/ ..>._..

_...-

_..-.-::..

Prirucnlk za odrzavart]e zdravog zjyotnog prostora
bez stetn ih tvari
L___=:::==~~

Rosamond

R·chardso

PROflL

ORGANSKI

DOM

Praktlcni

vedic za zivot bez otrova

I.

ROSAMOND RICHARDSON
FOTOGRAFIJE: RUSSELL SADUR

PROflL

lim
DI( London, New York, MUnchen, Melbourne i Delhi Za Kay, sa zanvalnoscu i uvafavanlem Tekst: Rosamond Richardson Izdavac: Profit International d.o.o., Kaptol 25, Zagreb Za lzdavaca, Dan1el Zderic Glavnl urednlk: Drago Glarnuzina Urednica: Sandra Potrnir Mlakar Prijevod: Andrea vlahovlc Lektura: Mirta Pripuzovit Korektura: Sandra Turalila Graficko oblikovanje: Kata lvankovic-Maric Naslov orlginala: Organic Home - Your practical guide to toxin-free liVing Prvi put objavljeno u veliko] Britaniji
2003.

SA D R ZAJ
6
UVOD

v

66

Prlrodni odstranjivaci
rnrlja

126 PRIRODNO L1JECENJE
12£ uoblcalene bolesti

8
10

OSNOVE Organski dom Cuvanje vode Kakvota zraka

70 72

Pranje na prirodni Susenle i slaganle

naein

130 Lijecenje biljern 132 Lijecenje vjezbanjem
BRIGA 0 BEBAMA

14
16
18 20 22

74

RECIKLlRANJE OTPADA Smanjivanje otpada

i34

76
USTEDA ENERGIJE Svjetlost Grijanje i izol.acija Kucanski uredaji Prijevoz 86 30 UKRASAVANj E I OPREMANjE 32 36 40 42 Bojenje i ukrasavan]e Prirodni materijali Sintetiilka vlakna podovi

kolldne

136 Kako hraniti djecu 138 Pelene i njega koze
140 Odjeca, posteljina igratke i

78 82
84

5to reciklirati Organski otpad Opasni otpad u

godine, Darling

26 28

Kindersley LImited 80 Strand, London WC2R ORL Prvi put u paperback izdanju 2007. godine, Dorling Kindersley Limited A Penguin Company Copyright © 2003. Darling Kindersley Limited, London Copyright teksta © 2003. Rosamond Richardson © za hrvatsko izdanje ProfilInternatlonal d.o.o. Zagreb, Hrvatska, velja,ca 2009. Sva prava prldrfana. NJjedan dio ave knjige ne rnofe biti objavljen iii pretisnut bez prethodne suglasnostl nakladnika i vlasnika autorskih prava. ISBN 978.953.12-941-0 CIP zapis dostupan LI racunalnorn katalogu Nacionalne i sveudlisne knjlznlce u Zagrebu pod brojem 680602. Reprodukcija fotografija u boji Singapore Colourscan. Tlskano u Slovafko], TBB s.r;o, Ul.o~ilismo sve napore kako bi ova knjiga, u vrijeme niezina tiskanja, sadrzavala sarno aktualne podatke. lpak, informaGije u knjizi podlozne su premlenama. Ideje, postupcl I prijedlozi sadrfani u knjizi ne mogu zamijeniti savjet strucnlaka. Ni autor niti izdqvac ne mogu bitl odgovornl za bile kakvu stetu nastalu prlmjenorn bile koje infurrnacije iii preporuke iz knjige,

kucanstvu
Ponovno koristerije

142 KUtNI LJUBIMCI
144 Kako hraniti kucnoga ljubimca

88 ZDRAVA HRANA 90
Pravilna prehrana Prirodna hrana Citanje naljepnica ~to pijemo

146 Suzbijanje

nametnika

148 Zdravlje kucnih ljubimaca 150 Higijena kutnlh ljubimaca

92
96

Sagovi i prirodni

98

100 Kupovanje hrane

44
46

CISCENjE KUCE Prirodna sredstva za ciscenje

104 Uzgojite sami

152 RAD KOD KUCE 154 Uredivanje kuce 158 Osrnisljavanje radnoga ureda kod

106 Priprema hrane
108 Cuvanje i kuhanje

50

Prozori, zidovi i podovi Ptlrodna kuhinja Ptlrodna kupacnica Pokuestvo i oprema Stetocine u kucl
110 OSOBNA NJEGA

5.2
5.4 5.6 60

prostora 160 Financljska pitanja

112 Citanje naljepnica 114 Njega koze u8 Njega tijela

162 Izvori 178 Kazalo 186 Rjecnik
192 Zahvale

120 Njega kose

62 PRANIE RUBLjA

122 Njega ruku i nogu 124 Mirisl

64

Sto treba znati 0 rublju

aka lis. manje. nasih odluka gdje rnozete nabaviti slobodna proizvode trgovina uobicaienl Prava zivotinja. siguran i prirodan kemikalija dom. u kud koristiti neotrovne a ne si nteticke tkanine . Dajemo upute kako umjesto prirodne koje su jednako i ostalih otrovnih mozerno koristiti a ne izazivaiu nuspojave. .. potrosn]u preradene hrane eija proizvodnja proizvode za eiscenje i prlrodne. smanjiti potrosnju smanjiti koristiti organsku hranu i odabrati potke bioraznolikast. prakticne 5 kako bi povecala sviesnost 0 posljedlcama bavljenja kucansklm poslovima po nase zdravlje i sigurnost navike. i uputa. dajemo korisne savjete 0 ponovnomu posebnoga i reclkliranju. sto je ad znacenia kad progovaramo 0 tome sto se dogada 5 vee iskorlstenim stvarima. kao ni spaliivan]e. i utjecaj na okolls pitanja su koja se ticu pa su i ana tu uvrstena. temelje se na lako dostupnim U opseznornu koji nisu odjeljku Izvori naveden je u svakodnevnoj popis mlesta upotrebi. vodk za zdrav. To su podruda nasega zlvota nad kojima imamo nadzor. Sve mora negdje otii:i. T@ je nov nacln voden]a kucanstva. Odlaganje na moru nije dobro rje5enje.a Primjerice. otpusta otrovne plastlka se ne razgraduje. otpada. Mnogi savjeti su tradicionalni. korlstenju Takoder. na planetu ima sve manje mjesta za odlaganje vee se talozi na smecu. otiske". a cak i male promjene mogu tornu znatho pridonljetl ako to ueinimo svi. Nudimo a te lakocom rnozemo promijeniti cak i dugotrajne savjete. Mozemo kupovati stvari. smanjiti i reciklirati sto cerno nepotrebna putovanja ono sto utjece na voziti bicikl. Oprernljena je iscrpnim informacijama nasega svakodnevnog ukazuje na to kako jasne. za sobom ostavljamo svoje "ekoloske ponovno koristiti iii Ponuden nam je izbor. S obzirom na to kako zivimo kao potrosacl.UVOD Kniiga je prakticni stntetickih ucinkovite. ali pazljivi]e. jer se tako otpustaju otrovne pare. plinove i oneciscu]e izvore vode. poput napomena proizvodima. koristiti manje goriva tako plastlke.

11. Malo nas moze samostalno one koje imamo. "bioloski arhitekti'' i rieki ekoloski svjesni graditelji.mozemo znatno pridonijetl tome da nas dam bude zdravl]] za nas i za nas okolis. neotrovnih. stoga moramo koristiti gradevnim odabirom postupcima. 14 Kupujle akoloski alat s drvenim dr~k~ma. otpustan]e otrovnih lz materijala utjece na zrak u zgradi. a izgradene su uobicalenlm nekotiko [ednostavnih prirodnih promjenom energetskih postupaka opremanje . koji se ne moraju velike kollcina naftnih krajeva. Cuvanje vode str. kao plasticnirn dfskarna. Kao odgovor svjesnost.primlerice u Uz rnaterilala za svrhu pobolisanla ocuvania kakvoce prirodnih zraka ill nadna koristenja energije radi izvora . a usput . Naime. izgradu]u kuce koje nisu opasne ni po zdravlje ni po lokalnu ekologiju. iz lokalnih izvora. su do sada bili svjesni toga kako i nasi domovi rnogu biti svjesni kako pitanje zdravlia i okolisa na tu novu "bolesni". Gradevnl matenial str. Sve vise postajemo treba uzeti u obzir i pri gradnji kuce. Te kllce grade na pomno odabranim materijale iz dalekih za gradnju mjestima. sto zahtijeva Podne obloge stt ~2 STVARANJE ZDRAVIJEGA DOMA izgraditi nove kuce.OSNOVE Mnogi od nas culi su za "sindrom koji imaju ktimatizacijske sintetkkih malobrojnl gradevnlh bolesne zgrade" osobito u uredima tvari uredaje. tzv. Bit .utinkovlt. Medutim.cejed nako i illats . pri cemu koriste prlkladne prevoziti derivata.

bazi 01 va i olovnih cijevi. To su: • larnlnatl (sperploce) odabir novih materijala grudevni materijali skladu sa sljedecirn krirerijima: proizvodac oneclscen]u He pridonosi odas. iZO. cak· j '<\Jco .an je. Trulo Gl J> Z V1 . vrsra prirodne radtlaclie. okolisa. ne izgradue posebnu prcgradu izmedu nje i prostora za boravak ill ugradite dobro izolirana vrara u materijal prihvalljivl: provjerite. Ako e uvijek postoji nacin kako stvoriti sigucan ih jer se izraduju srnolama i prskaju POPIS NOVIH MATERIJALA ZA PROVJERU Bez obzira na popravke to gradite li. str. opasn~l i mogu izaz"ati Ilrl obnavlianju sta~ ku~e r2lzvrsf~varno dr. Radije nabavite • Ekoloski ima potvrduj masivno lrvo. sknljevac I grauit za p clove i druge I ovrslne .i!jaca za mobltele. ostale zdravstveue U~n' tegoOe. 82). 5 negatlvnlm ga irna u sasvirn malirn kolicinarua.<1 za drvenari:ju i il. koristiti. moze biti opaS1)O.ld se aL~ti vira. Koristenje drva kuo iii ill prodajte podnice. ako jc jos 11 dobrornu drvo rnozete nastrugati i dodati u kornpost odlagalistu: drvene i daske.no"111 cia se ·za 10 Premaz od lanenoga uLjadobiva se \z 5i~roena lan·.i ceJuloze (vidi . • Lokalni: kupnjom lckalruh materljala Izbjegavare oneciscenje zl og njihova prijevoza. se da izaziva rak pluca. smanjill opasnost provierite oneci:lcuje azbcsr. izolacija.1 pocloye e ·vrcmCJlom ::iU prcstali otpustati otrov:ne tvad. prije nego 5tO sve kupite. • Ako PQcirli 'je on k jenlu je <tzb st lreba popraviti .i se koriste kao prlrodna reciklirane materijale. cigle.pozovite stru'njaka pob. koj.dne na sig)Jran @el11@Jte IzoJaciju na baz. • Prj ~k. energiju .icid.UJ > o :z. II nekom okviri elJ.l1'l3 bel.l~lcij'l i v. staklo i terruoplastika mogu s 1 onovo stanju. • Ako U kucl irnate g~IJ1Iiu. Ipak.Jzvrsni sn za kuhlnje i kupaoni • kerarnl ke plodce. azbest je opm.stili u gradnji ako s • kamen.'0.lakna vLlne obradeoa 24) pesl. certifikat kojim se iz odrzivoga • Ako kupujete stanju kucu. kao i se p.i kako bi ue sprijecili Fuanul izvora. cigle. Prcizvodl od kartona (vidi odjeljak Kuu]a) nisu pouzdaril.vQ..>._[ udi~emo. • Sacuvajre materljale kako biste ih mot la kasni]e mogl! koristili pa ib pazljivo skinlte i cuvajte dk u <1111 proizvode od papira. o a (iz obnovljivih izvora).ll'l lJ"loin (vidi l(.lavll). je li vas blizint strujnih kahlova Hi zgradi (vieli Izvore). • Neorrcvnl: mnogi proizvedcni ~lI odasilju elektroruagnetska zracenja razUcitih frekvencija j jacine.rte :. 12) . • Vodite brigu o tome da vail dom bude dobro izoliran kako biste ustecljeli. mel:aJ i ike od str~je u 'kutlje za redlilir<lnle. trebali biste izbjegavati je savrsenstvo koje nekretnine u Clio] krarkotrajnoga su gradnji koristeni stetni materijali.h iZvo . Az. Vl ORGANSKI DOM U gradnji iIi pri preuredivanju treba koristltl prirodne materijale. s time aktivira za popravaka • Provjerire Instalacija i zamijenite PRIRODNI GRADNJU PROIZVODI ZA ne biste trebali prerjerivau • glina ill zbuka za zidove • vapno za zidanje cigli • trska j i stare kako bisre sprijecili pozar. • Biorazgradlvi: novi proizvodi za izolaciju na bazi papira (vidi Izvore). a izazivaju lrajna podove (vicli StI. (JJQva • maSiviJo dIvo iz odrzivl.0 ponovno ne zatreba]u.I. keramike.blestom J~lkada ~llkova[L sarni. Ipal{ pdpaz. pndonose razgraduju se i. umjesto onih koje je proizveo covjek. metala iIi kamena dobar je nadn za stvaranje ::: plocice i gredc su skupe kao i rabljene - (vidi str.]ak. kamenje.[::· Z~l "oelu ~a sl)ojevi. letve . celuloze. police 1prcdrnekoji ce odgovarati vase kuce. P utjecajem na okolis. rnramor.i koj.zvlllre). • Odaberite kucu izgr"del1Ll ria suhomu zemljlstu kako btste od vlage. jos dom. u kuci.jali' Z~l ljepenke nosjte llla5kL~.eum 4. rnateri.iito ruoze bul stetno (vidl lzvore. bdOJ1 i prirodni linol.. mjere da sprijerite njegovu prisutnosr II opasntrrr kemlkalijama . Plaslicaa d minenlln su j 'o~[ecenja na plu~irna. Utjecaj elektrornagnetskoga zdravlje nije clokazan..~tr.iclanju Slai'e i:wlaCije • bakre. Pronadite u • Za popravke koristite rujestu odlagaliste te od kamena sriiu i razdoblju na kolemu o . • Provjerite irna li u kur'i radona i poduzmite prijeko potrebne kako bi asti zrak ruogao slobodno protjecati. polja ua ali moze cesta i industrijskih nurlsa.ima iii o11. ".ite skidrrte stanl izolaciju.linskih neispravne u kudo dadolazi biti pdvez!ln S umoroUl . Ako ne. • parketl (iii d Iverke) • daske od komprlmlranlh dlvenlh vlakanf • daske od kornprlmiranlh drvenih vlakana srednje gustoce otrovni.nove jcdnako PROVJERA NESKODLJIVOSTI Porpuno zdrav I slgurandom selite. izbjega vajte kuce II guhltkom parncen]a. kao i slauiu i .vecina I POPRAVCI rnuterijala ku]e w tada kod. a GnU tzazivaju oneciscenje zraka. Ima prirodan miris i dopusta d IVll da dise. ka Metal. una li U ojoj boja na izvore vode.osoblio SLI pogodni za stropove • gips za unutarnje zidove i stropove • ci u silikon za uuskivao]e OBNAVLJANJE U starim kucarna. preuredujete II Ili sarno obavljate provjerite mnnje • Ako mozete.rii mikfl:!JskOp'sJm l. a sadriavaju kemikalije zdravoga dorna.r sa<1l.. Oni • Izbjegavajte kuce u blizini 401la [er Radon je bezbojnl plin bel. 163). prozcrski drze suua vrata. PREOMETI IN 0 USTR lzbiegavate 5 otrovnirn 00 I) SKOGA 0 RVA je tesko postici u srvarnome svijetu. To je [amstvo da oneciscen]u. 01 vo ko]i je opasunako propustnost benzina ulazak u prosror u kojemu zi ite.

il.i$Jlliile. obradivao]u kolicihu etrova u kuel zastitu drva na i nisu POGODNO TVRDO DRVO • Izbjega vajte tropsko Uknvlna. takoder iznirnno Z~I zastltu dn. • Provjerite da rvrdo drvo ne pesticide il." . LLg_odml je Jllil!isa i :J"uSe)ljelU (![ol.za uporabu u u naljepnlcl je. cbanovina.i neka Illlto sto cete cesto drvo. • Poboljsajteventll9~iju koji se drva. poplar. manje su orrevru . europski maslina.llnJ u Hllku ocl II de 3 sai:a~ po~t51tl u ~~olPskJri1prll!Yl<itQtl\:· Gstavite neka .ih drvenj h spojev'l kako bisle il.i doblva . Pmmiite pokucstvo prolzvedeno izvora .ar za IzoJaciju ebra. nadrazcnost IZ<lZ[VU otrovima oeiju.se sU5f 2 ·do. hrasi.. lak n10zete kUj}iti u\le~il1i namjenskUl 1.se ad Izlucevina kukaca. • Zastltlte po. J1H jllbl. ekolosk.i ne uniillav:. 11 Mnoga stabla od kojih se meka drva .ri\:lutiltin-oksid SU i zabranjen.I pentaklorofenol pesticidirna iii neklrn drugim t. • Pokusajte cJobavljacil i crni orah. djeluje svojega kraia ad lokalnih kako biste izbjegli nepotreban prijevoz. • Insekticid irna oel sintctickoga 11:1 provjente podrijetlo._qnj~a ¥la~I)jka kuc:e ref s[ltjefuva Ol. Lalla n fm fl DKretlmB premaZile p. Sli mnogtrn drzavarna.I:lJ E IZLUCiVANJA OTROVA IZ DRVENIHS'~POJEVA • Odriavajte urnjerenu @ Lindaa. cime se [ro~i 1110UgU en ·rgij!:!. ad vrbova drva bam busa. :t!'rilki orah. rnirta i dobavnl drvo iz obeche. • Polivinilklorid nadomjestak (PVC). permetrin). 2. BI'Zo ~e i kiko nanos. razara] Ll. pla. Flnlm br~snlm p~pl~om IIi celri'inom zi. kerlsti za obradivanje udvnstrucuje koj I otp ljsta. kao $1:\) je 111ailagoliij.islin.moze isparavati PREMAZIVANJE EI<OLOSKIM SREDSTVOM U OdtlOSU na uinoge druge P rernaze za clIVO ko]l se prolzvode od naltnlh derivata. 3. je ~10b. wenge ruZiuo drvo) i zebrano. ako ikako mozete. premHZ posve je . IIrlO UobiC<ljeno drvo ko]e 81:: ori1.lakSe brisali. kruska .o: ljep.ovrSiou.stojece povrstna od ind. Bors. ljepilo u proizvodhna i kao sredstvo za smanjivanje brze keuujske reakcnegorenja.icistLi j otPOfllll p. sadrza vati formaldeh. cedar. • Iusekticidi POGODNO pokucstva MEKO DRVO i brezovina. pinija. arnericki orah. kao llndan (vidi lijevo).aenih dlvenill povtsina k0je s~~nasliie~di!iodRrija..izvodirll.ci ucin.lsen. Sjecorn tlhstabala iscrpljuju se kisne surne. lilt Sredstva Z. [asika. industrljskcga organski koristi se kao drva. prirrfjerl[e ekoloskirn uclnkoviti j kao sredstvo ~1IiIog~( ukla nja nje i vlaznoga sprjecava uulcza.l1ZII. iroko.laz. IilS. honduraski (africko L vrdo drva za kucanstvo ban anorganskih borata irnaju nisku razinu otrovnosu toliko SteLna za okolis .li za Izradu jeltinoga k su borovina 1'I.i. izbjegavajte tropsko drvo.Izljevih forrnaldehid. navedenim koriste mozete.pytll!. miil i omorika Saznajte vise koji se 0 na sobnaj ternperaturi. OBRAElIVANJE proizvode smreka.ak na populaciju dieldrin le sredstva plrerroida (akrivui sastojak koji [reba porrazlri (PCP) i CrBTO) otrovni . svlba.Y<l!!irliqa. uz ispravan. sisJnl£~l. lipa.l: Eko10~ki.l3ririildb.").ks H j..l.5. Dostupna su kod pouzdanlh dobavliafa. ~atlrii otrovne provjetravatL Anorganski borau.. [abuka. rakoder.je otrov. Neki vinJl. organoklorldnl rnozda jest Takoder Insekricid.r\va lilat gJa<. nosnica i grla proizvod nji drva i ill aka to ikako i drvo manje otrovnim lc regobe 5 disanjern. ih moze 1I o se lcoriste ko]e se obraduje supstancijama. lndijsk: lover.aia. takoder.i se u rrQ. korj~J. briiest. Iako obnavljati. trske i kokosa jer dolaze iz obnovljivih Borlivina i brezovina su mekadrva odakle dolaze i jesu llobradenl sredstvima za zastitu.h p:u~a'iz clryeu. obradena DRVA ker» ijska sredstva. okvlre. sviietle boje i reEi ce varn nenametljivih uzoraka.nadzor. Mozete ga koristiti Z1I premuziva nie drvcnih polica i. razvoj plijesni.l za podove i kao za prozorske kemijske ocl pare.ni prolzvodi mogu otpustari • Formaldehid.nj. agba.puiltlln. merbau tresnja i obnovljiva radezijska tikavina su tvrda d rva raskosni h boja i karakteristjenih uzcraka.ustriJskoga drva neofrevnlm sredstvorn. orah. Javor.o izradeno od "laka" . kako biete '~prijer:iii otrovnirn srnolsma. bijeli hrast.I'o(\t~. Odgovorni dobavljad temperaturu u prostorijarna. • KupUjte recikluuno drvo odhlgal. bublnga. Svaklm pove~anjem temperature' od5 stupnieva C~.lj\1 toliko s. terrnoplastika koristi za prekrivanje elerncnata i stolova SLLxemlkalljama kako izbjegavajte koja se bi davale veci prinos. • Melamin.ana. brijest. prernazom.icl rragovima. Javor.lisa. preveze se izdaleka. sapela.~PQvrsi!l~ oboienog~ til obicnoga aNeta.RAN 1 CAYA. Osirn Loga.lnl. dall:lu~ufu pare..LQ. Kupujte rvrdo drvo kod pouzdanih dobavljaca.l kako bi. EkoJosld prell.~om lagaI1D'~fiiedite . a S . bukva.lg~1slicna zastitna sredstva. kancerogen.'iJekupnje brzo raste ~ OG. tresn]a. spo] i . takvoga drvacestc U obrudi Muze se dcbaviti kuhilljskil.KVALITETNO DRVO Veclna je svjesna cillj611ice kako rneko drvo dobivarno od stabala koja brzo rastu te je takve sume.. ispariv Je • U kvaluetna ivrda drva spadaju: joha.

ie. znaci pctrosn]u od 4 Ilrre vode no dan. lrosi 651'051.s[ [ednuku cetveroClHrl. etpadnu vode (od tustran]a. u kadl .ere preust'njeriU svoje odvode vodu (vidi lzvore).ete zalijeyatl @1~®n0miGh. ucvrsiite cep i postavue j vade u zahodu. ugradite niski zuhod (v ld i IZlf(}re).11. tako j)od m. Osim toga. Takav perillce pmvj rite !It cli Ii v pO[fosnju Takvom I dllcom 1110Zesm'mjiti SlavflJe 5 pr51(allcama koriste mnogo manje v(!)de.Ill 5kupljalte uobiiiajene'siavine. Smanjenjem mlnutu. poljoprivrednoga vode koji koristi samo vode za tekucinu gospodarstva. Lj. ~1'~UJ. LlvtjddwriStite k!Sriku u veUkoj bsevl tako da inoi. puna peLitica 100 lilara vade. 99). spremnlke tekud • Ako imate starinski zahod s vtsokoposta vlien im sto je ·ekoloski jer se pri tornu prihvatljivije U KUPAONICI • Zatvorite dotok vode dok perete zube. kako bi dezinficirali 5 vodom. • Provjerltecurl sekundi li J'lc:"dje VOc!H. umjesto da je pustate iz slavine dok ne postane hladna. tvrtkarna.jenjern • prjecava 0 vode koliko je to smanjuju potrosn]u vode (steele i energiju).pune jer 5e 1I svakomu kupn. ~ t.akoa~r u~inkovlto uk!aniaju prllavstinu 5 posto. oni koji korlste rnjerace. 1£1 sudopera..0 ukupne potrosnje vode. .azom vode kojn sralno Ieee. Kad bismo bili malo pazljiviji. • Razmislitc tome da srnanjite po lrucje travnjaku !cojl se lako odrzava. Izvote). kompost perilicu rublja s<Ul1okada je puna.()risLiti U 1'(1. 1I prosjeku trose od 10 do [edna kup 1I posebuo za toplih ljetnih mjeseci.tako troslte vode. nemojte vode ga vode vodokorlic. e Ako mozete. smanjiti mogU bismo tu kolidnu i ~i'llni. Napuniie susiava Z:J P tezanjc < vodorn. • 'PI] za koji se mozete napola . a mozete bocu ga zamjenjivuti. Takvi vodokotlici LJ'Q~emanje suvrernenih od vecine POGONI ZA VODU do 200 litara vode na dostavlja] izraditi Veda za kucnu uporabu dovodi se iz rijeka.l. a ae polupl1lzm~. deterdzenti 1 kolicinu poput klora vecu koltcinu vode za krute rvari (vieli. J 000 litara 11de. zahod za zaLijevanje: vrta. U nekim otrovni kemijski otpad lspustalu se u vodu. perilicu pran]a i perilica). na sprernni k za mnogo posuda • UldjuCite kako blste u§redjeH vodu i struju. koriste tezini i za naline na koje Kako biste usted[eli vodu. do polovlue je napunire karnencicirna da doblje LI fill kakvod vode tako sto cemo preuzeti za vodu koju koristimo otrovni otpad. Tako cere istisnuti nesto vode kollcinu svakomu porezanju smaujiti Drugi nacin koja se trosi pri rn vise su oneciSceni gnojivima. v I" 1 posp ie povr . R ne irnate kanaUZir31lj iskoristene l~lpal1j. Umjesto bojlera j sprernnika. se uvjeriti je Ii nasa . izvori vade u svijetu sve pesticidima i gnojnicom iz je u vodokotlic. Vodovod te uredaje. tmin manje vode od dvlje pranju porrosi do l. ugradite kombiniranl bojler iii grijace za vodu. • Tu~i~~IJLee. podacirna. Evo nekoliko savjeta knko S'ledjeti vodu 1I Iita!'a vode. svaku kapljicu lspunluvnzrakorn posuze KAKO TROSITI MANJE VODE voda sve vgc postaje dragocjenost. U I<uel • Ugradit mjerac za p rrosnju vode kako bistc U VRTU • Budite savjesnl znall kollko trosne. a lstovremeno nakupine kamenca.du za kucans. Prerna staustickim 20 posto rnanje vode. i posta vite je ultrallubkasto zracenje vodukotlic. Fekalije. Vodu mozere koristiti (vieli lzvore).LU > o z lJ) o STEDNJA VaDE Prosiecan stanovnik potrosi od 120 KORISTENJ E ZAHODA • Postavite 1I ureda] za steclnju vodokorlicem. vodonosnika i sprernnika u pogene za vodu gdje se filtrira i dezinficlra i kemlkalijama ~ o CJ dan. e· Ugradite dvojni susrav za potezan]e malu na 80 litara. Mozemo prldonljeti odgovornost odlafemo je da lzrezete plastlcnu bocu OH]1oJa.ro enoltkn (isti! kollko to moze biti tako sto cemQ je uvijek prlie uporabe filtrirati (vidi str. Mozemo (vidi lzvore). odnos!.. Aka GIl ne korlste kemikalije Ugradite tuS koji stedi vodu tc tako 1I a takva radllaeiia je premala cia bi bila teee jednu opasna po zdravlje. obicni rus. i srnaujite pouosnju vod za vrt.~le.:isla . spremite u hladniak llltriranu vodu. sw posuda samo onda kada <. potrosi se od )0 do 14. umjesto klora.iJ\1I 'lj\Jllkom • Ugradite "premosnicu 11 U KUHINjI • Perite po udc rucno • UldjuCite za oipadne za posudi za pranje.o l:iiljke. za 30 mlnuta vrrna prskaliea [It)lro.tvo.ji nov U(!)pGe ne koristi voda. '. da za o pice . • Kaci I? rete p0sLl.tefl vo. vode. umjesto da se s kupat manje trostrukl uclnak vodu i manjuje odnosu nu steeli potrosn]e doista mozerno ustedjeri znatne kolicine osobito ako znama kako se 1I kucanstvu kuci i vrru. • Ugraelil:e bioJoski iSlt.u. nego vode . pr!je nego sto dode clo kueanstava. Oni zagrijavaju potrebn samo onoliko ie samun till) • Oblozite takoder ill opiljclma (S[O kako blste sprijecili gubitak vlage hlap. ne korls. ko]: srnanjuje prosjecnu potrosnju vode sa 9 na 4 Iitre. sat Iii 600 rul svakih dvije seku cvijece kornpostom rast korova).a obirel] II jednomu 1)3 kollciru. kao i danu.

Banaha {'MlJsa cri·l/:{mBii5hii) RQtuljQsta datulla opskrbite svoj dorn III· Provjerravajte tkanine koje ne koji se sa slo vise prirodn.iji ve61 te)Jlper. uobicajene u kucama gelie se rijetko provjetrava. ill Oprernite j uRlanJa i pare oll fotrnaldehida.~~p(b 1I kLIC~j'ISlVll.:1 kemijsko ciscenje.Lt~Lra'.50'8 N E S'I POBOLJSANJE KAKVOGE ZRAKA LJ KE araka . prlrodno ce osvjefitj' • QgL. nego kod nagloga i jakoga Z'lgrijavRoj'l.Lnii::ite u. kao i bakterije iz zraka.L'.o. SMANJIVANJE VLAGE RAZINE nego vani.porab~1 proi". take ~tb ee· snranjiti isp. pogotovo stoga sto mnogt provode u zgradama l kupite priber vise vremena SI:! razina vlaZnu~t:i zHdrz<tL. mogu izazvati tromost.ce v)abma. fluoroughlci. '(1) racena para.a O~I P.1 Ll kojlma su radljarorl prostorije cesto provjetra vate. AEROSOlNI R'ASPRSIVACI j!11~l Ih u rasprsivacima za kosu ) insekticidima te otpustaju finu maglicu koju lako udiserno.cni U Amcrickoj agenciji Zil zastitu okoltsa naciu. nego u onirna 11 kojiLlliL se . To je jelunije i. a ~aclrZi klorofluorougljlke (CFt) .ri~e Ilrouna. Kako biste povedall v. ZA PVC..200 do 500 puta veca. lmSi se rnanje energlje.h Zl!grijle nelmliko leapl et~riil'nog'a ulja. dole kuhate. • Ucinite . ONECISCIVACI ZRAKA Moiete ih Iako izbje(j jer posto]e ucinkovit) j prirodnt "blago kemijski" nudorujesci. veee je otplislanje olruv. [m$al':. ION I Z AT 0 R I Z RA KA povecavaju nabijenih kolicinu ~ltO. mazda lzaziva rak. perete prijenego 810 ih sprernite U <)I'ITmr. okolisa. sto je najbol]e za suzhijanje bioIQ. Kupite jednosravni higrometar kako biste provjerili L1 ci. ·ta:Kot1er.'Znatn·o 'poDoljs'ati k1lIl!V[lGU zraka u :vas:emL! d. Prije svega.e'l.i izmedu 3U i 50 peste. GRIJANJE NA STRUJU rnonoksid.ara. servlsirajte pokra] nje posravae lslagotvornih negauvnih iona zraku re uravnctezuju poziuvne lone ko]e OtPlI. sadrzani su i u pakiranju proizvoda uporabu.i prozore kako biste potaknuii .iU su popis proizvoda koje srnatraju najopasnfjlm OlleciscivaCimi! zraka u kuci. mogucnostl za prehladu i gripu temperaturu. pretjerano grijanje ylakana.rJih pJasukc. .. LlI1lQ(' ~I spojevl. Suzbl]te ih tako 510 cete posravlti ventilatore kuhlnj! i kupaonlci. Rcdovito na zdravi]e.ltata) korlstI . u rliek. postavite posude P E <:: I N A Kamin 1I 0 RV A prostoriji maze otpusrati s vodom blizu radijatora Take ce bcuzoplrcnpa provjetravati se potrudlte sto· cesce.po:v:ecaliajt:l razlnu kisik-a. nego vanl .Americke agencije za zastitu koncentrad]a otrovnih spoieva mOli! se akurnullratl biti . i pStecllje drveno pokucstvo Iedarce unlstava emu n[ak. GR I JAN J E NAP LIN ugljieni.KAKVOCA ZRAKA Unutarnje onecisCenje utjece u zatvoranome. pollesier 1 poliuretan. koji ostecuju ozonski ornorac.. Ako Indikatur POCl1U. benzen i fonnaldeh. ~Jl1_ece. a osirn toga i popravak. aka gao stuvite hllzu radilatura.11Ul) 1I zrak.~kih oneaSCiVil. polieulen. Dar cemo yam nekoliko naputaka koji vum mogu poinOd da zrak u vaso] 1"'l1Cibude bez bacila i (')neciSc1vaca. Prema lstrafivanlu .gJ'ije na neki drugi n~l~iJ:L·. gto. Stoga vod it". lonce I posude otvarajte jJrozofe II razlne oneciscenja iii nazovite strucnu osobu koja Ca (vidi Izvore. dobro provjetravajte kutu. str. biljke.susi g1'10. AI[l!! vera (~'Ioe Ciera) llatulJ~sta. Mirisno Useegeranija iii bilja u posudi s vodom s~lanjuje kclicinu vlage i osviezava Grijalice na plinotpustaju prostorije. akrilni mirlsi koil prikrivuju kemikaliju ko]a oblaze neugodrre mirise tako sto uljnirn slojerrr ill unutve esjet niuha. 511eitiefeliiljke mQ~[L. Navedeni su dolje.. grijalicu treba odrujeti ostala oprema u . a i ugdtlno. Namjestne na stalnu nisku su to obaviti umiesto vas .zeleni Ijiljan ~ak etilnl acetat.€l SODhi! bi!jke dollire' SU za filUirarije Postoje mnogi jeftini nacinl za brzo poboljsan]e kakvocc zraka 0 kuci. pOpll~ k~ll1ti za onirnfl pel prirolinib prilnjerJ.tite dirnnjak od c.St~LjU grijallce i 11a na siruju rnan]a je razma PROIZVODI ClSCENJE Formaldehid. je u prOSlor. • Koristite za kucansrvo plastiku Gel celuloznih • Otvarajte "rata .vanja kOJa otp'UStilju sintetillkJ kelnijski spolevl.Ako vas to zabrinjava. perkloroeulen. OSVJEZIVACI Sinteticki otpustaJu nosnice ZRAI(A tornn cia grijullcul ind lkutor Zit . Umjesto njih.kucanstvu.tljehJju kao. vruc zrakIsusuje No atrnosferu dioksid.h materijala (vidi str.vlaZivaa.WQj dorn rnjestom na kojemu se nc ptJsi . '163). BambJfs palma (Ciiamaefiorea seiffizm Kulina papht CNephrolepi5 exa. kemij~jd.ll1l. polisuren. podloznosr bolestima.i ugljena. duslcrll dioksid i drugc zapaljive One('isovace.aznosr zraka. su manje u kuCama Poklopite te cia para Izade iz koje nlsu stalno zatvorene.Ionizatori (elekutcno U kU(!~lJl1. za lspltivanje razinu vlaznosti terrnornetar svoioi kuci Spore vlage i plijesni. Izbjegavajte strujanje zraka.d zraku. K 0 R I s N E . CDra(Jaena deremensifj oflOmOStlm) Benjamin efiCHs "bentamina) proster i ugodno EEl ITIlfisa!i. BIURe. za svakodncvnu rnnog ih i. • Zamijenite rnanje predmete ad u kllei. piin1je. 32-43).omH. koristite rasprsivac s pumplcorn.lcle . briguo Redovlto lIglji.miriSu. aceton. . ontleiScenja.L'Uc.

ne zahtijevaju troskovl u kucanstvu. kolegi da zajedno odlazirno putujemo svaki zasebno.. Ougo trelu i pal']1a1iu u s anjenju la~una za struju. Male stvari. i te kako bi pridonijelo OGRANICENIIZVORI Fosilna goriva zadovoljavaju osvjetljenjem veclnu naslh potreba za grijanjem. u kucl ali je dobro izolirati moraju se I provjetravatl. 20 v iii prornijenlli uobicajene navike. poput toga da pan udimo na posao jednim automobilom. . Sto se vecine tih savjeta tice.govorimo 0 prornienarna nadne kako energiju iii koristeniem rnozete svrhu ustede energije i navodimo ustedjeti na kratklrn putovanjima automobila. znatnoj umjesto da ustedi energije. . Dobra je vijest kako danas svoje kuce rnozemo spojiti obnovljivlrn s izvorima energije koji se temelje na IzoUrimjedjevi za toplu vodu 5Ir. Pri tomu otpustalu tegobe i globalno izaziva zdravstvene zatopljenje. valova i solarne izvora rnoze zadovoljiti gotovo energije " zapravo se iz nezagadenih polovina potrebno industrijskih potreba neke zemlje za strujom. kako bl 5e spriiecio gubltak Kuce i stanove topllne. Korislenje pritodnoga sojell<! s\r. poput energije vjetra. . Takoder. bisrno magli ustedietl samo kad blsmo blll pazljivi..25 i cistim izvorima. ugljicni dioksid koji i prijevozom.mdrzavaju nezelieni jer 58 zbog pretjeraneizolacije plinovi. 26 ukazat cerno yam na to kako mozete srnaniiti na grijanje i osvjetljenje te u u kotidnu energije koju u kud potrosite koristenju kucanskih uredaja..USTEDA ENERGIJE Vecina nas opskrbljivanje ne shvacajuci koliko energijom uzirna zdravo za gotovo i trosi je. mirisi i otrovni SMANJIVANJE U ovom poglavlju POTROSNJE ENERGIJE Stedljivi uredajl str. rnnogo truda i srnaniuiu se ~tednl! zarulje su lako dostupne i pristalu Ll normalna grla.

LO· l!l...illb~je!ltaIJlQ.ektO(!'ci1..s. sVje. • Otpustaju sjujno bijeJo svjetlo l.J kojj ce voditl Izravno u vrt. a ne ako ie nepresrano p:! lite j dodatno ultraljubicasto zracenjc: co' w Iitfr) « m gasite. pq~tavjti:tako.11l objcml < fT1 --I r-' W Z Aka zeUte korlstitl sted ne zarulje. ad 100 1I . ulja ill elektricne euergt]e. mozete d obro usmieritisvietlo.z1!gi(j~w!lj~1rH}. 1.vje~I08ti. nego zarulje sa zarnihl nitirna.~edosra energije pa ill i ugaslre J('ld vam nll. Stand@rdile uistinu potrebno. • T!"lju razmjemo kratko i skupe suo II estate z~lI:t!J. propusta Oblikovane Pokretliivo rnsvjetiljl<o rn ~ u kuhinji i u ua oponasaju dnevno svjetlo.lVaL 'ere fosilna gonva . stede cigli koje prcpustalu elektrknu Qnergiju ! srvaranju ozracjau se regulira Jaci:nR. To je jedan od razloga zbog cega treba dobro provietravati predrnete vani na suncu. • Kornpakrne ali zarulje mozete fluorescentne staviri 1I. U sagovlma i ostalirn materijalima..je.t~.~R01il·eb.ili mozda oba. prevelika • Sadrze argon i iivu . ulazak 130 kg ugljika u armosferu.enlh svletlost. kan i. ovisuo 0 funkr. ne izazivaju J. razmislire 0 ugradnji Irancuskil.savrseno rje~ellje aJ~0zeUte prumij~nitl razinu osvjetljenja l ustedjeti energi]u.miOl nitirna.. PRIRODNO SVJETLO Ako iskonstite. novca.l1ljeSlite vazne radne povrsine uredu ~ pokra] prozora. ZARULJIO SA ZARNIN1 NITIMA • Daju jasno bijelo svjetlo i dobru boju. tlDse ruanje eriergije.i pri tome smanjiti svoru n.Gar i pri'tJir'ne ne' mpra'@ijehj~ti ~L~ktriEnu l1ii5t'Ha-~iju:.laprez. mozete zagrljati i osvijetliti svojukncu bez koristenja plina. a osobito povoljno djeluje na dobro ras.t:ostQ.ojillla yam prlvatnost ad sasleda. zarnijenite one koie najcesce ustadjeti koristlte jer cete taka najviSe energije i odaberite ekolosk] one koje nernuju su prlhvatljivije. Ipak. Z rn. zaruljesa zarnim nitima.cle s~jetlo. a zatun to pri111ijeitite U odabtru udgovamjucie lianllje. Odlu(::iteb:ebate Ii radno ill a.vain je ila· mCLlIltl.tiT l?JOst0!Jje..rk1xiste svjel!l. P1:.a odnosu prekidace moiete brzo I l<iko zamijenltl plekrda~inia koji regullraju jailinu svjetlostL To moze uEi.svjet1o.lli ne gube energiju pri zagrijavan]u. Trepere stresno j izlozenost suncevlm zrakama.iiti alektri.k.oa mozeteprilagoctn S"'Oj.Za stru]u. • Prilagodite • Odrzavajte i'istima. ali pofetnl trosak vrla brzo cete nadaknaditi jer cete ustedjeti na racunlmuzuetektricnu energiju. sto je lose urjece na vid te tkanlrna boje mogu izblijedjeti. • ObjCJlQ su Iluorescentne.I ne cia unate ODABIR ZARULJA Nesto tako jednostavno kao StDje odabir zaflilje moze utjecatl na vase zahtjeve U odnosu na zalihe energlje u kuci. "" uj OSV J ETLJ ENJ E Maksimalno korlstenie dnevnoga svJetla u kuti ima mnoge prednosti. • Otpusraju mnogo topline. sta svjetlo tijekom PREKIDACI ZA REGULACIJU JACINE SVJETLOSTI Rasprseno oslguravaiu prlroduo svjetlo dobit cete zldom od stakl. • Ako unate vrt. FLUQRESCENTNE ZARULJE • T(O~e najmanje energije. Za svoga roka trajan]a zarulja ust~cJi 180 kg ugljeml i taka prijec.ur III ~.oje je primjereno za osvjerljlvan]e radnlh povrsina. ::J ublla badle. .polozenle..vrlo otrovan metal.~11 potrebama.u~j!ijl! rotok p clcktrlcne struje do izvora Prekidace razinu . Znatno su skuplie ad oblfnihzarulja. Ultraljubicasto zracenie odnosno unlstava grinje SAY J Eli nije uvllek uspjesno.arulje. Prozor na krovu u prnstoriju p rirodnu svietlost. • Izvrsne SLI za osvjetljivan]« radnlh povrsina. nego zarulje sa zanurn nlruna.. prOZl?. • UgI~idite prozore na krovu i u prostorijarua karl! kako blste imali prirodno cijel6ga dana. • S. -ncgo ·~to. pet puta dul]e. • Zarulj" rraje ciulje ako je upaljena odredeno vrijeme.!nje oCiju.rine svietlostl S~lt. a papirnata sjenila izazivaju glsvobolju. prirodne dnevno svjetlo onoliko koliko to dopusta pOlozaj va~e knee. b . ZARULJE SPEKTRA" II lzlozena lzravnorne suneevu svjetlu. Stedne farulje Isijavaju istu kolidnu svjetla. ZARULJE • Potrebna su posebna grla. svjetiljke mogu pofutietl ako su stalno • Tra] U' d ulje I nego zaru Ije sa KOMPAKTNE FLUORESCENTNE ZARULJE • Standurdne ali sredne 1. U j 11'1 "CIJELOGA su rako da • Traju 10 pula dulje. veoma brzo.1 Osvjetllenjc je "ainu JiI".000 pura sekundi. • l'rllil2no se . mofe ostetlf do 30.tlSti prcm<l manjeenergije. Koriste jednu petinu cnergijc u odnosu na zlu'ulje sa ZamhJl nitirua.Oji omogucu]u regulacqu j3. Salll\. grlu. a trajl! do.dji pa ~11 jJrcJddaCi. za HALOGENSKE Za..tlbu i'slbg. rebrenice siakla i zastore taka cia propustaju prostortjarua krovu i'ito vi~e dnevnoga svjetla. takoder prirodna vuna.

Gistll i ncunistlva.J. • Novi sustavi centralnoga dobavljaca vode poslu . a onecis-celi6st goriva negativno djeluje na .t toplll spr vodu pa se en I'giJa 11 Irosl prJ flul Jj nju topliqe 40k vocla l~rM. n kill bojlel. J ostavite ga na 15 srupnjeva Celzijevut. fjudi i oKoHs. neka [er vam nije potreban spremnlk za vodu. • Ulo~ite u se:larni .cvJ.vo(e). prostorijama koje ne korisute i dJ"lile vrara zatvorealma.ijske pc'i 0 nekim druglm "k1111')UN r-' vrijerne. u kojirna a lome da velicini je vise. koji . Do 23 posto topline gubi se u zracnoga kupe (vieli Izvore).\. lakalfl. beton.l.lid: pra. Sustavi za klimatizaciju trose pOOrnLI kolicinu energije. I oravite (aka rnozete. KOja se potom Flol:'iranjule i ~arlsti za grijahle kuee iii iZl/ora vade. ce IjeU bili hJaclnijl. postavite na 20 stupnieva Ako izlazite na lulje trosl se rnanje energije. • Ugradite velike prezore na suncanaj strahl. • lJgradite 5ustav lla grijanJe vede suncevom energijom Iz.ti prirodno suncevo svjetlo.kad sie na sumo onih promij _11i va~. • Postavite uredaj za autornatsko ukJj1Jc'ivanje (1) PROVJETRAVANJE . te zmnrzav<lnje zuni (oemojte toplinu kOja dolazi jzolirati ispod tako da dobivaju il.~1 odl11::Lh pr LjeCe Lopla voda.rad ijatora kak iznad 1I preko prozora cia se susi na vjetru i hladi zrak.~tizid.SUllfre\lU 'energiju.eclu bojlera i ~prE!l11lJika votiu. • Stari bojLeri ll:u&e mnogo vise E:L1. l! izinedu ugradiu.iO i skuplja . t:ome da ga izolirate. • Postavite police . priradi:1oga svjetla. boj. nego Zamjenolll godina. DVOSTRUKA prosrorijarua 1I • Kako bbtc lskoristili topltnu .rijecite odozclo). • mozele SlIVreJDei1.odasllje tlDplinu u unutamje 7idove. i isk. 113 strop prostoriju..koja se dize. kao i cijevi vodu. cak i mala promjena utjecaj ako to ucine svil rnoz gl'ijanj..u 5 pogledorn na lug kaka biste dobili najvise. poput Postoje nadni kako regulirati i ustedjef suncevu energiju. toplu v du' ee iun. umjesto roga. Ako se dobra smjesti.. poput recikliran sada su lako dosrupni lavan. griJa.e cijevi za.olil~ljre (nvor za lavall.. • Ako post<lvljute nove prozore.koji se elite • lskljucite radljatore • Postavlte venrilatore vcnrllarore na pod. ~agdjav.e. v~~a dnevna soba bude na kaiu. CUVANJE TOPLINE Posto]e smanjiti mnogi praktlcnl trosak za grljan]e. kamen . Suneevaehergija zdrava je. Postavljanjem s dvostrukim ili orvora na krovu temperatura na tavanu maze se srnanjiti do 30 srupnjeva. za iSUI namjenu. Dvostruka stakla mozete lako rnozda ceie u Ii kakva blste usmj rili sobu.e grijanja mozete u~tedietl bilfem 40 do 50 jjj®St0.GRIJANJE I IZOLACIJA Za toplu vodu j CENTRALNO tennostat Celzijevih.<[ Ako je va. dn vni raspored.i.laravlj€. radijatori prostorlje budu primjereni j ne zagrijavaju koja reflektira prozora cijeloj kuci). prikljuceui na energi]e. • Navucite zastore bel sunce izravno prodire suncano] Stl'1J1. na grijanju te smaniltl • Razruislue I:! .iIi za hladenje prostori ja ko]e k risute. Osnovni cinitelj pri srnanj nju topline jest stvarauje prostora nego 5tO je to potrebno. • Stavite vlaznu plahtu ill zastor cere zastiti okollsa te srnanjiti • Izolirujte sprcmnik za toplu vodu. POPUL terrnosiata . pridonijet ispustanje ugljika taka svaki put kadse ili vremenski uvjeti. nego uobica] enin: 11:16110111 grijan]a. cigla.ijanJe isijava toplinu j • Kad ste u kuci. trosak za i osiguravaju bol]i te irnate viSe mjesta ugoclan. vociile ZH OPSKRBA VODOM spremruk S • Posravite termostat za roplom vodorn na ih. a stede I energiju.'.l1je rnozete s.ljucivanje na Inima grij:lJ1j.jeta kako najbolje iskoristi. kaji p)otom .Z:im te-mpefatur'arna.lanjiLi za 75 pO~I<. ill.oravak u ugodnoj I dobra Izoliranoj pro5toriji cini sigurnill1. • Postavite hlad ustedjeli energiju . starog 7.lera. • Ugraelite dvostrukastakla.~ sprenlllik taka sp.<. 1I topli zrak . uz natuknlce i upute zacuvan]e topline.kad su drukclji nacinl kako koji ga oneci imari znatni cuje.fo je d~pust:ati na ni. pro ijepima izmedu okvira. Loza na IZ0LACIJA izoliran. Sprijecite povecanje Postavlte termostatske ventlte na radllator cia prilagodescbnu ternperatu-u prema potrebi.pohranit tap'lint! tijek0m dana i pastupr.. • Ma:terijali koji upijajU topllnu . i jednostavni Os!m toga.nja kako biste izbjegli trosenje Postavire n l" energije \l praznoj kuci. • ~LJpite kuc.e(k djevJmu. veliku potrosnlu i jednostavni nadni kako maksimalno iskoristiti savjetima.zirn\J i2ll:l1aoijsku pldcu koja se priCvr5~uje ~al1]eni ". zelimo obiasniti zamjetnu korist od prelaska na suncevu energiju. » z grijanje trebamo izdvojiti vise od 50 posto novca. . • Dobro voel1J na tavanu.vim solarnim kolekt0JOm na krovu z.rgije. S grija.dvD5truka stakla te vas b. samosrojec • Posadire b] logoricna stabla na kuce da varn osigura] u hlad ovinu . Nenulju mJlil e z:. t&k. 1. GRIJANJE • Podno gr. • lzoLil'ajl.i. suvremeni elektronski Posavjetujte se prolzvodacem (J ureda] rako cia ga mozerelako reprogramlrati .prirodni ga papira i (vidi Izvore). TOPLOM • Vodite bngu 0 tome cia tavan bude pravilno izolacijskoga ce yam _0 posto troskova verrnlkulita. hrigu • Vodite veliki STAKLA poseblce najvise 1I • Topll zruk se dlze pol ako imate visokesuopove. Sljededm iii pe i na drvu.glavnoga illHjnite prosior ria povisenomeko]l ce biti topao i [eftinijisu prittsak Sl1 mogucnostima ustede energiju. ~vidi I Olrosnju energije 5vljeUa I prolracna calna kuhilija Im3. • Postavite sola me ploce na kmvu ~uce kako biste skupijali SUI'I(!Wu taplinu.':0. 15 uStedjeti 1. rezerve gorlva se trose.il . nje nil nekoliko stupnjeva vise kakobiste • Priblizno [edna trecina nezeljen tupline pokrov topline dolazi od tako 5[0 cete postaviri uu JI1:Ov ili zalileplte foliju svjeilost na krovne orvaranjeui krova. ogranicenja LI gradskun Lijrdillla moran provjeriti posto] pogledu gradnje. Oko 8 TAVANSKOGA ell] PROSTORA materijala ustedjet ogracll ima SOtARNO GRIIANJE Ima srnisla korlstltl' suncevu topllnu.a troSkov. 55 srupnjeva Celzij rnaterijali za izolaciju. Slijedi nekollko 5·av. • Ako iwliratc brigu 0 proslor .0 20 POS[o. za grijanje . a irnat cere i vise zivotnoga prosrora.

re). lpak. lpak.aStiC na zakonom 0 ocuvanju energije. Pokusajte izbjegavati proizvode koji oneciscu]» vee u samo] i tcsko ill je vratiti ponovno u plastika. sprjccava gubitak topline. ako postavljate (PVC). osiecenje vida i.:or. N vermikuliL pod i u ~lrupLl.ija. p. takoder i dioksin. niineralna poznaia kao vlakna cestice mogu se oslobedlti rljekorn rukovanja i. Cak ako morare simi snosiu troskove za izolaciju. za priwdni izolatOJi kako biste VeUki Izbor potpuno mal rijala· za izolaciju silecijaliziranim prirodnlh dostupan je u lzoJ. sm. 16-17). rnineralna vuna . Kodsti va. Mnogi proizvodi za lzolaciju stetnl su za okolis premda stede euergi]u.) lopl.l1u vot!ll:J n~l [a\:aJ'Iu. ZA TOPLU kako bi bUa otpoma SI:: Jzolaciju p()clova. Izolacija postojece kude maze se ciniti • Poljvinilklorid koja se nalazi dvostrukih kernika. Slo) starlh l'lovina pod sagom iU smole Z!. nab(plle 42-43).llik za h. » proiz vocli koris. iako mllogo mine- Preinacuju se u termalne i vlakna.uajllc1n pod.l1nsku vrpce su naJb01je).•ciju podova i { zidova 1:1:: za zvucnu izclaciju.urnjesto ~e u p~lkir1Inj~1 koja s VUlm za ZVllcnu i wp.ICI VO D U. • Postavite trake za izolac[ju • Z. lzola iju drvenih konstru kciju te kao pi 'e loa lz I. MINERALNA Ukljucuju: • perlu (arnorfno • vermikulit mineral i ruagnezija) • plasticno sraklo (staklo u rnrezasrorn obliku).)!" La lava:nlike pro ·[ore.(. nadraziti disni SlISt<1V. znatno smanjenie potrosu]e energlje u kncansrvu uskoro ce pokriti trosak prvotnoga izdatka. i koriste se kao i zvucna izolacija za i u cijevima. a njegov p peo moze sadrzavau na tavanima koji nastaju zbog vlage su sljedeci. • Pqsfav:ite iia XlraliliJ.a. • Zatv.Plotic d pluta ii\vr~mlSll i [ pJrl izo.eciScuje okolB. krovovu.ivacem posto. 'I'ajna je u smanjivanju gubitka dobromu provjetravanju knee. st vara se otpad koji oo.Cnil11 pJ'oizvoJotll b z kJoroflllQrougljiII varru i iosekte.n. plastiku U » z unutrasnjosti knee N (vidi str. Dostupna je u kornadima i tubama za Izolaci]u pu njenjern te II akusticne daske za izolaciju.iml1je zielova. sredstvom plastknih za izolaciju cijevi . proizvodu]u.e Z.u . vase kuce koju zelite izolirati. jutenih vreca. strop ova i kl'OV P LUT 0 . ostale kemikalije koje se nalaze u PVC-u LDOgO se vuna uti sljake. prozora i zbog propuha moze se znatno smanjiti izolacijorn.w ~ w '" :z w ZASTO PROVJETRAVATI? Gubitak topline od zidova.lulO. surnnja se cia su ksncerogene.. koze. Mogll lzazvau PRIRODNI proizvodnji MATERIJALI ZA IZOLACIJU poliuretanska plastika i formaldehidna Prirod. oblaganje drvom i kerarnickirn ploclcama. • Posf<\vite guste.l clodalnu i~(JlaciJlI korisUte rec.mjili gllbjlak lopline elo T prodqvaol1icama. teske merale.lad.r. 11" pestanskl :sanduei'l: i zatvorite • $t-avite punlsne ostatke tkanina isppd vrata za zastitu Ploce od recikliranoga diva koje su povezane smolama.Ii pre. celuloza se obraduje postala boraksorn kako bi otporna ria vatru. II svojoj MATERIJALI ZA IZOLACIJU mozete sfuul odabrati sto cete korlsriti.ne . PUST OD OVClE VUNE ad prepuha. podova. ZI D OV I • Koristite celulozna od ovcje vune i drvena pust it.mazane KOllGplja je biljka koja brzo raste. To su: polistiren (naftni derivat). VLAKNA ZA~TltA OD PROPUHA • U ucinkovitu izolaciju za vanjske zidove spada]u: zbuka. Ako se odlaze ria oellagalistima.orrte clllllnfak aka ga ne kotistite.u VOULI lim. • Zalifepite kupovne trake za hmliranjia'vrata (rnjedene LA N Blljka j izuladju termjckei < kola brzo raste i stavlja koristc za spojeva na stJOpu i prlrodnoga pokrivan]e sagoru oel matenjala (vidi SLr. 0 tome vrijcdi porazgovarari s gradsklm vlastima. Nacinjena su od recikllranoga novlnskog papira ilJ recikliranih Mjesnvina konoplje i vapna xcristi se za izolacl]u dasaka.l). lpak. Ako se vuna. ·>nll<pl<1sli. no mozda je vasa nekretnina .zore i ~rata koj1 su prOjDus nl. pre- stropova rnazi od prirodne srnole.a je Lakoder dol. . ropHm prekr. • Ozbukani unutamji zldovl daske za toplinsku izolaciju od prirodnih PODOVI • POlPlll10 PLOCE DRVA OD I(OMPRIMIRANOGA • Stavlte poklopac spijunke. i "diSu" pvC zapali..l zastore r'la p!r0.1 u praizvadnji SPREMN.n i karuencicima. a korist! se :w jJo!illretanom. • lzolinljte spreJl1. prirodnim Korisr« se za vanjsku su materijala. pojadant pcllsttren (izolacijska pIOC. mozda.i ruaterijali te smanjuju probleme koji sadrze mikropore 1 opasnost od kondenzacije Tim postupkorn • Proizvedena su opcenno mineralna toplinska zidove. orpusta dioksine. o n }> r-' okvirima jer se otrov nih prozora.I!IQt IllOcio 0. pokusajte izbjcci proizvode koji sadrzc slicdece sastojke: izolaciju i Materijali za izolaclju ko]i se koriste 11 suvrem no] gradnjl talco da ill. vee lmnte kuci. z. U sljedecemu poptsu navedena su najbolja vlakna za odredene radove. • CelLllo~.zidove I. UpotrijebiLe pocloIm daskama provj_erJle je-!. smolu od kouoplje.kategorljo. PRAVIIZBOR Prirodni smjeStaju materijal kojeg zelire odabrati za Izolaciju oviseo CELULOZNA VLAKNA popunjrvan]e supljina 1I tzolacijl. V LA K NA 0 D K0 K0 SA • Kuglice od polistirena: proizvedene industrijski. vulkansko ljuskasti stuklo u obllku kuglica) (prirodni na bazi silikata aluminija in verrnikul plocarna za tzollran] 1 zidova. Obloiite djevi u kucl Ctirnaflexom . linoleum dobri TAVA • SLI od priwdne • Prekrijte ib oclgov.i staklena vu.ll'lex m .enjem upiti LI zeml]«.Yi)je'i'CWl'e_ h j hiclroklorotllloreugljika (vi~1i lz\(o. Jil'ajte cijevi. izolaciju koja ~e obraduje borakSom 11<1 iZlTledu krovnfb kllpa te za akustic. su bol]e od proizvedenih ralnih vlakana. karnena vuna. sljllnl. pretjeranoru izolnciiom mozete izazvati topline oneciscen]e i istovremeno zraka U SINTETICKI skuporn. umetaka za cijevi za koje se trasi mnogo energije. flomi'che satRe. VLAKNA OD KClNOPL)E ako prezora I I?ro<:lilrskih akvira.klciJa ~a pod.ik!iranu gLimu iJi p.na NjUXlVe spada]u u tu .

• 'Pretjel'<lJlo lUPaI~je maze osteLih dijruovl'l. l~Qo\r~bna samo liiill~L n. Mozete nabaviu suvisno rasipati.1. glazbene [Inije i kompjutara. plasticne razbije.ece SWjal! oi vus ni okolis. . l['osi se ELEKTRO. • Ako rnozete. tvrda: kako biste sprijecil. TELEVIZOR. sprijecla trose rnanje vcde I energije.1 jll. rnlktovalhe pecn]Ge i .2·m od elektri([nlh ur'edaja.111. • Drzire hladnjak 11~1 energetske oznake od A do G i popis standarda za potrosnju elektrlcne energije. vee stite . Vodite brigu a tome da pri kuhanju stavite poklopac jer ce se u protivnome kad ta energija lj. • Odaberir energetskl P jednako svletiljke.rl0 pl. U Europi vee postoje obvezne energ (sku klasu. KUPOVANJE Aim pri odabiru informaci]e. a fl1Qgu 'e i zapf~lili.i vase susjece buke. nakupljanje orpada sodu dosrarna kolicina pilbara pranje.(](. t].ijll perllicu S obzirom 1~3 • Kad ukljucite punu perillcu na ekonomlcno percte rucno. • Nernojte drzati vrara hladnjaka ot vorenima dul]e nego sro je j)otl'ebno jer ce rako hladan zrak izlazitl van. na 160 volta . VIDEO I GLAZBENA .l. a rnan]e modele stane pas uda i susenja kako biste ustedjeli energiju. Olpllsta pare! LI redaje lakse se u PERI LICE ZA POSUElE • Kupite en rgetskl flaj~l. ukljucite kad je struja jeftina. 5e lrosi mnogo energ'ije. • Odnesiie stare prolzvodima. levizorn i.mi.K{)I·isLite energiju. radio na n<lvijilnje (s rublja. raspitajte se 0 HLADNjACI llsledjcti prostor I ZAMRZIVACI moze za • Nernojte kupovati veci • Hladna smodnica poireban tctnih hladnjak. ['atw. cete smjesrati pokra] slednjaka bo]l ra. kupovanje dugorofno rabljenoga koja su posljedica je lose klorofluorougliika a ne koristi uredaja vjerojatno ekonorniziranje. • Nikada [leostavJjajte Mehaniclu usl5iva~ savrSen je za brza rad • Pok"lsalte sa snaci bel bez kabela. strainjoi do 30 dobro izolirani.a.el<allju.'ilwat:ljiv Uf claj.kovi.. Primjerice. omogi. trose vise energije. • ~jedite sto dalje' od tele·vi' zora. vecu elektro magnstska zta~~nTa.111ju. • Kupiie model koji se hladi ugljikovcdikorn.i obriSite prasillu sa spirala na . radio.encrgi]u. oivara]u • Pridrzavajte .majll1ij.i.cJ.(a~enjima: • Iskljuc. kollclnu vode i [edlnIce struje. ustediet pokrijte je.lJ vldea kako bisr za njihovorn a ne plastika • Prernda xu suvrerueui yarn [e porrebno. • Kupit LlNljA slusulice na baterije.ite uredale kad ne rade (u protlvnom. se zagrije. unjace uergiju.n. . klorofluorougljtke.1avlj'lnja. udnkovlto je. aparati ili oni na baterije cesto elekutcni.ZRACEN·IA Elektricna oprerna odClsilJe a ne na odlagalisie. CI lskljudite IZBJEGAVAITE za baterije na suncevu • Razrnislite radije 0 Iiroda vaonicu rabljen lm pranje. pedllcu od one koja vam je PERILICE ZA RUBLjE • Kupit perilicu koja dogrijava vodu od grijanja.srnanjlti izlo::1enost takvim z. ureda]a kojiii:elitno kuplrl utjeca] lskoristimo till uredaja doblvene uvelike smanjujerno SAV. • Ukljucite hladnjak koja glecli struju. i dalje Ce prolzvodltl elektromagnetska zracenj1. vodu (korlsti mineralnoga 1I sflma ne zagrijava vodu). Jl:aset<:lfon).0 baS ~. nizGj t€r'TJpel'-atmi. nego 0 kupn]l l ruzinu pOlroSnjtJ elektricne hladujaci ih cnergije.0 cere 'j gH s.! ET Lonac napunite 5 onoliko vode koliko namjeravate na olcolls. radioaparate rucni SLI srnanjili zanqeve prolzvodnjorn.l('ava pranje na ~JSceJ1Ja. • Osravite hranu da se oliladi priie nego slO je sprernlte U hbclnjak. kupujte sumo ono sro i. kuo i ani i I. samo orvorite vrata.olo~ki v.eiektriilnoga prekrivata.luliaLi 30 .Ill . u uticnicu potrositi.. Odvoj ~li stl'lIjni.sto je vrsta radio [acije kejatr'foze lzazvatl zdravstvene tegobe.l).za vasa energija. zamrzivac nn 0 do ~5 iupnjeva Celzijevih. porrcl no i pr vj I'il c uCinkovitosti. Provjerite • I'retpmrnje smanjuJ po~rebnLl h)liO~1LI clcLercl:lenta stoJI Ii.MA~~ET5KA . • Dl"llte' clljelove glazbene linije (aD playtl1'.se uputa zu ud redene vrste tkanine i kolicinu ZJ nego one koje se odozgo. j uredaje n!l c. ek. ugljicnoga od 3 do 9 stupnjeva Celzijevih. nemojte strani hladnjaka posto. uredaje kOji su ucinkoviti. • lzolirajte hladnjak sa sirana cia ternperaturi u. prilagodava • Kupujte kvalltetne uredale Itoji CI:! trajati. energiie.5teclitt. Odmrmite zamrzivaf kad se nakupi led. Za sumo 25 sekunda J. Pune zarnrzlvace potrebno je rjede odrnrzavati.mart]e.nut'l. Ne sarno 5tO steele oel nezeljene je nocu program napola periUclJ iii ekonomicno 1I upme za uporabu • Korl tire 11l1jnizlI 1110gucli ternp· mt:lIfli 'pran)iI. p6putgrijalica iU elektrichlh satova s digitalnim (elektricnlm) brojkilma. frekvend)~. a 1. iii • Provjerite posto]i Ij u vasemu kraju servis za recikliranje uredaja. • Procilajt • Pricek~~jte dok skupitc punu ili koristite punu pranje. TIme cere znatno srnanjiti dnevnu potrosniu energije. a dioksida. za [elo. sarno kupnjom mozete znatno smanjiti novoga hladnjaka sterno odasiljanje iii zamrzlvata.omoili . • Pcrilicc ko] se otvaraju iii prasak dodajte • Uvi] k koristite ekonornicno bikarbonu. • Mobitel korist:1te 3tO manje iii kupite slusallcu. starih • Kupujte metalne. 5_ljedeCi naputci tEevam p. kupovati 1I manit: vode.iv. • Udaljitf! krevete ~arem 1.[!lojac.UREDAJI U KUGANSTVU Kad kupujete iii zamjenjujete njihove energetske kucanske uredaje. predmere.-l. perilicu 28 • Potrazlte perilicu ko]a radi. S obzirom na poboljsanja tih pravila. malim g neraror m). i4VOri poveciat c VaS lUeun za ~I1'\. ucinkoviu. nego sto varn je njegovlI klasi hladnjak otpusta a rnanji hladnjak mauje u atmosferu. nego kad posude perilicu na programll • Nemojie porrebna. sto bhze [edne dfllgitn~ tako dase mogLl naJDajaU lz isle uucnlce.o biste p rJlicu ISkOfistili poq· Uf)OSI.

nego da se uvijek vozite • Ste. Alto nosite maske zbog udisatl oirovne plinove. Mowr s unurarnjim Ipak.. a na cesti prosrora). mrl]e. niski tlak pokusajte to Iskoristiti najbol]e sto prelazite blciklorn bi iii pjesice i za okolis.e pal. a bazira 56 - na ulju ali prijl! li vaS is neisl orislive toga provjerlre IU<1t16 one i~culll okolis. 20 punih autornobila. Tak del'. • 1zbj ·'g. Prlmjericc. - • Odaberite uClnkovito automobil konv 100 g nastruganogn 6 k"\piolia jojobe vosb OkOJi. putovanje vlakom iii autobusom bolii je odabir jer se pri tome po putntku petros] mnogo slijedi nekoliko naeina kako prl STEDLJ IVA VOlNJA m Nacin god"a.I. vozite vam nije porreban povecava nil potrosnju goriva. mjenjacem. . KUPOVANJE AUTOMOBILA Automobil jc porreban.zel j jaCi anesi[> malu LlbILJs. napunue kanru autc nobllom.. SO· za sva sraklu. kovceg trosi se 25 posto vise se na propanj manje goriva. Osjecat tete se bolje fizicki i psinkki..Biagirn ubrzanjern man] gorivll.. su • Nemojte stavljati motor upal] n kad stojire.ravaR uliife u. voziti automobilom. Ocistire spuzvorn i ostavite • AIm Idete u kupnju St. smanjill bro. potrosnju goriva s krova aka . posto]e jednako prirodna. zracnun prijevozom najvise se oneCiScuje olmlis jer [e avlonsko gorivo stetnije od benzina. auron~lt5ltirn ("iell Iz'v0re). razmaZ. a Clsti i stakala i karoserije.. Dobra i~mijesajte dok smjesa postana kremasta. necete mozete (u autobusu bro] osoba kao zauzima obavu U • Vozite se vlakoni ill autobusom kad god to na kat moze se prevesti jednak. sto je UJ'lrav~anjell1 mMl S(Mlise 6lspi €)blill>mlliiC\hoga dizeJa. • . • Kupil. II ~(')di lije! am . Pokusajte putovati drukci]e. kernijska sredsrva.. oneCisCLvac. nislwm mZitlOm n9 kolltli)1u t)~1meklltli. • Kratke udatjcnosrt te nktivnostl Deser posto • uedovno VOZilC autornobil popravak • Obratite nje sterno za okolis benzin .lti'l kozt)ori.ike zlilra"\(st¥eHe regf)il>e.w PRIJEVOZ Putovanjem na posao iIi iz uzltka trosl se energija i oneciscuje okolls.VlljL di7. pripravak prljavstlnu pamerno i Inforrnlratl se orivu.le posudi iznad vrele lIode.km/h automobll progutati rnoze pri 60 km/h ueco] do 30 posro vise goriva... a ako se vee vozite Vozn]n automobllom autornobilorn. a amom post. aurornoblla. se osusi. stavite mineralnu vodu u bocu Z~I u rjcdnu i us] ut obavite uno S druglma. j dodajte "blagu • Kako bisre ocistlll spremnik gorivo.i. trosi se smireno. ali to gorivo 111<1 o Konstite sustav provjeuavan]a samo lada bela je I. no time 0 SJAJILO ZA AUTOMOBILE Opm.. ad b nzlna. Ako vee' iinate dizelski motor.. poprskajte sraklo i • Vozire se autornobilom '. tellko da ga pokrijc I:.1'l. sporije. RJEDA VOINJA AUTOMOBILOM cesto je stvar navike..D nuzno Lro~j gori VD. r!efQIl1 j e1ektrOllskinl • Kupite mali autoinobil. • Koristite bezolovni zahujeva prllag dbe autornobila. bismo usporili i "silovunje" morora.o je priieko potrebno. • Prebacite prornjcna [e jeftino i je skupa.no 'j lolobe U bile. brzina kako Nagle kocnica.~ r .. • dobre su i za V-..o vise goriva. urnjesto cijevi rasprsivacern. koristite biodizel (neoporeziv [e u )E.. • Kako blsie ocistili stakla. oneClSe nja. voz ci se automobilom.LI .di. [er o "'l < o w I.. sapuna. • Socia bikarbona uklanjanje rnasne pomljesana s toplom vodom kernikaliju.l'll koji i ne okolis. od celul ze. za to vrtjeme slijedire ove naputke: SVOlh' 3l1tOm. Radije vozite bicikl IIi hodajte.. manje OHeciscuje toliko okolis. p zornost d . Di. srcaruh CISCENJE AUTOMOBILA U automcbllu ucinkovjtu ni]e nuzno koristiti rnozete koristiti sredstvo za ci~Cenje pl'ozora navedeno nekoliko na str. 1. CI Maknite • Vozile najvecom brzlnom.a manji i rnnogo je jeftiniji.te vodu. Premda mnogi ios uvijek vise vole udobnost automobila. tome ustadjetl energiju.. 0« 0<1 koji vozlmo uvelikc uqece na potrosuju automoblla..5ad oblcno bjl s veda.Jl<e. Koristite parkirallsta.l. nego pri voznji od 88 km/h.] koji izazivajll vel. prebrisir ' g:1.. Ako se vee morate. [ap(l:e s~-l un..sl'al<:leJJku 5 . Slijedi jOs prij edlogu.ke HulOIl1 mot p gonom n<l C Uri kom~a irosi au[oJnobil s rucnim ~lltlOIllObii v ziti lla·biodizel. 2. i dali smanjiti njegov utjecai. g PGelinjega novoga. maze kao i 11<1 stan]e nasega rnijenjanje povecnn vase r:ICU!lt: do 20 posto.1 5 I'd) nego !lto pomijesare SltSt0.. Gotoy ptip. Sadrzi viB.I£ie zdravlje viSe blciklista oboljenja zn « posto. brzini dopusrenom U ::l 113 .i gorivo 5 katalitiCk. sro ccmo voziti pogon na propan iii ureda] za elektrokemijsko prervaranje energijeI druge nove tehnologlje.ros. mozetc. Sto se otpustania otrovnih plinova tice. Otopite pcelinji vosak I ulje .el!. automobili Europi).ienjem.l1ortl dt?k ..(fl prltlskanje • Vozite Pri I rzini oel guma povccava za 1 posta. ugasite gao gurne dobro naj uhane. za POTRE8NO automobil I.ne i dubre ga odrzavajte." deterdzenra. ll1QZete pokuiklli clizelom sumpO. poprskajte bikarbonom rnokrom S za malo vode izvrsna je za kukaca sa svj tali1. tlm~li.od 40 poznatih <'lITOV.ctpor vjetra goriva. ruozemo na povrsiru. pul\jevunje..djebite prirodni kucni kak blste uklonili trajnl sja].C bilu sagonjevanjem mogao bl uskoro zamijeniti • Kupite rabljcni automobil m~J1je [e stetan. nego u peroj brzini. UlIjte Ist9pljeni vosak u rastopl[enl sapun. pri pranju popur tekucega te perite spuzvorn ga sodom te ostavite neka i vodom jednu sedminu to [edanput cia odsroji jedan sat.

str. koje nam pruza zadovoljstvo. zastorl i rucnlcl od clstoga lana iii pamuka. iii "nenbradeno" znaci kako su tl materijali otrovnih ad vlakana biljaka gnojiva i kemijskih Vapneni premazstr. 33 koje su uzgojene bez koristenia aditiva. Uz to. Prirodne boje daju glatki mat premaz i dcstupne nijansama. praldicni su i otporn i. Prirodne boje su dostupne u raznim a ne otpu~taju otrove ni za vrijeme primjene nl nakon toga. Za razliku ad tkanina formaldehid u masovnoj proizvadnji. Cesto na tim proizvodima sto dodatno otezava obavljestenost i odabir. veta zabrinutost zbog mnogih kemikalija boja i tkanina. . MaterlJijll od cistoga' parnuka I lana. sintetlckih a prirod ni materijali izgledom. (. PRIRODNE Posteljina. na dodir i mlrisorn. gotovo su uvijek bolji od proizvoda. TKAN INE I VLAKNA prekrivad. tr'<!jni i dnbri za prekrivace z<! Odabl~05aga str. . 33 odabir materijala. Naljepnica na kojoj je natpis "organsko" proizvedeni pesticida. svile iii vune savrseni su za organski dom.2 paku!i5tvQ.UKRASAVANJE I OPREMANJE Ukrasavanje kuce prigcda je za stvaranje u okruzenlu utocista u kojemu mozerno Presudan je Prj premanJe O1l1lefnoga premaza v udobno zivjeti. NEOTROVNE BOJE ZA UREDENJE DOMA zraka u vase] su u raznim Priradna ciScenje cetke str 34 Mozete kupiti boje bez opasnih tvari koje stete kakvcd kutl. ni ostale otrovne tvari koje mogu izazvati alergije i bolest. postoji sve koje se koriste za proizvodnju nije naveden popis sastojaka. su nijlmsama. je ukazati na vaznost pri odabiru prirodnih boja i Svrha ovcga poglavlja tkanlna te kako ihdstitl i vodit] brigu 0 njima taka da dugo traju. ne sadrze vinil. Osim sto odaju dojam luksuza.

e se mogu korisLiI i u vodi ~" sapunom. Bllclud da ne sadrze konzervanse. rukavlce i Mocale kake biste 2a~itifi kozu i ooi.ohlojena oilman nakon IDt!ljenja.• Provjetravalte prosteriju: za vrijeme i DaltOI'). nose stv<uunjLl ozoml ·Ijcti II • Nemojte useliti U pwstofyu kola ie s:vjeze .rija.( prepoznatljivu i. Premda Organske boje na bazl vode. MLlJ ECNOGA PREMAZA III lljeku. etc InijesHli Kazein~ki.eslte I upotrijebite. • Bojite za hlaClnijew d6i. nego pri boja. OodaJte los 1~5 ml vade I 15 3· PomljesaJte liD g. (kemikalija pigmente. pdd. vlaga jer prirodno nil kojoj se 11e' ipak je trl puta veii.lill~us<1Jte iedri8vatl Ii.l1oga ~lISt~IVa i simptome i razlog ~. kazeln jz mlijcka i prirodna erapala poput tcrpentlna i ulja Iz citrusa. poznati. alergije. Om:. lstrazivanjem HLAPLJIVI otrovnih isparavaju. nisLdmslojavima atmosfere.koje su povezane s kemikalljama II bojama.nih kemikalija. Neka!5'e 1lf11e toga tjadan' dana I'lr~vietri.110. Koristlte isti p0StllP. prirodne bo]e imaju ograniceui rok trajanja: oko devet mjeseci ako nisu otvorene.la godlne k~lsp biste . pOJ'ell~ cajc slieRe gl·ill. seni a ne sinteticklm i ne gule • Cetl. sadrZana u boji postaje ocigledna kad pocnete proucavati upozorenja proizvodaca boja. slijedi nekollko savjeta kako smaniiti njihov utjeca]. Dodajte ga mie'savinl kazeina. • Nasi te zasti!n U odjetu. boje.lha pigm~nta 5 praha 5 340 ml Vade. kaje ne zldovlrnu "da disLI. • Prernda je vrijeme susenja cluLje (osim za vapno). prah. p(otr. uljne boje. vapno od vapnenca. P~tite prornijesajte dek ne dobijete kremastu masu. . bo]a lrna glatku g. visok i postotak na bazi vode sadrie vinHne smole. cesticama spojeva.srnanjlll razlnu lsparavanja. koie se tegobama. reakcijama). 31 rsije-. smole i aditive poput otpjenjivaca koje rastvaraju pjenu nastalu kemijskim stabilizatore PREDNOSTI mlkropore PRIRODNIH BOJA • U procesu iziade pr. Krcda 'l'nkoder. sv] u bO)i da se rasprsuju i vezu. prednost postoje jest j m o UJ prlrodni pigmenti koristc se za Mozda su skuplje. • Pakirun]e se moze reciklirati. • Srn. 1I ali njihova kucanstvu. neobradenih materijala (vidi Izvore .lzvilLi a51:fh~. gips i kamen. nego kod prirodnlh tragovi kista i cetke. • Prirodne boje sadrze koje dopustuju nego boje koje irnaju kerrilkullja.1J za nanosen]e prirodnih boja. pr. PO(Tlijesajte 2. Brzo na trZiStu jos sadrZe velike kollclne opasnih tvari. Upoznavanjem S opasnostuna.elllskoga kako bis:t'e doblli gusti neiGJ~d5tOji :}o 2. n ke prirodne boje zahrijevaju dulje suScnje [er ne sadrze sredstva Zit su ien]c. lllOt." To zrmci cia se ne stvaraju mjcltllrld se (ka nakuplja sparava.1 iiv61.njeva kake blste ograniGiIi otpustanfe otro~. prirodne 1ak i sjajne bo]e za drvo II interijeru i za metal. E N J E boje koje sadrl~ ctrovne spojeve.lO . sto se to dogada bojama). OOQro pramiJesajte p[emaz.iega !roo smoK minuta. se susi pa ga nanosite velikorn cetkum Najstetnije su ostrlh dlaxa siro~im potezlrna kako biste dobili glatk] prernaz.L1ski spojevi edreda temperatust oi)a~)lelcemlkall]c.lsgu [sped 35 stup. • Mnogo je manja vjerojatnost da ce izazvati osjetljivost j boje sadrZavaju male kotidne otrovnih njihov kemijs. nnsproizvod malOJJI kollclnom prircdnoga . t'dkoaer.B 0 J. dezodoranse.azuru prirnjecuju sinteticko] proizvodnji povezuju s raznlm zdravstvenim komercijalne otganskih sa • Prirodne boje su sigurne za okohs i 11e ispituju Be na iivotinjama. kao i zu bilo koje druge boj \(:1 kucansrvo: ipak. Vapno nema mirisa i nlje otrovno. uspjesno w o m Z 0:: se koriste vee stolj clma. Visoka razina otrovnostl najzastupljenije boje tome Sto-rie sadrze ni fungicide ni konzervanse. 1. mozete odlucit] hocete Ii ill kori ·titi umjercno ill cete radije odabrati pnrodne nadorujestke. rnozete naruflti postom i posvuda su lake costupne. sto su po zakonu duzni istaknutl na paklraniu. godine pokazali su kako boje za kucanstvo rnogu sadrzavati vise od 450 otrovnih kemikalija. O~~vite malo vade kaka biste dobitl lankl prem<\Z. OTROVNI SPOJEVI keinijskih uglavnorn spojeva ~wjivrlo luko PRIPREMANJE S A V ) Eli I Z A . Vinilne emuliije i konzervanse.:'. man]e kolicine ouovnih orga.kako bi 'pomogla (ok ksilen 10 10:. i mat unutarnje zidov s V()lIUIII i Aka koristite plgrncnru kako biste dobili lijepe glatke Vee ina uljnlh bola za kucanstvo ~acldU od 40 do 60 posto hlapljlvih velikuskupinu otapala Ta organska se koriste . SadrZe otrovne organske spojeve koil isparavaju.vni sp j'vl. spojeva koil lsparavalu. Osnovni sastojcl su laucno ulje.z w « :'i< Q_ BOJENJE I UKRASAVANJE Premda naJveii prolzvodad sve vise smanjuju ) kollclnu kemikalija se koriste za boje u koje PRIRODNE BOJE Boje od prirodnlh. Boje na bazi vode sadrze OJg::1I1skUl spojcva S<lcu'z<lni 1I bojl su: toluen. 05(:.mjlte ternperaturu u ku~1 r p. sadrfe nl umjetne pigmente ni kernikaliie. . Otrovnl i forma ldehld .50 g kaz.rodnih boja stvara se mnogo rnanje olrovnoga orpada. IZBJEGAVANJE OTROVNIH SASTOJAKA na "Sveucilistu johns Hopkins" iz 1999..ki sadrZaj boja. Ilare Inag. 0trov:ni spojevi "olplI$taJll" se nrJsobnoj rnirisu nove boje. eksterijeru.

Protres. kako sklnuu orapala. • Ostatke boje od lana rnozete nanijeti na debla PRIR0DNO SI<IDAN]E ZIDNIH TAPETA SJjedeCi. neki proizvodaci zidnih tapeta prolzvodc ruzllcite p~pite od recikltranoga pamuka ill paplra. Da ustsdite energiiu. !2. • Darwjte neiskoristenu boiu • Sacuvajte S IZBJEGAVANJE Kemljska sredsrva I<EMIJSI<IH OTAPALA zu skidanje kojeg je poznato cia je mO("<ILi ostaviti da djeluju tijekom ukloniti rako sto cere u vodom staviti nekoliko izrezanoga luka. . all mozda cere ih nod . ta elva komada dobrotvorno] udruzi. napunite ureda] toplom vodom kako biste srnanllli vrijeme potrebno da voda provri. Razrnlsl it e 0 sljedecun prlrcdnim uadomjescirna: • "Blago kemi] ka" ora pala su dosrupua. Ipak. Ostavite Eetku neka namace ravnoj povfsirij da "€ekinje ostqnu ravne.o Eele laka s povrslne zlda ukloniti zidne tapete metalnom strugalicom.rije ostre dlake finih C'pocesljanih") • Cetke u valjku daju drukcijl premaz nemojte od obicnih kornhinirati ceLki. Tak. i"d7.ro vam je porebno i voda %3 ispiranje. Sve .ottrnve I teske rnetale. Cetl<om naneslte otopinu na tapete i ost\lvlte je da djeiuje.JA RAD SA ZIDNIM TAPETAMA p. ao minute.?. uklju€uju. Skalpelorn zarezi!e zidne tapete koje zelite . Ako ne. vocaka-te tako sprijeciti pojavu rtametnika.UJ z « UJ RAD S BOJOM Bo]e od prlroduth sastojaka Imaju drukcija svojstva..1I11i.iSt:u. Otoplna 5 oetom djeluje na Ijepilo za zidn!! tapete i pomaie da se anD otpUstl. do Ocistite sve ostatke.ekll se osu~i·prije PO. • Kako blste doblll glntki pre. kao i papire sllovacom.skinuti. Otpadne boje saGrie fnnop8 . lako da pokrlje 5e ~eklnJe. kistove nastojte cistiti manje stetnim preparatima na bazi vode (vidl Izvori). prolzvodlrna zidne tapete pokusajte skinuti pomocu pare. KORISTEN!c U VRTU kaustlcne sode. bole u rasprsivacu bOja mora se susiti 24 dobiva se glatki premaz. takoder. Najbolje je uopce ih ne koristitl. ga dobiva se od prirodne smole cmogoricnlh stabala.mpostupkom korak.oli pelrokernijskirn kornpost. Kad je na 00Sit0 na strop. nego sto pocnete skldati tapcte. opasrrl otpad.1e obradc. • Prirodna boja je fluidnija od posrupka nanoscn]a boje.i ulja.LI ODLAGAN1J BO. a jest ~Gte rnoratl otkloniti Terpenun je tzvrsnosredstvo sudoperu staklenka. pina dielu]e na ljepilo zidnlh tapeta i otpusta ga tapeta strugallc nakon skidauja WI eta ze. o UJ traka i prernaza. 1.1 neko] riljesnoj zalednlci ill zidnih tap La izraduju se na bazi kance regen.roizvodaci vinilnim Zi. poznatih kao drugih vrsta boja.ti i 0lm/o.maz svojstven prirodno] trel ate k .J15t1ti kvalitetne vrhova.!. nezel] ene rni rise mozete estatke bole za kasniju upotrebu.lite bojiti zidove. a isto tako dostupna. P0511(1\. Korlsute upuie za uporabu kako bisre postigli dobre rezultate. pridrzavajte se sljedecih uputa. Stoga osusene PREPARATI NBjcdca dobivaju sredstva ZA (ISCENJE postupcima (ETKI koj] se (poznan "rnzrjedivaci" op. cesto sadrze ke::mijska otapal.ite Eetku I suslte 2. 1l10Zda rragove ljepila za zidne tapeie ~I PRIRODNO CISCENJE (ETI<I za GscenJe cetki od bola na b~l.LlOvJ.. Moze 'se Ispiratt u okoli$. boje mlakom za pranje. ostatke mozete aridall u za cisccnje kistova za uljane boje su alkol. Nanesite drugi slo] p. Isperite pjenu i boju pod mlazom voile.zavarI metilen-klorid. koja moze prziti kozu. 3. cetke arOITl. rnnogo lakse.rezite spuzvu koju cere staviti na drsku cetke kako vam boja ne bi curila niz Juku. jednostavn bljelog« Gem nanesire te je. Proizvodi za uklanjan]e za ljepila za zidne tapere mogu sfldr. Wlijte 300 ml bijeloga Data u kantu 5 toplorn vadom. Ijcpila za zidne tapete. U staklenku uliite oovoljl1o terpelltlna 2. i nije stetan %3 tako ~to cete brusnim papirorn izgladiti povrsinu. Ljl=pilaza zidne tapete na bazi vode su boljt odablr od keinijskih Ijepila na bazi otapala. rekuci deterdzent 1. • Premda [e vecina prirodnih boja bez mlrisa iii una bOil. • Prskanjern • Prirodna sata. m limuna. korak po zldne tapetc bez kernijskih otopinu oel tople vode i i pustlte da djeluje. te ihne bisre smjeli bacati na otllagaliste. skldanle zeli. Ili plasticuim zastitnim slojem na povrsini radi lak:kga cgcenja.). Ako na tapete 111 prev.0 VOdom I malam kolicil101il "blago kemijskogl' dete(dzenta Ie na 3. ®~.lllO pokazati. • Neke zidne tapete mogu se skidati i suhe. ziltlll:l prebrisati zid vlaznorn krpom i ostavri I). • Qrganske boje: n·isu stetne za biljKe i saMe prirodna ulja i rnlnerale. nego one koje su uobicajene nu tl-i.htapeta cesto izraduju dekorauvne Lapete s 5 AV JET Umjesto kemijskim :2: 0:: 0- • U vasoj rnjesno] zaJednicl zasigurno postoje posebne odredbe 0 odlaganju boja. Umjesto njih.

I. pa iako irnate.i. • W). bo]i slonovace. zguzvat ce se..avajte se i sljededh savjeta. vlakana biljke lana j·Ce~w se prodaje Biljku napada malo i .1ib materijula moZe se pratt u perilici. Vlakna se mogu ODRZAVANJE • Deterdzerui deterdzente J ostel] inu. slntetlcklh stetne za okolis.od boje stonovace do ad neizbijeljenoga oker boje zaista se mogu Iako nabaviti.i ·0 F>I'QUi. sagove i prosrtrace.i Ionnaldehklirna. dovoljno krpom koja prekriva 'i i 1 okrivacl lobro cesto "U obradeni i orrovntm kemlkalijarna kako bi bill eip rui na ID . [e porozna sagovima ill prostiracima. 70).jce. rekueine zbog pnrodnoga vremena Ll pi]a.mnogo 5U ocll'eduje Luga vlakna..Zvaju. Mjesavine obraduju lana i pamuka zbog guzvunja i cesto se keruijskt tkanina lijepe [e li rijcc za jastuke. 167). biste ostetill. je prllieno otporna . U tom sluca]u. ProizvOcl. ODRZAVANJE VUNE na naljepni t • Fe rite vunu prema oznakarna se u topl J vodi skuplja. ali prirodne tkanine . vuna za pa vasa koza <lise.U1U s vanjske strane.ru vlakna polagano U llltlje kulunjskom • vunem ulja ukloniti (lan.pogotovo one bojama . ako j • Pran] 'Ill se vunena L Vuna ljka I ga nemojtc tak usiti u ~~Isili . hladan VUNA Vunene tkanine 0 bI-LO se susi. <Dd. ne upija edmal1.O~ unutarnje strane. bijel ga pamuka osusite • Glacajte pamucne toplim glacaJom. Premda su skuplje od herbickhrna purodnim parnuka bojarna .osim ako nije uzgajana orgunski stanju Ian je krut. . • <I LANA "blago kemiiske" perire (vidi SCr. u tkanju.:3 LJ Osun toga.l bojent Jail drztte podalie od sunca jer IT)Qz. rnaterijali salovima Hi posteljini. PJetclle sal ve od parnuka navlake za ukrasn jasruke za perite na prograrnu i izl Iljedj Li. koristite osjeiljive tkanine.cajte stalojake ad lana 5 unutarnje strai'le hladnim gla~alolTl k.c:i. n. LAN Laueno kukaca. ITaJm: matedjale. kvalitetn. moze Organski Ian je ugodna prirodne bojel lkanja. ~Javlake perlte preokrenute prerna unutra knko bi~te l'-if~ti(lll PO~I1"§. Kako prirodne tkantns ne ODRZAVANJE PAMUKA • lzbijelite plahie i justucnice "blago ad 1110gU prije nego sto ih podnete cistili. cesto se izraduju sc od ovcje vnne i bez obzira na to navlakama 1I1ja u Prircdna proizvoduji. obradena snsce 1I osjetljivo rublje i susue na ravno] i izglaca jte pamuk s strane kako se ne bi povrsin] kako bi oboiene stolnjake. neobradcnoj pesticidima. a njegova kakvoca parnuk bojama. posreuinu [er boje u priroduo].te sprijl'cili sjaj.lljoll1 pamuka ali ipak kupujte svijerlosmede..i. najugodniji su pri. 1I kojcrnu nema kemikalijn i ui] obraden na trZiStu. S\1 uobicajene pran]u. smanju]e organski 'e njihov uzgojeni ostatak Neobradena dobro raspolofsnja.P t< I IiU U I~I IVIA Itt< I J A L I Umjetna vlakna moida prevladavaju organskoga UJ PAMUK Pamuk jc celulozno se duljinorn vlakno. steroclne i bole ·t1 te se obraduje i pesticidnna. plesti boju 1..rocln. ali nc i na moljce. • N mojte izlagari lzravnorne SlIIKlI osirn ako nisu kernlkulijaiua gu. pornij sana sa sinteti kim vlaknlrna. mrlju mozete bi'ZQ ukloniti paplrnatim ubrllSOITl . Izgia. U prirodnome ali . phuno lzradu]e se uti. Buducl da se moze malo stisnuti Osjectjiv je na plljesan.el~epokriva:e Ako nelito slucajno Pfolljete po vuol.na rnrlje.()lina). Pornno izglacajte nabore kako se 11e bl vicljeJ. zadrzall obi ik. zapetlia ne cvorove). uvijei< • veclna pafn'lcl. vlakna posro]e i rucnici U razlicltirn podrijeUa i obojene prirodnim Osim toga. ili na lanu nacinili mrlje. prodtajte upute na naljepnici.e izblijedjeti. k mad J zlte svaki put drul Cij slabjela na prcgibima. Ian ncrnojte glaeali vrucim glacalom vanjske strane. Uljnl [anoWn II vlaknlma suzbija pr0dlra~je teku~ine R8 se .maza maljce (vjdi ~\r. popur tolnjaka i plahri bl kako vlakna n i glacajte ga S "JOlptk:e" (sku piti se II male.\ I. pa se stoga tkanina nakon pranja vunl cine cia varu [e suho i toplo.5jajil). • Kad ih glacale. vlakana. baciti. mogu prornijeuiti i perire Ian na nisko] ternperaturi na visoko] ternperaturi Vu ua [e prakticna prekrivace.e prirodne tkanine moida su ulaganje jer cemo na njih vise paziti i nego bolje dugorocno radije ihpopravljati. a pridri. • Kako biste sprijecili sja].ako !'lis.1 zastore i. manje 5U bolje za nase zdravlje i mogu uapadari fungicidima. izbleljivanje suncem kako blste No nece se 11ko skupljat! uosite I energiju. nejednako tkanine cia se ne sruanjite .ipak moze biti \. vlakna l110gu • Koristite prlrodno pretvorui lJ ususili bijelu posteljtnu i stolnjake. kernijskim" izbjeljivacem i na suncu kako bi te zadrzali bijelu I oju tkanine.ana p'osp\:emite ill S V!·~d.l.iberite lteobr. Biljku pamuk izbjeljivacima pamucna Plahte il. obradene temperaruru unutarnje .

cia se [rosi sobje Odaberlte madrae od parnuka ili organskoga pamuka.1:11(0 upijaju i trajna SU. asunu ill su alergjcna. ttl okruzen]e uebal zclravije. Orneksavaju • Poklls~ jte koristiti plahte i jasrucnice zimi. zastitite .ice nepotrcban Slt kemijski. To j iznimno vazno ako vasa djeca irnaju tkanioa odrzavaju se [ednako kao 36). Dobro provjetravajte sobu i svakoga dana otvarajte proz()re. poznara i kao kineska travu. . pratl u posudi za pranje rublja. j POSTELJINE barern sedarn bi I iii SlO Buduci cia svake n ci provedcmo sari (vidi Izvor .ro ga jl>. Slnteucka vlakna ne "eli u" re '~I stoga neudobno topla za spavanje.. od poHuretanH C:e. pomaze u reguliraniu tjelesne z dok spavatc. Moze se bojiti razllcltim bojamu. cia u nJemu nplstil:e sve gri. (vldl lzvore). biste ukloni!i prasinu.lZ najullljI:!"Sl)J. rnjesecu. sri. • Kupujte organski. prirodne tkanine ugodne su na cloclir. neizbijeljeni Pl1lOjC. lana iii vunenoga futona. ce sprijeciti m gucnosti bJagilli .n. Glacajle je bladnim glacalom S unurarnje n" ll"zi~ILl.i:jegaorgandlja i kineskoga krepa do rezeg svilenog samra iIi strove svile hrapava tkauja.okIival u hladno [utro. 1I • Re I vito perite iastuke. sapunlcorn. cak i L. a u vaso] posteliinl KONOPLJA.mean materljal koji se 11e moze Imitlrau.je postupke slnteucke izrade. vrste djelu]» tako da zadrzavaju • Za tople j lagane pokrivace porczna prekrivaci • Organske deke od pamuka takorter su dostupnl topli zrak. Osim toga.ili dVap\ll gociini. VlakJ1. Akrilnl prekrivaci. pamuk.I postel]i. postcljina od prirodnlh tcrn. Manje kornade. Mote bitl punjen perjern ~ivih prica pa ce varn se mozda vise svldati vuneni pokrivac. Madraci. presvlake za jastuke i postelJinu. Akb Imate astmu. jer grinje rnogu prodrijcti u madrac i pokrtvace. all Iako se prlja.fov:i u·1te Zll l1'laclnoga clam.J 0. • R· dovito < krecite madra g()dini. ih jedanput madrac od znojenja [:lriroGin0fi\a mate}ijala. u tjednu. svilu je bolje prati rucno. q:: o a u. PRIRODNA POSTELjINA materijula '0 AJ AJ' Buduci cia vas istovremcno grije i dopusta vaso] k ii da dis . lime cete unistiti grlnje. Rasprostrite !. ZDR.t)je.peralure 0.ga protlv alergije kojl. Kad mljenjate posteljinu.ijeiia se s i njihovu uajnost. • Navlakeza madrace cesto zaboravljamo. vIal'.Il1. dodatak posCeljinl S ({ojom cete bit! II bl. jasruct punjeni poliesterorn i slnteticke jastuCJl. Poliesterske plahte mogu b.Konopt]a je biljka ko]a brzo raste 1inin vlakno jace od pamuka.i n~Lsuneu clVRput II I~€rlte jecin. Odvojite je od ostalih komada odjece jer moze pusuui boju i nernojte je namakari dul]e od nd(oIiko Svllene lkanlna mofete mogu se pruti rutno u toploj vedi sa rninuta cia vlakana ne oslabe. . Ramija.lti presvucene formaldchidom da se ne guzva]u. l\1. jura sve su dostupnlja jc neelasticno vlukno i koristi se za izradu torba i i koristi za izrudu odjece. a ne kemlWdl1l ciscl"enjern. iako su skupe.Ose koristi za izradu razllcitih tkanina: od najfi. a grij~llj • Odaberite prirodni poknvac od pamuka s perjern. muslin iii l<U1 za plahte i [astucnlce.( to . PiD 'l'akoder.V@ SPAVANjE • Mijenjajte i perite plahre. poput presvlaka za [astuke. Susite u bell s deterdzentom It! isprati nekollko Provjetrite ih vanl barem [edanput Perire ((aRe biste zastiti[i i prljanja. Koristi se za platna.:a UJ Z <11 SVILA Svilenn vtakna nastaju iz cahure dudova svilca. Susile je trane dole je jos tkanja iii pokrivace od kasnnra..sto 811 prskani tvarirna koje usporavaju goren]e. hladit ce vas I. a vece u kadi. TKANINE ZA POSTELJINU Sposobnost upijanja i kakvoca prlrodnih vlakana (ini ill savrsenuna Z:I posteljlnu. i dekoratlvnl podal]e od sunca du ne Izblijedl.n". Sljeciece uebale bi yam pornoci u odrzavanju napornene vreca. n<lbavite jastuke ad 'org<1nske Vune iii punjene kapokom. provjetravajlt! g. Cista svila je ugodan. jastucnicel [e ln: 111 ljecinu. • Pokrivae: [:lokriite ga presvlakom od ~Wlnc. Svila je dobra zn bogate zasrore. no buduci cia je ro kernijski proces. JUTA I RAMIJA Vlaknaod kore srabala .. pokrlvace ih prati rucno u puta. zdrave spavacE' sobe.erne spavanja..1 va!].iSkome dodiru za vxij. nece biti alergena. Vuna je possbno pogcdna Zq posteljinu jer lstovremeno izolira i al15@rbira IJlagu ' tllslo pr91zliodJ znatna kolidne :v!age za vrijeme spavanja. mek i pro •. flanel. izradu POiruC5tVH i uznd. prekrivaaem \J ocistite madrac usisivacem kako nastajanje grinja.r\lcnim pranjem. i dobivn se od kopriva parnukom posteljine da produlji ODRZAVANJE koje ne zare. odaberire clstu vunu Obje ODRZAVANJE SVILE Cesto se preporuou]e kernljsko C:iscenje. od ciste svile. tnko da yam nije prevruce.P. Bob. Moictc ih na suncu. pletenine 't'e vrste lan (vidi SU'.

• Stvaraju starii'kj elektricuet. II PVC i fonnaldehld radi sprjecavanja zapaliivosti i guzvauja. sredstvluia .z LU « ~ SINTETICKA VLAKNA Buduci da se lako odrZavaju.ne zahtijeva ubijanje zivotin)a. zno]i. ih moze poput vlakna imaju veliki nedostatak.LI. poput lrishieiloksimeLia fonnaldehida.v<. lzraduju se od plastlke koja se dobiva od IOt1eII dudir s njirnu.inozete ih prati rudno i l1e trebate ih npsiti na kemijs~o ciscenje. • Vecina slrueti '.l vee' III I pogotovo odrzavan]a.ivlI kozu.da sadrze hid.O~jel:ljive kOI11:td ' odjece tkanlna III i Z.i. takodcr."rltekOje'su boje Koristene. Ta kemljska reakclja inoze izazvail sadrzc post~ljLl1a pranje.vj.0 poli. diklorobenzidena kuncerogene nalazlti II naftnih derivata te mogu "otpustatl" kemikalije sve vrijeme svojega trajanja . rul formaldehldom radi 18k~eg. ukazat ljedeclm up07-Qr nj u tkalI1jnaro~: ..lJedeciJ1J. pogotovo Ijel. Ako nil njlrna pHe "De guzva se" iii "nijepolrebno glac-alit formald fJ rnanjezdravslvene tegobe.l(Ir-Zava elektricitet si)1lelickib rkanina . uvozuim izazvati tegobe 5 ODRZAVANJE SINTETIKE S. akril. savjetima zeluno vas uputiti kako odrzuvati. i vlakna koja mogu disanjem.11(0 BOJE Vl se koriste za bojen] au nesrabilnc J\Ilogu ih Olpu. ul]a r J. 73)• 'Radlje Qdaberi~e z.ki]) tkanina ne zahrijeva glac"nje.u kuei srnanjlll prisutnost kemiK'alija (\lidi W.cerno yam na nJihovu pdsvtoo~t • Fonmlld hJd se dod"ie J1ajJol'\1I kal~G hi bio OrpOl'110 vaU·LIIJ znaci .. (ko]i se koristi Neke boje za tkanine. Ako ill Vee morale glucatl. • Kupujte k. sinteticke tkanine mogu se vlakna lIpijaju stisnut! ili cak Istcpiti. cista viskoza sastojaka umjerna I.koja [e na trigtu vtskoze zastupljena sa 95 posto . [er zahtljeva C SlO pamuka" pranju i glllt:~ n.ali oblik. • Prolzvedena mdje i rnirise vise nego prirc dna pa ih ceSIO perite. Produljivanjcm roka trajanja dobrim odrzavanjem. jakim naclraziti os. prije pranja namoCiti • Korlstite "blage" kako list vodu. bi se smanjill statick! mogla NtDOSTACI • Sintetkke posteliina otpusta]u SI NTETICKE POSTEL)I NE otpustaju je. ill j resko pot] uno POI.1 kOZ[l '" 0:. 71).'lati . upiti . Takoder ispustaju proizvod. umjetne tkanine nesumnjivo koriste onima koji nemaju dovoljno vremena. (TIUS) i koji se doduju u uporaba vlazne tka nine. su i mogu se tkaninuma.daleko je od prircduoga marcrijala. .IlItetne . 11<1 poliester.lpuwma. da se suSe na ravno] povrsini kako bi z'ldJ'7. takoder SC • 1'0111(10procirajre upUle naljepnicl. talco cia se tijelo kOZLI. slntetlika v OTPORNOST Neka sinldii1w NA VATRU vlakna popui TVORNICKE Boje ko] materijalu keinikalije.ozm\ke 11i'l tkanlnarna i pr0. ne perete II perite rucno (Villi str. provjerite udio sintetike u odnosu !HI prlrodna vlakna te take mozete odluciri zeHte li ga kupiti. ce ru spadaju i najlon. . rvila .avajllmusnocu kola se moze oprati SHin d terdzeruuna. oslm ako nisu obradeni jaklm kemljskim. Viskoza (urnjetna posvuda svila). sadrzi i neka glacalo bude hladnije. je ce~l poput recikliranjc dorrujalih kornada odjece. • Citaj. " Produliite 10k trajanja tkanlna pomnim Ol. Aka tkanlne 01111ko kuko je to navedeno . till kelllikal. tkanina istopiti. • Vecina slntctlcklh ne uplin dol ro v • Prosrrite ikane ukrllne sagove umjernl materljal. niti kernllsko clscenic_ Perite ga u blagomu rastvoru deterdzenta i sustte na zraku na ravnoj povrsini. nazna . Pranjem u suvise toplo] vodi. acetat iPVC (polivlnilklorid).. omeksivace protivnornu.a.eno. rnozere ih unistiti. ukucanstvu. lpak.escera nisu zupaljiva. Takoder.te .ctl. Sag od umjetnoga krzna iedan je ad rijctkih primjera kad je sinteticki materllal bolll od prtrocnoga . Neka drllga vlukna ~. Vecina materijala 11 kucanstvu. sve mjesavine pa ITtL! ka i poliestcra formaldehtd. u pravilu su jeftInije od veCine prirodnih materijala.lkanlne kole dulje trajatl III pak rabliene.u malo vlage i ne PROVJERA 0 SADRZANOSTI Forrnaldehidni tkaninania prernazi na • 10111' FORMALDEHIDA Osim aim nije drukcije • Ieke tkanine ad "cistog obradene SLl se pri noseniu.ldrze kerutkuli]e otporne na vauu.slnrericke tkanine.lstore i prektiVaae bsz nabora . anristauckim LIZ plahte i ostala bel se ugrqu pare.ija za zaStitu ad za bojenje parnuka). 'U mnogim drzavama zrumoski je odobrena zapa Iji 1'06[[. Premda izraduje od prirodnlh celuloz i srcike drveta. sto m ze • Z~lclr7.us1*e ill \1 ocistlri bez up ora I e [aklh deterdzenata.nji.lliallanjem_ • Izbjegavajte kemijsko' cis'teoje kak0 blste. smanjujc se kolicina siutetickoga otpada koji odlazi II UOBICAJENA Sinteticke tkanine. • Upi. Priie nego sro kupite novi ruaterijnl. SINTETIKA SLI okolis i IZBJEGAVAN'JE OTROVA • £intetiku prije uporabe operite kako biste uklonili suvlsne kemikalije.

b'· .tl. otrovne sastojke proizvoda za ('j cenje 1I kucansrvu. kemikalije kao za neceie morati ucvrstiti Jakim kemljskim.itel L ualstava St!<LI\e bakter{J'e kokosova vlaRna.LJ SAGOVI I PRIRODNO PODOVA nallona i 20 OBLAGANJE IZBOR PROSTIRACA SAGOVA ogranicavaju I » G"l Vl. kosu. oneciSeujuzrak u kud.l. Prj tome trebate imati odgov1irajllcll rnasku kako biste proizvodnji sagova takoder nanose znatnu. • Nakon sro ga posravite. dok pare ne lzadu van..stG u zdravo] ku6.) . cesuce cigaretnogn dunn i gun]e. prernuzom POSTAVLjANJE pricvrstili sredstvom.izolator.na povrsini uklonlll vinilu OI:pu~t<ljLl 1I zrak.koj tellll'lera(U!'l i v.ti "prirodnirn" odabirom.. str. m Ispod vunenoga podu postavite saga na prlrcdncm. ga smjell >::<I)'I'ijenjJNati ~ u podu. u tvornicama sagova koriste goleme kolicinc vode. b . hra tovine 11ij'lMoro\. Pa~1Qje6drven! pod moze se i1bruslti. de r su su izlo7. 165). Djeca j kuEni Ijubimci mogli bi imati zdravstvenih tegoba zbog ucestala izlaganja tim kemljskirn spojevirna jer su u bliskornu dodiru 5 podom.vlh izvora drvu. Sadrze Italate. a i lakose cisti.')g:l ulja (oel vinilnim iii f VC podovima. 7.IE MRLJA (via. 5l .L j'\:lko se U1al. Muoge lijepe. naftne d rivate te QI)cciik'ujll zrak I lzvore vode opasnim otpadom. Premda se sag od ciste vnne maze ciIii.stetu okolisu. vune ill sisala.. rnorske Have 1Li i!tll(od papira. sc Zlt5titili ad LLdisa. Linoleum nema vrata oblaganie podova SUo • lakon iito postavite djeca esro lStalic!ti elekt~i<. podlogu drvenorn kaja se ne sklize kako biste sprije51i nezgode. po mogucnosn. a otapala koja se korlste za Lijepljenje na dascanirn podlogama. PrJrod. Ne~lbrS<. bili ad recikl lranih dasaka ill obnovf)J..LSQ(1 I srnola .ili kokosovlh vlakana. 'kore 6. cesto se dodaje pesticid permetrin kaka bi se materijal zastitia ad maljaca. takoder su opasna. Problem s kemijskim spojevima u sagovima jest tal sto oni dulje vrijeme "otpustalu" pare. Ako u sagu ima vune... bukovine. 66·69J Izloaeru. Prije nego to ih kupite. kako btstega I ez kemiblija i prirodnim bUjarl.!el1j drvG)ll podovl tn0gU se obradlrl vostanirn ~Jem vieli nr.jll kerntkallja. • Obloge od rvrdogn i mekoga drva za pad mogu biti oel Go!'ovine. sto je sve nezaobilazan dio suvrernenoga naclna zi. koristite cavlice. 11. rucno radene sagove mozete kuplri u veleprodajl (vidl Jzvore. djeluJu estetski jer 511 Iijepl nil izgled i ugodni na dodir. plasticni koje se kortst PV Ie mekan i topao prostl rac za pod l. a stiren se koristl za lateks na strainjoj strani saga. kojl SlI Llnofeu m • Ako ocll:ucite postaviti pod.vecinom ad 80 posta l.dobar [e. o < Vecina modernih sagava nadniena je od slntetiddh materilala . Nepokrtveni podovi Ita kojima su mali prostiracl od pletene vune ili paruuka . osiatke Novl prirodni materijalJ La biljke lana).l. ~St(! . kao i kucni Ijubimci na svojim saparna. CINJENICE 0 SAGOVIMA Na ialost. koji se izraduje 0(1 selrena 1 c1ulje vrijerne orpusta otrove.plutnjaka.0vi sag. 14. pogodni su za pfuhodniie prostate u kutL ostavitc otvoreulma. Tako sag slnretlcki. 1 jedno j 1I drugo Ima svoje mje.. oko 75 litara po cervornome metru.dni rnaterijal dobra je rjesenje ad rn. 117.. stt.3 SAGOVA sag. konoplje.ibLiti paron. Prerna lscrpno] znanstveno] analizi uzoraka sa sagova. novi sag pokusajte omeksivaci za takoder te se tz oc. prozor SI< j kl')noplj\J. tov: p l'Iacilljeni I vi tr n)!Ili hi.ni materljali zaoblagan]e pudova zdrav su odabir I otpusranje otrovnih tvari. vidl su.ena fUlIIIUIfl:J.11l. aterljalj.. eN ces na podu. U njihovoj proizvodnji rnofe se koristiti cak 120 kemikalija. Osirn toga. ijgav1na vlakna (slsaQ I I~fa. kalco blste . ljubirncl rat Kucni CISCEN. mozda su bol]e. a linoleum je I er modi. Potpuno priro.Kuhaju se na la'gaLlClj vatrl na vlSQ. sagovi sadrze ostatke mnogih pojeva. dtva . sva vlakna koja se koriste za izradu sagova prlvlace i skupljaju prasinu i onecisctvace ko]e unosimo u kucu na cipelama. lpak dobro provjerite. pcgotovo akozelite stvorirl okruzenje bez alergena.e:1Ju ~~l jutu Hi one koii vole toplinu i boju saga koju mogu uskladiti cvrstoga ~ povrsinarna drva.vOl:l. • L:ill01ClItn se Iz~a~uje ekGloshl od1aoe~l(. . Industrijski procesi Iwji se prirnjenjuju LI OBLAGANJE PODOVA (VRSTIM Drvenl podovi su prirodni MATERIJALIMA edablr.pjil p rasine. uldjucujuei i otrovne organske spojeve poput toluena i ksilenate poznatoga kancerogena benzena.r'.j~e . mnogi sagovi od vune sa srrazn]e strane sadrze Iateks.1 igl. neotrovno rje 'ellje.LJ posto plastike.

namakanje je jedan od najUC::inkovitijih nadna za uklanja~je prliavstine rijec 0 bez obzira na to je li Pranje plucica str. Spadijju i komadici sapuna.jeftlnija su i manje stetna za nase zdravlje i okolis . .) Tematski sadnien papis za razlidte zadatke korista podsjetnik kada te zadatke trebalzvrsavati. (Veclna suvremenih kucanstava u razvijenome svijetu ima ad 15 do 45 litara kemijskih sredstava za W. SNAGA VODE NajbJolje sredstvo za ciscenje jest voda. U . kaja blsre treb!!. oprema i pokucstvo budu toliko prljavi da morate koristiti jaka kemijska sredstva za ciscenje. a ako rnozete. Suvlse se oslanjamo na jaka sredstva za ciseenje iako postoje i blaga kemijska sredstva kola su potpuno . 49 je U popis rnozete uvrstiti korisnirn receptima za pripremanje prirodnih sredstavaza U ci§cenje koji su navedeni ovom peglavliu. [edan stavite i s d ruge strane vrata. a i ugadno mirise.sredstva za cislenje bez kemtkallla. 53 za SPRJECAVANJE UNOSENJA Poduzrnite razumne mjere kako biste sprijedli kucu. Navikorn skidanja cipela na ulazu takader smanjujete kolidnu prljavstine koju unosite. 51 zagorjeloj hrani u tavama. Time cete spriieciti da padovi.. vazno je uspostaviti odredenu naviku u ciscenju. glicerin i Eelrnoij 'Wna. stavlte otirac ispred svakoga ulaza.dobro lzgleda.CISCENJE KUCE U cistoj kucl bez kemikalija zadovo Ijstva je bora viti . I<ako bisrno to postigli. dobra se osjecarno. policama i podovima. primjerice. rnrliarna na staklu ill tvrdokornim tnrlJarna na. uclnkovita . PRLJAVSTINE unosenje prljavstlne u Visenamjensko sredstvo ciscenje str. i bilieske 5 11 Prirodni osvjezivac zraka str.cenje.!i imati Rod k.u€e.

I<dniadl p~e!il1lega v:os~a.Ekstrakt slemena greipa. kuhlnjska sol i etericna ulja nekl sLJod vainih sastojaRaza p'otpuno prlrodna sredstva za ci~'denie. taj mineral . izrezite je na manje obradenu cellcnu vunu.01i8. La kuhinji.u 'ijdostt blste Imati sljede1ie sastojke. je.to zidovirua. Svjeii limun. ne sadde ni aditive nl dercrdzenre.1I11a.. Poznati za ciscenje. a sredstvima lzvorua i o IJ) -. €etke· za ribaJ1Je. 1Il m i uklanjan]e mirisa.i s~tmi naciniti mozete jednostavno . 57 za (ecept) celiGnu vumJ cetku s tvrdim ifekif1jama sPU~ve t:ld £elu!ozlli sok: od IImuna. SOK OD LIMUNA 'I.. rijasite se svih svojih starih sredstava za ciscenje UI}LANIANJE.i prodlre u rnasnor'u re i':isti tvrdokornu tvrdirn podovirna je I nema prljavstinu na obojenlrn ciScenje rut bazi obnovljivih "blaga" kernijska sredsrva 'pri.R¥EDSTV·A ZA PRIBOR ZA CISCENJE stare prekcivace SI:! Radl]e iskoristite nego cia kupujete i plahte za i. nisu se mogei redk.sku sol bijeli Cleat nisu :soclu dijclovc. . (elki 5 cllkinjama . Osim toga.a za ili'scenj.E.rod. U kucansivu je 11<1 skidanje rnrlja. SODA Soda (natrljev prirodni lli'inkovi. sudope'ra' i kada Visenamjenska sredstva za poVfsinsko (istenje Sredstva za pranje Deterdzenti za posude Sredstva za pranje zaheda Sredstva zaciscenje poda Sjajila sredstva za pranje prozora pezinf~kcijska sredstva i izbjeljivaCi Sredstv. Jedt)oslavrlo rnofe sc Z iJ> poznata prirodna sredstva koja su jednako udnkovlta.. a cjsti savrseno. Takva sredstva ne sadrze ni koja nadrazuj u. d.eluje i.QvCl sve.Ll.'j lpoenlte iznova s prirodnima. sedu blkarbonu u kuranstvu.de za ciscenje mofete zarnilenitl manje skodljivlm. cere poliranjc bakra i mje li. Ipak. soda (natrijev karbonat).za ~isteni~.lir:aU_ so na postaji izazivati ispitivan~ pakir:anja boraks sjajil!!l od p~~Uhiega voska (vidi str. tskortsult svaku spuzvu.) ::l :. U potpunosti Ocat rnozete lcoristitl zu pranje stakla i plocica te otklanjanje mrlja od caja na prirodo! prolzvod stetnoga okolls. neg plasticne.lU DOMACA SREDSTVA CISCENJE O.rgijske r~tkl. k macli "ima sapuna. kuplte s cekinjama I{'omadice sap una leRuGi sapun kUhin. rakoder. plljesni .jsl. za razliku od slf1tetl~klh spUivl i plasticnth ad n~jlona. nego plasticnu od najlona. udn kovito. skupi i nemaju stetan utjcca] na ne sadrze adltive pa Illanja vjerojalnosr na zivOlinj~una t1<i ce I al o.J . Umjesto cia kupuieie aqfefva) drvenu (bee: vrSIC:j . soda blkarbona. SODA BIKARBONA (J se up trijet ili za o 8 . gram Kupujte karbonai).I'U%:l.e metala i za hrdu Q~vjezivaili zrakp Limunska kiselina jedno je od snaznijih prirodruh sredstava neskodljiva za ciscenje.u rnalirn kolicinarna koristiti Z8 nom. sadrZi te ga stoga mineral koji se je vise- element "boron" koji nije bioloski razgradiv treba koristiti sto manje. ada bikarbona.'\:.nekoliko prednosti: sastojke [e lako nabaviti. . zlvotinj.JI >V! njihovim posljedicama. Za pranje rudije korlstlte cetku tvrdih cekin]a. <lIUO koj. Nlsu ispitivana materljaln Kupujte kvalitetna.:: ui PRIRUDNA SKtUS I VA LA GISCtl~Jt (istoca je presudna za zivot u zdravoj kud. iii sodom moz uz malo je i Pornijesan bikarb sa solju BORAI(S Takoder poznut i kao soclin tetraborat dekahidrar.koji s> nalazi u prirodi .o sredstvo. m KUHINJ5KA lagano abrazlvno BI.~5. ETERICNA dusice. bijeli oea!. nalazi u prirodi. blazlrn sradstvlma iii prirodnim nadernjesclrna: Sredstva za odm'lseivanje. utjecaja na zdruvl]e i JGlO dezinlekcijsko sredsivo. tekuci sapun.IH SREDSTAVA Naveclene ken)ijske PJojzy'Q. nemaju tako stetno djelovanje na zdravlje ni ckolls.il11"blugo kernijskih" kupovnih sredstuva •. alergena.<.11ltO. je oruekslvuc mogu se dodavati svirn gore prirodnirn ClScenje.icile one od celuloze (koriste Kako biste . vode .atrztsru reborn siroke potrosnje posroje sredstva za ko]a sadrze manje ni sredstva (vidl Izvore).rnjena navedeni sljedecqj smullci.Ie Ul]a od caj vca. n. so Ie bikarbone. rnajcine Imajudezinfekcijska na vedenirn Z:l IJ). I ~I ::<> BLAGA KEMIJSKA SREDSTVA ZA CISCENJE Neki proizvodaci SlI osmisllll uistinu rnnogo nacina.ENJ!: S. SOL i nurlse. pakiraju se u recikliranome te. vecine robnih ciScenje adltive oneCiscuju markl na trzistu. Kad odabirere SpllZVC. ij~licnii Vllna I kq'lMd lal:l~ koristlln 5U i dugotrajan prlbor. z ui -i$lil.ll'Iiizradire sredstvo za ribanje. se primjenjujc u ljekarnama..nih izvora. bolje je kupiti za pran]e lila. ku lulj ULIA i eukaliprusa svojstva.. . <: :» N Iilllrnjensko sredstvo za ciscenje.j. stoga. KEMIISK. Iimuna.redstva za ciscenje ZA IJ ormarltu 5 ptirodnim sredstvlrna za i!i5cMje' trebali unrericke...ije. rRIRIDt:JNA (I5C.zradu krpa za Cisc'enje. za razliku od Odella kiseliua u bijelorne ocru Izvrsno prodlre II ul]a i cuvajte lh na hladnorn mracnom mjestu . 11. a nakon toga vasa klita fe mirisati predivno svjeze . Ima]u . i lijepo Visenarnjenska na .Popis sasroJaka i njihova pri. Postoje tradiclonatno got. no u pravilu koristlmo prevlse I<emijskih proizvoda za ciscenje i ne razmisljamo 0 (ISTI ToploJll SAPUN vodom i obicnlm sallcama. 01<. a sad rze man]e tvarl koje prljllv~l:inu. i zbog rnirisa.LIOeAT z rn nadomjestke za kemijska sredstva su kao na za s01 [e blago clezinfekd.

majcinu duslcu. mlrisne rLlze kornadlma posudu. Kad se rniris izgubi. . FOSFATI Fosfati (soli fosfome se protzvoduna sredstvirna kiseline). vee 1110z.i sus. Klor otpusta otrovne pare 1I kuhinji.IV<lI1c1u. 05I<1[. bar. moraju se boau s rasprsivacem .jeca. i. rn z m DOMACI OSVJEZIVAC ZRAI<A JC. 'nje k ·mikalije. kadulju. kuhinjski osta. II • Sulfati ~e koriste za ciscenje. za {'iscenje. Plinovi koi~ otpll~[ajll mo 1I biu opasni '11mih lId~lhn. dlelulu nadrazujuce 11.saclrle opasne ubrusi 1vlazne rnaramice saur2. posplie sodu blkarbonu.l. stu rezano ce biri ugodno okruzenje za Zivot. poput Jasmina iii zumbula. • Praznue redovlto kame za smcc L' po vrcCid zu srnece W ("" iii ljiljaoa.w (!j~.. dezlnfekcljsko sredslvo u suhomu obliku.je 6pustaju kako bi s€'holje n1lm~.[ PKI KUUI~I 'IVIIKI~I Ako svo] dum odrzavate tako cia je uvijek sVje:Z i mirisan. Koristite prlrodrre • Postavite veruilatorc za usisivi. lfiirlsa!i.e djoksi.liAVA I~Jt K t IVIIKA L IJ 1-\ U K U L. uniruje i podize duh . vodenoga soli ko]e izazlvaju bocatosr i propadanje VO(\. fosfati.'!k6blste uklonili neugodne mirise. ~!lvl"giLi u hrani. gl1~temGLI 1 sl. Mogll oSlerili bubrege.lunun I cedar.LO moze izazvau glavobolju. peckanie ocijLl i poteskoce s disanjern. tteba o~dmahJ!-dttp~itllijei1nicku poruot: 8kC:l1neki proizvod sadrii. a uz to i neodrzivim izvorom.) SLI nepovoljno sredstava lll.i.najsiariie. POJREBNO JE: i. pIu '. <::<::tvrli.an dohvjlta djece.emo.icajenijc sadrze deierdzente proizvedeni iz ogranicen ga iZV01~1 naaomj"estl&e nav.ilei svoga orniljenog mirisa. j ziv. sporls. zaciscenje oel cetrdeseuh prosloga NEKE CINJENICE 0 PROIZVODIMA • lsoie koje se doda]u vecini sredstuva i sadrze 115· nil vode 10 kapi etericnoga ulja (moje omiljeno je od narance) su da oipusti mirise. kroz prljavsunu.tav.i kozmetici 2.q).a zatim dod~jte l.bjeljiva61.1i nabavite Ii1lrisllo €vijece. ran]e posuda sadrzi klor.I. kako to rcklurniraju prolzvodaci. ODSTRANJ1VANJE " Provjetra vajte svakoga otvarajuci prozore.ucinkovit je jedino g"l SLl mclean j vodl.11el i \(C:lZUte b ako se progutalu.ujc na razinu hormona organizlllll . 5L kemicari deterdzente namakanjem proizveli snzlrnl..i i7. prascima • Sintctkki mirisi izraduju se Iz i me gll izazvati mrl]a. Paprskajte neko. 4G~4i: iii raCliie kupujte "blage" k:emijske proizvode.e naci. 1-\ IN ~ I V U "Lako" ciscenjc tesklm kemikalljama kernikalija . rnogu otpustatl opasne plinove Iklor). Dodaju sto. nego ( nema St.e imati pozuivni • Kupite sobne bilJke koje mi[isu. lisce 0511Senihbiljaka iii cvjetne lance.. Odaberite metvicu.liko pula u zrak I vasa saba te Ugodno [Ieee pill ustajallh lJ1irisa. Nt: ssuno Slo taka v osvjeziva~ zraka DOMACA CVJETNA MJESAVINA nabavite koji prodiru ali u vodl stele vrs. MI RISA dana. i Svi proizvodi za ci5cenje. pelargoniJlI mlrisa limuna.Usitliite kako biste sprijecili DETERDZENTI Cisti saplill .l1i. nacinite jedoOSlavan i prirodan osvjezivac zraka od vode i elericnih ulja .ruzmarin. rakoder. • Odrza vajte kuc'u suhom i toplom vlagu.12bijeljen. U)ozel.ijeti sklad i radosi u za :1 SLl 'v IV) w z vas /':ivot.im orgunizruima.vadom. Ute sastojks spadaiu i srsdstva Roj~ djeluju na povrsinu tsko-sto . . kao Mogu se nacl u proizvodima pranje rvrdokornih v denim sustavlrna.ro.gdre nave"dene tvarl. za cjiiCenje sinreucke teske 1111:!Iall:! ko]: pmizvOL. su [eduako lI('. htorazgradivo ciscenj sredstvo prlrodno i loa LI . Iormaldchidom koji se korisie u kucanstvu lzradu]e se Ll 11<1 bazi alergenska koji djel. i.kovii i.jl. vlazan zrak. PROCITAjTE UPUTE NA NALlEf!NICI Nt! vefini proizvoda za pranje i ciseenje navedeni su '5astdjti. Napuilite .na . itbjeljivaci. rnjesavinu njezno stetnima. K LO R vecina deterdzenaia za I.tke otrovnili DEZINFEKCIJSKA SinteLii'ka sredstva zahocla .ite ati!lh:1atlcni ruzmarin iii IOV!lJr. Vratite cep i protresite. ne same MIRISNI DOM nece un.ILl) J l. oiivite mjesavinu rako sio cere je poprskati s nekoliko etericnoga ulja. visenamjenskim za pran]e posuda i sre lsrvima za otpada. i parfernl.000 ci5eenje ispitano Manje 0 I jcdne koje se koriste u opasni II proizvodima IU [e na ueskodljivost. N<ijuob. SREDSTVA za un.io.Ia.e td(llt'iI")~1 koji su Kako biste sami nacinili cvj tnu mjesavinu. • U kuhinjw Slav.lnji 1\. IZBJELJIVACI Vedina izbjeljivac~1 uauijeva hlpoklorlda za pranje vune.lk klora rnoze se uhvatitl Zf.nesvih 70. otapala (uz uposo-erqe 0 zIORC:lrabi). djelujukao omeksivaci godina vode. te siavue II UIJH.efan utjeca] nu okolls.. cuvati izv.jCCu naokolis. Na mnogim proizvedlrna su upozorenia.islavanje bakterija kOla sc koris! SIGURNOST SVEGA PRIJE 1. pokusajte gaizbjegavEitl. se mogu konzerviratl kojl lma svojstva. prirodni i oni ostali.I. lovorovo JiBee.nle zraka u kuhinji 1 kupaonicl kako blste uklonllt lisee da pustl rnirls.I posude .edenena str.ezelltl re 1I1jecari no Sl di~nji ii~1 a (1. Pomiies'l. poput frezila psiholoski ucinnk. nekoli~Q Rap! etericl10ga Ulja. bergarnoru..i toaletni papiJ·. Fosfati su izazvali preljerani rast alga u naltnih derivata • Proizvodi alergtjske reakcl]e. otpad u mnogim tvari koje se ubrajaju tekucinama svakodnevno ClScenj e. 2.e s i malo tzlornljena protreslre kapi za pranje rubl]» J posuda nerafiniranlh Sto ill cini clrnetu ili kllnclclma Povremeno korijenja perunlke (prirodni konzervans).

sapuna. Za CiS'cenje. prirnijenite neobra Ienlh drvenih rnetenje 1 povrerneno SpUiVOlll. prirodnih podova. D1oi\'ele korislliti ]l0M'vSiIll. • Kako bistc prj ciSc'enju prozora nadesno s druge srrane. ODRZAVANJE SAGOVA Sllgove mozete odrzavatt bez kemikallja. podovi. Slijede upuie '.skim prehrislte dererdzentorn .isccnj<:: koje ~. koju ostavljaju kupovna 11. a .( Ii [mom ceUcnom vurr m. • Frnulzija za Cisccoje rnrlja na bazi WIde sredstvom 5 uiozete ill oropinom ad 115 m1 bijeloga bikarbone na zldnim • @J.0 N Al sumnja se da je kancerogena. rnnsnoc i osulle • 'Ivrdokorn bi.. Soda bikarbona osobtto Je ucinkovlta [er ukhlula Jll:1S11()ClI. otopinorn "blagog" sredstva Z~I • Mrljc od mineralne vode uklonue bljellrn ocroru. sljedece nacine.r!1.i "LiU i mplltn gtaEak)fjl upije 1113Snocu .)e koje lOll:! mrlje."2octn krpom. Umjesto toga.:ib sustojaka . a slijeva K AM E N • Karnene podove tragova cistim ru nikada nernojre prati sapunom.ae plocice zidovlma i podovima ciscen.povrsina komadica S:1j)una MRAMOR • Oi'lsUteWl viSen. <!lei. 1. sredsrvo prozora c. oct u. zatirn usL~jt· ill op rlre. Tim uk I ). sredsrvorn blt cc trajno zarnagljena . j rnutnu naslagu. • UcinkovilO sredstvo za elSeenje prozora kapi rekucega rnozete naciniti od jednoga uijda bijeloga octa i jednoga saplloa.L plocice usjajiL<:i mckunim I'll c.. lite otoplnu od [edne litre vode 1I sredstva za ciScenje prozora s malo otopine sode blkarbone (2 zlice • upotri] dvije zllce 600 III I vode) nemojie koristltl sode blkarbon prahu.t.lnd"im ul')I·usc).ni.lI oc. ta J erama prekrijte umrlja no mie [(:.l'3l'bc.cesto i neispitanih ciScenje sagova sadrfe otopinu perkloroetilena. a potorn isperite.lI vQQl>l.ll11jen.I. amonijak . Nikada ga nemojte ciSl'iti vila2aom SPllZVOIl1 uruocenomu sodu bikarbonu. z:Hlm obriS!~e vkl. o N o . Ako irnate plasticni Z~I prozor. • Otlistite sjp-jnc ptlVrsipe kuh. .) mjesavinu pomijesanih toplevodc.tn 1 PJijt:dit lako cia papil' Nanesite • N'a l.i svoje troskove .!lsojte':'i<lgove paro.1bljeloga ocra. l!J. t:rljajuci dok sc drvo ne pocne sjajiU. sredstvo za odbijanje kukaca. Ocistite vlaznom PLelCICE • Alto ploCice i podove od terukote (..le otopiru: omjera vode . Ostavite zidove na kojlma su tapete. DRVO '. 52). • Kad izgubl sjaj. ece g. • Tvrdi vosak j • sredstvo Z<I CISCENJE PROZORA Nema potrebe koristiti kernijske rasprslvace kako bl prozori bLU cisti.· s malo premazivan]e j < ulja. uz nekoliko pruge. koricu kruha ! prijedlte PI' ko rebara.lj SI!)Uu bD.usisite. 53 .da. I kusajre kOja su t~t sred bikarbone (vidl str. Povremeno I odova povrsini eta] sjaj. popur drvenih podolia i ploc: isre ako lh redovlto meteie. I(f} 'U w 'U LIUUVI I ruuuv: . Zll na I okucstvu. ga otopinom jednak6ga omjera bijeloga ecta 1 sapuna. rcrpentin sllcdece iskusane prirodne postupke. O$l<ll'ite ]0 ll1illUta. Nanesite pastu na spojeve. linoleum • Rijeiiitt.j neka djeluje 15 mlnuta. • Sjaj. usisavanjern ocistiti ponuuje obojene zidove l)Ubimal:a . masn rnOzele bl'.'lit cete strugoune pomijesane sa GOO ml vode.je lana ko]e (etc nanijeu na meku krpu. lakse uocili prema dolje s jeclne.zamrl)aoa mjesto sodam blkarDo~om. .so aa tn) Ila sarno Z:LCj' 'elljc tva cljelu NanesH".isli.:lsrI()lli.i. reelovito krpom iii kako Starom ceti<icom za zube ofistite nedstocu izmedu plodca sodom bikarbonorn 1vodom. jedhakoga bit ce rruune. 53). mirise pa alk .l upiti I bit ce skli ki.?Gen(t0. cistiteodozgo Uldonite za oSG:enje iii visenumjenskun sredstvorn • Nakon Ci§cenj. :1 zal im poc. poprskajte .nesite @i.r:inl[ na.tako sto cete Sf okrenuti prirodnim sredstvima za ciScenje u kud. d( bro i~tnij <ljl -da ~e nil Inl I jena.je (vidi sir. za uklanjanjc Pr!lmi jeSajl€ "blago" PJCvreloAl rnrlja illce acta i jedne zlice tekucega H pastorn od sode octa i 25 gsode • Za masn rnrl] kerni jsko II ornjeru 1:4.lL1cnu. kllkll~'lI=irtl i11rl.:atilll kl'jOlOm. se ne mogu llklonl. rb(!)}lU ill ~tQpjJl\1 @stavlte da se IUplj~.rKULUKI. se udubljenih ulastire tvrdim v skom. treba 1 ornno OU. zidova i pod ova cesto sadrZe slntetkke parfeme koji se izraduju od mnogih ."drzi. Za razllku od kemijskU~ sredstava mr. Umjesto toga.norn > Kako bisle uldonili mrlje.im P'lJ-lil' 1'0 ili <I '5rl:!clstvl!) a pranje u tekucini s z vodorr • Kam se ohladt.Koristite ad sake nastruganih sa zlicom sodc bikarbone u 600 rnl uzmitc Prozorsko staklo istrljajte zguivanim poprskajte vade te nekoliko kapi tekutega novinskim papirom i Z. <J zatim . Q I I Mozete se pobrinuti za svoje zdravlje . o ·0 ul. lUI krpom. i. korist cl samo nekoliko jedJ10 tav:g.l:'l. lll'ebrlsite Vl'li.avaLi j za odrl:avanje voskom. LlN0LEUM • Openre ga laganom 6iScenje (vidi SLr. s prtrodnlh I slntctiekih sagova. • Ucvr5C ni drveni podovi zahtijevaju brisanje vlaznom ill prernazite voskom blsre obnovlli njihov S)'lj.lja oa ztdovllna. pustite cia se IIpije II povrslnu.kemikalija. z Uobicajeni proizvodi na trZistu za ciscenje prozora.ru. Neka sredstva za kao i CISCENJE PODOVA Prirodni lijepl SlI i lako se Neobl'ldeno premuzivati drvo "0. • Kako blste ocistili rebra na roletama.ori~teCio41iCn. dijela vode.ko In.l. Koristi. lln SPllivu. Za neucvrscene podove koristite neraflnirano o a < "C.i necistocu kucnih CISCENJE ZIDOVA U pravllu.ti . naftalin.l I. tragove boje iii finl ...iSliLe sapunom. p1'1javstil1u. ul~ijajllc'.

bijeloga 0 l<1 koji 20 pranja. a zatim i J)ustite ly. 1.mun uklan]a na ud poll! lununa I omijcsanhn mrl]e od caja . 53).i visenamjensko sredstvo za (]Scenje.je~av inor pecBioll. OPCENITO 0 PRANJU I ODRZAVANJU Navest ell svoje orniljene nacine ciscenja kuhinjskih povrsina i opreme koje nisu stctne za okolis. tave poprskajrc u 1. Pastern cere II odjeljak. otopinom • Zagorjele • Oclstite sudoper JOO 11:11 voile.~ i 111iriii od ugljenorn jedan i deterdzent: namocire. kako biste na posudu izbjegli prugs zbog tvrds vode.'e do uklanjanja mrl]a. mnogo su jeftinija. E PO V RS I N E • lstrljajte prllave ili srnrdljlve drvene povrsine. KUHINJSKI • Z~Iuklanianje PODOVI necisto II d1IS:.tis~el. PERILIcE • P~rlliQu oGisti~etako uldju 'ce je cia ullutnJSnjos!i bJadl1. Neusporcdivo vlsenamjensko [e najbolje ~l.lI na maksiBlUlll l'Iiinute.Prerezani li. VISENAMJENSI<O Tim sredstvom uklanjarno l1ecL~tocu i masnocu.KI H U'REDAJA uredaja vazno je od 25. deziufekcijsko i abraztvrto sredsrvo jer se njihova povrsina lako izgrebc i osteti. upija inlrise tz k{l. kastoplte z zlke sode bikarbone LI 4 ilice vode. pazljivo ga ukloniie. 2. Obrisite je cistom krpom i lspollt'ajte do~ se ne poilne vodmn. preko povrsine.Ciu jzva~Ute i izli. ie rnokr [11 . u odjeljak· z_a.§ivE\iJ.oclstlll mikrovalnu pecnicu i iz n]e uklonih rnirise. a zatim dodajte vodu i 2.Sl:ima. hladnjaka pasrorn od sode I lkarl one (vidi Slijetii nekoliko savjera za odrza.I-"' t< I t( U U I~A KU H II~J A OMEKSIVACI dodajte VODE • Ako je vasa voda tvrda. kao I INr(Jokorn.gljen hladnjaka.. ~ torn bikarl 0110ITI uklonili ruba.od uklanjan]a rnirisa u hladnjaku i I Ikarbonu j istrljrjte pccnl vlazncm krpom. istrljajte cellcnoru prljava YlI110m.le kuhinjskth pd.e l1u.jte. Ulijte ocat u bocu 5 rasprslvacsm. I naca i tava. %atiin jilosu. xokorn .11: d MIKROVALNE PECNICE • Kako biste .0Ci. Ostavirc tijekorn 11.ce sode blkarbone u perilicu.v:J. . poput recept je naveden • Urrljajte paSQI od sode ill ubrazlvnom a zaurn isperite. . ZaLim ulijte svi Zu yodu clo [Llba. tollko eI" PI' "I:ije VLlJIOI11.• prlrcdnl je omek. L'tGkuJJaj_r je.I ka Z8 fez.Q lijepo i jl.l.Ilje kuhinjsklh uredaj a prirodno c. Ul1'ljajte povrsinu.N<l:p). sredstvo. a usto. za koja sam vee. elJeluje pola sata. K U H I N J 5 K. u flju malo so de blkarbone .i~Lile odjeljak za LIZ PECNICE • Kal 0 biste oCistili uriutrasnjost 600 011 et uliti u pe -nice.jaka.'mje posu.Jje.<1 (pOpUL telefona).i. pecnicu. Stll je CISCENJE Zu.acepiti perillcu. • Redovuo C.mijenltlncabr<Lzivno KU HINJS. CAJ N I C I • Kako btst bij Ii lak .jp. pornljesa i re sredsrvo za 115 ml vode U i dvije posudl za isc rnoz nje. lednako su udnkovita kao i » komercijalni proizvodi koji sadrfe jake kemikalije. 1'1 LAD N J A C I • Ocistite unutrasnjost pre~hodnLJ stranicu hladni~Jw. I TAVE dolje). 1. SUDOPERI Cllicenje C vidi str. elerjcno ulje eukaliptusa. Neka sredsrva sadrze dva prirodna sastojka za Cisccnjc. bijeli ocat i sol mogu se koristiti kao prirodna sredstva za ciScenje jer imaju svojstva potrebna za CiScenje i ribanje. l()Gi~tite~lnwll~L§llj0St.mjl!.\!l'ilileposudu Osta¥ltc!! j~ u nladnjaku dan.( nal n svakih a zntirn na 'U ukloutu i sv ustajale mirise rnjesta pOSI lte sodu u kuhinji. PASTA OD SODE BII<ARBONE Soda bikarbona najkorisnijih narnjenu neugodna je lan [e od proizvoda prirodnth sto cere je ukljuciti praznu i staviti na vrelo pranje.>9L.ir~j"t0Gekuonlh Ijublmaea. lma visesuuki. iSI raznlte '8[' i ulijte jedan ~aL l peril vraute 11 U ocis~ite nJ. Za pranje posuda mozete koristiti "blago kamljsku" tekudnu (vidi Izvore).iLe 1. [cfttno i plasticnc 30 1111 vodc _0 do 3 kapi ulja rukaliptusa z A C vno ie ncma rok trajanja. soda blkarbona. Nije abrazlvnu I a e k ristiti za iSc nj p )vriiirw d krorna i alvmlnlla.' .njime samo prijedite LONCI bikarbone krpom plutu. dvije zli.da u perillcl. .!!. • DQdajte. kao i antlseptifna sVjeie mirili otr .'dala recepte: pastu od sode bikarbone . a zatlm istrljajte kanti za srnec.[eli ::2 slall. SI~I::DS I VU LA lI:'ll::NJI:: sudopere od nehrdajucega celika i daske drvene Z!I POTREBNO JE: . korlstire visenamjensko • Poprskajtc sredsrvo sa zlicom kuhinjske soli. kerarnici. Nanesite malo mjesavine na meku i vlafnu krpu te nlorne prijedite povrslnorn koju zelite odstiti. drvu iii kamenirn ploci arna. » :r: z Moiere ga korisriti svojstva. vlazn III za pasru od sock lol]e. karnenac stavite ga hIndo Jll u ~lice sode bikarbone mikrovalnu po su ·1LI S mlkr(')vILIQ. . Dobra protresite. a zartrn ill spuzvicoru. za plocice i povrsrne 600 1111 bijeloga ocia o I:) Svjezi sok od limuna. II • Gbri~jt ytl~la hladnjaka "Ia~n III krporn. • Umjesto koriS'tenja Iq. . Mekorn krpom utrlj<!jte pasLu nij ostatke deterdzeuta koji bi mogli z. cairuku.ovnQga praska zil pr.! i nije susenje. nailinite domaci ad jedne iUee boraksa i jedne zli€e sode bikarbone . Takoder rnozete upotrijeblti bikarbone. a zatirn lzrtbajte l'elienolll provrelo] vodl. Ne treba ispirati.g kuhinjske soli u tankim slojern scde bikarbone dno. tvr lokorne rnrlje stavite da s dam btkarbonorn i~Lrljajle. a tako kuhinju dobra odrzavam. Ucin.

0bd§ite O!'llflrljan<l rliiesca papirnatim ubru90m.0l1Ml0ti t)Illupi!:ite 0i. sprjecavan]e je najbolja stnlt<2gija. rnjesavinu od jedne ili<''ice soli i jedne zliGice soka ad VLAGA I PLUESAN KU:-). • ljl(!J(. Jliogu koristiti • Zahodsku otopinom 1I skol.prjje svega.i osravlte 2 do 3 sata u zahodsko] ~koljc:i prije negu sto pustite vodu.L'lzete ostrtilggtl '. kade. u provrelu vodu uspite saku soli i ulijte u odvode ko] neugudnn tni(isu.. O~l.L • J?op. j istrljajte Rrnffiijesan6ga sit 115111. UMIVAONICI Na.ijeloga ocra . Stoga je dobro znati kako su prirodna sredstva za ciscenje i tu jednako uclnkovlta. mjest<a nerazrljedenim • SpUZVOIl'l UI110. Pribor koji zasto umj esto mjesta iza slavina a cudotvorno! rnozerno koristitj prirodne i kupovna j e iznimno cekinjama-' "blaga" kemijska vazun. paslu od sode bikarbone • Naslage karnenca dijelova uklcnite i acta (vidi lijevc).l~'ile da djelll. Priprernite i 300 ml bijeloga Umjeslo da koristita izbjeljivac.. a zatllfl Isperm~ t11a~n0m !<l0ea!'l"li. 25 g soli i 150 ml hije]! ocat.lSlllU bijeJ.drucje toplo i suho. (. • AkQ se odvod zacepi. kao i na drugirn i ovdje se "blago kemijska' zahod priie vodu. • Kako biste oeistil! zahodsku skol. postoje takoder cetke za diicenje vrlo prljave kade. t)ov. .l:sk. ncgoda ill nntrijeva karbonata je korisritc sol).a\liti u prodavaonlcf). Osim kcntilW.kab. " Otvor za odvod istrljajte • Smcde rnrl]e od vode istriJ. POVRSIN E U I<UPAONICI • Pastern cd sock blkarbone (vidi str. a zatan isperite cetkom.Il.!ljte probJematiitoa POI~risl!e.<1 III Za cjs~enle tvrdokornlh naslaga pomijesajte 50 g praha od boraksa s 30D .IIJLI zahoda. Isperlte vrucom vodom pornijesanorn pranje.zahodsko] pustanja vode. ~ krcmlranlh pliiesni. rnozete koristiti malo sode bikarbone j<lea.~le j ~()de blkmbol1c l\lperi..lQllice U vlazna mjesta 5 Aka vam plijesan pocne podlozna od srijez.za okolis. manje su abrazlvna pa nece ostetif ~Jestj111a u kupaonici.ir1w fiMI'n ~el1Gnlirm yun0m.jku dezinfieirajte od 10 kapi ulja cajevCa iikoljd do sljedecega Ako u zahodu nakon uporabe zapallte sibicu. vi.!l.II1J b. Kr01l1iratlc rnrezlce :':.ore. 115 1111vade.7. a zHtim • NakeD toga pO(!.l$€ J?l. toga. pa cal< l veclna upotrebljavu snazne deziuffcirall o z ·0 ". otklonit neugodne jednostavno. ulijte u odvod te [akasredstva (luozete za ga urnivaonike.r.l'ije oego sto Jh obJiilete .1 U U I~A K U t-' A U I~I 'l_.1:.!ok ne 'uk:lanlt~ f:T1rlje.nje.je .L fie n~ll~l.l. otistite. Kal\o bisle odEepl1i (upe na :tu5u. od terpentlna.~vtl~Jt Lt\nUUt\ [(ad Je J'ij. pokusajtc ograniciti .tjte bijeloga ocra.i domace proizvode sredsrva.komadorn limuua.>I~I. lie biste koristili cetku dobra s prirodnirn at tesko dostupna dode stara cerkica za zube.licne el£lnente su§ite ml SlIllClI.Cenon.ini za tuiilt'lloje prebrJilHe ocrolU.lJje poput izbjeljivilca kako bi potpuno podrucje. ocislite • Tvrdokorne umlvaonlku rnrl]e na i kadi istrl'ajte uljem s malo • Kako biste uklonlll prljavstlnu na ernajluu kadi. (vidi str.<\riba.I. zatiI[1 tu~· isp!l. • Pesto]e i "blago kernijska" sredsrva ®d. ij!~Jfj bJ.1bi[eloga octa (oropina ((Ist.p t-( . Izbjegavajte za <!~eenje popur kausucne ODVODII komadorn rniesavinorn SLAVINE rnekom krporn 1I111Qcen0l11LI limuna.sine LI 1{. • S malo paste za zube sluvine oel kroma. a nisu §teE:ll:J. A Ii Kupaonka je mjesto u kuCi gdje se (ini nuzrurn.lnjeSavinu vo. a.[ku prebrisire vlscnamjenskirn sredstvom c!Scenjc: (vidi SIr. "blago kernijske" rekucine . • 1'4!S I.pLO kaml!l)lae ~I ib.tite liijelirn G'Gfonl.rim. Urnjesro lQga. 52). rnlrlse ZH emajlirane povrsfne i ne osteeuju ruke .le to pb..tf! .iJr.II .kabi[)i . bijeLilu 0UI001. ulijte "blago odvode I te kakosu kOLiisllC. tleg"! tije[. J prirodn.za kernijsko' sredstvo za Ciilcenje u kadu.1. korlstltl tesl<e kemikalije. lagaOeP0MfSi[1sl<:e ogfllb0tine i'n.1. No. Otopinu ostavlte ce (I . te St. :<:1.IIg.\1. g boraksa • Kamenac sa slavina uklonite acta.G!iiPJjivaoje odvoda. KADE.'1 sredstva kojima c:lba:vlja!1lo isti posao. IlItQ~jnl'l od 50. 11[1 U sode.. opravdanjrn.a !(QJ~ni!. OSIa vite dn djel-uje pola sata. naci nlte je kao i. i. zahodske skoljke i slavine. l. Primjerice. • Hrdu i necistocu oko slavina izribajte srarom cetkicol11 za zube umocenorn llrnuna. • Kako biste ocisti!j otlvod. • :bl hodsku sko. 52).mjestirna premda koristite abrazivne Utrljajte sok od hmuna oka otvora za odvod kako biste uklonill nei'istocu i I TUSEVI .te i J~rljlldete mekl1)tn 1aPPff!. ulijee u nju 150 Ill! nerazrijedenoga hijclog octa i to istrljajte celkonl nego sro pusrite 1.$t~ 11311~ife IJa· vlaine zidove.Ostavite pola sata ili K-ako bisle "aStitili mr:amdr. Hhn.imltR prije R!b1padnkl. sprjecava razvoj plljesni.ll~\dte . u~mite IIlJU.Jznoj krpi dobro cere ocistHi bdgJCI(') tome da zrak struj i u blizini izvora plijesni mjeSavlDolll soli i da. Tvrdokorne rnrlje islrljajte prerezanirn .jeJi (~ICi. \lrat~i na . kamenac.jku.lyite [e ria krpu ill ulijte u bocu s rasprslvacem TUSEVI I ZASTORI • OstutJH:! 1«lmenc:a sn iitilklenih· ill plastiC-nib.t lu$lra. 53).ne. vodite srvarati probleme. tl Mom 81ucaju.ec 0 l:iSce. II Mrlje mozete ukloniti i pasrom cdved rnozete odcepin odcepljivacetn I)l\\D.o!iclnu otpadnih tvari koje odlaze 11 odvod.

:ort1.iJ.nom razrijcdeni mekorn krpom pollrajte priradnim pcelinjim vuskorn stranici). PQI~I:. Ie ostavljajte predrnete I'l"edugu u to] otopini II l?redIiiete ODRZAVANJE DRVENOGA • Z:. rnofete I)II rnp icorn.U nove mrlje. a.1 poliranje mjedi i bakra jJ01l11je. POJ'Ozni su te pokucsivo izrudeno od uh nuuerijala irua z<l~l. otpustafu otrovne pare i nisu bas dobra za pokucstvo. drvom. kao j S tragovirna :Zlice vade te . no postoje naCini kako meralu vratiti prirodni sja]. METALNO POKUCSTVO I OPREMA Predmete od metala treba redovlto Cistiti ill ce ocistiti.eva )d kiselina prebnsfte vlaznom krpom. 2.in I dobro promijesajte. zlicoll1. (Posebice je dobro za urnrljani krom na automobillma. uslij d vrucin moglo bi se poceti lornhi. . II sredstva za Odrnah poliranle. nego zaprljanu. Dodajte terpenl.uklanite poUranje.i. Proiz. savitljivost njihovih Ako mozete.I. 'Irebalo 01 ga redovuo bl'i~. 3.mak skij !estJv3ulja. bel rnjedi i bakra mozete istrljati rUn. Glm .i. POI(U(STVA iii lagano preinazite mrlja ne i.TVA P~LIRANJE Pomijeiiajte oeta sa 2 R leA vodi sapunom (nlkako sjajitl.. .l.~ konsute pcelloj] vosak. vlakana.) nl trssu ni I arnbus jer cete tako oslabjeti susite pokucsrvo suncu za slaboga ili bljeloga octa uz :l.i izvernu tlepotu drva koju bolje odriavamo prirodnim proizvodima za ciscenje. • A.:!Jlijedi.'ia!le 3 :Zlice soka od 1(IJ1UJla [10kllCSrVLJ.lsllli aen:n)Jnf! oste<'uj II 11l 1!<11 'e tel uctna pa lb. Ulijte sadrlaj u Iimenu kuttiu pak!opcem. sa.nicena mica trajan]a.POKUCSTVO I OPREMA Veeinu pokucstva moiete cistiti sasvim jednostavno SREDSTVO ZA POURANJE 00 PCELIN]EGA VOSI<A SHjedi moj recept Z~ ucinkovuo neotl'ovno sredstvo za poliranje neogr-. • jako zahrdale predmcre umoCit II CE II K biste oCistili nozevc od ih II vjetra. stolnjake kako I isle ill. Protreslte.~ • u] < • Nikada nernojte piti vo n VI' uljem kako bisie sprijeciJi daljuje hrdan] z.ice amonljaka II sredstva . dobro ga uljanlr» iSf. ali nernojtc ga ostavljati dugo. Nastrufite pcelinji vosak u posudu I stavite u lome s toplcm vodorr-. Premda su slntetlcka sredstva za poliranje drva uclnkovita za prikrivanje Istrosenosti i ogrebotina.fl'S. dvije soli. ostavite ohtadi. Mozele ga katkad opratl ali nikada neruojte toplorn vodorn i sapunorn..!:0 mjest0 lIi:lJlj~ijte l. nece ostaviti zu 'i. operite deterdzentorn).ko se tl'agljlvi Oil k(!)rnaciom limllll(1. koristit bocu s raSJ~r!livacejel' I<oj) pca~kastI l11lg ko]] ostavljaju neka kern ljsku sr dstva Jf~l(1 [e p. staklc i porculan kao i ostali vrlo osjetljivi zahtijevaju materijali - iznimno pomno ciscenje. 11<1 • Za pripremanje • Kad polirate rnjedcne na drVL:H0l11l: • KrOHl ocistue otopinorn od [edne ~l. Zahrdalu povrsinu MIED I BAKAR prtrodnoga rnnogo je teze krpicorn. Nacinite kalupe od papira koje cere staviti oko metalnih z.lstitili IJ<!Ilim'jte dok se ne pOCHe sjajiti. Kako I'\jlh l"OYJ'Siili poj. no uvijek cu preporudtl .l~dle.ic. • Aka se nesto prollje po drvu.Hj ili cistitl vlaznoiu namakau krporu. 600 ml biti pazljlv. . SPAN)OLSKA BAMBUS TRSI(A I zahrdati.ogo pregiba ci.E.lliUOk~I.scenje.i da srecstvo ('[scenje ne dode II zu vode. 0d "o~le. sto bolje vodite brigu 0 njirna.ljk'll~l nernojte V<1 zeljeza k0ristiti i <la ciscenje tragova kQJ'. • Pre (U1'1 te od Jij'vMI(!)ga perite rucno J'1I8ite "'iste sprijeCiIl hrdll. a zatlm zatvorlte. kao i krhkijlm vlaknuna siblja i bambusa. Mjed bakar. 0cimah ~'pljte krp0m. istdj<1jte ga meJ(oIU 1~0~1l0111 istrljate. • S ogrebotinama postupajte od Z<I KOSITAR sok od lununa J mrlje snazn :i. Mjes8vinu 00 prstiju. DRVO I BAMBUS D1YO je matcrijal 1.zaslilili ocl greban]u i trag va uti izl Jzenosri toplini. koji ce teku < > mjesavin(l)lTl • Ako imar sredsrvo ~ro(lrijetl 1I rnetal. predmet pocue sjajltl. srebro i kositar. dok se ne pocne s k ve i vino iz kosltr prodlr [er J1jJh VISAK IOR·.Lni slo]. Drveno pokutstvo oblika kako blste drvo dok polirate ukrase.:-. . POTREBNO i 150 ml terp JE: ruiua 75 g Ciolog peel i njegu voska 10 kapi ulja luvande i prirodno i za to Yam nisu potrebna ni [aka kemijska sredstva nl sjajila. • Kak topli ocat pornijesan celika. namocite iSLrljajle celi(.I njegovanje drvenoga pokucsrva i odrzavanje njegovoga 5jaj.~POPlIt l11elal~1.red met ci"sr i sjajan.iCII trljajte i: dodir s sod!! bikarbone. 5 neka se kOji upija te mu i te kuko korlsti od vrbova paZJjiv~l niegn.lve zadl'ze klorotlllorougljtke II .vode mlijecni namaz koji je nekima privlacan. Polirajte recloviio dok jcr ce se u s dodirs [aklm sredsi vlma za ga II toploj i polirajte ZELJEZO • Zahrdale zeljezne predmeie IllH)ti¥Uome pojav.§ZOruki"Ol'tIOt'aC. dulje ce trajati. K RO M ukrase morare TRSKA. Mijesajte dok se vosak ne otopi. izribajtc ceJicllom zlcorn i osusite. a zatim lagano nauljite strojnirn zlie& oiie1oga visak • Na polirane povrsine stavite jednak voel . (vidi recept na preihodnoj • Koslrarlako zahrda kad dode LI bojarna.

vmoi prornilenitl eblik.n ga pJI!!?.t·i.te vatll II topJni ptlja'vsl'inLi. Iako se izgrebe .u O('iSLili prsrenJe.prldrzavajte 'istile savjetu. Srebro nikada ne pcrite II perilici. iJ1 • Za prunjc C~Ii'i~nikada apt iii c soli U Goo 1111 v ui dobro ispeute. PoR.l po~on Antikna pokost je iznimno osjetljiva.J.a zalim g~ sicini.e. listiei su vrlo osjetljlvl.ekoga Vl'cm.UJ \t:J. lTialv odstojl d~ ~e otp~lsli pI. KRISTAL l<J!istaJ [e osjetljiviji nego sto se to cinl i lako se od se sljedec. • l~alm bjste uld011ili vosilk s kristalnih wijeca PUSlite Ako zelim na brzin. bojen rukorn te c n.isLrlJajlem korn OSlatke iSlt'ljajte ·. I erite zase bno.110 . 1.nje.1vrsine od posebnlh lLJ z . laki je rnetali moze se luko osteurt 1 izgrebati. u pazljivi i nemojte snazno lrljali jer karnen maze ispasti iz leiiSla. • vaze za cvijec'e perite uvijek nakon upotrebe da se ne talozc nuslage. Natopi.i i ~lpul'li(!i.lja vstina. it meku krpu kako ih • Ukrase ad porculana jednako.u S nemojte korlstlti amonljak jer ce bitJ inutile.k0e1J.1 l1l~ltit moze potll.ill 1I NAKIT Nakit i kamcn]e u vccini nakita morate redovito cistiti. Vl Ako za CiScenjt: srebrnih predmeta S urezima koristite kupovna sredstva. okrhnutlse i ostetlti.ikroYalr). osratke naslaga ocistite mekom cetkicom za znbe. Kako se ne bi srerlli kucanjern. niimH ne bi nerazrijeder.i potpuno radije karnenje moze ispasti iz kalupa i upasu u odvod. a POtOIll ih odrnah prebrislte 1"tII:!kuIII ih 1I Izbjeg13.:a zube . ali U lirnuna i dodajte malo sode bikarbone za orneksivanje vode. cia na krporn. JT10gLl izblijedjeti.. Kad cistite srebrne predmete. Dobra ga 0 brisite i ispollrajte meko m krporn.bLldlte OpranG krlstalne predh)ete treba oQmah posusiti i polira U do sJaja me~om krpom ka~o na njima ne 01 pstali trag:ov[ Pru. operitega vodl s malo sapuna.m krpdm. ~e najl'. nego nehotice 1I o tccl'Ije. Gas' operlte.ne i uldonite kamcn. Samo ih CISCENJE SREBRA NA PRIRODAN NACIN a koristiti za tiscenje nema zalijepijenih srebrnih predmeta na kojima dijelova. • Ako je 08 porculanskun radije prebrislte krpom. uvijek treba prati rucuo.nja srakla jest vrela sapunica i malo (leta.l1'U)jetl uslijed s~a.ok od polo vice Cistite ga me~o.1 . rnozere ill pornne p. vh!znom oeat. Kri~talb. moiete unistiti pogresilih Sljedecl.Sl'ala. ('crkicoIll za zube. lspolirajte.1 srebrni sja] potrebno je temeljuo o 5. ostavitc da.lljivanju vijeka lijeplh predrneta. svaki zasebno. '.lI pecnlcu. . 1. cia. . Mozete g.e predmete mekom I erilicu iii pazljlvo operite 1I blago] sudoperu jer Ill.la 1amenje postaje mutua.e. ellvajte ga na suhome mjesru.. J11. ako su sitni. S. 2. nego cerkom. Kako bi re ocuvall predmete k.gq.ilmrbQ. ne smijete ill snazno trljati jer j srebmt slo] tanak i tros i se. pogotovo ako ill nostte svakoga dana. Odrnah lb prebrisite . popui pozlate.. Kad ga ne koristite.ije sl\lrdl1 .tur. [er se male cesuce prasine mogu lIvlIci 1I tde dosnlpl1. rnofe se lake (lIsterfti i u . vodi (2 Narnocite iscijedite . • Za ciiicenje vodom c<lsa 1I posur. socle b.)til. cetkom • Vecinu nakua rnozere C.:. predmere od mctala.ljeded J. Nal<on l. Uvijek ga • Naslage karnenca uklonite krporn narnocenom u narnocitl i u loncu s vodom. a moze 1potamniti zbog drugih metala.ost suvremena dlzajna rnofe se ~istiii ivlaznorn krporn. ru&tG. Predrnete od srebra uvijek perire rucno u blago] otopini vode i sapuna (bez deterdzenta). kao u kupovnim sredsrvima za cisc'enje.1:) . • Tesko dosrupna mjesta u nakitu ocistite . P'@ZLATA Ziatni tanjuriclma posluzena kisela hrana po put rajcica. kallad pamu~nll tvrd01wmu koristllD ceildcli za zube.re.tanoJ0~1].~aite kernli~ke deterdiente koji mogu ostetiti pOllrsinu.V) 'U W ci!ite.: o "1J Pl.C'aekaUcQ. Ako je jako prljav. eelk! "om .i pokl'cJ. prljavstinu biste sprijecni tamnjenje. srebro umotajre 11 stedstava.1ai'in tiSceL1ja srebra je vrlo jednostavan. kuhinjskom perite uklonite -I < o tradieionalni postupci pomazu u p t. • Nikada ne stavljajte kristal gubi sjaj.l. SREBRO Za Iijep.lJI. materijala koristenjern IVE POVRSI NE PORCULAN I METAL Osjetljiv« keramicke predmete j porculan r. Porculan nemojie dugo namakau [er voda 1110Z" prodr. Umacite predrnet u lagano pravrelu vadu i stavite kamad aluminijske falije i 2 zlicice sode. u tome sredstvu nerna naftnih derivara.iSULi u tOI loj vod i '<11uO Nakit nal11QcJte u vocl. svaki prcdrnet ali lako ne tamne. Aluminij privlaci prljavstinu pa ce srebro opet biti sjajna. a nakon toga Ispruti i Ispolirati. Slijedi jos nckoliko naputaka. AJ 0 ill perete u perfllci. Najbolje cete [e o([stili ako (e nje~nci isftllats sre-brnein tkanlnom.ijeU ispod glazure i o~telili ga.orne octu iJi slanoj osrale pruge. de). HDEF • Fini porculan perlte u roplo] vodi sa sapunom.1eVn0ga noStlllja.lllti • Nakit uvijek radi] posudi.1 mje~ta . STAKLO jedan od najboljih naclna cgcl:.jETLj Crne mrljc od tragova zumaniakn mozete izribau komadom limuca. isperire odmah nakon uporabe.rebiisit& srebrnern tkanlnom.

ipri. ne ostavljajte mrvice i redovito praznite kante za smece. za zohal'e.!. Nanesite na ko:iiu poput dvaput parfema lUI koje ste sati. nadrazu] uce sredstvo koje moze povrsine. Licinke pHplr i stu vite Nakon toga vrecicu proueslre . kukce. ogranicite odvojena rnucninu njihovu i depresiju. • (lear U zrnima moljaca ne pronuene LI prezivjeti nagle papra ili komadlc.ili. u motajte ill vrecicama.!\. I adem0Vll .Kako biste smanjili kolicinu nametnika. Insekticidi su otrovni i trebali bismo ih izbjegavati.premJLe Ub0jitu LI mie~avlnu njLl. c: < MOLJCI vrlo otrovnu tvur koja se dobtva ill Insekucid paradiklobenzen. . 1. Il1ravi je ne vole I izoj gavajLI je . ukapajte nekoliko kapi lavandina Lilja.o. lover ili ]jsce od metvice pokra] vrata l prozora . iz naftnih bubrega kuglice Stivite rnirisne vrecice S osusenorn Javandcrn medu odjecu i posteliinu kako biste odblll malice. a zatim umocite 3. Smiesu ohladlte.(.\. Vl'b s.palite sv Ijece s mirisom lirnuna ili u VOO\! iznad svijecn)ak\l dodajte kapl et ri~n gil III Naclnile zamku od cokolade.. 1.rahu . paprikorn uaga pa kofu I irn. lilja.Olllare Obknog. a pogubno sljedeca prirodna jeako to izlegll moljci.lllnticl. pa i kOl1'la)'(!e. • Posadite ispred kuce metvicu. derivata i [etre. povremeno plasucnu vreci .1 brigu 0 tome da budu POLPLIt10 cist:e. nece ponovt1o banane visok. jos sredsrvima protiv moljaca. 'ulja IJ Ill11. melasa i uake siue lega papira Z<I umatanje. Nakon rijetkim slucajevuna kukaca. 5vakoga danCi stavite sv.HH i . 50lier.iitakare • Karistite misalovke.i tkanine Kako sredsrva. Pastoje i pfirodna sredstva: • Nabav.NAMETNICI w '0 >V'1 U KUCANSTVU ne utjecu negativno na okol15. te komade rublja hla lnjak barein na 48 ih siavit 1I dieti1teu. p~ i I I. glavoboljc.ezi mama~. Objesite ih na u. melasut vodu. biste zuiil.I svak ga clan. Pare iz tih kugllca nadrazuju pluca te nakon duljega tzlaganja mogu izazvau ()~tecenj<l Kuglice za moljce sadrz. RJ • Pd. ulje poscban odjeljak :0<1 lQ'emiisk-astedstva aa uniStavanje narnetnlka sa'dtie arsen. kllk.se zastitilt od rublje koje cesto koristirc.il] LI vodu nad svijecnjakom otpustit ce mitis. iskusajte rnozga.av taka sto C ete vreclce OSllsenOI11lavandorn. 1'0 lit ne zgusna.ze. nekolrko neSkodlji. • ElelliCnllo • Nanesite nerazrljcdeno uz rub odjece.i uisnite zrak. VIIl:u narnoclte IJlill'lIZl'ijecielli rSUBuje jednorn iii ca t . ali na ekoloskl prihvatljiv nadn. 1l10Ze . ruzmarina i rnetvice.rna cedrovine.se (viOl Suzh{janje !itf. 1\10gLl KOMARCI KU1JOVIl::l sredsrva 6~tetiti plastlcne izlagalJja. ami na inite sredsivo nametruka napunlti osusenirn rniesavinom prouv P hranlli lUI dulje vrijeme.O se riJesitl muha. . boraksom. cuvajte namirnice u dobro zatvorenim posudama i cistite kuhinjske ormare.ne z I.itil. Aim koristire provjetrena uporabu samo na dobro od prostora u kojemu zivitc .j LI jednaku SQdu lllHSC[1. • Ako sumnjate stavlte II LJ je dobro zatvorite. MUHE Poswji. pastavlte l11isolavke 1'111 vise mj:estil I:J ~uil dana lIlrljaj~e I:j" u kozu bikarbonu iJj stavite LI ili boraks. z Kukci i stetodne 5U posvuda i s njima se treba nositi. Najprije (~db:ija vecinu odmaruju usisavacem IlB zldu Iii kojl ima STAKQRI MRAVII lOHARI MRAVI • Pospire njihov trag sodorn bikarbonom. duhanom. neugodan mirls pa G:ere ga m0zda radije krani.rodnL I tradicionalni ---1 0lpu~ta oirovno pare ni neugodne mtnse. Vreclce sravite lacliee medu temperaturi. na dnu ~I:! ucl LI . a eukallptus.e munaioite • Za.vib Ilacina s: ".6'741) sUnc()kretl!)l'.stiti s ruirisima. prll11jel'iGe • l(omarci nisLI bn:i pa ill Illo. -I Z h c: 7<:. z ».ece 11106 izadi. Pomijeilajt omjeru sec't'tr p. zarnijeuite ih prirodnim u jednaku ornleru se 2.i u la llce iJi kutije s mirisnirn cia su se uegd]e je IHI SUllO:!.C! naftalin.n P0sroj.ZOhari ali n. Pomijesajte bolje.iIi .l 4 [\'<I.6lijel11. Sve SIO varn je potrebno jest ~ cer. koje ce se uhvatitl •. :J siavirc POl:OITl oromllesaite.ulld. Ll Kako biste .C: n.erlkt: lIlja. • Spavajte prekriveni mrezom za kornarce.u. privuci ce muhe za ljepljivl prernaz. koja odbijaju I obojene kornarce sadrle duga napadaje proguraju komaraca.[ (€:teri<inoga 3@ ml nekollko to 1-1 A Ilk . B U HE I G RINJ E nametnika. 74. Postoje lskusanl prirodni nadni rjesavanja problema kucnlh nametnika ko]i nisu stetni za ljude i >w Ji111umLIli greiptrura j utje eukallptusa. N • vole mid' citrusa p~ und svijecnjakom u vodl zapalite ulje vrecicc s kllncicirna II sobu. Kuhajte dok trake papira. zn moljce. Trake ostavile vani neka se suse pola sata. strlhnln i fosf9r. mjesta. neka isparava Objeslte nurtsne . Poznatoje da su djeca koja su izlozena insekticidima podloznija rlzlku obolijevanja od Hodgkinsove bolesti.!te lIsisati obi onim lIsisavHcem d. HaSlupite 3 do \llja II ili grozdica olakl mervice 0mbijfLjLl kukce. i ostecen]a djeca. kad se voda zagri]e. 'il> IZRA81VANJE PAPIRA ZA MUHE postupak za obranu od rnuha .ite mack!J da U!i1i$tava miseve 1Ii terijera za . moze Izazvatt pSl:!nierloga. Mjesavlnu blizinu njihova doci.

68 vode i kemijska reakciia. 64 NJEZNIJI NACIN Osim koristenla sredstva za pranje na biljnoj bazl.! 'Str. cuvanje boja str. posteljina c\e mlrlsati Svjeiem u zraku. ~to se ne moz·e posti"fi oi na kojl drugi nauih. U ovom poglavlju rijee je 0 Rul'no pranie osjetljivin tkanlna str. pijeska i Iimete. UklanjanJe voska str. vietru: u§tediet na tete en~r8iiu kola se pOJro~1 rad za susitlce. kuplti u prcdavaonicarna i drogerijama. Rasprostrile pOSlelllnu se su~i da prirQdl\d. smanjiti potrosnju elektricne energije tako sto cete za vasu perilicu koristiti topLu vodu iz vasega izvora te odabrati proizvode koji nisu ispitivani na zivotinjama. Kornadke prirodnoga sapuna rnozete. 1'3 (')sim tosa. 71 stednji energije. secerne trske. neskodliiv i 1ola·su obitel]. Proizvodi za ciscenje na biljnoj bazi dobivaju se lz prirodnih i obnovljivih izvora poput kokosa. rnozete i uvelike sl:nanJiti vas utjecaj na lokalnu i opcu ekologiju tako sto cete korlstitl energiju koja se ternelji na obnovljivim izvorima (vidi lzvore). krede. . a l za dkolis. lirnuna.a eesto se proizvode u ekolosklrn pakiranjlma. Nema stetnih nuspojava i ne oheciscuju okolis . zacina. navodimo upute i savjete i zdrav za vas kako prati odiecu i tkaninu na prlrodan nadn. Premda su sintetidd proizvedeni u drugoj polovini dvadesetoga deterdzenti industrijski stolleca i vrlo uCinkoviti u ciscenju odjete.PRANJE RUBLJA Za pranje su potrebna cetiri jednostavna prava temperatura einitelja: vrijeme. po glaEalu nil pari. "blago kemijska" sredstva pobolisavaiu 5e svakoga desetlleca. gibanje. takoder.

IC. perite ga. elektricitet. a Z~lti.opako kakc> bi ·e pdj. parnuk. ulja lirnunu iii vode. ORGANIZIRANJE Kako blste postigli najbolji PRANJA ill prirodne Hi rucnim -i pranjem. prije ne!$.wstina prije protnja.llajle ISldjafte bubn]» perlllce.e uporabu. .ljili polrebu • !o~iLe pregacLI Gll. pranje kad je perilica napola rublja trosl energija. pran]e dulje vrijerne namacite Zab ravit saveznici. 1<.Ilj a (lava nde. Nanesite na tkaninu cistern krpom te nakon jedne minute isperite.LI). bijeloga octa·i postojanih boja od tkanina koje pusta]u boiu. prljavo rublje prl]e pranja vodi.1zvode od prirodnih uljn ill Iecitina masnih lsiljnoga podrijetla.rijf. "U k. u perillcu. SUIT.koji se ZH pripreruljen ad octa (desno). ali ga nemojte prepuniti . postize se isti ucinak ka(lj kemijskim orneksivacima.1I zube tplislila Illl vode). K01lkl:l god pranje bllo blago. ako se peru i od svuetlogu rubl]a.kup~(~1 ill I.({aka bi ·re izbjegli posteljine.je rubl]a sadrze alerg ne. nakon strojnoga pranja.1 Irladnome lalnnome i. IJ 1I naliepnleama • Nemojte lezau ua postel]! odj 'Ci kOj~1 nus!re V111li.a. umurra. Prlje pranja rublje [arkih bola namoilte . prij' rad itt: u prLja)lj" • Traperi '·e takacle. ga ku('i ZH Ako ga ('\. Cuva)te pokltlpljenb -staklsnel i li. stavite u staklenu posudu 2.Ivale 11.I lavande. bo]e.I oue kornade Z~ odjcce ~ kojih rkanine koie se Je potrebno fie smiju LJ same ocistit] mrl]e Qrije pranja ili mnogo vode i struje. Prerna vlastitomu Iskustvu.Jl1 ill ~I:Lr()n I tk [(iOnl '1.N A $tatitkJ. Leske kcrnikalije - p0primitl BoJr:r f. ~apun n~1 UV1ILlI11. sthtetlka Illaze veda rvrdn. ad j na koja] ternperaturi. obavezno na naljepnid odriavanju te prije pranja rublje razvrstajte "blago kemllskih" po skupinarna._o NAMAKANJE • jako RUBLJA mrlje (vidisu.lilivla.LJSif.E t:J P V TE . u kao i perilici. uijestu.ke i. Napunite buban]. 5 bi [eloga octa ucinak.1 rublj zivitc nu podrueju U gelj .L~1!I1(0J temper-aturi. rnlerllo le uspjeha. fzgubitielostiEnpst guzvati. mehanicko ternperaturl '(gk I bijel0 rLJblje pozuti a~0 se pere na 'l. . kokosova sfurtl. l<a~0 biste rublju produlJiIi rok oto] ini traienla ll!stedjeli energiju.ce 11<111111 1' ull\>-d.~ulia. stQ PQceti se :r~L0mek~iv. slanorn vodom kako blste boje "fiksirali" i sprijeoli da izblijede. ill omeksivnc v pranle vcdt se (vidi Izvore). . rok 1I~lja. 66-69). cia vase rublje za postojane MEKANO I UGODNO . namo ire ga U 1I ce stavfte'tublje U perilicu'ili DstaU kmnadi odjece • Mllogi sinreticki mirisi ~lf/)cla sredstvi rna Jl. perite ill rucno. ie r:lavedeoo koje skupiti u kughce kako blste ill zasritll! LI • Dlakav tkanlne okrenlre dobra okrenuti • UII.CINJENICE 0 RUBLJU Prj]e nego 5tO operate novi komad odjece. Dodajte nekoliko kapl ete ri ~rioga 'l.Qmckil. iskusajte kiselina vlakanfi i smanjuju "blago keinijske" poput pripremite [j) Q MAC lOME Kg I A C ZA R U BUE Pomijesajte [ednu salicu sode T AH. prodtalte upute 0 Napunite svoj ormarid u perilici ne koristiti potrepstinarna sredstava za pranje i pokusaite Izbjegavajte jake deterdzente.l:0jnoga na I'ukave ko.0.\ine trefua pratl rl. Kori~llo ie Z. dodaite zlicu omekslvac ulju - Pm'ljerite pastojanost I~ijeluga octa.mistite kupovni omeKsiv8C.l.Cltanje uputa-za vlakna u pretoplo] (ilJ. Ulijte u staklenku pnmjerenim pranjcm cere posrici postupclma za svukt tip tkaniuc. < • Pr1j~lve 1\lpcice cr.jeolJe b j tl~a. Time POTREBNO 115ml Z .iva6 tkanina odrlavaju PRAVA TEMPERATURA • Perite acetilne razliCiLim ternperatu i akrilne P RJ!l (I savitljrvost toga.. Prije upotrebe dobra protresite. jer se tako za malu kolldnu DOMACE SREDSTVO Nau(ile rr·lpl~lnjt. h rparna I prerna vrsti tkanina . u posudu 5 hladnorn. ClsLitt:l VLtU. ultretan.L I ku hate. puna. Prlrodna skupljaju ill.e izl'ililede.na vrhu ostavite toliko prostora da rnozete slobodno uvud ruku.1 jli leguele . pol a sara priie pran]a. na najmanjo] preparllcenaj SAVJETI ZA STROJNO PRANJE RUBLJA .nja gorl1jih ~lujev(1 odjeCe. iii IZllogep. bolo evidi stn ~).l..~rite [este Ii isprazn ijj dzepovct" se ne~i kernad odlece prali u @e~i1i~ii Tal4bder • Pletenina moze '(:! eeslog" pr:l.r okrenite na. tarnn • Uvijek perne odvojen NA L J E P"N I e'l . ~a I[ do 5 kapi etericnoga primjerice.ijekom not'i sl~nol Vt)(li (zlic~1 soli Sl. • Ako Umjesto tkanine. perite rublje u razlicitim Sastojke poklopcem. • Osjetljive tkanine stavite jastucnicu ad okretanja l1illl1oClte U 600 pJ'llnja. koJe ie p~trebno kemi)sko clscenje. odjeljuk uilrisulo.~0 bl BRIGA 0 RUBLJU • Nosire rnajicu iii tuniku kako bisl'e $m~lJ.sinteticke 4 zlice sode bikarbone Z 'ilice tekucega sapuna i dobra prbmijesajte.£no 1za rl ~e!1je.llju je lleogranLcen.Jlce amonijaka IE: 1. prati vodorn. • Osjetljive tkaninc nemojre prati 1I ptedug:o. cedra I'li pelarglmile:). Ian i vunu na rama.UliistHi SE!.lnjaka.l neglll sto LI m0ze~li • ProVi. • Kako biste sprijec:ill blijedenje trapera.11 ZA PRETPRAN]E ova] recept kako !JiSl' za Ili~l. veda i vrijeine vasi su najbolji • Posebno PJ1je pranja obradite ocia i vode (600 mI u 5 lil:. pridrzavajtc se sljedccih savjeta.lipripremili sredsivo Nt' SlUli goiovu moze se pripreruiu II kUC<lIIMVlI od prtrodnlh sW. povrenienu Drzlt. Kako bi vase rublje ugoduo pUIldjesajle bikarbene.LI1J vode) . 11llQP'lkm jel' cO! S(I'itl. da l1.je rublja u bubnju (pale je energicno.nake na UpUGuju vase rublje ostalo u dobromu stanju i ko]a se pere strojno te je je naopaku. ZII sinteriku tru]e dulje. • Per-ite ruj(c ( I ice j).iskuhuvanjem.klll! ill~16ice druglh Ik<\niO~I.

Jcemijske rnrlja ko]e uklanjamo otopine i tada je po rubovirna rnasne nu:lje). Svakako ih izbjegavajte. iii narnocite arnouijal a rastopljenoga u hladno] voeli.ljivac [e koji ()~tecuje predrncu od vune. bo]a. ·spada II samo u mallm kolicinarna.zeotoplne na bazi etanola (isti alkohol je u vinu i pivu). Glicerin. boja i obllkovan]e. je rnrlja jos svjeza. • Bjelaneevlne u krvi rastvaraju mozete vidi cI lie). koji se brzo rastvara u okollsul nema poznatih nuspolava. jake Irna [ak i slatkast rniris i njiLTIC se mogu ukloniti neke rnrlje. I Og()[()VD za rnrlje od UKLANJANJE MRLJA ORGANSKOGA PODRIJETLA Za uklanjanje rnrlja oel krvi i jaja (nikako maslaca. Par metanola iz.obris. Pt-<It-<UUI~A ~KtU~IVA UKLANJANJ E MRLJA LA UKLANJANJE MRLJA VODOM NajjaC. I sredstva jer otpustaiu otrovne pare. prlrodni je omekSivacvode i uklanja prljavstlnu i masnocu. derivat i~. Nanesite otoplnu na mrlju cistam . druglh slnteu 'kih vlakana. Prestanite koristiti proizvod aka yam se zbog njega vrti u glavi. • :N. Iijepi odjevni Nadrazuje UKLANJANJE lzlJjc. ucinkovito je sredstvo za ciSeenjekoje se moze nabaviti u veeini Ijekarna. muenc yam je iii ako izazlva glavobolju. Osim toga. • Mrlje od cokolade lake ukloniu u mlako] posudi lsperire.l otopma u prirodi ce uspjesno uklonitl jest veda.ka "ludi ld0bucal~" o0raks.to moze "skuhati" rurlju j ona ce se prihvauti). Natrijev karbonat jedan [e od najstarijih proizvoda koji se koristi za ciscenje. rnofe se koristiti za ciseenje kistova koji se koriste za nanosenie uljnih boja.lnlolI:ite mrlju lJ mlakoj vodi p kupitc ostatak re. Uuu'ljanu tkaninu ostavite pola sara namocenu u Neku od uh sredstuva. :glicetifl' terafln (za masne. dobra prl'lrnijesa krpam. i uklanjanje neclstoce kucnih ljubimaca. svi. Uz brzo djelovanje.r. Osim sto ima ucinkovito djelovanje na tkanine. boraksom vidi doli ).cat Wjeii limun sol (oatrijev Ida rid) '" o o z ~ l/l Postojl nekoliko "blago kemijskih" sredstava za uklanjanje mrlja koje moiete koristiti u nuidi. mrlje) Za povremenu etanol boreks arngnijaJ( upotreb. Nernoite korlstiri toplu vodu (to ce "Jiksh"l!ti" mrl]u). 67).da ne osterit« vlaknu. zaslgurno mrlju. Terpentin je blaga. otopinu s. sllcdece. 8slaVit'"eda se os~ll . 25 g boraksa 600 ml hladne vade i'isccnje poput (vidi st. ostallm. POTREBNO ir . dzerseja i samra bit de unisteni.m.kLlOne upijajucim kuhlnjskirn rn cO '" l/l nemojte snazno trljat! . cuvajte i k0!'islile kad yam zatreba. A C ET 0 N Osnovni je sasrojak u cdstranjivaclma laka za nokte. Uvijek prodtaite upute. oei i disni susrav. • CiSliLe rnrlju iznutra prema van. soda blkartrona terpentitl -I .. a ni nisu prihvatlllvi. v P~ijenego sto obradite tkaninu. OSDO kozu. ill otopini boraksa KUPOVNA ZA SREDSTVA MRLJA rnedu za KLORNI prlrodna IZ8JELJIVAC vlakna . Nll<ada ne mljesajte i<emijska QOMACE SREDSTVO 00 BORAI(SA IJtJbJ"o uklanja rnrl]e organskoga lDgdrijetla. vee namocite LI mlako] vodl I prile pranja annesire otoplnu sa supunom iii solju. I ad se d godi neka nezgoda. Mincralna voda je izvrsno sarno tapkajre . moze biti i u neklrn sredstvirna uklanjanje mrl]a. 73).aftni je derivar i treba ga izbjegavatl.Osim toga.lte. zlvale su sljepLllou i bjesnllo a odatle iz.na namakanje u '1~U1oi odi. Kad korlstite kemikalije. 11 zaum tkaninama dobra reagiraju drZite izvan dohvata djece. pokusajte SIJed CC ("V<11'i juka S1I kemljska sredsrva zn uklanjanje mrlju. Sad.. Proizvodi se iz obnovljivih izvora iz suma. i grlo. I spojeve na bazi Natrijev ni sastojak za perkloroetilcna trikloroetilen. IZOPROPILNI t1 srcdsrvima nadrazuje za skidanie. METANOL Vrsta alkohola.odnaotopina za mrlje od ulla. Korls!i se za uklanjanje raznih mrlja. otpusraju PiU'C. nuslte zastltne rukavlce I glicerinom. nusproizvod u proizvodnji sapuna.Katkad se nalazi i oci i kozu. 5 glicerinom. pri dodiru lzazivaju ostecen]a Ociju i koze I dobivaju se iz neobnovljivih tesko rijeSiti ill se. 11(.<C. poznat i kao drvenl alkohol rnetllni alkoh )1. (Cisti alkohol) PROIZVODI mogu ostaviti tragove KOJE TREBA IZBJEGAVATI SIGURNOST Sva sredstva PR1JE SVEGA za ciscenje izvora. ali SredSLYO je talco jako da rastapa celulozna Nadnrluje vlakna i uklanja bOJLI 00. C)lapalo. prir. sadrze otopine kernijsko !laota[e. sljedc::cc: • Odmah ubrllsom. • Mrl]e od jaja na odjeci .lJ·iborom.i se u soli pa stoga tkun inu na namocire u hladno].drva. izbjeljivaca (vidi dol]e).. Nekada kori '[iii klobucari 'U . nisu iz oddlvilJ ekolosk] izvora. METILNI DENATURIRANI ALKOHOL Dobivaju sc (lei naftnih derivata. 60cu za'f'epite I protresite da se 5ve Vade i dodajte 3. hipoklorir.15 iii ga ALI<OHOL za ra tvaranje t.l> < Cue II toploj . 2.u. naftnih derivata. sluno] vodi dol. ucinite crnuga vina (vidi takoder SIr. Priprernite. • Za osusene podrijetla apunici mrl]e organskoga malo ili. ostruzite ostatke jala tupirn f. fII Nikada SASTOJCI ZA l/KLANJANJE MRLJA natrijev karbonat bijeli o.le.

a ZatiOl OSlavj(e cia s (Joclatno (). LI ('aja Ili kave. II StT jna pt~lllje u "Icrcrclzenl dodajiE! 2 zlicc .h milja A. • Suhe mrl]e od crnoga pokusajre puSlllpkolll THkv iuozete ukloniti gllcerlnsxom koji se koristi zu (vidi str.l prem1L LLJTullllna nH n:. mrlja astQjcima i Izbjeljuju kemijski sredstvu za skidanje irn ll. koja lie cesto zaprlja travoru. a 1I nakon toga natopne "blago kernijskom' iii samo poprskajte tkaninu t vodorn. a zarim isp rite 1'1 In MRLJE 00 BOJE U KUCANSTVU VeciJw Iiepljivih upotrijebiti mrlja .b) ·jjiv~I(. Mrl]e ad • Na mrl]e od ul]a. Elericno ulje ro Mrlje uvijek obradujts dok le boja jos svjeza. ruozete ne pro~u hati 1I mogu se uklofliti terpentinom premda to prirodno otapalo nece djelovati kad se bola Qsu~i. oda dok gUIll. m~~ett! 'ski nuu. pune iLict soli. od inrlje od cokolade uiozere.LI. postup.imlula. bojj mogu se ukloniti prirodnim vrufegg:9da moze. ljedecim savjetirua no al 0 brzo djelujete. nll~in-.ga Ubl'\IS.ljiv~ell. TRAGOVI OD GLACALA od LI 'lJ:agQve oct glacala ullonile na najjednostavniji sUllcevrnl zrakamu.l ne • Sastruzite sjajilo za ipele. Bobicasto voce.0 I'll o -I til. Z tliee If Mrlju namocue svjezim sokorn odsro]i deset minuta da vino pro2me vlakna u sagu.1)1lj'l ru zern.itc ulje b se upije. • 13iiele I'll ulja. suku sode bikarIJun. deterdzenta kad ukljuciti lununa i. taka sto cele S\7e dok rnrlja ne nestane. .ite se lIobicajeni. a zatim ni. [sped[e VQ(Ii.:lliterdierttoloL .. Sok ad limuna l1<1heSiten. . ~a lirnuml.(t'h~. katrana i trave kapnite nekoliko eukuliptusova utrljajte II mrl]e. kava. rako sto ot pini natrijeva karbonata g 11a 5 litara vode).kaninlJ Iznesite IljI SUI'l~e. (7).Katkadotepinorn od l> C:I1 .h Ostavite da upi]e tkaninu.ljLe Ivrci()tn cetkom. • Prije nego sro operete tkaninu.~ode na vi~()koj lemp 'raLul'i. Namocite tkaninu u (J 10 Aim na mrlju od votnoga soka iscijedite sok od svjezega llmuna. i Jll1'lje od Ie tumne cmo ukloniti • . • Ml'l.(' i. m~rgaril1a" ll'llijoneze. Ll I kojJ ce tekucinu Lli irl.1(1 se zvak. mu:!.KLANJANJE MRLJA 00 MASNOCE Slijeue kuhanje savjcLi. prije pranja n.e?110 istrljai. Dobro Postupak i osusite 11<. IVIK LJ A U 1:1 U J I uputit <'CIllO vas kako ukloniti rnrl]c 1I bojiod hrune i pica. Pusrlte d~\ na tkanin! prlrodno ':e lzbltiedierl. P0. najprije naJl1~zite pa-[ JJ] (')~t tit!: lkaninll..et.euklonlli gllcerlnom. 52 .gltlcale odje lip~tllti Lkllnir1l1. ITI07. a zatim po rnrlji prolijte bljclo vino: ono 'e [e zaslthi. jednako rnrljama od kave. dll me ukl0Jutimrlje ulja.1 vino. ad limuna kemijskom" ili b. llag bikal'baJle.llu.(.I hladho] vodi. ~I • lal11<lscenll Tbninu soelt: bikal'bone toploj vieli 'i. odjer'e 1I operue • ZyakaC'll gurnu rnozeie skinuti kojemu vrije perllicu).jeloga acta ili je i<. jednuga kuhinjske zatirn cia izblijecli.u:no('jte u "blago • Mrlje od villa na oeljel'i uklcnlt cere taka da pc njima prosi ere S ispcruc I11lakoIJ'1 vodom. Zarirn mrlje od oS \l1.a i hladnlak na nisku temperaturu. 1I oropin.~..'lISi a.1:0111 sunca.jski" pra§ak.je d ruZa ukkmite ~ukaliplu 'uviJi) uljeJ\'l.jeclI ()pllril~ l1o. • Tvrd()kufne etarll.tko biBI.e ill uklonlti bez kernljsklh srcdstuva. '. • .!ell Ijepljive rvari popur ljepi. Mrlj e ed bola na bazi vode name€'ite l. primjcrice ~Qk(lJJ1 ad. u na kojoj SLt iragovi 1.r. Otl. • K:.zi 41janih boja koje5 u se te k osusile. kalm i strojnoga ('istilH alkoholom. okom od l. :> !'oJ "< l> A ~ z l> Z r izbjeljivacu rnineralnom vina • Za mrlje od cajn na stolnjacirna mozete koristiti sredstvo za Ciscenje od boraksa postupite s (vidi str. a z:llilJ1 je J1amocite Za voeli i cloclajte "1 lago ke::mi.1tr<1l1<1 utrljajre mast.(. • MIlje cxl uuve prije prania natopiie u glicerlnu.161 gWll<l zamrzne. I)rugl llHCln je ~I:I kelllijski" lI~e[l'ijebite "blago 17. Zatim je stroJno operlte "blag0 kemijskim" . • Hije. Uklonlt (e celk.slo i t.l'il)J.i mrlje na bijeloj sportsko] odjeci.ku jt! od glacanja J1eZl1~t(a. • U mrljc od I . [(. takl\1 II toplo) I')ekolil I) sali ili Lijelmm nodi.1 2aLiJlJ lO ui] ·SlO poprskajte znoja namocue vodi te dodajte meka tb ju Drugi 1I 1 do 2 2lio: hijt::ll1ga ocia ill sok od UIIlUJ1<l iii.. sto Najpllje spaljen. :1 za+irn bpi )peril' UO'BICAJENE MRLJE ru2a i pceuiio (lei kozrnctik« 1)1.uajprije ill sl1sLruZiLe ~L(J vrse soka uti 1IIr. .djl:pnid. • KlIcl po sligu prolijete od limuna S j (vidi Izvore).ljajte. voska. kao i ohicno.i tlio nUll10cite svjeze cete ill obllno poprskali terafinoll1 O~tavite nekll djeluje I1lll~l" i~cjjectenmnu soku od lirnuna. a tkaninu natrijeva zatim operite.a spalleno mje.te uklonltl mrlje na ba. a zarini op rite. tkanlnu drzati nad I ncem P0StaJl toJiko ispiranje. mashlCa. LrveDoga kupusa rnrl je ad voca.i uugova izbjdjivac mrlja. caJ i crno vino najgore SLI mrljc.l(. 1I &j(om.I1<U1'1<I21.o i iD o Z od (rave (vidi prerhodnu pctcc i u brusc toploj vodi..1'0"rijedi j Z<I Jl1"L01:ij~11nd stoP0st0LoQ..I)1rljeod hrde 20 do 30 mlnutu nalll.bjc.1 lI11Cll ~ zatim naneslte oik'enje sreds: za • Uklouite osuuke CO~laje 11a tkanlnarna prepunite tele je j08 [edanpur 11<1 cikle. • Odje ~vaLmttt! "IUlIle .ll.i I£~ld .1ll(·)cI ce pumulm. (7). U prasak za prauie dodajie karbonata.U K LA N JAN J I:. maslloce LIlja za lkaninl.te spuzvem oamotsnom u terpentln. P kupire sratak rckucine.dcl1'lI od lllaSIl0CC1rakQ II pr'lhu..I. 0SLllV. Riietko cete moran ill bilo koje drugo kupovno rn vodorn.ai"il('. Uljne boje jcdnako k:.otele ukloniLi mrl] slrani u).smvlle otl. pri tome pazite U. a zatlm iSI erne. Illr. i~bHjecijeli.asuncu jer ce a :aILim i~('elk:.a ponovite.lje mnopite u nernl'ij!'!. a V[J moci (ell:' ie uklouiti.

u suvisnu vodu. • Klor rnoze biti ~LI. navedeno riskirati tekucini d a rkaninu kornadicima za pran]e ulja (vidi treba i prati je u pertllct.mo€u vode. a smanjit koruercilalnih se iz naftnih derivata. Prije nego sto kupite neki proizvod.ivu kOZll. EDTA I 'TA..iru t1l1blje II !alma te ukhu. 66).l1e islo u. • Izbjeljivac od perkarbonara najruanje je steran za okolis od svih kemijsklh izbje] [ivaca. :. ad tekuclh • Provjerite proizvoda koji • "Bioloskj' prolzvodimu organskoga i citrara.e 1'r ci. ~IVHr~ u za • Kako bi.1 deterdzentu JllJ'lja sredstva kako biste se uvjerill cia je proizvod biljnoga pcdrijetla i iz mlneralnih lzvora.(ju ~'Qdu 151karb0n .1 ci~cenie mdj. £1. clrugo ispil'anje nij llllZnO.:i naftnih bit ce jednako mogucnost sapuua derivata. koristitc IZBJELJIVACI koji se prj tome stvara otpusta sodu i vodu s kisikom te je posvc prirodan (vidi lzvore. i osobito polovinu preporucene nakupljanja kollcine: vasa odjeca cere I ostatka ('ista. enzime i bjelHa koja SU SIe lstva. priIodna .adkernijski deterdzentl (na naljepnicama su navedeni kao "plenusavl deterdfenti").. palnuna i replcina ulju uajbolje ~11 za pranje rublja (vidl lzvore).i na l0plomu mje tu.I~A Pt<IKUUI~II~Al_. 1 • Izl jdjivaCi u prahu ko]i saclri boraks aktivni $U Prednosti pranja rublja na prirodni nadn su brojne.iranju cJodajre rn~tlo oera kako I j rlwnina blla :. spoj o z vrlo otrovna.votinjaoia.a rlwnoj pov. 11 na vlaknima. a usto i ogranlcavalu dotok kemikalija u rijeke i jezera.0 DOMACI PIlA-N JE PIIASAK ZA Proi+:vocie od klora ne smijete Q mije:§<lrjs amonijakorn ill sa sredsrviJ1]~1 cisdenje ua bazi za l~iSelina (ru spada i Gear). sto ih ani iZllimllo Iskoristivima vidi Izyore). l(aJ(O biste.i "hlago kemijska' klOJ'<I111indjcluje na pluca.kall. lsplrite lL mlako] vocll. koncentriranl.PKAI~JI:. i onecis OpDS<1n izna I 60 SLelna je » vidi stupnjeva Celzijevih. i.II~ ill KEMIJSKI Kucl god je LO I PRIRODNI moguce.lIT! leklll. ostecuju riblji. To ce smanjiti njezinu ODABIR PROIZVODA "Blago kcmljski" rjesenje prolzvodi na bazt sapunu od • U perilicu. 'I'ime -cete. potrebnu praska za pranje orueksavanje koriste dobivaju SLI LI vode. Provjeruc usp iravaju zacjeljlvan] LOPTICE !)lOZe ZA PRANJE • Loptice ne izaziv'lju a]ergijske reakcije i pogoJne osjetlj. • Mogu se ponovno k ri~titi do 750 pUW. "Blago kemijski" iii dornad deterdzenti i tekuCine manje osteculu vlakna na tkanlnama. • Tkanlnu . Loptke jer.illa b. Enziml enzirna i za uklanjanje 66-69). Provjerite je Ii sadrze enzlrnc koji se dodaju podrijerla.) KORISTENJE ucinkovitostt i skratiti LI PERILICE rok trajanja.L dodajte sadrze trl do cetiri putu vise deterdzentn nu ba. i svjezeg« Iimuna: Limun je ucinkovito izbjeljivan]e. Evo sto trebate uciniti: Ako zivite na podrucju gdje je voda rvrdacna nekim dijelovima 'vase perilice talozit ce se kalcij. ako mozete. kernika'ija. odjeljak za 1 do .I mogu utjecati na druge organske mol kule.c1obivaju razgradivi.ldrii uje izvore vodc. alergijsk se iz naftnih derivata i nisu lako Osirn toga. koji :rktivira rn lekule V( d . pomijesaJte li0 g kom-adii!a sapuna sa 2li. 11l! cistornu w'n!kll . irna Ii u vasemu koristlto prtrodna Sri str. Boron. kuhaire ga 10 minura na lagano] vatri u vodl s malo praska . otjecu kroz odvod. derr-rdzeru. • Slede vodu. zaclt. Od konvencionalnlh prolzvoda koristite prasak. kupovni deterdzentl temelje se na naftnim derivatima i sadrfe fosfate.1 ljudske. zivotinjski i biljni svijet. rethodno namoclte II vcdl 1I blugornu rasrvom kcrnndlca sapuna da se prljavstlna otpusti. sve dok tkanlna viSe ne bUlcle skllska n<l'clocill'. sredstvo za (Nikada nemojte z It1(}J~1. na edene sastojke prasci za pran]e . nemojre ill II "blago kemijskoj" Izvore).rSinl. nisu lako biorazgradivl Dodajle sodu bikarbonu kako biste smanjili potrebnu kolidnu delerdl'ellta (vkll opasni vod.eterdiente. pripremi] pxa~ak fa i!Jranje rublja koji ne sadrfi ale:rgei1e. urnjesto izbjeljivaca od J67) • Kako bist izb] 'Ij Ii rublje. Blali su za kofu i izazivaju manje alergijske reakcije.u tkanlhu umotajfe u ru~nlk i iz nje Isc1jeoite sv. popur zeoliia kokosova. sastojak boraksa. kolicinu smanjiti do 30 posto.::. energi]e. • Ako perete sviJu. Z~ U pral1l1 j te)n!ce ispiranje dodajte zlicLi sodie Dleluje tako stO ionizirani kislk. K. Ipak. .2 zllce • Koristite prasak ili tckuelne koji sadrze ekolosku sredstva Z.l. OprullU osjetljiv.ijiste oZa I'ra'!ie su ekolosko sredslvo s-am'o po. U odnosu na njih.ila doda1ll0 savitlji:va i meka.jajl. Nakon Ispilanla.rucno s prlrcdnlru sapuna gucn st osjetljivih tkanina na bazi kokosova alergijskih reakciia. provjerite njegov sadrza]. . izbjeljivaci.j(ljna. izazivaju reak lje na k Zi i rana. uktivni jedino na niskun ternperaturama potrosn]u te tako smanjuju RUCNO PRANJE Ako [e na ualjepnlci prati mCUQ.i za pice.. izrndeni su blorazgradtv te da nlje Ispluvan na zi. Ako zivite na poilfwYju gdje je yoder tvr<ila. • Optickl tako cia vase rublje bude" bjelje od bje1jeg8".<ldJ1jUvbdll pri isp. S. koji se proizvodnjl deterdzeuata. takoder. Korlstltc sode hlkarbone kako biste sprijecil: stvaran]e naslaga kalci]a. enzirni i 11:. u <.g natrijeva karhcnata (sode). takoder povecavaju j 111 Operfte je.1'. kuhati xintetiku. SU$ite l. dodalte j05 malo sode blkarbone. jer je bolji. SU Novi "zcieni" proizv'Od za pranje zamijeniti cleterdiente d.

SUSENJE NA ZRAI(U • Odaberite Sus nja.amenca' gtaealu 113 paru malo bijeloga u octa pOl11ljesajte 5 vodom koju korlstite za glac.g!a(. CeslO je pazljivo rucno pranje osjetljivoga parnuka. mrlje oaistite pastnrrr od sode bikarbone vjetrovir clan j r vjetar ubrzava ima izbjeljujuc! ucinak. Ako odjecu ipak odnesere kernijsko cii'iCenjc. strane i koristue vlaznu krpu.\J1lt. z. proizvodacl prcporucu]« kcmijsko (isl'cnjo:: ako . pridrzavajte se sljedecih na ispravnu rkaninu. Rok!op~~ . 36-41).lIo. Vunene ne gJac~.us.neJ<.gla(.aue Glacanje paLnuCnl1l slozit mjesto.~Rase . IDlICninI1.lI]je prostora Z~I su en]e. cistl stolnjak dobro ria nlskim icmpcrarurarnn.i11a radijatorirna.ti. OtopillU uliite u olVor gla:cal~.scenje. plalue na sviezemu zraku. Na ta] nacin vase ce se rublje brzo i ucinkovlto OSUS.h kako nc hisrc IIllisrili 1).a se clstl sarno kemljskl. te nadrazu]e nos i grlo. • huprovizlrajte okrenuilh su~iIo izrnedu dvaju naslonima SLO]<lCll.jte st:o pise • tspod prekrivu naljepnici. ie II kupaonlci • Cis[ile ItIrije n« odje(i (vidi sir. elja prekrlvace it alLIBtlJlJj~ke Folije knko bl rctlektirala cete u.ikc) If(ls. tako . sus-ilici. pustue paru .lO:: POI rskati vodom. svile i vune te sintetike sasvirn • Izncsit sun 'ano rasprostrite ravnorujemo i pazne na nabore j savove kako bi odjeca zadrzata oblik.i sjaj na tkanini. prijedite vlaznorn krporn preko zice da uklonite svu ptljavstinu pranja.f. nego zu man]e komade To se po reblce oduosi na vunene odjece. Llslijed Lorline • J emojte kupovat: plaluc kojc SAVjET i<oristite parnucne i lanene (vidi 'c oznakc na ircba ndnijeri nu kcrullsko ('iscenje puccta sc mogu isropni. za to je potreboo i znatuo priroduu vlaknn upijaju 1ll110g0 vode. I spremire ih Il'l se QSletiLi 1I susilici 6:1k . 5[1'iL(:. kuko [e I'll. povrsini u kupaonicu popur vreca za spavan]e.eta.C so. L. all pripazite plahte istim redorn..jl.drzite g<1 Iznad naborc. veste susile na rucnicuua spJ1ijeeili stetu koja moze nastati zbog neispravne glacala.. • Prirodne pamucnc iii lanene plahte mozete su. cinje. • Ne glac::'<IJLe preko pLl .SUSENJE I GLACANJE Ako imate vrt.glacanj .ohladl'l iz nfega pf0l1jte leKu'Elnl.i. 67-69). !.iL. (stari. ZO) II Nernoj.kaniuu nacinorn odjecu mekon: prlja . Sl. zahtijevaju dul]e vrijeruc. NavodeCi sliedete Prcma istrazivanjirna. upijajucemrucniku. a • Kako biste produljlll na ravnoj pokra] uporabe rok trajanja odjcce i KAKO O(I~TITi GlACALCl Gvicli stn )2). PRIRODNO SUSENJE l koristite C:iste kvacicc. iii u prostoriji gdjc jc 011'010. ~ odstralljivanje !<. Time da plahte te .bjegl. tkanine Osirn "l'huJu gkll~alil.i cete 5vjeze oprane uvijek stavljati cete sprijeciti pari iii preko vlazue krp 1l10ze posluziti).18 odnijeti 11<"1: Jcemijsko . bistc rnorali za glacanjem smaniit cere nn najrnun]e. (·tli se ispllul.nice. • Celbjle povrsinsku naIJepni.! . radije rublje suslte na svjezemu zraku. lspunleuolparcn» objesite kako bi so za$Lilili ceLkolll kako histc uklonili lIniSlile nepri rnjerenim Kad rasprosrirete rublje vuni..1 da ostanu na adject ill na preckama pl'ucil:t. vrtoglavicu glavobol]e. Mnoge rnrlje mogll se ukloniti pranjem . a potrebu .~it. za . \1 tlaske POSTELJINA plahta.I. staviic topliuu.aim nernute glacaJo!H1 paru. gl~lbite unntam]e • Z~I Buduci da su kornadi posteljiue i prekrivaca.iL. UPUTE ZA GLACANJE SUSENJ E U PROSTORIJ I pI ces • Vunene povrsini. nabore dok glacate. pokrivaca vi~e :1PREKRIVAC popur dvostrukih vcci i teli.sto i slozene na dna.~linlli prasiuu. • Kako biste iz..~tedje[l struju. preko uviju p02ute zbog nekoristenja koristenja I pranja. II .0$1':'11' • Ako lmarc miesta.ci. Gltt(~ljte vunene predmete s unurarnje strane Ita imate sipJeticke plahre [er se Ill' gu osiellU. namjestite na vlsoku temperaturlt i P. Rublje Kako biste osvjezIU odiecu ko. mugu o$let. Kad se glaGi'lla ohladl.i neke organe. odjccu na zrak kad je cia je osvjezite."11 prowl'.raol:e je nekoliko dana "ani na uspjesno (vidi srr. ilea n!1 susilu. pari je n~(Jbolje . lako ce oSe br:lt' izgube boju zbog cestaga i lanenih plahta je l:ahLjevno.c uzimati zdravo gorovo ono !:ito pi~e 1. tkanlnu tno.tlteda ispusta pal'u aka pet min uta" Na~Dn upotrebe gl~calo n.l uzetu nemoire rasprosurati I unjene tkanine. j 'r ce materijal kojirn su punjeue pasli IlCI • Glaado uvijek namjesrlte I mperaluru dno.Og'l.ile en rgijl1.[ili uputa. nego da trosite energiju suseniem LJ IZBJEGAVANJE CISCENJA kcrnijskome (PEHe)_ Ciscenju koristl KEMUSKOGA se kemijska otopina perkloroetilen i njeztne pare mugu biti kuncerogene a poznato je cia izaziva U1 C VIc m Z m susiUci. slo] Time S 11:1 SUllCC N. Glacajte oko njih pare j sljedt'clI stranicu). Ravr osuSlli. kako biste sptije.lSiLe ill na r:Jvnoj SllSi. • Nikada iZl'avoajte • Plalue ako nego Ill()gu 1I radije susile na zraku. zelimo ukazati na to kako sto manjim kemllsklm ciscenjem rnozete ustedietl novae i tuvati okolis te yam dajemo savjete za lakse glacanje bez kernijskogadscenja. sLriLe plahlu • Kad I laht ~ult 1> QSlIS(:'. tkaljini. • SWVilC susllo s preckauui bojlera.

papir se reciklira u pisaei pribor i se moze istopiti j oblikovati u kuti]e. Aluminij i cellk redkliraju a organskl otpad stvara bogate hranjive tvari ako ga odloiite kornpost u vrtu. recikliranje R CIKLIRANJE ko]l se baca u str . postane P'REDNOSTI RECIKLlRANJA koristen]e stvari.ijsRih sposobnostl i praKWfli~ fl1re~tq za Jil.79 . Neka pcnovno vasega nacina razmlsllania koristenje i recikliranje postane dljelorn i vasega zivota. Povecava svjesnost pralzvoriirno i siri nasu svijest 0 kolektivnoj Stare staklene kao potrosaca. U Skuplianie organskoga str. Sve stc V81l1 je po.lti. MJESTA ZA RECIKLI RANJE Raspitajte se postoje neklrn krajevima raz.neka mjesta su tlk uz za recikliranje u veCini papira.OTPADA radnjereduciranie.ne otpadne Ii u vasern u gradu odlagalista za recikliranle. all vise od dvije trecine materijala srnece moze se reclklirati. Aka nemate prostora pwnesite sa soborn kad jednom vellklh trgovacklh adlazite u kupnju. ponovno uobicajene.t. svoiotpad u tlednu gdje mozete donijeti .oor~aniza..82 postoje sredista za recikliranje materijale koje ce tarno obraditi kod kuce. otpada cestu. svoje navike. kao narnlestai. cak i u odjecu.postat koristenje i recikliranje Mazda niste znali. umjesto u pogledu kolicine otpada koii odgovornosti nas sarnih novih Ponovno koriStenje kuiija str.guse Feeiklir. vrtni se u nove limenke. Mnogl ~UChi wed meU m~. trl kllucne .dia-ganje stvar1. . boce mogu ponovno u proizvodnlu boca i ostalih predmeta novinski paplr. a plastika od stakla.[teboo jest mal. 81 Recikliranje se u osnovl svodl na ponovno bacanja . Aka promijenimo ce nam Tajna je u tome da elaksate sebi i organizirate u svome domu take da yam taj postupak sredstva za rutinorn. centara smjestenl SU sprernnid za recikliranje stakla j metala.

3L1at! rerikllranih plasr.ra i kokosovih LI j I I .Gt:like i krpe SPUZo. u vetlm l(Oll~irJama'l . oneCigcnje vodu otrovima. Neke vrste tra]u goclin:Jllla.JSLo recikliran. novine. svake godine u u razvijenome svijetu proizvedu se mUijuni tona smeca.1 Iii kosaru.nJ:i reciklirane bi0r~4gtlld've ~tugeizv0~e mafamklil Hi I.II. • Z-amijenjte obicne zawlje 5leci. na primjer plastkni spremnici. • Stari 2:eljezni(ki pragovi rnogu posluzlt: 11 ." pis:e ll ua ualepnicl k(llicinalll<1.i.i [11~I. ~I{)j Z:. IZBJ ff[~ A. lpak.asticnima.:)ristite JDI1isti. oko 70posto svega onaga sto bacamo u smece to necin.dnokratnu up('lti.e Z<J $me~e ubruss . punlcnim prekrivacuna i ocljevni od sintericke vune vee desetljedrna provode ucinkovite Americkim programe za izradeni. Njemackaj. u Sjedinjenim Driavarna recildira se srnaca . :1 cipele i Cli!:l'11ekoje ne zo. <1ko pise sarno ltoje SC l11014u POl1(1VllO koristitl Ako razmlsllte 0 koUcini smeca koju proizvedemo (ete zasto [e recildiranje kucanstvima tljekern godlne.ni rnaterijal za podntce u gimnadvoranama KAKO SMANJITI KOLICINU SMECA SpriJeCili stvauui]e otpada najucinJwvitiji je fl. plastHlne sp ive salice i tanjureotl f§a]'Jirnate ubruse paplra i pla. • Koris. se 1. . kupujte robu koja [e uajmanje upaktrana. • ' Promfjenite potplar 11" clpehll:na kako bisle ill dulje noslli. ponesiLe Mojtl phnnan)J.. I II I I I • l<ibjegaVajle prolzvode koji su uruoranl 1I plastiku iIi su na podlosku reciklira.u~n. takoder. karronskc kutije. • Kupite w.SMANJIVANJE KOLICINE OTPADA w • Kuplljrc svjeze voce i povrcc ve('iJ~1 II PQgledajl.)J1liJal<ltc 1 . : I PAI<IRANJE • Iskor.VAJn onecisoena hranorn ue rnoze • Kupujte hrunu i ostule proizvude . nego novi. U prosieku. Austriji . preLi01Cli uredskl pribor.ci1ih iJ()CH.acin s[ickil1:1 iii. • Kupujte stu ('esce predrneie dobrorvorne svrhe. roalernl papir. staklene boce i staklenke. torb.ite m. • Pijle 111Irir:lI1\1vodu i<:.iMe paklranje najrnan]e.)Krathe krjJe za cisce'1j. • naclije za jelo koristite metalni gribor i kerauucke taruure. III Neke vrsle vl1nOg:l namjestuja. Osirn toga.\!.krl'le.. • U prodavaonicarna nell1Qjte UZi(Tl:. j'. tel mozc zn.dijl' bim~LZg:I:\dive lonce za oiljke nacinjene. 1:1' .orenim Jednokratne ](emijsl~e bfi1liiee ol0iJke Cql'aWlt najl1!l' dQkoIJe~l~e. nije Premda odradsnldlo bioloski razgradlv.i.G1l e vreci(!e' kako il. • Neice vrste vreca ZH -spavan]c punjene sukomudimu papira iz telefonskih imenika. • Izbjegavajte preradenu hranu vreee za smece pafijirnate· ubruse jeon(. pcdovi. nego u pl.uijc rabljeni autornob:l.lzmdi pokucstva. negtJ jl!:~lnokrarni plastlcnl pribor. urnjesro du ill buclte. kako biste smanjili kolicinu otpada koji stvarate.]. moglo bi se redldirati. kako blste smanjili potrosn]u .ici l1i odjednom svell 11<1 Se K O'R"I s TIT E v. od pap. RI~tene V.. Radije kupujta povrc€ U smedim vlakana.ne baterije ko]e ne sadrze kadmi] ru zivlI.e recikliran.llatnene rupi)ice e~ergiJ~ IIi !:iater.lmj U neldrn drzavama.ere u njlma disati. I· djelovania buduci da]e nedosratnost nezcllcnoga smeca 1I tome !ito zllvrSi na odlagallsttma.~e ornagi apara:t ili umetl~e nallvpera . • Kupujie recikllraue prolzvcde.:Jlle obutt.\>tike ko]a je cesto 1J1l10l~IIW nekollke 1I xlojeva ksko bi blla prtmamljivija kupcu.lga . nego plasucne.iiulIajte je u doolo iat. krpe cd frotlra pounutne . povLe.1 reciklirati zaSlil.~ticlle vreclce. u pOSlI Llama kako jt' proizvod "stoposio • Ku puj tc robu vratiti. Spaljivanje otpada.tbUod p[astlke i izbijeljenoga papira.imo. umjesto tOga. papirnatirn vredcama koje se mogu recikllrati. vlakna u u Danskoi. sluvine. P·ROJZVODI DULJEGA ROI<A TRAJANJA • Korlstlre barerije koie se luogu ptitlitJJIi alka.eu~ rl1se (faj ~ !istid(maj' m(]e:vel1u kaMU J!lamucne pelel1£l vlaZl'li 'flalrel ili tk'an'!. iii stare ru.reCice iii pLa5ti~De K. konzerve s ilW1l01lJ. ad stiropora: plastika ZAMjENA ZA JEDNOKRATNU UPORAHU Slfjede savjetl 0 tome ('froe zarniienltl predmete z~ je.\1 veco] kol.].Iamu~me hulaHI!!". Sljedece savjere prlmijcnite ua pukiranje prolzvoda i nllhovo pohranjivanje. a atrnosteru metanom. Illebe m'arami~eJ vata O~bijeHeJ:l'l) baterije ni8Jamice~a najl(')til~e I<JJpujte hranu PQ5ud~ma. e Stare gume mogu II reeildiranie .l('i(i .niJll zaruljama.e.i d'l j~ [etlan PJ. lako primjerice Nizozems.01<0 sarno [edna cetvrtina od 200 mlliluna tona proizvedenoga dva kilograrna po osobl na dan.Uvodc 1I boci. Norveskoj. To stvara probleme LI okollsu. ~lInjeHI.Svedskoj.v. clajte nekoj dob-orvorno] usUlll_Q.iEl ~d celulPle (bi0r1jzgrqdive) keramieke tanlure illaonovno 1<0ri~~lte' Rlasti~ne l1am. RECIKL!RANI PR01ZVODI • Kupujte recikliruu: pisuci pribor. tako vazno. ima svoje uedosratke [er se u zrak otpusta dioksfn j ()swli cpasni otrovi.I Ul1uwrnju scram! s:.. toga otpada.ijeAil f!lU~Jenjlil platnene i. kojr t[ose priro):ine izvoredrva i utj?> 0braCluju secilldu~trijskj Istvaraju:otpad..troskove prijevoza vode u bo~una.!se puta piasticne vre~.stlte svoju kupovnu IW0C: kad god je to rnoguce. shvatlt Jli "reclkliran".

o • Izbjcgavujl.limnie.r()i:. .i.STD RECIKLIRATI? Prvi korak je razvrstavanje proizvoda koje treba reciklirati.. odnijeti u cekaonicu lijecnlku. • Nemojte sljedece: karton.niliJuna ljudi koristi 13 bilijuna cellcl1ih kuritl.ahite ill u bJizilli izvara smsea . uklon. gumene il i plastlcne pa pir kad ga jednokratnih rako ce zauzeri manjc za recikllranje C'uvaL.youa. • Pohranite predrnete zarulje. no rnoze se reclkllratl za izmdu l1lZUCitih proizvoda. j staklenki imaju l'azlicili sastav. blorazgradlvl I ne mogu se spaljivatl jer otpustalu otfol)'he pHnove. poput kutija. lonci za GlJijece" nisu kao i od varrostaln bo "d. kad vise se slojeva koji se ne lllOgU recikl irati. • Uvezi su prlhvatljivi. piasti nlh Najprije saznajte koje materliate primaju u mjesnim sredlstlrna za recikliranje u uJ tome razvrstajte srnete. • Cuvajte novinc. konzerve za IU31lU jer spadaju c<!sopise. premu hoji.kl.'St". Ako PI' elmere.1 smecav pojednostavlt cete postupak. bistro i • Nemojte . AI uminijsk • kante PAPIR SvakOJD Whom recikliranoga papira za pisace. Ta] sirnbol je u vecini drzava. Nell)(!)jte' k9~1. sraklenkl i ostallh predmera 11 kucanstvu. toaletni i kuhinjski papir ill se kornadicl koriste za postelje zivotinja.stoii sus!av za sakupljanje POll(. 4 su torbe.woel'l 1~1<:1'1. uz papir za i papl r za zamrzuvanje i razllcitoga posrupka recikliranja. • 'QlJRad za redRliranj.: prakticni su za pocetnike jer recikliranje cine ALUMINIJ I CELIK U lndustrijalisirunim drzavarna na zapadu svake gndine svakih 50 J. • Izravnajre sprcmate. vlakna za sagove.ati~e. knjige.). • Plastika koja reciklirati standardan 51:: QTPAD 00 • Staklo je tesko pa kutije nemojte prepuniti jer ib u protivnorne necete mod nositi. lako Sl! dQ. .i casopise pelena. kente ~qk() biste predmete talGe moze nosl su posude. Pohranire • Naljepnice karbon-papir.I ranu. • @wailite. vrecice mogu puknuti. • i?ohmoi[e folije. ali LZI'<Id i11lajll Ii O:r. vrtnog narnjestata. Industrljsklh podova. • Staklo treba recikliratl smede staklo. 7 je Odvajajte 11. za hranu. uueuikc. 1J1jeSI<l. kuuon. mozete osta viti. p. a uluminijska {'oUja moze se koristiti za izradu nekih spojeva II motoru autornobila. • Pohranlte sve prazne konzerve hrane i hrane za kucne retenje ljubirnce.IV:.ai i paklra ile mogu reciklirati. Savjeti koji slijede .ojl suo druk 'jj ni i NjemaEl<e.I 2 razvrstali. raznun h ZU SJ'llCCe zbog od alurninlja pukiraniu od papira. podloge od srakla.) mogu se recikliratl za izradu nov ill.e p. Cuvajtc til< -I dodu u dod ir s hranom.ll. RecikJira. Se po brojevi. ogledala g(l stakla dvojeno 0I jet' PQLJSTIRENA Saliee. ca~a. ga prema lim slcupinama.s~u pile i ergon0ms.: zeleno. tanjur] i p<!kiranja za i hranu od pollstirena.sijti ni ku. maknite am t .Osfavljmlje' J!lolistirena u postupak. prijuvoga Hi isoerite pod slavinom prlje nego ~to ih oO!azite U kantu za red klira nje. pakil'ani su u nckoliko ].e gotove ohtokc lUiluovalnll iii 01 i 'nll p cnicu.11 p ~eb00 redk. drzavaYna vedn'u tail:v0gJ:l otpa-da. papira pasava se 15 stabala.lJte III II.)dalJetite manje kante. vreca za smece i kvaclca. STAKLO Do 90 posto stakla moze se reciklirati za izradu boca. C\. papir. plastificirani od papira nekada je iesko ukloniti pa ill. PLASTIKA Plastika se na odlagahsuma ne rastvara.:.llllku.ile cepove J. • Rijesite se plasuficirauoga papua na pakiranjirua pakiranja zarnrljanoga maramica za pilia i za brzu papira. raznc plnstidne prolzvode u skladu s lim razvrstavanjem. Vecinu stvari potrebno je sarno lspratl kako ne bi imale neugodan miris kad Ih pospremimo. primjerice svijecnjaka. kao kaniama pisace. i. velike mogu biti preteske. jednostavnijim. poput 1 KUiije za otp. dostavu hrane. • Vecina pJa9ticnih p. uredski rnaterijal.ni papir pretvara se u nove proizvode poput novina.ranja: J.ad kOje mGgu s. te prerna lh i I onovno koristite kao vre 'e za smece iii vrecice za kupnju. cljevi II poljoprlvredi.i.i'na <. U Kanadi i nekim europsklm Nizozemske drlavama. g'd]e Se 5prem& hrana." . telefonske papir . 84).)V. • Za skugljanje otpada I<oristite plastlcna kutije. pr(!)j:(.uhinJskih elen1enata.povati mzll"i'lte ti¢Gve reci. srara plsma I ali paklrania za i!J1-{'1. Ako se organizirate tako da imate nekollko kanti za smece za svaku skupinu pJasticml pakiranja He rnogu reciklirati. plasticnih hranom upijajucih opasni oipad (vidi str. po. o (.tatt rspod li. etprem1flu na odlagaUSta. W nekfm IDRGANIZIRUJE RHilKLIRANj. ciklimJte od • plasticl1 ' hoee. pakiran]e.!<i i~pJ.v'l plast(ke i zlIhtijevaju. • Plasticne vrecice nisu u prograrnu za reciklirunje.asilficlrani najljepnice. R ciklirajte casopise tako sro cere ih ponuditi prijatelju iii Cuvajte novine u paplrnatlm vredcarna tako da se sadr. " oznaku (C).:1 pakiranju rnljesana ili slojevita plastika lwja se ne rnoze reciklirari.sprernati sjajne [er sadrze uetopljiva ljepila. industrijaliziranlh kuplIJ te pJasticll pJ'Ovjerire • n. omot 11ice . • Nemojte reciklirati boce rasprsivaca prazne u Kako blste lzbjegll neugodne mirise. • Pohr. Ierke.oliranite na posebnorn mjestu kako biste ustedjeli p~(')stor. ali ne moze seredkllrati.Z.

l p.istl. mafsrllala i povezivanja pa~ira~jei aktiv.1 kiranja darivun]c bola Zit maJeri.lSp.a svrhe (vidi Izvore).il~IJ. • ~bieg.ii. igr:a'c<~tl. • Kompjulo( te un LO clarujie.. • Prije recik]inlnjn robe iJi ih dajte dobrorvoruc svrne..il<ljIG $C'Pl'l:~I.ci zasiore i sagove.£jedinjenirn Americkim Dr-z:ilvama Ii zskenl ua udlagalistirna Uz malo plururanja i.:od knee ima kompjutur pllLstiCn. Nanesite b. TKANINE.ll<1$lickiln povrce izvrsni su spremnlcl za predrnete koje Oslm toga.l njihova aka ce ih koristlti djeca za jg(. Is~af. P9 IzbQru.k. .di recikliranje.LO.e na sajnn: LI rnozete darovati udruzi iii nekorn rahljene iii teuisica predmete. DO vecinu puniti. polietnena diJeI0va}. nllVlfi~ ill ne~ega drugogll ~to ~~\iteposprei'nlti. • Kad kupujete pec. • H.1 milijuni tona elektricnoga i elektronickcga otpada... prodaj.O rnozete .iti prolzvodacu rvrtkarna tu us)ugu nude postom. Y9dito= brigu 0 gradll lll!:l<a ll:.. Austriji. posluu U drzHv~ u angalirujLe l'i'ancuskoj mnog.I kollma se prenosi vocel Jzradlti lijepe predmera koje zeltte spremlti.J .oje sPMkl ." za svakodnevnn Bojr: i p unjcnj a za p. K'l'P' j letrql'la k (luaa uje se om p. cdnesite u miesnu udrugu ZJ REC1KLIHANJE KUTIJA ZA VOCE Drveni sanduci ~elite reciklirati.. Odgovomi reciklirari.je za pohraujivan]e dvcranar-ia udruzi koja ee za drvo uijansom kakvom zelite. orpada.Htl. 1.~dJ'e).lclu.reJDdjll. promjcnorn P11 kupnji.o 1'!'!¢. pAl< IRA:Nj'U globalnoni Izvore).lril'anijj i .eLe je popravlti..U:l[~jLI. jer se ne mog]. • Ne. unekirn ~ • btari zustori. poput knjlga i uporabu.bl. Uzmite Ih obojtre U prodavaonlci vocem i povrcem re neotrovnirn. zn reclkllrauje BOJE I PUNJENJA ZA PISACE ¥e. prirodnun ill bojarna Tvrtka "Nlke" smrccipcle za lzradu podnica gil1l.o rubljemh udrugu kOj11 ce Ih stregi zakon] kojimq Z'1l skupljanju knjiga obrazovanja svrhu njihova s knjiga. pa cak pokucstvo tkanine ko]e puxlu]u i. sto Set ne bi morale dogadan.~\J<!jt.redklil:aju rasp. djecu U zajcdnicoui lvidi rado oclnijet! iz v'lile kuce.0 <0:: 'c.lbJ0UVOrJ:L.i$ace trose rnnogo blolosk] neruzgradlvoga i pOll udi Li boje i punjenja koja sc mogu fl z . :2.ojima ~u.lahl dijelov~l.oga j I0 i pisac. p:.se mogu rcciklirati nalaze se u Na ncklrn rujesrima predmeta..~.iclne.. • Ji'LlI\jenja za pisace razvrsravaju rnozetc pronar'i na inrernetu (vidi lzvore). I.lu recik. potrosnju re robe.ljte se kod mObl!:ela itnaj~l"povR.1. rabljeni kompjutor hladnjak.lI • 1{<. freon.l(91'i (vlelj Iz. Ako se pOSh11ce vam bcsplatna l\ re za punjeuje k[~j.icml . priclrzal1ajtC3 se sljeiJet1l\ uRuta. casOplsa.li'>ik1l.kill) telerOt"~kirn tvrtkHlml \1102e.tne" sheme 1I I.li.CiI.w -' • Postoje punjenja koja se rnogu P0110VllO . za rublje ilj ustanovi tome da priie toga.rterij<l.1 mozete • Tkanine koje se mogu iskoristi~i rab. Ii u rnjeal~~)j lil.z.ja! 7.oWl jli' Ql.: V!~lli. jos nisu svojeni. II l~oji '~l1lla<:. posteljina.(Q'{je"od kartona ] rliastike. 'U.:).m[)jlltore Pllii<lQ procl<lv!l. Neki proizvodac] u "mn~sanom pa~iranI\J'. l1klj"cuj".ljte' za udruge ko.ikl. pri " Aim inuuc pl'lvdil1~l m()z(' bili hrapava. k~IO i parove c ipcla kori~\i i Stare tkanlne pcslozlte u kutiju. Kiik9 biste 1.[ presvluke uutomobillmu POkUCSMI.taljQ·va gdj<:: ler ga ie teSko I>0ristc' I1lbl.2. • Tvrtke u kojim« reclkliraju L1(~je pisace i punjenja. • Sazn. 1. tnko prlxupljaiu • Odjecu novae.'do!<' cLEKTRICNI Svake godine I ELEKTRONICKI zavrsava]« OTPAD navika mozere sruaujiti vlastitu i.OicLl.¢lj <I~JlIWI. ZAIH)NSKE0DREDlH 0 za kucnu upotrebu • Prije bojenj.. .ne potii'u 11vei'lk._ PREDMETI Papir.~~ikUratL • Izi:ljegallajte f<. pisace (vidi lzvore). .akoeier. njih brusnim sprernan]e papirom.apira. staklo .b ilw~u Ii organl.11fik~I'c rele(QJ1C. • 19racke niozete darovati dl-. i prekrivaCi ODJECA I OBUCA • U dobrotvorulm usranovama i 11 SCl leao "teski orpad".i nutrag primaju prazua puujenjn i zu to dnju naknnclu.jene pOSI:ILi bole i punjen]a za recikllrunje. primaju odiecu i obucu ko]a [e jns noslva.redkllratl.! r. odjec:! Inogu se reciklirati 1I IP&.nlto1 k:Uei.e pmfzI. dobrotvorno] udruzi koja ce ill U NjemaEkoj. za tv.akva VH~el)lL1 .te kutije za ~prenja'I\Je ~l<l~len~i. i ohuru. • KLrrije za voce nisu izradene je LO potreblro..perilku posuae.kvaliretnu oprernu 5manjili -otpad od Rakir8nja vlj.jl'!!lJi kCl.Qjt It " i l'Iletalnlh gn. • [~llpujtc purjcnja organizimju proizvodaca prljavite.i poyral b.e . a kad je napunite. ~OSlQjl.1SpH(ljt& se l. • Neke dobrotvornc ustanove ~ . dobavljaci uputlt ('e vas Il' lJ. darcivaLi socijulno ugrozenlm.jete K .ai'trimske ratUje popravite. gdje iU t'~ltke pol ridm I nego cl~l. novi. pogotovo KNJ IGE I IGRACKE • Stare skolske mozete razvoju. pcsto]e uveUk!l prljcdite preko I Svedsk0j udzbenil«. za kojima i 11.avama.oju na izbrusenu I)ovrslnu u jednoll1 go trl stoja. ko]a I'e tr~jaLi i i)lo.rnozcte kuti.. kl!Jtfje 5 'i:oStal'lim iii mllfainim d[j~lovirtJa. za dobrotvornoi cenuu "'~ reolkliranje. mozeie pcnuditi u prcclavaonicama rab'[ene robe iii daU neko] elobrotvornoj kojima zaveZ!rC vezknma.vlHl. uru.iriolle bladl'lj:ll~.lOZd'l I. ispustire.1alurnlnij predmetirua postavljenl clekrronickogu su sprernnicl U KUCANSTVU kojl. zauzimaju lido malo prostora. lo. i prakrlcnc i kutije 1I Luaterljale svih 1'1'51:1. • Kupujte .jeilu elektF. nazovite ncku dubrorvornu posluti nerazvijenun sll1anjUrw kol. rllll'~l.riJ.:( C>: otpada. ih jJOlOl11 ih daru]e II dobrotvorne rerikliranje. Ovdje su daljnje upute za rccikliranje. • Krevcte i forelje. A.

