P. 1
Naknada Stete Kod Saobracajne Nezgode

Naknada Stete Kod Saobracajne Nezgode

|Views: 4,921|Likes:
Published by savicdj

More info:

Published by: savicdj on Oct 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2013

pdf

text

original

Doprinos pešaka saobraćajne nezgode

Kada je kretanje pešaka na putu bilo nepropisno, postoji pretpostavka o doprinosu pešaka nastupanju sobraćajne nezgode. U suprotnom, kada je kretanje pešaka bilo propisno, radi utvrđivanja njegovog doprinosa, neophodno je proceniti da li je u konkretnoj saobraćajnoj situaciji, pešak objektivno bio u mogućnosti da na bilo koji način izbegne saobraćajnu nezgodu. (Rešenje Okružnog suda u Valjevu Gž. 291/99 od 25.02.1999. godine)

Dospelost naknade štete
Činjenica da je tuženi dana 18.10.1992.godine izvršio obračun štete na vozilu tužilje te da je dana 26.10.1992.godine, dao nalog za isplatu iznosa od tadašnjih 24.102,00 dinara, što je tužilja odbila da primi je bez uticaja na pravilnost pobijane presude. Ovo sa razloga što je prema nalazu i mišljenju veštaka saobraćajne struke ponuđeni iznos od strane tuženog, prema cenama na dan 26.10.1992.godine, predstavljao samo 55,20% od stvarne štete koju je tužilja pretrpela, a da bi prema odredbi čl. 325 ZOO poverilac došao u docnju potrebno je da se ponuda dužnika u svemu podudara sa potraživanjem poverioca, u konkretnom slučaju da u celini pokriva nastalu štetu, a da poverilac bez opravdanog razloga odbije da primi ispunjenje. (Gž.br. 9571/97 – P.br. 13900/93).

Gubitak prava na naknadu štete
Pokojni Radiša skrivio je nastupanje saobraćajne nesreće u kojoj je i sam poginuo. Kritičnom prilikom upravljao je vozilom bez položenog vozačkog ispita i pod dejstvom alkohola. Tužilac mu je srodnik koji je kao saputnik u vozilu povređen. Prvostepeni sud je propustio da utvrdi šta je uzrok propusta u ponašanju upravljanju vozilom sada pokojnog Radiše da li je to posledica njegove nesposobnosti za vožnju usled neznanja upravljanja vozilom ili usled nemogućnosti upravljanja zbog dejstva alkohola, a u svakom slučaju je potrebno utvrditi da li je oštećeni znao da pok. Radiša ne zna da vozi i da je pod dejstvom alkohola, da li je to po njegovom ponašanju mogao da primeti ukoliko su se pre toga družili, ta dali je i u takvim okolnostima pristao da bude putnik u njegovom vozilu, što bi bilo odlučno za ocenu doprinosa u nastanku štete i ocenu osnovanosti tužbenog zahteva u smislu čl. 177 st.2 ZOO. (Gž.br. 8911/98 – P.br. 160/98).

Kasko osiguranje
Pogrešan je zaključak prvostepenog suda da u smislu odredbe čl.143 st.2 ZOO nema mesta primeni odredbe čl.21 i 30 Uslova za osiguranje vozila jer, suprotno tome, obzirom na odredbu čl.902 ZOO prilikom zaključenja ugovora o osiguranju stranke su prihvatile odredjeni način utvrdjivanja vrednosti vozila, a po osnovu kojeg ugovora stranke jedno mogu realizovati i ostvariti svoja medjusobno nastala prava i obaveze iz tog ugovora. Na navedeno nesumnjivo upućuje okolnost da je upravo po osnovu cene vozila prema cenovniku tuženog plaćena premija za predmetno osiguranje pa je dakle ta cena predstavljala osiguranu sumu. Zbog toga se ne može prihvatiti da su za oštećenog nepravične odredbe čl.21 i 30 Uslova za osiguranje vozila, kao sastavnog dela ugovora o osiguranju, prema kojima se za obračun naknade štete uzima novonabavna vrednosti vozila prema aktuelnim cenama tužena, a koje nisu ažurno usaglašavane sa stvarnim tržišnim cenama (obzirom da je i tužilac kao osiguranik takav obračun vrednosti vozila prihvatio na dan zaključenja ugovora o osiguranja pa je samim tim platio i manju premiju osiguranja, a tome nije prigovorio. (Gž.br.9089/99 _ P.br.3948/91) Prilikom obračuna visine štete o čijoj se naknadi odlučuje u smislu odredaba Ugovora o Kasko osiguranju, u vezi sa nastalim štetnim dogadjajem – kradjom vozila, prvostepeni sud je propustio da uzme u obzir carinu i poreze

koje je tužilac platio za vozilo koje mu je oduzeto kako bi se naknadno uspostavilo stanje koje je postojalo pre nastanka štete. (Gž.br.5047/99 – P.br.1550/98) Obzirom da je tužilac prihvatio uslove za kombinovano osiguranje motornih vozila koji čine sastavni deo ugovora o osiguranju a u pogledu obračuna cena i načina utvrđivanja novonabavne cene vozila prema katalogu tužene Kompanije »Osiguranje Dunav«, na visinu naknade štete nema uticaja činjenica što su cene iz kataloga tuženog pratile promene na tržištu sa vremenskim zakašnjenjem. (Rev.br. 3347/97 – Gž.br. 6957/96 – P.br. 11144/91). Bez uticaja je za drugačiju odluku pozivanje tužioca u reviziji na nalaz veštaka M.K. koji je novonabavnu vrednost vozila utvrdio prema cenama iz kataloga Centra za vozila Srbije, a s tim u vezi i pozivanje na odredbe čl. 190 ZOO, jer je odredbom čl. 21 uslova za kombinovano osiguranje motornih vozila, koji u smislu čl. 102 st.3 ZOO, predstavljaju sastavni deo Ugovora o osiguranju, određeno, da osnovucu za obračun premije kod zaključivanja Ugovora o osiguranju predstavlja nabavna cena novog vozila na dan zaključenja Ugovora i da se visina cene utvrđuje na osnovu iskazane cene u katalogu aktuelnih cena motornih vozila tuženog kao osiguravajuće organizacije. Prema tome, pošto su parnične stranke još prilikom zaključenja Ugovora o osiguranju ugovorile i tužilac prihvatio način utvrđivanja visne vrednosti vozila koja se i u slučaju naknade štete ima primeniti, a što je u skladu i sa odredbama čl. 902 st.3 ZOO, i obzirom da se ne radi o naknadi štete po osnovu krivice tuženog već po osnovu Ugovora o osiguranju, to se neosnovano u Reviziji ukazuje da je tuženi dužan da štetu naknadi u visini pune tržišne cene vozila koje su važile na dan veštačenja. (Rev.br. 5218/96 – Gž.br. 8801/95 – P.br. 7444/94). Nisu osnovani žalbeni navodi da tužiocima ne pripada naknada stvarne štete na vozilu, već samo iznos ugovorene naknade. Visina štete u ovoj pravnoj stvari pravilno je utvrđena a Opštinski sud je ispravno postupio kada je prihvatio nalaz veštaka koji je prilikom utvrđivanja visine štete imao u vidu sve okolnosti koje su od značaja za visinu nastale štete. Inače, sam iznos osigurane sume označen u Polisi ne može se smatrati ugovorenom vrednošću osigurane stvari, s obzirom da u polisi nije izričito navedeno da se iznos koji je u njoj naveden smatra ugovorenom vrednošću osigurane stvari. Samo označavanje iznosa sume osiguranja u polisi nije dovoljno da se izvede zaključak o vrednosti osigurane stvari, pa je prvostepeni sud pravilno postupio kada je prihvatio nalaz sudskog veštaka saobraćajne struke koji je utvrdio visinu štete na vozilu i dosudio naknadu štete po osnovu Kasko osiguranja. (Gž.br. 729/98 – P.br. 3470/93). Tužilac kao osiguravač ima pravo da na osnovu odredaba čl. 210 ZOO zahteva od tuženog kao osiguranika povraćaj isplaćene mu naknade po Kasko osiguranju za ukradeno mu i kasnije vraćeno vozilo. Visina tako pripadajuće naknade (povraćaja) ima se utvrditi prema ugovorenim uslovima na osnovu kojih je utvrđena prvobitna isplaćena naknada (tržišna cena umanjena za franšizu) i to prema stanju vozila na dan vraćanja istog tuženom i prema cenama na dan presuđenja, a tkao dobijeni iznos ima se umanjiti za srazmerni deo (procenat) za kojim je tuženi isplatom tužiocu smanjio svoju sada spornu obavezu u vrednosti vozila utvrđenoj na izloženi način, a li prema cenama na dan te isplate. Tako dobijeni iznos predstavlja stvarni i pravi iznos spornog duga tuženog tužiocu na koji tužiocu pripada i tražena kamata od dana novog presuđenja.

kojim je predviđeno da učesnik u saobraćajnoj nezgodi u kojoj neko izgubi život ili je bio povređen. 182/97 – Gž. (Gž. 3279/98 – P. ta kada se radilo o periodu enormne inflacije. da se lice vrati na mesto saobraćajne nezgode sačeka dolazak službenog lica koje vrši uviđaj. pod uslovima da preduzimanje tih mera ne ugrožava bezbednost saobraćaja. 153 Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima. a ne može se duplirati). Kako je prema odredbi čl.br.500. Okružni sud je posebno cenio navode žalbe tužioca. Naime.000. obaveza tuženog.(Rev. Dakle. jer tužilac nije postupio prema odredbi čl. Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtev tužioca kojim je tražio da mu tužena naknadi štetu po osnovu KASKO osigruanja.000 ondašnjih dinara te kada je šteta na vozilu iznosila preko 4. S obzirom na činjenicu da se MUP-u javio posle izvesnog vremena. droge ili drugih narkotika. gde je suma osiguranja iz polise u odnosu na procenjenu visinu štete u vreme njenog nastanka bila znatno obezvređena. u konkretnom slučaju. 5 tač. ili ako mu je samom potrebna lekarska pomoć. a što sve. . utvrdi da je ukupan obim štete za tužioca pokriven sumom osiguranja koji je valorizovao do dana nastanka štete. prvostepeni sud je po stanovištu ovog suda bio dužan da valorizuje iznose sume osiguranja iz polise osiguranja od vremena zaključenja ugovora o osiguranju do nastanka štete te da se tek na osnovu ovako dobijenih vrednosti uključujući svu štetu.br. kada je praktično ispitivanje alkoholisanosti bilo nemoguće. kako materijalnu tako nematerijalnu. već samo i jedino kao izbegavanje i onemogućavanje ispitivanja njegove alkoholisanosti.000.br.000 ondašnjih dinara.br. 8979/91). tužilac kao vozač nije učinio. a predviđena je i obaveza da o saobraćajnoj nezgodi budu obavešteni najbliži nadležni organi.br. ako putnika u javnom prevozu. (Gž. zapravo sutradan. 6040/96). ili je nastala veća materijalna šteta. 15 Uslova za kombinovano osiguranje motornih vozila predviđeno da se obaveza osiguravača kod KASKO osiguranja isključuje u slučaju kada je vozač upravljao vozilom pod dejstvom alkohola. taj gest se ne može tumačiti u korist vozača. 1834/96 – P. zatim da preduzme sve što je u njegovoj moći da se otklone neke opasnosti koje mogu da nastanu na mestu saobraćajne nezgode i da se omogući normalno odvijanje saobraćaja. imaju pravo na naknadu po osnovu obaveznog osiguranja od odgovornosti. Limit osiguranja U situaciji kada je limit osiguranja u vreme štetnog događaja po polisi iznosio 1.br. U konkretnoj pravnoj stvari radi se o dozvoljenom kumuliranju naknade iz obaveznog osiguranja od odgovornosti sa osiguranom sumom iz dobrovoljnog osiguranja putnika u javnom prevozu.br. kao osiguravača je isključena pa je sud odbio tužbeni zahtev kao neosnovan. 9370/97 – P. što se nesumnjivo može zaključiti iz ponašanja vozača nakon saobraćajne nezgode. dužan je da ostane na mestu saobraćajne nezgode s tim što se može privremeno udaljiti samo radi pružanja pomoći licima povređenim u saobraćajnoj nezgodi. te da nastoji da se ne menja stanje na mestu nezgode i da se sačuvaju postojeći tragovi. s tim što se smatra da je vozač bio pod dejstvom alkohola i u slučaju da posle saobraćajne nezgode izbegne ili odbije da se podvrgne ispitivanju alkoholisanosti. zadesi nesrećni slučaj on može da zahteva od zajednice osiguranja da mu isplati osiguranu sumu iz tiketa polise nezavisno od naknade na koju ima pravo po osnovu obaveznog osiguranja od odgovornosti javnog prevozioca za štetu prouzrokovanu trećim licima upotrebom javnog prevoznog sredstva. 7812/94). ali je našao da ne mogu uticati na drugačiju odluku. radi se o pravu oštećenog da zahteva naknadu štete po jednom ili drugom osnovu ( s tim što se naknada isplaćuje u jedinstvenom iznosu prema stvarno nastaloj šteti i obimu odgovornosti osiguravača. Kumuliranje naknada I putnici u javnom prevozu – autobusu koji ulazi u kategoriju motornih vozila koje je bilo u pokretu.

