1. Ukupno trajanje upravljanja skupom vozila čija najveća dozvoljena težina prelazi 3.

500 kg u
toku 24 časa ne sme da pređe 8 časova.
*Upisati koliko časova
2. Skupni prevoz priključnim vozilom koje vuče traktor može se vršiti:
a) izuzetno...................................................................................................................................X
b) uvek kada je to potrebno............................................................................................................
c) samo na osnovu posevnog odobrenja organa unutrašnjih poslova............................................
3. Uslovi pod kojim se može vršiti javni prevoz putnika i robe u slobodnom drumskom
saobraćaju putničkim automobilom:
a) propisima nisu utvrđeni.........................................................................................................
b) utvrđuju se u svakom pojedinačnom sučaju..........................................................................
c) prpisani su Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju......................................... .........X
4. Motorno vozilo kojim se vrši prevoz opasnih materija mora u opremi imati najmanje:
a) jedan vatrogasmi aparat.............................................................................................
b) dva vatrogasna aparata, jedan za gašenje požara na motoru, a drugi na tovaru..................X
c) tri vatrogasna aparata, jedan za gašenje požara na motoru , a dva na tovaru............
5. Na kojoj udaljenosti se iza zaustavljenog vozila koje prevozi opasne materije postavljaju
znakovi odnosno svetiljke kojima se označava njegovo zaustavljanje na kolovozu?
a) na dovoljnoj udaljenosti tako da ih vozač koji nailaze mogu blagovremeno
uočiti......................................................................................................................................
b) na udaljenosti od 50 metara...................................................................................................
c) na udaljenosti najmanje 50 metara i to tako da vozači koji nailaze mogu videti sa
udaljenosti najmanje 150 metara.........................................................................................X
6. Za vozila koja vuku prikolicu najveće dozvoljene težine preko 7 t usporač za dugortajno
usporenje je:
a) obavezan..............................................................................................................................X
b) nepotreban ako je ugrađena inerciona kočnica......................................................................
c) koristan samo ako se vozilo upotrebljava na dugim relacijama............................................
7. Kod spregnutih vozila ukupna masa prikolice može biti veća od mase vučnog vozila za

50 %

*upisati koliko procenata

8. Zabaranjeno je da vozilom u saobraćaju upravlja pod dejstvom psihoaktivnih lekova vozač:
a) motornog vozila bilo koje kategorije..................................................................................X
b) motornog vozila samo "C" i "D" kategorije..........................................................................
c) samo D kategorije kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje..................................
9. Na motornom ili priključnom vozilu mogu se prevoziti lica samo u onom broju koji je označen
u:
a) saobračajnoj dozvoli..............................................................................................................X
b) fabričkoj dokumentaciji koju sa sobom nosi vozač.................................................................
c) putnom listu koji je propisno overio vozač.............................................................................
10.Vozilu za prevoz tereta na auto-putu može biti pridodato:
a) samo jedno priključno vozilo.................................................................................................X
b) najviše dva priljučna vozila......................................................................................................

.............................................. 4.........................................X b) sve organizacije udruženog rada koja poseduju vozni park..................................... Vozač kome je dozvoljeno da upravlja motornim vozilom uz nošenje naočara obavezan je da nosi naočare: a) uvek kad upravlja vozilom............................................ Motorno vozilo kojim se vrši prevoz opasnih materija mora u opremi imati dve zastavice: a) crvene boje........................ c) samo društvene organizacije a izuzetno i udruženja građana............................................................................................... 7.........X b) jednog časa.......................................... c) narandžaste boje sa crnom ivicom...............X c) ona teretna vozila koja zbog tehničke neispravnosti mogu ostati u kvaru.. samo ako vozilo ostavi pod nadzorom suvozača ili pratioca.... 9............................. b) sme............U autobusu koji vrši javni prevoz može se prevoziti onoliki broj lica: a) koliko ima ugrađenih sedišta i određenih mesta za stajanje.................................................................................................................................................................. b) teretna vozila najveće dozvoljene težine preko 5 t................................................. b) žuto-bele boje sa crnom ivicom......................... b)propisani su samo za motorna vozila................................................................................... Ako je za vreme prevoženja opasnih materija vozač prinuđen da se udalji da li sme da ostavi vozilo? a) ne sme ni u kom slučaju........................................................... 1........... c) čija težina po proceni vozača ne umanjuje stabilnost vozila...................... c) sme.............. c) propisani su i za motorna i za priključna vozila................X b) čija ukupna težina ne prelazi 70% nosivosti vozila po fabričkoj dokumentaciji................................................................ Propisima je određeno da se upravljanje vozilom smatra neprekidnim ukoliko vozač nije ima o prekid u vožnji od najmanje: a) pola časa................................................ ........................................................................ 2............................................c) onoliko priključnih vozila koliko je određeno fabričkom dokumentacijom........................................................................................................................................... ali samo u naselju................................................................................................. Tehnički normativi efikasnosti kočionih sistema motornih i priljučnih vozila: a) propisima nisu utvrđeni............................................................................................ Traktor koji vuče priključno vozilo koji se vrši prevoz lica ne sme se kretati brzinom većom od 25 km/h *upisati koliko kilometara na čas 3....................X 6........................................................................................................................ Javni prevoz mogu vršiti pod uslovom utvrđenim zakonom: a) organizacije udruženog rada čiji je predmet poslovanja vršenje javnog prevoza.................... Klinasti podmetači su obavezna oprema za: a) sva terena vozila.................................................................................................................................................................................................................................X b) samo kad je vidljivost smanjena........ c) prema usmenom uputstvu lekara..............................X 5................................................................................................................................... c) pet časova.................................................X 8...............................

................................... b) može se prevoziti najviše 5 lica koja rade na utovaru ili istovaru tereta.............................................................................................. 3........................................... 10................................ c) dozvoljen samo na kraćim relacijama.............................. b) motorna i priključna vozila čija visina prelazi 2........... 5............................................X c) sve autobuse....................................................... Gabaritna svetla su obavezna za: a)sva teretna vozila........................................................................................................................................................................................................ Ukupna težina lica koja se prevoze u teretnom vozilu u prostoru za smeštaj tereta ne sme da pređe 70% nosivosti vozila i za svako lice mora da bude obezbeđeno sedište širine od najmanje 45 cm....................... c) da se zaustavi niti parkira na kolovozu puta kako u naselju tako i van naselja....................................... ................................. Da li se u teretnim motornim vozilima u prostoru za smeštaj tereta smeju prevoziti skupno lica mlađa od 14 godina? a)da samo uz pratnju punoletnog lica.................. Brzina kretanja vozila kojim se prevoze opasne materije ne sme da pređe ni u kom slučaju 70 km/h *upisati koliko kilometara na čas 6................................... 9.......................................................................................... Na teretnom motornom vozilu sa automatskim istovarivačem prevoz lica je : a) zabranjen...........................10........................... b) isključeno iz saobraćaja oduzimanjem saobraćajne dozvole......... *Upisati koliko časova 2...................... b) postepeno......X c) zavisno od individualnih karakteristika vozača iznenadno ili postepeno................................... *upisati koliko santimetara 1.................................... Na teretnom vozilu u prostoru određenom za smeštaj tereta: a) nije dozvoljeno da se prevoze lica...........X b) da se zaustavi niti parkira na kolovozu u naselju..........................................................................X c) isključeno iz saobraćaja lišavanjem slobode vozača................................... 8.....................................................................................Tokom duže vožnje zamor se pojavljuje: a) iznenadno................................................................................... 4............................. Vozilo kojim se vrši linijski prevoz bez predhodno izvršenog upisa reda vožnje u registar može biti: a) oduzeto od organizacije udruženog rada koja vrši prevoz............................................................................................ Parkirna kočnica mora da obezbedi nepokretnost celog skupa vozila na putu pod nagibom od 8 % *upisati koliko procenata 7............8 m...................................................................... Vozač autobusa nakon upravljanja vozilom u ukupnom trajanju od 8 časova u toku 24 časa........................ mora da ima neprekidan odmor od najmanje 10 časova.............X b) dozvoljen samo izuzetno...................................................................................................................... Vozilo kojim se prevoze opasne materije ne sme: a) da se zaustavi na kolovozu puta niti da se parkira u naselju...............X c)mogu se prevoziti lica bez ograničenja ako je ugrađen nosač cerade i cerada sa dva otvora za ventilaciju..........

