You are on page 1of 60

www.expressmag.

ba

Sve D`ekine `ene
35. strana

Otkrivamo

29. septembar/rujan 2011.

Sarajevo Godina XI Broj 536

Dobrinja

Ispovijest nakon zatvora

Minno Hod`a: Kajem se
Severina se povjerila prijateljicama
3. strana

6. strana

Verenu napao narkoman
12. strana

Ni{ta od svadbe

Mirza [oljanin

^ekam paso{ BiH

5. strana

„Express“ saznaje
Vu~kovi}: Volimo i ovako bez papira i formalnosti

Potvr|eno pisanje „Expressa“

Kapisoda i Rosulja{ odavno vi{e nisu u vezi
Petar lijepu Dejanu zamijenio prelijepom Marijom

Ni{ta od Severinine svadbe!
Ne}u raditi, jer ne `elim da se gegam na sceni i pokazujem stomak, to nije lijepa slika ka`e hrvatska pjeva~ica
Ako je vjerovati pri~ama koje kru`e Beogradom, jo{ ~emo dugo ~ekati da Severina Vu~kovi} i Milan Popovi} stanu ispred oltara! [u{ka se da njih dvoje u skorije vrijeme nemaju namjeru svoju vezu ozvani~iti vjen~anjem. Ovaj sretni ljubavni par jo{ ozbiljno ne razmi{lja o svadbenom veselju iako je popularna Spli}anka u „bla`enom stanju“. Ona je nedavno izjavila kako joj je lijepo i bez vjen~anog papira. - S Milanom `ivim pod istim krovom od po~etka na{eg zabavljanja, ljubimo se, volimo i ovako bez papira i formalnosti. Iako su me novinari udavali ve} nekoliko puta, za sada o svadbi ne razmi{ljam. Kada }e se to promijeniti ne znam, ali znam da bih voljela da imam intimnu svadbu kojoj }e prisustvovati samo najbli`i prijatelji - otkriva Severina. Do zaklju~ivanja ovog teksta poku{avali smo stupiti u kontakt sa pjeva~icinim menad`erom, ali bez uspjeha. Od na{eg izvora iz Beograda, koji je insistirao na anonimnosti, ~uli smo da je Seve svojim prijateljicama u Beogradu nedavno rekla kako jo{ nije sigurna da je spremna za brak, ali da }e `ivjeti zajedno sa Milanom i bez „potvrde“ mati~ara. Povukla se na trudni~ko bolovanje jer smatra da nije primjereno da nastupa sa stomakom do zuba. - Publika je navikla da igram i ska~em na koncertima, {to je sa trudni~kim stomakom nemogu}e. Ne}u raditi, jer ne `elim da se gegam na sceni i pokazujem stomak, to nije lijepa slika - rekla je ona i otkrila kako }e za vrijeme trudni~kog boloA. Sa. vanja u studiju snimati nove pjesme.
Petar i Dejana: Bila je to ljubav Marija: Ve} mjesec u ljubavi sa Kapisodom

Petar Kapisoda zamijenio je Dejanu Rosulja{, voditeljicu OBN-a sa prelijepom glumicom Marijom Karan! Ovu vijest kao udarnu prije neki dan objavili su srbijanski, a ubrzo zatim prenijeli i neki bosanski mediji. Time je, na`alost po plavokosu biv{u manekenku, potvr|eno pisanje „Expressa“ da je njena veza sa crnogorskim rukometa{em ve} odavno prekinuta, s obzirom da se, pi{u kolege iz Srbije i Crne Gore, Petar i Marija se zabavljaju ve} mjesec, a da su posljednjih ljetnih dana u`ivali u Budvi. Ne `ele}i da likujemo, kao {to to nismo radili ni kada smo prvi objavili vijest o njihovom prekidu veze, pa ~ak ni kad je Dejana to nemu{to poku{ala „demantovati“ koriste}i svoje privatne i poslovne veze sa kolegama iz drugih redakcija, to ne ~inimo ni sada. Dejana i Petar su javne osobe o kojima se pi{e i kad su sretni u vezi, ali i kad, na`alost, te veze pucaju. Otprilike, kao {to sada svi pi{u o vezi popularnog crnogorskog rukometa{a i biv{eg ~lana RK Bosna i prelijepe srbijanske glumice koja svoju karijeru gradi u Holivudu. S. B.
29. septembar/rujan 2011.

3

Magazin “Express” upisan je u evidenciju javnih glasila u Uredu za informiranje Vlade FBiH br. RN. septembar/rujan 2011. tel. 3383204893244355 NLB TUZLANSKA BANKA TRN br.: 033/455 333 TELEFONI: Redakcija: 281-457.ba 4 29. 3383202266402293 DEV. 132731001313169 SWIFT CODE: TBTUBA22 HYPO ALPE ADRIA BANK TRN.roto press" [tampa: GIK “OKO” d. 281-458. D`emala Bijedi}a br. ba Marketing: 281-356. Broj PDV registracije: 200934630002 Transakcijski ra~uni: UNICREDIT ZAGREBA^KA BANKA. 04-40-91/01 pod brojem 1017 od 19. 185. direktor Dru{tva DTP: Studio "Avaz .06. E-mail adresa: express@avaz. 3060510000030742 DEV. Plasman i prodaja: 281-364. RN. d. TRN br. br. br. Oglasna slu`ba: 281-405. 7100-4200934630002 BBI Bosna Bank International TRN BR. godine. 1410010000001620 SWIFT CODE: BBIBBA22 CIJENA: 1 KM Adresa redakcije: Te{anjska 24b. Sarajevo. br. 281-468. express@avaz.2001.Izdava~: "Avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Mirsad Cviko Zamjenik urednika: Amir Saletovi} Novinari: D`enita Hasovi}-Mirvi} i Sanela Begovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Hasena Hajri}. . 281-467. Sarajevo ul. 281-454.

Veli. gostovanjima. staru sevdalinku. Mirza nam je sa `eljenjem kazao da nema previ{e vremena za pra}enje novih kandidata.jedina {minka mi je frizer o{i{am se i to je to. ili iz Srbije.jer Mirza i jeste kod kom{ije brao cvje}e. koja me je opet nau~ila da se redovno i zdravo hranim. Zadovoljan sam sve dok je to tako. kad smo poku{ali saznati {ta se de{ava na emotivnom planu. Niti sam jak. da je ima koliko mu treba. sad koliko }e taj put trajati i koliko }u ljudi sresti na njemu ne Mnogo nepo`eljnih Kako nam ni{ta ne mo`e proma}i. pitali smo Mirzu ima li neko s kim bi volio sara|ivati na narednom albumu. kao nekome ko je godinama trenirao rukomet u krvi je ostala ta fizi~ka aktivnost. A ako Bog da za dvije godine }u postati i njen dr`avljanin. Iako je i godina dana nije pro{la od zavr{etka tre}eg rijaliti {oa „Zvijezda mo`e{ biti Ti“.. htjeli mi to priznati ili ne... ^inilo nam se da ga je to pitanje malo i uvrijedilo jer smatra da je imao vrhunski tim iz BiH koji je tra`en i cjenjen u regionu. Ali moram priznati da ja ni{ta posebno ne ula`em. i ono {to radi{ bi}e dobro ili lo{e .iskreno }e pjeva~.. Navalentne obo`avateljke su mi najmanji problem. septembar/rujan 2011. ali ja u svakoj svojoj sekundi onoga {to radim nastojim dati maksimum. barem onaj jedan posto za pobjedu prevagnuo je i njegov izgled. Mirza je otvoreno i u dobrom raspolo`enju pri~ao o poslu.ali tokom trajanja {oua je pri~a koju mo`da i ne bi volio ponovo pro`ivjeti. u`iva u njoj. kao pu` uvukao se u svoju ku}icu.. No.kazao je na po~etku Mirza nagla{avaju}i da je on prezadovoljan ekipom s kojom je sara|ivao na svom prvijencu a koju mu je omogu}ila Hayat produkcija.. Kako Mirza kroz snimljene reklame na neki na~in ima i gluma~kog iskustva pitali smo ga da li ima `elju oku{ati se i na filmskom plaS. a ukoliko dam malo ispod te ta~ke maksimuma ne}e biti dobro. Siguran sam da }u i na narednom projektu dr`ati se iste ekipe. baladu kao i rok izvedbu. Svi smo se tokom {oua uvjerili da odli~no izvodi i narodnjake. ovo nas je na neki na~in zbunilo. kakva je povratna informacija ljudi i kako oni reaguju na ono {to ti radi{..jer kako ka`e „gledano s matemati~ke strane mnogo je pjeva~a u sretnom braku“ i vjeruje da }e i on na}i srodnu du{u.Dali smo jedan muzi~ki pravac. . kada on uglavnom radi. Naravno. svjestan je da to postoji. pa }e mo}i vi{e komentarisati. Iako je okupio odli~an tim saradnika.kazao nam je Mirza kojem je pravno ostalo jo{ dvije godine da aplicira za bosansko dr`avljanstvo kazao je budu}i Bosanac. Ako te brojke budu ve}e ra~unat }u da je ovo {to radim ispravno. nismo ni o~ekivali ba{ da nam ka`e kome se to ne javlja. a smatra da je jo{ rano i donositi prognoze ko bi se mogao na}i u finalu.. Odgojen sam kao Bo{njak. Daje maksimum Ka`e ne bi bio po{ten ako bi rekao da mu popularnost i pa`nja obo`avatelja ne gode. kad imam dovoljno u svojoj..Medijska pompa se spustila. Tada je ka`e sve bilo prenapadno. ako uzmemo ~injenicu da je on iz Sjenice. Kazao je da }e se svim silama boriti da njegov privatni `ivot sa slikama i uspomenama ostane u njegovom malom stanu.. pa ~ak mo`da i vi{e. Dodao je da mu ne fali ljubavi i nje`nosti.. I danas mu prilaze. jo{ ne mo`e odvojiti vrijeme i ponuditi nekoj osobi onoliko koliko bi to `elio. Ma pitanje koliko ula`e u njega i koliko mu je bitno da dobro izgleda Mirza ka`e: .. Naglasio je da mu je podr{ka porodice najva`nije i da. ne o~ekuje niko da pjeva{ tu|e pjesme. Naravno. Njoj pripadam. A kao i ve}ina mu{karaca. da li~i{ na nekog. ali iskreno govore}i u toj slavi vi{e u`iva sada nego onih prvih dana. primjetili smo da u Mirzinom imeniku u mobitelu stoji „ne javljati se“. Izgled itekako. za ovaj posao sve {to se radi veoma je bitno. saradnicima. Ipak kroz daljni razgovor otkrili smo da je jo{ uvijek njegov status „slobodan“. Jo{ nema svog favorita. Nemam razloga da budem nezadovoljan.. Ali samo onda kada se i on bude mogao dati. . umjetni~ki pravac koji otvara put za dalje. i ne vidi potrebu za{to bi i{ao kod kom{ije i brao cvje}e. Mirza [oljanin jedva ~eka bosanski paso{ N te{ko na}i nekoga ko }e pratiti pjeva~a. Pona{am se prema svome tijelu onako kako sam se pona{ao i prije. kada zna{ koliko vrijedi{ i ko si. BEGOVI] tnu. ve} i neki drugi koji stalno ne{to tra`e od njega. ve} se te{ko nosim sa onima koji misle da zara|ujem vi{e od stvarnog i kojima uvijek treba ne{to. 5 . ali ta~no zna kako im je i daje im svoju moralnu podr{ku.razumijem da je te`ak vakat i da ljudima sva{ta treba. Iako se zakuhava na novom serijalu Hayatovih zvijezda.. jedan stilski. . i da to nisu samo obo`avateljke. ne znam je li se rodio neko na ovom svijetu ko je uradio ne{to ~ime su svi odu{evljeni.. zato }e na ozbiljnu vezu sa~ekati jo{ neko vrijeme.i da je to dio koji nije spreman dijeliti sa svakim. ipak.. Niti brati cvije}e u tu|oj ba{ti.Ponosno }u re}i da sam Bosanac! Pjeva~u su pravno ostale jo{ dvije godine da aplicira za bosansko dr`avljanstvo znam. hvala Bogu.Nisam uspio mjenjanjem brojeva „rije{iti se“ onih s kojima ne `elim kontakt..sada se do{lo na normalu. Mo`da za nekih mjesec dana da }e slika biti jasnija i realnija. i vjerujem da imam dovoljno poklonika.. osim sa prijateljima i porodicom. `ele zajedni~ku fotografiju. Do sada ih je gledao samo dva puta jer je njihovo emitovanje petkom..Ne znam koliko je realno i isplativo hrliti za nekim autorim van BiH dok njihovi pjeva~i imaju potrebu za na{im autorima. I jedva ~ekam taj momenat kad }u s ponosom re}i ja sam iz Bosne i Hercegovine . . tako da duhovno i religijski pripadam Bosni. [oljanin: Nema djevojku 29..ti si ti. i pridr`avam se kulture `ivljenja koju sam nau~io od malih nogu. koju cijeli `ivot smatram svojom zemljom. Ina~e. A takvih svi imamo. tra`e autograme. Mo`da i previ{e. za koje je imao samo rije~i hvale. ali ja zaista nisam u mogu}nosti svima iza}i u susret i udovoljiti njihovim `eljama.. ali nam je otkrio da ima nekoliko takvih u memoriji. jer od ove pozitivne energije koja kru`i me|u nama ne `elim odustati. a i ona meni..Iskreno. Mada. E. Nije imao nikao mira. ni sposoban da rje{avam tu|e probleme a ne bi vjerovali {ta ljudi sve tra`e od mene .no.. a pobjednik Mirza [oljanin mo`e se pohvaliti sa veoma uspje{nim albumom ali i brojnim nastupima. O njegovom glasu neosporno je pri~ati.

u te{kom afektivnom stanju fizi~ki nasrnuo na nju. a bez njegovog znanja i pristanka. svoju li~nu kartu. otvorio sam dva lokala u Sarajevu. ubrzo je vidio da to nije ba{ prilago|eno tr`i{tu pa je povukao „ru~nu“u karijeri i ~ekao priliku. ipak smogne snage i nastavi pri~ati. 1998. najavljuju}i i svoj novi album.Ekskluzivno: Ispovijest folk pjeva~a Mirze Hod`a Minne Nakon razlaza sa suprugom Indirom. Minno je imao sre|en privatni `ivot. 1995. s kojom se ~etiri godine poslije. uvjerili smo se i sami. otvorio je svoju du{u te. a najvi{e za vjeru u mene i kao pjeva~a.. zaljubili te vrlo brzo po~eli i `ivjeti zajedno. na toj {ansi. Zlatan Latifovi} koji mi je pru`io jo{ jednu {ansu. objavljuje album „Ti si me izdala“ koji je snimljen prije U Potresna pri~a Na trenutke prekida svoju pri~u. ~elnik produkcije ZAMS. Album „Boli glava“ vrlo brzo je nai{ao na dobar odjek. kajem se i spreman dok se pjesma „Ona je `ena mog druga“ na prvo slu{anje izdvaja kao mega hit. Priznaje nam da mu Zahvalan Zlatanu Latifovi}u na pru`enoj {ansi ^im je napustio zatvor u martu 2007. otvorio sam joj kafe slasti~arnu da Minno: Bio sam nezrela. Nakon toga. Minno je stigao u Sarajevo gdje se poku{ao vratiti normalnom `ivotu. Minno „izbacuje“ pjesmu „Ne tro{i suze zbog mene“. Upoznali su se. ~iji je autor Jasna Ba{i}. gdje smo imali stan.muzike. poslije toliko godina u moj `ivot ulazi ~ovjek koji ima razumijevanja za moju `ivotnu tragediju. kako `eli ve} jednom sve to izbaciti iz sebe. ponovo pro`ivljavati. stani zoro ti“). samo za na{e ~itaoce. u njegov `ivot ulazi Ivanka Nakon {to sam.iskreno }e Minno o svom producentu. godine bio je o`enjen lijepom Indirom. Godine 2000. tu vi{e nego potresnu pri~u. Ve} tada je imao sve pjesme za novi album „Prolje}e“. godine. pogled mu se izgubi negdje u daljini. nisam `elio biti udaljen od svoje istinske ljubavi . {to je „zakopao“ u svojoj pro{losti. je veoma te{ko sve to. rastavio (sudski postupak okon~an 1999. No. I kona~no ju je do~ekao. Od srca mu se. govori o detaljima njegovog `ivota „iza re{etaka“ i o tome {ta je sve prethodilo pa je on skoro devet godina odle`ao u njema~kom zatvoru.. zbog preljube. na svoju ruku. . I uporedo s karijerom. album sa njegovom kantautorskom pjesmom „Moja sudbina“ („Stani. 1996. Za njega se ~ulo jo{ ‘92 godine kada je snimio prvi kantautorski album „Ni koraka bez tebe“. prvi put. No. No.septembar/rujan 2011. u njegov `ivot ulazi Ivanka. Bio sam u zatvoru.Poku{avao sam raditi ne{to u ugostiteljstvu. godina bila je presudna u njegovoj karijeri.emotivnoj fazi. Od 1992. klju~ni 4. prema Minninim rije~ima.U Minhenu. Halid Muslimovi}. neizgra|ena mu{ka li~nost 6 29. . Minninog odlaska u zatvor. ali jo{ vi{e u mene kao ~ovjeka . u toj kriti~no . zbli`ili. u toj kriti~no . Pjesme s tog albuma su isplivale tek poslije njegovog nestanka sa estradne scene. Ve} naredne godine slijedi saradnja sa izdava~kom ku}om „Halix“ s kojom potpisuje petogodi{nji ugovor. no brzo sam shvatio da se ne vidim u tome. zahvaljujem. poslije 13 godina od tragedije koja ga je zadesila.emotivnoj fazi. godine izlazi. Nije to bilo za mene. godine). I nakon razlaza sa Indirom. . sam sam sebe prijavio policiji Su|enje mi je veoma te{ko palo jer nikada ranije nisam imao posla sa zakonom ekskluzivnoj ispovijesti za „Express“ folk pjeva~ Mirza Hod`a Minno odlu~io je staviti ta~ku na sve {pekulacije koje se ti~u njegove pro{losti. Vidno potresen. Sre}om.

tehnika prevo|enja. na`alost. ali se nadam da }e se promijeniti ispri~ala je ona. kako kroz dugi prekid karijere.. No. surove gre{ke puno nau~io i `ivot sasvim drugim o~ima sagledao.Provjerava me gdje kod da po|em. kao i svi i on ima svoje Treba ih objesiti o drvo Tr`an: Ljubomorni postaju siled`ije Surova gre{ka Svoju surovu gre{ku je „debelo“ platio. dakle li~no priznanje u kojem me je molila za opro{taj i jo{ niz detalja koje su bile ispisane na stranicu i pol. ^ak se. nisam `elio da se osje}a manje vrijednom. . dobro pored novog de~ka. Su|enje mi je veoma te{ko palo jer nikada ranije nisam imao posla sa zakonom. kako ~ujem. Iako `ivi u Briselu nije mu te{ko doputovati do Beograda kako bi me potajno pratio. Tim je posvjedo~io da ni{ta nije bilo iz koristoljublja. „debelo“ pla- tio. . Komponovao je. a nadam se da je i ona. malo se uspio na{aliti. te godine nije uludo potra}io. pa sam pro{etao do na{e slasti~arne. Na rukama ju je unio u tuzlansku bolnicu. ^ak mi se prije. ka`e nam. osim. obo`ava i nada se da }e jednog dana i sam zasnovati porodicu. vanredno studirao Knji`evnost. nikada nije ni ka`njavan. . Svoju gre{ku je. Kada bi joj bila potrebna bilo kakva pomo} i dan danas bih joj iza{ao ususret.Hvala Bogu. otprilike godinu dana. a reagirao sam kao tipi~ni Balkanac. znali i u potpunosti izmjenjivati sadr`aj mog djela. nisu me zadr`ali. Govorila mu je da }e sve to pro}i. Bilo mi je samo drago ~uti da je dobro i da `ivi svoj `ivot. tada sam prijavio njema~koj policiji. . mogu re}i odmah jer sam se. ~im se moj razvod sudski okon~a. posebno u to vrijeme kao i u godinama mog odle`avanja kazne. pokazao bih i sebi i drugima da sam danas vi{e nego zreo ~ovjek i da sam iz te te{ke. No. sam sam sebe prijavio. Oni koji su ljubomorni na kraju postaju klasi~ne siled`ije i udaraju `ene .sa `aljenjem nastavlja Minno dodaju}i kako se duboko kaje za ono {to je po~inio u te{kom afektivnom stanju. morao sam druga~ije reagirati. bez imalo razmi{ljanja. Opsesivno ljubomorni mu{karci „Debelo“ platio . Kaja ka`e da joj je. Brat. naprotiv. .. Ka`u mi da sve to {to se desilo ipak nije ostavilo prevelike. bez imalo kalkulacije sam fizi~ki nasrnuo na nju. kao glumica. Razumijemo se i znamo {ta jedno drugom smeta pa to izbjegavamo raditi na obostrano zadovoljstvo pri~a kroz smijeh lijepa Kaja. kazne zbog prebrze vo`nje. ako se tako mo`e re}i. HASOVI]MIRVI] „bubice“. Oti{ao sam u tuzlansku policiju. u me|uvremenu.. meni oprostila. @elim joj svu sre}u ovoga svijeta.Evo ve} 13 godina `ivim s tom tragedijom na svojim „ple}ima“ koja mi svakako nije trebala. odsjek lingvistika . nazvao je Ivanku na njihov fiksni telefon. ^uo sam da danas `ivi sa nekim Italijanom i presretan sam kada ~ujem da je nastavila sa normalnim `ivotom. da su to samo fizi~ke povrede. novi `ivot i karijeru gdje i pripadam. Svakoga ko bi me poku{ao provjeravati objesila bih o najbli`e drvo .Malo sam razo~aran u ve}inu na{ih medija koji su. Sa mnom je obi{la gotovo cijeli svijet. bez obzira na sve. Zapali smo u jednu te{ku krizu u komunikaciji. . D`. svoj nastup u Rijeci nikada ne}e zaboraviti. . Naravno. Toliko sam je volio i jedva sam ~ekao da je o`enim . Sve to {to se desilo „pripisuje“ na neki na~in sudbini. 7 .iskrena je ona. Minno nikada ranije nije imao kriminalni dosije. nisam mogao vjerovati da se to ba{ meni doga|a. Tada sam i zadr`an u policiji. sestra i ne{to sasvim malo prijatelja. Ivanka je lagano padala u komu te mu je tog momenta doktor otvorio o~i i kazao kako su njene povrede veoma ozbiljne. tako i emocionalno. Moram mu se javiti na telefon svaki put kada me zove ili pravi scene. A kada bi me Bog nekada ponovo stavio na ku{nju. ispri~ao {ta se desilo. kada je u Minhenu bilo pregr{t bolnica? Minno ka`e da je pogre{no procijenio njeno zdravstveno stanje. i Ivanka danas `ivi svoj `ivot kao normalna djevojka. Jedina je porodica bila ta koja ga je obilazila prvih nekoliko godina. Vozili su se 12tak sati i on je. ne zamjeram joj ni{ta. za to nema potrebe. nego je isklju~ivo moje djelo okarakterisano kao kazneno djelo iz kategorije porodi~na drama (najbli`i prevod sa njema~kog jezika). opsesivno ljubomoran. da sam je ludo volio i unio na rukama u bolnicu . Eh. ~emu se unaprijed raduje. nepremostive tragove na njoj. a zahvaljuju}i istinitom svjedo~enju {efa obezbje|enja tuzlanske bolnice koji je helikopterom stigao u Njema~ku. jednostavno `elio sam da bude uklju~ena i u taj segment mog `ivota. Minno ju je odveo do automobila i zaputio se iz Minhena za Tuzlu. tad jo{ neizgra|ena mu{ka li~nost. Te{ko mi je sve to podnositi. te da poslije proteklih 13. znatno su vra}ena na ispravan kolosijek.Slobodna sam i radim {ta ho}u. Minni je odmah sve bilo jasno. Za sve postoje materijalni dokazi Minno ka`e da sve ovo {to je ispri~ao mo`e potkrijepiti materijalnim dokazima. Te njene rije~i jedva su dolazile do moje svijesti.septembar/rujan 2011. karakteri{u}i me od ne znam ti ~ega pa su i{li do te mjere da me nazovu i ubicom.Tek tada sam shvatio ozbiljnost situacije. Svje`e razvedena Goca Tr`an ka`e da Kaja grije{i {to podnosi takvo pona{anje svog de~ka. Kaja ka`e da je novi de~ko potajno prati Katarina Kaja Ostoji} {okirala je svoje kolegice kada je u jednom srbijanskom dnevnom tabloidu otkrila da je njen novi de~ko. pojavila u mojih nekoliko klju~nih spotova poput „Moja sudbina“ i „[to ba{ moja ti si bila“. Vrani}: Bez kompromisa 29. Ka`e da `ene. S druge strane `ice ~uo je mu{ki glas. Z.iskrena je ona. koja je. godina zaslu`ujem drugu {ansu za novi po~etak.Prihvatio sam odgovornost za tu moju afektivnu reakciju. Ni jedna `ena ne bi trebala `rtvovati svoju slobodu zbog jednog mu{karca. osam i pol godina provedenih sam. naivno je vjerovao da je ona puno manje povrije|ena.. Istog momenta je oti{ao sa nastupa i krenuo za Minhen. moja li~nost i motiv mog djela.. .Ostoji}: Trpi sam za novi po~etak bi i ona imala posao. Svi su ga zaboravili. Za to vrijeme malo ko je i pitao za njega. vodio sam je na turneje. Naravno.U`ivam u njegovom dru{tvu. M. po obi~aju. Kako nije imala u predjelu glave.isti~e pjeva~ koji je iz zatvora pu{ten ranije zbog dobrog vladanja. da malo misli saberem. U glavi mu je samo odzvanjao taj mu{ki glas. ali vrlo brzo tajac i prekid veze. U tom te{kom afektivnom stanju. da mogu vratiti vrijeme. . ali ponavljam nikada joj vi{e ne bih ni{ta na`ao u~inio. Poslije nekoliko dana sam se zaputio za Njema~ku i u pratnji svog advokata podnio sam tu`bu protiv sebe i ispri~ao {ta se desilo. ali to nije ni{ta stra{no. dugogodi{njom apstinencijom od normalnog `ivota. dovela do onog {to se dogodilo. vrlo brzo sam se vratio i na{ao Ivanku kako pi{e opro{tajno pismo u kojem priznaje svoju preljubu. na licu jakih vidnih povreda. nikada nije postojao nalog za moje hap{enje. s obzirom na to da je bio veoma mlad i nije imao iskustva. poznati svjetski di-d`ej D`unior D`ek. Nakon {to je otpjevao prvi blok.. Dakle. Bez obja{njenja. bar za sada. te ga i dalje molila za opro{taj. . U }eliji. javila na Fejsbuk gdje mi je u inbox na njema~kom jeziku ostavila poruku koju }u vam poku{ati citirati: „Uvijek sam se pitala za{to nam je sve ovo trebalo?“ Nisam odgovorio.To nije normalno. Pred zakonom sam po{teno odle`ao i smatram da sam danas zreo ~ovjek. To je bio na{ posljednji kontakt . kao i uvijek. ali. Tek tada je uslijedio {ok. i u toku vo`nje uspijevao nekako komunicirati s njom.U rekordnom roku sam stigao u stan u Minhenu gdje me je ~ekala Ivanka. Ve} tada smo planirali da na{u vezu ozvani~imo.Nikada. Danijela Vrani} isti~e da bi svakog mu{karca koji bi je poku{ao kontrolisati objesila o drvo. pa je samo nekoliko mjeseci prije izlaska iz zatvora ~ak i diplomirao. No.pri~a Minno. odnosno nisam prekr{io zakon iz koristoljublja ili nekih sli~nih pobuda. Bio mi je potreban svje` zrak. Za{to ba{ u Tuzlu.dodao je ovaj pjeva~. jo{ uvijek u te{kom konfuznom stanju.

prvi put ekranizovali duetsku pjesmu iz 2001. kada }e novi album?“. koliko je pro{lo od njihovog dueta „Senke“. te po prvi put nakon deset godina. A mo`da nije ni va`no. Kemo. Moja publika }e se prijatno iznenaditi. septembra Da li }e najnoviji album popularnog Mileta Kiti}a definitivno ponijeti naziv „Paklene godine“ ili „Pukni srce“ . Z. na svakom koncertu prate ga pitanja fanova. A. F. vje{to uredio i uklopio na{e termine da se pojavimo u istoj emisiji i prvi put javno otpjevamo ovaj duet nakon toliko godina .jo{ se ne zna. Rekli su mi da vole moju pjesmu i zaista su me iznenadili kada su na „simpati~nom bosanskom“ po~eli pjevati refrene mojih pjesama. Sve je u fazi pripremnog rada i ne izlazim „iz rudnika“ osim kada moram na turneju. . ta~nije 30. . Moju ekipu je zahvatila pozitivna euforija ali zaista u zraku lebdi osje}aj da }e novi album imati pe~at uspjeha.ka`e Muslimovi}. septembar/rujan 2011. Jovana i ^i~ak: Prvo zajedni~ko pojavljivanje Z. Deset godina od snimanja dueta „Senke“ Kemal i Jovana prvi put zajedno Nedavno smo u dru{tvu direktora „BN music“ produkcije Dragana Dmitruka ^i~ka sreli Kemala Malov~i}a i Jovanu Tip{in.ka`e Erna. Nekoliko pjesama je spremlje- Miris osamdesetih no. eto. Ipak. Kiti} i Mijanovi} sa Plavim: Sve je spremno 8 29. . Erna: Odli~an nastup u Bostonu Erna i bra~ni par Dautsim Novi album Halida Muslimovi}a Pjeva~i iz „stare garde“ ~esto ka`u da nemaju potrebe da snimaju nove pjesme jer se stari hitovi i danas rado i konstantno slu{aju ipak se na molbe svojih fanova odlu~uju i na taj korak. B.Od narednog petka fanovi Mileta Kiti}a }e mo}i potra`iti njegov novi CD. F. Nakon vi{emjese~nog najavljivanja Novi album Mileta Kiti}a u prodaji od 30.^i~ak je. K. A. Kako nam javlja popularna pjeva~ica bogat raspored koncarata je „{arolik“ i prili~no zamoran jer Erna u kratkom vremenskom roku putuje sa kraja na kraj E Na koncertu u Bostonu zapjevali i Irci Amerike ali joj to ne predstavlja problem zbog publike. Ko bi rekao da }e bra~ni par iz Irske na odmoru u Bostonu zavr{iti na mom koncertu . godine koja se na{la na Kemalovom albumu „Ranjeno je srce moje“. a iste ve~eri u „Grandu“ zapo~inje i zvani~na promocija novih pjesama . nastupili zajedno i tako. menad`er popularnog pjeva~a.Mi `ivimo od publike i moramo razumjeti njihove `elje. Halid Muslimovi} je jedan od onih pjeva~a koji mogu pjevati „dan i no}“ svoje hitove a da ne reprizira niti jednu i nema potrebu da snima nove pjesme. Postoje varijante i za duetske pjesme ali jo{ nisam siguran da li }e toga biti.pri~a Jovana koja se nedavno vratila sa ljetovanja u [paniji. Razumljivo da na nastupima na{ih estradnjaka dolaze ljudi iz svih krajeva Bosne i Hercegovine koje je sudbina poslala „preko bare“ ali Ernin nastup u Bostonu pratio je bra~ni par Dautsim iz Irske. na neki na~in.Naravno da sam se iznenadila kada su mi pri{li i po~eli razgovor uz `elju da se fotografi{emo. Moja publika je „gladna“ mojih novih pjesama i njihova `elja }e biti ispunjena. septembra.ka`e Rajko Mijanovi}. Na novom albumu }e se osjetiti „miris“ osamdesetih godina ali u novom ruhu. Od dosada{njih nastupa Erna izdvaja koncert u Bostonu. B. . koliko potvrda da }e se njegov novi CD sa osam novih pjesama na tr`i{tu pojaviti ve} narednog petka. nekoliko ih imam od ponuda iz ranijih godina koje su odli~ne ali nisu imale mjesta na pro{lim albumima ali su sada prokr~ile sebi put. kao i dosada{nji . „Halide. . K.Erna D`eba u Americi Muslimovi}: Publika je „gladna“ pjesama rna D`eba se ve} mjesec dana nalazi na turneji po Americi. Ono {to je bilo interesantno jeste da su se dvoje pjeva~a sreli nakon dugo vremena.

