P. 1
Testovi Za C i D Kategoriju

Testovi Za C i D Kategoriju

|Views: 1,270|Likes:
Published by mikajlo993

More info:

Published by: mikajlo993 on Oct 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2012

pdf

text

original

1. Ukupno trajanje upravljanja skupom vozila čija najveća dozvoljena težina prelazi 3.

500 kg u
toku 24 časa ne sme da pređe 8 časova.
Upisati koliko časova
2. !kupni prevoz priključnim vozilom koje vuče traktor može se vr"iti#
a$ izuzetno...................................................................................................................................X
%$ uvek kada je to potre%no............................................................................................................
&$ samo na osnovu posevnog odo%renja organa unutra"nji' poslova............................................
3. Uslovi pod kojim se može vr"iti javni prevoz putnika i ro%e u slo%odnom drumskom
sao%raćaju putničkim automo%ilom#
a$ propisima nisu utvrđeni.........................................................................................................
%$ utvrđuju se u svakom pojedinačnom sučaju..........................................................................
&$ prpisani su (akonom o prevozu u drumskom sao%raćaju......................................... .........X
4. )otorno vozilo kojim se vr"i prevoz opasni' materija mora u opremi imati najmanje#
a$ jedan vatrogasmi aparat.............................................................................................
%$ dva vatrogasna aparata* jedan za ga"enje požara na motoru* a drugi na tovaru..................X
&$ tri vatrogasna aparata* jedan za ga"enje požara na motoru * a dva na tovaru............
5. +a kojoj udaljenosti se iza zaustavljenog vozila koje prevozi opasne materije postavljaju
znakovi odnosno svetiljke kojima se označava njegovo zaustavljanje na kolovozu,
a$ na dovoljnoj udaljenosti tako da i' vozač koji nailaze mogu %lagovremeno
uočiti......................................................................................................................................
%$ na udaljenosti od 50 metara...................................................................................................
&$ na udaljenosti najmanje 50 metara i to tako da vozači koji nailaze mogu videti sa
udaljenosti najmanje 150 metara.........................................................................................X
-. (a vozila koja vuku prikoli&u najveće dozvoljene težine preko . t usporač za dugortajno
usporenje je#
a$ o%avezan..............................................................................................................................X
%$ nepotre%an ako je ugrađena iner&iona kočni&a......................................................................
&$ koristan samo ako se vozilo upotre%ljava na dugim rela&ijama............................................
.. /od spregnuti' vozila ukupna masa prikoli&e može %iti veća od mase vučnog vozila za 50 0
*upisati koliko pro&enata
1. (a%aranjeno je da vozilom u sao%raćaju upravlja pod dejstvom psi'oaktivni' lekova vozač#
a$ motornog vozila %ilo koje kategorije..................................................................................X
%$ motornog vozila samo "2" i "3" kategorije..........................................................................
&$ samo 3 kategorije kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje..................................
4. +a motornom ili priključnom vozilu mogu se prevoziti li&a samo u onom %roju koji je označen
u #
a$ sao%račajnoj dozvoli..............................................................................................................X
%$ 5a%ričkoj dokumenta&iji koju sa so%om nosi vozač.................................................................
&$ putnom listu koji je propisno overio vozač.............................................................................
10.6ozilu za prevoz tereta na auto7putu može %iti pridodato#
a$ samo jedno priključno vozilo.................................................................................................X
%$ najvi"e dva priljučna vozila......................................................................................................
&$ onoliko priključni' vozila koliko je određeno 5a%ričkom dokumenta&ijom............................
1. 8ropisima je određeno da se upravljanje vozilom smatra neprekidnim ukoliko vozač nije ima o
prekid u vožnji od najmanje#
a$ pola časa..................................................................................................................................X
%$ jednog časa................................................................................................................................
&$ pet časova...................................................................................................................................
