Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik srijeda, 5. 10. 2011. Sarajevo Godina XVII Broj 5784

17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

’AVAZ’ SAZNAJE

Ofanziva ’Zarube`njefta’ na Federaciju

„Turkoil“ ve} krenuo sa investicijama u BiH Plan je da imamo maloprodajnu mre`u u cijeloj BiH, ka`e Rade Vidakovi} iz „Zarube`njefta“ Ve} kupljeno zemlji{te na podru~ju Sarajeva Nogomet: Po~inje operacija Luksemburg

N

akon {to je nedavno otvorila novo postrojenje za preradu nafte u Rafineriji nafte Bosanski Brod, ruska kompanija

„Zarube`njeft“, koja je vlasnik naftne industrije RS, planira agresivno {irenje i na tr`i{te Federacije BiH, saznaje „Dnevni avaz“. Prvo na meti na}i }e se Sara-

jevo, a kako saznajemo, ruska kompanija u glavnom gradu BiH ve} je kupila zemlji{te za gradnju prve benzinske pumpe.
3. strana

Zlo~ini

Na licu mjesta: Protesti na Wall Streetu

Juri{ na Euro

Odr`an prvi trening na stadionu u Hrasnici

(Foto: S. Jordamovi})

AMERI^KO PROLJE]E U NJUJORKU
Sud BiH: Nastavlja se su|enje Turkovi}u

9. str. Mjesto tragedije: Nesid Mustafi} automobil polio benzinom

56. i 57. str.

(Foto: AFP)

INSPEKTORI IZNOSE DETALJE ZLO^INA
4. str.

SLU^AJ \OKI]

U`as u Francuskoj!
KAKANJ

Bosanac udavio suprugu i spalio se s troje djece

Oficiri JNA otimaju stanove

Stijena ubila Emina Sejdi}a

11. strana

16. strana

15. strana

Ukratko

2

Dnevni avaz, srijeda, 5. oktobar/listopad 2011.

aktuelno

OTKRIVAMO Me|unarodna zajednica tra`i izlaz iz nastale krize

S ju~era{njeg okupljanja ispred MUP-a ZDK

Zenica

Protest momaka u plavom
Vi{e od hiljadu policajaca iz svih 12 op}ina ZDK okupilo se ju~er ispred sjedi{ta MUP-a ZDK, nakon {to su danima bez uspjeha poku{avali ishoditi povoljan rezultat pregovora s Vladom ZDK. - Optu`ili su nas da ru{imo imid` Zenice i Sajma ZEPS, pa smo odustali od {etnje gradom do Vlade, da bismo dokazali da mi, koji smo je branili, ne mo`emo ru{iti svoju zemlju kazao je Elvedin Mio~. A. D`.

Priprema li se teren za vanredne izbore?
Dolazak visokih njema~kih i italijanskih zvani~nika protuma~en kao priprema terena za raspisivanje prijevremenih izbora
Me|unarodna zajednica sve ozbiljnije razmatra opciju raspisivanja vanrednih izbora za dr`avnu vlast, kao izlaz iz politi~ke krize u kojoj se BiH na{la nakon {to se relativni izborni pobjednici ni nakon godinu nisu uspjeli dogovoriti o formiranju Vije}a ministara BiH, saznaje „Dnevni avaz“.

Trumi} odlazi

Napustio Vladu FBiH
Sjednica Vlade FBiH ju~er je bila posljednja kojoj je, u svojstvu sekretara Vlade, prisustvovao Ismet Trumi}, koji odlazi na novu du`nost. Kako je „Dnevni avaz“ ve} pisao, on ide na mjesto direktora Centra za edukaciju sudija i tu`ilaca FBiH. Premijer i federalni ministri izrazili su zahvalnost Trumi}u na saradnji i rezultatima koje je postigao tokom devet godina, koliko je obavljao du`nost sekrM. K. etara Federalne vlade.

Jasan znak
Jedan visokorangirani zvani~nik potvrdio nam je da vanredni izbori nisu jedini, ali su definitivno jedan od izlaza iz krize u kojoj se na{a zemlja na{la. Posljednji propali sastanak u Br~kom, nakon kojeg su predsjednici {est stranaka, prema onome {to se moglo vidjeti, odustali od daljnjih razgovora, nametnuo je vanredne izbore kao sve ozbiljniju opciju. Me|unarodna zajednica, tvrdi na{ sagovornik, u posljednjih nekoliko dana intenzivno istra`uje teren, ispituju}i raspolo`enje i naklonost doma}ih lidera ovoj ideji te na~in na koji je mogu}e raspisati vanredne izbore. Ako bi na{i gra|ani zaista prije vremena morali na glasanje, navodno bi odlu~ivali samo o dr`avnoj vlasti.

Tu`be

Trnini} se `alio ombudsmenima
Biv{i direktor Javne ustanove „Dom zdravlja“ Slobodan Trnini}, kojeg je s ove pozicije smijenila Vlada Kantona Sarajevo, `alio se ombudsmenima i Komisiji za ljudska prava, potvrdio nam je ministar zdravstva KS Zlatko Vukovi}. [pekulira se da je Trnini} tu`io i Vladu KS. - Koliko mi je poznato, on se `alio na proceduru i to {to ga je smijenila Vlada, a ne Upravni odbor. Prema zakonu, redovna procedura je da smjene vr{i UO na prijedlog ministarstva i Vlade. Vlada je u martu razrije{ila UO, Nadzorni odbor i direktora - ka`e ministar Vukovi}. E. Ha.

Godinu dana od izbora glasanje nije urodilo plodom

Upravo je ovo, tvrdi na{ sagovornik, jedan od razloga nedavne posjete visokog njema~kog zva-

IPA fondovi pokazali da je mogu} dogovor
Kompromis koji su doma}i lideri postigli nakon {to je zaprije}eno gubitkom miliona maraka od IPA fondova, pokazao je da se u BiH vodi politika dvostrukih ar{ina. Upravo je ovaj kompromis pokazao me|unarodnoj zajednici da je dogovor o dr`avnoj vlasti ipak mogu}, samo ako akteri budu dovoljno pritisnuti.

ni~nika Nikolausu Grafa Lambsdorfa (Lambsdorff) na{oj zemlji, kao i ju~era{nji dolazak dr`avnog sekretara Italije za vanjske poslove Alfreda Mantika (Mantica).

Smek{ati stavove
Iako to niko zvani~no nije `elio potvrditi, ove posjete jasan su znak izbornim pobjednicima da vremena vi{e, jednostavno, nema.

Na{ sagovornik upozorava da nije isklju~eno da me|unarodna zajednica na ovaj na~in vr{i i posljednji pritisak na stranke da {to prije uspostave vlast. Ra~una se da bi ovo pretendente na vlast moglo natjerati da smek{aju svoje stavove i da, ako ni{ta drugo, postignu dogovor o Vije}u ministara samo zbog vlastitih interesa.
F. KARALI]

Zabrinutost za bezvizni re`im u zemljama Evropske unije

PDP

Rat za fotelje dok @RS propada
Partija demokratskog progresa (PDP) ocijenila je da je nesposobnost Nadzornog odbora „@eljeznica RS“ da na sjednici imenuje izvr{ne direktore dokaz da „rat za pozicije“ u tom preduze}u i dalje traje, javlja Fena. - Nastavak javne blama`e s imenovanjem izvr{nih direktora pokazatelj je da SNSD i njihove partnere u Vladi RS ne interesuju „@eljeznice RS“ i oporavak ovog preduze}a, nego isklju~ivo njihovi li~ni i strana~ki interesi - navodi se u saop}enju PDP-a.

Azil u [vedskoj ove godine zatra`ilo 317 Bosanaca!
Ako uporedimo statistike iz 2010. s istim periodom ove godine, to je porast od 312 posto, potvrdio Hedberg
Broj bh. gra|ana koji tra`e azil u [vedskoj dramati~no se pove}ava, saznaje „Dnevni avaz“. Prema rije~ima Bosea Hedberga (Bosse Hedberg), ambasadora [vedske u BiH, statistike pokazuju zabrinjavaju}i trend porasta tra`ilaca azila iz BiH. - Prije nekoliko dana ukupan broj osoba koje su od 1. januara 2011. tra`ile azil dostigao je 317. Ako uporedimo statistike od januara do septembra 2010. s istim periodom ove godine, to predstavlja porast od 312 posto - ka`e ambasador Hedberg. Da se i [vedska sve ozbiljnije suo~ava s ovim problemom, {to dodatno ugro`ava bezvizni re`im koji je BiH dobila krajem pro{le godine, svjedo~e i sljede}e rastu}e brojke. U julu je u [vedskoj zavr{ila grupa od 36 azilanata iz BiH, u avgustu su 72 gra|anina zatr`ila azil, a u septembru ~ak 92. Ambasador Hedberg nagla{ava da je bitno da obje dr`ave, i BiH i [vedska, „shvataju da se treba pridr`avati pravila kako bezvizni re`im ne bi bio ugro`en“. - Jasno je da postoji zabrinutost zbog naglog porasta broja azilanata, ne samo u [vedskoj i Belgiji nego i u drugim zemljama [engena - isti~e Hedberg.
A. [I[I]

Hedberg: Postoji zabrinutost

aktuelno

Dnevni avaz, srijeda, 5. oktobar/listopad 2011.

3

Komentar dana
Pi{e: Mirela KUKAN (mirela@avaz.ba)

Vanredna dr`ava
Naftna industrija RS u vlasni{tvu kompanije „Turkoil“ ve} prodaje naftu u Sarajevu

BiH je jedna od rijetkih zemalja koje imaju sve vanredno, osim izbora
Kada su pregovara~i u Dejtonu 1995. godine pravili Ustav BiH, i{li su dotle da su jo{ tada mislili ~ak i na pla}e politi~ara, samo nisu na to kako izvu}i dr`avu iz mogu}ih bezizlaznih situacija, poput sada{nje. Godina je pro{la od op}ih izbora u BiH, a dr`avne vlade nema ni na vidiku. Sada svi, uklju~uju}i i neke od onih najodgovornijih za to {to jo{ nemamo Vije}e ministara BiH, odjednom rje{enje vide u vanrednim izborima. O kakvoj se ironiji radi, svima je jasno. Puka je ~injenica, naime, da je BiH, ako ne jedina, onda sigurno jedna od rijetkih zemalja u svijetu koje imaju sve vanredno, na`alost, u negativnom smislu, samo nema mogu}nost raspisivanja vanrednih izbora. Visoki predstavnik Valentin Incko (Inzko) ka`e da za ovakav zastoj BiH dio odgovornosti snosi i me|unarodna zajednica. Ali, za{to onda me|unarodna zajednica ni{ta ne poduzme? Upravo OHR je taj koji je 2001. godine nametnuo nakaradni Izborni zakon BiH, koji jedino podrazumijeva mogu}nost da Dr`avni parlament mo`e sam sebe raspustiti, {to je od na{ih politi~ara potpuno nemogu}e o~ekivati. Imaju}i u vidu mnoge dosada{nje poteze OHRa, poput onog posljednjeg, kada je poni{tio odluke CIK-a o izboru federalne vlasti, logi~nim se name}e pitanje za{to i ovog puta ne intervenira. Jasno je i to da OHR-u ustavne promjene nisu potrebne da nametne jednostavnu odredbu koja }e re}i kada, zbog ~ega i u kojoj situaciji CIK mo`e raspisati vanredne izbore i tako, mo`da, razrije{iti ~vor u formiranju vlasti.

„Avaz“ saznaje Ruski „Zarube`njeft“ {iri se na FBiH

Rusi i Turci u borbi za bh. tr`i{te nafte
„Turkoil“ po~eo prodirati na tr`i{te u BiH Plan je da imamo maloprodajnu mre`u u cijeloj BiH, ka`e Vidakovi} iz „Zarube`njefta“
kompanije da u skorije vrijeme u svakom dijelu BiH ima svoju maloprodajnu mre`u. - Sarajevo je najve}i grad, a samim tim u njemu je mpe. U kojoj su fazi pregovori, trenutno vam ne mogu re}i - ka`e Vidakovi}. S obzirom na to da je ipak na doma}em tr`i{tu i da nije optere}ena transpoNakon {to je nedavno otvorila novo postrojenje za preradu nafte u Rafineriji nafte Bosanski Brod, ruska kompanija „Zarube`njeft“, koja je vlasnik naftne industrije RS, planira agresivno {irenje i na tr`i{te Federacije BiH, saznaje „Dnevni avaz“.

Tr`i{na utakmica
Prvo na meti na}i }e se Sarajevo, a kako saznajemo, ruska kompanija u glavnom gradu BiH ve} je kupila zemlji{te za gradnju prve benzinske pumpe. Iako nam na~elnik Odjela za marketing ove kompanije Rade Vidakovi} to nije mogao potvrditi, ipak nam je kazao da, ako zemlji{te jo{ nije kupljeno, onda }e brzo biti realizirano. Vidakovi} nam je potvrdio da je plan

Nikolaj Bruni~, direktor kompanije „Zarube`njeft“, koja je vlasnik naftne industrije RS, nedavno je izjavio da do 2015. godine ova kompanija planira investirati u naftni sektor BiH oko 700 miliona eura. S druge strane, Eren Veral, koordinator „Turkoila“ i najve}i dio tr`i{ta u BiH. Razgovora je bilo o odre|enim lokacijama u Sarajevu, a nama su potrebne uglavnom gradske pu-

za strane investicije, nedavno je izjavio da }e ova kompanija u BiH djelovati i na maloprodajnom i na veleprodajnom planu. Iako nije precizirao koliko }e Turci ulo`iti u bh. tr`i{te, u javnost je procurila informacija da se radi o vi{e od milijardu eura. rtom, Vidakovi} smatra da to ovoj kompaniji daje {ansu za kvalitetnu tr`i{nu utakmicu. No, da }e imati veliku

Velika borba
Da su Turci bili ozbiljni kada su najavljivali pro{le godine da }e agresivno nastupiti na bh. tr`i{tu, pokazalo se prije nekoliko mjeseci. „Turkoil“ je ve} od avgusta po~eo to~iti svoje gorivo na ~etiri benzinske pumpe firme „Imzit-komerc“ u Sarajevu. Kako saznajemo, u toku su pregovori sa jo{ nekim kompanijama te se mo`e o~ekivati `estoka borba Turaka i Rusa za tr`i{te naftom u BiH.
F. KARALI]

www.dnevniavaz.ba

Milijarda eura iz ’Turkoila’?

konkurenciju, jasno je bilo jo{ pro{le godine, kada je turska naftna kompanija „Turkoil“ unajmila polovinu rezervoara smje{tenih u Luci Plo~e, ukupnog kapaciteta 41.000 tona, i to na deset godina.

PORTAL - komentar dana Su{i} kategori~an: O Francuzima ne `elim pri~ati dok u petak ne dobijemo Luksemburg
- Samo hladne glave, jer nema lo{eg protivnika. Danas svaka reprezentacija mo`e iznenaditi i toga je na{ selektor svjestan, zato ih treba, prije svega, dobro psihi~ki spremiti i da ne izgledamo kao krava koja daje 20 litara mlijeka, a onda prospe kantu, jer tako nam malo treba... SRETNO, BiH! (Ken Zen)
www.dnevniavaz.ba

Ismeta Dervoz iz Strazbura za „Dnevni avaz“
NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

Vije}e Evrope kritizira BiH
Vlast se po`uruje da implementira presudu u slu~aju „Sejdi} - Finci“
Pred poslanicima Parlamentarne skup{tine Vije}a Evrope u ~etvrtak }e se na}i i rezolucija o politi~koj situaciji na Balkanu, sa specijalnim osvrtom na BiH i Kosovo, saznaje „Dnevni avaz“. Sude}i prema prijedlogu rezolucije, mogu se o~ekivati `estoke kritike upu}ene bh. politi~kim ~elnicima, od kojih }e se ultimativno tra`iti da se anga`iraju na promjeni trenutne krize u na{oj dr`avi. Zastupnica SBB BiH u Predstavni~kom domu Parlamenta BiH Ismeta Dervoz, ina~e ~lanica delegacije bh. parlamentaraca, koja se trenutno nalazi u Strazburu, prenijela nam je da se u ovom prijedlogu rezolucije „sa `aljenjem konstatira da trenutne vlasti u da je BiH smanjen kreditni rejting, da je u zemlji 2010. bilo 75 posto manje stranih investicija nego 2009. godine. Navodi se da se nezaposlenost unutar radne populacije popela iznad 43 posto i da zemlja funkcionira na privremenom finansiranju, jer nije usvojen godi{nji bud`et. - U ovom dokumentu od ~elnika se tra`i da bez ikakve zadr{ke na|u rje{enje da se promijeni trenutna politi~ka situacija i da se BiH otvori prema evropskim integracijama. Jo{ jednom se vlast po`uruje da bez ikakvog daljnjeg odga|anja implementira presudu Evropskog suda za ljudska prava u slu~aju „Sejdi} - Finci“ - prenijela A. DU^I] nam Dervoz.

BiH se zbog la`nih azilanata nalazi pred vra}anjem na vizni re`im
Pitanje: Mislite li da bi EU mogla ukinuti bezvizni re`im za gra|ane BiH nakon najezde azilanata u Belgiji i [vedskoj?
A) DA 57,14% B) NE 28,57% C) Ne znam 14,29%

C

B

A

Dervoz u bh. delegaciji u Strazburu

na{oj dr`avi nisu u poziciji da provedu reforme potrebne za BiH da bi se ona mogla pripr-

emiti za pridru`enje EU“. Ona isti~e kako se u prijedlogu rezolucije konstatira

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 263.289 posjetilaca.

Ukratko

4

Dnevni avaz, srijeda, 5. oktobar/listopad 2011.

aktuelno

MAFIJA[KI MONSTRUMI Danas nastavak procesa protiv Zijada Turkovi}a i drugih

Kraji{ki funkcioneri nude saradnju sindikatima

USK

Lideri nude sporazum
Kraji{ke vo|e platforme Hamdija Lipova~a (SDP), Esad Ba{agi} (SDA) i [efik Smlati} (NSRzB) nude smirivanje {trajkova u USK, kao i provo|enje sporazuma sa sindikatima koji je potpisan u martu ove godine. Na sastanku trojke u novom kabinetu premijera USK zaklju~eno je da se sindikati trebaju uklju~iti u procedure dono{enja zakonskih akata M. D. u formi nacrta.

Hrabri inspektori [ehovi} i [ahinpa{i} otkrivaju u`ase zlo~ina~ke organizacije
O~ekuje se da }e danas pred pravdu i javnost po~eti izlaziti sva brutalnost Turkovi}eve narko-organizacije
dana bili uklju~eni u istragu protiv Turkovi}eve grupe. Dvojica inspektora uzimala su izjave od prvih osumnji~enih, Hajrudina Memovi}a i Seada Dumanji}a, te svjedoka Isljama Kalendera. Oni su, uz dr`avne tu`ioce Kajmakovi} i ^avku, najzaslu`niji za raskrinkavanje opasne grupe. [ehovi} i [ahinpa{i} opisat }e tako na koji se na~in do{lo do karike koja je spojila u po~etku dvije razdvojene istrage. S tim u vezi, o~ekuje se da }e pred pravdu i javnost po~eti izlaziti sva brutalnost Turkovi}eve narko-organizacije. Poznato je da se Kantonalno tu`ila{tvo u Sarajevu pro{le godine prvo bavilo nestankom Vernera Ajdarija i Marija Toli}a, dok je Tu`ila{tvo BiH Saslu{anjem dvojice svjedoka optu`be danas }e u Sudu BiH biti nastavljeno su|enje monstruoznoj zlo~ina~koj organizaciji predvo|enoj Zijadom Zikom Turkovi}em, koja se, izme|u ostalog, tereti za pet ubistava, trgovinu drogom, plja~ku Kargo centra na Sarajevskom aerodromu i druga zlodjela.

FBiH

Izdate 83 radne dozvole
U FBiH stranim dr`avljanima su u avgustu izdate 83 radne dozvole, 16 vi{e nego prethodnog mjeseca. Prema podacima iz Federalnog zavoda za zapo{ljavanje, od deset kantona u FBiH jedino nije bilo izdavanja dozvola u SBK. Najvi{e dozvola od preostalih devet kantona izdato je u HNK (20).

Opasna grupa
Dr`avni tu`ioci Diana Kajmakovi} i Oleg ^avka za prve svjedoke optu`be izabrali su policijskog inspektora FUP-a Nermina [ehovi}a i slu`benika SIPA-e Vahidina [ahinpa{i}a. Njih dvojica bila su me|u najva`nijim ~lanovima tima koji su zajedno s tu`iocima Tu`ila{tva BiH i Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu od prvog

Vrhunski istra`itelji uspjeli sklopiti mozaik zla u re`iji Zijada Turkovi}a

aktivno istra`ivalo plja~ku 2,5 miliona KM iz Kargo centra Aerodroma Sarajevo.

Tu`ila{tvo BiH preuzelo je obje istrage nakon {to je utvr|eno da je isti ~ovjek,

Pale

Svetku Furtuli odre|en pritvor
Okru`ni sud u Isto~nom Sarajevu ju~er je po nalogu Okru`nog tu`ila{tva u Isto~nom Sarajevu odredio jednomjese~ni pritvor Svetku Furtuli (54), koji je priznao ubistvo Dalibora Furtule i Vladislava Pa{ali}a. Svetko Furtula dvostruko ubistvo po~inio je u alkoholiziranom stanju, {to je i priznao u nedjelju nave~er nakon ispitiA. J. vanja.

Koji je interes Selimovi}a da vr{e pritisak na sudije i tu`ioce?
Vrlo je indikativno da su dan-dva prije dana{njeg su|enja bilteni u vlasni{tvu Muje i Hilme Selimovi}a i pod kontrolom bo{nja~kog ~lana Predsjedni{tva BiH Bakira Izetbegovi}a, za kojeg se smatra da je ratni utemeljitelj kriminala u BiH, objavili tekstove koji bi trebali biti dio pritiska na sudije i tu`ioce. No, kako u tim tekstovima nema ni{ta {to se ti~e konkretnog predmeta, taktika Turkovi}evog advokata Fahrije Karkina jeste da se o svemu pri~a osim o zlo~inima i tako skrene pa`nja s njih. Ona, me|utim, nema nikakvih izgleda za uspjeh. Pogotovo nakon {to istra`itelji danas otkriju sve detalje u`asnih zlo~ina. Jer, uvla~enjem imena koja nemaju nikakve veze s istragom i zlo~inima, kao i nedopustivim politiziranjem slu~aja, Karkin samo `eli olak{ati narko-mafiji.

optu`eni Turkovi}, osmislio i organizirao monstruozne likvidacije svojih biv{ih poznanika i saradnika i jednu od najve}ih plja~ki novca u BiH.

Ku}a strave
[ehovi} i [ahinpa{i} aktivno su u~estvovali u odvo|enju svjedoka na lokacije oko Sarajeva u potrazi za tijelima i pronalasku grobnica na Bjela{nici i Ivan-sedlu, gdje su iskopani le{evi Mithata Meki}a, njegove nevjen~ane supruge Lucije Salas-Kortez (Cortez) iz Bolivije te Marija Toli}a i Vernera Ajdarija. Inspektori }e pri~ati i o ku}ama strave gdje su ove osobe ubijane, a koje su potom detaljno ~i{}ene kako bi bili prikriveni tragovi zlo~ina.
B. CERI]

Mujo Selimovi}: Za{to {titi narko-ubice

Zika Turkovi}: Slu{at }e svjedo~enja inspektora

MUP KS

Bramerc odgovorio na upite Srebreni~anki

Uhap{eni zbog iznude novca
Slu`benici Sektora kriminalisti~ke policije MUP-a KS prekju~er su uhapsili Rusmira Hod`i}a (28) i Timura Keketovi}a (30), obojica iz Sarajeva. Sumnja se da je dvojac iznu|ivao novac od Bo{ka J. iz Sarajeva. Uhap{eni su predati u nadle`nost tu`ioca Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu, koji je izdao nalog za njihovo 24-satno zadr`avanje za vrijeme kojeg }e biti saslu{ani. B. C.

Bramerc: Bilo je uni{tavanja dokaza

Glavni ha{ki tu`ilac Ser` Bramerc (Serge Brammertz) na adresu tuzlanskog advokata Damira Ali}a uputio je pismo kojim ga obavje{tava da je u Ha{kom tu`ila{tvu bilo „uklanjanja“ odre|enih predmeta vezanih uz doga|aje u Srebrenici, ali da „ve}ina predmeta koji su uklonjeni nisu li~ni predmeti“. - Svjesni smo medijskih izvje{taja koji daju procjene

Mali dio uni{tenih predmeta bili su li~ni predmeti `rtava!
o broju predmeta koji su uklonjeni. Me|utim, samo mali dio uklonjenih predmeta bili su li~ni predmeti. Ve}ina uklonjenih predmeta nisu bili li~ni. To su bili predmeti kao {to su zavoji, povezi za o~i i primjerci, uzorci, koji su se raspadali do ta~ke kada su po~eli predstavljati potencijalnu prijetnju za zdravlje - ka`e se, izme|u ostalog, u Bramercovom odgovoru.

S druge strane, srebreni~ka udru`enja nisu zadovoljna odgovorom. - Za majke Srebrenice iritiraju}a je Bramercova poruka. Narugao nam se ovom izjavom. Na sastancima s njim uvjeravao nas je da }e sve u~initi da budu otkriveni krivci za uni{tenje predmeta, a sada govori drugo kazala nam je Hajra ]ati}, predsjednica Udru`enja „@ene Srebrenice“. A. HAD@I]

pogledi

Dnevni avaz, srijeda, 5. oktobar/listopad 2011.

5

INTERVJU Ninoslav Stojadinovi}, ambasador Srbije u BiH

I Bo{njaci bi voljeli imati svog Dodika
Srbija je svjesna realnosti na Kosovu i tra`i kompromisno rje{enje Dodik je idol premijeru Makedonije
dinom Nerminom Nik{i}em - ka`e Stojadinovi}. da jedna strana dobije sve, a druga ne dobije ni{ta.

Razgovarala: Amela KESEROVI]
Ambasador Srbije u BiH Ninoslav Stojadinovi} po povratku iz Banje Luke, gdje se pro{le sedmice sastao s politi~kim establi{mentom RS, u intervjuu za „Dnevni avaz“ otvoreno govori o odnosima izme|u BiH i Srbije, Miloradu Dodiku, euroatlantskim integracijama na{e dvije zemlje, ali i problemima na Kosovu. On nije krio simpatije prema Dodikovoj politi~koj retorici. - Dodik je nekonvencio-

U Banjoj Luci je razgovarano i o problemima na Kosovu. Je li Srbija digla ruke od Kosova?
- Taman posla. Prema Ustavu i na{im zakonima, Kosovo je ju`na srpska pokrajina s istim nadle`nostima i organizacijom kao i Autonomna Pokrajina Vojvodina. Niko ne `eli da ka`e, niti misli da u dana{njim izmijenjenim okolnostima Srbija `eli da upravlja s blizu dva miliona kosovskih Albanaca. Sr-

Veliki upitnik
[ta }e se desiti ako EU, a {pekulira se da je i to jedan od zahtjeva, bude zaista insistirala da Srbija prizna Kosovo `eli li ulazak u EU?
- Mnogo se koristi ta pojednostavljena definicija „da prizna Kosovo“. Su{tina je da EU ne mo`e to od Srbije tra`iti, jer ni njenih pet ~lanica to nije u~inilo. Srbija je svjesna realnosti na te-

EU je mlada i neiskusna
Mnogo se u posljednje vrijeme govori o zastoju BiH na putu eurointegracija. I Srbiju na tom putu ~eka mnogo posla. Kako EU ocjenjuje ovaj region?
- EU je relativno mlada i neiskusna. [irila se mo`da i br`e nego {to je to trebalo te u okrilje primala i zemlje sa zamrznutim konfliktima. Danas je u tom smislu nalan, ima jedan specifi~an stil izra`avanja, kampanje i nastupa, koji {armira mnoge i u me|unarodnoj zajednici i u Srbiji. Iz pouzdanih diplomatskih izvora znam da je on idol makedonskom premijeru Nikoli Gruevskom. I na Ba{~ar{iji sam od Bo{njaka ~uo re~enicu: „Eh, da mi imamo ovakvog“ - ka`e Stojadinovi}. mnogo opreznija. Srbija je svjesna da je neophodno dobiti datum za pregovore sa EU, a datuma nema bez zatvaranja pitanja Kosova i Metohije. [to se BiH ti~e, visoki predstavnik relativno brzo }e ovdje zavr{iti svoju ulogu, jer sazrijeva vrijeme kada }e doma}i politi~ari preuzeti odgovornost na sebe za odluke na unubija, me|utim, insistira da se za pitanje Kosova na|e rje{enje u kojem ne bi bilo pobije|enih i pora`enih. Odnosno,
(Foto: B. Nizi})

renu i kroz dijalog tra`i kompromisno rje{enje koje }e biti prihvatljivo za obje strane i podr`ano od me|unarodne zajednice. EU ne}e konflikt, niti problem. A kada ka`em problem, ni na Kipru, naprimjer, nije bilo rata, ali njegova podijeljenost i dan-danas ne mo`e da se rije{i. Zna~i, EU `eli nove ~lanice sa sre|enim odnosima i zato tra`i da odnosi sa susjedima moraju biti na odgovaraju}em nivou. To je razlog zbog kojeg Srbija i u slu~aju Kosova ide u dijalog, jer bez njega nema rje{enja. Kako }e se on zavr{iti, pod velikim je upitnikom.

Had`ihafizbegovi}: Odgovorio Frlji}u

Li~nost dana

Emir Had`ihafizbegovi}

Kritika bez razloga
Nije ostao nijem na ono {to se dogodilo njegovom narodu
Medijski sukob bh. glumca Emira Had`ihafizbegovi}a i hrvatskog reditelja Olivera Frlji}a ~eka svoj epilog posljednjeg dana 51. MESS-a, koji se odr`ava u Sarajevu. Tada }e, naime, biti prikazana predstava „Pisma iz 1920.“, u kojoj Frlji}, u `elji da, kako tvrdi, poka`e kako ratnohu{ka~ka retorika „eksploatira patnju i negativne sentimente napa}enog bosanskog naroda“, kao primjer uzima segmente monodrame Emira Had`ihafizbegovi}a „Godine prevare“. Had`ihafizbegovi} je tako postao primjer „ratnohu{ka{tva“ iako je, s razlogom, kao umjetnik pozivao svoj narod da ne zaboravi i ne halali ono {to mu se dogodilo. Je li trebao ostati nijem pred tada{njim klanjem, ubijanjem, silovanjem, logorima, masovnim egzekucijama, da ga 20 godina kasnije neki Frlji} ne bi „zafrljatio“ u svojoj predstavi? Frlji} ima pravo ne slagati se s onime {to je u ratu Had`ihafizbegovi} radio, ali nema pravo dr`ati pridike. Had`ihafizbegovi} je ro|en u Tuzli. Sa suprugom Aidom ima k}erku Amru i A. H. sina Edina.

tra{njem i spoljnom planu i u saradnji sa specijalnim predstavnikom EU Peterom Sorensenom put ka eurointegracijama pomjeriti s mrtve ta~ke.

I danas neki misle da je u javnosti Srbije prisutno uvjerenje da bi RS trebala biti neka vrsta kompenzacije za gubitak Kosova i da je to ono {to spre~ava sada{nju vlast u Srbiji da sna`nije podr`i ja~anje BiH kao dr`ave. Kako sve to komentirate?
- Ako dozvolite, citirat }u predsjednika Tadi}a, koji ka`e: „Srbija, kao garant Dejtonskog sporazuma, podr`ava doslovno teritorijalni integritet i suverenitet BiH, kao i njeno unutra{nje ure|enje definisano tim sporazumom, a to su dva entiteta i tri konstitutivna naroda.“ Kristalno je jasno, Srbija ne}e podr`ati nijedno rje{enje u BiH za koje ne postoji konsenzus tri naroda i dva entiteta. I, da budem jo{ jasniji, ni podjelu BiH, ali ni klizanje ka unitarnoj dr`avi.
Stojadinovi}: Ravnote`a razgovora

Delegacija Rijaseta IZBiH u Turskoj

Ceri} razgovarao s Gulom
Srda~an prijem

Srpska pokrajina
Prema njegovim rije~ima, Srbija ne zapostavlja centralne institucije BiH. - Posjeta Banjoj Luci bila je dio mojih redovnih i pa`ljivo programiranih aktivnosti i uslijedila je nakon razgovora s Predsjedni{tvom i Parlamentom BiH. Uskoro me o~ekuje susret i s federalnim premijerom, gospo-

Op}inari u Livnu ne odustaju
Uprkos ~injenici da i Ameri~ka ambasada u na{oj zemlji bezrezervno podr`ava gradnju ]ur~inice u Livnu, tamo{nje op}inske vlasti i dalje podgrijavaju negativnu atmosferu i ~ine sve da jedan od nacionalnih spomenika na{e zemlje, prvobitno izgra|en davne 1880. godine, ne bude obnovljen.

Nove opstrukcije obnove ]ur~inice
Na~elnik Livna Luka ^elan ovih dana podsje}a da je Op}ina Livno pokrenula upravni spor u Kantonalnom sudu u Sarajevu, kojim osporava dozvolu za gradnju d`amije ]ur~inica po projektu koji je izdalo Ministarstvo prostornog ure|enja Federacije BiH.

Delegaciju Rijaseta IZBiH, predvo|enu reisu-l-ulemom Mustafom Ceri}em, koja se nalazi u vi{ednevnoj posjeti Turskoj, primio je novi reisul-ulema Turske Mehmed Gormez, javila je Mina. U najbrojnijoj delegaciji IZBiH koja je do sada posjetila neku zemlju, osim reisa Ceri}a, nalaze se i njegov zamjenik hafiz Ismet ef. Spahi} te brojne muftije, poput

Ned`ada ef. Grabusa iz Ljubljane, Aziza ef. Hasanovi}a iz Zagreba, Re{ada ef. Plojovi}a iz Sand`aka... Cjelokupnu delegaciju iz BiH zajedno s Gormezom i njegovim najbli`im saradnicima primio je predsjednik Turske Abdulah Gul. Za sutra je zakazan susret s premijerom Red`epom Tajipom Erdoanom (Recep Tayyip Erdogan).

- ^ekat }emo sudsku odluku i nadamo se da }e ona biti pozitivna. Ispo{tovali smo kompletnu zakonsku proceduru i zato ne postoji nijedan valjan razlog da Sud uva`i tu tu`bu koju je Op}ina uputila - ka`e za „Dnevni avaz“ D`evad ef. Had`i}, glavni liA. K. vanjski imam.

Spec
Svi zaposleni u kaznenopopravnim ustanovama u RS ubudu}e }e biti ocjenjivani, a ako dva puta uzastopno dobiju nezadovoljavaju}u ocjenu, bit }e im prekinut radni odnos, dobit }e - otkaz! Sistem ocjenjivanja sli~an je onome koji imaju osnovne i srednje {kole, a svi zaposleni u zatvorima dobivat }e B. S. ocjene od - ne zadovoljava do odli~an.

D`amija ]ur~inica u izgradnji

[ta drugi pi{u

$

Dnevni avaz, srijeda, 5. oktobar/listopad 2011. 

=E
Melisa, Munir i Enisa s roditeljima i kumom Muhamedom Oručem

VISOKO Trojke iz porodice Čeho u novom domu u Goduši

Prodaja prijenosnika

2HL= /CAL= FH@=LE?=
Google je u Londonu, napokon, otvorio svoju prvu pravu trgovinu “Chrome Zone”, u kojoj će prodavati svoje “Chrome”prijenosnike. Ova je kompanija svoj operativni sistem Chrome OS najavila u vrijeme dok su još u modi bili mali i jeftini prijenosni računari, ali dolaskom tableta njihova je prodaja znatno smanjena, a

Svečanost u Londonu

-EI= AEI= E KEH FHI=LEE FHLE HđA@= *A@ = J?EK
Atrakcija iz Rusije
Zahvaljujući Vladi ZDK, Medžlisu IZ Visoko i dobrim ljudima, završena gradnja kuće
žiti prvi rođendan naše djece. Hvala Bogu, sada su dobro, već su počeli puzati kaže otac Džemal. Nedavno su trojke Čeho dobile i novi dom. Zahvaljujući dobrim ljudima, Džemal je uspio završiti gradnju kuće. Vlada ZDK odobrila je sredstva za priključak električne energije. Medžlis IZ Visoko organizirao je prikupljanje novca u džamijama, koje je Džemal iskoristio za priključak vode, opremanje kupatila te postavljanje poda u prizemnom dijelu kuće. - Sredilismo donjisprat, a najbitnija je bila voda. Hvala svima koji su pomogli da opremimo novu kuću- dodaje Džemal, koji zarađuje honorarno kod privatnika. Visočke trojke rođene su sa sedam mjeseci s malom kilažom. Enisa je imala svega 970 grama, a Melisa i Munir nešto više od po kilogram i po. Enisa, Melisa iMunir Čeho, u prisustvu roditelja Džemala i Emire, rodbine i komšija, proslavili su prvirođendan u novom domu u Goduši. Bebe su više od 50 dana boravile u inkubatoru, a Enisa je na glavi imala i manji operativni zahvat.

kompanije su resurse usmjerile u mobilno tržište, odnosno proizvodnju pametnih telefona i tableta. Google je nastavio razvoj Chrome OS-a te je u saradnji sa “Samsungom” i “Acerom” predstavio dva modela malih prijenosnika koji rade na ovom operativnom sistemu i koje će putem navedenih trgovina sada pokušati popularizirati među većim brojem korisnika.

Ruskim bendovima garaža, očito, više nije omiljeno mjesto za probe. Jedan motocikl s prikolicom, malo kreativnog razmišljanja, truda i muke i imate pokretnu “garažu”za probe. Atrakcija je bend koji svira na motoru na kojem je kompletan set bubnjeva. Jedan od vozača nije mogao odoljeti, a da ih ne snimi mobitelom i novi internet-hit je rođen.

Počeli puzati
Osim brojnih poklona, rođendansku proslavu visočkih trojki upotpunili su i kumovi tradicionalnim običajem odsijecanja pramenčića kose. - Sretni smo što smo dočekali dan da možemo obiljeSviraju jureći cestom

Hrana i odjeća
Kako roditelji nemaju stalni posao, nakon teksta objavljenog u “Dnevnom avazu” brojni građani i preduzeća ponudili su bebama pomoć. Uz sugestiju mame Emire najviše pomoći je stiglo u odjeći, hrani i pelenama. N. O.

,Hž=LE H= F=JEJE IA@= AKH=
Jedan njemački vojnik u misiji u Afganistanu, koji je u borbenoj oblasti izgubio rukavicu, trebao je za nanesenu štetu državi na račun Bundesbanke uplatiti 7,17 eura. Mediji navode ime Ren Endersa (ime izmijenjeno), čovjeka koji je nebrojeno puta riskirao život i koji je u oktobru prošle godine u misiji u brdovitom neprijateljskom okruženju izgubio jednu rukavicu. Nešto kasnije Enders je dobio pismo od Savezne službe za odbranu, nadležne za opremu Bundesvera (vojske), u kome je zahtijevano da podoficir plati 7,17 eura za izgubljenu rukavicu.

Kažnjen njemački vojnik

Spec
Svim ljubiteljima čokolade slijede loše vijesti. Najnoviji izvještaj Međunarodnog centra za tropsku poljoprivredu predviđa da će čokolada gotovo nestati ukoliko temperature u Zapadnoj Africi porastu zbog klimatskih promjena. Svjetska industrija čokolade vrijedna je devet milijardi dolara, a gotovo polovina kakaovca u svijetu raste upravo u Zapadnoj Africi, odnosno Gani i Obali Slonovače.

Objavom 20 ovogodišnjih učesnika na internet-stranici grimizna.enterijer.ba zvanično je počelo takmičenje za najljepše uređen ugostiteljski objekt u BiH. Ove godine za titulu najljepšeg borit će se osam ugostiteljskih objekata iz Sarajeva: McDonald's, Milan's, Casa del Cioccolato, Kraš Choco Bar, Bečka kafana hotela Europa, Caffe Bar Down Town, restoran Brajlović i Intermezzo Bar. U takmičenju učestvuju i dva ugostiteljska objekta iz Konjica - restoran Garden City hotela i restoran Konak, dva iz Banje Luke - 

= ’/HEEK KCK’ =@E@=J=

Takmičenje za najljepši ugostiteljski objekt u BiH

McDonald's jedan od osam kandidata iz Sarajeva

Shakers i Office Bar, dva s Vlašića, ali iz istog hotela -

Blanca Resort & Spa: Ski Bar Mont Parnass i Lobby

bar Mont Rushmor te po jedan iz Tomislavgrada (Intermezzo), Čelinca (Caffe Bar Nikos), Brčkog (Caffe Bar Boa), Širokog Brijega (Gradska kavana hotela Park), Mostara (Pizzeria Marinero) i Dubice (Stara čivija). Ukupno je deset gradova čiji su ugostiteljski objekti potencijalni dobitnici ovogodišnje “Grimizne kugle”. Prvi krug takmičenja traje do 31. oktobra, kada će deset najljepših biti odabrano putem online ankete postavljene na grimizna.enterijer.ba. Jedan od medijski partnera je i TV Alfa.

' 

 

$

#

609225 977639

Nakon deset godina iz GAVI fonda će prestati donirati vakcine za djecu BiH, saopćeno je jučer iz Udruženja roditelja teško boles-

2HAIJ=A @EH=A L=?E= E /)81 B@=
ne djece u BiH. - Naše udruženje smatra da će odlazak GAVI vakcina iz BiH krajem decembra 2011. godine roditeljima donijeti olakšanje i dugo očekivano normalizovanje odnosa prema vakcinaciji kao obliku zaštite zdravlja od zaraznih bolesti.

Udruženje roditelja teško bolesne djece

Znatno će se smanjiti strah od teških neuroloških postvakcinacijskih komplikacija zdravlja djece - kažu u Udruženju. 

=E

Dnevni avaz, srijeda, 5. oktobar/listopad 2011.

%

[ta ka`u poznati
Sesilija Malstrom

HERCEGOVINA Nakon teksta u “Dnevnom avazu” o krvoločnoj zvijeri

5JH=?E HAćK K L = ALAIEIC A@LA@=
Krajem oktobra bit će organizirana hajka na životinju

Članice EU pod pritiskom emigranata
- Bez efikasne kontrole granica šengenski sistem ne može funkcionirati. Neke zemlje članice EU nalaze se pod velikim pritiskom emigranata. Ti se problemi moraju Malstrom: Kontrola granica rješavati u duhu solidarnosti i zajedničke odgovornosti. Moramo se pobrinuti za to da ljudi koji dolaze u Evropu budu tretirani u skladu s međunarodnim pravom. (Komesarka EU za unutrašnje poslove za DW)

Volfgang Šojble

Sezona lova na krvoločnog medvjeda u Nevesinju zvanično je otvorena! Riječ je o zvijeri teškoj oko 250 kilograma, koja je za vrlo kratko vrijeme na lokalitetu Snježnica ubila 12 krava i teladi, čime je izazvala veliki strah među mještanima. Nakon teksta u “Dnevnom avazu” o ovom slučaju koji je izazvao veliku pažnju u javnosti, za lov na medvjeda prijavili su se dva lovca iz Rusije i Francuske i još dvojica iz Austrije. To nam je potvrdio Nebojša Bjelica, predsjednik Lovačkog udruženja “Srndać”, koji je kazao da će na ovu krvoločnu životinju već krajem oktobra biti organiziran takozvani lov sa čeke. Bjelica objašnjava da će austrijski lovci s lovočuvarima biti locirani na osmatračnici, na području gdje je predviđen zimski lov. - Radi se o iskusnim lovcima. Nadam se da će oni krajem ovog mjeseca ustrijeliti medvjeda, jer nam je nanio mnogo štete. Postoje neke naznake da bi on ponovo mogao napasti naseljena mjesta - ističe Bjelica. On navodi da ovo lovačko društvo, prema zako-

Naše je mjesto u ujedinjenoj Evropi
- U vremenima krize nama je potrebno više Evrope, a ne manje, ako nećemo da nam se konstrukcija koju želimo dalje da gradimo raspadne. Udruživanje monetar- Šojble: ne politike unutar eurozone moralo bi se Udružene kretati i dopunjavati u pravcu jedne poli- politike tičke unije. Naše je mjesto u ujedinjenoj Evropi. (Njemački ministar finansija za “Der Spiegel”)

Senad Arnautović

Na Euro bez baraža
Arnautović: Trener profesionalac

- Trener sam profesionalac i znam razvrstati posao i osjećaje. Želim svim srcem da moja Bosna i Hercegovina ode na Evropsko prvenstvo, i to bez baraža, jer baraž sam po sebi nije siguran. Zašto ne bismo pobijedili u Francuskoj kada je to mogla uraditi jedna Bjelorusija, koju smo mi dobili dva puta? (Trener golmana Luksemburga za “Avazov Sport”)

[ta ka`u u narodu
Medvjed ve} zaklao 12 krava i teladi na lokalitetu Snje`nica

¤ 033/281-393 redakcija(avaz.ba

2H>AE E I LKLE=
Mještani sela oko Nevesinja kubure i s vukovima, koji su u proteklom periodu zaklali na desetine ovaca. Vukovi se, pričaju nam mještani Snježnice, selima nerijetko približavaju u čoporima. Tako su nedavno u mjestu Mjetovci ove zvijeri odjednom zaklale više od 40 ovaca.

nima u RS, ima pravo ustrijeliti dva medvjeda godišnje, ako se procijeni da se radi o štetočinama. Minimalna cijena profesionalnog lovca za odstrel jednog medvjeda iznosi 1.500 KM, za što je pribavljena i dozvola nadležnog ministarstva. A. Du.

Demagogija jedina vještina političara
- Demagogija je jedina vještina naših političara, a sastoji se u tome da uvijek bude nova, ljepša, bučnija. I što neko više barata šupljom pričom, bolje prolazi kod naroda. Ova zemlja s ovakvim političarima nikada neće postići suštinski napredak. Godina prođe od općih izbora, a volja građana još nije ispoštovana. (Čitalac H. L.)

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

5. 10. 2011.

Mreža žena policajaca uspostavljena je jučer, u Sarajevu i povezat će policijske službenice iz petnaest policijskih službi BiH. Jedna od osnovnih misija udruženja je da omogući unapređenje položaja žena u policiji, kao i rodno osjetljivu praksu obavljanja policijskih dužnosti. U početnom periodu (2011 - 2013) mrežu finansijski podržava Ministarstvo spoljnih poslova Norveške te fond za rodnu ravnopravnost (UNDP) i UN. Osnivačku skupštinu je otvorio savjetnik direktora Federalne Uprave policije, Mladen Milosavljević. - Uprava policije je iznim-

*E0 A L@Ać= K HACEK
(Foto: M. Kadrić)

Osnovano Udruženje žena policajaca u BiH

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om magla pa sun~ano

Udruženje će ući u Mrežu žena policije u Jugoistočnoj Evropi

ka u generalnom problemu rodnosti jer u mnogim jedi-

nicama imamo više od 50 posto žena. Pružamo punu po-

dršku osnivanju mreže i ovo je važan dan za žene policajce u policijskim agencijama BiH - rekao je Milosavljević. Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Samra filipović- Hadžiabdić je rekla da BiH može biti ponosna jer je vodeća u regionu vezano za implementaciji UN-ovog akcionog plana “Žena mir i sigurnost” a uspostavljanje udruženja žena policajki je jedna od aktivnosti u sklopu tog plana. Udruženje će ući u sastav Mreža žena policije u Jugoistočnoj Evropi (WPON) koje je osnovano u novembru prošle godine u Sarajevu i sačinjavaju je devet policijskih službi iz regiona. A. C.

VRIJEME DANAS

BANJA LUKA BIHA] 26 27 BR^KO 26

SRIJEDA
5. 10. 2011. JUTARNJE TEMPERATURE

^ETVRTAK
6. 10. 2011. JUTARNJE TEMPERATURE
0

PETAK
7. 10. 2011. JUTARNJE TEMPERATURE
0

Radeći na iskopu drenažnog kanala u gusto naseljenom dijelu OlovskihLuku, Almir Hasanspahić jesvojim rovokapačem iskopaodvije protivpješadijske mine (PPM3).

4=@E EIF= @LEA EA
Mine su od prve naseljene kuće bile udaljena deset metara a svega dva metra od porušenog stambenog objekta. Stanovnici okolnih kuća su u strahu, jer kako kažu, sada nisu sigurni ni tamo gdje je prije nekoliko godina vršeno deminiranje. - Zabrinuti smo za sigurnost, posebno djece - kažu mještan..

U naselju Olovske Luke kod Olova

od 5 C do 20 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

od 7 C do 18 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

od 2 C do 11 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 22 C do 30 C

0

0

od 19 C do 25 C

0

0

od 12 C do 21 C

0

0

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Biometeorološka prognoza je povoljna. Većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a hronični bolesnici i meteoropati neće imati izraženijih tegoba. Savjetujemo da se slojevito odjenete kako biste se po potrebi mogli raskomotiti tokom dana. Grad Sarajevo Izlazak 6.48 Zalazak 18.21 5. 10. 2011. Izlazak 15.01 Zalazak 00.04

Iz Općinske službe civilne zaštite, odmah su uputili dopis BHMAC-u za hitno deminiranje ovog terena u površini od 750 kvadratnih metara. S. Mi.

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

5Kč= K =K >=čIJ

TUZLA 26 LIVNO ZENICA

U našoj zemlji 24 24 SARAJEVO očekuje se pre23 težno vedro vrijeme. U jutarnjim satima, po GORAŽDE kotlinama i uz riječne to23 kove, s maglom ili niskim MOSTAR oblacima. Vjetar slab, sjeverni 30 i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 13, na jugu do 20, a dnevna od 22 do 28, na jugu zemlje NEUM 30 do 30 stepeni.

Ukratko

8

Dnevni avaz, srijeda, 5. oktobar/listopad 2011.

teme

„Avaz“ otkriva Imena organizatora otpora i dalje izazivaju kontroverze
Sa sastanka u Fo~i

Napad na d`amiju

Izvinili se i pokajali
Pet osoba obratilo se Med`lisu Islamske zajednice u Fo~i kako bi se izvinili zbog kamenovanja Atik Ali-pa{ine d`amije u julu ove godine te ponudili od{tetu za razbijene prozore na objektu. - Posebno nas je obradovao taj gest petorice mladi}a koji su se pokajali, tra`ili oprost i s nama popili sok. Obe}ali su da se to vi{e ne}e de{avati - kazao nam je predsjednik Med`lisa Fo~a Salem ef. Al. B. ]emo.

Helez: Spisak je autenti~an
Komisija za utvr|ivanje statusa organizatora i pokreta~a otpora koju je formirala Vlada FBiH potvrdila spisak
za utvr|ivanje statusa organizatora i pokreta~a otpora koju je formirala Vlada FBiH te da postoji i spisak koje je predlo`ilo Udru`enje organizatora i pokreta~a otpora u FBiH, ali da on nije akt Vladinog tijela te da nije zvani~no verificiran od ~lanova Komisije. Na spisku Republi~kog i regionalnog {taba Patriotske lige su: Bakir Alispahi}, Omer Ba{i}, Omer Behmen, Rifat Bilajac, Munib Bisi}, Osman Brka, Sejad ^eljo, Hasan ^engi}, Asim Dautba{i}, Rasim Ga~anovi}, Mustafa Hajrulahovi} Talijan, Sefer Halilovi}, Dervo Harbinja, Avdo
Helez: Ne znam {ta je sporno

Spisak organizatora i pokreta~a otpora u BiH koji nije kona~an u bh. javnosti izazvao je brojne kontroverze i sporenja. Autenti~nost spiska koji objavljuje „Dnevni avaz“ za na{ list potvrdio je ju~er i Zukan Helez, federalni ministar za pitanja boraca.

Regionalni {tab
- Ne znam {ta je sporno, spisak je vjerodostojan. Ministarstvo ima isti spisak i ja, koliko znam, njegovi autori jesu organizatori i pokreta~i otpora. No, izgleda da je problem {to su se oni podijelili u nekoliko grupa - poja{njava Helez. Nagla{ava da je ovu listu potvrdila Komisija

Sparkasse banka

Saradnja sa NSBiH
Sparkasse banka i NSBiH ju~er su potpisali produ`enje sponzorskog ugovora za sezonu 2011./2012., pri ~emu je banka odlu~ila ja~e finansijski podr`ati bh. tim. Ugovor je potpisan u sjedi{tu Sparkasse banke.

Hebib, Alija Izetbegovi}, Naim Kadi}, Azim Karamehmedovi}, Mehmed Kari{ik, Kerim Lu~arevi}, Irfan Ljevakovi}, Rusmir Mahmut}ehaji}, Senaid Memi}, Salko Polimac, Jusuf Pu{ina, Zijad Ra{idagi}, Sidik Spahi}, Zi}ro Suljevi}, Salim [abi}, Atif [aronji}, [uajb [eta, Hajrudin [uman, Emin [vraki}, Sulejman Vranj, Mirza Mujad`i}, Irfan Ljubijanki}, Mirsad Velad`i}, Halid Hafizovi}, Alija Rizvanbegovi}, Muhamed Hamo Taslid`a, Faid He}o, Had`o Efendi}, Rijad Ra{~i}, Vahid Karaveli}, Salih Kulenovi}, Zihnija Aganovi}, D`emal Merdan i Kemal Terzi}.

Organizator iz 1993. godine
Zijad Mu{i}, biv{i komandant iz Mostara, ju~er je kontaktirao na{ list i izrazio `aljenje zbog toga {to se na spisku organizatora otpora na{lo i ime Zijada Had`iomerovi}a. lovi}, Ramo ^ardakovi}, Ago Pod`i}, Samir Lokvan~i}, Husein Mahmutovi}, Mustafa Rizvanovi}, Munir Ali}, Amir Alispahi}, Vejsil [ehi}, Bakir Alispahi}, Ramiz ^eho, Halid Ganija, Osman Gurda, Jasmin Helja, Fadil Kar~i}, Alija Prazina, Adil Lutvi} i Ismet Osmanovi} te sa Sokoca Danijel Grbo i Mevludin Smaji}. Iz Trnova, Visokog, Vi{egrada, Vogo{}e, Banovi}a, Bijeljine, Bratunca, Br~kog, ^eli}a, Gra~anice, Grada~ca, Janje, Kalesije, Kladnja, Lukavca, Ora{ja, Osmaka, Sapne i Teo~aka organizatori otpora su: Edhem Godinjak, Hamdo Kari}, Halim Avdagi}, Kenan Jusufba{i}, Mersed [ahinovi}, Mugdim Vranac, Murat [abanovi}, Alija Kulo, Haris Trnka, Nermin Delagi}, Mirsad Kuki}, Me{an Rahmanovi}, Muhidin Bilali}, Muriz Ibrahimovi}, Zenaid Mehmedbegovi}, Hase Tiri}, D`email Be~irevi}, Azem D`ani}, Adnan Karovi}, Ferid Mujkanovi}, Ibrahim Rami}, Mustafa Rami}, Be}ir ]ehaji}, Sead Muminovi}, Ned`ad [adi}, Husein Serhatli}, Hazim Vikalo, Adem Had`i}, Reuf Huseinagi}, Sead Jamakosma- Ne znam koga je Zijad Had`iomerovi} organizirao kada provjereno znam da se Oru`anim snagama Armije BiH priklju~io 9. maja 1993. godine. To je apsurdno - navodi Mu{i}. novi}, Nusret Me{i}, Tasin Oki}, Enver Ali}, ]azim Huremovi}, Salih Mumuinovi}, Sead Omerbegovi}, Hazim Ran~i}, D`ihad Kova~evi}, Muhamed Muhi}, Zehrid Selimovi}, Tarik Arap~i}, Ned`ad Hasanovi}, Mehmed Tosunbegovi}, ]amil Ahmetovi}, Mirsad Mahmutovi}, Edhem Omerovi}, [uaib ^elikovi}, Refko Hod`i} i Hajrudin Me{i}. Na spisku iz Zvornika, Bugojna, Kaknja, Novog Travnika, Travnika, Vare{a, Viteza, Zavidovi}a su: Agan Delibajri}, Asim \edo Had`i}, Beriz Had`i}, Sakib Halilovi}, Fehim Lovi}, Muhamed ^ikari}, Sabahudin Had`iavdi}, Senad Dautovi}, Abdulah Jele~, Mustafa Jusi}, D`evad Mla}o, Zijad Alajbegovi}, Kemal Brodlija, Kemal ^elebi}, Nezir ]aluk, Elvedin [ehagi}, Ramiz Deli}, Salih Krnji}, Fikret Skopljak, Kemal Bajramovi}, Asim Fazli}, Halid Genjac, Halid Mulaimamovi}, Mirsad Granov, Mervana Had`imurtezi}, Avdija Kova~evi}, Hakija D`elilovi}, Refik Hajdarevi}, Muhamed Mujezinovi}, Velid Hamidi~evi}, Husein Muratovi}, Dervo Mu{i} i Sejad A. DEDAJI] Star~evi}.

Fojnica i Gora`de
Organizatori i pokreta~i otpora iz Fojnice, Gora`da, Had`i}a, Han-Pijeska, Ilid`e, Ilija{a, Kiseljaka, Pala, Pra~e, Olova i Rogatice su: Ahmed Beba, Fikret Fejzi}, Sead Ma~ki}, Mensur Pa{ali}, Nedim Alagi}, Halid ^engi}, Mensur ]urovi}, Mirsad Dragolj, Meho Drljevi}, Huso D`emi|i}, Izudin Efendi}, Edin Fejzi}, Halid Hubijer, Musa Od`ak, Mersed Prlja~a, Abduselam Sijer~i}, Ismet Suba{i}, Elvedin Trgo, Rifet Vesni}, Sejdalija Ferhatovi}, Avdija [abanovi}, Senad [ahinpa{i}, Mehmed Tvrtkovi}, Enver ^i~ko, Mustafa D`eli-

Jevrejsko groblje

Vi{e od 54.000 KM za sanaciju
Ministarstvo vanjskih poslova Njema~ke, posredstvom svoje ambasade u BiH, doniralo je 54.763 KM za sanaciju, restauraciju i konzervaciju glavne kapije na Starom jevrejskom groblju u Sarajevu, javlja Srna. Sarajevsko jevrejsko groblje, poslije pra{kog groblja, najve}i je jevrejski grobni kompleks u Evropi i jedan od najvrednijih memorijalnih kompleksa u svijetu.

Korupcijska hobotnica rasprostranjena u Br~kom

Su|enje Karad`i}u

’Lista za hla|enje’
Iskaz o zlostavljanju i ubijanju Bo{njaka u logoru Omarska u ljeto 1992. godine, na su|enju Radovanu Karad`i}u u Hagu ju~er je dao svjedok Kerim Me{anovi}. Bogatiji Bo{njaci i intelektualci, prema Me{anovi}evom iskazu, svrstavani su na „listu za hla|enje“, odnosno likvidaciju, i prebacivani u „bijelu ku}u“ u logoru, poslije ~ega ih niko vi{e ne bi vidio. Tijela mnogih svjedokovih prijatelja naknadno su, kako je rekao, prona|ena u masovnim grobnicama.

Slijede nova hap{enja
Tu`ilac Zekerija Mujkanovi} potvrdio da se uhap{eni terete za kr{enje procedura u javnim nabavkama
sedam osoba kojima je odre|en 24-satni pritvor izvedeno pred tu`ioca. Pred lokalnim tu`iocem pojavili su se Dragan Paji}, biv{i gradona~elnik, Rizo ^avi}, {ef Vladinog Odjela za obrazovanje i njegov zamjenik, Samir ^orbad`i}, {ef Ureda za upravljenje javnom imovinom i njegovi slu`beniNakon prekju~era{nje akcije br~anske policije pod nazivom „Bingo“, u kojoj je na informativni razgovor privedeno 14 biv{ih i aktuelnih funkcionera i slu`benika Vlade kao i nekoliko br~anskih privrednika zbog sumnje da su zloupotrijebili slu`beni polo`aj i ovla{tenja te namje{tali tendere, ju~er je ci Miron Buro, Sadem Plakalo i Rino Bajer, te {ef Porezne uprave Miodrag Trifkovi}. Oni }e u pritvoru provesti jo{ najmanje jedan dan, s obzirom na to da im je Tu`ila{tvo pritvor produ`ilo za jo{ 24 sata. Glavni tu`ilac u Distriktu Zekerija Mujkanovi} potvrdio je na konferenciji za novinare da je sedam osoba uhap{eno, te da se u „naj{irem smislu terete za kr{enje procedura u javnim nabavkama i procedura prijema u radni odnos“. - Nakon ispitivanja Tu`ila{tvo }e u roku od 24 sata Osnovnom sudu Distrikta podnijeti prijedlog za odre|ivanje pritvora protiv svih osoba koje su li{ene slobode
(Foto: E. Ra`anica)

Dragan Paji} ju~er u pratnji policije napu{ta Tu`ila{tvo

Mur pozdravio akciju
Supervizor za Br~ko Roderik Mur (Roderick Moore) pozdravio je policijsku akciju u Distriktu Br~ko koja je usmjerena na borbu protiv korupcije i zloupotrebu slu`benog polo`aja. - Supervizor sna`no podr`ava sve mjere kojima se potvr|uje vladavina prava, isti~u}i da u demokratskom dru{tvu niko ne mo`e biti iznad zakona - navedeno je u saop}enju iz OHR-a.

- kazao je Mujkanovi}. Mujkanovi} je dodao da se ovakva odluka Tu`ila{tva zasniva na dokazima prikupljenim u dosada{njem toku istrage za koje se vjeruje da potvr|uju osnovanu sumnju da su navedene osobe po~inile krivi~na djela za koja se terete, te zbog vjerovatno}e da }e osumnji~ene osobe utjecati na svjedoke ili saizvr{ioce krivi~nih djela.

On je kazao da se istraga provodi protiv 14 osoba, ali da daljnji tok istrage mo`e rezultirati pro{irenjem na jo{ neke osobe. Prema informacijama do kojih je do{ao „Avaz“, gotovo je izvjesno da }e istraga biti pro{irena i na druge Vladine odjele i institucije, te na biv{e ~elnike pojedinih odjela i nekada{nje funkcionere, odnosno da }e biti jo{ hap{enja. E. RA@ANICA

teme

Dnevni avaz, srijeda, 5. oktobar/listopad 2011.

9

NA LICU MJESTA Reporter „Dnevnog avaza“ na Wall Streetu

Po~inje li u Njujorku ’ameri~ko prolje}e’?
Nekoliko stotina Amerikanaca ve} sedmicama protestira, a mnogi i no}ima spavaju u parku u finansijskom centru SAD
(Od izvje{ta~a „Dnevnog avaza“ iz Njujorka)

Suljagi}: Politi~ko djelovanje

Bajraktarevi}: Verbalne osude

Reakcija ministra na Bajraktarevi}evo vrije|anje

Uz parole „Revolucija po~inje kod ku}e“ i „Nau~imo ne{to od svijeta“, pri ~emu se spominju protesti u arapskom svijetu, sedmicama se okupljaju demonstranti na njujor{kom Wall Streetu, finansijskom centru Amerike, protestiraju}i protiv svjetskog ekonomskog poretka i „modernog robovlasni{tva“. Protesti svakog dana, iako se jo{ radi o malom broju ljudi, dobivaju na pa`nji posebno svjetskih medija. Me|u organizatorima otpora ima i onih porijeklom s prostora biv{e Jugoslavije. Na{ reporter s lica mjesta razgovarao je s demonstrantima. - Budite ubije|eni da }emo ostati ovdje sve dok bude trebalo. Ne}e nas pokolebati policija, jer s nama je 99 posto naroda i samo je pitanje vremena kada }e ova na{a jesen postati „ameri~ko prolje}e“ ka`e za na{e novine Nikita, jedna od demonstrantica. Dodaje da je porijeklom „iz biv{e Jugoslavije“ i da se preziva

Pitanje vremena

Me|u organizatorima i Nikita, porijeklom s na{ih prostora (Foto: Webpublicapress)

Danas na Brodveju
Za danas su zakazane do sada najve}e demonstracije, van granica Wall Streeta. Povorka kre}e prema jednoj od najve}ih njujor{kih avenija, Brodveju. To bi trebao biti dokaz da protesti nadma{uju lokalni karakter.

Nikitovi}. Po zanimanju je u~iteljica koja je izgubila posao, a dio je Organizacionog odbora demonstracija. Uz demonstrante su za sada dva velika radni~ka sindikata - transportnih i obrazovnih radnika. No, o~ekuje se da bi im se uskoro mogli priklju~iti i neke cijele religijske zajednice. Tu mogu}nost najavili su imam Abdul Latif iz Islamskog vije}a Njujorka (Islamic Council of New York ) te ~uvena aktivistica Lesli Kogan (Leslie Cogan) iz nevladine organizacije „Ujedinjeni za mir i pravdu“ (United for Peace and Justice). Nikita ka`e da su pozvali gradona~elnika Majkla Blumberga (Michael Bloomberg), koji im ve} nekoliko dana „prijeti“ da }e ih otjerati s ulica, ali da se nije odazvao. Nakon skoro tri sedmice mirnih okupljanja i defilovanja ispred zgrade glavne njujor{ke berze bar dva put dnevno, ova ve} povelika grupa de-

monstranata dobila je i slu`beno ime: „Okupirani Wall Street“ (Occupied Wall Street). Okupljaju se u parku Zukota uz zvuke zvona, gitara i truba. Taj maleni park njihovo je polazi{te, a za mnoge od njih i „preno}i{te“, jer nekoliko stotina njih tu spava svake no}i. Sve se odvija tik uz veliku gra|evinu Memorijalnog centra „11. septembar“. Oko 700 uhap{enih demonstranata ve} je pu{teno iz zatvora, samo sa sudskim opomenama. - Politi~ari su se u ovoj zemlji prodali bankarima. Ovo vi{e nije demokratija, ovo je „bankokratija“ uzvikuje demonstrant sa zastavom na kojoj pi{e: „Dugovanje je moderno ropstvo“, i dodaje da predstavlja novu partiju u Americi, koja }e se boriti protiv politi~ke korupcije.
Erol AVDOVI]

Gitare i trube

Direktor Osnovne muzi~ke {kole na Ilid`i Mehmed Bajraktarevi} na sjednici Nastavni~kog vije}a, kako je na snimku objavila Federalna TV, vrije|ao je ministra obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo Emira Suljagi}a nazivaju}i ga pogrdnim imenima. - Na{la se svinja gdje nije bila, nisu o~ekivali da }e pobijediti. Da se nadolme za vrijeme dok nisu bili na vlasti, kad su na{e dr`avljane slali za Gvantanamo... Kad papa do|e u Zagreb, pola svijeta se klanja, eto razlike izme|u pape i reisa. On je vrhovni autoritet katolika, a reis muslimana. A |ubrad muslimanska, kao na{ ministar,

Suljagi} uzvratio prijete}i zakonom

na|u se da pljuju. To ateisti~ko sme}e, ono je mene uvrijedilo pri~ao je Bajraktarevi}, prikazano je na snimku. Ministar Emir Suljagi} u izjavi za „Dnevni avaz“ ka`e da je rije~ o politi~kom djelovanju u {kolama i da }e poduzeti sve zakonske radnje da se to sprije~i. - Nakon priloga emitiranog u Dnevniku 2 FTV-a Ministarstvo je od ove medijske ku}e zatra`ilo da dostavi prilog i kompletan audiosnimak ili bilo kakav dodatni materijal za montiranje ovog snimka. Bajraktarevi}ev govor traje deset minuta i ne}u da ga komentiram A. Nu. ka`e Suljagi}.

Tragom informacija koje kru`e Banjom Lukom

Banjom Lukom ovih dana kru`e informacije o tome da je prije nekoliko no}i prijavljen nestanak majke ministra unutra{njih poslova RS Stanislava ^a|e. U MUPu RS, me|utim, ju~er su negirali da se bilo {ta sli~no desilo. Prema nepotvr|enim informacijama, majka ministra policije RS, koja je naru{enog zdravlja,

MUP RS negira da je tra`io ^a|inu majku

prije nekoliko no}i nakratko je odlutala od ku}e, a ^a|o je, navodno, odmah prijavio njen nestanak i anga`irao odre|ene policijske snage u akciji njenog pronalaska. Po Banjoj Luci pri~a se da se sve sretno zavr{ilo, odnosno da je ^a|ina majka nakon nekoliko sati prona|ena u blizni zgrade u kojoj A. [. stanuje.

Moja Sju je najljep{a `ena
Li~ni profil hitmejkera
Ime i prezime: Dino Muharemovi}. Datum i mjesto ro|enja: 11. juni 1967., Sarajevo. Koji je Va{ najve}i porok: Slatki{i. Biste li donirali organe: Da. [ta pomislite kada Vam crna ma~ka prije|e preko puta: Sretan joj put! [ta svaka dama mora imati u ta{ni, a mu{karac u nov~aniku: Dama bankovnu karticu, a mu{karac - ke{. Ima li istine u izreci „Ko pjeva, zlo ne misli“: Ma, nema. Da je sutra smak svijeta, {ta biste danas uradili: Ne znam. Je li bolje danas biti lijep ili pametan: Uvijek je bolje biti pametan, a pogotovo danas. Politika je za Vas: ...Izvinite {to psujem. Jeste li ikada izdali prijatelja: Ne. Je li Va{a slava gorkog ili slatkog okusa: I jedno i drugo. Otkrijte nam jednu tajnu: Tajne se ne otkrivaju. ^ega se najvi{e sramite: Ni~ega. Najljep{a `ena/mu{karac je: Moja Sju. Kada je brak dobar brak: Kada u njemu sve {tima. Je li jutro pametnije od ve~eri: Jeste. Neostvarena `elja: Ima ih vi{e, ali nisu neke bitne. Omiljeni film: „Poruka u boci“. Va{ hobi: Putovanja. Sportista koji Vas inspi-

Klub poznatih Dino Muharemovi}

10

Dnevni avaz, srijeda, 5. oktobar/listopad 2011.

teme

REAKCIJE Stru~njaci o pove}anoj potro{nji lijekova za smirenje

Gra|ani piju tablete zbog lo{e vlasti
Moraju se poduzeti hitne mjere na za{titi stanovni{tva od du{evnih poreme}aja, ka`e Ku~ukali} Dugotrajne traume
Ku~ukali}: Ljudi tra`e spas @iga: Kriza donosi tegobe

Pove}ana potro{nja antidepresiva, sedativa i anksiolitika jasan je znak da je mentalno zdravlje gra|ana BiH drasti~no naru{eno. Ono }e biti sve gore ako se ne{to ne poduzme, ka`e za „Dnevni avaz“ prof. dr. Abdulah Ku~ukali}, {ef Psihijatrijske klinike u Sarajevu. - Radi se o lijekovima koji se koriste za ubla`avanje straha, nemira, tjeskobe, fobija, sni`enog raspolo`enja, bezvoljnosti... Pove}ana potro{nja signal je da se moraju poduzeti hitne mjere na za{titi stanovni{tva od du{evnih poreme}aja - ka`e Ku~ukali}. Uzroci pogor{anog psihi~kog zdravlja, prema Ku~ukali}u, jesu dugotrajne traume zbog nerije{enih

Muharemovi}: Slatki{i su mi porok

socijalnih pitanja, egzistencijalni problemi, nezaposlenost, lo{i me|uljudski odnosi, gubitak morala... - Da bi ~ovjek izdr`ao sve te stresove, svakodnevne frustracije i nepravde,

tra`i spas u ne~emu {to }e mu pomo}i, a to su lijekovi. Me|utim, koliko se tro{i lijekova ove vrste, nije po-

niranje faktora rizika. - Treba preispitati na~in dovo|enja ljudi na stru~ne funkcije. Ne mo`e podobnost biti odlu~uju}a, ve} struka. Oni ljudi koji `ele dobro BiH moraju tako razmi{ljati. Kada se uvedu takvi principi, rije{it }e se i mentalni i ostali problemi - ka`e Ku~ukali}. I sociolog prof. dr. Jusuf @iga upozorava da se bh. dru{tvo nalazi u ozbiljnoj krizi koja ljudima donosi mentalne tegobe. - U ovom trenutku imamo dr`avu u kojoj se godinu ne mo`e formirati vlast ne samo na dr`avnom ve} i na ni`im razinama. Imamo cijeli niz negativnih trendova vezanih uz narastanje socio-

rira: Usain Bolt. Sje}ate li se prvog poljupca: Ne. [ta je Va{ najve}i strah: Bojim se samo Boga. Najdra`a pjesma: Ima ih vi{e. Kada ste posljednji put bili na izlo`bi ili u pozori{tu: Prije mjesec s mojim bad`om. Citat koji pamtite: „U prolazu smo svi“. Omiljena modna marka: „All Star“. Osoba koja Vas `ivcira: Ne postoji takva osoba.

Narod navikao da trpi i {uti
Psihologinja Jasmina Dizdarevi} ka`e da kod ljudi koji su bili u ratu, primje}uje ve}u rastrojenost i agresivnost nego nakon rata. - Psiholo{ki gledano, narod je navikao da trpi, {uti i o~ekuje ne{to bolje. Politi~ka situacija, nezaposlenost, neizvjesnost i mladala~ka agresivnost poljuljali su porodicu, povjerenje me|u ljudima, sve se manje razgovara, a sve vi{e uzimaju sedativi. Me|utim, popijena tableta ne}e rije{iti problem,

256 samoubistava u 2010. 234 samoubistva u 2009. 225 samoubistava u 2008. Najvi{e vje{anja, upotrebe pi{tolja, utapanja, trovanja Najvi{e suicida u TK, ZDK i KS znato, jer se koriste bez registracije, odnosno ima ih u slobodnoj prodaji. Njihova potro{nja sigurno je ve}a od one evidentirane - isti~e Ku~ukali}. patolo{kih fenomena, nasilja, kriminala, korupcije, haoti~nog stanja... Sve se to negativno odr`ava na mentalnu stabilnost ljudi. Njima ne preostaje ni{ta drugo nego da pose`u za sedativima. To je rezultat te{kog politi~kog i ekonomskog stanja u zemlji. Oni koji bi se trebali baviti vla{}u, o~igledno to ne `ele, a gra|ani su time dodatno frustrirani - isti~e prof. @iga.
E. HALA]

Samoubistva u FBiH

Dizdarevi}: Tableta ne}e rije{iti problem

ali razgovor mo`e pomo}i. Nije ni{ta stra{no oti}i psihologu - ka`e Dizdarevi}.

On nagla{ava potrebu za sistemskim rje{enjem, koje podrazumijeva dovo|enje funkcionalne, ekspeditivne i stru~ne vlasti, pobolj{anje kvaliteta `ivota ljudi i elimi-

Haoti~no stanje

SMS
DOKLE [UTJETI - Pa, ljudi moji, zna li ovaj na{ narod da ovi na{i politi~ari primaju pla}u! Ali, nije uredu {to narod {uti. Dokle {utjeti, moj lijepi narode? UDRU@ENJE BUDALA - Pitanje za gospodina Tirka. Kojoj inspekciji podlije`u klubovi i raznorazna udru`enja? Svi to~e alkohol i imaju po dva radnika, a nemaju nikakvih obaveza. Trebali bismo i mi koji pla}amo otvoriti „udru`enje budala“ i ne pla}ati ni{ta. ZOOLO[KI VRT Kom{ija mi dr`i psa usred grada. Prijavljivao sam tri puta policiji i niko ni{ta. Invalid sam i trpim

Dnevni avaz
061-142-015
lajanje po terasi. A u blizini je i osnovna {kola. Nave~er je kao u zoolo{kom vrtu. Zijad H, Gora`de MORALNI ^IN - Ministe Vranki}u, podnesi ostavku! Nije ti mjesto vi{e gdje jesi. Sram neka te bude, 166 miliona eura nije tvoja babovina! BESPRAVNI PARKING - Kada mi borci na pijaci prodajemo, policija nas hvata da ne bismo {ta bespravno zaradili, a u centru Sarajeva, konkretno u Kotromani}a ulici, bespravni parking sa sto mjesta. Svaki dan bez problema radi, pa jo{ i na{e dvori{te zauzmu da nam djeca ne smiju iza}i iz ku}e.

U petak mogu} snijeg
Period sun~anog vremena koji smo imali od po~etaka jeseni bit }e prekinut u petak naglim zahladnjenjem i padom temperatura, ka`u u Federalnom hidrometeorolo{kom zavodu. Prema prognozama klimatologa, u petak poslije podne na{u zemlju zahvatit }e nestabilna fronta koja }e donijeti ki{u i hladnije vrijeme. Maksimalna temperatura na kontinentalnim podru~jima iznosit }e deset stepeni, a u Hercegovini do 15. U ve~ernjim satima mogle bi se pojaviti i prve pahulje na planinama. Nestabilno vrijeme pra}eno ki{om potrajat }e do sredine

Prema prognozama meteorologa

Sarajevo ju~er: Izuzetno toplo vrijeme

sljede}e sedmice, a od onda se ponovo o~ekuje stabilizacija vremena. Prema rije~ima klimatologa @eljka Majstorovi}a, po srednjoj temperaturi oktobar }e biti ne{to iznad prosjeka. - Bit }e jo{ sun~anih dana, ali ova fronta koja nam ide donijet }e ki{u krajem sedmice i za vikend. Snijega mo`e biti na planinama, a ne}e ga biti u Sarajevu i drugim naseljenim mjestima. Nije rijetkost da snijega na Bjela{nici bude i u avgustu - ka`e Majstorovi}, dodaju}i da bi u drugoj polovini oktobra trebalo biti znatno hladnije s ve}om koli~inom padaE. Ha. vina.

teme

Dnevni avaz, srijeda, 5. oktobar/listopad 2011.

11

OD[TETE Nakon {to je oficiru biv{e JNA ispla}eno 65.000 eura

Protiv FBiH 14 novih tu`bi za vojne stanove!
Vlada ju~er upoznata s prijedlozima nagodbi, a odluku }e donijeti na idu}oj sjednici [ta nude
\oki} je, prema kupoprodajnom ugovoru, zaklju~enom uo~i rata, za nikada zavr{eni proces otkupa vojnog stana u Sarajevu na ra~un u beogradskoj banci uplatio vrijednost od sada{njih 5.000 KM. No, nedavno mu je na ra~un iz federalnog bud`eta leglo ~ak 26 puta vi{e od tog iznosa, s obzirom na to da od{teta od 65.000 eura iznosi oko 130.000 KM. Ju~er je, pak, upoznata s prijedlozima Ureda za zastupanje pred Sudom u Strazburu, koji je za varijantu da se samo u jednom slu~aju ide na nagodbu, dok Vladina radna grupa koja se, tako|er, bavi ovim pitanjem predla`e nagodbe u ~ak pet slu~ajeva. Ina~e, \oki}, kao i ve}ina drugih tu`itelja, danas `ivi u Srbiji. Svi oni tamo su dobili stanove koji su prije rata pripadali zajedni~kom jugoslavenskom vojnostambenom fondu. Sada tra`e isplatu od{teta ili povrat stanova u FBiH koje su koristili prije rata, a u kojima, mahom, `ive borci Armije RBiH. Sud u Strazburu, me|utim, posebno je cijenio to {to federalne vlasti nisu uspjele dokazati da su vojni stanovi nakon rata zaista dijeljeni socijalno ugro`enim pripadnicima bora~kih populacija, nego je ostao u uvjerenju da su u njih useljeni, uglavnom, visoki du`nosnici, {to je i navedeno u presudi u koM. KUKAN rist \oki}a.

Vukovi}: ^eka se izvje{taj

Nakon {to je biv{i saziv Vlade FBiH isplatio 65.000 eura od{tete oficiru nekada{nje JNA Branimiru \oki}u za vojni stan koji je ovaj prije rata koristio u Sarajevu, Federacija se suo~ila s novim valom tu`bi. Kako „Avaz“ saznaje, iz Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u Vladu FBiH stigao je zahtjev za izja{njenje o ~ak 14 tu`bi u slu~aju „Aleksi} i 13 drugih protiv BiH“! One se odnose na tra`enje od{teta, a prema na{im informacijama, Vladi je ponu|eno da se izjasni i o mogu}im vansudskim nagodbama i da pristane ispla}ivati od{tete u visini od po 1.000 eura po kvadratu stana na koji se tu`ba odnosi. Vlada bi o tome trebala odlu~iti na idu}oj sjednici.

\oki} dobio vi{e novca

@ive u Srbiji

Zgrada u kojoj se nalazi prijeratni stan Branimira \oki}a

U Javnoj ustanovi „Dom zdravlja“ Sarajevo posljednjih dana sve se vi{e pri~a o mogu}em {trajku. Kako nam je nezvani~no re~eno, povod za {trajk je nezadovoljstvo dosada{njim radom novog v. d. direktora Milana Miokovi}a. No, ovog puta nisu svi radnici, a ni ~lanovi Sindikata zainteresirani za {trajk. Ministar zdravstva KS Zlatko Vukovi} ka`e da nema razloga za {trajk niti je o tome bilo govora. - Kada oni zavr{e s poslom, znat }u koliko je ljudi vi{ka, koji je to kadar, koliko je ljudi primljeno na odre|eno vrijeme, kakvo je poslovanje ambulanti, koliki su dugovi, koliki su materijalni tro{kovi... Bojimo se stvarnog duga, jer ne}emo dozvoliti da „Dom zdravlja“ do|e u situaciju u kojoj se nalazi GRAS pa da im se onda nikako ne mo`e pomo}i - ka`e Vukovi}. E. Ha.

[trajka ne}e biti

Vukovi} za „Avaz“

Federalni premijer Nermin Nik{i} na ju~era{njoj pres-konferenciji u Mostaru, gdje je i odr`ana sjednica Vlade FBiH, potvrdio je da je Vlada donijela odluku da protiv dr`avnog ministra finansija Dragana Vranki}a podnese krivi~nu prijavu, ali nakon {to dobije slu`beno obja{njenje Evropske investicijske banke (EIB) o tome da li se ona i{ta dogovarala s Vranki}em. Ako EIB demantira Vranki}a, krivi~na prijava je neminovna. Nik{i} je podsjetio da je Vranki} blokirao dobivanje kredita od EIB-a od 166 miliona eura za gradnju tri dionice autoputa kroz Federaciju. Stoga je najavio da }e Vlada podnijeti krivi~nu prijavu protiv njega, ali je to

Slu~aj ’Vranki}’ ~eka odgovor banke
(Foto: M. Hod`i})

Vlada Federacije BiH zatra`ila provjeru

Nik{i} ju~er nakon sjednice: Korekcija prostornog plana

odgo|eno zbog Vranki}evog kasnijeg saop}enja u kojem je ustvrdio da je svoju odluku donio u dogovoru sa EIBom, {to }e Vlada sada provjeriti zvani~nim putem. Nik{i} je novinarima, izme|u ostalog, saop}io i da

Ministar Krajina rekao je da ne}e biti smanjenja niti pove}anja pla}a bud`etskim korisnicima.

Regres od 407 KM

Vlada je usvojila i odluku o skoroj isplati ovogodi{njeg regresa za korisnike bud`eta od po 407 KM.

je Vlada ju~er utvrdila prijedlog amandmana na Nacrt prostornog plana podru~ja posebnih obilje`ja, koji se odnosi na njegovu korekciju u dijelu Bjelopoljske kotline - Mostar sjever. Vlada je donijela i dokument okvirnog bud`eta od 2012. do 2014. Federalni ministar finansija Ante Krajina istakao je da je bud`et preoptere}an sa oko 90 posto obaveza koje su zakonom donesene te da on ni u kojem smislu ne mo`e biti M. HOD@I] razvojni.

D`ombi} `eli ukidanje dr`avnih institucija

Premijer RS Aleksandar D`ombi} najavio je ju~er u Banjoj Luci da }e Vlada RS predlo`iti ukidanje pojedinih institucija na nivou BiH radi „rastere}enja fiskalnog okvira i omogu}avanja ve}eg priliva sredstava za entitete“. - Kada budemo usvajali globalni fiskalni okvir za sljede}u godinu i kada se budemo odre|ivali prema bud`etu institucija BiH, predlo`it }emo odre|enu racionalizaciju institucija na nivou BiH - rekao je D`ombi}. On je dodao da }e, u skladu s tim, sva ministarstva u Vladi RS popisati svoje nadle`noA. [. sti koje su prenesene na BiH u prethodnom periodu. 

w
U Osnovnoj školi “19. april” u Derventi otvorena je renovirana fiskulturna dvorana, koja je tokom prošlogodišnjih poplava pretrpjela velika oštećenja i nije bila u upotrebi. Učenici su bili primorani časove fizičkog vaspitanja obavljati u veoma lošim uslovima i u alternativnim prostorijama. N. S.

Dnevni avaz, srijeda, 5. oktobar/listopad 2011.

F=H==

POSJETE Članovi Udruženja “Bosna - Sandžak” iz Turske u BiH
Muftija Čamdžić polaže temeljac

8AHI==IJ=L==" @EAJAKLKčEE?E
U Kobašu ima 120 domaćinstava sa oko 300 Bošnjaka
Zahvaljujući Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica RS koje je obezbjedilo 10.000, Opštini Srbac koja je izdvojila 1.500 KM i obećanju Ministarstva za raseljena lica BiH da će obezbijediti 18.000 KM, moći ćemo nabaviti sav potreban građevinski materijal za izgradnju kancelarije Medžlisa i jedne učionice u kojoj će nastavu vjeronauke pohađati 41 dijete bošnjačke nacionalnosti, kazao je predsjednik MIZ Kobaš Mustafa Mujčić na svečanosti u povodu polaganja temeljca za ovaj objekat u Kobašu kod Srpca. Svečanosti su prisustvovali generalni sekretar Rija-

U Kobašu kod Srpca položen temeljac 

IJ=EI=AAEFHA@LEšA@ #A=H=K2Jč=HE=
Sa predstavnicima Medžlisa IZ Bijeljina potpisali protokol o saradnji

seta Islamske zajednice BiH Muhamed Salkić, muftija banjalučki Edhem Čamdžić, poslanik u Narodnoj skupštini RS Senad Bratić i drugi. -U novom objektu dobit ćemo kancelariju Medžlisa i učionicu za 41 dijete islamske vjeroispovijesti jer do sad nisu imali adekvatne uslove za učenje vjeronauke. U Kobašu ima 120 domaćinstava sa oko 300 Bošnjaka koji žive u dobrim odnosima sa susjedima - rekao nam je domaćin skupa, glavni imam u Kobašu Mirzet Pezer, i dodao da ga raduje što će zidarske i zanatske radove besplatno obaviti vjernici džematlije. Lj. K. 

KJKH IHA@EšJA 6
-Ne sviđa mi se što još nije riješen problem prilaza ulici Meše Selimovića, a posebno mi smeta što se na ionako malo slobodnog prostora u ulici parkiraju vozila, što otežava prolaz pješacima i vozačima. O tome su građani više puta upozoravali nadležne, a pokretana je i vijećnička incijativa na sjednici OV, ali do danas ništa nije riješeno. Sviđa mi se što je u Srebreniku postavljena savremena turistička i druga signalizacija koja putnike namjernike usmjerava prema kulturnim spomenicima, i gradskim institucijama. Sviđa mi se i što se sve

Šta mi se (ne)sviđa u Srebreniku

Predstavnici udruženja “Bosna - Sandžak” iz turskog grada Serdivana, koje okuplja građane Turske porijeklom iz BiH i njeguje tradiciju i kulturu bošnjaštva, boravili su u sjeveroistočnoj Bosni. Domaćini su im bili rukovodstvo i džematlije Medžlisa Islamske zajednice Bijeljina. Potpisan je protokol o saradnji, nakon čega slijedi priprema konačnog ugovora o bratimljenju. Ideja je začeta proljetos, prilikom posjete pedesetak uglavnom mladih džematlija iz Bijeljine Istanbulu i Adapazaru. Inicijator je bio Hasan Suzek, predsjednik “Bosna - Sandžak”. Gosti iz Turske u Bijeljinu su stigli u subotu, 1. oktobra, a već sutradan vidjeli su bijeljinske džamije i proučili Fatihu na mezarima civilnih žrtava rata u ovom gradu.

Posjeta bijeljinskoj Atik džamiji

w

4ALEH== BEIKJKH= 6=EčAA K HE>LK = @H=?K I== K ,AHLAJE
Na Modracu je održano međunarodno takmičenje u sprtskom ribolovu, a učestvovalo je 11 ekipa iz BiH, Srbije i Makedonije. Prvo mjesto ekipno osvojila je ekipa SRD “Kečiga Bačko Petrovo selo” iz Srbije, druga je ekipa SRD “Sarajevo 1906” iz Sarajeva, a treća ekipa “Jaz Beoč” kod Novog Sada. I. B.

Potom su sa domaćinima posjetili Memorijalni centar

U povratku iz Potočara posjetili su Kula-grad u Zvorniku i obale Drine u Janji. Druženje je uvečer Potočari u kojem su neki članovi delegacije bili prvi put. Posjetili su memorijalnu sobu,spomen-sobu iostaliskamenjeni pred više od 5.000 mezara u Potočarima. Dugo su razgovarali sa jednom od majki Srebrenice koju su tu zatekli. -Nije vam bilo lahko. Kako je moguće podnijeti ovoliko zla i nesreće? Želimo da se bolje upoznamo i 

= >=== ,HEA

nastavljeno uz pjesmu i igru, a gosti su iza ponoći nastavili put ka Novom Pazaru.

Ćazim Mujkić, ekonomista

U Prijedoru je, u holu zgrade Opštine, otvorena izložba “Prijedor grad slikara” na kojoj je izloženo 13 slika koje potpisuje devet akademskih slikara, učesnika nedavno održane likovne kolonije u Ljetnjoj bašti u Prijedoru. Slike će biti izložene do 15. oktobra a potom prodate 

@>HE 545 FHJEL @KA ’2HEA@H CH=@ IE=H=’ E@L==K % = H=@E
Izložba u holu Opštine
na aukciji. Novac od prodaje bit će usmjeren u rad Udruženja likovnih umjetnika Prijedor i u humanitrane svrhe. Izložbu je otvorio Marko Pavić, načelnik opštine, koji je naglasio da Prijedor zaslužuje naziv grad slikara jer ima više od 30 akademskih umjetnika. M. Z. U budžet opštine Višegrad slilo se oko pet miliona maraka, uplaćenih po osnovu naknada za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije za 2011 godinu. Postojeći Zakon nalaže da se 30 posto raspodijeli za izgradnju infrastrukturnih objekata koji su u funkciji privrednog razvoja i zapošljavanja a 70 odsto da se iskoristi u ostale svrhe, odnosno tamo gdje lokalna skupština smatra da je najpotrebnije. U ova sredstva nisu uključene plate i druga lična primanja zaposlenih u administrativnoj službi opštine, odbornika i korisnika budzeta opštine. Odbornici u Skupštini Višegrada raspravljali su o načinu utroška sredstava, a najviše paženje izazavala je izjava odbornik SRS RS Milana Komada koji je prokomentirao da ne treba izdvojit za Radio-Višegrad 70.000 maraka navodeći da zaposlenici ionako ništa ne rade već samo blate grad. Načelnik Višegrada Tomislav Popović pokušao je

uspješnije organiziraju brojne kulturne manifestacije, pa smo postali kulturno središte TK - ističe Ćazim Mujkić, ekonomista. O. M.

Metin Čokol i Deniz Četin u Potočarima

sarađujemo - rekao je Metin Čokol, predsjednik mladih udruženja “Bosna - Sandžak”, inače uposlenik turskog Telekoma. Uz njega su bili i inžinjerka građevine Deniz Četin, predsjednica žena iz serdivanskog udruženja koja dobro govori bosanski jezik, te Fatmanur Suzek, Ajla Budinli, Erhan Kilinč i Hamza Ilkis. E. MUSLI

Opština Višegrad o utrošku pet miliona KM iz budžeta

da odbrani prijedlog i pojasnio da stoji otvorena tužba protiv ove medijske kuće, zbog neplaćene kirije za poslednjih pet godina, za šta treba izdvojiti oko 50.000 maraka. - Ugovor o zakupu je potpisan je prije mog dolaska na vlast. Došlo je vrijeme da se to mora izmiriti - kazao je Popović. M. A.

hercegova~ko-neretvanski kanton
MOSTAR Počela predavanja na univerzitetima

Dnevni avaz, srijeda, 5. oktobar/listopad 2011. 

!

Predstavljamo prvačiće 

" >HK?š= K L ==@AI C@EE
Cijene upisnine nisu mijenjane od prošle godine, tako da će redovni studenti izdvojiti 300, a vanredni od 1.200 do 2.000 maraka
Učenici sa učiteljima Huseinom Rizvićem i Ilijanom Jelić

Novu akademsku godinu na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru pohađat će oko 1.200 novih studenata, koliko ih se do sada upisalo. Prema riječima Zorana Kazazića, sekretara Univerziteta “Džemal Bijedić”, najveća zainteresiranost za upis bila je na Fakultetu informacijskih tehnologija te na odsjeku Komunikologija Humanističkog fakulteta.

Učitelji prvog razreda OŠ “Suljo Čilić” Jablanica, područno odjeljenje Doljani, su Ilijana Jelić i Husein Rizvić, a učenici su: Anita

2HLEH=HA@Š“5KČEEć” =>=E?=2,=E

Bradarić, Petar Zelenika, Ajla Ćosić, Amna Radoš, Aliha Sefer, Nudžejm Škampo i Tarik Zahirović. El. B.

Slobodna mjesta
- Tu su sva mjesta za upis popunjena a na svim ostalim fakultetima ostalo je još dosta slobodnih mjesta za nove studente - kazao nam je Kazazić. Ističe da cijene upisnine nisu mijenjane od prošle godine, tako da će redovni studenti izdvojiti 300 maraka za upis, koje mogu plaćati na
Na fakultetima je ostalo još slobodnih mjesta

dvije rate, dok će vanredni studenti trebati izdvojiti 1.200 maraka. Samo je na Nastavničkom fakultetu cijena neštoveća zavanredne studente i ona iznosi 2000 maraka. Kazazić dodaje da je Univerzitet u teškoj finansijskoj situaciji već duže vrijeme. 

= 5LAKčEEšJK ! IJK@A=J=
Na Sveučilitu u Mostaru upisano je oko 3.000 novih studenata iz svih dijelova naše zemlje ali i iz susjednih zemalja. I Sveučilište je suočeno s problemom financiranja Sveučilišta. za Univerzitet. Zbog takve situacije nismo u stanju planirati nikakve nove investicije - istakao je Kazazić. Dodaje da je danas raspisan konkurs za izbor novog - Unatoč krizi bh društvo mora pronaći snage te više ulagati u visoko obrazovanje i naučno istraživanje - istakao je Vlado Majstorović, rektor Sveučilišta. rektora Univerziteta, ali navod da, s obzirom na situaciju u kojoj se Univerzitet nalazi teško da će se iko prihvatiti ove pozicije. M. HODŽIĆ

Raspisan konkurs
- Rektor je prije dva mjeseca podnio ostavku, nismo primili dvije zadnje plate, a ne zna se ni kada bi moglo doći do uplate jer nemamo nikakvih informacija iz Vlade HNK o bilo kakvoj tranši

Svjesni da samo dobro educiran poljoprivredni proizvođač može ostvariti kvalitetnu i za tržište prihvatljivu robu, a pošto je poljoprivreda jedna od strateških grana ekonomskog razvoja, nadležne službe Općine Prozor/Rama organizuju redovno za poljoprivredne proizvođače predavanja iz različitih oblasti. Tako je održano predavanje za kandidate za organsku proizvodnju hrane a prisustvovali su proizvođači voća, povrća, proizvođači i prerađivači ljekovitog i šumskog bilja i pčelari. O značaju organske proizvodnje i certifikaciji organskih proizvoda govorili

2HA@=L=A=FHELđ=čA HC=IADH=A

Edukacija poljoprivrednika u Prozoru

Budući proizvođači organske hrane na predavanju

su Sejad Herceg i Ešref Maksumić iz Saveza udruženja organskih proizvođača FBiH. H. M.

Kazazić: Teška situacija

Svjetski dan pošte, 9.oktobar, obilježava se diljem svijeta, u spomen na osnivanje Svjetske poštanske unije, jedne od najstarijih međunarodnih organizacija. Ovaj značajan datum, bio je povod i za posjetu učenika šestih razreda Prve osnovne škole, Pošti u gradu Konjicu. - Meni ova posjeta puno znači, jer sam uvijek željela da posjetim poštu - kazala nam je Almedina Macić, učenica četvrtog razreda, Prve osnovne škole Konjic. Kemal Džajić, koordinator konjičke pošte kazao je da je ovo dobra prilika da se mladi upoznaju sa procesom rada u ovom objektu, ali i sa uposlenicima. Podsjećamo, 9. oktobra 1874. godine, izaslanici 22 države Evrope, Amerike i 

IL?E FIAJEE FšJK K E?K

Povodom Svjetskog dana pošte

*=C=?E ELAE ECHA E EA 5=H=AL=

Na smotri folklora u Gunji u Hrvatskoj

Nastup članova KUD-a “Blagaj” na manifestaciji

Učenici šestih razreda ispred konjičke Pošte

Afrike u Švicarskoj su potpisali tzv. Bernski ugovor, kojim je ustanovljena prva zajednička konvencija o me-

đunarodnom poštanskom prometu. Iako je poštanski sektor prošao kroz brojne transformacije, cilj i misija po-

štara ostali su i danas isti, a to su povezivanje ljudi, naroda i država. M. Ć.

Članovi KUD-a “Blagaj” iz Blagaja proteklog vikenda gostovali su na četvrtoj smotri bošnjačkih kulturno-umjetničkih društava Republike Hrvatske koja je održana u Gunji, u organizaciji tamošnjeg BKUD “Behar”. Blagajci su izveli igre iz okoline Sarajeva, a osim njih,

na manifestaciji su učestvovali članovi KUD-ova iz Zagreba, Dubrovnika, Siska, Brčkog i Pule. Kako nam je kazao predsjednik KUD-a Blagaj Nihad Jašarević, ovoj manifestaciji, čiji je cilj očuvanje identiteta, običaja i kulture Bošnjaka, prisustvovali su brojni uzvanici iz Hrvatske i BiH. M. Sm. 

"

Dnevni avaz, srijeda, 5. oktobar/listopad 2011.

I=H=ALIE =J

ŽIVOT Stopostotni invalid na rubu egzistencije

6Aš=IK@>E=1BAJA*HKJKI
U nehumanim uvjetima preživljava u potkrovlju zgrade u centralnoj sarajevskoj ulici Ferhadiji Preksinoć je umro i Mustafa Zećiri, jedina osoba koja je Ifeti pomagala

Poslanici SBB BiH u razgovoru s poljoprivrednicima

Učinit će sve što je u njihovoj moći da bude usvojen zakon za dobrobit proizvođača
Poslanici Saveza za bolju budućnost BiH (SBB BiH) u Parlamentu Federacije BiH i Skupštini Kantona Sarajevo jučer su razgovarali s poljoprivrednicima iz ovog kantona. Predsjednik njihovog udruženja Kadrija Tahmaz, sekretar i Sejo Jeleč i predsjednik Udruženja peradara KS Mensur Pinjo iznijeli su brojne probleme s kojima se poljoprivrednici susreću. - Ako se u Skupštini KS usvoji Nacrt zakona o novčanim poticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, poljoprivrednici će imati velikih problema.To bi značilo manje izdvajanja iz budžeta za poljoprivredu koja bi, prema predloženom Nacrtu zakona, iznosila samo 0,5 posto budžeta, što je četiri puta manje nego prethodnih godina - kazali su poljoprivrednici. Poslanici SBB BiH Fehim Škaljić, Selma Filipović, Omer Hećimović, Kenan Ademović i Aner Begić iskazali su puno razumijevanje za probleme poljoprivrednika. - Smatramo da je nepravedna ukupna politika dodjele poticaja kako u KS tako i u cijeloj Federaciji. Učinit ćemo sve što je u našoj moći da bude usvojen zakon koji će biti za dobrobit svih poljoprivrednih proizvođača saopćeno je iz SBB BiH.

2I=E?E5***E0F@Hž=E FFHELHA@EA

Borba za veće poticaje iz budžeta

Težak život: Ifeta većinu vremena provodi na podu

(Foto: F. Fočo)

U galeriji “Preporod” večeras u 19 sati bit će otvorena izložba radova 17 umjetnika koji su učestvovali na internacionalnoj likovnoj koloniji ko- 

EL= Ež>= K ’2HAFH@K’

Ifeta Brutus, stopostotni invalid i civilna žrtva rata, koja je 1992. godine u masakru u Ferhadiji izgubila nogu, živi u vrlo teškim i neljudskim uvjetima. Mjesečno prima svega 310 KM invalidnine, a to novca ne može joj pokriti ni lijekove.

ne. Kad sam postala invalid, svi su digli ruke od mene. Imam sestru i brata koji me nikad nisu ni nazvali, a kamoli šta više. Snalazim se kako znam i umijem. Ovo malo invalidnine potrošim na lijekove, a za ostalo mi pomognu komšije - navodi Brutus.

Da stvar bude gora, jedini čovjek koji je Ifeti pomagao Mustafa Zećiri umro je preksinoć u njenom stanu. - Taman se vratio iz trgovine i počeo mi pripremati nešto da jedem u pretis loncu kad ga je zabolilo u prsima. Sjeo je na kauč i rekao: “Ifeta,

ja ću ti umrijeti.” I ubrzo je izdahnuo. Nisam mogla ustati da pozovem pomoć pa sam dozivala komšije - kazala nam je Ifeta.

Pozvali Hitnu
Jedan od komšija Nusret Havurdić prvi je dotrčao kad je čuo da zove pomoć. Kazao nam je da ga je dočekao zastrašujući prizor. - Nisamznao o čemuse radi. Morao sam provaliti ulazna vrata jer sam čuo pretis lonac kako šišti, mislio sam da je to problem. Međutim, vidio sam Ifetu na podu, a Mustafa je ležao ispružen na kauču. Odmah sam pozvao Hitnu pomoć, a kada su došli, nakon 40 minuta, samo su konstatirali smrt - rekao nam je Havurdić. M. GUŠIĆ

Dozivala komšije
Preživljava u potkrovlju zgrade u centralnoj sarajevskoj ulici Ferhadiji, u jednosobnom stanu. Ifeta nam je kazala da nema ni najneophodnije uvjete za život. Budući da je nepokretna, kaže da stalno sjedi na podu. Iz stana nikad ne izlazi, a rijetko je posjećuju. Zaboravili su je svi osim pojedinih komšija. - Niko neće da zna za me-

ja je održana u Počitelju. Na izložbi će biti oko 30 radova umjetnika iz naše zemlje, Kipra, Turske, Rusije, Amerike, Srbije, VelikeBritanije... E. M.

Takmičenje “Čovječe, ne ljuti se”

- Teško je i povjerovati da se ovakvo nešto događa u samom centru glavnog grada države te da odgovorni već godinama zatvaraju oči pred problemom ovih ljudi. Niko od nadležnih ovoj ženi nije nikad pomogao. Općinske i 

@CLHE =JL=H=K čE FHA@ FH>A

kantonalne vlasti, socijalne službe neće ni da čuju za njih. Rodbina je zaboravila, prijatelja nema, šta može ona očekivati od života!? Sad, kad je Mustafa umro, bit će joj još teže, jer on joj je barem malo pomagao kazao je Havurdić.

Na dijelu ceste od Nedžarića prema Bulevaru Mimara Sinana bit će uspostavljen dvosmjerni saobraćaj
Učenici predstavljali figure

2JFK=>KIJ=L=I=>H=ć== @==

Izgradnja kružnog toka na Dobrinji

Obuke nastavnika 

=>E KčAE?E 5A@A Š
U ilidžanskoj Šestoj osnovnoj školi održano je takmičenje “Čovječe, ne ljuti se”, na kojem su učestvovali učenici osmih razreda os-

novnih škola. U igri figure su predstavljali učenici, a prvo mjesto osvojila je Sedma osnovna škola. E. M.

Dijelimo ulaznice

Danas dijelimo ulaznice za trosatno plivanje u Olimpijskom bazenu “Otoka”. Prvi čitalac koji u 10 sati pošalje SMS dobit će jednu ulaznicu. Ključna riječ je ULAZNICA, nakon čega trebate ukucati razmak te OB, opet razmak te ime i prezime. -----------------Cijena SMS-a je 0,35 KM + PDV. 

EFEIE >=A 

091/310-107

U ulici Lukavička cesta, koja je jedna od glavnih gradskih saobraćajnica, od danas počinje potpuna obustava saobraćaja, a trajatće 20 dana. Kako su naveli iz Ministarstva saobraćaja KS, saobraćaj obustavljaju zbog izgradnje kružnog toka koji će povezivati ovu ulicu s ulicom Ante Babića i G transverzalom. - Na dijelu ceste od Nedžarića prema Bulevaru Mimara Sinana bit će uspostavljen dvosmjerni saobraćaj, gdje će se privremeno proširiti saobraćajnica da bi se saobraćaj mogao neometano odvijati u oba smjera saopćili su iz Pres-službe KS. M. G.

Zbog radova od danas obustava saobraćaja

Povodom obilježavanja “Dječije nedjelje” u Centru za kulturu jučer je održana dramska radionica s nastavnicima s područja Kantona. Radionicu je vodila glumica Jasna Diklić, koja je kazala da je pokušala nastavnicima koji vode dramske sekcije pokazati tehnologiju rada te preporučiti kako treba raditi s djeco . Osim ove akcije, u okviru obilježavanja “Dječije nedjelje” mališani su u vrtiću “Kekec” izrađivali i izložili igračke s prirodnim materijalom, a za posjetioce izveli su i muzički program. U Centru “Vladimir Nazor” djeca su vježbala razvijanje motoričkih sposobnosti koordinacije. E. B.

,H=I= H=@EE?=

?H= DHE=

Dnevni avaz, srijeda, 5. oktobar/listopad 2011. 

#

FRANCUSKA Tragičan kraj porodice iz okoline Zvornika

*E A >AI K>H=
Nesid s porodicom ilegalno otišao u Francusku prije sedam godina
Nesid Mustafić je, prema informacijama dobivenim od njegovih zvorničkih poznanika, 2004. godine s porodicom ilegalno otišao u Francusku, gdje je dugo živio u azilantskom centru. Prošle godine njegov status je promijenjen, dobio je posao i predao zahtjev za dobivanje francuskog državljanstva. vićima. Tu se i udala za Nesida. Ne znam kad su otišli u Francusku, ali znam da u u toj zemlji živi njen brat kojeg smo svi zvali Gera kazao nam je Hodžić. Kako nam je rekao jedan od rođaka ubijene Fadile, koji je molio da mu ne otkrivamo identitet, Nesid je bio bolesno ljubomoran na svoju suprugu, bez obzira što su imali djecu i što su skupa proživjeli mnoge teške trenutke. Bio je, kaže, vrijedan, ali je često “znao otkačiti”.

Rodbina i prijatelji zatečeni smrću

Dobio posao
- Prije mjesec i po s porodicom je bio u Tuzli. Počeo je praviti kuću u naselju Sarajac. Pričao nam je da je u Francuskoj dobio posao, radio je nešto s plastičnom stolarijom. Došao

Otac poginuo
- I prije odlaska u Francusku začas mu se upali fitilj. Žena mu tada ode rodi- 

AIE@ KIJ=BEć K@=LE IKFHKCK F= =F=E =KJ I= ILA JHA @A?A
Dvoje djece Ilma (4) i Emrah (5) izgorjelo zajedno s ocem, dok je 11-godišnji Armin uspio izaći iz zapaljenog vozila Fadila Mustafić nađena mrtva u stanu
Stravična porodična tragedijakoja sedogodilapreksinoć u francuskom gradu Kulozu potresla je Evropu i bolno odjeknula u bh. javnosti.

Parking na kojem je zapaljen automobil

Mesnica u naselju Slatina u kojoj je (Foto: A. Bjarić) radio kao vozač

Teške opekotine
Tridesettrogodišnji Nesid Mustafić, porijeklom iz Kamenice kod Zvornika, zaustavivši se u 20.30 sati na benzinskoj pumpi u blizini supermarketa “Carfur”, izašao je iz automobila u kojem su bila njegova djeca, polio ga benzinom i potom zapalio. Dvoje djece Ilma (4) i Emrah (5) izgorjelo je u automobilu, dok je najstariji, 11-godišnji Armin uspio iz vozila pobjeći s teškim opekotinama. Dječaku čija je odjeća gorjela u pomoć je pritekao slučajni prolaznik koji ga je potom prevezao u bolnicu. Kako saznajemo, policija još nije saslušala 11-godišnjaka koji je u šoku. - Dječak je zadobio

Izgoreni automobil u kojem je troje smrtno stradalo

teške opekotine po nogama i leđima. Njegov život nije u opasnosti - saopćeno je iz francuskog tužilaštva.

Zatekli leš
Nakon tragedije pripadnici žandarmerije su otišli u porodičnu kuću ub-

ice u mjestu Burg-an-Bres koje se nalazi oko 90 kilometara od Kuloza, gdje su zatekli leš njegove 29-godišnje supruge Fadile, rođene u Snagovu kod Zvornika, također državljanke BiH. Sud je naredio obduk-

ciju tijela žene da bi se utvrdio tačan uzrok smrti. Prema prvim informacijama, smrt je nastupila gušenjem. Porodica nije odranije bila poznata francuskoj policiji po incidentima. A. ALJIMI

je džipom i nikakve znakove nezadovoljstva nije ispoljavao. Svakodnevno nam je navraćao u radnju, jer je prije odlaska u Francusku radio kod nas kao vozač. Također, zadržavao se ovdje po Slatini, gdje se Zvorničani okupljaju, jer je volio da svakoga vidi - ispričao nam je radnik u mesnici “Mlađevac” u tuzlanskom naselju Slatina. Bego Hodžić iz tuzlanskog naselja Simin Han prije rata bio je komšija tragično stradale Fadile Mustafić u selu Samari kod Zvornika. - Fadila se djevojački prezivala Ajanović. Bila je djevojčica kad se bježalo iz Zvornika i znam da je tokom i dugo nakon rata s roditeljima živjela u izbjegličkom naselju u Mihato-

teljima i on, kad se ohladi, ponovo dođe po nju. Mislim da je i u Francuskoj nastavio živjeti po istom receptu. Dugo se nije mogao pomiriti ni s uvjetima u kojima je s porodicom živio kao azilant. Bili su to neki centri, pričao nam je, u kojima život nije bio ništa bolji od onog u kojem su živjele naše izbjeglice tokom rata - kaže naš sagovornik. Roditelji ubijene Fadile kao i njena ostala rodbina trenutno žive u jednom tuzlanskom naselju. U Tuzli je i majka Nesida Mustafića koja je, prema tvrdnjama poznanika, dugo živjela u naselju Krojčica u izuzetno teškim uvjetima. Nesidov otac poginuo je tokom rata i on je vrlo rano počeo zarađivati za život. A. HADŽIĆ

Zgrada u kojoj su živjeli Mustafići

Nina Sajić, ambasadorica BiH u Francuskoj s kojom smo telefonom jučer stupili u kontakt, nije nam htjela otkriti identitet Bosanca koji je počinio višestruko ubistvo, a također ni iz kojeg grada iz BiH je došao u Francusku.

5KFHKžE?E= EIJAE >D F=IšE
- Po prijemu informacije da je naš državljanin počinio višestruko ubistvo stupili smo u kontakt s istražnim organima koji su nam to potvrdili. Pozvali smo i jednog od članova porodice te ga obavijestili o događaju. Dječak koji je preživio prebačen je u Lion u bolnicu i za sada je van životne opasnosti, ali je još u teškom stanju. Osoba iz njegove porodice je na putu prema bolnici, posjetit će ga i delegacija iz Ambasade. Učinit ćemo sve što je u našoj moći da mu pomo-

gnemo. Stradali žena i muškarac su bili naši državljani, ali su im pasoši istekli. Ubijena žena je stekla francusko državljanstvo u martu ove godine. Navodni motiv ovog zločina bila je porodična svađa - kazala nam je Sajić. 

$

Dnevni avaz, srijeda, 5. oktobar/listopad 2011.

?H= DHE=

TRAVNIK Tri dana od revolveraškog obračuna

Policija i Hitna pomoć na mjestu zadesne smrti

(Foto: M. Kadrić)

7H@AšAJ=FI=
I pored brze ljekarske pomoći, za 57-godišnjaka bilo prekasno
Pedesetsedmogodišnji S. K. jučer je oko 10 sati preminuo u Te{anjskoj ulici u centru Sarajeva. Pretpostavlja se da je muškarcu naglo pozlilo, nakon čega je pao na trotoar i izdahnuo. Iz MUP-a KS, čiji su pripadnici obavili uviđaj, potvrđeno je da je riječ o prirodnoj smrti. Na poziv “Avazovog” osiguranja, ubrzo su stigli ljekari “Moje klinike”, čije su prostorije smještene u tornju. Dr. Jelena Šehović, koja se odazvala na poziv, ispričala je da je njenoj ekipi trebalo tri minute da uzmu bocu s kisikom i dođu do mjesta na kojem je muškarac ležao nepokretan. - Vidjelo se odmah da je već nastupila smrt,ali smoipak pokušali izvršiti reanimaciju. Vrlo brzo stigla je Hitna pomoć, čijisuljekari konstatiralismrtizjavila je dr. Šehović. Prema riječima prolaznika, muškarca koji stanuje nedaleko od tornja, u ulici Halida Kajtaza, smrt je zatekla najvjerovatnije dok je vodio u šetnju svoga psa. Pored njegovog tijela zatekli su psa na povocu koji jeuporno lizao glavu svog gospodara. - Po nalogu dežurnog kantonalnog tužioca bit će naređen vanjski pregled tijela radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti, a prema podacima s uviđaja u pitanju je prirodna smrt -kazala nam je Jasmina Omićević, portparol Kantonalnog tužilaštva Sarajevo. B. C.
Mjesto obračuna pod stalnim nadzorom policije
(Foto: K. Kavazović)

U centru Sarajeva

2HELA@A )HE HEć
Pripadnici Policijske uprave Novo Sarajevo prekjučer su priveli Armina Zornića (29) zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanja opće opasnosti, navedeno je u saopćenju MUP-a Kantona Sarajevo. Zornić je uhapšen nakon potrage, jer se sumnja da je 30. septembra oko 23 sata u ulici Zmaja od Bosne na broju 28, općina Novo Sarajevo, ispred caffe-bara “Music”, pucao iz pištolja uzrak. Zornić je nakon pucnjave pobjegao u automobilu “golf 3” (FR-DS 72) bijele

Pucao u Novom Sarajevu

2@AC= =J KEć L=IE =B=A ’@ =A’
Tužilaštvo naredilo obdukciju i nastavak intenzivne istrage
Jukić je nakon ranjavanja podvrgnut operativnim zahvatima u Kantonalnoj bolnici Travnik, ali njegovo zdravstveno stanje pogoršalo se zbog teških povreda jetre i debelog crijeva,nakon čegaje transportiran u KCUS. - Pacijent je primljen na Kliniku za anesteziju i reanimaciju 3. oktobra, a podlegao je 4. oktobra u 8.30 sati potvrdila nam je Biljana Jandrić, portparol KCUS-a. Iz Bolnice “Dr. fra Mato Nikolić” u Novoj Biloj kod Travnika potvrdili su nam da je zdravstveno stanje teško povrijeđenog Stipe Bavrke za sada stabilno, ali je zadobio više povreda koje su i dalje opasne po život. Treći povrijeđeni u pucnjavi, Dario Šušnje, nakon medicinskog zbrinjavanja u bolnici u Novoj Biloj otpušten je na kućno liječenje, ali je nešto kasnije ponovo zatražio ljekarsku pomoć. Četrdesetšestogodišnji Zlatko Jukić iz Travnika koji je teško ranjen u pucnjavi koja se dogodila 30. septembra oko 20.30 sati u ugostiteljskom objektu “Kod Zlaje” u Travniku, preminuo je jučer ujutro na Klinici za anesteziju i reanimaciju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS).

Dvojica ranjena
U revolveraškom obračunu teško su ranjeni vlasnik objekta Zlatko Jukić (46) iz Travnika, a na drugoj strani Stipo Bavrka (49) iz Novog Travnika i Dario Šušnje (39) iz Busovače.

Više ispitanih
- Dežurni tužilac naredio je da se izvrši obdukcija tijela preminulog Zlatka Jukića kao inastavak intenzivne istrage - izjavila je Edina Jaganjac, portparol Kantonalnog tužilaštva iz Travnika.

Ispalio metak ispred bara “Music”

boje. Na mjestu događaja tada je pronađena jedna čahura nepoznatog kalibra. B. C.

Tokom proteklog vikenda vršene su istražne radnje na samom mjestu obračuna gdje je bilo primjetno prisustvo kriminalističkih inspektora i tehničara MUP-a SBK. Istražnom timu priključio se i forenzičar Federalne uprave policije, a cijeli prostor još je obilježen policijskim trakama i pod nadzorom patrola Policijske stanice Travnik. Kako doznajemo od izvora bliskih istrazi, proteklih dana pregledani su stanovi i objekti u vlasništvu aktera ovog obračuna, a ispitano je i više osoba. K. K.

Šestogodišnji dječak Velid Manjić koji je teško povrijeđen u subotu navečer u tragičnoj nesreći kod Kalesije i dalje je u kritičnom stanju. Na Odjelu intenzivne njege Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Tuzla priključen je na aparate za vještačko disanje. Nakon što je urađena i

,==I @žA== šAIJAH Ć=JEć=

Nakon urađene obdukcije u Tuzli

obdukcija tijela tragično nastradalih Mustafe Ćatića (51), njegove supruge Selme (51), njihovih sina Mersudina (29) i snahe Alme (25), te dvoje unučadi, Almira (7) i šestomjesečne bebe Kenana, zajednička dženaza i ukop bit će obavljeni danas poslije ikindije-namaza u GornjojTuzli. A. Mu. 

>HKšA= IJEA= K>E= -E= 5A@Eć=
Tridesetdvogodišnjak iz naselja Varda nastradao dok je skupljao ugalj
Policijska stanica u Kaknju jučer je oko 11 sati obaviještena da je u Dom zdravlja dovezena osoba s teškim vidljivim tjelesnim povredama i da je podlegla na putu do bolnice. Odmah po dojavi službenici PS Kakanj upućeni su na lokalitet površinskog kopa Vrtlište, gdje se desila nesreća. Utvrđeno je da je riječ o Eminu Sejdiću (32) iz Kaknja, nastanjenom u naselju Varda, koji je nastradao na širem području površinskog kopa Vrtlište rudnika Kakanj dok je skupljao ugalj. Prema dostupnim infomacijama, Sejdić se pješice kretao na dijelu kopa kada se u jednom trenutku ogromna stijena obrušila

Na površinskom kopu Vrtlište u Kaknju

Dovezen sa smrtonosnim povredama

(Foto: A. Salihbegović)

niz padinu i pala mu na leđa. Unesrećenom su odmah u pomoć pritekli prijatelji koji su bili u neposred-

noj blizni. Hitno je prevezen u Dom zdravlja Kakanj, a zbog težine povreda upućen

je u zeničku bolnicu, ali je bilo prekasno. Okolnosti kako je došlo do nesreće još se utvrđuju. Az. S.

?H= DHE=

Dnevni avaz, srijeda, 5. oktobar/listopad 2011. 

%

BANJA LUKA Nastavljena policijska akcija “Kanon”

7D=FšA @EAH= @HCA
Zaplijenjeni kokain, marihuana, oružje Izvršen pretres na ukupno 27 lokacija

Vatrogasci na intervenciji

(Foto: M. Mičić)

Na imanju Dragana Markovića u Orahovcu kod Zvornika jučer ujutro izgorjeli su čardak i šupa. Marković pretpostavlja da je uzrok požara najvjerovatnije vatra na kojoj su prethodne večeri kuhali pomije za ishranu svinja, a koja je postavljena uz samu šupu. - Nismo gasili vatru, nego smo ostavili žar kako bi hrana za stoku i ujutro bila topla. Prije odlaska na posao jučer ujutro, supruga i ja smo namirilistoku iu sedam sati otišli na posao i tada je

8=JH= KEšJE= č=H@= E šKFK

Požar u Zvorniku

sve bilo uredu. Šta je raspalilo vatru i kako se požar desio nije nam jasno, uglavnom zahvatila je ove pomoćne objekte koji su brzo izgorjeli. Srećom, ostali ukućani uspjeli su spasiti stoku - kaže Marković. Šteta je velika jer je u šupi izgorio i građevinski materijal koji su u njoj držali, a u čardaku dio kukuruza. Zvornički vatrogasci su intervenirali s dva vozila i time spriječili širenje požara na kuću i ostale objekte. M. M.

Privođenje osumnjičenih u Tužilaštvo

(Foto: M. Lugić)

Mirko Balaban (82) ubo je jučer oko 3.50 sati nožem u lice Marka Basala (72) u ugostiteljskom objektu “Amigos” u Romanovcima kod Laktaša. Fizički sukob između njih dvojice, oba iz Mrčajevaca kod Laktaša, izbio je nakon kockanja u ovom lokalu. Kada je, naime, jedan od njih dobio na kocki i krenuo da uzme pare, izbila je svađa, a onda i fizički sukob. - Basalo je zadobio ubodnu ranu u predjelu lica pa je 

žA DJE FLH=JEJE CK>EJ= = ?E

Romanovci kod Laktaša

kolima Hitne pomoći odvezen u banjalučku bolnicu. Tamo je verbalno napao dežurnog ljekara, zbog čega je protiv njega podnesena i prekršajna prijava. Rane na licu nisu duboke, a obavljen je ljekarski pregled i dijagnosticiranje povreda - istakli su u banjalučkoj policiji. Oni jučer nisu mogli potvrditi kvalifikaciju ovog krivičnog djela te su istakli da je rad na njegovom rasvjetljavanju u toku. B. S.

U nastavku akcije “Kanon” banjalučka policija uhapsila je 11 osoba i pretresla 15 lokacija, a pronađeno je i oduzeto 190 grama kokaina, 80 grama marihuane, četiri pištolja, jedna digitalna vaga i jedna tromblonska mina. Kako “Avaz” saznaje, uhapšeni su Dragoljub Pašagić Paša, Danijel Delić Dela, Goran Novalija zvani Vinsent van Gogo, Vladimir Damjanović Dama, Vladimir Petrović, Darjan Dojčinović, Zoran Balta, Aco Kajkut, Ana Mastilo, Dragan Tepić i Ljubiša Jaćimović, svi iz Banje Luke. Svi uhapšeni su odranije poznati policiji po istim ili sličnim krivičnim djelima. - Nakon kriminalističke obrade osumnjičeni su, uz izvještaj o počinjenim kri-

vičnim djelima nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga, oružja i eksplozivnih materija, predati u nadležnost Okružnog tužilaštva u Banjoj Luci. Pretresi lokacija na području banjalučke regije izvršeni su po naredbi Osnovnog suda u ovom gradu - kazala je jučer portparol CJB Banja Luka Gospa Arsenović. U okviru ove akcije banjalučka policija je do jučer pretresla ukupno 27 lokacija, uhapsila 21 osobu, zaplijenila oko 80 kilograma marihuane, 190 grama kokaina, 120 stabljika indijske konoplje, 56 sjemenki ove droge, gore navedeno oružje, kao i četiri skupocjena automobila koja su još predmet provjere. Najveća zapljena, o čemu je javnost i upoznata, bila je

Među uhapšenim bila i djevojka

21. septembra ove godine kada je na plantaži u Srpcu pronađena indijska konoplja i 80 kilograma marihuane, čija je vrijednost proci-

jenjena na oko 300.000 maraka, a tom prilikom uhapšeno je osam osumnjičenih koji su još u pritvoru. B. SPASENIĆ

Živiničanin A. D. (27) jučer je oko jedan sat poslije ponoći fizički napao i nožem povrijedio H. I. (48) iz Banovića u mjestu Gostelja uŽivinicama. Povrijeđeni jevozilom Doma zdravlja Živinice prevezen u UKC Tuzla, gdje mu je

*=LEć=E =F=@KJ žA

Incident u Živinicama

)KJ>E K@=HE @LA .E=?=
Vozač priveden zbog lažnog predstavljanja i svjedočenja o udesu
Armend Sulejmani iz Mostara preksinoć je oko 23.45 sati, upravljajući automobilom “škoda fabia”, vlasništvo rent-a-car agencije, pod za sada nerazjašnjenim okolnostima na Carinskom mostu povrijedio dvoje pješaka, državljana Finske. Oni su kolima Hitne pomoći odmah prebačeni u Kliničku bolnicu Mostar, gdje su im konstatirane lakše tjelesne ozljede. Kako nam je potvrdio Srećko Bošnjak, načelnik Sektora kriminalističke policije MUP-a HNK, Sulejmani je, nakon što je policija vrđen njegov identitet, on je lišen slobode i istragom će biti utvrđene okolnosti ovog događaja. Kako nam je rečeno, Sulejmani je policiji kazao da se kretao preko Carinskog mosta prema Autobuskoj stanici te da mu je u jednom trenutku iz sporedne ulice prišao muškarac prijeteći pištoljem. Da bi izbjegao opasnost koja mu je zaprijetila, Sulejmani je , kako je ispričao policiji, ubacio vozilo u rikverc i zbog straha izgubio kontrolu nad upravljačem te udario u pješake. M. Sm.

Na Carinskom mostu u Mostaru

pružena prva pomoć. Ljekari su mu konstatirali lakše tjelesne povrede te je pušten na kućno liječenje. Napadač je uhapšen i priveden u službene prostorije PS Živinice, gdje je obavljena kriminalistička obrada. O ovom događaju obaviješten je kantonalni tužilac.

w

Nepoznati počinilac ukrao je u noći s nedjelje na ponedjeljak 9.200 maraka s benzinske pumpe “Nestrol petrol” u Srpcu. Ukradeni novac nalazio se u metalnoj kasi koju je lopov odnio sa sobom.

7H=@A= =I= I= ' 

Utvrđuju se okolnosti nezgode

obaviještena o ovoj nesreći, dao lažno svjedočenje o do-

gađaju i lažno se predstavio. Međutim, nakon što je ut-

18

Srijeda 5. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz 

C=IE

>EEI

Dnevni avaz, srijeda, 5. oktobar/listopad 2011. 

'

ZENICA Otvoreni 18. ZEPS i 8. ZEPS Intermetal

5JEC= " E=C=č E # @Hž=L=
Uz upoznavanje privrednika veliki broj popratnih dešavanja
U organizaciji projekta FIRMA, koji realiziraju američki USAID i švedska SIDA, a radi promoviranja bh. metalskog sektora, jučer je održan Forum metalaca BiH, na kojem su, između ostalih, govorili čelni ljudi komorskog sistema. Istaknuto je da metalski sektor u BiH sa 5,3 posto zaposlenih u privredi ostvaruje 37,9 posto izvoza cijele države.

Balić: Sve spremno za rad

Na sajmištu Kamberovića polje u Zenici jučer je svečano otvoren 18. generalni bh. sajam ZEPS 2011 i 8. međunarodni sajam metala ZEPS Intermetal. Na ova dva sajma, prema organizatorima, na 19.000 kvadrata otvorenog i zatvorenog prostora učestvuje

.HK AJ==?=

Na jučerašnjem zboru radnika Krivaje Ferid Balić, predsjednik novoformiranog sindikata, izvijestio je radnike o toku događaja i napretku u ostvarenju konačnog cilja, pokretanja proizvodnje. - Oblovina i dalje svakodnevno pristiže u krug preduzeća. U dogovoru s direktorom planirano je da pogon Energetike počne s radom u subotu, a do tada bi bilo obezbijeđeno dovoljno sirovine za
Prvog dana veliki broj posjetilaca 

FIJHK?EA IJ=HC IE@E=J=

Održan zbor radnika Krivaje

rad. Jedan broj radnika u ponedjeljak bi trebao biti na svojim radnim mjestima kaže Balić. Planirana je i novčana pomoć radnicima, avans od po 200 KM, naredne sedmice. Novac je osigurala Vlada FBiH. Kako kažu iz novog sindikata, čiji rad još nije zvaničan, najveća opstrukcija dolazi od bivših članova sindikata. Ar. M.

Spec
ljudi, a statistike govore da je ovo sajam s najviše ugovorenih partnerstava i poslova. Uz sve to, ZEPS je ubjedljivo i lider s brojnim popratnim dešavanjima, svakog od šest sajamskih dana. Sajam je proglasio otvorenim Bakir Izetbegović, član Predsjedništva BiH, a osim njega, prisutnim privrednicima obratili su se Tomaš Sunjog (Szunyog), ambasador Češke u BiH, te domaćini, premijer ZDK i načelnik Zenice Fikret Plevljak i Husejin Smajlović. A. DŽONLIĆ Od ovog mjeseca riba i riblji proizvodi bh. proizvođača naći će se i na tržištu Ukrajine. Kako se ističe u saopćenju Ureda za vetrinarstvo BiH, na osnovu inicijative domaćih proizvođača ribe i ribljih proizvoda, uspješno su obavljene sve potrebne administrativno-protokolarne i međunarodne procedure za usaglašavanje izvozne dokumentacije koja prati pošiljke ribe prilikom plasmana na tržište Ukrajine, javlja Fena.

421 izlagač iz 25 država. Karakteristika i ovogodišnjeg ZEPS-a jesu kolektivne izložbe privrede Češke, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, ZDK te komorskog sistema BiH. Za 17 godina ZEPS je posjetilo više od 1,2 miliona

20

Srijeda, 5. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA Konkurencijsko vije}e
Broj: 02-26-1-12-8-II/11 Sarajevo, 30. 09. 2011. godine Na osnovu ~lana 25., a u vezi sa ~lanom 16 stav (4) Zakona o konkurenciji („Slu`beni glasnik BiH“, br. 48/05, 76/07 i 80/09) Konkurencijsko vije}e daje

BOSNA I HERCEGOVINA Konkurencijski savjet

OBAVIJEST o Prijavi koncentracije
1. Konkurencijsko vije}e je dana 14. 06. 2011. godine pod brojem 02-26-1-12-II/11, zaprimilo zajedni~ku Prijavu koncentracije od strane Orta~ke grupe, koju ~ine privredni subjekti „Amko komerc“ d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina i „Vino @upa“ a.d. Aleksandrovac, Republika Srbija, kojom privredni subjekt „Amko komerc“ d.o.o. Sarajevo, namjerava da stekne kontrolu kupovinom ve}ine dionica, nad privrednim subjektom „Hepok“ d.d. Mostar. Pravni osnov predmetne koncentracije je Odluka o emisiji dionica putem zatvorene ponude poznatom kupcu (broj: 10/11 od 04. 06. 2011. godine). Predmetna koncentracija, prema podacima iz Prijave koncentracije, }e imati u~inak prvenstveno na relevantnom tr`i{tu proizvodnje i prerade vina, sokova i drugih proizvoda u Bosni i Hercegovini. Konkurencijsko vije}e poziva sve zainteresovane privredne subjekte koji djeluju na navedenom relevantnom tr`i{tu ili druge privredne subjete koji djeluju na drugim tr`i{tima, na kojima bi predmetna koncentracija mogla imati u~inak, te druge institucije ili udru`enja koja imaju odgovaraju}a saznanja o relevantnom tr`i{tu da mogu dostaviti pisane primjedbe i mi{ljenja u vremenskom roku od 7 dana, na adresu - Radi}eva 8, 71 000 Sarajevo, ili fax 033 251 408. Obavijest }e biti objavljena u dnevnim novinama i na internet stranici Konkurencijskog vije}a (www.bihkonk.gov.ba). Predsjednik dr. Stjepo Pranji}

2. 3. 4.

5.

Svim u~iteljima, nastavnicima, profesorima i ostalim zaposlenicima u pred{kolskom i osnovnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo ^ESTITAMO 5. OKTOBAR - DAN NASTAVNIKA KANTONA SARAJEVO sa porukom da i dalje ustrajavate u svojoj plemenitoj i odgovornoj misiji!

Kantonalni odbor Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo

odnose na radno iskustvo, rije~i „2 (dvije) godine u struci“ mijenja se rije~ima „1 (jedna) godina u struci“. Produ`ava se trajanje Javnog konkursa broj 02.01-14269/11 za navedenu poziciju „Projekt menad`er“ do 17.10.2011. godine, do 15.00 ~asova. Broj predmeta: Broj akta: Br~ko, 02.01-14440/11 02.07/1-11-TS-01 03.10.2011. Vr{i se ispravka u Javnom konkursu broj: 02.01-14343/11 od 30.09.2011. godine, u Radnoj jedinici „Elektrodistribucija“, na poziciji pod rednim brojem : 1. „Analiti~ar“ (Tehni~ka slu`ba) u pogledu minimalnih uslova koji se odnose na stru~nu spremu, rije~i „SSS, IV stepen dru{tvena/op{ta“ mijenja se rije~ima „SSS, IV stepen- dru{tvena/tehni~ka“. Produ`ava se trajanje Javnog konkursa broj 02.01-14343/11 za navedenu poziciju „Analiti~ara (Tehni~ka slu`ba)“ do 18.10.2011. godine, do 15.00 ~asova.

Na osnovu ~lana 20. stav (2) ta~ka a) i ~lana 27 a. stav (2) Zakona o javnim preduze}ima u Br~ko distriktu BiH („Slu`beni glasnik Br~ko distrikta Bosne i Hercegovine“ broj: 15/06, 5/07,19/07, 1/08 i 24/08) a u vezi ~lana 5. stav (1) i ~lana 14. ta~ka a) Pravilnika o zapo{ljavanju u JP „Komunalno Br~ko“ d.o.o. Br~ko distrikta BiH broj: 01-58-09774-4/10 od 27.09.2010. godine, Komisija za zapo{ljavanje o b j a v lj u je

ISPRAVKE U JAVNIM KONKURSIMA
Vr{i se ispravka u Javnom konkursu broj: 02.01-14269/11 od 28.09.2011. godine, u Odjelu za razvoj i investicije, na poziciji pod rednim brojem : 1. „Projekt menad`er“ u pogledu minimalnih uslova koji se

PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA ZAPO[LJAVANJE Mr Admir Nukovi}, dipl. oec

Broj predmeta: Broj akta: Br~ko,

02.01-13504/11 02.07/1-11-TS-10 03.10.2011.

Na osnovu ~lana 20. stav (2) ta~ka a) i ~lana 27 a. stav (2) Zakona o javnim preduze}ima u Br~ko distriktu BiH („Slu`beni glasnik Br~ko distrikta Bosne i Hercegovine“ broj: 15/06, 5/07,19/07, 1/08 i 24/08) a u vezi ~lana 5. stav (1) i ~lana 14. ta~ka a) Pravilnika o zapo{ljavanju u JP „Komunalno Br~ko“ d.o.o. Br~ko distrikta BiH broj: 01-58-09774-4/10 od 27.09.2010. godine, Komisija za zapo{ljavanje o b j a v lj u je

ISPRAVKU U JAVNOM KONKURSU
Vr{i se ispravka u Javnom konkursu broj: 02.01-13504/11 od 14.09.2011. godine, u Odjeljenju za logistiku, za poziciju pod rednim brojem : 1. „Info slu`benik“, u pogledu definisanih uslova a koji se odnose na: stav I „Na odre|eno vrijeme - 12 mjeseci“ se mijenja i glasi „ Na neodre|eno vrijeme“. PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA ZAPO[LJAVANJE Mr Admir Nukovi}, dipl. oec

oglasi

Dnevni avaz

srijeda 5. oktobar/listopad 2011.

21

U prodaji je novi broj magazina „Azra“

Blanka ZGONJANIN

Mario KNEZOVI]

Dizajn je `ivot koji srcem `ivim
Anita POLUNI]

Naglas govorim probleme na{e „doline suza“

Na setu s Penelopom Cruz
Aida MU[ANOVI]

Ademir ZURAPOVI]

[minka samo za specijalne prilike

Sudim drugima, ali i sebi
Prihvatni centar „Duje“

Ljep{a Enver MAND@I] strana ^ovjek od tehnike, tre}e dobi zaljubljenik Sapunice u umjetnost Turske zvijezde
snimaju seriju u BiH
Takve pri~e ho}u
www.azramag.ba

Anketa o predsjedničkim izborima

Više od polovine Amerikanaca očekuje pobjedu republikanskog kandidata na predsjedničkim izborima u novembru iduće godine, pokazala je najnovija anketa lista “Washington Post” i “ABC Newsa”. Ispitivanje je pokazalo da 55 posto Amerikanaca očekuje da republikanci povrate Bijelu kuću poslije sljedećih izbora, dok 37 posto njih smatra da će Barak Obama (Barck) ipak osvojiti novi mandat. Uz to, osam posto ispitanika bilo je neodlučno. 

>== ćA ECK>EJE *EAK KćK

Dnevni avaz, srijeda, 5. oktobar/listopad 2011.

C>KI

Građani blokirali više ministarstava

2KJE FL KF= >ELšA ILAJIA @Hž
NOVA UNIJA Šta se krije iza ideje ruskog premijera
Evroazijska unija, navodno, neće podsjećati na Sovjetski savez
didirati na predsjedničkim izborima u martu 2012. godine i, prema rezultatima anketa, on će, najvjerovatnije, i pobijediti. Putinova inicijativa dolazi u vrijeme kad se Rusija približava okončanju 18-mjesečnih pregovora za pristup Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO). U svom tekstu Putin nije krio skepsu prema WTO-u. On navodi da se s teškoćom odvija proces pronalaženja novih postkriznih modela za globalni razvoj. Premijer Rusije uvjeren je da će evroazijski savez biti konkurentan u industrijskoj i tehnološkoj trci, u takmičenju za investitore, za otvaranje novih radnih mjesta i razvoj naprednih poslovnih sektora zahvaljujući kombinaciji prirodnih bogatstava, kapitala, jakog ljudRuski premijer Vladimir Putin naveo je u tekstu objavljenom u ruskom dnevniku “Izvestija” da želi bivše sovjetske države okupiti u Evroazijsku uniju. Prema njegovim riječima, nova unija bila bi izgrađena na postojećoj carinskoj uniji s Bjelorusijom i Kazahstanom, koja će iduće godine ukloniti sve prepreke za trgovinu, protok kapitala i kretanje radnika između ovih zemalja. - Nećemo se tu zaustaviti i uspostavljamo ambiciozan cilj - da postignemo čak i veći stepen integracije u Evroazijsku uniju - navodi Putin u tekstu. Ruski premijer istakao je da njegov novi projekt neće podsjećati na Sovjetski savez i naglašava da bi “bilo naivno pokušavati vratiti ili kopirati nešto iz prošlosti”. On je tokom proteklog mjeseca najavio da će se kanskog potencijala. On, također, smatra da će nova organizacija, uporedo s EU, SAD, Kinom i drugima, osigurati stabilniji razvoj svjetske ekonomije. - Predlažemo model snažnog nadnacionalnog ujedinjenja, sposobnog da postane jedan od polova savremenog svijeta i da pri tome igra ulogu efikasne veze između Evrope i dinamičnih azijsko-tihookeanskih regiona - navodi se u tekstu.

Atina: Protesti nastavljeni

Radnici i službenici u javnom sektoru u Grčkoj nastavljaju proteste protiv vladinih mjera štednje i jučer su blokirali ulaze nekoliko ministarstava u Atini. Istovremeno su ministri finansija zone eura nagovijestili da će Grčka dobiti sljedeću tranšu zajma koja joj je neophodna za plaćanje prispjelih računa, uprkos

/Hč= ćA @>EJE Fć AćA >=HJEH=JE
tome što je Atina priznala da neće biti u stanju smanjiti svoj budžetski deficit u mjeri koju je obećala u zamjenu za finansijsku pomoć. Na tržištima raste strahovanje da će Grčka, uprkos mnogim milijardama eura kredita za spašavanje, na kraju morati bankrotirati zbog svog ogromnog duga i time potresti svjetsku ekonomiju.

- Nema nijednog među nama koji se zalaže za bankrot Grčke. Sve će biti učinjeno da se to izbjegne i to će biti izbjegnuto - izjavio je premijer Luksemburga i predsjedavajući na sastancima ministara finansija eurozone Žan-Klod Junker (Jean-Claude Juncker) poslije sastanka ministara posvećenog spašavanju Grčke.

7ELAHK IA ILA >HžA šEHE
Astrofizičari došli do otkrića proučavajući eksplodirajuće zvijezde
gu polovinu dijele Brajan Šmit (Brian Schmidt) i Adam Rajs (Adam Reiss). Oni su proučavali nekoTrojica američkih astrofizičara dijele ovogodišnju Nobelovu nagradu za fiziku za otkrivanje ubrzanog širenja svemira kroz proučavanje eksplodirajućih zvijezda, tzv. supernova, saopćio je Nobelov komitet za fiziku. Polovina nagrade vrijedne 1,45 miliona dolara otišla je u ruke Pola Perlmutera (Paul Perlmutter), dok druliko desetina eksplodirajućih zvijezda, tzv. supernove, i otkrili da se univerzum sve brže širi. Nobelov komitet neće promijeniti odluku o dodjeli nagrade za medicinu ili fiziologiju kanadskom naučniku Ralfu Stejnma-

Nobelova nagrada za fiziku

U Njujorku bi drveće i cvijeće uskoro moglo početi rasti ispod zemlje. Arhitekti planiraju napraviti podzemni park u tunelu podzemne željeznice koji se odavno više ne koristi. Beton, kule od stakla, ulice oivičene tornjevima na Menhetnu, gdje su zgrade zbijene jedna uz drugu, trebaju promjenu, a, prema mišljenju arhitekte Džejmsa Ramzija (James Ramsey) iz arthitektonskog biroa RAAD, dnevna svjetlost može

2@AE F=H K KHK

Arhitekti mijenjaju betonski izgled

se dovesti do mjesta pod zemljom na kojem se prije 60 godina nalazila tramvajska stanica. - Preusmjerit ćemo sunčeve zrake kao što su to radili stari Egipćani kada su gradili grobnice, samo što ćemo koristiti supermodernu tehniku - rekao je Ramzi za “New York Magazine”. Uz pomoć kablova i ogledala sunce će doprijeti ispod zemlje kako bi se omogućila fotosinteza biljaka. 

L=? FH@E?E

nu (Steinman), iako je on umro tri dana prije objave dobitnika, dok će novac od nagrade biti uručen njegovoj porodici.

Turske snage sigurnosti uhapsile su 130 osoba osumnjičenih da sarađuju s kurdskim teroristima koji se oružjem bore za autono-

7D=FšA ! I=H=@E= JAHHEIJEčA 2
miju svoga naroda koji živi u toj zemlji. Policija je ovu operaciju izvela utri grada:u Istanbulu je uhapšeno 80, Dijarbakiru

Masovna hapšenja u Turskoj

30, a u Gaziantepu, na jugoistoku zemlje20 osumnjičenih daimajuveze idapomažu zabranjenu Radničku partiju Kurdistana (PKK).

C>KI

Dnevni avaz, srijeda, 5. oktobar/listopad 2011.

!

=LA
Putin: Novi projekt

Mađarska je zaprijetila Srbiji da će je diplomatski blokirati na putu prema Evropskoj uniji ako ne promijeni zakon o restituciji, koji diskriminira Mađare i Nijemce iz Bačke i Banata. Bez prava na povrat imovine oduzete u komunizmu ostaju svi oni koji su u Drugom svjetskom ratu bili mobilizirani u njemačku ili mađarsku vojsku na području Vojvodine. 

=đ=HI= >EH= 5H>EK >C == HAIJEJK?EE
Srbija je pod pritiskom EU krajem septembra konačno izglasala zakon o restituciji imovine oduzete nakon 1945. godine, ali su ga žestoko osudili pripadnici mađarske i njemačke manjine. Prema tom zakonu, imovina se ne bi vratila Mađarima i Nijemcima koji su bili pripadnici “okupatorskih vojski”. U srbijanskoj javnosti to je predstavljeno kao rezultat potrebe

Diskriminacija Mađara i Nijemaca

da se napravi jasna granica između fašista i antifašista, ali imovine se lišavaju samo “okupatori”, a ne i “domaći izdajnici”, odnosno četnici i drugi domaći fašisti. Srbija je zakonom iz 2004. godine izjednačila četnike s partizanima. Mađarska je već reagirala. - Morat ćemo učiniti sve da ne dođe do toga da Mađarska ospori kandidaturu

Nikovic: Zvanična reakcija

Srbije u EU - izjavio je nedavno “Večernjim novostima” mađarski ambasador u Srbiji Oscar Nikovic.

Evropska unija ne planira nakon okončanja dijaloga Beograda i Prištine o tehničkim pitanjima pokrenuti i političke pregovore, rečeno je Tanjugu u sjedištu EU. Osvrćući se na pisanje prištinskih medija koji su najavljivali mogućnost takvih pregovora, evropski diplomata saopćio je da se “o tome za sada ne razmišlja”. - Naravno, ukoliko dvije strane izraze želju da razgovaraju o političkim problemima, EU će se rado uklju- 

EšJ= @ FEJEčC @E=C= 2HEšJEA E *ACH=@=
čiti - rekao je ovaj izvor, uz opasku kako mu se “ne čini da u Beogradu i Prištini postoji saglasnost o čemu bi se trebalo pregovarati”. Prištinski listovi “Zeri” i “Koha ditore” objavili su ovih dana, pozivajući se na diplomatske izvore, da će EU, nakon okončanja tehničkih pregovora, insistirati na pokretanju političkog dijaloga o “uzjamnom reguliranju međudržavnih odnosa između Srbije i Kosova”.

EU o pisanju štampe na Kosovu

Studije o elektronskim izdanjima

Dragan Tomić, bivši direktor Rudarskog basena “Kolubara” i zvaničnik Demokratske stranke Srbije (DSS), uhapšen je prilikom pokušaja bijega iz Srbije, a, osim njega, srbijanska policija privela je još 16 osoba. Ove se osobe terete da su zloupotrebom službenog položaja oštetile to preduzeće za više od 10 miliona eura.
Komitet za fiziku odluku je donio jučer

7D=FšA @EHAJH E š $ I>=

Firmu oštetili za 10 miliona eura

Hapšenjima je okončan dio predkrivičnog postupka pokrenutog povodom sumnji da se u Rudarskom basenu “Kolubara” Lazarevac, kroz zakup građevinskih mašina u vlasništvu privatnih preduzeća, nezakonito koriste sredstva “Kolubare” i pribavlja imovinska korist drugim pravnim i fizičkim licima.

Njujork: U SAD projekcija važi od 2017.

Inače, rekordan broj kandidata se ove godine nada da će dobiti Nobelovu nagradu za mir. Nobelov komitet saopćit će svoju odNe isključuju se nova hapšenja, javljaju agencije. Prema prvim izvješt a j ima lokalnih medija, među uhapšenima ima i gradonačelnika kao i pripadnika prokurdske Partije mira i prijateljstva, koja je, inače, zastupljena u parlamentu. Na udaru su se našli i pripadnici nedavno formirane organizacije - Unije kurdskih zajednica, čiji je cilj stva-

luku u petak, ali je već poznato da nikad nije bilo više kandidata za to priznanje 241, među kojima su i 53 organizacije. ranje autonomnog kurdskog sistema u Turskoj. U međuvremenu je generalni sekretar NATO-a Anders Fog Rasmusen (Fogh Rasmussen) izjavio da se Alijansa neće miješati u borbu Turske protiv kurdskih pobunjenika. - NATO se neće miješati u tursku borbu protiv zabranjene PKK - kazao je Rasmusen za “Hurriyet” i izrazio solidarnost s Turskom.

Predsjednik privremene libijske vlade Mahmud Džibril izjavio je da neće ostati na državnoj funkciji nakon što borci te vlade preuzmu kontrolu nad čitavom zemljom, javila je TV “Al-Arabia”. Agencija Reuters podsjeća da je Džibril na čelu izvršnog tijela Nacionalnog prijelaznog vijeća (NTC) i da vodi vanjske poslove nove libijske vlasti. 

L= L=IJ FL=čE IA =@ I>@A E>EK

Privremeni premijer objavio

Štampane novine do 2040. godine potpuno će iščeznuti i zamijenit će ih elektronska izdanja, mišljenja je šef Organizacije za intelektualno vlasništvo UN-a Frensis Guri (Francis Gurry). - To je evolucija. To nije ni dobro ni loše. Postoje studije koje pokazuju da će tradicio- 

LEAćAEščAKJE@ "

nalne novine u svijetu nestati do 2040., a u Sjedinjenim Američkim Državama već do 2017. godine - kaže Guri. On je posebno zabrinut za naplatu takvih sadržaja. - Sistem autorskih prava morat će biti garancija da se autorima novih sadržaja to i plaća - zaključio je Guri.

Džibrilova izjava uslijedila je poslije zajedničkog obraćanja šefa NTC-a Mustafe Abdul Džalila i Džibrila na konferenciji za novinare poslije višesedmičnih političkih sukoba i kašnjenja u formiranju nove libijske vlade. Tokom imenovanja novog kabineta ministara naglašeno je da će se povući nakon što u Libiji bude postignuta puna sigurnost.

24

Srijeda, 5. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi
POLUGODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA za period 01. 01 - 30. 06. 2011.

I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i faksa, e-maill i web stranica - predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora - ~lanovi Uprave II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA - broj emitovanih vrijednosnih papira i nominalna cijena - vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papira-dionica emitov. s pravom glasa - vlasnici ~lan. uprave i nadzornog odbora i postotak vlasni{tva u emitentu III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva c) Teku}a sredstva d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva PASIVA a) Kapital b) Upisani osnovni kapital c) Dugoro~ne obaveze d) Kratkoro~ne obaveze e) Ukupna pasiva Podaci iz bilansa uspjeha emitenta a) Prihodi b) Rashodi c) Dobit/gubitak prije poreza d) Porez na dobit e) Neto dobit perioda/gubitak perioda

Dioni~ko dru{tvo Standard; Standard DD D`emala Bijedi}a 182, 71000 Sarajevo 033/465-688 Miomira Nikoli}, predsjednik; Sa{a Markovi}, ~lan; Nemanja Mi~anovi}, ~lan Sipovi} Amira, VD direktora; Hod`i} Refka, tehni~ki direktor 380985 po 42 KM Delta Real Estate doo Beograd, 88,9429% Sipovi} Amira 0,0808%; Hod`i} Refka 0,1015%

13.672.148 18.906.316 32.578.464 24.122.964

8.455.500 32.578.464 38.843.449 35.865.926 2.977.523 2.977.523

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 181224 11 Ps Sarajevo,1 6. 09. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Sedina Durakovi}, u pravnoj stvari tu`itelja „Energopetrol“ d.d.“ Sarajevo, ulica Mar{ala Tita broj 36, Sarajevo, protiv tu`enog „Stuff d.o.o“ Sarajevo, ulica Alipa{ina bb, Sarajevo, radi duga, v.s.p. 30.090,76 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje: OGLAS Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Sedina Durakovi}, u pravnoj stvari tu`itelja „Enetropetrol d.d.“ Sarajevo., ulica Mar{ala Tita broj 36, Sarajevo, protiv tu`enog „Stuff d.o.o.“ Sarajevo, ulica Alipa{ina bb, Sarajevo, radi duga, v.s.p. 30.090,76 KM, van ro~i{ta dana 16 09. 2011. godine, donio je

PRESUDU Tu`eni je du`an da tu`itelju isplati dug u iznosu od 30.090,76 KM, sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama kako slijedi: Na iznos od 145,57 KM, po ra~unu broj 949132 od 20. 07. 2010. godine, po~ev od dana 30. 07. 2010. godine pa do isplate; Na iznos od 2.368,39 KM, po Ra~unu broj 949790 od 31. 07. 2010. godine, po~ev od dana 10. 08. 2010. godine pa do isplate; Na iznos od 27.576,80 KM, po Ra~unu broj 949959 od 01. 07. 2010. godine, po~ev od dana 10. 08. 2010. godine pa do isplate. Te da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka u ukupnom iznosu od 1.002,72 KM u roku od 30 dana. Sudija Sedina Durakovi} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude dopu{tena je `alba KANTONALNI SUD U SARAJEVU u roku od 30 dana od dana dostavljanja prepisa. @alba se podnosi ovom sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku. 

EI
w

Dnevni avaz, srijeda, 5. oktobar/listopad 2011.

#
w

Dvogodišnji dječak igrao se u dnevnom boravku kad je na njega pao televizor. Dječak je poginuo na licu mjesta. Ova nesreća dogodila se u gradu Port Sent Lusi na Floridi, a lokalna policija izvijestila je da se mališan penjao po komodi na kojoj se nalazio veliki televizor. Majka mališana Kristal Braun (Crystal Brown) istakla je da je njegov stariji brat pokušao maknuti televizor s dječaka, ali nije uspio.

68 F= = @Ač== 

=LAJA >LEE FKJ=
Loren i Dejvid Bler (Lauren i David Blair) u 29 godina svoje su bračne zavjete obnovili čak 100 puta. Par iz Tenesija ušao je u Ginisovu knjigu rekorda kao par koji je najviše puta obnovio zavjete. Upoznali su se 1982. te vjenčali iste godine. Svaka ceremonija kojom su ponovili sudbonosno “da”bila je na drugoj lokaciji. - Znam da je Dejvid čovjek koji će me voljeti sve do dana moje smrti. Oboje znamo šta značimo jedno drugome - objasnila je Loren.

REVOLUCIONARNO Kanađanin predstavio bioničko oko

4> 5FAI K č @KFE E= =AHE?K +HCHIE FHAEAH @>E FHLC IE=
Lukšić: Treće dijete

Prinova u porodici Lukšić

Kamera se pomiče skupa s drugim okom koje je zdravo te prima signale i šalje ih na kompjuter

Kanađanin Rob Spens (Spence) nedavno je predstavio svoj novi dokumentarac u kojem objašnjava kako živi bez jednog oka na čijem je mjestu ugradio kameru. Njegov prijatelj Kosta Gramatis (Grammatis) napravio je kameru posebno za njega, kako bi mu pristala u očnu duplju. Kamera se pomiče skupa s drugim okom koje je zdravo te prima signale i šalje ih na kompjuter. Producent Spens kazao je da je inspiraciju za takav potez pronašao u naučnoj fantastici. Rob je izgubio oko u pucnjavi na djedovoj farmi kada je imao devet godina. - Ljudi se obično šale dok govore kako će ugraditi kameru ukoliko izgube oko. Ja sam, jednostavno, bio dovoljno odvažan da to i napravim - rekao je Rob. Dodaje da je njegovo umjetno okocrvenodok jekamerauključena.

Crnogorski premijer Igor Lukšić i supruga Nataša dobili su sina Alekseja. Aleksej je Lukšićima treće dijete.

Prije tri godine dobili su bliznakinje Dariju i Sofi. Podgorički mediji navode da je Lukšić rođenje sina proslavio s predsjednikom Demokratske partije socijalista Milom Đukanovićem.

2IE =IHJ ECHEE >A>K
Larisa Kiseleva (45) iz Rusije počinila je samoubistvo nakon što su dva psa do smrti izgrizla njenog

Strava u Rusiji

Žena se vratila u kuću nekoliko minuta nakon stravičnog napada. Beživotno tijelo dječaka odnijela je u drugu sobu te je otišla u štalu, gdje se objesila. - Policijska istraga je još u toku. Nije poznato koliko dugo je dječak

Spensovo oko je crveno kad se uključi kamera

Na dokumentarcu je radio mjesec i po, a najavu je objavio na internetu. Robov dokumentarac je, inače, i u svijetu postao popularan, jer ga je

snimao kao “Eyeborg” te ga je firma “Square Enix” iskoristila za promociju nove kompjuterske igre “Deux Ex: Human Revolution”.

)) IE= =K@=AEA C==IEA
Astronomima bi trebala omogućiti detaljno proučavanje procesa koji su se odvijali prije nekoliko stotina miliona godina
Dječak je otpuzao do pasa

Najveći teleskop na svijetu u Atakami

jednogodišnjeg unuka. Dječak je ostao sam kod kuće na neko vrijeme, a pretpostavlja se da je otpuzao ili odšetao do sobe u kojoj su bili pitbul i stafordski terijer.

bio sam kod kuće - saopćila je ruska policija. Ne zna se ni gdje je u vrijeme nesreće bila dječakova majka Tatjana.

Uhapšena Australka

6AH== ćAH = FHIJEJK?EK
Najveći teleskop na svijetu ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) nalazise u čileanskoj pustinji Atakama i sastoji se od 66 antena. Najkompleksniji je teleskop ikad napravljen, a naučni projekt finansirali su Kanada, Evropska unija, Japan, SAD, Tajvan i Čile. Alma bi astronomima trebala omogućiti detaljno proučavanje procesa koji su se odvijali prije nekoliko stotina miliona godina te kako su se stvarale galaksije. Radioteleskopi svojim antenama mogu otkriti i svjetlosti koje optički teleskopi ne vide. U blizini ALMA-e bit će smješten i European Extremely Large Telescope, koji nazivaju lovcem na vanzemaljsko. Teleskop ALMA je i do 100 puta snažniji od sličnih instrumenata. ALMA je već poslala prve snimke galaksije Antene, koja je od Zemlje udaljena 70 miliona svjetlosnih godina. Naučnici su zadovoljni viđenim. Australka (40) iz Brizbejna držala je vlastitu kćerku kao seksualnu robinju. Djevojka koja sada ima 16 godina pet godina je radila kao prostitutka u porodičnoj kući. Tužiteljica Fiona Pedersen rekla je da se djevojka bojala da će je majka kazniti ili izgladnjivati ne bude li je slušala. Ipak, na kraju je pobjegla i ispričala sve prijateljima. - Živjela je kao seksualna robinja, pod kontrolom majke - rekla je tužiteljica na sudu. Policija je u kući pronašla fotografije djevojke i njene dvojice braće na kojima su nagi. U sefu su pronašli 200.000 dolara. Optužili su i ženinog partnera koji je živio u kući s njima.

26

Srijeda 5. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz 

C=IE 

KJKH=
TELEX TELEX TELEX
v

Dnevni avaz, srijeda, 5. oktobar/listopad 2011.

%
Srđan Šarenac dobitnik je nagrade za najboljeg reditelja za film “Selo bez žena” na međunarodnom filmskom festivalu “Bir Duino Kyrgyzstan” u Biškeku, javlja Fena. U objašnjenju žirija navodi se da je u ovom filmu, vještom režijom i uz veliku dozu humora, majstorski prikazan odnos Srba sama-

Predstava “Državni lopov”, čiji su autori trojica mladih glumaca, Nusmir Muharemović, Irfan Kasumović i Adem Smailhodžić, nastavlja bh. turneju. Ljubitelji komedije u Jajcu večeras će na sceni JU Centra za kulturu imati priliku pogledati ovaj komad. Riječ je o komediji o dvojici zatvorenika u istoj

’,Hž=LE FL’ K =?K 

=CH=@= = 5Hđ== Š=HA?=

ćeliji: jednom sitnom lopovu, a uz to ljubavnoj varalici, a drugom “državnom lopovu” i, naravno, uz to povlaštenom čakiuzatvoru. M. Ču.

ca koji žele da ožene “neprijatelje” Albanke.” U međunarodnoj konkurenciji je prikazan 21 film.

U sarajevskom kinu “Meeting Point” šestog oktobra na repertoaru će se naći dokumentarni film “Cinema Komunisto” rediteljke Mile Turajlić. Riječ je o priči jedne države kroz njene filmove, putovanju kroz fikciju i stvarnostzemlje kojaviše nepostoji i koja možda nikad i nije postojala,osimufilmovima. Dokumentarac otvara trezore filmskih studija “Ava-

’+EA= KEIJ’ FHEč= A@A @Hž=LA

”Hell” autora Emija Greka i Pitera C. Šoltena U okviru programa Children MESS izvedena predstava “Pinokio u nevolji” Aleša Kurta u režiji Belme Lizde-Kurt.
U Narodnom pozorištu Sarajevo preksinoć je u okviru ovogodišnjeg Internacionalnog teatarskog festivala MESS nastupila grupa od sedam plesača teatra “ICKamsterdam”iz Holandije. Predstava “Hell” (“Pakao”), autora Emija Greka (Emio Greco) i Pitera C. Šoltena (Pieter C. Scholten), u kojoj je akcent stavljen na govor tijela, počela je još dok je publika ulazila u gledalište scenama disko plesa u kojima su plesači prikazali kolaž standardne pop koreografije. Ipak, vrisak koji se tokom cijele predstave javljao u funkciji zareza između različitih scena, najavio je priču o paklu. Na kraju, brojna publika je smjele i energične plesače koji su posljednju scenu odigrali nagi nagradila gromoglasnim aplauzom. U okviru programa Children MESS preksinoć je na sceni Međunarodnog franjevačkog studentskog centra izvedena predstava “Pinokio u nevolji” autora

’2==’ H CLH JEA= E ’2EE’ E A =žA
Plesači iz Holandije: Smjeli i energični

Internacionalni teatarski festival

,==I = -55K
Na sceni Akademije scenskih umjetnosti u 18 sati bit će izvedena predstava “Ovo je moj tata obećana gozba” Ilaja de Boera (Ilay) iz Holandije. “Radio mujezin” u režiji Stefana Kaegija iz NjeAleša Kurta u režiji njegove supruge Belme Lizde-Kurt. mačke festivalska publika će moći pogledati na sceni SARTR-a u 20 sati. U 22 sata u Pozorištu mladih bit će izvedena predstava “R. Schimmelpfennig: Arapska noć” u režiji Filipa Grinvalda. - Naša verzija “Pinokija” nije “ušećerena predstava”,

1IF@ ?ELEE=?EIA H=EA =LC @E=C=
Pokušaj diskreditiranja cijenjenog i značajnog umjetnika kao što je Oliver Frljić smatram neučtivim i prijetećim
Mustafić: Neučtivo i prijeteće

Direktor MESS-a Dino Mustafić o polemici Frljić-Hadžihafizbegović

v

,AIAJEKJE =F=K = ’2=JHEJE? DOFAH=HAJ’
Dramski tekst Milene Bogavac i Jetona Neziraja u režiji Dine Mustafića u Beogradu
Na sceni Bitef teatra u Beogradu preksinoć je premijerno izvedena predstava “Patriotic hypermarket”, nastala prema dramskom tekstu Milene Bogavac i Jetona Neziraja u režiji Dine Mustafića iz BiH. Publika, među kojom su se našli brojni beogradski, novosadski i prištinski pozorišni kritičari i novinari te glumci, ekipu ovog komada pozdravila je desetominutnim aplauzom. - Bilo je važno za sve autore i aktere ove predstave da smo taj jedan veliki projekt priveli kraju i da je to vrlo toplo i srdačno primila beogradska publika. Predstava ima lijepu perspektivu za regionalni život i već je dobila pozive na neka međunarodna gostovanja i festivale. U sljedećem repriznom izvođenju otputovat će na Kosovo u Prištinu, i to u novembru. Funkcija umjetnosti je da pokušava ljude jedne drugima približiti i otvoriti, da čujemo one koji su drugačiji i različiti - kazao je Mustafić. Predstava je dio umjetničko-istraživačkog projekta “Pogledi: susret ličnih historija Srba i Albanaca” koji su 2010. godine zajednički realizirale organizacije “Kulturanova” i “Qendra Multimedia”. U okviru projekta, intervjuirano je četrdeset Srba i Albanaca, kojima su postavljana pitanja vezana za njihova lična sjećanja na srpsko-albanske konflikte, njihove vizije budućnosti i mogućnost suživota. Istraživanje je završeno izložbom fotografija i izdavanjem trojezične publikacije sačinjene od ovih intervjua. U predstavi igraju: Dubravka Kovjanić, Milutin Milošević i Slobodan Beštić iz Beograda te Kuštrim Hokša (Kushtrim Hoxha) iz Prištine, Ema Andrea iz Tirane i Bajruš Mjaku (Bajrush) iz Skoplja. Još se ne zna kada će biti sarajevska premijeraovepredstave. M. Ču.

Predstava o suživotu Srba i Albanaca

v

la”, napuštene državne ustanove koja je nekad ugošćavala zvijezde poput Orsona Velsa (Welles) i Sofije Loren (Sophia), i kreirala propagandu, podstičući mitove koji su stvorili i konačno uništiliJugoslaviju. M. Ču.
Scena iz predstave

kao što je to slučaj s Diznijevim viđenjem “Pinokija”. Naš “Pinokio” nije priča o dječaku koji laže, a stavili smo ga u savremeno doba. Mi se u ovoj predstavi bavimo odgojom djece, a vrlo smo kritički nastrojeni prema roditeljima. Ovdje govorimo o manipulaciji djece, nasilju u porodici, pedofiliji... - kazala je Lizde-Kurt na jučerašnjoj pres-konferenciji. M. Ču.

Povodom polemike izazvane predstavom “Pismo iz 1920”, koja je autorski projekt Olivera Frljića, a nastala u koprodukciji Festivala MESS i Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, iz direkcije MESS-a ističu kako ovo smatraju pritiskom na umjetničku slobodu i kreativnost. Oni napominju da je jedna od najvećih festivalskih vrijednosti to što je poznat da na njemu nema cenzure, diktata niti ikakvih političkih imperativa. - Festival MESS ponosi se činjenicom da će manifestaciju ove godine zatvoriti dvije predstave, djela jednog od najboljih i najintrigan-

tnijih reditelja u regionu, Olivera Frljića, čije su predstave ogledalo njegovog ljudskog i umjetničkog karaktera koji odlikuje beskompromisnost u borbi za istinu - kazao je direktor Festivala Dino Mustafić. On je podsjetio da je Festival umjetnički prostor slobode i kreacije. - Pokušaj diskreditiranja tako cijenjenog i značajnog umjetnika kao što je Oliver Frljić od kolege Emira Hadžihafizbegovića smatram neučtivim i prijetećim, te je ispod svake civilizacijske razine javnog dijaloga - zaključio je Mustafić. M. Ču.

Prva klapa dugonajavljivanog filmskogostvarenja pod još uvijek radnim naslovom “Odbrana i zaštita”, Bobe Jelčića, Mostarca koji gradi uspješnu pozorišnu karijeru u Hrvatskoj, past će početkom marta, saznaje “Dnevni avaz”. Tako je Jelčić, koji je napisao i scenarij za ovaj film, a čija je tema potrgane veze i izgubljeno povjerenje u poslijeratnom Mostaru, u gradu na Neretvi proteklog vikenda organizirao kasting kojem je prisustvovalo više od 40 mostarskih glumaca. Rezultati kastinga bit će

2HL= =F= K =HJK

Održan kasting za film Bobe Jelčića

Jelčić: Napisao scenarij

poznati najviše za mjesec, a film će se snimati uglavnom u Mostaru. M. Sm.

Potra`ite na kioscima

Opet u donjem rublju

&

Dnevni avaz, srijeda, 5. oktobar/listopad 2011.

IDM >E
Jazz Fest Sarajevo

!%
Skarlet Johanson se više ne ljuti

SPEKTAKLI Đorđe Balašević u Sarajevu nakon šest godina 

?AHJ & LA>H= FHAEAH= BE= @= =IEA
Đorđe Balašević 18. novembra održat će koncert u sarajevskoj dvorani Zetra! Legendarni kantautoru bh.prijestonicudolazinakon punihšest godina i dva danatrajat će manifestacija pod nazivom “Kao rani mraz”. Naime, 19. novembra, također u Zetri, bit će održana bh. premijera filma “Kao rani mraz”, a svemu će 17. novembra prethoditi svečani doček Balaševićainjegove ekipeuDomu Oružanih snaga BiH koji će prirediti gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen. Na filmu “Kao rani mraz” radila je cijela porodica Balašević. Tako Đorđe potpisuje režiju, scenarij i muziku, supruga Olivera je bila producentica, a kćerka Jovana igra jednu od glavnih uloga. Radnja filma smještena je u vrijeme Prvog svjetskog rata, a nastala je na osnovu legendarne Balaševićeve pjesme “Priča o Vasi Ladačkom”. Ovaj film prethodnu godinu i po promoviran je u regionu. L. S. R.

U Domu Oružanih snaga BiH 17. novembra prijem za Balaševića i njegovu ekipu priredit će gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen

Ferhunde i Ali Riza ljubav iza kamere?

Ljubav ne zna za godine!
Kenan Imirzalioglu

Seničar: Novi seksi editorijal 

E= FEH== = ’*HIA’
prošlom vezom s tamošnjim poznatim glumcem Alesandrom Pesom (Alessandro Pesso). Iako par više nije zajedno, Alesandro rado ističe da mu je veza s Ninom bila nevjerovatna te da su se razišli zbog razlika u temperamentu, a, kako su oboje snažni karakteri, nisu uspjeli postići kompromis.

Plakat 15. izdanja manifestacije Jazz Fest Sarajevo jučer je zvanično predstavljen. Kreativni tim agencije “Communis Sarajevo” i ove je godine uradio grafičko oblikovanje i vizuelni identitet međunarodnog muzičkog festivala. Pored “Communisa”, na čijem je čelu kreativna direktorica Ajna Zlatar, u kreativnom timu ovogodišnjeg festivala su i sarajevski dizajneri Goran Lizdek i Enes Huseinčehajić. - Da bismo na što bolji način približili našoj publici muziku koju predstavljamo, ali i sam festival kao programsku cjelinu, oformili smo prošireni kreativni tim koji čine neki od najboljih bh. dizajnera - kaže Đana Karavdić iz Jazz Festa, dodajući kako uspješna partnerska saradnja festivala i “Communisa” traje

2HA@IJ=LA F==J # 5EAš= A E@== =EBAIJ=?EA IE=E I E?=
Skarlet Johanson (Scarlett Johansson) više se ne uzrujava zbog svojih golišavih fotografija koje su procurile na internet. Glumica je negodovala zbog cijelog slučaja te naglašavala da i ona ima pravo na privatnost, iako je javna osoba, no čini se da se više ne zamara incidentom. Skarlet se provodi u Njujorku, gdje se sinoć s prijateljem zaputila u noćni život. Na izlasku iz hotela, u kojem je učestvovala na skupljanju sredstava za kandidaturu za gradonačelnika kandidata Skota Stringera (Scott), ulovili su je paparaci, no glumica se nije ljutila, već joj smiješak nije silazio s lica. Nedavno je Skarlet bila u Parizu, gdje je potaknula glasine o novoj ljubavnoj vezi. Viđena je kako uživa u nježnoj šetnji s Kiranom Kalkinom (Kieran Culkin), 29-godiš-

Djelo agencije “Communis”

od 2008. godine. Za grafička rješenja plakata prethodnih izdanja festivala “Communis” je nagrađen s nekoliko nagrada struke. H. P.

Johanson i Stringer nakon večere

njim bratom Makolija Kalkina (Macaulay Culkin), no njen portparol još nije komentirao prirodu tog odnosa.
Mihaljević: Program u fazi izrade

Nakon dvije neodržane sedmice mode

Kakvu svadbu sprema Ezel
OTKRIVAMO Nurgül Yeºilçay

U vezi sa sinom slavne Sezen Aksu
Glumica Deniz Çakir zabrinuta

Manekenka iz Novog Sada Nina Seničar, koja trenutno živi u Italiji, snimila je novi seksi editorijal donjeg rublja i kupaćih kostima. Nina je pozirala u seksi kombinacijama i pri tome izvijala svoje tijelo. Nina, osim svojim izgledom, pažnju italijanske javnosti privlači i svojom

Ulaznice će od petka, 14. oktobra, biti u prodaji putem portala Kupikartu.ba. Cijena za paket (koncert+premijera filma) iznosi 30 KM, dok su pojedinačne cijene - 25 KM

+EA= K=E?=

koncert i 8 KM za premijeru filma. Zbog enormno velikog interesiranja za ulaznice, rezervacija ulaznica počinje u četvrtak, 6. oktobra, na ovom portalu.

Prijete mi zbog uloge Ferhunde!
Zeynep Beºerler

’*0 KEčE I=H’ A FIJ= >HA@
Koncert i dodjela nagrada 13. oktobra u Skenderiji Ovo nije moja nego manifestacija cijele bh. estrade, poručio je Gljiva
grade najboljim estradnim radnicima. Alfa i omega ove manifestacije Nazif Gljiva na jučerašnjem druženju okupio je novinare, ali i brojne estradne ličnosti. Šerif Konjević, Semir Cerić Koke, Donna Ares, Džavid Ljubovci, Boban Rajović, Mirsad Čomaga, Tarik Stambolić, Dino Dizdarević... podržali su harizmatičnog kompozitora i svi se složili da je “BH muzički Oskar” najbolja manifestacija ove vrste u regionu. Veliku pažnju među prisutnima izazvala je i Nejra Pršić, ljepotica iz Bihaća koja je prva pratilja Miss Hrvatske. - Samo Nazif na jednom mjestu može okupiti najbolje pjevače. Već godinama to mu uspijeva i zbog toga mu svi trebamo čestitati. Ova manifestacija mnogo znači bh. estradi, a i mnoge zvijezde iz regiona htjele bi 13. oktobra biti u Skenderiji, ali za sve nije bilo mjesta - rekao nam je Konjević. Gljiva se zahvalio novinarima i pjevačima te istaU sarajevskom hotelu “Europa” jučer je upriličena pres-konferencija i svečani ručak povodom manifestacije “BH muzički Oskar”, koja će u Skenderiji biti održana 13. oktobra. Uz veliki koncert bit će dodijeljene i nabrend i vjerujem da će i u budućnosti na jednom mjestu okupljati najbolje pjevače ne samo iz BiH nego i iz okolnih zemalja. Pripreme za ovogodišnjeg “Oskara” idu svojim tokom i vjerujem da će i ovog puta Skenderija biti dupke puna - kaže Gljiva. ”Dnevni avaz” i “Express” obradovat će svoje vjerne čitaoce. Pedeset čitalaca “Expressa” koji u četvrtak, 6. oktobra, u periodu od 11 do 12 sati dođu na recepciju “Avaz Twist Towera” s novim brojem najtiražnijeg bh. sedmičnika dobit će po jekao da ovo nije njegova manifestacija nego cijele bh. estrade. - Hvala svima koji mi pomažu u organizaciji. “BH muzički Oskar” je postao

Nazif Gljiva najavio veliki muzički događaj

Nakon što Sarajevo Fashion Weeka nije bilo u proljeće ove i najesen prošle godine održavanje ove modne manifestacije zakazano je za period od 18. do 21. novembra u Domu mladih. Sarajevo Fashion Week odgađan je dva puta, jer je organizatorica i direktorica Amela Radan imala ozbiljne zdravstvene probleme, ali i zbog nedostatka finansijskih sredstava. Radan je godinama gotovo sama uspješno or-

.=IDE 9AA @ & @ LA>H=

ganizirala ovu sedmicu mode, nakon čega su joj se priključile Jasmina Mihaljević i Đenita Dumpor. - Ljubitelji sedmice mode ove jeseni neće ostati uskraćeni za predstavljanje najnovije kolekcije kako domaćih tako i stranih kreatora. Program je još u fazi izrade, tako da ne bismo sada “trčali pred rudu” i spominjali goste koji svoj dolazak nisu potvrdili - kazala nam je Mihaljević. Ad. K.

Novi singl Nermina Puškara

Tarkan joj otvorio vrata slave
Zavodnik Taylor Lautner

5 “-NFHAII” E “,ALE =L=” = “I=H=”

Slava me nije promijenila!
Sadr`aji Va{ih omiljenih serija za mjesec dana

dnu ulaznicu. Sto čitalaca “Dnevnog avaza” koji u ponedjeljak u 12 sati dođu na recepciju “Avaz Twist Towera” s primjerkom najtiražnijeg dnevnog lista u BiH također će dobiti po jednu kartu za “BH muzički Oskar”.

’)L=JKH’ = ==L= =>K=
Puškar: Novi muzički stil

Raspoloženi Gljiva, Rajović i Cerić

(Foto: S. Jordamović)

Ljubovci u razgovoru s Nejrom Pršić i Konjevićem

Ovom prilikom i crnogorski pjevač Boban Rajović promovirao je svoj novi album “Mijenjam” kao i duet s Kristinom Ivanović iz Beča. D. ZEBA

Nermin Puškar objavio je novi singl pod nazivom “Avanturo”. Kako ističe popularni Puško, numera će od danas biti emitirana na radiostanicama širom regiona, a ujedno ćenajavitii novialbumjednog od najboljih bh. vokala. - Pjesma je snimana u studiju RSL u Novom Mestu i “Longplayu” u Sarajevu. Muziku i stihove za pjesmu “Avanturo” potpisujem ja, a aranžman je rađen zajedno s

Dejanom Radičevićem, koji je i muzički producent pjesme. Miks i mastering djelo su Mahira Sarihodžića, a na pjesmi su, pored mene, svirali Dalibor Marinković, Anže Langus Petrović i popularna slovenska pjevačica Neisha. Pjesma će najaviti novi album kao i moj novi muzički stil, ali prilično sam siguran da će se dopasti svima koji cijene ono što radim - otkriva Puško. H. P.

Na jednu od adresa “Dnevnog avaza” tokom jučerašnjeg dana poslan je e-mail organizacije “BH žena” u kojem je izražena podrška novinarki “Al Jazeere Balkans” Arduani Kurić. U elektronskoj poruci se, pod motom “Ne želimo biti nijemi svjedoci”, između ostalog, navodi: - Svjedočimo brutalnom nasilju u porodici, bez obzira koliko ono bilo suptilno izvedeno. Svjedočimo marginalizaciji, poniženju i degradaciji žene, majke i novinarke. Svjedočimo ugrožavanju dvoje maloljetne djece - stoji u mailu. Riječ je o spisku s imenima 90 žena iz javnog života BiH, mahom TV voditeljica i novinarki. Među njima su: Nikolina Veljović, Una Bejtović, Naida Kundurović, Suzana Stambol, Dijana Radulj, Nađa Lutvikadić, Lela Laković, Jasna Bajraktare-

2@Hš= )H@K=E KHEć

Saopćenje “BH žena”

Kurić: Novinarka “Al Jazeera Balkans”

vić, Rabija Gatarić... Iako u poruci nije navedeno zbog čega tačno reagiraju “BH žene”, pretpostavlja se da se to odnosi na iznošenje detalja iz privatnog života bračnog para Kurić, koje je Al'Dino, suprug Arduane Kurić, objelodanio javnosti.

POSTERI

Dnevni avaz

SRIJEDA, 5. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

Najnovije istraživanje potvrdilo

Iz prirode

Mahune i sme|a ri`a protiv karcinoma
Stručnjaci preporučuju konzumiranje mahunarki najmanje tri puta sedmično, a smeđe riže jednom sedmično
Dobar izvor

Mahune
Mahune su hranjive zbog velikog udjela ugljikohidrata i bjelančevina. Stotinu grama svježih mahuna sadrži čak 90 grama vode, a ostatak su uglavnom ugljikohidrati, proteini i vlakna. Zbog takvog sastava i malo kalorija čest su sastojak redukcijskih dijeta. ezultati najnovijeg istraživanja pokazali su da konzumiranje mahunarki i smeđe riže može smanjiti rizik od kancerogenih polipa debelog crijeva. Stručnjaci preporučuju konzumiranje mahunarki najmanje tri puta sedmično, a smeđe riže jednom sedmično. Na taj način smanjuje se rizik od kancerogenih polipa debelog crijeva za 33, odnosno 40 posto, čime se u velikoj mjeri smanjuje rizik za rak debelog crijeva. Rezultati su također pokazali da je konzumiranje kuhanog zelenog po-

Dud obiluje `eljezom
Dudovi su pravo blago za krvnu sliku i njihove su blagodati na vrhu liste među ostalim bobicama. Bogati su željezom, hrane crvene krvne ćelije i sprečavaju anemiju. U 100 grama ima oko 1,85 miligrama željeza. Osim što je bogat željezom, dud obiluje vitaminom C i resveratrolom, antioksidantom koji se inače nalazi i u grožđu. Neke novije studije pokazuju da ta supstanca pomaže u borbi protiv raka.

R

Ri`a
Smeđa ili integralna riža prehrambeno je mnogo vrednija od bijele. Zadržava dio ovojnice i klicu, zbog čega sadrži više hranjivih tvari. Smeđa riža sadrži 3,5 puta više magnezija, četiri puta više vitamina B1 i vlakana te pet puta više nikotinske kiseline i 1,6 puta više folne kiseline nego bijela riža. vrća jednom dnevno ili češće povezano sa 24 posto smanjenim rizikom od polipa debelog crijeva. U zdravu kategoriju namirnica ubraja se i sušeno voće. - Mahunarke, sušeno voće i smeđa riža skrivaju visoki sadržaj vlakana koji negativno djeluju na potencijalne kancerogene tvari. Osim toga, povrće iz porodice kupusnjača, poput brokule, sadrži detoksikacijske spojeve koje poboljšavaju njihovu zaštitnu funkciju - pojašnjava autorica istraživanja dr. Jesenija Tantamango.

Dokazano

Pronađena veza

Spec

Nepravilni otkucaji srca i senilnost
Najčešći oblik nepravilnog ritma otkucaja srca, fibrilacija atrija, povezana je s većim rizikom od senilnosti, uključujući Alzheimerovu bolest. Istraživači su osam godina pratili 3.000 osoba prosječno starih 74 godine. Niko nije bio senilan i nije doživio moždani udar, a njihove su kognitivne funkcije ocjenjivane svake dvije godine pretragama i razgovorima. Pacijenti za koje se smatralo da su senilni podvrgnuti su dodatnim tjelesnim, neurološkim i psihološkim pretragama i skenovima mozga. Na početku istraživanja je 4,3 posto ispitanika imalo fibrilaciju atrija, a dodatnih 12,2 posto ju je razvilo za vrijeme istraživanja. Ukupno je 18,8 posto razvilo neki
Manji dotok krvi

Limitira stvaranje ćelija

Korisni biber
Piperin koji se nalazi u crnom biberu može sprečavati stvaranje kancerogenih ćelija, a to su otkrili naučnici s Univerziteta u Mičigenu. - Ako limitirate stvaranje matičnih ćelija, limitirate i stvaranje ćelija koje su potencijalni stvaratelji tumora - rekao je autor studije Madhuri Kakarala.

oblik senilnosti, a osobe s fibrilacijom atrija bile su izložene 40-50 posto višem riziku od razvijanja senilnosti, uključujući Alzheimerovu bolest u odnosu na ispitanike koji nisu bolovali od fibri-

lacije atrija. Nepravilan ritam otkucaja srca može povećati rizik od demencije tako što oslabljuje sposobnost pumpanja srca, što vodi manjem dotoku kisika u mozak.

Kupusom se u organizam unose najaktivniji elementi za održavanje biološke ravnoteže organizma i za odbranu organizma od raznih bolesti. Bogat je celulozom koja poboljšava probavu, djeluje povoljno na zacjeljivanje rana te preventivno pomaže kod prehlade i kašlja.

Iz prirode

30

Dnevni avaz, srijeda, 5. oktobar/listopad 2011.

PORODICA I ZDRAVLJE

Slušajte svoje tijelo

Svrbe` i bolesti unutra{njih organa
Oboljenja unutrašnjih organa koja dovode do svrbeža kože su šećerna bolest, oboljenja bubrega, jetre, štitne žlijezde, crijevni paraziti
oža je dobro snabdjevena živcima. Zato ima vrlo važnu osjetnu funkciju našeg organizma. Osjećaj toplog, hladnog dodira, osjećaj bola, sve te osjećaje primamo i registriramo putem kože. Čitav niz oboljenja kože praćen je svrbežom. Tada su, istovremeno sa svrbežom, prisutne i određene promjene, na osnovu kojih znamo o kakvom oboljenju se radi i kako ga liječiti. Liječenjem osnovnog oboljenja kože najčešće svrbež nestaje ili je prisutan u manjoj mjeri. Naprimjer, kod skabijesa jedan od prvih znakova bolesti je svrbež, naročito tokom noći, a onda i pojava određenih promjena koje ukazuju da je koža inficirana šugarcem.

Piše:
Prof. dr. Naima Mutevelić Arslanagić
Svrbež ne treba zanemariti

K

Povoljan učinak

Sir}e sni`ava holesterol
Jabukovo sirće pomaže kod visokog krvnog pritiska i srčanih bolesti. Drugo istraživanje dokazalo je da ljudi koji često jedu salatu s jabukovim sirćetom manje obolijevaju od srčanih bolesti od onih koji to ne čine. Pomaže pri gubljenju kilograma, što je potvrđeno studijom u kojoj je jedna grupa ispitanika jela kriške hljeba s nekoliko kapi sirćeta, a druga običan hljeb. Ispitanici iz prve grupe osjećali su prije i duže sitost nego oni iz druge grupe.

Izra`eno no}u
Izražen noćni svrbež kod skabijesa posljedica je, s jedne strane, alergijske

reakcije na prisustvo šugarca u koži, a, s druge, pojačanog registriranja svrbeža od mozga tokom noći, kada se organizam umiri. Oko 90 posto drugih dermatoloških oboljenja, koja imaju najrazličitije uzroke, praćeno je svrbežom. Takva je, između ostalih, i koprivnjača ili urtikarija. U takvim slučajevima vide se i promjene na koži. Liječenjem i otklanjanjem uzroka koji su doveli do ovog oboljenja (često istraživanje uzroka koji su izazvali urtikariju traje duže vremena), smiruje se i svrbež. Svrbež kože, međutim, može biti prisutan i kada nisu vidljive bilo kakve promjene. Razlozi nastanka takvog svrbeža su bolesti unutrašnjih organa. Ovakav svrbež je još jednom pokazatelj da je stanje i izgled kože ogledalo zdravlja unutrašnjih organa. Razlog nastanka svrbeža

Svjetlo
U terapiji svrbeža kože bubrežnih bolesnika koji se nalaze na hemodijalizi primjenjuje se ultravioletno svjetlo iz naročito konstruiranih lampi, ali su rezultati te terapije kratkotrajni i slabi. kod nekih oboljenja su poremećaji metabolizma, kod nekih prisustvo toksičnih produkata metabolizma, a i jedni i drugi produkti podražuju nervne završetke u koži i osoba osjeća svrbež različitog intenziteta. Ponekad je svrbež tako jak da oboljela osoba češe kožu dok ne raskrvari. Da bi se našao i odstranio razlog ovakvog svrbeža, potreban je, dakle, čitav niz laboratorijskih pretraga. Pa ipak, kod izvjesnog broja pacijenata postojećim laboratorijskim pretragama ne može se potvrditi postojanje oboljenja unutrašnjih organa i povezati ga sa svrbežom kože. To se najčešće dešava kod nervoznih osoba i ta vrsta svrbeža naziva se psihogeni pruritus. Primjenom odgovarajućih sedativa ublažava se, pa i sasvim odstranjuje subjektivni osjećaj svrbeža.

Vrijednosti {e}era
Kod šećerne bolesti svrbež može biti pokazatelj porasta vrijednosti šećera u krvi. Naime, kada se vrijednosti šećera normaliziraju u krvi, i svrbež kože se smanji, a ponovo se pojača porastom vrijednosti šećera u krvi. Kod hroničnih bubrežnih bolesnika, slično kao kod oboljelih od šećerne bolesti, porast nivoa ureje u krvi intenzivira subjektivni osjećaj svrbeža.

Promjena boje
Oboljenja unutrašnjih organa koja dovode do svrbeža kože bez vidljivih promjena na koži su šećerna bolest, oboljenja bubrega, jetre, štitne žlijezde, crijevni paraziti svih vrsta te oboljenja bubrega koja se liječe hemodijalizom. Svrbež kod oboljenja unutrašnjih organa je jakog intenziteta, a na koži nema vidljivih promjena osim kod oboljenja jetre, koja su praćena žuticom. Kod takvih bolesnika koža i sve vidljive sluznice, naročito bionjače, imaju žućkastu ili žutu boju. Kod akutnih oboljenja jetre, kao što je hepatitis A, nakon smirenja bolesti nestaje i svrbež kože. Ali kod hroničnog oboljenja jetre, koje vodi ka cirozi, svrbež se ne može ničim odstraniti, eventualno se može malo ublažiti.

PORODICA I ZDRAVLJE

Dnevni avaz, srijeda, 5. oktobar/listopad 2011.

31

Muško zdravlje

CT kolonografija kao skrining metoda

Sigurna procedura koja mo`e spasiti `ivot
Piše:
Prim. dr. Ibrahim Fazlagić

Ovim pregledom dobivamo osnovne podatke i o lumenu crijeva, o debljini njegovog zida, limfonodima, a u slučaju pozitivnog nalaza pacijent se šalje na daljnju dijagnostičku obradu
litetan, s obzirom na to da kao takav ima mogućnost “automodeliranja”, što znači da se količina zračenja modelira prema indikaciji pregleda i konstituciji pacijenta. ovog se zaključuje da sama pretraga nosi puno više koristi nego štete. Ona predstavlja kombinaciju starinske irigografije (nedostatak je što ne “vidi” debljinu zida niti okolne strukture, a količina primljenog zračenja je 8 mS), klasične kolonografije (nedostatak je što ne “vide” okolne strukture, bolna je ili se primjenjuje uz sedaciju, što produžava period vraćanja pacijenta na uobičajene dnevne aktivnosti) i CT procedure, što joj omogućava da ne samo što analizira unutrašnjost crijeva već snima i okolne strukture (jetra, žučna kesa, slezena, bubrezi, mokraćni mjehur, uterus/prostata).
Minimalne doze zračenja

Srce i erektilna disfunkcija
Američki ljekari imaju dobre vijesti za muškarce koje muči erektilna disfunkcija. Sredovječni muškarci koji se nisu “opustili”, nego vode brigu o svom zdravlju tako što jedu zdravo, vježbaju ili uzimaju lijekove za sniženje, holesterol mogu poboljšati svoj seksualni život. Analiza američkih stručnjaka pokazala je da gotovo svaki peti Amerikanac pati zbog erektilne disfunkcije. Kada govorimo o erektilnoj disfunkciji, ona je često glasnik bolesti srca. Arterije u penisu koje se šire za vrijeme erekcije mogu postati oslabljene i začepljene holesterolom baš kao i arterije oko srca. Zato se erektilna disfunkcija zna javiti tri do pet godina prije srčanih problema.

C

T kolonografija (Cirtual colonoscopy) potvrđena je kao skrining metoda širom svijeta, kao odlična metoda za rano otkrivanja karcinoma debelog crijeva. Kolorektalni karcinom je treći po učestalosti karcinoma u SAD, a drugi po uzroku smrtnosti. Oko 20 posto novootkrivenih slučajeva već ima poodmakle metastaze. Zato je veoma bitno karcinom na vrijeme otkriti, kada su šanse za izlječenje neuporedivo veće. CT kolonoskopija je prvi put izvedena 1994. godine, a danas se radi širom svijeta na boljim, multidetektorskim CT

Korist i {teta
Tako, prema savremeno vođenim protokolima pregleda, zračenje koje se dobije prilikom pretrage upola je količine zračenja koje se dobije prilikom jednog rutinskog CT pregleda abdomena i male zdjelice uz aplikaciju kontrastnog sredstva i iznosi 10 milisiverta. Samo za poređenje, dozvoljena doza zračenja na go-

Progresivno stanje

Kada na pregled
Prvi pregled trebalo bi napraviti sa 50 godina, a ukoliko osoba koja u prvom koljenu ima oboljele od kolorektalnog karcinoma ili ako se radi o ženi s ovarijalnim, endometrijalnim ili karcinomom dojke, ili ako boluje od upalne bolesti crijeva duže od 10 godina, onda takva osoba posjeduje riziko faktor za razvoj kolorektalnog karcinoma i savjetuje se da pretragu uradi sa 40 godina. mašinama. Veoma je važno da je aparat na kojem se procedura izvodi visokokvadišnjem nivou za profesionalno osoblje (RTG tehničari, radiolozi) je 20 mS. Iz

Nalaz polipa
Ovim pregledom dobivamo osnovne podatke i o lumenu crijeva, o debljini njegovog zida, limfonodima... U slučaju pozitivnog nalaza pacijent se šalje na daljnju dijagnostičku obradu, gdje se opisana promjena po posebnom protokolu pregleda. Ukoliko se nađe polipoidna promjena do jed-

nog centimetra u debelom crijevu, savjetuje se praćenje, a ukoliko je promjena promjera 1 cm ili veća, pacijent odlazi na klasičnu kolonoskopiju koja za sada jedina ima mogućnost da uzme uzorak promjene i odstrani je. Dok se CT kolonografija nije etablirala kao skrining metoda, služila je samo kao “rezervna” pretraga u slučajevima kada se klasična kolonoskopija nije mogla izvesti. To se dešava kod osjetljivih pacijenata koji klasičnu metodu, zbog bolnosti, ne mogu izdržati, kod jako dugih crijeva, inkontinencije (nemogućnost zadržavanja mokraće), kod

Pra}enje
Otkriveni kolorektalni karcinom zahtijeva praćenje i CT kolonografija se savjetuje godinu nakon operativnog otklanjanja karcinoma, onda na drugu godinu dva puta, nakon čega se izvodi svake tri godine. nepokretnih pacijenata, nesaradnje usljed starosti ili nepokrenosti, tortuoznih ili predugačkih crijeva (dolihokolon), kada se iz bilo kojih razloga klasična kolonoskopija prekine i crijevo ne pregleda sve do cekuma.

Studije

Gen i bolovi
Sudeći prema istraživanjima koje obavljaju naučnici s Univerziteta “Kembridž”, hronični bolovi koji neke ljude muče do iznemoglosti mogu napokon postati ružan san. Naime, britanski naučnici otkrili su gen koji je odgovoran za reguliranje hronične boli i obećavaju da će njihovo otkriće pomoći farmaceutskim kompanijama da lakše dođu do novog efikasnijeg lijeka koji bi takvu bol eliminirao. Suština je da se pronađe lijek koji blokira proteine koje proizvodi gen HCN2. Ukoliko se to dogodi, mogli bi se uspješno tretirati naročito neprijatni neuropatski bolovi koji su povezani s oštećenjem živaca.

Jeste li znali

32

PORODICA I ZDRAVLJE
Revolucija na polju dermatologije

7 24,)1 Sutra potra`ite na kioscima

Dnevni avaz, srijeda, 5. oktobar/listopad 2011.

33 32
Promjene koje mogu uplašiti ženu

Jeste li znali

Frakcijski laser uklanja o`iljke
Nakon tretmana znatno se manje nakupljaju nečistoća i miteseri te se time olakšava njega lica

Piše:
Prof. dr. Edin Suljagić

Piše:
Infekcije i lijekovi
Dr. Katarina Dujmović

[ta je normalno u trudno}i, a {ta ne
Važno je da svaka trudnica bude upoznata s promjenama i da sve ono što nije uobičajeno na vrijeme primijeti i zatraži stručnu pomoć

F
Lje{nici ~uvaju srce
Lješnici imaju visoki postotak mononezasićenih masti koje su dobre za snižavanje holesterola. Studije su dokazale da je oko 35 posto muškaraca koji su redovno jeli lješnike smanjilo rizik od srčanih bolesti. Osim što sprečavaju povišeni holesterol, dobri su protiv aritmije jer sadrže kiseline omega-3.

rakcijski laser predstavlja revoluciju u oblasti laserske tehnologije. Njime se tretira cijelo lice ili samo problematični dijelovi, a prosječni broj tretmana je od jedan do tri. Tretman se preporučuje kod smanjivanja ili odstranjivanja ožiljaka od akni (ovisno o težini problema), liječenja akni ili problematičnog tena jer se zbog efekta topline unište bakterije i popravi ten. Nakon tretmana znatno se manje nakupljaju nečistoća i miteseri te se time olakšava njega lica i smanjuje potreba za češćim čišćenjem. Oporavak traje dva do pet dana.

T
S dolaskom jeseni va`no je vi{e konzumirati korjenasto povr}e jer grije organizam, ja~a probavu, a na taj na~in i imunolo{ki sistem. Stoga svakodnevno jedite mrkvu, korijen per{una i celer. @itarice isto tako trebaju imati va`no mjesto u prehrani, a najbolje je konzumirati integralnu sme|u ri`u. U jesen su variva apsolutni favorit na jelovniku, od povr}a, mahunarki, a volite li tofu dodajte ga u variva. Dobro je jesti ljutkastu hranu, pa mo`ete koristiti |umbir koji poti~e cirkulaciju, poma`e probavljanje hrane te pro~i{}ava ugro`ene disajne puteve.

U oktobarskom broju donosimo:
Uspješan kod uklanjanja ožiljaka od akni

Vezivno tkivo
Uobičajeni laseri imaju jednu lasersku zraku unutar laserskog snopa, dok ih frakcijski laser ima na stotine. Zbog toga je frakcijski laser najveća prekretnica u svijetu lasera. Što je kraća valna dužina lasera, to je manji prodor laserske zrake i time je potreban veći broj tretmana, što je slučaj kod fraksel lasera. Frakcijski laser izaziva oštećenje ispod površine kože u obliku cilindra, pri čemu površina kože ostaje neoštećena. Oštećeni dio ispod površine kože se nakon sedam do 15 dana izbaci van, pri čemu organizam stvara novo vezivno tkivo. Pri

Skriveni uzroci glavobolje
Mnogo je uzročnika glavobolje. O mnogima svakodnevno slušamo pa smo već apsolvirali kako nikotin, nesanica i toplo vrijeme mogu da dovedu do nesnosnih bolova u glavi. Ipak, neki će vas vjerovatno iznenaditi. * Naprezanje tokom kašlja i kihanja dovodi do snažnog pritiska u mozgu, pa i do glavobolje. * Frizure koje zatežu korijen kose mogu dovesti do glavobolje. * Uzročnik može biti i naporan trening, tokom kojeg se šire krvni sudovi u cijelom tijelu. * Ponekad i konzumiranje namirnica poput jaja, mesa i sira može pojačati migrene.

Zbog te neoštećene kože rana ubrzano zarasta te je oporavak kratkotrajan. Ispod svake bijele tačkice nalazi se oštećenje kože koje organizam izbacuje. Rizik od infekcije je minimalan jer koža nije površinski oštećena. Radi se o zamjeni stare kože i starog vezivnog tkiva za novu kožu i vezivno tkivo. Rezultat se vidi nekoliko dana nakon oporavka. Tretman potiče razvoj novog vezivnog tkiva narednih nekoliko mjeseci te se ko-

može potpuno vratiti, ali može znatno smanjiti razliku u boji kože.

Otoci na ko`i
Kod frakcijskog lasera ste oslobođeni svih eventualnih komplikacija ablativnih lasera uz bolje rezultate. Nije potrebna anestezija te je naročito pogodan za djecu, a ukoliko je anestezija ipak potrebna, koristi se najčešće u obliku prethodnog nanošenja kreme. Nakon tretmana frakcijskim laserom potrebno je samo kremom mazati tretirano mjesto i stavljati hladne

Broj seansi
Ovisno o izraženosti promjena potrebno je urediti jedan do tri tretmana. Razmak između tretmana je od jedan do šest mjeseci. S većim brojem prijelaza postiže se veća dubina prodora laserske zrake. Tretirano mjesto poprima izgled i boju kao kao da ste zaspali na suncu. Ovisno o snazi laserskog impulsa i broja prijelaza laserom mijenja se izgled tretiranog mjesta. tome se uklanjaju bore, ožiljci, pore, strije i pigmentacije. Laser na koži ostavlja trag poput otiska mrežice gdje se vide sitne bijele tačkice, koje su trag laserske zrake, te ostaje neoštećena koža unutar tih tačkica. načni rezultat vidi šest do 12 mjeseci nakon posljednjeg tretmana. Često se može vratiti pigmentacija na mjestima koja su izgubila pigment, što je veoma važno kod tretmana bijelih ožiljaka i strija. Pigmentacija se ne

obloge. Otoci neoštećene kože čine prirodni zavoj kože, što je štiti od infekcije, te je mogućnost razvoja infekcije zanemariva. Naknadna njega kože je vrlo jednostavna, na mjestu tretmana nema krvi niti krasta. Tretman frakcijskim laserom nije agresivan te se može koristiti kod najosjetljivije kože, neovisno o dobi. Bez obzira na to je li koža tanka ili oštećena, tretman se može raditi bez ikakvog straha. Zahvat nije bolan, a pacijent osjeća peckanje, manje žarenje i toplinu.

Jela za gurmane Kako pripremiti punjena tele}a prsa Hrana za hladne dane U`ivajte u grahu Darovi jeseni Sve od vrganja Jeste li probali doma}i hljeb od bundeve Kesten - sa puretinom i u slasnoj torti Tradicionalno slavensko jelo Slane i slatke knedle Predla`emo Kola~i s bademima

okom trudnoće u organizmu dolazi do imunoloških, hormonalnih i metaboličkih promjena, a neke posljedice tih promjena mogu se vidjeti na koži i na sluznicama. Sve te promjene dijele se na fiziološke i patološke. Važno je da svaka trudnica bude upoznata s promjenama koje su uobičajene za trudnoću, tako da to prihvati kao nešto normalno, ali i da sve ono što nije uobičajeno na vrijeme primijeti i zatraži stručnu pomoć. Pri dermatološkom pregledu trudnice s kožnim promjenama vrlo je važno doznati određene podatke vezane uz samu trudnoću (trajanje trudnoće, broj poroda, je li riječ o jednostrukoj ili višestrukoj trudnoći, eventualne kožne bolesti u prethodnim trudnoćama, porodična anamneza o bolestima kože koje su se javljale tokom trudnoće), kao i informacije o bolestima koje su eventualno postojale prije trudnoće (alergijske bolesti, bolesti vezivnog tkiva, uzimanje lijekova).

Uzimanje lijekova
Zbog mogućnosti da lijek prođe kroz placentu i našteti djetetu, liječenje dermatoza u trudnoći uglavnom je ograničeno na lokalne preparate, osim u slučaju vitalne ugroženosti majke i djeteta. U svakom slučaju, ako primijetite bilo kakvu promjenu na koži koja se ne ubraja u one koje se normalno pojavljuju u trudnoći i ne predstavljaju opasnost za majku i dijete, obvezno se posavjetujte sa svojim ginekologom i dermatologom.
Hormoni izazivaju većinu promjena

Umor i geni
Sindrom hroničnog umora koji traje najmanje pola godine i koji je praćen glavoboljom, problemima s pamćenjem i koncentracijom, kao i bolovima u mišićima, nije povezan s nedostatkom imuniteta, nego ima veze s određenim genima koji su povezani s dijelovima mozga koji reguliraju odgovor na stres, tvrde naučnici iz američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Sindrom hroničnog umora zapisan je u genima i ima jasnu biološku osnovu, a to je pokazala studija u koju je bilo uključeno 227 pacijenata.

Novi made`i
Fiziološke promjene kože u trudnoći su: 1. Pigmentacije (tamne fleke) - koje mogu biti generalizirane i lokalizirane, a najčešće su lokalizirane u predjelu areola i bradavica dojki, spolnih organa, te u predjelu Linea alba (linija koja spaja pupak sa simfizom) koja postaje Linea fusca. Zatim vrlo često se kod trudnica mogu vidjeti pigmentacije na licu (čelo, obrazi, gornje usnice), koje se zovu Chloasma gravidarum. Javljaju se kod 50 do 75 posto trudnica, a izraženije su kod osoba tamnije puti. U trudnoći se mogu neznatno promijeniti i prethodno postojeći madeži, u vidu povećanja ili neravnomjerne pigmentacije, a također se mogu pojaviti i novi madeži. 2. Promjene dlaka i vlasi u trudnoći se može pojaviti Povećavanjem koncentracije ksantohumola, novootkrivenog sastojka hmelja, pivo, posebno tamno, moglo bi postati piće antikancerogenog djelovanja, zaključili su njemački stručnjaci s Tehničkog univerziteta u Minhenu. Ksantohumol potiče iz porodice enzima, koji organizmu mogu pomoći da se oslobodi kancerogenih materija.

pojačana dlakavost, pogotovo izražena na licu i u predjelu bradavica dojki. Nakon poroda obično iščezava. Promjene u vlasištu nastaju četiri do 20 sedmica nakon poroda, kad dolazi do difuznog ispadanja dlaka, što se može manifestirati i kao mjestimično potpuni gubitak kose. Kod nekih žena difuzni gubitak kose može početi i tokom posljednjeg tromjesečja. Nagli postporođajni gubitak kose nastaje zbog stresa tokom poroda (temperatura, gubitak krvi, emocionalni stres), ali i promjena u endokrinoj ravnoteži. 3. Promjene noktiju - mogu nastati u bilo koje vrijeme tokom trudnoće, a manifestiraju se kao omekšanje noktiju, listanje ploče nokta, uzdužno stvaranje brazdi te rubno zadebljanje nokta. 4. Promjene vezivnog tkiva - u vidu linearnih, nekoliko milimetara širokih atrofičnih, bjelkastih linija na koži poznatih kao strije. Najčešće su smještene na trbuhu, u predjelu bokova i na bedrima. Nažalost, nakon poroda strije se ne povlače u potpunosti. 5. Promjene krvnih žila manifestiraju se pojavom brojnih teleangiektazija i teleangiektatičnih madeža,

kao i pojavom proširenih vena na donjim udovima i u predjelu rektuma, a s obzirom na to da se promjene ne povlače nakon poroda, potrebno je odgovarajuće liječenje. Patološke promjene kože u trudnoći se dijele na nespecifične i specifične. Nespecifične promjene su neke odranije postojećih promjena kože koje se u trudnoći, usljed hormonalnih i metaboličkih utjecaja mijenjaju. Tako je poznato da su u trudnoći simptomi psorijaze i vulgarnih akni slabije izraženi, dok se simptomi

Sistemske manifestacije Mogu}i rizik

nekih drugih bolesti pogoršavaju. S obzirom na to da te promjene nisu direktno povezane s trudnoćom, već se u trudnoći samo mijenjaju, smatraju se nespecifičnim promjenama kože u trudnoći. Specifične patološke promjene kože u trudnoći su grupa bolesti kože direktno izazvane trudnoćom i one se zovu gestacijske dermatoze. Te su bolesti u cijelosti u domenu dermatologa, koji prema potrebi, u saradnji s ginekologom, mora pratiti trudnicu tokom i nakon bolesti. Neke od dermatoza mogu potencijalno predstavljati rizik za majku, odnosno fetus.

Hren za jetru
U hrenu se nalaze glukozinolati koji poboljšavaju rad jetre. To znači da je hren dobar antioksidans, a može sprečavati rast postojećih tumora kod bolesnika. U hrenu se nalazi najviše glukozinolata, čak deset puta više nego u brokuli, koja je također poznata kao zdrava namirnica. Da iskoristite blagodat hrena, potrebno je konzumirati 1/4 čajne kašičice dnevno.

Specijalisti~ka dermatovenerolo{ka ordinacija

DR. DUJMOVI]
Tekija ~ikma 9, I sprat, Sarajevo Tel. O33 22 55 98, 061 50 42 05

Dijagnostika i terapija bolesti ko`e, vlasi{ta i noktiju Mikolo{ka i bakteriolo{ka dijagnostika ko`nih oboljenja

Alergijska oboljenja ko`e Medicinska kozmetologija Miolifting, limfna drena`a lica i jontoforeza - tretmani podmla|ivanja zrele ko`e i preventivni tretmani protiv starenja

Spec

Spec

Kruške podižu imunitet, poboljšavaju probavu i funkcioniranje debelog crijeva, učinkovito djeluju na kardiovaskularni sistem, snižavaju krvni pritisak, sadrže više pektina od jabuka, štite od raka.

Osim novih recepata za ukusnu jesenju trpezu, „Va{a kuharica“ i u ovom broju nudi pregr{t kulinarskih savjeta i trikova

34

Srijeda, 5. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Potra`ite na kioscima
SARAJEVO, B&H, Kurta Schorka 12 Tel: ++387 (0)33 451-821, 235-704 Fax: ++387 (0)33 464-044, 464-433 @iro ra~.: 161 00000 143 000 42 Raiffeisen bank dd Sarajevo PDV broj: 200198320009, Poreski broj: 01639196 Broj upisa u sudski reg.: 1-22218, Broj rje{enja: UF/1-494/01

OGLAS
O izdavanju kancelarijskog prostora Kancelarijski prostor nalazi se u ulici Kurta Schorka br. 12 (preko puta tr`nog centra Wisa Konzum) na glavnoj saobra}ajnici ulaza u Sarajevo. Ukupna povr{ina koja se izdaje je... 120 m2. Kancelarijski prostor se mo`e pogledati svakim radnim danom od 08-16 h. Kontakt telefon: 033-451-787 062-994-248

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-11-000 150 Zavidovi}i, 26. 09. 2011. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67 Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0DN-11-000150, a po zahtjevu Maru{i} Seada sin Asima iz Zavidovi}a, Stavci 4 km u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: u posjedovni list broj 1169, katastarska op}ina Mustajba{i}i, ozna~ena sa: - katastarska ~estica broj 328/1 „^anak“, ku}a i zgrada povr{ine 80 m2, dvorit{e povr{ine 500 m2 i pa{njak 2 klase povr{ine 140 m2. Prema podacima iz katastra, posjednik nave-

dene nekretnine je Maru{i} Sead Asimov, Zavidovi}i, Stavci 4, sa dijelom 1/1. u posjedovni list broj 1680, katastarska op}ina ^inovi}i, ozna~ena sa: - katastarska ~estica broj 1627/3 „Njivica“, oranica 5 klase povr{ine 701 m2 Prema podacima iz katastra, posjednik navedene nekretnine je Maru{i} Sead Asimov, Zavidovi}i, Stavci 4, sa dijelom 1/1, sa pridr`ajem prava do`ivotnog u`ivanja i kori{tenja u korist Maru{i} Asima sin Huseina i njegove supruge Maru{i} Semke. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

PORODICA I ZDRAVLJE
Zatezanje i uljepšavanje trbušnog zida

Dnevni avaz, srijeda, 5. oktobar/listopad 2011.

35

Vlažan zrak ugrožava zdravlje

Piše:
Prof. dr. Amela Karabeg

Najbolji kandidati `ene koje nemaju namjeru ra|ati

Alergije na plijesan naj~e{}e ujesen
Mamogram i biopsija
Osim u proljeće, alergije se često javljaju i ujesen jer tada cvjetaju neke korjenaste biljke poput ambrozije, kamilice i suncokreta. Tada se povećava i udio vlažnosti u zraku, zbog čega u jesenjim danima ima najviše alergija na plijesan. Ukoliko u vašem domu ima mnogo vlage ili uglova gdje se plijesan skuplja, koristite antifungicidni sprej ili ih pak obojite bojom protiv plijesni. Također, trebalo bi zamijeniti i stare, oštećene tepihe i popraviti slavine iz kojih curi voda.

Abdominoplastika podrazumijeva odstranjivanje rastegnute ili strijama išarane kože, reduciranje potkožnog masnog tkiva i zatezanje trbušnih mišića

Reakcije česte i tokom jeseni

Oporavak nakon intervencije ne traje dugo

stetska hirurgija trbušnog zida indicirana je kod pacijenata koji žele korekciju deformiteta kontura trbušnog zida zbog “viška”

E

kontura tijela dobro je prihvaćena od pacijenata i ljekara, posebno zbog progresa hirurških procedura, minimalnog rizika anestezije i prirodne pro-

koji je dobro motiviran i spreman prihvatiti neizbježni (mada dobro skriveni) ožiljak za poboljšanje izgleda i, kada govorimo o ženama, ne planira dalje rađati.

Op}a anestezija
Intervencija se radi u općoj anesteziji i traje oko tri sata. Postoperativni tok je minimalno bolan ili bezbolan. Hospitalizacija može biti 24 sata, ali ako pacijent preferira, može ostati u bolnici i 3-4 dana, do skidanja drenova. Drenovi se odstranjuju u vremenu od 48 do 72 sata, a konci sedam dana nakon operativnoga zahvata. Oporavak traje desetak dana, kada se pacijent može vratiti svakodnevnim obavezama uz nošenje trbušnog steznika naredne tri sedmice. kože i potkožnog masnog tkiva, ali i zbog miši ć n o f ascijalne i kožne laksativnosti (slabosti, razvučenosti). Hirurgija uljepšavanja mjene ljudskih tendencija. Idealan kandidat za ovu hiruršku proceduru je pacijent čija tjelesna težina ne prelazi 20 posto od idealne,

Dva tipa

Abdominoplastika podrazumijeva odstranjivanje rastegnute ili strijama išarane kože, reduciranje potkožnog masnog tkiva i zatezanje trbušnih mišića. Postoje dva tipa abdominoplastike: 1 Miniabdominoplastika, manje je ekstenzivna operacija, a indicirana je kada je deformitet primarno ispod pupka. 2 Totalna (full) abdominoplastika koja se radi kada postoji deformitet u cijelom trbušnom zidu. Najčešće se operativnom zahvatu podvrgavaju

žene nakon porođaja i odluke da više neće rađati, osobe koje su puno izgubile na težini ili imaju maldistribuciju potkožnog masnog tkiva s lokaliziranom gojaznošću. Ovoj se proceduri podvrgavaju i muškarci (33 posto pacijenata). Česte su i funkcionalne tegobe, pacijenti u određenim položajima tijela imaju bolove i osjećaj težine (po dnu trbuha) koji nestaju nakon operativnog zahvata.

Manji o`iljak

Ožiljak koji preostane nalazi se na diskretnom mjestu koje je pokriveno kupaćim kostimom. Sva hirurška tendencija je da se odstrani višak kože i masnog tkiva, strije, zategnu razvučeni i oslabljeni mišići uz što je moguće manji ožiljak.

36

Srijeda 5. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Turisti~ka agencija „Odema tours“ u osnivanju, centrala ZG/HR tra`i voditelja i direktora agencije (poslovnice) u Sarajevu. Potrebne vje{tine, znanja i sposobnosti 1. Izrazena reprezentativnost, komunikativnost i uslu`nost 2. Izrazene sposobnosti timskog rada 3. Organiziranost, metodi~nost, usmjerenost, urednost, dinami~nost 4. Interes za prihva}anje novih ideja, koncepata i fleksibilnost 5. Odli~an govor,~ itanje i pisanje najmanje jednog svjetskog jezika (engleskog) 6. Odli~no poznavanje microsoft office programa i sposobnost brzog i efikasnog kori{tenja interneta 7. Poznavanje agencijskog poslovanja Visoka stru~na sprema turisti~kog ili ekonomskog usmjerenja Oglas otvoren 7 dana od datuma objave. CV slati po{tom ili li~no na adresu: Poslovni centar - Ferde Hauptmana do broja 7 „Intertrend“ d.o.o. Kontakt telefon: +387 33 717 011 Kontakt mobitel: +387 61 085 792 Sarajevo

Potra`ite na kioscima

Opet u donjem rublju

&

Dnevni avaz, srijeda, 5. oktobar/listopad 2011.

IDM >E
Jazz Fest Sarajevo

!%
Skarlet Johanson se više ne ljuti

SPEKTAKLI Đorđe Balašević u Sarajevu nakon šest godina 

?AHJ & LA>H= FHAEAH= BE= @= =IEA
Đorđe Balašević 18. novembra održat će koncert u sarajevskoj dvorani Zetra! Legendarni kantautoru bh.prijestonicudolazinakon punihšest godina i dva danatrajat će manifestacija pod nazivom “Kao rani mraz”. Naime, 19. novembra, također u Zetri, bit će održana bh. premijera filma “Kao rani mraz”, a svemu će 17. novembra prethoditi svečani doček Balaševićainjegove ekipeuDomu Oružanih snaga BiH koji će prirediti gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen. Na filmu “Kao rani mraz” radila je cijela porodica Balašević. Tako Đorđe potpisuje režiju, scenarij i muziku, supruga Olivera je bila producentica, a kćerka Jovana igra jednu od glavnih uloga. Radnja filma smještena je u vrijeme Prvog svjetskog rata, a nastala je na osnovu legendarne Balaševićeve pjesme “Priča o Vasi Ladačkom”. Ovaj film prethodnu godinu i po promoviran je u regionu. L. S. R.

U Domu Oružanih snaga BiH 17. novembra prijem za Balaševića i njegovu ekipu priredit će gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen

Ferhunde i Ali Riza ljubav iza kamere?

Ljubav ne zna za godine!
Kenan Imirzalioglu

Seničar: Novi seksi editorijal 

E= FEH== = ’*HIA’
prošlom vezom s tamošnjim poznatim glumcem Alesandrom Pesom (Alessandro Pesso). Iako par više nije zajedno, Alesandro rado ističe da mu je veza s Ninom bila nevjerovatna te da su se razišli zbog razlika u temperamentu, a, kako su oboje snažni karakteri, nisu uspjeli postići kompromis.

Plakat 15. izdanja manifestacije Jazz Fest Sarajevo jučer je zvanično predstavljen. Kreativni tim agencije “Communis Sarajevo” i ove je godine uradio grafičko oblikovanje i vizuelni identitet međunarodnog muzičkog festivala. Pored “Communisa”, na čijem je čelu kreativna direktorica Ajna Zlatar, u kreativnom timu ovogodišnjeg festivala su i sarajevski dizajneri Goran Lizdek i Enes Huseinčehajić. - Da bismo na što bolji način približili našoj publici muziku koju predstavljamo, ali i sam festival kao programsku cjelinu, oformili smo prošireni kreativni tim koji čine neki od najboljih bh. dizajnera - kaže Đana Karavdić iz Jazz Festa, dodajući kako uspješna partnerska saradnja festivala i “Communisa” traje

2HA@IJ=LA F==J # 5EAš= A E@== =EBAIJ=?EA IE=E I E?=
Skarlet Johanson (Scarlett Johansson) više se ne uzrujava zbog svojih golišavih fotografija koje su procurile na internet. Glumica je negodovala zbog cijelog slučaja te naglašavala da i ona ima pravo na privatnost, iako je javna osoba, no čini se da se više ne zamara incidentom. Skarlet se provodi u Njujorku, gdje se sinoć s prijateljem zaputila u noćni život. Na izlasku iz hotela, u kojem je učestvovala na skupljanju sredstava za kandidaturu za gradonačelnika kandidata Skota Stringera (Scott), ulovili su je paparaci, no glumica se nije ljutila, već joj smiješak nije silazio s lica. Nedavno je Skarlet bila u Parizu, gdje je potaknula glasine o novoj ljubavnoj vezi. Viđena je kako uživa u nježnoj šetnji s Kiranom Kalkinom (Kieran Culkin), 29-godiš-

Djelo agencije “Communis”

od 2008. godine. Za grafička rješenja plakata prethodnih izdanja festivala “Communis” je nagrađen s nekoliko nagrada struke. H. P.

Johanson i Stringer nakon večere

njim bratom Makolija Kalkina (Macaulay Culkin), no njen portparol još nije komentirao prirodu tog odnosa.
Mihaljević: Program u fazi izrade

Nakon dvije neodržane sedmice mode

Kakvu svadbu sprema Ezel
OTKRIVAMO Nurgül Yeºilçay

U vezi sa sinom slavne Sezen Aksu
Glumica Deniz Çakir zabrinuta

Manekenka iz Novog Sada Nina Seničar, koja trenutno živi u Italiji, snimila je novi seksi editorijal donjeg rublja i kupaćih kostima. Nina je pozirala u seksi kombinacijama i pri tome izvijala svoje tijelo. Nina, osim svojim izgledom, pažnju italijanske javnosti privlači i svojom

Ulaznice će od petka, 14. oktobra, biti u prodaji putem portala Kupikartu.ba. Cijena za paket (koncert+premijera filma) iznosi 30 KM, dok su pojedinačne cijene - 25 KM

+EA= K=E?=

koncert i 8 KM za premijeru filma. Zbog enormno velikog interesiranja za ulaznice, rezervacija ulaznica počinje u četvrtak, 6. oktobra, na ovom portalu.

Prijete mi zbog uloge Ferhunde!
Zeynep Beºerler

’*0 KEčE I=H’ A FIJ= >HA@
Koncert i dodjela nagrada 13. oktobra u Skenderiji Ovo nije moja nego manifestacija cijele bh. estrade, poručio je Gljiva
grade najboljim estradnim radnicima. Alfa i omega ove manifestacije Nazif Gljiva na jučerašnjem druženju okupio je novinare, ali i brojne estradne ličnosti. Šerif Konjević, Semir Cerić Koke, Donna Ares, Džavid Ljubovci, Boban Rajović, Mirsad Čomaga, Tarik Stambolić, Dino Dizdarević... podržali su harizmatičnog kompozitora i svi se složili da je “BH muzički Oskar” najbolja manifestacija ove vrste u regionu. Veliku pažnju među prisutnima izazvala je i Nejra Pršić, ljepotica iz Bihaća koja je prva pratilja Miss Hrvatske. - Samo Nazif na jednom mjestu može okupiti najbolje pjevače. Već godinama to mu uspijeva i zbog toga mu svi trebamo čestitati. Ova manifestacija mnogo znači bh. estradi, a i mnoge zvijezde iz regiona htjele bi 13. oktobra biti u Skenderiji, ali za sve nije bilo mjesta - rekao nam je Konjević. Gljiva se zahvalio novinarima i pjevačima te istaU sarajevskom hotelu “Europa” jučer je upriličena pres-konferencija i svečani ručak povodom manifestacije “BH muzički Oskar”, koja će u Skenderiji biti održana 13. oktobra. Uz veliki koncert bit će dodijeljene i nabrend i vjerujem da će i u budućnosti na jednom mjestu okupljati najbolje pjevače ne samo iz BiH nego i iz okolnih zemalja. Pripreme za ovogodišnjeg “Oskara” idu svojim tokom i vjerujem da će i ovog puta Skenderija biti dupke puna - kaže Gljiva. ”Dnevni avaz” i “Express” obradovat će svoje vjerne čitaoce. Pedeset čitalaca “Expressa” koji u četvrtak, 6. oktobra, u periodu od 11 do 12 sati dođu na recepciju “Avaz Twist Towera” s novim brojem najtiražnijeg bh. sedmičnika dobit će po jekao da ovo nije njegova manifestacija nego cijele bh. estrade. - Hvala svima koji mi pomažu u organizaciji. “BH muzički Oskar” je postao

Nazif Gljiva najavio veliki muzički događaj

Nakon što Sarajevo Fashion Weeka nije bilo u proljeće ove i najesen prošle godine održavanje ove modne manifestacije zakazano je za period od 18. do 21. novembra u Domu mladih. Sarajevo Fashion Week odgađan je dva puta, jer je organizatorica i direktorica Amela Radan imala ozbiljne zdravstvene probleme, ali i zbog nedostatka finansijskih sredstava. Radan je godinama gotovo sama uspješno or-

.=IDE 9AA @ & @ LA>H=

ganizirala ovu sedmicu mode, nakon čega su joj se priključile Jasmina Mihaljević i Đenita Dumpor. - Ljubitelji sedmice mode ove jeseni neće ostati uskraćeni za predstavljanje najnovije kolekcije kako domaćih tako i stranih kreatora. Program je još u fazi izrade, tako da ne bismo sada “trčali pred rudu” i spominjali goste koji svoj dolazak nisu potvrdili - kazala nam je Mihaljević. Ad. K.

Novi singl Nermina Puškara

Tarkan joj otvorio vrata slave
Zavodnik Taylor Lautner

5 “-NFHAII” E “,ALE =L=” = “I=H=”

Slava me nije promijenila!
Sadr`aji Va{ih omiljenih serija za mjesec dana

dnu ulaznicu. Sto čitalaca “Dnevnog avaza” koji u ponedjeljak u 12 sati dođu na recepciju “Avaz Twist Towera” s primjerkom najtiražnijeg dnevnog lista u BiH također će dobiti po jednu kartu za “BH muzički Oskar”.

’)L=JKH’ = ==L= =>K=
Puškar: Novi muzički stil

Raspoloženi Gljiva, Rajović i Cerić

(Foto: S. Jordamović)

Ljubovci u razgovoru s Nejrom Pršić i Konjevićem

Ovom prilikom i crnogorski pjevač Boban Rajović promovirao je svoj novi album “Mijenjam” kao i duet s Kristinom Ivanović iz Beča. D. ZEBA

Nermin Puškar objavio je novi singl pod nazivom “Avanturo”. Kako ističe popularni Puško, numera će od danas biti emitirana na radiostanicama širom regiona, a ujedno ćenajavitii novialbumjednog od najboljih bh. vokala. - Pjesma je snimana u studiju RSL u Novom Mestu i “Longplayu” u Sarajevu. Muziku i stihove za pjesmu “Avanturo” potpisujem ja, a aranžman je rađen zajedno s

Dejanom Radičevićem, koji je i muzički producent pjesme. Miks i mastering djelo su Mahira Sarihodžića, a na pjesmi su, pored mene, svirali Dalibor Marinković, Anže Langus Petrović i popularna slovenska pjevačica Neisha. Pjesma će najaviti novi album kao i moj novi muzički stil, ali prilično sam siguran da će se dopasti svima koji cijene ono što radim - otkriva Puško. H. P.

Na jednu od adresa “Dnevnog avaza” tokom jučerašnjeg dana poslan je e-mail organizacije “BH žena” u kojem je izražena podrška novinarki “Al Jazeere Balkans” Arduani Kurić. U elektronskoj poruci se, pod motom “Ne želimo biti nijemi svjedoci”, između ostalog, navodi: - Svjedočimo brutalnom nasilju u porodici, bez obzira koliko ono bilo suptilno izvedeno. Svjedočimo marginalizaciji, poniženju i degradaciji žene, majke i novinarke. Svjedočimo ugrožavanju dvoje maloljetne djece - stoji u mailu. Riječ je o spisku s imenima 90 žena iz javnog života BiH, mahom TV voditeljica i novinarki. Među njima su: Nikolina Veljović, Una Bejtović, Naida Kundurović, Suzana Stambol, Dijana Radulj, Nađa Lutvikadić, Lela Laković, Jasna Bajraktare-

2@Hš= )H@K=E KHEć

Saopćenje “BH žena”

Kurić: Novinarka “Al Jazeera Balkans”

vić, Rabija Gatarić... Iako u poruci nije navedeno zbog čega tačno reagiraju “BH žene”, pretpostavlja se da se to odnosi na iznošenje detalja iz privatnog života bračnog para Kurić, koje je Al'Dino, suprug Arduane Kurić, objelodanio javnosti.

POSTERI

38

Srijeda, 5. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Na osnovu ~lana 51. i 107. Pravila Osnovne {kole „Travnik’’ i odluke Upravnog odbora sa 2.sjednice od 03.10.2011.godine, JU Osnovna {kola „Travnik’’ raspisuje

KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA
1. nastavnik razredne nastave - 1 izvr{ilac na neodre|eno radno vrijeme - 1 izvr{ilac na odre|eno radno vrijeme na 16 sati nastavne norme (do povratka radnika sa javne funkcije a najdu`e 2 godine)

2. nastavnik fizike

- Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - Uvjerenje o dr`avljanstvu, - Uvjerenje o neka`njavanju, - Dokaz o stru~noj spremi: VSS - 280, VSS - 240, V[S - 180 bodova, - Dokaz o polo`enom stru~nom ispitu, - Potvrda o du`ini radnog sta`a nakon diplomiranja, - Potvrdu o prosjeku ocjena sa fakulteta, - Potvrdu biroa za zapo{ljavanje o du`ini ~ekanja na posao, - Potvrda iz CIPS-a o mjestu prebivali{ta, - Ku}nu listu i dokaz o nezaposlenosti ~lanova doma}instva, - Dokaz o tehnolo{kom vi{ku ili o nadopuni norme u {kolama, - Dokaz o eventualnoj invalidnosti i procentu iste, - Dokaz o u~e{}u u odbrani BiH kandidata ili ~lanova njihove porodice, - Dokaz o napredovanju u struci , - Dokaz o osvojenom prvom mjestu na manifestacijama i takmi~enjima,

USLOVI: Pored op}ih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i ostale uslove propisane Zakonom o osnovnoj {koli i Nastavnim planom i programom. Uz prijavu sa kra}om biografijom kandidati trebaju prilo`iti:

Dostaviti originalne dokumente ili ovjerene kopije, ne starije od 6 mjeseci. Uz prijavu sa kra}om biografijom, obavezno napisati broj telefona jer }e kandidati biti pozvani na intervju. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na adresu JU OSNOVNA [KOLA „TRAVNIK“, 72270 TRAVNIK [kolska b.b. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 093183 10 P Sarajevo, 20. 09. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija [eta Altijana, u pravnoj stvari tu`itelja u privatnoj stvari tu`itelja INTESA SANPAOLO BANKA DD BOSNA I HERCEGOVINA, raniji naziv UPI BANKA dd Sarajevo, Obala Kulina bana 9-a, protiv tu`enih JERLAGI] AMIR iz Sarajeva, ul. Bolni~ka 34 i ^I[I] ALAN iz Sarajeva, ul. Dervi{a Numi}a 18 B, radi duga, u predmetu broj 65 0 P 093183 10 P, dana 20. 09. 2011. godine objavljuje

POZIV Za pripremno ro~i{te
^I[I] ALAN poziva se u svojstvu tu`enog na PRIPREMNO RO^I[TE u predmetu broj 65 0 P 093183 10 P, za dan, SRIJEDA, 18. 01. 2012. godine sa po~etkom u 10,15 sati, u sobu broj 319/III. Napomena: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve, predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti na glavnoj raspravi, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~lan 77 ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~lan 79 i 80 ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~lan 74 stav 1 ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`ilac, a bio je uredno obavije{ten, tu`ba }e se smatrati povu~enom. Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, pripremno ro~i{te }e se provesti u odsutnosti uredno obavije{tenog tu`enog. Dostavljanje se smatra izvr{enim u roku od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA [eta Altijana

ILA=@=H

Dnevni avaz, srijeda, 5. oktobar/listopad 2011.

!'

Tačno Netačno
izumitelj koji se smatra tvorcem 1Robert Hačings Godard je američki modernih raketa? su potapanja jezero? 2Dvaodhrama iz Abuu Simbela spašena bio je američki 3Rejmond Albert Krocindustriji brze ugostitelj i pionir u hrane? 1. TAČNO

+HLAE >H=E JHEL=K FLAHELK I>K
Ako ste i vi među onima kojima se obrazi zacrvene i na najmanju sitnicu, stiže dobra vijest. Iako vas je crvena boja obraza često dovela u još neugodniju poziciju od one prethodne, a sve što ste željeli tog trenutka bilo je da vam se lice prestane rumenjeti, rezultati istraživanja pokazuju kako

ISTRAŽIVANJE Neugoda na koju biste trebali biti ponosni

Godarove rekete lete brže od zvuka
Robert Hačings Godar (Robert Hutchings Goddard) je američki izumitelj koji se smatra tvorcem modernih raketa. Godine 1926. uspješno je lansirao prvu raketu na pogon tečnim gorivom (benzin i tečni kiseonik) s imanja u Masačusetsu. Godine 1935., nakon što je mjesto za probe prebacio u Nju Meksiko, bio je prvi čovjek koji je poslao raketu na pogon tečnim gorivom koja je išla brže od zvuka. Razvio je fazne rakete namijenjene osvajanju velikih visina i druge komponente pogonskog sistema namijenjenog svemirskim istraživanjima. Veliki dio njegovog rada prethodio je radu Vernera fon Brauna (Wernher von Braun) u Njemačkoj, ali ga je ignorirala vlada SAD sve do smrti na kraju Drugog svjetskog rata. Rođen je 5. oktobra 1882., a umro 10. avgusta 1945. godine.

Oni kojima i sitnica natjera rumenilo u obraze vrlo su romantični

Stručnjaci u Kaliforniji otkrili su da su ljudi kojima se obrazi zarumene zbog gotovo svake sitnice u pravilu velikodušni, čestiti i pouzdani
biste na crvenu boju svojih obraza zapravo trebali biti ponosni. Istraživači u Kaliforniji otkrili su da su ljudi kojima se obrazi zacrvene zbog gotovo svake sitnice u pravilu velikodušni, čestiti i pouzdani. Naučnici su proveli dva eksperimenta te otkrili da su ljudi koje neugoda lako savlada puni vrlina te drugima ostavljaju dojam ljudi od povjerenja. Osim toga, rezultati istraživanja pokazali su i da su sramežljive osobe kojima i najmanja sitnica natjera rumenilo u obraze zapravo vrlo romantični partneri. Neugodno rumenilo nastaje kada adrenalin, generiran od neugodne situacije, potiče krvne žile u blizini površine kože na širenje, omogućavajući veći protok krvi i crvenjenje kože. Premda će ta pojava onima čiji se obrazi crvene vjerovatno biti vrlo neugodna, ovo istraživanje dokazuje da rumeni obrazi potiču povjerenje i saradnju u svakodnevnom životu.

2. TAČNO

Konzumiranje Opasni jaja može biti pove- holesterol zano s povećanjem i kolin rizika obolijevanja od smrtonosnogtipa raka prostate, piše časopis “Cancer Prevention Research”. Novi nalazi temelje se na podacima prikupljenim od 27.607 muškaraca praćenih od 1994. do 2008. godine. Pokazalo se da su ispitanici koji su sedmično konzumirali dva i po jaja imali 81 posto veći rizik za smrt od raka prostate. Istraživači vjeruju da je rezultate moguće objasniti djelovanjem holesterola i kolina iz jaja. 

== E H= FHIJ=JA 2IA@E?A =D= 8Až>=JA KAHA
Rak dojke i us- Ugrožava i ne šupljine, boles- mentalno ti srca, moždani zdravlje udari i ciroze jetre samo su neke od posljedica konzumiranja alkohola, ali tu su i posljedice na mentalno zdravlje, pogoršanje pamćenja i oslabljena plodnost. Naučnici su, istražujući utjecaj alkohola na miševe, došli do važnih zaključaka. Naime, samo jedna doza alkohola bila je dovoljna da u genomu fetusa dođe do raznih anomalija, a samo tri pića na dan snažno povećavaju mogućnost obolijevanja od raka.
STARIJI PJEVA^ SEVDALINKE SALEM

Nova saznanja

Opasnosti iz čaše

Za više samopouzdanja

Hramovi spašeni od potapanja
Abu Simbel je mjesto dva hrama koje je sagradio Ramzes II u 13. stoljeću prije nove ere. Veći hram raspolaže s četiri sjedeće figure Ramzesa visoke 20 metara, a manji je posvećen kraljici Nefertari. Kada je početkom šezdesetih godina 20. stoljeća jezero stvoreno izgradnjom Asuanske brane zaprijetilo potapanjem ovog nalazišta, jedna međunarodna ekipa razgradila je oba hrama i nanovo ih sagradila 60 metara iznad korita rijeke.

Umjereni tempo vježbanja nekoliko puta sedmično donosi više samopouzdanja i energije nego kod onih koji intenzivno vježbaju, otkriva studija Univerziteta u Pensilvaniji Rigorozni provedena na ženama u tempo šteti dobi od 40 do 60 godina. Žene koje su učestvovale u studiji dvije sedmice su bilježile koliko vježbaju i šta jedu. Fizički rezultat između rigoroznih i umjerenih vježbačica bio je podjednak. Istraživači su utvrdili da rigorozne vježbačice češće mijenjaju raspoloženja i pate od depresije i riskirajuzdravlje.

3. TAČNO

OBRA^UN BEZ GOTOVOG NOVCA HOLIVUDSKI GLUMAC SAVREMENI URE\AJ, LEJZER

LANTAN

IZGOVORI, TV DETEKTIV IZLIKE ELIOT

ITALIJA

NITKOV, ODROD

TANTAL

KOKETNO SE PONA[ATI

JAPANSKE KRATKE PJESME

GLUMICA MARU[KA

Kroc proizvođač brze hrane
Rejmond Albert Kroc (Raymond Albert Kroc) bio je američki ugostitelj i pionir u industriji brze hrane. Radio je kao prodavač aparata za miješanje kada je otkrio restoran u San Bardandinu u Kaliforniji koji su držali Moris i Ričard Mekdonald (Maurice i Richard McDonald). Oni su koristili proizvodnu liniju za pripremanje i prodaju velikog broja hamburgera, pomfrita i milk-šejka. Početkom 1955. Kroc je otvorio svoj prvi drajv-in “McDonald's” restoran u De Plejnu, Ilinois, plaćajući braći Mekdonald procent od zarade. Uskoro je počeo prodavati licence drugim restoranima i uveo program obuke vlasnika. S više od 25.000 restorana na početku 21. stoljeća “McDonald's” je najveći lanac restorana brze hrane na svijetu. Kroc je rođen 5. oktobra 1902., a umro 14. januara 1984. godine.

ULAZNICE NIJE DEBELO MLADUN^E PSA, KU^E LUKA U GR^KOJ DIO NOGE U PERADI NOSILA ZA RANJENE (tur.) GROBNE JAME GLUMAC NA^I] IZDAVA^, NAKLADNIK METAR NEPOZNATA U MATEMATICI MU[KO IME METAR AMERI^KI GLUMAC GERI

NAJTANJE SLOVO

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA OBARKA, BIRO, D@ASTIN BIBER, ANA, PAUNICA, ^A, MASNO, IN, ALKAR, IMATI, RANO, ILIRAC, INERTNO, ALA 2665

”RANGE ILUMINAT. RADAR” VRSTA PODNE OBLOGE NEODRE\ENA ZAMJENICA

TENISER NA SLICI

40

Srijeda, 5. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
- katastarska ~estica broj 4/1 „Polje“, oranica 2 klase povr{ine 427 m2 - katastarska ~estica broj 5/1 „Polje“, oranica 2 klase povr{ine 405 m2. u posjedovni list broj 1289, katastarska op}ina Hajderovi}i, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 1500 „Kr~evina“, oranica 6 klase povr{ine 1199 m2 - katastarska ~estica broj 1501/1 „Kr~evina“, {uma 4 klase povr{ine 2377 m2 - katastraska ~estica broj 1501/2 „Kr~evina“, {uma 4 klase povr{ine 90 m2. Prema podacima iz katastra, posjednik svih navedenih nekretnina je Husi} Himzo Mehin, Zavidovi}i, P. Lige L. Kek 8/6, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do taba pribavljenih dokaza. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 180975 11 P Datum: 16. 09. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu u pravnoj stvari tu`itelja Slobodanka Samoukovi} iz Sarajeva ul. Mratnjeva~a br. 4 zastupana po punomo}niku Makarevi} Murisi advokatu iz Sarajeva protiv tu`enih i to prvotu`enog Njego Srboslav ul. Mratnjeva~a br. 6, drugotu`enog Du{anka Njego ul. Mratnjeva~a br. 6 i Slava Njego ul. Mratnjeva~a br. 6, radi priznanja i utvr|enja, v.s.p. 31.800,00 KM objavljuje:

oglasi
Donji Butmir, {to odgovara parcelama po novom operatu ozna~enim kao k.~. 340 i 341 k.o. Bla`uj pa su sljedstveno tome tu`eni du`ni priznati i trpiti da se tu`iteljica po osnovu ove presude uknji`i kao nosilac prava kori{tenja predmetnog zemlji{ta sa dijelom 1/1 i u katastarskom operatu upi{e kao posjedni, a sve po pravosna`nosti iste pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Ukoliko tu`eni u zakonom predvi|enom roku ne dostavi pismeni odgovor na ovu tu`bu. Tu`ilac predla`e da Sud donese presudu zbog propu{tanja kojom }e usvojiti tu`beni zahtjev u cijelosti (~lan 182 ZPP-a). Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati elemente iz ~l. 334. Zakona o parni~nom postupku, u odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, razloge iz kojih se osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojim se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. st. 1. i 2. ZPP FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu a najkasnjie na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. st. 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku, pozivom na broj predmeta. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Aida Hasi} s.r.

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-11-000 161 Zavidovi}i, 26. 09. 2011. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-11000161, a po zahtjevu Husi} Himze sin Mehe iz Zavidovi}a, ulica Husein kapetana Grada{~evi}a L-II/3 u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: u posjedovni list broj 1124, katastarska op}ina Donja Lovnica, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 1 „Polje“, ku}a i zgrada povr{ine 85 2m, dvori{te povr{ine 500 m2 i oranica 2 klase povr{ine 53 m2. - katastarska ~estica broj 2/1 „Polje“, oranica 2 klase povr{ine 1457 m2 - katastarska ~estica broj 2/2 „Polje“, oranica 3 klase povr{ine 118 m2

OGLAS
Na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a, dostavlja se prvotu`enom Njego Srboslav ul. Mratnjeva~a br. 6 i Du{anka Njego ul. Mratnjeva~a br. 6 TU@BA NA ODGOVOR Da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu podnesenu 06. 01. 2011. godine, u kojoj tu`itelj predla`e da sud donese presudu utvr|uje se da je tu`iteljica Samoukovi} Slobodanka k}i Save JMBB 2807949176507 po osnovu pravnog prometa izvr{enog kupoprodajom prije 15. 02. 1968. godine kao danom prelaska zemlji{ta u dru{tvenu, a sada u dr`avnu svojinu stekla pravo vlasni{tva - sada pravo kori{tenja na parceli ozna~enoj kao k.~. 661/10 u naravi ku}a i ku}i{te povr{ine 720 m2 ZK ul. 982 k.o.

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-11-000 158 Zavidovi}i, 26. 09. 2011. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 0420-DN-11-000158, a po zahtjevu D`ini} Mirnesa sin Muhameda iz D`ini}a b.b., op}ina Zavidovi}i, zastupanog po punomo}niku Bo{njakovi} Omeru sin Azima iz Stipovi}a b.b., op}ina Zavidovi}i u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana: u posjedovni list broj 866, katastarska op}ina ^inovi}i, ozna~ena sa:

- katastarska ~estica broj 2380/4 „Njiva“, oranica 5 klase povr{ine 22 m2, oranica 6 klase povr{ine 1598 m2. Prema podacima iz katasrta, posjednik navedene nekretnine je D`ini} Mirnes Muhamedov, Kova~i, ^inovi}i b.b., sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 168362 10 I Sarajevo, 20. 09. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija SANJA JARAMAZ - DEDI], u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja HYPO ALPE ADRIA BANK dd Mostar ul. Kneza Branimira br. 2 b Filijala Sarajevo, ul. Trg solidarnosti br. 12, protiv izvr{enika Sead ^ustovi} iz Sarajeva ul. Vi{njik br. 35a, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH, a u vezi sa ~lanom 21. Zakona o izvr{nom postupku FBiH, radi dostavljanja pismena objavljuje

KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 01. 06. 2010. godine do isplate, tro{kova protesta mjenice u iznosu od 55,00 KM i tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 120,00 KM. Izvr{enik se obavezuje da tra`iocu izvr{enja namiri potra`ivanje u roku od 3 dana od dana prijema rje{enja o izvr{enju, u protivnom izvr{enje }e se provesti pljenidbom 1/2 plate izvr{enika i prenosom zaplijenjenog iznosa na transakcijski ra~un tra`itelja izvr{enja. U slu~aju nemogu}nosti naplate izvr{enje }e se provesti pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika i te namirenjem tra`ioca izvr{enja. Pouka o pravnom lijeku: Protiv rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. SUDIJA Sanja Jaramaz - Dedi} Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno dana 19. 11. 2010. godine na prijedlog tra`ioca izvr{enja, a na osnovu vjerodostojne isprave mjenice sa protestom broj AF 2623189 dospjela na pla}anje dana 01. 06. 2010. godine radi naplate iznosa od 2.951,00

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-11-000 157 Zavidovi}i, 26. 09. 2011. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-11000157, a po zahtjevu Mustafi} Esada sin Rame iz Zavidovi}a, Perovi}i, zastupanog po punomo}niku Mustafi} Sabini k}i Saliha iz Zavidovi}a, Perovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: - posjedovni list broj 667, katastarska op}ina Perovi}i, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 1885/1 „Strmovnica“, {uma 4 klase povr{ine 233 m2, oranica 6 klase povr{ine 1339 m2 - katastarska ~estica broj 1985 „Vrtli}“, vo}njak 4 klase povr{ine 1198 m2 - katastarska ~estica broj 1995 „Obala“, vo}njak 4 klase povr{ine 1898 m2

- katastarska ~estica broj 1996/1 „Kljenik“, vo}njak 4 klase povr{ine 221 m2 - katastarska ~estica broj 1996/2 „Kljenik“, vo}njak 4 klase povr{ine 315 m2 - katastarska ~estica broj 1996/3 „Kljenik“, vo}njak 4 klase povr{ine 906 m2 - katastarska ~estica broj 1996/4 „Kljenik“, vo}njak 4 klase povr{ine 131 m2 - katastarska ~estica broj 1997/1 „Kljenik“, {uma 4 klase povr{ine 262 m2 - katastarska ~estica broj 2282 „Kru{ik“, oranica 7 klase povr{ine 7728 m2 - katastarska ~estica broj 2333 „Kru{ik“, livada 4 klase povr{ine 3854 m2. Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je Mustasfi} Esad Ramin, Perovi}i 119, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi ima se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 118223 09 P Sarajevo, 26. 09. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Mi~ovi} Gordana, u pravnoj stvari tu`itelja ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO, ul. Kaptol br. 3, protiv tu`enog METOVI] ZUFER iz Sarajeva, ul. Amira Krupalije br. 9, radi duga, v.s.p. 13.624,00 KM objavljuje slijede}i,

OGLAS

PRESUDU Zbog propu{tanja Usvaja se tu`beni zahtjev tu`itelja i nala`e se tu`enom da tu`itelju isplati iznos od 13.624,00 KM zajedno sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana podno{enja tu`be pa do isplate, a sve u roku od 30 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Sudija Vesna Merdanovi} POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u roku od 8 dana od dana prijema. Prijedlog se podnosi ovome sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku.

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured BroJ: 042-0-DN-11-000 156 Zavidovi}i, 26. 09. 2011. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 0420-DN-11-000156, a po zahtjevu Hajder Elvedina sin Ahmeta iz Zavidovi}a, Stavci, zastupanog po punomo}niku Ibri} Enesu sin Ramiza iz Zavidovi}a u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: u posjedovni list broj 1845, katastarska op}ina ^inovi}i, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 1608/2 „Ravan“, oranica 3 klase povr{ine 520 m2, oranica 4

klase povr{ine 280 m2 - katastarska ~estica broj 1608/3 „Ravan“, oranica 3 klase povr{ine 935 m2 - katastarska ~estica broj 1608/5 „Ravan“, oranica 3 klase povr{ine 140 m2 Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je Hajder Elvedin Ahmetov, Kova~i, Stavci b.b., sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 154731 10 I Sarajevo, 26. 09. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Jasenka Potogija, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH, ul. Obala Kulina bana broj 9a, protiv izvr{enika BAJRAKTAREVI] ADMIRA iz Sarajeva, ul. Behd`eta Muteveli}a broj 2a, radi izvr{enja, vsp. 457,32 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH, a u vezi sa ~lanom 21. Zakona o izvr{nom postupku FBiH, radi dostavljanja pismena izvr{eniku objavljuje:

iznos od 55,00 KM na ime protesta mjenice i iznos od 22,00 KM na ime tro{kova izvr{nog postupka. U protivnom odre|eno je da }e izvr{enje provesti na nov~anim primanjima - plati izvr{enika, koju ista ostvaruje kod poslodavca SUR „Regina“ Sarajevo, a kao drugi predmet i sredstvo izvr{enja predlo`ena je pljenidba, procjena i prodaja svih pokretnih stvari izvr{enika, te namirenje tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobijenog prodajom pokretnih stvari izvr{enika. Pouka o pravnom lijeku: Protiv rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Prigovor na rje{enje o izvr{enju ne zaustavlja tok izvr{nog postupka, ali odla`e namirenje tra`ioca izvr{enja do izvr{nosti rje{enja o izvr{enju osim ako zakonom nije druga~ije odre|eno. SUDIJA Jasenka Potogija Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dana 16. 08. 2010. godine, ovaj sud je, na prijedlog tra`ioca izvr{enja, donio rje{enje o izvr{enju kojim je odre|eno izvr{enje, na osnovu mjenice broj 21-21481-1 od 23. 01. 2009. godine, pa je obavezan izvr{enik da u roku od 3 dana od prijema rje{enja o izvr{enju, isplati tra`iocu izvr{enja iznos od 457,32 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 27. 04. 2010. godine do isplate,

oglasi
KONKURS

Dnevni avaz

srijeda, 5. oktobar/listopad 2011.

41

Master studije na Slobomir P Univerzitetu
Na osnovu rješenja Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske broj 07.023/6026028- I-2/08, 07.023/602-6028- I-1/08, 07.023/602-6028- I-4/08, 07.023/602-6028I-5/08, 07.023/602-6028- I-3/08, 07.023/6026028- I-6/08 i dopisa Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske broj 07.023/612-347/11 od dana 29.09.2011. godine Slobomir P Univerzitet raspisuje konkurs za upis na jednogodišnje master studije - studije II ciklusa za sljedeæe studijske programe: - Ekonomija i menad`ment (60 ECTS) - Pravne studije (60 ECTS) - Informacione tehnologije (60 ECTS) - Poresko finansijska analiza (60 ECTS) - Muzika (60 ECTS) - Anglistika (60 ECTS) Prijava kandidata: od 04.10.2011. do 22.10.2011. godine Prijemni ispiti: od 24.10.2011. do 31.10.2011. godine Potpunije informacije mogu se dobiti na telefone: Slobomir, Bijeljina +38755 231 101 +38115 425 927 +38755 231 180 Doboj +38753 209 621

JKUP „^ISTO]A“ d.o.o. BUGOJNO Ulica Slobode bb Bugojno, 30. 09. 2011. godine Br. 540/11

JAVNI POZIV
za prikupljanje pismenih ponuda prodaja kontejnerskih kotlovnica

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ip 160131 10 Ip Sarajevo, 20. 09. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Mustafa [u{i}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja JP Elektroprivreda BiH Podru`nica „Elektrodistribucija“ Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 49, protiv izvr{enika POSLOVNI PROSTOR (SUR PIZZERIA „DON“), vl. Lokvan~i} Samir, ul. Trg heroja br. 13 Sarajevo, radi izvr{enja, na osnovu ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 53/03, 73/05 i 19/06), na prijedlog tra`ioca izvr{enja od 10. 05. 2011. godine:
2 (dva) komada 2 (dva) komada 2 (dva) komada 2 (dva) komada 2 (dva) komada

I Predmet prodaje je prodaja kontejnerskih kotlovnica, 2 (dva) komada. Kotlovi TVT STADLER snage do 1,6 MW Plamenici WEISHAUPT tip L7Z Komplet ventila i armatura za spajanje sa cjevovodom Pripadaju}i ekspanzioni sistemi Cisterne (kontejnerske) za lo` ulje kapacitet 20 m3 PO^ETNA CIJENA

OBJAVLJUJE RJE[ENJE O IZVR[ENJU
dozvoljeno dana 14. 01. 2011. godine na osnovu izvr{ne isprave - presude Op}inskog suda u Sarajevu broj 09 65 Mals 021048 06 Mals od 12. 02. 2007. godine, radi naplate duga u iznosu od 2.296,45 KM, uz pripadaju}u zakonsku kamatu shodno Zakonu o visini stope zatezne kamate i to: - na iznos od 123,40 KM po~ev od 11. 08. 2005 godine pa do isplate, - na iznos od 104,10 KM po~ev od 11. 09. 2005. godine pa do isplate, - na iznos od 123,60 KM po~ev od 11. 10. 2005. godine pa do isplate, - na iznos od 212,60 KM po~ev od 11. 11. 2005. godine pa do isplate, - na iznos od 208,90 KM po~ev od 11. 12. 2005. godine pa do isplate, - na iznos od 220,90 KM po~ev od 11. 01. 2006. godine pa do isplate, - na iznos od 184,00 KM po~ev od 11. 02. 2006. godine pa do isplate, - na iznos od 223,10 KM po~ev od 11. 04. 2006. godine pa do isplate, - na iznos od 154,70 KM po~ev od 11. 05. 2006. godine pa do isplate, - na iznos od 132,50 KM po~ev od 11. 06. 2006. godine pa do isplate, - na iznos od 147,00 KM po~ev od 11. 07. 2006. godine pa do isplate, - na iznos od 143,50 KM po~ev od 11. 08. 2006. godine pa do isplate, - na iznos od 126,00 KM po~ev od 11. 09. 2006. godine pa do isplate, i isplate iznosa od 138,00 KM na ime tro{kova parni~nog postupka, uz pripadaju}u zakonsku kamatu, shodno Zakonu o visini stope zakonske kamate, po~ev od 12. 02. 2007. godine do isplate, kao i naknade tro{kova izvr{nog postupka u iznosu 91,84 KM. Izvr{enje }e se provesti zapljenom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika, koje se nalaze u njegovom poslovnom prostoru na adresi u ul. Trg heroja br. 13 ili na adresi prebivali{ta u ul. Ferde Hauptmana br. 26 Sarajevo, i isplatom nepla}enog iznosa na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja broj 3389002208089289 otvoren kod UniCredit Bank dd, za glavni dug i kamata, a uplatu tro{kova parni~nog postupka na broj: 3389002208840263 iste banke ili na blagajni preduze}a. Sudija Mustafa [u{i} POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 (osam) dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se izvr{enim, protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

40.000,00 KM

Opcija I: Prodaja obadvije kotlovnice u kompletu Opcija II: Prodaja pojedina~nih kompleta. Po~etna cijena po kompletu iznosi 22.000,00 KM. Ova opcija je uslovljena opcijom I. Provest }e se u slu~aju da ne bude zainteresiranih kupaca za Opciju I. Opcija III: Prodaja komponenti pojedina~no. Cijene komponenti po specifikaciji na licu mjesta. Ova opcija je uslovljena opcijom I i opcijom II. U ovoj opciji nije uklju~ena prodaja kontejnera. Provest }e se u slu~aju da ne bude zainteresiranih kupaca za opciju I i opciju II II Prodaja kontejnerskih kotlovnica obavlja se prema na~elu vi|eno-kupljeno, {to isklju~uje sve naknadne prigovore kupca. Kontejnerske kotlovnice se mogu pogledati u krugu preduze}a na adresi Slobode bb, Bugojno uz prethodnu najavu kontakt osobe. Kontakt osoba za sve informacije je Adnan Ba{i}, tel. 256-856. III Ponudu u zatvorenoj koverti dostaviti preporu~enom po{tom na adresu: JKUP „^ISTO]A“ d.o.o. Bugojno, Ulica Slobode bb sa naznakom „PONUDA ZA KUPOVINU KONTEJNERSKIH KOTLOVNICA, NE OTVARAJ“ do 02. 10. 2011. godine do 12,00 sati sa ta~no nazna~enim brojem opcije (opcija I, opcija II, opcija III ili sve opcije). Sve ponude koje prispiju poslije nazna~enog roka, bez obzira kad su poslane, ne}e biti uzete u razmatranje. Pored ponu|ene cijene kupac snosi i sve ostale zavisne tro{kove. IV Ponuda treba sadr`avati sljede}e elemente: ZA FIZI^KA LICA: Fotokopiju li~ne karte Broj telefona i broj faxa ZA PRAVNA LICA Rje{enje kupca o upisu u sudski registar, Potvrda/uvjerenje o poreskoj registraciji, Potvrda/uvjerenje od nadle`nog suda da nije pod ste~ajem ili likvidacijom Potvrda poslovne banke o solventnosti kupca Navedena dokumetnacija dostavlja se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji koja ne mo`e biti starija od tri mjeseca. V Javno otvaranje ponuda, uz prisustvo zainteresiranih lica koja sudjeluju u ovom postupku odr`at }e se 14. 10. 2011. godine u 10.00 sati u prostorijama JKUP „^ISTO]A“ d.o.o. Bugojno. Odabir najpovoljnijeg kupca obavlja Komisija javnim otvaranjem pristiglih ponuda. Kontejnerska kotlovnica }e biti prodata kupcu sa najvi{om ponu|enom cijenom, a ne ni`om od po~etnog iznosa. U slu~aju iste ponu|ene cijene obavit }e se javno nadmetanje. Odabrani kupac je du`an za KUPOVINU KONTEJNERSKIH KOTLOVNICA uplatiti iznos nazna~en u obrascu za cijene na ra~un br. 1011300000872294 otvoren kod PBS - u roku od 7 (sedam) dana od dana potpisivanja ugovora.

42 Srijeda 5. oktobar/listopad 2011. Dnevni avaz 48

50 
Mercedes 190, 2.0 dizel, registrovan do 02. 2012., 87. godište. U solidnom stanju. Široka lajsna. Povoljno. Tel. 061 183 828 Mazda 323, 90. g., 13 reg. do 10. 2012. Tel. 062 332 603 Prodajem Reno scenic ful oprema osim kože 2003. god., regristrovan do 30. 8. 2012., cijena 8.500 KM. Tel. 063 369 013 Audi jaje 1.8i benzin, dobro očuvan, registrovan, cijena 2.800 KM. Tel. 063 521 965 Renault megan 1.6 16V, 2004 god., registrovan do 11/2011. god., galerija za krov, 9.200 KM. Tel. 063 479 348 Prodajem golf 2, god. 88., 1,3 benzin, dvoja vrata, prešao 150.000, u dobrom stanju, registrovan do 06. 2012. Tel. 061 789 675 Prodajem venta 1.8 crni registrovan do kraja drugog mjeseca povoljno. Tel. 063 956 235 Golf 4 sdi, 2002. god., 5 vrata, limuzina, klima, el. podizači stakala, tek uvezen sve plaćeno, u odličnom stanju, cijena 10.700. Tel. 061 156 652 Peugeot 307, 2002. god., limuzina, 5 vrata, 1.4 hdi, dizel, klimatronik, metalik sivi, tek uvezen, sve plaćeno do reg., extra stanje, cijena 10.300. Tel. 061 156 652 Bora 1.9 Tdi, 6 brzina, oktobar 2000. god., klima, metalik, sva oprema, tek uvezen, sve plaćeno, cijena 10.900. Tel. 061 156 652 Golf 2 četvero vrata, šiber, sive boje, benzin 13 neregistrovan, u voznom stanju, utegnut. Tel. 061 191 141 Mercedes sprinter 311 cdi, god. 2003., 80 KW, nosivost 1.600 kg, u odličnom stanju. Tel. 062 536 237 Ford courier 1.8 d, registrovan, god. 2000., cijena 3.600 KM. Tel. 062 536 237 Prodajem crveni golf 2, 1987. godište, 5-era vrata, motor 1.3, istekla registracija, u odličnom stanju, povoljno. Tel. 033 228 715 VW pasat 1,9 tdi 105 ks novi model, 2007., model godina 2006., 160.000 prešao alu felge, dig. klima, servisna, naslon, itd. Reg. do 9. 2012., cijena fixna 20.400 KM. Tel. 066 415 302 Ford fiesta, 2005 godina, tek reg., 7200 KM. Tel. 061 925 862. Prodajem ili mijenjam za manje auto ford explorer, 95. godina, 4.0 ugrađen plin, dodatni branici, full. Tel. 061 175 746. Seat Ibiza 2003. god, benzin 1.4 16v, full, 8400 KM, može zamjena za golfa. Tel. 061 255 806 Reno scenic, dci 2002. god., uvezen i registrovan,9.300 KM. Tel. 061 309 914 Šoferšajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462 Prodajem sam diferencijal za Merc. 200D, a može ići i za multikultivatore. Cijena 80 KM. Tel. 061 677 322 Izdajem dvosoban kompletno opremljen stan sa centralnim grijanjem u blizini Veterinarskog fakulteta. Tel. 061 723 615 Izdajem trosoban stan sa garažom u Pionirskoj dolini, u privatnoj kući. Tel. 061 527 283 Izdajem namješten stan kod Muzičke škole. Tel. 061 225 290 Izdajem lijepo namješten stan studenticama. Tel. 033 203 887 Izdajem namješten manji dvosoban stan dvjema studenticama. Ul. Vrazova - centar. Tel. 061 866 042, 033 668 523 Izdajem komforan dvosoban stan blizu Katedrale na duži period. Tel. 061 294 742 Izdajem jednosoban lijepo namješten stan u opštini Novi Grad. Tel. 061 228 353 Izdajem dvosoban stan u Hrasnom, ul. Olovska 93, centralno grijanje, kablovska i mogućnost priključka interneta. Cijena 350,00KM + 50,00 KM režije, kad krene sezona grijanja 100,00 KM. Garsonjera namještena stambena zgrada od 30 m2u ulici Prvomajska 27/II, Švrakino za 300,00 KM. Tel. 061 188 894 i 063 7041 417 Izdajem u centru namješten stan. Tel. 061 156 170 Izdajem trosoban stan, zgrada, Čekaluša, 450 Km, idealno studentima. Tel. 061 142 704 Izdajem namješten stan na Čaršiji zaposlenom b. paru, e. grijanje. Tel. 647 822, 061 270 602 Izdajem dvosoban stan Hrasno. Tel. 033 522 753, 065 186 281 Izdajem 2,5 soban stan, 250 KM. Tel. 033 238 408 Izdajem namješten dvosoban stan 56 m2, Dobrinja V, ul. Trg grada Prata. Tel. 033 442 998, 062 139 085 Izdajem namješten dvosoban stan u Dobrinji I. Tel. 061 191 109 Izdajem stan u kući na duže vrijeme. Tel. 464 535 Izdajem studenticama 2-soban stan u Hrasnom. Tel. 033 643 515 i 033 521 880 Izdajem namješten dvosoban stan 55 m2 na duži period, Mojmilo, Olimpijska 11. Tel. 061 267 976 ili 061 147 067 Izdajem dvokrevetnu sobu s centralnim grijanjem, djevojkama, Č. Vila. Tel. 033 649 152

0510dogl1

Va{ mali oglas danas }e vidjeti ljudi

300.000

Automobili 
Prodajem Volkswagen - Touran 1,9 TDI - 77 kW, 105 KS, 6 brzina, god. proiz. kraj 2005., sva full oprema, servisna knjiga, tek uvezen na coll tablama, sve plaćeno do registracije. Tel. 061 564 177. 11435-1Ndž Prodajem VW Caddy 2000. godište očuvan. Vrlo povoljno. Tel. 061 131 532 Fiat stilo 1.9 multi jet, god. 2006., prešao 65.000 km, ful oprema, u odličnom stanju, Zenica. Tel. 062 543 776 Prodajem Audi A4 novi model 2008. god., 2.0 tdi, registrovan, 34.000 km prešao, sa servisnom knjigom, kupljen u Asa autu, kao nov, cijena 41.000 KM, može zamjena. Tel. 061 356 485 Prodajem Škodu favorit 1991. god., ispravan sa isteklom registracijom. Tel. 062 269 960 Prodajem Citroen C3 met. crveni, 03. god., 1.4 hdi, ful oprema, extra stanje. Digit. klima, el. podizači, park. senzor, alu felge, cd muzika, nasloni za ruke, itd. Auto je tek uvezen iz Švice, plaćena carina i PDV, 8700 KM. Tel. 066 943 594 Audi A3 1.9 TDI sportback, 2006. god., silver boja, krom paket, navigacija, sport sjedišta, park. senz., alu felge 17, priklj. za mob., plaćena carina i PDV, 22.500 KM. Tel. 061 294 290 Prodajem Golf IV 1.8 b Cabriolet 99. god. Metal plavi, alu felge, krov nov, bez koža, cobra alarm, grijanje u sjedištima, registrovan. Cijena 8.000 KM. Tel. 062 862 446 Prodajem polo 3, 1.9 dizel, 1994. godište, žuta boja, dvoja vrata, registrovan do dvanestog mjeseca, ima servo, zračni jastuk, u dobrom stanju, cijena 4.200 KM, Žepče. Tel. 063 405 228 Škoda super B, crna, 2,5 tdi, god. 2005., prešla 199.000 km, ful opremljena nav, tel, koža, memo sic eur kuka, itd. Švic table. Tel. 061 694 070 Prodajem povoljno Škodu fabia 2001. god., benzinac 1.4 MPI, klima,metalik siva. Vozilo u izvanrednom stanju registrovano do 5. 2. 2012. Cijena 6.900KM. Tel. 062 993 690 Opel Vektra 2.0 dizel 1997.god., registrovana do sept. 2012., dobra 5700 KM. Visoko. Tel. 061 437 263 Octavia, 1,9 TDI, dec. 2007., elegance, maxi dot displej, klima, alarm Meta, Multlock, 4 zimske gume, redovan servis, garažirana, prešla 71.000 km, 20.900 KM. Tel. 061 729 655 Prodajem golf 3, 1992., benzin. Tel. 061 517 150 Prodajem ford eskort 1,3 benzin, 4 vrata, plavi teget, 1995. g. Registrovan do maja, cijena 2.500 KM. Tel. 063 038 880 Prodajem Mercedes 123 240 D bez ulaganja 3.000 KM ili zamjena za Lada Niva 4x4. Tel. 061 196 242 Nisan sunny 87., 1.7 dizel, registrovan 30. 11. 11., samo 600 Eura. Tel. 061 192 080 Citroen xantia 1.8 16V, 97. god. Reg. do 8. 2012., klima, abs, servo..., 3.500 KM. Tel. 061 741 178 Prodajem Yugo GVL metalik, prešao 55.000 km, prva ruka, elektronski blok za paljenje katalizator, servo volan. Tel. 033 524 726 VW pasat 1999. godina, 1.9 tdi, 90 ks, limuzina, el. paket, klima, cd mp3, zimske gume, alarm, zeder, reg. do 02/2012., 10.200 KM. Tel. 062 615 888 Tipo 94. g., 1.6 i. e reg. do 05/12. g., cijena 2.800, Konjic. Tel. 061 512 066 Pežo 205 1.0 benzinac, godina 1991., registrovan do 06. 06. 2012., cijena po dogovoru. Tel. 063 379 230 Ford fiesta 99. god., 1,8 dizel, 4 vrata, tek reg., bordo boja, cijena 5.600 KM, moguća zamjena. Tel. 061 172 656 Prodajem mercedes c200 Cdi karavan 2001. god., u extra stanju. Tel. 062 606 060 Audi 4, dizel, 2003. god., registrovan do jula 2012., crna boja, cijena 18.500 KM. Tel. 062 320 320 Prodajem golfa 2, 1.8 Benzin plus plin, servo volan, cetral. brava, metalik plava, god. 1987. Regristrovan do 21. 2. 2012. Cijena 1.950 KM. Tel. 063 479 961

Stanovi Izdavanje 
Izdajem dvokrevetnu sobu sa upotrebom kuhinje. Centar grada, Hadži Idrizova 12. Tel. 062 357 316. 1707-1tt Izdajem dvosoban namješten stan u Hrasnom iznad restorana “Ruža”, poseban ulaz, privatna kuća. Ulica Hadži Mustafe Penave br. 13. Avdo. Tel. 033 522 753. 1732-1tt Izdajem namješten dvosoban stan na Mojmilu, Olimpijska 11. Tel. 061 267 976 ili 061 147 067 Hrasno, Olovska 300 m od pekare AS izdajem namješenu garsonjeru u kući sa dva ležaja, veš mašinom i televizorom. Cijena 250 KM. Tel. 061 862 730 Izdajem stan u centru Starog Grada jednoiposoban tek adaptiran namješten. Tel. 061 563 900 Izdajem dvosoban stan, sprat privatne kuće, poseban ulaz, Buća Potok, ul. Amira Krupalije, cijena 150 KM. Tel. 033 647 589 Izdajem jednosan stan, namješten sa svim režijama za 200 KM u Starom Gradu. Tel. 061 505 488 Izdajem dvosoban namješten stan studentima, blizina kampusa. Tel. 061 514 816 Izdajem namješten stan na Mihrivodama na duži period. Tel. 061 604 050 Izdajem dvosoban stan u Hrasnom. Tel. 033 643 515 Tek renoviran namješten stan, 50 m2, kod III gimnazije, Vilsonovo šetaliste, na duži period. Cijena 500 KM. Tel. 061 010 738 Stan iznad Bosmala, 40 m2, namješten, plinsko grijanje, kablovska, internet, u privatnoj kući, poseban ulaz, 300 KM + režije, nema parking mjesta, idealan za dvoje. Tel. 062 182 923 Izdajem namješten jednosoban stan, s posebnim ulazom u Pofalićima samcima i studentima. Tel. 062 965 880 Izdajem sobe za studentice. Tel. 061 571 525 Izdajem dvosobno namješten stan, sa garažom, centralno grijanje, kablovska TV, poseban ulaz, sa garažom, poseban ulaz. Tel. 062 972 326 Izdajem sprat u priv. kući 3 sobe, kuhinja, KTV, internet, centr. grijanje, ul. Posavska, studenticama, Hrasno. Tel. 033 521 592 Kovači St. Grad. Od tra,vaja 100 m izdajem opremljen stan, c. grijanje, 60 kv., tarasa 15 kv., sa rezijama 500 KM. Tel. 061 132 151 Povoljno izdajem lijep trosoban stan u centru Sarajeva (iznad Alipašine u). Pogodan za studente ili mlade osobe. Tel. 061 199 569 Izdajem Ilidža od 38 m2, 55 m2, 65 m2, 85 m2, 180 m2m Dobrinja, 44 m2. Tel. 061 288 939 Izdajem jednosoban namješten stan ul. Branilaca Sarajeva, Sarajevo kod Narodnog Pozorišta - povoljno! Tel. 061 249 989 Izdajem namještenu garsonjeru studentima, kod stadiona Grbavica. Tel. 061 916 257 Izdajem jednosoban stan u privatnoj kući, poseban ulaz, sve novo. Tel. 062 810 943 Izdajem nov namješten,dvosoban stan sa garažom na Šipu. Tel. 061 811 833 Jednosoban stan u privatnoj kući u blizini Studentskog doma Bjelave, vlastita struja i plin. Tel. 033 238 307 Izdajem trosoban namješten stan u centru ul. Skenderija kod zgrade EU, neboder Gorenje. Tel. 061 104 343 

Prodajem stan u Zenici 62 m2 u ulici kineski zid, papiri uredni, odmah useljiv. Tel. 062 731 638 Hitno prodajem stan u Hrasnom 59 m plus lođa 12 m i balkon 6 m, ispred zgrade parking. Tel. 061 471 276 Socijalno, Ložionička 5, trosoban stan 72 m2, 6. sprat. Cijena 133.000 KM. Tel. 062 430 698 Prodaje se stan u Makarskoj/istok, 80 kvadrata, nov, namješten ili nenamješten, papiri uredni. Tel. 00385 91 466 6334 Prodajem garsonjeru 31 m2. Tel. 062 786 833, 033 542 623 Grbavica, paviljon, dvosoban stan 50 m, kompletno i kvalitetno adaptiran sa ugradbenom kuhinjom na vis. priz., 125.000 KM. Tel. 061 510 964 Hrasnicajednosoban stansavelikim balkonom na 2. spratu u odličnom stanju, 42.000 KM. Tel. 061 510 964 Prodajemstan43 m2+20m2balkona, centar, 120.000KM. Tel. 062 255 393 Objekat u lameli Istočno Sarajevo prodajem. Dva stana i pp sa urednim papirima, grubi radovi, ekstra povoljno! Tel. 066 229 425

Mejta{ - 5 minuta od Katedrale
Novogradnja na atraktivnoj lokaciji, visoki kvalitet gradnje sa obezbje|enim gara`nim mjestima. Stanovi veli~ine od 39 do 114 m2. Kontakt broj 061/257-773 
Prodaje se stan na Dobrinji ul. Grada Kalgarija 2/2, drugi kat, 40 kvadrata, balkon, vl.1/1, cijena 60.000 kacm, hitno zbog odlaska u inozemstvo Tel. 036 642 538, 063 611 714 Prodajem stan S. Kolonija 120000km, Lužani 57m 91000, Hrasno 36m 72000,km. Dobrinja 55m 82500km. Otoka 55m/IV, Toromanova 45m 104000km. Tel. 061 177 556 Prodajem stan 43 kvadrata na Alipašinom polju, Geteova. Potrebna adaptacija. Cijena 65.000 KM. Tel. 061 722 643, 061 171 749 Prodajem stan u Bihaću 33 m u centru. Tel. 061 806 407 Prodajem stan u Hrasnom kod Selex pumpe, odlična lokacija, dvosoban 50 m2 + 2 balkona 8 m2, lift, centralno grijanje, cijena po dogovoru. Tel. 062 974 417 Prodajem stan u Ilijašu 77 m2, četvrti sprat, lift, podrum, pl. stolarija, zidovi rofix. Tel. 061 097 449 Jednosoban stan - Velešići, M. ef. Pandže br. 37, blizu Sarajevogasa i “Avazovog” tornja - 57.000 KM. Tel. 061 742 153

Prodaja 
Prodajem na Alipašinu “C” faza dvosoban stan 55 m2 na prvom spratu - potpuno renoviran, cijena fiksno 1.500 KM/1m2. Mob. 065/450 114. 11215-1Ndž Agencija “Neras”: Hrasno - 38 m, Pofalići 40 m, Alipašino P. - 54, 64, 77 m2, Dobrinja - 55, 64, 88 m2, Novo S. 32 m2, Mejtaš 54, Istočno Sar. 47 i 80 m2, Grbavica 73 i 131 m2. Tel. 061 375 787. 11388-1Ndž PRODAJA: Stup - novogradnja - dvosoban 56 m2 - 5. sprat; Otoka - jednosoban - 39 m2 - 6. sprat, cijena 59.000 KM; N. Grad - jednosoban 1. sprat - 51.000 KM; Hrasno - dvosoban 59 m2 1. sprat 124.000 KM. Tel. 061 493 323. 1739-1tt POSEBNA PONUDA - Prodajem stan 51 m2, II kat, balkon u novoj zgradi do Casa Bela na Dobrinji. Sa PDV-om 1.600 KM. Potpuno novo - interfon, blind vrata, ugrađena njemačka kuhinja. Tel. 062 790 547. 11434-1Ndž Prodajem stan Dolac Malta 53 m2, dvanaesti kat. Tel. 036 807 585 Goražde, Stan 66 m2 , III sprat, lift. Vlasništvo 1/1. Višegradska 13/3, povoljno. Tel. 061 217 336 Vraca, A. Smajlovića, prodajem ili mjenjam stan 81 m2, dvije terase i podrum, ukupno 105 m2, za dva manja ili jedan manji uz doplatu. Tel. 061 202 279 Hitno prodajem radi odlaska u inostranstvo! Renoviran stan 70 m2 u bosanskoj kući ulica Bistrik 48 u neposrednoj blizini Baščaršije sa avlijom i šupom. Cijena 120.000 KM. Tel. 061 142 418 i 0047 95 242 869 Prodajem stan 73 m trosoban Pofalići 2. Cijena 1.500 KM kvadrat, novogradnja. Tel. 061 387 197, 033 802 070 

Prodajem dvosoban stan - Č. Vila (Vranica) 54 m2 + balkon + predhodnik, 6 sprat, 2lifta, interfon, ureden haustor. Cijena 105.000 KM. Tel. 063 798 923 Novogradnja, useljivi stanovi Stup - Nedžarići Tibra 1, 60-66m2; Bh Bau 55-70m2,2.-7.sprat; Stanovi u izgradnji Tibra 2 od 27-70m2. Samir. Tel. 062 334 371 Prodaje se stan u centru Vogošće 63m2 dvosoban, novogradnja iz 2007. g., terasa 20 m2, namješten, 93.000 KM; centar, Karpuzova 73m2, nov, 169.000 KM, Samir. Tel. 062 334 371 Prodaje se stan na Dobrinji 3, 66 m2 95.000 KM; 74m2 115000 KM; troiposoban 78m2 115000 KM; 58m2 adaptiran 93000 KM, 90m2 u Ist. Sa. 1100 KM/m2, Samir. Tel. 062 334 371 Dobrinja 3, ulica Kasima Prohića, dvoiposoban stan (78 m) + balkon, dva mokra čvora, cen. grijanje, drugi sprat, 115.000 KM. Tel. 061 510 964 Povoljno prodajem stan u Hrasnici 54 m2. Tel. 062 229 677 Prodajem dvoetažni stan 90 m2, plus 2 balkona, kod češke i španske ambasade u blizini Vijećnice, 200.000 KM. Tel. 061 222 030 Dobrinja I, Trg Zlatnih ljiljana dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa kuhinjom rađenom po narudžbi. Tel. 061 538 128 Ilidža - Otes, prodajem stan 45 m2, I sprat, povoljno. Tel. 061 748 943 Sokolovic Kolonija. Townhouse, 3 floors living space, 1 floor office space. Renovated. New Kitchen, large, enclosed terrace, stone barbeque. Walking distance to new university campus. 160,000KM. For sale via Land Contract, 30% down, monthly installments, no interest. Tel. 061 147 802 Prodajem trosoban stan u centru Vogošće, 1.550 KM/m2. Tel. 062 993 253 Prodajem stan 57 m2, I sprat, Grbavica, kod ambulante, odlična lokacija, cijena 2050 KM po 1 m2. Tel. 061 206 985 Prodajem trosoban stan 88 m2 centar, Bolnička 32, XI sprat, komforan, lijep pogled. Tel. 061 375 995 Prodajem dvoiposoban stan 77 m2, Alipašino polje, ul. N. Smailagića, 105.000 KM. Tel. 061 375 787 Prodajem adaptiran stan 94 m2 na Marijin Dvoru - povoljno. Tel. 061 482 273 Prodajem stan 63 kvadrata prvi sprat na extra lokaciji, i u odličnom stanju po 1 m kvadratni 2.000 KM. Tel. 061 214 071

ni Najve}i dnev oglasnik u Bosni i Hercegovini

Potražnja 
Bračni par sa djetetom traži prazan stan na Dobrinji do 200 KM. Tel. 063 035 199 Agencija za nekretnine Sigenx kupuje stanove i posreduje pri prodaji nekretnina uz proviziju od 3%, također unajmljuje stanove za poznate klijente. Tel. 062 959 129 Potreban manji stan u zgradi, fino opremljen, za stranca na jednu godinu (agencija). Tel. 062 677 488 Mlađi bračni par traži namješten ili polunamješten stan u centru Vogošće. Tel. 061 466 432 Agencija za nekretnine Sigenx kupuje stanove i posreduje pri prodaji nekretnina uz proviziju od 3%, također unajmljuje stanove za poznate klijente. Tel. 033 654 793 Kupujem stan 45 - 65 m2 do drugog sprata u ulici Koševo, Alipašina, D. Ozme. Tel. 062 621 622 Tražim cimerku u vrlo povoljnim uslovima. Tel. 522 715 Agenciji potrebno više stanova u zgradi. Opremljenih ili praznih za iznajmljivanje i prodaju. Za poznate klijente. Tel. 061 031 330

Kamioni 
Prodajem kombi tip 2 teretni dizel pogodan za ljude koji rade, god. 86., potpuno ispravan, cijena 2000 KM. Tel. 063 962 334 Prodajem kombi Iveko - Dali, tip 65 C 15, 2004 god, 2.8 dizel teretni, povišeni, produženi dupli točkovi, u dobrom stanju, bijeli, cijena 12.500 KM. Tel. 065 295 763 Fiat dukato 1,9 D, 1998., registrovan do aprila putnički 1 plus 8. Tel. 066 068 345 Prodajem kombi tip 2, 86. god., teretni, neregistrovan, dizel, potpuno ispravan, pogodan za ljude koji rade, cijena 2.000 KM. Tel. 063 962 334 MB Atego 815 2004. god., 54.000 km, 29.000 KM ili zamjena. Tel. 061 784 790

Motocikli 
Prodajem skuter keeway 125, dobrom stanju 2008. god, cijena 1.300 KM, može zamjena za auto uz moju doplatu. Tel. 061 304 612 Motor keeway outlook 150 kubika, 2009. g., vodeno hlađenje, alarm, dva ključa, dobro očuvan. Cijena 1.800 KM. Tel. 061 350 376 Beverly 2004. god., 500 kubika, prešao 21.500 km, siva boja, registrovan do 9. 2012. Tel. 061 237 268

Zamjena 
Mijenjam četverosoban stan za dva manja do Otoke. Tel. 062 193 207

Dijelovi i oprema 
Tražim tab 074 K 240 Golf 1 da mi vrati sadašnji vlasnik radi odjave vozila. Svi koji posjeduju informacije u vezi ovoga nek jave na broj: 062 596 906 Prodajem četiri felge 15-ke sa 5 rupa za golfa 5 i 6. Tel. 061 397 739 Prodajem osam čeličnih felgi, 16 cola, novi passat. Tel. 061 171 871 Prodajem alu felge za Mercedes 124 sa gumama, cijena 200 KM, Sarajevo. Tel. 062 315 611 Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta 5 KM. Tel. 061 149 190

Dnevni avaz srijeda 5. oktobar/listopad 2011. 43 
Mijenjam luksuzan trosoban stan 87 m2 naselje Bačići Stup na dvije etaže etažno grijanje, vlastiti vodomjer, klima, tri balkona, podrum 10 m2 za dvosoban oko 65 m2 na relaciji Č. Vila - Stari Grad uz dogovor. Tel. 061 215 635 Mijenjam kuću u Starom Gradu za jednoiposoban stan - Sarajevo. Tel. 063 514 023 Mijenjam vikendicu za stan do 50 m2 - dogovor. Tel. 061 169 900 Prodajem zemljište pored puta Sarajevo - Tuzla nedaleko od raskrsnice za Čevljanoviće. Tel. 062 095 336 Prodajem zemlju u Binježevu 680 kvadrata, papiri uredni, dozvola za gradnju na prateće objekte, voda i struja u parceli, cijena po dogovoru. Tel. 062 450 866 Prodajem zemlju u Blagovcu - Vogošća uz asfaltnu cestu prema Tihovićima. 30 duluma 1/1, cijena 100.000 KM. Može kompenzacija za stan ili aute. Tel. 061 235 035 Blagaj, prodaje se parcela 1.935 m2, pored asfaltnog puta za Vranjevice, 500 m od vrela Bune. Vlasništvo 1/1. Cijena 22.000 KM. Tel. 061 490 220 Radava, zemljište za vilu, 2.365 kvadrata, potok u imanju, 4 kilometra od Skenderije, može mlađe auto u zamjenu, povoljno. Tel. 061 103 080 Zemlja u Rječici, struja, voda i voće koje rađa. Tel. 033 424 485, 066 873 245 Bos. Krupa, Donje Krcane, prodajem 9 parcela: od 630 m2 do 1.030 m2, vl. 1/1, fotografije i dokumenti na pik.ba, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886 Opština Trnovo-Federacija, prodajem 4,5 duluma zemlje livada, kroz imanje teče 100 m čista rijeka, izvori rijeke su 50 m udaljeni od imanja, sačuvana priroda, sve zagrađeno žicom, željezna kapija, od glavne ceste koja ide za Trnovo udaljeno 2 km, do sela Gračanica asfalt, od sela 800 met. makadama, sve 1/1. Cijena po dogovoru. Tel. 061 686 095. Izdajem plac na Stupu na raskrsnici struja, voda, kanalizacija, videonadzor, noćna rasvjeta, priključak za internet. Tel. 061 207 921 Makarska - izdajem sobe i apartmane u blizini plaže. Tel. 00385 21 616-814, 00385 98 175 7822 Crna Gora, Đenovići, apartmani blizu mora, parking, voda non-stop. Tel. 00382 31 676-406 Neum, izdajemo apartmanei sobe, tik uz more. Tel. 063 323 063, 036 884 055. Četveroležajni apartman za 40 KM/noć, parking, terase. Tel. 036 884 676, 063 684 488. Neum, centar, povoljno izdajem sobe i apartmane. Tel. 063 339 686. Neum, povoljni apartmani s pogledom na more, kuhinja, kupatilo, tv, parking. Tel. 063 488 437 Orebić, apartmani i sobe sa kupatilom i upotrebom kuhinje. Garaža uz kuću, u centru Orebića, blizu mora. Tel. 062 334 139 ili 00385 98 186 3337 Podaca, izdajem apartman 4-krevetni uz more. Tel. 00385 21 699 174. Neum: Iznajmljujem apartmane blizu mora, sa terasama i pogledom na more. Tel. 036/884-710 i 062 970 364. Gradac, povoljno iznajmljujem sobe i apartmane. Tel. 00385 91 880 2134. Povoljno odmorite na Hvaru - otoku sunca-mora i čovjeka, idealno za familiju, dođite kod nas! Tel. 061 810 398. Gradac, povoljno izdajem sobe sa balkonom, pripadajućim kupatilom i WC-om, upotreba kuhinje. Tel. 00385 21 697 340 Servisiranje računara, instalacije sistema, antivirusi, izrada vizitki (100 komada = 10 KM), video nadzor. Tel. 061 700 863 PC serviser nudi usluge opravke računara povoljno. Dolazak besplatan. Tel. 062 328 044 Servis PC, instalacija Windowsa, umrežavanje i instalacija internet konekcije. Vraćanje obrisanih podataka sa hard diska. Dolazak na adresu. Tel. 061 106 720 Servis računara MAJO - Profesionalna dijagnostika i popravak računara, instalacija windowsa, antivirusna zaštita, internet konekcija + konfiguracija wireles rutera. Tel. 061 243 611 Profesionalno rješavanje kompjuterskih problema povoljno. Ugradnja i zamjena komponenti, antivirusna zaštita. Instaliranje windowsa, umrežavanje. Dolazak. Tel. 061 170 085 Prodajem Grundfos pumpu za centralno grijanje, nije korištena, za 80 KM. Tel. 061 377 614 Harmonika vrata Harmik. Prodaja i ugradnja sa dvije vodilice. Tel. 033 225 227, 061 516 910 Prodajem plinsku peć FEG 6KW hitno 80 KM. Tel. 062 566 569 Prodajem komplet kupaonu sa 34 kvadrata pločica, sve novo u kutijama, te trosjed dvosjed fotelju piramidu stolić. I kuhinju sa mašinom za suđe Gorenje Sarajevo. Tel. 065 619 680 Prodajem za komplet sprat kuće stolariju sa žaluzinama, povoljno. Tel. 065 027 864 Prodajem garnituru trosjed, dvosjed i fotelja korišteno 3 god. i dobro očuvano, povoljno. Tel. 061 499 921 Kauč, 2 fotelje, 2 vitrine, 2 pult stola prodajem. Tel. 624-820 Prodajem sečiju za trpezariju u dobrom stanju, povoljno. Tel. 062 157 900 Prodajem moderniji trosjed, dvosjed u ekstra stanju i dva tepiha ćupavca. Cijena KM 600. Tel. 061 153 107 Sečiju prodajem presvučenu zelenim skajom za kuhinju (ne izvlači se), skoro nova. Tel. 061 548 477. Prodajem dva očuvana ležaja 150 KM. Logavina 36. Tel. 033 534 992 Dva bračna kreveta, 2 stola, 4 štokrle, 1 sečija, jedna kaga hr. Tel. 624-820 Prodajem moderan korišten sto za dnevni boravak, dimenzije 115x60x50 cm. 50 KM. Tel. 033 227 077, 062 006 768 Prodajem regal-most, vitrinu i orman puno drvo korišteno, vrlo povoljno, cijena po dogovoru. Tel. 061 738 181 Prodajem bračni krevet i željezni krevet nasprat sa madracima. Tel. 062 599 869 Dvosjed, trosjed i fotelju u odličnom stanju. Tel. 061 102 996

Poslovni prostori 
Izdajem poslovni prostor 15 m2, pogodan za sve namjene na izvanrednoj lokaciji. Mula Mustafe Bašeskije br. 39. Zvati na tel. 061 497 835. 1743-1tt Izdajem prostor 20 m2 za kanc. i sl. kod N. pozorišta. Tel. 061 729 536 Zenica prodajem poslovni prostor suteren 60 kvadrata, pogodan za sve namjene. Tel. 061 795 489 Izdajem stomatološku ordinaciju u centru Sarajeva sa dvije stolice. Tel. 061 138 188 Kupujem poslovni pr. Marijin Dvor - Otoka, 60 do 80 m2. Tel. 061 174 145 Izdajem poslovni prostor 32 m na Dobrinji 2, cijena samo 200 KM. Tel. 062 153 020 Izdaje se poslovni prostor 100 kvadrata Boljakov Potok blizu škole, pogodno za market, pekara, kladionicu. Tel. 061 709 712 Visoko, prodajem farmu pilića kap. 6.000 kom. na parceli od 12 dunuma zemlje voćnjak 600 kom. mlade šljive, nezavršena vikendica, trofazna struja, gradska voda, asfalt. 125.000 E. Tel. 061 475 353

Garaže 
Hitno potrebna garaža u zakup na duži period, lokacija Grbavička od pijace do džamije! Tel. 063 294 409 Prodajem garažu 17 m2 u ul. Hifzi Bjelavca, Sarajevo, Bačići - Stup. Tel. 062 352 928 Izdajem garažu ul. Adžemovića Logavina, povoljno, extra stanje. Tel. 062 919 054 Prodajem garažu na Grbavici. Tel. 062 547 731 Prodajem 2 garaže na Ciglanama jedna do druge iza Robota. Tel. 061 856 041 Prodajem garažu (papiri da na toj lokaciji postoji od 1961.), plaćen porez, ul. Patriotske lige kod br 8, Centar Sarajevo! Tel. 062 159 025

Telefoni 
Iphone 3gs, 16gb, 450 KM. Tel. 061 715 104 Prodajem ili mijenjam iphone 4 kineska verzija. Tel. 061 211 539 Prodajem htc legend android softwer 5mpx camera, 8 GB memory kartica, tel. je malo korišten, star 2 mjeseca, kao nov, cijena povoljna. Tel. 062 606 060 Prodajem Nokiu 6230i 50 KM, Samsung j700 50 KM, Sonyericson w880i 60 KM, Sonyericsson t610i 30 KM, uz sve tel. ide punjač, usb i memory kartica. Tel. 062 606 060 Prodajem Samsung star pink s5230 u extra stanju. Tel. 062 606 060 Prodajem nokia E 52 potpuno nov. Tel. 061 311 999 Nokiu 6300 crni u extra stanju malo korišten. Tel. 062 606 060 Tel. Nokija nov prodajem povoljno. Tel. 062 154 960

Kuće 
Prodajem useljivu kuću 120 m2 stambenog prostora, asfaltni prilaz, svi priključci, lokacija Stari Grad Trčivode. Jako povoljno. Tel. 062 150 856 Prodajem vikendicu i 3 duluma zemlje u Kaljini, Sokolac, pored rijeke. Tel. 065 317 327 Prodajem kuću povoljno, vlasništvo, može i namješteno, sve komunalije, Sarajevo. Tel. 061 167 884 Prodajem kuću na Vratniku. Tel. 061 495 219 Vikendica. Ski centar Oštrelj Klekovača, Unsko-Sanski kanton,180 m2, 33.000 KM. Tel. 066 039 639 Ilidža, Kobiljača, vikend kuća 125 m2 sa okućnicom 1.820 m2, sa lijepim pogledom. Cijena po viđenju. Može i zamjena za hrvatsko primorje. Tel. 062 552 293 Prodajem kuću u Draževićima Kiseljak. Novogradnja, 1/1, zemljište 1.685 kvadrata, uključen sav namještaj, centralno grijanje. Tel. 063 230 998 Prodaje se kuća u Binježevu sa 3 stana 240 m2 na placu 1000m2, namješteno, uređeno, papiri 1/1 285.000 KM; Kuća u Rakovici 1300m2, kod ergele 86.000 KM. Tel. 062 334 371 Prodajem dvije kuće šest duluma zemlje na Gazinom Hanu. Tel. 066 854 149 Prodajem kuću na Poljinama. Tel. 061 856 179, 065 249 146 Kuća u centru Makarske, Kala Larga p + 2, papiri 1/1. Tel. 063 899 989 Prodaje se kuća modernog stila u Starom Gradu na Bistriku. Korisni prostor 270 m2, tri posebne etaže, dvije garaže s 3 mjesta, bašta 850 m2. Kuća u gruntu 1/1. Tel: 061 543 234 Prodajem kuću na Boračkom jezeru sa dva duluma zemlje. Tel. 061 382 292 Prodajem ili mijenjam kuću u Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 061 817 960 Prodajem kuću Halilbašića 11, Stari Grad Sarajevo. Tel. 061 622 000 Prodajem kuću u Blagovcu sa garažom i 1000 m2 okućnice. Tel. 033 544 722 i 066 727 979 Prodajem kuća - 2 dvosobna stana, garaža, šupa, bašta, parking 3 auta. Tel. 522 715

Mašine 
Prodajem brusilicu Einhel 20000w kao nova, cijena 70 KM. Tel. 061 206 985 Prodajem nov benzinski vibrator sa dvije igle za beton i veliku škrinju za trgovinu. Tel. 061 130 673 Prodajem parketarsku mašinu za ćoškove marke “Elan”. Tel. 062 352 352 Prodajem mašinu za malterisanje austrijska marka četvorka, crijevo, mješači, letva 4200 km. Motor Končar 0.75kw. 80km. Tel. 061 788 076 Prodajem bager točkaš poklajn u odličnom stanju. Tel. 065 369 911 Prodajem pumpu za beton i estris 2004. god. sa magirus motorom četiri klipa. Tel. 061 141 292 Daljinski upravljači za beton pumpe, kranove, prese... Montaža, garancija. Tel. 061 131 525, 065 595 334

Ostalo 
Kupujem Play Station 2 dobro očuvan skoro kao nov. Tel. 061 051 917 Prodajem Play Station 2 čipovan, 2 đojstika, sve potrebne kablove, u odličnom stanju + 10 igrica za 150 KM. Tel. 061 970 975 Prodajem TV marka NEO nova tipa ekran 54 cm, teletext, daljinski, 100 KM. Tel. 061 928 514 Prodajem TV marka Gold Star, nova tipa, teletext, daljinski, 100 KM, ekran 51 cm. Tel. 061 928 514 Prodajem njemački digitalni risiver za satelitske kanale. Tel. 063 400 140 Fotoaparat Minolta 404si (na film) prodajem sa dva objektiva AF 28-80 (0.38m/1.3ft macro), AF 75-300 (1.5m/4.9ft macro) i torbicu original, nema blica. Cijena fiksno 250 maraka. Tel. 061 477 854

Kućni ljubimci 
Hitno radi selidbe prodajem uvezeni par argentinskih doga vrhunskog pedigrea, vrlo povoljno. Tel. 062 293 669 Prodajem povoljno 8 mjeseci starog Haskija sa plavim očima, mužjak, sa papirima. Tel. 061 915 915 Prodajem rasne ženke rotvajlera stare dva mjeseca, cijena 100 KM. Tel. 061 190 781 Poklanjam predivno štene mješanac labradora, 2 mjeseca star, mužjak, vakcinisan, očišćen od parazita. Tel. 063 033 916 Prodajem štenad zlatnog retrivera sa rodovnikom, vakcinisana. Tel. 061 566 951 Prodajem - papagaje mlade - tigrice, raznih boja. Tel. 062 435 260 Prodajem CD-ove i audio kasete sa pjesmom ptica: slavuja, štiglića, kanarinaca... Tel. 061 547 280 Hrvatski ovčar ženka, 8 mj. stara, cipirana i cjepljena, prodajem, Čapljina. Tel. 063 858 634 Prodajem par paunova mužjak/ženka. Tel. 061 138 402

Zemljišta 
Prodajem zemljište 1.300 m2, Ilidža - Plandište, preko puta Dijamanta. Tel. 066 342 742 ili 00381 64 48 81 359. 11307-1Ndž Prodajem građevinsku parcelu sa dozvolom - Ilidža - Osjek, 560 m2. Odlična lokacija. Tel. 066 342 742 ili 00381 64 48 81 359. 11308-1Ndž Dobrinja, zemljište 4.943 kvadrata za gradnju poslovne zgrade od 5-10.000 kvadrata (od 3 do 6 spratova) na kraj Dobrinjskog bulevara. Tel. 061 103 080 Radava, plac 2.365 kvadrata zemljišta, vl 1/1, za gradnju, ima i potok, 4 kilometra od Skenderije, može mlađe auto ili džip uz dogovor. Tel. 061 103 080 Briješće, placevi za kuće 400 metara od škole, 1/1, povoljno, može i mlađe auto ili džip. Tel. 061 103 080 Plac za vikendicu 800 m2, 4 kilometra od Hadžića 6.000 KM. Tel. 062 125 082 

Rakovica Kakrinje, prodajem parcelu, dulum zemlje. Tel. 061 304 599, 033 665 419 Prodajem zemlju za vikendice, Djevojačke vode. Tel. 065 335 075 Rakovica Kakrinje, prodajem parcelu, dulum zemlje. Tel. 061 304 599, 033 665 419 Zemlja 6.521 m2 sa voćnjakom, sve dobro ograđeno, pitka voda, bunar, manja kuća, sve 1/1. Tel. 033 543-477 Prodajem 8 dunuma zemlje - Hotonj i 1,6 dunuma Poljine. Tel. 065 605 794 Kijevo, prodajem dulum zemlje za vikendicu, voda, struja, teren na blagi nagib 10 KM - 1 m2. Tel. 062 387 728, 061 520 392 Prodajem vikend kuću 60 m2, ulaz sa asfalta, 26.000 KM u Kijevu Nišići, prodajem 21.000 m2 šume, 300 metara od regionalnog puta Semizovac-Olovo. Tel. 061 166 612. Prodajem zemljište 917 m2 u Dobrinji, cijena prema dogovoru, sve 1/1. Tel. 062 39 36 33 Dejčići - Gladna ravan, na putu ka Igmanu (šuma) 10.000 m2. Cijena po dogovoru. Tel: 033 438 005, 061 084 698 Breza - Podžupča, prodajem zemljište 1.300 m2, 15.000 KM. Tel. 062 003 677 Prodajem 6 dunuma zemlje pogodno za vikendice i kuće, prilaz asfalt, cijena 5.000 po dunumu, Breza Smrekovica. Tel. 062 077 739 Rakovica, Š. gaj, prodajem dun. i po zemlje. Tel. 062 294 556, 033 404-488 Zemlja 500 m2 u Pazariću, Ljubovčići, vikend naselje. Tel. 061 253 382 Prodajem 23 duluma zemlje na Palama, može u parcelama. Tel. 033 435 727 Boračko jezero 1.800 m2 zemlje za gradnju. Tel. 061 182 341 Prodajem zemlju na Glavatićevu, 6 dunuma, lijepa lokacija prekoputa Neretve. Tel. 061 550 419 Besplatno deponija za iskope zemlje šute, Djevojačke vode. Tel. 061 132 273, 061 209 120 Povoljno prodajem zemlju u Hladivodama i Buča potoku. Tel. 033 659 756, 062 178 832 Tarčin, D. Bioča, prodajem zemljište 6.277 m2, fix, cijena 12.554 KM. Zvati poslije 17 sati. Tel. 033 418 857 Prodajem zemlju 1.500 m u Dračevicama blizu Mostara. Tel. 063 865 853 Prodajem zemlju u Rakovici - Grabovina, 2.500 m. Tel. 061 277 435 

Izdajem pos. prostor za zdravstvenu ustanovu, blizina Kliničkog centra, Sarajevo. Tel. 061 304 339 Prodajem inventar za ugostiteljstvo i ustupam poslovni prostor. Tel. 061 541 678 Izdajem p.p. 100 m2 Otoka kod Merkura nov za sve namjene. Tel. 063 930 834 Prodaje se turistički kompleks na Kremesu 3 km od Vogošće, apartmani, sobe, bungalovi, 240.000 EUR; Kuća na Kovačima 165 m2 kod pekare sve novo 450.000 KM. Tel. 062 334371 Prodaje se poslovni prostor u centru, Mehmeda Spahe, 2x150 m2 sa namještajem i opremom, idealno za banke, agencije, ordinacije, 4.950 KM/m2, Samir. Tel. 062 334 371 Izdajem 3 poslovna prostora od 60 kvadrata i jedan od 130 kvadrata na Stupu Ilidža. Kontakt mobitel: 061 646 492 Jako vrelo vlastite laboratorijski ispitane čiste vode u sastavu poslovnog objekta površine 1.000 M2, na 17. kilometru od Sarajeva. Pogodno za biznis i proizvodnju. Tel. 061 249 249 Izdajem dio frizerskog salona u Saraj polju za manikir. Tel. 061 275 468 Izdajem poslovni prostor. Tel. 061 169 905 Izdajem prostor 55 m2 za više namjena, Gornje Ciglane, cijena 600 KM. Tel. 061 357 786 Hrasno, sobe za noćenje i kraći boravak. Tel. 062 100 285

Ostalo 
PRODAJEM 12-15 m2 visočke ploče sa armiranim gredama i ciglanim ispunama, 100 KM. Ul. Džemala Bijedića br. 152, kod GRAS-a. Tel. 033 468 890. 1732-1tt Balkonska vrata pvc, nova 210x95 - 7 komada, prozori pvc 135x110 - 9 komada, 125x110 - 2 komada sa al. roletnama, uvoz iz Njemacke. Tel. 061 221 441 Ilidža, prodajem stari crijep, dobro očuvan, Polet - Novi Bečej M 222. Tel. 061 234 012 Prodajem polovan crijep Vinkovci 1.500 komada. Cijena po dogovoru. Tel. 062 649 918 Polovan crijep 1.600 komada. Tel. 061 171 627 Prodajem polovan crijep Kontinental. Tel. 062 829 321 Prodajem suhu rezanu građu za krovnu konstrukciju dimenzija 8x16x6 met. Tel. 061 072 572 Prodajem prozore 100 120 i balkonska vrata 70 210 povoljno. Tel. 061 911 234 Prodajem dva polovna prozora 140 140. Tel 061 548 461 Prodajem 2 gelendera 136 x 106. Tel. 061 497 061

Namještaj 
HITNO prodajem spavaću sobu, povoljno. Tel. 459 396. 11431-1Ndž Prodajem extra ugaonu garnituru za sjedenje, cijena 500 KM. Tel. 061 813 062 Prodajem krevet na sprat, Konjic. Tel. 063 883 729 Prodaje se ugaona garnitura, 320x260 cm, smeđe boje, 100 KM. Tel. 033 228 000 Prodajem regal-most, dvije vitrine puno drvo, korišteno, vrlo povoljno. Tel. 033 531 192 Prodajem nov kauč 70 KM, komodu 100 KM, kuh. 100 KM, dva tepiha 20 KM, sto i 4 stolice 100 KM. Tel. 065 361 160 Prodajem spavaću sobu i ugao. Tel. 062 533 003 Prodajem kauč, trosjed na razvlačenje i dvije fotelje radi selidbe. Cijena 150 KM. Tel. 033 647 395 Hitno prodajem sto sa 6 stolica kao novo, puno drvo, normalne veličine, 200 KM. Tel. 061 235 436

Ostalo 
Prodajem kavez kapaciteta 120 koka sa pratećom opremom cijena po dogovoru. Tel. 062 327 670 Prodajem inkubator poluautomatski, za raznu perad do 70 jaja, pogodno za domaćinstva, valivnost preko 90%, upotreba jednostavna, garancija stalna, 150 KM. Mirso. Tel. 061 854 294 Prodajem koze dobra pasmina. Tel. 061 210 347 Prodajem kravu sa teletom. Tel. 033 623 288

Bijela tehnika 
Apartmansko prenočište iznad Katedrale, parking, internet, kablovska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647 Ljetovanje u Drveniku, polupansion 20 eura po osobi dan. Tel. 00385 95 541 1582 Neum - apartmani, sobe uz more, privatna plaža, parking, roštilj, internet, hladovina, super povoljno. Tel. 063 488 572 Gradac, apartmani 15 m od plaže, parking, internet, TVSat, 9 E po osobi. Tel. +385 91 762 9762 Izdajemapartmane i sobeu Neumu, odmah pored obale,povoljno sa parkingom. Tel. 061 131 831, 033 541 493 Prodajem polovne frižidere sa garancijom i dostavom. Tel. 061 156 309 Frižider staklena vrata 300 KM, veš mašine, šprete struja plin 150-160 KM, dostava besplatna. Tel. 533 631 Mašinu za veš prodajem stara tipa, može i za dijelove, 100 KM. Tel. 238-283, 066 842-204, zvati navečer.

Kompjuteri 
Prodajem laptop HP compag mini procesor 1.8. Mherz H.Disk 160 gb, vine 2 gb može do 4 gb. Veličina 10,1.inc. Baterija drži 6 sati. Tel. 061 788 076

Ostalo 
Prodajem peć narodno grijanje 24 kw, cijena 650 KM. Tel. 061 709 825 Prodajem ugao, francuski ležaj i frižeder. Tel. 063 043 831 

“Kuće snova” - katalog projekata najljepših kuća na 165 stranica. Cijena 18 KM + poštarina. Tel. 070 202 323, 062 180 957 Kupujem i prodajem knjige.Tel. 061 338 893. Prodajem knjige iz gramatike italijanskog i engleskog jezika. Tel. 061 243 836

44 50 Srijeda 5. oktobar/listopad 2011. Dnevni avaz 
Tražim posao u SA kant. pekara, trafika, održavanje stanova, posl. prostora. Ozbiljna i odgovorna sam i posjedujem iskustvo na naved. poslovima. Tel. 062 591 333 Mladić sa završenom SSS, poznavanje engleskog i španskog, traži posao (recepcija i sl.). Tel. 061 381 802 Potreban veći broj saradnika za katalošku prodaju švicarske kozmetike. Akcija - besplatno učlanjenje, brza zarada. Tel. 061 398 565 Ozbiljna žena traži posao, iskustvo, ugostiteljstvo. Tel. 062 140 648 Hitno tražim posao, stalni radni odnos, noćni čuvar ili u državnoj firmi radio bi časno i pošteno, imam 45 g., imam B katagoriju državni. Tel. 062 151 642 Šofer sa položenim kategorijama B i C i iskustvom 15 godina traži posao šofera. Adresa stanovanja Sarajevo. Tel. 062 830 258 Momak 35 godina, ozbiljan i vrijedan, traži bilo kakav posao. Tel. 061 709 346 Prodajem mašinu za prženje kafe, italijanske proizvodnje “P etroncini” 30kg, zagrijavanje do 300 stepeni, mogućnost prženja express kafe. Mašina je u odličnom stanju sa svim priključnim elementima za otprašivanje i filtriranje. Cijena po dogovoru. Tel. 061 208 207 Prodajem vagu digitalnu do 300 kg nova. Tel. 061 618 483 Prodajem kazan za pečenje pekmeza i dijelove za golfa jedinicu. Tel. 061 367 103 Kafe aparati Astoria sa svom pratećom opremom, 2 kom., može i zamjena za razno. Tel. 061 338 836 Prodajem slušni aparat, Sarajevo. Tel. 063 631 733 Prodajem certifikate za otkup stana. Tel. 062 178 644 Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu i dionice. Tel. 062 118 803 Prodajem kolica za invalida amputirca bez obje noge sa protivtegovima, lagana-moderna, 300 KM. Tel. 061 512 874 Prodajem mašine za sladoled labo od 8 lit., pasterizator, šporete, frižidere, stolove, stolice. Tel. 061 133 637 Prodajem inventar i opremu za buregdžinicu. Tel. 063 189 457 Prodajem staro brodsko sidro i kormilo zatim stan za tkanje ponjava i peć Rustik. Tel. 061 413 191 Vakuum pumpa i jedna kanta rostfraj muzil. za krave, profesional iz Švice prodajem. Tel. 061 694 070 Prodajem šivaću mašinu, št epenica industrijska. Tel. 062 105 039 Prodajem pelene za odrasle. Tel. 063 972 556 Harmoniku prodajem 16 registara, 250 EUR-a, J. Brkića 5, Otes-Ilidža. Tanjiri, kišobrani, crne torbe za put, roštilj. Tel. 658 028 Prodajem klavirnu harmoniku Guerini sa kabinom, 120 basova. Tel. 062 720 393 Prodajem sinkro masažnu fotelju, crna kožna, masivne konstrukcije, super masira, idealna za hotele, urede i salone, cijena 1.650 KM. Tel. 061 510 051 Prodajem cvijeće “Benjamin”, 2 metra visok i izuzetno lijep. Tel. 061 138 402 Prodajem vagu digitalnu do 30 kg i do 300 kg nove. Tel. 061 763 742 Prodajem akvarijum i žensko biciklo. Tel. 033 457 701 Prodajem hrastovo kolje. Tel. 062 127 680 Veliki šator, više stolova za biro, okrugle rosfajr posude za cvijeće. Tel. 658 028 Kupujem dionice svih vrsta, staru deviznu štednju, ratnu odštetu, certifikate prodajem, plaćam odmah. Tel. 061 864 047 Udruženje Italijana početkom oktobra organizuje kurs italijanskog jezika. Tel. 061 223 407 Prodajem opremu za ugostiteljstvo. Tel. 061 958 001 Slavonsku kočiju u odličnom stanju, proizvođač Ožegović. Cijena 3.500 KM. Tel. 061 757 143 Najpovoljnije i najkvalitetnije sa garancijom radimo termo-fasadu. Tel. 061 278 188. 1384-1tt Servis veš mašina (Gorenje, EI Niš, Končar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), šporeta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 1478-1tt VODOINSTALATER sa ELEKTRIČAREM - sve opravke starih i ugradnja novih bojlera, peći, sanitarija, česmi, kupatila, kuhinje, osigurači i sl. Tel. 061 222 228. 11257-1Ndž VODOINSTALATER ELEKTRIČAR popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, el. peći, utičnica, prekidača, aut. osigurača. Tel. 061 180 120, 061 132 149. 11361-1Ndž TV SERVIS vrši popravke svih TV aparata. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033 451 778. Mob. 061 148 042. 11368-1Ndž

Va{ mali oglas danas }e vidjeti ljudi

300.000 

Prodajem golmanske rukavice “Puma” (Terreno) očuvane - 20 KM. Tel. 063 01 33 77 Prodajem dva kimona za tekvando veličine 140 i 160 jedan 30 KM i biciklo poni 40 KM. Tel. 061 578 949 Prodajem kosu klupu za vježbe, očuvana, povoljno. Tel. 063 023 377 Prodajem bicikl za odrasle. Cijena po dogovoru. Prijedor. Tel. 066 074 923 Prodajem gradska bicikla muški i ženski u odličnom stanju, malo korištena, uvezena iz Holandije. Tel. 062 837 121 

Najkvalitetnije i najpovoljnije sa garancijom radimo termo-fasadu i španske zidove. Tel. 061 278 188 Vodovodne i grejne instalacije, ugradnja novih sistema, adaptacija postojećih, popravke svih kvarova, dolazak na kućnu adresu besplatan. Tel. 062 417 579 Postavljam, brusim, lakiram sve vrste parketa i šippoda. Tel. 062 006 257 Bravarske radove, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078 Električar usluge el. instalacije, automatski osigurači, indikatori za banju,el.bojler,el. šporet i drugo. Tel. 061 312 435 

Prodajem lovačku pušku bokerica Zbrojevka Brno 16x7x57 R sa papirima. Tel. 062 982 333 Starine prodajem na Alifakovcu, vitrine, komode, demirliju, posuđe bakarno i sl. Tel. 061 809 763. Kupujem suvenire sarajevske Olimpijade, razglednice, novčanice i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405 

VELIKA AKCIJA. U prodaji su bukova cijepana drva, čokovi metrice 65 KM, ugalj (Kreka) drveni 90 KM, kameni (Banovići) 160 KM, briketi 180 KM. Tel. 061 247 186, 062 552 323. 11385-1Ndž Rasprodaja ogreva - Bukova drva u svim oblicima, ugalj Banovići separisani (kocka, orah), drveni ugalj Kreka. Prevoz po cijeloj BiH. Tel. 061 670 068. 11389-1Ndž Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu, obveznice, dionice, isplata i dolazak na adresu odmah u FBiH i RS. Najpovoljnije. - Prodajem certifikate za otkup stanova povoljno. Tel. 061 175 237. 1687-1tt 

Prevodim diplomske, magistarske engl-bos ili obrnuto. Tel. 062 819 700 Profesorica matematike daje instrukcije osnovcima i srednjoškolcima. Povoljno i uspješno. Tel. 061 312 390 Izrađujemo projekte za legalizaciju već izgrađenih objekata, ovjereno od arh. biroa, sa svim fazama i potpisima. Tel. 062 649 370 Dajem instrukcije i prevodim sa engleskog na bosanski jezik, i obrnuto. Područje Gracanice. Tel. 061 293 882 Agencija pruža računovodstvene usluge, brzo, kvalitetno i povoljno. Mostar, Konjic, Jablanica. Tel. 063 685 017 Projektna dokumentacija za legalizaciju objekata, vrlo povoljno. Tel. 062 558 574. Pomažem osnovcima u učenju, izradi zadača, te u izradi lektira. Sarajevo Tel. 062 173 298 Akademski konsalting za studente, diplomce, magistrante, doktorante. 033 443 585 poslije 20.00. Oblikujte sami svoju budućnost! Instruiram đake i studente iz matematike na Al. polju. Tel. 061 157 991 Iskusni pedagozi individualno podučavaju engl. jez. zrelije polaznike. Tel. 033 443 585 Prevodi i parafraze sa i na engl. jezik dužih dokumenata, monografija, knjiž. djela prave dugogodišnji prevodioci. Tel. 033 443 585 Profesorica matematike daje instrukcije iz mat. i fiz. osnovcima i srednjoškolcima. Tel. 062 846 647 Prekucavanje, lektura, korektura, brzo precizno i savjesno. Tel. 061 225 078 Krečete se u odabranom društvu, želite ostaviti utisak urbanim manirima. Tel. 061 225 078 poslije 20.00 Naučite pisati efikasno, pravilno i književno kroz individualni rad s iskusnim profesionalcem. Tel. 061 225 078 poslije 20.00. Dipl. profesorica francuskog jezika daje instrukcije. Tel. 061 256 968 Dajem osnovcima instrukcije iz matematike. Sarajevo Tel. 062 173 298

Ostalo 
Kanalizacija “SUBAŠIĆ” Elektromehaničko pročepljenje kanalizacije. - Ispiranje visokim pritiskom vode (vozilo, 150 bari). Pregled kanalizacije kanal-kamerom. - Brze intervencije, popravke, održavanje... Tel. 033/223-560, 061/100-078. 1559-1tt PROFESIONALAC MOLER! Radim profesionalno i odgovorno uz garanciju. Mogućnost plaćanja u 2 rate. Tel. 061 244 463. 11427-1Ndž Brusim, lakiram, postavljam sve vrste parketa i šipodova kao i postavljanje laminata. Tel. 061 134 260 Građevinski radovi od temelja do krova, ključ u ruke, stiropor fasade sa našim ili vašim materijalom. Tel. 062 216 268 Tapetar kvalitetno presvlačim sve vrste tapaciranog namještaja, a ujedno i pravim novi po željenoj dimenziji i modelu. Tel. 061 829 108 i 061 862 872 Parket, šipod, laminat, postavljamo, brusimo, lakiramo. Postavljamo sve vrste panel parketa, posjedujemo ljepila, lakove, lajsne, sve uz garanciju. Tel. 062 828 306 Elektrosistemi, klima uređaji servis i montaža, el. instalacije, aut. osigurači, interfoni, itd. Tel. 061 191 566, 033 630 324 Kućni majstori, majstori za sve. Vršimo usluge popravke svih kvarova u kući ili stanu, sve montaže, prepravke, kvalitetno i extra povoljno. Tel. 062 695 958, 061 255 490 Radimo profesionalno molersko farbarske radove rigips, keramika, laminat, termo fasade i komplet adaptacije uz garanciju. Tel. 061 255 253 Stolar vrši opravku i izradu namještaja, stolarije, stepeništa i sl. Tel. 061 312 956 Brusim, lakiram, postavljam sve vrste parketa i šipodova kao i postavljanje laminata. Tel. 062 352 352 Tapetar, stolar presvlači i popravlja sve vrste namještaja, dolazim na adresu. Tel. 061 606 651 Brusim, lakiram, postavljam sve vrste parketa i šipodova kao i postavljanje laminata. Tel. 061 134 260 TV video servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata. Dolazak na kućnu adresu. Daljinski upravljači za sve marke TV aparata. Tel. 650 867, 061 188 410 Električar - sve vrste elektro-usluga, popravka i ugradnja instalacija i kućnih aparata. Tel. 061 261 909 Moleri stariji profesionalci rade kvalitetno, čisto i povoljno. Tel. 062 214 519 i 062 358 946 Molersko farbarske usluge, sve radove vršimo uz potpunu zaštitu ljepljivim trakama i podnim najlonima, garancija urednosti 100%. Tel. 061 606 441 VKV električar - elektrotehničar ugradnja novih i održavanje postojećih elektro instalacija. Tel. 062 522 014 Vodoinstalater sa iskustvom vrši opravke instalacija, montažu sanitarnih uređaja i pročepljenja. Tel. 061 348 717 Staklar vrši sve vrste staklarskih usluga. Dolazim na adresu. Tel. 061 609 947 Žohare, stjenice, žute mrave i miševe uništavamo, 100 % garancija. Tel. 033 234 805, 061 184 796. N. Vršim kombi prevoz do 1,5t, namještaja, razne robe, selidbe, po cijeloj BiH 0-24h. Povoljno! Tel. 062 569 483 “Higijena” najpovoljnije dubinsko usisavanje pranje i ispiranje svih vrsta tepiha 1 KM-m! Ugao 20 KM, Kauč 10 KM! Sarajevo. Tel. 061 141 944 Profesionalno šminkanje za svadbe i druge svečane prilike. Mogućnost dogovora i dolaska na Vašu adresu. Tel. 061 488 222 Agencija Meka - kućna njega i pomoć starim i bolesnim, terapija, čuvanje na 4, 8, 12 i 24 h, noćne dežure, usluge fizioterapeuta, promjena pelena, katetera, itd. Tel. 061 237 641 Nur kućna njega starih i bolesnih, dežure, promjena pelena, katetera, davanje infuzije, injekcija, laboratorijski nalazi, kućne posjete ljekara specijaliste, itd. Tel. 061 839 703 Čuvala bih djecu. Tel. 061 842 180 Čistila bih i održavala stanove dogovor sa žeskim osobama. Osoba sam od poverenja. Tel. 066 529 114 Kombi prevoz putnika, selidbe, odvoz šute, cijena povoljna. Tel. 061 817 424 Fizioterapeut - maser nudi usluge relax masaže, samo za dame! Dolazim na adresu u Sarajevu. Tel. 066 378 672 Prevoz stvari većim kombijem, selidbe, odvoz kabastih stvari povoljno sa radnom snagom ili bez... Tel. 062 139 453 Kirby - čišćenje peremo, čistimo, dubinsko usisavanje ćilima, tepiha i itisona. Čistimo Vaš tapacirani namještaj, kauče, trosjede, uglove i ostalo sa kirby usisivačem. Povoljno. Tel. 061 214 579 Medicinska sestra sa višegodisnjim iskustvom nudi sve vrste med. usluga (davanje svih vrsta injekcija, infuzija, mijenjanje katetera, tretman dekubitusa). Tel. 065 156 767 Agencija Leptir za kućnu njegu starih i iznemoglih lica nudi sve vrste medicinskih usluga i transport istih uz pratnju ljekara. Tel. 065 156 767 Ordinacija L.D. Montenegro fizikalna rehabilitcija rješava sljedeće bolesti: diskus hernija, gastritis, migrena (mgrena) išijas, skolioza (kriva kičma) reuma, cirkulacija, angina pektoris i sinuse. Od 1. terapije 50/ bol nestaje. Ako niste zadovoljni oslobođeni ste plaćanja! Ne trpite bol! Ćamil Sarajevo! Presnimavanje sa video kaseta na DVD. Tel. 062 824 523 Čuvala bih stariju žensku osobu i radila kućne poslove po dogovoru. Tel. 062 923 917, 033 482 453 

Pic majstori sa iskustvom na krušnoj peći, dva izvršioca u stalni radni odnos. Vogošća. Info tel. 061 130 545. 1661-1tt Restoranu na Grbavici potreban restoranski konobar. Tel. 033 654 988. 1703-1tt Piceriji potrebna iskusna 2 pic majstora, Fast fudu dvije pom. radnice sa iskustvom. Tel. 062 249 388. 1741-1tt Restoranu na Marin Dvoru potreban šanker. Tel. 062 387 663. 1751-1tt Potrebna radnica na održavanju čistoće. Tel. 062 577 684. 11426-1Ndž Frizerskom salonu za žene i muškarce potrebna radnica. Tel. 061 813 346 Fast fudu na Alipašinom Polju potrebna radnica na posluživanju. Tel. 061 775 330 Potreban radnik u trgovini na Čaršiji, prednost radnicima sa iskustvom... Tel. 061 109 321 Student iz Sarajeva, vrijedan i odgovoran, živi sa majkom, radio bih posao noćnog čuvara za 250 KM. Tel. 062 087 419 Tražim posao noćnog čuvara. Tel. 061 172 895 Pizza majstor i kuhar sa velikim iskustvom, traži posao sa smještajem. Tel. 064 401 91 01 Potrebna radnica za rad u frizerskom salonu na Saraj Polju. Tel. 061 275 468 Momak 35 godina, ozbiljan i vrijedan, traži bilo kakav posao. Tel. 061 709 346 Tražim posao. Profesorica pedagogije i psihologije u penziji 52 god. sa iskustvom dugogodišnjim čuvala bi i djecu i starije osobe. Tel. 063 228 022 Momak traži posao. Poznajem engleski i njemački jezik. Tel. 062 969 012 Tražim posao. Radila bih kao pomoćna radnica u kuhinji. Tel. 062 891 802 Tražim posao. Poznajem engleski, arapski jezik. Posjedujem vozačku B, C kategoriju. Tel. 062 855 716 Stomatološka sestra sa radnim iskustvom traži posao. Tel. 061 078 442 

Kupujem staru deviznu štednju, dionice firmi i fondova, ratnu odštetu, isplata odmah u čitavoj BiH. Prodajem povoljno certifikate za otkup stanova. Tel. 061 836 657. 11429-1Ndž Prodajem žabice za šalovanje stare proizvodnje 100 komada i prodajem pekmez od šipa povoljno. Tel. 061 287 361 Kupujem staru deviznu štednju, obveznice, dionice, odšteta. Isplata odmah u FBiH i RS. Tel. 061 517 897 Prodajem opremu za restoran, piceriju, buregdžinicu i fast fud. Tel. 061 255 748 Prodajem dvije karte Dinamo Ajaks. Cijena po dogovoru. Tel. 061 139 457 Kupujem dionice, obveznice, stara devizna štednja, ratna potraživanja, odšteta u čitavoj BiH, isplata odmah. Tel. 063 351 572 Otkup sekundarnih sirovina (papir,arhiva, najlon, PET, plastika). Cijena dobra, a isplata odmah. Eko-forma d.o.o. p.j. Ilidža, ul. M. Gavrankapetanovica 11 (Nedžarići kod Pennyplus). Tel. 061 948 640 Prodajem jaja od prepelica 0,33 po komadu Gradačac. Tel. 061 639 917 Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu i dionice, isplata odmah. Tel. 063 749 284 Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu i dionice, dolazim na adresu, isplata odmah. Tel. 066 734 673 Metalna garažna vrata, korištena, jake konstrukcije, na podizanje. Dimenzije 2,38 m širina i 2,3 m (2,05 m) visina. Cijena 170 KM. Tel. 061 812 159 Kupujem sve vrste dionica i obveznica sa Sarajev. i Banjalu. berze i prodajem certifikate za otkup stana u Federaciji BiH, povoljno. Tel. 061 188 488 Prodajem kontejner u dobrom stanju dimenzije 6,20x2,40 sa WC-om. Tel. 061 800 523 Prodajem plastenike od 40-100 kvadrata nove sa novim najlonom garancijom i prevozom. Tel. 061 510 673 Banovički ugalj za centralno grijanje kao i đurđevički ugalj brzo i kvalitetno dostavljamo. Pozovite da se dogovorimo. Tel. 061 290 434 Prodajem povoljno opremu za butik. Tel. 061 136 394 Prodajem uređaj vitafon kao nov, malo korišten, sa garancijom i šemama za liječenje. Tel. 063 893 583 Prodajem podpazušne štake metalne za odrasle, jeftino. Tel. 653 454

Intelektualne 
Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce, srednjoškolce. Tel. 061 244 251 Dajem instrukcije iz matematike. Tel. 066 283 127 Pisanje svih vrsta maturskih i seminarskih radova, brzo i kvalitetno. Tel. 061 223 362 Instrukcije iz matematike, profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748 Dajem instrukcije iz njemačkog i engleskog za osnovce i srednjoškolce. Tel. 061 357 462 Knjigovođa sa certifikatom povoljno. Tel. 061 685 754 Prof. prevodi sve vrste tekstova sa i na njemački i engleski jezik i vrši lekturu tekstova na bos. jez. Kvalitet zagarantovan, povoljno. Tel. 061 079 775, 033 217 450 Profesorica engleskog jezika daje časove i prevodi. Tel. 033 657 038, 061 556 700 Dajem instrukcije iz njemačkog i engleskog jezika za osnovce i srednjoškolce. Tel. 061 235 229 Dajem instrukcije iz engleskog jezika na području Čapljine. Tel. 063 492 260 Dajem instrukcije iz engleskog, francuskog, latinskog i španskog jezika. Cijene povoljne, uspjeh zagarantovan! Tel. 062 723 579 Instrukcije iz hemije studentima i učenicima, dolazim na adresu. Tel. 615 901 Profesor njemačkog jezika uspješno daje instrukcije učenicima i odraslim osobama. Tel. 061 244 562 Muzički pedagog daje časove iz klavira, sintisajzera i solfedža početnicima. Tel. 061 224 601 Dajem instrukcije iz računovodstva srednjoškolcima i studentima. Tel. 062 586 472 Dajem instrukcije iz hemije i fizike, srednja škola i osnovna. Tel. 062 819 700

Zanatske 
NAJPOVOLJNIJE, NAJKVALITETNIJE ALUMINIJSKE ŽALUZINE 20 KM, TRAKASTE ZAVJESE, VANJSKE ROLETNE, HARMONIKA VRATA, BLINDO VRATA, PVC PROZORI. TEL. 061 501 401. 10234-1Ndž MIKADO - AL. ŽALUZINE, TRAKASTE, PANELNE I DUAL ZAVJESE, VANJSKE PVC I AL. ROLETNE, PLATNENE ROLETNE I HARMONIKA VRATA. TEL. 033/655-600, 061 55 15 15, www.mikadobh.com. 10582-1Ndž “KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namještaja, auta, pranje portala, itisoni 1m/1,5 KM, generalno čišćenje 5 KM - 1 h. Firma “GLANZ”. Tel. 061 350 688. 11305-1Ndž

Dnevni avaz
Dana 5. 10. 2011. navr{ava se 10 tu`nih godina od kada je na ahiret preselio na{ dragi i nikad zaboravljeni sin

srijeda, 5. oktobar/listopad 2011.

45

RIJAD (]AMIL) HEBIB
5. 10. 2001 - 5. 10. 2011.
iz Mostara

Pro{lo je 10 godina kako nisi me|u nama, a tuga i bol ne jenjava. Dani idu, rane ostaju iste, a `ivot bez tebe je iz dana u dan sve te`i. Bio si na{ ponos i uvijek }e{ to biti. Ni{ta vi{e nije isto, niti }e ikad bez tebe biti. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji otac ]amil i majka Izeta

1378-1mo

Sedam je dana od kada nije sa nama na{a

Dana 5. 10. 2011. navr{ava se 10 tu`nih godina od prerane smrti moga brata

SANIJA BEKTE[EVI]
Ugasio se svjetionik u na{oj mirnoj luci. Dolazile smo tu po ljubav, sre}u, radost, nje`nost, po toplu rije~, po savjet, po smijeh. Bilo je i tu`nih momenata, ali smo ih zajedno lak{e pobje|ivale i lak{e se nosile s tim. Ostao je osvijetljen na{ put po kojem treba dalje da gazimo, sa prazninom u du{i, ali sa ponosom i neizmjernom ljubavlju u srcu. Ostala je i toplina koja }e nas uvijek grijati, ma gdje da smo. San~ice, hvala ti za sve - znamo da je svaki sekund tvog `ivota bio posve}en nama, znamo da je svaki tvoj udisaj bio za nas, svaki treptaj tvoga oka je pratio da li nam ne{to nedostaje. @ivot si posvetila nama, a mi ti svoju ljubav {aljemo mislima i ostaje vje~ni `al {to si nas tako rano napustila, a imale smo jo{ toliko planova... K}erke Sanela, Edita i D`enita Tevhid }e se prou~iti 5. oktobra 2011. u 16.00 sati u ku}i `alosti, Trg heroja 9. 11436-1nd`

HEBIB RIJADA
5. 10. 2001 - 5. 10. 2011.
Te{ko je opisati rije~ima {ta osje}am u ovom trenutku. Vrijeme koje je pro{lo samo je pove}alo osje}aj praznine koju je tvoja smrt ostavila u nama. Jedino {to niko ne mo`e ukrasti je sje}anje na tebe i tvoj dragi i nasmijani lik koji nikad ne}e izblijedjeti i vje~no }e trajati. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja sestra Enita, zet Alan, sestri~na Ema
1377-1mo

Dana 5. 10. 2011. navr{ava se 13 godina od prerane smrti na{eg dragog sina

Petog oktobra 2011. godine navr{ava se sedam dana od kada nije sa nama na{a draga

SJE]ANJE

na na{u dragu

HRELJA (HUSEIN) DAMIRA
11. 9. 1990 - 5. 10. 1998.
Tu`no je gledati tvoju sliku ovdje, a jo{ tu`nije `ivjeti bez tebe. Nikada ne}emo zaboraviti tvoje milo i drago lice. S velikom ljubavlju, Tvoji roditelji Husein i Biljana, sa sestrom Majom i bratom Dadom
SJE]ANJE

SANIJA BEKTE[EVI]
Velika je tuga oko srca, velika je pusto{ u du{i i te{ko je prihvatiti ~injenicu da nema vi{e onih lijepih trenutaka s Tobom u kojima smo svi neizmjerno u`ivali. Bila si veliki ~ovjek, veliki borac i do zadnjeg trenutka to je bila Tvoja `ivotna misija. I zato, hvala ti za sve {to si u~inila za nas, hvala ti za veliku posve}enost nama, hvala za ljubav, za sre}u i radost, koja je jednostavno isijavala iz tebe. Jako smo ponosni {to smo imali Tebe i {to smo imali od koga da u~imo kako voljeti `ivot i radovati se svakom novom danu i kako se boriti kroz `ivot, a ostati dostojanstven u svakom momentu. Bila si i ostala na{a dobra San~i, na{a vila, bez koje }e biti jako, jako te{ko. S ljubavlju i po{tovanjem uvijek s nama, u mislima i srcima! K}erka Sanela, zet Amir, unuci Eda, Din i Iman 11436-1nd`

HATID@A (had`i MUHAREMA) BI^O, ro|. ZUKI]
5. 10. 1997 - 5. 10. 2011.
I poslije 14 godina vrijeme nije ubla`ilo na{u bol i na{u ljubav prema tebi. Tvoju dobrotu i plemenitost nosimo u srcima i nikada je ne}emo zaboraviti. S najve}om ljubavlju, ponosom i vje~nom i najve}om tugom. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga had`i Alija i k}erke Amra i Mirha sa porodicama
11425-1nd`

646-1go

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em Petog oktobra 2011. navr{ava se sedam dana od kada nije sa nama na{a draga

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom prijatelju i kolegi

SANIJA BEKTE[EVI]
Bilo je lijepo s Tobom, uvijek s osmijehom i vedrinom, i s Tvojom poznatom dobrotom. Hvala ti za sve, a zauvijek ostaje{ u na{im najljep{im uspomenama. Djeveri Husko, Zuko, [efko, zaove Sadika, Nevzeta i Veska, zet Osman, jetrve Tonka i Ismeta sa svojim porodicama
11436-1nd`

prof. dr. NED@ADU KURTI

RIJAD HEBIB
5. 10. 2001 - 5. 10. 2011.

BORI[I JELI]U
iz Mostara
Sa ljubavlju i po{tovanjem Jasna \ozli} sa djecom i unucima
1381-1mo

Biba, Fudo, Sabina i Haris Kaljanac
11430-1nd`

Dina i Mia
1372-1mo

Petog oktobra 2011. godine navr{ava se sedam dana od kada nije sa nama na{a draga

TU@NO SJE]ANJE

na na{e drage

Dana 5. 10. 2011. navr{ava se 18 godina od pogibije za domovinu BiH na{eg {ehida supruga, oca i dede

FERID (UZEIRA) OBU]A
iz Gora`da
Oni koji `ive u mislima svojih voljenih nisu oti{li, oti{li su oni koji su zaboravljeni, a ti }e{ vje~no `ivjeti u na{im srcima i mislima, jer ne postoji ljubav koju smrt prekida i tuga koju vrijeme lije~i. Tako, tako nam nedostaje{. Molimo Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga D`ehva, k}erka Selma, zet Emir i unuk Vedad
648-1go

SANIJA BEKTE[EVI]
Bol i tuga su neizmjerni, a ljubav i ponos beskrajni, jer ono {to se posjeduje duboko u svom srcu, ne mo`e se izgubiti smr}u. Brat Murat sa porodicom i sestra Aj{a sa porodicom
11436-1nd`

17. 3. 1969 - 17. 3. 2011. 5. 10. 1997 - 5. 10. 2011. Molimo Allaha d`.{. da im podari lijepi D`ennet i rahmet njihovim du{ama. Na vas misle: Mirsada, Mirsad, Atifa, Nurudin, D`enana, Nad`ida, Adnan i D`enan 1759-tt

NEVZETA MUHAREMOVI], ro|. DERVI[EVI]

ADEM MUHAREMOVI]

SJE]ANJE

na drage roditelje Veliki ~ovjek i priznati umjetnik

MEHMED ZAIMOVI]
26. 8. 1938 - 30. 9. 2011.
Vje~no }ete biti dio na{ih najljep{ih uspomena! Umjetni~ka galerija i atelje „AB“ - Maglaj
ptt

FERID (RASIMA) FAZLAGI]

Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet, a tvojoj porodici sabur. Komercijalna slu`ba KJKP VIK-a Sarajevo
11433-1nd`

SALIH (HUSE) BE^AREVI]
3. 6. 1936 - 30. 3. 2006. S ljubavlju i po{tovanjem K}erka Belma

AMIRA (MUSTAFE) BE^AREVI], ro|. BA[I]
10. 7. 1943 - 5. 10. 2009.

1766-tt

46

Srijeda, 5. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

VEDADU (D@EVDETA i SUBHE) HAD@IABDI]U

Brat Nedim sa porodicom
1762-1tt

POSLJEDNJI SELAM

Dragom dragom prijatelju

VEDI (D@EVDETA) HAD@IABDI]U dr. VEDI (D@EVDETA) HAD@IABDI]U
S ljubavlju i beskrajnom tugom. Adi, Senada i D`ana Pa{i}
035333

Tvoji Ljubovi}i i Pa{i}i
035331

POSLJEDNJI POZDRAV

Dragom

dragom prijatelju

VEDI (D@EVDETA) HAD@IABDI]U
Zauvijek }e{ imati posebno mjesto u mom srcu. Tetka Sana Ljubovi}
035332

dr. VEDADU - VEDI HAD@IABDI]U

Nedim \uheri} sa porodicom
1758-1tt

POSLJEDNJI SELAM

MUHAMED (REMZIJA) HAJDAREVI]
Zauvijek tvoji: Samija, Olgica, Mirsad, Zahida, Enes, Belma, Elma, Benjo
11438-1nd`

SJE]ANJE

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na dragog taju i dedu

Dana 5. 10. 2011. navr{ava se 19 godina od prerane smrti na{e drage

Dana 5. 10. 2011. navr{avaju se 52 dana od smrti na{e drage majke, punice i nane

MUZAFERA ^O^KE, ro|. IMAMOVI]
5. 10. 2007 - 5. 10. 2011.

ZDENKO (LJUBOMIR) MARKULJ
5. 10. 1992 - 5. 10. 2011.
S ljubavlju, ponosom i tugom. Tvoj brat Davor sa obitelji
11439-1nd`

Zauvijek }emo te ~uvati u na{im srcima i sje}ati se sa neizmjernom ljubavlju i po{tovanjem.

[UHRE (DURANA) AVDI]
Draga mama, u grudima ne{to boli, cijepa se i pe~e. Dani tuge i bola nikada pro}i ne}e. Dok `ivimo mi, `ivjet }e{ i ti, dok mi postojimo tebe ni{ta ne}e oduzeti od nas. Bit }e{ uvijek na{a draga, voljena mama. Veliko po{tovanje prema voljenoj [uhri. Esad, Zulka, D`enita, Nisad i porodica Ku} 1765-tt

IBRAHIM SELMANOVI]
5. 10. 2006 - 5. 10. 2011.

Tvoji: Suljo i Sejda, Aida i Alma sa porodicama
370-1ze

NED@IBE KLAPUH, ro|. HOD@I]
Kad bi te na{a ljubav mogla vratiti u `ivot, `ivjela bi vje~no. Molimo dragog Allaha da ti podari D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Medina, zet [erfan, unuci Nedim i Belmin
11443-1nd`

Dana 5. 10. 2011. godine navr{avaju se 4 godine od smrti na{eg voljenog

Admir, Samra i Ada
11437-1nd`

Dana 5. 10. 2011. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret

Dana 5. 10. 2011. godine navr{avaju se dvije godine od preseljenja na ahiret na{e drage majke

Dana 5. oktobra 2011. godine navr{ava se 7 dana od kako je na ahiret preselio na{ suprug i otac

KADEMLIJA MACANOVI], ro|. BAJRAKTAREVI]
Iz Seonice - op}ina Konjic Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: k}i i sinovi sa porodicama
P-88400

MUJO (IBRE) LE[O
Na{a srca i dalje pla~u za tobom, ali voljeni nikad ne umiru. Kad du{a i srce bole vrijeme nije lijek, ve} tiha patnja. Puno nam nedostaje{. Volimo te puno. Tvoji najmiliji - supruga Plema, sinovi Kemal i Kenan, snahe Zejnepa i Minela, unu~ad D`enana, Mervana, Hamza i Almina
1761-tt

had`i HAJRE ([ABANA) PEKMEZOVI], ro|. SOKOLOVI]
Tvoji: sin Fadil, snaha Belma, unu~ad Adi i Adna Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi D`ennet.
1757-1tt

SEJFO (AVDE) KARAHMET
Tevhid pred du{u rahmetlije prou~it }emo u ku}i `alosti, u srijedu, 5. oktobra, poslije podne namaza. Njegovi: supruga Esma, djeca Safet, Samira, Emsa i Fatima sa porodicama
11432-1nd`

Dnevni avaz

srijeda, 5. oktobar/listopad 2011.

47

Dana 5. 10. 2011. navr{avaju se tri godine otkako s nama nije na{ dragi suprug, otac i djeda

ABDULAH KAPETANOVI]

S ljubavlju i po{tovanjem spominjemo tvoju plemenitost, dobrotu i po{tenje. Tvoji: supruga Hanumica, sinovi Reuf i Fuad, k}erka Amra sa porodicama
1712-1tt

Dana 5. oktobra 2011. godine navr{avaju se tri godine od smrti na{eg supruga i oca

TU@NO SJE]ANJE

na voljenu mamu i nanu

HAMIDA KELI]A
iz Bugojna S ljubavlju i po{tovanjem, supruga Aida i sin Zenit
1744-tt

FATIMA ALIJAGI], ro|. BE[I]
5. 10. 2010 - 5. 10. 2011.
Dana 5. 10. 2011. navr{ava se tu`na godina od kako je prestalo da kuca plemenito srce na{e voljene, nepre`aljene majke. Vje~no zahvalna djeca: sin Mustafa sa suprugom Nevzetom, unuci Ismar, Sajt i Haris i k}erka Semra 1716-1tt

NEZIRA VAJZOVI]
(1962 - 2011)

Nadamo se da ovaj Dan u~itelja provodite u svijetu u koji ste tako ~vrsto vjerovali. Ostavili ste veliku prazninu u na{oj {koli i u `ivotima svakog od nas. Kolektiv Prve osnovne {kole Donji Vakuf
PTT

Dana 5. 10. 2011. navr{ava se 6 tu`nih godina od preseljenja na ahiret

Petog oktobra 2011. godine (srijeda) navr{avaju se pedeset i dva dana od kako nije sa nama na{a draga sestra i tetka

SEAD (SALIH) GALIJA[EVI]
(15. 11. 1937 - 5. 10. 2005)
iz Te{nja Zauvijek zahvalni {to te imasmo i tu`ni {to te rano izgubismo. Supruga Refija, djeca Enes, Elvira i D`enana, zet Senad, snaha Bernadeta, unu~ad Smajl, Malik, Lejla, Damir, Naira i Saira, te sestra Sakiba
PTT

[EVALA PILAVD@I], ro|. BEGI]
Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo Te u na{im srcima. O`alo{}eni: brat Refo, sestre Sena i Mejrema, snahe Behija, Ferhija, Mirsada i Magbula, zetovi Hivzo i Saud, brati} Ahmed, brati~ne Fadila, Edina, Nermina, Mersiha i Aida, sestri}i Ned`ad, Umica, Samir i Admin, teti} Ismet, teti~na Bahra, pastorka Enisa sa djecom, te porodice Pilavd`i}, Begi}, Gu{i}, Zejnilagi}, Babi}, Mu{ovi}, Dervi{agi}, Deli}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana (srijeda) u 16.00 sati u d`amiji ^ekalu{a.
1750-tt

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

Danas se navr{ilo 14 godina od kako je preselila na ahiret na{a nana i pranana

SJE]ANJE

na brata sa tribine

NEVZETA MUHAREMOVI], ro|. DERVI[EVI]
5. 10. 1997 - 5. 10. 2011.

ADEM MUHAREMOVI]
17. 3. 1969 - 17. 3. 2011.

NEVZETA MUHAREMOVI], ro|. DERVI[EVI]

ADMIR BJELAK
5. 10. 2010 - 5. 10. 2011.

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. S po{tovanjem i ljubavlju, unuk Edin, snaha Izeta i praunuka Lamija Bihorac NERO COMMISSIONE
1724-tt 11402-1nd`

S ljubavlju i po{tovanjem, Fikreta Had`i} i Fikret Muharemovi}
1722-tt

48

Srijeda, 5. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
Dana 5. 10. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana od kako je preselila na ahiret na{a draga

Dana 6. 10. 2011. navr{ava se 7 bolnih dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi

had`i IDRIS - ADEM (JUSUFA) RESI]
Neka Te Allah d`.{. nagradi d`enetskim ljepotama i smirajem u kaburu i neka je vje~ni rahmet Tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: supruga, sin, k}erka, snaha, zet i unuci Tevhid u~imo u ~etvrtak, 6. 10. 2011. godine u 16.30 sati u ku}i rahmetlije (Alije \erzeleza br. 6).
1754-tt

SANIJA BEKTE[EVI], ro|. MEDUNJANIN
Ponosni smo {to smo te imali. Mnogo nam nedostaje{. Tvoji: Murat, Ai{a, Tamil, Bekim, Anes, Adela, Amira, Arijana, Damir, Selma, Zara i Vanja
11381-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

na supruga i oca na{em dragom dedi

Dana 5. 10. 2011. godine navr{ava se 10 godina od kako je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 5. 10. 2011. navr{avaju se dvije godine kako je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, dedo i punac

IDRISU RESI]U
Ponosni smo na Tebe, na{ dedo. Tvoja unu~ad: Harun, Enes i Naida
1754-tt

AMIR (OMER) HUSI]
5. 10. 2006 - 5. 10. 2011.
@ivot nestaje u trenu, sje}anje ostaje zauvijek. El-Fatiha Amira, Omer i Tarik
ptt

IZET (BE]IRA) KURTOVI]
Tu`an je ovaj datum koji podsje}a na rastanak. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja porodica - supruga Munira, sin Muamer i k}erka Muamera
1688-tt

ISMET (MEHMEDA) SEFER^EHAJI] - SEFER
Danas, kao i onog dana, tvoj odlazak jednako boli. Tragovi tuge, praznine, ljubavi ne blijede. Te{ko je `ivjeti, a ne izgovoriti rije~i moj suprug, tata, dedo, punac koje smrt ne prekida. ^uvamo s po{tovanjem uspomenu na tebe. Tvoja supruga Izeta, k}erke Edina, Jasmina, unuke Lamija, Esma, Aj{a, Nad`a, zetovi 1717-tt Haris i Senad

Dana 5. 10. 2011. navr{ava se sedam dana od smrti mog amid`i}a, prijatelja i iznad svega dobrog ~ovjeka

Dana 5. 10. 2011. navr{ava se 19 godina od pogibije na{eg jedinog sina i brata

Danas, 5. 10. 2011. navr{avaju se dvije godine od kada nije sa nama na{ dragi tata, dedo i punac

SEJDALIJA (D@AFO) ANDELI]
D`enaza je obavljena dana 29. 9. 2011. godine u Bowling Green Kentucky - SAD. Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`ennet, a njegovoj porodici sabur. Nurija Andelija sa porodicom
sm-0001324

MIRHAD (HAMIDA) ALIBA[I]
1969 - 1992.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja porodica
1691-tt

ISMET - SEFER SEFER^EHAJI]
S ponosom, ljubavlju i tugom ~uvamo najljep{e uspomene na tvoj plemeniti lik. Uvijek }e{ biti u na{im mislima, srcima i molitvama. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: k}erka Jasmina, zet Haris i unuke Lamija i Esma El-Fatiha
1718-tt

Dana 5. 10. 2011. navr{ava se pola godine kako nije sa nama na{

TU@NO SJE]ANJE

Dana 5. 10. 2011. navr{avaju se 4 godine kako je preselio na ahiret na{ dragi

na dragog

ASIM (SUNO) GRBO
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. O`alo{}eni: supruga Almasa, k}erke, zetovi, unu~ad i praunu~ad
No035338

FAHRUDIN (HAMIDA) HAD@ALI]
Vrijeme prolazi, ali tuga i sje}anje na tebe ostaju zauvijek. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
nsp12919

STANISLAVA PETROVI]A
5. 10. 2009 - 5. 10. 2011.
Obitelji Peki} i Matkovi}

Porodica

11416-1nd`

Dana 5. 10. 2011. navr{ava se 11 godina od smrti na{eg dragog supruga, oca i punca

Navr{ilo se sedam tu`nih dana od smrti na{eg dragog prijatelja

SJE]ANJE

RAMIZ (HASANA) GUSI]
Vrijeme koje prolazi ne mo`e izbrisati sje}anje na tebe i tvoj lik. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: supruga D`evahrija - Sada Gusi}, k}erke Elma i Alma, zetovi Armin i \ani
1375-1mo

ANEL DUDAKOVI]

SIDRAN AHMED - KADE
Danas, na tvoj i na{ dan, dan u~itelja, sje}amo te se kao ~ovjeka uvijek dobrog duha, kao kolege uvijek spremnog da pomogne, kao u~itelja koji je u~io generacije djece. Uposlenici O[ „9. maj“ Pazari}
p-71240

Da ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i sabur tvojoj porodici. Od porodice Begovi}: Ismete, Almira, Edise, Almire i Ziketa
1748-tt

Dnevni avaz
Dana 5. 10. 2011. navr{ava se 7 dana od smrti na{e voljene majke, nane i punice

srijeda, 5. oktobar/listopad 2011.

49

Dana 2. 10. 2011. preselio je na ahiret moj brat, zet i daid`a

EMINE KOLAR, ro|. DURAKOVI]
Praznina i bol nisu u rije~ima, nego u na{im srcima gdje }e{ ostati zauvijek voljena. Hvala ti za sve {to si u~inila za nas i {to si bila uz nas. Volimo te. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a tvojoj du{i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: k}erke D`emila i Merka, unuci Adnan i Alen, zet Fudo
11442-1nd`

MUHAMED (REMZIJE) HAJDAREVI]
S ljubavlju ~uvat }emo uspomenu na tvoj lik. Sestra Munevera, zet Jadran, Arijana i Onela
1769-tt

S velikom tugom smo primili vijest o smrti na{eg biv{eg u~enika

Dana 5. 10. 2011. navr{ava se sedam dana od kako je na ahiret preselio na{ dragi

ANELA DUDAKOVI]A
Ovim putem izra`avamo iskreno sau~e{}e porodici.

FIKRET (HA[IMA) OSMANAGI]
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.00 sati u ku}i `alosti, Mihrivode 6. Hvala rodbini i mnogobrojnim prijateljima koji suosje}aju s nama.

Kolektiv O[ „Mehmed-beg Kapetanovi} Ljubu{ak“
N

O`alo{}ena porodica
N

Navr{ilo se {est godina od smrti na{eg dragog

SJE]ANJE

ELVEDIN (RAMIZA) BEZDROB
Ni dani koji prolaze ne umanjuju tugu i bol koju osje}amo od kada nisi sa nama. Ako postoji HVALA vje~no smo ti zahvalni. Ako postoje uspomene, lijepe su ostale. Ako postoji ljubav uvijek }emo te voljeti, jer vrijeme koje dolazi nikad ne}e donijeti zaborav na tvoj plemeniti lik. Neka te Allah d`.{. nagradi lijepim D`ennetom i neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji iz [IPAD-KOMERC-a, dd Sarajevo
1764-tt

ADMIR BJELAK

Vrijeme koje je pro{lo samo je pove}alo osje}aj praznine koju je tvoja smrt ostavila u nama. Tvoji prijatelji: Nizi}, Irnel i Kezo
11440-1nd`

Dana 5. 10. 2011. navr{ava se {est tu`nih mjeseci od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga, oca, dede i punca

Dana 5. 10. 2011. navr{ava se {est godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog

VEJSILA (AHMED) BRADI]A
S ponosom, ljubavlju i tugom ~uvamo najljep{e uspomene na tvoj plemeniti lik. Uvijek }e{ biti u na{im mislima, srcima i molitvama. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: supruga Ruvejda, k}erke Enisa i Merisa, unu~ad Elma, Adnan, Emir i Amar, zetovi Vahid i Amer Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 9. 10. 2011. u 11.00 sati u ku}i, Gornja Jo{anica 3, Vogo{}a.
p-71140

SKENDERA (SMAILA) EFOVI]A
Vrijeme koje prolazi ne mo`e umanjiti prazninu u na{im `ivotima. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoji: Mirsada, Haris, Lejla i Edin
1767-tt

Dana 5. 10. 2011. navr{avaju se tri godine od kada je preselila na ahiret na{a

POSLJEDNJI SELAM

Dana 5. 10. 2011. navr{ava se godina od kada je preselio na ahiret na{ suprug, otac, punac i dedo

na{em bratu, amid`i i djeveru

ZLATA (AVDO) HARLA^
iz Gora`da
Svaki dan nam fali{, za sve {to je bilo i za sve {to }e do}i. Bila si ono {to drugi ne znaju i ne mogu biti. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH Tvoja porodica
640-1go

OMER ^AKAL MUHAMED (REMZIJA) HAJDAREVI]
1953 - 5. 10. 2010.
Dani prolaze, sje}anja na tebe ostaju. U na{im srcima vje~no voljen, u mislima nikad zaboravljen. Tvoji najdra`i: supruga Ajkuna, k}erke Nermina i Sedina, zet Admir, unuke Uma i Amina Hatma dova }e se prou~iti u PETAK, 7. 10. 2011. godine 1774-tt u d`amiji u Kaljini poslije d`ume namaza.

Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoj brat Enver sa porodicom
1772-tt

50

Srijeda, 5. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

na na{eg brata sa tribine

ADMIR BJELAK
5. 10. 2010 - 5. 10. 2011.

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi i vje~ni D`ennet. HORDE ZLA
1776-tt

SJE]ANJE

na

OP]INA TRNOVO U.JOB „UNIJA VETERANA“ OP]INE TRNOVO
POVODOM OBILJE@AVANJA GODI[NJICE DIVERZANTSKE AKCIJE U REJONU ^AKLE PROSKOK I DANA DIVERZANATA OP]INE TRNOVO, S PONOSOM SE SJE]AMO SVIH [EHIDA I POGINULIH BORACA KOJI SU POGINULI U ODBRANI PROSTORA TRNOVA I CIJELE BOSNE I HERCEGOVINE. Dana 6. 10. 2011. godine u 13,00 sati na {ehidskom mezarju Igman u~it }e se Jasini, polo`iti cvije}e i odati po~ast svim {ehidima i umrlim borcima.

NADU GALI]
dragu kolegicu i velikog ~ovjeka Kolektiv Federalne uprave za inspekcijske poslove
N

Pozivamo sve diverzante, u~esnike akcije, pripadnike Udru`enja nastalih iz perioda odbrambeno-oslobodila~kog rata 1992/95, kao i ostale gra|ane i gra|anke da svojim prisustvom uveli~aju ovu manifestaciju. ODBOR ZA OBILJE@AVANJE
11446-1nd`

Dana 5. 10. 2011. navr{ava se godina od kada nije sa nama voljena majka, svekrva, punica, nena i pranena

Dana 5. 10. 2011. navr{ava se godina od smrti na{e drage

HABIBA (GANE) TUR^INOVI], ro|. KAPETANOVI]
iz Tuzle
S ponosom, po{tovanjem i ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. Zauvijek }e{ ostati u srcima onih koji te vole. Tvoji najmiliji
1162-1tz

HABIBE TUR^INOVI], ro|. KAPETANOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe! Tvoji: Mihrid`an, Senada, Mirela, Mirna i Markus
1165-1tz

Dana 5. 10. 2011. navr{ava se 16 godina od pogibije mog dragog oca

ZIJADA (SULEJMANA) IZMIRLI]A
iz Maglaja
@elim ti najprije re}i da je sve {to sam do sad uradila, bila sretna ili ne, uvijek skrivalo tebe u pozadini. Danas mogu napisati najtu`nije stihove ikada, ali godinama polahko u~im da to ne trebam da ~inim. Umjesto toga, umjesto suza, poklanjam sebi snove o tebi i blagi osmijeh koji imam, kad god se vidim u tvome naru~ju. Hvala ti na trenucima provedenim u tvom krilu i osje}aju da sam cijeli tvoj svijet. Tvoja k}erka Nerma sa mamom Fikretom i bratom Kenanom
382-1ze

Dana 5. 10. 2011. navr{ava se godina od kako je preselila na ahiret na{a draga majka, nana, svekrva i punica

KADIRA USTAMUJI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a tvojoj du{i vje~ni rahmet. O`alo{}ena djeca sa porodicama
1775-tt

SJE]ANJE

Dana 5. 10. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana kako nam je na{ voljeni

Dana 5. 10. 2011. navr{ava se godina od preranog preseljenja na ahiret na{eg dragog

ADMIR (METKO) BJELAK ADMIR BJELAK
Vrijeme prolazi, a sje}anje na tebe ostaje zauvijek. Tvoj drug Nihad
1780-tt

SEJDALIJA (D@AFO) ANDELI]
preselio na ahiret. O`alo{}eni: supruga Vedija, sin Adnan, k}erke Edita i D`enita i unuci Armin, Ermin, Emir i Semir i ostala mnogobrojna familija, rodbina, kom{ije i prijatelji
p-71101

@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje zauvijek ostaje. Bol nije u suzama, ni u rije~ima, bol je u na{im srcima, gdje }e{ ostati zauvijek voljen i nikad zaboravljen. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: otac Metko, majka Muniba, sestra Admira, brat Almir i snaha Elma Hatma dova }e se prou~iti u petak prije d`ume namaza u d`amiji [ip.
1784-tt

POSLJEDNJI SELAM

Na dana{nji dan - Dan u~itelja i nastavnika s tugom se sje}amo na{eg dragog kolege

Sa tugom se opra{tamo od na{eg cijenjenog i dragog kolege

na{oj amid`inici

MEJRI ^AU[EVI], ro|. SPAHI]

FIKAIS MIROSLAVA

dr. VEDAD HAD@IABDI]
specijalista neuropsihijatar

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Nusret sa porodicom, Azra i Munevera sa porodicom
1777-tt

Ponosni smo {to si bio jedan od nas. ^lanovi tima Psihoterapijskog odjela Psihijatrijske klinike S po{tovanjem, Kolektiv JU O[ „Hrasno“
1773-tt

Dr. Popovi} Sabina i Sulimanovski Vesna

1771-tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

srijeda, 5. oktobar/listopad 2011.

51

na{em dragom

na{em dragom

HARIS (NURFET) KERE[
Rije~ima se mo`e opisati tuga i bol koja nam je ostala i ostaje dok smo mi `ivi. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet, kao {to si i zaslu`io. Tvoji: amid`a Salem, strina Remza, amid`i} Asaf i Anisa
11448-1nd`

HARIS KERE[
26. 4. 1992 - 4. 10. 2011.
Postoji ljubav koju smrt ne prekida. Zauvijek }emo te ~uvati u na{im srcima i voljeti neizmjernom ljubavlju! Razrednice Hanifa Zjajo i Rabija Porovi} Prijatelji IV-6 i II-2
1786-tt

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na na{eg brata sa sjevera

na{em dragom

na{em dragom

HARIS (NURFET) KERE[ ADMIR BJELAK
2010 - 2011.
Smrt uvijek bira plemenite ljude, odabrala je tebe ne pitaju}i koliko }e{ nam nedostajati i ostavila nam neizbrisivu tugu u srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Neka ti je vje~ni rahmet. Guinness Boys - Horde Zla
1783-tt

HARIS (NURFET) KERE[
Smrt uvijek bira plemenite ljude, odabrala je tebe, ne pitaju}i koliko }e{ nam nedostajati i ostavila nam neizbrisivu tugu u srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: tetka Leka Ha{ija, tetak Salih sa djecom Aldinom, 11448-1nd` Emirom i Elmom

Tvoji: tetka Fati} \ulsa, tetak [e}o i teti~na Vernesa
11448-1nd`

Dana 5. 10. 2011. navr{ava se 10 tu`nih godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi

SJE]ANJE

Pro{la su 52 dana od kada vi{e nije sa mnom voljeni amid`a

ALDIN HOD@I]

AVDO [EHOVI]
1924 - 5. 10. 2009.

GINA [EHOVI]
1926 - 26. 6. 2010.

[ERIF (SALKO) FATI]

IZET (BE]IRA) KURTOVI]
Tuga i bol nisu u rije~ima, nego u na{im srcima gdje }e{ zauvijek ostati voljen, po{tovan i nikad zaboravljen. Tvoji: otac Be}ir, brati~na Mirela i brati} Mirnes
11444-1nd`

S ljubavlju i po{tovanjem Porodice Imamovi} i Musemi}
11449-1nd`

Vje~no }e{ biti u na{im srcima. Vole te tvoji drugovi: Ado, Pita, Alen, ^elo, Hanja, Nedeljko
11445-1nd`

Nikada ne}u zaboraviti dobrotu, plemenitost i ljubav koju si mi davao. Neka ti Allah d`ele{anuhu podari lijepi D`ennet. Hatma dova }e se pokloniti danas, srijeda, 5. 10. 2011. u mektebu u Umoljanima poslije jacije namaza. Tvoj Muca sa porodicom
1778-tt

Dana 5. 10. 2011. navr{ava se godina od smrti na{e drage svekrve i nane

SJE]ANJE

Dana 5. 10. 2011. navr{ava se pet godina kako nas je napustio na{ dragi

[EFKIJA D@EVLAN

FATA JUSUPOVI]
Vrijeme brzo prolazi, ali u na{im srcima zaborava nema. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji - nevjesta Fadila i unu~ad [efik, Azra i Meliha sa porodicama
p-88420

IVO (ANTO) JURI^I]
5. 10. 1984 - 5. 10. 2011.

\UKA PETROVI], ro|. KOJI]
5. 10. 2010 - 5. 10. 2011.
Bog nije mogao biti na svakom mjestu, pa je zato stvorio majke.
11450-1nd`

Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Otac Ra{id, majka Ai{a sa porodicom
11451-1nd`

Za njim vje~no tuguju i ~uvaju ga u srcu, supruga Dragica, sin Anto, k}erke, unu~ad, sestre, zetovi, te ostala rodbina i prijatelji Misa }e se odr`ati 5. 10. 2011. u 17.00 sati u Crkvi na Stupu.
1779-tt

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 5. 10. 2011. navr{ava se godina od preranog gubitka na{eg dragog

FERID (RASIM) FAZLAGI]
S ljubavlju, po{tovanjem i ponosom sje}at }emo se tvoje dobrote i plemenitosti. Kao biv{i predsjednik, ostavio si neizbrisiv trag u razvoju p~elarstva u Kantonu Sarajevo Dru{tvo p~elara Kantona Sarajevo
1763-tt

ADMIR (METKO) BJELAK
S puno tuge i ljubavi u na{im srcima ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj brat Alko i snaha Elma
1784-tt

52

Srijeda, 5. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ZUMRA (RE[ID) AHMAGI], ro|. DIDI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 3. 10. 2011. godine u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 5. 10. 2011. godine u 16.00 sati na mezarju Humka - Podhrastovi. O@ALO[]ENI: sinovi Dijaz i Muhidin, k}erke Merdijana i Vildana, unu~ad Maja, Maida i Hajrudin, zet Selver, snaha Naida, brat Nazif, sestra Nafiza, djeveri i zaove, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Ahmagi}, Didi}, Kuldija, D`ebo, Husi}, Saki}, Sarajki}, D`ubur, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 16.00 sati, ul. Muhameda Had`ijahi}a br. 34 - prizemlje. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

MUHAMED (REMZIJA) HAJDAREVI]
preselio na ahiret u nedjelju, 2. oktobra 2011. godine u 57. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 5. oktobra 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sestra Munevera, brat Enver, zet Jadran, snahe Emila i Zlata, sestri~ne Arijana i Onela, brati}i Edin, Haris i Armin, brati~na Sanela sa porodicom, te porodice Hajdarevi}, Trkulja, Crn~evi}, Karovi}, Ra{idagi}, Ala|uz, Hasanovi}, Dedovi}, Porovi}, Memi}, Bukvi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti u petak, 7. 10. 2011. prije d`ume namaza u Himzarinoj d`amiji na Vi{njiku. 111

... za ovaj trenutak - pripremite se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HARIS (NURFET) KERE[
preselio na ahiret u utorak, 4. 10. 2011. u 19. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 5. 10. 2011. poslije ikindije namaza ispred Hrasni~ke d`amije, a ukop na mezarju Kova~i. Jasini }e se prou~iti poslije ak{am namaza u Hrasni~koj d`amiji. O@ALO[]ENI: otac Nurfet, majka Zineta, brat Faris, nane \ula i Tima, amid`e Salem, Bajro, Mujo i Suvad, daid`e Mustafa, Hamed i Rasim, tetke Ha{ija, \ulsa, Emina i Rasema sa porodicama, te porodice Kere{, Pintol, Lu~kin, Kadi}, Fati}, Leka, Trnka, Mulaomerovi}, ^omor, Palalija, Karkelja, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 11448-1nd`

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

S tugom javljamo ro|acima i prijateljima da je na{ voljeni suprug i otac

HAJRA FAZLI], ro|. [ETI]
preselila na ahiret u utorak, 4. oktobra 2011. godine u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 5. oktobra 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Nezir, k}erka Jasminka, sestra Vezira, unu~ad Ezita, Dino, Alma i Ena, praunu~ad Adi i Sara, snaha Ljiljana, zet Azem, porodice Fazli}, [eti}, Rami}, Mi{ut, Muri}, Tankovi}, Had`i}, Muslimovi}, Kapo, Debelica, Ahmetovi}, Alijagi}, Maslek, Mameled`ija, Zulfi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Kasima Had`i}a br. 39.

SLAVKO (KATICA) PRA^UK
preminuo u 85. godini. Sahrana }e se obaviti dana 5. 10. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Staka, k}erke Vesna i Sanja, zet Angelo i unuk Vladimir

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MUSTAFA (RED@EP) ZE]IRI
preselio na ahiret u ponedjeljak, 3. oktobra 2011. godine u 51. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 5. oktobra 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: otac Red`ep, supruga Fikreta, brat Nagib, sestra Mibela, te porodice Ze}iri, Ribi}, Zuki}, 111 Memi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije

111

HARIS (NURFETA) KERE[
preselio na ahiret dana 4. 10. 2011. u 20. godini.

Dragi Harise, ostaje{ dio mene i moga `ivota. Dok `ivim ja, `ivjet }e{ i ti. Najljep{e godine svoga `ivota provedene s tobom vje~no }u pamtiti. Voli te tvoj daid`a Hamed sa suprugom [emsom, sinom Anesom i Amnom koja te puno voli.
11457-1nd`

Dana 5. 10. 2011. navr{ava se 30 godina od smrti na{eg supruga i oca

Dana 5. 10. 2011. navr{ava se 6 godina od kako je preselio na ahiret

HIMZO (HAMID) LOKVAN^I] JUSUF (SMAILA) [ABANAD@OVI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe i tvoju dobrotu. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Supruga Munira sa djecom
1782-tt

Zauvijek }emo te ~uvati u na{im srcima i sje}ati se sa neizmjernom ljubavlju i po{tovanjem. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji - supruga Ha{a, sin Hamid, k}erke Maida i Elida sa porodicama
11453-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

po{tovanoj priji

na{em dragom kolegi

dragoj priji

MEJRA ([A]IR) ^AU[EVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da joj podari lijepi D`ennet, a porodici sabur. Sena i Esad Taljanovi}
nr037194

AVDO O]UZ

MEJRA ([A]IR) ^AU[EVI]
Neka joj dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.

Kolektiv P .Z.U. Mimo - Medical Eco - Medic
1747-tt

Had`i Fata hanuma Softi}
1787-tt

SJE]ANJE

Dana 5. 10. 2011. navr{ava se godina od kada nas je zauvijek ostavio na{ dragi

HARIS (NURFET) KERE[
preselio na ahiret dana 4. 10. 2011. u 20. godini. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: daid`a Mustafa, daid`inica Fadila sa Arminom i Anelom
11456-1nd`

na na{eg dragog brata

ADMIR BJELAK ADMIR (METKO) BJELAK
U na{im srcima ostat }e{ zauvijek voljen i nikad zaboravljen. MAROON BROTHERS
1785-tt

I poslije godinu praznina i tuga je samo ve}a. Ostalo nam je samo da molimo Allaha d`.{. da Ti da lijepi D`ennet. Tvoj amid`a Hasib sa porodicom
1789-tt

Dnevni avaz
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

srijeda, 5. oktobar/listopad 2011.

53

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MEJRA ([A]IR) ^AU[EVI], ro|. SPAHI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 3. oktobra 2011. godine u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 5. oktobra 2011. godine u 16.00 sati na mezarju Ravne bakije. O@ALO[]ENI: suprug Halil, sin Midhat, k}erke Sabina i Indira, brat Atif, zet Nijaz, unu~ad Haris, Vedad i Aida, snahe Raza i Dervi{a, brati}i i brati~ne, sestri} i sestri~na, zaove Ramiza, Razija i Melva sa porodicama, jetrva Merka sa porodicom, te porodice ^au{evi}, Spahi}, Hrelja, Jahi}, ]urovac, Ramovi}, Slatina, Mujkanovi}, Kuljuh, Katica, Komarica, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16.00 sati u d`amiji Stara Breka. Ku}a `alosti: Had`i Lojina br. 8.
Nos035330 No035337

dr. VEDAD (D@EVDET) HAD@IABDI]
preselio na ahiret u nedjelju, 2. oktobra 2011. godine. D`enaza je po `elji umrlog obavljena u utorak, 4. oktobra 2011. godine u naju`em krugu porodice i prijatelja. O@ALO[]ENI: Ema-Andrea, porodica i prijatelji

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

BEHIJA (MEHMED) BOROVAC
preselila na ahiret u ponedjeljak, 3. 10. 2011. godine u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 5. 10. 2011. godine u 14.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: bra}a Muhamed i Ahmed, brati} Kemal, brati~ne Lejla Hase~i} i Vesna Borovac, snaha Jasminka, amid`i}, amid`i~ne, te porodice Borovac, Hase~i}, Zeba, Jesenkovi}, kao i ostala rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u Ali-pa{inoj d`amiji u 14.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

BORI[A (DRAGE) JELI]
1935 - 2011.
preminuo dana 4. 10. 2011. godine u 2.00 sati, nakon du`e bolesti u 76. godini. Sahrana }e se obaviti u ~etvrtak, 6. 10. 2011. godine u 17.00 sati na gradskom groblju Sutina. Prevoz obezbije|en u 16.00 sati sa Vrha Avenije sa stajali{tima: Ekonomska {kola, Katedrala, Rondo, HIT, Lu~ki most, Pozori{te, Razvitak, Autobuska stanica, Zalik, Sutina. O@ALO[]ENI: supruga Dudija - Dutka, k}erka Olja Wick, unu~ad Yvonne, Mia i Liam, brati}i Jeli} Dragan, Bori{a i Peri{a, nevjesta Maja, {ura \ozli} Muhamed sa porodicom, te porodice: Jeli}, Wick, \ozli} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
1380-1mo

SENADA SAVI], ro|. LASOHAN
preminula 4. 10. 2011. godine u 53. godini. Sahrana }e se obaviti 5. 10. 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Elvir, k}erke Gordana i Sla|ana, unu~ad Elvin, Emsal, Adrijan i Lamija, zet Elvir, snaha Tanja, porodice Savi}, Lasohan, Ali}, Herac, Hajdarevi}, Hatibovi}, Brutus, Hod`i}, Glavonji}, Ali|ikovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Ku}a `alosti: ul. Isaka Samokovlije br. 21/1.
111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

FAHRIJA (AVDIBEG) KOLD@O, ro|. GLOD@O
udova Hikmeta
preselila na ahiret u nedjelju, 2. 10. 2011. godine u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 6. 10. 2011. godine u 14.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erka Amila, te porodice Kold`o, Glod`o, Nik{i}, Filipovi}, Zejnilovi}, Bakarevi}, Mihaljevi}, Gluhi}, Vukoti}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji Hrasno. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8
Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

POKOPNO DRU[TVO

""BAKIJE" BAKIJE
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763 www.bakije.com

SARAJEVO

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
mobitel 00387 (0)61 131-788 00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122 mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba

SARAJEVO: Tešanjska 24A, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441;

GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251; TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477

MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890;

TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718;

424 - 440;

54

Srijeda 5. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

„Dnevni avaz“ svakog dana se prodaje u prosje~no 40.000 primjeraka, a svaki primjerak po svjetskim statistikama ~ita 5-8 osoba.

TO ZNA^I DA

„Avaz“ ~ita
300.000 ljudi
dnevno!

u prosjeku

Tome treba dodati jo{ 200.000 klikova na na{em portalu www.dnevniavaz.ba

To je impresivna cifra od , koji svakodnevno koriste i vjeruju na{im informacijama!

500.000 ljudi

„Dnevni avaz“

prodaje se na 3.000 mjesta u BiH i u 14 zemalja zapadne Evrope

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 184497 11 P Sarajevo, 16. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Sarajevu, u pravnoj stvari tu`itelja TRIGLAV BH osiguranje dd Sarajevo, ul. Augusta Brauna br. 2, protiv tu`enog KURSPAHI] D@EMALA iz Hrasnice, Ilid`a, ul. Tinjak br. 18, radi isplate, v.s.p. 24.556,68 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3 ZPP-a

Dnevni avaz

srijeda 5. oktobar/listopad 2011.

55

Kantonalnog suda u Sarajevu tu`itelj je izjavio reviziju, koju je Vrhovni sud FBiH presudom br. 070-0-Rev-07-0001499 od 20. 1. 2009. godine, usvojio, preina~io ni`estepene presude i tu`beni zahtjev odbio u cijelosti kao neosnovan. Ovakvom presudom Vrhovnog suda FBiH otpao je pravni osnov po kojem je tu`itelj tu`enom isplatio nov~ana sredstva, pa je tu`eni obavezan isti vratiti tu`itelju, radi ~ega je podnesena predmetna tu`ba. Tu`itelj je tako|e predlo`io da ukoliko tu`ena ne dostavi odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud donese presudu zbog propu{tanja u skladu sa odredbama ~l. 182 ZPP-a. Ovim putem se tu`enom Kurspahi} D`emalu iz Hrasnice, Ilid`a, ul. Tinjak br. 18, dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, sudu dostavi pismeni odgovor na tu`bu. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Amela Selimovi} Fazlagi}, s.r.

OBJAVLJUJE
Tu`bom od 3. 2. 2011. godine tu`itelj je predlo`io da sud nakon provedenog postupka donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da mu isplati nov~a ni iznos od 24.556,68 KM, sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama prema Zakonu o visini stope zatezne kamate, po~ev od 27. 8. 2007. godine do isplate, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka. U tu`bi je navedeno da je tu`itelj po osnovu presude Op}inskog suda u Sarajevu br. P-1166/02 od 17. 6. 2005. godine i Kantonalnog suda u Sarajevu br. G`2477/05 od 8. 6. 2007. godine, tu`enom u postupku ispunjenja obaveze ustanovljene prednjim presudama, isplatio nov~ani iznos od 24.556,68 KM. Me|utim, protiv presude

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A
BROJ: MAL-11516/05 Sarajevo, 06. 09. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to stru~ni saradnik Sandra Stare, po tu`bi tu`itelja JP Elektroprivreda BiH - „Elektrodistribucija“ Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 88., protiv tu`enog Ibri~i} Adema iz Ilid`e, ul. Kerima Zaimovi}a br. 3., radi duga od 88,00 KM, na osnovu ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH

Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor, u smislu odredbi ~l. 69., 70. i 71. ZPP-a FBiH, pa je tu`eni du`an da najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev, te navesti druge podatke koji u skladu sa odredbom ~l. 334. ZPP-a FBiH mora sadr`avati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. Ako tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba ne dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti odluku u smislu odredbi ~l. 182. st. 1. ZPP-a FBiH (presuda zbog propu{tanja). Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj plo~i suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. STRU^NI SARADNIK Sandra Stare

OBJAVLJUJE
Tu`itelj je dana 21. 06. 2005. godine kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog, radi isplate duga u iznosu od 88,00 KM, te predlo`io da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati dug za neovla{teno utro{enu elektri~nu energiju u iznosu od 88,00 KM sa pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom i to na iznos od 88,00 KM od 28. 03. 2003. godine pa do isplate uz naknadu tro{kova parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana.

BOSNA I HERCEGOVINA /FEDERACIJA BiH SREDNJOBOSANSKI KANTON/OP]INA TRAVNIK OSNOVNA [KOLA „MEHURI]I“ 72282 Mehuri}i Na osnovu ~lana 57. Zakona o osnovnoj {koli SBK/KSB (Sl. novine SBK broj 11/01 i 17/04), ~lana 104. Pravila [kole i odluke Upravnog odbra O[ „Mehuri}i“ broj: 09-9-1/11. na sjednici odr`anoj dana 30. 09. 2011. godine raspisuje se za popunu upra`njenog radnog mjesta 1. Nastavnik matematike - 1 izvr{ilac, 8 ~asova sedmi~no na odre|eno vrijeme do 30. 06. 2012. godine Kandidati trebaju ispunjavati, pored op}ih uslova predvi|enih Zakonom o radu, i posebne uslove u pogledu stru~ne spreme propisane Zakonom o osnovnoj {koli i Pedago{kim standardima SBK. Uz prijavu s kratkom biografijom i kontakt telefonom, kandidati trebaju dostaviti ISKLJU^IVO ovjerene kopije: - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - odgovaraju}u diplomu o zavr{enom fakultetu - uvjerenje o dr`avljanstvu Izabrani kandidat je obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti za rad u obrazovanju, uvjerenje o neka`njavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 6 mjeseci). Izbor kandidata vr{it }e se na osnovu Pravilnika o izboru kandidata, te je potrebno dostaviti sljede}e dokumente - rje{enje o tehnolo{kom vi{ku u {kolama SBK; potvrdu od {kole sa podru~ja SBK o dopuni norme - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu; - potvrda bir-

KONKURS

oa rada o periodu ~ekanja na posao - ovjeren prepis ocjena sa fakulteta tokom studija sa prosjekom ocjene - ovjerena kopija radne knji`ice ili potvrda poslodavca kao dokaz o radnom sta`u u struci - rje{enje o invalidnosti za kandidate kod kojih je utvr|ena invalidnost Za kandidate koji `ive u porodici u kojoj niko nije zaposlen ili nema stalna primanja: - ku}na lista i za odrasle ~lanove u`e porodice dokaze o nezaposlenosti. Kandidati koji se javljaju na dopunu norme sa statusom na neodre|eno vrijeme trebaju dostaviti: - potvrdu o broju ~asova iz {kole u kojoj radi sa podru~ja SBK. Intervju sa prijavljenim kandidatima obavit }e se 17. 10. 2011. (utorak) u 9-11 sati u [koli. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa (potrebnom dokumentacijom) slati na adresu: O[ „MEHURI]I“ 72282 Mehuri}i sa naznakom - za konkurs -. Kandidatima se ne}e vra}ati dokumentacija i mogu ih podi}i li~no. Neblagovremene i nekompletne prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Prijavljeni kandidati }e o rezultatima konkursa biti obavije{teni u roku od 8 dana od dana dono{enja odluke o izboru.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 083866 09 Ps Sarajevo, 02. 09. 2011. godine

OGLAS
Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3, 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku, („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj: 53/03, 73/05 i 19/06), Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Aleksandra Vuleta, u pravnoj stvari tu`itelja „UNIFARM“ doo Lukavac, Novo naselje bb Bistarac, zastupan po punomo}niku Kumri} Suadu, advokatu iz Tuzle, ul. Mar{ala Tita br. 111, Tuzla, protiv tu`enog STR „PHARMA SHOP GINKO“ ^obanija br. 1 Sarajevo, vl. [emi} Dudija, radi duga, v.s.p. 4.679,40 KM, van ro~i{ta, dana 02. 09. 2011. godine, objavljuje slijede}u:

PRESUDU
zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da isplati tu`itelju na ime duga iznos od 4.411,21 KM, sa zakonskim zateznim kamatama i to: - na iznos od 283,98 KM po~ev od 23. 06. 2006. godine pa do dana isplate - na iznos od 227,87 KM po~ev od 26. 06. 2006. godine pa do dana isplate - na iznos od 498,44 KM po~ev od 03. 07. 2006. godine pa do dana isplate - na iznos od 238,88 KM po~ev od 07. 07. 2006. godine pa do dana isplate - na iznos od 117,87 KM po~ev od 14. 7. 2006. godine pa do dana isplate - na iznos od 372,09 KM po~ev od 24. 07. 2006. godi-

ne pa do dana isplate - na iznos od 272,83 KM po~ev od 28. 07. 2006. godine pa do dana isplate - na iznos od 175,99 KM po~ev od 04. 08. 2006. godine pa do dana isplate - na iznos od 260,97 KM po~ev od 25. 08. 2006. godine pa do dana isplate - na iznos od 216,29 KM po~ev od 28. 08. 2006. godine pa do dana isplate - na iznos od 177,50 KM po~ev od 01. 09. 2006. godine pa do dana isplate - na iznos od 86,06 KM po~ev od 08. 09. 2006. godine pa do dana isplate - na iznos od 87,33 KM po~ev od 15 09. 2006. godine pa do dana isplate - na iznos od 161,14 KM po~ev od 22. 09. 2006. godine pa do dana isplate - na iznos od 352,9 KM po~ev od 25 09. 2006. godine pa do dana isplate - na iznos od 203,47 KM po~ev od 02. 10. 2006. godine pa do dana isplate - na iznos od 242,86 KM po~ev od 06. 10. 2006. godine pa do dana isplate - na iznos od 257,09 KM po~ev od 09. 10. 2006. godine pa do dana isplate - na iznos od 178,36 KM po~ev od 30. 10. 2006. godine pa do dana isplate te da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 567,97 KM, sve to u roku od 30 dana. SUDIJA Aleksandra Vuleta POUKA: Protiv presude zbog propu{tanja nije dozvoljena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ~lana 328. i 329. ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u Dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda.

#$

Dnevni avaz, srijeda, 5. oktobar/listopad 2011.

IFHJ

REPREZENTACIJA Obavljen prvi trening pred utakmice

2čEA KHEš
Pjanić: Dvije emotivne utakmice

U petak ćete vidjeti nikada ofanzivniju BiH, jer do poluvremena želim Hasagić, Pandža i Zahirović lakše

2J?AEL=A = žA @EAJE I= FH>AA
Očekujem da uz pomoć publike pobijedimo Luksemburg
dim da i ostali fudbaleri iz reprezentacije dosta uspješno nastupaju za svoje klubove. Svi smo spremni i to je veliko ohrabrenje. Očekujem da u petak uz pomoć publike na Bilinom polju pobijedimo Luksemburg i osiguramo ulazak u baraž- izjavio je Pjanić. Nije bilo lako bez Miralema Pjanića. Dok je suspendiran sjedio na tribinama Bilinog polja, strahovali smo za pobjedu nad Bjelorusijom. Nedostatak kreativnosti i ideje ostatka veznog reda još jednom je pokazao da je Pjanić stasao u fudbalera bez kojeg reprezentacija jednostavno ne može. Njegov povratak u tim i forma koju je donio iz Rome ohrabrenje su pred susrete s Luksemburgom i Francuskom. - Ne igram samo ja, vitreba pobijediti još jednu utakmicu. Potcjenjivanje Luksemburga moglo bi nam donijeti samo probleme - kaže Pjanić.

Miralem Pjanić poziva na ozbiljnost i koncentraciju

Zakrčene ulice oko hrasničkog stadiona pred prvi trening nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine dovoljan su pokazatelj atmosfere koja vlada uoči posljednje dvije kvalifikacione utakmice u ciklusu za Euro 2012. U susretima protiv Luksemburga i Francuske naša selekcija ima priliku ući u

*EJ= 4E>AHE
Iako neće da priča o Francuzima, Pape je prokomentirao seriju povreda koje su zadesile “Trikolore”. - Imaju oni dovoljno rješenja. Francuzi mogu sastaviti tri reprezentacije koje mogu igrati na Evropskom prvenstvu. Za nas bi jedino bilo važno da ne igra Riberi, a ovi ostali se svi mogu lako zamijeniti - rekao je Sušić. baraž ili izboriti direktan plasman na EP. Zenica će u petak ključati, spremna da proslavi ovjeru drugog mjesta i najavi pohod na Pariz. Protiv Luksemburga ne smije biti podbačaja, a selektor Safet Sušić, svjestan očekivanja javnosti, pripreme je otvorio hrabrom i snažnom porukom koja i priliči hrabrom selektoru.
Bh. fudbaleri jučer na treningu (Foto: S. Jordamović)

Igrao i za rivala
Luksemburg i Francuska su dvije zemlje za koje je Pjanić izrazito vezan. Kao kadet i junior skupio je sedam nastupa za mlađe luksemburške selekcije, a željeli su ga i Francuzi. Međutim, njega je srce dovelo pod zastavu domovine. - Sigurno je da će obje utakmice biti emocionalne za mene, jer su Luksemburg i Francuska dvije zemlje koje su mi mnogo pružile i u kojima sam stasao kao fudbaler, ali sada sam član reprezentacije BiH i spreman sam dati sve od sebe za rezultate koji će nas dovesti korak bliže Euru - rekao je Pjanić, čiji nam je gol iz slobodnog udarca u Luksemburgu prošle godine otvorio vrata pobjede od 3:0. M. T.

Još jedna pobjeda
Dok se to ne desi, o Francuskoj je jošrano govoriti. - Sad je najvažniji Luksemburg. Ne smijemo zapostaviti činjenicu da za baraž

Toliko se puta desilo da neki naš fudbaler potpiše za veliki klub i tamo gotovo propadne, da smo sa zebnjom pratili kako će se Pjanić snaći u Romi. Međutim, počelo je dobro. - Vrlo sam zadovoljan. Jedini mi je problem što

2H>A EJ=E=IE AE

slabo govorim italijanski, ali vremenom ću se i s te strane uklopiti. Slabo smo počeli, što nije neočekivano ako vidimo koliko je novih igrača došlo u ekipu. Međutim, sve smo bolji i bolji, što su pokazale ove dvije pobjede zaredom naglasio je Pjanić.

Pred ciljem
- U petak ćete vidjeti izuzetno ofanzivnu BiH, kao nikada do sada! U glavi imam predstavu o sastavu,
Sušić: Najavljuje ofanzivnu igru

Otkako je prvi put obukao dres nogometne reprezentacije BiH, Haris Medunjanin pokazao je da je veliko pojačanje za našu ekipu. Univerzalac sa širokim opsegom rada na terenu je upravo ono što je trebalo Safetu Sušiću, pa stoga njegova dobra forma uvijek unese dodatni optimizam u svlačionicu BiH. Da je u dobroj formi, Haris je potvrdio u ponedjeljak navečer, kada je namjestio jedan gol za Makabi. - Zadovoljan sam. Ide mi dobro i nadam se da ću formu prenijeti i u reprezentativni dres, jer nas čekaju dvije utakmice u kojima ne smijemo kiksati - kaže Medunjanin. Haris je optimista da će dvomeč s Luksemburgom i Francuskom završiti dobro, ali je ponovio želju reprezen- 

A= FH=L = EI 7 >=H=žK LAHL=J
Šta kažu propozicije kvalifikacija za Euro 2012.
Kvalifikacije za Evropsko fudbalsko prvenstvo 2012. godine u Poljskoj i Ukrajini su pred samim završetkom, a nakon posljednjeg sudijskog zvižduka u utorak navečer pred sobom ćemo imati konačne tabele grupa i znati ko ide direktno na Euro. Šta će biti s nama, za sada možemo samo nagađati. Ono što znamo jeste da možemo biti prvi, drugi ili, u raspletu o kojem ne želimo ni misliti, da nam izmakne baraž. Osim toga, može se desiti da na kraju budemo poravnati s Francuzima, doduše, više teoretski nego u

Haris Medunjanin na okupljanje stigao u odličnoj formi 

AćA >EJE IE?E
praksi, ali ako tako i bude, onda će prevagnuti uspješnost u međusobnim duelima. Ako i to bude isto (ukoliko pobijedimo u Parizu), onda odlučuje gol-razlika iz ta dva meča (Francuska nas je pobijedila na Koševu 2:0), odnosno broj postignutih golova u gostima. Sljedeći kriteriji su gol-razlika u svim grupnim mečevima, pa veći ukupan broj golova te broj golova u gostima. Ako na kraju ipak budemo drugi, onda, kao što je poznato, idemo u baraž. Teoretski se može desiti da budemo najbolja drugoplasirana ekipa i da idemo direk-

Medunjanin: U petak osigurati baraž

tativaca da se do petka priča samo o prvoj utakmici. - O Francuskoj još niko u svlačionici ne misli, samo razgovaramo o Luksembur-

gu, jer ako u petak ne pobijedimo i ne osiguramo baraž, onda o Francuzima ne moramo ni razmišljati - podvukao je Medunjanin. M. T.

tno na Euro, ali teško. U tom slučaju, kada se odbije učinak iz duela s Luksemburgom, koji je najgori u našoj grupi, moramo imati najviše bodova od svih drugoplasiranih ekipa, pa je ipak vjerovatnije očekivati da idemo u baraž s još sedam ekipa. Na našu žalost, prilikom žrijeba ekipe će ponovo biti podijeljene u dvije jakosne grupe, nosioce i nenosioce, a nas će vjerovatno zapasti ova druga, baš kao što je bio slučaj i u baražu za SP 2010., kada smo morali igrati s Portugalom. Nosioci će, naime, biti četiri ekipe koje budu naj-

IFHJ

Dnevni avaz, srijeda, 5. oktobar/listopad 2011.

#%

FRANCUSKA Raport Faruka Hadžibegića

s Luksemburgom i Francuskom

rezultat koji svi priželjkujemo, kaže Sušić povrijeđeni 

= -KH
7 FAJ= >H=E *ACLEć 

H= *= A DH=>=H E KLAHA K FHL AIJ
Ne treba misliti o njihovim povredama, najbolje ćemo ih pritisnuti ako pobijedimo Luksemburg
Hadžibegić: Igrati na rizik i provokaciju

Dočekati ključne utakmice kvalifikacija bez osam važnih fudbalera hendikep je koji uzdrma temelje i najjače selekcije, pa francuska javnost s pravom strepi da bi “epidemija” ozljeda koja potresa “Trikolore” mogla ugroziti njihove šanse da odbrane prvo mjesto u našoj kvalifikacionoj grupi.

Zabrinuta javnost
Karim Benzema, Frank Ribery (Franck Ribery), Bakari Sanja (Bacary Sagna) i Blez Matuidi (Blaise) propustit će posljednje dvije utakmice u ciklusu za Euro 2012. protiv Luksemburga i BiH. Blan se nada da će Kevin Gameiro ozdraviti za meč protiv nas, s obzirom na to da neće biti spreman za Albaniju. Odranije, povrijeđeni su Filip Mekses (Philippe Me-

Iako to Sušić nije izričito naglasio, protiv Luksemburga će braniti Asmir Begović. - Hasagić je povrijeđen i nije branio u posljednjoj utakmici Istanbula. Pokušat ćemo ga osposobiti da, ako ne bude mogao ali ne želim je iznositi. Ono što ću reći je da želim do poluvremena imati rezultat koji svi priželjkujemo - ispalio je selektor. To isto Sušić je rekao i igračima na sastanku prije treninga. - Rekao sam im da, ko god bude igrao, ne smijemo dovesti u pitanje sve što smo uradili, doći pred zacrtani cilj i onda to uništiti. Ja sam optimista - rekao je Sušić.

braniti, makar sjedi na klupi. Nisam još odlučio ko će braniti, niti to još želim raditi, jer imamo dva vrhunska golmana, ali, kako stvari stoje, vjerovatno bi to mogao biti Begović rekao je Sušić.

Hadžibegić neće doći na Luksemburg, ali će prisustvovati utakmici u Parizu. - Neću doći u Zenicu. Ostat ću u Francuskoj i ovdje 7. oktobra proslaviti rođendan. Volio bih da napišete da sam od Mehmeda Janjoša već dobio najbolji poklon. Reveillere) desno, Patris Evra (Patrice) ili Gael Kliši (Clichy) lijevo, a u sredini Adil Rami, Junes Kabul (Younes Kaboul)... U veznom redu je ostao bez Riberija, ali ima Samira Nasrija. U napadu, ako ozdravi Gameiro, on će mu igrati zajedno s Bafatemijem Gomisom - cijeni Hadžibegić. Naš proslavljeni fudbaler ipak kaže da nas sve ovo što se dešava Francuzima ne smije zavaravati.

2 @ =š=

Loša iskustva
Iako je uvjeren u dobar rezultat u petak, selektor je rekao i da ne očekuje da će

biti lako dobiti Luksemburg. - Svi imamo loša iskustva sa slabijim ekipama. I ja sam kao igrač gubio utakmice koje su se morale pobijediti i znam da nijedna nije dobijena prije nego što sudija odsvira kraj. Problema će sigurno biti, jer ćemo igrati s ekipom koja će imati devet fudbalera iza lopte - tvrdi Sušić. Jučer su trenirali svi izuzev lakše povrijeđenih Kenana Hasagića, Borisa Pandže i Adnana Zahirovića, koji rade blažim intenzitetom. M. TANOVIĆ

Mogući sastav Francuza 11. oktobra ako ne bude novih otkaza

Nakon serije povreda koja mu je desetkovala sastav, Blan je jučer poslao dva nova poziva. Riječ je o napadaču Lacija Đibrilu Siseu (Djibril xes), Joan Gurkuf (Yoann Gourcuff), Abu Dijabi (Abou Diaby) i Giljom Oro (Guillaume Hoarau). - Štampa je zabrinuta, ali selektor Loran Blan (Laurent Blanc) je vrlo pozitivan i hrabar. Dobro se brani i nema pretjerane reakcije. Tvrdi da život ide

*= FL= 5EIA= E =JK=
Cisse) i beku Valensije Žeremiju Matjuu (Jeremy Mathieu). Sise je u 40 nastupa za Francusku postigao devet golova, a posljednji put je dalje, da ima dovoljno igrača i da će pronaći rješenja. On je ubijeđen da će njegova ekipa biti prva kaže nam Faruk Hadžibegić, bivši selektor i danas ambasador Komiteta za normalizaciju NSBiH, koji se nalazi u Francuskoj.

bio u reprezentaciji u debaklu na Mundijalu 2010. godine. Matju je posljednji nastup za “Trikolore” imao 2007. godine u duelu sa Slovačkom. Na pitanje kako će Blan posložiti ekipu u nedostatku tolikog broja igrača, trener drugoligaša Arla odgovara: - Ako se Erik Abidal (Eric) oporavi, on bi možda mogao biti i u veznom redu, a u zadnjoj liniji da budu Antoni Revejer (Anthony

Ići na rizik
- Oni imaju mnogo vrhunskih igrača i sve ovo treba uzimati s rezervom. Mi njih možemo staviti u tešku situaciju samo ako pobijedimo Luksemburg. U tom slučaju, zaista ništa ne možemo izgubiti, jer imamo baraž u džepu. U Parizu možemo ići na rizik, na provokaciju... Tada je sve moguće - smatra Hadžibegić. M. T. 

= JAHE >=H=ž= @CLHEE FHE=JAIK KJ=E?K
Trenutni poredak na listi

Rumuni se predali u borbi za drugo mjesto

bolje plasirane u UEFA-inom poretku selekcija po koeficijenatima, a tu smo trenutno na 20. mjestu. Od ekipa koje mogu biti drugoplasirane u drugim

grupama, većina ih je bolje plasirana od nas, izuzev Mađarske, Crne Gore, Norveške, Škotske, Estonije, Armenije i Belgije. M. T.

Rumunski fudbaleri su se predali i ne očekuju da nam do kraja ciklusa mogu preoteti drugo mjesto u kvalifikacionoj grupi. Naime, za 11. novembar, dan kada će se igrati utakmice baraža za Euro 2012., Rumuni su ugovori-

li prijateljski duel s Belgijom, koja, zanimljivo je, također još ima teoretske šanse da se dočepa drugog mjesta u svojoj grupi A. Rumunski selektor Viktor Piturka (Victor Piturca) potvrdio je da se ekipa okreće narednom kvali-

fikacionom ciklusu. - Pobjede nad Bjelorusijom i Albanijom će nam pomoći da skočimo na FIFA-inoj rang-listi i da dobijemo lakše protivnike u narednom ciklusu - izjavio je Piturka. (M. T.)

Piturka: Skok na FIFA-inoj listi

Mlada reprezentacija putuje u Ingol{tat

Nijemcima je suludo prijetiti, ali tra`it }emo svoju {ansu
Nemamo {ta izgubiti, a mo`emo puno dobiti, ka`e Jagodi}
Mlada reprezentacija Bosne i Hercegovine danas }e otputovati u Ingol{tat, gdje }e u ~etvrtak s po~etkom u 20 sati igrati tre}u utakmicu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2013. godine. U prethodne dvije pobijedili smo San Marino (3:0) i remizirali u Bjelorusiji (1:1). ura|enim. Momci su raspolo`eni i gaje optimisti~an duh. U Njema~ku idemo rastere}eni jer nemamo {ta izgubiti, a mo`emo puno dobiti. U takvoj igri mo`emo najvi{e pru`iti - ka`e Jagodi}. Nijemci su velesila i apsolutni favorit grupe. Iako nije li{en ambicija da im poku{a otkinuti komadi} plijena, Jagodi} tvrdi da bi bio zadovoljan da se ponovi dobra igra iz duela s Bjelorusima.

58

Dnevni avaz, srijeda, 5. oktobar/listopad 2011.

sport

@ELJEZNI^AR Centarfor Eldin Adilovi} u izvrsnoj formi

Imamo ekipu za trofeje
Postigao ~etiri gola u tri posljednje pobjede „Plavih“
@eljezni~ar je ve} osmu utakmicu bez poraza, pet me~eva zaredom su pobijedili, nakon slabog starta plavi voz je ponovo na pravom kolosijeku. Ekipa na terenu izgleda sve mo}nije, uigranije, Olimpicu i Slobodi utrpali su sedam komada, a napokon na Grbavici gazduje jedan pravi centarfor. Eldin Adilovi} zabio je u sve tri posljednje utakmice, Borcu u Banja Luci pa Olimpicu u Kupu i onda dva Slobodi u prvenstvu. Do{ao je iz ^elika da bude golgeter, nije mu trebalo previ{e utakmica da poka`e da je poja~anje. - Trebalo nam je vremena da se uigramo, sada polako sve dolazi na svoje, znamo gdje je ko, razumijemo se. Mo`emo mi jo{ mnogo bolje, pokazat }emo to u narednim me~evima, imamo ekipu koja mo`e osvojiti oba trofeja - optimista je Adilovi}. Za samo nekoliko dana Eldin je od zvi`duka s tribina do{ao do ovacija cijelog stadiona.

Kvesi} upitan
Kako ka`e selektor Vlado Jagodi}, dosada{nji tok priprema protekao je u marljivom radu fudbalera, s tim {to ekipa ipak nije bila po{te|ena problema. Josip Kvesi} ima povredu zadnje lo`e i njegov put u Njema~ku je neizvjestan. Muhamed Be{i} cijeli ju~era{nji dan proveo je rje{avaju}i problem

Disciplina u igri
- Nema razloga da je ne ponovimo, jer u ovoj ekipi se nema {ta puno mijenjati. Kroz kontinuitet }emo igrati sve bolje. Nadam se da }emo se Nijemcima dobro suprotstaviti. Oni jesu favo-

Direktan prijenos
Jagodi} je izrazio zadovoljstvo {to }e utakmicu iz Ingol{tata direktno prenositi BHT1. - Presretan sam {to }e oko paso{a, ali njegovo u~e{}e u utakmici s Nijemcima ne bi trebalo do}i u pitanje. - Zadovoljan sam na{ narod imati priliku vidjeti nas na djelu. To }e mnogo zna~iti na{im fudbalerima - rekao je Jagodi}. riti i suludo im je prijetiti, ali to je igra 11 na 11 u kojoj se sve mo`e desiti. Igrat }emo disciplinovano, spremni da se suprotstavimo njema~kom na~inu igre. Bio bih prezadovoljan bodom, ali treba biti realan i kroz tu realnost tra`iti {ansu - isti~e Jagodi}. Podr{ku selekciji dao je kompletan stru~ni {tab A tima BiH, koji je ju~er posmatrao jutarnji trening. U ekspediciji }e biti i trojica naknadno pozvanih igra~a, Mario Kvesi} iz [irokog Brijega, Damir Zlomisli} iz GO[K-a i Jasmin Me{anovi} iz Slobode.
M. T.

Adilovi}: Mo`emo jo{ bolje

- Od prvog dana u @eljezni~aru primljen sam kao da sam ponikao u klubu, od trenera, suigra~a, navija~a. Za-

ista sam izuzetno pozitivno iznena|en i jedva sam ~ekao da zahvalim svima na podr{ci. Nakon ispadanja iz

Evrope vratili smo se u formu, atmosfera je odli~na ka`e Adilovi}.
Z. [.

Iskra dobila novog trenera

Nakon poraza u 8. kolu Prve lige FBiH od Gora`da u Bugojnu (2:3), Upravni odbor Iskre smijenio je {efa stru~nog {taba Jusufa ^izmi}a i na njegovo mjesto imenovao je Ned`ada Selimovi}a, donedavnog trenera

Selimovi} umjesto ^izmi}a
Travnika. Selimovi}, koji je i igrao svojevremeno za Iskru, ve} je tre}i trener na klupi Bugojanaca, budu}i da je ekipu prije ^izmi}a vodio Zdravko Gaji}. Selimovi} je ju~er vodio prvi trening.

- Potpisao sam do kraja polusezone. Ne}u da se krijem iza ugovora, neka Uprava nakon preostalih sedam kola procijeni zaslu`ujem li povjerenje i za drugi dio prvenstva - ka`e Selimovi}.
Az. M.

Selimovi}: Potpisao do kraja polusezone

Zbog malih prihoda od ulaznica

Jagodi}: Bio bih prezadovoljan bodom

Abramovi~: Novi stadion primao bi 60.000 gledalaca

Engleski ^elzi mogao bi uskoro da napusti Stemford brid`, po{to vlasnik kluba ruski milioner Roman Abramovi~ tra`i lokaciju za izgradnju novog stadiona, prenijeli su ju~er ostrvski mediji. Zemlji{te na kome je Stemford brid` u vlasni{tvu je hiljadu navija~a, koji su u vrijeme kad je ^elzi bio u ozbiljnoj finansijskoj krizi oformili fond kako stadion ne bi pao u ruke gra|evinskih preduze}a. U londonskom klubu su

^elzi napu{ta Stemford brid`

uvjereni da }e navija~i pristati na selidbu, a Abramovi~ je ve} izdvojio milion funti za izradu studije izvodljivosti za novi dom. Stadion kapaciteta 60.000 gledalaca mogao bi biti izgra|en u gradskoj ~evrti Erls Kort ili u blizini elektrane u Ju`nom Londonu. ^elzi na Stemford brid`u igra od 1905., a zbog kapaciteta od 41.000 gledalaca „Plavci“ ne mogu ostvariti prihod od prodaje ulaznica kakav imaju Man~ester junajted ili Arsenal.
(A. ^.)

IFHJ

Dnevni avaz, srijeda, 5. oktobar/listopad 2011.

#'

Međunarodni fudbal

NEKAŽNJENI ZLOČIN Dvije godine od brutalnog ubistva u Širokom Brijegu 

=šJ A HLE 8A@H== 2KEć= š = I>@E
Ovo je najveća mrlja u bh. fudbalu, kaže predsjednik UN FKS Kenan Žiga Mrva ljudskosti

Ranijeri: Nezadovoljan suđenjem

Zašto je brutalno ubijen? Kako je moguće da dvije godine njegov ubica nije uhvaćen i osuđen za težak zločin? Kakav je profil onih koji su osumnjičenog Olivera Knezovića pustili da odšeta iz pritvora? Odgovora nema, samo tišina u kojoj dvije godine stanuje bol za Vedranom Puljićem, 24-godišnjim navijačem Sarajeva ustrijeljenim 4. oktobra 2009. godine na ulicama Širokog Brijega. Vedranova majka i brat, drugovi sa sjevera, ali i svi oni u kojima još ima mrva ljudskosti i saosjećanja čekaju pravdu. Kažu,ona jespora,ali dostižna. Za sada je, nažalost, samo frustrirajuće spora, što je potvrđeno i na jučerašnjoj vanrednoj pres-konferenciji u prostorijama Fudbalskog kluba Sarajevo. - Da su tada vlast i njene institucije reagovale na pravi način, vjerovatno se sada

Ranijeriju utakmica kazne
Izljev nezadovoljstva zbog suđenja u debaklu od Napolija od 0:3 Interovog trenera Klaudija Ranijerija (Claudio Ranieri) koštat će jednu utakmicu suspenzije. Ranijeri se na poluvremenu utakmice obrušio na arbitra Đanluku Rokija (Gianluca Rocchi), nakon što je isključio Džoela Obija (Joel). Zbog izjava na račun sudije kažnjeni su i Ivan Kordoba (Cordoba) i Diego Milito, sa po 10.000, dok će Havijer Zaneti (Javier Zanetti) ostati bez 1.500 eura.

Kolona navijača jučer je posjetila posljednje počivalište svoga prijatelja

(Foto: F. Fo~o)

- Nakon kraće pauze, Vedranov brat Igor Puljić ponovo od FK Sarajevo dobiva stipendiju. Iako klub nije u dobroj finansijskoj situaciji, ovo je najmanje što možemo učiniti za porodicu Puljić. Kada je riječ o navijačima protiv kojih se vodi sudski proces zbog dešavanja u Širokom Brijegu, postoji advokatski tim koji je spreman volonterski pomoći - rekao je Muzurović.
FK Sarajevo: Nezadovoljni pravosudnim organima
(Foto: M. Kadrić) 

IECKH== IJEFA@E=

u bh. fudbalu ne bi dešavale scene kojima smo bili svjedoci. Neka ovo bude posljednji put da je neko smrtno stradao na bh. terenima. Bojimse daćese ovakvestvari i u budućnosti dešavati ukoli-

ko se neštone promijeni. Nadam se da će politika konačno biti izbačena i odstranjena iz sporta kazao je direktor kluba Suad Muzurović, dok je predsjednik Udruženja navijačaFK Sarajevo Kenan Žiga istakao: 

A=@LIJL K>=
- Svi u klubu smo apsolutno nezadovoljni državom i pravosuđem, jer ovaj slučaj još nije riješen. Komitet za normalizaciju donosi apsurdne prijedloge kao što je zabrana pu- Krajnje smo nezadovoljni pravosudnim organima. Optužen je Knezović, ali on je sada nedostupan. Niko nije ništa poduzeo. Danas jedino porodica, prijatelji i navijači podsjećaju vlast na Vedrana. Navijači se prisjećaju njegovog ubistva svakog mjeseca. Ubistvo Vedrana je najveća mrlja u bh. fudbalu. To se moralo spriječiti. Tražimo istinu i pravdu za Vedrana. tovanja navijača na gostujuće terene. To nije rješenje, jer se fudbal ne igra zbog sudija i delegata, nego zbog navijača - rekao je portparol FK Sarajevo Dino Selimović. Želimo da se ubica osudi, kao i osobe koje su ranile šest naših navijača - rekao je Žiga.

Kaparos preuzeo Majorku (JoaHoakin Kaparos
quin Caparros) novi je trener Majorke, na čijoj klupi će zamijeniti Mihaela Laudrupa (Michael). Danski stručnjak je prošle sedmice podnio ostavku nakon što je klub otpustio njegovog pomoćnika Erika Larsena. Kaparos je do sada vodio veliki broj španskih klubova, a među njima su Viljareal, Sevilja, Deportivo i Atletik.

Odata počast
U poslijepodnevnim satima kolona navijača Sarajeva krenula je ispred sjeverne tribine koševskog stadiona i posjetila posljednje počivalište svog prijatelja. Svi oni imaju samo jedan, tako normalan ljudski zahtjev: Istina za Vedrana! A. DRINJAKOVIĆ

Barcelona najbolja
Institut za nogometnu historiju i statistiku objavio je novi poredak najboljih svjetskih klubova, na čijem vrhu se nalazi Barcelona. Katalonce slijede madridski Real, engleski Mančester junajted, Porto, njemački Šalke, argentinski Velez, Bajern, Inter, Mančester siti i čileanski Univerzidad. Među prvih 400 ekipa nema nijednog kluba iz BiH.

5LE = C@A A 8A@H=L CH> E A = C@A A K>E?=
Pozivamo još jednom nadležne institucije da se uključe u pronalazak Olivera Knezovića, osumnjičenog za ubistvo
dan kada će ubica biti osuđen na kaznu koja bi barem djelimično udovoljila pravdi, iako Vedrana niko i ništa ne može vratiti. I dok se čelnici NSBiH bave navijačkim neredima u Banjoj Luci i Mostaru, aludiraju i pozivaju na sportsko i fer ponašanje, nikome još nije palo na pamet da svojim autoritetom poPovodom druge godišnjice od ubistva Vedrana Puljića u Širokom Brijegu, saopćenjem se oglasilo Udruženje navijača FK Sarajevo, u kojem se, između ostalog, navodi: - Sramotna je i bolna činjenica da poslije dvije godine ožalošćena majka, brat, prijatelji i navijači FK Sarajevo još nisu dočekali kuša skrenuti pažnju na najteži momenat koji je bh. fudbal doživio u svojoj historiji. Pozivamo još jednom nadležne institucije da se uključe u pronalazak Olivera Knezovića, osumnjičenog za Vedranovo ubistvo i ranjavanje još šest navijača FK Sarajevo uoči meča sa Širokim Brijegom.
Široki Brijeg: Knezović s pištoljem u ruci, policajac ne reagira

Saopćenje Udruženja navijača FK Sarajevo

Loris produžio s Lionom
Francuski golman Hugo Loris (Lloris) produžio je ugovor s Lionom do 2015. godine. Dvadesetčetverogodišnjak je u Lion došao 2008. iz Nice za 8,5 miliona eura. Prošle sedmice ugovor s bivšim francuskim prvakom produžio je i Mišel Bastos (Michel). (M. T.)

Također, pozivamo na kažnjavanje odgovornih za Knezovićev bijeg i skrivanje od pravosudnih institucija. Svi znaju gdje je Vedranov grob, ali niko ne zna

gdje je njegov ubica, zbog čega apelujemo da se ista situacija ne ponovi do naredne godišnjice od njegovog ubistva - istaknuto je na kraju saopćenja.

$

Dnevni avaz, srijeda, 5. oktobar/listopad 2011.

IFHJ

Bošnjak: Izgubio od Kineza

Bosanskohercegovački bokser Džemal Bošnjak nije se uspio plasirati u četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Bakuu. Član BK Ilidža, koji nastupa u kategoriji do 81 kg, u osmini finala poražen je od Kineza Fanlonga Menga sa 6:13. Prethodno je ubjedljivo na poene savladao hrvatskog predstavnika Hrvoja

K IEE BE==
Crnogorci bez selektora

6H=žE =AK = ,AH=J= *š= EIF=
Završen SP za naše boksere
Bremeru smo spremni ponuditi novčanu kaznu u zamjenu za ukidanje suspenzije, kaže Mahmutović
Sepa sa 17:8 te u prvom kolu Dominikanca Lenona Benisa (Bannis) diskvalifikacijom u drugoj rundi. Osim Bošnjaka, u Azerbejdžanu su nastupila još trojica bh. reprezentativaca. Danijel Topalović (do 75) i Velibor Vidić (do 69) eliminirani su u prvom kolu, a Damir Beljo (do 91) zaustavljen je u šesnaestini finala. Košarkaški savez Bosne i Hercegovine u ciklus kvalifikacija naredne godine za Evropsko prvenstvo 2013. želi ući s novim naturaliziranim igračem, kaže generalni sekretar KSBiH Harun Mahmutović. Time je praktično potvrdio ono što se moglo pretpostaviti, a to je da se Henri Domerkant (Henry Domercant) na EP-u u Litvaniji oprostio od reprezentativnog dresa. Slično se odnosi i na drugog naturaliziranog Amerikanca Džej ArBremera (J.R.) kojem je zbog neodazivanja na pripreme pred EP Evropska košarkaška federacija (FIBA Evropa), na zahtjev KSBiH, izrekla jednogodišnju suspenziju. - Tražit ćemo novog košarkaša, jer i Domerkant i Bre-

KOŠARKA Harun Mahmutović, generalni sekretar KSBiH

Dejan Radonjić više nije selektor košarkaške reprezentacije Crne Gore. Ostavku je podnio zbog neuspjeha na Evropskom prvenstvu u Litvaniji, gdje je Crna Gora stigla s velikim ambicijama, ali nije uspjela proći ni prvi krug u kojem su pretrpjeli četiri poraza u pet susreta (savladala ih je i naša reprezentacija). Radonjić (41 godina) nastavit će raditi u najboljem crnogorskom klubu Budućnosti iz Podgorice s kojom će igrati u Eurokupu nakon eliminacije u kvalifikacijama za Euroligu. (E. J.) 

IJ=L= 4=@Eć=

Mahmutović: Niko se neće poigravati s reprezentacijom 

@K= =@ ECH=čK
Mahmutović kaže da klubovi imaju rok da se do sutra izjasne o učešću u Prvenstvu BiH te potvrđuje da će ekipe tokom utakmice svih 40 minuta morati u igri imati najmanje jednog košarkaša mlađeg od 21 godine. - Pojedini klubovi su se žalili da nisu na vrijeme dobili odluku o mladom igraču, ali dokumenti govore drugačije. Još 10. februara svi su dobili obavještenje o propisu koji će stupiti na snagu u novoj sezoni - kaže Mahmutović. Prvenstvo BiH trebalo bi početi 15. oktobra sa 14 klubova.

Radonjić: Neuspjeh na EP-u

Prvenstveni rukometni susret između Krivaje i Maglaja, inače komšijski derbi, koji je protekao u fer i korektnoj atmosferi na tribinama i terenu, osim po pobjedi Za(Foto: I. Isović) 

=IJ=L= HKAJK Bh. igrač seli u Mađarsku K *=šEć= K HEL=E K 6KLEć K 5K
vidovićana od 26:23, ostat će upamćen i po debitantskom nastupu 15-godišnjeg Harisa Bašića. U sezoni u kojoj će Krivaja narednog ljeta obilježiti 60 godina postojanja talentirani Haris Bašić, kao jedan od izdanaka klupske škole, ući će u historiju bh. rukometa kao najmlađi prvotimac u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Haris je treća generacija rukometne loze Bašića. Fadil, jedan od igrača koji je igrao za Krivaju kada je tek osnovana, te Fikret i Mehmed, iz zlatnog doba zavidovićkog rukometa, su braća Harisovog djeda Asima. Aktuelni trener Krivaje Adnan mu je amidža, a ponajbolji igrač Nermin rođak. I Harisova sestra Melisa te rodica Sara također igraju rukomet u ženskoj ekipi Krivaje. I. I. Bh. košarkaški reprezentativac Mujo Tuljković (32 godine, 203 centimetra) pristupio je redovima mađarskog prvaka Solnoka nakon što je proteklih godina uglavnom igrao za poljske klubove. Veći dio prošle sezone pauzirao je zbog povrede.

Haris Bašić debitirao u 15. godini

mer ulaze u pozne igračke godine. Kada je u pitanju Bremerova suspenzija, želimo svima poslati jasnu poruku da se niko ne može poigravati s reprezentativnim dresom ističe Mahmutović. Jasno je da ovako drastična kazna ne bi bila izrečena da KSBiH svoj dio posla nije obavio maksimalno efikasno, što baš i nije bio slučaj u prošlosti, kada su česte otkazeigrača pratilesamoprazne prijetnje. Da se sada,

međutim, stvari mijenjaju, govori i to što Bremerovi i menadžer i klub, ruski Nižnji, već danima nastoje izdjejstvovati ukidanje kazne posredstvom KSBiH. - Tačno je da nas kontaktiraju svakodnevno, ali mi se nećemo predomisliti. Jedina opcija na koju eventualno možemo pristati jeste da suspenzija bude preinačena u novčanu kaznu koju bi Bremer platio Savezu - rekao je Mahmutović. E. J.

Vratio se ove godine, kada je potpisao za poljski Basket iz Poznanja (prosjek 6 poena, 3,2 skoka). Bio je na pripremema bh. selekcije, ali nije izabran u sastav za Eurobasket u Litvaniji. (V. B.)

Košarkaši rimskog Virtusa osvojili su treće mjesto na turniru u Kazerti. U utakmici za treće mjesto Rimljani su savladali domaću Kazertu sa 70:69, a predvodio ih je Nihad Đedović sa 14 poena. Drugi bh. reprezentativac u ekipi Virtusa Nemanja Gordić imao je dva poena. Vanoli Kremona je u pripremnom meču savladao španski Valjadolid (77:73), a Edin Bavčić postigao je osam koševa za novog italijanskog prvoligaša. Košarkaško prvenstvo Italije počinje narednog vikenda.

ĐA@LEć FHA@L@E 4E=A

Haris Bašić: Treća generacija iz rukometne porodice

Posljednja prinova Čapljina Laste pred start nove sezone je krilni igrač Dino Repeša, prošlosezonski junior Benetona i najbolji košarkaš finala juniorskog prvenstva Italije. Sin proslavljenog trenera Jasmina Repeše je nešto više od mjesec proveo u redovima Dubrovnika, ali se na kraju odlučio za klub u kojem je karijeru počeo njegov otac, nekadašnji selektor Hrvatske te kormilar većeg broja vrhunskih evr-

,E 4AFAš= @ABEEJEL K Č=FEE
opskih klubova, kao što su Cibona, Beneton, Virtus Rim, Fortitudo Bolonja... - Mislim da smo dovođenjem Repeše definitivno zatvorili sastav za prvi dioprvenstveve sezone - rekao je trener Čapljine Hrvoje Vlašić. Čapljinsku ekipu su prethodno pojačali bekovi Nemanja Kovačević, Zlatan Halilbegović i Željko Klještan te krilni centri Marko Jagodić-Kuridža i Gerti Šima. Er. B.

Sin slavnog trenera igrat će u bh. ligi

Repeša: Stigao iz Benetona

v

sport

Dnevni avaz, srijeda, 5. oktobar/listopad 2011.

61
Izjava dana
- Dok se pripremam izvesti slobodni udarac, ~esto mi pri|e igra~ suparni~ke mom~adi i pita me da li bih mu mogao dati dres nakon utakmice.
(Leo Mesi, najbolji fudbaler na svijetu)

Foto dana Vijest u brojci
Mihail Osinov postigao je gol za nevjerovatnih 2,68 sekundi u okviru Druge ruske divizije u utakmici Mitosa i Olimpije. Osinov je {utirao odmah nakon {to je lopta krenula s centra iznenadiv{i protivni~kog golmana koji je stajao na rubu peterca. Bilo je i br`ih golova od ovoga, poput onog Navafa El-Abdeda, koji je protivni~ku mre`u uspio pogoditi za dvije sekunde ili Marka Barousa (Marc Burrows) kojem je trebalo 50 stotinki vi{e.

Ofsajd

2,68

Te{eira optu`en za korupciju
Tu`ila{tvo Rio de @aneira pokrenulo je istragu protiv predsjednika Brazilske fudbalske federacije Rikarda Te{eira. Te{eiru terete za nelegalni transfer finansijskih sredstava u inozemstvo i pranje novca. Na ~elu saveza je jo{ od 1989. godine i ve} je bio optu`ivan za korupciju. BBC je prije nekoliko mjeseci objavio da je Brazilac od 1992. do 1997. primio blizu deset miliona dolara mita od jedne marketin{ke agencije. FIFA je istra`ila slu~aj, ali je Te{eiru oslobodila optu`bi.

(Foto: AFP)

Selektor Francuske Loran Blan na treningu mlade reprezentacije ove zemlje

TRANSFERI NBA zvijezde vra}aju se u Evropu

Kirilenko poja~ao CSKA
Italijanu Barnjaniju u domovini nude 800.000 dolara za {est sedmica
Andrej Kirilenko potpisao je trogodi{nji ugovor sa CSKA uz mogu}nost povratka u NBA ligu, saop}io je moskovski klub. Legendarni ruski ko{arka{ pro{ao je ljekarske preglede i priklju~it }e se ekipi, a sav novac koji zaradi u Rusiji bit }e doniran u humanitarne svrhe. - Zadovoljstvo mi je {to }u igrati pred ruskim navija~ima, prijateljima i ro|acima - rekao je Kirilenko, jedan od najsvestranijih svjetskih igra~a, ~iji je prosjek tokom deset godina u NBA ligi iznosio 12,4 poena, 5,6 skokova, 2,8 asistencija i dvije blokade. Kompletnu NBA karijeru 30-godi{nji Kirilenko (206 centimetara) proveo je u dresu Jute d`ez u koju se du`an vratiti u slu~aju prekida „lockouta“ (obustava rada) u najja~oj svjetskoj ligi. Prema ugovoru s „D`ezerima“, njegova zarada u idu}oj sezoni iznosi ~ak 17,8 miliona dolara. Na nedavno zavr{enom
Kirilenko: Deceniju proveo u NBA ligi Bolt: Vlasnik najbr`eg rezultata na 100 metara ove godine

Kandidati za atleti~ara godine

Najbolji }e biti izabrani 12. novembra
Po troje finalista u mu{koj i `enskoj konkurenciji bit }e poznato 23. oktobra
Me|unarodna atletska federacija (IAAF) objavila je po 10 kandidata u mu{koj i `enskoj konkurenciji za najboljeg atleti~ara godine. Imena atleti~ara koji konkuriraju za nagradu odredila je stru~na komisija IAAF u kojoj je bilo osam ~lanova. IAAF }e 23. oktobra objaviti imena tri finalista, a imena najboljih atleti~ara svijeta doznat }emo 12. novembra. Me|u atleti~arima koji kandidiraju za nagradu su jamaj~anski sprinteri Johan Blejk (Yohan Blake) i Usein Bolt (Usain). Blejk je na nedavnom svjetskom prvenstvu u Ju`noj Koreji slavio na 100 metara, dok je aktuelni olimpijski pobjednik i svjetski rekorder Bolt vlasnik najbr`eg rezultata ove sezone (9.76, Brisel). Me|u kandidatima je i svjetski prvak na pet i srebrni na 10 kilometara Britanac Mo Farah, svjetski rekorder u maratonu Kenijac Patrik Makau (Patrick), trka~ na srednje pruge Kenijac David Rudi{a (Rudisha), njema~ki baca~ diska Robert Harting, japanski baca~ kladiva Kod`i Murofu{, sprinter s Granade Kirani D`ejms (James), ameri~ki troskoka{ Kristijan Tejlor (Christian Taylor) i njegov sunarodnjak D`esi Vilijams (Jesse Williams), koji nastupa u skoku uvis. Me|u kandidatkinjama su tri Ruskinje Tatjana ^ernova (sedmoboj), Ana ^i~erova (vis) i Marija Abakumova (koplje), zatim ameri~ka prepona{ica La{inda Demus (Lashinda), njena sunarodnjakinja sprinterica Karmelita D`eter (Carmelita Jeter), novozelandska baca~ica kugle Valeri Adams (Valerie), jamaj~anska sprinterica Veronika Kempbel Braun (Veronica CampbellBrown), svjetska prvakinja na pet i deset kilometara Kenijka Vivijan [erio (Vivian Cheruiyot), vlasnica prve zlatne medalje za Bocvanu na svjetskim atletskim prvenstvima na 400 metara Amantle Mon{o (Montsho), te australska sprinterica Seli Pirson (Sally Pearson).
(A. ^.)

Ogroman pritisak
Vlasnici NBA klubova i sindikat igra~a i dalje se ne mogu dogovoriti o podjeli prihoda zbog ~ega su jo{ 1. jula obustavljene sve aktivnosti Lige, a neizvjestan je i po~etak sezone koji je zakazan za 1. novembar. Zakazan je jo{ jedan sastanak, mo`da i klju~ni, zbog ~ega }e, kako je izjavio predsjednik sindikata igra~a Derek Fi{er (Fisher), „svi biti pod ogromnim pritiskom“. Vlasnici klubova `ele smanjiti izdvajanja za igra~e, navode}i da su pro{le sezone ~ak 22 od 30 NBA ekipa uknji`ile gubitke u visini od 300 miliona dolara. Zbog „lockouta“ otkazani su svi pripremni kampovi i utakmice. Brojni igra~i ve} su potra`ili nove klubove u Evropi i Aziji. Evropskom prvenstvu u Litvaniji Kirilenko je izabran u idealnu petorku jer je u prosjeku bilje`io 14,9 poena i 6,1 skok. Rus nije jedina evropska zvijezda koja se sprema na povratak iz NBA, jer i italijanski centar Andrea Barnjani (Bargnani, 25, 213) razmatra ponude iz domovine. Najkonkretniju ponudu Barnjaniju uputio je Montegranaro koji mu je spreman isplatiti 800.000 dolara za ugovor na {est sedmica. O dovo|enju najboljeg igra~a Toronto reptorsa (prosjek 21,4 poen pro{le sezone) ma{taju jo{ Montepaski i rimski Virtus.
(E. J.)

Selektor Rusije poru~io igra~ima

Advokat: Prvo se kvalificirajte pa onda pijte
Selektor fudbalske reprezentacije Rusije Dik Advokat (Dick Advocaat) izjavio je da }e dozvoliti svojim igra~ima „ludi provod“ ukoliko se sljede}e nedjelje kvalificiraju na Evropsko prvenstvo 2012. godine. - Poslije utakmice s Andorom mogu da piju i pu{e koliko ho}e i {ta god ho}e, samo da se plasiraju rekao je Advokat uo~i va`ne kvalifikacione utakmice protiv Slova~ke u @ilini. Prije dvije godine ruski mediji optu`ili su pojedine fudbalere da su uo~i bara` duela sa Slovenijom za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2010. pili alkohol i pu{ili nargilu. Rusi se tada nisu plasirali u Ju`nu Afriku, jer su poslije pobjede u Moskvi od 2:1, do`ivjeli poraz u Mariboru (0:1). Rusija trenutno ima 17 bodova, dva vi{e od Irske i nalazi se na prvom mjestu B grupe, a slijede Ermenija i Slova~ka sa 14 bodova.
(A. ^.)

Otkriven novi doping test za hormon rasta
Nau~nici Svjetske antidoping agencije (SAA) prona{li su test koji }e mo}i mnogo bolje detektirati upotrebu ljudskog hormona rasta (HGH) kod sportista. U odnosu na dosada{nji, novi test ima ve}u mo} prepoznavanja HGH i to 10 do 21 dan prije uzimanja krvnog uzorka, dok su stari testovi „pokrivali“ samo prethodna 72 sata. Profesionalni sportisti naj~e{}e HGH uzimaju putem tableta i vitamina koji stimuliraju hipofizu, {to ima za posljedicu ja~anje muskulature i stvaranje otpornosti na (A. ^.) povrede.

Advokat: Ispit u Slova~koj

SRIJEDA 5. 10. 2011.

23.00
SERIJA, FTV
16.30 HRONIKA REGIJA 21.55 [ETNJA SA DINOSAURIMA 19.15 FEĐA PRESENTS 19.10 UČESNIK I SVJEDOK 22.00 KRALJICA JUGA

BHT1
07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Mumijevi, animirana serija, 67/71 09.40 Dje~iji festivali 10.00 BHT vijesti 10.10 MESS 2011, hronika, r. BHT arhiv ... 10.40 Bio jednom jedan Dnevnik 10.55 Pri~e iz starih gradova: Fo~a 11.30 Gorko-slatko, igrana serija, 201/229, r. 12.00 BHT vijesti 12.15 Crta, politi~ki magazin, r. 13.15 Zdravlje u Evropi: Odvikavanje od cigareta, strana dokumentarna serija, 3/12, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.35 Mumijevi, animirana serija, 68/71 15.00 Dje~iji festivali 15.10 Doma}a lektira: Travni~ka hronika 15.40 Izgubljena ~ast, igrana serija, 12/77, r. 16.30 Hronika regija: Hercegovina 17.00 Gorko-slatko, igrana serija, 202/229 17.30 Euroimpuls, magazin 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Pri~ice za laku no}, 13/13 19.00 Dnevnik 1 19.35 Retrovizor, muzi~ki program 20.10 Izgubljena ~ast, igrana serija, 13/77 21.00 TV Justice, sudska hronika 21.30 Na dnevnom redu, informativni program 22.00 Dnevnik 2 22.30 @ivot & ostalo: Vremenska ma{ina 23.00 Edukatori, njema~ko -australski igrani film 01.10 Sve u svemu, dnevni magazin, r. 01.55 Pregled programa za ~etvrtak

FTV
06.15 Gospo|a Barbara, igrana serija /12/ 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti Dje~iji program. 09.05 Mali spasioci 09.20 Poko 09.35 X-man 10.00 Spretno - sretno, tv igra 10.25 Harveytoons 10.50 Tomica i prijatelji 11.00 Sve }e biti dobro, igrana serija, 27. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Viza za budu}nost, igrana serija 13.20 Larin izbor, igrana serija, 18. epizoda 14.10 Fudbal, nogomet i jo{ pone{to, dokumentarni film 14.45 Tomica i prijatelji, crtani film 15.00 Vijesti 15.10 Na{a mala klinika, igrana serija 16.00 Sve }e biti dobro, igrana serija, 28. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Greh njene majke, igrana serija, 3. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.25 Larin izbor, igrana serija, 19. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.15 Harveytoons, crtana serija 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Anti~ki Rim. Constantin, igrana serija BBC-a, 5. dio 21.04 Dnevnik, najava 21.05 Slomljena krila, igrana serija, 48. epizoda 21.55 [etnja sa dinosaurima. Vrijeme titana, dokumentarni program BBC-a, 2. dio 22.30 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.00 Sestra Jackie, igrana serija, 1. epizoda /12/ 00.05 Viza za budu}nost, igrana serija 01.00 Dnevnik 3, r. 01.30 Pregled programa za ~etvrtak

OBN
08.00 Ukleta Marijana (12), meski~ka telenovela 09.00 Gorki `ivot (12), turska serija 10.15 Stol za 4, kulinarski show 10.45 Bilo jednom u Turskoj (16), turska serija 11.55 OBN Info, informativni program 12.15 Ludo srce (16), turska serija 13.15 Ljubav-vjera-nada (12), turska serija 14.15 Izgubljeni (12), turska serija 15.10 Na{a mala klinika (12), humoristi~na serija 16.10 Ukleta Marijana (12), meksi~ka telenovela 17.10 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.40 Bilo jednom u Turskoj (16), turska serija 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 Fe|a Presents, muzi~ki program 20.00 Ljubav-vjera-nada (12), turska telenovela 21.00 Izgubljeni (12), turska serija 22.00 Dolina vukova (16), turska kriminalisti~ka serija 23.00 Vox populi 23.05 Kontesa (12), igrani film 01.10 Izgubljeni (12), turska serija 01.55 Dolina vukova (16), turska kriminalisti~ka serija

TV ALFA
08.00 Novo jutro, jutarnji program 09.30 Ostrvo kornja~a, crtani film 09.55 Top shop 10.00 Ma~ak Mika, crtani film 10.25 Amor latino, igrana serija (r) 12/120 11.20 Jukebox, muzi~ki program 11.30 Vijesti 11.35 Intervju/tema dana (r) 12.00 Zakon ljubavi , igrana serija (r) 13.00 Ukradeni `ivoti , igrana serija (r) 14.05 The Game , igrana serija 14.30 The Game, igrana serija 15.05 Zakon ljubavi, igrana serija 16.00 Ukradeni `ivoti, igrana serija 17.00 Vijesti 17.15 Predaj se srce, turska serija (r) 18.15 Amor latino, igrana serija 13/120 19.00 Vijesti 19.10 U~esnik i svjedok, dokumentarni serijal autora M. Filipovi}a (r) 4/11 19.55 Vijesti 20.05 Predaj se srce, turska serija 21.10 The Game, igrana serija 21.30 The Game, igrana serija 22.00 Caffe Azra, zabavni program 22.20 Intervju/tema/komentar dana 22.35 Razmjena srca, igrani film 00.30 Astrologija

PINK BH
07.30 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Naslije|e jedna dame, serija r. 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Zabranjena ljubav, telenovela 12.00 Info top, info.program 12.15 Biometerolo{ka prognoza 12.20 City, zabavni program 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info. program 14.20 Grand hitovi, muzi~ki program 15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba, emisija 15.50 Info top, inf.program 16.00 More ljubavi, telenovela 17.00 Trijumf ljubavi, serija ( 2 epizode) 18.50 Porodi~ni obra~un, kviz 19.20 Info top, centralne vijesti 19.35 Biometerolo{ka prognoza 19.36 Za zdrav i lijep osmijeh 19.40 Timmy time, crtani film 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Bra~ni sudija , zabavna emisija 22.00 Kraljica juga, serija 23.00 Goli pi{tolj 3, film 01.00 Izazov, film 03.10 City, zabavna emisija r.

Sestra Jackie
D`eki i njen suprug, Kevin zabrinuti su jer sumnjaju da Grejs, njihova starija k}erka, pati od klini~ke depresije. Na poslu, razdra`eni pacijent udari D`eki, koja poku{ava umanjiti bol “percocetom” u kafi, ali tu kafu gre{kom popije g|a Akalitus.

23.00
FILM, PINK BH

Goli pi{tolj 3
Inspektor Frenk Drebin napokon odlazi u penziju nakon {to se o`enio s D`ejn Spenser. Dane provodi u mirnom porodi~nom `ivotu, ali problemi nastaju kad D`ejn po~ne sve vi{e ~eznuti za djetetom, a Frenk za povratkom policijskom poslu. Uloge: Lesli Nilsen, Prisila Prisli, D`ord` Kenedi Reditelj: Piter Segal

21.05
SERIJA, FTV

SATELITSKI PROGRAM
RTS
12.30 Enciklopedija za radoznale 13.00 Trezor 14.00 Medijska mre`a srpske dijaspore 14.30 Rok vilid` 15.05 Ovo je Srbija 16.00 Porodi~no blago 17.00 Dnevnik 17.20 [ta radite, bre 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko info 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Porodi~no blago 21.00 Stranac u Srbiji 21.30 Muzika moje mladosti 22.00 Bunt 22.30 Dokolica 23.05 Beokult 23.35 Stefan Milenkovi}, muzi~ki program

Eurosport
08.30 08.45 09.00 15.15 17.00 19.00 21.00 21.30 21.40 22.40 22.45 22.50 23.20 23.30 23.45 Motorsportovi Svi sportovi Tenis, WTA Turnir Peking Biciklizam Fudbal, LIGA [. (`ene): Pariz - Peamont Fudbal, LIGA [. (`ene): FFC Turbine Potsdam - Thor Olimpijske igre Svi sportovi Polo, Zlatni Kup Konji~ki skokovi Jedrili~arstvo Golf Golf, Ladies European Tour French Open `ene Golf Fudbal, LIGA [. (`ene): FFC Turbine Potsdam - Thor

Eurosport 2
10.00 Kriket, Liga [ampiona: Chennai Super Kings Speedblitz Blues 11.30 Australijski fudbal 12.30 Kriket, Liga [ampiona 15.30 Tenis, WTA Turnir Peking 16.30 Kriket, Liga [ampiona: Royal Challengers Bangalore - West End Redbacks 19.30 Vijesti 19.45 Motorsportovi 20.00 Wwe 21.30 Boks, Svjetska WBO titula Njema~ka: M. Huck - H. Garay 23.00 Surfing 23.15 Kriket, Liga [ampiona: Royal Challengers Bangalore - West End Redbacks

Sportklub
09.30 Vijesti 10.00 Pregled argentinske lige 11.00 Fudbal mondijal magazin 11.30 Pregled portugalske lige 12.00 U`ivo: Boks Svjetsko prvenstvo 1/4 Finale 15.00 Pregled Premier League 16.00 U`ivo: Boks Svjetsko prvenstvo 1/4 Finale 19.00 Vijesti 19.15 Premier League News 19.30 U`ivo: Profi boks 20.00 TWS 21.00 U`ivo: Tenis 21.30 Boks Svjetsko prvenstvo 1/4 Finale

22.20
FILM, NOVA TV Ninja s Beverly Hillsa
Ninje misle kako je Haru dijete Velikog bijelog ninje ~iji je dolazak zapisan ulegendi. Haruse imapriliku dokazati kada ga prelijepa Alison nagovori da se upusti u opasnu misiju na Beverli Hilsu. Uz pomo} brata ninje i prijatelja Amerikanca, Haru uvidi da ga o~ekuje puno odgovornija uloga od one kakvu je zami{ljao.

Slomljena krila
Nevzat se oporavlja na planini zahvaljuju}i tajanstvenoj osobi kojoj ne vidi lice. Aj{e sada o~ekuju nove nevolje. Tajanstvena osoba koja se pojavila u kasabi otkriva svoj identitet.

20.00
SERIJA, HAYAT TV

23.35

Stefan...

21.40

Polo

16.30

Kriket

21.00

Tenis

20.35
FILM,HRT2

National G.

MTV Adria
15.10 15.40 16.00 17.00 17.50 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.10 22.00 22.50 23.10 23.40 00.00 01.00 Audrina Audrina Real World. Las Vegas True Life 3 From 1 Brand New Jukebox Videography. Rock Riff Just See MTV MTV Express Top 20 Paris Hilton's British Best Friend My Life As Liz 2 Awkward Chapelle Show #Alternative Nation 3 From 1

FOXlife
15.00 15.55 16.46 17.40 Da, Draga D`oi Ludnica u Klivlendu Kako sam upoznao va{u majku 18.10 [apat duhova 19.05 Da, Draga 20.00 Ali Mekbil 20.55 Seks i grad 22.00 Sestra D`eki 22.25 Sestra D`eki 22.55 Kako sam upoznao va{u majku 23.20 Svi vole Rejmonda 23.52 Vil i Grejs 00.20 [apat duhova 01.10 Seks i grad 01.35 Seks i grad

FOXCRIME
15.50 Red i zakon. Zlo~ina~ke namjere 16.40 Monk 17.30 Ubila~ki nagon 18.20 Bjekstvo iz zatvora 19.10 @enski klan 20.00 Put osvete 20.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere 21.40 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere 22.30 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere 23.20 Kasl 00.10 Frikovi 01.00 @enski klan 01.45 Bjekstvo iz zatvora 02.30 Ne~ujno

Kad li{}e pada
Oguz kidnapuje Ferhunde. Nakon povratka od ljekara, Ali Riza po~inje novi `ivot, jede samo vo}e i povr}e, ali Hajrije sumnja u njega. D`ejda je rodila sina, ali nema novaca da plati bolni~ke ra~une, te se za pomo} obra}a Ned`li. Kod [efketa na posao dolazi lihvar Mithat.

13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 22.00 23.00 01.00

Megatvornice Ru{enje eksplozivom Opasni susreti Tajne kraljevske kobre Zato~eni u inozemstvu [apta~ psima Upecani: Invazija lignje Isus: ^ovjek iz Nazaretha Zato~eni u inozemstvu Isus: ^ovjek iz Nazaretha Upecani: Invazija lignje

Razbija~
Nakon osam godina slu`enja u vojsci narednik Kris Von vra}a se u rodni grad. Njegov je plan da se zaposli u mlinu u kojemu je nekada radio njegov otac. Me|utim, mlin je zatvoren, a u staru je zgradu smje{ten kasino Divljatre{nja. Vlasnikkasina jeKrisov nekada{nji {kolski prijatelj, sada mjesni mo}nik D`ej Hemilton.

SRIJEDA 5. 10. 2011.

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ
Ljubav: Netipi~no za vas, ali kao da se povla~ite. Niste u pravu, voljena osoba ~eka da u~inite prvi korak. Posao: Prema kolegama ste uobi~ajeno ljubazni. Posebno ste pa`ljivi prema onima koji su vam od koristi. Zdravlje: Nervoza zbog nezadovoljstva. Ljubav: Imate izrazitu potrebu da budete voljeni. Ljubav je uzvra}ena, mo`ete biti veoma zadovoljni Posao: Mogu}e je da malo zanemarite rad. Tako se dovodete u situaciju da rje{avate brdo problema. Zdravlje: Savladajte nervozu. Ljubav: Meta ste ne~ijeg zaljubljivanja, ali ste mirni. Naime, danas potpuno vladate svojim osje}anjima. Posao: Poku{ajte, hladne glave, procijeniti svoje sposobnosti. Tek onda donesite va`nu odluku. Zdravlje: Prolazno, lo{e raspolo`enje. Ljubav: Nekoliko je osoba kojima ste zanimljivi, koje vam se `ele pribli`iti. Va{e srce je, me|utim, zaklju~ano. Posao: Vi{e koristite svoje talente. Prije nego {to u|ete u poslove, savjetujte se s iskusnim prijateljem. Zdravlje: Tro{ite previ{e energije. Ljubav: O~ekujte konkretan prijedlog voljene osobe. Sa~ekajte, dok budete sigurni u svoja osje}anja. Posao: Sa lako}om obavljate svakodnevne poslove. Imate dovoljno energije da do|ete do `eljenog cilja. Zdravlje: Buditi fizi~ki aktivniji. Ljubav: Slijede ugodni emocionalni trenuci. Mo`e se dogoditi i presudan susret. Znate da ste voljeni. Posao: Ako niste u situaciji da birate, poku{ajte {to mirnije i sa {to manje nervoze dan privesti kraju. Zdravlje: Bez ve}ih promjena. Ljubav: Dobro se snalazite u zbrci koja vlada u va{em odnosu sa voljenom osobom. Ho}ete vi{e. Posao: Dogovori, sastanci, susreti... va{ planer je zaista pretrpan. Ipak, uspjet }ete sve sti}i, uraditi. Zdravlje: Imate dovoljno energije. Ljubav: Poku{ajte sa partnerom potra`iti osvje`enje u vezi. Iza|ite skupa na neko romanti~no mjesto. Posao: Trenutno je najpotrebnije da {to bolje organizirate dan. U datim okolnostima ostvarite svoje zamisli. Zdravlje: Regulirajte apetit! Ljubav: Energi~ni ste, {armantni. Imate uspjeha u ljubavi. Va{a veza do`ivljava pravi mali procvat. Posao: Slijede primamljive ponude. Ipak, nemojte se previ{e zanositi. Mnogo toga ostaje samo na rije~ima. Zdravlje: Odbacite cigarete. Ljubav: Osje}ate se neshva}eno, krivo tuma~ite partnerove postupke. Objektivnije procijenite situaciju. Posao: Iako ste pomalo iscrpljeni od obaveza koje ste sebi nametnuli, jo{ imate mnogo poleta i energije. Zdravlje: Izbjegavajte zadimljene prostore. Ljubav: Potrudite se da ispunite ljubavne `elje, jer sve vam ide u korist. Emocionalno ste stabilniji. Posao: U svakom slu~aju, imate dovoljno energije, a rad je zna~ajan segment dana{njih zbivanja. Zdravlje: U odli~noj ste formi. Ljubav: Sve vam, uglavnom, ide u korist, pa su i ljubavne `elje lako ostvarive. Doza opreza nije naodmet. Posao: Oprezni ste, iako dobro raspolo`eni. Prepreke shvatate kao neminovnost, a probleme rje{avate lako. Zdravlje: Ne pretjerujte sa jelom.

21.00

@ENE S BROJA 13

17.38

8. KAT

23.00

@ICA

18.05

KAD LIŠĆE...

HAYAT TV
08.30 Fifi, crtani film, 36. epizoda 08.50 Beba Felix, crtani film, 18.epizoda 09.00 Bumba, crtani film, 99. i 100. epizoda 09.10 Garfield, crtani film, 44. epizoda 09.25 Lijeni grad, crtani film, 45. epizoda 09.50 Jagodica Bobica, Jagositne pustolovine, crtani film, 27. epizoda 10.15 Dragon ball Z, crtani film, 8. epizoda 10.45 Bakugan, crtani film, 70. epizoda 11.10 Winx, crtani film, 41. epizoda 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 12.00 Kazali{te u ku}i, igrana serija, 12. epizoda 13.00 Miljenica, igrana serija, 82. epizoda 14.00 Hayat production show, zabavno-muzi~ki program 14.50 Bioclinica 15.00 Top Shop 15.15 Vitafon 16.00 Kad li{}e pada, igrana serija, 103. epizoda 17.00 Staklena ku}a, serijski program, 24. epizoda 18.10 Sport centar 18.15 Nepobjedive banzuke, zabavno-sportski TV show 18.45 HIPP - Imunizacija, vakcinacija 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.30 Sport 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, igrana serija, 104. epizoda 21.00 @ene s broja 13, serijski program 22.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, zabavno-muzi~ki program 22.32 Staklena ku}a, igrana serija, 25. epizoda 23.30 Kriminalci, igrani film

HRT1
12.16 TV kalendar (R) 12.28 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 12.32 Kad zavolim, vrijeme stane telenovela (10/182)* 13.20 Sve }e biti dobro, serija (76/180)* 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Rije~ i `ivot. Nada u starosti i bolesti, religijski program 14.55 Alisa, slu{aj svoje srce - telenovela (76/240)* 15.40 Indeks, emisija o {kolstvu 16.10 HAZU Portreti. Dragutin Gorjanovi} Kramberger (R) 16.25 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.08 Hrvatska u`ivo 17.31 HAK - Promet info 17.32 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 17.38 8. kat, talk show 18.20 Capri 3, telenovela (24/26)* 19.15 LOTO 7/39 19.20 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.12 Stipe u gostima 4, TV serija (3/20)* 20.45 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 20.50 Misija. Zajedno 21.45 Paralele 22.20 Otvoreno 23.05 Dnevnik 3 23.25 Sport 23.28 Vrijeme 23.35 Vijesti iz kulture 23.40 Drugi format 00.25 [apta~ psima 5 (6/37) (R)* 01.15 Bez traga 7, serija (12) (9/24) (R)* 01.55 @ica 1, serija (18) (11/13) (R)* 02.50 Skica za portret

HRT 2
06.20 Kad zavolim, vrijeme stane telenovela (9/182) (R)* 07.05 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija (36/47)* 07.25 Pipi Duga ^arapa, crtana serija (16/26)* 07.50 Mala TV* 08.20 Neuhvatljivi pra{~i} Rudi, serija za djecu (7/13)* 08.50 [kolski sat. Hrvatske autohtone pasmine* 09.35 Olujni svijet, serija za djecu (14/26)* 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora* 13.30 Potro{a~ki kod (R)* 13.55 Briljanteen (R)* 14.35 H2O Uz malo vode!, serija za mlade (13/78)* 15.00 Edgemont 1, serija za mlade (13/13)* 15.25 [kolski sat. Hrvatske autohtone pasmine (R)* 15.55 Izazovi. Moj svjetionik, gr~ki dokumentarni film (R)* 16.10 Meteor i veliki kota~i, crtani film* 16.20 Mala TV (R)* 16.50 Po{tar Pet, crtani film* 17.10 [apta~ psima 5 (6/37)* 18.00 Regionalni dnevnik* 18.20 @upanijska panorama* 18.35 4 zida (R)* 19.10 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija (37/47)* 19.30 Glazba, glazba... {ansone* 19.55 Ve~eras* 20.00 Gavin i Stacy 1, humoristi~na serija (2/6)* 20.35 Razbija~, ameri~ki film* 22.10 Bez traga 7, serija (12) (9/24)* 23.00 @ica 1, serija (18) (11/13)* 00.00 Retrovizor: Zakon i red: Zlo~ina~ke nakane 4, serija (12) (7/23)* 00.42 Retrovizor: Moja obitelj 7b, humoristi~na serija (9/9)* 01.12 Retrovizor: 24 (7), serija (12) (7/24) (R)* 01.55 No}ni glazbeni program. Glazbeni spotovi*

Nova TV
07.00 Neustra{ivi Scooby Doo, crtana serija4/14 07.25 Bumba, crtana serija35-36/150 07.40 Tomica i prijatelji, crtana serija23/46 07.55 TV izlog 08.10 Nate Berkus Show44/173 09.10 Kad li{}e pada, serija R81/174 10.10 Ljubav i kazna, serija, R 11.10 Inspektor Rex, serija R 12.10 IN magazin R 12.55 Larin izbor, serija R 13.55 Teresa, serija 40-41/152 16.00 Inspektor Rex, serija 8/15 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija82/174 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Ljubav i kazna, serija,33/62 21.00 Larin izbor, serija20/160 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Ninja s Beverly Hillsa, igrani film 00.05 Navy CIS, serijaR 02.00 Seinfeld5-6/180 02.30 Na putu prema dolje, serija (12)*1/13 03.20 Ezo TV, tarot show (18)* 04.20 Zvijer, serija (12) R 05.10 Seinfeld, serija R 05.35 Nate Berkus Show R 06.20 IN magazin R 06.55 Kraj programa

MRE@A
07.35 Ostrvo kornja~a, crtani film 08.05 Dokumentarni program 09.05 Zakon ljubavi, serija (r.) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija 14.05 Igra, serija (r.) 14.30 Igra, serija (r.) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 78 16.00 Ukradeni `ivoti, serija 17.15 Predaj se srce, serija, 20.05 Predaj se srce, serija, 21.10 Igra, serija, 49. ep. 21.30 Igra, serija, 50. ep. 22.35 Razmjena srca/Trading Hearts, film

22.30 Dnevnik 3 22.50 Filmovi Lika Besona Posljednja borba 00.25 Prislu{kivanje, serija

HTV OSKAR C
11.00 13.00 14.05 15.05 16.00 17.15 18.15 19.00 19.30 Film Klinika, serija Igra, serija Zakon ljubavi, serija Ukradeni `ivoti, serija Predaj se srce, serija Kviz Dnevnik HTV Oscar-C Reemitiranje dnevnika HRT-a 20.05 Predaj se srce, serija 21.00 Igra, serija 22.35 Razmjena srca, film

kultura, emisija (r.) 16.30 Hrana i vino, emisija 17.10 Reporta`a 17.50 EXTRA PLUS, kontakt emisja (r.) 18.50 Marketing 19.00 Dnevnik KISS 19.20 Marketing 19.30 Dnevnik HRT 1 20.00 Reporta`a KISS 21.00 Reporta`a 22.25 Criss Angel Mindfreak, serija 23.00 Dnevnik KISS (r.) 23.25 No}ni program

22.00 Hema magazin, centralna inf. emisija

BN
19.00 19.30 20.05 20.10 20.55 20.55 22.30 22.55 23.00 Sport fles Dnevnik 2 Marketing Kasandra, serija Marketing Svijet uspjesnih Dnevnik 3 Marketing Amajlija za lagodan `ivot, film 00.45 Slomljena krila, film

19.25 19.30 20.10 20.30 20.45 21.15 21.20 22.00 23.00

Marketing blok Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti, inf.program Svijet uspje{nih, emisija o biznisu Marketing blok Svijet tajni, serijski program Biografije, dok. program Aktuelnosti, inf. program, r.

TV USK
18.10 Tehnolo{ka znanja, dok. program 13/13 18.40 Hello Kitty 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Turisti~ki putokaz 20.45 Kultura, program iz kulture 21.30 Dnevnik 2 21.50 Predaj se srce, serija 22.50 TV liberti, inf. program 23.25 Reporta`e

KAKANJ
19.00 19.15 19.30 20.00 20.20 20.50 21.00 21.30 22.00 22.45 23.00 23.30 Bra~a Koale Marketing Dnevnik FTV Vijesti IC Svijet tajni, turska serija Marketing Auto Shop Magazin Mr. Bean Amor Latino, serija Marketing Vijesti TV Sahar Glas Amerike

TV GORA@DE
17.00 19.00 20.30 21.00 22.00 22.30 Najava programa Dnevnik Na{a realnost Liberty TV Sestrice, igrana serija Muzi~ki program

RTRS
12.30 Za.druga, emisija za mlade, r. 12.55 Poprokaut, muzi~ka emisija, r. 13.25 Rezovi, serija 13.55 Prislu{kivanje, serija 15.00 Vijesti - sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 U fokusu 15.55 EU i mi 16.23 Izvje{taj sa banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Larin izbor, serija 18.00 Dragulj u carskoj palati, serija 19.15 Pingu, crtana serija 19.30 Dnevnik 2 20.04 Sport 20.10 Turneja, serija 21.05 Art ma{ina, emisija iz kulture 21.50 Statisti, serija

ZENICA
17.50 17.55 18.00 18.01 18.30 19.00 19.30 19.50 20.00 21.00 21.05 21.30 22.30 23.00 Ze sport plus TV izlog Najava Zenice danas Zabavni program:Cris Angel Mali oglasi, obavje{tenja Zenica danas Muzi~ki spotovi Obavje{tenja Sredinom TV izlog,mali oglasi Zdrava TV Igrana serija:Sponzoru{e Obavje{tenja Zenica danas, r.

TV OSM
18.30 19.10 19.30 20.05 21.10 21.35 22.35 00.30 Dan, inf. emisija SMS oglasi Portal Predaj se srce, serija Igra, serija Igra, serija Igrani film Astro show

HIT TV
18.30 19.00 19.35 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.35 23.50 00.00 00.05 Vremeplov Objektiv I Triumph Taina, serija Otvoreni studio Objektiv II Ja sam tvoja sudbina, serija Glas Amerike Triumph Frame Tri minuta Film

HEMA
14.00 Muzi~ki program + Promocija program 15.00 Vijesti, inf. program 16.00 Na{i razgovori, r. 17.00 Reporta`a,r. 18.00 Vijesti, inf. program 19.00 Serijski program 20.00 Desetka, emisija o studentskim temama 21.00 Izaberi zdravlje, emisija o zdravstvu

VISOKO
14.00 17.00 17.05 17.45 18.20 TV strane Pregled programa Svijet tajni, r. TV liberty, info program Pri~e, r.

KISS
15.30 ^ovjek i zdravstvena

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

LJUDI I DOGAĐAJI

U nesreći četvero mrtvih

5K@=H LJUDI I DOGA\AJI = HEA?E

AMSTERDAM - U sudaru glisera i teretne barže koja je prenosila cement na rijeci Mezi u Holandiji četiri osobe su poginule, a tri su lakše povrijeđene. Uzrok nesreće nije jasan. Četvero mrtvih su starosti između 24 i 32 godine, prenosi AFP.

Nošenje modela pratila je i glumica Uma Turman

Karl Lagerfeld predstavio kolekciju “Chanela” za proljeće i ljeto 2012.

2,8,1 581-6 ) 21561
Dominiraju volani, faltne, kaiševi i resice na jednostavnom kroju za suknje i haljine
PARIZ - Podvodni svijet bio je inspiracija Karlu Lagerfeldu za “Chanelovu”kolekciju proljeće i ljeto 2012. godine. Modele u bijeloj, srebrenoj i pastelnim bojama predstavio je na pisti od školjki i koralja. Volani, faltne, kaiševi i resice na jednostavnom kroju za suknje i haljine dominiraju kolekcijom čije su nošenje jučer ispratile mnoge poznate ličnosti. Među njima su bili i glumica Uma Turman (Thurman) i autoritativna glavna urednica magazina “Vogue” Ana Vintur (Wintour), kao i Šon Lenon (Sean Lennon), čija je djevojka Šarlot Kemp (Charlotte Kemp) prošetala pistom.

Noks plače u sudnici 

KćE E =JLH=

- Izbjegao sam dojam sirena, ali sam za inspiraciju imaoi ribe i biljke i drugi podvodni svijet. Od materijala sam kombinirao poliester i najlon, jer su klasični teški materijali užasni - kazao je poznati dizajner. 

>EJA AHE š =@=D
TOKIO - Izložba noviteta iz svijeta tehnike “IT & Electronics” ovaj je put ponudila više zanimljivih gadžeta. Na prvom je mjestu svakako mobitel koji detektira loš zadah i reagira na miris alkohola.

Proizvođač “NTT DoCoMo” još nije odredio datum izlaska na tržište i cijenu ovog pametnog telefona. Među čudima tehnike još su i naušnice koje mjere puls, ali i jošskoro 600 drugih predmeta.

PERUĐA - Sud u Italiji oslobodio je Amerikanku Amandu Noks (Knox) i Italijana Rafaela Solesita poslije četiri godine koje su proveli u zatvoru po presudi da su krivi za ubistvo britanske studentice Meredit Kirčer (Meredith Kircher). Oni su ovaj zločin uporno negirali. Sud je poništio raniju presudu kojom je Noks osuđena na 26, a Solesito na 25 godina zatvora jer su dokazi bili nepouzdani.

Pacijentica kod plastičnog hirurga

+LAJ= A@E?EIE JKHE=
SEUL - Estetska hirurgija jedna je od najbrže rastućih industrija u Južnoj Koreji. Stoga je ova zemlja postalaazijski centarmedicinskog turizma, jer tamošnji ljekari dotje-

MOSKVA - Porodična svađa bračnog para iz Rusije završila bi smrtnim slučajem da nož kojim je muž htio probosti suprugu kroz srce nije zapeo u njenim velikim silikonskim grudima. Par iz Moskve se našao u žestokoj svađi, muž je dohvatio nož i nasrnuo na ženu. Ciljao ju je u srce, ali oštricu je zaustavio silikonski umetak koji je grudi njegove supruge pretvorio u solidne “četvorke”. Upravo je suprug bio taj koji je ženu nagovorio na ugradnju silikona prije pet godina. Nakon incidenta ženu su operirali i zamijenili joj umetak u grudima.

/HK@E = IF=I

Iskosa

ruju izgled hiljada stanovnika iz drugih zemalja. Ovaj multimilijarderski biznis najviše su raširili Kinezi, koji posljednjih godina sve teže mjere svoje bogatstvo.

Još se ne zna kada će novitet na tržište