U ponovnom postupku treba ispitati na pouzdan način da li je tužena u vreme isplate znala ili mogla znati da ima i drugih oštećenih u ovom saobraćajnom udesu a radi pravilne primene čl. jer se ocena limita osigurane sume sa prethodnim utvrđivanjem ukupne štete svih lica oštećenih u istom štetnom događaju može zasnovati isključivo na izvršenim i dokumentovanim isplatama osiguravajuće organizacije ili njenim dokazanim obavezama. (Gž. (Gž. Nisu osnovani žalbeni navodi drugotuženog kojima se upućuje na parnicu Drugog opštinskog suda u Beogradu i da je u toku spor oštećenih iz istog štetnog događaja zato što ova parnica nije pravosnažno okončana a eventualna obaveza drugotuženog po tom osnovu predstavlja buduću neizvesnu okolnost.br.(Gž. Greška o postupanju prvostepenog suda ogleda se u tome što je u odnos limita važećeg na dan štetnog događaja stavljao iznose isplaćenog obeštećenja iz vansudskog postupka. Prvostepeni sud greši kada od visine štete obračunate po kriterijumima iz vremena presuđenja odbija samo ranije isplaćene nominalne svote na ime pojedinih vidova obeštećenja. 3157/97). niti je mogla znati da postoje i druga oštećena lica ostaje u obavezi prema tim drugim licima samo do visine iznosa iz stava 1 čl.5).br. 7390/98 – P. Ukoliko je predmetna vansudska isplata bila delimičnog karaktera prvostepeni sud treba da utvrdi i visinu iznosa osigurane sume – propisanog limita na dan štetnog događaja jer je relevantan limit kod odmeravanja visine obaveze Osiguravajuće organizacije onaj limit koji je važio na dan štetnog događaja a ne onaj koji je važio na dan vansudske isplate. (Gž.br.br. a zatim tako utvrđeni iznos umanjiti za utvrđeni procenat obeštećenja iz vansudske isplate.br. (Gž. niti zasnovana na pogrešnoj primeni materijalnog prava. a ne kako je jedino pravilno – utvrđenu celokupnu štetu na dan štetnog događaja.br. onda visinu naknade za ovaj vid štete obračunate po kriterijumima iz vremena presuđenja treba umanjiti za 10% na ime već isplaćene naknade u vansudskom postupku.br. Kako je tužilja pretrpela štetu zbog umanjenja životne aktivnosti za 20% a priznato joj je po osnovu osiguranja putnika u saobraćaju samo 10% od ovog iznosa i koliko joj je isplaćeno. ako prelazi – oštećenom pripada pravo na obeštećenje srazmerno procentu u kome je iznos štete u vreme nastanka štetnog događaja bio pokriven iznosom osigurane sume te ukoliko vansudska isplata nije imala karakter definitivne (kada oštećeno lice ne bi imalo pravni osnov da u sudskom postupku potražuje obeštećenje za vansudski veći isplaćene vidove štete). 93 Zakona o osnovama sistema osiguranja imovine i lica. 1671/96). 93 st. 1491/98 – P. (čl. 3893/97).br. Okružni sud nalazi da prvostepena presuda nije zahvaćena bitnom povredom odredaba parničnog postupka. . onda prvostpeni sud treba da utvrdi puni iznos pravične naknade za utužene vidove štete po cenama i kriterijumima koji važe na dan presuđenja. 7970/98 – P.br. 220/99 – P. Organizacija za osiguranje koja je isplatila jednom oštećenom licu veći iznos od onoga koji mu pripada s obzirom na srazmerno sniženje naknade jer nije znala. Pravo na naknadu celokupne štete pripada oštećenom u slučaju ako obim celokupne štete utvrđen na dan štetnog događaja ne prelazi limit koji je propisan na dan štetnog događaja. 4355/94).br.4 pomenutog Zakona. 4840/96). 6269/98 – P. a u suprotnom.

00 dinara sa važnošću počev od 30. kada je poslednji put propisan limit odlukom Savezne vlade) bio 14.br.00 dinara ( a ne 0.12. pre svega. ( s tim što je revalorizacija vršena od 30. bila stupila na snagu Uredba Savezne vlade o promeni vrednosti dinara u novom dinaru čije dejstvo i pravilna primena su pretpostavljali nužnost da se u novim dinarima iskaže sve ono što je do sada bilo iskazano u starim.1. ukinuta jer je propušteno da se utvrdi ukupan iznos materijalne štete po osnovu izgubljenog izdržavanja mal. Ovo iz razloga što se nenovčana nematerijalna šteta utvrđuje prema cenama odnosno kriterijumima u vreme štetnog događaja.792. Ako tako utvrđeni iznos štete ne prelazi iznos sume osiguranja osiguravač je dužan da potpuno naknadi sve u nastalu štetu i kad njena visina prema cenama odnosno kriterijumima u vreme donošenja sudske odluke prelazi iznos aktuelne sume osiguranja. s obzirom na njihov uzrast.1993. Prvostepena presuda je. kao i visinu nematerijalne štete u vidu psihičkih patnji oca poginule zbog smrti ćerke koja je proistekla iz istog događaja a ostvarena je u vansudskom i sudskom postupku takođe prema cenama i kriterijumima na dan nastanka štete. na dan 24. Obim i granica odgovornosti osiguravača za štetu prouzrokovanu osiguranim motornim vozilom po osnovu obaveznog osiguranja u saobraćaju ceni se prema srazmeri u kojoj se visina štete utvrđuje prema cenama na dan prouzrokovanja sadrži u sumi osiguranja koja je važila na dan nastanka štete. a pri čemu je u konkretnom slučaju pretvaranjem novčane vrednosti važećeg limita iz starih u nove dinare bilo moguće izvršiti jedino kroz .g. Visina ovog vida štete u jednokratnom iznosu utvrđuje se kapitalizacijom mesečne rente obračunate prema cenama i kriterijumima u vreme štetnog događaja za period u kome tužiljama.1. list SRJ br. Prilikom ocene prigovora limita osiguranja prvostepeni sud je propustio da utvrdi visinu materijalne štete pričinjene maloletnim tužiljama zbog izgubljenog izdržavanja u jednokratnom kapitaliziranom iznosu na dan štetnog događaja.g. 5555/97 – P. 7695/95).br. 7464/97 – P.br. Ako iznos štete utvrđen na ovaj način veći od osigurane sume osiguravač je dužan da naknadi deo štete prema srazmeri između osigurane sume i tako utvrđenog iznosa o šteti.1994.000. (Gž. 5330/96). Prvostepeni sud je pravilno utvrdio da je revalorizovani iznos osiguranja sume na dan štetnog događaja.br. Limit obaveze osiguravača utvrđuje se prema ukupnoj šteti nastaloj u navedenom štetnom događaju bez obzira na broj oštećenih lica a iznos štete prema kome se utvrđuje obim odgovornosti osiguravača obračunava se tako što se novčana materijalna šteta uzima u iznosu u kojem je nastala a nenovčana materijalna i nematerijalna šteta se utvrđuje prema cenama odnosno kriterijumima u vreme štetnog događaja. a ako tako utvrđeni iznos štete ne prelazi iznos osiguranja sume zajednica osiguranja je dužna da potpuno naknadi štetu i kada visina štete prema cenama odnosno kriterijumima u vreme donošenja sudske odluke prelazi iznos osigurane sume jer se samo na ovaj način može ostvariti pravo na potpunu naknadu štete. po zakonu pripada pravo na izdržavanje.10272/96 – P. 87/93) od 1.br.(Gž.1994.12.g. 28.125 novih dinara kao što je to tvrdio tuženi) i pravilno je potom zaključio da obim odgovornosti tuženog za naknadu štete koju su tužioci pretrpeli treba posmatrati u okviru navedenog iznosa iskazanog u novim dinarima s tim što je revalorizacija iznos osiguranje sume bila neophodna jer je nakon propisivanja limita odlukom Savezne vlade (Sl.500. tužilja u vreme štetnog događaja koja se sastoji u razlici između ostvarene porodične penzije iza pokojne majke i iznosa izdržavanja koji bi tužiljama pripadao od ličnog dohotka njihove majke da je i dalje u radnom odnosu. 662/95) Nije osnovano isticanje u žalbi da je Opštinski sud bio dužan da ima u vidu limit koji je važio na dan zaključenja Ugovora o osiguranju. (Gž. u toku važnosti predmetnog ugovora o osiguranju tj.1993.br.g.

2000. dužinu proteka vremena od nastanka štete do pružanja satisfakcije shodno čl. a ako jeste koliko joj je isplaćeno. Naknada nematerijalne štete Prilikom odmeravanja pravične novčane naknade za umanjenu životnu aktivnost sud je dužan da ima u vidu godine starosti tužioca u vreme povrede. limit sume osiguranja.br. veći od osigurane sume. 4089/97 – P. (Gž. 289/2000 od 19. 223 ZPP-a odredi visinu pravične naknade. 2 Zakona o osiguranju imovine i lica Službeni list SRJ broj 30/96). tužilac. te iz tog razloga ne bi bilo mesta solidarnom obavezivanju tuženih na naknadu štete. 200 ZOO. Način utvrđivanja limita sume osiguranja Prvostepeni sud je dužan da utvrdi visinu nematerijalne štete za svaki vid po naosob na dan štetnog događaja a srazmerno doprinosu oštećene nastaku štete. U slučaju da prvostepeni sud nađe da je iznos štete prema kriterijumima koji su važili u vreme njenog nastanka. njegov porodični status. godine). 2744/96). u vezi sa ograničenjem odgovornosti do visine sume osiguranja nije od značaja što se pred Privrednim sudom u Beogradu vode još 3 postupka za naknadu štete iz istog saobraćajnog udesa jer se radi o sporovima između Privrednih subjekata i o regresnim zahtevima. godine). 93 Zakona o osnovama sistema osiguranja imovine i lica – Službeni list SFRJ broj 82/90 i čl. 6424/96). 6162/98 – P. . 6369/97 – P. takođe na dan štetnog događaja. (Presuda Okružnog suda u Subotici gž.br. 4004/96). visina štete utvrđuje se na osnovu visine vrednosti vozila u vreme utvrđenja. Za ocenu obima odgovornosti osiguravača. (Rešenje Okružnog suda u Beogradu gž.2000.br. pa onda oceniti obim odgovornosti tuženog i doneti pravilnu odluku. tada bi prvotužena kao osiguravač bila dužna da naknadi deo štete u srazmeri između osigurane sume i utvrđenog iznosa štete za razliku od drugostepenog kao neposrednog štetnika koji bi bio dužan da naknadi štetu u celini. ima prvenstveno pravo na naknadu štete jer tuženi nije pružio dokaze da je još neko lice podnelo zahtev za naknadu štete iz ovog udesa ili da mu je tuženi tu naknadu isplatio. prvenstveno se nadoknađuje šteta na licima (čl. (Gž. Osnovani su žalbeni navodi da je odgovornost osiguravajuće organizacije ograničena do visine limita osiguranja i to onoga koji je važio na dan štetnog događaja i da se limit obaveze odnosi na ukupnu štetu iz jednog štetnog događaja bez obzira na broj oštećenih lica. umanjena za vrednost ostatka vozila pri čemu tu vrednost predstavlja nabavna cena novog vozila umanjena za vrednost amortizacije vrednosti ostatka.br. zaostale posledice po zdravlje tužioca. 5595/97 – P. a kada je u pitanju naknada štete po osnovu auto odgovornosti.br.br. pa tek tada utvrđuje da li taj ukupan iznos novčane naknade za nematerijalnu štetu koja bi oštećenoj pripadao na dan štetnog događaja prelazi tzv. Način utvrđivanja totalne štete na vozilu Kad nastane totalno oštećenje vozila.br. Zbog toga. (Gž.09.br.07. 86 st. u konkretnom slučaju. (Gž. te da je sud propustio da utvrdi da li je i drugo oštećeno lice koje nije stranka u ovom postupku ostvarilo pravo na naknadu štete obzirom da nije protekao rok zastarelosti za ostvarivanje ovog prava zbog čega će prvostepeni sud u ponovnom postupku pozvati i drugo povređeno lice i saslušati na okolnost da li je ista podnela zahtev za obeštećenje ili ne. te da prema merilima i kriterijumima u vreme presuđenja shodno čl. 1844/2000 od 20. 7777/95).valorizaciju uz pomoć veštaka.

4475/95). ako drugi centri bez tuženja zdravstvenih usluga ne bi mogli tužiocu da olakšaju tegobe u onom obimu u kojem su se pokazali pozitivni rezultati lečenja u Igalu. Polazeći od utvrđenog činjeničnog stanja prvostepeni sud je suprotno odredbi čl.br.br. 730/98 – P. Tužilac zbog preloma noge i posledičnog stanja takve povrede koje još uvek traje. 185 st. (Gž. 2327/91).4084/01 od 26.3 uz vezi st. što je tužiočevo potraživanje zasnovano na osnovu prava osiguranja od motornih vozila u javnom saobraćaju. onda sud ne bi imao zakonskih razloga da odbije zahtev tužioca za troškove koje je opravdano imao u tom institutu. /Prijavljivanje potraživanja nije prethodni uslov za ostvarenje prava po gornjem osnovu. Pošto je prvostepeni sud utvrdio da su efekti rehabilitacionog lečenja u Igalu povoljniji za zdravstveno stanje tuženog nego što bi bili u drugim centrima onda nije mogao da ceni da je zahtev opravdan ili ne. a ako je to nemoguće.4 ZOO. 178 st. 10060/96 – P. 246/2000 od 06. Naknada štete iz garantnog fonda Odredbom člana 99 stav 2 Zakona o osiguranju imovine i lica /»Službeni list SRJ» broj 30/96/.godine) Naknada štete iz ugovora o osiguranju Tužena Kompanija »Dunav« obavezana je da tužiocu naknadi nematerijalnu štetu obzirom da je isti povređen u vozilu Gradskog saobraćajnog preduzeća. a ne iznos utvrđen veštačenjem. 1170/95). iako uopšte ne postoji njihova krivica za nastanak udesa jer oni nisu ni učesnici saobraćajne nezgode. propisano je da se sredstva garantnog fonda koriste za naknadu štete prouzrokovane upotrebom vozila odnosno vazduhoplova za koji je zaključen ugovor o obaveznom osiguranju sa organizacijom za osiguranje nad kojom je otvoren stečajni postupak. onda je za naknadu štete merodavan samo taj iznos.br.12. Prema odredbi čl.br.br. 86 i 89 Zakona o osnovama osiguranja imovine i lica važećeg u vreme nastanka štetnog događaja. 5362/97 – Gž.(Gž. ima pravo da od tuženog zahteva svaki iznos odgovarajuće naknade za štetu koju još uvek trpi. dakle po osnovu obligaciono pravnih odnosa a ne po osnovu rada. kao putnik po osnovu odgovornosti koja proizilazi iz odredaba čl. 89 navedenog Zakona putnik koga . Ovo zato. Bitna je samo jedna činjenica: da li je tužilac i u kojoj meri namiren iz likvidacione mase. Prema odredbi čl. 1 ZOO. Naime. 178 st. Njihova šteta je posledica udesa u kome nisu učestvovali i kome nisu doprineli zbog čega se istaknuti prigovor podeljene odgovornosti u odnosu na njih pokazuje neosnovanim Za njihovu štetu učesnici u saobraćajnoj nezgodi odgovaraju solidarno i to za svu štetu bez obzira na krivicu u smislu čl. dok prethodno ne utvrdi u čemu se manifestuju ti povoljniji efekti u lečenju tužioca. U tužiočevom slučaju. (Rev. sud će odrediti da to lice oštećenom isplati odgovarajuću svotu novca na me naknade štete.br. odgovorno lice za štetu dužno je uspostaviti stanje koje je bilo pre nastanka štete. a pitanje krivice moglo je bitgi od značaja samo za međusobni odnos i deprimitivnu raspodelu obaveze za nastalu štetu između učesnika u udesu. Naknada štete i popravka vozila Ukoliko je oštećeni popravio vozilo i time uspostavio stanje pre saobraćajne nezgode.br. a svrha obeštećivanja je da se sa novčanom naknadom ta šteta umanji ukoliko ne može potpuno da se otkloni.12.2001. 3351/98 – P. sa vozača odnosno imaoca vozila i njegovog osiguravača preneo na tužioce (roditelje poginulih u saobraćajnoj nezgodi) kao treća lica.4 ZOO deo odgovornosti za naknadu štete.2000. godine). (Rešenje Okružnog suda u Somboru gž./ (Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. pod štetom se podrazumevaju troškovi rehabilitacionog lečenja.

4 ZOO. vanbračna.174 ZOO i čl. Faktički radi se o kumuliranju naknade koja je dozvoljena s tim što se naknada isplaćuje u jedinstvenom iznosu prema stvarno nastaloj šteti i obimu odgovornosti osiguravača i ne može se duplirati s tim što se takođe mora utvrditi i odgovornost drugotuženog i po osnovu obaveznog osiguranja od odgovornosti na štetu pričinjenu trećim licima. Putnici u vozilima javnog prevoza. za osiguranje imovine koji su sastavni deo ugovora u momentu zaključenja ugovora. ovakvo obrazloženje prvostepenog suda je protivrečno i uzajamno isključujuće. bračni drug lica iz tačke 1 ovog člana. usvojena) roditelji. 3. koja su bila u pokretu imaju pravo na naknadu i po osnovu obaveznog osiguranja od odgovornosti. (Gž. Međutim. Pošto su tužene osiguravajuće organizacije.br.br. (Gž. Odredbom čl. 901 Zakona o obligacionim odnosima ima se ceniti prema opštim uslovima. lice koje sa ovlašćenjem ili bez ovlašćenja korisnika odnosno sopstvenika motornog vozila upravlja tim motornim vozilom. jer se u konkretnom slučaju radi o ugovornoj šteti koja proizilazi iz Ugovora o osiguranju korisnika odnosno sopstvenika motornog vozila. 174 Zakona o obligacionim odnosima. 178 st.br. (Gž. 940 i 941 ZOO. 4603/98) Prvostepeni sud u obrazloženju pobijane presude navodi da tuženi kao osiguravači vozila koje su učestvovala u saobraćajnoj nezgodi odgovaraju po principu objektivne odgovornsti iako tuženi nisu imaoci motornih vozila koja su učestvovala u saobraćajnom udesu da bi mogli odgovarati za štetu po osnovu čl. 178 ZOO već se imaju primeniti odredbe čl. 5098/97 – P. Pravo na naknadu štete iz ugovora o osiguranju u smislu čl. Kod nesporne činjenice da su I i II tužilac i treći koji je maloletna deca vlasnika vozila koje je u vreme štetnog događaja bilo osigurano kod I tuženog. Ako putnika u javnom prevozu zadesi nesrećni slučaj on može da zahteva od Zajednice osiguranja da mu isplati osiguranu sumu iz tiketa polise nezavisno od naknade na koju ima pravo po osnovu obaveznog osiguranja od odgovornosti javnog prevozioca za štetu prouzrokovanu trećim licima upotrebom javnog prevoznog sredstva.zadesi nesrećni slučaj ima pravo da zahteva da organizacija kod koje je izvršeno osiguranje neposredno njemu izvrši svoju obavezu iz Ugovora o osiguranju.br. braća. Članom 88 istog Zakona propisano je da najniže iznose o visini osiguranih suma na koje mora biti ugovoreno osiguranje po jednom putniku za slučaj smrti. 2542/90). 1766/00 – P. kao osiguravači kod kojih su vozila bila osigurana u vreme saobraćajnog udesa kako to navodi prvostepeni sud u obrazloženju pobijane presude. prolazne nesposobnosti za rad. sestre i drugi srodnici lica iz tačke 1 ovog člana do III stepena srodstva u pravoj liniji ako su u vreme nastanka štetnog događaja živeli u zajedničkom domaćinstvu sa licem iz tač.br. a ne u .br. na ime naknade za gubitak zarade i stvarnih nužnih troškova za lećenje utvrđuje Savezno Izvršno Veće (po ranijem Zakonu). 1456/97). koja ulaze u kategoriju motornih vozila. trajnog gubitka opšte radne sposobnosti. 2.1 ovog člana i ako ih to lice izdržava. 897. deca (bračna. u smislu navedenog propisa I i II tužilac nemaju status trećeg lica i ne pripada im naknada po osnovu obaveznog osiguranja od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima pri upotrebi motornog vozila čiji je vlasnik njihov otac bez obzira što je u momentu nastanka štete vozilom upravljao ujak tužioca. nalazeći pri tom da solidarnost njihove obaveze proizilazi iz čl. 47 Zakona o sistemu osiguranja imovine i lica ( Službeni glasnik SRS broj 21/77) koji je važio u vreme nastanka štete i podnošenja tužbe bilo je predviđeno da se trećim licima ne smatraju ( i da njima ne pripada pravo na naknadu štete po osnovu osiguranja od odgovornosti korisnika odnosno sopstvenika motornih vozila): 1. 2159/98 – P. tada je isključena primena odredaba čl.

1 tač. 30/96) jer je šteta nastala pre početka primene odredaba o Garantnom fondu iz čl. a tada su se promenili opšti uslovi osiguranja sa važnošću od 2.12. 157 Zakona o osigranju imovine i lica (Sl. a zato što i u tim uslovima mogu da nastanu štete koje nisu direktna posledica rata. opšte poznate okolnosti nisu dovoljan uslov za oslobađanje od odgovornosti osiguravača odnosno tuženog za naknadu štete u smislu čl.2. prvostepeni sud je utvrdio da je vozilo tužioca ( koji se nalazio na radu u Austriji) oštećeno dana 23.god.8 pomenutog Zakona. ali da nalog nije realizovan zbog sankcija. da je prouzrokovana šteta nastala krivicom vozača autobusa. 43/00 od 19. Zbog toga će se u nastavku postupka primeniti opšti uslovi z osiguranje imovine tuženog kao materijalno pravni propis koji je bio na snazi u vreme zaključenja ugovora o osiguranju. obzirom da su predmetna šteta i obaveza za njenu naknadu nastale pore navedenih statusnih promena za vreme trajanja bivše SFRJ. 931 ZOO. kao neosnovan. kao neosnovanu. 731/98 – P. Naknada štete nastale na teritoriji bivše SFRJ Izvedenim dokazima. godine). 99 – 107 tog Zakona. nalazeći da nije osnovan istaknuti prigovor nedostatka pasivne legitimacije na strani tuženog. I u slučaju postojanja valjane međunarodne isprave o osiguranju od autoodgovornosti stranog vozila kojim je tužiocu prouzrokovana šteta. Zbog toga je u svakom posebnom slučaju potrebno utvrditi da li je šteta direktna posledica vanrednih okolnosti koje propisuje opšti akt tuženog a teret dokazivanja je na osiguravaču.godine u Mrkonjih Gradu u kontaktu sa autobusom.. tužbeni zahtev u odnosu na tuženog UOOJ. list SRJ br.god. 156 i čl.br. naknadu štete mogu da traže od svakog imaoca motornog vozila pojedinačno ili svih imaoca solidarno. vlasništvo RO »Udarnik«. jer okolnost da je ekspozitura tuženog u kojoj je osigurano vozilo koje je prouzrokovalo predmetnu štetu ušlo u sastav novog osiguravajućeg zavoda Republike Srpske.12. (Gž.1. 94 Zakona o osiguranju imovine i lica i . pa je obavezana tužena osiguravajuća organizacija da nadoknadi štetu tužicu na osnovu odredbe čl. međutim.10. te da je Vlada Republike Srpske. 28 opštih uslova za osiguranje iz 1992.br. nije od značaja za odluku u ovoj parnici i ne dovodi u sumnju pasivnu legitimaciju tuženog..1991.2000.2. oktobra 1992. (Rev. bez obzira na njihovu krivicu za štetni događaj.). kao i čl.god. Osim toga. Ovo iz razloga što se štetni događaj odigrao 25. takođe bi bila odgovorna za štetu ali po čl.godine. 152/95 od 27. tužena osiguravajuća organizacija koja se nalazi na teritoriji Republike na kojoj je šteta nastala i kojoj se tužilac obratio sa zahtevom za naknadu štete. 931 ZOO čak i u postojanju ratnih uslova. st. pasivna legitimacija tuženog potvrđena je i priznanjem potraživanja što proizilazi iz dopisa tuženog osiguravajućem zavodu u Austriji i davanjem naloga za isplatu koji nije realizovan isključivo usled sankcija. Naknada štete za neosigurano vozilo Povodom prouzrokovanja štete upotrebnom neosiguranog stranog vozila prvostepeni sud je pravilno primenio materijalno pravo iz odredaba čl.momentu štetnog događaja. (Presuda Vrhovnog suda Srbije rev. a odbijen je. a drugostepeni odbio žalbu tuženog.god.1992.br.2 i st. gde je nastala sporna šteta. 157 st.1992. ukoliko ne postoje okolnosti koje isključuju objektivnu odgovornost. Naknada štete koju je pretrpelo treće lice u sudaru Treća lica koja trpe štetu koja nastane u sudaru dva ili više motornih vozila u pokretu. donela odluku o formiranju Osiguravajućeg društva u koje je ušla i ekspozitura tuženog u Mrkonjić Gradu. Prvostepeni sud je usvojio tužbeni zahtev.1995. da osiguravajući zavod u Austriji nije isplatio tužiocu naknadu sporne štete. Nadalje nižestepeni sudovi su oslobodili tuženog od odgovornosti za štetu nalazeći da su ispunjeni uslovi iz čl. osiguranog kod ondašnje ekspoziture tužene Osiguravajuće organizacije. da je tuženi obavestio Osiguravajući zavod tužioca u Austriji da će platiti navedenu štetu i da je tuženi dao nalog za isplatu određenog iznosa u austrijskim šilinzima Osiguravajućem zavodu u Austriji. 7481/95).

utvrditi da li je osiguravajuća organizacija koja je upoznata sa činjenicom o prestanku važenja zelene karte u SRJ obavestila nadležne organe na granici o toj činjenici pa ukolko to nije učinilo kakve to posledice ima prema ostalim tuženim osiguravajućim organizacijama.S. da postoji i građansko pravna odgovornost za štetu vlasnika motornog vozila (podrazumeva se da treće oštećeno lice ima pravo na naknadu štete iz garantnog fonda prouzrokovane upotrebom ne osiguranog vozila pod uslovom da ne postoje razlozi oslobođenja od odgovornosti vlasnika ne osiguranog vozila. pored toga i njegova objektivna odgovornost isključena iz bilo kojih Zakonom određenih razloga iz čl. u vezi garantnog fonda. kao da je bio zaključen Ugovor o obaveznom osiguranju a limit obaveze utvrđuje se prama ukupnoj šteti u jednom štetnom događaju. 4161/97). 4 i 5 čl.br. prouzrokovana materijalna šteta do koje je došlo isključivom krivicom B. što znači da ako vlasnik vozila nije kriv za štetu iako je. izvodi iz odgovornosti vlasnika motornog vozila za štetu koju je njegovom upotrebom pričinio trećem licu. Pri donošenju nove odluke prvostepeni sud će imati u vidu da su uslovi za dejstvo osiguranja u slučaju štete od neosiguranog vozila: da je vlasnik motornog vozila bio dužan da za to vozilo zaključi Ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju od odgovornosti za štetu koju njegovom upotrebom pričini trećim licima.br. 650/97) U prvostepenom postupku je utvrđeno da je u saobraćajnom udesu koji se dogodio 1990 godine putničko vozilo tužioca. Nadalje je utvrđeno da Grčki Zakon shodno predsedničkoj odluci 237/86.godine. s tim što bi po isplati naknade stekla pravo regresa prema odgovornom licu.br. odnosno drugim domaćim osiguravajućim organizacijama za srazmerni deo štete u smislu st. ne pravi razliku između stranih i grčkih vozila.br. Prema činjeničnom utvrđenju prvostepenog suda tužiocu je u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u Beogradu 3. pa ukoliko se pokaže potrebnim. obavezao tuženu Kompaniju »Dunav osiguranje« da tužiocu naknadi štetu. da između SRJ i Grčke pitanje naknade štete od strane motornog vozila čiji vlasnik nije zaključio Ugovor o obaveznom osiguranju od odgovornosti nije uređeno Ugovorom.br. 177 ZOO. koja je upravljala putničkim vozilom registarski broj VT 232-09 registrovanim na teritoriji . 1614/99 – P. 2517/00 – P. da je šteta nastala upotrebom motornog vozila. imaju pravo da za istu traže naknadu od glavne podružnice koja je pod nadzorom Ministarstva za razvoj Grčke. 1066/99 – P.br.1992. pošto se odgovornost udruženja da se iz sredstava garantnog fonda naknadi šteta. potrebno je voditi računa da kada je šteta prouzrokovana od neosiguranog vozila ona se naknađuje u istom obimu i prema istim uslovima. primenom odredbe čl. 157 navedenog Zakona. S obzirom na navedeno pravilno je prvostepeni sud. (Gž.. 10119/9 – P. te da po ovom pitanju obe zemlje primenjuju svoje propise kao i da prema obaveštenju Ministarstva inostranih poslova Grčke strana lica koja pretrpe štetu (smrtni slučaj. 3.2. oštećeno od strane neosiguranog vozila požarevačke registracije takođe je utvrđeno da je na ime popravke oštećenih delova plaćeno 1210 DM iste godine. (Gž. 1866/99) U sklopu utvrđenih činjenica prvostepeni sud će ceniti i izveštaj udruženja osiguravajućih organizacija od 19. inače Grčkog državljanina. (Gž.1996.12. Takođe. (Gž.br. 5902/92).g.90 Zakona o osnovama sistema osiguranja imovine i lica koji je važio u vreme nastanka štetnog događaja.br. onda ni udruženje ne bi bilo u obavezi da trećem oštećenom licu štetu naknadi). telesne povrede ili materijalnu štetu ) od strane neosiguranog putničkog vozila.kada solidarno sa UOOJ.

što je izričito propisano u odredbi čl.god. 2552/92).6.1997. Neosnovan je navod žalbe tužene Kompanije »Dunav« da je prvostepeni sud pogrešio kada je odlučujući o prigovoru nedostatka pasivne legitimacije na strani tuženog primeni odredbe čl. 107 tog Zakona. 105 u vezi čl..) jer je isti prestao da važi donošenjem novog Zakona o osiguranju imovine i lica (Službeni list SRJ broj 30/97 od 28. Za odluku u ovom sporu nije od značaja uredba o uslovima i o načinu obavljanja prevoza u međunarodnom drumskom saobraćaju lica koje upravljaju motornim vozilima inostrane registracije odnosno stranih prevoznika na teritoriji Republike Srbije koju je donela Vlada Republike Srbije i koja je objavljena u Službenom glasniku »RS broj 75/92 od 16.3.) koji drugačije reguliše ovu materiju i to korišćenjem sredstava garantnog fonda..1990. 99 Zakona o osnovama sistema osiguranja imovine i lica (»Službeni list SFRJ« broj 17/90) oštećeno lice ima pravo da zahteva naknadu štete od Organizacije za osiguranje koja obavlja obavezno osiguranje auto odgovornosti sa sedištem na teritoriji Republike na kojoj je šteta nastala pod uslovom da je oštećenom licu šteta prouzrokovana upotrebom vozila čiji sopstvenik odnosno korisnik isto nije osigurano od autoodgovornosti. shodno odredbi čl. Kako prema utvrđenom činjeničnom stanju isto vozilo strane registracije kojim je tužiocu pričinjena šteta u trenutku štetnog događaja nije bilo obavezno osigurano kod neke od organizacija osiguranja na teritoriji sadašnje SRJ. 99 do 107 tog zakona isticao 6. Organizacija za osiguranje koja izvrši isplatu naknade štete oštećenom licu stupa u prava tog oštećenog lica za isplaćen iznos kamatu i troškove ali prema licu koje je odgovorno za štetu. ima smatrati stranom Državom.1996. Budući da tužena Kompanija osiguranja »Dunav« ima sedište na teritoriji Republike Srbije na kojoj je štete nastala. 5871/97 – P. a tužbeni zahtev je osnovan. Prema tome.br. kada je šteta prouzrokovana upotrebom vozila inostrane registracije koje nije obuhvaćeno osiguranjem auto odgovornosti u smislu čl.1996. 104 i 102 navedenog Zakona. 99 ranijeg Zakona o osnovama sistema osiguranja imovine i lica (Službeni list SFRJ br. (Gž.6. 102 tada važećeg Zakona o osnovama sistema osiguranja imovine i lica. Članom 156 tog Zakona propisano je da će se članovi 99 do 107 tog zakona o garantnom fondu primenjivati po isteku roka od godinu dana od dana stupanja na snagu tog zakona. a za koje u momentu udesa nije bilo uplaćeno pogranično osiguranje.2. u smislu čl. Po odredbi iz čl.1996. 1301/98 – P. za štetu prouzrokovanu tužiocu odgovara domaća organizacija osiguranja kao za štetu pričinjenu upotrebom neosiguranog vozila. Na osnovu tada važećeg Zakona o osnovama sistema osiguranja imovine i lica (Službeni list SFRJ broj 17/90 i 82/90) vozilo kojim je pričinjena šteta ima se smatrati registrovanim na teritoriji strane Države i osiguranim kod strane osiguravajuće organizacije.1990. 17 od 23.. 99 istog Zakona . 99 Zakona o osiguranju imovine i lica (»Službeni list SFRJ« br.br.7.god.7. Pri tome je bez značaja da li na teritoriji na kojoj je . Odgovornost tužene postojala bi i u slučaju da je vozilo Hrvatske registracije kojim je tužiocu pričinjena šteta imalo u vreme nastanka štete valjanu međunarodnu ispravu ili drugi dokaz o postojanju osiguranja auto odgovornosti. 2008/97). na čiju primenu upućuje odredba čl.Republike Hrvatske i to u vreme kada je ovo vozilo bilo osigurano kod Zoil Kroacija iz Zagreba.br.1992. 107. to je prvostepeni sud pravilno primenio odredbe čl. ). to je rok od godinu dana za primenu čl. za naknadu štete važe odredbe čl. a kako je ožalbena presuda doneta 17.god.10. Kako je novi Zakon o osiguranju imovine i lica objavljen u Službenom listu SRJ 28. U momentu nastganka štete Republika Hrvatska je već postala međunarodno priznata samostalna Država.« (Gž. zbog čega se u odnosu na SFRJ odnosno SRJ u momentu nastanka štetnog događaja. a stupio na snagu 6. 17/90 od 23.7..br. pasivno je legitimisana u smislu navedenih odredaba po tužiočevom zahtevu za naknadu štete.1997.god.god.god.god. 99 tada važećeg Zakona o osnovama sistema osiguranja imovine i lica.

za traktore koji se koriste isključivo u poljoprivredne svrhe. regulisano da lice koje nije državljanin SRJ a kome je na teritoriji SRJ pričinjena šteta upotrebom neosiguranog ili nepoznatog motornog vozila. odnosno da li državljanin SRJ imaju pravo naknade štete pričinjene na teritoriji Republike Srpske.br. Međutim. . 3750/97). Pri tome. Dakle. radi obavljanja poljoprivredne delatnosti moraju koristiti javni put te zbog toga ako je tim traktorom prouzrokovana šteta trećem licu. registracija je trajna. 9301/97 – P. u smislu citiranog zakonskog propisa prostoji reciprocitet. upotrebom neosiguranog vozila odnosno nepoznatog motornog vozila. traktori koji se koriste za vršenje javnog prevoza ili druge radove van poljoprivrede. a što. ima pravo na naknadu štete pod uslovima utvrđenim tim zakonom. odnosno sa vozilima na motorni pogon. samo ako po zakonu te države čiji je državljanin SRJ imaju pravo naknade štete pričinjene upotrebom neosiguranog vozila odnosno nepoznatog motornog vozila. Da bi se odlučilo o odgovornosti tuženog Kompanije “Dunav osiguranje” AD iz Beograda.došlo do saobraćajne nezgode postoji više osiguravajućih društva obzirom da je stavom II čl. Međutim. u vezi člana 195 stav 1. postoji obavezna registracija odnosno da li se radi o traktoru koji je namenjen za prevoz lica i stvari ili o traktoru koji služi u poljoprivredne svrhe. a registarske tablice za te traktore su zelene boje. koja su prvenstveno namenjena za prevoz lica i stvari na putevima ili koja služe za vuču priključenih vozila namenjenih za prevoz lica i stvari. predstavlja odlučnu činjenicu za pravilno presuđenje ove pravne stvari. u odredbama člana 10 tačka 27. to samo po sebi ne znači da postoji obaveza odgovornosti za štetu osiguravajuće organizacije prema teritorijalnom principu. Prema odredbi člana 135 Zakona o osnovama sistema osiguranja imovine i lica (“Službeni list SRJ” broj 17/90. tj.br. (Gž. prema kojoj je podnet zahtev dužna da isplati naknadu štete kao da je bio zaključen ugovor o osiguranju što znači da je oštećenom ostavljeno da odluči kojoj će se organizaciji za osiguranje obratiti. sama po sebi činjenica što je do saobraćajne nezgode i do štete došlo na javnom putu. 6874/01 – P. Traktori koji se koriste isključivo u poljoprivredne svrhe odnosno koji ne služe za prevoz lica i stvari. te da je tužilac državljanin Republike Srpske.br. 82/90). potrebno je raspraviti i utvrditi da li za traktor kojim je prouzrokovana sporna šteta. propisuje obavezu registracije samo za traktore koje taj zakon izjednačuje sa motornim vozilima. U konkretnom slučaju. držeći se iznetog stava ovog suda.br. 99 tog zakona propisano da je Organizacija za osiguranje iz stava I ovog člana. obavezno se registruju po uslovima za registraciju motornih i priključnih vozila. Gž. prvostepeni sud je propustio da utvrdi okolnost da li između SR Jugoslavije i Republike Srpske. a kako je to propisano odredbom člana 136 navedenog Zakona i ti traktori imaju registarske tablice bele boje. 95/2000 Neosigurano vozilo-traktor Zakon o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima. s obzirom na to da je tužilac državljanin Republike Srpske. ne znači da je postojala obaveza osiguranja od odgovornosti tog traktora svakih 12 meseci. te će nakon toga. a ovaj izveštaj potrebno je da opštinski sud pribavi od Saveznog organa nadležnog za poslove pravde. ne vrši se produženje registracije svakih 12 meseci. a u smislu odredbe člana 99 Zakona o osnovama sistema osiguranja imovine i lica. Neosigurano vozilo U toku postupka je utvrđeno da za ovaj autobus u vreme saobraćajnog udesa nije bio zaključen ugovor o obaveznom osiguranju. opštinski sud nije imao u vidu da je članom 107 Zakona o osiguranju imovine i lica. potrebno je da prvostepeni sud utvrdi da li se radi o traktoru koji podleže obaveznoj registraciji svakih 12 meseci odnosno traktoru koji služi za prevoz lica i stvari ili o traktoru koji se koristi u poljoprivredne svrhe. odnosno da postoji obaveza protivtužene da tužiocu naknadi spornu štetu.

11901/92 Nepoznato vozilo U konkretnom slučaju trebalo je primeniti čl. godine) i da nema mesta njihovoj retroaktivnoj primeni.12. godine). pa je i pravilan zaključak prvostepenog suda da tuženi nije pasivno legitimisan u ovoj parnici. pored ostalog. 1329/01 od 14. 4055/01 – Gž. za štetu nastalu u saobraćajnoj nezgodi vlasnik autobusa odgovara po osnovu objektivne odgovornosti u smislu člana 173 i 174 ZOO. za štetu nastalu u saobraćajnoj nezgodi vlasnik autobusa odgovara po osnovu objektivne odgovornosti u smislu člana 173 i 174 ZOO.2001. 9723/00 – P. 630/02 – P. 147/98) Obaveze Garantnog fonda Pravilan je stav prvostepenog suda da je obaveza za naknadu štete u konkretnom slučaju nastala 23. 1570-99 od 24. pa nema odgovornosti osiguravajuće organizacije za štetu pričinjenu trećim licima. 7125/99 – P. 1 Zakona o osnovama sisteme osiguranja imovine i lica (Sl.br.12.br. 2648/01 Odgovornost osiguravajuće organizacije za štetukombajn Kombajn kao radno sredstvo – vozilo ne podleže obaveznom osiguranju. (Presuda Okružnog suda u Valjevu Gž. 55 st.01. a koja.br. reguliše i naknadu štete pričinjenu od strane nepoznatog vozila. o garantnom fondu.br. 3 istog Zakona. Gž.1997. Rev. pored toga bilo je potrebno da sud utvrdi iznos osigurane sume za predmetno putničko vozilo i proceniti visinu celokupne nastale štete u tom štetnom događaju u odnosu na visinu sume osiguranja s obzirom na odredbu čl.1997.br. Odgovornost vlasnika autobusa Autobus predstavlja opasnu stvar pa stoga putnik u autobusu koji ima status trećeg lica u smislu člana 178 stav 4 Zakona o obligacionim odnosima.br.2001. 55 st.posebno utvrditi koje registarske tablice je taj traktor imao odnosno da li su bile zelene ili bele boje. (Presuda Okružnog suda u Valjevu Gž. 24/76) koji je bio na snazi u vreme nastanka štetnog događaja. koje se prema članu 156 tog Zakona primenjuje po isteku roka od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona (posle 06. godine) . godine kada je šteta i prouzrokovana odnosno pre početka primene odredbe člana 99 – 107 Zakona o osiguranju imovine i lica.2001. godine) Odgovornost vlasnika autobusa ODGOVORNOST VLASNIKA AUTOBUSA ZA ŠTETU U SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI Autobus predstavlja opasnu stvar pa stoga putnik u autobusu koji ima status trećeg lica u smislu člana 178 stav 4 Zakona o obligacionim odnosima. (Gž. 1329/01 od 14.07. (Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. list SFRJ br.03.

godine i gde su putnici i posada aviona iskoristivši momenat iskrcavanja jednog obolelog putnika iz aviona u žurbi napustili avion. 2580/00 – P.2001. 6389/93). kada je tužilac upravljajući svojim vozilom uleteo u rupu na kolovozu ispred koje nije bilo nikakvog znaka upozorenja na raskrsnici ul. Ljubica bila putnik u avionu prvotuženog JAT-a na relaciji Titograd – Beograd. to zajedno predstavlja osnov za odgovornost tužene Države Crne Gore za nastalu materijalnu štetu. Maksima Gorkog i Cerske pri čemu je znatno oštetio svoje vozilo. U toku prvostepenog postupka je utvrđeno da je sada pok. zatim u Atinu.br. 45 Odluke grada Beogada o ulicama i nekategorisanim putevima te odredbe čl. 4812/98 – P.1981. Na osnovu čl. godine). 848/81 oglašeni krivim i osuđeni na kazne zatvora. pri čemu se tužilja. 3379/98 – P.Odgovornost za štetu nastalu usled otmice aviona Presudom Okružnog suda potvrđena je prvostepena presuda kojom je usvojen tužbeni zahtev u delu u kojem je drugotužena Republika Crna Gora obavezana da tužiocima. 3141/97).br. preko Dubrovnika. 184 Zakona o obligacionim odnosima. 6160/97) Odgovornost za štetu u saobraćajnom udesu Za nastalu štetu u saobraćajnom udesu na raskrsnici na kojoj za učesnike saobraćaja nije bilo postavljenog znaka za najavu za put sa prvenstvom prolaza “Stop” odgovorno je u smislu čl. Održavanje puteva Šteta je isključiva posledica postojanja leda na kolovozu nadvožnjaka koji nije posut odgovarajućom materijalnom solju radi sprečavanja poledice pa je šteta u uzročnoj vezi sa propustima i ponašanjem tuženog JKP »Beograd put« koji je dužan da šteti i naknadi na osnovu pčl.br.02.7. Takođe je utvrđeno da su na aerodromu u Titogradu otmičari uneli u avion oružje – pištolj i noževe skakavce a što je posledica propusta milicionara odnosno radnika organa unutrašnjih poslova tužene Republike Crne Gore jer nisu vršili kontrolu putnika pri ukrcavanju u avion na propisani način. Osiguranje vozila Zakonita je odluka prvostepenog suda kojom je obavezao tuženog osiguravača da naknadi štetu tužiocu povređenom u saobraćajnoj nezgodi .br.br.br. 47 i 49 Zakona o putevima (Službeni glasnik SRS br. (Gž. na visini od 3 m okliznula i pala te zadobila tešku telesnu povredu – kompresioni prelom drugog slabinskog pršljena zbog čega joj je u toku lečenja bila potrebna tuđa pomoć i nega. 154 ZOO pravilno je zaključio prvostepeni sud da je tuženi JKP »Beograd put« pasivno legitimisano u ovom sporu i da je dužno da tužiocu naknadi štetu na vozilu nastalu 11. a nakon poletanja iz Dubrovnika avion otet od strane otmičara koji su posadu aviona prinudili na promenu kursa leta.600 DM u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan izvršenja. skačući iz aviona. kao naslednicima pokojne Ljubice Burić naknadi materijalnu štetu za tuđu negu i pomoć u trajanju od godinu dana u iznosu od 1. preduzeće koje vrši komunalnu ili drugu sličnu delatnost od opšteg interesa ako bez opravdanih razloga obustavi ili neredovno vrši svoju uslugu.br. te da je avion leteo prema Brindiziju u Italiji. a kako su otmičari pravosnažnom presudom Okružnog suda u Beogradu K.godine. (Gž.9. (Presuda Okružnog suda u Zrenjaninu gž. da je u toku leta. 1/80) koji je važio u vreme nastanka saobraćajne nezgode aprila 1988.godine. (Gž. Rešenjem gradskog sudije za prekršaje tuženi je oglašen krivim i kažnjen novčanom kaznom zbog tog propusta. pa za Tel Aviv gde mu nije dozvoljeno sletanje i najzad u Arnaku na Kipru gde je avion sleteo 27. 1655/2000 od 07.1991.

17/90) koji je bio na snazi u vreme nastanka štete i odredaba čl.br.8. 6918/98 – P. 1131/97) Predmetna šteta za tužioca je nastala 9. kako u pogledu vanugovornih tako i ugovornih trajnih situacija ako iz Zakona ne sledi što drugo. 154 st.3. 1.godine ne određuje primenu odredbi tog Zakona na slučajeve nastale pre njegovog stupanja na snagu.koji je skrivio osiguranik tuženog. (Gž. 178 st. 2 i 3 i čl.7.). 52 i 54 Zakona o osnovama sistema osiguranja imovine i lica (Službeni list SFRJ broj 24 od 4. Pitanje naknadne suspenzije interBiro-sporazuma između Švajcarskog i Jugoslovenskog BIRO-a od 1993. 80. ne bi mogao ništa potraživati od tuženog osiguravača. S toga su po takvom zahtevu za naknadu štete osim udruženja pasivno legitimisane i zajednice osiguranja koje imaju sedište u Republici odnosno Autonomnoj pokrajini u kojoj je došlo do saobraćajnog udesa odnosno štete.1975. 87 i 89 Zakona o osnovama sistema osiguranja imovine i lica (Sl.br. Odlukom Skupštine udruženja od 1..3. Potraživanje naknade štete od Jugoslovenskog Biro-a ( Udruženja za osiguranje) Prvostepeni sud je pravilno ocenio pasivnu legitimaciju tuženih Kompanije » Osiguranje Dunav« kao domaće osiguravajuće organizacije po teritorijalnom principu i udruženja osiguravajućih organizacija Jugoslavije kao domaćeg obradnog BIRO-a po zahtevu tužioca za naknadu štete prouzrokovane novembra 1977.br.god. likvidaciju i isplatu šteta u međunarodnom saobraćaju preneto je da članice udruženja – Zajednice osiguranja po teritorijalnom principu.god.god.1990..-26. Da bi tužilac mogao ostvariti razliku između isplaćenog iznosa i stvarno pretrpljene štete morao bi tražiti poništaj zaključenog poravnanja koje. obavezuje stranke. 940 i 941 ZOO. 6258/90 . Bez osnova je pozivanje tuženog na zaključke sa sednice svih Vrhovnih sudova i Višeg privrednog suda održanog u Subotici 24. 17/90) a na osnovu odredbe čl. .1976. 156 i 157 novog Zakona o osiguranju koji je stupio na snagu 6.godine da je trebalo primeniti novi Zakon o osiguranju imovine i lica (Sl. u smislu pomenutih zaključaka. Ovo posebno što odredbe čl. Njihova obaveza proizilazi iz odredaba čl. koji je stupio na snagu 6. (Gž.br.godine jer. pa je u konkretnom slučaju valjalo primeniti stari Zakon kako je to pravilno i učinjeno.. 4334/95). 2126/99 – P.br. ovlašćenje za obradu.1996.7.1996. a posebno dopunskog sporazuma između Švajcarskog i Jugoslovenskog BIRO-a koji je stupio na snagu 1. U trenutku nastanka štete bio je na snazi Zakon o osiguranju imovine i lica (Sl. 1. (Gž. 43 st. 99 tog Zakona tužilac je imao pravo na naknadu štete od tužene osiguravajuće organizacije.godine treba primeniti stari Zakon. bar ne na ime štete dospele do zaključenog poravnanja ako je poravnanjem ugovoren iznos prihvatio kao punu naknadu štete.god. Poravnanje Zaključeno poravnanje između osiguravajuće organizacije i oštećenog sve dok ne bi bilo poništeno zbog zablude pretnje ili prinude ili dok ne bude utvrđena njegova apsolutna ništavnost. 1428/93). po osnovu obaveze iz Ugovora o obaveznom osiguranju od štete pričinjene trećim licima na osnovu čl.9. kao i svaki drugi ugovor obavezuje ugovorene strane.godine.P. te tužilac dok je ovo poravnanje na snazi.7.br.1990. kao i odredaba Londonskog odnosno inter – Biro sporazuma.god.6. 158.list SFRJ br. list SRJ br. list SFRJ br.1976. po osnovu obaveznog osiguranja od odgovornosti prema trećim licima. upotrebom teretnog vozila Švajcarske registracije osiguranog kod umešača (strane Osiguravajuće organizacije). 897.1996.. 30/96). 86. upravo. na »svršena akta« kao što je šteta u konkretnom slučaju koja je nastala 9.

te da priznanje može biti izričito ili indirektno. (Gž. po teritorijalnom principu. 2373/2000) Pravo regresa zajednice osiguranja . pa je upućivanjem tog predloga tužena na nedvosmislen i nesumnjiv način priznala svoj dug prema tužilji ali.uzročna veza Konzumiranje alkohola proizvodi različite individualne reakcije vozača u pogledu smanjene mogućnosti kontrole pokreta u upotrebi motornog vozila. pa je faktičko pitanje u kojoj meri alkoholisanost može da bude u konkretnom slučaju neposredni uzrok saobraćajne nezgode odnosno nastanka štete. 5169/94) .br. koji se u konkretnom slučaju ima primeniti. a u oba slučaja pravne posledice su iste – posle prekida zastarevanje počinje teći iznova. Te činjenice se moraju uvek utvrditi u skladu sa materijalnim pravom odgovornosti za štetu pa se stoga. Pravo regresa zajednice osiguranja Osiguravajuća organizacija ima pravo regresa prema vozaču motornog vozila osiguranog od odgovornosti prema trećim licima.godine. tužena Kompanija u smislu čl. a koja n a predlog nije odgovorila.god.1991. brzini i preciznosti refleksa. U svakom slučaju i da strano vozilo nije bilo osigurano odgovarala bi. 21/77 ). a koji predlog je od strane tužene – osiguravača i potpisan i to bez ikakve rezerve. ne može osiguravaču ustupiti njegova obaveza na naknadu štete kada je ona prouzrokovana krivicom vozača osiguranika koji je u vreme vožnje bio pod dejstvom alkohola.br.br. 12013/96 – P. to ne može gubitak prava tužioca kao jugoslovenskog državljanina i oštećenog lica na naknadu štete prouzrokovane stranim vozilom za koje su prema zakonu i bilateralnom međunarodnom ugovoru u vreme nastanka saobraćajnog udesa i štete odgovarali tuženi. u svetlu navedenih okolnosti oceni da li je potraživanje tužioca preko ponuđenog iznosa zastarelo ili ne. br.ne utiče na već nastale obaveze i može imati značaja samo u izvršenju međusobnih potraživanja između Jugoslovenskih i Švajcarskih organizacija odnosno BIRO-a u oblasti osiguranja. Glasnik SRS». (Presuda Okružnog suda u Beogradu Gž. koju štetu je prouzrokovao upravljajući motornim vozilom pod dejstvom alkohola shodno odredbi člana 52 Zakona o sistemu osiguranja imovine i lica SRS ( «Sl. do zaključenja poravnanja ipak nije došlo samo zbog ponašanja tužilje kojoj je predlog poravnanja upućen. (Gž. 387 ZOO predviđeno je da priznanje duga od strane dužnika prekida zastarevanje. osiguravajuća organizacija takvo pravo nema ako vozač dokaže da ne postoji uzročna veza između alkoholisanosti i nastale štete.12. U konkretnom slučaju. bez prethodnog utvrđenja uzročne veze između alkoholisanosti vozača i nastanka štete.br. a vreme koje je proteklo pre prekida ne računa se u zakonom određeni rok za zastarelost. (Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. u određenom iznosu. međutim. Međutim. predloženim poravnanjem dana 3. 1080/00 – P. 55 navedenog zakona iz 1976. 3404/00) Prekid zastarevanja Odredbom čl. 354/95). te je s toga potrebno da sud utvrdi da li u konkretnom slučaju postoji uzročna veza između alkoholisanosti tuženog i nastale štete. zbog čega je prvostepeni sud dužan da u ponovnom postupku. samo delimično. pa zastarevanje prekinuto priznanjem duga na indirektan način podrazumeva preduzimanje takvih radnji iz kojih se na posredan način sa sigurnošću može zaključiti da dužnik njima izražava svoju volju o priznavanju duga.

a štetu je sam nadoknadio. pa je našao da su takvi navodi neosnovani obzirom da je od strane veštaka medicinske struke pouzdano utvrđeno da se kao posledica azotnih gasova može javiti omamljenost koja klinički podseća na alkoholisanost.br. ta da je pogrešio što nije saslušao tuženog u svojstvu parnične stranke na okolnost njegove alko-hemije. bez obzira što je u odnosu na njegovog osiguravača otvoren stečajni postupak. pa kako je na taj način nesumnjivo utvrđeno da je tuženi štetu prouzrokovao upravljajući motornim vozilom pod dejstvom alkohola. za te obaveze koje terete osiguravača. ali ne i na štetnike kao što je to tužilac u konkretnom slučaju. ali se u toku alko-testa ne mogu naći povišene vrednosti alkohola u izdahnutom vazduhu zbog čega je vrednost 1. Gž.23 promila alkohola u krvi posledica uzimanja alkohola.2001. 587/00 – P. 5319/01 od 20.Primena posebnih pravila osiguranja Posebne odredbe člana 157 Zakona o osiguranju imovine i lice ne mogu se primenjivati van slučajeva koji se odnose na reputaciju štete neosiguranim putnicima. koje su pretrpeli putnici u vozilu osiguranika tužioca. zbog čega je tuženi obavezan na . U slučaju stečaja osiguravajuće organizacije. jer nije utvrdio uzročno-posledičnu vezu između alkoholisanosti tuženog i nastale štete.12.1993.br. važio je Zakon o osnovama sistema osiguranja imovine i lica (“Službeni glasnik SRJ” broj 17/90. Pošto je pravnosnažnom sudskom odlukom tužilac obavezan da štetu nadoknadi solidarno sa svojim osiguravačem. dana 25. 7726/01 – P. jer je ovu činjenicu prvostepen i sud pravilno utvrdio na osnovu presude krivičnog suda koja u izreci u biću krivičnog dela ističe okolnost da je tuženi bio u alkoholisanom stanju te da je ova alkoholisanost uzrok štete nastale na vozilu osiguranika odnosno nastanku teških telesnih povreda i lakih povreda. godine) Regres Naime. 52 Zakona o sistemu osiguranja imovine i lica čl. ako poverilac prethodno nije prijavio potraživanje stečajnim organima.br. 3947/98) Neosnovano tuženi u žalbi ističe da prvostepeni sud nije pravilno i potpuno utvrdio činjenično stanje. (Gž. kada je došlo do saobraćajnog udesa. potraživanje naknade štete nastale u saobraćajnom udesu ne može se ostvarivati iz sredstava garantnog fonda. samo imati pravo regresa prema pravnom sledbeniku svog osiguravača. 4097/00 Regres Sud je cenio žalbene navode tuženog. ukoliko je stečajni postupak okončan. a za svoj deo obaveze po toj presudi može istaći zahtev da regres od svog osiguravača u stečajnom postupku ili od njegovog pravnog sledbenika. i reparaciju štete od vozila čiji se vlasnik nije osigurao od odgovornosti i reputaciju štete od nepoznatog vozila. da je kritičnog dana lakirao parket te da je povišena količina lkohola u organizmu posledica nitro isparenja. 423 i 424 Zakona o obligacionim odnosima. godine. te se odredbe člana 99 stav 1 i 108 ovog Zakona odnose na prava oštećenih lica kojima je šteta prouzrokovana upotrebom vozila pod uslovima koji su bliže navedeni u ovim članovima.08. to po mišljenju ovog suda tužilac može u skladu sa odredbama člana 414. (Presuda Vrhovnog suda Srbije rev.br. to je on dužan na osnovu čl. 47 Zakona o osnovama sistema osiguranja imovine i lica koji su važili u vreme nastanka štete da tužiocu osiguravaču regresira iznos naknade koju je ovaj isplatio oštećenom. 82/90 i 31/93). da on kritičnom prilikom nije bio pod dejstvom alkohola već.

ako nije nastupila njena obaveza prema uslovima Ugovora o osiguranju od autoodgovornosti. Tužiočevo pravo kao osiguravača na regres prema osiguranom licu proizilazi iz uslova za osiguranje.52 je slučaj kada je osigurano lice prouzrokovalo štetu upravljajući motornim vozilom pod dejstvom alkohola.52 ondašnjeg Zakona o sistemu osiguranja imovine i lica.3 st. (Gž. tada važeći Republički Zakon o osiguranju imovine i lica predvidjao je i slučajeve u kojima pravo na regres pripada osiguravaču prema osiguranom likcu fpa tako u čl.95 st.3321/96) Pravnosnažna krivična osuda tuženog zbog toga što je kao vozač motornog vozila ostavio bez pomoći lice koje je svojim vozilom povredio ukazuje da je tuženi posle saobraćajne nezgode izbegao da se potvrden ispitivanju njegove alkoholisanosti i napustio lice mesta čime je onemogućio utvrdjivanje alkoholisanosti. (Gž. te da svoju odluku zasnuje i na odredbama čl.br.1 tačka 3 Uslova za osiguranje koji su sastavni deo ugovora o osiguranju. droge i drugih narkotika.br.1492/96) Kako je u predmetnom postupku utvrdjeno da vozilo tuženog nije bilo osigurano u vreme udesa pravilno je odlučio prvostepeni sud kada je obavezao tuženog da tužiocu kao osiguravaču naknadi štetu po osnovu regresa na osnovu čl.br. s tim što bi visinu štete trebalo da utvrdi veštačenjem – revalorizacijom isplaćenog iznosa oštećenom na ime naknade štete na dan presudjenja.2 Zakona o osnovama sistema osiguranja imovine i lica koji je bio na snazi u vreme nastanka saobraćajne nezgode a kojim je predvidjeno da organizacija za osiguranje koja je naknadila štetu oštećenom licu stupa u njegovo pravo prema licu odgovornom za štetu za iznos naplaćene naknade trećem oštećenom licu uz kamatu i troškove. ako nije nastupila njena obaveza prema uslovima ugovora o osiguranju autoodgovornosti. a isto pravo tužioca proizilazi iz odredbe .3 i 4 koji se odnose na gubitak prava osiguranog lica iz ovog oblika osiguranja.4087/99 – P. čl. 647/00 – P. (Gž.br.br.4750/99 – P.3447/99 – P.br.br.br. organizacija za osiguranje koja je naknadila štetu oštećenom licu stupa u njegova prava prema licu odgovornom za štetu za iznos isplaćene naknade trećem oštećenom licu iz kamatu i troškove. (Gž.br. zbog čega će sud u ponovnom postupku oceniti da li postoje uslovi za usvajanje regresnog zahteva tužioca u smislu čl. (Gž.99 Zakona o sistemu osiguranja imovine i lica koji je važio u vreme isplate oštećenoj.594/96) Prema odredbi čl. 6289/97) Da bi osiguravajuća organizacija imala pravo regresa zbog toga što je šteta prouzrokovana pod dejstvom alkohola neophodno je pored krivice utvrditi i uzročno-posledičnu vezu izmedju stanja alkoholisanosti vozača i nastanka štete.12308/93) Prvostepeni sud je dužan da u ponovnom postupku utvrdi da li su se na strani tuženih stekli uslovi za gubitak prava iz osiguranja predvidjenih čl.95 st.8528/99 – P.br.2 Zakona o sistemu osiguranja imovine i lica važećeg u vreme nastanka štete. Pored prava utvrdjenog navedenim Saveznim Zakonom. Prvostepeni sud je u parničnom postupku vezan u pogledu postojanja krivičnog dela i krivične odgovornosti tuženog za pravnosnažnu presudu krivičnog suda kojom je tuženi oglašen krivim.plaćanje regresa osiguravaču.

zbog kojih činjenica i gubitaka prava iz osiguranja. 11991/98 – P. niti o zahtevu za naknadu štete po Ugovoru od auto odgovornosti lica navedenih u čl.br. U ponovnom postupku prvostepeni sud će odlučujući o tužbenom zahtevu tužioca za isplatu regresnog potraživanja u smislu čl. Prilikom odlučivanja o regresnom zahtevu tužioca. 92 Zakona o osnovama sistema osiguranja imovine i lica i doneti zakonitu i pravilnu odluku. 939 ZOO . 941 ZOO izvršio isplatu trećem oštećenom licu. Kako tuženi sem sopstvenog saslušanja u svojstvu parnične stranke nije predlagao druge dokaze niti veštačenje. neophodno je pored krivice vozača utvrditi i uzročno – posledičnu vezi između stanja alkoholisanosti vozača i nastanka štete.br.4803/92) Vozač koji je štetu prouzrokovao upravljajući motornim vozilom pod dejstvom alkohola ima obavezu da dokaže nepostojanje uzročne veze izmedju alkoholisanosti i nastale štete.br. (Gž. zbog toga što je prouzrokovao štetu pod dejstvom alkohola.2 Zakona o osnovama sistema osiguranja imovine i lica (Službeni list SFRJ broj 17/90) utvrditi da li je obaveza tužioca kao osiguravača. isključena zbog gubitka prava iz osiguranja tuženog (osiguranika po osiguranju od auto odgovornosti) u smislu uslova za osiguranje korisnika odnosno sopstvenika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima. oglašen odgovornim pravnosnažnom odlukom sudije za prekršaje zbog upravljanja motornim vozilom pod uticajem alkohola 2. 7895/97 – P.1257 st.8 promila u krvi. Da bi osiguravajuća organizacija imala pravo da od vozača motornog vozila zahteva nkanadu pričinjena štete po osnovu regresa. (Gž. obzirom da se ne radi o tužiocu kao Kasko osiguravaču na koga su prešla prava subrogacijom u smislu čl.br.2952/99 – P br. neophodno je pored krivice vozača utvrditi i uzročno-posledičnu vezu između stanja alkoholisanosti vozača i nastanka štete postojala uzročno posledična veza. imajući u vidu da teret dokazivanja snosi tuženi koji je inače. 4273/95).br.br. (Gž.3 važećeg Zakona o osiguranju imovine i lica u vreme presudjenja.3974/95) Kako bi na nesumnjiv način utvrdio krivicu tuženog za nastalu štetu i odlučio o osnovanosti tužiočevog zahteva za ispaltu regresa prvostepeni sud je dužan da u ponovnom postupku utvrdi krivicu tuženog tako što će pribaviti prekršajne spise i na okolnost saobraćajne nezgode saslušati tuženog u svojstvu parnične stranke a po potrebi izvesti i druge dokaze.11994/98 – P.br. (Gž.br. (Gž. koji je po Ugovoru o obaveznom osiguranju (osiguranje auto odgovornosti) u smislu čl. tužilac ima pravo na regres. Da bi osiguravajuća organizacija imala pravo da od vozača motornog vozila zahtev naknadu pričinjene štete po osnovu regresa. pravilno je zaključio prvostepeni sud da je alkoholisanost tuženog bila u direktnoj uzročnoj vezi sa nastankom udesa i nastupanjem štete pa je tuženog obavezao da štetu naknadi tužiocu po osnovu regresa.8037/95) Prvostepeni sud je prilikom donošenja ožalbene presude propustio da na osnovu izvedenih dokaza pouzdano i na nesumnjiv način utvrdi da li je između alkoholisanosti vozača i nastanka štete postojala uzročno-posledična veza.1247/99 – P. zbog toga što je prouzrokovao štetu pod dejstvom alkohola. prvostepeni sud je .čl. 5720/97).br. 95 st.

(Gž. Statusne promene osiguravača Zbog ocene pasivne legitimacije tuženog sud će u ponovnom postupku utvrditi kojom imovinom je raspolagala glavna filijala kada se upisala u sudski registar kao DP »Kolubara« pa ako je zadržala imovinu glavne filijale kao dela Osiguravajuće organizacije »Sarajevo« tužena Osiguravajuća organizacija »Kolubara« će biti odgovorna u smislu navedene odredbe čl. 414 st. shodno odredbama čl.br. koji bi utvrdio stvarnu štetu na oštećenom vozilu. kao i od svih zajedno kao solidarnih dužnika. da li je imao mogućnosti da stavlja primedbe i izjašnjava se o izvršenoj proceni. bilo je potrebno odrediti veštačenje od strane sudskog veštaka saobraćajne struke.br. u kome bi tuženi. a posebno imajući u vidu primedbe tuženog tokom postupka. Postojanje kasko osiguranja kao dobrovoljnog ugovornog osiguranja ne oslobađa odgovornosti tuženo preduzeće.br. u vezi korišć. 6192/93). 173 i 174 istog Zakona. eventualno. 5540/96 – P. 1687/97 – Gž. odnosno od osiguravača.1 ZOO do potpunog ispunjenja obaveze.br. traktora Samo šteta naneta od traktora koji mora biti registrovan svake godine može biti nadoknađena od Osiguravajuće organizacije čak i u situaciji da takav traktor koji je morao biti registrovan nije bio registrovan. Šteta koju nadoknađuje osiguravajuća organiz. 2375/93). Oba tužena su prema tužiocu po osnovu sopstvene odgovornosti u obavezi kao solidarnu dužnici u smislu čl. 10511/97 – P. da šteta nije procenjena na odgovarajući način. Njegova odgovornost i obaveza prema tužiocu je samostalna i neposredna te ne zavisi od odgovornosti osiguravača kog koga je ovaj tuženi osiguran od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima.br. . da se radilo o amortizovanom vozilu. a posebno da li je. Odgovornost tuženog preduzeća je objektivna i ovo preduzeće odgovara za štetu koju je njegov radnik prouzrokovao na radu ili u vezi sa radom shodno čl.br. Solidarna odgovornost Tužilac kao oštećeno lice vrši izbor osnova za naplatu štete i ovlašćen je da isplatu štete traži i neposredno od štetnika ili lica koje za njega odgovara. Pri tome visina obaveze oba tužena odgovara potpunom iznosu štete pošto je prema pravilnom nalaženju prvostepenog suda šteta u celini pokrivena sumom osiguranja što ne utiče na visinu obaveze tuženog preduzeća koje odgovara za štetu u punom iznosu jer nema osnova koji isključuju ili umanjuju obim njegove odgovornosti. Sigurnosni pojas u automobilu Ukoliko tužilja nije bila vezana sigurnosnim pojasom u automobilu ovaj njen propust predstavljao bi i njen doprinos u nastanku štete. (Rev. kao umešač. a u vezi isplate naknade štete trećem licu. 14479/93). 8027/98 – P. 170 ZOO. 3447/97). (Gž. a takođe i kao vlasnik teretnog vozila kao opasne stvari čijom upotrebom je tužiocu pročinjena šteta. 187-a Zakona o preduzećima.br. po tužbi trećeg lica vođen postupak za naknadu štete protiv tužioca. (Gž.propustio da utvrdi da li je tuženi u vreme kada je tužilac izvršio procenu štete na vozilu trećeg lica bio o istom obavešten. 10219/89 – P.br. uz mogućnost obe parnične stranke da se o nalazu izjašnjavaju. Za slučaj da prvostpeni sud utvrdi da tuženi nije imao saznanja o navedenom postupku. te da je ona morala iznositi znatno manje od onog iznosa koji je tužilac navedenom licu isplatio.br. uzeo učešće.

kauzalno – objektivno pa će treće lice moći da ishoduje naknadu štete u pogledu svakog imaoca motornog vozila i to u sva tri navedena slučaja predviđena u st. a imalac čija je krivica samo delimična. 87 Zakona o osiguranju imovine i lica u vezi sa odredbama čl. 7099/96). budući da njegova odgovornost zavisi od postojanja i obima odgovornosti njegovog osiguranika. 787/99 od 24.1999.1. Za treće lice subjektivni odnos odgovornog lica prema posledici nije od značaja. 178 st. 2 i 3 čl. pravila o naknadi nisu istovetna za imaoce kao oštećene i treća oštećena lica. tada treća koja su pretrpela štetu. u drugom slučaju kada je reč o odgovornosti prema trećim licima. godine). Svaki imalac duguje nadoknadu ukupne štete nemajući mogućnosti da se brani prigovorom da je drugi imalac isključivo ili delimično kriv za saobraćajni udes. (Gž. jer je po principu adekvatne i neposredne uzročnosti utvrđena odgovornost samo jednog vlasnika odnosno imaoca vozila.03. pa imaoci opasnih stvari odgovaraju bez obzira na krivicu. 178. 178.4 i čl. Vozilo je faktor rizika za koji se objektivno odgovara. 1 ZOO. a kada se krivica ne može utvrditi štetu treba da naknade imaoci vozila na jednake delove. Međutim.(Presuda Vrhovnog suda Srbije rev. Uzajamna odgovornost imaoca motornih vozila je složenija (subjektivna) u odnosu na njihovu odgovornost prema trećim oštećenim licima koja je jednostavnija – objektivna. Njemu je priznato pravo da zahteva potpuno namirenje od svakog imaoca vozila. nastradao je kao putnik u autobusu koji je bio osiguran od autoodgovornosti kod tuženog na dan štetnog događaja. Pitanje eventualne krivice jednog od njih za štetu može se rešavati u regresnoj parnici između samih tih odgovornih lica. Sada pokojni Đorđe suprug odnosno otac tužioca. a ovi se mogu medjusobno obračunati u regresnom postupku. kada je došlo do sudara između autobusa i automobila. radi se o objektivnoj odgovornosti. vozeći se u jednom od tih motornih vozila mogu svoj odštetni zahtev ostvarivati prema svakom od njih. 178 ZOO regulišu samo pitanja međusobne odgovornosti imaoca vozila za slučaj udesa motornim vozilom u pokretu po osnovu krivice dok. 178 st. 414 st. kada je šteta rezultat sudara dva motorna vozila čiji su vlasnici bili osigurani od odgovornosti kod različitih osiguravajućih organizacija. 4 ZOO koju je prvostepeni sud primenio u konkretnom slučaju odnosi se na solidarnu odgovornost imaoca odnosno vlasnika motornih vozila čijom upotrebom je izazvan saobraćajni udes za štetu koju u njemu pretrpe treća lica. kada je pravosnažnom presudom isključena odgovornost jednog od vlasnika vozila koja su učestvovala u saobraćajnom udesu kao štetnom događaju. snosiće deo nadoknade. jer vlasnici tih vozila odgovaraju trećim licima solidarno i po objektivnom principu. oslobođenog od objektivne odgovornosti za štetu od opasne stvari. Pravilo o odgovornosti u slučaju udesa izazvanog motornim vozilom u pokretu smeštena u odsek peti ZOO koji reguliše odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne delatnosti odeljak drugi čl. Obzirom da za štetu prouzrokovanu trećem licu u sudaru vozila solidarno odgovaraju imaoci sudarenih vozila to znači da za štetu odgovaraju i njihovi osiguravači. onda ni osiguravač onog drugog vlasnika vozila. Svojstvo trećeg lica u postupku naknade štete Odredbom čl. svaki po . Pravilo o solidarnoj odgovornosti za ovu štetu prihvaćeno je u želji da se osigura bolji položaj oštećenog. ne odgovara po osnovu obaveznog osiguranja u saobraćaju. 12018/98 – P.br. Dakle.br. Odgovornost imaoca trećim licima jeste nezavisno od krivice budući da je šteta potekla od motornih vozila koja imaju status opasne stvari. Stavovi 1 do 3 čl. Imalac koji je isključivo kriv za udes moraće u krajnjem ishodu snositi celokupno isplaćenu nadoknadu. Pravilna je odluka prvostepenog suda kojom je obavezao tuženu Kompaniju »Osiguranje Dunav« kao osiguravača autobusa da tužiocima naknadi nematerijalnu štetu za duševne bolove zbog smrti bliskog lica na osnovu čl.

kao dužnika potraživanja naknade štete čime se ne dira u pravo tužene da prema čl. Totalna šteta U vreme nastanka štete stvarnu štetu zbog oštećenja vozila trebalo je likvidirati kao totalnu štetu. od svih istovremeno. radi jednakosti i pravne sigurnosti gradjana. ili njihovih osiguravača. Imaoci sudarenih vozila ne mogu prema trećem oštećenom licu isticati prigovor medjusobne krivice niti isključive krivice jednog od vozača sudarenih vozila. Tuženi kao osiguravač autobusa je obavezan da štetu naknadi posle čega se može regresirati od osiguravača putničkog vozila ukoliko je imalac tog vozila bio isključivo kriv za nastalu štetu. Sa navedenih razloga nalazimo za shodno da ukažemo na nužnost usaglašavanja prakse drugostepenog suda u odnosu na primenu pomenutog pravnog instituta. Tužena odgovara kao osiguravač vozila kojim je upravljao Ž. Shvatanje koje nam se čini prihvatljivim izneli smo u dvema prethodnim odlukama. Zagovornici drugačijeg shvatanja insistiraju na utvrdjivanju krivice osiguranika za nastali štetni dogadjaj za koji je takodje treće lice oštećeno kao putnik u vozilu. 423 ZOO. Izuzetno. 10050/98 – P. a do limita svoje obaveze. a može odlučiti da naknadu traži i samo od jednog od njih ili samo od osiguravača kako je učinjeni u konkretnom slučaju u kojem je naknada štete zahtevana od osiguravača autobusa u kojem se nalazio putnik koji je preminuo usled zadobijenih povreda u sudaru izmedju autobusa i putničkog automobila čiji imaoci odnosno osiguravači solidarno odgovaraju za nastalu štetu. 178 st. 4341/96).osnovu polise osiguranja koju je izdao. neprihvatajući na taj način objektivnu odgovornost imaoca vozila i njihovih osiguravača. kad jedan dužnik ispuni obavezu ona prestaje i svi se dužnici oslobađaju. 940 i 941 ZOO. 4 ZOO. 92 Zakona o osnovama sistema osiguranja imovine i lica. U odnosu na to drugo vozilo moglo bi se postaviti i razmatrati pitanje da li je ona treće lice ili nije obzirom na odredbe čl. U ovom slučaju tužilja se od dva solidarna dužnika – dva sukrivca za nastali udes.P. Taj iznos se ne može umanjiti za 50% budući da ona nije upravljala drugim vozilom.177 ZOO. pa svojim radnjama nije doprinela da dođe do udesa. 414 istog Zakona svaki dužnik solidarne obaveze odgovara poveriocu za celu obavezu i poverilac može zahtevati njeno ispunjenje od koga hoće sve dok ne bude potpuno ispunjena ali.br.2719/99) NAPOMENA: U praksi drugostepenog suda. da u posebnoj parnici ostvaruje to svoje pravo. (Gž.539/00-P. već duže vreme postoji različito shvatanje odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima u slučaju sudara dva motorna vozila. pa time i štetu opredelila za drugog učesnika u saobraćajnom udesu odnosno njegovog osiguravača. Treće oštećeno lice može tražiti potpunu naknadu štete od svakog imaoca vozila. Prema čl. ona se u odnosu na teretno vozilo ima smatrati trećim licem. imalac vozila se može osloboditi odgovornosti samo u slučajevima predvidjenim čl.br. Pri ovome je bez značaja činjenica što je tužilac prilaganjem računa za delove potvrdio da je vozilo popravljeno kao i obračun . Obaveza tužene da tužilji naknadi štetu zasnovana je na odredbama čl. kad ispuni svoju obavezu prema tužilji zahteva od imaoca drugog vozila koje je učestvovalo u nezgodi i nastanku štete (supruga tužilje) da naknadi deo obaveze koji ne njega pada odnosno .br. a to je teretno vozilo i u odnosu na to vozilo tužilja ima pravo na pun iznos naknade štete koji je pretrpela u saobraćajnom udesu. a to ne može činiti ni Organizacija za osiguranje ako se naknada štete od nje zahteva. a za štetu koju pretrpe treća lica imaoci motornih vozila odgovaraju solidarno kako je predviđeno u čl. (Gž.br. ali.

što znači da izmenjeni uslovi važe samo za buduće ugovore pošto se uslovi osiguranja ne mogu menjati bez saglasnosti obe ugovorne strane. 797-00 od 11. Veštak finansijske struke izvršio je valorizaciju sume osiguranja za invalidnost od ondašnjih 200. 3988/96). 2228/99 – P.1996.10.000 dinara i utvrdio da valorizovani iznos na dan 30.br.br. za odbitak vrednosti spašenog ostatka. Preduzeće u kojem je tužilac zaposlen kao profesionalni vozač zaključilo je sa Osiguravajućom organizacijom. Valorizacija sume osiguranja Prema utvrđenom činjeničnom stanju dana 21.054. obaveza odgovornog lica da uspostavi stanje koje je bilo pre nego što je šteta nastala ( član 185 stav 1 ZOO). vezanog za prava tužioca na potpunu naknadu materijalne štete nije od značaja da li je tužilac posle štete uništio.513. a veštačenjem nije utvrđeno da mu je umanjena opšta životna aktivnost 60% trajno ( te da mu je u istom procentu umanjena i radna sposobnost).god.000 onda važećih dinara. (Gž. za pravilnu odluku suda u smislu čl.2. za rešenje ovog odnosa između stranaka.. sa osiguranom sumom od 50. poklonio ili popravio vozilo nego je značajno da je utvrđeno da ima pravo na obračun naknade štete kao totalne.4. 6985/02) Totalna šteta Osnovni principi kod naknade materijalne štete. 2820/96). 34 uslova za osiguranje. pa je između ostalog. Zbog toga osiguranik nije vezan uslovima koji mu nisu bili predati a samim tim ni poznati.br.1993. na iznos od 200. što se odnosi na invalidnost od 100%. za slučaj invaliditeta kada je u pitanju vozač profesionalac.71 dinar. nastupio je osigurani slučaj – saobraćajna nezgoda u kojoj je tužilac povređen. ugovoreno osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja sa osiguranom sumom.52 dinara. polisu osiguranja KASKA i odgovornosti istovremeno. nalaže sudu da.br 8962/99 – P. a koje osiguranje je zaključeno na osnovu navedenih uslova.godine. «totalne štete» obaveže odgovorno lice na plaćanje onog novačanog iznosa koji je potreban da oštećeni njime na tržištu polovnih automobila pribavi automobil najsličniji oštećenom.br.034.godine iznosi 5. godine) Uslovi osiguranja Promenjeni uslovi osiguranja mogu imati dejstvo prema osiguraniku tek po isteku tekućeg perioda osiguranja. što odgovara .2000.br. Punomoćnik tužioca je za ovim precizirao tužbeni zahtev za naknadu štete na iznos od 3.1992.04. (Gž.2000. godine i presuda Opštinskog suda u Ljigu 64-00 od 25.8. po jednom registrovanom mestu. 902. (Rešenje Okružnog suda u Valjevu Gž. Kako je šteta nastala 1991.00 dinara. prilikom odlučivanja o naknadi štete na putničkom vozilu na bazi tzv.020. (Gž. bilo bi potrebno visinu štete utvrditi prema cenama iz uslova za kombinovano osiguranje motornih vozila odnosno prema valorizovanom iznosu osigurane sume pa potom odlučiti o tužbenom zahtevu za plaćanje naknade štete iz osiguranog slučaja.godine radi se o svršenom faktu pa je pravilno primenjen Zakon koji je u to vreme bio na snazi. U saobraćajnoj nezgodi tužilac je kao vozač zadobio teške telesne povrede. Valorizacija osigurane sume iz ugovora o osiguranju Kako je ugovor o kasko osiguranju vozila zaključen sa tuženim po polisi od 1. 919 i 925 ZOO i odredbe čl.troškova popravke koji je niži od priznatog iznosa jer. 7509/97 – P.

tuženi kao osiguravajuća organizacija sa sedištem u Beogradu i Novom Sadu su očigledno pasivno legitimisana lica za naknadu predmetne nematerijalne štete. čije je sedište na teritoriji republike na kojoj je šteta nastala..br. 9883/98 – P.g.1 tač. 105 i 157 st. 6675/98 – P. Obzirom da se štetni događaj desio 25.1996. Kako je odgovorno lice prema navedenoj odredbi čl. Istovremeno. (Gž.br.4.br. citiranom zakonskom odredbom je predviđeno da se zastarevanje prekida podizanjem . kao što su isplate penzije od strane tužioca oštećenoj porodici. (Gž.1996.3 istog Zakona. 2797/97) Naknada materijalne štete na vozilu prouzrokovane upotrebom nepoznatog vozila nije regulisana odredbama Zakona o osiguranju imovine i lica koji je stupio na snagu 6. Neprihvatljiv je stav prvostepenog suda da je u konkretnom slučaju došlo do prekida zastarevanja po odredbama člana 388 Zakona o obligacionim odnosima.br. 983/98 – P.1996. 4026/96).g. to je u konkretnom slučaju trebalo promeniti Zakon o osnovama sistema osiguranja imovine i lica (Sl.br. odnosno Autonomne pokrajine na kojoj je šteta nastala.1994. 8607/98 – P. kao neosnovanu. posle stupanja na snagu Zakona o osiguranju imovine i lica (Službeni list SRJ br. sledi da je u to vreme njegovo potraživanje već zastarelo. 157 Zakona o osiguranju imovine i lica organizacija koja obavlja poslove osiguranja od auto-odgovornosti. 17/90) koji je važio u vreme nastanka štetnog događaja. usled čega u konkretnom slučaju nema mesta primeni ranije važećeg Zakona o osiguranju.g.valorizovanom iznosu sume osiguranja za invalidnost od 60%. a drugostepeni sud je odbio žalbu tužene. godine sledi da je tada saznao koji obim štete je na vozilu. 4890/98). Naime. a kojim je u članu 99 bilo propisano da oštećeno lice kome je šteta prouzrokovana upotrebom vozila čiji se sopstvenik odnosno korisnik nije osigurao od auto odgovornosti ima pravo da zahteva naknadu štete od organizacije za osiguranje koja obavlja obavezno osiguranje auto odgovornosti sa sedištem na teritoriji Republike. a za štetnika je saznao pre toga odnosno u vreme nastanka saobraćajnog udesa.br. 30/96) čije odredbe ukidaju ranije važeće zakone iz ove oblasti i nepredviđaju retroaktivno primenu prethodnih propisa. Sporna šteta je nastala 3.1997. (Gž. (Gž. Sud je usvojio precizirani tužbeni zahtev.157 navedenog Zakona.6.05.6.1990. 99.g.) za slučaj trajnih pravnih situacija koje postoje delom u vreme važenja starog a delom u vreme važenja novog Zakona..br. 897 i 942 ZOO. i koji se ima primeniti na konkretan slučaj obzirom da je šteta nastupila posle njegovog stupanja na snagu 24. na tako »svršena fakta« primenjuje se stari zakon kako je pravilno zaključio i prvostepeni sud. 3414/95). list SFRJ br. nalazeći da je prvostepeni sud potpuno utvrdio činjenično stanje i pravilno primenio materijalno pravo odredbe čl. Zastarelost prava na naknadu štete Pošto je tužilac snimio štetu na svom vozilu u poslovnici tuženog dana 27. 6618/98 – P. a što je propisano odredbama čl.br. te kako je tužba u ovoj pravnoj stvari podneta 31.10.g.1986. 30/96 od 28. (Gž. na konkretan slučaj primenjuje poseban postupak. 5121/97). sporna šteta je nastala u okviru od jedne godine od dana stupanja na snagu novog Zakona o osiguranju imovine i lica usled čega se shodno čl.br.76 Zakona o osiguranju imovine i lica (Službeni list SRJ br.7.8. Vremensko važenje Zakona o osiguranju Odredba čl. godine.br.

Pre pokretanja ove parnice. 2597/86.br. Podnošenje prijave opštinskom sudiji za prekršaje protiv štetnika. 6403/01 – P.tužbe i svakom drugom poveriočevom radnjom preduzetom protiv dužnika ili sudom ili pred drugim nadležnim organom u cilju utvrđivanja.br. to obraćanje tužioca tuženoj radi naknade štete i inače je bilo u toku 1986. obezbeđenje i ostvarenje potraživanja. kada je kod tužene formiran predmet AO. takođe se ne može smatrati preduzimanjem radnji u smislu člana 388 Zakona o obligacionim odnosima pošto takva radnja ima za cilj utvrđivanje prekršajne odgovornosti određenog lica a ne utvrđivanje. tako da je i u tom slučaju njegovo potraživanje zastarelo. a samo obraćanje tuženom sa zahtevom za naknadu štete ne može se poistovetiti sa svakom drugom poveriočevom radnjom preduzetom protiv dužnika pred nadležnim organom u cilju utvrđivanja. obezbeđenja ili ostvarenja potraživanja. tužilac je troškove šlepovanja platio u toku 1986. Za obim štete tužilac je saznao onog momenta kada se tužilac odluči da popravi vozilo. a u odnosu na tu godinu je s obzirom na datum podnošenja tužbe pretraživanje opet zastarelo. No i pored toga. kako to pogrešno nalazi prvostepeni sud. godine. Pored toga. Gž. a krajem te godine je izvršio i popravku automobila. godine. tužilac nije podizao drugu tužbu za naknadu štete. pa se zbog toga za taj momenat ne može vezivati rok za zastarelost potraživanja. Neprihvatljivo je i mišljenje tužioca da je on za obim štete saznao u onom momentu kada je platio šlepovanje automobila i platio popravku automobila pa da počev od tog datuma treba računati rok iz člana 376 stav 1 ZOO. 6598/99 . obezbeđivanja ili ostvarivanja potraživanja.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->