Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik subota, 8. 10. 2011. Sarajevo Godina XVII Broj 5787

17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

ederalni ministar unutra{njih poslova Predrag Kurte{ u intervjuu za „Dnevni avaz“ izjavio je da oni koji su prekju~er u prijesto-

F

nici BiH izazvali krvave nerede, „u Sarajevo nisu do{li da gledaju utakmicu i navijaju za svoj tim“. - Indikativno je da ovaj incident po mnogo~emu korespondira s do-

ga|ajima koji su se u vrlo kratkom periodu desili u drugim gradovima u BiH i ta ~injenica treba biti predmet studioznih analiza - kazao je 2., 3., 4. i 5. strana Kurte{.

Kvalifikacije za EP

Intervju: Predsjednik RS za „Avaz“

DODIK: JA NE MRZIM BOSNU
Prilog „Sedmica“

Evropska unija: Ekonomska kriza na vrhuncu

SNI@ENI KREDITNI REJTINZI, I BANKE PO^INJU PADATI
Edin D`eko posti`e prvi gol protiv Luksemburga: Sa Francuzima za prvo mjesto u grupi
(Foto: S. Jordamovi})

Pobjeda za bara`!
MOSTAR

Veliki trijumf selekcije BiH u Zenici

Visoko: Velika tragedija u porodici Halilovi}

64. i 65. strana

LJUBOMORNI MU@ UBIO MAJKU TROJE DJECE
19. strana

BUGOJNO

Predsjednik HVIDRA-e pretukao invalida

Titova vila okupljali{te narkomana

16. strana

11. str.

22. str.

17. str.

HULIGANI SU BILI SPREMNI
Nije isklju~eno da su doga|aji produkt politi~ke instrukcije Do prolje}a zabrana za gostuju}e navija~e

DAN POSLIJE

Predrag Kurte{ o neredima

Sarajevo

Fehro Habibovi} poku{ao se objesiti kod vrata Psihijatrije

(Foto: B. Nizi})

’Avazovi’ reporteri sprije~ili samoubistvo

Drama biv{eg pripadnika Armije RBiH

Reakcije na nasilje
Haris Pa{ovi}

2

Dnevni avaz, subota, 8. oktobar/listopad 2011.

aktuelno

Neredi imaju za cilj razbiti BiH
- Ni{ta nije slu~ajno. Ovo je nastavak koordinirane akcije proizvodnje nemira, iza ~ega, o~igledno, stoji politi~ko organiziranje. U pitanju je zloupotreba navija~a, a sve u cilju razbijanja BiH, na ~emu se intenzivno radi cijelu godinu. Nije mi jasno za{to policija nije sprije~ila nerede, zato je velika odgovornost na njima. Mi, kao gra|ani BiH, ali i kao glasa~i, moramo tra`iti da nas politika i policija za{tite Pa{ovi}: Odgovornost je na policiji od divljanja huligana.

DAN POSLIJE Pokrenuta opse`na istraga nakon

Sukobe su zapo~eli
Te{ko povrije|eni mladi} je svjestan
Dan nakon velikih nereda uo~i utakmice @eljezni~ar - Hajduk, broje se povrije|eni navija~i, uni{tena vozila i privedeni izgrednici. Najte`e povrije|eni Mario Bori} (28) iz Splita, navija~ Hajduka, koji je zbog frakture lobanje zadobivene u navija~kim neredima operiran na sarajevskoj Neurohirur{koj klinici, van je `ivotne opasnosti. Portparol KCUS-a Biljana Jandri} ka`e da je Bori} probu|en, svjestan i komunikativan. Ljekarsku pomo} ju~er u pet sati potra`io je jo{ jedan navija~ iz Sarajeva, koji je dobio udarac kamenom u le|a. Time se broj osoba povrije|enih u krvavim neredima popeo na 14.

Medicinsku pomo} zatra`ilo ukupno 14 osoba

Nermin Nik{i}

Scenarij otprije 20 godina
Vlada Federacije BiH je spremna da zajedno s Vije}em ministara BiH i drugom entitetskom vladom radi na dono{enju zakona o spre~avanju navija~kih nemira. Bilo bi „sjajno“ da su ovo samo navija~ki nereNik{i}: Zakon o spre~avanju di i pogre{no izra`avanje navija~kih nereda takozvanih navija~a i ljubavi prema svom klubu. Na`alost, ovo nije tako jednostavan problem. Sje}am se sli~nog scenarija prije dvadesetak godina u na{oj biv{oj dr`avi kada su se navija~ke skupine koristile u druge svrhe.

Do{li da provociraju

U{li bez ulaznica
Sarajevska policija privela je navija~a @elje S. E. (21) i protiv njega su poduzete zakonske mjere, ka`u u MUP-u i dodaju da nastavljaju rad na identifikaciji ostalih aktera nemilih scena. U toku su privo|enja i saslu{anja svih onih koji se mogu dovesti u vezu s neredima. Iz MUP-a KS ju~er su hronolo{ki opisali nerede, potvrdiv{i da su navija~i Hajduka po~eli kavgu. Po izlasku iz autobusa i vozila, oni su na stadionu Grbavica polomili dio za{titne ograde, a zatim se uputili prema ju`noj tribini. Tu je desetak `eljovaca postavljalo navija~ke

Mi{o Relota

Izaziva se sukob Bo{njaka i Hrvata
- U ovom trenutku je najopasnije nerede politizirati, jer se time dolijeva ulje na vatru i pravi jaz, odnosno sukob izme|u Hrvata i Bo{njaRelota: Spustiti loptu ka u Federaciji BiH. Loptu treba spustiti i dozvoliti stru~njacima i nadle`nim institucijama da utvrde uzroke nereda u Sarajevu. Sve druge, preuranjene izjave su budalaste i veoma opasne.

Policija koristila i pse

Sprovo|enje izgrednika u policiju

Adis Arapovi}

Bit }e sve brutalnije
- Ovo }e biti samo jedna od posljedica koje }e se de{avati i koje }e biti sve brutalnije ukoliko se dru{tvo ozbiljno ne pozabavi svojim vrijednosnim poreme}ajima. Nije isklju~eno da postoji i politi~ka pozadina i politi~ke igre koje se ~esto Arapovi}: Snositi odgovornost de{avaju na ovakvim masovnim skupovima i njima se trebaju pozabaviti policija i istra`ni organi. Neko mora snositi odgovornost.

transparente. - Kada su primijetili ~lanove „Torcide“, `eljovci su otr~ali prema zapadnoj tribini. Hajdukovci su sustigli jednog od njih i napali ga. Navija~i Hajduka potrgali su transparente nastavljaju}i se kretati prema zapadu, ali su ih zaustavili za{titari i

policajci. Ova grupa popra}ena je prema sjevernoj tribini, namijenjenoj gostuju}im navija~ima, na koju su mogli u}i samo uz odgovaraju}e ulaznice. S obzirom na to da je ve}ina navija~a Hajduka odbila kupiti ulaznice, delegat utakmice odlu~io je da oni budu uda-

ljeni sa stadiona, {to je i u~injeno. Policajci su ove navija~e ispratili iz KS - saop}ila je ju~er sarajevska policija. Prema njihovim navodima, prekju~er oko 17.30 sati ulicom Topal Osman-pa{e nenajavljeno i bez policijske

Stanovnici Grbavice svjedo~ili brutalnom nasilju prije prijateljske

Letjeli su fla{e,baklje,
Ulicu osiguravala samo desetorica policajaca koji nisu mogli ni{ta, ka`e Kuldija
U ulici Topal Osmanpa{e u sarajevskom naselju Grbavica ju~er su se mogli vidjeti tragovi prekju~era{njeg nasilja. Prema rije~ima o~evidaca, ne{to du`e od sat prije utakmice na parkingu ispred zgrade na broju 12 do{lo je do `estokih sukoba izme|u navija~a ovih klubova.

Josip Muselimovi}

Smi{ljeni obra~uni

- Ne bih mogao re}i da je u neredima bilo politizacije, ali smi{ljenih navija~kih obra~una, sigurno, jeste. Stanje u sportu je zabrinjavaju}e, potrebna je hitna dru{tvena intervencija. Nadle`ne slu`be moraju izvu}i Muselimovi}: Sasje}i pouku i ovakve pojave sasje}i u korijenu A. K. - M. H. - A. Dr. u korijenu.

Manja skupina
O~evidac Kemal Kuldija ka`e da je skupina navija~a Hajduka, koja je do{la iz Hercegovine svojim vozilima bez pratnje policije, psovkama i vrije|anjem izazivala navija~e @eljezni~ara, nakon

Kuldija: Razbijena vozila

I{ek: Od dima se nije vidjelo nebo

~ega je izbila tu~a. - Jednom stranom ulice i{la je manja skupina @eljinih navija~a, a suprotnom stranom navija~i Hajduka, koji su ih provocirali, nakon ~ega je izbila tu~a, iako su „Manijaci“ bili u manjem broju. Tu~njava je trajala du`e od sat, jer desetorica policajaca koji su bili raspore|eni na toj lokaciji nije mogla ni{ta uraditi. Razbijali su i parkirana vozila ispred zgrade, letjeli su fla{e, baklje, kamenje... - ka`e Kuldija. O~evici ka`u da se ~ula i jaka pucnjava, kao iz vatrenog oru`ja. Tokom brutalnog sukoba Alija Rov~anin

aktuelno

Dnevni avaz, subota, 8. oktobar/listopad 2011.

3

Komentar dana
Pi{e: Tarik LAZOVI] (tarikl@avaz.ba)

krvavih nemira na ulicama Sarajeva

O{te}eno 15 vjetrobranskih stakala na vozilima

navija~i Hajduka
Saslu{anja u policiji nastavljena i ju~er
pratnje nai{la je kolona od osam vozila s Hajdukovim navija~ima, koje su kamenicama napali simpatizeri @eljezni~ara. U tom sukobu ozlije|eno je {est navija~a Hajduka, tri `eljovca, o{te}eno je osam vozila „Torcide“ i nekoliko parkiranih automobila.

Formula za kompromis
Bosanci i Hercegovci, uglavnom, te{ko dolaze do dogovora. Tradicionalna kombinacija agresivnih politika, li~nih interesa i tersluka nije plodno tlo za bilo kakav kompromis. Stoga niko nije ni o~ekivao da }e vlast brzo biti podijeljena. Posljednja de{avanja na bh. politi~koj sceni, zapravo iza te scene, otkrivaju da se do dogovora, ipak, mo`e do}i. I to samo onda kada u pregovore nisu uklju~eni potro{eni politi~ari ~ija su usta prepuna kompromisa. Dogovori u Banjoj Luci, Mostaru i Br~kom su propali, ali ne i dogovor o IPA fondovima, koji su sami postigli Milorad Dodik i Zlatko Lagumd`ija. Ovih dana dolaze ozbiljne naznake da se Lagumd`ija dogovorio i s Draganom ^ovi}em o uspo-

Svi posljednji dogovori imaju zajedni~ki imenitelj - u njima nema Tihi}a
stavi kantonalnih vlasti. Svi ti dogovori imaju zajedni~ki imenitelj - u njima nema Sulejmana Tihi}a i njegove SDA. Rasplamsali sukobi unutar platforma{a u Zeni~ko-dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu otkrivaju tektonske poreme}aje u vladaju}oj koaliciji u FBiH. Zna~i li to da su oni odraz primjene nove formule za dogovor, pokazat }e se narednih dana. No, ve} sada se zna da su mnogi shvatili kako BiH ne mo`e krenuti naprijed s politi~kim snagama koje su je dovele do ivice ekonomske i politi~ke egzistencije. Lagumd`iji je sve jasnije da, ako `eli zemlju povesti naprijed, mora se rije{iti bremena stranke koja je odgovorna za krizu od koje BiH pati.

Krivi~no gonjenje
- Policija je nerede stavila pod kontrolu, pri ~emu su ozlije|ena i dva pripadnika MUP-a. Povrije|eni navija~i dovedeni su u PU Novo Sarajevo radi davanja izjava i utvr|ivanja {tete - saop}eno je iz MUP-a KS. U Tu`ila{tvu KS ka`u da je u neredima o{te}eno ukupno 15 vjetrobranskih stakala na vozilima. - Nama za sada niko nije predat niti imamo informaciju da ima uhap{enih. [est lak{e povrije|enih saslu{ano je u policiji. Izjavili su da im nisu poznate osobe koje su ih povrijedile te da ne `ele njihovo krivi~no gonjenje ka`e portparol Tu`ila{tva Jasmina Omi}evi}. U Tu`ila{tvu dodaju da se za sada nepoznate osobe terete za nasilni~ko pona{anje (kazna od {est mjeseci do pet godina zatvora), napad na policajca (od jedne do deset godina), nano{enje te{ke povrede (od jedne do deset godina) te o{te}enje tu|e stvari (do jedne godine zatvora). E. HALA]

PORTAL - komentar dana www.dnevniavaz.ba
Ivica Osim, predsjednik Komiteta za normalizaciju: Slabo su re`irali incident, sve je bilo tako o~ito

Tvrdnje predstavnika „Torcide“ iz Kiseljaka
Predstavnik navija~ke grupe „Torcida“ iz Kiseljaka kod Sarajeva javio se tokom ju~era{njeg dana kako bi, kako je rekao, bh. javnost upoznao sa „stvarnim ~injenicama“ u vezi s neredima na Grbavici. - ^lanovi „Torcide“ iz Kiseljaka, ali i ~itave srednje

Nismo krivi za nerede
Bosne nisu izazvali nerede. Navija~ka kolona sa ~lanovima ogranka bh. „Torcide“ zaustavljena je kod Rajlovca i vra}ena nazad odmah po izbijanju nereda u Sarajevu. Druga kolona koja se kretala iz Splita zaustavljena je na Ivan-sedlu. Na listi povrije|enih su Zadranin, dva

Spli}anina, Metkovi}anin i Bjelovar~anin. Valjda to najbolje govori o tome ko je bio ispred stadiona. Mediji koji su to htjeli mogli su primijetili registarske oznake iz Slavonskog Broda i Zagreba na videosnimcima - poja{njava predstavnik „Torcide“ iz Kiseljaka.

- Pa, ovi nacionalisti i `ele da suspendiraju fudbal u Bosni kao dokaz nemogu}nosti zajedni~kog `ivota. Ovo se radi zbog ustavnih reformi koje }e biti klju~ne i koje }e odrediti daljnju sudbinu Bosne. Kakvo se stanje tada napravi, niko ga vi{e ne}e mo}i mijenjati, {to ovi separatisti dobro znaju i poku{avaju izvu}i {to bolje startne (Kevin prince boateng) pozicije!!!

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

utakmice

kamenje
ka`e da nijedan navija~ Hajduka nije imao {al svog kluba te da su ciljano izazivali nemire.

Sve ru{ili
- Iz zgrade nismo smjeli iza}i, ru{ili su sve pred sobom. Parking je podsje}ao na ratno polje. Kod nekoliko momaka vidio sam razbijenu glavu. Me|u navija~ima @elje bio je i moj brat koji ka`e da su im psovali majku - ka`e Rov~anin. Tomislav I{ek sukob navija~a posmatrao je s druge strane ulice, iz zgrade prekoputa stadiona. - Sa svih strana ~ula se galama. Nakon {to sam ~uo da

Svjesno izazivanje nereda

neko govori „juri{„ iza{ao sam na balkon. Na sve strane ljudi su se tukli, a od za-

paljenih baklji i dima nebo se nije vidjelo. Sukobi navija~a {irili su se, a glavna ulica pr-

ema mostu u Hrasnom skoro je bila blokirana - ka`e A. Nu. I{ek.

Reakcije na nasilje
Mehmed Ba`darevi}
sam ~uo {ta se sve de{avalo prekju~er na na{oj Grbavici i oko nje. Nekada su dueli @elje i Hajduka bile prave fudbalske fe{te, `estoki, ali korektni dueli, a sada smo u situaciji da se ni prijateljski me~ ne mo`e odigrati. @alosno. Dugo `ivim i radim u Francuskoj, pa nemam ba{ Ba`darevi}: Zloupotreba najbolji uvid u sva dru{tve- navija~a na de{avanja u BiH, ali mogu konstatirati da je na{ fudbal u raljama prljave politike. Politi~ke elite su svjesne da svoje stavove najbolje mogu plasirati kroz navija~e i zato ih koriste.

4

Dnevni avaz, subota, 8. oktobar/listopad 2011.

aktuelno

Fudbal je u raljama prljave politike POLICIJA Dragan Luka~ nakon sastanka s komesarima - Jeza me obuzela kada

Husref Musemi}

Nemamo ~ak ni vodene topove!
Inicijativa komesara sarajevske policije za formiranje jedinice za kontrolu nemira pola godine le`i u ladici kod ministra, ka`e direktor FUP-a
koji je na sastanku iznio komesar policije Kantona Sarajevo, a koji je prije nekih pola godine napravio kompletan elaborat kadrovske i organizacijske strukture i dostavio ga ministru. T je inicirao i formiranje jeu dinice za kontrolu nemira, nabavku materijalno-tehni~kih sredstava, opreme potrebne za rad u tim uvjetima. Me|utim, ministar to dr`i u ladici, plan nije potpisan, a jedinica nije formirana. Treba znati i da nijedan kantonalni MUP nema vodeni top za rastjerivanje masa u uvjetima nereda, iako svugdje u svijetu vidimo da policija intervenira na taj na~in - pojasnio je Luka~. Istakao je da je nakon ovih nereda jasno da se ubudu}e mora pravovremenije planirati osiguranje ova-

Poo{triti zakone
- Vi{e je nego o~ito da u svemu ima politi~ke pozadine. @ivimo u takvom dru{tvu u kojem je, na`alost, politika prisutna u svim sferama. Sada je na potezu dr`ava da primjenom ili poo{travanjem zakonske reMusemi}: Jasna gulative upotrijebi mehanipoliti~ka pozadina zme kako bi iskorijenili huligane na na{im stadionima. Engleska je uspjela to u~initi prije ne{to vi{e od dvadesetak godina, ali sumnjam da smo mi to u stanju sada uraditi. Brine me i mogu}nost da nas FIFA i UEFA kazne zbog posljednjih izgreda u Banjoj Luci, Mostaru i Sarajevu. Huligani ne bi ispa{tali, ve} mi, treneri, fudbaleri, prate}e slu`be... Mora se hitno reagirati, jer ovo mo`e prerasti u totalni haos. Ni dan poslije de{avanja na Grbavici ne mogu se na~uditi kako neko mo`e do}i na prijateljski me~ velikih rivala i praviti nerede. To ne mo`e biti slu~ajno.

Direktor Federalne uprave policije (FUP) Dragan Luka~ izjavio je za „Dnevni avaz“ da je na sastanku s kantonalnim policijskim komesarima odr`anom preksino} i ju~er u Od`aku analiziran i problem krvavih nereda na sportskim stadionima i oko njih. Prema njegovim rije~ima, jasno je da policija jeste jedan od najodgovornijih, ali nije jedini odgovorni subjekt za sve {to se doga|a u okviru bilo kog javnog skupa. On potcrtava da je puno objektivnih razloga zbog kojih policija u nekim uvjetima i ne mo`e reagirati pravovremeno, iako radi maksimalno da situaciju dr`i pod kontrolom. - Zanimljiv je podatak

Nepotpisan plan

Valentin Incko

Odgovorni moraju biti privedeni
- Nadle`ni organi moraju posvetiti punu pa`nju ne samo prekju~era{njim zbivanjima u Sarajevu nego i ranijim incidentima u Banjoj Luci i Mostaru. Ovo se, prije svega, odnosi na policiju koja treba provesti istragu i privesti pravdi sve osobe koje su odgovorne za uni{tavanje imovine i ozlje|ivanje ljudi. O~ekujem detaljnu istra- Incko: Provesti istragu gu i privo|enje svih umije{anih osoba, bez obzira na to koji nogometni klub podr`avaju.

]osi}: Situacija bila pod kontrolom
Vahid ]osi}, komesar sarajevske policije, ju~er je u Od`aku izjavio da }e biti provedena istraga kako bi se utvrdilo je li bilo propusta u planiranju i organizaciji osiguranja utakmice u Sarajevu koja nakon sukoba huligana nije ni odr`ana. - Mislim da je situacija u Sarajevu bila pod kontrolom i da se nisam imao potrebe vra}ati sa slu`benog puta iz Od`aka za Sarajevo, jer je tu bio policijski menad`ment u koji imam povjerenja - kazao je ]osi}, kojeg su novinari pitali i ho}e li podnijeti ostavku zbog propusta policije, ali on nije direktno odgovorio, kazav{i da mu piTa. B. tanje nije jasno.

Luka~: Policija radi maksimalno

kvih skupova, uz bolje prikupljanje operativnih i obavje{tajnih podataka. Uprkos posljednjim incidentima, na sastanku policijskih ~elnika zaklju~eno je da je stanje sigurnosti u FBiH zadovoljavaju}e, iako je u avgustu ove u odnosu

Stanje u zemlji

Mirvad Kuri}

Izvori ideja su huligani
- @alosno je {to se politika mije{a u sport. Huligane treba kazniti, ali je ovdje pitanje ko su, zapravo, huligani. Izvori tih ideja su ve}i huligani nego ova masa kojom se manipulira, jer ako vi na staKuri}: Kazniti po~inioce dionu ne odr`ite utakmicu zato {to ste primili neki SMS u kojem vam je re~eno da ne igrate, o~igledno je onda da nije sporan fudbal, ve} politika.

na isti mjesec pro{le godine za 16 posto pove}an broj krivi~nih djela koji se najvi{e odnose na kra|e, a {to Luka~ dovodi u vezu s te{kim ekonomskim stanjem u zemlji. Istovremeno, smanjen je broj prometnih nezgoda i prekr{aja iz domena javnog reda i mira. M. K.

Martin Ragu`

Dr`ava mora reagirati
- Situacija je alarmiraju}a i tra`i studiozan odgovor, ali i `urnu poruku institucija BiH koje trebaju re}i stop nasilju. Na`alost, takvog odgovora ne vidim. Ragu`: Situacija je Dr`ava ove nerede mora alarmantna prepoznati kao jedan od najve}ih signala za uzbunu, jer imaju puno {ire implikacije i {alju poruku u kakvom stanju je ovo dru{tvo. Oni se, sigurno, ne mogu povezati samo s nasiljem u sportu.

A. K. - M. H. - A. Dr.

Do kraja jesenje polusezone, sve prvenstvene i utakmice Kupa BiH bit }e zatvorene za gostuju}e navija~e. Ovu odluku je sino}, na sjednici odr`anoj prije po~etka utakmice BiH - Luksemburg, donio Komitet za normalizaciju BiH, odgovaraju}i na sve te`e incidente na na{im fudbalskim terenima. - O ovoj smo opciji razgovarali i ranije, ali smo se nadali da incidenti ne}e eskalirati. Me|utim, nakon doga|aja od ~etvrtka na stadio-

Do prolje}a zabrana za gostuju}e navija~e!
Begi}: Kriti~na situacija

Komitet za normalizaciju NSBiH odgovorio na huliganske ispade

nu Grbavica, nije nam preostalo ni{ta drugo nego da donesemo odluku o zabrani odlaska gostuju}ih navija~a na utakmice - rekao nam je ~lan Komiteta Dino Begi}. Ova odluka zna~i i da }e svi gradski derbiji izme|u Vele`a i Zrinjskog, te svi sarajevski, do kraja polusezone biti zatvorni za gostuju}e navija~e. - Izuzetaka ne}e biti, jer ako napravimo jedan, onda }emo i drugima morati izlaziti u susret, a to u ovoj situaciji nije mogu}e. Bezbjedo-

nosna situacija na na{im stadionima je kriti~na - dodao je Begi}. Komitet je, isto tako, osudio incidente iz Sarajeva, kao i Mostara, te od svojih tijela zatra`io da dostave informacije o doga|ajima, a od @eljezni~ara i izvje{taj o organizaciji susreta protiv Hajduka. Komitet je tako|er zatra`io da komisije NSBiH ispitaju tvrdnje smijenjenog trenera Borca Zvezdana Cvetkovi}a o nelegalnim radnjama u banjaM. T. lu~kom klubu.

pogledi

Dnevni avaz, subota, 8. oktobar/listopad 2011.

5

INTERVJU Predrag Kurte{, federalni ministar unutra{njih poslova

Huligani bili pripremljeni!
Ne treba isklju~iti mogu}nost da su ovi doga|aji produkt politi~ke instrukcije Obra~unat }emo se sa svakim ko poku{a destabilizirati dr`avu
Kurte{: Razloga za paniku nema Osim: Borba protiv zla u bh. fudbalu

Razgovarala: Mirela KUKAN Federalni ministar unutra{njih poslova Predrag Kurte{ u intervjuu za „Dnevni avaz“ izjavio je da oni koji su prekju~er u prijestonici BiH izazvali krvave nerede, „u Sarajevo nisu do{li da gledaju utakmicu i navijaju za svoj tim“. - Prema informacijama koje sam dobio od ~elnih ljudi MUP-a Kantona Sarajevo, izaziva~i nereda djelovali su sinhronizovano i pripremljeno za ono {to su u~inili. Indikativno je da ovaj incident po mnogo~emu korespondira s doga|ajima koji su se u vrlo kratkom periodu desili u drugim gradovima u BiH i ta ~injenica treba biti predmet studioznih analiza - ka`e Kurte{.

treba isklju~iti u analizi ukupnog problema. Zabrinutost javnosti prouzrokovanu ovakvim de{avanjima potpuno razumijem, s tim da sam uvjeren da razloga za paniku, zaista, nema.

Napad na ustavni poredak?
Ako je ono {to se desilo u aprilu pro{le godine ispred zgrade Vlade FBiH u Sarajevu na protestima boraca okvalificirano kao napad na ustavni poredak, {ta je onda ovo? - Pitanje je, samo po sebi, potpuno legitimno. Moram, me|utim, ukazati na ~injenicu da je za kvalifikovanje bilo kojeg krivi~nog djela ovla{teno isklju~ivo nadle`no tu`ila{tvo, a ne policijski organ. Je li policija zakazala i {ta je potrebno u~initi da se ovo zaustavi? - Policija, mislim na policijske slu`benike koji su direktno u~estvovali u aktivnostima s ciljem spre~avanja eskalacije nasilja tokom ovog posljednjeg, ali i ostalih doga|aja o kojima govorimo, profesionalno je i po`rtvovano radila svoj posao. Ja znam da mi u Fede-

Li~nost dana Ivica Osim

Nova [vabina bitka
Osim je odmah nakon nereda otvoreno progovorio i stvari nazvao pravim imenom
S takvim zdravljem i u tim godinama, Ivici Osimu najbolje bi bilo da sjedi na jadranskoj terasi i napaja o~i morskim plavetnilom, ali bh. legenda i trenutno prvi ~ovjek na{eg fudbala spremno se hvata uko{tac s jednim od najve}ih problema koji odavno, kao rak, nagrizaju na{e dru{tvo. Odmah nakon nereda u Sarajevu, koji su ponovo u prvi plan bacili podjele u kojima `ivimo, Osim je reagirao i otvoreno progovorio o problemima koji nas ti{te i svjesnom miniranju bilo kakvih poku{aja da se od BiH napravi normalna zemlja u kojoj gra|ani ne}e strahovati za svoje `ivote i `ivote svoje djece. Komitet za normalizaciju, sa 70-godi{njim Sarajlijom na ~elu, ima za zadatak da makar fudbal izbavi iz zla podjela i nacionalizma. Na{a legenda prekju~er je vizionarski istakla da }e na{ fudbal morati iza}i na zelenu granu, a znaju}i Osima, nemamo razloga da mu u tome ne vjerujemo. M. T.

Raditi svoj posao
Konkretno pitanje - mislite li da ovo neko namjerno ~ini radi destabilizacije dr`ave, i ko? - Pitanje je, zaista, krajnje konkretno, ali i izuzetno ozbiljno. Ja u ovom momentu ne mogu dati konkretan odgovor, ali `elim uputiti najozbiljniju poruku - Ministarstvo kojim rukovodim, u saradnji s ostalim agencijama za provo|enje zakona u Bosni i Hercegovini, najenergi~nije }e se obra-

Sredstvo manipulacije
Legendarni Ivica Osim upozorio je da je ovo jedan stra{an incident koji podsje}a na devedesete. Imaju li ovi neredi politi~ki motiv, za {ta ima zaista mnogo indicija? - Jedna od karakteristika supkulture takozvanih navija~kih skupina jeste da te grupacije predstavljaju vrlo pogodne poligone za manipulaciju svake vrste. Iskustvo devedesetih godina zorno pokazuje da je upravo ova populacija kori{tena kao sredstvo manipulacije od odre|enih, krajnje nazadnih i destruktivnih politika. U ovom momentu ne mogu potvrditi da su doga|aji o kojima govorim produkt politi~ke instrukcije, ali isto tako ~itav niz faktora koji je zajedni~ki za svaki od njih pojedina~no, ukazuje da takvo ne{to ne

Policija morala procijeniti sve faktore rizika
- S druge strane, ~injenica je da su se ovi doga|aji, ipak, desili, {to je samo po sebi izazvalo uznemirenje javnosti, a o Bosni i Hercegovini poslalo ru`nu sliku u svijet. Kao ministar, od ~elnih ljudi koji direktno rukovode policijskim snagama i operacijama o~ekujem da izvr{e detaljne analize koje }e pokazati jesu li planiranjem koje je moralo pr~unati sa svakim ko na bilo koji na~in poku{a destabilizovati Federaciju, odnosno dr`avu Bosnu i Hercegovinu. ethoditi direktnom anga`manu policije obuhva}eni svi faktori rizika te jesu li policijske aktivnosti u takti~kom i tehni~kom smislu vo|ene na pravi na~in, i da s rezultatima tih analiza, {to prije, upoznaju izvr{nu i zakonodavnu vlast. Na osnovu toga, vlast, naravno i naj{ira javnost, dat }e kona~nu ocjenu o uspje{nosti reakcije policije za svaki od konkretnih slu~ajeva. raciji BiH raspola`emo respektabilnim policijskim snagama koje su i obu~ene i opremljene da vladaju situacijom na terenu, uklju~uju}i i ovakve incidente.
Zgrada Ambasade SAD u Sarajevu

Ameri~ka ambasada u BiH

Akteri nasilja moraju odgovarati
U povodu preksino}njih nereda na Grbavici, oglasila se i Ameri~ka ambasada u na{oj zemlji. Ured za odnose s javno{}u na na{ upit da prokomentira doga|aje, naveo je da nasilje treba osuditi. - Ambasada Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava osu|uje nasilje do kojeg je do{lo u Sarajevu i poziva organizatore, snage za provedbu zakona, igra~e i navija~e da sprije~e takve incidente. O~ekujemo da }e osobe odgovorne za ove akte nasilja odgovarati kazali su ju~er za „Dnevni avaz“ u Ameri~koj ambasadi u BiH.
A. K.

[ta drugi pi{u

$

Dnevni avaz, subota, 8. oktobar/listopad 2011. 

=E

OPTUŽBE Međusobna prepucavanja žiranata u Sarajevu 

KH=JLEćJLH@E@=A 0=@žE=DKJLEćL=H=E?=
Obje podnijele prijave Tužilaštvu Kantona Sarajevo Meta napada

Saporo: Zvijeri viđene u blizini škola

KadiraMuratović, kojaje prozvana zbog prevare žiranata kod 53 podignuta kredita, tvrdi u izjavi za naš list da je predsjednica Udruženja za zaštitu žiranata Kantona Sarajevo Dženana Hadžimahmutović varalica! Muratović je reagirala na optužbe Hadžimahmutović, tvrdeći da nisu tačne te da je zapravo ona meta napada predsjednice sarajevskog ogranka Udruženja za zaštitu žiranata. - Od 2004. do 2006. godine medicinske sestre Doma zdravlja Novo Sarajevo Dženana Hadžimahmutović, zatim J. P. i Z. H. bile su žiranti po kreditnim karticama i potrošačkim kreditima 28 puta. Debelo su naplaćivale te usluge meni i mojoj kćerki, i to uiznosima od 300do 1.500 KM po jemstvu. O svemu su obaviješteni Tužilaštvo i MUP KS. Za sve navedeno prezentirani su dokazi i navedeni svjedoci - tvrdi Kadira Muratović. 

A@LA@E šAJ=K =F=IE CH=@
Vlasti japanskog grada Saporo upozorile su građane da su u posljednjih nekoliko dana u blizini osnovnih škola u gradu primijećeni mrki medvjedi. Prema izjavama očevida-

Upozoreni stanovnici Saporoa

ca, medvjedi su viđeni u više centralnih kvartova tokom prošle noći, a posebno na mjestima koja posjećuju učenici i gdje se nalaze osnovne škole. Policijska vozila patrolirala su u oblastima gdje su medvjedi primijećeni da bi upozorili stanovništvo.

Hadžimahmutović: Odbacila sve optužbe

Ona je postavila pitanje čije interese zastupa Udruženje žiranata.

*=?E= KKK I= " AJ=H= LEIEA
Jedna Amerikanka osuđena je na 35 godina zatvora za ubistvo pošto je dvogodišnju unuku u jednom tržnom centru bacila s gotovo 14 metara visine. Porota je odbacila odbranu optužene Karmele dela Rose (Carmela), koja je insistirala na neuračunljivosti. Tužilaštvo je saopćilo da je Karmela bacila malu Ejndželin Ogdok (Angelyn Ogdoc) prošlog novembra, jer je bila ljuta što je zet ostavio njenu kćerku. Porota je zaključila da je zločin unaprijed smišljen, a u prilog tome išla je i izjava koju je osumnjičena dala policiji, gdje je priznala da je

Osuđena na 35 godina

Digla kredite
Hadžimahmutović, koja je krivičnu prijavu protiv Muratović zbog prevare

žiranata podnijela u maju 2009. godine, odbacuje sve njene optužbe. - Naše udruženje je legitimno i imamo sve informacije i materijalne dokaze koji su podneseni Kantonalnom tužilaštvu. Njene tvrd-

nje apsolutno nisu tačne. Ona je ta koja je digla tolike kredite, sada je najlakše prebaciti loptu na druge. Zašto se nije oglasila ranije kada je bila prozivana u medijima - upitala je Dženana Hadžimahmutović. A. Du.

Danas počinje uplata igre na sreću superloto na svim prodajnim mjestima “Lutrije BiH”, a prvo izvlačenje bit će održano u srijedu, 19. oktobra. Izvlačenje superlota bit će održavano svakedruge ičetvr- 

EE H=C= = IKFAHJ
te srijede na programu FTV-a s početkom u 19.10 sati. - Superloto je igra koju su Bosanci i Hercegovci upravo i tražili. Jedinstvena je u našoj zemlji, a superdžekpot uvijek će iznositi najmanje milion maraka - rekao je Šukrija Čingić, direktor Sektora za marketing “Lutrije BiH”. Igrači mogu osvojiti svoj prvi milion konvertibilnih maraka tako što će prekrižiti svojih šest brojeva na superloto listiću i odabrati boju - crvenu ili crnu. Pre-

”Lutrija BiH” pripremila novu igru

križenom riječi “da” mogu učestvovati i u igri džoker. Zakonom o igrama na sreću u FBiH, učešćem u igrama na sreću “Lutrije BiH” igrač na direktan načinpomaže ugrožene kategorije i društveno korisne aktivnosti.

TV BINGO
Dela Rosa: Svetila se zetu

40. redovno kolo - nezvani~an izvje{taj

90 63 30 21 57

1

74 64 32 58 60

2

76 79 53 29 42

3

31 41 54 5

4

67 9 27 20

5

89 50 7 73

6

23 3 18 40

7

72 87 10 36

8

59 25 34 83

9

razmišljala da baci Ejndželin nekoliko minuta prije nego što je to učinila.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

7HE IA FHAJL=H= K CHEL
Holandski naučnici otkrili su neobičnu bakteriju koja živi bez kisika i amonijak, koji je jedan od sastoja-

Holanđani otkrili

19

20

21

22

23

24

25

26

27

ka urina, pretvara u raketno gorivo hidrazin. Anammox se, inače, već koristi za pročišćavanje voda, a ima velik potencijal i kao biogorivo.

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Jack pot: Nije izvu~en Bingo 36: Nije izvu~en Bingo 37+: 1 dobitak - 29.425 KM Kartica kupljena u: Biha}u Deseterac: 20 dobitaka: 882,75 KM Peterac: 7.178 dobitka: 4,76 KM

Spec 
Heder Kasils (Heather Cassils) je transrodna trenerka koja je vlastitim tijelom htjela pokazati granice ljudske izdržljivosti. U 23 sedmice nabildala je 10,5 kilograma mišićne mase i potpuno je promijenila način prehrane trošeći na hranu oko hiljadu dolara sedmično. U 23 sedmice uspjela je od androgenog ženskog tijela postati oličenje muškosti, a cijela pustolovina transformacije ljudskog tijela bit će prikazana u sklopu izložbe.

DOBICI U IGRI '[ANSA VI[E' 1. 035 1815712 14 2. 036 1565074 35 3. 035 0006265 95 4. 035 1532067 78 5. 036 3703811 69 D`ek pot za Bingo u narednom kolu iznosi oko 950.000 KM D`ek pot za Bingo+ u narednom kolu iznosi oko 90.000 KM 

=E

Dnevni avaz, subota, 8. oktobar/listopad 2011.

%

[ta ka`u poznati
Žan Leoneti

PREVARE Kako je Bosanac nasamario turskog vozača 

>C @>HJA IJ= >A # AKH=
Ne zarađujem lako novac, ali se pitam da li više nekome pomoći, razočarano kaže Karabadžak, koji je oženjen Bosankom

Na vladi leži odgovornost
- Na vladi leži odgovornost da građanimaveć sadaobjasništasve donosičlanstvou EU, uz napomenu da je samo pristupanje jeLeoneti: dan složen proces koji sa sobom nosi ne saPoštovati mo prava već i obaveze za zemlju kandidata. pravila U procesu pridruživanja treba poštovati pravila i prihvatati kompromise. (Francuski ministar za evropska pitanja za “Politiku”)

Tomaž Pandur

Pozorište je moćan medij
- Svijet u kojem živimo je svijet nakon Hirošime, svijet nakon 11. septembra 2001., svijet nakon ratova na Balkanu. To je zadatak pozorišta, ono reflektira duh Pandur: Živi vremena i prostora u kojem živimo i na taj organizam način ono jest živi organizam. U traženju te istine leži osnovni zadatak svih nas koji se bavimo tom umjetnošću. Zato je kazalište vrlo moćan medij. (Slovenski pozorišni reditelj za “Vjesnik”)

Evropa nam je olakšala putovanje po njenim prostorima i odobrila da bez viza putujemo, ali je i dalje veoma budna kada su bh. građani u pitanju. To se može vidjeti u Njemačkoj i Austriji, gdje policija na parkinzima pored autoputeva skoro svakodnevno pregleda bh. autobuse. Bosanci koji žele u Evropu, da posjete rođake ili vide svijeta, iako kao slobodni građani u vrijeme bezviznog režima putuju s urednim ispravama, ipak bivaju često vraćeni kući. Taman prijeđeš dug put i obraduješse dasi prešao granice, a Slovenci kažu: “Nazad!”, jer kod sebe pojedinci nemaju najmanje 300 eura za Evropu.

Monika Beluči

Ne sviđa mi se italijanska tradicija
- Iz moje ljubavi prema hrani vidi se da sam Italijanka. Jedem sve, a umjesto da odlazim u teretanu, odijevam se u crno. To je Beluči: Postala praktičnije i zabavnije... Ne sviđa mi se italineovisna janska tradicija prema kojoj žena ima svu odgovornost: majka je, brine se o kući, radi. Maštala sam o tome dapostanemneovisna. (Italijanska glumica za “Story”)
Policija u Njemačkoj i Austriji često zaustavlja autobuse

Borba za život
Muke bh. građana najbolje poznajevozač Nadži Karabadžak (Naci Karabacak), Turčin, koji vozi autobus na relaciji BiH - Njemačka više od 13 godina. Karabadžakova supruga je Bosanka. Otac je dva studenta i bori se za život. Karabadžak je zbog dobrote nedavno ostao bez svojih 250 eura. U autobusu koji je krenuo iz Sarajeva putovali su i građani koji kod sebe nisu imali dovoljno novca za prelazak granice. Njih pet zamolilo je Karabadžaka da im posudi novac samo da prijeđu granicu. Želja da pomogne zaslijepila je Karabadžaka i dao im je novac. Jedan momak rekao je da će ga odmah vratiti, jer ga u Njemačkoj čeka sestra, i da mu novac više neće trebati. Poslije granice samo se njih četvero javilo da vrati posuđeni novac. Dvojica su nestala. Jedan je pronađen u drugom autobusu, dok je drugi nestao s novcem. On je ubrzo vraćen u BiH, jer je imao zabranu, s obzirom na to da je četiri godine proveo u evropskim zatvorima.

[ta ka`u u narodu
Karabadžak: Posudio novac petorici putnika

¤ 033/281-393 redakcija(avaz.ba

Nema veze s nogometom
dočekao i nestao s Karabadžakovih 250 eura. - Ne zarađujem lako novac, ali se pitam da li više nekome pomoći - kaže razočarano Karabadžak, koji ne može vjerovati da mu se dobrota tako vratila. B. BOŠKAILO - Svaki dan smo sve više svjesni da živimo u bolesnom društvu, punom mržnje, nacionalne netrpeljivosti, društvu majoriziranja i blaćenja svega tuđeg, drugog i drugačijeg. Ono što se desilo na Željinom stadionu i oko njega nema veze s nogometom, ali ima s pokvarenom politikom, ruralistima, divljacima i fašistima. (Čitalac F. M.)

Zaboravni putnik
Karabadžak mu je osigurao čak i prijevoz nazad za BiH, zaboravivši u tom momentu da mu je posudio novac. Naravno, ovaj je to jedva

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

8. 10. 2011.

Slišković: Brže dozvola

Patricija Foselard (Patricia Frosselard), generalni sekretar Evropskog udruženja flaširanih voda (EFBW). A. C.

U organizaciji Turskog kulturnog centra ''Yunus Emre''

Čelebija: Priznat u Evropi

U organizaciji Turskog kulturnog centra ''Yunus Emre'' i Turskog jezičkog društva u Bošnjačkom institutu u Sarajevu jučer je počeo s radom panel pod nazivom “Tragom Evlije Čelebije”. Njime se obilježava 400 godina od rođenja Evlije Čelebije, najvećeg turskog i 

>EAžA " C@E= @ HđA= -LEA ČAA>EA
svjetskog putopisca 17. stoljeća. Aida Ozturk, direktorica Turskog kulturnog centra “Yunus Emre”, kazala je jučer da je Evlija Čelebija vrijednost ne samo Turske već i zemalja u regiji. Povodom obilježavanja 400 godina od rođenja Čelebije, kojeg je EU proglasila za jednog od 20 najvažnijih osoba koje su čovječanstvu 21. stoljeća pokazale put, turski ministar za odnose s EU Egemen Bagiš je u Turskom kulturnom centru otvorio i izložbu “Put s Evlijom Čelebijom”. A. K.

SUBOTA
8. 10. 2011. JUTARNJE TEMPERATURE

NEDJELJA
9. 10. 2011. JUTARNJE TEMPERATURE
0

PONEDJELJAK
10. 10. 2011. JUTARNJE TEMPERATURE
0

od 1 C do 12 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

od 4 C do 16 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

od 5 C do 13 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 5 C do 16 C

0

0

od 12 C do 19 C

0

0

od 12 C do 21 C

0

0

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Pod utjecajem pogoršanja, praćenog zahlađenjem i povremenim padavinama, većina hroničnih bolesnika i meteoropata će imati pojačane tegobe. Tmurno vrijeme će loše djelovati na raspoloženje. Krajem dana moguće je blago poboljšanje biometeoroloških prilika, izraženije na jugu zemlje. Grad Sarajevo 8. 10. 2011. Izlazak 6.52 Izlazak 16.23 Zalazak 03.15 Zalazak 18.16

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Bosna i Hercegovina spada u sami vrh zemalja u Evropi što se tiče rezervi nadzemnih i podzemnih pitkih voda. Te količine mogu zadovoljiti i domaće i potrebe izvoza. To tvrdi Abdulah Bašić, dekan Rudarsko-građevinsko-geološkog fakulteta u Tuzli, s kojim smo razgovarali o kvaliteti voda u BiH. - Mi imamo sve vrste voda; od pitkih, mineralnih i termalnih. Nažalost, i pored toga BiH dosta uvozi tih vo-

2HEL@=L@AčEIJ==H=@=
da i za to daje desetine miliona eura - kazao je za Bašić. Iako Komisija za priznavanje voda u BiH funkcionira već nekoliko mjeseci, trenutno nemamo ovlašteni laboratorij koji može odraditi sve analize koje traži ova komisija. - Lutanja od analize do analize traju od nekoliko mjeseci do čak dvije godine kazala nam je Marica Slišković, tehnolog u proizvodnji mineralne i izvorske vode. Procjenjujući razna tržiš-

Nova (stara) šansa za bh. ekonomiju

promjenljivo

ki{a i

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om magla pa sun~ano

ta, prodaja flaširane vode širom svijeta godišnje donosi između 50 i 100 milijardi dolara, s time da se tržište širi. U Evropi se proda više od 50 milijardi boca vode. - Proizvodnja flaširane vode unutar EU se razlikuje od proizvodnje bilo gdje drugdje u svijetu. To je zbog toga što je ta voda označena kao prirodna mineralna ili prirodna izvorska voda i mora se flaširati na samom izvoru - kaže za naš list

VRIJEME DANAS
BIHA]

BANJA LUKA 12 11 BR^KO 10

5EAC = F=E==

TUZLA 10

U našoj zemlji u LIVNO ZENICA jutarnjim satima 9 8 SARAJEVO očekuje se oblačno 8 vrijeme s kišom, a u višim područjiima sa susnježicom ili snijegom. Prije podne u većem GORAŽDE 8 dijelu zemlje bez padavina, osim u MOSTAR istočnoj i centralnoj Bosni, gdje bi se 16 kiša mogla, mjestimično, zadržati i tokom poslijepodneva. U sjeverozapadnoj Bosni djelimično razvedravanje. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni, a u NEUM Hercegovini na momente i jaka bura. 16

Ukratko

8

Dnevni avaz, subota, 8. oktobar/listopad 2011.

aktuelno

SRAMOTNO Reakcije nakon susreta Izetbegovi}a i Ugljanina

Susret u Predsjedni{tvu BiH

Posjete

Reis Ceri} podr`ao Izetbegovi}ev stav o Palestini
Reisu-l-ulema Mustafa ef. Ceri} posjetio je ju~er ~lana Predsjedni{tva BiH Bakira Izetbegovi}a. Reis je podr`ao stav Izetbegovi}a da BiH podr`i zahtjev palestinskog naroda da Palestina dobije status punopravnog ~lana Ujedinjenih naroda. Reis Ceri} obavijestio je Izetbegovi}a da je Islamska zajednica (IZ) u BiH zabrinuta zbog mogu}nosti da BiH glasa protiv. Izetbegovi} je izrazio zadovoljstvo {to su se oba rijaseta IZ u Turskoj i BiH posvetila rje{avanju pitanja jedinstva IZ u Srbiji - Sand`aku.

Opasni eksperiment na ra~un Bo{njaka
U javnim Izetbegovi}evim nastupima u posljednje vrijeme vidi se sna`na nota izlaska ususret srpskoj vladi, ka`e Filipovi}
- Sve njegove poteze gledam kao cjelinu: odlazak u Beograd, Kara|or|evo, razgovori koje je vodio s odre|enim izabranim predstavnicima, uglavnom onima koji su sinhronizovani sa srpskom dr`avnom politikom. Ti potezi predstavljaju jedno opasno eksperimentiranje na ra~un Bo{njaka i uop}e na ra~un bosanske dr`ave i na ra~un sand`a~kih Bo{njaka ka`e Filipovi}. Publicista Ned`ad Lati} podsje}a da je i inteSusret ~lana Predsjedni{tva BiH Bakira Izetbegovi}a sa Sulejmanom Ugljaninom dio je plana Beograda, koji ovog servilnog sand`a~kog politi~ara `eli sa~uvati i nakon narednih izbora u Srbiji, odnosno u Sand`aku, smatraju sagovornici „Dnevnog avaza“. Ugljanin, srbijanski ministar i predsjednik koalicije Bo{nja~ka lista za Sand`ak, Beogradu odgovara zbog svoje servilne politike i zapostavljanja interesa Bo{njaka. Akademik Muhamed Filipovi} podsje}a da se u javnim Izetbegovi}evim nastupima u posljednje vrijeme vidi sna`na nota izlaska ususret srpskoj vladi i Srbima u BiH u svakom smislu.

Zukorli} prava adresa
- Kada bih bio na mjestu gospodina Izetbegovi}a, po~eo bih razgovor s onim faktorom sand`a~ke bo{nja~ke javnosti koji je najistaknutiji, a to je nesumnjivo muftija Muamer Zukorli}. Ne rnet-stranica Wikileaks objavila informacije o tome kako je Ugljanin imao podr{ku Vojislava Ko{tuLati}: Ugljanin imao podr{ku Ko{tunice

bih se ja obazirao na razna podmetanja. Nacionalni interesi su jedinstveni i svaki javni autoritet ima pravo da ih zastupa, a muftija to jeste - kazao nam je Filipovi}. nice da napravi udar na Islamsku zajednicu u Sand`aku. On smatra da je sastanak organiziran na molbu predsjednika Srbije Borisa Tadi}a upu}enu Sulejmanu Tihi}u.

MIZ Sarajevo

Podr{ka obnovi ]ur~inice
Med`lis Islamske zajednice (MIZ) Sarajevo podr`ava Med`lis IZ Livno u nastojanju da d`amija ]ur~inica {to prije bude obnovljena. U ju~era{njem saop}enju napominje se da su tokom agresije na BiH agresori poru{ili najve}i broj d`amija. - Obnova ]ur~inice bez sumnje je pravo muslimana Livna, ali istovremeno je i obaveza svih da im to omogu}e i u tome pomognu - navodi se u saop}enju.

Ko gubi u Sand`aku
Lati} ka`e da se upravo vratio iz Sand`aka i da je vidio „stanje Bo{njaka i omjer snaga“. Tvrdi da Ugljanin sigurno gubi na narednim izborima te da }e ve}inu dobiti nova stranka, Bo{nja~ka demokratska zajednica, koju vodi Emir Elfi}. Lati} ka`e da je iz Ugljaninovog izvje{taja o njegovom radu vidio da je rije~ o kriminalu te da je `alosno da su od „nekada planetarne stranke SDA“ ostale samo te ratnoprofiterske relacije.
G. MRKI]

Ustupak RS
Podsje}a na Izetbegovi}evu izjavu od prije nekoliko dana da je RS na~inila velike ustupke Federaciji te da je potrebno da FBiH po~ne ~initi ustupke Republici Srpskoj.

Filipovi}: Serija opasnih poteza

Dokumenti

Administracija najve}a smetnja
Predstavnici Federalne vlade i Vije}a stranih investitora BiH ju~er su u Sarajevu potpisali zajedni~ku izjavu kojom su se obavezali da zajedno doprinesu razvoju i napretku u FBiH. \ulio Moreno (Giulio), predsjednik Upravnog odbora Vije}a stranih investitora u BiH, istakao je da ovoj organizaciji nije cilj samo rad s investitorima u BiH nego i podr{ka bh. kompaAz. D. nijama.

Delegacija IZBiH okon~ala posjetu Turskoj prijemom kod premijera

Istraga

Tu`ila{tvo tra`i snimak Radon~i}a
Specijalno tu`ila{tvo za suzbijanje organiziranog kriminala i ratnih zlo~ina Crne Gore pokrenulo je istra`ne radnje protiv biv{eg inspektora Centra bezbjednosti u HercegNovom Slobodana Pejovi}a, kojeg se tereti za deportacije bh. izbjeglica. Novinar i publicista [eki Radon~i} potvrdio nam je da je dobio poziv da ovom tu`ila{tvu dostavi film „Heroj na{eg doba“, u kojem svjedoci terete Pejovi}a. - Ovo je neoboriv dokazni materijal, koji dokumentira da je Pejovi} bio klju~ni lovac na Bosance i Hercegovce, te da je ratni zlo~inac A. Du. - rekao je Radon~i}.

Susretom s premijerom Turske Red`epom Tajipom Edroanom (Recep Tayyip Erdogan) delegacija muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Srbiji-Sand`aku, Hrvatskoj i Sloveniji, predvo|ena reisu-l-ulemom Mustafom Ceri}em, danas je okon~ala zvani~nu ~etverodnevnu posjetu Islamskoj zajednici Turske. U trosatnom srda~nom razgovoru s turskim premijerom Erdoanom razmijenjena su mi{ljenja o mnogim aktuelnim pitanjima, izme|u ostalog, i o pitanju Sand`aka. Premijer Erdoan se zahvalio delegaciji Islamske zajednice u BiH na posjeti i istakao va`nost jedinstva me|u muslimanima, posebno na Balkanu. - Na{e ~esto prisustvo na Balkanu dokaz je na{e brige i `elje da {ir-

Erdoan: Na{e prisustvo na Balkanu je odraz na{e brige
imo dijalog, su`ivot i toleranciju. Sve {to mi mo`emo u~initi da svi narodi na Balkanu budu bli`i jedni drugima, mi }emo i ~initi. Posebno je va`no da BiH ide putem progresa i oporavka poslije te{kih rana

Srda~an susret dviju delegacija

koje nose ljudi koji su pre`ivjeli rat - kazao je, izme|u ostalog, premijer Erdoan. Nakon toga reisu-l-ulema Islamske zajednice u Turskoj {ejh Mehmed Gormez je obavijestio premijera Erdoana da Tursku nikad nije posjetio ovoliki broj muftija te da je ovo znak da „imamo iskrene prijatelje na Balkanu i zato je Islamska zajednica Turske po~a{}ena ovom posjetom“. - @elim kazati svim muslimanima Bo{njacima na Balkanu da mogu biti ponosni i sretni rezultatima ove posjete koja obe}ava bolje dane za sve nas, ako Bog da. Posebno mi je drago {to smo se suglasili o va`nosti jedinstva dina i umeta te o va`nosti odgovornosti rada i djelovanja uleme - kazao je reisu-l-ulema Ceri} govore}i o rezultatima posjete.

teme

Dnevni avaz, subota, 8. oktobar/listopad 2011.

9

Ukratko

RAZGOVOR [ef Delegacije EU u BiH, Peter Sorensen za „Dnevni Avaz“

[to je ve}a stranka, ve}a je odgovornost
Trenutno je najva`nije da pitanje napretka u evropskim integracijama bude stavljeno u fokus doma}e politike, ka`e na{ sagovornik
Sorensen: Ne}u se mije{ati u izmjene Izbornog zakona

Radon~i} i San Martin: SBB `eli biti dio rje{enja

Susreti

Ambasador [panije kod Radon~i}a
Predsjednik Saveza za bolju budu}nost BiH Fahrudin Radon~i} primio je ju~er ambasadora Kraljevine [panije u BiH Alehandra Enrikea Alvargonzaleza San Martina (Alejandro Enrique Alvargonzalez San Martin). Na jednoiposatnom sastanku, kojem je prisustvovao i izvr{ni sekretar SBB BiH za me|unarodne odnose Fuad ^ibuk~i}, razgovarano je, izme|u ostalog, o aktuelnoj politi~ko-ekonomskoj situaciji u zemlji. Radon~i} je {panskom ambasadoru prenio stav da SBB BiH, kao apsolutni lider opozicije na svim nivoima vlasti, svojim konstruktivnim djelovanjem `eli biti dio rje{enja, a ne problema ove zemlje.

Formiranje Vije}a ministara BiH zadatak je doma}ih politi~ara, a {to je ve}a stranka, ve}a je i odgovornost, kazao je za „Dnevni avaz“ specijalni predstavnik Evropske unije i {ef Delegacije EU u BiH Peter Sorensen.

Jasni propisi
U prvom razgovoru za neki bh. medij, Sorensen je kazao da je trenutno za BiH najva`nije da pitanje napretka u evropskim integracijama bude stavljeno u fokus doma}e politike i da Sporazum o stabilizaciji i pridru`ivanju stupi na snagu. Na pitanje jesu li ta~ne {pekulacije da predstavnici me|unarodne zajednice razmi{ljaju o izmjenama Izbornog zakona BiH, kako bi bila otvorena mogu}nost odr`avanja vanrednih izbora, Sorensen je kazao da ni na kakav na~in nije uklju~en u ta de{avanja, niti se ima namjeru uklju~ivati. - Propisi po kojima se uspostavlja Vije}e ministara vrlo su jasni, i mislim da bi ono moralo biti formirano u skladu s tim propisima.

Dubrovnik

^ovi} razgovarao s Josipovi}em
^lan stalne delegacije Parlamentarne skup{tine BiH u OSCE-u Dragan ^ovi} razgovarao je ju~er s predsjednikom Republike Hrvatske Ivom Josipovi}em o aktuelnoj politi~koj situaciji u BiH i Hrvatskoj, javila je Fena. ^ovi} i Josipovi} susreli su se na jesenjem zasjedanju Parlamentarne skup{tine OSCE-a, koje se odr`ava u Dubrovniku. ^ovi} je informirao predsjednika Josipovi}a o razgovorima koji se vode radi uspostavljanja izvr{ne vlasti na svim nivoima u BiH.
(Foto: S. Saletovi})

Zemlja na gubitku
- Vlast u BiH biraju njeni stanovnici i oni su ti koji od politi~ara imaju pravo zahtijevati da ispune svoje obaveze, a to, prije svega, podrazumijeva upravo uspostavu vlasti - ka`e Sorensen te podsje}a da nema nikakve sumnje da je BiH na gubitku u smislu kako je do`ivljavaju u inozemstvu zbog toga {to nije uspostavila Vije}e ministara.

Ako neko `eli uvesti amandmane na Izborni zakon, i za to postoje procedure - kazao je Sorensen, uz napomenu da bi o tome morao odlu~ivati Parlament BiH.

Oja~ano prisustvo
Sorensena smo upitali i vjeruje li u iskrenost deklarativnog zalaganja

politi~ara iz RS za evropski put BiH. - O ovome ne `elim davati sud nakon mjesec dana provedenih u zemlji, ali mogu re}i da samom ~injenicom da imamo oja~ano prisustvo u BiH pokazujemo da EU nije odustala od ove zemlje - istakao je na{ sagovornik.
G. MRKI]

Gornja Tuzla

Velid Manji} ukopan uz {estero ]ati}a
[estogodi{nji dje~ak Velid Manji}, sedma `rtva stravi~ne saobra}ajne nesre}e koja se pro{le subote dogodila u Kalesiji, ukopan je ju~er na mezarju Drak~in u Gornjoj Tuzli. Zajedno sa {estero ]ati}a, Mustafom, Selmom, Mersudinom, Almom, Almirom i Kenanom, Velid je i nastradao, dok je nezapam}enu nesre}u pre`ivjela jedino njegoA. Mu. va majka Farzila.

Damir Had`i} o dogovoru ^ovi} - Lagumd`ija

Dr`avna vlast nije na vidiku
Nema intervencije u vlasti Federacije BiH, tvrdi Had`i}
uvod u uspostavu vlasti na dr`avnom nivou, Had`i} je kazao da je za njegovu stranku vlast na nivou BiH jedino prihvatljiva po principima razgovora u Br~kom. - Sada je samo pitanje ho}e li HDZ BiH na to pristati ili ne}e, jer mi vi{e nemamo kakav kompromis praviti i nemamo na {ta pristajati. Ako je uvjet rekonstrukcija Federalne vlade, od te pri~e nema ni{ta Dogovor o konstituiranju vlasti u Hercegova~ko-neretvanskom (HNK) i Srednjobosanskom kantonu (SBK) nema veze s formiranjem Vije}a ministara BiH, kazao je ju~er za „Dnevni avaz“ potpredsjednik SDP-a Damir Had`i}. Komentiraju}i izjavu lidera HDZ-a BiH Dragana ^ovi}a da je njegov dogovor s predsjednikom SDP-a Zlatkom Lagumd`ijom bio

Danas pregovori u SBK
Zamjenik predsjednika Kantonalnog odbora HDZ-a srednja Bosna Nikola Lovrinovi} potvrdio nam je da }e danas u Travniku po~eti pregovori o formiranju vlasti u SBK. Lovrinovi} je istakao da je prijedlog HDZ-a da bloku koji ova stranka ~ini sa HDZ-om 1990 i HSS-NHI-jem pripadnu ~etiri ministarstva - na ~ijem su ~elu tri ministra iz reda hrvatskog i jedan iz reda srpskog naroda, kao i funkcija predsjednika Kantonalne skup{tine. Bloku SDP-SDA pripala bi pozicija premijera, kao i tri ministra iz bo{nja~kog i jedan iz reda hrvatskog naroda.

i imat }emo, na`alost, blokiranu dr`avnu vladu, zbog, prije svega, nespremnosti HDZ-a na dogovor - rekao je Had`i}. Potcrtao je da je dogovor Lagumd`ije sa ^ovi}em od prije nekoliko dana isklju~ivo bio deblokiranje procesa u dva spomenuta kantona, {to je, ka`e, bio jedini imperativ SDP-a. - Kada je u pitanju formiranje vlasti u HNK, jo{ se ~eka samo na poziv iz HDZ-a, s obzirom na to da su platforma{i odavno usaglasili svoje stavove - kazao nam je Aner @uljevi}, predsjednik Odbora SDP-a HNK.
A. DU^I] - M. HOD@I]

Had`i}: Deblokiranje procesa u kantonima

Biblioteka za slijepe

I Ba{i} na sastanku kod Be}irovi}a
Biblioteka za slijepa i slabovidna lica BiH jedna je od sedam institucija kulture kojoj zbog nebrige dr`ave prijeti trajno ga{enje. Na taj na~in 1.158 korisnika iz BiH i regiona ostalo bi bez nezamjenljivog pristupa pisanoj rije~i kao jedinom istinskom svjetlu koje im je dostupno, istaknuto je tokom ju~era{njeg susreta predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH dr. Denisa Be}irovi}a s rukovodstvom i ~itaocima Biblioteke. Sastanku je prisustvovao i Adnan Ba{i}, poslanik SBB BiH, tako|er ~lan Biblioteke.

Klub poznatih

Almir Vrp~i}

Li~ni profil najuspje{nijeg bh. voza~a relija
Ime i prezime: Almir Vrp~i}. Datum i mjesto ro|enja: 11. novembar 1972., Gora`de. Koji je Va{ najve}i porok: Kom{ija. Biste li donirali organe: Da, ali samo srce. [ta pomislite kada Vam crna ma~ka prije|e preko puta: Kako je sretna [ta svaka dama mora imati u ta{ni, a mu{karac u nov~aniku: Mu`evljevu sliku, odnosno `eninu. Ima li istine u izreci „Ko pjeva, zlo ne misli“: Sumnjam. Da je sutra smak svijeta, {ta biste danas uradili: Kupio raketu. Je li bolje danas biti lijep ili pametan: Ni jedno ni drugo. Politika je za vas: Dobra komedija. Jeste li ikada izdali prijatelja: Naravno, a ko nije. Je li Va{a slava gorkog ili slatkog okusa: Bez okusa. Otkrijte nam jednu tajnu: Ja se, ustvari, ne zovem Almir, nego Almir. ^ega se najvi{e sramite: Sebe. Najljep{a `ena/mu{karac je: Darja Lebar. Kada je brak dobar brak: Uvijek kada je brak. Je li jutro pametnije od ve~eri: Zavisi do kada ostane{. Neostvarena `elja: Zaboravio sam. Omiljeni film: „Kuduz“. Va{ hobi: Automobilizam. Sportista koji Vas inspirira: Sebastian Leab.

Donirao bih samo srce

10

Dnevni avaz, subota, 8. oktobar/listopad 2011.

teme

AFERA Nove optu`be protiv direktora tuzlanske ginekologije

I specijalizantica tvrdi da joj je Fatu{i} tra`io seks
Nakon otvorenog pisma {estero ljekara javila se i Lejla Muminhod`i}, iznose}i svoju pri~u Podnijela tu`bu
Fatu{i}: Podnijet }e tu`bu

Nezadovoljstvo i netrpeljivost me|u ljekarima i zaposlenicima Ginekolo{ko-aku{erske klinike UKC-a Tuzla kuliminirali su otvorenim pismom {estero potpisnika, ljekara ove klinike, u kojem Zlatana Fatu{i}a, direktora GAK-a, te{ko optu`uju, pa ~ak i za iznu|ivanje seksa. Nakon teksta koji smo ju~er objavili javila nam se i specijalizantica na GAK-u Lejla Muminhod`i}. Ona tvrdi da joj je Fatu{i} iznu|ivao seks radi napredovanja u karijeri. Ona je protiv direktora podnijela i tu`bu. - Fatu{i} mi je u kancelariji otvoreno nudio seksualne usluge, a sve, kako je rekao, u cilju mog poslovnog napretka. @ene u GAK-u pro`ivljavaju nevjerovatne torture od ovog ~ovjeka koji sve vidi kroz novac. Nakon odbijanja njegove nemoralne ponude po~eo je s mobingom, zbog ~ega sam ga i tu`ila. Ja sam ljekar i zbog njega se stidim svog poziva

Vrp~i}: Te{ko je biti fin

Sje}ate li se prvog poljupca: Kroz maglu. [ta je Va{ najve}i strah: Uspjeh. Najdra`a pjesma: „Nedim“. Kada ste posljednji put bili na izlo`bi ili u pozori{tu: Rijetko. Citat koji pamtite: Te{ko je biti fin. Omiljena modna marka: „Granoff“. Osoba koja Vas `ivcira: Niko.

Muminhod`i}: Tvrdi da je `rtva

- kazala je Muminhod`i}. Prema njenim tvrdnjama, nakon odbijanja seksu-

Politi~ka podloga
Od zaposlenika iz ove ustanove i dobro obavije{tenih „Avazovih“ izvora saznajemo da cijela pri~a ima i politi~ku podlogu vezanu za raspodjelu direktorskih funkcija o kojima stranke platforme ve} mjesecima vode raspravu u Tuzlanskom kantonu.

alnih usluga kao „kaznu“ dobivala je prekovremena de`urstva i niz drugih poslova koji se ne ti~u njene struke. Direktor Fatu{i}, kao i ju~er, demantirao je sve navode i nove napade na njegovu li~nost, ocijeniv{i ih gnusnim i nemoralnim la`ima.

Gnusne la`i

- Ja, zaista, nemam snage da se prepucavam s nezadovoljnim i neobrazovanim kolegama. Govorim tri strana i bosanski jezik, ali nemoralni jezik, kojim pri~aju Lejla Muminhod`i} i ostali, manja grupa vje~ito nezadovoljnih, nikada nisam niti }u razumjeti -zaklju~io je Fatu{i}, najavljuju}i i privatne tu`be. A. MUSLIMOVI]

SMS
TRI OBROKA - Sigurnije se ~ovjek osje}a u azilantskom centru u [vedskoj nego u BiH. Makar topao krevet i tri obroka dnevno. Supruga i ja dvije godine u braku, a nemamo hrabrosti da imamo djecu. PET ZVJEZDICA - Redovni sam ~italac „Dnevnog avaza“, najboljih novina u regiji. Pro~itao sam ~lanak o grani~nom prijelazu Ra~a, pa bih vas zamolio da

Dnevni avaz 061-142-015
BEZ PLA]E I REGRESA Ministar Krajina ka`e da je Vlada odlu~ila dati regres bud`etskim korisnicima po 407 KM. Gdje mu je pamet? Imaju pla}u, pa i regres. Nezaposleni nemaju ni pla}e ni regresa. TOTALNI ILEGALCI Fojni~ki „organizatori“ otpora su bili u tolikoj ilegali pa su tek u „Avazu“ saznali jedni za druge. M. S.

Vernes Buljugija htio se spaliti
Moje kolege sprije~ile su me da povrijedim sam sebe, izjavio Buljugija
institucijom zato {to mu je nedavno uru~en otkaz. Vatrogasna kola i policajci MUP-a KS ~ekali su spremni na Buljugijin dolazak, kao i veliki broj novinarskih ekipa. Nasre}u, Buljugija ju~er nije do{ao, kako je to najavio, dok se od zvani~nih predstavnika vlasti niko nije obratio okupljenim novinarima. Pred zgradom Vlade FBiH ju~er se odvijala prava drama. Vernes Buljugija, biv{i predsjednik Sindikata ma{inovo|a FBiH, najavio je samospaljivanje pred ovom dr`avnom Buljugija je jedan od sedam otpu{tenih ma{inovo|a „@eljeznica FBiH“ (@FBiH), koji su nedavno stupili u {trajk gla|u zbog uru~enih otkaza. Ovih sedam ma{inovo|a menad`ment @FBiH proglasilo je glavnim krivcima za nedavne obustave `eljezni~kog saobra}aja, ~ime su, kako je navedeno, nanijeli ogromnu {tetu i kompaniji i bh. privredi.

Drama pred Vladom FBiH

snimite prijelaz Gorica kod Gruda. To je najve}a sramota dr`ave. Ra~a je u odnosu na ovo ruglo hotel s pet zvjezdica. BORCI IZ KRE[EVA Zamolio bih Heleza da mi odgovori na pitanje za{to na spisku organizatora otpora nema imena ljudi iz Kre{eva? Imam dokument koji potvr|uje da ih je i u Kre{evu bilo. Za{to su se ti ljudi, onda, borili i bili organizatori?

Jedan od sedam otpu{tenih

Vatrogasci pred zgradom Vlade FBiH

(Foto: S. Saletovi})

Buljugija: Poku{ava rije{iti problem

Buljugija, vrlo potresen i uznemiren, potvrdio je za „Dnevni avaz“ da je odustao od svog nauma, ali samo zato {to su ga kolege to zamolile. - Nisam do{ao pred Vladu, moje kolege sprije~ile su me da povrijedim sam sebe. Poku{at }u svoj problem

rije{iti drugim putem - kazao je kratko Buljugija. Dodao je da je Adil Osmanovi}, federalni ministar raseljenih i izbjeglih osoba, sprije~io da se na sjednici Vladi FBiH u utorak razmatraju njegovi zahtjevi, iako mu je to Az. D. obe}ano.

teme

Dnevni avaz, subota, 8. oktobar/listopad 2011.

11

Ukratko

BUGOJNO Luksuzne vile jugoslavenskih funkcionera

Titova okupljali{te narkomana, Mikuli}eva divlji azil za pse!
Krajem jula 1993. godine pripadnici HVO-a zapalili obje vile, koje su im slu`ile kao komandni centar
Broz s lova~kim trofejom

Sastanak policijskih komesara

Komesari policija

O~uvati nivo depolitizacije

Nije problem u promjeni zakona o unutra{njim poslovima, koji su inicirali kantonalni ministri, ali nije dobro da se to radi bez usagla{avanja s predstavnicima policija. Zaklju~ili su to u Od`aku policijski komesari, na sastanku s direktorom Federalne uprave policije (FUP). - O~ekujemo ozbiljnije anga`iranje me|unarodnih institucija, jer se mora o~uvati dostignuti nivo profesionalne i depolitizirane policije izjavio je Dragan Luka~, direktor FUP-a. M. K.

RAK

Od elitne vile na Gorici nadomak Bugojna, omiljenog odmarali{ta Josipa Broza Tita, danas su ostali samo zidovi, unutar kojih se okupljaju narkomani. Samo nekoliko metara dalje, u ostacima vile Branka Mikuli}a, biv{eg predsjednika Saveznog izvr{nog vije}a Jugoslavije, napravljena je neka vrsta divljeg azila za pse. Zanimljiva je sudbina ove dvije luksuzne gra|evine koje su bile neka vrsta simbola mo}i Jugoslavije. Krajem jula 1993. godine ekstremni dio HVO-a zapalio je obje vile, koje su prije toga bile pretvorene u komandni centar. Imovinskopravni odnosi ni danas nisu rije{eni. Iako je bilo interesenata, posebno iz bogatih arapskih zemalja, Titovo odmarali{te nije obnovljeno. Pri~e o Titovim dolascima u Bugojno i danas se mogu ~uti. ^ak se „nacrno“ mogu kupiti pojedini predmeti koji su krasili vitrine predsjednika Jugoslavije. Vila Gorica napravljena je 1968. godine, a tokom svog `ivota Tito je ta~no 17 puta dolazio u Bugojno, gdje je, osim lova, obavljao i dr`avni~ke poslove. Stariji mje{tani i danas vole re}i da mu je Bugojno bilo omiljeni grad. U njemu je proveo 165 dana, mnogo vi{e nego na Brijunima ili u

Kako je gra|ena tajna soba
Stariji Bugojanci i danas vole prepri~avati na~in na koji je gra|ena vila na Gorici. Jo{ tada vila je imala najmodernije liftove, bazene i bila opremljena luksuznim kuhinjama s brojnim osobljem. Posebno je interesantan na~n na koji je gra|ena jeKara|or|evu. Profesor historije iz Bugojna Mirsad Bu{atlija, autor knjige „Povijest Bugojna“, u dna soba na vrhu zgrade. Nakon {to su zavr{ili zgradu, naime, svi gra|evinari, osim trojice, otpu{teni su. Ovi preostali bili su zadu`eni da oblo`e sobu na vrhu posebnim materijalom, kako bi bili sigurni da predsjednika Jugoslavije ne}e niko prislu{kivati. kojoj je posebno poglavlje posvetio Titovoj vili, ka`e da se dolasci predsjednika Jugoslavije podudaraju s naglim ra-

zvojem ovog grada, koji uskoro nakon toga dalazi na ~etvrto mjestu po `ivotnom standardu u biv{oj dr`avi. Doma}in mu je bio Mikuli}, veliki lokalpatriota, Bugojanac zaslu`an za razvoj ovog grada. - Koliko su Bugojanci voljeli Tita, govori anegdota koja se i danas prepri~ava. Na{ tada{nji na~elnik Stjepan Doma}inovi}, `ele}i polaskati Titu, jednom prilikom mu je kazao: „Dru`e Tito, ne brinite se, dok je nas Bugojanaca, bit }e i medvjeda“ - pri~a nam Bu{atli}, aludiraju}i na

Lova~ki trofeji

Arapske zemlje

Titovu sklonost lovu. On ka`e da je Tita mnogo toga vezalo uz Bugojno. Izme|u ostalog, i trofej mrkog medvjeda kojeg je ustrijelio na Koprivnici, a s kojim je na sajmu u Marseju, u Francuskoj, 1977. godine osvojio titulu svjetskog {ampiona. Vila Gorica je 1984. godine za vrijeme Titovog ro|endana pretvorena u muzej pod nazivom „Tito u ovom kraju“. U njemu su bili izlo`eni predmeti koje je koristio u svakodnevnom `ivotu, kada je dolazio u Bugojno, a posebno lova~ki F. KARALI] trofeji.

Deblokiran rad Vije}a ministara

Vije}e Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) na ju~era{njoj vanrednoj sjednici donijelo je odluku o transferu 3.196.975 KM na jedinstveni ra~un trezora, potvr|eno je „Avazu“ u RAK-u. Time je udovoljeno zahtjevu Vije}a ministara BiH, koje je u srijedu zbog sporne uplate ultimativno prekinulo sjednicu i time dovelo u pitanje usvajanje odluke o privremenom finansiA. Du. ranju.

Savez RVI BiH

Ho{i} novi predsjednik

Uni{tena unutra{njost zgrade

(Foto: F. Fo~o)

Savez ratnih vojnih invalida u BiH na Izbornoj skup{tini odr`anoj u ~etvrtak tajnim glasanjem je izabrao Aleta Ho{i}a iz Biha}a za novog predsjednika ove organizacije, a za zamjenika Midhata Hod`i}a iz Zenice. Sa 130 glasova delegata izabrani su i ~lanovi PrAz. D. edsjedni{tva. 

w
U organizaciji Udruženja kardiologa BiH u hotelu „Reumal” u Fojnici danas će biti održan stručni sastanak kardiologa. Učestvovati će pedesetak kardiologa i medicinskih stručnjaka iz zemlje i inostranstva. Tema sastanka je “Postproceduralni tretman i rahabilitacija kardiovaskularnih bolesnika”. H. Ču.

Dnevni avaz, subota, 8. oktobar/listopad 2011.

F=H==

Stablo prepriječilo cestu

Sjeverac koji je u Prijedoru jučer uz nevrijeme praćeno kišom puhao brzinom od 28 kilometara na sat srušio je stablo vrbe u ulici Ilije Bursaća, u neposrednoj blizini centra grada. Stablo je, prema riječima stanara obližnjih kuća, palo na kamion i na svu sreću, jer na cesti u to vrijeme nije bilo prolaznika, nikoga nije povrijedilo. Do dolaska komunalaca 

A žAA LA B=HA =LAJ=H>HEIJ=> FAH=@E K =IAK
(Foto: D. Stojnić)

PROTESTI Nezadovoljni mještani Gornjih Kladara kod Srpca

Nevrijeme u Prijedoru

Drvo vrbe završilo na ulici, a do dolaska komunalaca saobraćaj bio blokiran

izvjesno vrijeme u ovoj ulici bio je blokiran saobraćaj, mada su se vještiji vozači provlačili pored srušenog stabla. U meteorološkoj službi u Prijedoru saznajemo da je jučer u samo nekoliko sati temperatura pala za čak deset stepeni Celzijusa i da je od jutranje koja je iznosila 21 stepen u popodnevnim satima izmjereno samo 11 stepeni. M. Z.

Strahuju da od smrada neće moći izaći iz kuća U firmi “Perutnina Ptuj”, koja je vlasnik budućih farmi, kažu da posjeduju sve potrebne dozvole za gradnju

Šta mi se (ne)sviđa u Donjem Vakufu

Mještani srbačkog naselja Gornji Kladari mirnim protestima u čak pet navrata spriječili su mehanizaciju firmi “Hidrokop” i “Banjac” da pripreme i urede teren za podizanje šest velikih peradarskih farmi Klaonice “Perutnina Ptuj” Povelič koje samo u jednom turnusu tove po 30 hiljada pilića.

- U Donjem Vakufu mnogo je mladih, od najmlađih do uzrasta juniora, angažovano u sportskim klubovima. Međutim, imamo dosta djece čiji roditelji nisu u mogućnosti izdvojiti deset maraka za mjesečnu članarinu. Konkretno, mi u FK “Radnik” imamo mladih fudbalera iz ruralnih dijelova općine kojima problem dolaska na trening predstavlja plaćanje karte za prijevoz. Naravno, kada se radi o savjesnom djetetu, koji želi trenirati, mi u klubu nastojimo riješiti te probleme.

5LA LEšA =@ED >=LE IA IFHJ

Godišnja proizvodnja
- Čuli smo da je ova firma pribavila potrebnu dokumentaciju za gradnju farmi, ali je trebalo slušati i glas 50 domaćinstava da li to odobravaju ili ne. U selu već ima osam manjih farmi kapaciteta po 10 hiljada pilića u turnusu i možete zamisliti kakav će biti život kada ovdje nikne još šest ogromnih farmi ukupnog kapaciteta 180 hiljada brojlera i to samo u jednom turnusu koji traje oko 40 dana, da ne govorimo o godišnjoj proizvodnji kaže mještanin Slobodan Adamović. Ističe da on i njegove komšije s pravom strahuju od nepodnošljivog smrada koji ih očekuje nakon izgra-

Mještani su spriječili radnike da počnu sa pripremom terena

Enes Džihan, fudbalski trener

Razlog tome je loša ekonomskoj situaciji, ljudi se nemaju gdje zaposliti - kaže Enes Džihan, fudbalski trener. D. M.

dnje farmi. -Moja kuća je udaljena svega 20 metara od jedne farme koja će se graditi i čiji će filteri, koji izbacuju smrad, biti okrenuti baš prema mojim ulaznim vratima. Majka sam petero djece i baka šestoro unučadi kojima treba

w

5=IJ== =H@EC= 8JAHE + K=L=? K .E?E @>EE K>
Općinska organizacija Crvenog križa Lukavac upriličila je svečanost povodom otvorenja Kluba prijatelja. Projekat je realizovan u saradnji sa CK Švicarske koji godinama na području općine Lukavac pomaže socijalno ugrožene. Klub prijatelja CK radit će utorkom i četvrtkom. M. Ka.

5=IJ== @ =čAE=
Načelnik opštine Srbac Živko Mikulić primio je jučer grupu mještana koji su mu iznijeli svoja strahovanje da će podizanje farmi ugroziti njihovu životnu sredinu i zdravlje. -Mještanima sam skrenuo pažnju da niko nema pravo nasilno sprečavati čistog zraka - kaže Ruža Popović-Višnjić. rad mašina i da sve sporove treba rješavati legalno i u zakonskim okvirima - rekao je načelnik Mikulić. Mještani su, nezadovoljni ishodom sastanka, najavili da će angažovati advokata i pokušati dokazati da se farme grade mimo ekoloških i zdravstvenih standarda. velič tvrde da posjeduju sve potrebne dozvole i ekološku saglasnost resiornog ministarstva. Ova slovenačka firma stigla je u opštinu Srbac 2006. godine, kada je kupila Klaonicu peradi u Poveliču i preuzela 35 zaposlenih radnika. Za pet godina broj zaposlenih narastao je na 243, a proizvodnja za nekoliko puta. Lj. KOŠČICA

Obilježavanje Dječije nedjelje u Modriči

2HšEHAA FHEL@A
-Naša kompanija planira širenje proizvodnje u RS i BiH. Samo u Srpcu imamo 57 kooperantskih farmi, a u Brezi kod Sarajeva otvorili smo fabriku za preradu pilećeg mesa koje se prodaje širom BiH - rekao je direktor Klaonice Svarun Udovič i izrazio nadu da će tranutni problemi sa mještanima uz pomoć lokalne vlasti biti prevaziđeni te da će

Mališani iz obdaništa “Naša radost”, boraveći u zgradi lokalne uprave, podsjetili su na prava koja im kao djeci pripadaju, a tom prilikom predstavljen je i program planiranih aktivnosti obdaništa za ovu nedjelju. Poseban prijem kod načelnika opštine Mladena Krekića organizovan je za predstavnike osnovnih škola “Sveti Sava” i “Sutjeska”, na kojem su učenici predstavili svoje ideje za unapređenje uslova rada u školama. U okviru obilježavanje Dječije nedjelje u OŠ “Sveti Sava” u organizaciji ombudsmena za djecu bit će 

=čAE H=CL=H= I= ==đE IKCH=đ=E=

Počeli radovi
Mještane je najviše pogodilo, kako su rekli, to što je investitor u noći sa četvrtka na petak uz obezbjeđenje pripadnika Agencije “Security” uveo građevinske mašine koje su počele uređivati teren za gradnju. U “Perutnini Ptuj” Po-

Udović: Prevazići probleme

izgradnja peradarskih farmi ubrzo početi.

Prijem za mališane kod načelnika Modriče

održan okrugli sto o temi “Zaštitimo djecu od prosjačenja”, kao i radionica o pravimadjeteta. S. J.

Pod nazivom “Žurka za život Ivana Hajdukovića” u jednoj zvorničkoj diskoteci održan je humanitarni koncert a sav prihod namijenjen je za lječenje ovog trogodišnjaka kojem je neophod-

’ŽKH= = žELJ’ JHC@EšAC @Ač==
na operacija na srcu za koju treba obezbijedili 60.000 eura. Operacija bi trebala bti obavljena u Londonu krajem decembra. Ivan je rođen sa teškom srčanom manom, prvu operaciju je imao tri dana nakon rođenja, a da bi mogao normalno živjeti treba izvršiti složen i težak zahvat u Londonu. Iako je na koncertu izostao nastup nekoliko najavljenih pjevača, oni će, kako su obećali, naknadno uplatiti novac za Ivanovo lječenje, dok su oni koji su nastupiili pozvali i druge kolege da im se pridruže u ovoj humanoj misiji. M. M.

Humanitarni koncert u Zvorniku

hercegova~ko-neretvanski kanton
PROZOR Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća

Dnevni avaz, subota, 8. oktobar/listopad 2011. 

!

Predstavljamo prvačiće

8EAćE?E=LEšALHAA=JHšEE =FJKž>AEFHAFK?=L==
Otvaranje mini farmi muznih krava, a povrat sredstava vršit će se kroz otkup mlijeka
vod za priču od koje nema koristi nalazi se, kao na sjednici u srijedu, u izvještajima općinskih službi, javnih preduzeća i razvojnim programima. Zbog nepoštivanja poslovnika o radu OV pojedini vijećnici izlaze za govornicu da bi replicirali neograničeno puta, a neke diskusije traju i mnogo duže od dozvoljenog vremena. Na sjednici su vijećnici razmatrali program razvoja stočarstva kojim se formira revolving fond za nabavku muznih krava u kojem će zajednički učestvovali Općina Prozor/Rama, prerađivači i proizvođači mlijeka. Opći-

Učenici prvog razreda sa učiteljicom Fadilom Čančar

Posljednja sjednica OV Prozor/Rama trajala je znatno duže nego što bi to bilo potrebno kada bi svi vijećnici svoju dužnost obavljali u interesu onih koji su ih izabrali. Tada bi se pitanja koja se nađu na dnevnom redu brže, jednostavnije i kvalitetnije raspravljala i donosile odluke koje bi značile poboljšanje životnih uslova građana u ovoj zaostaloj i nerazvijenoj općini. Najveći dio vremena od oko šest sati protekao je u prepucavanju, optužbama i podmetanjima između dva HDZ-a u koje se povremeno “ubacuju” HSP i BPS. Po-

Učiteljica prvog razreda Osnovne škole “Hodovo” Stolac je Fadila Čančar. U ovaj razred idu samo dvojica učenika, a to su: Huso Kelecija i Arnel Gadara. M. V.

2HLE H=HA@ Š ’0@L’ 5J=?

Sasvim neopravdano, Vijeće je sa velikim zakašnjenjem razmatralo izvještaje o radu nekih općinskih javnih preduzeća za prošlu godinu. 

ELAšJ=E= I= ==šAA

Pojedini vijećnici su replicirali više puta

Dok je JKP “Vodograd” dobilo čak i pohvale za rad, izvještaji Radio Rame i Veterinarske stanice nisu dobili prolaznu ocjenu.

na će u fond uložiti 1,5 miliona maraka, a ukupna sredstva fonda od 2,8 miliona maraka služila bi za nabavku oko 700 visokomliječnih krava koje bi osiguravale proizvodnju od preko 3,8 miliona litara mlijeka za po-

trebe prerađivača mlijeka u ovoj općini. Sredstva fonda farmeri će koristiti za podizanje mini farmi od 5-15 krava a povrat sredstava će se realizovati kroz otkup mlijeka. H. MANOV

Sa prodajne izložbe: Najmlađi u ulozi prodavača

”Budi prijatelj SOS Dječijeg vrtića Mostar”

7IH EIFHK= = =AHEč JHžEšJA
Moderni proizvodi širom svijeta Nastavljaju tradiciju dugu više od 100 godina
godina. Nakon uspjeha na Sajmu namještaja u Njujorku, za moderne novodizajnirane proizvode “Rukotvorina” zainteresirani su kupci širom svijeta, a ova firma otvorila je predstavništvo i u Vašingtonu. Za dijazn namjšetaja angažiran je Salih Teskeredžić, dok su tu svakako bitni i elementi porodične tradicije za koje su zaduženi Adem i BeZa “Rukotvorine” Besima Nikšića iz Konjica nema granica, što potvrđuje i pripremljena isporuka drvorezbarskih proizvoda za američko tržište. -Riječ je o našem najnovijem projektu, kojim smo potvrdili svoj kvalitet - kazao je Besimov sin Adem Nikšić, koji nastavlja tradiciju drvorezbarstva u ovoj porodici, staru više od 100

”Rukotvorine” Besima Nišića iz Konjica brišu sve granice

Prodajnom izložbom ukrasa nastalih tokom kreativne radionice upriličene u okviru “Dečije nedjelje” započeta je akcija “Budi prijatelj SOS Dječijeg vrtića Mostar”. Riječ je o akciji koju nadležni u ovoj ustanovi organiziraju već treći put zaredom, a s ciljem prikupljanja sredstava za 25 djece koja pohađaju vrtić potpuno besplatno. -Ova akcija bit će nastavljena organiziranjem do-

2HEKF=A L?= = # =Eš==

natorske večere krajem ovog mjeseca, kako bismo uspjeli prikupiti sredstva za mališane koji su, zajedno sa svojim porodicama, korisnici usluga našeg SOS centra. Dakle, riječ je o djeci koja su iz socijalno ugrožene kategorije i čiji roditelji nisu u mogućnosti obezbijediti sredstva za troškove vrtića rekla nam je Selma Ćatić, direktorica SOS Dječijeg vrtića Mostar. M. Sm.

Besim i Adem Nikšić: Uspjeh u Njujorku

Madžak: Lakira namještaj

sim te mlada dizajnerka iz Konjica Denisa Špago. -Ponosan sam na naš uspjeh, jer krupnim koracima brišemo granice - kazao je Besim i istaknuo da je u ovom poslu bitna ljubav prema drvetu, ali i timski rad majstora koji vrijedno u radionici “Rukotvorina” svoje inspiracije pretvaraju u tradicionalnu bosanku šaru koja krasi domove i ustanove širom svijeta. Muamer Korić već deset godina vrijedno radi u “Ru-

kotvorinama”, a kako nam reče, najljepše je kad čovjek radi ono što voli. Tu je i Zehro Madžak, koji je angažiran na pripremi i lakiranju namještaja. Husein-Mujo Heraković je metalac po zanimanju, ali ga je privukla ljepota drveta. Fadil Landžo je nakon posla u metalskoj industriji već deceniju u drvorezbarstvu i do penzije namjerava raditi u “Rukotvorinama”. M. ĆOSIĆ

U Mostaru su tokom protekle sedmice rođeno 52 bebe, od čega su 32 dječaka i 20 djevojčica. Dječake su rodile: Lejla Hadžiosmanović, Katarina Marić, Aida Balavac, Marija Begić, Slavica Raič, Selma Marić, Mirna Skoko, Katarina Juka, Ana Cvitanović, Sabina Ćatić, Dijana Pažin, Matea Kalinić, Ivana Soldo, Begza Kurtović, Vesna Vidović, Vesna Mihalj, Aida Gigić, Marijana Ostojić, Željana Milić, Lidija Mikulić, Amina Mustafić, Snježana Dragić, Ajla Kreso, Danijela Tomić, Sua- 

= IA@= @== HđAA # >A>A

Raport iz mostarskih porodilišta

da Zolj, Marina Džajić, Aida Salihović, Kristina Smiljanić, Merima Husić, Senka Dizdar, Senita Salčinović i Ljiljanka Sabljić. Majke dječaka postale su: Marija Rebac, Dijana Lasić, Džejla Šehić, Anka Petrović, Dajana Novak, Vedrana Đedović, Ivana Musa, Valentina Galić, Ivana Vučić, Jasmina Gerin, Ivana Jurkić, Gabrijela Krešo, Ana Krešić, Ema Macić, Ivana Biloš, Ljiljana Brajko, Adnana Kovač, Marinela Kulaš, Marijana Miličević te AndrianaSabljo. M. Sm. 

"

Dnevni avaz, subota, 8. oktobar/listopad 2011.

I=H=ALIE =J

NOVO SARAJEVO Stanovnici traže pomoć općinara

/H=đ=A =LEšA >HEK FIE KJ=E?A

Ove sezone zagrijavat će 51.000 stanova

Iako je zakonom predviđeno da grijna sezona počinje 15. oktobra, zbog niskih temperatura u jutarnjim i poslijepodnevnim satima “Toplane” će od danas početi zagrijavati radijatore u 51.000 stanova u KS, kazali su nam iz “Toplana”. - Zbog najavljenog zahlađenja i pada temperatura Uprava preduzeća je, uz prethodnu saglasnost Vlade KS,odlučila daova grijnasezona počne ranije. Sva postrojenja

”6F=A” @==I FčEK CHE=JE

Zbog zahlađenja i pada temperatura

su obnovljena i bit će puštena u pogon danas u pet sati ujutro - kazali su iz “Toplana”. Iako se očekuje poskupljenje grijanja, građani će račune do daljnjeg plaćati po starom važećem cjenovniku. - Naš cjenovnik se nije mijenjao od 2007. godine, kada je Vlada odlučila da se grijanje za stambene objekte naplaćuje 1,18, a za poslovne prostore 4,13 KM po kvadratu ističu iz “Toplana”. A. Na.

Psi lutalice izazivaju strah građana

(Foto: N. grabovica)

U Dom za djecu bez roditeljskog staranja na Bjelavama proteklog mjeseca došlo je troje nove napuštene djece. Kako nam je kazala pedagoginja Hajrija Kozarić, među njima je bila i beba od samo 14 dana. - Najstarija štićenica je studentica druge godine fakulteta koja je, također, kao beba došla u ovu ustanovu. Od 99 štićenika, 45 ih pohađa tri obližnje osnovne škole “Silvije Strahimir Kranjčević”, “Alija Nametak” i “Musa Ćazim Ćatić”. Imaju i četvero srednjoškolaca koji idu u tekstilnu i trgovačku školu - kazala nam je Kozarić. Najmlađi u Domu proteklih dana obilježavali su Dječiju nedjelju. Među brojnim aktivnostima, imalisu Dan otvorenih vrata,kada suse mlađištićenici družili s prvačićima iz OŠ “Musa Ćazim Ćatić”. Učiteljice Džemila Ha-

7@EE E >A>K @ " @==

Dom za djecu bez roditelja “Bjelave”

Dok izgrade azil, kerova će se razmnožiti još ovoliko,rekao Koldžo Općine ne mogu ništa uraditi
Problem pasa lutalica trenutno je najveći s kojim se svakodnevno susreću građani općine Novo Sarajevo. Usvojen je Zakon o zaštiti koji su organizirali Centri civilnih inicijativa. - Osim toga, čopori pasa se slobodno šetaju po zelenim površina-

Koldžo: Trebaju milioni

Djeca iz Doma družila se s vršnjacima

drović i Amila Pašić rekle su nam da su djeca došla dase družesa svojimdrugovima iz razreda te da vide kako izgleda Dom u kojem oni žive. I. Tr.

Građani se svakodnevno žale zbog pasa

Gradska uprava i Udruženje “Obrazovanje gradi BiH”

životinja, koji štiti životinje, ali ugrožava ljude. Nisam protiv životinja, imam pse koje volim i čuvam, ali ovaj je zakon donesen vrlo nepromišljeno, kazao je načelnik novosarajevske općine Nedžad Koldžo odgovarajući na pitanja građana na Forumu odgovornosti,

ma i iza sebe ostavljaju gomile izmeta i nečistoća. Nažalost, zakon je državni, općine ne mogu ništa uraditi. Zakon je samo unesrećio građane. Tačno je da nam se svakodnevno žale. Azil o kojem svi pričaju ne može primiti sve pse lutalice, a dok se izgradi, kerova će se

razmnožiti još ovoliko - rekao je Koldžo. Prema njegovim riječima, pokazalo se da u Zakonu ima dosta odredbi koje se ne mogu realizirati u ovakvim uvjetima. Istakao je da ga je potrebno mijenjati. - Osim članova Predsjedništva BiH, izmjene mogu pokrenuti i Parlament BiH i poslanici, a samo izmjenama Zakona možemo nešto učiniti. Općinama trebaju milioni maraka da bi sve odredbe sadašnjeg zakona ispoštovali. Uz to, općine nemaju komunalna preduzeća da prave azile. No, azilom problem ne bi bio riješen - potcrtao je Koldžo. E. BRAJLOVIĆ

Pomoć dobilo 58 studenata i 22 srednjoškolca

Studenti i srednjoškolci, članovi Udruženja “Obrazovanje gradi BiH”, dobili su stipendiju Gradske uprave od 1.000KM. Novčanupomoć dobilo je 58 studenata i 22 srednjoškolca. - Poslije zdravlja najvažnije je obrazovanje, jer samo obrazovani

5JEFA@EA=&IJK@A=J=Eđ==
možete lakšei uspješnijegraditi svoju i budućnost grada i zemlje - rekao je gradonačelnik Alija Behmen. Predsjednik Udruženja Jovan Divjakzahvalio senapodršci jer,kako je rekao, Grad već 11 godina stipendira djecu žrtve rata.

Sportske igre za osobe s umanjenim sposobnostima održane su u plivanju, igranju košarke, stonog tenisa, nogometa i boćanju. Zavidne rezultate na igrama postigli su i članovi NVO altruista „Svjetlo”, koji su osvojili sedam medalja, pet zlatnih te po jednu srebrenu i bronzanu. Osvajači medalja su Amra Pašalić, Jasmina Divljanović, Edin DizdarevićiAzraDučić. A. Na.

”5LAJK” IA@= A@==

Sportske igre

Osvojili pet zlatnih, bronzanu i srebrenu medalju

>EEI

Dnevni avaz, subota, 8. oktobar/listopad 2011. 

#

ZENICA Održan Sajam zapošljavanja u Areni

Nakon prošlogodišnjeg pozitivnog iskustva, Služba za zapošljavanje Federacije BiH i Zeničko-dobojskog kantona organizirale su Sajam zapošljavanja u prostorijama Arene u Zenici. Direktor Službe za zapošljavanje ZDK Nihad Pašalić kazao je za “Avaz” da je interes pokazalo pedesetak firmi iz cijelog Kantona, koje potražuju više od hiljadu radnika različitih profila. - Više od šesdeset posto potraživanja vezano je za proizvodne djelatnosti, a princip je da poslodavci razgovaraju i prime biografije, a onda u narednim sedmicama i mjesecima pozivaju i, eventualno, angažiraju osobe. Kao i lani, stručna sprema bila je poželjna, ali je iskustvo i poznavanje određenog pos-

2I@=L?E FK@EE H=@ED AIJ=
Skoro dvije hiljade, uglavnom mladih, raspitivalo se o mogućnostima

I ove godine organizirana proslava rođendana

Sajam privukao veliku pažnju mladih

la bilo presudno - kazao nam je Pašalić. Sajam zapošljavanja predstavlja jednodnevnu

razmjenu informacija, a uz pomoć općina, organiziran je prijevoz iz svih 12 općina pa je registrirano više od

2.000 posjetilaca, uglavnom mladih, koji su se informirali u vezi sa zapošljavanjem. A. DŽONLIĆ

4A?HAJK IJHKčIJE A A@IJ=A
Sretnim učesnicima dodijeljene vrijedne nagrade
U hotelu Radon Plaza u Sarajevu kompanija Recro-Net priredila je konferenciju za svoje poslovne partnere i klijente.Konferenciji “Recro-Net Technology Day 2011” odazvao se veliki broj klijenata i partnera, koji su imali priliku upoznati se s novitetima iz područja IT-ja. Interesantnim prezentacijama stručnjaci iz kompanija IBM, Microsoft, Vmware, Cisco, Symantec predstavili su korisnicima usluga rješenja IT poslovanja, poput Clouda, Guardiuma, Nexusa i drugih. Recro-Net Sarajevo ovakvim susretima dokazuje da u ovoj djelatnosti stručnost određuje visinu interesiranja poslovnih klijenata, a Recro-Netu stručnosti ne nedostaje. Cilj susreta je ispunjen, a organizacijski tim zadovoljan je ishodom događaja i nada se da će ovaj susret poslužiti kao podsjetnik na bitnost IT-ja u poslovanju. Pored razmjene bitnih informacija i kvalitetnih prezentacija, neformalni dio konferencije sadržavao je i nagradnu igru, u kojoj su sretnim učesnicima dodijeljene vrijedne nagrade, koje su osigurali organizator Recro-Net, kompanija Megatrend i hotel Radon Plaza.

Svečanost u hotelu Radon Plaza

U toku sedmice zvanično je obilježen početak proslave godišnjice u prvom Interexovom objektu u Sarajevu, gdje je podijeljena i velika rođendanska torta. Supermarket Interex pripada francuskoj grupaciji Intermarche s više od 4.000 objekata u Evropi. Prvi prodajni objekt u Bosni i Hercegovini otvoren je 1999. godine u Sarajevu, a zatim i širom BiH. - Danas imamo 24 supermarketa, a razvoj je baziran na strategiji koju smo održali u ovih 12 godina. Ta strategija je biti najjeftinije mjesto u gradu, ponuditi

8AE= JHJ= =  HđA@=

Dani druženja i slavlja u Interexu

kupcima asortiman koji se prilagođava gradovima u kojima je prisutan, biti na stalnoj usluzi kupcima te pružiti podršku što se tiče zapošljavanja i ekonomskog stanja u lokalnim zajednicama - kažu iz Interexa. Također, u Interexu s ponosom i ove godine organiziraju proslavu svog rođendana, koja će trajati do 6. novembra uz brojne akcije, sniženja, cijene dana, promocije, dnevne nagrade te nagradnom igrom koja će pružiti priliku kupcima da osvoje jednu od 50 godišnjih kupovina gratis, odnosno 12 mjeseci gratis kupovine.

Chevroletova akcija i donacija

Chevroletovi automobili kao vrijedan poklon

Čelnici kompanije Recro-Net sa svojim klijentima i partnerima

U okviru Generalnog bh. sajma ZEPS 2011, Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona predstavilo je jučer industrijske/poduzetničke zone koje su do sada izgrađene na području Zeničko-dobojskog kantona. - Razumijevajući značaj ovakvog pristupa razvoju lokalne zajednice, ali i regije, Ministarstvo za privredu već tri godine dodjeljuje poticaje za aktivnosti na gradnji zona na području ZDK. One su u različitim fazama gradnje, procesa rada, susreću se s različitim dobrim, ali i lošim iskustvima. Namjeravamo da se privrednici i 

CKćIJE FILED = K ,
lokalne vlasti nađu na jednom mjestu i razmijene informacije, probleme, pokušaju riješiti određene situacije - kazao nam je Jusuf Duraković, ministar privrede Zeničko-dobojskog kantona. Prema prezentiranom, uvjerljivu su najnaprednije poslovne zone u Tešnju i Zenici, dok su i one manje, poput one u Doboj-Jugu, u proteklom periodu uspjele osigurati mjesto i za 500 novih zaposlenika. Najviše primjedbi organizatora privrednih zona bilo je zbog komplikovane zakonske procedure samih ulaganja. A. DŽ.

Prezentacije u okviru Sajma ZEPS

Druženjem s djecom iz SOS Dječijeg sela Sarajevo te s brojnim drugim prijateljima kompanija Chevrolet još je jednom obilježila stogodišnjicu postojanja, ovog puta u SOS Društvenom centru “Hermann Gmeiner” u Sarajevu. Povod za rođendansku proslavu baš na ovom mjestu prijateljstvo je Chevroleta i SOS Dječijih sela, koje je rezultiralo akcijom“100 godina

,L= =KJ>E= 55 ,AčEE IAE= *E0

veselja, 100 godina mladosti”. Saradnja s organizacijom SOS Dječija sela BiH započela je u aprilu, kada je SOS Dječijem selu Gračanica doniran automobil “chevrolet orlando”, a nastavljena je jučer doniranjem dva nova automobila “chevrolet aveo”. Jedan “aveo” uručen je SOS Dječijem selu Sarajevo, a drugi Edukativnom projektu koji realizira organizacija SOS Dječija sela BiH.

Prezentacija industrijskih/poduzetničkih zona u okviru Sajma

Od 9. do 12. februara naredne godine u Istanbulu će se održati 16. istočnomediteranski međunarodni sajam putovanja i turizma EMITT, najveće mjesto susreta organizatora putovanja na istočnom Mediteranu i u

7 BA>HK=HK IKIHAJ HC=E=JH= FKJL==

Poznat datum 16. EMITT-a u Istanbulu

Euroaziji! Ovaj najveći skup istočnog Mediterana i Euroazije okupit će više od 4.000 izlagača sa 60 destinacija. U Turskoj se očekuje da će sajam posjetiti skoro 150.000 posjetilaca. 

$

Dnevni avaz, subota, 8. oktobar/listopad 2011.

?H= DHE=

1IFH=JE KK= K šK F= IA >AIE JHELA =>H=JHE =
Uzgajana u 373 saksije
(Foto: GPBiH)

SREBRENIK Ubio se 70-godišnji penzioner

Akcija GP u Velikoj Kladuši

Ostaje tajna zašto je mirni i povučeni Đulejman Glumčević sebi prekratio život

Službenici Granične policije (GP) BiH u noći s četvrka na petak prilikom pretresa jednog objekta na području Velike Kladuše otkrili su laboratorij za vještački uzgoj opojne droge. Prema riječima portparola GPBiH Sanele Dujković, radilo se o četiri namjenski prilagođene prostorije za uzgoj droge. - Pronađene su ukupno 373 saksije sa 424 stabljike skanka.Stabljike subilevisoke od deset do 70 centimetara

LAšJ=čE KC @HCA

- kazala nam je Dujković. Portparol Tužilaštva BiH Boris Grubešić potvrdio nam je da su uhapšene tri osobe, ali nije želio otkriti njihov identitet dok ne bude donesena odluka o određivanju pritvora. Uhapšeni će u zakonskom roku biti predati tužiocu Tužilaštva BiH, koji će ih ispitati u svojstvu osumnjičenih i nakon toga odlučiti o stavljanju prijedloga za određivanje pritvora te pokretanju istrage. A. J.

Ispred prostorija Udruge u Mostaru

Terasa na kojoj se objesio

Mjesto gdje se desio napad

Peru Šunjića (48) iz Mostara,70-postotnog ratnogvojnog invalida, u srijedu su, kako jeprijavio mostarskojpoliciji, ispred prostorija Udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata u ulici Kralja Tomislava pretukli predsjednik HVIDRA-e Zoran Zovko i član Zlatko Perić. Potvrdio je to za “Avaz” načelnik Odjela kriminalističke policije MUP-a HNK Srećko Bošnjak, koji nam je rek-

2HA@IA@E 081,4)A FHAJK= %FIJJC 481

(Foto: M. Smajkić)

U svom stanu na četvrtom spratu zgrade u ulici Teritorijalne odbrane u centru Srebrenika samoubistvo vješanjem izvršio je 70-godišnji penzioner Đulejman Glumčević zvani Đulaga. Samoubistvo je počinio u vrijeme dok su njegov sin i snaha bili na poslu, a prije nego što se odlučio na ovaj tragični čin Glumčević je iz

stana u školu ispratio svog unuka. Nakon toga izašao je na zatvorenu terasu, gdje je sebi prekratio život vješanjem za uže koje je prethodno zavezao za jednu od metalnih šipki. Kako smo saznali od okupljenih komšija, obješeno tijelo na terasi primijetila je jedna od stanarki zgrade, koja je pozvala poli-

ciju. Ubrzo su na lice mjesta stigli srebrenički vatrogasci i ekipa Hitne službe Doma zdravlja Srebrenik, koja je, nažalost, mogla samo konstatirati da je 70-godišnji penzioner već mrtav. S obzirom na činjenicu da je živio zajedno sa sinom i snahom s kojima se, prema priči komšija, izuzetno do-

bro slagao te da iza sebe nije ostavio oproštajno pismo, ostaje nejasno zbog čega je ovaj mirni i povučeni penzioner sebi prekratio život. O događaju je obaviješten dežurni kantonalni tužilac, a uviđaj na licu mjesta obavili su pripadnici Odjela kriminalističke policije PS Srebrenik. O. MUJKIĆ

ao da je nakon prijave Šunjić upućen na ljekarski pregled, dokće protivZovkei Perićabiti podnesene krivične prijave. U uredu HVIDRA-e HNK također su nam potvrdili da se incident dogodio te nas uputili na predsjednika Zovku, čiji mobilni telefon nije bio u funkciji, a kako su nam kazali u mostarskoj podružnici ove udruge, on se već dva dana nikome ne javlja. M. Sm.

-E=@ ČAD=Eć H=A E =IA@A
Na vozilo 46-godišnjeg autoprijevoznika pucano i prije dva mjeseca

Ispred porodične kuće u Kaknju

Petar Marić (85) pronađen je mrtav jučer oko 5.15 sati u toaletu na Autobuskoj stanici u Banjoj Luci. Njegovo beživotno tijelo pronašao je konobar u obližnjem kafiću, a iz policije potvrđuju da nema sumnje da se radi o krivičnom djelu te da je u pitanju prirodna smrt. - Za ovaj slučaj saznali smo tek ujutro. Pričaju da je starac, navodno, čekao autobus, otišao do toaleta i tu preminuo. Pronašao ga je konobar iz kafića koji se nalazi u neposrednoj blizini, jer oni u to vrijeme jedini rade. Od-

5J=H?=IHJ=JA=KJ=AJK
U kakanjskoj ulici Omera Maslića preksinoć oko 21.50 sati iz zasjede je pucano u Enijada Čehajića (46), autoprijevoznika iz Kaknja. Prema nepotvrđenim informacijama, pucnjava se dogodila ispred porodične kuće, nakon čega se napadač udaljio u nepoznatom pravcu. Čehajiću je u pomoć pritekao komšija koji je o svemu obavijestio policiju. Vozilom Hitne pomoći Doma zdravlja u Kaknju Čehajić je prevezen u Kantonalnu bolnicu Zenica i, prema posljednjim informacija, operiran je poslije ponoći i nalazi se van životne opasnosti. Zadobio je dvije prostrelne rane na ruci. Na mjestu pucnjave od jučer ujutro uviđaj obavljaju službenici kriminalističke policije PS Kakanj. Podsjetimo da je u vozilo “renault kangoo” (A31-A-450), vlasništvo Čehajića, pucano i prije dva mjeseca. Tada je napadač ispalio četiri hica u pravcu vozila i nikada nije pronađen. Policija intenzivno traga i za ovim počiniocem krivičnog djela. Az. S.
(Foto: M. Lugić)

Autobuska stanica u Banjoj Luci

Slučajno otkriven tek u zoru

mah su pozvali policiju, koja je izašla na lice mjesta - ispričali su jučer zaposleni na Autobuskoj stanici. B. S.

?H= DHE=

Dnevni avaz, subota, 8. oktobar/listopad 2011. 

%

DRAMA U SARAJEVU Novinari “Dnevnog avaza” spriječili samoubistvo

Munjevit skok na prozor, vezanje omče za sigurnosnu kameru i pokušaj našeg novinara da ga skine

Naizgled običan novinarski zadatak za ekipu “Dnevnog avaza” jučer u poslijepodnevnim satima pretvorio se u neopisivu dramu. Naime, dobili smo telefonski poziv od Fehre Habibovića, nervnog bolesnika o kojem je naš list već pisao, koji nam je kazao da ga puštaju iz Psihijatrijske klinike Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu te da namjerava sebi oduzeti život.

.ADH 0=>E>LEć IEKJ I LAš==
I ranije pokušao dići ruku na sebe zbog neuplaćenih kirija Zašto niko nije reagirao na najavu suicida
Svi su šutjeli. Zar sam za ovu nepravdu krvario, da mi djeca hljeba nemaju, da mene kao budalu drže u ludnici?! Socijalno nam nije uplatilo kirije za stan pa mi istjeruju djecu napolje. Objesit ću se tačno ispred Psihijatrije, nema veze što mi niko ne vjeruje - plačući nam je ispričao Fehro. Palio je cigaretu za cigaretom blijedo gledajući prema groblju Lav. Na parkingu Psihijatrijske klinike bilo je parkirano policijsko vozilo. Pitali smo Fehru jesu li policajci zbog njega tu, na što je kazao da on nije kriminalac te da će se ubiti čim se to vozilo skloni. Pozvao je suprugu mobitelom govoreći joj da je ovo njihov posljednji pozdrav te da kaže djeci da će im babo još dugo biti u bolnici. Nakon 20-tak minuta policija je otišla. Fehro se laganim hodom kretao prema ulaznim vratima Psihijatrije noseći papire u ruci, čak se smješkao kolegi i meni. Kolega i ja smo se odmakli od Fehre, koji je prišao vratima Psihijatrije ina njimapočeo lijepiti isječke iz novina te razne druge papire. Situacija je u tom momentu izgledala bezazleno. Fehri niko nije prilazio. Odjednom nastaje pravadrama. Fehri se oko vrata u djeliću sekunde našla omča. Munjevitose popeo na rešetke došavši do nadzorne kamereoko kojeje nekolikoputa omotao konopac. Šokiran onim što sam vidio, počeo sam vikati i instiktivno sam potrčao prema Fehri. Pustio se i konopac se zategao. U tommomentu sam došao do Fehre stežući ga oko struka i pokušavajući ga održati. U želji da mi pomogne, pritrčao mi je i kolega. Tokom borbe konopac je pukao i Fehro je pao. Pokušavao sam daga smirim. Otrgnuo se,omča muje jošbila oko vrata. Počeo se ponovo penjati premanadzornoj kameri.Dozivao sam u pomoć držeći Fehru oko struka. Uspiosam ga skinuti. Dotrčao sam do zaštitara kojeg sam pozvao da nam pomogne. Kolega se za to vrijeme borio sa samoubicom.

(Foto:B. Nizić)

Omča oko vrata
Fehro se već jednom pokušao ubiti u ilidžanskom naselju Pejton, zbog čega je i smješten na Psihijatriju. Na poziv čovjeka koji je plačući molio da dođemo da cijela država sazna u kakvoj bijedi godinama živi sa suprugom i šestero djece naša ekipa se odazvala. Došli smo do Psihijatrijske klinike, gdje smo u obližnjem parkiću zatekli Fehru dok je u ruci držao neke papire i pušio cigaretu. - Dvojica policajaca su me nakon otpuštanja sa Psihijatrije otpratila do kapije. Kada sam izlazio, rekao sam doktorici da ću se ubiti, a to sam kazao i policajcu.

Iz MUP-u Kantona Sarajevo jučer nam je zvanično saopćeno da je medicinsko osoblje Psihijatrijske klinike KCUS-a prekjučer u 15.45 sati obavijestilo Prvu policijsku upravu da su nakon ljekarskog tretmana otpustili Fehru Habibovića i da je on, nezadovoljan činjenicom što je otpušten, najavio da će se ubiti. Medicinsko osoblje Psihijatrije jučer je ponovo nazvalo policiju i obavijestilo da se Habibović vratio na Kliniku, nakon čega je 

AEBHEH== FE?E=

Hitna pomoć odvodi Habibovića

upućena patrola policije u Klinički centar. Iako je naša ekipa Habibovića skidala obješenog s nadzorne kamere, u zvaničnoj informaciji Prve policijske uprave navedeno je da je Habibović kod KUM-a našao drvo preko kojeg je prebacio komad užeta o koji se pokušao objesiti i da su ga u tome spriječili zaštitari Kliničkog centra. U informaciji nije navedeno učešće naše novinarske ekipe koja se zatekla na licu mjesta.

Vraćen na Kliniku
Istrčao je zaštitar, nas trojica ga nismo mogli savladati. Fehro je, shvativši da

smo ga spriječili da se ubije, počeo trčati. Mi smo se uputili za njim. Sve vrijeme sam ga dozivao moleći ga da stane, da će sve biti uredu, da ćemo mu pomoći. Međutim, nije slušao. Vikao sam da neko zove policiju i još zaštitara da bi smirili samoubicu. Dotrčao je do vanjske ograde u blizini groblja Lav koju je za tren preskočio. Našavši se na cesti, Fehro je zastao, raširio ruke i počeo iz sveg glasa vikati. U tom momentu se smirio. Pokušavali smo razgovarati s njim. Policiju smo čekali 15-tak minuta, a fra-

pantna je činjenica da smo Hitnu pomoć čekali duže od 25. Policajci su za to vrijeme mirno razgovarali s Fehrom, koji nije bio agresivan. Napokon je stigla i ekipa Hitne pomoći, što je bilo krajnje čudno, jer se sva drama dešavala u krugu KCUS-a. Ne znam odakle su toliko putovali. Na kraju su ga smjestili u ambulantna kola da bi ga prevezli do KUM-a i sanirali mu krvne podlive oko vrata, a odatle je vraćen na Psihijatrijsku kliniku, gdje će opet biti zadržan. A. ALJIMI

Kučukalić: Ucjenjivao doktore

Šef Psihijatriske klinike dr. Abdulah Kučukalić jučer nam je kazao da im je odranije bilo poznato da se Habibović koristio određenim manipulacijama kako bi riješio tešku socijalnu situaciju njegove porodice te da su ga primili na ovu kliniku radi utvrđivanja njegovog

2HAAćA= EčIJ I= =EFK=?E==
mentalnog zdravlja. - Zaključak ispitivanja bio je da ne boluje ni od kakve duševne bolesti bilo kakvog psihotičnog karaktera gdje bi psihopatološki simptomi bili razlog suicidalnih misli i eventualnog pokušaja suicida. Pregledima smo utvrdili da se radi o poremećaju ličnosti i da je riječ o osobi koja je sklona ucjenama i manipulacijama na najgrublji način da bi riješila svoje lične socijalne probleme. On je cijelo vrijeme boravka na Klinici ucjenjivao doktore na vrlo neciviliziran i primitivan način, govoreći da će nas tužiti što ga držimo na Psihijatrijskoj klinici, a on je mentalno zdrav čovjek. Kada mu predložimo da napusti Kliniku, onda on to odbija i kaže da će se ubiti - kazao je dr. Kučukalić. On je istakao da je Habibović na ovoj klinici boravio više od mjesec, što je neuo-

Mišljenje s Psihijatrijske klinike

bičajeno dugo čak i za mnogo teže duševne bolesnike. - Ne možemo nikoga spriječiti da izvrši suicid ili tek eventualni suicid koji nije produkt mentalne bolesti već rješavanja socijalnih problema i čuvati ga kad za to nema potrebe - rekao je Kučukalić. B. C.

18

Subota, 8. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 34/03), a u skladu sa ~lanom 13. i 14. Zakona o osnivanju JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Gora`de („Slu`bene novine Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de“, broj 10/97), i Kriterijima za imenovanje u upravne odbore ustanove socijalne za{tite na podru~ju BPK-a Gora`de („Slu`bene novine BPK-a Gora`de“, broj: 2/04), Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de, objavljuje: JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje predsjednika i ~lanova upravnog odbora 1. Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i ~lanova upravnog odbora Javne ustanove „Dom za stara i iznemogla lica“ Gora`de i to na pozicije: - tri (3) ~lana - predstavnika osniva~a, - dva (2) ~lana - predstavnika stru~nih radnika ustanove. 2. Opis pozicije ~lana upravnog odbora: Zajedno sa ostalim ~lanovima i uz konsultacije sa Kantolanim ministarstvom za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice i osniva~em obavlja poslove u skladu sa Zakonom o osnivanju JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Gora`de, te drugim zakonima i podzakonskim propisima. 3. Pored op}ih uslova propisanih Zakonom, kandidati moraju ispunjavati i slijede}e uslove: - da imaju zavr{en VII ili VI stepen stru~ne spreme dru{tvenog smjera, (izuzetno, ukoliko se vr{i kandidiranje u UO ustanove socijalne za{tite ispred uposlenika ustanove socijalne za{tite, kandidati mogu imati i zavr{en IV stepen stru~ne spreme dru{tvenog smjera) - da imaju najmanje tri godine radnog iskustva u poslovima iz struke, - da imaju stru~no znanje iz djelatnosti ustanove socijalne za{tite, te da su upu}eni u sadr`aj i na~in njenog rada, - da nisu direktori ustanove (ovjerena izjava), - da nemaju privatni-finansijski interes u ustanovi (ovjerena izjava), - da nisu ~lanovi upravnog odbora u vi{e od jedne ustanove, 4. Uz prijavu na Javni oglas, kandidati su du`ni prilo`iti slijede}u dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju): - Dokaz o zavr{enoj {kolskoj spremi, - Uvjerenje o radnom iskustvu u struci, - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), - Uvjerenje da se protiv lica ne vodi krivi~ni postupak, ne starije od 3 mjeseca (Op}inski i Kantonalni sud), - Ovjerenu izjavu da kandidat nije direktor ustanove za ~iji se UO kandiduje i da nema privatni - finansijski interes u istoj. Javni oglas ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana objavljivanja u listu „Dnevni avaz“. Sve dodatne informacije mo`ete dobiti na slu`benoj web stranici Vlade BPK-a Gora`de: www.bpkgo.ba, Oglasnoj plo~i BPK-a Gora`de ili direktno na kontakt telefon 038/228-439. Prijave sa tra`enom dokumentacijom slati na adresu: Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de, Vi{egradska 2a, sa naznakom: „Prijava na Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog odbora JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Gora`de - NE OTVARAJ U prijavi, kandidati su du`ni nazna~iti na koju poziciju se kandiduju, i iz kojeg reda predstavnika. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Kandidati koji u|u u u`i izbor bit }e pozvani na intervju. Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 15 dana, a nakon roka za podno{enje prijava, ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja. Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Gora`de

Poliklinika Atrijum
...put do zdravlja nikad nije bio kra}i...
Internisti~ki pregledi Holter EKG (24 satno snimanje EKG-a) Holter krvnog tlaka (24 satno snimanje krvnog tlaka) Ehokardiografija (ultrazvuk srca) Dobutamine ehokardiografija (za pacijente sa koronarnim i nekim valvularnim oboljenjima) Ergometrija (EKG pri optere}enju) Programi za sr~ana oboljenja !!! Kompletna obrada po ni`im cijenama za pacijente koji se odlu~e na cjelokupan program (angina pectoris, sr~ana aritmija, stanje nakon infarkta, hipertenzija, sr~ano popu{tanje, ugra|eni bypass, ugra|ena umjetna valvula)
Avaz Business Center D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Tel/fax:+387 33 467 444 +387 33 768 768 www.poliklinika-atrijum.ba

Ultrazvuk krvnih sudova (Doppler) Pregledi sporta{a i izrada programa za prehranu i uporabu suplemenata !!! Akupunktura Preoperativni internisti~ki pregledi Ultrazvuk gornjeg abdomena - jetra, `u~na kesa, pankreas, bubrezi Ultrazvuk male zdjelice Ultrazvuk {titne `lijezde i vratnih struktura Ultrazvuk dojki Ultrazvuk testisa Laboratorijske pretrage Screening pregledi za menad`ere

i jo{ mnogo toga...

?H= DHE=

Dnevni avaz, subota, 8. oktobar/listopad 2011. 

'

UBISTVO Porodična tragedija u Gornjoj Zimči kod Visokog

”Mercedes” udario u traktor

(Foto: T. Bjelošević)

Tridesetsedmogodišnji Zoran Leovac iz Domaljevca, službenik Granične policije Orašje, teško je povrijeđen u četvrtak oko 19 sati u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na dionici regionalne ceste Orašje - Bosanski Šamac na tzv. nasipu mladeži u selu Tolisa. U trenutku nesreće Leovac je vozio “mercedes” iz pravca svog sela prema Orašju i pod neutvrđenim okolnostima naletio na traktor s prikolicom kojim je upravljao 59-godišnji Joso Oršolić iz

6Aš FLHEAđA CH=EčE FE?==?

Udes na cesti kod Orašja

Tolise kod Orašja. - Istražujemo da li je vozač “mercedesa” vozio brže od dopuštenog kao i to da li je traktorska prikolica bila neosvijetljena u trenutku naleta njegovog vozila - kažu iz policije. Izvori iz bolnice kažu da je pacijent pri svijesti i da je komunikativan. Zadobio je prijelom ruke i brojne hematome po tijelu. Sumnja se i na potres mozga. Zadržan je na liječenju i njegovo zdravstveno stanje je stabilno. Ta. B.

Trbuk kod Doboja 

K>HE IKFHKC FEšJA KIHJE =K JHA @A?A
Samir Halilović (40) nakon ubistva supruge Nizade (38) sam pozvao policiju
Zimči, selu udaljenom četiri kilometra od Visokog. Nakon porodične tragedije koja je u četvrtak oko 17 sati Samir Halilović (40) usmrtio je pištoljem suprugu Nizadu (38) u podrumu porodične kuće u Gornjoj

7KčA +AJ=H = I?E=E H=@

njihove istinske probleme, priča Samirov amidžić Ramiz. - Samir je ženi rekao da se zaposlio u “Preventu”, a nije, nego bi došao do kuće, pritaji se, da bi je pratio. Krio se oko kuće da vidi ide li kome i da li ko njoj dolazi. Mi nismo znali da to traje nekoliko mjeseci. Odvede je njenim, pa je vrati. Oni su se voljeli, to nije bilo normalno. I na kraju se završi ovako. Baš iz ljubomore to je i napravio. Vidio sam ga sinoć u policiji. Nije svjestan šta je napravio - priča Ramiz.

Četrdesetšestogodišnji Cvjetko Petrušić iz Trbuka kod Doboja zadobio je teške tjelesne ozljede u saobraćanoj nezgodi koja se dogodila u četvrtak u 13.25 sati na regionalnom putu Doboj - Rječica u naselju Trbuk. Petrušić je pao s traktora, odnosno s plugova koji su bili

2= I JH=JH= E JAš IA FLHEA@E

priključeni na traktor kojim je upravljao Milan L. (41) iz Trbuka, izjavila je potparol CJB Doboj Ljerka Stanimirović. Petrušić je prebačen u Opću bolnicu “Sveti apostol Luka” u Doboju, gdje je zbrinut, a potom je upućen u Kliničku bolnicu u Banjoj Luci. H. Č.

Na izlazu iz tunela kod Srebrenika

Teško povrijeđen suvozač golfa

Pekli pekmez
Halilović: Puno su se voljeli

Socijalne radnice obišle porodicu

eskalirala ubistvom zbog suprugove ljubomore bez majke su ostala trojica maloljetnih sinova Mirza (11), Selver (6) i Mirnes (4).

Tokom dana radnice Centra za socijalni rad Visoko posjetile su djecu Halilović u Gornjoj Zimči. Obavile su razgovor s nanom kako bi djeca bila zbrinuta na najbolji način. Djecu su posjetili i Mirzina razrednica i direktor OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” iz Donjeg Moštra, u kojoj Mirza pohađa 6. razred. - Nana Muniba je sprem-

na preuzeti brigu o djeci. Jedini problem je što uz minimalnu penziju neće moći finansijski podnijeti izdržavanje. Centar za socijalni rad će se u zakonskim okvirima pobrinuti o djeci. U slučaju da djeca ostanu bez staratelja, mi ćemo ih smjestiti u odgovarajuću ustanovu - kazala je Emsada Hindija, socijalna radnica.

Živjeli povučeno
Kako smo saznali, Samir i Nizada sa svojom djecom živjeli su veoma povučeno u prizemlju kuće, dok je na spratu živjela Samirova majka Besima. Oboje su bili nezaposleni i prehranjivali su porodicu povremenim radom. Samir je uglavnom prodavao drva. Ni s kim se nisu družili, niko im nije dolazio. Familija nije znala za

U vrijeme odigravanja drame između supružnika djeca su bila s nanom Besimom stotinjak metara dalje od kuće. Nana je s familijom pekla pekmez, a djeca su se igrala. Svjedoka ubistvu nije bilo. Po dolasku visočke policije, koju je pozvao Samir, beživotno tijelo supruge pronađeno je u podrumskoj prostoriji. Samir je priveden u prostorije Policijske stanice Visoko, gdje je i prenoćio, a danas je prebačen u KPZ Zenica. Tijelo ubijene Nizade prevezeno je u JKP “Gradska groblja”, gdje je obavljena obdukacija. N. OMEROVIĆ

Na magistralnom putu Tuzla - Orašje, u Novom Naselju Polje kod Srebrenika, jučer sat poslije ponoći dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su povrijeđene dvije osbe, od kojih jedna teže. Vozač automobila “golf 2” (T-84-K-593) Seldin A. iz Srebrenika pri izlasku iz tunela “Drenik” izgubio je kontrolu nad vozilom i sletio s kolovoza. Nakon toga u punoj brzini udario je u nasip s lijeve strane puta, a potom i u metalnu ogradu na mostu na rijeci Tinji. Na vozilu je pričinjena velika materijalna šteta, a od siline udara uništeno je i ne-

’/B’ IAJE I ?AIJA

(Foto: O. Mujkić)

koliko metara metalne ograde na mostu. Kod vozača “golfa” ljekari Hitne službe Doma zdravlja Srebrenik konstatirali su lakše tjelesne povrede, dok je njegov suvozač M. A. iz Srebrenika, nakon ukazane prve pomoći, upućen na Odjel hirurgije UKC-a Tuzla, čiji su ljekari konstatirali teške tjelesne povrede. Nakon što su dobili dojavu iz Službe hitne pomoći srebreničkog Doma zdravlja, na mjesto nezgode izašli su pripadnici Odjela kriminalističke policije PS Srebrenik koji su obavili uviđaj. O. M.

20

Subota, 8. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Na osnovu ~lana 20. stav (2) ta~ka a) i ~lana 27 a. stav (2) Zakona o javnim preduze}ima u Br~ko distriktu BiH („Slu`beni glasnik Br~ko distrikta Bosne i Hercegovine“ broj: 15/06, 5/07,19/07, 1/08 i 24/08) a u vezi ~lana 5. stav (1) i ~lana 14. ta~ka a) Pravilnika o zapo{ljavanju u JP „Komunalno Br~ko“ d.o.o. Br~ko distrikta BiH broj: 01-58-09774-4/10 od 27.09.2010. godine, Komisija za zapo{ljavanje donosi:

ODLUKU O PRODU@ETKU JAVNOG KONKURSA
^lan 1. Ovom Odlukom produ`ava se rok za podno{enje prijava po Javnom konkursu broj: 02.01-14269/11 od 28.09.2011.godine do 11.10.2011. godine, do 15.00 ~asova. ^lan 2. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja. PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA ZAPO[LJAVANJE Mr Admir Nukovi}, dipl. oec

UNIVERZITET U ZENICI PEDAGO[KI FAKULTET U ZENICI POSTDIPLOMSKI -MAGISTARSKI STUDIJ „OBRAZOVNI MENAD@MENT“

UNIVERZITET U ZENICI PEDAGO[KI FAKULTET U ZENICI POSTDIPLOMSKI -MAGISTARSKI STUDIJ „OBRAZOVNI MENAD@MENT“

OBJAVLJUJE
Da }e kandidat ADMIR ^ERIM, profesor pedagogije, iz Zenice, javno braniti magistarski rad pod naslovom: „ MOTIVIRANOST NASTAVNIKA ZA PROFESIONALNI RAZVOJ „ Javna odbrana magistarskog rada odr`at }e se dana 20. 10. 2011. godine s po~etkom u 11,00 sati u prostorijama Pedago{kog fakulteta Univerziteta u Zenici, Ulica Zmaja od Bosne broj 56. Magistarski rad se mo`e pogledati svakim radnim danom u Sekretarijatu Pedago{kog fakulteta. Zenica, 05. 09. 2011. godine, Dekan V. prof.dr. Damir Kuki}

OBJAVLJUJE
Da }e kandidat EDINA KOS-BURI], profesor pedagogije, iz Zenice, javno braniti magistarski rad pod naslovom: „ VRIJEDNOSNI MOTIVACIJSKI TIPOVI NASTAVNIKA OSNOVNE I SREDNJE [KOLE“ Javna odbrana magistarskog rada odr`at }e se dana 27. 10. 2011. godine s po~etkom u 11,00 sati u prostorijama Pedago{kog fakulteta Univerziteta u Zenici, Ulica Zmaja od Bosne broj 56. Magistarski rad se mo`e pogledati svakim radnim danom u Sekretarijatu Pedago{kog fakulteta. Zenica, 05. 10. 2011. godine, Dekan V. prof.dr. Damir Kuki}

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Nastavno nau~no vije}e Poljoprivrednoprehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu daje

Objavljuje se prodaja putni~kih vozila:
1. Nissan Pathfinder 2.5 Dci 2007. god. 2. Nissan Pathfinder 2.5 Dci 2007. god. 3. Nissan Pathfinder 2.5 Dci 2007. god. 4. [koda Octavia 1.9 TDI 2007. god.
Sve ponude poslati na e-mail bbres@live.com ili na adresu Ismeta A. [erbe 3, Stup. Kontakt telefon 061/908-088

OBAVJE[TENJE
ENEZ SELIMBEGOVI], dipl. ing. poljoprivrede, branit }e magistarski rad pod naslovom: „Uticaj koli~ine i kvaliteta glutena na kvalitet tvrdog keksa“ dana 11. 11. 2011. godine u 12 sati, na Poljoprivrednoprehrambenom fakultetu u Sarajevu. Odbrana magistarskog rada je javna. Primjerci radova se mogu pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakog radnog dana od 10 do 13 sati. Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Zmaja od Bosne br. 8.

oglasi

Dnevni avaz

subota, 8. oktobar/listopad 2011.

21

Dnevni avaz, subota, 8. oktobar/listopad 2011.

C>KI

2čEK F=@=JE E >=A
Evropska će komisija uskoro objaviti prijedloge za dokapitalizaciju banaka u tom bloku
Arhivska fotografija Erdoana s majkom

KRIZA Sniženi rejtinzi u Italiji, Portugalu i Britaniji

Jučer je u bolnici u Istanbulu u 83. godini umrla majka premijera Turske Redžepa Tajipa Erdoana (Recep Tayyip Erdogan). Ten-

7H= == FHAEAH= -H@==
Incident u Tunisu

U Istanbulu u 83. godini

zile Erdoan je u bolnicu bila smještena nakon operacije žučne kese. Dženaza će biti klanjana danas u džamiji sultana Fatiha.

Evropska komisija, izvršno tijelo Evropske unije, uskoro će objaviti prijedloge za dokapitalizaciju banaka u tom bloku, prije sastanka lidera EU 17. oktobra, objavio je jučer izvor u Briselu, prenose agencije. Komisija je ukazala da se zalaže za koordiniran pristup dokapitalizaciji banaka tog 27-članog bloka.

Globalna tržišta
- Plan za injekciju kapitala u bankeEU jeu toku- izjavioje predsjednik Komisije Hoze Manuel Baroso (Jose Barroso). Evropska centralna banka je, kao pomoć bankama, uvela jednogodišnje kredite u okviru kojih će odobravati bankama neograničenu količinu gotovine do januara 2013. godine. Prijedlozi za dokapitalizaciju banaka aktuelizirani su nakon što je Međunarodna agencija za kreditne rejtinge “Moody's” snizila rejtinge velikog broja banaka u Italiji, Portugalu i Velikoj Britaniji. Predsjednik Francuske Nikola Sarkozi (Nicolas Sarkozy) izjavio je jučer da bi se o dokapitalizaciji moglo razgovarati na njegovom sastanku s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel u nedjelju u Berlinu. Američki predsjednik Barak Obama (Barack) u međuvremenu je pozvao lidere EU da brže djeluju na suzbijanju dužničke krize koja unosi neizvjesnost na globalna tržišta i predstavlja

Dekan jednog fakulteta u Tunisu tvrdi da je grupa ljudi naoružanih mačevima i noževima upala na fakultet i prijetila mu smrću zato što je odbio upisatistudenticepod nikabom, prenose agencije. Monsef ben Abdeldžalil, dekan Fakulteta društvenih nauka na Univerzitetu u Su-

,A== =F=E AH A @>E IJK@AJE?A F@ E=>

su, rekao je jednom lokalnom radiju da je četvero ljudi ušlo na fakultet i zaprijetilo da će mu prerezati grkljan. Ipak, napadači su na kraju mirno napustili fakultet. Dekan, inače, smatra da je nikab u suprotnosti s “građanskim pravilima” univerziteta.

Baroso: Plan za spašavanje u toku

najveću prijetnju rastu američke ekonomije.

Državna podrška
”Moody's” je jučer saopćio da je snizio rejtinge duga 12 britanskih finansijskih institucija, uključujući državne banke “Royal Bank of Scotland” (RSB) i “Lloyds TSB”, usljed sumnji u jačinu državne podrške. Mada “Moody's” smatra da će britanska vlada nastaviti pružati izvjesnu podršku sistemski važnim finansijskim institucijama, po-

5=> H=IJ AEA K 2HJKC=K
Međunarodna agencija “Moody's” snizila je jučer rejtinge devet portugalskih banaka za jedan ili dva stepena zbog njihove velike izloženosti suverenom dugu i izgleda slabog većani su izgledi da će dozvoliti manjim bankama da propadnu. U srijedu je krerasta portugalske ekonomije. Ta članica zone eura je, u nastojanju da izađe iz recesije, ove godine dobila međunarodnu pomoć za spašavanje od 78 milijardi eura. ditni rejting snižen i dvjema najvećim bankama u Italiji Sanpaolo i UniCredit.

Protesti ispred Bijele kuće

Amerikanci Obami pokazali šta misle o stanju u zemlji

ŽA== >AL= =CH=@= = EH 1H= A=@LIJL=
=AHEčC =H@=
Angažirane u borbi za ljudska prava i okončanje nasilja u Liberiji i Jemenu
pokušavaju boriti protiv napora da se spriječi praksa koja nas je u to uvela - rekao je Obama na konferenciji za novinare u Bijeloj kući i dodao da razumije zabrinutost američke javnosti. U međuvremenu se protesti koji se, inače, šire po većim američkim gradovima približavaju Bijeloj kući. Nedaleko od sjedišta predsjednika SAD demonstriralo je nekoliko stotina ljudi, želeći pokazati centru američke političke moći obim nezadovoljstva u zemlji.

Borba za ljudska prava i okončanje nasilja u Liberiji i Jemenu

Američki predsjednik Barak Obama (Barack) ocijenio je da protesti pokreta “Okupirajte Wall Street” predstavljaju izraz širokog nezadovoljstva javnosti načinom na koji funkcionira finansijski sistem SAD. - Mislim da je to izraz nezadovoljstva koje osjeća američki narod, pošto smo imali najveću finansijsku krizu od Velike depresije, koja je nanijela veliku kolateralnu štetu širom zemlje, a i dalje se neki isti ljudi koji su se ponašali neodgovorno

Karman, Džonson-Sirlif i Gbovi: Iste šanse kao muškarcima

Spec
Snage sigurnosti u Meksiku pronašle su 32 beživotna tijela na tri lokacije u istočnom gradu Verakruz. Najnovija ubistva dogodila su se samo dva dana pošto je meksička vlada objavila plan za provođenje zakona u saveznoj državi Verakruz, javio je Reuters. Predsjednik Felipe Kalderon (Calderon) poručio je da nema odstupanja u borbi protiv narko kartela.

Tri žene angažirane u borbi za ljudska prava i okončanje nasilja u Liberiji i Jemenu dobitnice su ovogodišnje Nobelove nagrade za mir, saopćio je norveški Nobelov komitet. Nagradu u iznosu od 1,5 miliona dolara podijelit će liberijska predsjednica Elen Džonson-Sirlif (Ellen Johnson-Sirleaf), njena sunaro-

dnjakinja Lejmah Gbovi (Leymah Gbowee), koja je mobilizirala žene protiv građanskog rata u Liberiji, organizirajući, između ostalog, i “štrajk seksom”, i jemenska aktivistkinja za prava žena i demokratiju Tavakul Karman (Tawakkul). - Nemoguće je ostvariti demokratiju i trajan mir u svijetu ukoliko žene ne do-

biju iste šanse kao i muškarci da utječu na razvoj u svim nivoima društva - kazao je novinarima predsjednik Nobelovog komiteta Torbjern Jagland (Thorbjoern). - U najtežim okolnostima, kako prije tako i za vrijeme Arapskog proljeća, Tavakul Karman je odigrala vodeću ulogu u borbi za žen-

ska prava, demokratiju i mir u Jemenu. Norveški Nobelov komitet se nada da će nagrada Elen Džonson-Sirlif, Lejmah Gbovi i Tavakul Karman pomoći da se okonča potlačenost žena koja je još prisutna u mnogim zemljama i shvati veliki potencijal za demokratiju i mir koji žene predstavljaju saopćeno je.

C>KI

Dnevni avaz, subota, 8. oktobar/listopad 2011.

! 

A=H I=H=@E +1)A = IK@K = LAAE@=K 
Šakil Afridi provodio lažni program vakcinisanja koji je sponzorirala CIA
Pakistanska komisija koja ispituje napad američkih snaga u kojem je ubijen vođa El-Kaide Osama bin Laden optužila je jednog ljekara da je pomagao američkoj CIA-i u ovoj akciji, ističući da mu se treba suditi za veleizdaju. Ljekar Šakil Afridi optužen je da je u pakistanskom gradu Abotabadu, gdje je Bin Laden ubijen 2. maja, provodio lažni program vakcinisanja koji je sponzorirala CIA, a uhapšen je ubrzo poslije ove akcije američkih specijalaca koju je Pakistan nazvao kršenjem svog suvereniteta. Komisija zadužena da ispita kako je američka vojska mogla izvesti ovu operaciju, a da ne bude otkrivena i kako se Bin Laden mogao kriti u Abotabadu nekoliko godina, saopćila je da na osnovu podataka i dokaza smatra da protiv Afridija treba biti pokrenut postupak zbog “zavjere i veleizdaje protiv države Pakistan”. S druge strane, Vašington tvrdi da ljekar treba biti oslobođen i da mu se dozvoli da živi u SAD, javio je BBC. CIA je, nakon što je praćenjem Bin Ladenovog kurira, došlado jedne kuće u Abotabadu, željela potvrditi da se tu krije vođa El-Kaide tako što je organizirala uzimanje uzoraka DNK od građana u ovom gradu. Međutim, i dalje nije poznato je li uzorak DNK ikada uzet od samog Bin Ladena.

TERORIZAM Pakistanci istražuju napad američkih snaga

Ministar za Kosovo Goran Bogdanović izjavio je jučer poslije razgovora s posrednikom EU u dijalogu Beograda i Prištine Robertom Kuperom (Cooper) da dijalog nema alternativu i da su se saglasili da on što prije treba biti nastavljen. Bogdanović i Kuper razgovarali su jučer o situaciji na sjeveru Kosova. - Usaglasili smo se da je ovakva situacija neprihvatljiva za sve nas. Dogovorili smo se da što prije treba nastaviti dijalog i dijalo-

2IHA@E -7 K *ACH=@K

Razgovori o sjeveru Kosova

gom rješavati sve probleme koji postoje na sjeveru Kosova - rekao je Bogdanović. Detalje o prijedlogu rješavanja situacije na sjeveru države Kuper je razmotrio sa šefom pregovaračkog tima Beograda Borisavom Stefanovićem. Kada je riječ o uvjetima za nastavak dijaloga Beograda i Prištine,ministar za Kosovo je ponovio da bi bilo “iluzorno” razgovarati o telekomunikacijama i energetici dok postoje problemi na sjeveru Kosova i barikade.

Grad u kojem se krio Bin Laden

U Vatikanu je otvorena izložba dokumenata kojiopisuju poslanika Muhammeda, a.s. Posjetioci mogu razgledati 110 izložaka kaligrafije. Ri-

1ž>= KD=A@K = I K 8=JE=K
ječ je o rukom pisanim spisima, bogatim ukrasima. Već na dan samog otvaranja izložba je privukla veliku pažnju, prenosi Radio Slobodna Evropa. Izložba koja je otvorena pod pokroviteljstvom Ambasade Vatikana i uz podršku Međunarodne fondacije za kulturu i umjetnost,

Bogata zbirka dokumenata

osim klasičnog stila, pokazala je nekoliko umjetnina koje su napravljene uz pomoć moderne tehnologije. Poseban dio izložbe čine tespihi .

Kuper i Stefanović: Razmotriti rješenja

24

Subota 8. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Obavijesti o smrti, sje}anja, posljednje pozdrave i zahvale mo`ete predati u 68 poslovnica BH Po{te, u 46 gradova BiH
SPISAK PO[TANSKIH POSLOVNICA

Uz minimalnu doplatu smrtovnice, posljednje pozdrave i sje}anja objavit }emo i na portalu „Dnevnog avaza“

www.dnevniavaz.ba

oglasi

Dnevni avaz

subota, 8. oktobar/listopad 2011.

25

$
w
Tinejdžer N. B. (17) iz Preljina u Srbiji, koji je umro prošle sedmice, imao je nevjerovatnih 5,53 promila alkohola u krvi, pokazao je službeni nalaz obdukcije. Istražni sudija potvrdio je kako je nesretni tinejdžer umro od trovanja alkoholom. N. B. je, prema procjenama stručnjaka, popio najmanje litar alkohola. Nakon popijene velike količine alkohola prijatelji su mislili da je zaspao.

Dnevni avaz, subota, 8. oktobar/listopad 2011. 

EI

Roman ostao bez štanda

STRAVIČNO Njemica se oporavlja od teških povreda

2H=LE @AćK @ =čEAC H=
Advokat Štefen Zoult (Steffen Soult) ispričao je kako je njegova supruga Nadine na tržnici u Lajpcigu kupovala vestu. Jedan joj je trgovac ponudio odjeću od mačije dlake. Rekao joj je čak kako za jednu vestu s dugim rukavima treba 18 mačaka. Na pitanje otkud mu krzno mačaka, odgovorio je da ga dobiva od veterinara. Kada mu se novinarka

Susjedima nestaju mačke

predstavila, promijenio je priču. Tvrdio je da je odjeća napravljena od ovčije vune i krzna kunića. Uprava za tržnice u Lajpcigu odmah je intervenirala, trgovca Romana su prijavili. Trgovac živi uzabačenojkući u šumi u blizini Kelna. Novinarima je priznao da odjeću radi od mačije dlake, ali je i dodao da ih se to ne tiče. Susjedi pak pričaju da su posljednjih godina u mjestu nestale brojne kućne mačke.

,ALčE?K H=IJHC=E FIE E == A K>EE
Pronašli su ga i pucali na njega čak 14 puta, ali je pas i dalje bježao. Lovac koji je slučajno prolazio pucao je na životinju 15. put i ubio je. Drugog su psa pregazili vatrogasci. Djevojčica kojoj su životinje rastrgale ruke završila je u bolnici. Njena majka Bjanka H. (Bianca, 43) pokupila je mrtve životinje. Policiji je rekla da ne razumije zašto su pse morali ubiti. Bjanka je trenerica pasa te je rekla da je njena kćerka bila nepažljiva. - Nije sve bilo tako strašno. Moja kćerka nije pazila i zato je povrijeđena. Pse nisu trebali ubiti. Tužit ću policiju - rekla je Bjanka H.
Ameli je u bolnici

Spec
Astronomi su pronašli prvu kometu koja sadrži vodu nalik okeanskoj, što snažno podupire teoriju da su svemirska tijela bili značajan izvor vode za Zemlju u prvim fazama njenog nastanka. Pitanje je odakle je stigla voda, presudna za život na Zemlji.

Sutra potra`ite na kioscima POTRAŽITE NA KIOSCIMA

Američki buldog i mješanac boksera potukli su se u dvorištu kuće u njemačkom Farenkrugu. Ameli H. (Amelie, 14) ih je pokušala razdvojiti, ali su je životinje napale. - Tražila je pomoć, zapomagala i vikala - rekao je susjed Bernhard R. (75). On je uzeo grablje i otjerao jednog psa, a drugi je susjed pozvao vatrogasce i policiju. Psi su u međuvremenu pobjegli. Policija je krenula u potragu za buldogom. Kroz razglas su upozoravali susjede na bijesnu zvijer. 

IJ=L=K @ALčE?K AH A= E2DA E IKFK @AćK
Sva ta vrijeđanja postala su mi nepodnošljiva, sama sjedim u klupi jer sam siromašna, kaže Marina

Potresna priča 12-godišnjakinje iz Zagreba

w

7H >C =D= 

=FH=LEE F=šJ ALE@ELIJE

Naučnici s Univerziteta u Dalasu napravili su plašt nevidljivosti koji predmete čini prozirnima. Iako nije baš poput onog koji je koristio Hari Poter (Harry Potter), sprava za nevidljivost radi na principu zagrijavanja niti ugljika koji stvaraju efekt fatamorgane. Snop zraka svjetlosti odbija se od predmet koji se nalazi iza “plašta” prema osobi koja ga gleda i na taj način omogućava nevidljivost.

U oktobarskom broju donosimo:
Jela za gurmane Kako pripremiti punjena tele}a prsa Darovi jeseni Sve od vrganja Jeste li probali doma}i hljeb od bundeve Kesten - sa puretinom i u slasnoj torti Tradicionalno slavensko jelo Slane i slatke knedle Predla`emo Kola~i s bademima
Osim novih recepata za ukusnu jesenju trpezu, „Va{a kuharica“ i u ovom broju nudi pregr{t kulinarskih savjeta i trikova

Marina, 12-godišnja učenica šestog razreda jedne zagrebačke škole, strašne uvrede vršnjaka čuje gotovo svaki dan, čim sjedne u klupu. Maltretira je cijeli razred jer je - siromašna! - Kad su završili školski praznici i kad sam se sjetila da ponovo moram u školu, doslovno mi je pozlilo. Ne znam šta ću. Sva ta vrijeđanja postala su mi nepodnošljiva. Sama sjedim u klupi jer sam siromašna - kaže Marina, čiji glas drhti dok govori o izolaciji i psihičkom maltretiranju kojem je svakodnevno izložena od svih 28 kolega i kolegica u 6. razredu jedne zagrebačke osnovne škole. Razrednica i školski pedagog već su lani pokušali riješiti problem, ali, kaže

Marina nema prijatelja u razredu

Marina, to ide teško. - Glavni razlog je to što sam siromašna. Mi smo siromašni, a u mom razredu nema nikoga ko je siromašniji od mene. Zato nemam ni tenisice “Nike” ni “Dieselove” traperice. Obično nosim ono što preraste moja sestra. Nemam ni iPhone. Moj mobitel više ne radi nego radi. “Nosiš dronjke, vidi kako si debela”, čujem svaki dan od kolegica iz razreda. Moj je tata običan radnik, ne nosi odijelo i kravatu, zato su ga, nakon što mi je došao u školu na informacije, proglasili alkoholičarom - ispričala je Marina svoju tužnu priču. Zbog maltretiranja je tražila i pomoć razrednice, ali nije bilo uspjeha. Trenutno ide psihologu, a, zaključuje, jedino rješenje bit će promjena razreda. 

KJKH=

Dnevni avaz, subota, 8. oktobar/listopad 2011.

%

Internacionalni teatarski festival

Šestog dana Festivala na sceni NPS-a izvedena predstava “Šta se desilo nakon što je Nora ostavila muža” Na pres-konferenciji predstavili se selektori i direktori IYME programa 

=LAćA ?AA = ’ECK KJ==’ E ’6H=IK=HE H=’

Kamerić: Tri ostvarenja

Žalica: Reditelj ’Orkestra’

Deveto izdanje Zagreb Film Festivala, koji će biti održan od 16. do 23. oktobra, donosi 90 filmskih naslova. Takmičarski program uključuje 11 dugometražnih, 10 kratkih i 13 dokumentarnih filmova, među kojima će van konkurencije biti prikazan i bh. film “Orkestar” reditelja Pjera Žalice. Riječ je o ostvarenju koje je svjetsku premijeru imalo na 17. Sarajevo Film Festivalu. To je svojevrstan dokument o fascinantnoj dvadesetpetogodišnjoj karijeri
Scene iz predstava ’Translunarni raj’ i ’Knjiga lutanja’

1 *E0 ’HAIJ=H’ E @A= ŠAA =AHEć

Deveti Zagreb Film Festival

Saše Lošića i sarajevske grupe “Plavi orkestar”, svjedoči o jednom vremenu i generaciji koja je proživjela promjenu sistema vrijednosti, ali je ostala odana samoj sebi. Film govori o optimizmu, snazi i neuništivosti talenta, prijateljstvu i muzici. Niz popratnih događanja na ovom festivalu u susjednoj Hrvatskoj uključuje i retrospektivu Šejle Kamerić. Publika će imati priliku pogledati tri ostvarenja ove bh. rediteljke: “1395 dana bez crvene”, “Šta ja znam” i “Sreća”. M. Ču.

Ostala su još dva dana do završetka ovogodišnjeg Internacionalnog teatarskog festivala MESS, koji je donio 32 predstave u izvedbi 500 umjetnika iz 15 zemalja. Iako je veliki broj istinskih ljubitelja teatra oduševljen vrhunskim glumačkim izvedbama i odličnim rediteljskim rješenjima, ima i drugačijih mišljenja.

,==šE FHCH=
Na sceni Sarajevskog ratnog teatra SARTR u 18 sati bit će izvedena predstava “Noćne more o tišini” u režiji Sanaz Bajana (Bayan) i Kazema Sajahija (Sayahi) iz Irana. U 19.30 sati na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo nastupit će glumačka trupa predstave “Hipermnezija” koju je režirala Selma Spahić. tish Councila”, izvedena je na sceni “Obala” u okviru programa Future MESS IYME i oduševila sarajevsku publiku. Priča o ljubavi, životu i smrti, koju su mladi umjetnici iz Velike Britanije izveli bez riječi, dobila je do sada najvišu ocjenu na Festivalu Pozorište mladih u 22 sata ugostit će Italijane koji će se predstaviti pozorišnim komadom “Pet epizoda o kraju vrste”, autorskim projektom Teatro Sotteranea. U kinu “Kriterion” bit će izvedena predstava “Ana Mandes: autoportret”, koja je rađena u koprodukciji Portugala i Velike Britanije. 9,69 i pokazala da publika cijeni klasičan pristup teatru.

Klasični pristup
Na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo preksinoć je nastupila glumačka trupa iz Praga, koja je izvela pozorišni komad “Šta se desilo nakon što je Nora ostavila muža” u režiji Mihaela Dočekala (Michal). Predstava “Translunarni raj”, uz podršku “Bri-

Jedinstvena saradnja
Na jučerašnjoj pres-konferenciji predstavili su se selektori i direktori IYME programa koji predstavlja jedinstvenu saradnju između devet evropskih tea-

tarskih festivala i ima za cilj promociju i razvoj radova studenata završnih godina scenskih umjetnosti i mladih umjetnika na početku njihove karijere. - Želim istaći da je također jedna od velikih vrijednosti IYME mreže raznolikost festivala i razlitičit pristup teatru koji nam omogućava da jedni od drugih mnogo naučimo - naglasila je Selma Spahić, selektorica Future MESS-a. U okviru Children MES programa izvedena je predstava “Knjiga lutanja” iz Srbije, a koja je djelo autorice i koreografkinje Dalije Aćin. Ova predstava, prema glasovima publike s ocjenom 9,71, trenutno je vodeća u konkurenciji Children MESS-a. M. ČUSTOVIĆ

2HAEAH= ’5LEA’

Šesta sezona u GP “Jazavac”

Detalj iz predstave ’Svinja’
(Foto: M. Lugić)

Ispred zaključanih vrata Kolekcije “Ars Aevi” na platou Centra “Skenderija” započela je druga faza javnog protesta - performansa Envera Hadžiomerspahića, direktora Projekta “Ars Aevi”. Ovom događaju, u znak podrške, prisustvovao je Dino Mustafić, direktor Internacionalnog teatarskog festivala MESS. -“Ars Aevi”je projekt koji zaslužuje pažnju kulturne javnosti i drugačiji odnos prema svemu onome što su u protekle dvije decenije uradili Enjo Hadžiomerspahić i njegov tim - kazao je Mustafić. Druga faza protesta trajat

,HKC= B== FHJAIJ= -LAH= 0=@žEAHIF=DEć=

Na platou Centra “Skenderija”

Podrška Mustafića

će 40 dana, svakoga dana do 17. novembra. M. Ču.

Banjalučka publika preksinoć je u Muzeju savremenih umjetnosti RS uživala u impresivnoj postavci umjetnina Viktora Majdandžića. Postavka predstavlja dvije posljednje decenije stvaralaštva velikog umjetnika. - Prema mišljenju samog um- S otvaranja izložbe (Foto: M. Lugić) jetnika, racionolnost i duhovnost nisu suprot- Majdandžića su zato ove slistavljene stranice, one pred- ke život, vlastiti identitet i stavljaju dvije dimenzije ko- kontinuitet- zaključilajekuje žive jedna pored druge, ali stosica i muzejska savjetnica u istom polju svijesti. Za SaritaVujković. V. S

*==Kč=E KžEL=E K @AE= =@=@žEć=

U Muzeju savremene umjetnosti RS

Premijernom izvedbom predstave “Svinja” prema tekstu Branislava Nušića u režiji mladog Slobodana Perišića na sceni Gradskog pozorišta Banja Luka, preksinoć je otvorena šesta sezona ovog pozorišta. Publika je odlično prihvatila ovaj komad, koji govori o seksualnosti i seksual-

nom nagonu, bračnoj zajednici, zastupljenosti ovih pitanja u svakodnevici, u duhovnosti... Uloge su ostvarili Nikolina Jelisavac, Aleksandar Blanić, Ljubiša Savanović i Nataša Ivančević. Komad “Svinja” premijerno je izveden 30. oktobra 1935. godine u Narodnompozorištu u Beogradu. V. S.

Spec
Danas u Travniku, rodnom gradu nobelovca Ive Andrića, počinje simpozij “Andrić 100/50”, a večeras će biti upriličena i dodjela književnih nagrada za djela koja su inspirirana likom i djelom nobelovca i njegovim rodnim gradom. Drugi Međunarodni simpozij “Andrić 100/50 - od mladalačke lirike do Nobelove nagrade” organizira Hrvatsko kulturno društvo “Napredak”, Središnji ured u Sarajevu i po- Dva jubileja vezana uz Andrića družnica u Travniku, povodom obilježavanja 50. va u časopisu “Bosanska godišnjice od dodjele Nobe- vila”. HKD “Napredak” love nagrade Ivi Andriću i 100 utemeljio je i stalnu godina od objave prvih rado- književnu nagradu. K. K.

28

Subota, 8. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Na osnovu ~lana 14. Zakona o koncesijama („Slu`bene novine Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de“, broj: 5/03) i Odluke Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de broj: 03-17-874/11 od 17.06.2011. godine, Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de raspisuje:

JAVNI KONKURS
za prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za projektovanje, izgradnju, kori{tenje i prijenos MHE na rijeci Pra~i, na podru~ju op}ine Pale - Pra~a
I Predmet koncesije Predmet koncesije je projektovanje, izgradnja, kori{tenje i prijenos MHE na rijeci Pra~i, op}ina Pale-Pra~a, kako slijedi: MHE „Pra~a“, rijeka Pra~a, op}ina Pale-Pra~a Tla~no proto~no postrojenje instalisane snage 626 kW Mogu}a godi{nja proizvodnja 2 917 MWh MHE „Vra`alice“, rijeka Pra~a, op}ina Pale-Pra~a Pribransko postrojenje instalisane snage 396 kW Mogu}a godi{nja proizvodnja 1 320 MWh Ponu|a~i mogu pripremiti svoje ponude za jednu ili obje od predlo`enih MHE. Svaka MHE }e biti razmatrana posebno. II Pravo u~e{}a Pravo u~e{}a na ovom Javnom konkursu pod jednakim uslovima imaju doma}a i strana pravna lica, osnovana ili registrovana u skladu sa zakonima Federacije Bosne i Hercegovine. III Na~in pripremanja ponude 3. Ponu|ena mogu}a godi{nja proizvodnja i povoljniji specifi~ni koeficijent Koncesor je pripremio tendersku dokumentaciju na osnovu Studije hidroenergetskog kori{tenja rijeke Pra~e, ura|ene od strane privrednog dru{tva ENERGOINVEST sektor „HIGRA“ Sarajevo, aprila 2006. godine, koja sadr`i minimalne podatke o koncesiji i uslove pod kojima se koncesija mo`e dodijeliti. Koncesionar koji bude odabran kao najpovoljniji ponu|a~ i sa kojim }e Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de potpisati koncesioni ugovor, u toku realizacije Idejnog i Glavnog projekta, du`an je vr{iti hidrolo{ka mjerenja na predvi|enim profilima iz Studije, radi dobivanja stvarnih i realnih parametara neophodnih za izradu Glavnog projekta. IV Studija o opravdanosti i Idejni projekat Ponu|a~ je obavezan izraditi i uz ponudu dostaviti Studiju o ekonomskoj opravdanosti koncesije, Studiju procjene utjecaja na okoli{ i Idejni projekat za MHE. U navedenim Studijama i Idejnom projektu trebaju biti definisani svi tehni~ki parametri i data procjena cijene ko{tanja objekata uz obavezu iskazivanja specifi~nih investicija u KM/kW te KM/kWh i prora~un opravdanosti gra|enja MHE uva`avaju}i i cijene kWh utvr|ene Uredbom o kori{tenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije („Slu`bene novine FBiH“, broj:36/10). V Potrebna dokumentacija uz ponudu Ponuda treba da sadr`i: - naziv i adresu ponu|a~a, - ovjeren izvod iz sudskog registra, sa dokazom o registraciji predmetne djelatnosti, - referenc listu, - ovjeren originalni primjerak ponude koji sadr`i: a) opciju ponude, b) Vrijednost ukupne predvi|ene investicije dostavljena u formi plana investiranja u kojoj su precizno navedena ulaganja u stalna i teku}a sredstva sa vremenskim rokovima izgradnje i investiranja, c) iznos naknada za kori{tenje koncesija, d) Parametre koji dokazuju utjecaj koncesije na razvoj privrede na podru~ju na kojima se koncesija treba realizovati, e) Parametre mogu}e godi{nje proizvodnje f) uslove pla}anja i g) rok valjanosti ponude - ovjeren spisak stalno zaposlenih u firmi ponu|a~a od strane Poreske uprave, - dokaz o uredno izmirenim porezima i doprinosima, - bilans stanja i bilans uspjeha ponu|a}a za 2010. godinu, - planski bilans stanja i bilans uspijeha za MHE za prvu godinu komercijalnog pogona, - bankovnu garanciju naplativu na ime davaoca koncesije na iznos od 20.000,00 KM po svakoj ponu|enoj MHE sa rokom va`enja 30 (trideset) dana du`e od opcije ponude, koja se vra}a neuspje{nim ponu|a~ima. Ponu|a~i koji budu odabrani kao koncesionari du`ni su prilikom potpisivanja ugovora prilo`iti garanciju za dobro obavljen posao na iznos od 50.000,00 KM za svaku MHE na ugovoreni period za realizaciju Projekta - drugu dokumentaciju koju ponu|a~i smatraju bitnom. VI Kriteriji za ocjenjivanje ponuda 1. Iznos naknada za kori{tenje koncesije (max 100 bodova) (max 20 bodova) Kriterij ponu|ene ve}e mogu}e godi{nje proizvodnje primjenjivat }e se u slu~aju da ponu|a} ponudi mogu}u godi{nju proizvodnju minimalno ve}u za 20 % u odnosu na godi{nje proizvodnje iz ta~ke I Predmet koncesije. Najpovoljniji ponu|a~ po ovom kriteriju dobija maksimalnih 20 bodova. Svaka naredna nepovoljnija ponuda dobija proporcionalno manji broj bodova. VII Vrijeme na koje se daje koncesija Vrijeme na koje se daje koncesija je 30 (trideset) godina, ra~unaju}i po~etak koncesije od dana komercijalnog pogona MHE. VIII Preuzimanje tenderske dokumentacije Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati u prostorijama Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de. Preuzimanje tenderske dokumentacije vr{i se uz prezentaciju dokaza o uplati naknade za u~e{}e na Javnom konkursu u iznosu od 500,00 KM po jednoj MHE, bez prava povrata, koju je ponu|a~ du`an uplatiti na `iro ra~un Bud`eta Kantona broj: 1327310410293154, vrsta prihoda 722 631, otvoren kod NLB Tuzlanska banka - filijala Gora`de. Bosansko-podrinjski kanton Gora`de ne snosi nikakve tro{kove bilo kojeg u~esnika u postupku javnog nadmetanja koji su nastali prije sklapanja ugovora sa odabranim ponu|a~em. Nov~ana sredstva koja se upla}uju kao uslov za u~estovanje na javnom konkursu su nepovratna i ne umanjuju se od kona~ne cijene ponude koja bude odabrana. IX Rok za dostavljanje ponuda Rok za dostavljanje ponuda je 45 (~etrdesetpet) dana ra~unaju}i od dana objavljivanja ovog Javnog konkursa. Ponude podnesene poslije ovog roka ne}e biti razmatrane i vrati}e se neotvorene na adresu ponu|a~a. Strani ponu|a~i du`ni su ponudu dostaviti i na jednom od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine. Zape~a}ene ponude dostaviti na adresu Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de, ul. M. Tita br. 13, Gora`de, sa naznakom „Ponuda za dodjelu koncesije za izgradnju MHE na rijeci Pra~i, op}ina Pale-Pra~a“, NE OTVARAJ! Na zape~a}enoj ponudi mora biti nazna~en naziv i adresa ponu|a~a, podaci o ovla{tenom kontakt licu i njegovom broju telefona. X Otvaranje ponuda O javnom otvaranju pristiglih ponuda blagovremeno }e se obavijestiti svi ponu|a~i. Postupak otvaranja ponuda izvr{it }e se i u slu~aju ako je po oglasu o javnom konkursu pristigla samo jedna ponuda. Neblagovremene ili nepotpune ponude }e se odbaciti. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici zainteresovanih ponu|a~a uz prezentiranje pismenog ovla{tenja. Sve pristigle ponude }e procjenjivati konkursna komisija i predlo`iti najpovoljniju ponudu na osnovu vrednovanja posebnih kriterija. Sve dodatne informacije u vezi sa ovim Javnim konkursom mogu se dobiti u Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de, na telefon 038 228 640 i 038 228 256, fax 038 228 256. Broj: 04- 17- 3058/11 Gora`de, 05.10.2011.godine MINISTAR Demir Imamovi}, dipl.ecc. b) teku}e koncesione naknade (TKN), koja se sastoji od % ukupnog godi{njeg prihoda ostvarenog od prodaje elektri~ne energije, a koja ne mo`e biti manja od 10 % od ukupnog godi{njeg prihoda ostvarenog od prodaje elektri~ne energije odnosno 51 % od ostvarene godi{nje dobiti MHE ukoliko je to povoljnije za koncesora. Najpovoljniji ponu|a~ po ovom kriteriju dobija maksimalnih 100 bodova. Svaki naredni ponu|a~ sa manjim iznosom naknada dobija proporcionalno manje bodova. 2. Uticaj koncesije na razvoj privrede podru~ja na kojima se koncesija treba realizovati (max 30 bodova) a) Broj radnika koji }e biti stalno zaposleni sa prebivali{tem u Bosansko-podrinjskom kantonu Gora`de nakon zavr{etka investicije u postupku vo|enja i odr`avanja objekata (maksimalno 15 bodova). b) Vrijednost prate}e investicije koju bi realizovali ponu|a~i a koja nije vezana za MHE (infrastruktura podru~ja ili neka druga privredna aktivnost) i predvi|ena sredstva ulaganja u istu. (Maksimalno 15 bodova) Svi ponu|a~i su obavezni ponuditi minimalno jednog zaposlenog radnika. Najpovoljniji ponu|a~ po ovom kriteriju dobija maksimalnih 30 bodova. Svaka naredna nepovoljnija ponuda dobija proporcionalno manji broj bodova.

Koncesiona naknada sastoji se od: a) jednokratne koncesione naknade (JKN) koja ne mo`e biti manja od 2 % od ukupne vrijednosti investicije koja se planira realizirati

UNIVERZITET U SARAJEVU AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI U SARAJEVU Obala Maka Dizdara 3 SARAJEVO

Op{ti uslovi: propisani Zakonom o radu i drugim pozitivnim propisima Posebni uslovi: diplomirani pravnik sa vi{egodi{njim iskustvom na upravno-pravnim poslovima Kandidati koji u|u u u`i izbor bi}e pozvani na razgovor - intervju. Na osnovu ~lana 166. Pravila Oglas ostaje otvoren 15 dana od daAkademije likovnih umjetnosti, na objavljivanja. Akademija raspisuje Prijave sa biografijom i dokazima o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova slati po{tom na adresu Akademije sa naznakom - prijava na oglas za za prijem u radni odnos sekretara. 1. sekretara Akademije......izvr{ilac 1 Probni rad traje 6 ({est) mjeseci.

OGLAS

ZAPIS S DRINE

ISTRA@IVANJE

OTKRIVAMO

JE L’ GORA@DE GDJE JE NEKAD BILO...

ZA[TO JE U BiH POVE]AN BROJ SAMOUBISTAVA?

HE]IN PARTNER TUR^IN POKU[AO PREVARITI I NIK[I]A

POLITI^KI PRILOG NAJTIRA@NIJEG BH. DNEVNIKA

8. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

EKSKLUZIVNO Milorad Dodik, predsjednik RS i lider SNSD-a
Ja nisam protiv ni jednog naroda u BiH, ni protiv Bo{njaka, ni protiv Hrvata, ali volim narod kojem pripadam i smatram logi~nim da svako voli svoj narod. Ja volim RS, ne mrzim BiH, ali nemam neke velike emocije, pa samim tim i ne izvla~im neku veliku odgovornost. Ali, u svakom slu~aju, realista sam, Dejton treba kona~no uspostaviti kao mjerilo

NE SVA\AM SE S BO[NJA^KIM NARODOM AKO SE NE SLA@EM S KONCEPCIJAMA POLITI^ARA

2

8. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

He}in partner Hanefi Ba{ poku{ao prevariti i vladu Nermina Nik{i}a!
Trhulj poni{tio ovla{tenja koja je Vahid He}o dao sumnjivom turskom hotelijeru za prodaju oru`ja u Turskoj Za{to niko nije pokrenuo istragu
ederalno ministarstvo energije, industrije i rudarstva prije nekoliko mjeseci poni{tilo je ovla{tenja koja je biv{i ministar tog resora Vahid He}o dao sumnjivom Tur~inu porijeklom iz Sand`aka Hanefiju Ba{u da zastupa namjensku industriju FBiH u Turskoj, saznaje „Dnevni avaz“.

OTKRIVAMO Federalno ministarstvo energije raskinulo saradnju s Tur~inom

F

Velike kompanije
Raskid saradnje zatra`io je federalni premijer Nermin Nik{i} od He}inog nasljednika Erdala Trhulja koji je to i u~inio u maju ove godine po povratku s jednog sajma u Turskoj. Trhulj je, kako pouzdano doznajemo, boravio samo jedan dan tamo, {to je bilo dovoljno da ga turski hotelijer Hanefi Ba{ prona|e u namjeri da nastavi „saradnju“ s BiH. Ba{ je Trhulju pokazao

rje{enja koja mu je potpisao He}o 2008. godine, daju}i mu ekskluzivno pravo da „koordinira trgovinu naoru`anjem izme|u svih firmi iz namjenske industrije FBiH i Turske radi ostvarivanja zajedni~kih poslova i prosperitetne saradnje“. Tako|er, Ba{ je imao He}inu punomo} da „volonterski“ predstavlja federalne firme u pregovorima s velikim turskim kompanijama. Istovremeno, Trhulju su drugi vrlo ozbiljni turski biznismeni sugerirali da bude oprezan s tim ~ovjekom, „jer je opasan po interese BiH“. Nismo uspjeli dobiti informacije {ta je ta~no Trhulj otkrio, ali je ~injenica da je odmah po povratku raskinuo sve ugovore o saradnji s Ba{om i o tome obavijestio sve relevantne institucije i firme iz oblasti namjenske industrije. No, iako je nova Vlada

FBiH odlu~ila raskinuti saradnju s Ba{om, zanimljivo je da niko od nadle`nih ne `eli o ovome govoriti javno, a niti je do sada pokrenuo bilo kakvu istragu s obzirom na to da se procjenjuje da je He}in partner nanio velike {tete Federaciji.

Briga ka`njen
Uloga volontera Ba{a bila je da „koordinira“ izme|u na{ih firmi i turske dr`avne korporacije za ma{insku i hemijsku industriju „Makine Kimya“ (MKE), iako je to ranije radila Direkcija za namjensku industriju FBiH. Jo{ nikada niko nije objasnio za{to je pored nadle`nih institucija Vlade FBiH posao prodaje oru`ja povjeren volonteru!? Jedini koji je prije dvije godine digao glas protiv bio je direktor Direkcije za namjensku industriju FBiH Ismet Briga, ali je

zbog toga ubrzo ka`njen, jer ga je He}o smijenio. Briga je tada upozorio da je MKE sna`na turska dr`avna firma i da za saradnju s njom nisu potrebni nikakvi posrednici. Prema tada{njim informacijama, Ba{u je He}o za „posredni~ke poslove“ obe}ao proviziju od 15 do ~ak 20 M. KUKAN posto!

[okantno pismo jednog turskog biznismena upu}eno

La`no se predstavljao i kao
Svojevremeno He}i je stiglo i pismo jednog uglednog turskog biznismena koji je ukazao na va`nost zajedni~kog djelovanja na unapre|enju ekonomskih veza izme|u BiH i Turske, ali i na to da „dogovori i dosada{nji rezultati ne bi trebali kasniti ili propasti zbog osoba koje nisu sposobne da rade svoj posao savjesno i po{teno, ve} gledaju osobne interese“. U pismi ovog biznismena stoji: - Po{tovani ministre, kao {to i sami znate, razlog na{ega poznanstva bio je gospodin Hanefi Ba{. Ja sam doti~noga gospodina upoznao kao diplomatskog predstavnika RBiH, ~ak i kao novonastalog zamjenika premijera FBiH. A kako je vrijeme odmicalo, do{ao sam, na`alost, do spoznaje da gospodin Ba{ ne posjeduje

Mutio sa SDA i privatizacijom „Energoinvesta“
Hanefi Ba{ je nekada davno bio ~lan turskog parlamenta, a poslije rata bio je ~est gost u Sarajevu. [pekulira se da je u~estvovao i u prodaji vagona i sklopki iz „Energoinvesta“. Ba{ se uvijek predstavljao kao ~ovjek s dobrim vezama s turskim i bh. politi~arima s kojima se redovno fotografirao koriste}i svaku priliku da do|e do njih. Te fotografije pokazivao je poslovnim ljudima kao „potvrdu“ svojih dobrih veza, a ~ak se hvalio i kako ima toliki utjecaj u BiH da mo`e smijeniti koga ho}e. U doma}im medijima spominjan je i kada su SDA i biv{i premijer FBiH Mustafa Mujezinovi} iznenada pokrenuli pri~u o prodaji sarajevskog „Energoinvesta“. Mujezinovi} je plasirao pri~u prema kojoj je pismo namjere i zainteresiranosti za privatizaciju „Energoinvesta“ poslala jedna turska kompanija ~ije ime u trenutku davanja izjave novinarima nije znao, ali je konstatirao da „to nije ni relevantno ni oficijelno“.

Faksimil dijela pisma: Raskrinkani lik i djelo Hanefija Ba{a

niti jednu titulu niti u jednoj od ove dvije zemlje. Onog trenutka kada sam shvatio da nije ono ~ime se predstavlja, shvatio sam i da su sastanci koje smo do tada organizirali kako s ja-

vnim tako i s li~nostima privatnog sektora pod upitnikom. Osobe koje su dolazile u BiH s ciljem da osnuju posao i ulo`e novac, od kojih ste neke Vi ve} upozna-

PRESSIJA
Vajtina pjesma u Kaplanovom aran`manu
- [ta }e{, mlado nei`ivljeno, bio je komentar uz odmahivanje rukom gotovo svih federalnih ministara nakon {to su ~uli da je Tihi}ev poltron~i} Salmir Kaplan, zasjev{i u fotelju ministra kulture i sporta, od premijera Nermina Nik{i}a izri~ito zahtijevao da dobije na raspolaganje d`ip, a ne „obi~ni“ automobil. Nik{i} je pristojno danima poku{avao pojasniti Kaplanu da ga sljeduje „{koda“, a da je d`ip rezerviran za potpredsjednika Vlade, no to mla|ahnog SDA jastreba nije zanimalo. Stalno je upirao pjevu{e}i hodnicima i u kancelariji Kaplan: Sretan poznatu Va{to je dobio jtinu pjeautomobil smu, ali u vlastitiom aran`manu: „ Kupi mi, babo,

Kupi mi, babo, kupi mi, babo... d`ip! Depilirani poslanici prolaze kroz grad...
kupi mi, babo... d`ip“. Na kraju je, kako su nam prepri~ali neki od ministara, premijeru doslovno pukao film od Kaplanovog „peglanja“, te se na jednoj od sjednica Vlade Federacije BiH pojavio nose}i u rukama dje~iju igra~ku „d`ip“, koju je darovao Kaplanu, {to je izazvalo salvu smijeha ostalih ministara. Igra li se (slu~ajni) ministar ku}i „d`ipom“ nismo saznali, ali je op}epoznato da je na kraju ipak hajrovao bijelog hyundaija koji koristi kako bi barem ne~im {armirao sarajevske djevojke s kojima ga vi|aju po raznim restoranima i hostelima na D. A. Ba{~ar{iji. U svakom frizerskom ili kozmeti~kom salonu, jasno je, htjeli ili ne, osim usluge koju platite, uvijek slu{ate i informacije po koje niste do{li. Zavisno od tipa salona i profila li~nosti frizerke ili kozmeti~arke su i pikanterije koje }ete ~uti. No, odskora je gotovo u svim banjalu~kim kozmeti~kim salonima jedna pri~a aktuelna. Poslanici depiliraju prsa! - Ne znam {ta je uzrok, o~ito trend. Uglavnom su mla|e i srednje `ivotne dobi. Vole potpunu depilaciju prsa i hrabro to podnose. Op}enito se osjeti da sve vi{e vode ra~una o sebi. Imam starijih

Trendi politi~ari na banjalu~kim ulicama

Narodna skup{tina RS: Trend me|u poslanicima

politi~ara koji redovno sre|uju lica i tretiraju ko`u kako bi imali zdrav i lijep ten. Vole masa`e i kure koje ih opu{taju - ka`e nam jedna od kozmeti~arki u Banjoj Luci. Za sve one zle jezike koji }e ovakav trend odmah

sada povezati s profesijom, statusom ili dr`avnim odgovornostima, na{a sagovornica poja{njava da je op}enito trend depiliranja prsa kod mu{karaca izra`en u Banjoj Luci jo{ od srednjo{kolskog uzrasta. V. S.

8. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

3

He}o u dru{tvu turskih privrednika me|u kojima je i Hanefi Ba{

Hirurg za operacije bud`eta
Kao osniva~ SNSD-a u Br~kom, Paji} se vrlo rano dopao {efu partije u Lakta{ima, politika mu je slu`ila isklju~ivo kao oslonac, a ponekad i kao sredstvo pritiska
Dragan Paji} mo`e biti ponosan na rezultate koje je ostvario u svom mandatu, poru~io je Miroslav Gavri}, aktuelni gradona~elnik Br~kog, preuzimaju}i du`nost od svog prethodnika koji je po sili zakona morao odstupiti s funkcije koju je obna{ao u posljednje tri godine. Petnaest dana poslije, Dragan Paji} je s vi{e~lanom grupom svojih saradnika uhap{en i odveden u pritvor kako bi za dugogodi{nje „postignute rezultate“ napokon polo`io ra~un pred zakonom, ali i pred javno{}u. bio je i njegov uspon, ali on se, ipak, dr`ao posla koji najbolje zna: trgovine medicinskom opremom i „Vameda“ kao partnera s iskustvom u malverzacijama. Politika mu je slu`ila isklju~ivo kao oslonac, a ponekad i kao sredstvo pritiska. Tako je Centru za hemodijalizu u Br~kom, uz njegovo posredovanje, prodata oprema po astronomskoj cijeni od oko 15 miliona maraka. Skoro identi~na u Prijedoru je, ka`u, ko{tala ne{to malo vi{e od dva miliona.

PROFIL Dr. Dragan Paji}

Unosan biznis

Ekspresna po{ta
U biografiji Dragana Paji}a, uz mnoga druga „postignu}a“, ostat }e i kolajna najgradona~elnika koju mu je ekspresnom po{tom dodijelio Me|unarodni institut za bliskoisto~ne i balkanske studije IFIMES iz Ljubljane. Institut je Paji}a preko no}i proglasio nesebi~nim borcem protiv kriminala, dr`e}i pri tome pridike svima koji su, bajagi, nasrnuli na njegov obraz, po{tenje i znanje. I dok je IFIMES na „po{tena“ Paji}eva prsa vje{ao zna~ke i lente, njegovi predstavnici (od kojih je jedan, kakve li slu~ajnosti, Br~ak) istovremeno su s Paji}em dogovarali osnivanje br~anskog odjeljenja, ispostave, {ta li ve}, Univerziteta iz Ljubljane. Paji} je to, naravno, prihvatio punim plu}ima i po~eo pripremati teren da u budu}i univerzitet ulo`i basnoslovna 24 miliona maraka. Za one koji ga poznaju nesu|eni univerzitet za Paji}a je bio isklju~ivo gra|evinski, a ne nau~ni poduhvat. A. HAD@I]

zamjenik premijera
li, povukli su se na zahtjev gospodina Hanefija, a koji glasi: „Ukoliko ja ne budem prisutan u BiH s vama, ne}ete mo}i raditi. Pa ~ak ako budem htio, mogu vam zabraniti i ulazak u BiH“. Po{tovani ministre, zainteresirana strana postala je, na`alost, rob svoga osobnog interesa i svoje ranjivosti. Doti~ni gospodin nalazi se u ta~ki u kojoj mo`e da napravi {tetu, namjerno ili nenamjerno, ljudima oko sebe i mo`e ozbiljno da na{teti odnosima ove dvije dr`ave. U RBiH gospodin se predstavlja kao ~lan parlamenta Republike Turske, radi kooperativno s Predsjedni{tvom i oru`anim snagama, pa ~ak je i {ef katedre Bosne i Hercegovine u parlamentu Republike Turske. Jedino ~ime mo`e da se hvali u tom slu~aju i jedina stvar koju je pokazivao kao dokaz bila je privremena dozvola za ulazak u parlament Republike Turske, a koja je ina~e istekla 2005. godine. Ka`e da ima crveni paso{, ali zbog sigurnosti koristi obi~ni paso{. U Turskoj dobro poznaje predsjednika, premijera, sve ministre i ~ak je toliko blizak s njima da ih posje}uje i ku}i. U Turskoj sebe predstavlja kao zamjenika biv{ega premijera FBiH, te kao osobu koja od premijera i ministara FBiH dobiva poseban autoritet. On je njihov „specijalni konsultant“. Navodno po pri~i gospodina Ba{a, on je osniva~ „Unis Grupe“, a direktori „Unis Grupe“, „Hidrogradnje“ i „Energoinvesta“ direktno su vezani za njega.

Vahidu He}i

Ko je, ustvari, Dragan Paji}? Sin predratnog op}inskog rukovodioca i ratnog „skretni~ara“ Bo{njaka, od ~ije je rije~i, tvrde Br~aci koji su pro{li logorske torture i mu~enja, zavisilo u koji }e logor koji zarobljenik biti otpremljen. Dodu{e, o~eve sposobnosti ne mogu se pripisati sinu Draganu, koji je dobar dio rata proveo u Novom Sadu, gdje je ina~e zavr{io i Medicinski fakultet. Dragan Paji} je, kako stoji u zvani~nim dokumentima, specijalista, hirurg, koji nikad skoro nikoga

Paji}: Sin predratnog op}inskog rukovodioca

nije operirao. Prema onom {ta mu se trenutnom istragom stavlja na teret, mo`e se re}i da je subspecijalizant za „operacije bud`eta“. Nekada{nji direktor Bolnice u Br~kom Dragan Paji} ubrzo je nakon rata postao zastupnik austrijske firme „Vamed“ uz kojeg se ve`e djelovanje ~uvenog tuzlanskog ta-

Slu`bena biografija
Dragan Paji} ro|en je 14. marta 1956. godine u Br~kom. Osnovnu {kolu zavr{io je u Bukviku, a gimnaziju u Br~kom. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1981. godine, a specijalizaciju op}e hirurgije zavr{io je u Br~kom 1989. godine. U zdravstvu je obavljao mnoge odgovorne poslove, od ljekara op}e prakse do direktora Op}e bolnice u Br~kom. U prvom sazivu Skup{tine Br~ko Distrikta bio je poslanik, a na izborima 2000. godine izabran je za poslanika u Narodnu skup{tinu RS. O`enjen je i otac je dvoje djece.

ld`ije i prevaranta koji je u posljednjih 15 godina, kroz opremu koju je prodavao zdravstvenim ustanovama u Federaciji i RS, iz na{e zemlje odnio milione maraka. Bogati „Vamedov“ biznis s doma}im zdravstvom nije ostao i bez velikih provizija za sve doma}e posrednike, a s kojim dr`ava jo{ nema snage (ili ne smije) da se obra~una Paji} se, ka`u, u „Vamedu“ vrlo brzo okalemio, a prvi rezultat njegovog rada bila je prodaja skoro neupotrebljive magnetne rezonance br~anskoj bolnici po enormno visokoj cijeni, koju je bolnica, naravno, platila novcem iz bud`eta Distrikta. Kao osniva~ SNSD-a u Br~kom, Paji} se vrlo rano dopao {efu partije u Lakta{ima. Uspon SNSD-a

Ministar na putu oko svijeta za 80 dana

Lijanovi} umislio da je {ef diplomatije
Otkako je postao federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva, Jerko Ivankovi} Lijanovi} proputovao je skoro cijeli svijet. Tako je u posljednje vrijeme ~esto u~estvovao na konferencijama i seminarima na razli~itim kontinentima. Zbog njegovih ~estih odlazaka u inozemstvo, javnost se s pravom pita da Lijanovi} mo`da svoj resor nije zamijenio resorom vanjskih poslova. Druga opcija mogla bi biti da Lijanovi} iz navike putuje, s obzirom na to da je od 2006. do 2010. godine bio dr`avni parlamentarac, a samim time ~lan mnogih delegacija koje su o tro{ku dr`ave boravile van granica BiH. No, vi{e nego upe~atljive su njegove ~este posjete Turskoj, gdje je njegov sin Josip suvlasnik jedne turske industrije pile}eg mesa. Tako je Lijanovi} ovih dana opet boravio u Turskoj, u Istanbulu, gdje je odr`ana 6. ministarska konferencija Organizacije
Lijanovi}: Skokne i do sinovljeve fabrike u Turskoj

Nije vama ni{ta, kako je tek meni

Helez kuka zbog toaletnog papira
Kako Vlada Federacije BiH i u kojoj mjeri mora {tedjeti (ako je vjerovati izjavama njenih zvani~nika), ilustrirao je prije nekoliko dana Zukan Helez, federalni ministar za pitanja boraca, na sastanku Organizacije porodica {ehida i poginulih boraca BiH. Naime, Helez se porodicama {ehida po`alio kako Vlada nema para ~ak ni za toaletni papir te da se {tedi na svemu. Helez je tako, obrazla`u}i {ehidskim porodicama, koje su ga pozvale na sastanak kako bi se dogovorili o isplati duga iz 2009. godine, naveo da }e u~initi sve da se ovoj populaciji popravi status, ali kako ga je, izme|u ostalog, stid ako neko od zvani~nika iz manjeg entiteta do|e u posjetu Vladi FBiH. Kako ka`e Helez, kada je nedavno i{ao u posjetu Petru \oki}u, ministru za bora~ka pitanja Republike Srpske, ostao je zadivljen kada je u u{ao u toalet. - Kada sam u{ao tamo,
Helez: Stidi se kolege \oki}a

islamske konferencije (OIC) za sigurnost hrane i poljoprivredni razvoj. Iako nisu potvr|ene, informacije s terena govore da je skoknuo i do fabrike pile}eg mesa, kod svog sina. A. Du.

sve se sjaji, a kod nas, u Vladi, nema ~ak ni toaletnog papira. Ne znam kako }u kada on do|e kod nas, morat }u ga izvesti negdje izvan Vlade u toalet - ka`e Helez. Az. D.

4

8. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

Me|u 348 samoubica najvi{e mu{karaca starijih od 50 godina
Te{ko je konkretizirati motive, ali je ~injenica da se nijedno samoubistvo ne mo`e posmatrati kao izuzetak koji je u potpunosti isklju~en iz socijalne svakodnevice, jer ona jeste sastavni dio tog bunta
Bosni i Hercegovini u prvih osam mjeseci ove godine ruku na sebe podiglo je 348 osoba, ta~nije 197 gra|ana RS i 151 u FBiH, uglavnom mu{karaca starijih od 50 godina. U prvoj polovini septembra u BiH se dogodilo jo{ najmanje pet slu~ajeva samoubistva. Policijske istrage pokazale su da su motivi suicida potpuno razli~iti.

ISTRA@UJEMO U Bosni i Hercegovini ljudi sve vi{e di`u ruku na sebe

U

ma, na neki na~in, nagovje{tava ili govori o te{ko}ama s kojima `ivi.

Pomo} starima
Interesantno za BiH jeste uzrast u kojem gra|ani di`u ruku na sebe, ocjenjuju na{i sagovornici, a prema kojem bi se dalo suditi da su to pripadnici starije populacije. - ^injenica je da imamo suicidalne i nesuicidalne tipove li~nosti, pa tako neki ljudi imaju mnogo ve}e pote{ko}e u `ivotu, ali ne posustaju, a drugi se na manjim problemima slome i to je presudan faktor tipa li~nosti, odgoja i sli~no. Ali, na svaki tip li~nosti dodatno i intenzivno uti~e socijalna slika, koja samo podsti~e taj bunt, jer samoubistvo jeste uvijek izraz bunta prema ne~emu. Te{ko je konkretizirati motive, ali je ~injenica da se nijedno samoubistvo ne mo`e posmatrati kao izuzetak koji je u potpunosti isklju~en iz socijalne svakodnevice, jer ona jeste sastavni dio tog bunta - ka`e za „Dnevni avaz“ sociolog Ivan [ijakovi}.

73 samoubistva u Banjoj Luci 26 samoubistava u Tuzlanskom kantonu 17 samoubistava u Kantonu Sarajevo 14 samoubistava u HNK

Suicidalne osobe
Istragom je tako utvr|eno da su samoubistva u na{oj zemlji u najve}em procentu po~injena zbog starosti, straha od samo}e i bolesti, postratnog sindroma, nervnog rastrojstva, finansijskih problema, alkoholizma, dok su za maloljetnike karakteristi~ni nerazumijevanje i sukob s roditeljima, nesre|eni odnosi u porodici, neuspjeh u {koli ili neuzvra}ena ljubav. Bez obzira na to {to ponekad nema indicija o motivu, psiholozi tvrde da svaka `rtva koja na sebe digne ruku mora imati neke razloge za to, a vrlo ~esto i sa-

Samoubistvo je uvijek izraz bunta prema ne~emu

U RS se u prvih osam mjeseci dogodilo vi{e samoubistava nego u FBiH. Predsjednik Udru`enja pe-

nzionera RS Rade Rakulj tvrdi za „Dnevni avaz“ da se {uti o tome koliko se penzionera u BiH ubije, zbog

pora`avaju}eg na~ina `ivota. - Mi smo imali takve slu~ajeve, a siguran sam da

ih ima u ~itavoj dr`avi. O tome se {uti i nikada se ne izlazi konkretno s takvom statistikom.

Dilema je da li je to hrabrost ili kuka v
Biv{i borci, ekonomski neza{ti}ene, ali i hipersenzibilne osobe naj~e{}e izvr{avaju samoubistvo, ka`e profesor Dizdarevi}
Psiholog Ismet Dizdarevi} komentira sve ve}i broj samoubistava i obja{njava zbog ~ega Bosanci i Hercegovci, nerijetko, `ivotne probleme rje{avaju dizanjem ruku na sebe. - Ova pojava je zaista alarmantna i zabrinjavaju}a, jer suicid uvijek govori o ne~emu {to nije dobro ni za pojedinca ni za dru{tvo - ka`e Dizdarevi}. 50 godina, mogao bi se vezati za populaciju koja je specifi~na za na{e vrijeme. Uskoro }e, naime, iza}i knjiga jednog stru~njaka koji se bavio temom samoubistava, i on je na{ao da je jedan dio te populacije vezan za borce koji su, otprilike, u tim godinama ratovali i sada su do{li u fazu da ideali za koje su se borili nisu ostvareni, niti su rije{ili neke svoje `ivotne probleme. Ovo je jedan sloj ljudi, drugi bi mogle biti ekonomski neza{ti}ene osobe koje su otpu{tene s posla i koje teoretski u toj `ivotnoj dobi ne mogu na}i zaposlenje, ali razlozi za samoubila~ki ~in mogu le`ati i u atmosferi u kojoj se nalazimo. Vjerovatno se radi i o osobama koje su hipersenzibilne i koje se ne mogu
Dizdarevi}: Oslu{kivati tu|e probleme

RIJE^ STRU^NJAKA Psiholog Ismet Dizdarevi}

prilagoditi vremenu u kojem `ivimo, jer su `ivjele manje-vi{e u drugim vremenima i u druga~ijem sistemu vrijednosti. Dru{tvo nije izgradilo adekvatan sistem vrijednosti pa se ti ljudi koji su navikli na takozvani normalan, po{ten odnos, ne mogu da sna|u u dru{tvu koje ne preferira te vrijednosti. I zato se odlu~uju na taj korak.
Je li mogu}e dati odgovor na pitanje da li je samoubistvo hrabar ili kukavi~ki ~in?

i tra`i da se ono okrene prema njemu i sli~nima. Hrabrost je di}i ruku na sebe, ali je isto tako hrabrost i uhvatiti se uko{tac sa `ivotnim problemima.

Ljudska tragedija
Koliko danas imamo vremena da oslu{kujemo probleme osobe koja `eli sebi oduzeti `ivot i, eventualno, pomo}i u njihovom rje{avanju?

Uskoro knjiga
Je li sa stanovi{ta struke simptomati~an podatak da u BiH ruku na sebe di`u uglavnom mu{karci i stariji od 50 godina?

- Samoubistva se mogu locirati na bilo koji uzrast. Ubijaju se djeca, adolescenti, ali i stariji ljudi. Podatak da ruku na sebe di`u uglavnom osobe starije od

- To je te{ko pitanje i tu postoji dilema. Oni koji iza sebe ostavljaju `enu i djecu nezbrinute, to je tragi~an ~in koji mo`emo nazivati i kukavi~kim. S druge strane, imate slu~ajeve usamljenog pojedinca koji je, naprimjer, izgubio posao i koji takvim postupkom osu|uje dru{tvo,

- Mi ne razumijemo, ne prepoznajemo i ne `elimo da slu{amo. Manje-vi{e bje`imo od tih pri~a. Ljudi su postali manje osjetljivi na ljudsku tragediju, vjerovatno zbog op}ih doga|aja koji se de{avaju oko nas i ratne situacije koja nas je ostavila u stanju da ne vidimo kraj sebe ~ovjeka koji pati. Naravno, uvijek ima ljudi koji nisu takvi i koji su spremni

8. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

5

Crne brojke
Prema podacima MUP-a RS, od 2002. pa zaklju~no s prvih {est meseci ove godine na podru~ju RS evidentirano je oko 2.700 samoubistva. Najvi{e njih, 302, dogodilo se 2002. godine. Kao Udru`enje smo u vi{e navrata organizovali prikupljanje pomo}i za one koji najte`e `ive, ~ije su penzije sramno niske, ali njih je i previ{e da bismo svima pomogli. Kada se sve to doga|a u zemlji gdje se broj onih najstarijih i najgladnijih i ne zna, sve manje je osje}aja za humanost i saosje}anje,

Ko potpaljuje „fudbalske“ fitilje?
Nekome je trebalo da se zavatri i u Sarajevu, pa je anga`irao potpaljiva~e. Je li nekome odgovaralo da se belaj ne sasijeca u korijenu, nego tek kad se „navija~i“ @elje i Hajduka krvavo sukobe, upit je koji tako|er golica javnost
Pi{e: Vlastimir MIJOVI]
Javna sigurnost ponovo postaje jedna od na{ih klju~nih briga. Te{ko da }e ugro`enost dosti}i razmjere koje je imala tokom agresije i rata. No, kako vrijeme te~e, nad na{e `ivote i imovinu nadvija se sve vi{e realnih opasnosti. Opasni incidenti nekako su zaredali, pa se u ljude po~inje useljavati razlo`ni osje}aj nesigurnosti i straha, pogotovo uve}an osje}ajem da tu nema nimalo spontanosti, nego se nazire neka ruka koja sve to re`ira i koja s tim svojim planom ne misli da stane.

PETA STRANA

Strogo kontrolirani incidenti

Naj~e{}a vje{anja
67 samoubistava vje{anjem za prvih 6 mjeseci u RS 49 samoubistava vje{anjem za prvih 6 mjeseci u FBiH mislim da odrastaju generacije sa znatno manje ~ovje~nosti i pravi~nosti smatra Rakulj. Ove godine je i broj maloljetnika, uzrasta od 13 do 17 godina, me|u samoubicama ne{to ve}i nego lani. Psiholozi i sociolozi upozoravaju op}enito na nedostatak kvalitetne komunikacije. Psihologinja Sonja Stan~i} tvrdi da u prilog tome govore rezultati istra`ivanja u kojima i najraniji uzrast ispoljava nepovjerenje u odrasle osobe, kako u {koli tako i u okru`enju, a s druge strane socijalna slika odraslima ostavlja sve manje strpljenja da saslu{aju mlade. Naj~e{}a samoubistva su vje{anjem, a slijede samoubistva po~injena upotrebom vatrenog oru`ja, utapanjem, trovanjem i na kraju skokom s visine.
Vanja STEVANOVI]

Ugro`ena sigurnost
Povod ovome osvrtu je ko{marna no} koja se gra|anima Sarajeva dogodila u ~etvrtak, pred po~etak nesu|ene prijateljske utakmice izme|u @eljezni~ara i Hajduka. Vatra, dim, {aketanje i kamenovanje uve}ali su u nama ionako nikad potisnutu zebnju za vlastitu sigurnost. Nikad, naime, ne Mnogi misle da iza navija~kih izgreda stoji visoka politika znate ho}ete li se i vi, kad tajfun krene, slu~ajno na}i u njegovom djelokrugu. Tu vrstu sre}e, da ga belaj slu~ajno mimoi|e, u ~etvrtak je imao jedan Sarajlija, kojeg su, nekoliko minuta nakon {to je s posla stigao ku}i, pozvali natrag u preduze}e zbog iznenadnog posla. Nakon nekoliko sati televizija mu je pomogla da shvati kolile o javnoj sigurnosti. A `ivot postaje za gra|anina ko mu je taj poziv, koji ga Bosne i Hercegovine suro- zakazale su ovom prilikom je prethodno razljutio, sve odreda: od sarajevske va realnost. Nikad ne znaustvari donio sre}u. Pripolicije do dr`avnih obate kad biste mogli - ni krimorao ga je da isparkira vje{tajaca. vi ni du`ni - povredama, automobil, s mjesta koje Prvi su napravili katapa i glavom platiti nesretni svakodnevno koristi, i da strofalnu pogre{ku kada su sticaj okolnosti da se na iz prijateljskog karaktera krivom mjestu na|ete u se zaputi ka svom radnom @eljinog me~a sa Spli}animjestu u drugom dijelu gr- krivom trenutku. ma izvukli zaklju~ak da to ada. Zakulisna re`ija nije doga|aj s visokim riU televizijskom dnezikom. Utoliko su se za vniku kasnije je vidio sniZa narastanje ove vrste okupljanje vi{e hiljada glemke „navija~kih“ nereda i bojazni gotovo nimalo nidalaca na Grbavici pripreuni{tena kola koja su se su krivi ni fudbal ni razumili kao za osiguranje nenalazila ta~no tamo gdje je lareni navija~i, pa ni hulikog teferi~a, ~ijim posjetiranije bilo njegovo vozilo. gani koji se uz njih znaju ocima je na umu dernek, a ^ovjek je, naravno, odapri{ljam~iti i potom krvane belaj. hnuo i pomislio da ga je vo pirovati. Opasne inciObavje{tajci su, sa svone{to s nebesa spasilo od dente, ovaj sarajevski siguogromne materijalne {tete. rno, a i prethodne vrlo vje- je strane, potpuno zakazali u prikupljanju informacija Neke njegove kom{ije, rovatno, proizvode nao kretanju povelikih „navme|utim, nisu bile te ru~eni belaj-majstori, ija~kih“ grupa prema Sarasre}e. Preostalo im je da pla}eni ili nahu{kani da jevu, koje su krenule na nad svojim polupanim vomasovna okupljanja koriput bez prethodnog obazilima proklinju sudbinu i ste za poticanje nasilja, pa vje{tavanja nadle`nih porazularene „navija~e“, netime i gra|anske nesigurlicijskih struktura. One su, mo}no se pitaju}i ko }e nosti. ina~e, navikle da im se nam nadoknaditi ovu U sarajevskom slu~aju, unaprijed dostavljaju pe{tetu. sumnja pada na mladi}e iz dantni podaci o brojnosti i S imovinom su stvari hercegova~kih gradi}a kosastavu navija~kih grupa ipak popravljive. Mrtve ji su, pod Hajdukovim zaglave, pak, na ramena se stavama, do{li da obave je- koje svoje klubove prate na gostovanjima. vi{e ne vra}aju. A nastavi dan prljavi posao, za koji Pitanje koje iz ovoga li se ovako, kako je nedasu bili dobro pripremljeni izvire glasi: Da li su policivno bilo na stadionu u Bai nao{treni. Ali, krivicu za njoj Luci, potom u Mostaprire|eni ko{mar ne snose jsko-obavje{tajni propusti bili plod nemara i neznaru, a sad na sarajevskoj Gr- samo oni, nego i slu`be bavici, strepnja za vlastiti koje postoje da bi se brinu- nja ili su, pak, i spomenuti

Strepnja za vlastiti `ivot postaje za gra|anina Bosne i Hercegovine surova realnost. Nikada ne znate kad biste mogli - ni krivi ni du`ni - povredama, pa i glavom platiti nesretni sticaj okolnosti da se na krivom mjestu na|ete u krivom trenutku

a vi~luk
pomo}i takvim ljudima.
Je li ta ti{ina i nesuosje}ajnost s problemima drugog odlika svakog postratnog i tranzicijskog dru{tva?

organi eventualno bili ukalkulirani u ~itav scenarij, sa svojim nedovoljno profesionalnim pristupom ~itavom doga|aju? Nekome je odgovaralo da se zavatri, pa je anga`irao potpaljiva~e. Da li je nekome odgovaralo da se belaj ne sasijeca u korijenu, nego tek kad se dogodi, pa da se policija onda poka`e, upit je koji tako|er golica javnost. Kad je u pitanju re`ija ovih doga|aja, odnosno lociranje zakulisnih podstreka~a i organizatora, mnogi su ve} uprli prstom u - politiku! Ni{ta ~udno, ona se u BiH davno nadvila nad sve iole va`no. Kumovala je mnogo ~emu ru`nom, pa i ubila~kom.

sponzor „navija~kih“ diverzanata hrvatske nacionalnosti. To mo`e i biti ta~no, ali mo`e predstavljati i opasnu stupicu iz koje je onda nemogu}e do}i do pravog odgovora. U svakom slu~aju, krug se nekako zatvorio. Nakon opasnih incidenata u Banjoj Luci, Mostaru i Sarajevu, da neke manje i ne spominjemo, o~igledno je da neko `eli dodatno da destabilizira stanje u zemlji. Pri tome to radi pod krinkom sportskih priredbi, odnosno navija~kih skupina koje o vratu odavno nose zvono huliganstva i obijesti. Razja{njavanje ovih nemilih doga|aja nije nimalo lak posao, pogotovo ako su

-

?

a

e

-

- Mo`emo to tuma~iti tranzicijama i globalizacijama. Ljudi vole te op}e teme, me|utim, ja ih ne volim. Samoubistva su u svijetu prisutna vrlo ~esto. U Americi, zemlji koju `elimo da opona{amo, mnogo je samoubistava, u [vedskoj, koja je rije{ila `ivotni standard, tako|er ima mnogo samoubistava. Zna~i, ima ne{to u psihologiji ~ovjeka, u onome o ~emu mi manje razmi{ljamo, jer smo optere}eni drugim, egzistencijalnim problemima, od kojih ne vidimo unutarnji problem li~nosti.
A. KESEROVI]

Opasne incidente, ovaj sarajevski sigurno, a i prethodne vrlo vjerovatno proizvode naru~eni belaj-majstori, pla}eni ili nahu{kani da masovna okupljanja koriste za poticanje nasilja, pa time i gra|anske nesigurnosti
Stoga je njeno okrivljavanje jedna vrsta igre na sigurno, bez mogu}nosti da se proma{i. Problemi nastaju kada se poku{a odgonetnuti koja je to i ~ija politika, s kojim imenima i prezimenima. E, to ve} nije lako, iako mnogi misle da nema nikakve sumnje u to ko mo`e biti nalogodavac i ta~ne pretpostavke da iza njih stoji visoka politika. Ako stoji, crno nam se pi{e. Onih koji su spremni na svakakve diverzije i incidente jo{ vi{e treba da se pla{imo kada znamo da imaju takve za{titnike koji nikada ne}e dopustiti da se klupko odmota do kraja. Jer bi do njih dovelo, naravno.

6

8. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

EKSKLUZIVNO
Bilo bi mi drago da BiH pobijedi Francusku
Narednog utorka u Parizu BiH igra odlu~uju}u kvalifikacionu utakmicu s Francuskom za odlazak na EP u fudbalu. Za koga }ete navijati? - Neka pobijedi Bosna, a ja }u u petak navijati za Srbiju. Dobro je te Evropljane pobje|ivati. Recimo, kad je prije nekoliko godina sudija o{tetio BiH protiv [panije u gostima, kada je igrala veoma dobro, bilo mi je `ao. Tada nisu sudije dale, ali evo, bilo bi mi drago da BiH sada pobijedi Francusku. Bila bi zaista dobra vijest: „BiH eliminisala Francusku“, ba{ bi to volio da vidim!

Milorad Dodik, predsjednik RS i lider SNSD-a

Dodik: SNSD je tim i nema nikakvog nametanja
(Foto: M. Lugi})

Ne sva|am se s bo{nja~kim narodom ako se ne sla`em s koncepcijama politi~ara
Ni Evropa nije ona udava~a za koju smo mislili da jeste Volim RS, ne mrzim BiH, ali nemam neke velike emocije Mislim da je Rusija realno tr`i{te za privredu BiH, a ljudi u FBiH grije{e {to zapostavljaju tu vrstu pri~e Legalitet ima svako onaj koji iza|e na izbore, a legitimitet dobija{ time {to ima{ ve}inu
Razgovarao: Almedin [I[I]

M

ilorad Dodik, predsjednik RS i {ef SNSD-a, politi~ar je koji godinama u BiH izaziva kontroverze. Dok ga jedni hvale, mnogo je vi{e onih koji smatraju da svojom politikom i izjavama u BiH kontinuirano i svjesno dr`i tenzije. U intervjuu za „Sed-

micu“ Dodik otkriva zbog ~ega je propao i posljednji poku{aj dogovora lidera {estorke u Br~kom, strance optu`uje za mnoge spletke i podvale prema Srbima, a bo{nja~kom narodu, kako ka`e, u budu}nosti `eli uspjeh i prosperitet.

Odr`iv sistem
Mo`da i prvi put Dodik javno otkriva da mu BiH i nije „toliko mrska“, pa u

skladu s tim na{oj reprezentaciji u fudbalu u jednoj od povijesnih utakmica `eli pobjedu protiv Francuske u Parizu. S obzirom na to da je pro{la ta~no godina otkako u BiH nije uspostavljena izvr{na vlast te da je dr`ava ozbiljno zaostala na putu prema EU, smatrate li da je BiH u mo`da najte`oj politi~ko-dru{tvenoj krizi od kraja rata iz

koje }e se te{ko izvu}i? - Mislim da bi realnost u BiH trebalo da prihvate svi i onda ne bi bilo zastoja u formiranju izvr{nih tijela i Savjeta ministara. Tu se radi o konceptualnoj razlici koja je bila vidljiva sve vrijeme kroz otklone od dejtonskog ure|enja BiH i razne zahtjeve za nekom novom politi~kom platformom i organizacijom izvr{ne vlasti. Ono {to mi zastupamo

je jasno: dejtonski balans, odnosno balans konstitutivnih naroda mora da bude zadr`an i mislim da je to najbolje za BiH. S druge strane, ima i drugih politi~kih partija s potpuno legitimnim zahtjevom, ali je on neprovodiv u BiH, da se ta konstitutivnost gurne u neku drugu stranu i da se radi na bazi neke druge vrste politi~kog predstavljanja. Dakle, da je bilo razu-

mijevanja te situacije i prihvatanja te realnosti, do ovoga ne bi ni do{lo. U svakom slu~aju, va`nije je ovo drugo pitanje, a to je EU. Evropska unija je danas u neizvjesnoj situaciji i samo veliki optimisti mogu misliti da u Evropi nema problema i da Evropa institucionalno i problemski ne}e do`ivjeti odre|ene promjene. Naravno da je u apstraktnom smislu EU mjesto

8. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

7

te`nje svih nas, to je izvan svake sumnje. Ali pokazuje se da ni Evropa nije ona udava~a za koju smo mislili da jeste. Vidljivo je da kriteriji koje izo{travaju prema nama nisu bili va`ni za druge zemlje EU, poput Gr~ke i Italije. Zato bi primarno bilo okrenuti se unutra{njem dogovoru ovdje, u BiH, i poku{ati napraviti sistem odr`iv za nas, a ne za Evropu.

Lokalni organi
Ko je, prema Va{em mi{ljenu, glavni krivac za ovakvo stanje? - Stvar se mo`e svesti isklju~ivo na pri~e o politi~kim koncepcijama. Jedni `ele druga~ije ustrojstvo BiH, pribli`no onome {to zna~i „jedan ~ovjek jedan glas“. Oni istrajavaju na tome i imali su podr{ku visokih predstavnika koji su uzurpirali odre|enu vlast. Navikli su lokalne organe i strukture vlasti da budu inertne i impotentne {to se ti~e odlu~ivanja, u i{~ekivanju da neko drugi u ime njih odlu~i. Stvorena je potpuno nezrela politi~ka struktura, ne zbog samih rje{enja, nego zbog pona{anja i prakse koju su nametnuli stranci. Njima je, naravno, ljep{e da budu u BiH koja je mirna i tolerantna, koja, i pored svih ovih problema, ne izaziva nasilje, nego da sada kao eksperti za rje{avanje kriznih podru~ja budu tamo negdje u Afganistanu, gdje mogu lako da stradaju. Stranci su najve}e zlo u BiH, i kad se jednom sve bude sravnavalo, vidjet }e se da su oni ovdje napravili najve}i problem, iako mo`da ne njihovom `eljom. Preuzimate li Vi dio odgovornosti za ovakvo stanje u BiH? - Ja samo imam odgovornost za RS. Ona je etablirana u Dejtonskom sporazumu i RS }e tra`iti svoj izvorni dejtonski polo`aj. A on je veoma jasno ocrtan. Krivci za ovakvo stanje su oni koji su htjeli da slovo jakog i uspje{nog me|unarodnog ugovora, koji se zove Dejtonski sporazum, putem pri~e o duhu Dejtona pretvore u karikaturu. Nikada nije bilo ozbiljnih nastojanja da BiH funkcioni{e u dejtonskoj strukturi i na taj na~in niste mogli na napravite ni{ta osim surogata, koji su sada vidljivi na svakom koraku. Mo`da imam i ja neku vrstu odgovornosti. Ja nisam ni protiv jednog naroda u BiH, ni protiv Bo{njaka, ni protiv Hrvata, ali volim narod kojem pripadam i smatram logi~nim da svako voli svoj narod. Ja volim RS, ne mrzim BiH, ali nemam neke velike emocije, pa samim tim i ne izvla~im neku veliku odgovornost. Ali u svakom slu~aju sam realista, Dejton treba kona~no uspostaviti kao mjerilo. Jedini izlaz je da se prihvate realnosti, da se nikome ni{ta ne name}e i da se postavi kodeks politi~kog pona{anja kojim bi dali odgovore na nekoliko bazi~nih pitanja. Kao {to je, naprimjer, pitanje politi~kog predstavljanja ko-

nstitutivnih naroda. Mislite li da je u situaciji kada je BiH godinu bez vlasti uglavnom zbog tih pitanja mogu}e posti}i konsenzus o tome o ~emu govorite? - Neke stvari su ve} rije{ene i tu ne treba izmi{ljati toplu vodu. Zna se {ta je u demokratiji politi~ki predstavnik. Legalitet ima svako onaj koji iza|e na izbore, a legitimitet dobija{ time {to ima{ ve}inu. A ako ima{ ve}inu i ako je mo`e{ manifestovati, onda si ti taj, onda nema tre}eg! Mi nismo protiv teritorijalnog integriteta BiH ni protiv njenog me|unarodnog kapaciteta, ali na unutra{njem planu imamo mnogo prigovora. Je li istina da su stranke iz RS na sastanku u
Volim narod kojem pripadam i smatram logi~nim da svako voli svoj narod

Nedavno ste u Moskvi potpisali sporazum o saradnji SNSD-a s Putinovom Ujedinjenom Rusijom. Zna~i li to definitivno okretanje le|a Socijalisti~koj internacionali (SI)? - Ne, ne znam otkud Vam to? Tamo sam vidio predstavnike i drugih partija koje su ~lanice SI. Ne vidim da tu mo`e biti problem. Na kraju krajeva, Jedinstvena Rusija zabilje`ila je nesumnjive rezultate u transformaciji ruskog dru{tva kroz vlast koju ostvaruje. To je partija koja je pokazala sposobnost da od rasutog dru{tva napravi kompaktnu dr`avu i oja~a njene institucije, i mi to po{tujemo. Mogu ti univerzalni demokrati da prigovaraju zbog ovog ili onog,

isklju~ivo na ~injenici da li od toga ima koristi ili ne. Ako RS nema koristi od BiH, onda se name}e logi~no pitanje {ta }emo tu. Mi `elimo BiH koja }e biti i od na{e koristi, i `elimo da to napravimo. Dajte nam priliku da to uradimo! A ako nemamo tu priliku i ako danas, recimo, imamo takve indirektne poreze od kojih RS gubi veliki novac, onda je pitanje za{to }e nam to. Ili ako imamo otu|ene centre mo}i, ako imamo to {to imamo na nivou nekih agencija, ako imamo otu|eni RAK (Regulatorna agencija za komunikacije, op. a.) koji radi sam {ta god ho}e, bez ikakvih sistemskih rje{enja, i kojem je va`no da je podlo`an tamo nekim strancima - nama to ne treba! Mi `elimo organe

Oni koji su pisali depe{e o meni su destabiliziraju}i faktor
Wikileaks je prije nekoliko mjeseci objavljivanjem tajnih dokumenata ameri~ke vlade uzdrmao cijeli svijet. Prema tim dokumentima, najvi{e tajnih analiza s podru~ja Balkana je o Vama, ~ak 79, i ve}ina ih je u negativnom kontekstu o tome da ste glavni met da brani tog direktora zato {to je, navodno, on stru~njak. A jedini stru~njak je on, nigdje vi{e nema stru~njaka?! Je li aktuelna vladaju}a bo{nja~ka politika, kao i ona koja je bila na sceni svih prethodnih godina, glavni razlog ~injenici da BiH prihvatate samo „pod moranje“ ili Vi zaista uop}e nemate nikakve emocije prema zemlji u kojoj `ivite i ~iji ste dr`avljanin? - Bo{nja~ki narod bira vlast i bo{nja~kom narodu `elim da bude uspje{an i ja nemam ni{ta protiv toga. U sferi politi~kog djelovanja ja se nosim s politi~kim koncepcijama, a ne s narodom. Dakle, ja se ne sva|am s bo{nja~kim narodom ako se ne sla`em s koncepcijama politi~ara. I `elio sam da iskoristim ovu priliku da to ka`em. Imam prijatelja Bo{njaka s kojima i dan-danas odr`avam prisne kontakte, ali mi je `ao {to su neki od tih ljudi, dobri Bo{njaci, mo`da imali problema zato {to znaju Milorada Dodika. Zato {to je napravljena atmosfera lin~a, u ~emu je doprinijela i va{a novina. A vidim da i odr`avate tu vrstu lin~a. Na koji na~in? - Kada uzmete onog jadnog Tihi}a pa stavite kako se zagrlio s Dodikom (smijeh, op. a.). [ta ima veze, znate li koliko ljudi ho}e sa mnom da se zagrli? destabiliziraju}i faktor. Kako to komentirate? - Mislim da su upravo ti koji su pisali te izvje{taje glavni destabiliziraju}i faktor. Ali imaju oni pravo na svoje mi{ljenje, ja im to ne sporim, ali evo, ti koji su pisali te depe{e oni su glavni destabiliziraju}i faktor! ~in, kao {to sada Vi i ja ovdje sjedimo. To je, naravno, u prenesenom zna~enju, ako ho}ete, mo`e i ovako, mnoge porodice su na granici siroma{tva? - Naravno da ima ljudi koji te{ko `ive i naravno da zna~ajan dio odgovornosti snosi javna vlast. Ali nije samo vlast kriva. I u drugim dru{tvima, koja su visokorazvijena, kao {to je Amerika, ve}i je stepen bijede nego ovdje. Ima ljudi kojima treba pomo}i, ali ima mnogo onih kojima dr`ava poma`e, a ne treba. Dakle, ovdje je pitanje odgovornosti svih segmenata dru{tva da utvrde ko su oni kojima je javna pomo} potrebna. Naravno da ima ljudi koji te{ko `ive, svako ih dru{tvo ima, ali je nekorektno da se za to isklju~ivo krivi javna vlast. Je li istina da je Igor Radoji~i} ve} predodre|en za Va{eg nasljednika na tronu SNSD-a, kad se jednog dana odlu~ite na politi~ku penziju, ako se na to uop}e odlu~ite? - A {ta te briga? Nisam ja na kvizu ovdje. Dakle, ja }u ostati ovdje dok imam podr{ku. A podr{ka podrazumijeva da imam podr{ku partije i podr{ku na izborima. Sve dotle ja }u biti ovdje. Da li }e to biti idu}a godina ili za deset godina, ja to ne znam. Igor Radoji~i} je, naravno, veoma va`an ~ovjek SNSD-a, jedan od mojih najbli`ih saradnika i mogu da svjedo~im o njegovim visokim kvalitetima, to je nesumnjivo. Ali na dnevnom redu SNSD-a uop{te nije promjena te vrste. U javnosti se mo`e ~uti da postoji dio nezadovoljnika unutar SNSD-a, koje predvodi Nikola [piri}? U kakvim ste odnosima s njim? - Kasnio sam na intervju zato {to sam sjedio sa [piri}em. To {to me pitate je poku{aj koji traje, godinama traje pri~a o tome. Na prostoru biv{e Jugoslavije nemate nijedno rukovodstvo partije koje je kompaktnije od SNSD-ovog. Zar nije logi~no da svaka stranka unutar svojih redova ima takvu vrstu borbe i trvenja? - Nije logi~no, ti sebi formiraj partiju pa se trvite tamo. Kod nas toga nema. Mi smo tim i nema nikakvog nametanja. Nikola [piri} je jedan od na{ih va`nijih ljudi i zato je predsjedavaju}i ministarskog vije}a, zato je potpredsjednik partije i Nikola [piri} i dalje ostaje na{ va`an ~ovjek.

Br~kom napravile velike ustupke, ali da je dogovor o cijelom paketu propao zbog dva HDZ-a? - To je izvu~ena pri~a, tra`ili su se razni modaliteti, koji su podrazumijevali razli~ite opcije. Htjeli smo da vidimo kada bismo rekli: „Evo, uredu, {ta je prijedlog Bo{njaka ako ka`emo evo vam Ministarstvo inostranih poslova (MIP), {ta nama pripada“?

Strate{ki cilj
I {ta Vam je odgovoreno? - Nisam dobio taj odgovor, barem nisam definitivan! Naprosto, odgovor je tra`io cjelovito rje{enje. Mi smo bili spremni da pri~amo o razli~itim varijantama, ali nismo bili spremni da tome podredimo osnovne stavove i interese RS. U toj varijanti, tra`ili smo da indirektni porezi, SIPA ili jo{ pone{to pripadne srpskoj komponenti i da se ravnote`a pravi na taj na~in. Ali to ne zna~i da smo mi promijenili svoj stav o Lagumd`iji i o tome kakav bi on bio ministar, ali smo bili spremni da razgovaramo o razli~itim modalitetima. I danas smo ponovo tamo gdje jesmo: ~etiri ministarska mjesta i MIP su opet bazi~ni zahtjevi RS.

ali konvencija te stranke ni{ta se nije razlikovala od onoga {to sam vidio na mnogim drugim mjestima velikih socijaldemokratskih partija, pa ~ak i Demokratske partije SAD kada sam bio u Los An|elesu na njihovoj konvenciji. A je li ovaj sporazum na tragu mogu}e ekonomske ili bilo kakve druge saradnje RS s Rusijom u okviru Evroazijske unije? - Takvu mogu}nost ne treba izbjegavati. Mislim da je to realno tr`i{te za privredu BiH, a ljudi u FBiH grije{e {to zapostavljaju tu vrstu pri~e ili {to `ele da isfabrikuju nesporazume s Rusijom. Ta zemlja je ogromno tr`i{te i mi s na{im robama i njihovim kvalitetom tamo mo`emo da prona|emo zna~ajne oblasti za plasman. A za{to to neko ne}e, to je neka druga pri~a. Naravno da je politi~ki sporazum s Jedinstvenom Rusijom pretpostavka za daljnju politi~ku i ekonomsku saradnju i mi }emo iskoristiti mehanizme koje smo uspostavili. [ta je Va{ dugoro~ni strate{ki politi~ki cilj, je li to otcjepljenje RS od BiH? - U tom strate{kom, generalnom cilju RS svakako ima primarno mjesto. RS }e svoj polo`aj u BiH ostvarivati

BiH koji }e imati odgovornost i prema nama, a ako nema te odgovornosti, {ta }e nam onda sve to. To je i logi~ko, a ne samo politi~ko pitanje.

Zagrljen s Tihi}em
Ne mislite li da {ansu treba dati nekih drugim politikama koje bi, mogu}e, druga~ije poredale te stvari, recimo samim kadriranjem i imenovanjem stru~nih, a ne strana~kih i podobnih kadrova? - Ne mo`e, koji stru~njaci, molim Vas? Tvrdite da stru~njaka nema? - Stru~njaci su izmi{ljeni od stranaca da bi se izabrali poltroni, podobni i poslu{ni za strance! Pa to nema nigdje u svijetu, ni u Americi, ni u Evropi. Naravno da ne treba vlast svaki dan da se upli}e u va{ posao i da trebate da budete objektivan i stru~an, to je nesporno, ali da ne odgovarate javnoj vlasti, to nema ni u Americi, ni u Evropi, ne}ete to na}i nigdje! A sad se ovdje to promovi{e. Nama prije ~etiri godine ka`u: „[ta se vi lideri dogovorite, mi }emo uraditi“. I jesmo li se dogovorili o direktoru RAK-a - i nije uspjelo. Zato {to je tamo nekom {mokljanu iz OHR-a palo na pa-

Radoji~i} nasljednik?
Pa kad ste u prisnim odnosima. [ta fali {to ste zagrljeni? - To je bio jedan drugi kontekst, jedna druga prilika, a vi to koristite u svakoj neprilici (smijeh, op. a.). Ali meni to ne smeta. Dakle, ja nikoga posebno niti volim niti mrzim, niti imam pravo na to. Ja veoma jasno isti~em svoje pozicije i one imaju podr{ku mog naroda. ^esto znate re}i da je RS ekonomski stabilna i da se oporavlja, a pojedini ministri u Vladi ~ak izjavljuju da je RS iza{la iz recesije. Je li zaista mogu}e da svi skupa ne vidite da ogromna ve}ina obi~nih gra|ana, ne samo u RS, nego i u FBiH, `ivi bukvalno na ivici gladi? - To nije ta~no. Dajte mi ime i prezime ko je to?! Nije umjesno da Vam govorim konkretna imena, ali zar ne vidite kako `ivi ve}ina porodica? - Umiranje je konkretan

8

8. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

8. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

9

PRESSIJA Top-tema u Krajini

PRESSIJA

ZAPIS S DRINE

Bosanskopodrinjski kanton vi{e nikome nije bitan

Lipova~a: Odvra}ao gosta od te{kih pitanja

[to je Hamdi te{ko, Miletu je lako
Osim o `ivotnim temama, predsjednik RS bio je spreman novinarima odgovarati i na druga pitanja
Posjeta Milorada Dodika premijeru USK Hamdiji Lipova~i bila je top-tema u Krajini, a posebno u Biha}u. Demobilisane borce interesiralo je ho}e li se zastava Republike Srpske zavihoriti pred zgradom Vlade USK (vihorila je), te ho}e li lider SDA USK Esad Ba{agi} prisustvovati sastanku sa svojim ministrima (bio je i to crvenog lica, poku{avaju}i nemogu}e - da se sakrije od bliceva kamera). Osim o `ivotnim temama, Dodik je bio spreman novinarima odgovarati i na druga pitanja. - Nemojte to, to su te{ka pitanja - poku{ao je premijer USK odvratiti gosta od davanja izjave na pitanje o pote{ko}ama u formiranju Vije}a ministara BiH. - Meni je ovo lako - kazao je le`erno Dodik, pogledav{i doma}ina i odgovorio na pitanje.
M. DEDI]

Je l’ Gora`de gdje je nekad bilo...
U Kantonu kojem su obe}avali brze ceste, plinovode i poseban status 4.200 ljudi tra`i posao Nema se ni za ogrijev za zimu
a svakim novim danom prohladne gora`danske jeseni raste i strah Rifeta Dizdarevi}a, jer do sada je uspijevao, a ovoga puta ne mo`e kupiti ogrjev za zimu. Nakon izgnanstva iz Vi{egrada, gdje su mu 1992. godine zaklali oca, podstanar je u Gora`du. Ve} sedam godina, nakon otkaza iz JKP „6. mart“, `ivi bez pla}e, poku{avaju}i da sa suprugom Smailom, k}erkama Merjemom i Elmom te unukom Sarom pre`ivi od 29 KM dje~ijeg doplatka.

Nesposobni politi~ari doveli gra|ane u depresivno stanje

Demokratija i depresija na bh. na~in

Politi~ari za smirenje uzimaju novac, a gra|ani „bobe“
Uzimanjem tableta i bijegom u virtuelni svijet sigurno ne}emo promijeniti ni{ta
Na{i stru~njaci upozorili su da se moraju poduzeti hitne mjere na za{titi stanovni{tva od du{evnih poreme}aja, „jer je u na{oj zemlji pove}ana potro{nja antidepresiva, sedativa i anksiolitika, {to je jasan znak da je mentalno zdravlje gra|ana BiH drasti~no naru{eno“. Ni{ta novo i ni{ta {to gra|ani ove zemlje „drasti~no naru{enog mentalnog zdravlja“ nisu znali i do sada! Me|utim, nova je ~injenica da brojni Bosanci i Hercegovci svoj la`ni du{evni mir u tabletama tra`e zbog nesposobne vlasti. U svijetu nije neobi~no da se ljudi kljukaju „bobama“ zbog raznih strahova, tjeskoba, ovih i onih fobija, zbog nesretne ljubavi ili nesanice. Me|utim, jo{ niko nije ~uo da se igdje na planeti antidepresivi uzimaju zbog nesposobnosti politi~ara. Dakle, jo{ jedan na{ izum i jo{ jedna bh. originalnost. Depresiju i nesigurnost kod gra|ana svakako izaziva ~injenica da smo prije nekoliko dana „proslavili“ godi{njicu bezvla{}a, da nas o~ekuje te`ak period neizvjesnosti. Me|utim, na{i stru~njaci za mentalno zdravlje gra|ana, i sami glasa~i na izborima, nisu dali odgovor na pitanje kako }e nacija koja se odala tabletomaniji promijeniti svoj dio svijeta i prostor na kojem `ivi. Kljukanjem tabletama i bijegom od stvarnosti u virtuelni svijet sigurno ne}emo promijeniti ni{ta, pogotovo ne nesposobnu vlast. Lopovi u njoj }e i dalje biti veoma aktivni, a nasilje, kriminal, korupcija i haos na{a stvarnost.
R. A.

S

ulicama, na biciklu, ne zato {to voli vo`nju, nego {to sugra|anima kupi kutiju cigareta, uplati sportsku prognozu da bi zauzvrat dobio marku-dvije. Tako mu je, ka`e, lak{e, jer kad bi se zaustavio i razmislio kako }e pre`ivjeti sutra{nji dan, prekratio bi sebi `ivot.

Pre`ivjeti dan
- ^ujem dosta demobilisanih vojnika kako ka`u da im je sada gore nego u ratu. U ratu smo svi jeli isto. Dobije{ ri`u, gra{ak, grah i svima je isto. Sada ima sveGora`de: Grad heroj u ratu bori se i u miru

PRESSIJA Spa{avaj se ko mo`e

Humo napu{ta brod koji tone i bje`i u SDP
Mostarsku Stranku za BiH napustio i ratni komandant
Rapidni sunovrat Stranke za BiH nastavlja se i u njenom ogranku u Mostaru. Ve} izvjesni period ova stranka nema svojih vije}nika u Gradskom vije}u Mostara, jer su dvije uzdanice SBiH u gradu na Neretvi, ]azim Luli} i Ramiz Tiro, pre{li u nezavisne vije}nike. Najnoviji Humo: Poznat i po incidentima „vru}i“ transfer je, kako saznajeiodu punio novinske mo, prelazak aktuelnog ~lanke raznim ispadima i ministra privrede u Vladi incidentima. U javnosti HNK Esada Hume u moje, naime, poznato njegostarski SDP! Humo, naivo nedavno divljanje na me, ve} izvjesno vrijeme ulici i napad na policikoketira s ovom strajskog slu`benika. nkom. Na kraju je, ~ini se, U Gradskom odboru kod SDP-a ipak presudila Lagumd`ijinog SDP-a su, njegova popularnost kod me|utim, bili skepti~ni u odre|enog dijela bora~ke pogledu prihvatanja nopopulacije, s obzirom na vog kadra, pogotovo jer je to da je Humo bio ratni Humo u posljednjem perkomandant. A. Du.
Demir Imamovi}: Uz adekvatnu podr{ku zna~ajan broj zaposlenih

- Zima ide i hvata me strah. ^ini mi se kao da }e rat. Ne mogu, nemam odakle da kupim drva. Pozajmio bih, ali nemam da vratim - ka`e Rifet. ^esto je na gradskim

ga, ali mo`e{ samo da gleda{. Ne mo`e ~ovjek ni da pri~a o svom poni`enju - u suzama govori Rifet. U Kantonu kojem su obe}avali brze ceste, plinovode i poseban status u

Mladima se mora pru`iti {ansa
O problemima BPK bilo je rije~i i tokom posjete federalnih poslanika, ~lanova Komisije za pitanja mladih. Poslanik SBB BiH Mirza Ustamuji} podr`ao je zahtjeve ovog, ali i ostalih finansijski neodr`ivih kantona u kojima su mladi uskra}eni za prava koja imaju njihovi vr{njaci u centrima odlu~ivanja. - Izostala je podr{ka svim kantonima. Ukidanjem 3,5 miliona maraka Zavodu za zapo{ljavanje, oko 3.000 mladih ljudi uskra}eno je za prvo zaposlenje. Vlada FBiH orijentirala se prema onim problemima gdje o~ekuju da }e im se pojaviti demobilisani borci, invalidi ili neki drugi i napraviti skup pred njenom zgradom. Na`alost, mladi su posljednja skupina koja }e do}i da urgira za svoje potrebe - ka`e Ustamuji}.

FBiH 4.200 ljudi tra`i posao. Jedan broj njih, nakon decenija ~ekanja da ga dobije, izgubio je zdravlje, nadu ili oboje, pa vi{e i ne tra`i da radi. BPK ima oko 4.500 penzionera, me|u kojima je 2.500 onih s minimalnom penzijom od 310 KM. Borci i invalidi ~ekaju pozive i rezultate revizije. Na ~ekanju je i pomo} Federacije iz sredstava za pomo} neodr`ivim kantonima. BPK je o~ekivao 13, nakon rebalansa federalnog bud`eta o~ekuje osam miliona KM, a po{to do danas nije dobio ni marke, kai{ je dodatno stegnut. Kantonalni bud`et nacrtom izmjena i dopuna smanjen je sa 48 na 42,8 miliona KM. Iz Vlade je poru~eno da }e se izvr{avati samo prioritetne obaveze, a brojni izdaci iz bud`eta bit }e stopirani. Me|u prioritetima su pla}e bud`etskim korisnicima, na koje odlazi i najve}i dio sredstava. SDP-ova vlada tako poku{ava balansirati izme|u tri vatre, interesa gra|ana Kantona, koalicionih partnera iz SDA koji su u miraz donijeli i brojne probleme iz vremena svoje vladavine, te partijskih kolega u Sarajevu koji nastavljaju praksu svojih prethodnika kada je rije~ o odnosu prema BPK rije~. Ministar privrede Demir Imamovi} ka`e da podr{ka Federacije izostaje u vrijeme kada je najvi{e potrebna, kada je broj zaposlenih u prvih sedam mjeseci ove godine pove}an za 428 i kada je dodjelom neiskori{tene imovine BPK ugovorio izgradnju dvije nove firme sa 17 milio-

na KM investicija i upo{ljavanje oko 850 radnika u naredne dvije godine.

[ta su razlozi
- Problemi s nedostatkom sredstava vjerovatno su uzrok ovakvom stanju, jer ne mogu da mislim da neko ima neki drugi razlog. Me|utim, Vlada FBiH treba nas posmatrati na druga~iji na~in, jer mi ovdje mo`emo osigurati zna~ajno pove}anje broja zaposlenih. A ve}u korist, dvije tre}ine sredstava, od zapo{ljavanja u Gora`du imaju Vlada FBiH i federa-

vi{e od 100 radnika. Predsjednik Sindikata Muhamed Ma{i} ukazuje na ve} produbljeni jaz izme|u radnika koji proizvode i onih koji tro{e, te poja{njava da je prosjek pla}a u privredi oko 550 KM, a bud`etskih korisnika 900 KM. Zbog toga je upitno jesu li i zaposleni u privredi iznad granice siroma{tva. - Sada{nja kantonalna vlast poku{ava pru`iti uvjete za otvaranje radnih mjesta, ali sporo to ide, izgleda nam nevidljivo. Oni nisu me|u radnicima u privredi, udaljili su se. Mi to podr`avamo, ali treba prvo zadr`ati postoje}a radna mjesta. U Vladu FBiH razo~arani smo jer nema podsticaja privredi i spremni smo biti nosioci, i}i u Sarajevo i napraviti pritisak, protest, jer stvorili su dijete, a ne izdr`avaju ga. Vlada FBiH ma}ehinski se odnosi prema ovom kantonu - isti~e Ma{i}. Biv{a ministrica socijalne politike Delila Klovo, koja se nakon dugogo-

PRESSIJA Zanimanje - estradni menad`er

Kad Vlajki poma`e Hrvatima u RS
„Nove fosile“ nije doveo, iako je novac trebao biti usmjeren povratnicima
Dizdarevi}: U ratu smo svi bili isti

di{njeg ~lanstva razi{la s SDP-om, smatra da odgovor na pitanje kako do bolje pozicije Kantona treba

Biv{a ministrica Delila Klovo

lni fondovi, jer takva je raspodjela javnih prihoda. Ako to Vlada FBiH ne vidi, te{ko da }emo zajedno mo}i napraviti ve}i iskorak po pitanju razvoja i zapo{ljavanja - isti~e Imamovi}. Dok u Vladi o~ekuju efekte dugoro~nih projekata, u Sindikatu metalaca BPK izra`avaju zabrinutost zbog gubitka postoje}ih radnih mjesta. Nakon otkaza u „Sabixu“, u „Pobjedi sport“ i Tvornici alata vi{kom je progla{eno

U ratu je bilo bolje jer smo bili isti
U situaciji kada su u dr`avi, u kojoj malo toga funkcionira, zadovoljni samo oni na vlasti ili blizu nje, nezadovoljstvo gra|ana koji sa strahom ~ekaju zimu jo{ je ve}e. - Kad bih ja bio iole zadovoljan, pa neka on ima i 20.000 maraka pla}u. Kad bih ja i{ao ku}i i znao da }u imati ru~ak, uz ru~ak supicu i salatu, nek on ima {ta god ho}e. Ne bih ni znao koliko on ima, ne bih vodio ra~una, ali ovako moram jer imaju ogromna primanja, a ne vode ra~una ni o kome. Zna~i, zaklju~ak je: daj meni, a drugi im’o - nem’o. Zato je u ratu bilo bolje jer smo bili isti, a sada ve}ina nema - ka`e Rifet Dizdarevi}.

tra`iti od kantonalnih, a ne federalnih zvani~nika. - ^injenica da je izostala reakcija centrale SDP-a na ostavku tamo neke ministrice iz Gora`da, kao i interes za razloge njenog podno{enja, bio je signal da Gora`de nije zanimljivo SDP-u. To je na malo druga~iji na~in i kazano tokom posjete Federalne vlade Gora`du, kada je re~eno da od granta Kantonu ne}e biti ni{ta. Budu}i da nam je re~eno da se okrenemo sami sebi, odgovore treba tra`iti od politi~ara iz BPK. Sve ~lanove vlada i premijere BPK u proteklih 15 godina pojedina~no treba pitati {ta su oni konkretno

u~inili za Gora`de - isti~e Klovo. U~inak poslijeratnih vlasti jasno je mjerljiv brojem privatiziranih i u korov zaraslih firmi u Vitkovi}ima, uni{tenjem donirane mljekare „Milgor“, fabrike „Frutex“, ma{inskog prstena, „In-{eh“ kruga, Doma za stare i iznemogle osobe koji je na izdisaju... Ratni grad heroj u miru je u poziciji da se svake godine bori za ono {to mu pripada. Zbog nesposobnosti, neznanja, ali i dugogodi{njeg saginjanja glave pred strana~kim prvacima u Sarajevu i prakse da su interesi partije va`niji od gra|ana.
Alen BAJRAMOVI]

Potpredsjednik RS Emil Vlajki prije nekoliko mjeseci najavio je veliki koncert „Novih fosila“ u Banjoj Luci, a sav prilog od kupljenih ulaznica Hrvatima povratnicima u Republiku Srpsku. Kako koncert nikada nije odr`an, zbog slabog odziva fanova, povratnici su ostali bez prihoda koje im je potpredsjednik RS namijenio za odr`ivi povratak. Ove sedmice je Rade [erbed`ija nastupio u Narodnom pozori{tu RS u Banjoj Luci. Ulaznice po cijeni od 50 maraka prodate su odmah nakon pu{tanja u prodaju. U banjalu~ko pozori{te moglo je stati najvi{e 300 ljudi, a najmanje jo{ toliko je onih koji bi slu{ali Radeta, ali nisu imali ni ulaznice, a ni slobodnog mjesta u sali. Glavni organizator

Vlajki: Nisu ostvarena o~ekivanja

ovog koncerta je upravo onaj isti Emil Vlajki s po~etka pri~e. Iako se ve} u danima najavljivanja koncerta o~ekivalo da je to zapravo drugi poku{aj da potpredsjednik pomogne odr`ivi povratak, ta se o~ekivanja nisu ostvarila. Vlajki je najavio da ve}ina sredstava ide za renoviranje banjalu~kog pozori{ta. To bi trebalo biti kulturno odr`avanje povratka Hrvata u RS ili V. S. {ta ve}?!

10

8. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

Doktor koji ulijeva nadu oboljelima od leukemije
Dr. A{ir Kopi} nalazi se na ~elu tima stru~njaka koji je do sada izvr{io 23 transplantacije mati~nih }elija ko{tane sr`i
posljednje tri godine na Klinici za onkologiju, hematologiju i radioterapaju Univerzitetskog klini~kog centra Tuzla izvr{ene su 23 transplantacije mati~nih }elija ko{tane sr`i. Izvr{io ih je dvadeseto~lani tim stru~njaka s dr. A{irom Kopi}em na ~elu koji je svoja znanja stjecao i usavr{avao na najpoznatijim evropskim klinikama.

ZDRAVSTVO Uspjesi Klinike za onkologiju i hematologiju u Tuzli

Kopi}: Napravit }emo moderan centar u Tuzli
(Foto: A. Bajri} Blicko)

U

Nedostatak novca
Dr. Kopi} ve} dvije godine ~ini sve kako bi BiH dobila registar potencijalnih davalaca mati~nih }elija ko{tane sr`i, kao i banku mati~nih }elija iz pupkovine, ~ime bi na{a zemlja stekla pravo priklju~enja svjetskom registru davalaca. Time bi se otvorila nada za mnoge oboljele kojima je presa|ivanje ma-

ti~nih }elija jedini put za spas od te{kih oboljenja, a koji su godinama, zbog nedostatka vlastitih sredstava za lije~enje u inozemstvu, bili osu|eni na smrt. - U fazi smo izrade zakonske regulative bez koje nema pristupa svjetskom registru davalaca. Imamo ~vrsta obe}anja Federalnog ministarstva zdravstva s ministrom Mesihovi}em na ~elu da }e u~initi sve da se potrebni zakoni i pravilnici {to prije urade. Imamo educiran kadar, ali i entuzijazam koji nas vodi da u ovom projektu uspijemo. U~init }u sve da u Tuzli napravimo moderan centar u kojem }e se transplantacijom mati~nih }elija lije~iti na{i gra|ani. Prije svega, bit }e to nada za mnoge oboljele od leukemije - isti~e dr. Kopi}. Tim tuzlanske Klinike

za onkologiju, hematologiju i readioterapiju uveliko se priprema za trenutak pristupa BiH svjetskom registru davalaca. Klinika je, ina~e, ~lanica Evropske mre`e za transplantaciju ko{tane sr`i u kojoj su izvje{taji o do sada ura|enim transplantacijama ve} pohranjeni. To je mnogim tuzlanskim doktorima omogu}ilo odlazak na edukaciju i usavr{avanje na svjetske klinike, ali i pomoglo standardiziranju svih procedura ura|enih na ovoj klinici.

Odli~an kadar
- Vjerujem u kadar koji je okupljen oko na{e klinike, a dokaz da sam u pravu su na{i do sada lije~eni i izlije~eni pacijenti. Ove godine uradili smo osam transplantacija, a do kraja godine planiramo uraditi jo{ najmanje osam. Na Klinici ve} imamo ura|ene dvije sobe za izolaciju, ubrzano pripremamo i ostalu tehni~ku infrastrukturu. ^ekaju}i formiranje registra davalaca mati~nih }elija, u ~emu ve} vi{e od pola godine imamo pomo} nevladine organizacije „Mala“ iz Sarajeva, pripremamo potrebnu softversku opremu - ka`e dr. Kopi}.

Pla}anje svjetskim klinikama
- Kao ljekar zadovoljan sam kad vidim svoje pacijente kojima je transplantacija uspjela. Nekad djeca, danas su to studenti. No, kao ljekar istovremeno se jedem iznutra kad Priklju~enjem Evropskoj mre`i za lije~enje leukemije tuzlanskog UKC-a, isti~e dr. Kopi}, otvorena je i mogu}nost pristupa evropskim fondovima, {to treba da pomogne stvaranju potrznam da imamo znanje da uradimo mnogo vi{e, ali zbog nekih administrativnih smetnji to nam nije bilo dozvoljeno. Nadam se da }e tome vremenu uskoro do}i kraj. Za one koji ne ebnih uvjeta za otpo~injanje intenzivnog procesa transplantacija. Dosada{nji uspjesi tima Klinike za onkologiju, hematologiju i radioterapiju UKC-a Tuzla bili su uglavnom van doznaju da pojednostavim: priklju~enje BiH svjetskoj mre`i davalaca zna~i da oboljeli u na{oj zemlji vi{e ne}e pla}ati stotine hiljada maraka za transplantacije po Evropi. ma{aja javnosti. Saznajemo da su mnogi pacijenti kojima su u procesu lije~enja leukemije na ovoj klinici transplantirane }elije ko{tane sr`i, danas zdrave osobe.
A. HAD@I]

Lije~io i Faru Foset
Dr. A{ir Kopi} u tuzlanski UKC do{ao je u januaru 2009. godine nakon 20 godina provedenih na presti`nim klinikama u Njema~koj. Znatan dio svog radnog vijeka proveo je na Univerzitetskoj klinici Minster, gdje je sa svojim kolegama lije~io neke od najpoznatijih svjetskih li~nosti, me|u kojima i Faru Foset (Farrah Fawcett). ^lan je mnogih strukovnih asocijacija u Evropi i svijetu te u~esnik mnogobrojnih nau~nih konferencija i kongresa iz oblasti transplantacije mati~nih }elija ko{tane sr`i.

Egip}ani su bili zaprepa{teni genocidom u Srebrenici
Jerkovi} predstavio i Izetbegovi}evo djelo, {to je prvi zna~ajniji prodor u egipatski politi~ki prostor koji je pod Mubarakovom vla{}u pokazivao uzdr`anost spram BiH
Arhiv Federacije BiH u posljednjih nekoliko godina razvio se u nezaobilaznu arhivsku ustanovu. Njen direktor Adamir Jerkovi} prisje}a se da je, kada je preuzeo du`nost prvog ~ovjeka Arhiva Federacije u junu 2007. godine, zatekao te{ko poreme}ene me|uljudske odnose. Njegov prvi zadatak bio je vra}anje stvarne nadle`nosti Arhiva na prostoru FBiH i osposobljavanje zapu{tenog prostora za rad i njegovo pretvaranje u evropski arhiv. - Pro{la godina bila je najuspje{nija u historiji ovog kolektiva. Posebno smo zadovoljni izlo`benim aktivnostima. Povezali smo se s velikim brojem arhiva u svijetu, a posebno se izdvaja Dr`avni arhiv i nacionalna biblioteka Egipta. S njima smo potpisali ugovor o saradnji. Tri puta smo razmjenjivali posjete isti~e Jerkovi}. Ove godine predstavnici Arhiva Federacije bili su u posjeti i turskom gradu Bursi, gdje je tako|er postavljena izlo`ba o Srebrenici, a koliki su joj zna~aj Turci pridali, govori podatak da ju je, uz Jerkovi}a, otvorio i gradona~elnik ovog tromilionskog grada Red`ep Altepe (Recep). - Narod je plakao kada je vidio kakvom zlo~inu je bio izlo`en muslimanski narod u Bosni i Hercegovini. Kada smo prije petnaestak dana priredili izlo`bu o Srebrenici u Kairu, bio je to na{ stvarno veliki trijumf. Mogu re}i da su Egip}ani bili zaprepa{teni zlo~inom u Srebrenici i zapravo prvi put su dobili cjelovitu sliku o ovom genocidu u Evropi. Izlo`ba je posve}ena stradanju vi{e od devet hiljada Bo{njaka koji su poubijani u julu 1995. godine od srpskih snaga predvo|enih generalom Ratkom Mladi}em - navodi Jerkovi}. On je veliku me|unarodnu izlo`bu u Kairu otvorio s predsjednikom Dr`avnog arhiva i nacionalne biblioteke Egipta dr. Muhamedom Saberom ArM. KUKAN abom.

ISTINA O AGRESIJI Velika izlo`ba u organizaciji Arhiva Federacije

Dr. Muhamed Saber Arab uru~uje Jerkovi}u knjige za Arhiv Federacije BiH

8. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

11

Tadi} ’entitetlija’
SDS-ovac je svojom reakcijom na Denisa Be}irovi}a samo nanovo demonstrirao intenciju re`ima u RS da taj dio na{e dr`ave odvoji
vosedmi~na prepiska ~elnika dva doma Parlamenta BiH s njihovim ma|arskim kolegom samo je jo{ jednom potvrdila opasne nakane politi~kih predstavnika manjeg bh. entiteta. Reagiraju}i na tvrdnju predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma Parlamenta BiH Denisa Be}irovi}a da je to {to Ognjen Tadi}, predsjedavaju}i Doma naroda BiH, ne}e u~estvovati na predstoje}oj konferenciji predsjednika parlamenata u Budimpe{ti, njegov li~ni stav, Tadi} je uzvratio ve} poznatom artiljerijom.

POLITI^KI POLIGON

PRESSIJA Ugasila se i kladu{ka SBiH

O

samo je nanovo demonstrirao intenciju re`ima u RS da taj dio na{e dr`ave odvoji od BiH. Radi se to vrlo sra~unato, sla`e se kockica po kockica, i to na hiljadu frontova, pa tako i na ovom, nao~igled naivnom sukobu u vezi s u~e{}em na ma|arskoj konferenciji. Iole upu}enom posmatra~u bh. prilika ne}e proma}i ni Tadi}eva prijetnja „Zajedni~kim kolegijem“. U Ustavu BiH ne postoji sintagma „zajedni~ko“. Postoje samo institucije BiH.

Ponavljanje mantre
Pi{e: Mirela KUKAN

Miljkovi}: Svu imovinu odvezao u Biha}

Predstavnici naroda
Uvjeravaju}i Ma|are kako se radi o stavu Republike Srpske, Tadi} nije propustio priliku da potcrta da on u Parlamentu predstavlja taj entitet. U svom pismu Tadi} je zaprijetio kako „Zajedni~ki kolegij Parlamenta BiH ne}e donijeti odluku o u~e{}u na sljede}oj konferenciji u Budimpe{ti ukoliko na nju ponovo budu pozvani predsjednici autonomnih pokrajina Republike Srbije (Vojvodine i Kosova i Metohije), a da pri tome ne budu pozvani predsjednici parlamenata RS i FBiH“. Nije ovdje rije~ o Tadi}evom nepoznavanju strukture dr`ave BiH nego o konceptu koji ovaj biv{i radikal, sada{nji SDS-ovac, a u su{tini Dodikov vojnik, provodi u djelo. Jer, Tadi} valjda zna barem toliko da su delegati Doma naroda, prema Ustavu, predstavnici naroda, a ne entiteta. Ako, pak, ne zna, onda bi trebao nau~iti makar ~lan 4. Dejtonskog ustava, koji jasno nazna~ava da Parlamentarnu skup{tinu BiH ~ine dva doma - Predstavni~ki i Dom naro-

Cilj upornog pozivanja srpskih politi~ara na termin „zajedni~ke institucije BiH“ je da poka`e kako na nivou BiH postoji ne{to {to je udru`eno i {to se nekada mo`e razdru`iti
da. U ovaj drugi delegate ispred tri konstitutivna naroda biraju Narodna skup{tina RS (NSRS) i Dom naroda Parlamenta FBiH. U svemu tome RS samo je jedna izborna jedinica, a FBiH druga i Tadi}, koji je voljom Milorada Dodika izabran iz NSRS u Klub Srba Doma naroda BiH, nema nikakav ustavni ni pravni osnov da tvrdi da je on tu predstavnik entiteta. No, „entitetlija“ Tadi} svojom reakcijom na Be}irovi}evu tvrdnju

Cilj upornog pozivanja srpskih politi~ara na termin „zajedni~ke institucije BiH“ je da poka`e kako na nivou BiH postoji ne{to {to je udru`eno i {to se nekada mo`e razdru`iti. To je matrica koju kao mantru ponavlja svaki Dodikov vojnik, pa i Tadi}, pripremaju}i teren za ono {to silno `ele - izdvajanje RS iz BiH. No, ako kojim slu~ajem ne zna, onda je, barem zarad svojih godina, za o~ekivati da }e Tadi} jednom nau~iti da BiH nije biv{a Federativna Jugoslavija, u koju je u{la 1943. godine, a od nje se razdru`ila 1992., i to nakon {to je legalnim i legitimnim referendumom dobila potpuni pravni osnov za to. Tadi}, kojeg su uo~i op}ih izbora 1998. godine OHR i OSCE, zajedno s jo{ osam kandidata Srpske radikalne stranke, skinuli s liste, jer je „poticao nasilje i destabilizaciju BiH“, ipak ima jo{ vremena da nau~i odredbe Ustava BiH, koji ka`e da je „Bosna i Hercegovina dr`ava sa postoje}im me|unarodno priznatim granicama“, a ne federacija ili bilo kakva udru`ena tvorevina koju je mogu}e na bilo koji na~in razdru`iti, pa ni referendumom u RS.

Od Silajd`i}eve stranke ostala jedino dugovanja
U ovom kraji{kom gradu nema ~ovjeka koji bi prihvatio olovku s logom SBiH, a kamoli da vodi stranku
U Velikoj Kladu{i vi{e ne postoji Op}inska organizacija Stranke za BiH. Dosada{nji predsjednik Nurija Miljkovi} podnio je ostavku i kompletnu pokretnu imovinu ove stranke predao u prostorijama Kantonalnog vije}a SBiH u Biha}u. - U Velikoj Kladu{i nema ~ovjeka koji bi prihvatio olovku s logom SBiH, a kamoli da vodi ovu stranku koju je upropastio Vahid He}o uz pre{utnu saglasnost Harisa Silajd`i}a - ka`e Miljkovi}. Dodaje da nijedan ~lan Savjeta kladu{ke SBiH nije `elio preuzeti vo|enje stranke, ~ime je njena politi~ka egzistencija ovdje „adaktirana“. On je, osim strana~kog arhiva, predao ra~unar, po{tu, pe~ate i klju~eve strana~kih prostorija. Jedino {to je u ovom pograni~nom gradu na sjeverozapadu BiH ostalo od Silajd`i}eve stranke su duM. DEDI] govanja.

Hrvati iz BiH zajedni~kom listom okre}u le|a Kosor?
Izmjenama Izbornog zakona Republike Hrvatske za 11. izbornu jedinicu garantirana su tri mjesta u Saboru
Sve je izvjesnije da }e stranke okupljene oko Hrvatskog narodnog sabora BiH, prije svega dva HDZa, napraviti zajedni~ku listu za dijasporu na izborima za Hrvatski sabor, koji se u susjednoj dr`avi odr`avaju 4. decembra. To je u izjavi za na{ list nagovijestio i potpredsjednik HDZ-a BiH Marinko ^avara. On je kazao da je ta mogu}nost sasvim izvjesna. No, naglasio je da }e Predsjedni{tvo njegove stranke o ovom pitanju razgovarati u ponedjeljak, na sjednici u Mostaru. - S obzirom na izmjene Izbornog zakona Republike Hrvatske, da su za 11. izbornu jedinicu, bez obzira na izlaznost u Hrvatskoj i BiH, garantirana tri mjesta u Saboru, to na neki na~in omogu}ava da }e samo oni koji pobijede, odnosno koji ostvare ve}inu glasova, imati svoje predstavni- Vegar: ke u za- Oprezan sa konoda- prognozama vnoj vlasti Hrvatske - kazao je ^avara. Na upit smatra li da je zvani~ni Zagreb zapostavio bh. Hrvate, odnosno njihove politi~ke predstavnike i time pokazao odre|enu dozu nezainteresiranosti za njihov ustavni polo`aj, ^avara je odgovorio da je to pregrub termin. - U svakom slu~aju, jedan odnos izme|u RH i BiH treba postojati, on treba biti intenzivniji zbog toga {to je Hrvatska potpisnica Dejtonskog sporazuma. Normalno je da odnos bude zna~ajniji, ali bh. Hrvati znaju {ta `ele u ovoj dr`avi i ne treba im niko govoriti na koji na~in to trebaju ostvariti - rekao je ^avara. U HDZ-u 1990 dosta su oprezniji sa prognozama pa je tako portparol ove stranke Veso Vegar izjavio za na{ list da je „stvar procjene stranke
^avara: Uskoro odluka

IZBORI Susjedna dr`ava priprema se za 4. decembar

{ta vi{e donosi hrvatskom narodu, u ~ije ime djelujemo i koga predstavljamo“. - O~ekujemo vrlo ozbiljnu raspravu unutar stranke, odnosno Predsjedni{tva, i odluku. Nadam se da }e biti usagla{en stav i s HDZ-om BiH - kazao je Vegar. Prema procjenama analiti~ara, ove godine bi se prvi put zaista moglo desiti da Hrvati u BiH na parlamentarnim izborima okrenu le|a predsjednici HDZ-a Jadranki Kosor. Naime, od kada hrvatski dr`avljani u BiH glasaju na ovim izborima, HDZ je uvijek dobivao njihove glasove. A. DU^I]

12

8. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

BiH pro}erdala {ansu u Vije}u sigurnosti
Me|u diplomatima vlada uvjerenje da je ni`erangiranim diplomatskim trokutom BiH - Gabon - Nigerija najlak{e manipulirati
ada za 80 dana istekne mandat Bosne i Hercegovine u Vije}u sigurnosti (VS), bit }e to prilika da se dvogodi{nji rad u ovom najva`nijem organu Ujedinjenih naroda (UN) podrobno preispita. Cilj bi morao biti dobivanje odgovora i na glavno pitanje: Mo`e li se to va`no diplomatsko iskustvo pretvoriti u institucionalnu memoriju za bh. dr`avu? I ho}e li ste~eno znanje umjeti, `eljeti i imati na koga da se prenese?

ANALIZA [ta su Alkalajevi „vojnici“ (u)radili u Ujedinjenim narodima

K

Uspjesi i neuspjesi
Nakon glasanja o vi{e od 100 rezolucija, u~e{}a u vi{e stotina konsultacija, pripremanju predsjedni~kih i priop}enja za novinare, putovanjima bh. diplomata u delegacijama VS u Afriku i Aziju, vrijeme je za rekapitulaciju do sada pre|ene diplomatske kilometra`e u Vije}u sigurnosti. Sada, kada je glamur do sada najve}eg uspjeha bh. diplomatije u njenom 18-godi{njem postojanju po~eo ubrzano isparavati, iza bh. diplomatskog tima u Njujorku ostaje pone{to uspjeha, ali i propusta koji su ponekad bili ~ak i na rubu skandala. Ve} u januaru iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) sigurno }e do}i nalog da se broj~ano stanje Misije BiH u Njujorku upola smanji. Diplomatska ekipa iz BiH 20 mjeseci radila je s

umanjenim kapacitetom u odnosu na misije Hrvatske i Austrije. Ove zemlje su za vrijeme dvogodi{njeg ~lanstva u VS imale od 18 do 25 diplomata, te`e}i, naravno, evropskim standardima. Nasuprot njih je, recimo, Gabon, svakako bli`i domicilnom afri~kom stilu poslovanja, koji se, kao i BiH, broj~ano pro{vercovao kroz dvogodi{nji mandat u VS sa svega desetak diplomata. Moglo bi se re}i da je i politi~ki u~inak BiH u Vije}u sigurnosti pribli`no istovjetan Gabonu i Nigeriji, ~iji je zbirni rad od svih 10 nestalnih i ukupno 15 zemalja ~lanica VS stavljen na samo dno te tabele. Prema saznanjima „Avaza“, me|u diplomatima u UN-u vlada uvjerenje da je ovim ni`erangiranim diplomatskim trokutom (BiH Gabon - Nigerija) najlak{e manipulirati. I da su oni najmanje otporni na pritiske oko trgovine s glasovima. Dobri poznavaoci prilika u UN-u ve} sada predvi|aju da }e ova afri~ko-bosanska koalicija biti uzdr`ana i oko prijema Palestine u UN, iako su sve tri zemlje priznale ovu dr`avu. Glasat }e isto kao u slu~aju Irana, Libije i Sirije.

Test sa Slovencima
Za desetak dana u utrci za nasljednika BiH kao predstavnice isto~noevropske skupine od 23 zemlje u Vije}u sigurnosti glasanjem u Generalnoj skup{tini bit }e izabrana samo jedna zemlja izme|u Slovenije, Ma|arske ili Azerbejd`ana. Ali, gotovo je sigurno da pobjednica ne}e tra`iti da joj BiH bude mentor kada u prvim danima januara 2012. godine sjedne u „bosansku“ stolicu VS. Slovenija }e se obratiti Austriji, Ma|arska Njema~koj, a Azerbejd`an Turskoj.

cijama), na kojih ne vrijedi tro{iti tintu. Njihovo rudimentirano znanje engleskog i ~esto nedoli~no pona{anje koje prepri~avaju neki slu`benici UN-a pri~a su za druge novinske rubrike.

Ekspertna razina
Zapanjuju}e je i kada se, recimo, upravo od Alkalaja imenovana „ekspertkinja“ za Bliski istok kroz to najosjetljivije od svih pitanja u UN-u zapravo provu~e kroz dvogodi{nji mandat BiH u Vije}u, a da naprosto ne `eli dati nijednu izjavu ili demonstrirati sposobnost da „brifira“ zainteresirane novinare o tome. Ako biste s istim zahtjevom pozvali eksperte za Bliski istok u misijama Austrije ili Turske, dobili biste punu analizu regionalnih zbivanja bez ka{njenja ili oklijevanja. Zato su i rije~i predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH @eljka Kom{i}a u Njujorku s govornice 66. zasjedanja Generalne skup{tine UN-a o tome kako je BiH ostvarila „partnerski odnos“ s drugim zemljama u Vije}u sigurnosti skoro pateti~ne. Uz malo dodatne vrijednosti („added value“), {to su od nas (umjesto slijepe poslu{nosti) o~ekivali i EU i SAD, ne mo`e se govoriti o partnerstvu, izuzev, naravno, ako Kom{i} nije mislio na „partnerstvo“ s Gabonom i NigeErol AVDOVI] rijom.

Njujork: Broj~ano stanje Misije BiH upola }e biti smanjeno

Prvi tim
Od BiH su, prema ocjeni jednog visokog turskog diplomate u Ankari koji je s

bh. diplomatima sjedio za istim ekspertnim stolom u Vije}u sigurnosti 2010. godine, mnogo bolji Kolumbija, Portugal i Liban. Ove dr`ave imaju sasvim izrasle i veoma iskusne diplomate na ~elu svojih misija. Ambasador BiH Ivan Barbali}, kojem je ovo prva dr`avna, diplomatska i uop}e prva slu`ba u karjeri, i dalje je vjerovatno najmla|i ambasador u cijelom sistemu UN-a. Gotovo da ne treba ni spominjati diplomatske gromade koje nasuprot njega sjede u VS u ambasadorskim stolicama Brazila, Indije, Njema~ke i Ju`ne Afrike.

Ako je istina da Barbali} u proteklih 20 mjeseci nije li~no napisao nijedan makar prosje~an govor, kakvi oni obi~no i jesu, koji uvijek u istom, nezainteresiranom i anemi~nom stilu kao najgori spiker bez imalo `ara ~ita u Vije}u, onda je to pora`avaju}a ~injenica. U istom periodu Barbali} nije dao nijedan istinski intervju doma}im medijima, ne slavodobitni~ki, ve} s odgovorima i na skrutiniziraju}a, politi~ka, umjesto samo „tehni~ka“ pitanja: Za{to je Bosna glasala onako kako jeste? Koje su pouke i koji su

njegovi diplomatski pogledi na odre|ene svjetske regione s aspekta ekonomskih interesa BiH? Nije, dakle, u pitanju samo (malo) broj~ano stanje zbog ~ega je BiH trpjela u svom predstavljanju u najva`nijem svjetskom multilateralnom forumu, ve} umnogome negativna profesionalna selekcija kreirana u strana~koj bazi u Sarajevu i Banjoj Luci. ^ast izuzecima, ali uz Barbali}a je vi{e od nekoliko notornih nosilaca sinekura, po nacionalnim i drugim osnovama (potvr|enih Alkalajevom nedosljedno{}u i politi~kim kalkula-

Sulejman Tihi}, lider onoga {to je ostalo od Stranke demokratske akcije (SDA), poziciju ministra sigurnosti BiH u novom sazivu Vije}a ministara BiH (kada bude formirano) istovremeno je obe}ao dvojici kandidata - Sadiku Ahmetovi}u i Ned`adu Ajnad`i}u. Prema onome {to se zna, Ajnad`i} je obe}anje strana~kog {efa izdjejstvovao ranije. Nakon {to mu je obe}ano da }e biti najozbi-

I Ahmetovi} i Ajnad`i} misle da }e biti ministri sigurnosti
ljniji kandidat za ovu fukciju, kada se naravno krene u formiranje Vije}a ministara, biv{i general Armije RBiH pristao je na privremeno preuzimanje pozicije ministra za bora~ka pitanja u KS. Kako se politi~koj trgovini, izgleda, nazire kraj, Ajnad`i} ovih dana na sva zvona likuje tvrde}i da uskoro postaje dr`avni ministar. Problem predstavlja {to i aktuelni ministar Sadik Ahmetovi} ve} kroji planove

PRESSIJA

Tihi}evim spletkama nema kraja

za novi mandat. I njemu je Tihi} obe}ao istu poziciju ne bi li mu Ahmetovi}, barem nakratko, prestao poltronisati i dosa|ivati. Kako Tihi} sada treba „razmrsiti“ ~itavu situaciju, bit }e zanimljivo vidjeti kome }e lider krnje SDA dati prednost. Barem jednog kandidata }e, definitivno, trajno izgubiti na svojoj strani. Osim ako u svom spletkaro{kom stilu ne izradi oboD. A. jicu.

Ahmetovi}, Tihi}, Ajnad`i}: Tri jarana nerazdvojna (pitanje do kada)

8. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

13

Ni{ta me ne}e slomiti
To sam {to jesam. Ne}u da armija ljudi koja me voli ispa{ta zbog manjine. Izvu}i }u iz sebe ono snage {to mi je ostalo i nastaviti da se borim za svoje mjesto pod suncem

DNEVNIK

Marjan Mijajlovi}, sportski komentator

Kroja~ svoje sudbine
Malo mi se jo{ slije`u utisci nakon naporne sedmice pune doga|aja. Po~etak rada na projektu „U Zmajevom gnijezdu“ na TV Alfa i potpis za stranku SBB BiH predsjednika Fahrudina Radon~i}a bili su epicentar te sedmice i moram priznati da je dosta moje raje malo ostalo zate~eno tom odlukom, ali nisam od onih koji }e mnogo obja{njavati svoje odluke jer iza njih stojim ja i samo ja. Ne volim se ni ja drugima mije{ati u njihove odluke jer svako je kroja~ svoje sudbine. Petak ve~e sam proveo u izlasku, za {ta imam sve manje vremena, ali mi je s dru{tvom bilo lijepo pa sam u subotu, kad sam slobodan, bio dobro raspolo`en misle}i stalno na utorak.

Subota, 1. oktobar

Draga `enska osoba
Jo{ jedan dan s lijepim vremenom. Ne mo`e ~ovjek stalno misliti na posao, pa sam mislio i na jednu meni dragu `ensku osobu. Ve} me po~ela hvatati i euforija oko reprezentacije jer su neki igra~i stigli ve} tad uve~e, a prvo izdanje emisije mi je konstantno bilo u glavi, {to ne moram ni ponavljati. Ne volim ba{ nedjelju poslije podne ako se izuzmu odlasci na utakmice u Sarajevu ili gledanje tekmi iz inostranih liga. Ponedjeljak je ve} u glavi pa ba{ nisam opu{ten kao petkom poslije podne ili subotom. Iako, da ne bude zabune, i subotom imam obaveze na radio Kameleonu i portalu Sportsport.ba, ali kad ne{to volite, onda to i ne smatrate bukvalnim poslom nego i zadovoljstvom.

Nedjelja, 2. oktobar

Pozitivni adrenalin
Stari dobri ponedjeljak je uvijek lud. Rano ujutro sam imao svoj prilog kod Almira ]ehaji}a Batka u „Udri mu{ki“, a onda sam se prebacio u „Radon Plazu“, gdje su prostorije TV Alfa. Koliko god bilo naporno, ima neke haoti~ne pozitive kad se spremaju ovakve stvari. Prvo mi je drago {to sam tamo upoznao novu ekipu ljudi. Direktor ^ara, asistentkinja Amina, pa Edina, Mirza, Selver, Almir, Alen, Aldin, Edvin, Alma i drugi su sad ljudi s kojima provodim dosta vremena. Pri~amo o projektu, ali i o drugim `ivotnim stvarima. Vrijeme brzo pro|e uz pozitivni andrenalin. Amina ^orbo-Ze}o je moja desna ruka i bilo joj je veoma smije{no gledaju}i moj stres u ponedjeljak i paniku da sve bude kako treba. Kao {to rekoh, to je simpati~ni pokretni haos. Legao sam omamljen od umora misle}i na sutra.

Ponedjeljak, 3. oktobar

Mijajlovi}: Odlu~io sam da okrenem list u svom `ivotu

hvalan. Simpati~no je bilo kad je Elvir pomagao dobitniku Almiru da do|e sebi od silnog uzbu|enja {to putuje u Pariz. Morali smo ~ekati da se smiri i u|e u studio jer je nakon moje najave da ko prvi u|e u „Radon Plazu“ s nekim znakom reprezentacije putuje u Pariz, munjevito tr~ao iz Ned`ari}a da prvi stigne, a odmah za njim je tu bio jo{ jedan navija~ koji je, na`alost, po njega zakasnio. Odmah sam u emisiji ve} poslije nekoliko minuta objavio da imamo pobjednika da drugi ne bi uzalud dolazili. Bila je tu i mladost na{eg fudbala, mla|i juniori Sarajeva s trenerom Emirom Karahmetom, tako da je sve bilo jako veselo, {to mi je i bio cilj. Poslije emisije bio sam i fizi~ki i psihi~ki iscrpljen. Led je probijen i sad mo`e biti samo bolje. Uvijek mo`e bolje jer samo tako svi mogu biti zadovoljni.

ovih 30 mjeseci u Sarajevu nisam bio uvrije|en kao tada. Stra{no sam deprimiran. Nakon tolike pozitive potonuo sam do dna jer sam vrlo emotivan i osje}ajan. Ne mogu da vjerujem da postoje i takvi ljudi, ali postoje. Toliko sam bio iznerviran da ~ak i na utakmicu BiH Luksemburg nisam mislio kao {to to ~inim pred svaki me~ „Zmajeva“. Povukao sam se u sebe i po~eo razmi{ljati za{to mi sve ovo treba. Sva{ta mi je padalo na pamet. Ima ljudi koji se ne obaziru na neke stvari, ali {ta }ete, riba sam u horoskopu. Bila je to te{ka no}.

Tr~anje do Alfe
Bu|enje u 6.30 sati. Bio sam svje` jer uvijek pred malo ve}e obaveze od onih klasi~nih gledam ranije le}i. Ah, kakav dan. Kako smo samo svi na TV Alfi treperili. Ja sam opet bio mnogo manje nervozan nego u ponedjeljak. Skoro 20 godina sam u ovom poslu i ponekad sam sebe pitam za{to sam pod stresom pred neki prijenos ili emisiju, ali ne mogu se mijenjati. Amina je dan prije bila na Ilid`i i pokupila izjave na{ih „Zmajeva“ i selektora pa je sve lijepo izmontirala, a bilo mi je veoma drago {to smo, zahvaljuju}i agenciji „Sol Azur“ i njihovom direktoru Sameru Re{idatu, poklonili jedno putovanje u Pariz. Bilo mi je puno srce kad je stigao legendarni Muhamed Konji}, pa trener Abdulah Ibrakovi} i onda i Elvir Balji}, asistent selektora Su{i}a koji je direktno s treninga do{ao u emisiju, na ~emu sam vi{e nego za-

Utorak, 4. oktobar

Sasvim obi~an dan
Proveo sam je vra}aju}i film od utorka. Repka je na Ilid`i tad imala drugi trening i to ujutro, ali nisam i{ao jer sam se odmarao od prethodnog dana. Nije opet to bio ba{ pravi odmor, ali jeste svakako predah. Malo sam prohodao gradom i otprilike je sve bilo uobi~ajeno. Pri~ao sam s rajom o emisiji, kako je bilo, {ta planirati i sli~ne stvari. Bio je to, {to bi rekla jedna pjesma, „Sasvim obi~an dan“.

Srijeda, 5. oktobar

Dvije godine u Sarajevu
Preselio sam se u Sarajevo 7. marta 2009. godine. Danas je 7. oktobar 2011. godine. Ima neke simbolike {to sam odlu~io da na ovaj dan okrenem list. Ne}u vi{e dozvoljavati da me neke stvari izbacuju iz takta. Ne}u. Ne `elim da se tro{im na gluposti i rekla kazala. To sam {to jesam. Ne}u da armija ljudi koja me voli ispa{ta zbog manjine. Izvu}i }u iz sebe ono snage {to mi je ostalo i nastaviti da se borim za svoje mjesto pod suncem. Mnogi bi voljeli da odem, da me nama, ali moram gledati one kojima bi bilo `ao da spakujem kofere. Posvetit }u se onom {to me zanima, a to su novinarski projekti, rad u stranci SBB BiH i {ta se ve} bude pojavilo. Ne}u se dati slomiti. To radim cijelog `ivota, pa }u i dalje. Odoh gledati „Zmajeve“ i ve~eras slaviti pobjedu. U kafeu „Mirage“ tamo podno „Avazovog“ tornja bit }u okru`en pozitivom, a to mi treba.

Petak, 7. oktobar

Bio sam veoma ljut
Bio sam veoma ljut. Desile su se neke stvari koje nisu vrijedne papira, ali su me jako razo~arale. Nikad za

^etvrtak, 6. oktobar

14

8. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

KATEDRA Balkan u znaku turske inicijative

Stari znanac u novome r
Stotinu godina od poku{aja potpune eliminacije Turske s balkanskog prostora, ona se ovdje i u Evropi pojavljuje kao moderna, demokratska i sekularna dr`ava koja poti~e mir i promovira saradnju
istorija se ~esto poigrava sa svojim akterima, a naro~ito s onima koji misle da su njeni jedini i definitivni kreatori i da imaju mandat da je stvaraju po svojoj volji i kriterijima. Reakcija historije na takva nastojanja naziva se ironijom historije, jer ona svaki takav poduhvat ka`njava na na~in koji ona izabere, ali koji jasno zalu~uje realne historijske mogu}nosti od iluzija. Isto tako, historija voli da pravi zaokrete, spirale koje na scenu historije dovode fenomene koji, u drugoj formi i s druga~ijim sadr`ajem, ali s jednakim zna~enjem, ponavljaju historijske doga|aje. Stoga ljudima izgleda kao da se historija ponavlja. A radi se samo o tome da ona te`i zaokru`iti odre|ene procese kojima samo ona historijska sila, a to je logika historije, odre|uje, vidi i zna pravi smisao i kraj.

H

[ejtanski plan
Prije ne{to vi{e od stotinu pedeset godina novostvorene balkanske dr`ave, na krilima evropske politike likvidacije prisustva „bolesnika s Bosfora“ (Osmanske carevine), ostvarile su autonomiju, a zatim i potpunu nezavisnost od Osmanskog carstva. Potom su i same poku{ale da s Balkana, a zatim i iz Evrope (gr~ko-francusko-englesko-italijanski napad na Osmansko carstvo i okupacija velikog dijela Turske i Bosfora), do|u glave onom {to je zapo~elo jo{ u XIV stolje}u. A to je etabliranje Osmanlija i njihove dr`ave na evropskom tlu. Nakon likvidacije prisustva dr`ave zapadnih Arapa na Iberijskom poluotoku i na Siciliji, bio je to vremenski ne{to zakasnjeli, ali ponovni, i od dalekose`nog zna~aja poku{aj etabliranja islama u Evropi koji je postao definitivan i imao posljedice na `ivot Evrope do danas. Ako je kr{}anska Evropa jo{ u vrijeme Karla Velikog formulirala Achenski plan o eliminaciji svih vjera, osim kr{}anstva, i pretvaranja Evrope u isklju~ivi prostor za kr{}anstvo, zbog tog plana pro{la te{ke dane, godine i stolje}a, on nikada nije definitivno realiziran. Evropa je bila prisiljena da, korak po korak, odstupa od stava o Evropi kao ekskluzivno kr{}anskom prostoru, od kojeg su zazirali ne samo Arapi, pa i osmanski Turci i svi drugi koji su prihvatili islam, a `ivjeli su na tlu Evrope, nego i Jevreji, a jedno vrijeme i ortodoksni

kr{}ani. U jednom momentu je izgledalo kao da }e taj {ejtanski plan uspjeti, pogotovo {to se naslanjao na rezultate Prvog svjetskog rata i antinjema~ku politiku koja je iz njega proiza{la. A Nijemci su bili saveznici Turske u njenoj odbrani od britanske invazije i `elje Velike Britanije da nizu bisera u svojoj kruni priklju~i i kontrolu Bosforskog prolaza i Dardanela kao klju~ne ta~ke te kontrole. Sve te planove onemogu}ila je ~injenica na koju su Britanci bili sasvim zaboravili, a to je da nisu samo Englezi veliki historijski narod i tvorci imperija na vi{e kontinenata, ve} da je takav, i to jo{ i bolji, majstor, barem kad se ti~e metoda stvaranja, bio turski narod. On je bio veliki historijski kreator koji je ostvario u historiji velika djela i stvorio carstvo koje se prostiralo na tri kontinenta. On je bio spreman da odbrani svoje pravo na postojanje i glavne tekovine svog historijskog stvaranja, a imao je i ljude koji su imali adekvatne i vremenu primjerene ideje i metode odbrane prava turskog naroda da `ivi i sa~uva svoj potencijal velikog stvaraoca historije.

Pi{e: Akademik Muhamed FILIPOVI]
svim muslimanima koji su nazivani Turcima: Natrag u Anadoliju! Su{tina ovoga slogana, koji se i danas ~esto upu}uje Bo{njacima, sastojala se u tome {to su se balkanski antiturski ratovi ubrzo pokazali i kao me|usobni ratovi antiturskih saveznika za teritorije novonastalih nacija i dr`ava. Te iste dr`ave su odmah povele me|usobne ratove, ~ime su same definirale cijeli svoj oslobodila~ki program kao osvaja~ki. A sada im se, nakon stotinu godina od poku{aja potpune likvidacije Turske i njene totalne marginalizacije, ona pojavljuje kao nova, moderna, demokratska i sekularna dr`ava, kao faktor mira i promocije saradnje na Balkanu i u Evropi. I to posebno na prostoru na kojem su oni narodi koji su osamdeset godina `ivjeli zajedno i u jednoj „svojoj“ dr`avi me|u sobom poveli krvavi zlo~ina~ki rat za teritorije, nastavljaju}i na taj na~in jednu zlosretnu historiju koju, eto, Turci nastoje da uljude i poprave. U tom smislu se historija tim ljudima zaista ponovila na ironi~an na~in, tj. kao farsa, kako je to nekada re~eno. Samo, sada se ona ponavlja s izostankom svakog mogu}eg razloga i osnova za proizvodnju negativne energije i naboja mr`nje u odnosu prema Turskoj i njenoj pacifisti~koj misiji. Nije vi{e mogu}e voditi rat protiv mrskih „Ogarjana“ (muslimana ili Turaka), nije vi{e mogu}e tvrditi da se radi o Azijatima koji su zaostali i neobrazovani, primitivni, nasilni itd. Historijske istine o njima otkrile su sasvim suprotnu istinu, a oni sami dokazali su da su sposobni apsorbirati sve dobro i pozitivno i iz nauke, tehnologije i na~ina rada modernog svijeta, a da ne mor-

Nova ravnote`a
Povla~enjem nove nacionalne dr`ave Turaka na reducirani prostor, iznu|eno akcijom Velike Britanije, Francuske, Rusije, Italije i balkanskih zemalja, a posebno Gr~ke, nije turska sposobnost stvaranja historije uni{tena, nego je izvr{ena koncentracija energije turskog naroda na izgradnji moderne dr`ave. Ta izgradnja je iziskivala mnoge i velike `rtve, ali je ostvarila glavnu zada}u o~uvanje turske nacije i njenog osnovnog potencijala. On danas daje obilate plodove i polako vra}a sve odnose izme|u Turske i svijeta (posebno zapadnog) u odre|enu ravnote`u, bez koje nema i ne mo`e biti nikakvog reda i mira u historiji, a pogotovo na Bliskom istoku i Balkanu. Ironija sudbine onih koji su vodili antiturske ratove, ne samo za osloba|anje ispod osmanske vladavine i pravo na stvaranje vlastitih nacionalnih dr`ava, nego {to je suprotno te`nji za slobodom i ve} je tada bilo anahrono, i za prisvajanje turskih teritorija i uni{tenje turskog naroda i muslimana uop}e na tlu Evrope, a u najmanju ruku njegovo vra}anje, kako se u to vrijeme govorilo, pa ~ak i danas, ne samo Turcima nego i

naovamo, pokazala nijednog ~asa ni najmanju rezervu ili netrpeljivost ili bilo kakvo ograni~enje u odnosima prema svim balkanskim narodima, niti znake revan{izma, s izuzetkom slu~ajeva s Grcima (u slu~aju Kipra) i Bugarima (zbog njihovog protjerivanja 800.000 Turaka s teritorija koje je Bugarska dobila na ra~un Osmanskog carstva), mada moderna Turska ni u tim slu~ajevima nije izrazila revandikacije prema tim zemljama. Unato~ tome, neki ideolo{ki i politi~ki proizvo|a~i i akteri posljednje balkanske drame po`urili su da Tursku optu`e za „neoosmanizam“, tj. za navodnu obnovu osmanskih imperijalnih te`nji na Balkanu, optu`uju}i je i upozoravaju}i Evropu na novu opasnost od osmanizma (~itaj islama) koji, navodno, dolazi do izra`aja u politici Erdoanove (Erdogan) vlade. Jedan poznati antimusliman i u~esnik svih eskapada antimuslimanstva je ~ak napisao i knjigu o turskom „neoosmanizmu“. Me|utim, istina je sasvim suprotna, jer je upravo Erdoanova vlada pokazala jasno da je Turska danas veoma napredna, razvijena i prosperitetna zemlja, da se br-

Zbog toga se, za razliku od nekih nama i teritorijalno i historijski veoma dalekih zemalja koje se intenzivno mije{aju u na{e `ivote, Turskoj ne mo`e nikako prigovoriti da ima ikakve druge intencije nego mir i saradnju na Balkanu. Turska je na evropskom tlu prisutna ve} gotovo sedam stolje}a i ima sva prava na evropski identitet kao i bilo koja druga evropska zemlja. Turci nisu uradili ni{ta drugo na evropskom tlu {to nisu uradili i ostali evropski narodi, jer su svi do{li u neko pro{lo vrijeme u Evropu, istjerali prvobitno evropsko stanovni{tvo i tako postali Evropljani, kao {to su to u~inili i Turci u XIV stolje}u. Upravo to je ona ta~ka na kojoj se politika moderne Turske po~inje razlikovati od politike onih zemalja i vlada koje su samo slijepi sljedbenici stavova mo}nih i bogatih, a nemaju vlastitih procjena opravdanosti i vrijednosti odre|enih politi~kih stavova i akcija.

„Na{i“ i „njihovi“
Turska danas pred cijeli svijet postavlja pitanje ho}e li se u politi~kim odnosima svijet i dalje dijeliti na zemlje i narode koji su „na{i“ i na one
Ekonomski i tehnolo{ki uspon pra}en je i rastom politi~kog rejtinga moderne Turske

aju pri tome izgubiti ni{ta od svoje bogate tradicije i bitnih nacionalnih svojstava koje im je u naslije|e i kao blago ostavio sunitski hanefitski islam i njihova velika dr`avna tradicija.

La`ne optu`be
^injenica je da Turska nije za sve vrijeme, od dvadesetih godina XX stolje}a

zo ekonomski, tehnolo{ki i u svakom drugom smislu razvija, a da i politi~ki sve vi{e postaje faktor koji ima vlastito zna~enje i stav, a ne samo ono koje bi proistjecalo iz povezanosti Turske u savezima u kojima je ona, od rata u Koreji, bila veoma pouzdan i korektan saveznik onima koji su branili slobodu i ljudska prava.

koji su „njihovi“, mada tih njih ili drugih vi{e uop}e nema. Pri tome oni „na{i“ mogu da rade {to ih volja i da ru{e me|unarodne zakone i pravila pona{anja, da ugro`avaju slobodu i prava drugih, da vr{e genocid, posebno onih koji su nemo}ni da se brane ili im se to svim sredstvima onemogu}ava, i da to ~ine bez ikakvih poslje-

8. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

15

BEZ DLAKE NA JEZIKU Komuniciranje u obrazovanju

e ruhu
dica, dok oni navodni „njihovi“ ili drugi, tj. oni koji su odre|eni da budu `rtve, nemaju nikakvih prava i bivaju izlo`eni diskriminacijama svih vrsta. Turska uloga u dana{njem svijetu je apsolutno nu`na i svima potrebna uloga zemlje i naroda koji nije izgubio savjest i odgovornost za ono {to ~ini zbog toga {to mu je to probita~no ili {to ga na to obavezuju odre|eni savezi i odnosi u koje je u{ao iz nu`de ili s iluzijama da }e slu`iti dobru i pravdi u svijetu. Upravo je to Turska pokazala u odnosu na Izrael i na pedesetogodi{nju politiku terora nad Palestincima, koji Izrael sistematski vr{i u nastojanju da Palestince primora da prihvate kao gotov i zavr{en ~in okupaciju i otima~inu njihove vitalne teritorije, koja je priznata kao nesporno palestinska ~ak i od me|unarodnih institucija i UN-a. Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave i druge zapadne zemlje {tite Izrael kao strate{kog saveznika i iz cijelom svijetu nejasnih razloga pokrivaju jednu o~itu i veliku nepravdu. Time pokazuju da za njih postoje strate{ki i takti~ki saveznici, narodi koji su bitni i oni koji to nisu. To je samo druga, ali mo`e biti i jedina prava slika njihove politike i krajnjih namjera koje se daju svesti na stav da budu}nost i upravljanje globusom pripada jednoj odabranoj grupi naroda, a ne svim ljudima i dr`avama koje postoje na na{oj planeti.

Kad ministar smjenjuje
Ne mo`e se osporiti ministrov zahtjev da se sjednice nastavni~kih vije}a i njihovi akteri po {kolama koje se pretvore u politi~ke poligone sankcioniraju
io ove sedmice Dan u~itelja i proslavljao se u Kantonu Sarajevo. Nastavnici i u~enici nisu radili toga dana. Istina, nadoknadit }e oni taj ne/radni dan da bi ga bolje upamtili, ali nema veze. Neka }e. Oni su samo ljudi, a ministar je iz partije koja sve ~ini za ~ovjeka i ba{ zato, ~isto ljudski, treba da prihvate proslavu svog praznika radno, za vikend.

mnoga pitanja jo{ neko vrijeme ostanu otvorena, da se napetosti odr`e i da se time odr`i i stanje koje izaziva potrebu odre|enog djelovanja. I to onog i onakvog kakvo su zapadne zemlje pokazale tokom posljednjeg rata - pristrasnog i u korist svih drugih zemalja, posebno sve tri agresorske dr`ave koje su napale na{u zemlju i u njoj vr{ile genocid, osim u korist napadnute i genocidu podvrgnute Bosne i Hercegovine. Naravno da im u tome poma`e katastrofalno nesposobno politi~ko i razoreno dr`avno vodstvo Bosne

B

Sastanak odbora
Je li mogao taj jedan jedini u~iteljski dan u}i u godi{nji kalendar bez subotnje nadoknade? Naravno da jeste, ali nije. I neka nije! I tako, ba{ na Dan u~itelja, sazvao ministar obrazovanja u svoj kabinet [kolski odbor {kole u kojoj je neki direktor „vrije|ao ministra Suljagi}a, koristio rje~nik ulice, mr`nje i zastra{ivanja“. U osam sati ujutro ~lanovi Odbora su poput {kolaraca trebali do}i u ministrov kabinet. I, bogme, do{li su i ostali tamo tri sata. Ba{ kako i dolikuje, na prazni~ni dan u vrijeme kada su trebali slaviti. Slavljeni~ki i radno, udarni~ki! A, dodu{e, mo`da oni i jesu slavili privilegiju da sjede s ministrom i odlu~uju o uvjetima smjene direktora koji je iskoristio „sjednicu nastavni~kog vije}a“ da pri~a o ministru. A znamo svi da se ministri ne smiju dirati. Pogotovo ne ovi koji su za ~ovjeka i koji uvode demokratske obrasce pona{anja i komuniciranja u obrazovanje. Ina~e, ministar na prazni~nom sastanku nije sjedio s ~lanovima Odbora vi{e od pola sata, a nakon {to je kasnio pola sata na dogovoreni sastanak. Ali, nema veze. I oti{ao je ranije sa sastanka jer je `urio na sve~anu akademiju. Ali, nema ni to veze. No vratimo se na po~etak pri~e o ministru i direktoru. Kako ministar zna da je neko pri~ao o njemu ili protiv njega? Tako {to je kori{tena metoda tajnog snimanja. I zamislite, tajno napravljeni snimak poslat je gdje drugdje nego na FTV. FTV koja je nedavno ukinula emisiju koja je po~ivala na objavljivanju tajnih snimaka, a nastavila, izgleda, tu praksu u centralnoj informativnoj emisiji. Bombasti~ne vijesti i trivijalne dr`avne informacije, uglavnom tragi~nog sadr`aja, su{tina su tih emisija. Ba{ je nekome u Kalesiji va`no {ta u nekoj sarajevskoj {koli direktor pri~a o kantonalnom ministru. I ba{ je to za sve pretplatnike, recimo u Grudama, udarna vijest. Vidio taj snimak na FTV ministar i zatra`io ga, a, bogme,

Polako se vra}aju odnosi izme|u Turske i svijeta (posebno zapadnog) u odre|enu ravnote`u, bez koje nema i ne mo`e biti nikakvog reda i mira u historiji, a pogotovo na Bliskom istoku i Balkanu
i Hercegovine, za koje se mo`e re}i, prvo, da jedan njegov dio nema pozitivan odnos prema sopstvenoj dr`avi i da djeluje u korist okolnih dr`ava, koje pokazuju vidljive tendencije ne samo uplitanja u unutra{nje odnose u Bosni i Hercegovini nego i prisvajanja na{ih teritorija. Drugo, da su oni koji bi po svojim pozicijama, prirodi i sadr`aju svog politi~kog i dr`avnog mandata bili du`ni da sprije~e takve tendencije nesposobne mlakonje, prepadnuti ljudi koji su obuzeti samo svojim sitnim, grupnim i li~nim interesima koji im zatvaraju o~i i ~ine od njih najve}i teret i prepreku da se u Bosni i Hercegovini razvije jedna prema dr`avi i bosanskom narodu odgovorna politika, kako ona unutra{nja tako i vanjska.

Pi{e: Sanja VLAISAVLJEVI]

Sretan Dan u~itelja svim u~iteljima ma kojeg politi~kog ili vjerskog opredjeljenja bili
i direktorovu glavu, te pokrenuo akciju islje|ivanja. Malo nakon FTV-a informaciju, uz „prigodan“ propratni komentar, objavio BH Front portal u slu`bi SDP-a. Mislim, mo`da i nije u slu`bi ove stranke, ali svakako jeste za SDP. Objavio je i portal Sarajevo-x.com. I kona~no, a „na zahtjev ~italaca“, transkript direktorovog govora objavilo je i „Oslobo|enje“. {to je njihov rod najbolji, dakako. Je li istina da se kada Papa do|e u Zagreb, pola svijeta klanja? Jeste! Je li to za svaku pohvalu? Jeste! Je li Papa vrhovni poglavar katolika? Jeste! Je li istina da je bosanskohercegova~ki reis osoba kojoj se ni ime ne izgovara? Jeste! No, ~injenica je i da retorika koja je kori{tena u izno{enju ovih konstatacija nije sasvim primjerena. Ali, valjda aktuelni ministar obrazovanja najbolje zna {ta zna~i koristiti neprimjerenu retoriku i vrije|ati druge u njihovom dostojanstvu i to ne u u`em krugu, gdje ga potajno snimaju, nego na javnim skupovima. Zna ministar i {ta zna~i vrije|ati po nacionalnoj osnovi igraju}i u svojim tekstovima po najtananijoj `ici Bo{njaka. Po Srebrenici! I tako izlagati smrtnom riziku osobu koju je difamirao dok je govorio da se izruguje muslimanima, jer valjda nije „njihova“ prema ministrovoj pretpostavci. Zna ministar i {ta zna~i novinare iz RTRS-a vrije|ati po nacionalnoj osnovi. E pa, {ta bi tada s hitnim sastancima odbora? Ma ni{ta! Portparol za nagradu dobi ministarsku fotelju. Aferim i neka je, jer se vrijedno borio za tu svoju fotelju. Nego, kada se ve} na Dan u~itelja, na promptno organiziranom sastanku s ~lanovima [kolskog odbora, ministar poziva na ~lan 43. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju KS, koji zabranjuje politi~ko organiziranje i djelovanje u {kolama, ba{ me ne{to, onako javno,

zanima koga }e ministar postaviti na mjesto direktora u osnovnoj {koli u Osjeku. Nije li ve} bilo nekih indicija da }e tamo do}i „na{ iz Srebrenice“? Mo`da i nije bilo nikakve rije~i o tome prilikom ministrove posjete osje~koj {koli s nagomilanim problemima, ali eto bit }e interesantno vidjeti koga }e i odakle ministar iz Srebrenice postaviti za direktora u toj {koli. Ne mo`e se osporiti ministrov zahtjev da se sjednice nastavni~kih vije}a i njihovi akteri po {kolama koje se pretvore u politi~ke poligone sankcioniraju, jer zaista politi~ko djelovanje nije primjereno u {kolama. Ono direktno kr{i osnovne postulate demokratije i ljudskih prava. Ali postavlja se pitanje jednog novog modela pra}enja rada i pona{anja direktora, ni{ta manje i ostalih uposlenika, a koje je prvi put na svjetlo dana iza{lo s novom postavkom kantonalne vlasti. To je tajno prislu{kivanje i snimanje. Strah u kosti utjeruje ~injenica da su {kole, izgleda, postale orvelovske }elije u kojima Veliki brat sve prati, a javni servis to kao udarnu vijest prenosi.

Nova vlast
Ako }e depolitizacija {kole od jednog politi~kog djelovanja biti uklonjena politizacijom drugog politi~kog opredjeljenja, onda Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju koji proklamira slobodu obrazovanja od politi~ke indoktrinacije nema vi{e nikakvog smisla osim da pomogne smjenu jednog politi~kog sistema mijenjaju}i ga drugim. A kada ve} govorimo o depolitizaciji javnih ustanova, pa i ministarstava, bilo bi dobro da nova vlast poslu`i primjerom i doka`e da njihove komisije za dodjelu sredstava nevladinim organizacijama ne politiziraju dodjelu grantova samo podobnim i njima bliskim organizacijama. Da ne odbacuju one projekte koji su visokokvalitetni samo zato {to lideri tih projekata nisu u milosti nove vlasti. Ina~e, jo{ }e ispasti da nova vlast promovira KGB-ovske metode odstrela svih onih koji su nepodobni pa, umjesto u Sibir, {alje ljude u propast bez obzira {to doprinose razvoju civilnog dru{tva vi{e nego mnoga ministarstva zajedno. I da, sretan Dan u~itelja svim u~iteljima ma kojeg politi~kog ili vjerskog opredjeljenja bili. Njihovo mjesto je u {kolama. I ne zaboravimo, njih ne}e smijeniti ljudi bez politi~kog opredjeljenja, nego ljudi aktuelnoj vlasti podobnih opredjeljenja.

Informativna emisija
Vratimo se sada FTV-u i na~inu na koji novinarka FTV-a najavljuje snimak govora u kojem neki direktor koristi jezik ulice i mr`nje? Pa tako {to i sama koristi jezik ulice i veli: „Pogledajte sada razgovor na{eg novinara s ovim kabadahijom!“ Dakle, jezika ulice vi{e nema u jednoj emisiji ovog javnog servisa, ali je zato premje{ten u informativnu u kojoj se ne bi smio na}i nijedan atribut u vezi s bilo kojom informacijom koju objavljuju. Ina~e se ne bi takve emisije zvale informativnim. Ne}u ulaziti u analizu retorike inkriminiranog direktora, jer da je primjerenijim rje~nikom izrazio sve {to je rekao, bio bi ~ak sasvim u pravu. Je li istina da su ministrima i direktorima postali portparoli svih vrsta, doju~era{nji ~inovnici, bra}a i sestre, mu`evi, bli`i i dalji prijatelji ~lanova pobjedni~ke politi~ke partije? Jeste! Je li upravo to rekao direktor? Jeste! Istina, kada partija za ~ovjeka postavlja novi kadar i nove direktore po rodbinskim i kumskim vezama, ne rade to oni kao ovi nacionalisti zbog tih veza, nego zato

Politi~ke mlakonje
Inicijativa Turske da pomogne proces smirivanja na na{em teritoriju i da bude, kao sila koja nije ni na kakav na~in bila umije{ana u na{u historiju posljednjih stotinu i vi{e godina, posrednik me|u nama, a koja ima i iskustvo i znanje s nama i o nama i na{im historijama i me|usobnim odnosima, za svakog je dobronamjernog ~ovjeka i za svaku politiku koja te`i zavr{etku sukoba i kona~nom smirivanju stvari na na{em prostoru apsolutno dobrodo{la. Nekima, me|utim, nije. To su oni koji smatraju da stvari jo{ nisu do{le do ta~ke kada za njih postaje mogu}e smirenje. Oni jo{ nisu dovr{ili ostvarenje svojih planova. Zbog toga je, za kona~no ostvarenje njihovih planova, nu`no da

Moralno rasulo
Zna~aj turske intervencije i ponu|ene pomo}i je u ovom momentu jedina prava slamka spasa za nas, umjesto dvadesetogodi{nje epopeje obmana i la`i kojima su nas zasipali na{i navodni prijatelji iz Evropske unije i Amerike, a ~ije djelo je upravo ova i ovakva, do potpunog rasula i propasti dovedena dr`ava Bosna i Hercegovina. Nama su oni kreirali posljednjih dvadeset godinu historije, koja je prava slika njihovog morala i politike neodgovornosti prema istini, pravu i pravdi. A na{i nesposobni politi~ari se, upravo u nedostatku vlastite jasne i obranjive politike i zbog rasula njihovog morala, s njima moraju slagati. La`na idila proizvodi la`nu ljubav i nesretan brak. To je istina `ivota, ali i politike.

16

8. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

Evropski test Srbije
Razgovori Beograda i Pri{tine mogu postati mehanizam i katalizator koji }e uklju~iti sjever Kosova u dr`avne institucije i integrirati sjeverne op}ine u novu dr`avu
edovni sukobi na srbijansko-kosovskoj granici izme|u srpskih bandi, kosovske policije i NATO snaga ukazuju da Srbija mo`da ide unazad od svojih aspiracija ka Evropskoj uniji (EU). ^edomir Jovanovi}, lider Liberalnodemokratske partije, lucidno je primijetio da }e produ`eni konflikt oko sjevernog Kosova jednostavno izolirati Srbiju od evropskog mainstreama. Jedna od najupornijih prepreka regionalnoj sigurnosti na zapadnom Balkanu

KOLUMNA

R

politike Beograda je da zamrzne kosovsku dr`avnost i sprije~i ~lanstvo u svim me|unarodnim organizacijama.

Kontrola krize
Uprkos produ`enom ameri~kom i evropskom u~e{}u, postignut je mali napredak u sklapanju rudimentarnog partnerstva izme|u Beograda i Pri{tine. ^ak je fokus na stjecanje ili spre~avanje me|unarodnog priznanja doprinio opstrukcijama ekonomskih i institucionalnih reformi, ote`ao

ralni zastoj. Iako su razgovori pokrenuti u martu 2011. godine doveli do nekoliko dogovora o nekim tehni~kim pitanjima, kao priznanje {kolskih diploma i carinskih pe~ata, njihov cilj i potencijalni rezultati su postali dijelom kontradiktornih interpretacija. U svom sada{njem formatu razgovori ne}e rije{iti problem opstruktivnog srbijanskog opiranja kosovskom suverenitetu, niti }e pota}i transformaciju Kosova u funkcionalnu dr`avu. Srbijanski lideri vide razgovore

nagrada. Administracija Borisa Tadi}a shvatila je razgovore kao hitnu stvar, najprije zbog toga {to je to prilika da se pokrene proces EU integracije u Srbiji kroz dobivanje statusa kandidata prije sljede}ih op}ih izbora. Jedan od preduvjeta iz Brisela, gdje se odluka o srbijanskim kvalifikacijama o~ekuje do kraja 2011. godine, jeste da Beograd rije{i nesuglasice s Kosovom jer EU ne}e uvoziti nove konflikte u Uniju. Vode}i razgovore s Pri{tinom, srbijanska vlada

zavjesa za odustajanje od ju`nog Kosova u zamjenu za njegove sjeverne dijelove. Ovo ne bi zna~ilo priznanje ostatka Kosova kao nezavisne dr`ave, nego prije eventualno spajanje krnjeg Kosova s Albanijom i integriranje sjevernog Kosova u Srbiju. Ipak, Beograd nije spreman predati dijelove ju`ne Srbije s albanskom ve}inom koji grani~e s Kosovom kao dio potencijalne razmjene teritorija s Pri{tinom. Iako Pri{tina odlu~no odbacuje planove o podjeli, neki srbijanski du`nosnici

Pi{e: Janusz BUGAJSKI
jom, kao poticaj za EU integraciju. Koliko god bio neizgledan, krajnji cilj Kosova je da se dijalog zavr{i uzajamnim priznanjem Kosova i Srbije, me|usobnim prihvatanjem teritorijalnog integriteta i pristupanjem obje zemlje Evropskoj uniji. Nesudjelovanje Srba iz sjeverne Mitrovice na kosovskim izborima i njihov bojkot kosovskih institucija predstavlja najve}i izazov Pri{tini, s dalekose`nim posljedicama po sigurnost, regionalnu integraciju i privredni razvoj. Taj dio Kosova postao je glavni izvor nestabilnosti i ostao gotovo u potpunosti van kosovskog pravnog sistema.

Centralna vlast
Beograd podr`ava Srbe sa sjevera Kosova koji su bojkotirali izbore jer to ja~a opciju podjele. Pri{tina bi mogla prihvatiti zna~ajniju decentralizaciju u pogledu sjevera, ali to ne}e biti nikakva forma autonomije koja bi mogla pretvoriti Kosovo u Bosnu i Hercegovinu s dva entiteta koji parali{u centralnu vlast. Kao {to Jovanovi} primje}uje, Srbija mora dopustiti kosovskim Srbima da se oslobode samoprogla{enih lidera u Mitrovici koji mogu isprovocirati incident i uvu}i Srbiju u novi sukob koji bi zaustavio progres prema EU. Razgovori Beograda i Pri{tine mogu postati mehanizam i katalizator koji }e uklju~iti sjever Kosova u dr`avne institucije i integrirati sjeverne op}ine u novu dr`avu. To }e Pri{tini dati zalog vlastitog interesa da ostane u dijalogu i smanjit }e pritu`be da samo Beograd profitira u procesu. Razgovori mogu promicati uspostavljanje vladavine prava u regionu i odr`avanje legitimnih lokalnih izbora. Uz to, lokalna administracija na sjeveru Kosova i razne socijalne slu`be, uklju~uju}i zdravstvo i obrazovanje, trebaju biti integrirane u novu dr`avu. EU i Amerika moraju se fokusirati na obavljanje teritorijalnog integriteta Kosova, jer podijeljeno Kosovo ostaje izvor neslaganja izme|u Beograda i Pri{tine, i izvor nestabilnosti koji }e utjecati na {iri region jo{ mnogo godina.

Sukobima na srbijanskokosovskoj granici Srbija ide unazad od svojih aspiracija ka EU

je odnos Srbije i Kosova, koji je u zastoju. Dvije prijestonice imaju dijametralno suprotne pozicije kada je u pitanju dr`avnost Kosova. Pri{tina je poku{ala da iskoristi Va{ington i Brisel da pro{iri me|unarodno priznanje i ~lanstva u klju~nim me|unarodnim institucijama, a primarni cilj vanjske

proces gra|enja kosovskih institucija, i usmjerio me|unarodnu pa`nju na kontrolu krize, a ne na regionalni razvoj i evroatlantsku asimilaciju. Pokretanje dijaloga izme|u dvije vlade, pod mandatom UN-a, sponzorstvom EU, i podr{kom Amerike, trebalo je razbiti bilate-

kao instrument za zadovoljavanje uvjeta EU za dobivanje statusa kandidata za ~lanstvo u Uniji, i kao metod odga|anja budu}eg priznanja Kosova. Vlada u Pri{tini je manje entuzijasti~na u pogledu ciljeva i rezultata i misli da je pritisnuta da prihvati dijalog s Beogradom, bez perspektive nekih opipljivih

Poruka Angele Merkel
Iako je kancelarka Angela Merkel nedavno ozbiljno upozorila Beograd da mora odustati od destabilizacije Kosova ako `eli evropske integracije, medijatori EU spori su u usmjeravanju trenutnog srbijansko-kosovskog dijaloga prema logi~nom kraju. Uz ~isto „tehni~ka pitanja“, EU i Amerika trebaju predlo`iti dalekose`niji plan u bilateralnom dijalogu kako bi se postigli konkretni politi~ki rezultati. Beograd se vjerovatno ne}e povu}i iz dijaloga jer treba podr{ku EU za svoj status kandidata, a odre|eni politi~ki rezultati }e ohrabriti Pri{tinu da ostane uklju~ena.

u isto vrijeme poku{ava smiriti nacionalisti~ke pritiske kod ku}e. Nekoliko opozicionih partija optu`uju vladu da zanemaruje pitanje Kosova ili da pravi kompromise sa Albancima. Iako Kosovo nije vru}a tema dnevne politike, nacionalisti ga mogu iskoristiti protiv vladaju}e koalicije u predstoje}oj predizbornoj kampanji ako bude izgledalo da Beograd odustaje od te teritorije.

Zvani~na politika
Podr{ka podjeli Kosova nije dio zvani~ne politike srbijanske vlade. Ipak, postoje jake sumnje da je to glavni zvani~ni cilj. Neki srbijanski analiti~ari vjeruju da bi razgovori mogli postati dimna

se nadaju budu}em velikom dogovoru s Tiranom, mimo kosovskih lidera. Predsjednik Tadi} mo`da ho}e da ostavi trajno naslije|e, tako {to }e ujediniti srpske teritorije i napraviti „historijski dogovor“ izme|u Srba i Albanaca, sude}i prema njegovoj izjavi za medije u martu 2011. godine, ili ta~nije izme|u Beograda i Tirane. Pri{tina je nepopustljiva u tri pitanja u dijalogu sa Srbijom: kona~ni status Kosova je neupitan, kosovske granice su nepovredive, i Srbija ne mo`e odlu~ivati o unutra{njoj organizaciji Kosova. Pri{tina u optimalnom scenariju ra~una da bi razgovori mogli pokrenuti proces normalizacije odnosa sa Srbi-

ILA=@=H

Dnevni avaz, subota, 8. oktobar/listopad 2011.

"#
w
Muškarcima starije životne dobi koji imaju prirodno povišen nivo testosterona, prijeti 30 posto manji rizik od srčanog udara. “Journal of the American College of Cardiology” dodaje da su ti ispitanici imali i manji rizik dobivanja moždanog udara. U istraživanju švedskih naučnika iz Univerzitetske bolnice “Sahlgrenska” u Geteborgu učestvovalo je 2.400 muškaraca u dobi od 70 do 90 godina. Istraživači napominju da snižen nivo testosterona može biti znak upozorenja na zdravstveno stanje povezano sa povećanjem rizika za kardiovaskularni sistem. Ranije studije povezivale su povišen nivo testosterona sa manjim udjelom masti i većim udjelom mišićne mase u organizmu.

Tačno Netačno
Ernst Krečmer utvrdio je tri fizička 1Njemački psihijatar tipa ljudi? U nazivu “divlja za banke s nesta2“divlja” vezuje sebanka” pridjev bilnim poslovanjem? Lisija 3nik? je bio poznati grčki govor1. TAČNO

Prema novoj studiji, sastojak zelenog čaja pod nazivom epigalokatehin-galat (EGCG) usporava debljanje, odnosno sagorijeva masnoće. Istraživači su davali miševima upravo EGCG i oni su se debljali sporije za 45 posto od onih koji nisu konzumirali taj sastojak. Osim toga, miševi koji su koristili EGCG, zadržali su čak 30 posto manje masnoća u tijelu. Odrasla osoba trebala bi popiti skoro deset šoljica zelenog čaja dnevno kako bi dobila dovoljnu količinu spomenutog sastojka, ali nedavna istraživanja pokazuju da već i nekoliko šoljica napitka pomaže u kontroli težine.

w 

JHELA E I=IJ= 7JA?= JAIJIJAH= = č== KIFH=L= @A>=A @H=LA IH?= Kš=H=?=

Veza između
muskulature i karaktera
Njemački psihijatar Ernst Krečmer (Ernst Kretschmer) u svom najpoznatijem djelu “Muskulatura i karakter” iz 1921. godine pokušao je dovesti u uzajamni odnos tjelesnu građu i fizičku konstituciju s karakterom i mentalnim oboljenjima, utvrdivši tri fizička tipa: piknički (okrugao), atletski (mišićavi) i slabi (nizak i mršav), tvrdeći da su različiti psihički poremećaji povezani sa svakim od njih. Američki psiholog Vilijam H. Šeldon (William H. Sheldon) usvojio je njegov sistem i preimenovao tipove u endomorfni (sa mekim tijelom i nerazvijenom muskulaturom), mezomorfni (sa snažnom muskulaturom) i ektomorfni (s nerazvijenom muskulaturom) te se usredsredio na njihovu povezanost s karakteristikama ličnosti. Radovi obojice teoretičara ušli su u opću kulturu i podstakli daljnja istraživanja. Krečmer je rođen 8. oktobra 1888., a umro je 8. februara 1964. godine.

ISTRAŽIVANJE Podaci prikupljeni od 1.200 ispitanika 

I>== ILAJEAC JA= JHA>= LEšA LEJ=E= ,
Naučnici dodaju da osobe svjetlije kože često ne proizvode dovoljno vitamina D uprkos odgovarajućoj izloženosti suncu
Postoje i oni kojima 15 minuta dnevno na suncu nije dovoljno

2EAć= HE?= I EK

Brzo i jeftino

Istraživanje provedeno u Velikoj Britaniji, ukazuje na potrebu uzimanja dodatnog vitamina D za osobe svjetlije kože, koje imaju veći rizik dobivanja opekotina od sunca. Podaci prikupljeni od 1.200 ispitanika, pokazuju kako takvim osobama trebaju dodatne količine vitamina D, čak i ako je njegova koncentracija u krvi iznad minimalno preporučenih vrijednosti. Naučnici dodaju da osobe svjetlije kože često ne proizvode dovoljno vitaminaD uprkosodgovarajućoj izloženosti suncu. S obzirom na to da pretjerana izloženost suncu dovodi do povećanja rizika obolijevanja od raka kože, istraživači takvim osobama preporučuju uzimanje vitamina D putem suplemenata. Većini ljudi je za proizvodnju dovoljnih količina vitamina D u organizmu dovoljna izloženost suncu od 10 do 15 minuta dnevno. Ostali izvori vitamina D uključuju ribu i mliječne proizvode.

Potrebno je: 20 komada pilećih krilaca, 2 kašike senfa, 2 kašike meda, 2 kašike limunovog soka, 30 ml maslinovog ulja, 8 česna bijelog luka, 2 kašike soja-sosa, 2 kašičice soli, 1 kašičica bibera. Način pripreme: 1.U većojposudi pomiješati senf, med, limunov sok, maslinovo ulje, sitno sjeckani bijeli luk i soja-sos pa sve posoliti i pobiberiti. 2. Dodati pileća krilca i dobro pomiješati sa marinadom. Pokriti posudu i staviti je u frižider da odstoji. Najbolje je da sve pripremite dan ranije. 3. Poslagati krilca u pleh i peći 45 minuta na 200 stepeni. 4. Da bi krilca bila hrskava, prije pečenja ocijedite višak marinade.

w

2. TAČNO

’Divlje banke’ nestabilno poslovanje
U nazivu “divlja banka” pridjev “divlja” povezuje se s bankama s nestabilnim poslovanjem. Tako se zvala američka banka koja je zbog neuspješnog poslovanja pala pod udar državnog zakona u periodu državne kontrole nad bankama u SAD od 1816. do 1863. Takve banke radile su s novcem iz sumnjivih izvora, a sjedišta su im se nalazila u raznim zabitima tadašnje Amerike. Cirkulacija banknota iz strogo državnih bankovnih izvora okončana je Nacionalnim bankarskim aktom iz 1863. godine, kada je došlo do ujedinjenja nacionalnih banaka i izdavanja novčanica čija je vrijednost počivala na vladinim obveznicama.

3. TAČNO

Lisija je bio poznati grčki govornik
Lisija je bio poznati grčki govornik, iako metek, stranac s dozvolom boravka u Atini, i zbog toga mu je bilo zabranjeno da govori. Sve njegove govore besjedili su drugi. Njega i njegovog brata zarobila je vladajuća oligarhija 404. prije nove ere. Njegovog brata su ubili, ali je Lisija pobjegao. Vratio se u Atinu nakon pada 30 tirana i optužio ubicu Eratostena (na slici). Taj mu je govor pribavio epitet uglednog govornika. Njegovao je više vrsta govora, a ponajviše sudsko govorništvo. Jedan od najpoznatijih njegovih govora je “Protiv Eratostena”. Rođen je oko 445., a umro je 380. godine.

)EI H=BH@ L= AL= @AL=
Glumac Leonardo di Kaprio (DiCaprio) prekinuo je prije samo nekoliko dana svoju vezu sa mladom glumicom iz “Tračerice” Blejk Lajvli (Blake Lively). Iako su pet mjeseci bili zajedno, Leonardu nije trebalo dugo da je preboli i nađe novu djevojku. Američki mediji pišu kako je u vezi s Alis Kraford (Alyce Crawford), manekenkom koja je karijeru počela u šouu realnosti “Australia's Next Top Model”. Zanimljivo je kako je 36-godišnji glumac našao još mlađu djevojku od 24-godišnje Blejk, jer Alis ima tek 21 godinu. - Ona ga posjećuje u hotelu, ali je on prepametan da dozvoli da ga paparaci snime s njom na ulici. Imamo dosta zajedničkih prijatelja i on se čini kao veoma drag. Mi smo samo prijatelji - izjavila je njena prijateljica.

Već prebolio Blejk Lajvli

"$

Dnevni avaz, subota, 8. oktobar/listopad 2011.

IDM >E

7 HAH@ " HAA
Koncert Đorđa Balaševića i bh. premijera filma “Kao rani mraz”, koji će biti upriličeni 18., odnosno 19. novembra u sarajevskoj dvorani Zetra, izazvali su ogromno interesiranje. Tako je rezervacija ulaznica, koja je u četvrtak počela na portala Kupikartu.ba, okončana u rekordnom roku. Kako doznajemo, čak je u jednom trenutku pao i sistem. - Tačno je da je zbog ogromnog interesa došlo i do tehničkih poteškoća, koje su veoma brzo otklonjene. Tako je u vrlo kratkom roku rezervirano svih 4.000 paketa, što uključuje ulaznice za koncert i premijeru filmu. Cijena paketa je 30 KM. Rekordno brza rezervacija ulaznica na ovom portalu potvrda je da veliki broj fanova željno očekuje manifestaciju “Kao rani mraz” i želi mjesec ranije biti siguran da će provesti nekoliko večeri s Đorđem Balaševićem - rekao nam je Edin Muftić, direktor “Energy Groupa”, agencije koja organizira ovaj spektakl. On napominje i da to nije ukupan broj ulaznica koje će biti puštene u prodaju. - Još će veliki broj ljubitelja panonskog mornara po-

SPEKTAKLI Koncert Đorđa Balaše

Zvanična prodaja ulaznica počinje 14. oktobra za 18. i 19. novembar

Kraford: Karijeru počela u šouu realnosti

Di Kaprio: Susreti u hotelu

2HAEAH= ’K=’ K FA@A=
Ovim videoklipom odjavit ćemo album “5 do 12”, kaže član benda Brano Jakubović
potpisuje agencija “Fabrika”, režiju Salem Kapić,a direktor fotografije je Erol Zubčević. Isti tim stoji iza spotova za “Dubiozine” numere “Ovo je zatvor”i“Walter”. - “Kokuz” je posljednji videoklip s albuma “5 do 12” tako da ga, ujedno, možemo nazvati i odjavnim spotom tog CD-a. Ovu pjesmu smo odabrali zbog velike popularnosti koju uživa među našim fanovima te smatramo da je najbolje da s njom i zatvorimo cijelu priču - ističe član “Dubioza kolektiva” Brano Jakubović. Grupa je ranije objavila spot “Making Money” s novog albuma “Wild Wild East”, koji je već nekoliko sedmica prvi na regionalnoj top-listi MTV-ja. Kako je pjesma “Kokuz” mnogima omiljena, nije isključeno da Novispot grupe“Dubioza kolektiv”, za pjesmu “Kokuz”, premijerno će biti emitiran u ponedjeljaknavečer na regionalnom MTV-ju. Riječ je o kompoziciji sa pretposljednjeg albuma popularnog bh. benda “5do 12”,a videoklipje dva dana sniman na nekoliko lokacija u Sarajevu, uključujući i javni toalet u Kulturno-sportskom centru Skenderija. Produkciju spota “Dubioza” sama sebi postane konkurencija. - Da, postoji realna mogućnost da “Kokuz” ostvari dobar plasman na regionalnoj top-listi, odnosno da se sa pjesmom “Making Money” nadmeće za prvo mjesto. Šta reći na tu zanimljivu situaciju? Neka pobijedi bolji, a za “poraženog” možemo konstatirati da je važno učestvovati - ističe Jakubović. H. P.

Novi spot grupe “Dubioza kolektiv”

Balašević: Ogromno zanimanje

stati dio jednog od najvećih događaja ove godine u Sarajevu nakon što počne zva-

Amanda optužena za ubistvo bebe

Tornton: Ima troje djece

6HJL ćAHE C
Kćerka Bilija Boba Torntona (Billy Thornton) optužena je za ubistvo bebe 2008. godine. Naime, djevojčica njene najbolje prijateljice preminula je kod Amande u kući dok ju je ona trebala čuvati, a autopsijom je utvrđeno da je imala teške povrede tijela i lobanje te krvarenje u mozgu. Amanda je tokom cijelog suđenja tvrdila da je riječ o nesreći, ali ju je sud ipak proglasio krivom.

”Dubioza kolektiv”: Sami sebi konkurencija

IDM >E

Dnevni avaz, subota, 8. oktobar/listopad 2011.

"%

vića i premijera filma “Kao rani mraz” 

HK F=K HL=?E= K=E?=
putem portala Kupikartu.ba l Manifestacija “Kao rani mraz” zakazana
Morales u kostimima “Aquaclara”

Dijana Morales (Diana) snimila je još jedan editorijal za kompaniju “Aquaclara”, u kojem pozira u kupaćim kostimima. Zgodna

5=LHšA JEA K FEAIK
Španjolka, poznata po prekrasnom licu i sjajnom tijelu, i dalje izgleda savršeno, a svi je najviše vole vidjeti sa minimalno odjeće.

Novi editorijal Dijane Morales

Pozirala je u šarenim kostimima i izvijala se u pijesku, gdje bi joj se, vjerovatno, većina muškaraca najradije pridružila.

Zbog malog honorara

nična prodaja ulaznica. Zvanična prodaja ulaznica počinje 14. oktobra, također

putem portala Kupikartu.ba - govori Muftić. Pojedinačne ulaznice

koštaju 25 KM za koncert i 8 KM za premijeru filma. L. S. R.

Bekvalac: Posvetila se novom albumu

Novosadska pjevačica Nataša Bekvalac trebala je krenuti stopama kolegice Emine Jahović i započeti glumačku karijeru u turskoj sapunici. Kako pišu srbijanski mediji, iako su producenti veoma zainteresirani za Natašu, ona nema vremena za to, a ni honorar je nije 

=J=š=AćAKJKHIKI=FKE?K
naročito oduševio. - Nataša nema vremena za to, radi na svom novom singlu “Ja sam dobra” i na novom albumu. Novac koji joj je ponuđen za ulogu, nije veliki, a previše je posla. Jezik je, također, ogromna barijera, kao i vrijeme. Veoma su male, ako ne i nikakve šanse da Nataša glumi u toj seriji - rekao je za beogradski “Blic” bliski prijatelj Nataše Bekvalac. Inače, Nataša se, zbog konstantnog pritiska medija i pisanja o njenim ljubavnim aferama, povukla iz javnog života i posvetila muzici.

@E= =JLH=

Amanda u sudnici

Sada joj je izrečena i kazna od 20 godina zatvora. Njen advokat već je najavio žalbu. Amanda, koja sada ima 32 godine, jednaje od trojedjece koje njenotac ima iz svojatri braka, aženio se ukupno pet puta.

Nakon što je pjevač Majkl Džekson (Michael Jackson) preminuo prije dvije godine, američki ljekar Konrad Marej (Conrad Murray) optužen je za ubistvo iz nehata. Suđenje za te optužbe počelo je prije nekoliko dana, a procurili su mnogi neobični detalji, jer su i odbrana i optužba krenuli u sudsku borbu prilično žestoko, iznoseći sve detalje koji im mogu koristiti.

,žAI IF=L= I= FH?A=I KJ

Cure detalji sa suđenja Konradu Mareju

Tako je otkriveno da je na krevetu na kojem je Majkl pronađen mrtav, bila i porcelanska lutka, a Majkl je spavao s njom u krevetu. Bila je odjevena u zelenu haljinicu i imala je plave uvojke. Majkl je u kući imao i porcelanske tanjire s naslikanim licima djece, a pretpostavlja se da su to njegova djeca dok su bila mlađa - Paris, Blanket i Princ Majkl (Prince Michael).

Džekson: Plavi uvojci

48

Subota, 8. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 067306 08 P Sarajevo, 04. 10. 2011. godine Tu`itelj: Amela Dervi{evi} Tu`eni: Dragan Marinkovi} Radi: Naknada nematerijalne {tete Vsp: 30.000,00 POZIV Za tu`enog: Dragan Marinkovi} Pozivate se kao stranka na glavnu raspravu zakazanu za dan ^ETVRTAK 15. 12. 2011. godine sa po~etkom u 13.00 sati, pred ovaj sud u sobu broj 341/III sprat. Sudija Sanela Goru{anovi}-Butigan

oglasi
NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a).

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 089282 09 Ps Sarajevo, 06. 06. 2011. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Radivoje Stani{i}, u pravnoj stvari tu`ioca Mikrokreditna fondacija „LIDER“ Sarajevo koga zastupa Mutap~i} Jasmin advokat iz Zenice, protiv tu`enog „STIG“ Export-Import“ d.o.o. Sarajevo, ul. Kundurd`iluk br. 1, i Pinjo Muamera iz Sarajeva Vrbanju{a 119 radi duga, v.s.p. 28.880,56 KM, dana 06. 06. 2011. godine donio je: zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da je tu`iocu solidarno isplate iznos od 28.880,56 KM sa kamatama kako slijedi: - na iznos od 16.583,74 KM po~ev od 04. 04. 2009. godine pa do isplate sa ugovorenom zateznom kamatom po stopi od 0,0625% dnevno - na iznos od 2.455,44 KM po~ev od 04. 04. 2009. godine pa do isplate po stopi utvr|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate - na iznos od 7.916,65 KM po~ev od 04. 04. 2009. godine pa do isplate sa ugovorenom zateznom kamatom po stopi od 0,05% dnevno - na iznos od 1.899,99 KM po~ev od 04. 04. 2009. godine pa do isplate po stopi utvr|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate, te naknadi tro{kove postupka u iznosu od 1.748,80 sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja.

PRESUDU

Obrazlo`enje
U tu`bi zaprimljenoj dana 29. 04. 2009. godine tu`itelj je odredio tu`beni zahtjev kao u izreci presude. Osnovanost tu`benog zahtjeva proizilazi iz ~injenica koje su navedene u tu`bi, a iste nisu u o~iglednoj suprotnosti sa dokazima koje je tu`ilac predlo`io ili sa ~injenicama koje su op{te poznate, te iz sadr`aja tu`be proizilazi da se radi o zahtjevima o kojima stranke mogu raspolagati. U tu`bi je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, shodno ~lanu 182. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP). Utvr|eno je da tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba s prilozima putem oglasa koji je objavljen u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ dana 24. 02. 2011. godine nije u zakonom propisanom roku od 30 dana od dana prijema tu`be s prilozima podnio pismeni odgovor na tu`bu mada je prilikom dostavljanja tu`be na odgovor upozoren na posljedice propu{tanja te radnje. Kako osnovanost tu`benog zahtjeva proizlazi iz ~injenice koje su navedene u tu`bi, a iste nisu protivne dokazima koje je tu`ilac prilo`io uz tu`bu te iz sadr`aja tu`be proizilazi da se radi o zahtjevima kojima stranke mogu raspolagati, primjenom ~lana 182. stav 1. ZPP-a, odlu~eno je kao u izreci. Odluka o tro{kovima parni~nog postupka donesena je na osnovu ~lana 386., 397., i 396. ZPP-a, a tro{kovi se odnose na taksu na tu`bu u iznosu od 866,40 KM i takse na odluku u iznosu od 100,00 KM, tro{kovi sastava tu`be po advokatu u iznosu od 780,00 KM, te tro{kova po{tarine u iznosu od 2,40 KM, {to sve ukupno iznosi 1.748,80 KM, u smislu Zakona o sudskim taksama tarifa broj 1. i 2. Sudija Radivoje Stani{i} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. ZPP-a).

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U BIJELJINI Broj: 80 0 Mal 025597 10 Mal Bijeljina, 16. 09. 2011. godine OSNOVNI SUD U BIJELJINI, sudija Cvijeta Sekuli}, u pravnoj stvari tu`ioca Telekomunikacije RS A.D. Banja Luka - IJ Bijeljina, protiv tu`enog Radivoja ]urguza iz Vo|enica bb, Bosanski Petrovac, radi duga za izvr{ene usluge telefonskog saobra}aja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. glasnik RS“ br. 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07, u daljem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:

OGLAS
Dana 27. 09. 2010. godine tu`ilac Telekomunikacije RS A.D. Banja Luka-IJ Bijeljina je podnio tu`bu protiv tu`enog Radivoja ]urguza, radi duga. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e tu`enog obavezati naknadu glavnog duga u iznosu od 875,08 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama i tro{kovima postupka. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli Suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e da podigne u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`eni da je na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana da dostavi Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e da istakne mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, da podnese protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e da donese presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje Sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Cvijeta Sekuli}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO KANTONALNI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 049647 11 G` Sarajevo, 15. 06. 2011. godine Kantonalni sud u Sarajevu, u vije}u sastavljenom od predsjednika vije}a, sudije Snje`ane Male{evi} i sudija Amine Begovi} i Zinaide Me{kovi}, kao ~lanova vije}a, u pravnoj stvari tu`itelja NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla, ulica Mar{ala Tita broj 34, Tuzla, Glavna filijala u Sarajevu, ulica \i|ikovac broj 1, kao pravni sljednik CBS BANK d.d. Sarajevo, ulica \i|ikovac broj 1, protiv tu`enih 1. Almira Smaji} iz Sarajeva, ulica Vrbanju{a broj 164 a, zastupanog po Tariku Potogija, advokatu iz Sarajeva, 2. D`evada [ahbaz iz Sarajeva, ulica Alifakovac broj 1, i 3. Red`epa Ceka iz Sarajeva, ulica Amira Krupalije broj 23, zastupanog po Zlatku Tiri}, advokatu iz Sarajeva, radi duga v.sp. 35.677,00 KM, rje{avaju}i po `albi prvo i

tre}etu`enog protiv presude Op}inskog suda u Sarajevu broj 65 0 P 049647 04 P od 23. 12. 2010. godine, na sjednici koja je odr`ana dana 15. 06. 2011. godine, donio je rje{enje, pa u smislu odredbe iz ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i:

OGLAS RJE[ENJE
@albe se usvajaju prvostepena presuda ukida i predmet vra}a prvostepenom sudu na ponovni postupak. Dostava rje{enja drugotu`enom D`evadu [ahbaz, smatra se izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. PREDSJEDNIK VIJE]A SUDIJA SNJE@ANA MALE[EVI]

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 109612 09 Ps Sarajevo, 02. 09. 2011. godine

OGLAS
Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3., 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku, („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj: 53/03, 73/05 i 19/06), Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Aleksandra Vuleta, u pravnoj stvari tu`itelja TELEKOM A.D. BANJA LUKA, ul. Mladena Stojanovi}a br. 8, protiv tu`enog D@ARA COMMERC DOO SARAJEVO, ul. Skendera Kulenovi}a br. 61, radi duga v.sp. 33.888,22 KM, van ro~i{ta dana 02. 09. 2011. godine, objavljuje slijede}u: Zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da isplati tu`itelju na ime duga iznos od 33.888,22 KM, sa zakonskim zateznim kamatama i to: - na iznos od 1.380,60 KM po~ev od 20. 07. 2009. godine pa do dana isplate - na iznos od 1.380,60 KM po~ev od 15. 01. 2009. godine pa do dana isplate - na iznos od 1.380,60 KM po~ev od 15. 02. 2009. godine pa do dana isplate - na iznos od 1.380,60 KM po~ev od 15. 03. 2009. godine pa do dana isplate - na iznos od 1.380,60 KM po~ev od 15. 04. 2009. godine pa do dana isplate - na iznos od 1.380,60 KM po~ev od 15. 05. 2009. godine pa do dana isplate - na iznos od 1.380,60 KM po~ev od 15. 11. 2008. godine pa do dana isplate - na iznos od 1.380,60 KM po~ev od 15. 12. 2008. godine pa do dana isplate - na iznos od 2.134,42 KM po~ev od 15. 08. 2008. godine pa do dana isplate - na iznos od 1.380,60 KM po~ev od 15. 09. 2008. godine pa do dana isplate - na iznos od 1.380,60 KM po~ev od 15. 10. 2008. godine pa do dana isplate - na iznos od 16.567,20 KM po~ev od 30. 07. 2009. godine pa do dana isplate - na iznos od 1.380,60 KM po~ev od 15. 06. 2009. ogidne pa do dana isplate te da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 1.116,64 KM, sve to u roku od 30 dana. SUDIJA Aleksandra Vuleta POUKA: Protiv presude zbog propu{tanja nije dozvoljena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ~lana 328. i 329. ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, do dana objavljivanja ovog pismena u Dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ 54 0 P 131602 10 P Sarajevo, 22. 6. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Gordana Stojakovi}, u pravnoj stvari tu`itelja MPP „ZLATNA DOLINA“ DOO STOLAC, ul. Mihajla Vi{evi}a bb, zastupana po Gajevi} Seadu, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enog D@INOVI] HAMDIJE RAMIZ iz Sarajeva, ul. Vejsila ^ur~i}a br. 42, radi duga, v.s. 9.301,61 KM, objavljuje slijede}i

OGLAS POZIV
Za D@INOVI] HAMDIJE RAMIZ Pozivate se kao stranka na glavno ro~i{te za dan 16. 11. 2011. godine u 9,00 sati, pred ovaj sud u sobu broj 317/III.

NAPOMENA: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice, na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrebijeti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~l. 79. 80. ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`ilac, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. stav 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e urednio obavije{ten tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. stav 2. ZPP-a). Sudija Gordana Stojakovi} Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

PRESUDU

oglasi

Dnevni avaz

subota 8. oktobar/listopad 2011.

49

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 125746 10 P Sarajevo, 28. 09. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Jasmina Muratovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Bisera Koro iz Sarajeva, ul. Hakije Turajli}a broj 43 i Suljagi} ro|. Koro Fadila iz Sarajeva ul. Hakije Turajli}a broj 43, obje zastupane po zajedni~kom punomo}niku Murisi Makarevi} advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enih Stambena zadruga @eljezni~ar Sarajevo, sa sjedi{tem u Sarajevu u ul. Augusta Brauna br. 4/IX, Bare{i} Vinko iz Sarajeva i Kozi} Nego iz Sarajeva ul. Emila Zole br. 1, radi utvr|enja i uknji`be, v.s.p. 500,00 KM, u smislu ~lana 348. stav 7. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine Federacije BiH br. 53/03), objavljuje slijede}i

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Unsko-sanski kanton Op}inski sud u Biha}u Broj: 17 0 P 012684 09 P Biha}, 30. 09. 2011. godine Tu`itelj: Raiffeisen Bank D.D. BiH Tu`eni: Fanjak (Mato) Vedrana, Muminovi} (Muniba) Semira i Musi} (Rasima) Uzejifa Radi: isplate na ime regresa

DOSTAVA TU@BE NA ODGOVOR TU@ENOM
Sud poziva tu`enu Fanjak Vedranu, k}i Mate iz Biha}a, da u roku od najkasnije 30 dana, ra~unaju}i od dana prijema ovog podneska i tu`be da dostavi ovom sudu pismeni odgovor na tu`bu, u dovoljnom broju primjeraka za sud i za stranku u postupku. Pismeni odgovor na tu`bu mora sadr`avati: - ozna~enje suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika (adresu za pravno lice) te predmet spora, procesne prigovore, decidno izja{njenje da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev, ukoliko tu`eni osporava tu`beni zahtjev, du`an je u odgovor na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporava tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasniva svoje navode i dostaviti dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71 ZPP), uz isprave sastavljene na stranom jeziku tu`eni je du`an dostaviti sudu ovjeren prevod (~l. 134 ZPP), ukoliko tu`eni predla`e provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka, du`an je za svakog svjedoka navesti ta~no ime i prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja te na koje okolnosti predla`e da se taj svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP), pismeni odgovor na tu`bu tu`eni mora li~no potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP), ukoliko tu`eni u navedenom roku ne dostavi pismeni odgovor, snosit }e posljedice zbog propu{tanja navedene radnje (sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, ~l. 182. st. 1. ZPP). Kratak sadr`aj TU@BE Ugovorom o dugoro~nom nenamjenskom kreditu od 18. 05. 07. god. tu`enoj I je odobren i ispla}en kredit u iznosu od 10.000,00 KM uz kamatnu stopu od 8,00% godi{nje i rokom vra}anja od 60 mjeseci u jednakim mjese~nim anuitetima uz po{tovanje otplatnog roka. Tu`ene 2 i 3 preuzele su obavezu da }e tu`iocu izmiriti nov~ano potra`ivanje u slu~aju da to iz bilo kojeg razloga ne u~ini korisnik kredita, u ~l. 3 tog Ugovora je navedeno da jemci jam~e svom svojom pokretnom i nepokretnom imovinom. Tu`ena 1 je bila u obavezi da po{tuje otplatni plan kredita, me|utim po{to nije izmirivala svoje obaveze u skladu sa otplatnim planom i po{to je do{la u du`ni~ku docnju, nakon bezuspje{nih opomena pred utu`enje, banka je bila prisiljena da raskine Ugovor o kreditu. Tu`ilac predla`e da sud zaka`e i odr`i raspravu, provede dokaze i nakon toga donese slijede}u: PRESUDU Obavezuje se tu`ene Fanjak Vedrana, Muminovi} Semira i Musi} Uzejifa da tu`iocu Raiffeisen bank d.d. BiH, u Glavna filijala Banja Luka, po osnovu Ugovora o dugoro~nom nenamjenskom kreditu od 18. 05. 2007. god. i Ugovora o jemstvu od 15. 07. 2007. god. solidarno isplate na ime glavnog duga sa pripadaju}im kamatama ukupan iznos od 7.659,98 KM uz zakonsku kamatu od dana podno{enja tu`be pa do isplate uz naknadu takse na tu`bu i presudu i svih ostalih tro{kova parni~nog postupka u roku od 15 dana od pravosna`nosti presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Tu`ilac predla`e da sud primjenom ~l. 182 ZPP-a donese presudu zbog propu{tanja ukoliko tu`eni kojem je tu`ba uredno dostavljena u zakonski propisanom roku ne dostavi odgovor na tu`bu. SUDIJA \enana Sablji}

POZIV
za II i III tu`enog: BARE[I] VINKO I KOZI] NEGO Pozivate se kao stranka da pristupite ro~i{tu za glavnu raspravu, koja }e se odr`ati u zgradi Op}inskog suda u Sarajevu, u sobi broj 308/III, dana ^ETVRTAK 08. 12. 2011. godine u 12,00 sati. SUDIJA Jasmina Muratovi} Napomena Ako tu`itelj bez opravdanog razloga ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu upusti u raspravljanje (~l. 97. st. 3. ZPP-a1). Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga, ne do|e tu`eni, a bio je uredno pozvan, rasprava }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 97. st. 4. ZPP-a). Sud }e shodno odredbama ~l. 406. i 407. ZPP-a, kazniti nov~anom kaznom od 100 do 1000 KM: - stranku, zakonskog zastupnika, punomo}nika ili umje{a~a koji svojim parni~nim radnjama te`e zloupotrebljava prava priznata odredbama ZPP-a, - osobu koja u podnesku vrije|a sud, stranku, ili drugog sudionika u postupku, - osobu koja je kao slu{atelj prisutna raspravi, a vrije|a sud ili druge sudionike u postupku, ometa rad ili se ne pokorava naredbama suda za odr`avanje reda, a mo`e je i udaljiti. Ako stranka ili njen zastupnik u toku postupka ili prije isteka roka od {est mjeseci nakon pravomo}nog okon~anja postupka promijene adresu na koju se dostava obavlja, du`ni su o tome odmah obavijestiti sud, u suprotnom, sud }e odrediti da se dalje dostave u parnici obavljaju objavljivanjem pismena na oglasnoj plo~i suda, sve dok stranke ili njen zastupnik ne obavijeste sud o svojoj novoj adresi (~l. 352. ZPP-a). Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.
1

Zakon o parni~nom postupku („Sl. novine Federacije BiH“, broj 53/03, 73/05, 19/06)

50 Subota 8. oktobar/listopad 2011. Dnevni avaz 48

ni Najve}i dnev oglasnik u Bosni i Hercegovini 
Renault kango putnički, 1.9 dizel, urađen veliki servis, 2000. god., hitno, cijena po dogovoru. Tel. 061 414 459 Renault megane coupe 1.6, 16 v, 1999. god., sva oprema + Brembo kočioni diskovi. Tel. 061 730 405 Reno kangoo, 2005. godište, u odličnom stanju, povoljno. Tel. 061 958 001 Reno scenic, dci 2002. god., uvezen i registrovan,9.300 KM. Tel. 061 309 914 Seat ibiza 2001. g. 1,4 benzin, ful oprema, reg. do 31. 07. 2012. Tel. 061 565 362 Seat Ibiza 2003. god, benzin 1.4 16v, full, 8400 KM, može zamjena za golfa. Tel. 061 255 806 Škoda fabia 1.2 HTP 2005. god., klima napunjena, nove sve 4 Sava gume, servisna, itd, prešla 74.000 km, zvati od 10 h, cijena 8.900, radi odlaska vani, 7.950 KM. Tel. 065 248 588 Škoda fabia, 1,9 tdi, 2003. god. Klima, abs, asr, servo, ima zeder, urađen v. servis, prešla 185.000, u super stanju, reg. do 5/12. Hitno i povoljno. Cijena 9.300 KM. Tel. 063 718 066 Vektra 2.0, dizel 1997., nedavno registrovana, bez ulaganja, dobra, 5.700 KM. Tel. 061 437 263 VW Bora 2000. god, 1.9 Tdi, 85 kw, 6. brzina, dizel, klima, sva oprema, tek uvezen, sve plaćeno do reg., cijena 10.700. Tel. 061 156 652 VW buba 1200 1976. god., oldtajmer, tek registrovana. Restaurirana, pjeskarena, novi podovi i tuneli. Urađena generalka motora, nov akumulator i 4 gume, alu felge. Tel. 063 999 871 VW jetta, u extra stanju, prešla 48.200 km, originalna kilometraža, 16 benzin, 75 ks, bijela boja, 4 nove gume Michelin i 4 nove zimske na felgama Pireli, vozilo bez ulaganja idealno za zimu. Registrovana do 6. 2012. god., cijena 3.500 KM. Tel. 061 109 933 VW pasat 1.9 tdi, 105 ks, model 2007., reg do sep. 2012., plavi metalik, naslon, dig klima, servisna kompjuter, itd., povoljno 20.200 KM. Tel. 063 591 876 VW Polo, 1.4 diesel, 1995. god., očuvan, tek registrovan. Cijena po dogovoru. Tel. 061 510 800 Motor keeway outlook 150 kubika, 2009. g., vodeno hlađenje, alarm, dva ključa, dobro očuvan. Cijena 1.800 KM. Tel. 061 350 376 Prodajem Kavasaki Z-750, 08. god., prvi vlasnik, posjeduje dosta dodatne opreme. Tel. 061 278 115 Prodajem skuter keeway 125, dobrom stanju 2008. god, cijena 1.300 KM, može zamjena za auto uz moju doplatu. Tel. 061 304 612 Stakla, vrata, limarija, mjenjač, diferencijali, motori 2.5, 2.2, 2.0, 16 v, Opel frontera. Tel. 061 200 203 Vrata vozačeva za korsu sa dvoja vr., 91. god., potpuno ispravna. Tel. 061 158 784 Za Ford tranzita gume 185x14 sa felgama, 7 kom., federi prednji, zadnji, pojačani. Tel. 061 169 243.

0810dogl1

Automobili Prodaja 
Prodajem golf III, 1.9 TD, 1997. god., u ekstra stanju, karavan. Tel. 061 877 888. 1894-1tt Audi A6, 2002. god., 2.5 tdi. Prešao 151.000 km, nije carnjen, uvoz iz Švicarske. Cijena po dogovoru. Tel. 065 641 096 Bora 1.9 TDI 2003. g., automatik, reg do 06/2012., cijena 12.400 KM. Tel. 061 715 746 Bora 1.9 Tdi, di crveno, 74 kW, 2001. god., registrovana, prvi vlasnik, silver boja, klima, cd, zeder, euro kuka, full oprema, extra stanje, 10.950 KM. Tel. 061 943 993 Džip landrover 2.0 TD, 2000. g., frilander. Tel. 062 359 649 Fiat punto 1.9 D, 2002. g., reg do 7. 2012., nove gume, nov akumulator, servo, abs, cd, crveni, troja vrata. Tel. 061 351 087 Ford courier 1.8 d, registrovan, god. 2000., cijena 3.600 KM. Tel. 062 536 237 Ford fiesta, 2005 godina, tek reg., 7200 KM. Tel. 061 925 862. Golf 2 četvero vrata, šiber, sive boje, benzin 13 neregistrovan, u voznom stanju, utegnut. Tel. 061 191 141 Golf 2 dizel, 1,6 motor, 3 vrata, metalik zelena, registrovan do 30. maja 2012. god. u dobrom stanju cijena 1.900 KM nalazim se u Žepi, Haso. Tel. 065 454 719 Golf 2, 1.8 benzin plus plin, servo volan, cetral brava, metalik plava, god 1987. Registrovan do 21. 2. 2012. Cijena 1.950 KM. Tel. 063 479 961 Golf 3, 1992., benzin. Tel. 061 517 150 Golf 4 GTI-TDI, 150 KS, 1.9, ful oprema, kraj 2001. godine, klima, alarm, 2 ključa, bord kompjuter, crni, 4 vrata, plavo-crna koža..., plaćeno sve do registracije, 12.300 KM. Tel: 065 472 216 ili 065 608 833 Golf 4 tdi-gti,150 ks, 1.9, ful oprema, kraj 2001. godine, klima, alarm, 2 ključa, bord kompjuter, crni, 4 vrata, plavo-crna koža, 4 el. podizača, el. retrovizori, alu felge, tek uvezena, ekstra stanje, plaćeno sve do registracije 12.300 KM. Tel. 065 472 216 Golf 4, 2002. god. limuzina, 1.9 sdi, 5 vrata, klima, sva oprema. Tek uvezen sve plaćeno, cijena 10.700. Tel. 061 156 652 Hyundai matrix, porodični monovolumen, stanje natprosječno, 2002. g., 90.000 KM, full oprema. Tel. 061 200 422 Maple C31 star 3 godine, cijena 4.000 KM. Tel. 062 266 486 Mercedes 123 240 D bez ulaganja 3.000 KM ili zamjena za Lada Niva 4x4. Tel. 061 196 242 Mercedes sprinter 311 cdi, god. 2003., 80 KW, nosivost 1.600 kg, u odličnom stanju. Tel. 062 536 237 Opel Askona 1987. za 1.800 KM. Tel. 061 549 446 Opel Astra četvera vrata, 1997. god., metalik, trula višnja, ful oprema, 1,6 benz, 4.400 KM. Tel. 061 727 960 Pasat limuzina 2006., novi model, 1.9 tdi, 105 ks, alu felge, naslon, plava metalik, servisna, mali displej, itd., reg do 9. 2012. fixno za keš bez zamjena 20.000 KM. Tel. 066 415 302 Passat 95. god., full oprema osim klime, redovno održavan, registrovan punu godinu. Tel. 061 543 793 Peugeot 205, 1.0 benzin, siva boja, metalik, godina 1991., registrovan do 06. 06. 2012. god., cijena po dogovoru. Tel. 063 379 230 Peugeot 307, 2002. god., limuzina, 5 vrata, 1.4 Hdi, dizel, metalik, u odličnom stanju, tek uvezen sve plaćeno do reg., cijena 9.900 KM. Tel. 061 156 652 Prodajem ili mijenjam Peugeot 407 2008. god. Registrovan, full oprema, prešao 31.000 km. Tel. 061 140 988 Prodajem ili mijenjam za manje auto ford explorer, 95. godina, 4.0 ugrađen plin, dodatni branici, full. Tel. 061 175 746. Prodajem trigolfadizela dvakaravana 2001., 2003. limuzina 2001. god., plaćeno do registracije. Tel. 063 339 440

Dijelovi i oprema 
Autodijelovi za Opel Omegu B, 98. god., 20-16 V, motor stakla ili mijenjam. Tel. 061 200 203 Autostakla “Rule”, original šoferšajbe i bočna stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojnička 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317 Blok motora, glava i radilica, Mercedes 300 D, 5 cilindara, ispravni. Staro prerađeno sintetičko ulje (100 KM) 200 l. Tel. 062 965 772 Dijelovi mehaničke nove i polovne za Jettu i Oktaviju ili mijenjam sve za 4 al. felge 15, 5 rupa 5x10, extra očuvane. Tel. 061 381 909. Dijelovi za Vektru 2.0 dizel. Glava motora, zamajac, karter, intikuler i dr. Tel. 061 437 263 Felge 17.5 puta 5.25 za manje kamione. Tel. 061 158 784 Kupujem karter za punto dizel nova tipa. Tel. 061 167 884 Kupujem mjenjač za kombija T2. Tel. 061 367 103 Kupujem motor za Astru - Opel, 1999., 1.7 dizel, njemački model. Tel. 061 131 730 Opelovi dijelovi korsa, astra, vektra, omega, frontera. Tel. 061 200 203 Prodaja, ugradnja, remont alnasera, alternatora i motora brisača. Tel. 063 459 893 Prodajem 2 gume Savine 205-55-16 m+s 50 KM, 2 gume Mišelinke 195-65-15 m+s 40 KM, gume su u extra stanju. Tel. 066 541 176 Prodajem 2 gume za traktor. prikol. ili džip dim. 8.40 R 15 kao nove i 2 gume 7.50R16.; 1 guma za dajca 8.20.; 4 gume sava 205-55-16M+S.; 2 tigar 205-55-16:2 mišelinke 1956515. Tel. 066 541 176 Prodajem alternator i alnaser za cat 966 977 235 može za sve motore 30306 sve novo. Tel. 062 790 055 Prodajem alternator za Audi 80 (jaje). Tel. 061 237 873 Prodajem alu felge trokrake MIM - kao nove petnaeske, 4 rupe. Tel. 061 761 812 Prodajem anlaser i alternator za Golfa 2, 3, 4 i ostala vozila. Može i montaža. Tel. 033 531-996, 062 693 470. Prodajem dijelove motora Vektra B 2.2 benzin 108 KW, 2002. g.,, u 1.7 TD, od Astre 95. g. Tel. 063 414 454 Prodajem extra felge za Mercedes. Tel. 062 513 400 Prodajem felge sa gumama 16 za Škodu original, cijena 400 KM. Tel. 061 184 432 Prodajem Fićin motor i mjenjač, urađen i pojačan. Tel. 061 729 651 Prodajem krovni nosač za Opel astru. Tel. 061 194 850 Prodajem Mazdu 323 u dijelovima. Tel. 063 904 241 Prodajem motokultivator 14 ks sa kardanskom prikolicom. Tel. 061 574 934 Prodajem motor 1.6 TDI, mjenjač petobrzinac, prednju haubu, prva lijeva i zadnja lijeva i desna zadnja vrata, zadnju osovinu, sjedišta i još mnoštvo dijelova za Audi 80 jaje. Tel. 033 415 559 Prodajem osam čeličnih felgi, 16 cola, novi passat. Tel. 061 171 871 Prodajem u ugrađujem za sva auta ogledala za retrovizore. Tel. 061 529 970 Prodajem za auto školu komande. Golf 4. Tel. 061 159 684 Prodajem za Ford tranzita poluosovine, spone, volan, glavu, pakne, ležajevi. Tel. 061 169 243. Prodajem za golfa IV, 4 čelične felge 14, sa dobrim zimskim gumama. Povoljno. Tel. 061 064 873 Radim dubinsko čišćenje auta, auto bude kao nov, cijena 50 KM. Tel. 061 107 285 Radim dubinsko čišćenje auta, auto bude kao nov, cijena 60 KM. Tel. 061 204 169 Retrovizorska ogledala za sve vrste auta sa ugradnjom povoljno. Tel. 061 149 190 Stakla vrata, lafer, diferencijali, reductor, hladnjaci, ostalo za Opel frontera. Tel. 061 200 203.

Stanovi Izdavanje 
Izdajem stan studentima na Ilidži blizu Univerziteta, potpuno opremljen (novo). Tel. 061 160 896, tr. 061 578 850, eng. 061 245 765. 11521-1Ndž MOSTAR - Cernica, centar grada, izdajem sobe ili stanove studentima, radnicima ili familijama. Tel. 036 880 516, Mob. 063 350 056. 1388-1mo Izdajem dvosoban stan polunamješten na duži period. Tel. 061 177 798. 1925-1tt Izdajem komforan namješten stan - samcima i parovima bez djece, Č. Vila. Tel. 061 755 968. 11550-1Ndž Bjelave - dvokrevetna soba, kuhinja, kupatilo, internet, zaseban ulaz, dvjema studenticama. Tel. 033 203 666, 062 595 103 Hrasno, Olovska, udaljeno300 m od pekare AS, izdajem namještenu garsonjeru ukući sadva ležaja, vešmašinom i televizorom. Tel. 061 862 730 Ilidža Osjek, izdaje se kuća na duži period, povoljno. Tel. 061 304 213 Isključivo vjernicima dvosoban polunamješten sprat privatne kuće, ulaz poseban, Stari Grad (Hrid). Tel. 061 206 345 Izdajem dvije sobe s kupatilom, kod Druge gimnazije, studentima. Tel. 061 320 946 Izdajem dvokrevetnu sobu s kuhinjom i kupatilom, Centar. Cijena po krevetu 150 KM plus troškovi. Tel. 063 192 304 Izdajem dvokrevetnu sobu sa kuhinjom, kupatilom i internetom, zaseban ulaz, 2 studentice. Tel. 033 203 666, 062 595 103 Izdajem dvosoban namješten stan kod Robne kuće. Tel. 061 108 804 Izdajem dvosoban namješten stan sa garažom, centralno grijanje. Tel. 062 972 326 Izdajem dvosoban namješten stan sa grijanjem, poseban ulaz. Safeta Zajke. Tel. 061 149 442, 061 233 948 Izdajem dvosoban namješten stan, Koš. Brdo. Tel. 432 270 Izdajem dvosoban stan na Koševu studentima u blizini fakulteta građevine, arhitekture, medicine i DIF-a. Tel. 061 101 037 Izdajem dvosoban stan sa grijanjem, poseban ulaz, Safeta Zajke. Tel. 061 149 442, 061 233 948 Izdajem dvosoban stan studenticama, 300 KM +rezije. Tel. 066 003 806, 033 658 946 Izdajem dvosoban stan studenticama, blizu kampusa, 300 KM + režije. Tel. 066 003 806, 033 658 946 Izdajem garsonjeru studentici kod obilaznice na Bistriku. Tel. 062 576 784 Izdajem jednoiposoban stan prazan, privatna kuća, poseban ulaz, Hrasno. Tel. 033 610 138 Izdajem jednosoban namješten stan 2 studenata Drvenija, kablovska, cijena 360 KM. Tel. 033 204 960 ili 063 71 88 11 Izdajem jednosoban stan, Otoka. Tel. 033 809 125 Izdajem kuću 120 m2, dvoetažna, uredno opremljena. Centar kod OHR-a. Tel. 061 211 366 Izdajem namješeten jednosoban stan u privatnoj kući studenticama ili mladom bračnom paru. Tel. 532 100 Izdajem namješten jednosoban stan na Č. Vili. Zvati iza 16 sati. Tel. 062 273 148 Izdajem namješten jednosoban stan sa centralnim grijanjem u privatnoj kući. Tel. 033 663 599 Izdajem namješten jednosoban stan sa centralnim grijanjem u privatnoj kući. Zaposlenim ili studentima. Tel. 062 135 150 Izdajem namješten jednosoban stan studentici ili zaposlenoj djevojci blizu fakulteta. Tel. 033 666 218, 061 224 667 Izdajem namješten jednosoban stan studentici ili zaposlenoj djevojci, 100 KM, blizu fakulteta. Tel. 033 666 218, 061 224 667 Izdajem namješten manji dvosoban stan dvjema studenticama. Ul. Vrazova - centar. Tel. 061 866 042, 033 668 523 Izdajem namješten stan dvjema studeticama ili studentima. Prvi neboder preko puta stadiona Koševo, Sarajevo. Parno grijanje, TV, klima. Cijena 320 KM plus režije. Tel. 061 185 878 Izdajem namješten stan sa grijanjem, privatna kuća iznad Otoke kod Suda BiH, cijena 250 KM. Tel. 033 458 375 Izdajem namješten stan studenticama. Tel. 033 203 887 Izdajem namješten stan u novoj kući kod Koševske bolnice. Zaseban ulaz i parking. Tel. 061 196 800 Izdajem namješten u priv. kući na Kobiljoj Glavi ulaz odvojen. Tel. 061 512 715 Izdajem namještenu garsonjeru kod BBI-a. Tel. 062 563 487 Izdajem namještenu sobu sa centralnim grijanjem na Kovačima. Tel. 033 534 595 Izdajem nenamješten stan u Velešićima, 100 m2, cijena po dogovoru. Tel. 033 218 634 Izdajem nov stan, 50 m2 na duži period sa kuhinjskim elementima, nenamješten u B. Potoku, prva lamela do pruge, pogled na grad. Tel. 061 135 303 Izdajem od 01. 11. sprat kuće trosoban polunamješten sa prakingom na Kobiljoj Glavi blizu stanice. 150 KM + režije. Tel. 062 909 754 Izdajem povoljno jednosoban namješten stan u privatnoj kući u Pofalićima -Sarajevo. Ulaz i režije odvojeni. Tel. 033 655 329 Izdajem prazan jednosoban stan, privatna kuća, Švrakino. Tel. 066 138 946 Izdajem prazan stan 70 m2 u kući, Alifakovac. Tel. 033 810 047 Izdajem sobu sa kupatilom odvojeno od stana studentici, Koševo. Tel. 061 276 703 Izdajem sobu studentici, na Mejtašu. Tel. 062 453 988 Izdajem sobu u trosobnom stanu studentici ili zaposl. ženi, upotr. kuhinje, kupatila, kod RTV doma. Tel. 033 542 235 Izdajem sprat bračnom paru ili studenticama Stari Grad. Tel. 062 272 637

Obavje{tenje ~itaocima!
Svi mali oglasi koji stignu SMS porukom od petka u 14 sati i tokom subote, bit }e objavljeni u naredni ponedjeljak. 
Izdajem sprat kuće, Ilidža, kompletno namještena, strancima, zaposlenim osobama. Tel. 033 637 494, 061 257 567 Izdajem stan na Grbavici studenticama privatna kuća. Tel. 063 459 893 Izdajem stan na Pofalićima, namješten, plinsko grijanje i poseban ulaz. Tel. 033 655 947 Izdajem stan namješten, dvosoban, bez auta, grijanje, drva, sve odvojeno. Tel. 647 362 Izdajem stan od 50 kv m u privatnoj kućici tek sagrađenoj, sa posebnim ulazom, može biti i namješten ili nenamješten po želji i dogovoru, cijena je 200 KM plus režije mjesečno. Tel. 061 100 135 Izdajem stan u Sokolović Koloniji, Huseina Đoze 138. Tel. 510 232 Kovači St Grad. Od tramvaja 100 m izdajem opremljen stan c. grijanje 60 kv tarasa 15 kv sa režijama 500 KM. Tel. 061 132 151 Mostar - Carina, 10 min. do fakulteta, izdajem renoviran dvosoban stan. Tel. 063 634 961 Paromlinska ulica, Sarajevo, izdajem nenamješten 2,5-soban stan sa balkonom, sunčan, adaptiran, centralno grijanje, porodičnim ljudima na duži period. Tel. 061 493 643 Povoljno izdajem lijep trosoban stan u centru Sarajeva (iznad Alipašine ul.). Pogodan za studente ili mlade osobe. Tel. 061 199 569 Renoviran, opremljen dvosoban stan u centru Mejtaš, cijena 500 KM. Tel. 061 914 768 Sobu izdajem dobro opremljenu, ima cen. grij., studentici, Hrasno. Tel. 062 181 870 Sokolović Kolonija - izdajem dva opremljena stana. Tel. 062 294 556, 033 514 565

Potražnja 
Kupujem japanska i ostala havarisana i rashodovana vozila. Tel. 063 459 893 Uzimam havarisana i ostala auta za dijelove. Tel. 061 249 467 Kupujem havarisana i ostala auta. Tel. 061 614 887 Uzimam havarisana auta. Tel. 061 084 692 Kupujem ispravna i havarisana vozila mlađa godišta. Tel. 061 507 984 Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441, 062 274 441 Kupujem japanska i ostala havarisana vozila. Tel. 061 365 193 Kupujem havarisana, rashodovana japanska vozila i ostala. Tel. 063 459 893 Kupujem havarisana i ostala auta. Tel. 061 614 887 Kupujem havarisana vozila, pasat 3 i golfove. Tel. 061 504 190 Kupujem vozila niže vrijednosti, havarisana, na stranim tablama i sl. Tel. 061 758 217

Kamioni 
Fiat dukato 1,9 D, 1998., registrovan do aprila putnički 1 plus 8. Tel. 066 068 345 MB Atego 815 2004. god., 54.000 km, 29.000 KM ili zamjena. Tel. 061 784 790 MB atego 815 2004. god., 54.000 km, cijena 29.000 KM ili zamjena. Tel. 061 784 790 Prodajem kombi Iveko - Dali, tip 65 C 15, 2004 god, 2.8 dizel teretni, povišeni, produženi dupli točkovi, u dobrom stanju, bijeli, cijena 12.500 KM. Tel. 065 295 763 Prodajem kombi tip 2 teretni dizel pogodan za ljude koji rade, god. 86., potpuno ispravan, cijena 2000 KM. Tel. 063 962 334 Prodajem kombi tip 2, 86. god., teretni, neregistrovan, dizel, potpuno ispravan, pogodan za ljude koji rade, cijena 2.000 KM. Tel. 063 962 334

Prodaja 
Prodajem stan 100 m2, M. Dvor, Titova, POVOLJNO. Tel. 061 231 711. 1918-1tt Breka 67 m2, 3. sprat, ul. I. Mujezinovića, ima 2 balkona, etažno gr., adaptiran 2.350 KM. Tel. 061 269 835

Motocikli 
Beverly 2004. god., 500 kubika, prešao 21.500 km, siva boja, registrovan do 9. 2012. Tel. 061 237 268

Dnevni avaz subota 8. oktobar/listopad 2011. 51 
Dobrinja 3, ulica Kasima Prohića, dvoiposoban stan (78 m) + balkon, dva mokra čvora, cen. grijanje, drugi sprat, 115.000 KM. Tel. 061 510 964 Dobrinja I, Trg Zlatnih ljiljana dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa kuhinjom rađenom po narudžbi. Tel. 061 538 128 Grbavica, dvosoban stan 52 m2, V sprat, lift, balkon, blizina škole, ambulante, pijace. Cijena po dogovoru. Tel. 061 482 999 Hitno prodajem stan u Hrasnom 59 m plus lođa12 m, balkon 6 m, ispred zgrade parking, Džamijska 7. Tel. 062 320 484 Ilidža - Otes, prodajem stan 45 m2, I sprat, povoljno. Tel. 061 748 943 Jednosoban stan (34m2/P) - Velešići, M. ef. Pandže br. 37 (blizu Sarajevogasa i “Avazovog” tornja - 57.000 KM. Tel. 061 742 153 Marijin Dvor - prodajem stan 94 m2 - povoljno. Tel. 061 482 273 Novo Sarajevo stan 57 m, 13. sprat pored Hitne. Stan očuvan nije adaptiran, centralno, lift, 1.900 KM. Tel. 061 269 835 Povoljno prodajem stan u Hrasnici 54 m2. Tel. 062 229 677 Prodaja Grbavica dvosoban 52 m2, 5. sprat, cijena 109.000 KM, nije fik. Tel. 061 493 323 Prodaja Hrasno dvosoban 59 m2 ul. Por. Ribar, cijena 124.000 KM. Tel. 061 493 323 Prodaja jednosobnog stana 38 m2, prvi sprat, adaptiran, blizina Baščaršije, ima balkon i šupu. Tel. 033 237 291, 063 522 830 Prodaja N. Grad jednosoban 34 m2, 1.sprat, cijena 51.000 KM. Tel. 061 493 323 Prodajem 2,5 soban stan, Ilidža, 70 m2, III/IV, cg, dvostran, odličan. Tel. 066 280 580 Prodajem dvoetažni stan 90 m2, plus 2 balkona, kod češke i španske ambasade u blizini Vijećnice, 200.000 KM. Tel. 061 222 030 Prodajem dvosoban stan 54 m2 u strogom centru, potpuno adaptiran. Tel. 062 814 279 Prodajem dvosoban stan 60 m2, 4. sprat, lift, Kvadrant Čengić Vila. Tel. 061 525 195 Prodajem dvosoban stan sa garažom, 56 m2, cijena po dogovoru. Tel. 698 276 Prodajem dvosoban stan. visoko prizemlje, Grbavica, poseban ulaz za invalide. Tel. 062 840 163 Prodajem jednoiposoban stan 40 m2 na Koševskom brdu, komplet adaptiran. Tel 061 803 715 Prodajem jednosoban stan 39 m2, Koševsko Brdo, Muhameda Hadžijahića ,II sprat. Tel. 061 713 998 Prodajem nov 2-soban stan u Hrasnom, 55 m2 - 100.000 KM. Hitno. Tel. 062 326 730 Prodajem stan 100 kv kod pivare, cij. 180.000 KM. Tel. 062 138 476 Prodajem stan 106 m2, Grbavica, noviji. Tel. 033 810 047 Prodajem stan 53 m2, Dolac Malta 12, kat. Tel. 036 807 585 Prodajem stan 54 m2 Čengić Vila, visoko prizemlje, balkon, parno grijanje, 90.000 KM. Tel. 033 677 779 Prodajem stan 74 m, Ćumurija 6, 2.400 KM. Tel. 061 490 426 Prodajem stan na Dobrinji 4, Gandijeva 11, 4-ti sprat, 72 m2 plus terasa i podrum. Tel. 062 345 767 Prodajem stan u Bihaću 33 m u centru. Tel. 061 806 407 Prodajemstan u Buća Potoku,70 m, plus balkon, plinsko grijanje, u extra stanju, odmah useljiv, 105.000 KM, bez posrednika, hitno. Tel. 061 835 111 Prodajem stan u Bugojnu i livadu na Rostovu, općina Bugojno, cijena po dogovoru. Tel. 00387 52 236 505 ili 00387 65 199 251 Prodajem stan u Hrasnom 50 m2. Tel. 063 921 125 Prodajem stan u Hrasnom kod Robota, novogradnja 43 m2, na drugom spratu, cijena 1.980 fiksno, stan useljiv odmah, lijep, sunčan, ul. Azize Šaćirbegović bb, alu prozori, blind vrata, itd. Tel. 061 701 387 Prodajem trosoban stan A faza, A. Polje. Tel. 066 445 203 Sanski Most, prodajem stan na odličnoj lokaciji ili mijenjam za kuću ili zemljište u Sarajevu. Tel. 061 724 611 Socijalno, Ložionička 5, trosoban stan 72 m2, 6. sprat. Cijena 133.000 KM. Tel. 062 430 698 Stup - Nukleus, novogradnja, 46, 79m2, klima, grijanje, svi priključci na infrastukturu. Cijena 1.600 KM/m2. Tel. 033 639 190 Stup novogradnja “Tibra 2” stanovi od 27 do 94 m2. Stanovi sa klimom, ekstra povoljno. Tel. 061 504 425 Mlađi bračni par traži namješten ili polunamješten stan u centru Vogošće. Tel. 061 466 432

Zamjena 
Mijenjam dvosoban stan 52 m2, ul. Grbavička, (V sprat, lift, balkon, blizina škole, ambulante, pijace) za dvoiposoban/trosoban u Centru (Mejtaš, Čekaluša, Džidžikovac, Katedrala) uz doplatu. Tel. 061 482 999 Mijenjam za hrvatsko primorje vikend kuću 125 m2 sa okućnicom 1820 m2 sa lijepim pogledom, Kobiljača opština Ilidža. Tel. 062 552 293 Stan u Sarajevu 52 m2 mijenjam za Banja Luku, može i prodaja. Tel. 033 542 668

Va{ mali oglas danas }e vidjeti ljudi

300.000

Garaže 
Izdajem garažu blizu OHR-a, ul. Emerika Bluma, 70 KM mjesečno. Tel. 063 872 406, 033 458 331 Izdajem garažu sa sigurnosnim vratima kod “Imzit” pumpe, Buća potok, ul. Tuzlanska. Tel. 061 316 627 Izdajem garažu ul. Adžemovića Logavina, povoljno, extra stanje. Tel. 062 919 054 Prodajem 2 garaže na Ciglanama jedna do druge iza Robota. Tel. 061 856 041 Prodajem garažu (papiri da na toj lokaciji postoji od 1961.), plaćen porez, ul. Patriotske lige kod br 8, Centar Sarajevo! Tel. 062 159 025 Prodajem garažu 17 m2 u ul. Hifzi Bjelavca, Sarajevo, Bačići - Stup. Tel. 062 352 928 Prodajem garažu na Grbavici. Tel. 062 547 731 

Prodajem kuću sa okućnicom na Bistriku. Tel. 456 635 Prodajem kuću u Draževićima Kiseljak. Novogradnja 1/1 zemljište 1.685 kvadrata, uključen sav namještaj, centralno grijanje. Tel. 063 230 998 Prodajem kuću u Gornjim Kovačićima. Novogradnja 1/1 sa 2 stana po 45 m, podrumom 45 m, avlija 60 m + terasa plisko, grijanje, sunčana strana, cijena po dog. Tel. 063 228 022 Prodajem kuću u Prnjavoru Ilije Malića 11. Tel. 033 453 617 Prodajem kuću u Srednjem, Kanton Sarajevo, vl. 1/1 cijena na upit. Povoljno. Tel. 061 812 613 Prodajem useljivu kuću, 120 m2 stambenog prostora, asfaltni prilaz, svi priključci, lokacija Stari Grad Trčivode. Povoljno. Tel. 062 150 856 Prodajem vikendicu Kasatići iznad ribnjaka Žunovnica, struja, voda, tel, čvrsta gradnja, useljiva, papiri uredni, 30.000 KM. Tel. 061 540 237 U Ripču kod Bihaća prodajem devast. kuću i njivu. Tel. 052 216 373 Vraca, D. Numića prodajem kuću sa dva stana, sve renovirano. Tel. 061 431 954, 033 654 266 

Sarajevo - Kijevo, prodajem parcelu za vikendice. Tel. 062 391 952. Šuma, četinar 2,5 dun. za vikendicu, put, voda, potok, struja, Skradno-Busovača. Tel. 061 154 540. Višegrad Drinsko, prodajem 12 dunuma zemlje 18.000 KM. Tel. 033 453 617 Zemlja 1.200 m2 za vikendicu ili kuću, Rakovica kod novog rezervoara za vodu. Tel. 061 525 195. Zemlja u Doglodima Ilidža, 4 dun. može i manje. Tel. 033 628-435. Zemlja u Rječici, struja, voda i voće koje rađa. Tel. 033 424 485, 066 873 245 Zemlje 3.500 m2 pogodno za sve namjene za 30.000 KM, Osenik-Hadžići. Tel. 061 019 313

Ostalo 
Fotoaparat Minolta 404si (na film) prodajem sa dva objektiva AF 28-80 (0.38m/1.3ft macro), AF 75-300 (1.5m/4.9ft macro) i torbicu original, nema blica. Cijena fiksno 250 maraka. Tel. 061 477 854 Prodajem dva televizora marke Philips, manji 50 KM i veći 100 KM. Tel. 061 496 766 Prodajem njemačkidigitalnirisiver za satelitske kanale. Tel. 063 400 140

Poslovni prostori 
PRODAJE SE POVOLJNO PP 76 M2 VLASNIŠTVO 1/1, POGODAN ZA SVE NAMJENE, ALIPAŠINO POLJE B FAZA. KONTAKT TEL. 061 250 513. N. IZNAJMLJUJE SE 100 M2 POSLOVNOG PROSTORA POVOLJNO + 100 M2 GALERIJE GRATIS - (VF CENTAR - KOREA). KONTAKT TEL. 061 778 365, 061 250 513. N. Aerodromsko naselje, izdajem poslovni prostor 40 m2 za agencije, predstavništva, kancelarije, sa papirima. Tel. 061 857 012 Grbavica, Sarajevo, izdajem prostor 50 m2, tri prostorije, pogodan za kancelarije ili ordinacije. Tel. 061 724 611 Izdaje se frizerski salon sa inventarom, Buća Potok, Adema Buće 285. Tel. 061 863 722 Izdajem 3 poslovna prostora od 60 kvadrata i jedan od 130 kvadrata na Stupu Ilidža. Kontakt mobitel: 061 646 492 Izdajem box u centru grada - pijaca Sirano, 150 KM mjesečno. Tel. 062 66 77 66 Izdajem dio frizerskog salona u Saraj polju za manikir. Tel. 061 275 468 Izdajem na Aneksu povoljno poslovni prostor od 40 m2 koji je pogodan za više namjena. Tel. 061 135 449 Izdajem p.p. 100 m2 Čengić Vila, dva ulaza, nov može dva, sve namjene. Tel. 063 930 834 Izdajem posl. prostor 65m2 + 20m2 višenamjenski, komplet renoviran 250 KM, izlaz Boljakov Potok. Tel. 062 828 873 Izdajem poslovni prostor (granap) sa inventarom, tranzit, centar. Tel. 061 182 061 Izdajem poslovni prostor (granap) sa inventarom, tranzit, centar. Tel. 061 182 061 Izdajem poslovni prostor 14 m2 u centru kod Katedrale u ul. Petrakijna 16, jako prometna lokacija eksluzivno sređen, mogućnost proširenja na još 36 m2. Tel. 061 701 387 Izdajem poslovni prostor 20 m2. Spasovdanska 17, Istočno Sarajevo. Tel. 065 249 575 Izdajem poslovni prostor 32 m2, Grbavica. Tel. 033 810 047 Izdajem poslovni prostor na Šipu 16 m2. Tel. 061 539 532 Izdajem poslovni prostor u Ferhadiji 54 m2, namjena ordinacija ili kancelarija. Tel. 063 189 457 Izdajem poslovniprostorza svenamjene, 25 m2, 200 KM. Tel. 061 225 534 Izdajem poslovni prostor. Tel. 061 169 905 Izdajem povoljno kompletno opremljen frizerski salon na Otesu. Tel. 061 143 578 Izdajem radnju na Č. Vili 37 m za sve namjene. Tel. 061 168 472 Izdajem u centru prostor 36 m2 u neposrednoj blizini Katedrale, pogodni za sve namjene ekskluzivno sređen, ulica Petrakijna 16, cijena 890 KM. Tel. 061 701 387 Izdajem u Sarajevu kancelarijski poslovni prostor 20 m2, ul. F. Hauptmana bb. Tel. 061 586 203 Jako vrelo vlastite laboratorijski ispitane čiste vode u sastavu poslovnog objekta površine 1.000 M2, na 17. kilometru od Sarajeva. Pogodno za biznis i prooizvodnju. Tel. 061 249 249 Prodajem restoran - piceriju sa razrađenim poslom na atraktivnoj lokaciji u centru Vogošće. Tel. 061 130 545 Prodajem, izdajem ili mijenjam za stan ili auto uz doplatu poslovni prostor 93 m2. Elitno naselje Nova Breka. Sarajevo. Tel. 061 130 545 Uređen poslovni prostor u ulici H. Kreševljakovića - Papagajka, od 25 m2, izdajem. Tel. 061 722 650 Uređen poslovni prostor u ulici H. Kreševljakovića - Papagajka, od 25 m2, izdajem. Tel. 061 722 650 Zenica, prodajem poslovni prostor suteren 60 kvadrata pogodan za sve namjene. Tel. 061 795 489 i 061 753 131 

Apartman na Vlašiću, blizu stare žičare. Tel. 061 210 650 Apartmansko prenočište iznad Katedrale, parking, internet, kablovska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647 Gradac - povoljno izdajem sobe sa balkonima, pripadajućimkupatilom i WC-om i upotrebom kuhinje. Tel. 00385 21 697 340 Neum - povoljno izdajem apartmane smještene uz more. Tel. 063 327 098, 036 884 169

Namještaj 
Hitno prodajem ležaj, ugao i frižider za 500 KM. Tel. 063 043 831 Prodaje se ugaona garnitura, 320x260 cm, smeđe boje, 100 KM. Tel. 033 228 000 Prodajem kauč, trosjed na razvlačenje i dvije fotelje radi selidbe. Cijena 150 KM. Tel. 033 647 395 Prodajem krevet na sprat dječiji i dvije fotelje. Tel. 655 447 Prodajem nov kauč 70 KM, komodu 100 KM,kuh. 100KM, dvatepiha 20KM, sto i 4 stolice 100 KM. Tel. 065 361 160 Prodajem regal-most, dvije vitrine puno drvo, korišteno, vrlo povoljno. Tel. 033 531 192 Prodajem spavaću sobu i ugao. Tel. 062 533 003 Prodajem ugaonu garnituru, smeđe boje s vrhunskom izradom drveta - hrast, 400 KM. Tel. 033 466 691

Mašine 
Građevinska mašina za estrich-putzmeister, M2230D, 1987. god. U dobrom stanju, 11.000 KM. Tel. 061 150 232 Prodajem nov benzinski vibrator sa dvije igle za beton i veliku škrinju za trgovinu. Tel. 061 130 673 Prodajem parketarsku mašinu za ćoškove marke “Elan”. Tel. 062 352 352

Kuće 
Devastirana vikendica sa 9.000 metara zemljišta - prodajem. Donje Vlakovo. 065 877 065 Glavatičevo, uz asfalt devastirani objekat 100 m2, zemlje 2.100 m2, svi priključci. Tel. 061 829 382 Gornja Jošanica - Vogošća, nedovršena kuća sa tri stana i 700 metara kvadratnih okućnice. 061 260 598. Ilidža, Kobiljača, vikend kuća 125 m2 sa okućnicom 1.820 m2, sa lijepim pogledom. Cijena po viđenju. Može i zamjena za hrvatsko primorje. Tel. 062 552 293 Ilidža, Plandište, Bosanski Ljiljan 17, objekat P + 1 + P 150 m2, okućnice 150 m2, 1/1. Tel. 062 319 563 Kuća u centru Makarske, Kala Larga p + 2, papiri 1/1. Tel. 063 899 989 Kuća u centru Sarajeva sa klimom i grijanjem prodaje se ili mjenja za periferiju uz nadoplatu. Cijena po dogovoru. Tel. 033 260 515 Kuća za odmor sa bazenom i 1.400 m kvadratnih okućnice (Ljubina, 25 metara od Skenderije). Može zamjena. 061 260 598. Nedžarići kuća dupleks 120 kv stambenog, 2 kupatila, garaža, grijanje fasada, prozori, sve novo ograđeno plus autopraona može i druge namjene. 65.000 eura. Tel. 061 244 166 Posavska - Prodajem kuću 9x9 dva sprata plus visoko potkrovlje sa okućnicom 838 metara bašte voćnjaka, 1/1, Posavska 128a. Hrasno brdo. Tel. 062 422 405 Posavska. Prodajem devastiranu kuću sa 300 kvadratnih metara. Posavska 122. Tel. 062 422 405 i 065 341 587 Prodaja, kuća, Stari grad, Sarajevo, novogradnja, okućnica uređena, može zamjena za stan ili vikendicu uz doplatu. Tel. 061 210 755 Prodaje se kuća modernog stila u Starom Gradu na Bistriku. Korisni prostor 270 m2, tri posebne etaže, dvije garaže s 3 mjesta, bašta 850 m2. Kuća u gruntu 1/1. Tel: 061 543 234 Prodajem ili mijenjam kuću u Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 061 817 960 Prodajem ispod cijene kuću na Ilidži - naselje Osjek, ulica Rate Dugonjića do br.55, nikad nije neuseljena, sagrađena 2003. god., dimenzije 10x11 m, podrum, prizemlje sprat, okućnica 500 m, može zamjena za stan uz doplatu u Sarejevu ili Tuzli. Tel. 061 713 212 Prodajem kuću 250 m2 Alifakovac - Megara, novija. Tel. 033 810 047 Prodajem kuću Halilbašića 11, Stari Grad Sarajevo. Tel. 061 622 000 Prodajem kuću i kućište, vlasništvo, sve komunalije, Sarajevo 120.000 KM. Tel. 061 167 884 Prodajem kuću Ilidža Pejton prizemlje, 2 sprata sa garažom i poslov. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007 Prodajem kuću na Ilidži na atraktivnoj lokaciji. Tel. 061 371 938 Prodajem kuću na Mahmutovcu Paja malta, prizemlje + sprat 8x8, garaža, centralno grijanje. Tel. 061 106 849 Prodajem kuću na Poljinama. Tel. 061 856 179, 065 249 146 Prodajem kuću sa baštom i avlijom. Ulaz uz cestu Blagovac 1. Tel. 062 821 446

Zemljišta 
Ahatovići, prodajem 12 dun. šume i 3 dun. livade, pogodno za izgradnju. Tel. 033 623-164, 061 741 544. Bos. Krupa, Donje Krcane, prodajem 9 parcela: od 630 m2 do 1.030 m2, vl. 1/1, fotografije i dokumenti na pik.ba, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886 Četiri dun. šume, Djevojačke vode-Ahatovići, sve 1/1, sa svim priključcima. Tel. 061 209 120. Dun. zemlje, Rakovica, Kobiljača, povoljno. Tel. 677-300. Dva placa za stamb. izgradnju, Dobroševići, placevi 400 i 600 m2, 1/1. Tel. 065 335 075. Dvije parcele na Nišićima u blizini etno sela prodajem. Tel. 061 169 833 Opština Trnovo-Federacija, prodajem 4,5 duluma zemlje livada, kroz imanje teče 100 m čista rijeka, izvori rijeke su 50 m udaljeni od imanja, sačuvana priroda, sve zagrađeno žicom, željezna kapija, od glavne ceste koja ide za Trnovo udaljeno 2 km, do sela Gračanica asfalt, od sela 800 met. makadama, sve 1/1. Cijena po dogovoru. Tel. 061 686 095. Plac u Binježevu kod hotela “AQA”, papiri uredni, svi priključci regulisani, 780 m2. Tel. 062 225 400. Plac za vikendicu 800 m2, 4 kilometra od Hadžića, 6.000 KM. Tel. 062 125 082 Povoljno prodajem 11 duluma kvalitetne šume bijelog bora, na tvrdom putu, pogodna za transport, ZD kanton. Tel. 061 469 619 Prodajem 580 m2 zemljišta na Pofalićima, Humska 684, sa devastiranom kućom koja ima predratnu dozvolu. Tel. 061 130 450 Prodajem građ. zemljište, Ilidža. Tel. 061 745 586. Prodajem plac od 973 m na Faletićima - SA, voda, struja,plin i telefon do placa. Tel. 061 235 597 Prodajem zemljište pored puta Sarajevo - Tuzla nedaleko od raskrsnice za Čevljanoviće. Tel. 062 095 336 Prodajem zemlju 1.200 m2 Rakovica, Vidovci kod novog rezervoara. Tel. 061 525 195 Prodajem zemlju industrijska zona sa dozvolom (hitno) Ilidža. Tel. 061 288 939 Prodajem zemlju Ivančići. Tel. 061 378 601 Prodajem zemlju za gradnju vikendica, cijena povoljna, zvati navečer. Tel. 062 532 670 Prodajem zemlju za vikendice, Djevojačke vode. Tel. 065 335 075 Prodajem zemlju, Djevojačke vode, Ahatovići. Tel. 065 335 075 Radava, zemljište za vilu, 2.365 kvadrata, potok u imanju, 4 kilometra od Skenderije, može mlađe auto u zamjenu, povoljno. Tel. 061 103 080 Rajlovac zemljište poslovna zona 4.100 m2, dozvoljena gradnja, šleperski prilaz, 95 KM/m2. Tel. 061 916 208 Rakovica Kakrinje, prodajem parcelu, dulum zemlje. Tel. 061 304 599, 033 665 419 Rakovica Šimin gaj 21, prodajem 1.500 m2 zemljišta. Tel. 062 294 556, 033 514 565 Rakovica-Kakrinje, prodajem parcelu, dun. zemlje. Tel. 061 304 599, 033 665-419.

Ostalo 
Balkonska vrata pvc, nova 210x95 - 7 komada, prozori pvc 135x110 - 9 komada, 125x110 - 2 komada sa al. roletnama, uvoz iz Njemačke. Tel. 061 221 441 Prodajem dva polovna prozora 140 140. Tel 061 548 461 Prodajem prozore 100 120 i balkonska vrata 70 210 povoljno. Tel. 061 911 234 Prodajem stari crijep u dobrom stanju, cca 2000 kom. Tel. 062 349 514. Prozore 120x140 drvo, novi, pogodni za stanove. Tel. 033 451-309. Stari crijep u dobrom stanju, povoljno. Tel. 465-960.

Bijela tehnika 
Frižider staklena vrata 300 KM, veš mašine, šprete struja plin 150-160 KM, dostava besplatna. Tel. 533 631 Mašinu za veš prodajem stara tipa, može i za dijelove, 100 KM. Tel. 238-283, 066 842-204, zvati navečer. Prodajem polovne frižidere sa garancijom i dostavom. Tel. 061 156 309

Ostalo 
Prodajem komplet kupaonu sa 34 kvadrata pločica, sve novo u kutijama, te trosjed dvosjed fotelju piramidu stolić. I kuhinju sa mašinom za suđe Gorenje Sarajevo. Tel. 065 619 680 Prodajem plinsku peć Emina 6 kw na dimnjak kao nova 120 KM. Tel. 061 198 969 Prodajem plinsku peć FEG 6KW hitno 80 KM. Tel. 062 566 569 Prodajem plinsku peć za grijanje na bocu zajedno sa bocom i regulatorom. Tel. 061 245 447 Prodajem protočni bojler 10 l (Končar). Tel. 061 219 993 Prodajem TA peć 4 AEG, kao nova. Tel. 061 451 056 Prodajem za komplet sprat kuće stolariju sa žaluzinama, povoljno. Tel. 065 027 864

Kompjuteri 
PC serviser nudi usluge opravke računara povoljno, dolazak besplatan. Tel. 062 328 044 Prodajem kompjuter hp 4 položeni 150 KM kompletan i skener 50 KM, dva bežična telefona Panasonik marke KX TCD 430 60 KM i KX TCD 210 FX 60 KM. Servisiranje računara, instalacije sistema, antivirusi, izrada vizitki (100 komada = 10 KM), video nadzor. Tel. 061 700 863

Telefoni 
HTC legend u extra stanju korišten 2 mjeseca, android, softwer 5, mpx kamera, memory kartica od 8 GB, cijena povoljna. Tel. 062 606 060 Nokiu 6300 crni u extra stanju malo korišten. Tel. 062 606 060 ProdajemHTC legend350KM,Nokiu 6230i 50 KM, SonyEricsson w880i 60 KM, Samsung j700 50 KM, SonyEricsson t610 30 KM. Tel. 062 606 060 Prodajem mobitel LG ku 990i korišten pola godine, 150 KM, Mostar. Tel. 063 521 965 Prodajem mobitele= Nokija C3 220 KM, Samsung klizni C3550 180 KM, Samsung tac skrim S5260 220 KM. Tel. 063 375 402 Prodajem nokia E 52 potpuno nov. Tel. 061 311 999 Prodajem Nokia N95 u odličnom stanju, 200 KM, Banovići. Tel. 061 736 074 Prodajem Nokiu 6230i 50 KM, Samsung J700 50 KM, SonyEricsson W880i 60 KM, SonyEricsson T610i 30 KM, svi telefoni imaju memory karticu, usb, punjač. Tel. 062 606 060 Tel. Nokija nov prodajem povoljno. Tel. 062 154 960

Kućni ljubimci 
Hrvatski ovčar ženka, 8 mj. stara, cipirana i cjepljena, prodajem, Čapljina. Tel. 063 858 634 Prodajem - papagaje mlade - tigrice, raznih boja. Tel. 062 435 260 Prodajem CD-ove i audio kasete sa pjesmom ptica: slavuja, štiglića, kanarinaca... Tel. 061 547 280 Prodajem cuku haskija siberski jeftino 100 KM. Tel. 062 126 512 Prodajem par paunova mužjak/ženka. Tel. 061 138 402 Prodajem povoljno 8 mjeseci starog Haskija, mužjak sa papirima. Tel. 061 915 915 Prodajem rasnu štenad rotvajlera stara dva mjeseca cijena 200 KM. Roditelji se mogu pogledati pri kupovini. Tel. 061 190 781 Prodajem štenadzlatnog retrivera sa rodovnikom, vakcinisana. Tel. 061 566 951 Žensko štene rootweilera 4 mjeseca vrhunskog kvaliteta, socijalizovana, medicinski tretirana sa rodovnikom, profesionalno odnjegovana otac Poker Nikolas od Lion. Tel. 061 796 393

Potražnja 
Kupujem stan ili poslovni prostor u blizini suda. Tel. 033 212 598 Kupujem staru ruševnu kuću sa avlijom (Kovači, Logavina). Tel. 061 132 151

52

Subota 8. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz 
Prodajem kimono nov, vel. 175. Tel. 061 237 873 Prodajem klizaljke + role. vel. 35-38. Tel. 061 237 873 Prodajem kosu klupu za vježbe, očuvana, povoljno. Tel. 063 023 377 Prodajem sobno biciklo 150 KM. Tel. 062 146 961 Penzioner od 55 godina. Tražim posao portira ili noćnog čuvara. Završena SSS metalske struke. Tel. 061 562 531, 033 643 141 Pizza majstor i kuhar sa velikim iskustvom, traži posao sa smještajem. Tel. 064 401 91 01 Potreban veći broj saradnika za katalošku prodaju švicarske kozmetike. Akcija - besplatno učlanjenje, brza zarada. Tel. 061 398 565 Potrebna kozmetičarka, frizerka m/ž. Tel. 061 521 391 Potrebna radnica za posluživanje u kafani u centru. Tel. 061 08 23 23 Potrebna radnica za rad u frizerskom salonu. Tel. 061 275 468 Stomatološka sestra sa radnim iskustvom traži posao. Tel. 061 078 442 Šofer sa položenim kategorijama B i C i iskustvom 15 godina traži posao šofera. Adresa stanovanja Sarajevo. Tel. 062 830 258 Traže se radnici za rigips, koji su radili u Njemačkoj. Zvati iza 16 h. Tel. 062 990 670 ili 063 000 106 Traže se šankeri i konobari za kafić na Olimpijskom bazenu Otoka. Tel. 061 273 756 Tražim posao u SA kant. pekara, trafika, održavanje stanova, posl. prostora. Ozbiljna i odgovorna sam i posjedujem iskustvo na naved. poslovima. Tel. 062 591 333 Tražim posao. Poznajem engleski, arapski jezik. Posjedujem vozačku B, C kategoriju. Tel. 062 855 716 Tražim posao. Profesorica pedagogije i psihologije u penziji 52 god. sa iskustvom dugogodišnjim čuvala bi i djecu i starije osobe. Tel. 063 228 022 Prodajem dobro očuvan barski sto, crne boje sa dvije bar stolice. Cijena povoljna. Tel. 061 130 634 Prodajem injekcije Clexane koje se koriste za liječenje tromboze - razbijanje tromba. Jedna injekcija od 0.4 ml je samo 4 KM. Tel. 066 676 091 Prodajem inventar za ugostiteljstvo i ustupam poslovni prostor. Tel. 061 541 678 Prodajem jaja od prepelice. Tel. 063 006 895 Prodajem komplet inventar za buregdžinicu - aščinicu. Tel. 063 189 457 Prodajem kontejner u dobrom stanju dimenzije 6,20x2,40 sa WC-om. Tel. 061 226 449 Prodajem mašinu za prženje kafe, italijanske proizvodnje “Petroncini” 30kg, zagrijavanje do 300 stepeni, mogućnost prženja express kafe. Mašina je u odličnom stanju sa svim priključnim elementima za otprašivanje i filtriranje. Cijena po dogovoru. Tel. 061 208 207 Prodajem mikroskop cetrifugu destilacioni aparat i ostalu laboratorijsku opremu. Tel. 063 332 098 Prodajem plastenike nove od 40-100 kvadrata sa novim najlonom garancijom i prevozom. Tel. 065 081 563 Prodajem podpazušne štake metalne za odrasle, jeftino. Tel. 653 454 Prodajem povoljno pelene za odrasle. Tel. 062 440 655 Prodajem šivaće mašine Bagat, Pfaff i Singer, u koferu, na dvije rate uz garanciju. Tel. 061 145 504 Prodajem škrinju, dubinsku za trgovinu, za smrznuto meso, 400 l. Cijena 100 KM. U račun primam robu široke potrošnje. Tel. 061 130 634 Prodajem tablete Zimprexa original pakovanje, povoljno. Tel. 062 378 818 Prodajem vagu digitalnu do 300 kg nova. Tel. 061 618 483 Prodajem WC šolju sa poklopcom. Cijena 30 KM, umivaonik plavi, širina 60 cijena 20 KM, protočni bojler, ugradbeni sa slavinom i fleksibilnim cijevima 35 KM. Tel. 061 130 634 Prodajem zimske futrovane jakne, nove. Cijena 5 KM. Tel. 061 335 269 Sto za masažu nov, sto je rasklopiv sa svim dodacima. Tel. 061 243 559 Elektrosistemi, klima uređaji servis i montaža, el. instalacije, aut. osigurači, interfoni, itd. Tel. 061 191 566, 033 630 324 Izvodimo sve vrste centralnog grijanja, plinskih instalacija, mijenjanje konvektora i drugo. Veoma povoljno i kvalitetno. Tel. 061 922 476, 033 800 514 Najkvalitetnije i najpovoljnije sa garancijom radimo termo-fasadu i španske zidove. Tel. 061 278 188 Parket - postavljanje brušenje svih vrsta parketa podova laminata sa bez prašinskom mašinom. Tel. 062 921 100 Parket, šipod, laminat postavljamo, brusimo, lakiramo, postavljamo sve vrste panel parketa posjedujemo ljepila, lakove, lajsne, sve uz garanciju. Tel. 062 828 306 Radim moleraj zidova 0,25 KM/m kao i vrata i prozora sve brzo i kvalitetno. Čišćenje stanova 30 KM/8h. Tel. 063 366 047 Staklar vrši sve vrste staklarskih usluga. Dolazim na adresu. Tel. 061 609 947 Stolar popravka, montaža, izrada kuhinja, plakara, namještaja, vrata, prozora, brava i ostalog. Tel. 062 534 123, 033 463 353 Stolar vrši opravku i izradu namještaja, stolarije, stepeništa i sl. Tel. 061 312 956 Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541 Tapetar stolar presvlači i popravlja sve vrste namještaja, dolazim na adresu. Tel. 061 606 651 TV video servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata. Dolazak na kućnu adresu. Daljinski upravljači za sve marke TV aparata. Tel. 650 867, 061 188 410 Vodoinstalater povoljno opravlja staro, montira novu instalaciju i renovira kupatila. Tel. 061 225 727 Zidanje, malterisanje,šalovanje i ostali građevinski radovi na području Ilidže. Tel. 061 826 514 Prevodi i parafraze sa i na engl. jezik dužih dokumenata, monografija, knjiž. djela prave dugogodišnji prevodioci. Tel. 033 443 585 Prevodim diplomske, magistarske engl-bos ili obrnuto. Tel. 062 819 700 Profesor njemačkog jezika uspješno daje instrukcije učenicima i odraslim osobama. Tel. 061 244 562 Profesor prevodi sve vrste tekstova sa i na njemački i engleski jezik, lektura bos. tekstova. Kvalitet zagarantovan, povoljno. Tel. 061 079 775, 033 217 450 Profesorica engleskog jezika daje časove i prevodi. Tel. 033 657 038, 061 556 700 Profesorica instruira matematiku, fiziku, hemiju, OET uspješno. Tel. 061 188 451, 033 235 141 Profesorica matematike daje instrukcije iz mat. i fiz. osnovcima i srednjoškolcima. Tel. 062 846 647 Profesorica matematike daje instrukcije osnovcima i srednjoškolcima. Povoljno i uspješno. Tel. 061 312 390 Projektna dokumentacija za legalizaciju objekata, vrlo povoljno. Tel. 062 558 574. Tužbe, žalbe, molbe i prigovori, upisi u zemljišne knjige. Tel. 061 149 388

Ostalo 
Domaće koke nosilice extra nosivosti. Tel. 061 206 345 Prodajem inkubator poluautomatski, za raznu perad do 70 jaja, pogodno za domaćinstva, valivnost preko 90%, upotreba jednostavna, garancija stalna, 150 KM. Mirso. Tel. 061 854 294 Prodajem kavez kapaciteta 120 koka sa pratećom opremom cijena po dogovoru. Tel. 062 327 670 Prodajem koze dobra pasmina. Tel. 061 210 347 Prodajem kravu sa teletom. Tel. 033 623 288 Prodajem kravu, Sarajevo. Tel. 061 926 067, 063 026 139 Prodajem kravu. Tel. 061 865 400 

Gitaru akustičnu prodajem. Cijena povoljna. Tel. 063 436 672 Kupujem suvenire sarajevske Olimpijade, razglednice, novčanice i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405 Prodajem lovačku pušku bokerica Zbrojevka Brno 16x7x57 R sa papirima. Tel. 062 982 333 Starine prodajem na Alifakovcu, vitrine, komode, demirliju, posuđe bakarno i sl. Tel. 061 809 763. 

“Kuće snova” - katalog projekata najljepših kuća na 165 stranica. Cijena 18 KM + poštarina. Tel. 070 202 323, 062 180 957 Kupujem i prodajem knjige.Tel. 061 338 893. Prodajem knjige iz gramatike italijanskog i engleskog jezika. Tel. 061 243 836 PICERIJI I FAST FOODU: 2 DOSTAVLJAČA HRANE - 600 KM, 1 POM. RADNICA U KUHINJI - 500 KM, 1 PIC MAJSTOR - 600 KM. TEL. 062 243 388. 1908-1tt U ugostiteljskom objektu u centru grada potreban personal: kuharica, šankerica, konobarica i dostavljač. Tel. 062 839 930. 1793-1tt Caffe-Bar u centru grada, potrebna ženska i muška osoba sa minimalnim poznavanjem str. jezika i radnim iskustvom. Informacije na tel. 061 558 748. 1825-1tt Tražimo dva radnika za bravarske radove i zavarivanje u proizvodnji vrata. Nakon probnog rada zapošljavamo na neodređeno vrijeme. Pismene prijave sa opisom radnog iskustva primamo deset dana od objave oglasa. Prijave dostaviti na adresu poštom ili lično: PROFIT d.o.o., Plantaže 99, 71215 Blažuj. 11558-1Ndž Fast fudu na Alipašinom Polju potrebna radnica na posluživanju. Tel. 061 775 330 Frizerskom salonu za žene i muškarce potrebna radnica. Tel. 061 813 346 Hitno tražim posao, stalni radni odnos, noćni čuvar ili u državnoj firmi radio bi časno i pošteno, imam 45 g., imam B katagoriju državni. Tel. 062 151 642 Mladić sa završenom SSS, poznavanje engleskog i španskog, traži posao (recepcija i sl.). Tel. 061 381 802 Momak 35 godina, ozbiljan i vrijedan, traži bilo kakav posao. Tel. 061 709 346 Momak 35 godina, ozbiljan i vrijedan, traži bilo kakav posao. Tel. 061 709 346 Momak traži posao. Poznajem engleski i njemački jezik. Tel. 062 969 012 Ozbiljna žena traži posao, iskustvo, ugostiteljstvo. Tel. 062 140 648

Ostalo 
Žohare, stjenice, žute mrave i miševe uništavamo, 100 % garancija. Tel. 033 234 805, 061 184 796. N. “Higijena” - najpovoljnije dubinsko usisavanje pranje i ispiranje svih vrsta tepiha 1 KM-m, ugao 20 KM, kauč 10 KM. Sarajevo. Tel. 061 141 944 Agencija Arkadas nudi usluge kućne njege starim, bolesnim i nemoćnim osobama, mijenjanje pelena, davanje injekcija, terapija, plasiranje katetera, itd. Tel. 062 699 668 Agencija Meka - kućna njega i pomoć starim i bolesnim, terapija, čuvanje na 4, 8, 12 i 24 h, noćne dežure, usluge fizioterapeuta, promjena pelena, katetera, itd. Tel. 061 237 641 Autoprevoz kombijem selidbe odvoz šute, obez. radna snaga jeftino. Tel. 061 378 166 Čistila bi stanove i održavala, pouzdana osoba, dogovor sa ženskim osobama. Tel. 066 529 114 Čistila bih poslovni prostor, ozbiljne ponude. Tel. 062 781 316 Kombi prevoz i selidbe najpovoljnije u gradu, odvoz kabastog otpada, šute i ostalog sa radnom snagom ili bez. Tel. 061 890 067 Kombi prevoz putnika, selidbe, odvoz šute, cijena povoljna. Tel. 061 817 424 Kombi prevoz razne robe, povoljno. Radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948 Kvalitetno vrhunski profesionalci rade snimanje svadbi, rođendana i svega što vi poželite, prave profesionalne spotove... Tel. 062 356 113 Medicinska sestra s iskustvom pruža usluge starim osobama. Kupanje, presvlačenje, terapija, obrada svih vrsta rana, dekubitusa. Tel. 063 150 247 Montaža satelitskih antena. Tel. 061 325 513 Ordinacija L.D.Montenegro fizikalna drehabilitcija rješava sljedeće: ahernija, gastritis, migrena (glavob.) išijas, skolioza (kriva kičma) reuma, cirkulacija, angina pektoris i sinuse. Od 1. terapije 50/bol nestaje. Ako niste zadovoljni oslobođeni ste plaćanja! Ne trpite bol! Ćamil Sarajevo! Tel. 062 580 122 Prevoz putnika na sve destinacije. Sigurno, udobno, povoljno! Tel. 061 188 635 Prevoz stvari većim kombijem, selidbe, odvoz kabastih stvari povoljno sa radnom snagom ili bez... Tel. 062 139 453 Profesionalo šminkanje za svadbe i druge svečanosti, šminkanje za sve potrebe snimanja, spotovi,reklame. Mogućnost dogovora i dolaska na vašu adresu. Tel. 061 488 222 Super efikasno uništavamo žohare, moljce, mrave, komarce, stjenice, buhe, pacove i miševe. Tel. 033 216 373, 062 136 248 Szr Nina vrši šivanje trajnih autopresvlaka za sva vozila, paleta boja, popravlja sjedišta, šivanje kože, mjenjača tapicra nebo auta. Tel. 061 215 658 U kozmetičkom salonu na Ilidži, povoljan kurs za nadogradnju noktiju! Po završenoj obuci, dobije se certifikat! Tel. 062 435 756 Usluge “Paramedic” prevoz slabo pokretnih i nepokretnih osoba ambulantnim vozilom, fizikalna terapija u vašem domu. Tel. 061 564 564 Vršim kombi prevoz do 1,5 t, namještaja, razne robe, selidbe, po cijeloj BiH 0-24h, povoljno! Tel. 062 569 483 Vršim prevoz putnika klimatiziranim kombijem 8+1 i luksuznim vozilom na sve relacije. Tel. 061 187 954 Vršim prevoz putnika sa kombijem wv4 po čitavoj BiH. Cijena po dogovoru. Tel. 061 213 025

Intelektualne 
Agencija pruža računovodstvene usluge, brzo, kvalitetno i povoljno. Mostar, Konjic, Jablanica. Tel. 063 685 017 Akademski konsalting za studente, diplomce, magistrante, doktorante. 033 443 585 poslije 20.00. Oblikujte sami svoju budućnost! Dajem instrukcije i prevodim sa engleskog na bosanski jezik, i obrnuto. Područje Gracanice. Tel. 061 293 882 Dajem instrukcije iz engleskog jezika na području Čapljine. Tel. 063 492 260 Dajem instrukcije iz engleskog za odrasle i učenike. Tel. 062 205 072 Dajem instrukcije iz engleskog, francuskog, latinskog i španskog jezika. Cijene povoljne, uspjeh zagarantovan! Tel. 062 723 579 Dajem instrukcije iz hemije i fizike, srednja škola i osnovna. Tel. 062 819 700 Dajem instrukcije iz njemačkog i engleskog jezika za osnovce i srednjoškolce. Tel. 061 235 229 Dajem instrukcije iz računovodstva srednjoškolcima i studentima. Tel. 062 586 472 Dajem osnovcima instrukcije iz matematike. Sarajevo Tel. 062 173 298 Dipl. profesorica francuskog jezika daje instrukcije. Tel. 061 256 968 Ing arhitekture radi projekte, vrši nadzor kod gradnje. Tel. 063 820 738 Instruiram đake i studente iz matematike na Al. polju. Tel. 061 157 991 Instrukcije engleski povoljno, 2 sata - 15 KM, dolazim kući. Tel. 061 481 182 Instrukcije iz hemije studentima i učenicima, dolazim na adresu. Tel. 615 901 Instrukcije matematika povoljno, 2 sata - 20 Km. Dolazim kući. Tel. 061 481 182 Instrukcije matematika, pomozimo svom đaku na vrijeme. Tel. 061 451 056 Iskusni pedagozi individualno podučavaju engl. jez. zrelije polaznike. Tel. 033 443 585 Izrađujemo projekte za legalizaciju već izgrađenih objekata, ovjereno od arh. biroa, sa svim fazama i potpisima. Tel. 062 649 370 Krečete se u odabranom društvu, želite ostaviti utisak urbanim manirima. Tel. 061 225 078 poslije 20.00 Muzički pedagog daje časove iz klavira, sintisajzera i solfedža početnicima. Tel. 061 224 601 Naučite pisati efikasno, pravilno i književno kroz individualni rad s iskusnim profesionalcem. Tel. 061 225 078 poslije 20.00. Pomažem osnovcima u učenju, izradi zadača, te u izradi lektira. Sarajevo Tel. 062 173 298 Prekucavanje, lektura, korektura, brzo precizno i savjesno. Tel. 061 225 078 

Prodajem repromaterijal za izradu nakita. Tel. 062 654 185 

VELIKA AKCIJA. U prodaji su bukova cijepana drva, čokovi metrice 65 KM, ugalj (Kreka) drveni 90 KM, kameni (Banovići) 160 KM, briketi 180 KM. Tel. 061 247 186, 062 552 323. 11385-1Ndž Rasprodaja ogreva - Bukova drva u svim oblicima, ugalj Banovići separisani (kocka, orah), drveni ugalj Kreka. Prevoz po cijeloj BiH. Tel. 061 670 068. 11389-1Ndž AKCIJA - Ugalj Banovići (kocka i orah) 160 KM, ugalj Kreka, drva rezana i cijepana bukova. Količina zagarantovana, prevoz besplatan. Tel. 061 026 202. 11468-1Ndž Bukova cijepana drva I klase 1 m = 60 KM. Nudimo i sve vrste uglja po najpovoljnijim cijenama. Isporuka do vas je isti dan. Tel. 065 512 211. 11560-1Ndž Agencija za kupovinu stare dev. štednje, ratne odštete i dionica. Tel. 066 734 673 Boce za AGU zavarivanje sa šlaufima i manometrima, hitno. Tel. 061 233 517 Dva nova pernata jorgana, odlična, ručna izrada. Tel. 062 958 113 Kišne (debele) gliste i žive ili usoljene gage za lov kapitalnog smuđa i pastrmke. Tel. 061 206 345 Kompresor za krečenje i farbanje “Pazin zoom”. Tel. 062 907 499 Kupujem dionice obveznice, stara devizna štednja, ratna potraživanja, odšteta u čitavoj BiH, isplata odmah. Tel. 063 351 572 Kupujem staru dev. štednju, ratnu štetu i dionice, isplata odmah, dolazim kući. Tel. 062 118 803 Kupujem staru deviznu štednju, obveznice, dionice odšteta. Isplata odmah u FBiH i RS. Tel. 061 517 897 Kupujem sve vrste dionica i akcija sa sarajevske i banjalučke berze i prodajem neuložene certifikate za otkup stana. Tel. 065 974 799, 061 188 488 Ostvarite svoj biznis proizvodnjom nekih od 50-ak alkoholnih pića. Prva domaća brošura. Tel. 032 244 417 Otkrijte svoje pravo ja, otkrijte koliko sebe znate, mogućnost plaćanja u tri rate. Tel. 061 543 158 Preparati za bolji i duži sex viagra pfizer 100mg 8 KM, cialis 20mg 8 KM, kamagra gel više okusa 7 KM komad, dostava, diskrecija zagarantovana, šaljem pouzećem. Tel. 061 504 982 Prodajem alat gedore, ključevi. Profesionalni alat njemačke proizvodnje. Tel. 061 588 178 Prodajem bakarno suđe i dva ćilima ilidžanska. Tel. 033 649 611 

Prodajem bicikl za odrasle. Cijena po dogovoru. Prijedor. Tel. 066 074 923 Prodajem dva kimona za tekvando veličine 140 i 160 jedan 30 KM i biciklo poni 40 KM. Tel. 061 578 949 Prodajem dvije karte Dinamo Ajaks. Cijena po dogovoru. Tel. 061 139 457 Prodajem golmanske rukavice “Puma” (Terreno) očuvane - 20 KM. Tel. 063 01 33 77 Prodajem gradska bicikla muški i ženski u odličnom stanju, malo korištena, uvezena iz Holandije. Tel. 062 837 121

Zanatske 
NAJPOVOLJNIJE, NAJKVALITETNIJE ALUMINIJSKE ŽALUZINE 20 KM, TRAKASTE ZAVJESE, VANJSKE ROLETNE, HARMONIKA VRATA, BLINDO VRATA, PVC PROZORI. TEL. 061 501 401. 10234-1Ndž MIKADO - AL. ŽALUZINE, TRAKASTE, PANELNE I DUAL ZAVJESE, VANJSKE PVC I AL. ROLETNE, PLATNENE ROLETNE I HARMONIKA VRATA. TEL. 033/655-600, 061 55 15 15, www.mikadobh.com. 10582-1Ndž “KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namještaja, auta, pranje portala, itisoni 1m/1,5 KM, generalno čišćenje 5 KM - 1 h. Firma “GLANZ”. Tel. 061 350 688. 11305-1Ndž Servis veš mašina (Gorenje, EI Niš, Končar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), šporeta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 1478-1tt Alu žaluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne, tende, platnene roletne. Cijena sa ugradnjom. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 11424-1Ndž Bravarske radove, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078 Brusim, lakiram, postavljam sve vrste parketa i šipodova kao i postavljanje laminata. Tel. 062 352 352 Brusim, lakiram, postavljam sve vrste parketa i šipodova kao i postavljanje laminata. Tel. 062 352 352 Električar usluge - el. instalacije, automatski osigurači, indikatori za banju, el. bojler, el. šporet i drugo. Tel. 061 312 435

Obavje{tenje ~itaocima!
Svi mali oglasi koji stignu SMS porukom od petka u 14 sati i tokom subote, bit }e objavljeni u naredni ponedjeljak.

Dnevni avaz
Dana 8. 10. 2011. navr{avaju se tri tu`ne godine od kada je na ahiret preselila na{a draga majka i supruga

subota, 8. oktobar/listopad 2011.

53

AMRA HIRO[, ro|. HASE^I]
Draga mama, Uvijek si tu, sa nama... Zauvijek u na{im srcima i mislima... Nedostaje{ nam... Vole te tvoji: Nadir, Na|a, Nejra i Mustafa
1901-tt

Dana 8. 10. 2011. navr{avaju se dvije godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog babe

SJE]ANJE

na na{eg dragog

NEZIR (DERVI[A) VUNI]
Dvije godine suza, dvije godine bola, a mi jo{ kao da nismo svjesni jer ne mo`emo prihvatiti istinu da vi{e nisi sa nama. Tvoje mjesto ostaje zauvijek u srcima i mislima tvojih najmilijih. Vje~no tuguju}a tvoja porodica Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
1848-tt

ELVIR PIVI] - EKO
8. 10. 2002 - 8. 10. 2011.
Uvijek te se rado sje}am. Tvoj Omar
1873-tt

U nedjelju, 9. 10. 2011. navr{ava se {est mjeseci od tragi~ne smrti

Dana 5. 10. 2011. navr{ila se tu`na godina od smrti na{eg dragog supruga, oca, dede, svekra i punca

MIRSAD (MEHMEDA) RA[IDAGI] DANE (STEVAN) KOVA^EVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Supruga Biserka, k}erka Nada, sin Milan, zet Mirko, snaha Nada i unuci Bojan, Luka i Stefan
1794-tt

Tvoja porodica Tevhid }e se prou~iti u subotu, 8. 10. 2011. u 12.00 sati u ku}i `alosti, ul. Saburina 24.
1698-tt

SJE]ANJE

na na{eg dragog oca i mu`a

MEHO (IBRAHIM) POROBI]
8. 10. 1992 - 8. 10. 2011.
Neke rane ne lije~i vrijeme. Sje}anje na tebe poma`e da manje bole. S ljubavlju, sin Meho, k}erka Sabina i supruga Jasmina
1829-tt

SANELA (FAZIL) BE[LIJA
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da }e se dana 8. 10. 2011. u 11.00 sati prou~iti tevhid u ku}i `alosti, ul. Bosanski put 184 Ilija{. Tetak Midhat, tetka Zilka, teti~na \enana i \enefa, Fatmir, Lejla i Amina 1864-1tt Porodice @ero i Leku

SANELA (FAZIL) BE[LIJA
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da }e se dana 8. 10. 2011. godine u 11.00 sati prou~iti tevhid u ku}i `alosti, ul. Bosanski put 184 Ilija{. O`alo{}ena porodica: otac Fazil, majka Suada, brat Malik, amid`a Bahrija, strina Munevera
1864-tt

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{u dragu

Dana 8. oktobra 2011. navr{avaju se tri godine od kako je preselila na ahiret na{a draga snaha i dajd`inica

Dana 8. 10. 2011. navr{avaju se tri godine od preseljenja na ahiret na{e drage supruge, majke i nane

AMRA HIRO[
Utjehe nema, zaborav ne postoji, samo ogromna tuga, beskrajna ljubav onih koji te vole.

SJE]ANJE Dana 8. 10. 2011. navr{avaju se dvije godine otkako je preselila na ahiret moja voljena i nikad pre`aljena majka

RAMIZA OMERAGI]
8. 10. 2000 - 8. 10. 2011.

RAMIZU OMERAGI], ro|. SMAKA
8. 10. 2000 - 8. 10. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Sin Almir sa porodicom
1912-tt

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Porodice Ramizi, Suljevi} i Nieprasch
11410-1nd`

HATID@A HEDIJA HAJRI]
Lako je bilo voljeti, te{ko izgubiti, a najte`e `ivjeti bez tebe, majko. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Porodice Hajri}, Bulju{mi} i Huski} 1909-tt

ESMA SMJE]ANIN, ro|. MUJEZIN
8. 10. 2009 - 8. 10. 2011.
Po dobroti pamtimo te, s ljubavlju i ponosom spominjemo i zauvijek u srcu ~uvamo. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Hida i zet D`evad - D`ela
11555-1nd`

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji sin Osman i snaha Nihada
1887-tt

Dana 8. 10. 2011. navr{ava se sedam dana od smrti mu`a na{e radne kolegice Fate

Dana 8. 10. 2011. navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od kada nije s nama na{ voljeni suprug, otac, djed i punac

Dana 10. 10. 2011. navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage majke

SALIH (NE[ETA) IMAMOVI]
Nema rije~i koje mogu opisati tugu koju osje}amo. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Fatima, k}erka Sadmira, unuke Anida i Selma i zet Elmir
11554-1nd`

HA[IJA VUKOTI], ro|. BA[I]
Nemogu}e je rije~ima iskazati svu zahvalnost i ljubav koju zaslu`uje{. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Tvoji Envera i Raza sa porodicama
1911-tt

BOSILJKE LU^I] AMIR DURAKOVI]
Neka mu Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Kolegice iz Biblioteke: Tanja, Erna, Mubera, Dobrila, Hata i \ulsa
1910-tt

Bila nam je vi{e od majke, bila i ostala na{ uzor i ponos za ~itav `ivot. Njena hrabrost, po{tenje i izdr`ljivost, nikog nisu ostavljale ravnodu{nim. Ima je u svima nama. Za njene unuke i praunuke bila je „Bajka sa najljep{im rukama na svijetu“. Zahvaljujemo se rodbini, prijateljima, svima koji su sa velikim pijetetom i po{tovanjem do{li na njen ispra}aj i izrazili nam sau~e{}e, kao i onima koji iz opravdanih razloga nisu mogli do}i. Prija spoznaja da je bila toliko po{tovana. Zahvalne k}erke Nevena Velimirovi} i Vera [otra sa porodicama U subotu, 8. 10. 2011. godine u 11 sati posjeti}emo njen grob.
11541-1nd`

54

Subota, 8. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom

ISMAR \ERZI]
S tugom u srcu, velikom ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. Prerano nas napu{ta{. VF KOMERC
11563-1nd`

ISMARU
Love, Love Bebi Angel Puppy Love
11568-1nd`

SJE]ANJE

Sedam bolnih dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

AMER ]ENANOVI]
Sa ponosom i du`nim po{tovanjem, Uposlenici Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a Kantona Sarajevo
N

AMIRA DURAKOVI]A
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da Ti podari lijepi D`ennet i Tvojoj du{i vje~ni rahmet. Porodica Tatarovac
11564-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom i voljenom na{em dragom Ismaru

ISMAR \ERZI]
Uvijek }emo se sa tugom i sjetom sje}ati tebe. Jasmin, Anita i Dunja
11575-1nd`

ISMAR \ERZI]
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Fe|a, Amela i Jan
11575-1nd`

Dana 8. 10. 2011. navr{ava se {est tu`nih mjeseci od preseljenja na ahiret na{eg dragog brata

Dana 8. 10. 2011. navr{ava se {est tu`nih mjeseci od kako je preselio na ahiret moj dragi brat

Pro{lo je {est tu`nih mjeseci od preseljenja na ahiret dragog supruga

NIJAZ (EMIN) HUSUKI]
1953 - 2011.
Ne postoji zaborav, ve} lijepo, ali tu`no sje}anje na tvoj veseli osmijeh, tvoju dobrotu i plemenitost. U na{im srcima ostaje{ uvijek voljen, u mislima nikad zaboravljen. Neka te Allah obraduje D`ennetom vje~nim. Tvoji: sestra Suada, zet Muradif, sestri}i Ned`ad i Nedim
ptt

NIJAZ (EMIN) HUSUKI]
1953 - 2011.

NIJAZ (EMIN) HUSUKI]
1953 - 2011.

Voljeni ne umiru. Oni `ive dok `ive sje}anja na njih. Neka te dragi Allah obraduje D`ennetom vje~nim. Tvoji: brat Sead, snaha Suada i brati} Zlatan
ptt

Tugom se mjeri svaki moj dan bez tebe. Ostat }e{ nepreboljena rana i vje~na uspomena. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoja supruga Zlata
ptt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

subota, 8. oktobar/listopad 2011.

55

na{em dragom

ISMAR \ERZI]
Almasa Tankovi}, Azmir i Edina Kari{ik sa porodicom, Dervi{ i Jasmina ^engi} sa porodicom
11568-1nd`

ISMAR \ERZI]
Uvijek }emo se rado sje}ati tvoje vedrine i tvog veselog duha. „JAMI“ - D.O.O. Sarajevo
11575-1nd`

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

Povodom tu`ne godi{njice od smrti sina na{ih prijatelja

TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

Povodom tu`ne godi{njice smrti dragog

na{em

NED@AD - NE]KO HAD@I]
8. 10. 1992 - 8. 10. 2011.
Ljubav prema tebi je vje~na. Daid`a Hamza i tetka Sejda sa porodicama
11572-1nd`

NED@ADA NE]KA HAD@I]A
Sa sje}anjem i po{tovanjem obitelj Andre Vidovi}a
11573-1nd`

NED@ADA NE]KA HAD@I]A
S trajnim sje}anjem Kemal So~ivica sa porodicom
11573-1nd`

ISMARU
Rado }emo se sje}ati zajedno provedenih lijepih trenutaka. S ljubavlju, Emir, Sekina, Omar, Andreja, D`enan i Vanja
11575-1nd`

Dana 8. 10. 2011. navr{ava se 7 godina otkada nije sa nama na{ radni kolega i prijatelj

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom na{em

@ELJKO (IVICA) RADL
Rado te se sje}amo i po dobru pamtimo. Direktor i uposlenici firme Genel d.o.o. Mostar - Sarajevo - Tuzla
1885-tt

ISMARU \ERZI]U

O`alo{}eni: amid`a Edo, strina Alma, njegovi Edina, Jasmin i Leonie
1923-tt

Dana 8. 10. 2011. navr{ava se 7 godina otkada nije sa nama na{ kum i prijatelj

SJE]ANJE

Dana 8. 10. 2011. navr{ava se 6 godina otkako nije sa nama na{ najdra`i

Osmog oktobra 2011. navr{ava se 6 mjeseci otkako je preselio na ahiret na{ dragi

@ELJKO (IVICA) RADL

MLA\EN PETI]

ARMIN GALIJA[EVI]

Godine prolaze, sje}anje na tebe vje~no u na{im srcima ostaje. Muris i tvoji Deli}i
1884-tt

Postoji ljubav koju smrt ne prekida. Ti jo{ `ivi{ u na{im srcima. Zauvijek tvoji supruga Medina, sin Dejan, sestra Jadranka i tvoj Ede
11569-1nd`

Na{a tuga je neprolazna. U srcima te nosimo i sa puno ljubavi i nje`nosti sje}amo. Tvoje Mirsa i Aida
11574-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 8. 10. 2011. navr{avaju se dvije godine od smrti na{e voljene majke i bake

SJE]ANJE

na{em

ZORKA ROV^ANIN, ro|. KRSTAJI]
U srcu i mislima, s ljubavlju i tugom, ~uvamo sje}anje na tebe. Hvala ti {to si uvijek na{e `ivote ~inila ljep{im, hvala ti za svu ljubav i dobrotu. „O Bo`e, daj da me umorna od mijena preobrazi u Tvoju nepromjenjivu i vje~nu zvijezdu {to s dalekog }e neba no}u sjati u crne muke no}nih o~ajnika“
1913-tt

ISMARU

]AZIM (\EMAIL) MUTAP^I]
8. 10. 1992 - 8. 10. 2011.

ALTERMEDIA TIM Vole te k}erka Vera, unuke Sonja i Sa{a
p-71101

Porodica
1924-tt

56

Subota, 8. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 9. 10. 2011. navr{ava se 40 dana od smrti moje drage supruge

na{em dragom i plemenitom doktoru

RAHIMA (KIJA) SULJAGI]
Svakim danom mi je sve te`e i nije istina da vrijeme lije~i rane. Neka te dragi Allah obasja Svojim nurom i da najljep{e mjesto u D`ennetu. Tvoj Fahro Tevhid }e se prou~iti u ku}i merhume 9. 10. 2011. u 14.00 sati, Mujezinova broj 2.
p-71140

prim. dr. LUKI KLJENKU
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na Tvoj dragi lik. Kolektiv Klinike za plu}ne bolesti i tuberkulozu „Podhrastovi“ KCUS
1915-tt

SJE]ANJE

Dragom prijatelju

na na{eg dragog

NED@AD - NE]KO HAD@I]
8. 10. 1992 - 8. 10. 2011.
Vrijeme nije ubla`ilo na{u bol, kao ni ljubav prema tebi. Uspomene koje nas ve`u ostaju u na{im mislima i srcima. Nedostaje{ nam. Tvoji: Kemo, Safija, Jasna, Amir i Mia
1856-tt

prim. KLJENAK dr. LUKA
Osta}e{ u vje~nom sje}anju {kolskim drugovima i prijateljima. Ireni, Ljubi, Mladenu, Slobodanu, Kasimu i Ranku - Tambi III generacija Tre}e gimnazije Sarajevo U miru po~ivaj
1922-tt

SJE]ANJE

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog

na na{eg

na na{u dragu prijateljicu i radnu kolegicu

NED@ADA (KEMALA) HAD@I]A - NE]KA 1992 - 2011.
Nikada te ne}emo zaboraviti. Tvoji: tetka Mirsada, strike Fudo i Mirso, strine Ljiljana i Fahrija, te ro|aci Kenan i Hamdija, rodice Lejla sa Muhamedom i Farisom i Larisa sa Jasminom 1856-tt i Hajrudinom

NED@ADA (KEMALA) HAD@I]A - NE]KA 1992 - 2011.
Uvijek si u na{im mislima. D`emo Garibija sa porodicom, te Mirza i Namik Burekovi} 1856-tt

AMRA HIRO[, ro|. HASE^I]
2008 - 2011.

SJE]ANJE

Radne kolegice i kolege iz Slu`be marketinga JP BH Po{ta Sarajevo
71101

na na{eg dragog oca i dedu Dana 8. 10. 2011. navr{ava se godina otkako je na{ dragi brat preselio na ahiret Dana 8. 10. 2011. navr{ava se godina otkako je na{ dragi daid`a preselio na ahiret

HAKIJU KARALI]A
8. 10. 1981 - 8. 10. 2011.

MUSTAFA (SEJDO) JUKI]
Br~ko
Dragi na{ brate, beskrajno nam nedostaje{. Tuga za tobom je neizmjerna. Dok `ivimo pamtit }emo te i ~uvati od zaborava. Molimo Allaha d`ele{anuhu da ti podari vje~ni rahmet. Tvoje sestre Sadbera i Safija
sm-0001318

MUSTAFA - GARI (SEJDO) JUKI]
Br~ko
Tvoj `ivot nestade u trenu, a bol ostade vje~na. Dok mi `ivimo, `ivjet }e{ i ti u na{im srcima i mislima. Molimo dragog Allaha da ti podari vje~ni rahmet. Tvoji: sestri~ne Zelkida i Meliha, zetovi Suad i Faruk i sm-0001319 djeca Dino, Emina, Emir i Elisa

S ljubavlju i po{tovanjem Zahvalna djeca
1883-tt

SJE]ANJE

na na{e najmilije

Dana 8. 10. 2011. navr{avaju se tri godine od kada nije sa nama na{a snaha i dajd`inica

Dana 8. 10. 2011. navr{ava se devet godina od kada nije sa nama na{ voljeni

AMRA HIRO[
NEDIM HAD@IGRAHI]
8. 10. 1992 - 8. 10. 2011.

NED@IB ]ATI] - ]ATA

HUSEIN HAD@IGRAHI]
30. 11. 1995 - 30. 11. 2011.
1882-tt

Molimo dragog Allaha d`.{. da tvojoj plemenitoj du{i podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Porodice Mujak i Hajdarevi}
11486-1nd`

Nedreta, Mustafa, Elzana, Emir i Azra

Neizmjerno te vole: supruga Dragica, sin Zoran, k}i Mira, snaha Lejla, zet Erol i 1549-1nd` unu~i}i Azra i Demijan

Osmog oktobra 2011. navr{ava se pet godina od kada nije sa nama na{ dragi

MUAMER HERCEGLIJA
Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomene na tvoju dobrotu i plemenitost. Tvoji najmiliji
1904-tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

subota, 8. oktobar/listopad 2011.

57

ISMARU

[emsa, Sabrina i Selma
1940-1tt

Dana 8. oktobra 2011. godine navr{avaju se tri godine otkako je preselila na ahiret moja draga sestra, na{a tetka i zaova

AMRA HIRO[, ro|. HASE^I]
Tu`an je ovaj dan jer podsje}a na bol i prerani rastanak sa tobom. Rije~i su slaba utjeha onima koji te nikada ne}e i ne mogu preboljeti. Mi }emo te uvijek ~uvati u na{im srcima, pamtiti i moliti dragog Allaha d`.{. da ti podari d`enetske ljepote. Tvoji: Suad, Lamija, Faris i Sabiha
1941-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom prijatelju

na{em dragom

na{em velikom prijatelju

ISMAR \ERZI]

ISMAR \ERZI]

ISMAR \ERZI]

Tvoji: Tomislav Martinovi}, Amel Dizdarevi}, Mirza Hurem, Igor Joki}
11586-1nd`

Masterpapir Sarajevo
11586-1nd`

Ne}emo Te zaboraviti! Amel, Hajro i Mirza Dizdarevi}
11586-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

Dana 8. 10. 2011. navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{e drage majke

na{oj dragoj sestri i tetki

sestri, tetki i zaovi

SAD@IDI HALILOVI]

SAD@IDI HALILOVI]

had`i MUNIBE HOD@I], ro|. MARI]
udova ASIMA

Neka joj dragi Allah podari lijepi D`ennet i d`enetske ljepote. Sestra Nermina i sestri~ne Aida i Amila Ibri~evi}
P-71101

Neka joj dragi Allah podari lijepi D`ennet i d`enetske ljepote. Tvoj brat Muhamed - Dino, Safija, Emir, Alma i Adila P-71101 Dizdar Porodica
1939-1tt

Danas, 8. oktobra 2011. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od kada je na ahiret preselila na{a draga

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

dragom kolegi

HA[KA HUJDUR
S ljubavlju, ponosom i tugom ~uvat }emo najljep{e uspomene na tvoj plemeniti lik. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: mama Hasiba, suprug Zulfo, sin Elvir, k}erka Lejla, nevjesta Fatima, unuka Amra i unuk Nedim
PTT

AMER ]ENANOVI] SEAD (OSMANA) BE[I]
Sa velikim ponosom ~uvamo uspomenu na tvoj lik i dobrotu. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Kolege sa @eljeznice: Hilmo, Bosanac, Eso, Ivan, Samir ^aran, Zlatan - Makan, Ado Lepara
PTT

25. 12. 1961 - 1. 4. 2011.
Dragom prijatelju i velikom ~ovjeku. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet. Dr. Denis Zvizdi}
1920-tt

TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na na{u dragu prijateljicu

na{em dragom

\AFERU (RE\EPA) EGRLI]U FARIDU BOGUNI]
8. 10. 2005 - 8. 10. 2011.
Njene vjerne prijateljice
11587-1nd`

ro|en 1953 - Travnik
preselio na ahiret 7. 10. 2011. u Torontu - Kanada. O@ALO[]ENI: supruga Vahida, sin Adnan, snaha Majda, k}erka Amela, zet Fikret, unuke Mirela, Dalija, Melija, svastika Majda, bad`o Jusuf, {ura Vahid sa porodicom, porodice Ri|e{i}, Tabakovi}, Smriko, Had`i}, ]uri}
11576-1nd`

58

Subota, 8. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

Danas se navr{ava 7 dana od kako je preselila na ahiret na{a draga na{em

EDINA BURGI], ro|. VEJZOVI] ISMARU \ERZI]U
Mnogo htio, mnogo zapo~eo... Nikada te ne}emo zaboraviti. Ajla i Almer
1931-tt

iz @ivinica
Hvala Ti {to si svojom dobrotom uljep{ala na{e `ivote. Nedostaje{ nam... Tvoji prijatelji Nedim i Semka sa djecom
1177-1tz

SJE]ANJE

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

Dragom kolegi

na voljenu majku

na{oj dragoj zaovi i tetki

[EFKA (BE]IROVI]) ADILOVI]
8. 10. 1992 - 8. 10. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem nosimo te u na{im srcima. Avdo sa porodicom
11588-1nd`

[EFKA (BE]IROVI]) ADILOVI]
8. 10. 1992 - 8. 10. 2011.
Vje~no si u na{im mislima i molitvama. Ismeta, Ado i Una
11588-1nd`

SAD@I HALILOVI]
Neka joj dragi Allah podari lijepi D`ennet. Tvoji: Kadrija, Meldijana, Altijana i Nid`ara sa svojim porodicama
P-71101

ISMARU \ERZI]U
Posljednji pozdrav od kolega VF Komec-Konzum Aida ^., Elvis, Sanja H., Ceca, Mirsada K., Belma A., Elvira K., Amra H., Admira M., Adisa [., Alan H., Elma H., Fikreta K., Haris O., D`enan B., Silvija, Bakir, Enis, Enisa F., Alma B., Danijela, Alma D., Merima S., Azem, Samira, Zoran J., Dragan C., Dejan M., Almir K., D`evad Z., Amra M., Sibila H., @eljko B., Damir [., Sead S., Eldin 11578-1nd` J., Ismir B., Zoka

Dana 8. 10. 2011. navr{ava se pola godine od smrti na{eg dragog sina i brata

Dana 8. 10. 2011. navr{ava se 20 godina od smrti na{eg dragog

ANIS (ZAIMA) ^EVRA

SALIHA (AVDE) HALILOVI]A

Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio najljep{ih uspomena. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi D`ennet. Tvoji najmiliji: otac Zaim, majka Zahida, brat Jasmin, sestre Jasmina i Azra, zet Elvedin i sestri} Arman
1397-1mo

Tvoji: djeca Abdulah, Azra, Muhamed, unu~ad Amir, Aida, Ned`mina, Mirsada, Vedran i Mirna, snahe Zlata i Mira
p-71120

Dana 8. 10. 2011. navr{ava se 6 tu`nih mjeseci kako nije sa nama na{

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{ih drugova

HUSO MUJA^I] AZEM PIND@O
Uvijek }e{ biti u na{im srcima. S po{tovanjem, Brat Hento i Vedrana
1179-1tz

Od raje iz B-faze - Alen, Sale, ]esko, Robi, Peka, Saba, Hari, ]amil
11584-1nd`

„Istro{ile su se sve snage, a daleko, daleko bih letio u vje~ni spomen“

Farewell to the best uncle

dr. LUKA KLJENAK dr. LUKA KLJENAK
If tears could build a stairway, and memories a lane. I would walk right up to heaven and bring you back again. Love always Violeta, Craig, Nino and Anna
11579-1nd`

Dok `ivimo, u na{im sje}anjima, sa nama }e{ `ivjeti ti. Tvoji: snaha Kosa, brati~ne Antonija i Violeta, zetovi Ivica i Craig, te Nino, Marko, Marija i Anna
11579-1nd`

Dnevni avaz
SJE]ANJE

subota, 8. oktobar/listopad 2011.

59

ABDULAH SPR@O
1988 - 2011.

BISERA SPR@O
1997 - 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica

FARAH AGI]
2005 - 2011.

MELIHA SPR@O BE[LAGI]
8. 10. 2009 - 8. 10. 2011.
1799-tt

Dana 9. 10. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana otkako je na ahiret preselila na{a draga i nikad pre`aljena

SUBHIJA (DEDUKI]) [OGOLJ
Uvijek }emo te beskrajno voljeti i ~uvati uspomene na tebe. Molimo dragog Allaha da ti podari lijepi D`ennet. Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }e se dana 9. 10. 2011. u 14.00 sati prou~iti tevhid u ulici Dejzina Biki}a 25. Porodica

1906-tt

Dana 8. 10. 2011. navr{ile su se 2 godine od smrti na{e voljene

Dana 8. 10. 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od kako je preselila na ahiret na{a draga sestra i tetka

SJE]ANJE Dana 8. 10. 2011. navr{ava se osamnaest tu`nih godina od prerane smrti na{e drage mame i supruge

OP]INA TRNOVO
U.JOB „UNIJA VETERANA“ OP]INE TRNOVO SJE]ANJE NA LEGENDARNOG KOMANDANTA

ZAIMA IMAMOVI]A
22. 4. 1961 - 9. 10. 1995.

DUDE DEVED@I], ro|. BA[I]
Na{a srca i dalje pla~u za tobom, ali voljeni nikad ne umiru. Kad du{a i srce bole, vrijeme nije lijek ve} tiha patnja. Puno nam nedostaje{. Volimo te puno. Tvoji najmiliji: suprug Izet, sin Nermin, k}erka Nermina, zet Elvis, unuka Amila i ostala mnogobrojna familija
1174-1tz

IZETA (HAJDAREVI]) BIRNO
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih uspomena. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Sestre i bra}a s porodicama
p-71120

AZRE GAVRANOVI], ro|. KARAMUSTAFI]
iz Gornjeg Vakufa

Pozivamo porodicu, saborce, pripadnike udru`enja proisteklih iz odbrambeno-oslobodila~kog rata 1992/95., da dana 9. 10. 2011. godine u 12.00 sati u haremu Alipa{ine d`amije polo`imo cvije}e i odamo po~ast na{em Zaimu, kao i svim poginulim borcima u odbrani BiH. Istog dana sa po~etkom u 14.00 sati polo`it }emo cvije}e i odati po~ast na spomen obilje`ju na lokalitetu Brda - Trnovo. ODBOR ZA OBILJE@AVANJE
11551-1nd`

S ljubavlju i po{tovanjem, Adnan, Emina i Smajil
1874-tt

Dana 9. 10. 2011. navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

MUJO (KASIM) FAZLI]
Molimo Samilosnog Allaha d`.{. da mu podari D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se odr`ati u nedjelju, 9. 10. 2011. u 11.00 sati u Brutusima (Trnovo). O`alo{}ena porodica
11557-1nd`

dragoj nam

dragoj nam

KANI @ERI], ro|. BUREK
Nismo te mogli sa~uvati od smrti ali mo`emo od zaborava.

Dana 2. 10. 2011. navr{ilo se 40 dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi

KANI @ERI], ro|. BUREK
Drag na{a tetka, vrijeme prolazi, a bol ostaje, ali ostaje i lijepo sje}anje na tvoj dragi lik. Tvoji Beno i Elvira sa djecom
11556-1nd` 1932-tt

Tvoj brat Izo, sestre Hajra i Nuna, brati}i Safet i Ibrahim, zetovi Hamed i Ismet

1932-1tt

ABID - ADEM - FEJZI]

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragoj nam dragoj nam

Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti u nedjelju, 9. 10. 2011. u 12.00 sati. O`alo{}ena porodica

Dana 8. 10. 2011. godine navr{ava se pet godina od kako nas je napustio na{ voljeni

SJE]ANJE

ZVONIMIR (MATE) KNE@EVI]
Tvoj dobri i plemeniti lik ostaje vje~no da `ivi u na{im srcima. Tvoji najmiliji: supruga Ankica, sestra Matilda, sin Ivica, k}erka Ivanka i zet Egon
1936-tt

FUAD (ABID) KOMI]
8. 10. 2003 - 8. 10. 2011.

KANI @ERI], ro|. BUREK
Draga na{a tetka, neka ti Allah d`.{. podari vje~ni D`ennet.

KANI @ERI], ro|. BUREK
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoje Merima i [efika sa 1932-tt porodicama

S LJUBAVLJU I PO[TOVANJEM PORODICA
P-77240

Tvoja Belma i Vernes sa djecom
1932-tt

60

Subota, 8. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

na{em voljenom

na{oj dragoj majci i nani dragoj mami, svekrvi i nani

DANI[ (MUSTAFE) HRVI]
9. 10. 2005 - 9. 10. 2011.

RAHIMI (MEHMED) D@UHO
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, sin Fikret, snaha Sedija, unuka Jasminka, unuk Jasmin, snaha Senada, praunuk Benjamin
11559-1nd`

RAHIMA (MEHMED) D@UHO, ro|. RAONI]

S ljubavlju i po{tovanjem velikom ~ovjeku i najboljem mu`u, ocu, djedu i puncu. Zahvalni smo {to smo te imali. Tvoji najmiliji: Lejla, Sanja, Vanja, Armin, Ajla i Amer
1394-1mo

Molimo dragog Allaha d`.{. da joj podari lijepi D`ennet, a porodici sabur. Tvoji: sin Osman, snaha Mevzeta, unuke Ermina i Emina, zetovi Midhat i Sead i unuk Mirza
11559-1nd`

Dana 8. 10. 2011. navr{ava se godina od smrti na{e drage supruge, majke i nane

Dana 8. 10. 2011. godine navr{ava se 11 tu`nih godina kako nas je napustio na{ voljeni otac, dedo i suprug

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 6. 10. 2011. preselila je na ahiret moja draga majka

majci na{eg zaposlenika

RAHIMA (MEHMED) D@UHO RAHIMA (MEHMED) D@UHO
Hvala ti za sve {to si u~inila za nas i {to si bila uz nas. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a tvojoj du{i vje~ni rahmet. Zaposlenici KJKP „Tr`nice pijace“ d.o.o. Sarajevo

PA[A (BEGLER) D@OMBA, ro|. TAHMAZ
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Halil, sin Enver, snaha Zemira, te unuci Ahmed i Muhamed
11591-1nd`

FUAD RIZVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Sabina, sinovi Adnan i Saba, snaha Vanja i unuk Denni
11583-1nd`

N

Tvoja najmilija k}erka Izeta, zet Ismet i unuk Anel
11559-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

majci na{eg prijatelja majci na{eg prijatelja

majci na{eg prijatelja

majci na{eg prijatelja

Navr{ilo se {est mjeseci od preseljenja na ahiret na{e drage nane

Dana 8. 10. 2011. tri su godine kako nas je napustio na{ dragi

SELMI CVIKO MUNIBA ALAD@UZ
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti otvori sve d`enetske kapije. EL-FATIHA Unuk Amer, snaha Elma i praunuk Tarik

SELMI CVIKO
Da joj dragi Allah podari sve d`enetske ljepote. Od Emira i Belme
11580-1nd`

SELMI CVIKO

SELMI CVIKO

ZIJAD PALAVRI]
Uvijek si nam u mislima, a ljubav prema tebi je vje~na. Tvoji: brat Mirsad, snaha Mahida, brati} Elvir, brati~na Amela
1935-1tt

Da joj dragi Allah podari sve d`enetske ljepote. Od Amera i Lane
11580-1nd`

Od Dine, Pipice i Topa
11580-1nd`

Top~agi} Almin, Amer i Emir
11580-1nd`

Dana 8. 10. 2011. godine navr{ava se godina od smrti na{e majke

i

52 dana od smrti moga oca

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom bratu i daid`i

ADEM (ZAHIR) CVIKO

HAD@O (ARIF) KURTOVI]
Malo vremena koje smo proveli sa tobom osta}e nam u lijepom sje}anju. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet. Sestra Mediha sa porodicama Pa{i}, Radovi}, Pa~o, Keki}, ^ehaji} i Omeralovi}
11581-1nd`

Dana 8. 10. 2011. godine navr{ava se 18 godina kako je na ahiret preselio na{ otac. Neka mu dragi Allah d`.{. podari d`enetske ljepote. Sin Hajrudin s porodicom i k}erke Fadila i Fahira
11580-1nd`

BELMA (ENVER) MISO

D@ENAL (KADRIJE) MAHMUTOVI]

Du{a }e uvijek boljeti, srce }e uvijek patiti, ali mi }emo vas uvijek voljeti i Allaha za vas moliti. Neka vam dragi Allah da lijepi D`ennet i vje~iti rahmet. Va{a djeca Muamer i Mirela 11582-1nd`

Dana 8. 10. 2011. godine navr{avaju se 52 dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 9. 10. 2011. navr{avaju se 52 dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi otac, svekar i dedo

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom ro|aku

HAJRUDIN CICVARA
Sje}anje na tebe ostaje. Tuga ne prestaje unato~ vremenu koje leti, sve vi{e nedostaje{. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji Alipa{ino Polje C faza. Porodica
P-71166

AZIZ (SULJO) HAJRI] ISMARU \ERZI]U
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve ljepote D`enneta i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 9. 10. 2011. u 16.00 sati u d`amiji Istiklal na Otoci. Tvoj sin Salem, snaha Azemina i unuke Edita i Enida
11552-1nd`

Od porodice Kapetanovi}
1929-1tt

Dnevni avaz

subota, 8. oktobar/listopad 2011.

61

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga majka

SAD@IDA HALILOVI], ro|. DIZDAR
preselila na ahiret u ~etvrtak, 6. oktobra 2011. godine u 76. godini.

D`enaza }e se obaviti u subotu, 8. oktobra 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: sinovi Faruk - Pa{a i Fahrudin - Fahro, unu~ad Zlatan i @arko, Adi i Amar, praunuka Ema, brat Muhamed - Dino, sestra Nermina, snahe Nade`da, Vesna, Lucija, Aida, Rabija, Kadra, Fikreta i Safija, daid`inica Nura, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, Esad Ramovi} sa porodicom, Ermin Borovac sa porodicom, Ermina Ge`o sa porodicom, Mustafa i Suda Mujagi}, Munira Ali~ejahi} sa porodicom, njene Vezirka, [evala, Hana i Mirjana, te porodice Halilovi}, Dizdar, @ivojinovi}, Savi}, Zukanovi}, Kapetanovi}, Ibri~evi}, Borovac, Ramovi}, Olov~i}, Rami}, Lanco, Zorlak, Jerlagi}, Hajrovi}, Sarajli}, Ljutovi}, Mavrakovi}, Dervi{kadi}, Ke{an, Ablakovi}, [arac, Begovi}, ^engi}, Kapetanovi}, Tanovi}, Had`ihasanovi}, Pand`i}, Ni{i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u Carevoj d`amiji. Ku}a `alosti: Porodice Ribar br. 51/VIII.
POSLJEDNJI POZDRAV Dana 8. 10. 2011. godine navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od smrti na{eg dragog

No035345

na{oj dragoj

S velikom tugom javljamo na{oj rodbini, prijateljima i kom{ijama da nas je na{ mnogo voljeni suprug, otac, djed, ro|ak i prijatelj

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

prim. dr. LUKA (LUKE) KLJENAK
nakon duge i te{ke bolesti napustio 6. 10. 2011. u 71. godini. Sahrana }e se obaviti u subotu, 8. 10. 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju „Lav“. O@ALO[]ENI: supruga Bisera, k}erka Dijana, unu~ad Daniel i Mia, zet Dario, snaha Kosa sa k}erkama Antonijom i Violetom i njihovim porodicama, svastika Habiba sa suprugom Vefikom Had`ismajlovi}em i k}erkom Nevenom sa porodicom, svastika Jasminka sa suprugom Ratkom Grobur i djecom Tayanom i Sr|anom, prijatelji Radojka, Ejub i Darija Had`iselimovi}, kum Mladen Hakl sa Vesnom i djecom Ratkom i Mijom i njihovim porodicama, prijatelj dr. Zlatan Had`imurtezi}, te porodice Kljenak, Ezgeta, Me~evi}, ]orluka, Matkovi}, Red`i}, Jones, Had`iselimovi}, Had`ismajlovi}, Baji} i ostala rodbina i prijatelji Ku}a `alosti: ul. @rtava fa{izma br. 1/14. 111

KEMO - MEHMEDALIJA (ABDULAH) HRELJA
preselio na ahiret u ~etvrtak, 6. oktobra 2011. godine u 60. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 8. oktobra 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENA PORODICA
111

MUSTAFE (NASUF) KE^O SAD@IDI HALILOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Porodica Zukanovi}
1944-1tt

Svakim danom nam sve vi{e nedostaje{. Snagu pronalazimo u sje}anju na sretne dane provedene s tobom. Tvoje veliko srce imalo je mjesta za sve nas. Tvoji: supruga Duda, sin Muhidin, k}erka Ferida, snaha Dragana, zet Ned`ad, unu~ad Admir, Admira, Alen, Adi, Armela, Ena, snahe Christi i Cali, praunuka Hailey Neka ti je vje~ni rahmet. El-Fatiha 11590-1nd`

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

AZEM (OSMAN) PIND@O
preselio na ahiret u ~etvrtak, 6. oktobra 2011. godine u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 8. oktobra 2011. godine u 13.30 sati na porodi~nom mezarju [abanci - Trnovo. Prijevoz obezbije|en ispred O[ „Fatima Guni}“ u ulici Trg ZAVNOBiH-a u 11.30 sati sa zaustavljanjem ispred Doma kulture u Hrasnici, do mezarja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga Sejda, sinovi Admir i Rusmir, snahe Indira i Nejra, unuke Lejla, Nerina i Zara, brat ]amil, sestra Azemina, brati}i Amir i Almir, sestri}i Zijo, Edin, Osman i Emin, zet Alija, {ure Atif, Mumin, Hamza i Be}ir sa porodicama, te porodice Pind`o, Dokara, Mulaosmanovi}, Dedi}, Oru~evi}, Durmo, te ostala rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u ku}i `alosti u ulici 111 Trg ZAVNOBiH-a br. 2/IV.

POSLJEDNJI POZDRAV

ISMAR (SALIHA) \ERZI]
iznenada preminuo u 39. godini.
Sahrana }e se obaviti 8. 10. 2011. godine u 16.00 sati na gradskom groblju Vlakovo.

na{oj dragoj

SAD@IDI HALILOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: sin Fahrudin, snaha Vesna, prija Rosa i unuci Adi i Amar
1943-1tt

O@ALO[]ENI: majka Jasna, sestra Lila, sin Omar, djevojka Nerma, Edo i Alma sa porodicom, Jasmin i Anita sa porodicom, Emir i Sekina sa porodicom, [emsa sa porodicom, Tenza sa porodicom, porodice \erzi}, Selmanagi} [irbegovi}, \onlagi}, Kapetanovi}, Babi}, Ganibegovi}, Mufti}, te ostala rodbina i prijatelji 111

Dana 8. 10. 2011. godine navr{ava se 7 najbolnijih i najtu`nijih dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

ZAHID (MURAT) DELJO
na na{u dragu
Dragi babo, ne postoji rije~ koja mo`e da ubla`i ovu bol koju osje}amo, jer mi koji te volimo znamo kako je `ivjeti bez tebe. Hvala ti za svu ljubav koju si nam nesebi~no pru`ao. Pamtit }emo te po dobroti i plemenitosti, a u srcu zauvijek nositi i s ponosom spominjati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet.

majci na{eg prijatelja

SELMA (MEHMED) CVIKO
Bili ste roditelj najljep{ih ljudskih vrijednosti, uzor ~asnog `ivljenja vrijednog vje~nog po{tovanja i ljubavi. Molimo dragog Allaha d`ele{anuhu da vam podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. S po{tovanjem, Raja iz [vrakina - Slasti~arna.
11589-1nd`

AMRU HIRO[

Adnan, Samija, Elma
1907-tt

VOLIMO TE Tvoji najmiliji: supruga Izeta, k}erka Nermana, sin Alen i snaha Ilhana
11593-1nd`

Dana 8. 10. 2011 navr{ava se tu`na godina od preseljenja na ahiret nama dragog

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

na{em dragom

Pro{le su tri godine od smrti moje voljene prijateljice

MUFIDA (IBRAHIM) SOFTI]A

HAD@O (ARIF) KURTOVI]
iz Gacka

AMRA HIRO[
Molimo Uzvi{enog Allaha da mu podari lijepi D`ennet i da mu kona~no da smiraj du{i.

8. 10. 2008 - 8. 10. 2011.

S ljubavlju i po{tovanjem, supruga Mila, sin Samir, snaha Amela, unuk Damir i unuka Lajla
1755-tt

El-Fatiha Azema, Sajda, Samira i Amra sa porodicama
1921-tt

Ostat }e{ uvijek u mom srcu. Mira Durakovi}
p-71101

62

Subota, 8. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
Dana 26. 9. 2011. u 65. godini na ahiret je preselio

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

HAD@O (ARIF) KURTOVI]
iz Gacka exhumacija, 1939 - 1992.
stradao od zlo~ina~ke ruke 1992. godine u 53. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 8. 10. 2011. godine u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: brat Vehbija, sestre Mediha, Refika i Mirsada, zet Hivzija, snaha Mejra, sestri~ne, sestri}, brati~ne, brati}, amid`i}i, amid`i~ne, teti}i, teti~ne, te porodice Kurtovi}, Prguda, Pa{i}, Spahi}, ]atovi}, Zvizdi}, Karabeg, Radovi}, Pa~o, Keki}, Leper, Trebovi}, Maksumi}, D`ubur, ^ustovi}, Ba{i}, Hebib, Habe{, [estan, Dizdarevi}, Tanovi}, Jugo, Hatibovi}, Sari}, Babovi}, Krvavac, [akovi}, Demiragi}, Bo{njak, [kalji}, ^elik, Voloder, Ismailovi}, ]ehaji}, Omeralovi}, Ze}irovi}, Fazlagi}, Grebovi}, Talovi}, Hrustanovi}, Ka`ini}, Hasanbegovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 11553-1nd`

FEHIM (SEAD) LI[I]
D`enaza polazi u subotu, 8. 10. 2011. godine poslije ikindije namaza u 15.45 sati ispred Ferhatpa{ine d`amije u @ep~u. Ukop }e se obaviti na mezarju Trzna. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH Ispratna dova }e se prou~iti u ku}i `alost, Ulica Prva br. 59. O@ALO[]ENI: k}erka Lea, sestre Sadeta, Zineta i Lejla, unuka Zerina, tetka Sadeta, sestri~ne, teti~ne, teti} i amid`i}i sa porodicama, porodice Li{i}, Hasankovi}, Mali}begovi}, Hanjali}, Be{irovi}, [atara, Pa{i}, Smriko, Preld`i}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji ptt

SEAD (OSMANA) BE[I]
preselio na ahiret u petak, 7. 10. 2011. godine u 56. godini. D`enaza }e se klanjati u subotu, 8. 10. 2011. godine u 16,00 sati ispred Mekteba u Donjem Paprasku, a d`enaza }e se obaviti na haremu Donje Paprasko. O@ALO[]ENI: najka had`i Red`iba, sin Admir, brat Ibro, supruga Zekija, unuka Leila, nevjeste Aida, Ismija i Saliha, amid`a Zahir, daid`e Fadil i Hamdija, tetke Sa}a, Remza i Ramiza, strina Emina, dainica Fatima, te porodice Be{i}, Kadi}, Zebi}, Buri}, Delali}, Letuka, Memi}, Behrem, Omanovi}, [o{e, Maci}, Neziri}, [ubara, Kova~evi}, Topi}, ]osi}, ^ili}, Velagi}, Mujan, Babi}, Durakovi}, Me{i} i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji
PTT

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

RAHIMA (MEHMED) D@UHO, ro|. RAONI]
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

EHLIMANA (OSMAN) SEMI], ro|. BUZA
preselila na ahiret u petak, 7. 10. 2011. u 77. godini. D`enaza polazi u subotu, 8. 10. 2011. poslije ikindije namaza (15.45) ispred d`amije u Arnautovi}ima, a obavit }e se na greblju - haremu Rosulje u Arnautovi}ima. Tevhid }e biti prou~en poslije ikindije namaza u ku}i `alosti u Arnautovi}ima - Visoko. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: sin Ahmed - Hamo, brat had`i Hamdo, sestre Fatima, Kana i Ai{a, nevjesta Dinka, unuk Mirza, unuke Alma, Samra i Belma, zaova Fata, jetrva Zekija, te porodice Semi}, Buza, Muzaferija, Neimarlija, Tabak, Omerbegovi}, Gani}, Fazli}, Babi}, Ajdin, ^esovi}, Hajlovac, [abanovi}, Kova~evi}, Dervi{begovi}, Omanovi}, Omerovi}, Karaj~i} i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji PTT

preselila na ahiret u ~etvrtak, 6. 10. 2011. godine u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 8. 10. 2011. godine u 14.00 sati na porodi~nom mezarju D`uhe - Ustipra~a. O@ALO[]ENI: sinovi Osman, Zikret, Fikret i Izet, k}erka Izeta, snahe Mevzeta, Begza, Sadija i Fatima, unuci Elvedin, Jasmin, Sedin, Anel, Ermin, Eldin i Safet, unuke Ermina, Jasminka i Emina, praunuci Mirza, Aman i Benjamin, bra}a Ismet, Remzija, Himzo i Ibro sa porodicama, te porodice D`uho, Raoni}, Dizdarevi}, Selimovi}, Kar~i}, Zorlak, Mr{o, D`aferovi}, Zeba, Hurem, Begovi}, Majstori}, @uni}, Hod`i}, Ogle~evac, Sofovi}, Kadri}, Ra`anica, Mujezinovi}, [ari}, Mrdi}, Salihovi}, Kurti}, Fejzi}, Rami}, Me{i}, Be{irovi}, Omeragi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevihd }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.00 sati, Vitkovac 175, Boljakov Potok. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti sa polaskom u 10.00 sati, sa usputnim zaustavljanjem na Vije}nici u 10.30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

had`i HANKA-hanuma PA[ALI], ro|. MUJKI]
preselila na ahiret u petak, 7. 10. 2011. godine u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 8. 10. 2011. godine u 16.00 sati na starom mezarju Ahatovi}i. O@ALO[]ENI: suprug Fadil, brat Junuz, sin Sead, k}erka Sevda, snaha Mubina, zet Ibrahim, unuke i unuci Samir, Amela, Uzeir, Alisa i Lejla, brati}i i brati~ne, te porodice Pa{ali}, Mujki}, Vin~evi}, Pazalja, Mili}, Titori}, Maslo, Brdari}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 16.00 sati, ul. Panjina Kula 41. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

Dana 6. 10. 2011. u 68. godini preselio je na ahiret

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HIDAJETA (JUSUF) ABAZOVI], ro|. RED@I]
preselila na ahiret u petak, 7. 10. 2011. godine u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 8. 10. 2011. godine u 16.00 sati na mjesnom mezarju Vrbanja - Tar~in. D`enaza polazi ispred ku}e merhume u 15.45 sati. O@ALO[]ENI: k}erke Alma i Neira, unuka Farah, zetovi Asim i Sabahudin, brat Hidajet sa porodicom, brati} Nihad sa porodicom, djever Ramiz sa porodicom, te porodice Abazovi}, Red`i}, Horman, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 16.00 sati, ul. 9. brdske brigade bb, Tar~in. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

advokat ENVER (RA[IDA) ^AU[EVI]
D`enaza }e se klanjati u subotu, 8. 10. 2011. godine u haremu ^ar{ijske d`amije u Zenici, u 13.30 sati poslije podne namaza, a ukop }e se obaviti 9. 10. 2011. godine u Biha}u na mjesnom mezarju [ari}a greblje u 13.30 sati. Ispratna dova }e se prou~iti u ^ar{ijskoj d`amiji u Zenici. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: k}erke Envera, Edina, Ehlimana, Amal i Amani, zetovi, unu~ad, te 385-1ze ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SELMA (MEHMED) CVIKO, ro|. TUZLAK
preselila na ahiret u ~etvrtak, 6. 10. 2011. godine u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 8. 10. 2011. godine u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sinovi Fahrudin i Hajrudin, k}erke Fadila i Fahira, brat Ibro, zetovi [eval i Fadil, snahe Fatima i Bogdanka, unu~ad, praunu~ad, te porodice Cviko, Tuzlak, Kand`ija{, Klipo, Efendi}, Ta}i, Petrovi}, Dupljak, Bi`i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 14.00 sati, ul. Prvomajska 17. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{a draga

AI[A (MEHMEDA) D@IDI], ro|. BAV^I]
iz Pljevalja
preselila na ahiret u ~etvrtak, 6. 10. 2011. u 74. godini. D`enaza }e se klanjati i ukop obaviti u subotu, 8. 10. 2011. u 16.00 sati u Pljevljima. Tevhid }e se obaviti u ku}i `alosti. O@ALO[]ENI: suprug Juso, sinovi Faruk i Faik, snaha Lana, unu~ad Abid i Ramiz, brat Ru`do, sestra Mujesira, snahe Safeta i Nura, brati}i Haris i Memi{, brati~ne Meliha, Hidajeta, Amira, sestri} Edhem, djeveri Bajro i Jusuf, zaova Ai{a, jetrve Almasa i Irena, te porodice D`idi}, Bav~i}, Hatibovi}, @iga, Polimac, Pa{i}, Dobra~a, ^uturi}, D`aferovi}, Kurtagi}, Smaji}, Batoti}, kao i ostala rodbina i prijatelji 11570-1nd`

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HASNA (VEJSIL) HUSEINAGI], ro|. KE^O
preselila na ahiret dana 7. 10. 2011. u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 8. 10. 2011. godine, poslije ikindije namaza, u Kre{evu Crkvenjak u 16.30 sati. O@ALO[]ENI: suprug Munib, djeca Nermin, Sejda, Nermina, brat Mehmed, sestra Zula, snaha, zet, unu~ad, porodice Huseinagi}, Ke~o, Ibri{evi}, Muratovi}, Ali{anovi}, D`ihi}, Huseinovi}, Boja, Kabulovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti Crkvenjak 14 u 16.00 sati.
11594-1nd`

Sutra, 9. 10. 2011. navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od kako nas je napustila na{a najdra`a

SJE]ANJE

HA[IJA (ALIJE) VUKOTI]
Draga na{a majko, ovu tugu vrijeme ne lije~i. Mi smo ponosni na tebe, bit }e{ i ti na nas, jer si iza sebe ostavila one koji }e ti vje~no u~iti i dove ~initi, mole}i Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 9. 10. 2011. u ku}i `alosti, u 13.00 sati. Tvoji najdra`i: sin Almir, k}erka Altijana, sestra Fadila, unuci Kerim, Sajra, Emina, Adal, Adel, snaha Mirsada i zetovi Zejnil i Admir i mnogobrojna rodbina
11567-1nd`

Dana 8. 10. 2011. navr{ava se ~etrdeset dana od kako nije sa nama na{a voljena i nikad pre`aljena supruga, majka, punica, svekrva i baka

PETRA BA[AGI], ro|. SAVI]
Voljena na{a, bilo je beskrajno lijepo i sretno `ivjeti sa tobom, a neizmjerno bolno i tu`no `ivjeti dalje bez tebe, ali dok je nas, `ivjet }e{ u na{im srcima. Tvoj suprug Ramo, djeca Rifa, Zlatko i Merima, zetovi Mirsad i Muhamed, snaha Senada, unu~ad Selma, Alisa, Rijad, Mia i Mustafa Dana 8. 10. 2011. u 08.00 sati, slu`it }e se parastos u Pravoslavnoj crkvi u Novom Sarajevu.
11571-1nd`

Dnevni avaz

subota, 8. oktobar/listopad 2011.

63

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom

ISKU
Tvoji: Gana, Omar, Ado, Kemo, Fe|a, D`eno, Mi{ko, Sejo i Adi
11595-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A BROJ: 065-0-Mal-06-000130 Sarajevo, 02. 09. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Sandra Stare, po tu`bi tu`itelja Telekom Srpske A.D. Banjaluka, SRJ Mobilna Srpska, ul. Mladena Stojanovi}a br. 4., protiv tu`ene CEROVINA BILJANE iz Isto~nog Sarajeva, ul. Ivani}i br. 39. Lukavica, radi duga u iznosu od 204,93 KM, na osnovu ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH objavljuje

ISMARU
Tvoji: Sena i Reuf, Emir i Lejla, Amra, Tarik, Kemal, Kamran, Fejsal sa porodicama Ganibegovi}, Kari} i Mufti}
11595-1nd`

Tu`itelj je dana 05. 01. 2006. godine kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog, radi isplate duga u iznosu od 204,93 KM, te predlo`io da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju na ime duga isplati izhnos od 204,93 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospije}a svakog pojedina~nog ra~una, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Ovim putem dostavlja se tu`ba na odgovor, u smislu odredbi ~l. 69., 70. i 71. ZPP-a FBiH, pa je tu`ena du`na da najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev, te navesti druge podatke koji u skladu sa odredbom ~l. 334. ZPP-a FBiH mora sadr`avati svaki podnesak. Ako tu`ena osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`ena zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`ene. Ako tu`ena, kojoj je tu`ba uredno dostavljena ne dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti odluku u smislu odredbi ~l. 182. st. 1. ZPP-a FBiH (presuda zbog propu{tanja). Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj plo~i suda, te se ista obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. STRU^NI SARADNIK Sandra Stare NAPOMENA: Odgovor na tu`bu se mo`e podnijeti putem po{te pozivom na broj gornji ili putem prijemne kancelarije Op}insko suda u Sarajevu u ulici [enoina broj 1.

OGLAS

POKOPNO DRU[TVO

""BAKIJE" BAKIJE
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763

SARAJEVO

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
mobitel 00387 (0)61 131-788 00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122 mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba

SARAJEVO: Tešanjska 24A, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441;

GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251; TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477

MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890;

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva.

Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718;

424 - 440;

Iz minute u minutu

64

Dnevni avaz, subota, 8. oktobar/listopad 2011.

sport

EURO 2012. Reprezentacija BiH deklasirala Luksemburg i osigurala

Misimovi} posti`e gol iz penala

(Foto: J. Had`i})

Za najljep{e poteze na utakmici zaslu`ni su Misimovi} i Pjani}
Prva dobra prilika. prona{ao D`eku, 4koji se oslobodio aliMisimovi} jeLuksemburga do~uvara i {utirao sa sedam-osam metara malo iskosa, je golman bro intervenirao. Jo{ jedan D`ekin 11 ra, ali neprecizan.poku{aj, sa dvadesetak metaTre}a sre}a. Mujd`a je centrirao, a glavom, u poslao 12 u suprotanmaniru vrhunskog strijelca,- D`eko loptu ugao luksembur{kog gola 1:0! Kakva sa 20 metara pogodio ra{lje proti15 udarca majstorija! Misimovi} je iz slobodnog vni~kog gola za 2:0. Ibi{evi}a, Misimovi} rutinski pogodio 22aPenal za BiH!jeAnte Bukvi} oboriozaje3:0. D`eko je nakon Pjani}eve {utirao sa strane, ali 30petnaestak metara s desne solo akcijeje D`onatan @uber (Jonathan Joubert) odli~no odbranio. Luli} centrirao, Pjani} maestralnim 36zom izjevoleja sa 14ametara povisio na 4:0.poteNovi udarac Pjani}a, 40vni~kog golmana. ali direktno u protiNeuspje{an poku{aj 43ntar{uta Misimovi}a.Papca glavom nakon cePjani} je metara proma{io skoro prazan gol. 47sa desetakasistirao Misimovi}u, ali je Zvjezdan U strijelcima je i Haris 51u kvalifikacijama. Medunjanin, po tre}i put Ibi{evi} 55okvir. je bio sam pred golom, ali je proma{io

Prolom oblaka i poplava golova

Bravo „Zmajevi“! Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ide u bara`, najmanje, a u utorak }emo se u Parizu protiv selekcije Francuske poku{ati izboriti za jo{ vi{e - za direktan plasman na Evropsko prvenstvo 2012. godine u Poljskoj i Ukrajini! Za razliku od pro{lih nekoliko utakmica u Zenici, kada smo na jedvite jade dolazili do bodova, sino} smo se u pravom prolomu oblaka iskalili nad nejakim, ali ne ba{ potpuno naivnim Luksemburgom, demonstriraju}i zbog ~ega smo ozbiljan kandidat za Euro.

Francuzi, cuva
Na{ tim ve} nakon 22 minute imao visoku prednost od 3:0
Radost na Bilinom polju: Velika pobjeda reprezentacije BiH kao najava okr{aja u Parizu

U utorak u Parizu okr{aj

Plava furija
Bilo je ba{ kao {to smo i selektor Safet Su{i} i svi mi pri`eljkivali. Pape je `elio brze golove, a ofanzivna ka`njeni~ka ekspedicija koju je izveo na teren, na ~elu s napada~kim tandemom Edin D`eko - Vedad Ibi{evi}, potrudila se da nam ve} nakon ne{to vi{e od 20 minuta osigura tri gola prednosti. Ba{ kao {to je bilo u prvoj utakmici u Luksemburgu,

(Foto: S. Jordamovi})

U Parizu mogu igrati svi
U Francuskoj }e mo}i igrati svi, jer od fudbalera koji su u utakmicu u{li s jednim `utim kartonom, niko nije dobio opomenu. Ruku na srce, kartoni zaista nisu bili potrebni, ali }emo u Parizu morati paziti da nam opomene ne desetkuju ekipu za bara`.

plava furija nesretnim gostima nije omogu}ila ni trunkicu nade da bi nam u Zenici mogli otkinuti komadi} plijena. Za razliku od doma}ih susreta s Rumunijom, Albanijom i Bjelorusijom, nervozi ovog puta nije bilo mjesta, jer su Edin D`eko i Misimo-

vi} za svega 22 minute potpalili pokislo i promrznuto Bilino polje, osigurali nam tri gola prednosti i drugi uzastopni plasman u bara` jednog velikog takmi~enja.

Snizili tempo
Nakon tri postignuta gola, mogli smo odahnuti i

Biv{i asovi ispra{ili novinare

Predigra utakmici na Bilinom polju

Akteri utakmice: Igra ma~ke i mi{a u zeni~koj Areni

(Foto: J. Had`i})

Predigra utakmici izme|u BiH i Luksemburg bio je duel izme|u biv{ih reprezentativaca i selekcije novinara u kojoj su nekada{nji profesionalci dobrano ispra{ili pripadnike sedme sile i podsjetili se ko je, jo{ uvijek, gazda na terenu.

O rezultatu treba re}i da je brojanje prestalo kod 12. gola za nekada{nje asove, koje su predstavljali Muhamed Konji}, Elvir Boli}, Omer Joldi}, Senad Brki}, Vlatko Glava{, Almir Tolja... Utakmica je odigrana u M. T. zeni~koj Areni.

Plejada golova po~ela je udarcem Edina D`eke

sport

Dnevni avaz, subota, 8. oktobar/listopad 2011.

65

najmanje plasman u bara`

jte se!
za direktan plasman na Euro
Navija~i BiH pred stadionom Bilino polje
(Foto: J. Had`i})

Zenica ponovo bila u plavo-`utim bojama

Ni hladna ki{a nije pokolebala bh. navija~e
Navija~i su stigli iz svih krajeva BiH i iz inostranstva
A oni su, iz svih krajeva Bosne i Hercegovine i inozemstva, ve} u ranim jutarnjim satima po~eli pristizati kako bi pulenima Safeta Su{i}a pomogli da {to lak{e do|u do pobjede, a vrijeme do po~etka utakmice kratili su u obli`njim kafi}ima. Skoro sat vremena pred po~etak utakmice tribine Bilinog polja bile su dobro poDugo o~ekivana ki{a, zapljusnula je Zenicu samo dva sata pred po~etak sino}nje utakmice, ali ipak ni najmanje nije utjecala na dobro raspolo`enje na{ih navija~a.

Miralem Pjani} o svom nasljedniku

punjene, pjesma nije prestajala. Na{i reprezentativci, koji su oko 19,15 sati iza{li na zagrijavanje, a do~ekani su velikim pljeskom i ovaciV. B. jama.

BiH

5 (4:0) 0 Luksemburg
BiH Begovi} Mujd`a 7 Luli} 7 (66. Maleti} -) Spahi} 7 Papac 7 Rahimi} 7,5 (59. Zahirovi} -) Pjani} 7 Misimovi} 8 Medunjanin 7,5 (64. Ibri~i} -) Ibi{evi} 6,5 D`eko 7,5 Selektor: Safet Su{i} LUKSEMBURG @uber 7 [nel 5 Blez 5,5 Bukvi} 5 Mu~ 5 Betmer 5 Pajal 5 Levek 5 Gerson 5 Laterca 5 (83. Jani{ -) Da Mota 5 (44. Joahim 5) Selektor: Luk Holc

Stadion Bilino polje u Zenici. Gledalaca: 13.000. Sudija: Sajmon Li Evans (Vels) 7. Pomo}nici: Edvard Kin i Alun Bur (obojica iz Velsa). Strijelci: 1:0 - D`eko (12), 2:0 - Misimovi} (15), 3:0 Misimovi} (22 iz penala), 4:0 - Pjani} (36), 5:0 - Medunjanin (51). @uti kartoni: Bukvi}, Mu~, Levek (Luksemburg). Igra~ utakmice: Zvjezdan Misimovi} (BiH) 8.

Uo~i dvije posljednje utakmice u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2012. godine Miralem Pjani} dao je intervju za luksembur{ki „Tageblatt“.

Mirza Mustafi} }e biti veliki igra~

Intervju za luksembur{ki „Tageblatt“ Mustafi}: Kora~a istim putem kao Pjani}

sniziti tempo utakmice te se po{tedjeti rizika od povreda na te{kom i vodom natopljenom terenu Bilinog polja. Nismo prestali napadati, ali zahvaljuju}i visokom

@rijeb bara`a u ~etvrtak
@rijeb bara`a bit }e odr`an dva dana nakon {to u Parizu zavr{imo ciklus. U slu~aju da budemo iza Francuza, ime protivnika u plej-ofu saznat }emo 13. oktobra. Utakmice su na programu 11. i 12. te 15. novembra.

vodstvu, nije vi{e bilo ni trunkice nervoze pa smo u miru kovali planove o novom re{etanju mre`e luksembur{kog golmana D`onatana @ubera (Jonathan Joubert). Iako smo na poluvrijeme oti{li zadovoljniji nego {to smo se nadali, s rezultatom od ~ak 4:0, Su{i} u svla~ionici nije ostavio nikoga. Pape je po~eo mijenjati tek sredinom drugog poluvremena, pripremaju}i miran kraj, ali su se akcije i dalje redale pa su Luksembur`ani na kraju mogli biti i zadovoljni sa „samo“ 5:0. A zadovoljni smo bili i mi, jer u utorak idemo na veliki megdan u Pariz. Francuzi, M. TANOVI] ~uvajte se!

Pjani} je govorio o vezama s Luksemburgom, zemljom u koju je do{ao kao je-

dnogodi{njak, te s Francuskom, u kojoj je stasao kao igra~. Pri~ao je i o kontakti-

ma koje gaji sa svojim doju~era{njim saigra~ima iz mla|ih selekcija Luksemburga, za koje je igrao, o prelasku u Romu, ali i o svom budu}em nasljedniku. - Ne znam sve mlade igra~e, ali Mirza Mustafi} (13 godina, Mec) mo`e biti vrlo dobar igra~. On ima ogromne kvalitete. Pred njim je dug put, ali ako ovako nastavi, bit }e veliki igra~ - kazao je Pjani}. Mirza kora~a istim putem kao i Miralem - obojica su porijeklom iz Kalesije, o~evi su im igrali u kalesijskom Jedinstvu i zvorni~koj Drini da bi poslije karijere nastavili u Luksemburgu. Na Mustafi}a su, navodno, oko ve} bacili skauti Fiorentine, Ajaksa i BarceF. S. lone.

Zavr{ena misija Nijemca

[tange odstupa s kormila Bjelorusije
Fudbalski savez Bjelorusije objavio je ju~er da }e Bernd [tange (Stange) odstupiti sa mjesta selektora na kraju kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2012. Nakon sino}nje utakmice protiv Rumunije u Bukure{tu, njema~ki stru~njak u utorak }e posljednji put sjediti na bjeloruskoj klupi, u prijateljskom susretu sa Poljskom. [tange je Bjelorusiju preuzeo u julu 2007. i zaslu`an je za skok reprezentacije na FIFA-inoj rang-listi do rekordnog 36. mjesta u februaru. No, 63-godi{njak ipak nije odveo ekipu ni na jedno veliko takmi~enje. U ovim kvalifikacijama Bjelorusija je izgubila obje utakmice od BiH, u Minsku sa 0:2 i u Zenici sa 0:1.

[tange: Za kormilom ~etiri godine

$$

Dnevni avaz, subota, 8. oktobar/listopad 2011.

IFHJ

MLADI Nakon visokog poraza U-21 reprezentacije u Ingolštatu

Pehlić: Prva povreda u karijeri

Kada se krajem aprila povrijedio u meču s Olimpicom, Edin Pehlić ni slutio nije da će skoro šest mjeseci biti van stroja. Standardni prvotimac Sarajeva, koji se prošle zime vratioiz inozemstva na Koševo, s nestrpljenjem očekuje povratak na teren. - U prvi mah mislilo se da se radi samo o meniskusu i da ću operacijom riješiti sve probleme. Ispostavilo se, međutim, dasam dugovukao povredu prednjih križnih ligame-

8H=ć= IA = JAHA = IH šAIJ AIA?E F=KA

Edin Pehlić, napadač Sarajeva 

EA?E @=E == >H>= = @HKC AIJ
Rezultat je previsok, pogotovo zato što smo imali dobre šanse, kaže Vlado Jagodić

nata zbog čega je mišić izgubio na svojoj funkcionalnosti. Na svu sreću, sada je situacija mnogo bolja. Već desetak dana treniram s ekipom i vjerujem da ću odigrati koji meč do kraja jesenjeg dijela polusezone - kaže Pehlić. Zanimljivo je da je iskusnom napadaču ovo prva povreda u karijeri. - Bašću jedobrozapamtiti. Moram biti strpljiv, slušati savjete liječnika i onda se potpuno spreman vratiti u bordo dres. A. Dr.

Naš tim uoči početka utakmice

U današnjem komšijskom derbiju između Viteza i Iskre debitiraju treneri Mario Ćutuk i Nedžad Selimović. Obje ekipe startale su loše u Prvoj ligi Federacije BiH i žele što bolji rezultat, kojim bi pobjegle s dna tabele. - Nisam imao mnogo vremena za upoznavanje momčadi, ali se nadam da smo u ova dva dana uspjeli vratiti nogometaše u ritam kako bismo protiv neugodnog protivnika ostvarili važnu pobjedu - rekao je Ćutuk. Ni Selimović nije imao mnogo vremena za upoznavanje tima, ali ne krije umje-

ĆKJK E 5AELEć @A>EJEH=K K šEI @AH>EK

Vitez i Iskra s novim trenerima

(Od specijalnog izvještača “Dnevnog avaza” iz Ingolštata) Poraz od 0:3 je zaslužen, ali možda ipak malo previsok u odnosu na igru koju su mladi reprezentativci Bosne i Hercegovine prikazali protiv domaćina Njemačke u utakmici grupe 1 kvalifikacija za Evropsko prvenstvo U-21. Ovako smatra i selektor Vlado Jagodić. - Očekivali smo ovakvu utakmicu. Nijemci su potvrdili zašto su apsolutni favoriti u grupi. Rezultat od 3:0

je pomalo i previsok, pogotovo nakon izglednih šansi Miroslava Stevanovića i Nemanje Bilbije. Bili smo ravnopravan protivnik u drugom poluvremenu, na trenutke i bolji od Nijemaca. Igračima čestitam na borbenosti. Sada se svi okrećemo Kipru, koji, ako želimo biti drugi, moramo pobijediti - izjavio je Jagodić. Sa četiri pobjede iz četiri utakmice i gol-razlikom od 15:1, Njemačka se, prema očekivanju, izdvojila na čelu i praktično već sada riješila pitanje ko će biti pobjednik

Rezultati: Njemačka - BiH 3:0, Grčka - San Marino 2:0, Kipar - Bjelorusija. Iduće kolo: San Marino Njemačka (ponedjeljak, 20.15 sati), BiH - Kipar (utorak, 17), Bjelorusija Grčka (utorak, 18).
1. Njemačka 2. Grčka 3. BiH 4. Bjelorusija 5. Kipar 6. San Marino 4 3 3 3 3 4 4 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2 4 15:1 12 6:3 6 4:4 4 4:4 4 7:6 3 0:18 0

/HKF= 

grupe. Nama ostaje borba za drugo mjesto i eventualni plasman u doigravanje. - Bila je ovo suverena pobjeda, kojom smo došli korak bliže cilju. Vodstvo od dva gola razlike omogućilo nam je da u drugom poluvremenu igramo mirnije, mada smo previše držali loptu u posjedu i uopće nismo igrali prema naprijed - rekao je nakon utakmice njemački selektor Rainer Adrion. Utakmici su prisustvovala 4.192 gledaoca, od kojih su trećina bili naši navijači. O. BOŠKAILO

Gudelj i Ćutuk: Očekuju pobjedu

Famos SAŠK Napredak - Jedinstvo, Krajišnik - Branitelj, Orašje - Bratstvo, Krajina - Omladinac, Goražde - Rudar, Vitez - Iskra, Gradina Unis, Budućnost - Čapljina (sve utakmice igraju se danas od 15.30 sati).

2=HLE ' =

renu dozu optimizma. - Očekuje nas teška utakmica, jer je i Vitez, kao i mi, imao loš start. Mi smo, kao gosti, možda u maloj psihološkoj prednosti. Mudrom i strpljivom igrom možemo do povoljnog rezultata najavio je Selimović. Utakmica počinje u 16.30 sati,a suditće AdisMulahasanović iz Sarajeva. Iz oba tabora uputili su apel navijačima na fer i korektno ponašanje kako bi susret protekao u sportskojatmosferi. S. P.

w

Parovi 9. kola: Danas (15.30 sati): Sloboda - Drina HE, Mladost - Drina (Z), Radnik - Podrinje, Rudar - Modriča Maxima, Laktaši - Proleter, Crvena zemlja - Sloga; Sutra (15.30):Sloboda-Sutjeska. G. I.

2HL= EC= 45

Darku Vojvodiću je prvenstvena pauza, kako kaže, došla u pravo vrijeme. Igrači su fizički prilično nespremni s obzirom na to da je većina propustila makar dio ljetnih priprema. To se moglo primijetiti u svakoj Slobodinoj utakmici. - Prinuđeni smo da sve, praktično, radimo ispočetka. To znači da moramo raditi na stjecanju fizičke spreme. Debelo kaskamo i u ovoj pauzi to nam je prioritet. Slično mi se desilo i kada sam bio trener u zvorničkoj Drini, kada smo tek pred kraj prvenstva dostigli optimalnu formu. No, ovo je sada naša realnost i na nama je da što bezbolnije prevaziđemo ovaj period. Zato, najvjerovatnije, nećemo ni igrati testne utakmice u pauzi. Ozbiljne ekipe iz Premijer lige sada se samo nadograđuju, a mi smo na početku - kaže Vojvodić te podvlači da na treninzima vlada dobra atmosfera i da igrači rade odlično. Slobodu je prije nekoliko dana pojačao veteran Alen Mešanović, a

-EH =I=FLEć FL K 5>@E

Slobodi stigao još jedan bivši igrač

Policajci iz Tuzle u Holandiji

Tuzlanska ekipa uoči polaska na put

Kasapović: Pravo nastupa protiv Zvijezde

treninzima se priključio još jedan nekadašnji igrač s Tušnja. Emir Kasapović trebao bi u ponedjeljak biti registriran i vjerovatno će imati pravo nastupa već za narednu utakmicu, protiv Zvijezde 15. oktobra. E. M.

Ekipa sastavljena od policijskih službenika iz Tuzle, otputovala je jučer u holandski grad Ajbergen, gdje će braniti titulu prvaka svijeta u malom nogometu. Lani su tuzlanski policajci bili najbolji u veteranskoj kategoriji (više od 35 godina). - Uspjeli smo odraditi i neke male pripreme i spremno dočekujemo Prvenstvo. Još ne znamo imena protivnika, ali su nas organizatori obavijestili da ćemo u jednoj od grupa biti nosioci. Iskreno se nadamo da ćemo i ove godine na Prvenstvu pružiti dobre i efikasne partije - rekao je jedan od trenera Zoran Teofilović. Uz njega, ekipu od 15 igrača vodit će i Dževad Kornad. E. M.

6K=?E >H=A ILAJIK JEJKK K = CAJK

IFHJ

Dnevni avaz, subota, 8. oktobar/listopad 2011.

$%

Međunarodni fudbal

LIGA PRVAKA Rukometaši Bosne su autsajderi na današnjem gostovanju Zagrebu

+E E>AćE KLAHEL FH=
Iako imamo velike probleme, pokušat ćemo raditi tako da budemo najbolji onda kada to bude najpotrebnije, kaže trener Irfan Smajlagić
vljivao uoči početka kampanje u ovoj sezoni. - Imat ćemo zaista velike probleme tokom ove jesenje polusezone, jer neće biti Igora Karačića, ključnog čovjeka u fazi napada, Josip Pažin, kojeg smo kroz treninge profilirali da bude glavni igrač odbrane, još neće moći igrati, a nema ni Sandra Uvodića, golmana s iskustvom iz Lige prvaka kazao je Smajlagić, koji je, između ostaloga, krivca zbog trenutne situacije našao i u vrlo turbulentnom pripremnom periodu, ali i u sebi. - Kada se Uvodić povrijedio, zbog privatnih obaveza, nije me bilo dva dana. Dakle, za dva dana uspio se povrijediti tako da odsustvuje dva mjeseca, jer je na treningu igrao mali nogomet... Da ne govorimo o tome da se svakodnevno tokom trenažnog procesa neko požali na povredu. A to je zato što u hodu moramo rješavati stvari i razmišljati o rezultatu - riječi su Smajlagića. Na pitanje da prokomentira slabiju formu Zagreba
Izvan terena još 10 dana

GrRukometaši Bosne večeras će (20.15 sati) u zagrebačkoj Areni pokušati izgubiti sa što manjom razlikom. Svaki drugi cilj bio bi pretenciozan. Trener Irfan Smajlagić u velikim je problemima, a i da nije, hrvatski prvak bio bi izraziti favorit i protiv kompletnih “Studenata”. Prošle je sezone, recimo, Bosna tamo doživjela najuvjerljiviji evropski poraz otkako igra Ligu prvaka (17:34), a sada će biti desetkovana. U posljednja dva meča i poraza, protiv Šafhauzena i Metaloplastike u Regionalnoj ligi, potvrdilo se ono što je Smajlagić naja-

Roben operisao preponu
Samo što se vratio treninzima nakon pet sedmica duge pauze zbog povrede, krilo Bajerna iz Minhena, Holanđanin Arjen Roben (Robben) podvrgnut je operaciji prepone pa će odsustvovati jošdeset dana, objavio je lider Bundeslige. - Roben je imao upalu prepone, a upravo zbog čestih upala, odlučili smo da mu je potrebna operacija - kazali su iz ljekarskog tima Bajerna. sa početka sezone, kazao je: - To je razumljivo. Zagreb može napraviti tri postave, toliko ima dobrih igrača, a njihov trener zna šta znači tempirati formu. Nije toliko bitno igrati dobro kada tome nije vrijeme. Oni će raditi, a i nama je to cilj, tako da budu u najboljoj formi onda kada to bude najpotrebnije - smatra Smajlagić. A. Č.

Drugo kolo: Šafhauzen - Barcelona 26:30, Zagreb - Bosna (20.15 sati), Šamberi - Savehof (17).
1. Barcelona 2. Šafhauzen 3. Zagreb 4. Šamberi 5. Savehof 6. Bosna 2 2 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 58:51 60:53 30:26 25:28 26:30 23:34 4 2 2 0 0 0

/HKF= )

Gorenac: Desetkovani povredama 

>HL= IAJ I >E
Trener Zagreba Ivica Obrvan uvjeren je u trijumf svog tima. - Vjerujem kako ćemo nastaviti pobjednički niz i protiv Bosne, od koje smo osjetno bolji protivnik. Još nisam imao vremena detaljnije ih analizirati, ali uz puni angažman, očekujem pobjedu. Nadam se da će gledaoci imati priliku gledati jednu lijepu rukometnu predstavu - kazao je Obrvan, dok je lijevi vanjski Josip Valčić naglasio da će se igrači posebno “napaliti” na bh. prvaka.

Veron se oprašta 31. oktobra
Huan Sebastijan Veron (Juan), nekadašnji argentinski reprezentativac i vezni igrač Estudijantesa iz La Plate, najavio je da će prvenstvena utakmica protiv Rasinga 31. oktobra biti, ujedno, i njegova oproštajna. Tridesetšestogodišnji Veron proveo je posljednjih šest sezona u Estudijantesu. Za to vrijeme dva je puta bio državni prvak i jedanput prvak Južne Amerike. Prije toga je igrao za Boku juniors, Sampdoriju, Parmu, Lacio, Mančester junajted, Čelzi i Inter. Za reprezentaciju Argentine igrao je 79 utakmica i postigao devet golova.

Nezaposleni Italijan iz Firence Đanluka Roki (Gianluca Rocchi) bio je više nego prestravljen kada je počeo dobivati prijetnje smrću, jer čovjek nije uradio ništa loše. Jedino za šta je “kriv” je to što se zove isto kao i sudija nedavnog derbija Serije A između Intera i Napolija (0:3), koji je drastično oštetio milansku ekipu. Roki, koji je iz Toskane, iste regije kao i njegov imenjak sa značkom nogometnog sudije, kaže da je ipak brzo shvatio o čemu je riječ.

Đ=KE 4EK FHEAJA IHćK

Problem mu ime

Jednog dana desit će se da neću osjetiti bliskost s igračima, kao što će doći i dan kada oni neće osjetiti bliskost sa mnom, kaže trofejni trener
Sudija Roki: Oštetio Inter

/L=H@E= AćA @KCHčE KCLH I *=H?A
stalno morate razmišljati o tome, da možda sutra nećete biti na tom mjestu - kazao je Pep u jučerašnjem izdanju katalonskog lista “Sport”. - Radim bolje ako mislim da imam slobodu u odlučivanju o svojoj sudbini. Potpisivanje ugovora na duže staze učinilo bi me veoma nervoznim, a tada bih sasvim sigurno izgubio svu svoju strast. Upitan za budućnost, Gvardiola nije mogao reći ništa spektakularno. - Nemam pojma o budućnosti. Ako me budu željeli u Barceloni i ako se ja budem osjećao lijepo, ostat ću. Ako me ne budu željeli, otpustit će me, a ja ću učiniti sve što nakon toga ide. U ovoj profesiji primorani ste donositi odluke u zavisnosti od dešavanja. Jednog dana desit će se da neću osjetiti bliskost s igračima, kao što će doći i dana kada oni neće osjetiti bliskost sa mnom. Tada ću morati raditi nešto u čemu ću biti zadovoljniji i sretniji, gdje ću pokušati ostvariti svoje planove - kazao je Gvardiola. (A. Č.)

Katalonski stručnjak želi imati slobodu u odlučivanju

Preminuo veznjak Lokerena
Francuski veznjak Žulijen Baileul (Julien Bailleul) preminuo je nakon “duge bolesti”, objavljeno je na internetskoj stranici fudbalskog kluba Lokeren, čiji je Baileul bio član. Francuz je prošle jeseni prestao igrati fudbal nakon što je osjetio probleme sa stomakom.

Vučinić: Rano je za titulu
Napadač Juventusa Mirko Vučinić rekao je da je još rano pričati o utrci za titulu prvaka Italije, iako torinska “stara dama” igra veoma dobro na početku šampionata. - Evidentno je da imamo jaku ekipu i čini mi se da možemo mnogo. Ipak, titula se ne osvaja najesen i čeka nas dug put - riječi su Vučinića. Juventus je u posljednjoj prvenstvenoj utakmici savladao Milan sa 2:0 i dijeli prvo mjesto s Udinezeom. (A. Č.)

- Ovo nije prvi put da dobivam prijetnje. Upravo zbog toga i pratim suđenje svog imenjaka, da znam trebam li sutra očekivati telefonske pozive. Uvijek se nadam da će dobro odraditi posao, jer nije lijepo čuti neki mračni glas kako preko telefona govori da će me ubiti - rekao je Roki. (M. T.)

Trener Barcelone Pep Gvardiola (Guardiola) kazao je da ne želi dugoročni ugovor s Barcelonom, jer mu je potreban osjećaj slobode pri odlučivanju kada je riječ o njegovoj budućnosti. Trofejni trener do sada je, od kada je imenovan za trenera Barcelone, preferirao jednogodišnje ugovore, koje je do sada produžavao. Njegov sadašnji ugovor istječe naljeto 2012. - Svakog dana razmišljam kao da ću sutra otići. Kada radite ovaj posao,

$&

Dnevni avaz, subota, 8. oktobar/listopad 2011.

IFHJ

Jahić: Prekinuo igračku karijeru

Kontrolna utakmica protiv košarkaša Bosne ASA BH Telecoma u Sarajevu, koju je izgubio sa 81:85 i u kojoj nije igrao novajlija Nino Vlaić, pokazala je da se zenički Čelik dobro pripremio za start sezone. Najveće pojačanje je američki plej Kit Bo Ričardson (Keith Boo Richardson), koji sjajno razigrava mlađe saigrače (prosjek starosti ekipe je 20 godina i tri mjeseca). - Odigrali smo relativno dobru utakmicu. Ima još vremena do početka sezone da se neke stvari poprave. Vlaić je zbog bolova u leđima 

=FEJA =DEć LE IFHJIE @EHAJH

Čelik uoči nove sezone

*EJE JHAAH *IA KLEA A E=L
I pored svih nedaća, ovo je klub od imena i ugleda, kaže povratnik na klupu sarajevske ekipe
Upravni odbor Košarkaškog kluba Bosna ASA BH Telecom održao je u četvrtak sjednicu na kojoj je trebao biti imenovan novi šef stručnog štaba. No, odluka je prolongirana za jučer poslije podne, kada je potvrđeno da će novi kormilar sarajevskih “Studenata” biti Hamdo Frljak. Nekadašnji igrač više bh. klubova još je u sezoni 2002/2003. sjedio na klupi Bosne. Počeo je kao pomoćni trener da bi, nakon odlaska Draška Prodanovića u oktobru 2002., već nakon dva kola Jadranske lige preuzeo dužnost šefa struke. Frljak je potom, između ostalog, po tri sezone radio u Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Od jučer je ponovo u Bosni.

KOŠARKA Hamdo Frljak imenovan za kormilara “Studenata”

bio pošteđen - kaže trener Ivica Marić, u čijem su sastavu najefikasniji bili Ričardson (21 poen) i drugi novajlija Mirza Hrnčić (18). Utakmicuprotiv Bosnenijeigrao ni dosadašnji kapiten Haris Jahić, koji se oporavio nakon ljetošnje operacije koljena, ali zbog mogućnosti obnavljanja povrede, neće igrati naredne sezone. Jahić je, praktično, završio igračku karijeru, ali će ostati u klubu u ulozi sportskog direktora i trenera mlađih selekcija. Novi kapiten je 21-godišnjiAldinDedić. V. B.

Rimski Virtus nastoji vratiti u domovinu najboljeg italijanskog košarkaša Andreu Barnjanija (Bargnani). Predsjednik VirtusaKlaudio Toti potvrdio je da pregovara sa 26-godišnjim centrom, inače rođenim Rimljaninom, koji zbog obustave rada u američkoj NBA ligi razmatra mogućnost povratka u Evropu. - Problem može predstavljati veliko osiguranje kojim bismo morali pokriti Barnjanijev NBA ugovor s Toronto reptorsima - izjavio je Toti. Ukoliko potpiše za Virtus, Barnjani (213 centimetara), koji je u prošloj sezoni bio vodeći strijelac Toronta sa više od 20 poena u prosjeku, postao bi saigrač naših repre-

*=H=E K ĐA@LEć= E /H@Eć= K 8EHJKIK

Rimljani žele NBA zvijezdu

7 IFHJK A ILA JLHA
Frljak kaže da je, u dogovoru s upravom kluba, planirano da saradnja traje na duže staze. - U sportu je uvijek sve otvoreno, teško je reći da ćeš za dva dana biti u klubu, a kamoli za dvije ili tri godine. Bitno je da počnemo raditi pa ćemo vidjeti koliko ćemo postići - rekao je Frljak.

Frljak je u sezoni 2002/2003. već bio trener Bosne

- I pored svih nedaća, Bosna je klub od imena i ugleda, čiji poziv, posebno kada je riječ o treneru iz BiH, na neki način imaš i obavezu da prihvatiš. Na nama je da učinimo sve da vratimo klub na staze koje zaslužuje - kaže 49-godišnji Frljak. Njegov asistent bit će Sabahudin Bašović, koji je u posljednja dva mjeseca vodio Bosninu ekipu nakon što je doskorašnji bh. selek-

tor Sabit Hadžić odustao od ponude da preuzme dužnost glavnog trenera. - Vjerujem u uspješnu saradnju, cijenim iskustvo koje Bašović posjeduje, posebno u radu sa mladim igračima - ističe Frljak. Bosna će novu prvenstvenu sezonu otvoriti 15. oktobra protiv Brotnja. Već danas, “Studente” u Mostaru očekuje kontrolni meč protiv Zrinjskog. E. J.

Barnjani: Problem osiguranje

zentativaca Nihada Đedovića i NemanjeGordića. (E. J.)

I dok najzagriženiji ljubitelji košarke i dalje tugujuzbog toga što je nakon 65 godina ugašen KK Sloboda, jedan od sportskih simbola grada, s radom je počeo kolektiv koji bi trebao zauzeti njegovo mjesto. Nakon izborne sjednice Skupštine Omladinskog košarkaškog kluba Sloboda, u dvorani Mejdan javnosti susepredstavili čelnicinovogkolektiva te igrački i trenerski kadar. - Igračima, od kojih najstariji ima

6K=?E IJ=HJ=K I KEHE=

Predstavljen OKK Sloboda

20 godina, i trenerima željeli smo pokazatiko,zapravo,stoji izanjihtedas ovim ljudima,među kojimaje većina bivših igrača i ljudi iz košarke, klub ima svijetlu perspektivu - rekao je Aid Berbić, vršilac dužnosti predsjednika Upravnog Odbora OKK Sloboda. Predstavljeni su pionirska, kadetska i juniorska selekcija te prvi tim, koji će uglavnom činiti igrači iz juniorskog pogona. E. M.

Svoju desetu sezonu u regionalnoj NLB ligi košarkaši Širokog Wwina otvorit će danas (17 sati) u gostima protiv slovenskog Heliosa, povratnika u regionalno takmičenje. - U prvim mečevima sve je moguće, još se svi uigravaju, a posebno zato što smo s Heliosom kvalitetom prilično izjednačeni. Pokušat ćemo se nametnuti brzom igrom i agresivnom odbranom - izjavio je trener bh. prvaka Ivan Velić. Kada je riječ o sastavu Širokog,

ŠEHE IAK JL=H= FHJEL 0AEI=

Bh. prvak u Jadranskoj ligi gostuje u Sloveniji

zbog povreda je neizvjestan nastup dvojice novih igrača, bekova Jakova Vladovića i Dine Butorca. Parovi prvog kola (subota): Zagreb - Partizan (16.30 sati), Helios Široki Wwin (17), Crvena zvezda Hemofarm (18.15), Union Olimpija - Zlatorog (20), Cedevita - Budućnost (sinoć). Izraelski prvak Makabi iz Tel Aviva, koji je dobio pozivnicu za Jadransku ligu, odigrao je unaprijed tri susreta i slavio protiv Krke (83:68), Zlatoroga (101:72) i Cibone (97:81). (E. J.)

Velić: Izjednačeni rivali

Muška stonoteniska reprezentacija Bosne i Hercegovine učestvovat će od 8. do 16. oktobra na Evropskom prvenstvu u poljskom gradu Gdanjsku. U izboru selektora-igrača Vladimira Ivaneka, BiH će predstavljati jošSrđan Miličević, Adnan Šehić i Admir Duranspahić. Naša selekcija igrat će u grupi E Čelendž divizije, u kojoj su još Španija, Bugarska i Norveška, a cilj je prvi put izboriti A-diviziju. Ženska reprezentacija BiH neće učestvovati na EP-u zbog nedostatka novca.

w

*D IAA?E= LE )@ELEEK

Nakon jedne godine pauze, Mladi Krajišnik ponovo će učestvovati u Regionalnoj ligi košarkašica,a Banjalučankenaotvaranju sezone gostuju u Beogradu. Tamo ih očekuje jedan od favorita, ekipa Voždovca. - Vjerujem da bismo mogli po-

’=AA’ žAA F>A@K K *ACH=@K
noviti uspjeh od prije dvije godine, kada smo učestvovali na finalnom turniru. Zato je veoma bitno da već na startu pokušamo zabilježiti pun pogodak - kaže trener bh. prvaka Zoran Mikeš. BiH ove godine ima tri predstavnika u Regionalnoj ligi - Mladi

Mladi Krajišnik gostuje Voždovcu

Krajišnik,Čelik iSlobodu, ainteresantno je da su sva tri gosti u okviru prvog kola. Parovi 1. kola: SUBOTA: Vojvodina - Celje (18 sati), Budućnost - Čelik (19), Partizan - Hemofarm (19.30), “Radivoj Korać” Sloboda (19.30), Voždovac - Mladi Krajišnik(20.30). S. K.

IFHJ
Foto dana

Dnevni avaz, subota, 8. oktobar/listopad 2011.

$'
Vijest u brojci
Evropska fudbalska federacija (UEFA) kaznila je Barcelonu sa 110.000 eura zbog bakljade njenih navijača u finalu Superkupa Evrope protiv Porta. Španski i evropski prvak stigao je do drugog trofeja u sezoni nakon što je 26. avgusta u Monaku sa 2:0 savladao portugalskog predstavnika. Katalonski klub ima tri dana da uloži žalbu na ovu odluku. 

Izjava dana
- Ošišaj se! (Poruka vlasnika Milana Silvija Berluskonija napadaču Zlatanu Ibrahimoviću)

Ofsajd

Učesnice Svjetskog prvenstva u bodibildingu u Bangkoku

Tužilaštvo u američkom gradu Sent Luisu podiglo je optužnicu protiv Darijusa Majlsa (Darius Miles), jer je prije dva mjeseca pokušao u avion prokrijumčariti napunjen pištolj, prenose agencije. Ukoliko bude osuđen, NBA košarkašu prijete maksimalno četiri godine zatvorske kazne. Majls (29 godina) i ranije je imao problema sa zakonom. Njegov posljednji NBA klub bio je Memfis, u sezoni 2008/2009. 

*) ECH=čK FHEAJA čAJEHE C@EA =JLH=

AFERE Evropska fudbalska federacija ne miri se s odlukom suda da Sion mora vratiti u Euroligu

7-.) IL=C @== H= F=JEJE BH===
Mjesto Švicaraca preuzeo škotski Seltik, koji je već odigrao dva meča u grupnoj fazi
Švicarski klub izbačen je iz Eurolige nakon što je u ekipu uvrstio šestoricu igrača koji nisu imali pravo nastupa. Mjesto Siona u Euroligi preuzeo je škotski Seltik, koji je već odigrao dva meča u grupnoj fazi. No, sud u Švicarskoj, gdje je i sjedište UEFA-e, naredio je evropskoj kući fudbala da vrati Sion u Euroligu i pored ogromnih teškoća koje bi izazvao takav potez. - Nakon što je saslušao obje strane, civilni sud u Kantonu Vo presudio je u korist Siona i UEFA je dužna da odmah uvrsti klub u grupu I Eurolige saopćeno je iz švicarskog kluba. U saopćenju se dodaje da će UEFA za svaki dan

Evropska fudbalska federacija (UEFA) pokušat će pred švicarskim sudom objasniti da bi bila greška naknadno uključiti Sion u Euroligu, prenose agencije. - Iz sportskih razloga i zbog sportske pravde, ne bismo trebali vratiti Sion u takmičenje - izjavio je generalni sekretar UEFA-e Đani Infantino (Gianni).

neizvršavanja sudske presude platiti po 1.000 franaka kazne. Sion je prije nekoliko dana odustao od tužbe Arbitražnom sudu za sport (CAS) protiv Švicarske lige, koja je, nakon što je prethodno odbila izdati dozvolu, ipak na kraju odlučila da šestorica spornih fudbalera mogu igrati za klub. (E. J.)

Infantino: Narušena sportska pravda

ĐLEć *HKEIE= FHEIA FHFKšJ= š=FEI I=LA Š=C=
Počela nova NHL sezona
Hokejašima Boston bruinsa prisjelo je slavlje, jer su zvanični NHL prvaci svečanost dizanja šampionskog banera u dvorani TD garden na startu novog prvenstva pokvarili porazom od Filadelfija flajersa (1:2). Briljirao je golman Fla-

jersa, Rus Ilja Brizgalov sa 22 odbrane. U preostala dva meča viceprvaci Vankuver kanuksi poraženi su izvođenjem penala od Pitsburg pingvinsa (3:4), dok su Toronto mejpl lifsi savladali Montreal kanadianse sa 2:0.

Đoković: Povreda leđa

Najbolji svjetski teniser Novak Đoković objavio je jučer da neće igrati turnir iz Masters serije od 9. do 16. oktobra u Šangaju s obzirom na to da se nije oporavio od povrede leđa. Đoković je ranije otkazao Peking, a očekuje se da ove sezone zaigra u Bazelu, Parizu i na završnom turniru u Londonu.

Denis Stojnić, naš najbolji MMA borac, preselio se u Holandiju, gdje se priprema u kampu “Golden Gloryja”. - Čelnici “Golden Gloryja”na mene uveliko računaju i žele da spreman dočekam predstojeće borbe po povratku uUFC. Utoku supregovori o izboru protivnika - kaže Stojnić. Nedavno je klub napustio
Stojnić s klupskim kolegom Sakijem

*EžE IA FLH=J= K 7.+

Denis Stojnić trenira u Holandiji

Alister Overem (Alistair Overeem) isada ćebiti više prostora za druge borce. - Alister je odličan borac i žao mi je što više nije s nama. On je zvao mene, ali i Gokana Sakija na sparinge, ali smo odbili ponudu, jer on više nije član “Golden Gloryja”. Uskoro bi mi se u Holandiji trebao pridružiti i brat Dado - kaže Stojnić. D. Z.

w

U Tokiju je počelo Svjetsko prvenstvo u gimnastici. U narednih deset dana skoro 530 takmičarki i takmičara iz 81 države natjecat će se za medalje, ali i za vize za Olimpijske igre u Londonu iduće godine.

w

52 K CE=IJE?E

SUBOTA 8. 10. 2011.

18.00
MAGAZIN, BHT1
13.30 MAJSTORI BRZINE 23.15 LUD, ZBUNJEN, NORMALAN 17.30 DEJANA TALK SHOW 20.05 OTOK 20.00 LJUBAVNICI I TAJNE

BHT1
07.10 Sedam razdoblja rocka, strana muzi~ka serija, 3/7, r. 08.00 BHT vijesti 08.15 Tribunal 08.45 Josip Pejakovi}: U ime naroda 09.15 Tajna `eljeznih vrata,igrani film za djecu i mlade 10.30 @ivot & ostalo: Vremenska ma{ina,dokumentarni film, r. 11.00 Govor ti{ine, emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 12.00 BHT vijesti 12.15 Skriveni dokazi, igrana serija, 39/62 13.05 Samo za zabavu,revijalni program 13.30 Majstori brzine: Dubrovnik 2011, reporta`a 14.00 Nogomet: Kvalifikacije za EURO 2012: Bosna i Hercegovina - Luksemburg, snimak 16.00 BHT vijesti 16.10 Muzi~ki program 16.25 Put, francuski igrani film 18.00 Nova avantura, magazin 19.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.35 London Live,muzi~ki program 20.10 Adamovo uskrsnu}e, igrani film 22.00 BHT vijesti 22.15 Ljubavnice, igrana serija, 2/12 23.10 MESS 2011, hronika 23.40 Put, francuski igrani film, r. 01.15 Adamovo uskrsnu}e, igrani film, r. 03.00 Pregled programa za nedjelju

FTV
07.05 Gospo|a Barbara,igrana serija /12/ 08.00 Vijesti 08.05 Dvorac Himeji i sveti{te Itsukushima,japanski dokumentarni program 08.25 Kyoto i Nara, japanski dokumentarni program Dje~iji program. 08.45 Harveytoons 08.55 Gladijatorska akademija 09.20 Vragolasti Denis 09.45 Mala princeza 10.00 Kralj dinosaura 10.20 Tomica i prijatelji 10.30 Spretno - sretno + Lino kutak 11.05 Harveytoons 11.25 Mozaik religija,vjerski program 12.00 Dnevnik 1 12.15 Sarajevska hronika 12.45 Dobra supruga,igrana serija, 22. epizoda 13.35 Samo naprijed,italijanski igrani film /12/ 15.35 Vijesti 15.45 Slomljena krila,igrana serija, 46. epizoda, r. 16.35 Slomljena krila,igrana serija, 47. epizoda, r. 17.19 Dnevnik,najava 17.20 Frka u gradu,ameri~ki igrani film /12/ 19.05 Tomica i prijatelji, crtani film 19.10 Loto, prijenos izvla~enja 19.20 Harveytoons, crtani film 19.30 Dnevnik 2 20.10 Ciklus partizanskog filma. Bitka na Neretvi,jugoslavenski igrani film /12/ 23.14 Dnevnik,najava 23.15 Lud,zbunjen, normalan, igrana serija /12/ 00.29 Loto, dobitna kombinacija brojeva 00.30 Dnevnik 3 00.50 ^ista~, igrana serija, 2. epizoda /18/ 01.40 Ba{~ar{ijske no}i 2009. - Vlatko Stefanovski,2. dio 02.40 Pregled programa za nedjelju

OBN
08.10 Oggy i `ohari,crtani film 08.30 Guliverova putovanja,igrani film 10.50 Princ iz Bel Aira,humoristi~na serija 11.20 TV Doktor, medicinski magazin 12.00 Lonci i poklopci, kulinarski show 12.55 Bakina kuhinja, kulinarski show 13.40 Skrivena kamera, humoristi~ni program 14.10 Ljubav-vjera-nada (12),turska serija 15.00 Diplomatski kod, zabavni program 16.00 Danas kino sutra OBN,zabavni program 16.50 Pepper Denis (12), humoristi~na serija 17.30 Dejana Talk Show,Tema: “U porni}u glumim i glumit }u!”, talk show 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 Bakina kuhinja,kulinarski show 20.00 Ljubav-vjera-nada (12),turska serija 21.00 Profesionalni ubojica (16), igrani film 22.55 Umri mu{ki 3 (16), igrani film 00.35 Profesionalni ubojica (16), igrani film 02.15 Umri mu{ki 3 (16),igrani film

TV ALFA
06.50 2011 Formula 1 Japanese Grand Prix-VN Japana (pole position) 08.00 Top shop 08.10 The Game, igrana serija (r) 08.35 The Game, igrana serija (r) 09.05 Top shop 09.15 Odjeljenje za istragu (r) 3/16 10.20 Top shop 10.25 Genijalci vi|eni o~ima djece - dje~iji serijal 4/19 11.30 Vijesti 11.40 Top shop 12.00 U zmajevom gnijezdu s Marjanom Mijajlovi}em, sportski talk show (r) 13.15 Grmalj - Misija kondor,film 15.05 Kako vrijeme prolazi, igrana serija 17.15 CSI New York, krimi serija (r) 18.00 Otok, igrana serija (r) 18.50 Vijesti 19.00 Odjeljenje za istragu 4/16 20.05 Otok, igrana serija 21.00 U~esnik i svjedok, dokumentarni serijal autora Muhameda Filipovi}a 5/11 22.00 Gvozdeni Orao 3. Asovi 00.00 [to da ne, zabavni program 00.30 Astrologija

PINK BH
06.00 No} generala , film 08.00 Timmy Time, crtani film 08.45 Ljubavnici i tajne, serija r. 10.00 Paparazzo lov na poznate,r 11.00 Zabranjena ljubav, serija 12.00 Info top, inf. program 12.05 Biometerolo{ka prognoza 12.10 Gold Music, muzi~ka emisija 14.00 Info top, inf program 14.05 Hrabri ljudi, talk show r. 15.50 Info top, inf program 15.55 Biometeorolo{ka prognoza 16.00 Marka na brzaka, kviz 17.00 Show time, zabavna emisija 19.00 Porodi~ni obra~un, kviz 20.00 Ljubavnici i tajne,serija 21.00 Zvijezde granda, muzi~ki show 00.00 Pogled odozdo, stand up komedija 01.00 Borila~ki klub, film

Nova avantura
Govorimo o „Daorsonu”, jedinom do danassa~uvanom Ilirskomgradu u BiH, ~ije kiklopske zidine su nalik na anti~ku Mikenu. U {umi Vla{kovac, kod Olova, nalazi se Olovski obelisk, jedinstven ste}ak u narodu prozvan „Ni{an”. Italijan Roberto Scopignio je svjetski priznati stru~njak iz oblasti 3D skeniranja, rekonstrukcije povr{ina, virtualne realnosti i primjene tih saznanja u o~uvanju kulturno-historijskog naslije|a.

22.15
SERIJA, BHT1

Ljubavnice
Siobhan saznaje da je Hari neplodan i osje}a krivicu zbog svoje veze sa Dominikom, {to priznaje D`esiki. Ona joj savjetuje da ni{ta ne priznaje Hariju. Nakon zajedni~kih intimnih trenutaka, D`esika se bori sa svojim osje}anjima prema mladenki Aleks.

01.00
FILM, PINK BH

SATELITSKI PROGRAM
RTS
12.10 12.45 13.00 13.15 13.25 13.30 14.00 14.55 15.45 17.00 18.00 18.30 19.00 19.30 20.05 21.05 22.00 23.00 23.30 00.00 Svijet zdravlja Vrijeme odluke Dnevnik Sport plus Vrijeme Subotom sa dijasporom Vi i mira Adanja Polak Za sva vremena Pozori{te u ku}i Petkazanje Medijska mre`a srpske dijaspore Kvadratura kruga Slagalica, kviz Dnevnik Porodi~no blago, serija Tv lica Jelen top deset Svijet sporta Srpske sportske legende Imam jednu `elju

Eurosport
08.30 09.00 13.00 14.00 15.00 15.45 16.45 17.30 17.40 18.30 19.30 20.45 21.30 22.15 23.00 Tenis, WTA Turnir Peking Tenis, WTA Turnir Peking Reli Trka automobila, Svjetska Reno serija Barcelona Fudbal: Srbija - ITALY Fudbal: Turska - Njema~ka Fudbal Fudbal Biciklizam Reli , Intercontinental Rally Challenge Tenis, WTA Turnir Peking Fudbal Fudbal Fudbal, Turska - Njema~ka Borila~ki sport

Eurosport 2
07.00 Vijesti 07.30 Tenis, WTA Turnir Peking 08.00 Surfing 08.15 Biciklizam 10.00 Hokej na travi : Dinamo Elektrostal - East Grinstead HC 11.00 Fudbal: Gr~ka - Hrvatska 11.45 Surfing 12.00 Hokej na travi 13.30 Surfing 13.45 Fudbal 14.30 Hokej na travi 16.00 Florbol, Kup [ampiona Republika ^e{ka 18.00 Ameri~ki fudbal , Njema~ka 21.00 Vijesti 21.30 Ameri~ki fudbal: Notre Dame - US Air Force

Sportklub
07.00 U`ivo: ATP Masters 500 Beijing 1/2 Finala 09.00 Boks Svjetsko prvenstvo 1/2 Finale 11.00 ATP Masters 500 Tokyo 1/2 Finala 13.30 U`ivo: ATP Masters 500 Beijing 1/2 Finala 15.30 U`ivo: Tenis 16.00 ATP Masters 500 Tokyo 1/2 Finala 18.30 Vijesti 19.00 U`ivo: Rugby Super League finale: St Helens - Leeds 21.00 Boks Svjetsko prvenstvo finale 23.00 ATP Masters 500 Beijing i Tokyo 1/2 Finala

20.05
FILM, NOVA TV

Borila~ki klub
Narator je izmu~en `ivotom bez smisla i budu}nosti, karijerom u kompaniji i potro{a~kom kulturom na koju je njegova generacija osu|ena. Bez porodice i bliskih prijatelja on ~esto, radi dru{tva, ide na sastanke ljudi oboljelih od raka ili neke druge bolesti prave}i se da je jedan od njih. Uloge: Edvard Norton, Bred Pit, Zak Grenijer Reditelj: Dejvid Fin~er

XXX: Stanje pripravnosti
Agent Augustus Gibons upravo je pre`ivio udar na tajni sto`er Nacionalne sigurnosne agencije. No, kako otkrije da se sprema vojni udar koji `eli sru{iti vladu te ubiti predsjednika, August mora odmah djelovati. Uloge: Ajs Kjub, Semjuel L. D`ekson, Viljem Defo Reditelj: Li Tamahori

17.20
FILM, FTV

21.05

Tv lica

17.40

Biciklizam

16.00

Florbol

16.00

ATP Masters

22.40
FILM, HRT1

National G.
12.00 Istra`ivanje planeta Zemlja 13.00 Najsmrtonosnije `ivotinje svijeta 14.00 Najsmrtonosnije `ivotinje svijeta 15.00 Historijske urote 16.00 Historijske urote 17.00 Velik, ve}i, najve}i 18.00 Velik, ve}i, najve}i 19.00 Istrage avionskih nesre}a 20.00 Tabu 21.00 Tabu 22.00 Povjerljivo 23.00 Giuliani

MTV Adria
12.00 3 From 1 12.10 MTV Express 12.30 The Family Crews Weekend 16.30 Brand New 17.10 Just See MTV 17.50 3 From 1 18.00 Top 20 20.00 Just See MTV 20.30 So 90's 21.10 MTV Express 21.30 MTV Takeover 22.00 Storytellers 22.50 MTV World Stage 23.40 Party Zone 00.40 3 From 1 00.50 Party Zone

FOXlife
12.30 13.00 13.50 14.42 15.30 16.27 17.20 18.15 19.10 19.35 20.05 21.00 21.30 22.00 22.57 23.25 00.00 00.34 Do Posla i Nazad Houp i Fejt Dr. Haus Da, Draga [kola za parove Ket i Kim Houp i Fejt Dr. Haus Da, Draga Da, Draga O~ajne ku}anice Sre}ni zavr{eci Sre}ni zavr{eci Ludnica u Klivlendu Seks i grad Seks i grad Seks i grad Seks i grad

FOXCRIME
13.20 14.10 15.00 15.50 16.40 17.30 18.20 19.10 20.00 20.50 21.40 22.30 23.20 00.10 01.00 01.45 02.30 Novi Amsterdam [ark Monk Monk Monk Za{titnica svjedoka Za{titnica svjedoka Bouns Nestali Aerodrom Ne~ujno Ne~ujno Monk Novi Amsterdam Novi Amsterdam Aerodrom Ubila~ki nagon

Frka u gradu
Uspje{ni holivudski agent za pronala`enje talentiranih scenarista D`ek \iamoro naoko `ivi savr{enim `ivotom. U`iva u svojoj ogromnoj ku}i s bazenom, vozi dobar auto i u sretnom je braku s prelijepom `enom. Ali nije ba{ sve onako kakvim se ~ini. Uloge: Ben Aflek, Rebeka Romijn, D`on Klis Reditelj: Majk Binder

Dobri pastir
Zavrijeme studijaEdvardVilson postaoje ~lan studentske tajne organizacije Scull & Bones zaljubio se u gluhonijemu djevojku Lauru, ali jedne ve~eri zavela ga je sestra njegovog prijatelja, lijepa Klover. Klover je trudna i Edvard mora postupiti kako je jedino ~asno - o`eniti se. Uloge: Met Dejmon, An|elina \oli, Alek Boldvin Reditelj: Robert De Niro

SUBOTA 8. 10. 2011.

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ Ljubav: Ako do|e do nesporazuma sa partnerom, ne povla~ite se. Rije{ite mirno probleme ako ih imate. Posao: Prili~no vam je te{ko da se skoncentrirate na rad. Prvo sebi doka`ite koliko ste jaki i odlu~ni. Zdravlje: I {etnja je ljekovita. Ljubav: Sre}u i slaganje sa voljenom osobom gradite i na povjerenju. Tako ste oboje slobodniji, opu{teniji. Posao: Mogu}e je da zbog male nepa`nje propustite rijetko dobru priliku. Dobro bi vam do{ao savjet. Zdravlje: Preosjetljivi ste. Ljubav: Ako se rasteretite nepotrebnih sumnji, strast }e se sasvim probuditi. Osje}ate se kao na krilima. Posao: Dobro proanalizirajte vlastitu poslovnu situaciju, `elje i planove. Na|ite na~in da ih i ostvarite. Zdravlje: Sa razlogom ste optimisti~ni. Ljubav: Od ljubavi vas odvla~e obaveze. Ipak, nemojte dozvoliti da se pretjerano odvojite od voljene osobe. Posao: Vidiljivi su rezultati va{eg rada. Zadovoljstvo je ve}e zbog ~injenice da ste sve postigli sami. Zdravlje: Napori rezultiraju iscrpljeno{}u. Ljubav: Srest }ete osobu sa kojom je mogu}a lijepa budu}nost. A, ta budu}nost uskoro postaje sada{njost. Posao: Radite dosta, ali se ne iscrpljujete. Vjerujete u sebe, svoje sposobnosti, kreativnost i mogu}nosti. Zdravlje: Ne jedite na brzinu. Ljubav: Ako jurite nezasito iz avanture u avanturu, o~ekuju vas prepreke ili opasnost. Primirite se malo. Posao: Odijelite se od svega {to nije povezano sa va{im poslom. U`ivajte u radu, to je dvostruka korist. Zdravlje: Mogu}a je glavobolja. Ljubav: Sve ukazuje na mogu}nost sna`ne ljubavi. Pitanje je za{to zaljubljenost krijete i od voljene osobe. Posao: Izvrstan ste organizator, vo|a tima, ali najbolje radite sami. Danas radite upravo tako, samostalno. Zdravlje: U zdravom tijelu zdrav duh! Ljubav: U`ivate u harmoni~noj vezi, posebno ako traje du`e vrijeme. Partner, kao i vi, mnogo ula`e. Posao: Sazrelo je vrijeme da prodrete na nove terene. Nagla{ena je sposobnost da izbjegnete sve zamke. Zdravlje: Mogu}a je slabija cirkulacija. Ljubav: Srest }ete osobu koja }e vas fascinirati. Sklad veze upotpunjuje uzbudljiv dan, pun smijeha i ljubavi. Posao: Odnosi sa kolegama izuzetno su skladni. Finansijska situacija je vi{e nego zadovoljavaju}a. Zdravlje: U~inite ne{to za kondiciju. Ljubav: Prepustite se osje}anjima. Ako se izuzme mali nesporazum, ovo je veseo, ugodan i uzbudljiv dan. Posao: Nemojte se uzrujavati zbog eventualnih zastoja finansijske prirode. Uskoro stvari kre}u nabolje. Zdravlje: Osje}ate se sna`no. Ljubav: Ne treba vam mnogo da budete sretni. Dovoljna vam je voljena osoba i va{ svijet intime. Posao: Bilo bi jo{ bolje kada biste odnos sa kolegama u~inite prisnijim. Tako je mnogo ljep{e raditi. Zdravlje: Osjetljivi ste na promjenu vremena. Ljubav: Dan ispunite zanimljivim trenucima uz partnera. Tako }ete znati da vam ne treba mnogo za sre}u. Posao: Imate potpunu podr{ku kolega. Atmosfera u radnoj sredini je odli~na, {to na vas djeluje poticajno. Zdravlje: Pazite {ta i koliko jedete.

18.00

@ENSKI RAZGOVORI

15.44

JELOVNICI...

23.27

FRINGE

09.45

I TAKO TO...

HAYAT TV
08.00 @ablja patrola, crtani film, 8. epizoda 08.30 Po{tujmo saobra}ajne znakove 08.33 Hlapi}eve nove zgode, crtani film, 6. epizoda 08.53 Po{tujmo saobra}ajne znakove 09.00 Lijeni grad, crtani film, 43. - 47. epizoda 11.10 Garfield, crtani film, 44. - 46. epizoda 12.00 Kazali{te u ku}i, igrana serija, 15. epizoda 13.00 Autoklub 14.00 Mortal kombat 2, igrani film 15.45 Sport centar 15.50 Vremenska prognoza 15.53 Zvijezda mo`e{ biti ti,muzi~ki show 18.00 @enski razgovori, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.33 Sport 19.38 Horizonti 20.00 S druge strane 20.20 Zvijezda mo`e{ biti ti , nominacije 22.20 Hajde da se volimo 3, igrani film 00.10 Sport centar 00.15 Reservoir dogs, i

HRT1
12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.30 13.15 13.57 14.25 14.27 14.52 15.44 16.06 16.32 16.58 17.00 17.15 17.16 17.22 18.24 19.17 19.22 19.30 19.56 20.02 20.12 22.10 22.27 22.40 01.26 Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma,emisija pod pokroviteljstvom TV kalendar (R) Veterani mira, emisija za branitelje Prizma, multinacionalni magazin Duhovni izazovi,me|ureligijski magazin Branitelji domovine, informativno-edukativni spot (R) Eko zona Prirodni svijet 4. Prerijski psi Upoznajmo njihov jezik, dokumentarna serija (3/14)* Jelovnici izgubljenog vremena Euromagazin Potro{a~ki kod Predstavljamo vam...,emisija pod pokroviteljstvom Vijesti Vrijeme sutra HAK - Promet info Reporteri. Restrepo* Lijepom na{om. Novigrad Istarski (1/2) LOTO 7/39 Minuta zdravlja iz Dietpharma,emisija pod pokroviteljstvom (R) Dnevnik Sport Vrijeme Zlatne godine,hrvatski film (R)* Vijesti Vijesti iz kulture Dobri pastir, ameri~ki film (15)* Filmski maraton: Provala, britansko-ameri~ki film (12) (R)* Filmski maraton: Ruka koja nji{e kolijevku, ameri~ki film (12) (R)*

HRT 2
07.01 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija (39/47) (R)* 07.24 Patak Frka,crtana serija (13/39) (R)* 07.48 Djevoj~ica iz budu}nosti,serija za djecu (6/12)* 08.12 Mala TV (R)* --.-- Baltazar. Doktor za `ivotinje,crtani film (R)* --.-- Danica i nilski konji} (R)* --.-- ^arobna plo~a - 7 kontinenata. Jugoisto~na Europa (R)* 08.45 Trolovi,crtana serija (3/26) (R)* 09.12 ni DA ni NE. Direktna ili predstavni~ka demokracija* 10.10 Filmska matineja. Put slave, ameri~ki film (R)* 12.04 Potraga za Nemom, animirani film (R)* 13.44 KS automagazin* 14.15 Obrtnik i partner,emisija pod pokroviteljstvom* 14.47 Dan Domovinskog ponosa, snimka koncerta* 15.52 4 zida* 16.25 Ko{arka,ABA liga. Zagreb Partizan, prijenos* 18.10 Rukometna Liga prvaka(@). Larvik - Podravka,prijenos* 19.45 crtani film (R)* 19.55 Velux rukometna Liga prvaka - emisija* 20.10 Velux rukometna Liga prvaka. Zagreb - Bosna,prijenos* 21.45 Velux rukometna Liga prvaka - emisija* 22.07 Europski koncert Berlinske filharmonije (2/2)* 23.27 Fringe - Na rubu 1,serija (12) (2/21) (R)* 00.21 No}ni glazbeni program. Glazbeni spotovi* 03.16 No}ni glazbeni program. Ritmo Loco,snimka koncerta (1.dio) (R)* 04.12 No}ni glazbeni program. Malo mi je jedan `ivot s tobom snimka koncerta u ~ast \.Novkovi}a (R)*

Nova TV
06.55 TV izlog 07.10 U sedmom nebu, serija3/23 08.00 Peppa, crtana serija9-10/26 08.15 Timmy Time, crtana serija51/52 08.30 Bakugan II - New Vestroia, crtana serija21/26 08.55 Beyblade metal fusion, crtana serija20/39 09.20 Winx, crtana serija51/52 09.45 I tako to..., serija3/18 10.15 Small ville, serija18/22 11.15 Larin izbor, serija R 14.15 Princeza i marinac, igrani film, R 16.00 Provjereno ,informativni magazin R 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Supertalent ,show R 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 xXx. Stanje pripravnosti, igrani film 22.05 Smrtonosna po{iljka, igrani film 23.55 Bra}a po oru`ju, igrani film (15)* 01.40 Odjek smrti. Povratak,igrani film (15)* 03.10 Ezo TV, tarot show (18)* 04.40 Ostavljena,igrani film (15)* R 06.10 I tako to..., serija R3/18 06.35 Kraj programa

03.20

MRE@A
06.50 2011 Formula 1 Japanese Grand Prix-VN Japana (pole position) 08.15 Predaj se srce, serija, r. 09.05 Predaj se srce, serija, r. 10.05 Predaj se srce, serija, r. 11.05 Predaj se srce, serija, r. 13.15 Grmalj - Misija kondor/Extra Large 2 Condor Mission, film 15.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 1. ep. (r.) 17.15 CSI: Las Vegas, serija, 5. ep. (r.) 18.00 Otok, serija, 1. ep. (r.) 20.05 Otok, serija, 2. ep. 21.00 CSI: New York, serija, 5. ep. (r.) 22.00 Gvozdeni Orao 3: Asovi/Iron Eagle 3: Aces, film

22.45 Ni{ta li~no, film 00.10 Film r 12

22.00 [paljolska primera liga 00.00 No}ni program

HTV OSKAR C
15.10 Kako vrijeme prolazi, serija 16.10 Bonaventura 17.10 CSI: Las Vegas, serija 18.20 Otok , serija 19.00 Auto shop magazin, emisija 19.30 Reemitiranje dnevnika Hrt-a 20.05 Otok , igrana serija 21.00 CSI: New York, serija 22.00 Gvozdeni Orao 3, fim

KAKANJ
17.00 17.05 19.00 19.15 19.30 20.00 20.20 20.45 21.00 21.30 22.00 22.45 23.00 23.30 Flash vijesti Pakt, film Bra~a Koale Marketing Dnevnik FTV Vijesti IC Tribunal Marketing Legende BH sporta Putovanja Drevne civilizacije Marketing Vijesti TV Sahar Autovizija

19.30 19.55 20.00 20.30 21.30 22.30 22.50 22.55 00.25

Dnevnik 2 Marketing Vitafon BN music Tu|e sla|e Dnevnik 3 Marketing Hajduk, film Paklena selidba, film

19.30 Emisija 20.00 Istina, dokumentarni program 20.30 Pop Top, muzi~ka emisija 21.00 Klinika, igrana serija 22.00 Intervju 23.00 Dnevnik/r

TV OSM
18.30 Dan, centralna informativna emisija 19.00 Vremenska prognoza 19.12 SMS oglasi 19.30 Portal 19.40 Game zone 20.05 Predaj se srce, serija 21.00 Tito, dok. serijal 22.00 Doba ljubavi, serija 23.00 Film 00.30 Astro Show

TV USK
17.15 Predaj se srce, serija 18.15 Duhovni svijet, vjerski program 18.45 Bajke iz cijelog svijeta, program za djecu 12/39 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Otok, serija 21.05 CSI New York, serija 21.55 [panska primera liga, prijenos utakmice, 1. pol. 22.45 Vijesti 23.00 [panska primera liga, prijenos utakmice, 2. pol. 23.50 Igrani film

ZENICA
17.55 TV izlog 18.00 Sfera, r. 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Vijesti 20.00 Nije te{ko biti ja 20.45 Obavje{tenja, mali oglasi. TV izlog 21.00 Igrani film 22.30 Obavje{tenja 23.00 Vijesti, r. 23.15 Igrani film

HEMA
09.00 Serijski program, r. 10.00 Hema magazin, centralna inf. emisija, r. 11.00 Tv Liberty, magazin Radija slobodna Evropa 12.00 Auto shop magazin, emisija, r. 13.00 Igrani film 15.00 Na{i razgovori, intervju, 16.00 Religija u slu`bi `ivota, religijski program, r. 17.00 Bosanska dolina piramida, dok. program, 18.00 Iskre kulture, emisija, r. 19.00 Muzi~ki program 20.00 Igrani film 22.00 Iz arhiva TV Hema

RTRS
15.05 Najotka~enije reklame na svijetu, zabavni program (1./13), r. 15.30 Istorija ameri~kog filma: Holivudski stil, zabavni program 16.25 Susreti mladih RS, reporta`a 17.00 Vijesti 17.10 Dame biraju, film 18.55 Ah, ta planeta! 19.30 Dnevnik 2 20.15 Deronje: koncert [abana [auli}a 20.45 Zakon pustinje, serijski film (1./3) 22.30 Dnevnik 3

VISOKO
14.00 17.00 17.30 19.25 19.30 20.00 20.05 20.30 20.45 22.25 23.00 23.15 TV strane Dje~iji program Igrani film, r. Maketing blok Dnevnik FTV Marketing blok Sje}anja Aktuelnosti, inf. program Sportski program Muzi~ki program Aktuelnosti, r. TV strane

HIT TV
16.25 Tri minuta 19.00 Iz dana u dan 20.00 Auto shop magazin 21.00 Biljana za Vas 22.00 Bonaventura 22.30 Folk show 23.30 Trend setter 00.00 Tri minuta, vijesti 00.05 Film

KISS
16.00 16.40 17.40 18.20 19.05 19.10 19.30 20.05 21.05 Vinoteka, emisija ^ovjek i zdrav: Kultura Kuhinje Zagrljaj ljepote FIS SHOP Marketing HRT DNEVNIK OTOK, serija CSI, serija

BN
17.45 Kao kod svoje ku}e 19.20 Marketing

TV GORA@DE
17.00 Najava programa 19.00 Dnevnik

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

LJUDI I DOGAĐAJI

LJUDI I DOGA\AJI

2KJE HđA@= FHI=LE H=@

Putin: Proslavio 59. rođendan

MOSKVA - Vladimir Putin jučer je proslavio 59. rođendan, a među prvima ruskom premijeru čestitale su pripadnice popularnog ženskog fan kluba, koje su ispekle kolač i organizirale glasanje za “naj seksi dio Putinovog tijela”, prenosi online izdanje “Russia Today”. Putinov portparol Dmitrij Peskov rekao je da Putin provodi rođendan radno, a da od četvrtka prima čestitke i poklone.

Rijana: Presvlačila se iz haljine u farmerice

41)) *- ,-ĆKrenula stopama Megan Foks, Kristijana Ronalda, Rafaela Nadala, Dejvida Bekama i drugih
NJUJORK - U novoj reklami za “Armani Jeans” poznata pjevačica Rijana (Rihanna) otkriva kako izgleda bez odjeće. Nedavno je Rijana izjavila da se ne osjeća seksi, što je snimanjem ove reklame demantirala, jer na njoj izgleda veoma provokativno. U reklami se ova ljepotica presvačila iz elegantne koktel haljine u uske farmerice i kožnu jaknu. Ova 23-godišnja pop zvijezda radila je s fotografom Stivenom Klejnom (Steven Klein) u Njujorku, a snimci su objavljeni na Facebook stranici kompanije. Rijana je snimala reklame i za rublje “Emporio Armani” i ide stopama Megan Foks (Fox), Kristijana Ronalda (Cristiano), Rafaela Nadala, Dejvida Bekama (David Beckham) i njegove supruge Viktorije (Victoria), koji, također, predstavljaju ovaj brend. ZAGREB - Hrvatsku je jučer pogodilo snažno nevrijeme, praćeno jakom kišom i naglim padom temperature, u kojem su tri osobe poginule. U Bjelovaru je jučer poslijepodne grom udario u dom za starija i nemoćna lica i izazvao požar u kome je poginulo troje, a povrijeđeno 11 ljudi.

Popularna pjevačica snimila reklamu za “Armani Jeans”

6HA FCEK K 0HL=JI

2DL=A /=@=BEK

Lukašenko “slamka spasa”

Baš prema najavljenoj prognozi, Hrvatsku je poslije prekjučerašnjih ljetnih 25 do 30 stepeni zahvatilo osjetno zahlađenje uz obilnu kišu i nevrijeme. Obilne kiše padale su širom Hrvatske, dok je po višim planinama i Gorskom kotaru padao i prvi snijeg.

MINSK - Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko izjavio je da lideri Libije, Venecuele i Kube Muamer Gadafi, Hugo Čavez (Chavez) i Fidel Kastro (Castro) nisu loši ljudi i da su dobri političari koji vole svoju zemlju, preporučujući istovremeno Bjelorusima da se za njega kao predsjednika drže kao za slamku.

Iskosa

5EAš= FJAH= 

JLHA ŠL=H?AACAHL KA
BEČ - Arnold Švarceneger (Schwarzenegger) evocirao je jučer svoj životni putod bodibildera do filmske zvijezde i kalifornijskog guvernera tokom svečanog otvaranja vlastitog muzeja u svom zavičaju, austrijskom selu Talu, prenosi agencija AP. Nekoliko stotina fanova okupilo se uprkos jakoj kiši i prohlad-

Švarceneger na otvaranju muzeja

(Foto: AFP)

nom jesenskom danu kako bi pozdravilo “najpoznatijeg austrijskog sina” ispred muzeja, smještenog u dvospratnoj seoskoj kući u kojoj je rođen. Muzej sadrži razne eksponate poput prvih tegova za vježbanje do stola od tamnog drveta za kojim je sjedio dok je obavljao funkciju guvernera.

LONDON - Britanska je policija nedavno organizirala vjerovatno najsporiju potjeru ikada. Duže od jednog sata policajci su pokušavali zaustaviti bakicu koja se kretala pogrešnim smjerom. Ona je vozila autoputem više od 40 kilometara u pogrešnom smjeru. Za petama su joj bili policajci koji su pokušavali da je zaustave, što im je na kraju i pošlo za rukom.

Nakon udara groma poginule tri osobe

(Foto: 24sata)