P. 1
Rosamond Richardson - Organski Dom

Rosamond Richardson - Organski Dom

|Views: 919|Likes:

More info:

Published by: Senia Dzwoneczek Vrban on Oct 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2013

pdf

text

original

/ ..>._..

_...-

_..-.-::..

Prirucnlk za odrzavart]e zdravog zjyotnog prostora
bez stetn ih tvari
L___=:::==~~

Rosamond

R·chardso

PROflL

ORGANSKI

DOM

Praktlcni

vedic za zivot bez otrova

I.

ROSAMOND RICHARDSON
FOTOGRAFIJE: RUSSELL SADUR

PROflL

lim
DI( London, New York, MUnchen, Melbourne i Delhi Za Kay, sa zanvalnoscu i uvafavanlem Tekst: Rosamond Richardson Izdavac: Profit International d.o.o., Kaptol 25, Zagreb Za lzdavaca, Dan1el Zderic Glavnl urednlk: Drago Glarnuzina Urednica: Sandra Potrnir Mlakar Prijevod: Andrea vlahovlc Lektura: Mirta Pripuzovit Korektura: Sandra Turalila Graficko oblikovanje: Kata lvankovic-Maric Naslov orlginala: Organic Home - Your practical guide to toxin-free liVing Prvi put objavljeno u veliko] Britaniji
2003.

SA D R ZAJ
6
UVOD

v

66

Prlrodni odstranjivaci
rnrlja

126 PRIRODNO L1JECENJE
12£ uoblcalene bolesti

8
10

OSNOVE Organski dom Cuvanje vode Kakvota zraka

70 72

Pranje na prirodni Susenle i slaganle

naein

130 Lijecenje biljern 132 Lijecenje vjezbanjem
BRIGA 0 BEBAMA

14
16
18 20 22

74

RECIKLlRANJE OTPADA Smanjivanje otpada

i34

76
USTEDA ENERGIJE Svjetlost Grijanje i izol.acija Kucanski uredaji Prijevoz 86 30 UKRASAVANj E I OPREMANjE 32 36 40 42 Bojenje i ukrasavan]e Prirodni materijali Sintetiilka vlakna podovi

kolldne

136 Kako hraniti djecu 138 Pelene i njega koze
140 Odjeca, posteljina igratke i

78 82
84

5to reciklirati Organski otpad Opasni otpad u

godine, Darling

26 28

Kindersley LImited 80 Strand, London WC2R ORL Prvi put u paperback izdanju 2007. godine, Dorling Kindersley Limited A Penguin Company Copyright © 2003. Darling Kindersley Limited, London Copyright teksta © 2003. Rosamond Richardson © za hrvatsko izdanje ProfilInternatlonal d.o.o. Zagreb, Hrvatska, velja,ca 2009. Sva prava prldrfana. NJjedan dio ave knjige ne rnofe biti objavljen iii pretisnut bez prethodne suglasnostl nakladnika i vlasnika autorskih prava. ISBN 978.953.12-941-0 CIP zapis dostupan LI racunalnorn katalogu Nacionalne i sveudlisne knjlznlce u Zagrebu pod brojem 680602. Reprodukcija fotografija u boji Singapore Colourscan. Tlskano u Slovafko], TBB s.r;o, Ul.o~ilismo sve napore kako bi ova knjiga, u vrijeme niezina tiskanja, sadrzavala sarno aktualne podatke. lpak, informaGije u knjizi podlozne su premlenama. Ideje, postupcl I prijedlozi sadrfani u knjizi ne mogu zamijeniti savjet strucnlaka. Ni autor niti izdqvac ne mogu bitl odgovornl za bile kakvu stetu nastalu prlmjenorn bile koje infurrnacije iii preporuke iz knjige,

kucanstvu
Ponovno koristerije

142 KUtNI LJUBIMCI
144 Kako hraniti kucnoga ljubimca

88 ZDRAVA HRANA 90
Pravilna prehrana Prirodna hrana Citanje naljepnica ~to pijemo

146 Suzbijanje

nametnika

148 Zdravlje kucnih ljubimaca 150 Higijena kutnlh ljubimaca

92
96

Sagovi i prirodni

98

100 Kupovanje hrane

44
46

CISCENjE KUCE Prirodna sredstva za ciscenje

104 Uzgojite sami

152 RAD KOD KUCE 154 Uredivanje kuce 158 Osrnisljavanje radnoga ureda kod

106 Priprema hrane
108 Cuvanje i kuhanje

50

Prozori, zidovi i podovi Ptlrodna kuhinja Ptlrodna kupacnica Pokuestvo i oprema Stetocine u kucl
110 OSOBNA NJEGA

5.2
5.4 5.6 60

prostora 160 Financljska pitanja

112 Citanje naljepnica 114 Njega koze u8 Njega tijela

162 Izvori 178 Kazalo 186 Rjecnik
192 Zahvale

120 Njega kose

62 PRANIE RUBLjA

122 Njega ruku i nogu 124 Mirisl

64

Sto treba znati 0 rublju

prakticne 5 kako bi povecala sviesnost 0 posljedlcama bavljenja kucansklm poslovima po nase zdravlje i sigurnost navike. To su podruda nasega zlvota nad kojima imamo nadzor. potrosn]u preradene hrane eija proizvodnja proizvode za eiscenje i prlrodne. Mozemo kupovati stvari. jer se tako otpustaju otrovne pare. . Mnogi savjeti su tradicionalni. S obzirom na to kako zivimo kao potrosacl. Odlaganje na moru nije dobro rje5enje. otpusta otrovne plastlka se ne razgraduje.. manje. ali pazljivi]e. kao ni spaliivan]e. otpada. otiske". poput napomena proizvodima.UVOD Kniiga je prakticni stntetickih ucinkovite. smanjiti i reciklirati sto cerno nepotrebna putovanja ono sto utjece na voziti bicikl. i uputa. T@ je nov nacln voden]a kucanstva. Oprernljena je iscrpnim informacijama nasega svakodnevnog ukazuje na to kako jasne. vodk za zdrav. sto je ad znacenia kad progovaramo 0 tome sto se dogada 5 vee iskorlstenim stvarima.a Primjerice. plinove i oneciscu]e izvore vode. Sve mora negdje otii:i. dajemo korisne savjete 0 ponovnomu posebnoga i reclkliranju. temelje se na lako dostupnim U opseznornu koji nisu odjeljku Izvori naveden je u svakodnevnoj popis mlesta upotrebi. u kud koristiti neotrovne a ne si nteticke tkanine . aka lis. Nudimo a te lakocom rnozemo promijeniti cak i dugotrajne savjete. i utjecaj na okolls pitanja su koja se ticu pa su i ana tu uvrstena. na planetu ima sve manje mjesta za odlaganje vee se talozi na smecu. nasih odluka gdje rnozete nabaviti slobodna proizvode trgovina uobicaienl Prava zivotinja. siguran i prirodan kemikalija dom. smanjiti potrosnju smanjiti koristiti organsku hranu i odabrati potke bioraznolikast. korlstenju Takoder. Dajemo upute kako umjesto prirodne koje su jednako i ostalih otrovnih mozerno koristiti a ne izazivaiu nuspojave. za sobom ostavljamo svoje "ekoloske ponovno koristiti iii Ponuden nam je izbor. koristiti manje goriva tako plastlke. a cak i male promjene mogu tornu znatho pridonljetl ako to ueinimo svi.

Te kllce grade na pomno odabranim materijale iz dalekih za gradnju mjestima. Kao odgovor svjesnost. neotrovnih. stoga moramo koristiti gradevnim odabirom postupcima. Cuvanje vode str. kao plasticnirn dfskarna. Bit . otpustan]e otrovnih lz materijala utjece na zrak u zgradi. Malo nas moze samostalno one koje imamo. Medutim. sto zahtijeva Podne obloge stt ~2 STVARANJE ZDRAVIJEGA DOMA izgraditi nove kuce. tzv.utinkovlt. 11. koji se ne moraju velike kollcina naftnih krajeva. a usput .cejed nako i illats .primlerice u Uz rnaterilala za svrhu pobolisanla ocuvania kakvoce prirodnih zraka ill nadna koristenja energije radi izvora . pri cemu koriste prlkladne prevoziti derivata.OSNOVE Mnogi od nas culi su za "sindrom koji imaju ktimatizacijske sintetkkih malobrojnl gradevnlh bolesne zgrade" osobito u uredima tvari uredaje. su do sada bili svjesni toga kako i nasi domovi rnogu biti svjesni kako pitanje zdravlia i okolisa na tu novu "bolesni". "bioloski arhitekti'' i rieki ekoloski svjesni graditelji. Naime. a izgradene su uobicalenlm nekotiko [ednostavnih prirodnih promjenom energetskih postupaka opremanje . Gradevnl matenial str. iz lokalnih izvora. izgradu]u kuce koje nisu opasne ni po zdravlje ni po lokalnu ekologiju.mozemo znatno pridonijetl tome da nas dam bude zdravl]] za nas i za nas okolis. Sve vise postajemo treba uzeti u obzir i pri gradnji kuce. 14 Kupujle akoloski alat s drvenim dr~k~ma.

• Biorazgradlvi: novi proizvodi za izolaciju na bazi papira (vidi Izvore). • Vodite brigu o tome da vail dom bude dobro izoliran kako biste ustecljeli. ako jc jos 11 dobrornu drvo rnozete nastrugati i dodati u kornpost odlagalistu: drvene i daske. 163).i se koriste kao prlrodna reciklirane materijale. a GnU tzazivaju oneciscenje zraka.r sa<1l.. P utjecajem na okolis. • Ako U kucl irnate g~IJ1Iiu. mel:aJ i ike od str~je u 'kutlje za redlilir<lnle.i kako bi ue sprijecili Fuanul izvora.iclanju Slai'e i:wlaCije • bakre.blestom J~lkada ~llkova[L sarni. koj. izolacija. Ako ne.0 ponovno ne zatreba]u. Oni • Izbjegavajte kuce u blizini 401la [er Radon je bezbojnl plin bel. o a (iz obnovljivih izvora). cigle. Ima prirodan miris i dopusta d IVll da dise. 5 negatlvnlm ga irna u sasvirn malirn kolicinarua. kao i slauiu i . cak· j '<\Jco . ". Koristenje drva kuo iii ill prodajte podnice.I. • Lokalni: kupnjom lckalruh materljala Izbjegavare oneciscenje zl og njihova prijevoza.an je. prozcrski drze suua vrata. bazi 01 va i olovnih cijevi.l1'l3 bel.[::· Z~l "oelu ~a sl)ojevi.pozovite stru'njaka pob. ostale zdravstveue U~n' tegoOe. Prcizvodl od kartona (vidi odjeljak Kuu]a) nisu pouzdaril.nove jcdnako PROVJERA NESKODLJIVOSTI Porpuno zdrav I slgurandom selite. • Prj ~k.zvlllre). opasn~l i mogu izaz"ati Ilrl obnavlianju sta~ ku~e r2lzvrsf~varno dr. azbest je opm.ite skidrrte stanl izolaciju.1 pocloye e ·vrcmCJlom ::iU prcstali otpustati otrov:ne tvad.i ceJuloze (vidi .icid. PREOMETI IN 0 USTR lzbiegavate 5 otrovnirn 00 I) SKOGA 0 RVA je tesko postici u srvarnome svijetu.h iZvo . una li U ojoj boja na izvore vode. kamenje. 82). str.ima iii o11.jali' Z~l ljepenke nosjte llla5kL~.i!jaca za mobltele. To su: • larnlnatl (sperploce) odabir novih materijala grudevni materijali skladu sa sljedecirn krirerijima: proizvodac oneclscen]u He pridonosi odas.. a sadriavaju kemikalije zdravoga dorna. ne izgradue posebnu prcgradu izmedu nje i prostora za boravak ill ugradite dobro izolirana vrara u materijal prihvalljivl: provjerite. mjere da sprijerite njegovu prisutnosr II opasntrrr kemlkalijama . rnramor.lakna vLlne obradeoa 24) pesl. izbjega vajte kuce II guhltkom parncen]a. • Sacuvajre materljale kako biste ih mot la kasni]e mogl! koristili pa ib pazljivo skinlte i cuvajte dk u <1111 proizvode od papira. 12) . Ipak. 01 vo ko]i je opasunako propustnost benzina ulazak u prosror u kojemu zi ite. kao i se p. • Provjerite irna li u kur'i radona i poduzmite prijeko potrebne kako bi asti zrak ruogao slobodno protjecati.linskih neispravne u kudo dadolazi biti pdvez!ln S umoroUl .Jzvrsni sn za kuhlnje i kupaoni • kerarnl ke plodce. Ako e uvijek postoji nacin kako stvoriti sigucan ih jer se izraduju srnolama i prskaju POPIS NOVIH MATERIJALA ZA PROVJERU Bez obzira na popravke to gradite li. celuloze. Vl ORGANSKI DOM U gradnji iIi pri preuredivanju treba koristltl prirodne materijale. koristiti.>. se da izaziva rak pluca. trebali biste izbjegavati je savrsenstvo koje nekretnine u Clio] krarkotrajnoga su gradnji koristeni stetni materijali.~tr.UJ > o :z.vQ. u kuci. bdOJ1 i prirodni linol.<1 za drvenari:ju i il.eum 4.lavll).rte :. Az. iZO. Radije nabavite • Ekoloski ima potvrduj masivno lrvo. je li vas blizint strujnih kahlova Hi zgradi (vieli Izvore).osoblio SLI pogodni za stropove • gips za unutarnje zidove i stropove • ci u silikon za uuskivao]e OBNAVLJANJE U starim kucarna. polja ua ali moze cesta i industrijskih nurlsa.. To je [amstvo da oneciscen]u. cigle. Pronadite u • Za popravke koristite rujestu odlagaliste te od kamena sriiu i razdoblju na kolemu o .rii mikfl:!JskOp'sJm l.dne na sig)Jran @el11@Jte IzoJaciju na baz. Ipal{ pdpaz. • Neorrcvnl: mnogi proizvedcni ~lI odasilju elektroruagnetska zracenja razUcitih frekvencija j jacine._[ udi~emo. pndonose razgraduju se i. sknljevac I grauit za p clove i druge I ovrslne . Utjecaj elektrornagnetskoga zdravlje nije clokazan.'0. prije nego 5tO sve kupite. moze biti opaS1)O. jos dom. metala iIi kamena dobar je nadn za stvaranje ::: plocice i gredc su skupe kao i rabljene - (vidi str. s time aktivira za popravaka • Provjerire Instalacija i zamijenite PRIRODNI GRADNJU PROIZVODI ZA ne biste trebali prerjerivau • glina ill zbuka za zidove • vapno za zidanje cigli • trska j i stare kako bisre sprijecili pozar. okolisa.l~lcij'l i v. rnateri. police 1prcdrnekoji ce odgovarati vase kuce. certifikat kojim se iz odrzivoga • Ako kupujete stanju kucu.i koj. ka Metal. Trulo Gl J> Z V1 . preuredujete II Ili sarno obavljate provjerite mnnje • Ako mozete.. • Odaberite kucu izgr"del1Ll ria suhomu zemljlstu kako btste od vlage. vrsra prirodne radtlaclie. staklo i terruoplastika mogu s 1 onovo stanju.vecina I POPRAVCI rnuterijala ku]e w tada kod. Plaslicaa d minenlln su j 'o~[ecenja na plu~irna.stili u gradnji ako s • kamen. smanjill opasnost provierite oneci:lcuje azbcsr.ld se aL~ti vira. II nekom okviri elJ.no"111 cia se ·za 10 Premaz od lanenoga uLjadobiva se \z 5i~roena lan·.ll'l lJ"loin (vidi l(. letve . (JJQva • maSiviJo dIvo iz odrzivl.iito ruoze bul stetno (vidl lzvore. keramike. a izazivaju lrajna podove (vicli StI. energiju .]ak. • Ako PQcirli 'je on k jenlu je <tzb st lreba popraviti . • parketl (iii d Iverke) • daske od komprlmlranlh dlvenlh vlakanf • daske od kornprlmiranlh drvenih vlakana srednje gustoce otrovni. umjesto onih koje je proizveo covjek.

J1H jllbl. sviietle boje i reEi ce varn nenametljivih uzoraka. lilt Sredstva Z. • Melamin.je otrov. ~atlrii otrovne provjetravatL Anorganski borau. takvoga drvacestc U obrudi Muze se dcbaviti kuhilljskil. razara] Ll. kao $1:\) je 111ailagoliij. Pmmiite pokucstvo prolzvedeno izvora .stojece povrstna od ind.za uporabu u u naljepnlcl je.i neka Illlto sto cete cesto drvo. nosnica i grla proizvod nji drva i ill aka to ikako i drvo manje otrovnim lc regobe 5 disanjern. Dostupna su kod pouzdanlh dobavliafa.nj.nadzor.aenih dlvenill povtsina k0je s~~nasliie~di!iodRrija. ispariv Je • U kvaluetna ivrda drva spadaju: joha.. dall:lu~ufu pare. arnericki orah. tresn]a. obradivao]u kolicihu etrova u kuel zastitu drva na i nisu POGODNO TVRDO DRVO • Izbjega vajte tropsko Uknvlna. sapela. Sli mnogtrn drzavarna.Y<l!!irliqa.lisa. kerlsti za obradivanje udvnstrucuje koj I otp ljsta.ana. IIrlO UobiC<ljeno drvo ko]e 81:: ori1. izbjegavajte tropsko drvo.l za podove i kao za prozorske kemijske ocl pare.i ne uniillav:.ustriJskoga drva neofrevnlm sredstvorn. [abuka. kako biete '~prijer:iii otrovnirn srnolsma. Kupujte rvrdo drvo kod pouzdanih dobavljaca. industrljskcga organski koristi se kao drva.i doblva . preveze se izdaleka.islin. • Poboljsajteventll9~iju koji se drva.lnl. Javor.I'o(\t~. BI'Zo ~e i kiko nanos. Osirn Loga.i. Iako obnavljati. organoklorldnl rnozda jest Takoder Insekricid.laz. rnirta i dobavnl drvo iz obeche. 11 Mnoga stabla od kojih se meka drva .se sU5f 2 ·do. uz ispravan.").pytll!.ci ucin. razvoj plijesni. 3.puiltlln.icistLi j otPOfllll p. • Zastltlte po. Svaklm pove~anjem temperature' od5 stupnieva C~.ak na populaciju dieldrin le sredstva plrerroida (akrivui sastojak koji [reba porrazlri (PCP) i CrBTO) otrovni .KVALITETNO DRVO Veclna je svjesna cillj611ice kako rneko drvo dobivarno od stabala koja brzo rastu te je takve sume.. okvlre.i se u rrQ. Flnlm br~snlm p~pl~om IIi celri'inom zi. prirrfjerl[e ekoloskirn uclnkoviti j kao sredstvo ~1IiIog~( ukla nja nje i vlaznoga sprjecava uulcza. svlba.r\va lilat gJa<. ih moze 1I o se lcoriste ko]e se obraduje supstancijama. Lalla n fm fl DKretlmB premaZile p.o izradeno od "laka" . ekolosk.5. lipa. kao llndan (vidi lijevo). cedar.. europski maslina.li za Izradu jeltinoga k su borovina 1'I. hrasi.~PQvrsi!l~ oboienog~ til obicnoga aNeta. prernazom.moze isparavati PREMAZIVANJE EI<OLOSKIM SREDSTVOM U OdtlOSU na uinoge druge P rernaze za clIVO ko]l se prolzvode od naltnlh derivata. trske i kokosa jer dolaze iz obnovljivih Borlivina i brezovina su mekadrva odakle dolaze i jesu llobradenl sredstvima za zastitu. • Iusekticidi POGODNO pokucstva MEKO DRVO i brezovina. kancerogen.I pentaklorofenol pesticidirna iii neklrn drugim t. je ~10b. IilS. orah.icl rragovima. iroko.ovrSiou.~om lagaI1D'~fiiedite .. 2.h p:u~a'iz clryeu. poplar. spo] i ." . cbanovina. • Pokusajte cJobavljacil i crni orah. honduraski (africko L vrdo drva za kucanstvo ban anorganskih borata irnaju nisku razinu otrovnosu toliko SteLna za okolis . • Provjerite da rvrdo drvo ne pesticide il. [asika.llnJ u Hllku ocl II de 3 sai:a~ po~t51tl u ~~olPskJri1prll!Yl<itQtl\:· Gstavite neka .l kako bi.l1ZII. kruska .l3ririildb. takoder. brijest. wenge ruZiuo drvo) i zebrano. :t!'rilki orah._qnj~a ¥la~I)jka kuc:e ref s[ltjefuva Ol. Odgovorni dobavljad temperaturu u prostorijarna. • KupUjte recikluuno drvo odhlgal. bukva. pla. lndijsk: lover.RAN 1 CAYA. rakoder. • Insekticid irna oel sintctickoga 11:1 provjente podrijetlo. bijeli hrast. OBRAElIVANJE proizvode smreka.lj\1 toliko s. cime se [ro~i 1110UgU en ·rgij!:!.ar za IzoJaciju ebra. miil i omorika Saznajte vise koji se 0 na sobnaj ternperaturi.LQ. nadrazcnost IZ<lZ[VU otrovima oeiju. sadrza vati formaldeh. lak n10zete kUj}iti u\le~il1i namjenskUl 1. ljepilo u proizvodhna i kao sredstvo za smanjivanje brze keuujske reakcnegorenja.ri\:lutiltin-oksid SU i zabranjen.I:lJ E IZLUCiVANJA OTROVA IZ DRVENIHS'~POJEVA • Odriavajte urnjerenu @ Lindaa. sisJnl£~l. premHZ posve je . permetrin).lakSe brisali. briiest. merbau tresnja i obnovljiva radezijska tikavina su tvrda d rva raskosni h boja i karakteristjenih uzcraka. manje su orrevru . Mozete ga koristiti Z1I premuziva nie drvcnih polica i..il.se ad Izlucevina kukaca. takoder iznirnno Z~I zastltu dn.'iJekupnje brzo raste ~ OG. Javor.lg~1slicna zastitna sredstva.aia.Izljevih forrnaldehid. obradena DRVA ker» ijska sredstva. a S . EkoJosld prell.ni prolzvodi mogu otpustari • Formaldehid.l: Eko10~ki.ks H j.l. navedenim koriste mozete.ih drvenj h spojev'l kako bisle il. djeluje svojega kraia ad lokalnih kako biste izbjegli nepotreban prijevoz.. korj~J.o: ljep. LLg_odml je Jllil!isa i :J"uSe)ljelU (![ol. ako ikako mozete.lsen. bublnga.izvodirll.i$Jlliile. Bors. agba. • Polivinilklorid nadomjestak (PVC). Sjecorn tlhstabala iscrpljuju se kisne surne. ad vrbova drva bam busa. terrnoplastika koristi za prekrivanje elerncnata i stolova SLLxemlkalljama kako izbjegavajte koja se bi davale veci prinos. Neki vinJl. pinija.

l. ucvrsiite cep i postavue j vade u zahodu. 99).:isla .ji nov U(!)pGe ne koristi voda.11. Mozemo prldonljeti odgovornost odlafemo je da lzrezete plastlcnu bocu OH]1oJa.~le.iJ\1I 'lj\Jllkom • Ugradite "premosnicu 11 U KUHINjI • Perite po udc rucno • UldjuCite za oipadne za posudi za pranje.ro enoltkn (isti! kollko to moze biti tako sto cemQ je uvijek prlie uporabe filtrirati (vidi str. Mozemo (vidi lzvore). tmin manje vode od dvlje pranju porrosi do l. se uvjeriti je Ii nasa . spremite u hladniak llltriranu vodu. . ~1'~UJ. Lj. Takvi vodokotlici LJ'Q~emanje suvrernenih od vecine POGONI ZA VODU do 200 litara vode na dostavlja] izraditi Veda za kucnu uporabu dovodi se iz rijeka. kompost perilicu rublja s<Ul1okada je puna. obicni rus. a ae polupl1lzm~. Izvote).s[ [ednuku cetveroClHrl.jenjern • prjecava 0 vode koliko je to smanjuju potrosn]u vode (steele i energiju). Umjesto bojlera j sprernnika. umjesto klora.azom vode kojn sralno Ieee. nemojte vode ga vode vodokorlic.u. 1£1 sudopera. • Razmislitc tome da srnanjite po lrucje travnjaku !cojl se lako odrzava. ko]: srnanjuje prosjecnu potrosnju vode sa 9 na 4 Iitre. • 'PI] za koji se mozete napola . ugradite kombiniranl bojler iii grijace za vodu. e· Ugradite dvojni susrav za potezan]e malu na 80 litara. Oni zagrijavaju potrebn samo onoliko ie samun till) • Oblozite takoder ill opiljclma (S[O kako blste sprijecili gubitak vlage hlap. lrosi 651'051.tefl vo. i posta vite je ultrallubkasto zracenje vodukotlic. U I<uel • Ugradit mjerac za p rrosnju vode kako bistc U VRTU • Budite savjesnl znall kollko trosne. Vodu mozere koristiti (vieli lzvore).0 ukupne potrosnje vode. umjesto da se s kupat manje trostrukl uclnak vodu i manjuje odnosu nu steeli potrosn]e doista mozerno ustedjeri znatne kolicine osobito ako znama kako se 1I kucanstvu kuci i vrru. Prerna staustickim 20 posto rnanje vode. Napuniie susiava Z:J P tezanjc < vodorn. poljoprivrednoga vode koji koristi samo vode za tekucinu gospodarstva.ete zalijeyatl @1~®n0miGh.du za kucans. Takav perillce pmvj rite !It cli Ii v pO[fosnju Takvom I dllcom 1110Zesm'mjiti SlavflJe 5 pr51(allcama koriste mnogo manje v(!)de. znaci pctrosn]u od 4 Ilrre vode no dan. Vodovod te uredaje. 1I prosjeku trose od 10 do [edna kup 1I posebuo za toplih ljetnih mjeseci. izvori vade u svijetu sve pesticidima i gnojnicom iz je u vodokotlic. smanjiti mogU bismo tu kolidnu i ~i'llni. etpadnu vode (od tustran]a. '. nego vode . Evo nekoliko savjeta knko S'ledjeti vodu 1I Iita!'a vode. • Ugraelil:e bioJoski iSlt. Tako cere istisnuti nesto vode kollcinu svakomu porezanju smaujiti Drugi nacin koja se trosi pri rn vise su oneciSceni gnojivima. ugradite niski zuhod (v ld i IZlf(}re). vode.LU > o z lJ) o STEDNJA VaDE Prosiecan stanovnik potrosi od 120 KORISTENJ E ZAHODA • Postavite 1I ureda] za steclnju vodokorlicem. svaku kapljicu lspunluvnzrakorn posuze KAKO TROSITI MANJE VODE voda sve vgc postaje dragocjenost. v I" 1 posp ie povr .ere preust'njeriU svoje odvode vodu (vidi lzvore).. • Kaci I? rete p0sLl. ~ t. podacirna. Osim toga. ne korls. Kad bismo bili malo pazljiviji. a lstovremeno nakupine kamenca. perilicu pran]a i perilica). spremnlke tekud • Ako imate starinski zahod s vtsokoposta vlien im sto je ·ekoloski jer se pri tornu prihvatljivije U KUPAONICI • Zatvorite dotok vode dok perete zube. tvrtkarna. • Provjerltecurl sekundi li J'lc:"dje VOc!H. LlvtjddwriStite k!Sriku u veUkoj bsevl tako da inoi. kako bi dezinficirali 5 vodom. e Ako mozete.a obirel] II jednomu 1)3 kollciru.tako troslte vode. deterdzenti 1 kolicinu poput klora vecu koltcinu vode za krute rvari (vieli.()risLiti U 1'(1. vodonosnika i sprernnika u pogene za vodu gdje se filtrira i dezinficlra i kemlkalijama ~ o CJ dan. • Tu~i~~IJLee. zahod za zaLijevanje: vrta. Aka GIl ne korlste kemikalije Ugradite tuS koji stedi vodu tc tako 1I a takva radllaeiia je premala cia bi bila teee jednu opasna po zdravlje. za 30 mlnuta vrrna prskaliea [It)lro.ie. u kadl .o l:iiljke. U nekim otrovni kemijski otpad lspustalu se u vodu. koriste tezini i za naline na koje Kako biste usted[eli vodu. pr!je nego sto dode clo kueanstava. Smanjenjem mlnutu.tvo. umjesto da je pustate iz slavine dok ne postane hladna. Fekalije.. i srnaujite pouosnju vod za vrt. tako j)od m. sw posuda samo onda kada <.pune jer 5e 1I svakomu kupn. J 000 litara 11de. a mozete bocu ga zamjenjivuti. do polovlue je napunire karnencicirna da doblje LI fill kakvod vode tako sto cemo preuzeti za vodu koju koristimo otrovni otpad.akoa~r u~inkovlto uk!aniaju prllavstinu 5 posto.Ill 5kupljalte uobiiiajene'siavine. da za o pice . kao i danu. na sprernni k za mnogo posuda • UldjuCite kako blste u§redjeH vodu i struju. potrosi se od )0 do 14. sat Iii 600 rul svakih dvije seku cvijece kornpostom rast korova). oni koji korlste rnjerace. puna peLitica 100 lilara vade. odnos!. R ne irnate kanaUZir31lj iskoristene l~lpal1j.

Dar cemo yam nekoliko naputaka koji vum mogu poinOd da zrak u vaso] 1"'l1Cibude bez bacila i (')neciSc1vaca. Izbjegavajte strujanje zraka. kemij~jd.11Ul) 1I zrak. Suzbl]te ih tako 510 cete posravlti ventilatore kuhlnj! i kupaonlci. 511eitiefeliiljke mQ~[L. pretjerano grijanje ylakana. a osirn toga i popravak.KAKVOCA ZRAKA Unutarnje onecisCenje utjece u zatvoranome. benzen i fonnaldeh. briguo Redovlto lIglji. ION I Z AT 0 R I Z RA KA povecavaju nabijenih kolicinu ~ltO. ZA PVC. . ONECISCIVACI ZRAKA Moiete ih Iako izbje(j jer posto]e ucinkovit) j prirodnt "blago kemijski" nudorujesci. dole kuhate.Ionizatori (elekutcno U kU(!~lJl1. sto je najbol]e za suzhijanje bioIQ. za svakodncvnu rnnog ih i. Kako biste povedall v. K 0 R I s N E . ill Oprernite j uRlanJa i pare oll fotrnaldehida.ce v)abma. Namjestne na stalnu nisku su to obaviti umiesto vas .Americke agencije za zastitu koncentrad]a otrovnih spoieva mOli! se akurnullratl biti . GR I JAN J E NAP LIN ugljieni.Lnii::ite u. AEROSOlNI R'ASPRSIVACI j!11~l Ih u rasprsivacima za kosu ) insekticidima te otpustaju finu maglicu koju lako udiserno. Prema lstrafivanlu .susi g1'10.po:v:ecaliajt:l razlnu kisik-a.~kih oneaSCiVil.Ako vas to zabrinjava. vruc zrakIsusuje No atrnosferu dioksid.ll1l. aka gao stuvite hllzu radilatura.:1 kemijsko ciscenje. okolisa.ltata) korlstI . [m$al':. lmSi se rnanje energlje. LlI1lQ(' ~I spojevl. uobicajene u kucama gelie se rijetko provjetrava.vanja kOJa otp'UStilju sintetillkJ kelnijski spolevl.i izmedu 3U i 50 peste.e'l. CDra(Jaena deremensifj oflOmOStlm) Benjamin efiCHs "bentamina) proster i ugodno EEl ITIlfisa!i.L'Uc. fluoroughlci. Banaha {'MlJsa cri·l/:{mBii5hii) RQtuljQsta datulla opskrbite svoj dorn III· Provjerravajte tkanine koje ne koji se sa slo vise prirodn.iU su popis proizvoda koje srnatraju najopasnfjlm OlleciscivaCimi! zraka u kuci.'Znatn·o 'poDoljs'ati k1lIl!V[lGU zraka u :vas:emL! d. nego vanl . SMANJIVANJE VLAGE RAZINE nego vani.zeleni Ijiljan ~ak etilnl acetat. koji ostecuju ozonski ornorac.1 Ll kojlma su radljarorl prostorije cesto provjetra vate. nego u onirna 11 kojiLlliL se . Navedeni su dolje. Rcdovito na zdravi]e. dobro provjetravajte kutu. i pStecllje drveno pokucstvo Iedarce unlstava emu n[ak. str. AI[l!! vera (~'Ioe Ciera) llatulJ~sta.ara. polieulen.o.h materijala (vidi str. pOpll~ k~ll1ti za onirnfl pel prirolinib prilnjerJ.. ~Jl1_ece. polisuren.. lonce I posude otvarajte jJrozofe II razlne oneciscenja iii nazovite strucnu osobu koja Ca (vidi Izvore.50'8 N E S'I POBOLJSANJE KAKVOGE ZRAKA LJ KE araka .gJ'ije na neki drugi n~l~iJ:L·.rJih pJasukc.€l SODhi! bi!jke dollire' SU za filUirarije Postoje mnogi jeftini nacinl za brzo poboljsan]e kakvocc zraka 0 kuci.lcle . • Ucinite . mazda lzaziva rak. Stoga vod it". pogotovo stoga sto mnogt provode u zgradama l kupite priber vise vremena SI:! razina vlaZnu~t:i zHdrz<tL. 32-43). postavite posude P E <:: I N A Kamin 1I 0 RV A prostoriji maze otpusrati s vodom blizu radijatora Take ce bcuzoplrcnpa provjetravati se potrudlte sto· cesce.cni U Amcrickoj agenciji Zil zastitu okoltsa naciu. BIURe.vlaZivaa. biljke.L'. BambJfs palma (Ciiamaefiorea seiffizm Kulina papht CNephrolepi5 exa. sadrzani su i u pakiranju proizvoda uporabu. Mirisno Useegeranija iii bilja u posudi s vodom s~lanjuje kclicinu vlage i osviezava Grijalice na plinotpustaju prostorije. take ~tb ee· snranjiti isp.Lt~Lra'.WQj dorn rnjestom na kojemu se nc ptJsi . Prije svega. Umjesto njih. je u prOSlor. za lspltivanje razinu vlaznosti terrnornetar svoioi kuci Spore vlage i plijesni.tljehJju kao. u rliek. akrilni mirlsi koil prikrivuju kemikaliju ko]a oblaze neugodrre mirise tako sto uljnirn slojerrr ill unutve esjet niuha. piin1je.d zraku. • Zamijenite rnanje predmete ad u kllei. • Koristite za kucansrvo plastiku Gel celuloznih • Otvarajte "rata . mogucnostl za prehladu i gripu temperaturu. pollesier 1 poliuretan. .kucanstvu.miriSu. prlrodno ce osvjefitj' • QgL.iji ve61 te)Jlper. perete prijenego 810 ih sprernite U <)I'ITmr. su manje u kuCama Poklopite te cia para Izade iz koje nlsu stalno zatvorene. grijalicu treba odrujeti ostala oprema u ..tite dirnnjak od c. aceton. GRIJANJE NA STRUJU rnonoksid. duslcrll dioksid i drugc zapaljive One('isovace. kao i bakterije iz zraka.aznosr zraka. '(1) racena para.h Zl!grijle nelmliko leapl et~riil'nog'a ulja. mogu izazvati tromost. koristite rasprsivac s pumplcorn.a O~I P.i ugljena.200 do 500 puta veca. perkloroeulen. OSVJEZIVACI Sinteticki otpustaJu nosnice ZRAI(A tornn cia grijullcul ind lkutor Zit . a i ugdtlno. To je jelunije i.. servlsirajte pokra] nje posravae lslagotvornih negauvnih iona zraku re uravnctezuju poziuvne lone ko]e OtPlI. gto. Ako Indikatur POCl1U.porab~1 proi". ·ta:Kot1er.~~p(b 1I kLIC~j'ISlVll. podloznosr bolestima.i prozore kako biste potaknuii . veee je otplislanje olruv. nego kod nagloga i jakoga Z'lgrijavRoj'l.ri~e Ilrouna. '163). a ~aclrZi klorofluorougljlke (CFt) . Kupite jednosravni higrometar kako biste provjerili L1 ci.St~LjU grijallce i 11a na siruju rnan]a je razma PROIZVODI ClSCENJE Formaldehid.omH. ontleiScenja.

Male stvari. i te kako bi pridonijelo OGRANICENIIZVORI Fosilna goriva zadovoljavaju osvjetljenjem veclnu naslh potreba za grijanjem. .25 i cistim izvorima. .USTEDA ENERGIJE Vecina nas opskrbljivanje ne shvacajuci koliko energijom uzirna zdravo za gotovo i trosi je. Ougo trelu i pal']1a1iu u s anjenju la~una za struju. valova i solarne izvora rnoze zadovoljiti gotovo energije " zapravo se iz nezagadenih polovina potrebno industrijskih potreba neke zemlje za strujom. ne zahtijevaju troskovl u kucanstvu. poput toga da pan udimo na posao jednim automobilom. Takoder. Dobra je vijest kako danas svoje kuce rnozemo spojiti obnovljivlrn s izvorima energije koji se temelje na IzoUrimjedjevi za toplu vodu 5Ir. 26 ukazat cerno yam na to kako mozete srnaniiti na grijanje i osvjetljenje te u u kotidnu energije koju u kud potrosite koristenju kucanskih uredaja. mirisi i otrovni SMANJIVANJE U ovom poglavlju POTROSNJE ENERGIJE Stedljivi uredajl str. bisrno magli ustedietl samo kad blsmo blll pazljivi. Sto se vecine tih savjeta tice. Pri tomu otpustalu tegobe i globalno izaziva zdravstvene zatopljenje. kolegi da zajedno odlazirno putujemo svaki zasebno. u kucl ali je dobro izolirati moraju se I provjetravatl..govorimo 0 prornienarna nadne kako energiju iii koristeniem rnozete svrhu ustede energije i navodimo ustedjeti na kratklrn putovanjima automobila. 20 v iii prornijenlli uobicajene navike.mdrzavaju nezelieni jer 58 zbog pretjeraneizolacije plinovi. . znatnoj umjesto da ustedi energije.. ugljicni dioksid koji i prijevozom. Korislenje pritodnoga sojell<! s\r. poput energije vjetra. rnnogo truda i srnaniuiu se ~tednl! zarulje su lako dostupne i pristalu Ll normalna grla. kako bl 5e spriiecio gubltak Kuce i stanove topllne..

prOZl?. sVje. rebrenice siakla i zastore taka cia propustaju prostortjarua krovu i'ito vi~e dnevnoga svjetla.k.l1ljeSlite vazne radne povrsine uredu ~ pokra] prozora. ne izazivaju J. ZARULJE SPEKTRA" II lzlozena lzravnorne suneevu svjetlu.arulje.t~.vain je ila· mCLlIltl.u~j!ijl! rotok p clcktrlcne struje do izvora Prekidace razinu .tiT l?JOst0!Jje. ad 100 1I . U sagovlma i ostalirn materijalima. Stand@rdile uistinu potrebno. razmislire 0 ugradnji Irancuskil.Oji omogucu]u regulacqu j3. prevelika • Sadrze argon i iivu . • ObjCJlQ su Iluorescentne.!nje oCiju. ali pofetnl trosak vrla brzo cete nadaknaditi jer cete ustedjeti na racunlmuzuetektricnu energiju. 1. kan i. zaruljesa zarnim nitima. veoma brzo. a papirnata sjenila izazivaju glsvobolju. mofe ostetlf do 30.tlSti prcm<l manjeenergije. mozete zagrljati i osvijetliti svojukncu bez koristenja plina. nego zarulje sa zanurn nlruna.oje je primjereno za osvjerljlvan]e radnlh povrsina.I ne cia unate ODABIR ZARULJA Nesto tako jednostavno kao StDje odabir zaflilje moze utjecatl na vase zahtjeve U odnosu na zalihe energlje u kuci.vrlo otrovan metal. novca. ovisuo 0 funkr.illb~je!ltaIJlQ. ulja ill elektricne euergt]e. ::J ublla badle. • T!"lju razmjemo kratko i skupe suo II estate z~lI:t!J. ulazak 130 kg ugljika u armosferu. • Otpusraju mnogo topline.cle s~jetlo. PRIRODNO SVJETLO Ako iskonstite...s.~edosra energije pa ill i ugaslre J('ld vam nll. prirodne dnevno svjetlo onoliko koliko to dopusta pOlozaj va~e knee.polozenle.laprez.Za stru]u. a osobito povoljno djeluje na dobro ras.lVaL 'ere fosilna gonva .i pri tome smanjiti svoru n. FLUQRESCENTNE ZARULJE • T(O~e najmanje energije.rk1xiste svjel!l.000 pura sekundi. pet puta dul]e.ektO(!'ci1. To je jedan od razloga zbog cega treba dobro provietravati predrnete vani na suncu.J kojj ce voditl Izravno u vrt.iiti alektri.11l objcml < fT1 --I r-' W Z Aka zeUte korlstitl sted ne zarulje. U j 11'1 "CIJELOGA su rako da • Traju 10 pula dulje.enlh svletlost.a odnosu prekidace moiete brzo I l<iko zamijenltl plekrda~inia koji regullraju jailinu svjetlostL To moze uEi. stede cigli koje prcpustalu elektrknu Qnergiju ! srvaranju ozracjau se regulira Jaci:nR. • S. Trepere stresno j izlozenost suncevlm zrakama. • Prilagodite • Odrzavajte i'istima. • l'rllil2no se . grlu.Gar i pri'tJir'ne ne' mpra'@ijehj~ti ~L~ktriEnu l1ii5t'Ha-~iju:.tlbu i'slbg.. . a trajl! do.1 Osvjetllenjc je "ainu JiI". -ncgo ·~to. pq~tavjti:tako. Prozor na krovu u prnstoriju p rirodnu svietlost. P1:.z1!gi(j~w!lj~1rH}.~11 potrebama.. • Izvrsne SLI za osvjetljivan]« radnlh povrsina.miOl nitirna. Ipak. LO· l!l.. sto je lose urjece na vid te tkanlrna boje mogu izblijedjeti. Salll\.ili mozda oba. Znatno su skuplie ad oblfnihzarulja.t:ostQ. Ultraljubicasto zracenie odnosno unlstava grinje SAY J Eli nije uvllek uspjesno. Odlu(::iteb:ebate Ii radno ill a. nego zarulje sa zarnihl nitirna. ZARULJIO SA ZARNIN1 NITIMA • Daju jasno bijelo svjetlo i dobru boju. takoder prirodna vuna.ur III ~.ojillla yam prlvatnost ad sasleda.vje~I08ti.rine svietlostl S~lt.oa mozeteprilagoctn S"'Oj.~R01il·eb. mozete d obro usmieritisvietlo. • Kornpakrne ali zarulje mozete fluorescentne staviri 1I. propusta Oblikovane Pokretliivo rnsvjetiljl<o rn ~ u kuhinji i u ua oponasaju dnevno svjetlo. sta svjetlo tijekom PREKIDACI ZA REGULACIJU JACINE SVJETLOSTI Rasprseno oslguravaiu prlroduo svjetlo dobit cete zldom od stakl. "" uj OSV J ETLJ ENJ E Maksimalno korlstenie dnevnoga svJetla u kuti ima mnoge prednosti. • Zarulj" rraje ciulje ako je upaljena odredeno vrijeme.je. svjetiljke mogu pofutietl ako su stalno • Tra] U' d ulje I nego zaru Ije sa KOMPAKTNE FLUORESCENTNE ZARULJE • Standurdne ali sredne 1.svjet1o. a ne ako ie nepresrano p:! lite j dodatno ultraljubicasto zracenjc: co' w Iitfr) « m gasite. ZARULJE • Potrebna su posebna grla.. Stedne farulje Isijavaju istu kolidnu svjetla. a zatun to pri111ijeitite U odabtru udgovamjucie lianllje. Koriste jednu petinu cnergijc u odnosu na zlu'ulje sa ZamhJl nitirua.. tlDse ruanje eriergije.savrseno rje~ellje aJ~0zeUte prumij~nitl razinu osvjetljenja l ustedjeti energi]u.. • Ako unate vrt. Za svoga roka trajan]a zarulja ust~cJi 180 kg ugljeml i taka prijec. b .. zarnijenite one koie najcesce ustadjeti koristlte jer cete taka najviSe energije i odaberite ekolosk] one koje nernuju su prlhvatljivije.dji pa ~11 jJrcJddaCi. Z rn. • UgI~idite prozore na krovu i u prostorijarua karl! kako blste imali prirodno cijel6ga dana. • Otpustaju sjujno bijeJo svjetlo l.lli ne gube energiju pri zagrijavan]u. za HALOGENSKE Za.

oravak u ugodnoj I dobra Izoliranoj pro5toriji cini sigurnill1. radijatori prostorlje budu primjereni j ne zagrijavaju koja reflektira prozora cijeloj kuci).ljucivanje na Inima grij:lJ1j. n kill bojlel. toplu v du' ee iun. • ~LJpite kuc. GRIJANJE • Podno gr. v~~a dnevna soba bude na kaiu. cak i mala promjena utjecaj ako to ucine svil rnoz gl'ijanj. • Ugradite velike prezore na suncanaj strahl. nego Zamjenolll godina.e cijevi za. suvremeni elektronski Posavjetujte se prolzvodacem (J ureda] rako cia ga mozerelako reprogramlrati .ti prirodno suncevo svjetlo.rgije.t toplll spr vodu pa se en I'giJa 11 Irosl prJ flul Jj nju topliqe 40k vocla l~rM.\. Oko 8 TAVANSKOGA ell] PROSTORA materijala ustedjet ogracll ima SOtARNO GRIIANJE Ima srnisla korlstltl' suncevu topllnu.vim solarnim kolekt0JOm na krovu z.u 5 pogledorn na lug kaka biste dobili najvise.l1je rnozete s. i isk.':0. 1.nja kako biste izbjegli trosenje Postavire n l" energije \l praznoj kuci.<.iO i skuplja . Sustavi za klimatizaciju trose pOOrnLI kolicinu energije.rijecite odozclo). nje nil nekoliko stupnjeva vise kakobiste • Priblizno [edna trecina nezeljen tupline pokrov topline dolazi od tako 5[0 cete postaviri uu JI1:Ov ili zalileplte foliju svjeilost na krovne orvaranjeui krova.kad su drukclji nacinl kako koji ga oneci imari znatni cuje. te zmnrzav<lnje zuni (oemojte toplinu kOja dolazi jzolirati ispod tako da dobivaju il.lid: pra. .~tizid. • Postavite police .koja se dize. I oravite (aka rnozete. kaji p)otom . Suneevaehergija zdrava je. pro ijepima izmedu okvira.iIi za hladenje prostori ja ko]e k risute. uz natuknlce i upute zacuvan]e topline. nego uobica] enin: 11:16110111 grijan]a. priradi:1oga svjetla.glavnoga illHjnite prosior ria povisenomeko]l ce biti topao i [eftinijisu prittsak Sl1 mogucnostima ustede energiju. • lJgradite 5ustav lla grijanJe vede suncevom energijom Iz.~1 odl11::Lh pr LjeCe Lopla voda. • Stari bojLeri ll:u&e mnogo vise E:L1. KOja se potom Flol:'iranjule i ~arlsti za grijahle kuee iii iZl/ora vade. 55 srupnjeva Celzij rnaterijali za izolaciju. lakalfl. CUVANJE TOPLINE Posto]e smanjiti mnogi praktlcnl trosak za grljan]e. Sprijecite povecanje Postavlte termostatske ventlte na radllator cia prilagodescbnu ternperatu-u prema potrebi.kad sie na sumo onih promij _11i va~. neka [er vam nije potreban spremnlk za vodu. kao i cijevi vodu. • Ako post<lvljute nove prozore. 113 strop prostoriju. na grijanju te smaniltl • Razruislue I:! . • mozele SlIVreJDei1. kamen . 15 uStedjeti 1.koji se elite • lskljucite radljatore • Postavlte venrilatore vcnrllarore na pod. boj. cigla.zirn\J i2ll:l1aoijsku pldcu koja se priCvr5~uje ~al1]eni ". • lzoLil'ajl.il . fjudi i oKoHs.i.l.rad ijatora kak iznad 1I preko prozora cia se susi na vjetru i hladi zrak. Do 23 posto topline gubi se u zracnoga kupe (vieli Izvore).lanjiLi za 75 pO~I<. i jednostavni Os!m toga. • Ma:terijali koji upijajU topllnu .eclu bojlera i ~prE!l11lJika votiu.olil~ljre (nvor za lavall.. trosak za i osiguravaju bol]i te irnate viSe mjesta ugoclan.ijske pc'i 0 nekim druglm "k1111')UN r-' vrijerne. Ako se dobra smjesti. vociile ZH OPSKRBA VODOM spremruk S • Posravite termostat za roplom vodorn na ih..e. t:ome da ga izolirate.cvJ.. TOPLOM • Vodite bngu 0 tome cia tavan bude pravilno izolacijskoga ce yam _0 posto troskova verrnlkulita. J ostavite ga na 15 srupnjeva Celzijevut. Sljededm iii pe i na drvu. beton.i.pohranit tap'lint! tijek0m dana i pastupr. u kojirna a lome da velicini je vise. S grija. a irnat cere i vise zivotnoga prosrora.ijanJe isijava toplinu j • Kad ste u kuci. ~agdjav. za iSUI namjenu. ce IjeU bili hJaclnijl.'. • Ako iwliratc brigu 0 proslor . poput recikliran sada su lako dosrupni lavan.prirodni ga papira i (vidi Izvore).a troSkov. samosrojec • Posadire b] logoricna stabla na kuce da varn osigura] u hlad ovinu .~ sprenlllik taka sp. 1I topli zrak . veliku potrosnlu i jednostavni nadni kako maksimalno iskoristiti savjetima. koji .<[ Ako je va.. • Stavite vlaznu plahtu ill zastor cere zastiti okollsa te srnanjiti • Izolirujte sprcmnik za toplu vodu. ~vidi I Olrosnju energije 5vljeUa I prolracna calna kuhilija Im3.jeta kako najbolje iskoristi. ill. a stede I energiju.vo(e). prikljuceui na energi]e. pridonijet ispustanje ugljika taka svaki put kadse ili vremenski uvjeti. Nenulju mJlil e z:..Z:im te-mpefatur'arna. l! izinedu ugradiu. za grijanje . Osnovni cinitelj pri srnanj nju topline jest stvarauje prostora nego 5tO je to potrebno. POPUL terrnosiata .GRIJANJE I IZOLACIJA Za toplu vodu j CENTRALNO tennostat Celzijevih. • Dobro voel1J na tavanu. • Ugraelite dvostrukastakla. • Postavite hlad ustedjeli energiju . • Postavite sola me ploce na kmvu ~uce kako biste skupijali SUI'I(!Wu taplinu. t&k. prostorijama koje ne korisute i dJ"lile vrara zatvorealma. • Navucite zastore bel sunce izravno prodire suncano] Stl'1J1. postavite na 20 stupnieva Ako izlazite na lulje trosl se rnanje energije. Postavljanjem s dvostrukim ili orvora na krovu temperatura na tavanu maze se srnanjiti do 30 srupnjeva.e(k djevJmu. • Postavite uredaj za autornatsko ukJj1Jc'ivanje (1) PROVJETRAVANJE . griJa.e grijanja mozete u~tedietl bilfem 40 do 50 jjj®St0.laravlj€. hrigu • Vodite veliki STAKLA poseblce najvise 1I • Topll zruk se dlze pol ako imate visokesuopove. • Novi sustavi centralnoga dobavljaca vode poslu . poput Postoje nadni kako regulirati i ustedjef suncevu energiju. Loza na IZ0LACIJA izoliran. Dvostruka stakla mozete lako rnozda ceie u Ii kakva blste usmj rili sobu.fo je d~pust:ati na ni. zelimo obiasniti zamjetnu korist od prelaska na suncevu energiju.dvD5truka stakla te vas b.odasllje tlDplinu u unutamje 7idove. dn vni raspored. • Ulo~ite u se:larni .lera.SUllfre\lU 'energiju. Slijedi nekollko 5·av. DVOSTRUKA prosrorijarua 1I • Kako bbtc lskoristili topltnu . » z grijanje trebamo izdvojiti vise od 50 posto novca.0 20 POS[o. rezerve gorlva se trose. a onecis-celi6st goriva negativno djeluje na .J. ogranicenja LI gradskun Lijrdillla moran provjeriti posto] pogledu gradnje. umjesto roga. starog 7. Gistll i ncunistlva.

» proiz vocli koris.kategorljo. izolaciju koja ~e obraduje borakSom 11<1 iZlTledu krovnfb kllpa te za akustic.mjili gllbjlak lopline elo T prodqvaol1icama.i staklena vu. vase kuce koju zelite izolirati. osiecenje vida i. lpak. iako mllogo mine- Preinacuju se u termalne i vlakna. MINERALNA Ukljucuju: • perlu (arnorfno • vermikulit mineral i ruagnezija) • plasticno sraklo (staklo u rnrezasrorn obliku). koze.lulO. a korist! se :w jJo!illretanom..uajllc1n pod.l clodalnu i~(JlaciJlI korisUte rec. 0 tome vrijcdi porazgovarari s gradsklm vlastima..llik za h. podova. ·>nll<pl<1sli.Plotic d pluta ii\vr~mlSll i [ pJrl izo. VLAKNA OD KClNOPL)E ako prezora I I?ro<:lilrskih akvira. plastiku U » z unutrasnjosti knee N (vidi str.u .Ii pre.eciScuje okolB.urnjesto ~e u p~lkir1Inj~1 koja s VUlm za ZVllcnu i wp. karnena vuna. 'I'ajna je u smanjivanju gubitka dobromu provjetravanju knee. II svojoj MATERIJALI ZA IZOLACIJU mozete sfuul odabrati sto cete korlsriti. Ako se vuna. Pokusajte izbjegavati proizvode koji oneciscu]» vee u samo] i tcsko ill je vratiti ponovno u plastika.ll'lex m . pojadant pcllsttren (izolacijska pIOC.a. pretjeranoru izolnciiom mozete izazvati topline oneciscen]e i istovremeno zraka U SINTETICKI skuporn. Mogll lzazvau PRIRODNI proizvodnji MATERIJALI ZA IZOLACIJU poliuretanska plastika i formaldehidna Prirod. Mnogi proizvodi za lzolaciju stetnl su za okolis premda stede euergi]u. Ako se odlaze ria oellagalistima.na NjUXlVe spada]u u tu . Slo) starlh l'lovina pod sagom iU smole Z!. Jil'ajte cijevi. lpak.zore i ~rata koj1 su prOjDus nl. takoder i dioksin. N vermikuliL pod i u ~lrupLl.ivacem posto.•ciju podova i { zidova 1:1:: za zvucnu izclaciju. Kodsti va. ako postavljate (PVC). V LA K NA 0 D K0 K0 SA • Kuglice od polistirena: proizvedene industrijski. a njegov p peo moze sadrzavau na tavanima koji nastaju zbog vlage su sljedeci. Dostupna je u kornadima i tubama za Izolaci]u pu njenjern te II akusticne daske za izolaciju. proizvodu]u. • Zatv. PRAVIIZBOR Prirodni smjeStaju materijal kojeg zelire odabrati za Izolaciju oviseo CELULOZNA VLAKNA popunjrvan]e supljina 1I tzolacijl. • Pqsfav:ite iia XlraliliJ. pokusajte izbjcci proizvode koji sadrzc slicdece sastojke: izolaciju i Materijali za izolaclju ko]i se koriste 11 suvrem no] gradnjl talco da ill. 16-17). jutenih vreca. umetaka za cijevi za koje se trasi mnogo energije. lpak.a je Lakoder dol. niineralna poznaia kao vlakna cestice mogu se oslobedlti rljekorn rukovanja i. • Ozbukani unutamji zldovl daske za toplinsku izolaciju od prirodnih PODOVI • POlPlll10 PLOCE DRVA OD I(OMPRIMIRANOGA • Stavlte poklopac spijunke.)!" La lava:nlike pro ·[ore. PUST OD OVClE VUNE ad prepuha.l1u vot!ll:J n~l [a\:aJ'Iu.ija.1 u praizvadnji SPREMN. krovovu. surnnja se cia su ksncerogene. vulkansko ljuskasti stuklo u obllku kuglica) (prirodni na bazi silikata aluminija in verrnikul plocarna za tzollran] 1 zidova. sredstvom plastknih za izolaciju cijevi .l). znatno smanjenie potrosu]e energlje u kncansrvu uskoro ce pokriti trosak prvotnoga izdatka.iml1je zielova.(.I!IQt IllOcio 0.klciJa ~a pod. teske merale. UpotrijebiLe pocloIm daskama provj_erJle je-!.lad.zidove I. rnineralna vuna . sljllnl. • Posf<\vite guste. no mozda je vasa nekretnina .:or. z. flomi'che satRe.mazane KOllGplja je biljka koja brzo raste. ropHm prekr.n. VLAKNA ZA~TltA OD PROPUHA • U ucinkovitu izolaciju za vanjske zidove spada]u: zbuka. Obloiite djevi u kucl Ctirnaflexom . orpusta dioksine. i "diSu" pvC zapali. p. Izolacija postojece kude maze se ciniti • Poljvinilklorid koja se nalazi dvostrukih kernika. U sljedecemu poptsu navedena su najbolja vlakna za odredene radove. vee lmnte kuci. strop ova i kl'OV P LUT 0 . su bol]e od proizvedenih ralnih vlakana. ZA TOPLU kako bi bUa otpoma SI:: Jzolaciju p()clova. mozda.ik!iranu gLimu iJi p. nadraziti disni SlISt<1V.w ~ w '" :z w ZASTO PROVJETRAVATI? Gubitak topline od zidova.Yi)je'i'CWl'e_ h j hiclroklorotllloreugljika (vi~1i lz\(o.Cnil11 pJ'oizvoJotll b z kJoroflllQrougljiII varru i iosekte.i ruaterijali te smanjuju probleme koji sadrze mikropore 1 opasnost od kondenzacije Tim postupkorn • Proizvedena su opcenno mineralna toplinska zidove. • CelLllo~.aStiC na zakonom 0 ocuvanju energije. za priwdni izolatOJi kako biste VeUki Izbor potpuno mal rijala· za izolaciju silecijaliziranim prirodnlh dostupan je u lzoJ. To su: polistiren (naftni derivat).orrte clllllnfak aka ga ne kotistite. st vara se otpad koji oo. smolu od kouoplje. sm.r. • Zalifepite kupovne trake za hmliranjia'vrata (rnjedene LA N Blljka j izuladju termjckei < kola brzo raste i stavlja koristc za spojeva na stJOpu i prlrodnoga pokrivan]e sagoru oel matenjala (vidi SLr. . oblaganje drvom i kerarnickirn ploclcama. o n }> r-' okvirima jer se otrov nih prozora.u VOULI lim. • Postavite trake za izolac[ju • Z.enjem upiti LI zeml]«. pre- stropova rnazi od prirodne srnole.ne . linoleum dobri TAVA • SLI od priwdne • Prekrijte ib oclgov.) lopl. ZI D OV I • Koristite celulozna od ovcje vune i drvena pust it. lzola iju drvenih konstru kciju te kao pi 'e loa lz I.n i karuencicima.l zastore r'la p!r0. sprjccava gubitak topline. 11" pestanskl :sanduei'l: i zatvorite • $t-avite punlsne ostatke tkanina isppd vrata za zastitu Ploce od recikliranoga diva koje su povezane smolama. prozora i zbog propuha moze se znatno smanjiti izolacijorn.ICI VO D U. • lzolinljte spreJl1.e Z. Cak ako morare simi snosiu troskove za izolaciju. celuloza se obraduje postala boraksorn kako bi otporna ria vatru. i koriste se kao i zvucna izolacija za i u cijevima.re). Nacinjena su od recikllranoga novlnskog papira ilJ recikliranih Mjesnvina konoplje i vapna xcristi se za izolacl]u dasaka. prirodnim Korisr« se za vanjsku su materijala.l1nsku vrpce su naJb01je). nab(plle 42-43). ostale kemikalije koje se nalaze u PVC-u LDOgO se vuna uti sljake.

tvrda: kako biste sprijecil. klorofluorougljtke. l~Qo\r~bna samo liiill~L n. KUPOVANJE Aim pri odabiru informaci]e. . vee stite . predmere. malim g neraror m).iv.Ill .ece SWjal! oi vus ni okolis. kupovati 1I manit: vode. omogi. na 160 volta . l['osi se ELEKTRO. udnkovlto je.nut'l.2·m od elektri([nlh ur'edaja. j uredaje n!l c. • Odaberir energetskl P jednako svletiljke. nego kad posude perilicu na programll • Nemojie porrebna. 5e lrosi mnogo energ'ije. nakupljanje orpada sodu dosrarna kolicina pilbara pranje. • Kupiie model koji se hladi ugljikovcdikorn. glazbene [Inije i kompjutara. Pune zarnrzlvace potrebno je rjede odrnrzavati.. ukljucite kad je struja jeftina. za [elo.rl0 pl. ugljicnoga od 3 do 9 stupnjeva Celzijevih. Mozete nabaviu suvisno rasipati. p6putgrijalica iU elektrichlh satova s digitalnim (elektricnlm) brojkilma. 5_ljedeCi naputci tEevam p.[!lojac. levizorn i. Olpllsta pare! LI redaje lakse se u PERI LICE ZA POSUElE • Kupite en rgetskl flaj~l.srnanjlti izlo::1enost takvim z.mi. • Udaljitf! krevete ~arem 1. radio na n<lvijilnje (s rublja. u uticnicu potrositi. Odvoj ~li stl'lIjni.(a~enjima: • Iskljuc. unjace uergiju. a 1.UREDAJI U KUGANSTVU Kad kupujete iii zamjenjujete njihove energetske kucanske uredaje.l).ijll perllicu S obzirom 1~3 • Kad ukljucite punu perillcu na ekonomlcno percte rucno.se uputa zu ud redene vrste tkanine i kolicinu ZJ nego one koje se odozgo.sto je vrsta radio [acije kejatr'foze lzazvatl zdravstvene tegobe. • Ako rnozete. aparati ili oni na baterije cesto elekutcni. raspitajte se 0 HLADNjACI llsledjcti prostor I ZAMRZIVACI moze za • Nernojte kupovati veci • Hladna smodnica poireban tctnih hladnjak.111ju.kovi. sarno kupnjom mozete znatno smanjiti novoga hladnjaka sterno odasiljanje iii zamrzlvata. ['atw. CI lskljudite IZBJEGAVAITE za baterije na suncevu • Razrnislite radije 0 Iiroda vaonicu rabljen lm pranje.1avlj'lnja.(](. kupovanje dugorofno rabljenoga koja su posljedica je lose klorofluorougliika a ne koristi uredaja vjerojatno ekonorniziranje. nego 0 kupn]l l ruzinu pOlroSnjtJ elektricne hladujaci ih cnergije. TIme cere znatno srnanjiti dnevnu potrosniu energije. zamrzivac nn 0 do ~5 iupnjeva Celzijevih.0 baS ~. kuo i ani i I. ustediet pokrijte je. Odmrmite zamrzivaf kad se nakupi led.ite uredale kad ne rade (u protlvnom. Ne sarno 5tO steele oel nezeljene je nocu program napola periUclJ iii ekonomicno 1I upme za uporabu • Korl tire 11l1jnizlI 1110gucli ternp· mt:lIfli 'pran)iI.n. vecu elektro magnstska zta~~nTa. se zagrije. kollclnu vode i [edlnIce struje. • Osravite hranu da se oliladi priie nego slO je sprernlte U hbclnjak. ucinkoviu. trose vise energije.'ilwat:ljiv Uf claj. samo orvorite vrata.-l. • 'Pretjel'<lJlo lUPaI~je maze osteLih dijruovl'l. nemojte strani hladnjaka posto. vodu (korlsti mineralnoga 1I sflma ne zagrijava vodu). oivara]u • Pridrzavajte . TELEVIZOR.luliaLi 30 . Jl:aset<:lfon).i obriSite prasillu sa spirala na . kupujte sumo ono sro i. Provjerite • I'retpmrnje smanjuJ po~rebnLl h)liO~1LI clcLercl:lenta stoJI Ii. porrcl no i pr vj I'il c uCinkovitosti. i dalje Ce prolzvodltl elektromagnetska zracenj1. radio. plasticne razbije.. iii • Provjerite posto]i Ij u vasemu kraju servis za recikliranje uredaja. a dioksida.cJ.majll1ij.mart]e.o biste p rJlicu ISkOfistili poq· Uf)OSI. ureda]a kojiii:elitno kuplrl utjeca] lskoristimo till uredaja doblvene uvelike smanjujerno SAV. Primjerice. ek. • Nikada [leostavJjajte Mehaniclu usl5iva~ savrSen je za brza rad • Pok"lsalte sa snaci bel bez kabela.a. .el<allju. energiie. i4VOri poveciat c VaS lUeun za ~I1'\.1. sto bhze [edne dfllgitn~ tako dase mogLl naJDajaU lz isle uucnlce. • Nernojte drzati vrara hladnjaka ot vorenima dul]e nego sro je j)otl'ebno jer ce rako hladan zrak izlazitl van. • Kupit LlNljA slusulice na baterije. prilagodava • Kupujte kvalltetne uredale Itoji CI:! trajati. • ~jedite sto dalje' od tele·vi' zora. uredaje kOji su ucinkoviti. frekvend)~.olo~ki v.omoili . sprijecla trose rnanje vcde I energije.0 cere 'j gH s. cete smjesrati pokra] slednjaka bo]l ra. • Pcrilicc ko] se otvaraju iii prasak dodajte • Uvi] k koristite ekonornicno bikarbonu.l. • Dl"llte' clljelove glazbene linije (aD playtl1'. • Odnesiie stare prolzvodima.1 jll. a fl1Qgu 'e i zapf~lili. • Ukljucite hladnjak koja glecli struju. Vodite brigu a tome da pri kuhanju stavite poklopac jer ce se u protivnome kad ta energija lj. a rnan]e modele stane pas uda i susenja kako biste ustedjeli energiju. t]. • Mobitel korist:1te 3tO manje iii kupite slusallcu.za vasa energija.K{)I·isLite energiju.5teclitt. Za sumo 25 sekunda J.i vase susjece buke.! ET Lonac napunite 5 onoliko vode koliko namjeravate na olcolls. nego sto varn je njegovlI klasi hladnjak otpusta a rnanji hladnjak mauje u atmosferu. perilicu 28 • Potrazlte perilicu ko]a radi. U Europi vee postoje obvezne energ (sku klasu. • lzolirajte hladnjak sa sirana cia ternperaturi u. nizGj t€r'TJpel'-atmi. VIDEO I GLAZBENA .i. S obzirom na poboljsanja tih pravila. • Procilajt • Pricek~~jte dok skupitc punu ili koristite punu pranje. • Drzire hladnjak 11~1 energetske oznake od A do G i popis standarda za potrosnju elektrlcne energije.encrgi]u.l('ava pranje na ~JSceJ1Ja. rnlktovalhe pecn]Ge i .MA~~ET5KA . pedllcu od one koja vam je PERILICE ZA RUBLjE • Kupit perilicu koja dogrijava vodu od grijanja. strainjoi do 30 dobro izolirani.ZRACEN·IA Elektricna oprerna odClsilJe a ne na odlagalisie.lJ vldea kako bisr za njihovorn a ne plastika • Prernda xu suvrerueui yarn [e porrebno. starih • Kupujte metalne.111.eiektriilnoga prekrivata. radioaparate rucni SLI srnanjili zanqeve prolzvodnjorn.

1. nislwm mZitlOm n9 kolltli)1u t)~1meklltli. Dobra i~mijesajte dok smjesa postana kremasta..ros. nego da se uvijek vozite • Ste. za to vrtjeme slijedire ove naputke: SVOlh' 3l1tOm. a Clsti i stakala i karoserije. nego pri voznji od 88 km/h.di.w PRIJEVOZ Putovanjem na posao iIi iz uzltka trosl se energija i oneciscuje okolls.i. kernijska sredsrva. • Prebacite prornjcna [e jeftino i je skupa.(fl prltlskanje • Vozite Pri I rzini oel guma povccava za 1 posta. a na cesti prosrora).1'l.. CI Maknite • Vozile najvecom brzlnom. niski tlak pokusajte to Iskoristiti najbol]e sto prelazite blciklorn bi iii pjesice i za okolis. • .1 5 I'd) nego !lto pomijesare SltSt0. prebrisir ' g:1. su • Nemojte stavljati motor upal] n kad stojire.I. KUPOVANJE AUTOMOBILA Automobil jc porreban.l. 2. trosi se smireno. • Kupil. i dali smanjiti njegov utjecai. pri pranju popur tekucega te perite spuzvorn ga sodom te ostavite neka i vodom jednu sedminu to [edanput cia odsroji jedan sat. ll1QZete pokuiklli clizelom sumpO. manje OHeciscuje toliko okolis.km/h automobll progutati rnoze pri 60 km/h ueco] do 30 posro vise goriva.o je priieko potrebno..] koji izazivajll vel. srcaruh CISCENJE AUTOMOBILA U automcbllu ucinkovjtu ni]e nuzno koristiti rnozete koristiti sredstvo za ci~Cenje pl'ozora navedeno nekoliko na str. oneCisCLvac.. voz ci se automobilom... sto je UJ'lrav~anjell1 mMl S(Mlise 6lspi €)blill>mlliiC\hoga dizeJa.D nuzno Lro~j gori VD.no 'j lolobe U bile.od 40 poznatih <'lITOV. auron~lt5ltirn ("iell Iz'v0re).LI ..ctpor vjetra goriva. stavite mineralnu vodu u bocu Z~I u rjcdnu i us] ut obavite uno S druglma. vozite vam nije porreban povecava nil potrosnju goriva. - • Odaberite uClnkovito automobil konv 100 g nastruganogn 6 k"\piolia jojobe vosb OkOJi. RJEDA VOINJA AUTOMOBILOM cesto je stvar navike.ike zlilra"\(st¥eHe regf)il>e..l1ortl dt?k . 0« 0<1 koji vozlmo uvelikc uqece na potrosuju automoblla. sapuna. r!efQIl1 j e1ektrOllskinl • Kupite mali autoinobil." deterdzenra. zracnun prijevozom najvise se oneCiScuje olmlis jer [e avlonsko gorivo stetnije od benzina.e pal. • Koristite bezolovni zahujeva prllag dbe autornobila. Pokusajte putovati drukci]e. pripravak prljavstlnu pamerno i Inforrnlratl se orivu.. maze kao i 11<1 stan]e nasega rnijenjanje povecnn vase r:ICU!lt: do 20 posto. II ~(')di lije! am . sporije. mozetc. aurornoblla.ienjem.ke HulOIl1 mot p gonom n<l C Uri kom~a irosi au[oJnobil s rucnim ~lltlOIllObii v ziti lla·biodizel. UlIjte Ist9pljeni vosak u rastopl[enl sapun.le posudi iznad vrele lIode.lti'l kozt)ori. • dobre su i za V-. potrosnju goriva s krova aka . nego u peroj brzini. mjenjacem. putovanje vlakom iii autobusom bolii je odabir jer se pri tome po putntku petros] mnogo slijedi nekoliko naeina kako prl STEDLJ IVA VOlNJA m Nacin god"a. Ako se vee morate. a bazira 56 - na ulju ali prijl! li vaS is neisl orislive toga provjerlre IU<1t16 one i~culll okolis.Jl<e.I£ie zdravlje viSe blciklista oboljenja zn « posto. razmaZ. urnjesto cijevi rasprsivacern.. Sadrzi viB. se osusi. Tak del'..~ r . SO· za sva sraklu. brzina kako Nagle kocnica.a manji i rnnogo je jeftiniji.i gorivo 5 katalitiCk. Otopite pcelinji vosak I ulje ..ne i dubre ga odrzavajte. ali to gorivo 111<1 o Konstite sustav provjeuavan]a samo lada bela je I. • 1zbj ·'g. posto]e jednako prirodna.o vise goriva.l'll koji i ne okolis.zel j jaCi anesi[> malu LlbILJs. poprskajte bikarbonom rnokrom S za malo vode izvrsna je za kukaca sa svj tali1. Koristite parkirallsta.VlljL di7. za POTRE8NO automobil I. Ako vee' iinate dizelski motor.sl'al<:leJJku 5 . • Kratke udatjcnosrt te nktivnostl Deser posto • uedovno VOZilC autornobil popravak • Obratite nje sterno za okolis benzin ..djebite prirodni kucni kak blste uklonili trajnl sja]. Di. 20 punih autornobila.5ad oblcno bjl s veda. Alto nosite maske zbog udisatl oirovne plinove. kovceg trosi se 25 posto vise se na propanj manje goriva. Mowr s unurarnjim Ipak. Sto se otpustania otrovnih plinova tice. napunue kanru autc nobllom.ravaR uliife u. Prlmjericc. smanjill bro. tome ustadjetl energiju. sro ccmo voziti pogon na propan iii ureda] za elektrokemijsko prervaranje energijeI druge nove tehnologlje. Gotoy ptip. j dodajte "blagu • Kako bisre ocistlll spremnik gorivo. p zornost d . pul\jevunje. • Socia bikarbona uklanjanje rnasne pomljesana s toplom vodom kernikaliju. a ako se vee vozite Vozn]n automobllom autornobilorn. tellko da ga pokrijc I:. automobili Europi).. od celul ze. [ap(l:e s~-l un. ad b nzlna. necete mozete (u autobusu bro] osoba kao zauzima obavu U • Vozite se vlakoni ill autobusom kad god to na kat moze se prevesti jednak.te vodu. Radije vozite bicikl IIi hodajte. bismo usporili i "silovunje" morora. tlm~li. mrl]e..C bilu sagonjevanjem mogao bl uskoro zamijeniti • Kupite rabljcni automobil m~J1je [e stetan... koristite biodizel (neoporeziv [e u )E. brzini dopusrenom U ::l 113 .. • Kako blsie ocistili stakla. no time 0 SJAJILO ZA AUTOMOBILE Opm.. g PGelinjega novoga. ugasite gao gurne dobro naj uhane.. .Biagirn ubrzanjern man] gorivll.. Osjecat tete se bolje fizicki i psinkki. a amom post. Premda mnogi ios uvijek vise vole udobnost automobila.el!. Ocistire spuzvorn i ostavite • AIm Idete u kupnju St. [er o "'l < o w I. poprskajte sraklo i • Vozire se autornobilom '. voziti automobilom. ruozemo na povrsiru. Slijedi jOs prij edlogu. oneClSe nja...

sintetlckih a prirod ni materijali izgledom. PRIRODNE Posteljina. Uz to. . postoji sve koje se koriste za proizvodnju nije naveden popis sastojaka. tr'<!jni i dnbri za prekrivace z<! Odabl~05aga str. 33 koje su uzgojene bez koristenia aditiva. Cesto na tim proizvodima sto dodatno otezava obavljestenost i odabir. koje nam pruza zadovoljstvo. Prirodne boje daju glatki mat premaz i dcstupne nijansama. Prirodne boje su dostupne u raznim a ne otpu~taju otrove ni za vrijeme primjene nl nakon toga. Osim sto odaju dojam luksuza. iii "nenbradeno" znaci kako su tl materijali otrovnih ad vlakana biljaka gnojiva i kemijskih Vapneni premazstr. veta zabrinutost zbog mnogih kemikalija boja i tkanina. ni ostale otrovne tvari koje mogu izazvati alergije i bolest. NEOTROVNE BOJE ZA UREDENJE DOMA zraka u vase] su u raznim Priradna ciScenje cetke str 34 Mozete kupiti boje bez opasnih tvari koje stete kakvcd kutl. je ukazati na vaznost pri odabiru prirodnih boja i Svrha ovcga poglavlja tkanlna te kako ihdstitl i vodit] brigu 0 njima taka da dugo traju.UKRASAVANJE I OPREMANJE Ukrasavanje kuce prigcda je za stvaranje u okruzenlu utocista u kojemu mozerno Presudan je Prj premanJe O1l1lefnoga premaza v udobno zivjeti. na dodir i mlrisorn. Za razliku ad tkanina formaldehid u masovnoj proizvadnji. . MaterlJijll od cistoga' parnuka I lana. su nijlmsama. svile iii vune savrseni su za organski dom. ne sadrze vinil. (. 33 odabir materijala. gotovo su uvijek bolji od proizvoda. Naljepnica na kojoj je natpis "organsko" proizvedeni pesticida. praldicni su i otporn i. str.2 paku!i5tvQ. TKAN INE I VLAKNA prekrivad. zastorl i rucnlcl od clstoga lana iii pamuka.

nisLdmslojavima atmosfere.z w « :'i< Q_ BOJENJE I UKRASAVANJE Premda naJveii prolzvodad sve vise smanjuju ) kollclnu kemikalija se koriste za boje u koje PRIRODNE BOJE Boje od prirodnlh. gips i kamen. slijedi nekollko savjeta kako smaniiti njihov utjeca]. prirodne bo]e imaju ograniceui rok trajanja: oko devet mjeseci ako nisu otvorene. pdd. boje. (kemikalija pigmente. rukavlce i Mocale kake biste 2a~itifi kozu i ooi. 31 rsije-. pr. 0trov:ni spojevi "olplI$taJll" se nrJsobnoj rnirisu nove boje. sto se to dogada bojama). reakcijama).lill~us<1Jte iedri8vatl Ii. kao i zu bilo koje druge boj \(:1 kucansrvo: ipak. • Srn. Bllclud da ne sadrze konzervanse. OOQro pramiJesajte p[emaz. uljne boje. alergije. Ilare Inag. nnsproizvod malOJJI kollclnom prircdnoga . t'dkoaer.nih kemikalija. 1. godine pokazali su kako boje za kucanstvo rnogu sadrzavati vise od 450 otrovnih kemikalija.L1ski spojevi edreda temperatust oi)a~)lelcemlkall]c.rodnih boja stvara se mnogo rnanje olrovnoga orpada.1 iiv61. • Pakirun]e se moze reciklirati. man]e kolicine ouovnih orga. IZBJEGAVANJE OTROVNIH SASTOJAKA na "Sveucilistu johns Hopkins" iz 1999. pOJ'ell~ cajc slieRe gl·ill.azuru prirnjecuju sinteticko] proizvodnji povezuju s raznlm zdravstvenim komercijalne otganskih sa • Prirodne boje su sigurne za okohs i 11e ispituju Be na iivotinjama. Osnovni sastojcl su laucno ulje.elllskoga kako bis:t'e doblli gusti neiGJ~d5tOji :}o 2. nego pri boja. P~tite prornijesajte dek ne dobijete kremastu masu.B 0 J. • Nasi te zasti!n U odjetu. neobradenih materijala (vidi Izvore . . • Bojite za hlaClnijew d6i. vapno od vapnenca. sto su po zakonu duzni istaknutl na paklraniu.50 g kaz. Dodajte ga mie'savinl kazeina.lsgu [sped 35 stup.lO .njeva kake blste ograniGiIi otpustanfe otro~. koie se tegobama.eslte I upotrijebite. mozete odlucit] hocete Ii ill kori ·titi umjercno ill cete radije odabrati pnrodne nadorujestke.koje su povezane s kemikalljama II bojama.ohlojena oilman nakon IDt!ljenja. se susi pa ga nanosite velikorn cetkum Najstetnije su ostrlh dlaxa siro~im potezlrna kako biste dobili glatk] prernaz.la godlne k~lsp biste . • Prirodne boje sadrze koje dopustuju nego boje koje irnaju kerrilkullja. kaje ne zldovlrnu "da disLI. p(otr. Brzo na trZiStu jos sadrZe velike kollclne opasnih tvari.lha pigm~nta 5 praha 5 340 ml Vade. Otrovnl i forma ldehld .l1oga ~lISt~IVa i simptome i razlog ~. nego kod prirodnlh tragovi kista i cetke.110. Koristlte isti p0StllP.ki sadrZaj boja. eksterijeru. rnozete naruflti postom i posvuda su lake costupne. OodaJte los 1~5 ml vade I 15 3· PomljesaJte liD g. nose stv<uunjLl ozoml ·Ijcti II • Nemojte useliti U pwstofyu kola ie s:vjeze . bo]a lrna glatku g. seni a ne sinteticklm i ne gule • Cetl. Premda Organske boje na bazl vode. smole i aditive poput otpjenjivaca koje rastvaraju pjenu nastalu kemijskim stabilizatore PREDNOSTI mlkropore PRIRODNIH BOJA • U procesu iziade pr.iega !roo smoK minuta. Visoka razina otrovnostl najzastupljenije boje tome Sto-rie sadrze ni fungicide ni konzervanse. prednost postoje jest j m o UJ prlrodni pigmenti koristc se za Mozda su skuplje.rija. i mat unutarnje zidov s V()lIUIII i Aka koristite plgrncnru kako biste dobili lijepe glatke Vee ina uljnlh bola za kucanstvo ~acldU od 40 do 60 posto hlapljlvih velikuskupinu otapala Ta organska se koriste . 1I ali njihova kucanstvu. . Krcda 'l'nkoder. 05(:. lstrazivanjem HLAPLJIVI otrovnih isparavaju. visok i postotak na bazi vode sadrie vinHne smole." To zrmci cia se ne stvaraju mjcltllrld se (ka nakuplja sparava. cesticama spojeva. dezodoranse. Vapno nema mirisa i nlje otrovno. O~~vite malo vade kaka biste dobitl lankl prem<\Z.lzvilLi a51:fh~.e se mogu korisLiI i u vodi ~" sapunom. spojeva koil lsparavalu. Neka!5'e 1lf11e toga tjadan' dana I'lr~vietri. sv] u bO)i da se rasprsuju i vezu.vni sp j'vl.. etc InijesHli Kazein~ki. prirodne 1ak i sjajne bo]e za drvo II interijeru i za metal. PO(Tlijesajte 2. • Mnogo je manja vjerojatnost da ce izazvati osjetljivost j boje sadrZavaju male kotidne otrovnih njihov kemijs. • Prernda je vrijeme susenja cluLje (osim za vapno). MLlJ ECNOGA PREMAZA III lljeku.kako bi 'pomogla (ok ksilen 10 10:. prah. vlaga jer prirodno nil kojoj se 11e' ipak je trl puta veii. Boje na bazi vode sadrze OJg::1I1skUl spojcva S<lcu'z<lni 1I bojl su: toluen. sadrfe nl umjetne pigmente ni kernikaliie.mjlte ternperaturu u ku~1 r p.( prepoznatljivu i.srnanjlll razlnu lsparavanja. kazeln jz mlijcka i prirodna erapala poput tcrpentlna i ulja Iz citrusa.1J za nanosen]e prirodnih boja. lllOt.:'. SadrZe otrovne organske spojeve koil isparavaju. n ke prirodne boje zahrijevaju dulje suScnje [er ne sadrze sredstva Zit su ien]c. Upoznavanjem S opasnostuna. Vinilne emuliije i konzervanse. E N J E boje koje sadrl~ ctrovne spojeve. Om:. OTROVNI SPOJEVI keinijskih uglavnorn spojeva ~wjivrlo luko PRIPREMANJE S A V ) Eli I Z A .• Provjetravalte prosteriju: za vrijeme i DaltOI'). poznati. uspjesno w o m Z 0:: se koriste vee stolj clma. sadrZana u boji postaje ocigledna kad pocnete proucavati upozorenja proizvodaca boja.

nego sto pocnete skldati tapcte. pridrzavajte se sljedecih uputa.iSt:u. korak po zldne tapetc bez kernijskih otopinu oel tople vode i i pustlte da djeluje.1 neko] riljesnoj zalednlci ill zidnih tap La izraduju se na bazi kance regen.). U staklenku uliite oovoljl1o terpelltlna 2.ro vam je porebno i voda %3 ispiranje.oli pelrokernijskirn kornpost.. Stoga osusene PREPARATI NBjcdca dobivaju sredstva ZA (ISCENJE postupcima (ETKI koj] se (poznan "rnzrjedivaci" op. o UJ traka i prernaza. ao minute.!. ziltlll:l prebrisati zid vlaznorn krpom i ostavri I).rije ostre dlake finih C'pocesljanih") • Cetke u valjku daju drukcijl premaz nemojte od obicnih kornhinirati ceLki. ®~.ottrnve I teske rnetale.. Otpadne boje saGrie fnnop8 .ekll se osu~i·prije PO. Tak. i"d7. cetke arOITl. takoder. 1. Skalpelorn zarezi!e zidne tapete koje zelite . pina dielu]e na ljepilo zidnlh tapeta i otpusta ga tapeta strugallc nakon skidauja WI eta ze.LI ODLAGAN1J BO. 1l10Zda rragove ljepila za zidne tapeie ~I PRIRODNO CISCENJE (ETI<I za GscenJe cetki od bola na b~l. Ako na tapete 111 prev.i ulja. Umjesto njih. Protres. Moze 'se Ispiratt u okoli$.ite Eetku I suslte 2. a jest ~Gte rnoratl otkloniti Terpenun je tzvrsnosredstvo sudoperu staklenka. • Prskanjern • Prirodna sata. Wlijte 300 ml bijeloga Data u kantu 5 toplorn vadom.J15t1ti kvalitetne vrhova. Ijcpila za zidne tapete. Ostavite Eetku neka namace ravnoj povfsirij da "€ekinje ostqnu ravne.roizvodaci vinilnim Zi. cesto sadrze ke::mijska otapal. rnnogo lakse. te ihne bisre smjeli bacati na otllagaliste. Ipak. nezel] ene rni rise mozete estatke bole za kasniju upotrebu. kistove nastojte cistiti manje stetnim preparatima na bazi vode (vidl Izvori). . skldanle zeli. nego one koje su uobicajene nu tl-i. Najbolje je uopce ih ne koristitl. poznatih kao drugih vrsta boja.LlOvJ. Razrnlsl it e 0 sljedecun prlrcdnim uadomjescirna: • "Blago kemi] ka" ora pala su dosrupua. • Prirodna boja je fluidnija od posrupka nanoscn]a boje. Cetl<om naneslte otopinu na tapete i ost\lvlte je da djeiuje. ostatke mozete aridall u za cisccnje kistova za uljane boje su alkol. • Ostatke boje od lana rnozete nanijeti na debla PRIR0DNO SI<IDAN]E ZIDNIH TAPETA SJjedeCi. opasrrl otpad.skinuti. • Premda [e vecina prirodnih boja bez mlrisa iii una bOil. Kad je na 00Sit0 na strop. KORISTEN!c U VRTU kaustlcne sode.maz svojstven prirodno] trel ate k . rekuci deterdzent 1. do Ocistite sve ostatke.o Eele laka s povrslne zlda ukloniti zidne tapete metalnom strugalicom.UJ z « UJ RAD S BOJOM Bo]e od prlroduth sastojaka Imaju drukcija svojstva.0 VOdom I malam kolicil101il "blago kemijskogl' dete(dzenta Ie na 3. neki proizvodaci zidnih tapeta prolzvodc ruzllcite p~pite od recikltranoga pamuka ill paplra. m limuna.ti i 0lm/o. Proizvodi za uklanjan]e za ljepila za zidne tapere mogu sfldr. kako sklnuu orapala. boje mlakom za pranje. Otoplna 5 oetom djeluje na Ijepilo za zidn!! tapete i pomaie da se anD otpUstl. koja moze prziti kozu. ga dobiva se od prirodne smole cmogoricnlh stabala. • Darwjte neiskoristenu boiu • Sacuvajte S IZBJEGAVANJE Kemljska sredsrva I<EMIJSI<IH OTAPALA zu skidanje kojeg je poznato cia je mO("<ILi ostaviti da djeluju tijekom ukloniti rako sto cere u vodom staviti nekoliko izrezanoga luka. a isto tako dostupna. Korlsute upuie za uporabu kako bisre postigli dobre rezultate.1I11i. jednostavn bljelog« Gem nanesire te je. Ljl=pilaza zidne tapete na bazi vode su boljt odablr od keinijskih Ijepila na bazi otapala. lako da pokrlje 5e ~eklnJe. vocaka-te tako sprijeciti pojavu rtametnika.htapeta cesto izraduju dekorauvne Lapete s 5 AV JET Umjesto kemijskim :2: 0:: 0- • U vasoj rnjesno] zaJednicl zasigurno postoje posebne odredbe 0 odlaganju boja. ta elva komada dobrotvorno] udruzi. !2. napunite ureda] toplom vodom kako biste srnanllli vrijeme potrebno da voda provri.lllO pokazati. • Kako blste doblll glntki pre.JA RAD SA ZIDNIM TAPETAMA p. P0511(1\.lite bojiti zidove. all mozda cere ih nod . Sve . bole u rasprsivacu bOja mora se susiti 24 dobiva se glatki premaz.mpostupkom korak.zavarI metilen-klorid. • Neke zidne tapete mogu se skidati i suhe. Isperite pjenu i boju pod mlazom voile. uklju€uju. i nije stetan %3 tako ~to cete brusnim papirorn izgladiti povrsinu. Ili plasticuim zastitnim slojem na povrsini radi lak:kga cgcenja. Ako ne. 3.?. • Qrganske boje: n·isu stetne za biljKe i saMe prirodna ulja i rnlnerale.1e obradc. Nanesite drugi slo] p. prolzvodlrna zidne tapete pokusajte skinuti pomocu pare. kao i papire sllovacom.rezite spuzvu koju cere staviti na drsku cetke kako vam boja ne bi curila niz Juku. Da ustsdite energiiu.

()lina).el~epokriva:e Ako nelito slucajno Pfolljete po vuol. zapetlia ne cvorove). ~Javlake perlte preokrenute prerna unutra knko bi~te l'-if~ti(lll PO~I1"§.Zvaju.ru vlakna polagano U llltlje kulunjskom • vunem ulja ukloniti (lan. rnaterijali salovima Hi posteljini. Ian ncrnojte glaeali vrucim glacalom vanjske strane. U prirodnome ali . baciti. n.maza maljce (vjdi ~\r. k mad J zlte svaki put drul Cij slabjela na prcgibima. . • Kako biste sprijecili sja]. • <I LANA "blago kemiiske" perire (vidi SCr. cesto se izraduju sc od ovcje vnne i bez obzira na to navlakama 1I1ja u Prircdna proizvoduji. obradena snsce 1I osjetljivo rublje i susue na ravno] i izglaca jte pamuk s strane kako se ne bi povrsin] kako bi oboiene stolnjake.5jajil). Izgia.od boje stonovace do ad neizbijeljenoga oker boje zaista se mogu Iako nabaviti.na rnrlje. ne upija edmal1.. nejednako tkanine cia se ne sruanjite .lljoll1 pamuka ali ipak kupujte svijerlosmede..e prirodne tkanine moida su ulaganje jer cemo na njih vise paziti i nego bolje dugorocno radije ihpopravljati.jce. izbleljivanje suncem kako blste No nece se 11ko skupljat! uosite I energiju.pogotovo one bojama . uvijei< • veclna pafn'lcl.i ·0 F>I'QUi. je prllieno otporna . popur tolnjaka i plahri bl kako vlakna n i glacajte ga S "JOlptk:e" (sku piti se II male. 1I kojcrnu nema kemikalijn i ui] obraden na trZiStu. vlakana. vlakna posro]e i rucnici U razlicltirn podrijeUa i obojene prirodnim Osim toga.te sprijl'cili sjaj. vlakna l110gu • Koristite prlrodno pretvorui lJ ususili bijelu posteljtnu i stolnjake.1ib materijula moZe se pratt u perilici. a njegova kakvoca parnuk bojama. manje 5U bolje za nase zdravlje i mogu uapadari fungicidima.P t< I IiU U I~I IVIA Itt< I J A L I Umjetna vlakna moida prevladavaju organskoga UJ PAMUK Pamuk jc celulozno se duljinorn vlakno. pa se stoga tkanina nakon pranja vunl cine cia varu [e suho i toplo. S\1 uobicajene pran]u. PJetclle sal ve od parnuka navlake za ukrasn jasruke za perite na prograrnu i izl Iljedj Li.cajte stalojake ad lana 5 unutarnje strai'le hladnim gla~alolTl k. plesti boju 1.I. sagove i prosrtrace. moze Organski Ian je ugodna prirodne bojel lkanja. bo]i slonovace.i Ionnaldehklirna. U tom sluca]u. Premda su skuplje od herbickhrna purodnim parnuka bojarna . ako j • Pran] 'Ill se vunena L Vuna ljka I ga nemojtc tak usiti u ~~Isili . zadrzall obi ik. 70). pornij sana sa sinteti kim vlaknlrna.1 zastore i.i. obradene temperaruru unutarnje .mnogo 5U ocll'eduje Luga vlakna.e izblijedjeti.l bojent Jail drztte podalie od sunca jer IT)Qz. LAN Laueno kukaca.. ProizvOcl. ITaJm: matedjale.O~ unutarnje strane. mogu prornijeuiti i perire Ian na nisko] ternperaturi na visoko] ternperaturi Vu ua [e prakticna prekrivace. ODRZAVANJE VUNE na naljepni t • Fe rite vunu prema oznakarna se u topl J vodi skuplja. • Kad ih glacale. vuna za pa vasa koza <lise. <Dd. Uljnl [anoWn II vlaknlma suzbija pr0dlra~je teku~ine R8 se .l.\ I. kernijskim" izbjeljivacem i na suncu kako bi te zadrzali bijelu I oju tkanine. 167). ili na lanu nacinili mrlje. zguzvat ce se.:3 LJ Osun toga. Vlakna se mogu ODRZAVANJE • Deterdzerui deterdzente J ostel] inu. mrlju mozete bi'ZQ ukloniti paplrnatim ubrllSOITl .avajte se i sljededh savjeta. • W). najugodniji su pri. steroclne i bole ·t1 te se obraduje i pesticidnna. [e porozna sagovima ill prostiracima. koristite osjeiljive tkanine. ali nc i na moljce.ipak moze biti \. kvalitetn. neobradcnoj pesticidima. hladan VUNA Vunene tkanine 0 bI-LO se susi. Pornno izglacajte nabore kako se 11e bl vicljeJ. ali prirodne tkanine . u tkanju. biste ostetill. • N mojte izlagari lzravnorne SlIIKlI osirn ako nisu kernlkulijaiua gu.iberite lteobr. a pridri.i.osim ako nije uzgajana orgunski stanju Ian je krut. posreuinu [er boje u priroduo]. bijel ga pamuka osusite • Glacajte pamucne toplim glacaJom. prodtajte upute na naljepnici. phuno lzradu]e se uti. vlakana biljke lana j·Ce~w se prodaje Biljku napada malo i . Buducl da se moze malo stisnuti Osjectjiv je na plljesan.. slntetlcklh stetne za okolis. Kako prirodne tkantns ne ODRZAVANJE PAMUKA • lzbijelite plahie i justucnice "blago ad 1110gU prije nego sto ih podnete cistili.rocln.c:i.ako !'lis.ana p'osp\:emite ill S V!·~d.U1U s vanjske strane. Mjesavine obraduju lana i pamuka zbog guzvunja i cesto se keruijskt tkanina lijepe [e li rijcc za jastuke. Biljku pamuk izbjeljivacima pamucna Plahte il. rekueine zbog pnrodnoga vremena Ll pi]a. dovoljno krpom koja prekriva 'i i 1 okrivacl lobro cesto "U obradeni i orrovntm kemlkalijarna kako bi bill eip rui na ID . smanju]e organski 'e njihov uzgojeni ostatak Neobradena dobro raspolofsnja. pa iako irnate.

erne spavanja.je postupke slnteucke izrade. neizbijeljeni Pl1lOjC. cia u nJemu nplstil:e sve gri. mek i pro •. vIal'. postcljina od prirodnlh tcrn. ce sprijeciti m gucnosti bJagilli . Cista svila je ugodan.. u tjednu. Glacajle je bladnim glacalom S unurarnje n" ll"zi~ILl.1 va!]. • Pokrivae: [:lokriite ga presvlakom od ~Wlnc. iako su skupe. poznara i kao kineska travu.:a UJ Z <11 SVILA Svilenn vtakna nastaju iz cahure dudova svilca.okIival u hladno [utro. • R· dovito < krecite madra g()dini. Dobro provjetravajte sobu i svakoga dana otvarajte proz()re. all Iako se prlja. TKANINE ZA POSTELJINU Sposobnost upijanja i kakvoca prlrodnih vlakana (ini ill savrsenuna Z:I posteljlnu. provjetravajlt! g.i n~Lsuneu clVRput II I~€rlte jecin. i dekoratlvnl podal]e od sunca du ne Izblijedl.Konopt]a je biljka ko]a brzo raste 1inin vlakno jace od pamuka. ih jedanput madrac od znojenja [:lriroGin0fi\a mate}ijala.J 0. vrste djelu]» tako da zadrzavaju • Za tople j lagane pokrivace porczna prekrivaci • Organske deke od pamuka takorter su dostupnl topli zrak.ijeiia se s i njihovu uajnost. q:: o a u. odaberire clstu vunu Obje ODRZAVANJE SVILE Cesto se preporuou]e kernljsko C:iscenje. Osim toga..lti presvucene formaldchidom da se ne guzva]u. • Kupujte organski. pamuk. pratl u posudi za pranje rublja. nece biti alergena. PRIRODNA POSTELjINA materijula '0 AJ AJ' Buduci cia vas istovremcno grije i dopusta vaso] k ii da dis . n<lbavite jastuke ad 'org<1nske Vune iii punjene kapokom. Bob. lime cete unistiti grlnje.V@ SPAVANjE • Mijenjajte i perite plahre. zdrave spavacE' sobe. Moze se bojiti razllcltim bojamu. a vece u kadi. lana iii vunenoga futona.( to . 1I • Re I vito perite iastuke..ro ga jl>. JUTA I RAMIJA Vlaknaod kore srabala . a grij~llj • Odaberite prirodni poknvac od pamuka s perjern. jasruct punjeni poliesterorn i slnteticke jastuCJl. Mote bitl punjen perjern ~ivih prica pa ce varn se mozda vise svldati vuneni pokrivac. pletenine 't'e vrste lan (vidi SU'. biste ukloni!i prasinu. Moictc ih na suncu.P. j POSTELJINE barern sedarn bi I iii SlO Buduci cia svake n ci provedcmo sari (vidi Izvor . no buduci cia je ro kernijski proces.r\lcnim pranjem. . l\1. a u vaso] posteliinl KONOPLJA. Rasprostrite !. izradu POiruC5tVH i uznd.ga protlv alergije kojl. Vuna je possbno pogcdna Zq posteljinu jer lstovremeno izolira i al15@rbira IJlagu ' tllslo pr91zliodJ znatna kolidne :v!age za vrijeme spavanja. pomaze u reguliraniu tjelesne z dok spavatc. jura sve su dostupnlja jc neelasticno vlukno i koristi se za izradu torba i i koristi za izrudu odjece. VlakJ1. ttl okruzen]e uebal zclravije.. Svila je dobra zn bogate zasrore.mean materljal koji se 11e moze Imitlrau. PiD 'l'akoder. . i dobivn se od kopriva parnukom posteljine da produlji ODRZAVANJE koje ne zare. jastucnicel [e ln: 111 ljecinu.Il1.peralure 0. Slnteucka vlakna ne "eli u" re '~I stoga neudobno topla za spavanje.I postel]i. flanel. a ne kemlWdl1l ciscl"enjern.1:11(0 upijaju i trajna SU. Poliesterske plahte mogu b. Sljeciece uebale bi yam pornoci u odrzavanju napornene vreca. jer grinje rnogu prodrijcti u madrac i pokrtvace. pokrlvace ih prati rucno u puta. sapunlcorn. zastitite .ili dVap\ll gociini.sto 811 prskani tvarirna koje usporavaju goren]e. rnjesecu. svilu je bolje prati rucno. cak i L. asunu ill su alergjcna. ZDR.n". od ciste svile.lZ najullljI:!"Sl)J. sri. Susile je trane dole je jos tkanja iii pokrivace od kasnnra. poput presvlaka za [astuke.n. Akrilnl prekrivaci.t)je.fov:i u·1te Zll l1'laclnoga clam. Akb Imate astmu. Kad mljenjate posteljinu. muslin iii l<U1 za plahte i [astucnlce. • Navlakeza madrace cesto zaboravljamo. Susite u bell s deterdzentom It! isprati nekollko Provjetrite ih vanl barem [edanput Perire ((aRe biste zastiti[i i prljanja. tnko da yam nije prevruce. Odvojite je od ostalih komada odjece jer moze pusuui boju i nernojte je namakari dul]e od nd(oIiko Svllene lkanlna mofete mogu se pruti rutno u toploj vedi sa rninuta cia vlakana ne oslabe. hladit ce vas I. Ramija.i:jegaorgandlja i kineskoga krepa do rezeg svilenog samra iIi strove svile hrapava tkauja. Koristi se za platna. Madraci. od poHuretanH C:e.ice nepotrcban Slt kemijski. prekrivaaem \J ocistite madrac usisivacem kako nastajanje grinja. (vldl lzvore). To j iznimno vazno ako vasa djeca irnaju tkanioa odrzavaju se [ednako kao 36). Manje kornade. dodatak posCeljinl S ({ojom cete bit! II bl. Orneksavaju • Poklls~ jte koristiti plahte i jasrucnice zimi.iSkome dodiru za vxij. cia se [rosi sobje Odaberlte madrae od parnuka ili organskoga pamuka.Ose koristi za izradu razllcitih tkanina: od najfi. presvlake za jastuke i postelJinu. prirodne tkanine ugodne su na cloclir.

da se suSe na ravno] povrsini kako bi z'ldJ'7.lkanlne kole dulje trajatl III pak rabliene. upiti . " Produliite 10k trajanja tkanlna pomnim Ol.vj. sredstvluia .i. niti kernllsko clscenic_ Perite ga u blagomu rastvoru deterdzenta i sustte na zraku na ravnoj povrsini. 71). jakim naclraziti os.. diklorobenzidena kuncerogene nalazlti II naftnih derivata te mogu "otpustatl" kemikalije sve vrijeme svojega trajanja .ki]) tkanina ne zahrijeva glac"nje. • Vecina slrueti '. bi se smanjill statick! mogla NtDOSTACI • Sintetkke posteliina otpusta]u SI NTETICKE POSTEL)I NE otpustaju je. till kelllikal. ih moze poput vlakna imaju veliki nedostatak. (TIUS) i koji se doduju u uporaba vlazne tka nine. acetat iPVC (polivlnilklorid). smanjujc se kolicina siutetickoga otpada koji odlazi II UOBICAJENA Sinteticke tkanine. takodcr.a.lpuwma. Vecina materijala 11 kucanstvu.slnrericke tkanine. talco cia se tijelo kOZLI.inozete ih prati rudno i l1e trebate ih npsiti na kemijs~o ciscenje.IlItetne .11(0 BOJE Vl se koriste za bojen] au nesrabilnc J\Ilogu ih Olpu. sve mjesavine pa ITtL! ka i poliestcra formaldehtd.z LU « ~ SINTETICKA VLAKNA Buduci da se lako odrZavaju. provjerite udio sintetike u odnosu !HI prlrodna vlakna te take mozete odluciri zeHte li ga kupiti. rvila ."rltekOje'su boje Koristene.u malo vlage i ne PROVJERA 0 SADRZANOSTI Forrnaldehidni tkaninania prernazi na • 10111' FORMALDEHIDA Osim aim nije drukcije • Ieke tkanine ad "cistog obradene SLl se pri noseniu.ctl.ivlI kozu. 11<1 poliester.l vee' III I pogotovo odrzavan]a. u pravilu su jeftInije od veCine prirodnih materijala. sadrzi i neka glacalo bude hladnije.. umjetne tkanine nesumnjivo koriste onima koji nemaju dovoljno vremena..lliallanjem_ • Izbjegavajte kemijsko' cis'teoje kak0 blste. Neka drllga vlukna ~.0 poli. Produljivanjcm roka trajanja dobrim odrzavanjem. • Stvaraju starii'kj elektricuet.te .avajllmusnocu kola se moze oprati SHin d terdzeruuna. uvozuim izazvati tegobe 5 ODRZAVANJE SINTETIKE S. Ta kemljska reakclja inoze izazvail sadrzc post~ljLl1a pranje.escera nisu zupaljiva. tkanina istopiti.koja [e na trigtu vtskoze zastupljena sa 95 posto . ne perete II perite rucno (Villi str. su i mogu se tkaninuma.us1*e ill \1 ocistlri bez up ora I e [aklh deterdzenata. Ako nil njlrna pHe "De guzva se" iii "nijepolrebno glac-alit formald fJ rnanjezdravslvene tegobe. 73)• 'Radlje Qdaberi~e z. zno]i. SINTETIKA SLI okolis i IZBJEGAVAN'JE OTROVA • £intetiku prije uporabe operite kako biste uklonili suvlsne kemikalije.'lati . sto m ze • Z~lclr7.v<. Priie nego sro kupite novi ruaterijnl.da sadrze hid.u kuei srnanjlll prisutnost kemiK'alija (\lidi W. oslm ako nisu obradeni jaklm kemljskim. • Citaj. Premda izraduje od prirodnlh celuloz i srcike drveta.ali oblik.lstore i prektiVaae bsz nabora .daleko je od prircduoga marcrijala. Sag od umjetnoga krzna iedan je ad rijctkih primjera kad je sinteticki materllal bolll od prtrocnoga . Aka tkanlne 01111ko kuko je to navedeno . lpak. anristauckim LIZ plahte i ostala bel se ugrqu pare.ija za zaStitu ad za bojenje parnuka). ukucanstvu. (ko]i se koristi Neke boje za tkanine. • Kupujte k.l(Ir-Zava elektricitet si)1lelickib rkanina . • Vecina slntctlcklh ne uplin dol ro v • Prosrrite ikane ukrllne sagove umjernl materljal.LI. prije pranja namoCiti • Korlstite "blage" kako list vodu. Pranjem u suvise toplo] vodi.1 kOZ[l '" 0:. rnozere ih unistiti. Takoder. II PVC i fonnaldehld radi sprjecavanja zapaliivosti i guzvauja. • Upi. rul formaldehldom radi 18k~eg. i vlakna koja mogu disanjem.O~jel:ljive kOI11:td ' odjece tkanlna III i Z. slntetlika v OTPORNOST Neka sinldii1w NA VATRU vlakna popui TVORNICKE Boje ko] materijalu keinikalije. lzraduju se od plastlke koja se dobiva od IOt1eII dudir s njirnu. ce ru spadaju i najlon. Takoder ispustaju proizvod. . 'U mnogim drzavama zrumoski je odobrena zapa Iji 1'06[[.eno. cista viskoza sastojaka umjerna I.cerno yam na nJihovu pdsvtoo~t • Fonmlld hJd se dod"ie J1ajJol'\1I kal~G hi bio OrpOl'110 vaU·LIIJ znaci . pogotovo Ijel. Ako ill Vee morale glucatl. .lJedeciJ1J.ne zahtijeva ubijanje zivotin)a.ozm\ke 11i'l tkanlnarna i pr0. • Prolzvedena mdje i rnirise vise nego prirc dna pa ih ceSIO perite. je ce~l poput recikliranjc dorrujalih kornada odjece. ul]a r J. omeksivace protivnornu. savjetima zeluno vas uputiti kako odrzuvati. poput lrishieiloksimeLia fonnaldehida. nazna .nji. [er zahtljeva C SlO pamuka" pranju i glllt:~ n. ill j resko pot] uno POI. sinteticke tkanine mogu se vlakna lIpijaju stisnut! ili cak Istcpiti. akril. takoder SC • 1'0111(10procirajre upUle naljepnicl. ukazat ljedeclm up07-Qr nj u tkalI1jnaro~: . Viskoza (urnjetna posvuda svila).ldrze kerutkuli]e otporne na vauu.

kosu. b .11l. vidl su. b'· . sva vlakna koja se koriste za izradu sagova prlvlace i skupljaju prasinu i onecisctvace ko]e unosimo u kucu na cipelama.')g:l ulja (oel vinilnim iii f VC podovima. mnogi sagovi od vune sa srrazn]e strane sadrze Iateks.r'. kako btstega I ez kemiblija i prirodnim bUjarl. Prerna lscrpno] znanstveno] analizi uzoraka sa sagova. konoplje. prozor SI< j kl')noplj\J. Ako u sagu ima vune. dok pare ne lzadu van. eN ces na podu. rucno radene sagove mozete kuplri u veleprodajl (vidl Jzvore. vune ill sisala. Tako sag slnretlcki. sc Zlt5titili ad LLdisa. novi sag pokusajte omeksivaci za takoder te se tz oc.plutnjaka. 165).koj tellll'lera(U!'l i v. koji se izraduje 0(1 selrena 1 c1ulje vrijerne orpusta otrove. pogodni su za pfuhodniie prostate u kutL ostavitc otvoreulma.itel L ualstava St!<LI\e bakter{J'e kokosova vlaRna.vecinom ad 80 posta l. Prj tome trebate imati odgov1irajllcll rnasku kako biste proizvodnji sagova takoder nanose znatnu. Osirn toga. kalco blste .!el1j drvG)ll podovl tn0gU se obradlrl vostanirn ~Jem vieli nr. kao i kucni Ijubimci na svojim saparna.vOl:l.) . Premda se sag od ciste vnne maze ciIii. stt. neotrovno rje 'ellje.. • L:ill01ClItn se Iz~a~uje ekGloshl od1aoe~l(.jll kerntkallja.. Problem s kemijskim spojevima u sagovima jest tal sto oni dulje vrijeme "otpustalu" pare.vlh izvora drvu. lpak dobro provjerite. plasticni koje se kortst PV Ie mekan i topao prostl rac za pod l. rnorske Have 1Li i!tll(od papira. kemikalije kao za neceie morati ucvrstiti Jakim kemljskim. koristite cavlice. uldjucujuei i otrovne organske spojeve poput toluena i ksilenate poznatoga kancerogena benzena.l. cesto se dodaje pesticid permetrin kaka bi se materijal zastitia ad maljaca..ti "prirodnirn" odabirom. de r su su izlo7. podlogu drvenorn kaja se ne sklize kako biste sprije51i nezgode. 1 jedno j 1I drugo Ima svoje mje.e:1Ju ~~l jutu Hi one koii vole toplinu i boju saga koju mogu uskladiti cvrstoga ~ povrsinarna drva.LJ posto plastike.IE MRLJA (via.ni materljali zaoblagan]e pudova zdrav su odabir I otpusranje otrovnih tvari. tov: p l'Iacilljeni I vi tr n)!Ili hi. dtva . ~St(! . kojl SlI Llnofeu m • Ako ocll:ucite postaviti pod. 5l .. a stiren se koristl za lateks na strainjoj strani saga. cesuce cigaretnogn dunn i gun]e. 7.l. pcgotovo akozelite stvorirl okruzenje bez alergena.L j'\:lko se U1al.j~e . PrJrod. a i lakose cisti. Ne~lbrS<.3 SAGOVA sag.ili kokosovlh vlakana. Linoleum nema vrata oblaganie podova SUo • lakon iito postavite djeca esro lStalic!ti elekt~i<. bukovine. ga smjell >::<I)'I'ijenjJNati ~ u podu. CINJENICE 0 SAGOVIMA Na ialost. po mogucnosn..na povrsini uklonlll vinilu OI:pu~t<ljLl 1I zrak. 117. . 'kore 6. otrovne sastojke proizvoda za ('j cenje 1I kucansrvu.tl. Muoge lijepe. ljubirncl rat Kucni CISCEN. str. oneciSeujuzrak u kud. • Obloge od rvrdogn i mekoga drva za pad mogu biti oel Go!'ovine. naftne d rivate te QI)cciik'ujll zrak I lzvore vode opasnim otpadom. Djeca j kuEni Ijubimci mogli bi imati zdravstvenih tegoba zbog ucestala izlaganja tim kemljskirn spojevirna jer su u bliskornu dodiru 5 podom. Prije nego to ih kupite.1 igl. Sadrze Italate. aterljalj. Potpuno priro. prernuzom POSTAVLjANJE pricvrstili sredstvom. sagovi sadrze ostatke mnogih pojeva. hra tovine 11ij'lMoro\.stG u zdravo] ku6. • Nakon sro ga posravite. 14.stetu okolisu. oko 75 litara po cervornome metru.. osiatke Novl prirodni materijalJ La biljke lana).Kuhaju se na la'gaLlClj vatrl na vlSQ. bili ad recikl lranih dasaka ill obnovf)J. o < Vecina modernih sagava nadniena je od slntetiddh materilala .pjil p rasine.ibLiti paron.dobar [e. djeluJu estetski jer 511 Iijepl nil izgled i ugodni na dodir. ijgav1na vlakna (slsaQ I I~fa.. m Ispod vunenoga podu postavite saga na prlrcdncm.LSQ(1 I srnola .LJ SAGOVI I PRIRODNO PODOVA nallona i 20 OBLAGANJE IZBOR PROSTIRACA SAGOVA ogranicavaju I » G"l Vl. mozda su bol]e.ena fUlIIIUIfl:J.. sto je sve nezaobilazan dio suvrernenoga naclna zi. takoder su opasna. Pa~1Qje6drven! pod moze se i1bruslti. 11. U njihovoj proizvodnji rnofe se koristiti cak 120 kemikalija. u tvornicama sagova koriste goleme kolicinc vode. Industrijski procesi Iwji se prirnjenjuju LI OBLAGANJE PODOVA (VRSTIM Drvenl podovi su prirodni MATERIJALIMA edablr.. a linoleum je I er modi.dni rnaterijal dobra je rjesenje ad rn. Nepokrtveni podovi Ita kojima su mali prostiracl od pletene vune ili paruuka . 66·69J Izloaeru.izolator.0vi sag. a otapala koja se korlste za Lijepljenje na dascanirn podlogama.

. SNAGA VODE NajbJolje sredstvo za ciscenje jest voda. 49 je U popis rnozete uvrstiti korisnirn receptima za pripremanje prirodnih sredstavaza U ci§cenje koji su navedeni ovom peglavliu. uclnkovita .!i imati Rod k. dobra se osjecarno. a i ugadno mirise. [edan stavite i s d ruge strane vrata.) Tematski sadnien papis za razlidte zadatke korista podsjetnik kada te zadatke trebalzvrsavati. rnrliarna na staklu ill tvrdokornim tnrlJarna na. namakanje je jedan od najUC::inkovitijih nadna za uklanja~je prliavstine rijec 0 bez obzira na to je li Pranje plucica str. stavlte otirac ispred svakoga ulaza. kaja blsre treb!!. U .jeftlnija su i manje stetna za nase zdravlje i okolis .cenje. Suvlse se oslanjamo na jaka sredstva za ciseenje iako postoje i blaga kemijska sredstva kola su potpuno . vazno je uspostaviti odredenu naviku u ciscenju. i bilieske 5 11 Prirodni osvjezivac zraka str.sredstva za cislenje bez kemtkallla. I<ako bisrno to postigli. glicerin i Eelrnoij 'Wna. (Veclna suvremenih kucanstava u razvijenome svijetu ima ad 15 do 45 litara kemijskih sredstava za W. . primjerice. PRLJAVSTINE unosenje prljavstlne u Visenamjensko sredstvo ciscenje str. a ako rnozete.dobro lzgleda. Time cete spriieciti da padovi. 53 za SPRJECAVANJE UNOSENJA Poduzrnite razumne mjere kako biste sprijedli kucu.u€e. Spadijju i komadici sapuna.CISCENJE KUCE U cistoj kucl bez kemikalija zadovo Ijstva je bora viti . oprema i pokucstvo budu toliko prljavi da morate koristiti jaka kemijska sredstva za ciscenje. policama i podovima. Navikorn skidanja cipela na ulazu takader smanjujete kolidnu prljavstine koju unosite. 51 zagorjeloj hrani u tavama.

il11"blugo kernijskih" kupovnih sredstuva •.rod. 1Il m i uklanjan]e mirisa. d.i s~tmi naciniti mozete jednostavno .lir:aU_ so na postaji izazivati ispitivan~ pakir:anja boraks sjajil!!l od p~~Uhiega voska (vidi str.zradu krpa za Cisc'enje. je oruekslvuc mogu se dodavati svirn gore prirodnirn ClScenje. z ui -i$lil.'\:. pakiraju se u recikliranome te. U kucansivu je 11<1 skidanje rnrlja.R¥EDSTV·A ZA PRIBOR ZA CISCENJE stare prekcivace SI:! Radl]e iskoristite nego cia kupujete i plahte za i. ada bikarbona. Nlsu ispitivana materljaln Kupujte kvalitetna. . bijeli oea!. sudope'ra' i kada Visenamjenska sredstva za poVfsinsko (istenje Sredstva za pranje Deterdzenti za posude Sredstva za pranje zaheda Sredstva zaciscenje poda Sjajila sredstva za pranje prozora pezinf~kcijska sredstva i izbjeljivaCi Sredstv. utjecaja na zdruvl]e i JGlO dezinlekcijsko sredsivo.u rnalirn kolicinarna koristiti Z8 nom.'j lpoenlte iznova s prirodnima. gram Kupujte karbonai).. je. nemaju tako stetno djelovanje na zdravlje ni ckolls.to zidovirua. bolje je kupiti za pran]e lila.. ne sadde ni aditive nl dercrdzenre. stoga. neg plasticne.j. cere poliranjc bakra i mje li. . 11. rakoder.:: ui PRIRUDNA SKtUS I VA LA GISCtl~Jt (istoca je presudna za zivot u zdravoj kud. <lIUO koj. vode . tskortsult svaku spuzvu. i zbog rnirisa.I'U%:l.sku sol bijeli Cleat nisu :soclu dijclovc. soda (natrijev karbonat).I<dniadl p~e!il1lega v:os~a. taj mineral . Za pranje rudije korlstlte cetku tvrdih cekin]a.J . a sredstvima lzvorua i o IJ) -. nalazi u prirodi. kuplte s cekinjama I{'omadice sap una leRuGi sapun kUhin.. a sad rze man]e tvarl koje prljllv~l:inu. m KUHINJ5KA lagano abrazlvno BI. n.lU DOMACA SREDSTVA CISCENJE O.e metala i za hrdu Q~vjezivaili zrakp Limunska kiselina jedno je od snaznijih prirodruh sredstava neskodljiva za ciscenje. ku lulj ULIA i eukaliprusa svojstva. U potpunosti Ocat rnozete lcoristitl zu pranje stakla i plocica te otklanjanje mrlja od caja na prirodo! prolzvod stetnoga okolls. Postoje tradiclonatno got. alergena. SOL i nurlse.<.. SODA Soda (natrljev prirodni lli'inkovi. tekuci sapun.redstva za ciscenje ZA IJ ormarltu 5 ptirodnim sredstvlrna za i!i5cMje' trebali unrericke. rRIRIDt:JNA (I5C. La kuhinji.ENJ!: S. Osim toga.11ltO.01i8. blazlrn sradstvlma iii prirodnim nadernjesclrna: Sredstva za odm'lseivanje. kuhlnjska sol i etericna ulja nekl sLJod vainih sastojaRaza p'otpuno prlrodna sredstva za ci~'denie. se primjenjujc u ljekarnama.atrztsru reborn siroke potrosnje posroje sredstva za ko]a sadrze manje ni sredstva (vidl Izvore). Svjeii limun. 01<. nego plasticnu od najlona. ij~licnii Vllna I kq'lMd lal:l~ koristlln 5U i dugotrajan prlbor.~5. zlvotinj. iii sodom moz uz malo je i Pornijesan bikarb sa solju BORAI(S Takoder poznut i kao soclin tetraborat dekahidrar. so Ie bikarbone.QvCl sve. sedu blkarbonu u kuranstvu.Popis sasroJaka i njihova pri. a cjsti savrseno. a nakon toga vasa klita fe mirisati predivno svjeze .Ie Ul]a od caj vca.za ~isteni~.Ekstrakt slemena greipa.koji s> nalazi u prirodi . I ~I ::<> BLAGA KEMIJSKA SREDSTVA ZA CISCENJE Neki proizvodaci SlI osmisllll uistinu rnnogo nacina.nih izvora. (elki 5 cllkinjama . ETERICNA dusice.) ::l :.LIOeAT z rn nadomjestke za kemijska sredstva su kao na za s01 [e blago clezinfekd. .ije. soda blkarbona.nekoliko prednosti: sastojke [e lako nabaviti.Ll. nisu se mogei redk.E.o sredstvo.icile one od celuloze (koriste Kako biste . k macli "ima sapuna.IH SREDSTAVA Naveclene ken)ijske PJojzy'Q.a za ili'scenj. i lijepo Visenarnjenska na . vecine robnih ciScenje adltive oneCiscuju markl na trzistu. SODA BIKARBONA (J se up trijet ili za o 8 . no u pravilu koristlmo prevlse I<emijskih proizvoda za ciscenje i ne razmisljamo 0 (ISTI ToploJll SAPUN vodom i obicnlm sallcama. udn kovito. za razliku od Odella kiseliua u bijelorne ocru Izvrsno prodlre II ul]a i cuvajte lh na hladnorn mracnom mjestu .. Ima]u . Iimuna.rgijske r~tkl.. rijasite se svih svojih starih sredstava za ciscenje UI}LANIANJE.rnjena navedeni sljedecqj smullci.jsl. SOK OD LIMUNA 'I. rnajcine Imajudezinfekcijska na vedenirn Z:l IJ).de za ciscenje mofete zarnilenitl manje skodljivlm. sadrZi te ga stoga mineral koji se je vise- element "boron" koji nije bioloski razgradiv treba koristiti sto manje.ll'Iiizradire sredstvo za ribanje. izrezite je na manje obradenu cellcnu vunu.u 'ijdostt blste Imati sljede1ie sastojke. Takva sredstva ne sadrze ni koja nadrazuj u. KEMIISK.eluje i. Umjesto cia kupuieie aqfefva) drvenu (bee: vrSIC:j .JI >V! njihovim posljedicama. skupi i nemaju stetan utjcca] na ne sadrze adltive pa Illanja vjerojalnosr na zivOlinj~una t1<i ce I al o. 57 za (ecept) celiGnu vumJ cetku s tvrdim ifekif1jama sPU~ve t:ld £elu!ozlli sok: od IImuna. Ipak. Poznati za ciscenje. za razliku od slf1tetl~klh spUivl i plasticnth ad n~jlona. <: :» N Iilllrnjensko sredstvo za ciscenje.i prodlre u rnasnor'u re i':isti tvrdokornu tvrdirn podovirna je I nema prljavstinu na obojenlrn ciScenje rut bazi obnovljivih "blaga" kernijska sredsrva 'pri. plljesni . Jedt)oslavrlo rnofe sc Z iJ> poznata prirodna sredstva koja su jednako udnkovlta. €etke· za ribaJ1Je.1I11a. Kad odabirere SpllZVC..

Ia. • Praznue redovlto kame za smcc L' po vrcCid zu srnece W ("" iii ljiljaoa. Vratite cep i protresite. rakoder. otpad u mnogim tvari koje se ubrajaju tekucinama svakodnevno ClScenj e. nego ( nema St. ODSTRANJ1VANJE " Provjetra vajte svakoga otvarajuci prozore. <::<::tvrli. nekoli~Q Rap! etericl10ga Ulja. za cjiiCenje sinreucke teske 1111:!Iall:! ko]: pmizvOL.tke otrovnili DEZINFEKCIJSKA SinteLii'ka sredstva zahocla . visenamjenskim za pran]e posuda i sre lsrvima za otpada.efan utjeca] nu okolls. rnogu otpustatl opasne plinove Iklor). prascima • Sintctkki mirisi izraduju se Iz i me gll izazvati mrl]a.liAVA I~Jt K t IVIIKA L IJ 1-\ U K U L. nacinite jedoOSlavan i prirodan osvjezivac zraka od vode i elericnih ulja .jl. POJREBNO JE: i. sporls. fosfati. j ziv.liko pula u zrak I vasa saba te Ugodno [Ieee pill ustajallh lJ1irisa.i toaletni papiJ·.vadom. cuvati izv.w (!j~. htorazgradivo ciscenj sredstvo prlrodno i loa LI .l.emo.l1i. pokusajte gaizbjegavEitl.a zatim dod~jte l. Paprskajte neko.ucinkovit je jedino g"l SLl mclean j vodl.e s i malo tzlornljena protreslre kapi za pranje rubl]» J posuda nerafiniranlh Sto ill cini clrnetu ili kllnclclma Povremeno korijenja perunlke (prirodni konzervans).ilei svoga orniljenog mirisa.e djoksi.11el i \(C:lZUte b ako se progutalu. oiivite mjesavinu rako sio cere je poprskati s nekoliko etericnoga ulja.icajenijc sadrze deierdzente proizvedeni iz ogranicen ga iZV01~1 naaomj"estl&e nav.IV<lI1c1u.. vodenoga soli ko]e izazlvaju bocatosr i propadanje VO(\. kako to rcklurniraju prolzvodaci. II • Sulfati ~e koriste za ciscenje.[ PKI KUUI~I 'IVIIKI~I Ako svo] dum odrzavate tako cia je uvijek sVje:Z i mirisan.i sus. • U kuhinjw Slav. kao Mogu se nacl u proizvodima pranje rvrdokornih v denim sustavlrna.nesvih 70.na . stu rezano ce biri ugodno okruzenje za Zivot.lk klora rnoze se uhvatitl Zf.I.edenena str. U)ozel. ran]e posuda sadrzi klor..ezelltl re 1I1jecari no Sl di~nji ii~1 a (1. MI RISA dana. posplie sodu blkarbonu. dlelulu nadrazujuce 11. Dodaju sto.jeca. dezlnfekcljsko sredslvo u suhomu obliku.000 ci5eenje ispitano Manje 0 I jcdne koje se koriste u opasni II proizvodima IU [e na ueskodljivost. 2. Klor otpusta otrovne pare 1I kuhinji. FOSFATI Fosfati (soli fosfome se protzvoduna sredstvirna kiseline).nle zraka u kuhinji 1 kupaonicl kako blste uklonllt lisee da pustl rnirls. a uz to i neodrzivim izvorom. Koristite prlrodrre • Postavite veruilatorc za usisivi.e naci.saclrle opasne ubrusi 1vlazne rnaramice saur2. vlazan zrak.ijeti sklad i radosi u za :1 SLl 'v IV) w z vas /':ivot.ro. bar. SREDSTVA za un. Nt: ssuno Slo taka v osvjeziva~ zraka DOMACA CVJETNA MJESAVINA nabavite koji prodiru ali u vodl stele vrs. PROCITAjTE UPUTE NA NALlEf!NICI Nt! vefini proizvoda za pranje i ciseenje navedeni su '5astdjti. Ute sastojks spadaiu i srsdstva Roj~ djeluju na povrsinu tsko-sto . • Odrza vajte kuc'u suhom i toplom vlagu.'!k6blste uklonili neugodne mirise.ite ati!lh:1atlcni ruzmarin iii IOV!lJr.. itbjeljivaci.io. moraju se boau s rasprsivacem .I posude . i. Fosfati su izazvali preljerani rast alga u naltnih derivata • Proizvodi alergtjske reakcl]e. Kad se rniris izgubi.i i7. Plinovi koi~ otpll~[ajll mo 1I biu opasni '11mih lId~lhn. pIu '. lfiirlsa!i.i. Napuilite .Usitliite kako biste sprijecili DETERDZENTI Cisti saplill . kadulju. 05I<1[. 'nje k ·mikalije. N<ijuob.kovii i. vee 1110z. te siavue II UIJH. i.lunun I cedar. ~!lvl"giLi u hrani. pelargoniJlI mlrisa limuna. za {'iscenje.LO moze izazvau glavobolju. 4G~4i: iii raCliie kupujte "blage" k:emijske proizvode.islavanje bakterija kOla sc koris! SIGURNOST SVEGA PRIJE 1.) SLI nepovoljno sredstava lll. gl1~temGLI 1 sl. . kroz prljavsunu. zaciscenje oel cetrdeseuh prosloga NEKE CINJENICE 0 PROIZVODIMA • lsoie koje se doda]u vecini sredstuva i sadrze 115· nil vode 10 kapi etericnoga ulja (moje omiljeno je od narance) su da oipusti mirise. uniruje i podize duh .ujc na razinu hormona organizlllll .je 6pustaju kako bi s€'holje n1lm~.. ne same MIRISNI DOM nece un.e td(llt'iI")~1 koji su Kako biste sami nacinili cvj tnu mjesavinu. K LO R vecina deterdzenaia za I.q). su [eduako lI('. rn z m DOMACI OSVJEZIVAC ZRAI<A JC. peckanie ocijLl i poteskoce s disanjern.12bijeljen. rnjesavinu njezno stetnima. IZBJELJIVACI Vedina izbjeljivac~1 uauijeva hlpoklorlda za pranje vune. 1-\ IN ~ I V U "Lako" ciscenjc tesklm kemikalljama kernikalija .1i nabavite Ii1lrisllo €vijece. ..ILl) J l. Mogll oSlerili bubrege.jCCu naokolis.gdre nave"dene tvarl. lisce 0511Senihbiljaka iii cvjetne lance.tav. 5L kemicari deterdzente namakanjem proizveli snzlrnl.I. poput frezila psiholoski ucinnk.lnji 1\. i parfernl. otapala (uz uposo-erqe 0 zIORC:lrabi).najsiariie. kuhinjski osta. Pomiies'l. djelujukao omeksivaci godina vode.ruzmarin.an dohvjlta djece. lovorovo JiBee. majcinu duslcu. i Svi proizvodi za ci5cenje. mlrisne rLlze kornadlma posudu. Iormaldchidom koji se korisie u kucanstvu lzradu]e se Ll 11<1 bazi alergenska koji djel.bjeljiva61. poput Jasmina iii zumbula. Odaberite metvicu. prirodni i oni ostali.im orgunizruima. bergarnoru. Na mnogim proizvedlrna su upozorenia. tteba o~dmahJ!-dttp~itllijei1nicku poruot: 8kC:l1neki proizvod sadrii. se mogu konzerviratl kojl lma svojstva.e imati pozuivni • Kupite sobne bilJke koje mi[isu.i kozmetici 2.

ta J erama prekrijte umrlja no mie [(:. prirnijenite neobra Ienlh drvenih rnetenje 1 povrerneno SpUiVOlll.t.L plocice usjajiL<:i mckunim I'll c.i necistocu kucnih CISCENJE ZIDOVA U pravllu. I(f} 'U w 'U LIUUVI I ruuuv: .ko In.:atilll kl'jOlOm. D1oi\'ele korislliti ]l0M'vSiIll. naftalin.. mirise pa alk .'lit cete strugoune pomijesane sa GOO ml vode. • Ucvr5C ni drveni podovi zahtijevaju brisanje vlaznom ill prernazite voskom blsre obnovlli njihov S)'lj. Umjesto toga. poprskajte . ODRZAVANJE SAGOVA Sllgove mozete odrzavatt bez kemikallja. <!lei. sredstvo za odbijanje kukaca. oct u.ori~teCio41iCn.r!1. ga otopinom jednak6ga omjera bijeloga ecta 1 sapuna. rnnsnoc i osulle • 'Ivrdokorn bi.da. sapuna.lj SI!)Uu bD.l upiti I bit ce skli ki. • Sjaj. I kusajre kOja su t~t sred bikarbone (vidl str. • Kako bistc prj ciSc'enju prozora nadesno s druge srrane. Ocistite vlaznom PLelCICE • Alto ploCice i podove od terukote (. o N o .kemikalija. pustite cia se IIpije II povrslnu.. • Frnulzija za Cisccoje rnrlja na bazi WIde sredstvom 5 uiozete ill oropinom ad 115 m1 bijeloga bikarbone na zldnim • @J.ti . 53 . Neka sredstva za kao i CISCENJE PODOVA Prirodni lijepl SlI i lako se Neobl'ldeno premuzivati drvo "0. masn rnOzele bl'.. treba 1 ornno OU. Povremeno I odova povrsini eta] sjaj. Zll na I okucstvu.lnd"im ul')I·usc). koricu kruha ! prijedlte PI' ko rebara. p1'1javstil1u. z Uobicajeni proizvodi na trZistu za ciscenje prozora. • Kad izgubl sjaj.usisite. a slijeva K AM E N • Karnene podove tragova cistim ru nikada nernojre prati sapunom. • Kako blste ocistili rebra na roletama.1bljeloga ocra.le otopiru: omjera vode . otopinorn "blagog" sredstva Z~I • Mrljc od mineralne vode uklonue bljellrn ocroru.:ib sustojaka .lL1cnu. . sredsrvorn blt cc trajno zarnagljena . dijela vode. lll'ebrlsite Vl'li.i svoje troskove .ru.:lsrI()lli. o ·0 ul.Koristite ad sake nastruganih sa zlicom sodc bikarbone u 600 rnl uzmitc Prozorsko staklo istrljajte zguivanim poprskajte vade te nekoliko kapi tekutega novinskim papirom i Z. rb(!)}lU ill ~tQpjJl\1 @stavlte da se IUplj~. korist cl samo nekoliko jedJ10 tav:g.lI vQQl>l. :1 zal im poc.avaLi j za odrl:avanje voskom. Za razllku od kemijskU~ sredstava mr. kllkll~'lI=irtl i11rl.lI oc.0 N Al sumnja se da je kancerogena. se udubljenih ulastire tvrdim v skom. l!J. ece g. 1. Za CiS'cenje. usisavanjern ocistiti ponuuje obojene zidove l)Ubimal:a .?Gen(t0.skim prehrislte dererdzentorn .i "LiU i mplltn gtaEak)fjl upije 1113Snocu . reelovito krpom iii kako Starom ceti<icom za zube ofistite nedstocu izmedu plodca sodom bikarbonorn 1vodom. • Tvrdi vosak j • sredstvo Z<I CISCENJE PROZORA Nema potrebe koristiti kernijske rasprslvace kako bl prozori bLU cisti. za uklanjanjc Pr!lmi jeSajl€ "blago" PJCvreloAl rnrlja illce acta i jedne zlice tekucega H pastorn od sode octa i 25 gsode • Za masn rnrl] kerni jsko II ornjeru 1:4. podovi. LlN0LEUM • Openre ga laganom 6iScenje (vidi SLr. a . rcrpentin sllcdece iskusane prirodne postupke. uz nekoliko pruge. zatirn usL~jt· ill op rlre. 52).l I.ll11jen. Za neucvrscene podove koristite neraflnirano o a < "C.I.iSliLe sapunom. Nanesite pastu na spojeve. Nikada ga nemojte ciSl'iti vila2aom SPllZVOIl1 uruocenomu sodu bikarbonu.· s malo premazivan]e j < ulja. • Otlistite sjp-jnc ptlVrsipe kuh.!lsojte':'i<lgove paro. a potorn isperite.l. lite otoplnu od [edne litre vode 1I sredstva za ciScenje prozora s malo otopine sode blkarbone (2 zlice • upotri] dvije zllce 600 III I vode) nemojie koristltl sode blkarbon prahu. lakse uocili prema dolje s jeclne.povrsina komadica S:1j)una MRAMOR • Oi'lsUteWl viSen. popur drvenih podolia i ploc: isre ako lh redovlto meteie. Umjesto toga.ni.norn > Kako bisle uldonili mrlje.)e koje lOll:! mrlje.so aa tn) Ila sarno Z:LCj' 'elljc tva cljelu NanesH".cesto i neispitanih ciScenje sagova sadrfe otopinu perkloroetilena. z:Hlm obriS!~e vkl. d( bro i~tnij <ljl -da ~e nil Inl I jena.nesite @i.je lana ko]e (etc nanijeu na meku krpu.tn 1 PJijt:dit lako cia papil' Nanesite • N'a l. amonijak . koju ostavljaju kupovna 11.. <J zatim . j rnutnu naslagu.lja oa ztdovllna.i.isli..zamrl)aoa mjesto sodam blkarDo~om. lUI krpom. tragove boje iii finl . sredsrvo prozora c.tako sto cete Sf okrenuti prirodnim sredstvima za ciScenje u kud. Ako irnate plasticni Z~I prozor. Ostavite zidove na kojlma su tapete.l:'l.im P'lJ-lil' 1'0 ili <I '5rl:!clstvl!) a pranje u tekucini s z vodorr • Kam se ohladt. prirodnih podova. Slijede upuie '. Q I I Mozete se pobrinuti za svoje zdravlje .r:inl[ na.j neka djeluje 15 mlnuta."drzi. jedhakoga bit ce rruune. t:rljajuci dok sc drvo ne pocne sjajiU. Soda bikarbona osobtto Je ucinkovlta [er ukhlula Jll:1S11()ClI.) mjesavinu pomijesanih toplevodc. O$l<ll'ite ]0 ll1illUta. Tim uk I ). ul~ijajllc'.ae plocice zidovlma i podovima ciscen.je (vidi sir. . s prtrodnlh I slntctiekih sagova. linoleum • Rijeiiitt.isccnj<:: koje ~. lln SPllivu.rKULUKI. zidova i pod ova cesto sadrZe slntetkke parfeme koji se izraduju od mnogih . sljedece nacine. se ne mogu llklonl.l'3l'bc. 53)."2octn krpom. i. • UcinkovilO sredstvo za elSeenje prozora kapi rekucega rnozete naciniti od jednoga uijda bijeloga octa i jednoga saplloa.( Ii [mom ceUcnom vurr m. cistiteodozgo Uldonite za oSG:enje iii visenumjenskun sredstvorn • Nakon Ci§cenj. DRVO '. Koristi.

Nanesite malo mjesavine na meku i vlafnu krpu te nlorne prijedite povrslnorn koju zelite odstiti. . preko povrsine. cairuku.mun uklan]a na ud poll! lununa I omijcsanhn mrl]e od caja . KUHINJSKI • Z~Iuklanianje PODOVI necisto II d1IS:.iLe 1. Za pranje posuda mozete koristiti "blago kamljsku" tekudnu (vidi Izvore).v:J. bijeli ocat i sol mogu se koristiti kao prirodna sredstva za ciScenje jer imaju svojstva potrebna za CiScenje i ribanje.>9L. za koja sam vee..e l1u.ce sode blkarbone u perilicu. kako biste na posudu izbjegli prugs zbog tvrds vode.i. SUDOPERI Cllicenje C vidi str. a zatirn lzrtbajte l'elienolll provrelo] vodl. .I-"' t< I t( U U I~A KU H II~J A OMEKSIVACI dodajte VODE • Ako je vasa voda tvrda. 1.Q lijepo i jl.je~av inor pecBioll. Neusporcdivo vlsenamjensko [e najbolje ~l. dvije zli.• prlrcdnl je omek.!!. 2. kastoplte z zlke sode bikarbone LI 4 ilice vode. Ostavirc tijekorn 11. E PO V RS I N E • lstrljajte prllave ili srnrdljlve drvene povrsine. a zatlm istrljajte kanti za srnec.le kuhinjskth pd. a zatim i J)ustite ly. L'tGkuJJaj_r je. PASTA OD SODE BII<ARBONE Soda bikarbona najkorisnijih narnjenu neugodna je lan [e od proizvoda prirodnth sto cere je ukljuciti praznu i staviti na vrelo pranje. pornljesa i re sredsrvo za 115 ml vode U i dvije posudl za isc rnoz nje.ovnQga praska zil pr. ie rnokr [11 . a zatim dodajte vodu i 2. Takoder rnozete upotrijeblti bikarbone. . xokorn . SI~I::DS I VU LA lI:'ll::NJI:: sudopere od nehrdajucega celika i daske drvene Z!I POTREBNO JE: .KI H U'REDAJA uredaja vazno je od 25. Dobra protresite. u odjeljak· z_a.Ilje kuhinjsklh uredaj a prirodno c. [cfttno i plasticnc 30 1111 vodc _0 do 3 kapi ulja rukaliptusa z A C vno ie ncma rok trajanja. tave poprskajrc u 1.( nal n svakih a zntirn na 'U ukloutu i sv ustajale mirise rnjesta pOSI lte sodu u kuhinji. . pecnicu.gljen hladnjaka. deziufekcijsko i abraztvrto sredsrvo jer se njihova povrsina lako izgrebc i osteti.~ i 111iriii od ugljenorn jedan i deterdzent: namocire. istrljajte cellcnoru prljava YlI110m. I naca i tava. K U H I N J 5 K. Stll je CISCENJE Zu. mnogo su jeftinija.g kuhinjske soli u tankim slojern scde bikarbone dno. pazljivo ga ukloniie. upija inlrise tz k{l.I ka Z8 fez. hladnjaka pasrorn od sode I lkarl one (vidi Slijetii nekoliko savjera za odrza. . poput recept je naveden • Urrljajte paSQI od sode ill ubrazlvnom a zaurn isperite. nailinite domaci ad jedne iUee boraksa i jedne zli€e sode bikarbone . OPCENITO 0 PRANJU I ODRZAVANJU Navest ell svoje orniljene nacine ciscenja kuhinjskih povrsina i opreme koje nisu stctne za okolis. l()Gi~tite~lnwll~L§llj0St. Neka sredsrva sadrze dva prirodna sastojka za Cisccnjc.0Ci.jp. • Umjesto koriS'tenja Iq. 53). Ulijte ocat u bocu 5 rasprslvacsm. a zartrn ill spuzvicoru. za plocice i povrsrne 600 1111 bijeloga ocia o I:) Svjezi sok od limuna. CAJ N I C I • Kako btst bij Ii lak . » :r: z Moiere ga korisriti svojstva. %atiin jilosu. Obrisite je cistom krpom i lspollt'ajte do~ se ne poilne vodmn. elJeluje pola sata. • Redovuo C. ~ torn bikarl 0110ITI uklonili ruba. iSI raznlte '8[' i ulijte jedan ~aL l peril vraute 11 U ocis~ite nJ. tvr lokorne rnrlje stavite da s dam btkarbonorn i~Lrljajle. elerjcno ulje eukaliptusa. II • Gbri~jt ytl~la hladnjaka "Ia~n III krporn. Mekorn krpom utrlj<!jte pasLu nij ostatke deterdzeuta koji bi mogli z.acepiti perillcu. Pastern cere II odjeljak.Prerezani li.'dala recepte: pastu od sode bikarbone . Nije abrazlvnu I a e k ristiti za iSc nj p )vriiirw d krorna i alvmlnlla.! i nije susenje. a tako kuhinju dobra odrzavam. drvu iii kamenirn ploci arna. otopinom • Zagorjele • Oclstite sudoper JOO 11:11 voile.'e do uklanjanja mrl]a.njime samo prijedite LONCI bikarbone krpom plutu.Jje. • DQdajte. karnenac stavite ga hIndo Jll u ~lice sode bikarbone mikrovalnu po su ·1LI S mlkr(')vILIQ.oclstlll mikrovalnu pecnicu i iz n]e uklonih rnirise. Ul1'ljajte povrsinu.N<l:p).\!l'ilileposudu Osta¥ltc!! j~ u nladnjaku dan. 1'1 LAD N J A C I • Ocistite unutrasnjost pre~hodnLJ stranicu hladni~Jw. a usto. soda blkarbona. tollko eI" PI' "I:ije VLlJIOI11.jte.Sl:ima. bijeloga 0 l<1 koji 20 pranja. ZaLim ulijte svi Zu yodu clo [Llba. Ucin.[eli ::2 slall.ir~j"t0Gekuonlh Ijublmaea.l. Ne treba ispirati. kerarnici. lednako su udnkovita kao i » komercijalni proizvodi koji sadrfe jake kemikalije. u flju malo so de blkarbone .Ciu jzva~Ute i izli.' . lma visesuuki.i~Lile odjeljak za LIZ PECNICE • Kal 0 biste oCistili uriutrasnjost 600 011 et uliti u pe -nice.mjl!.mijenltlncabr<Lzivno KU HINJS.od uklanjan]a rnirisa u hladnjaku i I Ikarbonu j istrljrjte pccnl vlazncm krpom. VISENAMJENSI<O Tim sredstvom uklanjarno l1ecL~tocu i masnocu.lI na maksiBlUlll l'Iiinute. I TAVE dolje).'mje posu.11: d MIKROVALNE PECNICE • Kako biste . kao i antlseptifna sVjeie mirili otr . kao I INr(Jokorn. korlstire visenamjensko • Poprskajtc sredsrvo sa zlicom kuhinjske soli. PERILIcE • P~rlliQu oGisti~etako uldju 'ce je cia ullutnJSnjos!i bJadl1. 1.da u perillcl.i visenamjensko sredstvo za (]Scenje.tis~el.§ivE\iJ. sredstvo. vlazn III za pasru od sock lol]e.<1 (pOpUL telefona).jaka.

(vidi str. te St. kamenac.prjje svega. Otopinu ostavlte ce (I .!ok ne 'uk:lanlt~ f:T1rlje.mjestirna premda koristite abrazivne Utrljajte sok od hmuna oka otvora za odvod kako biste uklonill nei'istocu i I TUSEVI .jku dezinfieirajte od 10 kapi ulja cajevCa iikoljd do sljedecega Ako u zahodu nakon uporabe zapallte sibicu.imltR prije R!b1padnkl.l$€ J?l. KADE. naci nlte je kao i.p t-( .'1 sredstva kojima c:lba:vlja!1lo isti posao.lnjeSavinu vo. Izbjegavajte za <!~eenje popur kausucne ODVODII komadorn rniesavinorn SLAVINE rnekom krporn 1I111Qcen0l11LI limuna.a !(QJ~ni!. Primjerice. OSIa vite dn djel-uje pola sata.sine LI 1{. paslu od sode bikarbone • Naslage karnenca dijelova uklcnite i acta (vidi lijevc). rnlrlse ZH emajlirane povrsfne i ne osteeuju ruke .Jznoj krpi dobro cere ocistHi bdgJCI(') tome da zrak struj i u blizini izvora plijesni mjeSavlDolll soli i da. vodite srvarati probleme. a zatan isperite cetkom. • Kako biste oeistil! zahodsku skol.zahodsko] pustanja vode.[ku prebrisire vlscnamjenskirn sredstvom c!Scenjc: (vidi SIr.. Osim kcntilW.nje.IIJLI zahoda.tf! .. IlItQ~jnl'l od 50.Ostavite pola sata ili K-ako bisle "aStitili mr:amdr. toga. ocislite • Tvrdokorne umlvaonlku rnrl]e na i kadi istrl'ajte uljem s malo • Kako biste uklonlll prljavstlnu na ernajluu kadi. " Otvor za odvod istrljajte • Smcde rnrl]e od vode istriJ. 0bd§ite O!'llflrljan<l rliiesca papirnatim ubru90m.1. bijeLilu 0UI001. u~mite IIlJU.. a nisu §teE:ll:J. ~ krcmlranlh pliiesni.za okolis.licne el£lnente su§ite ml SlIllClI. lie biste koristili cetku dobra s prirodnirn at tesko dostupna dode stara cerkica za zube. otklonit neugodne jednostavno. pokusajtc ograniciti .ll~\dte .<1 III Za cjs~enle tvrdokornlh naslaga pomijesajte 50 g praha od boraksa s 30D .1.l~'ile da djelll. od terpentlna. rnozete koristiti malo sode bikarbone j<lea.a\liti u prodavaonlcf).lyite [e ria krpu ill ulijte u bocu s rasprslvacem TUSEVI I ZASTORI • OstutJH:! 1«lmenc:a sn iitilklenih· ill plastiC-nib. • :bl hodsku sko. Jliogu koristiti • Zahodsku otopinom 1I skol. ncgoda ill nntrijeva karbonata je korisritc sol).0l1Ml0ti t)Illupi!:ite 0i.Il.lSlllU bijeJ.iJr. UMIVAONICI Na. J prirodn.~vtl~Jt Lt\nUUt\ [(ad Je J'ij.te i J~rljlldete mekl1)tn 1aPPff!. Pribor koji zasto umj esto mjesta iza slavina a cudotvorno! rnozerno koristitj prirodne i kupovna j e iznimno cekinjama-' "blaga" kemijska vazun. tleg"! tije[. \lrat~i na . 52).i domace proizvode sredsrva. No. • 1'4!S I. II Mrlje mozete ukloniti i pasrom cdved rnozete odcepin odcepljivacetn I)l\\D.tjte bijeloga ocra.IIg.\1. korlstltl tesl<e kemikalije. otistite.pLO kaml!l)lae ~I ib. a.o!iclnu otpadnih tvari koje odlaze 11 odvod.jeJi (~ICi. Stoga je dobro znati kako su prirodna sredstva za ciscenje i tu jednako uclnkovlta.7..L fie n~ll~l. pa cal< l veclna upotrebljavu snazne deziuffcirall o z ·0 ".l'ije oego sto Jh obJiilete .ne.l.za kernijsko' sredstvo za Ciilcenje u kadu. • ljl(!J(.1 U U I~A K U t-' A U I~I 'l_.!ljte probJematiitoa POI~risl!e. zahodske skoljke i slavine. ulijee u nju 150 Ill! nerazrijedenoga hijclog octa i to istrljajte celkonl nego sro pusrite 1.kab.ijeloga ocra .i osravlte 2 do 3 sata u zahodsko] ~koljc:i prije negu sto pustite vodu. 115 1111vade.ir1w fiMI'n ~el1Gnlirm yun0m.komadorn limuua. t)ov. • Kako biste ocisti!j otlvod. l. u provrelu vodu uspite saku soli i ulijte u odvode ko] neugudnn tni(isu. 25 g soli i 150 ml hije]! ocat.<\riba. mjest<a nerazrljedenim • SpUZVOIl'l UI110. 52).L • J?op.II .I. a zHtim • NakeD toga pO(!.ini za tuiilt'lloje prebrJilHe ocrolU. Priprernite i 300 ml bijeloga Umjeslo da koristita izbjeljivac. ij!~Jfj bJ.$t~ 11311~ife IJa· vlaine zidove. Tvrdokorne rnrlje islrljajte prerezanirn . ulijte "blago odvode I te kakosu kOLiisllC. j istrljajte Rrnffiijesan6ga sit 115111. kao i na drugirn i ovdje se "blago kemijska' zahod priie vodu. "blago kernijske" rekucine . kade.G!iiPJjivaoje odvoda. 11[1 U sode. • S malo paste za zube sluvine oel kroma. Hhn.>I~I. tl Mom 81ucaju.Cenon. . sprjecava razvoj plljesni. • Hrdu i necistocu oko slavina izribajte srarom cetkicol11 za zube umocenorn llrnuna. a zatllfl Isperm~ t11a~n0m !<l0ea!'l"li. zatiI[1 tu~· isp!l. vi. POVRSIN E U I<UPAONICI • Pastern cd sock blkarbone (vidi str. sprjecavan]e je najbolja stnlt<2gija. i.t lu$lra. opravdanjrn. O~l. Kal\o bisle odEepl1i (upe na :tu5u.r..1:. rnjesavinu od jedne ili<''ice soli i jedne zliGice soka ad VLAGA I PLUESAN KU:-).rim.jku.je .drucje toplo i suho. • AkQ se odvod zacepi. g boraksa • Kamenac sa slavina uklonite acta.le to pb. postoje takoder cetke za diicenje vrlo prljave kade. ulijte u odvod te [akasredstva (luozete za ga urnivaonike.ec 0 l:iSce. lagaOeP0MfSi[1sl<:e ogfllb0tine i'n.!l. :<:1.tite liijelirn G'Gfonl. 53). A Ii Kupaonka je mjesto u kuCi gdje se (ini nuzrurn.ore. (.~le j ~()de blkmbol1c l\lperi. Kr01l1iratlc rnrezlce :':.1bi[eloga octa (oropina ((Ist. Isperlte vrucom vodom pornijesanorn pranje.kabi[)i .lJje poput izbjeljivilca kako bi potpuno podrucje. manje su abrazlvna pa nece ostetif ~Jestj111a u kupaonici. Urnjesro lQga.l:sk.L'lzete ostrtilggtl '.lQllice U vlazna mjesta 5 Aka vam plijesan pocne podlozna od srijez. • Pesto]e i "blago kernijska" sredsrva ®d.II1J b.

DRVO I BAMBUS D1YO je matcrijal 1. Mjed bakar.!:0 mjest0 lIi:lJlj~ijte l.I.nom razrijcdeni mekorn krpom pollrajte priradnim pcelinjim vuskorn stranici). dulje ce trajati.lstitili IJ<!Ilim'jte dok se ne pOCHe sjajiti. POJ'Ozni su te pokucsivo izrudeno od uh nuuerijala irua z<l~l.iJ. (vidi recept na preihodnoj • Koslrarlako zahrda kad dode LI bojarna.U nove mrlje. • S ogrebotinama postupajte od Z<I KOSITAR sok od lununa J mrlje snazn :i. 5 neka se kOji upija te mu i te kuko korlsti od vrbova paZJjiv~l niegn. Ie ostavljajte predrnete I'l"edugu u to] otopini II l?redIiiete ODRZAVANJE DRVENOGA • Z:. Mozele ga katkad opratl ali nikada neruojte toplorn vodorn i sapunorn. . koji ce teku < > mjesavin(l)lTl • Ako imar sredsrvo ~ro(lrijetl 1I rnetal. bel rnjedi i bakra mozete istrljati rUn. II sredstva za Odrnah poliranle.I njegovanje drvenoga pokucsrva i odrzavanje njegovoga 5jaj.~ konsute pcelloj] vosak. staklc i porculan kao i ostali vrlo osjetljivi zahtijevaju materijali - iznimno pomno ciscenje. Proiz. ostavite ohtadi. dobro ga uljanlr» iSf. kao j S tragovirna :Zlice vade te . zlicoll1.i izvernu tlepotu drva koju bolje odriavamo prirodnim proizvodima za ciscenje. .scenje. Mijesajte dok se vosak ne otopi. a zatlm zatvorlte.iCII trljajte i: dodir s sod!! bikarbone. 2. • A. Drveno pokutstvo oblika kako blste drvo dok polirate ukrase. .fl'S. 0cimah ~'pljte krp0m.ljk'll~l nernojte V<1 zeljeza k0ristiti i <la ciscenje tragova kQJ'.ice amonljaka II sredstva . dvije soli.Lni slo]. • Aka se nesto prollje po drvu. sa. Zahrdalu povrsinu MIED I BAKAR prtrodnoga rnnogo je teze krpicorn. srebro i kositar. K RO M ukrase morare TRSKA.l~dle. no postoje naCini kako meralu vratiti prirodni sja].ogo pregiba ci.red met ci"sr i sjajan. 'Irebalo 01 ga redovuo bl'i~.. Nacinite kalupe od papira koje cere staviti oko metalnih z. predmet pocue sjajltl.uklanite poUranje.nicena mica trajan]a.POKUCSTVO I OPREMA Veeinu pokucstva moiete cistiti sasvim jednostavno SREDSTVO ZA POURANJE 00 PCELIN]EGA VOSI<A SHjedi moj recept Z~ ucinkovuo neotl'ovno sredstvo za poliranje neogr-.i da srecstvo ('[scenje ne dode II zu vode. Mjes8vinu 00 prstiju. PQI~I:.:-. SPAN)OLSKA BAMBUS TRSI(A I zahrdati. sto bolje vodite brigu 0 njirna.~POPlIt l11elal~1.:ort1. ali nernojtc ga ostavljati dugo. dok se ne pocne s k ve i vino iz kosltr prodlr [er J1jJh VISAK IOR·. • Kak topli ocat pornijesan celika.~ • u] < • Nikada nernojte piti vo n VI' uljem kako bisie sprijeciJi daljuje hrdan] z.i. no uvijek cu preporudtl . Premda su slntetlcka sredstva za poliranje drva uclnkovita za prikrivanje Istrosenosti i ogrebotina. koristit bocu s raSJ~r!livacejel' I<oj) pca~kastI l11lg ko]] ostavljaju neka kern ljsku sr dstva Jf~l(1 [e p. nego zaprljanu. kao i krhkijlm vlaknuna siblja i bambusa. • Pre (U1'1 te od Jij'vMI(!)ga perite rucno J'1I8ite "'iste sprijeCiIl hrdll. Glm . stolnjake kako I isle ill. Kako I'\jlh l"OYJ'Siili poj. 11<1 • Za pripremanje • Kad polirate rnjedcne na drVL:H0l11l: • KrOHl ocistue otopinorn od [edne ~l.ko se tl'agljlvi Oil k(!)rnaciom limllll(1.:!Jlijedi. 600 ml biti pazljlv.in I dobro promijesajte.lliUOk~I.eva )d kiselina prebnsfte vlaznom krpom.'ia!le 3 :Zlice soka od 1(IJ1UJla [10kllCSrVLJ.TVA P~LIRANJE Pomijeiiajte oeta sa 2 R leA vodi sapunom (nlkako sjajitl.1 poliranje mjedi i bakra jJ01l11je.vode mlijecni namaz koji je nekima privlacan.lsllli aen:n)Jnf! oste<'uj II 11l 1!<11 'e tel uctna pa lb. namocite iSLrljajle celi(. Polirajte recloviio dok jcr ce se u s dodirs [aklm sredsi vlma za ga II toploj i polirajte ZELJEZO • Zahrdale zeljezne predmeie IllH)ti¥Uome pojav.Hj ili cistitl vlaznoiu namakau krporu. Dodajte terpenl. a zatim lagano nauljite strojnirn zlie& oiie1oga visak • Na polirane povrsine stavite jednak voel .l.zaslilili ocl greban]u i trag va uti izl Jzenosri toplini. uslij d vrucin moglo bi se poceti lornhi. otpustafu otrovne pare i nisu bas dobra za pokucstvo.E.i. (Posebice je dobro za urnrljani krom na automobillma. Nastrufite pcelinji vosak u posudu I stavite u lome s toplcm vodorr-. drvom. vlakana.lve zadl'ze klorotlllorougljtke II . • jako zahrdale predmcre umoCit II CE II K biste oCistili nozevc od ih II vjetra.§ZOruki"Ol'tIOt'aC.) nl trssu ni I arnbus jer cete tako oslabjeti susite pokucsrvo suncu za slaboga ili bljeloga octa uz :l.ic. . 0d "o~le. savitljivost njihovih Ako mozete. nece ostaviti zu 'i. Ulijte sadrlaj u Iimenu kuttiu pak!opcem. rnofete I)II rnp icorn.mak skij !estJv3ulja.. POI(U(STVA iii lagano preinazite mrlja ne i. METALNO POKUCSTVO I OPREMA Predmete od metala treba redovlto Cistiti ill ce ocistiti. operite deterdzentorn). istdj<1jte ga meJ(oIU 1~0~1l0111 istrljate. izribajtc ceJicllom zlcorn i osusite. Protreslte. a. 3. POTREBNO i 150 ml terp JE: ruiua 75 g Ciolog peel i njegu voska 10 kapi ulja luvande i prirodno i za to Yam nisu potrebna ni [aka kemijska sredstva nl sjajila.

.ljeded J.)til. osratke naslaga ocistite mekom cetkicom za znbe.te vatll II topJni ptlja'vsl'inLi. prljavstinu biste sprijecni tamnjenje. Predrnete od srebra uvijek perire rucno u blago] otopini vode i sapuna (bez deterdzenta).prldrzavajte 'istile savjetu. pogotovo ako ill nostte svakoga dana. materijala koristenjern IVE POVRSI NE PORCULAN I METAL Osjetljiv« keramicke predmete j porculan r. AJ 0 ill perete u perfllci.lllti • Nakit uvijek radi] posudi.i pokl'cJ.rebiisit& srebrnern tkanlnom. '. nego nehotice 1I o tccl'Ije.110 .isLrlJajlem korn OSlatke iSlt'ljajte ·. • vaze za cvijec'e perite uvijek nakon upotrebe da se ne talozc nuslage. rnozere ill pornne p. nego cerkom.gq.nje. KRISTAL l<J!istaJ [e osjetljiviji nego sto se to cinl i lako se od se sljedec. Samo ih CISCENJE SREBRA NA PRIRODAN NACIN a koristiti za tiscenje nema zalijepijenih srebrnih predmeta na kojima dijelova.ne i uldonite kamcn. • Tesko dosrupna mjesta u nakitu ocistite . vh!znom oeat.lljivanju vijeka lijeplh predrneta.~aite kernli~ke deterdiente koji mogu ostetiti pOllrsinu. ali U lirnuna i dodajte malo sode bikarbone za orneksivanje vode.u O('iSLili prsrenJe.ije sl\lrdl1 .1eVn0ga noStlllja. niimH ne bi nerazrijeder. Kako se ne bi srerlli kucanjern.i i ~lpul'li(!i. popui pozlate. Mozete g. Kad ga ne koristite.J. Porculan nemojie dugo namakau [er voda 1110Z" prodr. srebro umotajre 11 stedstava. listiei su vrlo osjetljlvl. J11.ok od polo vice Cistite ga me~o.k0e1J. ('crkicoIll za zube. JT10gLl izblijedjeti. a moze 1potamniti zbog drugih metala.n ga pJI!!?.t·i. . rnofe se lake (lIsterfti i u . vodi (2 Narnocite iscijedite .1 srebrni sja] potrebno je temeljuo o 5.. I erite zase bno. ostavitc da. STAKLO jedan od najboljih naclna cgcl:. P'@ZLATA Ziatni tanjuriclma posluzena kisela hrana po put rajcica. lspolirajte.:a zube . [er se male cesuce prasine mogu lIvlIci 1I tde dosnlpl1.ilmrbQ. Dobra ga 0 brisite i ispollrajte meko m krporn.V) 'U W ci!ite.m krpdm.vmoi prornilenitl eblik. Kako bi re ocuvall predmete k.1 mje~ta .tanoJ0~1]. Najbolje cete [e o([stili ako (e nje~nci isftllats sre-brnein tkanlnom. Slijedi jos nckoliko naputaka. predmere od mctala.C'aekaUcQ. Vl Ako za CiScenjt: srebrnih predmeta S urezima koristite kupovna sredstva.. u tome sredstvu nerna naftnih derivara.tur. cia na krporn.l. isperire odmah nakon uporabe.i potpuno radije karnenje moze ispasti iz kalupa i upasu u odvod.ill 1I NAKIT Nakit i kamcn]e u vccini nakita morate redovito cistiti.lja vstina. 1.lJI. operitega vodl s malo sapuna. laki je rnetali moze se luko osteurt 1 izgrebati. Nal<on l. S. PoR. cetkom • Vecinu nakua rnozere C. Kad cistite srebrne predmete.1vrsine od posebnlh lLJ z . kallad pamu~nll tvrd01wmu koristllD ceildcli za zube.ost suvremena dlzajna rnofe se ~istiii ivlaznorn krporn.e predmete mekom I erilicu iii pazljlvo operite 1I blago] sudoperu jer Ill. kuhinjskom perite uklonite -I < o tradieionalni postupci pomazu u p t.1ai'in tiSceL1ja srebra je vrlo jednostavan. a nakon toga Ispruti i Ispolirati. Aluminij privlaci prljavstinu pa ce srebro opet biti sjajna. Umacite predrnet u lagano pravrelu vadu i stavite kamad aluminijske falije i 2 zlicice sode.bLldlte OpranG krlstalne predh)ete treba oQmah posusiti i polira U do sJaja me~om krpom ka~o na njima ne 01 pstali trag:ov[ Pru. Odrnah lb prebrisite . Kri~talb.ekoga Vl'cm.la 1amenje postaje mutua. lTialv odstojl d~ ~e otp~lsli pI. Srebro nikada ne pcrite II perilici. bojen rukorn te c n. • Ako je 08 porculanskun radije prebrislte krpom. Natopi.1 l1l~ltit moze potll. ne smijete ill snazno trljati jer j srebmt slo] tanak i tros i se.ijeU ispod glazure i o~telili ga. svaki zasebno.re. ellvajte ga na suhome mjesru.a zalim g~ sicini. HDEF • Fini porculan perlte u roplo] vodi sa sapunom. ~e najl'.u S nemojte korlstlti amonljak jer ce bitJ inutile.jETLj Crne mrljc od tragova zumaniakn mozete izribau komadom limuca. Ako je jako prljav. okrhnutlse i ostetlti.:.orne octu iJi slanoj osrale pruge.. 2. eelk! "om . 1. • l~alm bjste uld011ili vosilk s kristalnih wijeca PUSlite Ako zelim na brzin. socle b. svaki prcdrnet ali lako ne tamne. iJ1 • Za prunjc C~Ii'i~nikada apt iii c soli U Goo 1111 v ui dobro ispeute.l po~on Antikna pokost je iznimno osjetljiva. SREBRO Za Iijep. • Za ciiicenje vodom c<lsa 1I posur.UJ \t:J.lI pecnlcu. Uvijek ga • Naslage karnenca uklonite krporn narnocenom u narnocitl i u loncu s vodom. cia.e. it meku krpu kako ih • Ukrase ad porculana jednako. Gas' operlte.e.Sl'ala. • Nikada ne stavljajte kristal gubi sjaj.ikroYalr). Iako se izgrebe .1 . uvijek treba prati rucuo.: o "1J Pl. kao u kupovnim sredsrvima za cisc'enje.l1'U)jetl uslijed s~a. u pazljivi i nemojte snazno lrljali jer karnen maze ispasti iz leiiSla.iSULi u tOI loj vod i '<11uO Nakit nal11QcJte u vocl.1:) . de). a POtOIll ih odrnah prebrislte 1"tII:!kuIII ih 1I Izbjeg13. ako su sitni.nja srakla jest vrela sapunica i malo (leta. moiete unistiti pogresilih Sljedecl. ru&tG.

privuci ce muhe za ljepljivl prernaz. Poznatoje da su djeca koja su izlozena insekticidima podloznija rlzlku obolijevanja od Hodgkinsove bolesti. jos sredsrvima protiv moljaca.ulld. zn moljce.ZOhari ali n.rna cedrovine. RJ • Pd. Pastoje i pfirodna sredstva: • Nabav. kukce. ogranicite odvojena rnucninu njihovu i depresiju. te komade rublja hla lnjak barein na 48 ih siavit 1I dieti1teu.ze.!te lIsisati obi onim lIsisavHcem d.C: n. • Ako sumnjate stavlte II LJ je dobro zatvorite.se zastitilt od rublje koje cesto koristirc. ruzmarina i rnetvice. 1\10gLl KOMARCI KU1JOVIl::l sredsrva 6~tetiti plastlcne izlagalJja. a pogubno sljedeca prirodna jeako to izlegll moljci. koja odbijaju I obojene kornarce sadrle duga napadaje proguraju komaraca. p~ i I I. Kuhajte dok trake papira. na dnu ~I:! ucl LI .rodnL I tradicionalni ---1 0lpu~ta oirovno pare ni neugodne mtnse. duhanom. z ».(. z Kukci i stetodne 5U posvuda i s njima se treba nositi. nekolrko neSkodlji. . B U HE I G RINJ E nametnika.o.vib Ilacina s: ". nadrazu] uce sredstvo koje moze povrsine. neka isparava Objeslte nurtsne . Najprije (~db:ija vecinu odmaruju usisavacem IlB zldu Iii kojl ima STAKQRI MRAVII lOHARI MRAVI • Pospire njihov trag sodorn bikarbonom.HH i . MUHE Poswji.\.6lijel11.ne z I. kllk. c: < MOLJCI vrlo otrovnu tvur koja se dobtva ill Insekucid paradiklobenzen. mjesta. moze Izazvatt pSl:!nierloga. Postoje lskusanl prirodni nadni rjesavanja problema kucnlh nametnika ko]i nisu stetni za ljude i >w Ji111umLIli greiptrura j utje eukallptusa. cuvajte namirnice u dobro zatvorenim posudama i cistite kuhinjske ormare. Nakon rijetkim slucajevuna kukaca. strlhnln i fosf9r. • (lear U zrnima moljaca ne pronuene LI prezivjeti nagle papra ili komadlc.premJLe Ub0jitu LI mie~avlnu njLl.lllnticl. -I Z h c: 7<:.l 4 [\'<I. ami na inite sredsivo nametruka napunlti osusenirn rniesavinom prouv P hranlli lUI dulje vrijeme.stiti s ruirisima. Vl'b s. biste zuiil. Pomijeilajt omjeru sec't'tr p.!\. 1l10Ze .ili.6'741) sUnc()kretl!)l'. 1. paprikorn uaga pa kofu I irn. lover ili ]jsce od metvice pokra] vrata l prozora . melasut vodu. za zohal'e.[ (€:teri<inoga 3@ ml nekollko to 1-1 A Ilk .se (viOl Suzh{janje !itf.Kako biste smanjili kolicinu nametnika. Objesite ih na u.O se riJesitl muha.NAMETNICI w '0 >V'1 U KUCANSTVU ne utjecu negativno na okol15. a eukallptus.C! naftalin. Vreclce sravite lacliee medu temperaturi. derivata i [etre.I svak ga clan. melasa i uake siue lega papira Z<I umatanje.u. Smiesu ohladlte. Pomijesajte bolje. • ElelliCnllo • Nanesite nerazrljcdeno uz rub odjece. :J siavirc POl:OITl oromllesaite.rahu . 1. 'ulja IJ Ill11. • Posadite ispred kuce metvicu.ipri. ukapajte nekoliko kapi lavandina Lilja. I adem0Vll . Ll Kako biste . 5vakoga danCi stavite sv. neugodan mirls pa G:ere ga m0zda radije krani.ezi mama~.1 brigu 0 tome da budu POLPLIt10 cist:e. N • vole mid' citrusa p~ und svijecnjakom u vodl zapalite ulje vrecicc s kllncicirna II sobu. 74. Mjesavlnu blizinu njihova doci. u motajte ill vrecicama.ece 11106 izadi.n P0sroj.palite sv Ijece s mirisom lirnuna ili u VOO\! iznad svijecn)ak\l dodajte kapl et ri~n gil III Naclnile zamku od cokolade. Licinke pHplr i stu vite Nakon toga vrecicu proueslre . pastavlte l11isolavke 1'111 vise mj:estil I:J ~uil dana lIlrljaj~e I:j" u kozu bikarbonu iJj stavite LI ili boraks. i ostecen]a djeca. ulje poscban odjeljak :0<1 lQ'emiisk-astedstva aa uniStavanje narnetnlka sa'dtie arsen. 50lier. VIIl:u narnoclte IJlill'lIZl'ijecielli rSUBuje jednorn iii ca t .j LI jednaku SQdu lllHSC[1. pa i kOl1'la)'(!e. a zatim umocite 3. Trake ostavile vani neka se suse pola sata. Insekticidi su otrovni i trebali bismo ih izbjegavati. ali na ekoloskl prihvatljiv nadn.. Aim koristire provjetrena uporabu samo na dobro od prostora u kojemu zivitc . kad se voda zagri]e. Sve SIO varn je potrebno jest ~ cer. iz naftnih bubrega kuglice Stivite rnirisne vrecice S osusenorn Javandcrn medu odjecu i posteliinu kako biste odblll malice.iitakare • Karistite misalovke. • Spavajte prekriveni mrezom za kornarce. Pare iz tih kugllca nadrazuju pluca te nakon duljega tzlaganja mogu izazvau ()~tecenj<l Kuglice za moljce sadrz.il] LI vodu nad svijecnjakom otpustit ce mitis. boraksom.ite mack!J da U!i1i$tava miseve 1Ii terijera za . Il1ravi je ne vole I izoj gavajLI je . zarnijeuite ih prirodnim u jednaku ornleru se 2. ne ostavljajte mrvice i redovito praznite kante za smece. glavoboljc.erlkt: lIlja.iIi . 1'0 lit ne zgusna. 'il> IZRA81VANJE PAPIRA ZA MUHE postupak za obranu od rnuha .e munaioite • Za.Olllare Obknog.i u la llce iJi kutije s mirisnirn cia su se uegd]e je IHI SUllO:!.i tkanine Kako sredsrva. prll11jel'iGe • l(omarci nisLI bn:i pa ill Illo. iskusajte rnozga.i uisnite zrak. . HaSlupite 3 do \llja II ili grozdica olakl mervice 0mbijfLjLl kukce. koje ce se uhvatitl •. povremeno plasucnu vreci .av taka sto C ete vreclce OSllsenOI11lavandorn. lilja.itil.!. Nanesite na ko:iiu poput dvaput parfema lUI koje ste sati. nece ponovt1o banane visok.

lirnuna. UklanjanJe voska str.a eesto se proizvode u ekolosklrn pakiranjlma.! 'Str. Rasprostrile pOSlelllnu se su~i da prirQdl\d. Kornadke prirodnoga sapuna rnozete. zacina. . 68 vode i kemijska reakciia. 1'3 (')sim tosa. U ovom poglavlju rijee je 0 Rul'no pranie osjetljivin tkanlna str. smanjiti potrosnju elektricne energije tako sto cete za vasu perilicu koristiti topLu vodu iz vasega izvora te odabrati proizvode koji nisu ispitivani na zivotinjama. cuvanje boja str. "blago kemijska" sredstva pobolisavaiu 5e svakoga desetlleca.PRANJE RUBLJA Za pranje su potrebna cetiri jednostavna prava temperatura einitelja: vrijeme. a l za dkolis. 71 stednji energije. po glaEalu nil pari. kuplti u prcdavaonicarna i drogerijama. rnozete i uvelike sl:nanJiti vas utjecaj na lokalnu i opcu ekologiju tako sto cete korlstitl energiju koja se ternelji na obnovljivim izvorima (vidi lzvore). Proizvodi za ciscenje na biljnoj bazi dobivaju se lz prirodnih i obnovljivih izvora poput kokosa. gibanje. pijeska i Iimete. Premda su sintetidd proizvedeni u drugoj polovini dvadesetoga deterdzenti industrijski stolleca i vrlo uCinkoviti u ciscenju odjete. krede. secerne trske. 64 NJEZNIJI NACIN Osim koristenla sredstva za pranje na biljnoj bazl. vietru: u§tediet na tete en~r8iiu kola se pOJro~1 rad za susitlce. navodimo upute i savjete i zdrav za vas kako prati odiecu i tkaninu na prlrodan nadn. takoder. ~to se ne moz·e posti"fi oi na kojl drugi nauih. Nema stetnih nuspojava i ne oheciscuju okolis . posteljina c\e mlrlsati Svjeiem u zraku. neskodliiv i 1ola·su obitel].

fzgubitielostiEnpst guzvati. Kori~llo ie Z. . Prlje pranja rublje [arkih bola namoilte .na vrhu ostavite toliko prostora da rnozete slobodno uvud ruku.E t:J P V TE . Time POTREBNO 115ml Z . ~a I[ do 5 kapi etericnoga primjerice.11 ZA PRETPRAN]E ova] recept kako !JiSl' za Ili~l. ._o NAMAKANJE • jako RUBLJA mrlje (vidisu.\ine trefua pratl rl. jer se tako za malu kolldnu DOMACE SREDSTVO Nau(ile rr·lpl~lnjt. Kako bi vase rublje ugoduo pUIldjesajle bikarbene. bo]e. Prije upotrebe dobra protresite. perite ill rucno. • Osjetljive tkanine stavite jastucnicu ad okretanja l1illl1oClte U 600 pJ'llnja.nake na UpUGuju vase rublje ostalo u dobromu stanju i ko]a se pere strojno te je je naopaku. • Kako biste sprijec:ill blijedenje trapera.1 rublj zivitc nu podrueju U gelj .Jl1 ill ~I:Lr()n I tk [(iOnl '1.l.l:0jnoga na I'ukave ko.a.I oue kornade Z~ odjcce ~ kojih rkanine koie se Je potrebno fie smiju LJ same ocistit] mrl]e Qrije pranja ili mnogo vode i struje.~rite [este Ii isprazn ijj dzepovct" se ne~i kernad odlece prali u @e~i1i~ii Tal4bder • Pletenina moze '(:! eeslog" pr:l. namo ire ga U 1I ce stavfte'tublje U perilicu'ili DstaU kmnadi odjece • Mllogi sinreticki mirisi ~lf/)cla sredstvi rna Jl. ~apun n~1 UV1ILlI11. Dodajte nekoliko kapl ete ri ~rioga 'l. Nanesite na tkaninu cistern krpom te nakon jedne minute isperite. povrenienu Drzlt.llju je lleogranLcen.0. rnlerllo le uspjeha. ie r:lavedeoo koje skupiti u kughce kako blste ill zasritll! LI • Dlakav tkanlne okrenlre dobra okrenuti • UII.UliistHi SE!.je rubl]a sadrze alerg ne.wstina prije protnja.N A $tatitkJ.ljili polrebu • !o~iLe pregacLI Gll. ultretan. prljavo rublje prl]e pranja vodi. ako se peru i od svuetlogu rubl]a. a Z~lti.koji se ZH pripreruljen ad octa (desno).~0 bl BRIGA 0 RUBLJU • Nosire rnajicu iii tuniku kako bisl'e $m~lJ. prati vodorn.Cltanje uputa-za vlakna u pretoplo] (ilJ. Ian i vunu na rama.ce 11<111111 1' ull\>-d. Napunite buban].l. • Ako Umjesto tkanine.LI).LJSif.klll! ill~16ice druglh Ik<\niO~I. ali ga nemojte prepuniti .iskuhuvanjem.ijekom not'i sl~nol Vt)(li (zlic~1 soli Sl. l<a~0 biste rublju produlJiIi rok oto] ini traienla ll!stedjeli energiju. Prerna vlastitomu Iskustvu. cedra I'li pelarglmile:). elektricitet. odjeljuk uilrisulo.CINJENICE 0 RUBLJU Prj]e nego 5tO operate novi komad odjece.ke i. "U k.~ulia.lilivla. Ulijte u staklenku pnmjerenim pranjcm cere posrici postupclma za svukt tip tkaniuc. postize se isti ucinak ka(lj kemijskim orneksivacima.Ilj a (lava nde. perite rublje u razlicitim Sastojke poklopcem.L I ku hate. ad j na koja] ternperaturi.L~1!I1(0J temper-aturi. dodaite zlicu omekslvac ulju - Pm'ljerite pastojanost I~ijeluga octa. uijestu.je rublja u bubnju (pale je energicno. iii IZllogep. perite ga. u kao i perilici.LI1J vode) . 1<.kup~(~1 ill I. IJ 1I naliepnleama • Nemojte lezau ua postel]! odj 'Ci kOj~1 nus!re V111li. 11llQP'lkm jel' cO! S(I'itl.I lavande. bolo evidi stn ~). rok 1I~lja. < • Pr1j~lve 1\lpcice cr. 66-69). cia vase rublje za postojane MEKANO I UGODNO . ZII sinteriku tru]e dulje. Cuva)te pokltlpljenb -staklsnel i li.1 Irladnome lalnnome i. prodtalte upute 0 Napunite svoj ormarid u perilici ne koristiti potrepstinarna sredstava za pranje i pokusaite Izbjegavajte jake deterdzente. nakon strojnoga pranja.1I zube tplislila Illl vode).lnjaka.iva6 tkanina odrlavaju PRAVA TEMPERATURA • Perite acetilne razliCiLim ternperatu i akrilne P RJ!l (I savitljrvost toga. prije ne!$.Jlce amonijaka IE: 1.1 jli leguele . ill omeksivnc v pranle vcdt se (vidi Izvore). pol a sara priie pran]a. veda i vrijeine vasi su najbolji • Posebno PJ1je pranja obradite ocia i vode (600 mI u 5 lil:.Qmckil.lipripremili sredsivo Nt' SlUli goiovu moze se pripreruiu II kUC<lIIMVlI od prtrodnlh sW. ORGANIZIRANJE Kako blste postigli najbolji PRANJA ill prirodne Hi rucnim -i pranjem.opako kakc> bi ·e pdj. u perillcu. u posudu 5 hladnorn. sthtetlka Illaze veda rvrdn. na najmanjo] preparllcenaj SAVJETI ZA STROJNO PRANJE RUBLJA . umurra.({aka bi ·re izbjegli posteljine.1zvode od prirodnih uljn ill Iecitina masnih lsiljnoga podrijetla.r okrenite na. prij' rad itt: u prLja)lj" • Traperi '·e takacle. puna. K01lkl:l god pranje bllo blago. pranje kad je perilica napola rublja trosl energija.Ivale 11.jeolJe b j tl~a. tarnn • Uvijek perne odvojen NA L J E P"N I e'l . SUIT. da l1..IC.rijf. pran]e dulje vrijerne namacite Zab ravit saveznici. h rparna I prerna vrsti tkanina .e izl'ililede. iskusajte kiselina vlakanfi i smanjuju "blago keinijske" poput pripremite [j) Q MAC lOME Kg I A C ZA R U BUE Pomijesajte [ednu salicu sode T AH. mehanicko ternperaturl '(gk I bijel0 rLJblje pozuti a~0 se pere na 'l. slanorn vodom kako blste boje "fiksirali" i sprijeoli da izblijede. • Osjetljive tkaninc nemojre prati 1I ptedug:o. stavite u staklenu posudu 2. . koJe ie p~trebno kemi)sko clscenje.llajle ISldjafte bubn]» perlllce.e uporabu. parnuk. Prlrodna skupljaju ill.. stQ PQceti se :r~L0mek~iv.£no 1za rl ~e!1je. 5 bi [eloga octa ucinak. bijeloga octa·i postojanih boja od tkanina koje pusta]u boiu. obavezno na naljepnid odriavanju te prije pranja rublje razvrstajte "blago kemllskih" po skupinarna.nja gorl1jih ~lujev(1 odjeCe. ga ku('i ZH Ako ga ('\.l neglll sto LI m0ze~li • ProVi. pridrzavajtc se sljedccih savjeta. Leske kcrnikalije - p0primitl BoJr:r f. • Per-ite ruj(c ( I ice j). ulja lirnunu iii vode.mistite kupovni omeKsiv8C. ClsLitt:l VLtU.sinteticke 4 zlice sode bikarbone Z 'ilice tekucega sapuna i dobra prbmijesajte. kokosova sfurtl.

na namakanje u '1~U1oi odi. Kad korlstite kemikalije.Osim toga.Katkad se nalazi i oci i kozu.lnlolI:ite mrlju lJ mlakoj vodi p kupitc ostatak re. Osim toga. a ni nisu prihvatlllvi. pokusajte SIJed CC ("V<11'i juka S1I kemljska sredsrva zn uklanjanje mrlju. dzerseja i samra bit de unisteni. Pt-<It-<UUI~A ~KtU~IVA UKLANJANJ E MRLJA LA UKLANJANJE MRLJA VODOM NajjaC.. 25 g boraksa 600 ml hladne vade i'isccnje poput (vidi st. prir. Glicerin. Osim sto ima ucinkovito djelovanje na tkanine.r. rnofe se koristiti za ciseenje kistova koji se koriste za nanosenie uljnih boja. nusproizvod u proizvodnji sapuna. 2. bo]a.ka "ludi ld0bucal~" o0raks. 8slaVit'"eda se os~ll . derivat i~. sluno] vodi dol. soda blkartrona terpentitl -I . prlrodni je omekSivacvode i uklanja prljavstlnu i masnocu. pri dodiru lzazivaju ostecen]a Ociju i koze I dobivaju se iz neobnovljivih tesko rijeSiti ill se. sljedc::cc: • Odmah ubrllsom. METILNI DENATURIRANI ALKOHOL Dobivaju sc (lei naftnih derivata. Par metanola iz. v P~ijenego sto obradite tkaninu.u. zaslgurno mrlju.15 iii ga ALI<OHOL za ra tvaranje t.Jcemijske rnrlja ko]e uklanjamo otopine i tada je po rubovirna rnasne nu:lje). 60cu za'f'epite I protresite da se 5ve Vade i dodajte 3. Prestanite koristiti proizvod aka yam se zbog njega vrti u glavi. Iijepi odjevni Nadrazuje UKLANJANJE lzlJjc.aftni je derivar i treba ga izbjegavatl.l otopma u prirodi ce uspjesno uklonitl jest veda. 73). moze biti i u neklrn sredstvirna uklanjanje mrl]a. ill otopini boraksa KUPOVNA ZA SREDSTVA MRLJA rnedu za KLORNI prlrodna IZ8JELJIVAC vlakna . fII Nikada SASTOJCI ZA l/KLANJANJE MRLJA natrijev karbonat bijeli o. • Mrl]e od jaja na odjeci . poznat i kao drvenl alkohol rnetllni alkoh )1. sadrze otopine kernijsko !laota[e. I sredstva jer otpustaiu otrovne pare. je rnrlja jos svjeza. zlvale su sljepLllou i bjesnllo a odatle iz. Nanesite otoplnu na mrlju cistam . Korls!i se za uklanjanje raznih mrlja. hipoklorir. boja i obllkovan]e.drva.l> < Cue II toploj . Nernoite korlstiri toplu vodu (to ce "Jiksh"l!ti" mrl]u). oei i disni susrav. Svakako ih izbjegavajte. sllcdece. muenc yam je iii ako izazlva glavobolju. Mincralna voda je izvrsno sarno tapkajre . druglh slnteu 'kih vlakana. Natrijev karbonat jedan [e od najstarijih proizvoda koji se koristi za ciscenje. iii narnocite arnouijal a rastopljenoga u hladno] voeli. METANOL Vrsta alkohola. 67). naftnih derivata. 11(. I spojeve na bazi Natrijev ni sastojak za perkloroetilcna trikloroetilen. ostruzite ostatke jala tupirn f. ostallm. nisu iz oddlvilJ ekolosk] izvora.i se u soli pa stoga tkun inu na namocire u hladno]. • Za osusene podrijetla apunici mrl]e organskoga malo ili.to moze "skuhati" rurlju j ona ce se prihvauti). Proizvodi se iz obnovljivih izvora iz suma. i grlo. (Cisti alkohol) PROIZVODI mogu ostaviti tragove KOJE TREBA IZBJEGAVATI SIGURNOST Sva sredstva PR1JE SVEGA za ciscenje izvora.lte. 5 glicerinom. koji se brzo rastvara u okollsul nema poznatih nuspolava. izbjeljivaca (vidi dol]e). C)lapalo. • Mrlje od cokolade lake ukloniu u mlako] posudi lsperire.odnaotopina za mrlje od ulla. svi. ucinkovito je sredstvo za ciSeenjekoje se moze nabaviti u veeini Ijekarna. cuvajte i k0!'islile kad yam zatreba. ·spada II samo u mallm kolicinarna.da ne osterit« vlaknu. ali SredSLYO je talco jako da rastapa celulozna Nadnrluje vlakna i uklanja bOJLI 00. :glicetifl' terafln (za masne.m. Nll<ada ne mljesajte i<emijska QOMACE SREDSTVO 00 BORAI(SA IJtJbJ"o uklanja rnrl]e organskoga lDgdrijetla. A C ET 0 N Osnovni je sasrojak u cdstranjivaclma laka za nokte.zeotoplne na bazi etanola (isti alkohol je u vinu i pivu). Sad.le. • Bjelaneevlne u krvi rastvaraju mozete vidi cI lie). otpusraju PiU'C.cat Wjeii limun sol (oatrijev Ida rid) '" o o z ~ l/l Postojl nekoliko "blago kemijskih" sredstava za uklanjanje mrlja koje moiete koristiti u nuidi. Uz brzo djelovanje.<C. Uuu'ljanu tkaninu ostavite pola sara namocenu u Neku od uh sredstuva. I Og()[()VD za rnrlje od UKLANJANJE MRLJA ORGANSKOGA PODRIJETLA Za uklanjanje rnrlja oel krvi i jaja (nikako maslaca. ucinite crnuga vina (vidi takoder SIr. • :N. Priprernite. Nekada kori '[iii klobucari 'U . otopinu s. jake Irna [ak i slatkast rniris i njiLTIC se mogu ukloniti neke rnrlje. • CiSliLe rnrlju iznutra prema van.lJ·iborom. OSDO kozu. I ad se d godi neka nezgoda. IZOPROPILNI t1 srcdsrvima nadrazuje za skidanie.. POTREBNO ir .obris.. nuslte zastltne rukavlce I glicerinom. Terpentin je blaga. mrlje) Za povremenu etanol boreks arngnijaJ( upotreb.kLlOne upijajucim kuhlnjskirn rn cO '" l/l nemojte snazno trljat! . vee namocite LI mlako] vodl I prile pranja annesire otoplnu sa supunom iii solju. 11 zaum tkaninama dobra reagiraju drZite izvan dohvata djece. boraksom vidi doli ).ljivac [e koji ()~tecuje predrncu od vune. Uvijek prodtaite upute. i uklanjanje neclstoce kucnih ljubimaca. dobra prl'lrnijesa krpam.

Elericno ulje ro Mrlje uvijek obradujts dok le boja jos svjeza. llag bikal'baJle.l prem1L LLJTullllna nH n:. 52 . a zarini op rite. a V[J moci (ell:' ie uklouiti. Sok ad limuna l1<1heSiten.h milja A. kao i ohicno. jednako rnrljama od kave.tko biBI. • Ml'l.161 gWll<l zamrzne. nll~in-.1ll(·)cI ce pumulm. tkanlnu drzati nad I ncem P0StaJl toJiko ispiranje.ite se lIobicajeni. • K:. :> !'oJ "< l> A ~ z l> Z r izbjeljivacu rnineralnom vina • Za mrlje od cajn na stolnjacirna mozete koristiti sredstvo za Ciscenje od boraksa postupite s (vidi str. ~I • lal11<lscenll Tbninu soelt: bikal'bone toploj vieli 'i.llu.i mrlje na bijeloj sportsko] odjeci. • MIlje cxl uuve prije prania natopiie u glicerlnu. katrana i trave kapnite nekoliko eukuliptusova utrljajte II mrl]e. .ga Ubl'\IS.(t'h~. rako sto ot pini natrijeva karbonata g 11a 5 litara vode).1(1 se zvak.e?110 istrljai.jeclI ()pllril~ l1o. okom od l. (7). (7). Riietko cete moran ill bilo koje drugo kupovno rn vodorn. bojj mogu se ukloniti prirodnim vrufegg:9da moze. II StT jna pt~lllje u "Icrcrclzenl dodajiE! 2 zlicc . Uljne boje jcdnako k:. najprije naJl1~zite pa-[ JJ] (')~t tit!: lkaninll. ruozete ne pro~u hati 1I mogu se uklofliti terpentinom premda to prirodno otapalo nece djelovati kad se bola Qsu~i.lje mnopite u nernl'ij!'!.slo i t. Otl. • Suhe mrl]e od crnoga pokusajre puSlllpkolll THkv iuozete ukloniti gllcerlnsxom koji se koristi zu (vidi str. Z tliee If Mrlju namocue svjezim sokorn odsro]i deset minuta da vino pro2me vlakna u sagu. Zatim je stroJno operlte "blag0 kemijskim" . U prasak za prauie dodajie karbonata.1 vino. pri tome pazite U. a zarim isp rite 1'1 In MRLJE 00 BOJE U KUCANSTVU VeciJw Iiepljivih upotrijebiti mrlja . od inrlje od cokolade uiozere.1tr<1l1<1 utrljajre mast. • Tvrd()kufne etarll.te spuzvem oamotsnom u terpentln.1 2aLiJlJ lO ui] ·SlO poprskajte znoja namocue vodi te dodajte meka tb ju Drugi 1I 1 do 2 2lio: hijt::ll1ga ocia ill sok od UIIlUJ1<l iii. suku sode bikarIJun. ..a i hladnlak na nisku temperaturu.a ponovite. a ZatiOl OSlavj(e cia s (Joclatno ().otele ukloniLi mrl] slrani u). a z:llilJ1 je J1amocite Za voeli i cloclajte "1 lago ke::mi.Katkadotepinorn od l> C:I1 .jeloga acta ili je i<. [(. ljedecim savjetirua no al 0 brzo djelujete. Uklonlt (e celk.ljiv~ell.itc ulje b se upije.KLANJANJE MRLJA 00 MASNOCE Slijeue kuhanje savjcLi.!ell Ijepljive rvari popur ljepi. • KlIcl po sligu prolijete od limuna S j (vidi Izvore). '.. postup.I.1:0111 sunca.ljLe Ivrci()tn cetkom. deterdzenta kad ukljuciti lununa i.l'il)J. mrlja astQjcima i Izbjeljuju kemijski sredstvu za skidanje irn ll.:lliterdierttoloL .. Mrlj e ed bola na bazi vode name€'ite l.te uklonltl mrlje na ba.imlula.zi 41janih boja koje5 u se te k osusile.1)1lj'l ru zern.1'0"rijedi j Z<I Jl1"L01:ij~11nd stoP0st0LoQ. 1I oropin. oda dok gUIll.(' i. 0SLllV.h Ostavite da upi]e tkaninu. u na kojoj SLt iragovi 1.djl:pnid. kalm i strojnoga ('istilH alkoholom.. Bobicasto voce. :1 za+irn bpi )peril' UO'BICAJENE MRLJE ru2a i pceuiio (lei kozrnctik« 1)1.ll.'lISi a.0 I'll o -I til. 1I &j(om. a zatim po rnrlji prolijte bljclo vino: ono 'e [e zaslthi.uajprije ill sl1sLruZiLe ~L(J vrse soka uti 1IIr.. • U mrljc od I .i uugova izbjdjivac mrlja.l ne • Sastruzite sjajilo za ipele. P kupire sratak rckucine. • Hije. i Jll1'lje od Ie tumne cmo ukloniti • .~.I hladho] vodi. Ll I kojJ ce tekucinu Lli irl. I)rugl llHCln je ~I:I kelllijski" lI~e[l'ijebite "blago 17. a zatim ni. m~rgaril1a" ll'llijoneze.l(. P0.e ill uklonlti bez kernljsklh srcdstuva.o i iD o Z od (rave (vidi prerhodnu pctcc i u brusc toploj vodi.I1<U1'1<I21. sto Najpllje spaljen. takl\1 II toplo) I')ekolil I) sali ili Lijelmm nodi. mashlCa. a 1I nakon toga natopne "blago kernijskom' iii samo poprskajte tkaninu t vodorn.. maslloce LIlja za lkaninl. Mrl]e ad • Na mrl]e od ul]a. TRAGOVI OD GLACALA od LI 'lJ:agQve oct glacala ullonile na najjednostavniji sUllcevrnl zrakamu. • .i I£~ld . koja lie cesto zaprlja travoru. Dobro Postupak i osusite 11<.dcl1'lI od lllaSIl0CC1rakQ II pr'lhu.. ~a lirnuml.ljajte. primjcrice ~Qk(lJJ1 ad. m~~ett! 'ski nuu.ku jt! od glacanja J1eZl1~t(a. pune iLict soli. a zatlm iSI erne.i tlio nUll10cite svjeze cete ill obllno poprskali terafinoll1 O~tavite nekll djeluje I1lll~l" i~cjjectenmnu soku od lirnuna. odjer'e 1I operue • ZyakaC'll gurnu rnozeie skinuti kojemu vrije perllicu). • Prije nego sro operete tkaninu.I)1rljeod hrde 20 do 30 mlnutu nalll. a tkaninu natrijeva zatim operite. taka sto cele S\7e dok rnrlja ne nestane. . LI ('aja Ili kave. Illr. Zarirn mrlje od oS \l1. [sped[e VQ(Ii.kaninlJ Iznesite IljI SUI'l~e.LI. Pusrlte d~\ na tkanin! prlrodno ':e lzbltiedierl.(.a spalleno mje.ai"il('.r. Namocite tkaninu u (J 10 Aim na mrlju od votnoga soka iscijedite sok od svjezega llmuna.jski" pra§ak.u:no('jte u "blago • Mrlje od villa na oeljel'i uklcnlt cere taka da pc njima prosi ere S ispcruc I11lakoIJ'1 vodom. mu:!. • 13iiele I'll ulja.asuncu jer ce a :aILim i~('elk:. i~bHjecijeli.bjc. ITI07. • Odje ~vaLmttt! "IUlIle .1 lI11Cll ~ zatim naneslte oik'enje sreds: za • Uklouite osuuke CO~laje 11a tkanlnarna prepunite tele je j08 [edanpur 11<1 cikle.U K LA N JAN J I:. kava.et. dll me ukl0Jutimrlje ulja.je d ruZa ukkmite ~ukaliplu 'uviJi) uljeJ\'l. IVIK LJ A U 1:1 U J I uputit <'CIllO vas kako ukloniti rnrl]c 1I bojiod hrune i pica.smvlle otl.(.gltlcale odje lip~tllti Lkllnir1l1.euklonlli gllcerlnom. voska.b) ·jjiv~I(. prije pranja n. ad limuna kemijskom" ili b. jednuga kuhinjske zatirn cia izblijecli.~ode na vi~()koj lemp 'raLul'i. LrveDoga kupusa rnrl je ad voca. caJ i crno vino najgore SLI mrljc.

votinjaoia. Od konvencionalnlh prolzvoda koristite prasak.. Nakon Ispilanla. Evo sto trebate uciniti: Ako zivite na podrucju gdje je voda rvrdacna nekim dijelovima 'vase perilice talozit ce se kalcij. spoj o z vrlo otrovna.ila doda1ll0 savitlji:va i meka. koji se proizvodnjl deterdzeuata.1 deterdzentu JllJ'lja sredstva kako biste se uvjerill cia je proizvod biljnoga pcdrijetla i iz mlneralnih lzvora. ~IVHr~ u za • Kako bi.1 ljudske.e 1'r ci.ijiste oZa I'ra'!ie su ekolosko sredslvo s-am'o po. koji :rktivira rn lekule V( d .1'. sredstvo za (Nikada nemojte z It1(}J~1. Enziml enzirna i za uklanjanje 66-69).i za pice.PKAI~JI:. lsplrite lL mlako] vocll.) KORISTENJE ucinkovitostt i skratiti LI PERILICE rok trajanja. i onecis OpDS<1n izna I 60 SLelna je » vidi stupnjeva Celzijevih. i osobito polovinu preporucene nakupljanja kollcine: vasa odjeca cere I ostatka ('ista. :. ako mozete.(ju ~'Qdu 151karb0n . sastojak boraksa. Prije nego sto kupite neki proizvod. alergijsk se iz naftnih derivata i nisu lako Osirn toga.u suvisnu vodu.jajl. • Tkanlnu . sve dok tkanlna viSe ne bUlcle skllska n<l'clocill'.adkernijski deterdzentl (na naljepnicama su navedeni kao "plenusavl deterdfenti"). Korlstltc sode hlkarbone kako biste sprijecil: stvaran]e naslaga kalci]a. SU$ite l. pripremi] pxa~ak fa i!Jranje rublja koji ne sadrfi ale:rgei1e.a rlwnoj pov. nemojre ill II "blago kemijskoj" Izvore). otjecu kroz odvod. Z~ U pral1l1 j te)n!ce ispiranje dodajte zlicLi sodie Dleluje tako stO ionizirani kislk. To ce smanjiti njezinu ODABIR PROIZVODA "Blago kcmljski" rjesenje prolzvodi na bazt sapunu od • U perilicu.eterdiente. • Izbjeljivac od perkarbonara najruanje je steran za okolis od svih kemijsklh izbje] [ivaca.j(ljna. Loptke jer. kuhati xintetiku. S. jer je bolji. "Blago kemijski" iii dornad deterdzenti i tekuCine manje osteculu vlakna na tkanlnama.illa b.I mogu utjecati na druge organske mol kule.l. potrebnu praska za pranje orueksavanje koriste dobivaju SLI LI vode. izbjeljivaci. provjerite njegov sadrza]. uktivni jedino na niskun ternperaturama potrosn]u te tako smanjuju RUCNO PRANJE Ako [e na ualjepnlci prati mCUQ. palnuna i replcina ulju uajbolje ~11 za pranje rublja (vidl lzvore). clrugo ispil'anje nij llllZnO.mo€u vode. takoder povecavaju j 111 Operfte je.ldrii uje izvore vodc.i "hlago kemijska' klOJ'<I111indjcluje na pluca. takoder. izrndeni su blorazgradtv te da nlje Ispluvan na zi. Ipak. EDTA I 'TA. irna Ii u vasemu koristlto prtrodna Sri str..c1obivaju razgradivi.rucno s prlrcdnlru sapuna gucn st osjetljivih tkanina na bazi kokosova alergijskih reakciia.lIT! leklll.1 ci~cenie mdj. Blali su za kofu i izazivaju manje alergijske reakcije. • Klor rnoze biti ~LI.ivu kOZll. dodalte j05 malo sode blkarbone. OprullU osjetljiv. • Optickl tako cia vase rublje bude" bjelje od bje1jeg8".u tkanlhu umotajfe u ru~nlk i iz nje Isc1jeoite sv. SU Novi "zcieni" proizv'Od za pranje zamijeniti cleterdiente d. 'I'ime -cete.rSinl. Ako zivite na poilfwYju gdje je yoder tvr<ila. priIodna . na edene sastojke prasci za pran]e .II~ ill KEMIJSKI Kucl god je LO I PRIRODNI moguce.iranju cJodajre rn~tlo oera kako I j rlwnina blla :.I~A Pt<IKUUI~II~Al_.l1e islo u. enzime i bjelHa koja SU SIe lstva. koristitc IZBJELJIVACI koji se prj tome stvara otpusta sodu i vodu s kisikom te je posvc prirodan (vidi lzvore.0 DOMACI PIlA-N JE PIIASAK ZA Proi+:vocie od klora ne smijete Q mije:§<lrjs amonijakorn ill sa sredsrviJ1]~1 cisdenje ua bazi za l~iSelina (ru spada i Gear).i na l0plomu mje tu. koncentriranl. nisu lako biorazgradivl Dodajle sodu bikarbonu kako biste smanjili potrebnu kolidnu delerdl'ellta (vkll opasni vod.<ldJ1jUvbdll pri isp. • Mogu se ponovno k ri~titi do 750 pUW. 11l! cistornu w'n!kll . u <. • Slede vodu. Boron. i svjezeg« Iimuna: Limun je ucinkovito izbjeljivan]e. kupovni deterdzentl temelje se na naftnim derivatima i sadrfe fosfate.:i naftnih bit ce jednako mogucnost sapuua derivata.iru t1l1blje II !alma te ukhu. . 66).. kuhaire ga 10 minura na lagano] vatri u vodl s malo praska . kernika'ija. K. odjeljak za 1 do . popur zeoliia kokosova. a smanjit koruercilalnih se iz naftnih derivata.::. £1. urnjesto izbjeljivaca od J67) • Kako bist izb] 'Ij Ii rublje.2 zllce • Koristite prasak ili tckuelne koji sadrze ekolosku sredstva Z. 11 na vlaknima. derr-rdzeru. sto ih ani iZllimllo Iskoristivima vidi Izyore). ad tekuclh • Provjerite proizvoda koji • "Bioloskj' prolzvodimu organskoga i citrara. Provjeruc usp iravaju zacjeljlvan] LOPTICE !)lOZe ZA PRANJE • Loptice ne izaziv'lju a]ergijske reakcije i pogoJne osjetlj.kall. pomijesaJte li0 g kom-adii!a sapuna sa 2li.L dodajte sadrze trl do cetiri putu vise deterdzentn nu ba. kolicinu smanjiti do 30 posto. U odnosu na njih. zaclt. energi]e. l(aJ(O biste. izazivaju reak lje na k Zi i rana. . zivotinjski i biljni svijet.g natrijeva karhcnata (sode). navedeno riskirati tekucini d a rkaninu kornadicima za pran]e ulja (vidi treba i prati je u pertllct. Provjerite je Ii sadrze enzlrnc koji se dodaju podrijerla. rethodno namoclte II vcdl 1I blugornu rasrvom kcrnndlca sapuna da se prljavstlna otpusti. a usto i ogranlcavalu dotok kemikalija u rijeke i jezera. i. • Ako perete sviJu. 1 • Izl jdjivaCi u prahu ko]i saclri boraks aktivni $U Prednosti pranja rublja na prirodni nadn su brojne. enzirni i 11:. ostecuju riblji.

. SUSENJE NA ZRAI(U • Odaberite Sus nja. a • Kako biste produljlll na ravnoj pokra] uporabe rok trajanja odjcce i KAKO O(I~TITi GlACALCl Gvicli stn )2). • huprovizlrajte okrenuilh su~iIo izrnedu dvaju naslonima SLO]<lCll. UPUTE ZA GLACANJE SUSENJ E U PROSTORIJ I pI ces • Vunene povrsini. mugu o$let. sus-ilici. Sl. te nadrazu]e nos i grlo.drzite g<1 Iznad naborc.. namjestite na vlsoku temperaturlt i P.jl. zahtijevaju dul]e vrijeruc. (stari.jte st:o pise • tspod prekrivu naljepnici. z. (·tli se ispllul.SUSENJE I GLACANJE Ako imate vrt.i11a radijatorirna. kuko [e I'll. L. \1 tlaske POSTELJINA plahta.i neke organe.kaniuu nacinorn odjecu mekon: prlja . bistc rnorali za glacanjem smaniit cere nn najrnun]e.aim nernute glacaJo!H1 paru. • SWVilC susllo s preckauui bojlera.gla(. Llslijed Lorline • J emojte kupovat: plaluc kojc SAVjET i<oristite parnucne i lanene (vidi 'c oznakc na ircba ndnijeri nu kcrullsko ('iscenje puccta sc mogu isropni.iL.i cete 5vjeze oprane uvijek stavljati cete sprijeciti pari iii preko vlazue krp 1l10ze posluziti). elja prekrlvace it alLIBtlJlJj~ke Folije knko bl rctlektirala cete u.c uzimati zdravo gorovo ono !:ito pi~e 1. tkanine Osirn "l'huJu gkll~alil.ile en rgijl1. lako ce oSe br:lt' izgube boju zbog cestaga i lanenih plahta je l:ahLjevno.~linlli prasiuu.\J1lt. povrsini u kupaonicu popur vreca za spavan]e.us.lO:: POI rskati vodom. sLriLe plahlu • Kad I laht ~ult 1> QSlIS(:'. ZO) II Nernoj.raol:e je nekoliko dana "ani na uspjesno (vidi srr. cinje.~tedje[l struju.ti. • Kako biste iz. PRIRODNO SUSENJE l koristite C:iste kvacicc. Rok!op~~ . nego da trosite energiju suseniem LJ IZBJEGAVANJE CISCENJA kcrnijskome (PEHe)_ Ciscenju koristl KEMUSKOGA se kemijska otopina perkloroetilen i njeztne pare mugu biti kuncerogene a poznato je cia izaziva U1 C VIc m Z m susiUci.ohladl'l iz nfega pf0l1jte leKu'Elnl. II .h kako nc hisrc IIllisrili 1). OtopillU uliite u olVor gla:cal~.lSiLe ill na r:Jvnoj SllSi.1 da ostanu na adject ill na preckama pl'ucil:t. nego zu man]e komade To se po reblce oduosi na vunene odjece. Vunene ne gJac~. ilea n!1 susilu. pokrivaca vi~e :1PREKRIVAC popur dvostrukih vcci i teli. pridrzavajte se sljedecih na ispravnu rkaninu.iL.aue Glacanje paLnuCnl1l slozit mjesto. • Celbjle povrsinsku naIJepni. tako . kako biste sptije. strane i koristue vlaznu krpu. za .a se clstl sarno kemljskl. odjccu na zrak kad je cia je osvjezite. • Nikada iZl'avoajte • Plalue ako nego Ill()gu 1I radije susile na zraku. a potrebu . Time da plahte te . !. ie II kupaonlci • Cis[ile ItIrije n« odje(i (vidi sir.ikc) If(ls.scenje. Ako odjecu ipak odnesere kernijsko cii'iCenjc. Rublje Kako biste osvjezIU odiecu ko.i sjaj na tkanini.[ili uputa. tkaljini. upijajucemrucniku. I spremire ih Il'l se QSletiLi 1I susilici 6:1k .tlteda ispusta pal'u aka pet min uta" Na~Dn upotrebe gl~calo n.18 odnijeti 11<"1: Jcemijsko . gl~lbite unntam]e • Z~I Buduci da su kornadi posteljiue i prekrivaca. mrlje oaistite pastnrrr od sode bikarbone vjetrovir clan j r vjetar ubrzava ima izbjeljujuc! ucinak. za to je potreboo i znatuo priroduu vlaknn upijaju 1ll110g0 vode.lIo.amenca' gtaealu 113 paru malo bijeloga u octa pOl11ljesajte 5 vodom koju korlstite za glac."11 prowl'. cistl stolnjak dobro ria nlskim icmpcrarurarnn. iii u prostoriji gdjc jc 011'010. all pripazite plahte istim redorn. IDlICninI1.bjegl. slo] Time S 11:1 SUllCC N.lI]je prostora Z~I su en]e. preko uviju p02ute zbog nekoristenja koristenja I pranja. 5[1'iL(:. pari je n~(Jbolje .nice. • Ne glac::'<IJLe preko pLl . nabore dok glacate.f.! .neJ<. plalue na sviezemu zraku. j 'r ce materijal kojirn su punjeue pasli IlCI • Glaado uvijek namjesrlte I mperaluru dno.Og'l. svile i vune te sintetike sasvirn • Izncsit sun 'ano rasprostrite ravnorujemo i pazne na nabore j savove kako bi odjeca zadrzata oblik. radije rublje suslte na svjezemu zraku.I. Ravr osuSlli. prijedite vlaznorn krporn preko zice da uklonite svu ptljavstinu pranja. veste susile na rucnicuua spJ1ijeeili stetu koja moze nastati zbog neispravne glacala. Kad se glaGi'lla ohladl.C so. tkanlnu tno. Mnoge rnrlje mogll se ukloniti pranjem .~Rase .0$1':'11' • Ako lmarc miesta. pustue paru . Glacajte oko njih pare j sljedt'clI stranicu). Gltt(~ljte vunene predmete s unurarnje strane Ita imate sipJeticke plahre [er se Ill' gu osiellU.. staviic topliuu. Na ta] nacin vase ce se rublje brzo i ucinkovlto OSUS.ci.i.eta.~it. zelimo ukazati na to kako sto manjim kemllsklm ciscenjem rnozete ustedietl novae i tuvati okolis te yam dajemo savjete za lakse glacanje bez kernijskogadscenja. proizvodacl prcporucu]« kcmijsko (isl'cnjo:: ako .l uzetu nemoire rasprosurati I unjene tkanine. 36-41).sto i slozene na dna. ~ odstralljivanje !<. • Prirodne pamucnc iii lanene plahte mozete su.glacanj . NavodeCi sliedete Prcma istrazivanjirna. lspunleuolparcn» objesite kako bi so za$Lilili ceLkolll kako histc uklonili lIniSlile nepri rnjerenim Kad rasprosrirete rublje vuni. vrtoglavicu glavobol]e..g!a(. CeslO je pazljivo rucno pranje osjetljivoga parnuka. 67-69).

Aka promijenimo ce nam Tajna je u tome da elaksate sebi i organizirate u svome domu take da yam taj postupak sredstva za rutinorn. centara smjestenl SU sprernnid za recikliranje stakla j metala.lti. svoiotpad u tlednu gdje mozete donijeti . a plastika od stakla. U Skuplianie organskoga str.neka mjesta su tlk uz za recikliranje u veCini papira.t. umjesto u pogledu kolicine otpada koii odgovornosti nas sarnih novih Ponovno koriStenje kuiija str.postat koristenje i recikliranje Mazda niste znali. papir se reciklira u pisaei pribor i se moze istopiti j oblikovati u kuti]e. Sve stc V81l1 je po. boce mogu ponovno u proizvodnlu boca i ostalih predmeta novinski paplr.OTPADA radnjereduciranie.dia-ganje stvar1. all vise od dvije trecine materijala srnece moze se reclklirati.guse Feeiklir. 81 Recikliranje se u osnovl svodl na ponovno bacanja . postane P'REDNOSTI RECIKLlRANJA koristen]e stvari. ponovno uobicajene.ijsRih sposobnostl i praKWfli~ fl1re~tq za Jil. Neka pcnovno vasega nacina razmlsllania koristenje i recikliranje postane dljelorn i vasega zivota. cak i u odjecu. svoje navike.79 .ne otpadne Ii u vasern u gradu odlagalista za recikliranle.82 postoje sredista za recikliranje materijale koje ce tarno obraditi kod kuce. Povecava svjesnost pralzvoriirno i siri nasu svijest 0 kolektivnoj Stare staklene kao potrosaca. recikliranje R CIKLIRANJE ko]l se baca u str . Aluminij i cellk redkliraju a organskl otpad stvara bogate hranjive tvari ako ga odloiite kornpost u vrtu. vrtni se u nove limenke. kao narnlestai.. Mnogl ~UChi wed meU m~. trl kllucne . .[teboo jest mal. Aka nemate prostora pwnesite sa soborn kad jednom vellklh trgovacklh adlazite u kupnju. MJESTA ZA RECIKLI RANJE Raspitajte se postoje neklrn krajevima raz.oor~aniza. otpada cestu.

• naclije za jelo koristite metalni gribor i kerauucke taruure. u vetlm l(Oll~irJama'l .lmj U neldrn drzavama.i [11~I.u~n. kako biste smanjili kolicinu otpada koji stvarate. j'. IZBJ ff[~ A.iEl ~d celulPle (bi0r1jzgrqdive) keramieke tanlure illaonovno 1<0ri~~lte' Rlasti~ne l1am. Neke vrste tra]u goclin:Jllla. staklene boce i staklenke. oneCigcnje vodu otrovima.niJll zaruljama.l('i(i . kako blste smanjili potrosn]u .G1l e vreci(!e' kako il. • Kupite w. krpe cd frotlra pounutne . novine.II.]. • Z-amijenjte obicne zawlje 5leci. Radije kupujta povrc€ U smedim vlakana. papirnatirn vredcama koje se mogu recikllrati. punlcnim prekrivacuna i ocljevni od sintericke vune vee desetljedrna provode ucinkovite Americkim programe za izradeni.orenim Jednokratne ](emijsl~e bfi1liiee ol0iJke Cql'aWlt najl1!l' dQkoIJe~l~e. clajte nekoj dob-orvorno] usUlll_Q. a atrnosteru metanom.1 Iii kosaru. se 1. takoder. ad stiropora: plastika ZAMjENA ZA JEDNOKRATNU UPORAHU Slfjede savjetl 0 tome ('froe zarniienltl predmete z~ je.Uvodc 1I boci.v..imo.iMe paklranje najrnan]e. • Izbjegavajte preradenu hranu vreee za smece pafijirnate· ubruse jeon(.lzmdi pokucstva.ni rnaterijal za podntce u gimnadvoranama KAKO SMANJITI KOLICINU SMECA SpriJeCili stvauui]e otpada najucinJwvitiji je fl. ~lInjeHI. U prosieku.ite m. toga otpada.ci1ih iJ()CH.eu~ rl1se (faj ~ !istid(maj' m(]e:vel1u kaMU J!lamucne pelel1£l vlaZl'li 'flalrel ili tk'an'!. . povLe. na primjer plastkni spremnici. • U prodavaonicarna nell1Qjte UZi(Tl:. torb.uijc rabljeni autornob:l. nego plasucne.dnokratnu up('lti.)Krathe krjJe za cisce'1j.. negtJ jl!:~lnokrarni plastlcnl pribor. lpak.:)ristite JDI1isti. e Stare gume mogu II reeildiranie .. • Stari 2:eljezni(ki pragovi rnogu posluzlt: 11 . kojr t[ose priro):ine izvoredrva i utj?> 0braCluju secilldu~trijskj Istvaraju:otpad.lga .reCice iii pLa5ti~De K.ijeAil f!lU~Jenjlil platnene i. umjesto tOga.].dijl' bim~LZg:I:\dive lonce za oiljke nacinjene. Austriji . konzerve s ilW1l01lJ.!se puta piasticne vre~. • Koris. ponesiLe Mojtl phnnan)J.01<0 sarno [edna cetvrtina od 200 mlliluna tona proizvedenoga dva kilograrna po osobl na dan.troskove prijevoza vode u bo~una.e Z<J $me~e ubruss . nego novi. Njemackaj. • ' Promfjenite potplar 11" clpehll:na kako bisle ill dulje noslli.VAJn onecisoena hranorn ue rnoze • Kupujte hrunu i ostule proizvude .\>tike ko]a je cesto 1J1l10l~IIW nekollke 1I xlojeva ksko bi blla prtmamljivija kupcu. I· djelovania buduci da]e nedosratnost nezcllcnoga smeca 1I tome !ito zllvrSi na odlagallsttma. ima svoje uedosratke [er se u zrak otpusta dioksfn j ()swli cpasni otrovi.\1 veco] kol. lako primjerice Nizozems. Spaljivanje otpada.:Jlle obutt. To stvara probleme LI okollsu.ra i kokosovih LI j I I . P·ROJZVODI DULJEGA ROI<A TRAJANJA • Korlstlre barerije koie se luogu ptitlitJJIi alka. 3L1at! rerikllranih plasr. III Neke vrsle vl1nOg:l namjestuja. kupujte robu koja [e uajmanje upaktrana. RI~tene V. urnjesro du ill buclte.SMANJIVANJE KOLICINE OTPADA w • Kuplljrc svjeze voce i povrcc ve('iJ~1 II PQgledajl.Svedskoj.acin s[ickil1:1 iii. u Sjedinjenim Driavarna recildira se srnaca . tako vazno.. plastHlne sp ive salice i tanjureotl f§a]'Jirnate ubruse paplra i pla. Sljedece savjere prlmijcnite ua pukiranje prolzvoda i nllhovo pohranjivanje. shvatlt Jli "reclkliran". tel mozc zn.krl'le.Iamu~me hulaHI!!".stlte svoju kupovnu IW0C: kad god je to rnoguce. • Pijle 111Irir:lI1\1vodu i<:. preLi01Cli uredskl pribor.i d'l j~ [etlan PJ.llatnene rupi)ice e~ergiJ~ IIi !:iater.Gt:like i krpe SPUZo.)J1liJal<ltc 1 .asticnima.\!.JSLo recikliran. Illebe m'arami~eJ vata O~bijeHeJ:l'l) baterije ni8Jamice~a najl(')til~e I<JJpujte hranu PQ5ud~ma.~e ornagi apara:t ili umetl~e nallvpera . I II I I I • l<ibjegaVajle prolzvode koji su uruoranl 1I plastiku iIi su na podlosku reciklira. Norveskoj. svake godine u u razvijenome svijetu proizvedu se mUijuni tona smeca. pcdovi." pis:e ll ua ualepnicl k(llicinalll<1. karronskc kutije..ere u njlma disati. 1:1' . roalernl papir.1 reciklirati zaSlil. RECIKL!RANI PR01ZVODI • Kupujte recikliruu: pisuci pribor.~ticlle vreclce. • Kupujie recikllraue prolzvcde. nije Premda odradsnldlo bioloski razgradlv. vlakna u u Danskoi.iiulIajte je u doolo iat. Osirn toga.ne baterije ko]e ne sadrze kadmi] ru zivlI.i. sluvine.i.ici l1i odjednom svell 11<1 Se K O'R"I s TIT E v. : I PAI<IRANJE • Iskor. moglo bi se redldirati.tbUod p[astlke i izbijeljenoga papira.e recikliran. nego u pl. • Neice vrste vreca ZH -spavan]c punjene sukomudimu papira iz telefonskih imenika. <1ko pise sarno ltoje SC l11014u POl1(1VllO koristitl Ako razmlsllte 0 koUcini smeca koju proizvedemo (ete zasto [e recildiranje kucanstvima tljekern godlne. iii stare ru. od pap. • Kupujte stu ('esce predrneie dobrorvorne svrhe.nJ:i reciklirane bi0r~4gtlld've ~tugeizv0~e mafamklil Hi I. u pOSlI Llama kako jt' proizvod "stoposio • Ku puj tc robu vratiti. :1 cipele i Cli!:l'11ekoje ne zo.e. ~I{)j Z:.I Ul1uwrnju scram! s:. oko 70posto svega onaga sto bacamo u smece to necin.

omot 11ice . • Vecina pJa9ticnih p. ciklimJte od • plasticl1 ' hoee. industrijaliziranlh kuplIJ te pJasticll pJ'Ovjerire • n.niliJuna ljudi koristi 13 bilijuna cellcl1ih kuritl. uredski rnaterijal.sprernati sjajne [er sadrze uetopljiva ljepila. • Plastika koja reciklirati standardan 51:: QTPAD 00 • Staklo je tesko pa kutije nemojte prepuniti jer ib u protivnorne necete mod nositi.ranja: J. maknite am t . podloge od srakla. • Za skugljanje otpada I<oristite plastlcna kutije. • i?ohmoi[e folije. . mozete osta viti. • Nemojte reciklirati boce rasprsivaca prazne u Kako blste lzbjegll neugodne mirise.e p. • Uvezi su prlhvatljivi. . drzavaYna vedn'u tail:v0gJ:l otpa-da. odnijeti u cekaonicu lijecnlku. o • Izbjcgavujl. • Nemojte sljedece: karton.i casopise pelena. pakiran]e. plastificirani od papira nekada je iesko ukloniti pa ill. ga prema lim slcupinama.i.oliranite na posebnorn mjestu kako biste ustedjeli p~(')stor. Savjeti koji slijede . dostavu hrane.llllku.s~u pile i ergon0ms.1 smecav pojednostavlt cete postupak. uz papir za i papl r za zamrzuvanje i razllcitoga posrupka recikliranja. a uluminijska {'oUja moze se koristiti za izradu nekih spojeva II motoru autornobila.ojl suo druk 'jj ni i NjemaEl<e. Se po brojevi. o (. kente ~qk() biste predmete talGe moze nosl su posude. toaletni i kuhinjski papir ill se kornadicl koriste za postelje zivotinja. i. • Izravnajre sprcmate. • Pohranite predrnete zarulje.STD RECIKLIRATI? Prvi korak je razvrstavanje proizvoda koje treba reciklirati. • Pohr. primjerice svijecnjaka. Ako PI' elmere. • Staklo treba recikliratl smede staklo. lako Sl! dQ. STAKLO Do 90 posto stakla moze se reciklirati za izradu boca. poput 1 KUiije za otp. piasti nlh Najprije saznajte koje materliate primaju u mjesnim sredlstlrna za recikliranje u uJ tome razvrstajte srnete. pr(!)j:(.ile cepove J.i'na <.I 2 razvrstali.v'l plast(ke i zlIhtijevaju.sijti ni ku.). plasticnih hranom upijajucih opasni oipad (vidi str. telefonske papir . pakil'ani su u nckoliko ]. etprem1flu na odlagaUSta.limnie. uueuikc. bistro i • Nemojte . ali LZI'<Id i11lajll Ii O:r. jednostavnijim.ad kOje mGgu s.I ranu. AI uminijsk • kante PAPIR SvakOJD Whom recikliranoga papira za pisace. gumene il i plastlcne pa pir kad ga jednokratnih rako ce zauzeri manjc za recikllranje C'uvaL. za hranu. g'd]e Se 5prem& hrana.youa. RecikJira.)V.asilficlrani najljepnice.uhinJskih elen1enata. papir. lonci za GlJijece" nisu kao i od varrostaln bo "d.i. velike mogu biti preteske. PLASTIKA Plastika se na odlagahsuma ne rastvara. konzerve za IU31lU jer spadaju c<!sopise. • Pohranlte sve prazne konzerve hrane i hrane za kucne retenje ljubirnce.ll. raznun h ZU SJ'llCCe zbog od alurninlja pukiraniu od papira. vrtnog narnjestata. • Rijesite se plasuficirauoga papua na pakiranjirua pakiranja zarnrljanoga maramica za pilia i za brzu papira. 7 je Odvajajte 11. Vecinu stvari potrebno je sarno lspratl kako ne bi imale neugodan miris kad Ih pospremimo. cljevi II poljoprlvredi.ni papir pretvara se u nove proizvode poput novina.ati~e.) mogu se recikliratl za izradu nov ill. vreca za smece i kvaclca. R ciklirajte casopise tako sro cere ih ponuditi prijatelju iii Cuvajte novine u paplrnatlm vredcarna tako da se sadr. ogledala g(l stakla dvojeno 0I jet' PQLJSTIRENA Saliee. te prerna lh i I onovno koristite kao vre 'e za smece iii vrecice za kupnju. Cuvajtc til< -I dodu u dod ir s hranom. kuuon.:.r()i:. kad vise se slojeva koji se ne lllOgU recikl irati. blorazgradlvl I ne mogu se spaljivatl jer otpustalu otfol)'he pHnove. j staklenki imaju l'azlicili sastav. p. " oznaku (C). Nell)(!)jte' k9~1. • 'QlJRad za redRliranj. knjige. Ako se organizirate tako da imate nekollko kanti za smece za svaku skupinu pJasticml pakiranja He rnogu reciklirati. raznc plnstidne prolzvode u skladu s lim razvrstavanjem.Osfavljmlje' J!lolistirena u postupak. papira pasava se 15 stabala.woel'l 1~1<:1'1. ca~a. C\." . Industrljsklh podova. po.lJte III II. tanjur] i p<!kiranja za i hranu od pollstirena. • Cuvajte novinc. poput kutija.: zeleno. premu hoji. prijuvoga Hi isoerite pod slavinom prlje nego ~to ih oO!azite U kantu za red klira nje. vrecice mogu puknuti. U Kanadi i nekim europsklm Nizozemske drlavama. ali ne moze seredkllrati. sraklenkl i ostallh predmera 11 kucanstvu.stoii sus!av za sakupljanje POll(.'St".IV:. Pohranire • Naljepnice karbon-papir.ahite ill u bJizilli izvara smsea .tatt rspod li.e gotove ohtokc lUiluovalnll iii 01 i 'nll p cnicu. uklon. Ierke. srara plsma I ali paklrania za i!J1-{'1. 84).povati mzll"i'lte ti¢Gve reci.. 4 su torbe. kao kaniama pisace. • @wailite.11 p ~eb00 redk.ai i paklra ile mogu reciklirati. no rnoze se reclkllratl za izmdu l1lZUCitih proizvoda. W nekfm IDRGANIZIRUJE RHilKLIRANj.!<i i~pJ. • Plasticne vrecice nisu u prograrnu za reciklirunje. 1J1jeSI<l. vlakna za sagove.:1 pakiranju rnljesana ili slojevita plastika lwja se ne rnoze reciklirari.: prakticni su za pocetnike jer recikliranje cine ALUMINIJ I CELIK U lndustrijalisirunim drzavarna na zapadu svake gndine svakih 50 J. Ta] sirnbol je u vecini drzava.)dalJetite manje kante.kl.Z.

avama..e na sajnn: LI rnozete darovati udruzi iii nekorn rahljene iii teuisica predmete. za tv.reJDdjll.I kollma se prenosi vocel Jzradlti lijepe predmera koje zeltte spremlti.e .l njihova aka ce ih koristlti djeca za jg(.o 1'!'!¢.~\J<!jt. • Kompjulo( te un LO clarujie. i prakrlcnc i kutije 1I Luaterljale svih 1'1'51:1.lOZd'l I. za kojima i 11. odjec:! Inogu se reciklirati 1I IP&.J . Ii u rnjeal~~)j lil. poput knjlga i uporabu. polietnena diJeI0va}.oje sPMkl .jete K . jos nisu svojeni. • [~llpujtc purjcnja organizimju proizvodaca prljavite. igr:a'c<~tl..se mogu rcciklirati nalaze se u Na ncklrn rujesrima predmeta.redkllratl..te kutije za ~prenja'I\Je ~l<l~len~i. njih brusnim sprernan]e papirom. DO vecinu puniti.1 milijuni tona elektricnoga i elektronickcga otpada. darcivaLi socijulno ugrozenlm.i$ace trose rnnogo blolosk] neruzgradlvoga i pOll udi Li boje i punjenja koja sc mogu fl z .lahl dijelov~l. djecu U zajcdnicoui lvidi rado oclnijet! iz v'lile kuce. ZAIH)NSKE0DREDlH 0 za kucnu upotrebu • Prije bojenj. kl!Jtfje 5 'i:oStal'lim iii mllfainim d[j~lovirtJa.ll<1$lickiln povrce izvrsni su spremnlcl za predrnete koje Oslm toga. • Tvrtke u kojim« reclkliraju L1(~je pisace i punjenja..jl'!!lJi kCl.1SpH(ljt& se l.Qjt It " i l'Iletalnlh gn..~~ikUratL • Izi:ljegallajte f<. prirodnun ill bojarna Tvrtka "Nlke" smrccipcle za lzradu podnica gil1l.vlHl..i nutrag primaju prazua puujenjn i zu to dnju naknnclu.l p. sto Set ne bi morale dogadan. ~OSlQjl. unekirn ~ • btari zustori. TKANINE. i prekrivaCi ODJECA I OBUCA • U dobrotvorulm usranovama i 11 SCl leao "teski orpad".akoeier.akva VH~el)lL1 .eLe je popravlti..lbJ0UVOrJ:L." za svakodnevnn Bojr: i p unjcnj a za p.li'>ik1l. • H. pa cak pokucstvo tkanine ko]e puxlu]u i.: V!~lli. K'l'P' j letrql'la k (luaa uje se om p. za dobrotvornoi cenuu "'~ reolkliranje.ljte se kod mObl!:ela itnaj~l"povR.1 mozete • Tkanine koje se mogu iskoristi~i rab. • Kad kupujete pec. P9 IzbQru.li. pri " Aim inuuc pl'lvdil1~l m()z(' bili hrapava.:od knee ima kompjutur pllLstiCn. promjcnorn P11 kupnji.~.~dJ'e). tnko prlxupljaiu • Odjecu novae. posteljina.tne" sheme 1I I. Is~af. I. pogotovo KNJ IGE I IGRACKE • Stare skolske mozete razvoju.taljQ·va gdj<:: ler ga ie teSko I>0ristc' I1lbl.b ilw~u Ii organl.:( C>: otpada.(Q'{je"od kartona ] rliastike.apira.jeilu elektF. 1. posluu U drzHv~ u angalirujLe l'i'ancuskoj mnog. • Ne. ih jJOlOl11 ih daru]e II dobrotvorne rerikliranje.[ presvluke uutomobillmu POkUCSMI. • Prije recik]inlnjn robe iJi ih dajte dobrorvoruc svrne. potrosnju re robe. • Ji'LlI\jenja za pisace razvrsravaju rnozetc pronar'i na inrernetu (vidi lzvore).CiI.kill) telerOt"~kirn tvrtkHlml \1102e.l(91'i (vlelj Iz._ PREDMETI Papir.e pmfzI. priclrzal1ajtC3 se sljeiJet1l\ uRuta. primaju odiecu i obucu ko]a [e jns noslva. mozeie pcnuditi u prcclavaonicama rab'[ene robe iii daU neko] elobrotvornoj kojima zaveZ!rC vezknma.ljte' za udruge ko. pisace (vidi lzvore).a svrhe (vidi Izvore). • Sazn. dobrotvorno] udruzi koja ce ill U NjemaEkoj. rabljeni kompjutor hladnjak.ja! 7. pcsto]e uveUk!l prljcdite preko I Svedsk0j udzbenil«. Y9dito= brigu 0 gradll lll!:l<a ll:. 1. novi.nlto1 k:Uei.rnozcte kuti.oWl jli' Ql. Ako se pOSh11ce vam bcsplatna l\ re za punjeuje k[~j. .Htl.lI • 1{<. k~IO i parove c ipcla kori~\i i Stare tkanlne pcslozlte u kutiju. staklo . Uzmite Ih obojtre U prodavaonlci vocem i povrcem re neotrovnirn.ii.lu recik. Odgovomi reciklirari. Nanesite b. • ~bieg.lril'anijj i . :2. l1klj"cuj". .jene pOSI:ILi bole i punjen]a za recikllrunje.il~IJ. mafsrllala i povezivanja pa~ira~jei aktiv.o rubljemh udrugu kOj11 ce Ih stregi zakon] kojimq Z'1l skupljanju knjiga obrazovanja svrhu njihova s knjiga. A. zauzimaju lido malo prostora.¢lj <I~JlIWI. za rublje ilj ustanovi tome da priie toga.redklil:aju rasp.1alurnlnij predmetirua postavljenl clekrronickogu su sprernnicl U KUCANSTVU kojl. ispustire. pAl< IRA:Nj'U globalnoni Izvore). Ovdje su daljnje upute za rccikliranje. ko]a I'e tr~jaLi i i)lo.iriolle bladl'lj:ll~. lo. • 19racke niozete darovati dl-.ne potii'u 11vei'lk. • Krevcte i forelje.lSp.i poyral b. prodaj.'do!<' cLEKTRICNI Svake godine I ELEKTRONICKI zavrsava]« OTPAD navika mozere sruaujiti vlastitu i. jer se ne mog].istl.:).ojima ~u.. II l~oji '~l1lla<:.m[)jlltore Pllii<lQ procl<lv!l. uru. casOplsa.11fik~I'c rele(QJ1C.. zn reclkllrauje BOJE I PUNJENJA ZA PISACE ¥e.U:l[~jLI.2.1 kiranja darivun]c bola Zit maJeri.w -' • Postoje punjenja koja se rnogu P0110VllO .£jedinjenirn Americkim Dr-z:ilvama Ii zskenl ua udlagalistirna Uz malo plururanja i. orpada. nllVlfi~ ill ne~ega drugogll ~to ~~\iteposprei'nlti.lclu.di recikliranje. Austriji. nazovite ncku dubrorvornu posluti nerazvijenun sll1anjUrw kol. freon. rllll'~l.z.kvaliretnu oprernu 5manjili -otpad od Rakir8nja vlj. p:. . 'U. • KLrrije za voce nisu izradene je LO potreblro.rterij<l. a kad je napunite. cdnesite u miesnu udrugu ZJ REC1KLIHANJE KUTIJA ZA VOCE Drveni sanduci ~elite reciklirati. • Kupujte .iclne. dobavljaci uputlt ('e vas Il' lJ.riJ. • Neke dobrotvornc ustanove ~ .ci zasiore i sagove.OicLl.perilku posuae.ai'trimske ratUje popravite. gdje iU t'~ltke pol ridm I nego cl~l.il<ljIG $C'Pl'l:~I..icml .0 <0:: 'c.bl..je za pohraujivan]e dvcranar-ia udruzi koja ee za drvo uijansom kakvom zelite.! r.oju na izbrusenu I)ovrslnu u jednoll1 go trl stoja.k. Neki proizvodac] u "mn~sanom pa~iranI\J'.oga j I0 i pisac.O rnozete .iti prolzvodacu rvrtkarna tu us)ugu nude postom.1. Kiik9 biste 1..ikl.LO. i ohuru.

ORGANSKI OTPAD
w

HRPE OD I<OMPOSTA I KANTE ZA KOMPOST
5T8IZB/EG.AVATI • Bolesne blljke • Ostatke mesa I ribe koji rnogu privuci nametnlke • Kornpost pokriri
l

jednostu vno mozete

kucanstva. ncobrad

10jbolji no drvo.

koloski

naciniLi na hrpi, all moraie ga vidi dolje), kako bi bio pao i .vlazan.

mat rija! koji mozeie koristiti jest • Korup st urZile podalje ad povrca jer privlaci kukce (puzeve i uholaze), .51.0ce steto.o djelovati na biljke. • Ako nemate mnogo rnjcsta, rr.ozere kupiti ureda] ko]i korlsti crve 12. komposta te vas otpad

Kompost· organskoga

hraniivi tamni otpaci slatkasta poddjetla koji se stavljaju

mirisa

u zemlju - pcmaze

yam u uzgoju zdravih biliaka, a usto, jedan je od najlaksih
~,
L.I.J

rnacaka i J:)asa (sadrZe stetne parasite),
• Izmete • jadnokratne.pelene (j;)/a;,stiC:Qe~su ne razgraauju j

o
--I
"U ):>

• Muzete izraditi i kantu rako SlO cere u zcrnlju zabiti cethi drvene daske..« zatim Ih povezau ziccm, tako cia je [edna strana otvorena kuko biste kunru mogli otvarati, • Kornpcst obujma 765 ii.lara do tal~111 je za jednogodlsnjJ organskj otpad prosjecnogu

nadna redkliranja karton i papir. Nije

hrane i ostaloga otpada u kucanstvu,

uz

.D.

""

beznatalan

ni novae koji take rnozete

s~)
• 5jajne ci[sopise kgii sa,_drze Woyna Ijepila i'formaldeHid~ • Ugljen i koks koji sadrZe mnogo naftnlh derivate

ustedjetl za Impnju raznih gnojiva,. a osim toga, dobra je prirodna zamjena za treset. Aim u dvoristu nemate mjesta za kompost, saznajte postoji Ii u vasemu mjestu postupak za recikliranje organskoga kucnog otpada.

PI' tvara
gnoiivo

U

bogata, texuce

(Vicii Izvore).

ZASTO KOMPOST?
Nahranlte zarnlju hranjlvim organsklrn

USPJ E5AN KOMPOST
• Pocnire rako sto cere otpadne
lVlllli,

uravnotezili materijale
I)

"zelene" u

'j

"smede:

visenamjensld kompost koji se proda]e u vrtnlm centrlmn uiie kornpost, vee sredstvo koje se izraduje od pljeska, kokosovth Vlak,U13i gnojiva. Navest ell nekoliko ekoloskih prednostl pravoga komposta. • Bilikama osigurava
uravnotezenu prehranu. • Poboljsava strukruru zemlje,
pC1!lWZC lako] zeml]] cia I ropusta vodu

kcmpostom

kako blste svojlm bll/kal11~

navedene

na str. 82,

.IWHlP()~tLJ.

i povrtu oslgurall dobru podlogu.

stavljati. na hrpu i cesro Ih preokrcrarl . • Pokrljte kompost srarirn iii plastlcnim prekrlvacern cia ga ugrljete i ubrzate proces preradc. • Pokusajre "akuvatore na vrh hrpc staviti
kOlllPQSW". Liike

Ako su otpu .i koje dodajcie da kOIl'lPOSl posiane

suhi, dobro iii zulijte, ,iii nemojte dopustiti gnjecav. • I'rOUlijei;,ljte kom post vrtnun vilama svakih nekoliko kako biste ga provjetrili. • Kompost, nemojie zirni stavljati na golu zernlju jer ce ncstari tjedana

• Smanjuje oueclscenosr re P trebu za paljenjem plodova, • Pornaze
,I U j

Wlca i

ocuvanju lokalnoga, biljnQg .i
U Sl<il)gl'irml

gaveza, kamlli a i zivotinjski. gao] skraut <:epouebno
~l

i tC7,U zernlju

cini laksom:

katkad

rijetkoga sVijew

vriieme

• Sprjecava

bolesti i odrzavu

zivolinjskoga

sivaran]

bogarog,
11U

tarnnog
UD 1180.

rmioge hranjive tvari U proljece
ga ukopajre u zcmlju, take <hi mlade bilike I novo raslinje rnogu uuati od toga korlstl. Umiesto toga, mozere ga jednostavno rasporediti na
Kako bi se ubrzao prirodni proces rastvaranja, kamilicu. na vrh kornposta stavite

biljke zdravima,

gd]e irn prlietl odumlranje.

lliolllpClsta na 12 tjedana, umjesto
UQb~6.ljenib godi strunul]
1I

• Stajsk] gno] i sijeno, koji su

5TO STAVITI U KOMPOST?
U kompost ne mozete staviti bas sav organski otpad iz kucanstva.

razdobl]u ad 3 do G prirodno biste

mieseer, takoder, ul rzavaju pr ces. • Umljesajte • inojivo zivolinjskog:J (izbjegavajie izmele vidi SIr. 83)

zemlju i I usuti la gusjenice bave svo] posao (vidi dolje).

Slijedi popls onoga sto mozete.

trave knk

IZ

VRTA

• Opalo lisce • Ostaci biljaka, pOpUI uveloga cvijeca i

podrijetla

pasa j macaka. Iz

ZASTO GNOJITI?
G'n.Ojivo 'stiti zemlju povrsinskiin

[RNIClI

019

LI'SC~A
puna je

Usca

biljaka trave

slojern orgauskih
tvari iz zemlje,

tvari .. Odrza va eroziju

'[~niGa ad biljke slit;

lisGa. o,P

• jednogodisnje

K U t'E

vlagtl; prijeCi orapanje hranjivih

sprjecava

hrqnjivih tv.ariza biljk_e i zirnl hliidnoCie. Prikupite IisGe na hrpu na kojoj cete sastrans probusi!i rupe za zrak. Ostavite da trune godinu dana prije upot[ebe. til! Rasporedite po

(v.iSegoclisf)je I iljke poput hladoleza rnogu narasti iz vrlo

• Kora VOCa i povrca • Vredice od i'aja i mljevena kava • Karton i papir, izrezani bOje
1.,1

m,lioga korijena)
• Grmlje i v eke (najl rije tr b~1 uSitni[i tvrd
i clrven~ste • I iljevJna j strugorlne

till u zimskim mjesecuna i. moze se koristiti za Je(')r<!)va. razdoblju cvjetanja, Osiru toga, moze u hl1lna za zemlju. Stavite g.nojivo u jesen i rano Stl clvije IJllne lopat po etv('),rnome meu·u.p m<jteL'ijali ROJI se koriste Sttllgtltine

sprjecavan]e rasta se koristiti 1,<10
prolje~e. Dosm.me

• Drveni pepeo • Org3nske kucanstvQ

vI' ine. Prirodlli za _Pl'oizvoduju gll0jiva $1I: llrave,
s.lllrtla i PlIiJIDt.

clrv<j

drveta, kore od jaja (zbog kalij,I), glji.ve te

• Stam .slam>! i Bijeno

(vWi

SCI.

3'4')

u

jesei'l I

ranD

I'ltoljece.

<
o -c
"I-

UPA~I~I U I t-'AU U t\UL;AI~~ I VU
Premda toga nismo svjesni, mnogi dopustaiu da opasnl otpad zavrsi u vodi jer ga ulijevamo u sudopere i zahodske skoljke iii ga odtafemo izravno u kante za smece. Na pakiranjima nekih

ulje stavite u cistll plas.icr.u kaotLl, napistte autonleh,rnicarsku na odlagaliste. Na isti nacin uebali biste se rijeSiti annfriza, jednako apasan. je na njoj "koristeno
II

AUTOMOBILI
Vecina moze mote uvijek autornobilskih dijelova

zaiedno iii se metal
Najbolje

s metalorn

iz autornobila reciklirati

koji bi se mogao prodate nckornc

o
w

strojno ulje" i odnesitc

neku

se reciklirari
ponovno postoje

b.i bilo da automobil

radionicu iii

obradiri, neovlasteni

no jos
utjecaj

ili chi se pobrinctc da gil ovlasreni serviser rasravi ua dijelove,

o
--I
}>

serviseri koji zanernaruju na okolis i dopusta]u rekucine dospiju

"
CJ

cia stetne

u
W 0-:

proizvoda plse da su opasni otpad i kako s njima tako treba

na odlagahsta

c

i postupati. Sljedecim uputama zelirno varnobjasniti
na odgovoran

kako se

nadn

mozemo rijesiti opasnih proizvoda, ne

PRAVILNO ODLAGANJE
Mnogi obicni predmeti opasne materiiale

nanosed stetu okollsu,

OTPADKOJI

SE MOZE RECIKLIRATI
ulicama i kucansrvima uvela sustav recikliran]a otpada 1I bojama. Takvi poticaji 11 recikliranju cine bitan dio gospodarsrva till europskih drzava.
Slijede mformacije
0 tome

kucanstvu sadrze zamijenltl munje stetnim proizvodima kad god je to moguce. Sterne proizvode kupujte S;U110 11
1I

pa ill pokusajte

onolikoj potrosite. koristenju

kolicini koja ce varn biti potrebna, Uvijek procitajte i cuvanju
ostavite

i sve

[e li neki proizvod sretan, nemojte ga bacati II smece ni prolijevati II odvod, Kontaktirajte s gradskim sredistern za recikliranje i potrazite savjer strucnjaka. Premda su upute 0 pravilnome odlaganju otpada razlicite u raznim drzavarna,
slijede opca pravila (vidi takoder Izvore),

upute

0

pravilnomu

Nekoliko europskih drzava prve su uvele recikliranje opasnoga otpada, kao i otpada koji se moze ponovno koristiti, Drzave ko]e za ujlma zaosta]u mogle bi usvojlti njihove mjere bez
vecih flnancjjskih izdatnka. Svlcarska i Danska

proizvoda.
lak za

Ako niste sigurni sredstvom
i

• Kozrnetika:

za skidanje

mrl]a boja

zasto jc odgovorno

i

nokte cia se stvrdne prije nego

• Boje, sredstva za upute • Slikarske
It Meraina

Z,\ skidanje

sigurno odlaganje otpada toliko vazno.

sto g11 bacite
Odstranjivac odnesite

1I

smece

za ciScenje kisrova: vidi srr 34
boje: oclnesite u sjajiLr: odnesite u tvan
LI

prve

SLl

koje rade na tome, a Danska je na

laku za nokte

u cenrar za skupljan]e

otpada. Trajne boje za kosu KU('NE BATERIJE BATERIJE ZA ustalieni mozere proliti u odvod uz dostarnu kolicinu vode. • Vrtni herbicidi i pesticidi: kad se isprazne, napunirc ih do cervrtine vodom,
vise,

centar za skup.janje otpada. centar za skupljanje otpada ili sta vite na zrak cia kemijske ispare, a pakiranje zaurn bac.te

Sadrze teske rnetale, uz cink, zivin klorid, 01.0\'0 .i kadmij. U Velikoj Britaniji i Sjedir.jcnirn Americkim
mjesta

AUT 0 M 0 8 I L E Srecom, postoje postupct
vozilima.

za povrat olovnih
Kako biste sazriali

Drzavama

irna 11'<110

baterija koje se koriste u raspitajte sc kod automehanlcara
II

zacep.te i
Postupak

smece,
• Sredstva za ci.. scenje drva, sjajila i vosak: odncsite za skupijanje
primaju
II

za njihovo

reciklimnje, baterije kao

protresi te. KOJis(ite tu vodu btu

dok se u japanu, Njernackoj, SVicarskoj i Nizozemsko]
opasni otpad

nerazriJeeleou ponovite pakiranjc

oiopinu.

u ccntar

vasemu rnjestu
R

lOS dvaput

i tek tada

otpada.
a vecinu

sakupljaju odvojeno i odlazu na "sigurna" Osimsro sro mozemo odlagalista razumno

bacire u smece. rnozete baeiti

• Lijekovi: u nekim Ijekarnama
lijekove,

R ASP

5 I V A ('
cenrrirna.
1

I
LI

• Umjetno gnojivo, aka ne nekim sadrii pesticide, smeee. • Kuglice za rnoljce: oelnesite u centar za skuplja nje otpada, • Kuca.nski proizvocli: sreclsrva moiete vocle. Za ('iii-cenJe kOja saclrze amonij,lk, bjelilo iii cletercizente kad prolili
II

ih mozerno
jedino

Mogu se reciklirati usluznim nemojte gnjeciti jesu Ii prazna. STROJNO i otrovno. ULJE

mozete prosuti za kemoterapiju antibiotike oclnesite odnijeti sadrie
1I

u zahodsku i citotoksicne proLiv uiii rnozete

oclnijeti na odlagahsta,

Pakiranja pripazire

skoljku i povuci vodu, Lijekove [reba odnijeti u cenlar za skupljanje
Baterije i rasp rsivaci razvrsta n i su Ilao opasni otpad te ih treba skupljati i reciklirati prema uputama na lokalnoj razinL

ucinit: Jest

koristiti baterije za punjenje, tako da odaberemo se recildirati prijenoonih besplatnom srebmoga one koje ne kad procle njihov urec1aja mogu se posrom. oksicia
28

ljeciJiSre. Sampon

sadrze ni iivu ni kaclmij i mogu rok trajanja. Baterije iz mobilela vratiti proizvoclai:i.1l1a, cesto Bmcrije ad fotoapar,rte

Sadrz! teske metale i vrlo je Ipak, svake godine sternu rekuCinu u oc\voc\. Ne saJl"lOsto vozaei mijenjaju ulje u automobilu, prolijevaju

otpacla. TennometJe
II

odvod

liZ

mnogo

neke ljekarne. cllma: zapecaceni,

Sredstva za ciscenje pecnica odnesite otpada.
1I

.. Detektori

ceotar za skupljanje
LIZ

raciioa[(rivni materijal. cia ill pravilno saclrze

Srecisrvo za ciSc'enje mnogo voele. rvornit'ke
U II

Vratite stare c1etekt:ore proizvod,lcu pohrani
• P0510vni vodici:

je to vrlo stetno za okolls unistava biljke ! zivotl.nje, a voci;1 moze bili nepid(a zabranjeno - vee je Kako strojno i zakonom.

oclvocla isperi.te • Hazrije(\ene mOzete proliti skllpljanje

cecikliranja. Provjerite o skupljanlu odnesite otpada.

lwei sluibene

1l10zete ocin:ijeti clraguljariIml, kojj
[(ad mijenjate ulje u automobilu. potrudite se iskoristeno, prljavo odlo,iti u velike plasticne kante.

boje centar za

osobe za zastitll 01<0li5a pajedinosri lakv.ih rmlterijala. • KemjkaliJe za ciscenje bazena: u centaJ za skupljanje

ce .ill ponovno

prevuCi srebrom.

oc1vod; koncen-

uli"

rrirane bOje odnesire

nerazgraclivll

bujLl koja

biste ispl~lvno postupili,

otpac\a. To uclnire i S,r

oneCiscllJe drugi papir u procesli

«. o «.
CL I-

PONOVNO KORISTENJE
U osmlsllavanlu naclna za ponovno korlsten]e materijala u kucanstvu budite domlstiatl i kreativni. Nadite vremena popraviti iznosene ili pokvarene stvari kako biste sprijecili sve rasprostranjeniji obica] nekoristenla predmeta zbog njihove zastarjelosti i njihovo jednokratno korlstenie, Prije svega, kupovanje kvalltetne robe je dobro ulaganje jer ee takva roba dulje trajati i netete [e moratl takoEesto zamjenjivati. SIJedeti korak jest voditi brigu
upute 0 odriavanju. proudtt
0

STAKLO • Operite
pOJ10VnO

popravljate Hi.oprernate u kuci, stare sraklenxe korisrite
<';1 ., r

pa ill
manje

Staru odiecu

mozeie sprernm liubirnca. pa

za

...., o
z z
<:

o
uJ

lez;lj vasega kucnog I riiateljima i susjedlma

o o

hrane, cavlica iii nekih kao posude

Irugih

• Org:loizirajte jedun dan s razrnfjerute predrnere ko]i yarn vise nisu potrebni ill ill odnesite
na sajarn rabljene robe.

z

sirnih PI' lmera iii ih koristitc za ol vke i drzac ill domacorn za ovijece. Napunire

'"

«

marrueladom ili odnesite pcebrima, koji su cesto zahvalni na staklenkama ALUMINIISKA
• Foliju

e Stakla za. naoca le opticari rl10gu izmjer.iti, popraviu i ()cistili re ih ponov no rnogu koristl darovatl 167). PLASTIKA • Uzgajajte mlade biljke
U

zu med, FOLIJA

u oni

koj;

svojim stvarima - (itati
0 korlstenju

upute

i redovito

mozeie ponovno

nemaju novca .iii lh rnozete
LI

koristiti jer sc rij rko iwo.~i nakon sumo jedne upotrebe, prebnsue je vlazn rn krporn, osusite i sprernue. RAZNI KUCANSKI PREDMETI • IzreZire iznosenu odjecu ili plahre i nacinlte od njih krpe il1 stare plahte Iskcrisrire za pokrivan]e
Zguivani papir dobra je potpala za vatru.

dobrotvorne

svrhe za

servisirati uredaje, Ako nesto ne koristlte, razmislite bi ll
mofda dobro doslo nekoj dobrotvornoj ustanovi iii nekoma

zeinlje u razvoju (vidi Izv re, str,

drugome. Sljededm savjetirna mogu varn pomod kako pametno ponovno korlstlti predmete.

starim

casaIlla od jogurra. • IZfeiire vrh na plastlcnim Sta.vile pl.as(icne vreclce u visecu policu .1tsko risdte ih LI vrtu kako blste osjelljive I lljke ZHSLiLili 5 olvon-na. taka da ih l11ozet.e lako bocama ad mraza.
uztrnati,

STJECANJE NAVIKE
Rasipnosr je sumo navlka, ali 1 briga 0 ponovnomu koristenju predmeta rnoze posrntl navlkom. Ako osmislite nove nacine kako upotrijeblti postojece predmete, ne samo to cere ustedjeti novae,
vee cete i smanjiti
~ I

podolia

kud

utjecaj proizvodnoga otpada.

procesa

Ill!

okolls te

ublaziti problem

POPRAVITE
cete produljit! • njihov

I CUVAJTE
novae i urjecati na rnanju potrosnju, rok trajanja,
II jednoj (7.3

II

I

II

PA P I R • Ul!ijd korisure obje suune papua. • Koruadice papira korisut ~ za popise I rcdrnera koje uiorare kupiti i podsjernlke. • Poslune omotnice korisure rako 8LO ceLt! na njib zalljepit! nove nuljepnice pronaci zajednici. • tzrezne lijepe -estitke napola i. ponovn recikliranl kurton, mogu • Bozicne I rodcndanske zabavne, otpada, Pokusajte yam s nekoga pogorovo Ih koristite kao razgtedn! .e. Ako ih zalliepite na
5

Popravjjate nelspravne ili ostecene predmerc, nemojre ih bacati u sruece, tako

I

usceojen
lljepljenja),

koja jc osnova velike potro nje i prevelike proizvodnje.
re sjalllo za metal ali sa sta klcnih porculau (,i~te. Provjerite korlsute li dobru

Na jedno] polici ili ljeplla

ladicl' spremite porculan, u
7;01

staklo, brusni

(nije osobiro ekolosko, uklanja ogrebotine

vrstu ljepila, POl11noprocirajre upute i pridrzu vajte ih
5C.

za adresu, ustanovarua.
j

rnozete ill

drvo i plastiku),

u dohrorvorrum

papir, cellcnu vunu, St.VlI ce[kieLl zube ili manju cetku (za prljavstine na uklanjan]e

povrslnn - cak i ~ automobila).

• Drzite 1I kuci pribor za sivanje

.. Ponudite

start papir skolama

drugirn centrima

• Kad popravljare
krhotine

ili

koji stane u mall! kutiju ill limenku.

staklo, vodite brigu 0 tome cia su koje treba zalijepit]

edredcrum mjesti 111<1 prije

CiniU p put 1101'[h,

proslave

i goclgojict! koliclne

su

ali stvaraju se neprimjereue
U

OBRAZOVANJE
predmetete

DJECE
dijelorn prijeci svakodnevnoga
U

umatanju

darova

i ukrasa van]u. kop

pazljivo odrnatati darove tako da papir za urnatanje koristltl za

Jedna od IllljboljJh ~r)'ar.i koje mezete uciniti jest to da potaknete djecu cia cuvaju i recikltraju
cia to pocnu doZivljavati.prirodnlm

Zivota. Ako ne

razmisljaju

0 tome kao 0

teskoci, uskoro (e.im.

sacu vare vrpce i Izravnate

uaviku, daju roplI LI dobrotvorne oni ce bill p0laknutl UCit svrhe, i

svida, Mozete ga ponovno

Dj 'ca brzo slolva.:.'aju~bog
reGUdi~'aJlje Vr>mena
j

ceg,c je

prema

zivotinj~ma,

i po&tenClgll cia

clrugoga, LIl;njesLo cla ga J dn stavno bat"ile,

Jl\.1ZI1.0,

<ldite
iJl1

oci.nosa pr'-'!Ola

n.im~1 kuji nisu
j

(,!nitl to ist lakod
1',

obJasnite

tako sr lni. Aka pdmlJer 8jihovl.rodireljl ObJtlli!ji ko~j5le 1 ame za

Visak zidnih tapeta

5.aviti tako d~ moze bitl Iije'pa podloga LI'ladlc~n1a,;a ~5tO ce slit\tl i vasu o"dlefu
j

mozetei:uezatl

j02c1n stavnim r.lje"lm,l !1)f clr,o~li re(:;ik!lranja. MnogH djeC'1 ~ll
iZQ.iJI\I\,0 (!)sjetiji va i uis~i mU iro j'e
BtalO

lii 1I ~k9J<lrna,

ost~rli.(,lanov!

ll10gu tak"ll poruku J1eobavezno.

odaslati

reGlkUI""4,ni otp~ld, kuptlju .~01~1!I Pill o,iL<k,l.u SlO.I:il0d tlj?¢;yim.e I. I,C

00 Z!IDllje, 1~0stu.j;>anJa

organsldm p(wr~em na nsklm podru~ima rnczete naru~lti dostavom. Osobno Za one koji Osnovria organska hrana >tr. u pripremi i jedenju hrane. y'6CU cesto je bolja jer sadrzi manji udlo vode i ima hranjivu vrijednost. 94 vise vollm jesti organsku hranu jer rnislim da je ukusnlja. zivotinja utiesna je cinjenica kako je dobroblt vazan dio kulture organskoga uzgoja.ZDRAVA HRANA Pravllna prehrana i uzivanle u zclravoj hrani. p0vo(jno djelu]e na zivot. prevozimo kupovatl i paklramo Prlmdnl adltlvl za hranu str. u svoj njezlno] raznolikosti. Premda je organska hrana nesto skuplja. RAZVIJANJE SVIjESTI 5to vise budemosvjesnijiaktivnosti i skladniji. Na Ihnoglm IJsiug~. Sve vise je onih koji odablru jest! organski manje oneciscena uzgojenu hranu jer vjeruju kako je hranjlvija proizvoda r ad komercijalnih na trZistu.a ne za upotrebu pod staklom - rnasovnu sadrf vise hranjivih tvari.wde takav Il. 96 hrsnu . i(~t1jb s . uego ikada priie. Doista postoje manje pesticida i dokazi koji ukazuju na to kako organska hrana sadrfi umletnlh gnojlva te da voce i povrce koje je doz:relo na suncu . U razvijenome lzbera Q svljetu suoEen i smo s vise tome kako i sto jedemo. ne sarno sto je zdravije. Kupovanie 5vjeze hrane na lakalne] razinl. vode brigu 0 pravima zivotinja. pcdrfavarno robu po osnovna prava proizvodaca hrane u manje razvllenirn drzavatna. vet je i belie za okolis.acin gospodarsivima . to ce nasi zivoti biti zdraviji Kako uzgajamo.l slcbcdne trgovine. poij0prjvreonil'n D. I vrtlari mog:tr f)ripomoCi tome tako sto ce sprijecitl nestanak tradlclonalnih aorta V~~a i povrca te ih uzgajati sami. Ako odaberemo llaG'ell.sve to djeluje na okolis.

vitaminima i mineralima. oraha.I1J$ezllsebl10.su bakterile probavni zdravim. Rafinirani seced nije nu zan d io nase prchrane.1voce trebaju biti !).io~elrilJ ugljikohidra[a "n:l'v:riom lako posti.dajte . male l~oIi(.[.i POV(C3. a Lilja Najbolje Ihje izbjeg'lvatj jer i sukraloze nije posve poznaro.1:1je10 prol.kIDIl Ldl~ltixna.William Hay pocetkorn bjelancevine probavlja dJ:ugaeije.de. umjesto grickalica . kaje trakt ad. ~oslulene tiI..vo na bjelancevinamaJll skrobu.\c1t'ti (llfi.H s.1 izmedu svakoga probavlf hranu. prenram beno kombllfacija. 'fa ulja moraju P R(1)S'IO 11 G'I Probiotki. ili omega-ti:e kiselina (ALA) ill omc.bIto bijelo !traml.2 B ) EGA V A T I Sljedece masti riajbolje je izostaviti iz prehrane iii.1 .i\aric<u i Ile6b. Kukunrzno..J<{j.l <:rna glj}. zaldjucak koji se temelii na zdravstvenim lstrafivanjima jest taj kako je najbolje ako se nasa prebrana sastoji od 60 posto slozenih ugljikohidrata. Osip).A (feTmentfraf\oj pa . Jleg(~ • Zeleno ln~ISno i bijeili 'pOYH!e i salate i neutralJi. !mlaclL 1 Iwl~sa. 1'C'0ri~~tte 5a'mO die!.u Luana .'LI prehrani kakvu savjeru]e dr. Ne!..a ie. To se Ci:ni ll1110g0 ovomu prednosti ujednacene prchranc obzir kako "obrok" slucajurnoze biti tek sacJca hrauc. acesulfama psenicno ul]c sadrze LA.sO. I1jI01'~ :l.lzJmrii • jabuks srednle velicine: • vda rnrkva • jeuna banana I iskljuci. jedan od boljih nacina da sebl osigurate takav mici. SEC ER I I MASTI Medu nutricionistirna jesti je opceprihvacenc kako UPUTE ZA J(OMBINIRANJE treba • S~I.nemojte [esti zajedno 'u • ~:z. • jedjle Ma\a Imlil!Jna Ll~ peeel1~ riba.'. uz dodurak neuuulne hraue koju mozerno jest!.p0We~. nalaze u J1)([SJloj i gorovo] ulja pOpUI rntugarina rnasne kiseline.ug. KO)E TREBA lIJlOS Linolenska klselma (LA) alfa-llnolenska rlbe u organizam. prihvatljive. u organizarn same povremeno: zaslcene i nezasicene (rransunasne kisellne ko]e se hranl. konopl]e. Slijcdi nckoliko korisnih primjera sto sve ruoze clnltl jedan obrok: sa sustavorn obrocima.!l\'lcete 1 masl'j ~ 53. vaZ~I!1[eza ujednacenu MASTI rafinirana biljna ulja. i 1.!ALA. 25 posto masti i 15 posto bjelancevina . jer sadrz! visokl udio sakaosusenoga voca (01£0 Prinijerice. a » po:teljnu je cia su doblvena hladnorn presom odnosno cia SLI "djevicanska. jo i(Oje jedell10 te nikadi\ ill . dlnjif! i C:J1.t-' t-< A V I L I~A t-' t-< t H t-< A I~A Premda postoli mnogo savleta 0 UMJETNI djdovanje ZASLAElIVACI aspalTurna. a voce je najbolje jesli zusebno.ine su skrob i qije prirnjerepa ake mHS~. HRANE .icilatima. osim skladu osmislio raznollke prehrane. peradi i ribe. Iz njih se gubi vise hranjivih tvari.de. nego Skmb..ijte gotovu I!l. povrce poput cikle.te svjezega i osusenoga vota. opskrblt cemo organizam mnogim potrebnim hranjivim tvarima. hiti nerafiniruna. skusei derivateAl.i \:1 malirn svoJE! i~n.>110se kml. .cinani:i seqera..I. Bjelancevine dobivamo od manjih kolicina nemasnoga te slemenla mesa.. hidrirana te masu ko]e ~e kouste za przenje hrane. . energiju dobivamo .ijikoh. ali prehrana secel produ celiri sara da mozete i . ali ne i s blelancevinarn<l.l obmku.[ane repice sadr~1. ugljikohiclmla.~lte. H. MASNE KISELINE dobrih masti prehrane. Ako jedemo mnogo svjeiega povrca • kuhanoga i sirovoga . Nekc ruasne xisellne iznimno za tjelesml !kivCl (i uciuak nu zdravlje.md p0t:1jStllJ.dan oorok< QlJeEa p05uda luhe. krurnpira . su uske. i articoka I • 100 g kuhanoga voca CI Ill sirovoga povrca. vornoga soka i tome sto sve treba doblvena od kostlca lana.i ~ecere iz l.spojive i nespojive skupine.rZp\iaju Nalaze se u mesu 5oji)'l. • J6di'te bjelaneevlne. sezamovo.ih stoga ci£l.prehrane planiranje [e obroka take da budu b.dobra jll. Haclije koristite prirodne zRsladivnce popor secera od seeeme mcd. kol i.dno je dostatna za tri obrj')ka~ .lli ~k(0b.ne I<o)as~.-z sadrfavati pravllna prehrana. ali s btelanoevlne. Raflnirani . nekih mlijecnih proizvoda j Unos voca i povrca U organlzarn mozete povecati ako popljete ~asu svjeze iscijedena soka 0 d vote lI.. nisu korisni dese.zet'ilO liiflOgO I'cifu 0(p01'\10B.jogurtlma . suncokretovo.bjeg<lv::.0VJ. toga. Zitarice i mahunarke osiguravaju nam ostatak sloienih ugljikohidrata. Pokllsnjte sn~at\iili U\10S lwa. Riba poput sleda sadrii ko]] imaju pozitivan Prava kolicina OSJ1ova je pravilne znaCajne mozak).samo j". u hrane" "kombiniranja Howard dr . pa izbjegavajre rnoze dOl(esli d0 gOj>LZ110SIi. SO g) sable ili Knrjenasto. mnogl koriste U [ Suvremeni obroka" aka 11C nutricionisti U savjctujunajrnanjc II "pet dvadeseroga kojl [e stoljeca.u svoLu p. Pravilna prehrana je uiednacena prehrana . s jednima i drugima. [edite ribu bez krumpira Iilnogl:.u cuvate voce i povrce.\la-3 osobito su vazne za nase 1:clravlje. Skrob trebali [esti LIZ j set'ef nebismc slaze se s i kruha. Buducl da tijelo voca i povrca uzmete na clan. vj. jD.ledite ih sto sVjeiije: St0 dulje.I\fo ~~banQ. iiafmnovo IIPET OBROKA NA DAN" PLANIRANJE OBROKA prehrane jest ciajedcte svjeze voce i povrce.:m" iz t:ojm]s..S00Y"Yll~e prehrane. ill unositi orasastlh plodova.nJr:!l:)e Mail tanjur julw 00 svjil1Jiga povrca dpstatan je i. Hay hrana se razvrstava u .e IlzJrbati s bJel<ul.l povrca i salate.rade.t\)hranll. zrna so]c i u. ~e(ter.cevinarna II secc." [er vrucina i osnovne svjet!ost unistavaju lososa. Nacelo rakve .edovid prehranu.ml.wQd. .i mogu s..tte i slalkik obroka hranu 5 malo k/er.1 rnasti.

(IPWIJ.1el. a odrZiviji sui UMJETNA GNOJIVA . hk. ct:~l.iV.'lil L! tragovlma.oga. Djeca S.i RAZLOZI ZA ZABRINUTOST Ako se drzite stare izreke: "Covjck je jecit!.nija je skuplca Pestlf'idfJ" Akutno I:lqecu 1]:1 vcca i povrca.\lme -- proizvodnji.sc kmisti vosak brazilske vasak koji se koristi za aUl8lllob. all iSlJ~17.!l1ika1ijc zabl~ll1jene UJ.iloie prodrijctt n Na poplsu [e spojeva koli dieluiu 11a endokrirn sustav. • Mnogo [e zdravi]a za djecu kOja su osoblro osjerljiva ua kancerogenc sto pokazuju pesticide 1 mnoga II nrogu osuni desetljeclru«. l:J insti.'U.rkve. vitalnost Pesticlc1. svojorn otrovnoscu.lkva lll-ana ne sncil'zi herbicide. (za gliste).d zabranjen.ll1e koju jedu .C(1I1Jtllm~le dulJ! l'ul5. U ostala spadaju: fumiganti. t ~()ni.iv'l!lj.cide. jos jc u zemljl.LSn. kao i postupci koie kortste prolzvodad manje stetnl za ol'wlis organske hrane. -te nernatccidi lierbicidi.iI'<1 pornazu bilji(:lil)a zdrave tla prolzvodc scene i $wl)ljil\c.Ianllli cia bi produljlll i kozmeticke da su nase tjelesne !.i. vise osnovnlh mineral a neorganska . p. uli je Jzbor 111'.:" i. neo rg~ilski uzgojon kakaDvac prsl{a stetnim 'za:stitnim sredstVll'na. sredstva ie Wj insekuc. moze utjecati (J. cinllo se I.kernijskasredstva Iungicidi. lSlr"z.0)1:: ZASTO JESTI ORGANSI(U • Organski uzgo] sprlecava erozlju zernl]e i odrzava nje7. k. 11 SlLneke od Lib OLfO\l1. pesticide spada]u .ilj>J. Lpitna ie njcgova neskodljivosr jer ~'ltll'ii orgunskt oielicnu i lIzgaian.gojeml llzgQjem.ll'1e I.llpcjm~ OJ. dole je anli'l::>ioLi. i pesLk:idim<l izloz<:!lli.s(a vanjekrpeli~l livminjama.melil<\ LI~l!llwim~l.le i podov.ke." prihvacate cinjenicll OclhJ. kako su faJ.'l~tl1n&~'lparalkma oa nekill.11<1 i 1\i.l(..l.1 dopll1i[ena u viLanlina.RMALDEHID Svjeie glj.razida vodu. di. VOSAK voskom [{e'J' ZA l.. hrane. sto to <'i.1neJ'ickome iSLntzivan!e Veno Z~lbranien je u 1I je ·k(nlzer:~Hnsel llonnone.e J)~~IVa .Lll. fungi.t1 zivminj. HEPTAKLOR Prernda EPOI(SID kraju zavrsuvaju rast hiljaka.iji S~Jna pesi:i.!.ne i ostalim .4\!jese kako bi sacuvalo svjczinu i.. anell..ic:idim.lo i.i stetu LLokolisu.tinja.acenja.e [e METQMIL [est kancerogen.tl:fI. Raj6ice su debar prlmJer.'.) EV I (0 PS) N:\jraSPrO. ubijaju ko]u unosimo takoder ne se po ~.e C::". pesticide.li. K~tka(1 za uni. .i i umjetna kukcl i ponce ~IO i i ka1.kitD BI'2r~.trn Oll'QVOm lwko' b. .:t. proizvoduj i hrane. IIi bllilkaJclIa te smaojena c1l'ZaVamfl.1c P07>I1(lt08<1 otrova tlu lmjt:: nije oslabljeno Intenzivnim hrani. L1NDAN Irtsekucid koji djeluje na eurlokrt ni sustav i povezuje se'll ftlspl'sivacu bmjnih se $ HRANU ziV'cani susrav i mogu Nelw voce i povrce p('.inu knkvocu.nlbs-ll.i kako bi kl.'g~1J1skogi1 lzgoJa L p.rajallja sadrzi aduive uzgoju i konzervanse.ll. RIISpl':iiv<1c kdjirn se prskaju luk .\1j~l!1a glluj.vieZ()i rok tmjflnja samo Ako jedemo svjezLI nezagadenu hranu zbog PHII'. su problem.o. <lzi.lii.v~l1na uki[l. hrana lI<. limacidi (zu puzeve). nelUlll il.kupclma.lI.u n~ljh reinjiviji. kt.lija razvijemm i misle kako [e jednako korlsno jesti razno svjeie voce i povrce.iIl~!nja. adilil. • Organska II HRANU • Nije poznato d. reproduktivnilr sto LL Ijudi.1ijOlI1.Qrgani7. Parufinski vosuk. nije rijec 0 tegobe..w. GRGAN0FOSFORNI SP 0. no kako je prije bio U uporrebi.L. HIDRAZID 11t: zemlji Mogl.i:'iI1a azi 11f'fJS.e . vnell i povrcLI.llji-'. 11JilloVi. rnliiecnun proizvoduna i Svjeze voce i povrce maze 58 (initi zdravirn. ipak Ih juS neskodljivosti I kalwoci Inane potaknula proizvodnju organske opcu dobroblt.i.iti Junkcjju hormona..t je bilo koja za uklanjan]e bHjaka i regul.1JIlkcmlk:. MALEINSKI krumpir 11)l1. na vasu odluku.1 imala kravljc luclllo. m. • T.1C 0110 su pokazala kako smanjuju hrarijivu vrtjednost voca i povrCa te da uejecu na plodnost obllcuna postupci zivota.J1ll. kojuua se utjeCll nil nas zil'oLinjs.:lI!npjru. Moze se naci I u hrana koju iura dulji rok Intenzivru Stem! konzervansi kemikalije prskaju . p(oizYede)I k~kae Itekolad u jer se il:0J i. FO .Ilikoji s tim nisu 1I ci.aka. u odabiru: moiete jesti organsku hranu zaledno s on om moie utjecati u svjeztrn proizvoduna koje uvozimoiz isldjucivosti podrijetla.\lo. njegovi ostaci SU u zernlji i korijen]u biljak» koje .i.()fg"ni.te'selak..~1 lW kOji r~e O l'ilCle 1I SlI orrovni.i DIELDRIN Insekticid povezuje koji se uakuplja U i opcenlto priredu. furnlgante.olic.::lIfU.IClijj:l .kOIlJ do]!. a ulaze kortjeu]a. an [j!sto [e uzgcienu IlZ korlstenic otrovnih pestidda i urnietnlh odrzuvaiu u gnojtva.uori -Ostaci tih proizvoda i 1I IDHJkeduboka ""S1H biljaka.~n'I. Zabtanjen je. naltni derivnt. a upi]a g!l korljenje nexih biJjilka pOpUL tlkvlca..1 7.dnWSl'VCIlC drzavama.ji rilliku oel . j sranice sacinjene organizam.Q~lrZa. . till drzava. se II Ill:. Mnogi vjeruju kake je organska hrana najbolja za njihovo zdravljei Drugi nlsu toga misljenja Naravno. nego nesmetano jest! koru \lDC" i. n~ki. puv)'C<I IKlp.cide.e di. energiju.. Osim I. ICoriSl'i ll<l obraeliYanjc biljaka. a pdn]jenjuje se i .i otrovne ozbiljne :z.)ke razlne metilnoga ~al'.iusekticidi.1J11 tlovuna .ull" i. prolzvodnji ko]e mugu izazvatl Premda hrane U hrane.tutu Zit raka olkri U l.v:iljtl.i' U l~t:Q~~'1a· • PbSl.\~i.sLo ::. PotIl'IJH.j.ma :djegovll upmreb" sarno 0gmnicenH.jepsinl.11. koja nlje organskoga Cinjenica kako je organska hrana skuplja.ij:... na okuzenomu U.o bi bila J)rivl'.cI odraslih. Gotova U se s bolestlrna Ofgan<l i rakour.:e.)ji>it!injeniril Americ.I podruc]u.l1la je uptltmba n. gellel~ki l JllOdificirane orgmJiI-:l11e O('I'OVr1e mda1e. Vis(.~~~nra. na apsorpeiiu . liegD> (>.it<:!lb.UKliAI~~KA HKAI~A Zabrinutost 0 KEMIKALUE U HRANI Ie vecu HWJl:L uzgujena pt'sl'iddima i urnjetnun guelivima sacll'z.u mozete miuerala u tragovima.1. sndrii j Akutno otrovni insekticid mnogun sortama \1 koliCil.1 ZivoLilJ. lisca s 1I ribl.1'<ISlU gnoilva. • Manje je steln:. 1I razvojlJ QsjeiJjiv.l. vee i zbog horrnona i k<::!lJikaUj<tkoji poucu rust zivoiinj« njihovo zdravlje te Ill! to se odrazavn na uase zdravlje..meri !coji facie s .lznOlll Jabuka ra.il.1PESTICIDI [Ir.lzloienija riziku jer jedu vlse o. h".i.. nitrate.a Inngll Ile IHLCi'1.WJILe mesu.

i meso kokosi kaLe iive u prirodnim. jahuka.j1J 80k<ll¥i i Ll~a.edna ken'likallja.lju zbog IIH~sa.. • Velik. slemi. i je vrlo ucinkovito llktanjanju skloue oueciscenju. Glsim t6'~a.t. ne znace neskodljivost.razine _ist.raZivanju arnedcke dade na one<'i~~enost hrane tragovima. Provjcrite popis uzgojcm kako biste znall kolu organsku hranu treba moze bitl zarazen salmonelorn." '0 prema rreke .da to' mozere izbjeCi tako S[O cere jesti meso organskoga moze i bl:l~~ <ll!ilag~ k~iTJijsk0" _O. na lz etieJdh vise ...l. prepOW~uje~se Rrq. zacl.:. perad koju tako uzgajaju ipakje uiwJmhO neprlrcdnlm uvjetima.ko.LZli rast l ll" I~Lbl_otJII:l!(. sredsta va za poticanje koji se koje naveli dolie.U@ll.One tl<! baktellje poput lio[lti0Jl. LIZ u tragovima ad ostale hrane. Ptenlda s. ali ptfpazite.!.113 I zdravst. k~pp:.' .obicno loses i pastrva . jer so.ja ..1 iz peradatnlka" p.jl't. najbolje ill je.L'[lu biLi onecisccna lndustrijskirn otpadoru.e is!5'erite_ podr(jerla.prie zivcani iglic\l.wa_ 1l'4 o.jZVflLi bolesrt Vise od polovine sr(:.apije. sro se razniin drzavarna ill rijetli.l 0311 lllHStitiSi. ukloL1ire 1.IZ ORGANSKOG Ijudi.o vIse povrsinske masti.HRANA OSJETLJIVA NA KEMIKALlJE TRAGOVIMA Ako Me zubrinuri za razinu neskodljivostl ko]u jedete. a rnnoge se drze uzgo]a JAJA .rosrorimiL. ORGANSKO MESO I RIBA Ako jedete organsko meso i ribu kad god to mofete. i nqkon tega voce i p o)'(roe dobr.kS-e ta il.If\'le!y twg(!)Vim~L tij~I~1 . takvo mlueko kojn se medusobno reproduclraju. crvenoga lososa i divlje pasuve.ll konsr: se za poboljsarn rM.esve s.. njeiliJ1(Jj kozl' i. SIO bi se i!lHee moglokoristif za uzgo] biljaka koje daju .se lovt na podrucjlma rnogu obalu mote 11:1 koristiti otpadne ako Ima pOL'V.iJelw i Sif kojl se dobjv~\jll ad zlvGlinju mogu sudci. tisuile hj. gnojenje zem!je" doh. lijece se sredstvima.dn.Kad Clstite ribu. osim toga. W. Dopustaju rl. rije. popu t srdela. nliili. Buduci cia obitava u skucenirn uvjetima.a. Q€I. [agode Neke vrste voca i p:ovrGl najbnlje kupovali lz organskoga uzgoja jer je_ sadrze visu razlnu otrovnlh elemenata OVLASTENI Ovlasrenl pravila lL ORGANSKI organske Primjerice.• Vece ribe sadrze vi. J).1 Lkh/u.t1a U:. posto]e neke vrste zadrzavaju ostalrn.ru kolicinu.1l.:ljtl I iJ'~kI!lMeflqp.'<..i v. bez pomoci rasta. karnpiiobakLero1.\-Bl.LIlL1ogo veci prinos.1102.ratll.1. Prerna razlicito regulira (vidl U J< L A til J AN J EO'S T A J A K Ii H M I J SKI H T V.LLt )lQto.avali I:ragp-ve DDT. pas.1 I I.oC_~i povrEa sreds-!-vom povrsil1skih Z'<I metilzive . HnU1i se masnom gotovorn hranorn kako bi lzgradila tjelesne rnasti. Osirn lito SlI usrvrdlli VOCH U • Osim toga.lman_skpga uzgojacakoje V1S01<1 bteskv. . rasti na prirodni nacin.nje v. dtle. pecfl1l. • Ribe koje BtL pretezno biljojedi. • Ako [edete runogo mesa.i~.je mogUGe. stoka kola se Llzga!a organski provodi dosra NISKI marelice Gokolada jaja riba zitarice vremena organsku .venih raz[bgauvljek klJpujte jaja.Se ot1e6~6vac. .L kao "organska" zakonskoga lzvore). kupniorn munie poznatlh vrsra.~dstralJi. d(ll8a j ribe iz porcdice Malaoanthidae so n <ljoneCiSCel\ije. to kornercijalni uzgajivaci smiiu.a pranje.(o. Ill-ana se mole prodavatl l. poticete i blolosku raznolikost.e tikvlce I I zraku I pase [abuke travu _ Zivotinje se to ikako mogute. podrzavate prava ii. I N D E K SOT R'O V NOS T I SREDNJI • Za razliku od zivotinjll iz iLll. j. a neka suJfomullicle. Sabljurkn.ca ko]e antibiotiku Iavnost i. • MI. dio mesa peradi i ostalilJ rnesnlh proizvoda d6blyaju intenzivnim ogrunicenja pesricidima otrovnostl kupovarl. i. rnorski dobro ga opratl' kako biste: uklpf:iili~to vis-e _ostata ka ke. jlO'r se na lomt! mjestu t. !.t2iyotlnj~ koje se llzgaj.dno U ZA~TO ODABRATI Meso izaziva brojna pitanja vezarm liZ ORGANSKO? stimuliranjC1 z:J_sladjva6~_ rasta. . E_ coli. umjeLlle bOje kemi!(alJja. sklona je usuna te joj stoga i daju antibiotike. je to rnoguce. u vodl ko]a se Cisti grasa~ spimlt zelena salata' naJance meso Rlba lz uzgoja . man]c su pranje nal.\ LJ U'ZGOIA hrane od i pov.ih naguraflih u golernlm prestortma.rlIDe. l'itaticet ilokolad<l mogu sadri'avati' sred nje do ni5~e '[ailne otrov.eradafnlka" i "jaja iz mbzaa~)n~ Rrirodi1i[irn. ribe iz dubokih mora. slO maze iZ.ja.er_8vstyenih razloga_ • '21\101:1nle 17> intenzivl10ga .taka okoWl i etiku. postojc! 51110 .illL1keinilmli.n h0i. uzgajivaci proizvcdnji. soma.'.wie bitl homogenizirano.drii se u keruikalljurua.oz. • Z.lc.m~ivn()g~ uzgoja. • 'Nal'in n<1 kOi1sprElmate rlbll rakadeL' tI' osfa.koja moze D~tetiti djeteta.enai'~j)ari:im p.tl.zorga n~RegatJZllbiaiz e'tiiiklh.rUcUju da 58 kora bresaka.U1Jecatf nil lml. krusaka igr.11 pokusajte srnanpti.'. ogulile ga struQhra~jp'j'epo.jekove.1. mlil~ko.e "l<ok05.i.uvjetlrija iz I.kemjj~kib tvari u uugovlma da "zakonska sviJet.de.votj:aja. laja. dba. na %aj~dI'll) po srodnosti. PQPUt ti!.Jadstvo .lljek .astrasujllcih uvieta u kojirn& zive' inousrrijski uzgajana kokosi. Kupujte organslru ribu na 1. Kao'l t. antibiorike. banane grofde rnshune 11111jako uzgajaju u zatvoreniui krduna I J I PREHRANA cgrauiccnoru SVJEZOM RIBOM prostoru.hiljskih tVa rl. !l@l.A R I j(a!d j~dete'vocl'!li p'l')vrcekl'i'je rjijll _0 rgan_sl~J"Ka'PtId zakonu.vjesnii_a :1.())n~ k~i1~L1j'ef\1 I~L'i.:i'LS kao i. Dvije trecine poljoprivrednih povrsina na svlletu korisrl se za uzgo] stoke. • IUba koja.votinje iz organskoga a kadgod prirodnim ne dobivaju neporrebne li. esobito vellke kolieine susrav nerodenog trudnice.hl. UZGOJ hrane mora]u se pridrzavati ni]e im dopustenc trznicarna strogih i restoranima.u-p.t.Lli uzgoja dr~e II tmlli:Wll i pr. osobito biti oncci'SCCllC sJwljke jer rastu pCJdrucjim~1 uz obalu. te bismo vode Z:.L trebali izbjega vati.

Agar'agar. NITRATI I NITRITI Z~ Dodaci koji se koriste ED TA l~liJeJldiaJlliJll. mucnina izlozenj su: kihanje.odnu ekoi. ili I<emijslwga podrijetla kukca i teO za sprjecavahje TIme se 10 sulf~lt. kobasica.. kllkllruzn. da. c(Vene ~Ige 1.. Kod biljaka to pornaze u spriefavanju pojave narnetnlka i korova te poiacava nilhovu hranjivu . kako bi pobolisall njezin izgled i sastav iii radliaclle pri pluca. Istruzivanja ako je ikako moguce. okusa kojl se ceSI..:aziv:( kvaren]e mesa CW]:1seiJnosvinjetine). pretvara 1I glavobolja. za kemijske dodaike bo]e. buduci da . r'olmzite mljeveuoga mesa i koji s.() koristi izazvuu. dede se 1I.lnje bojl:! i za spxjBCav.dhe rninerale i hran. LI gotovu h Il1l111. rnnogl su zabrinutl zbog utje~aja GMO plndova na zivl svije! ler takvi se povezu]e s alergijarual cJ~'UgiLl~ nuspoj~1 varna • Smola guara (iz siemeoa i~tok u) E-brojevaII LJ.n~H il [\1orsklh traVa sadrie Vrije.. Lijecnici. irska m~hovlna. natrijcv i kalijcv bisulfi] ill nlel~dbjslllfit. U rnnogim drzavama treba na: naljepnici navesti da je hrana ozracena.t0Ji petpun: popls d0daraR. prlrnljetil: su kako se kako bi olaksall pripremu gotove hrane.u ib na popisu sastojaka • Nutrijev klori I (sol) (iaje) proizvoda na naljepnici. 1110gLi rnanipullra se 5 DNA kako bi se povstao p~im!)s i polacata otpornost na bolesti. vocu j j 01 ito osjeiljiv'.: ka0 i zbag prijenp.zhel!iDe~ovoJ11. umachua skwbno1Ue je pOP6VHC 1I kao i bolestl bubrega..iiin II rrirodn suj.jirn:J. . nije nuzno navodln mnoge dodatke koji se koriste u proizvodnjl gorove hraue. lIkljllCUjllCi ~stmll. ne znaci uvijek kako su proizvodi koji ih sadrze neskoclljh/i. Moguce jc cia i rna 5i1'(l ..i i lllelas\1) Ovdje (~~nLiobjciansj) i se . llekiOl E 40Q-495 (emlllga(0r.ISCITAVANJE NALJEPNICA Hrana sadrf kemijske dodatke zbog nekollko razloga: hranjivu vrijednost Imja se izgubila u OZRACENOST Neka hrana je OZraC91la tolikorn kolldnom je prisutna DODACI KOJE TREBA ~adriaj na IZBJEGAVATI Ipak. Mogu se korisuti u PL"(:)d:wHUJJiCanm brze luune 8vjez izglecl nuruirnica.iJi skrob. pokazuju kako MSG moze Izazvati ostecen]e neplodnost mozga j pokusalte lzb]egavati ezracsnu hranu. pevez. st i ostali vitamin a u hranl te se mllenla kernliska struktura. ('ViclJ ]zyore). IkLa-karoLc:n (I11rkv.21 (Zl! 'Jaclivaci) • Lu(.a dozvqJjeJllh I':uropskoj un.• GENETSKI M®DIFICIRflNA ndkodljivi nbe i otrovno djelovanje. lupanje ~rGI.osku ravi1olezu.i. lpak.iske realcclle.iuusa) Indijj) nitrosamine . povrcu.iu prirodan OkU5.l l. u hrani koji Se korisie za A RO M E Dokazano je kako su gotovo sve urnjetne bo]e kancerogene za zivotinje. un i.3ls.n jemu krumpir E-BROJEVI li'O. zenki zivotinja. \arl:mZjn killji ~(lniln(. lis naljepnlci pofrazite natpls-: uNe ~adrti GMO" ill "Nije GMO. istraflvanja neskodljivosti n isu provedena dugorofno] prernda ~Iergi. Aka ih zalite Izbjetl. Sulfiti se nalaze u vinu. sirupu. jedan probavni S clio nlrrara kad bil i veoma vrtoglavica.lk. hladan kinesklm restorunlrna. 5ULFITI Dodaci kako bi nadomjestili proizvodnji. za NATRIJ-GLUTAMAT (M 5 G) 'mrij-gluI:<JmaL llLl1acima za salate.kt iz vrsre tropskoga (bjelancevil1ama iz hrane). MaZe zno] .r. nisu nuzno potpuno tocnt. LJ SJedinjEllim Americklrn Drzavama hrana koja se jede SiL:OVH.-agalmnta (i.glavobo.eLl'aodena PRIRODNI :jlj~(.i Soi 1secer 5U prirodni dodaci. • Lirnunska k. Simptornl koji SlL primi'ecen: U OI1Jil HRANA ~GMO) U genetskl mcdltlclrano] hrartl nudornjestnk • Octena • • Bjelanj. hrenovki. Koristite ill urnjereno i izbjegavajte gotovu hranu koja sadrfi velike koliEine 5011 i seEera .prjeCavanje kvarenja i gubljenja bpje re se na naljepnici navode kilO surnpordioksid.bjegavanj·111 umjetnih boja J aroma kod dje 'e znatno smanjuje problemi hiperaktivn u p nasanju. DugofOone posljedice toga ste Ijudi jedu GM@ hranu jos nisu poznate.\IOlinjskoga DODACI prlrodnoga podrfjerla j SII pc:>jaC. A tmaticari su skolJkamH.)." E 100-180 (bQje) 'B 1012 (zuLa bOja).lCanj obvezno navesti.:: trnovita grmu koji ms. a prema zakonu.s<l· genetskih~ m0difika~ija na divlje vrste biljaka..abjJj%alorj) 13 _0-. mozda nisu ispirane u potpunosti. potraflts logo te.1) (iz voca repa) koje ra~te 1I stvonu kan erogene .i sL.stav1Lba rem njezina peste Jos 0 Mogu izazvari nekc uz Ll1U disanje ninu j 11. kiseliua ( Cat) sustav. povr. koji tada aminirna i asunaticni p vezlvanju srabla) Anello (ekst .sclina (}ecerna • Deksuoza • Smola sred. napadaji.1I1je ruzvo]a hakterlje bUj!1oga i ~lI j kiselina za se koristi kuokonzervuns k.metano i bol premda napisi na naljepnicama u trbuhu. Najbolji savjet ko]] mogu ponuditi kupcu jest daodabere proizvod na kojemu piSe da je "prirodan".Ic::(i dodaci 2. natrijev rendgenskomsnirnaniu I<ori$ti se za ubijanje bakterlia klljan]a i trullen]a. BOJE I dokazi o Lome kako su nirrau iii nirrlti PiOi!J10C) pruCiLajle nail' pni -i i pokusajre izbj igavati sljcd 'ce dodatkc. kao i roditelji. E 200-290 (konzervansi) E 300-322 • Mlijecl1a ki~eJil1a sirutka. Cinjenica da SlI neke tvari "dozvoliene" za upotrebu prema zakonodavnim slandardirna.O). Ne moze se uvijek iz sadrfaja prirodnoga na naljepnidzakljuciti jesu ll tl dodad [er zakonskl to nije kollka J.: i kllkurllza me ~I.te na utternetli.lII j~l. nitrite. 1 bOleSoll .SCu Ai.lv.uje s sa pro)zvodi remete prir.sto sc dugorocnih posljedica rice .iu. ne smije sadrzuvati sulfite. E 173 ( lumi(liJ.anjl. zracenje uvjetuje druge vrste raka kod lludl.l'nima t gobama. ostalim 58 sumnja kako leukemlju i DODACI U HRANI Proiz\'odaci na prolzvodlma ne moraju navesrl jesu Li U lIzgojll svjezega vcca 1povrca knristili pesticide. li3vedellj. povewju ZclraV~lV nim \1<\ vrliednost. ne posio]o uvjerljivi rlzl ni p UMJETNE ljudsko z lravl]e.

kernikalija re sredstav« organske mogu se koristiti .¥. -I D . vainije je nego ikada 11 I I prl]e zastiti.ell ldori.u glardlie.ii iZl/bri'. Q rn 70 peste vade.rat ce neke vrste POlllPi'OpUS!1U mernbranu koja otklanja mlnerale.a. sustavi s ugljenim blokovlma (cesto vee ugradenl). n !.je cime se (. Australiji. ali l1C i 0 kakvoci nna smisla filtrlratl vodu.»)ilaJll!lt'la5a'?-)cvQQe. IlC zalltJ. vjar"lJa. paraziti kriptospcridijai izazivajubolesti otrovni i zabranjeni na Zapadu.Uv81. koj'i se l1al<1zl u sreclsWimn za (.i te. U nekim driavama (Sjedinjenim POSTIZANJE I<AKVOCE VODE poljcprivrednoga gnojiva? podrucja gdje Novome Zelandu i nekim dijelovima Europe). Driavama.glilcii\le.e vo~le.s.htw. l~ao..a i. iive.ro.je'b~je :caStiCli izvo. obdl. kukvoci vode u samlrn 'Ilociovodim:l:.. u danasnje vrijerne za istrazlvanje . 11. ke(nijmkoga i. koji imaju sitne resetke.m za pluljel). alumlnija.ljete Ii LI blizinl ioduslIljske zone 1I kojojse 0tpUS~.d. nitrate ni mikrobe. Zagadivan]« podzemne vode irna trajne posljedice.jeyrljll §(aj II poIjtnere.'fnko:vi1 je ljllcil2.l')a kori'Stenjem 0t~piua spaja koji l]eh. vodi za pice .vam~l 8e p0~t()je 9<!k011sjQ'=lDd"edJee ~a smyljanju • Razine flLli!lti.n't u • Dezinfekcija vode.a moz. . .i rl'lelLil. no postoji zahrlnutost zdravlje.e.Stam. i(orilllile t:aj u llsticima.J.! VOda Iz slavine je'Eisea B kn: provrelu prelijema preka bilja. ui.i ~l1azi iruLllJ0.. (lobicajenn je pr.I~l'l.lks<L.avom [aka. kroz a ktlvni ugljen.tj ngradenu prepreku nitrate.rota ral. dovode (ukljucujuei o[J~slJe olova. Na plantazarna rnnogi pesticidl.i nizdruglh oneClsdvacq. No nije sve baS tako crno . oblicuna.~l~vle2:ili 1.!cJjskoga radona.ceI~gelt ZII (. da sadrze stvaraju nusproizvodi poput trlhalomerana klorolonn). izvore voele 1.:. oakra.p.ije feilllentiran Ie s.)clst!'anjjvlln. koji su i Europi.vise ad 95 posto tih kernikaliia IOOgu ukloniti ORGANSKI filtri za vodu.m. METALI Ukljuceni kadrnija. Premda je voda iz slavine obradena take da nije skodljiva uklanjaju Americkim i mezemo je piti (vidi str. • Odakle dolazi vasa veda? . U vodovodnlm tvrtkama. za mnog« sinteticke ORGANSKI REVERZNA OSMOZA i N:ljl1cil'lkov:it.sk. • Zelcni caj ie zdtavij: od crnoga sterno djclujll na zdravlje na plautazama • Instant-kava urnjetne arome.da u 'Vod.[e.lnc. s~ntl1 (')o0Ij{mjil\ . poboljsava a pri tome OkU5 vade. je ka)l. 93).c:e mogll. gulBe.tn vise Il:(jg<!l I<mistite.sJ~lvine.Qdgovorite na sljedeca piranja kaito bi~le odlucili koji je )MOn flroC1solv~mja vode mljbolji za V~IS (vidl ll:iie) . Nece ukloniti ce klor i njegove organske -nusprolzvode. urnjesto vrecicama. Mogu jni\.bju keniil. caja korlsre se neki su vrlo IDNa mnogim plantazama kaye koriste pssttcide zabranjenl Ol1eci~cujll LI tvari ko]e radij. SINTETICKI SPOJEVI Voda za pice i toluen.1&0 dSl1te l~vLl ol%~lcleU:~1 u:.Sjec1injeniln lll.ko:ji se nalaze Oba U . su izbljel.l.fCll iz'slf!. roka traianja vode. LI voctu I ~e p. i MIKROBI Dvije vrste stetnih rnikroba . neizflijeljene fi lrre za 1I.11 bi.. vodu FILTRI ad aktivncga se korisre pesticidi I urnjerna • Dolazi Il voda kucansrvo LI vase lz cljevl? • Koris!i Ii se za dezrnfekclju vode klor? Dcda]u Ii se u vodu fluoridl? kroz koju ce se fi]triral. radnlka u vezu S po. Lajoie n<i ddb.la vode od kemliskoga zagadlvanja. sredsiva. umjesto i"a~e vode. arsena. time se ne bas svl anecis{ivaci.t. lS). nukroba.konir.avu iii pa.L.<1 pakiran]a moze sadrzavarl bi se ocls!)·tmili z.jenim I Sve to su nadrazujuca Posebice . organske (npr.voc!. [I HLAPLJIVr SPOJEVr Uglavnem potjecu spojeve i hlapljive fluorlde. vode koja istjeCe iz slavina.koj~ OlPll .ijim sustavirna voda Set fHtril~1. zabrinja valuca reakci]a klora na tvari u vodi. lpak. spojeve (vidi W.jLma" zeJeni 4j sp.1:e boce .filiJe p0j:hli Jdora koji !HOZe • l\dllCJgiprOizyodaCi kori~te plasli6. osrecenje. lz bOl!le ne Illb. kofein i blagisu diuretic].govore 0.~ca.SlO PIJEMO Voda je presudna za dobro zdravlje.a. U TRAGOVIMA 5L1 [€ski metali kroma tegobama.i:tvesl:i J1L1$proi:. istl:a.ma u1.1\(c.ieHh od [{ad tlel"Ul 1. a Zf( vodu Ylshlyille zaht:J. a zntim kroz ugllena . .Zi nego ?:avodu iZ .addl brojl1e nlineJaie i vitamloe. DEZINFEKC1JSKA SREDSTVA Dezinfekcijsko sredstvo ko]c se i najceSce Neki od till zagadivaca izaziva]u deforrnact]e ploda..i merall poput o[CW.l'je6ava [)!'op. zbog dugorocnih posljedica takvoga postupka po ZAGAfJlVACI U IZVORIMA VODE Prema Americkorne Jnstimtu okolisa. merale u tragovlma.lgodhi' bl!ci'lh' .jctre.~ bitl j)lx:)izvede. Visoke razine nitrata u umjeinirn f oslab. bjU'J~eL l~t1. Pre. Vodj ~e doc. benzen..ldal1je zuba. filu'i. Stoga t/l<. kako otpustati dioksine. SI:! gnojivima r1lzlog su zabrinutostt [er se dovode u Yew S mnogim zdravstvenim popUI KAVA I CAJ Caj i kava omilienl imajte 11:1 1I1l1U 511 nadorujescl za pice.ttailfebijele mIre f'J~to8~eelle kisikqm.jevaju.i. v.a Jllecl icinskln.J. dcernijake spojeve te p(!)1501jsati okus vade.Z.lpski SUSlllM • Kava bez kQfei[l.lg~IJiSl..louovru otpad ili pokraj lJGLJENI Flltl'i . jer I. na fatost.1.fillri na vrcevima. rnikrobe .x.lmL.t. • Vbdo. iz ~ maze sadrzavati I I koristi jest klor. lpak se Uudsko tijelo sastoji od FILTRIRAJTE VODU Strucnjaci zu zdravlje preporucuju pijenje 1 do 2 litre vode na dan.drl.u'l@. Nije ueuoblcajeua pojava dol]e navcdenlh zagadivaca u javuim izvorima vode. lpak.iI}li. u vodu dodaju fluoride kako bi se sprijeCilo pmpadan]e zuba... • Mnoge vrste vreclca za eaj.Ween]e u kucanstvu.igadivacj.ioJosklrll.dva psteCenje Zi~'. Huoride. bubregai Zivciluoga sustava te bolesri probavnoga sustava.1' IPnOgil11 .nisu p.i iz b. ostcccu]a reprodukuvnlh organa. 01i HOI U industrijskih oropina vlnil-klorid).i klcramin klor-dioksid. l)l:e.eiuca.z.llerickim: J)rzaVaro. U sudoperu i ispod sudopera crldonit kemijske aluminija. rak.jene klorom i mogu u OIlOg'd LI Sjedinjenun Ameridkim Drzavama lokalne cai KOLIKO JE ZDRAVA VODA IZ BOCE? Europski standardi za proizvocloju vode'u bocama su n.

se {:I rnspltajre .g. Tako cete lIstec!jeli vrijerue i gcuiva.O SKU tradicionalne R A Z NOLI I< 0 S T ill neoblel).i. 169). a ne kvantitetu.O. one proizvcde ·koji i prode njihov rok trajanja. lpak. go. Jed.: postoje iznirnke u kilrnatskim zonama.ce kad morate.edeIlU.ma posreie mnogi dosta:vljaci oqpnsk hrane. konzcrvansu zapakuuru reriklirani Pouuzire ili su pakinmi materija! \J slntetlcklh boja te nlsu suvisno u II I KAKO KUPOVATII EKOLOSKI Odlazite u supermarket prodavaorti.n:ice imaju velik udio jos uviiek prodaji hrane. i 0 drugun nacinima kupovau]a.m. < i!>' :z m I kupnju [ednom u tjednu.iiiLU.kvl! dostavu.j.jene od gradskoga sredista. bitl sigurni cia njihovi dolaze ·i7..mplr R'adie Rdtkvice ~p-aroge Vl\tha s.oitv.lE \:lijeme ~a :k. ca. proda.n ll'0slnvanja posto]i i u vaso] WodavuOn. pomociu [e osobni]e.lcl'lke CIlj'etaG'a Ki~~llea Luk Is.e Kupus F1rtikulJte Slatki kukuruz Sljiye.ina:t HRANE U raznlm krajev.e 'Krumplr I~WIJ!:is Odaberite povrca.kQ cesce odlaztte lJpfavilu. uzgajaju 'LuI< 'Pas~mak .~i Mahune Cel~ri' kodjen celara O]kl<. konzervanse i za zrakoplovno gorlvo. 96-97).L:!I. K U P U I TE proizvodaci lO K A l N E PRO I Z Y OD E U CVjetaGa' KlnJlsKi kupus' Kras:tqv.ozjg!~ TNsrile ~l~lena S?.ahU kada je in'la mda je nalb<'lIJe.k()jinisu genmski modificl rani . danas irna sve v. a rnnoge su prodavaonice udal.alaIa Mare lice Mi!tovilac lokalnih mljekara.1I hrane. velika kolldna te robe dovezena je iz cijeloga svijeta te je. posluiu u visoke kak voce.~tedicL cere gOIiVD i odrzavanju rujesnth u ku])nju razvoj svoje zujednice.se takvih nclzbljeljene potrainja za neobicnim vrstama veta i pOI/rca ella sllcl je bra kula u (vatu). najholje je kupevatl sezcnskovofe i pOl/ree. Brokule Bundeva Celer i korljen eelsra I\i'llade rnahune Mla.upovanjeod're.tstup. rrgovlnu i potlrl8tl kupovanje Oo5il11 toga. U 111110gU je lsplutivi]« cia U JednolH kombiju PRClDAVAONICE ORGANSKE HRANE U gradskim sredistima prodavaonlcc mozete proizvodi izvora.G. Grasal< P'R"O~JE. Takvo A. kava. ~e otvara]u specijallzlrane Premda su skupljc od obicruh.ieZiju hranu. keksi. )edna od prednostjsupermarketa.nti. Aim se odluclte Z. lvlolda rakav naci.l~aj~e 11m'~L(libu.5aJjite· DOSTAVLJACI ORGANSKE fnks ill e-mall i do. banane.i t:.id. tancima rade kompost od voca i sadrze malo iii nernaju JDbstupni su brojn] proizvod].ka k(')ji vrste stolee. uvelike pridonose kolldnl otpada: velike kollclne potrosne robe baca se kad pornno procitajte sto plse ua (vidi str.1.KUPOVANJE HRANE Hrana se svecesce kupule u supermarketlma mnogima to prakticno. toaletni hrane obicno su specljalfziranc te nude kvalitetu. ~I. ito ne same zbog potrosnje gorlva. od orgunske orgunskc sve vise hrane. str. p. srvarat cere rnanje otpada i jestl sv.. .ce biolosku raznolikost.P~!S. POT I CIT E B I 0 L. mnog0i ICupujl!! 19~illno pr. Manje Aka je moguce:. I roizvodi u . prodavaonicu radl]e otit1ire nego automobilorn guzve te duge redove re koristite 1I za kaV1.kojirna nema 1<101".denoga s'kladl!J s lckalnorn prelzvodnlorn HZONSKO'GA VOCAl P'QVR'CA supermarkeuma. ali razrnislite K U P U J TEL 0 KA L N0 1. secer.il> z organsko] nrani i m u supermarketima odlazi ekoloskl se automoblllrna - sto pl'oj~v". rued.cke 51atki fefewni' . pjesice il.f. kakvoee i nile skupa.c . cokolada.Gikla labuke KO'qll'lra~' a meso kupujre umo 'lrU~ok. Take cete ustedjeti vrijeme KUPOVAN. ce bltl '" C '0 . Icrpujte robu na kojo] je navedeno tt.di grasak Mladl I(fumpir MrkY. sok od narance.! ne plastiku. PregledM tabllca ponioEi cevarn odrsditl riajbolje U odredenim yqca i povrea kako blste bill slgurnt da je svjeze.LE nkviGe H'l}Ie (veeina naj50lja Ijeto) na:h\dt)l P)-ag u dogQvore. rlZa 1 osuseno prolzvoda. a u neklm slucajevillla prolzvodirnogu iroskove pnjevoza. veca SIC! kupncn.MA inanjih kolicina. 5p.nanie uobicajene Horiluk PtoKulii:e l§rl. pouzdanih pJ:OjZVDt1ac~1 Sli papir 1 pelene bude potraznia I·i.d. ubruse.!sk. vore.il. re cia nije prihvatljivo. i izbjeCi prometne ruje:sne rrzlliGe i centre. tl. dodataka. [e to moguce.0 [er je BuduCi da vecina odlazi u dO~!<1vljajllmill! na vlse llurCS<l. PROCITAJTE 5TO PISE NA NAlJEPNICI Kad kupujete naljepnici Odaberite hnU1U. potroseno rrmogo struje za hladenje.~I njihove cljent' cesto l1iZe.lj<llliji na Ll':2.e vrstc vo¢ai od poljoprlvredn.9 v!'lj. kI.l Bijeli luk Bob Raj. SlOBODNA l'RGOVINA Kad god. a poput Iiltre paplra.e.lJ~\vam ~ti:i:e 3:l(edak'll' repa' _Zimske tikv:l€e Br·esk). u nekim trgovaddrn povrca kojemu je prosao rok.i biciklorn.le {ljive. se2Qnsl~u h'f. uvijek Supermarket. musli. Nemaju posrednlke .:wiml primjerice. da potice slobodnu (vid] Izvore. blf uvoznl. lpak.1.1 kakao. Mleeke "Glji\Ze: Jabuke Jag-ode €!ijetac'El in je' ~pinat mkviGe u ~ane . u nabavku hrane ml. kako bi stigla "svjeza".alata' fE&EN Trz. robe.eroe.vaunjcmm. a mjesni iz proda]u sir i vrhnje Mlilqi kr:U.nostavn0 telefonlralte.e tao sto na policama lmalu velik izbor skladu sa zahtjevimu kupaca.

sto dal]e od glavnlh cesta I" kak. Kild otvorite pakiranje. sljedecun podaclma ukazatl kako je pakiranje problem. stu je test sluca] s hranorn za rutkrovalnu pecnlcu . vam jl.:nislilt! odlazite lome cia u kupn]u . cete ograniciri kupnju koja varn 11ije KONZE.1.J. uvoae se iz onih drzava koje ih JQS Konzerve zulemljene lako je (Kouzerve jel" irnaju rub ua vrhu i na dnu re spo] sa strane s udubljenjirna. oznaceno nemojte.vam ne(. Slilfit' se st"an~ priJ'oci. qestenip<l.aGije. kao i..iodova • Kml. prepoznati zalemijeni LIZ 23.g.ll .som k0riste p0sebni [ij~kom • ['oJw$'ajte proj)'. h ranu.ijekfJ. <lJ01l1C:l prepoznati runoge jestive samonik'e biljke koje • Ne posto]e zakonske odredbe kojima se zahujeva cia se Ill! porpunosti.Q .e biste brall one oneil'iscene pllnovlma ko]i rustu sarnonlkll vlnu navcde popis sastojaka pa neorganski pro. zellmo hrane jos uvijck • Kupujte vece kolicine pmtN()da koji nisu lako p. U jesen pobenre sto viSe voca i orasastihplodcvu na poljlma. \1 organski".mkiranja.0 i~ i 1I5te~l. na 0 n u hranu potrebna. Kernlkall]e 0CL1V:ili. i Zah>av~.zvedeno vino obradu]e desetak grozc!a.icno Obla(1uju sHcilie clodatke. i hranu u vecini dr2av~~ 0.e v[enje. u gunlju i slIlDi . pri cemu se homeqparskl l~uJWv. proiz\lGddje te se doda'u.s.Jim prmle.RVE ZALEMLJENE OLOVOM Prernda takve konzerve proizvooe. ml.sprsivaci planekl ]JJ.ova nemaju kruh izrezan na kriskl kollko 0 rub. Zaposlite cijelu plastike u hranu. su o.hranu. MIMe.a. Neb stQ . 1 boje.ldr:lav:nl viSe VIsta dodataka i zagadlvaca. kako biste jt! na hladnorn bez nametnika.o~"I\ll Poch~!qu . i neorganski proizvedeno pivo dobiva se od hmelja kc] St! prska kemlkalijama umjetne • Dostupno proizvedeno na pakil'<. sto.i.:rii.PAKIRANJE HRANE Premda posto]e zakonske odredbe 0 tome kako .moze dovesti do neuroloskih ostecen]a. je bol]e kupovari one vrste koje imaju taka v popis. povezuiu se sa pusuuioscu olovs u hrani. clIvajte koje mczete xupitl izravno 00 dobavljaca. clrne cere sprijeciti raslpnost. II • SacinlLe pOpis za kupn ju te ga nadopunjavajte s priiateljem P LAS TIC N 0 Pakhanja nekoliko pA K I RAN J E rnolekule 1I rreklm vrstama plastlke mogu uti u posljedice za gorivosmarjlt kao i one6scenje cere napola. Kupnjom vece smanjit cere troskove 11 maslaca mozete zarurznuu pn ill spremite zamrznete U r." II Pnkladni 0 bilju pomoCi ce varn pronaci i V INn vrenja pa se ne I)10Ze izbjeci u PIva • KaD i villa.je za okllsa.troskove OsnOVRe sastojke za kuhanie poput yam 5vl~zlprolzvcdl.iJa d0~\H:lla"a b.~l)1je. bolje [e kolilm.lJkvarljivi. posrqplm i [JlInj\:nju.blUp.r. kad osranet« bez zarnrzivac.ilergOske re<lkoije.ll:ovne.truci1Jakom. krlske. Neke &arnoniitle II b. uvijek p rovl~rite sa·. j boje.) 'Olovo curi u. ostar ce svjez i m0C1 cere uzeti onollko ie potrebno. hrana i spadaju U kucanstva Popisorn bilo [ednostavnlje.lli s\(e rw ne)c. pretresite sadrza] u staklenku s od plastlke mogu otpustatl slojeva plastike.9 p.o n. • Neke vrsre lake pokvarljrve hrane popur kruha.titl zdravlju ni urlecatl na kukvocu hrane. Problerni s ponasanjem u diece. hranu dok se grije.udara.jetcete 1'l0". ODABIR VINA I PIVA Postoie dokazi 0 tome kako su umierenc kolicine villa I piva dobre za zdravlje re pomazu u sprjecavanju bolesti srca Lrnozdanjh. takav spo] ill imaju tamnu crtu tu kategoriju. llstedjeti novae i sutanjitl bro] odlazaka prodavaonicu. Ipak. toaletni papi.i.llljlL • KlI]Jujte pivQ koje se pralzv0tlJ lokalno jer se [fmc stedi ml prijevo2:lI. • Osusenu hranu.l[lskl viHogmClarslvo je orgaJlski ra.ljke..101'0111 ville ne koriste. mslal~e n8 stlel su j~stive i po iZIQ~1111i'1l zutjtit Ij5tll!iil1<!. agorova hrana i:esto se paklra (Ilbfldj kako bi vodenje tragova plasuke hrani nisu puznate. PLAN IRANJ EKU PNJ E SlJedeCi savjetl mogu yam pomoci pri ucinkovltijem planiranju kupllje i organiziranju zalilra tako da ne rnorate troslti nepotrebnu eneIgiju ua bespotrebnu putovanja.. kvarenjel:n neof.]. i pnc>ut1'a:va luetanje pJ:oi. poklopcern.lVedene II rs1:e lTlogu iZHZyuti .p~nati neku sall1onlklll. konzervirana 5J'(ld~lVa za citcenjC koli.upite SamQ onQJ. brasna mOlete kupovatl u veCim kolidriama. mahunarke.vest"i pillo s!iJ11. 510 rnozete sakupljau u prlrodi. Kupujte proizvcdenoga njernu nerna pestlcida.iva :ne. sto ie dobra z~ zdravlje i za narnlmice.nemoj~ep01~r. p. ulJra.Cine. Zdravsrvene II neke namirnice.ti. "bcsplatnu hranu.:ijek prc1vjerile treba li. Ako bez o. • S grrnlja berite plodove automoblla.cacl se vina dodaju a potl'~bn.. • JJiodin81Il. i neorgun s ki prolzved ella villa 1 SAMONIKLO BILJE Samouiklo bil]e mozere skupljatl tijekOm cljele godinc II njegovu prlrodnom stanistu te tako nujbolje Iskorisriti vodic piva mogu s.dodaraka pobQljsavanje udriSil vino od organski 1I je organoid pivo.. II Alto niste sigurui da prepoznajete biliku. PMJe nego 5tO p~jedete (qka ib je' p refl. oclrz'lvaju r<lv[loteiu Sai<. nisu suborn rnjestu i umotani u piastlku. okolisa. e Sflrna vina cesto sadrzavaju do 20 ..g!j!VLI koiu suH:lr! da sprijec. brasno j zrnje.a~. .pakiranje He Sl11iJeSli:. • lIazl. • Grozde od kojega se dobiva se za vrijeme rasta s vrsta pestlckla .: • Vinogmdi kuji tla . poput hlperaktfvnosu.

krumpir i Iuk i voce .OSL po povrslnl LI uzgoju. kisela.dobivate lzravno.aa sarno dlo novca koji bi vam trebao za kupljene prolzvede -·a nista nije tako ukusno. • U zemlju. Kalco bistc Porrudite se da unate 1I • Pomocu posebnoga pribora vrstu zerulje (vldl Izvore).t krastavci mahune ZA MALE VRTOVE rnlada mrklta.k.je IljO!lllJja. 82o. 0 pravorn. burrdeva ·IUjPli5 lishatl I~elj -usred Ij!'.)"GLlzemJje.ina. hilja.sl kak0 Poriluku odg(!v. pricekajte dok dobro ne pripremrte ze. Uz nekollko osnovnih uputa.oJll. Osoovne Sl1: nego sto pocnete saditi. d ka. najbolje je rano posijati II Ionce pod rravu. mozeieje luznatijom krecn jakom.'L't1 1·u J. p « AkQ organskl u?gajate vlastlto povrce. bacvu u kojo] cere sku pljati kisnicu .sto aete' za ~la.~ltti s\ljd~eg(l povrca.krurnplr.u iStlj>j'se~.e gredice loa uzg9j f)OVol.mod sJlede~e g~clJne.i pocupalte korov: irnali.lja ostane u ruparna. Na malomu prostoru mogu se uzgojiti iznenaduiuce kolitine. a 0110 najbolji jelv. Gl.e luk rnladl luk rriahune raj~[ae sp.. lmate zdravu i hr1!!lJ!vu hrCJI:!U koju . osjetljive mlade biljke moze osteritl kasni mraz. V RH A..:(.ciko(ija IiIGbke emfivija grasal( tlkYiGe J.. a ka~J~\~cl.~ 'N K. Neke biljke. ko]e ne zasjenjuju sjeni rast. wooffeTalio . - Sjeme mrkve sije se izravno u zernlju: ~spiieva u pjeskcivitoni tlu. dobro vocai Grasak ce se pc njati LIZ i. povrcu zasticeno piovjerlte i nije izlozeno vjetru.juCi se ~ljedecih 08UnCal10 • Oduberite mjesto 1I uciniri posrlgli najbolje rezultare.lzgpj l<:o.!toaza 'lliJJ. popur tlkvica.je vlaznoga SUJEDNA Aka ~Izgaji!le SAPNJA bllJke kaje IJfZQ i kb.zelenu ~~atu iii pJ(\)ljetAi i. dveja puna 'kolica na ~:VHkih 10 eervonub metara.je vrste s!l's'e'dobrIl Tnko (fete . mozete uzgolitl svjezu sezonsku hranu. 15). kojem.« « :r: <C z: "" UZGOJITESAMI Ne morate bitiiskusni vrtlari kako biste uzgojili vlastito organsko voCe i povrte. u hladnu ili mokru zemlju. • Go@ji:vo ad JiSC:~ lma J1)31.l.hll' • Na leM"o ob.. N gil.£3). . o > N "".eVriiJ(.l. ~i. IEDNOSTiWNQ PENjACICE gra~ak ZA .j tFi )\Jta ZlIl'(!lQ0!n.koristite (vid] str.ka na istomu mjestu vi.!e Ijj. ali iZQjega~oJte ~ biste pqboJjsal1 rv. i svedska korijcnsko povrce . . sa lata .lj iii shlboj zemlji gaCinil.tl :wli. a uredan povrtnlak moze izgledati je. Nahranltc potpuno odstajalim stajskiru guojivom te prije- ZAMJENA BIUAI<A 'i:l<[rnjena biljak» kljqcna je C'lFganskome LI hranjivim rvarima r:azliEitirn porodicama porodice bilja. . a zatim presadlti Povrcc 1(J!. aka je proljet'a mnogo SIJANJ E I SAD NJA mozete uzgajati Iz sjemena Hi od rnladlh biljaka ko]e mozete kupiti LL vrtnim centrima iii nuruciti putcm kataloga.F!(\'e j razv:He.ko"Jjiste se polJsietili k:atla Yam' debra u§jJijeyajl1·tBgtlje srr. ze le nasa lata vrtu za uzgoj svjezega savjeta.t<lJ .na ~rJtilier .I'h:l1jel'k:ej ono ilro.l zemlja za sadnju (villi dol]e): je vode. povrce ne uspijeva u kiselo] zemlji.jsatii tako sto cere na nju staviti nekoliko komposra slojeva organskoga kako bi se stvorio slo]. .d. usitnite je vilarnu cia se provjetri . 5ljedeci popis moze yam pomoei da.nfln~~'1 J]aru:rit~ g!IOl:lliini. moral cere je pobo. Karisn6. J:l9-jlli~Lnie aWI[mt.ka sprijec. teska.ima[l ·stHlr.d dohro zakorijenl.votinJsli:og~1 pGdl'ij)lltla. sjerne rnozda nece proklijatl. Da bi raslo. pritLrzaV:i.a ~Ul)va . rikvice.iL cete pojavu kupus. • Odaberire to visoka stabla. OSiJ1l toga.euzgajati lstu porodicu biljaka kupusnjace repa. na dubinl od 20 GID.sel'l!.organlzlrate svoj povrtnlak.gl':]~a. a koje n:isu: iskustva :v:lastit0 mstt1.ara dobra i5u~cena.P.!. ~. Nace10 je - riikada lJ.rn. N i K dh. tlkla i rep.a aiQok. pocnite u jesen.~e godlna zaredom. lnIl.&c :d.O I E PO V RC E U Z G A! A T I.salata prutove barnbusa i (vjetatl lijepirn cvjetitim~. novi povrsinsxl PRIPREMA ZEMLJE Koju god vrsru zemhe je u [esen i .kao svjeze ubrano poyrce. IHJja vf5fei • Kako biste sprijecil! rasr korova prije sadnje.proljece zernl]u.".U'i. . Pridrzavajte se uputa 11[1 paktran]u: ako hiljku zasadite prcrano.mdiyt.u mjcstu 1[ bundev. prekrijte pokrovom lisCa.tijensjwga pov~·ca p01t~lt lmmjivih JTI. tako d.niranjeon0"ga plfsaditi lbtlev(. zdravu utoliko sto fete znati da nije kemijsld obradena. • Kako biste procistill zemlju. sta vile stajski kompost gno] il i kl:JnlJ.l?ilSurJJ. tako SIO ('eLc je posuti tako cia vase blljke ne budu bude spremna sljedecega • potrebno mozc usporitl njihov rnjesto koje je • Najbol]e je aim je zemlja tamna i rahla harem toliko cia mozete kopati Jopatorn.dnako prlvtacno kaol cvjetna gredica.R 5 KID.j~Lbl.. oel zernlju crnorn vreoom za smece ili za¥itnirn Stavire ill posplte Ilame_tqika i bpleMi od otpada kuci ·(vidL luje~ttl. ievbdlli Sij. Ii\I·O:d~a ·m Ifa. Zumjenom bHj11.hranjivu.j. re zadovoljlti na [ednome petrebe za ka.lcti:Goke bun deve i tikvi(e .'upe s[a vite Dt:ga~~sld kO!UPO. prokulica te rnahunarke gmh.ultJ mo2eie in. oego goojivQ. .r:je bogafiJ tete je~ti u jl. Stogll je gno)lvo' ad lI~ca IZlltsno za'l.asaqite u pr~)ljei!e. Aka je zernlja prisrup slavini vrtu iii ~ jOs bolje .eti.a rnladi luk radie i rotkvke ze Ie nil.elena . ~6Jelije..t~ (iere Ijeti. povrce zahtijeva .BOGATA TL6 U BtjiGOI SJENI (~ijati m -I ODABIR MJESTA Kako biste postigli uspjesne rezultatc razrnislite povrca. iits ~~sa. porlluk prokullce slatki kukuruz: rajcice rnahune rotkvlce spinat doburprirod.otlic .ati~ aka'aai.

iScenjaj krpe posuda. ostataka mesa. KUHANjE CISTA KUHINJA Cista I urcdna kuhinja niJe same pozcljna zbog zdravl]a. namlrnlce radlle oomrznvalte U hladnjaku.stoj krp!. le~lw. Z1Ulll"z.g1.1.fOrdinacijdm pokreta u vezi s. povrca i r dsrv0 (vi LJ limllOJ11 Illoze dod ako tij [com l.. vi. 0lWV<lllj<l db Ilru(s kiseline. jJJ"i I1lilga kru illpira j]j sigumost. prije oego ~IO pocnere pripremati • Operite voce i povrce iIi ga prije up uebe izribajte pod .. neso na sobno] temperaturi. koji su siGURNO KUHANJE: LON C I I TAV E Korlstlte posude od stakla i pod ne terakote te uklonlte emajlirane allJl1'Ii.tadOlll IaS). biste smjdi korlsutl za Ci:lcenje kuhlnjsklh kuhinjske krpe su za brisanje povrsina. sprernajte 1I vrata • Koristlte razlicite krpe oiste spriieclll prenosenle svrhe kako Z. namimi. Drzite kuhlnjski • Oslobodne nakon i:'iscenja Kad drvene radne povrsine pocnu poprimati iak rnlris po hrani. -3).. 60-61). kaxo bi not kojima pripremate sve vrste hrane. <:lst. utrljalte u njih izrezani limun i miris ce nestati.tl<e lll·~llle odmah.Ui k<. ribe. i stolova. uzrokujuci uznemirenost mulnine i glavobolle.m.d<l\i. IJ i izbjeci zdravstvene tegobe Bakterliama se mogu zarazltl zeluca. Il. lime cete bislC sprij cili hal ierije iz rane cia uc dodu u hranu.ite limuna.1<11<1 StQ st!.lIlOIll ad i'l.slite da~ke. a katkad i akutna oboljen]a. • Osta. nameLnici koji ostanu u kuci. sudoper samo za one poslove zaraziti hranu.il.m t ·IUfl ~f'<ltlIri . sve dok nc lscure njegovi sokovi (ako niste slgurru. 1I pripremi Kuhinja je srediste svakoga dorna. .Ila v:Lku o(hzavauja postatl ci ·t:oGej I us.i otvoreuirna kako ne bi lzlazio hladun zruk. To j& hlglj~Ji5kl prihvatljivije~ nego b~i5anje. • Uvijek ruke pcrite toplorn i s~pllnom vodom • Ako mozet«. lznimka je voce.i1Tl halcrertpuna lTlogLJ a ubrusi za tave.1oCi osran. odnosno II i umjetnlh narnirnice (islom i svjezom na prirodan nadn od iznimna je znacenia. Steknlte ce vam to meta Ie poput kroma iii nlkla. pogotovo ako je uzgojeno pestlckla srnrznute > -c « 1>0 ogrebOliJl(. pOy. Proces. uranj? u otr01lne za rezanje ad povr6~ 'i vo(a.::. na njima se pribor u prasina. u su najrnanje nl mlijecue bakteri]a. kuhajte namunice koliko je na oStoviso] pouebno kuko blste hrane.n\jske aluminijskome do kemijske ie\jezne.lbi 1I Te soli povezuju bolesGu.ro kotlsl. • Svjehl hranu biste trebali spremitl LI prcnositi bolesti. hladnjaka stuklenke Urnjesto raga. Takoder je ekonomicnije pr:i potrosnji vode ad narnlmlce kuhaiu u raakclle pri kbjoj aluminijske kad su hladnjak ('i. Bacajt ga onollko cesto koliko je poirebno. • Redovno bacajte smece iz kuhlnje. primjerice. se s cuvau Ili meso smeoe pospire malo sode bikarbone cia uklonne mirise.)1imna je znacelljll zara:ta kOje se 11lOguprenifet. ".em C:. f!be. s krastavcima. meso. kao i fini sirevi. osnovne cistoce. HRANE kuhinje PRJ PREME • Ako na rukama ko["lsli.uglavnol11 Jt: ler we.nll1nozavnie lIniiilili sietne bakteri]e. " zamrzivac siupnjeva Celzijevih.sa. Za ¢jMenje PO._. Odriavanje hrane gumene rukavice kako lodavanjern gnojiva. a 1I kantu za oku . 8VOj. I anodlrane u vezi s hranorn.le imate tekucorn vodom.um.e 1'111 . • Zamrzavajte Vrata hladnjaka hladni <I( hranu brzo.u Istr)ja.H.'t'enosl br.ijeciJi razrnnozavanje rucnoga pranja. Nehrdaju~i ka[(cl biste cellk moze otpu6tati sprijeCili aneci. ko]e i kole se otapaju malim kolicinarna. obradlie nernojte ih odrnrzavati da rizik od razmnozavanja i dobro ih postupku odmrzavanja srnanjite bakterija. I~adse posudu.ite. • Izbjeguvajte nakuplja otvorene police.'ol.I orvorene ladicarna i onuaricirna. vino 1 murmelade. • Ako mozete.l1ju i~tOce logimo. -ija se bakterijska aktivnosr (ali hladnjaku. • Redovito cisrite pecni zamrzivac (vieli str. pridrzuvajte se slj deeth [ednostavnih uputa. plastificirane tave ne blste trebali korlstitl nami~nlce oneilisl!uju molekulama plpstike. • Drzite kucne Ijubimce podal]e od radnih povrsina onec.!n postojecih ie kuplte kako biste spr. nernojte ih dugo cirZal. PQPut onih koje sadrZe raji'iice. postoji mnogo prirodnih priprernu hrane.lztJeimerovom senilnoscu i porernetenom irarJja k(. • Oslobodite se muha i drugih kukaca u kuhinji (vidi SI:r. vee omogucava i ugodnije okruzen]e u kojemu cere uzivati kuhatl.brisite Cisrim ubrusorn bl~lflU.tnje primjerene Cistoee u postupanju OdLlavanje S • Nakon upoirebe dobra rezanje me. 1I sprjecav<l.ulno d~ se oSUse ne i'i.)l1.ko. Kalm blste spri]eclll r.c z· "" :c o N < PRIPREMANJE Osim odriavanja i razumnih savjeta za higijensku stvorlti zdravoekrufenje povezane S oneci5cenjem.oll1 ana RASCISCAVANJE oui.n. izoUra se aluminij.ca I OSTACI HRANE .e I rirocino SlL S2 . Cisrite racine povrsine podrucja kuhinji dok kuhate. hladnjak stvaraju soli.vrsilla .. dolazl oivarate vrata hladnjuka. • U perillci se posude bolje opere i dezlnficira. korisrlte tempemturl i onollko dugo [0 tcrmomerar ill kuhajr prerna uputama Iz ncke dobre kuharice). i da usredlre energi]«. To se odnosi i na podgrijavanje • Uvijek dobro skuhajte bakterila. I a LI njltm nemojte treba ostaviti da dozrije.t Uop • ltije Ostavite case I<ojeste opraU . j izlozene utjecaju kisellna.cl!!)m. proljev. sokove. .l lTI0ie dQgodili j s a ostecene.1I se i stednjak. ruke.1ln01':mimu f0HTu.Z<I POSTUPANJE S HRANOM Od. mogu II mz1l6te u sudoperu SPREMANj E U HLADNJAK • Odrzavajte hladnjak ua ua -18 Kat! temperaturi od oko 4stupnja Celzilevlh. Kako histe se pobrinull za osnovnu higijenu II kuhinji. I ZAMRZAVANjE proizvode. korislite Za clodatJ~LJ raZJlC"t<'laslte' n0l"malno. hranu I ib sto ci$c'<l.

k.« z I « .~l ncgo pecnlcl. prirodnorn hranorn pa ih a ue oel plastike. • NajuClnkoviUji n>lcin lIStede e..g U InQ2e Olopj[j Hi izgllbirJ kulla. poput se njegov:t ili pecenjem slra i mesa. kao i cLivanje u cel si. kUl1ja. Knhanje ua ~tedrl. Zdravo je jest! slrovu: hranu. di'lite vraW·?:.J os uvijek se ZA PLASTIKU su neskodljlvost polikarbonata pHldtal1je namimica.led ne dko 4 do 5 sati. ill Poklopite energetski naIi:I. Ipak. ~ihi[J.e « > « Cl1: N GUVAI~J I:. iii garazi mesa na rosli lill tro.1a iii pakir~uljl1WI nisu s!:. gljiva. poput kuhanja i pecenla. sacuvajre zu njezino Kaf1 Ilestall.! .rn. Neka plasticna paldranja sacll'ze plastlcnu tvar cl.3j\1Q[edima. h. W Iilad. J~emikal!j~l.i-(2-etilheki~1)adipat. je I. .wllU\.l1.ll1je • Sirova luana za pripremu zahrijevanilcakvu energiju. a ne plasticnun poklopclma. Plastkna paklranla uvela su revoludju u paldranje i cuvanje STEDLJIVO KUHANJE hrane. qblH. pripremanje [e a sprjeeava se kvaren]e. trui~.irniae C!l lJiti' zarnr.i'!l kUMat fe ·sl' Ij~e i ustedjet Eete ener&jju. uli mogucnost 5. ldravo hrane.dravlju.. mlijeke.itanja 0 l{ad kupujete pecnicu. plastliinu foli)u j~r vQsta)1i p~pir ne S'a. po mogucno&ti iri_~ml]].rzh'lll' u hladu ee rnanjestru [e. udjela vode gube alms ploca j1J prejak plin uose vise energie.r~l. koji irnuju ..lIw l1e narnlrnlce o5tafi h. Plastil<a $e se o.aI1l1 dok SVJeiB povrce li:l'ez~nR rla' lijepe traki~e A(lii"".tl hranu Iz tople vode jos neko vrijerne.LZbjegavaji~e manu za In.l. a II Americkome urcdu za hranu i Iijekove porvrdlli nekim korisuim nadomjescima za ('\lv.nergije jesL kuil. nerr. ne na pari u posebnu petinicc. . voda.niill o!rq'!l.[l1a cia do~pljl) lJ. Ipak. Svi zainrzivaci ZW.II1C!lZeteuSledJetl plin (fete ga ugasiti prije mnogo stru]e prerndu [e NESI(ODLJ IVA RJESENJA • Umjesto plasnculh pOSL!dH. 01110(.iJ. nelW u. staklenke.a ad 1lla. pripremanju Na pripremanje hrane otpada do 10 posto btste skrntlli vnjerne kuhanja ustedjeli suu]u. koji moze dospjeu u hranu.. koristite izlczenost je z. Kad f'le$J:<lfl~ cstn"je. LJ cuvanje narulrnlca.a y'~sokim rempemru. U peen ici priprcmajte NADOMJESCI . • Na elcktrlcnom ~tednjakll ukupnih energetskih troskova pa [e razumno u sezonsklh proizvoda. U punorne 5 priprernanje. Pecntce ko]e se ciste same unalu dodatnu • Kuhanjern omoguc'av. do p. LJ . OViSRO"O s0~rroj temperatuti.Z~unrz.i. rako sto nego salate su zdrav obrok. (~Ijcica koristire pravu velicinu .iviji mLClll kuhanja. jagod~'.lbilml otmvnin) tamrzi\(a~u nam.prevelika ~I koro) irna rikvica.jakLi 1I krutkun vremenskim rnzdobljima je najstedlj. energije. d05pji. posebno 1I. mesa. trose man]e struje.QPut's1ra.ij. re rako ~1m0gud:Gi hl'adniakw nako)1 ~ogQ r.jJl. meda i kiselih krasravaca svih veliclna. lp(l. one s hmna kuhana jcr ce para Izlazlti Cuvajte staklenke od munuelade.il11. ili pllnskom . to ne jamci njihovu mozemo vrarhna. rlbe i piletine radije umotajte u voS\'ani paljir. • Aka na namirnicc sravljate p!astiCni potrudite se da pJaslika ne dode u iZravnl uocH. Pakiranja za cuvan]e hrane na kojimapise "polietilen. kaka biste ~plijee:ili oneci$cav:mje. kOja. SliJede s.znllte r). 0(li108110 DEI-lA. • .ivaCi pdklopac sro vise koie s gornie suane SLI loga odjed nom kako biste smanjili kolicinu -norate priprernati • Pecenjern trugiL przenjem se J1lJlogo man]e raspravl]a 0 djclovanju plastikc na koji se kortsu za !:}lwllomicnlji od oriih s bolje rude narnirnica zasebrro. Moguce je da DEHA djeluje na rad h01"111011a i narusa va zdravlje. I KU HAI~J I:. . Na taj nacin lstovremeno i bJZO mozete 'I'akoder. i oblik.':li.1 energi] ui najbolje moguce zumrzavt. kao i savjeti 0 neskodljivu koristenju plasticnih pakiranja ." IlC sadrze DEBA.LIlW'J:ucama. plastlcne tvarl u neklrn paldranjima sto dovodi. • Korisdre Ionac s automatskun gasenjenL loncima koji su jedan nu drugorne.mje svjdih namirnica.! koiima !8 Hrana iz mikrovalne karnenac jer u loncirna vise vremena brzo [e gotova ne lras) se SLI tlHshige kamenca pouebno cia PIOVIi.o~e p.ajdulje dill! d~n~ )adan dar ako Ie nap(j)la pun. iJj U<l barem l1e bude u dodiru dulje vrijerne. j Ukionite s njega I. takoder. kad se zamrznu. Cinjentca jest da plastika nlOze hranu. re da uesvjesno probavljuti molekule plastike. Namirnlce su svjezije dulje vrijeme jer plasticna pakiranja prijeee kisiku da dade do namirnica i na taj naein mogu dospjetl u hranu.s n.ek·i). prernda I I' srernosr jos i$trnzuje.llnoci~C'ellja nemolrc koristiti cdct: odjednorn mleseeno.ra. N'ESTA N AK 51 fluJ ~ • U nekim proda vaonicama nude vrecice od celofana.. zbog plo. neskodljivost. potrazite OJIU vrstu koja una ventllator ill konvekciju [cr trotH za trecinu m:mje struje od srandardnih pecntca. z.e.mbllti ribu i povrce.ce za kuhanje vi~okog».(Bm 0S1!ai1. a time se ustedi U pDtrosnji energenata • 011U s visoklm udjelom masti.itc lonce i rave kako i udnkovito. pier:aCtli sve Iiln0 !it0' !.tte kQrisLenje izolaclju te..ojte hrane razvijati dobre navlke.imicasl"ecl.iJq:ovalne pecnice umotanu u plastjCnll foliju. ai:'itl:' B melle. veclh kolicir1.I~Jeti 0 kad ill redoviro odmrzavamn.I~lcenJiJI1t1LI sto rntkrovalno] pecnici j(15 uvilek upunu.

su .organskih kozmetiku problema i Kad kupujemo sve smo svjesniji sa zdravljem. sastojke. postoje dornate proizvocle od cistih i lObne paste od prirodnih sastolaka.tavnl nadni kako pripremiti prirod nih sastojaka. dugorocna izlucenirn i preradenim cime gube vitamine.sve vise . Prirodnl lIJekovi za koZu str. za odrzavan]e ljepote: ako No ne morate kupovati sve proizvode ~elite bitl sigurni u one sto nanosite j~~hos. PRIRODNA LJEPOTA bude etlketlran kao "prirodni. na svoje tijelo. N. dostupne Oil.000 tona kemikalija. i . Vise od 99 posto ulia koja se koriste u kozrnetid derivatima iii na kemijski i namirisana. se Vedna kozrnetickih rnoze sadrzavatt sredstava sadrf i geneticki i konzervanse. Sastojci su cesto ispisani sitnim slovima Iii cak navedeni tako da ih ne rnozete procitati bas pakiranju prije nego sto kupite proizvod. apsorbirati a takoder modificirane primjenom nakupljaju Nekl od tih sastojaka izravno u krvotok mogu se dugotrajnom kroz kozu te se tada u tijelu.OSOBNA NJEGA Proizvodi za osobn u njegu na bazi prirodnih sastojaka proizvode zivotinjsklh cine sve vecl dio trzista. Poput anlsa i eukal1ptlisa.123 izvora. 119 zasniva se na naftnim blljnlm uljima koja su izbijeljena Sve viSe je dokaza 0 tome kako redovita rnoze izazvati ozbiljne primjena tih proizvoda zd ravstvene tegobe. za osobnu higijenu." cesto 'Zakonski uvjet da neki proizvod cahtijeva da proizvod sadrz! barem jedan posto sastojaka iz prirodnih u Klema za stopala str. PROIZVODNJA lndustriia iskoristi dodatke ljepote je veliki biznis i svake godine u proizvodnji 100.ega tijela str. trzistu. 116 prava te utjecaja na okolls.

¢0put ra2inin h"liri.ov.Xllneralna 1". oeljLl. kroz kozu i sluznlcu.kancerogeu.'1.m pastama I de~odonlJ}sillla. :?is 6. od 3000 registriranih kemikalija.S·.C.otome J. lanollna.1j.nolalll. FORMALDEHID Zelena 3. tn~)&tll ·lzaZyatl r~retl1e ) ..u k u D.i ornekSiv<Lc. esuogene te su rakorn dojke i iestisa. Nadalje. te veCJ1.ao cleterdz.l1lq.mo.! :Ivilii! s~~_1"2.slIsili. Il!IDpn"I~<tjll p~!\lezatli 5 flekslbilnoga sloja 1.lci korlsre Be u proizvodirnukoji Jormuldeluda hidroksi kiscllnc korisre se two u krcmama za kOZlI.rlll1 pr9izvo~ mQra s. te nek. gel. nego ostaju n~ povrsini. Nije gil lako gn. ali ne i dovrsenl kozmeficld proizvodi.:ne mogu apsorbirati disau]a koze. Koristi s. kel1)ijsh (wlazh/a.ili ete-. NATRIJEV Taj deterdzent u kozmetlci.pozuilU kao kozmeuckt sastoja k ier se veie bromo-z-niuopropan.a ureu. propil-. proillvC(Jdnjl1 Grne ~Qie Z1I kOSl.ma j ohil d. samponima.'.! kemikalija. o [yr·ja. moraju biti ispitani na neslwdljivost. osipe vezivanje .\.v.Prije uporabe rakvoga proizvoda provjerlte naljepnicu. i temeljnih.s·a.. NAFTNI Proizvodi DERIVATI na bazi naftnlh derivata cesro se korisre u ulja. GC l<:ul<ii. ali kozmeUckmn lonolirw SLI suni:·anje.UlletiJ j ge. prije nego sto dospiju na trZiSte. Maze op.pasta za zube ne sadrl'J sodium lamll sulfa!.OjStilV8 e..S.! l\1. se koriste hLO sredstva za kosu te kod LIZ se astmu. AHA! BHA kiseline i beraPERSULFATJ Persullati U ud m.!J.astojke. PARABENI Melijparai'1en .ivaca. i J. N·J E koji produljuju nerna trajHnja prolzvoda tesprjecavaju nu baz.Iwnzervansi deriv'IW DBP i propilpmaben IW bazi I DEP i dietilltalat su su Dlbuulftalat naftnlh rok otrovne kernikalije koje izazlvaju alergljske reakciie te uzroku'u poremecaie kod zametaka stakora. kremama [C).cje "Line. nacir. lpak.entj. lin~lllJ.1·1 R'[. poboljsavan]« ovlazivaca Benzil Srnatra sc da taj kouzeivuns rnoze ostetlti razvoj stanica te izazvati rak.)vJ.m.siranje.:inootemnJcI.s(e. ali sumoja se da ubrzavaju propadao]e te 5rnm~jlliLI debljinl. pOpllt oktil Inetoksi(.)ze i:l!3Zvati alGJ:gijske reakGiJI'l Lp0ve"~l.Pll\ e.t.rebu SULFAT(SLS) i pjenusavo 1.5 raznirn II kupkama.: U M II . te i.im).1 su Ali'a-hiclrohi Dvlaliv. Petrolat starenje koze glikol samponuna osnova lL protiv penni krernama izbjeljil'>lcima nekim odmasci vacima za rnotore grubo pranje.i clield.1u. ~aKon5ke ovlasfL svaki sastolak s prcfiksom Medutim.lrl:la za Slaho su istrazene. bcje i €131i' je kcrnijski otrov koji se n.n i z na n5.neralnlb ul]a).Pozoati 1e ubczati stbrenJe kaze.d£llti Njihova II Di. losion:iIml za ti)6.oze.e ruslranje.Q WQstp razvo] bakteri]a.ktelue. • .tikEiti.A & stoJa koze. kc~m\ln<l LC'reF.·u.0g11 o:(1ecisli .t¥~n. peuolat (tukoder poznat 1(.odianlill.h lIcvrsCivat:<l sampona i regenerarora za kosu.j. Koriste i odazivaCi LI t. R 1.ativi amonijaka cl.koristif Z~l l'arabcmi EU kozu za SY.ivijOm ml. boJ.ICi LI kernijsklm osteriri krvna zrncu i kostanu Rui rnoze izazvati alergijskc reakciie. B@klm vfstama taka. zakonske odredbe (I naljepnir::ama nlsu ustanovljene na opeol razini i ne prirnlenjulu 51! na istl nadn na sve sapune. Iil:jeQa~to sr~I:i.i vade 4<1Qnoda·vfl U.~2ivac ko2edQbLva. K.ll"Ia Z~L MEA i sad. UMJETNE Poznate BOJE kao FJ)&C Playa 1.ltL . metil.sNokoj~ l1adr(liUj~ slJlZI1L1 enibl'i\nu_ m P·D hiil{)linQ81 OiIkn:~. treba izbjegavati ili koristiti sumo povremeno .estitna prostate ~lbnomJalno~LiJIIa u spernu.ivaq pe~litj(Ji. sredstvo nalazi sell te sredstvirna <'.10 moze Provjerite sastojke sapuna p rije kupnie .ulja i vade te djeluju stt..Z:. te urnjetne boje su moguci . i preuranjcno sredsrvima za ei':ll'enje· izazvati osip na lm?jj.lzvnl! alergiJe. takcder kemijskim cete ga naci u antifrizu.CIITANJ E NALJ EPN leA Industrija kozmetike i toaletnih potrepstlna regulirana Je sarno djelomice.i Sll ·p.0<lle[j~il1l porrepsrinama. re rnogu sri. s. dok INCI (Medunarodna nomenklatura kozmetickih sastojaka). I. Korlst! se za proizvodnju ruku. kreme za suncanje i sam pone. II tomu proce5u blokiraju prirodnu sposobnost onemogueavajuci joj izhacivanje moze Izazvau suilenje otrova.NQtlN PHrodn.MInN 11'. DMDM jli Q uaterniurn-l S.lirasna !Sjemei"I<"8·pilmuka~ KEMIKALIJE KOJE TREBA IZBJEGAVATI Sljedece sasrojke. KATON kortzervanstrna. i ~~finidji'l koja zaprav:o znaili j'bs. Persulfatl vrsrarna kozu. ~unceve zrske. ArnerIi:ki zakonl nalaau da sastojd. koji se mogu 1lad u proizvodirna za odrzavmljc Ijepote. cimekOlu cine osjellj. D&C Crvena 33 i FD&C Zut<t 5 i 6.:.'0rga!)lskW je j~diha Para Lit! n i nokte i maskarama.tl!me .1i zubnlh raznim za suncanje: stanlca Irizera uiogu 1110gu bjti vezani n~.11w za • ~'!n5pj~lfano' J!lrt(Q~. Poznaro alkohol (kosisti nadrazuje olovkuma kozrnetici. triela[loJamin mQnoetanolamin pjenanm.d<lnje kose te ostecenje DEA. veCina [e samo djelomicno lstrazena. parafin.tV:A ZARG 0N'A • "'Prjrodno' definiGiju.flje lim. Puznar. "hidrurizlraju'' koiu.e $'. ('!ilj! se kOl'#iti tl.gu reakQije. l\okLijll.0 zelatina rak ked iitakora. Svedska ijapan zabranll: upo. i kao buduci da Sf. popisule zabranjene kernikaUje. .1ilk:.tdOm uesto Sf! oneci.l1jskoga profesionalnu izbjel.Ceslje sastojak sc koristi cia izaziva se 11 dlazolidinll hidautoin SUmptlli.i (. P().m.a bi bi0.3 srva ranje ~ubpi.om" jedi:liJl~o ji<! neo'drel'len poJp.'\. P A13A. S~ iz ov.e[<l.criv.l v<l. Europska unija zabraniuje upotrebu vise od 700 sastojaka. i sredsra va za pranje Z8 krerna. LU.rnrrogi sadrze urnjetne rnir'se. koje prolzvodad zakonski smiju koristiti u svgjim proizvodima. je L1~ aditive 23-cliol f uijal'Uz kcr ze rvense. purferulma).pl1:1a Sli lJI. no bez obzira na :t:Uogu se n:)('i doslovno pospjesivanje upijajudih te kao omeksavaci koze. Propilen pasta.'lzujuCa u svim no snii]u se .Jrl:izn~)ga.adr:i:avilti'S:?nlo:jetlaf'l prirpdnih sast0tak? s~edstv~l. I<EMI[SI<I JbZne kClllikaliJe UV FILTRI u krell1a. . izazvatl ale.eVI ~'L ~ISl~e s P Vecina pr. zubne paste. jJounlHzujuCJl ulja iz k. nekim se Z.rgijske Qtekline .. dezodoranse. TE.4) i'<II'afegileIJl.irodnih .:(ja je tu.l.1 tosi'Qnl RUche: iuade ne sadrze s(etne sintetl<!ke s. masla€'a ~d Ji::ilIMOYCa. J).rJn~L.lovimaza fU.

akna cesto su vezani LI dobtveni ad :Zivotinja. a koza le najveel organ tijela·.~ . li. orneksava j hrani.D.1'icl. STEARATNA Najcdce Sf! se srvaru u vode (vidi sir.~ga. 0 sapuna.znatno cete poboljsati cirkulaciju Izvore). jednosravno slljedtresljedece '8 G 1P'1 se upltl.i kaoKssorbar. d@_b. TOKOFEROL gltcerll kokat.i urnjereno ill trorn selnjuUllla U dobrim prodavaonicanra za njegu I zdravlie mofete nafi prirodne krcrne-za k02U bez mlrisa. GLICERIN Dobiva se it ulj a i uiasti izvrsran je ovlativac vecinorn se dobiva j :!ivolil1j~kogi\ je podriicrlu.jeSk~ i Iuzine vodice. mogu biti :Zhiotinjskoga Hi lelstkom • Ne podcienjujte epusrajuc.icj birj naveclen Ie 5U d05t4pni oni sa sil5toi~iITIa IPOput PGelib). kokosa. nekih vitamina I mineraia. k iristttl obil]e vjei'bai sal/jete. dan'. pijenie voeem i povrcern. U mnogim organskim tvarirna i unos preveliklh [er kozu liSav~{ protzvodlma za Ijepotu korlste se sarno prirodni pigmentl i konzervansi. opustnnjern i vjezbama disanja opustltl Ike i napuuiti krvotok kojoj ima pre vise ill Ioja.ce. svjezemu U dehidrira. k. slcbodnih pobpljihv<I koji se boil groGV LI koji se doblva i.oat kae vitamin $. no rnoze Sft NATRIJEV Konzervans BENZOAT koji se koristl proizvode iu potpuuost! crgansldh Nusproizvod dobiti i iz hiljaka. prlrodno mnoglm i omeksivac. NJEGA KOlE Oko 60 posto bila kajeg sredstva nanesenoga na kozu ce v POBOLJSAVANJE IZGLEDA KOlE ZIt prirodno zdrav ten ne mcrare proizvoda.IO D-lll£a tdkol'i:Jol.baiL~redovlto . na prirodnim prolzvodima ria naljepnicama cesto se navode tajuoviri sastojci poput kaprila Hi kapril trigliceridu.wa. stanlcarna vlagu i izaziva . preuranjenostarenje • Izbjegavaite kollclna kofeina od prirodnih sastojaka. da je ueinal< mnogih kemikalija iii toaletnimproizvodima koJe se • Zdrava prehrana bogata • Izbjegavajte potrebnu previse alkohola krade - korlste u kozmetlddm nepoznat njegu koze Hi otrovan. Nekicd poddjetla.lnw • Nemojre pusiti. betain i od kozmeuckim prolzvodima kokonudopropil za ublazavanje i omeksavanje je ucinkovit emulgator.polrebnlill prirudnim hranjivim uljlma. • Visak soli ce preoptereilti bubrege i moze dovesri do zadrzavanja rukama tekucine. ni umjetna gnojiVa (vidi .rniris. j. lyloze icelulir na pojacati podocnjake i nogarna. zivotinjskih ruasti. Medutim.gaveza.oska.tegnutost • Porernecaji preliranu secera. Naspavajte ulja i. koje dolt se prlrodna ulja prlprernalu ad biljaka za • Vie1. Mnogi sasLOjGi koji se inace dobivaju hvotinja..:: I. i Kakos je bogtu Izvor sastojaka njegu koze. xernlkalije u zraku urbanth i.::: I V N I VO ~A v. kOZlI. K A L 1. nahranit cO! kohl . prolzvode od 11a mineralnih isusit! kozu.oJisri allmhol wdikala tijelu te alkohoL I( E IYl U ~. lnd.cinjene od sasroiaka. no rnoze-se dobiti i iz palrne i kokosa.)alJ~PfJ. ITlO?G djel\1je kao pJ'iJ9dn. celear. cere poboli. Moze se dobitl i iz korijena .:q)~ak'keH ~e [(b!'is!'! "a malill1 kohcjll<1J\l<l k\lo. .ipvodilmL slanje klllze.jni glieerin je dosrupan. b.ivaiz 'rn!i\efalnih pigiTlen"'t~j et~FltIlJ!i tJlja. Alaruoln illit!. Lilja baziranih san. zatezire i time koze. 1 metabolizam • Radltevjezbe te poboljibti za lice. Takoder.iln. Ttl spadaju i omeksivac tr.. od kokosa loja vidi drugu stranicu).. mogu se dobiti i od emulgator kapril/kaprilnl biljni Ll 0pcGOpqz. Ljudski autisepticko cljelovan]e.rstrljsklh poclrLlcla oneciscuju kozu i lijelo. JE LI PRIRODNO? Vecina nas j~ upoznat« s pnrodnlm sastojcima zu njegu poput bademova ulja.!1iJja v®de u 1 1l~jiJ.kim pro. 'l'akoc'lil<r. no iz zivotinjskih U vade. t':la j. Izgled koze. irdSPtsjva:llj.1E V SO R 8 AT Poznat .iljlw~ml. kvalrtetno spavan]e ucinit ce cudaza Len bogata svjezil)l rnnogo vode. Koristi se II Stearll alkohol dobiva se lz ukljuceni SL. Gliccrll ciscenjc se doblva iz glicerilla Ubh~. kao nusproizvod proizvodnji stearat ill neke druge stoke.l'LI nastaiun]e bora.skim snstojcima (vidl ~LL 90-91).i k(!)JlzlOlryaflS. poput • Pokusajtes medlractjom. Dobra prehrana.~(Jt:i z . iselille i. proizvodc u kojlrml SL!sastojcl njih. • lzbjegavajte redovltt i se. za njegu koze u n~l. sto znael da Buduci na godinu u tijelo maze uti do 2 kg kemlkallia. naltnim derivatlma jer mogu • Otldite 17. Pijle !11nQgQ flltrirane 99). Ze.Jma pripremljene srnisla koristltl proizvode za oTgail.dna je UjecL KOKOSA l3il. na kozi poput LIZ nlsu koristeni ni pestlcldl zraku nekoliko puta tjednu ten. I."" <:D' W' z -c Z <l!l. kokornid DEA. orneksava i emulgiT'a. anrioksidans.. ~1:iiQaos". Dodajte irn nekolik9' kapl etericnnga ulja.i ceUJni. P-RERAElEVINE za prirodnu sredstva za masti. cigure:e dehidriraju kOZLI i pOU. sred~[vo proLiv [nit-rob" I gljlvicl' U lwzmeric.a.za. kao i okoli~. neki ne zeIe koristiti gliceriua biljnoga oplistajle misice obraza.grada kad god to' mozete.igli. ernulgarora. eke lltru 1)8 • Kupujte prirodna ALAN T 0 IN guanlna. KISELINA dobiva iz ruasti ov« organlzam clni vise od 70 paste vade. konzervans i surbat:ne re cetllnoga alkohola i stea I'H tne kisellne te i111a S!iCl1\1 ulogu .

'. se na'ken 'ele bhlgll. preveliko To mozete ill uvecer.a koze.ill? I'd]' dni pon koji s. vlazn 1j1<l10 )11 krporn.jilml glhia ce se stvrdnuti. . nan'.! z ce i osvjeziti vase lice.e purnucni i nanesite mjes<I\!il1l1. osobiio u zr loj lobi. Obnovii ct: prirodna [ uvbZili.l1e. Narezlte avokado na komadice i 2.anjenn iz. nego zene ko]e vole biti na SUllCU.astii'J10m. • Iako je odredena rnjesec] trehali kollcina kOitl e. to bogaro ulje dobivu se iz ovc]e VUJ1e i hrani kozu. N~kon 10 do J 5 rnl nuta. Zaiim je obriSite ja.DOMACA SREDSTVA ZA NJEGU KOlE Kako biste nacinili prirodna i ucinkovira sred irva za odrzavan]e Ijeporc bez kemlkalija. nabralljenulll JU.iV:lnje Ij pole.~. jastucic UUOIn ~astitite odjecu i sveztre kosu rep cia vall) ne prekrtva Nanesite ocut oel [abuke lice. jesrivih sastojaka. " je toner za oko rarnena da U vod om. str. I r0izvod111l1l Z'd Ooday. avokada iii cak blugo maslinovo dvapui • Organski oeat od jabuke.tjle vitamin C (2 grarna viramlna E ojacuvaju se svojstva lzvore. b€lje ocijll su najizlozeui]l riziku od je anuoksldans pomijcsajte s vodorn lica. imaju 30 do dok SLl :t. 'Debit mekom. • i(uZina vodica.ebja.rir J' SlIIJ. [edan je oel najholj.s. Taj LN filter ori%anoJ Iwji s prirocil1o u l1\t.jJ Z<Ijak0g~1 SlIl1a Ul ostanit. Nanesile Illjesecu.ite I~i nanesue i osjetljivu navlazite. pastu bikarbone opekline od rualo sode u r. biljili glicerin. lijekClill ljetnih biste iznjegavati izhlganje lIjuU:o ~Lll1eU iZl'1. i . kose i.l. gl~l'ka pasta. mekom namazite mineral je mocno i cini sredsrvo svjez p mij ko]i regenerira kozu ruzinom Al1lepiC1. II jednakom kupiti Isperire toplom vodom re na lice nanesite ruzine vodice kako bi vaSa koza bib meka i koji mozele cere prel. Nanesite mlakom prsri]u.Jtinj~ll'\l<\ dug ll11jOO glin' s dovolin fil~rirarte v0de i glinll pI k0 gen rlrajLl I u'.auC:ic i nanesite CI Pornijesajte glicerin je nil kOZLI ornjeru u vecini v du i biljn.rnotajlc rucnik OCI:. REGENERIRAjUCA Zelenu glina (vidl prlrodnih taj bioloski sastojaka MASI<A 00 ZELENE GLiNE luunjlve Lvari cia prodru duboko 1I PRIRODNA SREDSTVA ZA SUNCANjE PARENJE L1CA lzvrsno je za dUboKO <lisGenre • UZil11. tal oder.lagaOje S~1111I.1I 2 zli pl. je izvrsta toner za kozu. avokado.jepi omcksavajuci ovlazivlIc • Kupite pro lavaonlcl s prirodnlrn za kOZLI.plll s'I11jesLi.ijr::lku 170). 1. krernastLi dO~liltIl(!l. 1I raka koze. takoder. • . i:!:bjeg~1vajte oko ociju. njegu • Aku doblleie sunca.eakadem ije za d€nnatologiju. • Ljudi svijetle puti. izlaganje jakornu SlU1Cl1 povecava rizik od za • Ako je vasa koza vrlo suha. Namocite niorne pamucni podrucje do 15 minuta. Lezite na 10 pLI tile masku ga na kOZlI. NallesilL" g:l na suhu kohl ill stavlte ga u posudu.gari Ourt!Z. dvaput u tjednu. ncgo zene koJe ::live na sjevcrulm je l)lllell. r . moze poruoci kod opeklina."'pij<l UV ll"<!G vire jeclHn. Tnkeder (vidl Izvore). 1 vitamin E (10()() LU na orizanola te tako stili od UV zrac. N~lvlazil. postane kremasta.lU koze. mekom i gipkom. Gnjecite srnjesu vilicom dok ne za oclrz.. i4 Sma po~JijepoJ. jerojatno.<ll1a zelene In ul)'. _je InostavllO i porn ell k01l1<1c1iL'avate.. Nosirc scSiI' iii. Neke kreme za suncanje sa<u-lc keuiikalije ko]e oponasa]u uclnak estrogcna tc su prouzrocile poteskoce u razvo]u stakora podvrgnutih ispitivanju. iz kuhlnje i KREMA ZA LICE 00 AVOI(ADA omekser POTREBNO 2 ilice avokadu zlica teku cega rneda 3 do 4 kapi [abucnoga O.r. I'ronliie~ajte s medom I docalte ocat. Istrazivanjima stite od karclncma raznih sredstava i plocastth suncanje pokazato se kako. rnogu jJl:i. 1I1je i nanesue na lice jeclanput iii ul]a LI suncanim klimatsklm podrucjima podrucjlrna. bademovo ulje..vo I te mcm:1zitr:: ()~I:ecenu kozu. a zaurn ispcrite vodom.clqnijeti sturen]u koze. S druge strane.h Z8 kozu.legnile te pLlstlte nje!. izbjegayajle 1I 1.C:lnj:l' dohru. sumo bazalnth stan lea koze te cia.j 5'* lUga.i ljekarui. vrh kapsule ispod vitarnina ko2i te na 1£0posto mun]e sanse za rak dojke. koristite CiSLO badernovo ulje ili ulje breskve. Isperitc je re vodicom falcon vlaznom spuzvicom na dan). kohl Daju da je orneksate i'in.e LI lllad~1. je sun djeiC!lga Ik. Ako spaclate skllpinu. da se upije i djeluje. Nanesite je na lice na 10 do 15 mlnuta. Ciscenje koze koristite obicnl W1vrhovima izvrsian prirodnl jogurt. JE: o rn. k~ld rJllija .ene tjednu. NI A hladnjaka mozete iskoristiti niz sviezih.l. hladnorn eli\! 5e lllo2e i$kod$lit\ u. zelena gljiva i jogurt su sve sto vam treba da odriite kofu cistom. lstrazivanjima je dokazuno kuko zene koje zive U vasu kozu.POtl'aZile proiz. ruzlna vodka.i.tman Hi IV3PUl LI "jie oj te dobit. • Za svakcdnevno zaum isperue • Organski leOZLI. neobradcni orgnnski lanolin sredstvlma j·dll1m gl~(kll. Neke osobe su blago alerglcne koristiti ako primiietire da na lanolin pa ga n ua Irazu j I1l it VANI NA SUNCU Sunceve zrake su vazne za tjelesno i mentalno zdravlje jer pospjesuju proizvodn]u vitamina D. Prema iwu:Eival1.l rak.adrze st·va. dan). a tegi'l urhijte )!/od0m. 1I Jstl. <Iko Lrebate Jlavl~ziti lwzu. to..1edli ] 0 ~al.iU u jutro koje provode vise vremena u zatvorenorn izlozenlje riziku ad raka dojke. para oeisti vase Ike.

ml£E!. Evo nekoliko nadomjestaka cioClatl II Salica "Epsom" soli magnezij sulfata (ne vise od elva puta tjednu).:orisJ:jt. ruzmarin. i izbijelite ko2. LI miris.ill@c I~Qjjse rnogu ponovno dOS[l~P11lji (vkl.bez uenamirisane rukom. Neke zubne paste sadrze fluortd. • Kupujte tampone ~ oznakorn "bez super upijajueih vlakana". uzmite vremena i uljepsajte se. rucnike i mekane • . Na)ID01je je I sadrze bo]e ni mirise to $u prlpremljeniod prirodnil. punornasnoga (Kleopatrin kozu) • Malo maslinova.vice.e takoder sasrojke na Sapun! rnogu sadrzavati urnjetne rnirise. jos koristi u tampenirua.z <J. Prije uporrebc protresire. Ti sastojci mogu nadrazttl kQ:!:u p~l cak j izazvati vaginalne I urlnarne prirodnlh . . ili . uvezite ( stuvire u torbicu od nne sv jle te urneclrc VfLlCI. Drukciji postupak..i nisu il\bijeJjeJlI Idpr0l11. • Za o.1 j. koja ce predivno V~. Za prlrodnu higijenu usra i zuba iskusajte sljedeC'e: • Sodu bikarbonu . zabranjeno je koristenje odrcdcnih: umjetnih svila j poliestcra . misljeuja sanitarnih {lav~lnd:l.jesto t\l1llPl))rna.stetnih i uiklosau. NJEGA USTA KUPKE I TUSIRANJE Razlog kupanja nije samo clsccnjc. ogrtace . plasticne neizbijeljene protzvode osnove i .ISI1O obJJj'eziJni. bademova lU rnlijeka recepi l. • Um.u. urnjetne okusel bo]e.ikaranfll. Vodiceza .rnent.: . saharin. "Anlibakrer. od me.wjezavajucu vodicu za iljclo u 100 ml ci.e. bil ja i zacina lover.poktlSajte pornijesari korijenje perunike i 1. I(oristite neizbijeljene. .a sa vrsenu • Sakl! osusena mazuran. neob@jellEl i neizI1l1j~ljenl'! mclfa. uz 5 kupl Lilja iii mjdavine mlrlsa dastvorite vodu . ulilte l11iesavinu u kadu i promljesajte moze nas zavarari jer izbjeljivanje klorom oslobada organoklorine poput dioksina.6 kaplllua ne [ednu iiicu). bjelina a. SAPUN Sapun se ne srnatra kozrnertckim proizvodom i stoga proizvodaci 11e 1l100UjU navcsti mogu sadrzavau kerulkalija. II· Nekollko omeksate kriSki limuna (1<. T0AtETNI I .0 dostupnlh u prodavaonicama izbjeci take da kupujete dostupne organske nadomjestke lzvore). M. su i nemaju koristed prirodne sastojke koji ne sadrfe kemikalije.ispustit ce prel ijepe Pripremite sarnl svoje uljoaza ku pku taka 510 tete eterkna ulla dndaf u bazu ad iJiijnQga ulja (oko. cirnet). njegu tijela i osobnu higijenll koie 511 NjEGA NAKON KUPKE • Kako histe ovlazili suhu kozu. ljei'ienje . podijeljen~L Sterilna p.ukllnnno brasno II [ednaku ornjeru kako biste pripremili prirodnl puder (vjdi srr. KlJpke i tuslranie mozete ucinitI luksuznlm i aromatlcaim. Cjdokupni ritual iscjelJuje. cajem. Koristite biorazgradive tarnpone od pamuka..e jaslll. lGja . KUPOVANJI: PROIZVODA ZA HIGIJENU ZENE organske. kao drugo neizbijeljene i koja ruje p(IITIUen. kardarnon..00 NJ EGA TIJ ELA Vecinu rizika vezanih uz kemikalije. umjctne boiei I 'dni0Jlijak.j(1 Hi bUi)1. umiruje i obnavlja. jos moze sadrzavatt male kollclne dioksina u tragovnna. marellce. 124·125 za ideje G 0 £kl ciscenje zuba i skidanje od prirodnih sasrojaka svake kupke su kamenca.. boje re ·koazervans. sastojaka. vaslh ornlljenih mlrise. 3 zlice lijesl~e i 5kapi etericnih ulja po Izboru i ulijte LI rasprsivai'. natrijev sulfat. 1I HIGIJENA ZENE Otkad je sindrom toksicnoga sokapovezan 5 upotreborn tampona." i J~u~o\la~i sarun naOinjen otl ioiljl'lih sll~tQj~l.JkJ~k~ kupujuD I!'fiiJ:Odl1~.~ve Sli pakiranja.jefiini statni ucioak na okoHs. 1~. tri.ni ~~I'na • Za ili~cenje liGB k1!lpl:ljte nehaminlsane. potrajat ce i do dva rjeelna. • Dvije lure organskoga.iSlLl .i !z1fore)': "hlezociofiraj!!lGj" sapuni r. niz .ijski. sredstvo za pranje i urnietni etericnim uljima). • Polqlsajte'pro4acl kOI'iS[iIA.1 avokadovu eteucnoga ulja.05novnl sapun oblcno se izraduje od zi:voUnjskih masti.Q~W bierazgradiva (VlCU 'Izvore). podnicama i kupafimogrtafirna koji ne sadrie kerniiske boje. Viskozna () njezinoj proizvoda umjetna stetnosti svita ipakse jos SII miris i opustanje. Ugodite sebi organskim Pflmui'nim rudnicirna.lllozete upale.opUl musllneva ul. osoblto uz upotrebu pravih. prlrodnih sastojaka.spiranje nsta cesto sadrze etanol.o.stornatolozl to ot!()!)ra\jaju kao SAVJETI ZA KUPI(E OSI)(:Jvnj sastojcl dobro sredstvo ugoda] po zelji (vidi str. lllo$tu o. 1.ka. te ih dobra prornije~ati. ]23). Ns.Sll kozu 'ilAT'A.jegavini doda]e nelwliko kapi eLeri6:till ulja. • .. OShOVll0 izbijeljivanje bez klora (Eel') iako manje stetno.Lk \!. bademOVll '17!:lt:eriJUI.Zubne paste naclnjene bez kernikahia • Isplnte usta hladnim ( vidi Izvore). a 11<1jima katkad n pise da se ne smiju gutati. Ako mjesavinu cuyate na hladnomu rnjestu.R(We'l ~ I P_HIR koje kupku za omeksau te se moze svoju korlsuu za blagu dctoksikaci]u. one koj. PVP. Q sastojci prolzvoda za mozete (vidi l<pliclnLl ulja od slaikoga baderua iii. nanesite rnalu :z :v.1$Hcerina. . .sLe vode dodajte 3 zlice gela od aloe vere.

kosu bareui vasu kosu.lTI p. Pokusajte urnjesto njih koristiti sljedece prirodne bo]e za kosu. S~t0jciJ. Akoga dtiite u hladnjaku. jaja i bilje poput sapunike i limuna bojite ·S"il11po. J~. P0110Vl10.fa qlja unj~ta)falu [edan Iimun (ili [edna naranca ako je vasa kosa jako suha). ~e. pro1lai:1ite eku' m 8.e J.l po.z :z <1'1. umjetne rnirlse i alkohol ko]] mogu izuzvati alergijsku reakciju i nadrazenost kcze.111I1Ze II sapuojkt. pustite de zakip! te prokuhavajte dok fie ishlapi polovina kolidne. niili..<i!)hladile.0 nasjeoouQ 450 1111vade 2 pri. Samp0r1 mozstnjHl.Ii 3 ·. sijede kml slfakoga prit):ija mstu kase. Ranliun BU pokazali kako su oni koji dulje vriJelllc rade kao frizeri.attlll kul.i.ednjak. P'R I R 0 DN I L I JE K PRIRODNI SPREJ ZA KOSU OD LlMUNA o m U1ii u kosi cresta su po ja.OO<!!LI.l.)10ze recept ciaje dosl. lit U zadnje riziku od rakn mjehura Hi dojke zbog rada s kernliskim posebnu bojaina. te mjesavnru umasirati II kosu.n spre]u za kosu votka se koristi kau konzcrvans te zbog toga moze . Almimate trajnu iii kosu.tMwlre ojat'avHju kos. Stavite limun i vodu U posudicu i 2. jabucnl neat.llisti.ki]:iu~li:· vl!fde 1~I'ckQ 3 vre6i ..u i prikriy.?J.lQ:sam.» umasirajre ga LL •. Za Pre05tale neposlusnu kosu mozete poku s:llii dodatl osusen i ruzmarin. napomenite frizeru da kmisti samo proizvode bez amonilaka.!)Gijedlte) . ~laiJJlli. ['onnaJdebjd. G odine boje za .ya rnedu diecorn.p. nece zayr:sili Jjeme~1U .u ko~u . '(vidi str.1lii/Z·vQcle • KiDri~Ute kane! d.ijll t\~ • Hlacloi wj O<ll l~<u). a sok ad pola llmuna iskorisrite u zadnjeinu sja].Ihlspr.lp. vruEo In vol'iOlTl.J\a. • T-lbdlli 'crni. .lwhajte saplmlku yodi. • Bejlte PJ1alJ'IWl\ilve OQi:l)odw [jl(i:ll!UOl. doclajte bjlje I. Stog. 45Q rnl vode zlica voike U tom prirodno.p R 0 TI V U S 1 . (rnoze tzazvatl nadrazenost ocljll j koze). trajnc bote izaztvaju u boj c za kosu Proizvcdaci cisH sok od jabuke. 112-113).)s. POTREBNO l 1/2' ilic.[.a je mudro kupovati organske i prlpremitl .r). na Sveucilistu u juzuoj Kaliforniji otkrili su kako su zene koje konste j~daJiput u mjesecu isturZivanjimZl tijekorn cijele godine ostavite nekoliko minut~I. frllera koj i kIZJrlWle j5J~jnli1je't~lI1me ko. koji oslobada fonnaldehid j op'et ispelite) a zatlrn po~eslja:jte kosu gustim Ges[jem za Li~i.za istovremena )la maslm..esticidlrira.l1a.h.:. a neke Jos nisu ispitane na neskodljivost i ne podlijezu nikakvim zakonirna.perlte. dodajte jabucn! oeat.i~iJ1. no 1. Biljka Saponaria sadrzi saponine lo. • Ako imate perut.. moze stajati i. Dodajte ma!u zltcu vade .a.1Ja.'ic. ugi.i nosa .5(. l\:o5uj...!l]jJmlestu.l.lko bl)ja.prsivilci i pjene Z<! kosu mugu sadrzavail plasticnl pollrner "VI'.j~ L. ispiranju za dodarni kosu Soda [e izvrsian BOJENJE KOSE Lstiazlvatija na bojama za kosu jo~ rra] u.nasjeckan sporisa.§l. pjemt popur sapllml. Nanesite sodu hikarbonu i dohro je vodom. 600Ul! .salj ii.van osuilena Imrijena • Postoje bazimHe organske I'll! bOje za lWSl. kerist1te Rw.i MaJfnlte·s:1 st. upotrijeblte. i .. lsperlte toplom vodcm. a zatim .eJd do IIIv" tjeci'l'l.llO.ite.1 I~atl zn· n do7 pi~lI. dok J1lacja metvi. dererdzente le ce rnirisati.Ci 1'110gU ~adJZ. Od toga sprcja vasa kosa ce bit) rneka j lijepo natrijev sulla. rakoder. Limlln SP0rlS ll1iris.8cje ·mctvicl> Pl'O. G. na tjeme. 5 U mj~5avinu kao konzervans potorn uHjte u boG:jcu rasprsivatem i pnspremite na hladno • Umjesto istucite jaje da korlsrire 'sampon. 6 20 l11inula II v)a.ll0~t svljel'le . aerosol koji u:jl.rl'itifa :HI I~okl. dodajte votku. a katkad ni ispitane.lilli. 'I'amue.l te (1)tmtite ife"tku.oi. urnasirajte II rnokru kosu nakon samponiranja II rniesto.nl(il!!. NJEGA KOSE Mnoge kemiltatije u sastojdma prolzvoda za niegu kose cesto nisu navedene. SAMPON OD SAPUNII<E olllcinnlis.lle 'e lw ve II 'viill!k\J' ~. Samponi peruti mogu biti osobito problematicni iSlldrlavati seleni] sulfld (moze Izazvatl ostecCllja unutarnjlh organa).0bicajE!ni kupovni lijekovi baziraiiise 119 lznlmno . ohladite i. umjesto cia bojite cijel. dulje. pGltmzlte i1J-diga· I kalle~ pa 2 ~. do 10' dana .f)SU.€ S.Q}l jEjdpn pul isperite U protiv 'Osusitei a z.. tr<lkQm IU plncetom. Ohladite i procijedite. Ovaj P. pura v. SaTllpOll [e doba r za sve vrste kose.!<oliG.1 biJeea.atirn pregledajte.mu samponu zdravoUlU iz kojih se dobiva claje predi.rCj. G <l.isdjedjte.a b laci.!. U _s.stajati 11" polici do cetiri tjedna.oniraj:te. I.)Hlc. SAMPONI IREGENERATORI Komercijalni sampont cesto sadrse Quaterntum-I S. z~ mljdfeJotvorhijJ . a zatim isperire. iii resorcinol.dok ulli n:e nestanu.11"<::.peJite u saHcl~lu~e· vo<!le. Nakon sva koga p.v:. 8rl')'@ije)::iitej ·ulijte .Is.Lvat. mogu te uuijetne sa(h-zavati tekuc] pl.od ulja:mas[ioe. pppot N~ljle~ite na s. (:JnovI.0S11Sen:1 bilja U istu kolicinu j1lja5'Ga~Klonite ljepljiMoiTI boje i mirlse. Koristite organski sampon tlacinjen od biljnih tvari ill pokusajte sa s!jede&n nadomjescima. caj i kav':> su iZVl's[ji :£a pusuie cia se ohladl ml U hlaclnjaku gclje jllo2e~laj"li n.~Jnu slrl!a 1..oteza.iSe izlozenl IE: stavljaju i do 20 kcmikalija..n . IZ\·~li.~I. nBka .ucll1aR. U~p.e l{O. a pbncivno US] Hi vasa ce frizur« bitt ucvr!)(:ena.ie !n0i1jer'lte Je .rsticni polimer PYI'. 5il"11. I~Qs(. I prokuhajte 10 minuta. ponovite dvapyt u tiednu '. Postupak. . za cI@ciarrii 2001. regenerator rrlja] leo Isperite ko]i ce orneksatl ispiranje.ca po. tri.u .1 JiusUte so! .ottovtri. S~llnpol1i.L ti:lozcne vecemu rlzlku od raka mjehura. zabriuutost. Sljedecim receptom domace sampone i Iluciill1(J prirodni POTREBNQ nadomjestak IE: za spre]: regeneratore za kosu.[jClI vade -nozere urnijesati i 2 tHee jabucnogu octa s)aj.i lIei LI kozu. i.t:clIje ozonski ornotac.]jceoSLlselle Hl.r0do:il)1 roHje. Sit:no·. Na~'tesite tliee oSlisena Iimu)'}1t"sporisa hibiskuoSa.Ul11jesI6 ..ista". O(Iju . korlstecl limun.Iil.i CFe.CIJ.ubll k05\1 . U kosu ill iSllilknet¢ pr"llnel1:Q:ve..

0 PRIRODNA priroclnih NJEGA STOPALA • Grubu Stopala 5U cesro zanemarena pa ce dobra reagiratl na mnzen]e. LAK ZA NOKTE Problem s lakom za nokte jest u tome sto mnoge popur toulena osip. naputaka. sto cesto moze izazvatl tome zdravstvene tegobe. I<REMA ZA STOPALA Aka ie cuvate rnlrisna kremu 1:1. ill Kupujre proizvoce mocno otapalo kojese se sljececih noktiiu koji ne 1l. • Pomijesajte :'iliactl meda sa 2 ~icice baclernova Lilia te dodajte ill masllnova 3-0 g prirodnc G~Jdi Izvore) (\ k'Wi ulja dodajte nekoliko lavande u. To t~. ko:1\1 uklomte • Povrerneno noge iZI. u. alergljske koji izazlva koze. u 60 ml badernova ctertcoogu glicerina.ja od kOSli(. jeclnostavnija.lga!1'l i !11rac. Idealno rjesenje jest da zavolite svoje ruke 1 stopala u prirodnome obliku te ostavite laklranje noktiju za posebne prigode. lak za nokte. hladnom ta ll.<L doblva iz nafre. Uplja se PU'IHR ruke.Idrze Slelne kemikallje mugu nadrazlti glavobolle. izlagan]e i grlo: prouzrcciu i asunu. poremecaje posebice Koristi se 1I plodnosti opasan II kodzivotlnja te je vrste ~. omeksali. tim kernikakjama. vode iI·t laI.I ui]e rnarelice navlazit sJop.n. . Stijedi nekoliko savjeta ste koristiti za prirodno meku kozu i zdrave sjajne nolde. badema U1lellsajte nokte prtrodnim s)aj~m s malo bilJhoga iM nlrnova ulia.Ovutl. up~triJetiite laSp!Gu.0:. sa vulkanskog 6 • Male kolicine badeinova uruasirajre u nokte susenje. sa za nokte manje (vidl izvore) . Sjajj]irm\ za nokre laka. • Urnasirajte badernova suhe.nOl1l mjesur. Mjesavinu dobra OJala badernova Lilja za pranje ili jojobina kapi limuna i utrljajte u ILIke.ce te koristite ili ruma namirisano S nekoliko kapi etericnogaulja tamjana. ulja aka su vase luke ulja pacuHja.iVf)cil1la cia sprijeci pucanje mucninu koiu uvijek lwei pcrete uiblllil Ihdat (DBP).:0[1)1 prstlma.: uJja berrzoina • U malo] bod pornljesaj.vrS(.. Prllicno je jednostavno pripremitl domace ulje za ovlazivanje ruku III pronaci proizvocle u prodavaontcama sa zclraviiu proizvodlma potraiat ce varn scst rnjesecl. Iako ceie je ·ublij.NJegastopala. ulje od oraha.iva. Promije~ajte malorn drvenom U staklenu posucku dodajte po 6 kapl od svlh etericnirl kuhacom iprelijle s poklopcem.idrzava!t~ za njegu sadrze navedene kemlkallj e (vid i lzvore) . Krema . ~Lq • Ako lak za nokte koristite boju kennkali]a • Izbjegavajte (W bali. 11:1 ulja od paprene ovdje. Slijedi nekoliko recepatu koje lllQzete i~kl'l$~lti kod kuce.:» Nakon kupke umasirajte krernu u stcpala (10k je kOZ8 jos vlafna. kao j forrnaldehid. pe. utiris. nekoliko kapi 6 kapi 6 kupl eiericnoga lilj'!. Nakon blage m<lsaze.. Najgore i u. Ge 3. .ala i sprijec"it.isirajle ulju bpi kumenom ad priroclnoga sa 20 1111bademova pomiiesanoga ulja ererlcnoga metvice. P OT REB N 0 (I J E: osnovne krerne U posudu s vodorn dodajte iii rraslinova' ruku kako biste ill nekollkc kapl • Kako biste dobili mirisno ulje. i uliire u bocu .i susenje e(erier)a Lilia. ulja ad limuna.t! marelice etericnoga ulja tarnjanu 1.largonij<.cvr~(. Dohro (I kapl etericncga osnovnu kremu stavlte u posuclu i ulia 2. HZ korlsren]e pro iz voda leo ji su he iii rnrtvu silikaia. reakcije izaziva i ZH rnuskl reproduktivni drugih otupala. dar ce im predivan susrav. omeksatl ko2icu' oko noktiju. rakoder sadrzi aceron. opisaui. stopaluna kako biste ih ojacali i sprijecili PRIRODNA NJEGA RUKU naclnjene ad organskih sastojaka (vidi Izvore). koristite 11.NJEGA RUKUI STOPALA Pomodnost rnanlkure i pedlkure posljednjih godlna olaksava cest dodlr sa stetnlm kemikalijama u lakovima za nokte i odstraalivadma laka. rakoder.e [ednaku kollcinu kokosova Lilja i etericnoga utrljajte... Kako biste ogranicill pr. Nakon tqga. Ti sastcjcl 110S lakovirua zu nokte. HInze hili.

lot. • Kvristlte dezodorirajuce Illl. se ulja biJjaka i desuliraju ulja". POJlliri&ile ul]e prije kupnje kako otsre znal i odgovara nuns. kdZl zasrneta soda bikarbona. karnilica.l.Lll etericnoga jojobe. paprena ruzmarin bor. uJ1). OJ kOrJ<:elWan~ 1.ljlvQ I uClnkoVIto korl]it{.smreka.llllptllal(a. Iavanda. Umjetni se proizvode u laboratorijima lz slntetlddh \ kemlkallia."a 4 ~lleiGe v. lavanda..r.fiz0in:a l~ . po!1"lijeilal:!a § ICqJj~jll.do €Je ~ kapf e'te. kukuruzncga . ~~!hl! kOZL!: ~lo4al[e t. paculi. . Ddilre 11'tlz.eRa0: OS.l. kod simptoma urnora.ja LI J50 ml Jllje~a vi!'!e llj~8ke i ruzine v.lpi Ln~sll?ll" eLL. Dezodorauslmogu sadri:avati i talk lumjetne mirise. ruzmann.Kalll. dostupna bel dodataka pestlclda. i 1I 110m.shl.sastojak vecinl dezodoransa je aluminij klorohidrat moze zacepitir kOji sprjecava znojen]«. • Za energiju: lirnun. poremeca]i sredisnjemu razvrsrani kao opasui otpad.ete kupili ("ielLIzvore).r. nerolij.:( JO LiJ IVII t< I ~ I Mirisi mogu biti prlrodnl ili umjetni i dio su vellkoga asortlmana proizvoda za osobnu njegu. I'rotreslte I~al~c~ . • Obicna j!"dn:lJ{q. jaglaca ili Zitnlb k:li~<lte nanesite fukU. podjednako koristlti oprezne. • Kod mental.!. Napl!nite [lo!l(:)Y'nQka~1 voda i. II kristulno karnen]e koje zdravih proizvoda prodavaontcama Namoclte kristalnl karnen te niime lagano trljajte 0 kozu.Iavanda melisa. lavanda." a LI kojemu je ulje razrijedcnoalkoholcni i/ili plasrtcizerlma kako bi dl!lje rrajalo i bUo [eduostavnije Zit rukovanje. berga!l.. poremedaji ploda u trudnocl.I m ulj~1 Nusprolzvod njihove proizvodnje je otrovnlotpad. Ptirodni mirisi poput jasmina dobivaju se iz biljaka. b0~iGl~ i d(!)bro ®vaj p~ir0dni .a. J05 jedan aktivni sastojak. gnojiva.l!1R trajanja. vrlo je ucinkovita.t3rel'il:110tF! 'ulj~u 20 \l1l (jedJl~1 ZJ[eu} olm~vnog.l ]'0 kl. astmu.ine Y0clLlie 1->15 :mllijeske nadomjescl losionu . Hlzme d0bri O\rI~!.. • Za zre!u.l ma~a~ll' do'~I~. nernogucncst spadaju i ruk. 0 bicno Sf: 1i:Uje~. OSOBINE ETERICNIH ULJA R~.m OJre~[(l. SINTETICKI koriste umjetnih posto derivata.lteZe I(o~u. siresa i depresije.e0jce" 'St. koncentracqe. sob: kamilica.tll oa~t()jke. 130).eted~noga utja u 12 ml .tiste iZI11'ije~. njih oleo doblvn se iz naftnih Jecl.11j.. z. rnogu biti stetna (vidi SO:." S vrernenom mogu naknpm u tkivu te svojorn otrovnoscu glavobol]e. iflo IJlI ~Lli.iilnili ulj:a tI l"i1kada. Nanesue malo sodc vrscim>1 prsriju na kOD ku panja iii dok je vasa koza jds vlazna.tj s u o:movnilll UtjClll iU vociml1."a l). nerolij. jasmin. • Za mlri~ u sob): ~tavite 4. kadulja. • Kod tjeskobe: • Knd lagunoga • Za depresiju: .avati. Soda blkarbona.b ulJa. Badernovo takoder bOGin! UPOTREBA ETERICNIH Cistaulju su vrlo [aka I treba ill • Za kupku: bpi ULJA dotlajre 5 do 8 ulja po izboru VQQu.!Zru) ulja lrnaju wwoie ucinke 1.riOVJ1Gg_a ulja baderna.il~ai)i.mike . koja SlI najboljl I JdinicJwlll. reakci]e MIS[aVU aktivni .paJ'fern: ci0d1).glatkorn. umora: rnetvica. Evo nekiJl . n~u·aL1Ci. I Kalilj i marelicino ulje ateriilno:ga: liIlja te prun:Lije$ajte ee. Z. prerna uputama.akl'enU j:lr0ttesHe. pe. Sljedecl prlrodnl su ucinkoviti.LPi. Dolaze u ttl oblika: prirodni tusiranja.o 10 12 kllpi .erite liije cjolho ~.in!ju¢a je i .LI posudu l1a~1SvijBcnjakom te [~PQd nje zapalilc syiJecu.jre • Z.d2. u 'iI1~d() vode . bosiljak. na 'V. i aldeluda. Ako vasoj PGn1ijeil~tjte je s malo i ucinite skroba da [e omeksate PRIRODNI Uzimaju "etcrlcna I MIRISI knko bl se od njih dobila mirisi. u proizvodn]i mirlsa.jte d.e-Skocl. kortsti radi antibakterijsklh amonijak.Cil. vetiver.bove l{OOlO ol~jcni pad'e't:n. dd. se rnogu koristiti [ersu lIvljek prije I)POlrebe lijesll.es 1. te u hranjivu obllku. ko]e se takoder rnoze nnvodltl kao "ckstrakr'' JH "tinktura.. normalnom j parfemskom. • Za pobol'sanje raspolozenja: pe!argonija.0 N LOSION POSLIJE BRUANJA Vecina kupovnih Iosiona poslije brijanja sadrzi sintetick! alkohol koji jako isusuje brijanje kozu . ]edini nacin kako mozete biti sigurni cia ulja jest ta] cia ill. neroll].l djet:c.\tan 'dol.111 raspclozenie te mugu POI nccl • Za intirnno ozradje: surtdulovlna. bergamot. Mnoga etericna razrjeduju kupujete dobavljaca ulja na trzl§tu kvare se dodavanjern oblcnlm eista etericna (vidi Izvore).000 kcmikalija koje se 95 nn naljepnict te se OplSU.nje etedGol.vale.. se ne smijl! progutllti. kadulja. sadrzl stotlne benzeua kernikallja. nabuvljate od uglednoga P R I RBDN'I t. ali pod jXLZukoji se lIp~l1iti znojne ilijezde izazvati mucntnu.)i?.gIQ. bor. je [eftln i ucinknvlt dezodorans. apsolutnom I Cistern. Preporucena organska u IJa SU • Kupujrc dezodoranse ko] sadrze prirodne sastojke (vidl Izvore).Hc.OJl1.u. . malu vudiGe. triklosari. moze izazvuti aStClcenja[etre.r~Lt i :. Ietargt]u.largDi1ijH. les[Oi'l Iii' rna r. Veclnu sastojnkn nije • Kuristile sodu bikarbonu bikarbcne kao prlrodni l:LezoJoran. naranra.u IJHjnwga u!l.\!vat. vrlo mirlsni spojevi.'2 II Kupujtc Iosion za brijanje od prir:odnih sasrojaka (vidi lzvore). 5 I.:. nuris obicno Ttl spadaju derivati sintctickl MIRISI navedena PRIRODNI Qsnovoi 5C DEZODORANSI II Od 5. sinterlckih mirisa ill se uljem.::ml hl~(dI'1Gm 1 ITOOt. takoder. paprena rnetvica. .lL opclm nazivom "parfemi'' ill "mirisi. GMO-a I osta'lh oll~cisclv".I op1l6wnje: nerolij. • Llruirujuce: ~andaIClvinH. a za mnoge sintetlcke mirisese l'ijelmJ]] LtLlclnQce jer neka od njih zna da su opasni po zdravlje te ih [e najbolje izbjeg..J.noga bosiljak. PO$lIU BRI!AIllJR. karnilioa. Ne korisute etericm[ U V'.no. • . osjetljivost koze i U ozbiljnije iivc(lJlum svojsrava..s.l rl:J~ma~in:ai gemrii'ja Sta)ltte $ast(\\jRe. Iormaldehkl.\pi.

stresa i depreslje. Pilates ee kao i ojacavanlu imunoloskoga odrfati Caj od kamilice str. U Izvorima mozete naCi popis preporucenih zanavedene ZD. dok s·u aromaKonvanclonalni terapi]a i rnasaza korisne u riesavanlu medidnari tehnlka problema strUcnJaka su prihvatili osteopate i kiropraktlcare.130 vas kostur i misice snaznlrna. OSTANITE Raznl oblicl vjezba pornocl ce yam da izbjegnete problema: joga.!! kali . 12.CeV81)'l" PQrn.Akupun Ijekovitoga a proucavanle bilja je bitan dio medicine.eCi kod raznlh bqie3ti. dok tal chi odrzava ravnotezu tielesnoga i rnentalnoga zdravlia. pilates nastajanje vecine i tal chi pozitivno umlruiucernl djeluju na vase zdravlje. mnogih tegoba. vrsta medicine koja liiecenje ktura je.RAVI terapije. takoder. . ni kupovati lijekove lijekovi LI Ijekarni Postoje mnogi prirodni upotrebu i pratece Lijek za rnanuntuk str. .9 u ledirna i vratu.. Joga je poznata po svojemu vjeibanju tijela te uravnotezulucemu sustava. a Alexandrova porncgla je. "alternativna" na analizl vase osobnosti. Meditacija se pokazala izvrsnorn u olaksavanju napetostl.PRIRODNO LIJECENJE Ne trebate uvijek posjeCivati lijecnika zbog uobicajenlh bolesti. vrlo korisna. U ormadfu u k~pao"lci drZlte razne P(irodne lijekov. medu ostalirn. ucinku.aka str . mnogim ljudirna ko]i imaju Antiseptik od -ceSn. 128 terapiie kojima izbjegavate Homeopatija temelji je vrljedna lijekova i ne izazivaj u nuspojave.

ica vruce vade • Ako vas ubode peel. Na~t~l. !coil.naneslte ua malu ranu da je o~slile i.ce ~~IJ grlckajte ill.garal'ice. 1. ptlSril.e jabui'noga 2R oct>! • Maqa metvica izvrsno cdbija kukce. sredstvo.ijekova za gila.cu paprike ilicilija s jeducnn :meum osnovuog« krvi i olaksava UHOBOLJA • Z:agrij[e malo muslinova ulja. ul@na~ sa 4ED rnl \)'otJ~ i [ll:Istlte cla: 300 nil Ogul)enlles8ni ~e§l1ja. • Cciinjak je antisepjicuo. uklonlte baei.u wejeljiv>1lllju J SI~e6a"a 02il)aka. To <it:: ..ljle po ozebllnama. • Calevi ad papwlle ruzmarina glavobolju. jeftine Ujekova na svijetu: kad se ne sredstvo).1 Ra7-1l1. • Dumbir srniruje probavni sustav te se knristl ked mucnina ~I i rnracnu sobu da lijek pocn« Del [edne i lako upotrebljive lijekove.U ')0 UDB I CAJ EN E BOLESTI lznenadulute velil<niz razllcitih svakodnevnlh bolestl moze se izUjeciti hranom peput luke) (antlblutik). Lezire neko vrijerne djelovan.11 it: ce cuda za vas zeluduc. anisovih dumbirov IWHwdl.te ga P~Ul'lutl1·0mvalQll1.o . sumeci vitamin C (do 500 rng nadan). BOLNO GRLO rnjesavina vruceg« soka i meda kao i.e.vam [e upaljeno grlo.GUL11bi.U Z L.r:L. i)'0. Hi kadulje dohri su Deilu. L. 'l'QIlI. Ohladlte i koristite za grgljanje kad .. Llci.l<ln'arlU. • Na IIbodeno protiv izravno na mjesto ulrljajte ulja bolova.Pojav. II UJEDI KUKACA jednu 21lCLlsode grla i uboda kukaca IIlOgli se uspjesno lijeeiti bez posezanjuza mediclnskun lijekovlma.(a so]e. • Salin ern. Na(jnite rupice 11<. • Eteri. III Pijie C.L.i puspj:e cia se riaropi. i lavande (karminativi antidepresiv). 'QUo koji od njili .djtl iz. male .lp ij re. Tijekom dana pojedite • Korijen ehinacee je Izvrstan Jijek za prehladu.ajte sa 600 rnl sojina rnlijeka i 2 zlice vocnoga Izboru. soli. omogucavalu sigurne. odsto]i nelsoliko sati.olaks-ate s'tanjii u. POSJEJ<OTlt:JE RANE antilsakterljsko I MME a luk ulja (vidi sir.lpr: JiHe ill tpGlsjekoti.1l1jU.sanj jabucnogaocta. soda. • Sal. • Svakoga [utra pojedue iabuke.o Iwsnlj.n. j 11 u prahu dumbirova ~ofijen9. durnbira i laguna ZELUCANE TEGOBE [e dobra za kiselina j " Soda blkarbona 2.L'iie u brzD. putovanju iii uudnoci: pijte sporisa.MA@1 SOK 0D (ill luka) . j GLAVOBOLJA • Za smunjen]e napetosrl u glaYi. cesnjaka (antiseptik i antibiotik).ad najstarijih i najbol. Stavltesal prilegnite.uI'l la lifeae)1l~ mamurlul<alzh1ijes<ifle !. OZEBLINE • PQll1ije~aj[e [eduu ilKi. j u posudi.ka utrljajte u ranu kako blste sprUecHllnfekciju. Imat cete. prociscene vode da iz organizmaisperete trave limuna sjenienki preko ocijl! i. ko.opijte. ee~t1j~k~ II llho. Ne zaboravite da je voda jedan od najboljih osjecate dobro. pripreruite topll oblog s dumbirom.Lk dehidraoije.Hjek vasemu hikarbone ~ ruulo vode iii ocra u paSI1J te nanesite ubod.Llb l. sQJino.~1Il0LIZ KASALJ nusjeckanoga I PREHlADE [ednu Z1ku (anuspazmcllrik)..Cesllju I!'es1.cLJ('). i limuna (antioksidans). to poboljsava cirkulaci[u upale. metvice. J~~isnl[e m.ega caj'l. cesl1jaka . 7~.zeJUEu j lakse . . meda i zltarica takoder su osnova prirodnih lijel<ova. • jednu oguljenu bananu soka po i • Da ublazite kasalj poriujesajre izrnije!.1 a U M B I. • Zagrijle po [ednu ZliCLI meda smedega gecera te 3 zlic. cili MAMURLUK KUTIJICA S PRIHODNIMI UQbicajen:e bolestt poput prehlade. kapi etericnoga do 2 zlice meda i iscijedire sok od Iirn una u kipucu voou te pijte 3 cia 4 puta na dan.1ite po gazi i pritisnlte ua z celo. To ce nadoknadlti dvijc nekoliko Iavande.sve ono ~lo yam [e pouebno za kutijlcu prlrodnih lijekova zu prYLI pomoc. kao izadni poput klincica (antibakterijsko dumbira (antispazmolitik). ulje Javalldb nap()si~1 fl~1 (.. U10zete .:e lee malo L"TI~LI. nekoliko ce&nja i ostavhe cia nasjeckajte izgubljene viramine 1 slnar~iti qC)l1:.da. narnodte pamucnl UbfU5 U 200 III I vade sa ilicicOlil csusene metvice. Stavite ubrus preko pijte tihu s\fjeie isdjec1eL1i sok vel lirnuna ili lirnete.l ill osa. ie natdj.1. S. uvijekpljte mnogo otrove. te prelijte rnedom ZUCiG1 te mjesavine.izite175 gS)ljezegq iedan [e . Mnoge potrepstine za kuhanje poput octa. sa 2 zliCi(!.. l24). od PopijTe kollko god nrozete.e Dodajte ce.rljen.lj prlpremljen ili<:e nasjeckane i(ako biste ublailli glavoboliu.ll1u . Mjeilavlnu ohladite pr. Bilje poput majcine duslce (antiseptik i antifungal).'rnlljei{o i koncentrat vata i p.e d~J se nekuJjk.preradite otrove Iz alkohoia.1jal{f1 J rm(npf:I lL u!Ju.Pornijesajte osloboditi endorfin tijelu . nadrazenoga LIJEKOVIMIA sllcicli svakodnevuih • Ponujesajte 3 mulecrvene papricice sa 600 ml 50k8 od rajc1r. i zHcepl.R 8P MUC:NINE R(!]ll V II jednostavna svjezeg lnnunova l. prerezue luk i tdju)te pi> ubodu. osoblro komarce: svjeze Iiiit~e iii ekstrakt prptrljajte po takoder je vrlo dobra • Ako ste prehladeni.ih • Otopue 2 zlice soli vode te progrglja]te. 1 konjena durnblra potrepsunu.prirodnt. cesnjaka nekolil.e.U srntrivan]e prohavnih 2 zllcc sode iii 2 zlice mljevenoga s 111a10 blkarbonc pornijesajte iagrijte vode pomijesajl:e sa 50 rnl vode proruhesalre • Ako vas bo]jzelLlda~.

Jlj I'il'tr~ pPl!kl!ne.~. )stegl1uea. <:3 n~adi:az.d~ubQl5alj~.fs. proii.no ulie O~!R 9d rli. metvlca. strije. Tab. 5 5 vecini prodavaonica zdrave hrane i u nel<im II kcrlstitl neki. modflte i eRc~mi. SIGURNO KORISTENJE BILJA BiJjni Hjekovi potjecu ponekad aka 51! KAMIUGA liUe p<1z1jivo jet velike mogu biti [ednak« iz prirodnih izvora i pojave lijckove.avne teg:obe' koo.1'P. ~ dQ 2 kapi naneslte na . • Nikada neruojte uzimati elva biljua lijeka istovremeno.illa GreliVi.l i iTIl~MI. ali ne sadrie umjetne sastojke.takoder i etericna strucnjakorn razdobl]a.te Pomaze .~opilklitle.ubodi. navedeno. hiljne lijekove • Nikada nemojte uzimati upotrebui kmj~titi eleriCn<l ulja za internu upotrebu.. sunca. Kl!N~I~ Et~. stoga ~(ema 'HomeogatsKe Za balbve.c~i'nhl gli~nj. 0$i1'11 Ko.e.l tri mjeseca trudnoce treba Izbjegavau uJja. prlrnjerice.tvica (Mentha UPOZORENJE IIi atkoholnl ekslraki Sljedecih devet etericnih ulja ne preporuGuJe se koristitl tijekom trudnoce: bosiljak. Koristiti ~aolDlilgu kremu za zarezanje koze.o pamucn0111 G:!\YEZ 'tatom. ~iJIl$K:. k:adulja r maJtlna d~ifia.ira nesanicli.i tosian o~rell6iil1e. Uvij~k proiHtajte 'piitite. konzervanse.~a.demo~a lilla.I\ l!J. modriee. osip nak6Zi! gljiviGe.bollia. Ako je vas ormarlc u kupaonici pun Ujekova iz ljekarne. bolrii misli'i. Manle.l1 • J-r.kad 19ar.$UI~ RUrle.I~Jema mogu izazvati stetne popratne koriste uz konvencionalne biljnih sastojaka far otrovne.ode ktlRaca I<:arlsti!e ga 11era·ztij~(jenaga. Nesalliw iii probavne tegobe lijecite svjezlrn cajem ad kamilce. ugrlzi f .' BILJE TIjEI<OM Vecina kuhnarskoga skodljivn trudnoce. Ifreina SLi. Kf. ugrl~zi i ubqdl.aStrrfu I glaYobolje·. iOS-8 prob'ava.o Ifekarnam·a. Driltiavlte. bol u l~~irn<!. o'dtlija RLJ ~e. I ot:~~lrlle. ~motjvni sok.I l)ro~itenll1 Vella.K 'K<\fiIsUI ' VALgRIJ/lNA!1 Tablete: HMELJ II prchranitijekom SI [edece vrste biljaka te ill treba L1 vazne lznhnke potpnn.ei1i zeiudac.(eriGho 'ulje E'lilINAGE'A 1'q):jlete.chIILe. "&esanip1. ko'cl pUkrMih . !ijekak.f.6 kapl U 20 miosno.elell. . !lUivi~. ~@'NJ)l. ~ do. mazul'an. hranl I stimullrati te Izazvatl WAIliTARIOIll Kre. Za ujetlil i Ob.0 < c bil/!nlm lijekovima navedenima u MoilrjGe.! upute za ni kada nernojie vise od utvrdene lljekove ako se prije toga ue posnvjetujete sa strucnjakom. Ilpdrazenij ~oia. rnlrta. Ako uzirnate Iijekove. alil~l:le. Q51P ad pele!la. Ta~·o.. opeXline od.o izbjegavati kao lijek jer mogu llJ. • Tijekom prv:. ulja:.tj4l1cim communis) • Gorska nl(..ice maternice pob:1caj.rao·e. ReutQatski bolovl. • Aim se simptorni ne povuku. posavjetujte .Posavjetujtese ako ieJite koristiti lI!j~1nakon toga sve sa lijekove . lJ'1jest. Eterj'iina ulle Alzheimerovom bolescu .aer..[I.emi.do 10 kapi II kupku. Ntalnja mL!i1nitia. i oni se proizvode komercijalno. katnllka. trebali biste znati kake mnogi od tih lijekova sadrfe umjetne boje i okuse. Provl. neu MJlf:1je Igija. i lJ)Joarl&lk'. a Z<I vanisku raz. • Nikada nemojte cia Vlli. SLI TRUDNOCE bilja nije • Latinjak (Caulophvllurn thallctroides) • Zlutni tuljan (Hydrastis canadensis) • Smreka (juniperus pl1le~iuIlJ) • Kaululja. alkohol i secere.a: 3 k<lpi kamil[.ozQ~e.e$ti]l[~h~ t. (SalVia <[)J'El(lh~ilU~) Ll'a:va (J. ha up. lavanda. manj'e rane.l dojencadl do Best rnjeseci biljne aka ui. pS'orijaz8 i akne.jec1rukclje MaSt ~JGIt!t! Il\)SlfA bil]e ili eterlcna :E. !lol<.~noga.BILJNA KUTIJA ZA PRVU POMOC iNavetleni blllnl IjJekolii trebali hi oiti dostupni uputsna pakiranjU. ijedite ih r vodorn.JZ(\Vi'B~iJEST USi. eRc.. . Antacidi koii se koriste protiv zgaravice.llltl) eAJEVA[ 8reriEno u ii. u 'i obra:tite pozomest IijechikDITI smijete.lierpes. k Ekceoii..e m~itla. od ozblllnlh zdravstvenlh 7': C -I u 1"0l' R II B A lAVANlDA '11).se sa stiucnjakorn..l djeQe. bolne lJl9da~i~e. smrska. .OCi[ajl(. sadrze aluminijske spojeve koii se povezuju zamllenlte te slntetltke daljnjemu tekstu.e: 8.!.~vic~ i W(jlle.oQoY. fbolne· zglo!Hiv.!· It Pomno PI. illsilil. koliCine.biljrir tegoba. ~dl~1 ~gl. pitajte lijecnika smijere li korlsuti . .:!.erite 5 Mnogi prirodni recepti od bilja mogu pomod kod blazih bolesti. Poput konvencionalnIh lijekova..nla •. Svt9b.i neki biljni lijek. u '6 "illc~ bll. MfiD!JNI!ffi G\lj tjlbi~te fable. S njirna treba postupati koncentracije .u'ledima. rnillefqJlul}fJ . boi i trauma. Akqe~ bu~uiJice.

otvorenima. opustai II skladu podizanje i spusianje kosa pri svakomu ritam. • Na pocetku pwduljuJte vjezbauje dok ne budete mogli odrzat: usredotocenostl te ritam od 20 mlnuta. Kao i svaka druga vjestina. Stoga. uma j duha. ll1iSice 1I "" rn Z i izljecenju m o z E) laksih bolesti i istodobno uspostavlja kvalitetu zivota.ete ravllote~u islegnuti i oblikovati 'Sjedlte mimo.Le sc m gli istezati i vjezbajre bosouogi. tlho] sobi [loput telelona. • Dok ne postanete iskusni. Uspostavite vjezbanje postane vasa svakodnevna mnegostruke. odjecu kako nakon • AI _ sara aka ste samo nesto imate nekih po sebnih pokusavajte s nupredrurn rrt daleko od sv 'ga sto bi vas ometuti. ravnotezu izmedu tijela. i upr.i lead nekih I dojke. koristi su brojne tehnike. kronicne se j boli. Nijedna. 5 udisanjem • Opusrire ramena.koncentraciju. od tih dviju disciplina nije (neke ne biste trebali izvoditi). medltacl]u kuo Mozete medttlrau lJ vlaku ili l. rasciscava misli i ornogucule uvid u zivotnu perspektivu. ugodan nacin. leda pobolj~at. poznauh kao asane. jedncstavnlm te ojafatl istegnite stru. pOpUL stajanja na glavi. uspravljenih ti. na vlastito nek.iCaJLe sa strucnim trenerorn [oge . prostranoj kleknuri.i se nu llsanje. Poboljsava kao sro su rak prostate imuuoloski cUj je povecati S.obolj~at '. trenutku 11 vjezbe svakoga dana pobolisat i izazvati provod U mnoglm kulturarna 0 pa tuko bolesti SIca.~jeJnite ('HI stelae 1 naslouire se. smanjuje Nadite treba provodlu poze teulozite (vidl Izvore). radite vjeZ:be vlastitirn ritmom i prilagodite sebi. ne ih teska: svatko ih mote raditi u bilo kojo] dobi.itelja ko. Mozete prekriziti uz pomoc stolca ill bez JOGA joga je fllozofija koja potjece 5.lL te srniriti i prosiriti um i osjeca] mira. u krilu. "sjedenje" rnoglo poboljsati vase zdravlje na joga postane navikom. Koju god metodu svjesnost sadasnjemu vrsta karcuicma. oku za vecinu nasznaci Kornbinaclja istovrerueno umlruiemo i tijelo.k.r(\:?! . [oga zdravsivenih Legoba. a zat[m se ruke i noge te istovremeno (omu poiozaju na drugu stl'llnu. lstrazivanja pokazala kako meditaci]a pomaze stresa. Vecina U oba slLl61ja neka kraljeznica ceLe savitiJivost vas ega vrata i i rasiriti prsni koso mirno mjesto gdje rnogu siesu. usredotocenostt aspekte Serijom pobof koncentriru i 'iljezbi disanja Zapad se utjece vasega ZivOla. svjesni ava drZallje i . a lice Mozete Urnirivanje. JEDNOSTAVNA • Udobno • Postanite MEDITACI)A joga povecava Ileksibilnost.tJ. iz Indijc otprije tjelesne vjezbe. s r'ukarna u krii. (drevni indijski tekstovi uazivaju re misli "UI110Hl u Cistoj. mozda sa svi [ecom i mirisnim stapicem. p~ cak. . Z UJ 'U UJ LIJECENJE VJElBOM loga i meditacija mogu pornod u sprjecavanju poboljsatl NAPUCI ZAJOGU • Vj zbajte rnoglo 1I ioplcj.u. vrat. Joga j meditacija nisu osoblto zahtjevne: ce vasu kondiciju malo MEDITACIJA Medilaciju posto]e odabruli. i "izdahni" vjezbajte po pet rninura i pomalo dok i)lcliselc. 0 vjezbarna joge. znaci zaustaviti misli 'ko]c flam prolaze kroz glavu majrnuna" cia . SlO bude uspravljena. snagu i izdrzljivost.neke asane bi varn rnogle vise pornoci ledirna i vratu ie zglobove. Za jogu kupite udobnu i lezernu odiecu od prirodnih tkanina i posvetite se tome svakoga dana da rutlnu tako da aktivnost. nu fizicki element vjezbi. sustav pa bi redovito ugodan osjeca].000 gudinu. celjust i tijelo. rnenrulne 1111mnoge zarvoriti Dei ili ih cl. u bilo kojim uvjetima. udobnu • Nosite I rezalogajili. ako izguhit sebl "udahni" dok udisete. eli sanja.j ce varn pokazati LL<lisaju i lzdisa]u. dok e<: meditacija smiruje. srnanjivanju Alto vee neko vrljerne trenlrate ste gipki.iela tako da se lTloiete u5redolo~iti leda i opuSten~ disanje. llc. kako biste se laks« usredotocili. visokog krvnoga tlaka. rnogll blste ozlije liti. Ostanite Istezanjem U U stranu p.!. ruke neka pocivsju treba 1 iti opusteno. • Vjezbajre jogu 3 sara nakon Sro ste pojeli zaduji obrok ill • Sjetite se da [oga nile natjecanje. nakratko 11:1poslu. primarno postojanja. mozemo definirati "umirivan]e i disanje". spretnosr i Asane i izdisanjernispravne se smjesrire na pod ill stelae. <: Cl bi:. toploj i sobi. ali opustena.ollko minuta. • Usredotocne govorue Ll uesto novca u dobru knjigu o jo!. uravnotezuje. Ako vam to ni]e udobno. i to je pitanje vj zb i mentaln stjecarue navike Wane. lstezaniern kraljeinice [ogu pa Da pojednostavlmo. obratite poz most grudnoga na stres.rimi noge dok sjedue na podu Ill njcga.

kadrnl]u i drugim teskirn rnetalirna u kucno] prasini. Odablr pelena str: 138 dojencadi ORGANSKO ZA DJECU u kucanstvu mozemc znatno srnanjiti. 140 prolzvode za dijete necete pronacl u svakoj prodavaonici.xiirnu duhana. U vasernu domu treba biti sto rnan]e takvih tvari.V. parnuka. izbjegavajte posteljinu plastikui kupuiete prirodno pokucstvo i djecu u od drva. . 136 zele okolisa i cesto negativno desetljecu godina. djeci. koze ] metala te odijevajte od prirodnih materijala.cu[zradenu neetrovnlrn beiama 1 lakovirna te Irn taka osigurajte sobu bez sintetike i kerrtlkallla.o$l1si?e vune I parnuKa qmoguCi! ~e \laSem Jlletetu pocetak zi~bt11' bez ~Ie(gij~ I Qtfo. Mozda Organska. sto odgovarajuce ce uvelike povecavati kakvocu zraka. i malo. Kod kuce 5Li djeca izlozena tvarlma ko]e ometaju norrnalan rad herrnona: pestlcldirna odrsdenlrn vrstarna plastike. Negativne uclnkeonedscivaca Prldrzavajte se savjeta u ovomu pogtavlju te hranite svoju djecu domacorn hranorn. vune. a ako vodlte osigurat cete zdravlje i sigurnost brigu 0 cistocl vasega doma.radno je da roditelji pruzlti najbolje u zivotu. Opremite djequ sobu 0djf. Prlmdna vlakna poput . sinteticke rnedu kernikalije: udvostrucio se bro] astrnatkara djecom mladom od pet kao sto se udvostrucio i braj alergija medu djecom. i gnojivima u hrani.Ol. nelspitanim kemikalijama pokucstvu u toaletnim potrepstlnarna te bojamai vlaknima u kola "otpustaju" kernilske plinove. postetjlnu str.BRIGA 0 BEBAMA Pri. od sarnoga pocetka svojem nevoredencetu Djeca su osobito reagiraju na osietliiva na oneciscenje u proslornu Zdrava hrana za bebe str. putem interneta 1:10 mnogo toga rnozete narufiti ili postern.

j. ~to ope.kll.j~(ivaCe okusa.. Debljina je rnedu djecorn..inl!l energUe.. organskom hranom da ganauctte 11a zdravu prchranu i nemojtcga navikavati na kllPOV\1U gorovu hranu. a ~atinlJe po:sp. (im je presla na l<rtJtu hranu.1Ig[!lV~ pft~tld~b)" o. nego djecu lco]a pi)u rnlijeko iz bocice.izbjegavajucI (jute zacine i masline. cal> j rak.kaJgstu r:nrll~ sve prisutnija mrjjpNl!ldonl.IW-J__ 'lD LiJ I co I II . eruulgator«. potrebne 5U irn razmjeruo velike kolicine hrane U oduosu not ajtho\' uzrast. Posto]e dokazi kako je suecu 'II rano] dobi..p dodataJ<. jest dojenie.ICE koris. rnanje podlozna sindrornu iznenadne snuti dojenceta .I1ClgO ·Se'e·ra. ntsu organske. • Potrudite se [esti dovoljno zdrave.sto mozete dati djetetu ua pO'cetku livot.vjlJ] prClb.i disnim tegobama. sve dodaike stahllizarore.ID Q nije kohservarise i Qstare' kel'flikatij'e.jenu Juanu i onll koja sadri}.btiti moje dijete misliti taka.Il.«. V'0Qa. PllaS:tika Rauijedile '{oini soR uvedl ispgr~v.10r0).' ce. • Dojenje stvara [edlnsrvenu vezu izmedu majke i rljeteta.bistil! smanjlli"k'ol[Einu Ne pretjerllji:e s . mlasti(1ne ~estl'On1 Hi kQntaktirajr. Od proizvoda prehrambenih jj."1.LI.esQda uJ)fle. 70 neurotokslne tijekom brzogu rasta u prvo] godini. antioksidanse..ne lciseline koje mogULlLlis[j~1 ~~(k.il~o. pa sokove ad uz alerguske vota. posto bilo jeprepuno skroba slabe hranjive vrijednosti. Bvo uekollko razloga zbog Cega je dojenje dobro i za bebu i za vas. i • Provjerire naljepnlce na svako] pocela sam joj gnjeciti hranu koju smo [ef moj suprug . J(emijske ce vlI$e lnlijel. kozom te • Popijte barern 2 litre vade na • 12bjegavajte korein. 10 jegurtu vocnlh kako . gt9 prnCC9ya v1Zilc Qci 'karijesa. alkohoJ.K! <:( KAKO HRANITI DJECU Budud da veeina.e konzervunse. formula za rnlileko i hranu za dojenead ODABERITE DOjentacl u razvo] kCllllkaJjje ORGANSKO a njihov lmunitet i eudokrlne zlijezde nisu u porpunosti razvijcru pa moze du(i do njihova ostecen]a.rete @ojetil:1. poput sv)ezega graska ili splnata.lfeteta( . uravnotezeue. • Kupujte organske prolzvode i posiedite ostacima svoje dljele izlagan]« pestkfda . zaCi. Kao mladoj majd niie mi se svidio okus i miris proizvedene hrane za dojencad i smatrala sam da ee i svojirn protzvodirna GMO • Izbjegavaj. prij¢ Kupnre uvijeR do nezdrave I'l.i B@J':'IKW. takecl. poput PCB-a i otrova. ije mnog0. organske neka 5. s malo cesnjaka a. teo tako pUjedi i nil vase clojeI'H::e. Q. obrlslte ovisnosti 0 slatkomu i izaziva bolestina duge staze. se(~er je vezan i uz nastajanje nekih vrsta raka. kOI'.Se i taujure mlljeko na tfoZistu (Vidi IZ).15 i rnnogc 'l:ivotne navike {it: I'tl . brigu 0 tome cia budn dobre. LIZ ZASTO 0 OJITI? Majcino mlijeko je dojencetu prirodna hrana i sadrz] sve hranjive zd ravstvene osipe.i gnojiva. Ojera ~11 osjerljiva na 01.nuZL1bi'If. Takodcr su man]e UK LAN JA:. • Dojenje ojacava cljetji imuuitet: djeca JW)" sisu. Prlje l'Iego. pcmaze vaso) bebi kasnije u organskih 'formu'fa za l110gU hraniti svoje dojendc. j HRANJENJE N.o!iko clojenC"d.vodite ostataka.ti kGli livotu razviti do bre prehrarn bene nisuod plastike da Izbjegnete lzlugan]e PVC-u.} sadera kojoj su iz\ozeoi zubiGi va~e&a vaiieg dj~t"'l'a.:-.R AN!E Dgjeri~ad !.!l!io'g I.g[(J vodl su podlozna probavnun .n. • Dojenje je pnlkticno zahtjevno. E-bmjc\'i. propisaoe Iijekove. postoji nek.tQRPvratj hranu. ipak se rnogu mt6 u "oblteljsko] hrani' kojon: biste Povrce u kaSi.za zgusnjavanie. • Poprieajte udrugu it:gllbljenu s Llle(iWclnskol1~ U BRLGA ZA ZUB. a Inljjekel. dleca I(oia se hrane tom hranom mogu biti pesticida i ostalih kemijskih 400 izlozena raznim kolicinama U osobito je osjetl]] va 11<1 u hrani 1 vodi. dok njihova krv. zattm prtpremllene vccina proizvodaca prestall suo u sretlstva .tite stak[~l1e. navike. brune. p sokova . Aka oellucite' lie doHti iii .N'J It M':RUA: u manu za . ked Imce. probleme s ocima dijabetesom: i. • !(ol'lstite Cll.i ja .e lokall'ltl (vieli l%..a u mlijeko.a i ¥0I'1j.oeem bil<:~~P0nol1J..Ce~t.lijecili. bolesd jetre. [lr. Cak i profzvodael formula za mlijeko za dojencad priznaju kako je njihovo mlijeko "slabi nadomjestak" za pmvo. • JeCilte po [[mlQ i eest0 da tDclri'iite l'a:l. ve.vocnim SQJ~()l<in'l~lje1's~clrze pri l~d.l.:li. nego. prijeci na qelcviteobroka. ietra 1bubrezl nisu u potpunosti sposobni izbaclti otpudne tvari pa se one raloze II tijelu.t. pod puttskorn potrosaca.vOJ'e). no hrani za dojencad.ls biJo Jrnk. Hranite svoie dijete domacorn.ece·gatQ ne mozete.el" ~adtZ~ l:l. Nemgamki sokovi ad.ite s.lemima dlJjellja. hQcice iar. Vecina formula Z<I mlrjeko' nislJ o rganske i niogu sa'drzava. pU5tite I{LJU( USPJESNOGA DOJENJA • Odmurajre se koliko gad mozete. • Secer cesto doda. zasladivacei SAV'J Kupite sokovnik sami pripremajte organskoga ET j svolo] bole [er su vezani djeci mnogobrojne tegobe. i na tom je odrasla u zdravo dijete koje voll hranu i zanima se hrane za dojencad za nju. od kojih su mnogi zabranjeni U hrani za tvari koje :SU djeteru potrebne za razvo] .u djeC. procesirani skrob i secere. Najbolje . .l~lonite ~.o sadrze i J. oneqstit dan da nadokJlJdite tek:uciQtl..vca:ni sustav dojeuce ta oso bito ·osjetl jiv na za dolencad Imie je ispitao nezavisni lzvor. osipu :i dijabetcsu te :ih rjede odvoduno .

VQj qplj~jt!ceg<l . vee i zbog toga sto poprlllino pridonose kucnorne otpadu te sarnim tim i oneciscavanju vode i zraka. ako ubrcjuno bebe.I teo Ur:riijesajte razdobl]u uklontte .Rarnama. skuplja. Za namakanle 5 • releue od tkanine mnogo bolje upijaju. sterilizirajte ill. dvije kante za prarije s poklopcima.\jl. Kupujte k-ernu za pelene sadrZl crvenu djetcllnu. • Osipe . radije nego da kupujere jednokratne papirnate uloske.ikJ.site kOZLldJete!a rnekirn ~lImu[.l(ctickih pelene vJ"kallal~ow . bikarboncili pelene Stavite pelene 00 11 TKANINE l! I bacite izmet zahodsku sode kantu sotopinom U boraksa te ostavite cia se namacu 6 do zahodsku LIZ PELENE jednokratne.. jednokratne pel S.~jctlJj.l~.t. • Ne osjecajtekrivnju aka kurkad koristite jednoxratne pelene. Dodacipoput reakci]e.)SIO okolis.milijll)}i 51~tb.e pelt:lle.len<lnw. $~1I110 cia se pro:lzve*: • iposLi. organska • Pelene od tkanlna niogu posii]e korlsritl .proizvodi prirodna. nego pelenarna od tkanine zna bid i preslozene.. Sluc~jru(J .Dske kel1)ik~1ija.aV'!'&el~ 'Udisanje taLk-<\ maze dQvearl" do sa 30'ml '(6 2liGtl) b.koje mozete vi~ekratno encrgije. I1)D~"te 1j>e!ena pra .l1.I. p®mljesajre 3 bpi Ie J. rn.azgl>arue.!nim ru. Ako mozete. lzbjegavajte upotrebu [aklh Saplll1a i sumpona za odrasle. Tako se utro~i 32 Pelene od organskoga numJG: • Nikad ne koristite sapun qjeCje lice . dostupne SLI u prodaji.erdi.nihI organskih za '. kao i vunene gacice za petene kojece grij. p0put bademova • Svake godlne ~jjekuse kak-a. ITi tuceta trebalo bi biti vise nego dostatnc. oel 'peleaa ulj~ kamilice L~ja 'Toalel. Aim pelene morate suslti 1I no sada su dcstupne u duljemu 0110gOl peklopcern. polovine hladnorn vcdom 3 do 4 zliee boraksa iii sode bikarbone da • Iako [e kupnja pelcna od tka nine \. PRANJ E PELENA [~pedte rnokre skoljku.k I'Llt1.l fi)S~P .jenja eiLl~j smrtL pa z<! djeou bez orgil.w re . prirodni izbjeljivac i deziufekcijsko sredsrvo. i hlacitl je kad je vrufe.adno. razvijenih zeml]a (vidi Izvore). PELENA OD TKANINE org. koja vode zbog vclikih kollclna i strojeva ko]e prirocu1o protiv upala.0.2: proizvodnje.i dntge ad ikanina [e rnoogo bolje za hionerazgradivih.el1ul'lL.PELENE I NJEGA KOlE Djecja koza je meka. Lalcie upija kemlkalile sadriane u raznim prolzvodlma.okr~Jtnlh pelefl. Mozete koristlti i uloske Zll pelene.it Ckir1<l b~lC'ljll Se II ~lfIece ~vak()g.r rn . nj~zan je • Koristite sarnpon 2'. OI)CritC pelene u perillci.(1<1Q.ent za namakanje uprljanih pclena pri]e pran]a.llje.>. tito blsie plauli [ednokratne pel ene.PV{JtJ cliokslne 1!tetne Zit' IDk0n~. .ti vasu bebu kad le h. • Previjanje nespretno. '.(I18.ko:iia na Ileu je n@j~1:sjetlFv.J~ o.i.ij'L • Koristite losione.i reciklirau. • Milijpai jedn.lJ. ~I "'" . To ce vam o. Odaberire Ti. rnirlsa i konzervansa mogu izazvati nadrazenost 1 alergljske ul]a I kreme derivata. • Ulo2:ite uioske za pelene ko]i tic peru. BRIGA ZA DJECJU KOZU Buduci da [e djetja koz. g~Clina cia se. od [ednokratnih pelena do bema i loslona za dolencad.:« pranje ked kuce i 4l posro ntanje kQristili. manje od pelena ad tkanine bitte varn potrebna kanta dvostruko osuslte ih vani. Z. i Jla5tu~a zub~. l'irane I U!l. sredsrvo kamllice.000 pelena.va rnaslaca.uku..ed~lg0d')ll" J?!®gl®ga ~uplii u prodavaonic8.e cle~. vrJo o.?. nemojte djetetu stavljati pelene kako bi njegova kola mogla bill ~lO vtse na svjezernu zraku. cljeCju s ulj em JEDNOKRATNE • $LI PELENE izradone stoljeca kad su se pocele proiz.lclemova IHjesto oSipa. tada kada yam je to prikladnjje. Kad god to mozeie. peleria na dan. ko2i l~eb. a rnogu se .na kozt mazite kremom ad neveJlH .". cal. Bactte oroprnu skoljku.jno cia ih rnozete pratii susiti.odoliir~jll~el.l sast0j"aka. lspiran]e. pranje vedini gradova pr.J. vecu kolicinu boraksa i/ili sode b'karbone te "blago ket1lijski" de.QC1{5ril'od. kosu. Ucinakkoji jednoluatne pelene imaju na okolis je znacajan.a nje:l'. Izvore).cl1ikom i izbj~gav~\jte taUe puci(\\r. polovlne OD TKANINE 8 sati iii tijekom nod. gdje rnogu oprM rn:ogu jamciti cia nisu od sintetike i naftnih pelene umjesto vas. Neke imaju usiveru vrpcu za vezanje pa varn nisu patrebne sigurnosneigle.na i osjetljiva.p~Lrnil':il u J~daQluatli)irn pe..potreblll.!Qod o<:lI:i\ga!iiSUma gdje Q~tajll gClcl.mnv)j . ulja I pudcre LIlja i . Uslugeza LI.Jla.. posjedu]u nego 1.Jzazjv.s«dlt.oriSlite pelene parr.Q· je i elQ 10 IllZbiljnib (!)I!>ol. • Kupite dovo..e prQI~ode pamuka. " Kupite barem.ulllesite illt {Iilj(. nego bucanje nekoliko jedaokratnih pelene ad tkanina posioje urnjetnih bo]a. pelena Argumenri navedeni za iprotiv jednokratnih su dolje. U~!ci' aije JPosrojao k JllDlje> 1~"~Ii)o. G'i e rn N< ODABIR I UPOTREBA PELENA Vuse dljete ce Iskorlstiti oko 5.aksati ClliceJ'lje.ma .. "RttperI!!!" od • 'Kodosipa izbjeljiv:ac i.f!)skog ad steposromoga 'U: om .vociiti Jedno.nrlje i namirlsete pelene. sunce je susilici. a oko 4 posto ukupnoga kucuog otpada cine prljave pelene. ne samn tijekom nllhove UPOTREBA " K. II Pranje pelena i pranie. od bilja (vidi brorazgradivi su i nisu ispitani na iiYatinjama.1 poce. njezna i osjetljiva te je treba njegov'ati s nalvecom paznjom. pctrosite Z1. Napunite kantu do..

vune.oj ~'('JClii o.escemm 1.~icne igracke nisu blorazgradive te povecavaju . bubrega 1 testisa te l~Qimltoga i kao vinil.laga. u mnogirn IGRACKE veclna djecjih igracaka izradcna je od plastike.vite i. mnogl ruadruci za kolijevke lmaju dodatnu pbsticnu zastiru protiv vlage.Se svjeieg.nezelJene mrlle s uprli. sobu.odmsle ill eljeell. m. str.rekrive. samo drzi. reverie izraden od' odrzivoga drva (villi Izvore.li. te stoga ostane u dobroum sranju. 1I koze i poput skoJJJd l cesera te ill • Sa(uvaJte V<lSPstaru odje.eno dobrorvorne dulje trajit te ill mczemo reciklirati ili .ckeposteljine koju tlije potrebno glacati. ('emu hi o.vunu.icLmca.p.polivinilklorida vlsokotokslcne rnjestima to rnofete narudti postern (vidl lzvore).l50pi.peliitG LI hlado.i ako ste pratll i.pa. madraci i neizgLacane pLahte mogu "otpustatl" kernijske. b.ili. Z~llilll.cu da se dijete rnoze igrati i cdjenuti je.o(1tl u 600 ml • .1u krevetu.jetko Isrrosl. metala. • Kupite svorn dieteiu drvcni I. plinove. izbjegavajte slrueticke rnaterijale 0 • PI.ple: vo~le. novi sag.l Zf. marl rae i posteljinu. iSf1lL<Ike: .. pamuk.laniteSf! gradsku C. Europskoviicce za znanost smatra da ftalati rnogu Izazvatiostecenia [etre. polturehlnsko1l1 .anih pltSanib IgraGaka. kupujre odjecu od prirodnlh orgauskih keinlkalija. a zathn slozile i punjeniern od i posteljinu i prirodnih eel rnaterijala prije nego p81l111k~!li vune (vld. ODJECA ZA DJECU Bebe rustu take brzo da sc njihova odjeca ri. zivota. djem ne sadri'". dajte na rl1Z00VJ8nije igraCke.. :z mozece kupiti te ne vise truda od P~ll11t1Cm: oar'i uno sto trazite u obicno] Ptod~lvaonid.vremeno tijeko:m (I~~enrem 50d9. • Cuvajte papir da vasa djecal njihovi prijatelji irnaju po ten]!! crtati. P01o. svedite otrove na najmanje tako sto cete odabrati prirodn& vlakna i oprernu gdje god to mozete. • Izradire sarni igracke od svakodnevnih malerijala.l(lku vodu ill je .isparavaju ujekorn duijega vremena.f:Jc. Cini se kao cianemate izbora. i stu ill spremlte II onuar.k!:'llicinu plusnke 0cl.lli<::emraJte ·s. upure za pra nje. Izvore).lflt:'lil '~c6 Se'\j!lop\JL . • !\lw rnozete.~e 'da .na ~fJ.ijoj djed igraeke od prirodnih l11:. Ian I konoplju (vi. Izvore). predmeta (rnalih lruti ja. papira.H rnogle biti lzlozene bebe i mala djeca. pJastiCnll protresjle sW. utjecati na hormone J dovesti do snianjene plodnosrl kasni]e u Z1vot11. spavanja. moraju udisati plinove koje ti sastojci .. nego od raslt te srogu nema] u izb()nl.uka. ~.e veliku ~b<::es0d& bikarb.zi vatromporne tijekoll1.0cis1. sintetidd Budite svjesni da svjeza boja.stavlte n ka se suS-i.l1lmgo vi. vlakana koja ne sadrzavaju rragove • .ldraca.vati i j :1.pite igr.Se vremena Sp<l\liJjll(. Stoga PokHg~lj\e sin~et:i.uStilila. nego okruzltl svo]u djecu igrackama djetju Igracke izraduju odlaganicrn ko]e "isparavaju" i pretvaraju sobu u otrovnu ZO\l.i~nicu za igracke i posuduite igm(:"ice i knjlge. tapete od vinila. p0.e prodaju madrace i organsklm gbcat.ite 2 igracku.U kemiifalij!lUia. mazda ee imati novi sag. is. kao lzrez.13udite . tvarl. POSTELJINA I IGRACKE Poprilicni su izgledi da ee vase dijete uCi u potpuno preuredenu Aka Yam je to prvo dljete. POSTELJINA Vlakna koja "disu" pomocl ce vasemu djetetu da se udobnije odmara i ne bude Izlozeno otrovtma tijekom ~n.odu bilmrL)®l1:t() l:z rlle\>:e.1 toalernl papir).on! o~rll'le. Vecina VreCiCLl sa sodom ~~atvorJte vl"Bdicu j llu.tterijalapoput drva. pamuka.sto yam [epotrebno.eitlijske tVar'c posteljina ZH LI bilmrbo!1Dm.72). grize. stisce ill. Meke igmclcc od vluila mogu sadr1. a vi cere i lakove od formaldehlda.ir. Zasto ne blsre usted j eli malo bogatstvo J1ujenjajuCi cdjecu s prljateJjlll1a ill kupovalt rabljenu odjecu Italate kojl su zabranjeni u nekim enrcpskim drzavama. predmeta bojama. Te se kenukahje mogu otpustati Iz igtal'ke dok je beba sise.ite krp0fl1. Kako biste svojoj bebi oslgurall najbolji rnogud pocetak • Oslin toga. pusta. val:rootpoXIW.1P brkllrc·ono!l1 u~lan.1ll. J. • Da tzbjegnete plastiku. Urnjesto toga. Aka u vastm prodavaonlcama nemaju ono . kernikallje koje de udisati ustedjeu novae.S'l!1")O ill rasprostrne OSlI%. cijom se proizvodnjomJ stvara] u diokslni.ju pozara. Teske cete robu naruchl prirodntrn pokrovom • Halite organsklh takcder zahtijevau pO~lOJ11 od rvrtki 5 plalue i jastucrrice ne trebare cia se ko.raju se miersl i .pjer10.dati u svrhe.prirodnlh marerijala obi. tJekoJike sfilL CVuStolll ~etkom .na poJl.U.L Dobro je i otVoriti prozor spilvace s.ODJECA. M0p.eli Man]e suzapaljivi i smanjlr ce opHsno~1 U sluca. d~eleee imati CISCENJE IGRACAKA G Za 'ci"iicenje LljJtljanih iii dlWenih igrai'Rka plasti.. a odJeca. pllnjena je OrgansRil .cnih • 'Da biste ocistili cupavu 1J sto vi.zljivi pri odabiru. stuklenka. ru~nidI R. uredskoga rola Z.slnteticke to. • l~n(cke izradene oel.avati u prodavaorucama novinama? ili putem oglasa u grndskim • Kad ktipujete novu odjecu. Mnoge djecje se od PVC-a . kao 1 od prirodnih ukrasite priroclnirn • Vodite brigu tome cia odjeoa vase bebe ne 011H sadr. tsebe provode 1. kupujre od sintetickih prirodne rnaterijala tkanine .ih mogu kolaze.obe dil ude kl.

zahlijeva red ovlto aetkanie aka zel1te sgrUe~jti. vodite brigu 0 tome da nije ulovtjena nago je uzgojena u zatecenlstvu (vidi lzvore). takoder.l1. {(IS .ka stf • . oeistiti prirodnim je stetan za djecu te ga treba cistiti u domu. stvorit ce vise problema u vezi 5 cistocom i no livoti nje u lwei nego iivotinje govorit cerno voli drzati Hrana za kucne ljublmce SIr. i zdravljem. postupclrna. u krzna zivotinja. u divljlnl. Miris i mrlje ad urina i izmeta rnozete. poputgusaka pataka.eZeIJeno Opap1lnje dlaka u lfa'Sehiu'dpmu. sjetite se kako tisuce zivotinja trazi dom u centrlma za zbrinjavanje gmaza zivotinja. toplih dospiju ljetnih mjeseci razni narnetnici Jednostavni poput buha i krpel]a ulja porneci Kod Vitaminski dodad str. pokucstvo.wag" Wifer. ODGOVORNOST U KUPOVANJU PriJe nego sto kuplte kucnoga ljubimca. tako sto svojim ijubimcima nete dopustiti i KONTROLA NAMETN[I(A Tijekorn. recepti ad etericnlh ce yam da se rijesite narnetnlka mladih z[votlnja bez primjene iakih kernikalija. UklanjanJe iIIa. takoder. Q(i5titi dlacice kutnih iz saga i mekoga 0 pokucstva.145. uz savjete vlasnicima ljubimaca tome kako odrzati na postelju visoku higijenu. dlake.K U C N I LJUBI Mel Kucnl Ijubimci nam daruju ljubav i prilatellstvo. lI'Iali bJelokosl pas. koje drzlte vani.l. Nudimo yam savjete kako odrzavati bez alergena i korlstenja nezeljeni gubitak (istoeLi u vase] kako cetkanjem okolini sprijeciti [akih kernikallja. poput .iSS . iti tropsku rlbu. mogu biti problem u domu. Ako nabavljate pticu. izmet i urin. Kontakt 5 izmetom osobito vrtu i na javnim mjestima. U ovom poglavlju o brizi za pse i rnacke jer su to zivotinje LI koje vedna vlasnika svojoj kuci.

roQ.aCke pl'iJilJ'e.sjernenke trebu'e manje napadati buhe I PSENI(NE p I<LI€E z. dvije ljublmea svakoga POY!". pDti<iu ~.~ ::.Jo. Dozirajte jednu u kojuna J uiacka uz suhu hranu . puna i'jYotlniskib rnasu.J purarna zube 5 U NCO J( R ET OV 0 Da sprijecite hranu svojega nastajtl:nje ulja.~Ln~1 illcel'm . Dozirajte 25 mg-na 5 kg tezlne. bubJ\}ge.e davati vrhnje. -ZIt '. Sljedece najbolju cinjenice odluku pOIllI](~L djelol.nja.i"'esanj i'esnj. dok 08tJ~l uuva p. Uvijek :. ne bi ga pootiali pOPJi6ljte svi veterinarl. s mozda joj oe. raznolika nitrata olova.i1~. Ako vasa macka una problema mjehuro.r.lkfu.ue iznulrt(. U rnlijeko. d~ln.pSlile elli . • I"ustite ncka psI i macke pasu tra vu.. Sv(o.U911V':t lO(~~11Q. vetertnuromprlle • Svoga psa hranite bude zastupljeno . cia ustedlte rnlijeko s iz biljaka u utrobi biljojeda • Za macku razrtjed. prernasno je i Ul0ze lzazvat i proba vne srnetn]e. bl je .(anm nernoj.sve povrce. alergije i slabe njihov im.] te je razlne kucne ljubilllce sadrzavati (vidi str.~eni0i:le [dice PQw0l1jsava.!iN(\iani SLlSt1lY m~sa.ilJ!('. VITAMINSI<I.:::1 PWb~V~l.1na ilarrJQ(.tblrllt:ll . no ne • Riba je izvrsran izvor bjelclncevina za pse i rnacke. u danadudajte 'jBdnu meso Ili nba. sr~:a i @st'.ijsal ce ununuet V~£\:!g~i ljubiruca.vornLsu kod rnnogobrcjnih Gtiravstl'€uii1. rnoze stu vite rnu hranu jednu ljuhirnce priprema zj votinjskih olovo iz kouzervi ill .!.in.doll1<!co.n.ij"l'lln Ij.lm 1'. bol]u pozornost. rnaslacak poboljsava fad [etre.1 bi bilaulrusniju. te.Cll na dan..juslmve koze. i desnl te bolju probavu na pnkiranju.[edna I. tumnom.s61v.biste nauietnika.. a OSIlOVne masne kisellne Ornega-3 i Olflega-6 poi.Q). sljedece . 79).:t. . kao i ljudima. Dozlrujtc BOLJA PREHRANA Sljed<. donekle i macke.lkucnoga IjubJiW!:fl pOGllere hnuti!1 . Persin je debar .eni_ql. • Kupujte kosti s rnesorn .\'! i ~ilariue. poseblce III stu l.I njlhov lirnful SUSLav.jezim mesom ! povrfem. prema misljenju neldh veterlnara.snije': Pomaze kod upaljenih zglobova kapsulu ili tlic'i.nc vode. . hrane za c. bubrezima.iiil uzimanje dorlaci prehrani v ltamina bude ce varn da donesete 0 dostupnoj hrani. al'J_PLJjl)jeue jSQy.trecinasirovo ueclne talco da zH<JJiCfl. zlicLi suncokretova nego sro v~l~eg.ju stfu1je k(.i boja. '."obitIttJ8nib ljublmac« i dobrl su za pse a maCK:t::. zdravije prCJl18 irnaju ~jajnije krzno.lka TRAVA 11a dan . hranlo imaju koristl od bHjnih hranjivih tvari.ll. Hellstlekl veterinari priznaju kakn je najbolja prehrana za koji macke ipse ana zasnovana na sirovom organskom mesu.. hrana za pije dovoljno Uravnctezena slntetickih !' konzervansa te Ijubill1ce umjetnih okusa . Dodatak prehrani koji odgovara mackama i psirna.6!erm. • Sadr:21 sLiI j visoke • Su ha hrana za rna eke povezana [e uz problema s trebali davati suhu hranu. eel lri ilellVrolne sitovoga '.usto odbijai ULJE kozorn buhe.SprIj~reJ. U miesto konzervlranom i suhorn hranorn. Uz rakvu ishranu. I<AP$ULE Za uklnnjanje prirodni kapsulu MORSKA OD antiseplikCESNJAKA secera (1.tl hranu vasega ljubunca docl<ijte "ka.Ci program prehrane dobur je za moje kucne Ijubirnce . kemijskim izazivaju • MaCI. orpornjja i plmlziti.i voda. su na :::J ~ Prije nego sto smo ih pripitomili. • Oleo tri cetvnine konzervlrane kucne • aka kod ljudi i ~jvOli. U LJ E suhe. te'$.unitet. uz neko povrce i neke manje dodatke..1. Kurol ljubimd zive na takvoj prehranl imaju manjeprobavnih su manle pedloznl parazitima..®linj~. oboljenjima smetnji te ostatke povrta dalte svo me ps u kao zdravdodatak prehranl. kao r orasl. Ipak.)~e.(? za vas'e tiy.. hrana u konzervi iii osusena hrana za ZivotillJe ne mora nuzno biti i najbolja za vasega kucnog • Hrana za kudne 'ljubimee Pllna Je kemlkalija irna pesucida J Ijubimca ill za okolis.te vodorn. dobivali te hranilvetvarl kojl se naveliko i spremite neg to :novca. U kupovnoj hranl za kuene ljubimce nema te prirodne raanellkosti te se to nadoknaduje dodadma koji.~~ I 1 z ohzir Cinjenicu da psi.l[e obtol"e mesa Ilj • .. OD BAKALARA i problema s CINJENICE 0 HRANII ZA KUCNE LJUBIMCE Iako [e prakticna za vlasnika kucnoga Jjuhimca. jetrrku.j~re se S.I 2 . na infekclje vasa macka trebala bi biti rnirnija. nastaianju kamenca na zublrna. Konzervirana prehrana najboi]a je za zdravlje vase macke. srniruje :Rivee. • S:V<l.dnw Ila~'!JJ1 mp~1EIliIukoliom.l~al i lIll0)0Hte ga cia yam i. pasnjaku. CD :::J _j' KAKO HRANITI KUCNOGA LJUBIMCA Vecina hrane za kucne Ijubimce na trfistu uzimaju U reklamlra se kao "potpuna prehrana".cicad~jte ~lI. dajtc svojemu U Ijublrncu hrana za kudne se od leiiin. koze i Hranlte svolega Ijubimca sv. Sljeded DODACI KVASAC J zivotinjama. . Kuhana srneda rib [e vrlo hranjlva.a .

a vas dom nece bit! pun otrova.1l drzac za jaje). Gusto su (kant 1 do 15 mlnuta vas ljubirnac spa va. Dodajte suncokre(ov.a 3 kapi ulja narande namo Ire ogrlicu od pusta u rckucinu i osravite dok je SVl) 3 kapi ulja citronele 3 kapi llmunova ulla 3 kapl ulja cajevca kap ulja metvice (koristitc oprezno [er u velikirn kollclnama mQ2. imaju simptome poput povracan]a. vasa djeca i vas Ijubimac udlsete.ce Cist.takoder. Ogrlice protiv buha mogu izazvati dermatitis te isparavati kemijske plinove koje vi. prllJijepo 6 mirisati. utrljajte. a zatirn ga MACJA OGRLlCA KUCNE IZRADE je lnosiavno uzmuc PROTIV BUHA hidrosola mlrlsavu ili ogrlicu Radije za ulja jer Pomijesate DOMACE PASA ULJE PROTIV BUHA ZA MASIRANJE PSH Inje§avillll Ulje koristim za ~"oga ·skotna. kumih ljublmaca te takoder otrovan za pcele). pazlte da ne 2. Naneslte 110 11(.l ljubimca da uklonite buhc. rasprsiva 'u.oga alkohola (11107.~ce[k81i. Nerno]tc koristiti ulje rnetvice aim je ZI:!Jlkapsa jednu takvu ogrlicu i vrlo je ucinkovita. omogucujete p novnu zarazu.simjt' U krzflo vi. 'lI insekticidom U • Kad ill. diazlnona uglnuca bulle koje sre i. . furmakolosklm tvrtkama uvjeravaju koristllii rnozeie naba iti ked 'p~. Vali godit'i Ma~a ogrtlca'liamocena buhe.ulJe bulla korisrenje rasprsivaca s Jakim kenukalijama.jivi papir. 1 svojo] mackl napravlte protiv buha. dju njezn Ulml.1 i:'esnia]. ly\jesaVIh'u umasir:ajle u krzml psa.e biti OlrOVJlO) PPlllijesajle etericnirn ne upije. Xenexorn.ktpelju da se otpustl. ljep. III Pripremite mjesavinu od 5 kapi LIlja cajevca i suncokretova ulja (pLI.01a[<I. urnjesto rasprsivaca.ka skotna). 111 Svojemu Jiubimcu svakoga propoksura (vrlo tokslcan oralno).jle umocite cetku da unlstite sve 1I dana dodajte hranu vasega zauiku za buhe. Vodu II dana 1I hranu stavlre kapsulu i.KONTROLA NAMETNIKA Pesticidi protiv zivotinjskih nametnika. svoie Ijubimce uaka vice. Rao osn.l takoder.seplWIl<\[e. Cil'lire to' ~va koga dJVgoga &Uu.0 kucne ljubimce mozere kupiti cesljeve neb odstoji Z -I za buhc.tijekorn zaraze svakoga » '5: --J Z [Tl koji su luana za llcinke buha.ikLi cI" S mogucu 1. uz aktivne sastojke poput nervnoga (povezan uz vise desetaka DRUGI PRIRODNI • LJ vecinu prodavaonlca NACINI ZA SUZBIJANJE za zivotinjicu operete. takoder. i ulje cesojaka u. Osim tog<l.~i. Vi i u rasprslvadma i sarnponlma vasa obitelj.::a odbiiete muhe cia sprijecite III Svakoga • Zeccve i zarno rce Cisljli i prirodnun 111.1aCja JE: grlica od pli '(a j suncokretovo uljima 11 ulje s sraklenoj 2 )'.e ad .:ih proizvoda. macke i mali sisavd izlozeni otrovlma. preporucujemo Zenlce.. II gubitka teka i svrabljivosti. POTREBNO mekana l1. anti. ulje istislmt0 jz 4 kaRsule ceSujaka ulijl!te vis. upaljene 'cig'arete ga za skotne puder 11:1 krzno • RedoviLO perite leza! vusega buhe. vasega liubirncu.rosola ad lavande z)). zn votka) pesudj i vrbovlma 1 r. urniruje kako j j '(Iinl higijenski llai::ill zn )~lstmQjiv.l~ega psa.el sprijeclte isperit zarazu. jake su kemikalije pa su psi.OYU fa eterlcna ulia. proljeva. Prije nego sro svo]u o :. kupaie. i karbarila (rnoguce kancerogen za Ijude). zlica hid. u cHjne hidrosoh! i':ce~njak oilblja IUU Jjubil11 '. njihov inerabolizam alkohol. u sto spadaju organofosfatl otrova i karbamati. koji se koriste u proizvodlma.()~.1)a ad metvice (l"laSa2!li vaSa powrn<i>st. nadrazenu kozu I odbij. Ljubimci pod letargije.iedne kapr ulja roetvite. za 110el ku ~kol. depresije. . • Pokusajte kemijsklh toplinom naba iti elekuicnu Ta zamka Ill! r1» krv lezine . U 1I1aloj tllKlenoj ppsudl s izmlJesajte etericn. Svojoj mackl svakoga macke koristite hidrosole. ·ll. takoder o Z pa se na njih mugu prihvatlti xlrasle buhe.o ulje. POTREBNO u JE: ulje za Ijeine navule buhu. • Puder od nietvice 8VQg. dana u vodu vasega lodajte iii.~' ulja. pdbllzllevrb Pazljivo pelina (LO bilje ne smijele koristiti kad je zell. poznate kao biljnc vodc (vidi Izvore). caju od metvice ili ljubimca ocra. nekih veiennara. Sljedeci savjeti pokazat ce V~U1J ako prirodnim k postupcima mozete imati nadzor nad tim uarnetnicima.l.1 [I' blda a hklrosola od ruzmarlna zliea hidro· la od lilllLLt1\l sporiija bi 1. postoje mnogi prirodni nadomjesci kojl Sll se pdje tih kClJ1ijsl. talc hidrosole Ijeta Izradim kollclne budu vcce.rlj~ljle 1I IUZll{) BUHE Iako lUl~ II prije upotrebe.c::ahjdrQSI. privlaci bulle ljubimca da odbijete buhe. Ogrlica ce odbijati bulle oko cetiri ijedna. Neb caj bude iak i ohladite ga iii pelina. Pesticidi amitraz i permethrin utjecajem tih kemikalija mogu poremetitl rad endokrinih zlijezda. jabucnoga KRPELjl AKOvas ljubifnac pokupi krpel] nemojte ga izvlafitl iz koze: glava ce ostati u kozi i izazvatl infekciju.rzac za jaje do vrha ulijte suneokrerovo u malu posudu. a zatiui ceLC morau ponovno priprerniti rnjesavinu. lel\a S ogrlica zathn je staviie vasernu ljulrirncu oko vrata. za veet:! pse neka h1d.l ell hu ha i. no takoder pokupe i izrnet ie susenu • Kvasac u pralru iii u kapsulama ko 25 nl" na 5 kg 1I usisavate jaj. Nakon cetkanja roplu sapunicu izli. nego etericna to Iakse probavi. cete doci u dodir s kemikalijama protiv buha. BUHA • Redovttlm usisa vanjeru. sobito onih mjesra u dornu gdje 7<. 'I'll mjesavinu lll.)ici.

zivotinjski ugrizi. a kratkodlakima je to i jedanput II tjednu. neka sjedi iii stoji. gelj Kornadice c rnozete kupiu .voLinje takoder nerna kemikali]a. sa sto manie kernikahia jer vas ljubirnac dolazi u dodir s < rn 7< C za kucne ljubimce: vjerojatno alergijsku sadrze jab reakciju. (primjerice. kod rnanje akutnih kronicnih svakih 1 do 2 sata.ite osvje2ivace prirodne zraka (vldi Mr. i jutarnja tijekorn oluje ili visoke o 8r51ja11: artritis. mrtve stanice ne prodiru kucu. DugoclJaki ljubimci zahtijevaju svakodnevno dostatno cetkanje. u svirn boljim prodavaonicama za kucne ljubimce) . Umirite svojega psa dok ga cetkate. ljul imca. n » NJEGA KOlE I KRZNA Ako redovito njihovih stanice cetkate svoga psa iii rnacku.lg ili (vidi str. time ce se ojacati njihov imunitet. alergija. dugotrajna proljeva i artritisa. 2. cetkajte zivotinju koze i prljavstina vani u tako cia dlake. a kod 2 do 3 puta na dan. forrnaldehida Ijubimce z :r: lit Izbjega vajte sredstva materialc kako iivotinje nije potrebno cijepiti tollko cesto kollko to preporuculu proizvodad lijekova. domace zivorinjc mogu trpjeti od akutnih alergijskih kemikalije proizvodnji kucne reakci]a na iota pala popu t koji se koristi u sagova. dlsnlh tegoba. bolestima putovanja. trebate preuzeti odgovornost za njegovo zdravlje. Neki ljudi vjeruju ALERGIJE Kao i Ijudi. prvu pomoc pripravke. • Gav Z: za umirivanje prije iii operacije ill traurne nakon • Bellad nna: visoka temperatura • Karuarion: i vrucica. Kapaljku 1. nakon nesrccc na • Heparsulf puknuce zglobova • Sumpor: komadice up cesti). Kronitne osvjezivaci zraka j osrali kemijski rasprsivact za ciscenje . krzna odstranit koze i prljavstinu problerne s koforn te lnfekdje oka i uha bolje je lijeeiti lijekovima. sum! ora. temperature ako su nemirna. 42-43). Koristite meki cekinjasti cesalj. ogrebotine otekline.ma II kutiji do 3 kapi Iijeka iivotinji kapaljkorn za onecisriu ue dodirnuti u gubicu.. c OJ prahu jer rnoguizazvati S problerne s kozom na trbuhu » vasega Ijubimca. kod kuce trebate imati prirodni pribor za prvu pomoc . za ozljede oka. Veterinarski racunl mogu biti visoki. nego ce smanjiti i vase racune. lijekovi za Ijude. pornaze u okota. poremecaja Cuvajte ih na hladnorn podalic od izravnoga Kapaljkom • Arnika: sok. Akonit: sok. emodja i kod stresa. njeznim pokretima i cetkajte od glave do reoa. krvarenja. nakon cetkanja i na toplome rnjestu neka mnogo buha. Horneopatskim nadnom lijecenja i alternativnorn rnedicinom mogu se lijeciti i kucnl Ijubirnci. svakodnevno 147). aim je Zivotinja topla i nernirna. • U ono doba godine lwei irna ih SCI". stoga nadite drustvo za osiguranje kucnih Ijubimaca koje ce yam dati odgovarajuce pokrice. nakon sukoba s drugim cira i bol oel rane. • Kad postavljate pod. sampone. za ozbiljne u rasprsivacu kortstire organske Ciscenje sagova n. opekline od SLU1Ca - pridrfite rnu gornju celjust da drzlte IllU kozu (mozete udu za vas ne ugrize. 49). kod teskih okota. Aim imate nekoliko kucnih ljubimaca. iivotinju Pokusajte jer tako moze dajte Iijek Ako imate rnogucnost. horneopatske i suhorn mjestu ukapajte 2 svorne ljublmcu svakih 20 do 30 minuta. trauma zacj ljivanju sl mljenih kosri. za nadrazenu kupiti male vO SAVJET Kad svorne psu daiete lijek. • U kuci koris. Pokusima je dokazano kako zivotinje ko]e se djepe rijetko dobiju zastitu od tesklh bolesti te kako higijena i prehrana pomazu u kontroli bolesti barem isto tollko koliko i cijepljenje. nakon • i • Arsenik: akutni proljev ili povracanje. isperite cetku odmah ostavite se osusi. pomaze kod problema u ponasaniu. staviti ill u sv ga se rasroj iti.ZDRAVLJE KUCNIH LJUBIMACA Ako imate kutnoga ljubimca. Crohnove bolesti. zarazni ugrizi. u drugoj ruei i tekucinu stavite na jezik. uklonili buhe i crve. Iijekovi za sadrzavaju mlnerale i 1I nji.0 » poznaie vrsie kernijska • Za ci~cenje poda koristite sredstva podorn. Potrebni su redoviti pregledi i cijepljenje. Kao i kod Ijudi. Ravnomjerni pokretl ce ga a pustiti. gladite ga dugim. akutn • i :bvotinja j pis: ubocli pcela iii osa. cetkajte cetkom za buhe (vidi • Kako biste bill sigurni da ste PRVA POMOC Kao i homeopatskl 'li. lijek. CETKANJE • Ako imate neki otvoreni prosier. prirodne. vatrorneta. sredsrva koja mogu izazvati Umjesto toga. cijepljenje rnofe izazvati nuspojave kod kucnth Ijubimaca. odaberite neobradene ili novi s:. Na mnoge lose djeluju i • Izbjegavajte sarnpona N CJ . zivotinjama. cete rnnoge rnrtve te sprij eciti razvo] iz koznih bolesti. Kod akutnih slucajeva slucajevu trebate irnati sljedece SU11G!.ne sarno sto ce yam pornoCida ne odlazite stalno veterinaru. istegnuca krutost. sto je stresno za zivotinje.

Uiivat (ete u svome domu te sacuvatt abltelj j UKLANJANJE MIRISA Ako se vaSa rnacka pomokri Ill "obltjez!" Zit dom. cl b~LIHl. ljudima rnoze biti to~e. Takoder tete pestiei dobar lIGlnaK aka kanti€u vpde i s metviGolfl stilvlte na kuhinjskl p(!)d.lwdoevJ]il1l tlsismranjen" 0k0 . to mjestc odmah namoclte vodom.HIGIJENA KUGNIH LJUBIMACA Ako se pridrZavate osnovnih pravila. a ne na stoldma. druge bolesti koje mogu ttl spadaju vlasnika. izrnet. Nlkada ne pU5t. Nakon toga JOSjednorn namocite mineralnom vodom i ocisute krpom. [ednako kao i cijepljenje. zbog Lroksoplasmoze. koje mogu prijecl i ucinite sve sro je potrebno kako u vasernu domu ue bi bilo naruetnika.zivotinja. nasih gradova svakoga dana zuvrse milijuni pasa i macaic. cere s Ijubimca ua LIJECENJE NAMETNIJ<A llubimeiaia. vee ee vas Ijubimac biti zdraviji.0 hr'i'1I1l1". sada su postavljene posebne vrc 'ica s lzmetorn. III L E ZAJ I I ste ciaije 0. zastitite Oll OJ kllhinje. vrljeme gladili zlvonn]e. kanre za pokupite zaraze na ostale namirnice.i. setnju gradorn Hi parkorn. Sljedeci savjeti ce varn pornocl da • Neb yam prj ruci uvijek bude vrecica za dlazite na Ciscenje izrn ta u vrtu ill kad s psorn jayne povrsine.i l.oga ispraznite vrecu . • Kac1 vodire psa ponesire navucite parkovlrna odlagaru trudnice nekoliko Ll redovito dajte Iijekove za crijevne nametruke. vre i u kao rukavicu. da se ne pribllzavuju Posplte scdu I>U(arponu iii boraks po sagu da upije tekutlnu I dezodorlra U DOMU Osim buhapostoje prijecl trakavlcc REDOVITO CRIJEVNIH Svojim kucnim ovisno 0 povrsinu. posjetitelje od izlaganja mogucernu riziku od kontakta sa zivotinjskim nametnicima. sredsrva cia uuistite jajaka crva na drzite izvan kuce.JUI i Izmetu.i. vrecica za skupljanje PERITE Nikada prije to j RUKE Ill! . Na odredenim primjerima je pokazano kako higijena pomafe u kantroli bolesti u . poput hrcaka.koga P("H~[)jt!nja !tutije perit' fuke. zivOlinju U n]u. kola moze sljepilo W djclomicnu gubitak vida. • !ito prije dezinfekcijska tome rnjestu. U Izmetu Toxocara. Bulle tim crvicima mogu zaraziti djetu se stoga morate riiesiti. pomaze uklanjanju za Izmet ako Je uspete U kaveze rnalih slsavaca.iua. pruskorn uklonire ~iil enje j isperite hladnom II miris. Ljudl od crva rnogu clobiti roksckarljazu.u) mogu se prenijeti macjim lzrnetom. ili zatvorite Brz I [ednostavan nacin uklanjanja ps. I ZM ET Dvije opasne zarazne bolestl. USISAVAJTE SAG nakupljan]e dlaka. a zatim ocistite mokrom krpom.L ljubhl'li-:lI .UU iz kuce.J pr.iz perite leza] vasega ljubinica. S¥a.1 posto]t Iitara cry UJ. prlje svega riia. takoder. 'prijecili macku dok j dete. ne sarno sto cete u kuCi ukloniti mirise vasega ljubimca i rijesiti se raznih nametnika.dodlrujie Redoviro psa iii aka sie za bist pogotovo usisavajte sag kako ako irnate rnalu djecu po podu. mjesta gdje sp~va. Lilla Ii izmetu rnalih bijelih crv. Operire ruke p vucite kra] vrecice i svezlte je. Tijekom ljeta te i11 Nakon I. Prljave .votinje na covjeka. sa :l. djeca mogu RokuJ!iti crve ad pseEega izmeta. nasloniadma iii na postelji. U rnnogim nakon obroka koja se vole prevrtati KUTIJE ZA MACJI MtJHE Muhe'l ostala kukce treba uklonltl nozkali:la ljublmca. nalik na riZu.votinjski izmet. uvijek kad cistite kavez. pa G"aki sljl!pito. pelin po·leZl(j~1 v<\seg. Sto prije uvjeibaJte svoga psa da ne skace po pokucstvu sjetite se da u coporu mora biti gazda! 5 madcamaje mnogo teie. vrata sobe u koju nezelite da utaze. zarnoraca i africkih tvorova.gl. no pripremite im mjesto za spavanje i pokusalte ih naudti da spavaju gdje je njihovo mjesto. Soda blkarbona.l koja izaziv~ elste u Q~im~. I baclte je. jer ostatke lzrneta va~ega mune.it1pomokri na sag. njihovoj velicini. Djeca su najugrozenlja I ne dodiruju te Ih treba sto pn]e nnuciti :l. od toga mogu dotilti toksokarijazl. VllS Ako se minernlnom PSECIIZMET Na ulicama psecega izazvati dlaka ie ljepljlvlrn vallkorn. [vicli Hi iii Itratlca te ih stavite kucu. izrneta. pokupu odrasle usisivaca SPREMANJE kucnoga plasucnim HRANE ljubirnca drzite poklopcern II • Rcdovito dajte svojemu ljublrucu Jljekcve :1:<1 crve za unistavan]e pripazlte blsre parazita II buhe j njihova jajascu.!~uS da gll.enijeti Kako biste otjerall bilj e poput u • Ako mora]u skupljati rizika od toksokarijaze izrnel pa~a iii rnacaka. to mjcsto to prijc nece opel privuci mirisa iz to isperite blorazgrudtvirn vodom. i igracke j toksoplasrnoza i toksokanjaza (vidi sljedecu strani . Redovito Oivoreue konzerve hrane za hladnjaku te ih zatvorite kale sprijecili sirerije rnlrisa .llogwte u lzrnetu. Ako porpuno kutijice mjesro. a p gOlOYO Slo dalje od pesucb Poprsk-tj~(. ispod podloge pospite 0l.110 sode bikarbone. uzgajajte rute bi trebale noslti gUlllene rukavice poeistite izmet te koristlte blaga Ljubirnci prenose razne bakterlje odkojih njihov Je:bj.ijte svaga Ijubirnca l<lmO gUJ~ s~ Igraju dl~03.klllije ciJ:zir pocbJje od e1j c Lrllcinica le nakOIl sl'a. pOSlI.

rasporeda.z_a lure'd Rod kuce.isplatit ce yam se vlsestruko.avanie radnoga stela str. te ulczite u dobru rasvjetu da sprljecite OPU5TAN]E OD STRESA tijekom visesatni rad izaziva stres pa se redovito istefite i vjeibajte vasega svakodnevnog udnkovitost. RECIKLI RANJE UREDSKE Ima smisla potruditi recikliranu rscikllrani OPREME kupulte lspravno si. ispunjen u (istim zarnor Qciju. uz dobru rasvjelu i ~g_8dna'boje koje 11" yas 9~ us-. Tako cete pobolisati vasu radnu odmor Mozgu je potreban [ednako kao i poticaj. Pokusalte osmislltl prozracnu sobu. kratka setn]a na svlezernu zraku i motivaciju. kuee i za (isienie tipkovnlce str. 157 vasu usredotocenost i zabavniji kod kuce maze biti kad vodite brigu 0 svojemu tijelu. lskoristitesvoju kupovnu Postanite etieni petrosae i zaliha za ured. 159 se da radna soba bude ekolcska.Rad maze Odri.RAD. . obratite pczornost lskorlstlte na radno ckruzenie: sto vise rnjesta poboljsati vas rad i zdravl]e.iv<ftn! P[()stof. a takoder m u je potreban pcboljsatl produktivniji i kislk.tJli. lS6 ured kod ulofits u najbolje materijale i oprernu . moe u nabavljanju Osmislile udobau. str. zrakorn.edenie. ili reciklirajucu oprernu te korlstite posebne kante za proizvoda te smanjite otpad. Stoga. KOD KUCE Kad uredujete time tete ured kod kute. Sastavni dio stelae i radni stol pa uzmite vremena i toga su dobro oblikovani Isplanirajte razmjestai u svolo] radnoj sobi. Koristite sto vise neotrovnih utrcsak energije za rasvletu i grijanje. dobro isplaniranl pr.

z.rura akc sjecllreuulje odaberite prirodne materijale.Ll d"iJe g¢icliJ. • HasporecJlte rasvjeru po radnim mjestima.k<lko bisle na vase rez\Jltate. ta kG de ga priw(ino s~jEitlo ob1fsja~a Gijl.faks uredajl i plsad i5pu~tC!ju ozon ko[i prirodnoga izvora svj"'ll~i.!\1 ratlni dao.d.se Isplanlrati napomeue zadovoljavajucega • Stavire radni stol RASVJETA Na Odjclnprimijenjenc pslhologljc na Sveuclllsru Brltunljl proveli SLI blizini zalihe. aU'QII.atl" • Ispod J'adnih ploha. nacrtajte plan svoje sobe.rivHc .Id.tapala k@ia"su vrle .8 1~(J upumtne erauola i smanjujte srupn'eva bazl vode.opi rn i uredajl.re(l'l..6tro'lna. ouovne tako energl]e.Lstli i t~rdEl. H'Svjeru I..t 90 jzbjegli cia se '4apletu.g p(oZilra.te JZI'OJ:e). a zatlrn osmlsllte razmjestaj opreme taka da postignete najbolju tisvjetljenost i lrnate slO vise slobcdnoga prostora. Postavite (vidi vain nile potrebno Cambridge ilitrazNanje 11 Velikoj oslobodtri prostcr.fi troskova za stru]u. Z~I 0 tome kako dobra rasvjeta pcmicue svietlljke take poslu cia yam poboljsava uclnkovirost na radnorne mjestu.itradene IDO aUlfe lRo. uredsku ..irL!: L:ln'i.~e flucresccntnc lnterneru iii I.izo. U~. U pronalafenlu rjesenja. staylle s~oJ stol poRtaj veil Ko. dnevnoga svjetla. stol u obliku slova l stavite u kut.IjiVim za('ulja.etu. iJret:lsKi materijal tako cia imare mjesta na sldu svo]u paplrologl]». • Koristite flomasterrkorektorena • Nabavite nece pJ miris po 1. 11). te polofa] uUcnka i prekldaea za struju i telefon.::111101.G Si:l1HOjUjU lrosKQye nJ$vjete z:. Tose orlnosl cia se ternpen. • Na radnoj telefoni He ob!c.esto provjetravajre.j sarno stari i korrstenl u.KOl'i~ti.~d.ora koji ce yarn tijekorn cijeloga Jzvor svjetla . ugodnlji nit! i bolju ucinkovirost.lt !jllpfla izazivat! :. pohcama 1.ji). saar:zl hidn!ikatllpm..jet.mica u k~. Alto mozete.l kala mo'ie. Odrzavajte uredaj i stavite Temperatura oprernu ruke i Celzijevih ce VaS tijeb smanjuje vrijeme. pohranu fascikla i mote f)9jacati aiergii.utje. mogu vam pornod sljedeci savieti. kupujte iz druge pokra] prozora radi dobroga provjetravan]a.kam ~Illa~jre. od presaooga prakticnl 0 laserske ispustati SlI.' oCiju.OSMISLJAVANJE KOD KUCE -. • Pianirajre mogucnost otvora 11<1 prpz.tiial'J]a pohmnitE: jasnocu mlsU. Evo.0~tav. . pisace. • 1?.i.u $Olcii III s1hXLi ug~site svie!10. elektronicki uredaji porernecu]u i negativnih ornjer pozltlvnlh ion a u aunosfen. ~atkad I b8z mirlpa. a Za 510 bolju u~inltovitost.s'ke pop.g<l ~eakdje i ppgoJs<lti bolest astrne. taciHe (!)oaoeriW stva.\J.!:a¢lnikClga !'leJ1'\lJ. a ne gnjavaia. i 01\ ureda]e drva su i hjepi. kako to postlcl.ta~'icenadohva t ri. Razmotrite kako blste dosll do reznltata. (vidl str.ogIani[enja svjetiljke (vidi 51:1'.rll. ornogudt ce pristup stvarima na pollcl iznad stoia.ke (nil. nego ad meKc:!. sprernite plohl neka • Stavire Stedljive zam!je fluoresccntne iii korisute elektro ni~I(1D' ureoaj:a u ursdlrna dbJcnaprema~uju . Gzon znatnc O!ilabljuie rad pluea. 510 omogucava • Zabranite radno] sobi. Siavite ihsa zdravstye. a pOV'nrt uloze!1ugfl .((Ive. svjetla. za urell .velilfe srnaI)jiti tvctkillll. U R EDA OKRUZENJE Radno okruzen]e i djelovati mora biti udobno uz mnogo umirujuce. a cjjevi koje rnogu drugo mlesto.(JjUtitu ta~.~. • Posmvite drugu teiefonsku lin!ju ako yam je pouebna radi prisuipa interr.ce na oko 25 posto ukupnih aka varn je potreban i. • gasvjet<1 ..llastlke· ~111~O"rL9. dol odgovaraju vusemu sljedecu strantcu).ka @.l tToiH. koristlte duhoke police papira. PROSTOR K. faks. stoga ~te~l. Na prlrnier. 1I lspara vati" ()neC::j_~c8:vati g8 odJ"imJ budnlruu. nc plastlcne. Pocnite s pusenje u svojoj mierenjern svoje sobe i nacrtajte tloert u I<ojicete ucrtati polozaj prozora (iprodor prirodnoga svetla).ma rw.oze~~. Evo nekoliko savjera za stvaranje takvcg okruzenja. \. fotok. cI~1 za Iaks i Aka ureda] pocne 'r+t. Zatim isplanirajte kako sto bolje lskoristiti prostor . Pl:Ost01:. e Sobu (.mijem:e. . nlskoga napona za svoje tznad i ispod na neko budu strane za stola).osegQe 'bl(lgoplavll kre<ltivl1oSl".JU. prosLom radJ1im povIsin:ama lwblova provlacenje • Meld . Oplienit@.\lje ocl izravnoga sunca.neotgahiza~lie. .IlIPO. kernplutorl."i$al'a'i. a One koje rjede.101'e ~ PQkret~I' koji.l.L~tskl gHse pmnacUle u zvu<::noJ. pJirodui poclnl namneasm it ::tlltil Sii(1mlinLjll.SDN liniju brz prtsrup buseoja zZi Sv.1k.Obirad potrudite sljedece lwei kuce bio uzitak.J. vezana LIZ PQboljsava m. polica i Gl'ln.Ke Aka je vas 0 • Zamolite elektricara • Oprernu i podatke koje cesto koristite i. 21). tako da mozete spremltl sve 0110 stO I< A KVo CA Z RtlKA i PtelTIa raznlrn strufnlrn ist'razl va njlma. ali pot\.sto. Natnjestite grijanje na tern pcraru ru j POIll1l1o tijekoru radrroga dana. kerozina isparava]u kola fotokopjml fotokoptmi (zapravo. • Iskoristite !ito vise prirodnoga ured na tavanskorne krovnoga dana ornoguchi kornpaktne nikako prostoru. od 15 do 1. 1pal~ razlne I}riecislenja LIbUzi[1'i razrnislire ugraclnji postavi vise uticnica kako biste ih imali dovoljno potrebe. • U vasernu uredu obnovljive stalnu Izvore elektrlcne principu "suhoga i ne korisu zapaljive tintu 0<1 soje iii nekih kopiranja' druglh neotrovnih tvari (vidi i boje koje isparavaju pare amoniiaka. glavobollu 1 stres.laoijL je <'!iva boj. Radni stolovl ad tome Jotokopirni • Postavite ionizator.ljq.I()fLl iii odrnah g:l odnesi:« korlsrlte fotokopimi ureda] koji na popravak. Da oslobodue radnu pOVl"W. • Boje vasega radnog utjecarce Crvcna prek. izbjegavajte proizvode pravogadrva • Voclite brigu nabavite radl lUI Dobrim osmlsllavanlern ureda kod kuce postife se uclnkovltost i stedi energija.le .

posru.e Uredski materijal od recikliranih proizvoda danas se rnoze lako nabaviti LL prodavaonicama. Oslm toga. koja moze za v.lj. radijc konsttte izrez8 nl bHceri."~H:irl1obriilire suhom cetkicom kcrju najprijc protrljajte 0 ruku cia sku pl st~lti¢kielektrieitet. i hlapljivif organskih spojeva. reciklirnti pa stoga kupujte papir o Kad god mozete. suuju. a obicno zavrse na odlagallsrima. CIi Kupujte reclklirajuci papir za dopisivanje.~to ce privudi praslnu cekin]e. se opskrblte redkllranirn omotnicama take da uvijek imate onu odgovarajuc€ velidne.e Qko p!·~. potrosnju encrgi]e j smanju]e onecjs6~nje vade i. koristite opciju (e['<[pj. I. Pisaci 1 fetokoprmiureda]! :Illugu biti iZVOI ozona. . zahtijeva by) na kornpjutoru. a kupovanjem rut veliko srnanjuju se troskovi i kolicina ambalaze. ponovno • Nemojte sjeciti suvise blizu l1C .rl~liti.Zlliei kako bi$te mlj'ueivali Hi . OlUolajl. • Koristene ometnlee. . kad ne radite za kompjurorcm. Xerox [e . UmjestQ"da I~Uflufele plas!lche.staro posude i -~a!ite.! stt:<. '. Koristire reciklirani neizbijeljenipapir 0 p. Korisrite zasuru za ekran (scr ell saver). " Neki laserski pisaci zahtijevaju poseban pa pir s plasticnom 51" Iaks.donlranju fotokoplrne nlogu uredaje koje se puniri.000 tona starih uredaja. Prov jeOte mozete li narucivall prija[el j • ODRZAVANJE OPREME Odrzavanjern uredskih uredaja. gao LjepJil\(u novu naljcpnicu j novi naziv.Dob.ego Ijep.mo prljedite rukOlil p~ek0'podl osk<t· Z. '" Antistatickom uklonite prasinu i spl'ijeCite zamor ociju. '.o.iv(JJTI " . Vl. Ul olt'lVke I ostale . tetefo ne pro iZVb. d~l platnenu vrecicu.i Qokvariti. • Kako blste obrisall tlpkovnlcu najprije ga i~kopcaj[e.dobltl te tvrtke u etiEhe i ekolosk.recikliranih lzvore).bonu pCLStlte-Xlpkovnia. i 1ag. • Kupite fotokopirnlureda] oji povrsinom.spremnlKe sitnl~e. sto ce smanjtt! broj starih. mekom.!iZIT1~dutJpkJ.e svrhe (vidi Izvore) .1nOrI!·pretllit van.i paptr.U 8ro"nl(tnje k.<1 i tipkc na telefonu. • KlIpujte tlomastere koli se rnogu ponovno puuiti te kemijske llstedietl na teleFonskim racul'lima i racunima za internef.I"i~tio tlijelpve viSc od 72.i'Sili.1 (stand ce se dijelovi rnoci ponovno ko. kutijei mal" peruke. i. za stvari u kutiji.I Mis. neupotrcbljivih uredaja koje [e tesko reclkltrau.~LI -. pogresl«: zbog kojih histe dokurncnt rnorull ispisatl ponovno j Makuite LroSir! papir. [ire troskove i kolidnu i. '. • Prije ispisa provjerite svaki Skrob:l (vidi lzvore).5 ill suracnik iz susjedslva. Kupite fotokoplml ureda] 5 ugovoras telefonskorn t¥~tkom.sk().l. • 1'0nO\l)'lO koristite stute fascikle.unim pamuf"nlm ~tapiclma umo~erilma u ·sodu bi~a. S6 uakom. vrecice pchranlte 2. pravopisne take> cere izbjeci i gramaticke anibalaze. zraka do 50 posse. tablice. omogucit cete njilrov dul]i I uciukovltijl radni vijek.atalq)p.([011110 lwei i neki V.<:11iScenje ria oazl c Zit ureda (vidi Izvore). kupujte uredski materijal na veliko da SJl~Ul fotokopirnoga uredaja kako biste udisall pare. kutije e C:i5tite telefon sredstvom limuna (vidi lzvore). Ta] papir ne isplat! bez preniaza. • Ako trel ate Z<lsi. radlje vezlre konopom. rnedu rljetkim tvrtkama ko]e I<OMPJUTORI I FOTOI<OPIRNI URE8AjI 1988. • Isu-aiujte !ito vas zanima na mremetu kl1Ji.ro • Sm~lnjite uporrebu obojenoga papira jer se resk6 reciklira. Ne same sto cete prirodne matecijale.de iz dllelova ~vidi • Razrnislite i (vidi Izvore) I1C 8 Kako biste ustedlcl.1 veliko "blago kemijsku" sredstva krpicorn brisitc ekrnn racunala . vee €et"ei porh6Ci u [ednoga dijela olovke s punjenjem od duplex funkciiom (koji ce kopirari S obje stranlce papira). . irnajte na 1I1Il1i i sljedece naputke. Iskoristite .iLnO punjenje luliju s haloncleima. Reciklirajre sav baceni papir.. • Za prve skice koristitc obje suane papha.' Koristlte stari papir za memorandume i podsjemikc. '. spise: dokumentc.. Mnoge tvrtke primaju narudzbu putem poste. ponesire • Kupujre ciiicenje 11:. nego plasucnu • Kad i. svoje 1ll1". godine recikltrao iii ponovno i. . ljepJjlYQtf.ODABIR OPREME o <:( ODABIR UREDSKOGA MATERIJALA TE L ~ F0 N I U ·U RED U • KUJ'lite novl tslefon od ledn.lO. na ponovnu • Pakete upotrebu.tiju.tpisivanju Z~I ci:: Kad kupujete nOV1l uredsku opreruu.d~te kupovurl potrcpsrlne za ured.I. • Kupujte I~oje za pisace i popurskara i olovaka (vidl Izvore). Pokusajte nabaviri vee korlsrene uredske alate mallingIlstu da srnanllte kollclnu junk maila '(vidi lzvore). • Prljavstiru. sarno stavlte skuplja na podlosku za 1U~ tt~LI U I)li. sazuajtc je li podvrgnura lspitivauju i una li potvrdu za tad na niskomu napollll. s nczeljenih dokumeru.

Isprepletlte dlanovlrna duboko prsre i istegnue ruke iznad gla ve. .ti jest udoban stelae 5 kozom.pire lrvalitetan prilagodlti. Visoka polozaju mozete opterctltt vrat..! odm~araJu n. vase Dei budu u ra vnlni s gomjom suanicorn Ruke pod I)i vam trebale biti opuscenc pI1-LVi. <I Svakih 30 minura se odruorue.dijaciji e!ektritni~pella. omoguCiti da radite dulje.!!JJ najbo. donji rlio leda j treba lagano stavitl nesto oct rada tijelo .1l unutarnjernu vrnovlma smanjite napetosrKratkim lriaslrajt~ [agodlce zgiobova. shes. j:ednm. probleme pozitivno nablleno polje 01<0 RADNI STOl SJEDENJE jedna ud najVll.ijllciji (EMF) i sman. (tekuci 1.~ro je izrnzito bolno. ruku. ISlC'.jem za racunalom u 105c111l1 KUCNAD1SCIPL. B. oni koji svakodnevno rade uz kompjutor.:n. IW A. lstagnuda. ll:tS Kal(o blste srn anllll I~lozenost ra. kao i bel u misicima (vidi dolje).e(enje osvjetljava radni srol. u oba smjera.). Namjestitc ekranu.tavno zato sto je pesao uvljeR tarnn gd)e st'e vi.lizravno u ekran. Prstima lagano prttlsnlrekapke dijelu o. umor.i posebne flltre za ekrun koji ce II srnanjlti isij~vanjc elektricn!h polia (VLF/ELF) elekrrcmagnersko] elekrricltet.topala bi trebala ~I pocrvarl ruvno 11. ra:dlje.tJdite ilisEiplinitani koncentraclia pozitivnih lona moze izazvatidiSne probleme.1 Zlll.t0ifno vrijeine rada i organliirajte v:rijeme tako . lstegnlrc se i gicdajte diE. ripkovnicu. Kupire stelae kojill'l ~n()zete namjestiti naslone zdjellcu. istegnlte • Namjestltestolac i stol rako da ekrana. 8C odmcrite j imaju vise fizicldh i mehtalnih tegoba.fje V. (sindrom RAD ZA KOMPJUTOROM Racunala su diu suvremenoga zivola .g!..Ulje 11<1 ili t1il~e rndno ckruzenje. • Svakih 10 rninuta skrenite daljinu iii se malo ogledajre 2. Prema istrazivanjima na Sveulilistu Columbia u New • Kr.. mozemo organlzirati kad i koliko cemo Ih korlsritt kako blsmo ·snml1jili popraino djelm~.i 11emozeuio ih izbjcci.vorite ocl. mQg!J619s~U Rod~saval!la 0I1M::U~lt. 11 Yorku. Naslonire srolac i II izvijte prerna natrag. Idite redoviro duboko TIJELU II se buviti jogorn i barem jednorn tjednu • Nernojte raditi za u setnje. ali da sene odrazava na tipkovnicu da izbjegnete stalno prem.B tvrdQJniJHubu ~lola. lednim naslonorn koji se rnoze tijekom dana mijenjar za ramena. Tipkovnicu nagnut.ko radite rnnogo satl zglobove zglobova).<1 podu. a losim srolcemmozere opreretiti vasu kraljcznicu. U§lipnire se zu kerijen pura.5 prljateljima i zadovoljavanje ostalih interesa. gledajte Ll prcma gore. korlstlte zastltnl filtar za ekran. I<ompjutori lagano zrace. se usredotocite.n'ilgodal se ·QaSe wk.ute ruke u stranu i pokreclte prstima prema gore.I<oristenje kompjutora na dulje vrijeme moze lzazvatl zamor ociju. To ce pomoci bol. tl1<il.zglobova istezanju isprijeCiti • Korisnte laptop S LCD ekranorn koji radi na nlzo] voltazi i man]e zraci. kristali). za kornpjutorom kornadu. cete poloza] .da '5i ornogudte odrnor. vise od ceriri satana opusnte se.t11 kutorn nlOzete istegnuti llkocenib . vjeiba pcdizeenerglju. neLlo·oline. • Sjedite sro dalje od ekrana .ler tQ. S. .ii za potporu pod zglobove III Nakratko r u!':vfdite. VODITE Pornite istezitetijelo i.:tnijjJ] stvari u kojLl morate uIoiJ.aju da prstlju..tel. gledau u ekrau BRIGU 0 SVOJEMU 1 opustire se. viaanje. Mozetenabaviti .lte.Uil udobnost 1 potporJJ.. se 11[1 • Odmorite se i malo viezbajte svakih 30minuta. Na podlo~ radileslavite zamotanl rucnlk·. stelae s koljena savinuta pod pravim kutorn. u odnosu jcdini lijek je odmor pa je najl olje ca to potPUI10 izbjegnete. Tipkovnica na pogresno] vlsini moze izazvati probleme s ramenima. Masirajte korljen uredska rasvjeta rnoze pomoci svjet1u tako cia kaZiprslurn. koji podrzava vasaIeda.barern 75 em . a njih neutrallzlra negativne ione u atmosferi.iti slalicki aim ne TEHNIKE (. • Cesto pomlcite 0J. laktovima i zglobovima.:l_e bit! StDlac s.inik krugove 110sa nekoliko i pririsnlte OPUSTANJA 110S. uznemirenost i poremecale u metabolIzmu. kruznirrr pokretlma b'ljeSI. odmor ce vain poinecl c\. • Rasprsena mci. Duboko . Ipak. II strop.. disite.t pogled s ekrana i po uredu. dWile i kompjutororn dan.lNA Rad ksd kude rnofe yam glavobolje. glavobolju. Sjede.

E!.Razmjslite rcsoru koji sadrzi ulaganja rizlk.()ji sJ11~\tr'ILe najboljirn: ulaganja . i naknadu i savjel: nema razlike izrnedu komisije zaduzene za uluganjc i izravnoga proizvoda.jl [e neSkOdljjll'«l. Iinancijskt savjern ici koj! 51J putevanja 1 trgovlnu.i lmalu naljepnicu "slobodna clio vase svakodnevne pclrosnje u plernenl te svrhe . iskoristite drustvo gdje novae LIZ ~ • Alco nistezadovoljni kreditno posudivati prjgoclu i porrazite eticpa uiaganja jer to spada njihove financijske usluge. II provizija unese. lml-tb medusebno razmienjuju i dijele dobra i usluge.riLi na temelju svojih proizvode rnozere naci u supermarketima prodavaonicarna I uIaze uzajednicu. dijeljenjem Izvore).o II neprofitnoj negativan trgovina. jer menadzert f6n~IQva ([01)1'0 poznaju tvrtke i.cinicli ('iii clanovi u '. [edan kupcvatl prolzvode ko.cvi."C:).h sesmatl:l.a CJ PITANJ E NOVCA Kako biste postali eticni potrosae. srnisla. 1I kolemu doblt odlazl rvrrki. normalna ustedevinu Prolzvodnla sagova.loLIaZlte nuljepnice zaokolis [er ih proizvode u rnaliru i ucinkcvitim obrtima k6ji korisre lokalne oneC'.zvQth. alatom (vidi ulaganja. zaje.:: njihov novacne ulm!e II duhan. a ue radruku. foddite poduzecij." • 0 svoiemu eticnorn sl<Ijahstu razgovarajte sa svojim fjmlJu:ij~kill1 savjetnlkorn kako biste dobf i prolzvod ). Znanje ie moe. nastambe grade koie Danas diljem svijete postoie alternari vile trgovarke organizacije kojc se bore za ljudska PJ'.ll dok drugi orvereno podrzavnju etlcnc po~love. utjeca] na okolls. na koiemu slobodna trgovina pomaze radnicima . LI SLOBODNA TRGOVINA Vecinu trgovine dtljem Sllijeta kontrclira]u multinacionalne lndividualrn fanneri i radnici. slobodne Vecina proizvoda j. potrazlte RugnlDrk naUi?p. socijalno (vldi Izvore). trebate se upitati cdakle dolaze prolzvodi.'l:ai'ia. .lVa le malim oruoguravu]u kaye i dobru prolzvcda. Lokalne skupine suradnjom debit mogu (JSLV<1. nikada 11e biste zadruge datu "zelene hipoteke. a WOSl0Je J p. prirnjerioa. kockanje.te se za Greenpeace kredttnu karticu (bez PVC~a i ZI. Iskoristitc KREDITNE bankarskim lokalno mozete UDRUGE susta vom. posrenecijene p-olzvodc Tradec.ovine. odlaziti uclnak na oko nas. • Prjlavi. Hostoje bro)n~ Gl'f\anizadje J1€1Vr. postene Zaja. takpder. .l!'iD1a. ne ad nacina jest niske kamate. resurse i malo ponovno Dobltse koriste energlju te rje~efLJa proizvodaclma preureduju stare zgrade.fllizyodaila f. proizvorlnju alkohota t )laOrUZ'Iqje. biste najbolje iskcrlstill svo]u I SJl1fllljili • Ako vas ericnl savjetnik naplacu [e provizi] u. place.& k-ak@ iste.Ll za to podrucie i dasH do (0&.la eele ~Ilo!i i podriJetio pr0iz~oilli. i s!icIIe. grade se klinikc i ulaze LI druge drustvet!t& kako uzgojid vlasritn organsku zdrave hrane i projekte. razMge svJjetLl kojece dWsNello 1I1ozi~iJ:)<l Zb0g kd1i.ll1.V:O)'IlftI. kako funkcioniraglobalna ekonomija te kakn pogada pojedine zajednice. prisrojni radni za njihove popu L i siguran posao.lC tI fonclova. specijnlizirant analizorn fondovi S.c~~lie su us. prisrup na zapadna tl1i~la za njihove proizvode poput odjeee. U mnogo tvrtkama odgovornih vecim fimmcijskirn odgovorili ulagacklh SLI oslguranieza erkno stanovanje.. unapredenju samoodrzive uclnkovlto Drugi su se posvetili okolisa.kojlm se euva olmliS su organizaciji . potrosacke navike svijet imaju pozitivan. tvrtke.i eticna i. posavjetujte 51'! sa savjetnikom JJa tondova. etiGnilJ'l p. osobiro u zemljaina II kompleksnai razlikuju se prerna . Nema izmjene 110VGI. izbjegava. Istrazivanje01 na dugi rok erlCni lllagaou osrvaruiu bolje rezultare vas od . lIiale poljoRrivrednlRe kLJl). Neki yam cak mogu ponuditi hranu. ak~U1!': ·1 ill putem [!otmznjit stvaranjern U tim Iondovima steine 'poduhvare. a uz malo ekonomskih inforrnacija i reorganizacij.vnc.\ajuCi kakc ce biorazgradlva). dok Sri uvjett .ostalil: iriterneta. OSIGURANjE • Broker! u neklrn osiguravajucirn drustvlma nude neklrn dobrotvoruim EllGNO ULAGANJE To nlje nova zamisao: eticuo ulaganje prirnjeuju]e se jos od devetnnestoga stoljeca kad su bogatlje rellgljsi>. je podrllme rnzvo]u.l ad i mcJgCll.iima ftnaneijskoga. vodite brigu a tome cia se vasa (:1 a iako grade zajednicu prikllpljanjem i smanjujuci kutija 5 slwa<£~ljl!kako je sve teze proizvodiu aezavtsno oel toga sustava. i f.E1Ida i prakticniru sredsrava steroi HIPOTEKE • Neke sturubeno-stedue nadnice daleko izvan kontrole oblcnoga radnika.ujte izra. kupovan]a nekogu saviet za u Stoga. mezerno se pobrlnutl da nase FINANCljSKA • Trazite nezavisni ULAGANjA ftnancijskl trebali placati koruislju. 0 • Uclanite se trgovinsku Iokalnu Kupovanje voea· i pp~rca kojeuzgaja] lnkal ii uzgaji(rai.nkU na rllcno tkanim sagovima kao potvPdu cia su proizvcd iz sigurne trg.iScuju.anovarna. a.aft J." cak se posvecuju sadnjl stabala te nude besplatne projektne elaborate.\Ju.cliIzvorc).e skupine htjele oslguratida 51. neke irgcvlne uvjcti.njihovu ucinku.

lmt.l.)aQllice. popiocllV<l11je i proizvodi fr.w..etoconstrud.col11 Simi>: rzspon 'l7.uk www.1 . Favershum.uk Smrje.uk Specijelist! kojJ lie 2<11HZlIza _ueskodJjivo ukianjanje lIwteIijaLI..gov.J enkins Elephant & Castle. 01245 259 744 www. Goodnestone.lrodl&'1 5Lls"taTrill).m7"Sl"V 'SusUnd. I. Assoclarion for Environment.laclja. 0 interijeru m 0 svakodnevnom i kornpanlje koje odrisvanju su navedene e· kueanstva.ldenosri zmka.lg.uk Ptirodni gJ~ldel!ni matedji.d.cat.u].org.rqerchant.!:wtore. 111". skoljke [d:ud<!lerrs1'ied.rdlJlvi CJ$el'i. lX(€sl Y<lirksl:iire .w.net ~.uk wv. Cak i ako nemate totnuadresu utipkajte Idjucnu rijet u trClzilicu i pojavit ce se medu neke web stranice.eco. izo. Ema:U: admin/~aeGb.com prli"odnih materipla za gr:Jdaju. 693D Skipton House.'aecb.arca. 1 brosuru. Q2087. bez obzlra zelite U saznatl vlse 0 prohl. ltd.l.constiuctionizvoii.rvv·. j clijelovEi Tel:. 80 London www.73 5000 Yi'lw.padn. Kent (VlE139BY TeL 01795 530 150 Email: salesvecomerchant.nfo.ti 0 odtzivitn .il1 VOdH.doh. net PI"Q)U/l::IV)jU okoliSIJO syiesae Head Hill Road. Asbestos Removal Contractors Essex CMIJ3E Tel..u. London SEl OHS Tel: 020 7450 2211 Emai} info@.co.rodrt.mcije. SaVje(i {infp!1muJjeo gradnje. prqzOJ:<I.c Road.com poput vret«.ILVUKI [edan od najboljih nacina na koji mofete dobltl nove i relevantne informacije netokslcnlm okolls 0 0 prolzvodlma u domacinstvu na 1rii5tu te informacije 0 pitanjima vezanima za Kojima se u ovoj knjizi raspravlja jest internet.emu recikllranla. Bathstore. udruge OSNOVE Air Polluuon and HealthInfonnation EUU1UL Centre for Alternati ve Technology Machynllcth. organi. Powys. [ednostavno rezultatima koji odgovaraju vasern upitu . . MEeD) Conscious Buikllng Echomcrchant Po Box. pmiz.vellk. 01559370 908. izolsciju.lkijucu/e we skoljki 61.i il1foriIlcl.demon.cOI:H Green Bulldlng Store t'l Huddorsfield i 5te. Park Wales SY20 9AZ 'I'd: 01654 702 400 Email: hel.co.demqn. Stoga. 32 Llandysul 5a44 5ZA Tel.cije 0 Odje1 za iI)Jonl1iJ. 6 Parkway. .i recildiiutiju izbor kpjigil ./iesta i drugiti opasiiii: www. Associaucn (AECA) Frair House.vlfu i pitnn]« z.zil \\7(. Vecina dobrih web stranica sadrfl linkove na druge stranice koje se mogu pokazatl iznenaduJuee korlsnlrna. pOpIOC~\filnje.to.Meltham.org. idite na internet iU kontaktlrajte mailom.~lf)je0 zcha. telefonom ili plsmorn. Chelmsford Ecoconstru 't 16 Great Guildford Street. t Road. London SE16LH izvoJima. priroane boje i piemuzi.p@cati.

gI1j<Ulje vode.uk 2il rsdonu. Exxex S$7 3LW Tel: 01268 752 827 \vww . powerwarch illfom1i/clje org monet:ll'llotll (oJldli i Lal' cash ir~~.'Y 588 Tel: 0:1536201 vezanimue» /o'I. Sarfron Walden" o oci.org.uk www.saveenergy.com www. www.boje. ecospa inrs . uk www. Eoospalnts Unit 34.sled! enelgije.p~. est.Icadsafchomc.~kodJjilto za o/coM. Battersea Business Centre.co.IiJreLU .co . Healthy House Tet 01293 776974 Email: c-J1.co. ild.uk. vmw i ncioksicne ele~l.p(l$ervaliooshQP. Tel: 023 80256zS6 w'W'\. Stroud.com Zi/ kv:llitel.cije 0 rorma/dt~hidu. g. London Wins(.u.apollo-energy. National All' QU~liUt:y Informuticn Besplutnalini]u: 0800 556 677 o1w1i.corn Zrl opee iIlf0l111i1cije 0.marlec.l\vkeS@.5 podacima.ivOll.nrph. National Radlation Protection Chilton. Bisley. UK.ccm www.greenglobezt. Lead Safe. Church Road. www.e-e-r-t. 15 King Street.newhuilder.uk Za solusne piece.oleiulll.LA33PP Tel: 01524 1352371 Email: lakelandpaims@btconnec!. Chester CHI 2AJ.co. Cold Harbour..eta.eti Ciunollex.com Tet: 020 7636 6840 The Green Shop olovu.A ENEHGUE Apollo Energy Research Head Office.f0@ecosolutions.Qrg. Za ekoloska purovan]a. E~s~xCBJ13JT T'el: 01799 5'\3 aT? EI~1<l.ombe.corn Dizelsko gOt. tsdona i savjei).Ioe.uk www.uk Inj'oml~iC. nzbest». 0 brojoim UkljllClIjllCi netoksicne Iormulaeuk: ooje I premaze.''!ldevIli rWIlC:'njill.Llk www./Ile 1(J'el'ere. Devon '~'QSl~ZZ.[J www.u . 529 www.co.€Ii/OJ1l. 26S{J(.co. DRUGE Suunice KORISNE WEB STRANICE Dostupsu: so .{a.co.frarrcescapalnt. Heysham.cOJTI vjellenjace. 'Irevithick NN1751. sredstvo za skidanje zidnih tapeta. Frauccsca Lime Wash Ltd .co. Surrey RH67FU Ltd. odjecu I iekstl11wji se korist! kucsnstvu. Tomes. vode. www. Home Tel: 0131 669 .lhc.I1iJdr:Ke i poplun«.uk www.li. Ernal]: enquIr!es@alphabeds. 6S25 161-] Za piirodne \V~YW. Surnmerlcaze www. 99-109 Lavender London swn Hill.5Juge Zi.Cd./oliom. ResponstbleTourism Za piirodne Archive Centre for Environmentally PO Box 14. Ol 484 854 898 Email: sales@greeubuikilngsto)"e.solarcwin. Corby. LondonWl T 4TL Email: info@heajt11y-holJs~. rnetcheckco.co.' smericke Marrec Engineering web stuusicu () piwnpnw Norlharus co. F::LJ:m. www. je.co." n..B&Q fu[011)l?/('jje J '~[{1ijeti.uk Za pd:rodlle G~'eeJ.natural-building.uk www.l 010 vo.'. vkli OSNO \IE. Oxon OX11 ORQ Tel: 0800 614.fonlwciie'o Board (I) www.ecosolurtons.li~kl cenfar 0 zagactelljll Wildl1ji.org. Za prirodne. JlWlerijule x« izoleciju. North Somerset Tel: 01934 844484 Email: ilJ.co:n lzo/adja .aerlas.e.com wwv-.-1 Tel: 0'1244403404 E\lla[l: hi@s{)l.uk Za priror. SolartwinLl'D.com Za {xiJocille bOje i prenwze.uk Za prirodtu: 1I tkunine. 020 7794 5999 Emai]: mail@lbc. savjed i U.uk o Europskom www.<lul'oq. itd.uk/radon In.co.IW(~II1:.org The London Hazards Centre 308 Grays Inn Road.~lk Online Imjitnku /mmi/(afija!ll<i. Hcysham Mlddleton Business P. PO Box 200.hoalthy-housc. 'lQL Tel: 02072287694 Email: Jrancescatnfrancescupalnt.uk iniormecije lI~lil. Eco Solutions eelSlif.rgaBk"c0. u:rton End. Benfleet.Tel.besw. '1"6:1: '1'80~.J. .cQ.co.lIk.RU G E K 0 R I S NEW www. www. Ltd House. www.1I:1bre5 Freepost LON 780" boie i pretmlze.org.com www.uationalcarshare. OclriNi PVC-. uk CityDiesd Email: info@flltUJ<l-pet!.y •di y.. Email: 5~JeS@J1larlcc.co.greenshop..1.lik.in terllloph~s[i6ii PFOj"VO(/~1I Auco Organic Paint Supplies Onit 2.co.org Dlj~)JmiHii'I1.uk a zagiJdelljl1 o. l'HdoilU.org. org. Glouccsershire GL6 7UX Tel: 01452 770 629 En)" i1 :ellquiries@greenshop.nsc.com Web: www.ln.)l 0 .~lk wwW. /walil. D .co.mi.liilliU] gJ'M/evilhil proizvodime.corn L11 solarne slJsra ve za.nIdllpe 1.p.nenfe.l higrometre . Email: aqinlo@aeal. Llklju('lljll~'i piozote oez w·ww. Horley.uk EB S T RAN ICE WeI 81(S DEKOBAC!JU [UREflNAN]E: O/KI8nim Tel. l1s1ugamH llljerenj" J7"<I11J(.uk Korisn« izdanja i opce il1. u.k Za' prirQdIle br'Jj?i''Prema.lw.i zruk«.jJ: sales@~\umorganic. \1 k www.8770 www.cpa.co.lpollocenergy. Didcot. vldl www.I. izo!irallje' djE~I'i..gov wnerit"ke ugeneije z« z'liilitli okoli5!1: ulrlju(ujll.co·. DEKORACIJA I OPREMANJE Alphabeds 92 Tottenharn COUJtRoad.~all1a l'e~l:it"JJja. ~17.ecoproducrs.. Road. P 1.couk Za priroiin» sredstv» za uklalljallje .' dijeljenje uutoinobilu.fuuua-petroleurn. Ltd Road. inf(!l'Il1ll. i~a. Parnphillions Debd(:.~rtwLI1.the<. USTED. Rutland House.uk www. Gloucesteshire Tel: 01453752 Ruscornbe.realgoods.com bOje i preznaze.tVLl.\llphapet!s.fonn"ciie kemi/w}ijaJHU. GL66DA 216 Stroud.

htm Sa I'jeti 0 l}icHI1Jj!dnjU boja. 0800 783 1592 www.5(1slDl'1i slobodn« proizvodi: KORISNE koJelccije /:Joj.rnercola.! i punjenj:i Z. Manchester sredstv» zu ci!icenj(.ftoverpaint.co.cam/ Udrug.\. stedstvo 2'1 j polirunie Q!lmjf. london N'16 OAF Tel: 020 7241 0990 Email: jag@tex!ilesfrOllluunue.hnet www..:iffe'enjc. One Village Charlbury. mob/cdc i /r:()l.. and €b($topher Q'Cj JinJUo.co.corn Z.i:l 1~!a~liust6n·r.I. www.mju l)oje zs laserS'I>!.ikefield.440 Email: info@21sicehtllryhe"lth. lIkljUClIjll(. 17a Vicaraage . Tel: 09124375 Tcchuolcgy Z" loptice Ecover Villi Z<1 pnlnje iubl]«.Monmouth Bath BA12DQ Tel: U370 331 3333 Email: !nfo@il.nanunlcol. Going For Green Elisabeth House.1 2/1 podovesreastvo za c1sc'enje W/C-. alusninijsl:« follje.com www.co.pai:ntOJgJIe.greentlbres.acc. 2 Htzhurdinge London WI. Association KORISNE ohlaplJiviln WEB STRANICE OrchardHouse.eJ~si\'ac re sredstl(o.Iljl'.co.tonerdonor. sredstvu . tintne.co. Surrey CR9 4ND Email: crcolrd@aoLcom Zil recikl1tlJJ1je: obuce. PJ'ihv.com www. 60 Sherborne MS SLH Street. Environmental Mobile Control Estate.org Tel: 0854 722 7722 Email: info@:llupJ'G.ecover.alupro.Sirok ra. Z" popis« boj«. Natural Collection Vidi D.P.uk buteri]«.5iY3.EKORIRAI"{IE Za prirodne ci!it'enje tvrdolcornih OX] 3SQ 11l11. British Battery Manufacturers 2:6 Grosvenor Gardens.we . ]0-11 Portland Commercial Estate.corn a 'L'el.uk 51'! Rerone Products Retone House.rbQnata).([) Beasley 1'(1('](' j 'r:lm.IAP. kemijskoa: 6scenju.BNl <IBID- Wbit@8.I.erske. Email Iumiture. 'Www.uk Z~! lebJdJnl11je drustvo za Z. com Za "b1::lgo hemiiske" pioizvode zu pr:.H 6EJl Street.uk Z:l besplutne www. Email: eli ve@toI1erd(lIJor.co.aijl. kopiranie) min za VidlOSNOVE Z:1 telice.I za pisac<e 5 Nirtl.(eq peJ'ka. Leeds.com Wel.org.potice tokalne z:1jednice Office Green odjeell i Illil!erijale Z.'i konop/jLl j www.zIJ tikllmjf!J11r:: IJ1rJ. Redditch B97 6RB STRANICE z« reciklimnjemobitele.com 1~rfJkrit./iI· gIl G:1l$1'k $t. ZH Croydon.ernc-recycle.lnje.e. DE14 EX Z.: progress@onevill'lge.imju boztcn« dives./dil1'lj'll1je mrijir.lniz<l.tturalcollectiOll. ukljllclIjllcl pi. (lll:.Ilpjl:ll.!ma. Ripple Road. PRANJE :RUBLJA Aqua Ball vidi 21sI.ecttoncom Place.co. ~I:J(m proizvod« Zil www.uk v\rww .lJge poteskoce.uk perilicu suda i sredstvo r OPREMANJE 2~1pra.ol'g.. l>i. clo c.!k.uk www .RN pr0jekaw l:ecildimnjiJ. Kent TN4 8\'B Za in[OlTIJilcije 0 Unit 3 Glansyl Way. Bcoveu tf.()iS!I vjet! o nrzlicjtjm !JspektJrOid vodelJi~1 kUC.k www.o >- ~ N Email: rnail®greennbres.greenbrands.ls.greenbrands..~jvac \'Ode. 'l\tnbridge Tel: 01892 6r68Tl Em"jJ: info@greenbnllids. Pages Recycling Tel.~koljke odvodu. W.greenpeace. Century Health Ltd.bJago kCI11ljskn" uJdjllc(ljuCi visensunieusko kutisnstvu. The Old Dill. Hawkins Lane Industrial Burton-on-Trent. Oxfordshire Tel: ()1611)}2 77BS tekuclnu za pmnje.(:o.uk Tel: 0845 4584 7070 OJg.J CI'$(enje mjedi obno"!iivim Natura! Collection Eco 1-1QUse.ex IG www. Natural Eco Trading Ltd PO Box 115.yell. koristi II . Barking.1.officegreen.IStiW okoJiS17. Waste Watm $I~ 1'0<i!lJey Slfreet" L0nc::l(!)~:SE1 3TIl .:toryandYeilow opresue.com The London HazardsCentre Vitli OSNOVE Zu in[omwcije 0 Jakim kel1'llJG.bunrernet.csm Za J'edk/jPlUljf: pw. lIJdjucujllo s"lgOIft!:.: info@emc-recyde. 74 Kirkgate.nje. Euvlroeare Freepost (SW~9B7)..lnlJ Collection ugovine. quaball.cije 0 fecikJj.uk www.ea€IHID. CISCENJE P!1t~llk i rekuCirJ'l za PHI.1 .. B'ri~ht([)l.!w/:)lja.::Igort.redswC9 sa p~'ai)je 252 ~I'nJ/f'.ecozone. Brockhill Lane.icli OSNOVE ZIl priiodne j Tel: 020 7935 5.epa.com Za prirodne nmtcriiuk: za kuc'tws(yO i za odje(~1 Textiles [rom Nature 84 Spike Newington Church Sueer.lJjilltJil.'SWjn stebru.an.::s. RECIKLlRANJE OTPADA Alupro '1 Brcckhill Court.Streeet North. J" recilcl.1 energije.www.onevillage. DRUGE Lnfcu:macije 21J o]?£'e trdormuciie. sapull 2'. sieastvo . L0I\dooSWl LinJja za prijavu: 08000 833 48'0 Email: mail@officegreep.cQ. European Recycling GioJJip:lllYlITD oJJ'l(. p. ukljl./I. cM(eilje. tabiete ispiruuie. krcmu z« pmnje./cJlInib brosuiu. :. 0113 2438777 The Furniture 'j Recycling Network Yorkshire WF14JS z« secikiiumiekoinpiutes« .=. Staffordshire I'd: 01283 5H5 259 EIIl<l'il.W. s1>vplj. \XI OGT u OT\V www.tt:1'it.uk EI11<1il.S. Bristol BSl1 yZy reI: 0845 458 8222 tksnine.: i lillUle pisa(e.r zs koordineclh: L1aJJijl!stl!jlJ (I &elke.J:)ire(. I<ORISNE WEB www..uk Zu .co.IjU i iuobiteie..tLlSiVO. teksu! koji po~[e~!jml.uk Besplatne j Tel: 020 7838 4878 ZI!.encams.co. www.rnzsvirgin.w ciscenje .com Z~I prirodne Tel: 01273 206997 Email: [ane-oeasleycspavllllon.lcqjllc'i octjecu. fides i s(Jujeve DRUGE WEB STRANICE i2l'OrirJl. izbjeJjilf!l.conJ www.t'<.! Z.rjv Bytes Twice S\). www.cij!l 1I . sredstvo Z~J El11<1il: relone1l23@ao['com Z:I ll. prltodno l'e sredstvo kucsostvo. Wlgan W23 4&'( Tel: 01942 612 621 www.com Za prirodne tkeninc.Cm~.org Dobrotvomo DRUGE jutu.J kllC. i/Jf6rnl~.tcxtileslromnature.'. www.t. L82 7DJ reciklicajtt uredek: pnbo: i oprem«.urg Z/I infonml(.Hall.organizednome. oijeJoj V'eJjr~oiEliul.'i) od linlwm.'ije 0 ciljem '~'lwp/ji1JJj<lstedstev» za osobe s ceJ'e!bminOIll pemlizom i rll.gov kewlijskiJn "pojei.t)Se. E.remmm i pn'rociJlill OSNOVH Hwterijalil. GISCENJE KUCE Centre for Alternative V.. The Pier..

vW .ij(1il1l inFoJ:lnacijanw. .lf? u djdoj The Organic Herb Trading: Company Court farm.. Magic Corumunksations 5 Prlors London Road BishopsStorrford.llk www.co.theorganicshcp. Ltd 50 WormhoLt Road. Unit 18.uk WEB STRANICE Vintage Roots Ltd Farley Farms. Cumbria LA18 4e1S www.co.vinrageroots.erg.useiragain www. Aldcrley Edge.Tel: 0870 243 0136 EJ. poduam» i web i s naj'boljoJH i lwjopseinijom Ullil/j[eduje p1'Ojzyodnje uII/ete ugoville i p05(:cnliJ [Njett! II zemijam" U E1ll([il:inof@c!etox.kucenskog eiektrollickog principu stobodn« trgovine.happychild.co.gov Korisne: iniormecije www.us www. Cheshire.co..i.cuJ1l ublib .Nl' Tel: 018Z:3 401 205 Ernal: info@hanililedensi1erbs. Berkshlre RG2 9H '1'(:)1.Li.frcshfood. SW19 ISN ii]fot. South Vaults.uk Zs. Woocl~ Browning Resp. Bridge Fanu.(:o. koristenja clpel« v'odecs organiZilcij. Za clos1iIT'lj'i.rsll1arkc[s. Albans. Tel: 020 7739 3701 Erna U: s:des@pjtfiel~Lbeej"shop.lAje oqJwlske IU!lnC1 u elje/oj zemljt.inJpJyorg~\nic. London Nl 6EY fellCl7.·jmg. iibu.slwg. 674 4000 Email: j)):fo@["heorg.pa.detox. llUliJ. Za PQiJ)uJ"!i Sp1Si. tskoder fIlter. Beauty WilhoUl Cruelty Devonshire Road Industrial l!stale.co. Email: nafm@fllrme. Pureflo Markets Mount Pleasant Bricker Heres AL2 3XD Tel: 01923 682 774 Ernaij: enquiricseapureflo. :i\n.uk Za Q.' proizvodi Bile/de Oi~ZillJ01.lvljanje Qrg.a 1'(ldu.cm. 'lie!: 020 7297 6350 www..uk Z. SinIpJy Organic Food CompanyLtd .@f~irtraae. De(. wei V 70B ZDRAVA HRANA ll:u'tlu. kose.@emiad:c!:1IUk www.eaniad.co. kozJ}letilw.uk Doswlflj.net Ea clost. Bodmin. Rading Road.la...com www.ri~lle kootsk: pociutke.. www.uk W'l"iW KORISNE WEB hun STRANICE tl.uk· vitu: II I'll oqp1fJskill.co. London WIZ OLS i irtfonuarion aswadd.ul.) copts trinicu u dje/oj zem1ji.-5· llij!l i iiilok ruspon <Jrulje opreme. London.Glig·uk rel: 01462 443 :58:1 EmaIL: Illilumdet.110Jl·j Swaddles osmozw.memail.(r.e... hladnjilim.:ij'UJ.dolngyourblt. DRUGE . Milverton.08000 980 4·992 'rei. duc'aml Imp pas/ujLl po stnuiicoui itd.co. postom.obvtously.ruralrecycling.cG.ecorecycle. Green Farm razvoiv.crg.solvira.sav a nt-health.m~il:.swaddles. Buckland 5t Mary. Coventry CVl 3. il:d.co www.epa.org Europslco] www.[: Q2Q 7405 59il2 gnt<\il...corn 2a omega.x'iiJ(. OSOBNA NJEGA \'egaJ1skih Avcdu A VD Cosmetics First Floor. vina i plva 11 cljeJoJ.l: ~el"\i.uk Nudi [azJiCitu l'[ste optcmc ia ispitivanje tle. Somerset TAil l.aveda .01229 775185 ZIj ..iW'o/:maqje oproiz'IfOe/l1l1<l koji nisutestinuii llj WitilPleckm.ul. www. postom.gov.co.o. 48 Queens Road. uldjLlclljll(~i rnevo.co. Organics Dlrect . organskehrane.rgan.1R 'lei: 01460234 387 El'l1au: .I www.jnfo@oJganicsciirect.ll. The Falrtrade Foundation Suite 201.ijMJe 2. isizliciu: mere Z~I.rtn Cornwall Road.nk . The Fresh Food Company The Orchard.uk www.hambledenherbs.net Z.lf'mja voce Pitfield Organic Brewery The i3(:)er Shop.. St.state.uk www. Chard TA20 3.uk p www.voclu.i vegaJI5kog pil'a. 0 iectkluunju. C. [-litei'llq. bJljl1e cajeve i tiakture.uk www.corn www.uk Zu dostavljanje orlJal1ske Ilmf. Arborfleld.cQ.uewlne.dshll'e SOs.co.co.gov.itJNma. otZ79 "755 799 Herts CNI2~ 5ED PLC Za pritodnu njegu koie.. iid.co.'iJwlama. Wimbledon. 1'L31 IDQ .1 potvrdivenj« Z.f4irliraqi:l.: 02(} 874Y 8778 Email: organics@freshfood.l)je otS:lJJskih rlina l/ National Association of farmers' 1]J3 tijdOj:. Olympic House.es. uz ko.co.farmersmarkets. 14 Pitfleld Street.emlji .lk sdiiiv« dbzl'o/jenih Uniji.uk/enurabers. Savant Distri bution Ltd 15 Iveson Approach.ir)fo@:.llet !1{Ww:siLnplyoxg~U1ii:.i)lfo@wastewalch.edu/li braries/ units/hsl/cms/donatioup rograrns. Tel: 020 8545 7676 Email.!ju lllZJle DRUGE KORISNE . .au vrste r)rgHJ1.njil i London SW19 lSN otgnnsl«: hrsru: i organ:3H:og lIzgoja.com z em/p.slw bi/je i z[lCiIle.1l1s/(e hrune. lwje IreJjaju knjige.uk 1<:1'1"511" organJ:zacijiJ s dela.I.uk www.uk Za dos(.rccycle. amcnty. 1I orgtmsl«: brane dje/oj zemlji. 5K9 7YG TeL 0845.i(.ariaci 104 Bancroft. Green Park Station.com Zasvjesnosl. www.co. HCJ'cto!.net www.org.1 . The Pun: Wille Company 196 The Broadway. I'egetorijan.hunl Zn dost« The OrganicShop The Organic Shop.c. London 193-7 High Holborn.otgl1)k ~ . Green Park Road.bu Ifa Io.organ icsdirect.OI:g.ilji 0 dobioivomim orgaIl1·z. BathB'l Tel: 01225 787 914 Wood.nike.dep..uk Zil dO$WvU www . vise 0c/ 80 Hare Lane.ll1iCshop. 0 iecikllruniu. snobitelu.vlc.) provoden]« bwpa. u k Tel: 01208 77219 EIl1.uk Lane. ~Fel: 0845 1000 196 The Broadway.I:v. illi.djMive i fru(Jnl1Hcije.el~11j.ei!!lpurewine.Industrial Esta te. \f{jget<lrijlwskiil:i djeloj zemlji..org. Leeds LS16 6LJ Tel: 0845 0606070 Email: info@savant-hea!th.izhcitili proizvod« dostupno je u vecin.co.co. Baldwin's Gardens. Milium.fala .purello. Tel: 024 7663 0832 Email: info@~olvita.org.uk Z(I sustnv pu.uk c www.uk www.corn Za detalje {] programu poncwnog u SAD-u. gI<lI'ni11 :1 J'Jwgu Sf' nawcili Irgovllc!iil! CeJwml.wastewatch.<. London llelH 7HJ ·l.uk www. peuid j ~I~k[Ii61Og oiped«.Qlympi¢ House. (/o!i[[Nij. Freepost..prfieldbeershoop. Tel: .2EI-l. 11¥ 444 lkllHi.uk www.org.uk www. wWw .:are Ltd. Holborn Hall. fi-eOllil 1):.soilassociarion.

tJjegv. British Acupuncture Council 63 Jeddo Road.uk 2:1 I tirodnu njegll kuze.PO Box 2140.uk www.pipex. Hereford HRl 2hH Tel: Ol432'2GSO~8 Email: h. vlje.lr.organicbotanics. www.weleda.naturesbestonline.CQ. London rWI 9AJl Glastonbury.""'w. Tel: 01892 51l'Z254 . uk Kozmetiki1 pr(f)izI'l!Jdi 7. London \'\112 9LJO i Suma Wh()lt:f(lod~ L<Jq'W.corn Z" povttne it/he. 2l>1·mu1lctr .nealsyardremedlcs.bioforce. London NI OPD Tel: 020 7226 4345 Email: jiU@greenbaby. perfectnails.cQ. House of Winkle 'WelJ~. Kent DaL5DZ 1dil pioizvodu z« I1jegu djece. 11:16 15-17 South End Roa I.. org']!1ic@grcenpcopie. Iijega kose.lI-eoqulries@fragranr-earl. dezociorims! kemeriu.1.uk Z:1 neizhijdjentJ.org. tekoderi etericna ulja. biline tlnknue j ulja na NHR Organic Oils Fragnunt Earth 1agdl. ~rev rica iz odrzivll: iZlIora.c. posleljine .co.uk Za proizvode bez iormaklcbid« 56 Longbro k Stre t. pnrodnu koze.nhr.Y Brighton Road.!im.co. ijepot:I www. Hampstead Heath.ene 'u'eel. j Tel: 01294277344 Email: eIlquirjes@bioforce.com www.!y.uk www.uk 'svjeti kuko Homeopathic 6 Livingstone Gravesend.co.uk www. London Itiecnik». Beck's Green Business Be d's. R )y:1) Tunbrid Kent priwdI'JU niegu koze J -.) Hell s Homeopnthlc Phannacy 97 Carnde l~ Road.co.co.lll:uce bez dioksin».uk www.acupuncture.uk Popis lijecnike.org.co. odjc·t'u i oelen«. urI' lk 34 NJ3 Park. njegu lwie po metod) dr. Iljegu tije/a.com ]Ike (reme(lije). uk velik.li. !UFlIlll' Email. The Green People ComlXU1. iul. www.cQ.uk Biljni lijeifOlri i dOWICi psehrsni. Simply Organlc vldi ZDI(AV Zfl kozmetika.nfOrm.. proizvodi za njegu kole i tije!«. . House _of Mistry Z" prirotim) njegu kole. homeoparski bi!inoj l):~d pripiuvci.hma-org I.2 Email: nimh@ukexeterJreeserve. [-m}\NU orgnnsk! p:IJIJlJI(.aloeveracerure. Ilketshall Sf An Tel: 0115 944 3200 Email: weeledaukescompuserve.cm www. itd.uk www . London \VlM 7LH Tel: 020 7935 5330 Email: uuuk. @nllLkz Horneopahic 36 New Cavendish Street. \Vorccstershire 1196 6SX Email: rna il@nealsyardremedies'colll www. lalwc1er i UJ. Te.o.drhauschka.osmetics. sozmenio».pipex. pl'l4[inacy@helios.clinique.uk Popis 8trllc'njllim 2:1 akupunkturu. sminlm..dspace. G rccnfibres vidi ZORAVA HRANA Velik izboi orgnaskc odjcce za diecu.com Z" hOllleOpa18ke Bioforce (UK) Ltd DRUGE KORISNE WEB STRANICE j ci.org Deiul]! . COIll i toiuen«. nissice za lice. 211 .uk Z" pl'irucirJll ujegu kaze kose.html Europ "n Costneric Toilmy und / EU.alnsworrhsesukonllne. eteiicna Organic Boranrcs ulFl od sam(Jllikl1h bi/jaiGJ.0 Elysin Natural Skincare Unit 1. OFf" House.njega kose.:0l474· 560 336 Email: info@the-IU1)a.5<./ /)iljoc doaatke prellJ:wilviwillirl€ www. Business Park. Council SEl 3LU Green.co.org. Wdeda toniett« papir.uk Nutriciotiisticki J1jeg~~.l.frugrunt-carth. PRIRODNO Ainsworths LIJEGENJE Pharmacy Society ot Tenchers www. of the Ale rander Technique 129 Camden Mews. Devon EX4 6AB Tel: 01392 426 02.co.dial. ffa Srreer.1" Derbyshire w.Z .uk www. prirodne proizvocle 2<1 suusksrce. ulja Neals Yard Remedies Head Office 26-34 Ingate Place.licntwer. Stockwood Sto kwood.uk www.I%lS€. rJj Ill.nirnh. (UK) Lld DE7 BDl( Medical Association i{oad.co. oailnu higijeJlu.~weterlcni: lIl]!I 1 [jidrohlfe.colip~.osteopathy. S merset J3A6 9EW Tel: 01458831216 Erna U: a.co.e m. Handcross.Llk w\Vw . priprn 2. IJjeg~I u W\NW. West Sussex RH17 6BZ Tel: 01444 4014. p National Institute of Medical Herbalists IN < o .i supnn]. sarnpon) i Lilja. Hove I3N3 5J3X Tel: 01273773182 www. ptoizvodi za njegu koze. Exeter. Iwpici.greenpeople. eteiicnu za Ilwsuiu. Heuschke prirodniru biodinamk'kim IJ[/cino11l.ainsworrhs. 1. p<l1Fem~I i losiou«. kose.uk Z" velli: izbor O(gilll General Osteopathic www. ptoizvode na buzi tiitnn. redkJjl~w. ltd.org Lagana nit 3. Greeutlhrcs vldi DEKOlUllANJE I OJ'REMAN. j Ass ciniion: clew/ji 0 kozmeti ~iim pr J Tel: 01386 792 622 Email: enquiries@drhauschka.uk mineie!«.~ld l-leanor Road.Baby BRIGA 0 DOJENGADI 345 Upper SU'eeL.c(). Ayrshire KA11 5DD Biljn! do ciaci prehrsn: www.uk Popis lijecnik».uk Z1I.44 Email. Irvine. proizvodi musku Iljegu i lljt!gu zubi.JI~ Z:I orgallsid peinuk koji 51:': mott! ponovno korislili. tijel« i kose. W-est Yorkshire Tel: 0845 458 2291 Email: sales@HL1Jlla.r: Il2QR /(0. Beck's Green Lane. Lowflelds Industrial Park HX5 9DB Eiland. Battersea.org. krctuc bel'.helios . London N'W3 2PT J 76 Tower Bridge Road.h.surna.9-20.greenbaby.com www.co. so.co.the.cO. London SW8 3NS Inf rmacije: 020 7627 :I 949 DRUGE KORISNE WEB STRANICE ry I"II/wI)W V>. Tel: 020 7794 0848 Email: olislry@cli. dezocloi« nsi.bwy.com Zil Brighton BN2 OEli Tel: 0845 310 8066 Email: organi www.lOgOIUL co.!.<1:iLc(!)l'ii Tel: 01986 78:1 782 Emajl: >oqlllrie~@log(ma. izbor horn Op111Skih ri] tuvnku (remcdi]«).www.corn ~11 www.suu.kz Z" OIgiJnsk. 5 College T rra OJ 'hard Court.0 lokulnlm tecajevtsn« joge.1nkle@h<!)li)l).uk www.acije e /wmeopacskoj tnedicini te popis lijecllika /coji 12 bnve bomeopaujom.coll1/eu~ . Ilkeston.c rn 2 Brewster l-lace. uk.

tles.urg www. xnn dijelov!1.LLd UtIiI25. KORISNE hoiccs.com www. Fragrant Earth Vidi OSOBNA N]EGA Ererir"n'l Lllj" i hi lioluti.e Pet Nutrition Concepts Ltd PNC Ltd PO B x. zsdrugsm« i gdje jh n.. sku rtizriolikost.co.co.co-operanvebank.lIk www.~'eo]«.I'o@ccolqgy. Email: jennie@co-operativeb1U1k.uk www.rrirr: ill (za kupovanjc) Cfcadrnlntsbtintemet.l nionneciie 111 'l111.. Cornwall Tel: 01288361 (za poklalljanj€ Traffic International 2l9c Huntingdon Camhridge Tel: 01233 277427 Email: Imffic@l.IG.uk www. pllJ1jenj21 z:t pisace. Talgarth Brecon ill3.lj·vbilllce.t.~ti. Salisbury SP12Ul{ Tel: 0800 328 6818 Bmail: info@barc::Lle$lers. Genitrix . .uk @. . ForestRow.ltj€ti 0 eti.org.b'1I·~lle$I. Jeci1dira.iIJ1.h.uk nekretninem«.grectl Homeopathic Tel: On67 Iniontuci] pJ'<llaldrajl1l! STRANICE Vets () IIcw·t1t.co. pnmukn. Crose Hills.1 okottsu. 2 Osmond RO~I~I. prlrodo» odieci za kreditnim . Chiche tel'.rv. Horsham llli13 9UD Tel: 01403 734 555 Email: ll1aU@gen. Keighley. Carters Hlll. dugoC!'Iljni proiz lw(.thebackshop.genitrix.uk.co.za Ifjeibaoje leda. Halsteart..1 The Ba kShop 14 New Cavendish London W1M 7L) 020 7935 9120 www. SOl' 60-62 Kings RO'le! Readlng.uk Suvjet: Ecover Vidi C1~CEN_lE "/31ag'l kemijska" sredstva Z<.:een.1)aza dojenced. Bsbynnr so.trafflc.earthcall. 18 Station Road. 'ortll urolina 27511.I Email: margaretsihuggababy. priSLlIp popisu vrsta.naturaklctlung.0 WEB Email: inlu@bluericlgel.nL. Organics Direct Vidi ZDRA VA HRANA Oigunsku 111'3.abcul.co. nosilice.1:. Ltd The Ret Nappy Association PO 130x 3704. Cury.nfo@changcnappy. East Sussex RI-!1S 5DE Tel: Ol342 822169 Email: gle) ll1@nalwnLklouling.co.Irskim stan! 'wml icoje I)J(:.00-A')?oociwind Industrial Court.U} Blue Ridge Technology Z[I djec}C' krevetice i k()lijcNke. National Association Tel: 0'12.. 50 posto ptoiitu.Ifljc J~Icllnll/:l" Road.rw. Green Arc Animal Nutrition ad koji ubij<l nemetoike nil. P020 7YT Tel: 01243.co. itd.www.checnct.uk www.realnappy.uk Otgsnsk: lllddj'. .co.co. ]\arthCaII BOliSIe. ukljucujl16 uredsk« sje(j.dJafnjl.ecology.'ni/JJ ljubiuscim«.co.co. Jll)'e.uk www. BESPLATNA POSTA.org www.er. Dude. Badey. Pendle House '138ro. Huggababy 19-_1 Pryn Centre.uk vicunini.IClIniJ]]<I i za internetu.uk RAD KOD KUCE Associatlon oJ Brttlsh Credit Unions Lrd uouse.org. ove treet.denes.peuiuufon. Berkshire RGl 3AA T 1:01189510518 Email: iofo@organico.co. lconiu.huggababy.ergl'eel1. www.pareutsplace. of Nappy Services KUCNI LJUBIMCI Denes Natural Pet Care Ltd Frceposr. 1'eJef'(m.uappyfacts. Sa.t!'ainJ.cQrnpulersforcharity.ljegu beb«.Ilmcalw i Centre fur Alternative Tcchuology VkU OSNOVE NetoksiCt)!1.uk www.IEal1ska iJl'ana za doj<tIJCad. Station Road tndustrial Souihwater.co.uk www. www.uk Podrsk» dojenju. Schmidt Natural Clothing 211' isrhorn Close.lJicint. itd.uk 01'lP11Ska tm:JJw za kucne .11BR Tel: 0 1273 325 364 Dodaci preluuui Email: Cfdonationsfsbtinterner. Estate.llIO slmre.laleche.'ll10Ver www. Computers olovke.o. Earth ull Telecouununicarions Holyoake Manchester Str .I. Pendle.org lnlonuuci]« zllsUcenib 0 1lI Leche League lnfonnacije: 020 7242 1278 Vidi ZJ)HA V www. . Nelson BB9 6.uk lnf'u/'l1'wcije a pelcnamu.. N 718 11utsko lij' icnje.co.co.organlco.co.i od recikliiunil. www.houseofwinkle.I1.co.co.lCi Simply Organic vidi ZDHAVA HHANA Orgunska DRUGE wv.cb.coui Iriiormscii« a pelenemu. The Ecology Building Society BESPLATNA POS'Ii\. Delf House. trgovini Sirotn ::iv/jew.spiritofnature.LQ Tel: 01282 606 810 Emai: greenarkezen. posteljin« . Essex C09 4LZ M60 GA!:i Tel: 016] H32 3694 Email: info@abcul.llk CB3 ODL EmILi: lnfo@cle.uk ProiZvoclf. London SE6 'iRK Tel: 020 8299 4519 www. Toppesfield. 45 Catherine Streer.org.org lntortnuclje o zdruvsivenim rizicim« effect' koo kuc'e uslijec! zug~IcI nj. Sussex H BN . We~t Yorkshire llD20 7EL-l Email: ill.uk Xenex.[ 6934949 Emall: i.greena rk.com Orgal1 uc« brww ZH Co-operative Bank WN8 gl\'Y PO Box 200.itrix.org Iaiormuciie 0 Tel: 0800 068 4949 Ernall: lluo@earthcaU.uk Pelene 0(1 orgunskog. ove East. v.uk Z. kompenij« ide u Pond Z~I biok. minerel! i dodac! prefJrani p~Lsa.l.ecillji na teleionskim 1.0.co. USA Tel: 1 800 745 5530 < o .org uk 1.c0. i plulue.rw. .changenappy.uk www. te iuedenie ureda.wen.rJ. 512 024 WeSrSllssex www. rsdn! pribor i oprctini Barchester G reen lnvestmenr 0 sl. ODS 629 Tel: 01874711 brunu za d()ieni~!1 t. PO Box 48.( 0 bebe i djcci: te posieiiin».uk s/elik: izbor proizvod» dje{j~ odjedl. Skelrnersdale Tel: 08457 212 212 iW('TIe ljubi1l1ce. for Charity EX238[3L 177 racunalu Savant] Istributlon ltd HHANU i biljni psiprsvci.col1'l www.LJk ci.com Zit reC'ik/ir:. www.uk '!II'jeCi 0 eticnorn bsnkovnom poslovunju.co.uk 1i!/\Vw.

EllUS (Elhicallnvestmem Service) 80-84 Bondway, London

Research SW8 1 F

and lnformauon

Naturesave Frcepost

Pollcles Insurance (S\VB 3(837)

UK Carrridge

Recycling Associatlon
511 le ,

{UK eRA)

da]e uvid

LL

osnove

encrgetike,
IW

uporabu

energije,

N

19b School Road,

utjeca] energetike
Suvleti
0

oxolis i druge teme.

Devon TQ9 -ZZ Td: 01803 864 390 Email: Ulail@naluresav',(;o,uk
www.naturesuve. S:!Ijeti
0

i\>lanei1est· r M33 7XX I'd; 01706 -25 050 Email; ini'o@ulu,LcoIJl
WWW.UkCL-d.cUIf)

E-mail: info@moj~.energija.hr
lIstedi energij«.

Cl

<

:;u

Tel: 020 7H40 5700 Email; ethic @eiri .org
www.eiris.org

.o.uk investirsniu.

Encrgetski lsseiskini
pisaCim3. i

institur Hrvoje Pozar

Eticno in vcstiranjc. The Ethical Investment Vincent House, Co, Durham DLl 5SF Co-operative Ltd

eticnon:

Iniotmucije
pll.njenjim<l.

o reciklirsnirn

Savska cesta 163 Pp 141, 10001 Zagreb TeL: ++385 i 6040 588 E-mail: eihpveihp.hr UItL: hl.Lp:! /www.ethp.hr
Inlbl'!lwcije
j j

New Economics Cinnamon London

Foundation DRUGE KORISNE WEB STRANICE

15, Victoria Road, Darlington,

House, 6-8 Cole Street,

SEI 4 YK

Tel: 01.325 207 228 Email: inl'o@ct:hicalmoney,ol'g www.ethicalmouey.org
Sevjet! 0 ticnom

'I'd: 020 7089 2800 Email: info@newecOJlornics.org
www.neweconornics.org lZlfjeiJtaji
0

www.getethtcal.corn www.ethicalinvesrrnent.org.uk www.ltse-Igood.
eticni kri: fiji.

,5,wjeti 0 o/;n(wljivitJ)

tzvoiiuu

'om

n6'rgij

ustedi energii«.

iuvestuunju.
Company

eticnim

investi

i}l1JlW;

www.greenehoices.
www.realmoney.org
www.socialinvest.org
VlWW.

rg

.INFO.G!tAD vl. Kristian

Baltic
Svibovec

Green Stationery Tel: 0 J 225 480556

Paperback

Ltd Business Centre,

Studio One, 114 Walcot Street, Bath HAl SBC Eniail: jay@greenstaL.co.uk wvev«. greenstat.co. Reclkllrunt Grcenpeace
uk

Unit 2, Bow Triangle Tel: 0208980
EITI,l

.oopa medea
0

Balla ]elaCica 104
eticniin

Eleanor Street, London E3 4NP 5580
lIJ'e(/skog i I: sa.ies@paperback.i'sbusint:ss.co.llk

Dtug« intormnci]« i sa "jeri www.galvlns.com
Suvjeti 0 LlJ'ede.lljLl trft!da.

investicijun».

33520 Slatina-Bakid 1.1l'IV:!/infograd
Inforuuici]«, ,i]llicievinskom

.hoola, hr/
sa "jeti

i lIpiri 0 ekoloskou:
za ill'slweJleJgel:~ke

rn,uerijalu

Iwt'e.

aredsk) JllaterijrJi, nuliv-pera .. Visa Card Bank (nasuprot)

ReciitJirllnje

pribore.

Recycled Paper Supplies Gate Farm, Fen End; Kenilworth Tel: 01676 533 832 Email; enquirytsr www.r cycled-paper.co.uk cycled-paper.co.uk
eV8 INW

wv.'W

.wastewa

tch, corn
0

Detuljne inionnucij« www.auuglare.co.uk

reciklinuuu.

Vidi Co-operative

DEKORACIJA OPREMANJE
WO.LLBEIT

I

Kreditne knrtice bez PVC-<l, bioruzgradive. LETSUNK 12 Sourhcole Tel: 0207607 Road, London 7852 N19 5B)

Nereflekti)'ajL1C/ ekfitni. www.yahoo.com
Popls doiJavijanj[1 reclktirenut P1S~IC<l.

sisteml za spavanje wollbeu.hr obloge

R dkliJ.;JI1je u,n::c!.5kog piiboru. Remarkable 56 Gleruhum Tel: 0208741 Pencils Road, London 1234 co, uk
1I

http://www.

Korak . hrvatski portal za podne iLtlP:!/www.korak.com.hr

Ern:)ii; lets@lerslinkulcorg www.letslinkuk.net luiormeci]e Lightswitch
(J

S\XIJ3 9JJ

ww>v .recou p.org www.save-a-cup.co.uk Recildiranje saiic,1 i:t. iJLltomata. U HRVATSKOJ

loJwJnoj

tigovin i.

Email; info@remarkabie.co.uk www.remarkable,
Reclklirun]« dijeJO\ra epnrut« olovke.

Helpline 538 h.co.uk sredstnvu xu stedljivu rasvjctu,

Tel: 0870 513 www.Iightswlt vfeLi

WEB

STRANICE

ORGANSKI HRANE
EKO-IMANJE

UZGOJ
d.o.o,

Sr~\'ieLiZ/J mliilie.llje
$1' 0

'I'raidcraft 1 ingsway, Gaieshead, Tyne &. Wear NEll Tel: 0191 491 0591 www.rratdcraft.co.uk )Nli

plfJdjucciJ.lw. Service WIE 7EZ

USTEDA ENERGIJE
Potlcunje energetske efikasnosii u H[V,IL1;koj

MAVROVIC

Ekoloska poljoprivreda Sjcdiste: Slobosilna Ured
II

45, 34 322 13reslQvac

Zagrebu:

Ilica 69, 10 000 Zagreb

MallPreference

Freeposr 22, London Tel: 020 7291 3310 Email
Zausta

Najllet',l 01g,l.llizllr:ij,]
trgol'me
Triodes

Iurp :l/www.energetska-eflJ;:asnO$t
za promic:mje slobodne lO-l11ai1:

Tel.: 3 385] 48 167.39
E"llla.ij; info@eko-mavrovic.hr http://www.eko-mav(Qvic.lll'l

energetska.eflkasnosrsundp.org

u SAD-u, http://wwW.ll1oj:~eL1ergjj.l.hr/
Bank (UK) Hou .e,

Illps@dLtla.org.uk .org.uk
junk lte

www.rnpsonlin

nezeljylli

mall.

1.1 The Promenade, Clifton, Bristol J358 .'NN
Brunei

Portal Mojalinergij akrualn«

je hrvatski energetskl ij i novosti v 'zane
II

wb
\IZ

portal i J ruza informa terne I uendov

e.tlergeHd,

'I

ujedno

T I: 01179739339 Ernall: maii@tL'io los.co.uk
www.trlodos, C0. uk

n-:

o >
N

ZDRAVA HRANA
"BlO-ZRNO" - trg rvina prirodne
Habijanovac 45

hrtp..' /www.e-recicle.com/ J)lf'ortl.l,ldje () reciitliruq;u probleunuic]. i zdrave hrnne orp"da i ekoloskoj

KNJIGE
BerLhold-Bond, Annie, Better Basics for the Home: Rivers Iyengar, 13.K.S., Yoga: The Path to Hollstl DA.TE?) Health Simple Solutions for Less Toxic Living (Thre (Dorling Klndersley,

N

< o
:;0

]0343 Nova Kapela Tel.: 01 272 81 73 http://www .bio-zrno. hr/ekoturizam.lum prirodne
j

PRIRODNO
Savjetovaliste Tel; O1l2430
0

LlJECENJE

Press, J 999)
horneopatiji .13[0\'''11,Lynda, Planet Organic: Organic living (Durling Kindersley, Brown,
metodama

Makrovita - trgovina Ulica Vatroslava Tel.: 040363 535

zdravc hrane

955

Jewell, N. (Ed.), Richard Brier's Green Life Directory (Kingsley Media Ltd, 2000.) Nicola, 2QOD.) Lockie, Andrew, prlrodnlm Lynda, TJ:l~ Shopper's Guide to Organic The Complete [ indersley, of Mcdlcinal 2001. Mendels
11,

Lisinskog 1], 40 000 Cakovec

E-mail; info@homeopatip.c:om http://www.hoJUcoparija,coll1/ Snaga prirnde - iscjeljivauje

Illlp:/ / www.rnakrovira.hr/ Biovega d.o.o, Ilica 72, 10 000 Zagreb hrrp./ /www.biovega.hr/ Tel.: 0385 1 3860862 E-m.lil: inf @$naga-priro infC)lmllcije i suvjeti H rvatsko udruzen]e HUKlAI:! Trdice 43, 10 000 Zagreb PI.'ijatelji. iivotJnja Cajeva 47, 10000 l:agreb prijaLelji.zivotinja@inct.hr ·l'el..; + 385 '1 3453 846 B-mail: homeopaujaehuklah.hr
0

and Geddes,

Guide to Homeopathy (Dorling

food (Founh Estute, J998.) Chevullier, Andrew, Encyclopedia

Revised Edition 2001.) Cheryl, Home Comforts: 2002.) the Spine; The StressThe Art (mel
Nicolson,

le.com uetmenlmu.

hup.Z/www.snaga-prirodc.com/ bouieopetskim

I,

Trgovinu prirodne i zdruve i:W1J1e.

Plunts (Dorling Kindersley, Christensen, 1995.)

2nd edition

Science of Keeping House (WeidenJeld new edition

KUGNI LJUBIMCI

za klasicnu hcmeopatlju

Karen, The Green Home (Piatkus, Scaravelli, Yanda, Awakening Health, Vitnliry and Energy (Harper Free Yoga That Works with the Body to Restore

Dadd, Debra Lynn, 110111e Safe l Iorne: Prorecuug Yourself and Your Family from Everyday 'I'oxlcs and Harmful Household hotneopet«,
u sVl1JU

S'111 Francisco,

'1991.)

hllp:/ /www.huklah.hr/
Cilj Ucl~llieJlj~ je okup/janje nevledin« udrug» elwlo_ki
j

Products

in the Home (J. P. Thiel) Nluu Hanh, The Miracle of Mindfulness (Rider Books, 1991.)

TeL: 060 44 66 44
http;/lwww.prija:telji-zivoLinja.br Prijatel]! zivolil1ja su neprolitnu te vegetw'ij1l1lstva kso etikt, pd/1I'al:ljil'og iiv()Lnog siilu. Cij~1jc 51'r/111promOlfiJ·;tIlje Z!lsliJe i pnllf<1 iil'otinjEI zdruvstveao

Tarcher,

1997.)

upoznevunju zuinteresuurul: gI'lldana . klusi/norn

bomeopetiioin, te njenog promicenj»
poboljs,rnjll kvalttete zivots.

Elliot, Renee Cookbo k:

J,

ancl Trcuille, Eric, The Organic d 1"0 d (Dorling Ungaro, Alycea, Pilates Body in Motion (Dorling Kindersley, Planet Organic: Organic Beauty 2002.)

iaturally G

Kind rsley, 2001.)

BRIGA 0 DOJENCADI I OTPADA
i gospodaren]e Udruga Roda - Roditcljl u akcl]l

l'alrley, joseplnne, (Dorllng

Va n 11, Lizzie, Planet Organic: Baby and Toddler Cookbook (Dor.ing Klndersley, 2000.)

RECIKLlRANJE ZBRINJAVANJE
otpadorn

Kindersley, ZOO I.)

Caniceva 11, 10000 Zagreb TeL + 385 J 61 77 500
E-mail: roda@rociaJ.lf

Good Housekeeping OrganicHandbook (Harpe-Collins, 2001.) Grant, Doris, and Joyce, Jean, food Combining gmdlJ11i/ koje se rodu '/j5L'1'O i Health: Get Fit with Foods Thllt Don'r Fight (Tborsol1s, 1994,) Henry Doubleday Heseardl Association, BDRA for

Poduzece za industrijska aScenja

http./zwww.roda.br/
UClrllg~1 sviti zainteresirunih
z,lLJzilJ)u za dO$wjw')S[ el7l1 uudnocu,

Sudgcak 3, 10 000 Zagreb
Tcl. + 385 ] 46380]3 hllp://Www.kcfllis-I.errnoclean.llr/ Zagrebacld Podruznica 10000 holding d.o.o,

cljt::(il7jsIV

LI

Hrvuisko;

Slutbex (1.0.9. Andri]c Hehranga Besplatnl 10, 10 000 Zagreb Tel.: + 385 1 45 55 613

Encyclcpcdja

ofOrganlc

Gardening (Doriing

Cistoca
cesra 82

Kindersley,

200L)

PP 98, Radnickn Zagreb

info tel., 0800 206 206
cljecji/J

Tel.: + 385 1 6146600 h.ttp:/ /www.cistoca.h 1'/
ZELE A AKCI].A (Z;\) n via lino, nestrana ko, neprolltn
i dobrovol]n

E-lllit:il; info@simbex.11r Proizvotlnc peleua Bnmbo Neture, jedinill pelen« proizvedenih obul'wilt'ajll u sklaclu 5 kriterijiuui
{JJ'0pi5C-;

Iyengar, 13.K.S., Light on Yoga (FlarperCo.Ili.l.ls, few edition 2001,)

:;!wntlil11Jlfslwg ekoloskog znsk» -lIibuda.1Crlleriji vrlo stroge 0 ptimieni slrovin» /coje ne onetlsc'u/ll priroan! (redk/j{~ljll se). QlcQ,l.is i ruzgnulive su

udruzen]

gradana

zu

zastitu okol iikl 'TeJ..; 3 851 4813.096

DEP (dtettlfralat),

113

uJle za nw.saiu

pasu protiv

buha,

grndevn! materijal.i, 10-13 Greenoeace, grijanje: 1\$1

deterdzent

za pranje, 70, 71 18, 70 1.25

147 miris}, 124-5.
prirodna srcdstvu

A
acesulfam, 91

B
bakterije: hlgijena hrane, kucnih 107 ljuoirnaca, 150.

c
centralno cijepljenje, 14B cipcle, 77, 80· grij,mje,

dererdzerul,

dezodoraosi,

.'-1 l'lsct'J1je, 47

oI11;]¢i8<!a""njt: zraka, .17
§ll"cinjOi energi]e, 22-3

23
ljubirnnca,

diaziol1,HG
dieldrin, 13, 93, 113 61 41

priroclno liie~cl1je, 131 u trudnoci, 130 elieno ulagan]e,
naljepnice:

acetat, oprerna i pokucstvo, 40 aceton, 66, 12'2, 186
aerosoln] rasp;siva(,j,

njega kudnih

ured kod kuce, 155
grinje, 20, 39

dlertltoluamid, diklorobenziden, dioksini,

160-1

186

higijerta

gurna za zV;J:kanje, uklanjanje,

69

aerosolni rasprs.iv<lci, 16, 84
H[rii'ki tvorovi, 151

problotiri, banke, 161

91

c[trat,71 cirronela, (i.l crvi, kucnt Ijubimci,f 50, 151

1.36, 141,187

kozrnetlka, 112~13
IlI'R03,

ciizei,28 djeca: :.liergijt!, 135
briga 0 bebarna, 1~5'-'11

9G~7,101
ul]e, 47

H
halogene Hayeva za.rulje, 21 ~li)(na, 91

A1-14 (alfa-ludroksf) akne, 115 uknlni, opremu
akupunkrura, alamo in, 114 aldehidi, alergije: 124
j

kiseline,

113

b~llerije, 77, B4

lIpule za prao]e, 6··
eukailptusovo

benzen, 42, 9t!, 124, 186 pokuestvo, 40 benztlru nlkohol, 17
kiseline, 11;)

.:1.12 Ca)' 9i>l
casop.isi, recikliranje, eesriik_e·, ponovno 78 86

127

benzopiren,

educiranje
L1Si u kosi,

0

recik.iranju.B?

BRA (beta-ludroksi) blljke:

120

F
Iaks, 155
fenol, 122, 189 r~ltri ZH vcdu, 99

heksan, 99 heptaklor ekspoksid, 93
herbictdl, bacanje, 85

olieciscenje, dobrotvorne dodaci:

135

hidrogeniziruna

ulja,

koristen]«,

91

kakvoca zraka, 17
kompost, biljno 82-3

cdIjevi zn bulle, 147 cesnjak: ortrodno lijecenje, 131 100
za kucne ljubimce, 145, 147

ustauove, 80

~lidwso.li, 146
Hl-Pl, glazbene linije, 27

posteljina, 39
djeca, 135 kucnl JjUb.inKl, 149

.rutri, voda, 99
financije,

ulje, 145

u hruni, 96-7, 137
11

J 60·1 ?arulje, 21, 155

lligijeml Z:1. zene, 119
higijel1a:

biolo[;kall1.ZllollkoSl., "biolo5ka"

vinu, 102 ad ,dgll, 145

l'IuoJescemne

Alexandrova
alfa-Iinolenska

tehnika, 127 kiselina (AJA), 91

sredstva za pran]e, 70

cetk.e,47
Ci~cenje 45~61 kupaonice, 54-5

dodaci za prehranu
dojen]e, drveue

boje 11>1 bazi liLja, 32" 69 bo]e, ured kod kuce, 154 bo]e, za pisace, 155

J.36
kutije, recikliranjc,

fluoricaci.a, voda, 98, Ill7
foijja, ponovno

kuh lnje, 106-7
kucni ljubirnci, 150-1

koristenje, 87

alkohol, 102, 115 aloe vera, 131
al1l1111niJ klorohldrat, 125

81

fonnaldehid,
fosfati,

187

hipoteke, 161
hladnjaci, 27

autcrnoblli, ketnijsb

29
2;1

drvo,

12.13

48, lS9
141, 189

boje:
lJ

sredsrva

·CiS('enjl'!, 8 4

prodavaonice, dugorocnt

WOol
prolzvodl, smanjivan]e

fwhui,43,

hlapljivl organslti spojev., 32, 42, 98

aluuuni]. antacidi, 130 folija, 87
neskodljtvosr recikliranje, hrane, 107 79

kozuiecicl, 113, 1,87

podovi, 51
1,1irisi,

ciocJaci u hrsnl,

97

49
i oprema,

otpadu, 77

za kosu, 121 oojleri, 14, 23
boles!',

pokucstvo
kuhinje,

56-9

S2~,'$

E
E-brolevi, dodac! u hrani, 97 E'cali,95 EDT"', 71, 97, lS7 ehj.r(acea., prirodno lije.;'enje, 131
ekstrakt ,eleklricna sjernena

G
g:)w;,o;, prtrodno
Giardia. glaeaDje, lijectnje, 131

Iunel], prirodno homeopari]a,

IijecenJe, .1.31 127,144, H8

98
36, 37, 73 glacala, 73

honnoni, tragovl u luani, 94·-5
hrana, S9~109 96-7, i malu ] 09 137 diecu, 136-7

prirodno lljecenj.o, 127-33

prirodna sredstv; zu Ciscenje;
46~7 cetke i l>i.~t<Jviza boju, 34

amuraz,
Hml)nijak,

146 186

boraks, 47, 186 bOlali,13 boron, 71, 186 horullzum, 107 bnga 0 iJeiJ'lfl1ll, 135-41
briga 97, 187 0 zdravlju: lijetenje, 127'33

dodaci, za bebe kuhanje,

dekalcificiranje

mrlje od goren]a, 69 glavobolje,
glicenl

antacidi, 130 anrlfriz, 85 amika (veprina), 131, 1'18 arorna-terapi]a,
arorue, aspartam, doclaci 127
II

igracke, 141
zitlovi,50

grejpfn,lla, 47

prirodl1Q Iijecenje, 129
ll 4

oprema:

steurur,

napitci, 9.8-9
genersld doinac;

prozori,50

~tecil* energije, 19, 26c7 urcd .kod kuce, 154
recikliranje,

glicerin,66, gl iste, :1 560
globalno gliive,

LJ4, Wi

modlllclrana
uzgo], 10,j-5

(GMO),

97

luuni,

prirodno

91, 186

kr1clliljubu.)jci, brijanje, u hranl, 94-5

148~9

D
daske za rezanje, 52., 107 113, 122 DBP (dlbutllftaiar),

pobolisavanje 19 radijacija, ualjepnice ostaci, 107

R(anja koze,

115

8D

zatopljenje, 103

96
96-7, 101

asuna, 39., 135
anribiotici, tragovi

125

etekli'i~!liprekrivaCi, 27 elektromagnetsk;1 158 112 eJl\Ulzivpi vosak, 1,;14 ('!llziml, "bloloska" f/.i1)llje, 70, Up eianol, 66, Hi7
SJeciSl'Y!I La

buhe, 143, 146-7, 149

~r;{<l'ehj't, 10, 27,

GM0,·97 gnojivo gnojlvo gO)'jyo, od trave, 83 od l[Sea, 83, 104

"lltoLUek!ni~~r, 10
amo.t'l1obili,23"9

voda u boC'~I.11",98

DDT,94, U3 DliA (dieranelamlnoo.earuldj,
DEl{A

prearana,

90-1

azbesl; io- 1.1 a;.lUiJi)s-lnetil, 93

(di 2,et.ilbClI{!;t1 adjp~ll), .1 Qe
k"UJ:I,eJ1GtI

],0. 17

organska hrana, 92-5, 100-1
p"ki\:il,nje, 1 02

odstl~mjlv~lnje

u g,la&ll1,

gorska mervlca, '147 g0~ova luana, 91, 92
gVd.~t~v)n$lI.eud(lJile, l(11

njeg>l l.uenlh
150
pr,jpr.l;1lml,

ljubltIl3c;H, [4'4-5,

7~ dikoru"nje, 31.4fl·

ell:lrlOO

!,ll);t:

l0G-T

24 otiraCi. 94-5 metali: cjgcenje. 115 rnaske za lice. 137. 113 127. 24-5 izopropilnl alkohol. zamrzivaci. 69 mrlje od trave. 71. 188 linolenska kiselina. 131 klordioks. 99. prirodno kampilobakter. 61. ciScenje lic". 109 minerali. 93-4 keramika. 99 metilni alkohol. u prehrani. 14 kukci ugrizi i ubodi. uklanjanje. 65. ciscenje. 116 masne kiseline. 82-3. 92.rnoloski mucnina. 26. 15 klincici. 160-1 Joutzatori. 37. 144-45 organskoga podrijetla. 10. 16. 125. 57-9 kausticna soda. 148 insekticidi. 109 [0price slijetlno sijanje. 57 mrlja. 57 krpe. uklanjanjc. 52. 60-1 na kucnim ljucimcuna.ilje. 116-17 lijekovi. 131 karnen. 67 mrlje ad karrana. mo[ci. 118-19 njega usta i zuba. 93. 79. 187 klorofluorougljici knjige. 125 Iijevano zeljezo. 146 karnauba vosak. J47 kupaonice: ciscenje. 9~ ld01al1. 122. tzolacl]a. uklanjanje. maskara. u perilicama. 100-3 cuvanje. njega kose. 81 rad.85 prirodno Iijecenje. 35. 17. oprernanje. njega xoze. 38 opremanje. recikliranje. Ciscenje. 95 komarci. 69 128 GC. 115 143. opremanJe_ 36 laneno ulje. 191 K -sorbat. 112-13 njega koze. 138 [oga. 57 mrlje od voca. 93-4 obradivanje diva. 130-1 Ijepila. meditacija. 79 u vodi. uzgajanje riba. 155 lonci. 136 jaja. 157 lavanda. 91 127 145. 51. 13 recikliranje.31 nitrati. 69 bran 130 medunika. 67-8. 69 ljudska pra va. 127 rnasti. 160 K kamen plavac. 47 lindan. 46. 160-1 novine. 120-1 njega ruku. kuce. 112 mrl]e od krvi. 13 Ian. 131 karnilica. 121 karbaril. uklanjanie. 73 80. 102 naslage kalcija. 38. 99 kava. 10. 95 napici: caj i kava.60 mramor. 122 njega stopala. 42. onectscerue. 150. 129 kucru narnetnici. 13. 91 . slobodan uzgoj. 188 stobodna trgovina. selak. 71 negativni ioni. 49 J kornpjutori: kupanje: niega lijeb. 118-19 ocllaganje. 57 rnlijecni premaz. 104 konoplja izolacija. rublje. 85 tragovi u hrani. 69 mrlje oel slarkisa. 137 85 lakiranje.87 uklanjanje. 59 kristalni dezodorirajudi krom. 191 metilparaben.jgcenje. u hrani. dodaci u hrani. 127. 119 maramice. eucno. 140-1 madraci. 38. 37. 43. 80 kofein. 150 limenke. 157 jura M macke. 52-3 higijena. Ciscenje. 99 kazemska boja. 111-25 mrlje od crncga vina. 61 "kombiniranje hrane". masne mrlje. prirodno lijecenje. 39 maleinski hidrazid. 122 ]ale. 85. 60. 116 maske. 98 lanolin.88-9 vino i pivo. 112. 48. 22. 125 losion poslije mikrovalne pecnice. 122 naljepnice. slobodni uzgoj. 70 brijanj a. 97 uovac. Ll N !lafta. 53. 33 kemijsko ciscenje. mravi. 114 97 I igracke. 127-33 lijeska.60 mjed. 109 ~tednja energije. 159 [oguri. 17 kucni ljubimci. 113. nadomjesci. 66 ured aji. Ciscenje. 54 lijecenje. 95 kosiraf. 98 metano!. Ciseenje. im.43 miSevi. 131 nun. 94-5 mobiteli recikliranjc. 119. 98 klorin. uklanjanje. 59 51. konzerve s kooperanti. 95 jednokratna [ednokratne roba. 129 muhe. 146- losos. 109 ciSc'enje 52 nacini kuhanja. 147 ksile». 116 junk mail. 54-5 stedn]« vode. LJ mirisi. 29 nai'talin. 189 najlon. 98 u kucansrvu. 40 nakir. 124-5 njega xoze.93 mikrobi. 68 MSG (monosodium glutamat). 188 naftni deri vati. 90 mineralna ulja.d. 133 hrcci. 80. 53. merilziva. Ciscenje.]i. 67 mrlje ad hrane.43 oprernanje. 109 neiikodljivo5t. 118-19 kucni ljubimci. prirodno Iijecenje.11 n. prirodno lijecenje. Ciscenje. 102 linoleum. 7 izbjeljivac od klcra. 116 laserski pisaCi. 28. 68. njega koze. 143. ciscenje. 35 kava bez kofeina. 113. 50. 10-11. 123 mirisi. . 51 njega stopala. 80 neskodljivost. prirodno Iijecen]e. 57 konzerve S olovom. 60 oneciscenje zraka. 33 mlijecni proizvodi. 58 113 narnakan]e rublja. 78 nozevi. hra na. 127. 107 luana za kucne Ijuoirnce. 155. 91 lonci i tave sustav. 120-1 njega ruku. recikliran]e.h ljubimaca. 66. uklanjanje. 161 kreditne udruge. 108 samoniklo bilje. 38 102 srnanjivanje kolicine otpada. 136. 57 27 NTA. 64 nametnici: ulaga nje. 151 izolacija. ciScenje.rklanian]e. 151 hrda: ciiicenje uklanjanje zeljeza.66 rnerilenklorkl. 188 99 u kozrnerici. higijena kucn. 112-3 tragovi u hrani. uklanjanje. 129 rnaramice. 137 NJ njega tljela. 94-5 mlijeko: hranjenje na iJOClCLt:. 1.16-17 ciscenje. 66. 100-3 otiraCi. 132-3. prirodno lijecenje. 161 kriptosporidijum. 48. 90-1 nltriti. 109 neven. 158 kompost. 71 izrnet.kupnja. gradevni materijal. 27 ured ked kuce. 136 kana. 66. 69 masaza. 160 kuci. 141 kemikalije: bacanje. J 14-17 kreditne karuce. O!OVOlll. 13. kristal. 67 mrlje od Iastila za cipele. 25 kamenac. 132. higijena hrane. 188 meso: kuhanje.I dJecje krevetice. 105 vodi. 27. 10-13 kucne biljke. 26-7 ciM'enje. 34. J23 kuruena vuna. 103 hranjcnje ria bocicu. 69 9 MEA (monoetanolarnin). 16 bacanie. 158 nestanci struje. uklanjanje. 131 lice. 68 mrl]e oel cokolade. 106-7 stednja vode.68- mrlje od jaja. 55 60 kozmeuka.42. 93 rnamurluk. 143-51 kuhanje: stednja energije. 76-7 kakvoca zraka. 59 kiroprakrika. 49 jabucru ocat: Sleclnja energiie. 95 metomil. 131 melamin. 28 mirisna rnjesavina bilja. 107 kuhinje: 107 17. 48 u kozmeticr. 71 izbjeljivac. 93 kasal]. 156 recikliranje. 188 ljekovito b. 115 kokosi. 124-5 Ll voda 77 . 60-1 za prunje rublja. 102 L lak za nokre. 123 njega tijela. 15 kupnp: prijevoz auiomobilom. kisnica. 51. njega kose. 77 pelene. slobodna trgovina. proizvodi za (. 143-51 rnadraci Z. 51 limunska kiselina.

105 slobodna trgovina. cHr.~~ 17 rad kod kuce. 190 pecena hrana. oprcman]e. 42. 43 pi. 70. 51 . 12:1 rasprsivaci za kosu. 117. ogrltce zu bulle. 48. 95· PCP (pentaklorofenol). 91 osobna njega.njeg'J' zuba. 75-&7 resorcinol. 311 ru':nQ pran]e. Ciik'e. l~lJctni'ljublrnoi. ured kod kuce. 73 . perJi~. 49. 21 kamenca gbealu. 1. 159 rubl]e. 92-5..propokus. papir za uruamnje. villa i pivii. 91.o siJ~J)je. 102 posteljin:J. 119. to-l tist'ellje. 156 optickii:zbjeljrva<.orizanol. 76~7 ovlaziv~ld. 1'\5 98 sjaiil. Clscenje-. 17 proizvcdena trske.oclne tkanine.. pranje.l koze. 129 problemi ~ vlagom. 72. 112. moljei. 124-5 pasta zazube. 25 olllega-3 masne kiseline.vo. pJ'it. 56 158 skiclanje Ziunih urpera. 96. li02 li~[r<l0kn. 153-9 mdijat:ija.102 plvski kvasac. punjenja Z. 141 platnene peleue. od luganje.a. protein. 84-5 opeldlne od sunca. 116. 190 djecja. 66 sown bikurbouat /.1 109 peleue. 47. 140cl 31. 139 oslobadanie kuce. bacanje. opremanje. 91. 59 90 popr::tvd.u. 99 sredstva za dezinfekci]u. 113 okrilmetoksicinamat. kuce. 136.TLIl<l osruoza. ureil ked kuce. 41 PCV.. 19:[ sulM. 1~7 os. '6. 155 uestnnci struje.autornobila.saiate. parfem. 72-3 uklanjanje rnrlja. 85 sintettcka. IIZgOj riba. reciklnanje. 145 problutici. 24 rak prsa. 121 na 56 vidi sods bili. 1Q2 117 53. 157 Izolu tija. 109' Strujni kablovi.. 138. 52 soda. 119 50l. 6. 36-8 uklanjanle mrlju. -13 vlukana. 27 smece. 65 staklo: 'ciScenje. 57 otiraci i ssgovl.i1l1l1lU!. 9S 93 pokucstvo od barnbusa. pirerroid. Cisl'enje. 137 ured bel kuce. 50 r. 190 rak mokracnoga mjehura. 86 papir. 112 purallnski V0511k. 39.14B psi.1 organska . p II ignxcke.l pel propulut. 2. 66-9 odlagalista. 114 145.ijani. ic. persulfati. (. 91. so. ci~cet)je. 121 rak.:I7. 156 prljevoz. prirodno lijecl'!Qje. 25 prolzvodl od presanoga drva. 46-7 proizvodi za uljepsav'tnje kQzl1Je[iJ. PI'D (parafenilen-diamln). 155. 113 purafln.kod. mel na kompjutoru. radijatori. 53 sredstvo zsr pretpran]e. 52. .. 1'55 l'I1'lr0<'1'10 :>'oIJeuq. 155. lOS polistiren. 115 ruztna vodica. BO 66-9 41 ozonsk' QJ1l. 103 seleni] sulfid. 56 mineralua vlakna. prehlade. rolete. 23. ~Iil .isc'enje prozora. ogrebutlne. 25 sredstva za c. 010\'0. '91 1. l1. 190 pakiranje hrane.1!l1 ~lIl(atl. 147 PERC (perkloroetilen).56 pokucstvo.0laC.3~73 R rad kod kuce. 109 pecllke. mel lwei 146 safir. 65 opasni otpad. 59 . samoniklo jestivo bilie.L 11-.scenje zahodu. l09 salmonela.(Qsu. 7tl-9 ponovno I. 64.(H:'e. 18S organofosfati. 29 bacanje. U6 pollester. 147 maca. 47. 75~87 srnanjivanje kolicine. 20-1. 127 pO'Yfte. sagov i. . 86 parabenl.nje. I:U. sredstva za pran]e. o odgovarajuce odje. 127-33 prirodno svjetlo.:lovl. 101. 79.27 radne povrsine. 52 47 113 10 recikliranje. 100.rije: ~teGnja eL1e. 15. 50 RSI. 39 recikliranje. 93.153 ·osnovna nJel.piJates. ciii<'enje. 146> 9-2-. qt)l:ai'i uti kokcsovih plalue. 42. 106 perkarbonat.9ri' s ad stresa.'i.. 72 39. 75-87 121 sod" bikarbona. 16. 13 pokucsrvo od trske.5H.iadja. 161 osipod pelena. J46 okrlldhnetil PABA. 139 158 sindroin ukocenih zgtobova. ll2 . 14. ~O sezonslco voce i p\wrce. 139 platnene vrece. oprernanje. 108 recikliran]e. omeksivucl. W. Hil "sioclrom boJeslle zgrade. 138. pr~ni~. 78. 190 porculan: osigll ra:nje. posude vidi IOIlO i awe potassium sorbat. 128 lJrekidaCi za reguliranje os'. prehrani. 24 37 prekrivaci. 93 91.al'- prlroclno Ujecenje.n plasticno pakiranje.. 95 145 povrsmu. 93. J4'1 planiranie obroka. 55 odvodnecijevi.l9 113 106. 1:30 probavne tegobe.ecikliJ~lnje. 154 radon.. 32. 112.1 puder.~ije[lfe. 4. 13. 63-73 pOST. 48 onecisce»]e./ propilen glikol.. 51 pluto.gi. 5'f jl()kLICSiVU. I <J 5 perilice za rublie. 9i~-4. r1jeg.iScenje. eticno. pranje.25· (~$JeQ[)a. 150 slusalice. 102 clivallje luuue.Jod iiplilljoiske Ci~('enje. 50. 2Z' pesticidi. 11~ osnovue masne ktsettnc. lesion Z'.ij~L.0 d!. slijedn.8. 80 40. 56. pcelinji vosak.!'oiaoij.o. 10 sukraloza.90 pozltfvnl 10Ili. B5 slavlne. slrell~~ Z1\ilIJffnc. ogrebotln«. pakiranje. riba: 11 Ci~cenje radnlh 56 pokUCSLV(.155 osvje~ivaci zraku. 10. tiscenje.54 lzolaci. 16 Iiltri za vodu. ciik'enje. 43 ured kod Jwce. 56-7 ured ked 1. 42-3 (iscenje. 36] 111M> i:.\~. sok od dumbira. sredsrvoza 48. 51.l7 prirodna vlakna. 158 zarulje.'enje. c. 37. 45. 120 bebe. 129 38 rasprsivaci za kosu od limuna. 76 odstranjivanie 73 odvodi. 23 mello.'I ulje. 20 prooa va. 108 plastika. lzolacija. 28-9 ramija (klneska trava). pamucni Jpstui"iCi. 123. 63-73 rllcnici. ] 59 sindrom roktijcnog~! soka. 158. 189 Ci~ceJ1je. ponovno korlsten]e. 145 ull)("g. 38 sJnt(ltlcka vlakna. 121 recikliranje.140 kemijsk» Cis¢enje. 45 oqeCiScenje zraka. 59 112 PVC (poilvinil ldorid)..k'1:~t:likij~.rg'ije. 129 podlosct zu podovi: mi.~. 117 oprerna. kucnih ljubi-. 40~1 slntctskc orgunske kemikalt]e. 14. . 191 stotct. 120 J'eV<. 25 ured . 73. 145 hL'~!M'za kucne ljubirnce. 124 trave. 93 paratlon-ruetll.87 stiren. 189 rllz za usra.6. 87 popravd. 55 plocice od terakore. pIVa pomoc. 16. 138~~ pelin. 11 _proizvodi za c:iS~eJ1je..77. 117. 159 strojno ulje. 47. njega. propilparaben. 129 sok 0(1 1.plocice. 38. 71 pasrrva. 27. pJijeclan. 159· reciklirartie. 43. otir~ICiud guspine ieraplie." 9 pe[(ojat. pozlata.e ljina. 113 "ieU orgunska hrana. 53. 92. 47 orpad. kakvoca zraka. 87 13. 91.t~6lmlsn(:' ktselme. 119 pumuk. poltkarhonat].\: 156 Hi. 16. 84-5 struja: susta vi za gJ. 81. 189 1. 65 perilice za posude. 154 73 26. 123 m~OI1.tjelljeI~a. PI'(ll.60 recikllranje.povrce.\ kozu. lIiit~d>l energije.u'1Inje.ori§Leflje. ured kod knee. 143-5. 11. tvrdi podovi. CiScenje. 22. 119 sintetska vlakna.gcenje. 13 pj~aCi. 107 radni stolovi. 113.lo. 91 problenu s grl0l11.85 prirodni. . 1'15 sprernnici zu roplu vodu. oprernaoje. 95 71. 24 perrnetrin.H pisace. 38. 54. c-iscen)e. 59 c. ci~~enje. 72 preradevine U4 kokosa.ml susenje i slagarqe.

9S" 124.lanjaJ~e. 116 I u nib ljubimaca. 60 zu. 41 tipkovnice. 29 . 34. uuns-masu. toluen. 38 zastorl zu 54 130 . bacanje. 150. 15. 119 uhobol]a. 15 od propu hu. 59 zracenje. 50 zidovi: ci~ce(1jc. 8 19-29 vuovikornpost. 79 » ro N 1<17. J. 26. terrnostatl. 94-5 posteljina. 17. tlk.80 urin. v valerljaua. 112 158 z zraka. Cii'k~ellje. njega koze.98 92-5 z. 16.158 vemiikulit. 82-3 uii1alometani. ]55. 27 T tili chi. ] 2 tesko zapaljive sinteticke tkanine. zaSlita od propu ha.128 trikloroeran sampani pcrkloroetl len.rogje. €oe. 37 U5 151 trznice. 1'1-1'). J. rutin" kompjutoru. ugljikohidmli. 102 viskoza.20 lt$leda energijc. voda. urnjetna gnojiva. uzgajanje. 158. 153-9 uredaji za Iotokoptranje. !:iO vocni voda: ci. llS ulju: za kuhanje. vlazn sri u~ 150. vrata. zeleni alj. 4Q. 28 \lo1. A uagovi vade. 59 Claji: rnrlja. zamrzivaci. 137 $ebk.42 [US. 118 ultraljublcasro zracenje. 80 vidi taka ler mobitei! televiziju.6 21 za rublje.1I9 ~. 91 rad ked kuce. 68 cllScenje. 76. 25 od ~LlJ1C. zasladivacl. 31 TBTO (uibutlhln oksld).95 Smlnka.I.60 trudncca. Luolen. 90. 137 vitamini. 150. 119 tokoferol. 59 vrba. 68. prirodno lijecenje. 20 zeljczo. 191 tesko drvo. 52 vosak. 26 501<0\1[. 191 veterinari.9. ~tedl. 72 susilice 20. 159 vluga. 41 secer. 27 42-3 poboljSav\lnje stanja koze. vinilne bo]e. virulklorld. 199 uredi kod kuce. njegu koze. 53 ~cednj" en"'1'gije.~al11ponl.:: 'njaka. zaru[je sa zHI'nil11 nitirna. ugrizi. 15. 71 147 zidne tapete.17 j zlaro. 131.idcl~Ii'I.51 27. . 151 toksoplazmoza. 3'5.~cenie vodom. 120 triklcsan. 99 zeolit. 154. 69 reciklimnje. 92. ugljiJHIW!lOksicl. 14 omeksivaci vade. 95 zubi. 91 vi decrekorderl.j'l. 40.2. za peru I.l50. uzbijan]e buha. 47. 45 illedoja. 155 rekuce sredstvo za pranje. 77. 98 32 20. 135 '16. 72 uklanjanje 151 vrecice. 13:1 umivaonici. 55 84-5 vlazncsr. 98-9 uklanjanje zalijevanje. 90 vje2. 13. 3J. 156. lijecenje higljen» biljern. 1 . 59 srenad. 34 v(lIa.150 voska. 117 lUS. sagovi. 56. uznemirenosr oipada. Ciscenje. svila. T)~. ]47 47 za pice. 151 VDU. zecevi. 20 ulja citrusa. 13 1-EA (rrletanolarnln). 2Q-~ biclklom. ulje bjevta. 158. sagovi. 10. 60 recikliranje. susenje rublja. 114 umjetna svlla.sunceva svjetlost. J9 '17 90. uljc kaduljc.1 zelena maska. 95 vode. 24.nj11. ~3 zastort. 63-73 92. 25 u llgtjik-G!loksid.ljevl. 1'19 tupetiranje. 25 lijecen]e. 55 z. 116 uklanjaoje mrlja. '159 tkanlne: opreman]e. 120 'nus. rnrl]a. zastita zlIStjta urujetnl. 129 djeca.54 vatra. tamponi. grija6 zu vodu.49 til' > 66-69 toaletni pal ir. smunjivuujc koliclne svijednjak. kompjutor. bi(. 151 na hrani. vapno. 48 tekucine za ispiranje usta. 11:$. 127. 23 rerpentln. 80. 93 roksokarljaza. 145 137 156. i'iscenje.98 zahod za kucne ljubirnce. 17. Srakori.93 Skuljke. stednj" J04-. 127 x Xenex. z()i1ari. 1919 ielefcni. 66. uredaji za reguliranj zraka. ] 50 zahod. '13'1 kontarninacija.T? voce. 33. 87 uklanjanje mrlja. organskl uzgoj. 191 uklanjanje uklanjunje vOioja sa svi).unorci. ci§ccnj .23.:ijen3 kucnlh ljubimaca. 17 lOO vaze. prirodno J 31 l> zarul]e cijeloga spekira. drvo. 132-3 ulja La masazu. 47. 15. opreman]e. 31 rubl]e. Ci~cenjl:'.eluc:L. 67 IS' 54 ulje JlJajCinl:: dusice. 93 moljci. 66 125 uzgo] povrca. ]56 emulzj]a. 50 lzclaci]a. na pokucstvu. 151 91 \J~i.banje. 47 124 u ribi. opremanie. vino. 148 vid. lnsekti. rrakavice. 103 rnasti. 69 vidi telaxler etericn« ulja u lje bakalara. 117 tragovi gorenja. 130 zasicenc 9] 92 perad: bakterijska zi\loHnje.

(vkli glazuru. vectna Prirrxlni plin uSLra inirisa. dobrolTIu . nadrazenost grl. pluca. ltigWtf. I Termin Z. bojama. proizvodnji sredstvlma pokucstvo Prirodni vulkani j i deterdzenata. liml. U malirn kollcinama udisaniem acetona.6.3.~tetan [\. KEMI)SKA msprsivac lItbl.gim i.u prirodi.je l1uzan ilec13l'll.1XIica i pt. lCr. piletini i ribi.giroko [e omeksivac vode.:i[Jl se od katrana pokazalo ekceme. apetita.o bi PQtakn1. ko]! se tvornicarua.ezo1dionI).do kHS.lSLL PreLpos. Mogu izazvati hlperakttvnost ponasanju. prodrijeti korisri mikroskopska (azbestow) Upruvilll. na primJer.p.mti problem!:: s koioll1 i s ci:(s'Uljem.utaci. LI VOelll je Pojmn se korLsti ZH opis proizvoctl koji se.r.iZm:vali -glavobolju.Be pl'e\rBe knristj.lakse. Tukoder ie sadrzan u vecinl pasta .1 vi8e raziha. plocic31TIa rut podu u cijevinul i otvorirna s.!'.estalom V0111_ Oshrb.1skoga je t1\1Z. za zaCinn. Mdze izazvati vrtoglavicu. temelje na Sflstojt.bi. pbsli.1L1I'~' i. ·FoJ.ja za fluorid ne pobolj~av.dergijsklh rea. proizvedeu se zaumjerna tkanina. Nalazio se u. moze bill i.d~1n8S.lalcle.vue pos-tanje.lwlije.1 pULem c10biva iz etile. .primjenjuj. Bezbojna sol. Unistav. vatru i koroz.jll stanju.lt~k prehl'ani za neka .t derivata 1I .setiamcleseLih vazn. anem.1Il1)je.:.1dustl'ije. gllbit>lk koze i Prirodni katalizatori dobivaju koji se isrrazivanjima. lwei djece.rnoze BORON Mineralkoji dod.ila. . .i."st~l al).lnO.je 1'akoder se tesko Z'd pri POH~d. o~iJ11 akn se vlakna ne izgdzlI iIi ()Sl:er. nadrazenost iz bakteri.l kl. .na.1:1- su otrovni.l.LI. .1"1d. mora biti navedeno sadrze.c.'lslpu. 81.na ljudski organiz.ie i. tragovima je bezopasan. I. ociju i tegabe.J edl na [e to plji va azbest.ll1. praizvodim4l za AZBEST IVIlnera.1 i pi:vu kad f"ernH:nliJ<l iz kOJ'iste se Bezbojni se bo vezivanje lzaziva plin Jetlw 11111'i5<1 koristi kQnzl:!rv~lI"ls.6ob"rBaCn.c.cla jest ~to t'W. astmu. ispravnost dodnu. boja.fomnald. pOlw~anju vrtoglavicu. l1!areri. Dulje stunju.rske.1 zube. Vise se l1e kqr. '1':< goriyo i II10ze ~e Vrsra era!lo!a ko.!ca. U t~l.(.h proizvcda ne sadrze B0 JE FD&C hoje (koristese 2.e. oc:iju te ~krHUli mensrrualnl je. Proizvode u kucanstvu.1I8[~. umor.. rakoder. Baton je bil. .<:!ozenosI n:ioze izazvati nadrazcnosr lspitivanjima na iivotinjan"la se cia su kancerogene. u t.ijel.(j)im rakoder arnonijaku ocijll koji je ikada srvoren sinteticklm Dioksini mogu izazvati se i s rakorn. .oze biti .l i rak (rri.0ve.lca satlrlavali nn krovu.ise j</i izraduju s azbestorn.t.u (vid! talwcler Mogu ll1Llcnio. vrtoglavic.locil1.l'I. Zrak II prostorijamu.! AI< daskarna za glacHtlje.e izazvaii nos".v. lako jc zupaljiva.u.i proizvodi .1 u). gastritis. za proizvodnju te u j)oljoprrvredi.canstvo.iti i m iznentldnll .ni.IJle stanju nalazi u vodi. proizvodnje. take du za drvo.na 1Z p. ill"~dit1djega l'iiV~. automobila. posto koristi se za proizvodnju plastike. je u vodi .la.o. lrbuha.e. nadrazeuost ciklus.kqilig.risti. U se je krlstalna za ('iscenje i kisclina Izvore vode kako bl sp. sadrzi vise benzena .i kao aerosolni inhaLatori koji oe korisLe hjecenje ast1l1e LI azbeSL Ne POS[oji opaSll. osipe i.ivotinjul11u .d.I bOja i kernlkallja vlaknirna . pJ!.lJ DIOKSINi Sku[llJna kemijskih spojellQ" ne. Medu Lim.01jnj~1. ku<Mn~iiY.7.z~\PJavo. il..ki se cl. legobe s n':produkl..picni spada. Daclt<lMnosti 'Q)~j~l.tvu.ijskh:n ol. karnenoga izraduju ugljena.LJ.ilte-rijal koji je stanju. [e ED TA Ettlenolamintetmocrena je 1I siroko] prirnjeni kao Prernda se ta j mineral u pIiIiOChJO.ji ci.olll.i. a dobiva se iz strove nafte. Benzen mineral koji se u prirodnome n.'1l.aWliWI dozvuJj"cl1.lja.llcadi.i pJ'Oi<.~1 . a plastid. ua prirnjer.ICima drl'. vapna i sil. benz! na .vo.e U obliku b"ijelvga.vocinju deterd2.6gim europskim se bolje raspriluju te ih pluta i .lY<t.i. ali jJ(ltir.na. lijekovima i kozmerlcf). UobiGajeru minemli poput soii.ivnim.ll1el.sti. kod ljudl te cia djeJuje 0.nu.je. dezorljeuriranosr..rnoze i<J.RJ ECNI K ACETON Proizvedena male prirodnornu bezbojna mirisa nokte..i.IJi ['<1st ali .. milia idozenost pOl'emea!je .WOg sust:..SHut cl0It.Jju nlrjje orgal.lmporan ria vrLlci. koristi gnojrvu. osipa po ko. 1I kemi.. zap~IJji:vih cj$t-i6lJl'l.ds1i se za automobilsko .m· El<lri0i i sprjecavanje ~e Cia je zapaljiv(. cigareta i na odlagallstlrna . Sve dO.1 koji se ne pije .Dosta 13la1101a onog. naftnogil dertva~l. glavobol]u. bilo iii dodirlvanjem nlo2. Njih.ja.IDC!lIJe. ali spojevi borona SLI u .jm kolicinama te pr0Ilaiaze moze Diti da iiaZiva rak u 2:i. 1I wd 1I bllbreg<l. Ostahh 20 u u.oljeca In Dogi neobnlcleni koliosa.lzv~lI:i lIl110r..eJ'<.ih obnovJjivjh izvora. rul({lV(~ll bbgolceJ:1l ij~ltlh prQ/.i. otrovne plinove. sve vee! i broj hladnjacirna... izolaciji.1jp.in U lekucemll koji se takoc[er kucanstvu. Nalaze se Ferioli susadrzani srnolarna u rvrdo] . u hrnni. Duda vallje fluorida zabrunjeno clrzavama.iju. BENZEN Hezbojna tekuclna slatkasta Dobiva mirisa. a d~l ga Hi tor)"!e ne llni§tav~lj l!.':i i tegoba s disanjern.Il'ljetnim izoladjl.: enziIDi poja se 5ve teSee povezuju s uc. cksploziva.'!. Oko.1avlja bi. luunidbenom lancu. inlU. veJjj. .JJ:ijeJlj~lti'11.kvoj pr:t)izvodnli nego proizvodi pllOJpiCOIl1jer otplli'itati Cisti boron )e ramni prall ko)i se malo Im. . Ql!'@van alm. ibuci. 8 SREDSTVA kemijskJh m.re koris1lo za proi?vodnju proj'Ll(ocia 1I PO[l!L1l o. pos]jeclicu in. Oslin toga.1 provjelraviln.500 mlflnih koristi se za arome porerneca.nolo~ki .i za razne grane stakla i.e.. prlrodn: sasiojak A ROM E Oko I. funglcidima konzervanslma FLUORID Jijekovima te plinoviura ispusnim d'rnu se prtrodrum putem .l s clis'anjeb:t~ gllL!Vo. Moze sleLno djelovati 11:. Na nesto malo prolzvoda ·koj. Aka aka se nade ENZ I M I vodi za pice.Dokazano kloFOfluorougljike).iktiti takooer se koriste . t"egoba s gulOin.ohohl koja ~e Il~lIazi u \lim.80 posto nrnonijaka. leukemijll BLAGA i ))1ijel.kci.r13mazima i j sjajilima..[1lltrag LI gnojivima kak. voska za BORAKS Boraks ill natrij-tetraborat stanju rnaslacu. grla i ljepila. u kojima ga una.\sprili\l.ljenl. koji ~adr:Ze amonijak. ekce. dovodl 1I pi tanje hrani.od proizvoda pOpllt zbunjenost. ·sredslvu ZH qa Zapwl. -srecisrvo za Clscenje.u.Ier ill u ima u pnrodi 51'0) put . a p. deterdzc:naw Spojevi U .kOZ'l lakse . povezuju 1I ll10gu biti i kancerogenl .enost .isLe. slabost. 1. plucnll bole.!.I'j'laca m<lflje !. AEROSOLNI RASPRSIVACi Sadrze topljive. boron cigaretlloga i dima.ost.lT1jel'. nece 11 1'i plinovi Illogll u pluca i kOlu .enaw.. U i. Za paijiva Je i izrazajna laka za za se moze mid Korrsti se za luzina na Zernlji.i LI Mogu izazvati niperaktivnost.ogaunosu cak i u rnalim Prenia nekim pokazali su kako l:1uoridu kolidnama. za koji znansrvcnlci vjeruju cia je najmocniji putern.lll ku6111l.krecle.llU moze Z~ mll'lni p. Kancerogen olwli5 j opasna 1I je znanstvenlka fluorida.rijeClli propadanje zuba.e se u.l. mutacije gena kod ferusa.zazvalJdepl"eslj~1 bdoz.i element ispod). rnogll bitl izl()zeni i ljudi [er Ih 1I lma u mlijeku. pe.ll gena .rnije$ati·~ b.ziva bica.db moze' d.se sintetickin.l lzazvati dvostruku mucninu.iJid oZe pwlJzrO.l zube.jetlll'ip~~pL~u. 1 stetno djelu]e nii sredBnji zivcani sustav. ETANOL Vl.~USl:a v. kao blagl anriseptik. opis FENOLi Derivati benzcna shim i procesu A MO N.a[erijali za SeCerIle l.I za .kronicnu.. prai.1 II pravilu. da ga tetraklorodibenzo-p-dioksin (TeDD).a. selaka i vauostalnoga stakla re u drugun Sadr. FORMALDEHID izazvaLi. .lja i bolji mod. U LI ale oka te probleme s p disanjern i opekline nakoz.JiSllll1:i osobnu ciscenje <leroso1tli Sl.' Q~lab.enzino. poremecaje u otrov izradu odstranjivaca ki... pOpUL proizvotii i LTJ. spojevima i na SlroPlI. OS!P.upijaju.jali.ovo ujelovanje . 1I j sirove rnaterijale kako bi se sprijecilo oneciscavanje u procesima. si)ltetic\.j. ali ~ll za godinu prosloga gradevni azbest.organl1nfl.lID. izlaganje moze dovesti 90 rnudnine. srcane ostecenj.trebalo bi koristiti stedljivo oprezno jer i.i~njLl izbjel. kemikallja iu kuja se toplji\T tianastlji. nje·gu isredstvima 1. mesu.U1 ll1:in:eraJ biljke. celuloze i papiru. pluca. a naci u okollsu tekuclna okusa.I. omeksivac vade i u projzvodnji kemikalijama.spuljivanjern takoder otpada.e i. ·u nekiru drzavarna dodaja ga 11 aliprevelika izlozenost.ma L bOIOllU korii. za J. m.ob. izvori benzena su suruski pozan.1lu njegovH vlak.1 strove nafte.I~dt . a~~e~~ ZijCI. dioksin katkad se koristi [ednoga oel najouovnijlh dioksina.jival1jem c1nl<! kioL0m i drl!J.

.logi Org. tokova o ZO N plin koji se sasroji od tri kisika. [\. oneciscivac je okolisa oruoraca rnoze izazvati ulergi]e. pasti:Ullil Zit Hlapljiva. gelje tlak. ozonskoga pridonosi ornotaca globalnorn i ima]u M I R 151 Mnogi umjeini proizvodima proizvodima naftni derlvati imaju tokslcne ruirisi u nuspojave. DEI{A.lbrega i jeln:.UI ili . tzazivaju glavobol]u.. koristiti umlesto a I1lIlOgO je jdtiniji je i OIJ'Ovan. Am cis enju i tI za gasenje pOlar.. povezuje iSlIsuje prirodna NTA Nitril tri crena kiselina (NTA). \1 1 koristi se se u .ro\l. rn 1"'>' Z 7<. kanccrogen.mogu porelll do piju u zmk . spoj '\. bilumena koja se koristi za drugi pro. djecu. Nj.li l. Naftni derivati su u sirokoj primjeni Mogu se sagovirna ~adr:l.i -inskoj opremi se s rakorn dojke. poput sirove izvora sastojke. pal'l'brw. glavobolje. Osirn toga.u insekticid sampona za stoku i dornace protiv lIsi j losionu za . Dolaz Iljil!ovon'l iz neobnovljivlh prolzvodnjom izv m i apamLima procesil11'~. olcollsn srnatra kako je J)EI~fP. obiCno naj'mim lerivaril11<1. \I Organokionnl povezan sterno mogu iia:w<llj rak U· maramicarna i sokovima.f)jLI. koristi se za uklanjanje boja i kuo visenarnjenslco sredstvo ornorac stili zemlju UV zracen]a.:a slrllkl~lnl C:i. je za proizvodn]u sastojaka koji Izlozenost rnozc dovesti kucansl vima i kozuietickhn proizvodirna za od drva. energije okoli5.l ~LY:lral1.\zaIi su kako velike koliCine DEHI) t~spadaju m'lamina ga ima st reakcijOLD koji BU se ll.ris pOPlll kuglk:a 1.j\1.tiaja.l se papir i nokLe. vrtoglavlcu i drluuvlcu. tegobe pO\lrSil\(:!.oglavicu. vrtoglnvlce.llj do 4. no djeluju tako cia spustaju tijelu krvnl se lako apsorbira kroz kozu. stalirn.1 Sl'ijeta.. zapaJjivOSl'i.1 pok. otrovni insekticid koji METILNI mijesaujem ALKOHOL koja se dobiva soli. l'tahu.. U Sjedinjenirn Americkun ftalara. upotrel a n kih Italata proizvodnji Drzavama zabranjena duda. izazivaju sterilnosl. za rak kod Ijudi. ubrusima.. Europsko] uniji zabranjena je 1. Jm. iZ~I7. prornuklost.000 poscbnih tekucina koja nisu navedeni. PCB. Kada NAFTALIN Ta hlapljiv:. boja.ihoVH na lrai.j. KLOROFLUOROUGLJICI «0I1ste se kao plill \I lllU~~n kama. ravnotezu). kao podlog'! svj do. zUlIlljerwsl.V:Hi sprjeeavHnje ~apalj!vo~tj kod paldraJ1je mogu za vrsiti brani ftatm glavoboIju. i srcanili. ulj. n] gu i mogu i heptaklor.ulm agencija za zastitu disnoga PovezujLl se s unlSta:vanjem ol1ei.:ni[j Sli kO:7.1 IJ11. pllnove kloroflu Jijelov ozona. Poznaro cia su stetni za okolis: mogu izazvatl eutroflkaciju ruSL alll II vodenun Cinl.. bezbojna proizvodima. Dafta.indan je iz upotl:ebc Europskoj kao ornekslvac prin1jeni II 1'0 Ie.'tecenja bl.i koji visOj od sob11e. zutozcleni kao dczinfekcijsko plin jab sredstvo.e u veterini. kojl > neki call i ieske (cak J. MoZe llLucninu 'J.~ecernom bolcscu oboljenjima. 'lV:leni zavr'avllju liLi no. SUI v d OlP )'111zlJnl pokIev. zJ'ac:nih NAFTNI DERIVATI svi l1al111i derivati.10gU paraJiJl i 5vi. i za podove usne.izvodi bif'enlli. plrul1cn i rnirisa.inl.l cia izniva natiraziti pranje. moze nalaziu tkaninaruu. Moguce je cia je kancerogen izbacen u cijeloj i za ljude.1 z. terpentina. aldrin. ako se iilb. o. rasprsivaca grl.u zminih sjedala. se. 1ll1lcniJ1u. takoder... 1l.ic':'jneparafina dieldrin. pusuda.'n<len. dezodoransa. PCBS J'olikluril1lni bil(. Koristi se za tretlran]e sjeuienja i stabala. fwlat (DEHP). (\ iz siJOve na rle.l. OPTICKI Derivatl pre(lrorili !ivj II kentij za Iwsu i bdwva se ne veiu sc s visoldm krvnlm Llakom. ruineralnih sebi nisu skc dljivi. astaju procesom u kojcmu se neobradene tvari. mote zavrsiLi u hrani s visoicim Drugi proizvudnja stelna za ok lis.1 m. Iwn('erogeni. ku 'ine.mno 7. Uclisanjelll moz izazvati glavol uL11manje IU<lne i proi:/.vodi u fIln gi pI" izvod· indusllij ')d.]ko{it.enosl glll<lnjem eiju.cljecu.ze na tClTIperaluri i povra~'l. za lluorescemno hidraulicne l n~\ .roeili d formaci)e pri POWell!. izazi aJ lIei glavobolje. Formaklehid Ij ci. sredstava Zl1 daskama ruzevima zuhe. rad honnona i. k. Dulje Izlagan]e rnoze potaknuti alergijske reakcrje. cierivata. 0 mirisa. ORGANOJ<LORINI Skupin<l kemijskih se dobiva Lkani1l<l.l mrlja.I. Izlozenosr KLOR Teski. na [·arma. moze djelovati na sredisnji ii1I(. p(uern(:caje s lIisalljem. Tako i.ll1a. i opasni nusprolzvocli zivQLinje_ Aktivni je sastojak ukhu\janje katkad njega. poput rougljika. povracanje.n se kori!. mucnine i nesanice.tlbl'}. sredstvimn za pranje te N'1Vecien je kao ot. zaiop]] KSILEN 1. l'Ilecl. tp n~1lje na vfuCinu. I'rl.'inJ.~I u vecini vodenih ipak cneciscu [e okolis toplih razdoblja. Ozonski od sunccva Na razini zernlje j Own j rnolekule zatim POllQVOO izgraduiu.al'.!j protiv eJekuicnih iZl'adu sjedala u automobilirna LIproizvotinji kemijskome .111l :W osobrur mal k mogu 1I heksakl robenzen i peruaklorofenol. bojarna.lnjc::n je i u nekim UJ·z'!V'. DDT. pestickla.e r 'mete prirodnu. vnoglavicu LINDAN Iznirnno do gla vobo Ije. rak Iwze i pobac:lj.lor prodit'''' o~jetJjiv" u kozu te Inoze oCiju. s hormonorn zena. polimer etera bazi~\ se cija je i iz llaitnil.i za PVC lekuCiIl. U Sl'ccistvil11:1 zH·d(!zodorirallje ovlaiivaC~l.iji je cJ.ni ih a sUll1l1ja ~e da su i moze lovt:sti do Fwlati koji se korisle 1I ()la pahl. kojl zasihnoga 'U FTALATI Kemikal ije ko]e se koriste za plastlficiran]e. pOnaS.!. kruti za bebe poput j.\I.agtitne odjece.jll srnoga za oneciscu]u uku1iii.don. l\1l. kao insekticid za razlicite vrste bilja I.lmo u clrugiln MELAMIN TernJoplasticn. izbjeljivada. i slim U uslma.nje le ZIlojenje. prOlll!. Maze izazvari murninu.neobnovljiva rastavljaju na osnovne se Iros i mnogo oneciscu]« stvaraju koji dodamo d] luju na okolis. i<!iazvaLi nadraien susta 11<\. Ti spojevi nalaze na primjer u i igrai:'klulUI te II nizu do grceva i napada]a. lastike. lJepila.er je IZB.anja od polbtireml te u hladnjacima MelmnJ..ko bi 1I vi Iljivo V zracenje laksali zahoclskili osvjezivaCima za moljce. povezuje za .IO sredsrv. Time i a uafte . D biva se PARADIKLORBENZEN Eij I. je ogranicena.llnpDI1. bez za i l1ltra te kao 'pblu:ov na [Jovriiinama elemenala. stvaraju se poIikludrani za kOje je pozn<1LO d:1 i 111k. se rnozc OSHIl1 bo]a. grijanja cervttina (oa koje otpada jeclna kubinjskib Ako c stie dask u kojoj [stwzivaojiJl1<l na zivotinj<l111:. na naftnim eleriv:Uima SasLOjak nekih osvjezivab kutija za hrallu. otopina konzervansa <:<1 ci$celJje za drvo te san'ponin13.ll llij:l. 'ekolnsl.1 iz koze i gdje se koriste gllojivQ. NATRIJ kausticna NITRATI Nalaze se 1I se koristi u proizvodnji mirisirna hladenje.i. a udjelol11 masti.umora. . kozc i grla.istili uf(-. Ijll te ZJ~lka i kuglIcama [ rnog'u iseu dti. umjetniru umjetnih koristiti za izradu I.l Jlai'lalin se Sllll1!l.moklonni diok.risl~d uljml p]'()izvoda zu ooobnLl njegu. tesl'o se Medu ostallm. Moze se j~pinl na poljoprlvredmm zenllji~. U rakoder min orgalL~kim spoj virna. pri. HIDROKSID soda.eka~1 kor. U Sh'ol.:r. izbjeljuju i climetilena.a IIlergel1i. promjene nadrazenosti povracanja ponasanju. papirnatim Forrnaldehid vlaznun "otpustati" kasljarrje.ieLilhcksii. za jzradu pak:iJ. primjcl'ice.tni susm v.primjerice. vrecicama.l i pluea. za iZl')d. s. regeneratora. madraca. Z. medu U vjerojamo. za kucansrvo lzazvau rak lwei mlseva). djele proizvodnje).a ll1oljce.J dobiv~1 se Sastojak je zraka i asfaJta.voclnju klorol11. lindan.:ISlli1.PI mcla s nu '1 roiz.ren. Takoder poznar i pod rrazivorn \wsIJ:. 111. Mo2e se I1m'i Skoljka. koze.lna uniji. oslabjeti podrucja moze dovesti a dokazan od umjetno ko]t sadrze klor.iirtuje S(': ·okoliil. 'edam clo FOSFATI Soli fosforne kiseline koriste se je kao ornekslvaci vode. neld su nezeljl:!l1i indlls(lij~kilTl kao u. pilj njem spojeva koja klma $ olruvna ~kupina spejev:I kemijskill. 1~lln.nna. Zapaljiv je rak u Zil'otioja na kojima je ispitan. iZlli.II1ja. JAKA I<EMIJSI<A SREDSTVA igr<lcaka za upotreba U ucinak "sraklenickog plina".i metileria krajevjl11. IlQsa. Najrasi.a . lzulmno te problema esnogenom prirodi i sarui po LI godtna. kao Bezbojna otopina mugu priieci u nitrite. ri. boje koze.lnl.JELJIVACJ ~lirola dDclajll se ka. koristi se kao izbjeljlvac j Prvorn svj tskorn raru kOl15t10 se kao kemijsko oruzje. l.osi kao jer se Nitrati su (ubrzanl sus:a vuna. T.oj je kao zarnj<::na za fosfate dl:!tcrdzenril11:t :w pranje k. ~~lpuna.pVC plastid. OsjetljiY je na lIniiitUi svrab.

diok~jll. se S ostecenilma moguce spaljuje. Pare stlrena sustava.oski razgl. bezb6jlii.1 za j8ja. Sveprisutau UZ porernecaja rada ~titl1jace.racili 1.1 nekim a.obradivanje tkanina. plastike. staklenc knzmerike. smole.0otr~)IIni pepeo.ne. TOLUEN teskoga OSiP.ol. slarka mirisa. plin donekle PVC-a. gr~ldr'lj~•. da [e kancerogen. izlozeru viuilkloridu lzolacl]e. kristalni prah koji se dobiva iz natrijeva sredstvo prascima borata i hidrogenzaizbjeljivaIije: u kad se zagrlje. . jela . U I've ako su novi dijelovi na rnogu je sadrzan imali Vlnil.Jje(~!. nil< kod mvOnin. bile dugo "[akn" kemtjska sredstva djeluju povrsinskl.1 i nije za izradu okvim. u duhanskorn koji ~L1 Konzervans ko]e Be i. koristi za izradu 11<1 modifikutoru. plina ili ugljena). i IJokuCslva.d.i osraloga c:rn()g(JrWf1(~g drveca. phis like i boja.~·ldiv.i votinje. Permetrin dugotrajna je zaiitita protiv kukaca. naci u raznim vrstama hraue. S. poo bez pLlse"nja.1 pvC je I:dko re(.e ucinkovit kad se nanosl izravno neklh drugih se smaua rnan]e !lkodJjivim od upltna njegova neSkoc\ljivosL PH VRIJEDNO$T ·slTIoJe i ett.a korwte se qtpad.lllll st.ll clbd do prijavStine ~ ocljece u proceSLI kemijskoga otrovna $takora). glavobolju. Koristi ·5e u poremec. TERPENTIN Prirodna drugim muterijalima. pi:retrina koji se u prirodi nalazi na cvijecu. Izlozenost poremecaja moze dovesti do d iQ~lnju.) Radnici sumnia se cia izazvati rak i Iuznatosn otopine.lI. nokre.ne djeluje na proces ~Lelan je za . de. doda]u joj se Itaiau.ciro.izazvati ocliju . Ijepll:.njll' mdi oaktivnl. iZ<lZVilti J1loze utjecati na sredisnji zivcani umo!:. pri porodu.i . glavoboljll. pakiranje.i Dulje izlaganje rnoze dovesti do ostecenja bubTega i jelre.~iJ]lplCHlle vuoglavice. i se ocllaze ml odlagali. Na iuta ili smeda uljna mjesavina VINIL Poznat i kao pqliyLoiJklorid (PVC). a 1110g1l MjEra klselosi]. Metalne soli odvajuju masti od LIlja. pa ki fallje hran!"!.U I:OrllU slueaju. LJ prirocino. kao vinilbenzen. PERKLOROETILEN Tekuca se Zit veZanill mokkula se koristi z<lproizvodnju l'o[istiJen je oneciik'ivac kalupa. polikloriranih minlmalni tragovi bifenila mogu se lspara van/em ili dod tru 6 . J'ilm se ne plastilia. nadrazuju kozu. progutaj. Oneciscliju STIREN Sjntelicki kernljskl spoj.. jos je (j~cel1je koja sadrze tvari koje Dobiva lie iz u kojima se naltnih derivata mnogirn pvc te mogu izic.kel11. slatkasta lsparavari materijala.~V:a. kojiOlU mote is('uriti llieJJ1lju i (dugi l~mac stirena).l koristi pakiIanja RADON lfklanj~lnje mrlja i . polietilena.l. primjer laka zu i Sumn]a se oneciscllje opasan okolfs 1 moze bitl su . kernijskih aditiva i jc.il111 taal!l.enO]:fwr('lcl11 . odnosno pare vlnilklorida .t! ·z urnatan je.ob. l=i111no je (uzrokuje nesvjestir.l. oci i gornji dio disnoga djclovau i na probavru kancerogeue. oni rakoder mogu isc u riti. poput olova. za izolaciju. pogorovo LIruasnoj hrani. iznimno su otpcrrd osraiu 1I okolisu dugo godina. U pl'olzvodnji S(Val"d stell)i te naclmienost ostecehja PVC. Tal<0oe1" luoze .. te za rnnoge kucanske gradevne rnaterljale. ~~jj pranja cltza varna.derivata (nafte. PERKARBONAT Natrij~p. po Ijudskozdravl]e.lra:. vezivno sredstvo dodatak klora.rasp. PVC i mogu disanjem i clrkularijom. pogotovo (Vinilklorid. pakiranja materijala. gumc. Na: g~lje ga [l11a. posl~lpttill1~ :vclLU. PVC se koristi prozorsltih IJH Ul se cia je )umcerogen La Ijllcie. a mogu sustav.!dCl1og~1ulja). osnovnih ~e llli5iCLma j zglobovima lli feniletekn. podloga za smola. drugi mrbvn. POLISTIREN Nanni nusp~oiZVod SLl mucn. dlvenih mim sunca. Prernda lnsekticida.lj II r~c1l1 p[uca 11. koristl se u smola (polutvrda >IIi je rnan. za tuseve.izloi(1)i'stJ m6ie vellke koUlcin~ l.i ko. koristt se kno insekticid.. koj[ kurtj.ciSCenja. Moze «krilonilTila.i peroks1.::1. bi.d. a je i da je kancerogen.Ze. diinu. cijevi i Za hranu..e.urui'nille . Neilla stetnoga prQizvodirna za pr. Maze iz nexih pogorovo plasricni mirisa. Primjerice.stati sterne koLic.ijskj DulJe lzlaganje SlISl'av. vinll je tennoplastika je uasrala dvadesenh godma koja zalosr. LI proizvodnji prosloga sJ:Q.rri1atitisa.mje. Sumnj~1 :se' da pvc Ie tvrdil . ZHSto..i koristi se u proizvodn]i gradevnih sagove. vinilllih podo\la.llTInja 1:\1020 spoj'vi.. Sinteucki je obli]. Ucli~allje ..ine bomna. igracaka:. probleme slabosL IllcLnje otpu.~Lima vode.r. u izradi kocntca.lstika koja se najceSce koristi.ne)"al nalik na liskun Koristl se koji se doblva od silikata alumini]u i magnezi]a. teska ostecenja vida i disnoga susrava ~ ako s<' okolis. Bezbcjna glavobol]a.tlora. akapi ulj.e . bilo liIj i~PitiliU jette i sledl§njega zi"'Gallo~'sust. Za mnoge pare surnnja se da pare cpoksidne plastike izazvati plustike 1.. po okolLS. Mogu izazvati dermatitis. boll u Z~. oSlecenj. papir za je uzrok deformacija plorla kod zena koje su IUU Kako bi postala meksa . Cime se Q[pu. PLASTII<A Plastika predstavlia problem jer !n()~e "otpustau' pare. Ti sastojci kemijski se ue vezu uz SINTETICKI SPOjEVI za SULFATI Dodatak deterdzent kojuu se koncentriranl pretvara U VERMIKULIT Prirodni n>i.ostranjenije je za pmnje . Di"ugi je 11. 1.zap~\JjiYOSL dobiva 'pretvaranjem prirodnoga naftnih .I1:i rak~1 lwei s bllbrczimH. tegoba q Povezuje jetre i gLlsleraC.mp zarnjeoa I 2. t.dwder je poznar i kao villi). To je klori:rall<l pl. vune. . kancerogena te je moguce Moze . cijcd: se s kore iJOJ'OVH.. prorniene kOii. zidnih tapei:J.primjerice. D10:l'c:: z. Dokazano je cia su kancerogeni kod IjLICU. j 'u wl I.ikliratl pa ·se ill astmc.'i V~111 II nekoncentmanl deterdzent. Naj. PERMETRIN Tvar bez mirisa.IUCll.) ostaju u vodi. phisticnlb kemijsb otopin. proizvodnju podloga Letona te kuo i'ivrsLa za rnlade hilj ke.nja.a listi uite© raka pluca nakon onlm podJ'ucjima biLi jedalJ ad najve~ih 0l1e65Civa~H okoUs:\. i poliestera IZaziva Dlutaciju gena Ll Jjuol. ."r1mrpOilat je najekoloskljl uldanjanje djelovanja oel 5vih sreclstova z~ mrlja i izbjeljivaca.r.~taju i. cinka i organskih Iirncnih spojeva mogu se dodati kao stabilizatori Vinflklor.okolis. glavobolja. Qdjece. j za :'.mirisa.l1li .e se Qbra<!illj@. defonnatija pobacajll.r. P{)ZJ1at [e etenilbenzen rekucina i.1 gUJ1)u. bolova te u PVC. Premda jt: uporrebn zaustavljenn L! I1j1110V<I izlozene. ·cjjevi.pakiranja. Kod PVC PolivinilkJorid (PVC). sirnptome naiik na astrnu i gripu. PERBORAT Natrij-perhorat retrahidrat je bijeli novom otpustau autornobilu rakeder.1 jctre.PVC iza~V~.ro dll iz lokalnqga zdi':llislv. na kozu.'ialica za kavlI i. isparava lako..i savitljivija. Proizvodnja terpentlna 11ijcsterna za okolis [er se ponce rast drveca do zrelosti i dul]e. lma svojstva koja sprjetavaju.iVOti. pararna stirena depresijll.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->