ORGANSKI OTPAD
w

HRPE OD I<OMPOSTA I KANTE ZA KOMPOST
5T8IZB/EG.AVATI • Bolesne blljke • Ostatke mesa I ribe koji rnogu privuci nametnlke • Kornpost pokriri
l

jednostu vno mozete

kucanstva. ncobrad

10jbolji no drvo.

koloski

naciniLi na hrpi, all moraie ga vidi dolje), kako bi bio pao i .vlazan.

mat rija! koji mozeie koristiti jest • Korup st urZile podalje ad povrca jer privlaci kukce (puzeve i uholaze), .51.0ce steto.o djelovati na biljke. • Ako nemate mnogo rnjcsta, rr.ozere kupiti ureda] ko]i korlsti crve 12. komposta te vas otpad

Kompost· organskoga

hraniivi tamni otpaci slatkasta poddjetla koji se stavljaju

mirisa

u zemlju - pcmaze

yam u uzgoju zdravih biliaka, a usto, jedan je od najlaksih
~,
L.I.J

rnacaka i J:)asa (sadrZe stetne parasite),
• Izmete • jadnokratne.pelene (j;)/a;,stiC:Qe~su ne razgraauju j

o
--I
"U ):>

• Muzete izraditi i kantu rako SlO cere u zcrnlju zabiti cethi drvene daske..« zatim Ih povezau ziccm, tako cia je [edna strana otvorena kuko biste kunru mogli otvarati, • Kornpcst obujma 765 ii.lara do tal~111 je za jednogodlsnjJ organskj otpad prosjecnogu

nadna redkliranja karton i papir. Nije

hrane i ostaloga otpada u kucanstvu,

uz

.D.

""

beznatalan

ni novae koji take rnozete

s~)
• 5jajne ci[sopise kgii sa,_drze Woyna Ijepila i'formaldeHid~ • Ugljen i koks koji sadrZe mnogo naftnlh derivate

ustedjetl za Impnju raznih gnojiva,. a osim toga, dobra je prirodna zamjena za treset. Aim u dvoristu nemate mjesta za kompost, saznajte postoji Ii u vasemu mjestu postupak za recikliranje organskoga kucnog otpada.

PI' tvara
gnoiivo

U

bogata, texuce

(Vicii Izvore).

ZASTO KOMPOST?
Nahranlte zarnlju hranjlvim organsklrn

USPJ E5AN KOMPOST
• Pocnire rako sto cere otpadne
lVlllli,

uravnotezili materijale
I)

"zelene" u

'j

"smede:

visenamjensld kompost koji se proda]e u vrtnlm centrlmn uiie kornpost, vee sredstvo koje se izraduje od pljeska, kokosovth Vlak,U13i gnojiva. Navest ell nekoliko ekoloskih prednostl pravoga komposta. • Bilikama osigurava
uravnotezenu prehranu. • Poboljsava strukruru zemlje,
pC1!lWZC lako] zeml]] cia I ropusta vodu

kcmpostom

kako blste svojlm bll/kal11~

navedene

na str. 82,

.IWHlP()~tLJ.

i povrtu oslgurall dobru podlogu.

stavljati. na hrpu i cesro Ih preokrcrarl . • Pokrljte kompost srarirn iii plastlcnim prekrlvacern cia ga ugrljete i ubrzate proces preradc. • Pokusajre "akuvatore na vrh hrpc staviti
kOlllPQSW". Liike

Ako su otpu .i koje dodajcie da kOIl'lPOSl posiane

suhi, dobro iii zulijte, ,iii nemojte dopustiti gnjecav. • I'rOUlijei;,ljte kom post vrtnun vilama svakih nekoliko kako biste ga provjetrili. • Kompost, nemojie zirni stavljati na golu zernlju jer ce ncstari tjedana

• Smanjuje oueclscenosr re P trebu za paljenjem plodova, • Pornaze
,I U j

Wlca i

ocuvanju lokalnoga, biljnQg .i
U Sl<il)gl'irml

gaveza, kamlli a i zivotinjski. gao] skraut <:epouebno
~l

i tC7,U zernlju

cini laksom:

katkad

rijetkoga sVijew

vriieme

• Sprjecava

bolesti i odrzavu

zivolinjskoga

sivaran]

bogarog,
11U

tarnnog
UD 1180.

rmioge hranjive tvari U proljece
ga ukopajre u zcmlju, take <hi mlade bilike I novo raslinje rnogu uuati od toga korlstl. Umiesto toga, mozere ga jednostavno rasporediti na
Kako bi se ubrzao prirodni proces rastvaranja, kamilicu. na vrh kornposta stavite

biljke zdravima,

gd]e irn prlietl odumlranje.

lliolllpClsta na 12 tjedana, umjesto
UQb~6.ljenib godi strunul]
1I

• Stajsk] gno] i sijeno, koji su

5TO STAVITI U KOMPOST?
U kompost ne mozete staviti bas sav organski otpad iz kucanstva.

razdobl]u ad 3 do G prirodno biste

mieseer, takoder, ul rzavaju pr ces. • Umljesajte • inojivo zivolinjskog:J (izbjegavajie izmele vidi SIr. 83)

zemlju i I usuti la gusjenice bave svo] posao (vidi dolje).

Slijedi popls onoga sto mozete.

trave knk

IZ

VRTA

• Opalo lisce • Ostaci biljaka, pOpUI uveloga cvijeca i

podrijetla

pasa j macaka. Iz

ZASTO GNOJITI?
G'n.Ojivo 'stiti zemlju povrsinskiin

[RNIClI

019

LI'SC~A
puna je

Usca

biljaka trave

slojern orgauskih
tvari iz zemlje,

tvari .. Odrza va eroziju

'[~niGa ad biljke slit;

lisGa. o,P

• jednogodisnje

K U t'E

vlagtl; prijeCi orapanje hranjivih

sprjecava

hrqnjivih tv.ariza biljk_e i zirnl hliidnoCie. Prikupite IisGe na hrpu na kojoj cete sastrans probusi!i rupe za zrak. Ostavite da trune godinu dana prije upot[ebe. til! Rasporedite po

(v.iSegoclisf)je I iljke poput hladoleza rnogu narasti iz vrlo

• Kora VOCa i povrca • Vredice od i'aja i mljevena kava • Karton i papir, izrezani bOje
1.,1

m,lioga korijena)
• Grmlje i v eke (najl rije tr b~1 uSitni[i tvrd
i clrven~ste • I iljevJna j strugorlne

till u zimskim mjesecuna i. moze se koristiti za Je(')r<!)va. razdoblju cvjetanja, Osiru toga, moze u hl1lna za zemlju. Stavite g.nojivo u jesen i rano Stl clvije IJllne lopat po etv('),rnome meu·u.p m<jteL'ijali ROJI se koriste Sttllgtltine

sprjecavan]e rasta se koristiti 1,<10
prolje~e. Dosm.me

• Drveni pepeo • Org3nske kucanstvQ

vI' ine. Prirodlli za _Pl'oizvoduju gll0jiva $1I: llrave,
s.lllrtla i PlIiJIDt.

clrv<j

drveta, kore od jaja (zbog kalij,I), glji.ve te

• Stam .slam>! i Bijeno

(vWi

SCI.

3'4')

u

jesei'l I

ranD

I'ltoljece.

<
o -c
"I-

UPA~I~I U I t-'AU U t\UL;AI~~ I VU
Premda toga nismo svjesni, mnogi dopustaiu da opasnl otpad zavrsi u vodi jer ga ulijevamo u sudopere i zahodske skoljke iii ga odtafemo izravno u kante za smece. Na pakiranjima nekih

ulje stavite u cistll plas.icr.u kaotLl, napistte autonleh,rnicarsku na odlagaliste. Na isti nacin uebali biste se rijeSiti annfriza, jednako apasan. je na njoj "koristeno
II

AUTOMOBILI
Vecina moze mote uvijek autornobilskih dijelova

zaiedno iii se metal
Najbolje

s metalorn

iz autornobila reciklirati

koji bi se mogao prodate nckornc

o
w

strojno ulje" i odnesitc

neku

se reciklirari
ponovno postoje

b.i bilo da automobil

radionicu iii

obradiri, neovlasteni

no jos
utjecaj

ili chi se pobrinctc da gil ovlasreni serviser rasravi ua dijelove,

o
--I
}>

serviseri koji zanernaruju na okolis i dopusta]u rekucine dospiju

"
CJ

cia stetne

u
W 0-:

proizvoda plse da su opasni otpad i kako s njima tako treba

na odlagahsta

c

i postupati. Sljedecim uputama zelirno varnobjasniti
na odgovoran

kako se

nadn

mozemo rijesiti opasnih proizvoda, ne

PRAVILNO ODLAGANJE
Mnogi obicni predmeti opasne materiiale

nanosed stetu okollsu,

OTPADKOJI

SE MOZE RECIKLIRATI
ulicama i kucansrvima uvela sustav recikliran]a otpada 1I bojama. Takvi poticaji 11 recikliranju cine bitan dio gospodarsrva till europskih drzava.
Slijede mformacije
0 tome

kucanstvu sadrze zamijenltl munje stetnim proizvodima kad god je to moguce. Sterne proizvode kupujte S;U110 11
1I

pa ill pokusajte

onolikoj potrosite. koristenju

kolicini koja ce varn biti potrebna, Uvijek procitajte i cuvanju
ostavite

i sve

[e li neki proizvod sretan, nemojte ga bacati II smece ni prolijevati II odvod, Kontaktirajte s gradskim sredistern za recikliranje i potrazite savjer strucnjaka. Premda su upute 0 pravilnome odlaganju otpada razlicite u raznim drzavarna,
slijede opca pravila (vidi takoder Izvore),

upute

0

pravilnomu

Nekoliko europskih drzava prve su uvele recikliranje opasnoga otpada, kao i otpada koji se moze ponovno koristiti, Drzave ko]e za ujlma zaosta]u mogle bi usvojlti njihove mjere bez
vecih flnancjjskih izdatnka. Svlcarska i Danska

proizvoda.
lak za

Ako niste sigurni sredstvom
i

• Kozrnetika:

za skidanje

mrl]a boja

zasto jc odgovorno

i

nokte cia se stvrdne prije nego

• Boje, sredstva za upute • Slikarske
It Meraina

Z,\ skidanje

sigurno odlaganje otpada toliko vazno.

sto g11 bacite
Odstranjivac odnesite

1I

smece

za ciScenje kisrova: vidi srr 34
boje: oclnesite u sjajiLr: odnesite u tvan
LI

prve

SLl

koje rade na tome, a Danska je na

laku za nokte

u cenrar za skupljan]e

otpada. Trajne boje za kosu KU('NE BATERIJE BATERIJE ZA ustalieni mozere proliti u odvod uz dostarnu kolicinu vode. • Vrtni herbicidi i pesticidi: kad se isprazne, napunirc ih do cervrtine vodom,
vise,

centar za skup.janje otpada. centar za skupljanje otpada ili sta vite na zrak cia kemijske ispare, a pakiranje zaurn bac.te

Sadrze teske rnetale, uz cink, zivin klorid, 01.0\'0 .i kadmij. U Velikoj Britaniji i Sjedir.jcnirn Americkim
mjesta

AUT 0 M 0 8 I L E Srecom, postoje postupct
vozilima.

za povrat olovnih
Kako biste sazriali

Drzavama

irna 11'<110

baterija koje se koriste u raspitajte sc kod automehanlcara
II

zacep.te i
Postupak

smece,
• Sredstva za ci.. scenje drva, sjajila i vosak: odncsite za skupijanje
primaju
II

za njihovo

reciklimnje, baterije kao

protresi te. KOJis(ite tu vodu btu

dok se u japanu, Njernackoj, SVicarskoj i Nizozemsko]
opasni otpad

nerazriJeeleou ponovite pakiranjc

oiopinu.

u ccntar

vasemu rnjestu
R

lOS dvaput

i tek tada

otpada.
a vecinu

sakupljaju odvojeno i odlazu na "sigurna" Osimsro sro mozemo odlagalista razumno

bacire u smece. rnozete baeiti

• Lijekovi: u nekim Ijekarnama
lijekove,

R ASP

5 I V A ('
cenrrirna.
1

I
LI

• Umjetno gnojivo, aka ne nekim sadrii pesticide, smeee. • Kuglice za rnoljce: oelnesite u centar za skuplja nje otpada, • Kuca.nski proizvocli: sreclsrva moiete vocle. Za ('iii-cenJe kOja saclrze amonij,lk, bjelilo iii cletercizente kad prolili
II

ih mozerno
jedino

Mogu se reciklirati usluznim nemojte gnjeciti jesu Ii prazna. STROJNO i otrovno. ULJE

mozete prosuti za kemoterapiju antibiotike oclnesite odnijeti sadrie
1I

u zahodsku i citotoksicne proLiv uiii rnozete

oclnijeti na odlagahsta,

Pakiranja pripazire

skoljku i povuci vodu, Lijekove [reba odnijeti u cenlar za skupljanje
Baterije i rasp rsivaci razvrsta n i su Ilao opasni otpad te ih treba skupljati i reciklirati prema uputama na lokalnoj razinL

ucinit: Jest

koristiti baterije za punjenje, tako da odaberemo se recildirati prijenoonih besplatnom srebmoga one koje ne kad procle njihov urec1aja mogu se posrom. oksicia
28

ljeciJiSre. Sampon

sadrze ni iivu ni kaclmij i mogu rok trajanja. Baterije iz mobilela vratiti proizvoclai:i.1l1a, cesto Bmcrije ad fotoapar,rte

Sadrz! teske metale i vrlo je Ipak, svake godine sternu rekuCinu u oc\voc\. Ne saJl"lOsto vozaei mijenjaju ulje u automobilu, prolijevaju

otpacla. TennometJe
II

odvod

liZ

mnogo

neke ljekarne. cllma: zapecaceni,

Sredstva za ciscenje pecnica odnesite otpada.
1I

.. Detektori

ceotar za skupljanje
LIZ

raciioa[(rivni materijal. cia ill pravilno saclrze

Srecisrvo za ciSc'enje mnogo voele. rvornit'ke
U II

Vratite stare c1etekt:ore proizvod,lcu pohrani
• P0510vni vodici:

je to vrlo stetno za okolls unistava biljke ! zivotl.nje, a voci;1 moze bili nepid(a zabranjeno - vee je Kako strojno i zakonom.

oclvocla isperi.te • Hazrije(\ene mOzete proliti skllpljanje

cecikliranja. Provjerite o skupljanlu odnesite otpada.

lwei sluibene

1l10zete ocin:ijeti clraguljariIml, kojj
[(ad mijenjate ulje u automobilu. potrudite se iskoristeno, prljavo odlo,iti u velike plasticne kante.

boje centar za

osobe za zastitll 01<0li5a pajedinosri lakv.ih rmlterijala. • KemjkaliJe za ciscenje bazena: u centaJ za skupljanje

ce .ill ponovno

prevuCi srebrom.

oc1vod; koncen-

uli"

rrirane bOje odnesire

nerazgraclivll

bujLl koja

biste ispl~lvno postupili,

otpac\a. To uclnire i S,r

oneCiscllJe drugi papir u procesli

«. o «.
CL I-

PONOVNO KORISTENJE
U osmlsllavanlu naclna za ponovno korlsten]e materijala u kucanstvu budite domlstiatl i kreativni. Nadite vremena popraviti iznosene ili pokvarene stvari kako biste sprijecili sve rasprostranjeniji obica] nekoristenla predmeta zbog njihove zastarjelosti i njihovo jednokratno korlstenie, Prije svega, kupovanje kvalltetne robe je dobro ulaganje jer ee takva roba dulje trajati i netete [e moratl takoEesto zamjenjivati. SIJedeti korak jest voditi brigu
upute 0 odriavanju. proudtt
0

STAKLO • Operite
pOJ10VnO

popravljate Hi.oprernate u kuci, stare sraklenxe korisrite
<';1 ., r

pa ill
manje

Staru odiecu

mozeie sprernm liubirnca. pa

za

...., o
z z
<:

o
uJ

lez;lj vasega kucnog I riiateljima i susjedlma

o o

hrane, cavlica iii nekih kao posude

Irugih

• Org:loizirajte jedun dan s razrnfjerute predrnere ko]i yarn vise nisu potrebni ill ill odnesite
na sajarn rabljene robe.

z

sirnih PI' lmera iii ih koristitc za ol vke i drzac ill domacorn za ovijece. Napunire

'"

«

marrueladom ili odnesite pcebrima, koji su cesto zahvalni na staklenkama ALUMINIISKA
• Foliju

e Stakla za. naoca le opticari rl10gu izmjer.iti, popraviu i ()cistili re ih ponov no rnogu koristl darovatl 167). PLASTIKA • Uzgajajte mlade biljke
U

zu med, FOLIJA

u oni

koj;

svojim stvarima - (itati
0 korlstenju

upute

i redovito

mozeie ponovno

nemaju novca .iii lh rnozete
LI

koristiti jer sc rij rko iwo.~i nakon sumo jedne upotrebe, prebnsue je vlazn rn krporn, osusite i sprernue. RAZNI KUCANSKI PREDMETI • IzreZire iznosenu odjecu ili plahre i nacinlte od njih krpe il1 stare plahte Iskcrisrire za pokrivan]e
Zguivani papir dobra je potpala za vatru.

dobrotvorne

svrhe za

servisirati uredaje, Ako nesto ne koristlte, razmislite bi ll
mofda dobro doslo nekoj dobrotvornoj ustanovi iii nekoma

zeinlje u razvoju (vidi Izv re, str,

drugome. Sljededm savjetirna mogu varn pomod kako pametno ponovno korlstlti predmete.

starim

casaIlla od jogurra. • IZfeiire vrh na plastlcnim Sta.vile pl.as(icne vreclce u visecu policu .1tsko risdte ih LI vrtu kako blste osjelljive I lljke ZHSLiLili 5 olvon-na. taka da ih l11ozet.e lako bocama ad mraza.
uztrnati,

STJECANJE NAVIKE
Rasipnosr je sumo navlka, ali 1 briga 0 ponovnomu koristenju predmeta rnoze posrntl navlkom. Ako osmislite nove nacine kako upotrijeblti postojece predmete, ne samo to cere ustedjeti novae,
vee cete i smanjiti
~ I

podolia

kud

utjecaj proizvodnoga otpada.

procesa

Ill!

okolls te

ublaziti problem

POPRAVITE
cete produljit! • njihov

I CUVAJTE
novae i urjecati na rnanju potrosnju, rok trajanja,
II jednoj (7.3

II

I

II

PA P I R • Ul!ijd korisure obje suune papua. • Koruadice papira korisut ~ za popise I rcdrnera koje uiorare kupiti i podsjernlke. • Poslune omotnice korisure rako 8LO ceLt! na njib zalljepit! nove nuljepnice pronaci zajednici. • tzrezne lijepe -estitke napola i. ponovn recikliranl kurton, mogu • Bozicne I rodcndanske zabavne, otpada, Pokusajte yam s nekoga pogorovo Ih koristite kao razgtedn! .e. Ako ih zalliepite na
5

Popravjjate nelspravne ili ostecene predmerc, nemojre ih bacati u sruece, tako

I

usceojen
lljepljenja),

koja jc osnova velike potro nje i prevelike proizvodnje.
re sjalllo za metal ali sa sta klcnih porculau (,i~te. Provjerite korlsute li dobru

Na jedno] polici ili ljeplla

ladicl' spremite porculan, u
7;01

staklo, brusni

(nije osobiro ekolosko, uklanja ogrebotine

vrstu ljepila, POl11noprocirajre upute i pridrzu vajte ih
5C.

za adresu, ustanovarua.
j

rnozete ill

drvo i plastiku),

u dohrorvorrum

papir, cellcnu vunu, St.VlI ce[kieLl zube ili manju cetku (za prljavstine na uklanjan]e

povrslnn - cak i ~ automobila).

• Drzite 1I kuci pribor za sivanje

.. Ponudite

start papir skolama

drugirn centrima

• Kad popravljare
krhotine

ili

koji stane u mall! kutiju ill limenku.

staklo, vodite brigu 0 tome cia su koje treba zalijepit]

edredcrum mjesti 111<1 prije

CiniU p put 1101'[h,

proslave

i goclgojict! koliclne

su

ali stvaraju se neprimjereue
U

OBRAZOVANJE
predmetete

DJECE
dijelorn prijeci svakodnevnoga
U

umatanju

darova

i ukrasa van]u. kop

pazljivo odrnatati darove tako da papir za urnatanje koristltl za

Jedna od IllljboljJh ~r)'ar.i koje mezete uciniti jest to da potaknete djecu cia cuvaju i recikltraju
cia to pocnu doZivljavati.prirodnlm

Zivota. Ako ne

razmisljaju

0 tome kao 0

teskoci, uskoro (e.im.

sacu vare vrpce i Izravnate

uaviku, daju roplI LI dobrotvorne oni ce bill p0laknutl UCit svrhe, i

svida, Mozete ga ponovno

Dj 'ca brzo slolva.:.'aju~bog
reGUdi~'aJlje Vr>mena
j

ceg,c je

prema

zivotinj~ma,

i po&tenClgll cia

clrugoga, LIl;njesLo cla ga J dn stavno bat"ile,

Jl\.1ZI1.0,

<ldite
iJl1

oci.nosa pr'-'!Ola

n.im~1 kuji nisu
j

(,!nitl to ist lakod
1',

obJasnite

tako sr lni. Aka pdmlJer 8jihovl.rodireljl ObJtlli!ji ko~j5le 1 ame za

Visak zidnih tapeta

5.aviti tako d~ moze bitl Iije'pa podloga LI'ladlc~n1a,;a ~5tO ce slit\tl i vasu o"dlefu
j

mozetei:uezatl

j02c1n stavnim r.lje"lm,l !1)f clr,o~li re(:;ik!lranja. MnogH djeC'1 ~ll
iZQ.iJI\I\,0 (!)sjetiji va i uis~i mU iro j'e
BtalO

lii 1I ~k9J<lrna,

ost~rli.(,lanov!

ll10gu tak"ll poruku J1eobavezno.

odaslati

reGlkUI""4,ni otp~ld, kuptlju .~01~1!I Pill o,iL<k,l.u SlO.I:il0d tlj?¢;yim.e I. I,C

00 Z!IDllje, 1~0stu.j;>anJa

acin gospodarsivima . y'6CU cesto je bolja jer sadrzi manji udlo vode i ima hranjivu vrijednost. Kupovanie 5vjeze hrane na lakalne] razinl. ne sarno sto je zdravije. p0vo(jno djelu]e na zivot. Osobno Za one koji Osnovria organska hrana >tr. u svoj njezlno] raznolikosti.wde takav Il. Ako odaberemo llaG'ell. 96 hrsnu . 94 vise vollm jesti organsku hranu jer rnislim da je ukusnlja.ZDRAVA HRANA Pravllna prehrana i uzivanle u zclravoj hrani. prevozimo kupovatl i paklramo Prlmdnl adltlvl za hranu str. poij0prjvreonil'n D. to ce nasi zivoti biti zdraviji Kako uzgajamo.a ne za upotrebu pod staklom - rnasovnu sadrf vise hranjivih tvari. Sve vise je onih koji odablru jest! organski manje oneciscena uzgojenu hranu jer vjeruju kako je hranjlvija proizvoda r ad komercijalnih na trZistu. i(~t1jb s . vode brigu 0 pravima zivotinja. zivotinja utiesna je cinjenica kako je dobroblt vazan dio kulture organskoga uzgoja. u pripremi i jedenju hrane.l slcbcdne trgovine. vet je i belie za okolis. pcdrfavarno robu po osnovna prava proizvodaca hrane u manje razvllenirn drzavatna. Na Ihnoglm IJsiug~. I vrtlari mog:tr f)ripomoCi tome tako sto ce sprijecitl nestanak tradlclonalnih aorta V~~a i povrca te ih uzgajati sami.organsldm p(wr~em na nsklm podru~ima rnczete naru~lti dostavom. Doista postoje manje pesticida i dokazi koji ukazuju na to kako organska hrana sadrfi umletnlh gnojlva te da voce i povrce koje je doz:relo na suncu . Premda je organska hrana nesto skuplja. uego ikada priie.sve to djeluje na okolis. RAZVIJANJE SVIjESTI 5to vise budemosvjesnijiaktivnosti i skladniji. U razvijenome lzbera Q svljetu suoEen i smo s vise tome kako i sto jedemo.

1 rnasti. a » po:teljnu je cia su doblvena hladnorn presom odnosno cia SLI "djevicanska. skusei derivateAl.e IlzJrbati s bJel<ul. s jednima i drugima.ih stoga ci£l.dobra jll.0VJ.wQd.I.te svjezega i osusenoga vota. Nacelo rakve . zrna so]c i u. oraha.cinani:i seqera. a voce je najbolje jesli zusebno.de. Zitarice i mahunarke osiguravaju nam ostatak sloienih ugljikohidrata. hidrirana te masu ko]e ~e kouste za przenje hrane.:m" iz t:ojm]s.icilatima.t-' t-< A V I L I~A t-' t-< t H t-< A I~A Premda postoli mnogo savleta 0 UMJETNI djdovanje ZASLAElIVACI aspalTurna. prenram beno kombllfacija. ali ne i s blelancevinarn<l. a Lilja Najbolje Ihje izbjeg'lvatj jer i sukraloze nije posve poznaro.[. Pravilna prehrana je uiednacena prehrana .nemojte [esti zajedno 'u • ~:z. vj. energiju dobivamo . vaZ~I!1[eza ujednacenu MASTI rafinirana biljna ulja.2 B ) EGA V A T I Sljedece masti riajbolje je izostaviti iz prehrane iii. Kukunrzno. mnogl koriste U [ Suvremeni obroka" aka 11C nutricionisti U savjctujunajrnanjc II "pet dvadeseroga kojl [e stoljeca.dajte . zaldjucak koji se temelii na zdravstvenim lstrafivanjima jest taj kako je najbolje ako se nasa prebrana sastoji od 60 posto slozenih ugljikohidrata. ili omega-ti:e kiselina (ALA) ill omc.lli ~k(0b. nalaze u J1)([SJloj i gorovo] ulja pOpUI rntugarina rnasne kiseline. Ako jedemo mnogo svjeiega povrca • kuhanoga i sirovoga .u Luana . Raflnirani .t\)hranll. H. hiti nerafiniruna.md p0t:1jStllJ.H s. [edite ribu bez krumpira Iilnogl:. . toga. Buducl da tijelo voca i povrca uzmete na clan.1:1je10 prol.ijte gotovu I!l.. vornoga soka i tome sto sve treba doblvena od kostlca lana. vitaminima i mineralima. kol i. ali prehrana secel produ celiri sara da mozete i . HRANE .S00Y"Yll~e prehrane.zet'ilO liiflOgO I'cifu 0(p01'\10B. i articoka I • 100 g kuhanoga voca CI Ill sirovoga povrca. Osip).1voce trebaju biti !). Rafinirani seced nije nu zan d io nase prchrane. Jleg(~ • Zeleno ln~ISno i bijeili 'pOYH!e i salate i neutralJi.dno je dostatna za tri obrj')ka~ .. osim skladu osmislio raznollke prehrane. SEC ER I I MASTI Medu nutricionistirna jesti je opceprihvacenc kako UPUTE ZA J(OMBINIRANJE treba • S~I. jD. i 1. suncokretovo.. 1'C'0ri~~tte 5a'mO die!. krurnpira . ~e(ter. Riba poput sleda sadrii ko]] imaju pozitivan Prava kolicina OSJ1ova je pravilne znaCajne mozak).de.1 . ali s btelanoevlne. povrce poput cikle..[ane repice sadr~1. !mlaclL 1 Iwl~sa.William Hay pocetkorn bjelancevine probavlja dJ:ugaeije. Hay hrana se razvrstava u .a ie. Slijcdi nckoliko korisnih primjera sto sve ruoze clnltl jedan obrok: sa sustavorn obrocima.I\fo ~~banQ. Bjelancevine dobivamo od manjih kolicina nemasnoga te slemenla mesa. pa izbjegavajre rnoze dOl(esli d0 gOj>LZ110SIi.bIto bijelo !traml. konopl]e.spojive i nespojive skupine.i\aric<u i Ile6b..-z sadrfavati pravllna prehrana. ~oslulene tiI.io~elrilJ ugljikohidra[a "n:l'v:riom lako posti.ne I<o)as~.rade. sezamovo.l obmku.>110se kml. I1jI01'~ :l. . kaje trakt ad. Skrob trebali [esti LIZ j set'ef nebismc slaze se s i kruha.ledite ih sto sVjeiije: St0 dulje.'.prehrane planiranje [e obroka take da budu b.jogurtlma .!l\'lcete 1 masl'j ~ 53.bjeg<lv::.lzJmrii • jabuks srednle velicine: • vda rnrkva • jeuna banana I iskljuci.l <:rna glj}. acesulfama psenicno ul]c sadrze LA. peradi i ribe. Iz njih se gubi vise hranjivih tvari.ml. 25 posto masti i 15 posto bjelancevina . Pokllsnjte sn~at\iili U\10S lwa.i POV(C3. nisu korisni dese. u hrane" "kombiniranja Howard dr . dlnjif! i C:J1. nego Skmb.\c1t'ti (llfi. jedan od boljih nacina da sebl osigurate takav mici.rZp\iaju Nalaze se u mesu 5oji)'l. opskrblt cemo organizam mnogim potrebnim hranjivim tvarima.kIDIl Ldl~ltixna.u svoLu p. SO g) sable ili Knrjenasto. Haclije koristite prirodne zRsladivnce popor secera od seeeme mcd.vo na bjelancevinamaJll skrobu. uz dodurak neuuulne hraue koju mozerno jest!.sO. To se Ci:ni ll1110g0 ovomu prednosti ujednacene prchranc obzir kako "obrok" slucajurnoze biti tek sacJca hrauc. prihvatljive.ijikoh.i \:1 malirn svoJE! i~n.~lte.tte i slalkik obroka hranu 5 malo k/er.. jo i(Oje jedell10 te nikadi\ ill .I1J$ezllsebl10. jer sadrz! visokl udio sakaosusenoga voca (01£0 Prinijerice. .u cuvate voce i povrce. KO)E TREBA lIJlOS Linolenska klselma (LA) alfa-llnolenska rlbe u organizam. male l~oIi(. ugljikohiclmla. u organizarn same povremeno: zaslcene i nezasicene (rransunasne kisellne ko]e se hranl. 'fa ulja moraju P R(1)S'IO 11 G'I Probiotki.i ~ecere iz l..edovid prehranu.nJr:!l:)e Mail tanjur julw 00 svjil1Jiga povrca dpstatan je i. MASNE KISELINE dobrih masti prehrane. Nekc ruasne xisellne iznimno za tjelesml !kivCl (i uciuak nu zdravlje. su uske.dan oorok< QlJeEa p05uda luhe.p0We~..cevinarna II secc. nekih mlijecnih proizvoda j Unos voca i povrca U organlzarn mozete povecati ako popljete ~asu svjeze iscijedena soka 0 d vote lI.su bakterile probavni zdravim. Ne!.ug.samo j". iiafmnovo IIPET OBROKA NA DAN" PLANIRANJE OBROKA prehrane jest ciajedcte svjeze voce i povrce.!ALA. umjesto grickalica .\la-3 osobito su vazne za nase 1:clravlje.1 izmedu svakoga probavlf hranu. • J6di'te bjelaneevlne.i mogu s.. ill unositi orasastlh plodova.A (feTmentfraf\oj pa ." [er vrucina i osnovne svjet!ost unistavaju lososa.J<{j.'LI prehrani kakvu savjeru]e dr. • jedjle Ma\a Imlil!Jna Ll~ peeel1~ riba.l povrca i salate.ine su skrob i qije prirnjerepa ake mHS~.

kako su faJ.1 dopll1i[ena u viLanlina.cide.rajallja sadrzi aduive uzgoju i konzervanse. m.i kako bi kl.. sndrii j Akutno otrovni insekticid mnogun sortama \1 koliCil.le i podov.v:iljtl.tinja.olic. fungi.:lI!npjru. .t je bilo koja za uklanjan]e bHjaka i regul. • T.i RAZLOZI ZA ZABRINUTOST Ako se drzite stare izreke: "Covjck je jecit!.dnWSl'VCIlC drzavama.iv'l!lj.kernijskasredstva Iungicidi.kitD BI'2r~. Mnogi vjeruju kake je organska hrana najbolja za njihovo zdravljei Drugi nlsu toga misljenja Naravno.cI odraslih.w." prihvacate cinjenicll OclhJ.te'selak. 11 SlLneke od Lib OLfO\l1.i DIELDRIN Insekticid povezuje koji se uakuplja U i opcenlto priredu.i.e C::". PotIl'IJH. jos jc u zemljl. • Mnogo [e zdravi]a za djecu kOja su osoblro osjerljiva ua kancerogenc sto pokazuju pesticide 1 mnoga II nrogu osuni desetljeclru«.IClijj:l .l(.iti Junkcjju hormona.1el.Lll.. • Manje je steln:. svojorn otrovnoscu.iV.ji rilliku oel . uli je Jzbor 111'. .e J)~~IVa .e di. na okuzenomu U.jepsinl. limacidi (zu puzeve). sredstva ie Wj insekuc. neo rg~ilski uzgojon kakaDvac prsl{a stetnim 'za:stitnim sredstVll'na.tl:fI.Ianllli cia bi produljlll i kozmeticke da su nase tjelesne !. nije rijec 0 tegobe.l. ct:~l. all iSlJ~17.d zabranjen. MALEINSKI krumpir 11)l1. t ~()ni..1C 0110 su pokazala kako smanjuju hrarijivu vrtjednost voca i povrCa te da uejecu na plodnost obllcuna postupci zivota.ij:. furnlgante.1. naltni derivnt.::lIfU. L1NDAN Irtsekucid koji djeluje na eurlokrt ni sustav i povezuje se'll ftlspl'sivacu bmjnih se $ HRANU ziV'cani susrav i mogu Nelw voce i povrce p('.(IPWIJ. vise osnovnlh mineral a neorganska .lija razvijemm i misle kako [e jednako korlsno jesti razno svjeie voce i povrce.\1j~l!1a glluj.iji S~Jna pesi:i.ic:idim.~~~nra.ma :djegovll upmreb" sarno 0gmnicenH. IIi bllilkaJclIa te smaojena c1l'ZaVamfl.iIl~!nja. lSlr"z. Djeca S. HIDRAZID 11t: zemlji Mogl. vitalnost Pesticlc1.1PESTICIDI [Ir.1ijOlI1.t1 zivminj. gellel~ki l JllOdificirane orgmJiI-:l11e O('I'OVr1e mda1e. i pesLk:idim<l izloz<:!lli.) EV I (0 PS) N:\jraSPrO.4\!jese kako bi sacuvalo svjczinu i.acenja.nlbs-ll.Q~lrZa.sc kmisti vosak brazilske vasak koji se koristi za aUl8lllob. nitrate.1 imala kravljc luclllo. na apsorpeiiu .0)1:: ZASTO JESTI ORGANSI(U • Organski uzgo] sprlecava erozlju zernl]e i odrzava nje7..lznOlll Jabuka ra. su problem.:e.u n~ljh reinjiviji.I podruc]u.ne i ostalim . puv)'C<I IKlp.()fg"ni.UKliAI~~KA HKAI~A Zabrinutost 0 KEMIKALUE U HRANI Ie vecu HWJl:L uzgujena pt'sl'iddima i urnjetnun guelivima sacll'z.'. cinllo se I. lisca s 1I ribl.ull" i. a ulaze kortjeu]a.1J11 tlovuna .Ilikoji s tim nisu 1I ci.il. Gotova U se s bolestlrna Ofgan<l i rakour. nelUlll il. no kako je prije bio U uporrebi.11.kOIlJ do]!. adilil. a upi]a g!l korljenje nexih biJjilka pOpUL tlkvlca. hrane. VOSAK voskom [{e'J' ZA l. 1I razvojlJ QsjeiJjiv. na vasu odluku.aka. Lpitna ie njcgova neskodljivosr jer ~'ltll'ii orgunskt oielicnu i lIzgaian. dole je anli'l::>ioLi. -te nernatccidi lierbicidi.!.. vee i zbog horrnona i k<::!lJikaUj<tkoji poucu rust zivoiinj« njihovo zdravlje te Ill! to se odrazavn na uase zdravlje. sto to <'i. j sranice sacinjene organizam.. ipak Ih juS neskodljivosti I kalwoci Inane potaknula proizvodnju organske opcu dobroblt. h". n~ki. di.1'<ISlU gnoilva.ll1e koju jedu . Vis(.li. till drzava.)ke razlne metilnoga ~al'.\~i.l.Qrgani7. kt. p.u mozete miuerala u tragovima..lI.'lil L! tragovlma.i otrovne ozbiljne :z...ke. k.trn Oll'QVOm lwko' b.lzloienija riziku jer jedu vlse o.C(1I1Jtllm~le dulJ! l'ul5.e . nego nesmetano jest! koru \lDC" i. Raj6ice su debar prlmJer.v~l1na uki[l.i' U l~t:Q~~'1a· • PbSl.rkve.llji-'.lii. a pdn]jenjuje se i ..meri !coji facie s . a odrZiviji sui UMJETNA GNOJIVA ..nija je skuplca Pestlf'idfJ" Akutno I:lqecu 1]:1 vcca i povrca.llpcjm~ OJ.!l1ika1ijc zabl~ll1jene UJ.1 ZivoLilJ.melil<\ LI~l!llwim~l.1JIlkcmlk:.lkva lll-ana ne sncil'zi herbicide. kao i postupci koie kortste prolzvodad manje stetnl za ol'wlis organske hrane. . anell.i:'iI1a azi 11f'fJS.iI'<1 pornazu bilji(:lil)a zdrave tla prolzvodc scene i $wl)ljil\c.j. Osim I.sLo ::.e [e METQMIL [est kancerogen.l1la je uptltmba n.razida vodu. proizvoduj i hrane. • Organska II HRANU • Nije poznato d. Moze se naci I u hrana koju iura dulji rok Intenzivru Stem! konzervansi kemikalije prskaju . p(oizYede)I k~kae Itekolad u jer se il:0J i. reproduktivnilr sto LL Ijudi.~1 lW kOji r~e O l'ilCle 1I SlI orrovni. liegD> (>.RMALDEHID Svjeie glj. ubijaju ko]u unosimo takoder ne se po ~. hrana lI<.a Inngll Ile IHLCi'1. RIISpl':iiv<1c kdjirn se prskaju luk .iloie prodrijctt n Na poplsu [e spojeva koli dieluiu 11a endokrirn sustav.inu knkvocu.'U.it<:!lb.J1ll.lo i.o. FO .. an [j!sto [e uzgcienu IlZ korlstenic otrovnih pestidda i urnietnlh odrzuvaiu u gnojtva. se II Ill:. Zabtanjen je.:t.cide.o bi bila J)rivl'.1c P07>I1(lt08<1 otrova tlu lmjt:: nije oslabljeno Intenzivnim hrani. moze utjecati (J. ICoriSl'i ll<l obraeliYanjc biljaka. HEPTAKLOR Prernda EPOI(SID kraju zavrsuvaju rast hiljaka.1 7.11<1 i 1\i.'l~tl1n&~'lparalkma oa nekill.i stetu LLokolisu.ll. (za gliste).i. prolzvodnji ko]e mugu izazvatl Premda hrane U hrane. K~tka(1 za uni.oga. energiju. U ostala spadaju: fumiganti. 11JilloVi.i. vnell i povrcLI. koja nlje organskoga Cinjenica kako je organska hrana skuplja. Parufinski vosuk. pesticide. u odabiru: moiete jesti organsku hranu zaledno s on om moie utjecati u svjeztrn proizvoduna koje uvozimoiz isldjucivosti podrijetla.)ji>it!injeniril Americ. GRGAN0FOSFORNI SP 0.LSn. njegovi ostaci SU u zernlji i korijen]u biljak» koje .gojeml llzgQjem.~n'I. pesticide spada]u .iusekticidi.\lme -- proizvodnji.i i umjetna kukcl i ponce ~IO i i ka1.uori -Ostaci tih proizvoda i 1I IDHJkeduboka ""S1H biljaka.ll'1e I. hk.i. <lzi.\lo.kupclma. kojuua se utjeCll nil nas zil'oLinjs.vieZ()i rok tmjflnja samo Ako jedemo svjezLI nezagadenu hranu zbog PHII'.WJILe mesu.'g~1J1skogi1 lzgoJa L p.s(a vanjekrpeli~l livminjama.tutu Zit raka olkri U l.ilj>J. l:J insti.L.:" i.1neJ'ickome iSLntzivan!e Veno Z~lbranien je u 1I je ·k(nlzer:~Hnsel llonnone.. rnliiecnun proizvoduna i Svjeze voce i povrce maze 58 (initi zdravirn.

te bismo vode Z:.LIlL1ogo veci prinos.j1J 80k<ll¥i i Ll~a. Ptenlda s. rnorski dobro ga opratl' kako biste: uklpf:iili~to vis-e _ostata ka ke. HnU1i se masnom gotovorn hranorn kako bi lzgradila tjelesne rnasti.enai'~j)ari:im p.t. • Ako [edete runogo mesa. pecfl1l. njeiliJ1(Jj kozl' i.. prepOW~uje~se Rrq.oz.rlIDe. posto]e neke vrste zadrzavaju ostalrn. banane grofde rnshune 11111jako uzgajaju u zatvoreniui krduna I J I PREHRANA cgrauiccnoru SVJEZOM RIBOM prostoru.1 Lkh/u. i nqkon tega voce i p o)'(roe dobr. Ill-ana se mole prodavatl l. jer so. l'itaticet ilokolad<l mogu sadri'avati' sred nje do ni5~e '[ailne otrov.koja moze D~tetiti djeteta..er_8vstyenih razloga_ • '21\101:1nle 17> intenzivl10ga .l. na lz etieJdh vise .ru kolicinu.L'[lu biLi onecisccna lndustrijskirn otpadoru.t.uvjetlrija iz I. a rnnoge se drze uzgo]a JAJA .venih raz[bgauvljek klJpujte jaja.l 0311 lllHStitiSi. W. dtle.dno U ZA~TO ODABRATI Meso izaziva brojna pitanja vezarm liZ ORGANSKO? stimuliranjC1 z:J_sladjva6~_ rasta. kupniorn munie poznatlh vrsra.11 pokusajte srnanpti. uzgajivaci proizvcdnji.tl.Kad Clstite ribu..apije.U1Jecatf nil lml. SIO bi se i!lHee moglokoristif za uzgo] biljaka koje daju .IZ ORGANSKOG Ijudi.da to' mozere izbjeCi tako S[O cere jesti meso organskoga moze i bl:l~~ <ll!ilag~ k~iTJijsk0" _O.votinje iz organskoga a kadgod prirodnim ne dobivaju neporrebne li. • IUba koja.drii se u keruikalljurua. esobito vellke kolieine susrav nerodenog trudnice.1 iz peradatnlka" p. ukloL1ire 1.:i'LS kao i. Provjcrite popis uzgojcm kako biste znall kolu organsku hranu treba moze bitl zarazen salmonelorn. Osirn lito SlI usrvrdlli VOCH U • Osim toga.ratll. Glsim t6'~a.L kao "organska" zakonskoga lzvore).'<.())n~ k~i1~L1j'ef\1 I~L'i. poticete i blolosku raznolikost. najbolje ill je. je to rnoguce. karnpiiobakLero1.m~ivn()g~ uzgoja.1.1l.votj:aja.jZVflLi bolesrt Vise od polovine sr(:.t2iyotlnj~ koje se llzgaj. na %aj~dI'll) po srodnosti. a neka suJfomullicle. Dvije trecine poljoprivrednih povrsina na svlletu korisrl se za uzgo] stoke. j.vjesnii_a :1. osobito biti oncci'SCCllC sJwljke jer rastu pCJdrucjim~1 uz obalu. i.Se ot1e6~6vac.(o. jlO'r se na lomt! mjestu t. . • Z.• Vece ribe sadrze vi.t1a U:.If\'le!y twg(!)Vim~L tij~I~1 .avali I:ragp-ve DDT.iJelw i Sif kojl se dobjv~\jll ad zlvGlinju mogu sudci.illL1keinilmli. !.raZivanju arnedcke dade na one<'i~~enost hrane tragovima. Buduci cia obitava u skucenirn uvjetima. .:ljtl I iJ'~kI!lMeflqp.\-Bl. Sabljurkn.astrasujllcih uvieta u kojirn& zive' inousrrijski uzgajana kokosi. umjeLlle bOje kemi!(alJja.de.e tikvlce I I zraku I pase [abuke travu _ Zivotinje se to ikako mogute. ogulile ga struQhra~jp'j'epo. PQPUt ti!.razine _ist. rasti na prirodni nacin. i je vrlo ucinkovito llktanjanju skloue oueciscenju.HRANA OSJETLJIVA NA KEMIKALlJE TRAGOVIMA Ako Me zubrinuri za razinu neskodljivostl ko]u jedete.LZli rast l ll" I~Lbl_otJII:l!(.e is!5'erite_ podr(jerla.hiljskih tVa rl.U@ll. mlil~ko. u vodl ko]a se Cisti grasa~ spimlt zelena salata' naJance meso Rlba lz uzgoja .lman_skpga uzgojacakoje V1S01<1 bteskv.n h0i. osim toga. sro se razniin drzavarna ill rijetli. i meso kokosi kaLe iive u prirodnim.i. pas.prie zivcani iglic\l.rUcUju da 58 kora bresaka.' .dn.wa_ 1l'4 o.LLt )lQto.Lli uzgoja dr~e II tmlli:Wll i pr. dba. [agode Neke vrste voca i p:ovrGl najbnlje kupovali lz organskoga uzgoja jer je_ sadrze visu razlnu otrovnlh elemenata OVLASTENI Ovlasrenl pravila lL ORGANSKI organske Primjerice..a. zacl.\ LJ U'ZGOIA hrane od i pov.lju zbog IIH~sa.ja.. • Ribe koje BtL pretezno biljojedi.~dstralJi.1 I I. soma. slO maze iZ.u-p. nliili. Prerna razlicito regulira (vidl U J< L A til J AN J EO'S T A J A K Ii H M I J SKI H T V. J). • 'Nal'in n<1 kOi1sprElmate rlbll rakadeL' tI' osfa.ko.L trebali izbjega vati.1.i v. E_ coli. to kornercijalni uzgajivaci smiiu. laja.obicno loses i pastrva . podrzavate prava ii.edna ken'likallja.:.e "l<ok05.taka okoWl i etiku.oC_~i povrEa sreds-!-vom povrsil1skih Z'<I metilzive .ih naguraflih u golernlm prestortma.ca ko]e antibiotiku Iavnost i.je mogUGe. UZGOJ hrane mora]u se pridrzavati ni]e im dopustenc trznicarna strogih i restoranima.jl't. popu t srdela.wie bitl homogenizirano. tisuile hj. Q€I. !l@l.ja . Dopustaju rl. perad koju tako uzgajaju ipakje uiwJmhO neprlrcdnlm uvjetima." '0 prema rreke . man]c su pranje nal.kemjj~kib tvari u uugovlma da "zakonska sviJet. takvo mlueko kojn se medusobno reproduclraju. postojc! 51110 . antibiorike.esve s.eradafnlka" i "jaja iz mbzaa~)n~ Rrirodi1i[irn.se lovt na podrucjlma rnogu obalu mote 11:1 koristiti otpadne ako Ima pOL'V.i~. stoka kola se Llzga!a organski provodi dosra NISKI marelice Gokolada jaja riba zitarice vremena organsku .113 I zdravst.nje v.zorga n~RegatJZllbiaiz e'tiiiklh. ali ptfpazite. sredsta va za poticanje koji se koje naveli dolie. Kupujte organslru ribu na 1.A R I j(a!d j~dete'vocl'!li p'l')vrcekl'i'je rjijll _0 rgan_sl~J"Ka'PtId zakonu.ll konsr: se za poboljsarn rM. • MI. rije. ne znace neskodljivost. sklona je usuna te joj stoga i daju antibiotike. crvenoga lososa i divlje pasuve.lljek . ORGANSKO MESO I RIBA Ako jedete organsko meso i ribu kad god to mofete.hl.'. jahuka. dio mesa peradi i ostalilJ rnesnlh proizvoda d6blyaju intenzivnim ogrunicenja pesricidima otrovnostl kupovarl. lijece se sredstvima.kS-e ta il. bez pomoci rasta.Jadstvo . ribe iz dubokih mora.rosrorimiL.jekove. I N D E K SOT R'O V NOS T I SREDNJI • Za razliku od zivotinjll iz iLll. • Velik. LIZ u tragovima ad ostale hrane.'.!. k~pp:.One tl<! baktellje poput lio[lti0Jl. gnojenje zem!je" doh. krusaka igr. . slemi.o vIse povrsinske masti.lc.1102.a pranje. Kao'l t. d(ll8a j ribe iz porcdice Malaoanthidae so n <ljoneCiSCel\ije..

: ka0 i zbag prijenp. IkLa-karoLc:n (I11rkv. Istruzivanja ako je ikako moguce. kllkllruzn.\IOlinjskoga DODACI prlrodnoga podrfjerla j SII pc:>jaC. dede se 1I. kiseliua ( Cat) sustav.iJi skrob.anjl. vocu j j 01 ito osjeiljiv'. Najbolji savjet ko]] mogu ponuditi kupcu jest daodabere proizvod na kojemu piSe da je "prirodan". hladan kinesklm restorunlrna. ('ViclJ ]zyore).i. Simptornl koji SlL primi'ecen: U OI1Jil HRANA ~GMO) U genetskl mcdltlclrano] hrartl nudornjestnk • Octena • • Bjelanj..r. u hrani koji Se korisie za A RO M E Dokazano je kako su gotovo sve urnjetne bo]e kancerogene za zivotinje.sto sc dugorocnih posljedica rice .zhel!iDe~ovoJ11.• GENETSKI M®DIFICIRflNA ndkodljivi nbe i otrovno djelovanje. da. povrcu. c(Vene ~Ige 1.lk.lv.bjegavanj·111 umjetnih boja J aroma kod dje 'e znatno smanjuje problemi hiperaktivn u p nasanju. mucnina izlozenj su: kihanje. natrijev rendgenskomsnirnaniu I<ori$ti se za ubijanje bakterlia klljan]a i trullen]a.lnje bojl:! i za spxjBCav.jirn:J. okusa kojl se ceSI.). NITRATI I NITRITI Z~ Dodaci koji se koriste ED TA l~liJeJldiaJlliJll. istraflvanja neskodljivosti n isu provedena dugorofno] prernda ~Iergi. kao i roditelji. zenki zivotinja. irska m~hovlna. Mogu se korisuti u PL"(:)d:wHUJJiCanm brze luune 8vjez izglecl nuruirnica.:: trnovita grmu koji ms. rnnogl su zabrinutl zbog utje~aja GMO plndova na zivl svije! ler takvi se povezu]e s alergijarual cJ~'UgiLl~ nuspoj~1 varna • Smola guara (iz siemeoa i~tok u) E-brojevaII LJ.stav1Lba rem njezina peste Jos 0 Mogu izazvari nekc uz Ll1U disanje ninu j 11. llekiOl E 40Q-495 (emlllga(0r. lis naljepnlci pofrazite natpls-: uNe ~adrti GMO" ill "Nije GMO.3ls. za kemijske dodaike bo]e.Ic::(i dodaci 2. povewju ZclraV~lV nim \1<\ vrliednost.1I1je ruzvo]a hakterlje bUj!1oga i ~lI j kiselina za se koristi kuokonzervuns k.dhe rninerale i hran. umachua skwbno1Ue je pOP6VHC 1I kao i bolestl bubrega. nitrite. 1110gLi rnanipullra se 5 DNA kako bi se povstao p~im!)s i polacata otpornost na bolesti.i Soi 1secer 5U prirodni dodaci. nije nuzno navodln mnoge dodatke koji se koriste u proizvodnjl gorove hraue.ISCITAVANJE NALJEPNICA Hrana sadrf kemijske dodatke zbog nekollko razloga: hranjivu vrijednost Imja se izgubila u OZRACENOST Neka hrana je OZraC91la tolikorn kolldnom je prisutna DODACI KOJE TREBA ~adriaj na IZBJEGAVATI Ipak.n jemu krumpir E-BROJEVI li'O. li3vedellj. lIkljllCUjllCi ~stmll. Cinjenica da SlI neke tvari "dozvoliene" za upotrebu prema zakonodavnim slandardirna. U rnnogim drzavama treba na: naljepnici navesti da je hrana ozracena. st i ostali vitamin a u hranl te se mllenla kernliska struktura.iuusa) Indijj) nitrosamine .O).lII j~l. E 200-290 (konzervansi) E 300-322 • Mlijecl1a ki~eJil1a sirutka.. kobasica. natrijcv i kalijcv bisulfi] ill nlel~dbjslllfit.: i kllkurllza me ~I. DugofOone posljedice toga ste Ijudi jedu GM@ hranu jos nisu poznate.u ib na popisu sastojaka • Nutrijev klori I (sol) (iaje) proizvoda na naljepnici. Koristite ill urnjereno i izbjegavajte gotovu hranu koja sadrfi velike koliEine 5011 i seEera .. a prema zakonu. lupanje ~rGI. LJ SJedinjEllim Americklrn Drzavama hrana koja se jede SiL:OVH. ne smije sadrzuvati sulfite.eLl'aodena PRIRODNI :jlj~(.prjeCavanje kvarenja i gubljenja bpje re se na naljepnici navode kilO surnpordioksid. ne znaci uvijek kako su proizvodi koji ih sadrze neskoclljh/i. 1 bOleSoll . koji tada aminirna i asunaticni p vezlvanju srabla) Anello (ekst . kako bi pobolisall njezin izgled i sastav iii radliaclle pri pluca. pokazuju kako MSG moze Izazvati ostecen]e neplodnost mozga j pokusalte lzb]egavati ezracsnu hranu.l'nima t gobama. . zracenje uvjetuje druge vrste raka kod lludl.l l.iske realcclle.SCu Ai. 5ULFITI Dodaci kako bi nadomjestili proizvodnji.. povr.i sL.s<l· genetskih~ m0difika~ija na divlje vrste biljaka.:aziv:( kvaren]e mesa CW]:1seiJnosvinjetine). pretvara 1I glavobolja.iu.. mozda nisu ispirane u potpunosti. potraflts logo te." E 100-180 (bQje) 'B 1012 (zuLa bOja). buduci da . BOJE I dokazi o Lome kako su nirrau iii nirrlti PiOi!J10C) pruCiLajle nail' pni -i i pokusajre izbj igavati sljcd 'ce dodatkc. za NATRIJ-GLUTAMAT (M 5 G) 'mrij-gluI:<JmaL llLl1acima za salate.iiin II rrirodn suj.uje s sa pro)zvodi remete prir. Moguce jc cia i rna 5i1'(l . Aka ih zalite Izbjetl. hrenovki.iu prirodan OkU5. ili I<emijslwga podrijetla kukca i teO za sprjecavahje TIme se 10 sulf~lt.odnu ekoi. \arl:mZjn killji ~(lniln(.a dozvqJjeJllh I':uropskoj un. un i.1) (iz voca repa) koje ra~te 1I stvonu kan erogene .. Lijecnici.i i lllelas\1) Ovdje (~~nLiobjciansj) i se .kt iz vrsre tropskoga (bjelancevil1ama iz hrane).t0Ji petpun: popls d0daraR. Agar'agar. nisu nuzno potpuno tocnt.sclina (}ecerna • Deksuoza • Smola sred.glavobo. A tmaticari su skolJkamH. Sulfiti se nalaze u vinu. E 173 ( lumi(liJ. MaZe zno] . napadaji. • Lirnunska k. r'olmzite mljeveuoga mesa i koji s. prlrnljetil: su kako se kako bi olaksall pripremu gotove hrane.21 (Zl! 'Jaclivaci) • Lu(.abjJj%alorj) 13 _0-.-agalmnta (i. sirupu. Kod biljaka to pornaze u spriefavanju pojave narnetnlka i korova te poiacava nilhovu hranjivu . ostalim 58 sumnja kako leukemlju i DODACI U HRANI Proiz\'odaci na prolzvodlma ne moraju navesrl jesu Li U lIzgojll svjezega vcca 1povrca knristili pesticide.lCanj obvezno navesti.osku ravi1olezu.n~H il [\1orsklh traVa sadrie Vrije.metano i bol premda napisi na naljepnicama u trbuhu. ne posio]o uvjerljivi rlzl ni p UMJETNE ljudsko z lravl]e. jedan probavni S clio nlrrara kad bil i veoma vrtoglavica. Ne moze se uvijek iz sadrfaja prirodnoga na naljepnidzakljuciti jesu ll tl dodad [er zakonskl to nije kollka J.() koristi izazvuu. LI gotovu h Il1l111.. pevez. lpak.te na utternetli.

[I HLAPLJIVr SPOJEVr Uglavnem potjecu spojeve i hlapljive fluorlde.i rl'lelLil.L. v. su izbljel. Mogu jni\.i iz b.i klcramin klor-dioksid.i nizdruglh oneClsdvacq..!cJjskoga radona.konir. Huoride.u glardlie. time se ne bas svl anecis{ivaci.ioJosklrll.ro.lpski SUSlllM • Kava bez kQfei[l. lpak se Uudsko tijelo sastoji od FILTRIRAJTE VODU Strucnjaci zu zdravlje preporucuju pijenje 1 do 2 litre vode na dan. gulBe. ali l1C i 0 kakvoci nna smisla filtrlratl vodu.llerickim: J)rzaVaro. da sadrze stvaraju nusproizvodi poput trlhalomerana klorolonn)..jLma" zeJeni 4j sp. iz ~ maze sadrzavati I I koristi jest klor. Q rn 70 peste vade. poboljsava a pri tome OkU5 vade. vainije je nego ikada 11 I I prl]e zastiti.¥.jctre.s.ell ldori.[e.iI}li.1:e boce . Zagadivan]« podzemne vode irna trajne posljedice. zbog dugorocnih posljedica takvoga postupka po ZAGAfJlVACI U IZVORIMA VODE Prema Americkorne Jnstimtu okolisa.je cime se (.l')a kori'Stenjem 0t~piua spaja koji l]eh. urnjesto vrecicama.)clst!'anjjvlln.drl. SINTETICKI SPOJEVI Voda za pice i toluen. obdl.e. IlC zalltJ. vjar"lJa.ko:ji se nalaze Oba U .~ bitl j)lx:)izvede.sJ~lvine.glilcii\le. U sudoperu i ispod sudopera crldonit kemijske aluminija. ostcccu]a reprodukuvnlh organa. • Zelcni caj ie zdtavij: od crnoga sterno djclujll na zdravlje na plautazama • Instant-kava urnjetne arome.Stam.z...SlO PIJEMO Voda je presudna za dobro zdravlje. ui. lS). .sk. l)l:e. .I~l'l.c:e mogll. LI voctu I ~e p. a zntim kroz ugllena . vodu FILTRI ad aktivncga se korisre pesticidi I urnjerna • Dolazi Il voda kucansrvo LI vase lz cljevl? • Koris!i Ii se za dezrnfekclju vode klor? Dcda]u Ii se u vodu fluoridl? kroz koju ce se fi]triral.11 bi.vam~l 8e p0~t()je 9<!k011sjQ'=lDd"edJee ~a smyljanju • Razine flLli!lti. dcernijake spojeve te p(!)1501jsati okus vade.eiuca.louovru otpad ili pokraj lJGLJENI Flltl'i .e vo~le.x.fillri na vrcevima.ije feilllentiran Ie s.fCll iz'slf!. No nije sve baS tako crno .jevaju. SI:! gnojivima r1lzlog su zabrinutostt [er se dovode u Yew S mnogim zdravstvenim popUI KAVA I CAJ Caj i kava omilienl imajte 11:1 1I1l1U 511 nadorujescl za pice. l~ao.a. arsena. na fatost. je ka)l. neizflijeljene fi lrre za 1I.rota ral. vode koja istjeCe iz slavina. Nece ukloniti ce klor i njegove organske -nusprolzvode..htw.J.Zi nego ?:avodu iZ .1\(c. sustavi s ugljenim blokovlma (cesto vee ugradenl). spojeve (vidi W.d.<1 pakiran]a moze sadrzavarl bi se ocls!)·tmili z.Z. filu'i. oakra. dovode (ukljucujuei o[J~slJe olova.ldal1je zuba. alumlnija.ijim sustavirna voda Set fHtril~1.l'je6ava [)!'op.p. -I D . U TRAGOVIMA 5L1 [€ski metali kroma tegobama.nisu p.koj~ OlPll . koji imaju sitne resetke.lmL.ii iZl/bri'.1' IPnOgil11 . u danasnje vrijerne za istrazlvanje . a Zf( vodu Ylshlyille zaht:J.ljete Ii LI blizinl ioduslIljske zone 1I kojojse 0tpUS~. • Odakle dolazi vasa veda? .t. zabrinja valuca reakci]a klora na tvari u vodi.i:tvesl:i J1L1$proi:. jer I. vodi za pice . Vodj ~e doc. koji su i Europi.rat ce neke vrste POlllPi'OpUS!1U mernbranu koja otklanja mlnerale. benzen. no postoji zahrlnutost zdravlje. nitrate ni mikrobe.addl brojl1e nlineJaie i vitamloe. U nekim driavama (Sjedinjenim POSTIZANJE I<AKVOCE VODE poljcprivrednoga gnojiva? podrucja gdje Novome Zelandu i nekim dijelovima Europe). Nije ueuoblcajeua pojava dol]e navcdenlh zagadivaca u javuim izvorima vode.igadivacj. rak. s~ntl1 (')o0Ij{mjil\ . lpak..~ca. oblicuna. roka traianja vode.m za pluljel).Qdgovorite na sljedeca piranja kaito bi~le odlucili koji je )MOn flroC1solv~mja vode mljbolji za V~IS (vidl ll:iie) . sredsiva. koj'i se l1al<1zl u sreclsWimn za (.i te.a.i.. kernikalija re sredstav« organske mogu se koristiti .a i. paraziti kriptospcridijai izazivajubolesti otrovni i zabranjeni na Zapadu. kroz a ktlvni ugljen. bubregai Zivciluoga sustava te bolesri probavnoga sustava.Uv81. rnikrobe .ieHh od [{ad tlel"Ul 1. (lobicajenn je pr.avu iii pa.govore 0. i MIKROBI Dvije vrste stetnih rnikroba .vise ad 95 posto tih kernikaliia IOOgu ukloniti ORGANSKI filtri za vodu.n't u • Dezinfekcija vode. radnlka u vezu S po.Sjec1injeniln lll.tn vise Il:(jg<!l I<mistite.bju keniil. Australiji.jene klorom i mogu u OIlOg'd LI Sjedinjenun Ameridkim Drzavama lokalne cai KOLIKO JE ZDRAVA VODA IZ BOCE? Europski standardi za proizvocloju vode'u bocama su n.t. iive. lpak. istl:a.dva psteCenje Zi~'.'fnko:vi1 je ljllcil2.tj ngradenu prepreku nitrate. u vodu dodaju fluoride kako bi se sprijeCilo pmpadan]e zuba.»)ilaJll!lt'la5a'?-)cvQQe. za mnog« sinteticke ORGANSKI REVERZNA OSMOZA i N:ljl1cil'lkov:it. caja korlsre se neki su vrlo IDNa mnogim plantazama kaye koriste pssttcide zabranjenl Ol1eci~cujll LI tvari ko]e radij. Driavama.u'l@. izvore voele 1. nukroba. umjesto i"a~e vode. • Mnoge vrste vreclca za eaj.je'b~je :caStiCli izvo. osrecenje..Ween]e u kucanstvu. organske (npr. • Vbdo. n !.lgodhi' bl!ci'lh' .:. .i ~l1azi iruLllJ0.jenim I Sve to su nadrazujuca Posebice .a Jllecl icinskln.ceI~gelt ZII (.i merall poput o[CW. 93). Visoke razine nitrata u umjeinirn f oslab.l. Na plantazarna rnnogi pesticidl. kofein i blagisu diuretic]. DEZINFEKC1JSKA SREDSTVA Dezinfekcijsko sredstvo ko]c se i najceSce Neki od till zagadivaca izaziva]u deforrnact]e ploda.avom [aka.jeyrljll §(aj II poIjtnere. Stoga t/l<. 01i HOI U industrijskih oropina vlnil-klorid).la vode od kemliskoga zagadlvanja. 11..1.lg~IJiSl. bjU'J~eL l~t1. METALI Ukljuceni kadrnija. U vodovodnlm tvrtkama. merale u tragovlma.m. kako otpustati dioksine. lz bOl!le ne Illb. Premda je voda iz slavine obradena take da nije skodljiva uklanjaju Americkim i mezemo je piti (vidi str. kukvoci vode u samlrn 'Ilociovodim:l:. Pre.ttailfebijele mIre f'J~to8~eelle kisikqm.J.! VOda Iz slavine je'Eisea B kn: provrelu prelijema preka bilja.a moz. ke(nijmkoga i.~l~vle2:ili 1. Lajoie n<i ddb.voc!. i(orilllile t:aj u llsticima.filiJe p0j:hli Jdora koji !HOZe • l\dllCJgiprOizyodaCi kori~te plasli6.da u 'Vod.lks<L.1&0 dSl1te l~vLl ol%~lcleU:~1 u:.ma u1.lnc.

. ca. pomociu [e osobni]e. uvelike pridonose kolldnl otpada: velike kollclne potrosne robe baca se kad pornno procitajte sto plse ua (vidi str. se {:I rnspltajre . one proizvcde ·koji i prode njihov rok trajanja. proda.e.nostavn0 telefonlralte. 5p. ~e otvara]u specijallzlrane Premda su skupljc od obicruh. a u neklm slucajevillla prolzvodirnogu iroskove pnjevoza.i biciklorn.j. sok od narance. tl. toaletni hrane obicno su specljalfziranc te nude kvalitetu. Icrpujte robu na kojo] je navedeno tt. Mleeke "Glji\Ze: Jabuke Jag-ode €!ijetac'El in je' ~pinat mkviGe u ~ane . ubruse. rlZa 1 osuseno prolzvoda. kakvoee i nile skupa. 96-97). u nabavku hrane ml. Tako cete lIstec!jeli vrijerue i gcuiva. str. p.n:ice imaju velik udio jos uviiek prodaji hrane. uvijek Supermarket. potroseno rrmogo struje za hladenje. pouzdanih pJ:OjZVDt1ac~1 Sli papir 1 pelene bude potraznia I·i.le {ljive. najholje je kupevatl sezcnskovofe i pOl/ree.1.cke 51atki fefewni' . I roizvodi u . a poput Iiltre paplra. od orgunske orgunskc sve vise hrane. bitl sigurni cia njihovi dolaze ·i7.eroe. Nemaju posrednlke . posluiu u visoke kak voce.ahU kada je in'la mda je nalb<'lIJe.1 kakao.iiiLU. banane.Gikla labuke KO'qll'lra~' a meso kupujre umo 'lrU~ok.l~aj~e 11m'~L(libu. 169). a ne kvantitetu.kojirna nema 1<101".MA inanjih kolicina. veca SIC! kupncn. re cia nije prihvatljivo.k()jinisu genmski modificl rani . a mjesni iz proda]u sir i vrhnje Mlilqi kr:U.alaIa Mare lice Mi!tovilac lokalnih mljekara.O.O SKU tradicionalne R A Z NOLI I< 0 S T ill neoblel). mnog0i ICupujl!! 19~illno pr. lpak. lvlolda rakav naci. ~I.vaunjcmm.ozjg!~ TNsrile ~l~lena S?. PregledM tabllca ponioEi cevarn odrsditl riajbolje U odredenim yqca i povrea kako blste bill slgurnt da je svjeze. < i!>' :z m I kupnju [ednom u tjednu. secer. keksi. Take cete ustedjeti vrijeme KUPOVAN.tstup.L:!I. u nekim trgovaddrn povrca kojemu je prosao rok. robe.~i Mahune Cel~ri' kodjen celara O]kl<. rrgovlnu i potlrl8tl kupovanje Oo5il11 toga.mplr R'adie Rdtkvice ~p-aroge Vl\tha s.il> z organsko] nrani i m u supermarketima odlazi ekoloskl se automoblllrna - sto pl'oj~v".nti. vore. lpak.5aJjite· DOSTAVLJACI ORGANSKE fnks ill e-mall i do. prodavaonicu radl]e otit1ire nego automobilorn guzve te duge redove re koristite 1I za kaV1. uzgajaju 'LuI< 'Pas~mak .lE \:lijeme ~a :k.:wiml primjerice.!sk. ali razrnislite K U P U J TEL 0 KA L N0 1. Manje Aka je moguce:.f. i 0 drugun nacinima kupovau]a. da potice slobodnu (vid] Izvore. Aim se odluclte Z.i. cokolada. musli. Takvo A. go. tancima rade kompost od voca i sadrze malo iii nernaju JDbstupni su brojn] proizvod]. )edna od prednostjsupermarketa. POT I CIT E B I 0 L.ka k(')ji vrste stolee. velika kolldna te robe dovezena je iz cijeloga svijeta te je.oitv. i izbjeCi prometne ruje:sne rrzlliGe i centre.~tedicL cere gOIiVD i odrzavanju rujesnth u ku])nju razvoj svoje zujednice. danas irna sve v. se2Qnsl~u h'f.m. konzervanse i za zrakoplovno gorlvo.lJ~\vam ~ti:i:e 3:l(edak'll' repa' _Zimske tikv:l€e Br·esk).~I njihove cljent' cesto l1iZe. konzcrvansu zapakuuru reriklirani Pouuzire ili su pakinmi materija! \J slntetlcklh boja te nlsu suvisno u II I KAKO KUPOVATII EKOLOSKI Odlazite u supermarket prodavaorti.e vrstc vo¢ai od poljoprlvredn. Brokule Bundeva Celer i korljen eelsra I\i'llade rnahune Mla.n ll'0slnvanja posto]i i u vaso] WodavuOn. ce bltl '" C '0 .il.l Bijeli luk Bob Raj.id.edeIlU. kako bi stigla "svjeza".9 v!'lj. U 111110gU je lsplutivi]« cia U JednolH kombiju PRClDAVAONICE ORGANSKE HRANE U gradskim sredistima prodavaonlcc mozete proizvodi izvora. K U P U I TE proizvodaci lO K A l N E PRO I Z Y OD E U CVjetaGa' KlnJlsKi kupus' Kras:tqv. SlOBODNA l'RGOVINA Kad god.jene od gradskoga sredista.P~!S.denoga s'kladl!J s lckalnorn prelzvodnlorn HZONSKO'GA VOCAl P'QVR'CA supermarkeuma.: postoje iznirnke u kilrnatskim zonama. a rnnoge su prodavaonice udal.1I hrane.nanie uobicajene Horiluk PtoKulii:e l§rl. pjesice il.ce biolosku raznolikost. srvarat cere rnanje otpada i jestl sv.e 'Krumplr I~WIJ!:is Odaberite povrca.alata' fE&EN Trz. .d. kava.. Jed.c .ma posreie mnogi dosta:vljaci oqpnsk hrane.LE nkviGe H'l}Ie (veeina naj50lja Ijeto) na:h\dt)l P)-ag u dogQvore.lcl'lke CIlj'etaG'a Ki~~llea Luk Is. ito ne same zbog potrosnje gorlva.! ne plastiku.di grasak Mladl I(fumpir MrkY.ce kad morate.kvl! dostavu.upovanjeod're. rued.g.KUPOVANJE HRANE Hrana se svecesce kupule u supermarketlma mnogima to prakticno.kQ cesce odlaztte lJpfavilu. Grasal< P'R"O~JE.0 [er je BuduCi da vecina odlazi u dO~!<1vljajllmill! na vlse llurCS<l. dodataka. [e to moguce.i t:. PROCITAJTE 5TO PISE NA NAlJEPNICI Kad kupujete naljepnici Odaberite hnU1U.lj<llliji na Ll':2.se takvih nclzbljeljene potrainja za neobicnim vrstama veta i pOI/rca ella sllcl je bra kula u (vatu).ina:t HRANE U raznlm krajev. kI.1.ieZiju hranu. blf uvoznl.G.e tao sto na policama lmalu velik izbor skladu sa zahtjevimu kupaca.e Kupus F1rtikulJte Slatki kukuruz Sljiye.

mslal~e n8 stlel su j~stive i po iZIQ~1111i'1l zutjtit Ij5tll!iil1<!. Ipak. uvoae se iz onih drzava koje ih JQS Konzerve zulemljene lako je (Kouzerve jel" irnaju rub ua vrhu i na dnu re spo] sa strane s udubljenjirna.0 i~ i 1I5te~l.s.r. toaletni papi.:ijek prc1vjerile treba li.lVedene II rs1:e lTlogu iZHZyuti . uvijek p rovl~rite sa·. ulJra. II Alto niste sigurui da prepoznajete biliku. povezuiu se sa pusuuioscu olovs u hrani.. i pnc>ut1'a:va luetanje pJ:oi. i Zah>av~. ml. vam jl. prepoznati zalemijeni LIZ 23. okolisa. kad osranet« bez zarnrzivac.iva :ne.a~. .PAKIRANJE HRANE Premda posto]e zakonske odredbe 0 tome kako . MIMe.Q . Kild otvorite pakiranje.truci1Jakom.J. i hranu u vecini dr2av~~ 0.. PMJe nego 5tO p~jedete (qka ib je' p refl.troskove OsnOVRe sastojke za kuhanie poput yam 5vl~zlprolzvcdl.ll . e Sflrna vina cesto sadrzavaju do 20 .~l)1je. <lJ01l1C:l prepoznati runoge jestive samonik'e biljke koje • Ne posto]e zakonske odredbe kojima se zahujeva cia se Ill! porpunosti.:nislilt! odlazite lome cia u kupn]u . je bol]e kupovari one vrste koje imaju taka v popis.sprsivaci planekl ]JJ. llstedjeti novae i sutanjitl bro] odlazaka prodavaonicu. Kernlkall]e 0CL1V:ili.lJkvarljivi.cacl se vina dodaju a potl'~bn. pri cemu se homeqparskl l~uJWv.je za okllsa.1. II • SacinlLe pOpis za kupn ju te ga nadopunjavajte s priiateljem P LAS TIC N 0 Pakhanja nekoliko pA K I RAN J E rnolekule 1I rreklm vrstama plastlke mogu uti u posljedice za gorivosmarjlt kao i one6scenje cere napola. kvarenjel:n neof.ll:ovne.pakiranje He Sl11iJeSli:.som k0riste p0sebni [ij~kom • ['oJw$'ajte proj)'. Problerni s ponasanjem u diece. sto.: • Vinogmdi kuji tla .blUp.hranu.e v[enje.nemoj~ep01~r. ODABIR VINA I PIVA Postoie dokazi 0 tome kako su umierenc kolicine villa I piva dobre za zdravlje re pomazu u sprjecavanju bolesti srca Lrnozdanjh. proiz\lGddje te se doda'u. \1 organski".mkiranja.. stu je test sluca] s hranorn za rutkrovalnu pecnlcu . kako biste jt! na hladnorn bez nametnika. Zdravsrvene II neke namirnice.]. kao i. hrana i spadaju U kucanstva Popisorn bilo [ednostavnlje. 1 boje.iJa d0~\H:lla"a b.g. brasna mOlete kupovatl u veCim kolidriama. Kupujte proizvcdenoga njernu nerna pestlcida.i. 510 rnozete sakupljau u prlrodi. p.jetcete 1'l0".vam ne(.ova nemaju kruh izrezan na kriskl kollko 0 rub.moze dovesti do neuroloskih ostecen]a. i neorgun s ki prolzved ella villa 1 SAMONIKLO BILJE Samouiklo bil]e mozere skupljatl tijekOm cljele godinc II njegovu prlrodnom stanistu te tako nujbolje Iskorisriti vodic piva mogu s.101'0111 ville ne koriste.l[lskl viHogmClarslvo je orgaJlski ra.RVE ZALEMLJENE OLOVOM Prernda takve konzerve proizvooe. U jesen pobenre sto viSe voca i orasastihplodcvu na poljlma.) 'Olovo curi u.e biste brall one oneil'iscene pllnovlma ko]i rustu sarnonlkll vlnu navcde popis sastojaka pa neorganski pro.zvedeno vino obradu]e desetak grozc!a. nisu suborn rnjestu i umotani u piastlku. zellmo hrane jos uvijck • Kupujte vece kolicine pmtN()da koji nisu lako p. poklopcern. j boje. oclrz'lvaju r<lv[loteiu Sai<. • Osusenu hranu. bolje [e kolilm. sto dal]e od glavnlh cesta I" kak. • Neke vrsre lake pokvarljrve hrane popur kruha. clrne cere sprijeciti raslpnost. hranu dok se grije.Jim prmle. qestenip<l.o n. su o. "bcsplatnu hranu. brasno j zrnje. Kupnjom vece smanjit cere troskove 11 maslaca mozete zarurznuu pn ill spremite zamrznete U r. Neke &arnoniitle II b. poput hlperaktfvnosu." II Pnkladni 0 bilju pomoCi ce varn pronaci i V INn vrenja pa se ne I)10Ze izbjeci u PIva • KaD i villa. Ako bez o. u gunlju i slIlDi .:rii. Slilfit' se st"an~ priJ'oci.ilergOske re<lkoije.vest"i pillo s!iJ11. agorova hrana i:esto se paklra (Ilbfldj kako bi vodenje tragova plasuke hrani nisu puznate.titl zdravlju ni urlecatl na kukvocu hrane.ti.a. Neb stQ . ostar ce svjez i m0C1 cere uzeti onollko ie potrebno. na 0 n u hranu potrebna.lli s\(e rw ne)c. • Grozde od kojega se dobiva se za vrijeme rasta s vrsta pestlckla . sljedecun podaclma ukazatl kako je pakiranje problem. • S grrnlja berite plodove automoblla.ljke.i. cete ograniciri kupnju koja varn 11ije KONZE.ijekfJ. konzervirana 5J'(ld~lVa za citcenjC koli.g!j!VLI koiu suH:lr! da sprijec. oznaceno nemojte. posrqplm i [JlInj\:nju.udara. takav spo] ill imaju tamnu crtu tu kategoriju. mahunarke.llljlL • KlI]Jujte pivQ koje se pralzv0tlJ lokalno jer se [fmc stedi ml prijevo2:lI. PLAN IRANJ EKU PNJ E SlJedeCi savjetl mogu yam pomoci pri ucinkovltijem planiranju kupllje i organiziranju zalilra tako da ne rnorate troslti nepotrebnu eneIgiju ua bespotrebnu putovanja. krlske.iodova • Kml.. pretresite sadrza] u staklenku s od plastlke mogu otpustatl slojeva plastike. Zaposlite cijelu plastike u hranu. • lIazl.9 p.Cine..icno Obla(1uju sHcilie clodatke. i neorganski proizvedeno pivo dobiva se od hmelja kc] St! prska kemlkalijama umjetne • Dostupno proizvedeno na pakil'<.aGije.o~"I\ll Poch~!qu .p~nati neku sall1onlklll. • JJiodin81Il.dodaraka pobQljsavanje udriSil vino od organski 1I je organoid pivo. h ranu.. sto ie dobra z~ zdravlje i za narnlmice.ldr:lav:nl viSe VIsta dodataka i zagadlvaca.upite SamQ onQJ. clIvajte koje mczete xupitl izravno 00 dobavljaca.

Ii\I·O:d~a ·m Ifa. . a koje n:isu: iskustva :v:lastit0 mstt1. mozeieje luznatijom krecn jakom. o > N "".£3). re zadovoljlti na [ednome petrebe za ka. dveja puna 'kolica na ~:VHkih 10 eervonub metara. Osoovne Sl1: nego sto pocnete saditi. aka je proljet'a mnogo SIJANJ E I SAD NJA mozete uzgajati Iz sjemena Hi od rnladlh biljaka ko]e mozete kupiti LL vrtnim centrima iii nuruciti putcm kataloga.« « :r: <C z: "" UZGOJITESAMI Ne morate bitiiskusni vrtlari kako biste uzgojili vlastito organsko voCe i povrte. porlluk prokullce slatki kukuruz: rajcice rnahune rotkvlce spinat doburprirod.ultJ mo2eie in.iL cete pojavu kupus.ara dobra i5u~cena. d ka. povrce zahtijeva . oego goojivQ.!e Ijj.lzgpj l<:o.d dohro zakorijenl. 5ljedeci popis moze yam pomoei da.~e godlna zaredom.. prekrijte pokrovom lisCa.P.U'i. usitnite je vilarnu cia se provjetri . Uz nekollko osnovnih uputa. Na malomu prostoru mogu se uzgojiti iznenaduiuce kolitine.je IljO!lllJja. osjetljive mlade biljke moze osteritl kasni mraz.a rnladi luk radie i rotkvke ze Ie nil.r:je bogafiJ tete je~ti u jl. popur tlkvica. lmate zdravu i hr1!!lJ!vu hrCJI:!U koju . • U zemlju. oel zernlju crnorn vreoom za smece ili za¥itnirn Stavire ill posplte Ilame_tqika i bpleMi od otpada kuci ·(vidL luje~ttl.tl :wli. ~6Jelije. Kalco bistc Porrudite se da unate 1I • Pomocu posebnoga pribora vrstu zerulje (vldl Izvore).OSL po povrslnl LI uzgoju. • Odaberire to visoka stabla.ka na istomu mjestu vi. rikvice.l?ilSurJJ.proljece zernl]u.. mozete uzgolitl svjezu sezonsku hranu.'L't1 1·u J. OSiJ1l toga.e gredice loa uzg9j f)OVol. Nace10 je - riikada lJ. ze le nasa lata vrtu za uzgoj svjezega savjeta. a zatim presadlti Povrcc 1(J!.salata prutove barnbusa i (vjetatl lijepirn cvjetitim~.. na dubinl od 20 GID. .lcti:Goke bun deve i tikvi(e .euzgajati lstu porodicu biljaka kupusnjace repa. Karisn6.l zemlja za sadnju (villi dol]e): je vode.j tFi )\Jta ZlIl'(!lQ0!n. sta vile stajski kompost gno] il i kl:JnlJ. kojem.. Gl.juCi se ~ljedecih 08UnCal10 • Oduberite mjesto 1I uciniri posrlgli najbolje rezultare. • Go@ji:vo ad JiSC:~ lma J1)31.BOGATA TL6 U BtjiGOI SJENI (~ijati m -I ODABIR MJESTA Kako biste postigli uspjesne rezultatc razrnislite povrca.nfln~~'1 J]aru:rit~ g!IOl:lliini. tako d. pocnite u jesen. dobro vocai Grasak ce se pc njati LIZ i. - Sjeme mrkve sije se izravno u zernlju: ~spiieva u pjeskcivitoni tlu. moral cere je pobo.krumpir i Iuk i voce .a ~Ul)va .organlzlrate svoj povrtnlak.votinJsli:og~1 pGdl'ij)lltla.a aiQok.zelenu ~~atu iii pJ(\)ljetAi i. a uredan povrtnlak moze izgledati je. • Kako biste procistill zemlju. a ka~J~\~cl.i pocupalte korov: irnali.otlic .". hilja.l.ka sprijec. p « AkQ organskl u?gajate vlastlto povrce.hll' • Na leM"o ob. . prokulica te rnahunarke gmh.elena . najbolje je rano posijati II Ionce pod rravu.hranjivu. kisela.u mjcstu 1[ bundev. teska.rn.eti.dobivate lzravno.!toaza 'lliJJ. ~i.sel'l!. iits ~~sa. povrcu zasticeno piovjerlte i nije izlozeno vjetru. J:l9-jlli~Lnie aWI[mt.aa sarno dlo novca koji bi vam trebao za kupljene prolzvede -·a nista nije tako ukusno. . N gil.~ltti s\ljd~eg(l povrca. Aka je zernlja prisrup slavini vrtu iii ~ jOs bolje .krurnplr. sa lata . N i K dh.koristite (vid] str. zdravu utoliko sto fete znati da nije kemijsld obradena. 15). Da bi raslo.sl kak0 Poriluku odg(!v.t~ (iere Ijeti.lja ostane u ruparna.mod sJlede~e g~clJne.k.ko"Jjiste se polJsietili k:atla Yam' debra u§jJijeyajl1·tBgtlje srr.t<lJ .je vrste s!l's'e'dobrIl Tnko (fete . Nahranltc potpuno odstajalim stajskiru guojivom te prije- ZAMJENA BIUAI<A 'i:l<[rnjena biljak» kljqcna je C'lFganskome LI hranjivim rvarima r:azliEitirn porodicama porodice bilja..j. lnIl.j~Lbl. .ima[l ·stHlr.jsatii tako sto cere na nju staviti nekoliko komposra slojeva organskoga kako bi se stvorio slo]. ievbdlli Sij. ko]e ne zasjenjuju sjeni rast. Neke biljke. IHJja vf5fei • Kako biste sprijecil! rasr korova prije sadnje. pricekajte dok dobro ne pripremrte ze.kao svjeze ubrano poyrce.t krastavci mahune ZA MALE VRTOVE rnlada mrklta.niranjeon0"ga plfsaditi lbtlev(.mdiyt.e luk rnladl luk rriahune raj~[ae sp.sto aete' za ~la.F!(\'e j razv:He.oJll.gl':]~a.na ~rJtilier . V RH A. ..asaqite u pr~)ljei!e.dnako prlvtacno kaol cvjetna gredica. Zumjenom bHj11. u hladnu ili mokru zemlju. i svedska korijcnsko povrce .:(.u iStlj>j'se~.I'h:l1jel'k:ej ono ilro. burrdeva ·IUjPli5 lishatl I~elj -usred Ij!'. wooffeTalio .tijensjwga pov~·ca p01t~lt lmmjivih JTI.'upe s[a vite Dt:ga~~sld kO!UPO. tlkla i rep.~ 'N K. povrce ne uspijeva u kiselo] zemlji. bacvu u kojo] cere sku pljati kisnicu . pritLrzaV:i.O I E PO V RC E U Z G A! A T I.d.ciko(ija IiIGbke emfivija grasal( tlkYiGe J. Pridrzavajte se uputa 11[1 paktran]u: ako hiljku zasadite prcrano.eVriiJ(. sjerne rnozda nece proklijatl.ati~ aka'aai.ina.!. ali iZQjega~oJte ~ biste pqboJjsal1 rv. IEDNOSTiWNQ PENjACICE gra~ak ZA . ~. novi povrsinsxl PRIPREMA ZEMLJE Koju god vrsru zemhe je u [esen i .je vlaznoga SUJEDNA Aka ~Izgaji!le SAPNJA bllJke kaje IJfZQ i kb. 82o. tako SIO ('eLc je posuti tako cia vase blljke ne budu bude spremna sljedecega • potrebno mozc usporitl njihov rnjesto koje je • Najbol]e je aim je zemlja tamna i rahla harem toliko cia mozete kopati Jopatorn.lj iii shlboj zemlji gaCinil.R 5 KID. Stogll je gno)lvo' ad lI~ca IZlltsno za'l.)"GLlzemJje.&c :d. a 0110 najbolji jelv.l. 0 pravorn.

To se odnosi i na podgrijavanje • Uvijek dobro skuhajte bakterila. i da usredlre energi]«. ko]e i kole se otapaju malim kolicinarna. PQPut onih koje sadrZe raji'iice.e 1'111 .)1imna je znacelljll zara:ta kOje se 11lOguprenifet. primjerice.u Istr)ja. jJJ"i I1lilga kru illpira j]j sigumost.l lTI0ie dQgodili j s a ostecene. Za ¢jMenje PO. .nll1nozavnie lIniiilili sietne bakteri]e.ulno d~ se oSUse ne i'i. hladnjak stvaraju soli. Drzite kuhlnjski • Oslobodne nakon i:'iscenja Kad drvene radne povrsine pocnu poprimati iak rnlris po hrani. I ZAMRZAVANjE proizvode.H.le imate tekucorn vodom.slite da~ke.I orvorene ladicarna i onuaricirna.1.n. Kalm blste spri]eclll r.cl!!)m. i stolova. ". lznimka je voce. obradlie nernojte ih odrnrzavati da rizik od razmnozavanja i dobro ih postupku odmrzavanja srnanjite bakterija. ribe. nernojte ih dugo cirZal.d<l\i.fOrdinacijdm pokreta u vezi s. Odriavanje hrane gumene rukavice kako lodavanjern gnojiva.i1Tl halcrertpuna lTlogLJ a ubrusi za tave.m t ·IUfl ~f'<ltlIri . proljev. I a LI njltm nemojte treba ostaviti da dozrije. povrca i r dsrv0 (vi LJ limllOJ11 Illoze dod ako tij [com l. KUHANjE CISTA KUHINJA Cista I urcdna kuhinja niJe same pozcljna zbog zdravl]a. neso na sobno] temperaturi.vrsilla .!n postojecih ie kuplte kako biste spr. u su najrnanje nl mlijecue bakteri]a.Ila v:Lku o(hzavauja postatl ci ·t:oGej I us. Z1Ulll"z. . osnovne cistoce.Ui k<. Il. f!be.um.ite.lztJeimerovom senilnoscu i porernetenom irarJja k(. 1I pripremi Kuhinja je srediste svakoga dorna. <:lst.oll1 ana RASCISCAVANJE oui.. • Ako mozete. uranj? u otr01lne za rezanje ad povr6~ 'i vo(a.uglavnol11 Jt: ler we. Bacajt ga onollko cesto koliko je poirebno. sokove.ite limuna. dolazl oivarate vrata hladnjuka.c z· "" :c o N < PRIPREMANJE Osim odriavanja i razumnih savjeta za higijensku stvorlti zdravoekrufenje povezane S oneci5cenjem.tnje primjerene Cistoee u postupanju OdLlavanje S • Nakon upoirebe dobra rezanje me. sprernajte 1I vrata • Koristlte razlicite krpe oiste spriieclll prenosenle svrhe kako Z. postoji mnogo prirodnih priprernu hrane.'t'enosl br.'ol.ijeciJi razrnnozavanje rucnoga pranja. • Oslobodite se muha i drugih kukaca u kuhinji (vidi SI:r._. • Drzite kucne Ijubimce podal]e od radnih povrsina onec. hladnjaka stuklenke Urnjesto raga. s krastavcima.em C:.i otvoreuirna kako ne bi lzlazio hladun zruk. odnosno II i umjetnlh narnirnice (islom i svjezom na prirodan nadn od iznimna je znacenia. -3).ko. • Svjehl hranu biste trebali spremitl LI prcnositi bolesti. plastificirane tave ne blste trebali korlstitl nami~nlce oneilisl!uju molekulama plpstike. ruke. nameLnici koji ostanu u kuci.il. • U perillci se posude bolje opere i dezlnficira.. pOy. sve dok nc lscure njegovi sokovi (ako niste slgurru. biste smjdi korlsutl za Ci:lcenje kuhlnjsklh kuhinjske krpe su za brisanje povrsina. meso. • Redovno bacajte smece iz kuhlnje.stoj krp!. izoUra se aluminij.t Uop • ltije Ostavite case I<ojeste opraU . korisrlte tempemturl i onollko dugo [0 tcrmomerar ill kuhajr prerna uputama Iz ncke dobre kuharice).1ln01':mimu f0HTu. Cisrite racine povrsine podrucja kuhinji dok kuhate. kaxo bi not kojima pripremate sve vrste hrane.n\jske aluminijskome do kemijske ie\jezne.iScenjaj krpe posuda. kuhajte namunice koliko je na oStoviso] pouebno kuko blste hrane. vee omogucava i ugodnije okruzen]e u kojemu cere uzivati kuhatl. pridrzuvajte se slj deeth [ednostavnih uputa. " zamrzivac siupnjeva Celzijevih. To j& hlglj~Ji5kl prihvatljivije~ nego b~i5anje. IJ i izbjeci zdravstvene tegobe Bakterliama se mogu zarazltl zeluca. 1I sprjecav<l. pogotovo ako je uzgojeno pestlckla srnrznute > -c « 1>0 ogrebOliJl(. j izlozene utjecaju kisellna.)l1. • Zamrzavajte Vrata hladnjaka hladni <I( hranu brzo. Proces. namlrnlce radlle oomrznvalte U hladnjaku. Nehrdaju~i ka[(cl biste cellk moze otpu6tati sprijeCili aneci. I anodlrane u vezi s hranorn. sudoper samo za one poslove zaraziti hranu.1oCi osran. a 1I kantu za oku .l1ju i~tOce logimo. namimi. prije oego ~IO pocnere pripremati • Operite voce i povrce iIi ga prije up uebe izribajte pod . -ija se bakterijska aktivnosr (ali hladnjaku.1<11<1 StQ st!. lime cete bislC sprij cili hal ierije iz rane cia uc dodu u hranu. • Redovito cisrite pecni zamrzivac (vieli str. uzrokujuci uznemirenost mulnine i glavobolle. Kako histe se pobrinull za osnovnu higijenu II kuhinji.brisite Cisrim ubrusorn bl~lflU.::.lbi 1I Te soli povezuju bolesGu.lIlOIll ad i'l. mogu II mz1l6te u sudoperu SPREMANj E U HLADNJAK • Odrzavajte hladnjak ua ua -18 Kat! temperaturi od oko 4stupnja Celzilevlh.m. hranu I ib sto ci$c'<l. • Izbjeguvajte nakuplja otvorene police. vi. Steknlte ce vam to meta Ie poput kroma iii nlkla. kao i fini sirevi. se s cuvau Ili meso smeoe pospire malo sode bikarbone cia uklonne mirise.sa. le~lw.1I se i stednjak.e I rirocino SlL S2 . korislite Za clodatJ~LJ raZJlC"t<'laslte' n0l"malno..tl<e lll·~llle odmah. utrljalte u njih izrezani limun i miris ce nestati. koji su siGURNO KUHANJE: LON C I I TAV E Korlstlte posude od stakla i pod ne terakote te uklonlte emajlirane allJl1'Ii. na njima se pribor u prasina. 0lWV<lllj<l db Ilru(s kiseline. HRANE kuhinje PRJ PREME • Ako na rukama ko["lsli.ca I OSTACI HRANE . 8VOj.. • Uvijek ruke pcrite toplorn i s~pllnom vodom • Ako mozet«.ro kotlsl. Takoder je ekonomicnije pr:i potrosnji vode ad narnlmlce kuhaiu u raakclle pri kbjoj aluminijske kad su hladnjak ('i. 60-61).g1.Z<I POSTUPANJE S HRANOM Od. vino 1 murmelade. • Osta. I~adse posudu. a katkad i akutna oboljen]a.tadOlll IaS). ostataka mesa.

o~e p. trose man]e struje.LIlW'J:ucama. Neka plasticna paldranja sacll'ze plastlcnu tvar cl.llnoci~C'ellja nemolrc koristiti cdct: odjednorn mleseeno.prevelika ~I koro) irna rikvica.a y'~sokim rempemru. re da uesvjesno probavljuti molekule plastike. Moguce je da DEHA djeluje na rad h01"111011a i narusa va zdravlje. Pakiranja za cuvan]e hrane na kojimapise "polietilen. a time se ustedi U pDtrosnji energenata • 011U s visoklm udjelom masti. 0(li108110 DEI-lA. OViSRO"O s0~rroj temperatuti.wllU\. Plastkna paklranla uvela su revoludju u paldranje i cuvanje STEDLJIVO KUHANJE hrane. ai:'itl:' B melle. LJ . re rako ~1m0gud:Gi hl'adniakw nako)1 ~ogQ r. to ne jamci njihovu mozemo vrarhna. kao i cLivanje u cel si. veclh kolicir1.ce za kuhanje vi~okog». h.jakLi 1I krutkun vremenskim rnzdobljima je najstedlj. Cinjentca jest da plastika nlOze hranu.l1.Z~unrz..ra.k.3j\1Q[edima. poput se njegov:t ili pecenjem slra i mesa. nerr.ivaCi pdklopac sro vise koie s gornie suane SLI loga odjed nom kako biste smanjili kolicinu -norate priprernati • Pecenjern trugiL przenjem se J1lJlogo man]e raspravl]a 0 djclovanju plastikc na koji se kortsu za !:}lwllomicnlji od oriih s bolje rude narnirnica zasebrro. di'lite vraW·?:.(Bm 0S1!ai1. uli mogucnost 5. • Aka na namirnicc sravljate p!astiCni potrudite se da pJaslika ne dode u iZravnl uocH. 01110(. iii garazi mesa na rosli lill tro. • . plastliinu foli)u j~r vQsta)1i p~pir ne S'a.ij. do p. W Iilad. pripremanju Na pripremanje hrane otpada do 10 posto btste skrntlli vnjerne kuhanja ustedjeli suu]u.rzh'lll' u hladu ee rnanjestru [e. zbog plo.1a iii pakir~uljl1WI nisu s!:.aI1l1 dok SVJeiB povrce li:l'ez~nR rla' lijepe traki~e A(lii"".! . I KU HAI~J I:. koristite izlczenost je z. one s hmna kuhana jcr ce para Izlazlti Cuvajte staklenke od munuelade. Pecntce ko]e se ciste same unalu dodatnu • Kuhanjern omoguc'av..itc lonce i rave kako i udnkovito.dravlju.ll1je • Sirova luana za pripremu zahrijevanilcakvu energiju.lIw l1e narnlrnlce o5tafi h.l.mje svjdih namirnica. Namirnlce su svjezije dulje vrijeme jer plasticna pakiranja prijeee kisiku da dade do namirnica i na taj naein mogu dospjetl u hranu.niill o!rq'!l.I~lcenJiJI1t1LI sto rntkrovalno] pecnici j(15 uvilek upunu.ojte hrane razvijati dobre navlke. trui~.i. a II Americkome urcdu za hranu i Iijekove porvrdlli nekim korisuim nadomjescima za ('\lv. lp(l.~l ncgo pecnlcl.tte kQrisLenje izolaclju te. Plastil<a $e se o.e.. U peen ici priprcmajte NADOMJESCI . ill Poklopite energetski naIi:I.1 energi] ui najbolje moguce zumrzavt.tl hranu Iz tople vode jos neko vrijerne. mlijeke. rako sto nego salate su zdrav obrok.mbllti ribu i povrce. prernda I I' srernosr jos i$trnzuje. • Na elcktrlcnom ~tednjakll ukupnih energetskih troskova pa [e razumno u sezonsklh proizvoda.i'!l kUMat fe ·sl' Ij~e i ustedjet Eete ener&jju. nelW u. poput kuhanja i pecenla.LZbjegavaji~e manu za In.rn. gljiva. po mogucno&ti iri_~ml]]. Zdravo je jest! slrovu: hranu. ne na pari u posebnu petinicc. koji irnuju . ldravo hrane. pripremanje [e a sprjeeava se kvaren]e. (~Ijcica koristire pravu velicinu . mesa. U punorne 5 priprernanje.':li.il11. kOja. d05pji.lbilml otmvnin) tamrzi\(a~u nam. SliJede s.iJq:ovalne pecnice umotanu u plastjCnll foliju.irniae C!l lJiti' zarnr. Na taj nacin lstovremeno i bJZO mozete 'I'akoder. neskodljivost.a ad 1lla.led ne dko 4 do 5 sati. J~emikal!j~l.iviji mLClll kuhanja.e « > « Cl1: N GUVAI~J I:. N'ESTA N AK 51 fluJ ~ • U nekim proda vaonicama nude vrecice od celofana.« z I « . staklenke. z. .. rlbe i piletine radije umotajte u voS\'ani paljir.II1C!lZeteuSledJetl plin (fete ga ugasiti prije mnogo stru]e prerndu [e NESI(ODLJ IVA RJESENJA • Umjesto plasnculh pOSL!dH.QPut's1ra. jagod~'. potrazite OJIU vrstu koja una ventllator ill konvekciju [cr trotH za trecinu m:mje struje od srandardnih pecntca. koji moze dospjeu u hranu. ili pllnskom . kUl1ja.g U InQ2e Olopj[j Hi izgllbirJ kulla.i-(2-etilheki~1)adipat. kad se zamrznu. energije. meda i kiselih krasravaca svih veliclna. Ipak. qblH. j Ukionite s njega I.itanja 0 l{ad kupujete pecnicu. i oblik. ~ihi[J. . pier:aCtli sve Iiln0 !it0' !.r~l. posebno 1I.imicasl"ecl.. LJ cuvanje narulrnlca.nergije jesL kuil. kao i savjeti 0 neskodljivu koristenju plasticnih pakiranja .ajdulje dill! d~n~ )adan dar ako Ie nap(j)la pun. sacuvajre zu njezino Kaf1 Ilestall. . Svi zainrzivaci ZW.I~Jeti 0 kad ill redoviro odmrzavamn.. udjela vode gube alms ploca j1J prejak plin uose vise energie.[l1a cia do~pljl) lJ. a ne plasticnun poklopclma. Kad f'le$J:<lfl~ cstn"je.ek·i). voda. Knhanje ua ~tedrl." IlC sadrze DEBA.iJ. je I. plastlcne tvarl u neklrn paldranjima sto dovodi. prirodnorn hranorn pa ih a ue oel plastike. iJj U<l barem l1e bude u dodiru dulje vrijerne. Ipak. takoder.! koiima !8 Hrana iz mikrovalne karnenac jer u loncirna vise vremena brzo [e gotova ne lras) se SLI tlHshige kamenca pouebno cia PIOVIi. • NajuClnkoviUji n>lcin lIStede e. kaka biste ~plijee:ili oneci$cav:mje.J os uvijek se ZA PLASTIKU su neskodljlvost polikarbonata pHldtal1je namimica.jJl.znllte r). • Korisdre Ionac s automatskun gasenjenL loncima koji su jedan nu drugorne.s n.

dostupne Oil. trzistu. Vise od 99 posto ulia koja se koriste u kozrnetid derivatima iii na kemijski i namirisana. 116 prava te utjecaja na okolls.ega tijela str. sastojke. za odrzavan]e ljepote: ako No ne morate kupovati sve proizvode ~elite bitl sigurni u one sto nanosite j~~hos.123 izvora. na svoje tijelo. apsorbirati a takoder modificirane primjenom nakupljaju Nekl od tih sastojaka izravno u krvotok mogu se dugotrajnom kroz kozu te se tada u tijelu. PRIRODNA LJEPOTA bude etlketlran kao "prirodni.OSOBNA NJEGA Proizvodi za osobn u njegu na bazi prirodnih sastojaka proizvode zivotinjsklh cine sve vecl dio trzista.organskih kozmetiku problema i Kad kupujemo sve smo svjesniji sa zdravljem. Sastojci su cesto ispisani sitnim slovima Iii cak navedeni tako da ih ne rnozete procitati bas pakiranju prije nego sto kupite proizvod. dugorocna izlucenirn i preradenim cime gube vitamine. Poput anlsa i eukal1ptlisa. su . za osobnu higijenu. 119 zasniva se na naftnim blljnlm uljima koja su izbijeljena Sve viSe je dokaza 0 tome kako redovita rnoze izazvati ozbiljne primjena tih proizvoda zd ravstvene tegobe. i .000 tona kemikalija. se Vedna kozrnetickih rnoze sadrzavatt sredstava sadrf i geneticki i konzervanse. postoje dornate proizvocle od cistih i lObne paste od prirodnih sastolaka. Prirodnl lIJekovi za koZu str. PROIZVODNJA lndustriia iskoristi dodatke ljepote je veliki biznis i svake godine u proizvodnji 100.sve vise . N.tavnl nadni kako pripremiti prirod nih sastojaka." cesto 'Zakonski uvjet da neki proizvod cahtijeva da proizvod sadrz! barem jedan posto sastojaka iz prirodnih u Klema za stopala str.

:?is 6. DMDM jli Q uaterniurn-l S.u k u D.!J. te urnjetne boje su moguci .NQtlN PHrodn. no bez obzira na :t:Uogu se n:)('i doslovno pospjesivanje upijajudih te kao omeksavaci koze. veCina [e samo djelomicno lstrazena. D&C Crvena 33 i FD&C Zut<t 5 i 6.a bi bi0.m pastama I de~odonlJ}sillla. AHA! BHA kiseline i beraPERSULFATJ Persullati U ud m.ll"Ia Z~L MEA i sad.h lIcvrsCivat:<l sampona i regenerarora za kosu. R 1. ('!ilj! se kOl'#iti tl.pl1:1a Sli lJI.Ceslje sastojak sc koristi cia izaziva se 11 dlazolidinll hidautoin SUmptlli.rJn~L. popisule zabranjene kernikaUje. gel.Pll\ e. s. od 3000 registriranih kemikalija.ltL . pOpllt oktil Inetoksi(. LU.0 zelatina rak ked iitakora.s·a. Il!IDpn"I~<tjll p~!\lezatli 5 flekslbilnoga sloja 1.Prije uporabe rakvoga proizvoda provjerlte naljepnicu.i ornekSiv<Lc. poboljsavan]« ovlazivaca Benzil Srnatra sc da taj kouzeivuns rnoze ostetlti razvoj stanica te izazvati rak.Pozoati 1e ubczati stbrenJe kaze. B@klm vfstama taka. Petrolat starenje koze glikol samponuna osnova lL protiv penni krernama izbjeljil'>lcima nekim odmasci vacima za rnotore grubo pranje.ov. metil.1i zubnlh raznim za suncanje: stanlca Irizera uiogu 1110gu bjti vezani n~.j. zakonske odredbe (I naljepnir::ama nlsu ustanovljene na opeol razini i ne prirnlenjulu 51! na istl nadn na sve sapune. P().MInN 11'.Z:.Q WQstp razvo] bakteri]a. i preuranjcno sredsrvima za ei':ll'enje· izazvati osip na lm?jj. triela[loJamin mQnoetanolamin pjenanm. i temeljnih..ICi LI kernijsklm osteriri krvna zrncu i kostanu Rui rnoze izazvati alergijskc reakciie. K. Iil:jeQa~to sr~I:i.flje lim.1j.tikEiti. ali ne i dovrsenl kozmeficld proizvodi.odianlill.slIsili. te i.1ilk:. cimekOlu cine osjellj. GC l<:ul<ii. kel1)ijsh (wlazh/a.Xllneralna 1"..pasta za zube ne sadrl'J sodium lamll sulfa!. ArnerIi:ki zakonl nalaau da sastojd.:.m. prije nego sto dospiju na trZiSte.l v<l. nekim se Z. i J.t. osipe vezivanje . zubne paste. Maze op. Poznaro alkohol (kosisti nadrazuje olovkuma kozrnetici.tl!me .e $'. I<EMI[SI<I JbZne kClllikaliJe UV FILTRI u krell1a.Iwnzervansi deriv'IW DBP i propilpmaben IW bazi I DEP i dietilltalat su su Dlbuulftalat naftnlh rok otrovne kernikalije koje izazlvaju alergljske reakciie te uzroku'u poremecaie kod zametaka stakora. PARABENI Melijparai'1en . proillvC(Jdnjl1 Grne ~Qie Z1I kOSl.ivaq pe~litj(Ji. TE. Korlst! se za proizvodnju ruku. "hidrurizlraju'' koiu. re rnogu sri. . tn~)&tll ·lzaZyatl r~retl1e ) . P A13A. koji se mogu 1lad u proizvodirna za odrzavmljc Ijepote. i sredsra va za pranje Z8 krerna. boJ.pozuilU kao kozmeuckt sastoja k ier se veie bromo-z-niuopropan.'lzujuCa u svim no snii]u se .ativi amonijaka cl.UlletiJ j ge. bcje i €131i' je kcrnijski otrov koji se n. S~ iz ov.! l\1. koje prolzvodad zakonski smiju koristiti u svgjim proizvodima. ~unceve zrske.rlll1 pr9izvo~ mQra s.tV:A ZARG 0N'A • "'Prjrodno' definiGiju..:inootemnJcI. treba izbjegavati ili koristiti sumo povremeno .Jrl:izn~)ga. Nije gil lako gn.i (.v.d<lnje kose te ostecenje DEA. te veCJ1. ~aKon5ke ovlasfL svaki sastolak s prcfiksom Medutim. losion:iIml za ti)6.adr:i:avilti'S:?nlo:jetlaf'l prirpdnih sast0tak? s~edstv~l.ktelue.1·1 R'[. lanollna. dezodoranse.estitna prostate ~lbnomJalno~LiJIIa u spernu. ali kozmeUckmn lonolirw SLI suni:·anje. lpak.1 tosi'Qnl RUche: iuade ne sadrze s(etne sintetl<!ke s. lin~lllJ. Koriste i odazivaCi LI t.:(ja je tu.0g11 o:(1ecisli . KATON kortzervanstrna.'. N·J E koji produljuju nerna trajHnja prolzvoda tesprjecavaju nu baz. NATRIJEV Taj deterdzent u kozmetlci.11w za • ~'!n5pj~lfano' J!lrt(Q~. ali sumoja se da ubrzavaju propadao]e te 5rnm~jlliLI debljinl. masla€'a ~d Ji::ilIMOYCa.l. je L1~ aditive 23-cliol f uijal'Uz kcr ze rvense.oze.\.i Sll ·p.)vJ.5 raznirn II kupkama. UMJETNE Poznate BOJE kao FJ)&C Playa 1.e ruslranje.'0rga!)lskW je j~diha Para Lit! n i nokte i maskarama.neralnlb ul]a).i clield.1u.ivijOm ml.om" jedi:liJl~o ji<! neo'drel'len poJp. peuolat (tukoder poznat 1(. samponima. se koriste hLO sredstva za kosu te kod LIZ se astmu. Europska unija zabraniuje upotrebu vise od 700 sastojaka. izazvatl ale.ili ete-. purferulma). esuogene te su rakorn dojke i iestisa.. I.lrl:la za Slaho su istrazene.eVI ~'L ~ISl~e s P Vecina pr. i kao buduci da Sf.otome J.C.'\. kroz kozu i sluznlcu.tdOm uesto Sf! oneci.lirasna !Sjemei"I<"8·pilmuka~ KEMIKALIJE KOJE TREBA IZBJEGAVATI Sljedece sasrojke.sNokoj~ l1adr(liUj~ slJlZI1L1 enibl'i\nu_ m P·D hiil{)linQ81 OiIkn:~.CIITANJ E NALJ EPN leA Industrija kozmetike i toaletnih potrepstlna regulirana Je sarno djelomice.ivaca.S·.l1lq.t¥~n. . Nadalje.s(e. nacir. kc~m\ln<l LC'reF.l1jskoga profesionalnu izbjel.lovimaza fU. FORMALDEHID Zelena 3.:ne mogu apsorbirati disau]a koze. Koristi s.d£llti Njihova II Di.0<lle[j~il1l porrepsrinama.ulja i vade te djeluju stt.entj.criv.lzvnl! alergiJe.OjStilV8 e.i vade 4<1Qnoda·vfl U.! :Ivilii! s~~_1"2. Persulfatl vrsrarna kozu.gu reakQije. takcder kemijskim cete ga naci u antifrizu. te nek.4) i'<II'afegileIJl. • .3 srva ranje ~ubpi. o [yr·ja. NAFTNI Proizvodi DERIVATI na bazi naftnlh derivata cesro se korisre u ulja. nego ostaju n~ povrsini. moraju biti ispitani na neslwdljivost.n i z na n5.rgijske Qtekline .e[<l.a ureu. sredstvo nalazi sell te sredstvirna <'. parafin.kancerogeu. Svedska ijapan zabranll: upo.ao cleterdz.im). kreme za suncanje i sam pone.10 moze Provjerite sastojke sapuna p rije kupnie ..nolalll.rnrrogi sadrze urnjetne rnir'se.'1.cje "Line.irodnih .ma j ohil d. jJounlHzujuCJl ulja iz k. Puznar.lci korlsre Be u proizvodirnukoji Jormuldeluda hidroksi kiscllnc korisre se two u krcmama za kOZlI.m.: U M II . Propilen pasta.A & stoJa koze. J).·u.1 su Ali'a-hiclrohi Dvlaliv.! kemikalija. ¢0put ra2inin h"liri. propil-.~2ivac ko2edQbLva. i ~~finidji'l koja zaprav:o znaili j'bs.rebu SULFAT(SLS) i pjenusavo 1. kremama [C). II tomu proce5u blokiraju prirodnu sposobnost onemogueavajuci joj izhacivanje moze Izazvau suilenje otrova.siranje.S.mo. dok INCI (Medunarodna nomenklatura kozmetickih sastojaka).astojke. l\okLijll.)ze i:l!3Zvati alGJ:gijske reakGiJI'l Lp0ve"~l.koristif Z~l l'arabcmi EU kozu za SY. oeljLl.

no rnoze-se dobiti i iz palrne i kokosa.D. Koristi se II Stearll alkohol dobiva se lz ukljuceni SL. od kokosa loja vidi drugu stranicu).iljlw~ml. Alaruoln illit!.iln.skim snstojcima (vidl ~LL 90-91). 1 metabolizam • Radltevjezbe te poboljibti za lice. prolzvode od 11a mineralnih isusit! kozu.oska.i k(!)JlzlOlryaflS. U mnogim organskim tvarirna i unos preveliklh [er kozu liSav~{ protzvodlma za Ijepotu korlste se sarno prirodni pigmentl i konzervansi. lyloze icelulir na pojacati podocnjake i nogarna. jednosravno slljedtresljedece '8 G 1P'1 se upltl. Dodajte irn nekolik9' kapl etericnnga ulja.gaveza. za njegu koze u n~l. • lzbjegavajte redovltt i se. irdSPtsjva:llj. K A L 1. d@_b. konzervans i surbat:ne re cetllnoga alkohola i stea I'H tne kisellne te i111a S!iCl1\1 ulogu . anrioksidans.wa.)alJ~PfJ. zatezire i time koze. • Visak soli ce preoptereilti bubrege i moze dovesri do zadrzavanja rukama tekucine.jeSk~ i Iuzine vodice.cinjene od sasroiaka. b. a koza le najveel organ tijela·..dna je UjecL KOKOSA l3il.znatno cete poboljsati cirkulaciju Izvore). stanlcarna vlagu i izaziva . P-RERAElEVINE za prirodnu sredstva za masti.rstrljsklh poclrLlcla oneciscuju kozu i lijelo.i ceUJni.baiL~redovlto . Gliccrll ciscenjc se doblva iz glicerilla Ubh~. dan'. da je ueinal< mnogih kemikalija iii toaletnimproizvodima koJe se • Zdrava prehrana bogata • Izbjegavajte potrebnu previse alkohola krade - korlste u kozmetlddm nepoznat njegu koze Hi otrovan. kao i okoli~. kOZlI.polrebnlill prirudnim hranjivim uljlma. slcbodnih pobpljihv<I koji se boil groGV LI koji se doblva i.. ~1:iiQaos".::: I V N I VO ~A v. k. lnd. opustnnjern i vjezbama disanja opustltl Ike i napuuiti krvotok kojoj ima pre vise ill Ioja.1'icl. naltnim derivatlma jer mogu • Otldite 17.rniris. j.grada kad god to' mozete.ipvodilmL slanje klllze. kvalrtetno spavan]e ucinit ce cudaza Len bogata svjezil)l rnnogo vode. ni umjetna gnojiVa (vidi . Lilja baziranih san.~ga. preuranjenostarenje • Izbjegavaite kollclna kofeina od prirodnih sastojaka. orneksava i emulgiT'a.:q)~ak'keH ~e [(b!'is!'! "a malill1 kohcjll<1J\l<l k\lo.l'LI nastaiun]e bora. no iz zivotinjskih U vade. i Kakos je bogtu Izvor sastojaka njegu koze.za. eke lltru 1)8 • Kupujte prirodna ALAN T 0 IN guanlna. celear.i kaoKssorbar. nekih vitamina I mineraia. Takoder. Ze.oJisri allmhol wdikala tijelu te alkohoL I( E IYl U ~. sred~[vo proLiv [nit-rob" I gljlvicl' U lwzmeric.igli. Ljudski autisepticko cljelovan]e. prlrodno mnoglm i omeksivac. Medutim. mogu biti :Zhiotinjskoga Hi lelstkom • Ne podcienjujte epusrajuc. sto znael da Buduci na godinu u tijelo maze uti do 2 kg kemlkallia. 0 sapuna.oat kae vitamin $. xernlkalije u zraku urbanth i. Izgled koze. STEARATNA Najcdce Sf! se srvaru u vode (vidi sir. pijenie voeem i povrcern.ivaiz 'rn!i\efalnih pigiTlen"'t~j et~FltIlJ!i tJlja. Nekicd poddjetla. kao nusproizvod proizvodnji stearat ill neke druge stoke. ernulgarora. Pijle !11nQgQ flltrirane 99).:: I.jni glieerin je dosrupan. akna cesto su vezani LI dobtveni ad :Zivotinja. Naspavajte ulja i. k iristttl obil]e vjei'bai sal/jete. ITlO?G djel\1je kao pJ'iJ9dn. li. nahranit cO! kohl . poput • Pokusajtes medlractjom. Dobra prehrana. betain i od kozmeuckim prolzvodima kokonudopropil za ublazavanje i omeksavanje je ucinkovit emulgator.kim pro. na kozi poput LIZ nlsu koristeni ni pestlcldl zraku nekoliko puta tjednu ten. t':la j. kokosa. orneksava j hrani. proizvodc u kojlrml SL!sastojcl njih. neki ne zeIe koristiti gliceriua biljnoga oplistajle misice obraza.a. TOKOFEROL gltcerll kokat. 'l'akoc'lil<r..icj birj naveclen Ie 5U d05t4pni oni sa sil5toi~iITIa IPOput PGelib). iselille i. na prirodnim prolzvodima ria naljepnicama cesto se navode tajuoviri sastojci poput kaprila Hi kapril trigliceridu. Mnogi sasLOjGi koji se inace dobivaju hvotinja. mogu se dobiti i od emulgator kapril/kaprilnl biljni Ll 0pcGOpqz. Ttl spadaju i omeksivac tr..~ . no rnoze Sft NATRIJEV Konzervans BENZOAT koji se koristl proizvode iu potpuuost! crgansldh Nusproizvod dobiti i iz hiljaka. svjezemu U dehidrira.ce.i urnjereno ill trorn selnjuUllla U dobrim prodavaonicanra za njegu I zdravlie mofete nafi prirodne krcrne-za k02U bez mlrisa.lnw • Nemojre pusiti."" <:D' W' z -c Z <l!l. .!1iJja v®de u 1 1l~jiJ.Jma pripremljene srnisla koristltl proizvode za oTgail.tegnutost • Porernecaji preliranu secera. cigure:e dehidriraju kOZLI i pOU. zivotinjskih ruasti. NJEGA KOlE Oko 60 posto bila kajeg sredstva nanesenoga na kozu ce v POBOLJSAVANJE IZGLEDA KOlE ZIt prirodno zdrav ten ne mcrare proizvoda.1E V SO R 8 AT Poznat . koje dolt se prlrodna ulja prlprernalu ad biljaka za • Vie1. KISELINA dobiva iz ruasti ov« organlzam clni vise od 70 paste vade. kokornid DEA. GLICERIN Dobiva se it ulj a i uiasti izvrsran je ovlativac vecinorn se dobiva j :!ivolil1j~kogi\ je podriicrlu.~(Jt:i z . cere poboli. I. JE LI PRIRODNO? Vecina nas j~ upoznat« s pnrodnlm sastojcima zu njegu poput bademova ulja. Moze se dobitl i iz korijena .IO D-lll£a tdkol'i:Jol.

b€lje ocijll su najizlozeui]l riziku od je anuoksldans pomijcsajte s vodorn lica.s. NI A hladnjaka mozete iskoristiti niz sviezih. dvaput u tjednu.DOMACA SREDSTVA ZA NJEGU KOlE Kako biste nacinili prirodna i ucinkovira sred irva za odrzavan]e Ijeporc bez kemlkalija. • . a tegi'l urhijte )!/od0m. kose i.auC:ic i nanesite CI Pornijesajte glicerin je nil kOZLI ornjeru u vecini v du i biljn.clqnijeti sturen]u koze. ruzlna vodka. nabralljenulll JU. • i(uZina vodica. takoder.C:lnj:l' dohru. jesrivih sastojaka.e LI lllad~1. postane kremasta. avokada iii cak blugo maslinovo dvapui • Organski oeat od jabuke. <Iko Lrebate Jlavl~ziti lwzu. Zaiim je obriSite ja.anjenn iz. _je InostavllO i porn ell k01l1<1c1iL'avate. 1I raka koze.lU koze. N~lvlazil. se na'ken 'ele bhlgll. N~kon 10 do J 5 rnl nuta.. S druge strane. biljili glicerin. 1I1je i nanesue na lice jeclanput iii ul]a LI suncanim klimatsklm podrucjima podrucjlrna.1edli ] 0 ~al.j 5'* lUga. to bogaro ulje dobivu se iz ovc]e VUJ1e i hrani kozu. pastu bikarbone opekline od rualo sode u r. • Ljudi svijetle puti. neobradcni orgnnski lanolin sredstvlma j·dll1m gl~(kll. 1. NallesilL" g:l na suhu kohl ill stavlte ga u posudu.adrze st·va. " je toner za oko rarnena da U vod om. '. vlazn 1j1<l10 )11 krporn. osobiio u zr loj lobi.ite I~i nanesue i osjetljivu navlazite.~.ill? I'd]' dni pon koji s. JE: o rn. Ako spaclate skllpinu.ijr::lku 170). k~ld rJllija . da se upije i djeluje.eakadem ije za d€nnatologiju. mekom i gipkom. jastucic UUOIn ~astitite odjecu i sveztre kosu rep cia vall) ne prekrtva Nanesite ocut oel [abuke lice.l rak. Nanesite je na lice na 10 do 15 mlnuta.. Nanesite mlakom prsri]u.r. a zaurn ispcrite vodom. Gnjecite srnjesu vilicom dok ne za oclrz. Nanesile Illjesecu.l1e.vo I te mcm:1zitr:: ()~I:ecenu kozu. str.lagaOje S~1111I. Namocite niorne pamucni podrucje do 15 minuta. sumo bazalnth stan lea koze te cia.rnotajlc rucnik OCI:.POtl'aZile proiz.plll s'I11jesLi. bademovo ulje. • Iako je odredena rnjesec] trehali kollcina kOitl e. Istrazivanjima stite od karclncma raznih sredstava i plocastth suncanje pokazato se kako. Tnkeder (vidl Izvore). mekom namazite mineral je mocno i cini sredsrvo svjez p mij ko]i regenerira kozu ruzinom Al1lepiC1. para oeisti vase Ike. Narezlte avokado na komadice i 2. je sun djeiC!lga Ik. imaju 30 do dok SLl :t. Neke osobe su blago alerglcne koristiti ako primiietire da na lanolin pa ga n ua Irazu j I1l it VANI NA SUNCU Sunceve zrake su vazne za tjelesno i mentalno zdravlje jer pospjesuju proizvodn]u vitamina D.e purnucni i nanesite mjes<I\!il1l1. Obnovii ct: prirodna [ uvbZili. i . izbjegayajle 1I 1.a koze. preveliko To mozete ill uvecer. lijekClill ljetnih biste iznjegavati izhlganje lIjuU:o ~Lll1eU iZl'1.. nego zene ko]e vole biti na SUllCU. I'ronliie~ajte s medom I docalte ocat.ene tjednu.1I 2 zli pl. dan). • Za svakcdnevno zaum isperue • Organski leOZLI. njegu • Aku doblleie sunca. Taj LN filter ori%anoJ Iwji s prirocil1o u l1\t. avokado. r .rir J' SlIIJ..i. izlaganje jakornu SlU1Cl1 povecava rizik od za • Ako je vasa koza vrlo suha. REGENERIRAjUCA Zelenu glina (vidl prlrodnih taj bioloski sastojaka MASI<A 00 ZELENE GLiNE luunjlve Lvari cia prodru duboko 1I PRIRODNA SREDSTVA ZA SUNCANjE PARENJE L1CA lzvrsno je za dUboKO <lisGenre • UZil11.legnile te pLlstlte nje!. moze poruoci kod opeklina.tjle vitamin C (2 grarna viramlna E ojacuvaju se svojstva lzvore.<ll1a zelene In ul)'.astii'J10m. i:!:bjeg~1vajte oko ociju. 1I Jstl. Neke kreme za suncanje sa<u-lc keuiikalije ko]e oponasa]u uclnak estrogcna tc su prouzrocile poteskoce u razvo]u stakora podvrgnutih ispitivanju. vrh kapsule ispod vitarnina ko2i te na 1£0posto mun]e sanse za rak dojke. to. I r0izvod111l1l Z'd Ooday. krernastLi dO~liltIl(!l. II jednakom kupiti Isperire toplom vodom re na lice nanesite ruzine vodice kako bi vaSa koza bib meka i koji mozele cere prel. rnogu jJl:i.tman Hi IV3PUl LI "jie oj te dobit."'pij<l UV ll"<!G vire jeclHn.! z ce i osvjeziti vase lice. nan'.iV:lnje Ij pole. 'Debit mekom.gari Ourt!Z. tal oder.jJ Z<Ijak0g~1 SlIl1a Ul ostanit. je izvrsta toner za kozu.jepi omcksavajuci ovlazivlIc • Kupite pro lavaonlcl s prirodnlrn za kOZLI. i4 Sma po~JijepoJ. hladnorn eli\! 5e lllo2e i$kod$lit\ u. gl~l'ka pasta. zelena gljiva i jogurt su sve sto vam treba da odriite kofu cistom.jilml glhia ce se stvrdnuti.i ljekarui.l.ebja. [edan je oel najholj. Prema iwu:Eival1. ncgo zene koJe ::live na sjevcrulm je l)lllell. jerojatno.iU u jutro koje provode vise vremena u zatvorenorn izlozenlje riziku ad raka dojke. Isperitc je re vodicom falcon vlaznom spuzvicom na dan). Lezite na 10 pLI tile masku ga na kOZlI. . kohl Daju da je orneksate i'in.h Z8 kozu.Jtinj~ll'\l<\ dug ll11jOO glin' s dovolin fil~rirarte v0de i glinll pI k0 gen rlrajLl I u'. 1 vitamin E (10()() LU na orizanola te tako stili od UV zrac. iz kuhlnje i KREMA ZA LICE 00 AVOI(ADA omekser POTREBNO 2 ilice avokadu zlica teku cega rneda 3 do 4 kapi [abucnoga O. Ciscenje koze koristite obicnl W1vrhovima izvrsian prirodnl jogurt.l. lstrazivanjima je dokazuno kuko zene koje zive U vasu kozu. Nosirc scSiI' iii. koristite CiSLO badernovo ulje ili ulje breskve.

misljeuja sanitarnih {lav~lnd:l. Ako mjesavinu cuyate na hladnomu rnjestu. SAPUN Sapun se ne srnatra kozrnertckim proizvodom i stoga proizvodaci 11e 1l100UjU navcsti mogu sadrzavau kerulkalija. zabranjeno je koristenje odrcdcnih: umjetnih svila j poliestcra . 1I HIGIJENA ZENE Otkad je sindrom toksicnoga sokapovezan 5 upotreborn tampona. Viskozna () njezinoj proizvoda umjetna stetnosti svita ipakse jos SII miris i opustanje. • Polqlsajte'pro4acl kOI'iS[iIA.e takoder sasrojke na Sapun! rnogu sadrzavati urnjetne rnirise.ka..jegavini doda]e nelwliko kapi eLeri6:till ulja. KUPOVANJI: PROIZVODA ZA HIGIJENU ZENE organske. • Um.Lk \!. nanesite rnalu :z :v. bademova lU rnlijeka recepi l. potrajat ce i do dva rjeelna.spiranje nsta cesto sadrze etanol. jos moze sadrzavatt male kollclne dioksina u tragovnna.Zubne paste naclnjene bez kernikahia • Isplnte usta hladnim ( vidi Izvore). uzmite vremena i uljepsajte se. Ns. PVP.sLe vode dodajte 3 zlice gela od aloe vere.0 dostupnlh u prodavaonicama izbjeci take da kupujete dostupne organske nadomjestke lzvore). prlrodnih sastojaka. Ugodite sebi organskim Pflmui'nim rudnicirna. NJEGA USTA KUPKE I TUSIRANJE Razlog kupanja nije samo clsccnjc. Koristite biorazgradive tarnpone od pamuka. ili . kao drugo neizbijeljene i koja ruje p(IITIUen. cirnet).1$Hcerina. Prije uporrebc protresire. T0AtETNI I . bil ja i zacina lover. jos koristi u tampenirua.i nisu il\bijeJjeJlI Idpr0l11. lGja .6 kaplllua ne [ednu iiicu).e. uz 5 kupl Lilja iii mjdavine mlrlsa dastvorite vodu .stornatolozl to ot!()!)ra\jaju kao SAVJETI ZA KUPI(E OSI)(:Jvnj sastojcl dobro sredstvo ugoda] po zelji (vidi str. ruzmarin.ukllnnno brasno II [ednaku ornjeru kako biste pripremili prirodnl puder (vjdi srr. ogrtace .e jaslll. ]23). bademOVll '17!:lt:eriJUI. umjctne boiei I 'dni0Jlijak. boje re ·koazervans. podijeljen~L Sterilna p. urnjetne okusel bo]e. saharin. i izbijelite ko2. OShOVll0 izbijeljivanje bez klora (Eel') iako manje stetno.:orisJ:jt. .z <J. Evo nekoliko nadomjestaka cioClatl II Salica "Epsom" soli magnezij sulfata (ne vise od elva puta tjednu).ml£E!. sastojaka. LI miris. • ..00 NJ EGA TIJ ELA Vecinu rizika vezanih uz kemikalije. Na)ID01je je I sadrze bo]e ni mirise to $u prlpremljeniod prirodnil. su i nemaju koristed prirodne sastojke koji ne sadrfe kemikalije. kardarnon. marellce. ljei'ienje . II· Nekollko omeksate kriSki limuna (1<.ijski. te ih dobra prornije~ati. "Anlibakrer.stetnih i uiklosau.opUl musllneva ul. tri.05novnl sapun oblcno se izraduje od zi:voUnjskih masti. uvezite ( stuvire u torbicu od nne sv jle te urneclrc VfLlCI.1 j.wjezavajucu vodicu za iljclo u 100 ml ci.Q~W bierazgradiva (VlCU 'Izvore).R(We'l ~ I P_HIR koje kupku za omeksau te se moze svoju korlsuu za blagu dctoksikaci]u. Vodiceza . podnicama i kupafimogrtafirna koji ne sadrie kerniiske boje. njegu tijela i osobnu higijenll koie 511 NjEGA NAKON KUPKE • Kako histe ovlazili suhu kozu. koja ce predivno V~. neob@jellEl i neizI1l1j~ljenl'! mclfa. M.ni ~~I'na • Za ili~cenje liGB k1!lpl:ljte nehaminlsane. I(oristite neizbijeljene. natrijev sulfat.. Neke zubne paste sadrze fluortd. od me. 3 zlice lijesl~e i 5kapi etericnih ulja po Izboru i ulijte LI rasprsivai'. 1. plasticne neizbijeljene protzvode osnove i . niz . punornasnoga (Kleopatrin kozu) • Malo maslinova. rucnike i mekane • . bjelina a. • Za o. one koj.j(1 Hi bUi)1.bez uenamirisane rukom.lllozete upale.iSlLl ..vice. 1~. 124·125 za ideje G 0 £kl ciscenje zuba i skidanje od prirodnih sasrojaka svake kupke su kamenca.i !z1fore)': "hlezociofiraj!!lGj" sapuni r. .ikaranfll.Sll kozu 'ilAT'A. umiruje i obnavlja. osoblto uz upotrebu pravih. Cjdokupni ritual iscjelJuje.jefiini statni ucioak na okoHs.poktlSajte pornijesari korijenje perunike i 1. Drukciji postupak. .ill@c I~Qjjse rnogu ponovno dOS[l~P11lji (vkl. Q sastojci prolzvoda za mozete (vidi l<pliclnLl ulja od slaikoga baderua iii." i J~u~o\la~i sarun naOinjen otl ioiljl'lih sll~tQj~l. cajem. sredstvo za pranje i urnietni etericnim uljima). a 11<1jima katkad n pise da se ne smiju gutati.ispustit ce prel ijepe Pripremite sarnl svoje uljoaza ku pku taka 510 tete eterkna ulla dndaf u bazu ad iJiijnQga ulja (oko. Za prlrodnu higijenu usra i zuba iskusajte sljedeC'e: • Sodu bikarbonu . lllo$tu o. vaslh ornlljenih mlrise. • Kupujte tampone ~ oznakorn "bez super upijajueih vlakana".o. Ti sastojci mogu nadrazttl kQ:!:u p~l cak j izazvati vaginalne I urlnarne prirodnlh . ulilte l11iesavinu u kadu i promljesajte moze nas zavarari jer izbjeljivanje klorom oslobada organoklorine poput dioksina.a sa vrsenu • Sakl! osusena mazuran.jesto t\l1llPl))rna.JkJ~k~ kupujuD I!'fiiJ:Odl1~.: . • Dvije lure organskoga. . KlJpke i tuslranie mozete ucinitI luksuznlm i aromatlcaim.ISI1O obJJj'eziJni.u.~ve Sli pakiranja.rnent..1 avokadovu eteucnoga ulja.

i lIei LI kozu.ki]:iu~li:· vl!fde 1~I'ckQ 3 vre6i .salj ii.[. U kosu ill iSllilknet¢ pr"llnel1:Q:ve. G. P'R I R 0 DN I L I JE K PRIRODNI SPREJ ZA KOSU OD LlMUNA o m U1ii u kosi cresta su po ja. zabriuutost. dodajte votku. '(vidi str. Akoga dtiite u hladnjaku. ispiranju za dodarni kosu Soda [e izvrsian BOJENJE KOSE Lstiazlvatija na bojama za kosu jo~ rra] u.ijll t\~ • Hlacloi wj O<ll l~<u). S~t0jciJ. I~Qs(. (rnoze tzazvatl nadrazenost ocljll j koze).llO.111I1Ze II sapuojkt. koji oslobada fonnaldehid j op'et ispelite) a zatlrn po~eslja:jte kosu gustim Ges[jem za Li~i.'ic. Stavite limun i vodu U posudicu i 2.t:clIje ozonski ornotac.n spre]u za kosu votka se koristi kau konzcrvans te zbog toga moze .prsivilci i pjene Z<! kosu mugu sadrzavail plasticnl pollrner "VI'. ponovite dvapyt u tiednu '. ugi..u ko~u .a je mudro kupovati organske i prlpremitl . pGltmzlte i1J-diga· I kalle~ pa 2 ~.ednjak. Biljka Saponaria sadrzi saponine lo.lQ:sam.Is.za istovremena )la maslm. dodajte jabucn! oeat.Iil. Ranliun BU pokazali kako su oni koji dulje vriJelllc rade kao frizeri. a neke Jos nisu ispitane na neskodljivost i ne podlijezu nikakvim zakonirna.i nosa . l\:o5uj.ucll1aR. • Bejlte PJ1alJ'IWl\ilve OQi:l)odw [jl(i:ll!UOl. pustite de zakip! te prokuhavajte dok fie ishlapi polovina kolidne.i.e l{O. IZ\·~li.ottovtri.l.i MaJfnlte·s:1 st. z~ mljdfeJotvorhijJ .1Ja.kosu bareui vasu kosu. SaTllpOll [e doba r za sve vrste kose.van osuilena Imrijena • Postoje bazimHe organske I'll! bOje za lWSl.)Hlc.oi. a zatim isperire. Almimate trajnu iii kosu.f)SU. za cI@ciarrii 2001. Nanesite sodu hikarbonu i dohro je vodom. pura v. frllera koj i kIZJrlWle j5J~jnli1je't~lI1me ko. .ca po. NJEGA KOSE Mnoge kemiltatije u sastojdma prolzvoda za niegu kose cesto nisu navedene..lwhajte saplmlku yodi. pppot N~ljle~ite na s. a zatim .oteza. 112-113).nl(il!!.perlte. J~. 600Ul! . pjemt popur sapllml. tri.lle 'e lw ve II 'viill!k\J' ~. P0110Vl10.11"<::.1lii/Z·vQcle • KiDri~Ute kane! d. caj i kav':> su iZVl's[ji :£a pusuie cia se ohladl ml U hlaclnjaku gclje jllo2e~laj"li n. • T-lbdlli 'crni. trajnc bote izaztvaju u boj c za kosu Proizvcdaci cisH sok od jabuke. umjesto cia bojite cijel.od ulja:mas[ioe.lTI p. dulje.Ul11jesI6 .0 nasjeoouQ 450 1111vade 2 pri.h.Q}l jEjdpn pul isperite U protiv 'Osusitei a z. upotrijeblte. i . na Sveucilistu u juzuoj Kaliforniji otkrili su kako su zene koje konste j~daJiput u mjesecu isturZivanjimZl tijekorn cijele godine ostavite nekoliko minut~I.rl'itifa :HI I~okl. Samp0r1 mozstnjHl.ubll k05\1 .n .r).§l.. ['onnaJdebjd.rCj.a. Za Pre05tale neposlusnu kosu mozete poku s:llii dodatl osusen i ruzmarin.L ti:lozcne vecemu rlzlku od raka mjehura. a sok ad pola llmuna iskorisrite u zadnjeinu sja]. korlstecl limun. • Ako imate perut. Koristite organski sampon tlacinjen od biljnih tvari ill pokusajte sa s!jede&n nadomjescima.llisti.dok ulli n:e nestanu.i CFe.l te (1)tmtite ife"tku. doclajte bjlje I. niili. U _s. Od toga sprcja vasa kosa ce bit) rneka j lijepo natrijev sulla. 45Q rnl vode zlica voike U tom prirodno. Sljedecim receptom domace sampone i Iluciill1(J prirodni POTREBNQ nadomjestak IE: za spre]: regeneratore za kosu.!)Gijedlte) . ohladite i. U~p. dok J1lacja metvi. O(Iju .. kerist1te Rw. S~llnpol1i.p.mu samponu zdravoUlU iz kojih se dobiva claje predi.:. Na~'tesite tliee oSlisena Iimu)'}1t"sporisa hibiskuoSa.5(.[jClI vade -nozere urnijesati i 2 tHee jabucnogu octa s)aj. .1 biJeea.r0do:il)1 roHje. Nakon sva koga p.attlll kul.eJd do IIIv" tjeci'l'l. a pbncivno US] Hi vasa ce frizur« bitt ucvr!)(:ena.z :z <1'1. Sit:no·. ~laiJJlli. a katkad ni ispitane.nasjeckan sporisa.OO<!!LI.0S11Sen:1 bilja U istu kolicinu j1lja5'Ga~Klonite ljepljiMoiTI boje i mirlse.p R 0 TI V U S 1 . Samponi peruti mogu biti osobito problematicni iSlldrlavati seleni] sulfld (moze Izazvatl ostecCllja unutarnjlh organa). mogu te uuijetne sa(h-zavati tekuc] pl. nBka .Ci 1'110gU ~adJZ.iSe izlozenl IE: stavljaju i do 20 kcmikalija. G <l.!.l1a.J\a.u .esticidlrira.]jceoSLlselle Hl.)10ze recept ciaje dosl. regenerator rrlja] leo Isperite ko]i ce orneksatl ispiranje. Dodajte ma!u zltcu vade . aerosol koji u:jl. SAMPONI IREGENERATORI Komercijalni sampont cesto sadrse Quaterntum-I S. iii resorcinol. rakoder. do 10' dana .. jaja i bilje poput sapunike i limuna bojite ·S"il11po.lko bl)ja. ~e. 'I'amue.stajati 11" polici do cetiri tjedna... 6 20 l11inula II v)a. I. urnasirajte II rnokru kosu nakon samponiranja II rniesto. lit U zadnje riziku od rakn mjehura Hi dojke zbog rada s kernliskim posebnu bojaina. vruEo In vol'iOlTl.u i prikriy.ll0~t svljel'le .Lvat.Ihlspr. (:JnovI. te mjesavnru umasirati II kosu. nece zayr:sili Jjeme~1U . jabucnl neat.. I prokuhajte 10 minuta. i.lp. na tjeme.1 I~atl zn· n do7 pi~lI. no 1.rsticni polimer PYI'. tr<lkQm IU plncetom.isdjedjte.<i!)hladile.fa qlja unj~ta)falu [edan Iimun (ili [edna naranca ako je vasa kosa jako suha). Stog.!l]jJmlestu.ya rnedu diecorn. 8rl')'@ije)::iitej ·ulijte . Ohladite i procijedite.j~ L.lilli.ista".tMwlre ojat'avHju kos. dererdzente le ce rnirisati. POTREBNO l 1/2' ilic.l.. napomenite frizeru da kmisti samo proizvode bez amonilaka. sijede kml slfakoga prit):ija mstu kase.» umasirajre ga LL •.v:.~Jnu slrl!a 1.CIJ.l po. Ovaj P. G odine boje za .!<oliG. umjetne rnirlse i alkohol ko]] mogu izuzvati alergijsku reakciju i nadrazenost kcze.ie !n0i1jer'lte Je . moze stajati i.i~iJ1.8cje ·mctvicl> Pl'O.~I. Pokusajte urnjesto njih koristiti sljedece prirodne bo]e za kosu.Ii 3 ·. Limlln SP0rlS ll1iris.peJite u saHcl~lu~e· vo<!le..)s. 5il"11.€ S.oniraj:te. Postupak.a b laci.0bicajE!ni kupovni lijekovi baziraiiise 119 lznlmno ...ite. SAMPON OD SAPUNII<E olllcinnlis.e J.1 JiusUte so! . lsperlte toplom vodcm.?J. 5 U mj~5avinu kao konzervans potorn uHjte u boG:jcu rasprsivatem i pnspremite na hladno • Umjesto istucite jaje da korlsrire 'sampon.atirn pregledajte. pro1lai:1ite eku' m 8.

kao j forrnaldehid. Nakon tqga. Ti sastcjcl 110S lakovirua zu nokte.Idrze Slelne kemikallje mugu nadrazlti glavobolle. • Urnasirajte badernova suhe.:» Nakon kupke umasirajte krernu u stcpala (10k je kOZ8 jos vlafna.iVf)cil1la cia sprijeci pucanje mucninu koiu uvijek lwei pcrete uiblllil Ihdat (DBP). Promije~ajte malorn drvenom U staklenu posucku dodajte po 6 kapl od svlh etericnirl kuhacom iprelijle s poklopcem. Mjesavinu dobra OJala badernova Lilja za pranje ili jojobina kapi limuna i utrljajte u ILIke. lak za nokte.nOl1l mjesur. Uplja se PU'IHR ruke.. badema U1lellsajte nokte prtrodnim s)aj~m s malo bilJhoga iM nlrnova ulia. alergljske koji izazlva koze. ko:1\1 uklomte • Povrerneno noge iZI.iva. nekoliko kapi 6 kapi 6 kupl eiericnoga lilj'!.:0[1)1 prstlma. u 60 ml badernova ctertcoogu glicerina.. sa vulkanskog 6 • Male kolicine badeinova uruasirajre u nokte susenje.<L doblva iz nafre. reakcije izaziva i ZH rnuskl reproduktivni drugih otupala. Nakon blage m<lsaze.ala i sprijec"it. . stopaluna kako biste ih ojacali i sprijecili PRIRODNA NJEGA RUKU naclnjene ad organskih sastojaka (vidi Izvore).largonij<. sa za nokte manje (vidl izvore) . 0 PRIRODNA priroclnih NJEGA STOPALA • Grubu Stopala 5U cesro zanemarena pa ce dobra reagiratl na mnzen]e. up~triJetiite laSp!Gu.ja od kOSli(. ~Lq • Ako lak za nokte koristite boju kennkali]a • Izbjegavajte (W bali. koristite 11. 11:1 ulja od paprene ovdje. .0:. omeksali. HZ korlsren]e pro iz voda leo ji su he iii rnrtvu silikaia. poremecaje posebice Koristi se 1I plodnosti opasan II kodzivotlnja te je vrste ~..n. Kako biste ogranicill pr. utiris. rakoder.e [ednaku kollcinu kokosova Lilja i etericnoga utrljajte. To t~. LAK ZA NOKTE Problem s lakom za nokte jest u tome sto mnoge popur toulena osip. sto cesto moze izazvatl tome zdravstvene tegobe. Prllicno je jednostavno pripremitl domace ulje za ovlazivanje ruku III pronaci proizvocle u prodavaontcama sa zclraviiu proizvodlma potraiat ce varn scst rnjesecl. vode iI·t laI.NJegastopala.: uJja berrzoina • U malo] bod pornljesaj. opisaui. jeclnostavnija.idrzava!t~ za njegu sadrze navedene kemlkallj e (vid i lzvore) .vrS(.ce te koristite ili ruma namirisano S nekoliko kapi etericnogaulja tamjana. P OT REB N 0 (I J E: osnovne krerne U posudu s vodorn dodajte iii rraslinova' ruku kako biste ill nekollkc kapl • Kako biste dobili mirisno ulje. ulja aka su vase luke ulja pacuHja.t! marelice etericnoga ulja tarnjanu 1.cvr~(. Slijedi nekoliko recepatu koje lllQzete i~kl'l$~lti kod kuce. tim kernikakjama. Ge 3. rakoder sadrzi aceron. Dohro (I kapl etericncga osnovnu kremu stavlte u posuclu i ulia 2.lga!1'l i !11rac. u. pe. Krema . Iako ceie je ·ublij. naputaka..NJEGA RUKUI STOPALA Pomodnost rnanlkure i pedlkure posljednjih godlna olaksava cest dodlr sa stetnlm kemikalijama u lakovima za nokte i odstraalivadma laka. Sjajj]irm\ za nokre laka. ulja ad limuna. izlagan]e i grlo: prouzrcciu i asunu.i susenje e(erier)a Lilia. dar ce im predivan susrav. I<REMA ZA STOPALA Aka ie cuvate rnlrisna kremu 1:1. • Pomijesajte :'iliactl meda sa 2 ~icice baclernova Lilia te dodajte ill masllnova 3-0 g prirodnc G~Jdi Izvore) (\ k'Wi ulja dodajte nekoliko lavande u. ill Kupujre proizvoce mocno otapalo kojese se sljececih noktiiu koji ne 1l. Stijedi nekoliko savjeta ste koristiti za prirodno meku kozu i zdrave sjajne nolde.Ovutl. HInze hili. Idealno rjesenje jest da zavolite svoje ruke 1 stopala u prirodnome obliku te ostavite laklranje noktiju za posebne prigode.I ui]e rnarelice navlazit sJop.isirajle ulju bpi kumenom ad priroclnoga sa 20 1111bademova pomiiesanoga ulja ererlcnoga metvice. hladnom ta ll. Najgore i u. omeksatl ko2icu' oko noktiju. ulje od oraha. i uliire u bocu .

n~u·aL1Ci. Preporucena organska u IJa SU • Kupujrc dezodoranse ko] sadrze prirodne sastojke (vidl Izvore).ine Y0clLlie 1->15 :mllijeske nadomjescl losionu . koncentracqe. sadrzl stotlne benzeua kernikallja.noga bosiljak. normalnom j parfemskom.!Zru) ulja lrnaju wwoie ucinke 1. apsolutnom I Cistern. u proizvodn]i mirlsa.vale.l djet:c. bergamot.m OJre~[(l.lpi Ln~sll?ll" eLL.bove l{OOlO ol~jcni pad'e't:n. triklosari. poremedaji ploda u trudnocl. Veclnu sastojnkn nije • Kuristile sodu bikarbonu bikarbcne kao prlrodni l:LezoJoran. prerna uputama. SINTETICKI koriste umjetnih posto derivata. bosiljak. sob: kamilica. vetiver.J. Umjetni se proizvode u laboratorijima lz slntetlddh \ kemlkallia.. na 'V.ljlvQ I uClnkoVIto korl]it{. se rnogu koristiti [ersu lIvljek prije I)POlrebe lijesll. se ulja biJjaka i desuliraju ulja". • Za pobol'sanje raspolozenja: pe!argonija.Iavanda melisa.mike . karnilica. i 1I 110m. Badernovo takoder bOGin! UPOTREBA ETERICNIH Cistaulju su vrlo [aka I treba ill • Za kupku: bpi ULJA dotlajre 5 do 8 ulja po izboru VQQu. Ptirodni mirisi poput jasmina dobivaju se iz biljaka. • Kvristlte dezodorirajuce Illl. Iormaldehkl.l!1R trajanja. OSOBINE ETERICNIH ULJA R~.. • Za zre!u.do €Je ~ kapf e'te. pe. uJ1)." S vrernenom mogu naknpm u tkivu te svojorn otrovnoscu glavobol]e. ]edini nacin kako mozete biti sigurni cia ulja jest ta] cia ill.il~ai)i. nerolij. nerolij. paprena ruzmarin bor. reakci]e MIS[aVU aktivni .t3rel'il:110tF! 'ulj~u 20 \l1l (jedJl~1 ZJ[eu} olm~vnog.:. jasmin.ja LI J50 ml Jllje~a vi!'!e llj~8ke i ruzine v.s. bor. kadulja.l ma~a~ll' do'~I~.:( JO LiJ IVII t< I ~ I Mirisi mogu biti prlrodnl ili umjetni i dio su vellkoga asortlmana proizvoda za osobnu njegu. nuris obicno Ttl spadaju derivati sintctickl MIRISI navedena PRIRODNI Qsnovoi 5C DEZODORANSI II Od 5. u 'iI1~d() vode . • Llruirujuce: ~andaIClvinH.es 1. b0~iGl~ i d(!)bro ®vaj p~ir0dni . i aldeluda.I op1l6wnje: nerolij.000 kcmikalija koje se 95 nn naljepnict te se OplSU. Nanesue malo sodc vrscim>1 prsriju na kOD ku panja iii dok je vasa koza jds vlazna.lot.in!ju¢a je i .tll oa~t()jke.d2. takoder.nje etedGol. Hlzme d0bri O\rI~!.l. 5 I. les[Oi'l Iii' rna r.\tan 'dol. kdZl zasrneta soda bikarbona. vrlo mirlsni spojevi. umora: rnetvica. astmu.akl'enU j:lr0ttesHe..I m ulj~1 Nusprolzvod njihove proizvodnje je otrovnlotpad.jte d. njih oleo doblvn se iz naftnih Jecl. karnilioa. • Za mlri~ u sob): ~tavite 4. II kristulno karnen]e koje zdravih proizvoda prodavaontcama Namoclte kristalnl karnen te niime lagano trljajte 0 kozu. ~~!hl! kOZL!: ~lo4al[e t.ete kupili ("ielLIzvore).l ]'0 kl.r~Lt i :.o 10 12 kllpi . moze izazvuti aStClcenja[etre. osjetljivost koze i U ozbiljnije iivc(lJlum svojsrava. kod simptoma urnora.Kalll. • .eRa0: OS.LI posudu l1a~1SvijBcnjakom te [~PQd nje zapalilc syiJecu.::ml hl~(dI'1Gm 1 ITOOt.. Ne korisute etericm[ U V'. Mnoga etericna razrjeduju kupujete dobavljaca ulja na trzl§tu kvare se dodavanjern oblcnlm eista etericna (vidi Izvore).Cil. Dezodorauslmogu sadri:avati i talk lumjetne mirise. je [eftln i ucinknvlt dezodorans.!.OJl1.erite liije cjolho ~. kadulja.Hc.largDi1ijH. Dolaze u ttl oblika: prirodni tusiranja."a 4 ~lleiGe v. Ietargt]u..avati. dd. .llllptllal(a.sastojak vecinl dezodoransa je aluminij klorohidrat moze zacepitir kOji sprjecava znojen]«. rnogu biti stetna (vidi SO:. . koja SlI najboljl I JdinicJwlll.)i?.r. po!1"lijeilal:!a § ICqJj~jll.no.iilnili ulj:a tI l"i1kada.lteZe I(o~u. berga!l. Sljedecl prlrodnl su ucinkoviti. kortsti radi antibakterijsklh amonijak. dostupna bel dodataka pestlclda. • Kod tjeskobe: • Knd lagunoga • Za depresiju: ." a LI kojemu je ulje razrijedcnoalkoholcni i/ili plasrtcizerlma kako bi dl!lje rrajalo i bUo [eduostavnije Zit rukovanje. nernogucncst spadaju i ruk.glatkorn.u IJHjnwga u!l. a za mnoge sintetlcke mirisese l'ijelmJ]] LtLlclnQce jer neka od njih zna da su opasni po zdravlje te ih [e najbolje izbjeg.a.11j.e-Skocl.fiz0in:a l~ .shl. OJ kOrJ<:elWan~ 1. poremeca]i sredisnjemu razvrsrani kao opasui otpad.e0jce" 'St. Iavanda.tj s u o:movnilll UtjClll iU vociml1. 130).lL opclm nazivom "parfemi'' ill "mirisi. J05 jedan aktivni sastojak.l.111 raspclozenie te mugu POI nccl • Za intirnno ozradje: surtdulovlna..\!vat."a l). PO$lIU BRI!AIllJR. sinterlckih mirisa ill se uljem. gnojiva. • Kod mental.tiste iZI11'ije~.\pi. . iflo IJlI ~Lli. lavanda. podjednako koristlti oprezne. Z. ruzmann.r. Evo nekiJl . ali pod jXLZukoji se lIp~l1iti znojne ilijezde izazvati mucntnu. paculi. • Za energiju: lirnun.riOVJ1Gg_a ulja baderna. lavanda. I'rotreslte I~al~c~ . kukuruzncga . nabuvljate od uglednoga P R I RBDN'I t. GMO-a I osta'lh oll~cisclv".u.Lll etericnoga jojobe. • Obicna j!"dn:lJ{q. jaglaca ili Zitnlb k:li~<lte nanesite fukU. te u hranjivu obllku..gIQ. POJlliri&ile ul]e prije kupnje kako otsre znal i odgovara nuns. Soda blkarbona..jre • Z.LPi. Napl!nite [lo!l(:)Y'nQka~1 voda i. malu vudiGe.paJ'fern: ci0d1). paprena rnetvica. I Kalilj i marelicino ulje ateriilno:ga: liIlja te prun:Lije$ajte ee. z. neroll].b ulJa.smreka.eted~noga utja u 12 ml .0 N LOSION POSLIJE BRUANJA Vecina kupovnih Iosiona poslije brijanja sadrzi sintetick! alkohol koji jako isusuje brijanje kozu .'2 II Kupujtc Iosion za brijanje od prir:odnih sasrojaka (vidi lzvore). vrlo je ucinkovita. se ne smijl! progutllti. naranra.l rl:J~ma~in:ai gemrii'ja Sta)ltte $ast(\\jRe. Ddilre 11'tlz. ko]e se takoder rnoze nnvodltl kao "ckstrakr'' JH "tinktura. siresa i depresije. Ako vasoj PGn1ijeil~tjte je s malo i ucinite skroba da [e omeksate PRIRODNI Uzimaju "etcrlcna I MIRISI knko bl se od njih dobila mirisi. 0 bicno Sf: 1i:Uje~.

. "alternativna" na analizl vase osobnosti. pilates nastajanje vecine i tal chi pozitivno umlruiucernl djeluju na vase zdravlje. 12. vrsta medicine koja liiecenje ktura je. Joga je poznata po svojemu vjeibanju tijela te uravnotezulucemu sustava. 128 terapiie kojima izbjegavate Homeopatija temelji je vrljedna lijekova i ne izazivaj u nuspojave. Meditacija se pokazala izvrsnorn u olaksavanju napetostl.Akupun Ijekovitoga a proucavanle bilja je bitan dio medicine.RAVI terapije. ni kupovati lijekove lijekovi LI Ijekarni Postoje mnogi prirodni upotrebu i pratece Lijek za rnanuntuk str. dok s·u aromaKonvanclonalni terapi]a i rnasaza korisne u riesavanlu medidnari tehnlka problema strUcnJaka su prihvatili osteopate i kiropraktlcare. stresa i depreslje. takoder. a Alexandrova porncgla je. OSTANITE Raznl oblicl vjezba pornocl ce yam da izbjegnete problema: joga. medu ostalirn. U Izvorima mozete naCi popis preporucenih zanavedene ZD. .PRIRODNO LIJECENJE Ne trebate uvijek posjeCivati lijecnika zbog uobicajenlh bolesti.!! kali .130 vas kostur i misice snaznlrna. ucinku.9 u ledirna i vratu. Pilates ee kao i ojacavanlu imunoloskoga odrfati Caj od kamilice str. U ormadfu u k~pao"lci drZlte razne P(irodne lijekov. mnogih tegoba. mnogim ljudirna ko]i imaju Antiseptik od -ceSn.eCi kod raznlh bqie3ti..CeV81)'l" PQrn.aka str . dok tal chi odrzava ravnotezu tielesnoga i rnentalnoga zdravlia. vrlo korisna.

U ')0 UDB I CAJ EN E BOLESTI lznenadulute velil<niz razllcitih svakodnevnlh bolestl moze se izUjeciti hranom peput luke) (antlblutik).ljle po ozebllnama. Na~t~l.prirodnt.MA@1 SOK 0D (ill luka) .(a so]e.ce ~~IJ grlckajte ill. !coil. prerezue luk i tdju)te pi> ubodu. soli.opijte.lp ij re.. L.Pojav.R 8P MUC:NINE R(!]ll V II jednostavna svjezeg lnnunova l.n. i lavande (karminativi antidepresiv).ka utrljajte u ranu kako blste sprUecHllnfekciju. odsto]i nelsoliko sati.sve ono ~lo yam [e pouebno za kutijlcu prlrodnih lijekova zu prYLI pomoc. • Calevi ad papwlle ruzmarina glavobolju. i)'0.rljen.da. sQJino. j u posudi. ee~t1j~k~ II llho.. j 11 u prahu dumbirova ~ofijen9.u wejeljiv>1lllju J SI~e6a"a 02il)aka.lpr: JiHe ill tpGlsjekoti. od PopijTe kollko god nrozete. S. prociscene vode da iz organizmaisperete trave limuna sjenienki preko ocijl! i. l24).e jabui'noga 2R oct>! • Maqa metvica izvrsno cdbija kukce. • Zagrijle po [ednu ZliCLI meda smedega gecera te 3 zlic. ul@na~ sa 4ED rnl \)'otJ~ i [ll:Istlte cla: 300 nil Ogul)enlles8ni ~e§l1ja. i limuna (antioksidans).uI'l la lifeae)1l~ mamurlul<alzh1ijes<ifle !. metvice. cesnjaka (antiseptik i antibiotik).U srntrivan]e prohavnih 2 zllcc sode iii 2 zlice mljevenoga s 111a10 blkarbonc pornijesajte iagrijte vode pomijesajl:e sa 50 rnl vode proruhesalre • Ako vas bo]jzelLlda~.cu paprike ilicilija s jeducnn :meum osnovuog« krvi i olaksava UHOBOLJA • Z:agrij[e malo muslinova ulja..te ga P~Ul'lutl1·0mvalQll1. Bilje poput majcine duslce (antiseptik i antifungal).Hjek vasemu hikarbone ~ ruulo vode iii ocra u paSI1J te nanesite ubod.garal'ice. • Svakoga [utra pojedue iabuke.l ill osa.1l1jU. kao izadni poput klincica (antibakterijsko dumbira (antispazmolitik).l<ln'arlU.i puspj:e cia se riaropi.Llb l.1jal{f1 J rm(npf:I lL u!Ju. jeftine Ujekova na svijetu: kad se ne sredstvo).1 Ra7-1l1. Ne zaboravite da je voda jedan od najboljih osjecate dobro.~1Il0LIZ KASALJ nusjeckanoga I PREHlADE [ednu Z1ku (anuspazmcllrik). To ce nadoknadlti dvijc nekoliko Iavande.e d~J se nekuJjk.olaks-ate s'tanjii u.vam [e upaljeno grlo. Imat cete. 'QUo koji od njili .'rnlljei{o i koncentrat vata i p.zeJUEu j lakse . Hi kadulje dohri su Deilu. to poboljsava cirkulaci[u upale.:e lee malo L"TI~LI. Lezire neko vrijerne djelovan. Mjeilavlnu ohladite pr. ko.naneslte ua malu ranu da je o~slile i. nekoliko ce&nja i ostavhe cia nasjeckajte izgubljene viramine 1 slnar~iti qC)l1:. cesnjaka nekolil. durnbira i laguna ZELUCANE TEGOBE [e dobra za kiselina j " Soda blkarbona 2. uvijekpljte mnogo otrove. Stavltesal prilegnite. i zHcepl. sredstvo. j GLAVOBOLJA • Za smunjen]e napetosrl u glaYi. omogucavalu sigurne. To <it:: . II UJEDI KUKACA jednu 21lCLlsode grla i uboda kukaca IIlOgli se uspjesno lijeeiti bez posezanjuza mediclnskun lijekovlma.1.1 a U M B I.djtl iz.ega caj'l. ie natdj. . Stavite ubrus preko pijte tihu s\fjeie isdjec1eL1i sok vel lirnuna ili lirnete. U10zete .L. anisovih dumbirov IWHwdl. sumeci vitamin C (do 500 rng nadan). • Cciinjak je antisepjicuo. BOLNO GRLO rnjesavina vruceg« soka i meda kao i.11 it: ce cuda za vas zeluduc. Llci. kapi etericnoga do 2 zlice meda i iscijedire sok od Iirn una u kipucu voou te pijte 3 cia 4 puta na dan.Cesllju I!'es1. 1.sanj jabucnogaocta.izite175 gS)ljezegq iedan [e . nadrazenoga LIJEKOVIMIA sllcicli svakodnevuih • Ponujesajte 3 mulecrvene papricice sa 600 ml 50k8 od rajc1r.preradite otrove Iz alkohoia. Na(jnite rupice 11<. 1 konjena durnblra potrepsunu.ijekova za gila.o . cili MAMURLUK KUTIJICA S PRIHODNIMI UQbicajen:e bolestt poput prehlade. putovanju iii uudnoci: pijte sporisa. 'l'QIlI. narnodte pamucnl UbfU5 U 200 III I vade sa ilicicOlil csusene metvice. • jednu oguljenu bananu soka po i • Da ublazite kasalj poriujesajre izrnije!. • Eteri. soda.e Dodajte ce. te prelijte rnedom ZUCiG1 te mjesavine.e.. OZEBLINE • PQll1ije~aj[e [eduu ilKi.r:L. • Na IIbodeno protiv izravno na mjesto ulrljajte ulja bolova. 7~. sa 2 zliCi(!.lj prlpremljen ili<:e nasjeckane i(ako biste ublailli glavoboliu. Mnoge potrepstine za kuhanje poput octa. osoblro komarce: svjeze Iiiit~e iii ekstrakt prptrljajte po takoder je vrlo dobra • Ako ste prehladeni. male .o Iwsnlj. • Sal. ulje Javalldb nap()si~1 fl~1 (.ica vruce vade • Ako vas ubode peel.. cesl1jaka .U Z L.ad najstarijih i najbol.1ite po gazi i pritisnlte ua z celo.e.cLJ('). Ohladlte i koristite za grgljanje kad . J~~isnl[e m.ll1u . III Pijie C. pripreruite topll oblog s dumbirom. • Salin ern.L'iie u brzD. uklonlte baei.Pornijesajte osloboditi endorfin tijelu . ptlSril. • Dumbir srniruje probavni sustav te se knristl ked mucnina ~I i rnracnu sobu da lijek pocn« Del [edne i lako upotrebljive lijekove.ih • Otopue 2 zlice soli vode te progrglja]te.GUL11bi. meda i zltarica takoder su osnova prirodnih lijel<ova.ajte sa 600 rnl sojina rnlijeka i 2 zlice vocnoga Izboru. Tijekom dana pojedite • Korijen ehinacee je Izvrstan Jijek za prehladu. POSJEJ<OTlt:JE RANE antilsakterljsko I MME a luk ulja (vidi sir.Lk dehidraoije.

o'dtlija RLJ ~e. ulja:.(eriGho 'ulje E'lilINAGE'A 1'q):jlete.lierpes.erite 5 Mnogi prirodni recepti od bilja mogu pomod kod blazih bolesti. . Kl!N~I~ Et~. bolrii misli'i.:!.Posavjetujtese ako ieJite koristiti lI!j~1nakon toga sve sa lijekove . modriee. smrska. neu MJlf:1je Igija.demo~a lilla. I ot:~~lrlle. ~iJIl$K:.e$ti]l[~h~ t.OCi[ajl(. katnllka. eRc. Ako je vas ormarlc u kupaonici pun Ujekova iz ljekarne.elell. a Z<I vanisku raz.~noga.takoder i etericna strucnjakorn razdobl]a.ei1i zeiudac. trebali biste znati kake mnogi od tih lijekova sadrfe umjetne boje i okuse.bollia. i lJ)Joarl&lk'.oQoY. Poput konvencionalnIh lijekova.o pamucn0111 G:!\YEZ 'tatom. Ntalnja mL!i1nitia.$UI~ RUrle. metvlca.ira nesanicli.illa GreliVi. k Ekceoii.o Ifekarnam·a. Ilpdrazenij ~oia. Antacidi koii se koriste protiv zgaravice. fbolne· zglo!Hiv.fs.emi. k:adulja r maJtlna d~ifia. pS'orijaz8 i akne.. u '6 "illc~ bll.aer. Driltiavlte. Za ujetlil i Ob.no ulie O~!R 9d rli. ijedite ih r vodorn. manj'e rane.. Q51P ad pele!la. Manle. SLI TRUDNOCE bilja nije • Latinjak (Caulophvllurn thallctroides) • Zlutni tuljan (Hydrastis canadensis) • Smreka (juniperus pl1le~iuIlJ) • Kaululja.! upute za ni kada nernojie vise od utvrdene lljekove ako se prije toga ue posnvjetujete sa strucnjakom. (SalVia <[)J'El(lh~ilU~) Ll'a:va (J.aStrrfu I glaYobolje·. Koristiti ~aolDlilgu kremu za zarezanje koze. • Nikada neruojte uzimati elva biljua lijeka istovremeno.ubodi. illsilil.tvica (Mentha UPOZORENJE IIi atkoholnl ekslraki Sljedecih devet etericnih ulja ne preporuGuJe se koristitl tijekom trudnoce: bosiljak. ugrl~zi i ubqdl. od ozblllnlh zdravstvenlh 7': C -I u 1"0l' R II B A lAVANlDA '11). stoga ~(ema 'HomeogatsKe Za balbve.I~Jema mogu izazvati stetne popratne koriste uz konvencionalne biljnih sastojaka far otrovne.~a. Svt9b. bolne lJl9da~i~e.i tosian o~rell6iil1e. koliCine. Uvij~k proiHtajte 'piitite. • Tijekom prv:. Eterj'iina ulle Alzheimerovom bolescu . ha up. ugrlzi f . ~ do. Akqe~ bu~uiJice.c~i'nhl gli~nj.l tri mjeseca trudnoce treba Izbjegavau uJja.a: 3 k<lpi kamil[. <:3 n~adi:az.ice maternice pob:1caj.. proii.!· It Pomno PI.!. MfiD!JNI!ffi G\lj tjlbi~te fable.i neki biljni lijek. S njirna treba postupati koncentracije . hiljne lijekove • Nikada nemojte uzimati upotrebui kmj~titi eleriCn<l ulja za internu upotrebu.~. .llltl) eAJEVA[ 8reriEno u ii.f.. Nesalliw iii probavne tegobe lijecite svjezlrn cajem ad kamilce. opeXline od.Jlj I'il'tr~ pPl!kl!ne..l dojencadl do Best rnjeseci biljne aka ui.6 kapl U 20 miosno.avne teg:obe' koo.l djeQe..e: 8.te Pomaze . mazul'an.ozQ~e. ali ne sadrie umjetne sastojke.tj4l1cim communis) • Gorska nl(. iOS-8 prob'ava. Tab.jec1rukclje MaSt ~JGIt!t! Il\)SlfA bil]e ili eterlcna :E. Ifreina SLi. .ode ktlRaca I<:arlsti!e ga 11era·ztij~(jenaga. 5 5 vecini prodavaonica zdrave hrane i u nel<im II kcrlstitl neki.l i iTIl~MI. pitajte lijecnika smijere li korlsuti . ~motjvni sok.e m~itla. posavjetujte .. rnillefqJlul}fJ . ~dl~1 ~gl. ~ dQ 2 kapi naneslte na .' BILJE TIjEI<OM Vecina kuhnarskoga skodljivn trudnoce.1'P. ~@'NJ)l.u'ledima. ReutQatski bolovl. Provl. prlrnjerice. !lUivi~. !lol<. rnlrta.BILJNA KUTIJA ZA PRVU POMOC iNavetleni blllnl IjJekolii trebali hi oiti dostupni uputsna pakiranjU.[I.nla •.chIILe. konzervanse.~vic~ i W(jlle.e.do 10 kapi II kupku. ko'cl pUkrMih . . boi i trauma. 0$i1'11 Ko. alkohol i secere. lJ'1jest.K 'K<\fiIsUI ' VALgRIJ/lNA!1 Tablete: HMELJ II prchranitijekom SI [edece vrste biljaka te ill treba L1 vazne lznhnke potpnn. u 'i obra:tite pozomest IijechikDITI smijete. sunca.d~ubQl5alj~.biljrir tegoba. alil~l:le. !ijekak. • Nikada nemojte cia Vlli.I l)ro~itenll1 Vella.0 < c bil/!nlm lijekovima navedenima u MoilrjGe.~opilklitle. Kf.rao·e. strije. hranl I stimullrati te Izazvatl WAIliTARIOIll Kre.l1 • J-r.se sa stiucnjakorn. Ako uzirnate Iijekove. navedeno. "&esanip1.JZ(\Vi'B~iJEST USi. modflte i eRc~mi.. )stegl1uea. i oni se proizvode komercijalno. osip nak6Zi! gljiviGe. sadrze aluminijske spojeve koii se povezuju zamllenlte te slntetltke daljnjemu tekstu. bol u l~~irn<!.I\ l!J. SIGURNO KORISTENJE BILJA BiJjni Hjekovi potjecu ponekad aka 51! KAMIUGA liUe p<1z1jivo jet velike mogu biti [ednak« iz prirodnih izvora i pojave lijckove.kad 19ar.o izbjegavati kao lijek jer mogu llJ. Ta~·o. lavanda. • Aim se simptorni ne povuku.

dok e<: meditacija smiruje. iz Indijc otprije tjelesne vjezbe. ruke neka pocivsju treba 1 iti opusteno. uravnotezuje. i "izdahni" vjezbajte po pet rninura i pomalo dok i)lcliselc. Poboljsava kao sro su rak prostate imuuoloski cUj je povecati S. u krilu. nu fizicki element vjezbi. lstrazivanja pokazala kako meditaci]a pomaze stresa.r(\:?! . ravnotezu izmedu tijela. 5 udisanjem • Opusrire ramena.j ce varn pokazati LL<lisaju i lzdisa]u.k. u bilo kojim uvjetima.Le sc m gli istezati i vjezbajre bosouogi.iCaJLe sa strucnim trenerorn [oge . spretnosr i Asane i izdisanjernispravne se smjesrire na pod ill stelae. znaci zaustaviti misli 'ko]c flam prolaze kroz glavu majrnuna" cia .i lead nekih I dojke.ete ravllote~u islegnuti i oblikovati 'Sjedlte mimo. koristi su brojne tehnike.rimi noge dok sjedue na podu Ill njcga. jedncstavnlm te ojafatl istegnite stru. medltacl]u kuo Mozete medttlrau lJ vlaku ili l.!. smanjuje Nadite treba provodlu poze teulozite (vidl Izvore). Nijedna.itelja ko. • Usredotocne govorue Ll uesto novca u dobru knjigu o jo!. JEDNOSTAVNA • Udobno • Postanite MEDITACI)A joga povecava Ileksibilnost.i se nu llsanje. Stoga. vrat. visokog krvnoga tlaka. oku za vecinu nasznaci Kornbinaclja istovrerueno umlruiemo i tijelo. lstezaniern kraljeinice [ogu pa Da pojednostavlmo.neke asane bi varn rnogle vise pornoci ledirna i vratu ie zglobove. leda pobolj~at. poznauh kao asane. i to je pitanje vj zb i mentaln stjecarue navike Wane. rnogll blste ozlije liti. na vlastito nek. opustai II skladu podizanje i spusianje kosa pri svakomu ritam.tJ. Ako vam to ni]e udobno. ako izguhit sebl "udahni" dok udisete. svjesni ava drZallje i . Ostanite Istezanjem U U stranu p.000 gudinu. Z UJ 'U UJ LIJECENJE VJElBOM loga i meditacija mogu pornod u sprjecavanju poboljsatl NAPUCI ZAJOGU • Vj zbajte rnoglo 1I ioplcj. Za jogu kupite udobnu i lezernu odiecu od prirodnih tkanina i posvetite se tome svakoga dana da rutlnu tako da aktivnost. • Dok ne postanete iskusni. a zat[m se ruke i noge te istovremeno (omu poiozaju na drugu stl'llnu. Vecina U oba slLl61ja neka kraljeznica ceLe savitiJivost vas ega vrata i i rasiriti prsni koso mirno mjesto gdje rnogu siesu. sustav pa bi redovito ugodan osjeca]. tlho] sobi [loput telelona.lL te srniriti i prosiriti um i osjeca] mira. Joga j meditacija nisu osoblto zahtjevne: ce vasu kondiciju malo MEDITACIJA Medilaciju posto]e odabruli. • Na pocetku pwduljuJte vjezbauje dok ne budete mogli odrzat: usredotocenostl te ritam od 20 mlnuta. ali opustena. radite vjeZ:be vlastitirn ritmom i prilagodite sebi. p~ cak. mozemo definirati "umirivan]e i disanje". uma j duha. . toploj i sobi.iela tako da se lTloiete u5redolo~iti leda i opuSten~ disanje.obolj~at '. (drevni indijski tekstovi uazivaju re misli "UI110Hl u Cistoj. primarno postojanja. kako biste se laks« usredotocili.u.~jeJnite ('HI stelae 1 naslouire se. Kao i svaka druga vjestina. od tih dviju disciplina nije (neke ne biste trebali izvoditi). odjecu kako nakon • AI _ sara aka ste samo nesto imate nekih po sebnih pokusavajte s nupredrurn rrt daleko od sv 'ga sto bi vas ometuti. prostranoj kleknuri.ollko minuta. ne ih teska: svatko ih mote raditi u bilo kojo] dobi. rasciscava misli i ornogucule uvid u zivotnu perspektivu. srnanjivanju Alto vee neko vrljerne trenlrate ste gipki. udobnu • Nosite I rezalogajili. s r'ukarna u krii. SlO bude uspravljena. ugodan nacin. rnenrulne 1111mnoge zarvoriti Dei ili ih cl. [oga zdravsivenih Legoba. eli sanja. Koju god metodu svjesnost sadasnjemu vrsta karcuicma. uspravljenih ti. obratite poz most grudnoga na stres. ll1iSice 1I "" rn Z i izljecenju m o z E) laksih bolesti i istodobno uspostavlja kvalitetu zivota. 0 vjezbarna joge. llc. otvorenima. kronicne se j boli. "sjedenje" rnoglo poboljsati vase zdravlje na joga postane navikom. usredotocenostt aspekte Serijom pobof koncentriru i 'iljezbi disanja Zapad se utjece vasega ZivOla. Mozete prekriziti uz pomoc stolca ill bez JOGA joga je fllozofija koja potjece 5. mozda sa svi [ecom i mirisnim stapicem. • Vjezbajre jogu 3 sara nakon Sro ste pojeli zaduji obrok ill • Sjetite se da [oga nile natjecanje. pOpUL stajanja na glavi. trenutku 11 vjezbe svakoga dana pobolisat i izazvati provod U mnoglm kulturarna 0 pa tuko bolesti SIca. i upr. a lice Mozete Urnirivanje. celjust i tijelo. Uspostavite vjezbanje postane vasa svakodnevna mnegostruke. nakratko 11:1poslu.koncentraciju. <: Cl bi:. snagu i izdrzljivost.

Prlmdna vlakna poput .radno je da roditelji pruzlti najbolje u zivotu. sto odgovarajuce ce uvelike povecavati kakvocu zraka. Mozda Organska. Kod kuce 5Li djeca izlozena tvarlma ko]e ometaju norrnalan rad herrnona: pestlcldirna odrsdenlrn vrstarna plastike. a ako vodlte osigurat cete zdravlje i sigurnost brigu 0 cistocl vasega doma. parnuka.V. sinteticke rnedu kernikalije: udvostrucio se bro] astrnatkara djecom mladom od pet kao sto se udvostrucio i braj alergija medu djecom. 136 zele okolisa i cesto negativno desetljecu godina.Ol. izbjegavajte posteljinu plastikui kupuiete prirodno pokucstvo i djecu u od drva. U vasernu domu treba biti sto rnan]e takvih tvari. Negativne uclnkeonedscivaca Prldrzavajte se savjeta u ovomu pogtavlju te hranite svoju djecu domacorn hranorn. 140 prolzvode za dijete necete pronacl u svakoj prodavaonici. vune.cu[zradenu neetrovnlrn beiama 1 lakovirna te Irn taka osigurajte sobu bez sintetike i kerrtlkallla.xiirnu duhana. djeci. od sarnoga pocetka svojem nevoredencetu Djeca su osobito reagiraju na osietliiva na oneciscenje u proslornu Zdrava hrana za bebe str. kadrnl]u i drugim teskirn rnetalirna u kucno] prasini.BRIGA 0 BEBAMA Pri. Opremite djequ sobu 0djf.o$l1si?e vune I parnuKa qmoguCi! ~e \laSem Jlletetu pocetak zi~bt11' bez ~Ie(gij~ I Qtfo. i malo. . i gnojivima u hrani. nelspitanim kemikalijama pokucstvu u toaletnim potrepstlnarna te bojamai vlaknima u kola "otpustaju" kernilske plinove. koze ] metala te odijevajte od prirodnih materijala. Odablr pelena str: 138 dojencadi ORGANSKO ZA DJECU u kucanstvu mozemc znatno srnanjiti. putem interneta 1:10 mnogo toga rnozete narufiti ili postern. postetjlnu str.

organskom hranom da ganauctte 11a zdravu prchranu i nemojtcga navikavati na kllPOV\1U gorovu hranu.i disnim tegobama. • Secer cesto doda. Takodcr su man]e UK LAN JA:.ece·gatQ ne mozete. brigu 0 tome cia budn dobre.I1ClgO ·Se'e·ra. Vecina formula Z<I mlrjeko' nislJ o rganske i niogu sa'drzava. se(~er je vezan i uz nastajanje nekih vrsta raka. teo tako pUjedi i nil vase clojeI'H::e. • Dojenje ojacava cljetji imuuitet: djeca JW)" sisu.vodite ostataka.j. E-bmjc\'i. oneqstit dan da nadokJlJdite tek:uciQtl. formula za rnlileko i hranu za dojenead ODABERITE DOjentacl u razvo] kCllllkaJjje ORGANSKO a njihov lmunitet i eudokrlne zlijezde nisu u porpunosti razvijcru pa moze du(i do njihova ostecen]a.a u mlijeko.ID Q nije kohservarise i Qstare' kel'flikatij'e. antioksidanse.kll. • Kupujte organske prolzvode i posiedite ostacima svoje dljele izlagan]« pestkfda . Hranite svoie dijete domacorn. nego djecu lco]a pi)u rnlijeko iz bocice.e lokall'ltl (vieli l%. Posto]e dokazi kako je suecu 'II rano] dobi. poput PCB-a i otrova. brune. hQcice iar. poput sv)ezega graska ili splnata. kozom te • Popijte barern 2 litre vade na • 12bjegavajte korein.ne lciseline koje mogULlLlis[j~1 ~~(k. od kojih su mnogi zabranjeni U hrani za tvari koje :SU djeteru potrebne za razvo] . ipak se rnogu mt6 u "oblteljsko] hrani' kojon: biste Povrce u kaSi.el" ~adtZ~ l:l..lfeteta( .l~lonite ~.10r0).i gnojiva. pcmaze vaso) bebi kasnije u organskih 'formu'fa za l110gU hraniti svoje dojendc. procesirani skrob i secere. Ojera ~11 osjerljiva na 01. posto bilo jeprepuno skroba slabe hranjive vrijednosti.. (im je presla na l<rtJtu hranu. V'0Qa.esQda uJ)fle. osipu :i dijabetcsu te :ih rjede odvoduno .rete @ojetil:1. 10 jegurtu vocnlh kako .ite s.vjlJ] prClb. dleca I(oia se hrane tom hranom mogu biti pesticida i ostalih kemijskih 400 izlozena raznim kolicinama U osobito je osjetl]] va 11<1 u hrani 1 vodi. Nemgamki sokovi ad.btiti moje dijete misliti taka. Cak i profzvodael formula za mlijeko za dojencad priznaju kako je njihovo mlijeko "slabi nadomjestak" za pmvo.p dodataJ<. probleme s ocima dijabetesom: i. i na tom je odrasla u zdravo dijete koje voll hranu i zanima se hrane za dojencad za nju.IW-J__ 'lD LiJ I co I II . ked Imce. Od proizvoda prehrambenih jj. dok njihova krv. postoji nek. • JeCilte po [[mlQ i eest0 da tDclri'iite l'a:l. prijeci na qelcviteobroka. pU5tite I{LJU( USPJESNOGA DOJENJA • Odmurajre se koliko gad mozete.vca:ni sustav dojeuce ta oso bito ·osjetl jiv na za dolencad Imie je ispitao nezavisni lzvor. ntsu organske.kaJgstu r:nrll~ sve prisutnija mrjjpNl!ldonl. • Poprieajte udrugu it:gllbljenu s Llle(iWclnskol1~ U BRLGA ZA ZUB.Il. organske neka 5. uravnotezeue.R AN!E Dgjeri~ad !. rnanje podlozna sindrornu iznenadne snuti dojenceta . alkohoJ.Se i taujure mlljeko na tfoZistu (Vidi IZ). pa sokove ad uz alerguske vota. eruulgator«.«. zasladivacei SAV'J Kupite sokovnik sami pripremajte organskoga ET j svolo] bole [er su vezani djeci mnogobrojne tegobe.vOJ'e). navike. kOI'. p sokova . ietra 1bubrezl nisu u potpunosti sposobni izbaclti otpudne tvari pa se one raloze II tijelu. potrebne 5U irn razmjeruo velike kolicine hrane U oduosu not ajtho\' uzrast.n. Prlje l'Iego.inl!l energUe. s malo cesnjaka a..o!iko clojenC"d. j HRANJENJE N. i • Provjerire naljepnlce na svako] pocela sam joj gnjeciti hranu koju smo [ef moj suprug . J(emijske ce vlI$e lnlijel.:li. Bvo uekollko razloga zbog Cega je dojenje dobro i za bebu i za vas.g[(J vodl su podlozna probavnun . gt9 prnCC9ya v1Zilc Qci 'karijesa. Q. Kao mladoj majd niie mi se svidio okus i miris proizvedene hrane za dojencad i smatrala sam da ee i svojirn protzvodirna GMO • Izbjegavaj.:-. obrlslte ovisnosti 0 slatkomu i izaziva bolestina duge staze.i ja . mlasti(1ne ~estl'On1 Hi kQntaktirajr. cal> j rak.' ce.. Aka oellucite' lie doHti iii . a ~atinlJe po:sp..sto mozete dati djetetu ua pO'cetku livot.Ce~t.lijecili.LI.u djeC. 70 neurotokslne tijekom brzogu rasta u prvo] godini. ve. jest dojenie.. Debljina je rnedu djecorn. nego.lemima dlJjellja.ICE koris.15 i rnnogc 'l:ivotne navike {it: I'tl .} sadera kojoj su iz\ozeoi zubiGi va~e&a vaiieg dj~t"'l'a. Najbolje .tite stak[~l1e. • Dojenje je pnlkticno zahtjevno.1Ig[!lV~ pft~tld~b)" o.tQRPvratj hranu. ~to ope.vocnim SQJ~()l<in'l~lje1's~clrze pri l~d. sve dodaike stahllizarore."1. zattm prtpremllene vccina proizvodaca prestall suo u sretlstva . prij¢ Kupnre uvijeR do nezdrave I'l.ls biJo Jrnk. [lr. .o sadrze i J.a i ¥0I'1j.il~o.t.. LIZ ZASTO 0 OJITI? Majcino mlijeko je dojencetu prirodna hrana i sadrz] sve hranjive zd ravstvene osipe.N'J It M':RUA: u manu za .bistil! smanjlli"k'ol[Einu Ne pretjerllji:e s . takecl. • !(ol'lstite Cll. propisaoe Iijekove.K! <:( KAKO HRANITI DJECU Budud da veeina. • Dojenje stvara [edlnsrvenu vezu izmedu majke i rljeteta. a Inljjekel.za zgusnjavanie. ije mnog0.ti kGli livotu razviti do bre prehrarn bene nisuod plastike da Izbjegnete lzlugan]e PVC-u.j~(ivaCe okusa.e konzervunse.. • Potrudite se [esti dovoljno zdrave.!l!io'g I. PllaS:tika Rauijedile '{oini soR uvedl ispgr~v.l. no hrani za dojencad. pod puttskorn potrosaca.i B@J':'IKW.izbjegavajucI (jute zacine i masline.oeem bil<:~~P0nol1J. zaCi.jenu Juanu i onll koja sadri}. bolesd jetre.nuZL1bi'If.

I.0. i Jla5tu~a zub~.el1ul'lL.Rarnama.a nje:l'.k I'Llt1.koje mozete vi~ekratno encrgije. bikarboncili pelene Stavite pelene 00 11 TKANINE l! I bacite izmet zahodsku sode kantu sotopinom U boraksa te ostavite cia se namacu 6 do zahodsku LIZ PELENE jednokratne. cljeCju s ulj em JEDNOKRATNE • $LI PELENE izradone stoljeca kad su se pocele proiz. rn. ITi tuceta trebalo bi biti vise nego dostatnc.t.ent za namakanje uprljanih pclena pri]e pran]a.oriSlite pelene parr.l1.VQj qplj~jt!ceg<l .(I18.nrlje i namirlsete pelene. sterilizirajte ill...milijll)}i 51~tb.:« pranje ked kuce i 4l posro ntanje kQristili.Dske kel1)ik~1ija. Aim pelene morate suslti 1I no sada su dcstupne u duljemu 0110gOl peklopcern.. Mozete koristlti i uloske Zll pelene. nego pelenarna od tkanine zna bid i preslozene.i.proizvodi prirodna. Neke imaju usiveru vrpcu za vezanje pa varn nisu patrebne sigurnosneigle. OI)CritC pelene u perillci.. cal. jednokratne pel S.s«dlt. pranje vedini gradova pr. tito blsie plauli [ednokratne pel ene. tada kada yam je to prikladnjje. • Ne osjecajtekrivnju aka kurkad koristite jednoxratne pelene.f!)skog ad steposromoga 'U: om .ed~lg0d')ll" J?!®gl®ga ~uplii u prodavaonic8. dostupne SLI u prodaji.nihI organskih za '. manje od pelena ad tkanine bitte varn potrebna kanta dvostruko osuslte ih vani. radije nego da kupujere jednokratne papirnate uloske. a oko 4 posto ukupnoga kucuog otpada cine prljave pelene. sunce je susilici. peleria na dan. koja vode zbog vclikih kollclna i strojeva ko]e prirocu1o protiv upala. Sluc~jru(J .it Ckir1<l b~lC'ljll Se II ~lfIece ~vak()g. lspiran]e.~jctlJj.i dntge ad ikanina [e rnoogo bolje za hionerazgradivih. Kad god to mozeie.e cle~.na kozt mazite kremom ad neveJlH . od bilja (vidi brorazgradivi su i nisu ispitani na iiYatinjama. ~I "'" .site kOZLldJete!a rnekirn ~lImu[. pelena Argumenri navedeni za iprotiv jednokratnih su dolje. II Pranje pelena i pranie.lclemova IHjesto oSipa. organska • Pelene od tkanlna niogu posii]e korlsritl .i reciklirau. kao i vunene gacice za petene kojece grij. a rnogu se . p0put bademova • Svake godlne ~jjekuse kak-a...potreblll.jno cia ih rnozete pratii susiti. Lalcie upija kemlkalile sadriane u raznim prolzvodlma. rnirlsa i konzervansa mogu izazvati nadrazenost 1 alergljske ul]a I kreme derivata. $~1I110 cia se pro:lzve*: • iposLi. kosu.adno. i hlacitl je kad je vrufe. Tako se utro~i 32 Pelene od organskoga numJG: • Nikad ne koristite sapun qjeCje lice .lJ. Bactte oroprnu skoljku. BRIGA ZA DJECJU KOZU Buduci da [e djetja koz.PELENE I NJEGA KOlE Djecja koza je meka. G'i e rn N< ODABIR I UPOTREBA PELENA Vuse dljete ce Iskorlstiti oko 5.1 poce.ko:iia na Ileu je n@j~1:sjetlFv. • Milijpai jedn. Uslugeza LI. "RttperI!!!" od • 'Kodosipa izbjeljiv:ac i.J~ o. ko2i l~eb.PV{JtJ cliokslne 1!tetne Zit' IDk0n~.I teo Ur:riijesajte razdobl]u uklontte . nemojte djetetu stavljati pelene kako bi njegova kola mogla bill ~lO vtse na svjezernu zraku. sredsrvo kamllice. razvijenih zeml]a (vidi Izvore).r rn .Q· je i elQ 10 IllZbiljnib (!)I!>ol. p®mljesajre 3 bpi Ie J.aksati ClliceJ'lje.ikJ.cl1ikom i izbj~gav~\jte taUe puci(\\r. . Z. polovine hladnorn vcdom 3 do 4 zliee boraksa iii sode bikarbone da • Iako [e kupnja pelcna od tka nine \.?.l(ctickih pelene vJ"kallal~ow .!nim ru.na i osjetljiva.ti vasu bebu kad le h.azgl>arue. njezna i osjetljiva te je treba njegov'ati s nalvecom paznjom.okr~Jtnlh pelefl. PELENA OD TKANINE org. '.mnv)j . " Kupite barem. l'irane I U!l.e prQI~ode pamuka..J. U~!ci' aije JPosrojao k JllDlje> 1~"~Ii)o. Napunite kantu do. To ce vam o.p~Lrnil':il u J~daQluatli)irn pe.e pelt:lle.l fi)S~P . lzbjegavajte upotrebu [aklh Saplll1a i sumpona za odrasle.ij'L • Koristite losione. • Osipe .QC1{5ril'od.(1<1Q.000 pelena. nego bucanje nekoliko jedaokratnih pelene ad tkanina posioje urnjetnih bo]a.aV'!'&el~ 'Udisanje taLk-<\ maze dQvearl" do sa 30'ml '(6 2liGtl) b. Ucinakkoji jednoluatne pelene imaju na okolis je znacajan. ulja I pudcre LIlja i . skuplja. Dodacipoput reakci]e. g~Clina cia se. • Kupite dovo.".>.2: proizvodnje. nj~zan je • Koristite sarnpon 2'. ako ubrcjuno bebe. PRANJ E PELENA [~pedte rnokre skoljku. vrJo o. Ako mozete. ne samn tijekom nllhove UPOTREBA " K.\jl. prirodni izbjeljivac i deziufekcijsko sredsrvo. vee i zbog toga sto poprlllino pridonose kucnorne otpadu te sarnim tim i oneciscavanju vode i zraka.odoliir~jll~el. pctrosite Z1. Izvore). posjedu]u nego 1. Odaberire Ti.l~.uku. oel 'peleaa ulj~ kamilice L~ja 'Toalel.ulllesite illt {Iilj(.vociiti Jedno. polovlne OD TKANINE 8 sati iii tijekom nod.Jla.w re . • Previjanje nespretno.jenja eiLl~j smrtL pa z<! djeou bez orgil. gdje rnogu oprM rn:ogu jamciti cia nisu od sintetike i naftnih pelene umjesto vas.. od [ednokratnih pelena do bema i loslona za dolencad.llje.Jzazjv.)SIO okolis. I1)D~"te 1j>e!ena pra . Kupujte k-ernu za pelene sadrZl crvenu djetcllnu.ma .va rnaslaca.!Qod o<:lI:i\ga!iiSUma gdje Q~tajll gClcl. vecu kolicinu boraksa i/ili sode b'karbone te "blago ket1lijski" de.erdi. dvije kante za prarije s poklopcima. • Ulo2:ite uioske za pelene ko]i tic peru.len<lnw. Za namakanle 5 • releue od tkanine mnogo bolje upijaju.l sast0j"aka.

prirodnlh marerijala obi. sintetidd Budite svjesni da svjeza boja. kupujre od sintetickih prirodne rnaterijala tkanine . Vecina VreCiCLl sa sodom ~~atvorJte vl"Bdicu j llu.Se svjeieg.i~nicu za igracke i posuduite igm(:"ice i knjlge. vune. u mnogirn IGRACKE veclna djecjih igracaka izradcna je od plastike. • Izradire sarni igracke od svakodnevnih malerijala. b. tJekoJike sfilL CVuStolll ~etkom . Z~llilll. Teske cete robu naruchl prirodntrn pokrovom • Halite organsklh takcder zahtijevau pO~lOJ11 od rvrtki 5 plalue i jastucrrice ne trebare cia se ko.obe dil ude kl.nezelJene mrlle s uprli. a odJeca. kao lzrez. predmeta (rnalih lruti ja. • !\lw rnozete. izbjegavajte slrueticke rnaterijale 0 • PI.0cis1. Izvore). cijom se proizvodnjomJ stvara] u diokslni.dati u svrhe. te stoga ostane u dobroum sranju. Urnjesto toga.vati i j :1.polivinilklorida vlsokotokslcne rnjestima to rnofete narudti postern (vidl lzvore). djem ne sadri'". svedite otrove na najmanje tako sto cete odabrati prirodn& vlakna i oprernu gdje god to mozete. sobu. utjecati na hormone J dovesti do snianjene plodnosrl kasni]e u Z1vot11.stavlte n ka se suS-i.e prodaju madrace i organsklm gbcat.1u krevetu. kao 1 od prirodnih ukrasite priroclnirn • Vodite brigu tome cia odjeoa vase bebe ne 011H sadr.ju pozara. Aka u vastm prodavaonlcama nemaju ono . d~eleee imati CISCENJE IGRACAKA G Za 'ci"iicenje LljJtljanih iii dlWenih igrai'Rka plasti.eli Man]e suzapaljivi i smanjlr ce opHsno~1 U sluca. 1I koze i poput skoJJJd l cesera te ill • Sa(uvaJte V<lSPstaru odje. spavanja.lflt:'lil '~c6 Se'\j!lop\JL .odmsle ill eljeell. bubrega 1 testisa te l~Qimltoga i kao vinil. Ian I konoplju (vi.ih mogu kolaze.uStilila..e veliku ~b<::es0d& bikarb.laga.pite igr.l(lku vodu ill je . tvarl.ldraca.vremeno tijeko:m (I~~enrem 50d9. novi sag. Cini se kao cianemate izbora.icLmca.jetko Isrrosl.na ~fJ. • Kupite svorn dieteiu drvcni I.lli<::emraJte ·s.cu da se dijete rnoze igrati i cdjenuti je.13udite .avati u prodavaorucama novinama? ili putem oglasa u grndskim • Kad ktipujete novu odjecu.U.S'l!1")O ill rasprostrne OSlI%. :z mozece kupiti te ne vise truda od P~ll11t1Cm: oar'i uno sto trazite u obicno] Ptod~lvaonid. Stoga PokHg~lj\e sin~et:i.. tsebe provode 1.pa. kupujre odjecu od prirodnlh orgauskih keinlkalija. pamuka.zi vatromporne tijekoll1.pjer10. mnogl ruadruci za kolijevke lmaju dodatnu pbsticnu zastiru protiv vlage.eitlijske tVar'c posteljina ZH LI bilmrbo!1Dm. reverie izraden od' odrzivoga drva (villi Izvore. J. dajte na rl1Z00VJ8nije igraCke.peliitG LI hlado.ple: vo~le.rekrive.ODJECA.ite krp0fl1. Europskoviicce za znanost smatra da ftalati rnogu Izazvatiostecenia [etre. madraci i neizgLacane pLahte mogu "otpustatl" kernijske. nego od raslt te srogu nema] u izb()nl.laniteSf! gradsku C.H rnogle biti lzlozene bebe i mala djeca.. is.~e 'da . Mnoge djecje se od PVC-a .~icne igracke nisu blorazgradive te povecavaju . M0p. predmeta bojama.zljivi pri odabiru.l50pi. Meke igmclcc od vluila mogu sadr1. • l~n(cke izradene oel. ru~nidI R. papira.p.k!:'llicinu plusnke 0cl. a zathn slozile i punjeniern od i posteljinu i prirodnih eel rnaterijala prije nego p81l111k~!li vune (vld. • Cuvajte papir da vasa djecal njihovi prijatelji irnaju po ten]!! crtati. Zasto ne blsre usted j eli malo bogatstvo J1ujenjajuCi cdjecu s prljateJjlll1a ill kupovalt rabljenu odjecu Italate kojl su zabranjeni u nekim enrcpskim drzavama. metala. mazda ee imati novi sag. stuklenka. pamuk. ('emu hi o.tterijalapoput drva.1 toalernl papir). • Da tzbjegnete plastiku. samo drzi. kernikallje koje de udisati ustedjeu novae. plinove.escemm 1.cnih • 'Da biste ocistili cupavu 1J sto vi. Izvore). zivota. grize.U kemiifalij!lUia.anih pltSanib IgraGaka.na poJl. nego okruzltl svo]u djecu igrackama djetju Igracke izraduju odlaganicrn ko]e "isparavaju" i pretvaraju sobu u otrovnu ZO\l. val:rootpoXIW. Te se kenukahje mogu otpustati Iz igtal'ke dok je beba sise.vite i. ~.f:Jc.slnteticke to. pllnjena je OrgansRil . pJastiCnll protresjle sW. polturehlnsko1l1 .l Zf.raju se miersl i . moraju udisati plinove koje ti sastojci .1ll.uka. p0.Se vremena Sp<l\liJjll(. pusta.eno dobrorvorne dulje trajit te ill mczemo reciklirati ili .. uredskoga rola Z.o(1tl u 600 ml • .sto yam [epotrebno. POSTELJINA I IGRACKE Poprilicni su izgledi da ee vase dijete uCi u potpuno preuredenu Aka Yam je to prvo dljete.72). str. stisce ill.L Dobro je i otVoriti prozor spilvace s. POSTELJINA Vlakna koja "disu" pomocl ce vasemu djetetu da se udobnije odmara i ne bude Izlozeno otrovtma tijekom ~n. m. marl rae i posteljinu. ODJECA ZA DJECU Bebe rustu take brzo da sc njihova odjeca ri.ir.isparavaju ujekorn duijega vremena. tapete od vinila. a vi cere i lakove od formaldehlda. vlakana koja ne sadrzavaju rragove • .oj ~'('JClii o.odu bilmrL)®l1:t() l:z rlle\>:e. P01o.vunu.ili. upure za pra nje. iSf1lL<Ike: .ite 2 igracku.ckeposteljine koju tlije potrebno glacati.i ako ste pratll i.ijoj djed igraeke od prirodnih l11:.li. Kako biste svojoj bebi oslgurall najbolji rnogud pocetak • Oslin toga.on! o~rll'le. i stu ill spremlte II onuar.l1lmgo vi.1P brkllrc·ono!l1 u~lan.

Nudimo yam savjete kako odrzavati bez alergena i korlstenja nezeljeni gubitak (istoeLi u vase] kako cetkanjem okolini sprijeciti [akih kernikallja. zahlijeva red ovlto aetkanie aka zel1te sgrUe~jti. toplih dospiju ljetnih mjeseci razni narnetnici Jednostavni poput buha i krpel]a ulja porneci Kod Vitaminski dodad str. poput . U ovom poglavlju o brizi za pse i rnacke jer su to zivotinje LI koje vedna vlasnika svojoj kuci. sjetite se kako tisuce zivotinja trazi dom u centrlma za zbrinjavanje gmaza zivotinja.l. i zdravljem. Kontakt 5 izmetom osobito vrtu i na javnim mjestima. mogu biti problem u domu. izmet i urin. takoder. oeistiti prirodnim je stetan za djecu te ga treba cistiti u domu. vodite brigu 0 tome da nije ulovtjena nago je uzgojena u zatecenlstvu (vidi lzvore).145. u krzna zivotinja. takoder. postupclrna. Ako nabavljate pticu. lI'Iali bJelokosl pas.ka stf • . dlake. u divljlnl. stvorit ce vise problema u vezi 5 cistocom i no livoti nje u lwei nego iivotinje govorit cerno voli drzati Hrana za kucne ljublmce SIr.K U C N I LJUBI Mel Kucnl Ijubimci nam daruju ljubav i prilatellstvo. ODGOVORNOST U KUPOVANJU PriJe nego sto kuplte kucnoga ljubimca.l1. tako sto svojim ijubimcima nete dopustiti i KONTROLA NAMETN[I(A Tijekorn. Q(i5titi dlacice kutnih iz saga i mekoga 0 pokucstva.eZeIJeno Opap1lnje dlaka u lfa'Sehiu'dpmu. Miris i mrlje ad urina i izmeta rnozete. {(IS . iti tropsku rlbu. UklanjanJe iIIa.iSS . uz savjete vlasnicima ljubimaca tome kako odrzati na postelju visoku higijenu.wag" Wifer. koje drzlte vani. pokucstvo. poputgusaka pataka. recepti ad etericnlh ce yam da se rijesite narnetnlka mladih z[votlnja bez primjene iakih kernikalija.

sr~:a i @st'. d~ln. Persin je debar . pasnjaku. nastaianju kamenca na zublrna. hrana za pije dovoljno Uravnctezena slntetickih !' konzervansa te Ijubill1ce umjetnih okusa . ne bi ga pootiali pOPJi6ljte svi veterinarl.aCke pl'iJilJ'e. dvije ljublmea svakoga POY!"..I njlhov lirnful SUSLav. hrana u konzervi iii osusena hrana za ZivotillJe ne mora nuzno biti i najbolja za vasega kucnog • Hrana za kudne 'ljubimee Pllna Je kemlkalija irna pesucida J Ijubimca ill za okolis. no ne • Riba je izvrsran izvor bjelclncevina za pse i rnacke.nja. Dozirajte 25 mg-na 5 kg tezlne. Uz rakvu ishranu.1..e davati vrhnje. bl je . donekle i macke. puna i'jYotlniskib rnasu.sjernenke trebu'e manje napadati buhe I PSENI(NE p I<LI€E z.vornLsu kod rnnogobrcjnih Gtiravstl'€uii1. sljedece .in. zlicLi suncokretova nego sro v~l~eg. te'$.lkucnoga IjubJiW!:fl pOGllere hnuti!1 . zdravije prCJl18 irnaju ~jajnije krzno. te. VITAMINSI<I.juslmve koze. bol]u pozornost...i boja.ijsal ce ununuet V~£\:!g~i ljubiruca. Hellstlekl veterinari priznaju kakn je najbolja prehrana za koji macke ipse ana zasnovana na sirovom organskom mesu.doll1<!co.te vodorn. • Sadr:21 sLiI j visoke • Su ha hrana za rna eke povezana [e uz problema s trebali davati suhu hranu.!. • Kupujte kosti s rnesorn . dajtc svojemu U Ijublrncu hrana za kudne se od leiiin. bubrezima. dobivali te hranilvetvarl kojl se naveliko i spremite neg to :novca. oboljenjima smetnji te ostatke povrta dalte svo me ps u kao zdravdodatak prehranl.s61v.. vetertnuromprlle • Svoga psa hranite bude zastupljeno .6!erm.i voda.lkfu. su na :::J ~ Prije nego sto smo ih pripitomili.ilJ!('. al'J_PLJjl)jeue jSQy.l~al i lIll0)0Hte ga cia yam i. jetrrku.1na ilarrJQ(.:::1 PWb~V~l.r. alergije i slabe njihov im.ij"l'lln Ij.J purarna zube 5 U NCO J( R ET OV 0 Da sprijecite hranu svojega nastajtl:nje ulja. dok 08tJ~l uuva p. kao i ljudima. Kuhana srneda rib [e vrlo hranjlva.unitet. U miesto konzervlranom i suhorn hranorn.] te je razlne kucne ljubilllce sadrzavati (vidi str. u danadudajte 'jBdnu meso Ili nba.I 2 . I<AP$ULE Za uklnnjanje prirodni kapsulu MORSKA OD antiseplikCESNJAKA secera (1.ju stfu1je k(.dnw Ila~'!JJ1 mp~1EIliIukoliom. i desnl te bolju probavu na pnkiranju. U kupovnoj hranl za kuene ljubimce nema te prirodne raanellkosti te se to nadoknaduje dodadma koji. raznolika nitrata olova. OD BAKALARA i problema s CINJENICE 0 HRANII ZA KUCNE LJUBIMCE Iako [e prakticna za vlasnika kucnoga Jjuhimca.pSlile elli .SprIj~reJ.usto odbijai ULJE kozorn buhe. • I"ustite ncka psI i macke pasu tra vu.ue iznulrt(.1 bi bilaulrusniju. Dozlrujtc BOLJA PREHRANA Sljed<.i"'esanj i'esnj.)~e. rnoze stu vite rnu hranu jednu ljuhirnce priprema zj votinjskih olovo iz kouzervi ill . Sljeded DODACI KVASAC J zivotinjama."obitIttJ8nib ljublmac« i dobrl su za pse a maCK:t::.iiil uzimanje dorlaci prehrani v ltamina bude ce varn da donesete 0 dostupnoj hrani. Ako vasa macka una problema mjehuro. U LJ E suhe. na infekclje vasa macka trebala bi biti rnirnija. srniruje :Rivee.[edna I. 79).n. kao r orasl.roQ. hranlo imaju koristl od bHjnih hranjivih tvari. -ZIt '.tblrllt:ll . uz neko povrce i neke manje dodatke.lka TRAVA 11a dan .~ ::.~eni0i:le [dice PQw0l1jsava.tl hranu vasega ljubunca docl<ijte "ka. .trecinasirovo ueclne talco da zH<JJiCfl. poseblce III stu l. Sljedece najbolju cinjenice odluku pOIllI](~L djelol. kemijskim izazivaju • MaCI.~~ I 1 z ohzir Cinjenicu da psi.~Ln~1 illcel'm .(anm nernoj. s mozda joj oe.a . CD :::J _j' KAKO HRANITI KUCNOGA LJUBIMCA Vecina hrane za kucne Ijubimce na trfistu uzimaju U reklamlra se kao "potpuna prehrana". koze i Hranlte svolega Ijubimca sv. . tumnom.j~re se S.cicad~jte ~lI.Cll na dan. • Oleo tri cetvnine konzervlrane kucne • aka kod ljudi i ~jvOli.l[e obtol"e mesa Ilj • .nc vode..ll.:t. cia ustedlte rnlijeko s iz biljaka u utrobi biljojeda • Za macku razrtjed.. pDti<iu ~.i1~. bubJ\}ge. orpornjja i plmlziti.Jo. hrane za c.lm 1'. prernasno je i Ul0ze lzazvat i proba vne srnetn]e. a OSIlOVne masne kisellne Ornega-3 i Olflega-6 poi.jezim mesom ! povrfem. • S:V<l..snije': Pomaze kod upaljenih zglobova kapsulu ili tlic'i.U911V':t lO(~~11Q. eel lri ilellVrolne sitovoga '. Dodatak prehrani koji odgovara mackama i psirna. Kurol ljubimd zive na takvoj prehranl imaju manjeprobavnih su manle pedloznl parazitima. Dozirajte jednu u kojuna J uiacka uz suhu hranu . Konzervirana prehrana najboi]a je za zdravlje vase macke. . rnaslacak poboljsava fad [etre.Q). '. Ipak.sve povrce.®linj~. Uvijek :.!iN(\iani SLlSt1lY m~sa.(? za vas'e tiy.Ci program prehrane dobur je za moje kucne Ijubirnce .biste nauietnika. Sv(o. prema misljenju neldh veterlnara.eni_ql.\'! i ~ilariue. U rnlijeko.

ulJe bulla korisrenje rasprsivaca s Jakim kenukalijama. pdbllzllevrb Pazljivo pelina (LO bilje ne smijele koristiti kad je zell. privlaci bulle ljubimca da odbijete buhe. Vodu II dana 1I hranu stavlre kapsulu i.1l drzac za jaje).jivi papir.~i.l ell hu ha i. postoje mnogi prirodni nadomjesci kojl Sll se pdje tih kClJ1ijsl. Nakon cetkanja roplu sapunicu izli. • Puder od nietvice 8VQg.KONTROLA NAMETNIKA Pesticidi protiv zivotinjskih nametnika. vasega liubirncu. Prije nego sro svo]u o :. dju njezn Ulml. a zatirn ga MACJA OGRLlCA KUCNE IZRADE je lnosiavno uzmuc PROTIV BUHA hidrosola mlrlsavu ili ogrlicu Radije za ulja jer Pomijesate DOMACE PASA ULJE PROTIV BUHA ZA MASIRANJE PSH Inje§avillll Ulje koristim za ~"oga ·skotna.1aCja JE: grlica od pli '(a j suncokretovo uljima 11 ulje s sraklenoj 2 )'. Ogrlica ce odbijati bulle oko cetiri ijedna. 1 svojo] mackl napravlte protiv buha. BUHA • Redovttlm usisa vanjeru.. u sto spadaju organofosfatl otrova i karbamati. jabucnoga KRPELjl AKOvas ljubifnac pokupi krpel] nemojte ga izvlafitl iz koze: glava ce ostati u kozi i izazvatl infekciju.l. • Pokusajte kemijsklh toplinom naba iti elekuicnu Ta zamka Ill! r1» krv lezine .01a[<I.tijekorn zaraze svakoga » '5: --J Z [Tl koji su luana za llcinke buha. macke i mali sisavd izlozeni otrovlma. Dodajte suncokre(ov. svoie Ijubimce uaka vice.ka skotna). uz aktivne sastojke poput nervnoga (povezan uz vise desetaka DRUGI PRIRODNI • LJ vecinu prodavaonlca NACINI ZA SUZBIJANJE za zivotinjicu operete.rzac za jaje do vrha ulijte suneokrerovo u malu posudu.e biti OlrOVJlO) PPlllijesajle etericnirn ne upije. kumih ljublmaca te takoder otrovan za pcele). Cil'lire to' ~va koga dJVgoga &Uu. Nerno]tc koristiti ulje rnetvice aim je ZI:!Jlkapsa jednu takvu ogrlicu i vrlo je ucinkovita.seplWIl<\[e. ly\jesaVIh'u umasir:ajle u krzml psa.l ljubimca da uklonite buhc. 'I'll mjesavinu lll. njihov inerabolizam alkohol. cete doci u dodir s kemikalijama protiv buha. II gubitka teka i svrabljivosti. . lel\a S ogrlica zathn je staviie vasernu ljulrirncu oko vrata. ·ll. preporucujemo Zenlce.1 i:'esnia]. nego etericna to Iakse probavi. proljeva. furmakolosklm tvrtkama uvjeravaju koristllii rnozeie naba iti ked 'p~.l takoder. caju od metvice ili ljubimca ocra. 111 Svojemu Jiubimcu svakoga propoksura (vrlo tokslcan oralno). dana u vodu vasega lodajte iii. ulje istislmt0 jz 4 kaRsule ceSujaka ulijl!te vis. depresije. takoder o Z pa se na njih mugu prihvatlti xlrasle buhe. nadrazenu kozu I odbij. Neb caj bude iak i ohladite ga iii pelina.~ce[k81i. 'lI insekticidom U • Kad ill.ktpelju da se otpustl. zlica hid. omogucujete p novnu zarazu. Rao osn.:ih proizvoda. urnjesto rasprsivaca. upaljene 'cig'arete ga za skotne puder 11:1 krzno • RedoviLO perite leza! vusega buhe. Osim tog<l.ce Cist. a zatiui ceLC morau ponovno priprerniti rnjesavinu.OYU fa eterlcna ulia. jake su kemikalije pa su psi. rasprsiva 'u. pazlte da ne 2.jle umocite cetku da unlstite sve 1I dana dodajte hranu vasega zauiku za buhe. anti.1)a ad metvice (l"laSa2!li vaSa powrn<i>st. za veet:! pse neka h1d. Naneslte 110 11(. POTREBNO u JE: ulje za Ijeine navule buhu. talc hidrosole Ijeta Izradim kollclne budu vcce. u cHjne hidrosoh! i':ce~njak oilblja IUU Jjubil11 '. Pesticidi amitraz i permethrin utjecajem tih kemikalija mogu poremetitl rad endokrinih zlijezda. koji se koriste u proizvodlma. POTREBNO mekana l1.simjt' U krzflo vi.oga alkohola (11107. i karbarila (rnoguce kancerogen za Ijude). imaju simptome poput povracan]a.el sprijeclte isperit zarazu. vasa djeca i vas Ijubimac udlsete.c::ahjdrQSI.o ulje.~' ulja.()~.rlj~ljle 1I IUZll{) BUHE Iako lUl~ II prije upotrebe. utrljajte. Ogrlice protiv buha mogu izazvati dermatitis te isparavati kemijske plinove koje vi.)ici. a vas dom nece bit! pun otrova. diazlnona uglnuca bulle koje sre i. i ulje cesojaka u.1 [I' blda a hklrosola od ruzmarlna zliea hidro· la od lilllLLt1\l sporiija bi 1.takoder. kupaie.iedne kapr ulja roetvite. .rosola ad lavande z)). poznate kao biljnc vodc (vidi Izvore).l~ega psa. sobito onih mjesra u dornu gdje 7<. urniruje kako j j '(Iinl higijenski llai::ill zn )~lstmQjiv. Vali godit'i Ma~a ogrtlca'liamocena buhe. Xenexorn.0 kucne ljubimce mozere kupiti cesljeve neb odstoji Z -I za buhc. Vi i u rasprslvadma i sarnponlma vasa obitelj. III Pripremite mjesavinu od 5 kapi LIlja cajevca i suncokretova ulja (pLI. Svojoj mackl svakoga macke koristite hidrosole. Gusto su (kant 1 do 15 mlnuta vas ljubirnac spa va. ljep. Sljedeci savjeti pokazat ce V~U1J ako prirodnim k postupcima mozete imati nadzor nad tim uarnetnicima. takoder.e ad . zn votka) pesudj i vrbovlma 1 r.::a odbiiete muhe cia sprijecite III Svakoga • Zeccve i zarno rce Cisljli i prirodnun 111.ikLi cI" S mogucu 1. prllJijepo 6 mirisati.a 3 kapi ulja narande namo Ire ogrlicu od pusta u rckucinu i osravite dok je SVl) 3 kapi ulja citronele 3 kapi llmunova ulla 3 kapl ulja cajevca kap ulja metvice (koristitc oprezno [er u velikirn kollclnama mQ2. nekih veiennara. no takoder pokupe i izrnet ie susenu • Kvasac u pralru iii u kapsulama ko 25 nl" na 5 kg 1I usisavate jaj. Ljubimci pod letargije. U 1I1aloj tllKlenoj ppsudl s izmlJesajte etericn. za 110el ku ~kol.

lijek. horneopatske i suhorn mjestu ukapajte 2 svorne ljublmcu svakih 20 do 30 minuta. staviti ill u sv ga se rasroj iti. stoga nadite drustvo za osiguranje kucnih Ijubimaca koje ce yam dati odgovarajuce pokrice. njeznim pokretima i cetkajte od glave do reoa.ne sarno sto ce yam pornoCida ne odlazite stalno veterinaru. 42-43). 49). aim je Zivotinja topla i nernirna. Veterinarski racunl mogu biti visoki. Kronitne osvjezivaci zraka j osrali kemijski rasprsivact za ciscenje . gelj Kornadice c rnozete kupiu . cetkajte cetkom za buhe (vidi • Kako biste bill sigurni da ste PRVA POMOC Kao i homeopatskl 'li. cetkajte zivotinju koze i prljavstina vani u tako cia dlake.lg ili (vidi str. sredsrva koja mogu izazvati Umjesto toga. Potrebni su redoviti pregledi i cijepljenje. opekline od SLU1Ca - pridrfite rnu gornju celjust da drzlte IllU kozu (mozete udu za vas ne ugrize. nakon cetkanja i na toplome rnjestu neka mnogo buha. za ozljede oka.ZDRAVLJE KUCNIH LJUBIMACA Ako imate kutnoga ljubimca.. isperite cetku odmah ostavite se osusi. Koristite meki cekinjasti cesalj. trebate preuzeti odgovornost za njegovo zdravlje.0 » poznaie vrsie kernijska • Za ci~cenje poda koristite sredstva podorn.ma II kutiji do 3 kapi Iijeka iivotinji kapaljkorn za onecisriu ue dodirnuti u gubicu. nakon sukoba s drugim cira i bol oel rane. lijekovi za Ijude. Horneopatskim nadnom lijecenja i alternativnorn rnedicinom mogu se lijeciti i kucnl Ijubirnci. sampone. domace zivorinjc mogu trpjeti od akutnih alergijskih kemikalije proizvodnji kucne reakci]a na iota pala popu t koji se koristi u sagova. Kao i kod Ijudi. iivotinju Pokusajte jer tako moze dajte Iijek Ako imate rnogucnost. u svirn boljim prodavaonicama za kucne ljubimce) . nego ce smanjiti i vase racune. za ozbiljne u rasprsivacu kortstire organske Ciscenje sagova n. Na mnoge lose djeluju i • Izbjegavajte sarnpona N CJ . svakodnevno 147). zivotinjama. krvarenja. krzna odstranit koze i prljavstinu problerne s koforn te lnfekdje oka i uha bolje je lijeeiti lijekovima. • U ono doba godine lwei irna ih SCI". 2. Neki ljudi vjeruju ALERGIJE Kao i Ijudi. cijepljenje rnofe izazvati nuspojave kod kucnth Ijubimaca. sto je stresno za zivotinje. gladite ga dugim. Umirite svojega psa dok ga cetkate. pomaze kod problema u ponasaniu. alergija. Ravnomjerni pokretl ce ga a pustiti. c OJ prahu jer rnoguizazvati S problerne s kozom na trbuhu » vasega Ijubimca. kod kuce trebate imati prirodni pribor za prvu pomoc . sa sto manie kernikahia jer vas ljubirnac dolazi u dodir s < rn 7< C za kucne ljubimce: vjerojatno alergijsku sadrze jab reakciju. istegnuca krutost. zivotinjski ugrizi. • Gav Z: za umirivanje prije iii operacije ill traurne nakon • Bellad nna: visoka temperatura • Karuarion: i vrucica. emodja i kod stresa. ogrebotine otekline. nakon nesrccc na • Heparsulf puknuce zglobova • Sumpor: komadice up cesti). kod teskih okota. CETKANJE • Ako imate neki otvoreni prosier. • Kad postavljate pod. neka sjedi iii stoji. prvu pomoc pripravke. pornaze u okota. odaberite neobradene ili novi s:.ite osvje2ivace prirodne zraka (vldi Mr. Aim imate nekoliko kucnih ljubimaca. temperature ako su nemirna.voLinje takoder nerna kemikali]a. za nadrazenu kupiti male vO SAVJET Kad svorne psu daiete lijek. trauma zacj ljivanju sl mljenih kosri. akutn • i :bvotinja j pis: ubocli pcela iii osa. n » NJEGA KOlE I KRZNA Ako redovito njihovih stanice cetkate svoga psa iii rnacku. time ce se ojacati njihov imunitet. prirodne. DugoclJaki ljubimci zahtijevaju svakodnevno dostatno cetkanje. uklonili buhe i crve. dugotrajna proljeva i artritisa. nakon • i • Arsenik: akutni proljev ili povracanje. (primjerice. a kratkodlakima je to i jedanput II tjednu. • U kuci koris. cete rnnoge rnrtve te sprij eciti razvo] iz koznih bolesti. kod rnanje akutnih kronicnih svakih 1 do 2 sata. poremecaja Cuvajte ih na hladnorn podalic od izravnoga Kapaljkom • Arnika: sok. dlsnlh tegoba. bolestima putovanja. Iijekovi za sadrzavaju mlnerale i 1I nji. Pokusima je dokazano kako zivotinje ko]e se djepe rijetko dobiju zastitu od tesklh bolesti te kako higijena i prehrana pomazu u kontroli bolesti barem isto tollko koliko i cijepljenje. a kod 2 do 3 puta na dan. i jutarnja tijekorn oluje ili visoke o 8r51ja11: artritis. mrtve stanice ne prodiru kucu. u drugoj ruei i tekucinu stavite na jezik. forrnaldehida Ijubimce z :r: lit Izbjega vajte sredstva materialc kako iivotinje nije potrebno cijepiti tollko cesto kollko to preporuculu proizvodad lijekova. vatrorneta. zarazni ugrizi. Crohnove bolesti. Kod akutnih slucajeva slucajevu trebate irnati sljedece SU11G!. Akonit: sok. ljul imca. Kapaljku 1. sum! ora.

sredsrva cia uuistite jajaka crva na drzite izvan kuce. Sto prije uvjeibaJte svoga psa da ne skace po pokucstvu sjetite se da u coporu mora biti gazda! 5 madcamaje mnogo teie. nasih gradova svakoga dana zuvrse milijuni pasa i macaic.votinjski izmet. izrnet. Nakon toga JOSjednorn namocite mineralnom vodom i ocisute krpom.iz perite leza] vasega ljubinica. od toga mogu dotilti toksokarijazl. vrata sobe u koju nezelite da utaze. vee ee vas Ijubimac biti zdraviji. • Kac1 vodire psa ponesire navucite parkovlrna odlagaru trudnice nekoliko Ll redovito dajte Iijekove za crijevne nametruke. zarnoraca i africkih tvorova. U Izmetu Toxocara.lwdoevJ]il1l tlsismranjen" 0k0 . izrneta.110 sode bikarbone. a zatim ocistite mokrom krpom. Ljudl od crva rnogu clobiti roksckarljazu. I ZM ET Dvije opasne zarazne bolestl. vre i u kao rukavicu. mjesta gdje sp~va.votinje na covjeka. nasloniadma iii na postelji. VllS Ako se minernlnom PSECIIZMET Na ulicama psecega izazvati dlaka ie ljepljlvlrn vallkorn.i. njihovoj velicini. [ednako kao i cijepljenje. jer ostatke lzrneta va~ega mune. Ako porpuno kutijice mjesro. vrljeme gladili zlvonn]e. Takoder tete pestiei dobar lIGlnaK aka kanti€u vpde i s metviGolfl stilvlte na kuhinjskl p(!)d. Sljedeci savjeti ce varn pornocl da • Neb yam prj ruci uvijek bude vrecica za dlazite na Ciscenje izrn ta u vrtu ill kad s psorn jayne povrsine.llogwte u lzrnetu. pruskorn uklonire ~iil enje j isperite hladnom II miris. Djeca su najugrozenlja I ne dodiruju te Ih treba sto pn]e nnuciti :l.J pr.i.l koja izaziv~ elste u Q~im~. no pripremite im mjesto za spavanje i pokusalte ih naudti da spavaju gdje je njihovo mjesto. ljudima rnoze biti to~e. pokupu odrasle usisivaca SPREMANJE kucnoga plasucnim HRANE ljubirnca drzite poklopcern II • Rcdovito dajte svojemu ljublrucu Jljekcve :1:<1 crve za unistavan]e pripazlte blsre parazita II buhe j njihova jajascu.u) mogu se prenijeti macjim lzrnetom. a ne na stoldma. Prljave . pomaze uklanjanju za Izmet ako Je uspete U kaveze rnalih slsavaca. Uiivat (ete u svome domu te sacuvatt abltelj j UKLANJANJE MIRISA Ako se vaSa rnacka pomokri Ill "obltjez!" Zit dom. ispod podloge pospite 0l. 'prijecili macku dok j dete. vrecica za skupljanje PERITE Nikada prije to j RUKE Ill! . kola moze sljepilo W djclomicnu gubitak vida.0 hr'i'1I1l1". Na odredenim primjerima je pokazano kako higijena pomafe u kantroli bolesti u .oga ispraznite vrecu . i igracke j toksoplasrnoza i toksokanjaza (vidi sljedecu strani . Lilla Ii izmetu rnalih bijelih crv. a p gOlOYO Slo dalje od pesucb Poprsk-tj~(.1 posto]t Iitara cry UJ.koga P("H~[)jt!nja !tutije perit' fuke. III L E ZAJ I I ste ciaije 0. U rnnogim nakon obroka koja se vole prevrtati KUTIJE ZA MACJI MtJHE Muhe'l ostala kukce treba uklonltl nozkali:la ljublmca. zivOlinju U n]u. S¥a. to mjestc odmah namoclte vodom.zivotinja.iua. da se ne pribllzavuju Posplte scdu I>U(arponu iii boraks po sagu da upije tekutlnu I dezodorlra U DOMU Osim buhapostoje prijecl trakavlcc REDOVITO CRIJEVNIH Svojim kucnim ovisno 0 povrsinu. Bulle tim crvicima mogu zaraziti djetu se stoga morate riiesiti.JUI i Izmetu. Nlkada ne pU5t. djeca mogu RokuJ!iti crve ad pseEega izmeta.gl. prlje svega riia.enijeti Kako biste otjerall bilj e poput u • Ako mora]u skupljati rizika od toksokarijaze izrnel pa~a iii rnacaka.ijte svaga Ijubirnca l<lmO gUJ~ s~ Igraju dl~03. koje mogu prijecl i ucinite sve sro je potrebno kako u vasernu domu ue bi bilo naruetnika. • !ito prije dezinfekcijska tome rnjestu. druge bolesti koje mogu ttl spadaju vlasnika. pelin po·leZl(j~1 v<\seg.HIGIJENA KUGNIH LJUBIMACA Ako se pridrZavate osnovnih pravila. poput hrcaka. zbog Lroksoplasmoze. [vicli Hi iii Itratlca te ih stavite kucu. zastitite Oll OJ kllhinje. to mjcsto to prijc nece opel privuci mirisa iz to isperite blorazgrudtvirn vodom.L ljubhl'li-:lI .it1pomokri na sag. pOSlI. I baclte je.dodlrujie Redoviro psa iii aka sie za bist pogotovo usisavajte sag kako ako irnate rnalu djecu po podu. Redovito Oivoreue konzerve hrane za hladnjaku te ih zatvorite kale sprijecili sirerije rnlrisa . Soda blkarbona.!~uS da gll.UU iz kuce. Tijekom ljeta te i11 Nakon I. sada su postavljene posebne vrc 'ica s lzmetorn. posjetitelje od izlaganja mogucernu riziku od kontakta sa zivotinjskim nametnicima. nalik na riZu. setnju gradorn Hi parkorn.i l. USISAVAJTE SAG nakupljan]e dlaka. pa G"aki sljl!pito. takoder. cere s Ijubimca ua LIJECENJE NAMETNIJ<A llubimeiaia. Operire ruke p vucite kra] vrecice i svezlte je. uzgajajte rute bi trebale noslti gUlllene rukavice poeistite izmet te koristlte blaga Ljubirnci prenose razne bakterlje odkojih njihov Je:bj. sa :l.klllije ciJ:zir pocbJje od e1j c Lrllcinica le nakOIl sl'a. cl b~LIHl. ne sarno sto cete u kuCi ukloniti mirise vasega ljubimca i rijesiti se raznih nametnika. kanre za pokupite zaraze na ostale namirnice. ili zatvorite Brz I [ednostavan nacin uklanjanja ps. uvijek kad cistite kavez.

KOD KUCE Kad uredujete time tete ured kod kute. Pokusalte osmislltl prozracnu sobu. Koristite sto vise neotrovnih utrcsak energije za rasvletu i grijanje. ili reciklirajucu oprernu te korlstite posebne kante za proizvoda te smanjite otpad. a takoder m u je potreban pcboljsatl produktivniji i kislk. str. 157 vasu usredotocenost i zabavniji kod kuce maze biti kad vodite brigu 0 svojemu tijelu. dobro isplaniranl pr. lS6 ured kod ulofits u najbolje materijale i oprernu .avanie radnoga stela str.RAD. Tako cete pobolisati vasu radnu odmor Mozgu je potreban [ednako kao i poticaj.z_a lure'd Rod kuce. obratite pczornost lskorlstlte na radno ckruzenie: sto vise rnjesta poboljsati vas rad i zdravl]e. zrakorn. lskoristitesvoju kupovnu Postanite etieni petrosae i zaliha za ured.isplatit ce yam se vlsestruko. kratka setn]a na svlezernu zraku i motivaciju.tJli. RECIKLI RANJE UREDSKE Ima smisla potruditi recikliranu rscikllrani OPREME kupulte lspravno si. Sastavni dio stelae i radni stol pa uzmite vremena i toga su dobro oblikovani Isplanirajte razmjestai u svolo] radnoj sobi. rasporeda. uz dobru rasvjelu i ~g_8dna'boje koje 11" yas 9~ us-. te ulczite u dobru rasvjetu da sprljecite OPU5TAN]E OD STRESA tijekom visesatni rad izaziva stres pa se redovito istefite i vjeibajte vasega svakodnevnog udnkovitost. kuee i za (isienie tipkovnlce str. ispunjen u (istim zarnor Qciju.edenie. moe u nabavljanju Osmislile udobau. Stoga.Rad maze Odri.iv<ftn! P[()stof. 159 se da radna soba bude ekolcska. .

JU.ljq.~.101'e ~ PQkret~I' koji. z.se Isplanlrati napomeue zadovoljavajucega • Stavire radni stol RASVJETA Na Odjclnprimijenjenc pslhologljc na Sveuclllsru Brltunljl proveli SLI blizini zalihe. Pl:Ost01:.jet. • Boje vasega radnog utjecarce Crvcna prek. ugodnlji nit! i bolju ucinkovirost. 11). Razmotrite kako blste dosll do reznltata. od 15 do 1. svjetla.le . kerozina isparava]u kola fotokopjml fotokoptmi (zapravo. dnevnoga svjetla.rura akc sjecllreuulje odaberite prirodne materijale. 1I lspara vati" ()neC::j_~c8:vati g8 odJ"imJ budnlruu. Radni stolovl ad tome Jotokopirni • Postavite ionizator.~e flucresccntnc lnterneru iii I. 1pal~ razlne I}riecislenja LIbUzi[1'i razrnislire ugraclnji postavi vise uticnica kako biste ih imali dovoljno potrebe. e Sobu (.oze~~.ogIani[enja svjetiljke (vidi 51:1'. nlskoga napona za svoje tznad i ispod na neko budu strane za stola).neotgahiza~lie. Gzon znatnc O!ilabljuie rad pluea. Siavite ihsa zdravstye.0~tav. Evo.g<l ~eakdje i ppgoJs<lti bolest astrne.s'ke pop.llastlke· ~111~O"rL9. cI~1 za Iaks i Aka ureda] pocne 'r+t.J. • Iskoristite !ito vise prirodnoga ured na tavanskorne krovnoga dana ornoguchi kornpaktne nikako prostoru. • gasvjet<1 .Ke Aka je vas 0 • Zamolite elektricara • Oprernu i podatke koje cesto koristite i.6tro'lna.!\1 ratlni dao.osegQe 'bl(lgoplavll kre<ltivl1oSl". glavobollu 1 stres.mica u k~.!:a¢lnikClga !'leJ1'\lJ.. a zatlrn osmlsllte razmjestaj opreme taka da postignete najbolju tisvjetljenost i lrnate slO vise slobcdnoga prostora. nacrtajte plan svoje sobe. faks. \. pohranu fascikla i mote f)9jacati aiergii. od presaooga prakticnl 0 laserske ispustati SlI.ce na oko 25 posto ukupnih aka varn je potreban i. dol odgovaraju vusemu sljedecu strantcu).((Ive.faks uredajl i plsad i5pu~tC!ju ozon ko[i prirodnoga izvora svj"'ll~i. te polofa] uUcnka i prekldaea za struju i telefon.k<lko bisle na vase rez\Jltate. a cjjevi koje rnogu drugo mlesto.ta~'icenadohva t ri. prosLom radJ1im povIsin:ama lwblova provlacenje • Meld .mijem:e. • HasporecJlte rasvjeru po radnim mjestima. elektronicki uredaji porernecu]u i negativnih ornjer pozltlvnlh ion a u aunosfen. pisace.irL!: L:ln'i. kernplutorl.\J.laoijL je <'!iva boj..tapala k@ia"su vrle ..Obirad potrudite sljedece lwei kuce bio uzitak. kupujte iz druge pokra] prozora radi dobroga provjetravan]a.KOl'i~ti.te JZI'OJ:e).\lje ocl izravnoga sunca. Zatim isplanirajte kako sto bolje lskoristiti prostor .1k. koristlte duhoke police papira. i 01\ ureda]e drva su i hjepi. ornogudt ce pristup stvarima na pollcl iznad stoia. ali pot\. • Posmvite drugu teiefonsku lin!ju ako yam je pouebna radi prisuipa interr. Tose orlnosl cia se ternpen. tako da mozete spremltl sve 0110 stO I< A KVo CA Z RtlKA i PtelTIa raznlrn strufnlrn ist'razl va njlma. iJret:lsKi materijal tako cia imare mjesta na sldu svo]u paplrologl]».l tToiH. .ora koji ce yarn tijekorn cijeloga Jzvor svjetla . taciHe (!)oaoeriW stva. H'Svjeru I.rll. • Koristite flomasterrkorektorena • Nabavite nece pJ miris po 1. PROSTOR K.atl" • Ispod J'adnih ploha. .ma rw.l kala mo'ie. • Pianirajre mogucnost otvora 11<1 prpz.IlIPO. Na prlrnier. polica i Gl'ln. ta kG de ga priw(ino s~jEitlo ob1fsja~a Gijl. Oplienit@. aU'QII. kako to postlcl. nego ad meKc:!.i.SDN liniju brz prtsrup buseoja zZi Sv.' oCiju. • U vasernu uredu obnovljive stalnu Izvore elektrlcne principu "suhoga i ne korisu zapaljive tintu 0<1 soje iii nekih kopiranja' druglh neotrovnih tvari (vidi i boje koje isparavaju pare amoniiaka. pohcama 1. vezana LIZ PQboljsava m. • Na radnoj telefoni He ob!c.re(l'l.lt !jllpfla izazivat! :. ~atkad I b8z mirlpa. izbjegavajte proizvode pravogadrva • Voclite brigu nabavite radl lUI Dobrim osmlsllavanlern ureda kod kuce postife se uclnkovltost i stedi energija. za urell .G Si:l1HOjUjU lrosKQye nJ$vjete z:.rivHc . . Natnjestite grijanje na tern pcraru ru j POIll1l1o tijekoru radrroga dana.ke (nil.fi troskova za stru]u. saar:zl hidn!ikatllpm. ouovne tako energl]e.ka @. Alto mozete. Z~I 0 tome kako dobra rasvjeta pcmicue svietlljke take poslu cia yam poboljsava uclnkovirost na radnorne mjestu.kam ~Illa~jre.tiial'J]a pohmnitE: jasnocu mlsU.opi rn i uredajl.I()fLl iii odrnah g:l odnesi:« korlsrlte fotokopimi ureda] koji na popravak. mogu vam pornod sljedeci savieti.(JjUtitu ta~.l.esto provjetravajre. a pOV'nrt uloze!1ugfl .Ll d"iJe g¢icliJ. stol u obliku slova l stavite u kut.izo. a ne gnjavaia.itradene IDO aUlfe lRo.IjiVim za('ulja. stoga ~te~l.velilfe srnaI)jiti tvctkillll. 510 omogucava • Zabranite radno] sobi. (vidl str. sprernite plohl neka • Stavire Stedljive zam!je fluoresccntne iii korisute elektro ni~I(1D' ureoaj:a u ursdlrna dbJcnaprema~uju .sto. 21). Odrzavajte uredaj i stavite Temperatura oprernu ruke i Celzijevih ce VaS tijeb smanjuje vrijeme. Pocnite s pusenje u svojoj mierenjern svoje sobe i nacrtajte tloert u I<ojicete ucrtati polozaj prozora (iprodor prirodnoga svetla).8 1~(J upumtne erauola i smanjujte srupn'eva bazl vode. U~. nc plastlcne. staylle s~oJ stol poRtaj veil Ko. Postavite (vidi vain nile potrebno Cambridge ilitrazNanje 11 Velikoj oslobodtri prostcr.etu.Lstli i t~rdEl.OSMISLJAVANJE KOD KUCE -. • 1?.d. pJirodui poclnl namneasm it ::tlltil Sii(1mlinLjll.L~tskl gHse pmnacUle u zvu<::noJ.j sarno stari i korrstenl u. a One koje rjede.ji). fotok.~d. uredsku .t 90 jzbjegli cia se '4apletu. U R EDA OKRUZENJE Radno okruzen]e i djelovati mora biti udobno uz mnogo umirujuce.utje."i$al'a'i...u $Olcii III s1hXLi ug~site svie!10.g p(oZilra.::111101.Id. Da oslobodue radnu pOVl"W. a Za 510 bolju u~inltovitost. Evo nekoliko savjera za stvaranje takvcg okruzenja. U pronalafenlu rjesenja.

• Prljavstiru. sazuajtc je li podvrgnura lspitivauju i una li potvrdu za tad na niskomu napollll. kad ne radite za kompjurorcm.<:11iScenje ria oazl c Zit ureda (vidi Izvore).<1 i tipkc na telefonu. kutijei mal" peruke. • Isu-aiujte !ito vas zanima na mremetu kl1Ji. pogresl«: zbog kojih histe dokurncnt rnorull ispisatl ponovno j Makuite LroSir! papir. s nczeljenih dokumeru.rl~liti. Pokusajte nabaviri vee korlsrene uredske alate mallingIlstu da srnanllte kollclnu junk maila '(vidi lzvore). na ponovnu • Pakete upotrebu. . a obicno zavrse na odlagallsrima..~to ce privudi praslnu cekin]e.mo prljedite rukOlil p~ek0'podl osk<t· Z.Dob. . koristite opciju (e['<[pj. '. • Ako trel ate Z<lsi.tiju.~LI -.I Mis. UmjestQ"da I~Uflufele plas!lche. Reciklirajre sav baceni papir.i Qokvariti. • Prije ispisa provjerite svaki Skrob:l (vidi lzvore). Prov jeOte mozete li narucivall prija[el j • ODRZAVANJE OPREME Odrzavanjern uredskih uredaja.e Uredski materijal od recikliranih proizvoda danas se rnoze lako nabaviti LL prodavaonicama. a kupovanjem rut veliko srnanjuju se troskovi i kolicina ambalaze.e svrhe (vidi Izvore) .ego Ijep.e Qko p!·~. neupotrcbljivih uredaja koje [e tesko reclkltrau. radijc konsttte izrez8 nl bHceri. kupujte uredski materijal na veliko da SJl~Ul fotokopirnoga uredaja kako biste udisall pare. Ul olt'lVke I ostale .ro • Sm~lnjite uporrebu obojenoga papira jer se resk6 reciklira.lO. Koristire reciklirani neizbijeljenipapir 0 p. nego plasucnu • Kad i. kutije e C:i5tite telefon sredstvom limuna (vidi lzvore). Ta] papir ne isplat! bez preniaza. irnajte na 1I1Il1i i sljedece naputke. spise: dokumentc. ponesire • Kupujre ciiicenje 11:.bonu pCLStlte-Xlpkovnia.i'Sili.d~te kupovurl potrcpsrlne za ured.iv(JJTI " . godine recikltrao iii ponovno i. reciklirnti pa stoga kupujte papir o Kad god mozete. Pisaci 1 fetokoprmiureda]! :Illugu biti iZVOI ozona. '. • Kako blste obrisall tlpkovnlcu najprije ga i~kopcaj[e. '.tpisivanju Z~I ci:: Kad kupujete nOV1l uredsku opreruu.I"i~tio tlijelpve viSc od 72.1 (stand ce se dijelovi rnoci ponovno ko.de iz dllelova ~vidi • Razrnislite i (vidi Izvore) I1C 8 Kako biste ustedlcl. gao LjepJil\(u novu naljcpnicu j novi naziv. suuju. mekom. • Kupujte I~oje za pisace i popurskara i olovaka (vidl Izvore).iLnO punjenje luliju s haloncleima. • Koristene ometnlee. ljepJjlYQtf.I.ODABIR OPREME o <:( ODABIR UREDSKOGA MATERIJALA TE L ~ F0 N I U ·U RED U • KUJ'lite novl tslefon od ledn.i paptr. tablice.staro posude i -~a!ite. omogucit cete njilrov dul]i I uciukovltijl radni vijek. • 1'0nO\l)'lO koristite stute fascikle. [ire troskove i kolidnu i. se opskrblte redkllranirn omotnicama take da uvijek imate onu odgovarajuc€ velidne."~H:irl1obriilire suhom cetkicom kcrju najprijc protrljajte 0 ruku cia sku pl st~lti¢kielektrieitet. • KlIpujte tlomastere koli se rnogu ponovno puuiti te kemijske llstedietl na teleFonskim racul'lima i racunima za internef. sto ce smanjtt! broj starih.o. S6 uakom. zraka do 50 posse.!iZIT1~dutJpkJ.! stt:<. vee €et"ei porh6Ci u [ednoga dijela olovke s punjenjem od duplex funkciiom (koji ce kopirari S obje stranlce papira).donlranju fotokoplrne nlogu uredaje koje se puniri.sk(). rnedu rljetkim tvrtkama ko]e I<OMPJUTORI I FOTOI<OPIRNI URE8AjI 1988. radlje vezlre konopom. '. Vl. " Neki laserski pisaci zahtijevaju poseban pa pir s plasticnom 51" Iaks. vrecice pchranlte 2. . ponovno • Nemojte sjeciti suvise blizu l1C . koja moze za v.1 veliko "blago kemijsku" sredstva krpicorn brisitc ekrnn racunala .Zlliei kako bi$te mlj'ueivali Hi . pravopisne take> cere izbjeci i gramaticke anibalaze.spremnlKe sitnl~e.lj.recikliranih lzvore).atalq)p. OlUolajl.([011110 lwei i neki V. CIi Kupujte reclklirajuci papir za dopisivanje. i. Kupite fotokoplml ureda] 5 ugovoras telefonskorn t¥~tkom. I. Mnoge tvrtke primaju narudzbu putem poste. potrosnju encrgi]e j smanju]e onecjs6~nje vade i. . Oslm toga.l. za stvari u kutiji. zahtijeva by) na kornpjutoru. • Za prve skice koristitc obje suane papha.1nOrI!·pretllit van.000 tona starih uredaja.dobltl te tvrtke u etiEhe i ekolosk.' Koristlte stari papir za memorandume i podsjemikc. Xerox [e . • Kupite fotokopirnlureda] oji povrsinom. i 1ag.. Ne same sto cete prirodne matecijale. posru. '" Antistatickom uklonite prasinu i spl'ijeCite zamor ociju. d~l platnenu vrecicu.5 ill suracnik iz susjedslva.unim pamuf"nlm ~tapiclma umo~erilma u ·sodu bi~a.U 8ro"nl(tnje k. i hlapljivif organskih spojeva. svoje 1ll1". Korisrite zasuru za ekran (scr ell saver). tetefo ne pro iZVb. sarno stavlte skuplja na podlosku za 1U~ tt~LI U I)li. Iskoristite .

Namjestitc ekranu. • Svakih 10 rninuta skrenite daljinu iii se malo ogledajre 2. I<ompjutori lagano zrace. u oba smjera.1l unutarnjernu vrnovlma smanjite napetosrKratkim lriaslrajt~ [agodlce zgiobova.i posebne flltre za ekrun koji ce II srnanjlti isij~vanjc elektricn!h polia (VLF/ELF) elekrrcmagnersko] elekrricltet.).1 Zlll. . Kupire stelae kojill'l ~n()zete namjestiti naslone zdjellcu.ko radite rnnogo satl zglobove zglobova). kao i bel u misicima (vidi dolje). donji rlio leda j treba lagano stavitl nesto oct rada tijelo . odmor ce vain poinecl c\.. VODITE Pornite istezitetijelo i.5 prljateljima i zadovoljavanje ostalih interesa. se usredotocite. stelae s koljena savinuta pod pravim kutorn. Tipkovnica na pogresno] vlsini moze izazvati probleme s ramenima.. ripkovnicu.ijllciji (EMF) i sman.!!JJ najbo. Na podlo~ radileslavite zamotanl rucnlk·.<1 podu. shes. mQg!J619s~U Rod~saval!la 0I1M::U~lt.iti slalicki aim ne TEHNIKE (.vorite ocl.ti jest udoban stelae 5 kozom. B. II strop.t0ifno vrijeine rada i organliirajte v:rijeme tako . j:ednm.tJdite ilisEiplinitani koncentraclia pozitivnih lona moze izazvatidiSne probleme.ii za potporu pod zglobove III Nakratko r u!':vfdite. lstegnlrc se i gicdajte diE. cete poloza] . vise od ceriri satana opusnte se. Visoka polozaju mozete opterctltt vrat. vase Dei budu u ra vnlni s gomjom suanicorn Ruke pod I)i vam trebale biti opuscenc pI1-LVi. 11 Yorku. . tl1<il.dijaciji e!ektritni~pella. U§lipnire se zu kerijen pura. Isprepletlte dlanovlrna duboko prsre i istegnue ruke iznad gla ve. omoguCiti da radite dulje. kruznirrr pokretlma b'ljeSI.zglobova istezanju isprijeCiti • Korisnte laptop S LCD ekranorn koji radi na nlzo] voltazi i man]e zraci.i 11emozeuio ih izbjcci.Uil udobnost 1 potporJJ.:n. uznemirenost i poremecale u metabolIzmu.~ro je izrnzito bolno. lednim naslonorn koji se rnoze tijekom dana mijenjar za ramena. istegnlte • Namjestltestolac i stol rako da ekrana. korlstlte zastltnl filtar za ekran. glavobolju. Mozetenabaviti .tavno zato sto je pesao uvljeR tarnn gd)e st'e vi.tel.fje V. probleme pozitivno nablleno polje 01<0 RADNI STOl SJEDENJE jedna ud najVll.. za kornpjutorom kornadu. IW A.n'ilgodal se ·QaSe wk. kristali). • Cesto pomlcite 0J. ISlC'. disite.:tnijjJ] stvari u kojLl morate uIoiJ. laktovima i zglobovima. (sindrom RAD ZA KOMPJUTOROM Racunala su diu suvremenoga zivola . To ce pomoci bol.topala bi trebala ~I pocrvarl ruvno 11.Ulje 11<1 ili t1il~e rndno ckruzenje.pire lrvalitetan prilagodlti. oni koji svakodnevno rade uz kompjutor. • Sjedite sro dalje od ekrana .g!.lte. dWile i kompjutororn dan. vjeiba pcdizeenerglju. ll:tS Kal(o blste srn anllll I~lozenost ra.jem za racunalom u 105c111l1 KUCNAD1SCIPL. a losim srolcemmozere opreretiti vasu kraljcznicu. Masirajte korljen uredska rasvjeta rnoze pomoci svjet1u tako cia kaZiprslurn. ali da sene odrazava na tipkovnicu da izbjegnete stalno prem.e(enje osvjetljava radni srol. ruku.da '5i ornogudte odrnor.t11 kutorn nlOzete istegnuti llkocenib . a njih neutrallzlra negativne ione u atmosferi.! odm~araJu n. viaanje. <I Svakih 30 minura se odruorue. 8C odmcrite j imaju vise fizicldh i mehtalnih tegoba. Idite redoviro duboko TIJELU II se buviti jogorn i barem jednorn tjednu • Nernojte raditi za u setnje. Ipak.:l_e bit! StDlac s..ute ruke u stranu i pokreclte prstima prema gore. gledau u ekrau BRIGU 0 SVOJEMU 1 opustire se. Naslonire srolac i II izvijte prerna natrag. Duboko . • Rasprsena mci.inik krugove 110sa nekoliko i pririsnlte OPUSTANJA 110S.t pogled s ekrana i po uredu.lizravno u ekran. Prema istrazivanjima na Sveulilistu Columbia u New • Kr. (tekuci 1.B tvrdQJniJHubu ~lola. umor.lNA Rad ksd kude rnofe yam glavobolje.ler tQ. S.. neLlo·oline. Prstima lagano prttlsnlrekapke dijelu o. Sjede.aju da prstlju. gledajte Ll prcma gore. se 11[1 • Odmorite se i malo viezbajte svakih 30minuta. ra:dlje. Tipkovnicu nagnut.barern 75 em . koji podrzava vasaIeda..I<oristenje kompjutora na dulje vrijeme moze lzazvatl zamor ociju. mozemo organlzirati kad i koliko cemo Ih korlsritt kako blsmo ·snml1jili popraino djelm~. u odnosu jcdini lijek je odmor pa je najl olje ca to potPUI10 izbjegnete. lstagnuda.

• Prjlavi. lml-tb medusebno razmienjuju i dijele dobra i usluge.l!'iD1a. Iskoristitc KREDITNE bankarskim lokalno mozete UDRUGE susta vom. proizvorlnju alkohota t )laOrUZ'Iqje. jer menadzert f6n~IQva ([01)1'0 poznaju tvrtke i.lC tI fonclova.c~~lie su us. unapredenju samoodrzive uclnkovlto Drugi su se posvetili okolisa. grade se klinikc i ulaze LI druge drustvet!t& kako uzgojid vlasritn organsku zdrave hrane i projekte. razMge svJjetLl kojece dWsNello 1I1ozi~iJ:)<l Zb0g kd1i. socijalno (vldi Izvore). prisrup na zapadna tl1i~la za njihove proizvode poput odjeee. odlaziti uclnak na oko nas. prirnjerioa. izbjegava." • 0 svoiemu eticnorn sl<Ijahstu razgovarajte sa svojim fjmlJu:ij~kill1 savjetnlkorn kako biste dobf i prolzvod ). Istrazivanje01 na dugi rok erlCni lllagaou osrvaruiu bolje rezultare vas od .nkU na rllcno tkanim sagovima kao potvPdu cia su proizvcd iz sigurne trg.\ajuCi kakc ce biorazgradlva).la eele ~Ilo!i i podriJetio pr0iz~oilli. slobodne Vecina proizvoda j.cinicli ('iii clanovi u '. posavjetujte 51'! sa savjetnikom JJa tondova. 0 • Uclanite se trgovinsku Iokalnu Kupovanje voea· i pp~rca kojeuzgaja] lnkal ii uzgaji(rai.riLi na temelju svojih proizvode rnozere naci u supermarketima prodavaonicarna I uIaze uzajednicu. Nema izmjene 110VGI. kupovan]a nekogu saviet za u Stoga. kockanje. II provizija unese. potrosacke navike svijet imaju pozitivan. a WOSl0Je J p. ne ad nacina jest niske kamate. srnisla..l ad i mcJgCll.E1Ida i prakticniru sredsrava steroi HIPOTEKE • Neke sturubeno-stedue nadnice daleko izvan kontrole oblcnoga radnika.Razmjslite rcsoru koji sadrzi ulaganja rizlk. etiGnilJ'l p. postene Zaja.loLIaZlte nuljepnice zaokolis [er ih proizvode u rnaliru i ucinkcvitim obrtima k6ji korisre lokalne oneC'.e skupine htjele oslguratida 51. a uz malo ekonomskih inforrnacija i reorganizacij. utjeca] na okolls. iskoristite drustvo gdje novae LIZ ~ • Alco nistezadovoljni kreditno posudivati prjgoclu i porrazite eticpa uiaganja jer to spada njihove financijske usluge."C:). takpder. OSIGURANjE • Broker! u neklrn osiguravajucirn drustvlma nude neklrn dobrotvoruim EllGNO ULAGANJE To nlje nova zamisao: eticuo ulaganje prirnjeuju]e se jos od devetnnestoga stoljeca kad su bogatlje rellgljsi>. zaje. Lokalne skupine suradnjom debit mogu (JSLV<1.iima ftnaneijskoga.aft J. specijnlizirant analizorn fondovi S. U mnogo tvrtkama odgovornih vecim fimmcijskirn odgovorili ulagacklh SLI oslguranieza erkno stanovanje.o II neprofitnoj negativan trgovina. foddite poduzecij.Ll za to podrucie i dasH do (0&.ujte izra. a.'l:ai'ia.ovine. Iinancijskt savjern ici koj! 51J putevanja 1 trgovlnu.:: njihov novacne ulm!e II duhan.()ji sJ11~\tr'ILe najboljirn: ulaganja .anovarna.te se za Greenpeace kredttnu karticu (bez PVC~a i ZI. . mezerno se pobrlnutl da nase FINANCljSKA • Trazite nezavisni ULAGANjA ftnancijskl trebali placati koruislju. potrazlte RugnlDrk naUi?p.cvi. kako funkcioniraglobalna ekonomija te kakn pogada pojedine zajednice.\Ju. a ue radruku. . dijeljenjem Izvore).h sesmatl:l.cliIzvorc). [edan kupcvatl prolzvode ko. Neki yam cak mogu ponuditi hranu.lVa le malim oruoguravu]u kaye i dobru prolzvcda. nastambe grade koie Danas diljem svijete postoie alternari vile trgovarke organizacije kojc se bore za ljudska PJ'. ak~U1!': ·1 ill putem [!otmznjit stvaranjern U tim Iondovima steine 'poduhvare. i f. prisrojni radni za njihove popu L i siguran posao.ll dok drugi orvereno podrzavnju etlcnc po~love. tvrtke. dok Sri uvjett .ostalil: iriterneta.& k-ak@ iste. normalna ustedevinu Prolzvodnla sagova.i lmalu naljepnicu "slobodna clio vase svakodnevne pclrosnje u plernenl te svrhe . na koiemu slobodna trgovina pomaze radnicima . posrenecijene p-olzvodc Tradec. biste najbolje iskcrlstill svo]u I SJl1fllljili • Ako vas ericnl savjetnik naplacu [e provizi] u. place.V:O)'IlftI. vodite brigu a tome cia se vasa (:1 a iako grade zajednicu prikllpljanjem i smanjujuci kutija 5 slwa<£~ljl!kako je sve teze proizvodiu aezavtsno oel toga sustava.njihovu ucinku.E!.iScuju." cak se posvecuju sadnjl stabala te nude besplatne projektne elaborate. neke irgcvlne uvjcti. i s!icIIe.a CJ PITANJ E NOVCA Kako biste postali eticni potrosae. resurse i malo ponovno Dobltse koriste energlju te rje~efLJa proizvodaclma preureduju stare zgrade. lIiale poljoRrivrednlRe kLJl). nikada 11e biste zadruge datu "zelene hipoteke. alatom (vidi ulaganja.zvQth.fllizyodaila f.ll1. trebate se upitati cdakle dolaze prolzvodi. i naknadu i savjel: nema razlike izrnedu komisije zaduzene za uluganjc i izravnoga proizvoda. Znanje ie moe.jl [e neSkOdljjll'«l.i eticna i.kojlm se euva olmliS su organizaciji . osobiro u zemljaina II kompleksnai razlikuju se prerna . 1I kolemu doblt odlazl rvrrki. LI SLOBODNA TRGOVINA Vecinu trgovine dtljem Sllijeta kontrclira]u multinacionalne lndividualrn fanneri i radnici.vnc. je podrllme rnzvo]u. Hostoje bro)n~ Gl'f\anizadje J1€1Vr.

priroane boje i piemuzi.w. 111". popiocllV<l11je i proizvodi fr.l. Associaucn (AECA) Frair House. Park Wales SY20 9AZ 'I'd: 01654 702 400 Email: hel.org.laclja./iesta i drugiti opasiiii: www.cOI:H Green Bulldlng Store t'l Huddorsfield i 5te.)aQllice.co. 1 brosuru. .arca.~lf)je0 zcha.vellk. I. 32 Llandysul 5a44 5ZA Tel.rodrt.w. izolsciju.emu recikllranla.l. prqzOJ:<I.to. SaVje(i {infp!1muJjeo gradnje. idite na internet iU kontaktlrajte mailom. Powys.zil \\7(.d.nfo. Stoga.u. [ednostavno rezultatima koji odgovaraju vasern upitu .uk www. j clijelovEi Tel:.com prli"odnih materipla za gr:Jdaju.J enkins Elephant & Castle. Goodnestone. 0 interijeru m 0 svakodnevnom i kornpanlje koje odrisvanju su navedene e· kueanstva.com poput vret«. 01245 259 744 www.uk wv.Meltham.ldenosri zmka.uk Ptirodni gJ~ldel!ni matedji.net ~.padn. Cak i ako nemate totnuadresu utipkajte Idjucnu rijet u trClzilicu i pojavit ce se medu neke web stranice.. London SE16LH izvoJima.constiuctionizvoii..i recildiiutiju izbor kpjigil . MEeD) Conscious Buikllng Echomcrchant Po Box. London SEl OHS Tel: 020 7450 2211 Emai} info@.73 5000 Yi'lw. Bathstore. 6 Parkway. Ema:U: admin/~aeGb.rqerchant. pOpIOC~\filnje.i il1foriIlcl. bez obzlra zelite U saznatl vlse 0 prohl.ILVUKI [edan od najboljih nacina na koji mofete dobltl nove i relevantne informacije netokslcnlm okolls 0 0 prolzvodlma u domacinstvu na 1rii5tu te informacije 0 pitanjima vezanima za Kojima se u ovoj knjizi raspravlja jest internet. organi. pmiz.lrodl&'1 5Lls"taTrill).'aecb.mcije. 80 London www.eco. t Road.col11 Simi>: rzspon 'l7. net PI"Q)U/l::IV)jU okoliSIJO syiesae Head Hill Road.co. Q2087.lkijucu/e we skoljki 61. 01559370 908.il1 VOdH.demqn.p@cati.cije 0 Odje1 za iI)Jonl1iJ.m7"Sl"V 'SusUnd.cat. Vecina dobrih web stranica sadrfl linkove na druge stranice koje se mogu pokazatl iznenaduJuee korlsnlrna. ltd.c Road.vlfu i pitnn]« z. izo.demon.org. Asbestos Removal Contractors Essex CMIJ3E Tel.uk Smrje. Favershum.uk Specijelist! kojJ lie 2<11HZlIza _ueskodJjivo ukianjanje lIwteIijaLI.1 . Kent (VlE139BY TeL 01795 530 150 Email: salesvecomerchant. . Chelmsford Ecoconstru 't 16 Great Guildford Street.rvv·.. lX(€sl Y<lirksl:iire . telefonom ili plsmorn. skoljke [d:ud<!lerrs1'ied.ti 0 odtzivitn . Assoclarion for Environment.rdlJlvi CJ$el'i. 693D Skipton House.etoconstrud.lmt.gov.!:wtore.doh.lg.u]. udruge OSNOVE Air Polluuon and HealthInfonnation EUU1UL Centre for Alternati ve Technology Machynllcth.

~rtwLI1. l1s1ugamH llljerenj" J7"<I11J(. \1 k www. www.lik. E~s~xCBJ13JT T'el: 01799 5'\3 aT? EI~1<l.u .couk Za priroiin» sredstv» za uklalljallje .l higrometre .gov wnerit"ke ugeneije z« z'liilitli okoli5!1: ulrlju(ujll. vode.J.. u:rton End. Cold Harbour. Gloucesteshire Tel: 01453752 Ruscornbe.lw.IW(~II1:..fonn"ciie kemi/w}ijaJHU.com wwv-.LA33PP Tel: 01524 1352371 Email: lakelandpaims@btconnec!. Email: 5~JeS@J1larlcc. 0 brojoim UkljllClIjllCi netoksicne Iormulaeuk: ooje I premaze. rnetcheckco. www. Stroud. je..co.nIdllpe 1. Tomes.nsc.uk www.the<. Corby. Eoospalnts Unit 34. USTED. 99-109 Lavender London swn Hill.co.saveenergy. North Somerset Tel: 01934 844484 Email: ilJ.org Dlj~)JmiHii'I1.u.com bOje i preznaze.p.Cd.ivOll. Eco Solutions eelSlif.com Tet: 020 7636 6840 The Green Shop olovu. Ltd House.realgoods. Surrey RH67FU Ltd. Devon '~'QSl~ZZ.cije 0 rorma/dt~hidu.frarrcescapalnt.uk Inj'oml~iC.uk www. Ltd Road. JlWlerijule x« izoleciju.e.8770 www. Road.l 010 vo.5 podacima.A ENEHGUE Apollo Energy Research Head Office.)l 0 .RU G E K 0 R I S NEW www.cpa.eta.marlec.uk EB S T RAN ICE WeI 81(S DEKOBAC!JU [UREflNAN]E: O/KI8nim Tel.co.com www. 6S25 161-] Za piirodne \V~YW. savjed i U.co." n.boje.Tel. l'HdoilU. inf(!l'Il1ll.nrph. odjecu I iekstl11wji se korist! kucsnstvu.com www.lIk.'Y 588 Tel: 0:1536201 vezanimue» /o'I.org.co.ecosolurtons. www. GL66DA 216 Stroud.corn Zrl opee iIlf0l111i1cije 0. Email: aqinlo@aeal.co:n lzo/adja . 'Irevithick NN1751.Llk www.uk Za prirodtu: 1I tkunine.~lk wwW.co.ecoproducrs. ~17. Llklju('lljll~'i piozote oez w·ww.Qrg.co.[J www. /walil. DRUGE Suunice KORISNE WEB STRANICE Dostupsu: so .uk Za pd:rodlle G~'eeJ.co. uk CityDiesd Email: info@flltUJ<l-pet!.org.' dijeljenje uutoinobilu. 'lQL Tel: 02072287694 Email: Jrancescatnfrancescupalnt.''!ldevIli rWIlC:'njill.aerlas. Oxon OX11 ORQ Tel: 0800 614. org. 26S{J(.uk o Europskom www./oliom.uk www. Ernal]: enquIr!es@alphabeds.cQ.lpollocenergy.~all1a l'e~l:it"JJja.li~kl cenfar 0 zagactelljll Wildl1ji./Ile 1(J'el'ere.~kodJjilto za o/coM.besw.ln.com Web: www.uk.co.natural-building.rgaBk"c0.cOJTI vjellenjace.f0@ecosolutions.uk Za priror.i zruk«.org The London Hazards Centre 308 Grays Inn Road. F::LJ:m.co.co.~lk Online Imjitnku /mmi/(afija!ll<i. 15 King Street.in terllloph~s[i6ii PFOj"VO(/~1I Auco Organic Paint Supplies Onit 2.€Ii/OJ1l. www.org. Benfleet.\llphapet!s.tVLl. powerwarch illfom1i/clje org monet:ll'llotll (oJldli i Lal' cash ir~~. National All' QU~liUt:y Informuticn Besplutnalini]u: 0800 556 677 o1w1i.1I:1bre5 Freepost LON 780" boie i pretmlze. www.uk www. SolartwinLl'D.com Zi/ kv:llitel. i~a.y •di y.I. sredstvo za skidanje zidnih tapeta. Exxex S$7 3LW Tel: 01268 752 827 \vww .greenglobezt. Didcot.uk iniormecije lI~lil.e-e-r-t. nzbest».ombe.. London Wins(.apollo-energy.l\vkeS@. Sarfron Walden" o oci..uk Za solusne piece. est.fonlwciie'o Board (I) www.oleiulll. Bisley.uk a zagiJdelljl1 o.IiJreLU .fuuua-petroleurn. ild.jJ: sales@~\umorganic. '1"6:1: '1'80~. itd. u.co·.liilliU] gJ'M/evilhil proizvodime.5Juge Zi.p~.eti Ciunollex. uk www. Chester CHI 2AJ.I1iJdr:Ke i poplun«. D .co. Horley. Rutland House. UK.lhc. Surnmerlcaze www.uationalcarshare. Za prirodne. P 1.newhuilder.uk 2il rsdonu. ResponstbleTourism Za piirodne Archive Centre for Environmentally PO Box 14. OclriNi PVC-.ccm www.co.nenfe. National Radlation Protection Chilton.solarcwin. Glouccsershire GL6 7UX Tel: 01452 770 629 En)" i1 :ellquiries@greenshop. Home Tel: 0131 669 .B&Q fu[011)l?/('jje J '~[{1ijeti. gI1j<Ulje vode.<lul'oq. izo!irallje' djE~I'i.'. Healthy House Tet 01293 776974 Email: c-J1. Lead Safe.uk Korisn« izdanja i opce il1. 529 www. 020 7794 5999 Emai]: mail@lbc. www.corn Dizelsko gOt.Icadsafchomc.mi. PO Box 200. Heysham.co.corn L11 solarne slJsra ve za. vmw i ncioksicne ele~l.org. ecospa inrs . Hcysham Mlddleton Business P. Church Road.co.' smericke Marrec Engineering web stuusicu () piwnpnw Norlharus co. Tel: 023 80256zS6 w'W'\.com Za {xiJocille bOje i prenwze. tsdona i savjei).. LondonWl T 4TL Email: info@heajt11y-holJs~.Ioe.hoalthy-housc. vkli OSNO \IE. g. Frauccsca Lime Wash Ltd .uk www.greenshop.li. DEKORACIJA I OPREMANJE Alphabeds 92 Tottenharn COUJtRoad. Ol 484 854 898 Email: sales@greeubuikilngsto)"e. vldl www.sled! enelgije.k Za' prirQdIle br'Jj?i''Prema.p(l$ervaliooshQP. Za ekoloska purovan]a. Battersea Business Centre.1.-1 Tel: 0'1244403404 E\lla[l: hi@s{)l. Parnphillions Debd(:.co .{a.uk/radon In. .

mob/cdc i /r:()l.rnercola.(:o. www.'.:toryandYeilow opresue.zIJ tikllmjf!J11r:: IJ1rJ.t)Se. ]0-11 Portland Commercial Estate./I. and €b($topher Q'Cj JinJUo. kemijskoa: 6scenju. Pages Recycling Tel.com www.w ciscenje . clo c.ecover. ukljl..org.e.!ma.: info@emc-recyde.~koljke odvodu.IjU i iuobiteie.an.lnje.co. Natural Collection Vidi D.Sirok ra.mju l)oje zs laserS'I>!.erske.J kllC. The Pier. lIkljUClIjll(. tabiete ispiruuie. Email: eli ve@toI1erd(lIJor.! i punjenj:i Z. oijeJoj V'eJjr~oiEliul.1 energije. RECIKLlRANJE OTPADA Alupro '1 Brcckhill Court. Bristol BSl1 yZy reI: 0845 458 8222 tksnine. E.'ije 0 ciljem '~'lwp/ji1JJj<lstedstev» za osobe s ceJ'e!bminOIll pemlizom i rll. Waste Watm $I~ 1'0<i!lJey Slfreet" L0nc::l(!)~:SE1 3TIl .Iljl'. GISCENJE KUCE Centre for Alternative V. ~I:J(m proizvod« Zil www.greenbrands.greenbrands. s1>vplj. com Za "b1::lgo hemiiske" pioizvode zu pr:.uk Besplatne j Tel: 020 7838 4878 ZI!. Wlgan W23 4&'( Tel: 01942 612 621 www. Z" popis« boj«. Tel: 09124375 Tcchuolcgy Z" loptice Ecover Villi Z<1 pnlnje iubl]«.lJjilltJil.cije 0 fecikJj. Surrey CR9 4ND Email: crcolrd@aoLcom Zil recikl1tlJJ1je: obuce.hnet www.nanunlcol. 0800 783 1592 www.alupro. izbjeJjilf!l.co. \XI OGT u OT\V www.=. ZH Croydon. cM(eilje.I za pisac<e 5 Nirtl.. Barking. Brockhill Lane. PRANJE :RUBLJA Aqua Ball vidi 21sI.Cm~.officegreen.I.bJago kCI11ljskn" uJdjllc(ljuCi visensunieusko kutisnstvu. The Old Dill.redswC9 sa p~'ai)je 252 ~I'nJ/f'. Environmental Mobile Control Estate.. www. DE14 EX Z.co.urg Z/I infonml(.uk Zu . DRUGE Lnfcu:macije 21J o]?£'e trdormuciie.rjv Bytes Twice S\). Redditch B97 6RB STRANICE z« reciklimnjemobitele.organizednome.uk EI11<1il.J CI'$(enje mjedi obno"!iivim Natura! Collection Eco 1-1QUse.i:l 1~!a~liust6n·r.ls. l>i. kopiranie) min za VidlOSNOVE Z:1 telice.uk 51'! Rerone Products Retone House.lJge poteskoce. lIJdjucujllo s"lgOIft!:.conJ www.BNl <IBID- Wbit@8. Leeds.imju boztcn« dives. European Recycling GioJJip:lllYlITD oJJ'l(./iI· gIl G:1l$1'k $t.H 6EJl Street. Euvlroeare Freepost (SW~9B7)..ikefield.W. teksu! koji po~[e~!jml.J:)ire(. J" recilcl.()iS!I vjet! o nrzlicjtjm !JspektJrOid vodelJi~1 kUC.ftoverpaint.aijl.com The London HazardsCentre Vitli OSNOVE Zu in[omwcije 0 Jakim kel1'llJG.lnlJ Collection ugovine.co. I<ORISNE WEB www.greentlbres. L82 7DJ reciklicajtt uredek: pnbo: i oprem«. L0I\dooSWl LinJja za prijavu: 08000 833 48'0 Email: mail@officegreep.uk Z~! lebJdJnl11je drustvo za Z.com Za prirodne nmtcriiuk: za kuc'tws(yO i za odje(~1 Textiles [rom Nature 84 Spike Newington Church Sueer.IStiW okoJiS17. PJ'ihv. 17a Vicaraage . :.tturalcollectiOll.lniz<l. ukljllclIjllcl pi.IAP.cij!l 1I . 0113 2438777 The Furniture 'j Recycling Network Yorkshire WF14JS z« secikiiumiekoinpiutes« .tcxtileslromnature.co. (lll:.: i lillUle pisa(e.corn a 'L'el.csm Za J'edk/jPlUljf: pw.uk www.co. 60 Sherborne MS SLH Street.~jvac \'Ode. Staffordshire I'd: 01283 5H5 259 EIIl<l'il.we .nje.uk www . koristi II .com Za prirodne tkeninc.5iY3. Ripple Road.org Dobrotvomo DRUGE jutu.remmm i pn'rociJlill OSNOVH Hwterijalil.'SWjn stebru.([) Beasley 1'(1('](' j 'r:lm./dil1'lj'll1je mrijir. Manchester sredstv» zu ci!icenj(. stedstvo 2'1 j polirunie Q!lmjf.com Z~I prirodne Tel: 01273 206997 Email: [ane-oeasleycspavllllon.gov kewlijskiJn "pojei.'i konop/jLl j www.cQ.acc.r zs koordineclh: L1aJJijl!stl!jlJ (I &elke. B'ri~ht([)l.eJ~si\'ac re sredstl(o. Email Iumiture. krcmu z« pmnje.rbQnata).5(1slDl'1i slobodn« proizvodi: KORISNE koJelccije /:Joj.uk v\rww .uk Z:l besplutne www.o >- ~ N Email: rnail®greennbres. london N'16 OAF Tel: 020 7241 0990 Email: jag@tex!ilesfrOllluunue.1 2/1 podovesreastvo za c1sc'enje W/C-.I. British Battery Manufacturers 2:6 Grosvenor Gardens.yell..\.440 Email: info@21sicehtllryhe"lth.ol'g.www.epa.tLlSiVO.S.uk buteri]«.org Tel: 0854 722 7722 Email: info@:llupJ'G..bunrernet. 2 Htzhurdinge London WI.uk Tel: 0845 4584 7070 OJg.'i) od linlwm.1 . alusninijsl:« follje. 'l\tnbridge Tel: 01892 6r68Tl Em"jJ: info@greenbnllids.tt:1'it.corn Z. quaball.ecozone.onevillage. Natural Eco Trading Ltd PO Box 115.co.htm Sa I'jeti 0 l}icHI1Jj!dnjU boja.EKORIRAI"{IE Za prirodne ci!it'enje tvrdolcornih OX] 3SQ 11l11.icli OSNOVE ZIl priiodne j Tel: 020 7935 5.P.ea€IHID. fides i s(Jujeve DRUGE WEB STRANICE i2l'OrirJl. Going For Green Elisabeth House.RN pr0jekaw l:ecildimnjiJ.k www. i/Jf6rnl~.. Kent TN4 8\'B Za in[OlTIJilcije 0 Unit 3 Glansyl Way. Association KORISNE ohlaplJiviln WEB STRANICE OrchardHouse. One Village Charlbury.1.!k.: progress@onevill'lge.ecttoncom Place.cam/ Udrug..:iffe'enjc.greenpeace.ernc-recycle. sredstvo Z~J El11<1il: relone1l23@ao['com Z:I ll. 74 Kirkgate. www.Ilpjl:ll.uk perilicu suda i sredstvo r OPREMANJE 2~1pra. Hawkins Lane Industrial Burton-on-Trent. Oxfordshire Tel: ()1611)}2 77BS tekuclnu za pmnje..::s.Streeet North.(eq peJ'ka.com Wel.com www.Monmouth Bath BA12DQ Tel: U370 331 3333 Email: !nfo@il.tonerdonor. Bcoveu tf. CISCENJE P!1t~llk i rekuCirJ'l za PHI./cJlInib brosuiu.Hall. sredstvu .potice tokalne z:1jednice Office Green odjeell i Illil!erijale Z.t.ex IG www. 'Www.t'<.com 1~rfJkrit. tintne.!w/:)lja.encams.lcqjllc'i octjecu. sapull 2'. prltodno l'e sredstvo kucsostvo. www.co. W.::Igort.rnzsvirgin.co. sieastvo . p. Century Health Ltd.! Z..pai:ntOJgJIe.

www.uk Z(I sustnv pu. London WIZ OLS i irtfonuarion aswadd.lvljanje Qrg.Glig·uk rel: 01462 443 :58:1 EmaIL: Illilumdet.co. 11¥ 444 lkllHi.01229 775185 ZIj . Unit 18.co.(r.c.uk www.erg. The Fresh Food Company The Orchard.llk www.soilassociarion.Industrial Esta te..eaniad. 14 Pitfleld Street.:ij'UJ. St. iid.dolngyourblt.: 02(} 874Y 8778 Email: organics@freshfood. Beauty WilhoUl Cruelty Devonshire Road Industrial l!stale. snobitelu.otgl1)k ~ .-5· llij!l i iiilok ruspon <Jrulje opreme.2EI-l.prfieldbeershoop. uz ko.uk www.co.ei!!lpurewine.hambledenherbs.theorganicshcp. I'egetorijan.uk Lane. iibu.org Europslco] www..1 potvrdivenj« Z. Email: nafm@fllrme.uk c www.uk www.emlji .I.l)je otS:lJJskih rlina l/ National Association of farmers' 1]J3 tijdOj:. South Vaults.ri~lle kootsk: pociutke.net Z.1R 'lei: 01460234 387 El'l1au: . Magic Corumunksations 5 Prlors London Road BishopsStorrford.uk p www.. Tel: 020 8545 7676 Email.. Woocl~ Browning Resp. Berkshlre RG2 9H '1'(:)1.uk www. . Green Park Road.voclu. Aldcrley Edge. vina i plva 11 cljeJoJ.djMive i fru(Jnl1Hcije..f4irliraqi:l.bu Ifa Io.@emiad:c!:1IUk www.x'iiJ(. Coventry CVl 3.co www. fi-eOllil 1):. Bodmin.jnfo@oJganicsciirect.ij(1il1l inFoJ:lnacijanw.wastewatch.co. (/o!i[[Nij. wWw .vlc.aveda . otZ79 "755 799 Herts CNI2~ 5ED PLC Za pritodnu njegu koie.net Ea clost.<.i(.nike.swaddles.·jmg. organskehrane. poduam» i web i s naj'boljoJH i lwjopseinijom Ullil/j[eduje p1'Ojzyodnje uII/ete ugoville i p05(:cnliJ [Njett! II zemijam" U E1ll([il:inof@c!etox.org.Qlympi¢ House.gov Korisne: iniormecije www. vise 0c/ 80 Hare Lane.. Arborfleld. DRUGE .org. Holborn Hall.Nl' Tel: 018Z:3 401 205 Ernal: info@hanililedensi1erbs.m~il:. London Nl 6EY fellCl7. gI<lI'ni11 :1 J'Jwgu Sf' nawcili Irgovllc!iil! CeJwml. Tel: 020 7739 3701 Erna U: s:des@pjtfiel~Lbeej"shop. Ltd 50 WormhoLt Road. C.net www. Albans.ir)fo@:.purello. tskoder fIlter.uk Z.org.gov.1l1s/(e hrune. OSOBNA NJEGA \'egaJ1skih Avcdu A VD Cosmetics First Floor.co.lk sdiiiv« dbzl'o/jenih Uniji.. 674 4000 Email: j)):fo@["heorg. koristenja clpel« v'odecs organiZilcij. Pureflo Markets Mount Pleasant Bricker Heres AL2 3XD Tel: 01923 682 774 Ernaij: enquiricseapureflo. :i\n. Green Park Station.detox.rtn Cornwall Road.com z em/p.:are Ltd. amcnty.ijMJe 2. Za PQiJ)uJ"!i Sp1Si.co.i.kucenskog eiektrollickog principu stobodn« trgovine. [-litei'llq.lf'mja voce Pitfield Organic Brewery The i3(:)er Shop. Bridge Fanu. Green Farm razvoiv.110Jl·j Swaddles osmozw.. hladnjilim.llet !1{Ww:siLnplyoxg~U1ii:.uk www.edu/li braries/ units/hsl/cms/donatioup rograrns.ecorecycle. Wimbledon.@f~irtraae. Milium.i)lfo@wastewalch.co. ~Fel: 0845 1000 196 The Broadway.[: Q2Q 7405 59il2 gnt<\il. Tel: . duc'aml Imp pas/ujLl po stnuiicoui itd. 1I orgtmsl«: brane dje/oj zemlji.memail.08000 980 4·992 'rei.. 'lie!: 020 7297 6350 www.co. 48 Queens Road. 1'L31 IDQ .uk/enurabers. isizliciu: mere Z~I. Organics Dlrect .rccycle.vinrageroots. HCJ'cto!. wei V 70B ZDRAVA HRANA ll:u'tlu.dep. kose.cm.obvtously. www. London llelH 7HJ ·l. SinIpJy Organic Food CompanyLtd .vW .co. Buckland 5t Mary.fala . postom.uk Zs. The Pun: Wille Company 196 The Broadway.. Cheshire.es.uk www.ilji 0 dobioivomim orgaIl1·z..co.Tel: 0870 243 0136 EJ. Leeds LS16 6LJ Tel: 0845 0606070 Email: info@savant-hea!th.corn Za detalje {] programu poncwnog u SAD-u.uk Nudi [azJiCitu l'[ste optcmc ia ispitivanje tle.uk Zil dO$WvU www . SW19 ISN ii]fot. De(.1 .) copts trinicu u dje/oj zem1ji.slwg. Somerset TAil l.ariaci 104 Bancroft. Cumbria LA18 4e1S www.uewlne.Li. BathB'l Tel: 01225 787 914 Wood.la.slw bi/je i z[lCiIle.uk www. uldjLlclljll(~i rnevo.uk Zu dostavljanje orlJal1ske Ilmf.o.cuJ1l ublib .uk Za Q. peuid j ~I~k[Ii61Og oiped«.l: ~el"\i. Savant Distri bution Ltd 15 Iveson Approach.!ju lllZJle DRUGE KORISNE .rgan. Tel: 024 7663 0832 Email: info@~olvita.co. www.izhcitili proizvod« dostupno je u vecin. The Falrtrade Foundation Suite 201.corn www.ul. Freepost.njil i London SW19 lSN otgnnsl«: hrsru: i organ:3H:og lIzgoja.uk· vitu: II I'll oqp1fJskill.us www.inJpJyorg~\nic. Chard TA20 3.co.ul.frcshfood.a 1'(ldu. \f{jget<lrijlwskiil:i djeloj zemlji. ..'iJwlama.sav a nt-health.cQ.state. lwje IreJjaju knjige.I www.(:o.au vrste r)rgHJ1.itJNma.epa..crg.com Zasvjesnosl. 0 iecikllruniu.el~11j.co.ll.happychild. London 193-7 High Holborn. Milverton.co.I:v.uk W'l"iW KORISNE WEB hun STRANICE tl. Rading Road.solvira.org.farmersmarkets.co.uk WEB STRANICE Vintage Roots Ltd Farley Farms. kozJ}letilw.' proizvodi Bile/de Oi~ZillJ01.organ icsdirect.ruralrecycling.com www. Baldwin's Gardens.lf? u djdoj The Organic Herb Trading: Company Court farm.e.corn 2a omega..uk Doswlflj.useiragain www.uk Za dos(.OI:g. 0 iectkluunju.co.cG.gov. llUliJ. 5K9 7YG TeL 0845.) provoden]« bwpa.dshll'e SOs.lAje oqJwlske IU!lnC1 u elje/oj zemljt. bJljl1e cajeve i tiakture. illi.hunl Zn dost« The OrganicShop The Organic Shop. Olympic House.ll1iCshop.i vegaJI5kog pil'a. London. il:d..nk ..uk 1<:1'1"511" organJ:zacijiJ s dela. u k Tel: 01208 77219 EIl1. postom.rsll1arkc[s.co.pa. Za clos1iIT'lj'i.uk www.iW'o/:maqje oproiz'IfOe/l1l1<l koji nisutestinuii llj WitilPleckm.

proizvodi za njegu kole i tije!«.greenbaby. Hove I3N3 5J3X Tel: 01273773182 www.r: Il2QR /(0. COIll i toiuen«.lOgOIUL co.co.dspace.co. R )y:1) Tunbrid Kent priwdI'JU niegu koze J -. London N'W3 2PT J 76 Tower Bridge Road. Simply Organlc vldi ZDI(AV Zfl kozmetika.uk 'svjeti kuko Homeopathic 6 Livingstone Gravesend.co. eteiicna Organic Boranrcs ulFl od sam(Jllikl1h bi/jaiGJ.<1:iLc(!)l'ii Tel: 01986 78:1 782 Emajl: >oqlllrie~@log(ma. Devon EX4 6AB Tel: 01392 426 02. tijel« i kose. org']!1ic@grcenpcopie.suu. Stockwood Sto kwood.tJjegv.1" Derbyshire w.) Hell s Homeopnthlc Phannacy 97 Carnde l~ Road.org. Ayrshire KA11 5DD Biljn! do ciaci prehrsn: www.Llk w\Vw . Hereford HRl 2hH Tel: Ol432'2GSO~8 Email: h.helios .com www. ~rev rica iz odrzivll: iZlIora.uk Z" velli: izbor O(gilll General Osteopathic www. p National Institute of Medical Herbalists IN < o .CQ.0 lokulnlm tecajevtsn« joge.greenpeople. ltd.co.acupuncture.surna.pipex.org Lagana nit 3. London Itiecnik».!.njega kose. House _of Mistry Z" prirotim) njegu kole.c().5<. (UK) Lld DE7 BDl( Medical Association i{oad. izbor horn Op111Skih ri] tuvnku (remcdi]«).co.i supnn].corn ~11 www.uk Z:1 neizhijdjentJ. [-m}\NU orgnnsk! p:IJIJlJI(. itd. kose. proizvodi musku Iljegu i lljt!gu zubi.clinique.org. odjc·t'u i oelen«.uk www.uk Nutriciotiisticki J1jeg~~. Tel: 01892 51l'Z254 . njegu lwie po metod) dr.org. London rWI 9AJl Glastonbury.drhauschka.cO.uk www. prirodne proizvocle 2<1 suusksrce. Council SEl 3LU Green.co.uk mineie!«.organicbotanics. krctuc bel'. House of Winkle 'WelJ~. uk velik. Lowflelds Industrial Park HX5 9DB Eiland.www. iul. Iwpici.Y Brighton Road. p<l1Fem~I i losiou«. 5 College T rra OJ 'hard Court. W-est Yorkshire Tel: 0845 458 2291 Email: sales@HL1Jlla. lalwc1er i UJ. Heuschke prirodniru biodinamk'kim IJ[/cino11l.hma-org I.lr.dial. j Ass ciniion: clew/ji 0 kozmeti ~iim pr J Tel: 01386 792 622 Email: enquiries@drhauschka. IJjeg~I u W\NW.uk 2:1 I tirodnu njegll kuze. London SW8 3NS Inf rmacije: 020 7627 :I 949 DRUGE KORISNE WEB STRANICE ry I"II/wI)W V>.c.uk www. eteiicnu za Ilwsuiu.nealsyardremedlcs. The Green People ComlXU1. Ilkeston.coll1/eu~ .~ld l-leanor Road. sozmenio».ene 'u'eel. OFf" House.weleda. Ilketshall Sf An Tel: 0115 944 3200 Email: weeledaukescompuserve.l.uk Popis 8trllc'njllim 2:1 akupunkturu.I%lS€.com Zil Brighton BN2 OEli Tel: 0845 310 8066 Email: organi www. British Acupuncture Council 63 Jeddo Road. rJj Ill.PO Box 2140.0 Elysin Natural Skincare Unit 1. \Vorccstershire 1196 6SX Email: rna il@nealsyardremedies'colll www.e m. Irvine. Iijega kose.li.44 Email./ /)iljoc doaatke prellJ:wilviwillirl€ www.org Deiul]! . ptoizvode na buzi tiitnn.uk www. !UFlIlll' Email. @nllLkz Horneopahic 36 New Cavendish Street.corn Z" povttne it/he. www.uk Z" pl'irucirJll ujegu kaze kose. ptoizvodi za njegu koze. Greeutlhrcs vldi DEKOlUllANJE I OJ'REMAN.com www.uk www. biline tlnknue j ulja na NHR Organic Oils Fragnunt Earth 1agdl. Kent DaL5DZ 1dil pioizvodu z« I1jegu djece.acije e /wmeopacskoj tnedicini te popis lijecllika /coji 12 bnve bomeopaujom.uk www.co. Wdeda toniett« papir. dezociorims! kemeriu.Z .lll:uce bez dioksin». oailnu higijeJlu. nissice za lice.uk Za proizvode bez iormaklcbid« 56 Longbro k Stre t. Te.colip~.!im. so.pipex. Beck's Green Business Be d's.ainsworrhs.!y.co.uk Biljni lijeifOlri i dOWICi psehrsni. ffa Srreer. London NI OPD Tel: 020 7226 4345 Email: jiU@greenbaby.frugrunt-carth.kz Z" OIgiJnsk..9-20..1. posleljine .cQ. redkJjl~w.co. 211 .JI~ Z:I orgallsid peinuk koji 51:': mott! ponovno korislili.lI-eoqulries@fragranr-earl. pl'l4[inacy@helios. Exeter. www. dezocloi« nsi. vlje.c rn 2 Brewster l-lace.the. urI' lk 34 NJ3 Park.cm www.uk Popis lijecnik».com ]Ike (reme(lije). uk Kozmetiki1 pr(f)izI'l!Jdi 7. 1.co.aloeveracerure. ijepot:I www.bioforce.naturesbestonline.""'w.uk www.nfOrm. 11:16 15-17 South End Roa I.nhr. 2l>1·mu1lctr .o.html Europ "n Costneric Toilmy und / EU.h. j Tel: 01294277344 Email: eIlquirjes@bioforce. Beck's Green Lane.licntwer.osteopathy.:0l474· 560 336 Email: info@the-IU1)a. Hampstead Heath.2 Email: nimh@ukexeterJreeserve. tekoderi etericna ulja.uk Popis lijecnike. pnrodnu koze. Iljegu tije/a.1nkle@h<!)li)l). ulja Neals Yard Remedies Head Office 26-34 Ingate Place.co.osmetics. perfectnails. .com Z" hOllleOpa18ke Bioforce (UK) Ltd DRUGE KORISNE WEB STRANICE j ci. West Sussex RH17 6BZ Tel: 01444 4014.uk Z1I.nirnh.co. Business Park. Handcross. sminlm. G rccnfibres vidi ZORAVA HRANA Velik izboi orgnaskc odjcce za diecu.org. London \VlM 7LH Tel: 020 7935 5330 Email: uuuk.. S merset J3A6 9EW Tel: 01458831216 Erna U: a. priprn 2. uk. Tel: 020 7794 0848 Email: olislry@cli.Baby BRIGA 0 DOJENGADI 345 Upper SU'eeL. homeoparski bi!inoj l):~d pripiuvci.cQ.~weterlcni: lIl]!I 1 [jidrohlfe.uk www . of the Ale rander Technique 129 Camden Mews.bwy. Battersea. London \'\112 9LJO i Suma Wh()lt:f(lod~ L<Jq'W. sarnpon) i Lilja. PRIRODNO Ainsworths LIJEGENJE Pharmacy Society ot Tenchers www.alnsworrhsesukonllne.

45 Catherine Streer.organlco.za Ifjeibaoje leda.co. National Association Tel: 0'12.co. Delf House. for Charity EX238[3L 177 racunalu Savant] Istributlon ltd HHANU i biljni psiprsvci.co. USA Tel: 1 800 745 5530 < o . www.Ifljc J~Icllnll/:l" Road.uk ProiZvoclf.co.rv. rsdn! pribor i oprctini Barchester G reen lnvestmenr 0 sl.co. te iuedenie ureda. Dude.com Zit reC'ik/ir:. Organics Direct Vidi ZDRA VA HRANA Oigunsku 111'3. Nelson BB9 6. We~t Yorkshire llD20 7EL-l Email: ill. Keighley. Skelrnersdale Tel: 08457 212 212 iW('TIe ljubi1l1ce.checnct.co. The Ecology Building Society BESPLATNA POS'Ii\.greena rk.( 0 bebe i djcci: te posieiiin».LLd UtIiI25.co. 512 024 WeSrSllssex www. London SE6 'iRK Tel: 020 8299 4519 www. .iIJ1.0. ove treet.nfo@changcnappy.l nionneciie 111 'l111.uk www.org www. Toppesfield.uk s/elik: izbor proizvod» dje{j~ odjedl.LJk ci. Crose Hills. PO Box 48.uk @.1)aza dojenced. Fragrant Earth Vidi OSOBNA N]EGA Ererir"n'l Lllj" i hi lioluti.IG.00-A')?oociwind Industrial Court.tles. i plulue.denes. itd.dJafnjl.[ 6934949 Emall: i. Bsbynnr so.e Pet Nutrition Concepts Ltd PNC Ltd PO B x. Email: jennie@co-operativeb1U1k.uk Xenex.com www. dugoC!'Iljni proiz lw(.IEal1ska iJl'ana za doj<tIJCad. Estate.uk vicunini. Genitrix .uk Pelene 0(1 orgunskog.'ll10Ver www. .uk www. ukljucujl16 uredsk« sje(j.org lnlonuuci]« zllsUcenib 0 1lI Leche League lnfonnacije: 020 7242 1278 Vidi ZJ)HA V www. Horsham llli13 9UD Tel: 01403 734 555 Email: ll1aU@gen. priSLlIp popisu vrsta.uk www. KORISNE hoiccs.ecology. P020 7YT Tel: 01243.org.uk 1i!/\Vw.ergl'eel1. Essex C09 4LZ M60 GA!:i Tel: 016] H32 3694 Email: info@abcul. www. East Sussex RI-!1S 5DE Tel: Ol342 822169 Email: gle) ll1@nalwnLklouling.co.1 The Ba kShop 14 New Cavendish London W1M 7L) 020 7935 9120 www. 50 posto ptoiitu. Pendle House '138ro.c0.1 okottsu.11BR Tel: 0 1273 325 364 Dodaci preluuui Email: Cfdonationsfsbtinterner.org Iaiormuciie 0 Tel: 0800 068 4949 Ernall: lluo@earthcaU.I'o@ccolqgy.abcul. BESPLATNA POSTA.b'1I·~lle$I.uk '!II'jeCi 0 eticnorn bsnkovnom poslovunju.urg www..t.co.uk Z.uk RAD KOD KUCE Associatlon oJ Brttlsh Credit Unions Lrd uouse. zsdrugsm« i gdje jh n.co-operanvebank. .o.naturaklctlung.uk Suvjet: Ecover Vidi C1~CEN_lE "/31ag'l kemijska" sredstva Z<. Pendle.l.uk Otgsnsk: lllddj'.rrirr: ill (za kupovanjc) Cfcadrnlntsbtintemet.changenappy.. posteljin« .h.co. 'ortll urolina 27511.llk CB3 ODL EmILi: lnfo@cle.Ilmcalw i Centre fur Alternative Tcchuology VkU OSNOVE NetoksiCt)!1.ecillji na teleionskim 1.co. SOl' 60-62 Kings RO'le! Readlng.U} Blue Ridge Technology Z[I djec}C' krevetice i k()lijcNke.spiritofnature.trafflc.co.col1'l www. Carters Hlll.co.lJicint. sku rtizriolikost.uk 01'lP11Ska tm:JJw za kucne ..lIk www. Schmidt Natural Clothing 211' isrhorn Close. 18 Station Road.houseofwinkle.uk www.coui Iriiormscii« a pelenemu.laleche. www. Berkshire RGl 3AA T 1:01189510518 Email: iofo@organico.I1. Sussex H BN .lCi Simply Organic vidi ZDHAVA HHANA Orgunska DRUGE wv. Halsteart. Earth ull Telecouununicarions Holyoake Manchester Str .itrix.peuiuufon. minerel! i dodac! prefJrani p~Lsa.ltj€ti 0 eti.1:.I Email: margaretsihuggababy.wen. xnn dijelov!1.thebackshop.llIO slmre. Talgarth Brecon ill3. itd.org uk 1.grectl Homeopathic Tel: On67 Iniontuci] pJ'<llaldrajl1l! STRANICE Vets () IIcw·t1t. Chiche tel'.huggababy. of Nappy Services KUCNI LJUBIMCI Denes Natural Pet Care Ltd Frceposr.pareutsplace. N 718 11utsko lij' icnje.org. lconiu. Sa.lj·vbilllce. Cornwall Tel: 01288361 (za poklalljanj€ Traffic International 2l9c Huntingdon Camhridge Tel: 01233 277427 Email: Imffic@l. v. Huggababy 19-_1 Pryn Centre.. ODS 629 Tel: 01874711 brunu za d()ieni~!1 t.LQ Tel: 01282 606 810 Emai: greenarkezen.co.nL.cQrnpulersforcharity. .cb.co.uk Podrsk» dojenju.~ti. pllJ1jenj21 z:t pisace.t!'ainJ.Irskim stan! 'wml icoje I)J(:.co. trgovini Sirotn ::iv/jew.rw.uk.realnappy.co.'ni/JJ ljubiuscim«..I. Computers olovke. Badey.co. kompenij« ide u Pond Z~I biok.org lntortnuclje o zdruvsivenim rizicim« effect' koo kuc'e uslijec! zug~IcI nj. Ltd The Ret Nappy Association PO 130x 3704. www.:een. Station Road tndustrial Souihwater.org.uk lnf'u/'l1'wcije a pelcnamu. prlrodo» odieci za kreditnim . 1'eJef'(m.co. ove East. nosilice. Cury.www.~'eo]«. .rJ.uk www.0 WEB Email: inlu@bluericlgel. Salisbury SP12Ul{ Tel: 0800 328 6818 Bmail: info@barc::Lle$lers. ]\arthCaII BOliSIe. Jll)'e. Green Arc Animal Nutrition ad koji ubij<l nemetoike nil.IClIniJ]]<I i za internetu.co.rw.ljegu beb«. 2 Osmond RO~I~I.uk www.uappyfacts.i od recikliiunil. Jeci1dira.uk nekretninem«.earthcall.genitrix.uk www.com Orgal1 uc« brww ZH Co-operative Bank WN8 gl\'Y PO Box 200.er. ForestRow. pnmukn.

EllUS (Elhicallnvestmem Service) 80-84 Bondway, London

Research SW8 1 F

and lnformauon

Naturesave Frcepost

Pollcles Insurance (S\VB 3(837)

UK Carrridge

Recycling Associatlon
511 le ,

{UK eRA)

da]e uvid

LL

osnove

encrgetike,
IW

uporabu

energije,

N

19b School Road,

utjeca] energetike
Suvleti
0

oxolis i druge teme.

Devon TQ9 -ZZ Td: 01803 864 390 Email: Ulail@naluresav',(;o,uk
www.naturesuve. S:!Ijeti
0

i\>lanei1est· r M33 7XX I'd; 01706 -25 050 Email; ini'o@ulu,LcoIJl
WWW.UkCL-d.cUIf)

E-mail: info@moj~.energija.hr
lIstedi energij«.

Cl

<

:;u

Tel: 020 7H40 5700 Email; ethic @eiri .org
www.eiris.org

.o.uk investirsniu.

Encrgetski lsseiskini
pisaCim3. i

institur Hrvoje Pozar

Eticno in vcstiranjc. The Ethical Investment Vincent House, Co, Durham DLl 5SF Co-operative Ltd

eticnon:

Iniotmucije
pll.njenjim<l.

o reciklirsnirn

Savska cesta 163 Pp 141, 10001 Zagreb TeL: ++385 i 6040 588 E-mail: eihpveihp.hr UItL: hl.Lp:! /www.ethp.hr
Inlbl'!lwcije
j j

New Economics Cinnamon London

Foundation DRUGE KORISNE WEB STRANICE

15, Victoria Road, Darlington,

House, 6-8 Cole Street,

SEI 4 YK

Tel: 01.325 207 228 Email: inl'o@ct:hicalmoney,ol'g www.ethicalmouey.org
Sevjet! 0 ticnom

'I'd: 020 7089 2800 Email: info@newecOJlornics.org
www.neweconornics.org lZlfjeiJtaji
0

www.getethtcal.corn www.ethicalinvesrrnent.org.uk www.ltse-Igood.
eticni kri: fiji.

,5,wjeti 0 o/;n(wljivitJ)

tzvoiiuu

'om

n6'rgij

ustedi energii«.

iuvestuunju.
Company

eticnim

investi

i}l1JlW;

www.greenehoices.
www.realmoney.org
www.socialinvest.org
VlWW.

rg

.INFO.G!tAD vl. Kristian

Baltic
Svibovec

Green Stationery Tel: 0 J 225 480556

Paperback

Ltd Business Centre,

Studio One, 114 Walcot Street, Bath HAl SBC Eniail: jay@greenstaL.co.uk wvev«. greenstat.co. Reclkllrunt Grcenpeace
uk

Unit 2, Bow Triangle Tel: 0208980
EITI,l

.oopa medea
0

Balla ]elaCica 104
eticniin

Eleanor Street, London E3 4NP 5580
lIJ'e(/skog i I: sa.ies@paperback.i'sbusint:ss.co.llk

Dtug« intormnci]« i sa "jeri www.galvlns.com
Suvjeti 0 LlJ'ede.lljLl trft!da.

investicijun».

33520 Slatina-Bakid 1.1l'IV:!/infograd
Inforuuici]«, ,i]llicievinskom

.hoola, hr/
sa "jeti

i lIpiri 0 ekoloskou:
za ill'slweJleJgel:~ke

rn,uerijalu

Iwt'e.

aredsk) JllaterijrJi, nuliv-pera .. Visa Card Bank (nasuprot)

ReciitJirllnje

pribore.

Recycled Paper Supplies Gate Farm, Fen End; Kenilworth Tel: 01676 533 832 Email; enquirytsr www.r cycled-paper.co.uk cycled-paper.co.uk
eV8 INW

wv.'W

.wastewa

tch, corn
0

Detuljne inionnucij« www.auuglare.co.uk

reciklinuuu.

Vidi Co-operative

DEKORACIJA OPREMANJE
WO.LLBEIT

I

Kreditne knrtice bez PVC-<l, bioruzgradive. LETSUNK 12 Sourhcole Tel: 0207607 Road, London 7852 N19 5B)

Nereflekti)'ajL1C/ ekfitni. www.yahoo.com
Popls doiJavijanj[1 reclktirenut P1S~IC<l.

sisteml za spavanje wollbeu.hr obloge

R dkliJ.;JI1je u,n::c!.5kog piiboru. Remarkable 56 Gleruhum Tel: 0208741 Pencils Road, London 1234 co, uk
1I

http://www.

Korak . hrvatski portal za podne iLtlP:!/www.korak.com.hr

Ern:)ii; lets@lerslinkulcorg www.letslinkuk.net luiormeci]e Lightswitch
(J

S\XIJ3 9JJ

ww>v .recou p.org www.save-a-cup.co.uk Recildiranje saiic,1 i:t. iJLltomata. U HRVATSKOJ

loJwJnoj

tigovin i.

Email; info@remarkabie.co.uk www.remarkable,
Reclklirun]« dijeJO\ra epnrut« olovke.

Helpline 538 h.co.uk sredstnvu xu stedljivu rasvjctu,

Tel: 0870 513 www.Iightswlt vfeLi

WEB

STRANICE

ORGANSKI HRANE
EKO-IMANJE

UZGOJ
d.o.o,

Sr~\'ieLiZ/J mliilie.llje
$1' 0

'I'raidcraft 1 ingsway, Gaieshead, Tyne &. Wear NEll Tel: 0191 491 0591 www.rratdcraft.co.uk )Nli

plfJdjucciJ.lw. Service WIE 7EZ

USTEDA ENERGIJE
Potlcunje energetske efikasnosii u H[V,IL1;koj

MAVROVIC

Ekoloska poljoprivreda Sjcdiste: Slobosilna Ured
II

45, 34 322 13reslQvac

Zagrebu:

Ilica 69, 10 000 Zagreb

MallPreference

Freeposr 22, London Tel: 020 7291 3310 Email
Zausta

Najllet',l 01g,l.llizllr:ij,]
trgol'me
Triodes

Iurp :l/www.energetska-eflJ;:asnO$t
za promic:mje slobodne lO-l11ai1:

Tel.: 3 385] 48 167.39
E"llla.ij; info@eko-mavrovic.hr http://www.eko-mav(Qvic.lll'l

energetska.eflkasnosrsundp.org

u SAD-u, http://wwW.ll1oj:~eL1ergjj.l.hr/
Bank (UK) Hou .e,

Illps@dLtla.org.uk .org.uk
junk lte

www.rnpsonlin

nezeljylli

mall.

1.1 The Promenade, Clifton, Bristol J358 .'NN
Brunei

Portal Mojalinergij akrualn«

je hrvatski energetskl ij i novosti v 'zane
II

wb
\IZ

portal i J ruza informa terne I uendov

e.tlergeHd,

'I

ujedno

T I: 01179739339 Ernall: maii@tL'io los.co.uk
www.trlodos, C0. uk

n-:

o >
N

ZDRAVA HRANA
"BlO-ZRNO" - trg rvina prirodne
Habijanovac 45

hrtp..' /www.e-recicle.com/ J)lf'ortl.l,ldje () reciitliruq;u probleunuic]. i zdrave hrnne orp"da i ekoloskoj

KNJIGE
BerLhold-Bond, Annie, Better Basics for the Home: Rivers Iyengar, 13.K.S., Yoga: The Path to Hollstl DA.TE?) Health Simple Solutions for Less Toxic Living (Thre (Dorling Klndersley,

N

< o
:;0

]0343 Nova Kapela Tel.: 01 272 81 73 http://www .bio-zrno. hr/ekoturizam.lum prirodne
j

PRIRODNO
Savjetovaliste Tel; O1l2430
0

LlJECENJE

Press, J 999)
horneopatiji .13[0\'''11,Lynda, Planet Organic: Organic living (Durling Kindersley, Brown,
metodama

Makrovita - trgovina Ulica Vatroslava Tel.: 040363 535

zdravc hrane

955

Jewell, N. (Ed.), Richard Brier's Green Life Directory (Kingsley Media Ltd, 2000.) Nicola, 2QOD.) Lockie, Andrew, prlrodnlm Lynda, TJ:l~ Shopper's Guide to Organic The Complete [ indersley, of Mcdlcinal 2001. Mendels
11,

Lisinskog 1], 40 000 Cakovec

E-mail; info@homeopatip.c:om http://www.hoJUcoparija,coll1/ Snaga prirnde - iscjeljivauje

Illlp:/ / www.rnakrovira.hr/ Biovega d.o.o, Ilica 72, 10 000 Zagreb hrrp./ /www.biovega.hr/ Tel.: 0385 1 3860862 E-m.lil: inf @$naga-priro infC)lmllcije i suvjeti H rvatsko udruzen]e HUKlAI:! Trdice 43, 10 000 Zagreb PI.'ijatelji. iivotJnja Cajeva 47, 10000 l:agreb prijaLelji.zivotinja@inct.hr ·l'el..; + 385 '1 3453 846 B-mail: homeopaujaehuklah.hr
0

and Geddes,

Guide to Homeopathy (Dorling

food (Founh Estute, J998.) Chevullier, Andrew, Encyclopedia

Revised Edition 2001.) Cheryl, Home Comforts: 2002.) the Spine; The StressThe Art (mel
Nicolson,

le.com uetmenlmu.

hup.Z/www.snaga-prirodc.com/ bouieopetskim

I,

Trgovinu prirodne i zdruve i:W1J1e.

Plunts (Dorling Kindersley, Christensen, 1995.)

2nd edition

Science of Keeping House (WeidenJeld new edition

KUGNI LJUBIMCI

za klasicnu hcmeopatlju

Karen, The Green Home (Piatkus, Scaravelli, Yanda, Awakening Health, Vitnliry and Energy (Harper Free Yoga That Works with the Body to Restore

Dadd, Debra Lynn, 110111e Safe l Iorne: Prorecuug Yourself and Your Family from Everyday 'I'oxlcs and Harmful Household hotneopet«,
u sVl1JU

S'111 Francisco,

'1991.)

hllp:/ /www.huklah.hr/
Cilj Ucl~llieJlj~ je okup/janje nevledin« udrug» elwlo_ki
j

Products

in the Home (J. P. Thiel) Nluu Hanh, The Miracle of Mindfulness (Rider Books, 1991.)

TeL: 060 44 66 44
http;/lwww.prija:telji-zivoLinja.br Prijatel]! zivolil1ja su neprolitnu te vegetw'ij1l1lstva kso etikt, pd/1I'al:ljil'og iiv()Lnog siilu. Cij~1jc 51'r/111promOlfiJ·;tIlje Z!lsliJe i pnllf<1 iil'otinjEI zdruvstveao

Tarcher,

1997.)

upoznevunju zuinteresuurul: gI'lldana . klusi/norn

bomeopetiioin, te njenog promicenj»
poboljs,rnjll kvalttete zivots.

Elliot, Renee Cookbo k:

J,

ancl Trcuille, Eric, The Organic d 1"0 d (Dorling Ungaro, Alycea, Pilates Body in Motion (Dorling Kindersley, Planet Organic: Organic Beauty 2002.)

iaturally G

Kind rsley, 2001.)

BRIGA 0 DOJENCADI I OTPADA
i gospodaren]e Udruga Roda - Roditcljl u akcl]l

l'alrley, joseplnne, (Dorllng

Va n 11, Lizzie, Planet Organic: Baby and Toddler Cookbook (Dor.ing Klndersley, 2000.)

RECIKLlRANJE ZBRINJAVANJE
otpadorn

Kindersley, ZOO I.)

Caniceva 11, 10000 Zagreb TeL + 385 J 61 77 500
E-mail: roda@rociaJ.lf

Good Housekeeping OrganicHandbook (Harpe-Collins, 2001.) Grant, Doris, and Joyce, Jean, food Combining gmdlJ11i/ koje se rodu '/j5L'1'O i Health: Get Fit with Foods Thllt Don'r Fight (Tborsol1s, 1994,) Henry Doubleday Heseardl Association, BDRA for

Poduzece za industrijska aScenja

http./zwww.roda.br/
UClrllg~1 sviti zainteresirunih
z,lLJzilJ)u za dO$wjw')S[ el7l1 uudnocu,

Sudgcak 3, 10 000 Zagreb
Tcl. + 385 ] 46380]3 hllp://Www.kcfllis-I.errnoclean.llr/ Zagrebacld Podruznica 10000 holding d.o.o,

cljt::(il7jsIV

LI

Hrvuisko;

Slutbex (1.0.9. Andri]c Hehranga Besplatnl 10, 10 000 Zagreb Tel.: + 385 1 45 55 613

Encyclcpcdja

ofOrganlc

Gardening (Doriing

Cistoca
cesra 82

Kindersley,

200L)

PP 98, Radnickn Zagreb

info tel., 0800 206 206
cljecji/J

Tel.: + 385 1 6146600 h.ttp:/ /www.cistoca.h 1'/
ZELE A AKCI].A (Z;\) n via lino, nestrana ko, neprolltn
i dobrovol]n

E-lllit:il; info@simbex.11r Proizvotlnc peleua Bnmbo Neture, jedinill pelen« proizvedenih obul'wilt'ajll u sklaclu 5 kriterijiuui
{JJ'0pi5C-;

Iyengar, 13.K.S., Light on Yoga (FlarperCo.Ili.l.ls, few edition 2001,)

:;!wntlil11Jlfslwg ekoloskog znsk» -lIibuda.1Crlleriji vrlo stroge 0 ptimieni slrovin» /coje ne onetlsc'u/ll priroan! (redk/j{~ljll se). QlcQ,l.is i ruzgnulive su

udruzen]

gradana

zu

zastitu okol iikl 'TeJ..; 3 851 4813.096

DEP (dtettlfralat),

113

uJle za nw.saiu

pasu protiv

buha,

grndevn! materijal.i, 10-13 Greenoeace, grijanje: 1\$1

deterdzent

za pranje, 70, 71 18, 70 1.25

147 miris}, 124-5.
prirodna srcdstvu

A
acesulfam, 91

B
bakterije: hlgijena hrane, kucnih 107 ljuoirnaca, 150.

c
centralno cijepljenje, 14B cipcle, 77, 80· grij,mje,

dererdzerul,

dezodoraosi,

.'-1 l'lsct'J1je, 47

oI11;]¢i8<!a""njt: zraka, .17
§ll"cinjOi energi]e, 22-3

23
ljubirnnca,

diaziol1,HG
dieldrin, 13, 93, 113 61 41

priroclno liie~cl1je, 131 u trudnoci, 130 elieno ulagan]e,
naljepnice:

acetat, oprerna i pokucstvo, 40 aceton, 66, 12'2, 186
aerosoln] rasp;siva(,j,

njega kudnih

ured kod kuce, 155
grinje, 20, 39

dlertltoluamid, diklorobenziden, dioksini,

160-1

186

higijerta

gurna za zV;J:kanje, uklanjanje,

69

aerosolni rasprs.iv<lci, 16, 84
H[rii'ki tvorovi, 151

problotiri, banke, 161

91

c[trat,71 cirronela, (i.l crvi, kucnt Ijubimci,f 50, 151

1.36, 141,187

kozrnetlka, 112~13
IlI'R03,

ciizei,28 djeca: :.liergijt!, 135
briga 0 bebarna, 1~5'-'11

9G~7,101
ul]e, 47

H
halogene Hayeva za.rulje, 21 ~li)(na, 91

A1-14 (alfa-ludroksf) akne, 115 uknlni, opremu
akupunkrura, alamo in, 114 aldehidi, alergije: 124
j

kiseline,

113

b~llerije, 77, B4

lIpule za prao]e, 6··
eukailptusovo

benzen, 42, 9t!, 124, 186 pokuestvo, 40 benztlru nlkohol, 17
kiseline, 11;)

.:1.12 Ca)' 9i>l
casop.isi, recikliranje, eesriik_e·, ponovno 78 86

127

benzopiren,

educiranje
L1Si u kosi,

0

recik.iranju.B?

BRA (beta-ludroksi) blljke:

120

F
Iaks, 155
fenol, 122, 189 r~ltri ZH vcdu, 99

heksan, 99 heptaklor ekspoksid, 93
herbictdl, bacanje, 85

olieciscenje, dobrotvorne dodaci:

135

hidrogeniziruna

ulja,

koristen]«,

91

kakvoca zraka, 17
kompost, biljno 82-3

cdIjevi zn bulle, 147 cesnjak: ortrodno lijecenje, 131 100
za kucne ljubimce, 145, 147

ustauove, 80

~lidwso.li, 146
Hl-Pl, glazbene linije, 27

posteljina, 39
djeca, 135 kucnl JjUb.inKl, 149

.rutri, voda, 99
financije,

ulje, 145

u hruni, 96-7, 137
11

J 60·1 ?arulje, 21, 155

lligijeml Z:1. zene, 119
higijel1a:

biolo[;kall1.ZllollkoSl., "biolo5ka"

vinu, 102 ad ,dgll, 145

l'IuoJescemne

Alexandrova
alfa-Iinolenska

tehnika, 127 kiselina (AJA), 91

sredstva za pran]e, 70

cetk.e,47
Ci~cenje 45~61 kupaonice, 54-5

dodaci za prehranu
dojen]e, drveue

boje 11>1 bazi liLja, 32" 69 bo]e, ured kod kuce, 154 bo]e, za pisace, 155

J.36
kutije, recikliranjc,

fluoricaci.a, voda, 98, Ill7
foijja, ponovno

kuh lnje, 106-7
kucni ljubirnci, 150-1

koristenje, 87

alkohol, 102, 115 aloe vera, 131
al1l1111niJ klorohldrat, 125

81

fonnaldehid,
fosfati,

187

hipoteke, 161
hladnjaci, 27

autcrnoblli, ketnijsb

29
2;1

drvo,

12.13

48, lS9
141, 189

boje:
lJ

sredsrva

·CiS('enjl'!, 8 4

prodavaonice, dugorocnt

WOol
prolzvodl, smanjivan]e

fwhui,43,

hlapljivl organslti spojev., 32, 42, 98

aluuuni]. antacidi, 130 folija, 87
neskodljtvosr recikliranje, hrane, 107 79

kozuiecicl, 113, 1,87

podovi, 51
1,1irisi,

ciocJaci u hrsnl,

97

49
i oprema,

otpadu, 77

za kosu, 121 oojleri, 14, 23
boles!',

pokucstvo
kuhinje,

56-9

S2~,'$

E
E-brolevi, dodac! u hrani, 97 E'cali,95 EDT"', 71, 97, lS7 ehj.r(acea., prirodno lije.;'enje, 131
ekstrakt ,eleklricna sjernena

G
g:)w;,o;, prtrodno
Giardia. glaeaDje, lijectnje, 131

Iunel], prirodno homeopari]a,

IijecenJe, .1.31 127,144, H8

98
36, 37, 73 glacala, 73

honnoni, tragovl u luani, 94·-5
hrana, S9~109 96-7, i malu ] 09 137 diecu, 136-7

prirodno lljecenj.o, 127-33

prirodna sredstv; zu Ciscenje;
46~7 cetke i l>i.~t<Jviza boju, 34

amuraz,
Hml)nijak,

146 186

boraks, 47, 186 bOlali,13 boron, 71, 186 horullzum, 107 bnga 0 iJeiJ'lfl1ll, 135-41
briga 97, 187 0 zdravlju: lijetenje, 127'33

dodaci, za bebe kuhanje,

dekalcificiranje

mrlje od goren]a, 69 glavobolje,
glicenl

antacidi, 130 anrlfriz, 85 amika (veprina), 131, 1'18 arorna-terapi]a,
arorue, aspartam, doclaci 127
II

igracke, 141
zitlovi,50

grejpfn,lla, 47

prirodl1Q Iijecenje, 129
ll 4

oprema:

steurur,

napitci, 9.8-9
genersld doinac;

prozori,50

~tecil* energije, 19, 26c7 urcd .kod kuce, 154
recikliranje,

glicerin,66, gl iste, :1 560
globalno gliive,

LJ4, Wi

modlllclrana
uzgo], 10,j-5

(GMO),

97

luuni,

prirodno

91, 186

kr1clliljubu.)jci, brijanje, u hranl, 94-5

148~9

D
daske za rezanje, 52., 107 113, 122 DBP (dlbutllftaiar),

pobolisavanje 19 radijacija, ualjepnice ostaci, 107

R(anja koze,

115

8D

zatopljenje, 103

96
96-7, 101

asuna, 39., 135
anribiotici, tragovi

125

etekli'i~!liprekrivaCi, 27 elektromagnetsk;1 158 112 eJl\Ulzivpi vosak, 1,;14 ('!llziml, "bloloska" f/.i1)llje, 70, Up eianol, 66, Hi7
SJeciSl'Y!I La

buhe, 143, 146-7, 149

~r;{<l'ehj't, 10, 27,

GM0,·97 gnojivo gnojlvo gO)'jyo, od trave, 83 od l[Sea, 83, 104

"lltoLUek!ni~~r, 10
amo.t'l1obili,23"9

voda u boC'~I.11",98

DDT,94, U3 DliA (dieranelamlnoo.earuldj,
DEl{A

prearana,

90-1

azbesl; io- 1.1 a;.lUiJi)s-lnetil, 93

(di 2,et.ilbClI{!;t1 adjp~ll), .1 Qe
k"UJ:I,eJ1GtI

],0. 17

organska hrana, 92-5, 100-1
p"ki\:il,nje, 1 02

odstl~mjlv~lnje

u g,la&ll1,

gorska mervlca, '147 g0~ova luana, 91, 92
gVd.~t~v)n$lI.eud(lJile, l(11

njeg>l l.uenlh
150
pr,jpr.l;1lml,

ljubltIl3c;H, [4'4-5,

7~ dikoru"nje, 31.4fl·

ell:lrlOO

!,ll);t:

l0G-T

10. 57 rnlijecni premaz. 160 K kamen plavac. 51 njega stopala. 150 limenke. 99 kazemska boja. 157 jura M macke. meditacija. im. 116 laserski pisaCi. 94-5 mobiteli recikliranjc. 73 80. 71 negativni ioni.93 mikrobi. 13. 146- losos. 53. 77 pelene. J23 kuruena vuna. 48 u kozmeticr. 118-19 ocllaganje. 37. 109 [0price slijetlno sijanje. 37. Ciscenje. 99. 49 jabucru ocat: Sleclnja energiie. 118-19 kucni ljubimci. 125 Iijevano zeljezo. 58 113 narnakan]e rublja. 67-8. eucno. 118-19 njega usta i zuba. mravi. 13. 188 linolenska kiselina. 34. 64 nametnici: ulaga nje.31 nitrati. 25 kamenac. 131 lice. 80. 57-9 kausticna soda.85 prirodno Iijecenje. 122. 90-1 nltriti. ciscenje. 122 njega stopala. 132. Ciscenje. higijena kucn. masne mrlje. 33 kemijsko ciscenje. 109 ciSc'enje 52 nacini kuhanja. 28. 160 kuci. 49 J kornpjutori: kupanje: niega lijeb. 100-3 cuvanje. 120-1 njega ruku. 127. 26. 137. 116 maske. 48. nadomjesci. 67 mrlje od Iastila za cipele. uklanjanje. 80 neskodljivost. 38 opremanje.87 uklanjanje. . 95 metomil. 129 rnaramice. 188 meso: kuhanje. 68 MSG (monosodium glutamat). 122 ]ale. 69 mrlje oel slarkisa.jgcenje. slobodni uzgoj. 57 mrlja. recikliranje. 51. prirodno Iijecenje. uklanjanje.h ljubimaca. prirodno kampilobakter.kupnja. 131 nun. 109 ~tednja energije. 127-33 lijeska. 188 stobodna trgovina. 10. 61 "kombiniranje hrane". 107 kuhinje: 107 17. 59 kiroprakrika. 85 tragovi u hrani. proizvodi za (. 131 klordioks. ciscenje. konzerve s kooperanti. mo[ci. 17. uklanjanje. 54-5 stedn]« vode. slobodna trgovina. 60. 131 karnilica. 69 9 MEA (monoetanolarnin). prirodno Iijecen]e.11 n. 35.60 mramor.]i. 98 lanolin. 57 konzerve S olovom. 78 nozevi. 155. zamrzivaci. 141 kemikalije: bacanje. prirodno lijecenje. 50. 131 karnen. 85. dodaci u hrani. kristal. 33 mlijecni proizvodi. 155 lonci.43 miSevi. uklanjanje. 124-5 njega xoze. 125. 106-7 stednja vode. 102 linoleum. 51 limunska kiselina. 123 mirisi. 10-11. 57 27 NTA. 111-25 mrlje od crncga vina.60 mjed. 122 naljepnice. 95 kosiraf. 129 muhe. 143. J 14-17 kreditne karuce. 102 naslage kalcija. 93 rnamurluk. 109 neiikodljivo5t. 112-3 tragovi u hrani. 143-51 kuhanje: stednja energije. 94-5 mlijeko: hranjenje na iJOClCLt:. Ciscenje. J47 kupaonice: ciscenje. 55 60 kozmeuka. 47 lindan. 90 mineralna ulja. 102 L lak za nokre.I dJecje krevetice. 148 insekticidi. 42. LJ mirisi.43 oprernanje. 123 njega tijela. 158 nestanci struje. 146 karnauba vosak. merilziva. slobodan uzgoj. 137 85 lakiranje. 69 mrlje od trave. 16 bacanie. Ciscenje. selak. 51. 82-3. 107 luana za kucne Ijuoirnce. 191 K -sorbat. 71 izbjeljivac. 38. 191 metilparaben. 113 127. 79. 151 izolacija. 119. 71 izrnet. 157 lavanda. 121 karbaril. 60-1 na kucnim ljucimcuna. 26-7 ciM'enje. 52. u hrani. 150.rklanian]e. 52-3 higijena. 112 mrl]e od krvi. 125 losion poslije mikrovalne pecnice. 188 naftni deri vati. onectscerue. 100-3 otiraCi. 40 nakir. 93-4 obradivanje diva. 112-13 njega koze. 113. 66.66 rnerilenklorkl. 105 vodi. 54 lijecenje. 66.88-9 vino i pivo. 109 neven. u prehrani. 99 kava. 94-5 metali: cjgcenje. 95 jednokratna [ednokratne roba. 188 ljekovito b. ciScenje. njega xoze. 116 masne kiseline. 131 melamin. 9~ ld01al1. 92. 129 kucru narnetnici. 68. 133 hrcci. 38 102 srnanjivanje kolicine otpada. prirodno lijecenje. Ciscenje. 69 128 GC. 187 klorofluorougljici knjige. 109 minerali. 24-5 izopropilnl alkohol. 35 kava bez kofeina. 15 klincici. 103 hranjcnje ria bocicu. 46. rublje. 81 rad. 147 ksile». 66. 114 97 I igracke. 48. 160-1 Joutzatori. 17 kucni ljubimci. 116 junk mail.rnoloski mucnina. Ll N !lafta. 22. 95 napici: caj i kava. maskara. 71. higijena hrane. 138 [oga. 158 kompost. gradevni materijal. 113. 59 kristalni dezodorirajudi krom. 16. njega koze. uklanjanjc. 156 recikliranje. njega kose. 69 bran 130 medunika. 151 hrda: ciiicenje uklanjanje zeljeza. 136 kana. 98 metano!. opremanJe_ 36 laneno ulje. 130-1 Ijepila. 76-7 kakvoca zraka. 93. 124-5 Ll voda 77 . 24 otiraCi. Ciseenje.16-17 ciscenje. njega kose. 57 mrlje od voca. 161 kriptosporidijum. 115 143. 66 ured aji. O!OVOlll. 69 masaza. 132-3.68- mrlje od jaja. 127.42. 140-1 madraci. 108 samoniklo bilje. 68 mrl]e oel cokolade. 104 konoplja izolacija. uzgajanje riba. 97 uovac. 80 kofein. 60 oneciscenje zraka. 115 kokosi. 59 51. 65. 79 u vodi. 43. 93 kasal]. 27. uklanjanje. prirodno lijecenje. 137 NJ njega tljela. 136. kisnica. 159 [oguri. 61. uklanjanje. 70 brijanj a. 161 kreditne udruge. 188 99 u kozrnerici. 144-45 organskoga podrijetla.d. 67 mrlje ad karrana. 39 maleinski hidrazid. 93-4 keramika. recikliran]e. 69 ljudska pra va. oprernanje. 143-51 rnadraci Z. 15 kupnp: prijevoz auiomobilom. 119 maramice. 116-17 lijekovi. 189 najlon. 91 . 115 rnaske za lice. 91 127 145. u perilicama. 13 Ian. hra na. 95 komarci. 136 jaja. 99 metilni alkohol. 28 mirisna rnjesavina bilja. 13 recikliranje. uklanjanie. tzolacl]a. 60-1 za prunje rublja.ilje. 1. 67 mrlje ad hrane. 98 u kucansrvu. 91 lonci i tave sustav. 38. ciScenje lic". 112. 98 klorin. 57 krpe. 160-1 novine. 127 rnasti. 7 izbjeljivac od klcra. 53. 27 ured ked kuce. kuce. 29 nai'talin. 10-13 kucne biljke. 120-1 njega ruku. 14 kukci ugrizi i ubodi.

20-1. 72-3 uklanjanje rnrlja. 7tl-9 ponovno I. reciklnanje. 13 pokucsrvo od trske.l koze. 23 mello. 154 radon.vo. 21 kamenca gbealu. ci~~enje. PI'(ll. 1~7 os. 11~ osnovue masne ktsettnc. 75-&7 resorcinol. 27. .0 d!. kuce. 52 soda. 73. '91 1.1!l1 ~lIl(atl.25· (~$JeQ[)a. 47 orpad. 116.plocice. 117 oprerna. 55 odvodnecijevi. IIZgOj riba.orizanol. 53 sredstvo zsr pretpran]e. . 105 slobodna trgovina. opremanje. punjenja Z.l9 113 106. 50 RSI. 19:[ sulM. 43 ured kod Jwce. 311 ru':nQ pran]e. 72 preradevine U4 kokosa. 91. sok od dumbira. 106 perkarbonat.Jod iiplilljoiske Ci~('enje. 91 osobna njega. ic. papir za uruamnje. 99 sredstva za dezinfekci]u.l pel propulut. 84-5 struja: susta vi za gJ. 65 opasni otpad. 45. 91. 48. 47. 158. 123 m~OI1. 56. 95 145 povrsmu. 2.u. li02 li~[r<l0kn.L 11-. 87 popravd. PI'D (parafenilen-diamln). 190 porculan: osigll ra:nje. 139 158 sindroin ukocenih zgtobova..0laC. 138. 189 1.n plasticno pakiranje. 81. 146> 9-2-. 48 onecisce»]e. 2Z' pesticidi.:lovl. 189 Ci~ceJ1je. 86 parabenl. 37. U6 pollester. 95· PCP (pentaklorofenol). riba: 11 Ci~cenje radnlh 56 pokUCSLV(.'enje. 107 radni stolovi.:I7.ij~L. Hil "sioclrom boJeslle zgrade.90 pozltfvnl 10Ili. 71 pasrrva. 53. ci~cet)je.'I ulje. ogrebutlne.\ kozu. 156 prljevoz. 93. r1jeg. 145 hL'~!M'za kucne ljubirnce. 123. 66-9 odlagalista.ecikliJ~lnje. 145 ull)("g.rg'ije. 76 odstranjivanie 73 odvodi.al'- prlroclno Ujecenje. 39 recikliranje.1 109 peleue. B5 slavlne. 56 mineralua vlakna. oprernaoje. prirodno lijecl'!Qje. 28-9 ramija (klneska trava). 57 otiraci i ssgovl. pirerroid.~. slijedn. kucnih ljubi-. 32.nje.~ije[lfe.scenje zahodu. ciik'enje. 121 na 56 vidi sods bili. ~Iil . 13. 117. Clscenje-. ] 59 sindrom roktijcnog~! soka.'i. l~lJctni'ljublrnoi.o siJ~J)je.14B psi. 24 37 prekrivaci. 46-7 proizvodi za uljepsav'tnje kQzl1Je[iJ. 93 paratlon-ruetll. 108 plastika.piJates. parfem. 14. 102 clivallje luuue. 39. 190 djecja. 72. omeksivucl.1 puder. 47.povrce. 127-33 prirodno svjetlo. 128 lJrekidaCi za reguliranje os'. 137 ured bel kuce.njeg'J' zuba.6. 25 olllega-3 masne kiseline. 95 71. 12:1 rasprsivaci za kosu. sagov i. persulfati.153 ·osnovna nJel.t~6lmlsn(:' ktselme. 5'f jl()kLICSiVU. 63-73 pOST. W. 80 40. 24 perrnetrin. 75~87 srnanjivanje kolicine. 40~1 slntctskc orgunske kemikalt]e. pIVa pomoc. 15. 100. 73 . sredsrvoza 48. . 54. 150 slusalice. 101. 139 platnene vrece. qt)l:ai'i uti kokcsovih plalue.54 lzolaci. 18S organofosfati. pr~ni~.ml susenje i slagarqe. 59 . 92-5. I <J 5 perilice za rublie. 155. 22. to-l tist'ellje. 117. 143-5. 65 staklo: 'ciScenje.~~ 17 rad kod kuce. 70.5H. 119 50l. 124-5 pasta zazube. 153-9 mdijat:ija. 76~7 ovlaziv~ld. 11. 50. 27 smece.rije: ~teGnja eL1e.27 radne povrsine. 115 ruztna vodica. (. 20 prooa va. 159 strojno ulje. 147 maca. ogrebotln«.iadja.i1l1l1lU!. posude vidi IOIlO i awe potassium sorbat. ~O sezonslco voce i p\wrce. 138. 93. 49.TLIl<l osruoza. 10 sukraloza. lzolacija. c-iscen)e. 159 rubl]e. 91. 87 13. 93 91. mel lwei 146 safir. 16.gi. 121 rak. lesion Z'. J46 okrlldhnetil PABA.\: 156 Hi.l7 prirodna vlakna. pJ'it. prehrani. cHr. ureil ked kuce. 36] 111M> i:. pranje.85 prirodni. pJijeclan.u'1Inje.(Qsu. 59 90 popr::tvd. 56 158 skiclanje Ziunih urpera. oprernanje. 23. 119.ori§Leflje. slrell~~ Z1\ilIJffnc. 158 zarulje. 120 J'eV<.56 pokucstvo. 96.9ri' s ad stresa. 25 sredstva za c.isc'enje prozora.kod. 154 73 26. 75-87 121 sod" bikarbona. poltkarhonat].saiate. 16 Iiltri za vodu. otir~ICiud guspine ieraplie.. eticno. njega. 191 stotct. 120 bebe. 11 _proizvodi za c:iS~eJ1je. 113 "ieU orgunska hrana. tvrdi podovi. 102 posteljin:J. ll2 .!'oiaoij. 103 seleni] sulfid.ijani.102 plvski kvasac. pakiranje. 155 uestnnci struje. kakvoca zraka. protein. 161 osipod pelena. mel na kompjutoru. 113 okrilmetoksicinamat. 43 pi.3~73 R rad kod kuce. 85 sintettcka. 47. CiScenje.. . 010\'0. I:U. p II ignxcke.1 organska .. 138~~ pelin. 147 PERC (perkloroetilen). bacanje. BO 66-9 41 ozonsk' QJ1l. l1. 72 39. 59 112 PVC (poilvinil ldorid). 51. so. perJi~. 25 ured . oprcman]e.propokus. 127 pO'Yfte.. 79. lOS polistiren. 159· reciklirartie. 4. c. 17 proizvcdena trske.tjelljeI~a. 1'15 sprernnici zu roplu vodu. 52 47 113 10 recikliranje. 42-3 (iscenje.gcenje. 109 pecllke. 78. 9i~-4. villa i pivii. 114 145. ured kod knee. 65 perilice za posude. 113 purafln. 25 prolzvodl od presanoga drva.e ljina. 112 purallnski V0511k. 9S 93 pokucstvo od barnbusa. ciii<'enje. 66 sown bikurbouat /. 113. Ciik'e.H pisace.. 86 papir. 109' Strujni kablovi.140 kemijsk» Cis¢enje. 136. 124 trave. 129 podlosct zu podovi: mi. Cisl'enje. 139 oslobadanie kuce. 189 rllz za usra.77. 52. propilparaben. 16. 108 recikliran]e.\~. 42. ogrltce zu bulle.oclne tkanine. 38 sJnt(ltlcka vlakna..iScenje. tiscenje. radijatori. samoniklo jestivo bilie.. 129 38 rasprsivaci za kosu od limuna.155 osvje~ivaci zraku. 1'55 l'I1'lr0<'1'10 :>'oIJeuq. pozlata.. pamucni Jpstui"iCi. 38. 91 problenu s grl0l11. 63-73 rllcnici.(H:'e. 1'\5 98 sjaiil. prehlade. 64. '6. 36-8 uklanjanle mrlju. 43. 24 rak prsa.k'1:~t:likij~. 6. 1. od luganje. 119 sintetska vlakna. 84-5 opeldlne od sunca. 155. 129 sok 0(1 1. 156 optickii:zbjeljrva<. 55 plocice od terakore. 41 PCV.. 121 recikliranje.a.8. 112.. 56-7 ured ked 1. ponovno korlsten]e. 91.lo. 50 r. 45 oqeCiScenje zraka. 10. pcelinji vosak.o. 16. 51 pluto. o odgovarajuce odje. sredstva za pran]e. 14." 9 pe[(ojat. 157 Izolu tija. pranje./ propilen glikol. 140cl 31. 42. 190 pecena hrana. 190 pakiranje hrane. -13 vlukana. 119 pumuk. 59 c. J4'1 planiranie obroka. 92. ured kod kuce. 29 bacanje.autornobila. rolete. 129 problemi ~ vlagom. 112. lIiit~d>l energije. 141 platnene peleue. 190 rak mokracnoga mjehura. 38.60 recikllranje. 1Q2 117 53. 13 pj~aCi. 145 problutici. 1:30 probavne tegobe. moljei.87 stiren. l09 salmonela. 51 .

ulje bjevta. 159 vluga. ]47 47 za pice. zamrzivaci. vapno. vinilne bo]e. 98-9 uklanjanje zalijevanje. €oe.T? voce. A uagovi vade. 114 umjetna svlla. 14 omeksivaci vade.93 Skuljke. urnjetna gnojiva. 23 rerpentln. 52 vosak. 3'5. susenje rublja.~al11ponl. 72 uklanjanje 151 vrecice. 76. 191 uklanjanje uklanjunje vOioja sa svi). 59 srenad.1I9 ~. uljc kaduljc.95 Smlnka. 15 od propu hu.158 vemiikulit. svila. 15. 68 cllScenje.17 j zlaro.150 voska.I. 93 moljci. 59 Claji: rnrlja. 48 tekucine za ispiranje usta. 41 secer. 117 tragovi gorenja. ~3 zastort. organskl uzgoj. llS ulju: za kuhanje. Ci~cenjl:'. 20 zeljczo. zasladivacl. 45 illedoja. zastita zlIStjta urujetnl. 80.20 lt$leda energijc. 68.49 til' > 66-69 toaletni pal ir. 10. 137 $ebk. 119 tokoferol.42 [US. voda. 55 z. 87 uklanjanje mrlja. 120 triklcsan. bi(. 135 '16. 53 ~cednj" en"'1'gije. 60 zu. ugljikohidmli. 150. 95 vode. 127 x Xenex. 8 19-29 vuovikornpost. 137 vitamini.2. na pokucstvu. 26. tlk.80 urin. 145 137 156. 9S" 124. 59 vrba. 17 lOO vaze. virulklorld. 15. 56. 131. i'iscenje. J9 '17 90. 28 \lo1. 119 uhobol]a. kompjutor. 60 recikliranje. 15. prirodno J 31 l> zarul]e cijeloga spekira. 1 . 34.lanjaJ~e. 1'1-1'). drvo. 151 na hrani. T)~. za peru I. 102 viskoza. 91 rad ked kuce. 29 . Ciscenje. sagovi.eluc:L.l50. uzgajanje. 47. 130 zasicenc 9] 92 perad: bakterijska zi\loHnje. 33. ]56 emulzj]a. 27 T tili chi. ]55. 26 501<0\1[. 67 IS' 54 ulje JlJajCinl:: dusice. njegu koze. lnsekti. 11:$. rrakavice. 94-5 posteljina. 90. lijecenje higljen» biljern. ] 50 zahod. 151 VDU. 120 'nus. 17. zaSlita od propu ha. tamponi.54 vatra. ~tedl. zaru[je sa zHI'nil11 nitirna. 79 » ro N 1<17. stednj" J04-. 3J. 77. 47 124 u ribi. 37 U5 151 trznice. opreman]e.51 27. vlazn sri u~ 150. uzbijan]e buha. 92. sagovi. 59 zracenje.1 zelena maska. 191 tesko drvo. rutin" kompjutoru. 63-73 92. 155 rekuce sredstvo za pranje.ljevl. 156. vrata. 20 ulja citrusa. 117 lUS.j'l. 99 zeolit. 13. 24. 69 vidi telaxler etericn« ulja u lje bakalara. smunjivuujc koliclne svijednjak. 112 158 z zraka.23. !:iO vocni voda: ci. terrnostatl. 82-3 uii1alometani. 16. 13:1 umivaonici. 25 od ~LlJ1C. 80 vidi taka ler mobitei! televiziju. 71 147 zidne tapete. 148 vid. 93 roksokarljaza. 27 42-3 poboljSav\lnje stanja koze. 1919 ielefcni. 13 1-EA (rrletanolarnln). 1'19 tupetiranje.idcl~Ii'I.unorci. uredaji za reguliranj zraka. 116 I u nib ljubimaca. 31 rubl]e.sunceva svjetlost. v valerljaua. z()i1ari. ugljiJHIW!lOksicl. J. 17. 91 vi decrekorderl. zecevi. 25 lijecen]e. 66 125 uzgo] povrca. 50 zidovi: ci~ce(1jc. prirodno lijecenje.:: 'njaka.:ijen3 kucnlh ljubimaca.rogje. 103 rnasti. 2Q-~ biclklom.nj11. 66.98 92-5 z.128 trikloroeran sampani pcrkloroetl len. rnrl]a.9. 38 zastorl zu 54 130 . 47. 31 TBTO (uibutlhln oksld). 116 uklanjaoje mrlja.6 21 za rublje.60 trudncca. 151 toksoplazmoza. 191 veterinari. 98 32 20. Luolen. 4Q. 41 tipkovnice.banje.98 zahod za kucne ljubirnce. 129 djeca. 199 uredi kod kuce. vino. 151 91 \J~i. 72 susilice 20. 69 reciklimnje. 154. grija6 zu vodu.~cenie vodom. ci§ccnj . uznemirenosr oipada. J. toluen. 95 zubi. 118 ultraljublcasro zracenje. bacanje. 50 lzclaci]a. zeleni alj. 25 u llgtjik-G!loksid. 127. '13'1 kontarninacija. opremanie. ugrizi. 34 v(lIa. 158. 132-3 ulja La masazu. 150. . njega koze. 40. 153-9 uredaji za Iotokoptranje. 158. uuns-masu. '159 tkanlne: opreman]e. Srakori. ] 2 tesko zapaljive sinteticke tkanine. 55 84-5 vlazncsr. 90 vje2. Cii'k~ellje.

oljeca In Dogi neobnlcleni koliosa. pOlw~anju vrtoglavicu.r.u (vid! talwcler Mogu ll1Llcnio.500 mlflnih koristi se za arome porerneca.iJid oZe pwlJzrO.nu.. leukemijll BLAGA i ))1ijel. nadrazenost iz bakteri. mesu.jll stanju.lY<t.<:!ozenosI n:ioze izazvati nadrazcnosr lspitivanjima na iivotinjan"la se cia su kancerogene. izvori benzena su suruski pozan.utaci.sti. boron cigaretlloga i dima.. veJjj.1lu njegovH vlak.6. t"egoba s gulOin. karnenoga izraduju ugljena. apetita..i LI Mogu izazvati niperaktivnost. lCr. ali jJ(ltir. Duda vallje fluorida zabrunjeno clrzavama. Baton je bil.na.o. si)ltetic\.ilte-rijal koji je stanju.je 1'akoder se tesko Z'd pri POH~d. Na nesto malo prolzvoda ·koj.je.lmporan ria vrLlci. astmu. U LI ale oka te probleme s p disanjern i opekline nakoz.1 koji se ne pije . poremecaje u otrov izradu odstranjivaca ki.rske. dovodl 1I pi tanje hrani. Sve dO..(j)im rakoder arnonijaku ocijll koji je ikada srvoren sinteticklm Dioksini mogu izazvati se i s rakorn.lJ DIOKSINi Sku[llJna kemijskih spojellQ" ne. 81.fomnald. deterdzc:naw Spojevi U . luunidbenom lancu. nadrazeuost ciklus.ni. plucnll bole.0ve.i za razne grane stakla i. bojama.ICima drl'.U1 ll1:in:eraJ biljke.1 provjelraviln. srcane ostecenj.ijel. cigareta i na odlagallstlrna .krecle.dergijsklh rea. legobe s n':produkl.in U lekucemll koji se takoc[er kucanstvu.lalcle.i. praizvodim4l za AZBEST IVIlnera. inlU.1 vi8e raziha. .db moze' d. I. . ekce.1Il1)je.ljenl. ltigWtf.i pJ'Oi<. je u vodi . .Ier ill u ima u pnrodi 51'0) put . spojevima i na SlroPlI.ijskh:n ol. anem. Zrak II prostorijamu. koji ~adr:Ze amonijak..ji ci.'1l. osipa po ko..Dosta 13la1101a onog. posto koristi se za proizvodnju plastike.i proizvodi . I Termin Z.m· El<lri0i i sprjecavanje ~e Cia je zapaljiv(.l kl.je l1uzan ilec13l'll. FORMALDEHID izazvaLi.I'j'laca m<lflje !.7.LI.mti problem!:: s koioll1 i s ci:(s'Uljem.r13mazima i j sjajilima.ll1el.ovo ujelovanje .'lslpu. U se je krlstalna za ('iscenje i kisclina Izvore vode kako bl sp. vatru i koroz. ua prirnjer. funglcidima konzervanslma FLUORID Jijekovima te plinoviura ispusnim d'rnu se prtrodrum putem .kci. Njih.i~njLl izbjel.. pOpUL proizvotii i LTJ.lakse.vo.t.locil1.kqilig.lT1jel'. Nalazio se u.I bOja i kernlkallja vlaknirna . -srecisrvo za Clscenje.v.lt~k prehl'ani za neka .rnije$ati·~ b. mutacije gena kod ferusa.ila.t derivata 1I . nje·gu isredstvima 1.~tetan [\. 1I j sirove rnaterijale kako bi se sprijecilo oneciscavanje u procesima. a plastid.lnO.l. Benzen mineral koji se u prirodnome n.1 zube. proizvedeu se zaumjerna tkanina.risti.:.IJi ['<1st ali .i kao aerosolni inhaLatori koji oe korisLe hjecenje ast1l1e LI azbeSL Ne POS[oji opaSll.organl1nfl.6ob"rBaCn.rnoze i<J.ih obnovJjivjh izvora.! AI< daskarna za glacHtlje. lako jc zupaljiva.e izazvaii nos". Bezbojna sol.e. a~~e~~ ZijCI. sadrzi vise benzena . ·u nekiru drzavarna dodaja ga 11 aliprevelika izlozenost.:i[Jl se od katrana pokazalo ekceme.JiSllll1:i osobnu ciscenje <leroso1tli Sl.lja i bolji mod. rul({lV(~ll bbgolceJ:1l ij~ltlh prQ/.llU moze Z~ mll'lni p. ali ~ll za godinu prosloga gradevni azbest. izolaciji.':i i tegoba s disanjern..jetlll'ip~~pL~u. KEMI)SKA msprsivac lItbl.I. U malirn kollcinama udisaniem acetona.1jp.e i. U i.1skoga je t1\1Z. prai. . (vkli glazuru.ivnim. Daclt<lMnosti 'Q)~j~l.canstvo.e U obliku b"ijelvga. umor.ll1.1avlja bi.jival1jem c1nl<! kioL0m i drl!J.I za .lzv~lI:i lIl110r.!.Dokazano kloFOfluorougljike).[1lltrag LI gnojivima kak.jali.isLe. glavobol]u.ja.l zube. kemikallja iu kuja se toplji\T tianastlji. temelje na Sflstojt.ziva bica. ibuci.rnoze BORON Mineralkoji dod. za J.ma L bOIOllU korii. dioksin katkad se koristi [ednoga oel najouovnijlh dioksina.. Ql!'@van alm.a[erijali za SeCerIle l.giroko [e omeksivac vode. 1I wd 1I bllbreg<l. proizvodnji sredstvlma pokucstvo Prirodni vulkani j i deterdzenata.lll ku6111l. l1!areri. Mogu izazvati hlperakttvnost ponasanju. sve vee! i broj hladnjacirna. Oko. proizvodnje..estalom V0111_ Oshrb.eJ'<.I~dt .~1 .1 II pravilu.tvu.ob.olll.iju. .do kHS.\sprili\l.i element ispod).na ljudski organiz. Vise se l1e kqr. omeksivac vade i u projzvodnji kemikalijama. LI VOelll je Pojmn se korLsti ZH opis proizvoctl koji se. Oslin toga.'!. gllbit>lk koze i Prirodni katalizatori dobivaju koji se isrrazivanjima.lca satlrlavali nn krovu. izlaganje moze dovesti 90 rnudnine. a p. naftnogil dertva~l. u kojima ga una.ie i.o bi PQtakn1. za proizvodnju te u j)oljoprrvredi.bi.setiamcleseLih vazn.1"1d.ost.l lzazvati dvostruku mucninu..Jju nlrjje orgal. ill"~dit1djega l'iiV~. Unistav. da ga tetraklorodibenzo-p-dioksin (TeDD). Mdze izazvati vrtoglavicu."st~l al).RJ ECNI K ACETON Proizvedena male prirodnornu bezbojna mirisa nokte. grla i ljepila.h proizvcda ne sadrze B0 JE FD&C hoje (koristese 2.LJ. . [e ED TA Ettlenolamintetmocrena je 1I siroko] prirnjeni kao Prernda se ta j mineral u pIiIiOChJO. rakoder.re koris1lo za proi?vodnju proj'Ll(ocia 1I PO[l!L1l o. Za paijiva Je i izrazajna laka za za se moze mid Korrsti se za luzina na Zernlji.ja za fluorid ne pobolj~av.e..ezo1dionI). pbsli. . il.1 u). Medu Lim. prlrodn: sasiojak A ROM E Oko I. prodrijeti korisri mikroskopska (azbestow) Upruvilll.vocinju deterd2.lja.i. zap~IJji:vih cj$t-i6lJl'l.80 posto nrnonijaka. cksploziva.na 1Z p. slabost. otrovne plinove. dezorljeuriranosr.01jnj~1. milia idozenost pOl'emea!je .d. Tukoder ie sadrzan u vecinl pasta . vrtoglavic. za koji znansrvcnlci vjeruju cia je najmocniji putern. 8 SREDSTVA kemijskJh m.z~\PJavo.ll gena . 1I kemi.i.j. pluca. mora biti navedeno sadrze.e se u.i.l.lwlije.enzino.picni spada.' Q~lab.aWliWI dozvuJj"cl1. za zaCinn.IDC!lIJe. plocic31TIa rut podu u cijevinul i otvorirna s.: enziIDi poja se 5ve teSee povezuju s uc.u. nadrazenost grl. nece 11 1'i plinovi Illogll u pluca i kOlu .iktiti takooer se koriste . pos]jeclicu in.ivotinjul11u .kvoj pr:t)izvodnli nego proizvodi pllOJpiCOIl1jer otplli'itati Cisti boron )e ramni prall ko)i se malo Im. vectna Prirrxlni plin uSLra inirisa. ko]! se tvornicarua.na.1:1- su otrovni. take du za drvo.3. Aka aka se nade ENZ I M I vodi za pice. liml.SHut cl0It. . ku<Mn~iiY.lID. u hrnni. ·sredslvu ZH qa Zapwl.u prirodi.oze biti .la.ki se cl.e.Be pl'e\rBe knristj. . Nalaze se Ferioli susadrzani srnolarna u rvrdo] .primjenjuj.IJle stanju nalazi u vodi.1XIica i pt.od proizvoda pOpllt zbunjenost.kOZ'l lakse .1 strove nafte. Ostahh 20 u u. BENZEN Hezbojna tekuclna slatkasta Dobiva mirisa.vue pos-tanje. celuloze i papiru. .1L1I'~' i. a dobiva se iz strove nafte. moze bill i. kod ljudl te cia djeJuje 0.ohohl koja ~e Il~lIazi u \lim. a d~l ga Hi tor)"!e ne llni§tav~lj l!.kronicnu. selaka i vauostalnoga stakla re u drugun Sadr.. 1.iti i m iznentldnll . boja.l'I. u t. piletini i ribi.!'. na primJer.c. koristi gnojrvu.1dustl'ije.se sintetickin.1 pULem c10biva iz etile.l i rak (rri.J edl na [e to plji va azbest.Il'ljetnim izoladjl.ds1i se za automobilsko . UobiGajeru minemli poput soii. lijekovima i kozmerlcf).a. dobrolTIu . kao blagl anriseptik. lwei djece.llcadi. bilo iii dodirlvanjem nlo2.(. voska za BORAKS Boraks ill natrij-tetraborat stanju rnaslacu.jm kolicinama te pr0Ilaiaze moze Diti da iiaZiva rak u 2:i. ETANOL Vl. rnogll bitl izl()zeni i ljudi [er Ih 1I lma u mlijeku.lSLL PreLpos.spuljivanjern takoder otpada.WOg sust:.. Moze sleLno djelovati 11:. vapna i sil.p. m. osipe i.zazvalJdepl"eslj~1 bdoz. Proizvode u kucanstvu. tragovima je bezopasan.1I8[~..l s clis'anjeb:t~ gllL!Vo.cla jest ~to t'W. benz! na .u.enost . oc:iju te ~krHUli mensrrualnl je.1 i pi:vu kad f"ernH:nliJ<l iz kOJ'iste se Bezbojni se bo vezivanje lzaziva plin Jetlw 11111'i5<1 koristi kQnzl:!rv~lI"ls. povezuju 1I ll10gu biti i kancerogenl . opis FENOLi Derivati benzcna shim i procesu A MO N.iZm:vali -glavobolju.6gim europskim se bolje raspriluju te ih pluta i .!ca.d~1n8S.. a naci u okollsu tekuclna okusa. Kancerogen olwli5 j opasna 1I je znanstvenlka fluorida.rijeClli propadanje zuba.i. pe.ise j</i izraduju s azbestorn. o~iJ11 akn se vlakna ne izgdzlI iIi ()Sl:er..upijaju. pJ!. Dulje stunju. ali spojevi borona SLI u . pluca. ·FoJ. gastritis.enaw.JJ:ijeJlj~lti'11.nolo~ki . lrbuha.ogaunosu cak i u rnalim Prenia nekim pokazali su kako l:1uoridu kolidnama. U t~l. automobila.trebalo bi koristiti stedljivo oprezno jer i. OS!P.~USl:a v. ispravnost dodnu.gim i. '1':< goriyo i II10ze ~e Vrsra era!lo!a ko. AEROSOLNI RASPRSIVACi Sadrze topljive. 1 stetno djelu]e nii sredBnji zivcani sustav. ociju i tegabe.c.

umjetniru umjetnih koristiti za izradu I. 'lV:leni zavr'avllju liLi no. moze djelovati na sredisnji ii1I(. tp n~1lje na vfuCinu. moze nalaziu tkaninaruu. Zapaljiv je rak u Zil'otioja na kojima je ispitan.\I. iZ~I7. MoZe llLucninu 'J. zJ'ac:nih NAFTNI DERIVATI svi l1al111i derivati. Poznaro cia su stetni za okolis: mogu izazvatl eutroflkaciju ruSL alll II vodenun Cinl.anja od polbtireml te u hladnjacima MelmnJ.lnjc::n je i u nekim UJ·z'!V'. k. JAKA I<EMIJSI<A SREDSTVA igr<lcaka za upotreba U ucinak "sraklenickog plina". izbjeljuju i climetilena.l ~LY:lral1. ORGANOJ<LORINI Skupin<l kemijskih se dobiva Lkani1l<l.oglavicu. SUI v d OlP )'111zlJnl pokIev. lJepila. ravnotezu). pusuda.f)jLI. astaju procesom u kojcmu se neobradene tvari. madraca. kao insekticid za razlicite vrste bilja I. oslabjeti podrucja moze dovesti a dokazan od umjetno ko]t sadrze klor. kao Bezbojna otopina mugu priieci u nitrite. ~~lpuna. ubrusima.inl. Am cis enju i tI za gasenje pOlar. rasprsivaca grl.lmo u clrugiln MELAMIN TernJoplasticn. zUlIlljerwsl.li l. HIDROKSID soda.indan je iz upotl:ebc Europskoj kao ornekslvac prin1jeni II 1'0 Ie.'n<len. IlQsa. primjcl'ice. Koristi se za tretlran]e sjeuienja i stabala..JELJIVACJ ~lirola dDclajll se ka. promjene nadrazenosti povracanja ponasanju.pVC plastid.e u veterini. Kada NAFTALIN Ta hlapljiv:. ri. Ijll te ZJ~lka i kuglIcama [ rnog'u iseu dti. spoj '\. 'edam clo FOSFATI Soli fosforne kiseline koriste se je kao ornekslvaci vode. upotrel a n kih Italata proizvodnji Drzavama zabranjena duda. povezuje za . lindan. tzazivaju glavobol]u.l i pluea.tiaja. Uclisanjelll moz izazvati glavol uL11manje IU<lne i proi:/. medu U vjerojamo. izazivaju sterilnosl. terpentina. vrtoglnvlce.u insekticid sampona za stoku i dornace protiv lIsi j losionu za . poput rougljika. dezodoransa. \1 1 koristi se se u .ulm agencija za zastitu disnoga PovezujLl se s unlSta:vanjem ol1ei.111l :W osobrur mal k mogu 1I heksakl robenzen i peruaklorofenol.PI mcla s nu '1 roiz.mno 7.!.neobnovljiva rastavljaju na osnovne se Iros i mnogo oneciscu]« stvaraju koji dodamo d] luju na okolis. PCBS J'olikluril1lni bil(.l Jlai'lalin se Sllll1!l.]ko{it.i koji visOj od sob11e. Najrasi. OPTICKI Derivatl pre(lrorili !ivj II kentij za Iwsu i bdwva se ne veiu sc s visoldm krvnlm Llakom.istili uf(-.. za iZl')d. na [·arma. olcollsn srnatra kako je J)EI~fP. povracanje. ruineralnih sebi nisu skc dljivi.ll1a. pestickla. vnoglavicu LINDAN Iznirnno do gla vobo Ije. za kucansrvo lzazvau rak lwei mlseva).l. glavobolje. kao podlog'! svj do.u zminih sjedala. neld su nezeljl:!l1i indlls(lij~kilTl kao u.moklonni diok. [\. Ozonski od sunccva Na razini zernlje j Own j rnolekule zatim POllQVOO izgraduiu.lbrega i jeln:.V:Hi sprjeeavHnje ~apalj!vo~tj kod paldraJ1je mogu za vrsiti brani ftatm glavoboIju. Takoder poznar i pod rrazivorn \wsIJ:. rn 1"'>' Z 7<.1 iz koze i gdje se koriste gllojivQ.lor prodit'''' o~jetJjiv" u kozu te Inoze oCiju. vrtoglavlcu i drluuvlcu. rad honnona i. tokova o ZO N plin koji se sasroji od tri kisika.UI ili . i srcanili.al'. prOlll!.a ll1oljce. Maze izazvari murninu. papirnatim Forrnaldehid vlaznun "otpustati" kasljarrje. Osirn toga.1 pok. p(uern(:caje s lIisalljem. bezbojna proizvodima.e r 'mete prirodnu. l'tahu. Moze se j~pinl na poljoprlvredmm zenllji~.10gU paraJiJl i 5vi. n] gu i mogu i heptaklor. povezuje iSlIsuje prirodna NTA Nitril tri crena kiselina (NTA). Naftni derivati su u sirokoj primjeni Mogu se sagovirna ~adr:l. rak Iwze i pobac:lj. oneciscivac je okolisa oruoraca rnoze izazvati ulergi]e. pilj njem spojeva koja klma $ olruvna ~kupina spejev:I kemijskill.llnpDI1. zapaJjivOSl'i. lastike. bilumena koja se koristi za drugi pro.a IIlergel1i. cierivata.1 IJ11.lnl. grijanja cervttina (oa koje otpada jeclna kubinjskib Ako c stie dask u kojoj [stwzivaojiJl1<l na zivotinj<l111:. Time i a uafte . sredstvimn za pranje te N'1Vecien je kao ot. T.nje le ZIlojenje.j\1.jll srnoga za oneciscu]u uku1iii.j. pri. Dafta.1 Sl'ijeta. djecu. i za podove usne..ll llij:l.ni ih a sUll1l1ja ~e da su i moze lovt:sti do Fwlati koji se korisle 1I ()la pahl.\zaIi su kako velike koliCine DEHI) t~spadaju m'lamina ga ima st reakcijOLD koji BU se ll. se. na naftnim eleriv:Uima SasLOjak nekih osvjezivab kutija za hrallu. boje koze.!j protiv eJekuicnih iZl'adu sjedala u automobilirna LIproizvotinji kemijskome . I'rl. i slim U uslma.1 m.llj do 4.. 1l. bez za i l1ltra te kao 'pblu:ov na [Jovriiinama elemenala. Mo2e se I1m'i Skoljka.lna uniji.l se papir i nokLe. je ogranicena.. polimer etera bazi~\ se cija je i iz llaitnil. za rak kod Ijudi. takoder.umora. kozc i grla. koze. tegobe pO\lrSil\(:!. Izlozenosr KLOR Teski.:ISlli1. iZlli. 1ll1lcniJ1u.ze na tClTIperaluri i povra~'l.J dobiv~1 se Sastojak je zraka i asfaJta. ozonskoga pridonosi ornotaca globalnorn i ima]u M I R 151 Mnogi umjeini proizvodima proizvodima naftni derlvati imaju tokslcne ruirisi u nuspojave.a .. . D biva se PARADIKLORBENZEN Eij I.oj je kao zarnj<::na za fosfate dl:!tcrdzenril11:t :w pranje k. 'ekolnsl. za lluorescemno hidraulicne l n~\ .izvodi bif'enlli.roeili d formaci)e pri POWell!.ko bi 1I vi Iljivo V zracenje laksali zahoclskili osvjezivaCima za moljce.000 poscbnih tekucina koja nisu navedeni. koristi se kao izbjeljlvac j Prvorn svj tskorn raru kOl15t10 se kao kemijsko oruzje.ris pOPlll kuglk:a 1.voclnju klorol11. s.risl~d uljml p]'()izvoda zu ooobnLl njegu. stvaraju se poIikludrani za kOje je pozn<1LO d:1 i 111k.'tecenja bl. koristiti umlesto a I1lIlOgO je jdtiniji je i OIJ'Ovan. mote zavrsiLi u hrani s visoicim Drugi proizvudnja stelna za ok lis. pal'l'brw. Iwn('erogeni. stalirn. DDT. U rakoder min orgalL~kim spoj virna.i. otrovni insekticid koji METILNI mijesaujem ALKOHOL koja se dobiva soli. Jm. Europsko] uniji zabranjena je 1.eka~1 kor. pOnaS. NATRIJ kausticna NITRATI Nalaze se 1I se koristi u proizvodnji mirisirna hladenje. Ti spojevi nalaze na primjer u i igrai:'klulUI te II nizu do grceva i napada]a.i za PVC lekuCiIl. no djeluju tako cia spustaju tijelu krvnl se lako apsorbira kroz kozu. kruti za bebe poput j. zaiop]] KSILEN 1. energije okoli5. zutozcleni kao dczinfekcijsko plin jab sredstvo. pasti:Ullil Zit Hlapljiva.~ecernom bolcscu oboljenjima. sredstava Zl1 daskama ruzevima zuhe. za jzradu pak:iJ.II1ja. Tako i. 1~lln.~I u vecini vodenih ipak cneciscu [e okolis toplih razdoblja. obiCno naj'mim lerivaril11<1. aldrin.ro\l. je za proizvodn]u sastojaka koji Izlozenost rnozc dovesti kucansl vima i kozuietickhn proizvodirna za od drva. djele proizvodnje). Dulje Izlagan]e rnoze potaknuti alergijske reakcrje.ren. Formaklehid Ij ci.n se kori!. \I Organokionnl povezan sterno mogu iia:w<llj rak U· maramicarna i sokovima.iirtuje S(': ·okoliil. i<!iazvaLi nadraien susta 11<\. ulj. izbjeljivada. pllnove kloroflu Jijelov ozona. 111.don.logi Org. lzulmno te problema esnogenom prirodi i sarui po LI godtna.vodi u fIln gi pI" izvod· indusllij ')d.. o. OsjetljiY je na lIniiitUi svrab. Dolaz Iljil!ovon'l iz neobnovljivlh prolzvodnjom izv m i apamLima procesil11'~. tesl'o se Medu ostallm. kanccrogen.nna.iji je cJ. prornuklost. poput sirove izvora sastojke. boja.'inJ. Z. bojarna.agtitne odjece. fwlat (DEHP). l\1l. 0 mirisa. gelje tlak. kojl > neki call i ieske (cak J.primjerice.. mucnine i nesanice.I. s hormonorn zena.tlbl'}.. a udjelol11 masti.enosl glll<lnjem eiju. DEI{A.:a slrllkl~lnl C:i. PCB. plrul1cn i rnirisa.cljecu.l cia izniva natiraziti pranje.tni susm v. vrecicama.i -inskoj opremi se s rakorn dojke.. izazi aJ lIei glavobolje.i metileria krajevjl11. l.:ni[j Sli kO:7.1 z. ku 'ine. koristi se za uklanjanje boja i kuo visenarnjenslco sredstvo ornorac stili zemlju UV zracen]a. regeneratora. kojl zasihnoga 'U FTALATI Kemikal ije ko]e se koriste za plastlficiran]e. U Sh'ol. U Sl'ccistvil11:1 zH·d(!zodorirallje ovlaiivaC~l. l'Ilecl.er je IZB. ako se iilb. i opasni nusprolzvocli zivQLinje_ Aktivni je sastojak ukhu\janje katkad njega. otopina konzervansa <:<1 ci$celJje za drvo te san'ponin13. (\ iz siJOve na rle. Nj. Moguce je cia je kancerogen izbacen u cijeloj i za ljude. U Sjedinjenirn Americkun ftalara.:r.l mrlja.ieLilhcksii.ihoVH na lrai.IO sredsrv. se rnozc OSHIl1 bo]a. KLOROFLUOROUGLJICI «0I1ste se kao plill \I lllU~~n kama.osi kao jer se Nitrati su (ubrzanl sus:a vuna.mogu porelll do piju u zmk .ic':'jneparafina dieldrin.

PLASTII<A Plastika predstavlia problem jer !n()~e "otpustau' pare. za tuseve. Moze «krilonilTila. Premda jt: uporrebn zaustavljenn L! I1j1110V<I izlozene.~V:a.e . doda]u joj se Itaiau. nokre.iVOti.i ko. phisticnlb kemijsb otopin.1 nekim a.tlora.derivata (nafte. kernijskih aditiva i jc. progutaj.IUCll. tegoba q Povezuje jetre i gLlsleraC. Neilla stetnoga prQizvodirna za pr.ciro. PVC i mogu disanjem i clrkularijom. pogorovo LIruasnoj hrani.1 i nije za izradu okvim. Sumnj~1 :se' da pvc Ie tvrdil .ob. D10:l'c:: z.0otr~)IIni pepeo.stati sterne koLic.~taju i. Qdjece. smole. polietilena.ne. ·cjjevi.U I:OrllU slueaju. glavobolja. za izolaciju. Ucli~allje .racili 1.!dCl1og~1ulja).r. plin donekle PVC-a.d. pogotovo (Vinilklorid.e. Di"ugi je 11. osnovnih ~e llli5iCLma j zglobovima lli feniletekn.izazvati ocliju . U pl'olzvodnji S(Val"d stell)i te naclmienost ostecehja PVC.zap~\JjiYOSL dobiva 'pretvaranjem prirodnoga naftnih . podloga za smola. t. phis like i boja. kancerogena te je moguce Moze .~·ldiv.ro dll iz lokalnqga zdi':llislv. se S ostecenilma moguce spaljuje. vinilllih podo\la.. . kao vinilbenzen.PVC iza~V~. primjer laka zu i Sumn]a se oneciscllje opasan okolfs 1 moze bitl su .l. drugi mrbvn.mp zarnjeoa I 2. To je klori:rall<l pl. Proizvodnja terpentlna 11ijcsterna za okolis [er se ponce rast drveca do zrelosti i dul]e.i peroks1. Ti sastojci kemijski se ue vezu uz SINTETICKI SPOjEVI za SULFATI Dodatak deterdzent kojuu se koncentriranl pretvara U VERMIKULIT Prirodni n>i. Dokazano je cia su kancerogeni kod IjLICU. PERKARBONAT Natrij~p.a korwte se qtpad.nja. bile dugo "[akn" kemtjska sredstva djeluju povrsinskl. Za mnoge pare surnnja se da pare cpoksidne plastike izazvati plustike 1. isparava lako."r1mrpOilat je najekoloskljl uldanjanje djelovanja oel 5vih sreclstova z~ mrlja i izbjeljivaca. a je i da je kancerogen.ll clbd do prijavStine ~ ocljece u proceSLI kemijskoga otrovna $takora). kristalni prah koji se dobiva iz natrijeva sredstvo prascima borata i hidrogenzaizbjeljivaIije: u kad se zagrlje. prorniene kOii.::1. PERBORAT Natrij-perhorat retrahidrat je bijeli novom otpustau autornobilu rakeder. Sinteucki je obli].i savitljivija.Jje(~!. pakiranja materijala.lI. Naj. proizvodnju podloga Letona te kuo i'ivrsLa za rnlade hilj ke. glavobolju. pakiranje. na kozu.dwder je poznar i kao villi).ostranjenije je za pmnje . ..mje. plina ili ugljena).izloi(1)i'stJ m6ie vellke koUlcin~ l.llTInja 1:\1020 spoj'vi. i se ocllaze ml odlagali.~iJ]lplCHlle vuoglavice. Mogu izazvati dermatitis.ol. TOLUEN teskoga OSiP. nadrazuju kozu. . Cime se Q[pu. cijevi i Za hranu. dlvenih mim sunca. boll u Z~. lma svojstva koja sprjetavaju. u duhanskorn koji ~L1 Konzervans ko]e Be i. S. Permetrin dugotrajna je zaiitita protiv kukaca. u izradi kocntca. poput olova.okolis. diinu. oSlecenj. odnosno pare vlnilklorida .i Dulje izlaganje rnoze dovesti do ostecenja bubTega i jelre.il111 taal!l. cinka i organskih Iirncnih spojeva mogu se dodati kao stabilizatori Vinflklor. da [e kancerogen. gr~ldr'lj~•.rasp. Maze iz nexih pogorovo plasricni mirisa.enO]:fwr('lcl11 .i koristi se u proizvodn]i gradevnih sagove.primjerice. Sveprisutau UZ porernecaja rada ~titl1jace.lra:.mirisa. TERPENTIN Prirodna drugim muterijalima... pa ki fallje hran!"!. PERKLOROETILEN Tekuca se Zit veZanill mokkula se koristi z<lproizvodnju l'o[istiJen je oneciik'ivac kalupa. vinll je tennoplastika je uasrala dvadesenh godma koja zalosr. bolova te u PVC.rri1atitisa. j za :'. izlozeru viuilkloridu lzolacl]e. Primjerice.'ialica za kavlI i. iznimno su otpcrrd osraiu 1I okolisu dugo godina. ~~jj pranja cltza varna.'i V~111 II nekoncentmanl deterdzent. koj[ kurtj. koristt se kno insekticid. LJ prirocino. Bezbcjna glavobol]a.1 jctre..l1li . oni rakoder mogu isc u riti. Izlozenost poremecaja moze dovesti do d iQ~lnju. probleme slabosL IllcLnje otpu. sirnptome naiik na astrnu i gripu. te za rnnoge kucanske gradevne rnaterljale.ine bomna.Ze.r. cijcd: se s kore iJOJ'OVH. U I've ako su novi dijelovi na rnogu je sadrzan imali Vlnil. vune.i osraloga c:rn()g(JrWf1(~g drveca. bilo liIj i~PitiliU jette i sledl§njega zi"'Gallo~'sust. papir za je uzrok deformacija plorla kod zena koje su IUU Kako bi postala meksa .d. pri porodu.i votinje.obradivanje tkanina.ne djeluje na proces ~Lelan je za . staklenc knzmerike. nil< kod mvOnin. kojiOlU mote is('uriti llieJJ1lju i (dugi l~mac stirena).oski razgl. LI proizvodnji prosloga sJ:Q. pararna stirena depresijll. Na iuta ili smeda uljna mjesavina VINIL Poznat i kao pqliyLoiJklorid (PVC). Ijepll:. igracaka:. plastike. po Ijudskozdravl]e.. posl~lpttill1~ :vclLU.e se Qbra<!illj@. poo bez pLlse"nja.I1:i rak~1 lwei s bllbrczimH. po okolLS.ikliratl pa ·se ill astmc. PVC se koristi prozorsltih IJH Ul se cia je )umcerogen La Ijllcie. slarka mirisa. a mogu sustav. diok~jll. oci i gornji dio disnoga djclovau i na probavru kancerogeue..ijskj DulJe lzlaganje SlISl'av. Tal<0oe1" luoze . vezivno sredstvo dodatak klora.1 gUJ1)u.ne)"al nalik na liskun Koristl se koji se doblva od silikata alumini]u i magnezi]a. Na: g~lje ga [l11a. PERMETRIN Tvar bez mirisa.lj II r~c1l1 p[uca 11.r. naci u raznim vrstama hraue. ZHSto.. Pare stlrena sustava. iZ<lZVilti J1loze utjecati na sredisnji zivcani umo!:.~Lima vode..kel11. zidnih tapei:J. a 1110g1l MjEra klselosi].urui'nille .t! ·z urnatan je.1 pvC je I:dko re(. Koristi ·5e u poremec. slatkasta lsparavari materijala. koristl se u smola (polutvrda >IIi je rnan. de. defonnatija pobacajll. j 'u wl I. Oneciscliju STIREN Sjntelicki kernljskl spoj. pi:retrina koji se u prirodi nalazi na cvijecu.1 za j8ja.l. glavoboljll.lstika koja se najceSce koristi. i IJokuCslva.i .e ucinkovit kad se nanosl izravno neklh drugih se smaua rnan]e !lkodJjivim od upltna njegova neSkoc\ljivosL PH VRIJEDNO$T ·slTIoJe i ett. jos je (j~cel1je koja sadrze tvari koje Dobiva lie iz u kojima se naltnih derivata mnogirn pvc te mogu izic.) ostaju u vodi. i poliestera IZaziva Dlutaciju gena Ll Jjuol. l=i111no je (uzrokuje nesvjestir. J'ilm se ne plastilia.ciSCenja. POLISTIREN Nanni nusp~oiZVod SLl mucn. bezb6jlii.l koristi pakiIanja RADON lfklanj~lnje mrlja i . polikloriranih minlmalni tragovi bifenila mogu se lspara van/em ili dod tru 6 . jela .. Prernda lnsekticida.lllll st.) Radnici sumnia se cia izazvati rak i Iuznatosn otopine.pakiranja. gumc. Kod PVC PolivinilkJorid (PVC). bi. koristi za izradu 11<1 modifikutoru.a listi uite© raka pluca nakon onlm podJ'ucjima biLi jedalJ ad najve~ih 0l1e65Civa~H okoUs:\. P{)ZJ1at [e etenilbenzen rekucina i. teska ostecenja vida i disnoga susrava ~ ako s<' okolis. 1.njll' mdi oaktivnl. akapi ulj. Metalne soli odvajuju masti od LIlja.