................................................................................................................. 4.......................................................................................X c) zavisi od individualnih karakteristika vozača............................................... .........................X b) propisima nije utvrđena.............................................................X 1.............................................................. Parkirna kočnica priključnog vozila deluje efikasno ukoliko obezbeđuje njegovu nepokretnost kada je opterećeno do najveće dozvoljene težine na putu pod nagibom od 16 %..........................................................................................................X b) ograničena je Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju na 2 t......................................................................................................b) da samo na kraćim relacijama........................................................................................................ a) žute boje.......................................... Vozilo kojim se prevoze opasne materije mora na gornjim uglovima zadnje strane vozila imati dva okrugla svetla............................................................ *upisati koliko časova 2............................................................ 8: Da li alkohol i kafa povoljno utiču na odstranjivanje zamora? a) Da............... b) crvene boje.................................................................................................................................. 3........................................ Ako se teretnim vozilom vrši skupni prevoz obavezno je da tim vozilom upravlja vozač: a) "D" kategorije........................................... b) ne......................................................................................................................................................................................................................................................................... b) dva..................................................................................... 9........ Koliko znakova za obeležavanje zaustavljenog vozila na kolovozu mora imati motorno vozilo kojim se prevoze opasne materije? a) jedan...........................................................................................................................X c) narandžaste boje............................................................................................................................................................................................................................... b) koji je najmanje tri godine upravljao vozilom C kategorije..... 6..............X c) nije dozvoljeno samo noću i u uslovima smanjene vidljivost.... b) dozvoljeno je do prvog mesta pogodnog za prevoz...................................................................... 5......................................... Vučenje natovarenog teretnog vozila: a) nije dozvoljeno...............................................X c) tri................................ c) propisana je samo za pneumatike za zimske uslove vožnje............ Najmanja dubina šare pneumatika na autobusima i teretnim vozilima: a) mora da iznosi najmanje 2 mm............................ Propisima je određeno da se upravljanje vozilom smatra neprekidnim ukoliko vozač nije imao prekid u vožnji od najmanje POLA časova...................... c) ne...................................500 kg.......................X c) sa vozačkim stažom od najmanje 10 godina............................................... c) ograničena je na 3.................................................... *upisati koliko procenata 7..................................................... Korisna nosivost teretnog motornog vozila kojim građanin može vršiti javni prevoz u slobodnom drumskom saobraćaju: a) propisima nije ograničena......................................................................................................................

...... 8........................... b) sme se vršiti.....................................................................X c) vazdušnih kočnica................................................................................................................................................................... 9................................................ 5..............X b) raspoloživom pritisku pneumatske kočnice................................. vremenu vožnje i pređenom putu........................ b) samodve saobraćajne trake uz desnu ivicu kolovoza.................................................. Prevoz opasnih materija na traktoru sa prikolicom i na teretnom triciklu sa motorom i bez motora: a) ne sem se vršiti....................................................................................................................... 4................................................. b) ne....................................X 6........................................ *upisati koliko časova 2............................................................................................................................................... c) narandžaste boje......................................................................................................................................................... 1............................................................................................................ Vozač teretnog vozila čija je najveća dozvoljena težina prelazi 3............. U vozilo kojim se vrši linijski prevoz ukrcavanje i iskrcavanje putnika može se vršiti: a) na bilo kom mestu............................................................................................................................................................................................... b) hidrauličnog prenosa................................................................................................................................................... c)pritisku pneumatike (guma) na vozilu....................................... b) crvene boje...................... b) samo na određenim stanicama ili stajalištima....................... Tahograf registruje podatke o: a) brzini..... Prevoz lica na priključnom vozilu koje vuče teretno vozilo: ............................................................. čaj ili drugi osvežavajući napici otklanjaju zamor? a) da.................................................................................................X c) treću saobraćajnu traku samo za preticanje........... c) kao javni prevoz ili kao prevoz za sopstvene potrebe..................................................................... Da li kafa.......... Konstrukcija kočionog uređaja obezbeđuje najpovoljniju ujednačenost delovanja kočnica kod: a) mehaničkog prenosa...............................X c) njihov uticaj je neznatan................................................................................................................................................................................................................................................................................500 kg ako neprekidno upravlja vozilom duže od 5 časova mora pre početka svog radnog dana da ima neprekidno odmor od najmanje 10 časova.......... b) samo kao prevoz za sopstvene potrebe....X 3................................................................... 7............................................. Prevoz lica i stvari može se vršiti: a) samo kao javni prevoz.........................X c) sme se vršiti samo na putevima van naselja......................... Vozilo kojim se prevoze opasne materije mora na gornjim uglovima prednje strane kabine imati dva okrugla svetla: a) žute boje..............................................................X c) samo na polaznoj krajnjoj stanici.................................................. Na auto-putu sa tri ili više saobraćajnih traka vozač skupa vozila čija dužina prelazi 7 metara sme da koristi: a) samo jednu saobraćajnu traku za koju oceni da je najbezbednija.........10...................................................................

................................... Prenošenje sile kočenja od komande do kočionih površina ostvaruju se najbrže kod: a) mehaničke kočnice......................................................................Za vreme prevoza opasnih materija u vozilu se mogu nalaziti: a) samo vozač....................X b) dozvoljen je samo ako vozilom upravlja vozač sa vozačkim stažom od najmanje 5 godina.........................................................500 kg nakom upravljanja vozilom u ukupnom trajanju od 8 časova u toku 24 časa................................................................................Vozač skupa vozila čija najveća dozvoljena težina prelazi 3.... Spajanje vučnog i priključnog vozila ostvaruju se pomoću: a) osovine za spajanje uređaja i osigurača koji sprečava razdvajanje spojenih vozila....................................... Motorno vozilo kojim se vrši prevoz radioaktivnih materija obeležava se posebnim listicama koje se postavljaju: a) na prednje vetrobransko staklo............. 1................................................X b) 12 časova..................................................................................... b) hidraulične kočnice...................... *upisati koliko kilometara na čas 3....................................................................................................................................................................................................................................... c) kafom.......... Javni prevoz može se vršiti: a) samo kao linijski...........................................................................a) nije dozvoljen....................... 6................................................................... b) koji sa njegovog vozila padnu ili ih je ostavio prilikom zaustavljanja......................................... Zamor se odstranjuje najbolje: a) odmorom.................................................................................................................................................... suvozač i pratilac..................................................................................................................................................................................................................................... Teretno motorno vozilo kojim se vrši skupni prevoz ne sme se kretati brznom većom od 50 km/h..................................X ................... 8........................................................................................................................................................................................................................................ c)kao linijski ili kao slobodan vanlinijski................................................................................................. 10....................X 5.... ojačane lancima.............. b) samo na prednjoj i zadnjoj strani vozila..................................................X c) parkirne kočnice...........................................................................................................X c) na koje naiđe u vožnji samo na putu van naselja......... 9........................................................................................................................................... 7............................................................ b) samo kao slobodan vanlinijski.............. c) 15 časova....................................................................... c) na vrata kabine i spoljne zidove karoserije............................................................. 2............................................................. c) druga lica osim vozača samo ako ima mesta u vozilu............................................................................... c)dozvoljen je bez ograničenja..... Vozaču će se izreći novčana kazna ako ne ukloni sa kolovoza predmete: a) za koje je mogao da oceni da ometaju saobraćaj.........X 4............................................................................................................................... Da li je dozvoljeno da se u teretnom motornom vozilu u prostoru za smeštaj tereta prevoze pojedinačno lica mlađa od 14 godina? a) da uz pratnju punoletnog lica............................................................................................................. mora pre početka svog radnog dana da ima neprekidan odmor od najmanje: a) 10 časova...............X b) samo vozač i suvozač................................................X b) lekovima.............X b) krute veze.................... c) homo-kinetičkog zgloba.

........... b) vozački staž od najmanje 3 godine na upravljanju vozilom te kategorije................................................... Vozila najveće dozvoljene težine preko 10 t moraju imati prenosni mehanizam radne kočnice koji omogućuje njeno aktiviranje: a) pomoću dva međusobno nezavisnih izvora energije................................................................X b) jedno ili dva priključna vozila zavisno od uslova saobraćaja................................ 6.............................................................................................................. c) fizička aktivnost van vozila.X b) samo pomoću jednog izvora energije sa servo-pojačanjem... *upisati koliko meseci 3................................................................................................................... Propisano je da se u upravljanju autobusom na relacijama preko 500 km vozači smenjuju najdocnije: a) na jedan čas vožnje...................................... b) na svakih 100 km pređenog puta............................................................................................................................................................. c) preko usporača za dugotrajno usporavanje....................................................................X 9............................................. 10............................................ c) dopunska delatnost radi zadovoljavanja sopstvenih potreba................................................................................................................................ 8....... 1.......... Da li je dozvoljen prevoz opasnih materija motornim vozilima za kombinovani prevoz lica i tereta? a) da samo u unutrašnjem saobraćaju............................................................................................................................ c) crvene boje.....................................................................X c) ukupan vozački staž od najmanje 10 godina....................................................................................................................... b) odmaranje u vozilu.............X b) ne............................................................................................................X b) osnovno zanimanje ili dopunska delatnost ..... Vozilu za prevoz lica može biti pridodato: a) samo jedno priključno vozilo............................. Vozilo kojim se prevoze opasne materije označava se sa zadnje i prednje strane po jednom pravougaonom tablom veličine 50 x 50 cm: a) narandžaste boje oivičene crnom ivicom........... Tokom vožnje potrebno je praviti odmore od 10 do 15 minuta i tada se vozaču preporučuje: a) san........................................................................................... Tehnički pregled motornih i priključnih vozila kojim se vrši javni prevoz vrši se svakih 6 meseci.................................................................................................................... c) da samo na putevima van naseljenog mesta.............. 4................................................................................................................. Tahograf je obavezan za teretna motorna vozila najveće dozvoljene težine preko 5 t... c) da samo u naselju i na kratkim relacijama............................................................................................ c) posle osam časova ukupnog trajanja vožnje odnosno posle pređenih 500 km puta...........................b) ne................................................................................................................................................................ Za upravljanje teretnim vozilom kojim se vrši skupni prevoz lica pored vozačke dozvole te kategorije vozač mora imati: a) položen stručni ispit za kvalifikovanog vozača.......... 5................................................................................................X b) žuto-bele boje oivičene crvenom ivicom.......................... *upisati koliko tona 7.. Ako ispunjava propisane uslove javni prevoz putnika istvari motornim vozilom može vršiti građanin kome je to: a) osnovno zanimanje...................................................... ...................X 2.............

...............................................................................................................Ukupno trajanje upravljanja teretnim motornim vozilom čija najveća dozvoljena težina prelazi 3................................................................................................... 10.............................. 5..............X b) 20 km/h.............................................. b) koji učestvuju u saobraćaju na putu.......................................................................................................... Motorno vozilo koji se vrši prevoz opasnih materija mora u opremi imati dve ručne baterijske električne lampe sa stalnom ili trepćućom svetlošću: a) narandžaste boje ....................................................................................................X b) crvene boje.......................................... b) nepovoljno jer pogoršava sposobnost za bezbedno upravljanje vozilom........... c) 8 časova.................................... Broj mesta za stajanje u autobusu koji vrši javni prevoz: ...................................................................................................................................Traktor koji vuče priključno vozilo kojim se vrši prevoz lica ne sme se kretati brzinom većom od: a) 25 km/h...X b) ne ako zna koju vrstu opasnih materija prevozi..............c) najviše dva priljučna vozila........................................................................................................................... Da li vozač odnosno pratilac prilikom prevoza opasnih materija mora imati uputstvo o posebnim merama obezbeđenosti koje se preduzimaju prilikom prevoza? a) da......................................................... Alkohol u malim dozama utiče: a) povoljno jer smanjuje zamor................................ 6.............. c) narandžaste ili crvene boje....................................................................................................... b) dozvoljen je samo kad je taj uređaj isključen........ c) 15 km/h................. 9.......................X 2................... Aparat za gašenje požara je obavezna oprema autobusa: a) samo u gradskom saobraćaju...............................................................................................X c) nije dozvoljen.......500 kg ne sme da pređe u toku 24 časa a) 5 časova.................................................................................................................................................................................. c) ne ako je položio ispit za kvalifikovanog vozača....................................X c) povoljno samo kod vozača sa pojedinim srčanim oboljenjima..................................................................................................................................................................................................................... Vozilom u linijskom prevozu ne mogu se bez pratioca prevoziti deca ispod *upisati koliko godina starosti 6 godina starosti...........................................................................................X c) samo u linijskom prevozu........................................................................................................................ 7........................Kod skupa vozila radno kočenje priključnog vozila mora da se obezbedi: a) isotvremeno ili pre kočenja vučnog vozila.................................................................................................................. 3............................................ 4..............................................................................................................................X b) neposredno posle kočenja vučnog vozila........................................................................................................................................................................................... 8.. c) pre ili posle kočenja vučnog vozila u intervalu koji je propisan................................. Prevoz lica u priključnom vozilu sa automatskim istovarivačem koje vuče traktor: a) uvek je dozvoljen....................................................................... b) 6 časova.............................. 1......................................

.....................................................a) posebno se ne utvrđuje ako je za svako lice obezbeđen prostor od najmanje 50 cm2.... ............X b) smeju se prevoziti samo gonioci stoke...........................................................X c) određuje se posebnim rešenjem za date uslove prevoza.............................................. c) sme se prevoziti najviše 5 lica............................................................................................................. 10..... Ako se u teretnom vozilu u prostoru za smeštaj tereta prevozi stoka u isto prostoru: a) ne smeju se prevoziti lica................................................................ b) utvrđuje se prema dozvoljenom opterećenju vozila i upisuje u saobraćajnu dozvolu..........................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful