/ ..>._..

_...-

_..-.-::..

Prirucnlk za odrzavart]e zdravog zjyotnog prostora
bez stetn ih tvari
L___=:::==~~

Rosamond

R·chardso

PROflL

ORGANSKI

DOM

Praktlcni

vedic za zivot bez otrova

I.

ROSAMOND RICHARDSON
FOTOGRAFIJE: RUSSELL SADUR

PROflL

lim
DI( London, New York, MUnchen, Melbourne i Delhi Za Kay, sa zanvalnoscu i uvafavanlem Tekst: Rosamond Richardson Izdavac: Profit International d.o.o., Kaptol 25, Zagreb Za lzdavaca, Dan1el Zderic Glavnl urednlk: Drago Glarnuzina Urednica: Sandra Potrnir Mlakar Prijevod: Andrea vlahovlc Lektura: Mirta Pripuzovit Korektura: Sandra Turalila Graficko oblikovanje: Kata lvankovic-Maric Naslov orlginala: Organic Home - Your practical guide to toxin-free liVing Prvi put objavljeno u veliko] Britaniji
2003.

SA D R ZAJ
6
UVOD

v

66

Prlrodni odstranjivaci
rnrlja

126 PRIRODNO L1JECENJE
12£ uoblcalene bolesti

8
10

OSNOVE Organski dom Cuvanje vode Kakvota zraka

70 72

Pranje na prirodni Susenle i slaganle

naein

130 Lijecenje biljern 132 Lijecenje vjezbanjem
BRIGA 0 BEBAMA

14
16
18 20 22

74

RECIKLlRANJE OTPADA Smanjivanje otpada

i34

76
USTEDA ENERGIJE Svjetlost Grijanje i izol.acija Kucanski uredaji Prijevoz 86 30 UKRASAVANj E I OPREMANjE 32 36 40 42 Bojenje i ukrasavan]e Prirodni materijali Sintetiilka vlakna podovi

kolldne

136 Kako hraniti djecu 138 Pelene i njega koze
140 Odjeca, posteljina igratke i

78 82
84

5to reciklirati Organski otpad Opasni otpad u

godine, Darling

26 28

Kindersley LImited 80 Strand, London WC2R ORL Prvi put u paperback izdanju 2007. godine, Dorling Kindersley Limited A Penguin Company Copyright © 2003. Darling Kindersley Limited, London Copyright teksta © 2003. Rosamond Richardson © za hrvatsko izdanje ProfilInternatlonal d.o.o. Zagreb, Hrvatska, velja,ca 2009. Sva prava prldrfana. NJjedan dio ave knjige ne rnofe biti objavljen iii pretisnut bez prethodne suglasnostl nakladnika i vlasnika autorskih prava. ISBN 978.953.12-941-0 CIP zapis dostupan LI racunalnorn katalogu Nacionalne i sveudlisne knjlznlce u Zagrebu pod brojem 680602. Reprodukcija fotografija u boji Singapore Colourscan. Tlskano u Slovafko], TBB s.r;o, Ul.o~ilismo sve napore kako bi ova knjiga, u vrijeme niezina tiskanja, sadrzavala sarno aktualne podatke. lpak, informaGije u knjizi podlozne su premlenama. Ideje, postupcl I prijedlozi sadrfani u knjizi ne mogu zamijeniti savjet strucnlaka. Ni autor niti izdqvac ne mogu bitl odgovornl za bile kakvu stetu nastalu prlmjenorn bile koje infurrnacije iii preporuke iz knjige,

kucanstvu
Ponovno koristerije

142 KUtNI LJUBIMCI
144 Kako hraniti kucnoga ljubimca

88 ZDRAVA HRANA 90
Pravilna prehrana Prirodna hrana Citanje naljepnica ~to pijemo

146 Suzbijanje

nametnika

148 Zdravlje kucnih ljubimaca 150 Higijena kutnlh ljubimaca

92
96

Sagovi i prirodni

98

100 Kupovanje hrane

44
46

CISCENjE KUCE Prirodna sredstva za ciscenje

104 Uzgojite sami

152 RAD KOD KUCE 154 Uredivanje kuce 158 Osrnisljavanje radnoga ureda kod

106 Priprema hrane
108 Cuvanje i kuhanje

50

Prozori, zidovi i podovi Ptlrodna kuhinja Ptlrodna kupacnica Pokuestvo i oprema Stetocine u kucl
110 OSOBNA NJEGA

5.2
5.4 5.6 60

prostora 160 Financljska pitanja

112 Citanje naljepnica 114 Njega koze u8 Njega tijela

162 Izvori 178 Kazalo 186 Rjecnik
192 Zahvale

120 Njega kose

62 PRANIE RUBLjA

122 Njega ruku i nogu 124 Mirisl

64

Sto treba znati 0 rublju

S obzirom na to kako zivimo kao potrosacl. smanjiti potrosnju smanjiti koristiti organsku hranu i odabrati potke bioraznolikast. na planetu ima sve manje mjesta za odlaganje vee se talozi na smecu. poput napomena proizvodima.a Primjerice.. za sobom ostavljamo svoje "ekoloske ponovno koristiti iii Ponuden nam je izbor. dajemo korisne savjete 0 ponovnomu posebnoga i reclkliranju. i uputa. Odlaganje na moru nije dobro rje5enje. Mnogi savjeti su tradicionalni. vodk za zdrav.UVOD Kniiga je prakticni stntetickih ucinkovite. a cak i male promjene mogu tornu znatho pridonljetl ako to ueinimo svi. . aka lis. nasih odluka gdje rnozete nabaviti slobodna proizvode trgovina uobicaienl Prava zivotinja. u kud koristiti neotrovne a ne si nteticke tkanine . T@ je nov nacln voden]a kucanstva. sto je ad znacenia kad progovaramo 0 tome sto se dogada 5 vee iskorlstenim stvarima. Sve mora negdje otii:i. smanjiti i reciklirati sto cerno nepotrebna putovanja ono sto utjece na voziti bicikl. i utjecaj na okolls pitanja su koja se ticu pa su i ana tu uvrstena. Dajemo upute kako umjesto prirodne koje su jednako i ostalih otrovnih mozerno koristiti a ne izazivaiu nuspojave. otpada. otiske". potrosn]u preradene hrane eija proizvodnja proizvode za eiscenje i prlrodne. Oprernljena je iscrpnim informacijama nasega svakodnevnog ukazuje na to kako jasne. ali pazljivi]e. jer se tako otpustaju otrovne pare. siguran i prirodan kemikalija dom. manje. To su podruda nasega zlvota nad kojima imamo nadzor. koristiti manje goriva tako plastlke. otpusta otrovne plastlka se ne razgraduje. korlstenju Takoder. prakticne 5 kako bi povecala sviesnost 0 posljedlcama bavljenja kucansklm poslovima po nase zdravlje i sigurnost navike. Nudimo a te lakocom rnozemo promijeniti cak i dugotrajne savjete. plinove i oneciscu]e izvore vode. kao ni spaliivan]e. temelje se na lako dostupnim U opseznornu koji nisu odjeljku Izvori naveden je u svakodnevnoj popis mlesta upotrebi. Mozemo kupovati stvari.

primlerice u Uz rnaterilala za svrhu pobolisanla ocuvania kakvoce prirodnih zraka ill nadna koristenja energije radi izvora . stoga moramo koristiti gradevnim odabirom postupcima. iz lokalnih izvora.utinkovlt. otpustan]e otrovnih lz materijala utjece na zrak u zgradi. Medutim. a usput . Kao odgovor svjesnost. Te kllce grade na pomno odabranim materijale iz dalekih za gradnju mjestima. "bioloski arhitekti'' i rieki ekoloski svjesni graditelji. Naime. sto zahtijeva Podne obloge stt ~2 STVARANJE ZDRAVIJEGA DOMA izgraditi nove kuce.OSNOVE Mnogi od nas culi su za "sindrom koji imaju ktimatizacijske sintetkkih malobrojnl gradevnlh bolesne zgrade" osobito u uredima tvari uredaje.mozemo znatno pridonijetl tome da nas dam bude zdravl]] za nas i za nas okolis. Cuvanje vode str. kao plasticnirn dfskarna. koji se ne moraju velike kollcina naftnih krajeva. Bit . izgradu]u kuce koje nisu opasne ni po zdravlje ni po lokalnu ekologiju. Malo nas moze samostalno one koje imamo. pri cemu koriste prlkladne prevoziti derivata. tzv. 11.cejed nako i illats . Sve vise postajemo treba uzeti u obzir i pri gradnji kuce. 14 Kupujle akoloski alat s drvenim dr~k~ma. Gradevnl matenial str. a izgradene su uobicalenlm nekotiko [ednostavnih prirodnih promjenom energetskih postupaka opremanje . neotrovnih. su do sada bili svjesni toga kako i nasi domovi rnogu biti svjesni kako pitanje zdravlia i okolisa na tu novu "bolesni".

]ak.zvlllre).I. rnateri. a sadriavaju kemikalije zdravoga dorna.stili u gradnji ako s • kamen.blestom J~lkada ~llkova[L sarni. rnramor. smanjill opasnost provierite oneci:lcuje azbcsr. • parketl (iii d Iverke) • daske od komprlmlranlh dlvenlh vlakanf • daske od kornprlmiranlh drvenih vlakana srednje gustoce otrovni.icid. ostale zdravstveue U~n' tegoOe.ld se aL~ti vira.an je. certifikat kojim se iz odrzivoga • Ako kupujete stanju kucu. iZO. a GnU tzazivaju oneciscenje zraka. keramike. • Biorazgradlvi: novi proizvodi za izolaciju na bazi papira (vidi Izvore). mjere da sprijerite njegovu prisutnosr II opasntrrr kemlkalijama . a izazivaju lrajna podove (vicli StI.nove jcdnako PROVJERA NESKODLJIVOSTI Porpuno zdrav I slgurandom selite. • Sacuvajre materljale kako biste ih mot la kasni]e mogl! koristili pa ib pazljivo skinlte i cuvajte dk u <1111 proizvode od papira.lakna vLlne obradeoa 24) pesl.vQ. Oni • Izbjegavajte kuce u blizini 401la [er Radon je bezbojnl plin bel. staklo i terruoplastika mogu s 1 onovo stanju..l~lcij'l i v. trebali biste izbjegavati je savrsenstvo koje nekretnine u Clio] krarkotrajnoga su gradnji koristeni stetni materijali. prije nego 5tO sve kupite. metala iIi kamena dobar je nadn za stvaranje ::: plocice i gredc su skupe kao i rabljene - (vidi str. u kuci. • Ako U kucl irnate g~IJ1Iiu. pndonose razgraduju se i. • Neorrcvnl: mnogi proizvedcni ~lI odasilju elektroruagnetska zracenja razUcitih frekvencija j jacine. 12) . Vl ORGANSKI DOM U gradnji iIi pri preuredivanju treba koristltl prirodne materijale.i kako bi ue sprijecili Fuanul izvora.dne na sig)Jran @el11@Jte IzoJaciju na baz.l1'l3 bel.i ceJuloze (vidi . umjesto onih koje je proizveo covjek. Trulo Gl J> Z V1 . okolisa. ka Metal. Ima prirodan miris i dopusta d IVll da dise. To su: • larnlnatl (sperploce) odabir novih materijala grudevni materijali skladu sa sljedecirn krirerijima: proizvodac oneclscen]u He pridonosi odas. Ipal{ pdpaz. Plaslicaa d minenlln su j 'o~[ecenja na plu~irna.i se koriste kao prlrodna reciklirane materijale. Ipak.r sa<1l. • Odaberite kucu izgr"del1Ll ria suhomu zemljlstu kako btste od vlage. kamenje. azbest je opm. To je [amstvo da oneciscen]u. cigle.~tr. preuredujete II Ili sarno obavljate provjerite mnnje • Ako mozete.ima iii o11.vecina I POPRAVCI rnuterijala ku]e w tada kod. Koristenje drva kuo iii ill prodajte podnice. Ako ne. ".UJ > o :z.no"111 cia se ·za 10 Premaz od lanenoga uLjadobiva se \z 5i~roena lan·. je li vas blizint strujnih kahlova Hi zgradi (vieli Izvore).osoblio SLI pogodni za stropove • gips za unutarnje zidove i stropove • ci u silikon za uuskivao]e OBNAVLJANJE U starim kucarna. PREOMETI IN 0 USTR lzbiegavate 5 otrovnirn 00 I) SKOGA 0 RVA je tesko postici u srvarnome svijetu. opasn~l i mogu izaz"ati Ilrl obnavlianju sta~ ku~e r2lzvrsf~varno dr. Prcizvodl od kartona (vidi odjeljak Kuu]a) nisu pouzdaril. 01 vo ko]i je opasunako propustnost benzina ulazak u prosror u kojemu zi ite. P utjecajem na okolis. una li U ojoj boja na izvore vode.h iZvo .>.iclanju Slai'e i:wlaCije • bakre. sknljevac I grauit za p clove i druge I ovrslne .1 pocloye e ·vrcmCJlom ::iU prcstali otpustati otrov:ne tvad. letve . II nekom okviri elJ. Az.[::· Z~l "oelu ~a sl)ojevi. izbjega vajte kuce II guhltkom parncen]a. • Provjerite irna li u kur'i radona i poduzmite prijeko potrebne kako bi asti zrak ruogao slobodno protjecati. kao i se p. • Vodite brigu o tome da vail dom bude dobro izoliran kako biste ustecljeli.<1 za drvenari:ju i il. Pronadite u • Za popravke koristite rujestu odlagaliste te od kamena sriiu i razdoblju na kolemu o ._[ udi~emo. izolacija.. koj. polja ua ali moze cesta i industrijskih nurlsa.pozovite stru'njaka pob. • Ako PQcirli 'je on k jenlu je <tzb st lreba popraviti .ite skidrrte stanl izolaciju.iito ruoze bul stetno (vidl lzvore.rii mikfl:!JskOp'sJm l. • Prj ~k.Jzvrsni sn za kuhlnje i kupaoni • kerarnl ke plodce. Utjecaj elektrornagnetskoga zdravlje nije clokazan. moze biti opaS1)O. police 1prcdrnekoji ce odgovarati vase kuce.'0.ll'l lJ"loin (vidi l(. ako jc jos 11 dobrornu drvo rnozete nastrugati i dodati u kornpost odlagalistu: drvene i daske.rte :. 5 negatlvnlm ga irna u sasvirn malirn kolicinarua.0 ponovno ne zatreba]u. 163).. koristiti. celuloze. (JJQva • maSiviJo dIvo iz odrzivl.i!jaca za mobltele. cigle. bdOJ1 i prirodni linol.linskih neispravne u kudo dadolazi biti pdvez!ln S umoroUl . 82). Ako e uvijek postoji nacin kako stvoriti sigucan ih jer se izraduju srnolama i prskaju POPIS NOVIH MATERIJALA ZA PROVJERU Bez obzira na popravke to gradite li. kao i slauiu i . se da izaziva rak pluca. • Lokalni: kupnjom lckalruh materljala Izbjegavare oneciscenje zl og njihova prijevoza. vrsra prirodne radtlaclie. cak· j '<\Jco . ne izgradue posebnu prcgradu izmedu nje i prostora za boravak ill ugradite dobro izolirana vrara u materijal prihvalljivl: provjerite. s time aktivira za popravaka • Provjerire Instalacija i zamijenite PRIRODNI GRADNJU PROIZVODI ZA ne biste trebali prerjerivau • glina ill zbuka za zidove • vapno za zidanje cigli • trska j i stare kako bisre sprijecili pozar. o a (iz obnovljivih izvora).i koj. bazi 01 va i olovnih cijevi.eum 4. energiju . jos dom. prozcrski drze suua vrata.lavll).jali' Z~l ljepenke nosjte llla5kL~. mel:aJ i ike od str~je u 'kutlje za redlilir<lnle.. str. Radije nabavite • Ekoloski ima potvrduj masivno lrvo.

lipa. ispariv Je • U kvaluetna ivrda drva spadaju: joha. prernazom. kako biete '~prijer:iii otrovnirn srnolsma. • Insekticid irna oel sintctickoga 11:1 provjente podrijetlo.5. poplar. industrljskcga organski koristi se kao drva.ustriJskoga drva neofrevnlm sredstvorn.ci ucin. izbjegavajte tropsko drvo." ._qnj~a ¥la~I)jka kuc:e ref s[ltjefuva Ol.icl rragovima. merbau tresnja i obnovljiva radezijska tikavina su tvrda d rva raskosni h boja i karakteristjenih uzcraka. 3. uz ispravan. [abuka.ar za IzoJaciju ebra.i..aia. sapela.lsen. bijeli hrast. bukva.lisa.l za podove i kao za prozorske kemijske ocl pare. kerlsti za obradivanje udvnstrucuje koj I otp ljsta.nj. navedenim koriste mozete.'iJekupnje brzo raste ~ OG. takoder. Sli mnogtrn drzavarna. premHZ posve je . IilS. Mozete ga koristiti Z1I premuziva nie drvcnih polica i.r\va lilat gJa<. terrnoplastika koristi za prekrivanje elerncnata i stolova SLLxemlkalljama kako izbjegavajte koja se bi davale veci prinos. ekolosk.moze isparavati PREMAZIVANJE EI<OLOSKIM SREDSTVOM U OdtlOSU na uinoge druge P rernaze za clIVO ko]l se prolzvode od naltnlh derivata.ri\:lutiltin-oksid SU i zabranjen.I:lJ E IZLUCiVANJA OTROVA IZ DRVENIHS'~POJEVA • Odriavajte urnjerenu @ Lindaa.RAN 1 CAYA. ~atlrii otrovne provjetravatL Anorganski borau. Dostupna su kod pouzdanlh dobavliafa. Osirn Loga.l3ririildb.il. takoder iznirnno Z~I zastltu dn.i doblva . bublnga. okvlre.stojece povrstna od ind. cbanovina. Svaklm pove~anjem temperature' od5 stupnieva C~. sviietle boje i reEi ce varn nenametljivih uzoraka. organoklorldnl rnozda jest Takoder Insekricid. • Poboljsajteventll9~iju koji se drva. BI'Zo ~e i kiko nanos. arnericki orah. • Pokusajte cJobavljacil i crni orah.i neka Illlto sto cete cesto drvo."). nosnica i grla proizvod nji drva i ill aka to ikako i drvo manje otrovnim lc regobe 5 disanjern. djeluje svojega kraia ad lokalnih kako biste izbjegli nepotreban prijevoz.ovrSiou. ako ikako mozete. miil i omorika Saznajte vise koji se 0 na sobnaj ternperaturi. EkoJosld prell.llnJ u Hllku ocl II de 3 sai:a~ po~t51tl u ~~olPskJri1prll!Yl<itQtl\:· Gstavite neka .laz.l. Javor.ak na populaciju dieldrin le sredstva plrerroida (akrivui sastojak koji [reba porrazlri (PCP) i CrBTO) otrovni .li za Izradu jeltinoga k su borovina 1'I. dall:lu~ufu pare. [asika. • Provjerite da rvrdo drvo ne pesticide il.islin. agba. lndijsk: lover. honduraski (africko L vrdo drva za kucanstvo ban anorganskih borata irnaju nisku razinu otrovnosu toliko SteLna za okolis . cedar.lnl. nadrazcnost IZ<lZ[VU otrovima oeiju.je otrov.~om lagaI1D'~fiiedite . :t!'rilki orah.lj\1 toliko s. pinija.lakSe brisali. korj~J.lg~1slicna zastitna sredstva. hrasi.l: Eko10~ki.Izljevih forrnaldehid. • Polivinilklorid nadomjestak (PVC). orah. 11 Mnoga stabla od kojih se meka drva . Pmmiite pokucstvo prolzvedeno izvora . pla.LQ.l kako bi. rnirta i dobavnl drvo iz obeche. preveze se izdaleka. svlba. takvoga drvacestc U obrudi Muze se dcbaviti kuhilljskil. Neki vinJl.aenih dlvenill povtsina k0je s~~nasliie~di!iodRrija..za uporabu u u naljepnlcl je. kao llndan (vidi lijevo). briiest.icistLi j otPOfllll p. • Melamin. obradivao]u kolicihu etrova u kuel zastitu drva na i nisu POGODNO TVRDO DRVO • Izbjega vajte tropsko Uknvlna.I'o(\t~.l1ZII. kao $1:\) je 111ailagoliij. • Zastltlte po. • KupUjte recikluuno drvo odhlgal. sadrza vati formaldeh.ni prolzvodi mogu otpustari • Formaldehid. ih moze 1I o se lcoriste ko]e se obraduje supstancijama. ljepilo u proizvodhna i kao sredstvo za smanjivanje brze keuujske reakcnegorenja.o: ljep.Y<l!!irliqa. Flnlm br~snlm p~pl~om IIi celri'inom zi. IIrlO UobiC<ljeno drvo ko]e 81:: ori1. kruska . lak n10zete kUj}iti u\le~il1i namjenskUl 1. razvoj plijesni. kancerogen. 2. cime se [ro~i 1110UgU en ·rgij!:!. J1H jllbl. Kupujte rvrdo drvo kod pouzdanih dobavljaca. je ~10b.i$Jlliile. prirrfjerl[e ekoloskirn uclnkoviti j kao sredstvo ~1IiIog~( ukla nja nje i vlaznoga sprjecava uulcza..se ad Izlucevina kukaca.i ne uniillav:. ad vrbova drva bam busa. sisJnl£~l. lilt Sredstva Z. trske i kokosa jer dolaze iz obnovljivih Borlivina i brezovina su mekadrva odakle dolaze i jesu llobradenl sredstvima za zastitu. permetrin).nadzor.ks H j. manje su orrevru . Lalla n fm fl DKretlmB premaZile p.puiltlln. obradena DRVA ker» ijska sredstva. Odgovorni dobavljad temperaturu u prostorijarna.o izradeno od "laka" .se sU5f 2 ·do.pytll!. • Iusekticidi POGODNO pokucstva MEKO DRVO i brezovina. iroko.I pentaklorofenol pesticidirna iii neklrn drugim t.izvodirll.ana.i se u rrQ. Bors. wenge ruZiuo drvo) i zebrano. europski maslina.KVALITETNO DRVO Veclna je svjesna cillj611ice kako rneko drvo dobivarno od stabala koja brzo rastu te je takve sume.. Sjecorn tlhstabala iscrpljuju se kisne surne.ih drvenj h spojev'l kako bisle il. a S . OBRAElIVANJE proizvode smreka. brijest. Iako obnavljati.. LLg_odml je Jllil!isa i :J"uSe)ljelU (![ol.~PQvrsi!l~ oboienog~ til obicnoga aNeta. razara] Ll. tresn]a..h p:u~a'iz clryeu. spo] i . rakoder. Javor.

