1. Ukupno trajanje upravljanja skupom vozila čija najveća dozvoljena težina prelazi 3.

500 kg u
toku 24 časa ne sme da pređe 8 časova.
*Upisati koliko časova
2. Skupni prevoz priključnim vozilom koje vuče traktor može se vršiti:
a) izuzetno...................................................................................................................................X
b) uvek kada je to potrebno............................................................................................................
c) samo na osnovu posevnog odobrenja organa unutrašnjih poslova............................................
3. Uslovi pod kojim se može vršiti javni prevoz putnika i robe u slobodnom drumskom
saobraćaju putničkim automobilom:
a) propisima nisu utvrđeni.........................................................................................................
b) utvrđuju se u svakom pojedinačnom sučaju..........................................................................
c) prpisani su Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju......................................... .........X
4. Motorno vozilo kojim se vrši prevoz opasnih materija mora u opremi imati najmanje:
a) jedan vatrogasmi aparat.............................................................................................
b) dva vatrogasna aparata, jedan za gašenje požara na motoru, a drugi na tovaru..................X
c) tri vatrogasna aparata, jedan za gašenje požara na motoru , a dva na tovaru............
5. Na kojoj udaljenosti se iza zaustavljenog vozila koje prevozi opasne materije postavljaju
znakovi odnosno svetiljke kojima se označava njegovo zaustavljanje na kolovozu?
a) na dovoljnoj udaljenosti tako da ih vozač koji nailaze mogu blagovremeno
uočiti......................................................................................................................................
b) na udaljenosti od 50 metara...................................................................................................
c) na udaljenosti najmanje 50 metara i to tako da vozači koji nailaze mogu videti sa
udaljenosti najmanje 150 metara.........................................................................................X
6. Za vozila koja vuku prikolicu najveće dozvoljene težine preko 7 t usporač za dugortajno
usporenje je:
a) obavezan..............................................................................................................................X
b) nepotreban ako je ugrađena inerciona kočnica......................................................................
c) koristan samo ako se vozilo upotrebljava na dugim relacijama............................................
7. Kod spregnutih vozila ukupna masa prikolice može biti veća od mase vučnog vozila za

50 %

*upisati koliko procenata

8. Zabaranjeno je da vozilom u saobraćaju upravlja pod dejstvom psihoaktivnih lekova vozač:
a) motornog vozila bilo koje kategorije..................................................................................X
b) motornog vozila samo "C" i "D" kategorije..........................................................................
c) samo D kategorije kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje..................................
9. Na motornom ili priključnom vozilu mogu se prevoziti lica samo u onom broju koji je označen
u:
a) saobračajnoj dozvoli..............................................................................................................X
b) fabričkoj dokumentaciji koju sa sobom nosi vozač.................................................................
c) putnom listu koji je propisno overio vozač.............................................................................
10.Vozilu za prevoz tereta na auto-putu može biti pridodato:
a) samo jedno priključno vozilo.................................................................................................X
b) najviše dva priljučna vozila......................................................................................................

...................................................................................................................................................... Javni prevoz mogu vršiti pod uslovom utvrđenim zakonom: a) organizacije udruženog rada čiji je predmet poslovanja vršenje javnog prevoza............................................................................................X b) čija ukupna težina ne prelazi 70% nosivosti vozila po fabričkoj dokumentaciji................................ samo ako vozilo ostavi pod nadzorom suvozača ili pratioca............................. Vozač kome je dozvoljeno da upravlja motornim vozilom uz nošenje naočara obavezan je da nosi naočare: a) uvek kad upravlja vozilom......................................................................................... c) samo društvene organizacije a izuzetno i udruženja građana........................................ c) propisani su i za motorna i za priključna vozila.......................... b)propisani su samo za motorna vozila........................................ ................................................................................................................................................................................................................................................... c) narandžaste boje sa crnom ivicom............ Klinasti podmetači su obavezna oprema za: a) sva terena vozila........................................X 6......................................................................................X b) jednog časa...................................................... Traktor koji vuče priključno vozilo koji se vrši prevoz lica ne sme se kretati brzinom većom od 25 km/h *upisati koliko kilometara na čas 3.......................... b) teretna vozila najveće dozvoljene težine preko 5 t...................... c) sme...................................X 5............................................................................................................................................................. 2...................................X c) ona teretna vozila koja zbog tehničke neispravnosti mogu ostati u kvaru.................. b) žuto-bele boje sa crnom ivicom. 7..................................................... ali samo u naselju..........................X 8............................................................................ 9................................................................................ Tehnički normativi efikasnosti kočionih sistema motornih i priljučnih vozila: a) propisima nisu utvrđeni....X b) samo kad je vidljivost smanjena............................................................ c) prema usmenom uputstvu lekara................................................................................................................................................ c) čija težina po proceni vozača ne umanjuje stabilnost vozila............................... Propisima je određeno da se upravljanje vozilom smatra neprekidnim ukoliko vozač nije ima o prekid u vožnji od najmanje: a) pola časa................................. Motorno vozilo kojim se vrši prevoz opasnih materija mora u opremi imati dve zastavice: a) crvene boje...... 4............................................................c) onoliko priključnih vozila koliko je određeno fabričkom dokumentacijom..... Ako je za vreme prevoženja opasnih materija vozač prinuđen da se udalji da li sme da ostavi vozilo? a) ne sme ni u kom slučaju....... 1................................U autobusu koji vrši javni prevoz može se prevoziti onoliki broj lica: a) koliko ima ugrađenih sedišta i određenih mesta za stajanje................................................................................... c) pet časova.............................X b) sve organizacije udruženog rada koja poseduju vozni park.................................................................. b) sme.........