U neku ruku to mi je godilo. Zadovoljan je reakcijom publike na njegove pjesme sa albuma „PS Volim te“. na nastupima mi ~esto tra`e pjesmu „Zemljo daleka“ od Dragane Mirkovi} a to je ustvari moja pjesma. tako i srbijanskim pjeva~ima koji nastupaju u tom dijlu Evrope.. raditi i Novu godinu. Nikada me nije prevario ni na kakav na~in . ^ak vi{e. zadovoljna jer je. krajnje korektan. Drago mi je ~uti takve pohvale.. Jednostavno. . Kada snimimo spot pjesma }e vjerujem biti puno tra`enija . Ovih dana se sprema na turneju po Australiji gdje }e. ^esto joj se de{avalo da joj na nastupu tra`e neku njenu pjesmu misle}i da je to Draganina. nisam mogla izgraditi svoj stil zbog prevelike sli~nosti s njom..o~ekuje Kibi. 9 29. koji iza sebe ima tri albuma. Sa. Kibi je kratko ispri~ao o svom poslovnom iskustvu sa brkatim Sarajlijom. A. da Haris nije dovoljno pjevao. ali u posljednje vrijeme mi je po~elo smetati. Nikada s njim nisam imao ni najmanji problem.D`inovi} me nije prevario! ^ovjek zna raditi svoj posao i nije mi se nikada desilo da me neko poslije njegovog koncerta nazove i ka`e da ne{to nije bilo ok. Ni sam ne znam koliko je on u mojoj organizaciji odr`ao koncerata {irom [vicarske i svaki put sve je bilo na zavidnom nivou. Te poslove obavlja kako za brojne estradne li~nosti tako i firmu. Pjesmama je. D`inovi}: Dugogodi{nji saradnici Nerka: @eli svoj stil posao i nije mi se nikada desilo da me neko poslije njegovog koncerta nazove i ka`e da ne{to nije bilo ok. Nikako da Osman i ja uskladimo svoje obaveze ida do|emo u Sarajevo da zavr{imo i taj dio posla. godinama sara|uje sa brojnim estradnim li~nostima. kako smo i ranije pisali. pobjegla od stila Dragane Mirkovi} s kojom je ~esto mjenjaju. da Haris nije dovoljno pjevao. I danas je menad`er kako bh. govorim iz svog iskustva. Nerka. Ve} dugo odga|amo snimanje. Vi{e nego profesionalno. ^ovjek zna raditi svoj O kada je.Sa Harisom se poznajem nekoliko godina i uvijek smo imali odli~an odnos. Ponajvi{e je sara|ivao sa Harisom D`inovi}em. tako i narodne muzike. Mersad Lubenovi} Kibi. septembar/rujan 2011. . i vjerujem da sam u tome i uspjela . To mi je prvenstveno bio cilj. Evo.ka`e nam Lubenovi}. te optu`be koje su „plju{tale“ od strene vlasnika te diskoteke. uvijek je pjevao du`e nego {to je bilo planirano. H. Posebno je sretan {to je odli~ne ocjene dobila pjesma „@enskaro{„ koju je snimio sa Osmanom Had`i}em. Ne samo da je pjeva~ ve} i menad`er. ka`e nam. Ne znam kako drugi mogu imati probleme s njim Pjeva~ici smeta pore|enje sa srbijanskom divom Uskoro sa Osmanom snima spot u Sarajevu Nerka Hod`i} pobjegla od Dragane Mirkovi} Novim pjesmama je po prvi put zadovoljna Mlada i perspektivna pjeva~ica Nerka Hod`i} nedavno je snimila dva maksi singla „Uragan“ i „Bubanj“ u izdanju OTV Valentino.Dobijam informacije sa bh. ka`e nam. Volim te“.kazala je D`. M.. Mislim da }e ih biti jo{ vi{e dok snimimo spot. sa ove dvije nove pjesme }u dokazati da sam pobjegla od stila moje kolegice. . po prvi put. radiostanica da je pjesma zaista veliki hit.ka`e Lubenovi} Lubenovi}: Uvijek je pjevao du`e Kibi za „Express“ sim {to slovi za jednog od odli~nih interpretarora kako zabavne. a nedavno je objavio „PS. . Nakon {to je u na{em magazinu pro~itao tekst u kojem je nevadeno kako D`inovi} nedavno nije odr`ao nastup u diskoteci „Dijamond“ u Be~u. I ba{ zbog toga. . jednu od najprofitabilnijih u [vicarskoj.

koje imamo. Sasa i Brena imaju svoje obaveze.rekla je Dragana. a od Sa{e Popovi}a dobila uputstva kako da ocjenjuje i glasa za kandidate „Zvijezde Granda“. napravljena nova scenografija. Po{to je u studiju bilo dosta mra~no. Navilki smo da ga vidimo opu{tenog. i Dragana Mirkovi}. oktobra. Poslije srda~nog pozdrava.. ljubljena i gr- Na sceni su se izljubile Brena slala poruke. to ne zna~i da ne}emo.Nikad se nisam sva|ala sa Lepom Brenom i Sa{om Popovi}. glavni komlilar „Granda“ nije htio ni{ta da prepusti slu~aju. . iz torbe je izvukla nao~ale i po~ela da {alje poruke. iza nas su mnogi lijepi trenuci. A mo`da je drugi razlog {to je startovala nova emisija. koju koriste kamermani i pomo}no osoblje. Ako je bilo nekih nesuglasica to smo izgladili mojim dolaskom u emisiju. Uostalom. 20. politi~ar. ljenja sa Lepom Brenom vratila se me|u ~lanove `irija. raspri~anog i duhovitog. Ipak je na{la. Ne znamo.Nikada nismo bile u sva|i!? U trenutku kada je Lepa Brena u{la u studio Dragana je. i ja imam svoju TV sa kojom sam zaokupljena. kompozitor. {to su na scenu stupili novi takmi~ari . tnih obaveza. Lepa Brena i Sasa Popovi}. „u ratu“.. da isprati prvo snimanje novog serijala muzi~kog {oua „Zvezde Granda“. septembar/rujan 2011. Dragana je primijetiv{i je uzviknula da kamere stanu sa snimanjem emisije jer mora da se pozdravi s njom.demantovali! Poznatri esradni umjetnici. Z. a od publike dobila gromoglasni apla- U trenutku kada je Lepa Brena u{la u studio. sjela za sto za kojim su bili i ostali ~lanovi `irija. J. a to {to se nismo u posljednje vrijeme dru`ili vi{e je sled nekih na{ih priva- „Zamu“. 10 29. nema razloga da i dalje ne sara|ujemo . 23. koji treba da odr`i u „Beogradskoj arneni“. Brena. Sa{a Popovi}. ali predpostavlja se da je blizina politi~ara Nenada ^anka bio jedan od razloga za takvo njegovo pona{anje. Dragana je. na snimanju prve emisije novog. Pred po~etak snimanja u „Grandov“ studio Lepa Brena je do{la u pratnji prijatelja. kao ~lan `irija. koji je razlog. Nas troje smo nekada bili u istoj diskografskoj ku}i uz. Po{to se pozdravila sa Draganom Mirkovi} sjela je u stolicu. Dragan i Sa{a su pokazali da su ratne sjekire zakopane. a u posljednje vrijeme kuburi sa vidom. ro|endan. pa se nismo mnogo dru`ili. primijetiv{i je. Po{to je snimila svoju numeru. uzela mobilni i popila sok. septembra u „Grandovom“ studiju u Beogradu njih troje su te pri~e . U `elji da sve bude cakum-pakum i pod kontrolom. pila sok i u`ivala Lepa Brene se ovih dana u`urbano priprema za veliki koncert. na dan kada slavi 51. {estog serijala „Zvezde Granda“. uzviknula da kamere stanu sa snimanjem emisije jer mora da se pozdravi s njom Obnovljena saradnja sa Breninom diskografskom ku}om Brena i Dragana ponovo zajedno I ako su mnogi tvrdili da su. Ali. Sanja Ili}. po ranijem obi~aju. s druge strane. a govori o njihovim sva|ama i prepucavanja preko medija su samo ~ar{ijska naklapanja i izmi{ljanja! . pa. @ika Jak{i}. Jo{ malo da se osvje`im Brena je kradom slala poruke Zbog slabijeg vida mora nositi nao~ale ’Namrgo|eni’ Popovi} Sa{a Popovi} je na snimanju bio preozbiljan i pomalo zabrinut. s jedne strane. Nenad ^anak.

kada je toliko visoko digla nogu da je sama sebe udarila u glavu i pala na sred konce- Poklon za sve koji do|u na koncert Obi~aj je da slavljenica prima poklone za ro|endan. Zato joj nisu potrebne posebne kondicione pripreme. septembar/rujan 2011. ro|endan. idem na jogu i povremeno na aerobik. pa }emo da vidimo! Nemam strah od novih `ivotnih uloga zaklju~uje muzi~ka zvijezda. Nisam pobornik te{kih.Mnogo me pitate! Hajde da prvo postanem svekrva. Povodom 30 godina karijere slavna pjeva~ica lepa Brena ve} dugo priprema i monografiju koju }e objaviti poslije koncerta. Uz svaku ulaznicu koja se mo`e kupiti na blagajni „Arene“. za mene je veoma va`na.pri~a slavljenica. idem na jogu i povremeno na aerobik Nemam strah od novih `ivotnih uloga Brena: Profesionalizam mi je uvijek bio na prvom mjestu . Ona je poznata po odli~noj kondiciji i fizi~koj snazi koju je stekla zdravim na~inom `ivota. onda u sred nastupa na otvorenom .Lepa Brena uz beogradski solisti~ki koncert Postat }u svekrva! U dobroj sam fizi~koj kondiciji. Sa. Punih 17 godina nije pjevala u Beogradu i ovaj koncert je poseban za nju.To je najbolje da pitate njih trojicu. Umijem da osjetim tu reverzibilnu energiju. oktobra na kom }e sa publikom proslaviti 51. Pritom. a na na{im sinovima je da dograde svoj `ivot na na~in koji njima odgovara . 29. . jer se ne spremam da ju publiku . ali „{ou mast gou on!“. a nas ba{ zanima kakva }e biti kako svekrva. . iscrpljuju}ih treninga. Profesionalizam mi je uvijek bio na prvom mjestu. . ali Brena je rije{ila da ona daruje publiku.planira Brena. Pravi je maler sa podu`im spiskom pehova me|u koje spada i onaj ~uveni.po~ne pljusak! . ali ima akumulirane kreativne energije i euforije koja me uvijek obuzme pred nastup. uz mene }e biti i moji najbli`i jer je ovaj jubilej za mene ne{to posebno i `elim da ga provedem uz svoju porodicu i svorta. Saradnici ka`u da je Brena ushi}ena kao djevoj~ica i ne mo`e do~ekati da iza|e na scenu. Ove godine proslavlja i 20 godina braka sa Bobom.Pripremam pravi spektakl! Obe}avam da }e se svi koji do|u na moj ro|endan lijepo provesti. 11 . @elim da ovaj ro|endan pamtim po sjanoj energiji publike. Kada ima sre}e da se ni{ta gore ne desi.Treme nema. po osmjesima i aplauzima. pitamo ovu majku tri sina da li je snaha na pomolu. Da se svi zajedno otka~imo do daske i lijepo provedemo . pa kada je ve} slavljeni~ko raspolo`enje. veoma popularan na „jutjubu“. A kada bih sve pehove stavila na jedan DVD mislim da bi to bilo najgledani- je doma}e ostvarenje smije se Brena. pravilnom ishra- nom i svakodnevnim fizi~kim vje`banjem. Ja se u taj dio ne mije{am i odluke o njihovim `ivotima prepu{tam njima.U dobroj sam fizi~koj kondiciji. Boba i ja smo svoj dio temelja u vaspitanju postavili. jer redovno plivam. Ta interakcija sa publikom. Breni se na koncertima sva{ta de{avalo. .Bilo je tu svega i sva~ega. osvojim Mont Everest! A i koncerti su moj fah i to radim sa u`ivanjem. jer redovno plivam. i da }e ovu `urku pamtiti do kraja `ivota poru~uje Lepa Brena uo~i koncerta u beogradskoj „Areni“ 20. A.ka`e Brena. u TC „U{}e“ i na blagajni Kulturnog centra Beograd sljeduje i poklon: CD sa novim pjesmama Lepe Brene.

J. anga`ovala da bude njen mentor i da svojim aktivnim u~e{}em prati stvaranje novoga albuma i aktivnosti koje }e uslijediti poslije tog obavljenog posla. Potpisivanje ugovora u odli~nom raspolo`enju 12 29. stas.vidno potresena pri~a mlada pjeva~ica pri~a. naime. A... Nenad. autori koji ve} dugo pripremaju njen album. koji je „stao iza nje“ o njoj. ~iji je Verena ekskluzivac. Klju~ sam ostavila u stanu a vrata zgrade se automatski zaklju~avaju ~im ih zatvorite.vidno potresena nam je ispri~ala Cerovina koja ka`e da je poslije tog nemilog doga|aja popila tabletu kako bi se malo smirila. A. vlasnikom i osniva~em „ZamS“ iz Minhena imam velike planaove. . SALETOVI] Potpisala ugovor sa „BN Music“ Cerovina je pro{le subote u prisustvu direktora. Zlatan Latifovi}. i nastavlja: Verenin producent. Branke Sovrli}. Razmi{ljala sam da li da zovem policiju. . Damir handanovi}. Cijeli album bi trebalo uskoro da se zavr{i i onda }em o imati kompletnu sliku o njenom muzi~kom prvencu. Sa svojim producentom Zlatanom Latifovi}em. Dragana Dmitruka ^i~ka.ka`e Verena. Uspani~ila sam se i glumila da mi zvoni mobitel.Pjeva~ica se smirila uz pomo} tableta Cerovina: ^ekala prijatelja da je odveze u Maglaj Verenu Cerovinu ispred zgrade u Isto~nom Sarajevu napao drogirani mladi}! Dugo se nisam tako prepala. . pokazuje i najsvje`iji primjer vezan ba{ za ovu mladu pjeva~icu. disciplinovana. Da slava nekada i ne ide „na ruku“ estradnjacima. ka`e da ima sve predispozicije da uspije. radna je. Marko Kon. Vjerujte da Srda~an susret sa Miralemom na nastupu u Visokom Verenna Cerovina uveliko na radio i Tv stanicama kako u BiH tako i Srbiji. Nihada Alibegovi}a. ]ane. poprili~no pijan i sigurno drogiran. Imam osje}aj da sam „proletjela“ kroz vrata automobila.^ekala sam prijatelja i odjednom se ispred mene pojavio mladi}. Tako }e se ova mlada i talentovana pop-folk interpretatorka uskoro na}i u dru{tvu poznatih pjeva~a „BN music“. Na sre}u prijatelj je do{ao za nekoliko minuta. Slipi}a je ZamS produkcija. gdje u`urbano zavr{ava snimanje jo{ jedne pjesme. ne iznena|uje {to ~esto mijenja telefonske brojeve. a vrata zgrade se automatski zaklju~avaju ~im ih zatvorite . Zanimljivo je da za nekoliko dana ponovo svi do|u do novog broja i opet ista Slipi} mentor i autor jedne pjesme Me|u autorima novih Vereninih pjesama bit }e i Miralem Slipi} Sli. Novice Zdravkovi}a i drugih. Ina~e. ponavljaju}i ista pitanja. prije nekoliko dana na ulaznim vratima u njenu zgradu presreo pijani mladi}! Cerovina je ujutro oko pola pet iza{la ispred zgrade i ~ekala prijatelja koji ju je trebao odvesti do Maglaja ta~nije do producenta Zlatana Latifovi}a i njegove supruge Suade s obzirom na to da su zajedno to jutro otputovali u Beograd. ambicije. se dugo nisam tako prepala. On je Vereninom producentu Zlatanu Latifovi}u ponudio jednu pjesmu koju su u Beogradu preslu{ali Goran [ljivi}. Kakva je budala. ali mo`da i bolje {to nisam. nadam se da }u ih i ispuniti .. Ona je ovih dana boravila u Po`arevcu u studiju Nenada Nikoli}a Patala. septembar/rujan 2011. Nju je.? „Unosio“ mi se u lice. Odu{evl~jeni su pjesmom i dali su „zeleno svjetlo“ da je pjeva~ica snimi. Z. kompozitor i vlasnik studija „megaton“ iz Zavidovi}a. Nisam mogla ni da u|em u zgardu iako sam bila ispred ulaznih vrata. U`asno je smrdio na alkohol. za{to nemam momka. kako je Cerovini u posljednje vrijeme ietkako porsla popularnost. Crnoj Gori i Hrvatskoj promovi{e svoju novu pjesmu „Na prodaju“ za koju je snimila i spot u Beogradu koji je nai{ao na pohvale sa svih strana. Jove Pperi{i}a.. glas.Ispunio mi se san da snimim za „BN music“. sin ~uvenog Novice Patala je jedan od autora. Du{ka Kuli{a. potpisala pristupnicu za bijeljinsku disko-ku}u „BN music“. da ih ~ak nisam ni otvorila kojom sam brzinom usko~ila u auto. a nisam mogla ni da u|em u zgradu jer sam klju~ ostavila u stanu. Pitao me jesam li ja Verena. Sve sada zavisi od nje. ko zna {ta bi mu palo na pamet kada me drugi put vidi . da s nekim razgovaram.

samo iz razloga {to nisam htjela da ih uznemiravam i sikiram. samo za na{ magazin.Maya prvi put otvoreno o privatnom `ivotu Mjesec dana sam `ivjela u gr~u. zaista nije imalo smisla i potrebe. Kako si reagovala kada se otkrilo o kome se radi i kada si shvatila da ti tog de~ka ustvari poznaje{? .Ne volim da pri~am o tim stvarima. poku{ao da ti iznudi novac na tako ru`an na~in i ucjenu. iako nema o svima lijepo mi{ljenje. mislim da la`e i nije iskren. otkrila neke stvari. evo za „Express“ }u pri~ati otvoreno i iskreno o tome po prvi i posljednji put. postigne ono {to je postigla peva~ica Maya i pokupi sve mogu}e nagrade. Nikada nikog nije prozvala u novinama. Ti si povukla tu`bu protiv njega. On je sam sebi dovoljan problem i to mu je najve}a kazna. zbog nekog poreme}enog uma. u smislu da pijemo kafu i da se dru`imo. kako su pisale neke novine. Kada si odlu~ila da ka`e{ najmilijima {ta se de{ava i da prijavi{ slu~aj? . gonio javni tu`ilac. onda se mora priznati da je itekako uspje{an u svom poslu. a o de{avanjima u svom `ivotu. SALETOVI] 13 29. tako da bih vjerovatno i njemu pomogla da je na lijep na~in potra`io pomo} od mene. ali da se u tom slu~aju kvalitet mora posjedovati. Ova atraktivna pjeva~ica. ali po{to me novinari stalno pitaju za to. Stra{no je kada shvati{ da je neko. Iza nje je mnogo neprospavanih no}i i nastupa. pla{e}i se za svoj i `ivot svojih najmilijih jer je jedan poreme}en um rije{io da mi napravi pakao od `ivota.Da. A {to se ti~e su|enja. ~ula sam da je osu|en na godinu zatvora i dvije godine uslovno. nisam `eljela da ga krivi~no gonim. pri~ala nam je iskreno i otvoreno i po prvi put. Maya: Uvijek provokativna A. Sve do tada sam {utjela. momka poznajem tako {to je on drug mog dobrog prijatelja. Bilo je to te{kih skoro mjesec dana u mom `ivotu. septembar/rujan 2011. Sve {to je u~inio. Iskreno. ali nisam imala sa njim blizak odnos. .Onog trenutka kad sam shvatila da su i njihovi `ivoti ugro`eni i da postoji mogu}nost da neko od mojih najmilijih bu- K de povrije|en. sa odli~nim vokalnim mogu}nostima je pokazala da se karijera mo`e graditi i bez skandala i napadnih i goli{avih fotografija. rije{ila sam da iskreno i otvoreno porazgovaram sa najbli`ima i ka`em im kakva je situacija. pogotovo kada je ona neosnovana. Mo`e{ li po prvi put javno pri~ati i iskreno re}i kako si se osje}ala dok si dobijala prijete}e poruke i pozive? . ^emu? To sigurno ne bi popravilo prethodnih mjesec dana moje agonije u kojoj sam bila. ali hvala Bogu izborila sam se sa tim. Vrlo ~esto pomognem ljudima kada su u nevolji. kako bih stavila ta~ku na te pri~e. ali je de~ka koji ti je prijetio. Osje}ala sam se jako lo{e jer svako ko ka`e da mo`e ostati ravnodu{an na bilo koju vrstu prijetnje. koga poznaje{. prijetili su i maltretirali me! Osje}ala sam se jako lo{e jer ne govori istinu onaj ko ka`e da mo`e ostati ravnodu{an na bilo koju vrstu prijetnje ada neko sa tek nekoliko godina estradnog sta`a. Zna{ li kako se zavr{ilo su|enje i na koliko je osu|en taj de~ko? .To je najgori dio u svemu.

Pjeva~ici suprug ipak ne brani da ljetuje Tini se i pored Zvezdana udvarali Egip}ani Napravila op{tu pometnju pla`ama [arm el [ejka Ivanovi}: Bila glavna atrakcija T ina Ivanovi} mamila uzdahe mu{karaca ali i `ena koji su je vidjeli u bikiniju. jo{ ja~u zaljubljenost prema Zvezdanu . Skoro nijedan mu{karac nije primje}ivao da je zauzeta 14 29. Mogu slobodno da ka`em da pro`ivljavam svoju novu.rekla je Tina za „Express“. D. . ve} su se opu{teno udvarali. G. . pa skoro nijedan mu{karac nije priTina i Zvezdan: Prelijep odmor mje}ivao da je zauzeta. Deset dana provela je sun~aju}i se i vrelim no}ima sa svojim mu`em. Egipat je ove godine bio njen izbor za odmaranje i punjenje baterija.Ovo putovanje je za nas bilo kao medeni mjesec. Seksi Tina bila je glavna atrakcija gdje god bi se pojavila. septembar/rujan 2011. Mazili smo se i ljubili tokom cijeloga dana. Njoj nije ostajalo ni{ta drugo nego ih sve redom odbije. Nakon naporne radne sezone i glasina da joj mu` Zvezdan brani da ide na odmor. pjeva~ica je do~ekala svojih pet minuta.

. Ovo ne smijem da jedem ima puno kalorija.. zadnja dva-tri mjeseca malo se opustio sa ishranom pa je dobio nekoliko kilograma vi{e koji mu u zadnje vrijeme prave probleme. U jednom momentu pjeva~ se toliko unervozio da je O A.Paparazzo Ima se hrane. ka`e. [ta od ovog da jedem Sada je lak{e ~ito je Osmana Had`i}a put od Njema~ke do Srebrenika toliko izmorio da je prije oti{ao za „{vedski sto“ nego {to je zauzeo stolicu. Kada sam u [tutgartu tr~im svako jutro po dva sata i poslijepodne. Sa. koliko mi je „zapalo“ hrane Osman Had`i} ~a~kao zube! U jednom momentu pjeva~ se toliko unervozio da je anga`ovao gotovo sve konobare da mu {to prije donesu ~a~kalice anga`ovao gotovo sve konobare da mu {to prije donesu ~a~kalice. vrijeme je da malo smr{a.. Na manifestaciju dodjela nagrada radija „Studio D“ iz Srebrenika. do{ao je u dru{tvu svog muzi~ara Sanela Bajramija s kojim odnedavno ponovno sara|uje ta~nije nakon {to je klavijaturista vratio iz Afganistana. Had`i} nam re~e kako u posljednje vrijeme dnevno jede samo dva puta. primijetili smo da je Osman tanjir punio samo suhomesnatim prozvodima i salatom. Iako je hrane bilo u izobilju. I jedva da se rije{io ostataka hrane iz zuba. Svu visokokalori~nu hranu je izbjagavao pa ~ak i coca-colu jer. ima se s ~im Bajrami i Had`i}: Ko }e mi donijeti ~a~kalicu Osman „u akciji“: Uh.Ponovo sam se posvetio tr~anju. Dugo je ~a~kao po zubima dok se nije rije{io nakupljene meze. Da se mogu fino urediti poslije jela 29. septembar/rujan 2011.. Nakon te „borbe“ i napunjenog `eludca. Nisam ni na kakvim dijetama ve} ovako skidam „salo“ kroz smijeh govori Had`i}. 15 .

