Op}inskog odbora PDP-a Slavi{a Markovi}, ina~e ro|ak istaknute funkcionerke SNSD-a Milice Markovi}. Za njega se pri~a da je infiltriran u Op}inski odbor Ivani}eve stranke kako bi Dodik imao direktnu kontrolu nad PDP-om u ovom gradu na

istoku Republike Srpske. Vrijeme }e, pak, pokazati jesu li ove glasine ta~ne, ali ~injenica je da }e Ivani}evoj partiji trebati dosta snage da istrpi sve udare Dodikove medijske ma{inerije uo~i op}inskih izbora 2012. godine. A. [.

Skup{tina Unsko-sanskog kantona nije prihvatila listu od sedam kandidata za pozicije u Nezavisnom odboru za izbor policijskog komesara te je tim ~inom proceduru koju je {est mjeseci vodila Komisija za izbor i imenovanje ovog tijela, vratila na po~etak. Iako je Komisija, na ~elu sa Seadom Kadi}em, nastojala da zadovolji vi{e kriterija u izboru najboljih kandidata, kao {to su usmeni intervjui, stru~na sprema, nacionalnost, spol, teritorijalna

zastupljenost, zastupnici su glatko odbili ovaj prijedlog. Iz pouzdanih izvora saznajemo da je aktuelna politika umije{ala svoje prste, rukama svojih zastupnika onemogu}ila ovaj izbor te postavljanje novog policijskog komesara USK odgodila do daljnjeg. Razlog - nisu pro{li „njihovi“ ljudi. Nezvani~no, jaki ljudi u vlasti tra`ili su da me|u sedam onih koji }e birati novog komesara, budu Marinko Turi}, Edin Huji} i biv{i policijski komesar

Trnini}: Ne ispunjava uvjete

Husein Jakupovi}. Odatle je i do{la blokada. Kao {to je poznato, nakon operacije „Kastel“ i hap{enja policijskog komesara USK Rame Brki}a, na mjestu vr{ioca du`nosti komesara je Stevo Trnini}, koji je napunio 65 godina `ivota, nema odgovaraju}e obrazovanje niti ~in za ovu funkciju. M. DEDI]

4

1. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

Stop ’zakonitom’ etni~kom ~i{}enju
Za petnaest godina bh. dr`avljanstva odreklo se oko 52.000 na{ih gra|ana Sudbina blizu pola miliona Bo{njaka u dijaspori godinama je prepu{tena onima koji i danas negiraju genocid u Srebrenici
stavni sud Bosne i Hercegovine nalo`io je Parlamentarnoj skup{tini na{e zemlje da u roku od pola godine izmijeni sporni Zakon o dr`avljanstvu BiH koji onemogu}ava zadr`avanje bh. dr`avljanstva osobama koje imaju drugo dr`avljanstvo u zemljama s kojima BiH nema potpisane bilateralne sporazume.

DIJASPORA Nakon odluke Ustavnog suda BiH o Zakonu o dr`avljanstvu

U

Nova prijetnja
Ustavni sud BiH je, raspravljaju}i o zahtjevu bo{nja~kog ~lana Predsjedni{tva BiH Bakira Izetbegovi}a, zaklju~io kako dva ~lana Zakona koji govore o „prestanku dr`avljanstva po sili zakona“ treba uskladiti s Ustavom BiH koji zabranjuje da bilo koja osoba mo`e biti „arbitrarno li{ena dr`avljanstva BiH“. Ustav odre|uje i da se moraju sklopiti bilateralni sporazumi o dvojnom dr`avljanstvu, pri ~emu se daju i precizni rokovi za dono{enje ovih sporazuma sa susjednim dr`avama koji, me|utim, u me|uvremenu nisu doneseni. Sporni ~lanovi 17. i 39. Zakona o dr`avljanstvu BiH posebno poga|aju bh. dijasporu i prijete da oko pola miliona Bosanaca i Hercegovaca koji `ive izvan svoje mati~ne dr`ave izgubi dr`avljanstvo BiH. ^injenice govore sljede}e: za petnaest godina bh. dr`avljanstva odreklo se oko 52.000 na{ih gra|ana, a ako se ne promijeni Zakon o dr`avljanstvu BiH, taj broj bit }e drasti~no pove}an nakon prvog januara 2013. godine, kada BiH isti~e rok za zaklju~ivanje sporazuma o dvojnom dr`avljanstvu s drugim dr`avama, rok koji je 31. decembra 2002. godine, izmjenama Zakon o dr`avljanstvu BiH, nametnuo tada{nji visoki predstavnik u BiH Pedi E{daun (Paddy Ashdown). E{daun je tada spasio

mati~no dr`avljanstvo stotinama hiljada na{ih gra|ana koji `ive u zemljama s kojima BiH nema sklopljen sporazum o dvojnom dr`avljanstvu. No, vrijeme neumoljivo te~e i uskoro }e se navr{iti ~itava decenija od kada je E{daun blagovremeno reagirao. Tako se primi~e i nova prijetnja bh. dijaspori koja je spas od genocida i etni~kog ~i{}enja potra`ila

{irom Evrope i svijeta. Vi{e od jedne decenije na{a dijaspora je upozoravala bh. vlasti na diskriminatorski ^lan 17. Zakona o dr`avljanstvu BiH koji ide u prilog o~iglednoj monstruoznoj namjeri da se etni~ko ~i{}enje zapo~eto tokom agresije na BiH nastavi u miru zakonskim regulama. Brojna upozorenja, dopisi, zahtjevi Bosanaca i Hercegovaca rasutih {irom planete ostali su „mrtvo slovo na papiru“. Nekoliko poku{aja bo{nja~kih zvani~nika i parlamentaraca da isprave gre{ku prema na{im gra|anima koji su svoj `ivot silom prilika, bolje re}i silom etni~kog ~i{}enja, nastavili u inozemstvu, do`ivjelo je potpuni krah, jer su srpski predstavnici u dr`avnim institucijama u kojima se odlu~uje u~inili sve da Bo{njaci otjerani sa svojih ognji{ta ostanu vani i zvani~no postanu
E{daun: Spasio mnoga bh. dr`avljanstva

„stranci“, bez dr`avljanstva mati~ne zemlje, bez bosanskog identiteta i mogu}nosti da se vrate na svoje.

Prva „`rtva“ Sergej Barbarez
Ni biv{i reprezentativac BiH Sergej Barbarez vi{e nije bh. dr`avljanin. Naime, on se morao odre}i mati~nog dr`avljanstva s obzirom na to da je, u me|uvremenu, dobio dr`avljanstvo Njema~ke. Ka`e da odluka nije bila laka. - Odavno svi ~lanovi moje familije, a djeca od ro|enja, imaju njema~ke nemo} bo{nja~kih, za{to ne re}i i hrvatskih politi~ara. Zato je bh. dijaspora dugo upozoravala da }e, ukoliko ovaj ~lan Zakona o dr`avljanstvu ostane na snazi, za sva vremena prostor RS ostati samo srpski, jer je oko tri ~etvrtine iseljenika upravo iz ovoga entiteta. - Bo{njaci i Hrvati u ovom entitetu vi{e ne}e mo}i glasati, dakle ni birati svoje predstavnike u vlasti. Kulturna, vjerska i ekonomska budu}nost bit }e zauvijek uni{tena jer }e se Bo{njaci svesti na nacionalnu manjinu. Tako }e Kozarac, koji je skoro stoprocentno bo{nja~ki, biti grad stranaca, jer tek 20 posto stanovnika nema strano dr`avljanstvo. Sli~no }e pro}i Zvornik, Kozluk, Srebrenica, Bratunac... - opisao je strahovanja Bo{njaka u dijaspori Me{a Pargan. Milion i po raseljenih Bosanaca i Hercegovaca sa zebnjom je pratilo {ta se de{ava u na{oj zemlji, u zakonodavnoj i izvr{noj vlasti koja je, umjesto da rje{ava njihovu sudbinu, radila upravo suprotno - stvarala je jo{ neizvjesniju budu}nost za pola miliona svojih gra|ana ostavljaju}i da nad njihovim paso{e. Bio bih sretniji da sam dr`avljanin i BiH, no na{a zemlja i Njema~ka nemaju bilateralni sporazum o dvojnom dr`avljanstvu. Dvije godine sam poku{avao u~initi ne{to kod raznih ministara kako bih zadr`ao i dr`avljanstvo na{e zemlje, ali rje{enja nije bilo - kazao je poznati fudbaler za „Deutsche Welle“. glavama kao Damaklov ma~ i godinama prijete}i visi famozni ^lan 17. godinama. Osim srpskih predstavnika u dr`avnoj vlasti, Bo{njake u dijaspori znali su nedr`avni~kim i nepromi{ljenim potezima ugroziti i bo{nja~ki politi~ari. Sjetimo se kako je, svjesno ili ne, brojne dr`avljane BiH bez mati~nog dr`avljanstva mogao ostaviti i sada ve} biv{i ~lan Predsjedni{tva BiH i predsjednik Stranke za BiH Haris Silajd`i}. On je u Predsjedni{tvu BiH stopirao parafiranje sporazuma o dvojnom dr`avljanstvu s Hrvatskom i Crnom Gorom, nagla{avaju}i da to ugro`ava vitalni nacionalni interes Bo{njaka. To je tokom posljednje posjete na{oj zemlji potvrdio i predsjednik Crne Gore Filip Vujanovi}, kazav{i da je Podgorica uvijek spremna da s BiH potpi{e sporazum o dvojnom dr`avljanstvu te da je ovaj proces privremeno stopiran zbog Silajd`i}evog veta u Predsjedni{tvu BiH.

Grad stranaca
S pravom je potpredsjednica Vije}a bh. organizacija Australije Senada Softi}-Telalovi} nekoliko puta upozoravala da sporni ~lanovi Zakona o dr`avljanstvu BiH predstavljaju finalni dio etni~kog ~i{}enja, te da je „namjera da se bh. gra|anima koji su protjerani za sva vremena zatvore vrata BiH“. Sudbina blizu pola miliona Bo{njaka u dijaspori godinama je prepu{tena na milost i nemilost onih koji i danas negiraju genocid u Srebrenici i najstravi~nije zlo~ine. Politi~ari iz RS, snagom svog glavnog oru`ja oli~enog u entitetskom glasanju, do sada su uspjeli „odbraniti“ ^lan 17. nastavljaju}i tako i u miru etni~ko ~i{}enje, ovoga puta vje{to modificirano kroz legislativu i

Promjena klauzule
Sporazum o dvojnom dr`avljanstvu sa Srbijom, koji je potpisan 2002. godine sa tada{njom Dr`avnom zajednicom Srbije i Crne Gore (SCG), naslije|en sa Srbijom, Silajd`i} je osporio tvrde}i da je ovaj ugovor samim raspadom SCG prestao biti na snazi. No, danas se ipak smatra kako BiH za sada ima potpisane sporazume o dvojnom dr`avljanstvu sa Srbijom i [vedskom, a prema tvrdnjama predstavnika Ministarstva vanjskih poslova BiH postoje i takozvana pre{utna dvojna dr`avljanstva sa SAD, Kanadom i Australijom koje bez uvjetovanja za odricanje mati~nog dodje-

Hronolo{ki doga|aji
- Rok za potpisivanje bilateralnih ugovora je bio 1. 1. 2003. godine. - U decembru 2002. godine 35.000 gra|ana potpisalo peticiju za izmjenu zakona o dvojnom dr`avljanstvu. - Izmjenama Zakona o dr`avljanstvu BiH koje je nametnuo visoki predstavnik Pedi E{daun 31. decembra 2002. rok za zaklju~ivanje sporazuma o dvojnom dr`avljanstvu produ`en je na deset godina. - 23. decembra 2002. godine Zastupni~ki dom Skup{tine BiH produ`io rok za sklapanje bilateralnih sporazuma o dvojnom dr`avljanstvu za 10 godina. - 13. maja 2003. godine Predstavni~ki dom Parlamenta BiH usvojio Prijedlog izmjene i dopune Zakona o dr`avljanstvu BiH kojom se legalizira dvojno dr`avljanstvo. - 28. i 29. novembra 2003. godine Dom naroda Parlamenta BiH odbio je da razmatra Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dr`avljanstvu BiH.

Silajd`i}: Nedr`avni~ki i nepromi{ljeni potezi

1. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

5

Sporni ~lanovi Zakona
^lan 4. Zakona o dr`avljanstvu: Dr`avljani BiH mogu imati dr`avljanstvo druge dr`ave, pod uslovom da postoji bilateralni sporazum izme|u BiH i te dr`ave kojim se to pitanje ure|uje... ^lan 17.: Dr`avljanstvo BiH gubi se dobrovoljnim sticanjem drugog dr`avljanstva, ukoliko se ne odre|uje druga~ije bilateralnim sporazumom zaklju~enim izme|u BiH i te dr`ave... Svjetski savez dijaspore BiH nije zadovoljan ni predlo`enom izmjenom ^lana 12. Zakona o dr`avljanstvu BiH kojom se predvi|a da gra|ani BiH koji bi u slu~aju gubljenja dr`avljanstva BiH, ponovno pravo da opet postanu gra|ani svoje mati~ne dr`ave mogli ostvariti tek nakon dvije godine boravka u BiH. ljuju na{im gra|anima svoja dr`avljanstva. Ne{to slo`enija situacija je s ve}inom zemalja Evropske unije, koje zahtijevaju odricanje od mati~nog dr`avljanstva. U Svjetskom savezu dijaspore (SSD) BiH vi{e puta su pokretali inicijativu da se u Zakonu o dr`avljanstvu BiH promijeni klauzula kojom bi se gra|anima BiH dozvolilo da imaju dvojno dr`avljanstvo. Glavni odbor SSDBiH je i krajem maja ove godine na sjednici u Velikoj Kladu{i, u ime milion i po bh. dr`avljana, na{im vlastima po ko zna koji put uputio zahtjev za izmjenu Zakona o dr`avljanstvu BiH „kako na{i gra|ani koji su ro|enjem stekli dr`avu, ne bi izgubili tu istu dr`avu birokratskim dekretima i nerazumijevanjem“. Najnovijom odlukom Ustavnog suda kona~no se otvara mogu}nost da bh. dijaspora napokon odahne nakon vi{e od decenije ukazivanja na diskriminatorske odredbe ovog zakona. No, ho}e li se sporni ~lanovi 17. i 39. Zakona o dr`avljanstvu BiH ukinuti do 1. januara 2013.? Dosada{nje iskustvo i deset godina uzaludne nade dijaspore s razlogom ostavlja podosta prostora za sumnju, bez obzira {to je odluka Ustavnog suda BiH obavezuju}a. Sjetimo se da je ne tako davno „umjereni“ poslanik SNSD-a u Predstavni~kom domu Parlamenta BiH Lazar Prodanovi} ustvrdio da nije mogu}e promijeniti ^lan 17. kada je Ustavom predvi|eno da je za dvojno dr`avljanstvo potreban sporazum, te da bi se, „kada bi se mijenjao Zakon, morao mijenjati i Ustav BiH“ i njime definirati ko ima pravo na zadr`avanje dr`avljanstva BiH. Takav stav i poruka ne ulijevaju nadu da }e ^lan 17. Zakona o dr`avljanstvu mirno oti}i u historiju, bez nadmudrivanja i natezanja u Parlamentu BiH koji je za to od Ustavnog suda BiH dobio rok od {est mjeseci.

Orkestar za sva|u i zavadu
Prvu izbornu godi{njicu do~ekujemo bez dr`avne vlade, s jo{ deset hiljada izgubljenih radnih mjesta i, {to je najgore, s uvjerenjem da se s ovima koji nas vode ne mo`emo ni poma}i iz kaljuge u koju smo zapali
Pi{e: Vlastimir MIJOVI]
ajbolji prognozer, pokazuje se, bio je Mladen Ivani}. Odmah nakon pro{looktobarskih izbora on je procijenio da }e proces formiranja nove vlasti potrajati ~itavu godinu, te da }e se okon~ati tek ove jeseni. I jesen je, naravno, poduga; nije svejedno ho}emo li Vije}e ministara dobiti u oktobru ili u decembru. Puno je, ipak, nagovje{taja da bi se {est stranaka ve} ovoga mjeseca moglo uhvatiti za ruke i kona~no uobli~iti koaliciono kolo koje }e preuzeti odgovornost za vo|enje iznemogle dr`ave i njenih izmrcvarenih gra|ana.

PETA STRANA

Gladna politi~ka godina

N

Podjela plijena
Kad se lideri {est vode}ih stranaka kona~no slo`e u ispunjavanju postizborne kri`aljke, u kojoj je svako polje ve} natopljeno morem politi~ke krvi, shvatit }emo da su vi{emjese~ne igre igrane isklju~ivo zbog strana~kih i li~nih interesa. Ako je ta~no, a vi{e izvora to potvr|uje, da je liderska {estorka u Br~kom zapela na samo jednoj, i to veoma niskoj stepenici - na raspodjeli jednog zamjeni~kog mjesta u Ministarstvu sigurnosti, onda je sebi~nost na{ih tobo`njih vo|a i narodnih predstavnika vi{e nego o~igledna. Ne gajimo, naravno, nikakvu iluziju da bi se ovda{nja `abokre~ina imalo pro~istila da smo Vije}e ministara dobili jo{ prije 7-8 mjeseci, kako je bilo prirodno da se dogodi. Ni u tom slu~aju stranke koje su pro{log oktobra dobile najve}u naklonost bira~a ne bi pokrenule na{u opusto{enu ekonomiju niti bi kazaljku (ne)zaposlenosti okrenule u suprotnom smjeru. Opet bismo brojali novih deset hiljada izgubljenih radnih mjesta. Te{ko da bismo, zahvalju-

Neslo`na {estorka: Rogovi u politi~koj vre}i

ju}i novoj vladi, bili u prilici da se vozimo po novim kilometrima asfalta ili da slu{amo neimarski `amor s nekih drugih gradili{ta. Sporo{}u, kilavo{}u, tvrdoglavo{}u i sebi~lukom koji su pokazale u procesu formiranja vlasti, vode}e stranke posredno su potvrdile i apsolutni nedostatak `elje i sposobnosti da se mu{ki uhvate uko{tac s goru}im dru{tvenim, ekonomskim i dr`avnim problemima; da se bave dr`avom, a ne samo sobom. Ali, {to se njih ti~e, dok sebe ne namire, sve okolo mo`e da se drmusa i gori. Dok sebe ne zasite, drugi mogu i da gladuju. Kad se „pobjedni~ke“

stranke kona~no dogovore o podjeli plijena, ~emu su se, izgleda, kona~no pribli`ile, boljem se, ipak, mogu nadati samo naivni. Vlast kakva se stvara, u kojoj skupa treba da sjede kru{koliki i jabukoliki, stare varalice i novi opsjenari, opet }e misliti uglavnom na svoje bisage i njihovo bjesomu~no punjenje. Narodu }e, kao i do sada, ostajati samo otpaci i ogrisci.

^ovi} i Ljubi} - glavni negativci
[est stranaka koje su krenule u proces formiranja dr`avne vlasti vjerovatno nisu podjednako krive za pregovara~ke neuspjehe. Gledano iz raznih uglova, me|utim, svaka pojedina~no mogla je da u~ini vi{e. Nijedna nije bila na visini zadatka. Odijum glavnih negativaca ipak je, zaslu`eno ili ne, pao na lidere dva HDZ-a. Sve pregovara~ke seanse padale su na njihovom - NE! Zbog toga se na svog vi{egodi{njeg politi~kog intimusa i saveznika, na neki na~in, naljutio i Milorad Dodik. Pristankom na ustupke Zlatku Laguja nam nije dala ni{ta, ili nebesa koja su nam uskratila gotovo sve. Na{a dijagnoza bukvalno je zastra{uju}a. A prognoza - jo{ gora! Niti znamo kako, niti kuda, niti s kim da se, bar polako, krenemo podizati iz blata u koje smo se srozali. Politi~ka energija ravna je nuli, a ni dru{tvena pri tome nije mnogo ja~a. Da bar ona jeste, pod `e{}im dru{tvenim pritiskom politi~ke kolovo|e ne bi se mogle pona{ati ovako komotno i neodgovorno kamd`iji, on je u Br~kom izveo ^ovi}a na brisani prostor: da svi, osim njega (i Ljubi}a), daju svoj pristanak na toliko ~ekani koalicioni sporazum. Neprekinuto jogunjenje dva HDZ-a negativno je odjeknulo i u me|unarodnim krugovima. Iako u uvijenoj formi, iz saop}enja OHR-a i Ameri~ke ambasade u Sarajevu ipak je vidljiva njihova zamjerka na ra~un dva HDZ-a. Utoliko se i podizanje ko~nice, kojom bi bilo deblokirano formiranje Vije}a ministara BiH, o~ekuje isklju~ivo s te strane: od ^ovi}a i Ljubi}a. ko se pona{aju. U tome su oti{li ~ak i korak dalje od svojih prethodnika, kojim nikada nije po{lo za rukom da godi{njicu izbora obilje`e bez najva`nijih organa vlasti. U tom smislu, pro{looktobarski izbori zaista su bili historijski. Te{ko je, naime, o~ekivati da se u skoroj budu}nosti jo{ jednom tako grubo izigra izborno povjerenje glasa~a, kako su ga ovom prilikom izigrali SDP i SDA, SNSD i SDS te dva HDZ-a.

Dijagnoza i prognoza
Kad ovo znamo, gotovo da je svejedno {to nam dr`ava ve} godinu nema legitimnu dr`avnu vladu, pa nas ne bi trebalo pretjerano zanimati ni kad }e ona biti formirana. Maltene, bilo bi bolje da se nikad i ne uspostavi, da se svi na{i problemi kona~no ogole do samog kraja. S novom, mukotrpno sastavljenom vladom, jo{ bi neko mogao pomisliti da se ne{to dobro desilo, da zaprega kre}e uzbrdo, da su se kona~no na{le ruke koje }e zauzdati procese koji odavno idu isklju~ivo u jednom smjeru - negativnom. Prva postizborna godina, za koju su prije pro{log oktobra vezivana ogromna o~ekivanja, bila je jalova do krajnosti, i gladna i su{na. Ne zna se ko nas je vi{e zakinuo: politika, ko-

Rekordna du`ina tehni~kog mandata
Relativni izborni pobjednici, koji su u svojim pregovorima iskazali apsolutnu politi~ku neodgovnost, svjesni su koliko su se ogrije{ili o svoje glasa~e i o dr`avu kojoj treba da budu na ~elu. U veoma dugom periodu ostavili su je u stanju bezvla{}a i potpune politi~ke blokade. Svijest o ovoj vrsti krivice o~ituje se u njihovom stalnom nastojanju da nam pro{li saziv Vije}a ministara BiH, koji ve} rekordnih 12 mjeseci radi u tzv. tehni~kom mandatu, podmetnu kao legitimnu vladu. S njom, tobo`e, mo`emo `ivjeti i do narednih izbora! Istina je, naravno, neumoljiva: svaki novi mjesec tehni~ke vlade, ~iji ~lanovi jedva da dolaze u svoje kancelarije, a kamoli da ne{to ozbiljno rade, dodatni je dokaz politi~ke neodgovornosti i nesposobnosti onih koje su gra|ani na pro{lim izborima odredili da preuzmu vlast u svoje ruke.

Ru`dija AD@OVI]

6

1. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

PO[AST NA[EG VREMENA Ubacivanje prljavog novca u legalne tokove

U BiH se godi{nje opere na stotine miliona maraka
Osim {tete koja nastaje po bud`et zemlje, nastaju i paralelni centri mo}i koji mogu da utje~u na ekonomski i politi~ki sistem i obeshrabruju ulaganje stranog kapitala
U Republici Srpskoj pro{le sedmice podignuta je prva optu`nica za pranje novca i to protiv Zorana ]opi}a, jednog od saradnika odbjeglog narko-bosa Darka [ari}a, a koji se sumnji~i da je milione maraka od prodaje kokaina oprao kroz privredne tokove u ovom entitetu. ]opi} je osumnji~en da je od 2008. godine preko razli~itih off-shore kompanija i preduze}a putem poslovnih banaka izvr{io ubacivanje kokainskog novca, dok su klju~nu ulogu imale dvije [ari}eve kompanije sa sjedi{tem u SAD, „Mateniko“ i „Latino trade“. Podizanje prve ovakve optu`nice u RS rezultat je vi{emjese~ne istrage koju je Specijalno tu`ila{tvu RS vodilo u saradnji s policijama iz Amerike, Italije i Srbije.

Sve je krenulo od Al Kaponea
Pojam pranja novca potje~e iz zlatnog doba mafija{kog bosa Al Kaponea (Capone). On je novac ste~en u ilegalnim osumnji~ene su da su kao organizirana kriminalna grupa kroz uvoz i prodaju cigareta i kafe, oprale novac i izvr{ile poreske utaje, ~ime su nanijele vi{emilionsku {tetu bud`etu BiH. Zbog sumnje da su bili dio ove kriminalne finansijske hobotnice, iza re{etaka su se, izme|u ostalog, na{li vlasnik lakta{ke firme „Antoni} trejd“ i Fabrike duvana Banja Luka Neboj{a Antoni}a, kao i vlasnik preduze}a „Herablika“ i takozvani kralj kafe u Hercegovini Ivica ]uk, a koji se ujedno smatra i glavnim osumnji~enim. Ne postoji zvani~na procjena ili egzaktan podatak koliko se novca godi{nje opere u BiH, ali je sigurno da se radi o stotinama milikockarnicama, prostitucijom i ilegalnom prodajom alkohola ulagao u salone za pranje ve{a i na taj na~in ga legalizirao. ona maraka. Procjene stru~njaka u finansijsko-obavje{tajnim odjeljenjima u BiH i zemljama okru`enja govore da se u na{oj, kao i u drugim zemljama u regiji, godi{nje opere novca u iznosu koji je ekvivalentan bruto dru{tvenom proizvodu od pet posto. Postoji ~itav spektar na~ina kako kriminalci peru novac, a u na{oj zemlji to se naj~e{}e ~ini putem off-shore kompanija ili se novac ste~en kriminalom ubacuje u gra|evinski sektor kroz investiranje u gradnju, kupovinu stanova i poslovnih prostora i sli~no.

po bud`et zemlje, nastaju i paralelni centri mo}i koji mogu da utje~u na ekonomski i politi~ki sistem, smanjuje se rejting zemlje i obeshrabruje

Pera~i novca su sve sofisticiraniji u svome poslu

Akcija „Kafa“
Samo mjesec ranije u BiH je provedena velika policijska akcija „Kafa“ u kojoj je uhap{eno osam osoba, od kojih se sedam jo{ nalazi u pritvoru, a

Savremena dru{tva
Pera~i novca iz godine u godinu su sve sofisticiraniji u svom poslu, a u savremenim dru{tvima te aktivnosti tretiraju se kao najve}a po{ast. Novac koji prelazi iz ilegalnih u legalne tokove o{te}uje dr`avni bud`et, ali i svakog gra|anina pojedina~no jer, umjesto za socijalne namjene, oprani novac zavr{ava u d`epovima kriminalnih struktura. - Osim {tete koja nastaje

ulaganje stranog kapitala obja{njava ekonomista iz Banje Luke Sini{a Boji}. On isti~e da podatak da se samo u RS mjese~no zatvori oko 250 firmi, a skoro isto toliko ih se prvi put registrira, stvara opravdanu sumnju da mnoge od njih nastaju zbog servisiranja ilegalnih poslova.

Njema~ka je raj za pera~e
U ovogodi{njem izvje{taju stru~njaka iz Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) navodi se da je Njema~ka „raj za pranje novca“ te da se godi{nje u toj zemlji opere sam vlasnik. Dio sredstva koji se uplati na ra~un offshore kompanije odlazi na ra~un dobavlja~a robe, a razlika na ra~un drugog lica ili kompanije, naj~e{}e ponovo u off-shore zoni. Odatle se sredstva vra}aju na ra~un vlasnika privatnog preduze}a u nekoj od doma}ih banaka. U Upravi za spre~avanje izme|u 40 i 60 milijardi eura. Najve}i problem predstavljaju „oaze“ za pranje novca poput agencija za nekretnine i osiguranja, kockarnice, zlatarske radnje i draguljarnice. pranja novca Srbije procjenjuju da se u ovoj dr`avi godi{nje u legalne tokove ubaci i opere blizu dvije milijardi eura, a do tog iznosa se do{lo pra}enjem tokova novca, podataka obveznika, me|unarodne saradnje sa finansijskoobavje{tajnim slu`bama i izvje{taja MMF-a.
Brankica SPASENI]

[kolski primjer
Tipi~an ili tzv. {kolski primjer pranja novca na Fakultetu za bezbjednost u Banjoj Luci opisali su na sljede}i na~in: - Vlasnik privatnog preduze}a prodaje robu ne izdaju}i pri tome fakturu ili izdaje fakturu po kojoj je kupac du`an da uplati sredstva na ra~un off-shore kompanije koju kontroli{e

Kakve su procjene MMF-a
Procjenjuje se da oprani novac danas ~ini dva do pet posto ukupne svjetske proizvodnje, a procjena Me|unarodnog monetarnog fonda je da „bruto kriminalni proizvod“ u svijetu prema{uje 500 milijardi dolara godi{nje. U razvijenim zemljama svijeta iznos opranog novca kre}e se izme|u dva i pet posto BDP-a.

1. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

7

Ukinut }emo liste ~ekanja za lijekove protiv raka
Moramo svi zajedno raditi na ve}em povjerenju i boljem odnosu izme|u pacijenata i zdravstvenih radnika
Razgovarala: Elvedina HALA]
Zdravstveni sistem jedan je od najva`nijih segmenata svakog dru{tva. U na{oj dr`avi zdravstvo jo{ nije dostiglo nivo kojim bi svi pacijenti bili zadovoljni. Federalni ministar zdravstva Rusmir Mesihovi} po preuzimanju mandata najavio je reformske mjere. Ministar Mesihovi} u intervju za „Dnevni avaz“ govori o prvim efektima uvedenih mjera, ali i o drugim problemima na ~ijem }e rje{avanju raditi.

INTERVJU Rusmir Mesihovi}, federalni ministar zdravstva

Tretman infarkta
- Po uzoru na zemlje EU, pokrenuli smo aktivnosti na uspostavljanju federalne mre`e za tretman akutnog infarkta te smo u{li i u sveobuhvatni projekt informatizacije zdravstva. Krajnji produkt tog projekta bit }e elektronska zdravstvena kartica i elektronski recepti.

Mesihovi}: Reformske mjere izazvale pozitivne rezultate na terenu

Transplantacija nema bez donora
- Kada je rije~ o kadaveri~nim transplantacijama, imamo zakonske pretpostavke - Zakon o transplantaciji donesen je 2009. godine - ali sam zakon ne}e nam osigurati transplantacije. [to se ti~e Ministarstva zdravstva FBiH, pokrenuli smo aktivnosti da donesemo nedostaju}e podzakonske akte, ali je pred nama, kao dru{tvom, jo{ mnogo toga na ovom putu. Osnova transplantacijske medicine je vrhunska organizacija ka- Osnovni set na{ih mjera upravo je usmjeren na pobolj{anje organizacije rada u primarnoj zdravstvenoj za{titi. Za{to je to bitno? Boljom organizacijom rada u tom segmentu, boljom obradom i pripremom pacijenata, uspostavljanjem partnerskog odnosa i ja~anjem povjerenja izme|u pacijenata i ljekara, smanjit }emo pritisak na sekundarnu zdravstvenu za{titu i potrebu za specijalisti~kim pregledima. S druge strane, neophodna je i bolja organizacija rada specijalisti~ko-konsultativne zdravstvene za{tite, ali i bolni~ke i tercijarne zdravstvene za{tite. ^ekanja na odre|ene medicinske postupke postoji i u drugim, razvijenijim zemljama, to je neminovnost, negdje su ~ak i du`a nego kod nas, ali boljom organizacijom rada sigurno mo`emo ubla`iti ove probleme. Kakav je Va{ stav kada je rije~ o porodi~noj medicini? Mnogo je `albi pacijenata iako je na porodi~nu medicinu potro{en ogroman novac, ali se ~ini da ona nije dala pozitivne rezultate. Ho}ete li na tom polju ne{to mijenjati? - Ne treba sve gledati jednostrano, jer je taj model i koncept u nekim kantonima i gradovima vrlo uspje{no za`ivio, a negdje imamo ve}ih problema. Dobra stvar je svakako i to {to sada imamo obnovljene i moderno opremljene ambulante u brojnim udaljenim i ruralnim mjestima, ~ime smo se, zapravo, pribli`ili pacijentima. Porodi~na medicina u Federaciji BiH jeste dobro zami{ljena, ali na`alost, jo{ ne funkcionira u punom kapacitetu kako ko unutar samih zdravstvenih ustanova, tako i izme|u njih unutar jednog sistema. Mi taj nivo organizacije, uz pozitivne izuzetke, jo{ nismo dostigli. Radimo na tome i tra`imo optimalna rje{enja kako bi budu}i centar za transplantacijsku medicinu funkcionirao {to bolje. S druge strane, nema kadaveri~nih transplantacija bez donora i zato svi zajedno trebamo raditi na podizanju javne svijesti gra|ana o doniranju organa. bi trebala. Razlozi su brojni i svakako da treba uvesti odre|ene promjene te se poku{ati pribli`iti konceptu nekada{njeg doma zdravlja. Zbog toga smo unapre|enju rada porodi~ne medicine posvetili posebnu pa`nju u prioritetnim mjerama.

Smanjili gu`ve
- Pripremili smo set prioritetnih mjera ~iji je cilj, prije svega, pove}anje propulzivnosti, olak{an i br`i put pacijenta kroz sistem sa {to manjim ~ekanjem te pove}anje dostupnosti zdravstvenoj za{titi. Pojedine prioritetne mjere ve} su se po~ele provoditi u praksi i prve informacije s terena su pozitivne. Uveli smo tromjese~ni recept, odnosno mogu}nost da sada stabilni hroni~ni pacijenti mogu dobiti lijekove za tri mjeseca terapije, dok su prije morali vi{e puta odlaziti ljekaru samo radi propisivanja recepta. Na taj na~in smo olak{ali pacijentima i smanjili gu`ve u ambulantama. @elim naglasiti da smo se prilikom definiranja prioritetnih mjera, ali i svih drugih aktivnosti, rukovodili isklju~ivo preporukama struke. Mi moramo vratiti struku i postaviti je na prvo mjesto. Samo rukovo|eni tim principima, uklju~uju}i mnogo rada i volje, mo`emo provesti reforme, koje }e pacijenti, odnosno gra|ani, zaista i osjetiti. Duboko vjerujem u to te }u u toku cijelog svog mandata uvijek postavljati struku na prvo mjesto. Najavljivali ste i promjene kada je rije~ o esencijalnim listama. Na {ta ste konkretno mislili? - Lista esencijalnih lijekova, kao i referalne cijene - a to su cijene po kojima zavodi zdravstvenog osiguranja pla}aju one lijekove koje pacijenti dobivaju na recept - nisu se revidirali od 2008., odnosno od 2007. godine. Naime, usvajanjem dr`avnog Zakona o lijekovima 2008. godine formira-

Zajedni~ki rad
Kako komentirate sve ~e{}e napade na medicinsko osoblje? Posljednji slu~aj zabilje`en je u Op}oj bolnici u Sarajevu. ^uju se i komentari kako su ovakvi postupci pacijenata ~ak i opravdani, jer imaju dosta `albi na zdravstvo. Kako to komentirate? - To je za svaku osudu. Znam da se ljudi nekada susre}u s raznim problemima u ostvarivanju zdravstvene za{tite, sve je dodatno te`e i svi smo osjetljiviji kada se radi o bolesti, ali nema opravdanja za nasilje. ^injenica jeste da je zdravstvo, kao {to i treba biti, pod ve}om lupom javnosti pa samim tim i izlo`eno ~e{}im kritikama, nekada i neopravdanim, ali mi moramo ne{to mijenjati. Moramo svi zajedno raditi na ve}em povjerenju i boljem odnosu izme|u pacijenata i zdravstvenih radnika. Ne mogu se stvari generalizirati niti iz ugla pacijenata, niti iz ugla zdravstvenih radnika, niti se uop}e treba govoriti o nekakve dvije strane. Svi smo mi, i pacijenti i zdravstveni radnici, na jednoj strani, a zdravstvo mo`e uspje{no funkcionirati samo ako budemo gradili i kontinuirano unapre|ivali partnerski odnos izme|u pacijenata i davalaca usluga.

Specijalisti~ki pregledi po op}inama
- Po~eli smo i sa primjenom odredbi prema kojima se odre|eni specijalisti~ki pregledi, kao {to su oftalmolo{ki, neurolo{ki, internisti~ki te uzimanje uzoraka krvi za laboratoriju, osiguravaju gra|anima u njihovoj nje esencijalne liste, kao i cijena lijekova, pre{lo je u nadle`nost Vije}a ministara BiH, ali ovi podzakonski akti, evo ve} tre}u godinu, nisu doneseni. Rezultat je da imamo staru esencijalnu listu, da nam se pozitivne liste lijekova znatno razlikuju po kantonima te da zavodi zdravstvenog osiguranja pla}aju lijekove po starim, vi{im cijenama. Odlu~ili smo da uvedemo red u ovoj oblasti. Pokrenuli smo reviziju te pripremili prvu radnu verziju liste esencijalnih, kao i referalnih cijena lijekova. Ve} sada je vidljivo da biop}ini prebivali{ta. To }e znatno olak{ati i pribli`iti zdravstvenu za{titu pacijentima koji `ive u udaljenim i razu|enim op}inama. Oni su do sada zbog ovih usluga morali putovati u ve}e centre. smo mogli ostvariti vi{emilionske u{tede. Zna~i, namjeravamo da imamo istu, eventualno i {iru listu esencijalnih lijekova, za koju }emo izdvajati znatno manje sredstava. Pokrenuli smo i reviziju liste lijekova koja se finansira putem Fonda solidarnosti FBiH i vjerujemo da }emo vrlo brzo ukinuti liste ~ekanja za neke skupe lijekove koji se koriste u lije~enju karcinoma. Koji su, prema Va{em mi{ljenju, najve}i problemi u na{em zdravstvu? - Ne `elim odmah govoriti o realno ograni~enim

sredstvima za zdravstvo nego bih `elio ukazati i na neke druge probleme. Smatram da imamo dosta dobra zakonska rje{enja, koja se, na`alost, nisu provodila u praksi. Mi }emo se, kao socijalno senzibilna Vlada, u narednom periodu vi{e posvetiti rje{avanju konkretnih problema tako {to }emo raditi na provo|enju postoje}ih dobrih zakonskih rje{enja. Isto tako, nastavit }emo i s dono{enjem nedostaju}e legislative i s uskla|ivanjem sa standardima Evropske unije, ali ne smijemo upasti u zamku da donosimo zakone i propise koje ne mo`emo provoditi nego se moramo posvetiti pacijentu i postaviti ga u centar interesiranja, rje{avaju}i konkretne probleme. Gra|ani jo{ ~ekaju dugo na odre|ene preglede, ultrazvuke, magnetne rezonance, odre|ene operacije... Kako pomo}i pacijentima kada je rije~ o ovim problemima?

8

1. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

1. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

9

PRESSIJA Kuda plovi ovaj brod

PRESSIJA

REPORTA@NI ZAPIS Sto sedamnaest godina Meteorolo{kog opservatorija na Bjela{nici

Gra|ani tonu u ekstremno siroma{tvo

BDP u BiH i Etiopiji samo 1,3 dolara po stanovniku
Skoro milion stanovnika BiH do{lo je do krajnje granice siroma{tva
U ponedjeljak, 3. oktobra, navr{it }e se ta~no godina od kada su provedeni op}i izbori u Bosni i Hercegovini. Pro{lo je, dakle, punih 12 mjeseci otkako lidere stranaka {estorke i njihove satelite slu{amo i, na`alost, gledamo kako nam prodaju pri~e kako nove vlasti u dr`avi nema ne zbog njihove bolesne borbe za fotelju vi{e nego zbog „principijelnih i konceptualnih razloga“. Za sve to vrijeme „principijelnih razloga“ skoro milion stanovnika BiH, dakle vi{e od jedne ~etvrtine, do{lo je do krajnje granice siroma{tva. Naime, prema zvani~nim ekonomskim pokazateljima, mjese~na primanja skoro milion gra|ana BiH ne{to su manja od 240 KM, {to je donja granica, ispod koje se tone u ekstremno siroma{tvo! Koliko je, zapravo, situacija kriti~na, potvr|uju i ekonomski pokazatelji o tome da bruto dru{tveni proizvod (BDP) u ovom trenutku u BiH iznosi 1,3 dolara dnevno po glavi stanovnika, {to je u rangu Etiopije?! Kojeg li apsurda, dok na{i gra|ani umiru od gladi, svojim su glasovima Dodiku, Lagumd`iji, Tihi}u i ostaloj dru`ini koja ih je uvela u ekstremno siroma{tvo, omogu}ili da `ive u svijetu debelih nov~anika, crnih limuzina i stomaka punih janjetine! A. [.

Zbog ljubavnih jada zavr{io na 2.067 metara
Legenda o prvom meteorologu iz Austrije koji je po kazni zavr{io na ovoj }udljivoj planini Nakon osnivanja 1894. godine objekt dva puta ru{en i obnavljan Sudar mediteranske i kontinentalne klime Svje`a sje}anja na stradanje sedam planinara
odne je, Zijad Omerovi} bilje`i novu brzinu vjetra. Ne prelazi 100 kilometara na sat, ka`e nam dok se probija kroz gustu maglu na krovu Meteorolo{kog opservatorija na Bjela{nici. Pamti, govori nam, i ve}e nepogode, ali ova mu je gotovo pa uobi~ajena. - Nekada je bilo vjetrova preko 200 kilometara na sat, koje ni na{i ure|aji nisu mogli da registriraju. Me|utim, ovdje i temperature minus deset ili minus 15 stepeni u kombinaciji s vjetrom od 100 kilometara na sat ~ine dane i no}i neizdr`ivim - pri~a nam Omerovi}.

Na jelovniku razne |akonije za male pare

Za lijepog vremena s opservatorija se vide ~ak i crnogorske planine
(Foto: F. Fo~o)

Al’ se u Skup{tini RS dobro jede i pije

Poslanici se hrane jeftinije nego u Domu penzionera
Nekada su bili galantni pa ostavljali bak{i{, danas ~ak ne plate ni ceh
Nije nepoznanica da su najni`e cijene pi}a i hrane u Banjoj Luci, a zasigurno i u Republici Srpskoj, upravo u restoranu entitetskog parlamenta. Jo{ ako je vjerovati pojedinim dosko~icama „ljubomornih“, entitetski parlament jeftiniji je ~ak i od restorana Doma penzionera, a posebno od Studentskog doma. Korisnike ova dva doma valja obavijestiti da kafu po cijeni od 0,60 KM ili ~aj od 0,70 KM mogu popiti ba{ u „Domu“, koji tokom zasijedanja entitetskog Parlamenta koriste poslanici. Bio bi to krajnje zanimljiv susret... [teta je, me|utim, da se u ovom restoranu ne mogu organizirati privatne sve~anosti, ekskurzije, mature ili djevoja~ke i moma~ke ve~eri, zaruke i sli~no za sve „neposlanike“. Nisu samo hrana i pi}e jeftini u Skup{tini nego i usluga. Konobari rade za 450 KM, jer su uvr{teni u Odluku Vlade RS o odbijanju od pla}a - dr`avnim su`benicima. Pored toga, kako su nam se po`alili, davno su bila vremena kada su poslanici bili galantni. Naprotiv, danas ima onih koji znaju iza}i iz restorana, ne platiti ceh, nego se samo uputiti u skup{tinsku salu. Ali, to nije do kulture i galantnosti nego do dekoncentriranosti i iscrpljuju}eg rada u skup{tinskoj sali, obja{njavaju nam keV. S. lneri.

P

PRESSIJA Ministar se zad’o u gradnju

Ma{i} uspio savladati dje~iju igra~ku
Ispit s gradnjom saobra}ajnice uspje{no polo`io

Izazovno mjesto
Tokom 12 godina rada na Meteorolo{kom opservatoriju ne pamti, ka`e, traumati~no iskustvo zbog kojeg bi posao meteorologa zamijenio manje izazovnim radnim mjestom u nekoj od sarajevskih kancelarija. - Dugogodi{nji sam planinar i ovaj posao radim jer volim planinu. Jedne prilike mi je, umjesto dva ili tri sata, od Babinog dola trebalo {est sati da se na skijama

I danas se po{tuje osniva~ car Franjo

popnem do opservatorija. Bilo je naporno, u{i su mi promrzle, i razmi{ljao sam da li da odustanem ili ne, ali sam na kraju ipak do{ao do vrha - sje}a se. Na Meteorolo{kom opservatoriju na Bjela{nici, osim Omerovi}a, rade jo{ ~etvorica meteorologa. Primjera poput Josipa [afera (Shafer), koji je na obronci-

ma Bjela{nice proveo dugih 20 godina, vi{e nema. - Od 1918. do 1938. godine [afer je samo nekoliko puta si{ao s Bjela{nice. Planinari ga pamte kao ~udnog, ali ipak ljubaznog meteorologa, koji u opservatoriju nikada nikome nije uskratio gostoprimstvo. Danas je situacija druga~ija. Meteorolozi u opservatoriju provode uglavnom po tri dana. Mislimo da je to najbolje rje{enje, jer da ostajemo du`e, ne bi valjalo. Lijepo je napraviti odmak od gradske buke, ali i ti{ina ima svoju cijenu - ka`e Omerovi}. Meteorolo{ka mjerenja u Bosni i Hercegovini zapo~ela su u vrijeme austrougarske vladavine, 80-tih godina 19. vijeka. Vojska je, za svoje potrebe, postavila 1879. godine meteorolo{ke stanice u Sarajevu, Mostaru i Tuzli. Opservatorij na Bjela{nici izgra|en je 1894. godine i od tada nije promijenio klasi~ni na~in mjerenja temperatura. Digitalni je jedino anemometar za mjerenje brzine vjetra. Omerovi} nam obja{njaGrob prvog meteorologa Antona Obermulera

PRESSIJA Te{ke rije~i za govornicom

Sudbina `utog ma~ka penja~a
Jedan od za{titnih znakova Meteorolo{kog opservatorija na Bjela{nici mnogo godina je bio `uti ma~ak. ^ak je i na dru{tvenoj mre`i Facebook pokrenuto pitanje o njegovoj sudbini. Na slici koju smo pozajmili sa FB-a stoji: „Ma~ak penja~, snimljeno pored meteorolo{kog opservatorija, 2.067 mnv, vrh planine Bjela{nica, Bosna i Hercegovina (1. novembar 2009. godine ) - Njega nema ve} dvije godine. Jednostavno je nestao. U Sarajevo nije mogao si}i, jer bi ga lisice, sigurno, presrele u putu - ka`u nam na Bjela{nici. va da se bilje`enja vr{e svakoga sata, od sedam ili osam sati ujutro, tokom dana, zavisno od godi{njeg doba, a u no}i svaka tri sata.

Ma~ak nestao bez traga

Da raspored ministarskih funkcija u Vladi Federacije BiH nije uvijek najsretniji, pokazao je primjer mladog ministra Damira Ma{i}a. Ne ulaze}i u njegove kvalifikacije za ministra obrazovanja i nauke, Ma{i} je nedavno pokazao zavidan nivo graditeljskih sposobnosti, dodu{e na maketi. Nakon {to je jednog socijalno ugro`enog mali{ana obradovao ud`benicima i priborom, posebno

ga je darivao igra~kama, po uzoru na one koje ima njegov ~etverogodi{nji sin. I tu se pri~a ne zaustavlja. Ambiciozni Ma{i} odlu~io je da sklopi cijelu maketu, saobra}ajnice, semafore, vozila, letjelice, i pored vrlo {turog i zbunjuju}eg uputstva. Prisutni su se na{alili da mu bolje ide nego graditeljima autoputa, ali Ma{i} nije odustao dok maketa nije sklopljena. A. D@.

Austrijski car
Osim {to je na visini od 2.067 metara odolio digitalizaciji, Meteorolo{ki opservatorij na Bjela{nici pretrpio je i nekoliko ru{enja. U posljednja dva rata nikome nije valjao, ali je ipak nakon 1894. dva puta obnavljan i pu{tan u rad, prvo 1951., a potom i 1999. godine. Pogled austrijskog cara Franje Josipa s uramljene slike na jednom od kuhinjskih zidova opservatorija kazuje da je ovo jedini objekt koji u BiH ba{tini

sje}anje na svog osniva~a i austrougarsku vladavinu. I koliko god je planinski vijenac na svojoj visini od 2.067 metara bio dobronamjeran ve}ini putnika namjernika, i danas su svje`a sje}anja na pogibiju sedam planinara iz Zemuna koji su 1962. godine na Bjela{nici izgubili `ivote u snje`noj lavini. - U mirnodopskim uvjetima to je najve}a tragedija koja se dogodila na Bjela{nici. Me|u Zemuncima je bilo i nekoliko planinara iz Sarajeva, i u znak sje}anja na njihovo stradanje u blizini im je podignut i spomenik - govori Omerovi}. Pro{ao je sat od posljednjeg mjerenja vremena,

Omerovi} se sprema na novo bilje`enje temperatura. Pitamo ga po ~emu se najstarija visinska stanica na Balkanu i druga u Evropi razlikuje od drugih stanica u BiH i regiji. - U odnosu na ve}inu na{ih stanica koje su locirane u ni`im predjelima, ova bilje`i pravu planinsku klimu. Ovdje se sudaraju mediteranska i kontinentalna klima, i registriraju izuzetno jaki vjetrovi, velike koli~ine padavina i talo`enja inja. Ni Triglav ga nema toliko. Ovaj vrh ima izuzetne specifi~nosti i vidike. Za lijepog vremena odavde se vide ~ak i crno-

gorske planine. Neki ka`u da su vidjeli i more, me|utim, ne vjerujem da je to mogu}e. Ja ga barem nikad nisam vidio - ka`e Omerovi}.

Tragi~na smrt
Me|u brojnim legendama koje se i danas prepri~avaju po selima Bjela{nice je i tragi~na smrt Antona Obermulera (Obermulleru), prvog meteorologa na Meteorolo{kom opservatoriju na Bjela{nici. Pri~a se da je ovaj austrijski dr`avni slu`benik imao najljep{u `enu u Be~u, ali nakon {to je otkrio da se ona tajno vi|a s jednim vi{im oficirom Astro-ugarske monarhije, slomljenog srca se odlu~io fizi~ki obra~unati sa suparnikom. Uslijedila je kazna i Obermuler je po hitnom postupku poslat u Sarajevo na radno mjesto meteorologa. - Za ljubavne detalje ne znam, ali pri~a se da je ovdje do{ao po kazni i da je proveo tri godine. Uslijedilo je nevrijeme i, kako je dugo trajalo, navodno je pomislio da je smak svijeta, zbog ~ega je izvr{io samoubistvo. Njegov grob se nalazi 200 metara ispod opservatorija, obnovio ga je prije dvije godine „Klub spasavalaca 2000“ - govori Omerovi}. A. KESEROVI]

Br~ko ne}e biti „Gavri}istan“!
Ne}emo dozvoliti gradnju koridora kroz Br~ko, kazao je Dervi{evi}
Na posljednjem skup{tinskom zasjedanju u Br~kom prilikom razmatranja programa rada gradona~elnika o{tre komentare iznio je predsjednik Kluba SDA Ahmet Dervi{evi}, koji je javno osudio „izakulisnu“ koaliciju izme|u SDP-a i SNSD-a u Distriktu, a paljbe nije bio po{te|en ni novoizabrani gradona~elnik Miroslav Gavri} iz SNSD-a. - Gavri} je nakon imenovanja odmah u~inio nekoliko poteza koje su podr`ali pojedinci. On je time ukazao da je ovo nastavak politike SNSD-a i poku{aj pretvaranja Distrikta u dio Republike Srpske. Mi ne}emo dozvoliti gradnju koridora kroz Br~ko, odnosno oni to nazivaju zaobilaznicom, ali to je klasi~ni koridor, koji nije realiziran ni 1992. -

Dervi{evi}: O{tre izjave

Omerovi}: Na olujnom vremenu mjeri brzinu vjetra

kazao je Dervi{evi}. Nagla{avaju}i da kroz Distrikt ne}e i}i koridor Beograd - Banja Luka, Dervi{evi} je u skup{tinskom izlaganju kazao da se u Br~kom ne}e praviti „Gavri}istan“ (aludiraju}i na gradona~elnik Miroslava Gavri}a, op. a.) i „Ati}istan“ (misle}i na predsjednika Skup{tine Esada Ati}a, op. a). Dervi{evi} je naglasio da je SDA spremna iza}i iz koncentracijske vlasti u Br~kom i biti opozicija. E. R.

10

1. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

Diploma iz Zenice priznata u Parizu, ali ne i u Sarajevu
S tri godine nemaju ni vi{e ni visoko obrazovanje FBiH, a u ostalima mo`e
irela Kova~ je 2006. godine upisala Zdravstveni fakultet u Zenici. Uz obja{njenje da je prva generacija po Bolonji sa ~etiri, studij joj je naprasno skra}en na tri godine. Osamnaestog septembra 2009., na {estu godi{njicu otkako je BiH potpisala Bolonjsku deklaraciju, Mirela je dobila diplomu, ali ni danas,

OSMOGODI[NJICA POTPISIVANJA Bolonjci br`i od dr`ave, daleko od Evrope

Za{to se niko od bakalaureata ne mo`e zaposliti u Agenciji za dr`avnu slu`bu

M

kontaktirali ponovljeno nam je da je trogodi{nji studij po Bolonji visoko, a ne vi{e obrazovanje, ali od te konstatacije o~igledno polaznicima ne}e biti lak{e. Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH koja provodi konkurse za prijem dr`avnih slu`benika u federalnim tijelima vlasti ne prihva}a kao validne za za-

Od ~ega se sastoji proces
Bolonjski proces ~ine Novi studijski programi uskla|eni sa srodnim programima zemalja potpisnica Bolonjske deklaracije, prihva}anje tri stepena studija: preddiplomski, diplomski i postdiplomski (Bachelor of Science, Master of Science, Doctor scientiarum), uvo|enje suplementa diplomi radi lak{ega zapo{ljavanja, uvo|enje bodovnog sistema (ECTS - European Credit Transfer System), poja~ana mobilnost u kojoj }e se studenti tokom studija mo}i uklju~ivati u nastavu unutar vlastitog i unutar evropskih univerziteta, uvo|enje usporedivih akademskih i stru~nih stupnjeva radi lak{eg zapo{ljavanja i me|unarodne konkurentnosti, obaveza osiguravanja, pra}enja i upravljanja kvalitetom visokoobrazovnog sistema, te postizanje ekonomi~nosti i smanjenja trajanja studija, kra}i postupak priznanja diploma stranih visokih {kola. dvije godine poslije, ni njeno {kolovanje ni diploma nisu priznati onako kako joj je dr`ava obe}ala. poslenje u dr`avnoj slu`bi diplome ste~ene po bolonjskom sistemu obrazovanja ukoliko na njima eksplicitno nije nazna~eno da je ste~eno visoko obrazovanje sedmoga stepena. - Zaista ima slu~ajeva gdje se na diplomi naglasi, ali i gdje se ne naglasi VII stepen. Tako da dva studenta, koji su zavr{ili isti fakultet, jedan u Sarajevu, jedan u Mostaru, po istom programu, imaju razli~ite diplome i time i priliku za zapo{ljavanje. Da stvar bude gora, Bolonja je uvedena radi mobilnosti, migracije studenata u Evropi. Umjesto toga, imamo stanje da

Sve vi{e mladih ljudi iz BiH odlu~uje se na {kolovanje i `ivot vani

(Foto: Arhiv ’Avaza’)

Biro za zapo{ljavanje
- Na biro smo upisani kao da smo zavr{ili vi{u {kolu. Imali smo 43 predmeta, praksu, vje`be, gradivo fakulteta. U zdravstvenim ustanovama ka`u „da nas niko ne `eli“, da smo „bili br`i od dr`ave“. Nemamo jo{ ni pravog uvjerenja ni diplome. Ve}ine novih zanimanja uop}e nema u nomenklaturi zanimanja - ka`e Mirela. Ako pak imaju sre}e da im neko prizna zanimanje, studenti koji su zavr{ili trogodi{nje obrazovanje prvog stepena po bakalaureat principu mogu se zaposliti u dr`avnim slu`bama BiH, Republike Srpske ili Br~ko Distrikta, ali ne i Federacije. Rezultat je to odredbi Zakona o dr`avnoj slu`bi FBiH koji ne poznaje bolonjce i ~ija se izmjena najavljuje mjesecima. - Ako smo s tri godine „samo s vi{om {kolom“, a s pet magistri, zna~i da izme|u ne postoji ni{ta? [ta dobijamo time, dr`avu punu magistara i doktora, koji }e opet biti bez zaposlenja - pitaju se nezadovoljni studenti s kojima smo razgovarali. U nekoliko ministarstava obrazovanja koje smo

student jednog fakulteta iz Zenice ne mo`e nastaviti istovjetan fakultet u Sarajevu, jer se obrazovanje vr{i po razli~itim principima. Negdje 3+2, negdje 4+1, negdje 3+2, a imamo i 4+2. Ovaj student iz Zenice sa 3+2 mo`e nastaviti {kolovanje u Portugalu, na Islandu, Turskoj ili Rusiji, ali ne i u Sarajevu. I obratno, sa sarajevskim studentom - ka`e nam Damir Ma{i}, federalni ministar obrazovanja i nauke. On isti~e da se ove sedmice navr{ilo ~etiri mje-

seca kako je po hitnom postupku od Ministarstva pravde FBiH tra`io uvo|enje amandmana na Zakon o dr`avnoj slu`bi, koji bi omogu}io da se barem na mjesta stru~nih saradnika biraju bolonjci sa VII stepenom.

Zemlje potpisnice
Bolonjsku deklaraciju potpisale su Austrija, Belgija (francuska i flamanska zajednica), Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, ^e{ka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njema~ka, Gr~ka, Hrvatska, Ma|arska, Island, Irska, Italija, Letonija, Litva- Crnom bojom ozna~en je nija, Luksemburg, Malta, bolonjski prostor Holandija, Norve{ka, Poljska, Portugal, Rumunija, Slova~ka Republika, Slovenija, Srbija, [panija, [vedska, [vicarska i Velika Britanija. licu jednine. - Na~ela Bolonje se tuma~e razli~ito od fakulteta do fakulteta, od univerziteta, gradova, kantona, unutar Federacije, dr`ave. Morat }emo imati dovoljno politi~ke odlu~nosti i mudrosti da se napravi rez i unutar pri~e o privatnim i javnim, dr`avnim univerzitetima, a posao licenciranja, akreditiranja treba provesti {to transparentnije i efikasnije. Sve prisutnijim instant fabrikovanim diplomama dobijamo funkcije i zanimanja zvu~nih zvanja, a mr{avih znanja - ka`e Duvnjak, dodaju}i da }e promjene famoznog ^lana 25., koji definira ko mo`e u dr`avnu slu`bu Federacije, samo djelimi~no rije{iti znatno sveobuhvatniji problem. - Vi{e nije vijest otvaranje novog fakulteta, univerziteta. Prava vijest bit }e zatvaranje nekog univerziteta usljed licenciranja zbog neprovo|enja standarda i postulata Bolonje ka`e Duvnjak. Proteklih dana navr{ilo se osam godina otkako je BiH potpisala Bolonjsku deklaraciju. Iako je nesporno da je danas bli`e tom sistemu nego ju~er, jo{ je kilometrima daleko od toga da bh. studenti sa zvanjem i znanjem neometano idu van granica op}ine, Federacije, dr`ave. Zato ih se i dalje sve vi{e odlu~uje da {kolovanje po~nu, zavr{e i ostanu `ivjeti i raditi van granica BiH. A. D@ONLI]

Federalni propisi
- Za vi{e stru~ne saradnike i stru~ne savjetnike bit }e i dalje potreban master ili magistarski nivo. Nadalje, Koordinacija ministara u FBiH je kao svoj prioritet postavila izjedna~avanje deset kantonalnih i federalnog propisa o na~inu studiranja, koji sada onemogu}ava migracije unutar FBiH - kazao nam je Ma{i}. Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH (ADS) morala je tako postupiti zbog odluka Drugostepenog odbora te Federalne inspekcije, koji su redovno obarali sva njihova rje{enja o priznavanju bakalaureat diploma. Zastupnik u Federalnom parlamentu Jasmin Duvnjak ka`e da }e u~initi sve da, nakon {to Vlada FBiH uputi u proceduru izmjene, te promjene {to prije budu verificirane u oba doma Parlamenta. I sam je student, pa o problemu mo`e govoriti u prvom

[ta je, ustvari, Bolonja
Bosna i Hercegovina je potpisala Bolonjsku deklaraciju 18. septembra 2003. godine. Bolonjski proces naziv je za reformu visokog obrazovanja u Evropi, kojoj je osnovni cilj unapre|enje mobilnosti studenata i profesora uspostavljanjem tzv. evropskog prostora visokog obrazovanja do 2010. godine. Naziv bolonjski proces dolazi od Bolonjske deklaracije Faksimil Deklaracije od 18. koju su 19. juna 1999. septembra 2003. godine potpisali ministri zadu`eni za visoko obrazovanje 29 evropskih dr`ava. Formalni naziv Bolonjske deklaracije je Evropski prostor visokog obrazovanja. Dio je paketa dokumenata donosenih od 1988. do 2005. u Sorboni, Salamanci, Pragu, Berlinu i Bergenu.

1. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

11

Brzinom svjetlosti putujemo ka dnu
Nemogu}e je nabrojati sve {trajkove, proteste, uga{ene firme... No, izmjeriti izgra|ene kilometre autoputa mogu}e je obi~nim koracima
odinu nakon izbora kona~no je jasno da nam je gore nego {to nam je bilo u septembru 2010. Jedina promjena od svih koje su nam obe}avali izborni pobjednici, je ta da je brzina kojom se kre}emo ka dnu skoro udvostru~ena. Broj nezaposlenih odavno je pre{ao pola miliona, na kazanima je desetine hiljada gra|ana, sve vi{e radno sposobnih, broj zaposlenih skoro je izjedna~en s brojem nezaposlenih, sve manje firmi radi, sve vi{e posla imaju ste~ajni upravitelji...

POLITI^KI POLIGON

Mulabdi}i ugostili ameri~ku delegaciju

G

se nabrojati novootvorene firme, ako ih uop}e ima. Osim u dr`avnu slu`bu, te{ko je na}i nekoga ko se skoro zaposlio u nekoj proizvodnoj djelatnosti. A {ta vlast radi i kako se bori s krizom? Nema projekata, nema ideja. Ali, narodu poru~uju da i oni {tede i da im nije nepoznato odricanje. Tako su odlu~ili da se `rtvuju za dobro svih nas pa da se jedan dan ne voze svojim luksuznim limuzinama. Golemo, prokomentirao je jedan na{ ~italac.

Mur s porodicom Mulabdi} na njihovom imanju

Harizmati~ni {ofer
Pi{e: Fahir KARALI]

Bosanski med odu{evio Mura
Posebno ga se dojmila metoda pripravljanja recepture ljekobilja
Da se dobar glas daleko ~uje, najbolje potvr|uje primjer porodice Mulabdi} iz @ep~a. Nakon zlatnih medalja osvojenih na posljednjem sarajevskom Sajmu meda i kvaliteta u koji se uvjerio i sam ameri~ki ambasador Patrik Mun (Patrick Moon), ovu porodicu na njihovom imanju posjetila je i ameri~ka delegacija predvo|ena otpravnikom poslova Ambasade SAD u BiH D`onatanom Murom (Jonathan Moore). Mur je bio fasciniran zaokru`enim proizvodnim ciklusom koji su Mulabdi}i doveli do savr{enstva. Ameri~ki diplomata imao je u planu zadr`ati se samo petnaest minuta, ali nakon svega {to mu je prezentirano, ostao je u dru{tvu sa svojim doma}inima vi{e od dva sata. Razgledaju}i p~elinjake, posebno ga je odu{evio na~in proizvodnje p~elinjih matica, ali i na~in kako se dolazi do vrhunskog kvaliteta meda. Tako|er, Mura se dojmila i metoda pripravljanja raznih receptura s medom i ljekovitim biljem pa se u razgovoru sa svojim doma}inima interesirao za njena ljekovita svojstva. R. Ag.

Grad umire
Glavni grad BiH pro{le sedmice je skoro dva dana bio blokiran, jer radnici GRAS-a nisu `eljeli voziti bez pla}a. Sre}a na{a pa su se rudari predomislili i odustali od generalnog {trajka. Na`alost, ne i definitivno. Milimetri su nas dijelili od toga da u Federaciji doslovno sve stane. Kada rudari ne rade, ne radi niko. Mada i ovako samo sretnici imaju posao. Zavidovi}ka „Krivaja“, od koje `ivi cijeli grad, umire, „Granit“ isto tako, `eljezni~ari {trajkuju gla|u, firma „Konjuh“ gdje je, tu je, pa „Feroelektro“, „Hidrogradnja“... Nemogu}e je nabrojati sve {trajkove, proteste, uga{ene firme, radnike koji su u posljednjoj godini ostali bez posla. No, izmjeriti izgra|ene kilometre autoputa mogu}e je obi~nim koracima. Na prste jedne ruke mogu

Kada rudari ne rade, ne radi niko. Mada i ovako samo sretnici imaju posao. zavidovi}ka „Krivaja“, od koje `ivi cijeli grad, umire, „Granit“ isto tako, `eljezni~ari {trajkuju gla|u, firma „Konjuh“ gdje je, tu je, pa „Feroelektro“, „Hidrogradnja“...

Bez obzira na to jesu li se ~lanovi Vlade vodili iskrenim namjerama da u{tede nekoliko hiljada maraka ili su zbog ~isto populisti~kih razloga nedavno na sjednicu u Tuzlu putovali autobusom, gra|ane je ovaj ~in podsjetio na kultni jugoslavenski film „Ko to tamo peva“. Jedina razlika je to {to su ministri putovali najsavremenijim autobusom. Grupom putnika (~lanova Vlade) koja na momente ni sama ne zna gdje ide, upravlja harizmati~ni {ofer (premijer Nermin Nik{i}) firme „Krsti}“, koji zna odredi{te na koje putuje, ali ~esto ne i put kojim do njega treba do}i. Ministar Jerko Lijanovi} vjerovatno je negdje izme|u Sarajeva i Tuzle, nakon {to su se kolege omrsile mladom janjetinom, povikao: „Vozi, Mi{ko!“ Ostali su uglas zapjevali: „Volio bih, mila majko, da se ovo samo sneva...“

Projektirao d`amiju ~ak i u Kazahstanu
Sve d`amije koje sam projektirao, podsje}aju na one stare, kao {to je Begova ili Careva
Za otvaranje velikog broja d`amija u gradovima Bosne i Hercegovine, ali i nekoliko njih u inozemstvu, zaslu`an je profesor Gra|evinskog fakulteta u Sarajevu Ra{id Had`i}, gra|evinski in`injer konstruktor. Naime, kao dje~ak, a i sin vjerskog slu`benika, po~eo je da gaji ljubav prema islamu i svemu onome {to je vezano za vjeru, koju je poslije prenio na projektiranje d`amija. papir, crtaju}i prvo projekte zgrada, a poslije i d`amija - ka`e Had`i}. U @ivinicama 1983. godine otvorena je prva d`amija koju je projektirao profesor Had`i}. Ka`e da ve}e zadovoljstvo i sre}u u `ivotu nije osjetio kao onog momenta kada je u njoj klanjan prvi namaz. - To je za mene bilo zna~ajno i zbog toga {to sam osje}ao da sam ne{to vrijedno dao narodu, a to je vjerski objekt kome sam ja zadahnuo du{u. Na tom mjestu, koje je dobilo oblik, svi smo pred Bogom isti, ne zna se ko je siroma{an, a ko bogat, {to je prednost ovih vjerskih objekata. To je ku}a svih nas, u kojoj u~imo objavljene ajete, ibadetimo, obavljamo namaz... {to je i su{tina na{e vjere govori Had`i}. Namaz u d`amijama sevapniji je za 27 puta, {to bi bila jo{ jedna od brojnih nagrada koje je Ra{id poklonio narodu svojim poslom. - Drago mi je da ljudi mogu obaviti namaz u d`amiji, jer su nagrade kod Boga zaista vrednije. U svom `ivotu radio sam kao geodetski tehni~ar pa na gradili{tu kao in`injer, ali su svi ovi objekti imali za cilj materijalna sredstva, jer sam od toga `ivio. To je bila komercijalna stvar, dok je projektiranje d`amije duhovna stvar, a to se razlikuje za 180 stepeni - dodaje Had`i}. islam u njegovoj tradiciji i kulturi, a to su mimberi, munare... Ovo {to rade danas, dobrim dijelom je i`ivljavanje arhitekata. Sve d`amije koje sam projektirao, podsje}aju na one stare, kao {to je Begova ili Careva d`amija. Posebno se mora voditi ra~una pri projektiranju munare, koja je glavno obilje`je islamskog objekta - nagla{ava Had`i}. Dodaje da posebno pamti d`amije koje je projektirao u drugim zemljama, jer je pokazao svijetu svoje umije}e, ali i d`amije u najboljim oblicima. - Projektirao sam jednu d`amiju u Kazahstanu kada nisam bio ni doktorirao. To je za mene bilo veliko. Poslije rata, kada sam bio u posjeti sinovima u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama, imam jedne od d`amija pitao me je da projektiram d`amiju na jednoj staroj zgradi banke, koju su kupili u gradu Sent Luisu. S rado{}u sam prihvatio zadatak. Tu je napravljena prelijepa d`amija, koja je uvijek puna klanja~a. Tako|er, jedan od imama Sanskog Mosta tra`io je od mene da u Floridi napravim d`amiju po islamskoj arhitekturi govori Had`i}.
A. NUHANOVI]

ARHITEKTURA Gra|evinski in`injer konstruktor Ra{id Had`i} iz Sarajeva

e

Brojne nagrade
- Dok sam i{ao u mekteb crtao sam d`amiju koja je bila naslikana na ilmihalu, jer mi se svi|ala. Moji prvi crte`i bili su i vi{e nego lo{i, ali je ljubav bila tolika da nisam mario za komentare. San mi se ostvario kada sam upisao Gra|evinski fakultet u Beogradu. Uspje{no sam zavr{io studije, a znanje koje sam stekao, prenio sam na

Stara zgrada
Prema njegovim rije~ima, projektirati d`amiju veoma je odgovoran i zahtjevan posao za sve arhitekte, jer se prave po posebnoj islamskoj arhitekturi, koja je specifi~na po tome {to se od d`amije ne mo`e praviti remek-djelo kao od zgrada. - D`amija mora da ima unutra{nje i vanjske konture koje }e odra`avati

Had`i}: Duhovno me ispunjavao rad

12

Subota, 1. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

1. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

13

Naporna sedmica, sre}a pa sve ima svoj po~etak i kraj
Imam neku zemlju izvan grada, gdje je pored potoka i {ume prelijepo provesti vikend, pobje}i od svega i kona~no se odmoriti. Jedino tu ne moram pri~ati o tu|im problemima nego se mogu posvetiti sebi

DNEVNIK Fikret Berbi}, predsjednik Sindikata rudara BiH

Sastanak s Nik{i}em
Dan ranije, u petak, imao sam u Vladi sastanak sa premijerom Nik{i}em, resornim ministrom i predstavnicima EPBiH. Danas smo imali sastanak Glavnog odbora Sindikata, na kojem smo sumirali rezultate sastanka od dan ranije. Trebao je biti {trajk 26. pred Vladom, a 27. septembra i generalni {trajk. U subotu smo, ipak, odustali od protesta. Kao predsjednik, bio sam zadovoljan. Sastanak je bio veoma te`ak. Najva`nije je da nije bilo {trajka te da su se problemi rije{ili kompromisom. Cijelu proteklu sedmicu bio sam optere}en time tako da nisam imao vremena za privatni `ivot. Ti su dani bili prete{ki. Bio sam optere}en danima, kako pomo}i i radnicima i dr`avi. Nakon sastanaka, odmarao sam se sa porodicom.

Subota, 24. septembar

Punjenje baterija
S obzirom na to da sam cijele semice bio optere}en de{avanjima, sve je utjecalo i na moju porodicu, koja trpi zbog toga. U nedjelju je nastupilo zati{je i i{~ekivanje {ta }e se desiti u Rudniku Kakanj, koji je bio odlu~an da ide u {trajk, tako da nisam imao klasi~nu nedjelju, koja se provodi sa porodicom. U krugu porodice je najljep{e. Zbog toga sam organizirao popodnevno porodi~no dru`enje, koje mi puni baterije. Psihi~ki sam se rasteretio i malo stao na loptu kako bih sljede}eg dana ponovo krenuo u rje{avanje problema koji me, kao predsjedniika Sindikata koji zastupa hiljade rudara, priti{}u.

Nedjelja, 25. septembar

Moje drage kom{ije
Ponovo sam cijeli dan bio optere}en rudarima Kaknja, koji su tog dana trebali i}i pred Vladu. Nismo smjeli praviti nikakve proceduralne gre{ke tako da sam pola dana proveo u pravnoj slu`bi, konsultiraju}i se o pravilima. U kom{iluku kod porodi~ne ku}e postoji limarska radnja od koje `ivi cijela jedna porodica. Oni su mi dragi prijatelji s kojima volim provoditi vrijeme. Ako me iko oraspolo`i, to su oni. Ljudi koji `ive od svog rada, postavljaju oluke... ali su uvijek vedrog duga - prava psihoterapija.

Ponedjeljak, 26. septembar

Utorak, 27. septembar

Berbi}: Izme|u odluka ho}e li ili ne}e biti {trajka rudara

Protekao je isto kao i ponedjeljak. Zapitao sam se koji je danas dan, sve je ve} vi|eno. Ipak {trajka nije bilo. Unuk, mali Armin danas se, nakon ~etiri dana, vratio k}erki, koja je bila na nekom stru~nom savjetovanju. Rastali smo se od trogodi{njeg Armina, s kojim je pravo u`ivanje biti i na kojeg sam se pravo navikao... S limarima sam opet sjedio popodne, {to je pravi merak. Ugrabio sam vremena i i{ao na plivanje s unukom. Bila je i jedna curica istog rasta, igrao sam se s njima... Djeca me odmaraju... razonoda su umornoj du{i.

[trajka nije bilo

ma u rudnicima. Ponovo po~inju aktivnosti i konsultacije sa ~lanovima Odbora, direktorima i ostalima, {ta i kako, koji su minimalni uvjeti koje mi mo`emo prihvatiti. Cijeli dan je bio posve}en aktivnostima za taj satanak. Nisam imao vremena niza{ta drugo.

vnih. Ipak, podr`ao nas je GO. No, Kakanj je jo{ pod upitnikom. Oti{li smo nakon toga do Breze, gdje smo ru~ali i sumirali kompletan dan. Ku}i sam do{ao nekad poslije 18 sati, umoran, ali zadovoljan. Zaspao sam brzo.

Kakanj i dalje upitan U svojim Banovi}ima
U 9 sati bio je novi sastanak u Vladi FBiH, na kojem su bili predstavnici „Elektroprivrede BiH“, resornog ministarstva i sindikata, gdje smo mi predlagali kako pobolj{ati uvjete u kojima radnici rade. Sastanak je trajao do 12 i ipak smo se uspjeli dogovoriti. Ostali smo jo{ nekoliko sati u Vladi kako bismo sastavili zapisnik. Naporno je bilo, ali je olak{anje da je napravljen kakav-takav pomak u rje{avanju rudarskih problema. To su prvi koraci, ali i najte`i. Nastavili smo s Glavnim odborom Sindikata, kojima smo prezentirali ovo stanje. Bilo je opet reakcija, i pozitivnih i negatiAktivnosti ponovo u svom Sindikatu Banovi}i. Moram ljude upoznati sa svim {to se de{ava. Dan posve}ujem svom rudniku, u kojem zara|ujem hljeb. Petak je, ipak, kraj sedmice, kada se sumiraju rezultati, ali se i priprema za vikend. Te{ka je sedmica iza mene. Trebaju mi dva dana sa porodicom. Imam neku zemlju izvan grada, gdje je pored potoka i {ume prelijepo provesti vikend, pobje}i od svega i kona~no se odmoriti. Jedino tu ne moram pri~ati o tu|im problemima nego se posvetiti sebi i porodici. Naporna sedmica, sre}a pa sve ima svoj po~etak i kraj.

^etvrtak, 29. septembar

Petak, 30. septembar

Srijeda, 28. septembar

Poruka za porukom

Odveo sam unuka dan ranije kod k}erke u Tuzlu, gdje sam i prespavao. No, odmah sam dobio poruku - u ~etvrtak novi sastanak u Vladi o svim ovim de{avanji-

14

1. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

Sta to stvarno ’narod zna’?
Korupcija se temelji na zatvorenosti politi~kog sistema i strana~kom monopolu na upravljanje javnim poslovima sla`u se na javne i tajne ra~une stranaka i njihovih lidera

KATEDRA Dr`ava u kand`ama korupcije

Ogromne sume

D

a je korupcija te{ka bolest modernog doba, pandemi~nih razmjera, mada starog porijekla i stoga te{ka za izlje~enje, nema nikakve sumnje. Da je postala endemi~na, ne samo na Istoku, gdje se smatra normalnim na~inom op}enja izme|u onih kojima ne{to treba i onih koji im to mogu dati ili uskratiti nego i na demago{kom moralizmu Zapadu, tako|er je vrlo dobro poznato.

^vrsti savez
Danas nije novost kada se ustanovi da se najvi{i politi~ki lideri i nosioci javnih funkcija (takva otkri}a su svakodnevna), koji imaju mo} odlu~ivanja o na{im sudbinama, ne zadovoljavaju vi{e samo visokim pla}ama. Svoje pozicije oni koriste da bi ostvarili dodatne prihode, koji s raznih strana i u velikim, mada javnosti nepoznatim koli~inama, dolaze na njihove ra~una pa ~ak i nakon {to odu sa polo`aja. Dokazuju to mnogi naknadno otkriveni i procesuirani slu~ajevi korupcije najvi{ih dr`avnih funkcionera (Pompidu, Miteran, @iskar Destan, @ak [irak, Toni Bler itd.). Ova pojava osobito se ra{irila u posljednjih pedeset godina, od kada je nastao ~vrsti savez politi~ara i ljudi koji posluju s novcem, ma ko bio titular novca (javna vlast ili privatnici). Takvi se ni`u od predsjednika dr`ava i premijera vlada do ministara, generala i brojnih direktora banaka, dr`avnih agencija, me|unarodnih i privatnih korporacija, a osobito mo}nih finansijskih institucija. Institucija „Golden Shake Hands“ bila je prije pedesetak godina (kada sam prou~avao industrijske i javne odnose u Engleskoj) formula javno priznate korupcije u zapadnom svijetu. Sastojala se od enormnih otpremnina prilikom povla~enja visokih funkcionera s du`nosti. Od tada, takva je institucionalizirana korupcija ubrzano rasla i granala se, a za njom je u galopu i{la i ona tajna. Ona je obuhvatala i klijente su-

bjekata dr`avne korupcije, javnih funkcionera, a u ve}oj mjeri i one koji su bili dvostruko korumpirani. Naime, prvi, visoki dr`avni funkcioneri, korumpirani su zato {to su izvr{avali `elje i {titili interese svojih finansijera kroz dono{enje zakona i vo|enje politike koja odgovara poslovnim krugovima pa ~ak i vo|enjem ratova u interesu tih krugova. ^injeno je to kada se interesi tih krugova nisu mogli uklopiti u zakone i legalne akcije, dok su drugi bili korumpirani samim izborom na funkcije za koje nisu imali ni intelektualnih ni moralnih pretpostavki (ministri, direktori, predsjednici odbora i sl.). Stoga su morali biti poslu{ni, ali im je omogu}eno da u svojoj re`iji organiziraju korupciju, {to je stvaralo fenomen dvostruke korupcije. U posljednjih dvadeset godina i mi smo iskusili kakve sve posljedice mo`e imati takva vrsta korupcije, do koje dolazi zbog nesposobnih i nemoralnih funkcionera. Sve je ovo poznato i o~itava se iz poznatih situacija i politika koje su prakticirale odre|ene vlade i njihovi lideri.

i u punom smislu njegovog sadr`aja i obima ne razumijeva, ~esto podme}u povr{na i kriva zna~enja. Pridaje im se smisao koji samo izgleda dovoljan, a koji nije definiran na temelju dovoljno zna~ajnih i jasno utvr|enih ~injenica. Stoga njihov smisao ostaje nejasan, pogotovo ako se njegova definicija ne temelji na sagledavanju totaliteta takvih pojava, unutar kojeg one nastaju i djeluju i unutar kojeg jedino imaju svoju istinu. To prije~i adekvatno istra`ivanje onoga {to je uistinu koru-

to koju nije mogu}e lije~iti ako, pored djelovanja na njene pojavne oblike, ne ja~amo cijeli dru{tveni organizam, ne pove}avamo njegovu otpornu snagu da se sam bori s bole{}u.

Omek{ale skrupule
Iz navedenog proizlazi da je prvi i osnovni na~in borbe protiv korupcije borba protiv korupcije cijelog dru{tva. Lijek je uporna borba za istinsku demokratiju i pravo uvida javnosti u sve oblike djelovanja institucija i pojedinaca na polju javnih interesa. Nakon to-

na i uvida javnosti. Naravno, i bez njenog pristanka. Korupcija je sindrom bolesti dru{tvenog, a ne psiholo{kog ili moralnog stanja pojedinaca. Korupcija morala u modernim dru{tvima direktna je posljedica vladavine pragmatizma, koji zahtijeva postizanje ciljeva bez obzira na moralne i pravne regule, {to proizvodi vrstu djelovanja koja sistematski isklju~uje moralne kriterije iz procjene ciljeva koji se `ele ostvariti i metoda njihovog ostvarivanja. Ta se bolest iz dru{tve-

na~in kako ona funkcionira. Kao posljedica takvog na~ina nastanka i funkcioniranja dr`ave, nastaje i apsolutni nedostatak demokratije kao transparentnog i javnosti otvorenog na~ina utvr|ivanja opravdanosti ciljeva i odluka i obaveznog polaganja ra~una svih javnih institucija i funkcionera naj{iroj javnosti o rezultatima i posljedicama odlu~ivanja. Na zatvorenosti politi~kog sistema i na~ina upravljanja javnim poslovima, kojima treba dodati strana~ki gru-

Opaka bolest
Istina je, dakle, da je korupcija veoma ra{irena strukturna, moralna i dru{tvena bolest savremenih dru{tava i dr`ava. Ona enormno ko{ta sve ljude, ne samo u smislu otu|enja imovine i uskra}ivanja mogu}nosti da bez pla}anja ve} pla}enih usluga (kroz visoke pla}e od novca poreznih obveznika) ostvaruju svoja prava nego i kompromitiranjem mogu}nosti dru{tva da normalno i prema zakonu funkcionira. Pandemsku bolest korupcije nu`no je, prije svakog govora o njoj, ta~no definirati. Mi smo skloni da, u nedostatku egzaktnog znanja i ta~nih definicija pojmova, podrazumijevamo sadr`aje tih pojmova prije nego {to identificiramo i odredimo same pojave i utvrdimo njihovo zna~enje kako bismo ih jasno razumjeli i definirali. A takav na~in mi{ljenja implicira da se onome {to se precizno

Korupcija je sindrom bolesti dru{tvenog, a ne psiholo{kog ili moralnog stanja pojedinaca

Na najvi{e dr`avne funkcije imenuju se po~etnici (prva slu`ba pa ministar) koji zbog neprovjerenih znanja i sposobnosti, ali zbog provjerene poslu{nosti, dobivaju visoke funkcije. Zbog toga su poslu{ni i na taj na~in ve} korumpirani

pcija, onemogu}ava da se identificiraju njeni pojavni oblici, da se sagleda njena sadr`ina i relacije, da se utvrdi u ~emu je prakti~na, pravna i moralna te`ina. I zbog ~ega, a najvi{e kako, mo`emo efikasno da se borimo protiv korupcije. Ako ne poznajemo ta~no neprijatelja, kako da se protiv njega uspje{no borimo? Ono {to omogu}ava da shvatimo fenomen korupcije, sastoji se u tome da precizno lociramo mjesto, na~ine i veli~inu onoga {to je njen pojavni oblik, gdje se bolest skriva. Lokacija i na~in ispoljavanja bolesti prvi je korak u otkrivanju njenog uzroka, a korupcija nije bolest nekog instituta, organa ili dijela dru{tva nego je to opaka bolest cijele strukture dru{tva. Bolest je

ga, bitno je da korupciju smjestimo u okvire totaliteta dru{tva i funkcija koje na~inom organizacije i metodama rada najvi{e omogu}avaju da korupcija nastaje i koji odre|uje bitne karakteristike, izraze i parametre te pojave. Najbitnije je da shvatimo da je korupcija dru{tvena, a ne individualna bolest. Korupciona{ se stvara iz datih dru{tvenih okolnosti, i to tako da njegove omek{ale moralne skrupule ne predstavljaju nikakvu prepreku za utjecaj bolesnog dru{tvenog stanja, koje pogoduje korupciji. On po~inje da se slu`i korupcijom kao uspje{nom i od dru{tva toleriranom metodom, koja omogu}ava pojedincu ili grupi da rje{avaju za njih va`na pitanja izvan, mimo i ~esto i protiv zako-

nih relacija i op}eg stanja dru{tva projicira na grupe i pojedince me|u kojima se razvijaju elementi nenormalnih i bolesnih postupanja u osiguravanju odre|enih li~nih ili grupnih interesa. Kako bismo se uspje{no borili protiv korupcije, moramo ustanoviti {ta je to u strukturi dru{tva lo{e, {ta je u na~inu kako ono kao cjelina funkcionira bolesno, nenormalno, a zatim i nemoralno, jer je upravo to glavni izvor korupcije. U na{em slu~aju, to je nametnuto nemoralno i nenormalno ustrojstvo dr`ave, do kojeg je do{lo silom i diktatom, koji su u svakom normalnom, pravno i moralno ure|enom dru{tvu isklju~eni kao na~in ure|enja odnosa u dr`avi i dru{tvu, iz ~ega proizlazi i

pni monopol na vr{enje funkcija, temelji se stanje koje predstavlja glavni izvor korupcije.