2. 9raktor koji vuče priključno vozilo koji se vr"i prevoz li&a ne sme se kretati %rzinom većom
od 25 km:'
*upisati koliko kilometara na čas
3. ;avni prevoz mogu vr"iti pod uslovom utvrđenim zakonom#
a$ organiza&ije udruženog rada čiji je predmet poslovanja vr"enje javnog prevoza..................X
%$ sve organiza&ije udruženog rada koja poseduju vozni park.....................................................
&$ samo dru"tvene organiza&ije a izuzetno i udruženja građana...................................................
4. )otorno vozilo kojim se vr"i prevoz opasni' materija mora u opremi imati dve zastavi&e#
a$ &rvene %oje.................................................................................................................................
%$ žuto7%ele %oje sa &rnom ivi&om.................................................................................................
&$ narandžaste %oje sa &rnom ivi&om..........................................................................................X
5. <ko je za vreme prevoženja opasni' materija vozač prinuđen da se udalji da li sme da ostavi
vozilo,
a$ ne sme ni u kom slučaju.............................................................................................................
%$ sme* ali samo u naselju..............................................................................................................
&$ sme* samo ako vozilo ostavi pod nadzorom suvozača ili
pratio&a..........................................X
-. /linasti podmetači su o%avezna oprema za#
a$ sva terena vozila.........................................................................................................................
%$ teretna vozila najveće dozvoljene težine preko 5 t.................................................................X
&$ ona teretna vozila koja z%og te'ničke neispravnosti mogu ostati u kvaru................................
.. 9e'nički normativi e5ikasnosti kočioni' sistema motorni' i priljučni' vozila#
a$ propisima nisu utvrđeni.............................................................................................................
%$propisani su samo za motorna vozila.........................................................................................
&$ propisani su i za motorna i za priključna vozila.....................................................................X
1. 6ozač kome je dozvoljeno da upravlja motornim vozilom uz no"enje naočara o%avezan je da
nosi naočare#
a$ uvek kad upravlja vozilom.....................................................................................................X
%$ samo kad je vidljivost smanjena...............................................................................................
&$ prema usmenom uputstvu lekara...............................................................................................
4.U auto%usu koji vr"i javni prevoz može se prevoziti onoliki %roj li&a#
a$ koliko ima ugrađeni' sedi"ta i određeni' mesta za stajanje...................................................X
%$ čija ukupna težina ne prelazi .00 nosivosti vozila po 5a%ričkoj dokumenta&iji.......................
&$ čija težina po pro&eni vozača ne umanjuje sta%ilnost vozila.....................................................
10. Ukupna težina li&a koja se prevoze u teretnom vozilu u prostoru za sme"taj tereta ne sme da
pređe .00 nosivosti vozila i za svako li&e mora da %ude o%ez%eđeno sedi"te "irine od
najmanje 45 &m.
*upisati koliko santimetara
1. 6ozač auto%usa nakon upravljanja vozilom u ukupnom trajanju od 1 časova u toku 24 časa*
mora da ima neprekidan odmor od najmanje 10 časova.
*Upisati koliko časova
2. +a teretnom motornom vozilu sa automatskim istovarivačem prevoz li&a je #
a$ za%ranjen.................................................................................................................................X
%$ dozvoljen samo izuzetno...........................................................................................................
&$ dozvoljen samo na kraćim rela&ijama........................................................................................
3. 6ozilo kojim se vr"i linijski prevoz %ez pred'odno izvr"enog upisa reda vožnje u registar
može %iti#
a$ oduzeto od organiza&ije udruženog rada koja vr"i prevoz........................................................
%$ isključeno iz sao%raćaja oduzimanjem sao%raćajne dozvole..................................................X
&$ isključeno iz sao%raćaja li"avanjem slo%ode vozača.................................................................
4. 6ozilo kojim se prevoze opasne materije ne sme#
a$ da se zaustavi na kolovozu puta niti da se parkira u naselju...................................................X
%$ da se zaustavi niti parkira na kolovozu u naselju......................................................................
&$ da se zaustavi niti parkira na kolovozu puta kako u naselju tako i van naselja.........................
5. =rzina kretanja vozila kojim se prevoze opasne materije ne sme da pređe ni u kom
slučaju 70 km:'
*upisati koliko kilometara na čas
-. 8arkirna kočni&a mora da o%ez%edi nepokretnost &elog skupa vozila na putu pod nagi%om
od 8 0
*upisati koliko pro&enata
.. >a%aritna svetla su o%avezna za#
a$sva teretna vozila........................................................................................................................
%$ motorna i priključna vozila čija visina prelazi 2.1 m.............................................................?
&$ sve auto%use...............................................................................................................................
1.9okom duže vožnje zamor se pojavljuje#
a$ iznenadno...................................................................................................................................
%$ postepeno................................................................................................................................?
&$ zavisno od individualni' karakteristika vozača iznenadno ili postepeno..................................
4. +a teretnom vozilu u prostoru određenom za sme"taj tereta#
a$ nije dozvoljeno da se prevoze li&a.............................................................................................
%$ može se prevoziti najvi"e 5 li&a koja rade na utovaru ili istovaru tereta................................?
&$mogu se prevoziti li&a %ez ograničenja ako je ugrađen nosač &erade i &erada sa dva otvora za
ventila&iju............................................................................................................................................
10. 3a li se u teretnim motornim vozilima u prostoru za sme"taj tereta smeju prevoziti skupno
li&a mlađa od 14 godina,
a$da samo uz pratnju punoletnog li&a............................................................................................
%$ da samo na kraćim
rela&ijama....................................................................................................
&$ ne.............................................................................................................................................?
1. 8ropisima je određeno da se upravljanje vozilom smatra neprekidnim ukoliko vozač nije imao
prekid u vožnji od najmanje POLA časova.
*upisati koliko časova
2. <ko se teretnim vozilom vr"i skupni prevoz o%avezno je da tim vozilom upravlja vozač#
a$ "3"
kategorije.............................................................................................................................
%$ koji je najmanje tri godine upravljao vozilom 2 kategorije...................................................?
&$ sa vozačkim stažom od najmanje 10 godina.............................................................................
3. /orisna nosivost teretnog motornog vozila kojim građanin može vr"iti javni prevoz u
slo%odnom drumskom sao%raćaju#
a$ propisima nije ograničena......................................................................................................?
%$ ograničena je (akonom o prevozu u drumskom sao%raćaju na 2 t...........................................
&$ ograničena je na 3.500 kg..........................................................................................................
4. /oliko znakova za o%eležavanje zaustavljenog vozila na kolovozu mora imati motorno vozilo
kojim se prevoze opasne materije,
a$ jedan...........................................................................................................................................
%$ dva...........................................................................................................................................?
&$ tri................................................................................................................................................
5. 6ozilo kojim se prevoze opasne materije mora na gornjim uglovima zadnje strane vozila imati
dva okrugla svetla.
a$ žute %oje.....................................................................................................................................
%$ &rvene %oje..............................................................................................................................?
&$ narandžaste %oje.........................................................................................................................
-. 8arkirna kočni&a priključnog vozila deluje e5ikasno ukoliko o%ez%eđuje njegovu nepokretnost
kada je opterećeno do najveće dozvoljene težine na putu pod nagi%om od 16 0.
*upisati koliko pro&enata
.. +ajmanja du%ina "are pneumatika na auto%usima i teretnim vozilima#
a$ mora da iznosi najmanje 2 mm...............................................................................................?
%$ propisima nije utvrđena.............................................................................................................
&$ propisana je samo za pneumatike za zimske uslove vožnje......................................................
1# 3a li alko'ol i ka5a povoljno utiču na odstranjivanje zamora,
a$ 3a...........................................................................................................................................
%$ ne.........................................................................................................................................?
&$ zavisi od individualni' karakteristika vozača........................................................................
4. 6učenje natovarenog teretnog vozila#
a$ nije dozvoljeno...........................................................................................................................
%$ dozvoljeno je do prvog mesta pogodnog za prevoz................................................................?
&$ nije dozvoljeno samo noću i u uslovima smanjene vidljivost...................................................
10. +a auto7putu sa tri ili vi"e sao%raćajni' traka vozač skupa vozila čija dužina prelazi . metara
sme da koristi#
a$ samo jednu sao%raćajnu traku za koju o&eni da je naj%ez%ednija..............................................
%$ samodve sao%raćajne trake uz desnu ivi&u kolovoza.............................................................?
&$ treću sao%raćajnu traku samo za preti&anje...............................................................................
1. 6ozač teretnog vozila čija je najveća dozvoljena težina prelazi 3.500 kg ako neprekidno
upravlja vozilom duže od 5 časova mora pre početka svog radnog dana da ima neprekidno odmor
od najmanje 10 časova. *upisati koliko časova
2. 8revoz li&a i stvari može se vr"iti#
a$ samo kao javni prevoz................................................................................................................
%$ samo kao prevoz za sopstvene potre%e......................................................................................
&$ kao javni prevoz ili kao prevoz za sopstvene potre%e..............................................................?
3. U vozilo kojim se vr"i linijski prevoz ukr&avanje i iskr&avanje putnika može se vr"iti#
a$ na %ilo kom mestu......................................................................................................................
%$ samo na određenim stani&ama ili
stajali"tima.........................................................................?
&$ samo na polaznoj krajnjoj stani&i...............................................................................................
4. 8revoz opasni' materija na traktoru sa prikoli&om i na teretnom tri&iklu sa motorom i %ez
motora#
a$ ne sem se vr"iti...........................................................................................................................
%$ sme se vr"iti............................................................................................................................?
&$ sme se vr"iti samo na putevima van
naselja...............................................................................
5. 6ozilo kojim se prevoze opasne materije mora na gornjim uglovima prednje strane ka%ine
imati dva okrugla svetla#
a$ žute %oje......................................................................................................................................
%$ &rvene %oje..................................................................................................................................
&$ narandžaste %oje.......................................................................................................................?
-. 9a'ogra5 registruje podatke o#
a$ %rzini* vremenu vožnje i pređenom putu................................................................................?
%$ raspoloživom pritisku pneumatske kočni&e...............................................................................
&$pritisku pneumatike @guma$ na vozilu........................................................................................
.. /onstruk&ija kočionog uređaja o%ez%eđuje najpovoljniju ujednačenost delovanja kočni&a kod#
a$ me'aničkog prenosa..................................................................................................................
%$ 'idrauličnog prenosa..............................................................................................................?
&$ vazdu"ni' kočni&a......................................................................................................................
1. 3a li ka5a* čaj ili drugi osvežavajući napi&i otklanjaju zamor,
a$ da................................................................................................................................................
%$ ne............................................................................................................................................?
&$ nji'ov uti&aj je neznatan............................................................................................................
4. 8revoz li&a na priključnom vozilu koje vuče teretno vozilo#
a$ nije dozvoljen.........................................................................................................................?
%$ dozvoljen je samo ako vozilom upravlja vozač sa vozačkim stažom od najmanje 5 godina....
&$dozvoljen je %ez ograničenja.......................................................................................................
10. 6ozaču će se izreći novčana kazna ako ne ukloni sa kolovoza predmete#
a$ za koje je mogao da o&eni da ometaju sao%raćaj.......................................................................
%$ koji sa njegovog vozila padnu ili i' je ostavio prilikom zaustavljanja..................................?
&$ na koje naiđe u vožnji samo na putu van naselja.......................................................................
1.6ozač skupa vozila čija najveća dozvoljena težina prelazi 3.500 kg nakom upravljanja vozilom
u ukupnom trajanju od 1 časova u toku 24 časa* mora pre početka svog radnog dana da ima
neprekidan odmor od najmanje#
a$ 10 časova.................................................................................................................................?
%$ 12 časova...................................................................................................................................
&$ 15 časova....................................................................................................................................
2. 9eretno motorno vozilo kojim se vr"i skupni prevoz ne sme se kretati %rznom većom
od 50 km:'.
upisati koliko kilometara na čas
3. ;avni prevoz može se vr"iti#
a$ samo kao linijski........................................................................................................................
%$ samo kao slo%odan vanlinijski...................................................................................................
&$kao linijski ili kao slo%odan vanlinijski...................................................................................?
4. )otorno vozilo kojim se vr"i prevoz radioaktivni' materija o%eležava se pose%nim listi&ama
koje se postavljaju#
a$ na prednje vetro%ransko staklo..................................................................................................
%$ samo na prednjoj i zadnjoj strani vozila....................................................................................
&$ na vrata ka%ine i spoljne zidove karoserije............................................................................?
5.(a vreme prevoza opasni' materija u vozilu se mogu nalaziti#
a$ samo vozač* suvozač i pratila&................................................................................................?
%$ samo vozač i suvozač................................................................................................................
&$ druga li&a osim vozača samo ako ima mesta u vozilu..............................................................
-. !pajanje vučnog i priključnog vozila ostvaruju se pomoću#
a$ osovine za spajanje uređaja i osigurača koji sprečava razdvajanje spojeni' vozila...............?
%$ krute veze* ojačane lan&ima.......................................................................................................
&$ 'omo7kinetičkog zglo%a............................................................................................................
.. 8reno"enje sile kočenja od komande do kočioni' povr"ina ostvaruju se naj%rže kod#
a$ me'aničke kočni&e.....................................................................................................................
%$ 'idraulične kočni&e.................................................................................................................?
&$ parkirne kočni&e.........................................................................................................................
1. (amor se odstranjuje naj%olje#
a$ odmorom.................................................................................................................................?
%$ lekovima....................................................................................................................................
&$ ka5om.........................................................................................................................................
4. 3a li je dozvoljeno da se u teretnom motornom vozilu u prostoru za sme"taj tereta prevoze
pojedinačno li&a mlađa od 14 godina,
a$ da uz pratnju punoletnog li&a..................................................................................................?
%$ ne...............................................................................................................................................
&$ da samo u naselju i na kratkim rela&ijama.................................................................................
10. (a upravljanje teretnim vozilom kojim se vr"i skupni prevoz li&a pored vozačke dozvole te
kategorije vozač mora imati#
a$ položen stručni ispit za kvali5ikovanog vozača.........................................................................
%$ vozački staž od najmanje 3 godine na upravljanju vozilom te kategorije..............................?
&$ ukupan vozački staž od najmanje 10 godina..............................................................................
1. 8ropisano je da se u upravljanju auto%usom na rela&ijama preko 500 km vozači smenjuju
najdo&nije#
a$ na jedan čas vožnje....................................................................................................................
%$ na svaki' 100 km pređenog puta...............................................................................................
&$ posle osam časova ukupnog trajanja vožnje odnosno posle pređeni' 500 km puta...............?
2. 9e'nički pregled motorni' i priključni' vozila kojim se vr"i javni prevoz vr"i se svaki'
6 mese&i. upisati koliko mese&i
3. <ko ispunjava propisane uslove javni prevoz putnika istvari motornim vozilom može vr"iti
građanin kome je to#
a$ osnovno zanimanje..................................................................................................................?
%$ osnovno zanimanje ili dopunska delatnost ...............................................................................
&$ dopunska delatnost radi zadovoljavanja sopstveni' potre%a.....................................................
4. 3a li je dozvoljen prevoz opasni' materija motornim vozilima za kom%inovani prevoz li&a i
tereta,
a$ da samo u unutra"njem sao%raćaju.........................................................................................?
%$ ne...............................................................................................................................................
&$ da samo na putevima van naseljenog mesta..............................................................................
5. 6ozilo kojim se prevoze opasne materije označava se sa zadnje i prednje strane po jednom
pravougaonom ta%lom veličine 50 A 50 &m#
a$ narandžaste %oje oivičene &rnom ivi&om................................................................................?
%$ žuto7%ele %oje oivičene &rvenom ivi&om...................................................................................
&$ &rvene %oje.................................................................................................................................
-. 9a'ogra5 je o%avezan za teretna motorna vozila najveće dozvoljene težine preko 5 t.
upisati koliko tona
.. 6ozila najveće dozvoljene težine preko 10 t moraju imati prenosni me'anizam radne kočni&e
koji omogućuje njeno aktiviranje#
a$ pomoću dva međuso%no nezavisni' izvora energije..............................................................?
%$ samo pomoću jednog izvora energije sa servo7pojačanjem.......................................................
&$ preko usporača za dugotrajno usporavanje.................................................................................
1. 9okom vožnje potre%no je praviti odmore od 10 do 15 minuta i tada se vozaču preporučuje#
a$ san..............................................................................................................................................
%$ odmaranje u vozilu....................................................................................................................
&$ 5izička aktivnost van vozila....................................................................................................?
4. 6ozilu za prevoz li&a može %iti pridodato#
a$ samo jedno priključno vozilo..................................................................................................?
%$ jedno ili dva priključna vozila zavisno od uslova sao%raćaja....................................................
&$ najvi"e dva priljučna vozila.......................................................................................................
10.9raktor koji vuče priključno vozilo kojim se vr"i prevoz li&a ne sme se kretati %rzinom većom
od#
a$ 25 km:'..................................................................................................................................?
%$ 20 km:'......................................................................................................................................
&$ 15 km:'......................................................................................................................................
1.Ukupno trajanje upravljanja teretnim motornim vozilom čija najveća dozvoljena težina prelazi
3.500 kg ne sme da pređe u toku 24 časa
a$ 5 časova......................................................................................................................................
%$ - časova......................................................................................................................................
&$ 1 časova....................................................................................................................................?
2. 8revoz li&a u priključnom vozilu sa automatskim istovarivačem koje vuče traktor#
a$ uvek je dozvoljen.......................................................................................................................
%$ dozvoljen je samo kad je taj uređaj isključen.........................................................................?
&$ nije dozvoljen.............................................................................................................................
3. 6ozilom u linijskom prevozu ne mogu se %ez pratio&a prevoziti de&a ispod 6 godina starosti.
upisati koliko godina starosti
4. )otorno vozilo koji se vr"i prevoz opasni' materija mora u opremi imati dve ručne %aterijske
električne lampe sa stalnom ili trepćućom svetlo"ću#
a$ narandžaste %oje .....................................................................................................................?
%$ &rvene %oje..................................................................................................................................
&$ narandžaste ili &rvene %oje..........................................................................................................
5. 3a li vozač odnosno pratila& prilikom prevoza opasni' materija mora imati uputstvo o
pose%nim merama o%ez%eđenosti koje se preduzimaju prilikom prevoza,
a$ da..........................................................................................................................................?
%$ ne ako zna koju vrstu opasni' materija
prevozi.........................................................................
&$ ne ako je položio ispit za kvali5ikovanog vozača......................................................................
-. <parat za ga"enje požara je o%avezna oprema auto%usa#
a$ samo u gradskom sao%raćaju.....................................................................................................
%$ koji učestvuju u sao%raćaju na putu.......................................................................................?
&$ samo u linijskom prevozu..........................................................................................................
../od skupa vozila radno kočenje priključnog vozila mora da se o%ez%edi#
a$ isotvremeno ili pre kočenja vučnog vozila.............................................................................?
%$ neposredno posle kočenja vučnog vozila..................................................................................
&$ pre ili posle kočenja vučnog vozila u intervalu koji je
propisan................................................
1. <lko'ol u malim dozama utiče#
a$ povoljno jer smanjuje zamor......................................................................................................
%$ nepovoljno jer pogor"ava sposo%nost za %ez%edno upravljanje vozilom...............................?
&$ povoljno samo kod vozača sa pojedinim srčanim o%oljenjima.................................................
4. =roj mesta za stajanje u auto%usu koji vr"i javni prevoz#
a$ pose%no se ne utvrđuje ako je za svako li&e o%ez%eđen prostor od najmanje 50 &m
2
...............
%$ utvrđuje se prema dozvoljenom opterećenju vozila i upisuje u sao%raćajnu dozvolu............?
&$ određuje se pose%nim re"enjem za date uslove prevoza............................................................
10. <ko se u teretnom vozilu u prostoru za sme"taj tereta prevozi stoka u isto prostoru#
a$ ne smeju se prevoziti li&a........................................................................................................?
%$ smeju se prevoziti samo gonio&i stoke......................................................................................
&$ sme se prevoziti najvi"e 5 li&a...................................................................................................

........ 9.................................c) onoliko priključnih vozila koliko je određeno fabričkom dokumentacijom........................................................................................................................................................................................... b) teretna vozila najveće dozvoljene težine preko 5 t.............. Javni prevoz mogu vršiti pod uslovom utvrđenim zakonom: a) organizacije udruženog rada čiji je predmet poslovanja vršenje javnog prevoza................ Klinasti podmetači su obavezna oprema za: a) sva terena vozila.................X b) sve organizacije udruženog rada koja poseduju vozni park........................................................... ....................... Traktor koji vuče priključno vozilo koji se vrši prevoz lica ne sme se kretati brzinom većom od 25 km/h *upisati koliko kilometara na čas 3.......................................... b) žuto-bele boje sa crnom ivicom............................... Motorno vozilo kojim se vrši prevoz opasnih materija mora u opremi imati dve zastavice: a) crvene boje................................. Tehnički normativi efikasnosti kočionih sistema motornih i priljučnih vozila: a) propisima nisu utvrđeni...............................X 8............................................................................................................................................... c) propisani su i za motorna i za priključna vozila..............................................................................................................................................................................X b) čija ukupna težina ne prelazi 70% nosivosti vozila po fabričkoj dokumentaciji............................. Propisima je određeno da se upravljanje vozilom smatra neprekidnim ukoliko vozač nije ima o prekid u vožnji od najmanje: a) pola časa.......................................................................................................................... Ako je za vreme prevoženja opasnih materija vozač prinuđen da se udalji da li sme da ostavi vozilo? a) ne sme ni u kom slučaju.......................................................................................................................................... b)propisani su samo za motorna vozila............................. Vozač kome je dozvoljeno da upravlja motornim vozilom uz nošenje naočara obavezan je da nosi naočare: a) uvek kad upravlja vozilom................................................... samo ako vozilo ostavi pod nadzorom suvozača ili pratioca.................................... 1.................................................................................................................... c) samo društvene organizacije a izuzetno i udruženja građana........ 7..........U autobusu koji vrši javni prevoz može se prevoziti onoliki broj lica: a) koliko ima ugrađenih sedišta i određenih mesta za stajanje.......... 2...........X 6........................................................................................................................X 5..................... b) sme.......................... c) čija težina po proceni vozača ne umanjuje stabilnost vozila.... c) pet časova.. c) prema usmenom uputstvu lekara............................................................................ ali samo u naselju...................................................X b) jednog časa...............................................................................................................X c) ona teretna vozila koja zbog tehničke neispravnosti mogu ostati u kvaru......................................................................................... c) sme............................. c) narandžaste boje sa crnom ivicom..................... 4..................................................................................................X b) samo kad je vidljivost smanjena............

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->