P. 1
HubertHorn i GertSchill-Fitnes Kuharica

HubertHorn i GertSchill-Fitnes Kuharica

|Views: 379|Likes:
Published by Hokusy

More info:

Published by: Hokusy on Oct 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2014

pdf

text

original

,

I
,I

I

Hu,_-ert, Ho,rn Ge,rt, Sc,h.ill

FITNESS KUHARICA
ZA ONE KOJI SE BA,VE FITNESSOM I BO:D'YBUIL,D"NGOM
I

.
,I

(I

I

.

~,

.j'

FITNES,S BIBLIOTEKA

Sen/ko" B'atusiceVi' ,4" Za:g:re,b

IzdaVB,'C

SA DRtAJ'
Zd' ... ,'",raVI
. ,. ..". '., . "",. --. 'Ih-, IOlnmll'lUI,Z: iprav~' nllUllIpre' I tfa,nu ..... '.,",,".'.' .. ."'t' , . '''I'' .h t ,1111\'0 .... Z_a.so j'8 prava.na . pr-e,',rana '1:011"11... vazna, "',, ..... Oid-'" .'1-" ,sa sastoll ',' ·~"a 'Ih· ran ,- a, _ .-. caga, a sal'_ti~O;JI n,8S_ I" .

Za izdava',GB, Se'ad Nlkoce'r~G' Prije'vod'

III

U

"""un,'"

••

5
,,0 •• ,.' •• '•• '''.'.'. '.' ••••••• '","" ••• ,.'.'.'., •••••••

1

'.,.,

'..'

".,.,
••

,
,itl!!11II14.,.;ii!iLi'!!!111I1.1

,".' 6' ..'.".'.• .
..lliiiii'!ii

".

I

I

.c

iiii!!I@L.,LI!liillli.·~'!'

••,'illrIi·i!i!i!l!~if.ill~l!lllili!!iIi!!!!!I!.II,

.. ,.,'!IIIIL .. iIi!,,!!I~oi~iII.~.·ii'IL<iLIjii!I'.L!Ii,.

'1'2·~·
,",

lre'na ,B,:l'ais'ko'vic

~~:almElnll V't',- .~,-'

iii iii ."jlti.

ri1il! II If iI Iii Ii!

'!irii

l'tI'lll!Ii

iIi!ii

'!! i'lI:!llI

111'111i!i,!!'!!III' 1II;Ii i!i iii !!! ~1"'lIllIiI iii

Ii

li'!!"!!

iI

iii

i!!

iii

iii !!· ·II 'IIi! ..

o!

!llil~ill'!!

.''''

!!IIII iii .'!'l!!ILllI,lI,.

i

tj, '!! II 111 ii iii

"!'

Ij);t! II, .. ,.

iii! !!L!I!

!II'"

II ill

iii

!I 'il L.I'I, IiI';;'!!

'!!I'!\!!'"

, "'-:- '

2'4

1

~~I

M~nerallii 'eiemlenti u tra'90viima

".,

,......•.. ".' ...•...... ,.,

'.'."

,.,

,

".,. ,.2'9 .

,Le'/dur:a MI9,rim'a ,Nikoc'evic risale'

"Tiskata Nova, Gmdisks:

Mol's dneVina potreba ,za,lkalodiama, ."".,,""' '.' uo.' ,.,.'.u., ••••. ,'"•••••••••. D,obmUk,il'e Iii skljinuti Ikille (Ude,bljati S'B i s,mrsB,vj,eU) 'Ve'g:e,talrijI8:n'sk.a p:rehlran!8, .,.'.' '.".' '.'.'.'.' ,..'.,,".•...• ~'. ..•• . Prav',jiI',na !p.,rip:rem!8, hra n e ... '.",.,.' ".•'.,., •... ".'",.'•.'.'.....• '.'.~~.,'",.. ,..'... .'., ..'.'"~.' .
@ •••••

"'i'.,.,~ •••••

, ,.' •••• ••

'.'••• '

'" ••• ,., ,.,.,•• ••

,38 40
46

,n"

•• ' •••••••••

",•• ,.,••••••

,.'••••••

".

'0 '. ,,,., ••

' ••••

,. ,',.'

••••••••

,. '.' '.' '"

,4,7

CIP ...Ka;ta'lo,giz,s',cfja u pubJika'cUi Ha'eiana/n.s' ; -s\leucilisna knjifnica UDK 64,1.56,(083'.12),:19'6.8,94

Za,g'reb

,

I
,
\
I I

praivif!a 10, prehra,rd ,.,.,., ,~ ,., ..,.,.,.~.'''.,~, '''"..•,."." ,.,,', .., ,., ...•... ..,.~.,.,.,., 5,2 ,Sto!sm~jet:e,j'l!sti ii IP!li , ,.. '.,,' ..,.•.•. ,.",.... "., • " ~....• ,.".,.,.,0 ••• "., •••••• '••• '.".".' ••••• '.'.' ••••••• ,. 5,3 IR,e,celpti' •.. "'.",.,~.,.' ...•.•. '..'....•. '.,.., ,.'.'..'..'.,."•... '.'.'.'.'.' '.•...• '••..,.,., ,"." ,",,, . .....• .••.. '....••.. ' ,.'.. 5'0, T,abUoe ,hr:a~jivi.,hvr,ij'ednos.ti '.,",.' ,.".'i"'" .,0,',,""" ••• '.' ~,•• ,•• '., ••• ,.,.".,••••• ~ ".,"'., •••• ",•• '.' ••••• l' 'B4 KaI1e,nd,ar IPovrea •.. 17'1 K,al,e,ndlar' VOCal 11 '713
'n'.' •••••• "i"" .'." ". '., •••••• '•••• '.".,.'.'.-. ••••• 'n ••• "'i, ,"'•• "••••••

~_ovB,zn,ih

00' .' •••

,,,,,,0, •••••••••••

," ~~'i"

•••

i!'.lIIrllj"'I."'~'!I!I.

II;

iii

iii

'11 ,!i '.,

'!'

!II

ill

iii

i,!!,.,,'!II'iIi

iii'. i'!""IIIJ!II

iliili'i!"!i''IIIlltIl!II

~iij!olill!ll!lI.·ilii

.'!,-III"'illiI'"

lii!'. !I·lIlIlrl,ri'<!!Ji!!!Ii

!lj1Eri'", I! Ii!!

!II

Ii

Ii

.'!!!'!"Ilill

iii,.

iiii'!!"~"I'!II'iI

i!!!

!II 'Ii

,H,OR,N" Hubert. . ., .,. ' . Fitr1',ess kuh'srica : Z8' ons' kOJ' B,9 b,sv:e tifns'sSom' i' bodybullding,om : s tabi;CB'ma' p,~',h'faR1b\enih_ 'vrljednOls-fi l_-'-Iu~~~Hom't' 'Gert Sc:hll[ ...Za,gF7sb: S,en'lkol~ 2002.

I,

I

,(Fifness bib'llo,feka)
Prijevod d}e,f,a.; ,Kio,f:~,b~ch.ruer ,Ftitness .. .sp,onler lind Body;bullder" ISB'N 9S.3..!98885.o~6i 1., Scbi#~r ISed , ," . .I. B,odyb,uildin,g -- Pre'h~a'na sport~l,sa ~ ....... Prirucnlk II., Fltnlss's ,_ Preh'fsna ,spo,rta'sa
.....,~ri,"Jdn'lk

~I

Zdravi ; u formi uz pravilnu prehranu
Kad ste od/ucili bav/ti se f(tnessom iii bodybuildingom, ucinill sle prv! korak prema zdrevom naCinu iivola. Time sie dokaza/i da Yamzdravlje idobar izgled nisu neveint, testilamo Yamna toj odluci i ovom knfigom iefimo yam pomoc! da taj veliki cilj za/sta i ostvente. Uz redovile treninge jednako jevatna i zdrava, cjefovita prehrana. Znanslvenici su uvjereni da 50% uspjeha u lreninzima ovisi 0 onome sfo jedemo.. Upravou pos/jednje vrijeme /judi pastaju sve vise svjesni vainosti zdravlja i pre.hrane. Za /jude koji se bave fltnessom, buduci da oni ulaiu mnogo vremena i novaca u odriavanje ~elesnog zdravlja, iz dva ie razloga vaino primm na znanje j s/ijediti nove spoznaje suvremene znanosti 0 prehranl .. Zapravo postoji mali broj pravifa, kojih bi se covjek svjesier: vainosti dobra tjelesne forme morao driati, ako seieli cjefovito hranili. Buae Ii iivio prema tim pravilima, koja cemo Yam ne sljedecim stranicarna predstaviti, bit ce posteaen mnogih civilizacijskih bofesti koje su uvjetovane prehranom: pretllost, arteroskleroza, obo/jenje zglobova, opstipacija, propadanje zube, dijabetes itd. U ovoj knjizi predstav/jamo vise ad 200 jela koja su pogodna za zdravu, cjerovitu pre.hranu. Ono sfo je posebno kod predfoienih recepata jest to slo uz svaki od njih prilaiemo i lablicu hranjivih vrijednosti jela, k90" i svakog njegovog pojedinacnog sastojka. Tako cete prehrenu moCi prifagoditi vla$tifim potrebama. U dodatku cete nac; jos jednu delaljnutablicu s prehrambenim vrijednostima koju je poie/jno koristiti pri pripreml i svih onih jela koja u ovo! knjizi nisu sadriana. Neka yam prijede u naviku da svoja jela anafizirafe prema hranjivostl sve dok osnovne vrijednosti ne budete zoal; napamet. Postupno cele stjecati ~osje6aj" kakve hranjive vrijednosfi sadrii ne.ka namimica i ubrzo cete i bez ovih tablica moci razlikovaH visokohranjive i niskohranjive nam/mice. Budete Ii slijedili nese savjete, hranif ceie se uisfinu zdravo i postiCi cete ono stovam od srca ie/fmo, a to Ie da nemate vise nikakvih problema s viskom iii manjkom kilograma,kao ni s bofeslima uzrokovanim prehranom.

5

kod zacep/jenja lijek za ciscenje crijeva ltd. istraiivanja 0 raku jos su uvijek u poeecima te se danas smije pretpostaviti da naslajanje brojnih oblika raka ima izravne iii neizravne veze s pogresnom prehranom. konzumiranje slatkisa je u sve vecem porastu. jos se uvijek misli kako je odjednom tesko obolio na srce. Bo/esti koie Cesto su odraz poremecenog metabo/izma koji je nastao uslijed nedostatka mikronutrienata. ostecenja diskova kra/jeiaka i kra/jeinice. Nastajanje tih bo/esti uvjetovano je prekomjernim konzumiranjem secera. Od tih civilizacijskih bo/esti. Oclfo je /judske organe i i/ijezde moguce jako opteretiti i oni mogu dugo bez prigovora podnositi pogreske u prehrani. arlerosklerozu. Razlicite vrste raka takoder se pripisuju pogresnoj prehrani. u s/ucaju preti/osti sredstva za regu/aciju apetlta. iucni kamenci. Ako je prehrana jednolicna. do/azi tek nakon otprilike 20 godina. obo/jenja jetre i iuei. kao posljedice sta/nog nedostatka mikronutrienata. No. ni mnogi /ijeenici nisu u stanju prepoznati povezanost izmeau bofesti i prehrane. Na ialost. upale. Posebice /jep/jivi sfatkisi. Bo/esti metabolizma To su primjerlce se6ema bolest (dijabetes mellitus). i fijeeenje s obzirom na uzroke obo/jenja.vnog tkiva Tu spadaju sva reumatska obo/jenja kao arlritis. na primjer. preli/ost. Jako nema osobe koja rado ide zubaru i premda je povezanost slafkisa i karijesa opce poznata stvar. na ialost. Prifom se smatra da je nastup infarkta samo znak da je bolest. kojeg su postavili engleski znanstvenici Campbell i Cleve. razomo dje/uju na zube. ragade. mogu se na primjer pripisati prevelikom konzumiranju alkoho/a. kao i infarkt i moidani udar koj. moguce. jer je islovremeno nepreslano rasla potrosnja secera i slatkisa. Prema "pravilu dvadeset qodine". prevelikim konzumiranje mesnoce (ovdje se prije svega misli na zasicene masne kiseline) i visokim razinama kolesterola. ekcemi itd. jela koja sadrie secer. Medicina se cesto zadovo/java samo lijecenjem simptoma. Od tih bo/esti najvise umiru /judi u srednjoj iivotnoj dobi. Obje bolestj dugorocno vode do gubitka zuba. akutni i. neizljeeiv stadij'. naravno da nije lako prepoznati povezanost izmedu uzroka i posljedica. Kod ub/aiavanja simptoma fijecnik u slucaju botove propisuje opojna/narkoiicka sredstva. Premasna hrana pospjesuje nastajanje nitrozamina za koje se takoder smatra da uzrokuju oboljenja od raka. Oboljenja iivcanog sustava. Postoje zapravo dvije metode lijecenja neke bo/esti: lifecenje kojim se simptomi samo ublaiavaju. jer I iivcani sustav ovisi 0 besprijekomoj prehrani bogatoj mikronutn"enlima. Mnogim lijecnicima nedostaje i osnovno znanje koje se tice prsvllne prehrane. Na sveucilistima jOs uvijek nema posebnog predmeta na kojem bi buduci iijecnici mog/i Oboljenja sustava organa za pokretanje i sustava vez. organizmu nedostaju potrebni vitamin! i element. :. buduci da su dugo prl/jep/jeni za njih i cesto se ni pranjem zuba ne mogu u pofpunosti odslraniti. Propadanje zuba 98% civiliziranog sianovnistva bo/uje od zubnog karijesa (propadanja. kod visokog tlaka lablete koje ga snizuju. vrijedi/o bi spomenuti: Oboljenja probavnih organa Poremecaj rada crijeva (zacepljenje). Postoji jasna povezanost izmedu pogresne prehrane i ovih oboljenja. prlje iii kasnije. ustanovtjena jasna povezanost izmedu prehrane siromasne balastnim tvarima i nastanka raka crijeva. Vid/jiv izraz tih smefnji u metabolizmu su promjene na koii. Zaista zaslrasuje podatak koliko stanovnistva ne zna nista 0 bolestima koje su uvjetovane prehranom. nedostatku mikronutrienata i nedostatnom unosu balastnih tvari. ne nastupaju odmah pa je nemogu6e brzo prepoznati povezanost izmedu uzroka i djelovanja. arlroza. Te botesti. Tako je. kao sfo su bomboni i coko/ade. Buduci da do pojav/jivanja neke bo/esti. kOja inace vee dugo postoji. Samo sfo te bo/esti. 80% zatvora moglo bi uravnoteienom prehranom blti iz/ijeeeno za samo nekoliko dana. potrebno je u prosjeku oko 20 godina da bi vrlo ozbi/jne pogreske u prehrani pocefe uzimati svoj danak kad je rijec 0 zdravlju. Oboljenja srca i krvotoka Ovdje treba navest.1 Zasto je pravilna prehrana toliko vaina Postoji ve/iki broj bo/esti koje se nedvojbeno mogu pripisati pogresnoj prehrani. Svaki treci smrtnl slueaj suvremenog covjeka pripisuje se obo/jenjima srca iii krvotoka. u tragovima. Do tih bolesti do/azi neprestanim unosenjem prevelike kolieine ka/orija kroz dugi niz godina. koje pak sa svoje strane mogu biti preteea boleslima metabo/izma. jer uzroci ostecenja nisu jasno prepoznatljivi. Lifecniku cesto nedostaje vremena da kod svakog pojedinaenog pacijenta razgovorom ustanovi uzrok oboljenja. Razmjer njihovog propadanja je u proteklim godinama znatno porastao. tru/jenja zuba) i parodontoze (nestajanja zubnog mesa). tako da se procesi izmjena tvari u organizmu vise ne mogu norma/no odvijati. Uosta/om. bubrein. a da se ne pita puno 0 uzrocima oboljenja. su njezine pos/jed/ce. kOjesu uvjetovane prehranom. rafiniranim ug/jikohidratima (bifelo brasno) i namirnicama iivotinjskog porijek/a koja sadrie purin. Takva ostecenja cesto nastupaju lek nakon dugog niza godina lose prehrane i tesk» se lijece. nedostatak enzime ltd. Kada neki muskarac u najboljim godinama odjednom umre od infarkta. 6 7 . kamenci. sada doseg/a svoj posljednji. njihova ce se funkcija poremetiti i moie doci do teskih bolesti opasnih po iivot.

Pogresno se smatra da je uzrok bolest. medicini se predbacuje da se previse ogranicava na ublazavanje simptoma dok se prema/o pita 0 njihovim uzrocima. ano sto se dogaaa u tije/u. Driavni organi su zapravo odgovomi 1. Hauxley je rekao s/jedece: toliko uznapredovala. nego ce samo pokusati ublaziti njezine simptome.I II ucili 0 povezanosti izmeau pogresne prehrane i nastalih bolesti. na primjer. Karakteristicno je da se ta bo/est. izazvanih pogresnom prehranom tijekom dugog niza godina. bo/esti od koje prema procjeni boluje oko 20 mllijuna driav/janina Njemacke. No. kao 8 9 . nego se one samo u starosti pojavljuju kada se pocinju primjeclvatl negativne posljedice pogresne prehrane i pogresnog nacina iivota. koja je uspje/a transplantirati srce. ravnatelji sprjecavaju prodaju slatkisa. a u Njemackoj barem u nekima. Pravo iz/jecenje je.4 milijuna GIHT ~---------:. Na taj naein preuzimamo oblik ponasanja i prehrane koji nema nikakve veze sa zdravim nacinom iivota. primjerice. I mladi miste da su te bolesti sudbonosno povezane sa staroscu i zbog toga ne poduzimaju nikakve preventivne mjere. mnogi je /judi ipak nisu svjesni.i mikronutrientima. Ali. Radi se zapravo 0 krivoj prehrani u djetinjstvu.. alkohol i kotein. zasljep/juje svojim ogromnim dostignucima. djecjih i sportskih igralisla zabranile rad kioska u kojima se nude bilo kakvi stalk/sl. Kada. ta/osno je da jedan sterae takvu bolest pokomo podnosi smatrajuei da je za njeno nastajanje odgovorna njegova duboka starost. Ali lada moie biti vee kasno za potpuno ozdravljenje. "Medicinska je znanost u pos/jednjim da danas gotovo vise i nema zdravog covjeka. U 8vedskoj su. " I I Danas nas medicinska znanost. cesto oo tom pitanju zna puno vise od mnogih lijecnika. ne smije se nadati cudu. No. u vecln! slucajeva mote iz/ijeciti u samo nekoliko dana cak . Civilizacijske bolesti uvjetovane prehranom ~ Znanstvenik deset/jecima A. Kao sto je vee ranije navedeno. ako se preae na cje/ovitu prehranu. U Svicarskoj u mnogim skolama. kako funkcloniraju organi i kako fata/no pogresna prehrana djeluje na zdravlje i oeekivani iivotni vijek. bubreg i druge organe. koja se zatim u starosti gorko osvecuje. U to nas neznanje gura i reklamna industrlja. medutim. Ako promijenimo prehrambene navike i kod mnogih drugih civilizacljskih bo/esti uvjetovanih prehranom moie doci do pravog izljecenja iii barem do ublazavanja te bolesti. Cak ni nakon pojave bolesti on nece postati svjestan njezinih uzroka. bogatu mekro. hrana siromasna mikronutrlentima i ba/astnim tvarima. nikotin. na primjer.- 5-7 milijuna VISOKI KRVNI TlAK r-----------------~ 14 milijuna PREKOMJERNA TJElESNA TEZINA 15 milijuna PROPADANJE ZUBA 20 milijuna BOlESTIPROBAVE (ZATVOR) za slieno ogranieenje reklama za slatkise. ako dugogodisnje korlstenje lijekova protiv te bo/esti nlje donijelo nlkakve rezu/tata. mladosti i srednjoj zivotnoj dobi. S time je povezana i tvrdnja da staracke bolesti zapravo ne posloja. Tako je. VeCina bolesti ne nastaje starenjem. uzrok zacep/jenju. ne mote se ozbiljno ocekivati da ee to ostecenje promjenom navlka u hranjenju samo tako nestati. do pojave neke bolesti uvjetovane nacinom prehrane proae u prosjeku 20 godina. v/asti na odreaenom prostoru oko skole. a time i prelllosti. moguCe samo u s/ucaju ako su poznati uzroci i ako se oni odstrane. lako je povezanost izmeau bo/est. U inozemstvu ipak postoje primjerl kako se situacija moze popraviti. Sigurno nema nit. to ostaje nepoznato. Jedan laik. i prehrane I znanstveno utvraena. koji se zanfma za prehranu. koja se nikada ne umori ad hvaljenja proizvoda kojl sadrie secer. jednog mladog mu§karca koji do potankosti nije upucen urad jednog automobilskog motora dok su djevojke pak najbolje upucene u modu i u iivotne navike Lady 01. doae do ozbiljnog osiecenja ilijezda. iivotna dob.

nego kad je eovjek ozbiljno bo/eslan. to bi vec mnogo pomog/o. No. malo je vjerojatno da ce se zauzeti protiv njih. barem malo pitanjem pravilne prehrane. Ueinlo bi svome tijelu veliku uslugu. Nema niceg goreg i sto vise deprimira. medicinskoj tehnici i lijekovima. Mnoge bo/esti se mogu sprijecili samo time da se covjek zdravo i cje/ovilo hrani. No.sfo je to vee ucinjeno i s cigaretama. Sv! bl rado dugo iivjeli i u starost. samo je dje/ic onoga sto gospodarstvo godisnje izda za reklame za opojna sredstva koja su stetna za zdrav/je. Pozabavi Ii se netko. kao slo to obavezno radi i za svaku kutiju cigareta. Iskusan bodybuilder toeno poznaje funkciju svakog misiea i zna koje su vjeibe dobre za koje misice. Kako s vremenom ue. Uspjesni bodybuilderi sa svjesno ill nesvj'esno hrane pravi/no. ako se ne prepozna povezanos! izmec1uzdrav/ja. Bodybuilding je /yep sport. tko se bavi filnessom. rijesili se viska kilograma i da bi /ijepo Izg/edali. Ijepotu i snagu kroz citav iivot. jer bi ga tako odriao zdravim. Ptomcun njemackog Drusiva za prehranu. a u ovoj cemo vem knjizi objasnm kako. pravilne prehrane. da bi ojacali svoje tije/o. Za one kojt se bave fitnessom glavno pravi/o ubuduce mora blli da se s jednakom ozbi/jnoseu odnose prema treningu I prema prehrani kako bi na taj nacin odriali zdravlje. kako driava zbog visokog poreza od opojnih sredstava ostvsruie veliku dobit. Dugorocno g/edano slatkisi nisu manje stetni od cigareta. svoj' trenlng uclniti oplima/nim. ne samo izvsne. vita/nosti . ima botove . Oni ulaiu puna vremena. Jos cemo jednom ukrafko izloiiti najvaznije razloge bolesti kOje su uvjetovane prehranom. svi su ti napori suvisni i nepotrebni. vee i iznufra. I gospodarskf interesi prolzvoc1acasu toliko veliki da za prosvjeeivanje potrosaea nema nikakve sense. Upravo je pravilna prehrana preduvjet za optima/ni razvoj. Ministar zdravstva bi trebao upozorifi i na opasnosti od alkoholizma. uiivali u zdravlju. koji nam pomaie da optima/no uljecemo na vlastito tije/o. a time i novece. od kojih cemo neke cimbenike kasnije i podrobnije prouciti: 10 11 . koji iznosi 5 milijuna DM. taka mora naueiti izbjegavati moguee pogreske u razvoju uzrokovane pogre!mom prehranom. Oni koji se bave fitnessom i bodybuildingom spadaju u /jude koji najvise rade na odriavanju zdravlja vlastilog tijela. neprestano ovisi '0 lijecnickoj pomoc'.

takva bi prehrana bila ne samo jednoliena. unutamjim organima ltd. mogu dovesfi do arteroskleroze.vlma i zaslo Ireba vodltl racuna I 0 bs/astmm tvsnm.e. mofeku/e bjelancevina sastoje se od 22 razlicitih aminokiselina. e/emente u tragovima i ba/astne tvari. No. A one pak imaju drugaciju strukturu od bjelancevina jetre. Esencijalne . neesencijalne aminokiseline Sada bi trebalo objasniti sljedecf vaian pojam s kOjim cete se. . Kako bi tijelo moglo samo proizvoditi bjelancevine za obnavljanje. no vise 0 tome nesto kasnije. Je. Bloloska valentnost nam kazuje koUko bjelancevina tijelo moie samo izgraditi lz 100 9 bjelancevina unesenih hranom. gihta j reume. upoznat cemo se s jednim vrlo vainim pojmom. 'triptofan'. Nasa se hrana moie podijeliti u dvije velike glavne skupine: Bjelancevine e: Bioloska vstentnost Bjelancevine. morao bi jesti hranu visoke bioloske valentnosti. odnosn? k~J(Qse prav11nohraniti.~a miet. no buduci da takvo sio gotovo da i ne postoji. najr:rije znat~nek: o~nove.. kao npr. buduci da fa hrana ne sadrii neke vatne vitamine. koje su organizmu potrebne. ako se bavite fitnessom. lzv. 0 njima sa- Tko teli izgraditi svoje mis/ce. Bioloske va/entnosti nasih namimica su vrlo razficife. no neke bitne veze morale poznavall kako IS e prev: nom pre ranom pn ~blikovanjU tijela post/gIl najbolje moguce rezulfate. nego i opasna. U sljedeclm va~ pog/~vljl"!a . 'proHn'. vam bO~Ot va~1 za irenmg ~/stmu nlje.ad cega se sastoji nasa hrana? p "13 nego slo sustavno razmotrimo pitanje kako se debljate. Rijeeje 0 esencijalnim i neesencijalnim kiselinama. otrebno. frebali poznavati temeljne raz/lke Izmedu bJe/~n:evl~a~. no 12 13 . cesto susretati.masnoc~ I ugljlkO~ld.·koii. '/izin'. potrebno je. sastoje ad tih 22 aminokiseline pri cemu je njihovo povezivanje uvijek drugacije. aminokiseline koje su mu za to potrebne freba u lijelo unoslti putem hrane. purina koj. tijelo bismo takvom jedno/icnom prehranom opteretili golemim kolieinama kolesterola . a to je pojam 'bioloske valentnosfi'. Nese tijelo ima sposobnost da samo proizvodi vecinu fih mo/ekula aminokiselina. bjelancevine u misiclma. govedinom i jajima.trago. u znanstvenoj termin%gijl 'protein!'. am/nokiselina. bilo bi mu dovoljno hraniti se same mlijekom.tarr:. kako mrsavii.sle. Samo u tjelesnim stanicama poznato je oko 5000 razlicitih vrsta bjelancevina! U bjelancevinama misicnih vlakana aminok/seline su medusobno drugacije povezane nego u bjelancevinama koie.mka~o ne iellmo preopteretiti medicinskim znanjem.s. Osim toga. Uzmemo Ii same to u obzir. Za vasje jedino vaino da znate da se sve bjelancevine koje se nalaze u ljudskom tijelu. za sto s~ tije/upotrebm y. Nadalje ielimo razmotriti svaku od navedenih komponenata kako bisle znali osnovno.lnl I elementl ~. .. Tak~ bl. sto su to aminokiselin~. sastoje se od 22 pojedinacna sastojka. odnosno za izgradnju novih tvari. Najidealnija bi bila hrana kOja u optima/nom sastavu sadrii svih 22 aminoklseline koje su tijelu potrebne za izgradnju vlastitih bjelancevina.no fa imena ne morate znaU.Ita. npr. Kao sio smo vee spomenuff. Imena tih aminokiselina moida zvuce stoieno. 'a/anin'.

Iko iel. Timeje ometena IzgradnJa tklva I zacjeljivanJe rana 14 15 . sio je jednako kolicini koju organizam odjednom mole preraditi. Nemojte misfiti da se radi 0 nekom hiru. Ako b. ribom. netko tko se bay. Nedostaje Ii samo jedan element. Hranimo Ii se jednolicno. treba puno vecu kolitinu bjelantevina nego jedna prosjecna osoba. zbog bOlesti. izgraditi svoje misice. Postoje jos rlva·vaina raz/oga zbog kojih bi bUodobra uzimal. Posljedice nedostatka bjelancevina dovod protein a.. Vjerojatno ste se vee u tudu pitaI. jajima ltd. tu bjelancevinu je nemoguce proizvesti. neprestano bi morae jesti. nadomjestajuci aminokiseline koje nedos!aju. dodatke prehrani: Kao ptvo. kojih u normalnoj hrani nema iii ih tme premek». zesto fitness sportasi ibodybuilder. jer iza toga stoji sve ozbiljnija medicinska spoznaja. tijelo moie stvarati misicne bjelancevine same ako su mu na raspolaganju bas svi ze to potrebni e/ementi i to u dovoljnim kolicinama. Gubltak IIpetlta Rllzgrlldnja mlllcnih bjelancevina (poillf/lln"a) Razgradnja enz/ma (brzll) Dodaci prehrani Vee sada je vazno pozornosi usmjeriti na veinost hranjivih koneentrata. tko se ne hrani uravnoteieno. Supratno tome. dfJete. fitoessom. Preme nacelu da se 'snaga lanea ocituje u njegovoj najslabijoj karier.pogrelne prehrane Nedostatak bjelancevlna Tlje/o vile ne mote opUma/no upotrebfjaV/1f1 hranu. To su 'eseneijalne' aminokisefine i njih u tijelo trebamo obvezalno unositi hranom. nego u njihovoj kombinaeiji.ipak postoji 8 aminokiselina koje tyelo ne mote samo proizvoditi. postoji opasnost da nasoj prehrani nedostaju neke eseneijalne aminokisefine slo moie dovesti do njihovog konacnog nedostatka u tijelu. Smanjena produktivnost L~~~~~~~~1J prolzvodnja novlh enzlm« Nedovoljno ISkor/~tavanje protelna. mesom. jedan proteinski napitak ima povoljniju eijenu i lijelo opskrbljuje s otprilike 30 9 visokovrijednih proteina. nedostaju mu neke aminokisekline koje moze dobiti upravo putem tih dodataka i na taj nacin njegova prehrana postaje opet uravnoteiena. a svt oni ne nalaze se u semo jednoj iiveinoj namirniei. izgradnju. npr. Naime. a i njegov bi se novcanik brzo preznio. potrebne bjelancevine unosio samo brenom. Shvacate Ii sada zasto je uravnotezena prehrana toliko vaina? Nase tijelo trebamo opskrbiti svim elementima koji su mu potrebni za obnovu . Znaci. uzimaju dodatke prehrani. dodaci prehrani omogucuju da neuravnoteiena prehrana postane ponovno uravnotezena.

P •. ne sadrze no masnoca. /ndustrijski se secer sastoji samo od jednostavnih ugljikohidrata.. nekolfko puta kuha. J~st cdmlkend. filtriranje kroz kostani ugljen i kuhanje do uzmjavanja . jer se svi vitamini i elementi u tragovima iz njega prethodno odstranjuju i zato Je za prehranu /judi potpuno bezvrijedan. Grubi secer se u rafinerijama secera mora jOs preraditi u secer za potrosnju. to nije nikakav probramu tje/esne tezme. umoran i bez iivotnog elana. Najvainije je da tu dnevnu koficinu ugljikohidrata. ug/jik. Centritugiranjem se masa odvaja u sirupu od sirovog seeera.od toga ~~)e odras "karea od 80 kg to bi dnevno izno~lfo . praline i sl. nego on jos tfjetu. grotaani seoor (glukoza). kolaci. ~a mus erirati i u ogranlcenoj mjeri izgrad/vatl mISII. samo sio bi takva prehrana. om dana unijeti hranom u tijelo kako bl se ono. zbog luinatih reakcija. Nakon obroka. Jednoslavni seeeri su visokokaloricni. b'elancevina covjeku pofrebno? . jer oni sa~rie Moglo bi se z~pra~o ~ramtl /~ ~'drate i nadomjesne tvari u optlmalnlm odnoslma. da bi se dobio sirovt secer niieg stupnja. . Sto je veca razlna secera u krvt. uisiinu sve ammoklselme." Sada cete zasigumo shvatiti da je secer nakon svih tih postupaka cisti preparal.. sladoled. punna . U uravnoteienoj prehrani ugljikohidrati bi treba/i sadriavati polovicu iii dvije trecine dnevnog unosa kalorija. Pos/jedica toga je da se razina seeera u krvi brzo smanji na prethodnu nisku vrijednosl i ubrzo se opel pojav/juje osjecaj gladi. ielimo yam opisati proizvodnju seoora kako je to ucinio K. hladi. koje nase tijelo treba primifi.1.. Vee to razdvajanje unistava. urina Igotovo nlmalo masnoca. voeni seeer (truktoza) i prehrambene namimice koje sadrie taj industrijski seeer. kfucivo koncentratima bjelancevina.. gotovo sve vitamine. Ovisno 0 tome od kofiko se molekufa ug/jikohidrati sastoje. rotiv konzumiranja mesa.. . Kako bismo yam do kraja pokvarili /jubav prema seceru..ellne. ugo .~:m da u kratkom razdoblju poveea svoJe m... jer mu u potpunosti nedostaju mikronutrienti potrebni za iivot. Bitno je samo pripaziti na kolicinu. oduzima vita mine B skupine. eime se soku istodobno uklanja boja.1 I ograme. 5ecema repa se rasjecka. Nakon sljedeceg postupka s ka/cij-sulfidom. Ta se tekucina provodi kroz presu s filterom da bi se seeemi sok odvojio od mulja (blata). naravno da se smije konzumirati slatko. Ugljikohidrati Sto su ug/jikohidrati? Kemijski -sastav ugljlkohidrata tine tri sastojka. Ko/iko je bjelli!n~evma pot~b~O ~r~Oglo izgradivati misiena vlakna? Danas.·. toko/ada. Zasto se morate suzdriavafi od slatiUsa .9.cbn' koncentrati bjelancevina. cine sloienl. narav . Jednostavni ugljikohidraati su npr. Ugljikohidrati su najvainiji izvor energije. a zatim iscijedi. kisik I vodik. ugd~/0 ~cno gledano bila ipak prejedno/lcna. zbog finog im ie okusa cesto tesko odo/jeti. vaz~n ra:/og ~oJ! g?~o~: meso sadrii puna stetnaga ko/estero/a. Ali. koji sadrie puno jednostavnog secera. Tko se preteiito hrani jednostavnim secerima. a zatim ga se izbje/juje sumpomim kiselinama. razlikujemo jednostavne. se pola~1 moglo obnavlJatl. . ne smije se cuditi ako se u kralkom vremenskom razdoblju udeblja i ako postane bezvoljan. U tekueinu pomijesanu s gorucim vapnom dodaJu se ugljicne kiseline kako bi izlucile vapno iz otopine. Lenzer u svojoj knjizi 'Otrov u hrani': Wakon pranja. . 0 cemu ce jo. ne samo da Gist. Tada se tlje~o mozes ~f. industrijski seeer. kao konacni sirup ostaje me/asa koja sadrii mnogo nesecera.skin: Drug. 9 b·t· k" ' Yam.s kasnije biti rijeci. a za to ie pot'rebno jos jedno ciscenje vapnom i ugljitnim kiselinama. dvostruke iii visestruke (sloiene) ugljikohidrate.. Nakon sto se sirup. a u prilog proteln. npr. los jedno izbjeljivanje sumpomim kiseIinama.80. a visak primljenih kalorija se u lijelu na kraju pretvara u masnoce. odnos~o a 0 /0' osobi dnevno potreban 1 9 bje/~ncevma ~o kluglavnom. krista/izira Icentritug/ra. IkO cevina. Jednostavni secer nakon jela brzo dospijeva u krv gdje povisuje razinu secera u krvi i daje organizmu veliku kolicinu kratkotrajne energije.s!ce S8 bavi bodYbUlldmgo)m b Ij bi koliclnu proteina paveeat.. Seter 17 16 . KO/lko Je ~. to se iz gusterace iz/utuje vise inzulina koji zatim smanjuje tu veliku razinu seeera u krvi. bJeranlogramu ~e/esne !. Za prociscavanje secernog soka dodaje se vapno. suprotno tome. a ne jednostavni ugljikohidrati. na 2·3 9 po kllotr (svoju m/s/enu m!su'5 ~r:~avedenima dodacima prehrani. a 0 tome neslo vise u pog/avlju 'ciljano do 1. covjek je vrlo kratko vrijeme sit. kao i vapno. Ako se radio nekoj prigodi. seter nema vitamina. koncentratlma. a 0 . razrijeaeni se sok koncentrira do zasicenog soke i kuha se u vakuumu do kristalizacije. nimalo ko/estero/a. Koliko god da se up ozora va na stetnost slatkisa.e.

Njih ima npr. no ovdje tijelo mora posteno obavili svoj dio coste: Sto su ugljikohidrafi sloieniji.s~~~:~~ trebao bi znati i to da je secer jos uz se ubuduce morao odrecl konzumlra~Ja . A.t:::nzumiranje secera u velikim koJicinama koja puno jedu slatkls~ &elesno s a Ij r Tko se jos do sada nije uvjerio da bi dovodi do promjena cltav_og kost~.Struktura i znaeenle ugljikohidrata Funkcija nJelo brzo resorbirs monosaharide. opel moleku/a glukoze. N..000 raspolaganju za dulje vrijeelemenata me. Saim/mo jos jednom: Prekomjemo konzumiranje secera dovodi do gojaznosti. Vee za kratko vrijeme opel osjecamo umor i glad. nego ih tije/o najprije fermentima raseijepa u jednostavni secer. TIje/o se od prevelikog posto~ka seeers u krvi stili izluclvanjem fnzulina tz gustera- Na preveliku kolicinu secera u krvl tijeJo reagira izlucivanjem inZUlina Struktura Kemijski naziv glukoza. zas/adene manne/a de. ti : 'st .. Vise gotovo uopce ne sadri' e/emenete u Iragovima kao ni ba/asfne tvari. Keo posljedlcu dobivamo ravnomjernu i vi10 do vise od soku kolicinu energije na 100. 10 ce trebati vise vremena da tije/o od tih dugih molekula proizvede jednoslavni secer. nacin postolak seters u krvl same umjereno povisi i tije10 ne poduzlma nikakv~ p~:~ tureakcije.(mnogostrukl seceri) hranu. se66ma repa) Polisaharidi su naJvainiji ug/jikohidrati za fjud~~u pre. visokog krvnog f/aka kso posljediee viska ki. znaci. Osim toga secer je pravi pravcatl ljenjem apetita i. saha. a ona. nakon obroka s finsm p::. ~edlcms~o~ . Te bi ugljikohidrate stoga trebato st~ je vise mogute izbjegavatl. sve to i g/avni uzrocnik zubnoga kan/esa. Nakon brzog porasta tjelesne uCinkovitosti. voce. eje/ovilu hranu. nedosfatka vitamina. musli.!og . Pri probavi te mofekule ne pre/aze odmah u krv.roka S finim psenicnim secerom amUaza glikogen Zasto su sloieni ugljikohidrati vrjedniji? bi/jni skrob iivotinjski skrob . ako se nas dorucak sastoji od svijetlih peciva. zbog iztuc/vanja inzulina. ta~o ?e i disaharidi brzo resorblfaJu. lograma. SiD uzrokuje trajne moiemo. a b':asnomsecera u je/a zas/adenogro tvomickim • . U svim tim namimicama secer le povezen u visestruke mo/ekule razllcifih duljina.roza (secer koji se korlsti u kucanstvu. . Da bi brasno posta/o takoder i ono mora bili podvrgnuto brojnim procesima. slabosti (mlftavosti) i do pomanjkanja iivotnog e/ana. vise vitamine ni sHeno kao i sa secerom.m lijepo bije/o. .. lijelo ce nam cijelo lutro preivarati sloiene ugljikohidrafe u jednostavne secere koji ma/o-pomalo pristizati u krv. bk -'ta . da bi ze-av« sata jednako tako brzo i nestao. Posljedica toga je uvijek jednaki dovod energije kojl traje nekoliko sail bez prestanka. v06u i povrcu. kakva je sadriana i u industrijskom seceru. se6eme bo/estj.. riil. Za prehranu su puna vrjedniji sloieni ugljikohidrati koje nam priroda nudi u izobilju. doduse. amilopektin nakon konzumiranja nakon konzumiranja nakon ob. Jedemo Ii ujutro iitarice. seoema Irska. v'tost. levuloza (votnl seter) o 1 element monosaharidi (jednostavni seteri) ceo ga/aktoza Kao i monosaharidi. Sioien. se oc/tU}_. ugljikohidrafi su takoreci opekrbljivaci energije s dugotrajnim djelovanjem. teljem vita min a S1'. PriJe resorpclJe enz/mi ih moraju rascijepati na monosaharide. dotazi do jednako brzog pada ucinkovitosti. Upotrebljavajte stoga sa pastupa 18 79 . pa kad sligne u trnije pogodno za urevnotetem: prehranu.~ovo? vellke ko/icine energlJe. od kave zas/adene secerom itd.kak~ /zrt_e. nazva I _~n~u~~orom. dekstroza (groidani seter) fruktoza. Konacni proizvod log cijepanja je. u razlieitim vrstama iitarica.~a~~. depresivnim raspoloienjem. gub~ smelnje u metabol/zmu. govinu. bez pretj~rivan}a. r 2 e/ementa ~ laktoza (mlijecni seeer) maltoza (s/adni seeer) Krlvulja secera u krvi ~'M-:' 112 1 obroka od cijefog zma brasnom tvomickim jela zaslaaenih 2 disaharldi (visestruki seeen) polisaharidi.a ce S brasno. lada seeer u krvi brzo poraste. t d k 'vulja j nakon krvi nakon 0 a sa Zl Sada cemo Vam pokazatl ricama. Oni povisuju postolak setera u krvi i odgovorni su za spontanf .enscmm secerom. do arteroskleroze.~edostatkon: ~e/esne uemko / u Osaki ustan~vljeno je da su djeca istrebljivac ka/elja. Na taj se. u krumpiru.

Opasnost od gomifanja masti je veca. Umjesto toga se hr€Jnitenekuhanom biljnom hranom. Ljudsko tije/o cuva otprilike 1500 kalorija u obliku glikogena.tjeleSnU produktivnost (ucmkovltost) iskljucivo proizvode od iitarica. vocem. oni sadriani u iitaricama i u krumpiru. Opasnost da ee tijelo sioiene ugljikohidrate pretvoriti masnoce puno je manja nego kod jednosfavnih secera (industrijskog secera).Znacenje ugljikOhidr~. ono ce glikogen cuvan u misitima.ta za . Ako cete se tako hraniti. Kao sio je vee gore spomenuto. mus/ima i proizvodima od eje/ovitog zma. jer se kod jednosfavnih secera as/obada puna veca kolicina energlJe. Sve je. sicdene ugljikohidrate. Opterecenje Potrosnja glikogena ----rata Obilan dovod ugljikohidrala Nedovoljan dovod Stvaranje zaliha glikogena Razgradnja zaliha glikogena Visoka produktivnQst Niska produktivnost. samo pitanje kolicine. salatama. koji su tako proizvedeni da jos uvijek sadrie navedene tvari. tijelo ih pretvara u glikogen koji se cuva u jetri i misicima. ne samo da cete eijeli dan biti u formi. koliko kod je to moguce. odreci hrane koja sadrii jednostavne ugljikohidrate. a koliko kojih nemimica trebate uzeti. saznat cete u ovoj knjizi. Kada je tije/u potrebna energija. mora racunati s time da ce se udebljati. tijelo pretvara u masncce. Ako je tijelu i nadalje potrebna energija. Zakljucak: Pokusajte se. odnosno jetri pretvoriti u g/ukozu. ucenik . Tko unosi previse ugljikohidrata u tijelo i tijekom dana ne potrosi tu energiju kOju oni sadrie. prilikom fitness treninga. npr. organizam mora najprije preradifi. a za to mu je potrebno dosta vremena. Ukoliko odmah nisu iskoristeni. Sve ugljikohidrate koji nisu upotrebljeni. dobit ce je najprije od secera otopljenog u krvi.Prehrana sporlasa 21 20 . odnosno sacuvani u obliku gfikogena. sto su ugljikohidrati jednostavniji. Ugljikohidrati kao izvor energije Ugljikohidrati su najbrii prenositelji energije. kao sta su npr. naravno. povrtem.' nego cete takvom prehranom izbjecj i opasnost od debljanja. To znaci da su masnoce pflje svega spremista energije za napome dane. Brzo umaranje Prema Donath.

npr. jer sadrie mnogo kolesterola. RaZliclte vrste kobas/ca sastoje taloienju masnoca CI . E . manje energije nego SiD je prima. Gotov) se od 50% i vise mesnocs. lako se moze vidjeti 'velieina' problema prekomjeme fjelesne teiine.. Zeludac i letre 00 9 maslaca ima 51 g zas.. svakako. topivi u mesnod i bez nje se ne mogu iskoristiti. ribe.tl mas/ar:_ m margarin.500 kalorija. Kako bismo to objasnili. npr. i mesnoce koje se kao prirodna potpoma tkiva na/aze u mnogim dijelovima tijela.:. Kako se pravilno mrsavi saznat ~a o prevelikom Vidljive i nevidljive mesnoce Zivofinjske su mesnoc« osobifo stetne. . njihovim neznanjem 0 izmjeni Ivari u organizmu. . vise ne mo l 1Semao.~~m? ~Vij~k.Masnoce Masnoce i pretilost Prema jednom americkom istraiivanju muskarci su imali u prosjeku 23%. jer bi on kod muskaraca trebao iznositi maksimfno 15%. Po/a kilograma masnoca sadrii pribliino 3. 8 ako je fjelesna leiina za 30% veta od normale. premalom fjelesnom aktivnoscu i. svinjskog iii govedeg mesa. .~.onekl se margarini. skratuje iivotni vijek oak za 40%.e za promjenu redlJf!.rg· . 7 f 01: 22 23 .100 kcl/kg. ::Ior~a.te kOle vam jamee da cete u semo . c k na Izgubltl 3.500 kalorija sadrii 112 kilograma masnoca.. Ah. vijek za 17%. u e ~a'l. Nije dovoljno sa d. a manje crvenog mesa. jer su poneki vitamini. Takav se gubitak ~e po .300 kc(lkg.. . . Svi mskronuutent) sadrie odredenu kolicinu kalorija: kod masnoca je to otprilike 9. Tijelo slvara mesnoce kada Ires. Trebali biste stoga pripaziti da u prehranu ukljueite dostatne kofieine bijelog mesa. trb~hu uhvatiti vise od dva ce~ti~~~Jo. ne smije zaboraviti da ne postoje samo vidljive masti. Da bi se normalno odvijale sve tjelesne funkcije. u dlanovima i u stopalima.n~ge ·nevidljive" mas~~~e z~:n~~ (vldIJlvi) mas!}/ dio. One sluie j kao vitaminski depoi.a_slmnamlmicama. mu§karcima 3%. kOje se negdje u tijelu taloie. One tskoaer povisuju ko/esterol u krvi.'ari~ UZlm_a.zasi?enih i 25 9 nezasiceni% ~~~~S. kao npr. a iene 36% mesnoce. D.cenih i sad~! p~no Vise nezasicenih masnoca . a m~'. kad~ s dva prsta uspijemo ~~n~ I rr:ducirano unosenje mesnocs ! . moramo malo dotaknuti kemiju: zaslcene masne kiseline ne sedrie dvostruke veze pa ih tijeJo zato tesko rascjepljuje na manje sasiojke.!. u ~ma. kod alkohola 7. peredi . a ienama 5%. ~4 9 . ~vaka~o Izb)egavajte 'cudnoeate tezme sastoji u prvom redu od voae .000 kcllkg. koje Strucnjaci se prepiru oko to a ·e J' b . a }e..500 ka/orija. tijelo ih lakse cijepa i ne povisuju ko/esterof u krvi kao sto je to slueaj sa zasicenim masnim kisetinama. Nezesicene mesne kiseline sadrie jednu iIi vise dvostrukih veza. kod ugljikohidrata i proteina 4. buduci da kolesterol ipak obav/ja neke vaine tijelu. u tjedan dana ee to iznositi 3. Moramo znat. lijelo ga se ne smije u odreci. npr. . a u velikim se nalazi u mesu i u jajima. smanjiti konzumiranje mssnoce. A. da POs. gd preporucitl kao zdrava prehrana Zato ovmt z ravom hranom. na8em je tijelu dovo/jan ipuno mjanji udio mesnoce u tijelu.loje i .. TB}n}e vn!e. organi zasticeni i obloieni mesnoeeme. npr. 40% mu§karaca i 35% zena imaju prekomjernu tjelesnu tetinu.p. To sto se danas sve vise /judi zali na visak kilograma povezano je s njihovom nepravilnom prehranom. eime je dokazano da je udio masnoca u tijelu opcenito previsok. vitamin. Jssna je povezanost izmedu viska kilograms i ocekivanog iivotnog vijeka: 10% prekomjeme fjelesne letine skratuje livotn.. puno masnoca. v:c moramo znati desertl.iete kasnlje.h kisf!fina dok u margarlnu . nakon U }e najbolje uZeti dijetni margann u t. Preipostavimo Ii da dnevno uzimate 500 ka/orija vise nego sto potrosite.5 ~ilograma.. Tko ief. I r Koje se masnoce smiju koristiti? Postoje zasicene i nezesicene masne kiseline.!lhtasn. a kod iena ne bi smio biti visi od 18%. . upravlja odredenim spolnim funkcijama. Kolesterol kotieinama funkclje u potpunosti je jedan od glavnih rizicnih faktora kod arteroskleroze. Cak su i unutarnj. Tih 3. lakse podnose mas/ac. Pri tome je sasvim svejedno u kojem obliku unosimo tih 3. K. pudmg I priena jela sadrie ~ n~/aze u ~. razlikovati dvije vrste tjeJesnih mesnoc«: rezerve masnota. rojn~h p~rarflvackih postupaka.za~~etku dijete vrlo brzo pon~v~o o~ n:r~snog ljelesnog ~kiva tako da biste !.500 ka/orija. Ako se uzme U obzir da prema jednom istraiivanju Sveucili§ta U MDnsteru. uZimamo hranom. kOje tijelo ·skup/ja za slueaj nuide. No.

a znac. (~mst~va) 80 mg vitamina C. Slieno je bilo i s ·engleskom bolescu·. povrca. d p~/zres I. mesnoce). osobito su oboljevala do}enead . kisik~. nimalo blaii primjer avitaminoze (nedostatka vitamin a) je bo/est beri-beri. odnosno mogu se nac. od lada }e britanska momarica sa sobom uvijek nosila limune. bo/esti nedostatka vitamina koje su jos uvijek ceste.). od kojeg su u proslim sto/jec.T~elomote cuvat. buducl da lljelo suvisn« kolicine izI?ana. mmerall (min. i K dok su ostali vitami a.!e. ekt se vifamml brzo unistavaju od t· . jos samo u nerazvijenim zemljama. Tek se kasnlje ustanovl/o da te ta pretpostavka bIIa pogresna. amino~skupine. Tko teli obral.'!!aju silnog udjela u sirenju tih bolesti. svjetlosti i visokih povecavajos vise razvojem tempe~ture p~~~~o ~sJeVit~tIVlklsl~. ~naci da 20 cigareta vttamma. gubitak apetita. a posljedice su paraliziranost. T! .. Ponekad su se mjesee/ma morali hraniti brodskim dvopekom (prepecencem).Vitamin. u leteru uopce nema. ako trosimo velike kolicine secera. E. Taj bi pusac. Od te bolest. kryarenju desni. I amm B2 je OSjelljlvna sVjet- 24 25 . Ova bolest nastupa ako Covjekgodinama jede semo neoljustenu rlzu. Uzmimo kao primjer secer: on se u Ijudskom tljel!" kr_oz. J on. Prije iii kasnije dolazUo je do krvarenja desni. buduci da sa prije vjerovalo.. rahitis i beri-beri. do ispadanja zubi. tva.njivo tkivo kNee(masnoce I b!elan~evi. ufjni sloj.·topivi u masnocama t topive u masnocama pri eemu osto" m tOPIVIUVO~t.-. U svakom slueaju je istinito da su vitamin. apsotutno neophodni za iivot.azlieite faze razgraduje do vode (koju iz/ueujemo) i ugljienog dioksfda r (koJegIZd/semo). voca . prije iii kasnije ce doe/ do ne~ostatka vitamina B1 koji se otituje kao iscrpljenost.ica) .. nego u njemu sadriana aktivna supstancija nuina za funkcioniranje organ/zma .smafljen tmunne: edostatak vltamma C je tipiena civilizaci'sk b I . postali svjestan kako nas N' . emoguce. pogresnoj pripremi }ela iii krivom naeinu fivota. To je bolest. no }ezicna novotvorina se zadria/a. koja se mogu pripisati nedostatku vitamlna. ugljikohidrata. bu~uCi da jedna popusena cigareta trosi ~d: 4 ':nest~ojaposebice z~hvaca pusaee. isto sto . vitamine mote dovesti do tzv. kod nas se. malaksalost (iznemag/ost.. koja se pripisuje nedovoljnoj opskrbi vitaminom D i koja je danas u razvijenim zemljama praktieki izumria. konacno. a'u akutnom stadiju dolazi eak do os/abljivanja misica I greeva.vanje ~ askorbinsku kiselinu m uce lako i oovon. Bilo je bolesti koje ny'e bilo tnoguce ob}asniti . No. Talevabolesna stanja. Vitamin. RijeC vitamin do[azi od [atinske rijeci vita iivot i kemijskog pojma "amine". slabost . temperatura pri kuhanju. povrca i krumpira taj se nedostatak lako moie = I I / epiderma (gomja fjuska) -_-". a. Stoga.se. promjenama. sto rib/I" 9 vltamma C. ze funkeioniranje iivece. optve. Tek je kasnije ustanovljeno da zapravo ne pomaie limun kao plod (voce). s/aninom j ribom. mec1utim. .e.s moguce mnoge vitamine sintet. upro no tom7.u ~odl. Ustanovljeno je da vitamin C pozitivno uljece na suzbijanje te bolesti. '" '. Tima do/azf do poremecaja u izgradnji kostura. avoca i povrCa nisu imali. tl.ti naein. kao i amin?-kisefine. hva/a bagv. dnevno I Razlikujemo vltamine topive u mesnocem .mijski p stanovnJsiva dovoljnom kolicinom vitam1~a dO eko ~Ob~opri~vaca.potrebne ~a iivo."" pokoiiea plods (vanjska opna ploda) ---w4ti! prava sjemens opna sjemena opna (pokoi. U pros/osti funkcija vitamina }os nije bila poznata. vrTJednt ltaminl) v sprijeeili. TI umje~ntvitammt su ke. sjetljivost n.eki j7 . no konzumlranjem dovoljne kolicine voca. zastoj optoka krvi I psihicki problemi. od tzv. djeca u razvoju buduci da je poremeceno uSkladistavanjeka/eija u kosturu. ovoljnom kollcmom vitamina C.t sastoje. Opskrblj.~ E rlecajeT zr~ka. Za taj proces izmjena tvari potrebanje vitamin B1. Tijelu su potrebni za izmjenu tvari u organizmu (bjelanCavins. U zemljama trecega svijeta mnogi moraju prezlvjeti samo sa sakom riie na dan. "hiPervil:"'ino~eop~snos: predozlran!a. D. Jednom se ustanovilo da se ta bo/est moie zaustaviti konzumiranjem Iimuna .. SljedeCi. ulje klice.'!lme topive u vodi lijelo lueuje.pripreme i kuhanja hrane razomo d"e":/~lma. vitamini 8skupine) --~!!:z:~1tIJ unutarnle tqefo slemenke saddl snagu aleuronski sloj _. pripisuju se nedovoljnoj opskrbi vitamina.vitamin C. za izgradnju krvi kao i za ostale funkcije ko}e odriavaju iivot. kojeg. kao slo su depresfie hfstenftaPt'!Je Oet~Uje.a T o anJU. " " IdentJCn~rirodnim vitaminima i lijelo ih . Nedostalak vitamina C se on . vise ne pojavljuju. sleme iitarlce ~ra. Pastoje civilizacijske bo/esti.nasn¥e vise nikakav problem. npr. psihickim u N '. jer je pozomosl na dostatnu~pskrbu lij~~V~~O . a.ma prije svega oboljevali momari. Ta rijet dolazi tz singalezijskog jezika. Skorbut je akutno oboljenje od nedostatka vitamina C. I ~ed~statak vitamina C se javlja cesce nego sto se to pretpostavlja. . ko}e su danas gotovo nesta/e.----'t'lI~ a/euronskl slol . pogresnim prehrambenim navikama. ' IUje na VIamme. ~tora.?~olzvestlu laboratoriju. da se te tva~. (b{~/an~e'(ine . ~oje u ktajnjem slucaju ne euva i predoziranje je prakticki n . da bi bio o:Skrbf. rastresenost. kfonulost). ' . elementi u tragovima. slaba koncentraclja. koje se mogu pratiti u proslost tocno do dob~ kada je f!O~/a proizvodnja finog bije/og brasna / obicnog bijelog secera. bez imalo mesa. vlta. .~ ~dg~~ara pot~:~noj dnevnoj kolieini tog trebao uzimati 160 mg. ieluca i crijeva t. ~ba ·preparata" . Kao primjere moiemo navesti skorbut. do okserica i do deformacije rebara. su vitamini A.

Poneke nam/mice sadr1.e cisti oblik vitemtn« A dok neke druge sadr1. napreduje stvaranje karijesa i stuznice su osjetiljivije za infekcije. na primjer. koji se. jetra. Prj nedostatku vitamin a A pojav/juju se smetnje kod vida sve do nocnoga sljepifa.lost. prasak za pecivo) i enzimi. Vitaminl 8 skuplne: Netko tko se bavl fitnessom i bodybuifdingom najvecu painju mora posvetiti upravo ovim vitaminima. stimu/iraju porast fetine. Osjetljivost vitamin a C na metafe. Ako se neprosijano brssno od cijelog zma preraduje s praskom za pecivo. nafaze u sVjeiem mesu. kao sto su ieljezo i aluminij. masnoca i proteina). Neke vaine vltamine B moramo pojedinecno objasnili: 26 pod utjecajem zraka ispiranjem 27 . vitamin B 1 unistavaju luinate otopine (npr. su za neurofo§ke funkcije. uni§tava se velika kolicina vitamina C. mora paziti na to da u njegovoj prehrani bude dovoljno vitamina B skupine iii bi trebao te vitamine uzimati u obliku tableta s dugotrajnim djelovanjem. Oni upravljaju brojnim neuroloskim funkcijama. treba Imati na umu da upravo taj prasak za pecivo u vefikoj mjeri unittev« sadr1. ukuhava voce za marmeladu i pri kuhanju se mijesa ieljeznom ilicom. Sljedece namlrnice su osobito bogate vitaminom A odnosno karotenom: iumanjak.zgradnju krvl. takoder je vrijedna pozornosti. karoten iz kojeg tijefo moie proizvodifi vitamin A. spinat. odgovornl su za izmjenu tvari u organizmu (ugljikohldrata. kobasica od jetre. na primjer. utjecu na . brinu 0 dobrom epetltu i vain.ajvitamina 81. Tko se bavi bodybui/dingom kako bi povecao tje/esnu teiinu. Ako se. mrkve I persin. Oni su topiv/ u vodi pa ne mogu biti sacuvani u tijelu.eprethodni stupanj tzv. Vitamini se unistavaju Vitamin A: raj je vitamin vaian za funkcije oka i stiti sluznice i koiu.

Kod natrija one iznose primjeriee 2-3 9 na dan i stoga natrij spada u minerale. k~h. ako ih t/jeto odmah ponovn« ne primi..nevnom ~nosu hrana ~pr. ~ao ." .~ma oz"a~J . otprilike 80 mg. onds ]e to zbog razlike u dnevnlm potrebama organizma za tim supstancijama. Kao sto smo vee objasnj~i secer s~ oznaeav~. roees ozdravljenja.we na izm'enu ugljikohidrata kao ina funkcije ii~can. u svll:'lsk?m 82 prije svega nal~zl . ako su minerali povezani s aminokiselinama." a rolzvodima od eije/og zrne. Zbog toga Je vazno Jf!stl sve Vitamin 81 se u prirodl pnjek . masnoca I bjeprijekomoj funkCljl zlvcanog sus a VItamin 81: Min era Ii i element. masnoce. ' . Pretpostavlja se da su za izgradnju m. mlnerali Ielementi u tragovima jos uvijek nisu dovoljno istraieni. Osim toga. Nadalje. minerale tije/o ne moie same proizvoditi I zato ih se u tije/o mora unositi svakoga dana putem hrane. Ne savjetujetno cistu vodu . Vitamin E Ima vainu ~n}a upravo za one kOJ!se bav~ l~eSS?m. To se dogada zalo jer je ka/eij odgovoran za izgradnju kost/ju i zubi.to va_zne v'tam~ne ~ s~ugov~ljnoj ko/icini. Proteini. sr: '!' Za razliku od ponekih aminokiselina I vitamlna. d tv .og Taj vItamin u3e~ tka mole doc. ako se element. zbog dnevne preporucene koJicine od sarno eea. U pnrod. 0 izmjen. 30 g. C. potpo. Uzmite takoder u osoblto na to da vase tl)~/o p'nf11asve v amme visa od one kod covjeka koj. funkelj' lleao razara~ Vltamlna c:d koneentraeija popusta i do/azi do zaborav'!ost"w um?ra. 1 9 natrija i 400 mg kalija. nlkada nete patiti od nadostatka osoba koja svoje. m/ijecnih proizvoda i proizvoda od e/jefog zma./ prakt~ I :s~~~i da se suv.ma kostlJu. .'drata rnasnoca I.z~~~a. grusanje krvi i prenosenje podrazaja u iiveima. utie6e na /zgra nJu e . .m Kalij I magnezij: Ti su elektroliti vaini za provodenje elektri6kih impu/sa u sreu i iivcima. se obzJr da }e potreba za vltam/~/ma u sport~sa z.!n../bsti'e ri akutnom nedostatku vitamina C izgradnji krvi . vitamin Ese u dovoljmm kollelnam_a uz!ma pu raskom i sojom. .0m ~ ~eloVl:d-s~::Z~j~' n~ sadr!e samo taj vitamin nego stoJe izvrsni preparatl v/~amma n~.itamldn~azrvanen~~ ~~~ih zmida i na funkeiju iiveanog sustava. seno sigurno je da ja taj vitamin od osobftog znsZssigumo se tu poneka . do rahitiCi1ih pojava i razvija se sk/onost pnjefom. IzmJem ce/~o:e.preh/ade . ugljikohidrata.. IIi oak upeterostruciti.ma i minerali uzimaju u optimalnim kolicinama.og ~ltamma mesu.~S~otrebna naj~eta tjefesna uCinkovltost" mullraJute.s Ina da se fa bo/est moie _Iijeciti v~ta-.oeu. jajima. •• itamina 8 skuplne vitmin 812 bnne 0 besVitamin 812: K~? i ?stafl preds~a~~e~:o .!. "'1 . upale misiea i do grcenja misica. Fluer otvrdnjava . Ne dopustlte da oue 0 aga. ravaju ukupnu dnevnu potreb~ ~a ~/tammom C.ri~~. no prj infekeijsklrr. nastupala bole~t SkO~'~~i . hladno presanim uUima. Ali. Za dovo!jnu opskrbu tije/a minerafima i elementima u tragovima odlu6ujuca je urevnoteiena prehrana koja sadrii mnogo povrc«. ..::/!'~taminlma brajn.! u v. a nlaeina folne kiseline i pantotenske klse/me. mineralnu vodu jer se njima ispiru i druge soli.sica potrebne manje koliCine proteina. hteness centar Ima za vas spremne bjelan~vma. ..no . !-' lanoovina. ojemu j ·tamina E Pri uravnoteienojprehranl mora veliku painju p'o~vetltl.m~~~i':~'rs~ ~e sastoji iz samo jednog jedin.farica sacuvane u svom prvotnom obllku. doz/ranje nlJe mogu e. nego tz vise vltamlna. r:tas mVa./ U. No. lako se minerali i elementi u tragovima same u malim koliclnama hranom unose u tije/o. Samo 10% minerala koji se uzimaju hranom bit ce u t/jelu zaista iskoristeni.sne kotieine izlucujU IZ tl)ela. Upravo bodyb~~lder. amm ' Vitamin 82: Vrtamm !.:"ta~":::oie bitl uviSestrueeno.ra ~ Kada taj vitamin nedostaje nastupaju smetnje ~. . Vitamin C je prije svega sadria. u tragov. dan'. . d' mlsica iz proteina I povecava funkeij~ za m.eljezo je odgovomo za transport kisika u krvi Iza opskrbu staniea kisikom. NjihoV nedostatak se pnm)e. . Tako ie.. lako su i ani osoblto vaini. moraju paiili na to da uzimaju dovoljnju ko/iclnu ieljeza buducl da ga se menstruac/jom puno gubl. n 0 .?u) . Za osobe koje su iz/oiene stresu i za one koji intenzivno treniraju magnezij je izuzetno vaian. Na fri/stu postoje dobr. Vitamm D )e odgovoran za ra . a a nalazi u klicama iitarica.. c. Fluor: Fluora ima u krumpiru i znacajan je za zastitu od karijesa. zubnu caklinu. S litrom znoja t/jeto izgubi eea.!. VItamin 86: I taj je ~. naziva elemen/om u tragovima. taj se faklor maze utrostruoiti.~ ne odvijaju opt/mad. povrcu I mlnom. E se s/avio kao pravo cudotvomo sre s 0 Vitamin E: U najno~lJe vnje"}e am~ua/ne poteneije. pre geru)~t I bodybuildingom. Vitamin C sudjeluje u tamln C moze ~bla~itl. nu uglri. Ako se radi razlika izmedu minerala i elemenata u tragovima. 81 Hi ako sa ko'!zu"!. Tijelo sadrii relativno vefiku ko/i6inu magnezija eea. ugljikohidrati mogu biti pravilno /skorlsteni samo ako je dovoljna kolicina elemenata u tragovlma na raspo/aganju.preparati magnezija tako da se unaprijed mogu sprijeclti moguti nedoslaei. nervnog sistema sto z~a I. ptOtiv po}ava staren)a. 1 mg. ubrza. bJe. Zeljezo se relativno tesko apsorbira kroz tanko erijevo pa bi hrana trebala sadriavafi otprilike 10-12 puta vise tog minerala od dnevne potrebe.. . funke/ja vitamina ogran/cena ako nedostaje elemenata u tragovima. Zeljezo: t. r: .'' ~!.avm .' aa'em suncevog zracenja.B 9 na dan. Na fitness lreningu I nakon saune tijelo znojenjem izgubi toliko minerala da se oni obvezatno moraju nadomjestiti. pracesi izmjena ne bavi aktivno sportom. d "elog zma u o)lma s· .' 'enu u l'ikohidrata masnoca i proteina.c~' . primjerice. 28 29 .sl~~ izm)enu tv. ~nevna potre~a . ka/cij uljeee na izmjenu tvari.. Zato preporucamo nap/tke zasicene mineralima koji u dovoljnoj koJicini sadrie minerafne soli (eleklro/ite) . peradi. .aze :p?SObn. tijel? redoVlto Izlaza s::~~~tii~ ipri nedostatku tog vitamlna dolazl vitamina D. To znaei da VItamin D: Vitamin D se stva~ u ~oz~ pod ~~e s(. Pretpostavlja s~ d~ VIobo/jenJlma I prehla'!. Zene u plodnoj dob. ti i drugi minerali izuzetno su vaini ze prenosenje podraiaja u iiveima i kontrake/je misica. slabljenja koneentracije itd. ~anjtnJa. stlmu/lfa IZ~~n~!~trael'e i pamcenja i djeluje stlptOkrv~enost mlslea.~.1 ine Kao fitness sportas pripazlta talco(ler vitamin C I oso. ako se tvenotn uzima prema/o v'ta~lna susatava. ad vel/kog su znacenja za izmjenu tvari u organizmu kao i za sve tjelesne funkeije. u tragovima Dok su funkeije vitamin a i njihovo znacenje za dobra odriavanje fjelesnih funkeija danas opce poznati. . t vati neke dobre vitamlnske preparate I vas te vas trener rado savJe 0 . u y. Kalcij: Dnevna potreba kaleija odraste osobe je relativno visoka i iznosi ofprilike O.!'Pdr. a fluor se suprotno tome. "rsa VI.'koh. VltamI. voca. III Nada~e. Zbog toga ima / znacajan utjeeaj na energiju potrebnu za trenlng. . PreIcrU'!'P'''. 'e u ob/iku upals koie i s/uzniee.. Pn nedostatnoj toP~'c "a ometen unatoc dostatnom unosu tvarl se v. on 1 . dolazi do smanjenja snage. a dnevna potreba odras/og covjeka iznosi 200-400 mg. on~)e Pra. /an~evma. pomargarinom. 9 u kliee z. 82 'e vaian za IzmJe. '!. brinu se za brzu regeneraciju. Do njego~g ne ~~: setera. ProIzvode 0 elJ . C lznos.

0. kUhmJ/~kkaksol. Tko se cjelovito hrani. danas se zna da se radi 0 tva rim a koje su prijeko patrebne za zarevu prehranu.d? ogu sprljeeiti taka da frose nap/~' bogab nastaju us/ijed dugo!rajn?g znornJa.~/orom f~:'~O ~ 'eg~vog nedostatka. vrlo nJ~tko.!~. s: se U proslosti su /judi uzimali do 100 9 balastnih tvari na dan buduci da se lada ug/avnom hranilo proizvodima od cijelog zma. b potrebu.nama da poknje d~ev~u na5im namimicama. nece imati problema s osiguravanjem te preporuc/jive doze. prema uputama u ovoj knjizi.gu prerad. Njih tjelesni enzimi ne mogu razgraditi i ne sadrie nikakve hranjive tven iii mikronutirente. pored magnezlJa .ma ~aJedno s . _ • .. kostiju. zecep/jenje. t~eba 0 r"}e/ . povrce.. odnosno a biljnim vlaknima. .Ik Xt cenie bubrega kao i reumatske tego e. a posljedlce ' amoIlpreveI u oucmu so«. Cje/ovitom se prehranom unosi najmanje 25-30 g ba/astnih tvari na dan. mahunarke.~ ~i na hranu koja je siromasna solj~: Jer se u minerafima. neke vrste voca i suho voce.· rieveme vezivnog tkiva i zglobova zdra~ima.. pro/stice iz nekadasnjeg vjerovanja da su te tveri same suvisan teret za ljudsko tije/o. Balastne tveri Pojam "ba/astne tveti" naziv je koj.:. _ ~ . Pritom se radi a neprobavljivim sastavnim dijelovima hrane. S uvor1enjem finog psenicnog brasna smanjio se udia ba/astnih tvari u nasoj prehrani . rak crijeva.ika/clja I fosfor je odgovoran za cvrstocu Fosfor: Kao treci mineral. hin 'sko' soli. . i Mangan: Mangan Je odgovora~ zaMod an u~eee i na stvaranje tveti koja ktv! daJe smanjuje osjelljivosl na povre . Balastnim tvertm« su osobilo bogati proizvodi od cijelog zrna. lignin a i pektlna. 31 30 ._~aUaSzO"I~ bubreziJ'e ne mo. ang bo'u kao i na seksualne funkclje. Buduci da mt naSU ~ra.fi. Suprotno tome. Ocuvanje zdravlja kao najvainija funkcija balastnih tvari astvaruje se bubrenjem istih u ielucano-crijevnom traktu j time se skracuje vrijeme potrebno za protaz hranjivih tvari I poveceve osjecaj sitosti sto je osobito vaino za /jude koji imaju problema s ieiinom. koja se sasfoje iz ce/uloze. Nedosta~1 ~alvlse. dovoljnim kotie. pravilu uvifek preso"m~. posljedice toga bile su civilizacijske bo/esO keo npt. opstipacija. Opcemto bl. U ZIm. a osim toga apsorbiraju u crijevu mnostvo kemijskih pfinovB. e. u Natrij: Natrija . toga su vlsokl krvm fa . e 1 .

}e udio vode znBtno manji. u zatvorenom kruinom foku. a kod rudara j radnika u talioniei izmjeren je gubitak znoja od preko B I. 0 Kolicina vOde u Ijudskom tijelu 100010 Li. Svako vece odstupanje od tog interva/a temperature za posljedieu ima znatno smanjenje tjelesne ueinkovitosti. U pravilu se dnevno gubi o/pri/ike 600 ml znoja. nastupa smrt. a najmanju kolicinu ima odrasla tena • 46%.51 na dan. dobl. npr.a sa 75%. koji nastaju u tijelu proeesom izgaranja. masti). Znojenje se pak svjesno moze primijetit. od cega eea. Za svakih 100 keal top/ine. sto znael da je ovdje voda oovezana unutar stanica. To se povezuje s cinjenieom da ien« ima vise tjefesnih masnota i manje misicne mase nego muskarae.Voda u tijeiu Kolicina vode u tijelu odrasle osobe iznost ofprilike 60% fjelesne teiine i ovisi 0 iivotnoj dobi. Najvecu koJicinu vode ima novorodence • 75%. i odraiava niea kOje su rasporedene po citavoj povrSini kote. . znatno vece. Od toga otprilike 40% otpada na unutarstanicni prostor. tjelesna se ucin· kovitost znatno smanjuje. ~jefancevine. Kod muskBraca iznosi 53% a kOd iena 46%. a la kolicina pri vrucini i sportu mote bili znatno prekoracena. Tijelo je vrlo osjetljivo na gubitak vode. no nakon sto vrlo kratko uopce ne trosimo vodu.81 znoja. Netko tko se ne bavi sportom na sat luci do 0. Pri Jakim vnsanem« uzimanje vode moie bit. Izlueivanjem vode tijelo odriava unutarnju temperaturu. 15% vode u tijelu se nalazi u medustanicnom prostoru i 5% tjeiesne tekutine cirku/ira kroz organ/zam u obliku krvi.vosti. voda gradi pribliino 60% tijela odras/og covjeka. spolu i odnosu misica i masnih nas/aga u tijelu. 700 ml u obliku cvrste hrane koja takoder sadrii vodu.ca mora se izluciti. koje nastaje pri proizvodnji tjelesne lopline. a mlade zene 53% Vode. znojenje.. cak i vise ad 10 I na dan. Jedna od glavnih funkcija vade jest da odr:iava tjelesnu temperaturu. Nedostatak tekucine od 2% sfvara jak osjetaj zerTi. I Kao sto je vee gore spomenuto. Vee se gubitkom jednog postotka tekutine mote smanjiti izdriljivost.vode ikisika. Nije rijedak niti gubitak znoja od 4 I na dan. a jedan jako dobro uvjezbani sportas moie dnevno izfuciti i 2·31 znoja. U starest. koia neprimjetno izlucuje otprilike 42 9 vode. Organizam moie optimalno raditi na jednom vrlo uskom rasponu temperature i to pri 37" C +/0. Neunosenje hrane mot» podnositi danima i tjednima. koja inaee pri teskom misitnom radu moie narasti i do' 60 C. ' Razlikujemo neprimjetno isparavanje vode kroz kozu. Sposobnost proizvodnje znoja u dovoljnoj kolitini je upravo preduvjet za sfvaranje kapacitefa tjelesne i~drilj. Uvjezbani sportas ima mogutnost izlucivanja znatno vise znoja od covjeka koji ne vjeiba. Najveci}e nekon roden. Pribliino 300 ml vode nastaje u tijelu proeesom izgaranja.Udski se organizam u prosjeku sastoji od 60% vode i od samo 4~% c~rste tvan (npr. jer toplina nasta/a radom mis. a smanju}e s~ s parastom ilvotne dobl T~el?mladog muskarca gradi pn~Jizna 64%. odnosno krvne tekucine. Soli. takoder 32 33 . Zacudujuce je kako iensko tije/o sadrii manje vode od muskarea. Kolieina vode u misi6ima je sa svojih 77% znatno vis~ od one u masnim naslagama • samo 15% vode.5 stupnja. Sadrz. oksidacijom glukoze. Uzimanje i davanje vode merTusobno su u revnotei: 'Kod odras/og covjeka kolieina vode koju dnevno uzima iznosi otprilike 2. 1500 ml u obliku napitaka . Zanimljivo je ida tijelo uvjeibanog sportasa sa znojem izlucuje manje soli nego lijelo nekoga tko se ne bavi sportom.kuCinaOja se k nalaZllzmedu sfanica Sa svakom titrom znoja lijelo gubi 580 keal lopline i na taj se nacin tjelesna temperatura odriava nepromijenjenom. a pri nedostatku tekucine od 4%. sve do njezinih krajnjih produkata . kostl. se preko posebnih zlijezda znoj· 15% ~e.ajvat!8 u fijefu ovis! a zivotnal.

iivc! vise ne provode norma/no podrazaje. do stetnih nuspojava. dok se soil nakon sto smo popili minera/no pice u tankom crijevu ponovno resorbiraju.. Taj se fenomen promatrao na ozednje/ima u pustinji cije se opee stanje nakon uzlmanja vode jos samo pogorsa/o. koji u pravi/u brzo nestaju nakon sto se uzme neki minera/ni napitak. Nikako ne va/ja piti tistu vodu iii pica kao npr. Kao sto je vec gore spomenuto. Gista voda.predugo se zadriavaju u ie/ucu zbog cega resorpeija nastupa mnogo kasnije. Najbo/je je /agano ohladeno pice. Stoga je pamelno jos prije poeetka treninga pripraviti pice s elektrolitima i pop/ti ga u pravilnim vremenskim razmacima u malim porcijama (npr. /imunadu I caj. tak i ako se jos nlje pojavio osjecaj zedl. jabucni sok. Kako bl se nadomjestio gubitak vode I e/ekiroJita. Time ce nestati I da/jnji eleklroliti tako da se njihov nedosfatak u tije/u jos samo pojacatl. Ti minera/ni napiei sadrie sve veine e/eklorlite. jer u tim picima gotovo da i nemailiimavrlomalootop/jenihmineralnihtvari. Ustanov/jeno je da se znojenjem gube magnezij i vitamin C. Mislc se . koji se razrjeduju s jednakom ko/icinom vode kako bi od njih dobill Izotonicno pice. Naime. nisu dobra jer u tije/u postoji revnotet« izmedu vode i e/eklro/ita. smanjenje tje/esne utinkovitosti uotava se vec pri gubitku 1% vode. preporuca se minera/ni napitak kojem je pridodana odredena ko/icina e/eklrolita. znaci da nedostaje natrija. vise dovo/jno ne opskrb/juje kisikom i nastaju stetne tvari koje se vise ne mogu dovo/jno brzo odstraniti. 100-200 ml).Gakitzv. Dobro je ako su minera/ni napitei izotonicni. provodenje impufsa Koliko smijem feiiti ? Za prosjecnog Covjeka vrijedi tzv. Za vrijeme treninga tije/o neprestano gubi znoj i ne smije se eekati dok se nedostatak tekuetne i e/eklolita vee mole uotiti kao guMak snage. klora itd. U svakom slucaju. kontrakeiji misiCa. Zbog previsoke doze eleklorlita ne do/az. buduci da centri za zed u mozgu postaju aklivni tek kad koncentraeija soli u krvi znatno poraste. moguce je da oporavak naslupi tek nakon sto je trening vee gotov. osobito su veine I misicnu kontrakeiju. Paznju treba posvetiti i temperaturi pica. I J Za . a uz to i e/emente u tragovima i vitamine. 34 35 . KadfJ trening zavrS. Buduci da se mora racunati s da/jnjom odgodom. a to stet. Pica koja su prezasicena e/eklrolitima i secerom hfpertonicna pica . no sada to ne mora biti putem izotonicnog pica. Zbog nedostatka e/eklor/ita ne mote se uspostaviti prijasnja revnotets i voda ce ponovno biti izlucena. coca-co/u. Brocea-formula: I Ako tijelo gubi vece kolitine znoja. do/azi do znatnog gubitka tje/esne ucinkovitosti. treba/o bi ponovno unijeti mlneralne soli izlucene znojem. Vitak eleklrolita bit ce iz/ucen urinom. ka/ija.mineralne vade sadrie e/eklorlite u vrlo ma/lm koncentracijama tako da one nisu pogodne kao pica za nadomjestak gubitka uslijed znojenja. U krajnjlm s/ucajevima moie doci do vrlo bo/nlh greeva u misicu. To je povezano s time sto gubitkom tekucine krv postaje gusca. smanjuje se prenosenje kisika i odstranjivanje nusprodukata koji su rezultat izmjene tvari. Ona ne smije biti ni previsoka nl preniska jer i tako do/azi do predugog zadriavanja u ietucu. i osjecaj zedl nastaje s odredenim vremenskim zakasnjenjem. npr. Zbog vefikog gubitka soli nastaju smetnje u dovodu I odvodu e/eklro/ita. preporucljivi su vocni sokovi i sokovi od povrc«. odnosno pica koja sadrie prema/o minera/nlh soli. To znaci da sadrie e/eklro/ite u koneentraeiji kakva je tije/u potrebna. sok od narance. I r ce Od velike veinosti je I pitanje kada treba pili. one koji se bave sportom i bodybuildingom veliku ulogu igra pravovremeno nadomjestanje e/ektro/ita koji su izgub/jeni znojenjem. za funkeioniranje organizma.zvane e/ektroliti. Nakon znojenja tijelo gubi e/ektro/ite.

6-76.5 60.5 55.5 44.8-66.5 45.1-73.8 73.5-59.2-52.".4 56.3 62.462.1-90.2 63.5 49.4 42.7 69.9-68.9-80.4 69.4-59.0 79.3-65.5 62.8 60.6-64.7 74.9-71.6 69.0-56.1 78.4 43r~-47.7-86.4 62.'4-88.1 63.8-69.2 69.7-69.1 71.1 51.0 79.9-62.1.0 59.6-82.3-70.1-4fJ.7-81.6 43.4-63.2-84.~53.0-94.0-60.3 47.2-76..6 46.2 58.8 54.7-78.6 50.5-72.4-55.6-58.4 76.1 59.6 57.6-66.3 59.4-79.3 ---~9-"a=.7-72.1 61.3 65.9-63.5 59.1-65.3 75.5 68.8-58.0-46.7 47.2-68.5 60.9 53.4-5p.9-80.1-70.8 58.2-73.O 44.8-74.5 55.1-62.9-75.8 54.5-65.9-60.4-79.0 50.5 67.5-88.9-72.5-65.7-71.3 78.5 65.6 51.6-51. 70.8 59.5-69.5-92.2-77.3 62.7 54.6-62.0 57.8-71.5-69.5-61.2-55.4-82.6 57.0-10.4-62.0 71.4 70.8-'57.4-67.7-68.8 63.7-61.4-72.7 59.9 49.3-45.3 58.3 49.8 71.2 66.2-53.5 75.3-65..1-68.8 54.4 54.3-60.2 72.2 68.5 83.7-45.7 Z4.1-58.3 50.1 59.0 67.1-67.0 58.HlL.7 8J.1 52.7-67.5-50.9 49.2 61.8-80.9 56. 68.2-61.2-51.Z1 L_ .9 50.9-85.4~48.2-65.2 48.8 66.0-66.4 .5-65.5-67.8-63.4 60.3-70.7 51.8-80.9-65.2-52.8-68.6 59.4-67.7-6_'.6 74.3-65.7 58.2 60.9 66.9 54.1i-75.9 55.4 44.5-5(M 4·5.3-58.7-52.9 .2 '53.0-86.2-70.5-57.4 54.0.1-63.4 59.6-63.3 65.54.1-80.3 57.0 58.3-58.2 77.6 65.3-54.~.0-49.8 53.8-58.0-66.4 77.9 80.6 62.9 55.7 48.Z-67.1 64.2-56.1-54.6~73.8 48.7 66.3-75.1-63.0-65.8 51.0 64.1-85.9-77.9-87.7-:-53.1-74.2 51.8 49.9 - 47.2 47.5-69.8 krupna grada kostiju 53.5 64.1~51..6 54.68.9 72..8 61.6 45.8 59.5-81.6 64.9 61.4 48.6 51.5:=.'61.0 72.0 46.2-65.7-66.2-62.5 57.8 67.4-62.9 56.1-73.0-74.5-75.5-78.0-64.7 71.5 52.0-61.2-84.5 54.2-93.8-70.r184 185 186 187 188 189 190 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 767 168 169 170 177 172 173 174 175.6 56.6 44.0 52.5-76.4-67.~69.8_3 ---75.5-64.7-64.2 56.6 47.3 49.1.6 46.3-59.8-91.2 52.6 61.1-64.9-61.9-47.8 64.3-59.1 78.5-60.1-50._ 176 177 178 179 180 181 182 192 193 194 195 191 50.9 53.2-66.8 73.4-4~.9 72.2-1L~_ 67.1 63.6-75.0 66.9 64.0 67.7-56.3-70.8 62.6 82.4-68.2 60.8-64.8-57.3 57.3 63.0-58.1-69.7-66.9 64.0-56.4 57.'57.6-68.0-62.9 61.2 61.1 63.5-7.6-51.7-52.3 66.2 48.6 70.9-63.3 53.3-83.4-60.1 58.1-76.9-67.2 55.8 42.8-73..8-87.2 54.8 62.9-59.I- .5-54.9 58.7 53.5 76.0".1 75.7-56.9 69.3"'.5 70.8 81.0-77.5 72.3-72.6-87.2 55.0-44.8-64.2 53.9-'4.7 57.3-89.6-55.9 65.8-54.3-57.2-56.3 36 37 .9-55.8 58.0 43.1 46.6-72.2-80.9-71.5 68.0-60.9-48.9 57.3 62.9 55.7 60.7 56.9 70.4-74.4-57.1 .6 61.9 56.8 4'8.' 148 149 150 151· 152 153 154 155 156 157 158' 159 160 161 162 163 164 165 166 167 166 169 170 171 172 173 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 1N 42.7-55.9 43. 9 60.2 52.4-56.3-53.2 64.9-59.9 65.4 60.~62.6 67.Idealna tezlna zena visina sitnija grac1a kostiju srednja grac1a kostiju krupna grac1a kostiju IdeaJna teiina muskaraca visina sitnija grada kosfiju srednja grada kostiju .3 52.3 55. 70.9-58.2 65.4-64.1-50.8 68~~77.9 54.4-79.7 47.3-76.6 62.1-67.3 63.9 48.8 52.6-78.6 75.1-72.7-78.9 73.4-72.4 50.4 84. 66.5 54.8-58.2-79..0 51.1-79.

ma p.I.a ..razlic'ir..f s-".rad' sroa.aj tko .0'%ffl'anju lemeljnu dnevnu .ske fizick1!l ak.tapiilJl9 ~oj.Potrebna tije~uda bi oririavaiosvoje t.izn'Os dB' izta'cuns't..energijom l1e:go on. J sportskih akti~nost. 'S"iO". ..~ 1 5x :: 400' kesl 30 150' k:oal = ~ 31'90 Ileal . LQgiano je dS'GDt/jek i<oji cijeli dan obs.kU' e..'(~:m.I:" "".pri rada .a:riIO. zida:r..ti1elu~ .fssc iii plivac' .mnego netko.Liav..n .a l PlOd .rad.tjelesnu topl. I .1l .riis'm:tJ podra'zumije:va se kollcina .Vns' je'. 80 x' 2'4 .8t1 0j' konstitucij./o#ja~" .t.to' " • d' .•.A· II' .'. .. ..Iltltreba' za .bu .J.JM'oja dnevn. koii 'voju djeJatn'Dst . te'..e~o' nam~.kesl .. ...ior!la!m'.uno vecu potrebu za' energijo.u'vJezuan..rt~ sica Bktivno'st u: ~ome de .cije... imB' 'vseu potre.po' S8. .valnjskoj tempentlturi.(Ji .• ' #iii _.im cimtJen'icima': .' ~alorija.8jerJenja: Tamegni dnflvnl.rgioffl' nelko ima jer'8valco '/jeto ima druga'cJju • • h.lja .~Ol . '_\rlJeu~ .'u"sl~rosti..s' js fOml'.ka:forij:a!ma .kad proifesioRIS'lnih.si nawcer ns' te'e.· t. prema sljede100j dlssinjs" . rajse tem.eel1je tjelesne to/J'ill"l's.nlis femeljna dnflv:n:a p'oitrebaza ketO' ..ne"'iO~~"'O' ... "'..kea'i 8 x 90:~ 72.sp'orls.v.s'.I.sto.ku .'" !ijJ1i3 ~'n' .a.0 .'. Nlje la'ko. "'. 0 ...~e J8 I.ije kao npr.9 . smanjuj:e zm.~noj dnevnoj p.-.r.npr~0' S/JO.a k.'Viz!ii pagterJa ne.L.~.8:lollar.Izmlenu If:Van . St".ts.." ".Potrebs za' ka#orijs'm.ele.~al. . leme.m koja se do'd.fJot~eba za kEJ'lotfjama eVI''s. 1.eQni .ebuZEa' ene. .-rad' mozgs for. je riia:m1a jer mast dJelu.uno8' ka.'C-no uB' jeu. •• ".~J(" f l.9vnom potrebom' z...t..2'. Ie 'Viii udio .pol.mJce raz.ostQji .Potrolnju' kalan/a..'.tenisa: 5 s.~a i&\v.e:~ne funke.a.Zena' 1mB primjsr.ati . 1.• ~ . U UNci".mlQs:ti u .z.. .j. 'Viec'B' .''''.J'Cf!lO .fem.. ltd.srnom' an.lee 100S.u'a samo apro. ....eija Je jedi'na spo. . .~.je kalo izoJator ... • b d'~'" .~~. .tiv-no6t. lodretlifi koli~o' vecu .i..p.".a ~e i8t.' • .ksim'. "S~Oi~:an!O d'J{1.s~av:a.muli.sn'srgije' kaisle .trosnj." I' ".~ o:pr.at.misJju'.: 192.polr.".ii'n' .nu~ ...o.r -o'_¥uu"Uer"llrp. ruels.u ... I!_IJ'~:" pnmJera' .rebu Z8' Ics'''.~ 8 Stlti racla' u uredu~· 1 S-It ..m'eUn'fj dnevna ." ov.

..?dluello ~~ z:a ".. ooicno nastup~ neutaiiva potreba za statkisima i prijasnja prekomjerna teiin« se ubrzo ponovnQ.vrsca. a uz to I mnogo vltamina.. u tom slucaju u buduenosti vise necete Ie prestano salje I uClt~. Ciljano mrsavljenje Tko ima problema s prekomjernom tezinom. 0. No.zgledafl : 18% . Nakon zavrSetka takvih prlsilnih dijeta. Zeljeni izgled drzavljanina Njemacke. . dijeta sa zeljem.as odrediti nijedan /ijecnik . postavite si rea/al] cilj. frebali bisfe posta viti ostvariv cilj. rre morate prema gore nevedenim torAko se ~e/ite udebljatl I/~ . vise vrsta voca ifi povrca s kojom nek.. 15-20% proteina i 20-25% masti. tjedno izgubiti pola kilograma. e/emenata u tragovima I balastnih tvari. 2300 kalorija. secer biste treba/i potpuno izbaeiti tz vase kuhlnje.. ne gubite samo tjelesnu mesnocu nego i Iffisice. 66% za vitku konw "kako ielim . Ako d?b~? p. o. npr..' . nu potrebu ~a kalonJama ne moz~ ~:riti tako sto cefe u duiem vremenskom pen?du. a prlje svega vodu.smrS?Vltl. Izbjegavajte stoga slusati sarlatane koji yam obe6avaju u 10 dana gubitak tjeJesne teiine od 10 kg. debela figura imaju. U danasnje vrijeme relativno je jednostavno odrediti kaforijski sastav hrane I to pomocu tab/iea kalorijskih vrijednosti nemimice. odgovOfl na pllanje Prl anketi NjemackO? drustva za pre rsavi tl konstltucije. Umjesto da tamanite praline. Ako iellte tjedno skin uti pola kilograma. U dodatku ove knjige naci cete tablicu koja bi vas trebala uputiti 41 . p~r. Zasigumo pastoje dijete pomoco kojih u najkracem vremenu mOlete skinuti puna kita. jedan losljl Iml z. _ . stituciju. hranu dobivenl su sljedec..jede prevts« ill jede krive ilvezna nam/mice.!'0 od. U svakom slucaju vaino je da se driite uravnoteiene prehrane koju sacinjava pribfiino 60% ugljikohidrata. Vjerajatno sa i premalo krece tako da mu je izmjena tvari usporena I suvisne kaJorije se odmah tsloie kaa depoi mesnoee. dulje vrijeme. dnevno morate ustedjeti 500 kalorija.kalorijama . cudotvorne dijete. r . ~. Ako cete ispravno shvatifi sljede61 odlomak. Taj cilj je uistinu ostvariv a da se ne morete izgfadnjivati i odreCi se svih dragih navika u jedenju.uniji sfas odnosno debelu konstituciju. tjedno skinuti pola kilograma. Za razliku od siatkisa. problema s tezmom.. . Ako cere se ovakvog tempa driat. svoj apetlt mozete ublaiitl ukusnim povr6em I v06em.'h pravi no m erpr . Nadalje.Debljanje i mrsavljenje . Kao sto je vee gore spomenuto. jabukama. Toemulama I tabelama !. nljedan kompj~lor. npr.?. fa isla osoba mora shvatiti da ne postoje tzv..Iaucltl pravlt. imat. fe (obratil cete pozomost na njezm kalon1skl biljeiiti svoju tezmu I hranu kOju uZI~atijelO ako slusate signa/e koje vam ono nesastav). ananasom ltd. npr.romatr~1 ~vtoje etirai.. Gotovo da i ne postoj. jer je to elsta gl!1post I s medlelnskog je stajalisla vrio opasna. 15% za normalnu I samo •. ukoliko unutar vrlo kratkog vremena izgubife mnogo na tezini. hrani se pogresno . Za mrsavljenje je od/ucujuca lagana promjena vase svijesti i navika prehrane. . mogli biste u jednom mjeseeu skin uti 2 kg i za pola godine 12 kg masnoca a da se ne tzteiet« opasnosti da nastelite svome organizmu. Sve sto smo do sada rekli jos jednom 6emo pojasniti na primjeru: Uzmimo da dnevno trebate cca. odnosno unositi samo 1800 ka/orija. Nadalje. 'dPuniji slas . domisljat novlnar ifi profesor vee nije smisHo eudotvoru dijefu.. Umjesto loga. mea.. povree sadrii sasvim malo kalorija. to morate tljeko~ vr~mena sa. jednostavno cete postiCi ieljenu tjelesnu teiinu.:rv~su dnevnu potrebu ze.

Ci/jano dobiti ~i1ograme Temeljna pretpostavka za one koji iele dobili iIi skinutl kilograme jest da znaju oarediti koliko im je kalorija dnevno potrebno. saznali ste u pog/avlju "Koliko kalorija dnevno?".. k'h vriiednosti u kojoj su navedene sve uosl nabaviti jednu vellku tab/lcu a onJs I I bicajene namimice. Veliku ulogu u tezi "izgradnje" igra vitamin E koji stimulira izgradnju mi§i(.. . Kako se ona moie odrediti. onJa a. a pri brzom. do 1000. g Pri polakom. Vjerojatno bi bilo dovoljno same 2 9 tako da bi jedan bodybuilder teiak 80 kg u fazi "izgradnje" trebao uzimati 160 9 bjelancevina na dan. Tko se ieli udebljati mogao bi doci na ideju da povece dnevni unos ka/orija a da pritom ne pazi na kombiniranje namimica. kao drugo. no taj dobitak na teiini sastojat ce se samo iz tjefesnih mesnoce. To su proteini. izvrsno prijaju i ne sadrie kolesterin. To bi bilo krajnje neieljeno jer netko Iko se bavi fitnessom ieli povecati misicnu masu. koliko biste morafi plafiti file. nego bi i naskodi/a 'prob a vi. ljudskom organizmu lreba 8 esencijalnih aminokiselina kako bi mogao sam proizvodili bjefancevine. Nije Ii onda bolje od samog mut/ti jos 20 minute. brzo se pripremaju. rfba. Elementi u tragovima su takoder od velikog znacaja i njihov nedosfatak u hrani doveo bi uspjeh u pitanje. purin i mesti. u tom slucaju ce zaista za tjedan dana dobiti pola kilograma. . trebao bi brinuti 0 tome da mu hrana sadrii sve one hranjive tvari i vita mine koji su tijelu potrebni za rast miSica. ~izgradnjeW potrebni. Koliko dugo treba trcatl da bi tijelo sagorjelo kalorije 20 mi ce tziez iz svih tih problema u danasnje vrijeme nude kvalitativno visokovrijedni hranjivi koncetrati koji se mogu lako nabaviti. Dcito je. odrezak. Na raj nacin fijelo bitJeTtaV-og dana optima/no 0pskrbTjeno ovim makronutrientom. 30 9 visokovrijednih bjelancevina sto znaci jednaku kolleinu kolika je sadriana u 120 govedeg filea.Na prvom mjestu tu su vita mini B skupine. I. kolesterin i purin koji su odgovomi za nasfanak arterioskleroze. Ali proteinsko pice kosta same dijelic toga. veca doza bje/ancevina ne same da bi bila nepotrebna. npr. Osim toga. morae bi stoga paziti na to da je tih 8 esencijalnih aminokiselina u dovoljnoj kolicini i u najoptimalnijem sastavu searieno u prehrani.neke v~znekn/a . Uzmimo da osoba dnevno uzima 500 kalorija vise nego slo njegovo tijelo treba. Procitajte sada jos jednom poglavlje "Bjelancevina" jer tamo su navede ne namimice s osobito visokim sastavom bje/ancevina. Naravno da se u tezi "izgradnje" ne trebate hraniti iskljucivo takvim koncentratima. No.. zaposleni bodybifder ne moie si bez ustrucavanja za vrijeme radnog vremena pripremiti jelo bogato pro tein im a. esencijalne i neesencijalne aminokisefine. _ mimice.. dugom trcanju potrosi se priblizno 500 kilokalorija po safu. kao sio smo saznali u poglavlju "Vita min t".. vitamini i elementi u tragovima. Preostalih 14 aminokiselina tijelo mote samo proizvoditi. t t Sljedeca prednost proteinskih koncentrata jest u fome sto su im u pravilu dodani svi vifamin! i element. kOji. gihta i reume. 43 42 . povecev« prokrvljenost mi§ica i opcentto djefuje siimulirajuce. Kao dnevna potreba za bjelancevinama jednog bodybuildera koji iell izgraditi svoju misicnu masu u pravilu se navode 2-4 9 po kilogramu tjelesne teiine. Naravno da je to takoder pitanje novaca: upravo namimice koje sadrie mnogo bjelancevina. osim sto je povecan unos kalorija. a ne kofieinu mesnoee. . sudjeluju u svim procesima izmjene tvari. meso sadri. Stoga podijelite svoju dozu proteina na 5-6 malih obroka od kojih bi svaki sadriavao 25-30 g. ugljikohidrati.wina. da nije ucinjeno nista. dugom trcanju . perad. vrlo su skupe. Proteinski napici su stoga idealna metoda za siguran dnevni unos bjelancevina. u tragovima koji su rijelu u faz. trebali biste koJiko ka/onJa sadrze .a iz proteina. kom to razdob/ja potros/fe energiju Trebalo bi znati trtali sat vremen~ tako h::J~rte zagbocu Coca-cole (reba/o bi se sadrianu u jedn_om jedinom kolmka ~ ~ra oko 10 min uta. Mlijecni miks napitak sadrii cca.vina. Oni sadrie i do 90% bjelance. -. a za 2 m. Tko se ieli udebljati. Tko ieli povecati mis/cnu masu morae bi najprije odgovarajucim jakim treningom potaknuti misice na rast. Zelite Ii dosljedno mrsavjeti. zna se da tijelo navodno pri svakom obroku moie iskoristiti otprilike 30 9 bjelancf. Kao sio sie do sada olkrifi. pocetka biti ':lmjeren u prehram. dakle. Nadalje. no oni su vrijedna nadopuna i prije svega. .

ulicne biciklisficke utrke Bjelancevine Masli Ug/jikohidrati 20% 25% 55% Bjelancevine Masti Ug/jikohidrati 18% 25% 57% Bjelancevine Masti Ugljikohidrati 17% 27% 58% Bjelancevine Masti Ug/jikohidrati 12% 28% 60% L1 = Bjelancevlne I:J = Ugljlkohldrati 44 gj . trcanje na duge pruge. dizanje utega. brzo klizanje. Puno vrjedniji su s/oteni ugfjikohidrati kojih ima u proizvodima od cjelovitih iitarica. hrvanje. riii. cak iz bjelancevina misiea. skok uvis. trcanje na srednje pruge. odnosno. trebalo bi maknuti s jelovnika jer osim sto daju kratkotrajni nag/i vaf energije. a/psko skijanje.Prehrana bodybuifdera u vn]eme "izgadnje" mora stoga obvezalno biti cjelovita. plivanje (100 m). krumpiru. vocu ipovrcu. fitnesstrening.:Masti 45 . umjetnicko klizanje Sportovi snage i Sportovi izdriljivosti npr. kao npr. Velika patnja mora bili oosvecen« i kolicini. to je krajnje neieljeni ucinak. industijski secer. No. U uravnoteienost ne spada samo optimalna opskrba aminokiseJinama. Jed~ nostavne ugljikohidrafe. Stoge prvenstveno vodite brigu 0 tome da jelo bude opskrbljeno s dovoljnom kolie/nom ugljikohidrata i pazite na pravilno doziranje bje/ancevina. Dnevni unos ka/orija trebao bi se u vrijeme "izgradnje" sastojati u sljedecem: Preporuceni sastav hranjivih tvari za razlicite vrste sportova Sportov. Tko sledi na uqljikohidra tim a. a osobito sastavu ugfjikohidrala. iz/aie se opasnosti da tije/o energiju uzima iz bje/ancevina u hreni. Ugljikohidrali su najvainiji izvor energije za ljudsko lijelo. postoje jednostavni i sloteni ugljikohidrati. pfivanje (200-1500 m) izdri/jivosli npr. Oni djeluju kao depoi energije pa je bodybuilderima za trening potrebna energija uvijek na raspo/aganju. skijasko trcanje. ne cine bas nista pozitivno. u najgorem slucaju. bacanje kugle Sportovi koji zahtijevaju brzinsku (ekspJozivnu) snagu trcanje na kratke pruge. Oni mu u svakom s/ucaju u fazi "izgradnje" moraju bili u dostatnoj kofiGini na raspo/aganju. koji zahtijevaju snagu bodybuilding. planinarenje. Kao sio smo vee objasnili u poglavlju "Ugljikohidrati".

. Pri sastavljanju jefovnika nije dovoljno paziti same na pravilan izbor sastojaka. ak . Raz/ikuju se v/astitom izboru. . uopee vise ne do/azl do izrazaja. Ta bi investieija u svakom s/ueaju treba/a biti vrijedna vaseg zdravlja. a ne prije kuhanja. apostol Pavao kaze: .~e vilosti pri treningu.. .. postat ce ne samo neugledno.. PretpostavlJa se da lh U cOfprilike 0. povrca ltd.veg.6% sfanovn. Ne pretjerujte s usitnjavanjem.' n'ba ali se hrane pro. a osobito bubrege. a osobito I'osoljena. Doduse. A. voce I povrce prije konzumiranja temeljito oeistile ispod tekuce vode i jedite ih s ljuskom. jer slo sa dulje kuha.:ost priJe bi se mogao hraniti vegetatas koji se bev! sportom kO!k. molimo vas da upotrebljavate visokovrijedna hladno presana ulja. Ako nemate rimski lonae. _. predje ~?kazano de vege~a. ribe..ed' ~s~~~nom jetu srce s/obodnije i takse mu je zi.. Stoga je razumljivo da za dovodi do smanJenJa tje ~sne ueln? . ~eliglJe. to je veca njezina povrsina i zbog toga se vee pri krafkom stajanju gube mnogi vilamini.. . Ovdje vrijedi spomenuti rimski lonae (g/ineni lonae) i mikrovalnu peenieu. vlasac itd. pri intenzivnom bodyblematieno kada tyelo troSI vece J. ne j~du nika~~e namlml~~ zlV. i zdraviji pogleda na svijet II.•. Bill Pearl. ta izbjegava.!~~ . vee stavlja vtio d~. t . o . a osim toga su i bogatija vita minima. ne skodl)e . hrana otovo ne dolazi u obzir.'n1ia.u~nen a. odnosno suvisan sastavni dio' prehrane. _.. '1 ko da bi .. . ali ne 'j8}a. nase je nepce u danasnje vrijeme naviknuto na to da su sva jela intenzivno zacinjena. m/ijetne prolzvode. r J'aiima mlijekom i m/ijeenim proizvodima. mazuran. Jednako je tako vaino da se jela pripremaju tako da pune hranjive vrijednosti i vitamini ostaju saeuvani. kopar.. Na ia/ost. D . dima u nacelu je pitanje I I za kuhanje vrijedi one sto smo gore rekli. J8]8. ZlV l' Ovo-Iakto_ . guUte.._Sv~~a o~o Jec Bibliji nalazi jedan odlomak gdje jednako je stara kao I samo covJeeans . kao npr. -k u vegetarijanci. Na svu sreeu danas pos/oje sprave koje omogueavaju osobito oeuvanje pri kuhanju i peeenju. dobre rezu/tate. iedu mkakvo meso. to~e ~o/itine bie/ancevina. .. Primjerice.m. k dri'ella' ni meso nj ribe mtl mlljeko.~'skromn~"!~1~ stoIa ne freba prezirati onoga drugoga kO)l ga s Bogom. no prl pripremi jela u mikravalnim pecntceme mikronutirienti oslaju osobito dobra secuvent.. nego ce se djelovanjem kisika iz zraka i svjetlosti mnogi vilamini unistifi. ...em se pak previse ooteret! probavni sustav sto kolieinama tog . Ostavlja Ii se dulje vrijeme usitnjeno na svjetlu. • I kuhanje je znanost sama za sebe.~~so~gifaju e~k i ~ed jer on potjeee od pee/a.'~tva ~J.. onaJ tko se ~ nee u . Sio vise usilnjavate nemimicu.'1. Postupno smanjite upotrebu zaeina kao sto su sol. proees kuhanja trebao bl trajati sto krece.. • Kad upolrebljavate masti iii ulja.. iilka ne eini iz toga moralni zakon za drugoga. Sporbodybuildere i t. svakako bismo se treball odreci svjesne upotrebe istih.a ft Pripazite na to da pri pripremanju je/a koristite opcenito sto je moquce manje masnoea jer su one zapravo nepotreban.' unat09. no kako u pravilu uzimamo puno skrivenih mssnocs. Namimice koje ste odredili za kuhanje. miloduh (Iustek).' .!ar ~~cm pre. tek nakon. • Voee i povrce treba/o bi lek neposredno prije konzumiranja oeistiti i usilniti."!a ~rane kako bi se tije/o opskrbilo dostatnim treba/o konzumtrall puno ~eCt ~. i radije posegnite za biljnim miradijama kao npr.ranc. mozete si pomoci s aluminijskom folijom koja ima slieno djelovanje kao i rimski lonac. a pone I pre . ispod kore krumpira i /zravno ispod na/azi se osobito mnogo vita min a koji se guljenjem gube. Zbog toga vodite raeuna 0 sljedeeim toekama: • Guljenje mnogih vrsta voca i pOVl:ea ne samo da je nepotrebno nego se njime odstranjuje i ve/ik dio vilamina koji je inaee u njima ssdrisn. odnosno tzrevno ispod kore nalazi mnogo vitamin a i elemenata u tragovima.nancijskih iii k/imatskih ra/oga..esku atleflku .III iSkljU~~~ ~/J~~~ prehrane bolj. s:j r:. a pretjerano koristenje zacina opterecuje nas organizam. d r j uiiva u onome sto mu pn)a. . Umjesto loga. papar i paprika. np.7~!i1~ !~~ .. o U meduvremenu '~:tiZU .d8~~ilde~a koji s~. po. . Vidjet cefe da tako pripremljena jela jednako dobro prijaju. 1 '._hrane. U pravilu to postaje produgo vegetaryancl . lieina bjelanCevina za izgradnJu . Sok od povrea I mesa ostaje saeuvan i vita mini se ne gube zajedno s parama. Pravilna priprema je/a Pogresnom pripremom jela mogu se izgubifi mnogi mikronutrienti. ot. ••• buildingu pri kojem bi (rebalo sto brie izgradlti mls/ce~ . Lakto vege a ~ . Sta- 46 47 . Mikrovalne pecnk». . izvodima z/Votmjskog po nJe a. • Nastojte hranu ne zacinjavati pretjerano.za IjI~V~ 'buduei da'mu nije potrebna foliko velika ko' tJ rijanskom hranom nego les 1 .a e Vegetarijanska prehrana .!/~'C~. to se vise vitamina unistava.:~ryan·~~~.. Treba/o bi uglavnom kuhati s poklopljenim loncem kako mikronutrienti ne bi isparili zajedno s parom.!a~ron. Tko uz~va bOgatd {". Ta su ulja u pravllu nesto skuplja od oslalih no na zdravlju zaisla ne biste trebali stedjeti...~mac e S elika vecine od toga nisu vegetarijanci po je/om svijetu Ima otp~Jllke mlll)dard~'ha .' anje bjelancevlna nego u mesu a U bi/jnoj hrani u.ve~e!a'ljanC'd~? IJ.. ako je to moguee.~jeti iskusio da mu je f!. doduse. Vegan. jedu mJijeko i mlijeene prolZvode.stoc/ma . Upravo se u korl. jer ona sadri:e za prehranu vazne nezesicene masne kiseline. buduci da je vrljeme ptipremanja izuzetno kratko... vee IZ gospo ets . npr. I lri oblika vegetarijanizma: . ka rehrana ako je raznolika. nisu bas jeffine. rugl Je p "Nefk? misli d~ mu. Hrani Ii se eovjek ~!vot~n~~k. mesnoce nisu potpuno nepotrebne ljudskom organizmu._ . Nadalje. Pn'rodni okus mesa. Bog je prihvatio i jednoga I drugoga.

krumplre. sir. . jetima od jaja i krumpira. osim toga. mahunarke i jela od sira. t/aka s InJtegdov. Za kiseljenje krastavaca upotrijebiti cije/u stabljiku kopra. a a_. Ne valja mijesati s majeinom dusicom Imaiuranom. odgovara svim jefima i povrcu. uz rajcicu. uz s/oienac. Reducirajte i kuhinjsku sol na najmanju mjeru jer sol kvari okus jela i. perad!.b soli kod stanovnika Njemacke [znosi o. Pelin iii diud cvje- Visegodisnja biljka srodna pelinu.· . Svjeze iskopan I svjeie nasjeckan kopar poboljsava sa/atu g/ava ticu. umaku od vrhnja. prUike 12-15 grama na d~n. jer je ona potrebna za funkciju stllnjace. i sa/atama daje saftnH fin. Estragon Visegodisnja trava._ s~a/~ol. jegulje. ali ih ne valja zajedno kuhati. Francuski esfragon je znatno sftnijl ad robusnog ruskog estragona. Jednogodfsnja Ijetna lrava s Jakim svjeiim okusom . punjeno meso i punjenu ribu. Zatinsko bilje se preporuca i zbog toga sto je bogata vitaminima i elementima u tragovima. rajclce i krumpira kao i razne umek». sa/atama. janjetinu. divljaci. Boraiina Jednogodisnja biljka. Svifetlom mesu. guske. je/a od riba i je/a ad raz!icifog povrc«. salate i tjestenine. eu odnlm popratnfm pojavama. tistike pokazuju da prosjecnapup~~. Ako u SVOjOj visokog krvnog. a da nepotrebno ne opferetite svoj organlzam. uz krumpir iii sa/atu od krasfavaca. jer ana utjece na gomilanje tekuclne u tklvu. okus. Tako se covjek zbog zacinske soli. Kopar Jednogodisnja biljka.:r~m pg osegnite za solju koja sadrii joda npr. adnosno ljekovitih trava.n Ne sarno za ukrasavanje. Korisfe se samo vrhovi njegovih aromaticnih lova. Kuhati ga zajedno s je/om i fo u vrlo mafim kolieinama. nepotrebno deblja.t-. mork h' ~iupotrebljavate so. Setraljka Postoje dvije vrste. Listovi daju zanimljiv okus umacima i 49 48 . Pri kuhanju iii susenju trava gubl svaju svjeiu aromu. Zacinjavajte s domecim zeiiinskim biljem Pri pripremi jela upolrebljavajte sto je vise moguce zacinsko bllje tz vrte. S mnogim zscinskim bfljem kOje rasfe i kod nas Imate mogucnost zaciniti jela po ielj. visegodlsnja zimska trava s gorklm okusom. svaki gram soli veie u tijelu 100 grama vode. za pecenje janjetine. Sljedeci potpis trebao bl vas upoznati s nekim najvainijim zaclnskim biljem iz vrta: ?s ~ Bosi/jak Jednogodjsnja trava s njeino ribu. jajima. rib. PerSin s glatkim Iiscem fma neusporedivo vise okuse. sedri! vise vitamlna Ipobuduje ape tit. umak ad zaelnskag bllja. zeJenim listovima. sa/atu ad krastavaca.e U:ka veza izmedu potrosnje kuhinjske sol! I. Pers. Drago/jub Jednogodisnje raslinje bogato vitaminima.

Dragusac Grbai5 i potoearka. i omi/jeno je kuhinjsko zacinsko bilje. vlescem i estragonom spada u kvartet finih zaCinskih biljaka iz vrta koje od/ieno poboljsavaju svijetJe umake. grasku. Kiselica Visegodisnja biljka. Pnpada poznatom Bouget-gam. jetri. Upotrebljava se svjez kao krabljica. grahu i kolaeieima svoju jaku aromu. Kao kuhin 'sk" . ali se moie i lagano prigrijati. ribe. nego i mladice i5esnjaka kojeg smo sami uzgoji/i imaju tzvrsnu svieiu jaku aromu. octu i slatklm Ieume ~e asz~. jaja. Spada u najzdravije I najsvestranije blljke koje se koriste kao zai5lni." Zmljana. peradi.vi . uma- = Cesnjaklbijeli luk Maticnjak V/segodiSnjf! biljka iz Azije. rasprostranjen i kod nas. Z~tckdeset pu~~ inlenzivniji od svjezeg e za perad. Ne ga kuhati s je/om. meso. Vlasac Pripada obife/ji rastinja pori/uka i luka.. ' " vrsno zaclnJavas/ozence J'uh . salate i pastete.jos je uvijek uglavnom nepoznato da ne samo rezanj. . dobro ide uz juhe od bilja i je/a Ruimarin Divlje rastu6i grm. Bedrenica Visegodisnja bilj'ka. jaja. za hranu. dobro doziran. Kuha se zajedno s je/om. fe/eeem odresku. . Kadulja Moze se brati tijekom cije/e godine. kako bi saCUV80sadriaj vitamina C. Neizbjezan zai5in svim provansa/skim . I Timijan ~is:godisn!a biljka. . Treba ga upotrijebiti kod juha.Krabljica Jednogodisnja trava. Poioi5arka je sitnija i p/emenitljeg okusa.. talijanskim je/ima. ali same jedan list previse I vee sve ima gorki i prejaki okus. Njezni mazuran koji izvrsno zaCinjava kobasice. Sitno nerezen dodaje se sa/atama j povrcu. Ne upotrebljavaju se zajedno. tisti krv i od/feno prija uz m/adi krumpir. jetru. umaka. No. tim ga se zagrijava poprimi smedu boju. sireve i sa/ate. cije/e godine ga se mote Imat. ribe I jela od mesa. idea/na zacinska biljka od jaja. (0bustan je. blaga mesnata punjenja. Grbae brzo raste. fpak. Milo duhllus tek Visegodisnja biljka. e. kuhan ifi pecen s je/om daje jegulji. Maiuran i origano Medusobno su u bliskom srodstvu. :- 50 51 . tama. U Francuskoj zajedno s persinom. Ide dobro uz cesnjak i timijan. umaclma. povrce i krumpir i njezni origano kojl se moie naci na mnogim pizzama j mnogim tafijanskim jefima. je/ima s (Ostilja. pokazao se odlicnim kao zaein za jake sioience. Ne ga susiti. svjezeg i vrlo je bogat vitaminima.cmskka ilj~a aromatiean dodatak sa/ab . ribu i sa/ate. mlje se uhatl. juhe. no njegova zaeinska snaga ostaje sacuvana. Moze ga se kuhati zajedno s je/om. Samo ga kratko zagrijati. Osuseni srebmo s.

mineraJnu vodu. odrect: Kobasica Cega se obavezno treba 1. tonik ild. pica: limuneae ' Krumpi~e (ali ne priene u mnogo ulja) Salate I povrce svih vrsta Voce. tetee« plecka. Ako ielite izgraditi misice odnosno smanjili prekomjemu provjerenim koneentratima hrane renomiranih proizvoaata. Umjesto toga upotrebljavajte staiene ugljikohidrate (proizvode od eije/ovitih btarica. saran Jela priena u dubokom ulju KU. kolaca kek~a. pazife na pravilno kombiniranje namimiea. dostalan Masnog mesa i masne peradi Iznutrice Mas:. /jiv~ pripremajte jeJa kako bi se secuvele hranjive Ivari.. s velikim s ka/orijskim vri- s vise od 20% masnoce B.~injs~og secera i svih proizvoda U kOjlma te sedrien secer npr. pastrvu ' Plodove mora. kobasice peradl. Time je vasem tijelu osigurana opskrba bjelancevinama i ugljikohidratima tijekom eijeloga dana. One odstranjuju Mfijeko fobrano). 5. induslrijski secer). Bije!og brasna i svih pro. posegnite za Oni sadrie sve vaine 52 53 . i piti: Nemasno. nemesni svjeii sir. rakovice. aminokiseline. Da biste osigurali unos proteina. jedife pet iii seet puta na dan. mlijecnih prOizvoda Postotkom mesnoce Sireve Prienih 4. Pai- Masnih jeta i umaka oraha. npr. gotovim jelima. mlacemcu. 9.o~e. cjelovite iitarice protzvode od soje ' od 6. krumpir. 2. Izbjegavajte ·prazne" ugljikohidrate (manje vrijedne namimice. Balastne Ivari su za tijelo bitan Cimbenik za normatnu probavu. csjeve kilaiu. mljeveno konzervirano meso govedu §unku ' Ribu s malo masnoce. goveai but goveal odrezak ' sto znaci. meso bez vidljivih mesnoce. povrce.nga. pureea prsa npr. lzbjegavajte mesnoce ko/iko god je to moguce.zvoda koji tskvo brasno sadrie Dimljene hrane Mlijeka . 3. 10 vainih pravila prehrane Sto smijete jest. te!eel file. vocs i proizvoda od cjelovilih iitarica. sladoleda pudl. Upotrebljavajte samo svjeie sastojke i slo je moguee manje konzervansa. jetima prienim na mnogo ulja itd. Suseno voce Sirove oresesto plodove Hladno presana ulja Nezas~a~ene vocne sokove. iz fijela stetne tvari i reguliraju stolieu. Vodite brigu 0 tome da yam tijelo prima dovoljno vitamina i elemenata u tragovima kao i mineratnih ivari. slalkisa. Ako u svojoj kuhinji upofrebljavate masti i ulja. npr.e vrste riba. sled (hannga). upotrebljavajte visokovrijedne koncentrate hrane. Pazife na to da yam lijelo prima sve aminokiseHne. voce. Pszite na "skrivene" mesnoce kojih ima u kobasici. 7. pi/eca il.f'}1ho. Ulja i m~sti ako nisu hladno presana i ne sadrze nezasieene masne kiseline Alkoholnih pica Slatkih bezalkoholnih Coca-COla. gotovih deserta . proizvode clJe~oVltih zltarica. jegu/ja. 10. Slozeni ugljikohidrati organizam opskrbljuju Irajnom energijom i ne debljaju tako brzo kao jednostavni ugljikohidrali. 1050S bakalar. npr. Pribliino odredite vas dnevni unos kalorija i nabavife si tablicu jednostima namimica. ljesnjaka . npr. marme/~de. riiu). j~gurt s manje mas:. Te su Ivari sadriane u uravnoteienoj prehrani s mnogo povrca.~ cj:_fovitih iitarica. Umjesto da dnevno uzimate tri velika i teska obroka.. trosite samo hladno presana ulja. jastoge male gamefe ' Perad (odstraniti koiu). vifamine i elelmente u tragovima. npr. :masne_. Hranite se ursvnoieieno. vrs!e kobasiea.. sir s maksimafno 20% msstt Jaja (ne u velikoj kolitini buduc! da su bogata kolesterinom) K.

RECEPTI mssnoce i ugljikohidrata. 55 54 . Time je mogu6e isp/anirati prehranu koja odgovara nesem tije/u. Za sva je/a navedene su toone vrijednosti bjelancevina.

5 10 3.5 17 7. jer one. dodu§e. daju trenutnu energiju. • sn~ega dok tijesto ne postane .5 2 9 76 90 4 UKUPNO 420 41 1.5 Dorucak s bjelancevinama Iz mare/iea izvadile kostiee. 1 { soka od raj6iea 100g marefica 100 50 9 zobenih pahuljiea 1 banana (140 g) 125 9 bresaka 2 velike iliee 85% bjelancevina 1 I mlijeka (1. sitno ih nareiite Dorucak za teske atleticare i pomijesajte sa svjeiim kravljim strom.5 77 svjeieg sira s{adilom.5 112 grejpa UKUPNO (500 g) 2.'.ne masnate BK 38 1 8 38 4 84 7 6 42 9 22 1 4 49 1 11 108 14 4 keal 201 bjelancevine masnate BK 1 kdska §vedskog hruskavog krus6iea 1 cajna iliea majoneze (5 g) 1 tvrdo kuhano jaje 50 9 kreveta ifi langostinosa 0.jogurf 50 9 kukuruznih pahUljiea 85% (20 2 velike iliee bjelancevlna velike iHee meda 194 7. na dulje Kukuruzne pahUljice s bjelancevinama keal 60 ~ bjelancevine masnate BK 1 casa obranog mlijeka .S 12.5 1 velika iliea meda 60 9 integralnog psenicnog vode keal 38 63 bjelancevine masnoce BK 1 14 4 8 2 2 6 .5 22 72 28.: Slaieni ugljikohidrati.~/tanee.o tuci metlieom Za lucen'e bOje u favi s.< 391 65 15 % masnota) brasna 84 5 3 7 8 1 velika tuce zrna od 6 razlicifih iitadea UKUPNO 56 46 222 37 575 7 1 1 37 9 12 42 7 79 51 .5 1 4 8.Dorucak Zapocnite dan bogatim doruCkom. smotali.atfo . od eje/ovitih iitariea. keal bjelancev. I svakako se odreknite ''praznih" kalorija. bez mlijeka) caj iii kava (sa UKUPNO 381 33 18 19 SChillov dorucak za snagu Ist~cite jaja u zdjeliei i dodajte mllieko i .5 1 kr~~ka s.5% masnoca) pahuljiea (cca. premazatl medom . 30 g) 1 velika iUea meda (15 g) 8 iliea kukutuznih 125 45 116 105 5 2. Gotovo! njur.5 33 22.5% masnote) bez arome 9 UKUPNO 92 52 76 125 546 7 1 1 17 5 31 3. Doru6ak bi trebao biti bogat ugljikohidralima. kojih ims primjerice u proizvodima vrijeme osiguravaju energiju.5 7. S~az'!.5 12 25 24 68. Sigumo yam je poznat onaj osjeeaj nedostatka energije oko 11 ssti. kako biste popunili zalihe energentima i kako biste fmati dovoljno energije da vee prije podne budete produktivni. Even- Dorucak 5 kukuruznim pahu/jicama keal bjelancevine masnoce 1 I mlijeka (1. no vee u kasno prijepodne osjecat eete se iserpljeno. Uzmite si vremena! Ustanite dovoljno rano kako biste u miru mog/i doru6kova ti.vedskog hruskavog kruscica (rai) 2 krr~ke edamera 10 % na 25 9 1 casa negazirane mineralne 50 9 Bircherov musli 1 bjelanjak 1 kirseh 1 velika illea mlijeka (1.5 3. plasticnim SIOjem~ staVlii~~b~~e~o tekuee Ifje~to ispeci do zlatnosme~e tualno poSUtl kokosovim brasnom.5 1.5 BK 7.

) 1 velika iliea meda 1 meko kuhano jaje 1 kriska svedskog hruskavog kruscica bjelancevine masnoce BK 38 40 60 50 46 84 8 1 7 8 11 12 6 8 6 masnoce 50 9 30% sira edamera 1 rajeiea 1 lakskare (suseni losos) bez masno~ ruba kava 136 18 109 ~ 8 1. malina. hranjiv dorucak keal bjelancevine Kombi-dorucak Pomijesajte jogurt s vocem i zas/adite medom. pureea pastela kava iii caj (sa s/adi/om) UKUPNO 7 1 6 3 2 Kombi-dorucak II Svjeii sir pomijesati s mlecenlcom mijesanja ih dodati u smjesu.5 \.5 21 59 58 . (stepkom).5 19 53.5 38 278 keal 1 kava iIi caj (sa sladilom.5 1 0. bez mlijeka) keal bje/ancevlne masnoce 168 38 206 14 1 15 12 8 Njemacki dorucak 216 38 84 18 63 7 1 4 BK 42 UKUPNO 12 8 2 kriske kruha od integra/nog (svaka po 45 g) 1 mala iliea margarina 1 rajeiea (100 g) brasna (5 g) 1 meko kuhano jaje (eea.5 12 1 108 masnoce BK 20 0.5 13 0. itd. bez mlijeka) UKUPNO 10 30 17 bje/ancevine 39 BK iii eaj od ljekovit09 bilja sa sladllom ----:-::----:::-:~ UKUPNO 539 2 tvrdo kuhana jaja 1 kri§ka svedskog hruskavog krustica kava iii caj (sa sladi/om.Krepak . 57 g) 50 9 suhog (dimljenog mesa) s malo masnoca.5 21 8 4 keal 1 casa obranog jogurta (150 g) 100 9 bobiea (borovniea.5 3 6. naranti UKUPNO keal bje/ancevlne Engleski dorucak masnoce BK 12 192 keal 29 bjelancevine 168 2jaja malo 14 50 9 kobasiee ad perad.5 54 38 92 8 1 masnoce BK 2 8 2 8 21 2 27. UKUPNO 9 69. (10 g) 90 brasna (45 g) 2 3.11 stepke kravljeg sira iii manga 114 36 42 24 4 1 4 10 1 14 100 9 bresaka. Meso voca nerezsti na koekiee i bez 12 keal bjelancevlne mssnoc« 1 BK 419 27 13 45 200 9 nemasnog 0. a 2 I soka od grejpa / kriska kruha od integra/nog 1 kriska hruskavog kruseica (sa sjemenkama lana) 2 male t/iee polumast. iii 10 va eke kobasiee 1 kriska hruskavog kruscica mineralna voda soli 100 9 dimljene ribe (iVerak iii losos) 1 kriska kruha od eijelog zme 1 rna/a iliea polumasnog caj od ljekovit09 UKUPNO margarina (~ ~~ bi/ja sa sladilom po zel)l 217 108 20 513 20 35 0.

Vikend .5 22. 1"07 • 84 bjelancevine 9 7 s manje mssnoce 11 5 25 8 masnoce BK 7 6 2 0. 1 dinja sladilo.er. nasjeckani perSin UKUPNO 240 18 13 9.5 4.dorucak 1.5 (15 g) kava iii caj (sa sJadilom. (kod takvog obilnog obroka) postoji veta opasnost od gomifanja masnoca nego kod nakoliko manjih obroka. ukiseljen u octu s mlfodljama keal 168 18 8 194 12 3 1. Od ostalih sastojaka (osim persina) pripremite marinadu. 2 10 UKUPNO 1 10 60 61 . dodajte malo sladi/a. Meduobroci gij·om. 2. Najbolje bi bilo da sa/atu pripremiie nave{..5 Dinja s paprom Prep%vite dinju. papar kea( 42 42 bje/ancevine 1 mesnoce BK 2.5 Meso nareiife na tanke trake. kuhano jaje i kornisone i dodajte mesu. papar. Nadalje. sok od limuna. Trebali bi bili laki za pripremu i ne bi smjeli bili energetski bogati. bez mlijeka) UKUPNO 276 13.5 1 1 6 1 Ostali sastojci: sent.5 Pikantna salata ad govedeg mesa bjelanCevine masnece BK 14 1 0.osiguravaju cjelodnevnu opskrbu ener- ilice 8 91. tako obavljaju vainu funkciju .5 15. jer ce lako sutradan biti spremna za uiinu. Prema najnovijim spoznajama. . dorucak 2jaja 1 rajcioa 1 krastavac . slavife je u posudu koja se da dobro zatvoriti i uzmite je sa sobom na posao. dorucak 1 tasa jogurta s manje masnoce 2 prepecenca 2 male od integralnog dijetafnog diema brasna (10 g) 2 male ilice polumasnog margarina Meduobroci keal 125 bjelancevine 5 8 0. morska sol. Sitno nasjeckajte luk. bolje je umjesto 2-3 velika glavna jela jesti nekoliko manjih obroka rasporeaenih kroz oije/i dan buduci da je organizam jednim teskim glavnim jelom preoplerecen.5 80 40 31 masnoce BK 1. Ujutro jos preko salate posipajte sitno nasjeckani persin. pospite je paprom ijedite ilicom iz kore. kapar. prelijte njome sa/atu i ostavife barem 8 sail da dobro upije.5 12 UKUPNO 50 9 nemasnog goveaeg mesa 1 fvrdo kutieno jaje 112 fuka 2 kornisona 118 soka ad rajcice 2 velike ilice jagurta keal .5 3 61 4 Meduobroci imaju vainu funkciju smanjenja nedostatka fjeJesne ucinkovitosti izmedu gJavnih obroka.5 8.

kise/a paprika. Pustite vodu da isparl i nakon toga g/jive pospite zaCinskim bi/jem i s malo suhoga kvasea. kapar Ostali sastojci: morska sol. Mljesalf svjeii sir sa stepkom e Sf. glutamat ' Vitak Tatarski biftek Tatar (nemasno kosano goveoe meso. Zgusnite smjesu istucenim bjeJancem i pospite nasjeckanim zacinskim biljem.!'c. papar.. k . malo zgn}ecenog korijandera. Pirjajte s malo vode i zedne u prahu. Sitno n . sastojci: zacini u prehu. i lagano je po - 250 9 svjezih sampinjona 2 bje/anjka Ostali sastojci: 1 velika tuce nasjeckanog zacini u prahu zacinskog bilja keal 55 30 bjelancevine masnoce BK 8 8 7 200 9 svjeieg Ostali sastojci: sira 50 9 kosane govedine morska sol. bljelih Os/ali sastojci: keal 87 18 2 bJelancevine masnoce BK 18 2 2 3 2 6 30 UKUPNO 78 11 11 1 m. papar. solju. I Tatar sa svjeiim sirom S~jeti ~ir zaciniti solju I paprom. ObJoiili ga blago kiselim prifogom. mljesatl sa svjezlm sir om Posuti bilj'nl'm zaaSI?~aft .cem I '!la/~ kOrijandera dok masa vu f prlje SerVlranj8 ohladiti. 3 17 1 3 UKUPNO 187 35 3 3 62 63 .k. DOdati rot~m.ne masnoce BK 8 8 1 5 18 3 2 I 150 9 svjeieg sira s manje 6 velikih iHca stepka tnesnoce luka 1 velika ilica sitno nasjeckanog 200 9 rotkvi.ne 34 mssnoc« BK . morska sol peper.nsko bilje keal 55 bJelancev. OSt~Vlt( malo da sloje. Svjeii sir s rotkvicama ~O~~v/~~ 0f!y~fi. ~ a~. Kusati i zacinm. ilica nareza~og vlasca. UKUPNO 137 22 11 keal 150 9 nemasnog kosanog goveoeg mesa 170 75 9 bJago kiselih priloga kao sto su klipcici kukuruza.. aribatl i posoliti da lz ub n . kiseli krastavci. zacinsko bilje bjelancev. fsc'ledftl.Sampinjoni s jajem Ocistite sampinjone i nareiite ih na pJoskice. koje se jede same zacinjeno i sirovo) prema okusu zacinit. sezonski biljni zacini keal 316 bjelancevine masnoce BK 28 9 1 11 50 UKUPNO 85 15 8 UKUPNO 366 29 9 11 Svjeii sampinjoni Operite sampinjone ipirjajte ih u malo vode sa zaCinom u prahu i glutamatom. a onda ne bude glatka.kosanu govedlnu . gJutamat zac. paprom i zacinskim bi/jem. clmma I posluiitt. It! 250 9 sampinjona nasjeckano suhikvasae· Ostal.

kockice luka pirjati u zgn]ecenu krumpirovu masu. . cesnjak UKUPNO 64 104 3 3 13 . luka. PanlJetl '" sastoJd. 100 9 cikfe (casa) 2 1 22 7 BK 19 9 6 6 1121/muna kornisona· 3 kriske hruskavog Ostali sastojci: morska sol. ribe. kratko pop IJ· t bude kuhano. bresn« ill hruskavi krusele kao i jedno tvrdo posuti sirom.LABSKAUS ~ na svjeiem siru Dragusac b k ko'l Ovo jelo ]e vrlo zgodno k~O 0 ro" Svjeii sir s manje masnoca koja se da zatvorifi. Sitno narezani luk i krastavac kiseljen U octu s mirodijama pomijesatl s konzerviranom mljevenom govedinom. Ukrasiti krastavcima kiseljenim u octu s mirodijama i ciklom. $ve dobro zaeiniti. grancica kopra UKUPNO ---------------------------244 33 9 3 65 Ostali sastojci: persin. . d ti reosta/o povrce i tiiu. Boga 0 Prije serviranja _. Uz to dobro ide kruh od integra/nog kuhano jaje. . ]aje na oko.5 % 50 9 2 dragusca 23 9 1 2 1 3 2 2 9 konzerviranog mljevenog mesa 153 84 1 jaje Ostall sastojci: morska sol. 2 8 37 10 1 mala ilica naribanog meiuten. koma U sredinu stavlti svjezeg eue I ukrasrtl kor gusae i poskropitl lim una Vim sokom. D~b~O Ispra I es: mesnoc« sa sobom motete ponljeti na poseo. krumpira.a 2 114 3 23 UKUPNO 12 1 395 33 12 34 UKUPNO Manestra poriluk 211 35 Piksntn« konzervirana mljevena gbvedina Konzerviranu mljevenu govedinu narezati na male koekice. posoliti j stavi!i na smjesu. keal bjelanCevine mas note t: Sitno narezatl konzerviranu mljevenu govedinu i umijesati je u smjesu. 1 krastavac kiseljen u octu s mirodijama. timijan (majcina dusica). 10 9 mrkve i celera narezanih na koekree 1 kiseli kraslavac narezan na sitne kockice 112 g/avice luka narezane na sifne kockice 2 12 2 112 krastavca klseljenog u oetu narezana na sitne kockice Ostali sas!o]ci: malo mirodija u prahu. U tevlc! {spec. '~ I" kom osoliti. krastavca uki- u malo vode izaeinifi. papar.e • za eI'nill persinom I mazuranom.'e stoiUi na tanjur. papar (crni) kruse/{. 10 9 krumplra narezanog na 1 velika tlica integralne riie (PlfJane) 11 juhe 0 =r: {. s cesnJ~kom u't~dlju. papapriti / stavlli u ~~sudU su7:~ ost~~ti ga da se ocijed! i spremltl ga u ~g . 1 kap worcestera. pos~liti. Rajcicu narezall na Irokutlc~. seljenlh solju i vodom I cikle) Zdrobiti kuhani krumpir. fstupati grancicu kopra i dodati je smjesi. keal bje/ancevine masnote BK 1 mala iliea tickovog iii maslinovog ulja 27 2 4 4 3 1 1 2 8 1 keal 150 9 konzervirene mljevene govedine 230 bjelancevine masnote BK 33 9 3 10 9 pori/uka 10 9 luka narezanog na kockice . keal bje/ancevine masnate 100 9 svjeieg 2 male rajefce sira s manje 40 5 18 5 1· - BK 5 1 krumpir (100 g). ". I jOs je~nom i luk pirjat. nisonima. Ocijedeni luk dodati aluminijsku folij~. (mornarsko ]elo od pirea s mesom i salatom. kuhan 1 /uk narezan na kockiee 100 85 42 1 velika ilica mlijeka 1. sira sa 20% masno e 10 1 1 1 1 mala 1 kap tobasca. s mirodijama 10 9 listiea glavice zelja . Stavili u eluminijsku fo/iju iii posudu koja se moi« zatvoriti I ponijeti sa sobom na posao. s~avi~i na nj~h. dOlaa9~~o kuha 10-15 minuta dok povrce ne i 'atl Doliti juhu I ostavr I a s.

..5 67 66 . octom.dressing izvrsno ide uz sve moguce ·salate. Najprije cemo dati 3 primjera za marinade. Da bi salala doisla bila ukusne.i~t~t~J~a tanjur i dodat.dressing Jogurl . masnoce SK 61 1 2 9 bjelancevine 7 17 2 Sa/ate Dnevno bi trebalo pojesti barem jednu poreiju salate! To je vazan zahtjev modeme nauke 0 prehrani. moiele mijenjali.. budu6i da ih se moie konzumirati u ve/ikim kolicinama bez opasnosti od debljanja. papar 75 17 81 s om/etom.5 0. Nadalje. Omlet oblikovat. Stoga ih se osobito preporuca ljudima koji imaju problema s teiinom.tlt tako a ev) keal 84 1 jaje 5 bjelanjaka 100 g evjetace (blansirane) 1 velika tHea tickovo9 ulja Ostali sastojci: 1 mala tliea persina. sadrie malo kalorija. sol.··e u taviei. Ukoliko su pravilno zacinjene. mu§katni orastic 60 18 UKUPNO 78 8 . . sokom od timun» i po zeljl dodajte morske soli. d ·etacu ispecete zajedno Jelo motete priprem. Posult mijesati.5 3 BK 7. persinom.. mineralnim tvarima i efementima u tragovima. muskat.~a7. u z~jeli i z/ae'~ltl. u po umJese . dodati jaja i neprestano. morska sol. svjeze mljevenog papra i svjeze mljevenog muskalnog orascica.5 5 1 casa jogurta s manje mesnoce 1 limun 1 velika itice vinskog oeta Ostali sastojei: 2 velike iliee zacinskog bllja. papar. Nasjeekajte zecinsko bllje i pomijesajte ga s jogurtom. evjetacu. koja se takorler naziva dressing iii vinaigretta. Salate su bogate vitaminima... potrebna je marinada. UKUPNO 173 26 16 3 Dressing.. vinaigrette. koje prema vlastitioj masti i zelj. . one sadrie vrijedne balastne tvari koje stimuliraju probavu. . Jogurt . keal bje/ancevine masnoce 7..Dmlet od jaja «Dubarry» . marinada .3 12. Jaja i bje/anjak istuc.

mJjevenipapar. Barem jednom dnevno trebali bisle jesti salate i nekuhanu biJjnu hranu kako bi potreba za vifaminima i elementima u Iragovima bila zadovoljena. kopar.S UKUPNO 68 283 69 .5 3 masnoce BK 6 18 22 6 6 4 1. Mirodijsko bilje moiete kombinirati po ieJji . dodajte /imunovog soka i ~:rib:~~~~j~s":u~:: keal 29 75 92 18 69 .5 21 11 UKUPNO 81 9 Vinagrette od zacinskog bilja Sitno narezali luk. jer ona dokazano sadrii puna manje kemikalija od ostalih.. jabucni sok zae~nza sa/atu.5 18 3 6 5 1 veli~a tliea suneokretovog ulja Osteti sastojei: 1 "!!'1la iliea vocnog oeta. v/asae. jogurt i limunov sok. Ko~adice pomi- UKUPNO 100 9 mrkve 1jabuka srednje ve/icine 1 banana 1 limun 10 9 Ijesnjaka bjelancevine 1 1 0. odabrati bio/oski uzgojenu salatu. kad god je to moquce.' . prj kupnji salate trebalo bi. jesa]le. 1-2 velike iliee zacinskog biJja 162 21 183 bjelancev. . .. Prema ielji dodajte morske soli i soli od zacinskog bilja. gust. 2 velike ilic« zacinskog biJjapo ielji bjelancevine masnoce BK Marinada od octa i ulja Pomijesati Sve sastojke. 1 mala tliea svjete s ~~SjeCkanogzacinskog bilja. Pustite masti na volju! keal 125 ml jogurta s malo mesnoce 2 velike iliee cickovog ulja 11imun Ostall saslojei: morska sol.. dodajte cickovo ulje. maticnjak. estragon itd. Zacinsko bllje moiete kombinirati prema godisnjem dobu i osobnim ieJjama. na ploskice. luk narezan ns kockiee eesan] eesnjaka ' keal 81 bjelancevine masnoce BK 9 UKUPNO 230 6.5 51. malo _ qle~k?g.oboje pomijesati s ulj'em i octom i nakon toga zaciniti morskom solju i svjeie mljevenim paprom.5 1.ne rnasnoce BK 18 5 .to mogu bili npr.Marinada od jogurta i zacinskog bilja Sitno nasjeekajte zacinsko bilje.. Upotrebljavajte sto vise razlicitih sezonskih salata i brojne mirodijske zacine. keal 2 velike iliee jabucnog oeta 2 velike iliee cickovog iii orahovog uJja 1 mali luk. " Svjeia mrkva i jabuka 18 5 ~a?U_ku nareiile ns sitne kockice b '. morska sol. sitno nasjeekati zacinsko biJje. U odabiru imate potpunu slobodu. 50 162 18 6 0.s~nfa. boraiina.

. ':u~~:.5 18 38.5 so~om i pre~o. 227 6.2 361 11.!lje pomijesati s estragonom7p~~/%~m IkPazljlvo umijesati dragusae.. U vrijeme podnevne pauze mjesevinu mrkve ijabuke pfeliti jogurlom i ukrasiti orasima.5 .. keal 125 9 mrkve 100 9 jabuka (nafibanih) 112case jogurta 1 mala ilica sitnih grotaica 1 mala ifiea meda 75 9 oraha Jimunov sok UKUPNO bjelancevine 1 4 Salata od dragu5ca Naribanu ja~uku pomijesati s limunovi . U posudi koja se moie zatvoriti ponijeti sa sobom u ured.. a~a 1 velika ilica limunovog soka morska sol UKUPNO keal 45 92 162 • ·60 bjelancevine 3 1 7. cokret~vo . obranog mlijeka i soli napravite marinadu. Pomijesajte naribanu jabuku i eeler s marinadom. Naribajte jabuku i eeler. I pre 0 salate.re na tanke ploske naka . keal bjelancevine ~5 1 140 5 4 0. Banane nareiife na p'.ske. fino naribane keal 528 10 701 11 47 47 6 5 10 2 47 1 mala ilica suncokretovog ulja 1 mala ilica limunovog soka 3 Ostali sastojci: kajenski papar: k .Salata od jabuke i celera Iz jabuke izvadite kosfiee i teme/j/to operite eeler. Posuti s malo kajenskog 36 50 30 27 20 mesnoce BK B 12 4 50 9 dragusca 112 jabuke. estragon. _ marmadom. _ .of1. omeoiee.5 masnoce BK 9 22 18 7.~~:':m . Doda!i groiaice i med. Po salafi pospite sitno nasjeekani vIasac i sa/atu odmah pojedite kako djelovanjem zraka / svjet/osti u njoj ne bi bili unisteni vitamini.5 Svjeia jabuka s mrkvama Neriaene mrkve i jabuke pomijesati s puna Jimunovog soka. poml}esajte ih 5 matovilc em . d~d:fl:'':. .5 mesnoce BK 18 Matovilac s mandarinama Man.. I svs zalijte 1jabuka (150 g) 500 9 eelera 1 velika iliea jogurla od obranog mlijeka 1 velika iliea viasea 1 velika iliea obranog mlijeka morska sol UKUPNO 200 9 matovilca 4 mandarine (250 g) UKUPNO keal 34 90 bjelancevine masnoce BK 4 2 6 4 20 25 1 1 1 46 124 3 5 2 24 Salata od rotkvi i banane Rotkve ~arei. mors a sol. . toga dodajte a I Sve garmraJte S jogurtom 2 rotkve srednje vel/cine po 150 9 1 banana 2 velike iliee cickovog ulja 1 c· 0 d Jogurta od obranog mlijeka t.darine nareiite na male k . Sunpapra I soli. krabl·· Ijlca UKUPNO 78 10 38 27 bjelancevine masnoce BK 2 9 3 1 16 3 12 70 71 . ad jogurta.

Mikserom usitnili do kase. Mjesavinu s ciklom posluztfl na Ilstu sa a e 9 zrna .•. preko loga preliti umak.. Isele krastavee sitno nasjeek~ti. 1 velika iliea eik/e. d" ma Ciklu pailjivo pom/Je~a I . . U meduvtemenu oguliti mrkve i fino Ih naribatl. worcester umek.. s malo m. keal 200 bjelancevine masnoce keal 250 9 kiselog kupusa 1121uka 1 mali kiseli krastavac 2 jabuke (200 g) .' t sa/atu da dobro upije voent oea . . . komorac. UKUPNO Salata od tikvica i patlidiana Tikviee i pafl/diane narezali na trakiee narezanima na kockiee. morska sol. dodat. bilje i /jesnjake. Razmrvifi tunu u zdje/i. dodat. oeta i osta/e zecine ijos jednom dobra izmiksati. masnoce keal bje/anCevine masnoce BK 93 3 velike iliee kliea pseniee.fJ' s vocnim octorn I prell I pre Jogurt pomfjesa . na to poloMi prstenove luka i persin. •.. 9. korijandar.psemcno W oW Zma iitariea pomijesati sa sVJez/m . ocislit. dobra promijesali dok se lagano ne poveie. 2 male iliee naribanih ljesnJak~ 1 casa jogurta s manje masnoea (1509) ostali sastojei: .. Dobro Porste soli i sve dobro prom/jesat. Slaviti na hladno i ostaviti otprilike 10 minuta. 2 velike iitce vinskog oeta 69 60 6 1 30 12 7 15 4 1 1 16 f 75 317 13 6 47 Salata od. zaemsko dodati kiselom kuP~~~·. dodati grasak. papar.' odom / po ielji zaClmtl mlfO IJa . Ukrasiti persinom.. Zacmtf. . '" t' s j'abukom . ukrasiti Irokutima rajc/ee. Naribanu mrkvu ukrasiti na /istu salate... I t i ukrasiti (gamirati) vlaseem. rajcieu narezafi na trokute iii plosk». . razrezati je na cetiri dije/a. UKUPNO UKUPNO 119 5 2 16 21 73 72 . . 2 velike ilice vocnog oeta.. . Prije konzumiranja ostavJtl .' . Umak: Oguliti sa/atu. oc_.620 22 31 32 i dobro promijesati Uz salatu posluiife s lukom I rajc/com i marinadu. . j.. . 1 mala iliea luka narezanog na koek/ee 1 mala ilica limunovog 1 velika illea jabuke soka iii oeta (nar/bane) kim. Salatu od tune slaviti na tanjur.Salata od tune Salata ad kiselag kupusa.. 't' ko salate. k kieama luka I vOvmm kravljlm suotn. /uk i takorJer ga razrezati na celiri dijela. . 1 mala iliea nrene.boje KupuS rastrgati na sirne kom~dl~:b !~~u~: i preko toga ih n~ri~a!i. . hrenom. morska so UKUPNO bje/ancevine masnoce BK 65 21 2 100 5 - 10 5 BK 8 3 4 9 tune u vodi 484 22 30 24 1 7 1 mali luk 1 mala rajciea 1 mala mrkva 1 velika illea graska 1 jabuka Oslali sastojei: 1 mala kitica pers/na. .lja 2 vellke iliee nasjeekanog zacinskog . fino naribane 1 velika iliea svjeieg sira 20% .. vlasae 3 2 - 18 50 9 tikvica narezanih na trakiee 50 9 patlidiana narezanih na trake i dinstanih s malo morske soH 4 keal 14 13 18 30 75 bjelancevine BK 1 2 3 11 2 4 5 1 1 2 male rajc/ce narezane na koekiee (100 g) 1 mali luk narezan na koekice persin 1 3 8 Oslali sastojei: hren.

krabljica. iscupati zacinsko bllje i sitno ga nasjeckali.. . hrastovog Iista. papar UKUPNO 20 2 4 2 3 1 2 13 42 1 4 3 48 3 6 83 6 4 4 Fitness salata ~ij~~~t~ 50 50 50 50 9 graha 9 rotkve 9 mrkve 9 evjetace . npr. oslutili na lisfu sa/ate. listova limuna Osiali sastojci: morska sol. radlca 100 9 svjeieg slra UKUPNO 8 74 286 30 10 110 622 1 1 19 3 1 12 40 1 8K 16 3 2 3 1 15 50 Salata od rajcica .•. keal bje/ancevine masnoce . papar. Nakon loga kraslavce i rajcice narezane na p/oske pos/agafi po tanjuru dok se tanjur ne popuni. bosiljka.Salata od soje Salata Gabriela . peTSina. dodali miradije I ostaviti da upije. Ukrasiti umak pripremiti okrepljuJuv/ I ranJ/vi J maticnjakom. boraiine. kliee 1 mala zlice luka narezanog na koekiee 1 mala iNca jabuke tierezene na kociee 1 mala iliea svjeiih krastavaea narezanih na koekiee 1 velika iiic« kiselog vrhnja 112kuhanog jaja Osta/l saslojei: vocni oeat po ielji. viasac. papar. Po ielji zasoliti I popapriti. . keal bje/ancevine 50 9 eikorije narezane ne trakice.' 20 9 narance (ociscene-bez kore I kosllca) 20 9 tresnji 7 6 12 11 12 2 1 8K 1 1 3 mesnoee BK Umak: 1 velika iUca nemasnog krav/jeg sire 2 velike ilice biojogurta Ostall sastojci: morska sol. I htres~~a:n:~J:ev i razmazatl ga po sa/ali. keal bjelancevine 3 1 5 6 500 g raj61ce 500 g malih svjeiih krastavaea 1 mali sveinjic zacinskog bilja koji se sastoji ad kopra. krastavaca Svjeie kraslavee oprsti ioguliti. 100 9 kukuruza 66 15 8 15 2 1 20 9 riie 100 9 lima graha 50 9 sojinih klica . . glutamat UKUPNO (za 2-3 osobe) 90 65 5 2 masnoce BK 15 11 1 94 155 7 1 26 75 74 . ingver. . 100 9 listova sa/ate. maticnjak UKUPNO 1 3 velike itice soje. Raji5icei krastavee narezati na tanke p/oske. keal bjelancevine masnoce . Teme~/to po~~~v:a~~~~ i na kraju preko toga dodajte svjeii kravlji sir.. Dobra oprati sojine kfiee i dodati u sljedeei umak: kiselo vrhnje pomijesati sjabukama. lukom i krastaveima narezanima na koekiee.. ~alate glavat/ce. "Ie na ploskice i cvjetacu razdijelite tie eVjet/ce. Kuhano jaje narezali na ploske i njime ukrasiti sa/atu. sok od limuna. zaciniti octom.. .•. posuti s malo glutamata i sa sitno nasjeckanim zacinskim biljem. Od sastojaka za Cikoriju pomijesati s nar~~c~:n.

papar. paprika (slalka) UKUPNO 91 17 3 77 76 . Uz to moiete posluiiti svjezi integralni fost. vinskl oeat.Radic B Ikanska salata a. p na p!os'ke i sve dobra promljesatl. . jer kao slo )e poznato. morska sol.. Ostaviti 10 min.dafl ctvem G/avieu salate OClstltl. Najprije napraviti umak za sa/atu. ustiti da se dobro oeijedi i stavin u zdjel. Kreativno nadjenutl ukras. kajenski papar. . . po. keal bjelancevine mesnoc» BK 9 10 10 9 1 mala glaviea radita 1/2 grejpa (otiscenog-bez 1/2 kruske (pirjane) 1/2 jabuke (naribane) narezanih na plo§ke kore i kostiea) 45 i OC. db ° rc promijesati i preko toga rukom razdrobiti 42 41 2 1 keal bjelancevine masnoce BK 37 18 1 mala glaviea salate 1 velika i/ica ervenog graha 1 velika tliea kukuruza 1/2 zelene paprike 1/2 ervene iii iufe paprike 30 48 52 33 10 2 5 9 12 6 2 5 Jagoda Umak: 4 1/2 male iliee zelenog papra (suhog) 1 mala tliea suncokretovog 1/2 nasjeekanog ulja 3 1 1 7 6 27 8 2 3 kuhanog bjelanjka 1 mala iliea vocnog octa. To Je sve namlj . Dodati napravljen nadjev za sa/atu i dobra promijesali. da upije. Pomijesati osteie sastojke I razdijeJiti ih po sa/ali. Umak pre/it! preko Ilsto~a sa!ate. ras a. glutamat 1 rajc. 1 sveinjic perslna mesnoce UKUPNO 655 35 35 42 5 kuhanih bje/anjaka (koekice) 75 2 17 BK 1 1 velika zliea ervene i zelene paprike narezane na koekiee 1 mala tliea kukuruza 1 mala itice luka narezanog Umak: 1 velika iliea jogurta 5 8 na koekiee 2 2 4 manje masnoce 1 velika iliea vinskog octe. kcal bjelancevine Ostali sasfojci: 3 velike i/iee octe.jedu.• k t vee i papnku narezane grah. mO~~~I~~' ~a~z~ti ~a ploske i tvrd? k~hano jaje mijesatl u uma~. . oprai!. morska sol. Salata od radita s vo6em i zelenim paprom. . 1 mala iliea nasjeekanog persina.~. sve oveji sir. morska sol. U medu~remenu "enieno za ukrasavanje. a ar ka 'en i sitno nasjeekani luk poUmak: ~ickOVO ulje.ca 1 tvrdo kuhano jaje 1/4 svjezeg krastavea 1 mali /uk 30 9 maslina 2 velike iliee cickovog ulja 150 9 svjeieg 84 4 30 40 1 7 4 18 7 UKUPNO Salata ad jaja za badybui/dere 218 4 3 42 sire 162 162 21 Kuhane bjelanjke pomijesati s paprikom. Nadjenuti umak za salatu i ukrasiti zmima papra. . Oprati tistove radita i poslagali ih na tanjur u obliku lepeze. papar. narezafi na 6 dlJelova.. rtzu. kukuruzom i lukom narezanlm na kockice.

Salata ad rajcice i rotkve . Pripremifi i garnirati sa svjetim sirom. kajenski papar 27 3 UKUPNO 78 123 9 4 8 79 . Jabuku narezanu na 0ve Ice Posuti ora sima i ukrasiti komoraeom. . estragon soka 3 1 3 1 100 9 svjeieg graha (blansiranog morskoj vodij 50 9 svjeieg Umek: sira (10% mesnoce) u 2 male raj6ice narezane na kockiee (100 g) 2 1 6 1 5 3 UKUPNO 158 4 6 20 1 velika iHca octa od cmog vina 1 mala ifica cickovog acta Ostali sastojci: setrajka. setrajke. posluiite. Pnpremlfe uma k 0d suneokretovog ulja.. . estragon. Listove komoraca pi 'f)'at. zaliti listove koprive. ostavite kratko da uplje . ciCkovog ulja. dodat.. ..' u malo vode i po telji dodat. zacin papar. vlasae ulja na fine p/oske na proske na fine ploske . morske soli 10 27 35 13 4 3 1 1 1 mala ilica sitno nasjeekanih 1 mala iliea kase od banane 1-2 male tllee limunovog Ostall sastojci: hren. nerence. 'aka Zatim dodat. Salata Od koprive Ulje pomijesati s kiselim vrhnjem i limunovim sokorn. /istove komoraca I file Najprije napravili umak od navekdekn!hspa~~~roPiii Iimunovim sokom i dodati u seletu. keal 2 1/2 velike ilice komoraca. odmah promijesati i pos/utili... papar.' v' rotkvu. . kce! 10 37 27 3 bjefancevine masnoce BK 2 1 3 1 3 1 18 8 27 2 bje/anlevine 1 masnocs BK 3 2 3 s maslackom i kiselieom 60 9 mladih njeinih listova koprive u/ja 3 velike ilice klse/og vrhnja 1 mala tlica suneokretovog 1 mala ilica limunovog Ostall sastojci: morska sol. eea. octa i mlrodija. 1/2 gomolja 1 velika ilic« mesa od narance iii grejpa 1 velika Biea jabuke ze/eni komorac Umak: 1 mala illea sueokretovog ulja ljesnjaka narezane na koeklce luka 112 malog crvenog svjeieg I I I I I 47 6 16 bje/ancevine 2 mssnoce BK 8 1 Salata od graha sa svjeiim slrom i papra. Blansiranl grah pomijesati s kockama rajciee.. kopar soka za sa/atu. . keal 31 18 47 bjelancevine masnoce BK Pripremite umak 4 2 za salatu od octa od ernog vina. sol i kopar. I asu krv. Kopriva pomijesana Umakom Njime prelijte rejctcu . zacinili s umakom za salatu I 15-20 min uta ostaviti da odstoji. kap bljeloga vma. luka. keal 1 rajclea (100 g) narezana 50 9 rotkve narezane Umak: 1 mala iliea suneokretovog 1 velika iliea luka narezanog Osta/i sastojei: vocnl oeat. morska sol. UKUPNO 55 1 3 5 UKUPNO 77 1 6 4 Salata ad kamaraca .

ca. ogulite ga JOB dok te topao i nareiite je na t~nke ploske.lj:s~jt~ ploske krumpir~. vlasac. Iz kruske izvadife kostice Od ocie.ne mesnoe« BK 3 iii 13 25 1 2 1 112 male ilice senfa vocm ocat po ielji. octom i tukom narezanim na kockiee i zacinitl: Doda!. na plosk». keal 100 9 svjeiih ~rastava. luka. ~ aIa se moie servirati topla If I hfadna. papar. papra _i morske s?'1 prr. zacini za salatu UKUPNO 80 9 krupice od nezrefe pseniee Umak: kcal 105 13 27 2 bjelancevine masnoce BK 4 1 1 21 1 velika tliea k!se!og vrhnja 1 mala iHca suncekretovog ulja 38 1 2 4 1 mala iliea luka narezanog na kockiee Ostali sastojei: 1 mala iliea vocnog oeta. miloduh.::e::l~~i krumpir. kama krastavca. dobra • 'pomijesati. s kecapom . keel 3 krumpira srednje velicine (200 g) octa 170 Salata ad krumpira 5 kruska~a. 'le umak koii cete pomijesati s pfos'" fa J •• X' Od vrhnja. estragon. vocnoq oc. Salata ad sampinjona Sampinjone pomijesaii s /imunovim sokom. oa nezre!e pseniee. Kise/o vrhnje pomijesati suneokretovim uljem i lukom narezanim na kockice. svjeze m/jeveni papar UKUPNO 1 mala tliea suneokrelovog 5 18 56 Osla!i sastojci: cesnjak. papar. i kru§ke s marmadom i nareiite se krumpt: ne zdrop~. kopar 3 UKUPNO 147 4 5 21 80 81 . senfa. Tada ~a tako da I. oh/adenu krupicu lagano oh/adeno. 'f marinadu. ostaviti da upije i serv/rati bjelancev. kopar. i papra . ~~~:aJ~e. zaciniti mirodijama odnosno razmazati preko §ampinjona. pers!n. pflpreml d'ca ifi salate i ukresite Ih zscms k'tm . zaCin ulja 1 mala ilica luka narezanog na kockice za sa/atu UKUPNO . Sa/atu pripremlte na listovirn« ra I biljem. narezanih naribanih na sline p/oske Umak: 2 velike iNce kiselog vrhnja Salata ad krastavaca 61 1 4 4 Salata ad krupice nezrele psenice KiseJo vrhnje pomijesati s uljem. u/ja. i raZdijelit/ 1 kruska (140 g) 2 velike ilice jabucnog 77 162 2 411 bjeJancevlne mesnotie BK 4 38 1 18 18 2 50 9 svjeiih sampinjona 1 mala tliea limunovog soka 1 velika tliea kiselog vrhnja 1 mala iliea kecapa keal 11 13 5 27 2 bjelancevlne 1 masnoce BK 2 3 1 1 1 3 velike ilice cickovog u/ja 1 mala ilica sitno narezanog luka morska sol..

5 3.Juhelsloienci Salata ad svjezeg pavrca G/avu sa/ate' . papar. 1 eesanj eesnjaka 5 1 UKUPNO Jelo od sirov. keal bje/ancevine masnoce BK UKUPNO Juha ad krabljice 117 4. morska sol. muskat. . .reliti jogurtom. . smjesu s av/ I ~irja~e ~an~n. 'e vee pret- Juha od rajcice Oguliti rajticu. oz na fistove sala e ..h krusaka i mrkVe " . persin. P . dodati zacinskog bilja i zaokruiiti s dvije iliee kise/og vrhn}a. Jaje pomijesati s krabljicom. 8 dre/ova a luk na prstenove. n~c~tenu' s~cikU salate:~!~~Z~~ ~~Jf~~. jagodatm~t" loske pom/Je::. keal 1 mali sveianj 1 mali luk 1 I temeljea. Xatl' /'h s nariba. Umjesto jaja moie se upotrijebiti 1/8 kiselog vrhnja. pustrtr a se J' MrkVe i jabukU gru 0 . muskat 2 velike zilee prosenog 1 jaje brasna krabljiee sitno narezati ulja 40 9 suneokretovog bje/ancevine masnoce BK UKUPNO 269 3 6 10 360 30 40 72 84 2 40 1 4 2 7 7 2 1 6 14 UKUPNO 596 14 49 23 83 82 . od zacmskog I~a J keal bjelancevine masnoce BK f 10 1 glavice sa/ate 1 - 23 6 12 11 50 0. oskropiti limunovlm sokom.5 2 19 2 male kruske. sol. dragusac . naribane (100 g) 50 9 jagoda. Poslije toga zaeiniti.a~:~~~.5 23 1 velika iHea ulja. stavite ostatke u vodu i ostavife da zakipi i zatim kuhajte jos desetak minuta. r~z~~~~ij:sati poSI~iiti na p!a?nju ze r~:I~~. Kasasto pripremljene namimiee za kuhanje staviti u lonae f kuhati na /agano} vatri.. sladi/o. Dodati prosenog brasna i kuhati pribliino 5 minuta. zaliti temeljeem (temeljac je }uha koja se dab iva kuhanjem ostataka od svjezeg povrca. Rajticu. late Uz salatu od sVJezeg pov hodno_~taVljenba'I~/a:C:f.5 1 0. rastuti i umijesati u juhu. Juhu moiete posfuzlti i s ostalim svjezim zacinskim biljem. . nim mrkvama. d ociiede oprati rotkvice i narezati ih nba oprati . Mirodije: roimarin. prepolovlj~nih 1 velika iUca ljesnjaka 1/2limuna neko/iko unutrasnjih r badema /istova salate 138 29 18 1 1 1 6 32 70 10 4 6 4 1 2 1 46 Sitno narezati /uk i kratko ga piriat. timijan.~:~~~/uZiti nadjev naribat" sva zaJe n . Ijesnjaclmar t . U meduvremenu oprati i sitno nasjeckati mirodijsko bilje. _. keal 4 zrele rajciee 2 velike iliee kisefog vrhnja 1 mala iliea }uhe u zmu Svjeze zacinsko bilje: bosiljak. vfasae bjelancevine ploSke .5 3 2 12 25 2 5 1 1 112. prije upotrebe proeijediti).5 50 9 dragusca 5 rotkvica 1 mrkva 1 rajcica 1 mala jabuka 1/4luka malo persina 1 4 1 mesnoee BK 2 16 1 80 4 0. pirjaQe (250 g) 2 male mrkve.'. RajCieu i cesanj cesnjaka mikserom samljeti u kasu. prije toga]e preHti vrucom vodom. u suneokretovom ulju. Zaciniti mirodijama..as~o vet opisali.

zacinite s kop- i z: 8K 425 188 100 10 8 45 34 12 18 3 7 5 keal 200 9 krumpira 200 9 mrkvi 50 9 eelera 1 velika iliea obranog mlijeka Ostali sastojei: vode. Nakon 20 min uta kuhanja maknite ploskice Jimuna i preko povrca prelite jogurt. Zatim dodajte 1 ~alu ili~~a~. maiuran 170 bjelancevine s manje masnoca ulja 12 1 1 58 14 2 velike iliee maslinovog 2/uka 164 32 18 u prahu 37 4 2 1 3.m loneu kuhajte krumpir takoder 45 min~eler kuhajte otpritlke 45 minuta. krumpir na koekiee.v~cem ponovno u juhu.~aklp/ zatim 2 minute mors om solju I zaemskim biljem.Juha ad krupmira Sioienac ad pavrca s jogurtom U 125 m/ vode dodajfe malu ilieu morske soli. U mec1uvremenu pomyesajte jogurf sa sitno nasjeckanim persinom i zacinite morskom solju i svjeie mljevenim paprom. Pikantno zatiniti povrkea.~ : mazur~na. 2 velike iliee maslinovog ulja i ostavife da zakipi.5 59 32 21 103 UKUPNO Juha od psenicne prekrupe ' Zobena juha s medom zaciniti s medom. kcaf 200 em:! juhe od povrca 1 1/2 velike fliee integra/nog 100 em3 obr~nog mlijeka 1 iumanjak 3 velike iiice meda bjelancevine masnoce Zagrij~ti ulje i na njemu pirjati koekiee ov:· krupu. '!I ploske. sitno nareiife povrce . Pridrugo. zagrijati juhu od povrca. dodajte morske soli. 3 8 8 53 UKUPNO 401 12 5 72 UKUPNO 85 84 . sve zajedno dodajte u vodu. svjeie mljeveni papar !! UKUPNO 927 299 10. u keal bjelancevine mssnoe« BK 71 BK 2 100 9 psenicne prekrupe 1 mala iliea maslinovog 1 veH~a 370 ulja 12 8 zobenog brasna 54 50 60 138 310 2 3 1 2 5 10 5 36 = sasvim 27 2 3 malih koekiea povrca 4 1 Ostal/ sastojei: 300. da se lagano kuha. . koraba. da zakipi. U osta~/te da se dobro oeijedi. Nakon ~oga pov~e proeijedite i I?o. celer. ~oklopite lonae . 1 mala zllea persma. ale stavlte 1 I vode. ostavife neka se sve kuha 20 mmuta. kao sto su krumpir. OSt~Vlt! da. eem vode iii juhe od povrca morska sol nasjeckan perSin i koluti6i vlasc~ . Nakon toga smutit. 1 sveinjic persina.. Mrkve Mrkve nar~zlte na. stavlle. usipati integralno zobeno brasno i ostavit. Dodati prekuhatl na laganoj valri.5 masnoce BK 38 12 2 5 2 1 mala iliea dijetalnog margarina 20 11imun Ostali sastojei: morska sol. Dvije minute pus tit. kcal 500 9 krumpira 750 9 povrca. ye a nog marganna. Zaliti juhom ~d rca ~ok ne p~?takle (~~a. obranog mlijeka i iutanjak i Ova se juha moie jesti i za dorucak. Na vrh poloiit~ /imun narezan na tanke p'~o~k~. Luk nareiife na prstenove. pori/uk 250 9 jogurta bjelancevine masnoce Ogu~ite krumpir i eeler i nareiile ih na koekice •. dodajte mlFeko u p p/~e. ga zejedno s ostalim JOsJ~danp~ zakipi. morska sol.kle). pustite da sve rom I ukra SIte juhu u tanjuru s persinom. Zdrobite krum ir ~a .i sve zajedno pirjati.~ mala ilica kopra.

estragon. Kockiee luka 3 minute pirjati u masfinovom ulju. Ostavite juhu da se kuha na laganoj vatri sljedecih 10-15 min uta. Dodajte zaci~Sko bl/je. celer.0e.d k. pers. UKUPNO 1 velika iliea kiselog vrhnja bosi/jak 27 13 118 1 5 14 124 2 4 19 86 87 .ne masnoce BK 167 210 18 5 1 500 9 luka 2 velike ilice psenice 1/2ljuhe 4 kriske kruha od eijelog zma (180 g) 100 9 naribanog Ostali sastojci: edamera (30%) 45 7 112 velike iHee limunovog soka 2 mala cesnja cesnjaka 1 mala tliea maslinovog u/ja Ostall sastojei: 36 5 2 2 6 1 3 27 37 85 434 271 5 14 24 5 2 5 85 3 1. oekle?ma Jed~~stavna juha od povrc« s psenicnom prekrupom n~.'!1ala iliea grubo nasjeekanog zacinskog bilja. l~em. i eea. 15 minuta). poriluk.1:/.I t oze e 'd/lmun. Posuti mljevenom psenieom i nado/iti juhu. morska sol. .~f je pn'premiti i kao kasu. komorac.m .. Zajedno s kiselim vrhnjem umijesati u juhu. cvjetaca keal 37 14 bjelancevine 1 mesnoe« BK 7 bjelancevine masnoce BK 1141 bUjona 1 mala iliea suneokretovog Ostall sastojei: kvasceve UKUPNO pahu/jiee. no s. worcester umak papar (bije/i) . == Zaliti govedom juhom m '1 Juha ad prekrupe od nesazrele psenice Zagrijati juhu od povrce.t smAfJelo 0. Ako imate malo bijelog vina pri ruci. zakipjeti i ostaviti 2 minute da se lagano kuha. ko zellte juhu. papar 2 cesnja cesnjaka ' 10 Psemcnu prekrupu dinstati u ulju . dodatl/uk narezan na p/oske.n. p. slobodno ga dodajte jer ono pobo/jsava okus.::ljr.'//nn~:C~:. a u mec1uvremenu /agano ispriite kockiee kruha. dodajte naribani sir i prelijte juhom ad luka. UKUPNO 17 70 2 3 7 1 mala iliea morske soli 1 svetnjic zacinskog bilja.Francuska juha ad luka Zagrijatl maslinovo ulje. keal 300 ccm juhe od povrca 1 112 velike iliee sitne prekrupe nesazrele psenice od 1 velika illea psenicne prekrupe 50 9 povrca narezanog na kockiee: koraba. Zatiniti morskom solju i zacinskim biljem. mrkva. krabljica 1 mala iliea maslfnovog Ostali sastqjci: morska sol.ti s kvascevim pahuljicamag~. moiete UKUPNO 1214 49 42 146 ?acin. morsku sol i tesanj cesnjaka I sve pirjati do zlatnosmec1e boje (eea. 10-15 minuta kuhati na /a zaje.kra_ja smeksati. neprestanim mijesanjem dodavati prekrupu. Koekiee kruha u poreijama rasporedfte u zdjelu ze juhu. ulja 12 3 2 3 1 11 40 27 2 3 4 3 52 20 112 luka narezanog na kockiee ulja 5 vIasac. Hladna juha ad rajcice Miksajte rajcice sa zacinima cesnjem ce ~ . k dOb~ete kase.:Wi:r' sokomiii dok ne odatl blo10gurt kiselo bjelancevine masnoce BK 3 oguljene rajciee keal 2 velike zuce keal masfinovog u/ja (20 g) bjelancev. Sitno nasjeekati zacinsko bilje i dodati u juhu od luka. . " vrnnje.

5% mesnoce. d 2-4 . Sunku zajedno s evjetovima cvjetace staviti u juhu i posipati persinom. Mlkserom . papar. sto je potpuno c~mtJ . muskat. dobro ohlad!t. limunov sok. morska sol. Osta/ak dragusca kratk bl ai?m . zaciniti. I?~f]~':~odatl d 9 nemasne govedine na kocklce 113 22 1 masnoee BK 2 1 mala fliea lanenog ulja 60 9 krumpira narezanog 50 50 9 mrkve narezane na kockice 27 51 15 14 11 21 25 3 11 1 kruska na celiri dijela 20 9 dragusea 200 9 kokosje june. Okus pobofjsafi nasjeckati i dodati u juhu. Ofprilike 100 9 cvjefica cvjetace zajedno s vodom u kojoj se evjetaca kuhala mikserom samljeti do kase i jos jednom kratko zagrijati..sltniti u kasu. svjeze zacinsko bilje 1 1 1/4 I govede juhe (bujona) 2 1 UKUPNO 163 3 3 30 Badenska juha od sparoga 277 UKUPNO 25 6 25 Juha od cvjetace "Dubarry" sa sunkom Otistiti evjetacu. Gustin pomijesati s mal oe i ~fle9m P?tlsn. papar. zaklse. Proeijediti i s drvenom' _. To je najbolje pripremati u rimskom loneu kako se vrijedni vitamini sadriani u povrcu ne bi izgubili zajedno s oerom. ma!<! zllca s/adila (tekuceg). razrijediti s malo mlijeka od 1.. keal 100 bjelancevine Juha od krusek« s draguscem Krl. Zaciniti s kvascevim pahuljieama i svjeiim zacinskim b/ljem. po/ovieu dragusea i pitjati jos 5 VOjjuh! . 0 an trsti I odmah prelltl hladnom vodom. muskat. _.. Ako je potrebno. sastojei: 1/41 vode.I. Poboysati sa em I persmom. nemasne 1 mala ilica limunovog Ostali sastojci: morska sol. paprom i musk mmu~a. kvasceve pahuljice..utl. ~Uh~tl u slanoj limunadi. dodati povrce i krumpir.u.!§ku razre~anu na cetiri dije/a pitjati u kokos' . Pnje nego. solju. oprati je i otpri/ike 20 min uta kuhafi u slanoj vodi u koju se doda kapljica limunovog soka. keal 100 9 cvjetica cvjetace 1 mala zfiea bresne 6 velikih zlica obranog mlijeka 20 9 dijeta/ne sunke (narezane Osta/. papar (bije/i). Cesnjak.Sloienac od govedeg mesa narezanog na kockice Govede meso zajedno s lukom i cesnjakom lagano prepriiti na ulju dok ne pozuti. dodati u juhu i pustiti da zakipi. St~vlfl natrag u lonae s/adilom i kiselim vrhnlJ'em Posipatl· "/aosll:coe! umq~§atl u klpu6u juhu. ~fPflll~~ 10-15 minuta I daye kuhati. paprika.llmunovim sokom.em. persin UKUPNO bje/ancevine Ogufif! sparoge i narezati ih na dugacke komade 0 . puno v/asea 1 persma ~ 5 1 80 13 10 masnoce BK 27 na 18 21 22 trake) 3 1 2 4 3 4 3 1 ! 2 UKUPNO 178 5 1 32 88 10 1 10 88 89 . zaliti govedom juhom i dinstet! 45 minuta. muskat soka 1 velika iliea kiselog vrhnja kca/ bjelancevine masnoce BK 3 3 2 5 1 87 4 1 2 2 20 1 8 9 cetere narezanog na koekiee na kockiee 60 4 13 50 9 poriluka sitno narezanog 50 9 luka narezanog Ostali sastojei: morska sol. • y.1..lIm vrhnjem. 500 9 sparoga kcal bjelancevine masnoce BK 10 20 2 velike iliee gustina 1 vetike iHea kiselog vrhnja 1 velika ilica fimunovog soke Ostali s~~tOjci: 1-1 1/4 I vode.. morska sol. U meduvremenu zamijesiti bresno s mlijekom.

Siaienac od povre« Pustfte govede meso da se kuha 90 minuta. Izvadite piletinu i govedinu iz juhe. zaeine roseno brasno dok se ne zgusne. paprom i muskalnim oraseicem. . Izvadltl kosfle~. n?re~all n_ako ~a ri'ati smeksa I Gargut i dodaveti I maknuti 314 40.~a:a.. -_ 79 113 16 22. um'J~satl limunov sok i lut« narezan . Posuti s koprom i narezamm (. Oodati silno nasjeckane Iistove koprive. slavit. keal 1/2 svjeieg krastavea bjelancev. papar.ne mesnoe« BK 4 15 1 velika iliea Iimunovog soka 1 velika iliea luka 2 velike itice kiselog vrhnja Oslali saslojei: svjete nasjee. papar. pustite da se ohladi i nakon toga meso nareiile na kocnc«. zati ih na komadice. nareiile ga na komadice i kuhajte u vrucojjuhi cce.. .. masnoce BK 56 262 72 2 30 2 1 12 37 14 6 300 9 mladih lislova koprive 1 mali /uk 2 velike iHee eiekovog ulja 11 jahe 1/8 J kiselog vrhnja 1 jaje Ostali sasfojei: miloduh..: i setvirst! u rashlaaenoj zdjelici za iunu. vrhovi cesnjaka. keal 1 gomolj korabe 3/4 I obranog mlijeka 2 velike iiice prosenog 1/8 I nemasnog jogurta Oslali sas/ojei: kopar.' .~. . . Zatim dodal. Kod pripremanja juhe poloviea koprive mote se zamijeniti gavezom.k~n ko.Juha od krastavaca sa svjeiim koprom . Nakon toga meso opel stevite u juhu i zaeinlte. Proseno brasno zam~~.:~odatrJ'OgUrl. Komadlee krasta.!ar. muskat UKUPNO 440 brasna bjelancevine u Korabu J ha od jogurta .?9~~~mlekom Ook juha kipi lageno pustiti de zakipi. u njega poslije toga sve za)edno Izm!ksatl. vrhove cesnjaka j sttno nasjeekanog mi/oduha i sve zajedno lagano kUhali otpri/ike 20 minuta.!a k~~ Ize ~. zaCinite svjete mljevenim paprom i morskom solju i pustite da se dalje kuha 30-40 minuta. 3 1 1 100 9 pile tine bez koie 100 9 govedine. Oguliti krast~vee. muskat UKUPNO 50 6 keal bjelancevine masnoce 60 30 BK 40 1 162 40 5 1 4 4 7 1 18 2 7 7 69 158 84 12 6 5 r 534 21 38 19 90 91 . Brasno pomijesati s kiselim vrhnjem i dodafi u junu. dodajte kokosje meso. kiselo vrhnje. 30 minuta.5 3 21 Juha ad kopriva Silno nasjeekati /uk I pirjati u ulju.5 1 1 2 8 2 4 2 5 62 10 15 10 68 1 3 8 25 . 0 I~ Ukrasiti s buketicem kopra i pfosklcama krastavaca. "!orska emi papar svjeze mljevem UKUPNO 10 4 2 1 39 sol. kratko zakipjeti. nar~k erom samljeti u jednolicnu masu. korabe . sol. papar I za"ms. za. sol od zaeinskog bilja. Oeislite povrce. •. made kuhati og_uflft. . fonae s vatre. 1 s 1/4 I mlijeka dok ne na lanko lonae. morska sol..slov/ma korabe. L. Junu zgusnuti jajem i zacini(i zaeinskim biljem. nemasne 1 krumpir keal bjelancevine masnoce BK 1 mrkva 1 pori/uk .

keal bJe/ancevine masnate UKUPNO 66 2 3 6 BK 1 250 9 tetetine 302 6 6 127 52 25 0.nijesati kiselo vrhnje. Meso.5 93 92 . paprika 186 20 UKUPNO 631 55 45 29. . Sitno nariban krumpir zaCiniti solju. paprikom. okolo naokolo ga utisnuti tako da takav peeeni krumpir dobije /ijep. muskat. morska sol. u drugoj lavici promjera eca.rez~~. Ukrasiti s neko/iko p(oski krastavaca.:u. po/egnife ga na tsvicu i istresife peceni krumpir na tanjur. Zafim opet s nepecenom stranom prema dolje steviii u tavicu. emi mljeveni papar Tefetinu narezati na fine trakice. Meso kratko prepeci s lukom . . papar (bye/i). Prije toga. sol. sok ad Ilmuna I luk u o. pecent krumpir istresti na tsnjur. malom ilicieom sieviti malo kiselog vrhnja i po ielji posufi estragonom. U tavici zagrijati veliku ilicu cickovog ulja dok se iz nje ne pocne dimiti. . muskatom . a luk na sitne koekice. 18 em. Ako peeenje ielite okrenutl. keal bje/ancevine mas nate BK 2 1 13 na kockice 4 1 soka kiselog vrhnja 10 39 1 3 2 1 Ostali sas/ojel: mljeveni kopar. uzmife tanjur isle velieine. okrugli ob/ik. paprom.'f k di' e Komadice krastavaca. Kad je sve gofovo.Hladna juha od krastavaca Krastavce ~f. sfaviti ga u tavicu.jako zaeiniti. Cu". perad Nareskana teletina na Riitticherski nacin juhu. lislovi estragona (suhi).ekovog ulja. peper ! zaCinsko .[:~~~~rratf~ za ~~~i~!~a 1/2 svjeieg krastavea 1 velika ilica luka narezanog 1 velika iliea limunovog 3 velike ilice svjeie svjeie .. o~Ullt~! na.5 28 1 mali crveni izrae/ski luk 1 mala iliea kiselog vrhnja 150 9 krumpira 3 2 ve/ike ilice eiekovog ulja Oslal! sastojci: morska sol.:. zagrijati 1 ilicu c. na njega slaviti umak..

/uk i mirodije i tim~ pr. na tanjuru je Iljepo obitkovati Ostali sasfojei: papar.drug'! p_olovicuispuniti ribizlom. a . odrezak S oc. ukuhati umak ad pripremljenih namimica i maknuti sa stednjaka. g/ufamaf. dodati borovicu. papar. sok od pe6enja kuhati s crnim vinom. premazati senfom i lagano pee.5 8. maturan. Zaciniti kiselim vrhnjem. Uz jelo moiete posluiili njoke od razli6ilog bllja i brokulu. na malo ufja ~a svit: strana paso/ill f popapnfl. U meduvremenu Izliti ulje iz tsvice. Pos/oiiti na tanjur 'F:ta7::ti sa ~t:ane (ako)e moguce. ukrasiti ociseenom narancom kru§ke p I . plemenitom slatkom paprikom i staviti preko mesa. mesu doda!. telec. morska sol.::fi /zvalja~. N~. kajen. namazali je iumancem iii voao . kajenom.5 relec. mI 100 9 nemasnog odreska janjeline 1 ve~ik. sent. stevtti na topli tanjur i ostaviti na toplom. s malo soli. to stav/tf roladu od zefja i zamofati tijesto. plemenita slalka paprika.5 1 mesnoc« BK 4 1 0. persin UKUPNO bje/ancevine 21 0. listovi limuna UKUPNO BK 18 22 19 4 28 39 185 1 4 1 4 7 0. Teleei odrezak ispeej u teflonki iIi na rostJlju bez mesnoe«. Jednu polovicu kruske napuniti Jagoda _ rezamma na p/~sklce.5 3 9 1 37 185 22.'f' sa svake strane odreska i dodati riiu. Meso pritisnuti nadlanieom.Jntegra/~e riie (kuhane). file od divljeg zeca File od zecjeg hrpta ogulite I izreilte na 2-3 komada.ne Janje~i odrezak prep'~/?viti po ~~ljini. jaje.scenom kruskom .5 0. papar UKUPNO 301 27 kca/ bjelancevine mesnoe« BK 112 4 5 20 3 1 1 100 9 filea ad zecjeg hrpta 1 mala ilica cickovog ulja 1 velika ilica cmog vina 2 velike ilice kisefog vrhnja Osta/i sastojei: morska sol. Meso zacinlt. Gotovo jelo ukraslti kivijem. odrezak Zaciniti teleei odrezak i s obje ga sfrane kratko pee. ~eck~nom ner::asnom svinjsk~. keal 121 100 9 feleeih odrezaka 1 vefika ifica kiselog vrhnja 13 10 1 velika ilica instant jakog umaka 2 velike illee sampinjona 7 1 mala ilica krastavaca narezanlh na kockice 1 1 mala ilica rajcice narezane na koekiee 2 1 mala ilica luka narezanog na kockice 4 112male ilice cickovog ulja 27 Ostali sastojei: morska sol. morskom solju.a illca sitno nasjeckanog nemasnog sVffljskog mesa (blansirano) 2 velika lista zefja (blansirana) 114 jaja 1 mala ilica lanenog ufja 1 1 mala iHea luka narezanog na kockiee 1 porcija tijesta za savijace Ostali sastojei: cesnjak. papra i s malo muskatnlh orascica i staviti na toplo.. U lavicu stevit) ulje.5 672 72 6 80 Prepecen.5 0. Dodeti kiselo vrhnje i umak prelili preko zecjeg filea. Posufi nasjeckanim per'Sinom. ~rzatl n~ top/om). oec! otpnlike 20-30 minuta ns 180-2000 C. ' 0 OZII keal 303 77 bje/ancevine 66 1 masnoce 4 300 9 fe/eeeg odreska 1 kruska (pirjana) 50 gjagoda 50 9 emog ribiza 112kivija 1 naranca (ociseena) 50 y. muskat. nerencom Prepo!ovill i izdup~ti pirjanu kruSku.~. paprom. keal 167 27 bjelancevine 20 mesnoc« BK 8 1 3 2 1 Seljacks struca ad janjet. Svaki komad mesa umotafi u list zelja Sit . Uz to jelo moiete pos/uim Ikrumpiriee petene na pari IIi integralnu riiu.5 1.~oladu staV/1lu lavu premazanu mascu. dadati sve sastojke i zagrijavati dok ne zakipi.!.. kadu/ja.u savljacu. emi papar.Rusk. Oba kraja dobro zat~ontl. 2 zdrobljene borovice UKUPNO 7 25 21 27 2 2 2 130 5 3 18 226 21 13 2 11 20 94 95 . Stavltl na terqur. U tsvk» zagrijati ulje I u njemu na pola ispeci file.

keal 112 20 27 13 125 9 kosane govedine 3 velike tliee nemasnog kravljeg sira 112 velike tlice maslinovog u/ja 112 velike tlice margarina 1/uk 100 9 svjetih krastavaea 3 rajciee 100 g poriluka 2 krumpira Ostali sastojci: .Sk~. a~mlte mira ~ z 2 krumpira kuhana u ljUSCI. odrezak 5 povrcem . Poboljsati s vthnjem. Uz to moiete posfutiti pecen. nadoliti juhe od povrce i poklopljeno pirjati. svjete mljeveni papar. zagrijte maslinovO ulje i lagano prepeel e k mirodijama j obllkujte odreza. Propasiratl ili izmiksati. tequila.J . File posolite morskom solju I meso nadjenlte feferonima. lagano zagrijati umak od bos/ljka s kockicama rajciee I preliti ga preko odreska.. zacinite s lukom narezamm n . 3 mala feferona 83 185 8 0. paprom.8 BK UKUPNO 200 9 nemasnog le/eeeg filea 1 velika lUca cickovog ulja 1 porcija integralne rite (50 g) Osta/i sasojci: zeleni papar. zaciniti morskom solju. e odrezak s obj~ oriluk na prstenove i u drugoj !avici s m. zacin u prahu. • 'f Kosanu govedin~ P?ml)esaj e . Janjee. Kockice luka lagano prepee/ na malo ulja (ne smiju posmediti). maknite isvtcu s vatre i odmah nakon toga zapalite lequllu. papar.3 40 97 96 . Prekriti ga kasom od luka. ruimarinom I slavlti na tanjur. origano.'ce svieiim sirom.n~plO. U teflonki zagrijte cickovo ulje I odrezak peciie s obje strane 2-3 minute. Buduci da alkohol za vrijeme f1ambiranja vecim dijefom izgori.5 3. morska sol. Kao prifog ovom jefu moiete pas/utiti integralnu riiu.Janjeci odrezak 5 lukom i umakom od bosi/jka Kosan.~rKrastavce i retoce n~rezlte_.. papnka. ne ulazi u gornje izracunavanje kaforija. morska sol. UZJe/o pos/uzlte j garinom pirjajte povrce_. keal 242 bjelancevine 41. krumpir i mahunarke..225 21 10 10 --------:---:--1::-:2-:----:4. ·t U t flonk.·:ma sve ukrasife pers/nom. . keal bjelancevine masnoce BK r-: . perSin 160 12 45 20 42 26 2. odrezak peci na preostalom ulju.5 5 5 100 g janjeceg odreska m kot/eta 112 luka narezanog na kockiee 1 mala i.5 40 UKUPNO 510 45 14.:4-:446 34. a koek.lica cickovog ulja 1 velika tHca vrhnja 1 velika ilica umaka od bosiljka (vidl umake) 1 rajclca nsrezsn« na kockice Ostall sastojci: 2 vellke tnce juhe od povrce. morska sol. ruimarin bje/ancevine 20 masnoce 3 3 1 3 BK 5 2 1 1 1 3 9 1 7 18 22 120 40 13 1 2 3 3 4 27 UKUPNO .cki odrezak Zdrobite zmo zelenog papra i utrljajte ga u o drezak.5 masnoes 4. Nakon toga odrezak u tavid pre/ijte s 2 dcl tequi/e.5 Meks.

I t· uimarinom Janjeei kot e I sr .. _ .

. I' nfom solju paprom, medom I u~e,!!. . 'r ruimarina pOml)9Sa)tesa se .' § tke oecnice;« preko nJlh N~s)eckane-~tg 1)~:nlJ'e6i kotlet sa svake strane, stav 1te rtee )'anieCik~t/et posluiite ~Z Time nemes» e 't sa svake strane 4 mmu , ~ a/uminijsku foliju, Kot/ete ~eci e krumplrice peeene na pan.

Puree; odrezak "Korsika" s riiom (slatkokiseli)
Puree; odrezak oprati i zaciniti, peei s obje strane u leflonki bez u/ja na umjerenoj temperaturi. Ostaviti riiu da se dobro iscijedi. Najprije prepeei kockice luka, zafim papriku, kisele krastavce i zma kukuruza. Dodal; riiu, zacinlii, poklopiti i 5 min. ostaviti na laganoj vatri da upije. Svjeii sir pikantno zaeiniti nasjeckanim zaeinskim biljem, mlijekom, cesnjakom, morskom solju i paprom. Puree; odrezak servirati na tanjuru, preko njega slaviti svjeieg sira i okolo integra/nu riiu.

=

200 9 nemasnog janjeceg kot/eta 1 mala iUca eiekovog ulja 1 mala ilice meda Ostali sastojci: .' ruimarin, svje.ie mljevem crn! papar, sent, morska sol

keal 254 45 15

bjelancevine 40

masnoce 75

BK

2 150 9 nemasnog pureceg odreska 100 9 integrafne riie (kuhane) 10 9 kockica paprike (ukiseljene) 10 9 kockica kiselih krastavaca 10 9 slatkog kukuruza 1 velika ilica kockica luka 50 9 nemasnog svjeieg sire, 2 velike i/lce m/ijeka 1,5 % Ostali sastojci: snopic zaCinskog bilja, cesnjak, morska sol, • papar (bijeli), paprika (ervena /juta) keal 252 371 2 1 bjelancev;ne 23
7

masnoce BK 17 2

UKUPNO Nareskano pureee meso

314

40

12

75

2

2
2

ano na trake I lagano ga pea: Takoc1er . . d d f rece meso narez b. Zagrijati ulje u tsvtc), 0 a I pu k' i sve dobro i~peei do smec1e ole. .. dodati krumpir narezan na koc Ice. r k i sve jos jednom dobro protrestl ??~)e Dodatl papriku, kuku~z i n~sjeek~~! b~~jakaPi worcester umaka. Sve posluzltl na topto. Zaeinit! mirodlJamaI,~/a~:~sf mrkvu (njih ne zaeiniti). sredinu tanjura. Uz to pos UZI I 9 keal 252 42 2 18 15 15 bjelancevine 23 1 masnoce 17BK

39

7

2

UKUPNO Rustikalni pileei batak

669

37

19

77

150 9 pureceg mesa nare~anog na trekice . 50 9 krumpira kuh~nog u ljusel, narezati na kockJce . 1 velika ilica crvene. i zefene papnke narezane na kocklce 1 velika ilica kukuruznog zme

10

50 9 blansiranog graha 50 9 naribane mrkve

1

4 3

Pileei batak zaeiniti i slaviti ga u plilku vatrostalnu posudu. Po njemu pos/oiiti ploske /akskare i prslenove luka. Dotit! vino i pirjati pokriveno cea. 15 min. Na to dodati rajeicu narezanu na koekice ijos jednom 10 min pirjati dokje/o ne poprimi malo baje. UZ to se pos/uiuje integra/na riia s curryem iii kurkumom. keal 198 bjefancevine 33

4

Ostali sastojei: .. orska sol 1 mala ilica nasje~kanog boslljka, m , 'ka kalen , worcester umak -__:_----------::;-:---:2;:;1;papar, pap", 344 25 17

220 9 pileeih bataka s kostima 1 pfoska lakskare 1 rajcica narezana na kockice 1/4 luka narezana na prstenove 2 velike iHce bijelog vina Ostali sastojci: morska sol, bije/; papar, paprika

mesnoce BK
4

40
13

4

2
3

UKUPNO

10
14

2

UKUPNO

275

37

6

5

98

99

Pilec; rainjic Puree; odrezak "Friesland"

"Hawai"

Pj{ec~ prsa narezall na kocklce od 5 em i '.. _. , . u ievlci, tek fada posoliti i posluiili na top~,::~tl I~ na staplc za rainjice, Rainjic pee! Umsk: 1 I I"' .. an}uru . .' m /jeka stavlII u tavicu zac' curryjem, morskom solju i sladilom'i dO:~·1 .mesnom. ~ockom za juhu, kurkumom Pilet! rainjic jos iednom sta 't' .,pl zgusnutl skrobom. ' d" VII U umak I osfav"f d ., ~~~ tnu ~anJura! na ni~ stav/ti rainj!c i preliti gal J a :akIPI. Kuh~!lu tiiu sievitl na osovun brasnom I}astucicima od vrhnja. uma om. Ukrasltl vocern i po ie/ji

Dobro Istisnutu tunu proprilti u tavlc; s lukon narezanim na kockice i zaclnitl paprom, solju i paprikom. Peel u teflonkl na visokoj temperaturi dok ne popriml z/atnosmeou boju, izvadit; i tek tada zaciniti. staviti na prethodno zagrijan tanjur, Salate se ne zacinjavaju sinom. i posluiuju

r

tunu staviti
se svjeie

na puree; odrezak, posuti kukuruzom. s kuhanim krumpirom. posuti per-

kcal 150 9 pureeeg odreska

bjelancevine masnoce

BK

252

22
11 2

16
7 15 7 4 2 5

121 50 9 tune u vodi 68 100 9 krumpira (kuhanlh) 30 1 mali luk narezan na kockice 15 50 9 mrkve narezane na ploske 0 50 9 crvenog kupusa narezanog ne tanke trake 1

200 9 pifecih prsa 100 9 voca 114 I mlijeka 1,5%
1 velika ilica gustina

50 9 i~tegralne riie kuhane u morskoj soli
Ostalt sastojci: ';::::~:j~h~Urkuma, curry, sladilo, mesna

kcal 158 50 125 30 185

bjelancevine masnoce BK 32 2 1 11 9 4 12

B
4 1 38

1 velika

ilica kukuruza s/afka),

19

Ostali sastojci:
morska sol, papar, paprika (plemenifo 1 mala ifica nasjeckanog persina

UKUPNO
35

548

46

7

79

UKUPNO
Pileea prsa IlNafur" S pilecih prsa skinite koiu

515

23

33

Nar~skana puretina na indijski natin
Purece meso ispeci u teflonki bez .. .. teflonku stavili mlijeko i dodati CUf~a~~rce. I s~a.vltl na prefhodno zagrijan tanjur U m~'o ga zgusnuti skrobom i, ako je potreb~lm~ malo sla_~i~a:Kada mlijeko zakipi R,zu kuhati s kurkumo . . 0, lOS malo zacJnltl. ' k tk . .. m, morskom so!Ju I papro J ~i 0 Za~/p}e_tlu umak~. Pos/uiili i bogato ukra':fii; /;t~nom stavitl. meso u tavicu i orssune I kokosovlm bresnom. ,z 111m sezonsklm votem. Posi-

!

I nareiife ih na male komade. Luk nareiite na kockice i lag ga propriite na vrucem maslinovom ulju. Dodajte pi/ece meso i sve zacinite ano solju, paprom, timijanom i perS/nom / pustite da meso lagano poprimi boju. 1sto moiete pripremiti i s purecim prsima. Kombinirajte i zatinsko bllje. Kod zaclnjavanja upotrebljavajte vise zacinskog bllja nego soli, jer uzrokuje visoki krvni t1ak. Osim toga, sol veie I vodu

s.

P

kcal
200gp . ureceg mesa (narezanog na trakice) 336

u

tijelu.

200 9 pileeih prsa 11uk 1 velika illca mas/inovog ulja 1 porcija integralne riie (50 g)
Ostali sastojci: morska sol, svjeze mljeveni 'papar, timijan, persin

kcal 158 17

bjelancevine masnoce 32 2

BK 2

1141 ml~~ka 1,5%, 1 velika ifica gustina 155 1 mala zhca curryja, cimeta, kokosovog brasna 35 70 10 9 oraha
80 9 inlegralne Oslall sastojci: morska sol, kurkuma u prahu, papar riie

bjelancevine maslloce BK 30 22 9 4 20

131
1 6 6 2

1
60 6

83
185

3,5

9 0,5

40

50 9 ~ezonskog voca za garniranje

297 25

UKUPNO
443 35,5 11,5 42

818

47

37

88

UKUPNO

101 100

. ,. b tak s pommes carreom P,lecl a_...

. . 'Ii rimskom toncu zagrijati ulje, dobro. Oprati pileel batak i do~ro Za.~/~tl. U ~~~~~:enipeku cca. 20-30 min. na lagono) prepecite pileee batke , pustJte / a se vatri (po potrebi ma.lo vode).. . tef/onku i pec; dok ne poprimi zlalnosmeou Krumpir narezatl na kock/ce, stay~t/ u . boju. Nakon toga ih zaciniti i stav/t, na t~n~ur. clom I' SOliU dobro ga slisnuti dok ne . .k zaciniti vocmm 0 ,, . . Sitno narezafl cntem upus'. N mom kraju dodati jabuku / bob/ceo smeksa i dodati osta/e sasto)ke. a sa

=:

ga.

.

Je/a odriba

...

~

_

".

Tjedno barem dva je/a s ribama!
Za one koji se bave fitnessom i bodybuildingom riba je osobito vaina namimica. One sadrie veliku kolicinu bjelantevina i malo mesnoce. Riba je mekana za zvakanje, Jakoprobavljiva i fma ih toliko vrsta da bi ih se moglo jesti svaki dan a da ne dosade.

2 pileca batka po 100 9 . . 150 9 krumpira (kuhanog u 11uS~/) 1 velika ilica suncokretovog ulja 150 9 crvenC?g kupusa, fino narezanog 1/2 jabuke (naribane) 1 velika ilica ribizla

keal 180 102

bje/ancevine 30 3

masnoce 4
9

BK
22

Jela od riba sadrie malo kalonja. 10 g nemasnih vrsta kao slo su bakalar i IIsl imaju u prosjeku same 85 kaforija. Za razliku od toga, 100 g nemasne govedine sadrii preko 200 ka/orija. Kako bi riba i nakon pripreme imata malo kaforija, najbolje bi bilo pripremati je u tekuCini u kojoj se vee nesto kutieto, na pari iii u foliji. Vrijedno oozomost: je i to da riba sadri; vaine minerale koji su potrebni tijelu. Slavile zato ribu barem dva puta na fjedan na jelovnik!

81 31 38
6

1

6 9 1

Losos - mlinarica
Riblji file zatiniti solju, paprom i limunovim sokom, uroniti ga u mlijeko, a zatim u integralno bresno. Zagrijati tickovo ulje i riblji file peci s obje strane dok ne poprimi zlatnosmeou boju. Siaviti na prethodno zagrijani tanjur i ukrasiti p/o§kama limuna. Ostatak ulja izlifi iz tavice, tavicu istrljati papimaUm ubrusom, stevit! mas/ac ; visak ocijedifi. U mas/acu malo protresti persin, zaliti worcester umakom i odmah slavit; preko ribe. • . Uz jeJo se pos/uzuje integralna riza s povrcerri iii krumpir pecen na foliji. keal 150 9 ribljeg fifea 2 velike ilice mtijeka 1,5% 1 mala flica cickovog ulja 2 male ilice brasna od cijelog zma 1 mala ilica mas/aca Ostali sastojci: 2 plo§ke fimuna, 1 mala ilica nasjeckanog persina, morska sol, papar, fimunov sok, worcester umak bjelancevine
26

Ostali sastojci: paprika, morska. sol, papar, curry, glutBmat, vocni ocat, sladi/o, clmet ------3-4---- :: -::----:3::8;13 438

UKUPNO

163
10

masnoce BK 4,5

1

2 5
3,5

46 18
38

0,5

4

UKUPNO

273

27,5

13,5

5,5

103 102

borovieom. poskropiti ostatkom limunovog soka. 10 ue r Za to vrijeme rajCieu prelijte kipucom vodom . Gotovu pastrvu pos/uiili na pladnju. 30 min. eelera Ostali sastojei: 112 t vode. Iz sredine lososa izvaditi kraljeinieu da vidile je Ii pee en.5 2 40. dB upije. . ongana. 100 I ostsvite ribu eea.ne 18 4 mesnoe« BK "1 1 30 sok od 112 lim una po komad mrkve. u njega staviti pastrvu. kopra. 2 velike "tliee oeta 168 8 1 10 5 sol. poskropite vinom i U m. stavite u pecnicu.e po dnu vatrostalnog kalupa Pre/iite m s~ee a~e.. koprom..5 2 5 12 9 1 0. dodati mirodije . posottte. di f' !J. Oguliti krumpir.5 200 9 krumpira 112 svjeieg krastavea srednje velitine 1 velika iliea mlijeka 1.Losos na svedski nacin Dobro ocistiti /ososov odrezak.5 36 10 1 338 180 88 1 velika iliea 30 UKUPNO Plava pastrva 414 53. Staviti na hladno. 1 mala iliea kopra. u leflonki s obje slrane do zlatnoiute boje. Zagrijati oeat i njime pre/iti ribu.5 2 38 0. Otprilike 15 min.5 kg) 41uka 1 cesanj cesnjaka 4 velike ifice maslinovog 1 kg raj{. ~uk i cesnjak raspomm. staviti kilieu persina i odmah konzumirati.5% 1 velika iliea vrhnja za kuhanje 112limuna Ostali sastojei: 1 mala kitica kopra. 1 snopic perSina.5 0.5 UKUPNO Pastrvu ocistiti i oprati.5 63 2 1. ernog papra . Kuhati u kipucoj vodi 1015 min. morskom solju pLISt~V~. limunovim sokom. komadicima mrkve. Zatim maknuti lonae sa stednjaka . ruimerin.ieu ~ zacinsko bilje rasporedite po luk~ ogullte ~ozleu I n~reiite je ne komedice. '" Raj{. i tovotov list. koprom i pustite da s~e u /e pomijesajte s morskim racicima gra/nog bretn«. 104 9 200 9 svjeiih pastrva 20 2 kcal 84 160 bjelancev.5 Cocktail od morskih racica Nereiite sir na male uske trake pom"' paprom. Uz ribu moiete pos/uiili integra/nu riiu iii krumpir Jz'lr. as tnovtm uljem I luk pirjajte eea. staviti ga u lonae na paru (iii u obican lonae) i skuhati. sa~e ga s limunovim 't sokom. sol. kcal bje/ancevine mssnoc« BK 2 2 100 9 morskih raeiea 2 kriske kruha od integra/nog brasna 2 kriske Edamera (30%) 4 lista zelene salate Ostali sastojei: limunov sok. Dobro promijesati sen' i mlijeko.t salate . ' popapnte. na 200·... . svjeie mljeveni UKUPNO 123 20 2 4" UKUPNO 417 30 6 32 104 105 . i luka. morska papar. kopar . Pfoske u obliku lepeze pos/oiiti ne tanjur i posipati s malo morske soli. 3 boroviee. papar ulja kcal 660 bjelancevine 150 mesnoce BK 13 0. luka. smanjlte temperaturu na bjelancevine masnoce BK 218 170 48 4 0.gotovo! kcaf 250 g lososovog odreska Bakalar na rajcicama Luk nareiite na tanke prstenove a cesnje k fimo nesi k'/ . ra I tzvene. malo soli. na lrake i narezati na ploske. kuhati vodu s /ovorovim (istom. 1mala iliea engleskog senfa 1 eijeli baka/ar (1. zakiseliti ga octom i /imunovim sokom i nakon toga ga marinirati.5 43.e~uvre"!enu posolite i popaprite ribu iznut . na 10 trun. ..spec. lovorov list.I}areiite na duge trake i sv~ os UZI e 2 knske tosta (dvopeka) od inie- s persinom.ee 118 I vina Ostali sastojci: ti"!ijan. eelera 1331 197. Svjeii krastavae ogulit. Lososov odrezak . .

eester umakom s obje strane, posolite,. File Iista po§kropite limun 0 vim..so~o'%:aj~~/e uronite u integralno br,asno u.tenonkl popaprite i osievite da .ma~ouplje.. a . dok ne postane hrskav I popnm_' s'!'ec1u bje rastopite mas/ae. Peelfe lIs!. s ?d razreiite na ploske. Persin poslpajte po boju. Sitno na.sjeek~jte per~m I rugl im ribi i ukra site je ploskama timune.

List s worcester umak~m

sz:

.

Bakalar u (oliji
Ribfji file ocistitJ· pod tekucom vodom, lagano poso/ili i poskropiti limunovim sokom, Oprafi sampinjone i rajcice i narezall ih na ploske. Ribfji file stevit! na dovofjno ve/iki komad aluminijske fo/ije i posuti koprom. Na to stevit! plo§ke rajciee i sampinjona i foliju dobra zalvoriti (ne prejako stisnuti). U prefhodno zagrijanu oecmcu staviti paketice s folijom i oeci eea. 30-40 minuta na 200·, Paketiee iz folije otvont! na tanjuru tako da ne iscuri sok. Uz to preporucamo krumpir kuhan u fjusei. keal 120 bjelancevine

!

keal 300 9 filea od lista 2 iliee integralnog brasna 2 lim una 1 velika niea mas/aea Ostali sastojei: worcester umak, svjeie mljeveni papar, persin, morska sol

bjelancevine

masnoce

BK 9 8

249
42
36

51 1

3
150 9 baka/ara 1 mala iliea ulja iz kliee 50 9 §ampinjona 50 9 rajeice 112limuna

mesnoe« BK
3

80

9

27
2 1 2 2

27
11 9
9

UKUPNO

407

52

12

17

Ostali sastojei: 1 mala ific;ea kopra, malo morske soli

UKUPNO P trva punjena spinatom as . _. .
fa i na laganoj temperaturt plrjatJ Itstove SPIZagrijati pola male zlJce maslmovo~.~~ kockice luka posuti po vatrostalnom kalupu. nata i zaciniti mirodijama z~ ~a/~tu~u:a~~je strane zaciniti morskom_ ~o¥.u paprom ~ za pecenje. Pa~~ro:u. vanJs ~ t u taviti u vatrostalnu posudu, zalltl b!~e_lJm s vmo"! / zatim je napumtJ spmatom .. Rlbu ,s .. 200. Prem; vrhnjem i pos/uzltl u posudJ u poklopiti. 15-20 mi~uta peci u p.e~m~'~:ni kru'mpir zacinjen koprom iIi Safranom. kojoj se peklo. Uz }elo se posluzuje u

176

29

3

5

. .. . .

~.

Turski rainjii; ad ribe
Riblji file razrezati na koekice jednake veliciflle. Papriku i luk 3 minute blansiratl u vodi. Rajcieu razrezati na cetiri dije/a, papriku na koekiee jednake velieine, luk na komeoice, ocisliti gljive. Kockice ribe i povrce naizmjeniee stavljati na rainjie, zavrsiti s lovorovim iistom i gljivom, Rainjie od ribe sa svih strana poskropili eickovim uljem, zaciniti i 8 minuta peei na prethodno zagrijanom rainju iIi u tevici pri cemu ne smijete zaboraviti na okretanje. keal 303 22 42 10 4 bje/ancevine masnoce

!

keal 1 pastrva oc;scena od kosliju (3~0 g) . 100 9 listova spinata (grubo nasjeckamh) 1 mala iliea mas/inovog ulja (5 g) 114luka narezanog na koekiee 1 velika ilica vrhnja 1 velika iliea bije/og vina Ostali sastojei: morska sol, cmi papar
336

bjelancevine
57

masnoce
8

BK 2 150 9 lososovog filea 112 paprike 11uk 1 mala rajciea 1 veliki sampinjon 1 mala 21ieaCickovog ulja Ostali sastojci: BK
4 9

18 46 10 12 7

2 5 1

30
1 1

20

1 0,5

2
1

27

3

UKUPNO

429

59

14

3,5

1 lovorov list, morska sol, papar, s/atka paprika

UKUPNO

408

32

23

16

106

107

Lumbur u fa/~i
Posolite s/aeem.

i POF?~pflte Po flbl raspo'Ud~b,l!tr r Ije ne

.. I~~~~;~~
,

na komad aluminijske tolije prema~an magpareko stavite malo maslaea i na svsk! komad

Bakalar sa svjeiim sirom
Ociseen bakalar poskropiti limunovim sokom i lagano posofiti. Ostaviti 10 min uta. Naribanu mrkvu i jabuku pomijesati sa svjezim sirom. U to naribati fuk i zaCiniti solju, paprom i limunovim sokom. Bakalar oCistitllaganim dodirivanjem kuhinjskim papirom, posuf; integrafnim brasnom visak bresn» otresti. Tevicu s uljem umjereno zagrijati i bakalar pee; s obje slrane (dok ne poprimi zlatnosmedu boju) , Uz vtucu top/u ribu jest; hladn; svjezi sir. Kod ribe ne zaboraviti na "3 previts"; ribu najprije ocistili, zakiseliti ; onda posoliti.

ofoiite 2 p/oske limuna. . . 1B00 ~amotajle ribu u toliju j slavite je u pecnicu na eea. 12 minuta I pecite na . keal 2 kriske lumbura 112limuna Ostali sastojei: sol, svjete UKUPNO mljevenf papar, metviea 786 (po 350 g) bjelancevine

mesnoee
14 6

BK

'a

1 velika ilice polumasnog

maslaea

716 60 20

112 1

1 1 bakalar (350 g) ocisceni
1 mrkva (50 g) ociseena keal bjelancevine masnoce

113

20

1

1 mala jabuka

(100 g) kravljeg sira

100 9 nemasnog 1121uka

N rveski gu/as ad lasosa na zelenim rezancima

.

1 velika iliea lanenog u/ja
integra/no brasno Ostali sastojei: Ifmunov sok, morska sol, papar UKUPNO

o , . . rc' 5 em i blansirati ga eea. 10 minute u 1.1.v,ode sa Losos nerezet) na ko.ekl~e ve 1.lkne biielog vina Koekiee lososa izvadltl IZ tekusolju, lukom, tovorovim IJstom.'. ap'lC?_m.~ .
cine i staviti ih na Tekue~n~ OelJ~dlfJ'odati mli'eko i pustiti da zakipi. U tekucinu U drugom loneu tekuemu zagnjatl, za~~ti~oeke lo%osa sve mirodije i fino nasjeeka,!~ dodati skrob da se /agano zf!u~net' DtO 't' na taniur u obliku prstena, riblji gulas stavill ko ar Kuhane rezanee od spma a s aVI I ~ u %redinu i ukrasiti kitieom kopra i ploskieama timune. keal 200 9 pravog lososa 1141 mlijeka 1,5% 112 velike iliee limunovog 1 velika tliea gustina 1121uka 100 9 rezanaea Ostali sastojei: 1 sveinjic svjeieg kopra, fovorov list, kap . bijelog vina, morska sol, glutamat, papar (emi) UKUPNO od spinata (kuhanog) soka bjelancevine masnocs BK

=:

u

232 15 50 57 10 81 18

52

BK

3 3 48

12
9

'2

2 4

463

64

12

59

Cijela pastrva pirjana u pecnici
Ribi izvadfti utrobu, oprali je i oeistitl kuhinjskirn papirom (Iaganim dodirivanjem). Natrljati je solju. Trbusnl otvor bogato napuniti koprom I persinam, Rlbu staviti na afuminijsku foliju premazanu maslaeem i lagano 1'e zamotati. Paket s otvorenom sfranom prema gore staviti u tsvu i u peenicu. Doliti 118 I vode I ribu pirjati na 200 eea. 30-50 minuta, ovisno 0 velieinf.
0

404
125 5 36 20 343

40 9

27 4

15

3

12 1 9 5 64

Kao priloge preporueamo

krumpir kuhen na pari i ssletu od krastavaea keal 520

1 pastrva,

1kg

bjelancevine 100

mssnoce
10

BK

Oslali sastojei: na 1kg ribe 1 velika iliea morske soli, persin, kopar UKUPNO

933

64

34

91

520

100

10.

108 109

Pastrva punjena spina tom

List s rostilja

.' . ... ostil'u s obje sirane i zatim stavili na toplo .. File od lista premazat! ~ljem. I pee: n.~ r . . na maslacu i /imunovom soku. Dodafl Fino nasjeekafi sampmJon~. I kralk~k' PIZ~p: Nakon loga umak zagusnuti brasnom, mirodije i bije/o vino i pustltl.da k!~ 0 za I • staviti ga k fileu lisla i posutl persmom.
keal 125 9 lisla 125 9 sampinjona 8 9 mas/aca
sok od 112 limuna 1 velika iliea bije/og vina (jakog) 1 mala iliea integralnog pseniCnog brasna 104 bje/ancev;ne masnoce

t

Zagrijati maslinovo ulje, /istove spinata pirjati na laganoj vatri, zaCinili zacinima za salatu. Kockiee luka posipati po vatrostalnom kalupu za pecenje. Pastrvu iznutra i Izvana zaciniti solju i paprom. Lagano je premazati uljem i napuniti spinatom. Pastrvu s trbuhom prema dolje p%ilti u ka/up za pecenje, preliti bijelim vinom, pokriti folijom, poklopiti i eca. 15-20 min uta peei u pecniei na 200°. Preko toga pre/ifi vrhnje i serviraU u kalupu. Kao prilog preporucamo punjene krumpiriee.

BK 4

27 62
9

23 4

2 7 2 4

1 pastrva

s izvarJenim

kostima na hrptu (300 g)

1 mala ilica ulja od kliea
Ostall sastojci: prstohvat soli, 1 ?"_alailiea nasjeckanog per'Sina, 1 mala zllea kopra

7 18 27

1 mala iliea maslinovog ulja 100 g spinata grubo nasjeckanih

keal 156 27 18
10

bjelancevine masnoee BK 30 3 3 2 2 2 1

3

114 luka

narezanog

na koekiee

1 velika iliea bijelog 1 velika iNca vrhnja Ostall sastojci:

vine

7 13

UKUPNO

254

27

12

10

zatin; za salatu, morska sol, papar

UKUPNO

231

32

7

4

Zapecem ragu

0 ... vom soku morskoj soli i papru i stavlli u Skoljke j morske !.~eiee m~ra~lra~ u t:;~n;ua stavltl koekiee rajclee i povrea. Svj~ii vatrosta.lni ka/~p~/c. za pec.enje. ;e . 'em ko rom, kajenskim paprom i ~ nek~ll~o. kravlii Sf( pomljesatl s k/sellm vmnjem, ja lJ r Otpr,'II'ke 15 min uta peci u peenici 1 k' diieliti pre k0 povrca. .. kapi worcester-uma a I rasp~ 1 k titl i dok morski raeiel ne budu VruCI. na 175·, dok se umak ne pocne ru

~.

d skoljki ; morskih raciea

Riblji sloienac
Riblji file narezati na koekice i poskropiti limunovim sokom. Odmrznuti povrce. Koekice luka lagano prepe6i na ulju u taviei (da lagano poprime boju), dodati povrce, zaciniti i zaliti vrucom vodom. Nakon 10-15 min uta na to staviti koekice rlbe, poklopiti i pustiti nepunih 10 min uta da upije. Prije serviranja umijesatj hren. Umjesto hrena moie se umljesati koncentrat od rajcice.

P

70 9 mesa skoljki 30 9 morskih raciea 1 velika iliea kiselog vrhnja 1 velika ilica svjeieg sira 20% sa
zaeinskim biljem narezane

keal 50 24

13
15 42 9 10

bje/ancevine masnoce 1 B 1 5 1 2 4 1

BK
2

200

9 rib/jeg

fileta (crveni grge6) smrznutog

1 mala iHca limunovog soka
200 9 pakiranje

povrc« za

juhu

3
2 2

1 velika ilica luka narezanog na kockice

kcal 228 4 72 4 2

bjelancevine 36 4

mssnoce BK
B 1 12 1 6

112 jaja 112 rajeice

na

2 male

ilice masfinovog

ulja

kockice

1 velika ilica kratko pirjanih kockiea povrca
ostall sasfojci: kopar, kajenski papar, limunov sok, morska sol, worcester umak

1 mala ilica naribanog hrena
Ostall sastojei: morska sol i papar

UKUPNO

310

UKUPNO

163

19

7

6

40

14

14

111 110

Umij~sat~ .. solju i mu§katom. X' za pos/panje i zagrijati. .i malo ka/orija.' asom kOla se u m .'!l..~ Kao sto su raznolike vrste povrce. Povrh toga lOS do da I n s morskim racle/ma.. Staviti u teflonku i bez mesnoce pripremiti om/et. keal bje/ancevine masnoce BK za pos/panJe UKUPNO 131 28 1 1 250 g svjeieg spinata luka 2 male iHee fino nasjeckanog 45 1 91 5 5 2 male ztice tickovog ulja (10 g) iii suncokretovog 2jaja 1 komad mestece Osta/i sastojci: morska sol. posut pertinom. Staviti ga na ravni tanjur. na to stavili spinat i okretanjem pustifl da se stegne.tl s O?ton.s a~l I . r~ fanjur. Bj?'anJke nt!sJ:ep~~Skenarezan krastavac ostavltl da se 0s t 'f na iele. HI detina se moze pOnlJe I I Preliti sa ze/~tJraSnto~t'~ hladnjak da se stvrdne (ukruti). 2 ve~ike ~/ice vmskog octa. bijefi papar. u kiseljen U octu s mlrodljama.' . Zatim sve zatiniti i staviti na toplo. prije konzumrra ~ . kise/jen u octu s mlrodl)ama . na pakiranju. otprilike . keal 100 9 morskih raciea (svjeiih) 1 paket mljevene ie/atine 1 tvrdo kuhano jaje 1 krasfavae ostall sasfojci: . sklopiti ga i premazati mas/aeem da dobije sjaj. istresti na feku6em stanjU. nia hladetinu na kratko urom I na posao.Povrce Veliki aspik ad marskih raciea ~ . all Je J~s UYIj~kt' . 2 ve/ike iHce vode (5 g) 168 39 14 10 12 4 UKUPNO 344 19 1'6 5 113 112 . mirodije se mote posluiiti slani krumpir. zaciniti s nesto zalima c' /it! u hladnu zdJelu I Vodu pomijesa. Isprobajte sljedece reeepte za povr6e . naribani musketni oraseie. tako postoje I razlielti i brojni nacini njihove pripreme. aVI I . Jedno je slgurno: zdrava je prehrana nezamis/iva bez povrce. K tome 84 30 15 2 18 7 3 1 1 114 I vode. /sluel jaja s vodom.. eauvremenu ohladi/a. jer se tako unistavaju vtiemin: Fino nasjeekani luk lagano prepe6i (dok ne poi uti) na cickovom iii suneokretovom ulju. bjelancevine masnoce BK Omlet ad spinata Probe rite spinat i operite gao Ne ga predugo ostaviti iz/oienog vodi i dje/ovanju svjetlosti.. . Oalje pirjati na laganoj vetri dok gotovo sav spinatov sok ne ish/api.1 teku. Povrce je bogato mikronutrientima I ba/astnim tvarima i k tome sadri..• . Stoga su je/a s povrcem osobilo vaina za /jude kojl imaju problema s teilnom jer covjek se povrce stvarno moie najesti do sita a da se pritom ne tzioi! opasnostl od debljanja. toplu vodu . me ~ina koekiee j zajedno ielati~~ kako Je IOPl~~ne (pretvori u tete).

Okrugliee kuhar.r b~Jelo '. sira cesn'akom i /agano se prepece (dok. U taviei zagrijati ulje. Napomena: Sve reeepte za okrug/ice moiete kOfistiti kao prilog za juhu. na ulju. ~.~e ~ raJu 18 45 2 minuta (pOklopljeno).paprrke nare _ ' 2-3 9 stisnutog cesnja cesn]aka _ 0 9 eielovitog psenicnog brasna 2 21 s 2 54- 3 male iliee prosenih pahuljiea 1 mala illea kvascevih pahuljica 1 mala iNca naribanog sira (Ementalera) 1 velika i/iea svjezeg sira iii nemasnog svjeieg sira 114 jaja Ostali sastojei: prstohvat soli.lo~~:~~~~ s~a~i~' ifo.. . Luk narezan na koekiee kratko pirjat. a zafim dodati tiiu. a/I)e rzvrsn?g 0 u • e/emente u tragov/ma. zgusnuti je mrvieama. od inata i sire.Okrugliee od spinata Listove spinata pirjati.-' arezane na oc r 1009 oguljene rajerce n .- UKUPNO 136 25 14 39 100 9 pirjanih prokulica 1 1/2 rajciee narezane na koekiee 1/2 m/adog luka narezanog na koekiee 1 mala f/iea kukuruza 1 velika ifica maslinovog iIi fanenog ulja 1 cesanj cesnjaka Ostali sastojei: morska 50/. . cesnjak. prosenim pahuljieama. sirom i mirodijama i oblikovall u akrugliee. 5 minuta pustiti da se poklopljeno pirja na laganoj vatri i na samom kraju dodati rajcice narezane na kocstce. zane na kockrce 50 9 crvene .~s vino Jos jednom pustiti da kratko za JPI. vedeno ratatouille znaci n.aP?J. setviret! u umaku od rajeiee. u juhi ad povrca eea. kcal 50 9 integralne riie (kuhane) 3 15 2 3 bjelancevine 3 masnoce BK '1 38 186 __ ~_----:-----. Lagano prepeci prokufiee (dobro oeijedene i po ielji prepolovljene) s lukom narezanim na koekiee.{. k sa a zahvaljuJucl povrcu sa /ijepo.. Ratatouille n~ Izg~eda.) :. nasjeekano zaeinsko bilje i mirodije. 5-8 minuta.I':~~eeS:z I S.~/eker nJi zaeinrtl 5 rezanelma · 0. 1/4 I juhe od povrc« 1 18 10 10 2 1 1 2 11 3 21 2 1 2 1 1 4 28 42 5 9 18 11 4 3 3 1 14 9 UKUPNO Tavica s riiom i raznolikim povrcem 178 9 7 16 74 81 88 26 343 2 cca. Aka je smjesa premekana. glutamat worcester um ak . Izmijesati luk zajedno sa spinatom. kea/ 100 9 spinata 5 9 maslinovog ulja 1 mala tliea luka narezanog na kockice bjelancevine masnoce BK 2 5 Ratatouille ~~.----:. ~rlO /osa nrene".b Zatim se postupno do.:~~:::7:U. d spinata . Je/o se servira s prepeeemm razane:~a . pos~e ·no da sa sve Iag.~al? . .ano zgusna.s drii mnoge vrijedne vltamrne r Doslovn~ pr e . oS/~a" papar. Dobro k' ' .D~~. nasjeckati i dobro iscijediti. kukuruz. kitica zaCinskog bill'a 40 18 12 6 4 1 1 6 3 3 1 81 2 9 1 UKUPNO 345 8 11 52 115 114 . svjeiim sirom. 1 velika ilica maslinovog ulja 1/8 I bljelog vina 0 1 velika iNca naribanog Edamera 30% 100 9 kuhanih integra/nih rezanaea od spinata Ostali sastojci: . na dodati jos zaeinsko brl]e. 100 g tikviee narezane na koek/ce debljine 1-2 em 1 erveni luk k kice . papar.:-." b '/' k maiuran flmljan. papar. jajem. keel bje/ancevine masnoce BK 100 g patlidiana narezanog na kockiee debljine 1-2 em . sol.

miloduh UKUPNO 232 10 10 25 117 116 .5 69 punjen. KalupCi6e pailjivo namazati mascu i obloiiti tisiom persina.5 1 luk srednje velicine 112 case kiselog vrhnja (100 g) 3 14 10 12 2.u prekmhazn~~e~p~stitida se JOS malo zgusne i pre/ltl . zaern.u. morska sol.) psenicnog brasna 28 18 42 13 iemlje 74 30 ulja 27 1 mala ilica integra/nog bjelancevine mssnoee BK 1 1 4 1 2 3 5 4 IisiGiee 7 37 10 45 112 jaja. Umak doblven u a J otpnlIke 30 "!m.. 1 mala tliea maslinovog ulja Os tali sastojci: . Na 225 peci eea.~ ih u' vatrosta/nu zdje/.·t p~epeei na ulju.5 28. do~at! mes~gatl~~z~tf~:~reko p~/oviee napunr!~?atJid~~n ~~~~~' povree. Dodat! kostiee pr~ae. Ploske posuti bresnom. . Pire zaGinW senfom.emlji pomijesati sa sezamom i sirom. Prelltl s ma 0 . Umijesati kiselo vrhnje. Kao pnlog moze e p ~f:~iti 1~~ keal r sitno. 5 cm. timijan.5 4 4 30 2jaja 50 9 zobi 5 1 velika ilice masti 3 6 19 1 mala ilica engleskog sente. Odmah nakon foga napuniti pireom. Prepeci na malo ulja. m/ u Oguliti ciklu i narezali je na male komadite. izvaditi Iz nfe~a m~s~Ja~~ ~~ag5 min. ciniti Time ispumll polo Vice pre~~e~~'t: pirjati s pori/ukom i lislcieom na u z~re/iti juhom od vlna i povrt. •t as/uiiti nabujak od prosa. 1 velika i/ica luka nareza~og n~. Ciklu zajedno s teku6inom i lukom izmiksati. koeklce 1 velika tliea integralne nze (pll]ane) 1 mala tliea kostiea pinije . n. morska sol..~. Zacinifi morskom solju. ~ .Tortice od cikle punjen. perSin. luk I .. . ju u 1 f slane vode 25 min. kopar. i peel preko Odrezak s ce/erom i sezamom Ploske celera pirjati u malo juhe od povrcs. Koekiee lu~~. ostaviti ih da se oeijede i ohladiO. . vatrostalnu posudu. Mrviee integralnih i. paprom i miloduhom. persin (1 sveinjit) za salatu UKUPNO 158 UKUPNO 682 27. papar. cesnjak i zaGin 10 56 34 27 6 2 11 3 3 keal 500 9 eikle 145 21 127 168 185 36 bjelancevine mssnoc« BK 30 5 5 0. Kuhaf. 3-5 min. luka. razbijenog 1 velika iJica bije/og vin~ • tie 2 male ilice mrviea od mtegralne zem ~ 2 male 1 mala zlica naribanog sira 30% 2 velike iHee mrvica od integralne 1 mala iliea sezsme 1 mala zlica maslinovog Ostali sasfojci: 1 16 3 3 mce vrhnja ulja 1 5 9 mas/inovog Os tali sastojci: •. muskat. papar. orska 2 velike i/ice juhe ad povrta. patlidian a nasjeekati. pokriti pergamon papirom i staviti pect.' . blansirati .t~o P t/idian prepolovlti. ~eso /~ka "f luk izdupstl ga I ostavltl rub O. vlasae UKUPNO 176 4 5 25 morska sol. u miesevinu 150 9 oguljenog 2 velike tliee luka (1 veliki luk) na trake 63 4 10 bje/ancevine 2 masnoce BK 14 1 velika ilica poriluka narezanog 1 2 1 1 5 8 8 keal 100 g ploskica celera (cca. unutra staviti kalupcice. sitno mljevenu zob i obe jaja. solju i paprom. persrn. tlmaan. 3 kom. papar. luka I. Pecivo odfijepiti od rube posude i istresti na persin. kra. 25 min. papar (crni). m sol. Tavieu iii rimski lonac napuniti vtucom vodom. uroniti u jaje i nakon toga ih dobra utisnuti mrvica.!i ipiryatl ce~: juhe od povrca i pokriveno peel eea. 0 keal 31 150 9 patlidiana bje/ancevine masnoce BK 1 1 1 (1 mali patlidian) ..

Tikviee ispunitf jecmom i slaviii ~ nmaz. Dodeii kmeskl kupus.5 7 7.cu. grasak 2 velike ilice paprike narezane na kockice BK 58 1 velika ilica integralne riie. R. Tikviee. Tekucina od zacinskog bi/ja: pomijesati sve sastojke.5 3.5 3 5.aleicu lagano I uljem. Slavili 10 minuta i procijediti. iti 20 m' . 1 kitica povrea 2 velike i. Kineski kupus ad navedenih sastojaka pripremir k" .. 1 mala iUea maslinovog ulja.5 1. listovi kupusa na grcki nac.Punjene tikvice punjen..lh~~/upclea III saliea. svjeie mljeveni papar 84 18 84 150 2 6 3 21 9 6 -54 10 3 23 UKUPNO 1169 35 57 124 Sampinjoni s jajem posuti persinom. prellti kisefim vrhnje~~ma. t d atko PlfJ~tl u vrucem ulju.tl. zatvorenom loncu da nabubri. '. kuhati ih keal 2 velika blansirana 2 velike lista kupusa narezanih na ~uk na~~zan na kockice i grubo mljeveni 'ecam kr. " 132 10. zma papra.lice vade UKUPNO 9 spinata fliee 14 53 169 10 3 9 1 jaje 3 tikvice 3 rajciee Ostafi sastojc.: curry. I ostevit! na niskoj temperaturi eea 20 J. masnoce BK bje/ancevine 4 8 8 55 27 1 tuco patlidiana 2 2 keal 100 gjecma 31uka 5 vefikih iliea maslinovog 350 mt juhe od povrca 100 u/ja bjelancev. gusto iIi ih lagano vezari. narezali na pfoske i poskropiti fimunovim sokom.t~~ vrucem ulju. mmu a a nabubn Spin t ' . zacm za salatu UKUPNO kopar. KOlutoee debelo~ufa 'Io!ta~tl na maloj temperaturi u Po 2-3 kofut~ debe/og poriluka poloiiti na dno z pon. metviea 56 1 4 3 119 118 . ostatak na tanjur i pos/uiili.5 voc~i Deat. I jaJe pomijesati s J narez~. Preliti tekucinom u kojoj se kuhalo zacinsko b/lje i peti cca. ocistili. Staviti u ionec. sastojei: zacin za posipanje. a raj ICU.. Zaciniti. Krajeve kupusa saviti prema unutra. .. zgusnuti s rastucenim iutanjkom i ' keal 250 g svjeiih 1 iumanjak 1/2limuna Ostaf. ostaviti kratko da Sampinjone oprati. upije i po ielj. 30 minuta. . rasporedlti po listovima kupusa i smotati.5 16 1 3 1 3 3 1 iliea nasjeekanog perSlna 1 mala ilica suneokretovog kiselog vrhnja 1 velika ilica Ostali sastojci: 27 13 papar. Rajcieu PO_SOfttlP?papriti. UKUPNO sampinjona bjelancevine masnoce BK keal 100 g kineskog Umak: kupusa ulja bjelancevine mesnoc« BK 65 64 7.5 2 7 2 46 13 21 Ostali sastojei: morska sol. om: zaemltl eurryjem i solju.5 7.u ~ ralko PJ!ia. " . kako se lislovi kupusa prilikom pirjanja ne bi odmotali.n Patlidiane i papriku narezanu na kockice kratko prepeci na ulju i pomijesati s riiom. ~. papar Tekucina 2 velike od zacinskog bilja: bije/og vina 2 male iliee limunovog soxa. morska sol. . bosiljak. korean dar. Peci 30 minuta na temperaturl od 2500.ne masnoce kock/ee. .. mafo potisnuti. Punjeni kupus poloiiti u vatrostalnu posudu.. 1 mali luk. poskropltl maslinovim Proso staviti u 1 I slane vode i zak. debetog ponluka pomijesati s prosom i time am~~cken. napun! I a upctce.. prethodno pirjane 10 3 112 1 mala iliea maslinovog ulja 3 299 63 417 8 1. na ploske i stavifi je u vatrostalnu :o~~~~v~~ po duljml I 1:?Ubsfi ih. dodati malo vode Izaclna u prahu i kuhati.~~u mas. do!itlj'uhu 'ecm ~..

papar. 15 minute. ' rlje nego Slo je sesvim Ispeceno ~ta. papar. $ampinjone s lukom prep!:. a krumpir na ploske debele eea.ak od ra!e/~e. prethodno Kuhani krumpir prepe(. U fU_ju?U staviti posuti nanbanim strom. zacin glutamaf 8 13 za salatu ' 2 1 Prepecene prokulice s krumpirom Zakipiti 1I vode s limunom. glutamat. ~. kajen. 10-15 minuta prepeci u pe(.i u loneu s malo maslaea iii dijetalnog margarina i posuti nasjeekanim persinom. morska sol. Dodal. paprom i glutamatom.'agano ne oouue. bjelancevine 85 40 2 4 mesnoce BK 19 1 6 150 9 paprike (1 komad) 100 9 Sampinjona narezanih 5 9 maslinovog ufja 2 velike fliee kiselog vrhnja 1 lumanjak 2 velike fliee luka narezanog na koekiee na ploskiee keal 33 bjelancevine masnoce BK 6 3 22 45 1 3 5 1 50 9 kuhane sunke 137 10 10 25 60 Ostali sastojei: kuhani persin. cca 20-30 minuta~a 2~~~1~". muskat. sofju. 2 minute. Preko prokufiea slaviti sunku narezanu na uske trakiee. poklopiti i eea. papar. morska sol. 1-2minute. slafka paprika 2 5 3 1 1 UKUPNO 262 16 11 25 1 mala zliea naribanog sira 30% Osta/i sastojei: persin._. papri~e i p. P~pnku blansirati eea. Ot/stili prokuliee. Nakon toga jos jednom sve jako prepeti na najvisoj temperaturi eea. $unku narezafi na fine uske trakiee. oprane prokuliee i ostevit! cce.Prokulice u tavici s peiienim krutnplrom Dan prije pripremanja jela kratko prokuhati krumpir. U vatrosta/nu posudu naMI malo juhe od ovr' . na kraju prema zelji dodati zacina ijelo posuti persinom. . muskatom. keal 100 9 krumpira 100 9 prokuliea Punjena paprika O~rezati vrh paprike i iz unufrasnjosti od t .mtl sjerpe. sol.niei na 200°. odnosno u mikrovalnoj petniei eea. 112 I vode UKUPNO 414 31 18 27 120 121 . Zatim dodati krumpir.li lIme napun/tl papriku. 5 minuta ostaviti na najmanjoj temperaturi da upije. . ohladiti. dodati prokufiee i sunku... . zatim sir i jos jednom eea.eti u pecnie. sastojei: 51 137 132 85 9 10 13 8 2 19 2 1 mala zliea persin«. da upiju. Krumpir staviti u tavleu i peci dok ne poprimi zlatnosmedu boju. . Jelo maiete ukrasiti i trokutima rajciee. 2-3 zgusnuti lUlanjkom i kise/im vrhniem za"I'nl't/~ vrucem u9'-! dok. muskat.'. oprati ih i na srciki zarezati u obliku kruga teko da smeksaju ina najtvraem dije/u. mmute. UKUPNO 206 9 13 12 keal 300 9 prokuliea 50 (blansiranih) sunke edamera 30% bjefancevine 6 mesnoce BK 6 10 9 nemasne 50 9 naribanog 100 9 krumpire 112limuna Ostal. 1 em..

Korist! s~ uz perad. jak. sen' i persin. mirodije kojima se hrane komjace UKUPNO 18 1 1 103 81 7 2 1 1 8 9 74 15 40 16 4 9 ~0f!urt i s_ojinumak pomijesati u latku k. Umak ad sampinjona: Skuhati tekucinu ad sampinjona. sltno neste kenl ~e erum orsstms. Ostaviti da se ohladi i maknuti skrucenu mast. U to uJitikoneentrat od rajeiea. nos avno se pnprema i sadrii vrlo malo 14 18 192 3 3 2 ve/ike iliee jogurta s malo masnoce 112 male 21ieesojinog umaka UKUPNO kcal 8 8 bjelancevine masnoce BK 1 1 1 2 3 16 537 11 17 35 122 123 . dodati jaki umak i ukuhati do te/jene gustoee. . Sok od peeenja ostav. srtika articoke I pJoskiee sampinjona. borovlc». najbolje u peen/ei. prilog: na ulju i pirjani cesnjak. B/io i j'ed re~u. majcina dusiea. lovor. umak. za6in za salatu 1 mala tllea zacinskog bilja . juha od mesa iii voda. Tek pred samo pas/ranje do dati speeijalnu mjesavinu zacinskog bilja kao sto su mlrodije kojima se hrane komjace i koje se stavljaju u pas/etu.' Smedi jaki umak (Demi-Glace) Na ulju. DoJiti vodu. . maiuran. Kao prifog kapar. vrhnja Kiselo mlijeko pomijesati s limunovim sokom . prepriiti kosti dok ne poprime zlatnosmedu boju. dodati im povree i lagano ga prepeci dok ne postane smede i hrskavo. dok lagano ne potut: Dodati hladnu vodu tako da se sok od pecenja potpuno odvoji od posude u kojoj se pekfo.~omiii tvrdo kunen» jaja. Pastoje s/jedece vrste smedeg jakog umaka: Provansalski umak: Upotrijebiti smed. koekiee kiselog krastavea.. papriku i brasno i kratko prepec.t. spma. Umak proeijediti i ukuhafi do ieljene gustoce. cesnjak.sifno-opora' keal 6 12 bjelancevine masnoce 1 BK 1 UKUPNO Kremasti umak ad soje 500 9 sitno nasjeekanih tefeeih iii svinjskih kosti 1 velika tliea maslinovog u/ja 2 velike tliee integralnog brasna 1 velika mrkva 1 veliki luk netezet: na koekiee 114 eelera narezanog na koekiee 50 9 koneentrata ad raj61ee 114 I ernog vina po ielji Osta/i sastojci: 1 mala iliea paprike u prahu. vino i ostatak umaka i 2-3 sata pokriveno lagano kuhati.Umak ad araha . nasjeekani persin. Dodati sampinjone ilos jednom kratko zagrijati. mirodije koje se slav/jaju u pastetu. keal bjelancevine mesnoe« BK 1 velika iliea kiselog mlijeka 1 mala tHea limunovog soka 1 mala iliea nasjeekanih oraha keal 6 4 bjelancevine masnoce BK 1 1 1 3 3 1 1 3 UKUPNO Umak ad zacinskog bilja i vrhnja Sve sas/ojke dobro promijesatl~ 35 45 1 velika zuce kiselog mlijeka 1 velika 21ieakise/og vrhnja Ostali sastojei: 1 mala ~/~eavocnog octs. Pikantni umak: Bijelo vino skuhati s oetom i dodati jaki umak. da se ukuhava otprilike 3-4 sata dok se lageno ne pretvori u iele. papar. raj6ica na koekiee. palacinke Sa kaloflja.

Sve sastojke dobro pomijasati. keal 200 9 svjeieg 100 9 stepki morska sol UKUPNO sira 20% bjelancevine mesnoce BK B~::::::. Umjesio f ~~ngom. svjeii lislovi metviee ifi limunove metviee UKUPNO 22 12 1 3 46 1 3 3 UKUPNO 38 2 4 "Vitak Holanc1anin" Odvojiti iumanjak i bjelanjak. Cvrsto islue. /:f: Za salatu od krastavaea najbolje je upotrijebili sent i svjeii keal kopar. svjeie mljeveni papar. eime se I nabujke od povrce.. keal 1 velika ilice soka od narance 1 velika iHea kiselog vrhnja bjelancevine tnesnoce 1 BK 84 7 6 60 9 tople bisfre juhe od mesa iii voda od sparoge morska sol UKUPNO 112 2 2 male iliee limunovog soka 4 12 1 15 99 1 7 7 Dstali sastojei: papar. umak se moie pripremiti . :::. dodat. Dobro ide uz mladi krumpir kuhan u ljusei. kurkuma keal bjelancevine tnesnoe« 1 1 BK 4 Ostali sastojci: morska sol.k samljeti mikserom u finu masu. morske faCiee (rakoviee) i jastoge.Umak od Iimuna i vrhnja Ustove metvice zgnjeciti zajedno s lim un 0 vim sokom. s kesom od banazae~nt. hren UKUPNO 2 18 1 1 Kiselo vrhnje 5 malo kalorija Kunecom (iii necim slicnim) tuc! sir i lagano soljenu siepku dok ne nastane gusta i mekana masa. Top/u juhu utuCi u masu od jaja. m breknom.:00~~~~j~j~6~!ljt. bje/anjak i pomijesati ga sa iumanjkom. po telj. Smjesu zagrijavati j tuel na pari dok ne nastane gusti umek. vrhnje j mijesa!i dok ne nasfane glatki i tecen umek.cesnja. bjelancevine mesnoe« 3 BK sok od 1 lim una iliee kiselog vrhnja 3 velike 10 36 1 2 1 1 mala iHea limunovog soka 1 mala iliea kokosovog brasna 1 velika illea kiselog vrnnj« Ostali sastojei: curry po ielji.o:':a":::dnab' o ro uz rezanee keal 1 saliea svjezih listova bosiljka 2 cesnja cesnjaka 3 velike iliee parmezana 1 velika zliea maslinovog 1 velika iliea kosfiea pinije malo morske soli UKUPNO (naribanogj ulja 10 4 216 36 28 4 9 1 10 116 81 100 3 1 11 8 9" 9 252 32 2 13 311 26 4 124 125 . Umak se dobro moie sacuvati u hladnjaku u staklenkama s metlcnim poklopeem. naranc. bjelancevine mesnoc« BK ~roj ka/~~. Postupno dodavati moze se kOrist~ti i sv/eii sir. malo jako zacinjenog umaka od manga. Umak -od bosiljka k?stiee pinije i . keal 1 jaje bjelancevine mesnoce BK Umak od lim una . estragon. papar. morskom solju i paprom. Zaciniti morskom solju. Limunov sok pomijesati sa solju i paprom. ostaviti 10-15 minuta da upije. uno naribamm jabukama. morska sol. Curry-umak Kiselo vrhnje pomijesali s limunovim sokom currvem t _ .enog ~ma~a ~ komadfeima na . Po zelJl s kOkos_~vim manga. morska sol.

cesnjak i papriku. . keal 150 bjelancevine 1 mesnoce 1 velika tllea emog vina 2 velike ilice kiselog vrhnja 1 mala iliea suncokretovog ulja 1 mala ilica kecepe od rajcica Ostali sastojci: 8 25 BK 1 27 2 3 BK 36 2jabuke 1 /uk srednje ve/ieine 250 9 jogurta od obranog mlijeka 1 mala ince hrena Ostali sastojei: 1 mala iliea worcester umaka. Ako je umak za salatu pregust.:lje~:a~u boJU. 100 9 juhe od povrca Ostali sastojei: papar.Ketchup od rajcice Na ulju lagano prepeci tuk. umak od soje prema telj. . u finu kasu. ZaCiniti. 1181vocnog oeta. pO~riveno. .DaM JU~u. medom i vocnim oefom. kajen. morska sol.!i/?za~ emo vin? i suncokretovo ulje dobra promijesati i dodati kiselo vrnnje scu» J e epom.. med. keal bjelancevine 1 masnoce 2 Oguliti jabuke i luk. cesnjakom i po ie/jj s malo soli.pirjati dok iuk ne bude 90fov: Mikse~!O~. dodati jogurt i . papar. . klincic u prahu. papar. morska sol 10 42 bjelancevine mesnoe« BK 9 3 1 20 1 1 2 3 3 UKUPNO Cocktail-umak 103 2 4 14 UKUPNO Schillo V svedski umak za sa/ate 1484 41 12 289 rO~. rajeiee i grotaiee. prstohvaf zacina 42 100 2 1 13 9 12 UKUPNO 62 1 5 1 UKUPNO 294 15 57 126 127 . ukuhati i pasirati. zaCinima. . Doda!. slad za sa/atu i cesnjaka po telji 1 velika ifica vocnog octa. u tnu smjesu..~ m/ljekam iIi vrhnjem i mirodijama. Kolieina je dovoljna za eca. keal 300 9 Juka narezanog na koekiee 126 2 eesnja eesnjaka zdrobljenog s morskom so/ju 4 200 9 paprike narezane na koekiee 44 ccs.. morska sol.5%) eea. Umak se moie pos/utili uz zaeinsko bilje za salatu.zmijesati u g/atku masu. 100 9 fino nasjeekanog 30 6 8 90 3 9 160 112Cesnjacesnjaka zdrobljenog s morskom solju 2 1 mala tliea maslinovog ulja 27 4 velike tiiee punamasnog mlijeka (3. ZaemJtI keal 3 2 mesnoce BK 27 1 1 veJikiluk. Dobra zaeiniti koneentratom od rajciea. 3 kg usitnjenih rajciea 540 250 9 grotalea 677 50 9 koneentrafa od rajciea 12 1 velika tliea maslinovog ulja 81 Ostali sastojei: 1181vocnog oefa. (1 velika iliea=10 keal) bjelancevine Umakodluka Koekiee luka . cesnjaka prepeci na ulju bez d . Jos dok je vruce naliti u stakJenke i stavifi u hladnjak da se ohladi. 4-6 osoba. dodajte jos otprilike 118I mineralne iIi obiene vode. muskat. zaemom za seteta. Dobivenu jednolienu masu rajeiea ukuhati do gustog umaka. s/atka paprika. Slavi!i u zdjelu. muskat. Opel zakuhati. dodati oeat i mikserom sam/jet.

?n_oz~nafoeprosijano bra§no omi".5 1 12 52.5 1 0.ljeti u mlincu za zito.5 5 6 1 Kru. Z~klpl. keal 31 bjelancevine 1 1 1 masnoce BK 60 9 reii. " ielji. jagoda.5 6 5..o mljesati dok ne ktice. Vaino i~g_~vml ~r~~e hrene ~kombinirafi je po z se ulj~cajem svjetlosfi I kisika izgubilo s:o sam~etl tl. U psenicne pom/Jesal! u f/ammerie masu i Sla~iti u ~takle~:~~~~~1 do cvrstog snijega. med.5 1 velika ilica meda Ostali sastojci: koncentraf od vani/ije.5 6 2 1.kprlJep_npremanja. tan se bresno pocn« zgu~nja. minerala I esencijalnih masnih kiselina. jer vee mljeveno zrno izgubi veliki dio svojih vainih sastojaka.5 56. prosa 1 mala ilica meda 1 velika ilica vrnnja 10 9 narlbanih oraha 250 9 sezonskog voca limunov sok UKUPNO kcal 188 20 13 69 125 bjelancevine 5 mesnoee BK 1 1 6 2 10 34 5 1. Pri tome je vsino da iitarice budu grubo mljevene neposredno prije pripremanja. =: Nak~n toga u ka§u od iifarica umii sf' . grub'! sa. ~e a I voce. Ba/astne tvari su vaine za reguliranje probave i daju osjecaj sitosti.5 1 2 0. Sasvim je sigurno da su cyela zrna gotovo neiscrpan izvor vitamina i elemenata u tragovima. Zato jela od svjeiih iilarica svakako uvrstite u svoj jelovnik! Postoji vise vrsta iitarica i svaka od njih u cije/om zmu sadrii mnogo vitamina.5 10 9 proklijallh zma psenice 10 9 proklijalih zrna zobi 10 9 proklija/ih zrna jecma 10 9 proklijalih zrna raii 10 g proklijalih zrna prosa 10 9 zme suncokreta 10 9 oraha 250 9 sezonskog voca. Olali sastojci: limunov sok. I udio balastnih tvari u njima je visok. s/ad UKUPNO Flammerie ad psenicnih klica 0. Odmah kon- Je/o ad svjeiih iitarica Gotova mjesavina iitarica moie se nabavi!i u svim trgovinama zdrave hrane..!. Ostaviti ih 8-12 sali s 3-5 velikih ilica vode da nabubre. u njima je i visok udio balastnih tvari. Drugi nacin: po ielji zaciniti s otprilike 100 9 svjeieg sira.:ti a~s ::!Jj~~om I neprestan.§· n ". Pomijesati voce s mjesavinom iilarica i orasima I prema okusu dodati limunovog soka i sladi/a. B'elan'ak i a nu! o~~c sa stednjaka.5 415 7.d~d~ti zumanjak I vaniliju.J~/o od grubo mljevenih svjeiih iitarica Mjesavinu iitarica. ribanih jabuka. leeme.e~~ravltl da stoje 5-12 sati. grotaa ltd. tako da se voda vise ne mora cijedili.5 1 1 26 10 9 kiselog mlijeka 125 15 9 integralnog p§enicnog bra§na 5 9 psenicnih kiice 1/2 jaja (odvojeno bjelanjak i rumanjak) 56 20 42 46 bjelancevine 4 18 1 4 masnoce BK 1 -3 3 5 106 2 12 412 9 13.. etemenata u tragovima. cimet UKUPNO 214 27 7 125 128 129 . kruski. vrhnje I orahe. Nadalje. psentce.kako bi ve~e zltance pomije§ati s 3-5 velikih ilica vod f7?anje"!~kronutn~nata. zobi. pailjivo keal 50 37 30 27 32 61 69 0. 100 9 jogurta iii kefirs. koju mozete nabavi!i u t. Do/ijte Ugledni znanstvenici na podrucju prehrane smatraju da za zdravlje nema boljeg recepta od barem jednog obroka od iitarica na dan. zumtrst). Grube mljetol!ko vode da nakon bubrenja vodu ne treba c.5 4. .

U prsvltu to traje 3 dana. strom .5 10 1 12 54. . pace / obro po/tsnuti.5 6 2 10. " . naribanim oresime I vrhnjem. .. dadati kasi od zefenih jezgri i ad toga zatim izraditi evrsto tijesto.5 2 7 6 0. Uz to dobro ide umak ad luka. Poslupak provoditi dok zma ne proklijaju i dok kfiee ne budu duge 1/3 em. da ne zagore/). pomfjesatf s prosom I time ispuniti kalu •.zbog razlicitog razdoblja klijanja nemojte upotrebljavati njihovu mjesavinu. Sljedeee noei ponovno preliti vodom i pus!iti da stoje 12 h i sljedeceg ih jutra ope! isprati. vlasae - 3 3 1 1 1 mala iliea naribanog sira Ostali sastojei: morska sol. . 100 cmJ juhe od povrc« 1/3 kriske Integra/nag kruha (narezanog na koekice) 1 mala ilica 1/2 jaja 1 velika iliea luka narezanog na koekiee mas/inovog ulja 10 36 2 2 4 1 5 pg 27 42 6 10 bosiljak. Na moie se upotnjebftf jecem odnosno zob /"f'se I. KNee iitariea pomijesati s voeern..5 U malo tijesto umijesati jaje.!!a/e iliee. Nakon toga ih ostaviti da se os use.5 36 5 0 d svega 1 1.. . kosen! odreze«. 1/21 vode 8 5. ~.'h/aluPclc~ ill sal/ca. 12 h) namakali u vodi. . . keal bjelancevlne Jeio ad svjeiih iitarica po dr. u kipucoj s/anoj vodi da upiju.5 1 8. .5 138 9 fino mljevenih zma nesazrele pseniee 175 6 rnasnoce BK 1 35 Proso s debelim pori/ukom Proso zakuhati u 1/2 I slane vode .. orasima int:~~:lJeSflt ~ jajem.Utove I .!!alo_i~ pirj_ati u vrucem ulju. muskat. .!" nasjeekanim z~em~tf solju od zaCinskog ms~oj temperaturi ispeci u Umjesto nesazrele psenice uzme pomalo • rukama) dob . Ostal. 60 g raii iff psenice 1 mala iliea meda 1 velika iliea vrhnja 10 9 naribanih araha 250 9 sezonskog voca 186 20 13 69 125 413 6 masneee BK 1. 1/2 male ilice bosiljka. nice . sVjeie iz trgovme zdrave hrane 1 luk srednje velicine 1 koeka 1 jaje keal bjelancevine masnoce 3 BK 74 4.5 za juhu ' ad povrc« Ifmunov sok UKUPNO 5 velikih ilica integral nih mrvica (60 ~ 40 g kuhanih lje§njaka 9 50 9 naribanog s... No. maiuran. Ostatak poriluka Servirati na tanjur. zacinskim biljem i tef/onki~!z m~~t?bftkovatf pJosnat. zajuhu od oovrc« na mskoj temperaturi da nabubr~ Oh/~denu masu (najbolje za~:rn_(uko. 10 6 43 UKUPNO 18 16 112 131 . temperaturi da nsbubri.Osta . ~jU~~ aoaet! nezrela zma i ostavitl eea 112.mfV/e~ma. Oblikovafi male okrugliee i ostavi!i ih eea. ma~l!rana.ra. 150g prosa 1 pritka . Kasani odrezak ad nesazrelih zrna pse . /g_3~mtn.. .ve"ke zllee nasjeckanog persina sol ad zaemskog bilja.1voae ~ kO~kom Grub tpaZft. 0 samfj~tf nezre!a zma osentce. Zeciniti limunovim sokom i medom. 15 min.5 Okrug/ice ad zrna nesazrele psenice Mljevena zma nesazre/e psenice dodati u kipucu juhu od pavrca i ostavili na melom plamenu da nabubre. Zitariee preko noci (cce.. Na ulju ispriiti /uk i kruh narezan na koekiee.na sitne koekiee narebilj'a i 'a rag m . nego svaku iifarieu samu za sebe. papar.. Zaki 'e . . POriluka stavlti na dno zam~~~:.5 120 f? nesazreJih zma pseniee. Sljedeceg jutra zrna kroz ejedifo isprati u svjeioj vodi. sastojei: 112 . Pori/uk nar~zar vtt! 20 mm: u zatvorenom toncu na malo' 3-4 ~oluta. sir imirodije. . Eversu avo se jelo moie pripremiti s psentcom iii raii. 30 % 392 21 48 84 211 276 140 12 0. svjeie mljeveni ern.5 0. keal 50 bjelancevine onteaeno zs 2 do 3 osobe 1172 49 42.5 14 25 8 43 5 1.porifuka 10 9 maslinovog morska sol keal bje/ancevine masnoce BK 106 Hi cickovog ulja 543 36 UKUPNO 130 306 13 8 91 670 16 2 6.

muskat 1 1 4 6 150 9 2jaja keal prosa bjelancevine mesnoce BK 1/4 I mlijeka 1.Pec~ne okruglice od cijeJog zrna Za pripremu pecenih okruglica od zrna pseniee.243 ' 2083 543 168 125 36 81 300 80 218 119 38 16 14 9 2 26 3 12 6 106 2 6 12 4 9 4 41 16 2 1 13 18 13 3 3 1 132 ifice kima 27 8 Nabujak od prosa 5 kruskama Proso namociti u mfijeko. cca. h/adno. . s jednom rajCieom i/i malo Punjene pa/acinke od prosa Sitn~ mljeveno proso pomijesati s 'a 'i.! vrucem utju 5 tenkin palacmk/. Ojl. limunov sok UKUPNO 162 6 3 27 132 133 . prosa. 1 kg 2 luka srednje veficine 50 9 sjemenki lana ulja 84 211 7 8 0. na 175'.5 43 UKUPNO 781 32.m I S?yu I ostavili 30 min. 50 9 spinata 1 koeka zo'bi.~In.5 12. grubo mali okrugli kosan.5% 2 rajeiee 1 velika ilica. u teflonki na umjerenoj temperaturi.5 za juhu od povrca 1 /uk srednje veNcine 1 jaje 5 velikih iliea mrviea od eijelog zrna Ostali sastojei: 1/2 male iHee origana.5 2 4 68 0. .: 30% vrhnja 3 velike ifice Cickovog ufja za peci . ~fjem i zaciniti sofju i paprom pomljesatJ s koluticima vlasca Ostevit! d' . P~njen!e: sitno narezani kupus. odrezak. Oblikoval. " 50 9 krusaka. keal 120 9 jecma. 0ftulje?u I od kosfiea ociscenu raji.: kosani odrezak od nesazreleih Ostaviti da se u vodi ohladi.fe~ ~:' slmo. nun . Dodati eimet.5 117 30 9 margarina 3 velike ilice kisefog 50 g edamera Ostafi sastoje. Spinat kuhati na pari. Na njih stavil. pomijesati u smjesu s kruskama. grubo naribanih 1 velika iliea meda 1/2 jaja (odvojeno iumanjak i bje/anjak) 28 46 42 12 4 3 Ostall saslojei: eimet. morska sol. Tvrdo UKUPNO 98 104 175 Time ispuniti meta/ni kafup za pecenje nabujka Ipecl cca. papar 1/2male i kruske. . sa/ate.maslinovog 1 kefj. s obje strane Dobro je . K/selo _~rh~je zaciniti kimom i sofju. zagrijanog BK 7 1 7 <. 1/2 male iliee persine. dobro iscijediti. ft. 15-20 min. na sitne kockice i '" od razlicitih vrsla iitariea. keal bjelancevine masnoce 1 1 10 9 pahuljiea prosa 36 10 2 velike iliee kiselog mlijeka. /anenih sjemenki 20 9 sojinog brasna bjelancevine masnote BK 1 1/ .. Umak: IuUje~~olrcnu mas. bijeli papar. morska sol. keN i smot t' 'h~sa s prosom na vrucem ulju tspeci 6 U'. kockice luka' . limunovu koru.u. lspec. 376 74 9 5 21 10 6 1 0. 1 sveinjic vtsscs. npr. . pomijesafi s met rstacu nsrezet. narezati i dodali u masu. I rr rg~ a as r·eko. iumanjak istuc! bjefanjak i med . Je/o se moie pripremiti eijelog zrna vid.. . Od :Jeme lana p/fjaf/ n.

tome dodat. u~ / k gll'ce. Dobar lek! kcal 300 bje/ancevine Male tanke palacinke ad cijelag zrna . po ielji zacinlli i slaviti na toplo. Izvaditi i prefiti hladnom vodom. -ati ih s m!iiekom i jajima u kasu i ostavitl 1/2 sata da odstoJe. umjesto mlijeka upotrijebite kefir iii jogurl.re:r~staYvitj d~ nabubre.sotiu. papar 54 8 2 6 6 1 UKUPNO 64 6 7 keal 250 bjelancevine 9 integra/nog psenicnog masnoce) brasna 890 2 velike zllee 6 vrsta iitariea 1/4/ mlijeka_(1. 5 min uta dodati listove spinata dok voda ponovno ne zakipi. . juha od povrca 14 Ostali saslojci: morska sol.5% 2jaja 74 125 168 23 2 9 masnoee BK 188 15 12 4 12 1 Ostala punjenja za palacinke Male se palacinke mogu ispuniii i svjeiim vocern. . . Kad Dodavati prosljano ?rasno dok n~ na/~. dodali dobro ocijedene listove spinata i po ielji zaciniti. muskatom j mestecem. Na eea. 3 bje/anjka malo soli 66 1323 14 13 UKUPNO 134 61 16 216 soli.. u klpueu . Kuhacom /aga~o uml~es~tl pazljivo umljesatl prosene p~. fane cvrsta masa koju je rnoguce mijesati. . Fino samljeti Zltance. 'k Z . u nju umijesali cvrsto d bre masa kOla se s kuhace s /jeva . ad pros« i svjezeg sira rug Ice " _.' . db' I 'ka NapravlII ma e 0 ru po~~c~n~a ~piju. keal 300 9 bambusovih klica bjelancevine masnoce j~~~~~ 50 9 svjeieg 1/2 iumanjka kcal sira (nemasnog) bjelancevine mesnoce 3 8 2 BK 1 1 mrkva srednje velic.' slavitf ih na cca 10-15 mm. Kada u palacinke dodajete voce. Pristaviti vodu i pustiti da zakipi. Fino nasjeckaili luk pirjati na lagano zagrijanom ulju dok (uk ne postakli. t' teflonku i ispeci male tanke palaemke. med iii cimet.' . . Tavieu premazati s malo cickovog iii suncokrelovog ulja i preko eije/og dna tavice naribali cesanj cesnjaka.' se o~. paprika (crvena ljuta) UKUPNO 213 14 13 15 63 5. a mt dajemo 2 pnmjera. kao okornila linija. /zm/jes ~ .5 1 15 12 4 10 9 mas/aea 2 velike iliee prose nih pahu/jiea 1/2 bje/anjka (cvrslo lucenog) Oslali saslojei: malo soli. Klice bambusa slaviti u lonae 5 lagano zagrijanim uljem i malo prepe6i. agfl)al .ne 1 velika ilica kukuruza BK 4 28 30 75 72 8 6 1 5 2 36 5 0. tresnjama. _ an'kom Fila ad bambusovih klica za pa/acinke Oguliti mrkvu i grubo je naribati.U to. pri cemu valja uzeti u obzir da je takvo okretanje palacinki sloieniji postupak. mssnoe« BK 9 svjeiih listov« spinata c 1 mali luk 1 cesanj cesnjaka Ostali sastojci: morska sol.. naribanu mrkvu i kukuruz. . komadi6imajabuke. tucen bJelanJa. Osobito preporutamo komadice ociscene nerence. _.' ' U gotove pa/acinke se dodaje fila. Zatim stavili na palacinke i preklopiti. o k . muskat. muskat. papar. Svjeii sir p!e~a~to pomljesa~ f. prepolov/jenim sljivama iii njeinim komadi6ima rabarbare. npr.. U meduvreme~u vrs. to isluci bjelanjak s malo soli I slavlII u hladnjak.. Uz to dobro ide umak od rajcice.5 1 8 UKUPNO Fila ad spinata za pa/acinke Ocisti!i i dobra oprati listove spinata.. polovieu nadjenuti filom i preklopiti. Sada se moie prije6i na pecenje malih palacinki (vidi gore): Pa/acinke staviti na (anjur. . U tom slucaju voce bi ipak treba/o biti isoeceno zajedno s tijestom.. a umjesto 135 ..

Za zaCiniti uzmite umak od soje. vidjet cemo da je on otprilike obrnut od onoga kod iitan·ca. Promatramo li bjelancevine s obzirom na sastav njihovih aminokiselina. Pec/fe ih s obje sirsne. mirodije (muskat. paprika) UKUPNO 1237 54 75.. d~:'ne p~p~r:n~ ~~. Tofu. . s malo kalorija i masnoce. na hrvatskom Yudofu je drustveno jelo.5 morska sol. paprike iii svjeie za6insko bilje UKUPNO bjelancevine masno6e BK 50 9 sunin gljiva kca/ bjelancevine m. integra/no bresno b " . m II masmom za mlJesanje zgnjetite i Prema okusu zacinile mirodija U t fI ki glice. Kusajfe! I Loptice od tofua Suhe gljive namacite cca 20 minuta u d! S'l . Komad tofua slavite u kipucu slanu vodu i pricekajte da se digne. naribani dumbir itd.r~. Peeen« okrug/ice od tofua ~uk i persin fino nasjeckati.5 250 9 tofua 2 pori/uka 2jaja 3 integralna prepeeenca ulja mljevenij.5 30 201 417 12 33 3 45 Yudofu Najbolja metoda "vruci tofu". kllnCJc. nekoliko ljudi sjedi aka lonca s vrucom vodom i tofuom j konzumira pojedinacne vtuce komedic« tofua zacinjene po telji. oblikuj/e kcal 280 bjelancevine . slicno kao i kod foundija. SVj~ij sir sa za- kcal 120 9 tofua 1 mala tfica cickovog ulja (5g). Proizvodi od krupnoga zma se stoga izvrsno nadopunjavaju. 1 grancica persine. iuk.izvrstan izvor bjelancevina Tofu je vee tisucljecima temeljna namimica istocne Azije dobivena od sojinih bjeiencevtn». okru- 400 2jaja 9 tofua neprosijanog brasna masnoce BK 14 12 112 salic~ .s~~: i~~%\!~7n~f~.krupnozmatog (od meklnja) 5 velikih ilica maslinovog 1 mali luk (30 g) Ostali sasfojci: 168 159 28 14 5 7 8 112 salice zobenih pahutjica ulja 1 3. mote se pirja!i.~~~ . kuhaU na par. / ispecite ga na vrucem ulju do svijetlosmede Loptice tofua prijaju izvrsno i tople i hi d Ut • cinskim biljem. Tofu ne sadrii kolesterin.~e~jaj~.~~. Po ielj.. curry. mor~ka sol. Tada se komadi6i pojedinaeno izvade. 2 velike ilice sOjinog u. kao majoneza za sa/atu i kao s/afko jelo. za upoznavanje svojstvenog okusa tofua je "Yudofu". koja je zbog svoje visoke vrijednosti bjelancevinama nazvana "poljsko meso".ff:~:i£ezf:Ji~~!i~£~rf:ling~~~p. buduci da tije/o pri kombinaciji obje namimice mote izgradivafi vise bjelancevina nego sa svakom od tih nsmimice pojedinacno.' zo _~ne pahuljl.?a_~~. (. zaCinite. Tofu je u kuhinji univerzalno upotrebljiv. hladno presanog Ostali sasfojci: morska sol. sitno nasjeckani pori/uk. zakipjeti u obliku kockica IIi se upotrijebiti kao prilog za juhu. alge. a J pee! e Peceni tofu Nareiife tofu na male pravokutnike boje. nor.. muskat.t~ u vrucem maslrnovom ulju.asnoce 9 BK 85 8 4 2. bogat je vitaminima i mineralima. Masnote u totuu se osim toga 80% sastoje ad nezasicenih masnih kiselina vainih za iivot. kako bi jeto bilo jos bOg:tij~ebje~n~eSv~n. oerstn napravite fijesfo. Tofu je bogat i lecitinom. . papar. pri kojem.Tofu (sir od soje) Tofu . vlasac.5 76 Za to je potrebna samo lagano zasoljena voda (najbolje bi bilo da upotrijebite sol od zacinskog bllja) i tofu narezan na velike komade. kao jednolicna mljevena smjesa. " iesti . umak od soje slavile u jednu posudu i roko Z. ulje. 36 23 121 334 131 8 9 2. stave na teniur ! zacine po ielji.h.. naribanu rotkvu. mitoduh 4 velike i/ice maslinovog Ostali sasfojci: 10 175 10 18 14 3 1 5 46 5 168 2 12 1. papar (svjeie za 2 136 do 30sobe 818 35 58 31 137 .X~~:::~~~~j~.~~~~~~~.

Postepeno dodajte svjeie mi'even ". a nakon toga 40-50 minuta na 200·. koje se vise ne lijepi.5 6 68 3 359 17 131 Ostali sastojei (prema okusu): 80 9 korijandera po 20 9 kima. 400 9 pseniee i 200 9 rail ~ tada se b" ao lJu . naclfl. Jednostavno po- Peciva ad cijelog zrna psenice Pr:m_ije. K tome po ielji dodajte brasna i iitarica. oblikujte ga (odnosno stavite ga u kalup) i premaifte ga vodom iii mlakim mlijekom.J Kruh od psenicnog krupnozrnatog brasna Peciva od cijelog zrna psenice kcal 9 psenicnog morske soli margarina krupnozmafog brasna Mijesajuci dodajte kvasae i sol u vodu. Brasno pomijesajte s vodom u kOjoj je kvasac i otprilike 10 minuta mijesite dok ne dobijete glatko tijesto. tijesto rukom ~o§ 'e~:semcu I r~cnon: jes/~e ~0-15 minuta kako se peciva kasnije ne bi drobila JT/. da se ne osusi i ostavite ga eca 15 °t staV/fe u z?Je1u.5 50 Dobar tek pri prvom krunu od integra/nog psenicnog brasna. uzeti 20 minuta na pari pri 2250C. Sada peclte tijesto najprije 600 10 9 60 9 bjelancevine masnoce BK 30 9 kvasea 1902 -370 20 minuta na 250·. Kombinacijom sastojaka nastaje neogranicen braj razlititih okusa.jst om ~emeIJllo. kojeg ste sami ispekli! 465 350 9 vode keal 1 kg integra/nog psenicnog brasna bjelancevine masnoce BK Ostafi sastojci: tnek..osi :~:~vrem:n~ ~a SJeme~ka. kim.!"a. stavfte je u zdjelu i pokrijte. 6 minute U p~/premJte 11m. no vee nakon kratkog vremena neceie vise odnosno htjeti biti bez kruha kojeg semi pecete! moe.Kruh ad integra/nag bresne Da bisle sami ispekli kruh. nije vam potrebno veliko predavanje. mmu a Odm~h p. ad tijesta oblikujte kuglu. komoraca. suncokretove jecmene i zobene pahuljice kostice ' 3170 740 60 9 kvasca i mlijeka. Nakon toga jos jednom snaino promijesite tijesto. peave s mJesavmom Dru¥. Odmah potom. '!1J~sa"com napravite tijesfo. osobito ako si nabavite samelje/e neposredno prije pripremanja.5 159 5. Zet'Jl d a se JOsjednom dlgnu.: ~mJ~sto 600 9 psenice raii. 58 67 0. Urezati povrsinu peeiva. sezam.5 12. tnu a na sobnoJ tem- in· Naravno da za to treba malo vremena i vjeibe. p~cenje. kusajte . ob/ikujte peeiva. proizvoda od 97 134 21 11 598 3 male ilice morske soli 600 9 vode (moie kiselog mlijeka) 2737 1 kriska kruha (50 g) 125. mlinac za (mljevenje) iita i zrna Z~tim s~ d?daje margarin i mijesi se jos jed nom cea. premaiite ih vodom i . tntposlpaJle s malo brasna.~Slije t~ga peciva se peku cea.!"a It I zml. peraturf da se diie. kvasac i sol. on je i zdrav.5 33 1 598 17 1 kriska kruha (50 g) 110 138 139 . Osim toga.§ajte vodu.vidjet cele da krun kojeg sie sami ispekli izvrsno prija. anisa 3910 231 6. staviti ih na lim i o~ta. U tijestu napravite neko/iko uboda i ostavite ga daljnjih 30 min uta da miruje. . Stavite zdjelu na toplo mjesto i ostavite tijesto da miruje otprilfke 1520 minuta.f!ti ~h5~lo.

Slavili na toplo mjesto na 15 minuta da se digne. 10 mllyuta dok ne d. sol i vodu. Zatim dobro pomijesati ostatak stepki. . stavite ga . sol ijaje. jabukama.5 i muskata 3 male ilice 'morske soli UKUPNO 1405 66 13 242 9 vode tijesta s kvasom zma 3350 1 pakiranje Ostali saslojci: mirodije . soli i anis-muskala. kruskama. Tijesto oblikovali vode na limu.u kalup _/!I setm obllkujte duguljasli hljebae (strueu). Zagrijati stepku i njene 213 pomijesati s kvascem i seeerom. balieama svake vrste i zatim ga peei u pecniei otprilike 112 -1 sata na eca. sa salieom keal 951 240 60 9 zobenih pahuljica bje/ancev/ne masnocs 30 6 4 8 BK 180 Kruh ad mjesav. Staviti u udubljenje i zdjelu prekriti krpom.se digao do. otprilike 55 minute na 200-220·.vidi kruh ad psenitnog Tijesta za savijacu 151 4 22. stsvtii u udubljenje i sve dobro izmijesiti u fijesto.Kruh ad mtscenlce (stepke) Kruh ad mjesavine raii Pomijesajte kvasae. koje se nakon toga mora jos jednom dizati 30 min uta. do/iti vode i od toga brzo pripremiti glatko tijes/o.. Sve mijesile eea. u okrugli hljebac i pec.ne reil keal 500 9 krupnozmatog neprosijanog breiae od reii 500 9 psenicnog krupnozmatog bresn« bjelancevine masnoce BK 40 9 kvasea 1131 stepki 80 9 nemasnog OstaN sastojci: 1 mala zliea morske soli.. u nj dodati ulje. .abljete g_latko lijesto. Zdjelu stav/fe na toplo mjesfo i ostavife da mlruJe eea.5 567 0. 1 sat. mljeveno btssno i dodajte domaei kvasac. Kruh . npr. svjezeg sire. Povrsinu tijesta zareiite noiem / premazlte vodom.5 10. keal 3 pune velike tuce psenitnog krupnozmatog bresn« (60 g) sasvim fino mljevenog 1 mala iliea suncokretovog 112jaja Ostali sastojci: soli prema okusu za savijacu od jabuka manje tople vode ulja 190 27 41 bjelancevine 6 4 mesnoee BK 1 36 3 3 UKUPNO 258 10 7 36 141 140 . . Nakon toga tijesto jos jednom dobro promijesite. S vodom ad kvasea P?mijesajle svjeie_. Sada kruh peclle 60 min uta na pan na 220·C. Oblikujle ad tijesla k~gl!-l' stavile je u zdjelu j poknjte krpom. Ponovno ostavite tijesto da miruje jedan sat ~a se digne do krala. Dobro izmijesiti i malo nauljeno ostaviti da miruje i to otprilike 1 sat. 1 kriska kruha (50 g) 95 16 U sredini brasna utisnuti udubljenje. prstohvat anisa kravljeg sire 112 male tliee vocnog secere (fruktoze) 39 119 46 10 5 13 10 3 40 4 13 2 1395 1585 370 30 9 600 kvasea 35 49 67 6.5 Sljedece tijesto se koristi za savijace od povrce iii jabuka (1-2 osobe). 300 9 psenicnog krupnozmatog brasna Mlijeko i zobene pahuljice dobra promijesati u zdjeli i u sredini oblikovati udubljenje. Tijesto se mote napuniti razlicitim vocem. kraja kad mu se na pavrsini pojave napuknuca.5 268 299 3 5. 200-220·.

HIJebae stav!~1 na zamasceni protvan. 1/4 mahune vanilije. Smjesom napuniti kalupciee premazane mascu i posute brasnom i peel eea. Svek! dan smjesu dobro izmijesiti i po pofrebi dodati malo mlake vode. Domaci kvasac.. na gomjD!. Prethodno 10-tak mmuta zagnjatl peemeu. sitno mljevenog 317 bjelancevine 10 masnoce 2 18 BK 60 bje/ancevlne masnoce BK 252 180 21 2 velike iliee meda (60 g) Ostali sastojci: 3 velike i. vodu i 1veliku ilieu meda pje~as~~ m~esat! s ~?ne~ntra_t~m vanl!. 1/2 male iliee praska za pecivo. vise puta zarezatl. U ~djeli dobr?promij. 26 em iii za 6 kalupcica promjera eea.sa salteom vode peel sat vremena na 200°. 45 mmuta ostavlII da se diie.enog brasna Ostali sastojci: 250 mf vode 388 14 2 77 25 9 749 31 temeljnog pekarskog kvasca 388 UKUPNO 142 ----------------~--------20 108 UKUPNO 14 2 77 143 .25 g rai. 1/4 ifiee morske soli kliea keal 837 bjelancevine 396 201 21 12 7 17 masnoce 4 BK 162 75 33 13 9 integra/nog raienog brasna 466 17 46 16 2 2 92 12 2 3 9 1/2 male iliee sjemenki komoraca 1 velika iliea meda Ostali sasfojei: 124 81 1/2 male ilice kima u prahu. .n Temeljni kvasae (moze se nabaviti u pekari) pomijesati 1-2 dana osfaviti smjesu pokrivenu . keal 9 em.st~ti raie. Od tijesla oduzeti kod prethodnog reeepta. keal s vodom i reienim brasnom. Smjesa je dovoljna za: 1 dno biskvita promjera eea. nesprieana 48 1. malo mlake vade UKUPNO 529 16 4 104 UKUPNO 1639 57 18 283 Siskvit ad cijelag zrna Lumanjak.. 25 g i posfupiti. sve dobro izmijesiti i postepenodod~vatl osta/~ ~astoJke .o. Domacikvasac se d?~lJe gusto te~uee tljesto .r1?lnuta ~~ se ~IZ~. Dodati toliko tekucine koliko ie dovoljno da 300 9 integralnog raienog brasna 125 9 integra/nog psenicnog bra§na 50 9 zobenih pahuljiea 35 9 kvasea 1 velika 111eaulja od psenicnih Osta/i sastojci: 1/3 I mlake vode.no i psenicno bresno sa zobenim pahuljieama I u sredml n.stavltl 15. UmlJesa~1med. nac.brasnom.kom za pecivo i takoder pailjivo umijesati u smjesu (masu).Seljacki kruh Kvasae otopiti u otprilike 1/2 saliee mlake v?de. Prj I!ecenju k~uha umjesto kuplje.brasnom. Bje/anjak s ostatkom meda Istuel u evrstl snljeg I pazu. s:ram I. 10 minuta.vo u'!!ljesatl U smjesu sa zumanjkom.. kvasae (um!esto kupljenog kvasea se uZlma dupla koHCina domaeeg kva sea). 2-3 dana. 2. Ostaviti da stop eea.ije_e~a. Tijesro posuti .jednako kao i 100 3jaja 9 integra/nog brasna. kvasae. mtecenice iii bio-jogud. pokriti krpom i stavl!1 na roplo mJesto. Nakon toga tijesto jos jednom dobro izmije~i!i na r~dnoj plohi p?_sutoj ..y :n!ega dodat.!0ljeSttI dok se tijesto vise ne bude primalo za zdjelu eea. keal 150 bjelancevine masnoce BK Raien~. brasno pomlfes~ti s miro~lfa:n~.liee tople vode..aprav/lJ udub. 1 naribana limunova kora.b/ikovati hljebCic ijos jednom pokriveno o.nog kvasea mote se upotrljebiti domae. Kruh od domaeeg kvasea prija bolje od kruha napravljenog s kupljenim kvaseem. Integra/no brasno pomijesati s limunovom korom I pra§. 20-30 minuta na 180° na srednjoj resetki peen ice.ljenje.

' keal 200 9 kupina 2 velike illce meda 150 9 kisalog mfijeka 2 lisla ielatine (namotene) Snijeg od jaja: 2 bjelanjka 2 veilk» iltce meda Ostali sastojci: koncentrat od vanilije.edom. u masu sa svjeiim sirom i ukrasiti otiscenom nsrencom. s/ad 1 1 96 92 95 6 24 5 7 1 6 12··- 30 UKUPNO 351 15 2 66 46 UKUPNO 365 14 5 61 144 145 .5% 1 velika ilica meda 28 39 30 bjeJancevine masnoce BK 6 1 1 9 Hladni puding ad maUna i kupina Maline. mineralima. koncentrat od vanilije. n:lijeko i iumanjak pomijesati u gfatku masu. Kombinirajte voce koliko je to moquce kako biste primili potrebne mikronutriente. Krema ad nerence I pomljesatl ~vjei~. t . s/adifo.:~emu od kupina posluiiti u casama iii tanjurima za juhu i ukrasiti sa sniiegom od )a)a. eimet I med same/jlte mikserom do jednolitne glalke mase i u loncu je kratko zagrijte. Dobro iscijediti ie/atinu i o atl oncentrat od vamllJeI malo sfadila.. Ostaviti na hfadnom otprilike 2 sata.iii jOs bolje . t . Bjelanjk~ s . Zakipiti vodu s malo soli i zatim u niu oste eno doda. dok se ne otopi.vrsto istuci.vatl smJego_d )a)a odvajajuci komedice cajnom ilicom i pustiti dX s~ na tmiereno) tempera tun napuhnu. jer tekucma =r=.c. nego i tije/o opskrbljuju vitaminima. keal 40 bjeJancevine mssnoce 8 3 10 2 2 1 1 2 1 46 164 13 2 12 23 UKUPNO Krema ad kupina sa snijegam od jaja Md ikdse~okm izmijesati kupi?~ ~ medom i kiselim mlijekom. morska sol bjelancevine 2 5 mesnoce BK 18 100g ma/ina 100 9 kupina 2 velike ifice meda 6 /istova crvene ielatine 200 9 m/acenice (stepke) 1 1 4 BK 8 9 48 92 (namotene) 18 24 8 2 72 20 46 3 4 8 8 4 12 Umak: 50 9 ma/ina (u kasastoj masi) 1 velika ilica meda 1 list crvene ielatine (nemocene) 1 mala iliea limunovog soka malo vinjaka od matine Ostall sastojci: koncentrat od vanilije. kupine. motimo vas.:. koji su sadriani u razlititim vrstama voca I. 1/4 I vode. Bje/anjke i med tv.Desert. Stav..ti na hladno. dodat! ielatinu. iefatin~. Umak: Kasu od rna/ina zajedno s medom zakipjeti. zasfadujte samo sladilom (s/adom) . cimet. Dodati malo vinjaka od maline i limunovog soka i ostaviti da sa ohladi (ali ne u hladnjaku).si:. elementima u tragovima i bafastnim tvarima. SOlS UCI renne. postepeno dodavati stepku I staviti u zdjellcu za puding. Deserti ne samo da zaokruiuju kulinarski doiivljaj. Prije serviranja puding skfiznuti na tanjur i ukrasiti vocem i umakom. IZ sirom pripremljeno puna keal 50 9 nemasnog svjezeg sira 1 mala nerenc« ociscena od kore i kostica 112 iumanca 1/2 bje/anjka 1 list ielatine (rastopljen) 2 velike illce mlijeka 1. je potr~b~a samoinace je jelo sa svjeiim ako sv)ezeg sire nestaje. U to dodavati nemocenu ielatinu.naviknite svoje nepee na prirodan okus voca bez dodatne slatkoce. ' J .

I f oVlma voeu. ~upine "!fkserom samljeti u kasu.5 9 mtecenice 9 kupina 1 list ielatine (namotene) 1 mala ifica oraha. keal bjelancevine masnoce Dinja sa 5vjeiim strom Od.Pos/uiiti nom i mljevenim orasima. ~ banane na p/oskice. nemojle guliti jabuku i kru§ku. narancu i datulje nare~ite na sit~e ko'!"adice.5 63 keal 250 100 bje/ancevine masno6e BK 10 UKUPNO 2. s/ad 90 48 3 10 2 1 1 3 9 35 22 1 3 5 21 UKUPNO 219 22 6 27 146 147 . krusku.svje.: koncentrat ad vanilije. sadrzaj Vltamm~ u O va voc . . UKUPNO zstim ih zajedno s breskvama nareiite na male U leflonkl zagrijte dijetalni margarin i na njemu pirjajte pomijesano medom i cocktail servirajte dok je jOs vruc..ne ifi popaprili . keal bjelancev.g sok~ napraviti kremu. _ " .5 98. tako da se otopi.5 Fitn ess-cocktsil Izjabuke i kruske izvadife kostice. a komadi6e. po ielji jezas/aditi zatJm njome premazatl dmju s kOle ste prethodno odstranili koslice. u mla.. Zelite Ii zadriati pot~un~. mljevenih 1 mala ilica kokosovog brasna 1 mala ilica meda Ostali sastojci. kratko zakipjeti u loncu iprema okusu dodaf/ nekollko kaplJlca s/ada. fer je vecma VI amma I mmera au.5 6 6 22 21 1. kokosovlm bras- 9 bresaka 1 velika ilica dijeta/nog margan'na 1 velika ifica meda 63 40 45 305 4 5. Sve zajedno dobro promijesajle i dodalfevorahe I sok jednog Ilm~na. i 1 velika ilica nemasnog 1 komad dinje 200 9 Osfa/i sastojci: sladNo sire masno6e BK 10 6 BK 18 19 13 4 42 2 1 1 jabuka 1 kruska 1 naranca 75 82 60 1 1 1 iii papar 48 3 limunov sok 1 lim un 1 banana 18 92 90 UKUPNO 10 30 9 10 9 datulja oraha 70 487 1 1. ·'na· salata J'e bogata vitaminima. rag sadriana u rubnim s/ojevima. voce.5 U to doda!i dobro istisnufu ielatinu.5 1 1 0. med i koncentrat od vanifije dobro promij~sati.hladno i ukraseno kupmama.Vacna salata s vltsminim« Jabuku... keal 1 jabuka 1 kruska 150 bjelancevine masno6e BK 18 19 15 11 75 82 1. .5 5. 6enicu i ostaviti na hladnom. toga sve stavll_. Nakon. Zas/adite Slatka hladna juha ad mlacenice (stepke) Mla6enlcu.ieg sir« i limu~o~o. "'r .

po ielji zas/adit.!!. Kasu stavltl u posudu za koekiee leda i zamrznuti. koneentratom od vani/ije. bjelanjak s nekoliko kapljlea s/ada. steviu preko flemmerija. (.p. Ohla~ifi.ri~u.do~ ne z~k. Za pripremu umaka potrebno je mikserom samljeli maline. ' f?rug_ineclr: umjest~ s !l!benicom isto moiet« pripremfi tmeti ssmo 26 ka/oflja vise. sladom .i mij~sajte. keal 81 5 15 101 s 50 9 jegoda i sorbet ee masnoee BK 17 1 3 225 69 75 92 461 54 6 2 1 300 9 lubenice 1 mala ilice limunovog soka 1 bje/anjak bjelancevlne 2 24 19 6 81 UKUPNO 5 18 Flammerie od oraha 5 umakom od malina Riia 5 vocem U integralno brasno dodajte m~ijeko. odvojili mesnafi dio od kore i izmiksatije. pomijesati ih s jogurtom. maknite lonae sa slednjaka I dodajte zumanjak.ti na najlaganlju vatru. keal 3 jabuke (po 150 g) 10 9 nasjeekanih oraha 5 bjelanjaka 2 velike iiice meda s/ad UKUPNO bje/ancevine mesnoce BK 1 1 17 Sorbet od lubenice Lubenie~ ocisti~i. naribana limunova kora 46 12 3 3 12 2 42 46 8 4 UKUPNO 293 6 2 62 2 velike iliee ma/ina 1 velika 21ieB jogurta s malo masnoee ostali sastojci: malo koneentrala od vanilije naribana kora nesprieanog limuna UKUPNO 148 259 10 7 34 149 . vamllju. se. Ledene koekiee Jubeniee razbiti mikserom stavlfl u prethodno rashlac1enuzelje/ieui pomijesati snijeg od jaja. eimet. limunovom korom i eimetom.?os/uiivanja cvrsto isluei bje!anjak.nici 20-25 min. keal 50 bjelancevine 4 2 4 masnoce BK 1 5 15 Zakipjeti vod~. snijeg. stav. usipatl integralnu riiu. Snijeg od jaja j nasjeekane orahe dodati jabukama j peei u ~~(. zgusnjavati.. ~aeini. na 180-200° dok snijeg ne posmec1i. Prije. keal 185 12 50 bJelancevine mesnoe« BK 4 1 38 1 1 1 1 11 100 9 najkvalitetnijeg mlljeka 20 9 integra/nog psenitnog brasna 5 9 naribanih oraha 1/2 jaja (odvojen bjelanjak od iumanjka) 1 velika iliea meda 'Umek: 74 35 50 9 integralne rile (okrug/o zmo) 2 vetike lliee kise/og mlijeka 100 9 sezonskog voca eea. IImunovu koru I orahe. Bjelanjak i med istueile u evrst.. 1 velika iltce meda astali sastojei: 1/8 I vode.Izvaditi iz paeniee i pOSkroPltlmedom.odkostiea. dinsfafi i dodati malo slada. 30-40 mm. ~ratko i~. poklopiti i pifJ'ati eea. Dodati limunov sok. pomijesajte s f1ammerie smjesom i stavile u slaklene zdje/iee. koneentrat od vanifije.t.j. m Podlljatl klsellm mlljekom i ukrasiti voeem. U mec1uvremenuevrsto isrue.brasno poena.Nabujak od jabuka atistili jabuke od kostiea i narezati ih na silne komadiee.i edom.

ocvrsnuii ielatinom i slavili na hladno. Platzer ad tresanja s kapam ad snijega Intef!~alna peciv~ narezati na kri~ke_ d~bljine 1 em. Dobra promljesall sa s/adom. Miksati bjelanjak. koneentrata od vanifije i /imunove kore. s malo s/adi/o.Krema ad manga Izvaditi meso voca narezati ga na male kockice i takve na 2 sata zamrznufi. Slaviti u okrug/i kalup za pecenje. Bjelanjak s ostatkom meda cvrsto istuCi.reko oeave.ti u zdjelu i marinirati. Drugi nacin: umjesto manga rnoze se upotrijebiti kivi i zacinW kapljicom ruma. cimetom. zatim tuei dok se bjelanjak potpuno ne slvrdne. s/ada i ne 20-25 min. Oinju marinirati i rasporediti po ketiru. Slav. prstohvat cimeta 15 3 kca/ 5 starih mekanih integra/nih peciva 185 bje/ancevine masnoce BK 30 18 15 85 25 13 UKUPNO 103 4 2 22 112/ mlijeka 1. malo soli UKUPNO 12 666 76 30 125 kcal 1 mala jabuka 1 bjefanjak Ostali sastojei: sok od limuna. Dodeti malo soli.5% 250 57 84 B 6 1 100 9 visanja 1 jaje 6 bje/anjaka Ostali sastojei: 1 7 90 20 2 Snijeg ad jabuke Jabuku slav. taka da pectve budu dobra natopljena._st~.li u prethodno rashladenu zdjellcu I po zelp posull cimetom. zaleden~ komadiee voca i s/a~ ~o k~ema. malo limunovog soka. na 180" dok snijeg od bjelanjka 1 bje/anjak Ostali sastojci: 2 kapljice tekuceg s/ada. kcal 63 (otopljene) 100 9 kefira bje/ancevine mesnoc« BK 3 3 5 1. ZaCiniti lim uno vim s sokom. medu prstima malo soli 100 bje/ancevine masnoce BK 4 9 50 15 Kefir sa sezanskim vocem UKUPNO ----------------------~ 12 65 4 U kefir dodati malo meda. u pecnici posmedi. Snijeg pomijesati s jabukom i prema okusu zas/aditi s/adom. U meduvremenu cvrsto isluei bje/anjak soli. Zakipjetii mlijeko ijos ga vruceg prehll p. jajem i tresnjama. s/ad.5 fista ie/atine 1 bje/anjak 3 15 1 3 12 1 velika zilea meda 2 velike ilice kug/iea dinje Ostali sastojei: koneentrat od vanilije. Staviti p~eko ko/aea i pee. kcal 200 9 manga 88 bje/ancevine mesnoee 1 2 BK 22 U zdjelu stavili bjelanjak i tuei dok se lagano ne ucvrsne. limunova kora (nesprieana) 46 4 5 1 1 UKUPNO 150 136 7 3 19 151" .. eimet u prahu. pomijesati sa smjesom od kefira i driati na hladnom dok se smjesa ne paine zgusnjava ti. mje~e .

Sve staviti u hladnu. pasiranu juhu od lubenice i dobro promijesati. 1/8 dobivenekase od lubenice s!aviti u tense. eimet. bj~lanjc:.. kalup za p'ecenie nabujka I peel eea. dodatj rum i ve/iku ilieu meda i sve dobro zagrijati. keal 120 bjelancevine masnoce 10 BK Nadjev od prosa s jabukama ':ros? n_amo~itiu mlijeku. je medom. koneentrat od 'vanilije. zumanjak i jabuku Cvrsto IStUCI. naranci.k s tnedom I umijesati u smjesu. Doda!i ubrane i oprane bobice.4 vrste) slad UKUPNO 40 12 5 5 11 4 2 6 11 BK 2 56 320 130 5 6 53 3 50 654 37 19" 10 79 53 152 153 .ijesa~isvjeii sir. Koru od lubeniee moiete upotrijebiti kao zdjelu za juhu. no i'!lajte na umu. Ukoliko musli zbog zobenih pahuljiea prejako nabreknu mozete tn raznjedltl mlijekom iiijogurlom. na 175". borovniee. malma. zaeinil.5 4 4 100 9 jogurla od manje masnog mfijeka 118I mlijeka (s malo masno6a) 80 9 pahuljiea s eijelim zmom zobi 2 velike iliee nasjeekanih oraha (20 g) 100. banana.' Riia s vocem Zakipjeti vodu.?otete. da gotovi nemaju toliku vrijednost kao om kOle semt naprav/te.5 0. 1 keal 32 10 bje/ancevine 1 1 mesnoce 0. tako da se potpuno otopi. a osobtto onda kad su iitarice svjeie mljevene. usipati integralnu tiiu i smanjiti na laganiju vatru. Zelatinu izvaditi iz vode.S!i. jogu'! i mlijeko i z~sladiti sladom.5% 50 9 grubo naribanih jabuka 2 male iliee pcelinjeg meda 112jaja (odvojen bje/anjak od iumanjka) Ostali sastojei: eimet. moze ':'(tYestoslada uzet: med.5 10 9 prosenih pahuljiea 2 velike itice 1. Staviti u metaln. i nakon toga kroz ejediljku proeijediti. umijesati vrhnje i ukrasiti vo6em. Dodalt voce i nakon toga umijesati zobene pahuljiee. Dodati limunovu kotu. a zatim uliti u izdubljenu lubenieu. U mec1uvremenunamoeiti fist ie/atine u hladnoj vodi.Hladna juha od lubenice Odrezati gomji dio lubeniee (poklopae) tako da se dobije veliki otvor.5 0. Ostaviti 1-2 sata na hladnom. Jagoda (ovisno 0 sezoni . a rub ukrasiti s malo vrhnja za kuhanje i vocsrn. 40 min. keal 186 bjelancevlne 3. cimet UKUPNO 25 50 1 10 15 276 4.5 Mu. 20 min. Nakon toga ostaviti riiu da se ohladi. dobro je ocijediti i dodati u pripremljenu smjesu. keal 100 9 nemasnog svjeieg sira 57 bjelancevine mesnoc« mesnoe« BK 1 2 1 38 50 9 integralne riie (neoljustene) 1/81 vode 2 velike iuce vrhnja 100 9 sezonskog· voca Ostali sestok»: med. kupiti i ~otov. npr.5 0. OSf~vlfl ~a hfa~no. limunovom korom i eimetom. ali tie zakipjeti. Tko nema problema s teiinom.g vocs. jabuka. koncentratom od vanilije. limunova kora. kora nesprieanog limuna UKUPNO BK 6 1 6 25 30 30 8 8 1 kg lubeniee 6 ervenih listova ielatine 2 velike iliee ruma 2 velike ttice tekuceg slada 1 velika iliea meda 100 9 kupinalribiz/a UKUPNO 3 8 30 34 55 127 10 1 21 30 48 287 8 1 1 9 12 11 47 Bircherov milsli Pon. Poklopili i pirjati eea. Meso lubenice miksati na najjaeem stupnju 5 min. Velikom iticom izvaditi meso voca i odstraniti kosfice."! 1 sat.

suncokretovim kostieama i kefirom dodatl zob! .e. kcal keal bjefancevine mssnoe« bjelancevine masnoce . namak. jer se djefovanjem zraka i svjetfosti unistavaju vitamini. d .1 sve zajedno porn/Jesatl. Preko noei ostaviti pokriveno u hladnjaku. .Miisli od zabi Gertov nedjeljni miisli P~hulj~eez.8K 5 7 170 Gruba mljevenu zob preko noel namakati u vooi.sj~menkama. posuti nasjeckanimljesnjacima i tako pos/uim. MoUmo da ne ostavljate kasu od svjeieg zma da stofl. pomijesati s vocem Ijogurtom.. jo g urtom j Sy' ..ale.~ta!ie~ dobro pomijesalf s mlijekom. zobene lit prosene pahuljice. isto taka i grozdiee. Sljedeceg jutra sljive zajedno s vodom dodati u kasu ad iitariea. Sljive narezat! na male komadice i takoder ih namociti u malo vode. Sljedeeeg jutra. .ce Psenicu I vodu pomijesati u kasu.Dodst! I]esICe / obro oprane I oeljedene boblce. graiaice zajedno s vodom ukojoj.tosk' .su s.njake / um/Jesal/bananu narezanu na p. 8K 79 42 3 5 36 11 35 120 9 zobi voda za namakanje 2 velike illee groidiea 1 velika ilica lane nih sjemenki 1 velika i/ica suneokretovih kostica 2 jabuke (naribane) 250 9 kefira iii kiselog mlijeka 250 9 sljiva ili nekog drugog voca.-.n. laneni:. . ovisno o godisnjem dobu 437 180 16 2 9 1 6 7 ~~O 9 iiterice (psenicne. heljda) 112I obranog mlijeka 2 velike zlice suneokretovih kosfica (10 g) 2 velike ilice Ijesnjaka (20 g) 1 velika iNca lanenih sjemenki (10 g) 250 9 jogurta (nemasnog) 100 9 nemasnog svjeieg sira oko 300 9 sezonskih bobiea 2 banane slad 940 175 104 140 25 20 5 25 4 3 2 12 12 3 2 84 104 150 157 4 5 1 12 4 3 1 43 100 57 120 184 1863 8 2 8 12 4 2 24 44 287 145 UKUPNO 1257 38 31 211 UKUPNO 84 28 Miisli ad svjeieg zme psen. stavili u zdjelu. 1ez~m ~~rom. keal 380 bje/ancevlne masno6e BK 32 59 3 1 7 120 9 grubo rnljevene psenice vode perna potrebi 100 9 suhih sljiva 20 9 ljesnjaka (nasjeckanih) 1 velika iHca lanenih sjemenki (10 g) 1 casa nemasnog jogurta 1 banana (na ploskiee) 2 jabuke srednje velicine (naribane) 12 2 3 2 2 2 12 249 140 43 60 92 150 4 8 1 1 22 36 20 160 UKUPNO 154 1114 29 155 . reiene.

. pa se preporucUje da se u to vnjeme uZlmaju proteinsk.. ~::::::c:o~~. keal 250 9 mareliea 50 9 zobenih pahuljica 11imun 2 velike iliee proteina bjelancevine masnoce n:'aTua~ f~o~:~:jte ---------------------------436 22 74 76 1.5 55. sa/atu jos moiete prema okusu zas/aditi tekucim sladom.5 1 2 7. dobar tek! . 1 casa jogurta s manje tnesnoc« (150 g) 1 banana BK 60 92 120 7.:~i~a sladom.~ tije/u j~ p~trebna puno ve6a kolitina proteina. . keal bjelancevine masnoce ..5 61 UKUPNO Proteinska salata od jabuka _ _.5 UKUPNO 156 26 85% (20 g) 76 420 2. keal 2jabuke 1limun 4 male zlice groiaica 1 velika zlica meda 2 velike iitce proteina 85% 150 bjelancevine masnoce 1 0.Kombinacije proteina Proteini su presudni elementi za izgradnju misi6a.5 22 2 nerenc» 1 lim un 2 velike 211ceproteina 85% (20 g) 18 76 366 26 4 17 27. Ako imate problema s teiinom. ~~ vrijeme trening. Ponovna promijesajte..5 22 33 1. med zamijeni{e sfadom.5 1. Pri pripremanju sljedecih ~e/a upotrebljavajte iskrivio prirodan okus voca.. kako se ne I Proteinski flip s bananama Mikserom zdrobite bananu.'fe 'h sa zobenim pahuljlcama I timuP~ zelji zas/adite tekucim dijetalnim . keal 75 92 ~ bjelancevine 0. prema vtesiiiim Idejama. Plos~e !?~skroplte sokom od limune i dodajte med. . SVjeii sir s visnjama i proteinima Svjeii kravlji sir pomijesajte s limunovim sokom. Ako zelite.5 1. Sljede6e recepte moiete kombinirati A. 123 201 . jer cete time usfedjeti 90 kaforija. keal 150 9 nemasnog 1 fimun 2 velike iliee meda 250 9 visanja 2 velike iltce profeina svjeieg sira bjelancevine masnoee BK BK 3 4 2 7 17 28 3. bananu i mandarine. limunovim sokom i 2 ilice koncentrata bje/ancevina. preparati.5 67. grozaice i proteine i sve teme/jllo pomljeSalle.5 17 16 5 1.5 masnocs BK 18 22 1 jabuka 1 banana 2m~~~e 5 malih iiice groiaiea 1limun 10 9 /jesnjaka 2 velike iliee bjelencevine 1 1 0.5 22 4 85% (20 g) 18 76 418 86 18 90 150 18 1..5 Sitno narezile jabuku.5 63.5 17 37. Pomijesajte voce s groiaicama.5 0.5 P ~~r:~:.5 0.5 1.5 3.5 157 UKUPNO . medom i proteinima i zatim ga stavite preko visanja. Proteinska salata s vitaminima Otistite jabuke od koslica i narezile ih na plos~e. dodajte proleine i prema okusu zasfadite tekuCim sladom. sada.5 1. Dodajte sak od naranci i limuna i jogurt ad obranog mlijeka.5 (25 g) 68 18 69 10 3 6 9 UKUPNO 19 3 85% (20 g) UKUPNO Proteinski desert od marelica .5 18 3 54 46 76 344 17 BK 36 5 13 12 1. . bi samo proteme bez okusa.

zacinsko bilje i proleine. bananu i mandarine nareiile na male komadice. .5 5 17 32. Kravljem siru dodajfe limunov sok i pomijesajte IJ g/atku kretnu. Dodajte ploskice jabuke.5 7.k~g sd:je:nog limuna.5 17 25.5 2 0.? Jela ad malina 5 proteinima Iz jabuke izvadite kottice i nareiite je na p/oske.5 s malo sladilo masno¢e 2 velike ilice proteina 85% (20 g) 92 63 69 75 76 576 1 1.5 54.5 1 jabuka 2 mandarine 1 banana bjelancevine mssnoce BK 18 9 UKUPNO 75 35 92 1 Sv"ezi sir sa zacinskim biljem i proteinima 'J . Usitnile Ijesnjake. Doda}te mllje.Flip 5 proteinima . bjelancevine mesnoc« BK keal 50 9 zobenih pahuljica 1 banana 1 breskva 10 9 ljesnjaka 150 mt mlijeka tekuce dijetalno 201 5 proteinima . Proteine umijesajte ujogurt i zatim ga prelijte preko dobra promijesanog voea. . ovim jelom dobiva 55 9 bJelancevma! masnoee BK kcal bjelancev.5 18 9 nemasnog svjeieg sira UKUPNO 1 jabuka 150 g rna/ina 5 malih ilica groiaica 86 75 60 68 18 18 1. jos je jednom dobro promijesajte iposkropite limunovim sokom. Zelite Ii. Pto"!:~e~. . 1limun 2 velike ilice protein a 85% (20 g) 76 383 17 37. • 'te ih sa zobenim pahuljicama. ' k i sokom od nerent».5 1.S 1. 0 I os aVI dajte tekuce dijetalno sfadtlo.. malina.ne masnoee 10 2. .S 6 2 33 22 15 1.5 BK 3 12 18 16 4 Miisli ...5 1.5 13 4 1.ne UKUPNO . keal 11imun 2 velike ilice proteina 85% (20 g) 60 18 76 244 1 17 28 2. Ako bas ielite.5 28.5 22 7._. nekoliko minuta stoji.5 4 1 85% 76 302 17 54.5 1limun 5 velikih ilica zacinskog 2 velike ilice proteina 18 5 4 7. . Kako bisle napravili vocnu sa/atu bogafu bjefancevinama. stepkom .5 80.5 58 pomijesajte nemasnt sVJezl sir Sitno nasjeckajte mJesavm~ za~m.5 159 UKUPNO 158 11..5 1. Pomijesajte stepku s timunovtm so ~'!I proteina i zacinite prema okusu tekuClm stsdom.aa~·tee i dobar tekl Uz samo 300 kalorija vase tijelo Jos jednom sve teme~/to promlJe~ ~ .. doi proteinima. BK 10 Jogurt 5 vocem i proteinima Jabuku. keal 150 bjelancevine masno6e 250 9 nemasnog 150 9 jogurta svjeieg sira 143 60 s malo masnoca bilja (20 g) 30 7. Prema potrebi vellke ilice 1/4 I mlacenice 1 naranca (stepke) kcal 90 bjelancev.5 salati dodajte jos tekuceg dijetalnog sladila. Dodajte 2 . moiete jos' zas/aditi s malo lekuceg sfadila. ljesnJaclma Sitno nareiite ban~ne I ~:eksk~e. dodajte jos 2-3 velike iHce proteina.5 1.5 UKUPNO 7 1 3. _. groic'fice i proteine i sve temeljito pomijesajte.5 . 1 casa obranog mlijeka-jogurta 2 vefike ilice proteina 85% (20 g) 60 76 338 7. dodajle ih u sa/atu. • . bT 1"< meljifo . s jogurtom s malo ma/~noce. .

da odstoje. medom i nasjeckanim maticnjakom. n~re~ite na. dodaJ!e I~ ~ocnoJ s~/atl i dodajte sok jednog lim~na: N~prestan_o mijesajuci dodai. kao i narancu i ba~a~u. Caj uliti u case ispunjene kockicama Jeda i odmah posluiiti. keal 10 9 listova cmog caja bjelancevine mssnoc« BK 5 9 /istova 112 lim una 11 vode caja peperminta 9 9 2 2 UKUPNO 160 161 . Sa svakom sljedecom zllcom 85%-tnog proteina vase tijelo prima daljnjih 8.5 1.itice pr~tema.5 79 125 cm3 soka od celera ttice limunovog soka 1 mala ilica meda 2 velike ince maticnjaka (nasjeckanog) 1-2 velike keal 33 10 20 bje/ancevine 1 masnoce BK 7 2 5 1 14 UKUPNO 63 UKUPNO Antistresni cocktail Pomijesajte sve sastojke i po zelji zas/adite sladom.5% 2 velike ilice mtscentce (stepke) 1 mala ifica kase ad oraha 2 velike zllce soka ad ribiza (cmog) UKUPNO 1 1 1 1 4 4 7 "Munjeviti" ledeni caj Listove caja ostavil. 1 jabuka 1 kruska 1 naranca 1 lim un 1 banana 10 9 Ijesnjaka 2 velike ilice proteina 85% (20 g) 75 82 60 18 92 69 76 469 1 1 1 1. male komadi6e i sve dobro promijesajte. Ako ielite.Vocna salata s proteinima Jabuku i krusku ocistite od kostica. a zatim ih. keal 6 .8 7 50 11 82 bjelancevine masnoce BK 2 1 1 4 1 2 1 mala iHca nemasnog kravljeg sira 2 velike ifice bio jogurla 1. Ukrasiti ploskicom limuna i po zelji vrtnom metvicom. kcal bjefancevlne masnoce Zdrava pica Vitaminski napitak Sok od celera pomijesajte s limunovim sokom. vellk_e.5 9 proteina.5 17 21.5 6 6 BK 18 19 13 4 22 1. moiete povecatl udk: protema.te 2. Naribajte Ijesnjake.

zacinskog bilja bjelancevine mesnoce BK 4 22 4 1 1 UKUPNO 26 1 5 162 . ostaviti da odstoji i nakon toga pustiti da se malo sa sokovima i zaCiniti medom. cocktail ad povre« Svjeie istisnuti sok od povrca pomijesati paprom i worcester umakom. Mikserom pomijesati stepku umakom iii sokom od limuna. Pomijeseti Vocnipunc vrecice oaja preHti klpucom vodom. slad UKUPNO 63 15 5 1 6 UKUPNO Pikantni napitak od svjeieg sira Sve sastojke dobra Izmiksati.Hladna kombinacija caja i soka Skuhati vocnt caj. svjete nasjeckano zacinska bilje 2 10 5 99 7 2 152 104 40 1 26 44 11 UKUPNO 10 za 2 vrecice sljezovog caja. ohladiti ga i pomijesati Zaciniti sladom. sa zacinskim biljem i zaciniti cesnjakom. 300 1 77 keal 125 cml soka ad povrce (rajCice) 1 velika tliea svjeieg Ostali sastojei: 1 kap soka od cesnjaka. 1 vtecice slpkovog caja UKUPNO Pikantn. keal 150 cm] visokokvalitetnog koncentrat od rajciea mlijeka bjelancevine ohladi. worcester umak pap. ekstrakt kvasea.163 . 50 9 meda 2 1 200 cm3 cmag saka ad ribiza (nezas/aaena9) 100 em] saka od narance (nezaslaaenog) Ostali sastojci: 75 9 527 BK 1 112 velike zliee nemasnog kravljeg sira hren (svjeii).!r. keal bje/ancevine masnoce mssnoce BK 1 1/21 vade (kipuce) cea. Mlijeko od zacinskog bi/ja sa sokom od visanja i limunovim sokom. 2 vrecice mlrodija kuhano vino. s fino nasjeckaim zacinskim biljem I zaciniti worcester keal bje/ancevine masnoce BK 11 4 keal 125 bje/ancevine masnoce 4 vrecice vocnog caja 100 cm3 soka od visanja 45 18 em' mtscenice (stepke) 1 velika zlica svjeie nasjeckanog bilja umaka iii limunovog saka 45 4 49 5 BK 5 1 1 SO cm fimunovog soka J zacinskog 2 kapi worcester Ostall sastojei: 1 112 I vode.

dimljena. ug/jikohidratl keal Jaja bje/ancevine Kokosja jaja.9 26. nemasna Govedina.5 16.3 18. nemasna Svinjelina.6 0. kuhana Spek. nezasladen Sok od narance.8 17.0 52 77 250 47 240 70 85 Meso/Mesne preradevine bjelancevine Svinjetina.5 0.2 5. dimljena Losos. 5 cl Wermouth.2 3.8 20.Tablica hranjivih vrijednosti Vrijednosti sa odnose na 100 9 namimica Ribe/Riblje preradevine bjelancevine Jegulja Lumbur Sled (haringa) Bakalar Crveni grgec (file) Losos (fife) Pastrva Stuka Saran Jegulja. slalki.3 4. sladni napilak Cmo vino Vinjak Pivo.1 0. 57 9 Lumanjak kokosjeg jaja Bjelanjak kokosjeg jaja masti ugljikohidrafi keal 7 16 11 6 32 1 84 377 55 Gotovaje/a bje/ancevine Francuz sa sampinjonima Mesni odrezak Proljetna rolada Lazanje Pizza Bolognese Punjena paprika Kokosji paprikas Ravioli s umakom ad rajcice masti ugljikohidrati Iceal 6 6 9 8 9 4 9 4 14 6 3 4 10 5 5 3 22 17 18 22 21 11 6 14 240 150 133 160 207 99 106 94 19. masna Teletina.6 28. svijetlo Bije/o vino Pefinkovac. masna Govedina. dimljeni Tuna u ulju Morski raciei u konzervi masti Bezalkoholna pica bjelancevine Sok ad jabuke Sok ad grejpa. masni Pecenica (kobasica) Kobasica 'od mljevenog mesa Jetrena kobasica Sa1ama Hrenovke Mljeveno meso Zecetina smea hrbat Peceno pile Palka Guska Pi/eea prsa mast. komad cca.1 7. sirova Sunka. nezasladen Sok od groiCfa Cola-pica Umunade masti ugljikohidrati keal 1 1 1 1 12 10 10 18 11 12 46 45 47 74 44 46 Alkoholna pica bjelan Siadno pivo. srednje masna Ovceiine.5· 20. srednje masna Teleea jetra Svinjska jefra Te/eei bubreg Sunka.1 18.2 12.4 6 29 20 80 4 1 1 35 30 40 47 21 6 2 3 1 144 480 214 345 121 324 143 147 121 344 274 770 375 324 440 523 250 153 99 3 4 14 20 1 107 194 230 79 165 164 .1 45. 5 cl ce vine masti ug/jikohidrati keal 9 16 13 10 18 18 18 10 10 10 14 19 24 ugljikohidra ti keal 18 2 10 4 1 1 1 3 22 1 21 209 88 155 44 114 80 88 52 49 65 267 87 304 0.6 13.4 15 16 19 2 12 11 12 17 13 22 17 16 15 15 10 16 7.

nemasni Svjeii sir. fukovica Sparoga Spinat Rajtica Grasak.5 1. spagel! i sl. s malo masnoee Coko/adni puding Siadoled Tvrdi sir Parmezan Edamer. ugljikohidrati keal Mahunarke Grah. 40% mesnoce Kamembert. tip 550 Kruh s cije/im zmima raii Kruh s lanenim sjemenkama Peciva Mljesani kruh (raz-psenica) .5 1 7. peiieni i o/justeni Ljesnjak bez /juske Bademi bez /juske Cues! bez ljuske 166 26 14 18 15 49 62 54 63 18 13 16 144 650 690 651 705 167 . 45% mesnoce Nemasni sir s manje od 10% mesnoce Svjeii sir. 5 5 5 4 10 3 4 15 15 21 20 3 3 2 4 2 6 ugljikohidrati 66 45 35 36 137 302 127 101 83 134 205 372 376 316 300 127 57 115 keal Proizvodi od iitarica Riia Zobene pahufjice Kukuruzne pahu/jice Musli (voen.(zajednos 2 velike ilice ulja) Pommes 'rites (zagrijani) Cipi-Cips Pire krumpir 2 9 10 1 25 12 40 1 19 75 73 34 50 79 ugljikohldrati 85 350 570 270 568 365 keal 4 5 8 bje/ancevine MlijekolMlijecni pro.5 3 2 1 bje/ancevine masti 2 2 3 11 4 3 4 3 4 6 23 153 17 31 20 37 7 10 22 125 29 22 12 40 21 28 15 18 18 23 26 17 16 22 27 24 keal 21 22 24 37 bje/ancevine masti 2 1 ugljikohidrati 1 21 masti 57 59 56 26 ugljikohidrati keal 349 359 354 469 keal Krumpiri Krumpiri bez /juske Peeeni krumpiri Salafa od krumpira.5 3.402 388 371 390 370 239 280 239 252 241 380 314 344 .5 30 10 3 1 4 12 28 25 22 21 5 mast.5 3. 3. Kruh sa cijefim zmima psenice Svedski hruskavi krusc.5% rnasnoce Slatko vrhnje s 30% masnoce Vrhnje Vocni jogurt.Povrce Artieoke A voka do Cvjetaea Mahune Brokufa Grasak. 3.5% mesnoce Djefomieno obrano mlijeko (s malo masnoea) Obrano mlijeko Mfacenica (stepka) Kondenzirano mlijeko.5% masnoce Voeni jogurt. milsli) Tijesta od jaja (rezanci.5 4 25 34 24 19 27 12 13 bjelancevine Orasasti plodovi Kikiriki. zefeni (u konzervi) Kisel. iuti.6 Ko/aei Suhi pivski kvasac ugljikohidrati 7 14 8 11 13 11 7 8 7 7 8 10 7 48 2 7 1 6 3 1 1 4 1 1 1 1 13 1 75 66 83 68 72 74 46 47 46 52 47 77 39 36 371 . 7. bijeli Grasak. neogu/jeni Salata glavatica Pori/uk K/ip kukuruza Mrkva Paprika Rotkvica Prokulica (kf!/j papucar) Crveni kupus Celer. 20% masnoce masti 3.) Psenieno brasno. kupus Kiseli krastavci Sre6mi luk Sampinjoni Vrganji Sok od povrca bjelancevine mast.zvodi Kravlje mlijeko. oguljeni Leea Sojino brasno (sojine pahu/jice) bjelancevine 1 2 2 2 2 3 1 1 15 5 4 2 5 6 3 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 4 1 1 1 4 19 6 4 2 6 4 5 2 1 0. zeleni Krastavci.4 4 7 2 3 3.5 4 3.

.3 0. priprem/jeni za jela Svljetfi umael.9 2.3 14 '7 8 16 7 1 1 1 16 9 7 3 50 55 57 42 58 36 40 70 30 66 35 21 12 bjelancevine Pcellnjl med Bomboni Vocnl bomboni Polugorka coko/ada Pekmez Mareipan Nugat Nugat krema od /jesnjaka Praline Mlijecna cokolada Seter 1 masti ugljikohidrati 81 94 100 5 8 5 5 5 30 25 24 35 16 33 9 54 66 57 66 50 70 55 100 keal 305 390 360 507 261 495 500 550 457 563 394 Suho voce bje/ancevine bjelancevine 1 masti ugljikohidrati keal masti ugljikohidrati Jabuke Smokve Sljive Groidice keal U/ja.3 0..._.. priprem/jena za jelo Sioienae od povrea Sioienae od rezanaca s okruglieama od mesa bJe/ancev. 12 2 2 3 6 1 ugljikohidrati 59 keal 350 1 1 7 8 10 45 48 62 169 168 ../Secer bjelancevine 0. Tresnje Breskve t1 k-ovv.. mast.3 0.6 12 13 13 10 0. pripremljeni za jelo bjelancevine masti ugljikohldrati keal 9 1 1 13 1 2 60 8 6 393 52 48 - JuhelSloienci Bistra juha s tjesteninam Juha od rajeiee. morganj) Grejp Lubeniee Slatkis.3 4 1 2 1 65 61 59 64 279 269 249 271 Umaci Umae/ ad rajc/ce.7 0.8 1 2 99 80 80 3 100 100 775 398 925 761 764 927 928 1.3 0.5 0.Voce Jabuke Kruske 11 Lovv..'L-1!I11~ S/jive Jagode Maline Groide Ananas Narance Banane Granat jabuka (pitomi sipak.ne mast....4 3. Mas/ae Polumasni margarin Mas/ae ad kokosa Margarin Majoneza (80%) Maslinavo ulje Suneakretova ulje 83 40 6 0.5 masO ugljikohidrati keal 1 1 1 1 1 1 0..5 1.. suhi praizvod Umael ad rajciee.8 1.7 0.7 0. z: . oC/'t1. "'-. .8 0..

kvalitata. POVrCf. On nam pomale da povree za spremanje kupujemo u doba kada ga na}visa ima na trii§tu. Powee se moie satuvati zamrzavanjem.. Mrkva Paprika PerSin Pori/uk a prija svega godisnje doba. fa razdoblja kod vacina I!Tstatraje samo nekoliko mjaseei. Articoke Rofkviea Repa Rotkva Rabarbara Mahune Brokula Cikorija Salata endivija. soljenjam ill su§enjem.Kalendar povrca srp_ kol. i kada se nudi na tdistu. No. klseljenjem. sterilizaeijom. Cijenu odreduja podrijetlo. POjasnjenje znakova: mjeseci ve/ike ponude mjeseci s/abe ponude 170 171 .I ja najpovo. Koraba Salata glavafiea Bun de ve Hren Tikvice Luk Svjala oovrce se mote kupovati tijekom eija/e godina. Grasak zeleni Ke/j papucar Crvena eik/a Ctveni kupus zmijak celera Spanjo/ski Lukovica Sparoga Spinal Broskva Rajt/ca Kelj Ma to vila c Komorac Ke/j Krastavci . Ovaj kalandarpokazuje mjesece s jakom) sisbom ponudom..ljnije u daba kada rod.

izraaivanje sokova. prerada u pekmez. em. mareliee Kruske. diem III iele. ukuhavanje. Visnje Tresnje Mlrabele Narance Breskve Brusnice Rabarbara Ogrozdi iimun (sok) Sljive Badami Pffomi kesteni Ljesnjaci Orasl Pojasnjenje znakova: mjeseei velike ponude mjeseci slabe ponude KM Pojasnjenje znakova: mjeseci velike ponude mjeseei slabe ponude 172 173 . Zamrzavanje. Vrste voca koje se daju dobra zamrznuti Ananas. spremanje sa seceram iii a/okOhofom iii klseljenje u otopin. Ovaj kalen dar nam pomaie da iskoristimo vrijeme uroda i povolinih eijena odredenog vocs. nesto drugacije je s jabukama. Bobice. kostunjavo voce i kruske imaju vrlo kratku sezonu. komadi jabuke. tme gotovo tijekom eijele godine.Domace svjeze voce Juino i ostalo egzoticno voce Ananas Nersnce Avokado Benene- Jabuke Mareliee Kruske I Kupine Jagode Maline Bazga Ribiz Tresnje BreskvelNektarine 8ljive Brusniee Dunje Ogrozd Groide . crveni Riblz. blanSirani Grejpfrut Borovnica Malina Ribiz. jer se poneke sotte daju na dUlje vrijeme spremlti. Mango $umsko vOCe Umun Svjeieg voca. acta iii secera su najpoznatije metode konzerviranja voca. a osobito jabuka i juinog voca.

.. : .. .. .. ~ 6-7 Marinada ad jagurta i zacinskoq bilja 68 Vinagrette ad zaeinskoq bilja 68 Marinada ad acta i ulja 69 Svjeza mrkva i jabuka 69 Salata ad jabuke i celera : 70 Svjeza jabuka s rnrkvarna 70 Matavilac s mandarinama 71 Salata od rotkvi i banane 71 55 . ca ~eancevmarna 56 Dorucak s kukuruznim pahuljicama : 56 Kukuruzne pahuljice s bjelancevinama 57 Dorucak za teske atletieare 57 Schillov dorueak za snagu 57 Krepak j hranjiv dorucak : 58 N' -k'I doruca k jemac 58 Engleski dorucak : .... 59 Vikend ~ dorucak ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 60 1. c 59 Kombi-dorucak II :.. Vitamini " . vinaigrette..' 55 56 61 67 83 . ..49 52 .53 53 . Dorucak Meduabraci Salate Juhe/slozenci Meso. dorucak : 60 Meduobroci 61 Pikantna salata od govedeg mesa 61 Dinja s papram 61 Sarnpinjoni s jajem : 62 Svjezi sarnplnioni ' 62 Vitak Tatarski biftek 62 Tatar sa svjezlrn sirom 63 Svjezi sir s rotkvicama 63 Drapusac na svjezem siru 64 Manestra : 64 LABSKAUS 65 Pikantna konzervirana mljevena govedina 65 Ornlet ad jaja «Dubarry» : 66 Salate . perad Jela ad riba Pavr6e Umaci Jela ad svjefih zitarica Tofu (sir ad soje) Kruh ad integralnog brasna Deserti Kambinacije proteina Zdrava plea Tablica hranjivih vrijednosti Kalendar povrca : Sadriaj 2 5 6 12 13 17 22 24 RECEPTI Dorucak ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 56 Doruc k s bi I • .. marinada 67 Jogurt .Sadriaj Zdravi i u formi uz pravilnu prehranu Zasto je pravilna prehrana toliko vazna Od aega se sastoji nasa hrana? Bjelancevine Ugljikohidrati Masnoce . 93 103 113 122 128 136 138 144 156 161 164 171 174 175 ....dressing ...... .. .. . Minerali i elementi u tragovima Balastne tvari Voda u tijelu Koliko smijem teziti? Moja dnevna potreba za kalorijama Oebljanje i rnrsavlierjje Vegetarijanska prehrana Pravilna priprema jela . 58 Kornbi-dorucak ....." ......'.. 67 Dressing...... dorucak 60 2...." Zacinjavajte s doma6im zacinsklm biljem 10 vaznlh pravila prehrane Sto smijete jesti i piti: Cega se obavezno treba odreci: RECEPTI . ....46 47 . 29 31 32 35 38 40 .

..· ···. perad Nareskana teletina na ROtticherski nacin Ruski teleci odrezak Prepeceni file od divljeg zeca Teleci odrezak s ociseenom kruskorn i narancorn Seljacka struca od janjetine Kosani odrezak s povrcern Janjeti odrezak s lukom i umakom od bosiljka Meksicki odrezak Janlecl kotleti 5 ruzrnarinorn Nareskano purece meso Pureci odrezak "Korsika" 5 rizorn (slatkokiseli) Rustikalni pllecl batak Pureci odrezak "Friesland" Pileca prsa "Natur" Pilecl raznjie "Hawai" Nareskana puretina na indijski nacin Pileci batak s pommes carreom Jela od riba Tjedno barem dva jela s ribama! Losos ..Salata od draqusca Salata od kiselag kupusa Salata od psenicnog zma Salata od tune Salata od tikvica i pathdzana Salata Gabriela ·...··.· · ·.· 74 74 75 75 76 77 77 78 78 79 79 80 80 81 81 82 82 83 83 83 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 89 89 90 90 91 91 Hladna juha od krastavaca Meso.·.....· Fitness salata Salata od soje Salata od rajcica i krastavaca Balkanska salata Radic Salata od jaja za bodybuild ere Salata ad rajcice i rotkve Salata ad kornoraca Salata od koprive Salata od graha sa svjezlrn sirom Salata od krumpira s kruskarna Salata ad krastavaca Salata od sampinjona Salata od krupice nezrele psenice Salata ad svjezeg povrca Jelo od sirovih krusaka i mrkve Juhe/slozenci Juha od rajcice Juha od krabljice Slozenac od povrca s jogurtom Zobena juha 5 medam Juha od krupmira Juha ad psenicne prekrupe Francuska juha od luka Juha od prekrupe od nesazrele psenice Hladna juha od rajcice Jednostavna juha od povrca s psenicnorn prekrupom Slozenac od govedeg mesa narezanog na kockice Juha od cvjetace "Dubarry" sa sunkorn Juha ad krusaka s draquscem Badenska juha od sparoqa Juha od krastavaca sa svjezim koprom Juha od [oqurta i korabe Siozenac od povrca Juha od kopriva 176 71 72 72 73 73 ·.mlinarica : Losos na svedskl nacln Plava pastrva Bakalar na rajcicama Cocktail od morskih raclca List s worcester umakom Pastrva punjena splnatorn Bakalar u foliji Turski raznjit od ribe Lumbur u foliji Norveski gulas od lososa na zelenim rezancima Ba kalar sa svjezlm sirom Cijela pastrva pirjana u pecnicl List s rostilja Zapeceni ragu od skoljki i morskih raclca Pastrva punjena spinatom Riblji stozenac Veliki aspik od morskih racica Povrce :: 92 93 93 94 94 95 95 96 97 97 98 98 99 99 100 100 101 101 102 103 103 103 104 104 105 105 106 106 107 107 106 108 109 109 110 110 111 111 112 113 Omlet od spinata 113 177 .··.···.·..·.

izvrstan izvar bjelancevina Yudofu Peceni tofu Pecene okruglice ad tofua loptice ad tofua Kruh od integralnag brasna Kruh od psenicnog krupnazrnatog brasna Peciva od cijelog zrna psenlce Peciva ad djelog zrna psenice Kruh ad rnjesavine razi Kruh od rnjesavine razi Kruh od mlacenice (stepke) .Ratatouille s rezancima od spinata i sira Okruglice od spinata Tavica s rizorn i raznolikim povrcem Punjeni patiidzan Punjeni luk Tortice od crvene cikle Odrezak s celerom i sezamom Punjeni listovi kupusa na grcki nacin Sampinjoni 5 jajem Punjene tikvice Kineski kupus Prokulice u tavici s pecenim krumpirom Prepecene 'prokulice 5 krumpirom Punjena paprika Umaci Smedi jaki umak (Demi-Glace) Umak odoraha i vrhnja Umak od zacinskog bilja i vrhnja Kremasti umak od soje Umak od limuna i vrhnja "Vitak Holandanin" Kiselo vrhnje 5 malo kalorija Curry-umak Umak od limuna i narancl Umak ad bosiljka Ketchup od rajcice Schillav svedski umak za sal ate Umak ad luka Cocktail-urnak Jela od svjezih zitarica Jela od svjezlh zltarica Jelo ad grubo mljevenih svjezlh zitarica Flammerie od psenicnlh klica Jelo od svlezih zitarica po dr. 2.' Hladni puding od malina i kupina Krema od narance Krema od kupina sa snijegam od jaja Vocna salata s vitaminima Slatka hladna juha ad rnlacenice (stepke) Dinja sa svjezim sirom Fitness-cocktail Nabujak ad jabuka Flammerie od araha 5 umakam od malina Sorbet od lubenice Riza s vocern Krema ad manga Snijeg ad jabuke Plotzer od tresania 5 kapom ad snijega Kefir sa sezonskim vocern Hladna juha od lubenice Riza s vocern Nadjev od prosa s jabukama : : : : : 134 135 135 135 136 136 136 136 137 137 138 138 139 139 140 140 141 141 142 142 143 143 144 144 145 145 146 146 147 147 148 148 149 149 150 150 151 151 152 152 153 179 . nacin : Deserti . Tijesto za saviiacu Seljacki kruh Biskvit od cijelog zrna Dornacl kvasac Dornacl kvasac. Eversu Okruglice ad zrna nesazrele psenice Kosani adrezak od nesazrelih zma psenice Proso 5 debelim porilukom Peeane okruglice od djelog zrna Nabujak od prosa s kruskarna Punjene palacinke od prosa Okruglice ad prasa i svjezeg sira 178 : 114 115 115 116 116 117 117 118 118 119 119 120 120 121 122 122 123 123 123 124 124 124 125 125 125 126 126 127 127 128 128 129 129 130 130 131 131 132 132 133 134 Male tanke palacinke od djelog zrna Fila od bambusavih klica za palacinke Fila ad spinata za palacinke Ostala punjenja za palacinke Tofu (sir od soje) Tofu .

. ad zitarlca . .. ' ' Pikantni cocktail od povrca Mlijeko od zacinskoq bilja Nedostaje prijevod . rnusli ' Mlisli od zobi Musli od svjezeg una psenice Gertov nedJeljni mOsli Kambinacije proteina Proteinska salata ad jabuka Proteinski desert ad marelica Proteinski flip s bananama . ' .· ·· 169 169 171 161 161 162 162 162 163 163 163 164 164 164 164 164 165 165 166 ~. ' ' ' .:··· .' ' ' Bezalkoholna pica Alkoholna pica Jaja Gotova jela Ribe/Riblje preradevine MesolMesne preradevine Povrce " Proizvodi... 153 154 154 .•.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::: ~ :::::::::::::::::::: ~i 167 180 166 ~~~~ ~~:i::::::·:··::::::·::::··:·:::··. Jogurt s vocern i protelnlrna Jelo od malin a 5 protelnirna Vocna salata s proteinlrna Zdrava pita ... Vocnl punc TabIica hranJivih vrijednosti .···. Antistresni cocktail ~Munjeviti" ledeni caj Hladna kombinacija caja i soka Plkantni napitak od svJezeg sira .~~~~~~.•i~~ 181 ~~~~~~lil~~~~rroizvodi ... ..::::: ::::::::'.. . 156 156 157 ' 157 157 158 158 158 159 159 160 161 161 Umaci Juhe/Sloi:enci SlatkisilSecer Suho voce Kalendar povrea 169 169 ·.. .. Proteinska salata s vitamlnlma Svjezi sir s vlsniarna i proteinima Flip s proteinima i stepkam Svjezi sir sa zacinskim biljem i proteinima Musil s proteinima . 156 .Blrcherovl. : ... ' . . 155 . .... Vltaminski napltak '.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->