Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik nedjelja, 9. 10. 2011. Sarajevo Godina XVII Broj 5788

17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

SARAJEVO

Glavni odbor SDP-a jednoglasno donio odluku

Najte`a blokada dr`ave od Dejtona, zaklju~uju iz ove stranke Vrijeme da se drugi lideri, prije svega dva HDZ-a, napokon pomjere s politi~kih pozicija, smatraju u SDP-u Nogomet: Miralem Pjani} pred me~ odluke

G

lavni odbor SDP-a BiH na ju~era{njoj sjednici donio je odluku o sazivanju 2. vanrednog kongresa. Odluka je donesena, kako je

re~eno, zbog ozbiljnog politi~kog trenutka i evidentno najve}e politi~ke krize u zemlji nakon Dejtona. Lagumd`ija je izjavio da je s Draganom ^ovi}em dogovorio pr-

incipe, ali da razgovori jo{ traju. - Zamolio sam ga da ne govori da smo blizu dogovora, jer kad god se to desi, mi odemo na sve strane 2. strana rekao je Lagumd`ija.

Ekskluzivno

Nemamo {ta izgubiti
56. i 57. strana

Pjani}: Znamo da ~itava dr`ava pri`eljkuje da budemo prvi i `ivi za taj dan

Svjetska banka: Anabela Abreu za „Avaz“

OPASNOST OD NOVOG VALA RECESIJE
Fo~a: Sporne donacije u Jele~u

5. strana Sanja i Dario Popovi}: Otvorili srce na{em listu deset godina od smrti pjeva~a grupe „Indexi“

(Foto: I. [ebalj)

KAKO JE SDA RAZBJESNILA POVRATNIKE

TREBINJE

Prekinut zavjet {utnje
ZAOBILAZNICA DOM BJELAVE

Supruga i sin legendarnog Davorina Popovi}a

Potjera za {vercerima cigareta
15. str.

Bh. firme opet ispale iz igre

Napu{tena beba postala stoti {ti}enik

10. str.

7. str.

Prilog Panorama

9. str.

Ukratko

2

Dnevni avaz, nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011.

aktuelno

SARAJEVO Glavni odbor SDP-a jednoglasno donio odluku

Sat nakon Istanbula

Begova d`amija

D`enaza za Erdoanovu majku
U Gazi Husrev-begovoj d`amiji u Sarajevu, kako je bilo najavljeno, ju~er poslije podne-namaza klanjana je d`enaza u odsutnosti majci turskog premijera Erdoana (Erdogan) Tenzile Erdoan. D`enaza je obavljena sat nakon {to se klanjala pred Fatihovom d`amijom u Istanbulu, a kojoj je prisustvovao i reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH A. C. Mustafa Ceri}.

Vanredni kongres zbog krize u BiH
Vrijeme da se drugi lideri, prije svega dva HDZ-a, pomjere s politi~kih pozicija, ka`u iz SDP-a Lagumd`ija dobio podr{ku
Glavni odbor SDP-a BiH na ju~era{njoj sjednici donio je odluku o sazivanju 2. vanrednog kongresa, koji }e biti odr`an 29. oktobra 2011. godine, izjavio je ju~er za „Dnevni avaz“ Damir Ma{i}, ~lan Predsjedni{tva ove stranke.

Zauzimanje stavova
- Zbog ozbiljnog politi~kog trenutka i evidentno najve}e politi~ke krize u zemlji nakon Dejtona, donijeli smo odluku o odr`avanju vanrednog kongresa, na kojem }e se zauzeti stavovi i usvojiti rezolucije. Glavni odbor (GO) jednoglasno je donio tu odluku - rekao je Ma{i}. Isti~e da je GO zauzeo stav da je potrebno {to prije formirati vlast u Srednjobosanskom i Hercegova~koneretvanskom kantonu, a

Banja Luka

Komunalci na minimalcu
Prosje~na pla}a radnika zaposlenih u komunalnim djelatnostima u RS za 30 posto je ni`a od prosjeka na entitetskom nivou, dok preduze}a iz te oblasti duguju na milione KM, i to uglavnom po osnovu poreza i doprinosa, ali i za elektri~nu energiju. Ako ne bude brzog rje{enja za sve probleme koji postoje u komunalnim preduze}ima u RS, nastavit }e se blokade.

S ju~era{nje sjednice GO: Spremni za formiranje vlasti

(Foto: M. Kadri})

Lagumd`ija: Zamolio sam ^ovi}a da ne govori da smo blizu
Predsjednik SDP-a Zlatko Lagumd`ija je izjavio u pauzi sjednice da je sa ^ovi}em dogovorio principe, ali da razgovori jo{ traju. Lagumd`ija je, dao naznake da postoji spremnost i za neke ustupke, kako bi se narednih dvadesetak dana do{lo do formiranja vlasti. - Ja sam ^ovi}a zamolio da ne govori da smo blizu dogovora, jer kad god se to desi, mi odemo na sve strane - rekao je Lagumd`ija. Prema njegovim rije~ima, ono od ~ega SDP ne}e odustati, to je Federalna vlada.

Prijedor

Lo{a godina za poljoprivrednike
Ovogodi{nji su{ni period na podru~ju op}ine Prijedor umanjio je rod kukuruza za 30 posto, potvr|eno je Srni u op}inskom Odsjeku za unapre|enje poljoprivrede. [efica Odsjeka Tatjana Mari} rekla je da su male koli~ine ki{e koje su pale tokom ljetnih mjeseci ipak donekle pomogle kukuruzu, jer je dobrog kvaliteta. Ona je dodala i to da je ovo jedna od najlo{ijih godina za poljoprivrednike.

zadu`eni su kantonalni odbori da finaliziraju pregovore i implementiraju izborne rezultate. - Za formiranje vlasti u ova dva kantona potrebna je podr{ka i drugih politi~kih opcija. Spremni smo za formiranje vlasti, ali ~ekamo da se drugi politi~ki subjekti pomjere sa svojih zacrtanih pozicija da bi se mogao napraviti iskorak - naveo je Ma{i}.

Prema njegovim rije~ima, GO je u potpunosti podr`ao dosada{nje aktivnosti i stavove predsjednika SDP-a Zlatka Lagumd`ije tokom pregovora o formiranju vlasti na nivou BiH.

Preuzeti odgovornost
- U odnosu na sve politi~ke partije, SDP je u dosada{njem procesu pregovora pokazao najve}u spremnost na kompromis. Vrijeme je da

se drugi lideri, prije svega dva HDZ-a, pomjere s politi~kih pozicija koje se nisu promijenile posljednju godinu. Svugdje u svijetu normalno je da ona stranka koja pobijedi na izborima ponudi premijera. SDP je htio ponuditi premijera ne zato da bi on bio iz SDP-a nego da bismo preuzeli odgovornost za sve {to se treba uraditi u narednom periodu - napomiA. DEDAJI] nje Ma{i}.

Odr`an Sabor SNSD-a u Zvorniku, izabran novi-stari predsjednik

Dodik: BiH ima {ansu
Osporeno preno{enje nadle`nosti na dr`avu
Dosada{nji predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik ponovo je izabran na tu funkciju, odlu~eno je na 4. saboru ove stranke odr`anom ju~er u Zvorniku. Dodiku su jednoglasno dala podr{ku 593 delegata. Novi-stari predsjednik je rekao da BiH ima {ansu da ide ka kona~nom pomirenju i demokratskom razvoju, kori{tenju svih ljudskih, prirodnih i ekonomskih potencijala na dobrobiti svih njenih gra|ana, ako svoj put gradi na dijalogu politi~kih predstavnika izabranih voljom gra|ana. - Insistiranjem na ustavnosti i zakonitosti (RS) je otvorila novu stranicu ostvarivanja svojih prava - naglasio je Dodik. Lider SNSD-a je tako|er istaknuo da }e se unutra{nja struktura BiH razvijati na osnovu dogovora i konsenzusa, kao temeljnih vrijednosti svake vi{enacionalne dr`ave. On je rekao da je SNSD opredijeljen za evropski put RS i BiH, za dijalog s Federacijom BiH, za regionalnu saradnju, napredak u reformama u kojima }e potpuno biti za{ti}eni interesi RS, poru~iv{i da odbacuje sve pozive za nametanja jednostranog prekrajanja ustavnog unutra{njeg ure|enja BiH. Time se, ka`e Dodik, `eli za{tititi RS od prijenosa nadle`nosti na organe BiH, podsjetiv{i da je u 68 slu~ajeva do{lo do prijenosa i preuzimanja nadle`nosti s institucija RS na institucije BiH, a da je samo u tri slu~aja Narodna skup{tina Srpske dala svoju saglasnost. Ponovio je stav SNSD-a da }e dati saglasnost da bud`et institucija BiH za 2011., ako u|e u parlamentarnu proceduru, bude usvojen samo ukoliko bude smanjen za 15 do 18 posto u odnosu na pro{logodi{nji. Iako je u svom izvje{taju najavio obra~un s „onima koji su u SNSD-u samo zbog li~nih interesa“, zala`u}i se za obra~un s kriminalom i korupcijom u njihovim redovima, ipak nije spomenuo nijedno konkreM. M. tno ime.

Kre{evo

Me|unarodni sajam
U Kre{evu se tokom vikenda odr`ava 8. me|unarodni sajam minerala, fosila, dragog i poludragog kamenja, prenosi Onasa. Eksponate je predstavilo 30 izlaga~a iz BiH, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Austrije i Njema~ke. Organizator Sajma je Zavi~ajna udruga „Kre{evski citrin’’.

Dodik: U~vr{}ivanje RS

(Foto: M. Andri})

aktuelno

Dnevni avaz, nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011.

3

Komentar dana
Pi{e: Azra DEDAJI] (adedajic@avaz.ba)

INTELEKTUALCI Reakcije na medijsku kampanju

Filijala beogradskog lista u Banjoj Luci „Press RS“ objavila naslovnicu na kojoj predvi|aju kraj BiH ve} 1. januara 2012. godine
Politi~ka kriza u dr`avi, instruirano divljanje huligana i poja~ane separatisti~ke kampanje medija kojim se dirigira iz Srbije, ali i Hrvatske kontinuitet su politike iz 90-tih godina protiv BiH i njene dr`avnosti, smatraju ugledni bh. intelektualci, koji upozoravaju da stanje u dr`avi mnoge podsje}a na po~etak 90-tih godina pro{log stolje}a. Posljednjih nekoliko dana u tome prednja~e beogradske medijske filijale u Banjoj Luci poput „Pressa RS“, koji, iscrtavaju}i kartu podijeljene BiH, zlokobno najavljuju raspad dr`ave ve} sa 1. januarom naredne godine!? Ne treba zanemariti da se radi o listu koji ima duge i duboke veze s obavje{tajnim centrima mo}i bliskim radikalnim str-

Zlokobne najave raspada dr`ave
jnost BiH dolaze iz srpskih, ali i hrvatskih krugova. - Opet se javljaju stare teze o podjeli BiH, o negiranju bosanskog jezika i naroda. Svi ti krugovi i pojedinci iz Beograda i Zagreba koji to rade ne samo da produ`avaju agoniju BiH nego i Srbije i Hrvatske - uvjeren je prof. Imamovi}. Za profesora Ned`ada Mulabegovi}a, predsjednika VKBI-ja, eskalacija problema u bh. dru{tvu posebno je potencirana de{avanjima na Kosovu. - Poku{ava se povu}i paralela izme|u Kosova i Srbije te entiteta RS i dr`ave BiH, {to je apsolutno nemogu}e. Ovo je ujedno politi~ka igra na srbijanskoj sceni pred predstoje}e izbore u Srbiji - smatra prof. A. [I[I] Mulabegovi}.

Be{}utna vlast
Ubistva iz ljubomore, samoubistva, zlostavljanja i huliganstvo posljednjih nekoliko dana obilje`ili su bh. svakodnevicu. Te{ke devijacije, ponekad s fatalnim ishodom, u pona{anju ljudi pokazuju da se vlasti hitno moraju suo~iti s problemima koji naprosto gu{e Bosance i Hercegovce. Ne mo`e se vi{e tolerirati nemar onih koji su du`ni rje{avati socijalnu i ekonomsku nesigurnost bh. gra|ana. Siroma{tvo je zakucalo na vrata gotovo svih u na{oj ionako napa}enoj dr`avi. Huliganstvo iz 90-tih godina na ulicama bh. prijestonice uzdrmalo je svijest i aktiviralo stare rane onih kojima pod ko`u ne mo`e vi{e ni{ta stati. Pojedinci se odlu~uju na samoubistva kako bi skrenuli pa`nju na svoje socijalne probleme. Svi {ute

Siroma{tvo je zakucalo na vrata gotovo svih u na{oj ionako napa}enoj dr`avi
ili samo odmahnu rukom i ka`u „{ta }e, jadan, kad je puk’o“. Dokad }e novinski stupci biti puni tu`nih `ivotnih pri~a? Devijantna pona{anja nisu samo medicinski problem nego i dru{tveni, smatraju stru~njaci, ali kod nas, u BiH, izgleda da je obrnuto. Do sada se niko od bh. politi~ara koji su zauzeli ugodne pozicije u vladama i parlamentima nije ozbiljno pozabavio rje{avanjem takvih pojava. Brinu se na{i ministri da dobiju regres i za to ko }e iz njihovih stranaka zauzeti bolju poziciju u upravnim i nadzornim odborima javnih preduze}a, a {to se tamo otpu{teni radnik „@eljeznica FBiH“ Vernes Buljugija namjeravao javno spaliti, o~ito nikoga vi{e nije briga. Be{}utnost i ignorancija takvih doga|aja siguran su put u propast.

(Foto: M. Lugi})

Stare teze

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana Predsjednik RS Milorad Dodik za „Dnevni avaz“: Ne sva|am se s Bo{njacima!
Dodik je samo vje{t manipulator. On jedino {to `eli i stalno radi na tome je da RS zavr{i u Srbiji ili da postane neka kvazidr`avica ~iju }e opstojnost podr`avati jedino Srbija. Me|utim, on mora biti svjestan da Bo{njaci ne}e nikada pristati na podjelu gdje bi im Srebrenica i druga strati{ta isto~ne Bo(felixz feliksovi}) sne bili strani teritorij.
www.dnevniavaz.ba

Beogradske filijale

Filipovi}: Srbija dirigira

Imamovi}: Osporavanje BiH

ujama s obiju strana Drine. Akademik Muhamed Filipovi} smatra da se sve mora kvalificirati kao sistemska kampanja protiv jedinstva BiH koja, zapravo, nikad nije ni prekinuta. - Sve je dirigirano iz Srbije! Sve ovo gledamo ve} 15 godina zbog toga {to je Dejton stvorio uvjete u kojima

BiH potpuno zavisi od toga da li }e svi elementi koji je sastavljaju funkcionirati isti~e Filipovi}, koji stoga nagla{ava iznimnu va`nost da BiH nakon godinu krize vlasti po~ne funkcionirati kao dr`ava. Ni za profesora Envera Imamovi}a nema dileme; sve otvoreniji ataci na opsto-

Formiranje vlasti u Srednjobosanskom kantonu
NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

Porast kriminala u FBiH za 16 posto alarmantan je podatak
Pitanje: Je li informacija FUP-a o pove}anju kriminaliteta za 16 posto alarmantna?
A) DA 81,25% B) NE 16,67% C) Ne znam 2,08%

Dvosatni sastanak lidera kantonalnih odbora dva HDZ-a, SDP i SDA okon~an je polovi~nim uspjehom. Potvr|eni principi raspodjele vlasti u SBK izme|u ove ~etiri stranke koje su dogovorili ~elnici partija. No, do kona~nog dogovora o izgledu nove vlade jo{ uvijek se nije stiglo. Sporan nije broj, ve} raspodjela resora u novoj vladi.

Dogovoren broj, sporni resori
- ^etiri ministarska mjesta idu za dva HDZ-a i mjesto predsjedavaju}eg Skup{tine, tri ministarska mjesta za SDP premijer i jedan , ministar za SDA. Sporne su dvije pozicije. Ne bih `elio otkrivati koje - kazao je nakon sastanka Zukan Helez, predsjednik KO SDP SBK. Rezultatima sastanka bile su zadovoljne i predsjednice @upanijskih odbora HDZ

Selman: Pada platforma
Jedini je nezadovoljan iza{ao Salko Selman iz SDA i nakon sastanka doveo u pitanje opstanak „platforme“. - Do kada }e ovako biti, do kada }e trajati „platforma“ i gdje }e sti}i, po{to se ve} u dva kantona naru{ava, ne znam. Ovdje ne}e mo}i izdr`ati „platforma“. Da li }e se obru{iti i dalje, ja o tome ne}u govoriti, ali ovdje se obru{ila - rekao Selman.

Josipovi} - Bradara: Dva HDZ-a ulaze u vlast

A C

B

BiH, Lidija Bradara i HDZ 1990, Slavica Josipovi}. - [to se nas iz HDZ BiH ti~e, mi smo ovo mogli napraviti i mnogo ranije i ja sam jako sretna {to smo danas napravili korak vi{e. Novi sa-

stanak imat }emo u ~etvrtak i mislim da }emo implementirati ono {to su predsjednici na{ih stranaka dogovorili - izjavila je Lidija Bradara, predsjednica @O HDZ K. KAVAZOVI] BiH.

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 281.439 posjetilaca.

Ukratko

4

Dnevni avaz, nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011.

aktuelno

RAZGOVOR Ale Ho{i}, novi predsjednik Saveza RVI BiH, za „Avaz“

Simovi}: Novi izazovi

Moramo ispraviti nepravdu
Za odre|ene osobe ili ciljane grupe dono{ene su uredbe ili su se uvodile privilegije
Zakonska rje{enja koja tretiraju oblast bora~ko-invalidske za{tite trebalo bi u potpunosti izmijeniti. Svima je jasno da su za odre|ene osobe ili ciljane grupe dono{ene uredbe, odnosno stvarane privilegije kako bi imali ve}u naknadu ili druga prava, ka`e na po~etku razgovora za „Dnevni avaz“ Ale Ho{i}, novoizabrani predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida BiH.

Rusija - Simovi}

Zna~ajno priznanje
Predsjednik Ustavnog suda BiH Miodrag Simovi} zvani~no je postao inozemni ~lan Ruske akademije nauka i umjetnosti. Simovi} je rekao da mu je ova titula samo podstrek za daljnje aktivnosti, isti~u}i da mu je priznanje toliko zna~ajno da mo`da u ovom trenutku nije ni svjestan {ta to sve zna~i i s kojima }e se sve izazovima suo~iti.

[tednja novca
Prema njegovim rije~ima, neophodno je pobolj{ati status korisnika bora~ko-inva-

Prozor

Stopa nezaposlenosti
Prema izvje{taju op}inskog biroa za zapo{ljavanje, na podru~ju Op}ine Prozor/Rama na evidenciji nezaposlenih na kraju septembra nalazila se 1.721 osoba, navodi Onasa. Od tog broja najvi{e je kvalificiranih, i to 712, nekvalificiranih 507, a sa srednjom stru~nom spremom je 359 osoba. Na posao ~eka 50 osoba s vi{om stru~nom spremom, 24 polukvalificirane i 69 osoba s visokom {kolskom spremom.

La`ni invalidi koriste i druga prava Kako ka`e Ho{i}, revizija korisnika bora~koinvalidske za{tite neophodna je kako bi se otkrili oni kojima nije mjesto me|u pravim borcima. - Nije samo problem naknada koju prima taj neki „la`ni korisnik“ nego ostala prava poput besplatnih gra|evinskih dozvola koje ko{taju i do 10.000 KM te uvoz automobila bez carine kao i ostala prava - navodi Ho{i}.
Ho{i}: Hitno promijeniti zakone
(Foto: S. Jordamovi})

lidske za{tite, a kroz kvalitetnu reviziju u{tedjeti novac. - Moj osnovni zadatak je ispraviti nepravdu. Nije uredu da ratni vojni invalid koji se penzionisao pod povoljnim uvjetima ima penziju od dvije i po KM, a njegov kolega koji je, tako|er, RVI 1.900 KM. Moglo se desiti da su ta dvojica ljudi bila u je-

dnom rovu. To treba izmijeniti kako bi se, kona~no, ova oblast uredila. Nijedan zakon koji je zbir svih dosada{njih zakona to ne mo`e promijeniti.

Sumnjiva kategorija
Zna~i, tra`it }u temeljitu izmjenu Zakona o pravima branilaca i ~lanova

njihovih porodica FBiH ka`e Ho{i}. Predsjednik Saveza RVI najavljuje da }e ova organizacija insistirati na kategorizaciji ranjavanja ratnih vojnih invalida kako bi se na ovaj na~in odvojili oni koji su na boji{tu ranjeni od onih koji su na dopustu ili su oboljeli.

- Ne `elim nikoga uvrijediti, ali najsumljivija kategorija su oni koji se tretiraju kao oboljeli, to se pokazalo i kroz reviziju korisnika bora~koinvalidske za{tite. Izme|u ostalog, to je vrlo fino definirano u zakonima koji su na snazi u Republici Srpskoj ili u Hrvatskoj - poja{njava A. DEDAJI] Ho{i}.

Bosanska Krupa

Pripadnike „Zelenih beretki“ pozivaju u Tu`ila{tvo BiH

Projekt rekonstrukcije
Sve~anim ~inom presjecanja vrpce ju~er je u Bosanskoj Krupi otvorena rekonstruirana Omladinska ulica. Rekonstrukcija je ko{tala skoro 200.000 KM, od ~ega je GAP osigurao 85.000 KM, a Op}ina Bosanska Krupa preostali iznos. Rekonstrukcija Omladinske ulice jo{ jedan je od uspje{no zavr{enih projekata utvr|enih Programom kapitalnih investicija.

Istra`itelji pitaju ko je ubio vojnike JNA
Zanima ih ko je pucao i nastavit }e pozivati borce ne bi li ne{to saznali, ka`e Abad`i}
Vahid Ali} iz Sarajeva jedan je od pripadnika „Zelenih beretki“ koji su posljednjih dana dali izjave u Tu`ila{tvu BiH o slu~aju „Dobrovolja~ka ulica“. Ali} nije bio akter doga|aja u Dobrovolja~koj ulici niti je ikada njegovo ime dovedeno u vezu s ovim slu~ajem, zbog ~ega mu nije jasno za{to su ga uop}e zvali. Tu`ilac iz Italije, koji radi na ovom slu~aju, ~lanove „Zelenih beretki“ uglavnom je ispitivao o ovoj jedinici. To nam je potvrdio i Ali}, kazav{i da je, osim njega te Hasana Dolovca, predsjednika „Zelenih beretki“ Vogo{}a, i generalnog sekretara Ismira Nokte, izjavu dao i Hikmet Kara~i}. Poziv je poslan i Vahidovom bratu Nahidu Ali}u. - Uredno sam se odazvao pozivu. Sigurno nisam slu~ajno pozvan na ovaj razgovor. ^udno je {to pozivaju samo one koji i danas vr{e neke od funkcija u Udru`enju. Pitali su me kojoj sam jedinici pripadao, koliko nas je bilo, ko je komandovao, pokazali su slike na{ih boraca sa zelenim beretkama... - ispri~ao nam je Ali}. I Fuad Abad`i}, penzionisani pukovnik Armije RBiH, jedan od organizatora otpora agresiji na BiH, bio je pozivan istim povodom u Tu`ila{tvo BiH. On je izjavu dao 15. septembra. - Mislim da oni zovu ljude koji su imali svoje jedinice, iako je sve to op}epoznato. Zna se da mi nismo bili paravojska, ve} legalna vojska. Tu`ilac mi je rekao da samo radi svoj posao. Njih interesuje ko je ubio pet pripadnika JNA plus dva ranjena koja su umrla. Zanima ih ko je pucao u njih. Rekao sam tu`iocu da smo stali u odbranu svoje zemlje, koja je bila me|unarodno priznata dr`ava. To nam je bila du`nost. U Dobrovolja~koj se ni{ta ne bi desilo da je JNA ispo{tovala dogovor. Tu`ioci }e nastaviti pozivati vo|e jedinica ne bi li do{li do saznanja ko je ubio oficire JNA - ka`e E. HALA] Abad`i}.

Abad`i}: Izjavu dao 15. septembra

Fojnica

Susret kardiologa
U organizaciji Udru`enja kardiologa BiH u Fojnici je odr`an susret kardiologa na kojem je prisustvovalo vi{e od 50 stru~njaka iz BiH i inozemstva, javila je Onasa. Tema stru~nog sastanka bila je „Postproceduralni tretman i rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika’’.

Relevantna pitanja
Za{to u Tu`ila{tvo BiH pozivaju organizatore otpora, i to one koji nikada nisu povezivani sa slu~ajem „Dobrovolja~ka“, pitali smo u tom tu`ila{tvu. - U svakom pozivu navodi se ko se u kojem svojstvu poziva i u okviru kojeg predmeta. Tu`itelji tokom ispitivanja postavljaju pitanja koja su relevantna za predmet, tako da o tome ne mo`emo komentirati ka`e portparol Tu`ila{tva Boris Grube{i}.

pogledi

Dnevni avaz, nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011.

5

INTERVJU Anabela Abreu, {efica Svjetske banke za BiH

Mogu} je novi val krize u BiH
Pove}ani su globalni rizici i ve} imamo naznake da ponovo dolazi do usporavanja svjetske ekonomije, kazala je na{a sagovornica
Razgovarao: Goran MRKI] Stabilnost eura dovedena je u pitanje, a evropske zemlje tro{e sve vi{e novca na spa{avanje posrnulih ~lanica. Kako }e se to odraziti na BiH? - To je pitanje koje zabrinjava Svjetsku banku i mi smo intenzivno razgovarali o njemu tokom prethodne dvije sedmice. Ova kriza eura pove}ava globalne rizike i ve} imamo naznake da ponovo dolazi do usporavanja svjetske ekonomije. Mogu}e je, kao {to smo vidjeli tokom krize 20082009. godine, da opet do|e do smanjenja izvoza iz BiH zbog slabosti ekonomija EU i susjednih zemalja. Mo`da kao posljedicu toga banke smanje kredite preduze}ima i stanovni{tvu, a mogu}e je da se smanje doznake iz dijaspore. Svaki od ovih faktora mo`e imati negativan utjecaj na ekonomski rast kao i na fiskalne prihode BiH. Svjetska banka ostaje spremna pru`iti svaku potrebnu pomo} BiH i, ukoliko se uka`e potreba kao tokom prethodne krize, mi mo`emo preusmjeriti na{ program u aktivnosti pomo}i za izlazak iz krize. ^injenica da nemamo upostavljeno novo Vije}e ministara usporava ratifikaciju sporazuma sa Svjetskom bankom. Mo`e li to ugroziti neke projekte SB-a? - Sa zadovoljstvom vas mogu informirati da entitetske vlasti rade na provo|enju programa i taj rad je pobolj{an i posebno dobar

Bosnu i Hercegovinu mogao bi zahvatiti novi val krize kao posljedica finansijske nestabilnosti u zemljama Evropske unije, upozorava nova {efica Svjetske banke (SB) za BiH i Crnu Goru Anabela Abreu.

Smanjenje izvoza
U intervjuu za „Dnevni avaz“ Abreu pak tvrdi da je na{a zemlja jedna od najboljih kada je rije~ o provo|enju projekata Svjetske banke.
Abreu: Svjetska banka spremna pomo}i
(Foto: M. Kadri})

ove godine. ^ak se mo`e re}i da je implementacija projekata u BiH bila me|u najboljima, ne samo na zapadnom Balkanu ve} i u {iroj regiji Evrope i centralne Azije. Ove godine su implementirani projekti u vrijednosti od 171 milion dolara, {to je zaista veoma dobro. O~ekujemo da }e vlade nastaviti s tim trendom, da }e ratifikacije projekata i}i uobi~ajenim tokom i da }e omogu}iti dogovaranje i provo|enje ovih projekata.

Su{i}: Klju~ni duel sa Francuzima

(Foto: S. Jordamovi})

Li~nost dana Safet Su{i}

Pred vratima raja
Kada je jo{ prije starta kvalifikacija govorio da je siguran da }emo se na kraju s Francuzima boriti za prvo mjesto u grupi i da }e odlu~iti posljednja utakmica, Safet Su{i} je mo`da ispadao smije{an, ali ko se sje}a njegovih rije~i samo mu mo`e ~estitati na procjeni i hrabrosti. Svojim rije~ima Pape je ostajao vjeran i kada smo igrali nerije{eno u Albaniji i kada smo gubili od Francuza i Rumuna. Vjerovao je u igra~e, prelazio preko nekih stvari preko kojih neki drugi vjerovatno ne bi, ali na kraju, oni su mu to sve vratili. U petak nave~er smo „zgazili“ Luksemburg. Kao

U kopa~kama je bio virtuoz, a sada je na putu da nam osigura najljep{e trenutke

Uska grla
U novoj Strategiji partnerstva Svjetske banke BiH }e u naredne ~etiri godine na raspolaganju imati vi{e od 600 miliona KM. Ima li SB neke posebne uvjete za BiH kako bismo mogli povu}i taj novac za naredne projekte? - Na{a strategija pomo}i zemlje je dizajnirana u saradnji s vlastima na svim nivoima u BiH i ona odra`ava prioritete vlasti. Strategija je ura|ena u koordinaciji i s ostalim razvojnim partnerima. U okviru Strategije mi }emo pomagati zemlji da pove}a konkurentnost svoje ekonomije, da se prevazi|u uska grla i prepreke za daljnji ekonomski rast. Uglavnom }e fokus biti na unapre|enju stanja u sektorima kao {to su energetika, poljoprivreda i pru`anje lokalnih komunalnih usluga.

Problem nezaposlenosti
Osnovni problem u BiH je visoka stopa nezaposlenosti, a ~ini se da na{a vlast ne radi ni{ta da se ona smanji. Kako Vi na to gledate?

- Da, to je zaista problem. Me|utim, to nije samo problem za BiH, jer se mnoge druge zemlje u razvoju suo~avaju s tim. Stopa nezaposlenosti je pove}ana i kao posljedica ekonomske krize, tako da se radna mjesta moraju ponovo otvarati. Iako vidimo odre|eni stepen ekonomskog oporavka, ovakva situacija ~ini BiH osjetljivom na potencijalnu novu krizu.

{to je Pape rekao, nikada nismo izveli ofanzivniju postavu, a ona je protivnika doslovno pomela s mokrog terena Bilinog polja i tempirala veliki duel sa Francuskom, gdje }emo u direktnom obra~unu poku{ati napraviti senzaciju i direktno oti}i na SP. Ro|en 13. aprila 1955. godine u Zavidovi}ima, Pape je jedan do najboljih fudbalera koje je ova zemlja imala. U kopa~kama je bio virtuoz, a sada je na putu da na kormilu selekcije BiH ostavi i neizbrisiv trenerski trag i u svom Parizu, gdje `ivi, osigura nam najljep{e trenutke od osamostaljenja. M. T.

Pozadina odluke hrvatskih vlasti

Abdi} nije pu{ten jer nije socijaliziran
Ratni zlo~inac Fikret Abdi} nije pu{ten ni nakon {to je odle`ao dvije tre}ine 15godi{nje kazne zatvora jer, prema mi{ljenju hrvatskih vlasti, „nije dovoljno socijaliziran“, saznaje „Dnevni avaz“. Naime, trosatni intervju Fikreta Abdi}a u pulskom zatvoru s ~lanovima Povjerenstva za uvjetni otpust iznjedrio je stav da se odluka o uvjetnom pu{tanju odgodi jer „zatvorenik nije dovoljno pripremljen za boravak na slobodi“. Abdi} je, kako je poznato, odbijao koristiti vanzatvorske pogodnosti. Ovo nam je potvrdila i Elvira Abdi}-Jelenovi}, Fikretova k}erka koja ga je posjetila u pulskom zatvoru. Ona smatra da Abdi}u nije ni dozvoljeno da te pogodnosti koristi, zbog ~ega su mu prekr{ena ljudska prava. Sudija izvr{enja Iztok Krbec, ina~e ~lan ovog povjerenstva, prema njenim

Odluka Tu`ila{tva Bosne i Hercegovine

Tu`ila{tvo BiH podiglo je optu`nicu protiv Fikreta Planin~i}a, Rasima Li{an~i}a i Seada Menzila zbog ratnog zlo~ina protiv civilnog stanovni{tva. Optu`eni se terete da su tokom 1992. godine, za vrijeme rata, kao pripadnici Teritorijalne odbrane Kotor-Varo{, u~estvovali u napadu na civilno stanovni{tvo srpske nacionalnosti u selu Serdari, u op}ini Kotor-Varo{, koje se nalazilo izvan zone ratnih djelovanja. U napadu je ubijeno 16 osoba izme|u ~etiri i 60 godina, dok je imovina civila spaljena i uni{tena. Sva trojica optu`enih su u pritvoru, a optu`nica protiv njih proslije|ena je Sudu BiH na potvr|ivanje.

Podignute tri optu`nice zbog ratnog zlo~ina u selu Serdari

Krbec: Optu`be Abdi}-Jelenovi}

rije~ima, nije Abdi}a upoznavao s njegovim pravima kao zatvorenika. - Propusti zatvorskih i pravosudnih vlasti Hrvatske odredili su stav Povjerenstva da se dono{enje odluke o uvjetnom otpustu Fikreta Abdi}a odgodi za tri mjeseca. Povjerenstvo je unaprijed znalo da ne}e donijeti nikakvu odluku isti~e Abdi}-Jelenovi}.
M. DEDI]

Optu`nica proslije|ena Sudu BiH

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011.

mozaik

PROGNOZA Nevrijeme iz zapadne Evrope ne}e sti}i do BiH

Snijeg samo na planinama
U srijedu se o~ekuje stabilizacija vremena

Trajkov je listi} kupio u septembru

Igra na sre}u loto „Euro millions“

Bugarin u Britaniji dobio milion funti
Jedan Bugarin dobio je milion funti u igri na sre}u loto „Euro millions“ u Velikoj Britaniji, a dobitak je proslavio skokom iz aviona s padobranom. ^etrdesettrogodi{nji Georgi Trajkov sretni dobitnik listi} je kupio 6. septembra, a ve} 15 godina `ivi u Londonu, gdje je zaposlen kao menad`er u je-

dnoj privatnoj bolnici. - Me|u padobrancima postoji tradicija da se nakon stotog skoka po~aste, a ja sam pomislio da skok s padobranom s milion funti u d`epu vrijedi jedno pivo. Veliki sam sretnik. Imam prelijepu k}erku, ~udesnu ku}u i posao koji volim. A sada ovim novcem k}erka }e mo}i nastaviti trenirati padobranstvo - kazao je Trajkov.

[ala ili autenti~an dokument

Partijska knji`ica Jadranke Kosor na internetu

Jak vjetar na Starom mostu u Mostaru

Partijska knji`ica koja kru`i Facebookom

Dru{tvenom mre`om Facebook brzinom munje ju~er se {irila partijska knji`ica na ime Jadranke Kosor, predsjednice Vlade Hrvatske. Poznat je podatak iz biografije aktuelne premijerke da je u pro{losti bila ~lan Komunisti~ke partije. Trenutno

nema potvrde autenti~nosti ove partijske knji`ice te se ostavlja mogu}nost da se neko dobro na{alio s premijerkom jer posljednjih mjeseci svoje bira~e dodatno motivira opasno{}u od „crvene Hrvatske“. Prema podacima iz ove partijske knji`ice, Jadranka Kosor se u Partiju u~lanila u julu 1972. godine.

Nakon dugog razdoblja sun~anih i toplih dana pogor{anje vremena zahvatilo je sve krajeve na{e zemlje. Dok je u ve}ini dijelova BiH zavladalo ki{ovito vrijeme, na sjeveru i sa snje`nim pahuljama uglavnom na planinskim prevojima, na jugu je ju~er zapuhala jaka bura. Prema informacijama iz Federalnog hidrometeorolo{kog zavoda, u naredna tri dana bit }e dosta obla~no, ali nevrijeme iz zapadne Evrope, prema svemu sude}i, ne}e se prenijeti i na BiH.

- Iako }e ne{to snijega padati po planinama, u Sarajevu snijega ne}e biti ni sljede}e sedmice. Ne{to ki{e o~ekujemo u utorak na sjeveru zemlje i u centralnim dijelovima, nakon ~ega u srijedu o~ekujemo stabilizaciju vremena te do kraja sedmice padavina ne}e biti - kazao nam je de`urni meteorolog Damir [anti}. Prema njegovim rije~ima, u naredna tri dana jutarnje temperature se ne}e spu{tati ispod nule, no u ponedjeljak }e jutro biti M. Sm. ne{to hladnije.

Nijemci se bore sa snijegom

Spec
Turbofolk je zabranjen u javnom prijevozu u Skoplju zbog `albi putnika i uveden je poseban muzi~ki program, javljaju mediji. Direktor javnog saobra}ajnog prijevoza Skoplja Mi{o Nikolov izjavio je da }e se putnicima ujutro pu{tati klasi~na muzika, popodne aktuelni doma}i i svjetski hitovi, a nave~er, kada se autobusima uglavnom voze mladi - elektronska muzika.

Nije otkriveno gdje su platna

Ukradene Pikasove slike na|ene u Srbiji
Dvije ukradene slike Pabla Pikasa (Picasso), vrijedne vi{e miliona dolara, prona|ene su u Srbiji, prenosi AP. [vicarska televizija objavila je izjavu tu`ioca kantona [vic da se dva platna u ulju nalaze na sigurnoj loka-

Polaganjem cvije}a na spomen-obilje`ju poginulim borcima 2. bataljona 1. drinske udarne brigade i ostalim braniteljima na Sadbi kod Gora`da po~eo je program obilje`avanja godi{njice pogibije legendarnog komandanta Zaima Imamovi}a. ^lanovi porodica, saborci, predstavnici bora~kih udru`enja i zvani~nici Kantona i Op}ine Gora`de na {ehidskom mezarju Sadba, gdje po~iva 37 {ehida, prou~ili su dovu. - Sve dok se ne da va`nost ljudima koji su svoje `ivote ugradili u opstojnost BiH, niko od nas nema pravo da bude ravnodu{an. Obe}avam da }e svako mjesto, gdje je bilo koji pripadnik na{ih jedinica dao svoj `ivot za BiH, bi-

Saborci i sugra|ani danas na mezaru Zaima Imamovi}a

Godi{njica pogibije jednog od najve}ih heroja Bosne

Cvije}e u znak sje}anja na heroje 1. drinske brigade

ti obilje`eno - kazao je ministar za bora~ka pitanja BPK D`evad Ad`em. Pre`ivjeli saborci danas

}e posjetiti mezar komandanta Zaima Imamovi}a u haremu Alipa{ine d`amije u Sarajevu te mezar komanda-

nta 5. bataljona 1. DUB Hasana Tur~ala u Pazari}u. Zaim Imamovi} jedan je od najve}ih heroja odbrambeno-oslobodila~kog rata, koji je dao doprinos odbrani i oslobo|enju Gora`da, a potom i u borbama na Treskavici, gdje je vodio 14. diviziju ARBiH. Nakon blistavih pobjeda na rati{tu i nakon {to se, ranjen po {esti put, jo{ neoporavljen vratio me|u svoje borce, poginuo je 9. oktobra 1995. godine na lokalitetu Rogojske grede, samo dva dana prije potpisivanja mira, ~ime je prekinut njegov san da spoji slobodne teritorije Sarajeva i Gora`da. Posthumno je odlikovan priznanjem Al. B. „Zlatni ljiljan“.

ciji. [vicarska je podnijela zahtjev Srbiji da slike budu vra}ene, ali nije otkriveno gdje se platna nalaze kao ni ko su kradljivci. Djela slavnog {panskog slikara „Glava konja“ (1962) i „Staklo i kr~ag“ (1944) ukradena su s izlo`be u malom gradu Fefikonu, u blizini Ciriha, u februaru 2008. godine.

Iako je, prema pisanju nekih medija, vi{e gra|ana u posljednje vrijeme na nebu iznad grada na Neretvi uo~ilo misteriozne bijele tragove koje ostavljaju avioni, nazvane „chem-

Nema hemijskih tragova iznad Mostara
trails“ (hemijski tragovi), kontrola leta Aerodroma Mostar takvo ne{to nije zabilje`ila. Potvrdio nam je to i direktor Federalne direkcije za civilnu avijaciju Amadeo Mandi}, koji nam je kazao da posljednjih dana nisu imali nikakvih najava letova. Prema rije~ima Marinka [imunovi}a, zamjenika direktora dr`avne direkcije, ta

Civilna avijacija demantira {pekulacije

pri~a ne zavre|uje pa`nju. - Kamo sre}e da imamo vi{e preleta, to je i vi{e prihoda na{oj zemlji - kratko nam je prokomentirao [imunovi}.
M. Sm.

mozaik

Dnevni avaz, nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011.

7

[ta ka`u poznati
Salman Ru`di

Ru`di: Nepravedni svijet

- Vladimir Putin ima 59 godina i jo{ je `iv, Stiv D`obs je umro u 56. godini. Ovaj svijet nije pravedan. Neki hejteri ka`u da je nepravedno i {to ja imam 60 godina, a jo{ sam `iv. Samo zbog toga, drugovi, `ivjet }u (Iranski pisac za „Vijesti“) 600 godina.

Nepravda je {to je Putin `iv, a D`obs mrtav

Marko Karad`i}
- Gospodine vladika, nema te stvari koja }e me natjerati da {utim kada je interes djeteta u pitanju i zato }u i ovog puta, po cijenu da budem ozna~en kao izdajnik i nevjernik, ustati i najglasnije {to mogu biti protiv odluke SPC-a da Pahomiju, za ko- Karad`i}: jeg postoji osnovana sumnja da je zlo~inac, Odlikuju zlo~ince dodijeli orden.
(Komesar za ljudska prava Liberalnodemokratske partije za „Blic“)

Vladiko, vi ste stub srama

Slaven Bili}
Djeca imaju dobre uvjete za `ivot u Domu
(Foto: S. Saletovi})

DOM BJELAVE Majka ostavila tek ro|enu bebu na brigu dr`avi

Djevoj~ica postala stoti {ti}enik Doma
Beba je veoma `ivahna, ka`e direktor Amir Zeli}
3.150 grama i dugoj 52 cm, za koju se majka nakon poro|aja, kako je navedeno, nije mogla brinuti. Te{ka ekonomska i socijalna situacija kao i ne`eljena trudno}a, prema Zeli}evim rije~ima, naj~e{}i su uzrok da se majke odlu~e na ovakav ~in. U Domu na Bjelavama sretni su {to je beba prihva}ena u odli~nom stanju, jer se ~esto de{ava da u ovakvim slu~ajevima dobiju dijete koje je usljed ne`eljenog poro|aja povrije|eno. - Imali smo slu~ajeva da

- Ako aludirate na moje povla~enje tri dana uo~i va`ne utakmice, da smo u skupini minimalno drugi, a mo`emo ~ak biti i prvi, ja to shva}am kao bje`anje i smatram da bi to bilo kukavi~ki. Prvu me~-loNe dam ptu nismo iskoristili i sad jedino o ~emu ostavku razmi{ljamo je utakmica s Latvijom i na{a je obaveza i du`nost podi}i mom~ad i konsolidirati je.
(Selektor hrvatske reprezentacije za „Dnevnik.hr“)

Kukavi~ki bi bilo sad pobje}i

[ta ka`u u narodu

033/281-393 redakcija@avaz.ba

Majka ima vremena da se predomisli

Beba koja je sa 14 dana dovedena u Dom za djecu bez roditelja „Bjelave“ postala je stoti {ti}enik ove ustanove, rekao je za na{ list Amir Zeli}, direktor Doma. - Potrudit }emo se da osiguramo najbolje uvjete za na{u novu bebu. Najva`nije je da je ona sad dobro i zdravo i da je veoma `ivahna. Na{ dom pru`a najbolje uvjete koje imaju ovakve ustanove u regionu - ka`e Zeli}. Radi se o djevoj~ici te{koj

Te{ka situacija

Ljudi iz Sand`aka se raspituju o usvajanju
- Dosta ljudi nam dolazi iz Sand`aka koji su zainteresirani za usvajanje djece jer, prema njihovim pri~ama, na prostoru Srbije ~esto ne mogu usvojiti djecu kakvu bi htjeli. Na`alost, mi im ne mo`emo iza}i ususret zbog nepostojanja zakonske osnove za takvo ne{to - kazao nam je Zeli}.

Zeli}: Detalji o ostavljenoj bebi skrivaju se od javnosti

On, kako nam je pojasnio, nije mogao otkriti nika-

Tim stru~njaka

SARAJEVO 9 16 MOSTAR GORA@DE 10

A. CANOVI]

Turisti~ki kompleks na Ni{i}koj visoravni

Na Ni{i}koj visoravni preksino} je sve~ano otvoren turisti~ki kompleks koji nudi niz zanimljivih sadr`aja. Za ergelu konja vlasnik Mehmedalija @miri} ka`e da je jedina takve vrste u biv{oj Jugoslaviji. - Imaju tu i sankali{te, parki} kao 35 ku}a, koliko ima i ambasada u BiH. Tu su i internacionalno etno-selo, staza za bicikliste, jezero... Rekao bih

Halid Be{li} presjekao vrpcu

NEUM

19

NEDJELJA
9. 10. 2011.

PONEDJELJAK
10. 10. 2011.

UTORAK
11. 10. 2011.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 2 C do 7 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 50C do 130C
DNEVNE TEMPERATURE

od 60C do 120C
DNEVNE TEMPERATURE

da je to izleti{te, ali na dostojnom nivou - ka`e @miri}. Sve~anom otvorenju prisustvovao je i biv{i ambasador Crne Gore u BiH Ramiz Ba{i} kao i Halid Be{li}, koji je presjekao vrpcu. - Halid je moj prijatelj i poma`e mi na svaki na~in. Imamo jo{ mnogo posla da uradimo - rekao je @miri}.
L. S. R. Bra~ni par @miri}, Ba{i} i Be{li}: Sve~ano otvaranje
(Foto: F. Fo~o)

od 70C do 130C

od 12 C do 21 C

0

0

od 100C do 200C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Biometeorolo{ka prognoza je relativno nepovoljna, pri tome }e ne{to ugodnije biti u Hercegovini, mada }e i tamo biti izra`enije sjeverno strujanje. Hladno vrijeme, uz naoblaku, negativno }e djelovati na osobe sa psiho smetnjama, a reumati~ari bi, tako|er, mogli osje}ati ja~e bolove. Neophodno je povesti ra~una o primjerenom odijevanju.

Grad Sarajevo
Izlazak 6.53 Zalazak 18.14

9. 10. 2011.
Izlazak Zalazak 16.46 4.17

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

dobijemo djecu s povredama, posebno po rukama i nogama. To se, uglavnom, de{ava usljed te{kog poro|aja ili ako majka ne `eli roditi dijete, ali mogu biti i drugi uzroci - kazao nam je Zeli}.

kav detalj o porodici i razlozima zbog kojih je djevoj~ica ostavljena na brigu Domu. Prema pravilima, majke imaju odre|eno vrijeme u kojem se jo{ mogu predomisliti i vratiti svoje dijete. Zbog toga se djeca ne mogu dati na usvajanje dok ne navr{e {est mjeseci `ivota. - Ukoliko je majka poznata, razgovara se s njom i utvr|uje ho}e li ona i ima li uvjeta uzeti dijete natrag. Tako|er, ukoliko je potrebno, utvr|uje se o~instvo. Ova procedura mo`e trajati i do godinu - poja{njava Zeli}. Ako majka u tri navrata da izjavu da se odri~e prava roditeljstva, dijete se daje na usvajanje. Tim sastavljen od pravnika, psihologa, pedagoga i socijalnog radnika zadu`en je za procjenu pogodnosti porodice koja `eli usvojiti dijete iz Doma.

- U BiH je rasprostranjena „politi~ka diskriminacija“ koju forsira trenutna vladaju}a struktura. Ljudi su diskriminirani zbog svojih politi~kih stavova ili pripadnosti odre|enoj politi~koj opciji. Ovo je vidljivo na svim nivoima, od lokalnog do dr`avnog. Posebno je evidentno kod zapo{ljavanja u dr`avnim organima i lokalnim upravama. Nepotizam je sko(^italac J. K.) ro prihva}ena praksa u BiH.

Politi~ka diskriminacija u BiH

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

9. 10. 2011.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS

BIHA] 14 15 BANJA LUKA BR^KO 11 TUZLA 12 ZENICA 15

Obla~no s ki{om

Danas se u ve}em diLIVNO jelu zemlje o~ekuje prete`no obla~no vrijeme s 12 ki{om, a na planinama sa slabim snijegom i susnje`icom. Prije podne u ve}em dijelu zemlje bez padavina, osim u isto~noj Bosni, gdje bi se ki{a mogla zadr`ati i tokom poslijepodneva. Vi{e sun~anog vremena i bez padavina o~ekuje se na jugu zemlje. Vjetar umjeren i jak, sjevernog smjera, u Hercegovini jaka bura.

8

Dnevni avaz, nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011.

teme

PLANOVI Penzioneri protiv novih optere}enja doprinosa

Stra`ari ga vra}ali u `ivot, tvrdi advokat

Ratni zlo~inac kolabirao

Statusna konferencija u Hagu u procesu protiv nekada{njeg zapovjednika Vojske RS Ratka Mladi}a u ~etvrtak poslije podne kasnila je skoro dva sata zato {to je Mladi} kolabirao u }eliji. - Nekoliko sati pred polazak u sud toliko mu je pozlilo da je kolabirao u svojoj }eliji. Zahvaljuju}i prisebnosti stra`ara koji su mu odmah pritekli u pomo}, izbjegnuta je smrt - rekao je za „Vesti“ njegov advokat

Drama u }eliji Ratka Mladi}a

Rastere}enje privrede ne mo`e se rije{iti smanjenjem doprinosa, ve} pove}anjem zaposlenosti
Savez udru`enja penzionera Federacije BiH ne}e dozvoliti uvo|enje novih optere}enja doprinosa za penziono-invalidsko osiguranje. Kako nam je kazao predsjednik Saveza Omer Omerefendi}, izmjenama i dopunama Zakona o Institutu za medicinsko vje{ta~enje zdravstvene sposobnosti u FBiH tro{ak ove ustanove trebao bi se namiriti od doprinosa za PIO.

Omerefendi}: Penzije ne smiju biti ugro`ene
Milionski iznosi

Branko Luki}. Prema njegovim rije~ima, stra`ari su cijeli sat vra}ali Mladi}a u `ivot, a zatim mu pomagali da se obu~e, ali i sjedne na optu`eni~ku klupu, pi{e list. - Prema pravilima Tribunala, mi kao advokati ne smijemo da mu pomognemo, pa su prisko~ili stra`ari i bukvalno ga prenijeli opisuje Luki} dramu koja se odvijala u Hagu daleko od o~iju javnosti.

Kako Sud u Bijeljini tretira svjedoke

@rtve silovanja moraju do}i na svjedo~enje

- Do sada je tro{ak Instituta finansiran iz kantona i FBiH. Sada se, kako nam je poznato, njegovo finansiranje `eli prebaciti na le|a penzionera. To bi ugrozilo ionako te{ku finansijsku stabilnost Zavoda PIO. U pitanju su milionski iznosi. S direktorom Zavoda Zijadom Krnji}em usaglasili smo na{ stav - ka`e Omerefendi}. Prema njegovim saznanjima, jo{ jedna opasnost mo`e ugroziti isplatu penzija.

Penzioneri: Ne}e pristati na umanjenje primanja

(Foto: Arhiv „Avaza“)

- Planirano je rastere}enje privrede smanjenjem doprinosa na pla}e. To treba u~initi uvo|enjem niza na-

Novi zahtjevi Vladi FBiH
- Ovog mjeseca izvr{it }e se analiza podataka za subvencioniranje struje. Vidjet }emo, kona~no, koliko je penzionera subvencionirano, koja se sredstva izdvajaju... Od Vlade FBiH tra`it }emo da se subvencije uvemeta poput obaveznih ~lanarina turisti~kim zajednicama, obrtni~kim komorama, privrednim subjektima... Smanjenje doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje nije rje{enje, jer }e onda Zavod PIO do}i u kolaps. To ne}emo dozvoliti ka`e Omerefendi}. du za sve penzionere koji primaju do 414 KM penzije, a ne do 310 KM. Tra`it }emo da se onima koji pre|u potro{nju od 286 kilovata ne ukida subvencija, ve} da im se naplate samo prekora~enja - ka`e Omerefendi}. uvezivanju radnog sta`a radnika propalih firmi. - Njih ima oko 500.000. Prosje~no bi po jednom radniku trebalo platti 2.000 KM za uvezivanje sta`a, {to je ukupno oko milijardu KM. Mi u Savezu tra`imo da se to uradi po programu i da se uvo|enje u pravo izvr{i po uplati doprinosa od odgovaraju}ih privrednih subjekata, a ne na nekakav kredit - ka`e Omerefendi}.
E. Ha.

Milorad Debeljevi}: Nada se da }e novi zahtjev biti usvojen

Hurem Avdi}: Tu`ilac daje sve od sebe

Vije}e Okru`nog suda u Bijeljini odbilo je zahtjev Okru`nog tu`ila{tva da se u krivi~nom slu~aju ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva kao za{ti}eni svjedoci saslu{aju N. Avdi}, H. Avdi} i N. Avdi} iz Bijeljine. Postupaju}i tu`ilac Milorad Debeljevi} tra`io je da se uva`e pismene izjave svjedoka koji zbog te`ine po~injenog zlo~ina ne `ele do}i u bijeljinski sud i suo~iti se s optu`enim Danilom Spaso-

(Foto: G.Bobi})

Nedavna ekshumacija tijela Rame Avdi}a u Bijeljini

jevi}em zvanim Dacan iz Hasa pored Bijeljine, koji je zlo~ince doveo u ku}u. Da podsjetimo, na Vi{em sudu u Beogradu u julu ove godine po~elo je su|enje Draganu Jovi}u, Zoranu \ur|evi}u i Alenu Risti}u, koji se terete da su 14. juna 1992. u Bijeljini po~inili ratni zlo~in nad porodicom Rame Avdi}a, u ~iju su ku}u upali no}u, oduzeli novac i druge vrijednosti, a potom naizmjeni~no silovali Raminu k}erku i snahu. - Oni se ne `ele suo~iti sa Spasojevi}em. Dostavili smo ljekarske nalaze da oni imaju posljedice po~injenog zlo~ina. Tra`ili smo da se uva`e njihove pismene izjave i tu`ilac Debeljevi} nam je iza{ao ususret - ka`e za „Dnevni avaz“ Hurem Avdi}. Ipak, Sudsko vije}e nije uva`ilo njihove zahtjeve. Tu`ilac Debeljevi} se nada da }e ponovni zahtjev Avdi}a biti uva`en da bi se zapo~eti sudski proces moE. M. gao nastaviti.

Uvezivanje sta`a
Omerefendi}: Zavod PIO mo`e do}i u kolaps

Penzioneri podr`avaju aktivnosti koje se provode na

Tri dana nakon krvavih nereda u Sarajevu

Nakon krvavih nemira u ~etvrtak uo~i utakmice @eljezni~ar - Hajduk iz MUP-u Kantona Sarajevo ju~er nam je potvr|eno da nije bilo novih hap{enja te da }e tek u ponedjeljak imati potpuniju informaciju o tome je li protiv nekoga podnesena prijava. Istraga je, stoga, o ovom doga|aju nastavljena. Prema dosada{njim informacijama, policija je prekju~er privela navija~a @elje S. E. (21), dok su, tako|er, nastavljena saslu{anja svih onih koji se mogu dovesti u vezu s neredima. Jasmina Omi}evi}, portpa-

Oporavlja se navija~ iz Splita
rol Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu, i ju~er nam je potvrdila da Tu`ila{tvu niko nije priveden i da nije bilo novih hap{enja. Za sada nepoznate osobe koje su divljale u navija~kim neredima terete se za nasilni~ko pona{anje, napad na policajce, nano{enje te{kih povreda i o{te}enje tu|e stvari. Navija~ Hajduka Mario Bori} (28) iz Splita, koji je zadobio kontuzije glave u neredima na Grbavici jo{ se nalazi na KCUS-u u Sarajevu. Iz Klini~kog centra su nam javili da je njegovo stanje trenutno stabilno i da ga je poB. C. sjetila porodica.

Policija nastavila istragu

teme

Dnevni avaz, nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011.

9

Ukratko

FO^A Ogor~enje zbog podjele donacija u Jele~u

SDA razbjesnila povratnike
Tihi}evi aktivisti sami sebe stavili na spisak Nema konkursa
Raspodjela donacija posredstvom strana~kih aktivista zatresla je fo~ansku SDA. Nakon {to su se kadrovi ove stranke imenovani na pozicije u mjesnim zajednicama na{li na spiskovima korisnika pomo}i, iako neki od njih i nisu povratnici, buknulo je nezadovoljstvo u svim ve}im povratni~kim mjestima. Nezadovoljstvo povratnika direktna je posljedica prakse Ministarstva izbjeglica FBiH, ~iji nam je ministar Adil Osmanovi} nedavno kazao da se korisnici donacija biraju posredstvom aktivista na terenu, a ne putem javnog konkursa!

Kok: Uvodni~ar sesije

Sarajevo

Politika Austrije u BiH
Redovna sesija Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 bit }e odr`ana danas u Sarajevu. Tema skupa je „Politika Austrije u BiH - ju~er, danas, sutra“, a uvodni~ar }e biti ambasador Republike Austrije u BiH Donatus Kok (Kock). Sesija }e biti odr`ana u sali Ekonomskog fakulteta s po~etkom u 11 sati.

Kraljeva Sutjeska

O~uvanje gra|evina
Potpredsjednik FBiH Svetozar Pudari} posjetio je ju~er Kraljevu Sutjesku i razgovarao s imamom jedne od najstarijih d`amija u BiH Eminom ef. Zahirovi}em. U razgovoru sa Zahirovi}em Pudari} je ukazao na va`nost o~uvanja autenti~nih gra|evina kao {to je to primjer d`amije u Kraljevoj Sutjesci koja je stavljena pod za{titu dr`ave. Potpredsjednik FBiH posjetio je i Franjeva~ki samostan te razgovarao s dr. fra Stjepanom Duvnjakom.

Sve spaljeno
Ibrahim Kurtovi} u Jele~ se vratio prije 12 godina i sa suprugom `ivi u nedovr{enom, poplavama o{te}enom objektu. - Nisam dobio ni {poreta, ni krave, ni motorke, ni traktora. Po meni je snijeg pa-

Ibrahim Kurtovi}: Po meni je snijeg padao

Zgari{ta ku}a svakodnevica Jele~a i 16 godina nakon rata

dao cijeli mjesec dok sam bio u {atoru. Spavao sam, a guja je pod nama le`ala obja{njava Ibrahim svoju povratni~ku muku. Adil Perviz, komandant bataljona u ratu, penzionisani nadkapetan u miru, svoju vikendicu u Jele~u izgradio je 1978. godine. Ima solidna primanja i dobro `ivi, ali se ne osje}a dobro kada vidi da je pola sela jo{ spaljeno. - Bilo bi me sramota da tra`im u odnosu na ljude kojima je izgorjelo i koji nemaju. Ovo je sramota ove

- Bio sam ~lan SDA, ~ak i predsjednik u Novom Gradu. Istupio sam iz te stranke iz moralnih razlo-

Istupio iz SDA

ga, jer ne mogu vi{e da gledam {ta ljudi rade. Ho}u u SDP da pre|em - ka`e Perviz. zlak ka`e da je narod uvijek nezadovoljan. - Ja sebe nisam stavio na spisak donacija. Kad su dolazili ljudi iz Ministarstva i vidjeli {ta sam radio svojim sredstvima i svojeru~no, dali su mi materijal. To je polovi~na donacija. Ja bih vi{e volio da je nisam dobio, da mi neko ne bi prigovarao, a ne znam {to ja to ne bih imao pravo kao i svi - ka`e Tuzlak. A. BAJRAMOVI]

vlasti i SDA. ^itao sam u {tampi da je Osmanovi} sazvao te iz mjesnih zajednica, a oni su bez ikakvog obraza istakli sebe. Ju~er je na{em predsjedniku mjesne zajednice do{lo ~etiri-pet kamiona materijala, iako ve} ima ku}u, a prije rata nije ni `ivio u Jele~u - ka`e Perviz.

Bugojno

Na~elnik primio povelju
Okruglim stolom na kojem je na~elniku Hasanu Ajkuni}u uru~ena povelja s dje~ijim pravima u Bugojnu je zavr{ena Sedmica otvorenih vrata, koju je povodom Dje~ije nedjelje organiziralo Udru`enje roditelja, gra|ana i prijatelja za pomo} djeci i mladima s posebnim potrebama „Leptir“. Istaknuto je da su prava djece neprikosnovena i za{ti}ena Konvencijom UN-a te da je obaveza svakog dru{tva da djeci osigura odgovaraju}e uvjete za `ivot.

[ta narod zna
Predsjednik MZ Jele~ i ~lan IO SDA Fo~a [efik Tu-

Mihailovi} ostaje u Doboju, Budak i Franceti} u Mostaru

Ne postoji volja nadle`nih da se to promijeni, ka`e Robert Jandri} iz Antifa{isti~ke akcije BiH
Iako postoje najave nakon skoro dvije decenije da }e ulica Dra`e Mihailovi}a u Doboju biti preimenovana u ]uprijsku ulicu, svoje staro ime, ovaj fa{ista, kako se u prvi mah ~inilo, ne}e biti protjeran iz ovog grada. Tako mje{tani Bara, naselja u Doboju, kako je rekao nezavisni odbornik Dragan Markovi}, namjeravaju odati po~ast Mihailovi}u i izgradnjom malog trga u sredini naselja na kojem }e biti postavljena bista. No, ime Mihailovi}a, za kojeg je zvani~na svjetska historiografija utvrdila da je fa{ista, krasi trgove i ulice i u drugim gradovima u RS, ba{ kao {to u Mostaru jo{ postoje ulice nazvane po Mili Budaku, Juri Franceti}u, Anti Voki}u i Mladenu Lorkovi}u, ministrima zloglasne Vlade NDH i usta{kim ~asnicima iz Drugog svjetskog rata. - Ne postoji volja nadle`nih da se to promijeni, jer uvijek se nalaze izgovori u nekim politi~kim dogovorima i to je, na`alost, tako ka`e nam Robert Jandri} iz Antifa{isti~ke akcije BiH. Predsjednik Alternativnog kluba Trebinje Bla`o Stevovi} smatra da je veoma bitno da se {to prije u BiH izvr{i tranzicija povratka starih naziva ulica. - U Trebinju su promije-

Gradovi se ne odri~u fa{isti~kih naziva ulica

Hiljadu spornih naziva
Radna grupa Gradskog vije}a, formirana prije vi{e od {est godina na preporuku tada{njeg visokog predstavnika Pedija E{dauna (Paddy Ashdown), za vrijeme svog mandata nije uradila reviziju naziva ulica, trgova i javnih objekata u Mostaru. Ova komisija je odr`ala na desetine sastanaka na kojima je utvr|eno da se radi o hiljadu naziva koji bi mogli biti sporni. njeni nazivi ulica, tako da je Titova ulica dobila naziv Kralja Petra, Arslanagi}a most je preimenovan u Perovi}a most, no naj`e{}i primjer je, svakako, Mostar, ~iji bi gra|ani, zaista, trebali upitati svoje politi~are predstavljaju li usta{ki ili hrvatski puk, odnosno zastupaju li usta{e ili antifa{iste - smaM. Sm. tra Stevovi}.

Travnik

Po~inju ’Andri}evi dani’
Hrvatsko amatersko pozori{te „Travnik“ iz ovog grada organizira od 9. oktobra do 9. novembra kulturnu manifestaciju „Andri}evi dani“, koja se odr`ava u znak sje}anja na velikog bh. pisca i dobitnika Nobelove nagrade za knji`evnost Ivu Andri}a, javlja Onasa. „Andri}evi dani“ bit }e otvoreni na 119. godi{njicu njegovog ro|enja, ve~eras u 20.00 sati, predstavom „Prokleta avlija“.

Ulica Mile Budaka u Mostaru

(Foto:Arhiv „Avaza“)

Klub poznatih Enis Mujaba{i}

Nata{a Bekvalac najljep{a `ena
U~esnik serijala „Veliki brat“

10

Dnevni avaz, nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011.

teme

ZAOBILAZNICA Raspisan tender za dovr{etak prve dionice

Ime i prezime: Enis Mujaba{i}. Datum i mjesto ro|enja: 23. oktobar 1986., Tuzla. Koji je Va{ najve}i porok: Nemam ga. Biste li donirali organe: Da. [ta pomislite kada Vam crna ma~ka prije|e preko puta: Ne mislim o tim ma~kama. [ta svaka dama mora imati u ta{ni, a mu{karac u nov~aniku: Ne znam za dame, a mu{karci novac. Ima li istine u izreci „Ko pjeva, zlo ne misli“: Nema. Da je sutra smak svijeta, {ta biste danas uradili: Uradio bih ne{to dobro. Je li bolje danas biti lijep ili pametan: I jedno i drugo. Politika je za Vas: Problem dana{njice, ni{ta pozitivno. Jeste li ikada izdali prijatelja: Neka ka`u prijatelji. Je li Va{a slava gorkog ili slatkog okusa: Mogu re}i da je vi{e slatka. Otkrijte nam jednu tajnu: Tajna ostaje tajna. ^ega se najvi{e sramite: Ne~ega {to ne prili~i normalnom ~ovjeku. Najljep{a `ena/mu{karac je: Nata{a Bekvalac. Kada je brak dobar brak: Kada dobro funkcionira. Je li jutro pametnije od ve~eri: Jutro je bolje. Neostvarena `elja: Ima ih vi{e i mislim da }e se ostvariti. Omiljeni film: Volim komedije. Va{ hobi: Hobi su mi spavanje i stoni tenis.

Bh. firme ponovo izba~ene iz igre
Nakon {to je SCT bankrotirao, posao }e opet pripasti stranoj kompaniji
Dionica je duga 5,7 kilometara Sadr`i veliku petlju Butila Ima dva dvostruka tunela O{trik i O`ega Obuhvata tri vijadukta O{trik, Reljevo i Rje~ica
je ura|eno 75 posto posla, a najve}i dio obavile su doma}e kompanije koje su radile kao podizvo|a~i. Kompanija koja `eli aplicirati za glavnog izvo|a~a mora imati godi{nji promet od 60 miliona maraka u posljednjih pet godina, odnosno promet od 300 miliona u petogodi{njem periodu. Osim toga, firma mora imati najmanje 20 miliona maraka likvidnih sredstava. Dokazi o ispunjavanju uvjeta mogu se poslati do 18. novembra, a one firme koje zadovolje kriterije, po-

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) objavila je tender za izbor izvo|a~a za zavr{etak radova na prvoj dionici sarajevske zaobilaznice, ali se doma}e kompanije nemaju razloga radovati. Uvjeti za dobivanje posla takvi su da ih ne ispunjava nijedna na{a gra|evinska kompanija. Radove na ovoj dionici izvodila je kompanija SCT, koja je bankrotirala i ostala du`na desetak miliona maraka na{im firmama. Na ovoj dionici do sada
Mujaba{i}: Voli komedije

Novi udarac

Najni`a cijena

tom }e slati finansijske ponude. Onaj ko ponudi najni`u cijenu, dobit }e posao. Drugim rije~ima, radovi bi mogli startati najranije na prolje}e. Posao zavr{etka dionice, kako je predvi|eno tenderom, trajat }e pet mjeseci. No, treba kazati da ova dionica ne}e imati nikakvu ulogu dok se ne sagrade druga i tre}e dionica sarajevske zaobilaznice, na kojima radovi nisu ni po~eli.
G. MRKI]

Sportista koji Vas inspirira: Svaki koji ostvari dobre rezultate. Sje}ate li se prvog poljupca: Da. [ta je Va{ najve}i strah: Strah me kazne. Najdra`a pjesma: „Sve je la` osim smrti“ od Dine Merlina. Kada ste posljednji put bili na izlo`bi ili u pozori{tu: Kad se uka`e prilika, odem. Citat koji pamtite: Svako `eli biti neko, a niko ne `eli raditi na tome. Omiljena modna marka: „Armani“. Osoba koja Vas `ivcira: Svaka osoba koja me zbog ne~eg iznervira.

Sarajevska zaobilaznica: Na{i radnici izvukli deblji kraj

PROCJENA INVALIDNOSTI - Izgleda da ne{to i radi komisija za reviziju RVI pa se nakon toliko godina pojavljuju i la`ni invalidi. Za{to sad ne omogu}i procjenu invalidnosti za nas, koji nosimo u sebi toliko gelera da na metal detektoru i goli pi{timo?

SMS

Dnevni avaz 061-142-015
su re`irali doga|aje u Banjoj Luci i Mostaru? To su oni politi~ari koji se gr~evito bore protiv dr`ave BiH. Oni su prepoznatljivi na{oj javnosti i ne treba ih imenovati. OPASNI DVOJAC - Bojao sam se da ^ovi} i Dodik ne po{alju svoje huligane i u Zenicu da prave nerede i prekid utakmice reprezentacije BiH protiv Luksemburga.

Zar dotle ide kadar SDA da za sedmoricu sindikalaca montira otkaze? Niko Mostar. LUDI PROVOD - Neka Srbi i Hrvati uzmu svoje zastave i neka ih malo pronosaju kroz Dansku, [vicarsku..., pa da vidimo kako }e se provesti. GR^EVITA BORBA- Za{to ne kazati da su re`iseri divljanja navija~a @eljezni~ara i Hajduka oni koji

Procjenjuje se da bi im za isplatu razlike pla}a i naknada trebalo oko 30 miliona KM
Dok je menad`ment Regionalnog medicinskog centra (RMC) „Dr. Safet Muji}“ s vi{e od stotinu zaposlenih koji su u proteklom periodu tu`ili ovu ustanovu zbog neispla}enih pla}a i doprinosa rije{io ovaj problem na na~in da im se sukcesivno uz dohotke upla}uju sredstva, na drugom kraju grada Sveu~ili{noj klini~koj bolnici (SKB) Mostar zbog presuda radnika prijeti totalni bankrot! Tako su ukupno 732 zaposlenika SKB-a Mostar sudskim putem zatra`ila isplatu razlike pla}a i naknada u vremenskom razdoblju od 7. oktobra 2000. do 31. decembra 2003. godine. Kako presude ve} sti`u na naplatu, iz SKB-a Mostar procjenjuju da bi im za to tr-

Bolnici na Bijelom Brijegu prijeti bankrot

Zbog 732 tu`be zaposlenika SKB-a Mostar

Menad`ment bolnice tra`io obustavu svih slu~ajeva na sudu

MONTIRANI OTKAZI - Prava je bruka {ta se radi sindikalcima na „@eljeznicama FBiH“.

Brojke
30 miliona KM ukupan dug tu`iocima 16.000 KM - 35.000 KM pojedina~ne isplate 80.000 KM trebali bi dobiti neki ljekari

ebalo oko 30 miliona maraka! No, kako smatraju da je kolektivni ugovor iz 2000. godine nelegalan, iz menad`menta SKB-a zatra`ili su od Kantonalnog suda Mostar da obustavi ove predmete dok Ustavni sud FBiH ne dostavi o tome mi{ljenje, {to nam je ju~er potvrdio i predsjednik ovog suda Mladen Juri{i}. - Mi smo, zaista, na neko vrijeme bili obustavili proces

da bismo vidjeli kako }e na sve to reagirati Ustavni sud. Me|utim, iz Ustavnog suda su, u dva navrata, jednom i revizijom Vrhovnog suda FBiH, potvrdili da su oni (SKB) du`ni to isplatiti radnicima. Stoga, mi to ne smijemo obustavljati te dosu|ujemo radnicima ono {to potra`uju, jer imaju pravo na to prema kolektivnom ugovoru - naglasio M. Sm. je Juri{i}.

I=H=ALIE =J

Dnevni avaz, nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011. 

POSJETE Ekipa “Avaza” kod učenika u KCUS-u 

=IJ=L= K >E?E = >AK @A?K
Učenici ne gube vrijeme i ne propuštaju gradivo dok su na liječenju Od 2005. godine školu u bolnici pohađalo 4.500 đaka Dolaze iz svih krajeva BiH
Obnovljen je i put koji je oštetilo klizanje tla

Oboljela djeca koja duže od jednog mjeseca leže u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, na Klinici za ortopediju, Dječiju hirurgiju, Pedijatriju, pohađaju redovnu nastavu kao i njihovi vršnjaci koji idu u školu. To im je omogućeno od 2005. godine, kada je uvedena nastava u bolnici da ne bi propuštali školske časove dok su na liječenju.

Usvajaju gradivo
Kako nam je kazala koordinatorica škole u bolnici Marija Božić-Tičić, projekt se na početku zvao “Školau bolnici”, ali je tokom posljednje godine postala Područno odjeljenje Osnovne škole “Vrhbosna”.

Imaju učionicu, a onima koji se ne mogu kretati, nastavnici dolaze u sobu

potrebe. Što se tiče izvođenja nastave, oni đaci koji mogu

mališana. Djeca dolaze iz svih krajeva BiH.

- Radimo u grupama i individualno, sve zavisno od oboljenja učenika. Bitno je da ovo nije klasični vid nastave nego radimo - U radu učestvuje šest nastavnika, koji rade po dva sata dnevno. Trenutno škola obuhvata samorad naPedijatriji i Hirurgiji, ali namjeravamao uključiti i Dječiju psihijatriju, jer postoje velike

2IEDE=JHE E FA@=CE

Mnogo pažnje
- Glavni cilje je da učenici ne izgube vrijeme i da ne propuste gradivo dok su na liječenju. Lani smo izdali 115 potvrda da su učenici dobro usvojili gradivo te da su spremni za nastavak nastave u svojoj matičnoj školi dodala je Božić-Tičić. Jedna od djevojčica Alma Hasanbegović, koja boravi duže vrijeme u bolnici i pohađa sedmi razred, rekla nam je da je vrlo sretna zbog

onako kako djeci odgovara u ovakvim, teškim situacijama. Ovdje moramo biti i psihijatri i pedagozi kazala je Božić-Tičić.

toga što ne propušta nastavu. Kako nam je kazala, njoj je ovako dosta lakše učiti, jer im nastavnici pridaju mnogo pažnje. Na Klinici za ortopediju i traumatologiju učenike je nedavno posjetio ministar obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo Emir Suljagić. E. BRAJLOVIĆ

Zajedničkom akcijom Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, Civilne zaštite KS i Općine Ilijaš, sanirano je klizište u selu Uštovići kod Ljubine, koje je godinama prijetilo stambenim i poljoprivrednim objektima, a ugrožavalo je i put za dio ovog naselja. Kako su kazali, tokom sanacije napravljen je drenažni sistem za odvod podzemnih voda, izgrađen je potporni zid, a rekonstruiran je i oštećeni put. Zavod za izgradnju KS izdvojio je 55.000 KM za radove. - Drago nam je da smo

5=EH= EEšJA A A FHEAJE IAK

U Uštovićima kod Ilijaša

pomogli povratnicima, jer je ovo selo, kao i cijeli kraj, povratničko i svaki projekt mnogo im znači - rekao je direktor Civilne zaštite KS Mustafa Kovač. Načelnik općine Ilijaš Nusret Mašić istakao je da je, poslije radova na klizištima u Čevljanovićima, Medojevićima, Karauli, Misoči, na red došlo i ovo u Uštovićima kao jedno od najopasnijih. - Ovo je samo dio, jer je na području naše općine registrirano 49 klizišta - kazao je Mašić. S. S.

hodati, imaju učionicu,a onima koji se ne mogu kretati, nastavnici dolaze u sobe - kazala nam je Božić-Tičić. Kako ističe, nastavu je ove godine pohađalo više od 4.500 učenika, dok je lani bilo 790

Nesvakidašnji događaj na Ilidži

Udario u stajalište, stub i uništio žardinijeru Nije bilo povrijeđenih
Prava drama jučer se oko 14 sati odvijala na tramvajskom terminalu na Ilidži. Vozač “fiata” A. E., kako su nam kazali očevici, vozilom je ušao u zabranjenu zonu i velikom brzinom se zabio u jedno od autobuskih stajališta. - Nakon što je udario u stajalište, produžio je i ponovo se zabio u stub, koji je od siline udarca oborio. Bilo je strašno. Ljudi su se izmicali, a on je, nakon što je srušio stub, nastavio dalje prema radnjama i pomislila sam da će uletjeti u jednu od njih. No, na putu su mu se ispriječile žardinijera i kanta za smeće, koje je, također, uništio, ali se uspio zaustaviti- reklanam je prodavačica u obližnjoj trgovini. Uviđaj su obavili služb-

’.E=J’ @EL= F JH=L=I JAHE=K
enici Policijske uprave Ilidža, koji su nam rekli da povrijeđenih nije bilo. Kako su nam kazali, vozač je ušao u ulicu koja je zabranjena za saobraćaj, nakon čega je izgubio kontrolu nad vozilom i udario u autobusko stajalište. Nije bio pijan, a protiv njega će biti podignuta prekršajna prijava - rekli su nam iz Policijske uprave. M. G. 

Dnevni avaz, nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011.

F=H==

LIVNO Riješen problem učenika škole “Fra Lovro Karaula”

Detalj sa potpisivanja ugovora

Načelnik općine Tomislavgrad Ivan Vukadin i Ladislav Bevanda, direktor preduzeća Hering d.o.o iz Širokog Brijega potpisali su ugovor o dodatnom uređenju zgrade općine u Tomislavgradu po projektu Geoputa d.o.o iz Banja Luke.

2čEAKHAđAACH=@A FćEA6EI=LCH=@
Šta mi se (ne) sviđa u Prijedoru
- Prijedor je postao savremen i lijepo uređen grad, sa glavnom ulicom koje se ne bi postidjeli ni mnogo veći gradovi. Dopada mi se što sve ide savremenim tokovima i ka pozitivnijim promjenama. Sve bi bilo daleko bolje kada bi Prijedor imao više zaposlenih. Brojke s Biroa, koje govore da Prijedor ima oko 13.000 nezaposlenih, nisu nimalo optimistične. To je, po meni, osnovni problem grada koji se može pohvaliti sadržajima koji drugi gradovi njegove veličine još nemaju, poput ba-

Potpisan ugovor

Vrijednost radova je 272.866 KM, a sastojat će se od uređenja instalacija, vodovodnog i kanalizacionog priključka, potpornog zida, prilaza i okoliša. Rok za završetak radova je 90 dana, a izvodit će se u sklopu uređenja glavne ulice MijataTomića. A. K.

6HA>= = LEšA FI= 

=žA @= IA FHEAKK =@AL=JE K@ž>AE?E
Roditelji koji su bili odlučili ne slati djecu na nastavu engleskog jezika u područnoj OŠ u Podhumu, koja pripada školi “Fra Lovro Karaula”, neće imati razloga da to više čine jer je ministrica Gordana Cikojević održala sastanak sa rukovodstvom škole i aktiva nastavnika engleskog jezika, te naložila da se postupa po zakonu i odobrenim programima i udžbenicima.

Ministrica obrazovanja Gordana Cikojević održala sastanak sa rukovodstvom osnovne škole i naložila da se postupa po zakonu
školi “Ivan Goran Kovačić”, ali je direktor brzo reagirao i sa aktivom nastavnika riješio problem. Naš zaključak sa sastanka je da i direktor OŠ “Fra Lovro Karaula” sa aktivom nastavnika engleskog jezika uradi to isto kako djeca ne bi ispaštala - pojasnila nam je ministrica Cikojević. O ovoj problematici razgovarali smo i sa pomoćnikom općinskog načelnika za društvene djelatnosti Damirom Tadićem, koji je potvrdio postojanje problema te da su se neki roditelji i njemu žalili ne znajući da oni nemaju nikakvih ingerencija oko nastavnih planova i programa.

Zvonko Timarac, radnik Doma penzionera

zena, fudbalskog stadiona, ljetnje bašte, galerije, muzeja na otvorenom - kaže Zvonko Timarac, radnik Doma penzionerauPrijedoru. M. Z.

Tvrdnje roditelja
- U školi “Fra Lovro Karaula” nastavnici engleskog jezika su pogrešno postupili i istina je što su roditelji tvrdili, da se učenicima početnicima predavalo iz udžbenika koji su namijenjeni starijim polaznicima. Neki su nastavnici samovoljno birali udžbenike što se desilo i u

Cikojević: Odobreni program

Tadić: Nemamo utjecaja

Finalna manifestacija posvećena obilježabanju Nedjelje djeteta organizirana je u vrtiću „SOS Kinderdorf”,a u programu su učestvovali mališani iz ovoga, te vrtića „Sunce” iz Goražda i „Čika Jova Zmaj”iz Foče. Organizatori i učesnici uputili su zajedničku poruku u kojoj su pozvali na poštivanje prava djeteta. - Cilj manifestacije je da se ukaže na prava mališana, 

=Eš=E =IKžKK LEšA F=žA
njihovo poštivanje i da se pokaže da je dijete zapravo veličanstvo svijeta - kazala je Alema Bajrović, pedagog dječijeg vrtića „SOS Kinderdorf”. - Dajmo djetetu više pažnje, dajmo mu sve ono što zaslužuje itreba, sretnodjetinjstvo i vratit će nam se hiljadu puta više - istaknula je Dobrica Radović, direktorica vrtića „Čika Jova Zmaj”iz Foče. Al. B.

Nedjelja djeteta u Goraždu

Zakon je manjkav
- Nemamo utjecaja na to, jedino možemo ponešto

sugerirati. Zakon je po meni tu manjkav, jer apsurdno je da mi kao osnivači osnovnih škola imamo brigu samo za nabavku ogrjeva te na općinsku manjinu u školskim odborima - kaže Tadić. Da je u školi sve uredu

po pitanju engleskog jezika potvrdili su i neki učenici drugog razreda koji prvi put uče taj jezik, i to, sasvim ispravno, iz udžbenika za početnike, što nam je dokazao i Bruno Bilokapa pokazujući nam knjige na putu do škole. A. K. 

EHI=L1EćFAL==A=K/HK>==
Koncertom pod nazivom “Ova noć ima humanitarnu moć” Ilić je za nastavak liječenja 25-godišnjeg mladića obezbijedio preko 25.000 KM
Legenda estrade Miroslav Ilić ovih dana je u Prijedoru, na koncertu pod nazivom «Ova noć ima humanitarnu moć», pjevao za Nemanju Grubana, 25-godišnjeg studenta fizičke kulture koji je prije dvije godine, nakon kobnog skoka u rijeku Sanu, ostao nepokretan. Očekivano za sve one koji ga poznaju, Ilić je do posljednjeg mjesta napunio dvoranu «Mladost» i tako za nastavak Nemanjinog liječenja u Rusiji obezbijedio preko 25.000 KM. -U posljednja dva mjeseca ovo mi je treći humanitarni koncert, mada ne volim mnogo da pričam o tim stvarima i da pravim neko herojstvo od cijele priče koju doživljavam samo kao doNemanja se prema riječima oca Bože Grubana, nakon dugotrajnog liječenja u Beogradu i Ljubljani, trenutno nalazi u Moskvi, na klinici «Neurovita». - Tamo je već 21 dan. Ubrizgane su mu matične ćelije u koštanu srž. Svakodnevno razgovaramo, osjeća se dobro i svi vjerujemo da će na kraju ozdraviti - kazao nam je Gruban.

Popularni pjevač održao humanitarni koncert u Prijedoru

Episkop Žički Hrizostom i vikarni episkop patrijarha Moskovskog i cijele Rusije Sava, osveštali su rusku spomen kapelu na Jataricama u Mokroj Gori. Ovaj pravoslavni hram sagrađen je na mjestu gdje je prilikom prokopavanja tunela Budim 1916. godine,

4KIE F@ECE DH= = H /HE

Osveštana spomen-kapela 

=@Eć K >E?E K ILE

zatrpano oko 200 živih ruskih i italijanskih ratnih zarobljenika od strane austrougraske vlasti. Osim vjerskih izaslanika Ruske pravoslavne crkve, osveštenju hrama u Mokroj Gori prisustvovao je i ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Konuzin. M. A.

Ilić je napunio dvoranu "Mladost"

(Foto D. Stojnić)

bru priliku da se nekom, poput Nemanje, pomogne - kazao je Ilić koji je u Prijedor na koncert, gdje su ga dočekali brojni obožavatelji, stigao o svom trošku.

Iliću se na humanoj misiji zahvalila Nemanjina porodica, ali i njegovi brojni drugari koji su pjevaču nakon koncerta uručili i zahvalnicu. M. Z.

zeni~ko-dobojski kanton
BREZA Dugogodišnji problem u naselju Šaš

Dnevni avaz, nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011. 

!

Predstavljamo prvačiće 

AšJ=E= KCHžA= IECKHIJ HAJ==

Učenici I-2 sa učiteljicom Senidom Šeho

Najmlađi na meti neopreznih vozača

Učiteljica I-2 razreda OŠ “Abdulvehab Ilhamija” Željezno Polje je Senida Šeho, a učenici su: Madžid Okanović, Halima Delić, Belma Čolić, Nejra Čolić, Amina Imamović, Ensar Hadžić, Haris Šeho, Merjema Efendić, Džemil

2HLE Š “)>@KLAD=> 1D=E=” ŽAA 2A

Nadžak, Ajdin Čolić, Omer Mujić, Imran Jusufović, Ismail Mujić, Emina Efendić, Benjamin Hadžić, Mevludin Čolić, Dženita Efendić, Sulejman Dedić, Ajla Redžić, Edis Husičić, Ilhan Aganović i Almina Redžić. R. Ag.

Vlast se mijenja, nama problem ostaje - ističe mještanin Nijaz Hasić
Zastoj u finaliziranju izgradnje trotoarskih površina, u cilju sigurnog kretanja pješaka, naročito djece koja pohađaju obližnju osnovnu školu, trn je u oku svih stanovnika brezanskog naselja Šaš. Na izuzetno frekventnoj i opasnoj dionici regionalnog puta R-444 Vrbovik-Šaš-Kahve, u prethodnih deset godina desilo se više od 20 saobraćajnih nesreća u kojima su pješaci zadobili teške tjelesne povrede.

Hitna intervencija
Zabrinuti mještani su se u decembru 2009. obratili nadležnom kantonalnom ministarstvu, zahtijevajući hitnu intervenciju na izgradnji trotoara na kobnoj dionici puta, što bi garantiralo sigurnost kretanja mještanima. - Iako je Služba za urbanizam Općine nakon dogovora s Ministarstvom trebala obezbijediti projektnu dokumentaciju i riješiti imovinsko-pravne odnose u zaštitnom pojasu ceste, kako bi Ministarstvo uvrstilo poslove izgradnje trotoara u Plan izgradnje regionalnih cesta za 2010., mještani su to uradili. Dobili smo sve potrebne saglasnosti, angažirali izvođača radova, izgradili 200 metara trotoara

Među povrijeđenim pješacima najviše je mladih. U prethodnih deset godina na kobnoj dionici regionalnog puta teže nesreće doživjeli su Aida Goralija, Muamera Čolan, Kasim Čolan, Šemsudin Čaušević, Ređiba Selimović, Aldin Selimović, Ibro Selimović, Zijada Selimović, Zijada Kaplan, Melisa Memedoski. od predviđenih 1.240 na kritičnom dijelu, a onda je došlo do zastoja. Mora postojati dobra volja da se projekt finalizira - kaže mještanin Fazil Tica. godine odobrila 3,6 miliona KM za rekonstrukciju i investiciono održavanje puteva. - Vlast se mijenja, nama problem ostaje. Čak smo i stvorili uvjete da se proširi cesta na čitavoj dionici. Odlučili smo ukoliko se ne nastave radovi, samoinicijativno, u sklopu vlastitih mogućnosti, početi raditi trotoar. Nemamo drugog izbora, ne smijemo više čekati zbog naše djece - ističe Nijaz Hasić, jedan od brojnih zabrinutih roditelja. E. A. 

AđK FLHEAđAE= =LEšA =@ED

4=@E @= = šAIJAH IHA@š=?=

“Volontiraj-kreditiraj” u Kaknju

Nastavak radova
Prema informaciji koju smo dobili iz Kantonalne direkcije za ceste, nastavak radova na izgradnji trotoara u naselju Šaš planiran je u ovoj godini, nakon završetka postupka izbora izvođača na poslovima redovnog održavanja. Vlada ZDK je u maju ove

Radni dan započeo prijemom kod načelnika

Hasić: Ne smijemo čekati

Zahvaljući sredstvima koje je osigurao World Vision, područna škola Musići koja je u sastavu OŠ „Olovo”, dobila je savremeni sportski poligon. Pored učenika koji pohađaju ovu škole, obradovani su mladi naselja Musići i Klinčići, jer će od sada imati mogućnost u slobodno vrijeme baviti se sportom. - Posebno mi je drago što konačno i područne škole dobiva adekvatne uvjete za izvođenje nastave tjelesnog odgoja. Zahvalio bi se svima koji su pored glavnog finansijara World Visiona, pomogli izgradnju ovogpoligona, a to su Općina Olovo i preduzeće „Porobić” iz Zavidovića -kazao nam je Suad Halilović, direktor OŠ „Olovo”. Podršku projektu, dali su i mještani ovih naselja. - Ovo je vrlo značajan projekt i za mjesnu zajedni- 

KIEćE @>EE IFHJIE FEC

Mladima prilika za bavljenje sportom

Općina Kakanj se i ove godine uključila u realizaciju projekta “Volontiraj-kreditiraj” koji realizira Udruženje “Infohouse” iz Sarajeva. Cilj projekta je pružiti priliku mladim ljudima - srednjoškolcima da kroz jednodnevni rad steknu nova iskustva koja će im biti od praktičnog značaja u budućnosti. Doprinos realizaciji ove akcije Općina Kakanj dala je angažirajući šest volontera koji su u Općini radili jedan

radni dan. Radni dan započeo je prijemom u uredu načelnika Mensura Jašarspahića, nakon čega su volonteri upućeni u Omladinski centar gdje su pomogli realizaciju brojnih sadržaja. Načelnik je odlučio volonterimaomogućiti jošjedan radni dan u organima Općine Kakanj, tako da će oni u ponedjeljak raditi u općinskim službama čija je djelatnost vezana za zanimanje volontera. Az. S.

Učenici su pratili postavljanje asfaltne podloge

cu. Dugo smo čekali da naša omladina dobije jedan ovakav poligon - kaže Adem

Karamović, predsjednik MZ “Musići”. Posebno su bili sretni

učenici koji su cijelo vrijeme pratili postavljanje asfaltne podloge. S. Mi.

Potaknuta lošim stanjem u odbojci, gdje je nakon plasmana odbojkašica Breze u najelitniju ligu 2008., usljed slabe finansijske situacije i nagomilanih problema, došlo i do gašenja ovog nekada izuzetno uspješnog kolektiva, grupa sportskih entuzijasta odlučila je ponovo formirati ženski klub i vratiti povjerenje sportske javnosti u nekada trofejni brezanski sport. Stručni tim na čelu sa trenerom Mariom Grgićem, aktivnim igračem muškog odbojkaškog kluba “Breza”, sa mladim igračicama vrije-

2L BHEH= žAIE @>=šE K>

Odluka sportskih entuzijasta u Brezi

dno radi na pripremama za takmičarske nastupe, koje će Brezanke nakon dvije godine pauze, zabilježiti u narednoj sezoni. Grgić smatra da je ovo vrlo važan događaj za brezanski sport uopće i ne krije radost zbog velikog interesovanja i zalaganja djevojaka na treninzima. - Mislim da brzo možemo stvari postaviti na zdrave temelje i vratiti ženskoj odbojci mjesto koje je imala u Brezi, jer je to bio brezanski ekipni sport broj jedan - kaže Grgić. E. Av. 

"

Dnevni avaz, nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011.

F=H==

LIVNO Riješen problem učenika škole “Fra Lovro Karaula”

Detalj sa potpisivanja ugovora

Načelnik općine Tomislavgrad Ivan Vukadin i Ladislav Bevanda, direktor preduzeća Hering d.o.o iz Širokog Brijega potpisali su ugovor o dodatnom uređenju zgrade općine u Tomislavgradu po projektu Geoputa d.o.o iz Banja Luke.

2čEAKHAđAACH=@A FćEA6EI=LCH=@
Šta mi se (ne) sviđa u Prijedoru
- Prijedor je postao savremen i lijepo uređen grad, sa glavnom ulicom koje se ne bi postidjeli ni mnogo veći gradovi. Dopada mi se što sve ide savremenim tokovima i ka pozitivnijim promjenama. Sve bi bilo daleko bolje kada bi Prijedor imao više zaposlenih. Brojke s Biroa, koje govore da Prijedor ima oko 13.000 nezaposlenih, nisu nimalo optimistične. To je, po meni, osnovni problem grada koji se može pohvaliti sadržajima koji drugi gradovi njegove veličine još nemaju, poput ba-

Potpisan ugovor

Vrijednost radova je 272.866 KM, a sastojat će se od uređenja instalacija, vodovodnog i kanalizacionog priključka, potpornog zida, prilaza i okoliša. Rok za završetak radova je 90 dana, a izvodit će se u sklopu uređenja glavne ulice MijataTomića. A. K.

6HA>= = LEšA FI= 

=žA @= IA FHEAKK =@AL=JE K@ž>AE?E
Roditelji koji su bili odlučili ne slati djecu na nastavu engleskog jezika u područnoj OŠ u Podhumu, koja pripada školi “Fra Lovro Karaula”, neće imati razloga da to više čine jer je ministrica Gordana Cikojević održala sastanak sa rukovodstvom škole i aktiva nastavnika engleskog jezika, te naložila da se postupa po zakonu i odobrenim programima i udžbenicima.

Ministrica obrazovanja Gordana Cikojević održala sastanak sa rukovodstvom osnovne škole i naložila da se postupa po zakonu
školi “Ivan Goran Kovačić”, ali je direktor brzo reagirao i sa aktivom nastavnika riješio problem. Naš zaključak sa sastanka je da i direktor OŠ “Fra Lovro Karaula” sa aktivom nastavnika engleskog jezika uradi to isto kako djeca ne bi ispaštala - pojasnila nam je ministrica Cikojević. O ovoj problematici razgovarali smo i sa pomoćnikom općinskog načelnika za društvene djelatnosti Damirom Tadićem, koji je potvrdio postojanje problema te da su se neki roditelji i njemu žalili ne znajući da oni nemaju nikakvih ingerencija oko nastavnih planova i programa.

Zvonko Timarac, radnik Doma penzionera

zena, fudbalskog stadiona, ljetnje bašte, galerije, muzeja na otvorenom - kaže Zvonko Timarac, radnik Doma penzionerauPrijedoru. M. Z.

Tvrdnje roditelja
- U školi “Fra Lovro Karaula” nastavnici engleskog jezika su pogrešno postupili i istina je što su roditelji tvrdili, da se učenicima početnicima predavalo iz udžbenika koji su namijenjeni starijim polaznicima. Neki su nastavnici samovoljno birali udžbenike što se desilo i u

Cikojević: Odobreni program

Tadić: Nemamo utjecaja

Finalna manifestacija posvećena obilježabanju Nedjelje djeteta organizirana je u vrtiću „SOS Kinderdorf”,a u programu su učestvovali mališani iz ovoga, te vrtića „Sunce” iz Goražda i „Čika Jova Zmaj”iz Foče. Organizatori i učesnici uputili su zajedničku poruku u kojoj su pozvali na poštivanje prava djeteta. - Cilj manifestacije je da se ukaže na prava mališana, 

=Eš=E =IKžKK LEšA F=žA
njihovo poštivanje i da se pokaže da je dijete zapravo veličanstvo svijeta - kazala je Alema Bajrović, pedagog dječijeg vrtića „SOS Kinderdorf”. - Dajmo djetetu više pažnje, dajmo mu sve ono što zaslužuje itreba, sretnodjetinjstvo i vratit će nam se hiljadu puta više - istaknula je Dobrica Radović, direktorica vrtića „Čika Jova Zmaj”iz Foče. Al. B.

Nedjelja djeteta u Goraždu

Zakon je manjkav
- Nemamo utjecaja na to, jedino možemo ponešto

sugerirati. Zakon je po meni tu manjkav, jer apsurdno je da mi kao osnivači osnovnih škola imamo brigu samo za nabavku ogrjeva te na općinsku manjinu u školskim odborima - kaže Tadić. Da je u školi sve uredu

po pitanju engleskog jezika potvrdili su i neki učenici drugog razreda koji prvi put uče taj jezik, i to, sasvim ispravno, iz udžbenika za početnike, što nam je dokazao i Bruno Bilokapa pokazujući nam knjige na putu do škole. A. K. 

EHI=L1EćFAL==A=K/HK>==
Koncertom pod nazivom “Ova noć ima humanitarnu moć” Ilić je za nastavak liječenja 25-godišnjeg mladića obezbijedio preko 25.000 KM
Legenda estrade Miroslav Ilić ovih dana je u Prijedoru, na koncertu pod nazivom «Ova noć ima humanitarnu moć», pjevao za Nemanju Grubana, 25-godišnjeg studenta fizičke kulture koji je prije dvije godine, nakon kobnog skoka u rijeku Sanu, ostao nepokretan. Očekivano za sve one koji ga poznaju, Ilić je do posljednjeg mjesta napunio dvoranu «Mladost» i tako za nastavak Nemanjinog liječenja u Rusiji obezbijedio preko 25.000 KM. -U posljednja dva mjeseca ovo mi je treći humanitarni koncert, mada ne volim mnogo da pričam o tim stvarima i da pravim neko herojstvo od cijele priče koju doživljavam samo kao doNemanja se prema riječima oca Bože Grubana, nakon dugotrajnog liječenja u Beogradu i Ljubljani, trenutno nalazi u Moskvi, na klinici «Neurovita». - Tamo je već 21 dan. Ubrizgane su mu matične ćelije u koštanu srž. Svakodnevno razgovaramo, osjeća se dobro i svi vjerujemo da će na kraju ozdraviti - kazao nam je Gruban.

Popularni pjevač održao humanitarni koncert u Prijedoru

Episkop Žički Hrizostom i vikarni episkop patrijarha Moskovskog i cijele Rusije Sava, osveštali su rusku spomen kapelu na Jataricama u Mokroj Gori. Ovaj pravoslavni hram sagrađen je na mjestu gdje je prilikom prokopavanja tunela Budim 1916. godine,

4KIE F@ECE DH= = H /HE

Osveštana spomen-kapela 

=@Eć K >E?E K ILE

zatrpano oko 200 živih ruskih i italijanskih ratnih zarobljenika od strane austrougraske vlasti. Osim vjerskih izaslanika Ruske pravoslavne crkve, osveštenju hrama u Mokroj Gori prisustvovao je i ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Konuzin. M. A.

Ilić je napunio dvoranu "Mladost"

(Foto D. Stojnić)

bru priliku da se nekom, poput Nemanje, pomogne - kazao je Ilić koji je u Prijedor na koncert, gdje su ga dočekali brojni obožavatelji, stigao o svom trošku.

Iliću se na humanoj misiji zahvalila Nemanjina porodica, ali i njegovi brojni drugari koji su pjevaču nakon koncerta uručili i zahvalnicu. M. Z.

?H= DHE=

Dnevni avaz, nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011. 

#
Marina i Velimir ostali bez imovine

POŽAR Izgorjela dva stana i pekara u Staroj Biloj

Granični policajci našli laboratorij skanka

2H@E?= *=HEšEć IJ== >A HL= =@ C=L
Požar izazvao dimnjak koji vodi iz pekare U vrijeme izbijanja požara u stanu bilo i četvero djece Marina Barišić u očekivanju novorođenčeta
očekuju prinovu. Ostali su bez dokumenata, ušteđevine, odjeće za sebe i djecu. Pokazali su nam u kući stvari koje su pripremili za novorođenče, a sada je od svega ostala samo ugljenisana masa. U Staroj Biloj kod Viteza preksinoć je oko 19 sati izbio požar na stambeno-poslovnom objektu Ive Gašića koji je tom prilikom u potpunosti uništen. Prava je sreća da nije bilo i ljudskih žrtava, jer je u vrijeme izbijanja požara u stanu na spratu boravila porodica Barišić sa svojom djecom i gostima. Četvero djece, trudnica i gosti napustili su stan u posljednji trenutak, a požar je doslovno progutao svu njihovu imovinu.

Tužilaštvo BiH uputilo je Sudu BiH prijedlog za određivanje pritvora za osumnjičene Muju Omanovića (28), Elvira Omanovića (29) i Ajku Omanović (49) iz Velike Kladuše, koji se terete za neovlašten promet opojnim drogama. Troje Omanovića uhapšeno je nakon što su pripadnici Granične policije BiH pronašli objekt za uzgoj opojne droge marihuana skank, sa sofisticiranom opremom za genetsku modifi-

2HA@žA FHEJLH = JHA =LEć=

Tužilaštvo BiH

kaciju opojne droge i više od 400 stabljika ove opojne droge, saopćeno je iz Tužilaštva BiH. Nakon ispitivanja osumnjičenih postupajući tužilac uputio je Sudu BiH prijedlog za određivanje pritvora u trajanju od 30 dana za ove osumnjičene osobe. Pritvor je predložen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi ove osobe mogle ometati istragu, prikrivati dokaze te vršiti utjecaj na svjedoke ili saučesnike u izvršenju krivičnog djela.

Potrebna pomoć
- Sve je krenulo iz ovog dimnjaka koji ide iz pekare, a koji mi ne koristimo. U sobi je spavalo dijete od jetrve i ona je ušla da ga obiđe i vidjela je požar koji je buknuo na 15 centimetara od šestomjesečne bebe. Vatrogasci iz “Starog Viteza” su došli brzo, svaka im čast, ali se, nažalost, ništa nije moglo spasiti. U trenutku smo ostali bez svega. Prije nekoliko mjeseci podigli smo kredit kako bismo obnovili stan i dočekali novorođenče, a sad nemamo ništa - ispričala nam je Marina Barišić, pokazujući ostatke odjeće pripremljene za novorođenče.

Podigli kredit
- U prizemlju je bila pekara, a na spratu dva stana. Oko 19 sati je izbio požar, najvjerovatnije, iz dimnjaka. Brzo su došli vatrogasci iz DVD “Stari Vitez” i ljudi su se puna tri sata borili s vatrenom stihijom- kazao nam je Ivo Gašić, vlasnik objekta. Na zgarištu smo jučer zatekli Marinu i Velimira Barišića. Oni za pet-šest dana

Načelnik Alilović posjetio mjesto požara

Komšije i prijatelji jučer ujutro sklanjali su ostatke građevinskog materijala, krovne konstrukcije i stvari koje su izgorjele. Riječi utjehe porodici Barišić uputio je i viteški načelnik Vlado Alilović, kojeg smo zatekli na licu mjesta. Međutim, više od riječi utjehe Marini i

Velimiru treba konkretna pomoć, jer su u jednom trenu ostali bez krova nad glavom. Pekaru „Gašić”, smještenu u prizemlju objekta, iz koje je vodio dimnjak, držao je Nikica Livančić, potvrđeno nam je iz MUP-a SBK. K. KAVAZOVIĆ

Ćazim Ćoragić (42) iz Velike Kladuše i njegova dvojica maloljetnih sinova od šest i sedam godina zadobili su teške tjelesne povrede u saobraćajnoj nesreći koja se preksinoć oko 23 sata dogodila u mjestu Komar kod Travnika. Povrijeđenima je ljekarska pomoć ukazana u Kantonalnoj bolnici Travnik, gdje su Ćoragić i njegov sedmogodišnji sin zadržani na liječenju na hirurškom odjeljenju, dok je šestogodišnjak prevezen u Klinički centar u Sarajevu. Prema riječima Biljane

ŠAIJC@Eš= K E

Sudar u Komaru kod Travnika

Jandrić, portparola Kliničkog centra u Sarajevu, šestogodišnji A. Ć. dovezen je u stanju kome i njegovo zdravstveno stanje je izuzetno teško. Dječak je smješten na intenzivnoj njezi Klinike za neurohirurgiju. Do nesreće je došlo kada su se sudarili “renault laguna” hrvatskih registarskih oznaka, kojim je upravljao Anto Sučić, i “audi 80”, kojim je upravljao Ćoragići u kojem su se nalazili njegovi sinovi. Ćoragić se vraćao kući iz Zenice, gdje je sa sinovima pratio fudbalsku utakmicu reprezentacije BiH. B. C.

Policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Trebinje zaplijenili su jučer ujutro cigarete u vrijednosti od 12.000 KM. Pronađeno je i oduzeto 6.000 kutija cigareta “ronhil”. Automobil u kome su se nalazile cigarete imao je falsificirane diplomatske tablice. Kako nezvanično saznajemo, privedeni su Darko Čolić i Sanja Lubura. Prema izjavi Rajne Parežanin, portparola CJB 

=FEAAA?EC=HAJAKLHEA@IJE@ 

Policijska potjera u Trebinju

Automobil VW “bora” imao lažne diplomatske tablice

Trebinje, jučer ujutro u 7.45 sati u mjestu Mesari kod Trebinja policajci su pokušali zaustaviti automobil “volkswagen bora” diplomatskih tablica. Vozač nije stao na znak “stop” pa je uslijedila potjera. - Policijski službenici su vozilo zaustavili u mjestu Kozice, opština Ravno. Vizuelnim pregledom vozila ustanovljeno je da se u njemu nalaze cigarete - izjavila je Rajna Parežanin. P. M.

Na lokalitetu Trebevića, na dijelu bivše bob-staze i takozvanog objekta Opservatorij, područje općine Stari Grad Sarajevo, preksinoć oko 19 sati došlo je do požara na niskom rastinju i jednom manjem dijelu crnogorične šume, saopćeno je iz MUP-a

/HA H=IJEA @ >>IJ=A

Požar na Trebeviću

KS. Požar su u 20.45 sati ugasili pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade KS. Tokom požara čule su se dvije eksplozije, najvjerovatnije zaostalih minsko-eksplozivnih sredstava. Nije bilo povrijeđenih osoba.

M

Automobil “fiat punto” (946-E-750), vlasništvo D. E. iz Ilijaša, u petak oko 1.20 sati zapaljen je u ulici Uglješići do broja 35 u Vogošći. Vatrogasci su ugasili požar, nakon čega je obaviješten kantonalni tužilac, a uviđaj su izvršili službenici policije MUP-a Kantona Sarajevo u prisustvu sudskog vještaka PPZ struke. Utvrđeno je da je požar podmetnut. 

=AH =F=A “BE=J”

2LHEAđA K AIFEE EA
Ostoja Tešanović (64) iz Azapovića kod Kiseljaka teško je povrijeđen od eksplozije mine. Do nesreće je došlo kada je Tešanović, čisteći imanje, zapalio granje ispod kojeg se nalazila eksplozivna naprava. Povrijeđenom je ljekarska pomoć ukazana u Domu zdravlja Kiseljak, odakle je prevezen u Klinički centar u Sarajevu, gdje je operiran. Portparol Kliničkog

Azapovići kod Kiseljaka 

$
M

Dnevni avaz, nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011.

?H= DHE=

centra u Sarajevu Biljana Jandrić kazala je da je Tešanović u Sarajevo dovezen 6. oktobra, kada mu je operiran abdomen. - Operacija je bila izuzetno teška, ali je pacijent trenutno u stabilnom stanju i premješten je na Odjel abdominalne hirurgije kazala je Jandrić. Tešanovićevo ranjavanje prijavila je njegova supruga, a uviđaj je obavila policijaizKiseljaka. B. C.

U požaru koji je u petak popodne zahvatio imanje Ada ma Dabića (36) iz Matića kod Orašja oštećeno je oko 250 metara plastificirane ograde i 15 stabala različitih vrsta voća. Vlasniku je u požaru, prema njegovoj procjeni, pričinjena materijalna šteta od oko 1.000 maraka. Do požara je došlo nepažnjom za sada nepoznate osobe koja je zapalila travu na njivi koja graniči s Dabićevim posjedom. Vatra se, nošena vjetrom, proširila i zahvatila Dabićevu parcelu. Ta. B.

TRAVNIK Imovina Nike Sučića na meti napadača
Zapaljena ulazna vrata

Palio granje na imanju

U masovnoj tuči koja se dogodila jučer oko 2.50 sati u ugostiteljskom objektu “Kondor” u mjestu Priluka kod Livna tri osobe su povrijeđene, a tom prilikom došlo je i do upotrebe vatrenog oružja, potvrđeno je iz MUP-a Livno. U tuči su, s jedne strane, učestvovali M. O. (26) i I. R. iz Livna, a, s druge, G. M. (29), S. S. (22) i I. E. (23), sva trojica, također, iz Livna. Tokom obračuna M. O., I.

5EAL=A FAIE?A FK?= E “JAJA?=”

Masovna tuča u kafani kod Livna 

JLAL JA >=čA = KćK F@KAJE=
Sučić tvrdi da ni s kim nije u zavadi Učestale paljevine
vu porodičnu i poslovnu imovinu. - To je bilo jutros oko 1.30 sati. Vidjelo se po ostacima flaša da je to bio Molotovljev koktel, i to u flašama od “Kiseljaka”. Nakon što su bacili pobjegli su, a na vratima je počela sukljati vatra i dim. Mislio sam u jednom trenutku da ćemo morati bježati iz kuće. Nemam pojma ko bi to mogao biti jer nisam ni s kim u zavadi i niko mi nije prijetio niti me zvao - kazao nam je Niko Sučić, ističući da su njegova imovina i imovina njegove firme bile više puta meta napada. U proteklom periodu učestale su paljevine na poPred vrata porodične kuće Nike Sučića jučer ujutro u Travniku bačena je zapaljena boca koja je pričinila štetu na vratima, potvrđeno nam je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Na licu mjestu zatekli smo vlasnika objekta koji je bio vidno uznemiren, jer je riječ o jednom u nizu napada na njegodručju travničkih naselja Putićevo i Nova Bila pa su na meti bili porodični i poslovni objekti još nekih poduzetnika. Neke od njih čuva i policija. Uviđaj na licu mjesta, ispred kuće porodice Sučić, obavili su istražitelji Odjela kriminalističke policije Policijske uprave Travnik, a istraga je u toku. K. K.

R. i G. M. zadobili su tjelesne povrede, s tim da je M. O. u jednom trenutku pucaoiz pištolja TT u pravcu vrata kuhinje ugostiteljskog objekta. Službenici Policijske uprave Livno tužilaštvu su podnijeli izvještaj protiv M. O. , G. M., S. S. i I. E. zbog sumnje da je M. O. počinio krivična djela izazivanje opće opasnosti i nasilničko ponašanje, dok su ostali osumnjičeni za nasilničko ponašanje. A. K.

Nepoznata osoba ukrala je prekjučer iz porodične kuće 70-godišnjeg Ive Živkovića iz sela Vidovice sef u kojem je bilo 5.000 eura njegove ušteđevine. Osim te krađe, na području Posavskog kantona u petak je policija evidentirala još dvije teške krađe. Provaljeno je u kuće braće Brašnić u odžačkom naselju Bijele Bare. Provalu u kuću Nedjeljka

7H=@A IAB I= # AKH=

MUP Posavskog kantona

7EšJA=JHEFć=>AJ=EIJč=DH==
Vlasnik smatra da mu je požar podmetnuo komšija s kojim je u lošim odnosima
Nakon što su mu, u drugoj polovini jula ove godine, pod još ne razjašnjenim okolnostima, u požaru izgorjela sijena, u domaćinstvu Ilije Moravca iz prnjavorskog sela Brezik u petak navečer, oko 19 sati, izbio je novi požar koji je uništio tri pomoćna objekta i kompletnu hranu za stoku. Zanimljivo je da se požar dogodio samo pola sata nakon što je Ilija izašao iz štale, gdje je hranio stoku. - Samo što smo supruga i ja sjeli da večeramo, nazvao me komšija Ivo Mađarovski i saopštio mi da nešto gori kod moje štale. Odmah sam izletio napolje i vidio kako je požar već zauzeo štalu, pa sam, brže-bolje, potrčao da spašavam četiri krave i tele. U pomoć su nam stigle komšije, a ubrzo i vatrogasci, ali šta vrijedi kada su pored štale izgorjela i dva pomoćna objekta?! Jedino smo uspjeli spriječiti širenje požara koji je prijetio da zahvati i kuću. Uspjeli smo spasiti traktor i priključke - ispričao nam je Ilija Moravac, napominjući da će veći dio stoke morati prodati, s obzirom na to da nema više čime da je hrani. Kao što je to tvrdio i prvi put, Moravac sumnja da je požar namjerno podmetnut te da je piroman jedan njegov komšija s kojim nije u dobrim odnosima. Policija je u julu izvršila provjeru ovih sumnji, ali do danas nije podnesen nikakav izvještaj nadležnom tužilaštvu protinavodnog izvršioca. D. Č.

Novi požar na imanju Ilije Moravca kod Prnjavora

Brašnića (36), zaposlenog u Švicarskoj, uočila je 26-godišnja Ana B., koja je i pozvala policiju. Uviđajem je utvrđeno da je lopov iz kuće ukrao plazma televizor “Sony”. Dok su policajci vršili uviđaj, familija oštećene strane uočila je provalu i u kući Nedjeljkovog brata Ive Brašnića (41), također zaposlenoguŠvicarskoj. Ta. B.

Spec 
Tridesetšestogodišnji Marko M. iz Donje Mahale nanio je lakše povrede24-godišnjoj IvaniV., saopćenoje izKantonalnog MUP-a u Orašju. On je nakon kraće prepirke fizički nasrnuo na komšinicu u njenoj kući. Žena je u petak oko ponoći prevezena u orašku Kantonalnu bolnicu, gdje joj je dežurni ljekar konstatirao lakšutjelesnupovredu. Ta. B.

Moravac na zgarištu: Uspio spasiti četiri krave i tele

M

/HAA LćA E CH=@= 2EšJA FHEAJE H=@E?E
Nepoznati razbojnik u petak oko 2.15 sati opljačkao je uz prijetnju pištoljem radnicu prodavnice “Konzum”, koja se nalazi u ulici Marka Marulića broj 23, općina Novo Sarajevo. U Olovskoj ulici broj 98 istu noć oko 21.55 sati nepoznati razbojnik je uz prijetnju nožem opljačkao prodavnicu “Rašmer”. Napadač je ukrao određenu sumu novca i kartica za dopunu “BH Telecoma”.

C>KI

Dnevni avaz, nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011. 

%

SUĐENJA Slavni glumac o pozivu na “bunga bunga” zabave 

KE ćA ILA@čEJE K HEIJ *AHKIE=
Odveo me u svoju spavaću sobu i pokazao mi krevete koje mu je poklonio Vladimir Putin, kaže Kluni za “Time”

Erdoan nosi tabut

U Istanbulu je jučer ukopana Tenzile, majka premijera Turske Redžepa Tajipa Erdoana (Recep Tayyip Er-

,žA== -H@=L =?E

Istanbul

dogan), koja je u petak umrla u 83. godini. Dženaza je klanjana u džamiji Sultana Fatiha.

14E>E@=)AHE= L@EEH=ILEAJ
Kluni: Uljudna odbijenica Berluskoni: Odbrana reagirala

Obećanja republikanca

Nisam posjetio nijednu Berluskonijevu “bunga bunga”zabavu. Ovo je izjavio slavni glumac Džordž Kluni (George Clooney) nakon što ga je odbrana italijanskog premijera Silvija Berluskonija (Ber-

lusconi) pozvala kao svjedoka u sudskom procesu koji tereti šefa vlade da je sudjelovao u maloljetničkoj prostituciji te iznudi prema policiji. - Sa prvim čovjekom italijanske vlade susreo sam se,

ali samo kako bih ispitao mogućnost da njihovim helikopterima pomognemo riješiti humanitarnu krizu u Sudanu - rekao je Kluni. Amerikanac je tako demantirao glasine koje je pokrenula Rubi (Ruby), pros-

5JH=?E ćA FHEAEJE EA K “=FHEA@ HE>E?=”
Italijanski premijer odbacio je najnovije pozive da podnese ostavku, optuživši ljevičarsku opoziciju da “opsesivno” nastoji da ga otjera sa položaja. - To je zahtjev koji smatram apsurdnim, koji bi samo stvorio nestabilnost i otvorio novi prostor za finansijske špekulacije poručio je Berluskoni u videoporuci svojim partijskim pristalicama, prenosi Reuters. Berluskonijeve izjave dolaze u jeku studentskih protesta širom Italije zbog smanjivanja sredstava za obrazovanje i finansijske krize. Također, novine i opozicione stranke oštro su kritizirale premijera zbog prijedloga da bi njegova stranka trebala promijeniti naziv u “Naprijed ribica”.

titutka koja tvrdi da se na jednoj od zabava zabavljao i Kluni. Iako tvrdi da nije prisustvovao orgijama, Kluni je ipak posjetio Berluskonijevu sobu. - Odveo me je u svoju spavaću sobu i pokazao mi je krevete koje mu je poklonio Vladimir Putin. Iako sam Berluskoniju u posjetu stigao kako bismo riješili neke ozbiljne probleme, italijanski premijer bio je zainteresiraniji za druženje. Bila je to zadivljujuća večer - rekao je glumac za magazin “Time”. Poziv na “bunga bunga” zabavu uljudno je odbio. Slavni glumac još je poručio kako će vrlo rado svjedočiti u korist italijanskog premijera.

Romni na vojnom koledžu “Citadel” 

AHA A= >=A FHL JH=žA L=? K FHEL=J IAJHK

Gubici usljed dužničke krize

Republikanski predsjednički kandidat Mit Romni (Mitt Romney) obećao je da će, u slučaju da bude izabran, osigurati američku vojnu dominaciju u svijetu u pokušaju da zemlja popravi imidž u oblasti vanjske politike. Romni je posjetio vojni koledž “Citadel” kako bi pokazao da će se republikanci agresivno zalagati za snažnu ulogu Sjedinjenih Američkih Država na međuna-

rodnom planu. Kritičari administracije predsjednika Baraka Obame (Barack) smatraju da je utjecaj Amerike u opadanju od kada je on došao na vlast. - Ovo stoljeće mora biti američko. U američkom stoljeću Amerika predvodi slobodni svijet, a slobodni svijet predvodi cijeli - rekao je Romni, bivši privrednik i nekadašnji guverner Masačusetsa, koji nema mnogo međunarodnog iskustva.

Samo u prisustvu porodice

Evropske banke mogle bi izgubiti 200 milijardi eura, kaže MMF
Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da se evropske banke prvo trebaju obratiti privatnom sektoru prije nego što zatraže pomoć vlada kako bi se osigurale od mogućih gubitaka usljed dužničke krize. - Prvo banke same moraju pokušati dobiti kapital. Ako taj pristup propadne, onda dolaze institucije vlada država članica, kao što smo uradili 2008. i 2009. A ako sama zemlja to ne može riješiti, može se iskoristiti Evropski fond za finansijsku stabilnost, koji ima na raspolaganju 440 milijardi eura -rekla je Merkel. Prema njenim riječima, na predstojećem samitu 27 lidera članica Evropske unije trebaju poslati signal o koordiniranoj dokapitalizaciji evropskog bankarskog sektora kako bi se osiguralo funkcioniranje privrede. Međunarodni monetarni fond (MMF) saopćio je da bi evropske banke mogle izgubiti 200 milijardi eura koje imaju u obveznicama država te da bi trebale povećati kapital kako bi se povratilo izgubljeno povjerenje u taj sektor.

Cvijeće za sjećanje ispred sjedišta “Applea”

Stiv Džobs (Steve Jobs), legendarni osnivač “Applea”, pokopan je u petak u prisustvu članova porodice i prijatelja, rekao je dobro obaviješteni iz-

2F= 5JEL ,ž>I

vor, a prenio je “Wall Street Journal” na svojoj internetskoj stranici. Iz poštovanja prema porodici, nije objavljeno tačno vrijeme ni mjesto pokopa. 

&
HISTORIJA Kako se lekcije osmanske mornarice i danas mogu koristiti

Dnevni avaz, nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011.

C>KI

8HDKI E@AHIJL žA @LAIJE @ LAEA F>A@A
Turci se, inače, rijetko kada posmatraju kao dobri mornari, ali je činjenica da je prva turska flota formirana još u 11. stoljeću
povučena,a mornarisuposlati kućama, a sreća, odnosno vjetar, poslužila je kršćane. Turci se, inače, rijetko kada posmatraju kao dobri mornari, ali je činjenica da je prva turska flota formirana još u 11. stoljeću. Napravio ju je emir koji je vladao nezavisnom državom Izmir. Brojala je 33 broda. Iako je pod vodstvom Džake Beja (Caka Bey) imala uspjehe u osvajanju nekoliko obližnjih otoka,na kraju je poražena od Bizantinaca. Do sredine 14. stoljeća Turci nisu mogli sastaviti nove jake pomorske snage. Osmanski Turci bili su u potpunosti svjesni važnosti mornarice u svojoj ekspanziji, a čvrste osnove za takve snage postavljene su za vrijeme sultana Mehmeta Prvog (1413-1421). Ipak, ovu flotu 1416. godine porazili su mletački brodovi na Galipolju. Zato su Osmanlije izgradile jošbrodova. Jedna od velikih legendi koja je proistekla izopsade i osvajanja Konstantinopolja ticanaišle su na otpor dok nije došlo vrijeme da se preuzme utvrda Famagusta. Flota je dopremala dodatno naoružanje i prebacivala ljude. Uporište Famagusta palo je u septembru 1571. godine.

Premijer Turske Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) podsjetio je krajem septembra na uspjehe osmanske mornarice, posebno u Bici kod Preveze 1538. godine, koja i danas može poslužiti kao lekcija. Osmanska flota od 122 galije suočila se, pod komandom admirala Hajredina Barbarose (Hayreddin Barbarossa), sa 157 galija tzv. Svete lige kršćanstva. Otomanska flota imala je sreće, jer je prije bitke vjetar oslabio i umirio galije Đenovljana i drugih pripadnika “Svete lige”.

Raspad alijanse
Nakon toga, flota se povukla u zimsko sjedište u Lepantu, dok je nije našla Sveta liga 7. oktobra. Uprkos teškom porazu, Osmanlije su ponovo izgradile pomorske snage, dok se kršćanska alijansa raspala. Vjerovalo se da je Bitka kod Lepanta posljednji put kada su se galije upotrijebile u okršaju. Kipar je ostao u osmanskim rukama, a otomanska hegemonija u vodama istočnog Mediterana ostala je čvrsta sve do Napoleonove invazije na Egipat. - Okolnosti su danas dosta drugačije od onih prije 440 godina, ali su svakako na umu naroda - navodi “Hurriyet” na kraju teksta.

Prava legenda
- I koja je lekcija? - pita u jučerašnjem tekstu turski dnevnik “Hurriyet”. Vrhunsko liderstvo, dobro pripremljena flota i malo sreće mogu dovesti do neočekivane, ali velike pobjede. Samo 33 godine poslije, 1571., osmanska mornarica je skoro u potpunosti uništena u Bici kod Lepanta. Barbarosa više nije bio admiral, flota je

Ilustracija flote koja je imala više od 100 galija

la se brodova koji su se noću vukli preko kopna i pojavljivali iza bizantijske linije odbrane, preko ulaza u Zlatni rog. Osvajanje arapskog svijeta, u koje je poveo sultan Selim Prvi od 1516. do 1517., istaklo je važnost mornarice za Osmanlije, a

posebno u istočnom Mediteranu. Ne samo da su morali čuvati svoje teritorije nego su morali i zaštititi trgovinu, ali i hodočasnike koji su putovali u Meku. Gusari su kooptirani, a među njima i Barbarosa. Otomanska flota nasta-

vila je dominirati Mediteranom iako je Kipar ostao u rukama Venecijanaca. Sultan Selim Drugi, čak i prije nego što je preuzeo tron, imao je na umu da Kipar mora postati dio Otomanskog carstva. Prve trupe stigle su na otok 1570. godine i

*=HE=@AćAK>H>EJEKAA
U Briselu se ne vodi dijalog o državnosti Kosova, kaže Tači
na sjeveru zemlje, a ne zbog priznate državnosti - kaže premijer. Na pitanje da li u okviru briselskog dijaloga Beograda i Prištine dolazi u obzir pitanje stanja na prijelazima Jarinje i Brnjak, Tači je rekao da misli da je to pitanje završeno. - U Briselu se ne vodi dijalog o državnosti Kosova nego o načinima kako da ta državnost bude unaprijeđena u kontekstu regionalne saradnje i dobrog susjedstva s Republikom Srbijom - rekao je Tači. On smatra da barikade na sjeveru Kosova neće još dugo ostati, napominjući da su već uočljivi problemisve otežanijih životnih uvjeta tamošnjeg Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da do pregovora o političkom statusu Kosova neće doći, “jer je to pitanje odavno riješeno”, kao što je, kako smatra, zatvoreno i pitanje prijelaza Brnjak i Jarinje, gdje će, dodao je, “barikade ubrzo biti uklonjene”. Tači je u intervjuu za list “Danas”ustvrdio daje Kosovo danas, kao nezavisna i suverena država, nepromjenljiva politička činjenica i da, ako se pod političkim dijalogom podrazumijevaju pregovori o statusu Kosova, do toga neće doći. - Situacija na Kosovu dospjela je ovih dana do međunarodnih naslovnica zbog dugogodišnje vladavine bezakonja

Premijer Kosova za beogradski “Danas”

2L=čE IA E@AH AA=

Poslije osam mjeseci protesta

Reakcija naroda kad je Saleh saopćio odluku na TV-u

Tači je rekao da postoji zvanična i nezvanična retorika zvaničnika iz Beograda, koja se “odvija paralelno, pod naznakom “nezvanično” i “zvanično””. - Zvanično, Beograd se pridržava svog tobožnjeg ra- 

AL=Eč= FEJE=

Predsjednik Jemena Ali Abdulah Saleh najavio je jučer da će se narednih dana povući iz vlasti u toj zemlji, koja je u velikoj mjeri paralizirana masovnim antirežimskim protestima, koji traju već osam mjeseci. - Ja odbacujem vlast i napustit ću položaj u narednim
Tači: Nema povratka na pitanje koje je davno riješeno

danima - rekao je Saleh u govoru na državnoj televiziji, prenosi Reuters. Saleh je na funkciji predsjednika Jemena već 33 godine. Nemiri i protesti potresaju ovu zemlju od januara, a veliki broj ljudi izgubio je život u sukobima za to vrijeme. Saleh je dugo odbijaoda preda vlast.

dikalnog kursa nepriznavanja, dok nezvanično skoro svi vaši političari ne prezaju da priznaju da je za njih Kosovo izgubljeno i posve beznačajno pitanje u odnosu na probleme s kojima se Srbija suočava - kaže premijer.

Spec 
Američki budžetski deficit dostigao je na kraju ove fiskalne godine 1.300 milijardi dolara, kao i 2010. godine, a nešto bolje nego prije dvije godine, kada je zabilježen rekord od 1.400 milijardi dolara. Fiskalna godina završila se 30. septembra. Deficit od 1.300 milijardi dolara predstavlja 8,6 posto američkog bruto državnog proizvoda.

stanovništva i sa sigurnosne i s ekonomske strane. - Barikade će biti uklonjene. To će se uraditi postepeno i bez nasilja institucija koje su zadužene za sigurnost

na cijelom Kosovu. Uvjeren sam dase nikoneće oduprijeti njihovom uklanjanju, ito pod izgovorom da je prohodnost puteva i sloboda kretanja u korist svih - rekao je Tači. 

EI

Dnevni avaz, nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011. 

'

TRENDOVI Simbol društvenog statusa i uspjeha

ŽAA I *EIC EIJ= =LAHEA LEI @E
Rijetko kada se mogu vidjeti u prvim redovima na revijama, veoma su diskretne prilikom kupovine, ali žene s Bliskog istoka postale su jedan od najvažnijih kupaca visoke mode.

Njima nije problem da potroše ni 50.000 eura za haljinu
ju muškarci. - Sve kraljevske porodice s Bliskog istoka su naši kupci - kazala je Katerin Riviere (Catherine Riviere), čelnica modne kuće “Dior”. Kupci s Bliskog istoka u posljednje vrijeme pokazuju veliko interesiranje za libanske kreatore poput Elija Saba (Elie Saab) i Zuhaira Murada.

Važne svadbe
Zbog njihovih obaveza 15 do 20 svadbi tokom godine (jedno slavlje traje i po sedmicu) - i brojnih zabava na koje idu svakog mjeseca, ovim ženama potrebno je mnogo više haljina nego onima iz evropske i američke društvene “kreme” za povremene dobrotvorne balove i prijeme. A obući istu haljinu dva puta ne dolazi u obzir. Članovi bogatih arapskih porodica su tradicionalni kupci ekskluzivne dizajnerske garderobe. Najveći kupci dolaze iz Saudijske Arabije, Kuvajta, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Njima nije problem da potroše ni 50.000 eura za ekskluzivnu haljinu koja će biti nošena na zabavi na kojoj ne prisustvu-

Simbol statusa
- Žene s Bliskog istoka su naši najveći kupci i najvjerovatnije će tako i ostati - rekao je Džefri Aronson (Jeffrey), koji je nedavno postao izvršni direktor kuće “Emanuel Ungaro”. Za žene na Bliskom istoku moda je simbol društvenog statusa i uspjeha. Procijenjeno na 700 miliona eura, tržište dizajnerske odjeće predstavlja najveći segment industrije luksuznih proizvoda, a u Ujedinjenim Arapskim Emiratima ono čini 42 posto cjelokupnog tržišta luksuznih proizvoda. 

FAHEH= IA @= EčE = 5KFAHA=

Opsesija muškarca s Filipina

Ohajo

Čavez nakon brojnih zahvata

Herbert Čavez (Chavez) je Filipinac koji očajnički želi spasiti svijet. Zbog svoje opsesije Supermenom (Superman) želi izgledati upravo poput njega i zbog toga se podvrgnuo brojnim plastičnim operacijama!

Čavez (35) je svoj izgled mijenjao još od 1995. godine, a prema liku Supermena razvio je pravu opsesiju! U svojoj kući ima čak i muzej s figurama ovog junaka, a kuća mu je puna Supermenovih stripova, postera i figurica koje sku-

plja čak dvadeset godina. Filipinac se htio riješiti svog “azijskog” izgleda, pa je operirao nos, povećao usne i stavio implantate u bedra kako bi imao mišićave noge poput svog omiljenog junaka.

Američka policija u saveznoj državi Ohajo istražuje tuču u zajednici amiša, u kojoj je učestvovalo više desetina muškaraca i žena, a završena je šišanjem brade i kose pojedinih članova. Policija navodi da su povod za tuču bile “duhovne razlike”, ali napredak istrage otežava odbijanje amiša da sarađuju s policijom. Jedna 57-godišnja žena iz okruga Trambul rekla je policiji da su joj sin i zet nasilu odsjekli kosu i obrijali bradu njenom suprugu. Ta žena tvrdi da su sin i zet postali dio nekog kulta.

)EšE JKčK č=E šEš=A

Scena iz predstave ’Watch’ 

Dnevni avaz, nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011. 

KJKH=

POZORIŠTE Promjene na čelu Sarajevskog ratnog teatra

5=BAJ 2== KAIJ I== )HI==CEć=
Prihvatio sam imenovanje za v.d. direktora i zbog toga da donekle imam uvid u to ko će biti novi prvi čovjek SARTR-a, kaže Plakalo

7AJEč= C=AHE= = -55 JLHE= LH=J=
Izvedene predstave “Leonce i Lena”, “Watch” i “Dissonorata”
Osmog dana 51. internacionalnog teatarskog festivala MESS na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo nastupila je glumačka ekipa iz Rumunije. Predstavili su se pozorišnim komadom “Leonce i Lena” u režiji Gabora Tompe. le žrtve muškaraca - kazaoje La Ruina. Iako je Umjetnička galerija BiH 1. septembra ove godine zatvorila vrata zajavnost, sinoć ih je otvorila samo za festivalsku publiku MESS-a. Umjetnica Hiske Eriks iz Holandije izvela je performans

Internacionalni teatarski festival

Pozorište mladih - “Padobranci” Ivice Šimića ASU - “Starac i more” Dine Rogića Narodno pozorište Sarajevo - “Otac na službenom putu” Olivera Frljića SARTR - “Pismo iz 1920” Olivera Frljića Bosansko narodno pozorište Zenica -“Hipermnezija” Selme Spahić Na jučerašnjoj pres-konferenciji umjetnik iz Italije Saverio La Ruina govorio je o svom autorskom projektu “Dissonorata - Ubistvo iz časti u Kalabriji”, a koji je publika imala priliku pogledati preksinoć na sceni Kamernog teatra 55. - Kao muškarac, želio sam da dam glas ženama koje su bipod nazivom “Watch” u okviru Future MESS programa. Šta biste vi učinili da osjećate da unutar vas postoji više nego što se može vidjeti, osnovno je pitanje koje ovaumjetnica svojim performansom postavlja, a koje je i simbolično vezano za stanje u kojem se trenutno nalazi jedna od najznačajnijih institucijauBiH. M. Ču.

,==I = -55K

Plakalo: Program za 20. rođendan

Arslanagić: Četiri godine bio direktor

Scenograf Osman Arslanagić, kako doznajemo, više nije direktor najmlađeg sarajevskog pozorišta Sarajev-

Drugo dopunjeno dvojezično bosansko-englesko izdanje knjige “Slijepac pjeva svome gradu” (The Blind Man Sings to His City) jednog od najznačajnijih bh. pjesnika, akademika Abdulaha Sidrana objavljeno je u biblioteci “Harfa”, a u izdanju Međunarodnog centra za mir Sarajevo. Knjiga “Slijepac pjeva svome gradu” bit će predstavljenana međunarodnimsajmovima knjiga u Frankfurtu, Beogradu i Zagrebu i na posebnim promocijamau Sarajevu i evropskim kulturnim prijestonicama, saopćeno je iz Međunarodnog centra za mir. M. Ču.

’5EAF=? FAL= ILA CH=@K’ E = ACAI AEK

Dvojezično izdanje Sidranove knjige

Nova sezona SARTR-a počinje 11. novembra, kada će premijerno biti izvedena predstava “Zečija rupa” u režiji Roberta Raponje. U predstavi će igrati petero glumaca: Selma Alispahić, Alban Ukaj, Jasenko Pašić, Maja Salkić i Halima Mušić. skog ratnog teatra SARTR. Arslanagić je na ovoj funkciji bio od 2007. godine, a do promjene je došlo jer je Ministarstvo za kulturu i sport 

L= IA= K LA>HK

Kantona Sarajevo, kako se pretpostavlja, odbilo neke njegove izvještaje o realizaciji programa i finasiranja. Ovo nam je kazao Safet Plakalo, koji je imenovan za v. d. direktora SARTR-a.

Osman Arslanagić nije želio mnogo govoriti o ovom slučaju. Samo nam je napomenuo da je njeko će biti novi direktor SARTR-a - kaže Plakalo, koji je i osnivač SARTR-a.

)HI==CEć FL KHEH=

mu ustvari istekao mandat i da je opet konkurirao za mjesto direktora SARTR-a.

Upravni odbor
Konkurs za novog direktora ovog hrama kulture još je u toku. - Ja sam 2007. godine odbio odluku da budem i dalje direktor ove značajne institucije jer se tada nisam osjećao zdravstveno sposobnim da obavljam tu funkciju. Sada sam prihvatio tu ulogu jer je to trebao biti neko iz umjetničkog ansambla i na kraju je mene Upravni odbor imenovao. Prihvatio sam imenovanje i zbog toga da donekle imam uvid u to

Rimejk predstave
Ističe i da je njegov primarni motiv zbog kojeg je prihvatiomjesto v.d.direktora taj što SARTR iduće godine slavi 20 godina postojanja. - Povodom toga planiramo program čiji sam ja autor, a koji će trajati od početka naredne godine pa negdje do septembra. Predvidjeli smo za septembar i rimejk naše temeljne predstave

“Sklonište” - pojasnio je Plakalo. Dodaje da očekuje da će se na konkurs prijaviti veliki broj onih koji bi željeli doći na direktorsko mjesto koje je izazov u vremenu u kojem živimo. Također kaže i da se politika nikada nije miješala u funkcioniranje SARTR-a ukoliko nije trebala neka pomoć. Ime novog direktora SARTR-a trebalo bi biti poznato po završetku konkursa koji će trajati još 10 do 15 dana. M. ČUSTOVIĆ 

A= @EAA čEE A >AL=?
Sidran: Posebne promocije

U Travniku održan simpozij “Andrić 100/50”

Spec 
”Prava žena s invaliditetom kroz umjetničko izražavanje” naziv jeprojekta uokviru kojegje utrebinjskom Domukulture otvorena izložba radova nastalih na Prvoj likovnoj koloniji žena 2011., održanoj u aprilu u banjalučkoj galeriji UDAS. Izložbom u Trebinju predstavljena su 24 likovna rada, rađena uglavnom tehnikom ulje na platnu i akril. Radovi s Prve likovnekolonije žena bit ćepredstavljeni na izložbamau BanjojLuciiSarajevu. P. M.

U Travniku, rodnom gradu nobelovca Ive Andrića, jučer je održan simpozij “Andrić 100/50 - Od mladalačke lirikedo Nobelovenagrade”, koji su organizirali Središnja uprava HKD “Napredak” iz Sarajeva i Podružnica Travnik. Simpozij jeupriličen povodom 100 godina od prve objavljene Andrićeve pjesme i povodom 50 godina od dodjele Nobelove nagrade za književnost. Simpozij je okupio više uglednih profesora koji su govorili o raznim aspektima života nobelovca Andrića. - Andrić, HKD “Napredak” i Travnik su vezani pupčanom vrpcom. Utemelji-

telji “Napretka” su bili ljudi iz Travnika prije stotinu i nešto godina. Andrić je rođen u Travniku. Andrićje biostipendista “Napretka” i ko zna kakva bi bila njegovasudbina da se nije “Napredak” pobrinuo za njegovo školovanje. Dakle, svejevezano -kazaojeŽelimir Uzelac, predsjednik HKD “Napredak”Travnik. Učesnike simpozija pozdravili su Bajro Makić, premijer SBK, i načelnik općine Admir Hadžiemrić. - Mi u Travniku, za razliku od mnogih drugih, nemamo dilemu čiji je Andrić. Andrić je naš - naglasio je Hadžiemrić. K. K.

Sa simpozija o Andriću

panorama
Dnevni avaz nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011.
Oli­ er­Fr­ji} v l

Eksklu­ i­ na­ispo­ i­e­ t zv vj s Sa­ je­i­Da­ ­­a­Po­ o­ i}a n rij p v

Bosna se promijenila, ali je volim
Adi­i­Eldin­ Adi­o­ i} l v

Bra}a u dresovima gradskih rivala

et­ p ­t li­m v l ad Amra­Si­l ­j `i}­l Ha­id­Mu­s o­ i}­l Cane­Kosti}­l Re­ o­r a`a:­Pu­k

(Fo­o:­I.­[ebalj) t

Da je `iv, Davorin bi mo`da oti{ao iz Sarajeva

2
Robert Krajinovi} i Elmir Juki}

Dnevni avaz, nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011.

Razgovor glumca i reditelja
Zeni~ki glumac Robert Krajinovi} i sarajevski reditelj Elmir Juki} susreli su se na ulicama glavnog grada Bosne i Hercegovine. S obzirom na to da Juki}, najpoznatiji po seriji „Lud, zbunjen, normalan“, uveliko radi na filmskoj adaptaciji kultne predstave „@aba“, nije isklju~eno da su dvojica umjetnika ovom prilikom razgovarala o eventualnom anga`manu Krajinovi}a u ovom ambicioznom H. P. projektu.

Pa{ovi} u {etnji Ba{~ar{ijom (Foto: Ja-Sa)

Bh. reditelj Haris Pa{ovi}

Krajinovi} i Juki}: Susret u Sarajevu

(Foto: Ja-Sa)

Ugodna {etnja nakon brojnih predstava
Nakon {to je sarajevskoj publici prikazao predstavu „Ru`e za Anu Terezu/Fudbalske pri~e“, jedan od najuspje{nijih pozori{nih reditelja u Bosni i Hercegovini Haris Pa{ovi} posljednje tople sun~ane dane u protekloj sedmici iskoristio je za {etnju Ba{~ar{ijom. Kako je i sam nedavno kroz smijeh rekao da se nikada ne odmara, pokazuje i to da }e nakon 51. internacionalnog festivala MESS uslijediti bh. premijera ove predstave, koja je namijenjena svima onima koji vi{e vole pop-folk muziku od pozori{ta, a to je ve}ina ljudi u BiH. Ad. K.

Umjetnik obilje`ava tri decenije stvarala{tva

Hebibove izlo`be uskoro u Mostaru i Tuzli

Poznati akademski slikar Adin Hebib, Mostarac koji `ivi u Sarajevu, predstavio je prije nekoliko dana izlo`bu slika u Galeriji Muzeja grada Zenice. Iste ve~eri predstavljeni su i radovi njegove najbolje prijateljice Edine Seleskovi}, kiparke koja `ivi u Njujorku, a porijeklom je iz Tuzle, te nakit k}erke Mije. Hebib je obilje`io tri decenije uspje{nog stvarala{tva, a kako je naglasio, uskoro bi (Foto: J. Had`i}) trebale uslijediti i iz- Seleskovi} i Hebib: Dru`enje nakon izlo`be lo`be u Mostaru i Tuzli. Zanimljivo je da se na njegovoj izlo`bi okupio i veliki broj poznatih bh. li~nosti, a na{ fotoreporter uslikao ga je u dru{tvu s Edinom ispred hotela u Ad. K. centru Zenice.

Davor Ebner

Dru`enje sa sinom

[pica
Lijepo vrijeme koje je ove sedmice vladalo u Sarajevu, pjeva~ Davor Ebner odlu~io je iskoristiti kako bi sa osmomjese~nim sinom {etao gradom. [to se ti~e Ebnerovog muzi~kog anga`mana, u predstoje}im mjesecima o~ekuje ga serija nastupa, na kojoj }e njegova grupa „Regina“ promovirati dugoo~ekivani album jednostavnog naziva H. P. „Sarajevo“.

Maja Vu~i}, biv{a ~lanica „Divasa“

Poslijepodne sa prijateljicom
Nekada{nja ~lanica `enskog hrvatskog benda „Divas“ Maja Vu~i} popila je kafu na zagreba~kom Cvjetnom trgu. Iako svoje slobodno vrijeme najvi{e popunjava dru`enjem s k}erkicom Gitom, Maji je ovog puta dru{tvo pravila prijateljica, koja se uporno poku{avala sakriti od brojnih fotoreportera. Na kraju su odlu~ile ignorirati medije, opustile se i u`ivale na suncu. Ad. K.

Ebner: O~ekuju ga brojni nastupi
(Foto: Ja-Sa)

Harizmati~ni hitmejker u trenucima odmora

Dan redovno po~inje u „Be~koj kafani“
Nazif Gljiva zauzet je posljednjih dana zavr{nim pripremama za manifestaciju „BH muzi~ki Oskar“, koja }e se 13. oktobra odr`ati u Skenderiji. Harizmati~ni hitmejker ve} godinama svaki dan po~inje kafom u „Be~koj kafani“ hotela „Europa“, nakon ~ega slijedi prelistavanje novina, ali i razgovor sa prijateljima o aktuelnim de{avanjima na estradi. Poslije toga, u ve}ini slu~ajeva slijedi {etnja Ba{~ar{ijom i odlazak u stan u sarajevskom naselju Dobrinja na zaslu`eni D. Z. odmor.

Vu~i} na Cvjetnom trgu

Gljiva ispred hotela „Europa“ (Foto: S . Jordamovi})

Dnevni avaz, nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011.

3
Tata bi bio pon osan na mene Dario

isu bi bilo da mu n Bolje ni dali ulicu

Kemal Monteno nam se ne javlja
Adin Hebib jedan je od rijetkih koji je ostao uz porodicu Popovi}. - On nam je pomogao kao niko, a najmanje ga poznajem od svih Davorovih prijatelja. I, naravno, tu je Tomo Ka{ljevi} te Nuko Grebovi} - govori Sanja. Na upit javlja li im se Kemal Monteno, koji je bio jedan od najboljih Davorinovih prijatelja, Sanja je odgovorila: - Kratko i jasno, ne javlja se.

dobio uliDa je Davorin Sarajeva, cu na periferiji a iz novial Sanja je dozn i da se tu , i to iz vijest na desio sudar. iz epice- On je ~ovjek Bolje bi ajeva. icu. Da je on to ti ntra Sar dali nikakvu ul i ni lo da mu nisu sin ni ja nismo bili u toj ulic bi .. Ni moj do`ivio. ri Sanja. `elimo - govo

je zavr{io Ekonomskog prvu godinu fa je uspje{no tr kulteta, dugo en ka`e da mu je irao ko{arku i ocem ne mo` ~esto `ao {to s e podijeliti svoj uspjehe. e - Lijepo je kada ta s vama. Sig su mama i taur tata bio ponosa an sam da bi sve bi bilo lak{ n na mene. I nas s nama - e da je tata dagovori Dario.

EKSKLUZIVNO Supruga Davorina Popovi}a prvi put progovorila za medije

Da je Davor `iv, mo`da bi se iselio iz Sarajeva
Zabranila sam kori{tenje imena svog mu`a, ka`e Sanja Popovi} Sinu i meni mnogo su obe}avali, ali ni{ta od toga Tatina slika u bolni~kom krevetu ~esto mi je pred o~ima, ka`e Dario, koji je imao deset godina kada je izgubio oca
srcu Sarajeva - na potezu izme|u FISa i zgrada u Mis Irbinoj - odvijao se `ivot jedne od najve}ih muzi~kih legendi na ovim prostorima Davorina Popovi}a. FIS je bio omiljena Pjeva~eva kafana, a `ivio je u svega nekoliko koraka udaljenoj zgradi. Upravo tu smo se susreli s Davorinovom suprugom Sanjom i sinom Dariom. Svih deset godina, koliko je proteklo od Davorinove smrti, Sanja nikada nije govorila za medije. Salijetali su je sa svih strana, ali je njen odgovor uvijek bio - kategori~no ne.

U

Suze i pjesme
I nama je rekla isto kada smo se prije nekoliko dana susreli kod Parka Mirze i Davorina. Zbog sina je, ka`e, pristala samo na

fotografisanje. Ipak, pozvali smo je da sinu pravi dru{tvo dok razgovaramo s njim i da u FIS-u svi zajedno popijemo kafu... I izme|u dva gutljaja kafe i duhanskog dima pri~a je krenula spontano i udovica Davorina Popovi}a otvorila nam je srce. - U javnost nisam izlazila ni kada je Davorin bio `iv. Ni on nikada nije pri~ao o svom privatnom `ivotu. Mi smo bili porodica koja je `ivjela sasvim normalnim `ivotom govori Sanja, koja u Sarajevu radi kao pravnica. I onda se to sve sru{ilo u junu 2001. godine. Davorin je nestao tako brzo, kao da ga je neko ukrao. Sanja je ostala sama sa desetogodi{njim sinom. I nije joj bilo lako. Godinama su se znani i neznani kitili imenom „Indexa“ i Davora, pro-

Sanja i Dario Popovi}: Mnogi su zaboravili Davorina

(Foto: I. [ebalj)

Tetka i koncert
- Deset godina od Davorinove smrti stra{no je brzo proletjelo. Nevjerovatno - govori Sanja. Ona }e u srijedu biti u „Cinemasu“ na koncertu kojim }e biti odata po~ast preminulim ~lanovima „Indexa“. Dario ka`e da bi on volio oti}i i u Beograd. - Moja tetka, tatina sestra, `ivi tamo. Kod tetke sam ~esto, ali na koncertu u Beogradu jo{ nisam bio - govori Dario.
Davorin Popovi}: Legendarni pjeva~ umro je 18. juna 2001.

gla{avali se njihovim prijateljima, organizirali razne manifestacije, koristili se ugledom ovog velikog pjeva~a i grupe... Jedina manifestacija koju porodica Popovi} podr`ava je ona koju posljednjih godina organizira Tomislav Ka{ljevi} „Indexi i prijatelji“, a koja }e 14. oktobra biti uprili~ena u sarajevskom „Cinemasu“ te dva dana poslije u Beogradu. - To je koncert posve}en „Indexima“ i drago mi je da je Ka{ljevi} to organizirao onako kako treba, za razliku od ostalih, kao {to su Josip Dujmovi}. Ali, ja sam to zabranila! Ne mo`e se tako koristiti ime Davorina Popovi}a i na koncu sam to osigurala u Institutu za za{titu intelektualnog vlasni{tva. A ovo {to Tomo radi, zaista je lijepo. Ono {to su „Indexi“ ostavili, slu{at }e jo{ mnoge generacije poslije nas - govori Sanja.

Ko{arka i muzika
Dario je od oca naslijedio ljubav prema ko{arci, ali se u muzici ba{ ne pronalazi. - Pjevao sam u {kolskom horu pa sam po~eo mutirati... Ne{to me muzika ba{ ne privla~i. Ali, muzika „Indexa“ je klasika. Nikoga nisam upoznao da mi je ne{to ru`no rekao za „Indexe“ - govori nam Dario, ne kriju}i ponos. Na nekim od koncerata na kojima su biv{e jugoslavenske zvijezde pjevale hitove „Indexa“, bili su Sanja i Dario. Davorinovim najbli`ima to nije bio koncert nego emotivni do`ivljaj koji dira direktno u srce. - Suze je te{ko zadr`ati. Najte`e mi padne prva pjesma - govori Sanja. Ne krije razo~arenje ljudima i institucijama. Mnogi su, ka`e, zaboravili Davorina. - Ljudi iz drugih biv{ih jugoslavenskih republika mnogo ga vi{e cijene nego ovdje. I spremniji su pomo}i. [to se ti~e izvo|a~kih prava, ja ovdje nemam ni{ta, dok nam ne{to {alju iz Hrvatske. Danas svi govore: „Ja sam bio Davorinov prijatelj.“ Mrtva usta ne govore, ali ja znam da su njegovi prijatelji, uglavnom, umrli. Mnogo se obe}avalo - te koncert za porodicu, te da }e dijete dobiti penziju... Ni{ta od toga nije bilo ogor~eno iznosi Sanja. Prodala je imanje svojih roditelja i dokupila suprugov sta` kako bi njihov sin dobivao makar minimalnu penziju. - Evo, niko me nije pitao ni

za ovaj spomenik u Parku. Meni se ovo nije svidjelo, ali nisam se pitala. Nikada ovo ne bih dozvolila. Ne znam koliko je para ovdje ulo`eno, radije bih to dala u humanitarne svrhe. Davor bi sigurno tako `elio i ne znama kako bi on reagirao da je ovo vidio otvoreno govori Sanja. Na{ razgovor sa Sanjom Dario je nenametljivo pratio sa strane. Kao da je u svakoj rije~i saznavao ne{to novo o ocu. Jer, imao je samo deset godina kada ga je izgubio. - Vidio sam kakvi su ljudi. Sada prepoznajem dobre i lo{e. Ne sje}am se mnogo toga vezano za oca, ali mi je nekoliko scena ostalo upe~atljivo. Kada je dolazio u Belgiju za vrijeme rata na moj 4. ro|endan... Nikada ne}u zaboraviti kada sam prije ekskurzije i{ao tati u bolnicu... To mi je ~esto pred o~ima - govori Dario.

Sve se promijenilo
Gor~inu koju u sebi nose Sanja i Davor, ostavljaju ispred vrata svog doma. U svoja ~etiri zida ~uvaju uspomenu na svog Davorina. Sje}aju se lijepih, zajedni~kih trenutaka. No, muzika „Indexa“ rijetko se ~uje u njihovom domu, jer bi se, kako Sanja ka`e, uz pjesme bacila u neka raspolo`enja... - Suze ~uvam za ku}u, a s osmijehom izlazim na ulicu - dodaje Sanja. Na kraju ove pri~e, koja, uz sje}anje na lijepa vremena, nosi i dozu razo~arenja, Sanja Popovi} nam je rekla: - Sve se ovdje promijenilo. Ni{ta vi{e nije kao {to je bilo. Da je Davor `iv, mo`da bi se na kraju ~ak i iselio iz Sarajeva. Ne znam...
L. SARAJLI]-RAMOVI]

4
MOJ CD PLAYER
1. „Back to black“ - Amy Winehouse 2. „Rolling in The Deep“ - Adele 3. „Mama“ - „II Divo“ 4. „I Wrote The Book“ - Beth Ditto 5. „Living On My Own“ L. K. - Freddie Mercury

Dnevni avaz, nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011.

ALEKSANDAR HR[UM

Ne voli da rasipa novac
Uprkos popularnosti i zavidnom bankovnom ra~unu, glumica Kirsten Danst (Dunst) ne voli skupe stvari poput drugih poznatih li~nosti. Ona je izjavila da zna raspolagati novcem i da ve} godinama uspje{no {tedi. Kirsten voli da provodi vrijeme sa svojom porodicom. Dok druge zvijezde kupuju skupe automobile, vile na Beverli Hilsu i dijamante, ova glumica najve}i dio honorara za film voli da u{tedi. Svoj `ivot opisala je kao miran i skroman. - Imam dobar posao i ljudi mi zbog toga pripisuju odre|eni stil `ivota, ali ja dr`im glavu ~vrsto na ramenima. Dobra sam s novcem i izdr`avam svoju porodicu - rekla je glumica, koja `ivi u jednosobnom stanu u Njujorku. - Jedan od hobija mog oca je vino, pa je uvek bilo dio na{eg `ivota. Za nekog toliko sitnog kao {to sam ja, nije me ba{ lako napiti. To je prili~no dobar talenat, ali sa druge strane nisam spremna da se takmi~im sa nekim - glumica Ema Votson o opijanju

Kirsten Danst

Muzi~ar o svom novom materijalu
Maajka: U`ivam u novim pjesmama

Prokletstvo je kada bend ima `enskog izvo|a~a. Nakon odre|enog vremena, javio se trend da „Magazin“ svakih nekoliko godina promijeni pjeva~icu, a publika tra`i da bude ista kao Jelena mala, plava i krhka. Namjerno sam probao s Ivanom Kova~, ali ljudi ne `ele taj tip izvo|a~a hrvatski muzi~ar Ton~i Hulji}.

Korman: @eljela biti arheolog

Prespavala sam reportersko javljanje
Lijepa voditeljica TVSA Naida Korman u rubrici „Razotkrivanje“ otkrila je koji `ivotni san `eli ostvariti, {ta smatra svojom najve}om vrlinom i druge zanimljivosti.

? Kao djevoj~ica, `eljeli ste postati...? ? @ivotni san koji `elite ostvariti je...?
najvi{e obradovao?


Maajka: Od panike do ljubavi
ajpopularniji regionalni hiphop muzi~ar Edo Maajka obratio se svojim fanovima s novostima o svom novom albumu „[trajk Mozga“. Pored liste 14 pjesama, na svom profilu na Facebooku objavio je {ta mo`emo o~ekivati od albuma, ko je sve radio na njemu te kada ga mo`emo o~ekivati na tr`i{tu. - Dragi moji, oprostite {to sam vas zapostavio, ali iskreno, nije bilo ni~eg novog u mojoj karijeri {to bih vam mogao re}i. Radilo se dosta u posljednjih nekoliko

Arheolog.

N

mjeseci i ve} nekoliko sedmica u`ivam i preslu{avam ovaj svoj novi materijal, koji vrlo uskoro planiram izbaciti. Na albumu vas o~ekuje veliki spektar tema kojima sam se pozabavio, od panike do ljubavi. Ima tu svega, od bitova stare {kole, regea, denshala, dabstepa, tvrdog rok rifa do zezancije o narodnjacima stoji na profilu. Album bi trebao biti na tr`i{tu do decembra ove godine, a koncertna promocija uslijedit }e na proAd. K. lje}e 2012.

Mene sve baca u tro{ak, mene disanje zraka baca u tro{ak. Ja sam hodaju}i tro{ak. Tako da... ja ne znam vi{e, kud god da se okrenem, sve je tro{ak. Da se moj de~ko po~ne {minkati, zabrinula bih se da me vara s nekim frajerom. Ne bi mi ba{ bilo svejedno kada bih vidjela da mi krade puder novinarka i manekenka Fani Stipkovi}.

? Koji Vas je doga|aj u `ivotu do sada
Kada sam postala sestra.

Biti dobra k}erka, sestra, majka i `ena.

do`ivjeli u karijeri?

? Koja je najve}a neugodnost koju ste ? Smatrate li da imate ikakvu manu na ?
Prespavala sam reportersko javljanje.

svom tijelu?

Imam, kao i svaki ~ovjek, pogotovo `ena.
[ta je Va{ najve}i adut u zavo|enju pripadnika suprotnog spola?

? Jeste li pristalica veza za jednu no}?
stvo u tri rije~i?

Osmijeh. Ne.

? Opi{ite svoje prvo seksualno isku? Biste li se razgolitili za neki mu{ki ? [ta smatrate svojom najve}om vrlinom?
Iskrenost.
L. K.

Nemam komentar. Ne.

~asopis?

Spektakli

Spektakli

Spektakli...

Naomi poha|a kurs
Naomi Kembel (Campbell) priznala je da ide na kurseve za

Doerti ne ide u zatvor
Piter Doerti (Peter Doherty) priznao je da je razbio prozor prodavnice u Regenzburgu, ali je porekao da je ukrao gitaru i plo~e. Tu`ioci u bavarskom gradu odbacili su sve optu`be. Nakon {to je iza{ao iz zatvora zbog posjedovanja kokaina, Doertiju je zbog ovog prekr{aja prijetila kazna do pet godina zatvora u slu~aju da bude optu`en.

D`oan otkrila Gven senzualna eliksir mladosti plavu{a
D`oan Kolins (Joan Collins) tvrdi da nikada nije bila na estetskoj korekciji. Engleskinja `ali kolegice ovisne o „plasti~aru“. Ako zaista nikada nije bila „pod no`em“, mora joj se odati priznanje za odli~an izgled. Glumica je nedavno otkrila kako nikada nije bila intimna sa mu{karcem starijim od 42 godine, izgleda da je to njen eliksir mladosti. Ameri~ka pjeva~ica Gven Stefani (Gwen), biv{a ~lanica grupe „No Doubt“, zablistala je na predstavljanju knjige italijanskog kuhara. Navikli smo je gledati u trapericama i obi~nim majicama pa nas je ovog puta zaista iznenadila. Senzualna plavu{a ima 42 godine, a izgleda poput dvadesetogodi{njakinje!

Robi `eli djecu
Vrijeme opijanja i ludovanja daleko je iza pjeva~a Robija Vilijamsa (Robbie Williams). Sada je sasvim posve}en svojoj supruzi Ajdi Fild (Ayda Field), s kojom `eli {to prije dobiti djecu. - Ona `eli cijeli nogometni tim, a ja `elim dvoje djece, curicu i dje~aka koje }emo nazvati Vudi (Woody) i Soni (Sonny) - izjavio je popularni pjeva~. Robi i Ajda vjen~ali su se u avgustu pro{le godine.

savladavanje bijesa, a otkrila je i da je takvo pona{anje djelimi~no uzrokovano kokainom. Slavna manekenka nedavno je predstavila i svoju kolekciju traperica. Gdje god se pojavi 41-godi{nja Naomi, uprkos godinama, i dalje izgleda za svaku pohvalu.

Naida Korman

Info

RAZOTKRIVANJE

Dnevni avaz, nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011.

5

Kult_art izlog

INTERVJU Reditelj Oliver Frlji} za „Dnevni avaz“

Bosna se promijenila, ali je veoma volim
Predstavama „Otac na slu`benom putu“ i „Pismo iz 1920“ ve~eras }e se predstaviti publici MESS-a Moja predstava „Turbofolk“ prva je progovorila o poku{aju Hrvatske da izvr{i agresiju na dio teritorije BiH
rvatski reditelj bh. porijekla Oliver Frlji} svojim dvjema predstavama „Otac na slu`benom putu“ na sceni Narodnog pozori{ta Sarajevo i „Pismo iz 1920“ u SARTR-u ve~eras }e se predstaviti publici ovogodi{njeg Internacionalnog teatarskog festivala MESS. Frlji}, koji je ime dobio po poznatom hrvatskom TV voditelju Oliveru Mlakaru, genijalac je prema mi{ljenju mnogih, ali postoji i nekolicina onih koji tvrde suprotno, optu`uju}i ga i nazivaju}i mrziteljem svega {to je povezano s njegovom rodnom Bosnom. O tome se i prethodnih dana govorilo u medijima zbog „kulturnog“ skandala Frlji}a s bh. glumcem Emirom Had`ihafizbegovi}em.

Knjiga

Sevdalinka
Knjiga „Sevdalinka“ Aj{e Kulin, turske autorice bosanskog porijekla, govori o predratnim doga|ajima na podru~ju Jugoslavije, danima bu|enja ultranacionalizma, o po~etku i prve tri godine rata. Doga|aji opisani u romanu imaju dokumentarnu pozadinu. Svi likovi, osim onih historijskih i politi~kih li~nosti, izmi{ljeni su. Kulin je knjigu posvetila ponosnim i izmu~enim Bo{njacima, koji ve} osamsto godina juna~ki vode borbu za opstanak, i svome ocu.

H

tu“ prema tekstu Abdulaha Sidrana, a u izvedbi beogradskog „Ateljea 212“. Kako su pisali neki mediji, predstava pokazuje odre|eni historijski i politi~ki trenutak, ~ije }e naslije|e u velikoj mjeri odrediti na~in raspada biv{e Jugoslavije. Recite nam ne{to vi{e o ovom djelu i Va{oj saradnji sa Sidranom?

je bilo re}i ono {to se nije doga|alo u hrvatskom pozori{tu devedesetih. Ta nespremnost teatra da se suo~ava sa problemima koji su bili oko nas, odredila me je da se bavim pozori{tem, koje ne}e ignorirati dru{tvenu stvarnost oko

Uloga i mo}
U predstavi „Bu|enje prolje}a“ obru{avate se na Crkvu, {to je u Hrvatskoj izazvalo razne polemike, a ovih dana s glumcem Emirom Had`ihafizbegovi}em polemizirate o ratnohu{ka~kim parolama.

- Imao sam sjajnu saradnju sa Sidranom. Na{ susret u Zenici, stvari koje mi je on rekao o nastanku i povijesti tog komada, odredili su i moju rediteljsku koncepciju. Kako je glavni lik neka vrsta pi{~evog alter ega, po~eo sam razmi{ljati kako bi to izgledalo kada bismo cijelu pri~u ispri~ali iz perspektive tog ~ovjeka danas. Dakle, ako pri~u zapo~inje neko ko je u vrijeme Rezolucije Informbiroa imao osam godina. Sidran je sve vrijeme projekta bio na raspolaganju, slao mi je svoju prozu i tako mi pomogao da upotpunim mozaik jednog vremena i na~ina na koji je on do`ivio to vrijeme.
Budu}i da je MESS takmi~arskog karaktera, o~ekujete li neku nagradu i {ta one, ina~e, predstavljaju za Vas?

Politi~ka oligarhija
Nisu Vam strane ni dje~ije predstave. Koje su to poruke koje `elite poslati najmla|ima?

CD

- Najva`nije mi je da ne pristaju na konformizam, koji im name}u sve institucije oko njih od {kole pa nadalje. Ne `elim da moje dje~ije predstave u~estvuju u odgajanju poslu{nih gra|ana, jer zbog toga imamo dru{tvo kakvo imamo. Time se samo perpetuira stanje koje imamo. Zbog toga je u Bosni mogu}e da jedna politi~ka oligarhija, uz sve njene katastrofalne rezultate, vlada ve} dvadeset godina. nas. @alosno je to {to u Hrvatskoj jo{ nemamo predstavu koja bi tematizirala ubistvo ~etrnaestogodi{nje Aleksandre Zec, koje se dogodilo pod pokroviteljstvom najvi{eg dr`avnog vrha. Moja pre-

Te{ke boje
Od sutra je u prodaji novi album Gorana Bareta i „Majki“ - „Te{ke boje“. Tekstove deset pjesama na ovom albumu potpisuje Bare, dok je muziku, uz Damira Trkulja [ilju, radio i gitarista grupe „Gatuzo“. Uz Bareta, u novoj postavi „Majki“ su Zoran ^ali} (gitara), Damir [omen (bubnjevi), Mario Ra{i} (bas-gitara) i Viktor Lipi} Lipa (klavijature). Pjesme na novom albumu su: „Te{ke boje“, „@ivot je osje}aj“, „Divlji cvijet“, „Pozovi me u no}“, „Moja je ljubav“, „Depresija“, „Gubim se“, „Naivan sam“, „Nisam tvoj“ i „Ona“.

- O gospodinu Had`ihafizbegovi}u ne bih vi{e, jer je njegova komunikacija ispod svake civilizacijske razine. „Bu|enje prolje}a“ predstava je koja je postavila pitanje uloge i mo}i Crkve u dana{njem hrvatskom dru{tvu. U tom kontekstu sam progovorio o nizu vazalskih zakona koje je Republika Hrvatska potpisala s Vatikanom. Zahvaljuju}i tim zakonima, Katoli~ka crkva ima povla{ten polo`aj u hrvatskom dru{tvu, a da ne govorim o koli~ini novca koji se izdvaja iz dr`avnog bud`eta za nju. Mislim da su ti zakoni sramota za jednu sekularnu dr`avu. Potpisivanje tih zakona Slovenija je odbila. No, HDZ

Frlji}: Bosanac koji `ivi u Hrvatskoj

ih je, kalkuliraju}i kako mu Crkva ipak donosi znatan dio bira~a, potpisao. Tu sam, tako|er, govorio i o ratnohu{ka~kom diskursu Crkve u proteklom ratu, ali i o nizu pedofilskih skandala koji potresaju Crkvu na me|unarodnom i doma}em planu.
Ro|eni ste u Travniku, a od 1992. godine ne `ivite u Bosni. Mo`ete li napraviti pore|enje Bosne nekada i danas. [ta je, zapravo, Bosna za Vas?

kon rata. Bosnu veoma volim, ali to ne zna~i da sve ono {to je u njoj negativno ne}u kritizirati bez obzira na nacionalni ili bilo kakav drugi predznak.

- Meni je dovoljna ~ast to {to ve} tre}u godinu zaredom sudjelujem u MESSu i ne bavim se nagrada-

Vremena nikad dosta
Porodi~an ste ~ovjek pa je neizbje`no pitanje kako se tu snalazite, imate li dovoljno vremena za svoju k}erku i djevojku Danijelu Trbovi}?

DVD

Sjajna saradnja
Na ovogodi{njem MESS-u predstavit }ete se sa dvije predstave. Jedna od njih je „Pismo iz 1920“ Ive Andri}a. Shvata li publika poruku Va{e predstave?

- Vremena nikad dosta. Pro{le godine sam samo tri mjeseca proveo u Zagrebu, jer sam radio u cijelom regionu. Ali, mislim da je mnogo va`nije kako se provodi zajedni~ko vrijeme. U nekom narednom vremenu imat }u manje anga`mana pa mislim da }e biti mnogo vi{e vremena. ma. Drago mi je da }e ove godine sarajevska publika imati priliku pogledati dvije moje predstave, kao i da sam na Festivalu na kojem nastupaju mnogi doma}i i strani autori, koje veoma cijenim. dstava „Turbofolk“ prva je progovorila o poku{aju Hrvatske da izvr{i agresiju na dio teritorije BiH. Ljudi, zbog aktuelnosti i direktnosti pozori{ta kojim se bavim, ~esto previ|aju ono {to se doga|a u njegovom scenskom jeziku. Ali, mislim da je gotovo s koncepcijom teatra koju smo naslijedili od gra|anske drame, konvencijom ~etvrtog zida, koji zatvara o~i za ono {to se doga|a u dru{tvu koje stoji iza tog ~etvrtog zida. Sve to tra`i i odgajanje jedne nove publike.
M. ^USTOVI]

- Bosna se promijenila. Najprije ratom, a onda i tranzicijskim procesima na-

Ovisan o radu
Kako se odmarate?

- Na`alost, sve mi je te`e odmarati se, jer sam postao ovisan o radu. ^ak i poku{aji ~itanja koje ne bi bilo direktno povezano sa projektom koji trenutno radim, postaju prostor u kojem razvijam neke nove ideje. Trenutno ~itam Babeljovu „Crvenu konjicu“, a pripremam se da ponovno pro~itam i „Golu godinu“ Borisa Piljnjaka, jer sljede}e godine radim Aristofanove „Ptice“ u Ateljeu 212. Muzika me uspijeva odmarati, ali i nju slu{am dok vozim ili pi{em. Rijetko nalazim vrijeme da samo sjednem i slu{am neki album.

- Moja predstava nema jedinstvenu poruku. U njoj }e svako vidjeti ono {to nosi u sebi. Prikriveni {ovinista u njoj }e vidjeti napad na svoj narod. Neko umoran od politi~kih i medijskih la`i, u kojima Bosna grca, vidjet }e poku{aj borbe s tim. „Pismo iz 1920“ poku{ava govoriti o stvarima direktno, imenovati probleme, a ne skrivati se iza velikih metafora koje stidljivo optu`uju, a za koje nam treba pola predstave da ih de{ifriramo.
Druga predstava koju }e festivalska publika imati priliku pogledati je „Otac na slu`benom pu-

Ostavljeni
Film „Ostavljeni“ u re`iji Adisa Bakra~a i produkciji producentske ku}e „Heft“ iz Sarajeva, za koji je scenarij napisao Zlatko Top~i}, opisuje posljedice rata i postdejtonsku tranzicijsku Bosnu i Hercegovinu. Ostvarenje je svjetsku premijeru imalo na presti`nom Festivalu u Karlovim Varima, a nastajalo je od 2005. godine. Tony Grga igra glavnu ulogu, a ostale uloge tuma~e Mirsad Tuka, Mira Furlan, Dragan Marinkovi}, Mirela Lambi}, Zijah Sokolovi}...

Dru{tvena stvarnost
Va`ite za najintrigantnijeg reditelja sa prostora biv{e Jugoslavije. Kako to komentirate?

- Nemam neki poseban komentar. Radim ono {to mislim da trebam raditi. U bitnom me je odredilo ono {to se doga|alo ili bi ta~ni-

6

Dnevni avaz, nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011.

Info
Bunde za mlade
Mo`da oni koji se vole utopliti ili eksponirati pravim krznom, nisu svjesni {ta na sebi nose. Zastra{uju}i je podatak da je za samo jednu bundu od ~in~ila potrebno ubiti od 200 do 250 tih `ivotinja. Karl Lagerfeld, prvo ime mo-

Ove zime ugrijte se - krznom
K
rzno ili volite ili ne volite. U tom segmentu ukusa nema mnogo dilema. No, ove jeseni i zime krzno }e se sigurno nositi mnogo vi{e nego posljednjih godina. Brojni modni kreatori i modne ku}e predstavili su na modnim pistama odje}u od krzna kakva se ve} dugo nije mogla vidjeti. Iako je PETA svojim djelovanjem poku{ala zabraniti upotrebu prirodnog `ivotinjskog krzna za odje}u, mnogi modni kreatori ipak nisu odustali od „modnih krpica“ na~injenih od tih prirodnih materijala. Modni kreatori za svoju kolekciju jesen/zima 2011/2012. koristio umjetno krzno, {to je samo do odre|ene mjere ekolo{ki i prihvatljivo. Bilo kako bilo, krzno je ove sezone ono {to }emo gledati na ulicama, i to u razli~itim bojama i kombinacijama razli~itih stilova, od elegantnog preko le`ernog do rok ili hipi {ika. Kao {to je i bio slu~aj u protekloj godini, moda iz {ezdesetih i sedamdesetih godina pro{log stolje}a zaokupljala je ma{tu modnih kreatora, {to se ne}e promijeniti ni u nadolaze}oj sezoni. Osim toga, prona{li su inspiraciju i u dvadesetim, tridesetim i ~etrdesetim godinama pro{log stolje}a pa se

Trendovi sa modnih pista

REKLI SU
Beba Selimovi}

Po{tedimo `ivotinje
- Veoma volim `ivotinje i rado im prilazim na ulici, ako ih treba nahraniti ili odvesti veterinaru, tu sam. Lijepo je vidje- Selimovi}: Vje{ta~ka ti odjevni krzneni pr- krzna edmet. Prirodno krzno je lijepo, moram priznati, ali ima i dosta dobrih vje{ta~kih pa za{to se, onda, ne bismo i za njih opredijelili. Ljubitelj sam `ivotinja pa bih radije da ih po{tedimo.

Krzno je definitivno ono {to }emo ove sezone gledati na ulicama, i to u razli~itim bojama i kombinacijama razli~itih stilova, od elegantnog preko le`ernog do hipi

Amna KunovacZeki}

dne ku}e „Chanel“, zagovara upotrebu pravog krzna umjesto ekolo{kog. Ovaj pravi modni znalac na pitanja o upotrebi krzna uvijek se ogra|uje istim odgovorima: „U svijetu u kojem ve}ina ljudi jede meso, o no{enju krzna, ko`nih cipela ili torbica uop}e ne treba raspravljati, to mi je previ{e djetinjasto.“ Sve je vi{e primjetno da se trend bundi javlja i kod sve mla|e populacije, nekada smo ih povezivali sa starijim i ozbiljnim gospo|ama, ali su danas sve ~e{}e vi|ene i na mladim djevojkama. U modu su do{le bundice modernih krojeva osvje`ene istaknutim strukom, kapulja~om ili one kratkog kroja.

Ne mo`emo izbje}i
- Svakako sam protiv ubijanja `ivotinja, ali ako se mo`e zamijeniti nekim drugim materijalom, vje{ta~kim, to treba isko- Kunovac -Zeki}: Protiv ristiti. Mi, na`alost, ubijanja ne mo`emo izbje}i kori{tenje prirodnog krzna i ko`e. U svojoj garderobi nemam krzno, ali zato imam obu}u i ta{ne od prirodne ko`e. Na`alost, tako je, i grize me savjest zbog toga.
(Foto: Ja-Sa)

mo`e re}i da je retrostil definitivno u modi. Dugo, kratko, gusto, mekano, prirodno ili umjetno

krzno - sve se nosi, posebno krzneni kaputi, koji bi vas trebali grijati. Osim kaputa kompletno

na~injenih od krzna, tu su i oni koji na sebi imaju odre|ene krznene elemente - kragne, rukave...

STREET MODA Trendseterice na ulicama Sarajeva

Ljepotice koje igraju nasigurno
Sude}i prema fotografijama, kada je rije~ o odjevnim kombinacijama, Sarajke igraju nasigurno pa se ~esto zna dogoditi da nevjerovatno nalikuju jedna na drugu. Glavne odlike njihovog stila protekle sedmice bile su malo tamnije boje nego {to smo to mogli vidjeti prethodnih mjeseci. Kako smo jednom nogom uveliko u prohladnim i ki{nim jesenjim danima, ljepotice su se ve} uvukle u ugsice, ko`ne jakne, ogromne torbe i marame oko vrata. Ima i onih koje furaju stil s uskim d`ins hla~ama, kratkim jaknama te ko`nim ~izmama, ali je ve}ina decentna i fura sportsku eleganciju. Sarajke su poznate po tome {to nevjerovatno prate trendove, a to se mo`e i Ad. K. primijetiti.

1 2 5

Pop lista
Nina Badri} „Mama“ „Plavi orkestar“ i „Dubioza kolektiv“ „(R)evolucija“ Dino Merlin „Undo“ Massimo Savi} „Iz jednog pogleda“ Gibonni „Veslo na vodi“ Amir Kazi} Leo „Volim te svejedno“ Mirza [oljanin „Ne mogu podnijeti to“ Jasna Gospi} i @eljko Samard`i} „Sarajevo meni putuje“ Armin Muzaferija „Putujem“ Enes Uki} „Bolji svijet“

Dnevni avaz, nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011.

7

Od Elvisa do Hukera
Kakvu muziku slu{ate u posljednje vrijeme?

Uranijske ki{e
Posljednji studijski album „Partibrejkersi“ su snimili jo{ prije ~etiri godine, kada mo`emo o~ekivati novi CD?

Dado Topi}

Estrada

3 4

10

6 7 8 9

- Rokenrol, bluz, sve ono ~ime se mo`emo napiti u ovom `ednom vremenu. Slu{am D`erija Lija Luisa (Jerry Lee Lewis), Elvisa Prislija (Presley), D`ona Lija Hukera (John Lee Hooker), pa sve do ovih nekih novijih rokera... Dobrodo{lo je sve {to mo`e da te digne iz mrtvih u ovom svijetu nametnute ti{ine.

U dobrom dru{tvu

- Da, 2007. smo izdali nosa~ zvuka „Sloboda ili ni{ta“, s tim da smo u me|uvremenu, ta~nije pro{le godine, objavili koncertni album „Kr{ i lom“. Za novi album stvarno ne znam {ta da ti ka`em. [ta znam {ta }e sutra da donese. Do ju~er sam bio u jednom komadu, sada ve} nisam. Ljudi obolijevaju. Pokvarile su nas uranijske ki{e.

MUZI^ARI Zoran Cane Kosti}, frontmen „Partibrejkersa“

Pop prijedlog E. N. I. „Ostavljam ti usne“

1
2 3

Rok i alter lista
„Dubioza kolektiv“ „Making Money“ „Hladno pivo“ „Fotoaparat“ SARS „Mir i ljubav“ „Letu {tuke“ „Nikog nema tu“ Mar~elo i „Filteri“ „Mamica“ TBF „Uvik kontra“ „Zoster“ „Sve u svoje vrijeme“ „Vatra“ „Ima li budnih“ „SevdahBaby“ „Pre|imo na stvar“ „Bombaj {tampa“ „Truba“ Rok i alter prijedlog „Svi na pod“ „Lopovska“

Svi ratovi su obi~na plja~ka
U Bijeljini su me ga|ali konzervom piva Ogromnu energiju tro{imo opravdavaju}i glupost Neuspjeh bi bio da mi samo stari dolaze na koncerte, da sam u Muzeju vo{tanih figura
ultni beogradski bend „Partibrejkers“ bio je tokom ljetnih mjeseci veoma aktivan, nastupaju}i u gradovima {irom regiona. Septembar je bio rezerviran za pauzu, a novu koncertnu sezonu popularni rokeri trebali su otvoriti svirkama u BiH, ta~nije 14. oktobra u Banjoj Luci te dan poslije u Sarajevu. No, prije nekoliko dana iznenada su otkazali ove nastupe zbog lo{eg zdravstvenog stanja frontmena i pjeva~a „Partibrejkersa“ Zorana Caneta Kosti}a. Ekscentri~ni Cane, osniva~ benda i jedan od rijetkih Beogra|ana koji su po~etkom devedesetih otvoreno kritizirali re`im Slobodana Milo{evi}a, i danas, kao 47-godi{njak, u`iva reputaciju rokenrol buntovnika. Razgovor za „Dnevni avaz“ otvorio je upravo re~enicama o vlastitom zdravlju i otkazivanju koncerata. - Imam neku parodontopatiju, vilica me razvaljuje. Zbog toga smo i odgodili sve nastupe. Ali, evo, mo`emo razgovarati.

4 5

10

6 7 8 9

K

1
2 3

4 5

10

6 7 8 9

Enes Begovi} „Lijepa je“ Halid Be{li} i „Legende“ „Tambura{i“ [erif Konjevi} „Ljubavi“ Osman Had`i} „Samo jedna `ena zna“ Enes Begovi} i Mladen Voji~i} Tifa „Dva jarana“ Verena Cerovina „Bje`i ku}i“ Amra Halebi} „Budi mirna“ Lepa Brena „Metak s posvetom“ Elvira Rahi} „Cura s ~ar{ije“ Adnan Jakupovi} „Mene zaboravi“ Folk prijedlog Kemal Hasi} „Kao i prije“

Folk lista

nastale. One i dalje idu za nama, a potro{ile su sve {to imamo, svako dostojanstvo, svaki dio ljudskosti... Vidi{ u kakvom svijetu danas `ivimo, vidi{ siroma{tvo, svi idu unazad. ^ovje~anstvo ide unazad da bi prona{lo isti put i da bi se opet sve isto de{avalo. Ljudi `ive u opravdavanju svojih gre{aka, umjesto da ih napuste i vi{e ne ~ine. Ogromnu energiju tro{imo opravdavaju}i glupost, a sama glupost je neuni{tiva.

Legendarni rok maratonac Dado Topi} pojavit }e se na koncertu posve}enom grupi „Indexi“ pod nazivom „Da sam ja neko“, koji }e biti odr`an 16. oktobra u beogradskom Sava centru. - „Indexi“ su po svemu bili unikatna pojava na na{oj muzi~koj sceni. Stvorili su vlastiti muzi~ki pravac, u kojem su svi u`ivali i koji niko poslije njih nije probao da svira. Fina mje{avina d`eza i roka, obilje`ena Davorinovim vokalom i Bodinom gitarom. Njihove pjesme obavezan su dio obrazovanja svakog ozbiljnog muzi~ara sa prostora biv{e Jugoslavije i zbog toga mi je drago {to }u nekoliko numera otpjevati na koncertu u Beogradu. Bit }u u dobrom dru{tvu, jer }e izvanredni muzi~ari i interpretatori slaviti muziku „Indexa“ u Sava centru - ka`e Dado Topi} uo~i koncerta u Beogradu.

Veoma ru`no
Koliko pratite zbivanja na regionalnoj sceni?

- Slabo ti ja to ~ujem. Ali, vjerovatno tu ima dobre muzike, mora da ima. Jo{ postoje ljudi koji razmi{ljaju, koji ho}e da se bore i koji ne daju svoju ljubav za male pare.
Kosti}: Zbog lo{eg zdravlja, otkazao nastupe u BiH Ima li dovoljno rokenrol publike na prostoru biv{e Jugoslavije?

- @ivot mi se iz korijena promijenio u najljep{em mogu}em smislu. U svom sin~i}u u`ivam svake sekunde. Polako se uhodavam sa svime {to ~ini brigu o bebi, a s ~ime se nikada do sada nisam srela. Narednih dana Mom~ilo i ja posvetit }emo se biranju imena za bebu, a za sa-

uvijek postoji dobra ekipa koja voli rokenrol. Bosanci znaju slu{ati muziku, znaju se osloboditi i identificirati s tom muzikom.
Niste dobrodo{li samo u BiH nego u cijelom regionu, {to potvr|uju odli~no posje}eni nastupi i u Sloveniji, Hrvatskoj, Makedoniji...

za nas. Ljudi su danas oti{li u jednu drugu krajnost, ne}e previ{e da razmi{ljaju i slu{aju ovu vrstu muzike...
Zbog ~ega to mislite?

Glupost je neuni{tiva
Razo~arali ste fanove u BiH koji su `eljno i{~ekivali nastupe „Partibrejkersa“...

Rok i alter . . . . . . . . . . . . . . . Pop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prijedlog . . . . . . . . . . . . . . . . Ime i prezime . . . . . . . . . . . . Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . .
Za svoje omiljene pjesme i interpretatore, osim kuponom, mo`ete glasati i na broj mobitela 091/410-100. Cijena po SMS-u je 0,50 KM. U poruci ispred imena pjeva~a ili grupe za koju glasate ili koje predla`ete treba navesti i top-listu kojoj pripadaju: pop, folk ili rok i alter.

- [ta se mo`e? Bit }e opet prilika. Volimo da dolazimo u Bosnu zbog prostog razloga, {to tu

- Dobro, mi smo takvi kakvi smo i ko nas voli, zaista nas voli. No, ipak smo nepotrebni u ovom svijetu, niko se ne otima

- Vidi{ da je ovo jedno gazirano, ishlapjelo, potro{a~ko dru{tvo. Evo, samo pogledaj, svi ti ratovi, sve je to jedna obi~na plja~ka. Uop}e nije bitno ko je lijevo, ko desno. A kada te gluposti pro|u, svi iznenada shvate kako su skupu cijenu platili.
O~ito jo{ gajite jasne i beskompromisne antiratne stavove. Kako danas gledate na te mra~ne devedesete, kada ste jasno i glasno govorili protiv tada{njeg re`ima u Srbiji?

- Ima, kako nema. Evo, mi smo bili na ljetnoj turneji, na kojoj smo se uvjerili u to. Bili smo od \erdapa do Triglava, u Zadru, Makarskoj, Baru, Nik{i}u... Stvarno ima fenomenalne publike. To su mladi, neiskvareni ljudi, koji nas cijene i vole. Neuspjeh bi bio da mi samo stari dolaze na koncerte, da sam u Muzeju vo{tanih figura.
Na spomenutoj turneji bili ste i u BiH, ta~nije u Bijeljini?

Vi{e porodi~an nego poro~an
Koliko je Cane Kosti} porodi~an tip?

- Bilo, ne ponovilo se.
Za{to?

- Vi{e sam porodi~an nego poro~an. Ne bje`im od ku}e. Nisam pecaro{ i ne sjedim po kafanama, vi{e volim biti kod ku}e. Volim se zezati sa suprugom i k}erkom, volim da se izmotavamo, da slavimo svaki zajedni~ki trenutak.

- Devedesete se nastavljaju, te slijepe godine nisu ostale tamo gdje su i

- Pa, dovedu nas da sviramo, a onda oni ispred nas turiraju svoje ma{ine. Potom te jo{ pogodi konzerva pive u glavu. Ru`no, veoma ru`no.
H. PROLI]

da imamo nekoliko prijedloga - poznata srbijanska pjeva~ica Ana Stani} nekoliko dana nakon {to je postala majka.

Promocija CD-a „Napokon“

8

Dnevni avaz, nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011.

Amra Silajd`i} na svjetskoj premijeri filma „Gothic Assassins“ Aplauzi za „Blavorse“
Jedan od najpopularnijih sarajevskih klupskih bendova „Blavors“ preksino} je u „Undergroundu“ u Sarajevu promovirao svoj CD prvjenac pod nazivom „Napokon“. Prije „Blavorsa“, publiku su zabavljali gosti - „Papiri“ iz Biha}a te sastav „Domoljubi, Rodoljubi & 1 Partizan“ iz Novog Mesta. Oko 23 sata, uz najavu legendarnog Elvisa J. Kurtovi}a, „Blavorsi“ su, propra}eni aplauzom i ovacijama publike, zapjevali nove pjesme. Uz odranije
„Blavors“: Svirka u „Undergroundu“
(Foto: I. [ebalj)

Na{a manekenka i glumica putuje u [vicarsku

Sarajka ima jednu od glavnih uloga uz Stivena Bauera i Prisilu Tejlor Prvi od sedam dijelova filma

mra Silajd`i} nakon anga`mana u Americi i Meksiku do{la je na nekoliko dana u rodno Sarajevo. Na{a manekenka s adresom u Los An|elesu nastavila je nizati uspjehe u 2011., a jedan od najva`nijih trenutaka u njenom `ivotu desit }e se 19. oktobra u [vicarskoj.

A

Ma~ istine
- Na Filmskom festivalu u Lucernu bit }e svjetska premijera filma „Gothic Assassins“ reditelja Milosa Tvajlajta (Milos Twilight), u kojem glumim jednu od glavnih uloga zajedno sa Stivenom Bauerom (Steven) i Prisilom Tejlor (Priscilla Taylor). U ovom filmskom ostvarenju glumim lik Skarlet Daks - ka`e Amra. Film je sniman na desetak razli~itih lokacija {irom svijeta, a u njemu se govori kako novi svjetski poredak predvodi svjetsku zavjeru. - Strate{ki, oni svoje

~lanove {irom svijeta stavljaju na najva`nije pozicije. Bli`i se i vrijeme koje se kao kraj svijeta spominje u proro~anstvu. Tajni red vjerskih sljedbenika, osnovan hiljadama godina ranije sa jednom svrhom, da sprije~i apokalipsu, mora se suo~iti sa svojom sudbinom. Vo|eni vjerom, ovi vitezovi osjetit }e ma~ istine, odaju}i pri tome svoje li~ne patnje, sumnje i strahove - ka`e manekenka i sve uspje{nija glumica.

Sirove ubice
Oni }e otkriti kako ih je njihov gospodar naveo na krivi put i, okru`eni isku{enjima, izdajom, ubistvom i pokajanjem, testirat }e svoju vjeru. - Samo oni odani smrti, primit }e krunu `ivota. Ostali }e postati surove ubice. Ja sam jedna od `ena u crnom, koja ima nevjerovatne sposobnosti. Moja specijalnost su borbe s katama. Nakon tih de{avanja, postala sam veoma depresivna. Stalno pla~em i ubijam svoju sestru, kod koje sam odrasla - otkriva nam Amra detalje o prvom od sedam dijelova filma „Gothic Assassins“ te isti~e da je zbog snimanja morala u~iti vje{tine kung-fua i borbe s katama.
D. ZEBA

poznate hitove „Razuma rub“, za koji su snimili i spot, te „Kao da“, atmosfera je do{la do usijanja. „Blavorsi“ postoje od 2001. godine, a kratko nakon prvih svirki postali su prepoznatljivi po svojim izvedbama poznatih pjesama doma}ih i stranih autora zbog ~ega su postali omiljeni sarajevski klupski bend. Nakon Sarajeva, promotivne aktivnosti bit }e nastavljene {irom Bosne i Hercegovine, Hrvatske i M. ^u. Slovenije.

Nihad Alibegovi} u studiju

Priprema pjesmu za sve generacije
Nihad Alibegovi} po~eo je raditi na novom albumu, na kojem }e se na}i obrade njegovih hitova, kao i jedna nova pjesma, koju potpisuje Perica Zdravkovi}. - Nova pjesma bit }e za sve generacije i mislim da }e dugo ostati u narodu. Za nju }u snimiti visokobud`etni spot i sve }e ovo biti najava mojih velikih projekata za narednu godinu - ka`e AliD. Z. Alibegovi}: Visokobud`etni spot begovi}.

n 23“ i „Apar tmaseriji „CSI: New York“, I u serij g anga`mana u iji { popularn

u za jo je{no Nakon usp pozvana i na audicij bila ali da Amra je ada su sazn . SI: Miami“ rvu audiciju, ali su, k ork“, odustali od „C mp ew Y - Pro{la sa logu u seriji „CSI: N seriji „Apartman 23“ m imala u i ulogu u sa m a. Imala sa anga`man . ka`e Amra

Silajd`i}: U~ila vje{tine kung-fua i borbe s katama

Dnevni avaz, nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011.

9

Sa probama po~inju naredne sedmice
nes Begovi} po~eo je pripreme za veliki solisti~ki koncert u sarajevskoj Skenderiji, koji je zakazan za 26. novembar. Zajedno sa svojim menad`mentom, polako

Enes Begovi} bira muzi~are za svoj bend
velikom bendu na stjed`u sa mnom. @elim samo najbolje. Sa probama bismo trebali po~eti naredne sedmice. Ve} smo odredili spisak pjesama, a naravno, otpjevat }u nekoliko cegovine. - Ovaj koncert je kruna moje karijere. Mnogi }e prije}i stotine kilometara da bi u`ivali zajedno s ostalom publikom. Zbog toga u saradnji sa „Cen-

Pred koncert u Skenderiji

Nakon {to je snimio novu pjesmu

E

[uki „Dernek“ prodao Eliju Pisaku
[uki Planjanin snimio je spot za pjesmu „Dernek“, koju je na{ kantautor odlu~io prodati i hrvatskom pjeva~u Eliju Pisaku. - „Dernek“ se svidio kolegi iz Hrvatske tako da sam odlu~io da mu je ustupim. On je spot snimao u Dalmaciji uz more, a ja u svom Sarajevu. Planiram napraviti promociju spota u glavnom gradu BiH ka`e Planjanin, koji }e uskoro imati seriju nastupa po Hrvatskom primorju.
D. Z.

Planjanin: Nastupi na Hrvatskom primorju

Elvira Rahi}
Begovi}: Ovaj koncert je kruna moje karijere

sla`e kockice najbitnijeg nastupa u karijeri. - Sve ide svojim tokom. Trenutno smo u fazi izbora muzi~ara koji }e biti u

sevdalinki - ka`e Begovi}. Enes je sretan {to }e na sarajevski koncert do}i ljubitelji njegovih pjesama iz cijele Bosne i Her-

trotransom“ poku{avam organizirati prijevoz za svoje fanove - ka`e na{ popularni pjeva~.
D. Z.

Nihad Voloder Nodivo sara|uje s na{om zvijezdom

S Harijem snimio duet „U meni je zauvijek“
Od kada je odlu~io da zapo~ne pjeva~ku karijeru, Nihad Voloder Nodivo imao je veliku podr{ku Harija Vare{anovi}a, s kojim sara|uje vi{e od deset godina. Hari je odlu~io da snimi i duet s Nihadom, ~iji je radni naslov „U meni je zauvijek“. - Drago mi je {to sam imao priliku da snimim duet s Harijem. Ukazao mi je veliko zadovoljstvo i ~ast, jer je on velika zvijezda. Zajedno smo radili na pjesmi, a svoje prste umije{ao je i Armin [akovi}. Vjerujem da }e duet biti najbolja najava mog drugog albuma, koji }e nositi naziv 13, a na njemu }e biti upravo toliko pjesama - ka`e Nodivo. Voloder i Vare{anovi} ~esto u studiju „Black&White“ zajedno rade pjesme brojnim kolegama, a nedavno su sara|ivali sa mladom pjeva~icom DaD. Z. nkom Petrovi}.

Nakon tri godine, na turneji po Australiji
Elvira Rahi} trenutno je na promotivnoj turneji u Austriji i Njema~koj, gdje }e za deset dana odr`ati pet koncerata. Nakon toga planira povratak u Sarajevo i snimanje novog spota. Pjeva~ica ima veliki broj poziva za nastupe {irom svijeta, a posebno se raduje putovanju u Australiju. - Nakon tri godine, ponovo idem na turneju u ovu daleku zemlju. Melburn i Sidnej su prelijepi gradovi i lijepo }e biti ponovo pjevati u njima - ka`e RaD. Z. hi}.

Rahi}: Promotivni nastupi

Voloder: Veliko zadovoljstvo

10

Dnevni avaz, nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011.

Bra}a u dresovima ljutih gradskih rivala
ada su zapo~injali nogometne karijere, bra}a Adi i Eldin ma{tali su o tome da jednog dana igraju za istu ekipu i da zajedno proslavljaju pobjede. Ta im se `elja ispunila prije nekoliko godina kada su nastupali za slovenski Interblok. No, ni sanjati nisu mogli da }e u isto vrijeme biti ~lanovi ljutih gradskih rivala @eljezni~ara i Sarajeva, ~ije boje brane u ovom prvenstvu.

ZELENI TEREN Adi i Eldin Adilovi}, Zeni~ani koji igraju u Sarajevu i @elji

K

jica bra}e li ikada dvo vske su Ne znamo je rijeme za saraje v igrala u isto lim da mi Adi nikada is klubove M da mu zabijem gol, io ne bi oprost ilovi} Jo{ dvojica Ad ka`e mla|i aju u ^eliku bra}e trenir
Eldin, koji u posljednje vrijeme pru`a odli~ne partije u plavom dresu.

Tenzije rastu
Eldin je prvo u junu potpisao za @eljezni~ar i on predvodi napad tima iz Doline }upova, a nedugo zatim Adi se pridru`io klubu s Ko{eva i uspje{no brani mre`u ekipe Jir`ija Pli{eka. - Nisam siguran da se desilo da dvojica bra}e u isto vrijeme igraju u Sarajevu i @eljezni~aru. Malo smo se raspitivali kod ljubitelja nogometa u glavnom gradu BiH i niko nam nije mogao potvrditi, ali ni demantirati,

da je ovo prvi slu~aj. Kada me nazvao prijatelj D`enan Muminovi}, koji mi je dosta pomogao u karijeri, i ponudio mi da potpi{em za Sarajevo, bio sam malo zate~en, ali i ponosan zbog poziva kluba s Ko{eva - ka`e stariji Adi Adilovi}, koji je svojevremeno nosio i dres @eljezni~ara. Kako se pribli`ava 13. kolo i vje~iti derbi na Grbavici, tako rastu i tenzije i prepucavanja izme|u bra}e iz Zenice. - To je sigurno najzna~ajnija utakmica i za mene, ali i za brata. S nestrpljenjem o~ekujemo po~etak utakmice. Na zelenom terenu ne}u {tedjeti brata. Nadam se da }u biti uspje{niji. To }e biti prvi put da se radujem {to Adi prima gol. Jo{ ako bih imao sre}e i da ga savladam, to bi bilo ne{to najljep{e. Mislim da mi to nikada ne bi oprostio - ka`e

Knjiga rekorda
I njihova dvojica mla|e bra}e Hannan i Tarik krenula su njihovim stopama i trenutno treniraju u mla|im kategorijama ^elika, u kojem su karijere zapo~eli i Adi i Eldin. - Lijepo bi bilo da za pet{est godina svi skupa zaigramo u nekoj ekipi. Mo`da bismo u{li i u Ginisovu knjigu rekorda. Bra}i poma`emo svojim savjetima. Na vje~itom derbiju

karateu bio pr vak uo da trenira nogoEldin iu po~e

liko god djetinjstv Adi je jo{ u ljivo je da je Eldin neko met, a zanim rate. ka a ljubav. U na trenirao ortovi bili su moja prv . Redon - Borila~ki sp bio vi{e nego uspje{a avnim na dr` u sam jesta karate ajao prva m 5 godina vno sam osv, a na Evropskom do 1 in. `e Eld stvima - ka prven ojio i medalju ~ak sam osv

Adi i Eldin Adilovi}: Ko }e se radovati u gradskom derbiju (Foto: I. [ebalj)

Razli~iti termini
Zbog profesionalnih obaveza, ~estih treninga i utakmica u razli~itim terminima, Adi i Eldin nemaju previ{e vremena da se dru`e. - Iako smo u istom gradu, te{ko nam je uskladiti obaveze i da se svakog dana vi|amo - ka`e Adi.

porodica Adilovi} bit }e podijeljena. Otac je naklonjeniji Sarajevu, dok je mami dra`i @eljo. Bra}a, naravno, navijaju za ^elik, a sestru Iman nogomet ne zanima - ka`e Adi.

On je ve} nekoliko godina u sretnom braku s Amrom, s kojom ima sina Maka, dok mla|i Edi smatra da je jo{ mlad za brak.

- Adi se o`enio svojom prvom djevojkom. Dugo su se zabavljali i ona je uspjela da ga potpuno smiri i dr`i uz sebe. Ja

sam pet godina bio u vezi, ali sam sada slobodan. Nisam ponovio njegovu gre{ku - u {ali govori ElD. ZEBA din.

Sebastijan Fetel

„Brad Pitt“ hit me|u odbojka{ima

Severina u svla~ionici
Srbijanska odbojka{ka reprezentativka Jelena Nikoli} otkrila je medijima da su njene kolege iz mu{ke reprezentacije atmosferu me|u sobom podizale uz Severinu. Sami vlasnici medalja tvrde da su tokom takmi~enja timski duh po-

Metju Mekonahi

dizali uz pomo} hrvatske pjeva~ice, ~ija ih je numera „Brad Pitt“ pratila tokom cijelog takmi~enja. - Severinina pjesma bila je hit u svla~ionici mu{ke i `enske reprezentacije. Pjevala se prije svake utakmice - otkrila je Jelena.

Trenirao golf

Fetel: Negativna reklama

Bijesan zbog Facebooka
Voza~ ekipe Red Bulla u Formuli 1 Sebastijan Fetel (Sebastien Vettel) razbjesnio se kada je saznao da na dru{tvenim mre`ama Facebook i Twitter postoje njegovi la`ni profili i slu`bene stranice s vi{e od 600.000 fanova. - To nisu moji profili i stranice, meni je dra`e na}i se sa svojim fanovima o~i u o~i i svima podijeliti autograme kazao je svjetski prvak u Formuli 1.

Mekonahi: Isklesao tijelo

Severina: Pjesma prije svake utakmice

Glumac Metju Mekonahi (Matthew McConaughey), koji je 2005. godine progla{en najzgodnijim mu{karcem na svijetu, ranije se bavio sportom. Naime, Mekonahi je treni-

rao ni manje ni vi{e nego golf. Zahvaljuju}i njemu, isklesao je tijelo i tako zaveo prelijepu manekenku Kamilu Alves (Camila), s kojom je pro{le godine dobio k}erku.

Zanimljivosti

Dnevni avaz, nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011.

11

Savjeti

Zvijezda je ro|ena - iPhone 4S
Me|u najzanimljivijim pobolj{anjima su iMessage, sistem koji korisnicima iOS ure|aja omogu}ava da jedan drugome besplatno {alju poruke

„Apple“ predstavio novu seriju

Br`e pretra`ivanje
Mnogi prosje~ni, pa i napredniji korisnici interneta, ne znaju za brojne trikove najpopularnijeg pretra`iva~a. Ako tra`ite PDF format, nakon pojma ukucajte filetype:pdf* i dobit }ete stranice koji sadr`e tu informaciju u PDF formatu. Kada ne znate {ta koja rije~ zna~i, potrebno je samo ukucati „define:“ i pojam. Ako `elite vidjeti kada odre|eni avion slije}e ili polije}e, mo`ete to jednostavno uraditi uz pomo} Googlea. Samo unesete ime kompanije i broj leta i dobit }ete sve bitne informacije o njemu. Google nudi opciju da znate vremenske prilike u svakom ve}em gradu u svijetu. Ukucajte ime grada i nakon njega „weather“ i dobit }ete prognozu za narednih pet dana.

Prepoznavanje lica
Tehnologija za prepoznavanje lica mo`e se koristiti za pristup na{im privatnim podacima, navodi se u novoj studiji. Nau~nici su tom tehnologijom uspjeli dobiti ~ak i broj socijalnog osiguranja korisnika. Nau~nici su kombinirali skeniranje slika, cloud computing i javne profile na web-stranicama dru{tvenih mre`a kako bi identificirali pojedince u offline svijetu. Podaci koje su dobili, sadr`avali su ~ak i broj socijalnog osiguranja korisnika. Kada objavljujemo svoje tagirane slike online, drugima postaje mogu}e da pove`u na{a lica s imenima u situacijama gdje bismo, ina~e, o~ekivali anonimnost.

pple iPhone 4S. Tako se zove novi iPhone, ~ije ima odaje o ~emu se, zapravo, radi - o evolucijskoj nadogradnji postoje}eg iPhonea 4. Uz iPhone, predstavljeno je nekoliko novih aplikacija za „Appleovu“ mobilnu platformu iOS. Me|u najzanimljivijima su iMessage, sistem koji korisnicima

A

iOS ure|aja omogu}ava da jedan drugome besplatno {alju poruke, i Cards, aplikacija koja omogu}ava slanje fizi~kih razglednica putem iOS ure|aja. Mnogo sitnih pobolj{anja dobila je i kamera na iPhoneu te web-preglednik, koji sada podr`ava tabove, a sve to postat }e dostupno 12. oktobra.

Iako su glasine govorile da }e novi iPhone imati ve}i ili manji ekran, da }e biti tanji ili druga~ijeg dizajna, „Apple“ je predstavio ure|aj koji je vizuelno skoro identi~an iPhoneu 4. Naravno, tu su pobolj{anja: novi, br`i procesor („Appleov“ A5), podr{ka za HSDPA te podr{ka za GSM i CDMA standarde u

jednom ure|aju... Pobolj{ana je i kamera, koja sada broji 8 megapiksela, znatno je br`a nego prije (1,1 sekunda joj treba da snimi prvu fotografiju), a podr`ava i detekciju lica. Jo{ jedna zanimljivost je Siri, inteligentni pomo}nik, koji razumije va{a pitanja. Naravno, za to treba dobro govoriti engleski jezik.

Flash

Flash

Flash ...

„Philipsovi“ ure|aji za filmove
„Philips“ je plasirao dva ure|aja namijenjena ljubiteljima filmova. Prvi od njih nosi oznaku PB9001, a rije~ je o prijenosnom Blu-ray plejeru s ekranom dijagonale od 9 in~a i rezolucijom od 800 x 480 ta~aka. Baterija je dovoljna za tri sata gledanja, dok pro{irivost omogu}avaju HDMI i kompozitni izlazi, konektor za slu{alice te priklju~ak za LAN. Uz ure|aj dolazi i prakti~ni daljinski upravlja~. Drugi ure|aj je sistem ku}nog kina HTS9221 s tehnologijom Crystal Clear i titanijskim visokotoncima, virtuelnim surroundom i integriranim poja~alom D-klase.

Kindle Fire za 146 eura
Novi tablet iz „Amazona“ Kindle Fire radi na Androidu i prodavat }e se po cijeni od samo 146 eura, {to zna~i da je iPad kona~no dobio ozbiljnu konkurenciju. Novi touschscreen tablet samo je jedan od „Amazonovih“ aduta iz palete Kindle, jer }e se u ponudi na}i i jeftiniji modeli e-~ita~a po cijeni od 59 eura. Kindle Fire ima ekran u boji dijagonale od sedam in~a i te`ak je 414 grama, a sinhronizirat }e se be`i~no s „Amazonovim“ Whispersync servisom, koji koristi 3G i WiFi.

Sti`e Nikon D800?
Zamjena za Nikon D700 sti`e 26. oktobra, tvrde japanski izvori. Oznaka modela bit }e D800. Fotoaparat trebao bi imati full frame senzor s rezolucijom od 36,3 megapiksela, video u rezoluciji 1080p snimat }e 30 sli~ica u sekundi, dok bi brzina rapidnog okida~a trebala iznositi ~etiri fotografije u sekundi, odnosno {est u sekundi u DX (crop) na~inu snimanja i uz dodatnu bateriju. Fotoaparat bi trebao koristiti CF i SD memorijske kartice, a trebao bi imati i podr{ku za USB 3.0. O~ekivana cijena Nikona D800 je oko 3.900 dolara.

12

Dnevni avaz, nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011.

13
Problemi Nine Mori} s biv{im mu`em

TEMA Kako hirurzi stvaraju harmoni~nu atmosferu u sali

Kada krvni sud najvi{e krvari, rahmetli De{o Me{i} znao je staviti prst da ga komprimira i re}i: „Poja~ajte mi Miroslava Ili}a“, govori Halilovi}

Skalpel prate Elton D`on, Bah, ali i sevdalinka
D
ire Straits“, Elton D`on (John), Ravelov „Bolero“, Pahelbelov kanon u D-molu ili, mo`da, doajeni sevdalinke Safet, Zaim, Himzo? Ili Seka Aleksi}, @eljko Samard`i}, Miroslav Ili}? Nauka je dokazala pozitivan utjecaj muzike na ljudski mozak, muzika je naj~e{}a zvu~na pozadina u radu svjetskih i doma}ih hirurga i anesteziologa u operacionim salama. Osim muzike, za stvaranje harmoni~ne i le`ernije atmosfere ]ibo: „prije skalpela“ slu`e Individualna i zajedni~ka stvar kafa, vicevi, pretresanje aktuelnih politi~kih ili sportskih tema. Sve ovisi, logi~no, o temperamentu i karakteru vo|e hiruru{kog tima. sali naj~e{}e slu{a klasike Mocarta (Mozart), Baha (Bach), Betovena (Beethoven), ali i taktove s Radija M, Radija Stari Grad i Radija 8. U posljednje vrijeme dok operira Karabeg voli slu{ati i Hit radio putem interneta. - Prije operacije, kada je sve spremno, ostane petnaestak minuta za kafu, sok i {alu. Obi~no ja pri~am vic. Kolege ka`u da im je interesantnije kako ispri~am vic nego njegova poenta Karabeg: ka`e KaraSlu{a Radio beg. Stari Grad Dodaje da, kada nema komplikacija tokom operativnog procesa, ima i viceva, tema o sportu, ljubavi... No, i tada operater dozira nivo i du`inu komunikacije. Dr. Safet ]ibo napominje da je muzika u hirur{koj sali individualna stvar. Njemu je svejedno ~uje li se muzika ili ne, ali disci-

Ne dobiva alimentaciju
Ro|ak hrvatske manekenke Nine Mori} ka`e da njen odnos s biv{im suprugom nema perspektive. - Odnos s Fabriciom Koronom (Fabrizio Corona) nema perspektive, to mi je Nina rekla posljednji put kada smo se ~uli. ^ak sumnjam da su se biv{i supru`nici uspjeli dogovoriti o pla}anju alimentacije za devetogodi{njeg sina Karlosa (Carlos). Fabricio ve} neko vrijeme biv{oj supruzi Nini Mori} ne daje ni euro za sina - rekao je za hrvatske medije ro|ak Nine Mori}, doktor Slavko Sako„ man. Mori}: Ro|ak iznio „prljavi ve{

Svakodnevni prizor na ulicama Banje Luke: Raj za o~i

(Foto: M. Lugi})

PRI^E S VRBASA Lijepe `ene prolaze kroz grad

Za{to je nadaleko ~uvena ljepota Banjalu~anki
Vitke i njegovane nisu samo manekenke i voditeljice, takve dame srest }ete na ulici, pijaci, u pekari, autobusu, banci, po{ti, za trgova~kom kasom...
rlo je nezahvalno komentirati ljepotu, a posebno ukoliko je rije~ o ljepoti `ene. Osobito nije jednostavno ograni~avati je na prostor, vrijeme, stil ili status. No, ljepota Banjalu~anki - ve} opjevana, naslikana i ko-

Novi anga`man za Ninu Radulovi}

Supruga Branislava Le~i}a prelazi na Pink
Voditeljica Nina Radulovi}Le~i}, supruga glumca Branislava Le~i}a, nakon odsustva sa malih ekrana zbog ro|enja Lava, vra}a se, ali na TV Pink, pi{e srbijanska {tampa. Nina je na Prvoj srpskoj televiziji vodila {ou biznis emisiju „Ekskluziv“, a na Pinku }e imati ulogu doma}ice politi~ke emisije. Prva srpska TV potvrdila je saop}enjem da voditeljica odlazi s te televizije. - Ugovor joj je istekao prije dva mjeseca i nije bilo prostora za obnovu i daljnju saradnju - navode sa Prve srpske televizije.

Muzika je naj~e{}a zvu~na pozadina u radu svjetskih i doma}ih hirurga

V

stoga, i `enska ljepota u Banjoj Luci samo upadljivija? - To su `ene koje su po ljepoti poznate i prepoznatljive i izvan Banje Luke. Dakle, u mnogo ve}im sredinama, na svjetskim skupovima, manifestacijama,

^ekaju „Nada i Zora“

Banjalu~anin Dra{ko Mikanovi} predlo`io je gradnju kapije na sjevernom ulazu u Banju Luku i dvije statue djevojaka, simboli~nih imena Zora i Nada. Visoke 18,5 metara, mogle bi se vidjeti i s udaljenosti od pet kilometara. Simbolizirale bi ljepotu i brojnost `ena u ovom gradu, a godi{nji priliv od turizma, prema Mikanovi}u, bio bi uve}an za skoro 50 miliona eura. Ovaj projekt jo{ ~eka na zeleno svjetlo i u javnosti je dobio razli~ite ocjene. me|u mnogo vi{e mu{karaca ili me|u jo{ mnogo lijepih `ena. I njihovu ljepotu prihvata svaka `ena. Nema jednog odgovora na pitanje o toj ljepoti niti o brojnosti ili na~inu na koji ljepotice `ive sa svojom ljepotom ili s ~injenicom da su brojniji spol u svom gradu. One, jednostavno, jesu ljepotice, ju~er, danas, sutra... - ka`e nam Nail Osman~evi}, poznati Banjalu~anin i pisac. Vitke i njegovane, odmjerenog i uskla|enog stila odijevanja, nisu samo manekenke, voditeljice ili hostese u Banjoj Luci. Ljepoticu }ete sresti na ulici, pijaci, u pekari, za {ankom, u autobusu, banci, po{ti, taksijem, za trgova~kom kasom... Stru~njaci ka`u da se one ra|aju lijepe, ali se i s dosta ljubavi i pa`nje kroz `ivot odnose prema tome. Svjesne su svoje ljepote i ula`u u nju. To se, jednostavno, vidi na njihovoj kosi, licu, ko`i, zubima, noktima, tijelu u svim `ivotnim dobima. - Upravo tako i sebe znaju staviti na prvo mjesto, svoju `enstvenost vole i po{tuju. Istina, odnos Banjalu~anki prema izgledu, u odnosu na `ene u drugom kraju svijeta, diktira skromniji bud`et, ali imaju one svakako jedan specijalan tretman prema sebi. Najmla|e mu{terije su mi ve} sa 12 godina, uglavnom rade redovni tretmani lica, a najstarija dama ima 72 godine i ve} tre}u generaciju radim u toj porodici ka`e za „Dnevni avaz“ Elvira Had`idedi}-Mili}, jedna od najpoznatijih kozmeti~arki u Banjoj Luci, koja radi 27 godina.

Mora biti disciplina
Dr. Reuf Karabeg, sarajevski estetski i rekonstruktivni hirurg, u operacionoj

Muzika u pozadini

Doc. dr. Zijah Rifatbegovi} iz Tuzle hirur{ki zanat vidi kao spartansku disciplinu, za koju se ~ovjek priprema cijeli `ivot. Ka`e da najve}u koncentraciju i snagu za rad u sali nalazi u molitvi Bogu, a pripreme za operativni program su metodi~ke kako bi imao u glavi kompletnu arhitekturu operacije. - U pozadini imamo muziku. Ona ne smije biti glasna. Obi~no slu{amo sevdalinku - ka`e Rifatbegovi}.

plina mora biti. - Muzika popunjava neke praznine, ali hirurg mora biti skoncentriran na posao - napominje on. U biha}koj Kantonalnoj bolnici dr. Hajrudin Halilovi} tokom operacija rado slu{a Radio Velkaton iz Velike Kladu{e zbog narodne muzike i, kako ka`e, zbog onih koji glume da su „Zagrep~ani“. Voli narodnu muziku, posebno iz sand`a~kog podneblja, gdje je ro|en, a njegovi omiljeni pjeva~i su ]azim ^olakovi}, [aban [auli} i Rizo Hamidovi}.

Vicevi i anegdote
- Ranije je u hirur{kim salama u Biha}u tra`ena apsolutna ti{ina, ali danas

to ve} nije slu~aj. Operacije su duge, malo relaksacije kroz komentare o nogometu, politici, `enama ne {kodi. Slu{anje muzike u sali nau~io sam od rahmetli profesora De{e Me{i}a, koga smatram najve}im hirurgom u BiH. On je bio i izuzetan poznavalac narodne muzike, snimio je nekoliko albuma. Kada krvni sud najvi{e krvari, on je znao staviti prst da ga komprimira i re}i: „Poja~ajte mi Miroslava Ili}a“, dok ~eka da mu donesu konac i dok se ne pripreme za taj {av - govori Halilovi}, koji bi najradije radio operacije uz pjesme „Oj, Sand`aku, mjesto moje drago“ i „Mlado

mom~e za Sjenicu pita“. Njegov kolega, dr. Samir Muminovi} preferira viceve, za koje je zadu`en jedan od medicinara. Sve operacione sale imaju muzi~ke linije. Najvi{e se slu{aju RSG i Radio Biha}, a jedan od medicinara kome su dali nadimak Rukfa{, najradije bi u sterilnu hirur{ku salu preselio rok zvuke. - Teme koje pretresamo su aktuelne. Ovih dana je to na{ generalni {trajk, obi~no neko uzme mu{tuluk ako je bila pla}a ili topli obrok, prepri~avaju se anegdote iz bolnice. Nekada je tema seks, ali sa {aljive strane zbog `ena koje rade s nama - govori M. DEDI] Muminovi}.

Pjeva~ica otvorila srce novinarima

Keli `eli upoznati oca
Pjeva~ica Keli Roulend (Kelly Rowland) otkrila je da je odavno oprostila ocu Kristoferu Lovetu (Christopher Lovett) {to ju je napustio kao dijete, kao i da ga `eli upoznati u skorijoj budu}nosti. Keli je u intervjuu za magazin „Cosmopolitan“ ispri~ala neke detalje koji do sada nisu bili poznati javnosti. - Moj je otac otkrio za jedan tabloid da me `eli vidjeti, ali mi se nije svidjelo to {to je to uradio javno. Ipak, `elim da ga uskoro upoznam - otkrila je pjeva~ica. Ina~e, poznatu pjeva~icu usvojila je porodica dive Bijonse (Beyonce), kojoj je Keli kao ro|ena sestra.
Roulend: Bijonse joj je kao sestra

Urbana legenda
Muzi~ka urednica u Kulturnom centru Banski dvor u Banjoj Luci Marina Petri}, koju ve}ina opisuje upravo kao pravu banjalu~ku ljepoticu, smatra da je svaka `ena lijepa onoliko koliko se osje}a lijepom. Ona voli imati lijepu i njegovanu kosu, kao i uredne nokte. - Redovno idem na manikir, pedikir i razne masa`e. Preferiram tamniji ten tako da povremeno posje}ujem i solarij. Zbog prirode svog posla i veoma ~estog boravka u kancelariji, tri puta sedmi~no posje}ujem teretanu. Urbana legenda o gradu na Vrbasu ka`e da je odnos djevojaka i mu{karaca jedan naprema sedam - smatra Petri}.

Todor zbog rokerke napustio Slavoniju
Zaljubljeni par u Konjicu `ivi sedam mjeseci
- Zelenilo, ~ist zrak, ljepota i dobri ljudi, to je ne{to {to ima samo moj Konjic i zato sam mu se i vratila kazala je rok pjeva~ica Irina Kapetanovi}. Posjetili smo je u naselju Varda, gdje u toploj ku}noj atmosferi `ivi sa svojim momkom Todorom Perduvom, koji je zbog Irine ostavio slavonske ravnice. - Jednostavno sam se zaljubio u Irinina brda - ka`e nam Todor. Irina nam ka`e da je i u muzi~kim vodama promijenila kurs, u {to }e se uskoro mo}i uvjeriti i njeni fanovi. - Snimam solo album u saradnji s Dadom D`ihanom. Za mjesec putujem u London, gdje }emo to i finalizirati - ka`e nam Irina. Todor s Irinom `ivi sedam mjeseci, a poznaje je jo{ od svoje 17. godine, da je ona `ena njegovog `ivota. - Sreli smo se na seminaru u Dubrovniku prije 13 godina i nakon toga sam Todoru pisala pisma sa slikama galebova, Bora~kog jezera i Neretve - prisje}a se Irina

Irina Kapetanovi} vratila se rodnom gradu i staroj ljubavi

Petri}: Preferiram tamniji ten

(Foto: V. Stevanovi})

mentirana - daleko je vi{e od svega toga.

Razglednica 7:1

Specijalan tretman
Zbog ~ega je to tako? Smatraju li Banjalu~anke sebe ljep{ima od drugih `ena? Da li je danas odnos broja mu{karaca prema broju `ena u ovom gradu 1:7, ili manji, ili vi{i? Kako se ljepotice nose s tom statistikom? Da li je,

Osamdesetih godina {tampane su razglednice „Pozdrav iz Banje Luke“ na kojima je simboli~no sedam djevojaka sjedilo na klupi u parku. Demografski stru~njaci tvrde da je taj odnos danas zna~ajno izra`eniji.

V. STEVANOVI]

svoje ljubavi, koja je obnovljena putem Facebooka. Njih dvoje imaju mnogo toga zajedni~kog - od ljubavi prema motorima i borila~kim vje{tinama do muzike. Todor je, ina~e, majstor tekvondoa, a prera|uje i automobile. - Uskoro otvaramo i klub „Buch 13“, a namjeravamo izdavati i krosere i bagere, koji su idealni za sve one koji `ele da na lagan na~in vide i sva divlja podru~ja konji~ke op}ine - kazala je M. ]OSI] Irina.

Irina i Todor: Velika ljubav

14

Dnevni avaz, nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011.

@IVOTNA PRI^A Halid Muslimovi}, pjeva~ narodne muzike

(Foto: D. Stojni})

Rijetko sam bio na koljenima
Sve je po~elo s elektri~nom gitarom, koju mu je otac Said kupio na kredit Na putu do uspjeha pre{ao sam mnogo kilometara Neostvarena `elja mi je ~etvero-petero djece...
alid Muslimovi}, jedan od najpopularnijih pjeva~a narodne muzike na ovim prostorima, po~eo je svirati gitaru jo{ u osnovnoj {koli. Kroz smijeh ka`e da je ozbiljnije krenulo onda kada mu je otac Said na kredit kupio elektri~nu gitaru. - S njom je sve i po~elo. Danas se nalazi na

H

po~asnom mjestu, na ulazu u moj hotel „Staccato“ i mislim da }e i mene nad`ivjeti - govori ~uveni Plavi ^uperak. Pramen kose, kojim je svojevremeno mamio uzdahe djevojaka, i danas je za{titni znak ovog nadaleko poznatog Prijedor~anina. On je muziku, uprkos protivljenju porodi-

Halid na po~etku karijere

ce, odabrao za `ivotni poziv. Nakon zavr{ene srednje {kole u Jasenicama, gdje je stekao zvanje metalostrugara, uglavnom je pjevao po seoskim igrankama.

biv{e Jugoslavije, s kojim je snimio pjesmu „^uvaj prvu ljubav“. „Amelu“, koja se pojavila na prvom Halidovom singlu, dao mu je Ibro Mangafi}. - Dugo smo tra`ili izdava~a. Na kraju smo uspjeli i singl smo prodali u srebrenom tira`u. Poslije su se po~eli nizati platinasti i dijamantski. Za samo dvije godine u vrijeme Brene, ^ole, [abana, „Bijelog dugmeta“ do{ao sam u sami vrh, kada sam, a to niko nije ni prije, a ni poslije mene uradio, u dvije uzastopne ve~eri napunio beogra-

Muslimovi}: Moja prva gitara }e me nad`ivjeti

po~etkom rata, izgubio sve {to je stekao, ali i „ono {to je naumio da uradi u `ivotu“. Priznaje da je tada bio naivan, jer je tih godina dao sve od sebe da napravi zvu~nu muzi~ku produkciju.

je}ao pora`eno i nemo}no. I to je dugo trajalo - govori Halid, koji se sa porodicom skrasio u Prijedoru, gdje mu se u prije dvije godine, nakon kratkih bra~nih trzavica, ponovo pridru`ila Adelisa.

Hala Pionir
- Radio sam devet mjeseci i sve pla}e sam tro{io na kupovinu novih instrumenata. Tako naoru`an, uglavnom sam svirao po seoskim igrankama, s kojih sam se nerijetko, mada pune du{e, s gitarom na le|ima ku}i vra}ao pje{ice. Roditeljima se to nije svi|alo, ali sam bio uporan - govori Halid i u {ali dodaje da je „na putu do uspjeha pre{ao mnogo kilometara“. Prekretnica u Halidovom `ivotu bilo je poznanstvo s Vojom Bjelo{em, jednim od boljih harmonika{a

ta Dva Halida - dva svije neko rivave

Tonski studio
Ka`e da djeca, sin Enis i k}erka Lejla, rastu i sve nekako ide svojim tokom. - Kriza me je malo usporila. U planu imam da ba{ ovdje, u Prijedoru, napravim najbolji tonski studio na Balkanu i da to bude centar muzi~ke produkcije ovog regiona - ka`e Halid. Priznaje da, zbog ~injenice da mu je u ratu, kada je imao tridesetak godina, sve propalo, jo{ nije ostvario svoj cilj. - Uvijek sam `elio imati barem ~etvero-petero djece. Ovo posljednje nije jo{ otpalo - s osmijehom ka`e M. ZGONJANIN Halid.

mada ~esto pra - Sa svima sam dobar, A nas dvojica mene i Halida Be{li}a. narod, raja lstvo izme|u alstvo potencira smo dva svijeta. To riv ne vidim, nas smo dvojica ga koja nas slu{a. No, ja dodirnih ta~aka... Ne per i nemamo ba{ nekih toliko godina na estradi, su kon znam mogu li danas, na mi se zamjerio - ka`e Muslivojiti nekoga i re}i da izd movi}.

S drugovima iz srednje {kole

dsku halu Pionir. Za te dvije ve~eri pjevao sam pred 22.000 ljudi - prisje}a se Halid. Dodaje da je u `ivotu bilo malo trenutaka „kada je bio na koljenima“, a najstra{niji je onaj kada je 1992. u Prijedoru,

- Po~eo sam graditi poslovni objekt, uvezao sam najsavremenije ma{ine... Nedostajalo mi je samo nekoliko mjeseci da sve zaokru`im. I onda je po~eo rat i sve sam to izgubio. Ostao sam i du`an. Tada sam se os-

s Dodikom a boks-me~u N
Halid isti~e da nije politi~ki aktivan, mada ga neki upravo zbog koncerata koji prethode nekim izbornim kampanjama svrstavaju u go, izme|u politiku. vriima bilo je mno ta sa politi~ar m Dodikom. S Dodikom, u Susre Milorado e Lakta{i, IO-a Op}in ostalog i sa o predsjednik te 1990. jeme dok je bi rajevskoj Zetri. Obojica su kvalifiu sa vi}a u a Josipo susreo se boksera Anton pomno pratila vaka Evrope. kacijama za pr

Dobar osje}aj
Za Halida je dobar osje}aj kada sve {tima u porodici, kod njegovih prijatelja, na poslu... - Tada mi je i Nova godina, i ro|endan, i 8. mart, i Prvi maj. Sve se, ipak, svodi na taj trenutak kada su svi oko mene zadovoljni i sretni - ka`e Halid, koji `eli da u narednih nekoliko mjeseci osnuje i humanitarnu fondaciju pod svojim imenom. Iz te fondacije pomagao bi svima onima kojima danas pomo} zaista treba.

da mu pri~e o nj govim dugova enjima uop}e ne smetaju. - Ne znam za {t bih, jer ja i sadao dugujem. I to je danas normal no, jer je i dr`ava B du`na. Ne zn iH am {to o tome niko pri~a. Ali, ja ni ne ko me nisam osta du`an. Mogu o ka sniti, ali sve sv dugove uvijek oje vra}am - povj er nam se Halid io .

Vra}am svoje dugove Muslimovi} ka `e

Dnevni avaz, nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011.

15

Najdra`i kutak

Savjeti

Kejt Vol{ u vili od 4,75 miliona dolara
Prostrane spava}e sobe, soba za zabavu, vinski podrum, teretana, bazen...
Los Felizu, trendi i skupom podru~ju Los An|elesa, dom su prona{la brojna poznata imena, me|u njima i zvijezda „Uvoda u anatomiju“ i „Privatne prakse“ Kejt Vol{ (Kate Walsh). Lijepa glumica kupila je 2007. prekrasnu vilu za 4,75 miliona dolara, a ove godine odlu~ila ju je prodati za pola miliona dolara manje.

Zavirite u dom zvijezde ’Uvoda u anatomiju’ i ’Privatne prakse’

O~istite nakit
Sir}e - Jednu ~a{u sir}eta pomije{ajte sa tri ka{ikice sode te ostavite da se nama~e nekoliko sati. Nakit nakon toga isperite u vodi i osu{ite. Pasta za zube - Prstima dobro utrljajte na nakit, pri~ekajte desetak minuta, protrljajte vla`nom pamu~nom krpom te do kraja isperite pod mlazom vode. Soda - U pola decilitra vode otopite tri ka{ikice sode te stavite nakit na nekoliko sati. Nakon toga isperite i dobro obri{ite nakit suhom pamu~nom krpom. Deterd`ent (za zlatno) - U kipu}u vodu stavite deterd`ent za ve{ te ostavite nakit uronjen jedan sat, a nakon toga ga uronite u hladnu vodu.

U

Emina Hod`i}

Vedra i prozra~na prostorija
Emina Hod`i}, ~lanica Sportske redakcije Federalne televizije, otkrila nam je u kojem kutku u ku}i provodi najvi{e vremena. - Kada malo bolje razmislim, to je dnevna soba, u koju zrake sunca znaju prolaziti skoro po cijeli dan, barem sada dok ga jo{ ima. To je mjesto gdje se najvi{e odmaram, sjednem za laptop i zanimam se za vijesti iz sporta. Ina~e, volim svjetlije boje tako da sam se odlu~ila za neke plavkaste nijanse prekriva~a i tepiha. Prostorija je vedra i prozra~na tako da me to stra{no opu{ta - ka`e Ad. K. Emina.

Vol{: Odlu~ila prodati vilu

Ku}u je kupila zajedno sa suprugom, ali s obzirom na to da su se nakon svega 14 mjeseci braka rastali, odlu~ila ju je prodati. Ku}a u {panskom stilu sagra|ena je 1928. godine, a kompletno ju je renovirao investitor koji ju je 2006. kupio za 2,9 miliona dolara. Ima ~etiri spava}e sobe, prepuna je detalja u mediteranskom stilu, poput porcelanskih plo~ica i neizostavnog crvenog krova. Kako bi ku}a bila u skladu s novim trendovima, osim prostranih spava}ih soba, ima i sjajno opremljenu veliku kuhinju. U dnevnom boravku nalaze se kamin i velika francuska vrata koja vode u vrt. Glavna spava}a soba ima dva ogromna ormara. Ku}a sadr`i i sobu za zabavu, prostoriju za doru~kovanje, vinski podrum i teretanu. U stra`njem dvori{tu nalaze se bazen, ku}ica uz bazen, ro{tilj i kuhinja. (Ad. K.)

Magija ku}nih kancelarija
te{ko 1Moderno - Danas jeprostor,zamisliti `ivotni prostor bez kompjutera. Potrebni su odgovaraju}i stolica, stalak za olovke, mini kabinet za dokumente i to je moderna ku}na kancelarija. Sitnice - Stavke koje se podrazumijevaju svakako su dobra organizacija, iskori{tenost prostora na radnom stolu, dovoljno ladica, iskori{tavanje vertikalnog prostora u liniji glave, kutije, redovno ra{~i{}avanje. Autenti~na ku}na kancelarija podrazumijeva i ram s fotografijom, lampu, radne potrep{tine i li~ne detalje. Organiziranost - Ukoliko je ku}na kancelarija pravi radni prostor i u njoj se provodi i po nekoliko sati dnevno, onda su udobna stolica - fotelja, muzika i adekvatno osvjetljenje neophodni. Ne treba dopustiti da ovi {areni, uredni, jednostavni, moderni, vinta` ili prostori koji se li~no osmisle budu zapostavljena zona za skladi{tenje ili neorganizirana radna cjelina.

Ideje

Ideje

ideje...

2

Ambijent dubokog okeana
Ova lampa ima oblik prilagodljiv prostoru, odnosno predstavlja samostoje}u artikuliranu formu, koja izgleda kao da lebdi u prostoru. Osvijetljena je visokim naponom LED trake pa se na taj na~in dobila struktura koja podsje}a na ki~mene pr{ljenove. Percepcija ovog svjetlosnog tijela budi atmosferu dubokog okeana, u kome svijetli organizmi plutaju u mraku. Uz pomo} dodatne opreme koja dolazi uz kupljenu lampu, mogu}e je od stolne lampe dobiti plafonsku. Izuzetno pristaje modernim enterijerima, prakti~na je i zbog transformacija koje nudi. Uz samo jednu kupljenu, mogu}e je svakog dana imati drugu lampu.

3

16

Dnevni avaz, nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011.

Gafovi slavnih koji su

Bajkoviti lunapark: Manekenke na bijelim konjima

Modna bajka „Louis Vuittona“

Kejt Mos zablistala u romanti~no bijelom
Kontroverzna Kejt Mos (Kate Moss) u kreaciji brenda „Louis Vuitton“ bila je, prema mi{ljenju mnogih, najve}a zvijezda ovogodi{njeg Paris Fashion Weeka. Njen gest od pro{le godine, kada je, nose}i modele ove iste ku}e, zapalila cigaretu na reviji, izazvao je brojne negativne komentare. Ipak, ~ini se da se njen imid` lo{e djevojke ovog puta popravio, jer je poput princeze pro{etala u kratkoj bijeloj haljini sa perjem u stilu {ezdesetih i cijelom doga|aju dala romanti~nu notu. Revija na kojoj je Mark D`ejkobs (Marc Jacobs) predstavio modele iz kolekcije za prolje}e i ljeto 2012. godine, bila je osmi{ljena kao bajkoviti lunapark, gdje su manekenke u nje`nim bijelim kreacijama sjedile na bijelim konjima i vrtjele se na velikoj bijeloj vrte{ci, a izazvala je buru odu{evljenja svih prisutnih. (L. K.)

Antisemitski ispad D`ona Galijana Bijeg hotelskoj sobi Problemi Kristine Agiljere
ako se bli`i kraj teku}e godine, pojedini mediji ve} sumiraju de{avanja koja su je obilje`ila, a najzanimljivija su svakako ona koja se ti~u gafova slavnih iz Holivuda i svijeta mode. Stranica Hot.hr izdvojila je sedam najzanimljivijih skandala po kojima }e njihovi protagonisti zasigurno pamtiti 2011. godinu. Glumica Estela Voren (Estella Waren) {okirala je u maju ove godine nakon {to je pobjegla sa mjesta sudara koji je sama izazvala. Da zlo bude ve}e, nakon {to su je policajci priveli, poku{ala je pobje}i kada se u jednom trenutku oslobodila lisica i pri tome se sukobila i sa policajcem. Na kraju je uhap{ena zbog izazivanja nesre}e, opiranja pri privo|enju i maltretiranja policajaca. Maj ove godine obilje`ila je i vijest da se glumac i biv{i guverner Kalifornije Arnold [varceneger (Schwarzenegger) razvodi od svoje supruge Marije [river (Shriver). Navodno ju je varao prve tri godine braka, a najskandaloznije je to {to ima desetogodi{njeg sina iz veze s ku}nom pomo}nicom Mildred Patri{om Bin (Patricia Bean). Poro~ni ^arli [in (Charlie Sheen) dobrovoljno se prijavio po~etkom godine u kliniku za odvikavanje nakon {to je go s filmskom ekipom partijao na `urci u hotelskoj sobi u Las Vegasu. Ipak, tu nije bio kraj. Nakon izlaska s klinike, izvrije|ao je kolege iz serije „Dva i po mu{karca“ te reditelja ^aka Lorea (Chuck Lorre), a po{te|ena nije bila ni njegova biv{a supruga Bruk Miler (Brooke

[okantn incidenti,
K
4 1
Mueller), kojoj je nakon incidenta dodijeljeno starateljstvo nad njihovom djecom. Modni svijet pretrpio je dosta nakon antisemitskog ispada kontroverznog dizajnera D`ona Galijana (John Galliano), koji je nakon toga dobio otkaz u modnoj ku}i „Dior“. Galijano je u jednom pariskom restoranu izvrije|ao gospo|u koja je sjedila do njega, nazvav{i je „prl-

Mos: Popravila imid`

2

^itaoci „Glamoura“ tre}u godinu isto glasaju

Robert Patinson opet najseksepilniji
Robert Patinson (Pattinson), privla~ni Edvard Kulen (Edward Cullen) iz serijala „Sumrak“, ve} tre}u godinu zaredom zauzima prvu poziciju na listi najseksepilnijih mu{karaca svijeta, koju pravi britanski magazin „Glamour“ na osnovu glasova svojih ~italaca. U jakoj konkurenciji on je uspio izbiti na pro~elje liste, ispred svog kolege i naj`e{}eg protivnika u serijalu Tejlora Lotnera (Taylor Lautner). Me|u prvih pet najzgodnijih na{li su se jo{ zvijezda „Pirata s Kariba: Nepoznate plime“ D`oni Dep (Johnny Depp), nogometna zvijezda Dejvid Bekam (David Beckham) te glavni glumac „High School Musicala“ Zek Efron (Zac). Na listi su se prvi put na{li princ Hari (Harry), koji je zauzeo deseto mjesto, glumac i pjeva~ D`im Stard`es (Jim Sturgess) na 24. mjestu te „moderni [erlok Holms“, glumac Benedikt Kamberba~ (Benedict Cumberbatch) na 33. mjestu.

Galijano: Dobio otkaz u „Dioru“

3

5

Patinson: Ostavio kolegu iza sebe

javom Jevrejkom koja bi trebala biti mrtva“, a za kraj je izjavio da voli Hitlera. Po~etkom septembra ka`njen je odlukom suda sa {est hiljada eura. Pop pjeva~ica Kristina Agiljera (Christina Aguilera) uhap{ena je po~etkom marta zbog konzumiranja alkohola u javnosti u dru{tvu svog tada{njeg de~ka Metjua Ratlera (Matthew Rutler). Navodno je bila toliko pijana da nije mogla vladati sobom, ali je to ipak nije sprije~ilo da se u istom stanju opet pojavi u javnosti nakon samo tri dana.

Dnevni avaz, nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011.

17

obilje`ili ovu godinu

Lindzi Lohan iz klinike za odvikavanje s alkoholom

a hap{enja, alkohol...
Voren: Maltretirala policajce

Svejnpol: Savr{eno tijelo

An|eo „Victoria’s Secreta“ u novoj kampanji

Seksi Kendis na pla`ama Bore Bore
Setom fotografija za novu kampanju „Victoria’s Secreta“, koja promovira kupa}e kostime za narednu sezonu, ju`noafri~ki model i jedno od vode}ih lica ove modne ku}e Kendis Svejnpol (Candice Swanepoel) svojim savr{eno zaobljenim tijelom prkosi svim zlim jezicima koji su je u prethodnom periodu nazivali anoreksi~nom. An|eo „Victoria’s Secreta“ u seksi izdanju, raspu{tene kose, izvija se u bikinijima razli~itih dezena, a svojom ljepotom

^arli [in go partijao u

nadma{ila je ~ak i prelijepe pje{~ane pla`e otoka Bora Bora, na kojima je sniman editorijal. Svejnpol je trenutno jedna od najuspje{nijih modela na svijetu sa procijenjenom zaradom od tri miliona dolara u protekloj godini.

Mi{el Fajfer za „Elle“

’Da’ plasti~nim operacijama
Iako je zagazila u petu deceniju `ivota, Mi{el Fajfer (Michelle Pfeiffer) i dalje va`i za jednu od najljep{ih glumica svoje generacije. U nedavnoj izjavi za ~asopis „Elle“ lijepa Mi{el otkrila je da nema ni{ta protiv plasti~nih operacija te da bi se i sama podvrgla nekoj ako bi je smatrala neophodnom. Smatra da su one apsolutno opravdane ukoliko osoba ne pretjeruje do te mjere da postane neprepoznatljiva. Pedesettrogodi{nja glumica uskoro }e uz D`onija Depa (Johnny Depp) i Helenu Bonam-Karter (Bonham Carter) zaigrati u novom filmu „Dark Shadows“ reditelja Tima Bartona (Burton).

Agiljera: Zaboravila rije~i himne

Fajfer: Zagazila u petu deceniju

Zvijezda „Sumraka“ na naslovnici GQ-a

Kristen Stjuart u seksi izdanju
Lohan: Histeri~na glumica

{to 6 Nakonfilmasu zajedno proslavili Novu godinu, kolege iz „Vjeridba“

(„The Proposal“) Sandra Bulok (Bullock) i Rajan Rejnolds (Ryan Reynolds) postali su predmet pisanja medija. Tabloidi su navodili i mogu}i brak dvoje glumaca, pa ~ak i zajedni~ko dijete, ali je Sandra sve demantirala, obja{njavaju}i da su njih

7

dvoje samo dobri prijatelji. ^ini se da je Bulok pru`ila Rejnoldsu prijateljsku utjehu nakon razvoda od Skarlet Johanson (Scarlett Johansson). Kontroverzna Lindzi Lohan (Lindsay Lohan) o~ekivano je zapo~ela godinu incidentom. Naime, glumica je s grupom cimera pobjegla iz klinike „Betty Ford“, na ko-

joj je bila na odvikavanju, kako bi kupili pi}e. Po povratku je histerisala i nanijela ozljede bolni~arki koja je zahtijevala da se testira na alkohol. Nakon ove „nezgode“, uslijedila je optu`ba za kra|u ogrlice u jednoj radnji u Veneciji, za koju je glumica, iako postoji i materijalni dokaz, tvrdila da je nije (L. K.) po~inila.

Naslovnica novembarskog izdanja najpopularnijeg mu{kog magazina, britanskog GQ-a pod naslovom „Ugrizi me!“ donosi heroinu sage „Sumrak“ Kristen Stjuart (Stewart) u potpuno novom izdanju i otkriva da je lijepa Bela Svon (Bella Swan) spremna postati vatrena vampirica. Stjuart je za potrebe slikanja skinula svoju sumornu odje}u i odjenula crni seksi bikini u retrostilu, a nokte je namazala crnim lakom tako da se doima poput pinap-djevojke.

Za magazin je, uz hladno pivo i na~ose, pri~ala o fenomenu „Sumrak“, slavi koju joj je donio te kako zami{lja svoju budu}nost. O svojoj transformaciji u izgledu rekla je: „Dugo sam izgledala poput dje~aka... Sada se osje}am kao `ena.“ Kristen }e glumiti u filmskoj adaptaciji knjige „Na putu“ („On the Road“) autora D`eka Keruaka (Jack Kerouac), dok trenutno snima mra~nu dramu o Snjeguljici „Snow White and the Huntsman“ reditelja Ruperta (L. K.) Sandersa.

Stjuart: Nova Snjeguljica

Inovacije...

^arobna kuhinja
Kuhinja za pod ruku? Upravo to. Nakon brojnih ina~ica i kompaktnih izvedbi kuhinje, napokon je na red do{la i jedna prava prijenosna varijanta. Inovativni dizajn sti`e iz italijanske kompanije „Targa Italia“. Na vrlo jednostavan na~in omogu}en je transport cijele kuhinje, uklju~uju}i sve aparate i opremu, zajedno sa svim {to se nalazi u kuhinjskim ormari}ima. Koncept je dizajnirao Pijero Esposito (Piero) i rije~ je o zaista posebnom komadu namje{taja.

18

Dnevni avaz, nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011.

Fakti
Pri~a o jednoj od najslavnijih poslastica

Zaher torta - nimalo staromodna
Torta ispe~ena po izvornom receptu mo`e se probati ili kupiti samo u legendarnom hotelu „Sacher“ u Be~u
ri~a govori da je zaher torta (sacher), jedna od najslavnijih na svijetu, nastala 1832. godine na dvoru vojvode Klemensa fon Meterniha (Von Metternich), koji je, da bi zadivio zahtjevne i va`ne goste, pred kojima se nikako nije smio osramotiti, naredio da se za banket pripremi poseban desert. Sudbina je htjela da se tog dana razboli glavni kuhar pa je sva te`ina slasti~arskog zadatka

Greni smit, sinonim za jabuku
Greni smit (Granny Smith), mo`da najprepoznatljivija od svih jabuka, jedan je od najslavnijih izvoznih proizvoda Australije. Otkrivena je {ezdesetih godina 19. stolje}a kao slu~ajni sjemenjak na odlagali{tu za otpad. Pretpostavlja se da je slu~ajni hibrid evropske divlje i doma}e jabuke. Gospo|a Marija En Smit (Maria Ann Smith), koja ju je prona{la, otkrila je da je jabuka vi{enamjenska, odnosno odli~na kako za kuhanje, tako i svje`a. Novu sortu nazvala je greni smit te je zaslu`na za {irenje njene popularnosti. Do {ezdesetih godina 20. stolje}a greni smit postala je, prakti~no, sinonim za jabuku. Ova pomalo neobi~na jabuka privla~i pa`nju svojom bojom trave, dugo mo`e stajati te je vi{estruko iskoristiva, {to potro{a~i vole.

P

Akvarij i vaza
Bez obzira na to mislite li da je za ribicu ovo vrlo mali akvarij, morate priznati da ovakva simbioza izgleda zanimljivo. Umjesto da posadite biljku u klasi~nu lon~anicu, gornji dio akvarija-vaze

pala na nejaka le|a mla|ahnog, {esnaestogodi{njeg kuhara, koji je tek drugu godinu {egrtovao u kuhinji. Sre}om, talentirani Franc Zaher (Franz Sacher) kreirao je zaista posebnu tortu, ispe~enu od tijesta napravljenog od maslaca, {e}era i vanilin-{e}era, jaja, ~okolade i bra{na, filovanu i izvana cijelu premazanu vru}om pikantnom marmeladom od kajsija, a potom prelivenu glazurom od ~okolade, koja je

odu{evila vojvodu i njegove goste. [tavi{e, svom tvorcu osigurala je ne samo vode}e pozicije u plemi}kim kuhinjama, a potom i samostalnost, nego i mjesto u historiji Be~a i kulinarstva op}enito. Izvorni recept, napisan rukom slavnog slasti~ara, i danas je strogo ~uvana tajna, zaklju~ana u sefu. Stoga se torta ispe~ena po izvornom receptu, koji se ve} decenijama prenosi usme-

no, mo`e probati ili kupiti samo u legendarnom hotelu „Sacher“ u Be~u, koji je davne 1876. godine otvorio sin Franca Zahera - Edvard (Eduard). U prilog popularnosti torte govori i ~injenica da se u jeku turisti~ke sezone u hotelu „Sacher“ svakog dana ispe~e i do 2.000 originalnih torti, koje se, upakirane u tradicionalne drvene kutije, prodaju u be~kom hotelu ili distribuiraju na ekskluzivna mjesta {irom svijeta.

odre|en je upravo za biljku, a sadr`i zemlju i filter te dno koje odvaja akvarij s ribicom na dnu. Vi{ak vode od zalijevanja biljke odlazi u zemlju i filtrira, a potom ide kao ~ista voda za ribicu. Ostatak hrane koju ribica ne pojede, postaje hranjivi sastojak za biljku.

Peti decembar Dan zaherice
Recept napisan rukom slavnog slasti~ara, ~uva se u sefu

ar kao Dan populaAustrijanci obilje`avaju 5. decemb m kada su se rne zaherice. Ovo je historijski datu om receptu za ile o savr{en Be~lije kona~no usaglas svoj slasni simbol.

Info

Info

Info...

Francuzi se zasitili vina?
Jedan od najprepoznatljivijih aspekata francuske kulture - njihova ljubav prema vinu iz generacije u generaciju se napu{ta. Silaze}i trend u identificiranju s vinskom kulturom nije vidljiv samo u proizvodnji nego i u potro{nji. Istra`iva~i su, naime, otkrili da je uzrok smanjene potro{nje prijelaz sa svakodnevne konzumacije ~a{e vina uz obrok na povremeno iz zadovoljstva. Nove generacije Francuza ne pridaju toliku va`nost svojoj ba{tini u`ivanja u vinu, {to je jedan od glavnih razloga {to je poznati „francuski paradoks“ sve manje u vezi s Francuzima.

Najskuplji hotdog
Njujor{ki restoran „Serendipity 3“, nakon najskupljeg sladoleda i najve}e vru}e ~okolade, upustio se u jo{ jedan poduhvat - kreiranje hotdoga od 70 dolara, dok, ina~e, prosje~na cijena u gradu ne prelazi pet dolara. Glavno pitanje bilo je od kojih sastojaka napraviti hotdog da bi mu vrijednost dosegnula 70 dolara. Tako su gove|u hrenovku od 30 centimetara prepekli na maslacu od bijelog tartufa, a sve su nadopunili pa{tetom od gu{~ije jetre s crnim tartufima. Pored hrenovke su servirali jo{ tri dodatna za~ina, senf s crnim tartufima, karamelizirani luk i ke~ap od posebne vrste paradajza.

Krompiri za bolji ~ips
Zahvaljuju}i programu „Cornell’s“, u Americi }e uskoro postojati dvije nove vrste krompira, namijenjene isklju~ivo za proizvodnju ~ipsa, izvje{tava „The Cornell News Service“. Krompiri „Waneta“ i „Lamoka“, vrste nazvane po ameri~kim jezerima, imaju dug period skladi{tenja i privla~nu boju nakon rezanja na kri{ke. „Lamoka“ ima visok sadr`aj skroba, {to ~ini manje mastan ~ips, jer upija manje ulja za vrijeme pr`enja. „Waneta“ je manje lomljiva vrsta, {to je ~ini pogodnom za manje komade ~ipsa na dnu ambala`e.

Dnevni avaz, nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011.

19

MOJE PUTOVANJE Puket, najbogatiji tajlandski otok

Odmor za du{u i tijelo
ako je ljeto ve} pro{lo, kao i vrijeme sun~anja i u`ivanja, to nije razlog da ne osvje`imo tmurne jesenje dane reporta`om s otoka Puket, koji se nalazi na jugu Tajlanda, na obalama Andamanskog mora. A kada pogledate samo nekoliko fotografija, vjerujemo da }ete po`eljeti da ste na ovom prelijepom mjestu.

Sve miri{e na korijander, kokosovo ulje i limunovu travu Bezbroj mogu}nosti za u`ivanje u vodenim sportovima, a za ronioce je pravi raj Na Prompthep Kejpu najljep{i zalazak sunca na svijetu

I

Brdovita unutra{njost
Puket je skoro 900 kilometara udaljen od Bangkoka. Unutra{njost otoka je brdovita pa je po toj ~injenici i dobio

ime. Naime, ime Puket dolazi od malajske rije~i „bukit“ - {to zna~i brdo. Nekada{nju d`unglu zamijenili su luksuzni hoteli, marine, planta`e kau~uka, banana, kokosa i ananasa. U brojnim barovima i restoranima turistima nude tajlandske poslastice, sve miri{e na korijander, kokosovo ulje i limunovu travu. Stanovnici otoka svoje goste ma`u svje`e cije|enim tropskim vo}em i egzoti~nim morskim plodovima, koje mo`ete na}i svugdje na otoku. Jedno od najpoznatijih mjesta na Puketu je Patong Bi~. Nave~er se

ovo mjesto pretvara u sastajali{te za no}ne ptice. Brojni barovi, diskoteke i restorani, bezbroj svjetala i no}nih prodavnica obe}avaju uzbudljivu no}.

No}ne ptice
Bijele pje{~ane pla`e, kristalno ~ista voda, mala `ivopisna sela u kojima `ive ribari - to su utisci turista o Puketu. Ovaj najbogatiji i najve}i tajlandski otok najvi{e je cijenjeno tamo{nje ljetovali{te, koje pru`a bezbroj mogu}nosti za u`ivanje u vodenim sportovima, a za ronioce je pravi raj. Potpuna suprotnost zapadnoj obali su ju`na i isto~na obala, koje turistima nemaju ni{ta ponuditi, ali su poznate po zajednicama koje `ive na moru, poznatim i kao „~ao lej“, a nazivaju ih i ljudi mora. Neke od tih zajednica jo{ `ive tradicionalnim, nomadskim na~inom `ivota, u svojim ku}ama, brodicama, koje se nazivaju kabang.

Vegetarijanski festival
Vegetarijanski festival je vjerski blagdan koji se odr`ava svake godine na otoku Puket. Vjeruje se da donosi sre}u svima onima koji posmatraju ovaj vjerski obred. Tokom ovog perioda lokalni stanovnici striktno po{tuju desetodnevni obred, koji se sastoji od isklju~ivo vegetarijanske ishrane. Neki od njihovih rituala su stvarno bizarni. [etanje po vatri i bu{enje dijelova tijela raznim predmetima samo su neki od raznih na~ina samopovre|ivanja koje izvode.

Dok hodate po snje`nobijelim pla`ama, zajedno s ribama uranjate u

podvodni svijet rasko{nih boja, u ki{noj {umi oslu{kujete stotine

ptica jarkocrvenog, zelenog i plavog perjem i na Prompthep Kejpu u`ivate u jednom on najljep{ih zalazaka sunca na svijetu.
(L. K. P.)

Info
Krajem 2006. godine cunami je pogodio Puket. Du`ina otoka je 48 kilometara, a {irina 21 kilometar. Glavni grad Muang Puket ili Puket Taun nalazi se 42 kilometra ju`no od mosta Sarasin.

20

Nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi
O^EKIVANI JACK POT ZA 05. VANREDNO KOLO TV BINGA 950.000,00 KM

PRIVREMENI IZVJE[TAJ ZA 40. KOLO TV BINGA ODR@ANO DANA 07.10.2011.godine

90 53

74 54

76 27

31 07

67 18

89 10

23 34

72 21

59 58

63 29

64 05

79 20

41 73

09 40

50 36

03 83

87 57

25 60

30 42

32

BINGO 37+ DOBITAK IZVU^EN NA 39. BROJU
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
BINGO 37+ DOBITAKA: 1 SA 10 POGODAKA ( 2 REDA ) DOBITAKA: 20 SA 5 POGODAKA ( 1 RED ) DOBITAKA: 7.178 SA 14 POGODAKA ( BEZ 2 REDA ) DOBITAKA 5 SA 13 POGODAKA ( BEZ 2 REDA ) DOBITAKA 94 JACK POT ZA 40. KOLO UPLA]ENO JE NAGRADNI FOND 60% FOND ZA IGRU IGRA^-GOST FOND ZA 14 POGODAKA 29.425,10 KM 882,80 KM 4,80 KM 200,00 KM DOBITAK 2 SISTEMSKA LISTI]A
DOBITAK LAPTOP: TUZLA 00206 4140040 036-3358464-46

DOBITAK BINGO 37+
BIHA] ZASTUPNIK 00372 4140091 036-0966344-98 1xB37+ O^EKIVANI JACK POT ZA 05. VANREDNO KOLO BINGO PLUS 90.000,00 KM

832.151,50 KM 237.834,00 KM 142.700,40 KM 20.000,00 KM 5.000,00 KM

FOND ZA BINGO 37+ PRENESENI IZNOS U JACK-POT FOND ZA 10 POGODAKA FOND ZA 5 POGODAKA FOND ZA GLEDAOCE

29.425,10 KM 29.425,10 KM 17.655,10 KM 34.195,10 KM 7.000,00 KM

IZVU^ENI BROJEVI BINGA PLUS:

6

3

2

9

4

7

IZVU^ENE SMS PORUKE U IGRI IGRA^-GOST „ [ANSA VI[E“ ZA NAREDNO KOLO 1. ZAVIDOVI]I ZASTUPNIK: 00772 4110043 035-1815712-14 2. @IVINICE ZASTUPNIK: 00311 4120130 036-1565074-35 3. BANOVI]I ZASTUPNIK: 00161 4150174 035-0006265-95 4. ZENICA ZASTUPNIK: 00244 4150272 035-1532067-78 5. TUZLA ZASTUPNIK: 00652 4140343 036-3703811-69 DOBICI U SMS IGRI IGRA^-GOST „[ANSA VI[E“ ZA NAREDNO KOLO
1. 19.290,00 KM 2. 7.720,00 KM 3. 5.790,00 KM 4. 3.860,00 KM 5. 1.930,00 KM 6. 4.000,00 KM 7. 3.000,00 KM 8. 2.000,00 KM 9. 1.000,00 KM 10. +1.000,00 KM 11. 500,00 KM 12. 500,00 KM 13. 500,00 KM 14. 500,00 KM 15. 500,00 KM

U 40. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.278,00 KM NAGRADNI FOND JE 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47.566,80 KM

FOND ZA DOBITAK BINGO PLUS 6 ( 11.068,32 + J.P. 61,209,83 ) . . . .72.278,15 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36.498,48 KM

PRIVREMENI IZVJE[TAJ ZA 40. KOLO IGRE BINGO PLUS OD 07.10.2011.godine BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
BINGO PLUS 6 DOBITAKA: NEMA . . FOND DOBITAKA SE PRENOSI U JACK POT BINGO PLUS 5 DOBITAKA: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.150,60 KM BINGO PLUS 4 DOBITAKA: 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .957,80 KM LUTRIJA BIH, SARAJEVO 08.10.2011.god. BINGO PLUS 3 DOBITAKA: 142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100,00 KM BINGO PLUS 2 DOBITAKA: 1.424 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,00 KM

KONA^AN IZVJE[TAJ 39. KOLA IGRE BINGO PLUS OD 30.09.2011.god.
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 39. KOLO IGRE BINGO PLUS OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA BINGO PLUS 6 i BINGO PLUS 5 NIJE BILO FOND ZA DOBITAK BINGO PLUS 6 ( 11.331,20 + J.P. 49.878,63 ) . . . . . . .61.209,83 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35.444,80 KM

U 39. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77.960,00 KM NAGRADNI FOND JE 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46.776,00 KM

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
BINGO PLUS 6 DOBITAKA NEMA FOND DOBITAKA SE PRENOSI U JACK POT BINGO PLUS 5 DOBITAKA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.249,20 KM BINGO PLUS 4 DOBITAKA: 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .796,70 KM BINGO PLUS 3 DOBITAKA: 128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100,00 KM BINGO PLUS 2 DOBITAKA: 1.412 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,00 KM
GENERALNI DIREKTOR EDHEM PA[UKAN s.r.

LUTRIJA BIH, SARAJEVO 08.10.2011.god.

KONA^AN IZVJE[TAJ 39. KOLA TV TOMBOLE BINGO OD 30.09.2011.god.
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 39. KOLO TV TOMBOLE-BINGO: OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA: BINGO 33 (JACK POT),BINGO 36 i BINGO 37+ NIJE BILO

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 39. KOLO IGRE BINGO PLUS JE 07.11.2011.god.

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA :
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA : BINGO 37+ DOBITAKA: 2 .14.416,00 KM SA 10 POGODAKA (2 REDA ) DOBITAKA: 25 . . .692,00 KM SA 5 POGODAKA (1 RED ) DOBITAKA: 7.821 . . . . .4,30 KM SA 14 POGODAKA (BEZ DVA REDA) DOBITAKA: 35 . .200,00 KM SA 13 POGODAKA (BEZ DVA REDA): 387 DOBITAK 2 SISTEMSKA LISTI]A JACK POT ZA 39. KOLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .812.133,30 KM UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233.880,00 KM NAGRADNI FOND 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140.328,00 KM FOND ZA SMS NAGRADNU IGRU . . . . . . . . . . . . . . . .20.000,00 KM FOND ZA 14. POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.000,00 KM FOND ZA BINGO 37+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28.832,00 KM PRENESENI IZNOS U JACK POT . . . . . . . . . . . . . . . . .28.832,00 KM FOND ZA 10 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.299,20 KM FOND ZA 5 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33.364,80 KM FOND ZA GLEDAOCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.000,00 KM
GENERALNI DIREKTOR EDHEM PAŠUKAN s.r.

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 39. KOLO TV BINGA JE 07.11.2011.godine

LUTRIJA BIH, SARAJEVO 08.10.2011.god.

Dnevni avaz, nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011.

21

Tačno Netačno
Prvi 1.sao jepoznati končerto groso napiAlesandro Stradela oko 1675. godine? Kotopaksi stalno aktivni vulkan na 2.ma i najviši je vulkanski vrh u Andisvijetu? Doberman je pasmina radnog psa 3.koju je u Apoldi, Njemačka, razvio Luj Doberman? 1. TAČNO

Kamenice moraju biti svježe prije nego što se konzumiraju jer u protivnom se stvara plodno tlo za razvoj opakih uzročnika bolesti, poput norovirusa ili bakterije vibrio. Norovirus nije smrtonosan, ali uzrokuje gastroenteritis, a simptomi su mučnina i povraćanje, te vodenasta stolica i grčevi u stomaku. Puno opasnija je bakterija vibrio jer uzrokuje koleru koja, ako se ne liječi na vrijeme, u roku od dva do tri dana može uzrokovati bolnu smrt. Jedite samo svježe

M

M 

=AE?A L=I CK K>EJE H=čAA @FEHA @K> K žK

Smrtonosne delikatese

Posljedice korištenja solarija

Zračenje u solariju značajno povećava rizik od raka kože, dopirući ne samo do površinskih slojeva kože, već i do onih koji se nalaze u dubini, pokazalo je novo istraživanje, provedeno na uzorku Zraci zahvataju mjesto gdje se ćelije dijele od dvanaest adolescenata. Dok UVB zraci koje emitiraju sunce oštećuju samo površinski sloj, UVA zraci koji se emitiraju u solariju prodiru čak do bazičnih slojeva kože, istakli su naučnici. To znači da zraci zahvataju mjesto gdje se ćelije međusobno dijele, pa postoji opasnost od razvoja raka.

Prvi končerto groso napisao Stradela
Prvi poznati končerto groso napisao je Alesandro Stradela (Alessandro Stradella) oko 1675. godine, a najslavniji primjeri su niz od 12 končerta A. Korelija, nastalih oko 1680. do 1690. godine, niz od šest Brandenburških končerta J. S. Baha nastalih oko 1700. i opus od šest končerta G. F. Hendla, nastalih oko 1740. godine. Od 1750. godine solo končerto pomračio je slavu končerta grosa. Končerto groso je bio glavna orkestralna forma baroknog perioda koju karakterizira kontrast između male grupe solista i većeg orkestra. Mala grupa (končertino) obično se sastojala od dvije violine i kontinua, instrumenata starijeg trija sonata, iako su se koristili i duvački instrumenti. Veća grupa (ripjeno) uglavnom se sastojala od gudačkih instrumenata sa kontinuom.

BILJKE LIJEČE Prirodni tonik nakon bolesti

/C F>š=L= @H=LA IH?=
Biljka utječe na protok kisika do srca, ali i blokira enzime koji uzrokuju slabljenje mišića

Jesen na trpezi

6HJ= I AIJA
M
Potrebno je: 800 g kesten-pirea, 1 biskvitna podloga za torte, 100 ml mlijeka, 30 ml maraskina, 300 g kompota od krušaka, 400 g svježeg krem-sira, 100 g meda, 50 g sjeckanih kuhanih kestena za ukrašavanje, 30 g čokoladnih listića. Način pripreme: 1. Zid kalupa za torte obložiti papirom za pečenje, u njega položiti biskvit podlogu za torte i natopiti je mješavinom mlijeka i maraskina. 2. Kruške iz kompota ocijediti i naribati. U zdjelu s kesten-pireom dodati naribane kruške i izmiješati sastojke. 3. U posebnu zdjelu staviti krem-sir, dodati med te sastojke izmiješati. Zatim na podlogu premjestiti i ravnomjerno rasporediti smjesu s kesten-pireom, preko nje rasporediti kremu od svježeg krem-sira i meda te po njoj kašikom napraviti neravnu površinu. 4. Tortu staviti u frižider na 1-2 sata da se ohladi. Gotovu tortu prije posluživanja posuti sjeckanim kuhanim i oguljenim kestenima, ukrasiti listićima čokolade i poslužiti.

Glog se smatra jednim od najjačih prirodnih tonika za srce. Ljekoviti ekstrakti biljke mogu se dobiti iz bobica, lišća i cvjetova. Sadrži značajne količine flavonoida i oligomernih procijanidinina. Ovaj biljni ekstrakt može raširiti krvne sudove, povećati opskrbu energijom te poboljšati sposobnost srca da efikasnije pumpa krv. Takođermože ubrzati oporavak nakon srčanog udara te ojačati srčani mišić i poboljšati protok kisika do srca, ali i blokirati enzime koji uzrokuju slabljenje mišića. Dobra je vijest da ova ljekovita biljka može poboljšati cirkulaciju krvi, smanjiti holesterol i regulirati krvni pritisak. Također je u stanju sačuvati kolagen, čime direktno pomaže formiranju vezivnog tkiva. Ova sposobnost je vrlo korisna za osobe koje pate od artritisa ili sličnih problema jer može pomoći u zaštiti od štete uzrokovane slobodnim radikalima. Zbog svog umirujućeg učinka, glog je odličan prirodni lijek za osobe koje pate od nesanice. Ljekovita biljka može pomoći u reguliranju menstrualnog ciklusa, a također se koristi za liječenje bubrežnih kamenaca.

2. TAČNO

Kotopaksi najviši stalno aktivni vulkan
Kotopaksi je vulkanski vrh u Andima u centralnom Ekvadoru i najviši stalno aktivni vulkan na svijetu. Uzdiže se do 5.897 metara. Njegovu gotovo savršeno simetričnu kupu često skrivaju oblaci koje noću osvjetljava plamen kratera. Dio mu se nalazi na otvorenim planinskim pašnjacima; gornji dio se nalazi pod vječnim snijegom. Postoji dugi zapis njegovih silovitih erupcija, a rijetko ostaje miran duže od 15 godina.

Glog pomaže i protiv nesanice

TIRA@ NOVINA ILI KNJIGE OSOBINA ONOG [TO JE ISPUP^ENO GLUMICA [OVAGOVI] @I^ANI MUZI^KI INSTRUMENT KU]NI DUH STARIH RIMLJANA IZRAZ U @ARGONU ZA AMERIKANCE GLUMAC NA SLICI

VRSTA TRE[NJE (mn.)

PORTUGAL

ULTRA KRATKI VAL

PRIVI\ANJA

[ARM DRA@ (mn.)

GLUMICA TEJLOR

PRIMJERAK TVLIK IZ SERIJE SUPROTAN ”SJEVERPOZITIVU JUG”

SEKUNDA

BARSKA BILJKA

3. TAČNO

ULAZ U VULKANSKO GROTLO BORILI[TA GRA\EVIN. MATERIJAL PARI[KI MUZEJ RASKO[NA KU]A BRITANSKI GLUMAC OLIVER RIJEKA KOJA UTI^E E.I. SLIKAR KOKO[KA OTILIJA ODMILJA

REOMIR MJESTO KOD BIHA]A

Dobermani su na glasu po neustrašivosti
Doberman je pasmina radnog psa koju je u Apoldi, Njemačka, razvio Luj Doberman, uzgajivač pasa, krajem 19. stoljeća. Ovaj okretni, hitri, snažni pas visok je između 61 i 71 centimetar i težak od 27 do 40 kilograma. Ima kratko, glatko crno, plavo, blijedomrko ili crveno krzno sa garavim biljezima na glavi, grlu, grudima, bazi repa i šapama. Dobermani su na glasu po neustrašivosti, hitrini, vjernosti i inteligenciji. Koriste se u vojsci i policiji kao radni psi, kao čuvari i vodiči slijepih.

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA HAD@IAVDAGI], APUS, AVARKA, NAKAZNO, AST, ARC, LABIN, O, AIDA, OTAN, AT, OTIJATAR, HIPNOTISATI 2669

NEUTRON NEKAD SLAVNI VOZA^ FORMULE 1

AMPER

LJEPOTICA NASLICI

SLAVNI AUTOMOBILIST FITIPALDI

GRUPE @IVOTINJA, STADA

VRSTA JELA

RIJE^NI OTOCI

HVATATI KOGA (pu~.)

OKAMENJENI OSTATAK

GRDOBA, RUGOBA

[ESTEROKUT (gr~.)

NA[A PJEVA^ICA

BRODNA JEDRA UZVIKNESTRPLJENJA ZAKA^KE PJESNIK SARAJLI] U^ESNIK, SUDIONIK GRADU RUSIJI ALKOHOLNA PI]A UPRAVITELJ DATARIJE (mn.) PJEVA^ DRAGOJEVI] GITARIST KLEPTON LETJELICA NAREAKT. POGON ARG.POLIT. HERONIMO DEBELOKO@AC INSTITUT NIKOLA TESLA(skr.) KONJSKI POVODAC DIOKO[ULJEISL. G.V. DRVENA PAPU^A INDIGOBILJKA @ENASTRU^NJAKU ORIJENTALISTICI OMLADIN. RADNA AKCIJA (skr.) FOLKPJEVA^ SAKALA[ [ANTI]EVA PJESMA LUPETATI (fig.) REOMIR ANT.GRAD UBABILONIJI

MJERAZA TE@INU

ME\UNAR. OLIMPIJSKI KOMITET (skr.)

ONIM PRAVCEM

NORVE[KA

ELEKTROPREKIDA^I

PJEVA^ICA VUICA

AMERI^KA GLUMICA RASPLODNO GOVEDO AMERI^KA PJEVA^ICA NA^INJENO ODLIMA VODENI^AR PRODUKT EMANACIJE GRADU TURSKOJ VOJNICI KOJI^UVAJU[TO MU[KI RODITELJ DOMA]A @iVOTINJA PTICA VELIKIH KRILA MAJSTORS. KANDIDAT STARIJI FUDBALER PAOLO FUDBALER FERDINAND UGOSTIT. OBJEKTI MORSKA OBALA SEKUNDA GLUMICA BEKOL ZEMLJI[TA, TERENI FILIPINSKA DR@AVNICA KORASON ODJEK IRIDIJ GLUMICA PAPAS KIPAR ME[TROVI] IZUZEV, SEM BIV.GEN. SEKRUN KOFI RADIJUS INOSAVA ODMILJA SLOVOS KVAKOM SUPER MODEL KEMPBEL

PRONALAZAK

JOD

HOLANDIJA

VRSTA DRVETA, TISOVINA

GLUMAC BANDERAS

STADIJU RAZVOJU INSEKATA

@ITELJ IRSKE

UPITNA ZAMJENICA

LJULJA[KA

BEZIMEN

383

UKRAS GOVORA

PRITOKA NERETVE

NADMENOST, NABUSITOST

IME PJEVA^ICE NASLICI

NEZATEGNUTOST

PRIPADNIK INDIJAN. PLEMENA USJEV. AMERICI

STARIJI TENISER D@oN

IME PJEVA^ICE NASLICI

[PANSKI KO[ARKA[ VASKEZ

BUDISTI^KI SVE]ENIK

LARISA ODMILJA

POZIVU POMO]

ZAVE@LJAJ

STARICE, NANE

DOGA\AJ SA^UVAN USMENOM PREDAJOM A.[. KALIJ DIOPLUGA, RALO

LJUBAVNI ZANOS (tur.) NOVI SAD VOLUMEN DIVLJA @IVOTINJA VELIKA EVROPSKA RIJEKA PREZIME PJEVA^ICE NASLICI BILO KADA SMRDLJIVE@IVOTINJE

TERASE

STARIJI NJEMA^KI FUDBALER MIHAEL

KRI@EVI

PLANINAU HRVATSKOJ

POSUDAZA PEPEO POKOJNIKA GLUMICA @IRARDO GLUMICA VUD

SARAJEVO

PREZIME PJEVA^ICE NASLICI HORMON NADBUBRE@NE @LIJEZDE GLUMICA AREPINA HARMONIKA[ POBRI] SIR]E LAKO LOMLJIVE PREDSJ. SAD BARAK AMERICIJ [AHIST LASKER ALT PJEVA^ RAHIMOVSKI ALT GLUMICA TEJLOR

[VICARSKI FUDBALSKI KLUB

DIONOGE POHLEPAN

GLUMAC KERTIS OBRA\IVANJE OKTAVIJA ODMILJA

MALJAV GLIB,KAL OBIM [AHIST DIZDAREVI]

GLUMAC NILSEN

NEBODER

NULA

PREVLAKA NAMALAKI

UOVOM SMJERU ASTAT RIMSKA ^ETVORKA ALT DOBIT, KORIST (mn.)

OBI^AJI

PODLOGA ZAD@UDO

OPONA[ATI

DU[IK

NAJJA^A FIGURAU [AHU JEDNAOD PRVIH TV SAPUNICA STAROGR^KI FILOZOF

GLUMICA FIRSTENBERG

NIKAL

VRSTA MEDIKAMENTA

[TALA

PREZIME PJEVA^ICE NASLICI

TAKO\ER (lat.)

IME POTURSKI PJEVA^ICE (npr.no{nja) NASLICI

SLAVNI PREZIME FUDBALSKI FRANCUSKI PJEVA^ICE PISAC GOLMAN FRANS NASLICI MAJER NA[ MUZI^AR

PLU]NA BOLEST

NESTRU^NJAK

NULA

UPITNA ZAMJENICA

PISAC ANDRI]

MOST

@ENSKO IME
GLUMICA ANDERSON

GR^KO SLOVO MU@JAK KOZE PORTUGAL MU[KOIME FATIMA ODMILJA MAJSTOR ZAKERAMIKU ERBIJ NADIMAK VODITELJA MLAKARA CIGANI G.K. HEMIJSKI ELEMENT @ENSKO IME CJEPIVO IME PJEVA^ICE NASLICI

MAKARSKA DIJELOVI TE^NOSTI NEVRIJEME ALT DIOTIJELA, BOK RIJE^NA RIBA TORINO NISU O[TRI ^IST GORNJI ZRAK ALT KALIJ JAPANSKO OSTRVO JEDINICAZA U^INU FIZICI LUKAU GR^KOJ N.U. ZEMLJA TATARA

STRANKA

POSUDA ZAVODU

ELVIS ODMILJA

REOMIR

FOLK PJEVA^ ZOLJ POMJERITI, POMAKNUTI JOD IRIDIJ KONJSKI HOD

DOBIT, KORIST AUTO-OZN. SANMARINA TI[INA, TAJAC SREDSTVA KORUPCIJE

PREMDA, IAKO

STARIJI ^OVJEK

UGRIZ

STARJE[INA MJESTA

VELIKA POSUDAZA KUPANJE

PASMINA

RJE[ENJA: str. 1. HEKSAGON, AMRA DAKA, JEDRENJAK, DRAM, AMA, IS, AKTER, MOK, VINA, ONUDA, OD, N, RAKETA, TASTERI, ALKA, INT, GV, RUKAV, ANIL, R, ORA, ABID, RENE RUSO, IZUM, BIK, J, LIMENO, EMANAT, @, NL, ADANA, TIS, OTAC, ANTONIO, LARVA, MK, IRAC, RIO, S, @ALO, R, TLA, OSIM, KO, AKINO, IRENA, IR, NJIHALICA, ANONIMAN str. 2. FRAN, LARA, OMOT, SAGA, K, A[-, URNA, BEKVALAC, ADRENALIN, LESLI, IJA, KRTE, OCAT, O, OBAMA, A, NAVIKE, EL, IMITIRATI; LAMA, APEL, BAKE, A[IK, V, NS, ODRA, SION, RIST, TK, DLAKAV, OBRADA, O, OBLAKODER, KRA, OVAMO, TATAMI, IV, AZOT, ]ARI, DINASTIJA, ARISTOTEL, MA, PAMELA, A, KIJAMET, KARA[, NU, TUPI, ETAR, OKINAVA, K, ITEA, ]AR, RSM, MITA, UJED, KADA, SA[A LO[I], ENESA, TAU, PARTIJA, P, TIMKA, ER, KOFA, ROMI, ELO, GALIJ, R, VAKCINA, AMIR, MA]I, IR, J, ^IKA, AJAN, RASA str. 3. TOMISLAV \URI], P, ALAN LAD, ADAM, KE, RINGO, NIKO, ADUT, IVAR, TAKO, ATALA, KEKICA, ANOLISI, FRIDRIH NI^E, KON, IK, BENA, JANDA, O, LAFES, BRAJKO, SG, INAR, KIA, NASAMO, P, ZGRABITI, TROM, OSAMAN, SOKO, ATE, VU, ADULAR, KARAT, IZGNATI, NOEL, NA, ]AR, NIK[A BRATO[, MARIO GECE, UVJET, ANET BENING, IOLE, JAN, DROGERIJA, N, ANERA, ROJAL, KTK, MIRANDA, NAVIR, IKUD, EKIPA, OMAD, LOSOSI, VITEZ, GI, ILONA STALER, BAL, NI, RTINA, INA^E, K]ERI, BARAKER, T, O, RENTE, MA]EHA, VRAZ, ATELJE, AMAN, ISTE]I, DUBOK, NT, ]AO, ANTITALENTI,

Ove dvije kri`aljke }ete rije{iti ako ta~no upi{ete rije~i iz popisa. Rije~i su poredane abecednim redom. Da bismo rje{avanje olak{ali ozna~ili smo polja u koja }ete upisati imena i prezimena li~nosti sa slika.

Vodoravno: - ADAM - ADULAR - ADUT - AMAN - ANERA - ANOLISI - ANTITALENTI - ATALA - ATE - ATELJE - BAL - BARAKER - BENA - BRAJKO - ]AO - ]AR - DROGERIJA - DUBOK - EKIPA - GI - IK - IKUD - INA^E - INAR - IOLE - ISTE]I - IVAR - IZGNATI - JAN - JANDA - K]ERI - KARAT - KE - KEKICA - KIA - KON - KTK - LAFES - LOSOSI - MA]EHA - MIRANDA - NA - NASAMO - NAVIR - NI - NIKO - NOEL - NT

POMIJE[ANE MOZAI^NE KRI@ALJKE

Uspravno: - ADNA - ALA - ALENKA - AMEBA - ARAR - BAREM - CIGO - CRES - ]A - DASKA - DEIST - DILETANTI - \AKONIJA - DOST - EDI - EL - ENEJ - ENORAK - ERATO - ERIKA - FAZA - GER - GR - GRANATE - HABIB - HANT - IKAN - ILA - IMATI - IT - IVANA - JOAKIM OMAD OSAMAN RENTE RINGO ROJAL RTINA SG SOKO TAKO TROM UVJET VITEZ VRAZ VU ZGRABITI

-

KANUTI KULIO LA LIK LJUS MANAKI NE]AKE NOGOMETA[ O^AJNIK OB OBDAN OKER OL PETA PILAR RA RADAN RADON RAISA REZE RSA SARIN SLO SMOTANO SUZA TAIN TAIN TENK TIBET TORNA TRAGA^ UDO VIJ VOZ

48

Dnevni avaz nedjelja 9. oktobar/listopad 2011. 45

0910dogl1

Automobili Prodaja 
A3 2000. god., reg. do 21. 06. 2012., grijači sjedišta, klima, 4 nove gume, zeder, prešao 150.000 km, povoljno! Tel. 065 966 078 Alfa 146, 1.6, benzin, 2000. g., reg. do juna 2012. Može zamjena za manje auto uz doplatu. Tel. 061 870 864 Astra stara 3 g. Sedan, 5 vr., prešla samo 46.000 km, nije uvoz, max. oprema, izvanredna, jedan vl., garažirana. Tel. 061 173 947 Audi A3, benzin 1.6, avgust 2002., cijena 13.000. Tel. 061 221 891 Audi A6, 2002. god., 2.5 tdi. Prešao 151.000 km, nije carnjen, uvoz iz Švicarske. Cijena po dogovoru. Tel. 065 641 096 Bora 1.9 TDI 2003. g., automatik, reg do 06/2012., cijena 12.400 KM. Tel. 061 715 746 Citroen C4 1.6 HDI, 2004. god., 2005. prva registracija, prešao 149.000. Cijena 12.500 KM. Tel. 063 460 509 Daewo lanos 97. reg. 07. 2012., sa komplet rezervnim djelovima. Doboj Istok. Tel. 062 129 755 Džip landrover 2.0 TD, 2000. g., frilander. Tel. 062 359 649 Ford courier 1.8 d, registrovan, god. 2000., cijena 3.900 KM. Tel. 062 536 237 Ford eskort 1,3 benzin, 4 vrata, teget, 1995. g. Registrovan do maja, cijena 2.500 KM. Tel. 063 038 880 Ford fiesta 1.1 plave boje, 1996. god., registrovana do avgusta 2012. dobro očuvana, povoljno. Tel. 061 232 941 Ford Fiesta, 1.1 motor, benzin, prešla 78 hilj., 89. god., dobro očuvana. Cijena 1.400 KM. Tel. 065 946 299 Ford fiesta, 2005 godina, tek reg., 7200 KM. Tel. 061 925 862 Ford mondeo 1.8 TD, 97, klima, crni metalik, limuzina, reg. do juna 2012. Cijena 4.700 KM. Tel. 066 659 787 Ford siera BBG 16 1987. u ispravnom stanju i drugog u dijelovima i carinsku ceradu za teretno vozilo dim 5.10.x 2.50x1.50 m. Tel. 061 417 898 Golf 1999. godina, 1.9 tdi, limuzina, alarm, 2 vrata, reg. do 11/2012., 8.300 KM. Tel. 062 615 888 Golf 2 1990. god., reg., godinu dana, 1,3 benzin, 4 vrata, metalik sivi, cijena 2400 KM. Tel. 061 136 376 Golf 2 diesel 1,6 89 god., bijeli, dvoja vrata, regis. do 29. 09., 2500 KM, ozbiljne ponude. Trg Heroja 30, hitno. Tel. 062 341 343, 061 537 425 Golf 2 diesel 1987. godina, tek registrovan. Tel. 061 260 096 Golf 2, 1987., 1.6 benzin, registracija istekla 04. 09. 2011., cijena po viđenju. Tel. 061 207 501 Golf 2, četvero vrata, šiber, sive boje, benzin 13, neregistrovan, u voznom stanju, utegnut. Tel. 061 191 141 Golf 3, 1992., benzin. Tel. 061 517 150 Golf 4 1,9 tdi, 2001. god., 74 kw, tek uvezen iz Njemačke, full oprema, plaćeno sve do reg., cijena 10.400 KM. Tel. 061 771 183 Golf 4 GTI-TDI, 150 KS, 1.9, ful oprema, kraj 2001. godine, klima, alarm, 2 ključa, bord kompjuter, crni, 4 vrata, plavo-crna koža..., plaćeno sve do registracije, 12.300 KM. Tel: 065 472 216 ili 065 608 833 Golf 4 tdi, 1,9, 1999. godina, limuzina, metalik plava, 2 vrata, zimske gume, godina 10/2011., blokada motora volana, klima, abs, asr, muzika, Sarajevo, 8.300 KM. Tel. 062 236 078 Golf 4, 1999 god. 1,4 benzin, servo, klima.Tel. 061 259 784 Hunday Accent GL 1.5, CRDI, 2005., 72.000 km, prodajem ili mijenjam. Tel. 062 389 567. Hyundai matrix, porodični monovolumen, stanje natprosječno, 2002. g., 90.000 KM, full oprema. Tel. 061 200 422 Laguna, prešla 76.000. Ful oprema. Extra stanje. Tel. 062 334 317 Megan sedan 1.4, decembar 2007., kupljen u auto kući, prvi vlasnik, 14.500 km. Tel. 061 170 319 Mercedes 124 l benzin 200 plin, 1985 tek regis. cijena po dogovoru. Tel. 062 560 784 

Mercedes 190 dizel, 1987. godište, registrovan do 02. 2012. god. U solidnom stanju. Cijena 3.500 KM. Tel. 061 183 828 Nissan almera, 2003. god., dizel, full oprema. Fiksno 7.900 KM. Tel. 061 130 168 Opel Astra, 1.6 benzin, 1995., 2 vrata, servo volan, šiber, registrovana do 06/2012., u odličnom stanju, održavana. Cijena 3.500 KM. Tel. 061 740 017 Opel Corsa Essentia, 2006. god., prešla 63.000 km. Tel. 061 208 414 Pasat dvojka karavan 1.6 turbo diesel, metalik plava, reg. do 6 mje. 2012., bez ulaganja, cijena 600 EURA nije fiksno, hitno, odlazak vani! Tel. 062 908 015 Pasat limuzina 2006., novi model, 1.9 tdi, 105 ks, alu felge, naslon, plava metalik, servisna, mali displej, itd., reg do 9. 2012. fixno za keš bez zamjena 20.000 KM. Tel. 066 415 302 Pasat tdi 1,9, 1999. godina, limuzina zelena, 5 vrata, zimske gume, klima, 03/2012., blokada motora, alarm, zeder, abs, asr, muzika, Sarajevo, 9.900 KM. Tel. 062 236 078 Passat 95. god., full oprema osim klime, redovno održavan, registrovan punu godinu. Tel. 061 543 793 Prodajem ili mijenjam Peugeot 407 2008. god. Registrovan, full oprema, prešao 31.000 km. Tel. 061 140 988 Prodajem ili mijenjam za manje auto ford explorer, 95. godina, 4.0 ugrađen plin, dodatni branici, full. Tel. 061 175 746 Renault clio 1.2 expression, 2008. godište, prešao 1.800 km full oprema. Tel. 033 219 143 Renault megane coupe 1.6, 16 v, 1999. god., sva oprema + Brembo kočioni diskovi. Tel. 061 730 405 Reno kangoo, 2005. godište, u odličnom stanju, povoljno. Tel. 061 958 001 Reno megan 98. god., reg. godinu dana. Tel. 061 188 321 Reno Megane 2007, 1,5 dci 2vrata, extra stanje registrovan, servisna knjiga, klima, el. paket uvoz Francuska, cijena 10 900 KM.Tel. 061 259 784 Reno scenic, dci 2002. god., uvezen i registrovan,9.300 KM. Tel. 061 309 914 Seat ibiza 2001. g. 1,4 benzin, ful oprema, reg. do 31. 07. 2012. Tel. 061 565 362 Seat Ibiza 2003. god, benzin 1.4 16v, full, 8400 KM, može zamjena za golfa. Tel. 061 255 806 Seat ibiza, sdi 1,9 2000. godina, limuzina metalik plava, 2 vrata, zimske gume, alu felge, d. klima, 09/2012., blokada motora volana, abs, asr, muzika, Sarajevo, 6.900 KM. Tel. 062 236 078 Škoda fabia 2001. god., benzinac 1.4 MPI, klima, metalik siva. Vozilo u izvanrednom stanju, registrovano do 5. 2. 2012. Cijena 7.000 KM. Tel. 062 993 690 Škoda fabia sedan, god. 2002., 1,9 SDI, kw 47, boja crna metalik, vrata 5, centralno ključanje, klima, bord kompjuter, nove gume, reg. do 17. 08. 2012. Cijena 8.000 KM. Tel. 061 798 860 Toyota rav4, 2008. godina, 32.000 KM. Tel. 061 795 449 Vento TD, 96. god. Tel. 062 922 355. VW pasat 1.9 tdi, 105 ks, model 2007., reg do sep. 2012., plavi metalik, naslon, dig klima, servisna kompjuter, itd., povoljno 20.200 KM. Tel. 063 591 876 Zastava 750, 1977. godina, neregistrovanu, u voznom stanju. Tel. 061 172 165 

Uzimam havarisana i ostala auta za dijelove. Tel. 061 249 467

Kamioni 
Fiat dukato 1,9 D, 1998., registrovan do aprila putnički 1 plus 8. Tel. 066 068 345 MB Atego 815 2004. god., 54.000 km, 29.000 KM ili zamjena. Tel. 061 784 790 Prodajem kombi Iveko - Dali, tip 65 C 15, 2004 god, 2.8 dizel teretni, povišeni, produženi dupli točkovi, u dobrom stanju, bijeli, cijena 12.500 KM. Tel. 065 295 763 Prodajem kombi tip 2 teretni dizel pogodan za ljude koji rade, god. 86., potpuno ispravan, cijena 2000 KM. Tel. 063 962 334 Prodajem kombi tip 2, 86. god., teretni, neregistrovan, dizel, potpuno ispravan, pogodan za ljude koji rade, cijena 2.000 KM. Tel. 063 962 334 

Vrata vozačeva za korsu sa dvoja vr., 91. god., potpuno ispravna. Tel. 061 158 784 Za Ford tranzita gume 185x14 sa felgama, 7 kom., federi prednji, zadnji, pojačani. Tel. 061 169 243

ni Najve}i dnev oglasnik u Bosni i Hercegovini

Stanovi Izdavanje 
Izdajem garsonjeru sa etažnim grijanjem kod Saobraćajne škole. Tel. 065 753 476. 1889-1tt Izdajem namještenu dvokrevetnu sobu i kuhinju. Koševo 2, Esada Karađozovića 6. Tel. 033 226 216. 1938-tt Bjelave - dvokrevetna soba, kuhinja, kupatilo, internet, zaseban ulaz, dvjema studenticama. Tel. 033 203 666, 062 595 103 Centar, blizu Katedrale izdajem stan 40 m2. Tel. 061 480 445. Ciglane G., trosoban stan 85 m2 fino opremljen, etažno grijanje, I kat, 700 KM, izdajem. Tel. 062 677 488. Dobrinja 2, prazan tros. stan 82 m2 sa spavaćom sobom, centralno, 300 KM izdajem. Tel. 061 145 853. Dobrinja kod “Kupa” jednos. fino opremljen stan, II kat, 39 m2, centralno, 300 KM izdajem. Tel. 062 677 488. Dvos. stan 55 m2, renoviran na Dobrinji 1, 95.000 KM, ul. Trg Zl. ljiljana. Tel. 033 456-425, 061 740 597. Dvos. stan 60 m2, 4 sp., lift, Č. Vila, “Kvadrant”. Tel. 061 525 195. Izdaje se namješten stan, studenticama. Tel. 033 203-887. Izdajem apartman namje{ten u privatnoj ku}i. Tel. 062 560 784. Izdajem dvokrevetnu sobu s centralnim grijanjem, djevojkama, Č. Vila. Tel. 033 649 152. Izdajem dvokrevetnu sobu sa kuhinjom, kupatilom i internetom, zaseban ulaz, 2 studentice. Tel. 033 203 666, 062 595 103 Izdajem dvosoban namješten stan kod Robne kuće. Tel. 061 108 804 Izdajem dvosoban stan sa grijanjem, poseban ulaz, Safeta Zajke. Tel. 061 149 442, 061 233 948 Izdajem namješten manji dvosoban stan dvjema studenticama. Ul. Vrazova - centar. Tel. 061 866 042, 033 668 523 Izdajem namješten stan sa grijanjem privatna kuća iznad Otoke kod Suda BiH. Cijena 250 KM. Tel. 033 458 375 Izdajem sobu u trosobnom stanu studentici ili zaposl. ženi, upotr. kuhinje, kupatila, kod RTV doma. Tel. 033 542 235 Izdajem tros. namješten stan, strogi centar, pogodan za studente. Tel. 062 419 438. Izdajem tros. stan namješten, studentima, K. Brdo. Tel. 062 437 026. Iznajmljujem stan 70 m2, kablovska, internet, opremljen, garsonjera, Koš. brdo. Tel. 062 226 665. Jednokrev. soba, pos. ulaz, upotreba kupatila, studentu. Tel. 532-035, 063 639 110. Kod Kampusa izdajem jednokrev. sobu studentu, cijena 180 KM. Tel. 063 820 738. Kuća 100 m2 sa baštom, PVC stolarija, opremljeno, Binježevo, izdajem. Tel. 033 511-963 Namješten dvos. stan na Soukbunaru, povoljno izdajem. Tel. 061 461 273. Namješten stan, priv. kuća, 150 KM, Istoč. Sarajevo Lukavica i garaža 50 KM. Tel. 061 047 960. Namještena soba, kuhinja, centr. grijanje, kuaptilo, kablovska TV. Tel. 521-618, 061 529 838. Prodajem stan u centru, 27 m2, povoljno. Tel. 061 359 728. S. Kolonija izdajem dva opremljena stana. Tel. 062 294 556, 033 514-565. Stan izdajem prizemlje i sprat, samostalan ulaz, lux. namješten, Sedrenik. Tel. 061 134 230. Studentici ili zapos. ženi namještenu jednokrev. sobu izdajem. Tel. 033 541-365, 066 897 849. Trosobanstan ustrogomcentuSarajeva izdaje se, pos. ulaz, sprat kuće. Tel. 061 382 261, 061 557 397. V. Polje, jednos. prazan stan 38 m2, I sp., centralno, balkon, 250 KM, izdajem. Tel. 061 031 330.

Motocikli 
Beverly 2004. god., 500 kubika, prešao 21.500 km, siva boja, registrovan do 9. 2012. Tel. 061 237 268 Motor keeway outlook 150 kubika, 2009. g., vodeno hlađenje, alarm, dva ključa, dobro očuvan. Cijena 1.800 KM. Tel. 061 350 376 Prodajem Kavasaki Z-750, 08. god., prvi vlasnik, posjeduje dosta dodatne opreme. Tel. 061 278 115 Prodajem skuter keeway 125, dobrom stanju 2008. god, cijena 1.300 KM, može zamjena za auto uz moju doplatu. Tel. 061 304 612

Obavje{tenje ~itaocima!
Svi mali oglasi koji stignu SMS porukom od petka u 14 sati i tokom subote, bit }e objavljeni u naredni ponedjeljak. 
Agenciji potrebno više stanova u zgradi. Opremljenih ili praznih za iznajmljivanje i prodaju. Za poznate klijente. Tel. 061 031 330 Mlađi bračni par traži namješten ili polunamješten stan u centru Vogošće. Tel. 061 466 432 Potreban manji stan u zgradi, fino opremljen, za stranca na jednu godinu (agencija). Tel. 062 677 488 Potrebni stanovi u zgradi za izdavanje i prodaju za poznate klijente (agencija). Tel. 062 677 488. Tražim cimerku u dvos. stanu, izdajem dvos. stan od prvog decembra. Tel. 033 442-331.

Prodaja 
Prodajem stan 100 m2, M. Dvor, Titova, POVOLJNO. Tel. 061 231 711. 1918-1tt Al. Polje, A faza, prodajem stan 70 m2, 3 sp. Tel. 543-146. Dobrinja 3, ulica Kasima Prohića, dvoiposoban stan (78 m) + balkon, dva mokra čvora, cen. grijanje, drugi sprat, 115.000 KM. Tel. 061 510 964 Dobrinja I, Trg Zlatnih ljiljana dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa kuhinjom rađenom po narudžbi. Tel. 061 538 128 Dvos. stan 54 m2, u centru, odmah useljiv, ul. Koševo. Tel. 062 814 279. Dvos. stan 56 m2, vis. prizemlje, Grbavica, poseban ulaz za invalide. Tel. 061 525 195. Ilidža - Otes, prodajem stan 45 m2, I sprat, povoljno. Tel. 061 748 943 Jednoipos. stan na D. Malti, 42 m2, 17 kat, 2 lifta, centralno, dogovor. Tel. 061 522 190. Jednos. stan 45 m2, balkon, podrum, plinsko, I kat, useljiv. Tel. 061 709 430. Koš. Brdo, M. Hadžijahića, jednos. stan 38 m2, 3 kat, balkon, 1.900 KM/m2 fix. prodajem. Tel. 061 145 853. Povoljno prodajem stan u Hrasnici 54 m2. Tel. 062 229 677 Prodajem adapt. stan 94 m2, na M. Dvoru, povoljno. Tel. 061 482 273. Prodajem dvoetažni stan 90 m2, plus 2 balkona, kod češke i španske ambasade u blizini Vijećnice, 200.000 KM. Tel. 061 222 030 Prodajem stan na D. Malti, III sp., velika terasa. Tel. 521-362. Prodajemtrosoban stan ucentru Vogošće, 1.550 KM/m2. Tel. 062 993 253 Stan 105 m2, dvoetažni u Radničkoj ul., Kovačići kod OHR-a, renoviran, etažno, prodajem. Tel. 061 145 853. Stan 40 m2, Centar, cijena dogovor. Tel. 061 715 543. Stan 60 m2, garaža 15 m2, Trg heroja, Hrasno. Tel. 061 047 960. Vraca, D. Numića, prodajem kuću sa dva stana. Tel. 061 431 954, 033 654-266.

Dijelovi i oprema 
Autodijelovi za Opel Omegu B, 98. god., 20-16 V, motor stakla ili mijenjam. Tel. 061 200 203 Autostakla “Rule”, original šoferšajbe i bočna stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojnička 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317 Blok motora, glava i radilica, Mercedes 300 D, 5 cilindara, ispravni. Staro prerađeno sintetičko ulje (100 KM) 200 l. Tel. 062 965 772 Dijelovi mehaničke nove i polovne za Jettu i Oktaviju ili mijenjam sve za 4 al. felge 15, 5 rupa 5x10, extra očuvane. Tel. 061 381 909. Dijelovi za Vektru 2.0 dizel. Glava motora, zamajac, karter, intikuler i dr. Tel. 061 437 263 Felge 17.5 puta 5.25 za manje kamione. Tel. 061 158 784 Kupujem mjenjač za kombija T2. Tel. 061 367 103 Kupujem motor za Astru - Opel, 1999., 1.7 dizel, njemački model. Tel. 061 131 730 Opelovi dijelovi korsa, astra, vektra, omega, frontera. Tel. 061 200 203 Prodajem 2 gume Savine 205-55-16 m+s 50 KM, 2 gume Mišelinke 195-65-15 m+s 40 KM, gume su u extra stanju. Tel. 066 541 176 Prodajem alternator i alnaser za cat 966 977 235 može za sve motore 30306 sve novo. Tel. 062 790 055 Prodajem alu felge trokrake MIM - kao nove petnaeske, 4 rupe. Tel. 061 761 812 Prodajem anlaser i alternator za Golfa 2, 3, 4 i ostala vozila. Može i montaža. Tel. 033 531-996, 062 693 470. Prodajem dijelove motora Vektra B 2.2 benzin 108 KW, 2002. g.,, u 1.7 TD, od Astre 95. g. Tel. 063 414 454 Prodajem extra felge za Mercedes. Tel. 062 513 400 Prodajem felge sa gumama 16 za Škodu original, cijena 400 KM. Tel. 061 184 432 Prodajem motor 1.6 TDI, mjenjač petobrzinac, prednju haubu, prva lijeva i zadnja lijeva i desna zadnja vrata, zadnju osovinu, sjedišta i još mnoštvo dijelova za Audi 80 jaje. Tel. 033 415 559 Prodajem osam čeličnih felgi, 16 cola, novi passat. Tel. 061 171 871 Prodajem u ugrađujem za sva auta ogledala za retrovizore. Tel. 061 529 970 Prodajem za auto školu komande. Golf 4. Tel. 061 159 684 Prodajem za Ford tranzita poluosovine, spone, volan, glavu, pakne, ležajevi. Tel. 061 169 243. Prodajem za golfa IV, 4 čelične felge 14, sa dobrim zimskim gumama. Povoljno. Tel. 061 064 873 Stakla vrata, lafer, diferencijali, reductor, hladnjaci, ostalo za Opel frontera. Tel. 061 200 203. Stakla, vrata, limarija, mjenjač, diferencijali, motori 2.5, 2.2, 2.0, 16 v, Opel frontera. Tel. 061 200 203

Zamjena 
Banovići 72 m2/V + 2 balkona za Sarajevo, može i prodaja. Tel. 061 558 932 Mijenjam četverosoban stan u centru za dva manja do Otoke. Tel. 062 193 207 Mijenjam dvosoban stan 52m2, Ul. Grbavička, (V sprat, lift, balkon, blizina škole, ambulante, pijace) za dvoiposoban/trosoban u Centru (Mejtaš, Čekaluša, Džidžikovac, Katedrala) uz doplatu. Tel. 061 482 999 Mijenjam kuću u Starom Gradu za jednoiposoban stan - Sarajevo. Tel. 063 514 023 Mijenjam luksuzan trosoban stan 87m2 naseljeBačićiStupna dvijeetaže, etažno grijanje, vlastiti vodomjer, klima, tri balkona, podrum 10 m2, za dvosoban oko 65 m2 na relaciji Č. Vila - Stari Grad uz dogovor. Tel. 061 215 635 Mijenjam stambeno-poslovni objekat dim. 12x8 m2, za jednos. stan do 40 m2, uz doplatu. Tel. 061 552 547. Mijenjam stan 39 m2, na Dobrinji 2, za sličan u Starom Gradu ili Centru. Tel. 061 106 849 Mijenjam stan 75 kvadrata u Sarajevu strogi centar za more. Tel. 00387 33 215 273, zvati od 17do 18 sati. Mijenjam stan za kuću na Baščaršiji, 49 m2 vl. 1/1, okolina Sarajeva, uredni papiri. Tel. 061 227 119 Mijenjam trosoban stan 88 m2, centar, Bolnička 32, XI sprat, za manji od 45 m2 u centru. Tel. 061 375 995 Mostar centar 2-soban stan za Sarajevo od M. Dvora do Otoke ili za more. Tel. 036 580 834, 063 222 441.

Potražnja 
Kupujem havarisana i ostala auta. Tel. 061 614 887 Kupujem havarisana i ostala auta. Tel. 061 614 887 Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441, 062 274 441 Kupujem havarisana vozila, pasat 3 i golfove. Tel. 061 504 190 Kupujem havarisana, rashodovana japanska vozila i ostala. Tel. 063 459 893 Kupujem ispravna i havarisana vozila mlađa godišta. Tel. 061 507 984 Kupujem japanska i ostala havarisana i rashodovana vozila. Tel. 063 459 893 Kupujem japanska i ostala havarisana vozila. Tel. 061 365 193 Kupujem vozila niže vrijednosti, havarisana, na stranim tablama i sl. Tel. 061 758 217 Uzimam havarisana auta. Tel. 061 084 692

Potražnja 
Agenciji potreban manji stan u zgradi za iznajmljivanje, za zapos. ženu na duži period. Tel. 061 145 853.

46

Nedjelja 9. oktobar/listopad 2011.

50

Dnevni avaz 
Prodajem povoljno kuću u Pazariću-Doljani. Tel. 455-410, zvati od 19-20 h. Prodajem zemlju u Blagovcu - Vogošća uz asfaltnu cestu prema Tihovićima. 30 duluma 1/1, cijena 100.000 KM. Može kompenzacija za stan ili aute. Tel. 061 235 035 Stamb. pos. objekat dim. 12x8 m2, novogradnja, okućnice 422 m2, Ilijaš prodajem. Tel. 062 814 659 Vikendica, 905 m2 zemlje, Buhotina, Rakovica. Tel. 062 389 567. Visoko, Prijeko, useljiva kuća novije gradnje, 200 m2, na placu 400 m2, garaža, priključci i sve dozvole. Tel. 061 196 744, 061 153 130. Izdajem P.P. 100m2 Čengić Vila, dva ulaza, nov, može dva, sve namjene. Tel. 063 930 834 Izdajem poslovni prostor (granap) sa inventarom, tranzit, centar. Tel. 061 182 061 Izdajem poslovni prostor (granap) sa inventarom, tranzit, centar. Tel. 061 182 061 Izdajem poslovni prostor na Šipu 16 m2. Tel. 061 539 532 Izdajem povoljno kompletno opremljen frizerski salon na Otesu. Tel. 061 143 578 Izdajem prostor 20m20 pogodan za kanc. i sl. kod N. pozorišta. Tel. 061 729 536 Jako vrelo vlastite laboratorijski ispitane čiste vode u sastavu poslovnog objekta površine 1.000 M2, na 17. kilometru od Sarajeva. Pogodno za biznis i prooizvodnju. Tel. 061 249 249 Kupujem poslovni prostor oko 20 m2 na atraktivnijoj lokaciji. Tel. 061 218 275 Magacin izdajem 85 m2 kod Stupske petlje, prilaz kamionom, cijena 200 KM. Tel. 033 460-700, 061 019 141. Pos. prostor 85 m2 ili iznajmljivanje na duži period kod ambulante u S. Koloniji. Tel. 061 223 119. Pos. prostor u ulici H. Idrizova 122 m2. Tel. 061 558 932. Pos. prostor za sve namjene, 100 m2, 200 KM, Istočno Sarajevo kod pijace, Lukavica. Tel. 061 047 960. Povoljno prodajem registrovanu pilanu i zemlju u Donjem Vakufu. Tel. 061 930 788. Prodajem box pijaca Ciglane, adaptiran, odmah useljiv, povoljno. Tel. 062 292 104 Prodajem ili iznajmljujem dvoetažni poslovni prostor u centru Vogošće, pored DP marketa. Tel. 061 130 545 Prodajem restoran - piceriju sa razrađenim poslom na atraktivnoj lokaciji u centru Vogošće. Tel. 061 130 545 Prodajem, izdajem ili mijenjam za stan ili auto uz doplatu poslovni prostor 93 m2. Elitno naselje Nova Breka Sarajevo. Tel. 061 130 545 Radnju prodajem 25 m2, na V. Polju sa inventarom za ugostiteljstvo. Tel. 062 378 818. Uređen poslovni prostor u ulici H. Kreševljakovića - Papagajka, od 25 m2, izdajem. Tel. 061 722 650 Uređen poslovni prostor u ulici H. Kreševljakovića - Papagajka, od 25 m2, izdajem. Tel. 061 722 650 Zenica, prodajem poslovni prostor suteren 60 kvadrata, pogodan za sve namjene. Tel. 061 795 489, 061 753 131 

Mijenjam stan 73 m2 Pofalići za manji uz dogovor. Tel. 061 387 197 Sarajevo - Zagreb, mijenjam u centru Sarajeva četverosoban stan za trosoban u Zagrebu. Tel. 00387 33 214 595, 062 279 428 Sarajevo, kod stadiona Koševo 1-soban stan, (napravljen 1 1/2), mijenjam od M. Dvora do Otoke za more. Tel. 036 580 834, 063 222 441.

Ostalo 
Balkonska vrata pvc, nova 210x95 - 7 komada, prozori pvc 135x110 - 9 komada, 125x110 - 2 komada sa al. roletnama, uvoz iz Njemacke. Tel. 061 221 441 Crijep prodajem u dobrom stanju, povoljno. Tel. 465-960. Ilidža, prodajem stari crijep, dobro očuvan, Polet - Novi Bečej M 222. Tel. 061 234 012 Polovan crijep 1.600 komada. Tel. 061 171 627 Prodajem dva polovna prozora 140 140. Tel 061 548 461 Prodajem polovan crijep Kontinental. Tel. 062 829 321 Prodajem polovan crijep Vinkovci 1.500 komada. Cijena po dogovoru. Tel. 062 649 918 Prodajem prozore 100 120 i balkonska vrata 70 210 povoljno. Tel. 061 911 234 Prodajem stari crijep u dobrom stanju, cca 2000 kom. Tel. 062 349 514. Prozore 120x140 drvo, novi, pogodni za stanove. Tel. 033 451-309. Stari crijep u dobrom stanju, povoljno. Tel. 465-960.

Va{ mali oglas danas }e vidjeti ljudi

300.000

Garaže 
Garažu prodajem 15 m2, Porodice Ribar, Hrasno. Tel. 061 047 960. Izdajem garažu blizu OHR-a, ul. Emerika Bluma, 70 KM mjesečno. Tel. 063 872 406, 033 458 331 Izdajem garažu sa sigurnosnim vratima kod “Imzit” pumpe, Buća potok, ul. Tuzlanska. Tel. 061 316 627 Izdajem garažu ul. Adžemovića Logavina, povoljno, extra stanje. Tel. 062 919 054 Prodajem 2 garaže na Ciglanama jedna do druge iza Robota. Tel. 061 856 041 Prodajem garažu (papiri da na toj lokaciji postoji od 1961.), plaćen porez, ul. Patriotske lige kod br 8, Centar Sarajevo! Tel. 062 159 025 Prodajem garažu 17 m2 u ul. Hifzi Bjelavca, Sarajevo, Bačići - Stup. Tel. 062 352 928 Prodajem garažu na Grbavici. Tel. 062 547 731

Zemljišta 
Besplatno deponija za iskope zemlje šute, Djevojačke vode. Tel. 061 132 273, 061 209 120 Blagaj, prodaje se parcela 1.935 m2, pored asfaltnog puta za Vranjevice, 500 m od vrela Bune. Vlasništvo 1/1. Cijena 22.000 KM. Tel. 061 490 220 Boračko jezero 1.800 m2 zemlje za gradnju. Tel. 061 182 341 Bos. Krupa, Donje Krcane, prodajem 9 parcela: od 630 m2 do 1.030 m2, vl. 1/1, fotografije i dokumenti na pik.ba, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886 Breza - Podžupča, prodajem zemljište 1.300 m2, 15.000 KM. Tel. 062 003 677 Ilidža-Osjek prodajem građ. parcelu sa dozvolom, lijep kvalitet, 560 m2. Tel. 00387 066 342 742 ili 00381 644 881 359. Izdajem plac na Stupu na raskrsnici struja, voda, kanalizacija, videonadzor, noćna rasvjeta, priključak za internet. Tel. 061 207 921 Opština Trnovo-Federacija, prodajem 4,5 duluma zemlje livada, kroz imanje teče 100 m čista rijeka, izvori rijeke su 50 m udaljeni od imanja, sačuvana priroda, sve zagrađeno žicom, željezna kapija, od glavne ceste koja ide za Trnovo udaljeno 2 km, do sela Gračanica asfalt, od sela 800 met. makadama, sve 1/1. Cijena po dogovoru. Tel. 061 686 095. Povoljno prodajem zemlju u Hladivodama i Buča potoku. Tel. 033 659 756, 062 178 832 Prodajem 23 duluma zemlje na Palama, može u parcelama. Tel. 033 435 727 Prodajem 6 dunuma zemlje pogodno za vikendice i kuće, prilaz asfalt, cijena 5.000 po dunumu, Breza Smrekovica. Tel. 062 077 739 Prodajem zemlju 1.500 m u Dračevicama blizu Mostara. Tel. 063 865 853 Prodajem zemlju na Glavatićevu, 6 dunuma, lijepa lokacija prekoputa Neretve. Tel. 061 550 419 Prodajem zemlju u Rakovici - Grabovina, 2.500 m. Tel. 061 277 435 Prodajem zemlju za vikendice, Djevojačke vode. Tel. 065 335 075 Radava, zemljište za vilu, 2.365 kvadrata, potok u imanju, 4 kilometra od Skenderije, može mlađe auto u zamjenu, povoljno. Tel. 061 103 080 Rakovica Kakrinje, prodajem parcelu, dulum zemlje. Tel. 061 304 599, 033 665 419 Rakovica Š. gaj, prodajem 1.500 m2 zemljišta. Tel. 062 294 556, 033 514-565. Rakovica, Š. gaj, prodajem dun. i po zemlje. Tel. 062 294 556, 033 404-488 Tarčin, D. Bioča, prodajem zemljište 6.277 m2, fix, cijena 12.554 KM. Zvati poslije 17 sati. Tel. 033 418 857 Zemlja 1.200 m2 Rakovica kod novog rezervoara, prodajem. Tel. 062 840 163. Zemlja 500 m2 u Pazariću, Ljubovčići, vikend naselje. Tel. 061 253 382 Zemlja u Rječici, struja, voda i voće koje rađa. Tel. 033 424 485, 066 873 245 Zemljište 1.300 m2 Ilidža-Plandište, preko puta “Dijamanta”. Tel. 00387 066 342 742 ili 00381 64 352 5256. 

Prodajem TV Samsung, ravni ekran 55 cm, 120 KM. Tel. 061 364 982 Prodajem Xbox 360, čipovan sa hard diskom + 10 igrica + 2 džojstika. Tel. 061 157 571 TV Sony sa daljinskim, povoljno (100 KM). Tel. 061 555 941, 033 463-378.

Kuće 
Bihać novija kuća moderne izrade na izvoru rijeke Klokot samo 5 km od centra grada, pravi raj na zemlji prodajem za 80.000 eura ili mijenjam za more sjeverni ili srednji Jadran. Tel. 062 592 562 Bos. Krupa, ul. Sokak 80., prodajem kuću i 300 m2 zemlje. Cijena 150.000 eura. Mail Senka444@hotmail.com. Tel. 061 156 886 Devastirana vikendica sa 9.000 metara zemljišta - prodajem. Donje Vlakovo. 065 877 065. Devastirana vikendica sa 9.000 metara zemljišta - prodajem. Donje Vlakovo. 065 877 065. Fojnica - Ščitovo, kuća P+S+P sa garažom i 4.200 m kvadratnih zemljišta. JEFTINO. 061 260 598. Gornja Jošanica - Vogošća, nedovršena kuća sa tri stana i 700 metara kvadratnih okućnice. 061 260 598. Ilidža - kuća kod stare Opštine sa 483 m kvadratna stambenog prostora i 676 m kvadratnih okućnice. 065 877 065. Ilidža, Kobiljača, vikend kuća 125 m2 sa okućnicom 1.820m2, sa lijepim pogledom. Cijena po viđenju. Može i zamjena za hrvatsko primorje. Tel. 062 552 293 Kuća K.Glavacca300 m2,novogradnja, 160.000 KM. Tel. 063 895 937 Kuća Kovači, S. Grad, ul. Halilbašića 11, Sarajevo. Tel. 061 622 000. Kuća nova nedovršena na početku Vrbovske sa poslovnim prostorom, garažom, dvije etaže, dobar prilaz, hitno i povoljno. Tel. 061 247 174 Kuća u centru Makarske, Kala Larga p + 2, papiri 1/1. Tel. 063 899 989 Kuća u centru Sarajeva sa klimom i grijanjem prodaje se ili mijenja za periferiju uz nadoplatu. Cijena po dogovoru. Tel. 033 260 515 N. Breka, kuća prizemlje, dva sprata, podrum, garaža, bašta. Tel. 061 141 606. Nišići, Jelik, prodaje se novosagrađen vikend objekat 185 m2, na placu od 1.700 m2, ima građevinsku i upotrebnu dozvolu, sve priključke, udaljen 100 m od mag. puta. Cijena po viđenju. Tel. 061 153 130 Prodaja, kuća, novogradnja, Stari grad, Sarajevo, uređena bašta 800 m2, svi papiri uredni, može zamjena za odgovarajući stan uz doplatu. Tel. 061 210 755 Prodaje se kuća modernog stila u Starom Gradu na Bistriku. Korisni prostor 270 m2, tri posebne etaže, dvije garaže s 3 mjesta, bašta 850 m2. Kuća u gruntu 1/1. Tel: 061 543 234 Prodajem ili mijenjam kuću u Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 061 817 960 Prodajem ili mjenjam kuću u centru Kiseljaka za stan u Sarajevu. Tel. 063 702 576 Prodajem kuću N. Sarajevo, prizemlje i sprat sa terasom. Tel. 061 516 910. Prodajem kuću na Ilidži. Tel. 061 371 938 Prodajem kuću na Poljinama. Tel. 061 856 179, 065 249 146 Prodajem kuću u Donjoj Vratnici kod Visokog. Tel. 061 382 073 Prodajem kuću u Žepču sa 2 odvojena stana. Može samo jedan stan, garaža, gosp. obj. i bašta, cijena i plaćanje po dogovoru. Tel. 032 596 516 i 063 199 266 Prodajem kuću, 500 m2 zemlje, 60.000 EUR-a, “Kod Kneza”, Istoč. Sarajevo, Lukavica. Tel. 061 047 960. Prodajem novosagrađen i useljiv vikend objekat na Nišićima 185 m2, na placu 1.700 m2, ima sve dozvole i priključke. Tel. 061 153 130, 061 196 744.

Namještaj 
Ormar i stolić (na točkovima), staklo - metal. Tel. 066 973 852 Prodaje se ugaona garnitura, 320x260 cm, smeđe boje, 100 KM. Tel. 033 228 000 Prodajem dva kauča, oba 150 KM. Tel. 061 862 730 Prodajem kauč, trosjed na razvlačenje i dvije fotelje radi selidbe. Cijena 150 KM. Tel. 033 647 395 Prodajem kauč, trosjed na razvlačenje i dvije fotelje radi selidbe. Cijena 150 KM. Tel. 033 647 395 Prodajem kuhinju puno drvo sa ugradbenim elementima, dvije komode i sobni sto. sve extra očuvano. Tel. 062 051 850 Prodajem madrac Standard 90-200, cijena 80 KM. Tel. 061 709 293 Prodajem manju ugaonu sečiju presvućenu skajem (zeleni), za kuhinju, ne izvlači se. Tel. 061 578 447. Prodajem nov kauč 70 KM, komodu 100 KM, kuh. 100 KM, dva tepiha 20 KM, sto i 4 stolice 100 KM. Tel. 065 361 160 Prodajem nov kauč 70 KM, komodu 100 KM, kuh. 100 KM, dva tepiha 20 KM, sto i 4 stolice 100 KM. Tel. 065 361 160 Prodajem polovan, dobar sto za dnevni boravak ili vikend. 120x55 cm. Tel. 062 006 768, Sarajevo. Prodajem regal-most, dvije vitrine puno drvo, korišteno, vrlo povoljno. Tel. 033 531 192 Prodajem spavaću sobu i ugao. Tel. 062 533 003 Prodajem spavaću sobu i ugao. Tel. 062 533 003 Prodajem trosjed prošle god. kupljen, povoljno. Tel. 433 754 Prodajem ugaonu garnituru na razvlačenje, pogodna za kuhinju i manje sobe, cijena 200 KM, prevoz obezbijeđen. Tel. 061 555 941 Raznemodele stolica,fotelja, dvosjeda i stolova od pruća,cijena više nego povoljna. Tel. 061 200 894, 033 525-966 Sto sa 3 ladice, stalaža, komoda bijelo puno drvo. Tel. 033 532 613 Ugaona garnitura, trosjed, dvosjed, ugaoni dio, očuvano. Tel. 062 907 499 Veći dvosjed lijepog dizajna i dobrog kvaliteta na razvlačenje prodajem. Tel. 061 069 614. 

Plinska peć Emina, 6 kw, zidna, malo korištena, 130 KM. Tel. 061 170 446 Povoljno prodajem željezna garažna četverodijelna vrata harmonika 224X190. Tel. 061 974 942 Prodajem fasadnu plinsku peć 2,5 kw (mađarica). Peć je kao nova, potrošnja minimalna. Tel. 063 436 060 Prodajem kamin za etažno grijanje Alfa 11 kw 600 KM. Tel. 063 352 400 Prodajem komplet kupaonu sa 34 kvadrata pločica, sve novo u kutijama, te trosjed dvosjed fotelju piramidu stolić. I kuhinju sa mašinom za suđe Gorenje Sarajevo. Tel. 065 619 680 Prodajem peć za centralno na naftu ili plin, Buderus 21 kw 1.500 KM. Tel. 063 352 400 Prodajem plinsku peć FEG 6KW hitno 80 KM. Tel. 062 566 569 Prodajem povoljno nova vrata ulazna 1 kom., 3 kom. za sobu. Tel. 062 272 328 Prodajem veš mašinu Samsung 170 KM, peć na plin Emina 100 KM, drvena vrata bijeli bor ulazna nova 200 KM, televiziju Samsung 120 KM. Tel. 061 604 050 Prodajem za komplet sprat kuće stolariju sa žaluzinama, povoljno. Tel. 065 027 864 Staru TA peć, snage 4,5 Kw, cijena 50 KM. Tel. 220-173. Super povoljno prodajem drvenu stolar. vrhunske kvalitete balk. vr. 160x210 2 kom., 80 x210 6 kom. proz. 120x140 1 kom., proz. 140x120 2 kom., 160x120 4 kom sve ukupno 3.500 KM. Tel. 062 540 049

Kompjuteri 
Novo u ponudi! Izrada vizitki (100 komada = 10 KM), servis računara, instalacije sistema, antivirusi, video nadzor uz besplatno oglašavanje na našoj web stranici... www.bhislam.com. Tel. 061 700 863 Prodajem korišten kompjuter sa svim elementima i nov play station. Tel. 061 272 611 Prodajem laptop 4, odlično stanje, 350 KM, fix. Tel. 061 173 947 Profesionalno rješavanje kompjuterskih problema povoljno. Ugradnja i zamjena komponenti, antivirusna zaštita. Instaliranje windowsa, umrežavanje. Dolazak. Tel. 061 170 085 Servis PC, instalacija Windowsa, umrežavanje i instalacija internet konekcije. Vraćanje obrisanih podataka sa hard diska. Dolazak na adresu. Tel. 061 106 720 Servis računara Majo, profesionalna dijagnostika i popravak računara, instalacija windowsa, antivirusna zaštita, internet konekcija + konfiguracija wireles rutera. Tel. 061 243 611 Sve za kompjuter! Rješavanje problema, instalacija programa, ugradnja, dijelovi, kursevi. Tel. 061 827 793

Kućni ljubimci 
Hrvatski ovčar ženka, 8 mj. stara, cipirana i cjepljena, prodajem, Čapljina. Tel. 063 858 634 Prodajem - papagaje mlade - tigrice, raznih boja. Tel. 062 435 260 Prodajem CD-ove i audio kasete sa pjesmom ptica: slavuja, štiglića, kanarinaca... Tel. 061 547 280 Prodajem cuku haskija siberski jeftino 100 KM. Tel. 062 126 512 Prodajem par paunova mužjak/ženka. Tel. 061 138 402 Prodajem povoljno 8 mjeseci starog Haskija, mužjak sa papirima. Tel. 061 915 915 Prodajem rasnu štenad rotvajlera stara dva mjeseca cijena 200 KM. Roditelji se mogu pogledati pri kupovini. Tel. 061 190 781 Prodajem štenad zlatnog retrivera sa rodovnikom, vakcinisana. Tel. 061 566 951 Žensko štene rootweilera 4 mjeseca vrhunskog kvaliteta, socijalizovana, medicinski tretirana sa rodovnikom, profesionalno odnjegovana otac Poker Nikolas od Lion. Tel. 061 796 393

Telefoni 
Apartman na Vlašiću, blizu stare žičare. Tel. 061 210 650 Apartmansko prenočište iznad Katedrale, parking, internet, kablovska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647 Bjelašnica, namješten apartman 57 m2, ostava za ski opremu, kamin, centr. grijanje, TV i prostrana terasa. Tel. 061 196 744, 061 153 130. Garažu izdajem priv. kuća, Grbavica. Tel. 063, 639-219. Neum - povoljno izdajem apartmane smještene uz more. Tel. 063 327 098, 036 884 169 HTC legend u extra stanju korišten 2 mjeseca, android, softwer 5, mpx kamera, memory kartica od 8 GB, cijena povoljna. Tel. 062 606 060 Nokiu 6300 crni u extra stanju malo korišten. Tel. 062 606 060 Prodajem HTC legend 350 KM, Nokiu 6230i 50 KM, SonyEricsson w880i 60 KM, Samsung j700 50 KM, SonyEricsson t610 30 KM. Tel. 062 606 060 Prodajem mobitele= Nokija C3 220 KM, Samsung klizni C3550 180 KM, Samsung tac skrim S5260 220 KM. Tel. 063 375 402 Prodajem nokia E 52 potpuno nov. Tel. 061 311 999 Prodajem Nokia N95 u odličnom stanju, 200 KM, Banovići. Tel. 061 736 074 Prodajem Nokiu 6230i 50 KM, Samsung J700 50 KM, SonyEricsson W880i 60 KM, SonyEricsson T610i 30 KM, svi telefoni imaju memory karticu, usb, punjač. Tel. 062 606 060 Tel. Nokija nov prodajem povoljno. Tel. 062 154 960

Ostalo 
Domaće koke nosilice extra nosivosti. Tel. 061 206 345 Prodajem inkubator poluautomatski, za raznu perad do 70 jaja, pogodno za domaćinstva, valivnost preko 90%, upotreba jednostavna, garancija stalna, 150 KM. Mirso. Tel. 061 854 294 Prodajem kavez kapaciteta 120 koka sa pratećom opremom cijena po dogovoru. Tel. 062 327 670 Prodajem koze dobra pasmina. Tel. 061 210 347 Prodajem kravu sa teletom. Tel. 033 623 288 Prodajem kravu, Sarajevo. Tel. 061 926 067, 063 026 139 Prodajem kravu. Tel. 061 865 400

Bijela tehnika 
Frižider staklena vrata 300 KM, veš mašine, šprete struja plin 150-160 KM, dostava besplatna. Tel. 533 631 Gorenje mašinu za veš prodajem, ispravna, radi sve samo izmijeniti gumu na ventilu, u ul. Bajrama Zenunija. Tel. 463-383. Mašinu za veš prodajem stara tipa, može i za dijelove, 100 KM. Zvati navečer. Tel. 238-283, 066 842-204 Prodajem dva zamrzivača u dobrom stanju, ispravni, škrinja 310l i ladičar sa 7 ladica. Cijena 200 KM po komadu. Tel. 061 493 867 Prodajem frižider ispravan marka Bira i veš mašinu Gorenje u dobrom stanju. Tel. 062 521 786 Prodajem polovne frižidere sa garancijom i dostavom. Tel. 061 156 309 Prodajem veš mašinu Samsung 170 KM, peć Emina plinska 100 KM. Tel. 062 417 684

Poslovni prostori 
Aerodromsko naselje, pos. prostor 40 m2, za agencije, predstavništva, kancelarije, sa papirima. Tel. 061 857 012. Bjelave, izdajem poslovni prostor 80 m2, pogodan za sve namjene. Tel. 062 747 715 Grbavica, Sarajevo, izdajem prostor 50 m2 pored shopinga pogodan za kancelarije ili ordinacije. Tel. 061 724 611 Izdajem 3 poslovna prostora od 60 kvadrata i jedan od 130 kvadrata na Stupu Ilidža. Kontakt mobitel: 061 646 492 Izdajem dio frizerskog salona u Saraj polju za manikir. Tel. 061 275 468 Izdajem na Aneksu povoljno poslovni prostor od 40 m2 koji je pogodan za više namjena. Tel. 061 135 449

Mašine 
Daljinski upravljači za beton pumpe, kranove, prese... Montaža, garancija. Tel. 061 131 525, 065 595 334 Prodajem bager točkaš poklajn u odličnom stanju. Tel. 065 369 911 Prodajem mašinu za malterisanje austrijska marka četvorka, crijevo, mješači, letva 4200 km. Motor Končar 0.75kw. 80km. Tel. 061 788 076 Prodajem nov benzinski vibrator sa dvije igle za beton i veliku škrinju za trgovinu. Tel. 061 130 673 Prodajem parketarsku mašinu za ćoškove marke “Elan”. Tel. 062 352 352 Prodajem pumpu za beton i estris 2004. god. sa magirus motorom četiri klipa. Tel. 061 141 292

Ostalo 
Fotoaparat Minolta 404si (na film) prodajem sa dva objektiva AF 28-80 (0.38m/1.3ft macro), AF 75-300 (1.5m/4.9ft macro) i torbicu original, nema blica. Cijena fiksno 250 maraka. Tel. 061 477 854 Prodajem fotokopirni aparat Canon FC 230, povoljno, cijena 80 KM. Tel. 061 555 941. Prodajem njemački digitalni risiver za satelitske kanale. Tel. 063 400 140 Prodajem play station 2 čipovan sa jednim džojstikom, memory card i nekoliko igrica. Tel. 066 018 950 Prodajem pojačalo Fender 75 w i sintisajzer Jamaha 450. Tel. 062 720 393

Ostalo 
Harmonika vrata Harmik. Prodaja i ugradnja sa dvije vodilice Tel. 033 225 227, 061 516 910 

“Kuće snova” - katalog projekata najljepših kuća na 165 stranica. Cijena 18 KM + poštarina. Tel. 070 202 323, 062 180 957 Kupujem enciklopedije,knjige,stripove i pisane romane. Tel. 061 244 290 Kupujem i prodajem knjige.Tel. 061 338 893. Prodajem anatomski atlas domaćih zivotinja - 3 djela P. Popesko. Tel. 065 534 137

Dnevni avaz nedjelja 9. oktobar/listopad 2011. 47 
Prodajem knjige iz gramatike italijanskog i engleskog jezika. Tel. 061 243 836 Prodajem knjige za školsku lektiru: Dnevnik Ane Frank, Orlovi rano lete, Mali princ, Družina Pere Kvržice, Bašta sljezove boje, Pripovijetke, Ivo Andrić. Tel. 061 303 466 Potreban veći broj saradnika za katalošku prodaju švicarske kozmetike. Akcija - besplatno učlanjenje, brza zarada. Tel. 061 398 565 Potrebna kozmetičarka, frizerka m/ž. Tel. 061 521 391 Potrebna radnica za posluživanje u kafani u centru. Tel. 061 08 23 23 Potrebna radnica za rad u frizerskom salonu. Tel. 061 275 468 Potrebna radnica za rad u frizerskom salonu. Tel. 061 275 468 Stomatološka sestra sa radnim iskustvom traži posao. Tel. 061 078 442 Šofer sa položenim kategorijama B i C i iskustvom 15 godina traži posao šofera. Adresa stanovanja Sarajevo. Tel. 062 830 258 Traže se radnici za rigips, koji su radili u Njemačkoj. Zvati iza 16 h. Tel. 062 990 670 ili 063 000 106 Traže se šankeri i konobari za kafić na Olimpijskom bazenu Otoka. Tel. 061 273 756 Tražim posao u SA kant. pekara, trafika, održavanje stanova, posl. prostora. Ozbiljna i odgovorna sam i posjedujem iskustvo na naved. poslovima. Tel. 062 591 333 Tražim posao. Poznajem engleski, arapski jezik. Posjedujem vozačku B, C kategoriju. Tel. 062 855 716 Tražim posao. Profesorica pedagogije i psihologije u penziji 52 god. sa iskustvom dugogodišnjim čuvala bi i djecu i starije osobe. Tel. 063 228 022 Prodajem pelene za odrasle. Tel. 063 972 556 Prodajem plastenike od 40-100 kvadrata nove sa novim najlonom garancijom i prevozom. Tel. 061 510 673 Prodajem podpazušne štake metalne za odrasle, jeftino. Tel. 653 454 Prodajem povoljno opremu za butik. Tel. 061 136 394 Prodajem slušni aparat, Sarajevo. Tel. 063 631 733 Prodajem staro brodsko sidro i kormilo zatim stan za tkanje ponjava i peć Rustik. Tel. 061 413 191 Prodajem šivaću mašinu, štepenica industrijska. Tel. 062 105 039 Prodajem uređaj vitafon kao nov, malo korišten, sa garancijom i šemama za liječenje. Tel. 063 893 583 Prodajem vagu digitalnu do 300 kg nova. Tel. 061 618 483 Prodajem žabice za šalovanje stare proizvodnje100 komadai prodajempekmez od šipa povoljno. Tel. 061 287 361 Vakuum pumpa i jedna kanta rostfraj muzil. za krave, profesional iz Švice prodajem. Tel. 061 694 070 Molersko farbarski radovi: moleraj, gletovanje zidova, edelpuc, lijepljenje stiropora i navla}enje mrežice, vrlo povoljno i sa iskustvom. Tel.062 672 741 Najkvalitetnije i najpovoljnije sa garancijom radimo termo-fasade i španske zidove. Tel. 061 278 188 Parket, šipod, laminat, postavljamo, brusimo, lakiramo. Postavljamo sve vrste panel parketa, posjedujemo ljepila, lakove, lajsne, sve uz garanciju. Tel. 062 828 306 Popravljam sve vrste frižidera i rashladnih uređaja sa garancijom, dolazak besplatan. Tel. 061 156 309 Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391. Postavljanje svih vrsta laminata, parketa, podova kao i bru{enje bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 061 321 289, 062 667 515. Presvlačim kauče, opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Radim moleraj zidova 0,25 KM/m kao i vrata i prozora sve brzo i kvalitetno. Čišćenje stanova 30 KM/8h. Tel. 063 366 047 Radim sve molersko-farbarske poslove, brzo, kvalitetno i povoljno. Mob. 061 926 333. Roletar-tapetar, izrađujem i opravljam sve vrste roletni, presvlaćim namještaj, sto, stolice, bilijare. Tel. 061 512 444. Servis kuć. aparata (bijele tehnike), vrlo efikasno i povoljno, kvalitet i garancija. Tel. 062 467 702. Staklar vrši svevrste staklarskih usluga. Dolazim na adresu. Tel. 061 609 947 Stolar popravka, montaža, izrada kuhinja, plakara, namještaja, vrata, prozora, brava i ostalog. Tel. 062 534 123, 033 463 353 Stolar radipovoljnosve stolarskeposlove. Mehmedalija. Tel. 061 336 541 Sve vrste adaptacija ku}a, stanova, poslovnih prostora, ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat, moleraj i ostalo. Tel. 061 542 493. Šalovanje, zidanje, krovove radimo brzo i kvalitetno. Tel. 062 096 723 Tapetar - presvlačimo sve tipove namještaja, a ujedno izrađujemo novi po vašoj mjeri i modelu. Tel. 061 829 108 i 061 862 872 Tapetar - stolar uredno, brzo i vrlo povoljno. Tel. 061 606 651, 066 620 342 Tapetar stolar presvlači i popravlja sve vrste namještaja, dolazim na adresu. Tel. 061 606 651 Tapetar stolar presvlači i popravlja sve vrste namještaja, dolazim na adresu. Tel. 061 606 651 TV video servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata. Dolazak na kućnu adresu. Daljinski upravljači za sve marke TV aparata. Tel. 650 867, 061 188 410 VKV električar - elektrotehničar, ugradnja novih i održavanje postojećih elektro instalacija. Tel. 062 522 014 Vodoinstalater održava staru i postavlja novu instalaciju, čisti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Vodoinstalater povoljno opravlja staro, montira novu instalaciju i renovira kupatila. Tel. 061 225 727 Vodoinstalater sa iskustvom vrši opravke, instalacija, montažu sanitarnih uređaja i pročepljenja. Tel. 061 348 717 

Prodajem repromaterijal za izradu nakita. Tel. 062 654 185 

Prodajem bicikl za odrasle. Cijena po dogovoru. Prijedor. Tel. 066 074 923 Prodajem dva kimona za tekvando veličine 140 i 160 jedan 30 KM i biciklo poni 40 KM. Tel. 061 578 949 Prodajem golmanske rukavice “Puma” (Terreno) očuvane - 20 KM. Tel. 063 01 33 77 Prodajem gradska bicikla muški i ženski u odličnom stanju, malo korištena, uvezena iz Holandije. Tel. 062 837 121 Prodajem kimono nov, vel. 175. Tel. 061 237 873 Prodajem klizaljke + role. vel. 35-38. Tel. 061 237 873 Prodajem kosu klupu za vježbe, očuvana, povoljno. Tel. 063 023 377 Prodajem sobno biciklo 150 KM. Tel. 062 146 961

Zanatske 
NAJPOVOLJNIJE, NAJKVALITETNIJE ALUMINIJSKE ŽALUZINE 20 KM, TRAKASTE ZAVJESE, VANJSKE ROLETNE, HARMONIKA VRATA, BLINDO VRATA, PVC PROZORI. TEL. 061 501 401. 10234-1Ndž “KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namještaja, auta, pranje portala, itisoni 1m/1,5 KM, generalno čišćenje 5 KM - 1 h. Firma “GLANZ”. Tel. 061 350 688. 11305-1Ndž Servis veš mašina (Gorenje, EI Niš, Končar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), šporeta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 1478-1tt Alu žaluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne, tende, platnene roletne. Cijena sa ugradnjom. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 11424-1Ndž Bravar -radi svevrste bravarskihposlova brzo i povoljno. Tel. 062 940 731 Bravarske radove, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078 Bravarske usluge, dolazim na adresu. Tel. 062 315 612 Brusim, lakiram, postavljam sve vrste parketa i šipodova kao i postavljanje laminata. Tel. 061 134 260 Brusim, lakiram, postavljam sve vrste parketa i šipodova kao i postavljanje laminata. Tel. 062 352 352 Centralno grijanje i vodu, radim povoljno i kvalitetno. Tel. 061 741 215. Centralno grijanje, plinske instalacije, zamjena konvektora i ostalo, radimo kvalitetno, povoljno uz garanciju. Tel. 061 500 037 Električarusluge -el. instalacije,automatski osigurači, indikatori za banju, el. bojler, el. šporet i drugo. Tel. 061 312 435 Električar VKV radi sve što je vezano za jaku struju, povoljno. Tel. 061 461 273. Elektroinstalater radim instalacije, 5 KM izlaz. Tel. 062 724 772 Elektrosistemi, klima uređaji servis i montaža, el. instalacije, aut. osigurači, interfoni, itd. Tel. 061 191 566, 033 630 324 Građevinski radovi od temelja do krova, ključ uruke, stiropor fasade sanašim ili vašim materijalom. Tel. 062 216 268 Izvodimo sve vrste centralnog grijanja, plinskih instalacija, mijenjanje konvektora i drugo. Veoma povoljno i kvalitetno. Tel. 061 922 476, 033 800 514 Keramičar vrši usluge postavljanja pločica najjeftinije u gradu. Tel. 061 511 249, 033 444 630 Keramičarske usluge profesionalno, garancija kvaliteta. Tel. 062 117 905 Laminat ugradnja 2,5 maraka po kvadratu. Tel. 061 698 782 Moleri stariji profesionalci rade čisto, kvalitetno, povoljno. Tel. 062 214 519 i 062 358 946 Molerskofarbarske usluge,sveradove vršimo uz potpunu zaštitu ljepljivim trakama i podnim najlonima, garancija urednosti 100 %. Tel. 061 606 441 

VELIKA AKCIJA. U prodaji su bukova cijepana drva, čokovi metrice 65 KM, ugalj (Kreka) drveni 90 KM, kameni (Banovići) 160 KM, briketi 180 KM. Tel. 061 247 186, 062 552 323. 11385-1Ndž "Rasprodaja ogreva" bukova drva u svim oblicima, ugalj Banovići (kocka, orah) drvenig ugalj Kreka. Prijevoz obezbijeđen. Tel. 061 670 068. 1965-tt Banovički ugalj za centralno grijanje kao i đurđevički ugalj brzo i kvalitetno dostavljamo. Pozovite da se dogovorimo. Tel. 061 290 434 Kafe aparati Astoria sa svom pratećom opremom, 2 kom., može i zamjena za razno. Tel. 061 338 836 Kupujem dionice, obveznice, stara devizna štednja, ratna potraživanja, odšteta u čitavoj BiH, isplata odmah. Tel. 063 351 572 Kupujem norvešku gusanu peć (Jotul), polovnu, humanitarnu, plaćam 200 KM. Tel. 061 400 190 Kupujem staru deviznu štednju, obveznice, dionice, odšteta. Isplata odmah u FBiH i RS. Tel. 061 517 897 Kupujemstaru deviznuštednju, ratnu odštetu i dionice, dolazim na adresu, isplata odmah. Tel. 066 734 673 Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu i dionice, isplata odmah. Tel. 063 749 284 Kupujemstaru deviznuštednju, ratnu odštetu i dionice. Tel. 062 118 803 Kupujem sve vrste dionica i obveznica sa Sarajev. i Banjalu. berze i prodajem certifikate za otkup stana u Federaciji BiH, povoljno. Tel. 061 188 488 Metalna garažna vrata, korištena, jake konstrukcije, na podizanje. Dimenzije 2,38 m širina i 2,3 m (2,05 m) visina. Cijena 170 KM. Tel. 061 812 159 Prodajem certifikate za otkup stana. Tel. 062 178 644 Prodajem dvije karte Dinamo Ajaks. Cijena po dogovoru. Tel. 061 139 457 Prodajem inventar i opremu za buregdžinicu. Tel. 063 189 457 Prodajem jaja od prepelica 0,33 po komadu Gradačac. Tel. 061 639 917 Prodajem kazan za pečenje pekmeza i dijelove za golfa jedinicu. Tel. 061 367 103 Prodajem kolica za invalida amputirca bez obje noge sa protivtegovima, lagana-moderna, 300 KM. Tel. 061 512 874 Prodajem kontejner u dobrom stanju dimenzije 6,20x2,40 sa WC-om. Tel. 061 800 523 Prodajem mašine za sladoled labo od 8 lit., pasterizator, šporete, frižidere, stolove, stolice. Tel. 061 133 637 Prodajem mašinu za prženje kafe, italijanske proizvodnje “Petroncini” 30kg, zagrijavanje do 300 stepeni, mogućnost prženja express kafe. Mašina je u odličnom stanju sa svim priključnim elementima za otprašivanje i filtriranje. Cijena po dogovoru. Tel. 061 208 207 Prodajem opremu za restoran, piceriju, buregdžinicu i fast fud. Tel. 061 255 748 

Kupujem suvenire sarajevske Olimpijade, razglednice, novčanice i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405 Prodajem dvije karte Dinamo Ajaks. Cijena po dogovoru. Tel. 061 139 457 Prodajem lovačku pušku bokerica Zbrojevka Brno 16x7x57 R sa papirima. Tel. 062 982 333 Starine prodajem na Alifakovcu, vitrine, komode, demirliju, posuđe bakarno i sl. Tel. 061 809 763. 

Instrukcije iz matematike za osnovce, te za 1. i 2. razred srednjih škola. 60 minuta 10 KM. Zvati poslije 14,00. Tel. 061 325 800 Iskusan pedagog podučava engleski i prevodi povoljno sve vrste tekstova. Tel. 033 443 585 Nastavnica engleskog jezika daje instrukcije učenicima osnovnih škola. Tel. 033 642-704. Njemački jezik - prevodi, instrukcije, konverzacija, lektorisanje. Tel. 062 198 790 Njemački jezik, instrukcije i prevod, kucanje radova na računaru. Tel. 061 863 559. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce, srednjoškolce. Tel. 061 244 251 Profesor instruira matematiku, sve uzraste, povoljno, uspješno, dolazim kući. Tel. 657-082, 066 329 172. Profesor matematike sa iskustvom instruira đake i studente tokom godine. Tel. 061 382 301 Profesor matematike sa iskustvom uspješno i kvalitetno daje instrukcije. Tel. 061 552 404 Profesorica hemije daje instrukcije. Tel. 667 880. Profesorica hemije daje instrukcije. tel. 667-880. Pružam usluge robno-materijalnog knjigovodstva, po dogovoru. Tel. 062 586 472. Sarajevo, nastavnica drži instrukcije matematike za osnovce. Tel. 061 566 473 Tužbe, žalbe, molbe, prigovori, upisi u zemljišne knjige. Tel. 061 149 388. Uspješno i povoljno tokom cijele godne dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220-173.

Obavje{tenje ~itaocima!
Svi mali oglasi koji stignu SMS porukom od petka u 14 sati i tokom subote, bit }e objavljeni u naredni ponedjeljak. 
Kombi prevoz i selidbe najpovoljnije u gradu, odvoz kabastog otpada, šute i ostalog sa radnom snagom ili bez. Tel. 061 890 067 Kombi prevoz i selidbe sa ili bez radne snage, najpovoljnije u gradu, popust penzionerima i studentima. Tel. 061 890 067 Kombi prevoz namještaja, razne robe po cijeloj BiH od 00 do 24 h. Povoljno! Tel. Tel. 062 569 483 Kombi prevoz namještaja, selidbe, odvoz kabastog otpada, obezbijeđena radna snaga, povoljno. Tel. 061 552 366 Kombi prevoz putnika, selidbe, odvoz šute, cijena povoljna. Tel. 061 817 424 Kombi prevoz raznih stvari i roba, po potrebi radna snaga, povoljno. Tel. 061 353 704 Kvalitetno vrhunski profesionalci rade snimanje svadbi, rođendana i svega što vi poželite, prave profesionalne spotove... Tel. 062 356 113 Ozbiljna žena čuvala bi stariju ženu 24 h i vodila domaćinstvo. Tel. 062 316 973 Ozbiljna žena čuvala bi stariju ženu 24 h i vodila domaćinstvo. Tel. 066 765 907 Ozbiljna žena čuvala bi stariju ženu 24 h i vodila domaćinstvo. Tel. 066 765 907 Ozbiljna žena pazila bi stariju gospođu, moguće i doživotno izdržavanje. Tel. 061 925 649 Ozbiljna žena pazila bi stariju gospođu, moguće i doživotno izdržavanje. Tel. 061 925 649 Povoljno ikvalitetno ~istimstanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Pranje i peglanje posteljine, stolnjaci, deke, jorgani, kvalitetno i povoljno dostava besplatna.Tel. 061309 800 Presnimavanje sa video kaseta na DVD. Tel. 062 824 523 Prevoz stvari većim kombijem, selidbe, odvoz kabastih stvari povoljno sa radnom snagom ili bez... Tel. 062 139 453 Profesionalni vozač vrši prevoz putnika na more i po BiH, kombi 7+1, povoljno. Tel. 062 713 956 Profesionalno čišćenje vaših kuća, stanova, pos. prostora i tapac. namještaja. Tel. 061 144 899. Ručno pranje ćilima i itisona sa prevozom do vaše adrese. Tel. 033 557 720 Usluge odgoja i čuvanja djece do 10 godina starosti nudi diplomirana vaspitačica. Tel. 062 574 719 Vršim kombi prevoz do 1,5t, namještaja, razne robe, selidbe, po cijeloj BiH 0-24h. Povoljno! Tel. 062 569 483 Vršim prevoz putnika klimatiziranim kombijem 8+1 i luksuznim vozilom na sve relacije. Tel. 061 187 954 Vršim prevoz putnika sa kombijem WV4 po čitavoj BiH. Cijena po dogovoru. Tel. 061 213 025 Vršim prevoz, selidbe, veliki kombi sa radnom snagom ili bez. Koševsko brdo. Tel. 062 226 665. Zubne proteze i druge usluge zubne protetike izrada u toku dana, radimo i vikendom. Tel. 061 141 544

Ostalo 
Žohare, stjenice, žute mrave i miševe uništavamo, 100 % garancija. Tel. 033 234 805, 061 184 796. N. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima, odvoz i dovoz besplatan Tel. 061 580 063. Ako vam je potrebna radnica da vam čisti po kućama i da vam radi u baštama nazovite. Tel. 066 136 120 Auto prevoz kamionom raznih roba do 10 tona širom BiH brzo i povoljno. Tel. 061 144 670 Čistila bih poslovni prostor, ozbiljne ponude. Tel. 062 781 316 Čistim kuće i poslovne prostore. Tel. 061 815 047 Čistim stanove, poslovne prostore, cijena po dogovoru. Tel. 065 073 840 Čuvala bih dijete školsko ili predškolsko ili stariju ženu pokretnu. Tel. 061 220 782 Čuvala bih dijete, Kolodvorska 11. Tel. 033 649 436 Čuvala bih djecu ili stare osobe, imam dobro iskustvo. Tel. 061 518 589 Čuvala bih stariju žensku osobu i radila kućne poslove po dogovoru. Tel. 062 923 917, 033 482 453 Ćamil Ordinacija fizikalna rehabilitacija LD Montenegro. Rješava sljedeće bolesti= diskus hernija gastritis, migrena (glavobolja), išijas, skolioza (kriva kičma), reuma, cirkulacija, angina pektoris i sinuse! Od 1. Terapije 50/ bol nestaje! Ako niste zadovoljni oslobođeni ste plaćanja! Ne trpite bol Sarajevo! Tel. 062 580 122 Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe 5x2x2 m. Tel. 061 147 361 Iskusan maser pruža usluge opuštajuće relax masaže, samo za dame u Sarajevu, dolazim na adresu. Tel. 066 144 116 Kombi prevoz i selidbe najpovoljnije u gradu odvoz kabastog otpada, šute i ostalog. Tel. 061 890 067

Intelektualne 
Akademski i pravni konsalting i menadžment studiranja za dodiplomce i postdiplomce te pomoć oko izrade seminarskih, diplomskih, magistarskih i doktorskih radova. Tel. 033 443 585 Bračni par-profesori uspješno daju instrukcije iz matematike, hemije i fizike. Tel. 033 514-560, 062 256 213. Dajem instrukcije i vršim prevode iz njemačkog jezika. Tel. 061 425 275 Dajem instrukcije iz engleskog jezika i prevodim sve vrste tekstova. Tel. 063 034 333 Dajem instrukcije iz engleskog za odrasle i učenike. Tel. 062 205 072 Dajem instrukcije iz francuskog jezika. Tel. 061 441 566 Dajem instrukcije iz računovodstva, studentima i srednjoškolcima, 1 h-10 KM. Tel. 062 586 472. Deutsch-bersetzungen, nachhilfe, konversation, lektorat. Tel. 062 198 790 Dipl. inženjerka daje instrukcije iz matematike. Tel. 061 549 555 Engleski, arapski, bosanski, biologija, hemija, fizika i matematika, instrukcije (I-IX r.). Tel. 061 339 374 Instruiram đake i studente iz matematike i fizike na Ilidži. Čas 6 KM. Tel. 033 621 976 Instruiram đake i studente iz matematike na Al. Polju. Tel. 061 157 991 Instruiram đake i studente iz matematike na Al. Polju. Tel. 061 157 991. Instruiram njemački jezik, osnovnu i srednju školu. Tel. 066 064 459 Instrukcije iz matematike i engleskog za osnovce, dolazak na adresu. Tel. 062 006 352 

Fast fudu na Alipašinom Polju potrebna radnica na posluživanju. Tel. 061 775 330 Frizerskom salonu za žene i muškarce potrebna radnica. Tel. 061 813 346 Hitno potrebna djevojka za rad u cafe clubu na Dobrinji, zvati iza 14h, plata 600 KM. Tel. 061 218 071 Hitno tražim posao, stalni radni odnos, noćni čuvar ili u državnoj firmi radio bi časno i pošteno, imam 45 g., imam B katagoriju državni. Tel. 062 151 642 Mladić sa završenom SSS, poznavanje engleskog i španskog, traži posao (recepcija i sl.). Tel. 061 381 802 Momak 35 godina, ozbiljan i vrijedan, traži bilo kakav posao. Tel. 061 709 346 Momak35 godina,ozbiljan ivrijedan, traži bilo kakav posao. Tel. 061 709 346 Momak traži posao. Poznajem engleski i njemački jezik. Tel. 062 969 012 Ozbiljna žena traži posao, iskustvo, ugostiteljstvo. Tel. 062 140 648 Penzioner od 55 godina. Tražim posao portira ili noćnog čuvara. Završena SSS metalske struke. Tel. 061 562 531, 033 643 141 Pizza majstor i kuhar sa velikim iskustvom, traži posao sa smještajem. Tel. 064 401 91 01 Pizza majstor i kuhar sa velikim iskustvom, traži posao sa smještajem. Tel. 064 401 91 01

48

Nedjelja 9. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U FO^I Broj: 94 0 Mal 004578 10 Mal Fo~a, 09. 09. 2011. godine

OGLAS
PRESUDU

OSNOVNI SUD U FO^I po sudiji [kipina ^edu, u pravnoj stvari tu`itelja Telekom Srpske A.D. Banja Luka, protiv tu`ene Davidovi} Sabrine, radi naplate duga, VSP 1.181,72 KM. Tu`itelj predla`e da sud donese sljede}u

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 046848 11 P 2 SARAJEVO, 30. 08. 2011. god. Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3, 4 i 5 Zakona o parni~nom postupku, (Slu`bene novine FBiH broj 53/03) Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Amela Mahi}, u pravnoj stvari tu`itelja DAJI] MIRZETA iz Srebrenice, ul. Mar{ala Tita br. 8, zastupan po punomo}niku Draganu Kramaru advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enog Nekretnine Pelak d.o.o., zastupan po zakonskom zastupniku Mihriji Pelak (dostava putem objave u dnevnim novinama i oglasne plo~e suda), radi raskida ugovora i povrata novca, vsp. 30.000,00 KM, na ro~i{tu za glavnu, javnu i usmenu raspravu koja je odr`ana dana 12. 07. 2011. god. u prisutnosti punomo}nika tu`itelja i odsutnosti uredno obavije{tenog tu`enog (objava putem dnevnih novina i oglasne plo~e suda), objavljuje, slijede}i:

Dostavlja se tu`enom Nekretnine Pelak d.o.o. Sarajevo, ul. Terezije bb Skenderija Skend Bazar, sljede}a:

OGLAS
PRESUDA

Utvr|uje se da je raskinut ugovor o zastupanju u postupku kupovine nekretnina zaklju~en dana 22. 09. 2006. godine, te se obavezuje tu`ena da tu`itelju vrati iznos od 30.000,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev sa danom 11. 05. 2007. godine, kao danom podno{enja tu`be, pa do isplate, uz naknadu tro{kova postupka u iznosu od 6.564,20 KM, sve u roku od 30 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. SUDIJA Amela Mahi} s.r. POUKA: Protiv ove presude nezadovoljna stranka ima pravo `albe Kantonalnom sudu u Sarajevu u roku od 30 dana od dana dono{enja iste, a `alba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranu. Dostava se smatra obavljenom protekom 15 dana od dana objavljianja.

Usvaja se tu`beni zahtjev, te se obavezuje tu`eni da tu`iocu isplati dug u iznosu od 1.181,72 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 23,40 KM po~ev od 20. 11. 2009. godine, kao dana dospjelosti, pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 20. 04. 2010. godine, kao dana dospjelosti, pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 20. 05. 2010. godine, kao dana dospjelosti, pa do isplate, - na iznos od 456,46 KM po~ev od 20. 08. 2009. godine, kao dana dospjelosti, pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 20. 12. 2009. godine, kao dana dospjelosti, pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 20. 10. 2009. godine, kao dana dospjelosti, pa do isplate, - na iznos od 160,00 KM po~ev od 29. 06. 2010. godine, kao dana dospjelosti, pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 20. 02. 2010. godine, kao dana dospjelosti, pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 20. 06. 2010. godne, kao dana dospjelosti, pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 20. 01. 2010. godine, kao dana dospjelosti, pa do isplate, - na iznos od 331,26 KM po~ev od 20. 07. 2009. godine, kao dana dospjelosti pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM poe~v od 20. 09. 2009. godine, kao dana dospjelosti pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 20. 03. 2010. godine, kao dana dospjelosti pa do isplate, na `iro ra~un broj: 562-099-00001685-95 kod NLB Razvojne banke. Tu`eni je du`an platiti tu`iocu tro{kove parni~nog postupka u visini takse na tu`bu i presudu i objave u dnevnim novinama na `iro ra~un broj: 562-099-00017269-97 kod NLB Razvojne banke, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. DOPIS UZ DOSTAVA TU@BE NA OBAVEZNI ODGOVOR U prilogu dopisa dostavljamo Vam tu`bu sa prilozima, i pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st.1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku RS u daljem tekstu ZPP RS. Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. prigovor mjesne nenadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP RS), 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu to~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju ~injenice (~l. 71. ZPP RS). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP RS). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti to~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP RS). 7. Pismeni odgovor morate li~no potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP RS). Ukoliko sudu dostavite nerazumljiv ili nepotpun odgovor na tu`bu sud }e Vam isti vratiti u smislu odredaba ~l. 336. ZPP RS. Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP RS). NAPOMENA: Dostava prednje tu`be zajedno sa dopisom kojim se tu`ba dostavlja na odgovor, smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli suda i u Dnevnim novinama u RS. Sudija ^edo [kipina

Dnevni avaz
Dana 9. 10. 2011. navr{ava se godina bola i tuge otkako nije sa nama jedna plemenita du{a, suprug, otac, deda i te~a

nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011.

49

Dana 9. 10. 2011. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg dragog brata, strica, ujaka i djeda

ALIJA (IBRO) SMAJLOVI]
Vrijeme koje prolazi ne mo`e umanjiti na{u veliku bol i tugu za tobom. Ponosni smo {to smo te imali i {to si bio dio nas, jer si bio i ostat }e{ uzor u svemu {to je po{teno, vrijedno i plemenito. Danju si u na{im mislima, a no}u u na{im snovima, `ivjet }e{ vje~no u na{im srcima, voljen i nikad zaboravljen. S ljubavlju, po{tovanjem i neizmjernom tugom. Tvoji najmiliji
11592-1nd`

SRETE (MIRKA) MITROVI]A
Dragi na{, vrijeme prolazi, a tuga za tobom je sve ve}a. Tvoja plemenitost i dobrota ostat }e zauvijek u na{im srcima. Tvoji najmiliji: seka Ratomirka koja te nikad ne zaboravlja i brat dr. Tomislav
11519-1nd`

SJE]ANJE

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{eg dragog

na na{eg dragog

na na{eg dragog

AVDA SOFTI]A
9. 10. 2010 - 9. 10. 2011.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Zauvijek }emo te voljeti i biti ponosni {to smo te imali. Tvoji: sin Zaim, snaha Fahra, unuke D`enita i Medina
1964-1tt

AVDA (ZAHIRA) SOFTI]A
9. 10. 2010 - 9. 10. 2011.
Dani prolaze, sje}anja na tebe ostaju. U na{im srcima vje~no voljen, u mislima nikad zaboravljen. Tvoji najdra`i: supruga Murata, sin Zaim, k}erke Izeta i Jasmina, snaha Fahra, zetovi Atif i Meho, unu~ad D`enita, Medina, Samir, Emina i Amna
1964-1tt

AVDO SOFTI]
9. 10. 2010 - 9. 10. 2011.
Vrijeme ne mo`e izbrisati bol i tugu, niti sa~uvati od zaborava, jer dok `ivimo, `ivjet }e{ i ti u nama. Tvoji k}erka Jasmina, zet Meho, unuke Emina i Amna
1964-tt

SJE]ANJE

NA DRAGE RODITELJE

Dana 9. 10. 2011. godine navr{ava se devetnaest godina od preseljenja na ahiret na{eg voljenog

SJE]ANJE

na na{eg dragog

AVDA SOFTI]A
9. 10. 2010 - 9. 10. 2011.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima.

BORKA PROLE, ro|. MALINOVI]
2000 - 2011.

BORO PROLE
2008 - 2011.

FADIL (MUSTAFA) FRLJ
Najdra`i na{, vrijeme leti, ali uspomene na tebe ostaju. Nedostaje{ nam svima. Tvoji: supruga Sejda, k}erka Amra, sin Adnan, snaha Zehra, zet Zoran, unu~ad Vedrana, Azra, Lejla, Vedran, prija Rahima
P-72270 1903-1tt

Tvoja k}erka Izeta, zet Atif i unuk Samir

1964-1tt

SJE]ANJE

SJE]ANJE

S LJUBAVLJU I PO[TOVANJEM, PORODICA

Devetog oktobra 2011. navr{ava se {esnaest tu`nih godina od pogibije na{eg dragog jedinog nam sina

Navr{ava se ~etrdeset dana od kako nije sa nama

AMERA (ARIF) BAJI]A
9. 10. 1995 - 9. 10. 2011.
Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota u kojem }e{ nam vje~no nedostajati. Uvijek }emo te voljeti, spominjati i ~uvati uspomene na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Zauvijek neutje{ni tvoji roditelji
1917-tt

SLAVICA - CACA BA[I]

ANTE (PETAR) DUSPARA
9. 10. 2001 - 9. 10. 2011.

ANTE (PETAR) DUSPARA
9. 10. 2001 - 9. 10. 2011.
S ljubavlju, Sin Davor, snaha Zlata, unu~ad Davorka, Alan i praunuka Gabrijela
1905-1tt

Puno nam nedostaje{. S ljubavlju, Tvoji najmiliji
P-71167

S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga Matija
1905-1tt

Dana 9. 10. 2011. navr{ava se godina otkako nije sa nama na{a draga mama, baka i prabaka

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

VERA
dragom tetku i zetu

AMER (ARIFA) BAJI]
9. 10. 1995 - 9. 10. 2011.

KARANIKOLAS

SABITU OV^INI
Nikada te ne}emo zaboraviti i vje~no ~uvamo uspomene na tebe. Tvoji: tetka Mejra, Mirza i Fatima
1916-tt

S ljubavlju nosimo te u na{im srcima. Od porodice Abdurahmanovi} Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
11562-1nd`

Porodice Karanikolas, Mujanovi}, Mirkovi}, Isakovi} i Blatan~i}
P-71104

50

Nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

Devetog oktobra 2011. godine navr{ava se godina dana od smrti na{e drage majke

Dana 9. 10. 2011. godine navr{avaju se 4 godine od smrti na{eg dragog

MIHRIJA OSMANOVI]
S ponosom i s ljubavlju ~uvamo uspomene na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari D`ennet. Tvoji: sin Almedin, snaha Amela, unuci Haris i Adnan Tevhid }e se prou~iti dana 9. 10. 2011. godine u 17 sati u 11598-1nd` ulici Antuna Branka [imi}a 6.

AMIR (IBRO) \UDERIJA
Danas se navr{avaju 52 dana od prerane smrti sina, brata, djevera, amid`e. Te{ko je `ivjeti sa saznanjem da nisi me|u nama. Ali moramo se pomiriti sa sudbinom. Po dobroti }emo te nositi u svojim srcima. Tvoji: majka Fehma, brat Ramiz, snaha Alisa, brati}i Benjamin i Berin
1961-1tt

HAJRUDIN SELIMAGI] KEKA
Tuga i bol se ne mjere vremenom ve} prazninom koja je ostala iza tebe. Tvoji sinovi: Alen i Anel, supruga Fikreta i snaha Silva
1821-1tt

Dana 9. 10. 2011. godine navr{ava se godina dana od kako je na ahiret preselila na{a draga i nikad zaboravljena majka

Danas se navr{avaju pedeset dva tu`na dana kako sa nama nije vi{e na{ dragi babo

Dana 09. 10. 2011. navr{avaju se 4 tu`ne godine od smrti na{eg dragog brata

MIHRIJA OSMANOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i sve ljepote D`enneta. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoja k}i Almija, zet i unu~ad Tevhid }e se prou~iti dana 9. 10. 2011. godine u 17 sati u 11598-1nd` ulici Antuna Branka [imi}a 6.
Devetog oktobra 2011. navr{avaju se 52 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog oca i supruga

AMIR (IBRO) \UDERIJA
Iznenada si oti{ao, iza tebe je ostala velika praznina i tuga. Dok smo `ivi mi, `ivjet }e{ i ti u na{im srcima i mislima. Tvoji: supruga Jasmina, k}erka Amna, sin Almedin, punica Advija, {ura Elvedin sa porodicom Hatma dova }e se predati istog dana 9. 10. 2011. u d`amiji na Obho|i poslije ak{am namaza.
1960-tt

HAJRUDIN - KEKAR (KASIM) SELIMAGI]
10. 6. 1954 - 9. 10. 2007.
Uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima. O`alo{}eni: sestre Jasmina i Nermina sa porodicama
0001346

Dana 9. 10. 2011. godine navr{ava se pet godina od kako me napustio moj suprug

SJE]ANJE SJE]ANJE

Dana 9. 10. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{eg dragog mu`a, oca, dede i pradede

na na{eg dragog

TAJIB (ASIM) PEJKU[I] MURVETA (ASIMA) HUSKI]A BAKIR (NUSRET) MUHAREMOVI]
Ponosni smo {to smo te imali, a neizmjerno tu`ni {to smo te izgubili. Zauvijek }e{ biti voljen i nikad zaboravljen. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: k}erka Alma, sin Almir i supruga Suvada
11604-1nd`

Ni{ta nije isto, osim bola.

VLATKO VU^AK
S ljubavlju koju smrt ne prekida, s tugom koju vrijeme ne lije~i. Zauvijek si u mom srcu. Supruga Nevenka
386-1ze

S velikom ljubavlju i tugom, Supruga Mira, sin Damir, k}erka Jadranka, snaha Nermana, zetovi Esad i Senad, unu~ad Irma, Dino, Anira, Erik, [enol i PTT Murat - Muro, te praunuk Fe|a
1156-1nd`

Tvoji najmiliji
SJE]ANJE

na

AMER (ARIF) BAJI]
1995 - 2011.
Dana 9. 10. 2011. navr{ava se 16 tu`nih godina od tvoje pogibije. Tu`ni {to smo te izgubili, ponosni {to smo te imali. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. EL-FATIHA. Tvoji: Adem, Sija, Almir, Edin, Arijana i Senada
11577-1nd`

TAHIRA (OMERA) ZALIHI]A
9. 10. 1993 - 9. 10. 2011.

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

Vrijeme prolazi, ali ti si zauvijek u na{im srcima. Zlata, Alma i Almir Zalihi}
1930-tt

Danas, 9. oktobra 2011. navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od kada nas je napustila na{a draga Dana 9. 10. 2011. godine navr{ava se 7 dana kako je preselila na ahiret na{a

SAMIJA HAMZI], ro|. DELI]
Na svemu {to si nam pru`ila beskrajno ti hvala. Tvoji sinovi, k}erka, unu~ad, snahe i zetovi Tevhid }e se prou~iti istog dana 9. oktobra 2011. u 18.00 1953-tt sati u ku}i `alosti Alipa{ina 11/4.
POSLJEDNJI POZDRAV

AMIR GURBETA
9. 10. 1995 - 9. 10. 2011.
Majka [uhreta, supruga Senija, k}erka Amira, brat Samir sa suprugom Muberom i sinom Amirom
11612-1nd`

RASIMU - RAHI D@UBUR
Dan za danom prolazi, a tuga vje~no ostaje... Ostala su lijepa sje}anja i dani pro{losti, uspomene tako jake da i stijena od suza mo`e da napukne... Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i najljep{e mjesto koje zaslu`uje{... Familije: Arapovi}, Golubi} i Dudo 11617-1nd`

SADETA KARI], ro|. JAMAKOVI]
Ne postoji utjeha ni zaborav, samo tuga i ponos {to smo te imali. Neka ti dragi Allah podari D`ennet i sve d`enetske ljepote. S ljubavlju: k}erka Merhima, unuci Jusuf, Edin, Anesa i Nejra i zetovi
1956-1tt

ocu na{ih drugova

Danas se navr{avaju 3 godine od odlaska na{eg dragog

Dana 9. 10. 2011. navr{ava se godina od kada nije sa nama na{a majka i baka

SJE]ANJE

na na{eg voljenog supruga i oca

NADA CARI]

HUSEIN (VEHID) KADRI]
9. 10. 2006 - 9. 10. 2011.

BAKIR MUHAREMOVI]
Odjeljenja VI1 i VII2 sa roditeljima, u~iteljicama i razrednim starje{inama.
1958-1tt

FADIL (TAHIR) KARI]
Sje}anja na tebe su dio na{eg `ivota u kojem nam nedostaje{. Tvoji: supruga Sajma, sin 1954-tt Senad - Dino

Uvijek si u na{im mislima. Tvoji: Predrag, An|ela i Sandra
11610-1nd`

Vole te tvoji: supruga Sadika i djeca sa porodicama
1959-1tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011.

51

majci na{eg radnog kolege

Dana 9. 10. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e majke

SENIJA (AHMEDA) GACKI], ro|. ARNAUTOVI]
Molimo dragog Allaha da ti podari d`enetske ljepote. Tvoja porodica

TIMA KRUPALIJA
UPOSLENICI ISKRAEMECO DOO SARAJEVO
11614-1nd`

ZAHVALNICA

Porodice Gacki} i Fo~o se najiskrenije zahvaljuju na velikoj pa`nji i brizi oko na{e majke Senije kompletnom osoblju Abdominalne hirurgije, a posebno Odjeljenju C-9. Sa po{tovanjem! 11600-1nd`

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Dana 9. 10. 2011. godine navr{avaju se 2 godine od smrti na{eg dragog supruga i oca

na na{e roditelje

na na{eg dragog oca

JOSIP DOROTI] - PEPI

LJUBINKA JOVANOVI]
5. 9. 2005 - 2011.

VJEKO JOVANOVI]
9. 10. 2001 - 2011.

\ULEJMEN D@ALTUR
9. 10. 1990 - 9. 10. 2011.

U srcima onih koji te vole ostala je bol i tuga, i puno lijepih uspomena na tebe. Tvoji najmiliji: supruga Zrinka, djeca Davor i Danijel
1972-tt

Ostali ste nam uzor i ponos u svemu {to je moralno, plemenito, lijepo i po{teno. Sin Dragan, k}erka Aleksandra - Seka, snajka Murisa, unu~ad Jasna, PTT Zoran, Anja, praunu~ad Tea, Mak, Ella i snajka Nina

S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
P-71104

Dana 9. 10. 2011. navr{ava se 40 dana otkako nas je napustila

SJE]ANJE

na na{eg

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj kumi

Dana 9. 10. 2011. navr{ava se 8 godina od smrti na{e majke, nane i punice

ALMA (SADIK) KEV^IJA
Majko, sve vi{e boli, a manje rije~i da iska`emo ta osje}anja. Tvoj odlazak boli kao i prvog dana. Ti si bila i ostala na{ razlog za `ivot.

HATID@A LELO
Draga mama, bol nije u rije~ima i suzama, ve} u srcima gdje ostaje{ voljena i nikad zaboravljena. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Tvoji: k}erka Azerina, zet Enes i unuka Nejla Holjan
1979-tt

ISKO HAD@I]
9. 10. 2009 - 9. 10. 2011.
Uvijek }e{ biti u na{im mislima. Tvoji: supruga Tifa, k}erka Mina, zet Edin, unuk Dino, Aziz i Muhiba
1982-1tt

DANICI BORAS
Obitelj ROZI]
11606-1nd`

Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi D`ennet. Tvoji najmiliji: Narcisa, Ema i Medo
1975-1tt

Dana 9. oktobra 2011. godine navr{avaju se pune tri godine od smrti na{eg dragog supruga, oca, djeda i punca

Dana 9. oktobra 2011. godine navr{ava se devetnaest godina od pogibije na{eg dragog i nikad pra`aljenog

KEMALA PITI]A
Bio si ~ovjek velikog srca, pun dobrote i ljubavi za sve nas. Po dobroti te pamtimo, s ljubavi te spominjemo, u srcu te nosimo. @ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje na tebe ostaje. Tvoji: supruga Sejda - Nuna, k}eri Elvedina - Ela, Elvira, unuka Greta i zet Marko Kolombi
1742-1tt

SALIHA (D@EMA) TANOVI]A
iz Gacka Vrijeme koje je pro{lo ne mo`e izbrisati ljubav i uspomenu na Tebe i Tvoj dragi lik. Po dobru Te pamtimo i s ponosom ~uvamo uspomenu na Tebe. Neka Ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Hatma dova }e se predati u petak, 14. 10. 2011. godine, prije d`uma namaza u d`amiji Hrasno. Tvoji: brat Esad, snaha Jadranka, brati~na Irsa i brati}i Anes i Adis sa suprugama
11619-1nd`

SJE]ANJE

Dana 9. oktobra 2011. godine navr{ava se godina od smrti na{e voljene

Dana 9. 10. 2011. navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret majke mog velikog prijatelja i druga D`eme

ILDUZA (NO@I]) USTAMUJI]

SENIJA (AHMEDA) GACKI]

@ivot nestaje u trenu, a sje}anje ostaje zauvijek. Porodica [koro
1398-1mo

Molimo dragog Allaha d`ele{anuhu da joj podari lijepi D`ennet. Od porodice Amira Hod`i}a i osoblja pekare „ALPEKS“
11607-1nd`

52

Nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{a draga

POSLJEDNJI SELAM

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

S velikom tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

na{oj dragoj tetki

MEJRA SULJI]
preselila na ahiret u petak, 7. oktobra 2011. godine u 51. godini. D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 9. oktobra 2011. godine u 14.00 sati u selu Vihovi}i, Kalinovik.

TIMA (ADEM) KRUPALIJA, ro|. KAJMOVI]
preselila na ahiret u petak, 7. oktobra 2011. godine, u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 9. oktobra 2011. godine, poslije podne namaza u selu Dujmovi}i - Trnovo. Prevoz obezbije|en sa Ilid`e - Terminal i benzinske pumpe AME u Hotonju sa stajanjem u Hrasnici i Ned`ari}ima. Vrijeme polaska autobusa - 11.00 sati. O@ALO[]ENI: sinovi Besim i D`emo, snahe Azemina i Edita, unu~ad Admira, Merima, Nadira, Berina i D`elil, sestra Zlatka, djever Ismet, brati} Husnija, sestri}i i Nure, Amir, sestri~ne Amila, Izeta, Sadeta, [a~a, Munira i Hasiba, zet Mehmed, jetrve Sevda i Bejda, te porodice: Krupalija, Kajmovi}, Kuni}, Mulaosmanovi}, Hebib, Imamovi}, Gagula, Panjeta, Sabljica, Kara~i} i mnogobrojna rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istoga dana poslije podne namaza u selu Dujmovi}i - Trnovo. 111

RABIJA MA[I], ro|. TANJO MEJRA (MUJO) SULJI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i rahmet du{i. Uvijek }e{ biti dio na{eg srca. Amela, Hiko, Hana
11622-1nd`

dana 8. oktobra 2011. godine preselila na ahiret u 73. godini. D`enaza }e se klanjati u nedjelju, 9. oktobra 2011. godine u 15.45 sati ispred d`amije u Kopa~ima. Tevhid }e se prou~iti istog dana u d`amiji u Kopa~ima, poslije ikindija namaza. O@ALO[]ENI: sin Jasmin, k}erke Amra, Zumra, Advija, Jasmina i Alma sa porodicama, snaha Sabina sa djecom, sestre Sevda i \ulsa, brat Ahmet, te porodice Ma{i}, Tanjo, [ehi}, Isakovi}, Paldum, Avdi}, Kanli}, Pezo, Ferhatovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
648-1go

O@ALO[]ENI: suprug Ibrahim sa svojom porodicom, bra}a Ibro i Bajro, sestre Fata, Nura, Raza i Ramiza, porodice Sulji}, Tokovi}, Andelija, Mu{anovi}, Biti}, Bi~o, Ke{o, Melez, Mahmutovi}, Bajramovi}, Sejdini, Me{i}, Had`i}, Baru~ija, Rogoj, Mulaosmanovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH.
11613-1nd`

...za ovaj trenutak - pripremite se - (hadis)
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

POKOPNO DRU[TVO

had`i ABDULAH ef. BANDI] sin ALIJE
preselio na ahiret dana 8. 10. 2011. godine u 86. godini. D`enaza }e se klanjati ispred d`amije Had`i}i 9. 10. 2011. godine u 13.00 sati (poslije podne namaza) i u 16.00 sati (poslije ikindije namaza) u selu Umoljani - Trnovo, gdje }e se i ukopati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: supruga Kada, sinovi Vejsil, Enver, Muhamed - Hami} i Uzeir, k}erke had`i Ai{a, Dervi{a, [erifa i Raha, snahe Fata - Miza, [a}ira, D`emila i Rahima, zetovi Hamed, Jusuf i Haris, unu~ad Duran, Ilmihana, Jasmin, Faruk, Bilal, Elvis, Emir, Elvir, Minela, Muamer, Elvir, Eldina, Adis, Anel, Fatima, Alma, Samra i Midheta, brat Hamdija, sestra Raha, nevjeste Mu{kija i Kada, {ura Bajro, praunu~ad, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice: Bandi}, Palalija, ^omor, Vatri}, Krajina, Kadri}, Fati}, Mili{i}, Deli}, Tre{njo, Aljovi}, Fi{o, Musi}, Novali}, Re{idovi}, Sedi}, Salman, Vida~kovi}, Pamuk, [ljivo, Zeli}, Lu~kin, @ili}, Lavi} Imamovi}, Holjan, D`iha, Su{i}, Veli}, Kere{ i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije JASINI }e se prou~iti istoga dana u ku}i rahmetlije ul. Brezova~ka 134 Had`i}i poslije ak{am namaza. Prijevoz obezbije|en u 13.00 sati sa terminala Ilid`a - Had`i}i - Umoljani
11624-1nd`

"BAKIJE" BAKIJE"
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788 00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122
mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808

SARAJEVO

SJE]ANJE

na na{eg dragog

www.bakije.com

SAFETA MUFTI]A
8. 10. 2004 - 8. 10. 2011.
S ljubavlju, ponosom i po{tovanjem, Tvoji: sin Nedim, k}erka Lejla, snaha Nermina, zet Nermin, unu~ad Kerim, Merima, Azra i Vedad
11611-1nd`

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU

Danas se navr{avaju pedeset dva tu`na dana kako nema na{eg dragog brata i amid`e

AMIR \UDERIJA
Oti{ao si tiho i dostojanstveno, kako si i `ivio. Iza tebe je ostala velika praznina i bol. Najljep{e uspomene i ljubav prema tebi trajno }emo ~uvati u na{im srcima. Zahvalni i ponosni {to smo te imali i uvijek }emo se s po{tovanjem i ljubavlju sje}ati tvog plemenitog lika. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Amin. Tvoji: brat Alija, snaha Hatid`a i djeca Samir, Arnela, Samira, 11620-1nd` Ibro, snaha Enisa i unuk Ermin

Dana 9. 10. 2011. navr{ava se 45 tu`nih dana od iznenadne smrti na{e drage i voljene
za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

HA[META (HUSO) MAHMUTOVI], ro|. KARI]
Ponosni smo na tvoj ~asni `ivot, po{tenje, dobrotu i plemenitost. Tvoj lik }e zauvijek biti u nama. Hvala ti za svu ljubav koju si nam nesebi~no darovala, a uspomene na tebe `ivjet }e dok `ive oni koji te vole.

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

TU@NO SJE]ANJE

Dana 8. 10. 2011. godine navr{ilo se 10 godina od smrti moga druga

Tvoji najmiliji Tevhid }e se prou~iti dana 9. 10. 2011. u 14.00 sati u porodi~noj ku}i, Butmir - Aerodromska 41. 1981-1tt

Dnevni avaz
IRFAN - IRKO (MIRSAD) PLOJOVI]
1983 - 2001.
iz Novog Pazara U nedjelju, 9. oktobra 2011. godine navr{ava se godina od smrti na{e voljene majke, punice i nene

UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba

RASEMA - FATIMA (MUHAREMA) MUJA^I], ro|. SPAHOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote za tvoju plemenitost i dobrotu. Vje~no }e{ biti u na{im srcima. Tvoji: Jasmina i Junuz sa djecom
1396-1mo

Zauvijek }e{ ostati dio na{eg djetinjstva, na{e mladosti. Pepi
1973-1tt

SARAJEVO: Tešanjska 24A, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441;

MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890; BIHA]: Biha}kih branilaca 2 , /fax: 037/ 310 - 363; TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718; BR^KO:

Dana 9. 10. 2011. godine navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret na{e drage

Dana 4. 10. 2011. navr{ilo se pola godine od odlaska supruga, tate, dede

424 - 440;
GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251;

ILDUZE USTAMUJI], ro|. NO@I]

ESAD (MUSTAFA) JAHI]
Ne `elimo i ne vjerujemo da te nema, stalno si nam u mislima.

Bosne srebrene 3
TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477 GRA^ANICA: Ahmed Pa{e Budimlije 23 (zgrada Ozrenka) 035/ 706 - 043; 049/ 215 - 648; BANJA LUKA: Kralja Petra I Kara|or|evi}a bb . /fax: 051/ 215 - 887 BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2 /fax: 055/ 209 - 753

S ljubavlju i zahvalno{}u za sve {to si nam pru`ila u `ivotu. Sinovi Senadin i Damir s porodicama
1399-1mo

Tvoja porodica: Jahi} i Hajro Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti, ul. Safeta Had`i}a br. 40, dana 9. 10. 2011. godine u 13 sati.
1978-tt

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA BOSNA OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 mal 024416 09 Mal Travnik, 11. 07. 2011. godine Op}inski sud u Travniku, sudija Emira Sujlod`i}, u pravnoj stvari tu`itelja JP HT d.o.o. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u Kneza Branimira bb Mostar, protiv tu`enog AMIR IBRAHIMI iz Travnika, Mali Niz-Lamela 2/32, radi duga v.s. 296,80 KM, van ro~i{ta dana 11. 07. 2011. godine, donio je sljede}u,

Dnevni avaz

nedjelja 9. oktobar/listopad 2011.

53

Obrazlo`enje
Tu`itelj je podnio tu`bu sudu, dana 17. 07. 2009. godine, protiv tu`enog, radi isplate duga. Tu`ba je dostavljena tu`enom, uz napomenu da je tu`eni du`an dostaviti sudu odgovor na tu`bu u pismenom obliku i u zakonskom roku od 30 dana, koju je tu`eni zaprimio dana 03. 06. 2011. godine, o ~emu kao dokaz postoje dostavnice u ovom spisu. Kako tu`eni u roku predlo`enom u ~lanu 70. Zakona o parni~nom postupku nije dostavio sudu pismeni odgovor na tu`bu, a iz prilo`enih dokaza uz tu`bu proizilazi da je tu`beni zahtjev tu`itelju o~igledno osnovan, kao i ~injenica da je tu`itelj u tu`bi predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, to je valjalo donijeti odluku kao u izreci, u skladu sa ~lanom 182. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“, br. 53/03, 73/05 i 19/06). Odluka o tro{kovima donesena je na osnovu ~lana 386. stav 1. Zakona o parni~nom postupku, a isti se sastoje od tro{kova takse na tu`bu u iznosu od 30,00 KM, takse na odluku u iznosu od 15,00 KM. PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje. Prijedlog se podnosi ovom sudu u roku od 8 dana od dana kada je prestao razlog koji je uzrokovao propu{tanje, a ako je tu`eni tek kasnije saznao za propu{tanje - od dana kada je za to saznao. Nakon proteka 60 dana od dana propu{tanja, ne mo`e se tra`iti povrat u prija{nje stanje. Sudija Emira Sujold`i}
sebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, na osnovu ~l. 182 ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti u dnevnim novinama. Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je tu`enom tu`ba dostavljena.
Stru~ni saradnik Azra Fi{i}

PRESUDU
ZBOG PROPU[TANJA

Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini 296,80 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 166,21 KM po~ev od 16. 10. 2008. g. pa do isplate - na iznos od 103,91 KM po~ev od 16. 11. 2008. g. pa do isplate - na iznos od 26,68 KM po~ev od 16. 12. 2008. g. pa do isplate kao i naknadi parni~ne tro{kove u iznosu od 45,00 KM, te tro{kove za objavu u dnevnim novinama na tu`bu 40,00 KM i takse na presudu u iznosu od 40,00 KM,
sve u roku od 15 dana od dana prijema presude.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KONJICU Broj: 56 0 Mal 032848 10 Mal Konjic, 25. 08. 2011. godine

OGLAS
Dostava tu`be: tu`enoj Zulka (Mehe) Sefer U pravnoj stvari, po tu`bi tu`ioca JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, protiv tu`ene Zulka (Mehe) Sefer iz Prozora Paljike bb sada nepoznatog boravi{ta, radi isplate duga, v.sp. 120.89 KM, dostavljamo vam primjerak tu`be sa prilozima na odgovor. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 Mal 009973 09 Mal @ivinice, 24. 08. 2011. godine Navedenom tu`bom tu`itelj JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enu Zulka (Mehe) Sefer iz Prozora Paljike bb da plati dug u iznosu od 120.89 KM sa kamatom propisanom Zakonom o visini stope zakonske kamate u skladu sa ~l. 277 ZOO, ra~unaju}i od dana podno{enja ove tu`be 21.12. 2010. godine kao i da tu`iocu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka. Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a po-

OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak u pravnoj stvari tu`itelja Telekom Srpske A.D. Banjaluka, Ulica Mladena Stojanovi}a br. 8., protiv tu`enog De{i} Elvedina iz Vi{}e bb, @ivinice, radi duga v.sp. 1163,3 KM, pa kako sud tu`enom na adresu nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni avaz. Tu`beni zahtjev glasi: Usvaja se tu`beni zahtjev, te se obavezuje tu`eni da tu`iocu isplati dug u iznosu od 1163,3 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: na iznos od 86,9 KM po~ev od 15. 04. 2008. godine pa do isplate na iznos od 46,8 KM po~ev od 15. 05. 2008. godine pa do isplate na iznos od 46,8 KM po~ev od 15. 06. 2008. godine pa do isplate na iznos od 46,8 KM po~ev od 15. 07. 2008. godine pa do isplate na iznos od 46,8 KM po~ev od 15. 08. 2008. godine pa do isplate na iznos od 46,8 KM po~ev od 15. 09. 2008. godine pa do isplate na iznos od 46,8 KM po~ev od 15. 10. 2008. godine pa do isplate na iznos od 46,8 KM po~ev od 15. 11. 2008. godine pa do isplate na iznos od 46,8 KM po~ev od 15. 12. 2008. godine pa do isplate na iznos od 46,8 KM po~ev od 15. 01. 2009. godine pa do isplate na iznos od 46,8 KM po~ev od 15. 02. 2009. godine pa do isplate na iznos od 608,4 KM po~ev od 23. 02. 2009. godine pa do isplate kao i da tu`iocu naknadi tro{kove postupka (taksa na tu`bu, taska na presudu, tro{kovi objave u dnevnom listu) sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Predlo`eni dokazi tu`ioca koje tu`eni mo`e preuzeti u zgradi Suda su: Ugovor broj B14-3004/2008, te mjese~ni ra~uni za period od 04 mjeseca 2008. godine do 02 mjeseca 2009. godine. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Sud putem „Dnevnog avaza“ dostavlja navedenu tu`bu tu`enom, na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/03 i 73/05). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. FBiH). Stru~ni saradnik Tarik \ug

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE POSAVSKI KANTON OP]INSKI SUD U ORA[JU Broj: 25 0 Mals 008416 08 Mals Ora{je, 06. 09. 2011. godine
OP]INSKI SUD U ORA[JU, po sucu Darku @upari}u, u pravnoj stvari tu`itelja JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.o.o. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, Kneza Branimira b.b. Mostar, zastupan po direktoru - predsjedniku Uprave mr. sc. Stipi Prli}u dipl. ing. i ~lanu Uprave - Izvr{nom direktoru za pokretnu mre`u Zoranu Bakuli dipl. ing. protiv tu`enika „DU[EVI] I KR[OVNIK“ d.o.o. Od`ak, ul. S. Kari}a br. 13., radi naplate duga, v.p.s. 60,22 KM, na osnovu ~lanka 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“, br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`enik ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:

Obavje{tava se tu`enik „DU[EVI] I KR[OVNIK“ d.o.o. Od`ak da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena na oglasnoj plo~i suda i u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`enik kako je, na osnovu ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pisani odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`enik }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravnu osnovu za navode tu`enika (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a). Tu`enik mo`e, u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a). Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~ito neosnovan. (~lanak 182. stavak 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu se s privicima predaje Sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudac Darko @upari}

OGLAS
Dana 21. 07. 2008. godine tu`itelj JP „HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE“ d.d. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, je podnio tu`bu protiv tu`enika „DU[EVI] I KR[OVNIK“ d.o.o. Od`ak, ul. S. Kari}a br. 13., radi isplate duga, v.p.s. 60,22 KM, u kojoj tu`itelj tra`i da Sud donese slijede}u presudu: Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini 60,22 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: na iznos od 22,43 KM po~ev od 15. 10. 2007. godine pa do isplate, na iznos od 22,23 KM po~ev od 15. 11. 2007. godine pa do isplate i na iznos 15,56 KM po~ev od 15. 12. 2008. godine pa do isplate, kao i da tu`itelju nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana.

54

Nedjelja 9. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 P 054234 11 P Tuzla, 06. 09. 2011. godine Op}inski sud u Tuzli, sudija Zorka Eri}, u predmetnoj pravnoj stvari tu`itelja JZU Univerzitetski klini~ki centar Tuzla, Trnovac bb, protiv tu`ene Popovi} Milena, nepoznatog boravi{ta, sa posljednjom poznatom adresom u Tuzli, ul. Armije RBiH 3/60, radi duga, na osnovu ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku,

oglasi
isplate, kao i da tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku do 30 dana od dana pravosna`nosti presude pod prijetnjom izvr{enja. U ~injeni~nom opisu tu`be tu`itelj navodi da potra`uje iznos od 7.703,84 KM, po osnovu nepla}enog ra~una od strane tu`ene Popovi} Milene, a koji se odnosi na pru`anje zdravstvene usluge bolni~kog lije~enja na Klinici za ginekologiju i aku{erstvo. Kako je u toku postupka pripreme za glavnu raspravu utvr|eno da je tu`ena nepoznata na adresi svog posljednjeg poznatog boravi{ta u Tuzli ul. Armije RBiH 3/60, a dopisom MUP-a TK navedeno da imenovana ne prolazi kroz evidenciju prijave/odjave prebivali{ta kod ovog organa, to se ovim putem tu`eniku dostavlja tu`ba na odgovor u smislu ~l. 62. st. 2. ZPP-a, pa se tu`eni poziva da u skladu sa odredbama ~l. 70. i ~l. 71. Zakona o parni~nom postupku, a najkasnije u roku od 30 dana dostavi pismeni odgovor na tu`bu. Rok za odgovor na tu`bu po~inje te}i po proteku 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnim novinama. U slu~aju nedostavljanja odgovora na tu`bu u ostavljenom roku, sud mo`e u smislu ~l. 182. ZPP-a, donijeti presudu zbog propu{tanja. Sudija Zorka Eri}

OBJAVLJUJE
Dostava tu`be broj: 32 0 P 054234 11 P od 24. 01. 2011. godine, tu`enoj Popovi} Mileni na odgovor. Dana 24. 01. 2011. godine, u navedenoj pravnoj stvari, dostavljena je tu`ba ovom sudu protiv tu`ene Popovi} Milene. Tu`benim zahtjevom tu`itelj predla`e da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enu Popovi} Milenu da tu`iocu isplati potra`ivanje u novcu u iznosu od 7.703,84 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama po~ev od 11. 07. 2007. godine, kao dana dospje}a obaveze, pa do dana

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 032-0-Mals-07-000 670 Tuzla, 10. 11. 2010. godine Op}inski sud u Tuzli, stru~ni saradnik Selma Ki{i}, u pravnoj stvari tu`ioca JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u Mostar, ul. Kneza Branimira bb protiv tu`enog „SEAT INTERNATIONAL“ D.O.O. sa sjedi{tem u Tuzli, ul. Tu{anj br. 44, radi duga, v.s. 899,56 KM, u skladu sa odredbom ~l. 348. Zakona o parni~nom postupku FBiH („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06: u daljem tekstu ZPP)

stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a): U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev. (~l. 71. st. 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni svoje navode, dokazi kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. st. 2. ~l. 71. st. 1. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu. (~l. 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~l. 182. st. 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u tri primjerka, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj plo~i suda, te isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e preuzeti u zgradi suda. STRU^NI SARADNIK Selma Ki{i}

OBJAVLJUJE OGLAS
dostava tu`be na odgovor Dana 25. 07. 2007. godine tu`ilac je podnio tu`bu protiv tu`enog radi duga, predla`u}i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`iocu plati glavni dug u iznosu od 899,56 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dospjelosti potra`ivanja pa do isplate, kao i da tu`iocu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u roku od 15 dana od dana dono{enja presude. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor shodno odredbi ~l. 69. ZPP FBiH. Tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, u tri istovjetna primjerka. (~l. 70. st. 1. i ~l. 334. st. 5. ZPP-a). Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA BOSNA OP]INSKI SUD TRAVNIK Broj: 51 0 Mal 014915 08 Mal Travnik, 01. 09. 2011. godine BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 110975 09 I Sarajevo, 27. 09. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Sanja Jaramaz-Dedi}, u pravnoj stvari tra`itelja izvr{enja Mikrokreditna fondacija „LOK“ Sarajevo ul. Skenderija br. 13, protiv izvr{enika Dedovi} Ermin iz Sarajeva Vlakovo br. 37, Ilid`a i Karovi} Ramiza iz Sarajeva ul. Trg Zavnobiha br. 6, radi izvr{enja na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH, a u vezi sa ~lanom 21. Zakona o izvr{nom postupku FBiH, radi dostavljanja pismena izvr{eniku Dedovi} Erminu sa posljednjim prijavljenim prebivali{tem Vlakovo br. 37, Ilid`a objavljuje Dozvoljeno dana 27. 05. 2010. godine na prijedlog tra`ioca izvr{enja, a na osnovu vjerodostojne isprave mjenice bez protesta broj AF 218019, dospjela na pla}anje dana 27. 08. 2009. godine, radi naplate iznosa od 6.303,96 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 27. 08. 2010. godine do isplate i tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 130,00 KM. Izvr{enici se obavezuju da tra`iocu izvr{enja namiri potra`ivanje u roku od 3 dana od dana prijema rje{enja o izvr{enju, u protivnom izvr{enje }e se provesti pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika i namirenjem tra`ioca izvr{enja. Pouka o pravnom lijeku: Protiv rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. SUDIJA Sanja Jaramaz-Dedi} Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. TU@ITELJ: JP „HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE“ d.d. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, ul. Kneza Branimira bb, Mostar TU@ENI: Gordana Martinovi}, Travnik, Ov~arevo 4 B RADI: isplate duga v.s. 121,34 KM Dostava tu`be tu`enom: Gordani Martinovi}, Travnik, Ov~arevo 4 B. Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgovor tu`enom, koji je du`an da u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu u dva primjerka s pozivom na broj gornji. U odgovoru na tu`bu tu`eni je du`an ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 70. i 71. ZPP-a). Navedenom tu`bom tu`itelj JP „HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE“ d.d. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, ul. Kneza Branimira bb, Mostar, tra`i da sud donese presudu: „Nala`e se tu`enom da tu`itelju isplati ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini 121,34 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 61,47 KM, po~ev od 16. 01. 2008. pa do isplate - na iznos od 27,78 KM, po~ev od 16. 02. 2008. pa do isplate - na iznos od 32,09 KM, po~ev od 16. 03. 2008. pa do isplate te nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka i to sve u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja na osnovu ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja koja }e se objaviti i u dnevnim novinama. Po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu smatrat }e se da Vam je dostavljena tu`ba na odgovor. Stru~ni saradnik Mebrura Rosi}

OGLAS

RJE[ENJE O IZVR[ENJU

oglasi

Dnevni avaz

nedjelja 9. oktobar/listopad 2011.

55

Obavijesti o smrti, sje}anja, posljednje pozdrave i zahvale mo`ete predati u 68 poslovnica BH Po{te, u 46 gradova BiH
SPISAK PO[TANSKIH POSLOVNICA

Uz minimalnu doplatu smrtovnice, posljednje pozdrave i sje}anja objavit }emo i na portalu „Dnevnog avaza“

www.dnevniavaz.ba

#$

Dnevni avaz, nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011.

IFHJ

5=@= JHA>= >E
Nijednog trenutka nisam strahovao za pobjedu Igrat ćemo opreznije protiv Francuza, ne
Lulić: Na vrijeme postigli golove
(Foto: S. Jordamović)

REPREZENTACIJA Safet Sušić osjetio je veliko olakšanje 

š EI= FHEč= I ,žA JA = =KIJ=LEJE =IHE=
Francuska je i dalje favorit bez obzira na povrede igrača, kaže fudbaler Lacija
Senad Lulić, Papetov univerzalac, čovjek koji igra na onoj poziciji na kojoj u tom trenutku najviše škripi, hladnokrvno je prokomentirao “peticu” protiv Luksemburga. Sva pribojavanja da bi moglo biti teško protiv ove ekipe, koja je iznenadila Albaniju i remizirala s Bjelorusijom, veoma brzo su pala u vodu. Ovako, najjači smo kada smo rasterećeni, a Lulić smatra da tu neopterećenost neće ugroziti ni veliki broj povrijeđenih francuskih igrača, što sugerira da nam “nikad neće biti lakše”.

Senad Lulić imat će težak zadatak

Safet Sušić je rijetko kada nasmijan, ali je jučer bio baš dobrog raspoloženja. Plasman u baraž selektor je zacrtao još na početku kvalifikacija. Iako u utorak u Parizu možemo i više od toga, Pape je još malo uživao u pobjedi nad Luksemburgom i sigurnom drugom mjestu u grupi. - Ovo je veliko olakšanje. Psihološki je bilo teško, ne na utakmici nego prije. Počne se pričati o Luksemburgu pa se skrene na Francusku. Imali smo utakmicu koju smo morali dobiti, a plašio sam se da nas ne poremete sve te priče o Francuzima. Iz dana u dan sam ponavljao i svima stavljao do znanja da trebamo završiti s Luksemburgom, a onda razmišljati o drugim stvarima, a to je, izgleda, svima dobro ušlo u glavu - kaže Sušić.

Ispunili cilj
- Koliko god Francuska imala problema sa povredama i koliko god igrača da im nedostaje, oni su, ne samo protiv nas nego i protiv većine drugih evropskih reprezentacija, favoriti. To je velesila koja može imati tri podjednake ekipe. Imaju veoma mnogo dobrih igrača. I kada smo ovdje igrali, mnogo im je igrača nedostajalo pa su nas dobili. Mi smo svoj cilj ispunili i pokušat ćemo odigrati što bolje. Nemamo imperativ, a to je ono što nam odgovara - smatra Lulić, koji bi trebao motriti na Samira Nasrija ukoliko bude igrao po desnoj strani. - Bili smo fokusirani na Luksemburg pa još nisam razgovarao s Edinom Džekom o tome kako ga zadržati - našalio se Lulić. A. Č.

Bez kartona
Razbili smo Luksemburg brže i lakše nego što smo se i nadali. - Pa kada je onakav pristup, odmah se mora ostvariti i dobar rezultat. Kada sam vidio kako su igrači ušli u utakmicu, znao sam da je pitanje vremena kada ćemo dati gol. Nisam strahovao nijednog trenutka da bi moglo biti mučenja kakva smo ponekada proživljavali - govori Sušić. Povreda nema, kartona nema, tako da u Parizu mogu igrati svi. Selektor je već najavio promjene.

Nikad lakše
- Svi smo očekivali trijumf, ali smo znali da neće biti lako. Ipak, bilo je. Nismo naišli na veće probleme, kako smo se možda pribojavali, a završilo se onako kako su svi očekivali. Opet se pokazalo koliko je bitno protiv ekipa poput Luksemburga dati gol u ranoj fazi - govori Lulić. Naša reprezentacija je uoči posljednjeg kola u vjerovatno najboljoj mogućoj poziciji. Da smo prvi i da nama dolazi Francuska, znajući naš mentalitet, mala je vjerovatnoća da bismo i ostali prvi. Da nam u Parizu treba samo bod, nije isključeno, primili bismo gol u 92. minuti.

Kada je u prošloj utakmici kvalifikacija zabio pobjednički gol Bjelorusima, Zvjezdan Misimović “rešetao” je po klupi i psovao. Kada je preksinoć zabio gol, potrčao je ka klupi, ali samo zato da bi zagrlio Sušića. Nesuglasice između Papeta i Zvjezdana su, očito, riješene. - Nije ih ni bilo. Misimović je odigrao dobro, ali dobri su bili svi. Nikoga ne možeš izdvojiti ili reći da je neko podbacio kaže Sušić. 

EA E >E AIKC=IE?= I= EIELEćA

Sušić i Misimović nakon meča: Nema više nikakvih problema
(Foto: Reuters)

*E0 F>EA@E= E 1HIK
Juniorska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je i drugu pobjedu u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo za igrače do 19 godina 2012. u Estoniji. U drugom kolu kvalifikacionog turnira u bugarskom Plovdivu izabranici

Uspjeh naših juniora u Bugarskoj

Još trojica Francuza su povrijeđena, ali Pape se ne želi ni naslađivati niti povećavati naše šanse u Parizu. - Možda se oporave. Povrede njima nisu veliki

.H=?KE E=K @IJ= ECH=č=

problem, jer imaju mnogo drugih igrača podjednakih kvaliteta. Već sam rekao da je za nas dobro jedino to što ne igra Frank Riberi (Ribery), jer je njega teško zamijeniti.

- Vjerovatno ćemo igrati malo opreznije, da ne kažem defanzivnije. Protiv Francuza ne smijemo biti previše otvoreni. Ako na poluvremenu bude trebalo, onda možemo riskirati i drugačije se postaviti - govori selektor. Iako su mnogi zagovornici toga da u Parizu treba is-

trčati u istoj ofanzivnoj postavi kao protiv Luksemburga i isturenih grudi pokušati oteti Francuzima prvo mjesto, Sušić isključuje tu mogućnost.

Pet ofanzivaca
- Prvu utakmicu s Francuskom igrali smo sa pet ofanzivnih fudbalera, a nis-

selektora Tonija Karačića pobijedili su Irsku sa 2:0, a golove su postigli Marko Maletić u 27. i Sanjin Prcić u 84. minuti. U posljednjem kolu turnira u Plovdivu BiH se u utorak sastaje sa selekcijom Bugarske. (M. T.)

M

ŠJ HAC 6I IK@E KJ=E?K K 2=HEK

Utakmicu u parizu vodit će škotski arbitar Kreg Tomson (Crag Thomson). S 39-godišnji Škotom imali smo susret u prošlim kvalifikacijama, u kojima nam je sudio utakmici protiv Španije (0:1), a 2003. godine je vodio duel između mladih selekcijaLuksemburgaiBiH(0:1). (M. T.)

Velika podrška reprezentaciji

Selektor kaže da ekipu neće posebno pripremati za Francusku. Najprije mu je stalo do toga da se igrači dobro odmore. - Ko je bio na terenu, mogao je vidjeti u kakvom je stanju bio. Ja sam se umorio dok sam od klupe prešao do svlačionice, možete misliti kako je bilo 90 minuta trčati. Ono je bilo kao živo blato. Nema potrebe posebno ih pripremati, jer su igrači u ovo doba godine najspremniji. Samo se trebaju dobro odmoriti kaže Sušić. 

= žEL >=J

IFHJ

Dnevni avaz, nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011.

#%

JE F=AJ=
smijemo biti previše otvoreni

nakon pobjede nad Luksemburgom

Miralem Pjanić dva puta u četiri dana protiv “svojih”

Pjanić: Ukrasio kišnu noć u Zenici
(Foto: J. Hadžić)

*EJ ćA EAF FL EIJHč=JE = 5AJ ,AE
Znamo da čitava država priželjkuje da budemo prvi, otići ćemo gore i dati sve od sebe, kaže veznjak Rome
Ne pobijedimo li Francusku, po drugi put zaredom idemo u baraž. Miralem nije razmišljao o tome s kim bi bilo najbolje igrati. - O tome ćemo nakon Francuza. Svi bismo željeli da dobijemo najlakšeg mogućeg protivnika, ali je sigurno da takvih u baražu nema. Neće biti jednostavno ni protiv koga. mice protiv svojih nesuđenih reprezentacija, a ova posljednja bit će posebna. - Ispunili smo svoj cilj plasmanom u baraž tako da potpuno rasterećeni idemo u Pariz. Tamo nemamo ništa da izgubimo, pokušat ćemo odigrati najbolje što znamo, a uvjeren samda možemoigrati lijepo, jer imamo taj kvalitet. Također, na stadionu će biti i mnogo naših navijača, pred kojima ćemo se nastojati pokazati u najljepšem svjetlu. Ukazala se prilika da budemo prvi, svi znamo da čitava država to priželjkuje i živi za taj dan. Teško je obećati pobjedu, ali otići ćemo gore i dati U prvom meču kvalifikacija za odlazak na Euro 2012. iz slobodnjaka sa tridesetak metara zabio je rijetko lijep gol “najzločestijimudarcem u Evropi”, kako mu je svojevremeno otepao Ćiro Blažević. U petak se, opet protiv “svog” Luksemburga, pobrinuo za najljepši potez. Osim što je odigrao mangupsku partiju kakve je počeo pružati i u Romi, Miralem Pjanić volejom je ukrasio kišnu oktobarsku noć na Bilinom polju. 

HAE = LAE J=EčAA

Ipak, smatram da smo dovoljno kvalitetni da izborimo plasman na Euro. Već smo jednom igrali baraž, imamo to iskustvo, dvije godine smo zreliji, uigraniji, a većina naših igrača nakupila je od tada dosta jakih evropskih utakmica. Samo još da nas malo sreća pogleda - kaže Pjanić.

Brzi golovi
- Dobro je bilo, drago mi je što smo veoma dobro odigrali pred svojim navijačima. Bili smo pod pritiskom pobjede, ali smo, srećom, brzo dali golove i to nam je omogućilo da igramo opuštenije. Najbitnije je da je sve ovo ostalo iza nas i sada bez opterećenja možemo razmišljati o Francuskoj - kazao je Pjanić. Karijeru je započeo igrajući za omladinske selekcije Luksemburga, a potpunu afirmaciju stekao je u Francuskoj. Baš kao na početku ovog ciklusa, u samo nekoliko dana odigrat će dvije utak-

sve od sebe te odigrati što bolju utakmicu - kaže Pjanić.

Ostati u fokusu
Kao što je u Engleskoj slučaj s Vemblijem, u Francuskoj su rijetki igrači koji uspiju odigrati klupsku utakmicu na Sent Deniju. Miralem je imao tu priliku. - Igrao sam jednom na ovom stadionu, biloje zaista lijepo. Čast je igrati na ovakvim terenima, a posebno sada, u dresu reprezentacije. Bit će mi drago opet istrčati. Ipak, ne smijemo otome razmišljati, da nas to impresionira, trebamo se fokusirati na svoju igru - riječisuPjanića. A. ČULIĆ

Medunjanin: Niko od igrača nije podbacio

Na njegovom mjestu, svako bi pogledao moguće protivnike u eventualnom baražu. Vjerovatno je pogledao i Pape, ali ne želi reći šta bi to on volio. - Pred Luksemburg sam rekao da o Francu- 

>=H=žK ćA FIEA

zima neću govoriti dok ne dobijemo prvu utakmicu. Isto ću reći i sada. Prvo da vidimo šta će se desiti u Parizu i koje će ekipe biti na drugom mjestu pa ću onda reći koga bih volio kaže Pape.

mo im došli do gola. Sada treba biti pametan i dobro razmisliti. Vidjet ću šta ćemo. Mnogi sada misle da ćemo to nabrzinu riješiti, ali neće biti tako. Moramo uraditi sve u pokušaju da dođemo do iznenađenja, ali kod nas je to tako, čim nešto napraviš, odmah nastane euforija - kaže Sušić. M. TANOVIĆ

Čovjek kojem je preksinoć bilo najteže zvao se Asmir Begović. Čuvar mreže naše reprezentacije smrzavao se i kisnuo u Zenici, a, kako je izgledala utakmica, gotovo da nije imao potrebe intervenisati. Ono što je, međutim,

)IEH *ACLEć š >A FHEAC C=

Naš čuvar mreže bio besposlen

zanimljivo, je da je Begović sačuvao mrežu i u trećoj utakmici u kojoj je branio za reprezentaciju u ovom ciklusu. Asmir je branio drugo poluvrijeme duela Albanija - BiH, te u susretima BiH - Bjelorusija i BiH Luksemburg. M. T.

M

Reprezentativci BiH jučer su trebali trenirati na stadionu Otoka, gdje je trebalo biti i druženje s djecom, ali je vrijeme promijenilo planove. Kiša je pokvarila teren, a s obzirom na to da se u Hrasnici igrala utakmica, Sušić je odlučio otkazati trening pa je fudbalerima koji su igrali u petak, dao slobodan dan, a ostali su radili u sali u hotelu “Terme”. M. T. 

Eš= J=== JHAEC E @HKžAA = J?E

Kvalifikacije

#&

Dnevni avaz, nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011.

IFHJ

FRANCUSKA Novi problemi za selektora “Trikolora” pred odlučujući meč u Parizu

*=IJ=A>AšJHE?A
Povrijeđeni Rami, Kabaje i Evra Ići ćemo na pobjedu, jer bi pripremanje ekipe za remi bio najbolji način da se izgubi utakmica, kaže Blan

Iguain i Mesi: Sredili Čileance (Foto: AFP)

Uvjerljivi Argentinci
Gonzalo Iguain (Higuain) dao je tri gola, a Lionel Mesi (Messi) jedan u uvjerljivoj pobjedi Argentine protiv Čilea (4:1) na startu južnoameričkih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2014. u Brazilu. Rezultati i strijelci prvog kola: Argentina - Čile 4:1 (Iguain 7, 52, 63, Mesi 25 Fernandes 60), Peru - Paragvaj 2:0 (Gerero 47, 73), Urugvaj - Bolivija 4:2 (Suarez 3, Lugano 25, 71, Kavani 34 - Kardoso 17, Martins 87), Ekvador Venecuela 2:0 (Ajovi 14, Benites 27).

Alonso ne igra protiv Škotske

Pobjeda Francuske nad Albanijom (3:0) imala je gorak okus, jer je selektor Loran Blan (Laurent Blanc) dobio nove glavobolje zbog povreda igrača. Ionako desetkovanim Francuzima, koji su uoči meča protiv Albanije ostali bez Karima Benzeme, Franka Riberija (Ribery), Erika Abidala (Eric), Bakarija Sanje (Bacary Sagna), Kevina Gameira i Bleza Matuidija (Blaise), povrijedila su se još trojica igrača, i to defanzivci Patris Evra (Patrice), Adil Rami i zadnji vezni Joan Kabaje (Yohan Cabaye). - Morao sam zamijeniti Evru, jer je osjetio bolove. Žalili su se i Rami i Kabaje pa sam morao praviti taktičke izmjene - rekao je Blan te je dodao da će se težina ozljeda znati danas. Prije utakmice s Albanijom govorilo se da će Abidal možda biti spreman za BiH, ali francuski selektor jučer to nije mogao potvrditi. - Abidal je bolje, ali će zaigrati protiv BiH samo ako bude 100 posto spreman - rekao je Blan. Strateg “Trikolora” počeo je utakmicu protiv Albanaca u formaciji 4-4-2, prvi put u ovom ciklusu, i kaže da je zadovoljan ishodom pa je

Evra: Zamijenjen zbog bolova

(Foto: AFP)

5Ać=A = IJ=@EL=
(Foto: Reuters)

Stravičan start Hubšmana

Španski reprezentativac Čabi Alonso (Xabi) vjerovatno neće igrati posljednju utakmicu kvalifikacija za Euro 2012 protiv Škotske nakon stravičnog starta Čeha Tomaša Hubšmana (Hubschman) u utakmici u petak. Češki veznjak odmah se izvinio za grozni nasrtaj na strijelca jednog gola u pobjedi Španaca od 2:0, ali je ipak dobio direktni crveni karton.

Uoči utakmice protiv BiH u utorak u Parizu, francuski mediji ponovo podsjećaju na gorko iskustvo “Trikolora” iz 1993. godine. Francuzi su tada u posljednjem susretu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 1994. protiv Bugarske

na Parku prinčeva trebali samo bod, ali je pogodak Emila Kostadinova u 90. minuti donio gostima šokantnu pobjedu od 3:2, koja je lišila Francuze odlaska na Mundijal. Blan je tada bio dio ekipe.

Stade d'Frans u Parizu. Sudija: Mihael Kukulakis (Grčka). Strijelci: 1:0 Maluda (11), 2:0 - Remi (38), 3:0 - Reveje (67). FRANCUSKA: Loris, Debuši, Rami, Kabul, Evra (46. Reveje), Mvila, Kabaje (47. Martin), Nasri,

.H=?KI= ! )>=E=

Maluda, Remi, Gomis (80. Sise). Selektor: Loran Blan. ALBANIJA: Ujkani, Dalku, Cana, Lila, Vangjeli, Duro, Roši, Muzaka (74. Januzi), Hika (63. Bakaj), Lika (82. Lilaj), Salihi. Selektor: Josip Kuže.

vrlo moguće da ga ponovi i utorak, u susretu u kojem će, kako kaže Blan, Francuzi ići na pobjedu. - Treba nam bod, ali će naša strategija biti osvojiti sva tri. Tako uvijek igramo. Znamo kakav je ulog i učinit ćemo sve da dobijemo. Pripremati ekipu za igru na remi bio bi najbolji način da se meč izgubi - rekao je Blan. (M. T.)

Rami: Padanje je sve što radi
(Foto: AFP)

Provokacija Adila Ramija

Srbija bez Žigića i Fejse
Nikola Žigić i Ljubomir Fejsa neće igrati za Srbiju protiv Slovenije u za njih odlučujućem kvalifikacijskom meču, u kojem im treba pobjeda. Žigić je u remiju s Italijom (1:1) dobio drugi žuti karton u kvalifikacijama, dok je Fejsa povrijedio skočni zglob.

2=Eć A F=čEL

Bit će vatreno! Odmah nakon utakmice protiv Luksemburga, Francuzi su počeli dizati tenzije za duel s Bosnom i Hercegovinom, a u centru pažnje jučer je bila izjava beka Adila Ramija, koji je našeg Miralema Pjanića nazvao - plačljivkom. Rami, sadačlan Valensije,igrao jenekoliko puta protiv Pjanića kada su se sastajali njihovi tadašnji klubovi Lil i Lion i tada su imali prve nesuglasice. - Pjanićje plačljivko. Padanjeje svešto radi ito je vrloiritantno-rekaojeRami. (M. T.)

M

Francuska ne namjerava kompromitirati direktan plasman na Evropsko prvenstvo protiv Bosne i Hercegovine u posljednjem kolu kvalifikacija, poručio je veznjak Samir Nasri. Jedna od glavnih uzdanica Francuske smatra kako bi bilo kakvo kalkuliranje moglo biti mač sa dvije oštrice. - Bila bi zamka igrati na neriješeno. Mi nemamo takva iskustva, nismo Italijani koji će zatvoriti utakmicu i čekati grešku protivnika. Mi ćemo igrati svoju igru, imat ćemo više prostora. Nećemo kalkulirati i učinit ćemo sve za pobjedu - poručio je saigrač Edina Džeke iz Mančester sitija. (A. Č.) 

=IHE EI 1J=E=E F= @= ECH= = >@

sport

Dnevni avaz, nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011.

59

Grupa A
Azerbejd`an - Austrija 1:4 (Nadirov 74 - Ivan{ic 34, Janko 52, 62, Junuzovi} 90+1), Turska - Njema~ka 1:3 (Balta 78 - Gomez 35, Miler 65, [vajn{tajger 86 penal), Belgija - Kazahstan 4:1 (Simons 40 penal, Hazard 43, Kompani 49, Ogunjami 84 - Nurdauletov 86 penal). Preostale utakmice: Kazahstan - Austrija, Njema~ka - Belgija, Turska - Azerbejd`an. 1. NJEMA^KA 9 9 0 0 31:6 27 2. Belgija 9 4 3 2 20:12 15 3. Turska 9 4 2 3 12:11 14 4. Austrija 9 3 2 4 16:17 11 5. Azerbejd`an 9 2 1 6 10:25 7 6. Kazahstan 9 1 0 8 6:24 3

KALKULACIJE Ako budemo u bara`u, bit }emo podre|eni prilikom `rijeba

Hrvatska, Srbija, [vedska ili ^e{ka!
Ipak, prije ovakvog raspleta, ostaje nam da se nadamo pobjedi u Parizu i direktnom plasmanu na Euro
Hrvatska, Srbija, [vedska i ^e{ka. Jedna od tih selekcija mogla bi nam biti prepreka u bara`u za plasman na Evropsko prvenstvo 2012. godine, naravno, pod uvjetom da ne pobijedimo u Parizu i da ostanemo na drugom mjestu, a da se utakmice u ostalim grupama zavr{e prema o~ekivanjima. Osim nas, druga mjesta u svojim grupama osigurale su jo{ [vedska i Crna Gora. Ako rasplet u ostalim grupama bude realan, u bara`u bi jo{ mogle biti Turska, Irska, Srbija, Hrvatska, Danska i ^e{ka.

Grupa B
Ermenija - Makedonija 4:1 (Piceli 28, Mkitarjan 34, Gazarjan 69, Sarkisov 90+1 - Sikov 86), Slova~ka - Rusija 0:1 (D`agojev 71), Andora - Irska 0:2 (Dojl 8, Mekgrejdi 20). Preostale utakmice: Rusija - Andora, Irska - Ermenija, Makedonija - Slova~ka. 1. Rusija 9 6 2 1 11:4 20 2. Irska 9 5 3 1 13:6 18 3. Ermenija 9 5 2 2 21:8 17 4. Slova~ka 9 4 2 3 6:9 14 5. Makedonija 9 2 1 6 7:13 7 6. Andora 9 0 0 9 1:19 0

Grupa C
Srbija - Italija 1:1 (Ivanovi} 26 - Markizio 1), Sjeverna Irska - Estonija 1:2 (Dejvis 22 - Vasiljev 77 penal, 84). Preostale utakmice: Italija - Sjeverna Irska, Slovenija - Srbija. 1. ITALIJA 9 7 2 0 17:2 23 2. Estonija 10 5 1 4 15:14 16 3. Srbija 9 4 3 2 13:11 15 4. Slovenija 9 3 2 4 10:7 11 5. Sjev. Irska 9 2 3 4 9:10 0 6. F. Otoci 9 1 1 8 6:26 4

Grupa E
Finska - [vedska 1:2 (Toivio 73 - Larson 8, Olson 52), Holandija - Moldavija 1:0 (Huntelar 40). Preostale utakmice: Ma|arska - Finska, Moldavija - San Marino, [vedska - Holandija. 1. HOLANDIJA 9 9 0 0 35:5 27 2. [vedska 9 7 0 2 28:9 21 3. Ma|arska 9 6 0 3 22:14 18 4. Finska 9 3 0 6 16:16 9 5. Moldavija 9 2 0 7 8:16 6 6. San Marino 9 0 0 9 0:49 0

Direktan plasman
Jedna od tih ekipa (prema sada{njem stanju, to }e biti Danska ili Portugal) i}i }e direktno na Euro kao najbolja dr-

Trenutna tabela drugoplasiranih
1. Danska 7 2. [vedska 7 3. Hrvatska 7 4. Estonija 8 5. BiH 7 6. Irska 7 7. Crna Gora 7 8. ^e{ka 7 9. Belgija 7 5 5 4 4 4 3 3 3 2 1 0 1 1 1 3 3 1 3 1 13:5 2 17:9 2 10:6 3 13:11 2 8:7 1 8:5 1 7:5 3 8:7 2 14:11 16 15 13 13 13 12 12 10 9

Crnogorci su osigurali drugo mjesto

(Foto: Reuters)

Grupa F
Latvija - Malta 2:0 (Visnakovs 33, Rudnevs 83), Gr~ka - Hrvatska 2:0 (Samaras 71, Gekas 79). Preostale utakmice: Hrvatska - Latvija, Gruzija Gr~ka, Malta - Izrael. 1. Gr~ka 9 6 3 0 12:4 21 2. Hrvatska 9 6 1 2 16:7 19 3. Izrael 9 4 1 4 11:11 13 4. Latvija 9 3 2 4 9:10 11 5. Gruzija 9 2 4 3 6:7 10 6. Malta 9 0 1 8 4:19 1

Napomena: Ekipama iz grupa sa po {est timova odbijeni su susreti protiv posljednjeplasiranih.

Grupa G
Vels - [vicarska 2:0 (Ramzi 60 penal, Bejl 71), Crna Gora - Engleska 2:2 (Zveroti} 45, Deliba{i} 90 - Jang 11, Bent 31). Preostale utakmice: [vicarska - Crna Gora, Bugarska - Vels. 1. ENGLESKA 8 5 3 0 17:5 18 2. Crna Gora 7 3 3 1 7:5 12 3. [vicarska 7 2 2 3 10:10 8 4. Vels 7 2 0 5 5:10 6 5. Bugarska 7 1 2 4 3:12 5

ugoplasirana ekipa, a ostalih osam }e igrati u dodatnim kvalifikacijama. Prilikom `rijeba parova bara`a ~etiri nosioca bit }e odre|ena prema plasmanu na UEFA-inom poretku koeficijenata. Prema trenutnom poretku (koji donosimo u prilogu, ali

Grupa H
Mand`uki} u akciji u Gr~koj: Hrvatska jedan od mogu}ih protivnika
(Foto: AFP)

Lista koeficijenata prije utakmica u petak

koji }e biti promijenjen nakon {to se uvrste rezultati dva posljednja kvalifikacijska kola), mi smo, od svih kandidata za bara`, bolji samo od Crne Gore pa bismo u bara`u bili podre|eni, ta~nije osu|eni da dobijemo sna`nijeg protivnika. Mo`e biti i druga~ije, ali u raspletu koji nije realan. Tako bi nam trebalo da u grupi A Belgija zadr`i mjesto ispred Turske, da Ermenija u grupi B napravi senzaciju i prestigne Irce, da Srbija ne uspije prete}i Estoniju u grupi C te da [kotska {okira ^e{ku u grupi I. Bilo bi dovoljno da se dese tri od ove ~etiri opcije, {to bi iz bara`a izbacilo Srbe, ^ehe, Turke i Irce te nas gurnulo me|u

nosioce, ali to je, ipak, te{ko o~ekivati.

[ta nam treba
Naime, Belgija ima bod vi{e od Turske, ali u posljednjem kolu gostuje prejakoj Njema~koj, dok Turska do~ekuje Azerbejd`an. U grupi B, Irskoj je dovoljan bod iz doma}eg duela s Ermenijom, dok je u grupi C Estonija zavr{ila nastup i sve nade pola`e u to da Slovenija u posljednjem kolu na svom terenu ne izgubi od Srbije. No, „Zmaj~eki“ se vi{e ne bore niza{ta. Ipak, prije ovakvog raspleta, nama ostaje da se nadamo pobjedi Su{i}evih izabranika u Parizu i direktnom plasmanu M. TANOVI] na Euro.

Kipar - Danska 1:4 (Avram 45 - Jakobsen 7, Romedal 11, 22, Kron-Dehli 20), Portugal - Island 5:3 (Nani 13, 21, Postiga 44, Mutinjo 81, Eliseu 87 - Jonason 48, 68, Sigurdson 90 penal). Preostale utakmice: Danska - Portugal, Norva{ka - Kipar. 1. Portugal 7 5 1 1 20:10 16 2. Danska 7 5 1 1 13:5 16 3. Norve{ka 7 4 1 2 7:6 13 4. Island 8 1 1 6 6:14 4 5. Kipar 7 0 2 5 6:17 2

Grupa I
^e{ka - [panija 0:2 (Mata 7, Alonso 23), Lihten{tajn - [kotska (sino}). Preostale utakmice: [panija - [kotska, Litvanija - ^e{ka. 1. [PANIJA 7 7 0 0 23:5 21 2. ^e{ka 7 3 1 3 8:7 10 3. [kotska 6 2 2 2 7:7 8 4. Litvanija 7 1 2 4 3:9 5 5. Lihten{tajn 7 1 1 5 3:16 4 Napomena: Selekcije ispisane velikim slovima osigurale su direktan plasman na Euro.

60

Dnevni avaz, nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011.

sport

[etki}: Danas protiv Gudala

Bh. teniser Aldin [etki} plasirao se u 2. kolo kvalifikacija za ATP ~elend`er u Renu (64 hiljade eura). [etki} je sa 7:6, 3:6, 6:4 bio bolji od sedmog nosioca, 270. igra~a svijeta Matve Midelkopa (Matwe Middelkoop) iz Holandije. Nakon velike borbe, me~ je rije{en u tre}em setu, ka-

Od dolaska Zahirovi}a, sve zna~ajne odluke donose [etki} izbacio Midelkopa se vaninstitucionalno
ATP ~elend`er u Renu
da je na{ igra~ dva pute oduzeo servis Holan|aninu, dok je protivniku to po{lo za rukom samo jednom. U 2. kolu, [etki} }e danas igrati protiv Britanca D`o{a Gudala (Josh Goodall), 340. igra~a na ATP listi. Za plasman u glavni turnir potreZ. [. bne su tri pobjede.

SLOBODA Operativac Jasmin Jogun~i} podnio ostavku

Dijeli otkaze iako nema ingerencije za to
Sada je, me|utim, Jogun~i} sam odstupio sa mjesta tehni~ko-sportskog direktora, i to, kako ka`e, nakon 35 godina, koliko je proveo u klubu, ra~unaju}i i igra~ku karijeru prije rata. - U posljednja dva mjeseca poreme}eni su me|uljudski odnosi. To je epilog dolaska predsjednika Davuda Zahirovi}a na ~elo kluba. On je izvr{io selekciju na podobne i ne-

Poreme}eni me|uljudski odnosi

Na{ reprezentativac zadovoljio na probi

Milan Milo{evi} dvije godine u Budu}nosti

Nakon {to je dobio otkaz pa je ta odluka povu~ena, tehniko Slobode Jasmin Jogun~i} odlu~io je sam podnijeti ostavku. Podsjetimo, predsjednik Davud Zahirovi} nalo`io je pro{log mjeseca da se Jogun~i}u uru~i otkaz, ali nakon {to je postalo jasno da bi to bilo nelegalna s obzirom na to da nije formiran Upravni odbor, nadle`an za kadrovsku politiku, odluka nije provedena.

Sloboda je u posljednje vrijeme vratila svoja dva nekada{nja igra~a Alena Me{anovi}a i Emira Kasapovi}a, od kojih se o~ekuje da poprave efikasnost ekipe. No, kako smo saznali,

Nema registracije dok se ne plati dug

da bi ih mogla registrirati kako bi stekli pravo nastupa, Sloboda }e prvo morati izmiriti dug prema Nogometnom savezu Tuzlanskog kantona u visini od 7.000 KM.

Jogun~i}: Situacija je alarmantna

Zahirovi}: Nije formirao Upravni odbor

podobne. Dijeli otkaze iako nema ingerencije za to. Sve zna~ajne odluke donose se izvan institucije kluba, koji jo{ nema Upravnog odbora.

[efik Sarajli} zalutao u Slobodu
Milo{evi}: Protiv Cedevite bez u~inka

Na{ reprezentativac Milan Milo{evi}, koji je za kiparski Keravnos igrao do januara, od kada je bio i bez kluba, protekle dvije sedmice bio je na probi u crnogorskom prvaku Budu}nosti iz Podgorice. Budu}i da je zadovoljio ukus trenera Dejana Radonji}a, potpisao je dvogodi{nji ugovor. Milo{evi} je, nakon turnira „Mirza Deliba{i}“ u Sa-

rajevu, u dresu Podgori~ana igrao i u utakmici 1. kola Regionalne ABA lige, u kojoj je njegov tim u subotu do`ivio pravu katastrofu kod Cedevite (62:92). Milo{evi} za 16 minuta nije imao nikakav u~inak. Kod doma}ina je Ivan Opa~ak postigao 7 poena, uz dva skoka i jednu ukradenu loptu, dok Vedran Princ V. B. nije ulazio u igru.

U pismenoj ostavci koju je adresirao na direktora Zdenu Juri}a, Jogun~i} je zahvalio svojim bliskim saradnicima i igra~ima, s kojima je imao korektnu saradnju. U tu kategoriju,

kako je naglasio, ne spada [efik Sarajli}, koji je, prema njegovom mi{ljenju, osoba koja je totalno zalutala u Slobodu. Sklon alkoholu, kabadahijskom pona{anju i pr-

ijetnjama uposlenicima, pa ~ak i novinarima, Sarajli} se za kratko vrijeme „slizao“ sa Zahirovi}em, koji mu slijepo vjeruje i koji ~esto od njega dobiva nepouzdane i neta~ne informacije.

Ima tu jo{ dosta negativnih stvari. Prema mom mi{ljenju, klub na ovakav na~in ne mo`e funkcionirati. Situacija je alarmantna - ka`e Jogun~i} za na{ list pa zaklju~uje: - S obzirom na to da se ne sla`em s ovakvim vo|enjem kluba predsjednika Zahirovi}a i dvojice ili trojice ljudi koje je postavio mimo Skup{tine i Statuta, nisam vi{e u mogu}nosti i u stanju da obavljam du`nost na kojoj sam bio. E. MUHAREMAGI]

Odovi}a mu~i slab napad
Morat }emo igrati odgovornije i ja~e u duelu da bismo mogli parirati @elji, ka`e Odovi}
Gabelski GO[K je u pripremi za utakmicu 10. kola sa @eljezni~arom odigrao testnu utakmicu sa Splitom (0:2), u kojoj je struka dobila nove informacije o stanju ekipe i nedostacima na kojima mora poraditi do va`nog ogleda. Jedan postignuti gol u prethodne tri takmi~arske utakmice ne ide u prilog GO[K-u. Jednako je bilo i protiv Splita. - Morat }emo igrati odgovornije i ja~e u duelu da bismo mogli parirati @elji. Nedostaci u napadu su, tako|er, evidentni - kazao je trener Milomir Odovi}. Za GO[K su u po~etnoj fazi prvenstva bili karakteristi~ni padovi u drugim po-

Gabeljani se napunili snagom

Ko{arka{ Leotara Nikola \urasovi} potpisat }e u narednih nekoliko dana za ekipu kiparskog prvoliga{a ENAD do kraja sezone. - Bilo je te{ko donijeti odluku s obzirom na to da sam s Leotarom odradio kompletne pripreme i odigrao {est prijateljskih utakmica. Odlu~io sam, me|utim, da oku{am sre}u i u inozemstvu.

\urasovi} ide na Kipar, do{ao plejmejker Ka{}elan

Igra~ke promjene u Leotaru

Hrgovi}ev debi u Gabeli
Ekipa Splita provela je u ^apljini ~etiri dana na mini pripremama, koje su zaklju~ili prijateljskim ogleluvremenima utakmica, pogotovo je to bilo vidljivo protiv ja~e ekipe, kakva je Zrinjski, a koja je potpuno preuzela igru u drugom dijelu susreta 8. kola. - U prvoj sedmici priprema stalno smo radili po dva treninga dnevno i dosta smo popravili fizi~ku spremu. Vidljivo je to bilo ve} i protiv Splita, jer su igra~i bidom protiv GO[K-a. U tom susretu za Split je debitirao i biv{i bh. reprezentativac Mirko Hrgovi}. li te{ki. Svje`ina }e do}i do utakmice sa @eljezni~arom rekao je Odovi}. Seriju od posljednjih {est nezgodnih prvenstvenih utakmica „Lavovi“ }e po~eti sljede}e nedjelje doma}instvom @eljezni~aru. Do kraja jeseni ugostit }e jo{ Borac i Vele`, dok }e na strani bodove tra`iti kod Zvijezde, SloboEr. B. de i ^elika.

S Leotarom nisam imao ugovor, ali se, bez obzira na to, klub ponio vrlo korektno. Razi{li smo se na prijateljski na~in. Leotar je moj klub i vjerovatno }u se ponovo vratiti - ka`e \urasovi}. Trebinjci su, ina~e, anga`irali plejmejkera Zorana Ka{}elana, koji je ranije nastupao za Lov}en i Mladost iz M. P . Mrkonji}-Grada.

Odovi}: Evidentni nedostaci u napadu

IFHJ
Foto dana

Dnevni avaz, nedjelja, 9. oktobar/listopad 2011.

$
Vijest u brojci
U Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Vršcu jučer je svečano obilježeno sto dana do početka Evropskog prvenstva u rukometu, koje će u Srbiji biti održano od 15. do 29. januara 2012. Naši reprezentativci će i ovo veliko takmičenje moći gledati samo na TV ekranima s obzirom na to da su u grupi sa Mađarskom, Makedonijom i Estonijom osvojili samo bod. 

Izjava dana
- Strašno, selektor Bilić nam je sto puta u pripremi utakmice rekao da pazimo na te prekide, a oni golove zabiju iz prekida. (Golman Stipe Pletikosa nakon poraza Hrvatske od Grčke sa 0:2 u kvalifikacijama)

ĐLEć =C=žEH= FJFHA@IA@E?KNovak Đoković 2E= Najbolji teniser svijeta
ima u svom timu novog saradnika. Riječ je o Tanji Vojtehovski, doskorašnjoj potpredsjednici kompanije Pink, koja će ubuduće voditi računa o Noletovom imidžu. Tanja Vojtehovski će u narednom periodu raditi poslove PR-a i marketinga, a kako je kazala, s Đokovićem nije potpisala nikakav ugovor nego će raditi po principu “ruka ruci”.

Ofsajd

Navijač reprezentacije BiH za vrijeme utakmice s Luksemburgom (Foto: V. Begunić)

SJEDEĆA ODBOJKA Počinje Evropsko prvenstvo u Roterdamu 

= IJ=HJK I= 5H>E
Sve osim zlata za nas bi u ovom trenutku bio neuspjeh, kaže kapiten Sabahudin Delalić

Teniski globus

Tokio: Nadal ili Marej
Španac Rafael Nadal i Britanac Endi Marej (Andy Murray) sastat će se u finalu ATP turnira u Tokiju, koji se igra za nagradni fond od milion i 214.500 dolara. Marej je u polufinalu sa 6:2, 6:3 savladao Španca Davida Ferera, dok je Nadal sa 7:5, 6:1 bio bolji od Amerikanca Mardija Fiša (Mardy Marej: Savladao Ferera (Foto: AFP) Fish).

Peking: Čilić dobio Ljubičića

Čilić: U finalu protiv Berdiha

(Foto: Reuters)

Reprezentacija brani zlato iz Elblaga prije dvije godine

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci od danas pa do 12. oktobra borit će se za naslov najbolje ekipe Starog kontinenta na Evropskom prvenstvu koje se igra u Roterdamu. Naša reprezentacija se šest puta uzastopno penjala na evropski tron, a sada će jurišati na rekordnu sedmu titulu. Aktuelni evropski prvaci te svjetski i paraolimpijski viceprvaci odradili su dvije faze priprema. Nakon prve u Fojnici, drugu su imali u Štutgartu zajedno s repre-

Pod vodstvom selektora Mirze Hrustemovića, boje reprezentacije BiH na EP-u branit će: Dževad Hamzić, Sabahudin Delalić (kapiten), Asim Medić, Safet

5FEI= HAFHAAJ=JEL=?=

Marin Čilić dobio je Ivana Ljubičića sa 6:4, 6:3 u okršaju hrvatskih tenisera bh. porijekla u polufinalu 2,1 milion dolara vrijednog ATP turnira u Pekingu. Čilić će se u finalu boriti protiv trećeg nosioca i desetog igrača svijeta, Čeha Tomaša Berdiha (Berdych), koji je sa 6:4, 4:6, 6:1 nadigrao prvog favorita turnira Žo-Vilfreda Tsongu (Jo-Wilfried Tsonga) iz Francuske. lekcijama Srbije, Hrvatske, Rusije, Latvije i Turske, dok se u grupi B nalaze reprezentacije Njemačke, Ukrajine, Holandije, Poljske, Azerbejdžana i Velike Britanije. Prvenstvo otvaramo danas (19 sati) utakmicom protiv Srbije, sutra ćemo u istom terminu odmjeriti snage s Hrvatskom, a u utorak od 17 sati protivnik će nam biti Latvija. Posljedni meč grupe BiH će odigrati u srijedu protiv Rusije (18). Utakmice za plasman igrat će se do subote, za kada je zakazan finale. A. Č.

Uvjerljiva Andrea Petković

Alibašić, Adnan Manko, Ismet Godinjak, Mirzet Duran, Adnan Kešmer, Ejub Mehmedović, Ermin Jusufović, Nizam Čančar i Beniz Kadrić. dije i Ukrajine - kazao je kapiten reprezentacije Sabahudin Delalić, koji je zadovoljan pripremama. Na EP-u će učestvovati 12 reprezentacija, podijeljenih u dvije grupe. Odbojkaši BiH igrat će u grupi A sa se-

zentacijom Njemačke, protiv koje su odigrali nekoliko kontrolnih utakmica. - Sve osim zlata za nas bi u ovom trenutkubio neuspjeh. Uz selekciju Njemačke, najveći konkurent za titulu bit će nam ekipe Rusije, Holan-

Peneta čestita Radvanskoj na pobjedi

(Foto: AFP)

Fetel: Nakorak do sna

(Foto: AFP)

Vozač Red Bulla Sebastijan Fetel (Sebastian Vettel) krenut će sa prve startne pozicije i na Velikoj nagradi Japana, a to će mu biti 12. put u ovogodišnjem šampionatu Formule 1. Nijemac, kojem je za odbranu titule potreban samo jedan bod, do najboljeg startnog mjesta na 15. utrci sezone došao je ispred Britanca Džensona Batona (Jenson Button) u McLarenu. U drugom startnom redu bit će drugi vozač britanskog tima Luis Hamilton (Lewis

.AJAK @L= E >@ = @>H=K =IL=

Danas utrka za VN Japana

Njemačka teniserka porijeklom iz Tuzle Andrea Petković plasirala se u finale WTA turnira u Pekingu nakon što je sa 6:2, 6:0 s terena pomela Rumunku Moniku Nikulesku (Monica Niculescu). U meču za titulu protivnica će joj biti Poljakinja Anješka Radvanska (Agnieszka Radwanska), koja je sa 6:2, 6:4 savladala Italijanku Flaviju Penetu (Penetta).

Dinara Safina završila karijeru
Ruskinja Dinara Safina odlučila je da u 25. godini završi igračku karijeru, prenijeli su mediji u Moskvi. Njen brat Marat Safin, također bivši teniser, izjavio je da je Dinara odlučila da se penzioniše zbog problema sa povredama. Safina je u maju prestala trenirati u nadi da će se oporaviti od hroničnih bolova u leđima. U karijeri je osvojila 12 titula, a prije dvije godine provela je 26 sedmica na prvom mjestu WTA liste.

Hamilton) te Felipe Masa (Massa) u Ferrariju. Rezultati kvalifikacija za VN Japana i startni poredak: Sebastijan Fetel (Njemačka/Red Bull - Renault) 1:30,466, Dženson Baton (Britanija/McLaren) 1:30,475, Luis Hamilton (Britanija/McLaren) 1:30,617, Felipe Masa (Brazil/Ferrari) 1:30,804, Fernando Alonso (Španija/Ferrari) 1:30,886, Mark Veber (Australija/Red Bull - Renault) 1:31,156... (A. Č.)

Španci domaćini je daSevilji2. do 4. deu Sevilja od Teniski savez Španije odlučio
cembra bude domaćin finala Dejvis kupa, u kojem će reprezentacija te zemlje dočekati Argentinu. Španija je već jednom osvojila Dejvis kup u Sevilji kada je 2004. godine u finalu savladala Sjedinjene Američke Države sa 3:2. (Z. Š.)

NEDJELJA 9. 10. 2011.

07.50
FORMULA1, ALFA-Mreža
19.35 GURMANSKI IZLETI 23.25 ZAVJERA 22.55 PEPPER DENIS 22.00 DVA SMO SVIJETA RAZLIČITA 16.05 DOBAR KOMŠIJA

BHT1
07.00 Nova avantura,magazin, r. 08.00 BHT Vijesti 08.15 TV Liberty 08.45 MESS 2011, hronika, r. Program za djecu i mlade 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Sandokan, animirana serija, 15/45 09.40 [kola filma, obrazovna serija, 24/26, r. 10.05 Nedjeljni zabavnik 11.10 Duhovni mostovi, emisija o religiji 12.00 BHT vijesti 12.15 Skriveni dokazi,igrana serija, 40/62 13.00 Izazovi poljoprivrede 13.45 Djevojka mojih snova,{panski igrani film 15.45 BHT vijesti 16.00 Smanji gas!,emisija o saobra}aju 16.30 Liga {ampiona u nogometu, magazin 17.00 Samo za zabavu,revijalni program 17.35 Kad ne{to voli{, ameri~ki igrani film 19.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.35 Gurmanski izleti, strana dokumentarna serija, 3/26 20.05 Intervju, igrani film 21.30 Stariji od vremena,dokumentarni film 22.00 BHT vijesti 22.15 BHT sport 22.30 Kad ne{to voli{, ameri~ki igrani film, r. 23.50 Intervju, igrani film, r. 01.10 Pregled programa za ponedjeljak

FTV
07.05 Gospo|a Barbara,igrana serija /12/ 08.00 Vijesti 08.05 Sveti{ta i hramovi Nikkoa i dvorac Shurijo,japanski dokumentarni film 08.25 Gassho - Zukuri sela i Nacionalni memorijalni spomenik u Hiroshimi,japanski dokumentarni film Dje~iji program. 08.45 Tomica i prijatelji 08.55 Pingu 09.00 Gladijatorska akademija 09.25 Vragolasti Denis 09.50 Mala princeza 10.00 Graditelj Bob 10.10 Kralj dinosaura 10.35 Tomica i prijatelji 10.45 Frankina stopala,5. epizoda 11.00 Magazin LP u nogometu 11.25 Sedmica,magazin iz kulture 12.00 Dnevnik 1 12.15 Zelena panorama,program za agrar 12.45 Frka u gradu,ameri~ki igrani film /12/ 14.35 Vijesti 14.45 Slomljena krila,igrana serija, 48. epizoda, r. 15.30 Slomljena krila,igrana serija, 49. epizoda, r. 16.20 Slomljena krila,igrana serija, 50. epizoda, r. 17.05 Ludi za oru`jem,ameri~ki igrani film /12/ 18.50 Dnevnik,najava 19.20 Harveytoons, crtana serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Mrtav 'ladan,srbijanski igrani film /12/ 22.09 Dnevnik, najava 22.10 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija /12/ 22.55 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin 23.25 Zavjera?. Prikrivanje NLO- a, dokumentarni serijal, 4. dio 00.15 Dnevnik 3 00.35 Pregled programa za ponedjeljak

OBN
08.10 Oggy i `ohari, crtani film 08.30 Pekemon 4Ever, dje~iji film 10.50 Princ iz Bel Aira, humoristi~na serija 11.30 Grill Boss, kulinarski show 12.00 Lonci i poklopci, kulinarski show 12.50 Telering, talk show 13.50 Vox specijal, talk show 14.50 Ljubav-vjera-nada,turska serija 15.50 Exkluziv, zabavni program 16.30 Red Carpet (18),showbiz magazin 17.30 Dejana Talk Show,Tema. “Ako ti se ne dopada, uzmi drugo ime!”, talk show 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport,sportski pregled 19.15 Putujmo zajedno, turisti~ki magazin 20.00 Ljubav-vjera-nada (12), turska serija 21.00 Spy Kids 2 (16), igrani film 22.55 Pepper Denis (12), humoristi~na serija 00.35 Profesionalni ubojica (16), igrani film 02.15 Spy Kids 2 (16), igrani film

TV ALFA
07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.35 Ostrvo kornja~a, crtani film 07.50 2011 Formula 1 Japanese Grand Prix-VN Japana 10.10 Top shop 10.20 Sportske legende - emisija o velikanima sporta iz regiona 11.30 Vijesti 12.00 Top shop 12.10 Za svaku bolest trava raste, emisija o zdravlju (r) 13.00 Top shop 13.10 Genijalci vi|eni o~ima djece, dje~iji serijal 4/19(r) 14.05 CSI. New York, igrana serija 15.05 Otok, igrana serija 16.00 Gljiva Show,zabavno-muzi~ki program - nova sezona 17.20 Kako vrijeme prolazi, igrana serija 18.50 Vijesti 19.00 Za svaku bolest trava raste, emisija o zdravlju 20.05 Kako vrijeme prolazi, igrana serija 22.00 Dva smo svijeta razli~ita, doma}a serija 22.50 Prljavi trikovi, igrani film 00.30 Astrologija

PINK BH
06.00 Visoki jaha~, film 08.00 Timmy Time, crtani film 09.00 Marka na brzaka, kviz r. 10.05 Bra~ni sudija, zabavna emisija r 11.20 Grand hitovi 12.00 Info top, inf program 12.05 Biometerolo{ka prognoza 12.20 Gold express, muzi~ki program 14.00 Info top, inf.program 14.10 Sve za ljubav, zabavna emsija 15.55 Info top, inf. program 16.00 Biometerolo{ka prognoza 16.05 Dobar kom{ija, zabavna emisija 17.30 Diva, zabavna emisija 18.00 Show snova, muzi~ki show 19.30 Pogodi tko, film 21.00 3 X DA, zabavna emisija 22.30 Odbjegli porotnik, film 00.30 Izazov, film

Velika nagrada Japana

13.45
FILM, BHT1

Djevojka mojih snova
Godine 1938., usred gra|anskog rata, grupa {panskih glumaca dobije poziv iz Berlina da do|e snimati film “Djevojka mojih snova”. Ubrzo otkrivaju da su iz jednog rata do{li u drugi. Uloge: Penelopa Kruz, Antonio Resines, Horhe Sanc Reditelj: Fernando Trueba

20.05
FILM, BHT1

SATELITSKI PROGRAM
RTS
14.10 Vrijeme je za bebe 14.45 Gastronomad, zabavni program 15.00 Vijesti 15.10 Sat 16.03 Porodi~no blago, serija 17.05 Moja lijepa Srbija 17.40 Medijska mre`a srpske dijaspore 18.10 Mocart. mala no}na muzika 18.24 Sasvim prirodno, reporta`a 19.00 Slagalica, kviz 19.30 Dnevnik 20.05 Porodi~no blago, serija 21.05 Zapamti me, filmski omnibus 22.10 Bez vize 22.40 Balkanskom ulicom 23.15 Carev~evi dani 00.00 Dnevnik 00.05 Kosmos

Eurosport
08.30 Fudbal, Turska - Njema~ka 09.15 Biciklizam 11.00 Fudbal 12.00 Reli, Intercontinental Rally Challenge 13.00 Tenis 13.30 Tenis, WTA Turnir Peking 15.15 Biciklizam 17.15 Fudbal, Srbija - Italy 18.15 Fudbal 19.00 Fudbal 19.45 Fudbal 20.45 Boks, R. Helenius - S. Liakhovich 22.15 Trka automobila, Svjetska Reno serija Barcelona 22.45 Reli 23.30 Motorsportovi 23.45 Biciklizam

Eurosport 2
09.30 Hokej na travi, East Grinstead HC - Grunwald Poznan 11.00 Kriket, Liga [ampiona 12.45 Svi sportovi 13.00 Trka automobila 14.00 Svi sportovi 14.15 Superbike, Britanski [ampionat Brands He~ 15.00 Hokej na travi, Atletic Terrassa HC - HTC Uhlenhorst Mulheim 16.00 Fudbal 16.30 Kriket, Liga [ampiona 19.30 Ameri~ki fudbal, Northwestern - Michigan 20.30 Surfing 20.45 Vijesti 21.00 Rukomet, THW Kil Monpelje 22.30 Odbojka 23.30 Superbike

Sportklub
10.00 U`ivo: ATP Masters 500 Beijing finale 12.00 U`ivo: Tenis 12.30 Rugby World Cup 1/4 Finale, New Zealand - Argentina 14.15 ATP Masters 500 Tokyo finale 16.30 Boks Svjetsko prvenstvo finale 18.00 U`ivo: Odbojka, Sesi -Al Arabi 19.30 Vijesti 19.45 Sailing - 34. American Cup 20.15 ATP Masters 500 Beijing finale 22.15 Tenis 22.45 Rugby Super League finale: St Helens - Leeds 00.30 Vijesti 00.45 ATP Masters 500 Tokyo finale

12.04
FILM, HRT2

Intervju
Ratni reporter Pjer Peders bijesan je zbog ~injenice da mora napisati pri~u o Katji, praznoglavoj, plavokosoj glumici, bo`ici koja je meta svih paparaca. Pjerova zlovolja }e se udvostru~iti kada do njega dospiju vijesti o skandalu u Bijeloj ku}i. Uloge: Sijena Miler, Stiv Bu{emi, Majkl Bu{emi Reditelj: Stiv Bu{emi

Spasilac
Ben Randal najuspje{niji je spasilac obalne stra`e od njenog osnivanja, ali neuspje{an u privatnom `ivotu. Nakon nesre}e u kojoj nastrada cijeli njegov tim, pretpostavljeni mu `ele dati vremena da se oporavi od gubitka, pa ga zaposle kao instruktora u {koli za spasioce. Uloge: Kevin Kostner, A{ton Ku~er, Sela Vord Reditelj: Endrju Dejvis

20.10
FILM, FTV

19.00

SLAGALICA

22.15

TRKA AUTOMOBILA

20.30

SURFING

18.00

ODBOJKA

21.12
SERIJA, HRT1

National G.
11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 [apta~ psima [apta~ psima Vojska delfina Posljednja lavica Hitlerovi tajni bunkeri Hitlerovo tajno oru`je Tajna nacisti~kih blizanaca Nacisti~ki spomenari Povjerljivo Tokijska mafija iznutra Mafija Istra`ivanje planeta Zemlja Tokijska mafija iznutra Mafija

MTV Adria
12.10 16.10 16.30 17.10 17.20 17.50 18.00 19.40 20.10 20.30 21.00 21.20 21.50 22.40 23.40 00.40 01.00 The Family Crews Weekend MTV Express Brand New Just See MTV MTV Takeover 3 From 1 Domacica The Family Crews The Hard Times Of Rj Berger Blue Mountain State 2 Reno 911 Chapelle Show South park Jersey Shore 4 Alternative Nation MTV Express Music Non Stop

FOXlife
12.30 13.00 13.50 14.42 15.30 16.27 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 22.00 22.57 23.25 00.00 01.15 02.08 Do Posla i Nazad Houp i Fejt Dr. Haus Da, Draga Uvijek je sun~ano u Filadelfiji Ket i Kim Houp i Fejt Dr. Haus Da, Draga O~ajne ku}anice Melisa i D`oi Sestra D`eki Seks i grad Seks i grad Seks i grad Ket i Kim Svita

FOXCRIME
13.20 14.10 15.00 15.50 16.40 17.30 18.20 19.10 20.00 20.50 21.40 22.30 23.20 00.10 01.00 01.45 02.30 03.15 Novi Amsterdam [ark Monk Monk Monk Frikovi Monk Bouns Nestali Ubila~ki nagon Kasl Dojlova republika Kasl Kasl Kasl Kasl Kasl [ark

Mrtav ladan
Dva brata, Kiza i Lemi, {vercuju svog mrtvog djeda u vozu jer nemaju novaca da ga prebace u Vr{ac, gdje ih ~eka njihov nezgodni otac koga se boje. U vozu se na|e i narko diler Limeni. Uloge: Nikola \uri~ko, Sr|an Todorovi}, Nenad Jezdi} Reditelj: Milorad Milinkovi}

16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

Loza
Maja Gamulin i Frane Radovani, mladi par, nakon propasti zajedni~ke marketin{ke kompanije i saznanja o Majinoj trudno}i, odlu~i preseliti se iz Zagreba na ostrvo Kampar.

NEDJELJA 9. 10. 2011.

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ
Ljubav: Osje}ate kao da vam ljubav izmi~e. Ne mirite se sa tim, svaki odlu~an potez plus je za sre}u. Posao: Okolnosti vam ba{ i ne idu na ruku. Nailazite na prepreke, koje nisu velike, pa se ne povla~ite. Zdravlje: Lagani pad energije. Ljubav: Komunikativni ste, sretni uz osobu koja vam se divi ili udvara. Opustite se, u`ivajte malo... Posao: Izvrsno vam idu poslovi za koje treba brzina, okretnost, improvizacija. Rezultati }e biti zavidni. Zdravlje: Ne preska~ite doru~ak. Ljubav: Potpuno ste u svom svijetu. Koketirate, {armirate sve redom, ali mislite samo na jednu osobu. Posao: Nije vam lako koncentrirati se na posao. Znate da mo`ete i morate, savjest vam ne da mira. Zdravlje: Ba{ te preosjetljivi... Ljubav: U`ivate u ma{tanju o ljubavi, mo`da i u tajnoj avanturi?! Najva`nije je da ne zanemarujete partnera. Posao: I danas ste raspolo`eni rad. Prije svega, uz vas je osoba koja sli~no razmi{lja o poslu. Zdravlje: Preduhitrite probleme. Ljubav: Obuzeti ste sami sobom, partnerom, vezom, ljubavlju, osje}anjima. Sve ostalo, manje je bitno. Posao: Izuzetno su nagla{ene va{e ambicije. Jedna osoba vas svesrdno podr`ava. Uspje{an dan. Zdravlje: Izbjegnite probleme sa cirkulacijom. Ljubav: Neprestano ste u potrazi za uzbu|enjima. Vjerovatno }ete ih i na}i, ali budite mnogo oprezniji. Posao: Ula`ete mnogo napora. To vas prili~no iscrpljuje, ali ste motivirani rezultatima koje realno o~ekujete. Zdravlje: Ne mo`ete prikriti nervozu. Ljubav: Jedna osoba, koja osje}a va{e vibracije, zaista }e vas odu{eviti. Ipak, emocije su ne{to drugo... Posao: Iako vam okolnosti, uglavnom, idu na ruku, problem mo`e biti gubitak entuzijazma, volje za radom. Zdravlje: Osje}ate pad energije. Ljubav: Veoma intenzivan dan. Otvaraju vam se velike {anse za vezu, u kojoj }ete najzad prona}i smirenje. Posao: Posao vas ne odu{evljava. Osje}ate potrebu za odmaranjem, bijegom od obaveza u svoju intimu. Zdravlje: Preporu~ljiva je lagana {etnja. Ljubav: Kolebate se izme|u avanture i `elje da vodite mirniji ljubavni `ivot. Naravno, uz voljenu osobu. Posao: Ovo je izuzetno uspje{an dan. Po~inju se ostvarivati neke od va{ih velikih i va`nih ambicija. Zdravlje: ^uvajte se ve}ih napora. Ljubav: Nije sve ba{ kako treba, ali nema ni ve}ih stresova. U fazi ste velikog, va`nog preispitivanja emocija. Posao: I pored ljubavnih problema, zaokupljeni ste i poslom. To je dobro, razmi{ljate o budu}nosti. Zdravlje: Osjetljiviji ste nego ina~e. Ljubav: ^ak ako i izbjegnete negativne emocije, patite ako vam se monotonija uvukla u emotivni `ivot. Posao: Slijedite dnevni raspored, radite sa zadovoljstvom posao koji volite i kojem ste se predali. Zdravlje: Emotivna preosjetljivost. Ljubav: Sklad u vezi donosi i rje{enje problema. Neki nera{~i{}eni odnosi uobli~it }e se onako kako `elite. Posao: Izuzetno dobro su aspektirani novi poslovi. Naravno, i zavr{avanje obaveza koje dugo odla`ete. Zdravlje: Osjetljiv stomak.

18.00

GLAM BLAM

00.32

POIROT

17.15

HOKEJ

20.05

SUPERTALENT

HAYAT TV
08.00 Pocoyo, crtani film, 24. i 25. epizoda 08.20 Jagodica bobica, Jagositne pustolovine, crtani film, 21. - 25. epizoda 10.00 Nepobjedive banzuke, zabavno -sportski TV show 11.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, nominacije 13.00 Dijeta za pretilu porodicu, dokumentarni program, 1.epizoda 14.00 Gospodin dadilja , igrani film 15.50 Hajde da se volimo 3, igrani film 17.25 Sport centar 17.30 @elja plus 18.00 Glam Blam, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.33 Sport 19.38 Horizonti 20.10 Doktorologija, dokumentarno -humoristi~ka serija, 13. epizoda 21.00 Sport centar 21.05 Opasni poslovi, igrani film 23.00 Austin Powers 2, igrani film

HRT1
10.16 11.08 11.36 11.51 12.00 12.11 12.13 12.15 12.25 13.21 13.52 14.00 14.55 15.20 15.26 16.57 17.00 17.10 17.11 17.15 17.44 19.16 19.22 19.30 19.56 20.01 20.11 21.02 21.12 22.00 22.16 22.25 23.00 00.32 01.22 01.37 02.01 Poirot 1, serija (3/10)* Opera box manjinski MOZAIK Pastel, emisija pod pokroviteljstvom Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma,emisija pod pokroviteljstvom Plodovi zemlje Rijeka. More @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom Nedjeljom u dva Mir i dobro Branitelji domovine, informativno-edukativni spot (R) ^etiri godi{nja doba,mini-serija (4/4)* Predstavljamo vam...,emisija pod pokroviteljstvom Vijesti Vrijeme sutra HAK - Promet info Vrtlarica Pjevaj moju pjesmu,glazbeni game show LOTO 6/45 Minuta zdravlja iz Dietpharma,emisija pod pokroviteljstvom (R) Dnevnik Sport Vrijeme Sve u 7, kviz* Minuta zdravlja iz Dietpharma,emisija pod pokroviteljstvom (R) Loza, TV serija (1/16)* Vijesti Vijesti iz kulture Oko globusa, vanjskopoliti~ki magazin ^etiri godi{nja doba,mini-serija (4/4) (R)* Poirot 1, serija (3/10) (R)* Skica za portret (R) Eko zona (R) Jelovnici izgubljenog vremena (R)

HRT2
08.25 Zlatna kinoteka. Ciklus filmova Billyja Wildera - Slatka Irma, ameri~ki film (R)* 10.45 Biblija (nije kod. na satelitu) 10.55 Koprivni~ki Bregi. Misa,prijenos (nije kod. na sat.) 12.04 Filmska matineja. Spasilac, ameri~ki film (R)* 14.20 Fotografija u Hrvatskoj* 14.35 Vinkova~ke jeseni 2011.,smotra KUD-ova (1.dio)* 15.40 e-Hrvatska, emisija pod pokroviteljstvom* 16.17 Magazin nogometne lige prvaka* 16.45 Olimp* 17.15 Hokej, EBEL liga. Medve{~ak EC-KAC, prijenos* 20.00 Ciklus filmskog spektakla. Alamo,ameri~ki film* 22.38 Posebni dodaci. Filmski fakulteti* 23.14 Filmski boutique - ciklus Charlesa Bronsona. Murphyjev zakon,ameri~ki film (15)* 00.57 No}ni glazbeni program. Glazbeni spotovi* 03.55 No}ni glazbeni program. Zdenka Kova~i~ek - 50. godina umjetni~kog rada (R)* 04.55 No}ni glazbeni program. Gara`a - Boris Babarovi} (R)* 05.25 No}ni glazbeni program. Glazbeni specijal - REM na HTV-u (R)* 05.50 No}ni glazbeni program. Glazba, glazba... rock (R)*

Nova TV
06.10 TV izlog 06.25 U sedmom nebu, serija4/23 07.15 Peppa, crtana serija11-12/26 07.30 Timmy Time, crtana serija52/52 07.45 Bakugan II - New Vestroia, crtana serija22/26 08.05 Beyblade metal fusion, crtana serija21/39 08.30 Winx, crtana serija52/52 08.55 I tako to..., serija4/18 09.25 Automotiv Lifestyle 09.55 Magazin Lige prvaka 10.25 Novac, poslovni magazin 10.55 Zelenjava, magazin 11.25 Larin izbor, serija R 13.25 Ljeto na rijeci,igrani film 15.10 Sinbadovo sedmo putovanje, igrani film 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 xXx. Stanje pripravnosti. igrani film R 19.05 INA Plave vijesti 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Supertalent , show 21.45 Red carpet, showbiz magazin 1. dio 22.00 Red carpet, showbiz magazin 2. dio (15)* 23.20 Smrtonosna po{iljka,igrani film R 01.10 Bra}a po oru`ju,igrani film (15)* R 02.45 Televizijska posla,serija10/22 03.15 Svi mrze Chrisa,serija12/22 03.40 Najgori tjedan,serija9/16 04.05 Red carpet, showbiz magazin (15)* R 05.25 Automotiv Lifestyle R 05.50 Novac, poslovni magazin R 06.15 Kraj programa 17.30 Mali kuhari,dje~iji program 17.45 Vladar svjetlosti 18.00 Lokalni info 18.20 Ezan za Ak{am namaz 18.30 U~enje Kur*ana,vjerski program 19.00 Crtani film,dje~iji program 19.15 Zvrk,dje~iji program 19.30 Muzi~ki program,zabavna muzika 19.44 Ezan za Jaciju namaz 20.00 Ilahije i kaside 20.15 Iz arhiva mtv Igman 21.00 Commanders of the faithful,serija 21.45 Ilahije i kaside 22.00 Lokalni info 22.30 Iz arhiva mtv Igman 23.30 U~enje Kur*ana,vjerski program

MRE@A
07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.35 Ostrvo kornja~a, crtani film 07.50 2011 Formula 1 Japanese grand Prix-VN Japana 10.05 Predaj se srce, serija, r. 14.05 CSI: New York, serija, r. 15.05 Otok, serija, r. 17.20 Kako vrijeme prolazi, serija, 1. ep. (r.) 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 2. ep. 22.00 Dva smo svijeta razli~ita, serija, ep. 14/14 22.50 Prljavi trikovi/Pass the Ammo, film

TVSA
06.30 Reprizni program 07.00 Crna guja, serija, 8/25 (r) 07.30 Crna guja, serija, 9/25 (r) 08.00 Program za djecu 08.01 U~ite Engleski sa Ozmom, program za djecu, 12/13 10.00 Egipat,dok. program,

2/6 (r) 11.00 Egipat,dok. program, 3/6 (r) 11.55 Pusti muziku, revijalno-muzi~ki program (r) 12.30 Javni agent 033,revijalni program (r) 13.00 Vijesti TVSA 10.30 Saga o Forsajtima, serija, 7/13 (r) 14.05 Saga o Forsajtima, serija, 8/13 (r) 15.00 Bisage Vehida Guni}a,dok.-revijalni program 15.30 Mu}ke,1989. humoristi~ki program (r) 16.50 Tribunal (r) 17.30 TVSA ribolov,revijalni program 18.15 Sarajevu s ljubavlju, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Program za djecu 20.00 Ve~er sevdaha,u`ivo iz Art ku}e 21.30 Vijesti TVSA 21.40 Sarajevo art,emisija iz kulture 21.20 Misica,film 00.05 Autoshop magazin, emisija o automobilizmu (r) 00.35 Egipat,dok. program, 4/6 (r)

01.25 Dnevnik TVSA (r) 01.55 Odjava programa

23.20 Kako se zavr{ilo ljeto, film

RTRS
09.35 Bo u pokretu,crtana serija 10.20 Med i djetelina,crtana serija 10.45 Mar,crtana serija 11.30 Pad leta 29,serija 12.00 Dnevnik 1 12.20 Snop 13.05 Ognji{ta - poljice i obzir,dok. program **.** Top 5+5 13.30 Vez,emisija etno muzike 14.00 Nekad bilo 15.00 Reporta`a 15.30 Merlinove avanture, serija 16.25 Poprokaut,muzi~ka emisija 17.00 Vijesti 17.10 Moj ro|ak sa sela,serija 18.10 Na{ biznis 18.50 Magazin lige {ampiona 19.30 Dnevnik 2 20.10 Odgovor.no 1 20.45 Davitelj protiv davitelja,film 22.30 Dnevnik 3 22.45 Sportski pregled

HEMA
09.00 Svjetlo istine, religijski program, r. 10.00 Iz arhiva TV Hema 11.00 Serijski program,r. 12.00 Serijski program,r. 13.00 Serijski program,r. 14.00 City lights,muzi~ka emisija, r. 15.00 Na{i razgovori, intervju, r. 16.00 Desetka,emisija, r. 17.00 Izaberi zdravlje, emisija, r. 18.00 Igrani film,r. 20.00 Reporta`a,r. 21.00 religija u slu`bi `ivota, religijski program, r. 22.00 Pregled sedmice,inf. program

IGMAN
14.00 Lokalni info 14.30 Commanders of the faithful,serija (r) 15.15 TV Shada ilahije 15.41 Ezan za Ikindiju namaz 16.00 Iz arhiva mtv Igman 16.30 Ilahije i kaside 17.00 U~enje Kur*ana,vjerski program

BN
14.00 14.30 15.00 16.00 19.30 20.10 20.45 21.15 22.00 Bez maske Balkanske prevare,r. Kamiond`ije,serija Nedeljno popodne Monitor Balkanske prevare Paparzzo Bela la|a,serija ^ovek sa ~etiri noge,film 23.30 Poslednja legija,film

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

LJUDI I DOGAĐAJI

LJUDI I DOGA\AJI
Radnice crvene četvrti

ŽELJ FHIJEJKJE

GVATEMALA SITI - La Linea naziv je crvene četvrti gdje prostitutke rade i žive u vrlo lošim uvjetima. Mnoge žene ovdje završavaju u nedostatku posla i sredstava za život. Deset minuta sa “mušterijom” naplaćuju po 3,80 dolara.

Mendez: Uskoro u filmu o životu Marije Kalas 

8 1+- )/-)
Glumica Eva Mendez reklamira novi parfem Tjerija Muglera
U spotu miris odvodi Evu u njeno mjesto iz mašte dok ona pjeva
PARIZ - Glumica Eva Mendez (Mendes) postala je zaštitno lice kampanje za novi parfem Tjerija Muglera (Thierry Mugler) nazvan “Angel”. Osim što glumi, lijepa Eva u novoj reklami i pjeva. Ona se u spotu vozi brzim vozom kroz Prag, a kada stavi novi parfem “Angel”, u istom trenutku se nađe u nekom mjestu iz mašte. Zanimljivo je da tokom kreiranja spota Mendez nije trebala pjevati, ali kako je stalno pjevušila na setu, ekipa je odlučila LOS ANĐELES - Stvari slavnog glumca Džona Vejna (John Wayne) prodate su na dvodnevnoj aukciji za 5,4 miliona dolara, a među ponuđenim predmetima bilo je više od 700 kostima, ličnih stvari i nagrada. Aukcijska kuća “Heritage” saopćila je da su u ponudi bili i Vejnova posljednja vozačka dozvola, futrola i kaiš za pištolj iz filma “El Dorado”, kao i povez za oko koji je nosio u filmu “Čovjek zvani hrabrost” iz 1969. Dio prihoda od aukcije bit će iskorišten za Fondaciju za borbu protiv raka koja nosi njegovo ime. 

AIA? 2H@=JA IJL=HE ,ž= 8A= K 6I=E

da to iskoristi za novu kampanju. Inače, glumica će uskoro ponovo zapjevati u novom filmu o životu dive Marije Kalas (Callas).

Prelijepa polja Kreta Senesi

ASČIJANO - Polja Kreta Senesi u regiji Toskana u Italiji jedinstven su primjer nedodirnutih prirodnih predjela, brda i šume. Ovo područje je prije, otprilike, dva i po miliona godina bilo prekriveno morem i glinom, što je ostavilo mjesečev izgled predjelima. Na nekim mejstima i danas se vide zaostali sedimenti.

Iskosa
SAN DIJEGO - Tifani Kjeldergard (Kjeldergaard) vlasnica je mačke visoke svega 15 centimetara. Kaže kako ljudi za njenu mačku često misle da je mačić, ali ona ima tri godine. Fic (Fizz) se rodila s kratkim nogama, ali joj to, kaže Tifani, uopće ne smeta da se popne i do najviših dijelova u stanu. 

=Ež= =č= 

=>C=JEA IA I JHA
HUAKSI - Selo u provinciji Đijanksi, inače najbogatijeu Kini, jučer je otvorenjem novog tornja, visokog 328 metara, obilježilo 50. godišnjicu. Svaka porodica u selu od 576 stanovnika ima najmanje po jednu kuću, automobil i 250.000 američkih dolara u banci. Svi imaju vrhunsku zdravstvenu njegu i besplatno obrazovanje. Zvaničnici iz drugih dijelova Kine dolaze ovdje da saznaju kako je nekada uspavano selo postalo bogato i zašto jedan biznismen želi donirati fabriku, vrijednu milion dolara, samo da postane stanovnik.
Vejn je ovo nosio u filmu “Zelena beretka”

Huaksi dobio zgradu visoku 328 metara