...................................... 9............. 4....X c)mogu se prevoziti lica bez ograničenja ako je ugrađen nosač cerade i cerada sa dva otvora za ventilaciju...... ............. Brzina kretanja vozila kojim se prevoze opasne materije ne sme da pređe ni u kom slučaju 70 km/h *upisati koliko kilometara na čas 6....................................................... Gabaritna svetla su obavezna za: a)sva teretna vozila...................................................10.... mora da ima neprekidan odmor od najmanje 10 časova....................................................... Ukupna težina lica koja se prevoze u teretnom vozilu u prostoru za smeštaj tereta ne sme da pređe 70% nosivosti vozila i za svako lice mora da bude obezbeđeno sedište širine od najmanje 45 cm.............................. Na teretnom motornom vozilu sa automatskim istovarivačem prevoz lica je : a) zabranjen........................................................X b) dozvoljen samo izuzetno............... b) isključeno iz saobraćaja oduzimanjem saobraćajne dozvole............ Parkirna kočnica mora da obezbedi nepokretnost celog skupa vozila na putu pod nagibom od 8 % *upisati koliko procenata 7.................. c) da se zaustavi niti parkira na kolovozu puta kako u naselju tako i van naselja...........X c) isključeno iz saobraćaja lišavanjem slobode vozača................................. Vozilo kojim se prevoze opasne materije ne sme: a) da se zaustavi na kolovozu puta niti da se parkira u naselju............................................... *upisati koliko santimetara 1............................................................................................................................... *Upisati koliko časova 2.................................................... b) može se prevoziti najviše 5 lica koja rade na utovaru ili istovaru tereta.......................................................... Da li se u teretnim motornim vozilima u prostoru za smeštaj tereta smeju prevoziti skupno lica mlađa od 14 godina? a)da samo uz pratnju punoletnog lica........X c) zavisno od individualnih karakteristika vozača iznenadno ili postepeno..Tokom duže vožnje zamor se pojavljuje: a) iznenadno............ Vozač autobusa nakon upravljanja vozilom u ukupnom trajanju od 8 časova u toku 24 časa........................................................................................... b) postepeno...............................................8 m.................. Na teretnom vozilu u prostoru određenom za smeštaj tereta: a) nije dozvoljeno da se prevoze lica...........................................X c) sve autobuse............. 5........... 10............................................................................................................................................... b) motorna i priključna vozila čija visina prelazi 2........................................................................ Vozilo kojim se vrši linijski prevoz bez predhodno izvršenog upisa reda vožnje u registar može biti: a) oduzeto od organizacije udruženog rada koja vrši prevoz............................ c) dozvoljen samo na kraćim relacijama............................................................................................................................................................................................................................................ 8.................................................................................................. 3................................................................X b) da se zaustavi niti parkira na kolovozu u naselju...............................

........................................................ Najmanja dubina šare pneumatika na autobusima i teretnim vozilima: a) mora da iznosi najmanje 2 mm............................................. 4............................................................................................................. b) crvene boje..................................................................... Propisima je određeno da se upravljanje vozilom smatra neprekidnim ukoliko vozač nije imao prekid u vožnji od najmanje POLA časova..................................................................................................................................................... 6........................... 5.......................................................................................................................................................................................................................................................................... c) ograničena je na 3........................................ 8: Da li alkohol i kafa povoljno utiču na odstranjivanje zamora? a) Da.................................................................................................................................X b) ograničena je Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju na 2 t................................................................................................................................................................. b) dozvoljeno je do prvog mesta pogodnog za prevoz................... Korisna nosivost teretnog motornog vozila kojim građanin može vršiti javni prevoz u slobodnom drumskom saobraćaju: a) propisima nije ograničena.............................................................................. Koliko znakova za obeležavanje zaustavljenog vozila na kolovozu mora imati motorno vozilo kojim se prevoze opasne materije? a) jedan................................ c) propisana je samo za pneumatike za zimske uslove vožnje.........X c) tri............................................................................................................................................X c) narandžaste boje......X b) propisima nije utvrđena.............................. *upisati koliko procenata 7................................................ ..b) da samo na kraćim relacijama..............................................................X c) nije dozvoljeno samo noću i u uslovima smanjene vidljivost.........................................................X c) zavisi od individualnih karakteristika vozača................................ c) ne......................... a) žute boje............................................................. b) dva............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Vučenje natovarenog teretnog vozila: a) nije dozvoljeno...................................................... 3........... 9......................................................................................... Vozilo kojim se prevoze opasne materije mora na gornjim uglovima zadnje strane vozila imati dva okrugla svetla..............500 kg........................................................... *upisati koliko časova 2...... b) koji je najmanje tri godine upravljao vozilom C kategorije...... b) ne.......................................... Ako se teretnim vozilom vrši skupni prevoz obavezno je da tim vozilom upravlja vozač: a) "D" kategorije....... Parkirna kočnica priključnog vozila deluje efikasno ukoliko obezbeđuje njegovu nepokretnost kada je opterećeno do najveće dozvoljene težine na putu pod nagibom od 16 %..........................................X c) sa vozačkim stažom od najmanje 10 godina........................X 1...............................................................

................ 1.... 5.................................................................................................................................................................................................. Vozilo kojim se prevoze opasne materije mora na gornjim uglovima prednje strane kabine imati dva okrugla svetla: a) žute boje................ b) samo kao prevoz za sopstvene potrebe................................ U vozilo kojim se vrši linijski prevoz ukrcavanje i iskrcavanje putnika može se vršiti: a) na bilo kom mestu........X b) raspoloživom pritisku pneumatske kočnice......................................................................................................................................................................................................................................... Prevoz lica i stvari može se vršiti: a) samo kao javni prevoz............................................. c) narandžaste boje...................................................................X c) sme se vršiti samo na putevima van naselja....................................................... 4.............500 kg ako neprekidno upravlja vozilom duže od 5 časova mora pre početka svog radnog dana da ima neprekidno odmor od najmanje 10 časova................................................ Vozač teretnog vozila čija je najveća dozvoljena težina prelazi 3............................................................................. Tahograf registruje podatke o: a) brzini..................................................................................................................................................................................................... b) samo na određenim stanicama ili stajalištima................................... 8...................................... 7................................................................................................................................................................................................................................................ b) ne................ b) hidrauličnog prenosa........... vremenu vožnje i pređenom putu..................................................................................X 3...................................................................................... c) kao javni prevoz ili kao prevoz za sopstvene potrebe.......................................................................................X c) treću saobraćajnu traku samo za preticanje. Prevoz opasnih materija na traktoru sa prikolicom i na teretnom triciklu sa motorom i bez motora: a) ne sem se vršiti........ *upisati koliko časova 2.................................................................... Konstrukcija kočionog uređaja obezbeđuje najpovoljniju ujednačenost delovanja kočnica kod: a) mehaničkog prenosa..........................X c) njihov uticaj je neznatan......................................................................... čaj ili drugi osvežavajući napici otklanjaju zamor? a) da................................ b) sme se vršiti.....................................................................................X 6.......................................................................... Da li kafa..... b) samodve saobraćajne trake uz desnu ivicu kolovoza............................ Na auto-putu sa tri ili više saobraćajnih traka vozač skupa vozila čija dužina prelazi 7 metara sme da koristi: a) samo jednu saobraćajnu traku za koju oceni da je najbezbednija........................................... Prevoz lica na priključnom vozilu koje vuče teretno vozilo: ...........10...... 9......................................................................................... b) crvene boje.........................................................................................................................................................................X c) samo na polaznoj krajnjoj stanici........................... c)pritisku pneumatike (guma) na vozilu...................................................X c) vazdušnih kočnica.........................................

... Vozaču će se izreći novčana kazna ako ne ukloni sa kolovoza predmete: a) za koje je mogao da oceni da ometaju saobraćaj............................................................. c) kafom......................................X c) parkirne kočnice....................................................................................................................................................................... Teretno motorno vozilo kojim se vrši skupni prevoz ne sme se kretati brznom većom od 50 km/h.....X ..X 5...............................a) nije dozvoljen... c) druga lica osim vozača samo ako ima mesta u vozilu................. Da li je dozvoljeno da se u teretnom motornom vozilu u prostoru za smeštaj tereta prevoze pojedinačno lica mlađa od 14 godina? a) da uz pratnju punoletnog lica................................ suvozač i pratilac................................................................................................Vozač skupa vozila čija najveća dozvoljena težina prelazi 3.Za vreme prevoza opasnih materija u vozilu se mogu nalaziti: a) samo vozač............ 7..........................500 kg nakom upravljanja vozilom u ukupnom trajanju od 8 časova u toku 24 časa................................................................................................................................... Spajanje vučnog i priključnog vozila ostvaruju se pomoću: a) osovine za spajanje uređaja i osigurača koji sprečava razdvajanje spojenih vozila..................................................................................................................... 6.............................................................................................................................................................................................................................................. 9..........................................................................X b) krute veze.............................................................X b) samo vozač i suvozač...... c) homo-kinetičkog zgloba............................................................................................................................................................ mora pre početka svog radnog dana da ima neprekidan odmor od najmanje: a) 10 časova........................................................................................................... ojačane lancima....................................................... c) na vrata kabine i spoljne zidove karoserije.............................. b) hidraulične kočnice.......................... Motorno vozilo kojim se vrši prevoz radioaktivnih materija obeležava se posebnim listicama koje se postavljaju: a) na prednje vetrobransko staklo........ 1.................................... b) samo na prednjoj i zadnjoj strani vozila..................................................X c) na koje naiđe u vožnji samo na putu van naselja....................................................................................................................................................................................X b) lekovima.............................X b) 12 časova.................................................................................................................................X b) dozvoljen je samo ako vozilom upravlja vozač sa vozačkim stažom od najmanje 5 godina.......................... c)dozvoljen je bez ograničenja.................. c) 15 časova.............................................. Javni prevoz može se vršiti: a) samo kao linijski................................................X 4........................................... c)kao linijski ili kao slobodan vanlinijski.................................. b) samo kao slobodan vanlinijski............................................................................................. 10........................................................................................................................ 2.......................................................................................................................... Prenošenje sile kočenja od komande do kočionih površina ostvaruju se najbrže kod: a) mehaničke kočnice...................................................................................................................... Zamor se odstranjuje najbolje: a) odmorom.................. 8........ b) koji sa njegovog vozila padnu ili ih je ostavio prilikom zaustavljanja....................................... *upisati koliko kilometara na čas 3.......................................................

. 8.............. c) preko usporača za dugotrajno usporavanje........................................................................... *upisati koliko meseci 3..................................X 9........................ .................X b) osnovno zanimanje ili dopunska delatnost .............X 2.................................................................... 1............................................ Za upravljanje teretnim vozilom kojim se vrši skupni prevoz lica pored vozačke dozvole te kategorije vozač mora imati: a) položen stručni ispit za kvalifikovanog vozača....................................... b) odmaranje u vozilu................................. Propisano je da se u upravljanju autobusom na relacijama preko 500 km vozači smenjuju najdocnije: a) na jedan čas vožnje............ Vozila najveće dozvoljene težine preko 10 t moraju imati prenosni mehanizam radne kočnice koji omogućuje njeno aktiviranje: a) pomoću dva međusobno nezavisnih izvora energije.......................................................... c) fizička aktivnost van vozila.................................................... 4..........................X b) žuto-bele boje oivičene crvenom ivicom..................... Tahograf je obavezan za teretna motorna vozila najveće dozvoljene težine preko 5 t.......... 6............. Ako ispunjava propisane uslove javni prevoz putnika istvari motornim vozilom može vršiti građanin kome je to: a) osnovno zanimanje................................................ Vozilu za prevoz lica može biti pridodato: a) samo jedno priključno vozilo......................................................... Da li je dozvoljen prevoz opasnih materija motornim vozilima za kombinovani prevoz lica i tereta? a) da samo u unutrašnjem saobraćaju...........................X b) jedno ili dva priključna vozila zavisno od uslova saobraćaja...................................................X b) samo pomoću jednog izvora energije sa servo-pojačanjem.......................................................................................................................................................X c) ukupan vozački staž od najmanje 10 godina................................................................................................................................... Vozilo kojim se prevoze opasne materije označava se sa zadnje i prednje strane po jednom pravougaonom tablom veličine 50 x 50 cm: a) narandžaste boje oivičene crnom ivicom.................................................. 10.......................... c) posle osam časova ukupnog trajanja vožnje odnosno posle pređenih 500 km puta.............................................b) ne............ *upisati koliko tona 7....................................................................... c) dopunska delatnost radi zadovoljavanja sopstvenih potreba............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... c) da samo na putevima van naseljenog mesta............X b) ne. Tokom vožnje potrebno je praviti odmore od 10 do 15 minuta i tada se vozaču preporučuje: a) san........... c) crvene boje......................... 5........................................................................................................................................................................................................ Tehnički pregled motornih i priključnih vozila kojim se vrši javni prevoz vrši se svakih 6 meseci....... c) da samo u naselju i na kratkim relacijama................. b) na svakih 100 km pređenog puta........................................................................................................................................................................ b) vozački staž od najmanje 3 godine na upravljanju vozilom te kategorije.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................... b) 6 časova....X b) 20 km/h.X b) neposredno posle kočenja vučnog vozila..................... 1......................................................................... c) ne ako je položio ispit za kvalifikovanog vozača...............................................X b) crvene boje............................ c) narandžaste ili crvene boje.................................................................................................................................................... 4........................................X c) nije dozvoljen....... c) 15 km/h..............Traktor koji vuče priključno vozilo kojim se vrši prevoz lica ne sme se kretati brzinom većom od: a) 25 km/h.................................................. 8............................................................................................................................................................................................... 3................................................................................................... 5....................................................................................................................................c) najviše dva priljučna vozila...................................................500 kg ne sme da pređe u toku 24 časa a) 5 časova........................... Motorno vozilo koji se vrši prevoz opasnih materija mora u opremi imati dve ručne baterijske električne lampe sa stalnom ili trepćućom svetlošću: a) narandžaste boje ................. Alkohol u malim dozama utiče: a) povoljno jer smanjuje zamor................................ 10........................... Aparat za gašenje požara je obavezna oprema autobusa: a) samo u gradskom saobraćaju................................................................................................................. 9............................X b) ne ako zna koju vrstu opasnih materija prevozi.......... c) 8 časova................................................ Prevoz lica u priključnom vozilu sa automatskim istovarivačem koje vuče traktor: a) uvek je dozvoljen........................................................................ 6..............................................................................................................................X c) povoljno samo kod vozača sa pojedinim srčanim oboljenjima............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Broj mesta za stajanje u autobusu koji vrši javni prevoz: .................................. b) dozvoljen je samo kad je taj uređaj isključen...............X c) samo u linijskom prevozu.............................Ukupno trajanje upravljanja teretnim motornim vozilom čija najveća dozvoljena težina prelazi 3....................................... Da li vozač odnosno pratilac prilikom prevoza opasnih materija mora imati uputstvo o posebnim merama obezbeđenosti koje se preduzimaju prilikom prevoza? a) da................................ c) pre ili posle kočenja vučnog vozila u intervalu koji je propisan.................................................................................................................................... 7.................................................................................... b) nepovoljno jer pogoršava sposobnost za bezbedno upravljanje vozilom.. b) koji učestvuju u saobraćaju na putu..............Kod skupa vozila radno kočenje priključnog vozila mora da se obezbedi: a) isotvremeno ili pre kočenja vučnog vozila............. Vozilom u linijskom prevozu ne mogu se bez pratioca prevoziti deca ispod *upisati koliko godina starosti 6 godina starosti................................................................X 2......................................................................................................................

...............................X c) određuje se posebnim rešenjem za date uslove prevoza.................................................................................................................X b) smeju se prevoziti samo gonioci stoke....................... ...............................a) posebno se ne utvrđuje ako je za svako lice obezbeđen prostor od najmanje 50 cm2............... c) sme se prevoziti najviše 5 lica........................... 10............................. b) utvrđuje se prema dozvoljenom opterećenju vozila i upisuje u saobraćajnu dozvolu................................................ Ako se u teretnom vozilu u prostoru za smeštaj tereta prevozi stoka u isto prostoru: a) ne smeju se prevoziti lica.............................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful