1. Ukupno trajanje upravljanja skupom vozila čija najveća dozvoljena težina prelazi 3.

500 kg u
toku 24 časa ne sme da pređe 8 časova.
*Upisati koliko časova
2. Skupni prevoz priključnim vozilom koje vuče traktor može se vršiti:
a) izuzetno...................................................................................................................................X
b) uvek kada je to potrebno............................................................................................................
c) samo na osnovu posevnog odobrenja organa unutrašnjih poslova............................................
3. Uslovi pod kojim se može vršiti javni prevoz putnika i robe u slobodnom drumskom
saobraćaju putničkim automobilom:
a) propisima nisu utvrđeni.........................................................................................................
b) utvrđuju se u svakom pojedinačnom sučaju..........................................................................
c) prpisani su Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju......................................... .........X
4. Motorno vozilo kojim se vrši prevoz opasnih materija mora u opremi imati najmanje:
a) jedan vatrogasmi aparat.............................................................................................
b) dva vatrogasna aparata, jedan za gašenje požara na motoru, a drugi na tovaru..................X
c) tri vatrogasna aparata, jedan za gašenje požara na motoru , a dva na tovaru............
5. Na kojoj udaljenosti se iza zaustavljenog vozila koje prevozi opasne materije postavljaju
znakovi odnosno svetiljke kojima se označava njegovo zaustavljanje na kolovozu?
a) na dovoljnoj udaljenosti tako da ih vozač koji nailaze mogu blagovremeno
uočiti......................................................................................................................................
b) na udaljenosti od 50 metara...................................................................................................
c) na udaljenosti najmanje 50 metara i to tako da vozači koji nailaze mogu videti sa
udaljenosti najmanje 150 metara.........................................................................................X
6. Za vozila koja vuku prikolicu najveće dozvoljene težine preko 7 t usporač za dugortajno
usporenje je:
a) obavezan..............................................................................................................................X
b) nepotreban ako je ugrađena inerciona kočnica......................................................................
c) koristan samo ako se vozilo upotrebljava na dugim relacijama............................................
7. Kod spregnutih vozila ukupna masa prikolice može biti veća od mase vučnog vozila za

50 %

*upisati koliko procenata

8. Zabaranjeno je da vozilom u saobraćaju upravlja pod dejstvom psihoaktivnih lekova vozač:
a) motornog vozila bilo koje kategorije..................................................................................X
b) motornog vozila samo "C" i "D" kategorije..........................................................................
c) samo D kategorije kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje..................................
9. Na motornom ili priključnom vozilu mogu se prevoziti lica samo u onom broju koji je označen
u:
a) saobračajnoj dozvoli..............................................................................................................X
b) fabričkoj dokumentaciji koju sa sobom nosi vozač.................................................................
c) putnom listu koji je propisno overio vozač.............................................................................
10.Vozilu za prevoz tereta na auto-putu može biti pridodato:
a) samo jedno priključno vozilo.................................................................................................X
b) najviše dva priljučna vozila......................................................................................................

........................................ b) sme.................................................................................................................X b) jednog časa......................... Javni prevoz mogu vršiti pod uslovom utvrđenim zakonom: a) organizacije udruženog rada čiji je predmet poslovanja vršenje javnog prevoza............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2.................................................... c) narandžaste boje sa crnom ivicom........ samo ako vozilo ostavi pod nadzorom suvozača ili pratioca..............c) onoliko priključnih vozila koliko je određeno fabričkom dokumentacijom.......................... Traktor koji vuče priključno vozilo koji se vrši prevoz lica ne sme se kretati brzinom većom od 25 km/h *upisati koliko kilometara na čas 3.............................X 5...................X 6............. 7................................. c) pet časova......X b) sve organizacije udruženog rada koja poseduju vozni park...................................... ali samo u naselju..................................X b) samo kad je vidljivost smanjena.................................................................................................................X c) ona teretna vozila koja zbog tehničke neispravnosti mogu ostati u kvaru........................................ c) samo društvene organizacije a izuzetno i udruženja građana................. Tehnički normativi efikasnosti kočionih sistema motornih i priljučnih vozila: a) propisima nisu utvrđeni................................... 1...................X b) čija ukupna težina ne prelazi 70% nosivosti vozila po fabričkoj dokumentaciji............................................................................................... c) čija težina po proceni vozača ne umanjuje stabilnost vozila.............................. Motorno vozilo kojim se vrši prevoz opasnih materija mora u opremi imati dve zastavice: a) crvene boje..................................................................................................... Vozač kome je dozvoljeno da upravlja motornim vozilom uz nošenje naočara obavezan je da nosi naočare: a) uvek kad upravlja vozilom.............................................................. b) žuto-bele boje sa crnom ivicom..................................................................... 9................................................................................................................................... c) sme......................... Klinasti podmetači su obavezna oprema za: a) sva terena vozila....................................................................................................... 4...........U autobusu koji vrši javni prevoz može se prevoziti onoliki broj lica: a) koliko ima ugrađenih sedišta i određenih mesta za stajanje.................... Ako je za vreme prevoženja opasnih materija vozač prinuđen da se udalji da li sme da ostavi vozilo? a) ne sme ni u kom slučaju... c) prema usmenom uputstvu lekara........................................................ b)propisani su samo za motorna vozila................................................................ c) propisani su i za motorna i za priključna vozila...................................................X 8.............................. Propisima je određeno da se upravljanje vozilom smatra neprekidnim ukoliko vozač nije ima o prekid u vožnji od najmanje: a) pola časa............................. b) teretna vozila najveće dozvoljene težine preko 5 t........................ .........

