1. Ukupno trajanje upravljanja skupom vozila čija najveća dozvoljena težina prelazi 3.

500 kg u
toku 24 časa ne sme da pređe 8 časova.
*Upisati koliko časova
2. Skupni prevoz priključnim vozilom koje vuče traktor može se vršiti:
a) izuzetno...................................................................................................................................X
b) uvek kada je to potrebno............................................................................................................
c) samo na osnovu posevnog odobrenja organa unutrašnjih poslova............................................
3. Uslovi pod kojim se može vršiti javni prevoz putnika i robe u slobodnom drumskom
saobraćaju putničkim automobilom:
a) propisima nisu utvrđeni.........................................................................................................
b) utvrđuju se u svakom pojedinačnom sučaju..........................................................................
c) prpisani su Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju......................................... .........X
4. Motorno vozilo kojim se vrši prevoz opasnih materija mora u opremi imati najmanje:
a) jedan vatrogasmi aparat.............................................................................................
b) dva vatrogasna aparata, jedan za gašenje požara na motoru, a drugi na tovaru..................X
c) tri vatrogasna aparata, jedan za gašenje požara na motoru , a dva na tovaru............
5. Na kojoj udaljenosti se iza zaustavljenog vozila koje prevozi opasne materije postavljaju
znakovi odnosno svetiljke kojima se označava njegovo zaustavljanje na kolovozu?
a) na dovoljnoj udaljenosti tako da ih vozač koji nailaze mogu blagovremeno
uočiti......................................................................................................................................
b) na udaljenosti od 50 metara...................................................................................................
c) na udaljenosti najmanje 50 metara i to tako da vozači koji nailaze mogu videti sa
udaljenosti najmanje 150 metara.........................................................................................X
6. Za vozila koja vuku prikolicu najveće dozvoljene težine preko 7 t usporač za dugortajno
usporenje je:
a) obavezan..............................................................................................................................X
b) nepotreban ako je ugrađena inerciona kočnica......................................................................
c) koristan samo ako se vozilo upotrebljava na dugim relacijama............................................
7. Kod spregnutih vozila ukupna masa prikolice može biti veća od mase vučnog vozila za

50 %

*upisati koliko procenata

8. Zabaranjeno je da vozilom u saobraćaju upravlja pod dejstvom psihoaktivnih lekova vozač:
a) motornog vozila bilo koje kategorije..................................................................................X
b) motornog vozila samo "C" i "D" kategorije..........................................................................
c) samo D kategorije kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje..................................
9. Na motornom ili priključnom vozilu mogu se prevoziti lica samo u onom broju koji je označen
u:
a) saobračajnoj dozvoli..............................................................................................................X
b) fabričkoj dokumentaciji koju sa sobom nosi vozač.................................................................
c) putnom listu koji je propisno overio vozač.............................................................................
10.Vozilu za prevoz tereta na auto-putu može biti pridodato:
a) samo jedno priključno vozilo.................................................................................................X
b) najviše dva priljučna vozila......................................................................................................

................................................................................................ c) propisani su i za motorna i za priključna vozila.........................................X b) samo kad je vidljivost smanjena....................X 5................................................................................................................................................... c) narandžaste boje sa crnom ivicom.......................... Motorno vozilo kojim se vrši prevoz opasnih materija mora u opremi imati dve zastavice: a) crvene boje..................................................................................... Klinasti podmetači su obavezna oprema za: a) sva terena vozila............................ c) čija težina po proceni vozača ne umanjuje stabilnost vozila............................................................................. 4.................................................................................................................................................. samo ako vozilo ostavi pod nadzorom suvozača ili pratioca.................................................................................................................................................... b) žuto-bele boje sa crnom ivicom................X b) čija ukupna težina ne prelazi 70% nosivosti vozila po fabričkoj dokumentaciji...............X 8................................................................ 9.................................................................... c) samo društvene organizacije a izuzetno i udruženja građana..............................................................................c) onoliko priključnih vozila koliko je određeno fabričkom dokumentacijom....................................................................................... b) teretna vozila najveće dozvoljene težine preko 5 t............. Tehnički normativi efikasnosti kočionih sistema motornih i priljučnih vozila: a) propisima nisu utvrđeni............................................... Ako je za vreme prevoženja opasnih materija vozač prinuđen da se udalji da li sme da ostavi vozilo? a) ne sme ni u kom slučaju.................................X b) sve organizacije udruženog rada koja poseduju vozni park....................... 7...... 1..............................................................................................................................................................................................X b) jednog časa.... Traktor koji vuče priključno vozilo koji se vrši prevoz lica ne sme se kretati brzinom većom od 25 km/h *upisati koliko kilometara na čas 3........................................................................... Javni prevoz mogu vršiti pod uslovom utvrđenim zakonom: a) organizacije udruženog rada čiji je predmet poslovanja vršenje javnog prevoza........................................................................................................................ b)propisani su samo za motorna vozila.......... ali samo u naselju.U autobusu koji vrši javni prevoz može se prevoziti onoliki broj lica: a) koliko ima ugrađenih sedišta i određenih mesta za stajanje................................................ Propisima je određeno da se upravljanje vozilom smatra neprekidnim ukoliko vozač nije ima o prekid u vožnji od najmanje: a) pola časa.......................... c) pet časova.................X c) ona teretna vozila koja zbog tehničke neispravnosti mogu ostati u kvaru.................... ....................................................... 2....... Vozač kome je dozvoljeno da upravlja motornim vozilom uz nošenje naočara obavezan je da nosi naočare: a) uvek kad upravlja vozilom......................................................................................................................................X 6......... c) sme.............................. b) sme......... c) prema usmenom uputstvu lekara............

............................................................................................................ b) može se prevoziti najviše 5 lica koja rade na utovaru ili istovaru tereta.................................... mora da ima neprekidan odmor od najmanje 10 časova................................................................10............ Vozilo kojim se prevoze opasne materije ne sme: a) da se zaustavi na kolovozu puta niti da se parkira u naselju.............................................................................................................................. 3.............................................................................................. Gabaritna svetla su obavezna za: a)sva teretna vozila................. c) dozvoljen samo na kraćim relacijama............................................ b) isključeno iz saobraćaja oduzimanjem saobraćajne dozvole..................................................................X c) isključeno iz saobraćaja lišavanjem slobode vozača.....................X c) zavisno od individualnih karakteristika vozača iznenadno ili postepeno........X c) sve autobuse...........X c)mogu se prevoziti lica bez ograničenja ako je ugrađen nosač cerade i cerada sa dva otvora za ventilaciju....................................................................... Vozač autobusa nakon upravljanja vozilom u ukupnom trajanju od 8 časova u toku 24 časa......... Na teretnom vozilu u prostoru određenom za smeštaj tereta: a) nije dozvoljeno da se prevoze lica.......X b) da se zaustavi niti parkira na kolovozu u naselju.................................................... 9.................... 10....... *upisati koliko santimetara 1... ................................................................X b) dozvoljen samo izuzetno................... Parkirna kočnica mora da obezbedi nepokretnost celog skupa vozila na putu pod nagibom od 8 % *upisati koliko procenata 7.. c) da se zaustavi niti parkira na kolovozu puta kako u naselju tako i van naselja.......... *Upisati koliko časova 2................................................ b) motorna i priključna vozila čija visina prelazi 2..................................................................................................................................................................................................................................... 4........................................................... Brzina kretanja vozila kojim se prevoze opasne materije ne sme da pređe ni u kom slučaju 70 km/h *upisati koliko kilometara na čas 6................................................................................................................................ 8............................................................. Ukupna težina lica koja se prevoze u teretnom vozilu u prostoru za smeštaj tereta ne sme da pređe 70% nosivosti vozila i za svako lice mora da bude obezbeđeno sedište širine od najmanje 45 cm....... b) postepeno............8 m........... Na teretnom motornom vozilu sa automatskim istovarivačem prevoz lica je : a) zabranjen.................... 5.......... Vozilo kojim se vrši linijski prevoz bez predhodno izvršenog upisa reda vožnje u registar može biti: a) oduzeto od organizacije udruženog rada koja vrši prevoz.......................Tokom duže vožnje zamor se pojavljuje: a) iznenadno........................................................................................................ Da li se u teretnim motornim vozilima u prostoru za smeštaj tereta smeju prevoziti skupno lica mlađa od 14 godina? a)da samo uz pratnju punoletnog lica................................

.......................................................................X c) narandžaste boje.............................................. a) žute boje..........................................................................................X b) ograničena je Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju na 2 t..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Vozilo kojim se prevoze opasne materije mora na gornjim uglovima zadnje strane vozila imati dva okrugla svetla........ Korisna nosivost teretnog motornog vozila kojim građanin može vršiti javni prevoz u slobodnom drumskom saobraćaju: a) propisima nije ograničena...........X 1........................................................ b) dva.......................................................................................................................................................................................................................... Propisima je određeno da se upravljanje vozilom smatra neprekidnim ukoliko vozač nije imao prekid u vožnji od najmanje POLA časova.........................................................................................X c) tri...................................................................... ......b) da samo na kraćim relacijama.... 6............................................................X c) nije dozvoljeno samo noću i u uslovima smanjene vidljivost.................................................................................................. Vučenje natovarenog teretnog vozila: a) nije dozvoljeno............................................................................................. 4.......... b) ne................................................................................ 5.................................................................. Najmanja dubina šare pneumatika na autobusima i teretnim vozilima: a) mora da iznosi najmanje 2 mm..................................................................................................................................................... c) ne............................................................................... 3......................................................................................................................................... 9.. Koliko znakova za obeležavanje zaustavljenog vozila na kolovozu mora imati motorno vozilo kojim se prevoze opasne materije? a) jedan.............................................. 8: Da li alkohol i kafa povoljno utiču na odstranjivanje zamora? a) Da.................... *upisati koliko časova 2................................................................................................................................................................................................................500 kg..................................... c) ograničena je na 3............................................................ b) crvene boje....... *upisati koliko procenata 7......................X b) propisima nije utvrđena........................X c) sa vozačkim stažom od najmanje 10 godina................... Ako se teretnim vozilom vrši skupni prevoz obavezno je da tim vozilom upravlja vozač: a) "D" kategorije........ b) dozvoljeno je do prvog mesta pogodnog za prevoz........................................ b) koji je najmanje tri godine upravljao vozilom C kategorije................................................................ c) propisana je samo za pneumatike za zimske uslove vožnje...............X c) zavisi od individualnih karakteristika vozača....................................................................... Parkirna kočnica priključnog vozila deluje efikasno ukoliko obezbeđuje njegovu nepokretnost kada je opterećeno do najveće dozvoljene težine na putu pod nagibom od 16 %...........

............................................. b) samo kao prevoz za sopstvene potrebe.......................... 7.................................................................................................................................... c)pritisku pneumatike (guma) na vozilu.................... b) hidrauličnog prenosa...................................................................................................................................................................................................... Prevoz opasnih materija na traktoru sa prikolicom i na teretnom triciklu sa motorom i bez motora: a) ne sem se vršiti................X c) sme se vršiti samo na putevima van naselja............................ Na auto-putu sa tri ili više saobraćajnih traka vozač skupa vozila čija dužina prelazi 7 metara sme da koristi: a) samo jednu saobraćajnu traku za koju oceni da je najbezbednija.........................................................................X c) samo na polaznoj krajnjoj stanici....X c) treću saobraćajnu traku samo za preticanje....................................................................................................X c) vazdušnih kočnica......... c) kao javni prevoz ili kao prevoz za sopstvene potrebe................................. Prevoz lica i stvari može se vršiti: a) samo kao javni prevoz...................................................................X 3.............................X b) raspoloživom pritisku pneumatske kočnice................................................ Prevoz lica na priključnom vozilu koje vuče teretno vozilo: .............................................................. Vozilo kojim se prevoze opasne materije mora na gornjim uglovima prednje strane kabine imati dva okrugla svetla: a) žute boje................................................................................................. Tahograf registruje podatke o: a) brzini........................................................................................X 6........................................ 4........................................................................................................................................................................................................................................... b) crvene boje........ b) samo na određenim stanicama ili stajalištima.................................................................................... Da li kafa...................... 9....X c) njihov uticaj je neznatan............................................................... c) narandžaste boje.............. U vozilo kojim se vrši linijski prevoz ukrcavanje i iskrcavanje putnika može se vršiti: a) na bilo kom mestu................... Konstrukcija kočionog uređaja obezbeđuje najpovoljniju ujednačenost delovanja kočnica kod: a) mehaničkog prenosa.............................................................. 8......................................... Vozač teretnog vozila čija je najveća dozvoljena težina prelazi 3............................................. čaj ili drugi osvežavajući napici otklanjaju zamor? a) da.......500 kg ako neprekidno upravlja vozilom duže od 5 časova mora pre početka svog radnog dana da ima neprekidno odmor od najmanje 10 časova....................................................................................... b) sme se vršiti............................................ b) samodve saobraćajne trake uz desnu ivicu kolovoza.................................................................. 5........................................................................................................... b) ne................................................................................................................................................................................................................................................................................... *upisati koliko časova 2.... vremenu vožnje i pređenom putu......10................................................................ 1.................................................................

................................................. Teretno motorno vozilo kojim se vrši skupni prevoz ne sme se kretati brznom većom od 50 km/h........................................................... c) homo-kinetičkog zgloba..X b) lekovima.................................................................................................................................................... suvozač i pratilac............ Zamor se odstranjuje najbolje: a) odmorom...................................................................... c) kafom............ Spajanje vučnog i priključnog vozila ostvaruju se pomoću: a) osovine za spajanje uređaja i osigurača koji sprečava razdvajanje spojenih vozila............................................................... mora pre početka svog radnog dana da ima neprekidan odmor od najmanje: a) 10 časova........................ 8................ c) 15 časova.... c) druga lica osim vozača samo ako ima mesta u vozilu................................................................... b) samo kao slobodan vanlinijski....... 10............................................................................................... *upisati koliko kilometara na čas 3.......................................................................................................................... Javni prevoz može se vršiti: a) samo kao linijski. Vozaču će se izreći novčana kazna ako ne ukloni sa kolovoza predmete: a) za koje je mogao da oceni da ometaju saobraćaj......... b) samo na prednjoj i zadnjoj strani vozila.......................... c)kao linijski ili kao slobodan vanlinijski......................... b) koji sa njegovog vozila padnu ili ih je ostavio prilikom zaustavljanja..................X b) 12 časova.........................X 4.................................................................................................................................................................................................................................................... ojačane lancima.......................................................... c) na vrata kabine i spoljne zidove karoserije..................................................................................... 9............................ 1.............................................. c)dozvoljen je bez ograničenja............................................................................Za vreme prevoza opasnih materija u vozilu se mogu nalaziti: a) samo vozač....................................................................................X c) parkirne kočnice................a) nije dozvoljen............................................................................ 2................. Motorno vozilo kojim se vrši prevoz radioaktivnih materija obeležava se posebnim listicama koje se postavljaju: a) na prednje vetrobransko staklo...........................................................................................................................500 kg nakom upravljanja vozilom u ukupnom trajanju od 8 časova u toku 24 časa..X .............................................................................................. Da li je dozvoljeno da se u teretnom motornom vozilu u prostoru za smeštaj tereta prevoze pojedinačno lica mlađa od 14 godina? a) da uz pratnju punoletnog lica.......................................................................................................................................................................X c) na koje naiđe u vožnji samo na putu van naselja......................................................................... b) hidraulične kočnice...............................................................................................X b) krute veze.............................................................................X b) dozvoljen je samo ako vozilom upravlja vozač sa vozačkim stažom od najmanje 5 godina........X 5.................................................................................... 6...........................................Vozač skupa vozila čija najveća dozvoljena težina prelazi 3.............................X b) samo vozač i suvozač...................................... 7....................................................................................................................................................................................... Prenošenje sile kočenja od komande do kočionih površina ostvaruju se najbrže kod: a) mehaničke kočnice...................................................................................................................

......................................................X b) samo pomoću jednog izvora energije sa servo-pojačanjem. Vozilu za prevoz lica može biti pridodato: a) samo jedno priključno vozilo............................................ b) vozački staž od najmanje 3 godine na upravljanju vozilom te kategorije... c) da samo na putevima van naseljenog mesta....................................................................................................................... b) na svakih 100 km pređenog puta.......................................X 2................................................ Vozila najveće dozvoljene težine preko 10 t moraju imati prenosni mehanizam radne kočnice koji omogućuje njeno aktiviranje: a) pomoću dva međusobno nezavisnih izvora energije............................................................... c) crvene boje............................................................................................................................ c) da samo u naselju i na kratkim relacijama.......... Da li je dozvoljen prevoz opasnih materija motornim vozilima za kombinovani prevoz lica i tereta? a) da samo u unutrašnjem saobraćaju............................................... Tehnički pregled motornih i priključnih vozila kojim se vrši javni prevoz vrši se svakih 6 meseci............................................. 8................X b) osnovno zanimanje ili dopunska delatnost .................................................................................................................................................................................................................................................. Vozilo kojim se prevoze opasne materije označava se sa zadnje i prednje strane po jednom pravougaonom tablom veličine 50 x 50 cm: a) narandžaste boje oivičene crnom ivicom........X c) ukupan vozački staž od najmanje 10 godina.....................................X b) jedno ili dva priključna vozila zavisno od uslova saobraćaja......................................................................................................... c) dopunska delatnost radi zadovoljavanja sopstvenih potreba...................................... 6................................................................................................................................ Za upravljanje teretnim vozilom kojim se vrši skupni prevoz lica pored vozačke dozvole te kategorije vozač mora imati: a) položen stručni ispit za kvalifikovanog vozača............................................. c) preko usporača za dugotrajno usporavanje................................................................ ....... 4.........................................X 9................................................................................................................................... *upisati koliko meseci 3............................................................................................................................................................................................................ 1................................................... Tahograf je obavezan za teretna motorna vozila najveće dozvoljene težine preko 5 t....... b) odmaranje u vozilu........ *upisati koliko tona 7......................... Tokom vožnje potrebno je praviti odmore od 10 do 15 minuta i tada se vozaču preporučuje: a) san....................................X b) žuto-bele boje oivičene crvenom ivicom...................................................................................X b) ne..................................................... Ako ispunjava propisane uslove javni prevoz putnika istvari motornim vozilom može vršiti građanin kome je to: a) osnovno zanimanje.............................................b) ne.......................... 5........................ 10. Propisano je da se u upravljanju autobusom na relacijama preko 500 km vozači smenjuju najdocnije: a) na jedan čas vožnje...................... c) posle osam časova ukupnog trajanja vožnje odnosno posle pređenih 500 km puta............................ c) fizička aktivnost van vozila..............................................................................................................................

....... c) 8 časova..................................................................X b) 20 km/h................................................................................. 7........................X c) nije dozvoljen...................................................................................................... 3............................................................................................................................. 6.................................................. Broj mesta za stajanje u autobusu koji vrši javni prevoz: ...... 8............................................. b) nepovoljno jer pogoršava sposobnost za bezbedno upravljanje vozilom.................................................................................................................................................... c) ne ako je položio ispit za kvalifikovanog vozača..............X 2.................................................................... c) 15 km/h................................ Vozilom u linijskom prevozu ne mogu se bez pratioca prevoziti deca ispod *upisati koliko godina starosti 6 godina starosti......................................................................................................... b) koji učestvuju u saobraćaju na putu...................................................... Aparat za gašenje požara je obavezna oprema autobusa: a) samo u gradskom saobraćaju....................................................................................... 10............X c) povoljno samo kod vozača sa pojedinim srčanim oboljenjima............ Alkohol u malim dozama utiče: a) povoljno jer smanjuje zamor...........................................X b) ne ako zna koju vrstu opasnih materija prevozi................................ Motorno vozilo koji se vrši prevoz opasnih materija mora u opremi imati dve ručne baterijske električne lampe sa stalnom ili trepćućom svetlošću: a) narandžaste boje ........................ c) pre ili posle kočenja vučnog vozila u intervalu koji je propisan............................................................. Da li vozač odnosno pratilac prilikom prevoza opasnih materija mora imati uputstvo o posebnim merama obezbeđenosti koje se preduzimaju prilikom prevoza? a) da............................................................................Traktor koji vuče priključno vozilo kojim se vrši prevoz lica ne sme se kretati brzinom većom od: a) 25 km/h...................................................................................................................................................................................................................................................................X c) samo u linijskom prevozu.......................................500 kg ne sme da pređe u toku 24 časa a) 5 časova............................................................................................................................ c) narandžaste ili crvene boje................................................................................................................................................................................................ 5............................................... b) 6 časova....................X b) crvene boje........................................................................................................................................................ 1.Ukupno trajanje upravljanja teretnim motornim vozilom čija najveća dozvoljena težina prelazi 3......................X b) neposredno posle kočenja vučnog vozila.......................Kod skupa vozila radno kočenje priključnog vozila mora da se obezbedi: a) isotvremeno ili pre kočenja vučnog vozila........................ Prevoz lica u priključnom vozilu sa automatskim istovarivačem koje vuče traktor: a) uvek je dozvoljen..........................................c) najviše dva priljučna vozila..................................................... 4........... b) dozvoljen je samo kad je taj uređaj isključen.................................................................................. 9.......................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 10....................a) posebno se ne utvrđuje ako je za svako lice obezbeđen prostor od najmanje 50 cm2........X b) smeju se prevoziti samo gonioci stoke.......................... ........ b) utvrđuje se prema dozvoljenom opterećenju vozila i upisuje u saobraćajnu dozvolu........ c) sme se prevoziti najviše 5 lica.................................................................................X c) određuje se posebnim rešenjem za date uslove prevoza.................................................... Ako se u teretnom vozilu u prostoru za smeštaj tereta prevozi stoka u isto prostoru: a) ne smeju se prevoziti lica...............