. bilo je dosta tra~eva.. ve} bejzbol palicom! Za na{u folk pjeva~icu Elviru Rahi} „du{ebri`nici“ su pri~ali da u Vogo{}i ima farmu pili}a.. Pa to nema nigdje . sino} je pjevao i ja se spremam da sutra otputujem kod njega.. ali i pjeva~i. jer ona jednostavno ne mo`e bez njih. novine su objavile da je tata umro“. Na njima se ~esto gradi popularnost i rastu tira`i. Gljiva: [alu na stranu predstavljaju dobrim prijateljima i saradnicima. ^ak su pri~e i{le dotle da Be{li} uop{te nije nimao nesre}u. Ni ona se nije ogla{avala po tom pitanju jer je takvu izmi{ljotinu smatrala presmije{nom.000 eura. Za nju se pri~alo sve i sva{ta. prema tim tra~evima. Samo sam se slatko nasmijala na to ka`e ]uktera{. ~esto ih izmi{ljaju menad`eri. {to je svakako neta~no. Bila drogirana Dok je [aban [auli} pjevao na svadbi u Parizu prije nekoliko mjeseci. „ Najgori tra~ koji je k}erka glumice Mie Begovi}. krenula je lavina pri~a o tome {ta se zapravo desilo nadomak Sarajeva. Severini su hrvatski tabloidi prika~ili da je zbog vjerenika Milana Popovi}a pre{la u pravoslavlje. na{eg poznatog hitmejkera.. tako se i za [emsu Suljakovi} pri~alo da je umrla. Selma Bajrami ~esto je tema ogovaranja kako u medijima. . ali Bajrami se nikada nije previ{e optere}avala tim pri~ama. Tra~eva i skandala je oduvijek bilo na estradi. nije ni znao da je umro! ^im se probudio poslije neprospavane no}i. Maja Lena. ni manje ni vi{e. [aban se latio novina i imao {ta da pro~ita: izvor blizak policiji obavijestio je skoro sve medije da je imao sr~ani udar u vikendici u Kr~edinu. ali i da se ponovo udala pa razvela nakon nekoliko dana! Ba{ kao i za [abana. Mini i Indi se pobile na Grand festivalu. po~inila ubistvo. i [emsa progla{avani mrtvim. Zove me sin Mihailo i ka`e: „Mama. {to pojedini Hrvati izje- Krala votku ]uktera{: Zanimljiva tabloidima Novakovi}: Istraga u inostranstvu I mlada pjeva~ica Granda Slavica ]uktera{ na meti je tabloida.Pa ljudi. Ana Nikoli} vadi kod hrvatskog hirurga kubike silikona iz usana.. Zato nekad tra~ {iri sam menad`er ne bi li javnost zapamtila ime i prezime budu}e „zvijezde“. Pripisivali su joj sva{ta. Halid je u automobilu bio sa Severinom. je da je u zatvoru ukrao svesku sa tekstovima pjesama koje je navodno pripisao sebi i tako ih prodavao pjeva~ima. ali on nije pokazao ljutnju O no {to svakodnevno gor~i estradni `ivot jesu tra~evi. Jedan od njih. ali najgore {to je pro~itala o sebi je kako je ukrala ogromnu koli~inu votke. a nekad i kom{iluk ima ozbiljnu ulogu u ogovaranju slavnih. . . Navodno. a pri tom je jo{ bila i drogirana.. Nakon {to je Halid Be{li} do`ivio saobra}ajnu nesre}u. Pored tog tra~a... Jedan od najupe~atljivijih tra~eva je i onaj kako je biv{i mu` istjerao iz stana {to svakako nije ta~no.Nije me toliko to pogodilo. Alkom Vuicom. ovo je nevjerovatno! Sahraniste `ivog ~ovjeka! On je u Parizu.. na{ao se i onaj da bi uskoro trebala stati pred mati~ara i to ruku za ruku sa hod`om! Ana Nikoli} kupuje penthaus od 100 kvadrata za 250. septembar/rujan 2011. svakako najzanimljiviji. A prije nje je to uradila Olja Crno- gorac. ikada ~ula o sebi jeste da je kao pe- tnaestogodi{nja djevoj~ica uhva}ena u seksualnom odnosu sa starijim mu{karcem ispred jednog narodnja~kog kluba. u borosanama i sa 20 kilograma vi{ka. a Sanja te{ko Za ^olu se pri~alo i pisalo da voli konobarice i to brkate.bila je ogor~ena [abanova supruga Gordana [auli}. tako i onima koji joj se Rahi}: Zna ko stoji iza takvih pri~a Ukrao svesku sa pjesmama I za Nazifa Gljivu. isto kod hrvatskog hirurga. 16 29. ve} da ge je neko pretukao i to.TEMA BROJA: O ~emu se tra~a na Halid pretu~en bejzbol palicom.

[aban Stoja bolesna
dna~avaju sa smr}u. Da nisu samo tabloidi krivi za zagor~avanje `ivota javnim li~nostima pobrinuo se internet. Modni kreator Sa{a Vidi} iskoristio je prednost sajber Divljeg zapada, pa je na Fejsbuk profilu objavio da }e Jelena Karleu{a odlaskom u [paniju postati „prva krava u koridi“. Kako }e estradna zvijezda i njena porodica mo}i da se izbori sa tr`i{tem uvijek gladnim senzacija i tu|e nesre}e, zavisi od njene li~nosti i sposobnosti da pre`ivi niske udarce. Neki od njih, kao Zdravko ^oli}, nikad

estradi?

Suljakovi}: Sudbina poput [abanove

[auli}: „Mrtav“, a pjevao u Parizu

Folk peva~icu Sanju \or|evi} tra~evi prate kao sijenka na suncu. Naj~e{}i haber koji prenose tabloidi odnosi se na njen brak koji navodno tone kao Titanik, ali nikako da potone. - Izbjegavam novinare iz tra~ novina, pa onda oni sjednu i sami

Bra~ni par Kiti}: Ko zna koliko puta su se razveli

se ne obaziru niti komentari{u tra~eve, a nije da ih nije bilo. Za Zdravka se pri~alo i pisalo da voli konobarice i to brkate, u borosanama i sa 20 kilograma

vi{ka, ali on nije pokazao ni ljutnju ni zanimanje za novinarske spletke. Drugi, pak, prijete tu`bama. Tako je za Stoju, kada je prakti~no bila na vrhuncu popularnosti, lansiran tra~ da je u inostranstvu tra`ena zbog poku{aja ubistva. Morala je vi{e puta da demantuje, prijetila i tu`bom, pa odustala. - Nisam mogla da vjerujem {ta ~itam u tom trenutku. Nikada u `ivotu ni mrava nisam zgazila, zbog toga sam bila {okirana i u`asnuta kada je to objavljeno. Prvo sam pomislila {ta }e re}i moji roditelji, sin. Znala sam da }e publika ostati uz mene, {to se i potvr|uje na mojim nastupima. Ipak se pitam za{to mi to rade, za{to su ljudi zlobni prema meni ako sam dobar ~ovjek, ako volim svakog - ka`e Stoja. Tra~evi o mogu}em razvodu braka prate i Mileta Kiti}a i Martu Savi}, jer na gostovanjima navodno ne mo`e da se

odbrani od `ena koje ga opsjedaju.

Muke i problemi
- Razvodimo se svakog dana. Zato i opstajemo tolike godine. Sve eventualne probleme rije{avamo otvorenim razgovorom i ne damo da se nagomilaju. Narodu je dosadno, pa voli da ~ita o tu|oj muci i problemima. Vi{e vole da pro~itaju o ru`nim stvarima, nego ne{to lijepo. Da budem iskrena, sad to ne ~itam. Do|em u situaciju da mi neko ka`e {ta je pro~itao o Miletu, a ja samo pre|em preko toga i ne razmi{ljam. Te pri~e me zaista vi{e ne interesuju - ka`e Marta Savi}.

izmisle. Tra~evi me ne poga|aju. Pustim da u|u u jedno, a iza|u na drugo uho. Osim toga znam da se od ru`nog izolujem ~itaju}i knjige. Najgore {to sam ~ula je da imam neku ko`nu bolest. Nisam imala nikakav osip, ni fleke kao {to je re~eno. Razumijem kad nama sa estrade naka~e kojekakve pri~e jer sve to ide uz posao, ali da se izmi{ljaju pri~e koje se ti~u ne~ijeg zdravlja, to prelazi svaku granicu dobrog ukusa. Neki moji prijatelji su me tada zvali da me pitaju kako sam, a ja sam misle}i da me pitaju za prehladu, odgovorila da mi je malo bolje - ka`e Sanja \or|evi}.
A. Sa. / D`. H. M.

^oli}: Nije

Bajrami: Ne optere}uje se glupostima
29. septembar/rujan 2011.

17

Sead Dugonji} ostao bez 15.000 eura
Snimio tri nove pjesme i promijenio ekipu sa kojom priprema novi album
vljivanje u medijima kod nekih izazvati takve reakcije. Jednostavno, nije bilo vrijeme da se eksponiram jer, isreno, nisam imao {ta novo za re}i. Sada je druga~ije. Snimio sam tri nove pjesme koje }e se do decembra pojavini{ta konkretno protiv ljudi koji su prije ~inili moj tim ali smatram da je poslije nekoliko godina vrijeme za osvje`enje u mom poslu. @elim druga~ije pjesme i samo zbog toga sam izabrao drugu ekipu - pri~a Dugonji}. Osim toga, imao je i do-

Problemi zadeverali folk pjeva~a

N

ekoliko mjeseci folk pjeva~ sead Dugonji} nije se pojavljivao u medijima. Zanimljivo je da ~ak ni novinarima nije odgovarao na pozive. Prije nekoliko dana ovaj folkera se javio na{oj reDugonji}: Uskoro }e obradovati publiku

Nije nam `elio otkriti da li je u nove pjesme ili neki drugi biznis ulo`io oko 15.000 eura, ali je potvrdio na{a saznanja da je „preko no}i“ ostao bez te sume novca. - Nisam prokockao taj novac, ali kao i da je-

Or{oli}: Bolji je neprijatelj nego prijatelj

Gagi: Na ivici bankrota?

Vladimir Or{oli} o finansijskom slomu Gagija iz „Funky G“

Prièu o bankrotu je izmislio kako bi umirio „zelenaše“
Gagi je ovog ljeta vrijeme provodio u najelitnijem hotelu u Crnoj Gori „Splendidu“. Zar to radi ~ovjek koji je pred finansijskim slomom?
Vladimir Or{oli}, prijatelj Gagija iz grupe „Funky G“ otkriva da Gagi ne govori istinu kada kada ka`e da je na ivici bankrota. Prema njegovim rije~ima, Gagi je izmislio pri~u prema kojoj nema novca ni za po{ten ru~ak kako bi umirio „zelena{e“ kojima duguje novac. - Ho}e to Gagi s vremena na vrijeme. Kada mu je mrsko vratiti lovu onda on po~ne pri~ati kako nema hljeba da jede - ka`e Vlada. Gagi je nedavno objelodanio da je na ivici bankrota jer ga je nova pjeva~ica benda Marina napustila samo nekoliko dana pred po~etak ljetne turneje grupe. - Ma , ko }e u to povjerovati. Gagi je ovog ljeta vrijeme provodio u najelitnijem hotelu u Crnoj Gori „Splendidu“. Zar to radi ~ovjek koji je pred finansijskim slomom - pita se Or{oli}. Gagijev prijatelj jo{ dodaje da je \ole \ogani uvijek za{titni~ki nastrojen prema svom bratu te da mu ~esto daje novac kako bi nastavio lagodno `ivjeti. M. Z.
Nikola i Milica: Za sada u podstanare

dakciji kako bi zaustavio pri~e koje u posljednje vrijeme kru`e o njemu odnosno njegovom nestanku sa estradne scene. - Nisam mogao ni pretpostaviti da }e moje nepoja-

ti u eteru, pripremam album u ~iju sam realizaciju uklju~io brojne autore. Promijenio sam ekipu sa kojom radim jer `elim napraviti ne{to druga~ije nego {to je bio slu~aj sa ranijim albumima. Nemam

sta probelama u privatnom `ivotu koji su se na sre}u dobrim rije{ili. - Pro{ao sam kroz jedan te`ak period ali sada je sve hvala Bogu u najboljem redu - zadovoljan je folk pjeva~.

sam. Zapravo, nisam pazio kome povjeravam posao i na {to tro{im pare. Ali ubudu}e }u sigurno trezvenije razmi{ljati svojom galsvom - ka`e Dugonji}.
A. Sa.

Nakon {to su zapo~eli zajedni~ki `ivot

Sajko i Milica nemaju novaca da kupe stan
Pjeva~ Nikola Sari} Sajko i njegova djevojka, koreografkinja Milica Cerovi}, zapo~eli su zajedni~ki `ivot. Njih dvoje su prije manje od mjesec dana iznajmili dvosoban stan u samom centru Beograda. Nakon dvije i po godine zabavljanja, rije{ili su da isprobaju `ivot udvoje i vide kako }e se slagati kad sve dijele napola. - Dugo su to planirali, ali su tek sad realizovali. Iako oboje tvrde da jo{ uvijek ne}e stati na ludi kamen, ovakav postupak mnogo govori. E, sad, vidje}e kako }e se slagati. Ali, oni se ve} veoma dobro poznaju, tako da `ivot udvoje ne}e mnogo toga promijeniti u njihovom slu~aju - tvrdi njihov prijatelj.
D`. H. M.

18

29. septembar/rujan 2011.

Nezir: Sevdalije u starim no{njama

Amir i Zehra: Filmski debi Ilhana, Zehra i

Zehra glumila i pjevala
akon uspje{nog debitantskog filma „Pri~e iz Monjara“, folk pjeva~, producent, humanista i re`iser Amir Mu{inbegovi} ovih dana, na podru~ju op}ine Visoko, ta~nije na lokalitetu `ivopisnog sela

U filmu „Ljubav na me|i“

N

Jahala na konju na kojem nisu smjeli jahati neki momci
sama i sevdalinki Zehra Bajraktarevi}, koja se pokazala i kao odli~na glumica. - Ja sam i re`iser i scenarista filma, ~iji je motiv ljubav. Poma`e mi poznatI glumac i re`iser Jasenko Muzaferija, sin legendarnog, rahmetli Zaima Muzaferije, a rekao mi je pomo}i i sve uspje{niji re`iser Jasmin Durakovi}, biv{i direktor FTV. Film mi je uljep{ala Zehra Bajraktarevi}, koja je glumila u nekim scenama i otpjevala nekoliko pjesama. Impresionirala me Zehrina hrabrost, jer je

^akalovi}i, snima svoj drugi po redu dugometra`ni film, pod nazivom „Ljubav na me|i“. U filmu je, izme|u ostalog, snimljena i starobosanska svadba, a glavna pjeva~ica na svadbi bila je izvrsna interpretatorka novih narodnih pje-

jahala na konju na kojem nisu smjeli jahati neki momci. Pored Zehre, u filmu pjeva i svira harmoniku Nezir Muratovi} Bege, koji je ve} glumio u dva filma. Nekoliko pjesama otpjevala je i sve popularnija Ilhana Durakovi}. Nadam se da }e u Vi-

sokom za tridesetak dana biti premijera filma na koju }u pozvati mnogo novinara, jer sedma sila i sedma umjetnost se dobro sla`u, a posebno mjesto imat }e ~lanovi Redakcije magazina „Express“ -kazao nam je Amir D`.S. Mu{inbegovi}.

Zorica Ven raskinula sa Mikijem Ja{ara ~uvam ve} pet godina
Zorica Ven nedavno je podvukla crtu na vi{egodi{nju ljubavnu vezu sa Mikijem, a potom se bacila u naru~je ne{to mla|em momku iz Beograda koji je, kako ka`e Zorica, mnogo tolerantniji i pa`ljiviji. - Ve} par mjeseci imam novu vezu i lijepo mi je. Momak je mnogo tolerantan, razumije moj posao, nije ljubomoran u toj mjeri da se to pretvara u sva|u i jako je pa`ljiv prema meni. U Beogradu sam, imam jako puno posla i u`ivam, kako u nastupima tako i u ljubavi Z. K. ka`e Zorica.
Mujki}: Povjerljiv i odan

Nakon nekoliko godina

Mirso Mujki} brine o bezbjednosti pjeva~a

Ven iz vremena ljubavi sa Mikijem: Njegovo mjesto zauzeo drugi

Mirso Mujki} iz Tuzle ve} du`i niz godina, prirodom posla kojim se bavi, brine o poznatim estradnim li~nostima tokom njihovih nastupa, a nerijetko i putuje sa njima zbog njihove bezbijednosti koja je nerijetko ugro`ena i van koncertnih prostora. Odnedavno je u ekipi Ja-

smina Jusi}a, a ve} pet godina u`iva povjerenje Ja{ara Ahmedovskog. - Ve} pet godina brinem o bezbijednosti Ja{ara Ahmedovskog kada nastupa u Bosni i Hercegovini. U`ivam njegovo veliko povjerenje i drago mi je zbog toga. Na sre}u, Ja{ar ima izuzetnu publiku, ta-

ko da se za svo to vrijeme nikada nije desio nijedan ozbiljniji incident. Samo se jednom desilo neko malo ko{kanje nekolicine pijanih momaka, ali Ja{ar ni tada nije bio ugro`en, mada sam pomogao ekipi iz tog lokala, ne bih spominjao mjesto, da smire situaciju - pri~a Mujki}. Z. K.

]ana sa {minkerkom Nata{om

Nakon nezgodnog pada u Doboju, prilikom kojeg je polomila desnu ruku, povrijedila nogu i nagnje~ila nekoliko rebara, popularna ]ana se, kako ka`e, osje}a sve bolje, mada }e ku}i, u fazi mirovanja morati da ostane jo{ dvadesetak dana. - Na svu sre}u izbjegnu-

Operacija na ruci nije bila neophodna
ta je operacija ruke i fiksatori. Doktori su uspjeli da saniraju lomove bez operacije, te zaklju~uju da ne}u imati neke ozbiljnije posljedice, osim {to }u, naravno, morati ubudu}e da pazim na ruku. Noga mi je puno bolje i podlivi polako nestaju. [to se ti~e rebara ni tu nije lo{e,

]ani sve bolje

mada se no}u ~esto uvrijedim i prekinem san zbog bolova. Nezgodno mi je {to sam de{njak, lijevom rukom se slabo slu`im, ali, poma`u mi Relja i mali Luka, tu su za sve {to mi zatreba pri~a ]ana za na{ magazin, dodaju}i da }e do polovine oktobra biti Z. K. „kao nova“.
19

29. septembar/rujan 2011.

Pripremam pjesme za novi album i nadam se da }e bar dvije nadma{iti popularnost mojih hitova „Mu{ko jesi“ i „Evo. odnosno singl. Izabrat }emo najbolju . .Za sada je tako. ali ponesen atmosferom i emocijama. S Pismo za Jovicu Nedavno je folk pjeva~ica Munezeha Dadi}. U posjetu smo oti{li ja i Ahmet Bajri} ~iji sam bio gost tokom boravka u Be~u. Ujedno. Zukovi}: Samo singl Z. zapjevao je sa Ahmetom jednu „na suho“. u austrijskom gradu Lincu. Sve sam mu prepustila i mislim da ne}e pogrije{iti. gdje `ivi ve} petnaestak godina. prisje}ali se nekada{njih vremena. a ujedno mu uru~io zahvalnicu iz Velike Kladu{e i CD sa pjesmom njegovog ljubimca Ferida Avdi}a u kojoj se spominju on i rahmetli [erbo . bila je to prilika da mu uru~im jednu zahvalnicu i CD sa pjesmom njegovog ljubimca Ferida Avdi}a. a da li }e se ne{to desiti naredne godine-vidjet }emo.zaklju~uje Amela. da mu makar i preko telefona ne{to odsvira. Ovaj singl.S. rodila k}erku kojoj je dala ime Sara.Moja k}erkica mi je dala volju i snagu da radim jo{ vi{e i da se borim da dospijem u sami vrh ljestvice popularnosti. kunem se“. .Prijatelji smo i nekada{nji saradnici. kao i pismo direktora Seada Puri}a iz Velike Kladu{e. Plakao je kao malo dijete. harmonika{a i mog zemljaka iz Biha}a kojeg Jovica mnogo cijeni. Dvije pjesme i to je to. pod nazivom „Voli babo“. poznatija kao Moni. Albuma nema ni ove godine Od novog albuma Amele Zukovi} ni ove godine ni{ta. pozvao sam Dinka Mujanovi}a. . ta~nije dvije pjesme. Ahmet mu je pro~itao pismo Seada obzirom da Jovica ve} izvjesno vrijeme ne mo`e vi{e svirati. K. . septembar/rujan 2011. a da bi mu ispunio jednu od tih malih `elja koje ~ovjeka u~ine sretnim. je Moni. Ve} nekoliko mjeseci se nismo vidjeli i bio je red da odem u posjetu kod na{eg velikog Jovice Petkovi}a. o ~ijem objavljivanju razgovara sa Draganom Dmitrukom ^i~kom iz „BN musica“. Ni{ta ne mogu re}i ni za objavljivanje. Tom prilikom Jovici je uru~io zahvalnicu Festivala narodne i zavi~ajne muzike. Za moj uspjeh za- Moni rodila k}erku Prinove hvalna sam i mom velikom prijatelju i menad`eru Ismetu Cezaru s kojim sam snimila i duetsku pjesmu. radi Mi}a Nikoli}.ka`e Brki} Legende se ne zaboravljaju P ro{le subote u posjeti legendarnom harmonika{u i kompozitoru Jovici Petkovi}u na{ao se se Ramiz Brki} iz Biha}a. Postoji vi{e opcija. Razgovarali smo. Amela Zukovi} definitivno odlu~ila 20 29.Ramiz Brki} posjetio Jovicu Petkovi}a Obi{ao sam svog prijatelja. Z. kao i CD sa festivalskom pjesmom Ferida Avdi}a u kojoj se spominju upravo on i rahmetli Ismet Alajbegovi}. Donijela je kona~nu odluku da snimi samo dvije pjesme.kazala nam D`. KISI] Brki} kod Jovice Moni: K}erka se zove Sara Puri}a i bio je jako dirnut. Proveli smo nekoliko sati zajedno i ba{ smo u`ivali u susretu prepri~ao nam je Brki} dio detalja iz susreta sa Jovicom Petkovi}em.

septembar/rujan 2011. u planu je mnogo radnih aktivnosti. iako su pro{la samo dva mjeseca od izdavanja d prolje}a do danas. KISI] ma. nije bilo mnogo vremena za provod i odmaranje. ali nakon {to nije bio u gradu. i Koketovom glasu i unosu emocija u pjesmu. ali. Vremena za odmor ba{ i nije bilo. Uskoro sam u Cirihu. izuzetno cijeni Dra`ena Boji}a i smatra ga jednim od najboljih harmonika{a sa prostora biv{e Jugoslavije sa kojim je nastupao u par televizijskih emisija.. pjesme se uveliko promovi{u. Ina~e. koncerti.. kako ka`e. po rije~ima popularnog Sa{e Mati}a. Tako|e. Zagrebu i Skoplju Publika je dobro reagovala na album. [erif Konjevi} Poslije serije nastupa po gradovima BiH. Makedonija. o~ekuju se mega hitovi Semir Ceri} Koke pro{le sedmice boravio je u Beogradu gdje je posjetio jednog od najja~ih hitmejkera na balkanskim prostorima Slavka Stefanovi}a Slavkonija. {esti po redu CD pod simboli~nim nazivom „10 godina zajedno“. [erif Konjevi} nastavlja sa promocijom novog albuma „Ljubavi“. a koncertnih ponajvi{e. ve} bira samo najbolje.za sada. skoro nikako. D`ejovog hita „Imati pa nemati“. za koje ve} znam. Tako }e se na Ceri}evom novom albumu na}i ~ak ~etiri njegove pjesme. zatim su se ponovo otvorili novi pozivi za nastupe i tako je trajalo cijelo ljeto... Koke i Slavkoni Nova saradnja Koke od Slavkonija uzeo ~etiri pjesme Sude}i po Slavkonijevim numerama i Koketovom glasu i unosu emocija u pjesmu. pouzdanije informacije. Promocija je po~ela. Beogradu.? . Zagrebu i Skoplju. ljetos ste napokon zavr{ili i objavili novi. Tek od jeseni po~injem sa ~e{}im nastupima u Evropi. mada je pro{lo tek dva mjeseca od objavljivanja novog CD-a i tek je za o~ekivati prave. . Televizije treba ispo{tovati i vodim ra~una o tome da se pojedini datumi. tako da }e biti obaveza i te vrste. Sa{a Mati}. Da li ste zadovoljni reakcijom publike? .. a sude}i po Slavkonijevim numerama. Dejanove „Niko i neS. Solisti~ki koncerti }e biti. ali i tridesetak starih hitova bez kojih se ne mogu zamisliti pojedine muzi~ke emisije ili koncertne aktivnosti. Sedam dana u Herceg Novom i nekoliko u Budvi.Ne. zatim sam ponovo na na{im prostorima. porazgovaraju. Bosna i ne{to manje Evropa. Crna Gora. Po slikama se da primjetiti da je ra|eno u veoma opu{tenoj atmosferi. S obzirom na to da je Slavkoni poznat po tome da ne}e da radi sa svima. kao i oni koji su saznali za njegov dolazak i iskoristili priliku da se fotografi{u sa ovim popularnim pjeva~em. Hrvatska. jer je na{ pjeva~ vi{e nego odu{evljen njegovim kompozicijama. B. malo je re}i da }e biti mega hitovi. snimao novi album. ne}e da se `ali. urednici nas ve} obavje{tavaju o datumima. nakon radnog ljeta. 21 29. Uspio sam odmoriti nekih sedam dana u Herceg Novom i ne{to malo u Budvi. [erif Konjevi}. A ne}e ni smjeti u narednom periodu jer. razuZ. ko“. a nekoliko i u Evropi. K. nema odustajanja. ne ~udi nas {to je upravo sa Koketom zapo~eta nova saradnja. veli Mati}. Tim povodom na{ao se i u bijeljinskoj televiziji na snimanju plejbeka novih pjesama. Beogradu.. radna i jesen O Mati}: Promocija novog albuma. kako nam pri~a Mati}. Nedavno ste najavljivali seriju jesenjih ko- ncerata. muzi~ki govore}i. Srbija. ne poklapaju sa mojim nastupiZ. dodaje. pone{to dogovore. potom Ofenbahu. jesen }e biti jako radna i puna obaveza. dolaze nam i Konjevi}: Plejbeci za arhivu BN TV snimanja novogodi{njih programa. imam pozitivne povratne informacije. Planirao je navratiti i poznati bijeljinski harmonika{ Dra`en Boji}. i tada tvrdiv{i da je jedan od najboljih muzi~ara sa kojim se izuzetno dobro. Poslije pro{logodi{njeg etno albuma „Nezaboravne“. Tokom prolje}a sam radio. i nije bio neki odmor.Ne.Jesam.Koncerti u Sarajevu. ostalo je samo da [erifu prenesemo pozdrave. mije. mo`da ta brojka do izdavanja materijala i poraste. Uglavnom. Dolazak popularnog [ere Dra`en je izuzetan harmonika{ u Bijeljinu mnogi su iskoristili da se vide. kako nam re~e preko telefona. a organizovat }e se u Sarajevu. kojem je napisao ve}inu pjesama a tvorac je i najve}ih hitova poput D`inovi}evog „Mu{tuluka“. ali od oktobra se o~ekuje jo{ bolja televizijska kampanja.. Da li ste mo`da odustali od toga ili ne? . a razlog je {to sam prezaposlen. Slavkoni je veliki „krivac“ za uspjeh Sa{e Mati}a..

sastav ili raskid ljubavne romanse Milene ]erani} i Nemanje Stevanovi}a. Kaja zaljubljena u o`enjenog mu{karca?! Sigurna sam da }e se sve djevojke prona}i u tekstu ove pjesme jer smo sve nekada bile zaljubljene u mu{karca koji je zabranjen . radost. atraktivna brineta na svoj ro|endan objavila je novu pjesmu pod nazivom „Htela bih“.U ljubavi sve je u najboljem redu Novi album o~ekuje do kraja godine ...Ja sam. ka`e pjeva~ica. Gledam svoja posla i nisam se dovodio u situaciju da se zanimam. . Ja sam pr- ezadovoljan. KISI] nije ga bilo. Kaja: I ja sam `ena. Me|utim. Pjesmu su radili Sa{a i Ba{a. pa je mislila da nema potrebe da ide doktoru. sa prili~no provokativnim tekstom i jo{ provokativnijim spotom. ne zna da li }e ga izdati ili }e pu{tati pjesmu po pjesmu po{to je diskografija u potpunom rasulu. ali jo{ uvijek. Lijekovi ovaj put nisu pomagali. na kraju krajeva. i ovo je jo{ jedan singl sa novog albuma koji je gotov.Dovoljno (smijeh). ali. kada je prijateljica rije{ila da stvar uzme u svoje ruke i hitno je odvede doktoru. a onda sam anga`ovan u Evropi. 22 29. Katarina Ostoji} Kaja malo je spustila loptu. Zbog premora I sama se prona{la u svojoj pjesmi Slavica ]uktera{ zavr{ila u bolnici! Analize krvi i magnetna rezonanca pokazale su da je sve u redu Pjeva~ica Slavica ]uktera{ je navikla da radi i kad joj nije dobro pa je zato ignorisala bolove u glavi koje je imala posljednjih nekoliko dana.Pa. Sve je to opravdavala umorom i nespavanjem. Da krenemo od ljubavi? . jako zadovoljan proteklim ljetom.Sigurna sam da }e se sve djevojke prona}i u tekstu ove pjesme jer smo sve nekada bile zaljubljene u mu{karca koji je zabranjen . ponavljam. bavim i analiziram da li je neko pro{ao dobro ili ne ne. .Mene takve pri~e i tvrdnje ne zanimaju. izletima na neke druge nastu- pe u Srbiji.Ja se nadam da }e iza}i do kraja decembra. I. A kako je u studiju? . Izbor pjesama je zavr{en. pro{le sedmice napad glavobolje zatekao ju je kod ku}e. Problemi sa povi{enim pritiskom S. ali ako pri~amo o odmoru kao odmoru Z. Uzela bi po nekoliko tableta i bilo bi joj bolje. suze. a za nekoliko dana po~injem sa snimanjem. to nije do mene. kada }e se novi album pojaviti na tr`i{tu? .rekla je pjeva~ica Poslije singla „Mazohista“. sa osmjehom dodaju}i da je i ona samo `ena. Nije bilo vremena da putujem i odmaram. To }u zavr{iti vrlo brzo.Vrlo dobro. S. To bi mogao biti razlog {to ove godine niste bili na ljetovanju? .rekla je Kaja. o kojoj se mjesecima povla~e medijske pri~e i pisanije koje su po~ele da „iska~u iz fri`idera“ nisu nam bile toliko va`ne. pa pjeva~ica nije mogla ustati iz kreveta. ulazim u studio i snimam pjesme. To se de{avalo usput. B. Uglavnom.. izme|u ostalog. Trenutno sam nekoliko dana u leru. Kako je pro{lo ljeto? . O ljubavi samo toliko? . nje`nu baladu koja govori o djevojci koja je zaljubljena u o`enjenog mu{karca. Od prolje}a do neki dan bio sam stalno anga`ovan u Crnoj Gori sa. ja sam zadovoljan ~ovjek. da li ne{to radio ili je ljeto proveo odmaraju}i. ali na kraju je zavr{ila u bolnici! Kako pri~a njena prijateljica Slavicu je glava boljela danima. koji je na tr`i{te izbacila sredinom pro{le godine. Analize krvi i magnetna rezonanca pokazale su da je sve u redu i da je uzrok napada najvjerovatnije povi{eni pritisak i premor. septembar/rujan 2011. Ne ka`em da nisam uspio „u{tinuti“ par dana za sebe. spavaju}i.ka`e Bane a li je ba{ on kriv za ljubav. Naime. A pri~e o tome da su „grandovci“ lo{e pro{li ove sezone na moru? . B. naravno. kao ni Banetu Moji}evi}u koji o tome nije `elio ni rije~i prilikom na{eg susreta u Bijeljini..Sve je u najboljem redu.Uskoro sam u studiju. Trpjela je do jutra. Ljudi u Bane Moji}evi} D Moji}evi}: Ne zanimaju ga tu|i komentari „Grandu“ }e odlu~iti kada }e biti najpogodniji trenutak.

ta~nije zube. ali svakako da rezultat opravdava cijenu . potpuno nesvjesna zablenutih mu{karaca na splavu. Voditeljica dodaje da se jo{ ne zna ni ime emisije ni po~etak emitovanja. E.Kad me je @eljko Mitrovi} pozvao na razgovor i predlo`io mi nekoliko ideja za emisiju. Pogledajte blistavi osmijeh Dragane Kati}. da . sad. pa je pribjegla lak{em Ana Koki} voli da li`e rje{enju. Ona je prsti}e uprljala tortom. jer kod takve emisije nema sredine samo uspijeh ili propast . naravno! Sram vas bilo. Lizanju.prokomentarisala je poznata TV voditeljica.000 eura i vi mo`ete nadma{iti bjelinu njenih zuba. recimo da s 5. tako da smo ba{ prebukirani.seksi V oditeljica emisije „Grand Show“ u novu sezonu u}i }e sa novim osmijehom koji je ko{tao pravo malo bogatstvo. I o imenu jo{ pregovaramo. a najnovija investicija oti{la je u osmijeh.seksi? Pjeva~ica se predomislila Ivana Selakov se ne udaje najesen Pjeva~ica Ivana Selakov i njen vjerenik Predrag Mirkovi} ne}e se vjen~ati ove jeseni. Ne valja sve ni napisati. koja se proslavila s pjesmom „Ako je do mene“ koju je izvodila sa pokojnim Darkom Radovanovi}em. M. Pe|a i ja zajedno pripremamo moj drugi album. Njoj mo`da i nije. Ivana i Pe|a: Savr{eno funkcioni{u Koki}: [teta da se ~okolada baci S.. na kojoj }e voditi novi {ou u kasnom no}nom terminu. a ljetos su u medijima pri~ali kako na jesen planiraju da svoju sna`nu ljubav kruni{u brakom. a iako nije `eljela da govori o cifri koju je izdvojila za blistavi osmijeh. O toj estetskoj intervenciji „Express“ je pisao jo{ kada se „{u{kalo“ da bi Dragana trebala da se malo „koriguje“.„Grandova“ voditeljica bila na operaciji Draganini zubi blistaviji uz 5. Postojao je rok. 23 29. mnogo bolje i vodim emisije . A za{to se {ou ne bi zvao poput njenog izgleA. Sumu koju spominjete ne bih komentarisala.Na Pinku su mi dali odrije{ene ruke. septembar/rujan 2011. Zbog silnih obaveza rije{ili smo da do daljneg ideju o vjen~anju stavimo u drugi plan . Prstiju. a da ne pri~am kako ne sti`em mjesecima da posjetim roditelje u Somboru. o~istila sve prste kao da ni{ta nije bilo. B. {ta god da ste pomislili! I tako je Ana. . . Pi{ekova otkriva da se zbog nove emisije ne}e seliti u Beograd. odlu~ila sam se za kasnove~ernji {ou. u kojem }e mi gosti biti poznate li~nosti. a kada imam samo- pouzdanja. .kazala je pjeva~ica. Ivana sa svojim izabranikom ve} vi{e mjeseci `ivi u stanu koji su zajedno kupili.. Lijepo i slatko. Sa. Poznata voditelljica ula`e u sebe godinama. H. A. .Toliko imam obaveza da nemam vremena ni sa drugaricama da popijem kafu.Sa novom televizi- Iako }e na TV Pink imati puno obaveza Kati}: Prezadovoljna sam novim zubima jskom sezonom. Sa. Veliki je to rizik. Ne{to. Dragana ne krije da se podvrgla operaciji. jer nikako da se odlu~imo . ali svakako da rezultat opravdava cijenu. a {teta da se fil i ~okolada bace.000 eura Sumu koju spominjete ne bih komentarisala. D`.. Prezadovoljna sam novim zubima.rekla je Nikolina. ve} da }e putovati u prestonicu Srbije jednom sedmi~no. pa je red da blistam i ja. kako su ranije najavljivali..ka`e ona Pi{ek: A za{to se {ou ne bi zvao poput njenog izgleda .. Pjeva~ica ne mari za poglede [to bi na{e majke rekle: „Ne prljave prste u usta“! Ali Ana Koki} to radi tako..poru~uje seksi Nikolina. . rije{ila sam da i ja budem nova! „Grandova“ scena blista. Nikolina Pi{ek ne}e se preseliti u Beograd Voditeljica jo{ ne zna ni naziv emisije ni po~etak emitovanja S obzirom na to da su nove kolege Nikoline Pi{ek na TV Pink uglavnom mu{karci ona vjeruje da }e se njen izgled svesti na jednu rije~ seksi! Ovako nova voditeljica „ru`i~aste televizije“ obja{njava na koji na~in }e se uskoro predstaviti gledaocima TV Pink. Par je u idili~noj romansi tri godine. koji smo probili jer `elimo da budemo {to spremniji. ali mladi}ima koji su bili oko nje vjerovatno jeste.

pravi i zanimljive kontakte sa svojom publikom. dugo je u ovom poslu pa }e mo}i da malo pomogne . M. a ni D`. Sla|ana Ivani{evi} i Jelena Mrki} odlu~ile da udru`e snage i kao „NS ladies“ krenu u osvajanje estradnog tr`i{ta poku{ale su da prona|u ~ovjeka. A onda su njih dvije. Ta~no je da one nisu sa mnom bile zadovoljne. U Rumuniji.ka`e Ne{o. cijenim dame.demantuje Sla|ana K ada su proljetos dvije profesorke fizi~kog vaspitanja i sada uspje{ne pjeva~ice. nema razloga da i sa njima dvijema imam razmirice. Fizi~kog obra~unavanja sa njima nije bilo. u gradu San Nikolau. bolje re}i menad`era. . pri~a se. kako bi nas dvije napale mu{karca. kako bi nas dvije napale mu{karca.Ra~unala sam da je on najbolji izbor. Saradnja je trajala svega dva tri mjeseca. One mene tukle? Jeste da je bilo `estokih rije~i. a baka }e se potruditi da najljep{i kreveti}i. D`. ali. kao velim. Dugo je na estradi. pa. Neda ne zapostavlja ni svoju pjeva~ku karijeru. . Novosa|anke. Uostalom. razi{li smo se i na na{u poslovnu saradnju smo stavili ta~ku . kad je on ja~i . Izbor je pao na nekada{njeg glumca i sada re`isera video-spotova. ne bih ni dozvolio da do toga do|e. . Neda: Ne zapostavlja ni pjesmu Budu}a baka u {opingu Neda Ukraden blizancima kupuje kreveti}e i kolica Neda Ukraden ovih dana kupuje stvari za bebe. dru`iti se. septembra je nastupila pred vi{e od 10.000 ljudi. ali i njega kao pozitivan lik koji osim {to publici nudi pravu zabavu.Nije istina da smo ga tukle. M. i na tome je ostalo. i mnogi ka`u da se zavr{ila skandalom jer ih je Ne{o „ispalio“ za jednu tezgu. I Baki B3 ne `eli iz Bosne To je prepoznala i publika. Prije pet godina Ne{o mi je organizovao promociju u Beogradu. Ne{o Je. H. Trenutno biramo namje{taj. JAK[I] Zaljubljeni reper Baki B3 u posljednje vrijeme ~esto pjeva u Bosni i bez sumnje mo`emo re}i da je njegov repertoar postao slu{an jer je i jedna vrsta svje`ine na estradi. Ja sam prije svega d`entlemen. . Nisam ni tada imala neko sjajno iskustvo sa njim.demantu- je Sla|ana. Vidjele smo da je petljanac.ka`e Jelena. ni putovati. koja nosi blizance. alijas. NS Ladies: Vidjele smo da je petljanac Z. koji }e im pomo}i u poslu. Baki sa Rajkom: Nikad nam nije dosadno 24 29. Pored toga {to je vrijedna kao budu}a baka. jer `eli da sve bude spremno prije poro|aja njene k}erke Jelene. zabavan je i simpati~an.Jelena i Sla|ana prekinule saradnju sa Ne{om Je Nismo ga tukle Pa. radio je sa mnogim pjeva~icama.otkriva pjeva~ica. 4. kako mnogi govore. H. kad je on ja~i . Pa. njega pretukle!? . Ne{u [urlana.Sa njim smo raskinule saradnju i stavile ta~ku na tu pri~u. ali. Takvog je mi{ljenja i Rajko Mijanovi}. Menad`er ka`e da sa njim nikada nije dosadno. Bilo je sa Ne{om `estokih rije~i.Svi smo uzbu|eni i u stanu spremamo sve za dolazak na{ih malih an|ela. septembar/rujan 2011. kolica i sve {to je potrebno bude spremno za njihov dolazak . Drag je i vole ga kolege u dru{tvu. verbalnih.

Se~ivanovi}: Odustala od va~ica.ka`e mlada pjeva~ica ma. Kako su tamo malo vi{e popili. jo{ {to{ta. Pola sata se ~ulo stenjanje.To je mnogo iznerviralo njenog advokata.kazala na Mateje u nam je Biljapred{kolsko. Seks se de{avao oko dva sata Indy: Dovi|enja i prijatno Sandra: Prevr{io svaku mjeru sa svojim poganim jezikom Lazi}: Jo{ ne odgovara na prijetnje jelit }u mu nekoliko vaspitnih {amara da shvati. Sad su u pitanje dovedeni i njeni zakazani nastupi.Debeli je prevr{io svaku mjeru sa svojim poganim jezikom. 25 . Sandra je to strpljivo podnosila.Ne spava no}ima.pri~a srbijanska pjeva~ica Biljana Se~ivanovi} suvi{e mali da bi mogao odustala je od slanja siu pred{kolsko . septembar/rujan 2011.Sexy Sandra ljuta na Darka Lazi}a [okirane kom{ije „otkrile“ pjeva~icu Debelog }u i{amarati. ali nema sumnje da }e ova pri~a dobiti svoj nastavak! iza pono}i. Biljana Se~ivanovi} priprema ajvar Nije to ni{ta ~udno.ka`e prijateljica „kraljice splavova“. . poznatija kao Sexy Sandra. saznaju srbijanski mediji. paobavila sve prike.Ipak }emo ni{ta ~udno. pobjesnila je i rije{ila da mu udijeli nekoliko {amara kada ga bude srela. Pjeva~icu je do ulaznih vrata njenog stana u beogradskom naselju Karaburma ispratio jedan mladi}. ko da idem planovi su da pomopropali. M. U `elji da se ~uje i pri~a akterke. Od prijatelja je tra`ila savjet da li da potra`i pomo} ljekara. H.pri~a jedan od Indirinih kom{ija. bje`ala od patrole d`ipom kroz centar Beograda i na kraju udarila policajca. A onda su u{li u stan.pri~a {okirani kom{ija Indira Aradinovi}. ali to je daleko od istine . Prethodno je dala izjavu za jedan sajt da joj nikad nije bilo bolje. H. ne ~udi {to su se malo (vi{e) zaigrali. od prije nekoliko mjeseci na{la se na `estokom udaru javnih prozivki svog kolege i pulena „Zvezda Granda“ Darka Lazi}a. pa mu vi{e ne}e pasti na pamet da me bilo kada pomene. morati to radim svasa~ekati sljeke godine de}u godinu. gnem. to radim svake godine . Ne znam kada }e se pomiriti s tim da sam ga odbila. Pola sata se ~ulo stenjanje . i da }e biti ka`njena zbog toga. pa su se po povratku „zaglavili“ u liftu! . to sam ~ula. iscijedit }u svu mast iz tebe kada te budem vidjela - rekla je revoltirana Sandra. Pona{a se kao neka `ena. ajvar i pripreme. Odzvanjalo je hodnikom. Sa. Nije to . sa kojim je provela no} u poznatom prestoni~kom klubu. M. tada je vozila pijana. Tamo su vjerovatno ponovili ono iz lifta. Nakon no}i provedene u zatvoru zbog vo`nje u pijanom stanju Pjeva~ica zbog zimnice u Mr~ajevcima Danijela Vrani} na jakim lijekovima za smirenje Bje`ala od patrole d`ipom kroz centar Beograda i na kraju udarila policajca Poslije no}i provedene u stanici na trije`njenju i te{kog mamurluka Danijela Vrani} se psihi~ki osje}a veoma lo{e. Na lijekovima je za smirenje. Javnost je ogor~ena zbog njenog pona{anja. tame|utim. i to ba{ jakim. I nakon pola sata su se primirili. ide od ~ovjeka do ~ovjeka i ogovara me. pri~a srbijaMateja ima nska pjepet i po godi. iscijedit }u svu mast Ovom prilikom mu poru~ujem da jedva ~ekam prvu priliku da ga sretnem i da ga dobro isprebijam . ali od sramote nismo mogli da reagujemo. Sa. nedavno je vodila ljubav u liftu zgrade u kojoj `ivi. Da podsjetimo. pjeva~ica je . ali kada je nedavno prozvao u jednoj TV emisiji. Darko. Sakupilo se nas nekoliko na stepeni{tu. 29. koji joj je zabranio da govori za medije. u Mr~ajevce. Stenjanje se vi{e nije ~ulo. Ona dodaje da je Vrani}ka svjesna {ta je uradila. Kako ka`e zgodna pjeva~ica.Sve je tre{talo.Nemam nikakav komentar. koja se Kako smo sprema za put ve} objavili. Naime. pa je tako rije{ena da se sa njim i fizi~ki obra~una. Cijela zgrada je mogla da ~uje kako pjeva~ica vodi ljubav u liftu. Pustili smo ih da zavr{e zapo~eto . ali smijeh jeste. D`. sve je po~elo nakon {to je odbila Darkovo udvaranje. Udi- I zgleda da se Sexy Sandra ba{ naljutila na Darka Lazi}a nakon {to joj je uputio brojne uvrede preko medija. Danijela: Svjesna {ta je uradila . poznatija kao Indi. tako da je slanja sina u pred{kolsko A. na. Darko nije bio dostupan za komentar. na. Ovom prilikom mu poru~ujem da jedva ~ekam prvu priliku da ga sretnem i da ga dobro isprebijam. a ovakvim izjavama samo mo`e da navu~e jo{ ve}i gnijev na sebe. pjeva~ica je bila zate~ena pitanjem te je samo kratko odbrusila: . Sandra Valterovi}. pa je po~eo da je vrije|a po novina- Indy vodila ljubav u liftu svoje zgrade Sve je tre{talo. D`. . Dovi|enja i prijatno! A.Vrijeme je odlo`ila da se sprema odmor da bi zimnica.

Tako smo i `eljeli jer da je druga~ije brzo bi publici postao dosadan. deset.„Uhva}eni“ u Vare{u [emsa u zagrljaju mla|ahnog mu{karca Moj Hare je. sigurno je da }e brzo biti prepoznam zadovoljan je Ljubovci. Boga mole}i da ja pre`ivim Pro{li vikend u vare{koj diskoteci „Campari“ gostovala je [emsa Suljakovi}.kazala je [emsa. kompozicije za koju Donna i D`avid tvrde da }e postati himna `enske populacije. premijerno preslu{ala sve Donnine nove pjesme. Na stranu {to je on izvrstan muzi~ar. dok smo bili u Australiji. uspjehom zagarantovano! Tako je bilo i sa novim albumom koji }e se za nekoliko dana na}i u prodaji. stotinu hiljada puta. Ina~e. Vjerujemo da ho}e! A. s njom bio u Pejakovi}. Njen novi album. to mu nikada dok sam `iva ne mogu zaboraviti. Ekipa „Expressa“ prva je. muzi~ar koji se vrlo ~esto nalazi u pratnji najve}ih zvijezda a [emsi je najdra`i i kao osoba i kao muzi~ar zato {to je. vrlo brzo dobiti brojne pohvale publike posebno zbog balada „Ko si ti“ i „Vremena za nas“. kako bi maksimalno ispo{tovala svoje brojne fanove. ali se nikako ne `eli optere}avati ciframa: kada }e i za koliko vremena neka pjesma na internetu biti preslu{ana hiljadu. kada je makstering i miks u pitanju..Ovaj novi album je vrlo dinami~an. Ljubovci i Medija: Radili dan i no} [emsa sa Harisom: Ma volim ga kao oko u glavi Ekipa „Expressa“ na masteringu CD-a „Povratka nema“ Donnina himna za `ensku populaciju U sarajevskom studiju „Allmanah“ producent D`avid Ljubovci sa Dejanom Pejakovi}em i saradnikom i prijateljem Adom Medija zavr{avao miks i mastering novih pjesama S malo proveseli za svoju du{u pred odlazak u [vedsku gdje }e se zadr`ati najmanje mjesec dana. Svaka od deset novih kompozicija podjednako je dobra tekstua- D`avid vjeruje u novi Donnin album lno.. . Ovakav kakav jeste i kakvog }e Donnina publika uskoro mo}i ~uti. Boga mole}i da ja pre`ivim. Sigurno je da }e Ares sa albumom „Povratka nema“. {to }e potvrditi svi pjeva~i. a svi su vezani za moju porodicu ka`e [emsa koju je te no}i pratio njen najdra`i muzi~ar Haris Australiji kada joj je bilo najte`e. ne `ure}i nigdje. Moramo priznati da je daleko druga~ije od onoga {to svakodnevno slu{amo. Dvije godine je ova ambiciozna pjeva~ica pripremala novi muzi~ki projekat. Mo`e i nagovje{tava {ta njoj i njenom vjereniku i producentu D`avidu Ljubovciju „miri{e“ na hit. sve su snimljene u studiju „Sani records“ u Biha}u. one srednjeg tempa i prelijepe balade po kojima je Ares uvijek bila prepoznatljiva. aran`erski. Sigurna je da je ve} uspjela u tome. Publika }e sigurno odamah prepoznati taj visoki producentski kvalitet . Ka`e da taj sud donosi publika. Plakao je iznad mene.Morala sam malo da odagnam du{i kroz pjevanje i dru`enje sa dragim osobama sve ove tu`ne dane u posljednje vrijeme. 26 29.Moj Hare je cijelu no} proveo na poste}iji. producentski. M. Njega smo prije nekoliko dana „uhvatili“ vi{e nego zaposlenog u studiju „Allmanah“. pazili su na sve ukuse pa tako u novi nosa~ zvuka „spojili“ br`e pjesme. kako re~e. . U njenoj pratnji do{le su njene prijateljice jer je. Sa prijateljicama se opustila ve {to radi Donna Ares uvijek je studiozno. htjela da se Hajdarevi}. zavr{avao se miks i mastering novih pjesama. D`. Volim ga kao da sam ga rodila. dvije. . Sa. Nismo bez razloga njemu povjerili ovaj posao. napravljen je tako da ga mogu slu{ati i oni od sedam pa i stariji ljudi do 77 godina. Na putu za [vedsku bila je u pratnji bolesne majke. Zajedno sa vlasnikom studija Dejanom Pejakovi}em i saradnikom i prijateljem Adom Medija. sigurno. ali ovo govorim s neke ljudske strane .zadovoljan je Ljubo- vci. kako re~e. . . H. pri~a nam producent Ljubovci.Dejanom studio je. Ne pri~a koja bi od deset njenih novih pjesama mogla biti hit. sigurno jedan od najboljih na Balkanu. cijelu no} proveo na poste}iji. septembar/rujan 2011.

pametna i inteligentna \ Juri}: Lijepa u crvenom Lo{e ljeto za TV voditeljicu Sla|a umjesto \oganija Dok ve}ina nekada popularnih densera jedva spaja kraj s krajem. Tatjana je do`ivjela i profesionalni poraz. septembar/rujan 2011. Do kraja fakulteta mi je ostalo jo{ nekoliko ispita i kada to zavr{im ponovo se vra}am na televiziju. ali ni da pohvali svoje kolege. svirali su na brodu i na kamionu pa bi. sa novim albumom koji je u pripremi Aki je o~ito po`elio i promijeniti svoj imid`.Sada sam voditeljica na jednoj radio stanici. . mislim da }e ona da trgne sve iz sna . to rade sve velike svjetske zvijezde . Tako je najpoznatiji srbijanski denser ~ak odbio ponudu da nastupi na koncertu „Volim devedesete“. stare hitove grupe „\ogani“ izve{}e njegova biv{a supruga Sla|ana Deliba{i}. veoma zanimljiva i ako bude u{la u politiku i Skup{tinu. Sredinom ljeta do`ivjela je ljubavni brodolom.pri~a ona. Naime. Za razliku od televizije radio mi pru`a dosta vi{e vremena za studiranje. Iako jedan od najdugovje~nijih bendova sa ovih prostora „Valjak“ jo{ uvijek nije ispunio sve `elje. Oduvijek sam `eljela isku{ati se u radio programu i ta `elja mi se ostvarila. gne sve iz sna. ali nam nije i{lo. ekstremna li~nost. na{alili su se. ve} je potkovana znanjem. To vam je odgovor na pitanje da li sam zaista dobila otkaz ili sam samo uzela predah od televizije M.Jelena je. M. Po mom mi{ljenju. koji }e se odr`ati u „Beogradskoj areni“. a njeno izlaganje nije bilo ono kao obi~ne estradne pje- va~ice. ne samo politi~ari nego svi. @ao mi je {to je do toga do{lo jer sam se vidjela u braku s tim de~kom . „Parni valjak“ }e sa novim albumom napraviti i seriju koncerata po Hrvatskoj. uru~en joj je otkaz na hrvatskoj televiziji „RTL“. D`. dodaje ona.Bili smo odli~an par. ali ovog ljeta smo sve okon~ali zauvijek. zna se. Gledao sam je u nekoliko politi~kih emisija gdje je pametno govorila. Naime. Z. I to politi~ku! Frontmen grupe „\ogani“ uvjeren je da bi JK bila odli~na kao narodni poslanik. aktuelna pjesma „Vjeruj“ preko no}i je postala hit. \ole. . H. ekstremna li~nost. Uostalom. Uspavani smo previ{e.kazao je \ole ole \ogani nikada se ne libi da kritikuje. S. prije kraja karijere voljeli odraditi i avion. vi{e pla}enu tezgu! Ipak. pa je tako nedavno pru`io otvorenu podr{ku Jeleni Karleu{i. ali je iz neobja{njivih razloga morala napustiti tim te gledane televizije. veoma zanimljiva i ako bude u{la u politiku i Skup{tinu. Aki sa hrvatskom novinarkom Barbarom Kolar Nakon 30 godina Pjeva~ „Parnog valjka“ Aki Rahimovski nakon 30 godina o{i{ao je svoju dugu kosu. Nakon privatnog brodoloma. mislim da }e ona da tr- Tatjana Juri} raskinula s de~kom i dobila otkaz @ao mi je {to je do toga do{lo jer sam se vidjela u braku s njim Lijepa televizijska voditeljica Tatjana Juri} ovo ljeto }e pamtiti po ne ba{ lijepim stvarima koje su joj se desile. 27 29. Aki Rahimovski o{i{ao rep Kako smo saznali. B. Po mom \ole \ogani `eli JK za poslanika! \ole: Bistra je. Njena ~etvorogodi{nja veza se raspala u tren oka. mi{ljenju. jer u istom terminu ve} zakazao drugu. Bend jer upravo u procesu snimanja spota. Ona je nekoliko godina bila za{titno lice emisija zabavnog karaktera.bistra je. Raskidali smo i mirili se.Otvorena podr{ka kolegici Jelena je.rekao je \ogani. a ona ima neku notu koja je meni zanimljiva . sa svojom poslovnom i emotivnom partnerkom Vesnom radi punom parom. . o{i{av{i svoj njegovani rep. pametna i inteli- gentna. . zna se.

Ne `elim da zbog ekonomske zavisnosti o njemu ostanem uz njega i kada saznam da me vara. U taj bajkoviti grad oti{la je kako bi oku{ala sre}u na svjetskom takmi~enju u „Texas Holdem“. ba Manekenka Anita Runje jo{ malo pa }e zaploviti u tridesete godine.One `ude da ih primjeti bogat mu{karac. Smi{ljam nove planove kako da se obogatim isti~e ona. . Stidim se za te djevojke re}i da su mi kolegice M. Mislila sam da }e mi se ostvariti ameri~ki san. Valjda sam previ{e vjerovala u sebe . Z.Kona~no sam `eljela sebi i svojoj porodici priskrbiti dobar `ivot. Nije ih briga ni to {to }e ih takvi mu{karci uvijek smatrati praznoglavim manekenkama koje su se udale zbog novca.ka`e lijepa Sonja. . gatun kasnije maltretirati i omalova`avati. Ve} godinama sam osmi{ljala svoju strategiju i kada sam je kona~no usavr{ila krenula sam na put u taj ~arobni grad. Na „ludi kamen“ }e stati onda kada bude zadovoljila svoj bankovni ra~un. Ipak. septembar/rujan 2011. 28 29. @elim da di{em punim plu}ima. @elim imati kapital prije nego stupim u tu instituciju zvanu brak . Z.To je ne{to kao kada igrate {aha. vode se sasvim pogre{nim porivima kada je u pitanju brak.Ne `elim da budem ovisna o svom mu`u. Igrala sam sa najboljim igra~ima svijeta i izgubila. pri~a ona. . Njene kolegice. . Su{tina je vi{e u znanju nego u sre}i. Nije ih briga {to }e ih taj bo- Takve pri~e ho}u www. Stari ljudi ka`u da je to posljednji voz za djevojku da se uda. Svu svoju u{te|evinu dala sam za put i boravak u Las Vegasu na nekoliko dana. `ivot ide dalje. Me|utim. ka`e ona. Kova~: Previ{e vjerovala u sebe Propao ameri~ki san manekenke i glumice Sonja Kova~ prokockala u{te|evinu u Las Vegasu Oku{ala sre}u na svjetskom takmi~enju u „Texas Holdemu“ Hrvatska manekenka i glumica Sonja Kova~ vratila se razo~arana iz Las Vegasa. azramag. ona ne razmi{lja o braku.U prodaji je novi broj magazina „Azra“ Manekenka Anita Runje na pragu tridesete Runje: @elim da di{em punim plu}ima Udat }u se kada napunim bankovni ra~un Ne `elim da zbog ekonomske ovisnosti o mu`u ostanem uz njega i kada saznam da me vara . Ona dodaje da je polagala nadu da }e uspjeti napravti iznena|enje na turniru jer je u u igri „Texas Holdem“ su{tina u znanju. Jedini cilj im je da se udaju za jednog takvog.jasna je ona. M.