......................................................................... Na teretnom motornom vozilu sa automatskim istovarivačem prevoz lica je : a) zabranjen...................................8 m.................................. Da li se u teretnim motornim vozilima u prostoru za smeštaj tereta smeju prevoziti skupno lica mlađa od 14 godina? a)da samo uz pratnju punoletnog lica...................... Vozilo kojim se prevoze opasne materije ne sme: a) da se zaustavi na kolovozu puta niti da se parkira u naselju........................................................................................................... 9...... b) može se prevoziti najviše 5 lica koja rade na utovaru ili istovaru tereta......... *upisati koliko santimetara 1.............................................. 5...............................................................................X b) dozvoljen samo izuzetno................................ *Upisati koliko časova 2.................................................................................... Brzina kretanja vozila kojim se prevoze opasne materije ne sme da pređe ni u kom slučaju 70 km/h *upisati koliko kilometara na čas 6................................ b) postepeno.................... Vozilo kojim se vrši linijski prevoz bez predhodno izvršenog upisa reda vožnje u registar može biti: a) oduzeto od organizacije udruženog rada koja vrši prevoz................. Na teretnom vozilu u prostoru određenom za smeštaj tereta: a) nije dozvoljeno da se prevoze lica............................. ......................................... Gabaritna svetla su obavezna za: a)sva teretna vozila....................X c) zavisno od individualnih karakteristika vozača iznenadno ili postepeno.....................X b) da se zaustavi niti parkira na kolovozu u naselju..................................................................................... 8..............X c) isključeno iz saobraćaja lišavanjem slobode vozača.................................. Vozač autobusa nakon upravljanja vozilom u ukupnom trajanju od 8 časova u toku 24 časa............................................................................................................................................................................................................................ Parkirna kočnica mora da obezbedi nepokretnost celog skupa vozila na putu pod nagibom od 8 % *upisati koliko procenata 7................................................................... 10................ 4............................... b) motorna i priključna vozila čija visina prelazi 2......... Ukupna težina lica koja se prevoze u teretnom vozilu u prostoru za smeštaj tereta ne sme da pređe 70% nosivosti vozila i za svako lice mora da bude obezbeđeno sedište širine od najmanje 45 cm.................................................................................................. c) da se zaustavi niti parkira na kolovozu puta kako u naselju tako i van naselja...............................................................X c) sve autobuse....Tokom duže vožnje zamor se pojavljuje: a) iznenadno........................................X c)mogu se prevoziti lica bez ograničenja ako je ugrađen nosač cerade i cerada sa dva otvora za ventilaciju.. c) dozvoljen samo na kraćim relacijama............................................... mora da ima neprekidan odmor od najmanje 10 časova........................................ b) isključeno iz saobraćaja oduzimanjem saobraćajne dozvole....................................................................................... 3...................10................................

.................................X c) tri..................................... Vozilo kojim se prevoze opasne materije mora na gornjim uglovima zadnje strane vozila imati dva okrugla svetla...................................................... Parkirna kočnica priključnog vozila deluje efikasno ukoliko obezbeđuje njegovu nepokretnost kada je opterećeno do najveće dozvoljene težine na putu pod nagibom od 16 %.................................................................. 9..........X b) propisima nije utvrđena.............................. 6............................................................................................................................................................................................................................................X c) nije dozvoljeno samo noću i u uslovima smanjene vidljivost..................................................... *upisati koliko časova 2..... b) dozvoljeno je do prvog mesta pogodnog za prevoz........................ c) ne....................................................................................................................................................... 3........................... Propisima je određeno da se upravljanje vozilom smatra neprekidnim ukoliko vozač nije imao prekid u vožnji od najmanje POLA časova............................ c) propisana je samo za pneumatike za zimske uslove vožnje..............................................X 1...........................................................................................X c) zavisi od individualnih karakteristika vozača............................ *upisati koliko procenata 7.......................................... Korisna nosivost teretnog motornog vozila kojim građanin može vršiti javni prevoz u slobodnom drumskom saobraćaju: a) propisima nije ograničena.............................................................................................................................. Vučenje natovarenog teretnog vozila: a) nije dozvoljeno..................................................................................................................................... a) žute boje. b) crvene boje.............................................................................. 5..................................................................................................................... b) ne........................................................................................................................................................................................................................................................ Ako se teretnim vozilom vrši skupni prevoz obavezno je da tim vozilom upravlja vozač: a) "D" kategorije........................................... c) ograničena je na 3.........................................................X c) narandžaste boje......................................................... 8: Da li alkohol i kafa povoljno utiču na odstranjivanje zamora? a) Da................................................................................................................................................................. b) dva.................X c) sa vozačkim stažom od najmanje 10 godina................ .......................................................................b) da samo na kraćim relacijama.................................................................................................................. b) koji je najmanje tri godine upravljao vozilom C kategorije...500 kg.................... 4........... Koliko znakova za obeležavanje zaustavljenog vozila na kolovozu mora imati motorno vozilo kojim se prevoze opasne materije? a) jedan............................................ Najmanja dubina šare pneumatika na autobusima i teretnim vozilima: a) mora da iznosi najmanje 2 mm.............................................................X b) ograničena je Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju na 2 t.................................................................

....................................................................................................................................................500 kg ako neprekidno upravlja vozilom duže od 5 časova mora pre početka svog radnog dana da ima neprekidno odmor od najmanje 10 časova.... b) crvene boje.................. 7... b) samo na određenim stanicama ili stajalištima. Da li kafa....................................................................................................................................................... b) samodve saobraćajne trake uz desnu ivicu kolovoza............................. b) ne............................................. Prevoz lica na priključnom vozilu koje vuče teretno vozilo: ..................... 4................................................................ Vozač teretnog vozila čija je najveća dozvoljena težina prelazi 3.....................................X c) vazdušnih kočnica.................................................... b) samo kao prevoz za sopstvene potrebe.................................................................. Prevoz opasnih materija na traktoru sa prikolicom i na teretnom triciklu sa motorom i bez motora: a) ne sem se vršiti....................................................................................X 6............. *upisati koliko časova 2.. 8............................................................................................................................................................................................................................................................ čaj ili drugi osvežavajući napici otklanjaju zamor? a) da..................................................................................................10............................................................................................................... Vozilo kojim se prevoze opasne materije mora na gornjim uglovima prednje strane kabine imati dva okrugla svetla: a) žute boje.......................................................................................................................................... 5...................... b) sme se vršiti.............................X c) samo na polaznoj krajnjoj stanici.......................... U vozilo kojim se vrši linijski prevoz ukrcavanje i iskrcavanje putnika može se vršiti: a) na bilo kom mestu.........X c) sme se vršiti samo na putevima van naselja.............................................................. 1................. 9....................................................................................... Tahograf registruje podatke o: a) brzini.................................. c) kao javni prevoz ili kao prevoz za sopstvene potrebe......................................... c)pritisku pneumatike (guma) na vozilu............................................................................................................X c) treću saobraćajnu traku samo za preticanje.... vremenu vožnje i pređenom putu.............. Na auto-putu sa tri ili više saobraćajnih traka vozač skupa vozila čija dužina prelazi 7 metara sme da koristi: a) samo jednu saobraćajnu traku za koju oceni da je najbezbednija.........................................................X b) raspoloživom pritisku pneumatske kočnice................X c) njihov uticaj je neznatan........................................................... b) hidrauličnog prenosa.......................................................................................................................................................................................................................................................... c) narandžaste boje.............X 3....................................................................................................................................................................................................... Konstrukcija kočionog uređaja obezbeđuje najpovoljniju ujednačenost delovanja kočnica kod: a) mehaničkog prenosa............................... Prevoz lica i stvari može se vršiti: a) samo kao javni prevoz......................

........................................................... 10................... suvozač i pratilac........ b) samo kao slobodan vanlinijski....................................................... Prenošenje sile kočenja od komande do kočionih površina ostvaruju se najbrže kod: a) mehaničke kočnice..................................X b) samo vozač i suvozač........................................................................................................................................................................................................... c) druga lica osim vozača samo ako ima mesta u vozilu.....................................................................500 kg nakom upravljanja vozilom u ukupnom trajanju od 8 časova u toku 24 časa.............................................................................................................. Vozaču će se izreći novčana kazna ako ne ukloni sa kolovoza predmete: a) za koje je mogao da oceni da ometaju saobraćaj............................................................................... 9...................................... 8....................................................X 4..............X c) parkirne kočnice.............................................. Spajanje vučnog i priključnog vozila ostvaruju se pomoću: a) osovine za spajanje uređaja i osigurača koji sprečava razdvajanje spojenih vozila............................................................................................ 2..............X b) dozvoljen je samo ako vozilom upravlja vozač sa vozačkim stažom od najmanje 5 godina................................................................................................... b) koji sa njegovog vozila padnu ili ih je ostavio prilikom zaustavljanja.......... b) hidraulične kočnice.......................................................................................................a) nije dozvoljen................................................................................................................................................................................................................................................................... Teretno motorno vozilo kojim se vrši skupni prevoz ne sme se kretati brznom većom od 50 km/h.. c) homo-kinetičkog zgloba...Za vreme prevoza opasnih materija u vozilu se mogu nalaziti: a) samo vozač....................................................................................................... c)kao linijski ili kao slobodan vanlinijski....X b) 12 časova.....................X ...................................................................................... *upisati koliko kilometara na čas 3........................................................................... c) na vrata kabine i spoljne zidove karoserije.......................................... 6............................................................................................................ Da li je dozvoljeno da se u teretnom motornom vozilu u prostoru za smeštaj tereta prevoze pojedinačno lica mlađa od 14 godina? a) da uz pratnju punoletnog lica.................................................................................X c) na koje naiđe u vožnji samo na putu van naselja............................................................................. c) 15 časova.................................................... c)dozvoljen je bez ograničenja.............. mora pre početka svog radnog dana da ima neprekidan odmor od najmanje: a) 10 časova................................... b) samo na prednjoj i zadnjoj strani vozila............... 7........................................................................................................ 1................................Vozač skupa vozila čija najveća dozvoljena težina prelazi 3....................................................................................................... Motorno vozilo kojim se vrši prevoz radioaktivnih materija obeležava se posebnim listicama koje se postavljaju: a) na prednje vetrobransko staklo......................................................... ojačane lancima................................................................................................ c) kafom. Zamor se odstranjuje najbolje: a) odmorom.............X b) lekovima...........................................................................................................X 5......X b) krute veze............................................... Javni prevoz može se vršiti: a) samo kao linijski....................................................................

................................................................................... b) na svakih 100 km pređenog puta............ Tokom vožnje potrebno je praviti odmore od 10 do 15 minuta i tada se vozaču preporučuje: a) san..................................... c) posle osam časova ukupnog trajanja vožnje odnosno posle pređenih 500 km puta.......................... 6...................... b) vozački staž od najmanje 3 godine na upravljanju vozilom te kategorije............. c) crvene boje............ Vozilo kojim se prevoze opasne materije označava se sa zadnje i prednje strane po jednom pravougaonom tablom veličine 50 x 50 cm: a) narandžaste boje oivičene crnom ivicom............................................................................................................................................b) ne.................................................................................. Tehnički pregled motornih i priključnih vozila kojim se vrši javni prevoz vrši se svakih 6 meseci..........................................................................X 9......... Vozilu za prevoz lica može biti pridodato: a) samo jedno priključno vozilo.. *upisati koliko tona 7. *upisati koliko meseci 3......................................................................................................................................X c) ukupan vozački staž od najmanje 10 godina... c) dopunska delatnost radi zadovoljavanja sopstvenih potreba..........................................X b) jedno ili dva priključna vozila zavisno od uslova saobraćaja....................... Ako ispunjava propisane uslove javni prevoz putnika istvari motornim vozilom može vršiti građanin kome je to: a) osnovno zanimanje..................................................................................................................................................................................... c) da samo na putevima van naseljenog mesta............................................................. Za upravljanje teretnim vozilom kojim se vrši skupni prevoz lica pored vozačke dozvole te kategorije vozač mora imati: a) položen stručni ispit za kvalifikovanog vozača................................................................. 5......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... c) da samo u naselju i na kratkim relacijama.............. b) odmaranje u vozilu.....X 2......................................................................................... Propisano je da se u upravljanju autobusom na relacijama preko 500 km vozači smenjuju najdocnije: a) na jedan čas vožnje........................................................................................ Tahograf je obavezan za teretna motorna vozila najveće dozvoljene težine preko 5 t.................................................................................................................. ...............X b) žuto-bele boje oivičene crvenom ivicom............................ c) preko usporača za dugotrajno usporavanje...... Da li je dozvoljen prevoz opasnih materija motornim vozilima za kombinovani prevoz lica i tereta? a) da samo u unutrašnjem saobraćaju........................X b) samo pomoću jednog izvora energije sa servo-pojačanjem............................................................................................................................ 10....... 1.. c) fizička aktivnost van vozila.......................... 4....................................................................... Vozila najveće dozvoljene težine preko 10 t moraju imati prenosni mehanizam radne kočnice koji omogućuje njeno aktiviranje: a) pomoću dva međusobno nezavisnih izvora energije... 8......................................................................................................................................................................X b) osnovno zanimanje ili dopunska delatnost .........................................................................................X b) ne........

................................................................................................................................................... Motorno vozilo koji se vrši prevoz opasnih materija mora u opremi imati dve ručne baterijske električne lampe sa stalnom ili trepćućom svetlošću: a) narandžaste boje .................................................................................... 7......Kod skupa vozila radno kočenje priključnog vozila mora da se obezbedi: a) isotvremeno ili pre kočenja vučnog vozila................................ 8.............................. Vozilom u linijskom prevozu ne mogu se bez pratioca prevoziti deca ispod *upisati koliko godina starosti 6 godina starosti................................... 5..........................................................................................................................................................................X c) povoljno samo kod vozača sa pojedinim srčanim oboljenjima...........c) najviše dva priljučna vozila................................................................................................................................................................ Prevoz lica u priključnom vozilu sa automatskim istovarivačem koje vuče traktor: a) uvek je dozvoljen................ 4.........................X c) nije dozvoljen..................X c) samo u linijskom prevozu................................................................................................................................................................................................................ 6.................................................................. c) ne ako je položio ispit za kvalifikovanog vozača........................................................X b) ne ako zna koju vrstu opasnih materija prevozi.........X b) crvene boje......... b) dozvoljen je samo kad je taj uređaj isključen................................................................................. 10.............. Da li vozač odnosno pratilac prilikom prevoza opasnih materija mora imati uputstvo o posebnim merama obezbeđenosti koje se preduzimaju prilikom prevoza? a) da................. c) 15 km/h.................................................................................................................................................................... c) narandžaste ili crvene boje.....................................................Ukupno trajanje upravljanja teretnim motornim vozilom čija najveća dozvoljena težina prelazi 3.................................. Aparat za gašenje požara je obavezna oprema autobusa: a) samo u gradskom saobraćaju...............................................................................................X b) neposredno posle kočenja vučnog vozila.................................................... c) pre ili posle kočenja vučnog vozila u intervalu koji je propisan...............................................X 2......................................................................................................................... b) 6 časova...........................................X b) 20 km/h.................................................................................................................................................................................... 1.................................................... 9.............................................. Alkohol u malim dozama utiče: a) povoljno jer smanjuje zamor.......................................500 kg ne sme da pređe u toku 24 časa a) 5 časova...... 3.......................................................... b) koji učestvuju u saobraćaju na putu.............................................................................................................................................................................................................. Broj mesta za stajanje u autobusu koji vrši javni prevoz: ............. b) nepovoljno jer pogoršava sposobnost za bezbedno upravljanje vozilom..... c) 8 časova.....................................................................................................Traktor koji vuče priključno vozilo kojim se vrši prevoz lica ne sme se kretati brzinom većom od: a) 25 km/h.......................................

....................................X b) smeju se prevoziti samo gonioci stoke........................................a) posebno se ne utvrđuje ako je za svako lice obezbeđen prostor od najmanje 50 cm2....................................................................X c) određuje se posebnim rešenjem za date uslove prevoza....................................... b) utvrđuje se prema dozvoljenom opterećenju vozila i upisuje u saobraćajnu dozvolu..................... 10....................... c) sme se prevoziti najviše 5 lica......................... Ako se u teretnom vozilu u prostoru za smeštaj tereta prevozi stoka u isto prostoru: a) ne smeju se prevoziti lica..................................................................................................................... .........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful