P. 1
RADNO PRAVO - SKRIPTA(3)

RADNO PRAVO - SKRIPTA(3)

|Views: 2,029|Likes:
Published by mia_zovko_1

More info:

Published by: mia_zovko_1 on Oct 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2012

pdf

text

original

PORTAL ZA PRAVNIKE I STUDENTE PRAVA U BIH

RADNO PRAVO
SKRIPTA

WWW.BH-PRAVNICI.COM INFO@BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM
Rad i radni odnosi Rad je svrsishodna i cjelishodna ljudska djelatnost koja služi zadovoljenju ljudskih potreba. Rad je prije svega vezan za ljude, to je isključiva ljudska djelatnost i misaona radnja, društveno je dopušten i vezan je neposredno za sredstva rada. Dopuštenost rada ogleda se prije svega u pravnoj dopuštenosti, tj.reguliše se zakonom. Radni odnosi su društveni odnosi koji nastaju u toku proizvodnje između poslodavca i radnika. Istorijat radnih odnosa Robovlasništvo-nema radnih odnosa, prije svega zato što je rob oruđe koje govori. Feudalizam-kmet je vezan za zemlju i tu se javljaju kmetovski ili statusni odnosi.Tokom francuske buržoaske revolucije otvaraju se vrata radnim odnosima, kmetovi se oslobađaju i pretvaraju u radničku klasu. Kapitalizam-ugovori se zaključivali između radnika i poslodavaca, država se mješa u radne odnose između rdanika i poslodavaca, i to je trenutak razvoja radnog prava samostalno, država propisuje norme koje se ne mogu promijeniti.Postoje 2 vrste normi:1. promjenljive (radnik, poslodavac), 2. nepromjenljive (država-odnose se na godišnje odmore, sindikalno organizovanje, br.sati rada). Socijalizam-samoupravno sporazumjevanje. Ugovor o radu i osobine ugovora o radu Ugovor o radu je ugovor koji se sklapa između poslodavca i radnika, kojim su propisane prava i obaveze obje strane. Osobine ugovora o radu su: 1. Dobrovoljnost-radni odnos je voljni odnos između 2 pravna subjekta.On ne može nastati jednostranom voljom bilo kojeg od njih.Za nastanak takvog odnosa potreban je interes i dobra volja oba subjekta:poslodavca i posloprimca, tj.radnika. Dobrovoljnost ne treba shvatiti u apsolutnom smislu, a to podrazumijeva da se ona na strani poslodavca iskazuje kao pravo na oglašavanje potrebe za novim radnikom, a na strani radnika ona se iskazuje kao pravo na mogućnost izbora onog poslodavca koji radniku nudi najpovoljnije uslove rada. 2. Radni odnos je ugovoreni pravni odnos-ugovor je po svojoj prirodi pravni akt koji nastaje dobrovoljnim pristankom ugovorenih strana i traje dokpostoji volja oba pravna subjekta. Čim jedan subjekt odluči raskinuti ugovr, a on na to uvijek ima pravo, jer je i ugovor nastao njegovom dobrom voljom, raskida se i radni odnos. 3. Radni odnos je lični odnos radnika i poslodavca-ovo podrazumijeva da niko u ime radnika ne može zaključiti ugovor o radu, radnik to mora lično uraditi. Ugovorene poslove na radanom mjestu može obavljati samo radnik lično. Bitna karakteristika radnog odnosa je da je to odnos povodom rada, zaključen i ugovoren između konkretnog radnika i konkretnog poslodavca, kao dva samostalna i individualna pravna subjekta. 4. Rok početka rada i njegova faktička realizacija u vidu stupanja na rad-stupanje na rda predstavlja faktičku realizaciju zaključenog ugovora i njime preuzetih obaveza. Jedna od važnih obaveza radnika je početi s radom upravo onog dana kada je to ugovorom

2

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM
predviđeno. Ukoliko radnik iz bilo kojih razloga ne stupi na rad ugovorom određenog dana, u pravili se smatra da radni odnos nije ni zasnovan. 5. Ostvarenje drugih prava po osnovu radnog odnosa-zakonodavstvo mnogih savremenih država u najvećem broju slučajeva predviđa da radnik u radnom odnosu mora biti socijalno osiguran. Takođe, vrijeme provedeno na radu u radnom odnosu računa u radni staž, koji je temeljiti uslov za ostvarivanje pava penzijsko i invalidsko osiguranje 6. Subordinacija-Zasnivajući radni odnos, posloprimac podrazumijeva subordinaciju poslodavca, šo znači da će tokom radnog vremena obavljati ugovorene poslove na način kako to poslodavac zahtijeva. 7. Oneroznost i naplativost-stupajući u radni odnos i pristajući raditi po nalogu poslodavca, rdanik želi ostvariti odgovarajući prihod za sebe i svoju porodicu. Plata za za izvršeni rad bitan je element radnog odnosa. Subjekti radnog odnosa U radnom odnosu se pojavljuju samo dva subjekta, čijom obostranom voljom i odlukama dolazi do zasnivanja radnog odnosa. Poslodavac-pravno ili fizičko lice koje daje posao Posloprimac-fizička osoba koja ima potrebu raditi i radeći pribavljati sredstva za život, tako što od poslodavca prima platu za izvršeni rad. Osnovna klasifikacija poslodavca koja bi se mogla primjeniti na sve sisteme, je: -osobe privredne djelatnosti(preduzeća, pogoni ili radne jedinice, to su u pravilu pravna lica koja zapošljavaju veći li manji broj radnika) -osobe javne djelatnosti(utanove i institucije brojnih društvenih djelatnosti, tijela državne uprave, političke stranke, razna udruženja i organizacije) -ostala pravna i fizička lica(nekada su to pravna lica registrovane djelatnosti, nekada fizička lica). Osnovne klasifikacije radnika: -radnik u užem smislu, kao fizička osoba koja za odgovarauću platu kod poslodavca obavlja određene poslove -namještenik, svaka osoba zaposlena kod privatnog poslodavca -javni službenik, sve osobe zaposlene u organizacijama i tijelima javnih djelatnosti -rukovodilac, fizička osoba koja rukovodi procesom rada -tehničko osoblje, sve osobe koje vrše, organizuju i izdaju naloge za poslove, te donose odluke, te rješavaju tehničke stvari. Načela radnog odnosa 1.Sloboda rada-niko se ne može prisiliti da bude u radnom odnosu, niti se poslodavcu može izdati nalog da nekoga zaposli. Sloboda rada obuhvata prije svega slobodu svakog građanina da radi samostalno za sebe, zatim slobodu individulanog izbora, odnosno slobodu prihvaćanja zvanja i zanimanja kojim će se baviti, te uzdržavanje od djelatnosti kojom bi se ograničavala ili poništavala jednaka sloboda drugih lica. Pravo rada-samostalno i slobodno obavljanje određenih poslova.

3

WWW.BH-PRAVNICI.COM

Predmet radnog prava su radni odnosi. bez obzira na status) 3. Odlučujuća tačka izdvajanja je suštinska promjena ugovora o radu. kojim se određuju prava na osnovu rada. Nastanak i razvoj radnog prava u RS Postoje dvije faze u razvoju radnog prava u RS: 1. pa do danas.COM Pravo na rad-obezbjeđenje stalnog zapošljavanja svakom slobodnom građaninu prema njegovim sposobnostima pod jednakim uslovima. koje obavlja određe poslove za poslodavca. obim prava. izvori se dijele na : UNUTRAŠNJE 1. udruženje radnika i poslodavaca. Osnovne karakteristike su prelazak na tržisšnu ekonomiju.BH-PRAVNICI. Zakon o zaštiti na radu iz 1993. koja se ogleda u tome da je ugovor o radu izgubio oblik i suštinu građanskog ugovora. Period od 2000. 4 WWW. Zakon o zapošljavanju iostavrivanju prava nezaposlenih lica. a dobio sopstvenu formu i sadržinu. god.ustav(BiH. predstavljaju izvor radnog prava). izlaskom novog Zakona o radu. ali podliježu posebnom postupku prihvatanja) 2. RS-radni odnosi. koje on izabere i koja predstavljaju glavni izvor materijalnih sredstava. Zatim dolazi do promjene značenja osnovnih pojmova radnog prava: -Radnik je fizičko lice zaposleno na osnovu ugovora o radu.poslodavac koji ima 15 ili vise zaposlenih) 4.COM . međunarodni ugovori(sporazum koji zaključuje naža zemlja sa drugom državom iz oblasti rada i radnih odnosa i u vezi sa radom. Pravo na rad daje mogućnost svakom građaninu da dobije zapošljenje koje odgovara njegovim stručnim i fizičkim sposobnostima. Izvori radnog prava Osnovna podjela izvora je na formalne i materijalne. Zakona o radnim odnosima 1993. Radno pravo Pojavljuje sa kao samostalna grana prava u trenutku izdavajanja iz oblasti građanskog prava. Radno pravo se može definisati kao grana prava koja obuhvata državne i autonomne propise. način i postupak ostvarivanja prava) MEĐUNARODNE 1. Formalni izvori se dijele prema porijeklu i prema donosiocu. uspostavljanje tržišta rada kao i privatizacija preduzeća. Period od nastanka RS (1993-2000). kao i propise o radnim odnosima kod poslodavca. prava i obaveze radnika koje proizilaze iz pomenutih odnosa.WWW. 2. zapošljavanje) 2.BH-PRAVNICI. -Poslodavac je pravno ili fizičko lice za koje radnik u radnom odnosu obavlja odeđene poslove. zaštita na radu. primjena radnih propisa iz SFRJ.podzakonski akti(pravilnik o radu.zakoni(zasnivanje i prestanak radnog odnosa.Preporuke ne podliježu ratifikaciji. Prema porijeklu. s tim da se radnopravo zadržava na formalnim. konvencije i preporuke MOR-a(konvencije postaju obavezujuće za članice u trenutku ratifikacije konvencija. ugovori(kolektivni ugovor.

Zasnivanje radnog odnosa stranih državljanja i lica bez državljanstva Svako lice koje nema državljanstvo BIH smatra se strancem. zasnivanje radnog odnosa Zasnivanje radnog odnosa zavisi od mnogih objektivnih i subjektivnih činilaca. radnika(stručna sprema.bliže se određuje:prava na osnovu rada. staratelja. godine starost(ugovor o radu ne može zaključiti lice koje nije navršilo 15 godina.od strane nadležnog organa na teritoriji BIH ili RS. poslodavca.WWW. Pored opštih uslova utvrđenih zakonom.BH-PRAVNICI.privredna komora). Objektivni činioci su ekonomska razvijenost i potreba za određenim tehnološkim. ovlašćeni subjekti da potpišu ugovor 2. Uslovi za zasnivanje radnog odnosa Dijeli se na : -opšte -posebne Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa propisuju se zakonom. koju daje doktor medicinskih nauka Posebni uslovi važe samo za određeno radno mjesto.COM . tj. Postoje 3 uslova da bi kolektivni ugovr stupio na snagu: 1. koji mora biti sačinjen u pismenoj formi. u skladu sa odgovarajućim zakonom -da ima važeću radnu dozvolu Odobreno boravak znači da stranac ili apartid ima odobren stalni li privremeni boravak. da se objavi u Službenom glasniku 3.BH-PRAVNICI. Ugovor o radu je stogo formalni akt. organizacionim i radno pravnim odnosima.Prema Zakonu o radu. Radni odnosi. rada na računaru). To lice može zasnovati uslovno radni odnos. Kolektivnim ugovorom se ne može odrediti manji obim prava radnika od onih koji su propisani zakonom. i udruženje poslodavaca(npr. da se upiše u registar kolektivnih ugovora koji vodi ministarstvo rada RS. stranac i lice bez državljanstva mora da ispunjava i posbne uslove. opšta zdravstvena sposobnost. Lice bez državljansta je lice koje nema državljanstvo bilo koje zemlje.apartid.Kolektivni ugovor zaključuje udruženje radnika(Savez sindikata). postupak ostavrivanja prava. obim prava. opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa važe za sve radnike i poslodavce i oni su: 1. zdravstveni pregled) 2. a oni su: -da ima odobren boravak na teritoriji BIH ili RS. Odluka poslodavca da popuni određeno radno mjesto spada u subjektivne činioce zasnivanja radnog odnosa.COM Kolektivni ugovor-u zavisnosti od broja i vrste organa koji učestvuju u stvaranju ugovora postoje: -opšti kolektivni ugovor -granksi -I I Kolektivni ugovoro. a ti uslovi odnose se na ocjenu zdravstvene sposobnosti. poznavanje jezika. 5 WWW. način ostvarivanja prava. pristanak organa starateljstva. kolketivnim ugovorom i opštim aktima poslodavca.

Nova radna dozvola može se izdati nakon 1 god.BH-PRAVNICI. -ime. te se ona izdaje najduže izdaje na vrijeme za koje je odobren boravak. i na taj način ostvari 24 mjeseca rada u toku poslednje 3 godine. radna dozvola za istog radnika mora se ponovo izdavati. Radna dozvola prestaje da važi: -istekom vremena na koji je izdata -prestankom važenja odobrenja boravka na teritoriji države -prestankom važenja ugovora o radu -stavljanjem van snage dozvole o radu Radna dozvola prestaje donošenjem pravnosnažne presude za krivična djela za koja je izrečene kazna. ne moze se prenositi na drugog poslodavca. direktoru zavoda za zapošljavanje RS. nadčežna prema sjedištu poslodavca.BH-PRAVNICI. stručna sprema i prebivalište radnika. s tim da ne može duže od 2 puta kod istog poslodavca. ili da posjeduje poslovnu vizu -opis rdanog mjesta na kome se zapošljava stranac ili apartid -prijava o potrebnom broju radnika. tj ugovor prelazi u ugovor na neodređeno vrijeme.žalba u roku od 8 dana od dana dostavljanja. više puta zapošljava kod istog poslodavca na osnovu ugovora o radu na određeno vrijeme.Radna dozvola vezana je za subjektivitet poslodavca. Slučajevi zaključivanja ugovora na određeno vrijeme su: -radi izvršenja posla koji traje do 6 mjeseci -radi privremenog povećanja posla -radi zamjene privremeno odsutnog radnika do 1 god -radi izvršenja bilo kojeg posla čije trajanje je određeno prirodom posla Ugovor o radu na određeno vrijeme može da se produži. Nadležna filijala ne mže izdati dozvolu ako na evidenciji nezaposlenih ima državljana RS koji imaju odgovarajuću spremu i koji su spremni prihvatiti posao. -datum stupanja radnika na rad. odnosno BIH. Vremesko važenje radne dozvole vezano je za dužinu boravka. 6 WWW. od dana stavljanja van snage prethodne dozvole. konačno rješenje donosi Ministarstvo RS -15 dana od dana prijema. Uz zahtjev za izdavanje radne dozvole za strance ili lica bez državljanstva. smatraće se da je zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme. Pravni lijekovi koje stranac može da uloži su: . poslodavcac je dužan priložiti: -dokaz o odobrenom boravku stranca na teritoriji RS.COM Radnu dozvolu za zaključivanje ugovora o radu sa strancem na zahtjev poslodavca koji ga zapošljava izdaje filijala Zavoda za zapošljavanje RS. Vrste i trajanje ugovora o radu Ugovor o radu na određeno vrijeme-ne može se zaključiti na period duži od 2 god. Ako se radnik. Ugovor o radu na neodređeno vrijeme-formalni ugovor. sadrži sledeće: -naziv i sjedište poslodavca.WWW. Ako radnik nastavi sa radom nakon isteka ugovora o radu na određeno vrijeme.COM . -radno mjesto na kome se radnik zapošljava. U slučajevima da se promijeni poslodavac. dakle rdana dozvola izdata jednom poslodavcu.

Poslodavca ima zakonsku obavezu da zaključi sa radnikom ugovor o radu. a koje je određeno zakonom. prije isteka roka od 3 mjeseca s tim da otkazni rok mora biti najmnaje 7 dana. Traju najviše do 60 dna ili najviše do 150 časova u toku kalendarske godine. Vrijeme provedeno na volonterskom radu. tj. konačnu ocjenu daje poslodavac. obavezno morad da sadrži način sprovođenja i ocjenjivanja. -rokovi za otkazivanje. Probni rad Probni rad je vremenski ograničen i može da traje najfuže 6 mjeseci. Volonteru za njegov rad ne pripadaju prava iz radnog odnosa. a zasnivaju radni odnos u cilju sticanja osposabljavanja za samostalan rad. Ako pripravnik sa uspijehom položi stručni ispit zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme. nalazi se u radnom odnosu. Ugovor o probnom radu se može odkazati od strane poslodavca i radnika. Povremeni poslovi bi podrazumjevali obavljanje poslova u bilo kom vremesnkom periodu određeno vrijeme. Po zakonu. 7 WWW. Za vrijem trajanja pripravničkog staža. polaže stručni ispit. Volonterom se smatra lice koje je završilo srednju ili višu školu. ili fakultet.COM -platu. koje je dužno položiti stručni ispit. Privremeni i povremeni poslovi Povremeni poslovi mogu se definisati kao poslovi koji se obavljaju u tačno određeno vrijeme. a ako ne položi. ili da sačini pismenu izjavu i dostavi je radniku.BH-PRAVNICI. ima sva prava i obaveze iz radnog odnosa. to je rda koji se načelno zaključuje na 3 mjeseca i može se produžiti sporazumom radnika i poslodavca za još najduže 3 mjeseca. -dužinu trajanja godišnjeg odmora. -poslovi sa posebnim uslovima rada na radnom mjestu.WWW. Volonterski odnos može trajati koliko traje i pripravnički rad na određeno stručno zvanje. koje prvi put zasniva radni odnos u tom zanimanju. pripravnik ima pravo na platu i sva druga prava na osnovu radnog odnosa u skladu sa zakonom. više ili visoke škole u svom stručnom zvanju. 25% manja plata. prestaje mu radni odnos.COM . Pripravnički rad Lica koja se prvi put zapošljavaju poslije završene srednje. ako postoje. pravo na zdravstveno osiguranje i na penzijsko-invalidsko osiguranje. jer volontrer u suštini ne zasniva radni odnos. svaki pripravnik poslije isteka pripravničkog staža. Lice koje se nalazi na probnom radu. Volonterski rad Volonter zaključuje ugovor o volonterskom radu koji nema pravno dejstvo kao ugovor o radu. Probni rad se ocjenjuje svaki dan. -trajanje ugovora. računa se u pripravnički staž i u radno iskustvo kao uslov za rad na određenim poslovima. Osnovna funkcija je provjera sposobnosti radnika.BH-PRAVNICI. u suprotnom čini povredu prava radnika. osim: pravo na zaštitu na radum pravao na dnevni odmor u toku dva uzastopna radna dana. novčane naknade i druga primanja radnika. nazivaju se pripravnici.

ona se mora izvršiti za najmanje 30 narednih dana i da se oglasi na način koji je pristupačan svakom radniku. poslodavac se mora sporazumjeti sa radnikom o: -trajanju rada u stranoj zemlji. Potreba za dopunskim osposobljavanjem prizilazi iz činjenice da lice koje traži zaposlenje ili radnik moraju ovladati rukovanjem sredstvima rada ili sredstvima za zaštitu na radu. Ugovor o privremenim i povremenim poslovima mora sadržati sledeće odredbe: posao radi čijeg se izvršenja sačinjavaju ugovori. uslovima odlaska i povratka sa rada u stranoj zemlji. Između poslodavca i radnika za obavljanje privremenih i povremenih poslova ne potpisuje ugovor o radu. pravilnikom o radu i ugovorom o radu.uslovima smjestaja radnika za vrijeme boravka u stranoj zemlji. zamjenu smjena vrši u rokovima i na način koji je određen kolektivnim ugovorom.valuta u kojoj će se radniku isplaćivati plata i druga primanja. Rad kod kuće Podrazumjeva ugovor o radu sa kućnim pomoćnim osobljem o obavljanju poslova. traju najduže 6 sati godišnje. Radnik može sa jednim poslodavcem da zaključi ugovor o radu sa punim radnim vremenom. a to su: -poslovi koje radnik treba da obavlja u stranim državama moraju odgovarati njegovim stručnim i radnim sposobnostima. Raspodjelu radnog vremena u toku sedmice dužan je da vrši poslodavac. Puno radno vrijeme Jedno od osnovnih prava radnika. Uobičajno je da se rad u smjenama organizuje tako da jedan radnik ne radi u noćnim smjenama duže od jedne sedmice u mjesecu. kako bi uspješno mogli koristiti navedena sredstva. Između njih se uspostavlja obligaciono pravni odnos.WWW. može radnika uputiti radnika na rda u pomenute zemlje.BH-PRAVNICI. uslovi inačini izvršenja poslai visina. a dio u novcu. Upućivanje radnika na rad u stranu zemlju U slučajevima kada poslodavac obavlja dio svoje djelatnosti u stranim državama. 8 WWW. iznosu 40 časova u sedmici. rok i način isplate za izvršeni posao. Kod sklapanja ugovora dio plate može se isplaćivati u naturi(ishrana. Dopunsko osposobljavanje.COM Privremeni poslovi ne zavise od vremenskog perioda. Pored osnovnog uslova.BH-PRAVNICI. stručno obrazovanje i usavršavanje radnika Poslodavac može da uputi lice koje traži zaposlenje kao i radnika u radnom odnosu uputiti na dopunsko osposobljavanje. rokovi o početku i završetku posla. Poslodavac kod kojeg je rad organizovan u smjenama. Uslovi su precizirani zakonom. Novčani dio plate ne smije biti manji od 50% od ukupne zarade. Poslodavac koji nije radniku obezbjedio stručno osposobljavanje ili usavršavanje u skladu sa zahtjevima procesa rada na radnom mjestu. snosi rizik odgovornosti za štetu na radu.COM . krevet).

nastanka profesionalnih oboljenja i osštećenja zdravlja -specifični poslovi za koje se zahtjevaju posebne zdravstvene i psihofizičke sposobnosti radnika -poslovi na kojima se uz potpunu primjenu propisanih mjera zaštite i zaštitne opreme ne može obezbjediti efiksna zaštita na radu. Radnik može da zaključi ugovor o radu sa nepunim radnim vremenom sa više poslodavaca i da na taj način ostvaruje puno radno vrijeme. ako odredi prekovremi rad za radnika kome je to zakonom zabranjeno. što i predstavlja razliku između nepunog i skraćenog radnog vremena. Radi se o sledećim povredama: duže radno vrijeme od propisanog. a radi se o vremenu koje je kraće od 40 časova nedeljno. ako ne izvrši raspored radnog vremena radnika. Skraćivanje radnog vremena može biti najviše do 10 sati sedmično. Skraćeno radno vrijeme Javilo se kao potreba zaštite zdravlja radnika koji rade na posebnim poslovima i zadacima. Poslovi sa posebnim uslovima su: -sa povećanim rizikom od povređivanja.Radnik ostavruje sva prava koja mu pripadaju na osnovu rada kod oba poslodavca. čini prekršaj i izriče mu se novčana kazna.COM Nepuno radno vrijeme Poslodavac može sa radnikom da zaključi ugovor sa nepunim radnim vremenom. bez izuzetka. ako odredi da radnik radi prekovremeno duže od propisanog. što u suštini znači skraćivanje radnog vremena može biti tako da radnik sa skraćenim radnim vremenom radi najmanje 30 sati sedmično. kao da radi na mjestu sa punim radnim vremenom. 9 WWW. Radnik sa nepunim radnim vremenom ostvaruje sva prava iz radnog odnosa srazmjerno radnom vremenu. postoji povećano štetno dejstvo uslova rada na zdravlje radnika. havarija ili zbog zaštite interesa Republike. ako su ispunjeni objektivni i subjektivni uslovi. Radnik ostvaruje svoja prava iz radnog odnosa. Trudnim ženama počev od šestog mjeseca trudnoće i majkama sa djetetom do jedne godine života.BH-PRAVNICI. Subjektivni uslov je saglasnost nadležnog inspektora rada da maloljetnik može raditi u noćnoj smjeni.COM . Izuzetno. maloljetnici se mogu izuzeti iz odredbe o zabrani noćnog rada. Tada se noćni rad računa od 20 časova do 6 časova narednog dana. Ukoliko radnik povrijedi zakonske odredbe o radnom vremenu. Maloljetnim radnicima zabranjen je noćni rad. zabranjen je noćni rad.BH-PRAVNICI. trudnoj ženi ili majci koja ima dijete do jedne godine starosti. Radi se o poslovima na kojim ai pored primjene odgovarajućih mjera i sredstava zaštite na radu. Objektivni uslovi postoje kada se otklanjajuposledice dejstva više sile.WWW. Noćni rad Noćnim radom smatra se rad između 22 časa i 6 časova narednog dana. a ako malolejetnik radi u industriji. noćni rad se računa od 19 časova do 7 časova narednog dana. Može se zaključiti da jedan radnika može zaključiti ugovor o radu sa punim radnim vremenom sa jednim poslodavcem i ugovor o radu sa nepunim radnim vremenom sa drugim poslodavcem.

a na sezonskim poslovima najduže do 60 časova sedmično.. Za vrijeme prekovremenog rada radniku se povećava plata u skladu sa kolektivnim ugovorom. 4. pravilnikom o radu i ugovora o radu. 3. zemljotresa i sl. Prekovremeni rad ne može trajati duže od 10 časova sedmično. vrijeme. Prekovremeni rad je zabranjen: -radnicima mlađim od 18 god. a u Federaciji ne. ODMORI I ODSUSTVA Regulisani imperativnim normama..ne mijenjaju se ni voljom radnika ni poslodavca. Odmor izmedju dva radna dana: U neprekidnom trajanju od najmanje 12 casova.. dana. poslodavac je dužan o tome obavjestiti inspektora rada. bez izuzetka. U RS se uracunava u puno rad. kojima je zabranjen prekovremeni rad. 1 0 WWW. U slučaju neplaniranog povećanja obima posla.BH-PRAVNICI. -samohranom roditelju ili usvojiocu djeteta mlađem od 6 god. Osim lica mlađih od 18 god. radnik je dužan da radi duže od punog radnog vremena. a u drugom duže srazmjerno potrebama radnog mjesta. i to u trajanju najduže za još 10 časova sedmično. -trudnim ženama i majkama sa djetetom do 3 god. starosti. Uvećanje plate ne može biti manje od 30% u odnosu na platu za isti broj časova rada u redovnom radnom vremenu. otklanjanje posledica vremenskih nepogoda.BH-PRAVNICI. bez obzira gdje je zaposlen. 1. Ako potreba za prekovreminim radom traje više od tri sedmice neprekidno ili više od 10 sedmica ukupno u toku kalendarske godine. raditi i duže od 10 časova sedmično. U toku jedne godine ukupno trajanje prekovremenog rada ne može biti duže od 150 časova za tu godinu. Maloljetniku se mora obezbjediti najmanje 12 casova odmora neprekidno. s tim da radnik može dobrovoljno ili na zahtjev poslodavca. 2. vremena u trajanju od 30 min.WWW. majke sa djecom i samohrani roditelji mogu raditi prekovremeno ako daju pismeno svoj pristanak. vremenom ima pravo na odmor u toku rad. najduže do 52 časa. požara. Radno vrijeme može u jednom dijeli godine biti kraće. Prekovremeni rad Prekovremeni rad se može uvesti na zahjev poslodavca kada nastupe određene okolnosti.COM Preraspodjela radnog vremena Može se izvršiti ako priroda i potreba posla to zahtijeva. Dnevni odmor se ne moze koristiti na pocetku i na kraju rad. Preraspodjelom radnog vremena može se u jednom djelu godine uvesti radno vrijeme.COM . Odmori: Dnevni odmor u toku radnog vremena Odmor izmedju dva radna dana Sedmicni odmor Godisnji odmor Dnevni odmor: Radnik koji radi sa punim rad.

mjesto. Poslodavac je duzan da mu omoguci povratak na rad. ugovorom se moze se moze predvidjeti koristenje neplacenog odsustva u slucajevima: obavljanja neodlozivih licnih i porodicnih poslova. Godisnji odmor: Pravo I obaveza radnika koje se ne moze odreci. Ako se ne moze vratiti na staro rad. pripremanje i polaganje ispita. ZASTITA NA RADU Zakonom je definisamo da je zastita na radu sastavni i neodvojivi dio organizacije rada i radnog procesa. porodjaja supruge.zakonom regulisano. odobri odsustvo sa rada do 3 dana u toku kal.5 dana u slucaju stupanja u brak. Radnik ima pravo poslije 6 mjeseci neprekidnog rada na god. a ako je ovo nemoguce onda radnik ima pravo na otpremninu. njega tesko oboljelog clana porodice… MIROVANJE PRAVA I OBAVEZA Samo radniku koji je zakljucio ugovor na neodredjeno vrijeme. a placa mu se kao da je radio. ugovorom i pravilnikom o radu.COM Sedmicni odmor: Odmor izmedju dvije radne sedmice mora trajati najmanje 24 casa. Neiskoristeni dio odmora radnik mora iskoristiti do kraja juna mjeseca naredne godine.BH-PRAVNICI. na njegov zahtjev. niti poslodavac moze da mu isplati novac kako ne bi isao na odmor. pravo radnika na neplaceno odsustvo Placeno: Odredjeni zakonom. godine radi zadovoljavanja njegovih vjerskih. pravo radnika na placeno odsustvo 2.WWW. obavljanje javnih funkcija. nacionalnotradicijskih potreba. teze bolesti clana porodice.) Radnik ima pravo duznost da se vrati na rad poslije prestanka razloga koji su doveli do mirovanja prava i obaveza. Radnik odsustvuje. osim ako poslodavac drugacije ne odluci. mjesto. starosti radnika i posebnih uslova rada. neprekidnog rada im pravo na god. Odsustva: Pravo radnika na izostajanje sa posla odredjeni broj dana u predvidjenim slucajevima u toku kalendarske godine.COM . Radnik koji radi na poslovima sa posebnim uslovima rada ima pravo na odmor od najmanje 30 radnih dana. odmor u trajanju od 18 dana (za maloljetnika 24 dana) Radnik koji nije navrsio 6 m. a obuhvata skup organizovanih mjera i aktivnosti usmjerenih na 1 1 WWW. Ovaj odmor se u pravilu koristi neprekidno. odmor u trajanju od jednog dana za svaki navrseni mjesec rada. tj. Kol. Raspored koristenja sedmicnog odmora vrsi poslodavac o cemu mora upoznati radnike..BH-PRAVNICI. odmora zavisi od: duzine neprekidog rada u toku godine. Neplaceno: Poslodavac je duzan da radniku. smrti clana porodice. onda neko drugo odgovarajuce. kol. odmora mora iznositi najmanje 2 sedmice neprekidno. Prava i obaveze miruju onda kada je radnik odsutan sa posla mimo svoje volje (sluzenje vojnog roka. Duzina god. al’ dogovorom moze I u 2 ili vise dijelova s tim da jedan dio god. Zakon predvidio da poslodavac moze odobriti da placeno odsustvo traje I duze u slucaju potrebe. bez prava na naknadu plate. posjeta clanu orodice u inostranstvu. 1.

Rok.BH-PRAVNICI. hemijskih ili bioloskih stetnosti u radnim ili pomocnim prostorijama 3.COM stvaranje uslova neophodnih za ostvarivanje bezbjednih uslova rada. Tri vrste odgovornosti poslodavca: mat. mjere u vezi sa uslovima rada 3.onda je poslodavac duzan da nadoknadi stetu zaposlenom u puno iznosu. poslodavca prema trecem licu kome je njegov radnik pricinio stetu. odg. Poslodavac je duzan da obezbjedi: 1. a on se moze osloboditi subj.tehnosloski procesi I gdje radnici borave Sindikat radnika kao I inspekcijski organi mogu traziti od poslodavca da preduzme odredjene mjere zastite na radu. Mora da provjeri da li je radnik osposobljen za rukovanje sa sredstvima rada kao i sredstvima zastite na radu. prema radniku kome je neki drugi radnik tog poslodavca pricinio stetu namjerno ili iz krajnje nepaznje i m.WWW. prema radniku koji je pretrpio stetu na radu ili u vezi sa radom. Ako radnik pretrpi stetu. osim ako radnik nije doprinjeo nastanku stete. tu posl. najcesce se misli na stetu koju radnik pretrpi u slucaju povrede na radu. mjere u vezi sa posebnom zastitom radnika DUZNOSTI POSLODAVCA Poslodavac je duzan da se radnik u odredjenom roku upozna sa propisima o rad. izuzeci: 1. odg.30 dana od dana izlaska propisa. odnosima i propisima o zastiti na radu. mjere kojima se obezbjedjuje sigurnost 2. Generalno. stalno pracenje ispravnosti I periodicne preglede sredstava rada I opreme 2. Ko se radnik povrijedi zbog opasne stvari ili djelatnosti.COM . poslodavac je duzan da obezbjedi takve uslove rada koji obezbjedjuju zastitu psihickog i fizickog zdravlja radnika kao pojedinca. MATERIJALNA ODGOVORNOST POSLODAVCA Poslodavac (preduzece) odgovara za stetu koju poslodavac ili organizacija ucine radniku. ispitivanje fizickih. moze traziti naknadu od poslodavca. ako dokaze da je steta nastala od uzroka koji se nalazi van stvari 2. odogovara bez obzira na krivicu. odg. m. a on mora da ih razmotri I obavjesti o preduzetim mjerama u roku od 30 dana. ispitivanje mikro klime u prostorijama u kojima se obavljaju tehnicko. ako je radnik djelimicno ucestvovao u prouzrokovanju stete 3. ako dokaze da je steta nastala iskljucivom radnjom radnika ili nekog treceg lica 1 2 WWW.BH-PRAVNICI. odgovornosti ako dokaze da nije kriv. Mjere kojima se obezbjedjuje zastita na radu su: m jere kojima se obezbjedjuje sigurnost 1. Kad se govori o steti. tako i kilektiva kao cjeline.

poslodavac: 1. Novcanom kaznom za prekrsaj kaznice se poslodavac ako njegovom krivicom dodje do nesrece na poslu zbog neispravnosti objekata.moze ga pociniti poslodavac ili ovlasceno lice u pravnom licu. lica koja se nalaze na strucnom osposobljavanju. PRAVA I DUZNOSTI RADNIKA Prava radnika Pravo za zastitu imaju: 1.COM . ako ne objavi pravilnik o radu u odgovarajucem periodu… Jako bitan prekrsaj je i neprijavljivanje radnika i nezakljucivanje ugovora o radu.COM 4.BH-PRAVNICI.WWW. Nepreduzimanje mjera zastite na radu: Djelo postoji ako lice svjesno postupa i ne preduzima zakonske i druge propise koji se odnose na zastitu na radu i time dovode u opasnost zivot i zdravlje ljudi. ucenici I studenti na prakticnoj nastavi I strucnoj praksi 3. prekvalifikaciji I dokvalifikaciji 1 3 WWW. Radi se o svjesnom ne pridrzavanju zakonskih odredbi i drugih propisa ili odredbi kolektivnog ugovora koje se odnose na ogranicenje prava radnika koja mu pripadaju.BH-PRAVNICI. Pored poslodavca odgovorna I ovlascena lica u pravnom licu i radnik sa posebnom odgovornoscu. ako onemoguci ili ometa organizovanje sindikata 3. osiguranja predstavljaju krivicna djela koja su vezana za krsenje ili zloupotrebu zakonskih propisa iz oblasti soc. ako je trece lice ucestvovala u djelimicnom prouzrokovanju stete PREKRSAJNA ODGOVORNOST Predvidjena za poslodavca bez obzira da li ima status pravnog lica.ako inspector utvrdi da radnici nisu prijavljeni moze da zabrani rad do okoncanja postupka. KRIVICNA ODGOVORNOST Najznacajnija: Krivicna djela protiv prava iz radnih odnosa i socijalnog osiguranja. ako ne obezbjedi ravnopravnost radnika na radu. Prekrsaji za koje odg. radnici u preduzecu 2. Povreda prava pri zaposljavanju i za vrijeme nezaposlenosti: kada se licu ogranici ili uskrati pravo na slobodu zaposljavanja pod jednakim uslovima koji su predvidjeni zakonom ili drugim propisima. Povreda prava iz soc. osiguranja. osiguranja i zloupotreba prava iz soc. kao i lica koja traze zaposlenje 2. masina i drugih uredjaja ili zbog neovlascenog i nestrucnog rukovanja tim sredstvima. Povreda osnovnih prava radnika.

Poslodavac mora o zahtjevu da odluci u roku od 30 dana. agencija daje sve miritelju koji u roku od 3 dana mora zakazati 1 4 WWW. Izborna nadleznost: moze da bude nadlezan sud gdje se obavlja rad ili se obavljao. koji iznosi 15 dana. da namjenski koristi sredstva rada. Duznosti radnika Radnik je duzan: 1. lica na prof.COM . Po pravilima o mjesnoj nadleznosti sudova u radnim sporovima nadlezan je sud prema boravistu ili prebivalistu tuzenog. Zahtjev za ostvarivanje I zastitu prava: moze se podnijeti u subjektivnom roku. kao I sud na cijem podrucju je zasnovan rani odnos.WWW. zastitnu opremu I sredstva licne zastite 3. Radnik je duzan da obavjesti poslodavca postojanju ovih uslova. rok za dobrovoljno ispunjenje cinidbe. Ako se pokrene postupak. ukoliko ne odgovori smatra se da je zahtjev prihvacen. da odmah prijavi nedostatke. sporova je regulisao uslove postupka I nacin sprovodjenja: postupak mirenja I arbitrazni postupak. rehabilitaciji 5. Tuzba za pokretanje spora: Tuzba se podnosi u roku od jedne godine od saznanja za povredu (relativni rok zastare) ili najdalje u roku od 3 godine od dana ucinjene povrede (apsolutni rok zastare) Postoji I paricioni rok. Postupak u vezi sa radnim sporovima je hitne prirode.COM 4. varove ili druge pojave koje bi mogle ugroziti bezbjednost na radu Ukoliko postupi suprotno odgovara za povredu radnih obaveza koja odgovara materijalnu i disciplinsku odogovornost. Kolektivnim ugovorom I pravilnikom o radu moze se predvidjeti postupak sporazumnog rjesavanja spornih pitanja izmedju radnika I poslodavca. 3. moze odbiti zadatak I u slucaju da ovlascena lica nmisu preduzela odgovarajuce mjere zastite I onda radnik ima pravo na punu naknadu plate bez obzira sto nije radio. Postupak mirenja vodi miritelj. a po potrebi I inspekcijski organ zaduzen za poslove rada. Mora biti u pismenoj formi uz sve podatke I dokumentaciju.30 dana od dana saznanja za povredu iobjektivnom roku. lica koja se nalaze na izdrzavanju kazne zatvora U slucaju da radniku prijeti opasnost po zivot I zdravlje zbog neispravnosti na objektima ili sredstvima rada moze oodbiti zadatak. pokrece se podnosenjem prijedloga agenciji za mirno rjesavanje sporova. da se pridrzava utvrdjenih mjera zastite na radu 2. Zakon o mirnom rjesavanju rad. Podnosi se u pismenoj ili usmenoj formi.BH-PRAVNICI.BH-PRAVNICI.3 mjeseca od dana kada je ucinjena povreda. ZASTITA PRAVA RADNIKA Osnovni metodi i sredstva za zastitu osnovnih prava radnika 1. 2. ucesnici dobrovoljnih I javnih radova 6.

BH-PRAVNICI. 2. poslodavac ne moze otkazati ugovor o radu za vrijeme dok je zdravstveno nesposoban za rad. Ako poslodavac nema mogucnosti da radnika rasporedi na drugi odgovarajuci posao. rok 3 mjeseca. bolesti.COM raspravu. Miritelji I arbitri moraju biti objektivni u svom radu I dobijaju naknadu. pravo rasporeda na drugo radon mjesto.WWW. obj. Zastita zene i materinstva: Obuhvata zabrana rada zenama na posebno stetnim I opasnim poslovima. zivot ili psihofizicki razvoj maloljetnika. 3. odsustvo u trajanju od 18 mjeseci neprekidno. Kad se zavrsi spor arbitraza prestaje postojati. period zdravstvene sprecenosti za rad ne uracunava se u vrijeme trajanja ugovora. ali ne prije nego sto protekne 60 dana od dana porodjaja. Radnik ima pravo da se vrati na poslove koje je radio prije zdrav. Na osnovu zahtjeva zene I preporuke ovlascenog doktora medicine zena moze otpoceti sa koristenjem odsustva 28 dana od dana porodjaja. Ako se postupak ne okonca u roku od 15 dana miritelj ce obavjestiti agenciju.COM . Na sopstveni zahtjev moze otpoceti sa radom I prije isteka porodiljskog osustva. obaveza rasporedjivanja na drugi posao. drugog druga. ovaj postupak se mora zavrsiti u roku od 60 dana od dana pokretanja postupka.ad hoc I stalne arbitraze 5.BH-PRAVNICI. Ne mogu se rasporedjeviti na bilo koji posao koji bi pretstavljao opravdan rizik po zdravlje. radnik ostvaruje prava u skladu sa propisima o penzijskom I invalidskom osiguranju. a trece director agencije. jednog bira jedna stranka. Radnik koji je povrijedjen na poslu ili je obolio od prof. Arbitraza. 4. Pravo na porodilsko odsustvo ima I otac djeteta u slucaju da majka umre. sprecenosti za rad. pravo na porodiljsko odsustvo. zbrana raskida ugovora o radu za vrijeme trudnoce I porodiljskog odsustva. bez obzira da li je zakljucen ugovor o radu na odredjeno ili neodredjeno vrijeme. ili na druge poslove koji odgovaraju njegovim strucnim I radnim sposobnostima. Ako je zakljucen ugovor na odredjeno vrijem. Arbitrazni postupak vode tri arbitra. prednost kod ostvarivanja prava na strucno osposobljavanje. Zastita bolesnih i invalidnih lica: odnosi se na zastitu njihovih prava koja bi se uslovno mogla podijeliti na: zabranu otkaza ugovora o radu. Lica mladja od 18 g. ne mogu biti rasporedjeni za obavljanje izuzetni teskih fizickih poslova. Radnik je duzan obavjestiti poslodavca da je privremeno nesposoban za rad. I iz drugih opravdanih razloga nije u mogucnosti da se brine o djetetu. Zastita maloljetnih lica: cilj ove zastite je da se zastiti psihofizicki integritet maloljetnog lica. rok 6 mjeseci) POSEBNE MJERE ZASTITE 1. Predsjedavajuci mora imati zavrsen pravni fakultet. Zahtjev za zastitu prava koji se podnosi inspektoru ( subj. Odluka arbitraze je obavezujuca. STRAJK 1 5 WWW. napusti dijete. Za vrijeme trudnoce. na rad pod zemljom ili pod vodom. porodjaja I njege djeteta zena ima pravo nap or.

dostavljanjem odluke poslodavcu ili organu poslodavca. radni ucinak. Duzi rok najave: 3 dana prije pocetka strajka. pravilnikom o radu I ugovorom o radu. To je ustavno.BH-PRAVNICI. To je pravo radnika koje proizilazi iz ugovora o radu. osnovno obrazovanje… Minimum procesa rada se mora obezbjediti za vrijeme strajka u djelatnostima u kojima bi prekid rada zbog prirode posla mogao prouzrokovati opasnost po zivot I zdravlje ljudi. rada nocu. radnog staza. prekovremenog rada. Prema intenzitetu: strajk upozorenja (1 cas) I generalni strajk. Obaveze poslodavca: ne smije onemoguciti organizovanje zakonskog strajka. saobracaj. Uslovi koji moraju biti ispunjeni da bi se strajk organizovao: Odluka o stupanju strajka koju donosi organ koji je odredjen statutom ili 2/3 zaposlenih ako se strajk orgaizuje kod poslodavca. Kada se dostavi najava. a ako se radi o generalnom strajku onda vladi RS I privrednoj komori RS. Elementi koji najcesce odredjuju visinu plate su: slozenost poslova I zadataka. Radnik koji je bio odsutan sa svog rad. kvalitet rada I godine rada. socijalna zastita I djecja zastita. poslodavac treba u roku od 24 casa da se obrati strajkackom odboru.odredjeni novcani iznos koji radnik ostvari za izvrseni rad kod poslodavca. Oni strajk treba da organizuju na naci koji ne ugrozava bezbjednost lica ili imovine. poslodavca na kojeg se odnosi. Strajkacki odbor I radnici koji ucestvuju u strajku ne mozgu sprecavati druge radnike koji nisu u strajku da obavljaju svoje radne zadatke.BH-PRAVNICI.COM Organizovani prekid rada koji se sprovodi u cilju prinudnog ostvarivanja ekonomskih I socijalnih prava radnika. Strajk prestaje: odlukom strajkackog odbora ili sporazumnim rjesenjem. odluka se dostavlja nadleznom organu I nadleznom tuzilastvu. ugovorom. strajku. Regulisano Zakonom o strajku RS iz 1998. zdravstvena zastita. Proizvodnja osnovnih prehrambenih proizvoda. za ostale 5 dana. podatke o sastavu strajkackog odbora Vrste strajka: organizovan kod poslodavca (ili u cijelom preduzecu ili djelatnosti) strajk na nivou odredjene grane ili djelatnosti I generalni strajk na nivou drzave ili entiteta.neotudjivo pravo radnika.COM . Period za isplatu plata ne moze biti duzi od 30 dana. Poslodavac ne moze isplatiti manju platu od one koja je utvrdjena u skladu sa kol. 1 6 WWW. Radnik ima pravo na uvecanje plate po osnovu otezanih uslova rada. Rokovi za najavu strajka: strajk upozorenja 24 casa prije otpocinjanja strajka. odgovornosti u radu. PLATE. mjesta zbog organizovanja ili ucesca u strajku ima sva prava iz radnog odnosa osim naknade plate.WWW. Djelatnosti od posebnog javnog I drustvenog interesa: elektroprivreda. dan pocetka strajka.ne pripada mu zarada. kao I obaveza poslodavca po istom osnovu. praznikom… Visina plate ne moze zavisiti od pola radnika. ne moze dati otkaz ili radniku uskratiti neka prava zato sto je ucestvovao u zak. vodoprivreda. mjesto okupljanja. Mora sadrzati zahtjeve. ako je strajk na nivou odredjene grane odluka se dostavlja vladi I vecinskom udruzenju poslodavaca. NAKNADE I DRUGA PRIMANJA Plata. Najava strajka.

namjerno unistenje. ug. neblagovremeno I nesavjesno izvrasavanje radnih obaveza od strane radinka. • odbijanje radnika da zavrsava svoje radne obaveze odredjene ugovorom o radu. kol. Povreda radnih obaveza iz ugovora o radu smatra se neizvrsavanje ili namjerno. Radnik ima pravo na naknadu plate za vrijeme odsustvovanja sa posla u slucajevima predvidjenim zakonom. o radu radi I na opasnim I po zdravlje stetnim poslovima ili obavlja rad u vecem obimu od zakonski propisanog. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST RADNIKA Disciplinska odgovornost radinka vezana je za lakes I teze povrede radnih obaveza. kao I ponasanje radnika iz koga se osnovano moze zakljiciti da dalji rad radnika kod poslodavca ne bi bio moguc. odluke poslodavac moze od plate radnika odbiti najvise 50% na ime obaveze zakonskog izdrzavanja. svoje ili tudje potrazivanje prema radniku naplatiti obustavljanjem od plate ili naknade plate. 1 7 WWW. obaveze izvrsava na nacin koji nece onemgucavati ili ometati druge radnike u izvrsavanju njihovih obaveza. ostecenja ili nezakonito raspolaganje srestvima poslodavca. kol. isplacuje poslodavac za obavljeni rad radniku. na osnovu ug. pravilnika o radu I drugim aktima. Poslodavac ne moze bez pristanka radnika ili pravosnazne sud. ugovora. o radu.WWW. Laksa povreda radne obaveze su popusti koje radnok ucini u radu ili vezi sa radom. obaveza radnik je odgovoran poslodavcu. pravilnikom o radu. ODGOVORNOST RADNIKA U RADNOM ODNOSU Radnik je duzan da se pridrzava obaveza propisanih zakonom. o radu. odluke. sud.BH-PRAVNICI. ugovorom.COM Plata obuhvata osnovnu platu I sva dodatna davanja bilo koje vrste. pravilnikom o radu I ug. • kradja. • zloupotreba polozaja • odavanje poslovne ili sluzbene tajne. o radu I da svoje rad. a za ostale obaveze radnika najvise do 1/3 plate. a ako je pricinjena steta poslodavcu ili trecem licu ili je ucinjeno kriv. Tezom povredom radnih obaveza smatra se takvo ponasanje radnika na radu ili u vezi sa radom kojim se nanosi ozbiljna steta interesa poslodavca. kol. Na osnovu prav. djelo ili prekrsaj.COM .BH-PRAVNICI. Osnovna plata se uvecava kada radnik pored osnovnog posla koji obavlja prema ug. • namjerno onemogucavanje ili ometanje drugih radnika da izvrsavaju svoje radne obaveze. ugovorom. Teze povrede radnnih obaveza s prepisuje zakonom. materijalno odnosno krivicno I prekrsajno. radnik je odg. u novcu ili nature. Za povredu rad.

BH-PRAVNICI. nekorektan odnos prema drugim radnicima ili strankama. Zakonom je predvidjeno da za teze povrede radne obaveze u slucajevima otkaza ugovora o radu. nemaran odnos prema poslu.COM . Odredjuju se organi za vodjenje postupka u slucajevima povrede radne obaveze. • svako drugo ponasanje radnika kojim se nanosi steta intersima poslodavca. Poslodavac moze mjeru prestanka radnog odnosa zamjeniti novcanom kaznom. Rad 1 8 WWW. 5. pdlucuje poslovodni organ poslodavac (direktor) na prijedlog neposrednog rukovodioca radnika ili neposredno. Obicno se odredjuje disciplinska komisija koja broji neparan broj clanova ( tri ili pet). da je stepen odgovornosti radnika nesavjestan nehet I ako su utvrdjene olaksavajuce okolnosti radnika. ponovi isti ili drugi propust. • koriscenje alkoholnih pica ili droga za vrijeme radnog vremena. 4. • neopravdan izostanak s posla u trajanju od tri dana u kalendarskoj godini. pod uslovom da nisu nastupile znatno teze posledice za poslodavca. To su najcesce: 1. Laksa povreda radne discipline moze se definisati kao svaka druga povreda radne obaveze nije zakonom navedena kao teza povreda radne obaveze.WWW. kasnjenje na posao I odlazak sa posla prije isteka radnog vremena. 3. 6. izazivanje svadja na poslu. pa ukoliko radnik . novcana kazna u visini od 30% odo neto plate radnika u trajanju od tri mjeseca.COM nasilnicko ponasanje prema poslodavcu. 2. ponasanje koje steti ugledu I materijalnim interesima poslodavca. takvo ponasanje ce se smatrati tezom povredom radnih obaveza zbog kojeg poslodavac moze otkazati ugovor o radu O otkazivanj ugovora o radu zbog teze povreda rednih obaveza odlucuje poslovni organ poslodavaca (direktor) na prijedlog neposrednog rukovodioca radnika ili neposredno. Ako radnik ucini popust u radu ili u vezi sa radom koji se ne smatra tezom povredom radnih obaveza poslodavac ce ga pismeno upozoriti na takvo ponasanje. o cemu donosi posebnu odluku na zahtjev radnika I disciplinske komisije.BH-PRAVNICI. I pored tog upozorenja. drugim radnicima I trecim licima za vrijeme rada. POSTUPAK ZA UTVRDJIVANJE POVREDE RADNE OBAVEZE Postupak za utvrdjivanje povrede radne obaveze utvrdjuje se kolektivnim ugovorom I pravilnikom o radu. • MJERE ZA POVREDU RADNIH OBAVEZA • • Mjere za povredu radne obaveze su: prestanak radnog odnosa. opijanje na poslu.

Zloupotreba ili prekoracenje sluzbenih ovlastenja.BH-PRAVNICI. U slicajevima da se ne preduzmu odgovarajuce radnje u odgovarajucem vremenskom intervalu postoji mogucnost zastarjevanja. Radnik kome je prestao radni odnos na osnovu otkaza ugovora o radu moze zatitu svojih prava ostvariti kod nadleznog suda. Jedna odgovornost ne iskljucuje drugu. Ako radnik jednom radnjom ostvari povredu radne duznosti. dok se lakes povrede utvrdjuju Pravilnikom o radu. odnosno prekrsaja.Krsenje pravila radne discipline. . Data je mogucnost samovoljnog I zlonamjernog postupanja poslodavca.COM . ili drugo krivicno djelo kojim se nanosi steta ugledu poslodavcu. vodjenje postupka I primjena mjera zbog povrede radne obaveze vezane su za odredjenji rok. Odluku o pismenom uozorenju ili otkazu ugovora poslodavac moze donijeti samostalno.Neblagovremeno I neuredno izvrsavanje poverljivih poslova. a istovremeno ostvari bice krivicnog djela. . Odgovornost se zasniva na krivici.Vrsene radnji koje prestavljaju.Neizvrsenje ili nesvjesno I nemarno vrsenje radnih zadataka. Teze povrede radne duznosti propisane s Zakonom. . . Po zavrsetku postupka komisija predlaze poslodavcu mjeru koju treba izreci radniku. . Poslodavac je duzan dokazati postojanje opravdanog razloga za otkaz ugovora. Rok zastare tece od trenutka saznanja za ucinjenu povredu radne obaveze od strane poslodavca (subjektivan rok). Teze povrede vradne duznosti su: . Radniku se treba obezbjediti saslusanje I izjasnjavanje na okolnosti. 1 9 WWW. Pokretanje. a koji ga cine nepodobnim za rad kod poslodavca. .WWW. POVREDA SLUZBENE DUZNOSTI U instituciji BiH zaposlenik odgovara za povredu sluzbene duznosti. Poslodavac je obavezan da omoguci pravicnu odbranu radnika.Odavanja sluzbene ili poslovne tajne.COM komisije propisuje se posebnim pravilnikom koje donosi poslodavac. odgovornost nije kumulativna. u postupku radnog spora. Poslodavac moze dati otkaz ugovora o radu u roku od 30 dana od dana saznanja za ucinjenu povredu radne obaveze. .Prouzrokovanje poslodavcu vece materijalne stete na imovini narmjerno ili iz krajnje nepaznje. . U institucijama BiH poslodavac je obavezan da omoguci zaposleniku da iznese svoju odbranu ako otkazuje ugovor o radu zbog ponasanja ili rada zaposlesnika.vrsenje radnji koje prestavljaju krivicno djelo protiv sluzbene duznosti. Povreda sluzbene duznosti moze biti laksa I teza.Bavljenjem aktivnostima koji su u suprotnosti sa interesima poslodavca.Izostanak s posla u trajanju vise od dva radna dana u jednom mjesecu. a kojima se nanosi steta ugledu poslodavca. Izuzetak postoji kada poslodavac pismeno upozorava radnika na povredu radne obaveze.BH-PRAVNICI. .

COM . komisija izrice disciplinske mjere koje su obavezne za poslodavca. 7. Za vrijeme vodjenja disciplinskog postupka zaposlenik ima pravo da: 1. Kada primi prijavu. 8. obrazlozenje I eventualni dokazi ako postoje. Za laksu povredu sluzbene duznosti rok za pokretanje disciplinskog postupka iznosi sest mjeseci. bude blagovremeno obavjesten o navodima. Postupak se vodi pred prvostepenom disciplinskom komisijom koju imenuje poslodavac. zaposlenik I poslodavac imaju pravo zalbe drugostepenoj disciplinskoj komisiji. kao sto su potpis podnosioca.COM DISCIPLINSKI POSTUPAK Disciplinsku prijavu moze podnijeti svaki zaposlenik ako smatra da je ucinjena povreda radne duznosti. Rok za podnosenje zalbe je osam dana od dana prijema prvostepeng rijesenja. Javnost se moze iskljuciti samo u posebnim slucajevima kao sto su: • zastita morala. 5.WWW. DISCIPLINSKE MJERE 2 0 WWW. a za tezu povredu dvanaest mjeseci od dana ucinjene povrede ili dana saznanja za istu. bude blagovremeno obavjesten o dokazima 3.BH-PRAVNICI. javnog reda ili nacijonalne sigurnosti • zastita interesa maloljetnika I • u cilju zastite intimnosti stranaka u postupku Protiv odluke prvostepene komisije. 6. poslodavac odlucuje da li ima opravdanih razloga za pokretanje disciplinskog postupka. podnese pismeni ili usmeni prigovor koji se mora evidentirati bude saslusan u razumnom roku ostvari pravo od samoinkriminisanja se pijavljuje a svakom rocistu uzme advokata ulozi zalbu na odluku prvostepene disciplinske komisije Rad komisije je javan. 4. o povredi sluzbene duznosti 2.BH-PRAVNICI. Prijava mora sadrzavati osnovne elemente. Po zavrsetku disciplinskog postupka.

Za vrijeme udaljenja sa rada. u kome je roku poslodavac duzan da odluci o odgovornosti radnika ili dag a oslobodi od ogovornosti.BH-PRAVNICI. MATERIJALNA ODGOVORNOST RADNIKA Radnik koji na radu ili u vezi sa radom namjerno ili iz krajnje nepaznje pricini materijalnu stetu poslodavcu. pismena opomena 2.WWW. rasporedjivanje na nize radon mjesto I 5.COM . odgovornost radnika I poslodavca za stetu ucinjenu trecem licu I 2 1 WWW. poslodavac ga moze udaljiti s rada I pre otkazivanja ugovora o radu. radnik ima pravo na naoknadu plate u visini od 50% prosjecne plate koju je ostvario u poslednjih sest mjeseci.BH-PRAVNICI. pismeni ukor 3. Ostale mjere se izricu za teze povrede radnih duznosti. udaljenje radnika sa rada moze trajati najduze do tri mjeseca. prestanak radnog odnosa Pismena opomena I pismeni ukor moze se izreci za laksu povredu radnih duznosti. Ako protiv radnika nije pokrenut krivicni postupak. suspenzija sa radnog mjesta I neisplacivanje plate u vremenu od dva dana do trideset dana 4.COM Disciplinske mjere koje se mogu izreci za povredu radnih obaveza su: 1. duzan je da tu stetu naknadi. • • Materijalna odgovornost u random odnosu pojavljuje se u tri oblika: odgovornost radnika za statu ucinjenu poslodavcu. UDALJENJE SA RADA Poslodavac moze privremen udaljiti radnika sa rada pod odredjenim uslovima koji su propisani zakonom. Ako je radnik zatecen u vrsenju radnji za koje se osnovano sumnja da prestavljaju krivicno djelo ili da ugrozavaju imovinu vece vrijednosti.

smatra se das u svi podjednako odgovorni I stetu naknadjuju u jednakim djelovima. Poslodavac koji je nadoknadiocjelokupan iznos stete trecem licu ima pravo regresa.sa danom pocetka izvrsenja kazne. osim ako je steta nastala zbog njegove nepaznje ili krivice. 8. U zakonu o radu navedeno je da ugovor o radu prestaje da vazi u sledecim slucajevima: smrcu radnika sporazumom poslodavca I radnika otkazom ugovora od strane poslodavca ili radnika kad radnik navrsi 40 godina penzijskog staza. 5. Za stetu koju radnik na radu ili u vezi sa radom pricini trecem licu. 2. 7. 6. Dokazivanje stepena krivice ranika.COM • odgovornost poslodavca za stetu pricinjenu radniku Radnik odgovara za stetu samo ako je ucinjena namjerno ili iz krajnje nepaznje.BH-PRAVNICI. odnosno mjere. PRESTANAK UGOVORA O RADU 1.BH-PRAVNICI.WWW. kad radnik navrsi 40 godina penzijskog staza. duznost je poslodavca. vaspitnu ili zastitnu mjeru u trajanju duzem od tri mjeseca. 9. odnosno sa danom pocetka primjene privremene mjere zabrane rada poslodavcu. ako se poslodavac I radnik drugacije ne sporazumiju sa danom dostavljanja poslodavcu pravosnaznog rijesenja o potpunom gubitku radne sposobnosti radnika istekom roka vazenja ugovora o radu na neodredjeno vrijeme ako radnik bude osudjen na bezuslovnu kaznu zatvora ili na mjeru bezbjednosti. Ako stetu prouzrokuje vise radnika svaki od njih odgovara za dio stete koji je prouzrokovao. ili 65 godina zivota I najmanje 20 godina staza osiguranja. izrecene od strane nadleznog suda na period duzi od tri mjeseca U institucijama BiH ugovor o radu prestaje: 1. a ako se ne moze utvrditi dio stete koju jue prouzrokovao svaki pojedini radnik. pismenim sporazumom radnika i poslodavca 2. ili 65 godina zivota i najmanje 20 godina staza osiguranja. 3. Za odgovornost radnika mora e dokazati I njegov stepen krivice za ucinjenu materijalnu stetu. radnik I poslodavac odogvaraju solidarno. ako se poslodavac i radnik drugacije ne sporazumeju 2 2 WWW. 4.COM .sa danom utvrdjenim sudskom odlukom sa danom prestanka rada poslodavca. ako zbog izvrsenja mjere radnik mora odsustvovati sa rada na osnovu odluke nadleznog suda koji ima za posledicu prestanak radnog odnosa radnika. Slucajevi prestanka ugovora o radu navedeni su u zakonu. Radnik ima pravo na naknadu stete od poslodavca koju pretrpi na radu ili u vezi sa radom.

tj. ako zbog izvrsenja mjere radnik mora odsustvovati sa rada 11. ali i ne mora uvijek da prestane radni odnos. u slucaju viska radne snage 15. bez obzira na to sto su ispujeni zakonski uslovi za prestanak radnog odnosa. odnosno sa danom pocetka primjene privremene mjere zbrane rada poslodavcu izrecene od strane nadleznog suda na period duzi od tri mjeseca 13. konacnom odlukom disciplinske komisije kojim je izrecene mjera prestanka radnog odnosa 7.WWW.COM . otkazom ugovora od strane poslodavca ili radnika 5. ako zaposlenik ne zadovolji na probnom radu. otkazom ugovora o radu od strane poslodavca 14. sa danom prestanka rada poslodavca. istekom roka vazenja ugovora radu na odredjeno vrijeme 10. vaspitnu ili zastitnu mjeru u trajanju duze od tri mjeseca.sa danom pocetka izvrsenja kazne. ako se utvrdi da je zaposlenik prilikom zasnivanja radnog odnosa dostavio krivotvorene dokumente Prestanak radnog odnosa zbog neopravdanog izostanka sa posla Neopravdani izostanak s posla prestavlja zakonski osnov za prestanak radnog odnosa protiv volje zaposlenog. otkazom ugovora od strane poslodavca ili radnika 9.BH-PRAVNICI. 6.BH-PRAVNICI. danom dostavljanja poslodavcu pravosnaznoog rijesenja suda o potpunom gubitku radne sposobnosti radnika 4. vec to zavisi od volje poslodavca da li ce donijeti odluku o prestanku radnog odnosa. u slucaju neopravdanog izostanka duzeg od pet dana 16. 12. ako zaposlenik ne polozi strucni ispit u utvrdjenom roku I 17. 2 3 WWW. odluku o otkazu ugovora o radu. Zaposlenom ne prestaje radni odnos po sili zakona. odlukom suda BiH koji ima za posledicu prestanak radnog odnosa. odnosno mjere. ako radnik bude osudjen na bezuslovnu kaaznu zatvora ili na mjeru bezbjednosti. vec je potrebno da poslodavac donese odluku o prestanku radnog odnosa. sporazumom poslodavca i radnika 8.COM 3. To znaci da o ovom osnovu zaposlenom moze.

Slucajevi neopravdanog izostanka sa posla • • • Kada ce to biti slucaj mora se utvrditi posebno za svaki konkretni slucaj izostanka sa posla. i da je zaposleni svjestan toga da je njegovo izostajanje sa posla protivno propisima i njegovim radnim obavezama. odluku o otkazu ugovora o radu. Da zbog bolesti nije mogao doci na posao zaposleni dokazuje odgovarajucom ispravom izdatom od strane ovlascenog ljekara kod koga se lijecio. odnosno kalendanski dani se ne racunaju. vec stvarnim razlozima. Potrebno je da zaposleni izostane sa posla onda kada je trebalo da radi. opravdanost izostanka sa posla ne ocjenjuje se samo prema formalnim. Medjutim. . podrazumjeva se odsustvovanje s posla protivno propisima o radnim duznostima. drugo. Pored toga. da se radi o nepravednom izostanku sa posla. da poslodavac donese odluku o prestanku radnog odnosa. radniku prestaje radni odnos bez njegove saglasnosti ako neopravdano izostane sa posla odredjeni broj uzastopnih radnih dana. Ako takva obaveza nije postojala. sto znaci da izostanak s posla ne mora uvijek da bude opravdan iako 2 4 WWW. Zato se u zakonu i govori o izostanku s posla u “radnim danima” koji se ne moraju poklapati sa kalendarskim radnim danima. tj.COM Uslovi za prestanak radnog odnosa Da bi zaposlenom po ovom zakonskom osnovu prestao radni odnos potrebno je da bude ispunjeno nekoliko uslova. ne moze biti ni razloga za prestanak radnog odnosa. da bi se izostajanje s posla moglo smtrati neopravdanim. izostajanje s posla moze biti neopravdano i samim tim osnov za prestanak radnog odnosa samo ako je zaposleni bio u obevezi da radi. i to: prvo. Razlog za prestanak radnog odnosa postoji samo ako je neopravdano odsustvovanje s posla trajalo onoliko radnih dana koliko je to zakonom utvrdjeno kao uslv za prestanak radnog odnosa. Dakle. Neradni. da je zaposleni neopravdano izostao sa posla pet radnih dana uzastopno trece. Prema odredbama zakona o radu. Pod neopravdanim izostajanjem s posla.BH-PRAVNICI.COM . uz svijest o nedopustivosti takvog ponasanja.izostanak sa posla zbog bolesti Praksa pokazuje da je najcesci razlog izostanka sa posla to sto je zaposleni bio priremeno sprecen da radi zbog bolesti. Osnov obrazuje samo radni dani u kontinuitetu.BH-PRAVNICI. u smislu Zakona o radnim odnosima.WWW. ono mora da bude tako da izrazava svijest i volju zaposlenog da vise ne radi.

izostajanje s posla bice opravdano bez obzira na to sto bolovanje nije otvoreno i sto zaposleni ne posjeduje ispravu o bolovanju. a ne formalno postojao opravdan razlog. isprava o bolovanju ne mora biti apsolutan dokaz o opravdanosti izostanka sa posla ni kad je izdata od nadleznog ljekara. U vezi sa tim sudovi su zauzeli stav da se pritvor mora tretirati kao visa sila i da je obaveza drzavnog organa koji je odredio pritvor. da o tome obavjesti poslodavca. Odredjivanje pritvora je akt drzavnog organa na koji stranka u ovom postupku nisu mogle uticati. Ako se utvrdi da zaposleni nije bio stvarno bolestan ili ne u mjeri da nije mogao doci na posao. Bolest zaposlenog sprecava donosenje odluke prestanku radnog odnosa zbog neopravdanog izostajanja s posla. i obrnuto odsustvo isprave o bolavanju ne mora. samo po sebi. a ne zaposlenog.izostanak sa posla zbog stavljanja u pritvor - Stavljanje zaposlenog u pritvor ne moze se tretirati kao neopravdano izostajanje s posla. a ne izabranom ljekaru. Za vrijeme pritvora zaposlenik se nalazi pod obaveznom suspenzijom.BH-PRAVNICI. izostanak sa posla nece biti opravdan bez obzira na to sto zaposleni posjeduje ispravu da je bio na bolovanju.COM . cak i kad ne postoji isprava o bolovanju.BH-PRAVNICI. Medjutim s druge strane. To se desava u onim slucajevima kada poslodavac ne bude blagovremeno obavjesten da se zaposleni nalazi u pritvor. Poslodavac moze uvijek provjeriti njenu vjerodoslovnost. .COM zaposleni ima urednu ispravu da je bio na bolovanju. znaciti da ne postoji opravdan razolog izostajanja s posla zbog bolesti. a da prije toga ne utvrdi razlog zbog kojeg zaposleni nije dosao na posao. pa time ne moze biti ni razlog za prestanak radnog odnosa. odnosno sto je isprava o bolovanju nije izdata od strane ljekara kod koga zaposleni treba da se lijeci u smislu propisa o zdravstveno osiguranju.WWW. Desava se da zaposlenom koji je stavljen u pritvor prestaje radni odnos zbog neopravdanog izostajanja sa posla. Ako je zaposleni stvarno bio bolestan i ko su zbog toga postojali razlozi za otvaranje bolovanja.izostanak sa posla zbog odlaska na vojnu sluzbu - 2 5 WWW. pa po proteku pet radnih dana poslodavac donese odluku o prestanku radnog odnosa zaposlenom. za sve vrijeme dok se nalazi u pritvoru. Bitno je da li je stvarno. otuda se ne moze uzeti da je izostajanje sa posla usljed ovog razloga neopravdano i da predstavlja osnov za prestanak radnog odnosa. . Zaposlenik koji je stavljen u pritvor udaljuje se sa rada. zbog cega ima karakter vise sile. Izostanak s posla opravdan ako je zaposleni bio blestan bez obzira na to sto je javio drugom.

Medjutim. Fizicko prisustvo zaposlenog na random mjestu ne sprjecava nastupanje osnova za pprestanak radnog odnosa zbog neopravdanog odsustva s posla. razlog za 2 6 WWW. kao razlog za prestanak radnog odnosa. Ucesce u takvoj obustavi rada ne predastavlja opravdan razlog izostanka sa posla.COM . a ne o odbijanju zaposlenog da radi i da izvrsava svoje radne obaveze. Sudovi su zauzeli stav da vojna sluzba. To pravo zagarantovano je ustavom i zakonom. strajk koji nije organizovan u skladu sa zakonom. Zakon govori o neopravdanom ‘’izostanku s posla’’. pa to sto od strane zaposlenog ili nadleznog drzavnog organa nije bio blagovremeno obavjesten da se zaposleni nalazi na vojnoj sluzbi. Samo strajk koji je organizovan u skladu sa zakonom je legitiman i uziva pravnu zastitu. U vezi sa tim postavlja se pitanje da li takvo ponasanje zaposlenog moze smatrati neopravdanim izostankom sa posla. pak.“izostanak s posla” kad zaposleni dodje na posao..BH-PRAVNICI. a ne radi. Odluci o prestanku radnog odnosa predhodi ispitivanje da li je izostajanje radnika s posla bilo opravdano ili ne. odbija da izvrsava svoju radnu obavezu. pa moze biti razlog za prestanak radnog odnosa ako zaposleni izostane s posla potreban broj radnih dana ili. Nacin ostvarivanja prava na strajk uredjen je zakonom. .BH-PRAVNICI. Ucesce u tako organizovanom strajku predstavlja opravdan razlog izostanka s posla. osnov za izricanje disciplinske mjere zbog povrede radne duznosti. pa se ne moze prihvatiti. pa ono ne moze biti osnov za prestanak radnog odnosa.izostajanje sa posla zbog ucesca u strajku - Pravo na strajk je ustavno pravo svakog zaposlenog. ne moze se smatrati strajkom. Poslodavac je duzan da uvijek utvrdi stvarne razloge zbog kojih zaposleni nije dosao na posao. a odbije da radi U praksi se desavaju o takve situacije da zaposleni dodje na posao. opravdava izostanak sa posla i kad poslodavac u momentu odlucivanja o prestanku radnog odnosa nije znao da se zaposleni nalazi na vojnoj sluzbi.dvije su razlicite stvari koje se ne mogu poistovjecivati. Takvo misljenje nema osnova u zakonu. vec drugom vrstom obustave rada koja ne uziva pravnu zastitu. U teoriji postoji misljenje da izostanak s posla postoji.WWW. Izostanak s posla i odbijanje zaposlenog da radi kad je on prisutana poslu. . To znaci da se strajk mora organizovati i sprovesti onako kako je to odredjeno zakonom. kao i pritvor.COM Odlazak zaposlenog na vojnu sluzbu prestavlja opravdan razlog nedolaska na posao. odbijanje zaposlenog da radi moze biti razlog da se protiv njega pokrene disciplinski postupak zbog neizvrsavanja radnih obaveza ili.

a ne kalendarske dane. Znaci. prestavlja neopravdani izostanak s posla. Odlazak radnika na godisnji odmor prije donosenja rjesenja ne bi bio moguc ako se sa tim ne slozi direktor koji odlucuje o koristenju godisnjeg odmora. pri cemu se ne racunaju neradeni dani.subotu i nedelju. vec poslodavac treba da donese odluku o otkazu ugovora o radu (mora na nesumnjiv nacin da utvrdi da li je zaposleni neopravdano izostao sa posla 5 rad. u kontinuitetu. bez obzira na to sto se po zakonu subota smatra kao radni dan.izostanak sa posla zbog odlaska na godisnji odmor - Sudovi su zauzeli stav da odlazak zaposlenog na godisnji odmor bez odluke. Donosenje odluke o prestanku radnog odnosa Zbog neopravdanog izostranka sa posla zaposlenom ne prestaje radni odnos po sili zakona.BH-PRAVNICI. Odgovor na ovo pitanje zavisi od toga da li je zaposleni bio duzan da radi u subotu. u period od pet uzastopnih radnih dana ne mogu se racunati subota i nedelja. Neopravdano izostajanje s posla zakon vezuje samo za radne. subota I nedelja mogu se racunati kao dani neopravdanog izostanka sa posla samo onda kada je zaposleni bio duzan da radi I ovim danima. koja se po zakonu racuna kao radni dan. .COM . Kod neopravdanog izostanka s posla pet radnih dana. radni dani moraju biti uzastopni. dana 2 7 WWW.WWW. da li su ti dani za zaposlenog bili radni dani. odnosno odobrenja direktora.BH-PRAVNICI. To posebno vazi za subotu. ugostiteljstvo. zdravstvo i sl. subota. odnosno da li se i kada dani nedeljnog odmora mogu racunati kao dani neopravdanog izostanka s posla.tj. bez obzira na nacelnu saglasnost neposrednog rukovodioca da zaposleni moze da ide na godisnji odmor. kao sto je trgovina. pa i u nedelju. tj. postavlja se pitanje kako se u tom slucaju racunaju radni dani. kada su zaposleni duzni da dodu na posao i da rade.izostanak s posla - Da bi zaposlenom prestao radni odnos potrebno je da on neopravdano izostane s posla pet radnih dana uzastopno. Za one koji nikada ne rade subotom i nedeljom. a cesto i nedelja predstavlja radne dane.. za zaposlene u odredenim delatnostima. Posto period od pet uzastopnih radnih dana obicno obuhvata i neradne dane nedeljnog odmora. . a ne osnov za prestanak radnog odnosa zbog neopravdanog izostanka s posla.COM prestanak radnog odnosa po nekom drugom osnovu. Za razliku od toga.

u slucaju: da je zapolenik odgovoran za tezi prestup ili za tezu povredu radne obaveze iz ug. Prestanak radnog odnosa protiv volje radnika (otkaz od strane poslodavca) • • • • Poslodavac moze otkazati ugovor o radu zaposleniku uz otkazni rok. Protiv odluke o prestanku radnog odnosa zaposleni moze pokrenuti radni spor kod nadleznog suda. mjera prestanka rad. naknade i druga primanja koja je zaposleni ostvario do dana prestanka rad. U upozorenju ce da nevede osnov za davanje otkaza. o radu daje se u posmenom obliku (rjesenje) i obavezno sadrzi obrazlozenje i pouku o pravnom lijeku. ako je obavjestio zaposlenika o: nastupanju privrednih i tehnickih okolnosti koje su se negativno odrazaile na tog poslodavca o tome da zaposlenik nije vise u mogucnosti da izvrsava svoje obaveze iz rad. odnosa. odnos danom dostavljanja rjesenja. odnosa Poslodavac moze otkazati ugovor o radu zaposleniku bez obaveze postovanja otkaznog roka.BH-PRAVNICI. o radu. cinjenice i dokaze koji ukazuju na to das u se stekli uslovi za otkaz i rok za davanje odogovora na upozorenje. Otkaz ug. Poslodavac je duzan da zaposlenom isplati svfe neisplacene zarade. uslovi za donosenje ove odluke. Da bi odlucio o tuzbenom zahtjevu sud mora utvrditi da li su bili ispunjeni svi zak. Zaposlenom prestaje rad. dana je osnov za prestanak rad. odnosa donosi se bez vodjenja disciplinkog postupka. Upozorenje je obavezna procesna radnja u otkaznom postupku koja moze imati preventivni karakter kada se zaposlenom daje sansa da popravi ponasanje. obaveza koje su ozbiljne ali ne koliko prethodne poslodavac ce prvo uruciti pismeno upozorenje. odnosa.BH-PRAVNICI.COM uzastopno) Neopravdan izoastanak sa posla pretstavlja zakonski osnov za prestanak radnog odnosa bez saglasnosti zaposlenog. Neopravdano izostajanje sa posla 5 r.WWW. a odluka o prestanku rad.COM . odnosa: 2 8 WWW. odnosa. Poslodavni organ ne mora donijeti odluku o prestanku rad. o radu u slucaju prestupa ili povreda rad.vise ne spada u povrede radnih obaveza zbog kojih se izrice disc. odnosa bez saglasnosti radnika. Trajanje otkaznog roka utvrdjuje se opstim aktom i ug. bez obzira sto su za to ispunjeni svi zakonski uslovi. Prestanak radnog odnosa po sili zakona Zaposlenom prestaje radni odnos bez njegove volje I volje poslodavca ako nastupe cinjenice za koje zkon automatski vezuje prestanak rad.

starosti I najmanje 20 god. vaspitne ili zastitne mjere prema zaposlenom u slucaju prestanka rada poslodavca u skladu sa zakonom . Potpunu nesposobnost za rad utvrdjuje nadlezni fond za penzijsko I invalidsko siguranje.prestanak radnog odnosa zbog gubitka radne sposobnosti - Zaposlenom prestaje radni odnos po sili zakona ako je na nacin propisan zakonom utvrdjeno da je kod njega doslo do gubitka radne sposobnosti. radnog staza bez obzira na godine starosti. zabranjeno da obavlja odredjene poslove. povredom van rada ili bolescu van rada izgubi radnu spos.prestanak radnog odnosa zbog navrsenih godina starosti i staza - Radniku prestaje radni odnos kada radnik navrsi 40 godina penzijskog staza ili 65 godina zivota i ponajmanje 20 godina staza osiguranja.prestanak radnog odnosa zbog zabrane vrsenja odredjenih poslova - • Zaposlenom prestaje radni odnos po sil zakona ako mu je po odredbama zakona. je potpuna nesposobnost za rad. Gubitak rad.danom dostavljanja pravosnazne odluke. . a ne moze mu se obezbjediti obavljanjedrugih poslova.BH-PRAVNICI. spos. za obavljanje poslova koje je vrsio prije invalidnosti kao I onih koji odgovaraju njegovoj strucnoj spremi. Nastaje kada zaposleni usljed trajnih promjena u zdravstvenom stanju prouzrokovanih povredom na radu. gubitak radne sposobnost zabrana obavljanja odredjenih poslova odsutnost sa rada zbog izdrzavanja kazne zatvora odustnost sa rada zbog primjene mjera bezbjednosti.COM • • • • • • usljed navrsenih 65 god.WWW. Do zabrane vrsenja odredjenih poslova moze da dodje: po odredbama zakona 2 9 WWW. odnosno pravosnaznoj odluci suda ili drugog organa. .BH-PRAVNICI. I utvrdjuje se prema propisima o invalidskom osiguranju. radnog staza ili 40 god. profesionalnom bolescu.danom dostavljanja pravosnaznog rjesenja o utvrdjivanju gubitka radne sposobnosti.COM .

vaspitne ili zastitne mjere- • • • • • • • Zaposlenom prestaje radi odnos po sili zakona ako mu bude izrecena jedna od ovih mjera u trajanju duzem od 6 mjeseci iz zbog toga mora da bude otsutan sa rada. djelo. Pravosnaznom odlukom suda zaposleno se moze zabraniti vrsenje odredjenih poslova. Po odredbama zakona zabrana bi se mogla odnositi na to da u drzavnim organima ne mogu da rade lica osudjena na kriv. na bezuslovnu kaznu zatvora od namanje 6 mjeseci ili za kaznjivo djelo koje ga cini nepodobnim za obavljanje poslova u drzavnim organima. -prestanak radnog odnosa zbog odsutnosti usljed mjere bezbjednosti.BH-PRAVNICI.WWW.BH-PRAVNICI. a one se ne mogu upojedinjavatibez odluka organa koji te norme primjenjuju. . postupku il zastitinih mjera u postupku tvrdjivanja odgovornosti za privredne prestupe. Od mjera bezbjednosti dolaze u obzir: obavezno psihijatrijsko lijecenje na slobodi obavezno lijecenje alkoholicara I narkomana protjerivanje stranca iz zemlje Od vaspitnih mjera dolaze u obzir samo zavodske mjere: upucivanje u vaspitno. danom pocetka primjene te mjere.COM • • po pravosnaznoj odluci suda po pravosnaznoj odluci drugog organa Zakon sadrzi opste pravne norme.prestanak radnog odnosa usljed prestanka rada poslodavca - 3 0 WWW.COM . primjenom mjera bezbjednosti u kriv.popravni dom upucivanje u socijalnu ustanovu Od zastitnih mjera dolaze u obzir samo: udaljenje stranca obavezno lijecenje alkoholicara I narkomana Relativnost mjera uslovljena je potrebom da radni otsustvuje sa rada u trajanju duzem od sest mjeseci. Zabrana vrsenja odredjenih poslova moze da bude indirektna posljedica oduzimanja vozacke dozvole u prekrsajnom postupku (profesionalni vozac) Zabrana rada moze biti osnov za prestanak radnog odnosa samo ukoliko se zaposlenom ne moze obezbjediti obavljanje drugih poslova.

COM . odnosa mora iti zakljucen u pismenoj formi. tj. predocavanje posljedica i sporazum. Sporazum mora da bude product podudarne volje poslodavca I zaposlenog izrazene slobodno. Otkaz djeluje od dana dostavljanja poslodavcu. tj. nedostatak potrebnih znanja i sposobnosti 3 1 WWW. mora biti napisan I potpisan. Izjava volje zaposlenog kojom otkazuje ugovor o radu. Poslodavac je duzan da prije potpisivanja sporazuma pismenim putem obavjesti zaposlenog o posljedicama do kojih dolazi u ostvarivanju prava za slucaj nezaposlenosti. izricita. Sporazum je zakljucen kada postignu saglasnost. odnosa. ako to zeli. Razlozi otkaza se ne navode. Ti razlozi su: • neostvarivanje rezultata rada. Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca Poslodavac moze otkazati ugovor o radu iz razloga koji su predvidjeni zakonom. Sporazumni prestanak radnog odnosa Radni odnos moze da prestane sporazumom izmedju zaposlenog I poslodavca.BH-PRAVNICI. To je donja granica otkaznog roka. Izjava data u stanju neuracunljivosti I pod Manama volje ne proizvodi pravna dejstva. odnosa je sporazum koji zakljucuju poslodavac I zaposleni. Zakljucenje stecajnog postupka je osnov prestanka radnog odnosa po sili zakona. kategoricna. Sporazum o prestanku rad.moze. pretati da radi iz bilo kog razloga. Osnov za prestanak rad.WWW. u svako doba. jasno I nedvosmisleno. Otkaz ug. Akt prestanka radnog odnosa je sporazum. Pravne posljedice stecajnog postupka nastaju danom isticanja oglasa o pokretanju stecajnog postupka na oglasnoj tabli suda. a ne mora da bude primjenjen. Sporazumjevanje.BH-PRAVNICI.COM Treba razlikovati dva momenta: pokretanje i okoncanje stecajnog postupka. Zaposleni ima pravo da otkaze polodavcu ugovor o radu. Izmedju dostavljanja I dana koji je naveden kao dan prestanka rad. o radu zaposleni dostavlja najmanje 15 dana prije dana koji je zaposleni naveo kao dan prestanka radnog odnosa.inicijativa moze da slijedi I od zaposlenog I od poslodavca. ako zaposleni to ne zeli. mora da postoji razmak od najmanje 15 dana. validna je ako je pismena. Otkaz ugovora o radu od stane zaposlenog Svako ko radi moze. Otvaranje stecajnog postupka nije osnov za prsestanak radnog odnosa po sili zakona. jasna I nedvosmislena.

ucinjeno krivicno djelo Poslodavac moze dati otkaz zaposlenom ako ovaj ucini krivicno djelo na radu ili u vezi sa radom. odbijanje promjene visine licnih primanja Poslodavac moze dati otkaz zaposlenom ako ovaj odbije potpisivanje aneksa ugovora o radu ponudjenog radi promjene iznosa osnovne zarade ili elemenata za utvrdjivanje radnog ucinka. Davanju otkaza iz ovog razloga predstoji upozorenje.BH-PRAVNICI. odnosno ako je njegovo ponasanje takvo da ne moze da nastavi rad kod poslodavca. Nacin izvrsenja se odredjuje prema radnji povrede.. naknade zarade I drugih primanja.preduzimanje radnje koja nije dozvoljenja (alcohol. o radu.BH-PRAVNICI. poslodavac ne mora da ceka pravosnaznu presudu. odnosno 6 mjeseci od nastanka. Ako poslodavac posumnja u vjerodostojnost doznaka ili opravdanost bolovanja moze zahtjevati provjeru zdravstvene sposobnosti. propisanu aktom poslodavca. ni umjeca.u tom roku poslodavac moze postupiti tako da zaposlenog vrati na rad ili da mu da otkaz. obezbjedjivanje drugog posla u sklopu mjera za zaposljavanje radnika za cijim je radom prestala potreba.WWW. odbijanje promjenje posla ili zaposlenja Poslodavac moze zaposlenom dati otkaz ako zaposleni odbije: premjestaj na drugi posao zbog potrebe procesa I organizacije rada. kod njega nema ni strucnosti. tj. Zaposleni moze biti udaljen sa rada cim protiv njega bude pokrenut krivicni postupak I to udaljenje moze trajati 3 mjeseca.COM Poslodavac moze dati otkaz zaposlenom ako utvrdi da ne ostvaruje rezultate rada.) necinjenjepropustanje radnje koju je morao preduzeti) narusavanje radne discipline Poslodavac moze dati otkaz zaposlenom ako ne postuje radnu discipline. tuca. uvecane zarade. Ovaj otkazni razlog traje 3 mjeseca od saznanja.COM . premjestaj na odgovarajuci posao u drugo (geografsko) mjesto rada. ni vicnosti… Postojanje ovog razloga mora biti utvrdjeno. ali uvijek mora biti voljna (cinjenje. Zloupotreba ovog prava je zapravo zloupotreba prava iz zdravstvenog osiguranja. koja se moze ogledati u cinjenju i necinjenu. nema potrebna znanja I sposobnosti. Znaci.. • povreda radne obaveze Poslodavac moze dati otkaz zaposlenom ako ovaj svoom krivicom ucini povredu radne obaveze utvrdjene opstim aktom ili ug. zloupotreba bolovanja Poslodavac moze dati otkaz ako zaposleni zloupotrijebi odsustvo zbog privremene sprijecenosti za rad. Neuk radnik ne umije da radi. • • • • • 3 2 WWW.

odustanak od probnog rada Otkaz za vrijeme probnog rada je predvidjen Zakonom o radu.Pismeni test je eliminatoran. vremenom… Naknadni uslovi su da ovaj oslodavac u roku od 6 mjeseci ne moze da na ovo radon mjesto zaposli drugo lice. rad sa nepunim rad.COM • prestanak potrebe za radom poslodavac moze dati otkaz zaposlenom ako usljed tehnoloskih. ako ukoliko prije isteka ovog roka nastane potreba za obavljanjem istih poslova. Pripravnički staž za lica za završenom srednjom stručnom spremom traje šest mjeseci. a i zaposleni poslodavcu otkazu ug.Upravni postupak i upravni spor 4.COM . • ZAPOŠLjAVANjE PRIPRAVNIKA U organima državne uprave može se zasnovati radni odnos sa licem koje prvi put stupa uradni odnos-pripravnikom. pretane potreba za obavljanjem odredjenog posla.a sa visokom stručnom spremom godinu dana. Organ državne uprave prilikom iskazivanja pismene potrebe za popunom upražnjenog radnog mjesta Agenciji naglašava da za konkretno radno mjesto želi zasnovati radni odnos sa pripravnikom. Po tim odredbama za vrijeme probnog rada moguce je da poslodavac zaposlenom.razgovora-intervjua Kandidati koji su položili pravosudni.Ustavni sistem Republike Srpske 2. o radu uz postovanje otkaznog roka od najmanje 5 radnih dana.WWW. prekvalifikacija ili dokvalifikacija.Kancelarijsko poslovanje u državnoj upravi 3 3 WWW.BH-PRAVNICI. Prethodni uslova za ovaj otkaz je da se zaposlenom ne moze obezbjediti premjestaj na druge poslove. upucivanje na rad kod drugog poslodavca. prednost u zaposljavanju ima zaposleni kome je prethodno preato radni odnos.testiranje.Sistem državne uprave Republike Srpske 3.ispit za sudije za prekršaje ili stručni ispit su oslobođeni polaganja istog.BH-PRAVNICI. ekonomskih I organizacionih promjena.u obliku pisanog testa koji se sastoji od pitanja s opcijonim odgovorima 2. Pismenim testom za visoku stručnu spremu i višu stručnu spremu obuhvaćene su teme: 1. Program stručnog osposobljavanja pripravnika i način polaganja stručnog ispita sprovodi Agencija. Lice koje se prima u državnu sklužbu u svopjstvu pripravnika dužno je da istekom određenog roka položi stručni ispit. TESTIRANjE Javno testiranje kanidata održava se najkasnije 15 dana nakon isteka roka za podnešenje prijava kandidata i sastoji se iz dva dijel: 1.za lica sa završenom višom stručnom spremom devet mjeseci.Radni odnosi uopšte i u organima državne uprave 5.

COM Pismenim testom za srednju stručnu spremu obuhvaćene su sljedeće teme: 1. Ukoliko izborna komisija ocijeni da su razlozi za odbijanje opravdani. Aktima. Nakon završetka testiranja.s tim da u grupi ne može biti više od pet kandidata.kandidar mora tačno da odgvori na najmanje 20 pitanja.ako je predviđeno 3 4 WWW.vremnski period na koji se radnik prima 5.određeno vrijeme. U slučaju da stariješina organa državne uprave odbije da izda riješenje o prijemu radni odnos predloženog kandidata Agencija ponovo saziva izbornu komisiju.naziv i sjedište organa državne uprave 2.U tom slučaju agencija ponovo raspisuje novi javni konkurs.ukoliko se radi o radu na određeno vrijene.podzakonskim i dr. Uobičajeno trajanje probnog rada je 30 dana.uključujući stručne sposobnosti karakteristične za tu vrstu posla 2. Ukoliko stariješina organa državne uprave u roku od 7 dana od dana prijema prijedloga ne donese riješenje o zapošljavanju ili odbije da donese riješnje o zapošljavanju.BH-PRAVNICI.predsjednik izborne komisije saopštava rezultate testiranja.trajanje pripravničkog staža ili probnog rada.WWW.COM .neodređeno 2.BH-PRAVNICI.sastoji se od grupnog razgovora kandidata sa članovima izborne komisije.naziv radnog mjesta državnog službenika 3. Predsjednik izborn komisije dostavlja spisak uspješnih kandidata sa kompletnom dokumentacijom Agenciji. Riješenje o prijemu državnog službenika mora biti na jeziku koji je u službenoj upotrebi u BiH i državni službenici ga moraju razumjeti. Razgovor ili intervju može trajati najviše jedan sat.sposobnost kandidata da radi na određenom radnom mjestu za koje se prijvio. Izborna komisija vodi zapisnik o toku razgovora. Kada će državni službenik biti primnljen u radni odnos na određeno ili neodređeno vrijeme utvrđuje se Zakonom.početna plata i radno vrijeme 4.Tokom razgovora postavljaju se pitanja da se iz odgovora na njih može utvrditi sljdeće: 1. Ukupan broj bodova koje kandidat dobije za razgovor je zbir bodova dobijenih iz 2 teme.Radni odnosi uopšte 2.opštu predanost kandidata službi u državnim organima kao i njegovu ukupnu stručnost i sposobnost da se prilagodi radu u okruženju koje karakterišu stalne promjene.dužan je da u roku od 3 dana od dana isteka rok za donošenje riješenja dostavi Agenciji pismeno obrazloženje o razlozima odbijanja. Razgovor ili intervju. Radni odnos u državnoj upravi RS se može sasnovari na: 1.postupak izbora se poništava. Riješenje o prijemu u radni odnos državnog službenika treba da sadrži: 1.a u zapisnik se zapisuju pitanja i odgovori.Kandidat ima 60 minuta za riješavanje testa.sa označavanjem samo jedne od ponuđenih opcija.Kancelarijsko poslovanje Da bi položio test.

drugim propisima ili pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u administrativnoj službi jedinice lokalne smaouprave.Javni konkurs se objavljuje u sredstvima javnog informisanja sa rokom od 30 dana za prijavu kandiata.COM .a tri člana se imenuju sa liste stručnjaka).obično pravilnikom.Prednost za zapošljavanje imaju pripadnici drugih konstitutivnih naroda.načelnik odnosno gradonačelnik potvrđuje prijem službenika. Odluku o izboru kandidata donosi načelnik opštine. načelnik odnosno gradonačelnik razriješava dužnosti službenika.da je stariji od 18 godnina 3.na osnovu utvrđenog redoslijeda. Posebni uslovi su: 1.COM RAVNOPRAVNOST U ZAPOŠLjAVANjU Promocija i obezbjeđivanje nacionalne zastupljenosti podrazumijeva raspisivanje javnog konkursa u sradstvima javnog informisanja dostupnim svim građanima RS i BiH i iznalaženje drugih mogućnosti za ubrzan proces proporcijonalne zastupljenosti sva tri konstitutivna naroda i ostalih.odnosno gradinačelnik. 2.da ispunjava druge uslove utvrđene zakonom. Upražnjeno radno mjesto u administrativnoj službi jedinice lokalne samouprave popunjava se putem javnog konkursa.BH-PRAVNICI.s' tim da prednost imaju pripadnici manjinskig naroda u RS. Prilikom prijema u radni odnos na prijedlog načelnika odnosno gradonačelnika formira se posebna i nepristrasna komisija koju sačinavaju pet članova (dva člana su službrnici.Zakonom je propisano da bi lice steklo svojstvo službenika mora da ispunjava opšte i posebne uslove.da nije oduđivan za krivično dijelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 3 mjeseca ili za krivično dijelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u administrativnoj službi jedinice lokalne samouprave.ukoliko ispunjavaju uslove javnog konkursa.položen stručni ispit za rad u administrativnoj službi 3.koji se obično nazivaju organima uprave.da je državljanjin RS odnosno BiH 2. Opšti uslovi su: 1.WWW.odgovarajuća školska sprema 2. Pod upravom se obično podrazumijeva:ministarstva.da ima opštu zdravstvenu sposobnost 4.U pomenutom pravilniku sadržana su pravila i kriterijumi za ocjenjivanje rada i pravila za napredovanje državnih službenika u državnom organu uprave.BH-PRAVNICI. OCJENA RADA I NAPREDOVANjE Ocjenjivanje i napredovanje državnih službenika propisuje se podzakonskim aktom.odgovarajuće radno iskustvo 4.republičke uprave i republičke upravne organizacije. U organima lokalne samouptave zapošljavnje opštinskih ili gradskih službenika ostvaruje se gotovo na isti način kao i u državnim organima uprave.nezadovoljavajuća. Ukoliko je ocjena kandidata: 1. OCJENjIVANjE 3 5 WWW.zadovoljavajuća.

Njanovijim izmjenama i dopunama Zakona.BH-PRAVNICI.profesionalnog i stručnog obavljanja poslova. Ukolika je ocjena negativan državni službenik u cilju poboljšanja stručnog znanja prolazi kroz dofatni program stručnog osposobljavanja koji u dogovoru s njim odredi neposredni rukovodilac.Ocjenu rada ostalihdržavnih službenika vrši neposredno nadređeni državni službenik. Ocjenu rada pomoćnika ministra i sekretara ministarstva vrši ministar. NAPREDOVANjE Napredovanje je postupak kojim državni službenik stiče uslov za prelazak na radno mjesto više kategorije.Organ državne uprave u kojem s eukaže poreba za popunom radnog mjesta.kao rezultat kvalitetnog.kvalitetno.vrši Vlada na osnovu izvještaja komisije.lične osobine značajne za službu (10 bodova) 7.COM .zanjenika i pomoćnika rukovodioca republičke upravne organizacije i republičke uprave u sastavu ministarstva i glanog inspektora vrši ministar.Napredovanje u službise vrši popunom upražnjenog radnog mjesta na kojem je državni službenik zaposlen. Ocjenu rada rukovodioca samostalne repubičke upravne organizacike u uprave koja za svoj rad odgovara Vladi.domaćinski odnos prema sredstvima rada (10 bodova) 5.zadovoljava (od 50 do 60 bodova) 3.podnosi zahtijev Agenciji za raspisivanje internog oglasa i u zahtijevu naglašava da želi da se to radno mjesto popuni napredovanjem u službi.BH-PRAVNICI.naročito se ističe (više od 80 bodova).ne zadovoljava (manje od 50 bodova) 2.objavljivanje studija. Ocjenu rada rukovodioca republičke upravne organizacije i republičke uprave u sastavu ministarstv.stručnog usavršavanja i radnog staža provedenog u službi.obavezno stručno usavršavanje (15 bodova) 3.efikasno i stručno obavljanje poslova (50 bodova) 2.marljivost u službi (10 bodova) 4.ocjenjivanje se vrši svakih 6 mjeseci.naučnih radova.knjiga.Pri ocjeni rada polazi se od rezultata koje je državni službenik postigao u izvršavanju poslova radnog mjesta na kojem je raspoređen.Pravo na učešće 3 6 WWW. Predmet ocjenjivanja su: 1.Komisiju imenuje Vlada.ističe se (od 60 do 80 bodova) 4.sastoji se od tri člana koji imaju isti status kao i rukovodioci koji se ocjenjuju.WWW.školskih udžbenika i stručno usavršavanje (5 bodova) Opisne ovjene kojima se ocijenjuje rad državnih službenika su: 1.Rad državnog služebnika se može ocjenjivati i periodično u toku godine (tromjesečno).publikacija.racionalno korištenje radnog vremena i prisutnost na poslu (10 bodova) 6. Rad sržavnih službenika se ocijenjuje svake godine.COM Državni službenici koji su radnom odnosu na određeno vrijeme se ne ocijenjuju.Rad državnog službenika mora biti ocijenjen najkasnije do februara tekuće godine-za proteklu godinu.

BH-PRAVNICI. Raspoređivanje službenika u ovom slučaju vrši se u skladu sa njihovom stručnom spremom i ostalim klasifikacijama zaposlenih.odnosno gradonačelnik.smatraće se da nije ni zaustavljen u napredovanju.za udaljenje sa posla u trajanju od tri do šest mjeseci-četiri godine.sa ocjenom ističe se nakon četiri godine 3. 3 7 WWW.profesionalno i stručno obavljanje poslova 3. Raspoređivanje službenika na radna mjesta u administrativnoj službi vrši načelnik opštine. Ukoliko državni službenik po okončanju disciplinskog postupka bude oslobođen odgovornosti. Državni službeni kome je izrečena disciplinska mjera zaustavlja se u napredovanju: 1.dvije godine 3.Uslovi za napredovanje su: 1. VIŠAK DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U slučajevima kada u organima državne uprave dođe do smanjenja obima poslova ili dođe do spajanja dva ili više organa uprave.sa ocjenom zadovoljava nakon šest godina 2.Ukoliko nije moguće da se državni službeni rasporedi.stručno usavršavanje 4. PREMJEŠTAJ Premještaj se vrši samo u slučajevima povećanog obima poslova i ako se sporazumiju funkcionerikoji rukovode tim organima.COM imajusamo državni službenici zaposleni u tom organu državne uprave.radni staž-vrijeme provedeno u službi Državni službenik stiče uslov za redovno napredovanje u višu kategoriju radnog mjesta: 1.WWW.za pismeni ukor-godinu dana 2.Po isteku tog roka zaposleni nastavlja da radi na radnom mjestu na kome je radio prije upućivanja.BH-PRAVNICI.za obustavu isplate plate u iznosu od 50 % .Ukoliko državni službenik ne prihvati to radno mjesto na koje je raspređen prestaje mu se radni odnos. Državni službenici koji se premještaju i raspoređuju ne ostvaruju prava vezana za prestanak radnog odnosa propisana zakonom.Upućeni službenik odtvaruje sva prava iz radnog odnosa u organu u koji je upućen. Eksterni premještaj i raspoređivanje državnog službenika iz organa državne uprave u institucije BiH može se vršiti u slučaju kada je osnovana nova institucija BiH po osnovu prenosa nadležnosti sa RS na BiH ili kada BiH u skladu sa Ustavom preuzme nadležnosti koje je do tada obavljala RS.organ odnosno stariješina donosi riješenje kojim se utvrđuje da mu je prestao radni odnos.radni odnos na neodređeno vrijeme 2.redovno se javlja višak državnih službenika. Zaposleni u organu državne uprave može biti privremeno upućen na radno mjesto van sjedišta u kome radi.Upućivanje se vrši u vremenskom periodu dok traju razlozi za to.za udaljenej sa posla u trajanju od dva dana do tri mjeseca-tri godine 4.To može da traje najduže 6 mjeseci u toku jedne godine.a to je najduže 3 mjesevc u toku jedne godine.sa ocjenom naročito se ističe nakon tri godine.COM .Odluku o preraspoređivanju službenika donosi organ ili stariješina državne uprave u kojo se državni službenik raspoređuje.

Nadležnosti Agencije su: 1.COM .planiranje i sprovođenje procesa zapošljavanja državnih službenika na zahtijev organa državne uprave 4.njihove prirode.proprema i vodi program obuke i stručno usavršavanje državnih službenika 8. Sredstva za isplatu zarade državnih službenika obezbijeđuje se za: 1. FINANSIRANjE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE Pri određivanju visine sredstava za finansiranje poslova državne uprave polazi se u prvom redu od potrebe obezbjeđivanja potpunog i efikasnog vršenja tih poslov.WWW.postavljanje i imenovanje državnih službenika 2.Članove odbora na osnovu javne konkurencije i konsultacija sa savezom opština i gradova RS imenuje Ministarstvo iz reda istaknutih stručnih radnika.obima i drugih uslova utvrđenih posebnim zakonom.priprema i vodi centralni registar 7.utvrđivanje karaktera i sadržaj javne konkurencije i sprovođenej postupka javne konkurencije za prijem kandidata u državnu upravu 6.na rok od 4 godine sa mogućnošću ponovnog izbora. AGENCIJA ZA DRŽAVNU UPRAVU Osniva je Vlada.odgovara na zahtijev zakonodavnih i izvršnih vlasti 9.načelnik odnostno gradonačelnik donosi riješenje kojim se utvrđuje da mu je prestao radni odnos uz obavezu isplate otpremnine u skladu za zakonom i kolektivnim ugovorom. Protiv prvostepenog riješenja državni službenik protiv koga se vodio disciplinski postupak i podnosilac zahtijeva mogu podnijeti žalbu Odboru državne uprave za žalbu u roku od 15 dana od dana prijema riješenja.ustanovljenje jedinstvenih pravila i procedura za izbor.plate državnih službenika 2.obavlja druge poslovo u skladu sa zakonom.oglašavnaje na zahtijev organa državne uprave upražnjenih radnih mjesta.Agencija se posebno stara o promociji i obezbijeđivanju nacionalne ravnopravnosti kod izbora državnih službenika.predlaganje načina i programa polaganja stručnih ispita za pprijem kandidata u državni program 5.BH-PRAVNICI.Čine je direktor.osniva se zakonom.naknade neraspoređenim državnim službenicima 3 8 WWW.COM Ukoliko se službenik ne može rasporediti u skladu sa pravilnikom o radu.razmatra po žalbi odluke organa države uprave i Agancije koje se odnose na status državnih službenika.Odluka donijeta po žalbi je konačna.Nadležnost i način rada Agencije utvrđuje se pravilnikom koji donosi direktor Agencije uz predhodnu saglasnost Vade.3 istaknuta stručnjaka iz oblasti državne uprave i sekretar.Nacionalna pripadnost se određuje u skladu dobrovoljnog izjašnjavanja.BH-PRAVNICI.pripremanje kodeksa državnih službenika 3.organa državne uprave u kojem je službenik zaposlen i Agancije. ODBOR DRŽAVNE UPRAVE ZA ŽALBE Odbor na zahtijev državnih službenika. Odbor ima predsjednika koji se bira na konstitutivnoj sjednici Odbora na prijedlog uprave i lokalne samourave.

složenosti poslova i zadataka 3.Državni službenik ima pravo na sedmični odmor u trajanju od najmanje 24 sata neprekidno. Obezbjeđivanje sredstava za plate i utvrđivanje visina plata zaposlenihu organima državne uprave. Sredstva za posebne namjene obezbjeđuju se za: 1.u slučajevima neplaniranog povećanja obima posla. U organima lokalne samouprave na isti način je regulisano radno vrijeme.putne i druge troškove koji ne predstavljaju lična primanja 5.WWW.BH-PRAVNICI.ogreva.sredstva za modernizaciju organa državne uprave 5. 3.BH-PRAVNICI.a zatim se ukupa iznos povećava za 0.određene potrebe u vezi sa radom organa državne uprave 2. RADNO VRIJEME Puno radno vrijeme državnog službenika iznosi 40 sati sedmično.naknade državnim službenicima i srugim zaposlenimza čijim je radom prestala potreba.naknade po ugovoru sa naučnoistraživačkim i drugim organizacijama 6.u prilikama prouzrokovanih višom silim i drugim slučajevima utvrđenim zakonom.a najviše do 20 %.druge trošlkove potrebne za vršenje poslova organa državen uprave.radnog mjesta 2.poštansko-telegrafske usluge.Raspored korišćenja ovog odmora utvrđuje načelnik stariješina organa državne uprave. ODMORI Državni služebenik koji radi sa punim radnim vremenom ima pravo na odmor u toku radnog vremena od 30 minuta. Plata se određuje zavisno od: 1.vremena provedenog na radu.troškove osiguranja i održavanja sredstava opreme 4.COM 3. Sredstava za materijalne troškovo obezbijeđuju se za: 1.5 % za savku navršenu godinu radnog staža.vrši se na osnovu kriterijuma utvrđenih zakonom i kolektivnim ugovorom.raspoređenih na 5 dana.osvjetljenja. 3 9 WWW.Najnižu cijenu rada utvrđuje Vlada. 2. Osnovna plata za puno radno vrijeme utvrđuje se tako što se najnoža cijena rada kao izraz vrijednosti za nanjjednostavniji rad pomnoži sa odgovarajućim koeficijentom koji se utvrđuje zakonom.troškove nabavke stručnih publikacija.odpremnine zaposlenih kojima prestaje radni odnos zbog odlaska u penziju 3.odnosno 150 časova u toku jedne kalendarske godine.Službenik koji ima najmanje 6 mjeseci neprekidnog radnog staža ima pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 18 radnih dana.ostale namjene uvedene posebnim zakonom.troškove nabavke potrošnog materijala i sitnog inventara. Prekovremeni rad državnog službenika može uvesti organ ili stariješina organa.zakupa i održavanje poslovnih prostorija.literature i štampanja materijala.Prekovremeni rad može trajati najviše 10 časova sedmično.COM .stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih 4.

ako je davanje podataka propisano zakonom.Godišnji odmor se može izuzetno koristiti u dijelovima.zloupotreba službenog položaja ili prekoračenje ovlašćenja.stručnog ili naučnog usavršavanja u inostranstvu. Državni službenik koji nije navršio 6 mjeseci radnog staža ima pravo na godišnji odmor od 1 radnog dana za svaki mjesec. 4.pripremanaj i polaganja ispita na fakultetu. 5.neizvršavanje.s tim što jedan dio godišnjeg odmora iznosi neprekidno 12 dana.smrti člana uže porodice-5 radnih dana.polaganje stručnog ispita-dva radna dana. ODGOVORNOST DRŽAVNIH SLUŽBENIKA Zbog neizvršenja zadataka i poslova utvrđenih zakonom i drugim propisim.njege teško oboljelog člana uže porodice.koje je dužan obrazložiti u zahtijvu. 5.osim u slučajevima stručnog i naučnog usavršavanja u inostranstvu koje može trajati do 1 godine.WWW.preseljenja u drugi stan-2 radna dana.odbijanje davanja podataka ili davanje netačnih podataka organima državne uprave.nedostojno. 2.posjete članu uže porodicekoji živi u inostranstvu. 6.COM Godišnji odmor uvećava se za svake navršene 3 godine radnog staža za 1 dan.a u obzir se mogu uzeti i želje službenika. 4 0 WWW.obilježavanja dana svog vjerskog praznika-2 radna dana. 2.u skladu sa mogućnosti i potrebama administrativne službe.nesavjesno. ODSUSTVA Državni službenik ima pravo na plaćeno odsustvo u toku jedne kalendarske godine u slučajevima: 1. 6.rođenja djeteta-5 radnih dana.teže bolesti člana porodice-1 radni dan.sklapanja braka-5 radnih dana.odnosno neblagovremeno izvršavanje radnih zadataka. 8.izražavanje ili zastupanje političkih opredjeljenja u izvršavanju zadataka i poslova u organima državne uprave. 5. 3.obavljanaja neodložnih i porodičnih poslova. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST Povrede radnih dužnosti su: 1.pravnim i fizičkim licima i drugim strankama pred sržavnim organom.državni službenik odgovara materijalno i disciplinski i obrnuto. Godišnji odmor službenici po pravilu koriste neprekidno. Krivičn odnosno prekršajna odgovornost ne isključuje disciplinsko kažnjavanje. 3.BH-PRAVNICI.uvredljivo ili na drugi način neprimjerno ponašanje prema građanima. 3.pravnim i fizičkim licima. 7. Državni službenik ima pravo na neplaćeno odsustvor radi: 1.nezakonito raspolaganje materijalnim sredstvima. 4.smrti člana šire porodice-2 radna dana. Neplaćeno odsustvo može isnositi 3 mjeseca. 2.BH-PRAVNICI. 4.Raspored godišnjih odmora određuje stariješina organa.s tim da ukupan godišnji odmor ne može isnositi više od 30 radnih dana.COM .

danom dostavljanja drugostepenog riješenja doonesenog po žalbi.ako je protiv državnog službenika pokrenut krivični postupak za teže krivično dijelo.COM . SUSPENZIJA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA Do suspenzije državnog službenika dolazi u sljedećim slučajevima: 1.neopravdano izostajanje sa posla pet radnih dana u toku 6 mjeseci ili neopravdano izostajanje sa radnom mjesta 3 dana uzastopno. Za povredu radnih dužnosti mogu se izreći sljedeće disciplinske mjere: 1.dolazak na rad u pijanom stanju ili uživanje alkohola ili drugih opojnih sredstava koji smanjuju radnu sposobnost u toku radnog vremena.ako je protiv njega pokrenut krivični postupak za dijelo učinjeno u vršenju njegovih zadataka i poslova.prestanak radnog odnosa.BH-PRAVNICI.a kompletan predmet sa svim prilozima dostavlja se predsjedniku disciplinske komisije.Inicijativu za pokretanje postupka može sdati svaki državni službenik koji sazna o učinjenoj povredi radne dužnosti.WWW. Protiv zahtijeva državni službenik može uložiti prigovor Komisiji u roku od 5 dana od dana prijema.COM 7. Disciplinski postupak protiv državnog službenika pokreće se zahtijevom Vlade ili laca koje ona za to ovlasti.pismeni ukor. Odluka odbora donijeta po žalbi je konačna.Protiv riješenja o suspenziji državni službenik ima pravo 4 1 WWW. 2.raniji rad i držanje državnog službenika i druge okolnosti koje mogu biti bitne. Disciplinska mjera za povredu radne dužnosti ne može se izvršiti po isteku roka od 60 dana od dana konačnosti odluke kojom je izrečena. 3. Pri donošenju odluke uzimaju se u obzir olakšavajuće i otežavajuće okolnosti. 8.odnosno Vlada za rukovodne državne službenike.da se službenik oslobodi odgovornosti i 3. Protiv prvostepenog riješenja državni službenik i podnosilaca zahtjeva mogu podnijeti žalbu Odboru državne uprava za žalbe u roku od 15 dana od dana prijema riješenja. 2.odbijanje poslova radnog mjesta za koje je zaposleni raspoređen ili odbijanje naloga funkvionera koji rukovodi organom državne uprave.uslovi pod kojim je povreda načinjena.BH-PRAVNICI.pravna lica i druge stranke u ostvarivanju njihovih prava i interesa u postupu kod organa državne uprave. 9.ako se državni službenik nalazi upritvoru. Zahtijev se obavezno dostavlja državnom službeniku i sindikalnoj organizaciji.kad istekne rok za žalbu.radnje koje ometaju građane. 2. Odluka o disciplinskoj mjeri postaje konačna: 1. Postupak za utvrđivanje povrede i izrivanje disciplinske mjere je hitan.stepen odgovornosti.Disciplinska mjera osbustavlja isplatu plate u iznosu od 50 %.a žalba nije podnesena. 10.naročito težina povrede radne dužnosti i njene posljedice. Odluku o suspenziji u obliku riješenja donosi stariješina organa.

2.smrću.ako odkaz daje poslodavac).ali ne zbog nadležnosti. 2.danom početka izvršenja krivičnopravne sankcije. 4.odkazom (daje se u pismenoj formi i obavezno mora biti obrazložen.ili je oslobođen optužbe.a 30 dana.ako mu je pravosudnom sudskom odlukom izrečena kazna prestanka radnog odnosa zbog povrede radnih obaveza. Postojanje štete i odgovornost za štetu utvrđuje posebna komisija koju imenuje stariješina organa odnosno Vlada.Zakon o lokalnoj samoupravi uređuje zaštitu pomenutih prava. 4 2 WWW. 7.namjerno ili iz krajnje nepažnje prouzrokovao državnom organu.odkazni rok počinje da teče os dana dostavljanja riješenja i traje 15 dana. MATERIJALNA ODGOVORNOST DRŽAVNIH SLUŽBENIKA Državni službenik ogdovoran je za štetu koju je na radu ili u vezi sa radom.pravnom ili fizičkom licu.na osnoviu dogovora između subjekata. PRESTANAK RADNOG ODNOSA Zakonom su predviđene 2 grupe razloga zbog kojih dolazi do prestanka radnog odosa: 1.po sili zakona.ako daje radnik. PRAVA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA Prava i dužnosti zaposlenih u administrativnoj službi lokalne samouprave ostvaruju se u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.Zahtijev organa državne uprave za naknadu štete zastarijeva u roku od 6 mjeseci od dana isplaćene naknade štete.ako mu nije izrečena disciplinska mjera.ako je krivični postupak protiv njega obudtavljen.ili je optužba odbijena.Posebna komisija određuje postojanje i visinu štete i odgovornosti za prouzrokovanu šteteu saslušanjem državnog službenika.kroz korištenje instituta radnog prava koja se odnose na: 1. 2. Svaki državni službenik je obavezan da prijavi šettu u roku od 24 sata. 5.BH-PRAVNICI. Državnom službeniku pripada razlika između primljene plate i plate koju bi ostvario da nije suspendovan kao i drga prava iz radnog odnosa koja zbog duspenzije nije ostvario u slučaju: 1. Protiv rješenja o naknadi štete državni službenik može podnijeti prigovor stariješiniorgana ili Vladi.uviđanjem i vještačenjem na licu mjesta i izvođenjem drugih dokaza potrebnih da se šteta i odgovornost za štetu utvrde. 6.Suspenzija traje dok za to postoje razlozi.trenutkom kada se poslodavcu dostavi riješenje o potpunom gubitku radne sposobnosti.COM žalbe Odboru za žalbe u roku od 15 dana po prijemu riješenja.prestankom rada poslodavca.usmeno ili pismeno.WWW.neposrednom rukovodiocu.COM .BH-PRAVNICI.pravo službenika da se pismeno obraća načelniku opštine ili gradonačelniku. 3. Do prestanka radnog odnosa može doći samom voljom državnog službenika: 1.ispunjenjem uslova za penziju (40 godina radnog staža ili starosna 65 godina života).

pravo da podnese prigovor.odgovornost. RADNI ODNOSI ZAPOSLENIH U DRAŽNOJ SLUŽBI BiH -ZAKONSKO UREĐIVANjERadni odnosi u državnoj službi BiH regulisani su Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH koji je donesen na osnovu Odluke Visokog predstavnika za BiH.ocjena rada 8. 4. Izuzeće u primjeni zakonskih principa odnosi se na sljedeća lica: 1. 2.ministri i zamjenici ministara.pravo da podnese žalbu Odboru za žalbe. 4.naknada štete 11.dužnost i prava državnih službenika 5.osim ako u pomenutim zakonima nije drugačije riješeno.COM . 3.profesionalna nepristrasnost.unaprjeđenje 9. 3.zastupljenost i struktura državnih službenika 2.BH-PRAVNICI.članove Predsjedništava BiH. 5.premještaj 7.plate 10. 3.disciplinska odgovornost -PRIMJENA ZAKONANa državne službenike primjenjuje se zakon o radnim odnosima u institucijama državne uprave i drugi zakoni koji regulišu obaveze i prava iz radnih odnosaa.Nacionalna pripadnost temelji se na dobrovoljnom izjašnjavanju.pravo da podnese tužbu nadležnom sudu.efikasnost i ekonomičnost.BH-PRAVNICI.transparentnost i javnost.Zakonodavac je „nacionalizmom“ htjeo da obezbjedi ravnopravnost u procesu zapošljavanja državnih službenika. -PREDMET ZAKONSKOG UREĐIVANjAPredmet zakona relaevantan za radne odnose su odredbe kojima se uređuje: 1.WWW.članove parlamenta Skupštine BiH 2.zapošljavanja 6.subjekti radnih odnosa koji se zakonom primjenjuje 3.COM 2. -ZAKONSKI PRINCIPIDržavna služba osigurava poštivanje i primjenu sljedećih principa: 1. 5.pravo da se obrati upravnom inspektoru. -ZAPOŠLjAVANjEZapošljavnje i unapređivanje profesionalne karijere državnog službenika temelji se na javnoj konkurenciji i profesionalnoj sposobnosti.članove savjeta ministara.zakonitost. 4 3 WWW.radna mjesta u državnoj službi 4. 4.

8.ako je naredba potvrđena.osim ako zakonom nije drugačije utvrđeno.podnosi izvještaj pomoćniku ministra ili rukovodiocu organizacione jedinice).za svoj rad odgovarapomoćniku misnistra osnosno sekretaru).za svoj rad odgovara ministrima i njihovim zamjenicima).članovi Stalnog komitete za vojna pitanja. 4.viši stručni saradnik(obavlja odgovorne poslove u određenoj organizacionoj jedinici.kao i nastavak rada na istom radnom mjestu ili sl.Ukoliko državni službenik primi naredbu za koju se predpostavlja da je nezakonita.službenik će zatražiti pismenu potvrdu u kojoj se navodi i identitet izdavaoca naredbe i precizan sadržđaj iste.COM 5.ako izdavalac naredbe ponovi naredbu. -RADNA MJESTA U DRŽAVNOJ SLUŽBIDržavni službenik se postavlja na jedno od sljedećih radnih mjesta: 1.sudije Ustavnog suda BiH.na stalni radni odnos do sticanja uslova za penziju.materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih osnovnoj organizacionoj jedinici.za svoj rad odgovara avjetu ministara).šef unutrašnje organizacione jedinice (obavlja složenije poslove odgovoran je za korištenje finansijskih. -PRAVA I DUŽNOSTI DRŽAVNIH SLUŽBENIKADržavni službenik izvršava zadatke predviđene opisom radnog mjedta i primjenjuje i osigurava poštivanje ustavno-pravnog poredka i zakona u BiH.pruža javnosti.guvernere i vice guvernere Centralne banke BiH.služi i pomaže javnosti.pomoćnik ministra(obavlja poslove rukovodnog karaktera i odgovoran je za korištenje finansijskih. 2. 2. 4 4 WWW. 2.BH-PRAVNICI.stručni saradnik (specijalizovan za određenu oblast rada). Ostali državni službenici: 1. Državni službenik u vršenju svojih dužnosti rukovodi opštim interesom te naročito: 1. Državni službenik ima pravo: 1.postupa na sljedeći način: 1.sudije Suda BiH.WWW.skreće pažnju izdavaocu naredbe na njenu nezakonitost. 7. 3.materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih osnovnoj organizacionoj jedinici.stručni savjetnik(njegov posao podrazumijeva odgovornost.visok stepen stručnosti i nezavisnosti u određenim oblastima rada u okviru organizacione jedinice.sekretar (obavlja poslove rukovodnog karaktera i koordiniše rad sektora.BH-PRAVNICI. 2.podnosi izvještaj rukovodiocu jedinice).COM . 2. 3.na odsustvo utvrđeno zakonom. po isteku odsustva.zainteresovanim stranama i javnim institucijama informacije zatražene u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u BiH. 9.generalni revizor i zamjenici generalnog revizora Kancelarije za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH.za svoj rad odgovara rukovodiocu institucije) i sekretar sa posebnim zadatkom (obavlja poslove rukovodnog karaktera i odgovoran je za obavljanje posebnih zadataka utvrđenih odlukom savjeta ministara. 6.

COM 3. Državni službenik se nakon postavljanja oslobađa svih vojnih obaveza predviđenih zakonom.da štarjkuje u skladu sa zakonom.da nije odpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere.na podršku i pomoć u stručnom obrazovanju i profesionalnom usavršavanju.spisak potrebnih dokumenata.da se nadređeni odnose prema njemu poštujući njegovo dostojanstvo. 4.da je stariji od 18 godina.najmanji VII stepen stručne spreme. -USLOVI ZA ZAPOŠLjAVANjEOpšti uslovi za postavljanje državnih službenika su: 1.da ima univerzitetsku diplomu i druge obrazovane ili akademske kvalifikacije. 4.popis najvažnijih oblasti konkurencije. 3. 5.COM .Ukoliko ovo nije moguće. -UPRAŽNjENA MJESTAUkoliko u instituciji postoji upeažnjeno mjesto državnog službenika.Agencija u skladu sa zakonskim odredbama pokušava popuniti upražnjeno radno mjesto eksternim premještajem prekobrojnog službenika koji je na sličnom položaju u drugoj instituciji. 6.na platu i naknadu utvrđenu zakonom.da posjeduje uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak. 2. 6.za zaštitu svog fizičkog i moralnog inegriteta od strane države u toku obavljanja službenih dužnosti. 7.WWW.od kojih su najmanje 3 člana državni službenici iz institucije na koju se javna konkurencija odnosi i koji imaju akademsko i profesionalno iskustvo u oblastima 4 5 WWW. 5.da bude nagrađen na osnovu zadataka i rezultata rada kako je utvrđeno zakonom.druge uslove koji se mogu smatrati primjerenim za odgovarajuće radno mjesto.BH-PRAVNICI. -KOMISIJE ZA IZBORNa način utvrđen podzakonskim aktima.Interni oglas sadrži: 1.institucija prvo inretno oglašava ovo upražnjeno radno mjesto. 7.opis upražnjenog radnog mjesta.rok i mjesto njihovog podnošenja.posebne akademske i profesionalne uslove za radno mjesto koje se popunjava. 5.da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.BH-PRAVNICI. 3. 2.opis vrste konkurencije. 6.da je regulisao vojnu obavezu u skladu sa zakonom. -INTERNO OGLAŠAVANjESprovodi se u istom organu državne uprave u kojem postoji upražnjeno radno mjesto. 4.Interni oglas se objavljuje najmanje 1 mjesec dana prije krajnjeg roka za prijave u Službenom glasniku BiH i u instituciji u kojoj je radno mjesto upražnjeno. 8.upražnjeno radno mjesto se oglašava putem javne konkurencije.komisiju za izbor sačinjava najmanje 5 članova.da je sržavljanin BiH.

COM obuhvaćenim procesom javne konkurencije.Ocjena rada zasniva se na rezultatima postignutim u realizaciji poslova predviđenih opisom radnog mjesta i ciljeva koje za dati period uvodi direktno nadređeni.organ nadležan za postavljanje potvrđuje postavljanje državnog službenika.ime i prezime državnog službenika.u skladu sa Zakonom. -OCJENA RADAOcjena rada državnog službenika podrazumijeva nadzor i ocjenu njegovog vršenja dužnosti utvrđenih radnim mjestom za vrijeme vršenja službe. 2.naziv institucije u kojoj državni službenik postavljen. -IZBORNI PROCESKomisija za izbor provjerava i bira kandidate na osnovu profesionalnih sposobnosti procjenjenih putem javne konkurencije koja je indentična za sve kandidate koji se prijavljuju na isto radno mjesto.zadovoljavajuća.COM . 2. -PROBNI PERIODNakon preuzimanja dužnosti službenik prolazi period probnog rada. 3. 2.uz predhodno pribavljeno mišljenje nadležne institucije.Ukoliko je odjena rada: 1.javni ispit. -JAVNA KONKURENCIJAOvo je opšeusvojena kategorija vezana za poštovanje povelje o slobodi pristupa radnom mjestu.nezadovoljavajuća organ nadležan za postavljanje razriješava dužnosti državnog službenika.WWW.stručni ispit. 2. 4 6 WWW.naziv radnog mjesta.Ocjenu rada uređuje rukovodilac institucije. -POSTAVLjANjE DRŽAVNOG SLUŽBENIKADržavnog službenika postavlja Agencija u skladu za rezultatom koji je kandidat postigao u izbornom procesu.Podrazumijeva 2 elementa: 1.ravnopravnost svih učesnika u procesu zapošljavanja u pogledu definisanja pojma uspješnosti kandidata.Period probnog rada državnog službenika obuhvata period uvođenja u posao i period obavljanaj dužnosti i ukupno traje 12 mjeseci.Agencija objavljuje rezultate javne konkurencije i pismeno obavještava sve kandidate o rezultatima koje su postigli.BH-PRAVNICI.javnost rada komisije. Javna konkurencija sadrži: 1.osim ako zakonom nije drugačije predviđeno. 4.Neposredno nadređeni državni službenik određuje se kao supervizor i odgovoran je za davanje ocjene rada na kraju probnog perioda.koji time gubi pravo na naknadu zbog odpuštanja.dok se ostala 2 člana imenuju sa liste eksperata koju utvrdi agencija.platni razred. Postavljanje se vrši upravnim aktom u Službenom glasniku BiH.BH-PRAVNICI.Akt o postavljanju sadrži: 1.

Agencija po pribavljenom mišljenju nadležne institucije. -DISCIPLINSKE MJERE1.kaznena suspenzija sa poslova i plate tokom perioda od 2 do 30 dana.dvije uzastopno negativne ocjene. -OSTALE NAKNADEDržavni službenik ima pravo na naknadu za: 1.regres za godišnji odmor.jubilarne nagrade. -PRESTANAK RADNOG ODNOSADržavnom službeniku prestaje radni odnos u državnoj službi u sljedećim slučajevima: 1.COM .represivne mjere:suspenzija prava učešća u javnim konkurecijama u periodu od najviše 2 godine. 2. 8.nezadovoljavajući probni period.istekom perioda na kojije sekretar sa posebnim zadatcima postavljen. 3.gubitak državljanstva BiH.sticanje državljanstva druge države suprotno sa Utavom BiH i njenim zakonima.troškove selidbe iz mjesta stalnog prebivališta u mjesto gdje ima službeni stan i nazad.degradacija na najnižu kategoriju u okviru radnih mjesta. 7.Ukoliko je ocjena negatrivna.WWW. 10. 9.odpremninu pri odlasku u penziju.riješava dužnosti državnog službenika. 8.u slučaju smrti službenika i člana njegovo uže porodice 5. 5. 4.troškove obrazovanja. 2. 7. 11.ako je osuđen za krivično dijelo i izdržavanja kažne zatvora. 3.prestanak radnog odnosa u državnoj službi.dobrovoljno istupanje iz državne službe.organ nadležan za postavljanje državnog službenika odmah suspenduje u slučajevima: 4 7 WWW.trajna nesposobnost za obavljanje radne dužnosti. 6.prekobrojnost.državni službenik u cilju poboljšanja situacije prolazi kroz program koji uz konsultacije odredi njegov direktno nadređeni.prehranu za vrijeme rada. 6. 4.odbijanje polaganja zakletve ili potpisivanje teksta iste.BH-PRAVNICI.troškove prevoza na posao i sa posla.COM Rezultati ocjena se uzimaju u obzir prilikom unaprjeđenja.BH-PRAVNICI. -PLAĆENO ODSUSTVODržavni službenik ima pravo na naknadu plate od visine jedne plate za vrijeme godišnjeg odmora i plaženog odsustva i za prvih 30 dana odsustva sa posla radi bolesti ili invalidnosti. -SUSPENZIJAKada se pokrene disciplinski postupak. 2.ispunjenje zakonski propisane starosne dobi za penzionisanje.Ukoliko su 2 uzastopne negativne ocjene.mjere opomene:pismena opomena i pismeni ukor.

osigurava: -realizaciju procesa zapošljavanja državnih službenika na zahtijev institucina. 3.obavlja ostale poslove i zadatke utvrđene ovim zakonom.da se državni službenik nalazi u pritvoru. Razlog ostaje u domenu privatnosti. -pomaže institucijama za realizaciju njihove kadrovske politikeorganizacije razvoja kao i pri uspostavljanju centralnog registra osoblja.Radnik kome je prestao radni odnosima pravo žalbe ako smatra da je organ nadležan za postavljanje povrijedio njegovo pravo koje je uređeno zakonom. Otkaz moze biti dat u svako doba i iz bilo kog razloga. -obuku i razvoj državne službe 2. OTKAZ UGOVORA O RADU OD STRANE ZAPOSLENOG Zaposleni ima pravo da poslodavcu otkaze ugovor o radu.da je državni službenik zatečen u izvršenju krivičnog dijela za koje se izriče kazna zatvora u trajanju od najmanje 5 godina.COM .na period od 5 godina. -AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBUOsniva je Savjet ministara i imenuje njenog rukovodioca koji se nalazi na radnom mjestu sekretara sa posebnim zadatkom. Kada se pokrene disciplinski postupak u skladu sa zakonom organ nadležan za postavljanje državnog službenika može suspendovati državnog službenika u slučajevima: 1. -DONOŠENjE RIJEŠENjA O PRESTANKU RADNOG ODNOSADonošenjem riješenja o prestanku radnog odnosa istovremeno se po službenoj dužnosti odlučuje o odpremnini radnika.Nju isplaćuje Ministarstvo za trezor institucija BiH. sto znaci da mora biti napisan i potpisan. 3.a bira se i postavlja u skladu sa odredbama zakona. najmanje petnaest dana prije dana koji je zaposleni naveo kao dan prestanka radnog odnosa.protiv njega pokrenut krivični postupak za krivično dijelo za koje se izriče kazna zatvora u trajanju od najmanje 5 godina.BH-PRAVNICI. Otkaz ugovora o radu zaposleni dostavlja u pisanom obliku. mada moze ako to zeli. Otkaz mora imati pismenu formu. pa zaposleni nije duzan da ga navede. Agencijim rukovodi rukovodilac Agencije koji donosi pravilnik o unutrašnoj organizaciji uz predhodnu saglasnost savjeta Ministara. 2. Otkaz djeluje od dana 4 8 WWW.da postoje ozbilni razlozi koji ukazujuna izvršenje krivičnog dijela.BH-PRAVNICI.Agencija za državnu upravu: 1.da se protiv državnog službenika pokrene krivični postupak za krivično dijelo počinjeno u vršenju službene dužnosti.podnosi godišnji izvještaj o radu i planu rada za narednu godinu Savjetu ministara na odobrenje.provodi ankete u okviru institucij na zahtijev Savjeta ministara.COM 1. 4.WWW.Žalba se podnosi u roku od 15 dana od dana prijema riješenja.Mandat mu traje 5 godina i ima pravo na ponovni izbor. 2.

odnosno odsustvo potrebnih znanja i sposobnosti. Narusavanje radne discipline. 2. Poslodavac to obicno cini na osnovu izvjestaja neposrednog rukovodioca. Poslodavac moze dati otkaz zaposlenom ako je njegovo ponasanje takvo da ne moze da nastavi rad kod poslodavca. Davanju otkaza iz ovog razloga predstoji upozorenje. Ovaj otkazni razlog pripada grupi disciplinskih otkaznih razloga. Nacin izvrsenja se odredjuje prema radnji povrede. OTKAZ UGOVORA O RADU OD STRANE POSLODAVCA Poslodavac moze otkazati ugovor o radu zaposlenom samo iz razloga koji su predvidjeni zakonom. koja se moze ogledati u cinjenju ili necinjenju. Pod opstim aktom se podrazumijeva kolektivni ugovor ili pravilnik o radu. ali uvijek mora biti voljna. kao u slucaju da mu je nezakonito prestao radni odnos. izjava zaposlenih iz istog dijela procesa rada i podataka o ucinku koji sluze za obracun zarade. 4 9 WWW. mjesto i vrijeme ucinjene povrede radne obaveze moraju biti naznaceni u otkazu. Nacin. Neostvarivanje rezultata rada. 3. Postojanje ovog razloga mora biti utvrdjeno. vec je dovoljno da se ponasa suprotno zahtjevima iz bilo kog akta poslodavca.WWW. Skrivanje povreda radne obaveze.COM . Ako zaposleni otkaze ugovor o radu zbog toga sto je poslodavac povrijedio obaveze iz radnog odnosa koje ima po zakonu. zaposleni ima sva prava iz radnog odnosa. opstem aktu i ugovoru o radu.BH-PRAVNICI. Ovaj razlog ne iziskuje da se unaprijed predvide radnje nepostovanja radne discipline.BH-PRAVNICI. Primjena ovog otkaznog razloga uslovljena je prethodnim upozorenjem zaposlenog.COM dostavljanja poslodavcu. Povrede radnih obaveza se utvrdjuju opstim aktom ili ugovorom o radu. Otkazni razlozi su: 1.

Ucinjeno krivicno djelo. moraju postojati odredjeni uslovi. primjenice upravo ovaj otkazni razlog. prekvalifikacija ili dokvalifikacija. ekonomskih i organizacionih promjena. Ovaj otkazni razlog ponasanja nastaje svakom radnjom kojom se odsustvo privremene sprijecenosti za rad. Zloupotreba bolovanja ( privremene sprijecenosti za rad). koristi protivno svrsi radi koje je ustanovljeno. obezbjedjivanje drugog posla u sklopu mjera za zaposljavanje radnika za cijim je radom prestala potreba. Ako poslodavac posumnja u vjerodostojnost doznaka ili u opravdanost bolovanja. Prethodni uslov je da se zaposlenom ne moze obezbjediti: premjestaj na druge poslove. 5.BH-PRAVNICI. Ako postupi na drugi nacin. ali ne krace od polovine punog radnog vremena i druge mjere. Primjeni otkaza prethodi upozorenje. Poslodavac moze dati otkaz ako zaposleni ucini krivicno djelo na radu ili u vezi sa radom. 9. 7. 5 0 WWW. upucivanje na rad na odgovarajuci posao kod drugog poslodavca u istom ili drugom mjestu rada.BH-PRAVNICI. 6. upucivanje na rad kod drugog poslodavca.WWW. premjestaj na odgovarajuci posao u drugo (geografsko) mjesto rada. prednost u zaposljavanju ima zaposleni kojem je prestao radni odnos. To udaljenje moze da traje tri mjeseca. Odbijanje promjene posla ili zaposlenja. ako usljed tehnoloskih. Prestanak potrebe za radom. moze zahtjevati provjeru zdravstvene sposobnosti.COM 4. 8. Poslodavac moze zaposlenom dati otkaz ako zaposleni odbije: premjestaj na drugi posao zbog potrebe procesa i organizacije rada. odnosno sest mjeseci od nastanka. rad sa nepunim radnim vremenom. Ne mora da ceka pravnosnaznu presudu. U tom roku poslodavac moze postupiti tako da zaposlenog vrati na rad ili da mu da otkaz. Odustanak od probnog rada. Poslodavac moze dati otkaz zaposlenom. Odbijanje promjene visine licnih primanja. odnosno bolovanje. Naknadni uslovi su: da poslodavac koji upotrijebi ovaj otkazni razlog ne moze na istim poslovima zaposliti drugo lice u roku od sest mjeseci od dana prestanka radnog odnosa.COM . Ovaj otkazni razlog traje tri mjeseca od saznanja. da ukoliko prije isteka roka od sest mjeseci ponovo nastane potreba za obavljanjem istih poslova. Zaposleni moze biti udaljen sa rada cim protiv njega bude pokrenut krivicni postupak zbog krivicnog djela ucinjenog na radu ili u vezi sa radom. Da bi zaposleni za cijim je radom prestala potreba dobio otkaz. prestane potreba za obavljanjem odredjenog posla.

a rok od sest mjeseci je objektivan. poslodavac moze zaposlenom dati otkaz u roku od tri mjeseca od dana saznanja za cinjenice koje obrazuju otkazni razlog. 5 1 WWW. poslodavac ne moze zaposlenom da otkaze ugovor o radu. Trajanje otkaznog roka utvrdjuje se opstim aktom i ugovorom o radu. porodiljskog odsustva. na njegov zahtjev tok tog vremena se zaustavlja i nastavlja da tece po povratku sa vjezbe. Rok od tri mjeseca je subjektivan. ili ako je postao privremeno sprijecen za rad u toku vremena za koje je duzan da ostane na radu.BH-PRAVNICI. s tim sto mu se za to vrijeme obezbjedjuje naknada zarade u visini utvrdjenoj opstim aktom i ugovorom o radu. odnosno vojnog roka ili po prestanku privremene sprijecenosti za rad. odnosno radni odnos zaposlenom. Zaposleni moze u sporazumu sa nadleznim organom da prestane sa radom i prije isteka otkaznog roka.COM . odsustva sa rada radi njege djeteta i odsustva sa rada radi posebne njege djeteta.COM OTKAZNI POSTUPAK Rok zastarjelosti U svim slucajevima.WWW. Istekom ovog roka poslodavac gubi pravnu moc da zbog nastalog otkaznog razloga otkaze ugovor o radu.BH-PRAVNICI. Za vrijeme trudnoce. Zaposlenom koji je zasnovao radni odnos na odredjeno vrijeme moze da prestane radni odnos po isteku roka za koji je zasnovan. odnosno u roku od sest mjeseci od nastanka cinjenica koje obrazuju otkazni razlog. Ako je zaposleni pozvan na vojnu vjezbu. osim za ucinjeno krivicno djelo na radu ili u vezi sa radom. odnosno dosluzenje vojnog roka do 30 dana.

Naravno i potpis i pecat poslodavca. Isplata neisplacenih prinadleznosti Poslodavac je duzan da zaposlenom u slucaju prestanka radnog odnosa. Isplata mora da uslijedi najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa. PRESTANAK RADNOG ODNOSA USLJED SMRTI ZAPOSLENOG 5 2 WWW. Rjesenje o otkazu je konacno u prvom stepenu i ne moze se pobijati pravnim sredstvima interne zastite. Izreka sadrzi iskaz o otkazu iz kojeg se vidi kome se daje otkaz i po kom otkaznom razlogu. poslodavac o tome sastavlja zabiljesku i odmah po tom rjesenje objavljuje na oglasnoj tabli. Ako rjesenje nije mogao dostaviti na ovaj nacin. Zaposlenom prestaje radni odnos danom dostavljanja rjesenja. Uvod je pocetni dio iz kojeg se vidi ko daje otkaz i na osnovu kojeg propisa. rjesenje se smatra dostavljenim. obavezno sadrzi obrazlozenje i pouku o pravnom lijeku.BH-PRAVNICI.WWW. odnosno na adresu prebivalista ili boravista zaposlenog. Pouka o pravnom lijeku treba da uputi zaposlenog kome se moze obratiti za zastitu prava ako smatra da su povrijedjena. i poslije uvoda i izreke. Po isteku od osam dana od dana objavljivanja. donosi se u pisanom obliku. ali moze tuzbom. Obrazlozenje sadrzi razloge koji pokazuju da je odredjeni otkazni razlog nastao i da su ispunjeni uslovi za njegovu primjenu.COM Otkazni akt Otkazni akt se zove rjesenje.BH-PRAVNICI. Dostavljanje i konacnost rjesenja o otkazu Rjesenje se mora zaposlenom dostaviti licno u prostorijama poslodavca. U slucaju neispunjenja obaveze. isplati sve neisplacene zarade i druga primanja koja je zaposleni ostvario do dana prestanka radnog odnosa. zaposleni moze da ostvari svoja potrazivanja tuzbom sudu.COM .

povjerilaca koji u vrijeme otvaranja stecajnog postupka imaju osnovan imovinski zahtjev prema stecajnom duzniku (stecajni povjerioci). Privremeni stecajni upravnik je duzan obezbijediti imovinu stecajnog duznika i starati se o njoj.COM Radni odnos uspostavljaju zaposleni i poslodavac. Moguci prestanak rada poslodavca dogadja se u slucajevima odluke nadleznog organa. Privremeni stecajni upravnik vrsi procjenu da li se poslovanje stecajnog duznika u cjelini ili pojedinim djelovima moze nastaviti. prestanka zakonskih uslova za rad. Stecajni povjerioci se prema vrsti njihovih potrazivanja svrstavaju u isplatne redove. a posto radni odnos zasniva ugovorom o radu koji je neprenosiv. vrsi se prema sledecem redoslijedu: 1. Smrt zaposlenog znaci prestanak njegovog pravnog subjektiviteta. kao i doprinose po osnovu rada radnika samo u slucaju da su radnici ostali u radnom odnosu. unovcenjem njegove imovine i podjelom prikupljenih sredstava povjeriocima. te podnijeti izvjestaj o svojim nalazima sudu u roku od 30 dana od svog imenovanja. PRESTANAK RADNOG ODNOSA USLJED PRESTANKA RADA POSLODAVCA Prestanak rada poslodavca obicno nastaje zbog stecaja ili likvidacije pravnog lica ili ako na drugi nacin bude onemogucen dalji rad poslodavca.BH-PRAVNICI. Duznik. Radni odnos prestaje na dan prestanka rada poslodavca koji je odredjen faktickom ili pravnom situacijom.WWW. stecajni povjerioci visih isplatnih redova. ova pravna cinjenica dovodi i do prestanka radnog odnosa koji su ta dva subjekta uspostavila. Za vrijeme trajanja privremene uprave. doprinosa i drugih javnih davanja iz trajnih obligacionih odnosa. Povjerioci kasnijeg isplatnog reda mogu se namiriti tek posto budu u cjelosti namireni povjerioci prethodnog isplatnog reda. ukoliko drugim pravnim propisima nije predvidjeno drugacije. privremeni stecajni upravnik nije duzan namiriti. Potrazivanja radnika koje je zaposlio privremeni stecajni upravnik mogu se predfinansirati zajmom.COM . On je duzan ispitati da li imovina stecajnog duznika moze pokriti troskove postupka i da li postoji razlog za otvaranje stecajnog postupka. 5 3 WWW. Stecajni postupak se sprovodi radi grupnog namirenja povjerilaca stecajnog duznika. ugovorni partner stecajnog duznika ne moze otkazati trajni obligacioni odnos. odnosno tijela duznika ako je duznik pravno lice. Stecajni povjerioci istog isplatnog reda namiruju se srazmjerno velicini svojih potrazivanja. Namirenje povjerilaca iz postojecih sredstava slobodne stecajne mase. sudske odluke. kao i povjerilaca koji u toku otvorenog stecajnog postupka steknu pravo potrazivanja prema masi (povjerioci mase). On ima ovlascenje da udje u poslovne prostorije duznika i sprovede neophodne radnje.BH-PRAVNICI. Potrazivanje poreza. gubitka poslovne sposobnosti itd. ako je pojedinac. obavezna su da dozvole privremenom stecajnom upravniku da pregleda poslovne knjige i poslovnu dokumentaciju duznika. Stecajna masa sluzi namirenju troskova stecajnog postupka. koja su nastala u periodu nakon podnosenja prijedloga. Stecajni postupak obuhvata cjelokupnu imovinu koja pripada stecajnom duzniku u vrijeme otvaranja stecajnog postupka. kao i imovinu koju stecajni duznik stekne za vrijeme stecajnog postupka (stecajna masa). On je duzan namiriti potrazivanja radnika.

INSPEKCIJSKI NADZOR U OBLASTI RADNIH ODNOSA Predmet inspekcijskog nadzora Nadzor nad primjenom propisa. Inspekcija u oblasti rada vrsi nadzor nad primjenom propisa koji se odnose na: -obavezu zakljucivanja ugovora o radu izmedju poslodavca i radnika.BH-PRAVNICI. Inspekcijski nadzor vrsi se nad aktivnostima drzavnih i nedrzavnih organa i organizacija. drugih propisa i opstih akata iz oblasti rada. O pocetku obavljanja nadzora inspektor ce obavjestiti odgovorno lice. Redovni poslovni nadzor nad primjenom propisa iz djelokruga Inspektorata vrsi se putem redovnog. 3. stecajni povjerioci nizih isplatnih redova.COM .WWW. vanrednog pregleda.zdravstvenog osiguranja 5 4 WWW. ostvarivanje prava radnika -obavezu poslodavca da zaposlene u propisanim rokovima prijavljuju nadleznim organima penzijskog .BH-PRAVNICI. utvrdi da odredjeno fizicko ili pravno lice obavlja djelatnost suprotno zakonima i drugim propisima iz radnog odnosa. Protiv rjesenja nadleznog inspektora kojim se nalaze preduzimanje odredjenih radnji. vrsi inspekcija rada prema Zakonu o inspekcijama u Republici Srpskoj. kao i nad poslovanjem i postupanjem pravnih lica i gradjana u pogledu pridrzavanja zakona. Ukoliko se na zahtjev ovlascenog fizickog ili pravnog lica ili stranke u inspekcijskom postupku. U slucaju kada postoji povreda propisa o radnom odnosu. moze se izjaviti zalba Ministarstvu nadleznom za poslove rada. U obavljanju nadzora inspektor je duzan omoguciti ucesce i upoznati odgovorno lice o pravima. ukoliko ne spadaju u vise ili nize isplatne redove. inspektor ce odmah preduzeti upravne i druge mjere nezavisno od plana i normative vrsenja inspekcijskog nadzora. uvidom u rad i poslovanje subjekata. pravilnika i ugovora o radu. stecajni povjerioci opsteg isplatnog reda. Povjerioci koji u trenutku otvaranja stecajnog postupka imaju opravdan imovinski zahtjev prema stecajnom duzniku (stecajni povjerioci) su povjerioci opsteg isplatnog reda. ako je dostupno. odnosno inspektora po sluzbenoj duznosti. kolektivnih ugovora. kao i ukazati na pravne posljedice uocenih radnji ili propusta u postupku.COM 2. subjekta nad kojim se vrsi nadzor. nadlezni inspektor donosi rjesenje kojim se nalaze poslodavcu ili nekom drugom licu da otkloni uocene nedostatke. izuzev ako smatra da bi obavjestenje smanjilo uspjesnost nadzora.

otkazivanje ugovora o radu i otkazne rokove . mikroklime. buke. hemijske i bioloske stetnosti. invalida. te opasnosti od elektricnih i gromobranskih instalacija . te opasnosti od elektricne i gromobranske instalacije . nadzor nad primjenom propisa i drugih akata iz oblasti rada vrsi Upravni inspektorat. 5 5 WWW.izradu konstruktivno tehnicke dokumentacije u pogledu zastite na radu . bezbjednosti radnika i drugih lica. stranaca i drugo -uslove rada. mikroklime. zena i invalidnih radnika . U institucijama BiH u dijelu koji se odnosi na nadzor u oblasti radnih odnosa. buke.obavljanje i drugih poslova nadzora u oblasti rada i zastite na radu kada je to odredjeno posebnim zakonom Inspekcijski nadzor nad izvrsavanjem zakona i drugih propisa iz oblasti rada i zastite na radu obavlja Republicka inspekcija u sastavu Inspektorata.ostvarivanje prava na strajk -kolektivne ugovore i opste akte poslodavaca .koriscenje licnih zastitnih sredstava. otpremnine prilikom prestanka radnog odnosa.BH-PRAVNICI. zaposljavanje i rad maloljetnika. zena.obuku i osposobljenost radnika za bezbjedan rad na radnom mjestu .primjenu tehnickih normativa u zastiti na radu. imovine i zastite okoline -vrsenje uvidjaja tezih nesreca na poslu i nesreca koje imaju za posljedicu smrt radnika . odmore i odsustva. porodilja. hemijskih i bioloskih stetnosti.prestanak radnog odnosa.proizvodna i druga sredstva rada i opreme i vrsenje periodicnih pregleda njihove tehnicke ispravnosti .COM . trudnica.kontrola uslova rada i radne sredine u pogledu osvjetljenja.WWW. bezbjednost i zastitu zdravlja zaposlenih . plate.radno vrijeme.kontrolu mjesta sa posebnim uslovima rada . radnih osvjetljenja.uredjenje gradilista .BH-PRAVNICI.narocitu zastitu zdravlja maloljetnika.COM .sprovodjenje mjera zastite na radu i obuke radnika iz zastite na radu .

zabrani upotrebu objekata. . instalacija. dokumentaciju i evidencije koje su od znacaja za ostvarivanje prava i obaveza radnika i poslodavca. sredstava rada i sredstava zastite na radu za koja ne postoji upotrebna dozvola ovlascene organizacije. .WWW.izvrsi uvid u opste i pojedinacne akte.zatrazi da poslodavac ili drugo odgovorno lice dostavi inspekciji rada odredjene akte. . ako je poslodavac u skladu sa zakonom duzan donijeti takav akt. .pokrene inicijativu kod nadleznog suda ili drugog organa da se obustavi izvrsenje opsteg ili pojedinacnog akta poslodavca. . vodeci racuna da svojim radom ne ometa istrazne radnje drugih nadleznih organa. .izvrsi uvidjaj na mjestu povrede ili smrti radnika ili drugih lica. zastite na radu i zaposljavanja.zabrani rad na poslovima na kojima zbog nepostojanja odgovarajucih mjera zastite na radu postoji opasnost povrede radnika ili opasnost od drugoh nesreca. ili ako inspektor na drugi nacin sazna za povredu propisa i prava radnika. podatke i dokumentaciju koji su od znacaja za vrsenje inspekcijskog nadzora.nalozi udaljenje s rada radnika kome je izrecena sudska zabrana rada na odredjenim poslovima.nalozi poslodavcu da preduzme potrebne mjere kojima se otklanjaju povrede prava radnika i povrede zakonskih i drugih propisa. ukoliko je za odredjena sredstva zakonom ili drugim propisom predvidjeno izdavanje takve dozvole. . .BH-PRAVNICI. .COM Ovlascenja inspektora rada i postupak u vrsenju nadzora Inspektor rada u vrsenju nadzora ima ovlascenje i duznost da: . . 5 6 WWW.nalozi poslodavcu preduzimanje odgovarajucih mjera obezbjedjenja na mjestima na kojima postoji opasnost po zivot ljudi ili po imovinu vece vrijednosti.izvrsi saslusanje i zatrazi izjave od odgovornih lica u vezi sa zahtjevima radnika za zastitu prava.COM . .podnese nadleznom sudu za prekrsaje prijavu protiv poslodavca ili drugog odgovornog lica zbog prekrsaja ucinjenog u primjeni propisa iz oblasti radnih odnosa.nalozi poslodavcu donosenje opsteg akta.BH-PRAVNICI. ili pojedinih odredaba tih akata za koje inspektor ocijeni da su u suprotnosti sa zakonom ili drugim propisom.

izvrsiti kontrolu radnog mjesta i drugih prostorija poslodavca. ekspertize i sl. . kao i druge predmete koji su u vezi sa mjerama zastite na radu.BH-PRAVNICI. zastite na radu i zaposljavanja. bez obzira na radno vrijeme. . Rjesenje o izricanju mjere zabrane obavljanja djelatnosti izvrsava se pecacenjem ulaza u poslovne prostorije. instalacija.WWW. . sredstva rada za koja ne postoji upotrebna dozvola nadlezne strucne organizacije. uzeti uzorke robe i drugih stvari radi analize. Inspektor rada zabranice poslodavcu obavljanje djelatnosti ako sa zaposlenim nije zakljucio ugovor o radu ili ako nije podnio prijavu na obavezno osiguranje.COM .BH-PRAVNICI. obaveze i odgovornosti u oblasti radnih odnosa. Upravni inspektorat sacinjava zapisnik o izvrsenim pregledima i samostalno donosi odluku. Zabrana obavljanja djelatnosti traje do otklanjanja nepravilnosti. 5 7 WWW. ukoliko je zakonom ili drugim propisom predvidjeno izdavanje takve dozvole. odnosno pecacenjem drugih sredstava rada ili na drugi pogodan nacin. gradilista. kolektivnih ugovora i opstih akata kojima su propisana prava. postrojenja.nalozi poslodavcu da preduzme potrebne mjere kojima se otklanjaju povrede prava radnika i povrede zakonskih i drugih propisa. saslusati i uzeti izjave zaposlenika.podnese nadleznom redovnom sudu krivicnu prijavu protiv poslodavca ili drugog odgovornog lica u slucaju teze povrede zakonskih i drugih propisa iz oblasti zastite na radu. Upravni inspektorat BiH moze: vrsiti pregled opstih i pojedinacnih akata. uredjaje. pokrece se sudski postupak kod Upravnog odjeljenja Suda BiH. U slucajevima kada kontrolisani subjekat ne postupi po preporukama Upravnog inspektorata. ili neke druge nadlezne institucije. i preduzeti druge mjere i radnje predvidjene zakonom. izvrsi uvid u objekte. .izrekne mandatnu kaznu odgovornom licu u skladu sa zakonom. poslodavca ili predstavnika reprezentativnog sindikata.zabrani upotrebu objekata.COM . instalacije i sredstva rada. evidencije i druge dokumentacije. .preduzme i sve druge mjere iz svoje nadleznosti u cilju sprecavanja i otklanjanja povrede zakonskih i drugih propisa. najavljeno i nenajavljeno.u svako doba.

5 8 WWW.COM .BH-PRAVNICI. Rok za podnosenje zalbe iznosi 15 dana od dana prijema rjesenja.WWW.BH-PRAVNICI.COM Protiv rjesenja koje donese Upravni inspektorat stranke mogu izjaviti zalbu nadleznom Ministarstvu pravde.

ili ne dostavi trazene podatke i dokumentaciju u ostavljenom roku. Zalba protiv rjesenja donesenih od strane inspektora. Novcanom kaznom za prekrsaj kaznice se preduzece. ustanovi. Postupak po zahtjevima i prijavama inspektora je hitan.COM . prava nezaposlenih lica i uslovi za njihovo ostvarivanje i druga pitanja koja su znacajna za organizovanje i produktivno zaposljavanje u jednoj drzavi. inspektor ce utvrditi da li je rjesenje izvrseno. Nakon sto je rjesenje postalo izvrsno. duzan je da o ishodu postupka obavijesti Inspektorat. odnosno ako izvrsi radnju koju je inspektor zabranio ili ne postupi po konacnom rjesenju inspektora kojim je naredjeno otklanjanje utvrdjenih nepravilnosti i nedostatke. Organ kojem je podnijeta krivicna i druga prijava. bez odlaganja inspektor ce pokrenuti postupak za njegovo izvrsenje. drugom pravnom licu. Troskove izvrsenja rjesenja snosi poslodavac ili radnik protiv kojeg je rjesenje donijeto.COM Duznost i odgovornost poslodavca Odgovorno lice u preduzecu. te ako nije izvrseno. odnosno prijave inspektora. a najkasnije u roku od 8 dana od dana rjesenog zahtjeva. ustanova i drugo pravno lice.BH-PRAVNICI. ako: 1) inspektoru ne omoguci nesmetan pristup da izvrsi nadzor. inspektor ce ukazati na to organu ili organizaciji koji su taj akt donijeli. ne stavi na uvid isprave. i predloziti da se utvrdjene nezakonitosti otklone u roku od 15 dana. Ako u vrsenju nadzora inspektor smatra da opsti akt poslodavca nije u saglasnosti sa zakonom ili drugim propisom. osiguranja za slucaj nezaposlenosti. kaznice se za krivicno djelo kaznom u skladu sa odredbama Krivicnog zakona RS. ZAPOSLJAVANJE I PRAVA NEZAPOSLENIH LICA Obaveza donosenja zakona Zakonsko regulisanje oblasti nezaposlenih lica jeste ustavna obaveza zakonodavca. 5 9 WWW. 3) ne izvrsi mjere naredjene od strane inspektora. Zakonom se uredjuju oblasti zaposljavanja. poslovi i nacin finansiranja sluzbe zaposljavanja. koji u ostavljenom roku ne izvrse pravnosnazno i izvrsno rjesenje inspektora. zahtjev za pokretanje prekrsajnog postupka. odnosno podatke potrebne za vrsenje nadzora.WWW. Protiv rjesenja donijetog po zalbi moze se pokrenuti spor.BH-PRAVNICI. odgadja izvrsenje rjesenja. 2) inspektoru ne da obavjestenja.

Redovni ucenici. 6 0 WWW. 3. javno obavjestavanje o mogucnostima i uslovima zaposljavanja. javlja strucnoj sluzbi Zavoda. obavljanje organizovanih. sprovodjenje programa zaposljavanja. i ne upisuju se u evidenciju nezaposlenih lica. u smislu ovog zakona. a koje je prijavljeno u evidenciju nezaposlenih lica koju vodi Zavod.WWW. strucno osposobljavanje i priprema za zaposljavanje. 5.BH-PRAVNICI. zaposljavanje. strucno osposobljavanje. administrativnih i drugih poslova u vezi sa ostvarivanjem prava nezaposlenih lica na novcane naknade. savjetovanje o izboru posla (profesionalna orijentacija). poslovi vezani za zaposljavanje. ili koje nije po nekom drugom osnovu radno angazovano. redovni studenti i penzionisana lica. u rokovima propisanim opstim aktima Zavoda. Osnovni elementi kojima se definise pojam nezaposlenog lica su: starosna dob. posredovanje u zaposljavanju. i koje aktivno trazi zaposlenje. koje ima opstu zdravstvenu sposobnost. radi informisanja o mogucnostima zaposlenja i sam kontaktira poslodavce i agencije za zaposljavanje. 6. strucnih. ne smatraju se nezaposlenim licima u smislu ovog zakona. 2. zabrana diskriminacije. Nezaposleno lice Nezaposlenim licem.COM .COM Poslovima zaposljavanja smatraju se: 1.BH-PRAVNICI. Osnovni pojmovi koji se odnose na zaposljavanje: nezaposleno lice. 4. zdravstvenu zastitu i druga prava u skladu sa zakonom. Pod licem koje aktivno trazi zaposlenje smatra se lice koje se. smatra se lice sa navrsenih 15 godina zivota. a koje nije zakljucilo ugovor o radu.

prijava na evidenciju nezaposlenih lica. Ona ne moze od nezaposlenih lica naplacivati naknadu za usluge koje im pruza. Agencija se upisuje u sudski registar. Zdonosi i ostvaruje operativne programe zaposljavanja na teritoriji Republike. Poslovi zaposljavanja Vlada RS utvrdjuje prioritete i programe zaposljavanja od interesa za Republiku kao cjelinu.COM . obavlja Zavod za zaposljavanje RS. i trazenje zaposlenja.BH-PRAVNICI. kao i organizacione. a to su: Zavod za zaposljavanje. Zavod je duzan da najmanje jednom godisnje informise Vladu o ostvarivanju programa zaposljavanja na teritoriji Republike. Obicno je to: pruzanje strucne pomoci nezaposlenom licu u pronalazenju i izboru zanimanja. kao i sredstva i mjere za njihovo ostvarivanje. 6 1 WWW. po pravilu je to radni odnos.BH-PRAVNICI. strucne i druge poslove u oblasti zaposljavanja propisane zakono.i Agencija za zaposljavanje. Posredovanje u zaposljavanju Posredovanjem u zaposljavanju smatraju se aktivnosti i mjere kojima se uspostavlja kontakt izmedju nezaposlenog lica i poslodavca u cilju zakljucivanja ugovora o radu. Uslove za obavljanje poslova zaposljavanja (agencija).COM radni angazman. Zavod i Agencija su duzni da pruze strucnu pomoc nezaposlenom licu u trazenju zaposlenja. propisuje Ministarstvo nadlezno za poslove rada. Nezaposleno lice je duzno da i samo zatrazi zaposlenje i da u tom cilju saradjuje sa Zavodom za zaposljavanje i Agencijom. Nosioci funkcije zaposljavanja Zakonom su predvidjeni osnovni nosioci funkcije zaposljavanja. Javna ovlascenja.WWW.

neposredno ponudi izbor kandidata za zasnivanje radnog odnosa. Savjetovanje o izboru zanimanja Savjetovanjem o izboru zanimanja (profesionalnom orijentacijom). Poslodavac samostalno odlucuje o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa izmedju onih koje je ponudio Zavod ili agencija. Poslodavac moze zahtjevati da mu Zavod umjesto javnog objavljivanja potrebe za radnicima. i drugih kandidata koji su se neposrednim putem obratili poslodavcu radi zasnivanja radnog odnosa.COM pruzanje strucne pomoci zaposlenom licu koje trazi promjenu zanimanja.BH-PRAVNICI. i pruzanje pomoci poslodavcu u trazenju adekvatne radne snage. potrebe za radnicima oglasi u jednom od javnih glasila dostupnih gradjanima.WWW. o uslovima i mogucnostima izbora vrste posla na osnovu njihovih licnih zelja. Obavjestenje o mogucnostima i uslovima zaposljavanja Zavod prati stanje na trzistu rada. ukoliko poslodavac ne zahtjeva da se oglasavanje izvrsi na drugaciji nacin.COM . Prema potrebi za obavljanje ovih poslova Zavod moze angazovati i odgovarajucu strucnu organizaciju ili strucna lica koja ne rade stalno u zavodu. a ukoliko to ne ucini. Poslodavac samostalno odlucuje o tome da li ce Zavodu ili nekoj od agencija za zaposljavanje prijaviti potrebe za radnicima. Strucno osposobljavanje i priprema za zaposljavanje 6 2 WWW.BH-PRAVNICI. smatraju se individualne i grupne konsultacije strucnih radnika Zavoda sa nezaposlenim licima i licima koja traze promjenu zaposlenja. prikuplja podatke od poslodavaca o potrebama za radnicima i obavjestava javnost i zainteresovana lica o mogucnostima i uslovima za zasnivanje radnog odnosa sa radnicima odredjenih strucnih kvalifikacija. opredjeljenosti i radne osposobljenosti. Zavod je duzan da najdalje u roku od 3 dana od dana dostavljanja prijave poslodavca.

odnosno nezaposlenog lica. Sredstva za ostvarivanje prava iz obaveznog osiguranja za slucaj nezaposlenosti obezbjedjuju se iz doprinosa koje placaju lica u radnom odnosu i poslodavci. Obicno se odobravaju kratkorocni krediti kojima se pozajmljuju odredjena novcana sredstva poslodavcima za otvaranje novih radnih mjesta.BH-PRAVNICI. samostalno ili u saradnji sa drugim odgovarajucim organizacijama. kao i prekvalifikacija u onim slucajevima kad se radniku ne moze obezbjediti posao u njegovom strucnom zvanju.COM Pod strucnim osposobljavanjem i pripremom za zaposljavanje podrazumjevaju se mjere kojima se nezaposlenom licu pruza mogucnost da. kao i namjenskih sredstava koja obezbjedjuju drzavni organi i drugi organi i organizacije. Lice koje se dobrovoljno osigurava ne moze imati veci obim prava od prava koja se obezbjedjuju licima koja se obavezno osiguravaju. pod uslovima koje odredjuje Zavod. Ucesce Zavoda u finansiranju programa prekvalifikacije i zaposljavanja uredjuje se ugovorom sa poslodavcem koji zaposljava radnike nakon izvrsene prekvalifikacije.BH-PRAVNICI. Uslovi pod kojima se daju sredstva i bliza namjena tih sredstava uredjuju se ugovorom izmedju Zavoda i poslodavca. prema posebnom programu. odnosno dokvalifikacije. obavezno su kod Zavoda osigurana lica u radnom odnosu i lica koja po drugom osnovu ostvaruju pravo rada u skladu sa zakonom. ali postoji mogucnost da zasnuje radni odnos na poslovima onih zanimanja koja se traze na trzistu rada. Postojanje osiguranja se dokazuje podacima o upisanom stazu osiguranja u radnu knjizicu radnika.COM . pod uslovom da se tim programima utvrdi obaveza zasnivanja radnog odnosa na neodredjeno vrijeme za odredjeni broj radnika sa evidencije nezaposlenih lica. Zavod moze ucestvovati u finansiranju programa prekvalifikacije i dokvalifikacije radnika za cijim je radom prestala potreba. 6 3 WWW. Osiguranje za slucaj nezaposlenosti: obavezno i dobrovoljno Za slucaj nezaposlenosti. Lice koje nije obavezno osigurano za slucaj nezaposlenosti moze se dobrovoljno osigurati za slucaj nezaposlenosti. ako se time radnicima obezbjedjuje zakljucivanje ugovora o radu na neodredjeno vrijeme. stekne neophodna znanja za rad na odredjenim poslovima i za rukovanje sredstvima rada i sredstvima zastite na radu.WWW. Ucesce u sprovodjenju i finansiranju programa aktivnog zaposljavanja Zavod moze ucestvovati u finansiranju programa zaposljavanja koje mu ponude poslodavci. Strucno osposobljavanje i pripremu za zaposljavanje organizuje i finansira Zavod.

BH-PRAVNICI. Pravo na novcanu naknadu i ostala navedena prava nezaposleno lice ima od prvog dana prestanka radnog odnosa ako se prijavi Zavodu u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa. a ako se prijavi Zavodu nakon isteka tog roka. a koje ima najmanje 8 mjeseci neprekidnog radnog staza osiguranja u poslednjih 12 mjeseci.3 mjeseca za staz osiguranja od 5 do 15 godina. ili 12 mjeseci sa prekidima u poslednjih 18 mjeseci. obustavlja mu se isplata novcane naknade i ostvarivanje drugih prava koja mu pripadaju kao takvom. - Mirovanje prava Ako nezaposleno lice prije isteka roka od 30 dana zasnuje radni odnos ili ostvari pravo na naknadu plate po bilo kom osnovu.COM Prava nezaposlenih lica Svako lice koje se prijavi Zavodu radi trazenja zaposlenja ima pravo: na informisanje o mogucnostima i uslovima zaposljavanja.COM .WWW. Duzina trajanja prava na novcanu naknadu i ostala prava nezaposlenih lica zavise od duzine staza osiguranja nezaposlenog lica.12 mjeseci. ima pravo na: . na posredovanje u zaposljavanju.9 mjeseci za staz osiguranja preko 25 godina. i moze iznositi neprekidno najvise: za staz osiguranja do 5 godina. saglasnosti ili krivice. prava mu pocinju teci od dana prijavljivanja Zavodu. Ako za vrijeme trajanja obaveznog osiguranja 6 4 WWW. na savjetovanje o izboru zanimanja.6 mjeseci za staz osiguranja od 15 do 25 godina. s danom kad otpocne da ostvaruje pravo po drugom osnovu.BH-PRAVNICI. Svako nezaposleno lice kome je prestao radni odnos bez njegovog zahtjeva. za zdravstveno osiguranje i za penzijsko-invalidsko osiguranje.zdravstveno osiguranje . i na strucno osposobljavanje i pripremu za zaposljavanje.penzijsko i invalidsko osiguranje Navedena prava nezaposleno lice moze ostvariti pod uslovom da je za njega za vrijeme propisanog minimuma staza osiguranja uplacen doprinos za zaposljavanje.

boravka korisnika prava van Republike duze od 30 dana. otpocne da se bavi poljoprivrednom djelatnoscu kao jedinim zanimanjem na osnovu koje ostvaruje dohodak najmanje u iznosu od 50% prosjecne neto plate u Republici u prethodnoj godini. Za vrijeme koje je radnik proveo u radnom odnosu. u trajanju duzem od 3 mjeseca. pritvora i izdrzavanja kazne zatvora. zastitne ili vaspitne mjere. ili ostvari pravo na porodicnu penziju. ponovo mu se uspostavljaju prava koja su mu pripadala. koje odgovara njegovim strucnim kvalifikacijama i radnoj sposobnosti. ako se sam odjavi sa evidencije nezaposlenih. i traju do dana isteka rokova. neopravdano se 2 puta uzastopno ne javi Zavodu radi evidentiranja u rokovima propisanim opstim aktom Zavoda. stekne status redovnog ucenika ili redovnog studenta. u trajanju do 3 mjeseca. ako se utvrdi da je pravo ostvario na osnovu neistinitih podataka ili na osnovu falsifikovanih isprava. radnju ili drugi oblik obavljanja samostalne djelatnosti. neopravdano odbije da se odazove na poziv Zavoda radi informisanja o mogucnostima zaposlenja. mjere bezbjednosti. koji se odredjuju zakonom.COM . neopravdano odbije da prihvati ponudjeno zaposlenje u mjestu prebivalista ili na udaljenosti 30 km od mjesta prebivalista.BH-PRAVNICI. Mirovanje prava se ostvaruje i u slucaju: odsluzenja ili dosluzenja vojnog roka. mjere bezbjednosti.BH-PRAVNICI. - - - - - 6 5 WWW. stekne uslove za ostvarivanje prava na starosnu ili invalidsku penziju. Prestanak prava Pravo na novcanu naknadu. dokvalifikuje ili prekvalifikuje za zanimanje koje odgovara njegovom stepenu strucne spreme. ako mu se time obezbjedjuje zakljucivanje ugovora o radu na neodredjeno vrijeme.COM nezaposlenom licu prestane pravo koje je ostvarivao odredjeno vrijeme. prava nezaposlenog lica miruju. zdravstveno osiguranje i penzijsko-invalidsko osiguranje prestaje kada nezaposleno lice: samostalno ili s drugim licem osnuje preduzece. neopravdano odbije da se odazove na zahtjev Zavoda ili Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da se strucno osposobi. kao i izvrsenja drugih obaveza vojnih obveznika i obveznika civilne zastite. stupi na izdrzavanje kazne zatvora. ako se utvrdi da radi „na crno“.WWW. zastitne ili vaspitne mjere. neopravdano odbije da se odazove na poziv nadleznog organa radi angazovanja na javnim radovima ili na otklanjanju posljedica vise sile.

-Upravni odbor Upravni odbor Zavoda sastoji se od odredjenog broja clanova (obicno 6) i predsjednika. u cjelosti ili djelimicno. priznaju troskovi individualnog strucnog osposobljavanja. Statutom i pravilnikom o unutrasnjoj organizaciji Zavoda. Ako je nezaposleno lice prilikom prestanka radnog odnosa ostvarilo pravo na platu ili naknadu plate po osnovu otkaznog roka. poslodavcima i drugim pravnim i fizickim licima. organizacija rada i druga pitanja od znacaja za rad Zavoda.COM . Sjediste Zavoda odredjuje se statutom Zavoda. brise se sa evidencije Zavoda o nezaposlenim licima.BH-PRAVNICI. Ako lice ne obavjesti Zavod o nastaloj promjeni. Zavod za zaposljavanje Zavod je javna sluzba od interesa za Republiku sa svojstvom pravnog lica.35% od prosjecne plate koju je to lice ostvarilo u poslednja 3 mjeseca rada. nadzorni odbor i direktor. ako sporazumom o novom radnom odnosu zakonom nije drugacije odredjeno. Poslovi Zavoda finansiraju se iz doprinosa za zaposljavanje koje placaju zaposlena lica i poslodavci. za nezaposleno lice koje ima vise od 10 godina staza osiguranja.WWW. Vecinu clanova i predsjednika upravnog odbora imenuje Vlada. Novcana naknada Nezaposleno lice prema odredbama zakona ima pravo na novcanu naknadu koja iznosi: za nezaposleno lice koje ima do 10 godina staza osiguranja. Zavod se upisuje u sudski registar. a po jednog clana - 6 6 WWW.40% od prosjecne plate koju je to lice ostvarilo u poslednja 3 mjeseca rada. blize se uredjuju poslovi Zavoda. Zavod ne moze naplacivati naknadu za usluge koje pruza nezaposlenim licima i drugim licima. Novcana naknada se isplacuje mjesecno. Novcana naknada se mjesecno uskladjuje sa kretanjem prosjecne plate svih zaposlenih u Republici.BH-PRAVNICI. do desetog datuma u mjesecu za prethodni mjesec. kao i troskovi putovanja obavljenog po pozivu Zavoda ili po uputu Zavoda radi informisanja o mogucnostima zaposlenja. Organi Zavoda su: upravni odbor. S danom ostvarivanja jednokratne novcane naknade nezaposlenom licu prestaju ostala prava koja su mu prije pripadala na osnovu nezaposlenosti. kao i iz drugih sredstava koje ostvari Zavod u skladu sa zakonom. nema pravo na novcanu naknadu za onoliko vremena za koliko je ostvarilo pravo po tom drugom osnovu.COM ako se odseli sa teritorije Republike. Zavod moze opstim aktom propisati slucajeve i uslove u kojima se nezaposlenom licu. odnosno prekvalifikacije ili dokvalifikacije.

Direktor Radom i poslovanjem Zavoda rukovodi direktor Zavoda.COM imenuju sindikat organizovan na nivou Republike koji ima najveci broj clanova. Clanovi nadzornog odbora izmedju sebe biraju predsjednika. Nadzorni odbor odlucuje vecinom glasova svojih clanova. Direktora Zavoda imenuje i razrjesava Vlada. radi na ostvarivanju programa rada Zavoda i odgovara za njegovo izvrsenje. predlaze upravnom odboru donosenje opstih i drugih akata iz nadleznosti upravnog odbora. Nadzorni odbor Nadzorni odbor Zavoda sastoji se od 3 clana. i udruzenje poslodavaca organizovano na nivou Republike koje okuplja najveci broj poslodavaca. odlucuje o prituzbama nezaposlenih lica na rad strucne sluzbe Zavoda. rukovodi strucnom sluzbom Zavoda i odgovara za zakonitost rada Zavoda i strucne sluzbe.WWW. Upravni odbor odlucuje vecinom glaspva ukupnog broja clanova.BH-PRAVNICI. Za izvrsenje odluka upravnog odbora odgovoran je direktor Zavoda.COM . donosi godisnji program rada. sindikat i Asocijacija poslodavaca pod uslovima koji su navedeni za izbor clanova Upravnog odbora. odlucuje o koriscenju sredstava koja namjenski obezbjedjuje Republika. Nadzorni odbor vrsi nadzor nad primjenom zakonitosti u radu i poslovanju Zavoda i ostvarivanju prava nezaposlenih lica propisanih ovim zakonom. donosi opsti akt o ostvarivanju prava nezaposlenih lica i druge opste akte Zavoda u skladu sa statutom Zavoda. uz prethodno pribavljenu pismenu saglasnost ostalih udruzenja poslodavaca koja djeluju u Republici. strane drzave i drugo donatori za finansiranje programa zaposljavanja. prekvalifikacije i dokvalifikacije nezaposlenih lica. Direktor Zavoda obavlja sledece poslove: zastupa i predstavlja Zavod. izvrsava odluke upravnog odbora. Upravni odbor obavlja sledece poslove: donosi statut i pravilnik o unutrasnjoj organizaciji Zavoda uz saglasnost Vlade. - - - 6 7 WWW. uz prethodno pribavljenu pismenu saglasnost ostalih sindikata koji djeluju u Republici. odlucuje o investicionim ulaganjima u objekte i opremu . predlaze visinu stope doprinosa za zaposljavanje i nivo ukupnih sredstava za ostvarivanje programa zaposljavanja u Republici u odredjenom periodu. na prijedlog upravnog odbora Zavoda. odlucuje o ucescu Zavoda u finansiranju programa strucnog osposobljavanja. kao i o prigovorima radnika strucne sluzbe protiv rjesenja direktora Zavoda. finansijski plan i druge planove i programe Zavoda.BH-PRAVNICI. od kojih po jednog clana imenuju Vlada.

kao i poslodavcima i drugim pravnim i fizickim licima koja zaposljavaju radnike. Nezaposleno lice koje smatra da mu je povrijedjeno pravo propisano ovim zakonom. Za clanove komisije imenuju se istaknuti pravni strucnjaci iz oblasti radnog zakonodavstva koji se ne nalaze na funkcijama u organima politickih organizacija. i zaposlenim licima koja traze promjenu zaposlenja. 2. Ona je samostalna u svom radu. moze da u roku od 90 dana od dana izvrsene povrede prava podnese zalbu komisiji. Komisija za zalbe Komisija se sastoji od 5 clanova. zakonom se propisuje novcana kazna za pravna i fizicka lica: 1. Komisija za zalbe duzna je da u roku od 30 dana od dana podnosenja zalbe odluci po zalbi. Prijava se podnosi organizacionoj jedinici Zavoda nadleznoj prema prebivalistu nezaposlenog lica. opreme i inventara cija vrijednost ne prelazi odredjeni iznos novca. u skladu sa zakonom i opstim aktima Zavoda. ako nezaposlenom licu uskrati pravo koje mu pripada na osnovu zakona. Zavod vodi posebne evidencije o: nezaposlenim licima koja ostvaruju pravo na novcanu naknadu i druga prava. kradje i drugih steta. kao i za blagovremeno osiguranje imovine Zavoda od tih steta. Nezaposleno lice podnosi prijavu Zavodu radi ostvarivanja prava propisanih ovim zakonom. poslodavca ili drugog pravnog i fizickog lica naplati naknadu za izvrsenu uslugu. Podaci o nezaposlenom licu sadrzani u evidencijama smatraju se povjerljivim. koji se imenuju na vrijeme od 4 godine. ako od nezaposlenog lica.BH-PRAVNICI. nezaposlenim licima koja traze zaposlenje.COM .WWW. Strucna sluzba Zavoda organizuje se tako da bude dostupna svim zainteresovanim nezaposlenim i drugim licima koja traze zaposlenje. obavlja i druge poslove koji su od znacaja za rad i poslovanje Zavoda i za izvrsavanje zadataka Zavoda odredjenih ovim zakonom. - 6 8 WWW.COM odlucuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa i o pravima i obavezama radnika strucne sluzbe. odgovara za mjere zastite imovine Zavoda od pozara. Evidencija o nezaposlenim licima Za nezaposlena lica vodi se posebna evidencija u cilju planskog i sistematskog zaposljavanja radi sprovodjenja opredjeljene politike zaposljavanja.BH-PRAVNICI. odlucuje o troskovima odrzavanja objekata. odlucuje o nabavci opreme i inventara cija pojedinacna vrijednost ne prelazi odredjeni iznos novca. Ministarstvo nadlezno za poslove rada dostavlja odluku komisiji u roku od 8 dana od dana donosenja Zavodu i nezaposlenom licu koje je podnijelo zalbu. U cilju zastite prava nezaposlenih lica.

BH-PRAVNICI. osim ako jedan konstitutivni narod ima natpolovicnu vecinu prema poslednjem popisu stanovnistva. pripremanje nacrta odluka i drugih akata koje donosi skupstina opstine i nacelnik opstine.COM . Organima lokalne samouprave mogu se zakonom prenijeti odredjeni poslovi iz djelokruga drzavnih organa uprave. Republicke uprave obicno se osnivaju kao: zavodi. ako ne vodi ili neuredno vodi evidencije propisane u skladu sa zakonom.COM 3. na njih se primjenjuju norme opstih propisa iz radnih odnosa. Poslovi drzavne uprave Poslovi drzavne uprave mogu se definisati kao poslovi koje sprovode drzavni organi prema odredbama posebnog zakona. Predsjednik skupstine jedinice lokalne samouprave i nacelnik jedinice lokalne samouprave ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda. Jedinica lokalne samouprave ima svojstva pravnog lica. Pomenute poslove obavljaju ministarstva. Lokalna samouprava je pravo gradjana da neposredno i preko svojih slobodno i demokratski izabranih predstavnika ucestvuju u ostvarivanju zajednickih interesa stanovnika lokalne zajednice. kao i pravo i sposobnost organa lokalne samouprave da regulisu i upravljaju. sekretarijati. drugi republicki organi uprave i republicke upravne organizacije.BH-PRAVNICI. komesarijati itd. Lokalna samouprava ostvaruje se u opstinama i gradovima. Poslovi opstinske administrativne sluzbe su: izvrsavanje i sprovodjenje propisa skupstine opstine i nacelnika opstine. javnim poslovima koji se nalaze u njihovoj nadleznosti. a u interesu lokalnog stanovnistva. Nacelnik opstine ili grada ima slobodu da samostalno utvrdi strukturu i unutrasnju organizaciju opstinske ili gradske administrativne sluzbe u zakonom utvrdjenim opstim granicama.WWW. direkcije. Uredjenje radnih odnosa zaposlenih u organima uprave propisuje se Zakonom o administrativnoj sluzbi u upravi RS. - 6 9 WWW. agencije. u granicama zakona. nacelnik opstine vodi racuna o finansijskim ogranicenjima i javnom interesu kada se radi o administrativnim troskovima i uzima u obzir smjernice koje izdaje Vlada u cilju unapredjenja ekonomicnosti rada opstinske administrativne sluzbe. Kod donosenja pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opstinske administrativne sluzbe. RADNI ODNOSI ZAPOSLENIH U DRZAVNIM ORGANIMA I ORGANIMA LOKALNE SAMOUPRAVE Subjekti radnih odnosa Lica koja zasnuju radni odnos u organima uprave nazivaju se drzavnim sluzbenicima. U slucajevima kada pojedini radnopravni odnosi radnika zaposlenih u upravi nisu uredjeni pomenutim zakonom.

Pravilnikom se utvrdjuju: organizacione jedinice i njihov djelokrug. nacin pripremanja poslova u organu. 1. ukupan broj radnih mjesta drzavnih sluzbenika. i vrsenje strucnih i drugih poslova koje im povjeri skupstina opstine i nacelnik opstine. Prava i obaveze zaposlenih u opstinskoj administrativnoj sluzbi ostvaruju se u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom. Pravilnik o unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Podzakonski akt kojim se blize uredjuju radni odnosi u drzavnoj upravi.COM . radna mjesta na koja se zaposleni primaju izuzetno bez konkursa. 5. 9.COM izvrsavanje i sprovodjenje zakona i drugih propisa i obezbjedjenje vrsenja poslova cije je izvrsenje povjereno opstini. vodeci racuna o uskladjenosti sa planom rada Vlade i Narodne skupstine RS. Pravilnik donosi starjesina organa drzavne uprave. 2. 7 0 WWW. kao i pracenje stanja u upravnim podrucjima iz svog djelokruga rada. 3.BH-PRAVNICI. 4. 8. upravnog. kategorija (strucna zvanja) drzavnih sluzbenika. 7. naziva se Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u organima drzavne uprave. Pod sistematizacijom radnih mjesta podrazumijeva se obaveza utvrdjivanja potrebnog broja izvrsilaca sa posebnim uslovima za njihovo zaposljavanje. radnih mjesta koja nemaju status drzavnih sluzbenika i pomocno tehnickog osoblja. Radi efikasnijeg izvrsavanja zakonskih i statutarnih obaveza opstinske administrativne sluzbe. nacelnik opstine moze u pojedinim naseljenim mjestima obrazovati mjesne kancelarije. organizacioni dijagram (odnos osnovnih jedinica sa unutrasnjim organizacionim jedinicama). broj drzavnih sluzbenika sa kategorijama (strucnim zvanjem) njihovih radnih mjesta. O izuzecu sluzbenog lica opstinske administrativne sluzbe odlucuje nacelnik opstine. Organi drzavne uprave blize utvrdjuju nacin planiranja poslova svojim planom rada. uslovi za obavljanje poslova svakog radnog mjesta ili grupe radnih mjesta. a posebno izrade nacrta propisa. odnosno inspekcijskog nadzora. Uredba o unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u organima drzavne uprave Uredbom se utvrdjuju nacela za unutrasnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta ministarstva.BH-PRAVNICI.WWW. njihovog neposrednog sprovodjenja. a koje donosi poslodavac. nacin rukovodjenja organizacionim jedinicama. kao i pojedinacan opis poslova i zadataka svakog radnog mjesta. radna mjesta na koja se mogu primiti pripravnici. 6. republickih uprava i republickih upravnih organizacija i drugih sluzbi i institucija na koje se primjenjuje Zakon o administrativnoj sluzbi u upravi RS.

od lica koja su ostvarila svoja prava ili izbjegla obavezu na osnovu odluka organa drzavne uprave u kojem radi. ili su osnovsna za sire upravne oblasti (unutrasnji poslovi i odbrane). cestitosti. Drzavni sluzbenik ce se u obavljanju svojih poslova i zadataka pridrzavati principa profesionalne nepristrasnosti.COM . Drzavni sluzbenik nece traziti. Kodeks ponasanja drzavnih sluzbenika Kodeksom ponasanja drzavnih sluzbenika pokusala su se definisati osnovna pravila ponasanja drzavnih sluzbenika prilikom rada u organima drzavne uprave.BH-PRAVNICI. Drzavni sluzbenik ce odsustvovati s posla samo ka to striktno mora.WWW. javnosti. Prilikom pripremanja pismenih tekstova. a u republickim upravama i republickim upravnim organizacijama sektori. Odluka o davanju saglasnosti se objavljuje u „ Sluzbenom glasniku Republike Srpske“. ovjereni i potpisani. ukljucujuci clanstva koja su povjerljive prirode. Unutrasnje organizacione jedinice su: odjeljenje. Organi drzavne uprave za obavljanje zakonom utvrdjenih poslova iz svog djelokruga rada mogu osnovati podrucne jedinice sa ili bez unutrasnjih organizacionih jedinica. njihova nadleznost i njihovo unutrasnje uredjenje utvrdjuje se Pravilnikom o unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u organima drzavne uprave. disciplinovano i casno sluziti gradjane.BH-PRAVNICI. efikasnosti i ekonomicnosti. Osnovne organizacione jedinice u ministarstvima su: resori i sektori. Podrucne jedinice. Radi se o moralnim nacelima ponasanja drzavnih sluzbenika. Resori su osnovne organizacione jedinice u ministarstvima koja u svom sastavu imaju republicke uprave ili su nastala spajanjem dva ili vise ministarstava. Vrste organizacionih jedinica i uslovi za njihovo osnivanje Organizacione jedinice osnivaju se kao osnovne i organizacione jedinice u sastavu osnovnih (unutrasnje organizacione jedinice). ciji su interesi zavisni od njihove djelatnosti. niti ce prihvatati darove ili neku drugu korist. kao i svih drugih oblika komunikacije. osim u hitnim slucajevima. odgovornosti. drzavni sluzbenik ce koristiti jednostavan i razumljiv jezik. a originalni primjerci Pravilnika. ni za sebe ni za druge. postovati zakon i zastupati iskljucivo javni interes. Drzavni sluzbenik ne moze biti clan upravnih i drugih odbora i organa politickih stranaka. Obezbjedice da se informacije kojima raspolaze na javnom mjestu koriste u skladu sa zakonskim propisima i utvrdjenim pravilima. On ce obavjestiti neposrednog rukovodioca o pripadnosti udruzenju ili organizaciji. Nece koristiti materijal i opremu u privatne svrhe koja mu je sluzbeno na rapolaganju. odsjek i grupa.COM Saglasnost na Pravilnik daje Vlada. dostavljaju se Agenciji za drzavnu upravu i Ministarstvu finansija. Sluzbene telefone nece koristiti u privatne svrhe. 7 1 WWW. U ministarstvima se mogu osnovati sekretarijati kao posebne organizacione jedinice. obavljati sluzbenu duznost odgovorno i efikasno. transparentnosti.

i za osnivanje grupe najmanje 3 izvrsioca.COM Resor se osniva za obavljanje poslova iz jedne ili vise oblasti u okviru djelokruga ministarstva.WWW. 3. a izuzetno u ostalim organima drzavne uprave kada je za obavljanje specificnih poslova u tom organu potrebno posebno strucno znanje. odnosno zaposlenih u njima.rukovodilac odsjeka. odjeljenjem. Odjeljenje se moze osnovati u okviru republicke uprave i republicke upravne organizacije samo ako se Odsjek osniva u okviru odjeljenja za obavljanje srodnih poslova drzavne uprave. sektorom. jedinica organizuju. jedinicama. grupom. drugih medjusobno povezanih poslova kao i pomocno tehnickih poslova ako njihovo obavljanje zahtijeva odredjenu samostalnost i povezanost u radu. Odjeljenje se moze osnovati u okviru resora ili sektora u organima drzavne uprave za odredjeno upravno ili teritorijalno podrucje.BH-PRAVNICI. zakonito i pravilno obavljanje poslova 7 2 WWW.nacelnik. u pravilu. kadrovske. kao posebno radno mjesto. resorom i sektorom kao osnovnim org. 2. jedinice rukovodi: 1. kao i pomocne i tehnicke poslove. odsjekom. za osnivanje odsjeka najmanje 5 izvrsilaca ukljucujuci i rukovodioca odsjeka. Odsjeci se mogu osnivati u okviru odjeljenja samo ako postoje uslovi za osnivanje najmanje dva odsjeka. analiticko-informativne.COM . obavlja pravne. Broj unutrasnjih org. Rukovodioci org. odgovaraju za blagovremeno. Sekretarijat se moze osnovati samo ako ministarstvo ima najmanje dvije osnovne organizacione jedinice. 5. objedinjuju i usmjeravaju rad tih jedinica. Sektor se osniva za obavljanje poslova iz jedne ili vise oblasti u okviru djelokruga ministarstva ili republicke uprave ili republicke upravne organizacije radi objedinjavanja poslova vise unutrasnjih organizacionih jedinica. - Rukovodjenje organizacionim jedinicama Radom org.pomocnik ministra.BH-PRAVNICI. jedinica moze se ustanoviti samo pod uslovom da je za izvrsavanje poslova iz njihovog djelokruga potreban odredjen broj izvrsilaca: za osnivanje odjeljenja najmanje 7 izvrsilaca ukljucujuci i rukovodioca odjeljenja. Grupa se osniva za obavljanje medjusobno povezanih normativno-pravnih i studijskoanalitickih poslova. Sekretarijat ministarstva osniva se kao posebna organizaciona jedinica koja za potrebe ministarstva. ili za odredjenu vrstu medjusobno povezanih poslova drzavne uprave cije obavljanje zahtjeva odredjen stepen samostalnosti i povezanosti u radu. 4. finansijsko-planske i racunovodstvene poslove. organizacione.rukovodilac grupe.nacelnik sektora ili pomocnik rukovodioca republicke uprave i republicke upravne organizacije. Strucni savjetnik. moze se ustanoviti samo u ministarstvima.

WWW.BH-PRAVNICI.COM
iz djelokruga org. jedinice kojom rukovode, pruzaju neophodnu strucnu pomoc i obavljaju najslozenije poslove iz djelokruga organizacione jedinice kojom rukovode. Rukovodioci unutrasnjih organizacionih jedinica (nacelnik odjeljenja, rukovodila odsjeka i rukovodilac grupe) odgovaraju za svoj rad i rad organizacionih jedinica kojom rukovode, rukovodiocu resora, odnosno sektora u cijem je sastavu unutrasnja organizaciona jedinica. Strucni savjetnik obavlja poslove u skladu sa Zakonom, a za svoj rad odgovoran je ministru ili starjesini republicke uprave ili republicke upravne organizacije. U organima drzavne uprave moze se osnovati strucni kolegijum kao strucno i savjetodavno tijelo starjesine organa drzavne uprave. Za raspravljanje o pojedinim pitanjima iz djelokruga organa drzavne uprave mogu se osnovati radne grupe i strucne komisije. Radne grupe i strucne komisije osniva starjesina organa drzavne uprave samostalno. Kategorije drzavnih sluzbenika i ostalih zaposlenih u upravi Drzavni sluzbenici u organima drzavne uprave razvrstavaju se u okviru radnih mjesta koja obavljaju. Zaposleni koji nemaju status drzavnog sluzbenika rasporedjuju se na radna mjesta prema zanimanju zaposlenog, u okviru odredjenih struka i zavisno od stepena skolske spreme, kao sto su: policajac, prevodilac, bibliotekar, stenograf, daktilograf, visokokvalifikovani radnik... Visi strucni saradnici su: visi strucni saradnik sa visokom strucnom spremom i strucni saradnik sa visom strucnom spremom. Pored opstih uslova predvidjenih Zakonom, za zaposlene u organima drzavne uprave, za zasnivanje radnog odnosa potrebno je ispuniti i posebne uslove, a to su: pomocnik ministra, sekretar ministarstva, rukovodilac republicke uprave i republicke upravne organizacije, i drugi drzavni sluzbenici koje imenuje Vlada, moraju imati odgovarajucu strucnu spremu, najmanje 8 godina iskustva u struci ili 5 godina radnog iskustva u organima drzavne uprave i polozen strucni ispit za rad u organima drzavne uprave, visi strucni saradnik sa visokom strucnom spremom, inspektor i rukovodilac unutrasnje organizacione jedinice, pored Zakonom propisanih uslova, mora imati odgovorajucu visoku spremu, najmanje 3 godine radnog iskustva u struci i polozen strucni ispit za rad u organima drzavne uprave, strucni saradnik sa visom strucnom spremom pored Zakonom propisanih uslova, mora imati odgovarajucu visu strucnu spremu, najmanje 1 godinu radnog iskustva u struci i polozen strucni ispit za rad u organima drzavne uprave, strucni saradnik pored uslova predvidjenih Zakonom, mora imati odgovarajucu strucnu spremu (IV i V stepen), najmanje 6 mjeseci profesionalnog iskustva i polozen strucni ispit za rad u organima drzavne uprave.

-

-

-

-

7 3

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM
U administrativnoj sluzbi jedinice lokalne samouprave poslove obavljaju opstinski, odnosno gradski sluzbenik, tehnicki i pomocni radnici. Sluzbenicima u smislu ovog zakona smatraju se lica koja obavljaju sledece poslove: sekretar skupstine jedinice lokalne samouprave, nacelnik odjeljenja, sef odsjeka, strucni savjetnik, samostalni strucni saradnik, visi strucni saradnik,i strucni saradnik. Sef odsjeka rukovodi odsjekom i odgovara za njegov rad. Za svoj rad odgovara nacelniku odjeljenja. Strucni savjetnik obavlja poslove za koje je potrebno posebno strucno znanje. Strucni savjetnik o svom radu podnosi izvjestaj nacelniku odjeljenja. Samostalni strucni saradnik obavlja najslozenije strucne poslove iz odredjenje oblasti rada utvrdjene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. O svom radu podnosi izvjestaj neposrednom rukovodiocu. Visi strucni saradnik obavlja slozene strucne poslove iz odredjene oblasti rada utvrdjene Pravilnikom. O svom radu podnosi izvjestaj neposrednom rukovodiocu. Strucni saradnik obavlja tehnicke, administrativne i druge poslove utvrdjene Pravilnikom. Zaposleni u administrativnoj sluzbi jedinice lokalne samouprave koji nemaju status sluzbenika su lica rasporedjena na tehnicke, pomocne i druge poslove. Zasnivanje radnog odnosa u organima drzavne uprave Organ drzavne uprave u kojem se utvrdi potreba za popunu upraznjenog radnog mjesta drzavnog sluzbenika podnosi pismeni zahtjev za sprovodjenje postupka popune upraznjenog radnog mjesta Agenciji za drzavnu upravu. Agencija oglasava upraznjena radna mjesta u sredstvima javnog informisanja stampi i elektronskim medijima koji su dostupni svim gradjanima RS i BiH. Interni oglas Agencija raspisuje interni oglas u organu drzavne uprave u kojem je upraznjeno radno mjesto, a isti saopstava u sredstvima javnog informisanja. Prijave na interni oglas podnose se u roku od 30 dana od dana oglasavanja. Pravo ucesca na internom oglasu imaju samo zaposleni u organu drzavne uprave u kojem je raspisan interni oglas za popunu radnog mjesta. Javni konkurs

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

7 4

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM
Javni konkurs agencija objavljuje u najmanje jednom od sredstava informisanja. To su obicno sluzbeni glasnici (obavezni) i neka druga sredstva informisanja. Rok za podnosenje prijava na javni konkurs traje 90 dana od dana objavljivanja. Konkursom za popunu radnih mjesta jasno ce biti naznacen poslednji dan roka za prijavu na konkurs, kao i datum i mjesto odrzavanja javnog testiranja. Interni oglas i javni konkurs sadrze: naziv upraznjenog radnog mjesta koje se oglasava, broj izvrsilaca za koje se vrsi prijem, kratak opis poslova sacinjen uz konsultacije sa Agencijom, potrebne strucne kvalifikacije- stepen strucne spreme, potrebno radno iskustvo, spisak potrebnih dokumenata, da li je posao na odredjeno ili neodredjeno vrijeme, mjesto, tacna adresa i rok podnosenja prijave i trazene dokumentacije, teme i spisak literature za pismeni test, i druge opste i posebne uslove predvidjene Zakonom i Pravilnikom o unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Imenovanje i postavljanje Popunjavanje radnih mjesta imenovanjem i postavljanjem vrsi se u skladu sa odredbama Pravilnika. Prijave na konkurs se dostavljuju u pismenoj formi i to popunjavanjem Obrasca za prijavu propisanog od strane Agencije. U Obrazac prijave unose se sledeci podaci: - o radnom mjestu i objavljenom konkursu, -licni podaci, -podaci o obrazovanju i radnom iskustvu, -dodatnim sposobnostima, i -posebne izjave. Uz prijavu na konkurs kandidati su duzni priloziti sledeca dokumenta: ovjerene kopije diplome, uvjerenje o drzavljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), uvjerenje o radnom iskustvu, uvjerenje o polozenom pravosudnom ispitu, ispitu sudije za prekrsaje ili strucnom ispitu, ili dokaz o oslobadjanju obaveze polaganja istih. Da bi prijava na konkurs bila vazeca, svi trazeni dokumenti treba da stignu u Agenciju: putem poste, licnom dostavom ili elektronskom postom, u roku naznacenom u javnom konkursu. Izborna komisija

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. 2. 3. 4.

7 5

WWW.BH-PRAVNICI.COM

ОСОБИНЕ СОЦИЈАЛНОГ ПРАВА 1. Clanove izborne komisije iz organa drzavne uprave predlaze organ drzavne uprave koji je iskazao potrebu za popunom radnog mjesta. a dva clana sa liste istaknutih strucnjaka koje imenuje Agencija. ili je broj glasova podjeljen. Социјална давања су везана искључиво за личност и непреносива су. Улогу у осигурања имају и локалне заједнице. Улогу у осигурању има и вјерска заједница. pod uslovom da su za prijedlog glasala najmanje 3 clana.али су поједини феудалци оснивали закладе. moraju biti na istom ili visem nivou od nivoa radnog mjesta za koje se podnosi prijava u konkretnom organu drzavne uprave. 7 6 WWW.У објективном смислу представља скуп принципа и правних норми које регулишу односе и социјалну заштиту. Postupak zaposljavanja se obicno propisuje pravilnikom.а нарочито у центру за социјални рад. Izborna komisija vodi zapisnik u kojem ce biti navedeni razlozi za donosenje odluke. За свој објекат имају мјешовите престације и давања. Ukoliko izborna komisija prilikom prvog glasanja ne donese odluku zbog nedostatka kvoruma.BH-PRAVNICI.COM .BH-PRAVNICI. zakazuje se nova sjednica izborne komisije na kojoj mora biti prisutno svih 5 clanova. РАЗВОЈ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА Прва социјална давања познаје још праисторија у коме су се чланови племена бринули о старијим и изнемоглим лицима.WWW. 3. 2.COM Sprovodjenje postupka zaposljavanja u organu drzavne uprave vrsi posebna komisija. У феудализму није постојало организовано социјално осигурање.У субјективном смислу представља овлаштење физичких лица да од одређених органа тражи одређене престације (давања) када се налази у стању социјалне нужде. СОЦИЈАЛНО ПРАВО Социјално право као грана права изучава се у оквиру радног права.али тенденција постоји да се осамостали. Немају дефинитиван карактер.Економска ситуација у локалним заједницама је далеко од економске моћи. od kojih su 3 clana iz organa drzavne uprave koji je iskazao potrebu za popunom radnog mjesta. Komisija broji 5 clanova. Izborna komisija odluke donosi vecinom glasova svih clanova. Може се схватити у субјективном и објективном смислу. Clanovi izborne komisije koju imenuje Agencija iz reda drzavnih sluzbenika i sa liste istaknutih strucnjaka.

BH-PRAVNICI.Доприносе уплаћују корисници 50%.очување независности државе. Године. Године и спада у један од најмодернијих закона.Фондовима су управљале скупштине којима су руководили осигураници.Због сталних ратова у Србији и Црној Гори овај закон се почео промјењивати 1937.Касније Француска и Енглеска доносе слично уређење. Од 1952 до 1974 године – почиње увођењем самоуправљања у ЦЕМЕНТАР-у СПЛИТ.Из ових каса се давало у случају болести. Прво државно уређење социјалног одигурања организовао јр Бизмарк донијевши закон о осигурању у случају болести. Од 1974 до 1991 године .доношењем Устава републике држава потпуно преузима све.Најдуже су слободне биле Србија и Црна Гора.COM У доба преласка из капитализма у феудализам појављују се социјална осигурања у тзв.Држави фонд је имао своје пословнице распоређене по територији републике.Социјално осигурање било је организовано на самоуправни начин.WWW.У том закону први пут се обавезно осигуравају радници. Подзаконски акти 7 7 WWW.доприноси су били обавезни. РАЗВОЈ У БИВШОЈ СФРЈ У бившој СФРЈ развој социјалног права може се подијелити у три фазе: 1. Од 1946 до 1952 године – Доношењем закона из 1946.жељезничари и војна лица. Први вид организованог социјалног осигурања појављује се у Аустрији.Прве су основане рударске братовштине у коме су учествовали у давању новца 2/3 радници и 1/3 посладавац.BH-PRAVNICI.подизање квалитета живота. Устав 2. 2.Енглеској и Њемачкој у виду самоорганизовања (радници су се сами организовали). Закон 3.којем се придружује и БиХ. РСЗВОЈ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА У СФРЈ У Словенија и Хрватска које су биле под Аустроугарском монархијом примјењивао се закон Аустоугарске Монархије. Занатским задругама.године укида се самоуправна особина социјалног осигурања и оснива се државни фонд који је био при министарству рада.смрти и изнемоглости.Тежило е ка томе да се очува мир. Један од најнапреднијих закона донесен је 1922.Наступом великих економских криза држава се почиње полако мијешати. ИЗВОРИ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА • • Формални Материјални 1.Оснивају се СИЗ (самоуправне интересне заједнице). 3.укида се државни фонд и социјално осигурање се оснива на нивоу републике.COM .

7. 2.COM . Начело демократичности и партиципације учесталости Начело законитости Начело неотуђивости и застаријелости Начело превенције Начело међузависности (подразумијева социјалну помоћ могу да користе само када наступе одређени услови). Судска пракса НАЧЕЛА СОЦИЈАЛНОГ ПРАВА Начело обавезност и добровољност (социјално осигурање је обавеза која се заснива на закону и не зависи од воље апсолутно. 8. 6. 7 8 WWW.BH-PRAVNICI.Поред обавезног постоје и добровољна осигурања кој нису у супротности са начелом обавезности).WWW. 7.COM 4. Начело узајамности и солидарности (подразумијева да осигураници користе своје право само када су у стању социјалне нужде). 4.BH-PRAVNICI.све норме су прописане законом и странке не могу да их мијењају. 5. 1. 5. Конвенције Међународне организације рада Билатерални и мултилатерарни уговори Обичаји (обичај постаје извор права. 6.ако се често примјењује и постане пракса. Начело јединства (сва права из социјалног осигурања иста су за исте категорије осигураника). 3.а држава пропише санкције за непоштовање) 8.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->