Poslu{ni~ki sistem
Sama dr`ava `ivi na temelju korumptivnog prava prisvajanja novca svojih gra|ana, koji nemaju nikakva prava da o tome bilo {ta znaju, a kamoli da o tome odlu~uju. Prvi korak u stvarnoj borbi protiv korupcije bio bi ukidanje prava vladaju}ih stranaka da uzimaju sredstva iz bud`eta i da postavljaju svoje ljude na sve javne funkcije, jer je upravo to korumptivni na~in funkcioniranja cijelog dr`avnog sistema i upravljanja javnim dobrima. Najte`i oblici korupcije koji izviru iz takvog na~ina vo|enja javnih poslova, su:

1. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

15

Ulice prepune, internet sve br`i
Neredi na bh. stadionima uzimaju sve vi{e maha. Ali ne treba zaboraviti da to nije nikakav izuzetak bh. dru{tvene zbilje
itaju}i novine i prate}i vijesti, te{ko se otrgnuti dojmu da u ovoj zemlji nikada i nikome nije dosadno. Svakodnevno se susre}emo s nekim novim {trajkovima, prijetnjama, divljanjima na ulicama ili stadionima, poskupljenjima, krizama... I sve to kao da je sasvim u skladu s novim demokratskim procesima. Ljudi se bune, a vlast reagira ili ne reagira (obi~no reagira tako da je bolje da nikako ne reagira). Mediji sve to manje-vi{e objektivno prenose, a godine u poslijeratnoj BiH prolaze li prolaze.

BEZ DLAKE NA JEZIKU Doga|aji jedan drugog presti`u

^

Pi{e: Akademik Muhamed FILIPOVI]
a) privilegirano uzimanje javnih sredstava na temelju u~e{}a u vlasti; b) netransparentno i bez ikakvog u~e{}a javnosti imenovanje fukcionera koji upravljaju dr`avnim i javnim institucijama; c) direktno mije{anje strana~kih lidera u funkcioniranje organa vlasti na svim njenim nivoima i institucijama, koje odgovornost prema javnosti svodi na odgovornost prema pojedincu. Sve su to izvori koji ra|aju korupciju, i to onu koja je najgore vrste, tj. truhljenje cijele dru{tvene strukture (korupcija i zna~i kvarenje odre|enog organizma, a ovdje se radi o kvarenju i truhljenju cijelog dr`avnog i dru{tvenog organizma). Na temelju takvih situacija, mogu}e je da upcije, koju je nemogu}e pobijediti djelovanjem komiteta i odbora nevladinog ili, jo{ gore, vladinog sektora. Prve institucije dio su sistema koji prikriva stvarne i najdublje izvore sveop}e korupcije, a druge imaju zadatak da skre}u pa`nju javnosti na sporedna pitanja i ljude. Time se izbjegava tematizacija korupcijskih odnosa koji se odnose na ogromne sume javnog novca i javnih dobara, koji se, u kona~nici, sla`e na javne i tajne ra~une stranaka i lidera, iz kojih se finansiraju luksuzni `ivot, brojne masivne gra|evine, dvorci i vile. O novcu koji je deponiran u inozemstvu, nemamo uvid, jer nikada niko, ni dr`ava ni parlament, nije zatra`io informacije o tome

[trajk i nastava
^itaju}i novine u posljednja dva-tri dana, vidimo da radnici GRAS-a {trajkaju malo zbog zdravstvenog osiguranja, a malo zbog pla}a i toplih obroka. Sindikat sad jeste, sad nije uz radnike. Javni prijevoz nije radio. Premijer Kantona Sarajevo odlazi na pregovore u GRAS i ba{ u tom trenutku ministar obrazovanja donosi odluku o prekidu nastave. Briga je to o u~enicima i njihovim roditeljima! Ali zar takvu odluku nije trebalo donijeti ranije. Recimo u srijedu ujutro, a ne u srijedu nakon 16 sati, kada je premijer oti{ao u GRAS? Premijer svega dva sata nakon odluke o prekidu nastave obavje{tava gra|ane da je postignut dogovor sa GRAS-om i da njegova vozila po~inju saobra}ati. Onako usput se izvinjava u~enicima i upravama {kola zbog obustave nastave, ali odmah najavljuje da }e taj dan svakako biti nadokna|en. Dakle, roditelji treba da pomjere sve svoje planove i po{alju djecu na nastavu kada bude odre|en dan u kojem }e u~enici ispa{tati (ne)odgovorne odluke onih koji odlu~uju o {kolskim obvezama njihove djece. Da li }e to biti subota koja ne smije biti radni dan, ostaje da vidimo. Da li }e to biti subota koja smije biti radni dan ukoliko je peti radni dan u sedmici, i to }emo vidjeti. Ka`u, ove godine }e Dan u~itelja biti obilje`en kao neradni dan. Samo {to }e u~itelji i u~enici morati taj dan nadoknaditi. Kada? Da nije mo`da opet u subotu? Zar nije mogao nagradni dan biti uklju~en u godi{nji plan rada bez nadoknade? Ako nije, ~emu onda obilje`avanje tog datuma, kada }e oni kojima je posve}en morati raditi tijekom vikenda da bi valjda shvatili koliki je njihov zna~aj u dru{tvu kao i da neradni dan njima posve}en ima istinsku vrijednost?

Pi{e: Sanja VLAISAVLJEVI]

Premijer Kantona Sarajevo odlazi na pregovore u GRAS i ba{ u tom trenutku ministar obrazovanja donosi odluku o prekidu nastave. Briga je to o u~enicima i njihovim roditeljima! Ali zar takvu odluku nije trebalo donijeti ranije.
Ho}e pa ne}e i sarajevski taksisti da {trajkaju. Ima puno onih koji rade nacrno. Bez papira neophodnih za rad. Premijer im rekao da nisu najavili {trajk pa }e, ako odlu~e blokirati prometnice, dr`ava postupiti prema zakonu. Hm, tako i treba, sve prema zakonu. Nego, ako je tako, kako je onda mogu}e da niko ne zna da je na cestama veliki broj neregistriranih taksista? ^ini mi se da i to ima veze sa zakonom! Razletjeli se ovih dana policajci, u jeku GRAS-ove blokade, pa zaustavljaju taksiste i pregledaju im dozvole. stri sve nijemo promatraju“. Ma logi~no je, sasvim logi~no, da neko dobije otkaz ukoliko se protivi rukovodstvu. Za{to? Zato {to nema dijaloga me|u njima i zato {to su radnici potro{na snaga koja nije nimalo bitna. Ujedno, vlasti u ovoj zemlji ne mogu dozvoliti java{luk i neodgovornost radnika! Sje}am se, ovim povodom, bijesnih povika direktorice jedne sarajevske gimnazije kada bi se neko od njenih kolega na sjednici nastavni~kog vije}a odva`io da naglas iska`e svoje nezadovoljstvo bilo radom uprave {kole bilo tretmanom profesora u {koli. Klju~na re~enica je glasila: „Kome nije dobro u {koli, dobit }e otkaz. Kome se ne svi|a u {koli, lako }emo ga zamijeniti“. Prva sljede}a re~enica nakon toga je veli~ala nju i njenu obitelj. „Ja sam bila u~enik generacije u ovoj {koli. Moji su i{li u ovu {kolu i ne}ete vi meni govoriti {ta treba da radim!“ Eh da, ona je i danas na ~elu te svoje vlastite {kole, ali zato oni koji su prigovarali za dobrobit {kole i u~enika nisu vi{e u {koli. Tako je i s radnicima „@eljeznica“. A uostalom, ako nisu zadovoljni odlukom rukovodstva poduze}a u kojem rade, mogu se „obratiti sudu za ostvarivanje svojih prava“, {to bi re-

kao ministar rada i socijalne politike FBiH. Eto, nisu sve nade izgubljene, treba samo sa~ekati neke dvije-tri godine, koliko u prosjeku traje sudski proces, i dobit }e radnici odgovor na svoje prigovore. Govor mr`nje ne samo da je prisutan u javnim nastupima pojedinaca, medijima, ulicama, internet-portalima, nego i na nogometnim terenima. I to sve vi{e i vi{e. I nije to nikakva „hiperprodukcija pri~e o govoru mr`nje“ kako su nedavno, }askaju}i, ustvrdile Dunja Mijatovi} i Du{ka Juri{i} u toplom, prisnom i punom me|usobne blagonaklonosti intervjuu objavljenom u magazinu „Dani“ - nego realnost da ne mo`e biti ve}a. I taman se ~ovjek ponada da je RAK odlu~io doprinijeti suzbijanju ove zastra{uju}e pojave u jeku govora mr`nje i krvavih izljeva netrpeljivosti na bh. nogometnim stadionima, kad u medijima osvanu informacija iz RAK-a. Eto ga, kona~no reagiraju!

Lijepa vijest
No vijest, ljupko saop}ena iz ove institucije, glasi: „Novo pravilo koje priprema RAK uvest }e stro`ije odredbe koje se odnose na odgovornost pru`atelja internet-usluga, s obzirom na to da u sada{njoj situaciji ISP-ovi nude nominalne brzine saobra}aja bez ikakve garancije da }e pretplatnik ostvariti pribli`an kvalitet deklariranom...“ Eto, brzina usluge je u ovom trenutku mnogo bitnija od akutnih problema u bh. medijima. Kako ne}e biti kada ve} dugo RAK ne izri~e nikakve sankcije za bahatost izvjesnih medija, pa to onda moraju sudovi rje{avati. Evo ba{ je prije nekoliko dana sud u Banjoj Luci presudio u korist aktualnog direktora RTRS-a protiv FTV-a. Na`alost, sud se morao baviti ovim pitanjem, jer RAK nije „cenzor“. I kona~no, neredi na bh. stadionima uzimaju sve vi{e maha. Ali ne treba zaboraviti da to nije nikakav izuzetak iz bh. dru{tvene zbilje, nego samo logi~an nastavak onoga {to se govori i zastupa na politi~koj, dru{tvenoj i medijskoj sceni ove zemlje. Nije li ono {to vidimo na nogometnim utakmicama samo odigravanje onih fantazija o kojima se nesputano pi{e na internet-forumima? Nego, nije to va`no. Va`na je pretplatnikova pristupna brzina mre`i. [to ve}a brzina i bolja mre`a, to pouzdaniji, br`e prenosiv i sna`niji govor mr`nje.

Prvi i osnovni na~in borbe protiv korupcije je borba protiv korupcije cijelog dru{tva. Lijek je uporna borba za istinsku demokratiju i pravo uvida javnosti u sve oblike djelovanja institucija i pojedinaca na polju javnih interesa
se na najvi{e dr`avne funkcije imenuju po~etnici (prva slu`ba pa ministar) koji zbog neprovjerenih znanja i sposobnosti, ali zbog provjerene poslu{nosti, dobivaju visoke funkcije. Zbog toga su poslu{ni i na taj na~in ve} korumpirani. i nije formirao neovisnu komisiju da istra`i silne korupciona{ke poslove, od onih iz doba rata i poratnog vremena pa sve do najnovijih. A to je ipak ono jedino {to „narod zna“. Zaklju~ak je da korupcija predstavlja bolest modernog dru{tva, u kojem je sve dublji jaz izme|u javnosti i dr`ave u koji se velika i stvarna korupcija smje{ta. Korupcija je strukturna bolest na{eg dru{tva, dakle ona bolest koja dru{tveni organizam potpuno uni{tava. Zbog toga ne treba lije~iti organe nego cijeli organizam, a to zna~i strukturu i na~in funkcioniranja na{e dr`ave i mi{ljenja i pona{anja njenih funkcionera. Tada }e pravi korupciona{i iza}e na vidjelo, a ljudi }e kona~no progovoriti o tome {ta to stvarno „narod zna“.

Stari vlakovi
Radnici „@eljeznica FBiH“ po~eli {trajk u Sarajevu. Za{to? Neki dobili otkaz, a neki upozoreni pred otkaz. „@eljeznice“ ionako imaju najprljavije vlakove u ovom dijelu svijeta. Stare vagone i jedva nekoliko destinacija na koje prevoze putnike. Radnici progovorili o stanju u „@eljeznicama“ i eto otkaza. Demokratska vlast, ona za ~ovjeka, obi~nog ~ovjeka, po kratkom postupku je otpustila radnike. Ka`e sekretar Sindikata ma{inovo|a da je „{est ljudi dobilo otkaz, njih trinaest stroge opomene“, kao i da je to „nelogi~no u dana{nje vrijeme, a mini-

Otu|ena mo}
Kod nas se preko no}i i bez provjera sposobnosti postaje ministar, ~lan upravnih i nadzornih odbora, a taj se mehanizam prenosi na cijeli sistem unapre|ivanja ljudi pa je lako postati doktor nauka, dekan, rektor i ~lan ove ili one institucije. Izvor tih pozicija je otu|ena mo}, koja se naziva stranka i njeni lideri, koji dobivanjem vlasti stje~u mo} da apsolutno vladaju onim {to je pod kontrolom stranke. To proizvodi hidru kor-

16

1. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

Povratak Putina
Izvjesno je da }e biti izabran za predsjednika sljede}eg marta. Istra`ivanja javnog mnijenja upu}uju na to da drugi kandidati, uklju~uju}i nacionalistu Vladimira @irinovskog i komunistu Genadija Zjuganova, imaju malu podr{ku

KOLUMNA

P

ovratak Vladimira Putina u rusko predsjedni{tvo potopit }e klimave nade politi~ke i ekonomske liberalizacije Rusije i vjerovatno zao{triti odnose sa Zapadom. Putinova kandidatura za predsjednika je i formalno potvr|ena u Moskvi. S predsjednikovanjem produ`enim na dvije godine i dva mandata, Putin }e ostati na poziciji do 2014., ako izuzmemo atentat ili revoluciju, i postat }e ruski vladar s najdu`im sta`em od vremena Staljina.

Pi{e: Janusz BUGAJSKI
ganizaciju zajedni~kog pakta sigurnosti u tijelo koje }e biti u~inkovitije i kontrolirano striktno od ruskih donosilaca odluka. Generalni sekretar Pakta Nikolaj Bordi`a predlo`io je da organizacija bude mehanizam za rusku intervenciju u ~lanicama koje su nekad bile lojalne sovjetske republike. Politi~ki planeri u Moskvi boje se revolucija u arapskom stilu u susjedstvu, jer bi se mogle prenijeti u Rusiju. Stvaraju}i „zonu odgovornosti“ koja se poklapa s biv{im Sovjetskim savezom, Moskva razvija nekoliko scenarija u kojima bi vojna intervencija bila opravdana. Naprimjer, organizacija bi se mogla direktno anga`irati u slu~aju da je predsjednik dr`ave satjeran u

Nada za promjene
Izvjesno je da }e Putin biti izabran za predsjednika sljede}eg marta. Istra`ivanja javnog mnijenja upu}uju na to da drugi kandidati, uklju~uju}i nacionalistu Vladimira @irinovskog i komunistu Genadija Zjuganova, imaju malu podr{ku, dok liberalna opozicija privla~i marginalan broj ljudi. Biv{i premijer Mihail Kasjanov nazvao je Putinov povratak uzurpacijom vlasti. On je sada u opoziciji i vjeruje da }e to poni{titi sve nade za promjenama. Dvadeset godina nakon progla{enja nezavisnosti, Rusija je, o~ito, odbacila demokratiju i modernu fleksibilnu ekonomiju. Tokom osam godina predsjednikovanja Putin je napravio ekonomski bum zahvaljuju}i globalnom rastu cijena nafte, dok su njegov ma~o imid` i nametljiva politika potpomogli obnavljanje ruskog samopouzdanja. Ipak, petro-bum u prethodnoj dekadi privremeno je prikrio ~injenicu da putinizam-medvedizam nije uspio uspostaviti stabilan autoritativni sistem u kojem je „kontrolirana demokratija“ kompatibilna s privrednom

Putin: Ruski vladar s najdu`im sta`em od Staljina

konkurentno{}u. Bez obimnih politi~kih i pravnih reformi, kojima se vladaju}a elita sna`no opire, modernizacija zamuckuje, strani kapital je ograni~en, i Rusija se suo~ava s rastu}om doma}om krizom koju raspiruje privredna slabost i pad nataliteta.

Bombasti~na putovanja
Da bi stvari bile jo{ zlokobnije, u scenariju koji nalikuje SSSR-u, produbljena stagnacija u Rusiji pove}at }e izglede za raspad zemlje ako centralne vlasti ne uspiju savladati pritiske koje poja~avaju ekonomska kriza, etni~ko nezadovoljstvo i vjerski radikalizam u brojnim nemirnim regionima {irom

Medvedev: Mlako pokrenuo politiku modernizacije

zemlje. Na Zapadu je bilo popularno predstavljati Medvedeva kao liberalnog i modernog. Ali, ne treba pretjerivati s njegovim liberalnim profilom. Sli~no posljednjem sovjetskom predsjedniku Mihailu Gorba~ovu, Medvedev je mlako pokrenuo politiku modernizacije kojom upravlja dr`ava da bi pomogao Rusiji da iza|e iz ekonomske krize. Iza bombasti~nih putovanja u Silikonsku dolinu i jaranskih susreta s predsjednikom Barakom Obamom (Barack) nazirao se rastu}i strah Moskve da bi Rusija mogla brzo zaostati za zapadnim partnerima i brzorastu}im privredama Kine i Indije bez zna~ajnog zapadnog kapitala, tehnologije i trgovine. Kao rezultat toga, tvrdnje Rusije da je nezaobilazna globalna sila mogle bi brzo ispariti. Medvedev je pristao da bude nosilac liste Ujedinjene Rusije, dominantne proputinovske stranke, na parlamentarnim izborima 4. decembra. Ovaj potez treba osigurati partijsku dvotre}insku ve}inu u Donjem domu parlamenta. Medvedev }e postati premijer i opet }e biti direktno podre|en predsjedniku Putinu. [anse da raskine s biv{im KGB {pijunom su nestale i ~ini se da je on tek lutka snaga sigurnosti. Putin je i dalje veoma popularan me|u ruskim masama. Ve}ina se ~ini spremna

Veliki test za Va{ington
Umjesto produbljavanja sada{nje saradnje i razvijanja strate{kog partnerstva s Amerikom, Putin }e probati izmijeniti „resetovanje“ u rusku korist tako {to }e se pobrinuti da Va{ington uglavnom ne reagira na njegov integrativni pristup centralnoj Aziji, maltretiranje Gruzije, pritisak na Azerbejd`an da se da odbaci demokratiju u zamjenu za u~inkovit autoritarizam koji mo`e povratiti ruski me|unarodni presti` i status velesile, i u isto vrijeme osigurati stabilnu privredu. Ali, iako su veliki prihodi od nafte i plina pomogli Putinu da pobolj{a imid` u prethodnoj dekadi, njegov povratak na vlast mogao bi se poklopiti s jo{ jednom globalnom recesijom i padom cijena energije, koji }e prodrmati temelje ruske privrede. Ekonomisti vjeruju da }e Putinov povratak u Kremlj zna~iti da Rusija vjerovatno ne}e smanjiti svoju ovisnost o prirodnim resursima. Nafta i plin predstavljaju oko pola godi{njeg bud`eta. ^ak je malo vjerovatno da }e se Putin obra~unati s birokratijom i korupcijom, koji potpoma`u njegov re`im, ali isto tako opstruiraju i ugro`avaju privredni napredak. Odliv kapitala se ubrzava i brojevi govore da je Rusija izgubila vi{e od 31 milipovu~e iz energetskih projekata sa EU, te sve vi{e represije na polju ljudskih prava u Rusiji. Veliki test za Va{ington bit }e dodatno stezanje kako bi se sprije~ili nemiri i regionalni separatizam. Kad izborni rezultati budu unaprijed namje{teni i kad opozicija bude napadana i marginalizirana, ho}e li Pujardu ameri~kih dolara u prvoj polovini 2011. Investitori se sla`u da bi radije vidjeli Medvedeva u jo{ jednom mandatu, jer }e izgledi da se smanji uloga dr`ave u privredi i privuku strane investicije postati tanji s Putinom. tin postati drugi posljednji diktator u Evropi ili }e titula posljednjeg ostati rezervirana za bjeloruskog predsjednika Luka{enka? To }e biti indikator vidi li Zapad jo{ Rusiju kao politi~ki dio Evrope ili je zaklju~io da se ta zemlja ne mo`e promijeniti i da su dani demokratizacije postali tek historijska fusnota. kut od opozije i da tra`i pomo} Pakta. U takvom slu~aju, Pakt bi intervenirao politi~ki i vojno da „za{titi ustavni poredak“ i smiri dru{tvene ili etni~ke nemire. Ruski general{tab pokrenuo je pripreme za stvaranje „kolektivnih“ snaga Pakta u mirovanju za mogu}e intervencije. Te misije ne bi trebale odobrenje Vije}a sigurnosti UN-a. Putin }e nastojati da izvu~e jo{ ustupaka i koristi od ameri~ke administracije. Bijela ku}a tvrdi da o~ekuje vi{e napretka u „resetovanju“ odnosa s Moskvom, bez obzira ko je ruski predsjednik. Historija pokazuje da odnosi izme|u Amerike i Rusije imaju cikluse uspona i padova, u kojima periode saradnje smjenjuju epizode zahla|enja, obi~no ubrzane agresijom Moskve prema susjedu ili blokiranjem ameri~kih diplomatskih inicijativa.

Usponi i padovi
Putin }e imati 12 godina da predsjedava Rusijom, koja se nalazi izme|u nametljive globalne uloge i potencijano nasilnog pada. Njemu nije svojstveno da pravi kompromise ili da predaje ruske imperijalisti~ke dobitke, i najavio je da je novo „vrijeme nevolja“ na horizontu. Na me|unarodnom planu Putin }e vjerovatno imati dvojaki nastup. Moskva }e poja~ati pritisak na susjede da odbace ~lanstvo u zapadnim institucijama i da se integriraju u strukture koje vodi Rusija, uklju~uju}i carinsku uniju. Moskva se tako|er trudi da preobrazi Or-

ILA=@=H
Hormonska terapija

Dnevni avaz, subota, 1. oktobar/listopad 2011.

"#
Najviše energije pruža integralni hljeb sa purećim prsima ili sirom

Tačno Netačno
u drevnoj potamiji, Grčkoj i 1Daire su postojaleRimu? Mezose da je Vilijam Langland autor 2Pretpostavljapoeme koja je poznata kao “Petar orač”?

Prema posljednjim istraživanjima danskih naučnika, hormonska terapija može dovesti do dobivanja astme ili pogoršanja njenih simptoma kod oboljelih ljudi. Čak 2,6 miliona žena u Velikoj Britaniji koristi hormonsku terapiju kako bi umanjilo znake menopauze, a danski stručnjaci upozoravaju na njene nuspojave. Naučnici su tokom 12 godina uradili istraživanje na 58.000 žena u Francuskoj koje uzimaju hormone. Za tri godine, čak 29 posto žena požalilo se na probleme s disajnim organima. Žene koje su uzimale hormone i duže od tri godine, bile su izložene riziku od 34 posto, a one koje uzimaju lijekove duže od deset godina, imale su 50 posto šansi da obole od astme.

,HKč= F= @= 4EE = =IJK K šK
Studija provedena na 58.000 žena

AKTUELNE TEME Kako bi đak bio zdrav i u formi

3Darvinova zeba ili galapagoška zeba je ptica pjevačica?
1. TAČNO

Daire se upotrebljavale u Mezopotamiji
Daire folklorni udarački instrument (tamburin), napravljen od obruča preko koga je razapeta koža, a po rubovima su ugrađeni zvončići ili okrugli pljosnati tasovi. Kao ritmički instrument, upotrebljava se uz pjevanje i igru. Drži se jednom rukom, a udara drugom ili se jednostavno trese. Daire su korištene u drevnoj Mezopotamiji, Grčkoj i Rimu, naročito u vjerskim prilikama, a od davnina su u širokoj upotrebi na Bliskom istoku. Krstaši su ih donijeli u Evropu u 13. stoljeću.

Tri najvažnije stavke su pravilna prehrana, dovoljno rekreacije i neizostavno uzimanje vode
Tri najvažnije stavke kako da djeca školsku godinu prođu u formi izdravi su, premariječima austrijskog zdravstvenog stručnjaka Hademara Bankhofera, pravilna prehrana, dovoljno rekreacije i neizostavno uzimanje vode. Redovan doručak svakog jutra, prema Bankhoferu, ne služi samo da se ponovo napune rezervoari energije koji su se preko noći istrošili, nego i da poveća tjelesnu i duševnu sposobnost funkcioniranja. Ako dijete nema apetit, predlaže se zdrav doručak u školi. Najviše energije dijete će dobiti preko integralnog hljeba sa purećim prsima ili sirom, uz to mali komad svježeg povrća, poput paprike ili rotkvice ili voće, poput jabuke. Osim prehrane, i rekreacija je važna. Dijete mora više puta dnevno imati dovoljno vremena za rekreaciju, a svakog dana trebalo bi igrati minimum sat. Studija provedena u Njemačkoj pokazala je da trećina djece ujutro ide od kuće a da ništa nije popila. To ne bi smjela biti praksa, jer redovno uzimanje vode, prije svega, povećava duševnu sposobnost funkcioniranja djece, ali i njihovo raspoloženje. Bilo bi poželjno uz užinu u školsku torbu staviti flašicu vode.

2. TAČNO

Spec 
Britanska agencija za prehrambene standarde (Food Standards Agency, FSA) izdala je saopćenje u kome upozorava roditelje da bebe mlađe od godine, ne hrane medom. To upozorenje uslijedilo je nakon što je u Velikoj Britaniji zabilježeno nekoliko slučajeva rijetke, ali teške bolesti - botulizma kod dojenčadi, koja se manifestira slabošću mišića i otežanim disanjem, a može biti čak i smrtonosna. Bolest uglavnom pogađa bebe starosti do pola godine i nije česta, ali može biti vrlo teška pa ju je zbog toga važno blagovremeno prepoznati.

Langland vjerovatni otac “Petra orača”
Pretpostavlja se da je Vilijam Langland (William Langland) autor poeme koja je poznata pod naslovom “Petar orač”. O njegovom životu zna se veoma malo, ali je poznato da je bio veliki poznavalac teologije i da ga je zanimao asketizam Sv. Bernarda od Klervoa. Jedna od najboljih srednjovjekovnih aliteracijskih poema “Petar orač” je alegorija u formi niza vizija najrazličitijih religioznih tema, napisana jednostavnim, razgovjetnim jezikom snažne imaginacije. Rođen je 1330., a umro je 1400. godine.

”O Bože, nikada više neću piti, ovo je grozno”, zasigurno ste i sami barem nekoliko puta do sada u životu zavapili ujutro nakon konzumiranja poveće količine nekog alkoholnog pića. Zar ne bi bilo sjajno kada bi postojala magična pilula koju možemo popiti prije konzumacije alkohola, koja će garantirati da čitavu večer ostanemo trijezni? Ako je vjerovati britanskim naučnicima, takva pilula već po-

7I=LHšEE J=>AJK FHJEL FE=IJL=
stoji i nema ništa magično u njoj nego se temelji na tome da ograničava utjecaj alkohola na mozak. Istraživači su za sada preliminarne testove obavili na miševima, koji, začudo, nisu osjetili vrtoglavicu, uprkos činjenici da su popili dovoljno alkohola da ih sruši s nogu. Prema riječima naučnika, pilula bi trebala stići u apoteke u naredne tri godine.
Pilula bi trebala stići u apoteke za tri godine

Uspjeh britanskih naučnika

3. TAČNO

Galapagoška zeba
dokaz Darvinove teorije
Darvinova zeba ili galapagoška zeba je ptica pjevačica. Ima ih 14 vrsta u tri roda, čije je prilagođavanje na nekoliko ekoloških uvalica na Galapagoskim i Kokosovim otocima pružilo Čarlsu Darvinu dokaze za njegovu tezu da vrste nisu nepromjenjive. Sve vrste zeba dugačke su od 10 do 20 centimetara i svijetlosmeđe su ili crne boje, ali se mnogo razlikuju po konfiguraciji kljuna, koji je prilagođen naročitom načinu ishrane svake pojedine vrste. Kod ove vrste u populaciji dominiraju veći kljunovi nakon sušnih godina, kada vlada izobilje velikih sjemenki. Nakon vlažnih godina, smjer prirodne selekcije okreće se u korist manjih kljunova, koji se bolje nose s malenim sjemenkama, nastalim u vlažnom okolišu.

Takmičari se ovog puta, osim za vrijedne nagrade, bore i za ulazak u regionalni finale

.HAEA *EJ ćA š >A AC FHšA C@EA

Večeras “Red Bull MC Battle”

"$

Dnevni avaz, subota, 1. oktobar/listopad 2011. 

AJ IAJ

ISPOVIJEST Al'Dino otkriva zašto priču o razvodu iznosi u javnost

Frenkie: Član žirija

Dom mladih u Sarajevu večeras će biti poprište drugog izdanja muzičkog nadmetanja “Red Bull MC Battle”. Ovo takmičenje mladim hip-hop izvođačima pruža priliku da se predstave u izravnoj borbi jedan-na-jedan te da tako dokažu svoj talent i umijeće “freestylinga”. Od 40 kandidata, žiri je odredio 16 finalista koji će večeras odmjeriti snage, a to su: Mahir Bajrić, Eldin Husić, Miro Pranjić, Ismet Garibović,Dario Junuzović,Dalibor Čobić, Aleksandar Kuprešak, Adin Sarić, Elmir Baluković, Muris Nurkić, Đani Kovačić, Zlatan Hajlovac, Feđa Šolak, Damir Karišik, Jasmin Bećar i Semir Suljić. Žiri čine poznati bh. hip-hop izvođači Frenkie i Soul te prošlogodišnji pobje-

dnik “Red Bull MC Battlea” Sterma. Novitet je da će se najbolja četvorica učesnika ovog puta direktno plasirati za učešće na regionalnom finalu, dok će petog svojim glasovima izabrati posjetioci portala Redbull.ba. - Super je bilo prošle godine, a siguran sam da će sada biti još bolje. Takmičari se ovog puta, osim za vrijedne nagrade, bore i za ulazak u regionalni finale, koji se održava 22. oktobra također u Sarajevui nakojemćese naćii najbolji s takmičenja “Red Bull MC Battle” u Zagrebu i Beogradu. U svakom slučaju, pozivam sve ljubitelje hip-hop muzike da večeras dođu u Dom mladih, sigurno se neće pokajati - govori član žirija, tuzlanski reper Adnan Hamidović Frenkie. H. P.

Svoju intimu razotkrivam zato što me pokušavaju proglasiti ludim U novinara “Al Jazeere godina dok je on boravio u BiH Pjevač nam je poslao isječke iz elektronskog dnevnika
Informacija o razvodu našeg kantautora Al'Dina i TV novinarke “Al Jazeere Balkans” Arduane Kurić, koju je “Dnevni avaz” objavio, jučer je bila top-tema u našoj zemlji. Al'Dino se trenutno nalazi u Švedskoj, gdje ima zakazane nastupe, ali je to sve sada, naravno, palo u drugi plan. U nekoliko navrata jučer smo telefonom razgovarali s našim kantautorom, koji je, ponavljajući bezbroj puta da je u teškom psihičkom stanju, u veoma emotivnom razgovoru kazao kako mu je stalo da se zna zbog čega se razvodi, ali i zbog čega je odlučio da svoju intimu iznese pred oči javnosti. Pojašnjava da se na ovaj korak odlučio zato što ga optužuju “da je prolupao” i da govori gluposti.

)H@K== A FHAL=HE= I AIEA =KB= @= E @A?K A @LA@A

Arduana s Kaufmanom i kolegicom

Amira Medunjanin nedavno je album “Amulette” izdala i na međunarodnom tržištu, a prve reakcije u inozemstvu više su nego dobre. O tome najbolje svjedoči prekjučer objavljena recenzija u čuvenom britanskom listu “Guardian”.Autor člankaRobin Denselou (Denselow) sipao je komplimente na račun vrsne interpretatorice sevdalinki tako da u recenziji, između ostalog, piše: - Amira Medunjanin jedna je od najfinijih pjevačica u Evropi. Nije iznenađenje to što je porede s Bili Holidej

’/K=H@E=’ )EH= žA =FH=LEJE C>=E KIFAD

Recenzija albuma “Amulette”

Susret u Srebrenici
- Arduana me je prevarila s Kejsijem Kaufmanom (Casey Kauffman)! On je poznati američki novinar i reporter “Al Jazeere English”. Bio je desetak dana u Sarajevu i obučavao novinare na “Al Jazeeri” - kazao nam je vrlo direktno Al'Dino. Govoreći o dramatičnim i teškim situacijama u kojima se našao posljednjih dana, Al'Dino nam je mailom poslao čak i dnevnike koje je

(Billie Holiday) i Sezarijom Evorom (Cesaria). Ovaj set pjesama svakako je potvrda da ima potencijal da ostvari globalni uspjeh... Naalbumu postoje avanturističke dionice u kojima klavir i gitara predstavljaju snažan kontrast vokalu. No, Amirino izuzetno, jasno i bolno pjevanje uspješno drži sve to zajedno - piše Denselou. Što se tiče nastupa bh. umjetnice, Amira Medunjanin trenutnojena turnejipoŠvedskoj, na kojoj promovira album “Amulette” s džez triom koji čine Bojan Zulfikarpašić, Nenad Vasilić i Bašar Kalife (BacharKhalife). H. P.

Al'Dino nam je prepričao i pokušaj da od Arduane uzme mobilni telefon. - Bio sam sav izgreban. Nakon što sam joj uzeo telefon, vidio sam da ima šifru na njemu, što prije nije bio slučaj. Rekla mi je da je Kejna engleskom jeziku vodila njegova supruga. Također, poslao nam je i zajedničke

5J FHK= @AL

siju pisala sto porukica dnevno. Zar je to normalno u braku? - kaže Kurić, koji kaže i da je išao i u hotel u kojem je Kaufman bio smješten i da se recepcionerka zacrvenjela kada ju je pitao je li Arduana dolazila kod Kejsija. fotografije TV voditeljice i američkog novinara. U njima Arduana govori o svojim

osjećajima prema Kaufmanu. Također, Kurić nam je puštao snimak brojnih razgovora između njega i Arduane. - Sve je počelo u Srebrenici, gdje je Kaufman obučavao moju suprugu. Od tada se dosta toga promijenilo. Ona se smrznula kada ga je vidjela. U njega se smrtno zaljubila kao neka djevojčica od 14 godina. Nisam mogao vjerovati da se to sve dešava baš meni. Mislio sam

Prenosimo dijelove dnevnika TV novinarke

’2Kš=JćKFFH=LEJEIJL=HEEAđK
Faksimili elektronskog dnevnika

U isječcima elektronskog dnevnika koji je vodila Arduana Kurić, a do kojih je došao Al'Dino i nama ih poslao, dosta je intimnih detalja iz života poznate novinarke te onih koji se tiču trenutaka provedenih s Kejsijem Kaufmanom. Također, pi-

sala je i o bračnoj drami i brodolomu koji je proživljavala s Al'Dinom te o pokušajima da spasi porodicu.

27. 8. 2011.
- ... Imam potrebuda s ljudima podijelim svoje osjećaje prema tebi. Danas sam bila na

Vilsonovom šetalištu, istom mjestu na kojem smo bili jednu noć... Bila sam sama 10 dana! Aldin jena morus djecom.Dolaze sutra. Nedostaju mi djeca.

28. 8. 2011.
- ... Bila sam na kafi s Ivanom danas. Rekla sam joj da

sam zaljubljena... U tebe. Smijala se kao luda! Kaže da je to tako romantično i čisto. Ja ne mislim da je tako... Moja porodica dolazi večeras. Veoma se radujem. Pokušat ću popraviti stvari između Aldina i mene. Ne 

AJ IAJ

Dnevni avaz, subota, 1. oktobar/listopad 2011.

"% 

LE=H F=šE IA K ,DK
zataškati, da se u miru razvedemo, ali ona je počela mene proglašavati ludim. Meni je pričala otvoreno, u lice, o osjećajima koje joj Kaufman pruža. Da su joj sati s njim prolazili kao minute, da joj je to trebalo. Kaufman je tu bio 10 ili 12 dana i onda ju je, jednostavno, otkačio - priča nam Al'Dino.

Nakon svadbe Krisa Hemfriza (Humphries) i Kim Kardašijan (Kardashian), američki mediji počeli su špekulirati kako je starleta već ostala trudna. Njeni bliski prijatelji tvrde kako bi joj se uskoro mogla početi ispunjavati želja da imaveliku porodicu.Dodali su i kako je Kim uvjerena da je trudna, jer joj mjesečnica kasni nekoliko mjeseci. -Vjerujem daće mojases-

6HK@= E =H@=šE=

Želi veliku porodicu

tra imati lijepu djecu. Uvijek je govorila kako do 30. godine želi ostati trudna pa je u posljednje vrijeme osjećala kako kasni sa svojim planom - izjavila je Kloi (Khloe), sestra tridesetogodišnje Kim. Naime, mediji pišu kako zanosna crnka sve češće pokazuje žudnju za hranom paje takona Twitterunekoliko puta pisala kako jede kasno noću te da više ne pije kafu s kofeinom.
Kardašijan: Žudi za hranom

English” zaljubila se poput djevojčice od 14 svoje supruge

2HEAJA H@>EA
Al'Dino nam je priznao da je dobio i određene prijetnje od Arduaninog brata i rodbine. - Po njihovom, najbolje bi bilo da mene ubiju i da se ništa ne sazna. Volio bih da sam ja kriv, da sam ja njoj ovo napravio, a ne da se ona isprlja kao majka. Pjevači svakako slove za prevarante i sve bi bilo lakše - kaže Kurić. nije bilo seksa. Ona misli da je samo seks prevara. Za mene je prevara i kada moja žena vodi dnevnik i piše drugom muškarcu koliko joj nedostaje. Za mene je prevara kada mi kaže da voli da nosi haljine koje je nosila kada je bila s njim. Pisala je da joj sve više nedostaje, da joj nedostaju njegovi dodiri. Za mene je ovo više nego dovoljno da podnesem zahtjev za razvod - kaže Kurić. Uporno ističe kako ima čvrste i neoborive dokaze da ga je supruga prevarila. - Snimao sam naše razgovore, imam pet stranica dnevnika koji je vodila, ali i mailove koje je slala Kaufmanu. Također, imam i

Arduana i Al'Dino u sretnim danima 

EšJ= FHJEL “) =AAHA”
Al'Dino tvrdi da ima velike zasluge za Arduanino zapošljavanje na “Al Jazeeri Balkans”. - Ljubav se rodila na “Al Jazeeri Balkans”, ali ja nenjihove fotografije, koje je ona brisala s aparata. Bila je fascinirana njime. Snimao sam i naše svađe, sve da bih imao dokaze na sudu. Ništa ne izmišljam kao što bi neki htjeli da to pokažu - kaže Al'Dino. mam ništa protiv te TV kuće. Njene dnevnike poslao sam i direktoru Edhemu Foči, koji je trenutno na bračnom putovanju sa suprugom Nađom - kaže naš kantautor. prestao javljati i počela je pisati dnevnike - kaže kantautor. U jednom od brojnih razgovora naš kantautor rekao je supruzi da joj ne želi stajati na putu ako je toliko zaljubljena. - Da je priznala krivicu, možda bih i prešao preko svega radi djece. Ona je krenula na bezobrazan način i htjela me je napraviti ludim i budalom. Ako treba, otići ćemo i kod psihijatra. Hoću da dokažem da je nemoralna majka, da je zapostavila djecu i da dobijem starateljstvo. Bojim se da mi djecu ne odvede u Dohu. Stalo mi je da istinu istjeram načistac, da Arduana nikoga više ne izvara u životu, da više ne može glumiti sveticu - kaže Kurić. D. ZEBA

Snimao razgovore
Arduana je, kako tvrdi njen muž, u Kejsiju vidjela genijalca, a američki novinar u njoj, kako je ona zaključila, posebnu ženu i dobru novinarku. - Sve je tako bilo do određenog momenta. Uvjeravala me je da među njima

)H@K== E @=A >A AJ=H=
Jučer smo ponovo kontaktirali Arduanu Kurić. Nije nam odgovarala na pozive, a potom je i isključila svoj mobitel. Pozvali smo i Melinu Kamerić, portparolku “Al Jazeere Balkans”. Kazala nam je da nemaju nikakav komentar.

Pala u depresiju
Kurić dodaje da je Arduanu možda malo zapostavio u posljednje vrijeme, ali da to nije bio dovoljan razlog da nađe ljubavnika. - Pravu ženu možeš i zapostaviti. Ako sam griješio, trebala mi je skrenuti pažnju. Ona se odlučila da nađe ljubavnika za desetak dana. Njoj je bilo divno. Otvoreno mi je to govorila dok sam plakao i uživala je u cijeloj situaciji. Ona je pala u depresiju kada se on 

IECKH== CHK@E = EE @=H=
Medison: Grudi su mi primarni izvor

Poslovna Holi Medison

)@E=EAA’
znam kako, ali ću probati. Dugujem mu to, dugujem to nama. nem istu kombinaciju. Nikad... Kući ponovo tenzije. Aldin nije kriv. Jednostavno sam nervozna. Napadam ga za svaku sitnicu. Nepodnošljiva sam. Ne znam kako da okrenem stvari u drugom pravcu. On zaista pokušava. 

A AIE =KB=

Kaufman za vrijeme boravka u Sarajevu

29. 8. 2011.
- ... Primijetila sam da se volim odijevati kao kada sam bila s tobom. To je čudno. Nikada dvaput ne odje-

Kejsi Kaufman je američki novinar, reporter i kamerman koji radi za “Al Jazeeru English”, prvi nezavisni informativni arapski kanal na engleskom jeziku, a izvještavao je iz više od 30 zemalja. Završio je političke nauke na Stenford univerzitetu. Njegov izvještaj sa mitinga podrške republikanskom kandidatu za pot-

predsjednika na američkim predsjedničkim izborima 2008. Sari Pejlin (Sarah Palin) od oktobra 2008. iz Sent Klerisvila u Ohaju izazvao je brojne kontroverze. Izvještavao je o rasističkim komentarima koje su na račun Baraka Obame (Barack) iznosile pristalice Sare Pejlin, izražavajući strah da je Obama muslimanski terorista.

Bivša “Playboyeva” zečica Holi Medison (Holly Madison) osigurala je svoje grudi na milion dolara. Plavuša se odlučila osigurati za slučaj nezgode ili ozljede svojih silikonskih grudi zbog koje ne bi više mogla nastupati u erotskom šouu “Peepshow” u Las Vegasu. -Čulasam daljudiosiguravaju dijelove tijela i pomislila sam zašto to ne bih i ja napra-

vila. Da se išta dogodi mojim grudima, ne bih mogla raditi nekoliko mjeseci i vjerovatno bih ostala bez milion dolara. Mislim da ću ovako pokriti taj eventualni gubitak - rekla je Holi. Dodala je da tako njene grudi dobivaju ono što zaslužuju. - Ipak su mi one sada primarni izvor prihoda - kaže silikonska plavuša.

48

Subota, 1. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Na osnovu ~lana 54. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH (“Slu`bene novine Federacije BiH” broj: 33/02, 28/04, 57/09 i 40/10) i ~lanova 62. do 67. Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza (“Su`bene novine Federacije BiH”, broj 50/02, 54/03 i 31/11), Porezna uprava Federacije BiH - Kantonalni porezni ured Zenica, ogla{ava:

PRVU JAVNU AUKCIJU
imovine radi namirenja du`nih poreza od poreznih obveznika-du`nika

Prva javna aukcija }e se odr`ati dana 13.10.2011. godine (~etvrtak) sa po~etkom u 12 sati u zgradi Kantonalnog poreznog ureda Zenica, ul. Zmaja od Bosne br. 57. u sali broj 46, ~etvrti sprat. Ponu|a~i na prvoj aukciji su du`ni na po~etku aukcije Odboru za aukciju polo`iti depozit u iznosu od 10 % od po~etne cijene. Sva zainteresirana lica imovinu mogu pregledati na navedenim lokalitetima, a dokaze o vlasni{tvu mogu pregledati u Kantonalnom poreznom uredu Zenica, kako slijedi: - imovinu iz tabele br. 1.; 2.; 4. i 6. dana 10.10.2011.godine (ponedeljak), u vremenu od 10-14 sati; - imovinu iz tabele br. 3. i 5. dana 11.10.2011. godine (utorak), u vremenu od 10-14 sati; Svi ponu|a~i su du`ni dokazati svoj identitet li~nom kartom ili paso{em i dokumentovati pravo na zastupanje. Upozoravaju se kupci na aukciji da su du`ni izvr{iti uplatu razlike izme|u polo`enog depozita i prodajne cijene u roku od pet dana od dana odr`avanja aukcije, te da }e u suprotnom polo`eni depozit biti upla}en Federalnom ministarstvu finansija-financija bez prava na povrat, kao kompenzacija za {tetu prouzrokovanu Poreznoj upravi. Ponu|a~ima na aukciji koji ne dobiju nikakvu imovinu polo`eni depozit }e biti vra}en u gotovom novcu odmah nakon aukcije. Aukcija }e biti odgo|ena ukoliko se porezni dug, tro{kovi prinudne naplate, tro{kovi zapljene i zatezna kamata, plate prije prodaje imovine. Za aukciju se mogu prijaviti sva punoljetna fizi~ka lica i pravna lica. Lica zaposlena u bilo kojoj organizacionoj jedinici pri Ministarstvu finansija i njihovi srodnici do tre}eg stepena krvnog srodstva po direktnoj ili bo~noj liniji ne mogu biti kupci na aukciji. U cijene iz ovog oglasa nije ura~unat porez, pa ukoliko roba podlije`e obavezi pla}anja poreza, isti pada na teret kupca. Prodaja robe se vr{i po principu vi|eno-kupljeno te se naknadne reklamacije ne}e uva`avati. Ukoliko nakon zavr{ene prve aukcije ostane imovine koja nije prodata odr`a}e se druga aukcija, pola sata nakon zavr{etka prve. Na drugoj aukciji najni`a cijena je 75 % od najni`e po~etne cijene na prvoj aukciji. U vremenskom roku od pola sata oni koji `ele da dostave ponude, pola`u depozit koji pokriva 10 % od nove najni`e cijene. KONTAKT TELEFONI: 032 402-178, 032 402-176,

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 180851 11 Ps Sarajevo, 07. 06. 2011. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Maja Peji}, u pravnoj stvari tu`itelja PHARMA MAAC D.O.O. SARAJEVO, ul. Hiseta broj 3/II, zastupan po ^elik Kerimu advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enog PZU (privatna zdravstvena ustanova) APOTEKA RED@I] - BU@IM, vl. Naida Red`i}, ul. Izeta Nani}a br. 55, Bu`im, radi duga, vsp. 20.678,67 KM na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje:

vinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70 stav 1. ZPP-a FBiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334 ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Maja Peji}

GRA\EVINSKI FAKULTET UNIVERZITET „D@EMAL BIJEDI]“ U MOSTARU Na osnovu odluke Nastavno-nau~nog vije}a Gra|evinskog fakulteta Univerziteta „D`emal Bijedi}“ br. 120-114-3/11 od 28. 09. 2011.

OBJAVLJUJE
odbranu magistarskog rada kandidata Pai} Omer, dipl. in`. gra|., pod naslovom: „MODEL ZA PROGNOZIRANJE ODR@IVOG ROKA GRA\ENJA“ koja }e se odr`ati dana 31. 10. 2011. godine (ponedjeljak) sa po~etkom u 11.00 sati u Sali za sastanke Gra|evinskog fakulteta Univerziteta „D`emal Bijedi}“ u Mostaru, Sjeverni logor bb. Na uvid javnosti rad }e biti izlo`en u prostorijama Univerzitetske biblioteke osam dana prije zakazane odbrane, svakim radnim danom u vremenu od 8.00 sati do 14.00 sati.

OGLAS
Dana 06. 01. 2011. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog radi duga, vsp. 20.678,67 KM. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da mu na ime glavnog duga isplati iznos od 20.678,67 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od 12% propisanoj ~lanom 2. Zakona o visini stope zakonske zatezne kamate po~ev{i od dospjelosti svakog pojedina~nog ra~una pa sve do isplate, u smislu tu`benog zahtjeva, kao i da tu`iocu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Predlo`io je dono{enje presude zbog propu{tanja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim no-

oglasi

Dnevni avaz

subota, 1. oktobar/listopad 2011.

49

Na osnovu ~lana 26. stav (1), a u vezi s ~lanom 36. stav (4) Zakona o javnom radiotelevizijskom servisu Bosne i Hercegovine (“Slu`beni glasnik BiH”, broj 92/05, 32/10) i Odlukom o imenovanju ~lana Upravnog odbora Javnog RTV servisa BiH („Slu`beni glasnik BiH“, 15/08), Komisija za utvr|ivanje rang liste kandidata za ~lanove Upravnog odbora javnih radio-televizijskih servisa u Bosni i Hercegovini, imenovana od strane Predsjedavaju}eg Vije}a Regulatorne agencije za komunikacije, raspisuje

1. nosioci funkcija u zakonodavnoj, izvr{noj i sudskoj vlasti na bilo kojem nivou, 2. ~lanovi organa politi~kih stranaka, 3. zaposleni u BHRT, RTV FBiH, RTRS i Javnoj korporaciji, 4. zaposleni u drugim firmama koje obavljaju djelatnost RTV emitovanja, uklju~uju}i i agencije koje prikupljaju RTV taksu, ~lanovi njihovih uprava ili nadzornih odbora ili osobe koje obavljaju poslove zbog kojih bi moglo do}i do sukoba interesa. ^lanovi Upravnog odbora mogu biti samo dr`avljani BiH. Op{ti uslovi: a) da su stariji od 18 godina b) da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be u institucijama BiH odnosno entiteta kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja Konkursa c) da se na njih ne odnosi ~lan IX.1. Ustava BiH («Nijedno lice koje se nalazi na izdr`avanju kazne izre~ene presudom Me|unarodnog tribunala za biv{u Jugoslaviju, i niti jedna osoba koja je pod optu`nicom Tribunala a koja se nije povinovala naredbi da se pojavi pred Tribunalom...») Posebni standardi za izbor i ocjenjivanje: Visoka stru~na sprema pravni, ekonomski, elektrotehni~ki ili drugi relevantni fakulteti dru{tvenih i tehni~kih nauka (potrebno prilo`iti relevantnu univerzitetsku diplomu) Iskustvo i ekspertiza u relevantnim oblastima (potrebno prilo`iti dokaz o radnom iskustvu) Dobro razumijevanje na~ina stvaranja i provo|enja politike javnog emitovanja Dobro razumijevanje specifi~nih BiH okolnosti, a naro~ito problematike stvaranja i funkcionisanja javnog servisa Komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlu~no obavljanje upra`njene pozicije Po`eljno poznavanje jednog od vode}ih evropskih jezika, prednost se daje engleskom jeziku Dr`avljanin Bosne i Hercegovine sa prebivali{tem u Federaciji BiH. Uz prijave obavezno dostaviti potpisanu izjavu o nepostojanju bilo kakvih smetnji u vezi sa obavljanjem du`nosti ~lana UO BHRT (opisano pod ta~kama 1, 2, 3 i 4. uslova iz Konkursa prema Zakonu o BHRT, te pod ta~kama b) i c) op{tih uslova Konkursa), izjavu o nacionalnom opredjeljenju, uvjerenje o dr`avljanstvu i dokaz o prebivali{tu (kopija va`e}e li~ne karte). Konkurs je objavljen u Dnevnom avazu, Oslobo|enju i Dnevnom listu kao i u «Slu`benom glasniku BiH» i «Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta», te na web stranici Agencije www.rak.ba Konkurs ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja u dnevnom/im listu/ovima. Biografije sa prate}im pismom se dostavljaju na adresu: Sjedi{te Regulatorne agencije za komunikacije, Mehmeda Spahe 1, 71000 Sarajevo Prijave moraju biti podnesene u zatvorenim kovertama sa naznakom «Prijava za ~lana Upravnog odbora BHRT» i mogu biti podnesene li~no ili putem preporu~ene po{te. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti uzete u razmatranje. Obavije{teni }e biti samo kandidati koji u|u u u`i izbor. Molimo kandidate da ne vr{e upite putem telefona.

KONKURS
za ~lana Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskog servisa BiH iz reda bo{nja~kog naroda Mandat ~lanova Upravnog odbora Javnog RTV servisa BiH (u daljem tekstu: UO BHRT) traje ~etiri godine. Obzirom da je ~lan UO BHRT iz reda bo{nja~kog naroda, sa prebivali{tem u Federaciji BiH, imenovan na period od ~etiri godine, te uzimaju}i u obzir ~injenicu da mu mandat isti~e 31.01.2012. godine, Agencija, u skladu sa Zakonom o Javnom RTV servisu BiH, pokre}e proceduru izbora novog ~lana iz reda bo{nja~kog naroda, sa prebivali{tem u Federaciji BiH, na period od ~etiri godine. ^lanove Upravnog odbora imenuje Parlamentarna skup{tina BiH na osnovu rang liste u`eg izbora kandidata koju dostavlja Regulatorna agencija za komunikacije. Nadle`nost Upravnog odbora: donosi statut i druge op{te akte odlu~uje o raspolaganju imovinom u skladu sa zakonom i statutom odlu~uje o ulaganjima za razvoj BHRT u skladu sa zakonom i statutom usvaja izvje{taje o finansijskom poslovanju odobrava godi{nji bud`et i finansijski plan usvaja programske planove za radio i televiziju imenuje i razrje{ava generalnog direktora daje saglasnost na imenovanje nosilaca najvi{ih programskih funkcija odlu~uje o nazivu i logu radija i televizije prati i kontroli{e zakonitost i uspje{nost rada BHRT predstavlja Parlamentu i u javnosti godi{nje finansijske planove i planove programa i izvje{taje o realizaciji tih planova obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i statutom obezbje|uje uslove iz dozvole Sistema. Uslovi prema Zakonu o javnom RTV servisu BiH Upravni odbor BHRT ima ~etiri ~lana, po jednog iz reda svakog od konstitutivnih naroda i iz reda ostalih. Dva od ~etiri ~lana moraju imati mjesto stanovanja u Federaciji BiH, a dva u Republici Srpskoj. ^lanovi Upravnog odbora ne mogu biti

50

Subota, 1. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

ni Najve}i dnev oglasnik u Bosni i Hercegovini
me, 5 vrata, {iber, cd player u extra stanju, cijena 1.700 KM. Tel. 062 418 098 Prodajem kadet 1.2. nije reg., 76. god., u voznom stanju, 600 KM. Tel. 062 644 203 Prodajem golf 2 reg. do kraja 7. mj., 2012. god., 4 vrata, 1,3 benzin, metalik sivi, dobro stanje, cijena 2400 KM. Tel. 061 136 376 Izdajem namje{ten jednosoban stan na du`i period, ^engi} Vila II. Tel. 033 644 456. 1573-1tt Zaposlenoj djevojci izdajem jednosoban namje{ten stan (40 m2), tre}i sprat, interfon, lift i centr. grijanje u Hrasnom kod Robota. Ul. D`amijska br 2/3. Kont. tel. 061 156 937. 1581-1tt Iznajmljujem dvosoban komforan stan, Gornji Kova~i}i. Tel. 063 923 091. 1602-1tt Izdajem dvosoban komforan lijepo namje{ten stan (cca 70 m2) blizu Katedrale na du`i period. Tel. 061 294 742. 1608-1tt Izdajem namje{ten stan sa grijanjem privatna ku}a iznad Otoke kod Suda BiH. Cijena 250 KM. Tel. 033 458 375 Izdajem dvosoban namje{ten stan samcima. Poseban ulaz, kablovska, internet, centralno grijanje. Tel. 061 812 524 Izdajem sobe za studentice. Tel. 061 571 525 Izdajem namje{ten stan u novoj ku}i kod Ko{evske bolnice. Zaseban ulaz i parking. Tel. 061 196 800 Izdajem studentima i samcima sprat u ku}i od 90 m2, ima sve plinsko grijanje 100 KM po sobi, Pofali}i 500 m iznad FDS. Tel. 066 003 937 Soba namje{tena, sa kupatilom, kuhinjom, centralnim grijanjem, kablovskom TV Za studentice. Kod Vize. T . el. 061 897 866 Izdajem trosoban lijepo namje{ten stan na Ciglanama, 600,00 KM. Tel. 061 795 449 Izdajem prazan dvosoban stan vrlo povoljno. Prozorska 4 Vraca - Sarajevo. Tel. 063 412 264 Izdajem luksuzno opremljen apartman 70 m2 u blizini OHR-a. Apartman se izdaje na du`i period isklju~ivo strancima. Tel. 061 244 766 Izdajem namje{tenu sobu sa kuhinjom i kupatilom. Vrlo povoljno. Prozorska 4 Vraca - Sarajevo. Tel. 063 412 264 Izdajem dvosoban stan na Ko{evskom brdu, Antuna Hangija 28. Tel. 033 653 087, 063 162 559 Alipa{ino polje, B faza, izdajem ili prodajem adaptiran i namje{ten jednoiposoban stan. Tel. 061 223 065 Iznajmljujem dobro namje{ten 1,5an stan (50 m2) u Novom Sarajevu (kod „Merkatora“), 400 KM. T 061 247 777 el. Izdajem lijepo namje{ten stan studenticama. Tel. 033 203 887 Izdajem namje{ten stan u zgradi. Grbavica, visoko prizemlje, idealno za 3 studentice. Tel. 061 205 392 Izdajem dvosoban namje{ten stan sa gara`om, centralno grijanje, kablovska TV, poseban ulaz. Tel. 062 972 326 Izdajem sobe garsonjere, sve u strogom centru grada. Tel. 061 836 491 Izdajem sobu u centru studentici. Veoma komforni uslovi. Tel. 061 557 258 Izdajem jednosoban stan, namje{ten, centralno grijanje, blizu Ba{~ar{ije. Tel. 033 531 366, 062 105 335 Dvokrevetna soba sa kuhinjom, kupatilom i internetom, zaseban ulaz, 2 studentice. Tel. 033 203 666, 062 595 103 Izdajem 2 i 1 krevetnu sobu - TV, kuhinja, kupatilo, poseban ulaz, studenti. Tel. 033 238 744, 061 335 409 Izdajem dvosoban stan, namje{ten, sa centralnim grijanjem, ulaz poseban, pod Hridom. Tel. 033 537 240, 233 114 Izdajem studenticama 2-soban stan u Hrasnom. Tel. 033 643 515 i 033 521 880 Izdajem dvokrevetnu sobu s centralnim grijanjem, djevojkama, ^. Vila. Tel. 033 649 152. Izdajem nov namje{ten jednosoban stan na [ipu sa gara`om. Tel. 062 759 564 Iznajmljujem dvosoban namje{ten stan preko puta Merkura na Otoci, 2 kat, centralno grijanje, veoma povoljno. Tel. 063 414 682, 063 484 943 Izdajem sprat ku}e, poseban ulaz. Tel. 033 485 616 Izdajem namje{ten stan na Grbavici u privatnoj ku}i. Tel. 063 639 213 Izdajem jednosoban namje{ten stan sa posebnim ulazom na Pofali}ima kod plavog granapa. Tel. 061 147 404 Izdajem dvosoban namje{ten stan na Socijalnom, ulica Marka Maruli}a, na dvije godine, mogu}a kompenzacija za automobil. Tel. 061 687 760 Atraktivna ku}a za izdavanje u Osijeku sa 5 duluma zemlje za porodicu. Kirija 150 KM. Tel. 061 826 692 Izdajem stan na Mihrivodama na du`i period, namje{ten. Tel. 062 417 684 Izdajem dvokrevetnu sobu studenticama u ku}i blizu Ba{~ar{ije. Tel. 061 348 846 Studentu izdajem jednokrev. sobu s centralnim grijanjem i kablovskom TV . Tel. 061 869 333. Izdajem jednosoban stan studenticama na Vracama.Tel. 062 526 134, 061 603 960. Izdajem 2-soban namje{ten stan kod Medicinskog fakulteta za 2 studenta, cijena 680 KM. Tel. 061 224 155 Sarajevo, kod Socijalnog, izdajem nenamje{ten dvoiposoban stan sa balkonom, sun~an, adaptiran, centralno grijanje, porodi~nim ljudima. Tel. 061 493 643, 061 228 975 Izdajem namje{ten stan u centru studenticama. Tel. 061 538 331 Izdajem studenticama sobe u strogom centru sve ekstra. Tel. 061 836 491 Izdajem namje{ten dvosoban stan samcima, poseban ulaz, kablovska, internet, centralno grijanje. Tel. 061 812 524 Izdajem stan kod Bosnalijeka. Tel. 667 008, 062 972 326 Izdajem namje{ten ili prazan stan i gara`u, Pofali}i. Tel. 061 944 370 Izdajem namje{tenu manju garsonjeru, ul. Gornja Breka 39. T 061 213 208, el. 033 446 490 Izdajem namje{ten stan u priv. ku}i, pos. ulaz, studenticama. T 033 521 592 el. Izdajem sprat u priv. ku}i 3 sobe, kuhinja, KTV, internet, centr. grijanje, ul. Posavska studenticama, Hrasno. T 033 el. 521 592 Izdajem stan u Logavinoj trosoban namje{ten, extra, strogi centar. Tel. 063 487 911 Izdajem namje{ten trosoban stan strogi centar, Logavina, extra ure|en. Tel. 063 487 911 Izdajem u Sarajevu jednosoban stan, privatna ku}a, samcima ili bra~nom paru bez djece. Tel. 033 464 614 Izdajem jednosoban namje{ten stan, Aerodromsko naselje. Tel. 061 212 983 Izdajemo komforan 2-soban stan blizu Med., Stom. i Arh. fakulteta. Tel. 061 130 995 Izdajem namje{ten stan u privatnoj ku}i Ilid`a - Pejton. Dvije sobe, kuhinja, hodnik i kupatilo. Centralno grijanje, ulaz poseban. Cijena 350 KM. Tel. 061 210 622 Izdajem parking mjesto u zgradi kod Selex pumpe - Hrasno. Zvati do 16 sati. Tel. 033 259 590 Izdajem namje{ten stan od 50 m2 u Brije{}u. Tel. 061 867 985 Izdajem namje{ten dvosoban stan na Socijalnom na dvije godine, pla}anje unaprijed. Tel. 061 687 760 Izdajem jednosoban namje{ten stan, Stari Grad. Tel. 061 149 440 Hrasno, trosoban namje{ten stan, eta`no grijanje, stalno topla voda, kablovski internet, TV, gara`a. Tel. 616 160 Mijenjam ku}u u Starom Gradu za jednoiposoban stan - Sarajevo. Tel. 063 514 023 Gora`de. Stan 66 m2, III sprat, lift. Vlasni{tvo 1/1. Vi{egradska 13/3, povoljno. Tel. 061 217 336 Prodajem stan u Biha}u 33 m u centru. Tel. 061 806 407 Prodajem stan, a idealan je i kao poslovni prostor u Ferhadiji, 82 m2 prvi sprat. Tel. 033 212 598 Prodajem stanove - K. Brdo 58 m2, adap, Vogo{}a, dvoeta`ni, adap 1.160 km/m2, Dobrinja 1.54 m2, 75.000 KM, pos. prostor Ko{evo 47m2. Tel. 062 907 831 Prodajem jednoiposoban stan i dvosoban stan u Aleji lipa 46 i 52 m2, 1.000 eura po m2. Tel. 061 320 439 Prodajem garsonjeru u M. Snajdera 21 m2, 30.000 eura, troiposoban stan u Petrakijnoj 115 m2, 260.000 KM. Tel. 066 801 737 Prodajem dvosoban i jednoiposoban stan na Grbavici 1spr i v.pr, 2.100 KM/m2. Tel. 061 320 439 Prodajem stan Kova~i}i 54 m2, 1. spr. 108000 KM, Odoba{ina 1. spr. 65 m2.1900 KM/m2, M. DVOR 52 m2.125000 KM. Tel. 062 907 831 Prodajem dvosoban stan 58 m2 M. Dvor F Lehara IX sprat. T 066 159 046 . el. Prodajem eta`ni ~etvorosoban stan na Grbavici odmah do @eljinog stadiona, dva kupatila, klima, peti sprat, mogu}a i zamjena za dva manja. Cijena 190.000 KM. Tel. 061 929 266 Socijalno, Lo`ioni~ka 5, trosoban stan 72 m2, 6. sprat. Cijena 133.000 KM. Tel. 062 430 698 Prodajem stan 53 m2, Dolac Malta. Tel. 036 807 5 85 Prodajem trosoban stan A faza Al. Polje. Tel. 066 445 203 Hitno prodajem stan u Hrasnom 59 m plus lo|a 12m i balkon 6m ispred zgrade parking. Tel. 061 471 276 Prodajem dvos. stan 65 m2 na ll spratu u centru Zenice. Tel. 061 690 848 Centar, H. Kre{evljakovi}a, zgrada Metalke, troiposoban, 1. sprat, mogu}nost kupovine gara`e. Tel. 061 899 209 Jednos. stan u N. Sarajevu, 29 m2, povoljno. Tel. 062 157 088. Otoka, Br~anska, 57 m2, 2 sp. Tel. 061 140 483. Prodajem stan 54 m2, 1.700 KM/m2, ^. Vila I, vis. prizemlje, balkon. Tel. 033 677-779. Prodajem dvosoban stan 60 m2, mogu}nost nadogradnje, ^emerlina 7/III. Tel. 062 351 694 Alipa{ino C faza, 67 m2, I sp., lijep prilaz, polo`aj i raspored, cijena 100.000 KM, fix. Tel. 061 749 305. Jednoipos. stan 49 m2, 1 sp. Otoka, @rtava fa{izma. Tel. 523-606. A. Polje, dvos. 47 m2, 7 sp, renoviran. Tel. 061 493 323. N. Grad jednos. 34 m2, 1 sp., cijena 51.000 KM. Tel. 061 493 323. Prodajem ili iznajmljujem 2-sobni stan na Grbavici. Tel. 062 958 113 Prodajem ili mijenjam za manji stan na Alipa{inom polju 77 m2, sprat 10, ul. Ive Andri}a. Tel. 062 157 088 Banovi}i (Zvjezdara) 72 m2/V+2 balkona, mo`e i prodaja. Tel. 061 558 932. S. Grad, dvoipos. 64 m2, 3 sp. ul. Talirevi}a, renoviran. Tel. 061 493 323. Ilid`a, ku}a novogradnja, 3 eta`e, 485 m2 zemlji{ta, hitno. Tel. 061 493 323. ^etverosoban stan u epicentru, adaptiran, prvi sprat, cijena po dogovoru. Tel. 062 467 366, 062 921 419. Prodajem dvosoban stan na Marijin Dvoru, F. Lehara IX sprat. Tel. 066 159 046 Prodajem stan 109 kvadrata na tre}em spratu u strogom centru, potpuno adaptiran, 1 m kvadratni 1.600 KM. Tel. 061 214 071 Prodaje se stan na Dobrinji 3 kod Kup-a 66m2 trosoban 95000 KM;Trosoban 74m2 115000 KM; trosoban 90m2 u Isto~nom Sa.4.sp novograd. 1100 KM/m2, Samir. Tel. 062 334 371 Prodajem stan u Biha}u 33 m u centru. Tel. 061 806 407 Prodajem stan 90 m2, sobe 4, wc 2, balk. 2, trpez., kuhi., ostava, podr., Avde Smajl. 1c, 170.000 KM. Tel. 061 431 760 Prodajem dvosoban, potpuno renoviran, namje{ten stan 54 m2, cent. grijanje, kablovska TV, video nadzor, Grbavi~ka 60/IX, cijena 110.000 KM. Tel. 065 536 238 Prodajem stan u Dobrinji 53 m2, adaptiran, 1/1, cijena po dogovoru. Tel. 061 254 097 Prodajem stan na Breci 67 m2 plus balkon plus lo|a, na drugom spratu, ul. Ismeta Mujezinovi}a. Stan je potpuno adaptiran. Vrijedi pogledati: 82.000 EUR-a 2.420 KM/m2. Tel. 061 269 835 Dobrinja 3, ulica Kasima Prohi}a, dvoiposoban stan (78 m) + balkon, dva mokra ~vora, cen. grijanje, drugi sprat, 115.000 KM. Tel. 061 510 964 Prodajem garsonjeru Otoka lijepa sun~ana, centralno grijanje, povoljno. Tel. 062 786 833, 061 485 640 Vogo{}a centar novogradnja stan 48 m2 jednosoban i 75 m2 trosoban, uknji`eni, odmah useljivi, balkon, lift, cijena 1.486 KM/m2. Tel. 061 247 174 Povoljno novogradnja - Stup 45m2, 6.sp. 50m2, 1.sp. 27m2, 7,sp, ugra|ena kuhinja Gorenje, notarski tro{kovi i PDV pla}eni, 1600 KM/m2. Tel. 061 702 881 Prodajem stan na Mojmilu, ul. olimpijska 80 m2, visoko prizemlje, dva balkona. Tel. 062 383 064 Prodajem stan 82 m kvadratna u Ulici Smailagi} Nerkeza 15/13. Tel. 061 211 995 Prodajem stan u Sarajevu, ulica Ferhadija, 76 m2, cijena veoma povoljna. Tel. 061 464 658 Prodaja - Grbavica 33m2/1 sp, 36m2/2sp, 47m2/vis.pr., 54m2/3 sp, Trg Heroja 36m2, 9 kat, adaptiran - centralno. Tel. 062 156 882

Automobili
Golf IV, 1.9 Tdi, XII 2000. god., tek uvezen, pla}ena carina i PDV, prvi vlasnik, servisna knjiga, klima i ostalo, metalik, kao nov, 9.600 KM. Tel. 061 205 098. 1535-1tt Seat ibiza 2000. godina, 1.9 sdi, limuzina, alarm, digitalna klima, veliki servis, reg. do 08/2012., 7.200 KM. T 062 el. 437 995 Golf 1999. godina, 1.9 tdi, limuzina, alarm, 2 vrata, reg. do 11/2012., 8.300 KM. Tel. 062 437 995 Pasat 1999. godina, 1.9 tdi, limuzina, alarm, zeder, reg. do 03/2012., 10.200 KM. Tel. 062 437 995 Nissan almera, 2003. god. dizel, full oprema. Fiksno 7.900 KM. T el.061 130 168 Golf 4, narand`asta, sre|ena, u extra stanju, tek registrovana 14.500 KM. Tel. 062 842 529 Prodajem Renault clio grandtour, april 2008., pre{ao 49.000 km, cijena 14.000 KM. Tel. 061 106 849 Prodajem pasata 1.6 benzin, 1990. god., tek registrovan, limuzina. Tel. 061 372 968 Prodajem crveni golf 2, gtd, kraj 91., servo volan, {iber, 5 vrata, registrovan do oktobra, cijena 4.200 KM, Sarajevo. Tel. 065 745 050 Mercedes 190, 2.5 dizel bijeli, g. p. 86., dalj. klju~anje, 5 brzina, CDmp3, al. felge, 4 ljetne + 4 zimske gume, vlasnik auta. Kakanj. Tel. 061 434 776 Prodajem Pe`o 407, 2005. godinam 15.200,00 KM. Tel. 061 795 449 Prodajem ili mijenjam Toyotu rav 4, benzinca, 2008. godina. Tel. 061 795 449 Prodajem Jugu 1988., registrovan, cijena povoljna, Tel. 061 553 007 Prodajem golf 2, god. 88., 1,3 benzin, dvoja vrata, pre{ao 150.000, u dobrom stanju, registrovan do 06. 2012. Tel. 061 789 675 Mercedes vito 108 cdi, teretni, god. 2000., cijena 8.000 KM. Tel. 062 536 237 Mercedes sprinter 311 cdi, god. 2003., 80 kw, nosivost 1.600 kg, u odli~nom stanju. Tel. 062 536 237 Ford courier 1.8 d, registrovam, god. 2000., cijena 3.900 KM. Tel. 062 536 237 Prodajem Seat altea XL 1.9 tdi, 2009. g. Full oprema pre{ao 43.000 km. Tel. 062 878 649 Prodajem BMW E36 318I coupe, godina 1993., reg. do maja 2012., u izvrsnom stanju posjeduje dosta opreme. Tel. 066 284 610 Prodajem golfa 2, 1.8 benzin plus plin, servo volan, cetral brava, metalik plava, god. 1987. Registrovan do 21. 2. 2012. Cijena 2.350 KM. Tel. 063 479 961 Prodajem povlasticu za uvoz automobila 70 posto RVI. Tel. 061 900 473 Prodajem golf 2 dizel 1985. god. i golf 2 benzin 1987. god. registrovani. Tel. 061 782 034 Prodajem havarisanu Opel corsu (2007. god.). Tel. 061 138 993 Prodajem Mercedes c200 cdi, 2001. god., karavan, klima, ko`a, registrovan do 04. 2012. god. Tel. 062 606 060 Prodajem auto SEAT cordoba 1.4 B 2002. god., registrovan do februara 2012., cijena po dogovoru, a mo`e zamjena za manje auto, uz moju doplatu. Tel. 062 110 128 Prodaje se Ford mondeo 1.8 TD 97., klima, crni metalik limuzina, reg. do juna 2012. cijena 4.200 KM. Tel. 066 659 787 Prodajem Mercedes 190 dizel, 1987. godi{te, registrovan do 02.2012. U solidnom stanju, cijena 3.000 KM hitno!. Tel. 061 183 828 Audi 3 97. benzin 140.000, reg. u maju, extra auto, povoljno. Tel. 061 906 964 Prodajem golf 2, 1986. god., benzin 1.8, neregistrovan, 4 nove zimske gu-

Prodajem Fiat stilo 1.9 Multi jet god. 2006., pre{ao 65.000 km, ful oprema, u odli~nom stanju, Zenica. Tel. 062 543 776 Prodajem Ford escort 95. god., 1.6 b, Ford 1.6 d 88. god., Honda acord 2.0b 90. god., Mazda 121 90. god., T oyotu starlet 83. god., Fiat croma 89. god. T 063 el. 459 893

Prodajem mazdu 121 1.3b, registrovan do 01. 07. 2012. god., pogodan za dostavu. Tel. 063 459 893 Prodajem BMW E36 318I coupe, godina 1993., reg. do maja 2012., u izvrsnom stanju, posjeduje dosta opreme. Tel. 066 284 610 Prodajem Citroen ZX 1,4, 1995. god., pre{ao 140.000. Tel. 063 978 744 Prodajem Alfa romeo 145, crvena boja, kraj 96. godi{te, 19 tdi sa dodatnom opremom, ekstra stanje, `ena voza~. Tel. 061 204 988 Prodajem golf IV, 1,9 TDI, 1998. god., tek registrovan, metalik zeleni, 81 kw, el. {iber, multilok, cobra alarm, alu felge, cd player, el. prozori i retrovizori. Cijena 10.000 KM. Tel. 063 369 652 Prodajem Opel astru, 1997. karavan 1.4, 16 V, klima, ful oprema, metalik, alu felge, registrovan do 31. 8. 2012, pre{la 150.000 km. Cijena 4.000 KM. Tel. 061 101 108

Kamioni
Prodajem putni~ki kombi vw, T5, 2005. god. Tel. 061 210 018 Prodajem kombi T2 u odli~nom stanju, reg. do 2012., cijena 4.500 KM. Tel. 061 302 962

Motocikli
Prodajem motocikl Yamaha xtz 660 enduro u izvrsnom stanju, god. 1995. T el. 063 099 008

Dijelovi i oprema
Prodajem osam ~eli~nih felgi, 16 cola, novi passat. Tel. 061 171 871 Prodajem Camp prikolicu Bergland, 1979. god, za 5 osoba sa tendom. Tel. 063 600 275 Prodajem alu felge za Mercedes 124 sa gumama, cijena 200 KM, Sarajevo. Tel. 062 315 611 Prodajem povoljno motor za golf 1.6 D. Tel. 065 783 112 Prodaja gume 185x17, 7 komada, komplet sa felgama. Tel. 061 169 243 Prodajem felge sa gumama 16 za [kodu original, cijena 400 KM. Tel. 061 184 432 Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta 5 KM. Tel. 061 149 190 Prodaja, ugradnja, remont, anlasera, alternatora, motora brisa~a. Tel. 061 365 193

Zagreba~ka, jednos. 33 m2, V sp., plin. grijanje, prodajem. Tel. 061 522 190. Hrasno, A. Lipa, dvos. 53 m2, 12 sp., 2 lifta, potrebna adaptacija, prodajem. Tel. 061 145 853. Prodajem apartman na Bjela{nici 40 m2. Tel. 061 460 150. Prodajem apartman u Neumu 46 m2, vikend ku}u 330 m2 ^ivelj, Jablani~ko jezero. Tel. 061 573 640 Na Stupu-Ba~i}i, stan 65,5 m2 sa balkonom, plin. kom. posebno. Tel. 061 373 473. Prodajem dvos. stan 60 m2, 4 sp., lift, Kvadrant, ^. Vila, Dr. F. Be}irbegovi}a. Tel. 061 525 195. Dvos. stan 57 m2, v.p., Grbavica, Zagreba~ka, podesan za invalide i starije osobe. Tel. 062 840 163.

Prodaja
Prodajem ili mijenjam za manji ~etverosoban stan 84 m2 na Alipa{inom polju B faza, ul. Nerkeza Smajlagi}a 15. Tel. 061 841 152 Prodajem stan u Hrasnom kod Robota novogradnja 43 m2, na drugom spratu cijena 1.980 fiksno stan useljiv, odmah lijep, sun~an. Tel. 061 701 387 Prodajem stan na Dolac Malti 53 m2. Tel. 036 807 585 Preko puta tr`nice na Markalama polu potkrovlje 109 kv, cijena po dogovoru. Tel. 061 935 477 Stan u Vogo{}i 51 m2, 1 m2 1.275,00 m2. Tel. 061 795 449

Stanovi Izdavanje
Izdajem ku}u na du`i period, dva stana po 100 m2, komplet opremljena i odmah useljiva, i gara`a. Kontakt tel. 061 156 825. 11099-1Nd`

Izdajem sprat u priv. ku}i, 3 sobe, kuhinja, KTV, internet, centr. grijanje, ul. Posavska. Hrasno. Tel. 033 521 592 Izdajem garsonjeru ekstra opremljena centar, studenti/ca. Tel. 061 836 491 Izdaje se ku}a u Osijeku, povoljno. Tel. 061 304 213 Izdajem stan za studentice Grbavica. Tel. 033 653 610

Dnevni avaz
Alipa{ina ulica, 66 m2, 2 sprat, dvostrano orijentisan, plin, 2.400 KM/m2, i M. M. Ba{eskije 109m2, 3kat, 2 balkona, 1.000 EUR-a/m2. Tel. 061 724 504 Prodaja - Hrasnica, 56m2, 1. sprat, balkon, plin pred vratima gara`a u istoj zgradi. Tel. 062 156 882 Prodajem stanove novogradnja Stup, visoka kvaliteta gradnje, 28 - 90 m2, 1.600KM/m2. Tel. 061 415 787 Povoljno prodajem stan u Hrasnici 54 m2. Tel. 062 229 677 Prodajem dvoeta`ni stan 90 m2, plus 2 balkona, kod ~e{ke i {panske ambasade u blizini Vije}nice, 200.000 KM. Tel. 061 222 030 Prodajem dvosoban stan u Aerodromskom naselju, 40m2, 90.000 KM, potpuno adaptiran, lusksuzno opremljen, eta`no plinsko grijanje. Tel. 061 102 470 Prodajem 40 m2 stambenog i 40 m2 poslovnog, jedna cjelina u centru. Tel. 061 157 929 T rosoban stan na Dolac Malti ul. Aleja Lipa, visoko prizemlje, 72 m2, kuhinja, kupatilo, wc, ostava, lo|a. Cijena po dogovoru. Pogodan za poslovne prostore. Tel. 062 728 000 Dobrinja I, Trg Zlatnih ljiljana dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa kuhinjom ra|enom po narud`bi. Tel. 061 538 128 Ilid`a - Otes, prodajem stan 45 m2, I sprat, povoljno. Tel. 061 748 943 Prodajem trosoban stan 88 m2, centar, Bolni~ka 32, XI sprat, lijep pogled povoljno. Tel. 061 375 995 Prodaje se dvosoban stan na Dobrinji 60 m2, I sprat, plin, cijena 88.000 KM. Tel. 061 144 162 Prodajem gara`u ^. Vila, preko puta pekare. Tel. 062 846 653, 066 734 270 Prodajem gara`u 17 m2 u ul. Hifzi Bjelavca, Sarajevo, Ba~i}i - Stup. T 062 el. 352 928 Izdajem gara`u ul. Ad`emovi}a - Logavina, povoljno, extra stanje. Tel. 062 919 054 Prodajem gara`u na Grbavici. Tel. 062 547 731 Prodajem 2 gara`e na Ciglanama jedna do druge iza Robota. T 061 856 041 el. Prodajem gara`u (papiri da na toj lokaciji postoji od 1961.), pla}en porez, ul. Patriotske lige kod br 8, Centar Sarajevo! Tel. 062 159 025 Ku}u prodajem, Sutina Mostar 57 m2 + terasa 24 m2 + vo}njak 1.250 m2, vl. 1/1, ima sve dozvole. T 033 215 199, el. 063 722 002 Sarajevo - Mi{evi}i, prodajem novosagra|enu ku}u 10x12 m, na sprat na 900 m2 zemlje. T 033 649 316, 033 690 059 el. Prodajem dvije ku}e, {est duluma zemlje na Gazinom Hanu. T 066 854 149 el. Prodajem ku}u u centru Sarajeva 81 m stam. prostor 63, M. Dvor. Cijena po dogovoru. Mo`e i zamjena za periferiju uz nadoplatu. Tel. 033 260 515 Prodajem ku}u u Dra`evi}ima Kiseljak, novogradnja 1/1n zemlji{te oko 1.600 kvadrata, uklju~en sav namje{taj, centralno grijanje. Tel. 063 230 998 Ni{i}i, Jelik, prodaje se novosagra|en vikend objekat 185 m2, na placu od 1.700 m2, ima gra|evinsku i upotrebnu dozvolu, sve priklju~ke, udaljen 100 m od mag. puta. Cijena po vi|enju. Tel. 061 153 130 Visoko, Prijeko, prodaje se useljiva ku}a novije gradnje 200 m2 na placu od 400 m2, sa gara`om, svim priklju~cima i urednim papirima. Cijena po vi|enju i dogovoru. Tel. 061 153 130 Prodajem ku}u u Hrasnici dupleks adaptirana, dva jednosobna stana, dvije gara`e, ba{ta i nus prostorije. Tel. 061 194 841 Prodajem ku}u prizemlje sprat, potkrovlje, gara`a, 800 m2 vo}njaka, Semizovac. Tel. 033 655 398 Vikend ku}a Ketenovi}i Kne`ina, 50 km od Sarajeva, 6x7 + potkrovlje + gara`a + 500 m - primam auto. Tel. 061 200 203 Ilid`a, Kasindolska, ku}a na sprat sa 500 m2 zemlje, papiri uredni, 1/1. Tel. 065 547 161. Prodajem ku}u na Blagovcu sa oku}nicom i gara`om. Tel. 033 544 722 i 066 727 979 Prodajem bosansku ku}u na sprat, Stari Grad, Logavina, uredni papiri. T el. 061 745 982 Prodajem ku}u u centru Cazina i trosoban stan u Biha}u. Tel. 037 226 461, 061 809 972 Prodajem ili mijenjam ku}u u Zvorniku za stan u Sarajevu. T 061 817 960 el. Prodajem ku}u Halilba{i}a 11, Stari Grad Sarajevo. Tel. 061 622 000

subota, 1. oktobar/listopad 2011.

51

Va{ mali oglas danas }e vidjeti

300.000
ljudi

Kompjuteri
Servisiranje ra~unara, instalacije sistema, antivirusi, izrada vizitki (100 komada = 10 KM), video nadzor. Tel. 061 700 863

Prodaje se ku}a modernog stila u Starom Gradu na Bistriku. Korisni prostor 270 m2, tri posebne eta`e, dvije gara`e s 3 mjesta, ba{ta 850 m2. Ku}a u gruntu 1/1. Tel: 061 543 234 Ku}u sa ba{tom, mo`e i zamjena za stan. Tel. 062 165 566. Ku}a KS, useljiva, papiri uredni. T el. 061 321 147.

Jako vrelo vlastite laboratorijski ispitane ~iste vode u sastavu poslovnog objekta povr{ine 1.000 M2, na 17. kilometru od Sarajeva. Pogodno za biznis i prooizvodnju. Tel. 061 249 249 Izdajem dio frizerskog salona u Saraj polju za manikir. Tel. 061 275 468 Izdajem na Aneksu povoljno poslovni prostor od 40 m2 koji je pogodan za vi{e namjena. Tel. 061 135 449 Izdajem pos. prostor na Dobrinji 5, 40 m2, cijena 300 KM. T 061 147 988. el. Prodajem box pijaca Ciglane, adaptiran, odmah useljiv, povoljno. Tel. 062 292 104

Telefoni
HTC legend u extra stanju kori{ten 2 mjeseca, android, softwer 5, mpx kamera, memory kartica od 8 GB, cijena povoljna. Tel. 062 606 060 Prodajem Nokiu 6230i 50 KM, Samsung J700 50 KM, SonyEricsson W880i 60 KM, SonyEricsson T610i 30 KM, svi telefoni imaju memory karticu, usb, punja~. Tel. 062 606 060 Prodajem Nokia N95 u odli~nom stanju, 200 KM, Banovi}i. Tel. 061 736 074 Prodajem nokia E 52 potpuno nov. Tel. 061 311 999 Nokiu 6300 crni u extra stanju malo kori{ten. Tel. 062 606 060 Tel. Nokija nov prodajem povoljno. Tel. 062 154 960

Ku}e
Prodajem ku}u 10x14 sa trosobnim stanom na spratu i poslovnim prostorom u prizemlju. Bakarevi}a 6. Cijena 100.000 KM. Tel. 061 312 075. 1571-1tt Prodajem ku}u na Poljinama. Tel. 061 856 179, 065 249 146 Ilid`a, Kobilja~a, vikend ku}a 125 m2 sa oku}nicom 1820 m2, sa lijepim pogledom. Cijena po vi|enju. Mo`e i zamjena za hrvatsko primorje. T 062 552 293 el. Prodajem ku}u na Mahmutovcu Paja malta, prizemlje + sprat 8x8, gara`a, centralno grijanje. Tel. 061 106 849 Br~ko, Meraje, ul. Prvomajska. Prodajem ku}u od 131 m2, sa tri eta`e, centralno grijanje, namje{tena, na placu od 450 m2. Cijena povoljna. T 061 569 570 el. Prodaje se ku}a sa gara`om u Osijeku (Ilid`a) u blizini stare osnovne {kole. Tel. 061 360 331 Prodajem ku}u u Prnjavoru Ilije Mali}a 11. Tel. 033 453 617 Prodajem ku}u G. Pofali}i 2 sprata, gara`a, papiri 1/1, zvati poslije 16 sati. T el. 061 438 663 Ku}a u centru Sarajeva sa klimom i grijanjem prodaje se ili mjenja za periferiju uz nadoplatu. Cijena po dogovoru. Tel. 033 260 515 Prodajem u @ep~u ku}u sa 2 odvojena stana. Mo`e samo jedan stan. Sa gara`om gosp. objektom i ba{tom. Cijena i placa je po dogovoru. Tel. 032 596 516 i 063 199 266 Prodajem ku}u, Stari grad, Sarajevo, novogradnja, ba{ta, vo}njak, svi priklju~ci, papiri uredni, mo`e zamjena za odgovaraju}i stan uz doplatu. T 061 210 755 el. Vare{ 50 km od Sarajeva ku}a 15x8 m prizemlje, lokal, sprat, potkrovlje, prate}i objekat 5x6 m oku}nice, 4000 m, pogodna za sve namjene, prodajem ili mijenjam za HR. Tel. 061 015 411 Prodajem useljivu ku}u 120 m2 stambenog prostora, asfaltni prilaz, svi priklju~ci, lokacija Stari Grad - Tr~ivode. Tel. 062 150 856 Moderno izgra|ena i namje{tena vikend ku}a, samo 5 km od centra Biha}a, pravi mali raj na zemlji prodajem ili mijenjam za more. Tel. 062 592 562

Zemlji{ta
Prodajem zemlji{te 1.300 m2, Ilid`a - Plandi{te, preko puta Dijamanta. Tel. 066 342 742 ili 00381 64 35 25 256. 11307-1Nd` Dobrinja, zemlji{te 4.943 kvadrata za gradnju od 5-15.000 od 3 do 6 spratova/kvadrata za poslovnu zgradu na kraj Dobrinjskog bulevara. T 061 103 080 el. Povoljno prodajem 11 duluma {ume bijelog bora, pristupa~na za sje~u. Tel. 061 469 619 Blagaj, prodaje se parcela 1.935 m2, pored asfaltnog puta za Vranjevice, 500 m od vrela Bune. Vlasni{tvo 1/1. Cijena 22.000 KM. Tel. 061 490 220 Radava, zemlji{te za vilu, 2.365 kvadrata, potok u imanju, 4 kilometra od Skenderije, mo`e mla|e auto u zamjenu, povoljno. Tel. 061 103 080 Zemlja u Rje~ici, struja, voda i vo}e koje ra|a. Tel. 033 424 485, 066 873 245 Klju~, USK, iznad Vatrogasnog doma 70 m prodajem 6 dunuma zemlje. Tel. 066 518 297, 053 222 928 Prodaja dvije parcele Kosor kod Bune, mo`e i pojedina~no, svaka po 1.022 m2. Tel. 062 559 936 Bos. Krupa, Donje Krcane, prodajem 9 parcela: od 630 m2 do 1.030 m2, vl. 1/1, fotografije i dokumenti na pik.ba, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886 Op{tina Trnovo-Federacija, prodajem 4,5 duluma zemlje livada, kroz imanje te~e 100 m ~ista rijeka, izvori rijeke su 50 m udaljeni od imanja, sa~uvana priroda, sve zagra|eno `icom, `eljezna kapija, od glavne ceste koja ide za Trnovo udaljeno 2 km, do sela Gra~anica asfalt, od sela 800 met. makadama, sve 1/1. Cijena po dogovoru. T 061 686 095. el. Vi{e parcela prodajem na Poljinama. Tel. 061 182 341. Ilid`a - Osijek, na prodaju gra|. placevi, povoljno. Tel. 066 018 430, 033 699 195 Rakovica Kakrinje, prodajem parcelu, dulum zemlje. Tel. 061 304 599, 033 665 419 Prodajem zemlju za vikendice, Djevoja~ke vode. Tel. 065 335 075 Prodajem 6 dunuma zemlje pogodno za vikendice i ku}e, prilaz asfalt, cijena 5.000 po dunumu, Breza Smrekovica. Tel. 062 077 739 Rakovica, [. gaj, prodajem dun. i po zemlje. Tel. 062 294 556, 033 404-488 Zemlja 500 m2 u Pazari}u, Ljubov~i}i, vikend naselje. Tel. 061 253 382 Zemlja 6.521 m2 sa vo}njakom, sve dobro ogra|eno, pitka voda, bunar, manja ku}a, sve 1/1. Tel. 033 543-477

Apartmansko preno~i{te iznad Katedrale, parking, internet, kablovska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647 Ljetovanje u Drveniku, polupansion 20 eura po osobi dan. Tel. 00385 95 541 1582 Neum - apartmani, sobe uz more, privatna pla`a, parking, ro{tilj, internet, hladovina, super povoljno. Tel. 063 488 572 Gradac, apartmani 15 m od pla`e, parking, internet, TVSat, 9 E po osobi. T el. +385 91 762 9762 Izdajem apartmane i sobe u Neumu, odmah pored obale, povoljno sa parkingom. Tel. 061 131 831, 033 541 493 Makarska - izdajem sobe i apartmane u blizini pla`e. Tel. 00385 21 616-814, 00385 98 175 7822 Crna Gora, \enovi}i, apartmani blizu mora, parking, voda non-stop. Tel. 00382 31 676-406 Neum, izdajemo apartmane i sobe, tik uz more. Tel. 063 323 063, 036 884 055. ^etverole`ajni apartman za 40 KM/no}, parking, terase. Tel. 036 884 676, 063 684 488. Neum, centar, povoljno izdajem sobe i apartmane. Tel. 063 339 686. Neum, povoljni apartmani s pogledom na more, kuhinja, kupatilo, tv, parking. Tel. 063 488 437 Orebi}, apartmani i sobe sa kupatilom i upotrebom kuhinje. Gara`a uz ku}u, u centru Orebi}a, blizu mora. Tel. 062 334 139 ili 00385 98 186 3337 Izdajem apartmane u centru Neuma. Tel. 063 715 509. Podaca, izdajem apartman 4-krevetni uz more. Tel. 00385 21 699 174. Neum: Iznajmljujem apartmane blizu mora, sa terasama i pogledom na more. Tel. 036/884-710 i 062 970 364. Gradac, povoljno iznajmljujem sobe i apartmane. Tel. 00385 91 880 2134. Povoljno odmorite na Hvaru - otoku sunca-mora i ~ovjeka, idealno za familiju, do|ite kod nas! Tel. 061 810 398. Gradac, povoljno izdajem sobe sa balkonom, pripadaju}im kupatilom i WCom, upotreba kuhinje. T 00385 21 697 340 el.

Ostalo
Prodajem njema~ki digitalni risiver za satelitske kanale. Tel. 063 400 140 Prodajem TV Samsung, ravni ekran 55 cm, 120 KM. Tel. 061 364 982 Prodajem Xbox 360, ~ipovan sa hard diskom + 10 igrica + 2 d`ojstika. T el. 061 157 571 Fotoaparat Minolta 404si (na film) prodajem sa dva objektiva AF 28-80 (0.38m/1.3ft macro), AF 75-300 (1.5m/4.9ft macro) i torbicu original, nema blica. Cijena fiksno 250 maraka. Tel. 061 477 854 Prodajem poja~alo Fender 75 w i sintisajzer Jamaha 450. Tel. 062 720 393

Potra`nja
Mla|i bra~ni par tra`i namje{ten ili polunamje{ten stan u centru Vogo{}e. Tel. 061 466 432 Hitno tra`im cimerku u dvosobnom stanu, c.g., povoljno. Tel. 061 438 681 Tra`im sprat ku}e na Bistriku ili Kova~ima sa posebnim ulazom od 150 do 200 KM. Tel. 061 686 671 Starijoj osobi pla}am do`ivotno stara~ki dom po izboru, kao i druge pogodnosti po dogovoru, za prepis stana isklju~ivo u Sarajevu. Tel. 062 534 059 Agenciji potrebno vi{e stanova za prodaju i izdavanje. Tel. 061 493 323 Agenciji potrebno vi{e stanova u zgradi. Opremljenih ili praznih za iznajmljivanje i prodaju. Za poznate klijente. T el. 061 031 330 Potrebni stanovi za prodaju i iznajmljivanje. Tel. 061 269 835 Tra`im garsonjeru, jednosoban ili dvosoban stan namje{ten. T uzla - Lukavac. Tel. 066 745 991 Mla|i bra~ni par tra`i namje{ten ili polunamje{ten stan u centru Vogo{}e. Tel. 061 466 432 Kupujem ~etvorosoban stan na Aerodromskom i Dobrinja C-5. Tel. 061 182 341. Kupujem garsonjeru-manji stan, mo`e i dev. Tel. 061 925 649 Potreban manji stan u zgradi, fino opremljen, za stranca na jednu godinu (agencija). Tel. 062 677 488

Namje{taj
Prodaje se ugaona garnitura, 320x260 cm, sme|e boje, 100 KM. T 033 228 000 el. Prodajem regal-most, dvije vitrine puno drvo, kori{teno, vrlo povoljno. T el. 033 531 192 Prodajem nov kau~ 70 KM, komodu 100 KM, kuh. 100 KM, dva tepiha 20 KM, sto i 4 stolice 100 KM. Tel. 065 361 160 Prodajem spava}u sobu i ugao. Tel. 062 533 003 Prodajem kau~, trosjed na razvla~enje i dvije fotelje radi selidbe. Cijena 150 KM. Tel. 033 647 395

Prodajem {tenad njema~kog ov~ara, sa papirima. Tel. 061 032 324

Zamjena
Mijenjam luksuzan trosoban stan 87 m2 naselje Ba~i}i Stup na dvije eta`e, eta`no grijanje, vlastiti vodomjer, klima, tri balkona, podrum 10 m2, za dvosoban oko 65 m2 na relaciji ^. Vila - Stari Grad, uz dogovor. Tel. 061 215 635 Penzioner iz Virovitice - Hrvatska mijenja ku}u sa oku}nicom za ku}u ili stan na relaciji M. Dvor Ba{~ar{ija. Tel. 00385 33 728 269 Mijenjam ~etverosoban stan u centru za dva manja do ^engi} Vile. Tel. 062 940 465 Stan u B. Luci mijenjam za Sarajevo, 72 m2. Tel. 061 911 707 Mijenjam ku}u u centru Sarajeva za stan manji uz nadoplatu za Omi{ ili Makarsku. Tel. 061 557 061 Vrlo kvalitetan dvos. stan Dobrinja 4, 4. sp., Isto~no Sarajevo, mijenjam za sl. ili do 20 posto manji u Sarajevu ili prodajem. Tel. 061 220 179 Mijenjam garsonjeru, Ciglane Gornje i zapo~etu ku}u u Rakovici za stan. Tel. 062 434 370 Penzion. iz Sarajeva mijenja stan 35 m u trospratnoj zgradi kod vrhovnog suda renov. kabl. parking, ba{ta za sl. nekretninu na Jadranu urednih papira. Tel. 062 562 601 Prodaje se u materijalu ku}a u Rakovici, [amin gaj radi ru{enja objekta, crijep, gra|a, prozori, vrata, kapija, ograda i dr. Tel. 063 725 456 Prodajem N. Breka ku}a, prizemlje, dva sprata, podrum, gara`a, ba{ta. Tel. 061 061 141 606 Prodaje se ku}a uz more, Neum. T el. 063 802 942 Prodajem vikend ku}u Jablani~ko jezero, 330 m2, sve opremljeno, 1/1, povoljno. Tel. 033 649 436 Ku}a u centru Makarske, Kala Larga p + 2, papiri 1/1. Tel. 063 899 989 Prodaje se ku}a modernog stila u Starom Gradu na Bistriku. Korisni prostor 270 m2, tri posebne eta`e, dvije gara`e s 3 mjesta, ba{ta 850 m2. Ku}a u gruntu 1/1. Tel: 061 543 234 Prodaje se manja ku}a sa ba{tom u centru Gora`da veli~ine 7x7 m sa oku}nicom/ba{tom od oko 200 m2. Cijena povoljna. Tel. 066 796 023 ili 038 228 635 Prodajem ku}u na 3 sprata, a uz ku}u se nalazi 4 dunuma zemlje. Op}ina Breza. Tel. 062 077 739 Prodajem ku}u u Semizovcu + p. prostor uz magistralni put. Tel. 062 846 653, 066 734 270 Prodajem vikendicu Kadino selo Mokro sa 1.200 m2 oku}nice uz mokranjsku Miljacku, 1/1, 25.000 KM. Tel. 657 735, 063 056 275 Pazari}, ku}a 10,5x8 p+s sa dozvolom i priklju~cima, na 900 m2 zemlje. Tel. 061 749 305. Podaca, prodajem ku}u na moru 138 m/2, papiri, sre|ena, cijena 100.000.eura. Tel. 00385 98 97 57 136 Rivijera Trogir, Seget Vranjica, prodajem vikendicu novije gradnje sa tri apartmana. Samo 100 metara od mora te u neposrednoj blizini campa Vranjica Belvedere. Odli~na lokacija. Prekrasan pogled na more i otoke. Vlasni{tvo uredno. Tel. +385 98 165 165 2

Bijela tehnika
Prodajem polovne fri`idere sa garancijom i dostavom. Tel. 061 156 309 Fri`ider staklena vrata 300 KM, ve{ ma{ine, {prete struja plin 150-160 KM, dostava besplatna. Tel. 533 631 Ma{inu za ve{ prodajem stara tipa, mo`e i za dijelove, 100 KM. T 238-283, el. 066 842-204, zvati nave~er.

Poslovni prostori
Prodajemo povoljno poslovni prostor, ul. Marka Maruli}a br. 1, 50 m2. Kontakt tel. 033/774-460. N. Br~ko, ulica Dejtonska. Izdajem opremljeni ugostiteljski lokal sa kuhinjom, mo`e i druge namjene. Tel 066 541 716 Izdajem u centru prostor 36 m2 u neposrednoj blizini Katedrale, pogodni za sve namjene, ekskluzivno sre|en, ulica Petrakijna 16, cijena 890 k. Tel. 061 701 387 Izdajem 3 poslovna prostora od 60 kvadrata i jedan od 130 kvadrata na Stupu Ilid`a. Kontakt mobitel: 061 646 492 Izdajem poslovni prostor, vlastito grijanje, sigurnosna vrata, parking mjesta, sun~ana strana, ulica Nedima Filipovi}a 12, na ^engi} Vili. Tel. 061 200 793 Izdajem poslovni prostor u A fazi 220 m2 + 80 m2 podruma, pogodan za razne namjene. Tel. 061 247 174 Izdajem poslovni prostor sa parkingom od 800 m, uz samu cestu. Sarajevo. Tel. 061 141 610 Prodaje se potpuno opremljen fast food sa kompletnim inventarom (objekat privremenog karaktera) 36 m2 + velika ba{ta. Tel: 061 150 211

Ostalo
Harmonika vrata Harmik. Prodaja i ugradnja sa dvije vodilice. Tel. 033 225 227, 061 516 910 Prodaja stolarije za sprat ku}e. Povoljno. Tel. 061 526 918 Prodajem plinsku pe} FEG 6KW hitno 80 KM. Tel. 062 566 569

Ma{ine
Prodajem nov benzinski vibrator sa dvije igle za beton i veliku {krinju za trgovinu. Tel. 061 130 673 Prodajem parketarsku ma{inu za }o{kove marke „Elan“. Tel. 062 352 352

Prodajem komplet kupaonu sa 34 kvadrata plo~ica, sve novo u kutijama, te trosjed dvosjed fotelju piramidu stoli}. I kuhinju sa ma{inom za su|e Gorenje Sarajevo. Tel. 065 619 680 Prodajem za komplet sprat ku}e stolariju sa `aluzinama, povoljno. Tel. 065 027 864

Ostalo
Balkonska vrata pvc, nova 210x95 - 7 komada, prozori pvc 135x110 - 9 komada, 125x110 - 2 komada sa al. roletnama, uvoz iz Njemacke. Tel. 061 221 441 Prodajem prozore 120x140 drvo, novi, pogodni za stanove. Tel. 033 451 309 Prodajem prozore 100 120 i balkonska vrata 70 210 povoljno. Tel. 061 911 234 Prodajem dva polovna prozora 140 140. Tel 061 548 461

Gara`e
Izdajem gara`u na Dobrinji 2, u blizini nove gimnazije. Tel. 061 700 636 Izdajem gara`u na ^engic Vili I. Tel. 061 188 758

Ku}ni ljubimci
Prodajem {tenad zlatnog retrivera sa rodovnikom, vakcinisana. T 061 566 el. 951

52

Subota, 1. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
Kupujem zidne stare satove (mo`e i neispravne), pe{kune i demirliju, mangalu. Tel. 061 159 507. Kupujem zna~ke ORA pruge DobojBanja Luka. Tel. 061 169 221

Prodajem - papagaje mlade - tigrice, raznih boja. Tel. 062 435 260 Prodajem CD-ove i audio kasete sa pjesmom ptica: slavuja, {tigli}a, kanarinaca... Tel. 061 547 280 Prodajem rasnu {tenad rotvajlera stara dva mjeseca cijena 200 KM. Roditelji se mogu pogledati pri kupovini. Tel. 061 190 781 Prodajem povoljno 8 mjeseci starog Haskija, mu`jak sa papirima. Tel. 061 915 915 Hrvatski ov~ar `enka, 8 mj. stara, cipirana i cjepljena, prodajem, ^apljina. Tel. 063 858 634 Prodajem par paunova mu`jak`enka. Tel. 061 138 402

Va{ mali oglas danas }e vidjeti
Zanatske
VELIKA AKCIJA do 1. 10. 2011. U prodaji su bukova drva cijepana, ~okovi metrice 65 KM, ugalj (Kreka) drveni 85 KM, kameni 150 KM, bukovi briketi 180 KM. Isporuka isti dan. Tel. 062 552 323. 11020-1Nd` MJERA ZA BABA! Bukova drva cijepana, ~utci metrica od 35 do 65, ugalj Kreka 85 bez pra{ine, kameni kocka i orah 170, bukovi briketi 180. Dostava isti dan. Tel. 061/546-931. 11261-1Nd` RASPRODAJA OGREVA bukova drva u svim oblicima, ugalj Banovi}i, kocka, orah, te drveni ugalj Kreka. Prevoz obezbije|en. Tel. 061 670 068. 113101Nd` Prodajem dvije dje~ije auto sjedalice, o~uvane. Tel. 061 158 306 Ma{ina za graviranje Gravograph, full + radni sto, fabri~ko stanje, cijena 1.100 e, fixno. Tel. 061 620 531 Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice, isplata i dolazak na adresu odmah u FBiH i RS. Tel. 061 175 237 Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, dionice od{teta. Isplata odmah u FBiH i RS. Tel. 061 517 897 Prodajem injekcije Clexane koje se koriste za lije~enje tromboze razbijanje tromba. Cijena jedne injekcije od 0.4 ml. je samo 4 KM. Tel. 066 676 091 Kupujem dionice obveznice, stara devizna {tednja, ratna potra`ivanja, od{teta u ~itavoj BiH. Tel. 063 351 572 Ugalj Banovi}i, kocka, orah, grah. U svim koli~inama, od vre}e do velikih koli~ina. Provjeren kvalitet i koli~ina. Dostava na adresu. Tel. 061 736 074 Otkup sekundarnih sirovina (papir, rhiva, najlon, PET, plastika) Cijena dobra, a isplata odmah. Eko-forma P Ilid`a,M. Gavrankapetano.J. vi} 11 (Ned`ari}i kod Pennyplusa). Tel. mob. 061 948 640 Prodajem ma{inu za pr`enje kafe, italijanske proizvodnje „Petroncini“ 30kg, zagrijavanje do 300 stepeni, mogu}nost pr`enja express kafe. Ma{ina je u odli~nom stanju sa svim priklju~nim elementima za otpra{ivanje i filtriranje. Cijena po dogovoru. Tel. 061 208 207 Prodajem dobro o~uvane ru~no ra|ene original orijentralne (Nepal i perzijske) }ilime i staze. Tel. 033 452 018 Prodajem metalnu cisternu za gorivo kapaciteta 1.600 lit., cijena 350 KM. Tel. 063 352 400 Prodajem nov benzinski vibrator sa dvije igle za beton, {krinju, mesoreza~ i metalne korpe za trgovinu, `en. sakoi pamu~ni po 4 KM na veliko. Tel. 061 390 431 Prodajem iz Njema~ke ve}u koli~inu raznovrsne robe, garderobu 0,50 KM, sakoi 2 KM, jakne 2 KM, obu}a 2 KM, izgleda kao novo i moderno, pogodno za dalju prodaju. Tel. 061 237 110 Prodajem podpazu{ne {take metalne za odrasle, jeftino. Tel. 653 454 Prodajem vagu digitalnu do 300 kg nova. Tel. 061 618 483 Prodajem invalidska kolica i no}nu stolicu na to~kice pogodnu i za kupanje. Tel. 061 512 874 Veliki {ator, vi{e stolova za biro, okrugle rosfajr posude za cvije}e. Tel. 658 028 Prodajem 10 sanduka p~ela spremnih za zimu, povoljno. Tel. 030 593 157 Prodajem opremu za buregd`inicu. Tel. 063 189 457 Ormar rashladni, pe} za pe~enje razne vrste tijesta, pe} za pili}e, stol sa 2 vrata i sve je novo i sve je Inox. Cijena po dogovoru. Tel. 063 420 761 Prodajem akvarijum i `ensko biciklo. Tel. 033 457 701 Prodajem ljekovita, svje`a jaja od prepelice, 30 kom - 10 KM. Tel. 062 086 255 Prodajem 20 m 2 jelove lamperije du`ina 4 m, slo`ena u buntovima, prva klasa, 200 KM. Tel. 063 969 638 Prodajem sinkro masa`nu fotelju, crna ko`na masivne konstrukcije, super masira, idealna za hotele, urede i salone, cijena 1.599 KM. Tel. 061 510 051 NAJPOVOLJNIJE, NAJKVALITETNIJE ALUMINIJSKE @ALUZINE 20 KM, TRAKASTE ZAVJESE, VANJSKE ROLETNE, HARMONIKA VRATA, BLINDO VRATA, PVC PROZORI. TEL. 061 501 401. 10234-1Nd` „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, itisoni 1m/1,5 KM, generalno ~i{}enje 5 KM - 1 h. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 11305-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 1478-1tt Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne, tende, platnene roletne. Cijena sa ugradnjom. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 420-1tt Najpovoljnije i najkvalitetnije sa garancijom radimo termo-fasadu. Tel. 061 278 188. 1384-1tt Moleri stariji profesionalci rade kvalitetno uredno i povoljno. Tel. 062 214 519 i 062 358 946 Elektrosistemi, klima ure|aji - servis i monta`a, el. instalacije, aut. osigura~i, interfoni, itd. Tel. 061 191 566, 033 630 324 Najkvalitetnije i najpovoljnije sa garancijom radimo termo-fasade i {panske zidove. Tel. 061 278 188 Vodoinstalater obavlja sve vodoinstalaterske usluge brzo, ~isto, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 332 746, 033 454 529 Parket, {ipod, laminat postavljamo, brusimo, lakiramo, postavljamo sve vrste panel parketa, posjedujemo ljepila, lakove, lajsne, sve uz garanciju. Tel. 062 828 306 Brusim, lakiram, postavljam sve vrste parketa i {ipodova kao i postavljanje laminata. Tel. 062 352 352 Tapetar - presvla~imo sve tipove namje{taja, a ujedno izra|ujemo novi po va{oj mjeri i modelu. Tel. 061 829 108 i 061 862 872 TV video servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata. Dolazak na ku}nu adresu. Daljinski upravlja~i za sve marke TV aparata. Tel. 650 867, 061 188 410 Elektri~ar usluge, el. instalacije, automatski osigura~i, indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435 Elektroinstalater radim instalacije 5 KM izlaz. Tel. 062 724 772 Gra|evinski radovi od temelja do krova klju~ u ruke stiropor fasade sa na{im ili va{im materijalom. T 062 216 268 el. Izrada i monta`a brvnara, vikendica i ljetnikovaca, {adrvana. Tel. 062 316 911 Pranje o peglanje posteljine, stolnjaci, deke, jorgani, kvalitetno i povoljno dostava besplatna.Tel. 061309 800 Kerami~arske usluge, profesionalno, garancija kvaliteta. Tel. 062 117 905 Stolar vr{i opravku starog i izradu novog namje{taja, stolarije, podova, stepeni{ta, dihtovanje prozora i sl. Tel. 061 312 956 Izra|ujemo sve vrste sportskih mre`a. Ma{inska obrada protivgradne mre`e, za{tita vo}a, povr}a, fazanerije. Tel. 063 402 077 Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije i radijatora. Tel. 061 262 895 Molersko farbarski radovi: moleraj, gletovanje zidova, edelpuc, lijepljenje stiropora i navla}enje mre`ice, vrlo povoljno i sa iskustvom. Tel.062 672 741 Moler radi molersko farbarske radove ~isto kvalitetno i povoljno. Tel. 062 419 501 Kerami~ar vr{i usluge postavljanja plo~ica najjeftinije u gradu. Tel. 061 511 249, 033 444 630 VKV kerami~ar majstor profesionalac kvalitetno ugra|uje sve vrste plo~ica. Tel. 061 183 918 [temanje svih vrsta betona kompresorom tornama i grubi gra|ev. radovi. Tel. 061 171 361 Mijenjamo konvektore, ventile i druge radnje za grijanje kvalitetno i povljno. Tel. 033 800 514, 061 922 476

Instrukcije iz matematike i fizike, uspje{no. Tel. 063 02 33 77. Matematika, instrukcije, dolazim na adresu. Tel. 061 451 056. Instrukcije iz matematike, povoljno, 2 sata 20 KM, dolazim ku}i. T 061 481 el. 182 Instrukcije iz hemije studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615901.

300.000
ljudi

Ostalo
Vr{im prevoz ve}im kombijem, selidbe, odvo`enje stvari, po potrebi obezbije|ena radna snaga. Tel. 061 269 782. 11234-1Nd` @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo, 100 % garancija. Tel. 033 234 805, 061 184 796. N. Super efikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, komarce, stjenice, buhe, pacove i mi{eve. Tel 033 216 373, 062 136 248 Zubne proteze izrada u toku dana popravka, poliranje, radimo i vikendom. Tel. 061 141 544 Kombi prevoz i selidbe, najpovoljnije u gradu, odvoz kabastog otpada, {ute i ostalog. Tel. 061 890 067 Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombijem, Volkswagen T5 na more i ostale destinacije. Tel. 061 200 546 Vr{im kombi prevoz do 1,5t, namje{taja, razne robe po cijeloj BiH 024h. Povoljno! Tel. 062 569 483 „Servis zdravlja“ uni{tavamo `ohare, ruse, stjenice, buhe, moljce, komarce, mi{eve, itd. Tel. 061 928 535, 033 216 373 Po{tena `ena pazila bi `enu kojoj je potrebna pomo}. Tel. 066 303 818 Kombi prevoz putnika, selidbe, odvoz {ute, cijena povoljna. Tel. 061 817 424 Presnimavanje sa video kaseta, mini DV,I 8mm na DVD. Sarajevo. Tel. 062 824 523 Sve vrste adaptacija ku}a, stanova, poslovnih prostora, ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat, moleraj i ostalo. Tel. 061 542 493. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima, odvoz i dovoz besplatan Tel. 061 580 063. „Higijena“ najpovoljnije dubinsko usisavanje pranje i ispiranje svih vrsta tepiha 1 KM-m! Ugao 20 KM, Kau~ 10 KM! Sarajevo. Tel. 061 141 944 Vr{im prevoz putnika sa kombijem WV4 po ~itavoj BiH. Cijena po dogovoru. Tel. 061 213 025 Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442 Agencija Meka - ku}na njega i pomo} starim i bolesnim, ~uvanje na 4, 8, 12 i 24 h, terapija, promjena pelena, katetera, lije~enje dekubitusa... Tel. 061 237 641

Hitno tra`im automehani~ara. Tel. 061 157 292. 11294-1Nd` Potrebna pom. radnica za rad u kuhinji! Hrasno. Tel. 061 138 171, 062 747 487. 1587-1tt News Bar“ u otvaranju, Importane centar, tra`i vi{e radnika i radnica do 30 godina starosti za rad u {anku i sali, po`eljno sa iskustvom. Dobri uslovi za rad. Informacije na tel. 066 915 091 i 061 417 403 zvati iza 10 h. 1594-1tt Pizza majstor i kuhar sa velikim iskustvom, tra`i posao sa smje{tajem. Tel. 064 401 91 01 Potrebna kozmeti~arka, frizerka m/`. Tel. 061 521 391 Potrebna radnica za rad u frizerskom salonu. Tel. 061 275 468 Tra`im automehani~ara sa iskustvom, plata po dogovoru. Tel. 062 258 087 Zbog pove}anog obima posla, agenciji za ku}nu njegu starih i bolesnih lica potrebne medicinske sestre i njegovateljice sa najmanje tri god. radnog iskustva. Tel. 061 839 703

VKV elektri~ar - elektrotehni~ar ugradnja novih i odr`avanje postoje}ih elektro instalacija. Tel. 062 522 014 Staklar vr{i sve vrste staklarskih usluga. Dolazim na adresu. Tel. 061 609 947 Vodoinstalater sa iskustvom vr{i opravke instalacija, monta`u sanitarnih ure|aja i pro~epljenja. Tel. 061 348 717

Ostalo
Prodajem inkubator poluautomatski, za raznu perad do 70 jaja, pogodno za doma}instva, valivnost preko 90%, upotreba jednostavna, garancija stalna, 150 KM. Mirso. Tel. 061 854 294 Prodajem koze dobra pasmina. Tel. 061 210 347 Prodajem kravu, Sarajevo. Tel. 061 926 067, 063 026 139 Prodajem 50 komada koka nosilica i kaveze, cijena 3 KM, 8 mjeseci. T 032 el. 789 180, 032 782 948 Prodajem kravu sa teletom. Tel. 033 623 288 Prodajem kavez kapaciteta 120 koka sa prate}om opremom cijena po dogovoru. Tel. 062 327 670

Intelektualne
Profesor engleskog jezika dr`i instrukcije za u~enike i odrasle, prevodi svih vrsta tekstova. Dolazim na adresu. Tel. 061 804 381 Instrukcije iz matematike za osnovce, te za 1. i 2. razred srednjih {kola, 60 minuta 10 KM. Zvati poslije 14,00. Tel. 061 325 800 Dajem instrukcije iz engleskog za odrasle i u~enike. Tel. 062 205 072 Dajem instrukcije i vr{im prevode iz njema~kog jezika. Tel. 061 425 275 Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce, srednjo{kolce. Tel. 061 244 251 Profesorica hemije daje instrukcije. Tel. 667-880. Profesorica daje instrukcije iz matematike u Vogo{}i. Tel. 061 599 479 Pi{em sastave iz bosanskog i engleskog jezika i radim lektire. Podru~je Sarajevo. Tel. 061 412 575 Prevodim sa engleskog jezika na bosanski i obrnuto, te dajem instrukcije iz engleskog. Tel. 061 293 882 Dajem instrukcije iz fizike i hemije osnovcima. Tel. 066 064 459 Profesorica dr`i ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219 559 Dajem instrukcije iz matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 061 914 014, 033 204 453 Dajem instrukcije srednjo{kolcima i studentima hemije. Tel. 061 177 405. Profesor instruira matematiku sve uzraste, povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. Dajem instrukcije iz francuskog i italijanskog jezika. Tel. 061 515 675. Instruiram |ake i studente iz matematike na Al. Polju. Tel. 061 157 991 Dajem instrukcije iz engleskog jezika i prevodim sve vrste tekstova. Tel. 063 034 333 Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce, srednjo{kolce. Tel. 061 244 251 Sarajevo, nastavnica dr`i instrukcije matematike za osnovce. Tel. 061 566 473

Prodajem knjige za {kolsku lektiru: Dnevnik Ane Frank, Orlovi rano lete, Mali princ, Dru`ina Pere Kvr`ice, Ba{ta sljezove boje, Pripovijetke, Ivo Andri}. Tel. 061 303 466 „Ku}e snova“ - katalog projekata najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18 KM + po{tarina. Tel. 070 202 323, 062 180 957 Kupujem i prodajem knjige.T 061 el. 338 893. Prodajem knjige iz gramatike italijanskog i engleskog jezika. Tel. 061 243 836

Momak 35 godina, ozbiljan i vrijedan, tra`i bilo kakav posao. Tel. 061 709 346 Tra`im posao. Profesorica pedagogije i psihologije u penziji 52 god. sa iskustvom dugogodi{njim ~uvala bi i djecu i starije osobe. Tel. 063 228 022 Pansionu na Ba{~ar{iji potrebna sprema~ica. Tel. 061 074 160 Potrebna djevojka za rad u cafe clubu na Dobrinji, zvati iza 14h, plata 600 KM. Tel. 061 218 071 Potrebna djevojka za rad u sali na poslu`ivanju, picerija Roma. Tel 033 203 005 Caffe-bar Bingo potrebne radnice za poslu`ivanje, po~etna plata 600 KM, potrebna sprema~ica. Tel. 061 074 160 Restoranu na Ilid`i potrebna kuharica i djevojka za rad u sali. Obavezna prijava. Plata po dogovoru. Tel. 062 736 612 Momak tra`i posao. Poznajem engleski i njema~ki jezik. Tel. 062 969 012 Tra`im posao. Poznajem engleski, arapski jezik. Posjedujem voza~ku B, C kategoriju. Tel. 062 855 716 Gospodinu potrebna maserka. Tel. 066 510 854 Stomatolo{ka sestra sa radnim iskustvom tra`i posao. Tel. 061 078 442 O`enjen, 28 god., tra`i bilo kakav fizi~ki posao, ~istio bih podrume i pomagao u selidbama. Tel. 062 205 456

Prodajem novi mu{ki kvadratni, ru~ni, pozla}eni sat, sa lijepim dizajnom, ko{tao 80 KM, prodajem ga za 40 KM. Tel. 061 709 772 Prodajem repromaterijal za izradu nakita. Tel. 062 654 185

Prodajem golmanske rukavice „Puma“ (T erreno) o~uvane - 20 KM. T el. 063 01 33 77 Prodajem dva kimona za tekvando veli~ine 140 i 160 jedan 30 KM i biciklo poni 40 KM. Tel. 061 578 949 Prodajem kosu klupu za vje`be, o~uvana, povoljno. Tel. 063 023 377 Prodajem bicikl za odrasle. Cijena po dogovoru. Prijedor. Tel. 066 074 923 Prodajem gradska bicikla mu{ki i `enski u odli~nom stanju, malo kori{tena, uvezena iz Holandije. Tel. 062 837 121

Tra`im posao u SA kant. pekara, trafika, odr`avanje stanova, posl. prostora. Ozbiljna i odgovorna sam i posjedujem iskustvo na naved. poslovima. Tel. 062 591 333 Potrebni zidari, armira~i, pom. radnici za stalni posao. Tel. 063 011 634 Potrebna djevojka ili mladi} za rad u kafi}u. Tel. 061 073 974 Mladi} sa zavr{enom SSS, poznavanje engleskog i {panskog, tra`i posao (recepcija i sl.). Tel. 061 381 802 Potreban ve}i broj saradnika za katalo{ku prodaju {vicarske kozmetike. Akcija - besplatno u~lanjenje, brza zarada. Tel. 061 398 565 Potrebne 2 djevojke za poslu`ivanje u }evabd`inici u Ned`ari}ima. Tel. 033 235 245 Ozbiljna `ena tra`i posao, iskustvo, ugostiteljstvo. Tel. 062 140 648 Potrebna `ena za ~uvanje starije osobe. Tel. 061 544 880

Prodajem dvije karte Dinamo Ajaks. Cijena po dogovoru. Tel. 061 139 457 Prodajem lova~ku pu{ku bokerica Zbrojevka Brno 16x7x57 R sa papirima. Tel. 062 982 333 Kupujem stare njem. marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906 Starine prodajem na Alifakovcu, vitrine, komode, demirliju, posu|e bakarno i sl. Tel. 061 809 763. Kupujem suvenire sarajevske Olimpijade, razglednice, nov~anice i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405

Hitno tra`im posao, stalni radni odnos, no}ni ~uvar ili u dr`avnoj firmi radio bi ~asno i po{teno, imam 45 g., imam B katagoriju dr`avni. Tel. 062 151 642 Potrebna frizerka m/`. Tel. 061 521 391 [ofer sa polo`enim kategorijama B i C i iskustvom 15 godina tra`i posao {ofera. Adresa stanovanja Sarajevo. Tel. 062 830 258 Momak 35 godina, ozbiljan i vrijedan, tra`i bilo kakav posao. Tel. 061 709 346

Instrukcije iz matematike i engleskog za osnovce, dolazak na adresu. Tel. 062 006 352 Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. Tel. 066 891 378. Dipl. in`enjerka daje instrukcije iz matematike. Tel. 061 549 555 Njema~ki jezik, instrukcije i prevod, kucanje radova na ra~unaru. T 061 863 el. 559. Profesorica matematike daje instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima iz mat. i fizike. Tel. 061 312 390 Instrukcije matematike, pratnja u~enika tokom godine, upisi, popravni, dolazim ku}i. Tel. 033 469-965.

Prevoz stvari ve}im kombijem, selidbe, odvoz kabastih stvari, povoljno sa radnom snagom ili bez... Tel. 062 139 453 ]amil Ordinacija fizikalna rehabilitacija LD Montenegro. Rje{ava sljede}e bolesti: diskus hernija gastritis, migrena (glavobolja), i{ijas, skolioza (kriva ki~ma), reuma, cirkulacija, angina pektoris i sinuse! Od 1. terapije 50/ bol nestaje! Ako niste zadovoljni oslobo|eni ste pla}anja! Ne trpite bol Sarajevo!. Tel. 062 580 122 Ure|ujemo oku}nice, sijanje i ko{enje travnjaka. [i{anje i prodaja ukrasnog bilja i `ivih ograda. Ure|enje kamenjara. Tel. 063 796 004.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

subota, 1. oktobar/listopad 2011.

53

na na{e drage roditelje

MUHAREM (MUSTAFE) DELALI]
1. 10. 1985 - 2011.

HAJRIJA DELALI], ro|. DIZDAREVI]
7. 10. 2006 - 2011.
1365-1mo

S ljubavlju, ponosom i lijepim uspomenama nosimo vas u na{im srcima. Sin D`abir i k}erke Ziba i Jasminka sa porodicama

Dana 1. 10. 2011. godine su 52 dana od kako je preselila na{a draga

SADETA (RAGIBA i EMINE) HAD@IABDI]
Hatma dova }e se prou~iti istog dana, u subotu, u 13.20 h u Gazi Husrev-begovoj d`amiji. Porodica Had`iabdi}
1605-TT

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

OCU NA[E DIREKTORICE AIDE

had`i SALIHU DELI]U
ocu moje prijateljice Aide Molimo Allaha d`.{. da ga obraduje D`ennetom, a njegovoj porodici podari sabur. Almasa sa porodicom
1616-tt

had`i SALIH (SULEJMANA) DELI]
VA[OJ PLEMENITOJ DU[I NEKA JE VJE^NI RAHMET. S NEIZMJERNOM TUGOM I DUBOKIM PO[TOVANJEM, KOLEKTIV AGENCIJE PRAG D.O.O. - BUSINESS MAGAZINE
1614-tt

SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE

Dana 2. X 2011. navr{ava se sedam tu`nih dana od smrti na{eg dragog

GALINA MUJEZINOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem, Tarik, Lamija i Vedad
11304-1nd`

ZIJADA (MUHAMEDA) SKAKE
Istog dana 2. X 2011. }e se prou~iti tevhid u ku}i `alosti Kamenica 38 sa po~etkom u 11.00 sati. O`alo{}ena porodica
1617-tt

Navr{ilo se 40 dana od kada je preselila na ahiret na{a draga

SJE]ANJE SJE]ANJE

AZER ISAKOVI]
15. 7. 1990 - 1. 10. 2009.
Vrijeme ne bri{e ljubav i uspomene na tebe. Tvoj lik, tvoja plemenitost i dobrota vje~no }e biti urezani u na{im srcima. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: tetka Hatid`a, tetak Remzo, Arnela, Adela i Lamija
P-88104

\ULSA [PAGO, ro|. MAKSUMI]
Hvala ti za svu pa`nju i ljubav koju si nam nesebi~no poklanjala. Zauvijek }e{ ostati u na{im mislima i srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Porodica [pago
1611-tt

AZER ISAKOVI]
15. 7. 1990 - 1. 10. 2009.
Vrijeme prolazi, ali ljubav, po{tovanje i sje}anje na tebe ostaju zauvijek u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: daid`a Omer, dainica Azra i ro|ak Ilham
P-88104

54

Subota, 1. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
SJE]ANJE SJE]ANJE

Dana 1. 10. 2011. godine navr{ava se godina od smrti na{eg direktora

Dana 1. 10. 2011. godine navr{ava se godina od smrti na{eg prijatelja i suradnika

DRAGAN BRKAN DRAGAN BRKAN
1. 10. 2010 - 1. 10. 2011.
S po{tovanjem, ORET d.o.o.
N

1. 10. 2010 - 1. 10. 2011.
S po{tovanjem, Uposlenici ORBICO BiH

N

Dana 1. 10. 2011. navr{ava se pola godine od smrti

Dana 1. 10. 2011. navr{ava se 19 godina od kada nije sa nama na{

SJE]ANJE

MIRALEM (ZI]RIJE) ^USTOVI]
I opet je oktobar tu`an i bolan. Tu`no sje}anje, ali mi nosimo lijepe uspomene i sje}anja na na{eg nikad pre`aljenog sina i brata. Zauvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima. Tvoji najmiliji: otac Zi}rija, majka Hazira, sestra Amela, 11244-1nd` zet Haris, sestri}i Rijad i Amar

na na{eg dragog prijatelja

IBRAHIMA HAD@I]A
Dragi tata, Uspomena na tebe je bolna, a ljubav vje~na. Nikad te ne}emo zaboraviti, jer voljeni nikad ne umiru. Lejla i Fahira
1600-tt

DRAGANA BRKANA
Zemira i Edo sa porodicama
1494-tt

Dana 1. 10. 2011. godine navr{avaju se 2 godine otkako je na ahiret preselio na{ voljeni sin, brat i unuk

SJE]ANJE sa ponosom na na{e drage roditelje

AZER ISAKOVI]
15. 7. 1990 - 1. 10. 2009.
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Molimo se Uzvi{enom Allahu d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: babo Osman, majka Razifa, brat Almedin, sestra Munta i dedo Be}ir
P-88104

LAZO POPOVI]
4. 7. 1975 - 1. 10. 2011.

ZORA POPOVI], ro|. CEROVINA
1. 10. 2006 - 1. 10. 2011.

Mnogo nam nedostaju va{e rije~i, vrijeme ne mo`e rane da izlije~i, va{ih glasova vi{e nema, a mo`da ste oti{li zvijezde da nam skinete jer sve drugo ste nam dali. Praznina pritiska i nije nam lako, ali svaki put kad pogledamo u nebo visoko, znamo da ste tu negdje i da na nas budno paze va{e bistre o~i. S beskrajnom ljubavlju i po{tovanjem, Va{i najmiliji sin Neboj{a i k}erka Nevenka 11286-1nd`

Dana 1. 10. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

SJE]ANJE

RIZVO (RASIM) RANICA
Vrijeme prolazi, a sje}anje na tebe ostaje zauvijek. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja porodica
1372-tt

\ULSA VUJOVI], ro|. MUHI]
1999 - 2011.
Porodice Vujovi} i Muhi}
P-71120

Dana 1. 10. 2011. godine navr{ava se 6 mjeseci od kako je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, svekar, punac i dedo

NAZIJA ^ELIK, ro|. KOSO
Bolna je pomisao na to da nisi vi{e sa nama. Vrijeme koje prolazi nikada ne}e izbrisati tvoj lik. @ivot i ljubav koju si nam podarila za sve ti hvala, mama. Tvoji najmiliji: suprug Ahmet, k}erke Sanela i Aida, zetovi Almir i Ismir, unu~ad Hana, Benjamin, Sajra i Adi Tevhid }e se prou~iti u subotu u 13 sati u ku}i rahmetlije.
11297-1nd`

ZAIM (HAMDO) ZAHIROVI]
Dani prolaze, ali nijedan nije bez sje}anja na tebe. Ne postoji ni jedna rije~ koja mo`e ubla`iti tugu i bol za tobom. Pamtit }emo te po dobroti i plemenitosti, a u srcu zauvijek nositi i s ponosom spominjati. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja supruga Fikreta, djeca Elvir, D`enana i Rusmira, snaha Lejla, zetovi i unu~ad
1591-tt

SJE]ANJE SJE]ANJE

na druga

Dana 1. oktobra 2011. godine navr{ava se osamnaest godina od kada je poginuo u odbrani BiH

Dana 1. 10. 2011. navr{ava se 13 godina od smrti na{e drage majke

ADIS BEGOVI] ADIS BEGOVI]
1. 10. 1993 - 1. 10. 2011.
Denis, [uke, Bule, Nermin, Huso, Keska, Ki}o, [alja, Erna, Vernesa i Sanita
PTT

Vje~no }emo se sje}ati tvog dragog lika i ~uvati uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i neka ti je vje~ni rahmet. Amid`a Remzo, strina Zineta, amid`i}i Armin i Haris sa porodicama
PTT

1. 10. 1993 - 1. 10. 2011.

HAJRIJA JAHI]
Neka ti je vje~ni rahmet i neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Porodica
11194-1nd`

Dnevni avaz
U nedjelju, 2. 10. 2011. je sedam dana od smrti
TU@NO SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE

subota, 1. oktobar/listopad 2011.

55

Dana 2. 10. 2011. navr{ava se 16 godina od smrti na{e drage supruge, nane

Dana 2. 10. 2011. navr{ava se 40 dana kako je na ahiret preselila na{a draga majka, nana i svekrva

prim. dr. MUHAMEDA BE]AREVI]A
Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti, Had`isulejmanova 2 u 17.00 sati istog dana. Zahvaljujemo se prof. dr. Zehri Dizdarevi} i prim. dr. Ehlimani Salihbegovi} koje su nam bile velika podr{ka i pomo} tokom Muhamedove bolesti, Senadu Be}arevi}u, kao i kompletnoj porodici Be}arevi}, prim. dr. F. Kulenovi}u na prigodnom govoru pri ispra}aju, svim Muhamedovim kolegama, prijateljima i kom{ijama koji su svojim prisustvom ispra}aju, pismeno ili usmeno izrazili suosje}anje sa nama. 1604-tt Emina, Damir i Sabina

NOVO (GOJKO) LON^AR - NO]A 3. 4. 2011 - 3. 10. 2011.
Dragi brate, vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima

SUADE (BILI]) ]IRI]
Zauvijek u na{im srcima

SAJIMA (SAFETA) JA[AREVI], ro|. DRKI]
S ljubavlju i ponosom ~uvat }emo uspomenu na tebe. O`alo{}eni: sinovi D`emo, Mirsad i Ifet, unu~ad Muamer, Adi, Selma, Arnel i Adela, snahe Ai{a, Aida i Ermina Tevhid }e se prou~iti dana 2. 10. 2011. u 14.00 sati u d`amiji na Aneksu - ul. Vrbovska.
11233-1nd`

Neutje{na sestra Ranka i zet @ivorad Ninkovi}
1593-tt

Tvoji najmiliji
1601-tt

Danas se navr{ava godina otkako je na ahiret preselio na{ dragi

SJE]ANJE

Dana 1. 10. 2011. navr{ava se godina od kako je oti{ao sa ovoga svijeta

had`i IZET MUSLIJEVI]
1. 10. 2010 - 1. 10. 2011.
Ponosni smo {to si bio dobar suprug, plemenit otac, bri`an dedo i pradedo i omiljen punac. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. za tvoj rahmet i lijepi D`ennet. S ljubavlju, po{tovanjem i tugom, Porodica
1603-tt

DRAGAN - JURE - BRKAN
1969 - 2010.
S ljubavlju i beskrajnom tugom, Majka Luce i brat Josip
p-72270

SJE]ANJE

na dragu

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg oca i supruga

na na{eg dragog prijatelja

HIKMETU - DI[U TESKERED@I], ro|. ^AJI]
1. 10. 2001 - 1. 10. 2011.
S mnogo ljubavi i ponosa ~uvamo uspomenu na tebe. Porodica
11179-1nd`

ISMET BIBEROVI]
1. 10. 2009 - 1. 10. 2011.

DRAGAN BRKAN
1969 - 2010.

Volimo te Naida, Nejla i Muradija
11162-1nd`

Safet, Ragib, Rasema i familija Zuki} iz Novog Travnika
p-72270

SJE]ANJE

Dana 1. 10. 2011. navr{ava se godina od smrti na{eg voljenog

Dana 1. 10. 2011. navr{avaju se 4 godine od preseljenja na{eg dragog

FERIDA (SALIHA) SARAJLIJE
Ostaje{ u na{im srcima i sje}anjima zauvijek. Molimo dragog Allaha d`.{. da tvojoj plemenitoj du{i podari vje~ni rahmet i sve ljepote D`enneta. Hatma dova }e se prou~iti u Sara~ Alijinoj d`amiji na Vrbanju{i sa po~etkom u 12,20 sati. Tvoji: supruga Vildana, k}erka Naida, brat D`emil, zet Dino, te porodice Sarajlija, Kapo, Alihod`i}, Vrane{, Tanovi}, Sarajli} i ostala rodbina i prijatelji

U subotu, 1. 10. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{eg dragog oca, dede i svekra

SULJO (OSMAN) [U[KI]
iz [ipova 1. 10. 2007 - 1. 10. 2011.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Supruga sa djecom
p-71320

D@EMALA D@ANKOVI]A
Vrijeme prolazi, ali vje~na ljubav, po{tovanje, sje}anje na tebe ostaju zauvijek u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Sin ADIS, majka HAJRA, unuci HAMZA i LEJLA i snaha SENADA
11295-1nd`

11285-1nd`

Danas se navr{ava {est mjeseci od smrti mog dragog supruga na na{eg dragog

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Prvog oktobra 2011. navr{ava se 8 godina od kako nas je napustila

D@EMALA (MUSTAFE) D@ANKOVI]A
Mili moj, Znam da si mi uvijek govorio da je smrt sastavni dio `ivota, ali ta istina ne mo`e da mi izlije~i bol i tugu {to nisi sa mnom. Hvala ti za sve trenutke zajedno provedene. S velikom ljubavlju i po{tovanjem, Tvoja Melica Tevhid }e se prou~iti u 16,30 h u Bakijskoj d`amiji.
1538-tt

JURU ]ORI]A
1. 10. 2005 - 1. 10. 2011.
Tvoji: supruga Iva, sinovi Davorin i Dra`en, snahe Vitka i Dubravka, unuka Ivana, unuci Ivan i Filip
11299-1nd`

GALINA MUJEZINOVI], ro|. TUNOVI]
(29. feb. 1964 - 1. okt. 2003.)
S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica Tunovi}
11300-1nd`

56

Subota, 1. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

na na{eg najboljeg brata i prijatelja Dana 1. 10. 2011. godine navr{ava se {esnaest godina od kada je preselio na ahiret

SJE]ANJE

Dana 1. 10. 2011. navr{ava se {est mjeseci kako je oti{ao na{ amid`a

Danas, 1. 10. 2011. godine navr{ava se godina puna bola i tuge od kada je oti{la od nas na{a draga majka i sestra

MUNIRA HODA, ro|. BERI[A HAJRIJA AVDI]

D@ENAN (SULEJMANA) PREVLJAK
1. 10. 1995 - 1. 10. 2011.
„I ne recite nikada za one koji su poginuli na Allahovom putu, mrtvi su, ne oni su `ivi, ali vi to ne osje}ate“ (KUR’AN 2:154) Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: brat Adnan, te prijatelji Sanel, Amir, Elvir, Zaha, Law i Armin
ptt

RAMO ^AU[EVI]
Tvoji: Hilmo, Sabiha, Haris, Huso, Adisa, Alma
11303-1nd`

Lule na{a draga, godina bez tebe za nas je cijela vje~nost, ali tvoja vedrina i plemenitost ostaje u na{im srcima da sje}a na tebe i ~uva od zaborava. Tvoji: sin Haris - Hari i brat Sabrija - Sare
1610-tt

Draga mamice, pro|o{e 2 godine, a bol i tuga sve je ve}a. Ne postoji utjeha ni zaborav, samo beskrajna praznina i tuga. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji najdra`i k}erka Nermina i unuka Arijana
1615-tt

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Dana 1. oktobra 2011. navr{ava se osamnaest godina od kada je poginuo u odbrani BiH

Dana 1. 10. 2011. godine navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret na{eg supruga, oca, svekra i dede

na na{eg dragog

ZEHRO (IBRO) VRTI] ADIS BEGOVI]
1. 10. 1993 - 1. 10. 2011.
Vje~no }emo se sje}ati tvog dragog lika i ~uvati uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i neka ti je vje~ni rahmet. Familija Zahirovi}: sestra Mirna, zet Ismet, Omar, Elma i Fata
ptt

JASMINA KEKI]A

Uvijek }emo pamtiti tvoju plemenitost i dobrotu. Familija Kurtovi}: Vehbija, Mejra, Mirsada sa djecom
11309-1nd`

Ponosni smo {to smo te imali, a beskrajno tu`ni {to vi{e nisi sa nama. Ali, ima ne{to {to nikada ne}e nestati, a to je beskrajna ljubav i sje}anje na tebe. Molimo Uzvi{enog Allaha da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Suada, sinovi Jasmin i Edin, snaha Lejla i unuka Hana
ptt

U subotu, 1. 10. 2011. godine navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{e drage

Dana 1. 10. 2011. godine navr{ava se {est mjeseci od preseljenja na ahiret na{e drage supruge i majke

AHMO PERVANI]
Dragi Ahmo, istina je prete{ka i bolna. Utjeha ne postoji, tuga i bol su vje~no u srcu mome. Lahko te bilo voljeti, prete{ko izgubiti, a jo{ te`e bez tebe `ivjeti. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoja supruga Emira Mira
1382-tt

HIMZO PERVANI]
Pro{le su 32 godine od tvoje smrti. Pamtim te po dobroti i plemenitosti. Neka je rahmet tvojoj dobroj du{i. Tvoja snaha Emira - Mira
1382-1tt

EMINE [AHINAGI], ro|. HAFIZOVI]
Tevhid }e se prou~iti istog dana u d`amiji ^obanija poslije ikindije namaza u 16.30 sati. Porodica
1470-tt

MAFA (MUJE) AGI], ro|. RAMI]
Po dobru }emo te pamtiti, Fatihom spominjati, u srcu od zaborava ~uvati. Tvoji: suprug Azem, k}erke Raza i Sena, zetovi, unu~ad, praunu~ad
1574-tt

Dana 1. 10. 2011. navr{ava se 13 godina od smrti na{e drage majke, svekrve i nane

VJE^NO SJE]ANJE

Dana 1. 10. 2011. navr{ava se godina od preseljenja na{eg dragog supruga, oca, dede i punca

Navr{ilo se 40 tu`nih dana otkako je na ahiret preselio na{ dragi

HAJRIJE JAHI]
Pro{lo je 13 godina od Tvog odlaska, a sje}anja na tvoju plemenitost, tvoj lik i tvoju dobrotu ne blijede. Ponosni smo {to smo tvoji i {to si ti na{a. Takvi zaslu`uju D`ennet, pa u`ivaj u Njemu. Tvoji: sin Bego, snaha Mira, Elvis, Mediha, Hana i Vedad
1527-tt

MIRALEM (ZI]RIJE) ^USTOVI]
1. 10. 1992 - 2011.
Pro{lo je puno godina, ali bol i sje}anje nikad pro}i ne}e. Ne postoji utjeha ni zaborav, mi koji te volimo znamo kako je `ivjeti bez tebe. Vrijeme munjevito leti, sve nam vi{e nedostaje{. Voli te amid`a Ze}ir, Sanela i Sadmir
1432-tt

AHMED (ASIM) GLJIVA
Sje}anje na tebe je dio na{ih `ivota u kojima }e{ uvijek nedostajati. Neizmjerna dobrota, ljubav iz tvog velikog srca i plemenite du{e koju si nam pru`ao, ostavili su nam bogatstvo uspomena i nemogu}nost zaborava. Hvala ti za ljubav i toplinu roditeljskog doma. Tvoji: supruga Zilka, k}erke Nevresa, Asima i Amela sa porodicama 11280-1nd`

JASMIN (MUJO) KEKI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 1. 10. 2011. godine u 16.00 sati u d`amiji Hrasno. Porodica Keki}
1589-tt

Dnevni avaz
Dana 1. X 2011. godine navr{ava se 40 dana od smrti mog jedinog brata Dana 2. 10. 2011. navr{ava se 8 godina od smrti na{e drage Majke

Subota, 1. oktobar/listopad 2011.

57

AHMED - LALA LALI]
Ka`u da dobri ljudi kratko `ive. Imao si veliko srce, plemenitu du{u za sve nas. Tvoj veseli duh, ~estitost, volja da pomogne{ drugima su bile vrline kojima si plijenio ljude. @ivot nestane u trenutku, ali sje}anje ostaje. Bol nije u suzama, ni u rije~ima, bol je u na{im srcima gdje }e{ ostati voljen i nikad zaboravljen, jedini moj brate. Tvoja sestra Fatima - Tima sa porodicom
1352-1mo

[AHZIJE - [AZE RIBICA, ro|. HAD@IHASANOVI]
2003 - 2011.
Sve lijepe trenutke i tvoj dragi lik zauvijek ~uvamo u na{im srcima S ljubavlju i po{tovanjem, Suprug Ahmet, sin Narcis - Caco, k}erka Sanja, nevjesta Snje`ana, zet Sretan, unu~ad Miran, Asja, Ena i Danial Dan
1368-1mo

Dana 1. 10. 2011. navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog

SJE]ANJE

na{em dragom tetku

RA[ID (RASIMA) HALILOVI]
ro|en 27. 7. 1949. godine
Dana 1. 10. 2011. navr{ava se 6 ({est) tu`nih mjeseci od kada je na ahiret preselio na{ dragi Ra{id. Uvijek }emo ga pamtiti po dobroti, plemenitosti i dobrim djelima i vje~no }e ostati u na{im srcima. Supruga Adila, sin Senad, k}erka Mersiha, zet Ramiz, unuk Amir i unuka Hanna Tevhid }e se prou~iti u medresi Gra~anica kod Visokog poslije ak{am namaza. 11302-1nd`

AHMED (SABIT) LALI] - LALA
1951 - 2011.
Na{em voljenom Lali. Ponosne smo {to smo te imale za supruga i oca. Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Tvoje: supruga Nerma i k}erke Majra i Tajma
1333-1mo

JASMIN (MUJO) KEKI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. D`enana, Sanja, Jasmin

Dana 1. 10. 2011. godine navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog

Dana 1. 10. 2011. godine navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog

Dana 1. 10. 2011. navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog

OMER PRDAVAC
Uspomene na Tvoj dragi lik zauvijek ~uvamo u na{im srcima. Punica Ai{a, {ura [ehi} Asim, bad`o Selimovi} Ilijas, Fatima, Hamza, Amra, Azra i Ernada, Nevzeta, Tarik, Alma, \emal, Emina, Nejra i Ahmed
PTT

OMER PRDAVAC
Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Molimo Allaha d`.{. da podari D`ennet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji najmiliji: supruga Esmina, sinovi D`emal i Muhamed, nevjesta Selma
PTT

AHMED (SABIT) LALI] - LALA
1951 - 2011.
Zahvaljujemo se raji iz caffe „GALERIJA“ koji su nam pomagali nov~ano i bili uz nas cijelo vrijeme. Nerma, Majra i Tajma
1333-1mo

POSLJEDNJI POZDRAV

Dragoj tetki

POSLJEDNJI SELAM

dragom kom{iji

Dana 1. 10. 2011. navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog

ENESU - GENETU LOKVAN^I]U
na{em dugogodi{njem prijatelju.

AHMED (SABIT) LALI] - LALA
1951 - 2011.
Zahvaljujemo se na pomo}i kolektivu Nastavni~kog fakulteta Univerziteta „D`emal Bijedi}“ u Mostaru. Nerma, Majra i Tajma
1333-1mo

MESUDU VOJI]U
Porodica Trbovi}
11306-1nd`

NURA VRANAC, ro|. BEGOVAC
El-Fatiha Sabina sa porodicom
1599-tt

Uposlenici „ASK“ Radio-Ilid`a, „ASK“ Kablovske televizije - Ilid`a i „ASK“ Kopirnice - Ilid`a
N

TU@NO SJE]ANJE na na{e drage

Dana 1. 10. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana od kako nije sa nama na{

TU@NO SJE]ANJE na na{eg najdra`eg tetka i njegovu sestru

JUSUF - JULE AHMETOVI] D@EVAD HALILOVI]
1621-tt

D@EVAD (HAZIM) HALILOVI]
1. 4. 2011 - 1. 10. 2011.

ALMINA (HAZIM) HALILOVI]
26. 2. 2011 - 1. 10. 2011.

Brat Nune sa porodicom

ALMINA HALILOVI]
1619-tt

Zauvijek }ete imati posebno mjesto u na{im srcima. S ljubavlju, Nerma i Dino

Ako je smrt bila ja~a od `ivota, nije ja~a od na{e ljubavi prema vama. Majka Munira, supruga Ramiza, sinovi Semir i Mirza, daid`a 1584-tt Munib sa porodicom

Prvog oktobra 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{e drage mame, punice i majke

EMILIJE - EMICE HAD@I]
Najdra`a na{a, nedostaje{ nam mnogo. Nedostajat }e{ uvijek i u svemu {to dolazi. Uspomenu na tvoj lik, dobrotu, plemenitost i optimizam kojim si zra~ila uvijek }emo sa sobom nositi. U na{im srcima vje~no }e{ `ivjeti. S ljubavlju, po{tovanjem i ponosom {to smo te imali, tvoje k}erke [eila i Sanja, zetovi Adnan i Simone, 11325-1nd` unu~ad Idna, Sara, Mak, Emi i Francesco.

Dana 2. 10. 2011. navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage supruge i majke

Danas, 1. 10. 2011. navr{avaju se 52 dana od preseljenja na ahiret na{e drage majke, nane, svekrve i punice

NURE VRANAC, ro|. BEGOVAC
S puno tuge i ljubavi, u na{im srcima ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: suprug Enver, sinovi Sulejman i Jasmin, snaha Ljuljana i unu~ad Hana i Faris Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 2. 10. 2011. u 13.00 sati u d`amiji Provare, ulica Himzarina.
1598-tt

ALIJA SELIMAGI], ro|. BAJROVI]
Tvoji najmiliji: k}erke Jasmina i Nermina sa porodicama, snahe Fikreta i Azra, te unu~ad i praunu~ad Danas }e se prou~iti i hatma dova u 17.00 sati iza ikindije namaza, ul. A. [a}irbegovi} br. 20/VIII.
1588-tt

58

Subota, 1. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
Dana 1. 10. 2011. godine navr{ava se 40 najtu`nijih dana od kako nije sa nama na{ Jedini Brat, Jaran, Prijatelj i Drug

JASMIN KEKI]
Raja iz Starog Radija: Hako, Ala, Fikro, Dudo, Paja, Rahmo, Taib, Suljo, Dino i Nedo Sil., Me{a, Mi{o, Nikola, Dino Ser., Ismet, Sajo, Sutko, E{o, Sejo, Murat, Elvir, Kr{o, Tare, Maca, Sjedi, Fahro, Minja, Dragan, @eljko, Jasika, Giboni, Aljuki}, Pike, Dumbo, Keno, Resul, Profa, Muharem, ^usta, Katana, [efko, Ejo, Dedo, Gagula, Keno, Libe, Velid, @eljko i Dule - Mar{al
11326-1nd`

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI POZDRAV

dragom bratu

]AMILA ELEZOVI]
Kolektivi: Astra, Borovo i Formentini Mostar
1371-1mo

ENES (MUSTAFA) LOKVAN^I] (GENE)
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: bra}a Mirsad i Nail sa porodicama
11321-1nd`

Dana 1. 10. 2011. godine navr{avaju se 2 godine kako nije sa nama na{ dragi

Pro{lo je 40 dana od kada nas je napustio na{ dragi

LUTVIBEG ^ENGI]
1929 - 2009.
Rahmetullahi alejhi rahmeten vasiah Supruga Pa{a sa djecom
1622-tt

JASMIN KEKI]
Vrijeme koje je pro{lo samo je pove}alo osje}aj praznine koju je Tvoja smrt ostavila u nama. S tugom i ljubavlju, Emir, Samira, Zijo, Ilda, Lila i \or|e
1607-tt

Dana 1. 10. 2011. navr{avaju se dvije bolne i tu`ne godine od kako nije sa nama na{ dragi i voljeni

SJE]ANJE na na{e drage roditelje

SJE]ANJE

Dana 1. 10. 2011. navr{ava se godina od smrti moga oca, dede, punca i svekra

JUSUF (IZET) BORI]
Tuga i bol se ne mjere vremenom, nego prazninom {to ostaje iza tebe. Poku{avamo da `ivimo, misle}i stalno da si tu negdje sa nama. Ove rije~i su malo da ti zahvalimo za svu ljubav, pa`nju i dobrotu koju si nam svima nesebi~no pru`ao. Vole te tvoji: supruga Mirjana, sin Elvir, k}i Sanela, snaha Jasmina, zet Admir i unu~ad Alen, Alena i Adna
11312-1nd`

BAHO DAUTOVI] RASIM BA[ALIJA
1. 10. 2010 - 1. 10. 2011.

ZEJNA BA[ALIJA, ro|. KREHO
22. 3. 2008 - 1. 10. 2011.

Vrijeme ne mo`e izbrisati bol i tugu, niti te mo`e sa~uvati od zaborava, jer dok `ivimo mi, `ivjet }e{ i ti u na{im srcima. Tvoji: sin Elvir, k}er Indira, snaha Selma, zet Ramo i unu~ad Erdin, Lejla, Amar i Benjamin Hatma dova }e se pokloniti 1. 10. 2011. u 18.30 iza ak{am namaza u d`amiji Dol - Vratnik.
1612-tt

Ni vrijeme koje prolazi ne}e izbrisati na{u ljubav i sje}anje na vas i sve ono {to ste nam pru`ili. Uvijek }ete biti u na{im srcima. Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Va{a djeca: sin Almir i k}i Sabaheta sa porodicama
11315-1nd`

Danas se navr{ilo 10 godina od prerane smrti na{e

1. 10. 2004 - 1. 10. 2011.
Sedam dugih godina bez tebe. Sa najve}om ljubavlju prema tebi voljet }u te dok sam `iva. TVOJA K]ERKA TANJA PA[I] SA PORODICOM
11334-1nd`

RISTO MI]UKI]

JASMINKE JAHI] - BEBE
Iza tebe ostala je bol i tuga, vje~na praznina. Zbog svega {to si nam zna~ila i {to si nam pru`ala, zauvijek }emo te voljeti i nositi u na{im srcima. Tvoji: Erna, Rule, Suljo i unuka Yasmin
1147-1tz

Dnevni avaz
SJE]ANJE

Subota, 1. oktobar/listopad 2011.

59

U POVODU 19. GODI[NJICE OD FORMIRANJA „DRUGE VITE[KE“ MOTORIZOVANE BRIGADE

i U POVODU 3. GODI[NJICE OD FORMIRANJA UDRU@ENJA „DRUGA VITE[KA“ - NOVI GRAD SARAJEVO

01. 10. 1992 - 01. 10. 2011. godine S ponosom se sje}amo svih {ehida i poginulih boraca iz sastava 2. „V“ mtbr, kao i svih boraca koji su polo`ili `ivote za odbranu svoje domovine Bosne i Hercegovine
Sve~anu akademiju u povodu obilje`avanja Dana 2. „V“ mtbr. i Dana Udru`enja „Druga vite{ka“ - Novi Grad Sarajevo, odr`at }emo 01. 10. 2011. godine sa po~etkom u 18.00 sati u multimedijalnoj sali Op}ine Novi Grad Sarajevo. Pozivamo sve ~lanove Udru`enja, ~lanove {ehidskih porodica i porodica poginulih boraca, RVI, demobilisane borce i gra|ane da nam se pridru`e. Udru`enje „DRUGA VITE[KA“ - Novi Grad Sarajevo
11330-1nd`

Dana 1. 10. 2011. navr{ava se 40 dana otkako je oti{ao na{ voljeni

JUSUF AHMETOVI] - JULE
Dragi na{, Smrt je bila ja~a od `ivota i otela te od nas. Na{a bol nije u suzama, nego u srcima gdje }emo te zauvijek ~uvati sa najve}om ljubavlju. O`alo{}ena porodica

Ovom prilikom izra`avamo iskrenu zahvalnost rodbini, prijateljima i kom{ijama koji nam svojim prisustvom i toplim rije~ima olak{a{e te{ke trenutke. Posebnu zahvalnost dugujemo prim. dr. D`enani Efendi}, dr. Ameli Ke~o i sestri i rodici Amri Kurtovi} na njihovoj ljudskoj i profesionalnoj pomo}i.
1626-tt

Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 2. 10. 2011. u 16 i 30 u Bakijskoj d`amiji na Ba{~ar{iji.
TU@NO SJE]ANJE Dana 30. 9. 2011. navr{ilo se sedam dana od iznenadnog preseljenja na ahiret na{eg dragog i plemenitog brata

Dana 1. 10. 2011. godine navr{ava se {est mjeseci od preseljenja na{eg

dr. stom. MIRZE (ZULFE) LJUBOVI]A
Milostivi Allahu d`.{. obaspi ga najljep{im nurom, budi milostiv prema njegovoj dobroti i plemenitoj du{i, nagradi ga d`enetskim prostranstvom i dobrim dru{tvom. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 2. 10. 2011. godine u d`amiji u Hrasnom u 12.00 sati. Ujedno koristimo priliku da se zahvalimo: v.d. generalnom direktoru prim. dr. Milanu Miokovi}u i uposlenicima Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Komori lije~nika - doktora stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine, direktoru i uposlenicima OJ Dom zdravlja Novi Grad, ministru i uposlenicima Ministarstva za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo, Savezu brigadnih udru`enja 1. korpusa i Udru`enju 101. brigade Sarajevo, Stomatolo{koj slu`bi CO Novi Grad, kolektivu Stomatolo{ke slu`be Saraj Polje, te mnogobrojnoj rodbini, prijateljima i kom{ijama koji podijeli{e tugu i bol sa nama. Porodica
111

AMERA ]ENANOVI]A
Na ovom svijetu iza Vas ostala su Va{a djela, porodica i oni koji su Vas po{tovali i voljeli. ^uvat }emo uspomenu na Vas i dunjaluk njegovati Va{im vrijednostima. Bili ste u Allahovoj milosti na dunjaluku, vjerujemo da u`ivate u Njegovoj milosti na ahiretu. Va{a Osma osnovna {kola Butmir Ilid`a
11328-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 2. 10. 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana otkako nije sa nama na{ najdra`i

U subotu, 1. 10. 2011. navr{avaju se dvije godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog

na{oj dragoj

]AMILI ELEZOVI]
Neka joj dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a porodici upu}ujemo iskreno sau~e{}e i sabur. S po{tovanjem, Uposlenici Borovo 1 i 2, Astra 1 i 2 Zenica
378-1ze

D@EMAIL ISAKOVI]
Nedostaje{, svakim danom sve vi{e. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji najmiliji: sinovi Avdo i Mesud, k}erke Zakira i Mersija sa porodicama Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 2. 10. 2011. godine u 15.00 sati u ku}i rahmetlije, Jabuka 9.
1628-tt

IZUDIN (HASAN) DURAKOVI]
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje zauvijek ostaje. Bol nije u suzama, ni u rije~ima, bol je u na{im srcima gdje }e{ ostati zauvijek voljen i nikad zaboravljen. Molimo dragog ALLAHA d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Jasminka, sinovi Armin i Hasan, k}erka Murveta i snaha Mirnesa
1627-tt

18. 3. 1956 - 1. 10. 2009.

POSLJEDNJI SELAM

Dana 1. 10. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana od kada nije sa nama

na{em drugu

DURMO (SELIM) HALILOVI]
Zaborav ne postoji, bol je prevelika, a tuga za tobom vje~na. Molimo dragog Allaha d`.{. da tvojoj plemenitoj du{i podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj {ura Senad sa porodicom
11329-1nd`

Dana 1. 10. 2011. godine navr{ava se 8 godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog

ENESU (MUJO) LOKVAN^I]U
Od raje: Susi, Beca, Vaha, Radenko, Zajko, Skendo, Baha, [emso, Samir, Zaha, Osman, Dajd`a, Brko, Sejo, Rujo, Caci, Bega, ]oro, Fahro i Juka
p-71210

HAZIMA MUJANOVI]A
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. O`alo{}eni: supruga [emsa, djeca Izeta i Edin, zet Asim, snaha D`enana, unuci Timur, Arnela, Armin, Dino i Ema
1624-tt

60

Subota, 1. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

POSLJEDNJI POZDRAV

BRATU NA[EG DIREKTORA

IZET DURAKOVI]

UPOSLENICI: „SCHIEDEL DOO “

N

Dana 1. 10. 2011. navr{avaju se tri godine od smrti

Dana 1. 10. 2011. navr{ava se {esnaest godina od smrti na{eg dragog supruga, oca i djeda

POSLJEDNJI SELLAM

ocu na{e kolegice dr. Aide Kapetanovi}

TRBONJA KEMALA
Svaki dan, mjesec i godina bolno podsje}a na to koliko nam nedostaje{. Mnogo tuge stane u 3 godine... Tvoji: Safija, Timur, Mehmed, Diba i Re{o
11317-1nd`

HUMA^KI] MUSTAFE
iz Stoca
Sa velikom ljubavlju ~uvamo uspomenu na tvoj dobri i plemeniti lik. Supruga Sadeta, k}erka Silva, sin Semir, snaha Alma, unu~ad Nedim, Vi{nja i Renato
11316-1nd`

ISMET (MUJO) KARA^I]
KOLEKTIV: OJ Klini~ka patologija i citologija KCUS
1620-tt

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

dragom prijatelju i amid`i

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em

ENES - GENE LOKVAN^I]

ENES (MUSTAFE) LOKVAN^I]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Porodica Omerovi} - Enis i Vildana sa djecom
11319-1nd` 11324-1nd`

GENETU

Direktor i uposlenici hotela „Mar{al“ Bjela{nica

Od raje Feka, Mirso, Ake, Suad, Hiko i Merso
11320-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV SJE]ANJE

na

dragom prijatelju i amid`i

POSLJEDNJI SELAM

dragom prijatelju i bratu

JASMINA KEKI]A
Malo je vremena da sva sje}anja sada podijelim sa tobom. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoj Muhamed, majka Mediha, Bahra i tvoji sinovi Edo i Faris
11327-1nd`

ENES (MUSTAFE) LOKVAN^I]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.

ENES LOKVAN^I] (GENE)
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.

Porodica: Emir, D`enana i Sumejja Biber
11321-1nd`

Od prijatelja Edina Babi}a sa porodicom i Karahasanovi}
11322-1nd`

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

Subota, 1. oktobar/listopad 2011.

61

na{oj po{tovanoj gospo|i

]AMILI ELEZOVI]
Uposlenici prodavnica: „Astra“ d.o.o. Sarajevo
1632-tt

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj po{tovanoj gospo|i

]AMILI ELEZOVI]
Uposlenici prodavnica: „Borovo“ i „Formentini“ Sarajevo
1636-tt

Dana 1. 10. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{eg dragog brata

POSLJEDNJI SELAM

na{oj majci, nani i punici

SJE]ANJE

D@EMALA (MUSTAFE) D@ANKOVI]A
S puno tuge i ljubavi, u na{im srcima ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoje sestre i brat Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza u 16.30 sati u Bakijskoj d`amiji.
1629-tt

Dana 1. 10. 2011. navr{ava se godina od smrti mog brata i amid`e

BAHO DAUTOVI]
Kad odu dobri i plemeniti ljudi velikog srca, ostaje neizmjerna tuga, lijepo sje}anje i veliko po{tovanje.

POSLJEDNJI SELAM

na{oj voljenoj

FADILA KARI], ro|. LOKVAN^I]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Memnuna, unu~ad Mirsad i Lejla i zet Alija Beganovi}
11335-1nd`

Tvoji: brat Spaho, brati} Ernest i brati~na Tea
1612-tt

FADILA KARI], ro|. LOKVAN^I]
Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i i da ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: sin Fikret, unu~ad D`eneta i Amer, praunuka Ajla, snaha Sajma i zet Bahrudin
11335-1nd`

Dana 26. 9. 2011. navr{ilo se pola godine od kada nije sa nama na{a voljena

AI[A [ABANOVI]
„One koji su vjerovali i dobra djela ~inili Milostivi }e sigurno voljenim u~initi“ (KUR’AN). U subotu, 1. 10. 2011. godine }e se prou~iti tevhid u 15.00 sati u ku}i rahmetlije, Magoda ~ikma 6. Sin sa porodicom
1635-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

mojoj voljenoj nani

na{oj majci, nani i punici

mojoj voljenoj nani

na{em dragom prijatelju

Danas, 1. oktobra 2011. navr{ava se {est godina od preranog gubitka na{e drage

MIRSADE ARAPOVI] FADILA KARI], ro|. LOKVAN^I]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Mirsada, unu~ad Admir i Anesa i zet Nusret Bostand`i}
11335-1nd`

FADILA KARI], ro|. LOKVAN^I]
S ljubavlju, ponosom i lijepim uspomenama uvijek }u te nositi u svom srcu. Tvoja unuka D`eneta
11335-1nd`

FADILA KARI], ro|. LOKVAN^I]
Hvala ti za svu ljubav i pa`nju koju si mi nesebi~no pru`ala. Tvoj unuk Amer
11335-1nd`

ENESU LOKVAN^I]U
Pamtit }emo te po dobroti i nezaboravnom dru`enju. Tvoji prijatelji: Ljuhar Faruk - Fuke, Jahi} Fadil i Brane Blagov~anin
1634-tt

Fali{! Nisi sa nama ve} punih {est godina, a rana zbog tvog preranog gubitka boli kao da smo se upravo povrijedili. Zato je ne diramo ~esto, jer po~ne boljeti jako, a suze samo poteknu... Tvoja smrt nam je ostavila bol koju nitko ne mo`e izlije~iti, a ljubav koju si nam davala ostavlja sje}anje i ponos na tebe. I to nam nitko ne mo`e uzeti. Volimo te! Tvoji: suprug Salko, sin Admir, k}erka Melisa, snaha 11333-1nd` Eldira i unuk Danin

62

Subota, 1. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

]AMILA (HA[IM) ELEZOVI], ro|. HAD@IMAHOVI]
preselila na ahiret u petak, 30. 9. 2011. godine u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 1. oktobra 2011. godine u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sinovi Kenan, Senad i Mirsad, brat Jusuf, snahe Ismeta, Taiba, Na|a i Amira, unu~ad Samir, Alma, Adnan, Haris, Dino, Erna i Adi, zaova [aha, jetrva Sabra, brati}i i brati~ne, te porodice Elezovi}, Had`imahovi}, [ahinovi}, Salki}, Muratovi}, ]atovi}, Isakovi}, Be~i}, Nuhanovi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u Sarajevu u 14.00 sati u Carevoj d`amiji i ispratna dova u Zenici u 14.00 sati u ^ar{ijskoj d`amiji. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
1625-tt

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ENES - GENE (MUSTAFA) LOKVAN^I]
preselio na ahiret u petak, 30. 9. 2011. godine u 61. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 1. oktobra 2011. godine u 16.30 sati na mezarju Kova~i - Hrasnica. O@ALO[]ENI: supruga Zehra, bra}a Mirsad i Nail, snahe Zilha i Dobrila, brati}i Ammar, Edin i brati~ne Sabina, Vildana, D`enana i Ajlin, amid`a Ismet sa porodicom, amid`i}i i teti}i sa porodicama, {ure i svastike sa porodicama, te porodice Lokvan~i}, Po`egi}, D`altur, Berilo, Mili{i}, Mujanovi}, Kari}, ]enanovi}, Ba{ovi}, Omerovi}, Biber, Holjan, Jak{i}, Be{lija, Beglerovi}, Stamboli}, Vite{ki}, Babi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16.30 sati u d`amiji Kova~i. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

RAMIZA (MEHO) MISO, ro|. POTUROVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 29. 9. 2011. godine u 69. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 1. oktobra 2011. godine u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: suprug Kemal, sin Haris, snaha Taiba, unu~ad Amina i Ensar, bra}a Ramiz i Hajrudin sa porodicama, sestra [efika sa porodicom, snaha Ismeta, zaova Advija, jetrve Sabaheta i Zineta, djever Nezir - Ziko, te porodice Miso, Poturovi}, Berberovi}, [obot, Ljubovci, Omeragi}, Solak, Kubura, Mirojevi}, Svraki}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 14.00 sati, ul. Br~anska 17/XVIII. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

RED@O (MUJO) [I[I]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 29. 9. 2011. godine u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 1. oktobra 2011. godine u 14.00 sati na mjesnom mezarju Me|e|a - Vi{egrad. O@ALO[]ENI: supruga Hava, sinovi Nazif i Hamdo, k}erke Nezira i Besima, snahe Ai{a i Mersada, unu~ad Elvir, Elvedin i Ajla, brati}i, brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice [i{i}, D`ananovi}, Eminovi}, [arak, Gogali}, Spori{evi}, Muhi}, Isovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.00 sati, ul. Donja Jo{anica I/20 A, Vogo{}a. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en iz Vogo{}e - preko puta Srednjo{kolskog centra sa polaskom u 10.00 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskom stajali{tu Stup - Dalas. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

SJE]ANJE

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

Dana 1. 10. 2011. navr{ava se godina od smrti mog brata i daid`e

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

PAULA BEVANDA, ro|. BEGI]
BAHO DAUTOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo te od zaborava. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: sestra Bada, s estri~ne Nermina i Mirsada sa porodicom
1612-tt

]AMILA (HA[IM) ELEZOVI], ro|. HAD@IMAHOVI]
preselila na ahiret u petak, 30. 9. 2011. godine u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 1. oktobra 2011. godine u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sinovi Kenan, Senad i Mirsad, brat Jusuf, snahe Ismeta, Taiba, Na|a i Amira, unu~ad Samir, Alma, Adnan, Haris, Dino, Erna i Adi, zaova [aha, jetrva Sabra, brati}i i brati~ne, te porodice Elezovi}, Had`imahovi}, [ahinovi}, Salki}, Muratovi}, ]atovi}, Isakovi}, Be~i}, Nuhanovi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u Sarajevu u 14.00 sati u Carevoj d`amiji i ispratna dova u Zenici u 14.00 sati u ^ar{ijskoj d`amiji. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

(udova Milivoja Bevande)
preminula 29. 9. 2011. u 83. godini.

Sahrana }e se obaviti na mjesnom groblju „GORNJA JASENICA“ u subotu, 1. 10. 2011. u 17.00 sati. O@ALO[]ENI: sin Zdenko, snahe Danka i Ljiljana, unuci Dario, Maja, Irena i Danko, te porodice Bevanda, Begi} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
1630-tt

Dnevni avaz
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga ... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

subota, 1. oktobar/listopad 2011.

63

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

FADILA (VEJSIL) KARI], ro|. LOKVAN^I]
preselila na ahiret u petak, 30. 9. 2011. godine u 85. godini. D`enaza }e se klanjati u subotu, 1. oktobra 2011. godine poslije ikindije namaza (16.00 sati) u haremu d`amije Hrasnica, a ukop }e se obaviti na mezarju Kova~i - Hrasnica. O@ALO[]ENI: sin Fikret, k}erke Memnuna i Mirsada, unu~ad D`eneta, Amer, Mirsad, Admir, Lejla, Anesa i praunuka Ajla, sestra ]amila, polusestra Zulejha, polubrat Ramiz, snaha Sajma, zetovi Nusret, Alija i Bahrudin, djever Ibrahim, jetrve Hasna i Sejda, zaova Selva, te porodice Kari}, Lokvan~i}, Ala|uz, Bostand`i}, Beganovi}, Bizum, Stamboli}, Vite{kovi}, Ku{e{, Rizvo, Beglerovi}, Tur~inovi}, ^ani}, A{~i}, Kunduklija, Muzur, Kokot, Ibrahimovi}, Hrnji}, Mulaosmanovi}, Tukelija, Dedi}, Torlak, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza (16.00 sati) u d`amiji Lasica u Hrasnici. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

ZAHID (MURAT) DELJO
preselio na ahiret u ~etvrtak, 29. 9. 2011. godine u 52. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 1. oktobra 2011. godine u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Izeta, k}erka Nermana, sin Alen, snaha Ilhana, majka Taiba, amid`a Smajo i brat Halim sa porodicama, {ure Ismet, Izet i Esed sa porodicama, svastike Taiba i Habiba sa porodicama, te porodice Deljo, Hajdarevi}, Mujagi}, Korjeni}, Obu}a, Pi{mo, Jandri}, Had`i}, Buljuba{i}, Ratkovi}, Topuz, Balji}, Ahmetspahi}, Kuri}, Red`ovi}, Ceri}, D`ananovi}, Marevac, Uglje{a, Papra~anin, Du~i}, Kalkan, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji Otes Ilid`a. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

had`i SALIH (SULEJMAN) DELI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 29. 9. 2011. godine u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 1. oktobra 2011. godine u 15.00 sati na mezarju Ravne bakije. O@ALO[]ENI: supruga had`i Hanumica - Bahra, djeca Ned`ad i Aida, snaha Jasminka, unu~ad Tarik, Emina i Faruk, te porodice Deli}, Kold`o, Lali}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 15.00 sati, ul. Mehe Smailagi}a 16. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en od da`mije iz Trebinjske ulice u Bu}a Potoku, sa polaskom u 14.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

GORDANA VOJNOVI], ro|. VULETA
preminula 29. septembra 2011. godine u 85. godini. Sahrana }e se obaviti 1. oktobra 2011. godine u 11.15 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: k}erka Ranka, unuci Sa{a i Ognjen, zet @eljko, sestra Du{ka, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 111

"BAKIJE" "BAKIJE"
SARAJEVO OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788 00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122
mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808

POKOPNO DRU[TVO

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU

www.bakije.com

Dnevni avaz
za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba
SARAJEVO: Tešanjska 24A, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251; TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477 MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890;

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718;

424 - 440;
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Unsko-sanski kanton Op}inski sud u Biha}u Broj: 17 0 P 029521 11 P Biha}, 22. 09. 2011. godine Tu`itelj: D.D. za osiguranje „Camelija“ Biha} Tu`eni: Be{i} Enes, sin E{refa iz Biha}a Radi: isplate na ime regresa propu{tanja navedene radnje (sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, ~l. 182 st. 1. ZPP). Krakta sadr`aj TU@BE

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Mals 047579 05 Mals Tuzla, 13. 09. 2011. godine Op}inski sud u Tuzli, stru~ni saradnik Selma Ki{i}, u pravnoj stvari tu`ioca SKPC Mejdan d.o.o. Tuzla, kao pravni sljednik JP SKPC Mejdan Tuzla, Ul. Bosne Srebrene bb, protiv tu`enog „ROYAL TRAVEL d.o.o. sa sjedi{tem “ u Tuzli, Ul. Bosne Srebrene bb, radi duga, v.s. 1.516,70 KM, u skladu sa odredbom ~l. 348. Zakona o parni~nom postupku FBiH („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06; u daljem tekstu ZPP)

OBJAVLJUJE OGLAS
dostava tu`be na odgovor Dana 22. 09. 2005. godine tu`ilac je podnio tu`bu protiv tu`enog radi duga, predla`u}i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`iocu plati glavni dug u iznosu od 1.516,70 KM sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od dospjelosti potra`ivanja pa do isplate, kao i da tu`iocu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u roku od 15 dana od dana dono{enja presude. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor shodno odredbi ~l. 69. ZPP FBiH. Tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, u tri istovjetna primjerka. (~l. 70. st. 1. i ~l. 334. st. 5. ZPP)

Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev. (~l. 71. st. 1. ZPP) Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokazi kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. st. 2. ~l. 71. st. 1. ZPP) Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP) Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~l. 182. st. 1. ZPP) Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u tri primjerka, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj plo~i suda, te isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e preuzeti u zgradi suda. STRU^NI SARADNIK Selma Ki{i}

DOSTAVA TU@BE NA ODGOVOR TU@ENOM
Sud poziva tu`enog Be{i} Enesa, sina E{refa iz Biha}a, da u roku od najkasnije 30 dana, ra~unaju}i od dana prijema ovog podneska i tu`be dostavi ovom sudu pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i za stranku u postupku. Pismeni odgovor na tu`bu mora sadr`avati: ozna~enje suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te, stranaka i njihovih punomo}nika (adresu za pravno lice) te predmet spora, procesne prigovore, decidno izja{njenje da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev, ukoliko tu`eni osporava tu`beni zahtjev, du`an je u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporava tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasniva svoje navode i dostaviti dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP), uz isprave sastavljene na stranom jeziku tu`eni je du`an dostaviti sudu ovjeren prevod (~l. 134 ZPP), ukoliko tu`eni predla`e provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka, du`an je za svakog svjedoka navesti ta~no ime i prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja te na koje okolnosti predla`e da se taj svjedok saslu{a (~. 137. st. 3. ZPP), pismeni odgovor na tu`bu tu`eni mora li~no potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP), ukoliko tu`eni u navedenom roku ne dostavi pismeni odgovor, snosit }e posljedice zbog

Dana 24. 09. 2009. god. u mjestu Gradac, op}ina Had`i}i, dogodila se saobra}ajna nezgoda u kojoj su u~estvovali tu`eni Be{i} Enes i voza~ Begi} Jasmin upravljaju}i putni~kim motornim vozilima. Tom prilikom na vozilu marke BMW 530, registarskih oznaka 125-K-646 kojim je upravljao Begi} Jasmin, vlasni{tvo o{te}enog Begi} Zijada, nastala su o{te}enja. U navedenoj saobra}ajnoj nezgodi do{lo je do o{te}enja i cestovne opreme. Kako je do nezgode do{lo isklju~ivo krivicom tu`enog, a prouzrokovano upravljanjem tu`enog motornim vozilom pod uticajem alkohola, te kako je tu`ilac o{te}enim nadoknadio {tetu u kupnom iznosu od 17.168,20 KM, to tu`ilac prema tu`enom ima pravo regresa temeljem odredaba iz ~l. 13. Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe, te kako tu`eni ne}e mirnim putem da izmiri svoju nov~anu obavezu koja je dospjela, tu`ilac predla`e sudu da nakon provedenog postupka na osnovu prethodno citiranog propisa i odredaba ~l. 277 ZOO donose:

PRESUDU
Nala`e se tu`enom Be{i} Enesu iz Sarajeva da tu`iocu D.D. za osiguranje „Camelija“ Biha} isplati iznos od 17.168,20 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: na iznos od 15.370,00 KM po~ev od 29. 12. 2009. god. pa do isplate, - na iznos od 1.798,20 KM po~ev od 21. 01. 2010. god. pa do isplate, te na ime tro{kova postupka iznos prema odre|enju suda, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Za slu~aj ispunjenja uvjeta iz ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku, tu`ilac predla`e da sud donese presudu zbog propu{tanja. SUDIJA \enana Sablji}

$"
4K@=H 5=H=AL
Gradski stadion u Prijedoru. Početak u 15.30 sati. Sudija: Darko Obradović (Stolac). RUDAR: Tripić, Šodić, Jovanović, Dragić, Jevtić (Veinović), Ramić, Pantić, Žerić, Đorić, Krezović (M. Karić), Kantar. Trener: Dragan Radović. Nedostaju: Kotaran (kartoni), Z. Lukač, Maksimović (bolest), Dašić, Despotović (povrede). SARAJEVO: Adilović, Šćepanović, Belošević, Zrnanović, Dupovac, Sesar, Bajraktarević, K. Handžić, Kojašević, Obuća, Džafić. Trener: Jirži Plišek. Nedostaju: Torlak, Suljić (suspendirani), Maksumić, Čomor (kartoni). Stadion Police u Trebinju. Početak u 15.30. Sudija: Midhat Arnautović (Tuzla). LEOTAR: Milenković, Dreč, Milošević, Šaraba, Todorović, Souto, Zečević, Marković, Ratkovica, Aničić, Vuković. Trener: Bogdan Korak. Nedostaju: -. ČELIK: Nurković, Brković, Jusić, Čović, Sadiković, Purić, Horić, Kikić (Hećo), Kapetan, Tosunović, Vršajević. Trener: Elvedin Beganović. Nedostaju: Hadžić, Martinović i Isaković (tri žuta kartona).

Dnevni avaz, subota, 1. oktobar/listopad 2011.

IFHJ 

AJ=H ČAE

6H=LE 5=LE=
Stadion Pirota u Travniku. Početak u 15.30 sati. Sudija: Ilija Živković (Orašje). TRAVNIK: Delić, Terzić, Ribić, E. Varupa, Mišić, Ćurić, N. Varupa, Simeunović, Ivešić, Popović (Imširović), Redžepi. Trener: Nermin Bašić. Nedostaju: Fejzić, Karalić, Bešlija, Duro (povrede). SLAVIJA: Tomović, Nikolić, Radovanović, Lackanović, Sadiković, Rašević, Muminović, Simić, Todorović, B. Šešlija, Vukelja. Trener: Zoran Erbez. Nedostaju: Oglečevac, Pilica, Dujković (povrijeđeni).

PREMIJER LIGA Damir Kojašević, ofanzivni veznjak Sarajeva

1= I I=>AE E@A = F>A@K
Bordo tim u Prijedoru bez Torlaka, Suljića, Čomora i Maksumića
Sutrašnji program devetog kola Premijer lige BiH: Zvijezda - Borac (15.30 sati), Olimpic GOŠK (15.30), Zrinjski Velež (17, BHT), Željezničar - Sloboda (18.30), Široki Brijeg - Kozara (18.30).

Damjanović na jučerašnjem treningu: Koliko je spreman

Čelik angažirao bivšeg reprezentativca

*AC=LEć A = =@ ćA =ECH=JE ,==LEć
Zeničani će u Trebinju pokušati nastaviti uspješni niz

Fudbaleri Sarajeva su u srijedu na Koševu u osmini finala Kupa BiH lako i uvjerljivo savladali (3:0) Rudar, a danas će protiv istog protivnika, ali u Prijedoru, odigrati prvenstveni duel. Nakon dva uzastopna poraza (Leotar i Široki Brijeg po 0:1) u Premijer ligi, u bordo taboru riješeni su da na dvosedmičnu pauzu odu s dobrim rezultatom. Trener Jirži Plišek (Jiri Plisek) ima mnogo problema sa sastavom, jer ne može računati na četvoricu igrača.

5KJH= FAJ KJ=E?=

Tabela
1. Široki B. 2. Sarajevo 3. Borac 4. Željezničar 5. Velež 6. Zrinjski 7. Rudar 8. Olimpic 9. Leotar 10. Čelik 11. GOŠK 12. Sloboda 13. Kozara 14. Travnik 15. Zvijezda 16. Slavija 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 5 5 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 3 0 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 4 4 4 3 5 4 4 5 5 15:3 19:7 14:9 14:8 11:6 17:13 7:11 12:10 8:9 10:14 7:9 5:12 8:10 10:16 6:12 8:22 19 16 16 14 14 12 11 10 10 10 9 9 8 8 7 7

Kojašević: Prvi strijelac ekipe s Koševa

Čelik je u Trebinje, na današnju utakmicu s Leotarom, krenuo jučer nakon treninga, na kojem je bio i naš bivši reprezentativac Dario Damjanović (30). On će, kako nam je kazao direktor Alija Porča, do kraja sezone biti član zeničkog kluba. Novi zadnji vezni igrač Čelika stupio je na bh. nogometnu scenu u dresu Modriče Maxime, odakle je prešao u splitski Hajduk, a poslije ga je put odveo u ruski klub Luč energija i njemački Kajzerslautern, u koji je prešao u januaru 2009.

Trener Elvedin Beganović upoznao se jučer s novim igračem, za kojeg će, kaže, tek vidjeti koliko je spreman nakon pauze i kada bi ga mogao koristiti. - Mi se okrećemo utakmici s Leotarom, u kojoj želimo nastaviti naš niz od pet uzastopnih utakmica bez poraza. Pokušat ćemo ubilježiti petu pobjedu zaredom. Nedostajat će nam kažnjeni igrači, ali se vraća stoper Emir Jusić tako da ćemo ponovo moći sastaviti dobar tim - kaže Beganović. V. B.

Kapiten Sedin Torlak i Asmir Suljić suspendirani su zbog dešavanja na utakmici u Trebinju, dok Denis Čomor i Ajdin Maksumić imaju po tri žuta kartona. Uprkos problemima, najbolji strijelac Sarajeva, ali i

Premijer lige (pet golova), ofanzivni veznjak Damir Kojašević je optimista. - Tačno je da smo znatno oslabljeni, ali idemo na tri boda. Nekoliko kola nisam zatresao mrežu, vrijeme je da se vratim u golgetersku

seriju. Svjesni smo koliko bi nam značila eventualna pobjeda u borbi za vrh tabele - istakao je Kojašević. Sarajevo je još jučer otputovalo put Prijedora, a u obližnjem Kozarcu obavljen je i trening A. Dr.

ŽAE JHEKB = =@LE >EI >EE E I >@
Povećan broj redara i policajaca
Tri dana nakon uvjerljivog poraza od Sarajeva u Kupu (0:3), Rudar će u Prijedoru ugostiti istog protivnika s nadom da će u igri za bodove ostvariti povoljan rezultat. U odnosu na sastav s Koševa, Rudar će biti jači za povratnike Marka Jevtića, Vedrana Kantara i Gorana Kecmana, a svoje mjesto zauzet će igrači koji su u srijedu bili pošteđeni. - Uvažavamo ekipu Sarajeva koja je u konkurenciji za najviši plasman, ali sam

Trener Rudara Dragan Radović pred Sarajevo

Nakon poraza u Bosanskoj Gradišci, fudbaleri Leotara imaju obavezu da pred svojom publikom prikažu znatno bolje izdanje i osvoje sva tri boda u meču s jakom i kvalitetnom ekipom Čelika. - Samo o pobjedi razmišljamo. Nakon dva uveza-

1IKFEJE IA = F@>=č= FHJEL =HA

Leotar domaćin Čeliku

na trijumfa pod vodstvom novog trenera, podbacili smo protiv Kozare. Sada igramo dvije utakmice kod kuće, s Čelikom i sa Širokim Brijegom, i očekujemo maksimalan ishod - kaže iskusni prvotimac Darko Dreč. M. P.

optimista. Želimo pobjedu, a zadovoljni bismo bili i bodom - kaže trener Dragan Radović. S obzirom na eskalaciju navijačkih izgreda u posljednje vrijeme, u Rudaru su maksimalnu pažnju posvetili organizaciji utakmice i posebno sigurnosnom aspektu pa će, pored redara, biti angažiran i veći broj policajaca i specijalaca, što će, tvrde u klubu, biti dovoljno da se izbjegnu incidenti. V. V.

Radović: Jači sastav nego u srijedu

IFHJ

Dnevni avaz, subota, 1. oktobar/listopad 2011.

$#

HULIGANI Disciplinska komisija NSBiH kaznila Zrinjski

2AJ KJ=E?= >A CA@==?= E 
Mile Pehar suspendiran Vidačak: Kriva je policija, a ne klub 

AHE *=šEć FHA@L@E ’8AEHA’
Oba tima su u krizi i već pet utakmica ne znaju za pobjedu
U današnjem meču protiv Slavije ekipu Travnika s klupe će voditi Nermin Bašić, koji je trenirao sve omladinske selekcije “Vezira”, a u posljednje vrijeme asistirao je Nedžadu Selimoviću. Bašić, jedanod najmlađih u Bosni i Hercegovini sa profesionalnom licencom, prihvatio je zahtjev uprave da barem privremeno preuzme tim nakon razlaza sa Mesudom Durakovićem, koji je poslije otkaza Nedžadu Selimoviću odradio samo jednu utakmicu na klupi. - Mada sam u velikim obavezama, na insistiranje uprave, pristao sam da na neko vrijeme preuzmem ekipu u ovim teškim trenucima, jer sada svi trebamo stati uz klub, čiji interes mora biti ispred ličnih. Očekuje nas teška utakmica s uvijek neugodnom Slavijom, posebno zato što su i oni slabo startali, ali smatram da smo favoriti i da ćemo konačno ostvariti pobjedu. Opet nećemo biti kompletni, ali vjerujem da će naši momci zaboraviti sve loše što se dešavalo proteklih dana i, uz pomoć navijača, koje očekujemo u velikom broju, iz svega izaći uzdignutog čela - rekao je Bašić. Travničani su u seriji od pet utakmica bezpobjede (remizirali s GOŠK-om i izgu-

Travnik na Piroti dočekuje Slaviju

Disciplinska komisija Nogometnog saveza BiH kaznila je jučer Zrinjski sa pet domaćih utakmica bez gledalaca i 10.000 KM. Mostarski klub sankcioniran je za prekid utakmice osmine finala Kupa s gradskim rivalom Veležom, koji su izazvali domaći navijači utrčavanjem na teren. Također, Disciplinska komisija suspendirala je napadača Zrinjskog Mileta Pehara zbog toga što je pokušao oboriti fudbalera Veleža Tarika Cerića, koji je sa saigračima bježao ispred razularene mase. Prema pojašnjenju predsjednika Komisije Gorana Kosorića, protiv Pehara je pokrenut disciplinski postupak i on je dužan dostaviti Savezu izjavu o okolnostima incidenta. Pravo žalbe Zrinjskiće,kako je najavio predsjednik kluba Ante Vidačak, iskoristiti. - Kazna je, zaista, nepravična. Mi smo, kao klub, sve poduzeli da utakmica prođe

Bašić: Privremeno na klupi

Huligani na terenu: Sankcija za navijačke izgrede na utakmici s Veležom

Fudbaleri Veleža već su ove sezone igrali jednu gostujuću utakmicu bez gledalaca, u šesnaestini finala Kupa protiv Travnika na Pi-

6HEFKJ FHA@ FH=E JHE>E==

u najboljem redu. Policijska uprava Mostar tražila je od nas da osiguramo100 zaštitara, s čime se isprva nismo složili, ali smo, na kraju, ispunili taj zahtjev kako bismo dobili dozvolu da se utakmica može odigrati. I sada, mi sve uradimo što je od nas traženo i što je u

6=LEć 2IA@= FHEE= @= IA =KIJ=LA DKEC=E
- Disciplinska komisija vodila se Pravilnikom. U poređenju s utakmicom u Banjoj Luci, u našem slučaju napadnuti su igrači, sudije i službena lica i mislim da je zbog toga kazna veća nego za Borac (tri utakmice pred praznim tribinama i 10.000 KM - op. a.).

roti. Sada im slijedi gradski derbi pod Bijelim brijegom, a u 13. kolu gostovat će kod Borca u Banjoj Luci, također pred praznim tribinama.

Isto tako mislim da je ovo posljednja prilika da se zaustave neredi na stadionima u BiH. Zbog svega što se događalo u srijedu, sada imamo derbi koji će se igrati na praznom stadionu, a gradski derbi bez navijača nije pravi derbi kaže direktor Veleža Sedin Tanović. ju. Policija je glavni krivac rekao je Vidačak za našlist. O. L - F. I.

bili od Zvijezde, Borca, Slobode i Veleža), a isto toliko traje i post Slavije. U porazimaod Sarajeva,Kozare,Leotarai ŠirokogBrijega teremiju s Rudarom tim iz Lukavice postigao je samo pet golova, a primio čak 19 pa stoga i nije čudo što nosi fenjer. - Sve je jasno, Slavija je u dubokoj krizi, a malo je vremena i prostora za rezove. Ko bude pametniji i spretniji, taj će slaviti. Mislim da će to biti moj tim, jer imamo kvalitet za mnogo više nego što je mršav učinak u dosadašnjem dijelu šampionata optimista je trener Slavije Zoran Erbez. S. P. - G. I.

Novi trener Tuzlaka gleda unaprijed

našoj moći, a neki nekulturno stave cigar u usta, ruke u džepove i sastrane posmatra-

*=H?A= ' AJ=H 
Olimpijska dvorana u Jilgavi. Gledalaca 600. Sudije: Toni Gronman (Finska), Zogaj Bekim (Švicarska). Strijelci: 1:0 - Marcel (1), 2:0 - Rodrigez (3), 3:0 Gomes (9), 4:0 - Velasko (11), 5:0 - Velasko (13), 6:0 Dasilva (17), 7:0 - Toras (26), 8:0 - Velasko (33), 9:0 Santoš(40). BARCELONA: Domingez, Toras, Santos, Da Silva, Marcel, Rodrigez, Velasko, De Souza, Asis, Gomes, Martel, Sedano. Trener: Mark Karmona. LEOTAR: Berak, Sulaver, Sa. Andrić, Mulina, Mulahmetović, Sr. Andrić, Kapor, Miličić, Vico, Berdović, M. Cimirot, Mičeta. Trener: Dragan Spaić. Leotar je neslavno počeo takmičenje na turniru u okviru drugog kruga UEFA Futsalkupa uLatviji visokim porazom od španskeBarcelone. M. P.

Mali fudbal

Na vanrednoj sjednici Skupštine Fudbalskog kluba Slavija, uz prisustvo 29 od 41 delegata, konačno je formiran Upravni odbor kluba, koji nije konstituiran još od 24. juna, kada je za predsjednika izabran Bojo Gašanović. Ono što može da raduje navijače je povratak Dragana Kuline, Bogdana Čeke i Miloša Glogovca, ljudi koji su dali ogroman doprinos u obnovi kluba i napredovanju sve do evropske scene prije minulog pada. Gašanović je predložio devet članova uprave, a preostala dva bit će naknadno kooptirana. Uz predsjednika i trojicu spomenutih, u Upravni odbor imenovani su i Vinko Radovanović, Miroslav Brčkalo, Aleksandar Kostović, Marinko Božović te jedan predstavnik navijača. Također, prihvaćena je ostavka dosadašnjeg predsjednika Skupštine Darka Babalja, a za njegovog nasljednika, uz jedan glas protiv, izabran je Nebojša Popić, inače zamjenik načelnika općine Istočno Novo Sarajevo. G. I.

2LH=J=KEAČAAE/CL?=

Skupština napokon formirala Upravni odbor Slavije

Iako je pred njim nedjeljni debi na klupi Slobode protiv Željezničara, Darko Vojvodić unaprijed razmišlja i o idućem protivniku Zvijezdi iz Gradačca, koju će tuzlanski klub ugostiti u 10. kolu 15. oktobra. Od te utakmice će, kako ističe Vojvodić, umnogome zavisiti daljnji put njegove ekipe. - Rekao sam igračima da će susret sa Zvijezdom za neke biti meč karijere. Tu će se odrediti naša sudbina. U subotu idem u Gradačac da gledam Zvijezdu i Borac, a potom nam predstoje posljednje obaveze i pripreme za gostovanje na Grbavici kaže Vojvodić. Nakon prvog treninga s

8L@Eć @==I šFEKEH= LEA@K

Vojvodić: Protiv Zvijezde

ekipom, ističe da je zatekao dobru atmosferu u ekipi. - Igrači znaju šta od njih očekujem i vjerujem da ćemo odlično sarađivati dodao je Vojvodić. E. M.

M

Kulina: Ponovo u upravi

Parovi 8. kola: Danas (16 sati): Jedinstvo - Budućnost, Čapljina - Gradina, UNIS - Vitez, Iskra Goražde, Rudar - Krajina, Bratstvo - Krajišnik, Branitelj - Famos SAŠK Napredak; Sutra (16): Omladinac - Orašje.

M

2HL= EC= .*E0

2HL= EC= 45

Parovi 8. kola: Danas: Drina HE - Sloboda (MG), Sloga - Laktaši, Proleter - Rudar, Drina (Z) - Sloboda (BN), Podrinje - Mladost (od 16 sati), Sutjeska - Crvena zemlja (18), Modriča Maxima Radnik (19).

Me|unarodni fudbal

66
EVROPSKI VIKEND Nastavljaju se liga{ka prvenstva

Dnevni avaz, subota, 1. oktobar/listopad 2011.

sport

Bastos: Ostaje do ljeta 2015.

Bastos produ`io s Lionom
Lion je do ljeta 2015. godine produ`io ugovor s Brazilcem Mi{elom Bastosom (Michel). Lijevi vezni igra~ do{ao je prije dvije godine iz Lila za 18 miliona eura. Tada je potpisao ugovor do 2013.

Emir Spahi} sa Seviljom gostuje Atletiku u Madridu
Dva velika derbija u Italiji Juventus - Milan i Inter - Napoli
Emira Spahi}a o~ekuje novi te`ak duel u {panskoj Primera ligi, jer njegova Sevilja gostuje Atletiku u Madridu. Na{ reprezentativac morat }e zaustaviti Radamela Falkaa (Falcao) i Ardu Turana, udarni tandem Atletika. Real na gostovanje u Barcelonu, ali ne svojim najve}im rivalima nego Espanjolu, najvjerovatnije putuje bez Karima Benzeme, koji je povrijedio mi{i} lijeve noge. Jo{ se ne zna koliko je ozbiljna povreda Benzeme, ali se o~ekuje da }e biti spreman za duel s Bosnom i Hercegovine 11. oktobra. U Italiji se igraju dva velika derbija, Juventus - Milan i Inter - Napoli. U napad Juventusa vra}a se Mirko Vu~ini}, dok }e Zlatan Ibrahimovi} zaigrati u prvom liga{kom me~u za Milan, protiv svog biv{eg kluba. Inter }e biti bez Veslija Sneidera (Wesley Sneijder), koji je jo{ povrije|en. Everton i Liverpul igrat }e svoj veliki gradski derbi, dok }e lider Man~ester junajted do~ekati Norvi~, a najavljeno je da }e u timu ponovo biti Vejn Runi (Wayne Rooney) i Havijer Ernandez (Javier Hernandez). Edin D`eko }e sa Man~ester sitijem, koji ima isti broj bodova kao gradski rival (16), gostovati u Blekburnu. U Njema~koj }e Bajern na gostovanju u Hofenhajmu poku{ati nastaviti svoj impozantni niz od deset pobjeda zaredom i gol-razlikom od 28:0. Najavljeno je da }e Vedad Ibi{evi} i Sejad Salihovi} biti na klupi Hofenhajma. PSG i Lion su na prva dva mjesta francuske lige i imaju po 17 bodova, a upravo njihov duel u Parizu odvojit }e jednu Z. [. ekipu na vrhu.

Smijenjen trener An`ija
Trener ruskog prvoliga{a An`ija iz Maha~kale Gad`i Gad`ijev smijenjen je zbog lo{ih rezultata. Klupu }e privremeno preuzeti pomo}ni trener Andrej Gordejev i kapiten Roberto Karlos (Carlos). An`i, koji je u avgustu kupio od Intera Kamerunca Samuela Eta (Eto’o) i na~inio ga najbolje pla}enim fudbalerom svijeta, ostvario je u posljednjih {est utakmica samo jednu pobjedu.

Riberi: Bajern tra`i 11. pobjedu zaredom u Hofenhajmu

Krenke: Venger ostaje u Arsenalu

Engleska
Parovi 7. kola: SUBOTA: Everton - Liverpul (13.45 sati), Aston vila - Vigan, Blekburn - Man~ester siti, Man~ester junajted - Norvi~, Sanderlend - Vest Bromvi~, Volverhempton - Njukasl (16). NEDJELJA: Bolton ^elzi (14.30), Fulem - Kvins park rend`ers, Svonsi - Stouk (16), Totenhem - Arsenal (17).

Francuska
Parovi 9. kola: SUBOTA: Nansi - Evijan, Kaen - Nica, Di`on - Aja~io, Lorijen - Valensijen, So{o - Tuluz, Sent Etjen Okser (19), Bordo - Monpelje (21). NEDJELJA: Lil - Ren, Marsej - Brest (17), PSG Lion (21).

[panija
Parovi 6. kola: SUBOTA: Osasuna - Majorka, Santander - Rajo Valjekano, Viljareal - Saragosa (18), Valensija - Granada (20), Malaga - Hetafe (22). NEDJELJA: Sosijedad Atletik Bilbao (12), Betis Levante (16), Atletiko Madrid - Sevilja (18), Sporting Hihon - Barcelona (20), Espanjol - Real Madrid (22).

Italija
Parovi 5. kola: SUBOTA: Roma - Atalanta (18), Inter - Napoli (20.45). NEDJELJA: Novara Katanija (12.30), ^ezena Kjevo, Fiorentina - Lacio, Le~e - Kaljari, Palermo - Sijena, Parma - \enova, Udineze - Bolonja (15), Juventus - Milan (20.45).

Njema~ka
Parovi 8. kola: SINO]: Kajzerslautern - [tutgart. SUBOTA: Nirnberg - Majnc, Bajer - Volfsburg, Borusija (D) - Augsburg, Hofenhajm - Bajern, Frajburg Borusija (M) (15.30), Herta - Keln (18.30). NEDJELJA: Hanover Verder (15.30), Hamburg [alke (17.30).

Smiruje se situacija u Man~ester sitiju

D`eko se izvinio, Man~ini pun optimizma
Suspenzija Teveza na dvije sedmice i dalje ostaje na snazi
Venger: Ima povjerenje gazde kluba

Vlasnik Arsenala Sten Krenke (Stan Kroenke) izjavio je ju~er da je Arsen Venger (Arsene Wenger) jedan od najboljih svjetskih trenera i da Francuz mo`e ostati u londonskom klubu koliko god `eli. - Venger je omiljena li~nost koju sam sreo u posljednjih 20 godina. Sjajna je osoba i svi|a mi se njegov na~in pona{anja. Ukoliko `eli, i narednih 10 godina mo`e biti na tom mjestu - rekao je Krenke. (A. Dr.)

Menad`er Man~ester sitija Roberto Man~ini (Mancini) uspio je smiriti raskol u klubu, nastao tokom i poslije utakmice s Bajernom u Minhenu, gdje je Karlos Tevez (Carlos) odbio u}i u igru, a Edin D`eko ljutito bacio trenirku nakon {to je zamijenjen. Na{ reprezentativac brzo je shvatio da je pogrije{io i javno se izvinio pa }e, najvjerovatnije, biti u po~etnom sastavu u me~u s Blekburnom. - Izvinio sam se Man~iniju zbog reakcije, nisam trebao onako reagirati, i sve smo brzo rije{ili nakon razgovora. Menad`er `eli pozitivnu atmosferu u ekipi, mene su ponijele emocije, jer sam dugo igrao u Njema~koj

D`eko i Man~ini: Brzo se pomirili

i utakmice s Bajernom uvijek su imale poseban zna~aj - rekao je D`eko.

Man~ini je na konferenciji potvrdio da je zadovoljan nakon razgovora s D`ekom.

- Nismo imali nikakvih problema s Edinom, to je zavr{eno ve} u ~etvrtak ujutro. Na{e misli potpuno su okrenute Blekburnu - rekao je italijanski stru~njak. [to se ti~e „slu~aja Tevez“, Man~ini je potvrdio da je Argentinac suspendiran na dvije sedmice, ali je demantirao da su ovo najte`i dani u njegovoj karijeri. - Za{to su najte`i? Ovakve situacije de{avaju se u fudbalu, u trenerskom poslu. Va`no je samo da se brzo zavr{e. Normalno je da igra~ nije zadovoljan kada ne igra ili kada je zamijenjen, to se de{ava svakom menad`eru spu{ta trener loptu. Koliko }e skandal iz Minhena zaista utjecati na Man~ester

Pohvale Fergusona
Menad`er gradskog rivala Man~ester junajteda Aleks Ferguson (Alex) pohvalio je pona{anje svog kolege Man~inija. - Mislim da je Man~ini pokazao snagu svog karaktera, snagu vo|enja ekipe, i to je va`no. Moje iskustvo govori koliko je odlu~nost menad`era bitna i da niko u klubu ne smije biti va`niji od njega - rekao je {kotski trener. siti, pokazat }e ve} gostovanje u Z. [. Blekburnu.

sport

Dnevni avaz, subota, 1. oktobar/listopad 2011.

67

^ehovski medvedi Vesprem Atletiko Madrid Fikse Berlin Bjeringbro Silkeborg

RUKOMET Po~inje Liga evropskih prvaka, „Studenti“ danas do~ekuju [afhauzen

Bosna opet tra`i B mjesto me|u 16
Vive Kijelce Hamburg Cimos Ni u jednom me~u nismo favoriti, ali }emo protiv svakog protivnika imati svoje {anse, ka`e trener Irfan Smajlagi}
Rukometna Evropa ponovo je na nogama, ve}ina timova koji u~estvuju u Ligi evropskih prvaka, zapo~et }e ove sedmice svoju kampanju (do sada su odigrani me~evi Zagreb - Savehof 30:26 te Hamburg - Sankt Petersburg 32:20). Rukometa{i bh. prvaka Bosne imat }e ove sezone, sredinom novembra, ~ast da ugoste aktuelnog evropskog prvaka Barcelonu, ~ija je alfa i omega na{ golman Danijel [ari}. Pored tog duela, sarajevski ljubitelji rukometa, ali i vrhunskog sporta op}enito - Bosna trenutno jedina u BiH nudi iskustvo vrhunskog sportskog ugo|aja mo}i }e vidjeti jo{ ~etiri odli~ne utakmice, a mladi igra~i, predvo|eni odli~nim stru~njakom Irfanom Smajlagi}em, imat }e priliku napredovati kroz ukupno deset susreta. Prvi }e odigrati danas (19 sati, Skenderija) protiv {vicarskog [afhauzena.

Sankt Petersburg Metalurg Monpelje Kopenhagen

C
Konstanca Kil

Visla Plock

Raspored utakmica Bosne
n 1. kolo: Bosna - [afhauze Zagreb - Bosna 2. kolo: i 3. kolo: Bosna - [amber sna 4. kolo: Savehof - Bo a 5. kolo: Bosna - Barcelon a - Bosna 6. kolo: Barcelon 7. kolo: Bosna - Zagreb sna 8. kolo: [afhauzen - Bo sna - Savehof 9. kolo: Bo 10. kolo: [amberi - Bosna

(1. oktobar) (8. oktobar) (15. oktobar) (20. oktobar) (19. novembar) (26. novembar) (3. decembar) (9. februar) (18. februar) (26. februar)

Evropski prvak Barcelona, predvo|ena Danijelom [ari}em, u Sarajevu gostuje sredinom novembra

- Prije dvije godine mrva nam je nedostajala da izborimo plasman u osminu finala, pro{le godine to nam je po{lo za rukom i predstavljalo je iznena|enje u {irim krugovima. Ipak, za nas, koji smo znali {ta smo sve ulo`ili i koliko smo znoja i krvi prolili da bismo napravili taj podvig, plasman me|u

16 najboljih ekipa Evrope nije nikakvo iznena|enje. Ove godine, situacija je sli~na kao i prethodnih. Ponovo ispo~etka gradimo tim, nikako da do|emo u poziciju da nadogradimo ono iz prethodne sezone, ali cilj ostaje isti, a to je da u svakoj utakmici damo trenutni maksimum. Ni u jednom me~u nismo favoriti,

ali protiv svakog protivnika imamo {anse - kazao je trener Irfan Smajlagi}. [to se ti~e favorita, uvijek se radi o istom krugu timova. Pored Barcelone, tu su Atletiko Madrid (nekada{nji Sijudad Real), Kil, Hamburg pa i ^ehovski medvedi, s kojima su „Studenti“ lani igrali u A. ^ULI] osmini finala.

D
Ademar Leon Pik Seged Partizan

Zbog mnogih promjena koje su u igra~kom kadru uslijedile koncem protekle, u ovoj sezoni sedmostruki prvak BiH (od ~ega {est puta uzastopni) ne}e biti pod optere}enjem plasmana me|u 16, iako je to cilj koji su sami sebi potavili. Za razliku od Konstance i Sankt Petersburga pro{le godine, u ovoj su kandidati za ~etvrto mjesto mnogo ja~i. Zbog turbulentnog pripremnog perioda, prolazak u osminu finala doimao bi se podvigom, ali treba o~ekivati mno{tvo me~eva s egal zavr{nicom. Idealni sastav: Uvodi} (g), ^aki} (lk), Vra`ali} (dk), Mesari} (p), Kara~i} (sb), Toj~i} (lb), Savi} (db). Trener: Irfan Smajlagi}.

Bosna

Barcelona
Najtrofejnija rukometna ekipa svih vremena potpuno se zaslu`eno pro{le godine popela na evropski tron, a velike zasluge u tome ima na{ reprezentativni golman i najbolji igra~ ASOBAL lige Danijel [ari}. Nisu do`ivjeli velike promjene u ekipi (tek je u Fikse Berlin oti{ao Iker Romero), imaju ujedna~en sastav, odli~nog trenera ^avija Paskvala (Xavi Pasqual) i sigurno su najve}i favoriti za odbranu naslova. Mana bi im mogla biti slabija igra kada u sastavu nema Serheja Rutenke, a rezultat se lomi. Idealni sastav: [ari} (g), Huanin Garsija (lk), Tomas (dk), Nodesbo (p), Sarmijento (sb), Rutenka (lb), Na|i (db). Trener: ^avi Paskval.

[amberi
Bosna je prije dvije godine imala priliku igrati sa [amberijem, u debitantskoj sezoni Irfana Smajlagi}a na klupi bh. prvaka. Pobijedila je sa 24:23 u prvom kolu, a u gostima je izgubila sa 24:27. Ipak, od tada su obje ekipe do`ivjele promjene, Bosna radikalne, a [amberi djelimi~ne. Francuskog prvaka predvodi na{ reprezentativac Edin Ba{i}, na golu je i Neboj{a Grahovac, a izme|u ostalog, pro{le godine uspjeli su me|u rijetkima savladati Barcelonu. Idealni sastav: Dumolin (g), Buselje (lk), Pati (dk), Detrez (p), Ba{i} (sb), Bi~ani} (lb), Bara{e (db). Trener: Filip Garden.

Zagreb
Zagreb svake godine cilja visoko i njegove ambicije nisu neutemeljene, ali im se svake godine u osmini ili ~etvrtfinalu desi Barcelona ili, kao lani, Rajn-Nekar Leven, protiv kojeg im malo nedostaje. I ove sezone realan cilj bit }e im plasman me|u osam, a za drugo mjesto u grupi borit }e se sa [afhauzenom i [amberijem. Trenutno Zagreb nije u optimalnoj formi, ali trener Ivica Obrvan o~ekuje da }e biti kako vrijeme bude odmicalo. Ivano Bali} prva je zvijezda, a potpunu afirmaciju o~ekuju mladi Mari}, Matuli}, Stepan~i}... Idealni sastav: [ego (g), [trlek (lk), Horvat (dk), Gal (p), Bali} (sb), Ton~i Val~i} (lb), Kopljar (db). Trener: Ivica Obrvan.

[afhauzen
Radi se o jo{ jednoj od ekipa s kojom je Bosna igrala u posljednje vrijeme, 2009. u Kupu kupova. [vicarski prvak eklatantan je primjer tima koji spaja enorman talent i veliko iskustvo. Kostur tima ve} dugo je na okupu, a iako su im oti{le zvijezde, golman Pal Gustavson (Pall), Tim Patrail i Jan Filip, doveli su najboljeg mladog igra~a Kristijana Disingera (Christian Dissinger) te golmana Arunasa Vaskevi~ijusa pa opet o~ekuju prolazak me|u 16. Lani su kod ku}e pobje|ivali ekipe poput Monpeljea i ^ehovskih medveda. Idealni sastav: Va{kevicijus (g), Starcan (lk), Vukeli} (dk), Ur{i} (p), Kuku~ka (sb), Disinger (lb), Jurca (db). Trener: Peter Hrahovec.

Savehof
Prolaskom u kvalifikacionoj grupi s Dinamom iz Minska, koji je protekle sezone bio jedno od iznena|enja u eliti, napravili su veliki podvig. Jesu autsajderi, ali ne}e biti nikakvo iznena|enje ukoliko na svom terenu otkinu bodove [amberiju, Bosni i [afhauzenu. Nemaju prevelikih zvijezda, a igru im krasi tipi~na skandinavska {kola, s brzim krilima, kontrom i polukontrom. Ipak, odlaskom dvojice najboljih igra~a u Njema~ku, vanjska linija im je osiroma{ena, svedena samo na Fredrika Larsona (Larsson). Idealni sastav: Sorsberg (g), Otoson (lk), Friden (dk), Nilsen (p), Larson (sb), Albrehtson (lb), [efert (db). Trener: Mikael Franzen.

Grupa A

$&

Dnevni avaz, subota, 1. oktobar/listopad 2011.

IFHJ

KOŠARKA Sabit Hadžić nakon odluke KSBiH o raskidu ugovora

(Foto: J. Hadžić)

Ričardson sa Marićem: Pomoći će mladima da stasaju

)AHE==? 4Eč=H@I IJ=A @ H== IAA
Imamo dobar i mlad tim, zadovoljan sam svime, kaže novi igrač zeničkog kluba
Američki plejmejker Kit Bu Ričardson (Keith Boo Richardson), koji je proteklih desetak dana bio na probi u zeničkom Čeliku, zadovoljio je ukuse trenera Ivice Marića i s njim je potpisan ugovor do kraja sezone. Također, petogodišnji ugovor potpisao je mladi plejmejker iz Tešnja Timo Dobrijević (18 godina), član Škole košarke Nets, koji će narednu sezonu biti posuđen Orloviku iz Žepča. Na posudbu će u Vitez mladi plejmejker Benjamin Fejzagić (18). - Tražili smo prvog organizatora i mislim da smo dobro izabrali. Ričardson je i dobar momak. Svoje kvalitete pokazao je na turniru u Mađarskoj. Pomoći će našim mladim plejmejkerima Nebojši Maksimoviću (19) i Amaru Merdanoviću (17) da što prije stasaju - kazao je na jučerašnjoj pres-konferenciji Marić. Ričardson je,pak, rekaoda se osjeća odlično u novom timu i gradu, da je malo drugačije nego u njegovoj rodnoj Americi, ali da je u potpunosti zadovoljan. - Čelik ima dobar i mlad tim, što mi se sviđa. Trener je dobar, bivši je poznati igrač, a ja ću se nastojati pridržavati pravila kluba i igre - kazao je Ričardson. V. B.

Čelik potpisao s novim plejmejkerom 

AćK IA >KEJE = 5=LA E=>AHA LC IAAJH=
Ne bježim od dogovora ako bude želje sa druge strane, kaže već bivši kormilar bh. tima

Odluka Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine da raskine ugovore sa svim selektorima zbog teške finansijske situacije znači da je i naša najbolja muška selekcija ostala bez kormilara. Dosadašnji selektor Sabit Hadžić kaže da nije imao bilo kakav nagovještaj da će mu KSBiH otkazati daljnju saradnju, iako je svjestan stanja u Savezu. - Znam da su ljudi privatno dali svoj novac da bi reprezentacija mogla otići na Evropsko prvenstvo i da je generalni sekretar Harun Mahmutović činio čuda da bismo imali dobre uvjete. Što se tiče mog ugovora, to je odluka Upravnog odbo-

Hadžić: Svjestan situacije u Savezu

Srbijanski plejmejker Vukašin Aleksić (183 centimetra, 26 godina) karijeru će nastaviti u bh. košarkaškom viceprvaku Igokei iz Aleksandrovca. Prošlu sezonu Aleksić je počeo u ruskom klubu Nižnji Novgorodu (prosjek 5,2 poena, 3 asistencije), a kraju priveo u srbijanskom prvoligašu Radničkom iz

Priznanje najboljoj bh. karatistkinji 1CA= E 4=@EčC @LA= )AIEć= EHI=@= 5K=LEć
Kragujevca (5,2 poena, 2,9 skokova). Aleksić je u Radničkom proveo i sezonu 2009/2010, dok je godinu ranije sa Partizanom osvojio regionalnu Jadransku ligu. U karijeri je igrao još za Takovo, Zdravlje, Avala Adu i Hemofarm. Osvojio je zlatnu medalju na Evropskom kadetskom prvenstvu 2001. Među deset najboljih karatistkinja svijeta koje će danas nastupiti na tradicionalnom “Top 10” turniru u Zagrebu, prema izboru organizatora, naći će se i Tuzlanka Mirsada Suljkanović. Karate-savezi Zagreba i Hrvatske organizirat će po deveti put popularno jednodnevnotakmičenje,na kojemćeseoku-

Pojačanje za bh. viceprvaka

Potpredsjednik KSBiH Nihad Imamović kaže da je Stručni savjet jedino tijelo koje je mjerodavno da ocijeni učinak svakog od selektora te demantira da je bilo ko donio bilo kakvu odluku o Hadžiću, ali i o selektorki

ŠJ= ćA HAćE 5JHKčE I=LAJ

seniorki Vesni Bajkuši. - Ne želim niti imam pravo komentirati bilo čiji rad. Postoji Stručni savjet, koji će dati sud prije nego što Upravni odbor odluči hoće li nekome ponuditi produžavanje ugovora - rekao je Imamović.

ra. Jedino mogu ponoviti da smo dali maksimum i dostojno reprezentirali našu državu. Ne znam, možda je neko mogao bolje - kaže Hadžić. Čelnici KSBiH najavili su da raskidi ugovora ne znače i automatsko odricanje od dosadašnjih selektora nego, prije svega, želju da se sklapaju prihvatljiviji spo-

razumi po Savez, na kraći period, od coklusa do ciklusa. - Uvijek ću biti zainteresiran za rad u reprezentaciji i ne bježim od dogovora ako bude želje sa druge strane. No, neću imati problema ni s tim ako u Savezu smatraju da neko drugi može bolje obavljati selektorski posao izjavio je Hadžić. E. J. 

= 6F K =CHA>K

piti svjetska elita. Lani je Mirsada osvojila drugo mjesto i novčanu nagradu od 1.500 eura. Ove godine, pobjednica će dobiti 2.000 eura, a drugoplasirana 1.000 te trećeplasirana 500 eura. - Sretna sam zato što me je organizator ponovo pozvao. Spremna sam i imam velika očekivanja-reklanamjeSuljkanović. E. M.

Suljkanović: Među svjetskom elitom

IFHJ
Foto dana

Dnevni avaz, subota, 1. oktobar/listopad 2011.

$'
Vijest u brojci
Drju Dafti (Drew Doughty) postao je jedan od najviše plaćenih defanzivacaNHL ligeu hokejunakon što je stavio potpis na 56 miliona dolara vrijedan osmogodišnji ugovor s Los Anđeles kingsima. Nekada talentirani nogometaš, Dafti se kao 14-godišnjak ipak odlučio za hokej. Već sa 18 godina stigao je u američko-kanadsku profesionalnu ligu. Na Olimpijskim igrama 2010. u Vankuveru osvojio je zlatnu medalju s Kanadom.

Izjava dana
- Nakon poraza od Filipinca Menija Pakjaoa, pomišljao sam da se ubijem. (Britanski bokser Riki Haton)

Ofsajd

Transparent navijača poljske Legije u utakmici Eurolige protiv izraelskog Hapoela

Profesionalnom bokseru Metu Remilerdu prijeti petogodišnji boravak u zatvoru nakon što jepalicom za bejzbol pretukaojednu osobu. Remilerd (25 godina) optužen je za pokušaj ubistva, a presuda se očekuje u novembru. Policija tvrdi da je Remilerd u julu 2010. u jednom baru palicom pretukao Džordana Evansa u svađi zbog djevojke. Evans je pretrpio teške povrede glave.

*IAH JK= >A>F=E?

TRANSFERI Italijanski klub postigao dogovor s NBA zvijezdom

*H==JK!!EE=@=H= =!#@==K@HAIK8EHJKI=
Najbolji strijelac u historiji Lejkersa uskoro bi trebao doputovati u Bolonju
Čagajev: Obračuni s igračima i trenerima

Kobi Brajant (Kobe Bryant) je “95 posto novi član Virtusa”, ushićeno je izjavio predsjednik bolonjskog kluba Klaudio Sabatini (Claudio) te je dodao da bi čovjek sa petnaslova NBAprvaka idvije titule najboljeg strijelca sredinom iduće sedmice trebao doputovati na finalne pregovore u Italiju. Uspije li Sabatini namaknuti još tih pet procenata i otkloniti sve dileme o angažmanu 33-godišnjeg beka, definitivno bi napravio najveći transfer u historiji evropske košarke. - Dogovorili smo finansijske detalje. Moja posljednja ponuda prešla je sumu od tri miliona dolara. Sada ćemo raspravljati o određenim bonusima, ali sam u ovom mo-

2AJ =JAžED B=KL=
Ne gledaju svi s ushićenjem na Kobijev dolazak. Italijanski reprezentativni bek Danijel Haket (Daniel Hackett) tvrdi da Brajant dolazi isključivo zbog ekonomskih razloga, bez velikog respekta za italijansku ligu. - Ukoliko se pojavi na našem terenu u Pezaru i ukoliko budem morao napraviti pet prekršaja, bit će to mojih pet najtežih faulova - ističe igrač Skavolinija.

Ksamaksu prijete sankcije zbog toga što švicarskoj ligi nije dostavio dokumentaciju o finansijskom stanju. Klub je dobio licencu za takmičenje prije nego što je Ksamaks kupio Bulat Čagajev, koji sada, međutim, odbija odgovoriti na dodatni zahtjev lige. - Disciplinski komitet sada će preuzeti slučaj i razmotriti mogućnost sankcija - saopćeno je iz lige. Pitanje Ksamaksove solventnosti pojavilo se nakon novinskih napisa da je klub u minusu više od dva miliona eura i da je većina dugova napravljena od dolaska Čagajeva u maju ove godine. To je samo posljednja u nizu

Č=C=AL K H=JK E I= šLE?=HI EC
afera koje se vežu uz njegovo ime. Kontroverzni čečenski biznismen već je uspio smijeniti četvoricu trenera, rastjerati sponzore te otpustiti kompletno administrativno osoblje, zbog čega klub nije mogao štampati ulaznice za prvu utakmicu u sezoni. Švicarski mediji navode da je nedavno upao u svlačionicu i obrušio se na igrače, od kojih je jedan poslije izjavio da je strahovao za život. Tjelohranitelji su spriječili Čagajeva u pokušaju da se fizički obračuna s već bivšim trenerom Hoakinom Kaparosom (Joaquin Caparros). (E. J.)

Novi ispad vlasnika Ksamaksa

M

7JE=JK 6JADAK
Totenhem je podnio tužbu zbog načina na koji je korištenje stadiona dobio njegov gradski rival Vest Hem. Gradski čelnici su, međutim, spremni finansijski pomoći Totenhemu da izgradi vlastito zdanje u blizini slavnog Vajt hart lejna, ali samo u slučaju da klub odustane od tužbe.

mentu veoma optimističan rekao je Sabatini. Brajant (198 centimetara), prema ugovoru, proveo bi u Virtusu 35 dana, odigrao desetak utakmica i za to vrijeme zaradio 3,3 miliona dolara. Nastavak saradnje ovisio bi i o tome hoće li biti okončana obustava rada (“lockout”) u NBA ligi, koju su početkom jula uveli vlasnici klubova. Ukoliko “lockout” bude ukinut, Brajant bi imao obavezu da se vrati u svoj NBA klub Los Anđeles lejkerse. NBA sezona trebala bi početi 1. novembra.

Engleski fudbalski klub Totenhem dobio je ultimatum da u roku od tri sedmice prihvati 17 miliona funti kako bi ostao u sjevernom Londonu te da povuče tužbu u vezi s korištenjem novoizgrađenog Olimpijskog stadiona, saopćeno je iz ureda gradonačelnika engleske prijestonice.

Brajant: Stiže u evropsku košarku

- Brajanta u srijedu ili četvrtak očekujemo u Italiji, gdje bi obavio ljekarski pregled i

formalnosti u vezi s registracijom za klub. Kobi je fantastična investicija, jedinstveno

iskustvo i za Bolonju i za italijansku košarku - rekao je Sabatini (E. J.)

Litvanska legenda Arvidas Sabonis uspješno se oporavlja nakon doživljenog srčanog udara, saopćili su iz tamošnje košarkaške federacije. ČetrdesetšestogodišnjiSabonis prevezen je u utorak navečer u bolnicu nakon što mu je pozlilo za vrijeme rekreacije. -Sabonisse osjećaodličnoinećeodustatiod namjeredase u oktobru kandidira za predsjednika Saveza - izjavio je Mindaugas Balčijunas, generalni sekretar litvanske federacije.

M

7IFAš= FH=L= 5=>EI=

SUBOTA 1. 10. 2011

15.55
NOGOMET, BHT1
15.55 ENGLESKA PREMIER LIGA 21.50 LUD, ZBUNJEN, NORMALAN 20.00 LJUBAV-VJERA-NADA 16.10 CSI NEW YORK 17.00 SHOW TIME

BHT1
07.10 Sedam razdoblja rocka, strana muzi~ka serija, 2/7, r. 08.00 BHT vijesti 08.15 Tribunal 08.45 Josip Pejakovi}: U ime naroda Program za djecu i mlade 09.15 Be Ha Te bebe 09.20 Maks Minski i ja, igrani film 11.00 Govor ti{ine, emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 12.00 BHT vijesti 12.15 Skriveni dokazi, igrana serija, 37/62 13.00 Samo za zabavu, revijalni program 13.25 Ispod istog mjeseca, meksi~ko-ameri~ki igrani film 15.15 BHT vijesti 15.25 Engleska Premier liga, pregled 15.55 Nogomet: Engleska Premier liga: Manchester United - Norwich City, prijenos 18.00 Nova avantura, magazin 19.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.35 London Live, muzi~ki program 20.05 Gojini duhovi, ameri~ko{panski igrani film 22.00 BHT vijesti 22.15 Ljubavnice, igrana serija, 1/12 23.10 Elitna jedinica, igrani film 01.00 Pregled programa za nedjelju

FTV
07.05 Gospo|a Barbara, igrana serija /12/ 08.00 Vijesti 08.05 Skok s orkom, japanski dokumentarni program Dje~iji program. 08.50 Tomica i prijatelji 09.00 Gladijatorska akademija 09.25 Vragolasti Denis 09.50 Mala princeza 10.00 Kralj dinosaura 10.20 Tomica i prijatelji 10.30 Spretno - sretno 11.05 Harveytoons 11.25 Mozaik religija, vjerski program 12.00 Dnevnik 1 12.10 Sarajevska hronika 12.40 Dobra supruga, igrana serija, 21. epizoda 13.30 Banana Joe, italijanski igrani film /12/ 15.15 Vijesti 15.25 Slomljena krila, igrana serija, 41. epizoda, r. 16.15 Slomljena krila, igrana serija, 42. epizoda, r. 16.59 Dnevnik, najava 17.00 Kralj salse, ameri~ki igrani film /12/ 19.10 Loto, prijenos izvla~enja 19.20 Harveytoons, crtani film 19.30 Dnevnik 2 20.10 Ciklus partizanskog filma. Povratak otpisanih, jugoslavenski igrani film /12/ 21.49 Dnevnik, najava 21.50 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija /12/ 23.09 Loto, dobitna kombinacija brojeva 23.10 Dnevnik 3 23.30 ^ista~, igrana serija, 1. epizoda 00.30 Ezel, igrana serija /12/ 02.10 Ba{~ar{ijske no}i 2009.. Vlatko Stefanovski, 1. dio 03.05 Pregled programa za nedjelju

OBN
08.30 Balto, igrani film 10.50 Princ iz Bel Aira, humoristi~na serija 11.20 TV Doktor, medicinski magazin 12.00 Lonci i poklopci, kulinarski show 12.55 Bakina kuhinja, kulinarski show 13.40 Skrivena kamera, humoristi~ni program 14.20 Ljubav -vjeranada, turska serija 15.10 Diplomatski kod, zabavni program 16.00 Danas kino sutra OBN, zabavni program 16.20 Pepper Denis (12), humoristi~na serija 17.30 Dejana Talk Show, Tema: “@ivjeti sa HIV-om”, talk show 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 Iz bakine kuhinje, kulinarski show 20.00 Ljubav-vjera-nada (12), turska serija 21.00 Bloodrayne 2 (16), igrani film 22.55 Kandidat (16), igrani film 00.35 Bloodrayne 2 (16), igrani film

TV ALFA
07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.35 Ostrvo ornja~a, crtani film 08.00 Top shop 08.10 The Game, igrana serija (r) 08.35 The Game, igrana serija (r) 09.05 Top shop 09.15 Odjeljenje za istragu (r) 2/16 10.20 Top shop 10.25 Genijalci vi|eni o~ima djece, dje~iji serijal 3/19 11.30 Vijesti 11.40 Top shop 11.50 Jukebox, muzi~ki program 12.20 Put za Sagebrush, film 13.15 Grmalj Gospodar sunca, film 16.10 CSI New York, krimi serija (r) 17.20 Doba ljubavi , igrana serija (r) 18.50 Vijesti 19.00 Odjeljenje za istragu 3/16 20.05 Otok, igrana serija 21.00 U~esnik i svjedok, dokumentarni serijal autora Muhameda Filipovi}a 4/11 22.00 [panska primera liga. Málaga C.F. - Getafe C.F. 00.00 [to da ne, zabavni program 00.30 Astrologija

PINK BH
06.00 Major Dandi , film 08.00 ^udesne razglednice, film 10.00 Sve za ljubav , zabavna emisija r. 11.20 Info top, inf.program 11.30 Biometerolo{ka prognoza 11.32 Gold music, muzi~ki program 13.45 Info top, inf. program 14.00 Upoznajte Davea, film 15.50 Info top, inf program 15.55 Biometerolo{ka prognoza 16.00 Marka na brzaka, kviz 17.00 Show time, zabavna emisija 19.00 Porodi~ni obra~un, kviz 20.00 Ljubavnici i tajne, talijanska serija 21.00 Zvijezde granda, muzi~ki show 00.00 Pogled odozdo, stand up komedija 01.00 Mi nismo an|eli, film 03.00 Upoznajte Davea , film r.

Engleska Premier liga: Manchester United Norwich City

23.30
SERIJA, FTV

^ista~
Jedan ugledni profesor matematike se, zbog nervoze i kratkog roka za predaju njegovog nau~nog rada, odaje kokainu. Njegova djevojka se, o~ajna zbog stanja svoga vjerenika, obra}a za pomo} Vilijamu. Vilijam mora pomo}i posrnulom profesoru prije nego potpuno uni{ti karijeru.

22.15
SERIJA, BHT1

SATELITSKI PROGRAM
RTS
12.10 12.45 13.00 13.15 13.25 13.30 14.10 14.15 15.10 16.00 17.00 18.00 18.30 19.00 19.30 20.05 21.00 22.00 23.00 23.30 Svijet zdravlja Vrijeme odluke Dnevnik Sport plus Vrijeme Subotom sa dijasporom Najava programa Vi i mira Adanja Polak Za sva vremena Porodi~no blago, serija Petkazanje Leti, leti pjesmo moja mila Kvadratura kruga Slagalica, kviz Dnevnik Porodi~no blago, serija Tv lica Jelen top deset Svijet sporta Hronika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema

Eurosport
08.30 Snuker, Poljska 09.30 Tenis, WTA Turnir Tokio 11.30 Snuker , Poljska 13.30 Ski skokovi 15.15 Snuker, Poljska 17.30 Trka automobila, Petit Le Mans 18.30 Snuker , Poljska 21.00 Borila~ki sport, Rumunija 23.00 Snuker, Poljska

Eurosport 2
10.00 Fudbal, Bundesliga Njema~ka: Kajzerslautern Stuttgart 11.30 Kriket, Liga [ampiona 13.30 Tenis, WTA Turnir Tokio 14.00 Svi sportovi 14.15 Trka automobila 15.15 Svi sportovi 15.30 Fudbal, Bundesliga Njema~ka: Hoffenheim - Bajern Minhen 17.30 Fudbal 18.30 Fudbal, Bundesliga Njema~ka: Herta Berlin - FC Koln 20.30 Tenis 21.00 Ko{arka 22.30 Ko{arka

Sportklub
08.00 U`ivo: ATP Thailand 1/2 Finale 11.30 ATP Malaysia 1/2 Finale 13.15 Najava Premier League 13.45 U`ivo: Premier League: Everton Liverpool 16.00 U`ivo: Premier League: Blackburn- Manchester City 18.00 Vijesti 18.30 Premier League golovi 19.00 U`ivo: Euroleague kvalifikacije 1/2 Finale 21.00 Premier League Magazin 21.30 U`ivo: Portugalska liga: Benfica - Pacos Ferreira 23.30 ATP Malaysia I Thailand 03.00 Euroleague kvalifikacije 1/2 Finale

21.40
FILM, NOVA TV

Ljubavnice
Niste ro|eni da budete ne~ija ljubavnica - to se jednostavno desi. Pri~a o gnjevu i strasti, o po`udi i gubitku. ^etiri prijateljice s fakulteta `ivot je odveo u sasvim drugom smjeru.

Mu{karac u ku}i
Teksa{ki rend`er Roland [arp ulazi u trag veoma va`nom dou{niku uz pomo} biv{eg varalice koji je postao sve}enik. Ipak, kada neko ubije dou{nika, Roland dobiva zadatak da za{titi svjedoke zlo~ina, grupu navija~ica Univerziteta u Teksasu. Uloge: Tomi Li D`ons, Kedrik the Entertainer, Kristina Milian Reditelj: Stiven Herek

01.00
FILM, PINK BH

09.06

@ikina...

18.30

Snuker

18.30

Fudbal

23.30

ATP

20.12
FILM, HRT1

National G.
Mi nismo an|eli
Dva odbjegla robija{a Ned i D`im pronalaze skloni{te u crkvi gdje se pretvaraju da su sve}enici i tako uspiju izbje}i hap{enje. Namjera im je da {to prije pobjegnu u Kanadu, {to mogu u~initi samo ako im pomogne Moli. Ali dva “sve}enika” nailaze na razne prepreke i neo~ekivane nevolje na svom novom poslu. Uloge: Robert Deniro, [on Pen, Demi Mur Reditelj: Nil D`ordan
13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 Posljednji tigar na Sumatri Podivljala ratna zona Nacisti~ka kra|a umjetnina Nacisti~ka kra|a umjetnina Velik, ve}i, najve}i. Kruzer Velik, ve}i, najve}i. Podmornica apokalipse Sekunde do katastrofe Deset najboljih fotografija N. G. Bijeg. Zatvorska romansa Povjerljivo. CIA Tabu. Seks

MTV Adria
12.10 MTV Express 12.30 My Life As Liz 2 Weekend 16.30 Brand New 17.10 Just See MTV 17.50 3 From 1 18.00 Top 20 20.00 Just See MTV 20.30 So 90's 21.10 MTV Express 21.30 MTV Takeover 22.00 Storytellers 22.50 MTV World Stage 23.40 Party Zone 00.40 3 From 1 00.50 Party Zone

FOXlife
13.00 13.50 14.42 15.30 16.27 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.30 22.00 22.57 23.25 23.58 01.15 02.06 Houp i Fejt Dr. Haus Da, Draga [kola za parove Ket i Kim Houp i Fejt Dr. Haus Da, Draga O~ajne ku}anice Sre}ni zavr{eci Sre}ni zavr{eci Ludnica u Klivlendu Seks i grad Seks i grad Seks i grad Ket i Kim Svita

FOXCRIME
12.30 13.20 14.10 15.00 15.50 16.40 17.30 18.20 19.10 20.00 20.50 21.40 22.30 23.20 00.10 01.00 01.45 Bouns Novi Amsterdam [ark D`ordan D`ordan D`ordan Za{titnica svjedoka Za{titnica svjedoka Bouns Nestali Aerodrom Ne~ujno Ne~ujno Monk Novi Amsterdam Novi Amsterdam Aerodrom

@ena ma~ka
Petins je stidljiva, povu~ena djevojka zaposlena kao grafi~ki dizajner u kozmeti~koj mega tvrtci Herdare, spremnoj da lansira posljednji proizvod - revolucionarnu kremu protiv starenja. Petins slu~ajno saznaje da postoji urota u tvrtci. Uloge: Hali Beri, [eron Stoun, Lambert Vilson Reditelj: Pitof

SUBOTA 1. 10. 2011

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ
Ljubav: Danas najozbiljnije preispitujete svoju ljubav i odnos sa voljenom osobom. Mo`ete biti zadovoljni. Posao: Ovo je dan koji donosi niz povoljnih situacija. Posebno ako se bavite trgovinom ili radite u medijima. Zdravlje: Sve ste manje osjetljivi. Ljubav: Kada ve} pomislite da ste se na{li u gotovo bezizlaznoj situaciji, dogodit }e se neo~ekivane promjene. Posao: Ne dr`ite se gr~evito planova. Izbjegnite zaka{njenje sa va`nim poslom, pa }ete izbje}i i te{ko}e. Zdravlje: Mogu}a je glavobolja. Ljubav: Vrlo ugodno }ete se osje}ati u jednom finom dru{tvu. Duhoviti ste, {armantni, mnogima po`eljni... Posao: Slijedi napetost u odnosu s okolinom, jer dan i nije ba{ najpovoljniji za poslove. Uzmite predah. Zdravlje: Opustite se i u`ivajte. Ljubav: Mogu}e je da se zaljubite i to veoma ozbiljno. Tako cijela situacija dobija sasvim novi smisao. Posao: Odli~no su vam aspektirane mogu}nosti za poslovno putovanje. Na vama je i va`na odluka. Zdravlje: Morate vi{e paziti na ishranu. Ljubav: Prili~no ste sigurni u svoje `elje i osje}anja koja imate prema partneru. Spremni ste i na kompromis. Posao: Dolazi ponuda za jedan honorarni posao. Osim odli~ne zarade, donosi i bogato iskustvo. Zdravlje: Vi{ak kilograma je i zdravstveni problem! Ljubav: Pru`a vam se odli~na prilika za novu vezu. Njen dalji tok ovisi podjednako o vama i drugoj strani. Posao: Nemojte dopustiti da vas emotivna previranja izbace iz takta. Ne koristite posao kao uto~i{te od nedoumica. Zdravlje: Mogu}e su te{ko}e sa `ivcima. Ljubav: Ako zaista volite partnera, ako iskreno `elite sa~uvati ljubav, morate se mnogo vi{e potruditi. Posao: Pazite na svoje izjave, ne otkrivajte planove. Pogotovo, {to se kolege ne sla`u sa va{im metodama. Zdravlje: Bez ve}ih tegoba. Ljubav: Tra`ite u partneru veliku podr{ku. Ne samo emotivne, ve} i materijalne ili neke druge vrste. Posao: Ovaj dan donosi smirenje, mogu}nost za napredak. Prati vas naklonost utjecajnih i uglednih osoba. Zdravlje: Pripazite na ishranu! Ljubav: Napokon, osje}ate ~vrsto tlo pod nogama i sve ~ari sretne ljubavi. Osje}ate slast u`itaka. Posao: Prakti~ni ste, strpljivi i poduzetni. To vam omogu}ava da ostvarite ono {to `elite. O~ekuje vas i nagrada. Zdravlje: Sve se odra`ava i na izgled. Ljubav: Te{ko da }ete izbje}i ljubavne probleme, pa nemojte bje`ati. Hrabro se suo~ite sa sopstvenim gre{kama. Posao: Najuputnije je da danas obavite samo najnu`nije poslove. Tek toliko, da ne nagomilate zaostatke. Zdravlje: Vje`bajte pravilno disanje. Ljubav: Vra}ate se uhodanom pona{anju, smiruju se osje}anja. Posebno u`ivate u jednoj prelijepoj situaciji. Posao: Ako vam se u~ini da ne mo`ete ostvariti ono {to ste planirali, to vas mo`e dovesti u nelagodu. Zdravlje: Vi{e nego dobro. Ljubav: Mogu}e je da izlaz na|ete, bukvalno, preko no}i. Naprosto, cvjetate, `elite da ljubav vje~no traje. Posao: Dezorijentirani ste, razmi{ljate o pro{losti i budu}nosti. Sve vam se ~ini bezizlaznim. Grije{ite! Zdravlje: Sasvim dobro.

18.00

@ENSKI RAZGOVORI

19.30

DNEVNIK

20.53

JOHN ADAMS

19.15

DNEVNIK

HAYAT TV
08.30 Po{tujmo saobra}ajne znakove 08.33 Hlapi}eve nove zgode, crtani film, 5. epizoda 08.53 Po{tujmo saobra}ajne znakove 09.00 Lijeni grad, crtani film, 38. - 42. epizoda 11.10 Garfield , crtani film, 39. - 41. epizoda 12.00 Kazali{te u ku}i , igrana serija, 9. epizoda 13.00 Autoklub 13.25 Dokumentarni program 14.00 Ninja surferi, igrani film 15.45 Sport centar 15.50 Vremenska prognoza 15.53 Zvijezda mo`e{ biti ti, muzi~ki show 18.00 @enski razgovori, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Stanje na putevima 19.31 Biometeorolo{ka prognoza 19.33 Sport 19.38 Horizonti 20.00 S druge strane 20.20 Zvijezda mo`e{ biti ti, nominacije 22.20 Hajde da se volimo 2, igrani film 00.10 Intervju sa serijskim ubicom, igrani film

HRT1
10.43 Slike iz Ju`ne Afrike. Ju~er, danas, sutra - dokumentarna serija (2/4) 11.14 Normalan `ivot, emisija o obitelji 11.52 Predstavljamo vam..., emisija pod pokroviteljstvom 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 12.17 TV kalendar (R) 12.29 Veterani mira, emisija za branitelje 13.14 Prizma, multinacionalni magazin 13.56 Duhovni izazovi, me|ureligijski magazin 14.24 Branitelji domovine, informativno-edukativni spot (R) 14.27 Eko zona 14.50 Prirodni svijet 4: Tajanstveno viso~je, dokumentarna serija (2/14)* 15.42 Jelovnici izgubljenog vremena 16.05 Euromagazin 16.30 Potro{a~ki kod 17.00 Vijesti 17.15 Vrijeme sutra 17.16 HAK - Promet info 17.21 Reporteri: Mikro krediti* 18.24 Lijepom na{om: Staro Petrovo Selo (2/2) 19.16 LOTO 7/39 19.22 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.12 @ena ma~ka, ameri~ko-australski film (R)* 22.00 Vijesti 22.19 Vijesti iz kulture 22.30 Kriminalci na godi{njem, britansko-ameri~ki film (15)* 00.19 Djevojke s duplerice, britansko-ameri~ki film* 02.04 Dan revolvera{a, ameri~ki film

HRT 2
08.18 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija (32/47) (R)* 08.41 Patak Frka, crtana serija (12/39) (R)* 09.05 Djevoj~ica iz budu}nosti, serija za djecu (5/12)* 09.31 Mala TV (R)* --.-- Baltazar. O mi{u i satovima, crtani film (R)* --.-- Danica i pjetli} (R)* --.-- ^arobna plo~a - 7 kontinenata. Srednja Europa (R)* 10.04 Trolovi, crtana serija (2/26) (R)* 10.30 ni DA ni NE. Kvota za `ene u Saboru (R)* 11.27 Pluck i njegova dizalica, nizozemski film (R)* 13.03 Filmska matineja. Baileyevo blago, kanadski film (R)* 14.34 KS automagazin* 15.06 Obrtnik i partner, emisija pod pokroviteljstvom* 15.40 Strozzi-Gregl-Iliji}. Igra i zbilja, TV film (R)* 16.55 Odbojka(@)EP, prijenos polufinala* 18.36 4 zida* 19.11 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija (33/47) (R)* 19.32 Glazba, glazba... rock* 20.00 ^ovjekov planet. @ivot u gradskoj d`ungli, dokumentarni film (8/8)* 20.53 John Adams, serija (2/7)* 22.25 Europski koncert Berlinske filharmonije (1/2)* 23.15 Fringe - Na rubu 1, serija (12) (1/21) (R)* 00.35 R.E.M. na BBC-ju, glazbeno-dokumentarni program (R)* 01.34 No}ni glazbeni program. Glazbeni spotovi* 04.03 No}ni glazbeni program. Michel Legrand & Tereza - S druge strane sna, snimka koncerta (R)* 06.02 No}ni glazbeni program. Zadarfest 1997. - Zadar u mom srcu. Show program \ani Mar{ana i prijatelja (R)*

Nova TV
06.05 06.20 07.05 07.20 TV izlog U sedmom nebu, serija1/23 Peppa, crtana serija5-6/26 Timmy Time, crtana serija49/52 07.35 Bakugan II New Vestroia , crtana serija19/26 08.00 Beyblade metal fusion, crtana serija18/39 08.25 Winx , crtana serija49/52 08.50 I tako to..., serija1/18 09.20 Smallville, serija17/22 10.20 Larin izbor, serija R 12.20 U zemlji `ena, igrani film 14.15 Policijska akademija 6. Grad pod opsadom , igrani film, R 16.00 Provjereno, informativni magazin R 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Supertalent , show R 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Divlji valovi , igrani film 21.40 Mu{karac u ku}i, igrani film 23.30 Zatvorski krug, igrani film 01.30 Kona~na presuda, igrani film 03.00 Ezo TV, tarot show (18)* 04.30 Wyvern, igrani film, (12) R 05.50 I tako to, serija R 06.20 IN magazin R 06.45 Kraj programa

MRE@A
07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.35 Ostrvo kornja~a, crtani film 08.05 Predaj se srce, serija 09.05 Predaj se srce, serija 10.05 Predaj se srce, serija 11.05 Predaj se srce, serija 12.20 Put za Sagebrush/Sagebrush Trail, film 13.15 Grmalj - Gospodar sunca/Extra Large 2 - Il signore del sole, film 16.10 CSI: Las Vegas, serija 17.20 Doba ljubavi, serija 20.05 Otok, serija, 1. ep. 21.00 Doba ljubavi, serija 22.00 [panska primera liga: Málaga C.F. - Getafe C.F.

Jahorina film festival”, hronika 23.15 Kejnova osveta, film 00.35 Ljubavni `ivot Budimira Trajkovi}a, film

HTV OSKAR C
12.20 Zapadno od granice, film 13.50 Grmalj - gospodar sunca, film 15.10 Gost i ona, talk show 16.10 CSI: Las Vegas, serija 17.20 Doba ljubavi, serija 18.20 Glazbeni program 19.00 Auto shop magazin, emisija 19.30 Reemitiranje dnevnika HRT-a 20.05 Otok, serija 21.00 Doba ljubavi, serija 22.00 [panska primera liga: Málaga C.F. - Getafe C.F.

15.10 Reporta`a 15.40 Dobar, lo{, zao, talk show, r. 17.10 Reporta`a 17.40 Vinoteka, emisija o vinima 18.20 Zagrljaj ljepote, emisija o modi 19.05 FIS SHOP 19.10 Marketing 19.30 Dnevnik HRT 1 20.00 Reporta`a 21.30 ^ovjek i zdravstvena kultura 22.35 @ivot pi{e pri~e, dok. emisija 22.05 Lifestyle TV 22.50 Euromax, emisija o stilu `ivota 00.40 No}ni program

piramida, dok. program 18.00 Iskre kulture, emisija o umjetnosti i kulturnim zbivanjima, r. 19.00 Muzi~ki program 20.00 Igrani film 22.00 Iz arhiva TV Hema

20.45 II nogometna liga-Centar 7. kolo: Mladost /@/ Bosna /V/, snimak 22.25 Tv Zehra 23.00 Aktuelnosti, r.

TV GORA@DE
17.00 19.00 19.30 20.00 20.30 Najava programa Dnevnik Emisija Istina, dok. program Pop Top, muzi~ka emisija 21.00 Klinika, serija 22.00 Intervju 23.00 Dnevnik/r

BN
19.20 19.30 19.55 20.00 20.30 21.30 22.30 22.50 22.55 00.25 Marketing Dnevnik 2 Marketing Vitafon BN music Tu|e sla|e Dnevnik 3 Marketing Timo~ka buna, film Formula 51, film

TV USK
19.00 19.30 20.05 21.05 21.55 Dnevnik 1 Muzi~ki program Otok, serija CSI New York, serija [panska primera liga, prijenos utakmice, 1. poluvrijeme 22.45 Vijesti 23.00 [panska primera liga, prijenos utakmice, 2. poluvrijeme 23.50 Igrani film

KAKANJ
19.00 19.15 19.30 20.00 20.20 20.45 21.00 21.30 22.45 23.00 Bra~a Koale Marketing Dnevnik FTV Vijesti IC Zanimljive pri~e Marketing Legende BH sporta Tribunal Marketing Vijesti TV Sahar

TV OSM
19.00 19.12 19.30 19.40 20.05 21.00 22.00 23.00 00.30 Vremenska prognoza SMS oglasi Portal Game zone Predaj se srce, igrana serija Tito, dokumentarni serijal Doba ljubavi, igrana serija Film Astro Show

RTRS
14.35 ^uvari kosmeta: Carski grad, dokumentarni program 15.05 Bez suza, mini serija 16.30 Za.druga, emisija za mlade 17.00 Vijesti 17.10 Brod plovi za [angaj, film 18.55 Ah, ta planeta! 19.30 Dnevnik 2 **.** Sport 20.20 Ko{arka{ki turnir: finale, direktan prijenos 22.30 Dnevnik 3 22.45 Festival ekolo{kog i turisti~kog filma”

ZENICA
18.00 Sfera ,r. 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Vijesti 20.00 Nije te{ko biti ja 20.45 Obavje{tenja, mali oglasi, TV izlog 21.00 Igrani film 22.30 Obavje{tenja 23.00 Vijesti ,r. 23.15 Igrani film

HEMA
12.00 Auto shop magazin, emisija o automobilizmu, r. 13.00 Igrani film 15.00 Na{i razgovori, intervju 16.00 Religija u slu`bi `ivota, religijski program, r. 17.00 Bosanska dolina

HIT TV
16.25 19.00 20.00 21.00 22.00 22.30 23.30 00.00 00.05 Tri minuta Iz dana u dan Auto shop magazin Biljana za Vas Bonaventura Folk show Trend setter Tri minuta, vijesti Film

VISOKO
17.30 19.25 19.30 20.00 20.05 20.30 Igrani film, r. Maketing blok Dnevnik FTV Marketing blok Sje}anja Aktuelnosti, inf. prog.

KISS
13.50 Reporta`a 14.40 Kuhinja, emisija, r.

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

LJUDI I DOGAĐAJI

LJUDI I DOGA\AJI
Glumac među Egipćanima

2A K =EHK

KAIRO - Američki glumac Šon Pen (Sean Penn) jučer je poslije džuma-namaza na Trgu Tahrir demonstrirao zajedno s Egipćanima. On ih je podržao u zahtjevima da vojska što prije preda vlast i povuče zakone koje je nekada provodio svrgnuti Hosni Mubarak.

Klum na promociji: I suprug pomogao u odabiru mirisne note 

81 2)4.- 501Željela sam parfem koji je super ženstven i nježan, rekla je slavna manekenka
LOS ANĐELES - Supermodel Hajdi Klum (Heidi) predstavila je svoj novi parfem “Shine”. Na promociji u hotelu “Mondrian” bile su voditeljica Elen Deženeris (Ellen Degeneres), glumice Kirsten Danst (Dunst), Elizabet Harli (Elizabeth Hurley) i mnoge druge ličnosti. - Željela sam parfem koji je super ženstven i nježan. Moj suprug je, definitivno, u ovome imao ulo-

Supermodel Hajdi Klum na promociji u Holivudu

Čuvane u formaldehidu

8H=ćAA >=A

gu jer sam, prije svega, htjela njemu mirisati. A on ne voli prejake mirise - napisala je Klum o parfemu na svom Twitter profilu. 

=>= EA JHCLE=
LOZANA - “Leshop.ch” je vodeća online trgovina u Švicarskoj. Ova prodavnica, koja mušterijama narudžbe isporučuje u najkraćem roku, osnovana je 1997.

BERLIN - Medicinski historijski muzej u Berlinu vratio je namibijskim vlastima lobanje 20 Namibijaca koje su njemačke kolonijalne snage odnijele iz te zemlje prije stotinu godina. Lobanje četiri ženske i 16 muških osoba, uključujući jedno trogodišnje dijete, čuvane su u formaldehidu, a u Berlin su dopremljene između 1909. i 1914. godine.

godine. Danas ima 50.000 stalnih kupaca, a više od 3.000 poziva dnevno. Zapošljava 220 osoba, a prošle godine imala je promet od 169 miliona američkih dolara. 

= I=K ! K@E
BERLIN - U njemačkoj metropoli otvoren je jedan od najvećih sajmova erotike na svijetu. Do nedjelje, do kada će trajati, očekuje se da će sajam okupiti više od

S promocije erotike u Berlinu

RIO DE ŽANEIRO - Bivši direktor programa za borbu protiv vožnje pod utjecajem alkohola Alehandre Mendes optužen je da je, vozeći u alkoholiziranom stanju, automobilom “pokosio” četiri osobe, od kojih je jedna preminula. On je najprije udario jednu ženu i njeno dvoje djece, od dvije i pet godina, a zatim jednog građevinskog radnika, koji je preminuo od zadobivenih povreda. Zaustavio se tek kad je udario u banderu.

7>E?= =DEč=H

Iskosa

30.000 posjetilaca. Inače, ovo je jedan od događaja u kojima “granica” između gostiju i domaćina, odnosno njihovog druženja gotovo da ne postoji.

Iz skladišta “Leshop.ch”