29 29. . Sarajevu. Beogradu. tako da i u budu}nosti mo`emo o~ekivati nove hitove od MC Yankee i DJ S.Sretan sam {to se ponovo dru`im sa svojim fanovima . Pjesma „Ja volim Balkan“ u kojoj su oni ugostili MC Stojana i Dadu Polumentu je trenutno najve}i doma}i hit na YouTube. Glavni akteri su reper Piru Love iz New Yorka. Ana Bavrka iz Mostara te Teodora Sre}kovi} iz Beograda. Do kraja godine svoju publiku }e obradovati maksi singlom sa tri numere. Naprotiv. . Irfan ^eki} brajker iz Sarajeva. . a uskoro i novom albumom. septembar/rujan 2011. Zagrebu i u Lucernu u studiju Soundville.Milioneri po YouTube pregledima MC Yankoo i DJ Mladja rade pjesme za Jelenu Karleu{u i Bobana Rajovi}a Poznati reperi nedavno su snimili spot za pjesmu „Balkan shit“. ve} i u programima brojnih radio i TV stanica kako u BiH tako i Srbiji i Crnoj Gori. o~ekuju ga i obaveze u studiju. turnejom po Skandinaviji. Zagrebu i Lucernu u studiju Soundville oznati dvojac MC Yankoo i DJ Mladja nedavno su snimili spot za „Balkan shit“. slu{atelji najvi{e tra`e tu pjesmu. Mladje. tako da se mogu vidjeti razna uklju~enja gdje ljudi ple{u. Nedavno sam odr`ao desetak nastupa po skandinavskim zemljama i izuzetno sam zadovoljan tom turnejom. Ko{uta: Snima nove pjesme Pjeva~ iznenada nestao sa estradne scene Neno Ko{uta pobjegao u Finsku? Poslije nekoliko mjeseci pauze koju je folk pjeva~ Neno Ko{uta morao napraviti zbog privatnih obaveza. Spot se snimao U New Yorku.ka`e Ko{uta i isti~e kako je od svih njegovih numera najbolju reakciju postigla pjesma „Za tebe ~uvam ovo malo du{e“. Kako je pjesma snimljena na engleskom jeziku. Glavna vijesti je da je svijetom zavladala „Balkan Shit“ epidemija. Drago mi je {to je postigla takvu popularnost jer sam posebno vezan za nju .Iza mene je izuzetno buran period. Izvjesno vrijeme boravio je u Finskoj. Publika me odli~no do~ekala i ono {to me posebno raduje je ~injenica da su sve moje pjesme odli~no prihvatili . tamo je boravio sa porodicom jer je imao dosta privatnih obaveza.iskren je folk pjeva~. I to ve} sa prvom pje- smom „Ne zovi me“ koja ima skoro dva miliona slu{anja. Zavr{avao sam neke stvari koje se ti~u mog privatnog `ivota. Trenutno ovaj duo priprema nove pjesme za Bobana Rajovi}a i Jelenu Karleu{u. Spot je ura|en u visokoj produkciji a rediteljsku palicu preuzeo je Haris Dubica. Ono {to moramo naglasiti da su ovi momci postali milioneri ali po YouTube pregledima. . da }e se ovaj spot zavrtjeti i na najja~oj muzi~koj TV-stanici. a on je sniman New Yorku. U „Balkan shit“ spotu Yankoo i Mladja glume voditelje dnevnika koje vode vijesti na JIL televiziji. Ujedno sam porodi~no odmarao u Finskoj. A. Pori~e naga|anja nekih svojih kolega kako je pobjegao u tu zemlju zbog odre|enih problema. Sada sam se opet posvetio pjevanju. Sa. Sada kada se ponovo vratio na „estradnu stazu“. Nastavlja sa snimanjem novih pjesama. vra}a se starim. dana. i od njenog postavljanja krajem juna. a pregovori su u toku. ima ve} preko pet miliona pregleda. B.Ne samo u Skandinaviji. posto- P ji velika vjerovatno}a. MTV-u. koju je pro{log vikenda uspje{no okon~ao.zavr{ava on. Beogradu. ta~nije 27. estradnim obavezama. Sarajevu.

tako da je hrane i pi}a bilo u izobilju. 30 29. Folk pjeva~i Jana Todorovi}. kao i sa tri limuzine kojima su se dovezli njih dvoje. a pare letjele po pjeva~ima romskih svadbi u Tuzlanskom kantonu. Fazlija i Semir Ceri} Koke bili su zadu`eni za zabavljanje svatova. otac mlado`enje pobrinuo se da ih po~asti i letom heHelikopter slije}e po mladence Jana Koke i Fazlija: Pravi profesionalci Matilda i Abid u helikopteru Nezapam}ena romska svadba u Tuzli P rotekle sedmice u Kristalnoj dvorani hotela Tuzla imali smo priliku prisustvovati jednoj od najve}ih likopterom nad gradom. a njih troje se nisu {tedili. Veselje je po~elo u ranim popodnevnim satima i trajalo do sutradan. H. od ~ega najve}i dio iz dijaspore.Za svadbu obezbije|ena vo`nja helikopterom za mladence. Specijalno za mladence Abida i Matildu. kao i tri limuzine Jana. pa su svojim pjesmama dr`ali su sve prisutne na nogama. Gazda Kasim pobrinuo se da gostima ni{ta ne smije faliti. septembar/rujan 2011. Oko pet stotina zvanica prisustvovalo je veselju.Uspje{ni biznismen Kasim Sulji} `enio je svoga sina Abida. Cijele ve~eri bak{i{ je bukvalno letjeo po pjeva~ima. Abid i Matilda sa roditeljima Kasimom i Esmom. Koke i Fazlija uljep{ali veselje Otac Kasim potro{io hiljade {vicarskih franaka Mladenci letjeli helikopterom. te Hasibom i Elizabetom Limuzine u holivudskom stilu Oko pet stotina zvanica Doma}in Kasim cijele ve~eri je kitio pjeva~e I mlado`enja zapjevao Matilda i Abid zapo~inju zajedni~ki `ivot Pare su bukvalno letjele na sve strane Koke i Fazlija: Pune {ake para „[vicarci“ za ki}enje Rezanje torte Neboderi od torti 29. A. kumovi i roditelji. septembar/rujan 2011. 31 .

31 . kao i tri limuzine Jana. Veselje je po~elo u ranim popodnevnim satima i trajalo do sutradan. kao i sa tri limuzine kojima su se dovezli njih dvoje. Oko pet stotina zvanica prisustvovalo je veselju. pa su svojim pjesmama dr`ali su sve prisutne na nogama. Koke i Fazlija uljep{ali veselje Otac Kasim potro{io hiljade {vicarskih franaka Mladenci letjeli helikopterom. otac mlado`enje pobrinuo se da ih po~asti i letom heHelikopter slije}e po mladence Jana Koke i Fazlija: Pravi profesionalci Matilda i Abid u helikopteru Nezapam}ena romska svadba u Tuzli P rotekle sedmice u Kristalnoj dvorani hotela Tuzla imali smo priliku prisustvovati jednoj od najve}ih likopterom nad gradom.Za svadbu obezbije|ena vo`nja helikopterom za mladence. 30 29. A. Gazda Kasim pobrinuo se da gostima ni{ta ne smije faliti. H. Folk pjeva~i Jana Todorovi}. Cijele ve~eri bak{i{ je bukvalno letjeo po pjeva~ima. a pare letjele po pjeva~ima romskih svadbi u Tuzlanskom kantonu. a njih troje se nisu {tedili. septembar/rujan 2011. kumovi i roditelji. Abid i Matilda sa roditeljima Kasimom i Esmom. septembar/rujan 2011. od ~ega najve}i dio iz dijaspore. Specijalno za mladence Abida i Matildu. tako da je hrane i pi}a bilo u izobilju. Fazlija i Semir Ceri} Koke bili su zadu`eni za zabavljanje svatova. te Hasibom i Elizabetom Limuzine u holivudskom stilu Oko pet stotina zvanica Doma}in Kasim cijele ve~eri je kitio pjeva~e I mlado`enja zapjevao Matilda i Abid zapo~inju zajedni~ki `ivot Pare su bukvalno letjele na sve strane Koke i Fazlija: Pune {ake para „[vicarci“ za ki}enje Rezanje torte Neboderi od torti 29.Uspje{ni biznismen Kasim Sulji} `enio je svoga sina Abida.

ha}kom festivalu. uz prelijep pogled na Stari most. uz muziku i pogled na Satri most. i ove godine iskoristio je svoj odmor kako bi stigao u V Malta. Bilo je zaista prelijepo! Sutradan su mi prijatelji organizovali izlet do Blagaja i vrela rijeke Bune. kako smo zabilje`ili.. oti{ao praznike. mikrofona se prihvatio i slavljenik koji je uz pratnju muzi~ara koji su bili na fe{ti otpjevao nekoliko svojih ali i lijepih pjesama drugih pjeva~a i napravio dobar {timung. Slavili su do sitnih no}nih sati. nije krio da se ponajvi{e boji svog ro|aka Seje. koji }e se tako|er na}i na ovom muzi~kom takmi~enju. ^upo: Osvojit }u Biha} 32 29. a dan kasnije izlet do Blagaja Neni Muri}u su nedavno prijatelji u Mostaru priredili fe{tu nakon {to je diplomirao na fakultetu. taj }e krv da mi pije danima {aljivo nam je dodao ^upo. do saradnje ipak nije do{lo.I kada je obavio svoj riko televizijskih nastupa. I u pauzama tih nastupa. pri~a nam mladi pjeva~. Vidjev{i nas. .Paparazzo u Sarajevu Emir Dedi} jutro po~inje s „Expressom“ Nakon kafice zaputio se u radnju sa autodijelovima rsni interpretator sevdaha Bi{}anin Emir Dedi}.. Ipak. uzeo D`ulijanu Moram biti bolji od ro|aka Seje jer u suprotnom }e mi piti krv danima . u velikom stilu. sjetiv{i se da mu faposebno za bajramske li motornog ulja. Dedi} je prvo. objektiv na{eg fotoreportera ga je uspio uhvatiti u sarajevskom naselju I onda u kupovinu motornog ulja smijao kazav{i kako mu je drago kako ga nismo zaboravil.pri~a nam Muri} koji je od prijatelja dobio motor ~etveroto~ka{ koji je. Sa. koji se odr`ava 29. on nije mnogo tugovao te je zamjenuo na{ao u Bi{}anki \ulijani. tual.. kupio „Express“. . M. S. ako ne glavnom nagradom. Neno je bio okru`en prijateljima i pi}e. Kako bi fe{ta bila potpuna. nezaboravno dru`enje sa ljudima koji mu puno zna~e. septembar/rujan 2011. dodao je na kraju. septe- . samo se na- Muri} na svom novom prijavoznom sredstvu Mostarsko slavlje povodom diplomiranja na fakultetu Fe{tu su mu organizovali prijatelji. Slavlje je bilo potpuno jer su uz Muri}a te ve~eri bili prijatelji iz Sarajeva i Mostara. Uspio je. biti njegovo. i na jednom od kraji{kih festivala sa pjesmom „Nesu|ena“ koju potpisuje njegov dugogodi{nji saradnik i prijatelj Ljubo Ke{elj.. gdje i ima porodi~ni stan. Za duet „[eik“ Umjesto Erne Kala~. Pojavi}e se.Jer ukoliko ne budem bolji od njega.kuku meni. H. koliko mi je bitno da budem ispred Seje. ka`e na prvu jutarnju kaficu. ali se nismo mogli okupiti svi na jednom . Usput nam je najavio kako snima album sa sevdalinkama s kojim }e se. ^upo vjeruje u pjesmu i u \ulijanu i siguran je da }e. dugo tra`eno prijevozno sredstvo. ostavljao poruke ali ona se nikada nije oglasila. I sam se iznenadio mnogobrojnim pozivima koje je dobio za ta veselja te se vrlo rado i odazvao na svaki od njih. Pjeva~ nam je iskreno kazao da ju je nekoliko puta zvao. pa se zaputio u obli`nji kafi} je u prvu usputnu radnju sa auto dijelovima gdje je i kupio ono zbog ~ega je do{ao. nam. A. Bilo je to. Vjerovatno je izabrala bezbolniji na~in da mu ka`e ne. Mi smo ovu zabavu zapravo dogovorili ne{to ranije. kroz smijeh pri~a on. S ovom mladom i {armantnom pjeva~icom borit }e se za neku od nagrada na Bimbra. D`.Cijelu ve~e smo ostali.Ma nije mi toliko va`na pobjeda. Me|utim.kazao je ^upo Iako je ^upo Kala~ prije nekoliko mjeseci izrazio `elju da pjesmu „[eik“ otpjeva u duetu sa Ernom D`ebom. lijepu hranu Neno Muri} dobio motor ~etveroto~ka{ Dedi}: Od „korica do korica“ Bosnu. estradnu scenu. vratiti na bh. biti oki}eni nekom vrijednom. „odraditi“ i nekoli. i 30. B.

selekcije pjesama ali i oko svega ostaloga tako da sam siguran da }e moji fanovi biti i vi{e nego zadovoljni ka`e Boban. Kako se u posljednje vrijeme i {u{ka da je @eljko s njom samo iz koristi. u raznim nagradnim igrama na njegovom FanTeam profilu na Facebooku ali i na promociji dueta sa Kristinom Ivanovi}.Jedna od najglupljih stvari koje sam ikada pro~itala o sebi jeste da `elim da rodim @eljku dijete. . Rajovi} dodaje kako to nije jedino iznena|enje ve} jedno u nizu koje sa svojim PR team-om planira za svoje fanove. Nadam se da }e im ovo biti jedno fino. S.ka`e BrajloD. bez obzira na to da li sam imala nekoga mu{karca kraj sebe. Boban }e pomenute CD-ove dijeliti svojim fanovima na nastupima. medija. Jedini iskreni prijatelj kojeg sam ikada imala jeste moja publika. Svih devet mjeseci trudno}e prele`ala sam u bolnici u Zagrebu. Na jednom CD-u }e biti 21 pjesma. bez interesa. Zalu`ili su definitivno da i ja njih iznenadim. septembar/rujan 2011. Brajlovi}: Niko ti ne mo`e garantovati uspjeh ’’Duplo zadovoljstvo’’ za fanove Mirza Brajlovi} priprema album prvijenac Boban Rajovi} novi CD dijeli besplatno Na jednom CD-u }e biti 21 pjesma. Prema svima drugima bila sam sumnji~ava. ja sam uvijek bila najvi{e sama. Bilo je to u jeku moje najve}e popularnosti.000 eura sve mo`e biti uzalud. ali odlazak u bolnicu bio je jedini na~in da se zaustavim .ka`e Brajlovi}.Uvijek sam volio da zapjevam na razli~itim proslavama. Da ulo`i{ 100. prijatno iznena|enje. svako malo me prijatno iznenade raznim zahvalnicama. vi}. . Jedna od njih je da svom partneru `eli roditi dijete - Vesna: Sama sam i kad imam mu{karca pored sebe M jepa Vesna dala je diplomatski odgovor. Najbolje sam interpretirao hitove Halida Be{li}a koji je jednom prilikom bio i sam iznena|en kada je ~uo kako pjevam neke njegove pjesme.rekla je Vesna. A vi prosudite pla{i li se ili ne: . ali o tome nekom drugom prilikom. ali kako ka`e jo{ ne zna kada }e zavr{iti prvijenac. . Kao i sve u `ivotu radim polako i planski. Zato sam izabrao mla|e neafirmisane autore koji imaju dobre pjesme . lijesecima ljubavni `ivot nekada{nje seks ikone Vesne Zmijanac puni novinske stupce. Me|utim. uveliko radi na snimanju debitantskog albuma. Dakle. „The best of Boban“ plus dva do sada neobjavljena remixa . Nakon toga mi je ~estitao i stisnuo ruku . Onaj ko zna {ta je {ou biznis. A ono najzanimljivije je da je apsolutno besplatan! Naime. Sa novim pjesmama on je uspio da skrene pa`nju na sebe.Iskren da budem dobio sam veliki broj pjesama. Vesni nimalo. Z. ’Double pleasure’’ pojavit }e se za par dana. itekako je zabole. Mirzi je muzika uvijek bila velika ljubav i te{ko svoj `viot mo`e zamisliti bez pjesme i veselja. priznanjima i sli~no. neistine koje se iznesu. na pitanje da li se pla{i da je to tako. a na drugom 19 Bobanovih balada i dueta. To me je podsjetilo na vrijeme kada sam nosila Nikoliju. . bez obzira na to da li su to prijatelji ili ljubavi. Jo{ kao tinejd`er nisam se bojao mikrofona i u~estvovao sam na razli~itim manifestacijama. Nikada nisam bila sasvim sigurna da li vole mene kao osobu ili vole Vesnu Zmijanac koju znaju iz S. koja je planirana za po~etak oktobra u Sarajevu. razumije ~itatelja ali i novinara tako da mu to uop{te ne smeta. dok }e drugi sadr`avati 19 balada i dueta ’’Boban Rajovi} Double pleasure’’ naziv je duplog kompilacijskog CD-a popularnog crnogorskog pjeva~a koji }e biti {tampan u nekoliko hiljada primjeraka i u kojem }e uskoro mo}i u`ivati njegovi fanovi. Imat }e sve moje najljep{e pjesme na ovoj duploj kompilaciji a moram priznati da se moj kreativni team potrudio i oko dizajna omota. 29. Niko ti ne mo`e garantovati uspjeh. B. Jedino me je ona uvijek iskreno voljela. ali nigdje ne `urim. Iako u`iva u ljubavi sa @eljkom Rsti}em.Moji fanovi su definitivno najbolji fanovi na svijetu. Mnogi poznati autori su ponudili svoja dijela.Vesna Zmijanac demantuje Nisam trudna! Jedna od najglupljih stvari koje sam ikada pro~itala o sebi jeste da `elim @eljku podariti nasljednika vijest koja ovih dana „krasi“ mnoge medijske stranice.U su{tini. 33 . pjeva~ica demantuje medijske navode da planira da mu rodi nasljednika. koji je popularnost stekao u~e{}em u Hayatovom {ouu „Zvijezda mo`e{ biti ti“. B.remix pjesama „Princeza“ i „Podgorica“. Boban: Omot CD-a Halid mi je ~estitao kada je ~uo kako pjevam njegove hitove Izabrao mla|e neafirmisane autore koji imaju dobre pjesme Folk pjeva~ Mirza Brajlovi}. Nisam `elio da dam desetine hiljada eura za snimanje i da sve ode uzalud.

Jamak je stisnuo zube i sada sa ponosom mo`e da pokazuje koliko je bio hrabar. prvotimac @eljezni~ara. ne}e ga lako ispustiti.. pa gdje mi je auto. Na{ paparazzo ga je ulovio ba{ u trenutku kada je shvatio da je „pauk“ odradio svoj posao i kada je pozvao nekoga da mu se po`ali ili da mu sredi da se automobil vrati bez kazne.expressmag. slika tintom po tijelima.. Jamaku je to bilo malo previ{e bolno. pa je „pauk“ pozvan. Da li je uspio? Neoprezni bokser Emir Spahi} odli~no se uklopio u redove {panjolskog premijerliga{a Sevilje. dok je Emir pro{ao sa `utim kartonom. ~uj ovo rezervisano Sad mi se i on ne javlja. Ako ne onog u Holivudu.. No.. septembar/rujan 2011. koji Sarajlijama koji to `ele. pa ga je prekinuo `ele}i da napusti sve u pola tetoviranja.ba 34 29.. . fudbaler se ipak vratio i tetova`a na le|ima je uspje{no zavr{ena.. ovaj mu je stao na nogu {to je Emiru bio povod da odglumi kako ga je igra~ Valensije udario pa je zbog toga isklju~en. nakon {to je Paja po~eo da ga „bode“. nije sve proteklo kako se nadao. A parkirao ga je u strogom centru grada i to na mjestu koje je bilo rezervisano. Pa ovdje sam ga parkirao. „Oskara popularnosti“. . ~ini se. Nakon {to je u toku jednog prekida pri{ao Adurizu i ne{to mu rekao. onda barem onog Gljivinog. reprezentacije odmah po dolasku u novi klub izborio je mjesto standardnog prvotimca i.Vjerujem da sam za glumu zaslu`io Oskara.Kad kapiten glumi na terenu Spahi}: ’Vjerujem da sam zaslu`io Oskara’ Spahi} i Adruiz: Isprovocirao ga Hej. Naime. Naime. ka`e Spahi}. Boli ga kad ga bode Nermin Jamak zamalo pobjegao sa tetoviranja Nermin Jamak. E. Kod Paje je i Jamak stisnuo zube www. Kapiten bh. A dnana Buharalija do`ivio je pro{le sedmice nemalo iznena|enje kada nakon {etnje gradom nije na{ao Buharaliji ’pauk’ odnio auto svoj automobil na mjestu na kojem ga je parkirao. Spahi} se na sebi svojstven na~in pobr- inuo da i Valensija dobije jedan crveni karton. nedavno se odlu~io tetovirati. A da mu prija u [paniji vidjelo se i po reakciji nakon pro{lonedjeljne utakmice u kojoj je Sevilja pobijedila Valensiju iako je u jednom trenutku imala dva isklju~ena igra~a. Nakon kra}eg ubje|ivanja.. Izabrao je ~uvenog Paju.

upravo zbog {arenila. ~ini se da i njega zanimaju lijepe i uspje{ne. Jelene i D`ejle u vezi sa beogradskom pjeva~icom? sprije~iti da u predstoje}im golova i na terenu su cvjetale“. Jednima se svi|aju..000 stolica.D`eko se na{ao u „{esnaestercu“ {armantne voditeljice OBN televizije Jelene Jugovi}. lijep. sve ostalo na SMS porukama. uspje{an. BEGOVI] Zbog {arenih stolica na tribinama Sarajlije stadion na Otoci prozvale „Gej arena“ Stadion na Otoci: U i{~ekivanju prve utakmice Jo{ uvijek se ~eka da se na rekonstruiranom stadionu na Otoci u Sarajevu odigra prva zvani~na utakmica. neposredno nakon zavr{etka Hayatovog {oua.. Koliko se ta veza razvila nije nam poznato. pa da se ne plasiramo na Evropsko prvenstvo Jelena: Cvjetale ru`e D`ejla: I{li u kino @ene vole dijamante D Ana: SMS veza S. I prije nego ga je Ana pustila. Da li je sve ovo ta~no. Me|utim. Naime. pa je. Da li njih dvoje jo{ odr`avaju kontakt. a potpuno je obnovljen je i teren. a po njihovim kuloarima se {u{ka da je on u vezi sa jednom beogradskom pjeva~icom. stadion na Otoci dobio je me|u rajom ime ..Za nadati se da ga ove „avanture“ ne}e me~evima u kvalifikacijama ne zabije dovoljno a su dijamanti vje~ni i da ih `ene vole. po Jeleni „ru`e Da li je Edin D`eko nakon Ane. Ubrzo se po~elo {u{kati da je Edinu za oko zapela i malo starija djevojka koja je nekada bila oki}ena svjetskom titulom Miss planete Zemlje. U „dublju pri~u“ nisu ulazili jer je Ana Damjanovi} bila pametna djevojka i shvatila da on nemirnog duha i da `eli dalje. On se „vrtio“ oko lijepe Zeni~anke u vrijeme njene najve}e slave. Krenimo redom. 35 29. na{ reprezentativac u posljednje vrijeme sve ~e{}i je gost srbijanske prijestolnice. pametan. pa mu nije te{ko osvojiti svaku koju po`eli. A upravo su nove stolice u bojama kakve se do sada nisu mogle vidjeti na na{im sportskim objektima izazavale ra- zli~ite komentare. te{ko je re}i s obzirom da Edin za medije pri~a isklju~ivo o fudbalu.. ali je nije ni demantovao. znaju svi mu{karci. te je u kino izvodio jednu od na{ih najljep{ih djevojaka. na za sada jedinu tribinu postavljeno je oko 3. ali znamo da je centarfor ovdje pokazao svoju romanti~arsku stranu.a uz to i bogat. Mlad.. Iako on nikada nije priznao njihovu ljubav. D`ejla Glavovi}. Kao {to je poznato. kao. a drugima ba{ i ne. septembar/rujan 2011. ni to ne znamo.„Gej arena“. za nadati se je da ga ove „avanture“ ne}e sprije~iti da u predstoje}im me~evima u kvalifikacijama ne zabije dovoljno golova i na zelenom terenu. . I kako je to obi~no u ~ar{iji. Spisak se {iri. renovirane su svla~ionice. ali po pri~ama koje su trenutno do{le do nas D`eko je „odletio na drugi cvijet“. zgodan.. pa nije ni ~udno da je „dijamant“ Edin D`eko toliko omiljen kod `ena. Bilo kako bilo.

kao {to je dobar i pjeva~. Istina da se u trenu nepa`nje dje~ak na{ao na zemlji. borce. ~ini nam se. Saznali smo da je no} prije u njenom objektu „Pronto“ bilo veselje gdje su se okupili kako prijatelji njenog supruga Adnana Red`ovi}a. Zdravko Mami} zna svoj posao.Ko bi rekao da }e kopa~ka sa Bjelava zavr{iti na{anje moram opisati kao non{alantno. Kreator kopa~ke Nedin Biogradili} je posredstvom Sabahudina Bahe Topalbe}irevi}a stupio u kontakt sa Zdravkom Mami}em i nakon samo nekoliko minuta Kopa~ka u Dinamovom salonu Denis u dru{tvu Poturka. kao. Hana Red`ovi} uzela slobodan dan za {etnju i to u Pionirskoj dolini gdje su i zabilje`ene fotografije. Tek sada nam je jasno za{to je Hana cijelu nedjelju koristila za odmor. Razlog za taj osje}aj nalazim u danima slu`enja vojnog roka u Zagrebu. jer sam sve morao priliku da sparinguju u Holandiji. 36 29. kada sam pri~ao da Majkl D`ordan treba da stigne u Sarajevo zbog mene i zbog izrade „njegove“ patike i novog svjetskog rekorda ti isti ljudi su mi rekli „ko je D`ordan“. U mojoj Bosni oni koji poznaju umjetnost nemaju mo} Hana sa dje~akom: Ispunjavala mu sve `elje realizacije. ali Hana mu nije dozvolila da suzu pusti.@elimo na jednom mjestu okupiti najbolje bh. U oktobru bi na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja trebao braniti L. diplomski rad. Zahvalju}i svojim poznanstvima uspio sam se izboriti da sarajevski borci imaju kra}i put do uspjeha i me~eva sa jakim protivnicima ka`e Denis kojeg je u ideji oko osnivanja kluba podr`ao i na{ najbolji K-1 borac D`evad Poturak. po svemu sude}i. Kao klub „Dinamo“ je meni ostao u lijepom sje}anju jo{ iz doba moje mladosti. septembar/rujan 2011. . olak{ati put do UFC-a. Dalji komentar je suvi{an . zna {ta vrijedi i sa njim se otvaraju novi putevi i naziru svjetliji poslovni horizonti. Uz njega i brata Dadu prvi ~lan trebao bi biti perspektivni MMA borac Vedran Radi}. Pjeva~ica spremna kao „zapeta“ pu{ka Da li }e Hana Red`ovi} uskoro postati majka? U Pionirskoj dolini u`ivala igraju}i se sa djetetom Nedjelja je dan kada se svi odmaraju od posla i obaveza pa je tako i. ana. ~ude se {to je kopa~ka oti{la iz Bosne. Sada mi se javljaju pojedinci i. Denis krajem sedmice putuje u Holandiji. Kadi}a i Radi}a Denis Stojni} pokre}e ultimate fight klub ’BiH’ @elimo na jednom mjestu okupiti najbolje bh. A. H. . M. Hana je bila u dru{tvu dje~aka kome je. a naravno i `ena koja je bila zadu`ena za uveseljavanje svih prisutnih svojim rasko{nim glasom.Ve} sam na~elno postigao dogovor da borci mogu sparingovati u kampu „Golden Glory“. ispunjavala sve `elje. d`inovski element je oti{ao put Maksimira. a povratak u Sarajevo planira krajem mjeseca. dok bi borci ultimate fiMeni je bilo mnogo ght kluba „BiH“ imali te`e. taj period kada sam odlazio na utakmice. . Abramovi~. Ferguson. Ka`u da se {enlu~ilo i veselilo do ranih jutarnjih sati. tako i njene prijateljice.ka`e BiogradiA. B. Bekenbauer su mi nudili ogromne svote novca ali je sudbina odredila „`ivot“ kopa~ke. Od prvobitne namjere da ko`ni unikat ostane u Bosni i Hercegovini ostala je samo autorska `elja jer u svojoj dr`avi Biogradili} nije nai{ao na razumijevanje. a i za{to joj ba{ koncentracija i pa`nja taj dan nije bila ja~a strD`. Na ovaj Prvih nekoliko mjeseci na~in `elim im prenijeti treninzi bi bili dio svog iskustva i isklju~ivo u Sarajevu.D`inovska kopa~ka zavr{ila u Dinamu Posredstvom Bahe Topalbe}irevi}a stupio u kontakt sa Zdravkom Mami}em i eksponat je oti{ao put Maksimira u Zagrebu. ovom sportu. borce Sparinzi u kampu „Golden Glory“ Na{ najbolji MMA borac Denis Stojni} Denis i Dado uskoro }e u Sarajevu Stojni}: Bra}a koja pokrenuti ultimate ne znaju za fight klub simboporaze li~nog naziva „BiH“. To je prilika za koju je potrebno ulo`iti dosta truda i rada.ka`e Stojni} koji trebali biti budu}nost isti~e veliku pomo} oca kluba ali i dr`ave u Zdravka. razgovarao sa raznim menad`erima ali njihovo poBiogradili}: Zdravko Mami} zna svoj posao Zdravko Mami} zna {ta vrijedi P oslije vi{egodi{nje neizvjesnosti oko kona~nog udomljenja. . li}. Prema njenom uga|anju malom djetetu Hana }e u budu}nosti biti dobra majka. Odmah ga je uzela u naru~je i utje{ila. F. K. Veliki planovi na{eg najboljeg MMA borca razgovora. a da je te no}i najvi{e „povukla“ ba{ Hana koja je bila izvrsna doma}ica. dok }e treneri biti Rifet Kadi} i Edin Krupalija. poslije bezbroj kontakata sa eminentnim sportskim facama {irom svijeta najve}a kopa~ka na svijetu zavr{ila je u zagreba~kom „Dinamu“. Pripomogao joj je i mladi kolega Edin D`igal. Polako pravimo selekciju i prikupljamo informacije o mladim borcima koji bi sam . kako nam pri~a Nedin. Nudio sam kopa~ku na{im klubovima.

septembar/rujan 2011. Na kraju. I Jasmin Erovi} pun je rije~i hvale za borce iz „Gladijatora“ i vjeruje da neki od njih ve} za dvije godine mogu napraviti uspjehe izvan BiH. - 29. 37 . ali i drugim stadionima gdje u me|uvremenu na gostovanja dolazili orkestrirani navija~i. sloboda fudbalu! Za{to u Banjoj Luci utakmica nije organizirana kao u Doboju? Kada je Sarajevo gostovalo Slozi policija je gostuju}e navija~e do~ekala na @eljezni~koj stanici. odnosno svega onoga {to je zajedni~ko. Da. kojima uprave klubova. posebno kada su se „igrali“ me|uentitetski susreti „velikih“ klubova. Safet Su{i} i pomo}nik Bor~e Sredojevi}. odnosno s ulica grada.) gledamo na drugim lokacijama niz godina. sportski tereni u Bosni i Hercegovini postali su poligoni za zakulisne politi~ke igre. s liciremijer liga BiH. i navija~e Sloge. i nekoliko dana prije u Doboju i zadnje subote u Banjoj Luci. Posebno nakon nezavr{ene utakmice Borac @eljezni~ar. koja je jedinstvena postala 2002. Iako ni{ta novo ne}emo kazati. svih tih godina. isti specijalci su navija~e Sarajeva do~ekali na @eljezni~koj stanici. svi je uzimamo maksimalno.gradova).godina je svakom na svijetu poznato. niko ne preuzima odgovornost. bez obzira iz kojeg tabora i sa kojeg nivoa vlasti. policija mo`e i zna svoj posao. zna~i skoro uz sami teren. L. Da. propratila do stadiona i po zavr{etku utakmice vratila konto veli~anja osoba kojima se sudi u Hagu. ponovo se sve svodi na politi~ku volju onih koje biramo i pla}amo. organizovani ih propratili do stadiona i po zavr{etku utakmice vratili u kontra pravcu. mo`da nekome. Zvjezdanom Misimovi}em i Daliborom Pand`om. te ih usput poguraju sa „osvje`avaju}im“ pi}ima. jer iz istog „centra“ se komandovalo. op. Imam i veliku pomo} jasmina Erovi}a bez kojeg sigurno tako brzo ne bih imali vrhunske rezultate. ali istovremeno. . samo. uredno su ispratili sa stadiona. na{ profesionalni bokser koji je je osniva~ kluba“ isti~e Red`ovi} stvara {ampione da je od samog starta maksimalno ozbiljno po~eo sa radom sa polaznicima i da su rezultati ve} uveliko vidljivi. sve do najstinijih (ne)predvi|enih detalja isplanirali su odgovorni ljudi MUP-a RS-a. nipodi{tavanje svakog drugog. P ma okrenutim prema navija~kim grupama tokom cijelog me~a ograda dijelila od publike. te „zmajevi“ predvo|eni Edinom D`ekom. Uz velike mjere obezbje|enja. spremno za adekvatnu intervenciju bilo je oko 20 specijalaca (iz Doboja i dr. koji su napustili stadion nakon 45. koje se uglavnom finansiraju iz bud`eta plate prevoz i ulaz na stadione. svi zajedno nasilje u Banjoj Luci osu|uju. desetogodi{njicu bi mogla skon~ati na neslavan na~in. utakmicu koja je prethodno vjerovatno ozna~ena kao me~ visokog rizika.. posebno na terenima manjeg bh.. Enko Ali}. Edin Puhalo.. a nije te{ko pretpostaviti i kome. i tu smo jedinstveni. Po slobodnoj procjeni. godine. ipak.@elio sam da bogato iskustvo prenesem na svoje nasljednik i mislim da mi to dobro ide. naime. Kao nikada ranije. godine. po svoj prilici. Od gladijatora pravimo {ampione i sigurno je da }e tako biti i u budu}nosti. minuta igre. Rasim Ba{i}. K. Mla- den Kraljevi} su na{i najbolji borci .Smrt fa{izmu. koji su ve} postali standardni repertoar navija~kog folklora. skandiranje i pjevanje li~noj/osobnoj naciji. U me|uvremenu. Tako|er. prethodili su razni fa{isti~ki transparenti. svemu {to ne valja. U to smo se uvjerili nedavno u Doboju. A to zna~i. Ista komanda Izuzimaju}i manje ispade. izme|u fudbalera doma}e Sloge i Sarajeva. taj dan u Doboju je proteklo sve uredno i bez najmanjeg incidenta. Jasmin Had`i}.. ISOVI] Uspjesi Kluba borila~kih sportova „Gladijator“ Red`ovi} i Erovi} sa ~lanovima „Gladijatora“ Od samo osnivanja klub borila~kih sportova „Gladijator“ bilje`i zapa`ene rezultate u na{oj zemlji i redovno osvaja veliki broj medalja na dr`avnim prvenstvima. Nezvani~no.sa ponosom govori Red`ovi}. na pravom su putu. kada je na stadionu Luke odigrana utakmica 1/16 finala Kupa BiH. a ko protiv zajedni~ke dr`ave. jer standardni scenario de{avanja „navija~a“ (otvorena kapija. 22. ipak.a. Bez imalo dileme. ve} 20. za vi{e od dvije hiljade gledalaca osigurani su uslovi za normalno gledanje susreta. samo im treba narediti. smetaju zadnji uspjesi najbolje selekcije BiH. maske su nam spale svima. a ne u na{oj BoA utakmice „visokog rizika“ mogu se organizirati i druga~ije. Zadnjih dana. a na Da li ikoga na stadionima zanima fudbal? sni i Hercegovini. kvalitetnom pripremom i prethodnim usagla{avanjem s predstavnicima oba kluba. dok je policajce i pripadnike osiguranja. mjesto FIFA-ine rang liste najboljih reprezentacija svi- jeta. pripremljen materijal za akciju. Evidentno. Fudbalske reprezentacije koja se nedavno vrtoglavo popela na nikada bolje. ko je za. i sve protiv Bosne i Hercegovine. entiteta i Hercegovini.? Klubovi pla}aju Bitno je ista}i. Kao da ti „hrabri“ momci `ive na Marsu. uklju~uju}i i prve navija~e. pored svake korner zastavice (4) na atletskoj stazi. I. Malik Jakupovi}. S druge strane.. narediti. Alija Tucak. Emir Spahi} i saigra~i su blizu odlaska na Evropsko prvenstvo 2012. Adnan Red`ovi}. ni prethodnih sezona nisu cvjetale ru`e na na{im travnjacima. Istina.

. Ma. Henc je uspje{no radio. Z. izme|u ostalog. septembar/rujan 2011. ali je po svemu sude}i presudan je bio Renatov „rad na crno“. mada u principu.Nismo imali vremena da odvojimo vrijeme za neki vid obilje`avanja tog nama N zna~ajnog dana. konji}. harmonika{. a uz pomo} prijatelja iz Gr~ke. {iroj javnosti poznatiji kao pjeva~ i takmi~ar „Zvezde Granda“ iz sezone 2007. 38 29. Ne silazi sa naslovnih stranica. na dogovorenim nastupima ili svadbama koje radimo jako puno. Sa Jankovi}em: Sada ima svoju televiziju Nakon nepune dvije godine Henc opet u „Grandu“ Gitarista. istini za volju.Sada svaka fuksa mo`e da pjeva pa sam tako i ja odlu~ila uzeti mikrofon u ruke. ta~nije „Trokaderu“ u kojem su nastupali tokom cijelog ljeta jedanput sedmi~no. ali joj je va`no da se njen glas daleko ~uje odnosno da se njene obline daleko vide pa rodnu BiH ne `eli zaobi}i. nije mu to mnogo smetalo niti uticalo na karijeru i privatni biznis. godine zvani~no je izba~en iz ove produkcije. ali smo uvijek bili u nekim obavezama. pri~a Njego{. pri~a Jovana. kojeg smo sreli u Bijeljini u dru{tvu Zoke Jankovi}a. a kada to bude gotovo-putujemo . Ova atraktivna pjeva~ica iz Bosanske Gradi{ke karijeru gradi u Srbiji. . Sada svaka fuksa mo`e da pjeva Shvatila sam da polovina novih pjeva~ica prvo bude primije}ena po seksi fotografijama. veli da se nedavno oglasio singlom „Nirvana“. Z. istina koja je bila u avgustu.Nakon proslave godi{njice braka Viki i Ta{ke: Interna proslava Kome prijete Viki i Ta{ke? Meni je bitniji dan kada smo po~eli `ivjeti skupa. ali je tragedija bila br`a. bubnjar. . a to je bilo prije 17 godina. porodi~ni mir. pa snimanja spotova. Ipak. po~ev od zabava poput Dana piva. Ono {to je bilo zanimljivo. „alfom i omegom“ ove ekipe koji nam se pohvalio vi{e nego uspje{nim ljetom koje su proveli u Igalu i Budvi. uspio je da uplovi u svijet elektronskih medija. Te fotografije poklanjam vama iz „Express“-a jer ste najbolji. U narednim mjesecima.Ve} odavno nas zovu u Ameriku. a nikada joj nisam ~ula pjesmu“. godine. te da je blizu kompletiranje cijelog albuma. jeste i novost da se Henc.Sa de~kom sam boravila u Antaliji gdje me je uslikao polugolu. pri~alo se i pisalo. a to je bilo prije 17 godina Mrkonji}: Preplanuo ten. kako ka`e. Na tu sam ideju do{la kada sam shvatila da polovina novih pjeva~ica prvo bude primje}ena po seksi fotografijama. te tako otvori vlastitu televizijsku stanicu u Po`arevcu na ~ijem je ~elu i direktor i glavni i odgovorni urednik. kona~no je do{la na red i interna proslava. a Violeta i Dragan su ovaj put slavili u septembru. H. paso{e i sve {to treba. vra}a u „Grand“ nakon nepune dvije godine. a onda po pjesmama. meni taj dan vjen~anja nije va`niji od dana kada smo po~eli `ivjeti skupa. a ljeto ve} pro{lo Jovana Mrkonji} iz Bosanske Gradi{ke akon {to je Viki Miljkovi} gotovo pa svakodnevno gostovala i promovirala svoje nove pjesme. Kada se one izvrte onda }u snimiti i pjesmu. Kako po prirodi nisam licemjer prvo sam snimila nekoliko goli{avih fotografija. . te sam ih plasirala u medije. .pri~a Kne`evi}. . Napokon se ukazalo ne{to vremena i prostora za odlazak u Ameriku i trenutno radimo na tome da zavr{imo i prikupimo potrebne dokumente. Ta~nije. u Bijeljini smo sreli momke iz „Extra benda“. planiraju da zavr{e potrebne dokumente i otisnu se na jednomjese~nu turneju u Ameriku. Njego{ Kne`evi} „Extra bend“ uskoro na ameri~koj turneji Nakon izvjesne pauze. Na novom albumu trebao se na}i i duet sa sada ve} pokojnim Ljubi{om Stojanovi}em Luisom. te porazgovarali sa Njego{em Kne`evi}em. a onda po pjesmama Jovana Mrkonji} jedna je od rijetkih samoprozvanih pjeva~ica i fotomodela koja bez srama priznaje da su joj najve}i adut u gra|enju muzi~ke karijere goli{ave fotografije. Meni je taj dan u martu najdra`i jer sam tada rije{ila da zapo~nem `ivot sa ~ovjekom kojeg volim. Pomozite mi da budem slavna pri~a kroz smijeh Jovana MrM. bilo vi{e.kazala je Viki koja je. me|u malobrojnim pjeva~icama na estradi uspjela da odnjeguje i sa~uva svoj brak i D`. Razloga je. odnedavno vlasnik televizije „Raj“ u Po`arevcu. kada je pobijedio Du{an Svilar.. odnosno „poga|anje“ nastupa bez znanja ~elnih ljudi iz „Granda“ sa kojima je bio vezan ugovorom. Rije~ je o godi{njici braka. ne mo`e nam niko ni{ta! . To je slu~aj sa Verenom Cerovinom. M. ko drugi do Renato Henc. K. ako bi bila iskrena. Kupusijade. februara 2010.

. Svoj posao i brak smatram privatno{}u koja se ti~e samo mene. ali i to je rijetkost. Hedi Klum i Alesandra Ambrosio. Ro|ena sestra supruga na{e Hane Had`iavdagi}.Top-model Marija Vujovi} u Njujorku Tabakovi}: Napravila sam odli~an posao Svaki dan zahvaljujem Bogu Ne volim se hvaliti.iskrena je Hohnjec.ka`e ona. Ne}ete vjerovati kada vam ka`em da ma{tam o seksu ve} mjesecima. manekenka tvrdi. Z. C Voditeljica Hana Tabakovi} otvoreno Za nove grudi osam hiljada maraka One su mi. M.Ne volim se hvaliti. Valjda je to razlog zbog kojeg nisam dovoljno zastupljena u medijima kako Balkana tako i svijeta . Sasvim sam sigurna da sam napravila odli~an posao jer moje prijateljice ne prestaju buljiti u nove grudi dodaje ona. Z. nagrada za polo`en diplomski ispit Vujovi}: An|eo „Viktorije sikreta“ prste jedne ruke se mogu nabrojati one koje su zaista postigle svjetski uspjeh. u stvari. a njena nesvakida{nja ljepota fascinirala je najpoznatije modne dizajnere i fotografe. M. M. Kako sam Jedna od najupornijih starleta u Hrvatskoj Stefani Hohnjec otkriva nam da obi~ni ljudi imaju predrasude o njoj kao nekoj fatalnoj zavodnici. Nisam neki zaljubljenik sajber seksa. a ja se nalazim na samom vrhu ka`e nam Marija s kojom smo putem „skajpa“ kontaktirali u Njujorku gdje `ivi sa svojim suprugom Markom Vuk~evi}em. Ne volim pri~ati o tome. To mi je bio motiv da vrijedno u~im i na kraju diplomiram . Jo{ kada sam upisala fakultet obe}ala sam sama sebi da }u se ~astiti novim cicama kada budem diplomirala. Simpati~na voditeljica je zadovoljna novim detaljima na svom tijelu. televizijska voditeljica Hana Tabakovi} ugradila je u grudi silikonske implatante. U deset godina dugoj karijeri bila je muza Toma Forda. . One su mi ustvari nagrada za polo`en diplomski ispit. 29. te dodaje da su njenim izmjenama na tijelu zadovoljni snaha i brat. .Svaki dan zahvaljujem Bogu na sre}i koju mi je dao. Konkurencija u svijetu mode nikada nije bila ve}a. . za{titno lice „Iv Sen Lorana“ i dva puta na naslovnoj strani „Voga“. Iako se ~esto mo`e pro~itati da ide od jejako izbirljiva moj jedini susret sa seksom je preko kablovske televizije ili interneta. Ona je svoju manekensku karijeru po~ela sa {esnaest godina na izboru „Elit model look“. Tamo je rame uz rame sa modnim ikonama kao {to su Adriana Lima. Preko ljeta nisam imala sre}e da upoznam de~ka koji bi me seksualno privukao. te da svojim bujnim grudima uljep{ava svakodnevnicu bogatih biznismena i uspje{nih sportista.Za svoje slatke „petice“ izdvojila sam oko osam hiljada maraka. Z. te da joj daju dodatni osje}aj seksipilnosti. da nije sve tako crno i bijelo. . Hana ka`e da s ponosom nosi „petice“. Svoj posao i brak smatram privatno{}u koja se ti~e samo mene. Manekenka Stefani Hohnjec iskreno Ma{tam o seksu mjesecima Preko ljeta nisam imala sre}e da upoznam de~ka koji bi me seksualno privukao dnog do drugog mu{karca. Ne padam na takve tipove. Startovali su me sve neki foliranti. Hohnjec: Ne voli folirante 39 .skromna je Marija. me|utim kada zapne niko te ne pita . a na rnogorka Marija Vujovi} jedna je od rijetkih manekenki sa Balkana koja se mo`e pohvaliti ~injenicom da spada u samu elitu svjetske modne scene.Hana i Tarik su me uvijek podr`avali u svemu pa i kada je u pitanju moj odlazak pod no`. potpuno druga~ija. Los An|elesu. ka`e ona.Ljudi misle da se seksam svaki dan po nekoliko puta. Istina je. Realnost Balkana je takva da se svaka druga manekenka hvali izmi{ljenim modnim revijama u Milanu. Dubaiju. septembar/rujan 2011. Pored mnogobrojnih anga`mana za globalne bredove kao {to su „D&G“i „Pireli“ ona je i jedan od an|ela „Viktorija sikreta“.

septembar/rujan 2011.40 29. .

HASOVI]-MIRVI] 41 29. Jana. muzi~kom Oskaru „Express“ tmosfera pred spektakl decenije. a s obzirom na to da Nazif Gljiva. mnogi drugi. Boban Rajovi}. Kao i svake godine i ove }e Paldum Rajovi} 4. „gori}e“ Sarajevo A muzi~ki doga|aj „ Kraljevski koncert heroji folka u no}i zvijezda“ izazvao je veliku pa`nju u cijelom regionu tako da su svoje u~e{}e potvrdili Halid Be{li} (kralj folka svih vremena BiH). i na{i ~itatelji. Adil (Folk super star . Viki Miljkovi} (duet godi- ne). jubilarnom Bh. najavljen je i dolazak muzi~ara iz svih krajeva svijeta. (Pjeva~ godine . . Selma Bajrami i mnogi. na|enja. ka`u. Ovaj veliki kulturno - Be{li} Vas vodi na spektakl decenije Atmosfera se ve} lagano „zahuktava“. 13. Tifa (rok pjeva~ svih vremena). ispunjava svoja obe}anja. Austrije. Organizatori su se potrudili da Sarajlijama prirede pregr{t izne- Su{i} Jedan od u~esnika Bh. [vicarske. Najavljena su najve}a estradna imena iz regiona. oktobra u 12 sati u hotelu „Evropa“ bit }e uprili~ena press konferencija i sve~ani ru~ak za pripadnike sedme sile. Boban Rajovi}. koji }e se te ve~eri okititi titulom najbolji album godine . oktobra. posebne scenografije. spektaklu decenije. kako ga s pravom nazivaju. nekoliko dana prije promovisat }e i u Sarajevu svoj novi materijal. D`. istog mjeseca podijelit }emo 100 karata te }e tako. Safet Su{i} (sportska li~nost godine). SAD-a. oktobra promovi{e album u Sarajevu Pejovi} [auli} Miljkovi} Adil „Express“ nagraditi ~itaoce. direktor direkcije. Naime. Hanka Paldum (kraljica folka svih vremena). zatim Dragana Mirkovi}.regija). oktobra. [aban [auli} (kralj folka svih vremena . 6.Ususret 10. a tog 13.. . Elvira Rahi}.regija. vjerujemo da }e tog ~etvrtka velika dvorana Skenderija biti ispunjena do posljednjeg mjesta. 4.Bit }e to dobra uvertira za spektakl koji nam predstoji . Te no}i.regija). muzi~ki Oskar. ka`u.regija). „gori}e“ Sarajevo.. Bh. septembar/rujan 2011. dakle 13. Njema~ke. oktobra i na dan spektakla. Aco Pejovi}. lagano se „zahuktava“.kazao nam je Gljiva. Ni ovaj put nismo zaboravili na{e vjerne ~itaoce. Osim 30 izvo|a~a. Naime. mo}i prisustvovati ovom. muzi~kog Oskara.

Mostar Kondukter tra`io kartu od Adnana Jakupovi}a! Svakako da }e pojavljivanje lijepe Medine Karahmet u spotu biti pravo osvje`enje s obzirom na to da ona slovi za jednu od najljep{ih bh..Mostar. foto model. kondukter je do{ao u kupej i tra`io od svih. iako je imao nekoliko mogu}nosti. kakav bi to spot bio koji se snima u gradu na Neretvi. Jakupovi} je po ko zna koji put demantirao pri~e po kojima vi{e ne sara|uje sa Hayatom. Na svakom koraku i kada se snimalo. septembar/rujan 2011. spot nije htio nigdje snimati osim u Sarajevu i svakako rodnom Mostaru. koliko i Adnan voli svoje mjesto i ljude koji `ive u njemu. ali i pojavljivanjem u emisijama Hayata. Ekipa sa snimanja nosi nekoliko zanimljivih anegdota.Dok se snimao spot u vozu Sarajevo . prilazili su Mostarci svom sugra|aninu. ali kada se kondukter nasmijao shvatili su da se samo na{alio s njima. „osvje`enje“ za o~i. lica Koliko je Adnan Jakupovi} omiljen u rodnom mjestu. u ~ar{iji i. I ne samo da je ostao vijeran Mostarcima ve} i svojoj mati~noj izdava~oj ku}i. a da nema kadrova sa Starog mosta. Tako je Hayat Produkcija stala i iza novog spota. pa i Jakupovi}a. kartu. Adnanovom pjesmom praznik za u{i. Pjesma }e jo{ vi{e dobiti na te`ini i samim tim {to je dio spota snimljen u mostarskom muzeju Muslibegovi}. kao i statiste Berinu i Omara. Svakako da }e pojavljivanje lijepe Medine u Adnanovom spotu biti pravo osvje`enje s obzirom na to da ona slovi za jednu od najljep{ih bh. Dok je ekipa odmarala. Jedna od njih „nastala“ je u vozu. pozdravljali ga. A. hvalili nove kompozicije. pokazao je i tako {to. Svi su ga izbezumljeno gledali.. svom Mostaru. Karahmet: Lijepa manekenka plijenila pa`nju Mostaraca A. uvjerila se i na{a ekipa kada je pro{log vikenda u gradu na Neretvi ovaj ambiciozni pjeva~ snimio spot za svoju pjesmu „Mostarka“. ali i odmaralo. . Vrijedna Hayatova ekipa nakon zavr{enog posla Pjeva~ odu{evljen najmla|im glumcima u spotu 42 29. a slikom lijepih mostarskih I sarajevskih kadrova. Pored pjeva~a u spotu }emo vidjeti i atraktivnu Medinu Karahmet. lica. Kamere su se uklju~ile u Sarajevu na @eljezni~koj stanici jer je nekoliko kadrova snimljeno u vozu na relaciji Sarajevo . Tra`ili su najzanimljivije lokacije kako bi gledateljima podarili. Sa. bodrili. Samim tim. Vrijedna ekipa Hayatove Proukcije na ~elu sa re`iserom spota Anisom Adnan i Medina: „Mostarka“ „krunisana“ na Starom mostu Mujanovi}em cijeli dan je snimala spot.

[I[I] 43 29. Onda se oglasio pilot i rekao. Anom i Emom da i sve popularnija pjeva~ica u dijaspori Ena Ahmeta{evi} iz Biha}a. A kod ovog posljednjeg Nihad se raspitavao za neki novi automobil koji namjerava kupiti u \uzinoj autoku}i u Manhajmu.Let od Sarajeva do Minhena protekao je zaista dobro. Eldin i \uza mali kvar na malom motor~i}u ne pretvori u veliki. te i sam izrazio `elju da malo zasvira na sazu. ali mene je bilo strah da se na letu do Frankfurta iznenada taj N Abdulah. Nakon toga su Medin i Sumedin krenuli sa sakupljanjem donacija. Rifet.Nihada prepao mali kvar na motoru aviona Dokazao je da je pravi profesionalac pa je vi{e od 800 posjetilaca bilo zadovoljno Kola~i su za 10 Uo~i nastupa u Frankfurtu ihad Alibegovi} pjevao je pro{le sedmice u Frankfurtu. Samo zbog Nihada iz udaljenog Manhajma u Frankfurt su do{li njegovi prijatelji Abdulah. svega pomalo sto je Nihadu dalo dodatnu energiju da i tu Prepuno i pretoplo Volim i ja saz zasvirati ve~er zablista na bini. Eldin i \uza. B. septembar/rujan 2011.ispri~ao nam je Nihad. I zaista se brzo i desilo. Tu ve~er sakupljala se i dobrovoljna humanitarna pomo} za djevoj~icu Almedinu. Emina i D`enan tako|er su uspjeli da se slikaju sa Nihadom. kada smo svi posjedali i avion trebao da uzleti ponovno smo se vratili na startnu poziciju. I „jaki momci“ padali su u sentimentalnost zu Nihadove pjesme. . Onda je je pred po~etak nastupa. Naime. Dokazao je da je pravi profesionalac pa je vi{e od 800 posjetilaca bilo zadovoljno. pa se slikao sa svojim fanovima. ba{ kao i njih tri. Bilo je tu i kafe i doma}ih kola~a. dru`io sa sazlijom Muazom Borogovcem. . Nihad im se za uspomenu potpisao na bro{uru njihove zajednice. U pauzi nastupa posjetitelje je osim sazlije Muaza zabavljala mlaDa malo „ispeglam“ pantalone“ Sa Medinom i Sumedinom Siguran uz Seada Said Ceri} i Munir Hod`i} sa Nihadom Sa Sanelom. organizatori koncerta BKC (Bo{nja~ka kulturna zajednica) do~ekla je Nihada ba{ doma}inski. ba{ kao i predsjednik BKC-a Said Ceri} i imam Munir efendija Hod`i}. Po dolasku u Frankfurt. Rifet. Na sre}u. sve je dobro pro{lo . ali kada smo u{li u drugi avion koji je letio od Minhena do Frankfurta tu je ve} bilo nekih pomalo uznemiruju}ih momenata. Nihad. a prvi koji je dao svoj nov~ani prilog bio je upravo Nihad. ali i njegovim humorom kojim je obasipao publiku i nasmijavo do suza. iako njegov let avionom od Sarajeva preko Minhena do Frankfurta nije pro{ao bez turbulencija. Sanela. kako je u pitanju mali kvar na nekom motoru ali da }e brzo to da otklone. Nihad ispeglao farmerice. Ana i Ema bile su odu{evljenje Nihadovim pjevanjem. Said. Said. a jedan od njih bio Sead Skrijelj koji je tu no} bio zadu`en za obe- zbje|enje.

44 29. . septembar/rujan 2011.

Iako nije od onih pjeva~ica koje pate da imaju sve markirano. . Bez nje. bili su iznena|eni kada su vidjeli novi voditeljski par . Bila je ista k’o Nina. nisu mi zakazale zavodni~ke sposobnosti ve} mi je otkrila da ima vjerenika te da nije tip djevojke koji voli da vara svog mu{karca . To majka ra|a samo jednom u Iako je poku{ao zavesti hiljadu godina . Mitrovi}: Kopija Mori}: Fantazija mnogih mu{karaca M. Kako su joj nastupi odli~no posje}eni.Odbila me je kao da tni znak spota.Kada sam je ugledao kao da su mi se sve molitve usli{ile. septembar/rujan 2011. . tako da je sebi mogla da priu{ti skupocijene torbe.dodaje mladi pjeva~. ali bi bio dobro da gradi sopstveni na~in vo|enja jednog takvog programa pri~a Vlada. Zna odabrati djevojku G ^im Buba rodi dijete i vrati se u formu ponovo }emo ih oboje anga`ovati u novoj sezoni Buba: Pomrsila ra~une kolegi Stanojevi}: Orginal ka`e da mu nije te{ko palo {to je zamijenjen. Z. Sa. Za takav ishod situacije glavni krivac je Buba koja je neplanirano ostala u drugom stanju. Ne `ali novac nstvu kupila ta{ne kojima bi rijetko koja `ena odoljela. ^im Buba rodi dijete i vrati se u formu ponovo }emo ih oboje anga`ovati u novoj sezoni . Samo da se zna. Narod ih zna kao par i bili bi rizi~no da smo ostavili Vladu.000 eura 2.ka`e Popovi}.Preuzeo je sve moje trikove.premanekenku iz svog spopri~ava Joca momenat ta. . Zbog svoje zalu|enosti poznatom manekenkom Joca je u spotu za pjesmu „Za tebe briga me“ anga`ovao djevojku koja neodoljivo podsje}a na kontroverznu Ninu. Jednostavnije je bilo da izaberemo potpuno novi par {to smo mi i u~inili. M. A. a doveli mu dugu partnericu. sam klo{ar iz Zemuna. Z.Oni ne idu jedno bez drugog.Milana Mitrovi}a i Anu Sevi} umjesto Vlade Stanojevi}a i Ljubinke Bube Dobrosavljevi} . Todorovi}: Ne mora biti markirano Milica Todorovi} nedavno je kupila dvije „{anel“ torbe. Milica je u inostra29. priznaje da je ostao kada je upoznao djevopraznih ruku.isti~e on. Todorovi}eva zara|uje dobru lovu. 45 .Kada mi je pru`ila ruku rekao sam joj da }u je zvati Nina bez obzira kako joj je pravo ime. za koje je dala Milica dvije torbe platila 2. a on dobio otkaz ledaoci „Zvijezda Granda“.000 eura. Vlada Muke Vlade Stanojevi}a Joca Stefanovi} lud za Ninom Mori} To majka ra|a samo jednom u hiljadu godina Joca Stefanovi} Stefanovi}: lud je za hrvaVeliki zavodnik tskom manekenkom Ninom Mori} . . Vidi se da je gledao sve emisije pro{lih „Zvijezda Granda“ koje sam ja vodio te je na taj na~in iskopirao moj stil. ali isti~e da bi bilo dobro kada ga mladi Mitrovi} ne bi imitirao. Ne ljutim se zbog toga. Jo{ vi{e sam se iznenadio kada mi je rekla da se i ona zove Nina. jku koja je postala za{ti. Kako je svijet mali .. Sa{a Popovi} nije `elio produ`iti anga`man ni Vladi. ~ija se nova sezona po~ela emitovati na programu televizije „Pink BH“.Buba ostala u drugom stanju.

Na ovom CD-u se uz 12 kompozicija. grupa koja je posebnom vrstom muzike. koju je pjesma vratila u neka dobra stara vremena. Ovaj nastup. gradske zabavnonarodne. Na promociji albuma „Najve}i hitovi“ pored velikog broja medija bili su Halid Be{li}.. . Njihova muzika tek u zadnjih par godina nalazi veliki upliv i odobravanje kod publike. Odli~na atmosfera ti s Halidom Be{li}em i @eljkom Samard`i}em. prijestonici kojim }e obilje`iti 25 godina uspje{nog rada. „Zlatni violinski klju~“ PGP-a te nagradu Beovizije za pjesmu iz filma „Jesen sti`e Dunjo moS. prisu- stvovali su fenomenalnom koncertu kojeg su „Legende“ iste ve~eri odr`ale u „Coloseumu“ pred brojnom publikom.. septembar/rujan 2011. a neke je doveo i do suza. a to je Da{a obja{njava tako {to oni ne pi{u hitove ve} evergrine. Branka Sovrli}. beogradske „Legende“ pro{le sedmice u sarajevskom klubu „Coloseum“ uprili~ile su promociju svog kompilacijskog album pod nazivom „Najve}i hitovi“. Ova grupa u svojoj bogatoj riznici priznanja izme|u ostalog ima 10 Oskara popularnosti. {est „Zlatnih melosa“. BEGOVI] ja“. Drugi su opet „utjehu“ prona{li u plesu.. nalaze i due- Atmosfera koja je vladala u „Coloseumu“ nije mogla ostaviti ravnodu{ne kako goste tako ni one na sceni. koje su za bosansko tr`i{te posebno birane. Jedna od njih je profesorica Gordana Topi}. koji je izrazio veliko `aljenje. 46 29. [uki Planjanin. „Legende“ su neponovljive. Jer. \eronimo .’Legende’ rasplakale Gordanu Topi} Niko nije mogao ostati ravnodu{an. a svaka pjesma nagra|ivana je aplauzom koji bi se prolamao po nekoliko minuta Gordana: Suze nije mogla sakriti Legende: Ime im sve govori Na koncertu u „Coloseumu“ J edna od najuspje{nijih starogradskih pop grupa sa prostora biv{e Juge. Svi osim Halida. osvojila brojnu publiku.. kazale su „Legende“ je najava za veliki koncert u bh. Brojna publika u`ivala u najve}im hitovima Ko je prisustvovao ovom njihovom muzi~kom spektaklu sa nestrpljenjem o~ekuje svaki sljede}i koncert.a svaka izvdeba nagra|ena je aplauzom koji bi se prolamao po nekoliko minuta. Verena Cerovina.

kad sam snimila prvi album. Ali. Je li istina da se udajete? . niti imam namjeru. Nikako ne mogu da se uklopim u tu pri~u.Olako je i povr{no misliti da postoji lak{i na~in za gra|enje karijere. Zar osim dobre pjesme nije potrebno jo{ ne{to da bi pjeva~ica postala zvijezda? . Ne udajem se A. pa sam mogla da radim {ta ho}u. poslom. godine. . o ljubavi prema muzici i o tome {ta je njena misija u poslu kojim se bavi. [ta je ono {to nikako ne bi smjele da urade? .Mislim da sam ostala vijerna svojim po~ecima. po va{em mi{ljenju. muzi~ki stil koji sam izgradila nije se u mnogome promijenio.Osje}aju se turbulencije. Mo`da mediji danas ubrzavaju ne~iji put. a postoje mu{karci u zrelim godinama koji ih ne posjeduju niti mogu da ih steknu. Drago mi je da sam tu pjesmu dobila na samom po~etku. Tozovca. bilo je jedino va`no da zna{ da pjeva{ . Da li ste ostavili trag? . [ta biste poru~ili mladim koleginicama koje tek po~inju karijeru? . Da li vas vi{e privla~e mla|i ili stariji mu{karci i {ta treba da krasi ~ovjeka da bi vas osvojio? . septembar/rujan 2011. . „Grand“ ili PGP? . jednog `ivota! Ostaviti trag.. To {to su oni ostavili iza sebe. Da li je „Ja nisam ro|ena da `ivim sama“ autobiografska pjesma? . bilo bi mi `ao PGP.Nisam sudija da bih nekome branila da pjeva. Koliko se promijenio va{ muzi~ki stil od po~etka karijere do danas? . kao i u dr`avi.Da sam brinula o konkurenciji. Dijete sam PGP. Kome biste skinuli kapu na estradi? . Dobila sam kredit od milion eura. Ovim poslom se od samog po~etka bavim iz ogromne ljubavi prema muzici. I obratno. Prije dvadeset pet godina.Divim se dugotrajnoj karijeri Tome Zdravkovi}a.Mo`e se re}i da jeste. Ako znamo da je pjesma „Ja nisam ro|ena da `ivim sama“ moja vodilja sve ove godine. a u „Grandu“ sam od 1999. 29. ona }e najbolje procijeniti. Nijednog trenutka nisam htjela da budem zvijezda.Skandali na estradi ne mogu da pomognu ni~ijoj karijeri! To je potpuno pogre{no. Srbija je u tranziciji.da se bar jedna od mojih pjesama pjeva i za sto godina.Mislim da jo{ idem tim putem! S takvim stavom te{ko }ete se izboriti sa sve `e{}om konkurencijom. Postoje mladi}i koji posjeduju sve osobine koje sam navela. karijerom. Kakva je. Tu je publika.Sad sam vrlo zadovoljna svojim statusom.ka`e Ana Bekuta pri~aju}i za jedan beogradski dnevni list o trenutnom stanju na estradi. da bude duhovit i nadasve d`entlmen. Ta pjesma je bila velika obaveza i nisam ni smjela ni htjela da spu{tam standarde. 47 . To je poenta jedne karijere.Mu{karac koji mo`e da me osvoji treba da posjeduje pamet.. ali ja sam `ena starog kova i prili~no patrijarhalna. Samo uporno i predano. Lepe Luki}.Morate mnogo voljeti svoj posao i muziku. harizmu. Udvaraju mi se i mla|i mu{karci Bekuta: Nijednog trenutka nisam htjela da budem zvijezda Cuneta.Sla`em se. Ima li pjeva~a i pjeva~ica kojima biste zabranili da se bave muzikom? .Da izdaju sebe i osnovnu misao zbog koje su kro~ile na estradu. pa nam je i estrada u tranziciji. ne bih ni{ta mijenjala.Ana Bekuta uz 25 godina rada na estradi Dobila sam kredit od milion eura! Nisam sudija da bih nekome branila da pjeva . zaboravlja se na ~injenicu da bez pjesme i glasa koje }e publika zavoljeti nema uspjeha nastavlja ona. Imam jasnu misiju . pjevat }e se i za 100 godina.Ne mogu da se odlu~im. Sa. estrada danas? . Kad bih rekla „Grand“. svakako se u ovom poslu ne bih zadr`ala dvije i po decenije.

48 29. . septembar/rujan 2011.

Sa Ivanom je bilo manje posla.. Samo mi je suludo {to je to sad uradila. Ali. Ona nije bila za to da bude u Luni. Ovo je Luna 29.a onda shvatim da me ustvari i ne zanima.Nedavno smo bili skupa ona. BEGOVI] propu{taju“.a onda doda srednje ime Luna i sad ima deset kilograma manje nego {to je imala dok je bila u Luni.rekao je ^vorak pokazuju}i da dvije lijepe djevojke koje pomno slu{aju svaku njegovu rije~.. a da im ne ubije individualnost. kazao je lider grupe. . te da je nakon odlaska iz grupe dodala srednje ime Luna. nije htjela da ide na ~asove pjevanja. Luna sjedi ovdje s nama .... nije htjela da smr{a. Jer ona ni{ta nije znala. 49 .a to je da ih pripremi na ono {to ih o~ekuje. u principu. ^eda u ovo nije sto posto siguran. Pitam se {ta je s mozgom ..Kako bi se uvjerio u glasine da je dodala srednje ime Luna Ona nije bila za to da bude u Luni. sa svim pjeva~icama bio je isti princip rada . nije htjela da ide na ~asove pjevanja. a onda doda srednje ime Luna i sad ima deset kilograma manje nego {to je imala dok je bila u Luni ^eda: [ta je s mozgom je li to kasno paljenje? Pri~a se da je nekada{nja ~lanica grupe „Luna“ Kristina ^ankovi} u solo vode uplovila s novim imenom. Sportski re~eno „da znaju primiti jaku servu..je li to kasno paljenje? Mo`e dodavati {ta ho}e. tu`no. ali Luna ^eda ^vorak `elio ukrasti Kristini ^ankovi} li~nu iz ta{ne nije. Pitali smo ^edu i {ta je „naredio“ drugim djevojkama da rade kako bi bile ~lanice Lune... septembar/rujan 2011. njena sestri~ina i ja na jednom splavu u Beogradu i razmi{ljao sam da joj iz ta{ne ukradem li~nu i vidim.nije htjela da smr{a. Lidiji je zadao zadatak da nau~i sve. jer je ona bila ne{to spremnija kroz estradno iskustvo koje je imala. tu`no.. a da ne nastradaju jer dok one grade karijeru neko drugi se vje`ba u onome {to one S.

000 metara visine. Zaglavili su se u `i~ari... Naravno....U `i~ari ka vrhu Alpa Amil Lojo zarobljen na 2. desio se nekakav kvar i ostali smo zarobljeni u `i~ari na 2. kad me je pjeva~. tako da ne ~udi {to je odlu~io upravo nju anga`ovati u svom spotu... Mislio sam da je prodavnica dvije ulice na|em ponovo ekipu. I ba{ kad su zavr{ili sa snimanjem na Alpama.pri~a nam budu}i tpisuje re`iju to je jako lijepo upakovao uz pjeS.Imali smo mali predah. koja je bila isprepadana i uplakana... i po`eljeli hotelski krevet zadesilo ih je ne{to smo proveli sat vremena ~ekaju}i da se `i~ara ponovo pokrene . Nedavno je snimio spot A dan od planiranog. .. Jo{ je preostao neo~ekivano. na{ poznati kompozitor i producent odlu~io je da se i sam otisne u pjeva~ke vode..me|utim. koji po- Bilo je vremena i za u`ivanje Kojim putem da se vratim? za pjesmu „Nau~ila si me“. a ja sam u tom momentu skontao da bi mogao oti}i do jedne radnje gdje sam prije snimanja vidio odli~ne nao~ale. Haris Dubica.tako ni`e. U spotu Amil prati Aminu koja ga uvijek dovodi do vrata koja ih odvedu na neku novu destinaciju. Milanu i na Alpama u [vicarskoj.000 metara visine Snimanje spota trajalo dan du`e jer je ekipa cijeli dan u Milanu provela u potrazi za izgubljenim pjeva~em jedan dio da se snimi u Sarajevu. . Ali. BEGOVI] smu. septembar/rujan 2011. Pjesmu je napisao za svoju suprugu Aminu.i svoju `enu.i u zraku visili vi{e od sat vremena. ali meni je trebalo ~etiri sata da vidjela dobio sam „jezika“ da mi nije bilo ni do ~ega ..ispri~ao nam je Lojo. Otkrio nam je i da je u Italiji ostao du`e jedan mil Lojo.U trenutku kada smo pri~ali o ljepotama [vicarske i njihovoj ta~nosti i savr{enosti svega. . pa mo`da i {opinguje. Spot su snimali tri dana.. Nismo mogli ni posumnjati da se to [vicarcima mo`e desiti. i to u Veneciji... 50 29.ve} zato {to se izgubio u Milanu.mo`da je i bila. Zbog atraktivnih kadrova bra~ni par otputovao je u Italiju i [vicarsku. Ne da u`iva i da se odmori..

a to bi najkasnije trebalo da se desi krajem godine.rekao je Topi}. karijera u usponu.pri~a njegov prijatelj Hrvatski pjeva~ Dado Topi} zatra`io je srbijansko dr`avljanstvo i paso{ jer sa porodicom ve} neko vrijeme `ivi u Beogradu. morao sam sve poslovne ponude.Izgleda da vi znate vi{e nego ja. {to je okon~ao jedno poglavlje u `ivotu i {to je uspio je spojiti obrazovanje i svoju veliku ljubav muziku. stavove. ka`e Enes. na taj na~in se `elim svima zahvaliti. jo{ uvijek tra`im onu pravu. kao i da je sretan {to }e biti blizu ta{te Jane. mogu}e je. uistinu se tom i posvetim i iz svega se isklju~im. Tom prilikom je rekao i da njegova `ena `arko `eli da se vrati u Beograd. pa vas molim da me pustite da odbolujem i da ovaj razgovor ostavimo za neka ljep{a vremena .U pravu si. pjesma je jako dobra i vjerujem da }e biti mnogo slu{ana. . septembar/rujan 2011. biti uz mene i vjerovati mi. . drugi album.Ne znam. koja je ro|ena Beogra|anka. {to je najbitnije napraviti i mislim da }e biti jako zanimljiva.Enes Uki} diplomirao na Ekonomiji Nije lako prona}i srodnu du{u Jo{ uvijek tra`im onu pravu. Nije lako prona}i srodnu du{u. biti uz mene i vjerovati mi. Povla~enje iz medija ju. Novi prioritet mu je novi. 51 29. ostalo je jo{ da izgradi porodicu . Trudi se da {to prije izbaci novu pjesmu. prije svega Beograd. Osim toga pi{e pjesme i za svoje kolege. ja to `elim.. Ne `elim donositi nikakve odluke brzopleto i preko no}i Zna~i da planira{ br- ak u skorije vrijeme? . sad planira upisati postdiplomski i naravno posvetiti se muzici. jer u `ivotu trebam nekoga ko }e razumjeti moj posao. Do kraja godine planiram izbaciti novi singl. . {to je najbitnije Mo`emo li o~ekivati da }e{ uskoro stati na „ludi kamen“? . koju obo`ava . MALI] Topi}: Izgleda da vi znate vi{e nego ja Zbog supruge planira preseljenje u Beograd Dado Topi} tra`i srbijansko dr`avljanstvo On mnogo voli Srbiju. Dvije godine me nije bilo. sada }u svojoj publici pokloniti album za pam}enje. Tako je bilo i sa faksom.pri~a izvor jednog beogradskog lista. A. stavove. Sa. pa je svoj status rije{io da ozvani~i i „na papiru“. . vidjet }emo jo{. ali bi}ete prvi obavije{teni (smijeh) I.. Ali ne `urim. i ujedno znak zahvalnosti svima onima koji su bili uz mene ne samo u toku mog {kolovanja nego od po~etka moje karijere.Pa. mnogo mi je te{ko. Ve} imam ideju kako }u to E Povla~enje iz medija za njega je o~ito urodilo plodom jer sve je priveo kraju i sada mo`e bez pritiska da se posveti svojoj velikoj ljubavi-muzici. kako bi zapo~eto zavr{io. Obrazovanje priveo kraEnes: Dvije godine me nije bilo nes Uki} nedavno je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. a uskoro }e snimiti i pjesmu koju }e posvetiti svima koji su bili uz njega tokom njegovog {kolovanja. . gostovanja u medijima. `elim da sve bude kvalitetno i bez gre{ke. samo da bi zavr{io zapo~eto i evo hvala Bogu danas jesam. Imao sam smrtni slu~aj. ali mogu}e je. Dado o~ekuje da }e ga dobiti. nastupe po inostranstvu. Ja kad ne{to `elim. Kako i sam ka`e zavr{io je jedno poglavlje u `ivotu. . da su kritike bile pozitivne. Mladi pjeva~ sretan je. Potvrda ove informacije zatra`ena je u lo{em momentu. po{to ve} neko vrijeme `ivi u na{oj prijestonici sa sinom Reom i suprugom Mirjanom. ti si ba{ upo- rna. danas sam diplomirani ekonomista. odbiti. prije svega Beograd. gdje je tad `ivio u Hrvatskoj. ali prije svega moram biti siguran.Kod mene je to tako. jer Dado zbog smrti prijatelja nije `elio da pri~a o ovome.Namjeravam uraditi takvu jednu pjesmu. pa je tako prije dvije godine rekao da `eli da se preseli iz mjesta Marina kod Trogira . na `alost. pa je tako prije dvije godine rekao da `eli da se preseli iz mjesta Marina kod Trogira.S obzirom da je prvi album pro{ao jako dobro. od zaposlenika u studenskoj slu`bi do prijatelja i kolega.On mnogo voli Srbiju. kako bi njegov sin bio „svjetski ~ovjek iz svjetskog grada“. jer u `ivotu trebam nekoga ko }e razumjeti moj posao.

Odmah su ga pitali je li prava! Veliki fizi~ari su zajebali stvar: U prazan prostor te`e se ulazi nego u ispunjen prostor. Ka`e da je zapostavljam. Draga proro~ice . Otkako je upao u govna. Ona ho}e da joj on sada kupi stan i pod hitno morate to sprije~iti jer je on slijep od svojih o~iju. vidim da ste vi jedan jako fin ~ovjek i da vi va{u `enu ne varate. septembar/rujan 2011. da li je moj momak prema meni iskren.guzica. `urim da sko~im s mosta. Na{ narod je kao Tarzan. Svi koji se `ele obratiti proro~ici te zakazati termin. Zapalo ga da ga odgoje majmuni. Ljuta je {to u mojoj firmi nema plate ve} 3 mjeseca. Recite mi da li je ne{to ura|eno. Njema~ka dobri jer u Njema~koj je ta struka na dobrom glasu. Radimo po svu no} i zato vam ne}e skoro svanuti . posesivna. kao da sam neki stranac. da `elim da budem sa njima ali da mi poslovne obaveze to ne dozvoljavaju. da li }e se on smiriti i meni okrenuti. I ja sam kupio pola kila tog paradajza. ali da ne trebam brinuti jer su mi upravo na vrijeme uru}ili otkaz. Zabavljam se sa momkom ve} tri godine i krajem godine treba da se uzmemo. da li }u zavr{iti fakultet? [ifra: 123. tri dana i no}i. jer }e sve biti u redu. Besplatni odgovori Pisma za proro~icu Vesnu {aljite na adresu magazina „Express“. `urim Nemam za kafu. odmah su ludi. Fakultet }e{ zavr{iti. zbog toga. ali su mi rekli da su isklju~ili struju jer sam kasnio sa pla}anjem ra~una. Njemu je crnu magiju stavila konobarica. ide sa dru{tvom i provodi se. Kinez im je rekao mu zbog krize do|e da iza|e iz svoje ko`e. 52 29. Ipak sam do{ao na vrijeme na posao. Bratunac Vesna. ~itav dan hvatam zjale. ali imam problema sa suprugom koja me izbjegava u zadnje vreme. mogu to u~initi i na broj telefona: 065 318-927. ona je patolo{ki ljubomorna tj. Pod hitno spa{avajte brak i mu`a. kao da nismo u braku. U pismu obavezno prilo`ite i svoju fotografiju. Radnog sta`a. a ne kao kod nas na Balkanu gdje misle da ako ljudi idu kod psihologa. ministara bi bilo k’o hemoroida. U prazan d`ep uvijek manje u|e nego onome kome je d`ep pun. ali vi sami znate da gazda firme mora biti u firmi. [ifra: Biznis. nemam posao i sjedim po kafi}ima. Stalno mi prebacuje {to nemam vremena za nju i za djecu. Ovo godine nam je najbolje rodilo gro`|e na vrabama. Pod hitno spa{avajte mu`a i brak! Zbog velikog interesovanja. . re~e `ena u piljari. do 16. djed ili baka pa }ete. dosta se on „hapa“ najeo i napio. Nema ga po dva. javljam vam se po prvi put i strahujem {ta }ete mi re}i. Kako da objasnim svojoj `eni da nemam ljubavnice. Disanje zna biti veliki problem za one koji se du{e u govnima. nemam za cigare. da upalim svije}u i vidim na stolu pismo od banke da mi je stan oduzet jer sam kasnio sa pla}anjem hipoteke. Pod hitno morate otklanjati crnu magiju. Nema potrebe da se ni{ta sikira{.Drago mi je da se ovako fina djevojka meni javila. Kao dr`ava sigurno smo uspjeli u barem jedno velikoj stvari. a po mojoj viziji i momak ti je jako fin i iskren prema tebi. Po{tovana. jer s njim imam dva zlatna sina. ina~e }e brak pu}i a vi }ete ostati bez mu`a. da li me voli ili me vara. mo`ete do}i kod mene u Saravjeno ili u oktobru da do|ete u Kopenhagen u Dansku gdje }u primati svoje klijente. koju je on naslijedio od nekog i njoj kupio automobil. Do{ao sam na vrijeme na autobusku stanicu. samo }e se malo prolongirati. Zapalo ga da ga odgoje majmuni Ko ka`e da je u `ivotu sve te{ko? Koverta sa platom nam je sve lak{a. Znate {ta je problem kod va{e supruge. sigurno je velika i narodu na{em dobro do{la. Stigao sam ku}i na vrijeme. Imao sam problema sa jednim od radnika kojem sam bio povjerio novac i koji me je potkradao i sada ne `elim ni{ta prepustiti slu~aju. Mislim da se ipak treba boriti. jer to nije onaj ~ovjek od prije. imam problema sa mu`em koji me izbjegava. a volovi ostaju volovi i stoka ostaje stoka. Interesuje me da li }e biti sve u redu. oktobra te je mo`ete kontaktirati na danski broj 0045 52 821 569 Draga Vesna. Pa ti udahni ako smije{. naru~io sam kafu. jer ljubavnica samo gleda u njemu korist. proro~ica Vesna gostuje u Danskoj. jer vidim da }e ti momak imati jedan smrtni slu~aj u u`oj porodici. vuku ga samo za nos. niti da brine{.reko{e ministri iz Vlade. Sada zdravo. va{ mu` je pod crnom magijom i zato on vas ne gleda „k’o smrdljivi sir“. Tu su psiholozi veoma . . njegova {valerka koja mu redovno u pi}e stavlja sva{ta. Na{a dr`ava mu do|e kao udru`enje za za{titu `ivotinja: stalno se kao fol bore za njihova prava. ali je konobar do{ao na vrijeme da naplati. kad ni ja jo{ ne znam o ~emu mislim?! Da nam je vlada . Ako nikoga ne na|ete da vam skine tu crnu magiju. kafa je kasnila. Te{anjska 24 a.Dragi gospodine. Bilo da je to ona ili ova stvar. ali su mi rekli da }e plata opet kasniti. niti ste vi Don @uan jer vi mo`ete sva{ta napisati i mene isku{avati ali ja to vidim i vidim da ste iskreni u ovim rije~ima. To zna~i da sam mlad i da imam 20 godina.guzica. a ve} u narednim brojevima mo`ete o~ekivati njene odgovore. To je jedna starija osoba. ali sljede}e godine vidim da je siguran brak i vidim dvoje djece u sudbini. imam firmu koja odli~no radi. malo odlo`iti svadbu. zna~i tu ne postoji ni lj od ljubavnice. Zakasnio sam jutros sa bu|enjem jer je `ena ljuta pa me nije probudila. u Kopenhagenu od 1. ministara bi bilo k’o hemoroida Na{ narod je kao Tarzan. Dokaz za to je moj d`ep. ali svadba }e biti tek sljede}e godine. Sa suprugom posjetite dobrog psihologa gdje }e on kroz razgovor objasniti va{oj supruzi da je njena ljubomora bezrazlo`na a i to }e je opustiti. Ministar re~e: Kako mediji znaju o ~emu ja mislim. nadam se da ne}u zakasniti. Mrak je do{ao na vrijeme. ne gleda u mene niti ga interesujem.tvrd i velik. [ifra: Zabrinuta `ena Zdravo. Na sljede}oj sjednici }emo utvrditi prijedloge o kojoj se stvari radi. ali je autobus kasnio. On je tajno prodao i jednu njivu.urnebes Osmana D`ihe Proro~ica Vesna odgovara na Va{a pitanja Ove godine nam je najbolje rodilo gro`|e na vrbama Da nam je vlada .Po{tovana gospo|o. Divan je . i ja bih vam preporu~ila da vi odete kod nekog dobrog psihologa. ali zato mi trpi porodica. Sarajevo sa naznakom „Za proro~icu Vesnu“. Oti{ao sam u kafi} preko puta. a ja stvarno moram da radim.

Imamo zdravstvenih problema. a pismeno putem Expressa i to na adresu: Express. Nemojte to raditi. Svi odgovori su BESPLATNI! express kontakti Pitanja pismeno ili telefonom Azira gleda u ka{ike ~itaocima Expressa Kleopatra prori~e sudbinu ~itaocima Proro~ica odgovara na pitanja ~italaca koja su stigla na e-mail adresu na{e redakcije iz iz Sarajeva. Sarajevo Imam problema i dugova koje ne mogu vratiti. ovo nije srednji vijek i danas svako sebi kroji sudbinu. Ne znam kako ste upali u tu zamku. a kasnije }ete se i sami zahvaljivati Bogu jer ste mladi i kroz va{ `ivot pro}i }e jo{ ljubavi. Da li su sihiri ili je bo`ija volja? O`enjen sam i volim puno `enu. ali ni- .da ste bili po{teni prema svom momku i rekli mu na po~etku cijelu istinu. U bra~ne vode uplovit }ete tek za sedam godina. ne}e o`eniti ni vas a ni bilo koju drugu. [ifra: Tu`na k}erka. onda }emo gledati na `enidbu.Tre}a ka{ika pokazuje da }e se radnja zatvoriti. pa nek dragi Allah odredi od dva dermana. Te{ko mi je gledati nje[ifra: Zenica 55 ne muke. Mu`a }ete ljubomorom samo otjerati od sebe! Po{tovana gospo|o. Kad zavr{i sa hod`inom terapijom. Misli da sam ga tek tako ostavila i udala se za drugog. Da li }e se razvesti i o`eniti mene. Bavim se trgovinom.U Allahovim je rukama i ja na ka{ikama ne vidim neko pobolj{anje. Ukoliko `elite da vam Azira prorekne budu}nost vezanu za neku odre|enu osobu. Sjenica R @ivot sa nevoljenim Draga Kleopatra udata sam ve} nekoliko mjeseci ali ne volim svog mu`a. Zakoljite namjenski kurban na njeno zdravlje u tekiji i zikr da se nave~e prou~i sa istim nijetom. . Sarajevo. a sedma ka{ika pokazuje da }ete otvoriiti drugu radnju. U radnji mi je neki zastoj. 53 . S obzirom da na na{u adresu pristi`e veliki broj pisama. Bila sam na pregledu i ljekari su rekli svoju dijagnozu. Moji mi brane da se vi|am s njim jer sam ja djevojka a on ~ovjek sa „pro{lo{}u“. Ako nastavite sa ovom bolesnom ljubomorom otjera}ete ga od sebe. . Biha}a. Nesretan je sa `enom. Biha} .. Da li je to bogom dato ili je ne{to drugo? Sva su nam primanja iz te radnje. a sedma ka{ika pokazuje na `eni sihire i treba se prvo obratiti dobrom hod`i da je o~isti. Da li }e na{a zabranjena ljubav biti krunisana [ifra: Tanja93. [to se ti~e ovog bolesnika. Taj momak pati za vama. Namjenski kurban Obratila sam vam se jednom i hvala vam na odgovoru. Kada }e se o`eniti i ima li sihire? [ifra: Bolje sutra.Za zakazivanje termina kod Azire mo`ete joj se obratiti direktno na telefon 033/543-820.ba sa naznakom: Za Aziru. pa smo jedva pre`ivjeli. Mu` mi je stupio u kontakt sa nekom osobom i tvrdi da je to poslovno. a on [korpija. Molim vas da mi pomognete. Od ove druge radnje vam je nafaka. Sjenice.^etvrta ka{ika pokazuje da }ete zatvoriti radnju.. Uzimajte terapije koje oni budu davali i bi}e bolje. od kojeg `elite samo novac. Majka i ja s druge strane jedva sastavljamo kraj s krajem. zato joj se ni{ta ne da. [ifra: Jarac rak. Dok je `iv ne}e izlaziti iz kockarnice i na`alost zavr{it }e kao prosjak. datum ro|enja i ime majke. ali nemamo jo{ djece. Da li ima [ifra: Mlad zabrinut sihira? .Va{i roditelji nisu nerazumni.Ka{ike ne pokazuju sihire. Obe}ava da }e se razvesti ali nikako to da u~ini. Prijedor Napadi d`ina Znam da je mnogo te{ko ko po{teno radi i zara|uje. @elite samo pare Ve} nekoliko mjeseci sam u vezi sa o`enjenim ~ovjekom. mo`da vas ovakva sudbine ne bi ni do~ekala. Te{anjska 24a.Ka{ike potvr|uju medicinsku dijagnozu. U posljednje vrijeme sam bolestan. va{ otac je notorni kockar. Pisma sa naznakom „Za Kleopatru“ {aljite na adresu: Express. Va{ ljubavnik po g od in ama v i{ e od g ov ara v a{ oj majci a ne v ama kada vem ne}e oprostiti. a na koncu i vas dvije. Imali smo radnju na Ko{evu i izgubili je za 10 godina rada. septembar/rujan 2011. I ku}u i auto. jedan koji je najhairliji po nju. advokat nas je osam godina vozao. Svi odgovori koje objavimo su BESPLATNI! 29. [ifra: Zaljubljena. ali rukijom. Ne znam uop{te {ta ste `eljeli posti}i ovim pismom jer ne volite ovog ~ovjeka. Vi se za zdravstvene probleme obratite ljekaru.Taj ~ovjek vas iskreno voli i zaista `eli sa se razvede. Ho}e li moj otac ikada prestati kockati i ho}e li mi roditelji ostati skupa. Oca vi{e nikada ne}ete vidjeti. Bolesna ljubomora Da li postoji neka crna magija ili ne{to sli~no? Na polju ljubavi i na poslovnim poku{ajima nisam ba{ [ifra: Be~ 92 uspje{na. a sva }e biti proslije|ena Kleopatri. Gubitak na kocki Po{tovana proro~ice moj otac je kockar i sve pare potro{i na taj porok. edakcija magazina „Express“ i dalje nastavlja objavljivati odgovore proro~ice Azire na pitanja zainteresiranih ~italaca. vjerujem mrzi jer ne zna {ta je pozadina svega. Ja sam u horoskopu Ovan. i ne barne va{u ljubav zbog toga {to je on imao brak iza sebe. Va{a majka }e uskoro shvatiti da s njim nema `ivota i okon~at }e tu farsu od braka. a mi pla}ali. Ka`e da sam mu ja najbitnija osoba u `ivotu. [ifra: Sumnja. Prijedora. jer kao {to i rekoh zavr{it }e kao i svaki drugi kockar. Email: express@avaz. lijepo vas pozdravljam i molim da mi ka`ete {ta }e se desiti i dokle }e trajati patnje moje k}erke. . Obratite se hod`i koji samo d`ine radi. otkrit }e va{u vezu s drugim mu{karcem. skoro u komi. Zaljubljena sam u mu{karca koji je razveden i ima sina. Neophodno dostaviti va{e ime i prezime. Sve }e izgubiti na kocki. Da li su u pravu? Da li da se obratim nekom specijalnom ljekaru? [ta }e se desiti sa te{kim bolesnikom u porodici i ima li tom lijeka? [ifra: Bosanska du{a . [ifra: Ljubavnica.Ka{ike ne pokazuju sihire kao ni zajedni~ku nafaku.. S ovim ~ovjekom ne}ete imati budu}nosti. m Kozarske Dubice. . i po godinama vi{e pa{e va{oj majci nego vama. Zvornik brakom? . Natjerali su me da se udam za njega.. Sihira nema. To }e ga slomiti. Njima smeta {to je mu{karac kojem se vi dajete dosta stariji od vas.Ka{ike pokazuju napade d`ina. uspjeli ste. Pisma mo`ete potpisivati punim imenom i prezimenom ili {ifrom. radi se o neizlje~ivoj bolesti a ja mu na ka{ikama ne vidim pobolj{anje.eto. Ljubu{ki . Preselit }ete se u porodi~nu ku}u va{e majke. Ja volim drugog momka s kojim sam se zabavljala pet godina. Ljubu{kog. Oti{li smo u drugu radnju u Hrasnom. 055-220-200 Express poziva svoje ~itaoce da pi{u i zatra`e pomo} i proro~anske usluge od Kleopatre. Ovi sihiri uti~u na njeno zdravlje a i na njenu trudno}u. a tako|er predstavljate se kao jadnica {to je daleko od prave istine. Tešanjska 24a Sarajevo. a sedma ka{ika pokazuje udaju. U onom momentu kada dobije zeleno svjetlo od supruge.Prva ka{ika mu pokazuje da ima sihire i trebate se obratiti dobrom hod`i da ga o~isti. Ljudi }e me napustiti i bi}u sam. Sve sam mu dala i du{u i tijelo. Ostarit }ete pored ~ovjeka kojeg ne volite jer ne}ete imati snage da ga ostavite i vratite se va{oj porodici koja vas je i natjerala da se udate za njega. potrebno je dostaviti i iste podatke za tu osobu. izgubit }e povjerenje u `ene. Azirine odgovore objavljivat }emo i u narednim brojevima. da li }e na{ brak opstati? [ifra: Budu}nost .Draga djevojko. Naj~uvenija balkanska proro~ica odgovara na pitanja ~italaca iz Zvornika. Na postelji je ve} dugo. On mene. nije vam nafaka od ove radnje. Mu` mi je nastradao. Imam veliki strah od samo}e. Ukoliko vas samo zanima njegov razvod . [to se ti~e posla vi se vi{e potrudite jer li~no je do vas. Kozarska Dubica . no ona mu ne da razvod. Pitam vas za sina. Da li je moj mu` pod sihirima pa ne mo`e normalno razmi{ljati i da li }e do}i do na{eg pomirenja i ponovnog zajedni~kog `ivota? [ifra: Jedina `elja .Ka{ike ne pokazuju mu{ki bezobrazluk.

Seji Piti}u. Od toga se mo`e `ivotariti. a neupu}ene kolege. kantoni. uostalom i ja. ako takav smisao uop}e postoji).. ugro`en i narod koji tu pjesmu do`ivljava kao D lirski `ivotopis svojih du{a. onda je to sigurno i na~in za koji se opredijelio radoznali i uporni Dilvad Feli}. {to bi rekao pokojni Du{ko Trifunovi}. pa i stvaraju kao svoju. Mustafi [anti}u. kao {to je. U tome carstvu ni sila. Erminu Red`i}u Bubiju. ovu pjesmu po~esto do`ivljavaju i ba{tine. Rizi Hamidovi}u. A prava pjesma je sevdalinka. Ahmetu Bajri}u. tako|er. krajnje vrijeme da se na valjan na~in zabilje`i. muzi~ki producent (vrhunski). Mislim na bosanske muslimane. fajter. Dilvad }e to znati cijeniti. lirska pjesma jedinstvene ljepote da joj ravne nije u cijeloj Europi. kadar je on Dilvad Feli} Dado. Imao sam sre}u i priovilegiju da sam se mogao smatrati njegovim prijateljem. na ovim nesretnim balkanskim prostorima i jedinstveni festival sevdalinke SEVDAHFEST 2011. nesamjerljivi doprinos. dakle taj biha}ki lu|ak (u pozitivnom smislu. Nisam bio toliko lucidan i mudar da smislim takvu sjajnu misao. ta kop~a je razlog i povod za ovaj tekst. Potrebno je stoga {to je u meni opet progovorio onaj staromodni novinar koji je podu~avan da svako pisanje mora imati svoj rezon deter. U njegovom silnom anga`manu uop}e ne prepoznajem ni trunak `elje da u tome ogromnom zahmetu i finansijski hajruje. odr`ava pravi veliki festival prave pjesme. u muzeju sevdalinke za koji Dilvad Feli}. autor oko hiljadu pjesama u narodnom duhu (me|u kojim ima i vrhunskih). povod. ni zub vremena ne mo`e pomra~iti umne ste~evine naroda koje je privrijedio kad je pobijedio varvarstvo i neznanje. ako takvi centri uop}e postoje. Edini Kapetanovi}. ali nije. Ta na{a prekrasna lirska pjesma. zanesenjak. muzi~ar (vrhunski). ali ne znamo za{to je ovom autoru potreban ovakav i ovoliki uvod za kaziovanje koje slijedi. nije mjesto u Art ku}i sevdaha. pa. zar takvom ~ovjeku. a to su umotvorine koje mi zovemo literaturom. Dilvad Feli} je ro|en i odrastao u Biha}u.Ipak imade ne{to {to nije prolazno. Eto.sevdalinka. ministarstva. ni najlju}i neprijatelj uni{titi. Bahriji Had`iali}. utemeljiva~u TANJUG-a i bliskom saradniku druga Tita.“ Takvom trijumfu narodnoga Duha jedinstveni Dilvad Feli} daje vlastiti. ali sam u nekoj poodmakloj novinarskoj dobi ~uo da je tu misao izrekao profesor Sergije Luka~. i to znamo. entuzijasta. Samo za festivalsku scenu ulozio je oko 50. uostalom. kao strastveni ba{tinik i ~uvar sevdalinke. Nihadu Alibegovi}u. Za mene je danas Biha} centar svijeta. ali mislim i na pravoslavce i katolike koji..organiozaciju velikog muzi~kog festivala sevdalinki. hazarder. Svemu tome ve~eras }u svojim prisustvom posvjedo~iti. Rekao mi je kako bi i on bio ponosan da je ba{ tako ne{to smislio o novinarstvu. Fadilu Gra~i}u. Biha}ki {eret mu je odgovorio: . Samo {to je otplatio jedan dug. Mene uglavnom svugdje do~ekuju ra{irenih ruku. a ja jo{ uvijek `elim `ivjeti iako je i `ivot.. uspijeva organizirati festivale kakvih se ne bi postidjeli ni mnogo ve}i kulturni centri od Biha}a. postao masovna pojava. Ja sam dio te masovne pojave. {to je najinteresantnije. Biha} }e ve~eras ra{iriti ruke Samiri Zuli}. pripisivale jetku i lucidnu misao o novinarstvu koje je naljep{a profesija na svijetu ako se na vrijeme napusti. ili samo {to su ro|aci otplatili kredite. {to ne mo`e ni puki slu~aj. Mersi Miljkovi}. kantonalna ministarstva i op}ine. dakle `rtvovanja Dilvada Feli}a. Vinku Brnadi. odavno nije bila ugro`ena kao danas. dakle taj biha} lu|ak upustio se u pomalo samoubila~ku avanturu . Ibrahimu Jukanu. ta na{a sevdalinka. Muminovi} Dilvad Feli} Dado U njegovom silnom anga`manu uop}e ne prepoznajem ni trunak `elje da u tome ogromnom zahmetu i finansijski hajruje ugo su mi neke dobronamjerne. dakle ovoga ~etvrtka u Biha}u se odr`ava pravi veliki. ton-majstor (vrhunski). Ako je. bio je najobrazovaniji sportski novinar i bio je jedan od briljantnih novinarskih pedagoga i profesora teorije i prakse novinarstva.odgovorio je pjeva~. dakle u gradu tvrde krajine u kojem se uvijek vi{e dr`alo do pjesama o kraji{kim junacima. Rekao mi je da ta cini~na misao pripada Mo{i Pijade. novi dugovi i . aktuelnu kop~u.Biha} i ja }emo te do~ekati ra{irenih ruku i radosnog srca! [ta }e{ vi{e!? . Svu porodicu kao i bli`u i dalju rodbinu natjerao je u kredite i dugove. Feridu Avdi}u. dospijevaju novi krediti. Avdi Mulahasanovi}u. . Dilvad Feli} ide samo dalje. kao {to.ZANIMLJIVO Autor: A.Ni{ta . cijenim njegov napor da uz toliko samoodricanja spa{ava narodne ste~evine za koje je znameniti Bo{njak dr. Kemalu Kuduzovi}u. moglo bi se re}i. dok u rukama dr`ite najnoviji broj Expressa. Safvet-beg Ba{agi} prije ta~no stotinu godina rekao: „. Sada. i Enesu Begovi}u. nekada slavnom novinaru. razlog. Upravo danas. eto. jer se u njemu. septembar/rujan 2011. ve} i zbog same takve ~injenice.. tanahnih ustreptalih du{a iza mu{ebaka i njihovih ljubavnih `e`nji za onom ili onim onkraj avlije i sokaka i susjedne mahale ili „negdje u daljine“. Ivanu Grube{i}u. I. Adnanu Nezirovu. ni slu~aj. ali festival se mora odr`ati. federacija. Poku{avam biti proputnik takvih njegovih i dirljivih i veli~anstvenih i ideja i `elja. Hasibu Murti}u.novi festival. Dado: Festival se mora odr`ati Upitao ga jedan od ve~era{njih u~esnika SEVDAHFESTA za finansijski aspekt svoga nastupa na ve~eri sevdaha. Ono {to nisu kadri ili ne}e da organizuju dr`ava. negoli do lirskih. slikaru. jedan od najve}ih novinarskih erudita koje sam za `ivota upoznao. o onima koji se bore za svoj dio sunca pod nebeskom kapom. prema tome. Esi Bali}u. nego upravo fanati~ku `elju da se makar ovako sa~uva na{ vrhunski lirski dragulj . ukupnim svojim djelovanjem. Muhamedu Mujkanovi}u. 54 29. ve} regrutuje i `ive eksponate i muzi~ko-poetske uratke koji }e ostati. Bio je sportista.000 KM kojih nema. Prvu priliku sam iskoristio da ga pitam kada je izrekao tu uzbudljivu misao o novinarstvu. uz ogromna samoodricanja. Pa. sa~uva i spasi od zaborava barem pone{to od te na{e kolektivne darovitosti. o kabadahijama i borcima za pravdu.

Ipak. uzmite si tu malu stanku. ONATAS GRANI^NA DR@AVNA SLU@BA NEMIRNA OBLAST NA BLISKOM ISTOKU IME GLUMICE MILANO VRSTA DRVETA.) DRA@. [PANIJE DRUG. Ipak.) SITNI DIO TEKU]INE AUTOR CRTE@A @. Nije idealno vrijeme za ljubav. pa neka samo izdr`e u mirno}i. po~inju mala nadmudrivanja s nadre|enima. Zdravlje: Pobolj{anje i mir. Zdravlje: Nervoza. One }e vam uglavnom i}i od ruke. Oni koji se bave elektrotehnikom i elektronikom imat }e iznimne rezultate. 29. Mnogi }e kroz hobije osvajati srce osobe do koje im je stalo. Zdravlje: Redovno se odmarajte. ATILACI SIMBOL SILICIJA IRENA U MA\ARA AUTO OZN. postojat }e dobro razumijevanje i sklad u op}im idejama izme|u vas i parntera. Bit }e to pravi izazov kojem }e mo}i odoljeti samo jakom samokontrolom. dobra operativa ili va{a poduzetnost. svako malo dolazit }e i kritike na va{ ra~un. IME. Izlazit }ete i zabavljati se bez pritiska nekog o~ekivanja. No sve }e brzo pro}i. Vi{e nema neslaganja ili kritika. IME. ali }ete diplomacijom i ljubavlju uspjeti nadvladati ove prolazne izazove. Zdravlje: Tjelesno ste odli~no. Oni koji jo{ tra`e srodnu du{u gotovo da mogu birati. Zdravlje: Ja~ate i sve ste stabilniji. Oni koji u~e ili pou~avaju tako|er }e biti na dobitku. Zdravlje: Nastojte se {tedjeti od velikih napora. GRAD MAROKA LATINSKO M. Drugi }e biti stalno u pokretu ili u mre`i ljudi s kojim }e sura|ivati. Zdravlje: Samo budite to {to jeste. Ne ulazite u rasprave. @ivjet }e mirno. pa }e samci lako na}i osobu koja }e podle}i njihovom {armu. jer }e biti isku{enja koja oni te{ko prihva}aju. Budite strpljivi i mirni. a gdje stati na loptu. S jedne strane. pred vama su otvorena vrata. Zdravlje: Oni koji su na terapijama ozdravljuju.) ST. pa je najbolje da se strpite.ZLIM JEZICIMA M. RUSKOG GOLMANA DASAJEVA ENGLESKI POLITI^AR. Posao: Odli~no su postavljeni svi poslovi kod kojih se zahtijevaju brze reakcije. no s druge strane.) Ljubav: Va{ dru{tveni i privatni `ivot svakim }e danom biti sve zanimljiviji i bogatiji. Ne}e vam biti dosadno. FOLK PJEVA^ICA SA SLIKE STRU^NJACI @. Mnogi }e ovih dana i u osobnim odnosima pokazati zavidnu inteligenciju. a emotivno krizirate. DJELO AMPER SLIKA RA\ENA VODENIM BOJAMA IRISH ACADEMY LABOUR (SKR. zabavljate se. Zato idite korak po korak i borite se kvalitetom. HABAB (TURC. Ljubav: Nekima }e se u~initi kao da imaju kost u grlu. SUPTILAN (PJESN. Ljubav: Pred vama su dani u kojim }ete se opustiti. a vi u~inkoviti.M. Zato budite pa`ljivi i nje`nostima poka`ite {to osje}ate. Zdravlje: Osna`ite se rekreacijom koju volite. Zdravlje: Tjelesno ste izvrsno. Kontrolirajte se. Posao: Svojom inuticijom uo~ili ste gdje trebate vi{e djelovati. Va{ utjecaj u cijeloj toj stvari nije zanemariv. a ba{ takav stav bit }e garancija da je sve mogu}e. [ARM (MN. Djelovat }ete poput dobro u{timanog stroja i ne}e biti ni jednog trenutka praznog hoda. Posao: Utjecaji su {areni. LUKA NA JADRANU GL. Zdravlje: [tedite energiju. Posao: Kad sve zbrojite. ali distanca }e postojati i dalje. dobre ste volje. Zdravlje: Pred vama su vrlo dinami~ni snovi. ljudi i doga|aji ne}e vam i}i na ruku. DRU[TVENA KLASA (MN. SASTAVNI VEZNIK GLUMICA. IME ST. USISAVANJE SPLITA PRA[INE UNSKO-SANSKI KANTON (SKR.) Ljubav: U osobnim odnosima sve }ete vi{e pa`nje posve}ivati svakodnevnici i cijeniti one male u`itke. Dogovaranje ili ugovori vam jo{ ne}e sasvim sjesti. septembar/rujan 2011. Ljubav: Bit }ete u isku{enjima da pomo}u eksperimenata pribli`ite osobi do koje vam je stalo. a pogotovo u savjetodavnim i poslovima koji se {ire. Ljubav: Neki }e biti u ozbiljnom isku{enju da se upuste u kombinaciju tajne ljubavne veze i eksperimenta. Izlazite me|u ljude. Ako mo`ete. Posao: Osjetit }ete veliku konstruktivnu energiju i ~init }e vam se da ne postoji ni{ta {to ne biste mogli uspje{no obaviti. Na|ite kompromis. morat }ete samo malo vi{e voditi ra~una o drugima. AMER. Sad se toga samo dr`ite i radite dalje. Posao: Mnogi }e imati potrebu malo se povu}i od posla i u miru i ti{ini razmisliti o svojim narednim ciljevima i planovima. TITUS ATILNI VOJNICI. POGRE[KA (TURC. NORIN VA@AN ZA^IN. Okolnosti. va{a ljubavna o~ekivanja ne}e biti sasvim ispunjena. LARISA NINO PR[E[ AKT. GR^KI KIPAR. NAPRAVA ZA AUTO OZN. 55 . znanjem i stru~no{}u.) MEKSI^KA RAKIJA Ljubav: Jedino isku{enje bit }e vam partnerova sklonost ka eksperimentima. pa ih mo`ete i odgoditi. ST.) VRSTA [TAMPARSKIH SLOVA Ljubav: Dobra je stvar {to }ete se vi sami smiriti u reakcijama. va{ pristup poslu bit }e iznimno konstruktivan. Posao: Ono {to ste analizirali u ti{ini ili pripremali sad polako mo`ete po~eti provoditi u djelo. O~ekivanja da i vi prihvatite isto bit }e kamen spoticanja. Bit }e jo{ manjih zbrka ili nervozica. TISA ZABRANA @ENIDBE SVE]ENIKA (LAT.) STAROJUDEJSKI CAR MANA. Posao: Neki }e napokon na}i vremena za predah.PST! . Posao: Premda }e biti malih nevoza. Ljubav: Jasno }ete osvje{}ivati svoje privatne ciljeve i u skladu s njima }ete i djelovati. Ljubav: Pred vama su {areni ljubavni dani. vidjet }ete da se jo{ ne razumijete.) IME GLUMCA KILMERA HAPS. skladno. SOL Ljubav: Svakim danom vi }ete postajati sve poduzetniji u svojim ljubavnim osvajanjima i akcijama. S jedne strane i dalje imate dobar vjetar u le|a i okolnosti vam idu na ruku. ali ambicije rastu do te mjere da vas ponekad i sputavaju. LARA ZA ANALITIKU MITOLO[KI RIVAL POLIFEMA OSJE]AJAN. Rije~i vam ovih dana ne}e doprinositi u osobnim odnosima. TOMI VIL SMIT ITALIJAN. Posao: Dok vi radite u opu{tenom stilu i pozivate se na rezultate svog prethodnog rada koji nisu zanemarivi. IME. Ljubav: Poku{ate li se dogovoriti oko svega.) VRSTA POSLASTICE (MN. ZATVOR (MN. Mnogi od njih se i pro{iruju. Posao: I dalje cvjetjau svi intelektualni poslovi. Posao: Operativno }ete imati dosta posla i na neki na~in }ete izgarati u istom.

Volim te“ „Ljubim u prolazu“ „Na prodaju“ 10. Kemo Hasi} 2. Merlo 2. Armin Muzaferija 4.ba Prijedlozi: „Kao prije“ „Idiot“ Svojim glasanjem putem redakcijskih telefona ili e-mail express@avaz. Ana Nikoli} 5. Marta Savi} 56 1. expressmag. D`enan Lon~arevi} 10.Folk Kemo Hasi} lista PFp-rkck oolro Dado Polumenta 1. i hit godine. Verena Cerovina www. Kibi 9. Osman Had`i} 4. Viki Miljkovi} 8. Davor Badrov Prijedlozi: „Urnebes“ „Lijepa je“ „Samo jedna `ena zna“ „]elija“ „Kralj podzemlja“ „Za tugu su narodnjaci zakon“ „Ko to zna“ „Jo{ uvijek ti pi{em pjesme“ „Ludo ljeto“ „Crni Mile“ 3. Enes Begovi} 3. . Maja Marijana 7. Severina „Mama“ „Bred Pit“ „Putujem“ „Ba{. Nina Badri} 2. limun i so“ „A da me vidi babo“ „P. Dado Polumenta „Za koga li radi{?“ „Hipnotisan“ 29. Marko Bulat 8. Edisa Deli} 6.ba izaberite najbolju pjesmu sedmice. Minno 5. vala ba{„ „Undo“ „Tekila. Branka Sovrli} 2. [erif Konjevi} 9. 1. mjeseca. a koncem 2011.S. Luna 7. Dino Merlin 6. Sandra Afrika 1. septembar/rujan 2011.

pa i Express koga redovno ~itam. To je ~ini mi se bilo u takmi~enju „Hit ljeta“ kada su Hoki i Muharem Serbezovski bili najpopularniji u biv{oj Jugoslaviji. velike i male. muzi~ar .Po{to tra~ mo`emo ~uti na svakom koraku jedan od onih koji sam ~uo je taj da je Ceca kindapovala sinove Lepe Brene i da je za njih tra`ila vrtoglave svote novca. posebno u o~ima svojih obo`avatelja.Mo`da kada neko ne zna da pjeva. a mnogi ga hvale i di`u u estradno nebo. o ~emu svjedo~i snimak „Lov na poznate“ koji je emitovan na TV Pink. jer pravu informaicju nisam nigdje vi{e ni pro~itao.Malo pratim {ta rade na estradi. Ali ponekada do|em do nekog taboloida i pro~itam. umjetnica . pa i estradnog. .Na po~etku karijere slavnog Ha{ima Ku~uka Hokija iz Fojnice tra~ali su mnogi da najpopularniji Fojni~anin svih vremena nosi bitls frizuru zato {to nema jednog uha. se u novinama na|e. I. evo jedan zavidovi}ki. Ernad Omi}. K. a onda sam sebe demantira svojim hitom „Ciganin sam al najljep{i“.Da mi je Stoja ostala du`na 200. BANOVI]I S. Ahmet Sulji}. odnosno te{ki tra~. brzo se pro{irio me|u estradnim zvijezdama. bro upamtio je da je Jelena Karleu{a tu`ila svoju estradnu koleginuci Seku Aleksi} zbog klevete. Da je dr`ava profunkcionisala.Ne}u i}i daleko. Almir Smajlovi}. a ovo je smao podiglo tira` te {tampe. muzi~ki producent . Ili drugo. {to se bojim da nikada ne}e biti iskorijenjeno. TRAVNIK D@. Ne vjerujem u tu pri~u. totalno glupe.000 eura. menad`er . student .Ima zaista mnogo tra~eva ali bih izdvojila onaj o Ceci i njenom uplovljavanju sa jahtom u Dubrovnik. Vi{nja Vitas. Ne treba se stidjeti {to je Rom. Ovim je samo Vesna jo{ vi{e dobila na estradi. Miralem Slipi} Sli. S. muzi~ar iz Zavidovi}a najsmje{nijim tra~em smatra ono ~ega se najvi{e boji da nikada ne}e biti iskorijenjeno. Moje geslo je: O svima sve najljep{e. folk pjeva~ .ba 29.Te{ko se na brzinu sjetiti. Nisam trebao tra~ati. Mislim da je ovo tra~.Pamtim tra~ o Aci Lukasu kada je pisano da je ranjen ispred svoje zgrade u Beogradu prije nekoliko godina pa su mediji povezali sa mafijom. K. Jasmina Spre~i}. profesor bosanskog jezika . Irma Juko. ~iste du{e i karijeru je gradila samo talentom. samo da ostvare svoje estradne sne.Estradnjaci su spremni na sve. F. zavariva~ . muzi~ar . B.Iskreno. Elmir Lepir. elektrotehni~ar . 57 . S kolegama dogovaraju skandale. onaj sa Ivanom Bosilj~i}em koji je pred svadbu sa Jelenom Toma{evi} u Budvi dr`ao nepoznatu djevojku u krilu. To uostalom li~i samo na takve osobe kao {to su Seka i Jelena. jer Romi su dobri ljudi.Volim pikanterije iz estradnog `ivota. Uglanvom su to tra~evi i ogovaranja. da je barem istina. kozmeti~arka . da Seku Aleksi} de~ko vara sa mu{karcem. Novinare vuku za rukave. {to }e vje~no ostati tra~. {to je te{ka la`. elektrotehni~ar .Ima tra~eva koje sam dobro upamtio. Za mene je tra~ koji sam nedavno pro~itao u jednom tabloidu. Sadmir Ibrahimovi}. samo da Ahmed Nuhbegovi}. jer to je veliki grijeh. da kod nas u BiH nema vi{e zavisti me|u muzi~arima.U najdubljem sje}anju mi ostaju samo moji lijepi i sretni doga|aji. Ove dvije srbijanske pjeva~ice se spore zbog intervjua u jednom „`utom“ ~asopisu u kome je Seka uporedila Karleu{u sa Bokijem 13. septembar/rujan 2011. malo pratim tra~eve estradnih zvijezda. a to je da kod nas u BiH nema vi{e zavisti me|u muzi~arima SARAJEVO A. Neki pjeva~ izmisli sva|e. i ka`u im „ pi{i {ta bilo“ samo da do|u do slave. pa mo`da i u Expressu. Ma nijednoj informaciji ne vjerujem koja se o njima objaljuje pa ni onu koju sam nedanvo pro~itao. a ne tra~evima.Koji vam je estradni tra~ ostao u najdubljem sje}anju? Da Ha{im Hu~uk Hoki nema jedno uho Senahid Turbi} Sejo.U najdubljem sje}anju ostao mi je ovaj estradni tra~: Tra~alo se da je Dragana Mirkovi} plakaju}i molila Ildu [auli} da joj oprosti {to je nije zvala da gostuje u emisiji DM televizije. pa iskreno i ne ~itam plaho takvu {tampu. Ili kada Ljuba odnosno Ejub Ali~i} javno ka`e da nije Rom. da je njez biv{i de~ko Zoran Kova~evi} homoseksualac. Dragana je izvrsna pjeva~ica. i da su inspekcijski organi odlu~ili trajno iskorijeniti piratstvo s na{ih ulica. kra|e. Karijeru treba graditi lijepim i kvalitetnim pjesmama. Uh. Meksud ^ergi}.Pa recimo ne{to. Nedavno sam ~uo da }e se u na{em gradu uskoro osnovati i tre}e kulturno-umjetni~ko dru{tvo. Tahir Bebakovi}. To se de{avalo jo{ dok je Arkan bio `iv. Alem Veli}. jer estradnim zvijezdama pa i Vesni \ogani estrada zna~i `ivot i po cijenu flertovanja mu`a sa biv{om bliskom priajteljicom. slu`benica . S. kada je Hoki po~eo nositi kratku frizuru. SREBRENIK S. sevdalija . radom i kvalitetom. svi smo vidjeli da ima oba uha. humorista . Senahid Turbi} Sejo. Ipak u najdubljem sje}anju ostao mi je estradni tra~ kada se tra~alo na prostoru cijele biv{e Juge da je zbog neke plesa~ice Mileta Kiti}a napustila supruga Marta Savi}. Damir Avdi}. Eto. Ima mnogo skandala i tra~eva o Ceci koji su ta~ni ali ima i onih koji nemaju veze sa istinom. Ta informacija ili tra~. Ono {to sam do- expressmag. Protivnik sam svakog tra~a. gdje bi mi bio kraj. da folk pjeva~ica Mira [kori} izbjegla smrt u teroristi~kom napadu u Ankari. Sejo Kovo. koji njoj uop{te nisu potrebni. VISOKO D@. da bi ona navodno demantovala tu pri~u. Dosta je tra~eva koje objavljuju novine. ZAVIDOVI]I I.Pro~itao sam u posljednjem broju Expressa da se Vesna \ogani zbog nevjerstva supruga povla~i sa estrade. Ti tra~evi uglanvom dobro prodaju novine koje to i objavljuju. roker . Mustafa Rizvanovi}. Kasnije. Mo`da je to razlog {to dvije pjeva~ice ne mo`emo vidjeti zajedno. Glumac je u to vrijeme boravio u Crnoj Gori zbog poslovnih obaveza a bio je smje{ten u hotelu u kome je snimak i nastao u kasnim ve~ernjim satima.

58 29. septembar/rujan 2011. .