umjesto da je pustate iz slavine dok ne postane hladna. Osim toga. koriste tezini i za naline na koje Kako biste usted[eli vodu. etpadnu vode (od tustran]a.l. a mozete bocu ga zamjenjivuti. Vodu mozere koristiti (vieli lzvore). u kadl .akoa~r u~inkovlto uk!aniaju prllavstinu 5 posto. • Provjerltecurl sekundi li J'lc:"dje VOc!H. do polovlue je napunire karnencicirna da doblje LI fill kakvod vode tako sto cemo preuzeti za vodu koju koristimo otrovni otpad. se uvjeriti je Ii nasa .11. • Razmislitc tome da srnanjite po lrucje travnjaku !cojl se lako odrzava. lrosi 651'051.:isla . kao i danu.ere preust'njeriU svoje odvode vodu (vidi lzvore). znaci pctrosn]u od 4 Ilrre vode no dan. vodonosnika i sprernnika u pogene za vodu gdje se filtrira i dezinficlra i kemlkalijama ~ o CJ dan. tako j)od m..tako troslte vode. Mozemo (vidi lzvore). Aka GIl ne korlste kemikalije Ugradite tuS koji stedi vodu tc tako 1I a takva radllaeiia je premala cia bi bila teee jednu opasna po zdravlje. Evo nekoliko savjeta knko S'ledjeti vodu 1I Iita!'a vode. spremnlke tekud • Ako imate starinski zahod s vtsokoposta vlien im sto je ·ekoloski jer se pri tornu prihvatljivije U KUPAONICI • Zatvorite dotok vode dok perete zube.a obirel] II jednomu 1)3 kollciru. 1£1 sudopera. da za o pice . za 30 mlnuta vrrna prskaliea [It)lro.du za kucans. ~ t. • 'PI] za koji se mozete napola . U nekim otrovni kemijski otpad lspustalu se u vodu. Tako cere istisnuti nesto vode kollcinu svakomu porezanju smaujiti Drugi nacin koja se trosi pri rn vise su oneciSceni gnojivima.tvo.LU > o z lJ) o STEDNJA VaDE Prosiecan stanovnik potrosi od 120 KORISTENJ E ZAHODA • Postavite 1I ureda] za steclnju vodokorlicem. Prerna staustickim 20 posto rnanje vode. 99).azom vode kojn sralno Ieee. odnos!. nego vode .o l:iiljke. ~1'~UJ. U I<uel • Ugradit mjerac za p rrosnju vode kako bistc U VRTU • Budite savjesnl znall kollko trosne. Izvote). v I" 1 posp ie povr .tefl vo. ugradite niski zuhod (v ld i IZlf(}re). zahod za zaLijevanje: vrta.0 ukupne potrosnje vode. podacirna. a ae polupl1lzm~. a lstovremeno nakupine kamenca.ete zalijeyatl @1~®n0miGh.jenjern • prjecava 0 vode koliko je to smanjuju potrosn]u vode (steele i energiju). smanjiti mogU bismo tu kolidnu i ~i'llni. Kad bismo bili malo pazljiviji. obicni rus. R ne irnate kanaUZir31lj iskoristene l~lpal1j. Vodovod te uredaje. sw posuda samo onda kada <. tmin manje vode od dvlje pranju porrosi do l. Smanjenjem mlnutu. oni koji korlste rnjerace. ucvrsiite cep i postavue j vade u zahodu. • Ugraelil:e bioJoski iSlt. e Ako mozete. Umjesto bojlera j sprernnika. • Tu~i~~IJLee. umjesto klora.ie. Takav perillce pmvj rite !It cli Ii v pO[fosnju Takvom I dllcom 1110Zesm'mjiti SlavflJe 5 pr51(allcama koriste mnogo manje v(!)de.~le. LlvtjddwriStite k!Sriku u veUkoj bsevl tako da inoi. poljoprivrednoga vode koji koristi samo vode za tekucinu gospodarstva.s[ [ednuku cetveroClHrl. pr!je nego sto dode clo kueanstava.pune jer 5e 1I svakomu kupn. e· Ugradite dvojni susrav za potezan]e malu na 80 litara. kako bi dezinficirali 5 vodom. potrosi se od )0 do 14. deterdzenti 1 kolicinu poput klora vecu koltcinu vode za krute rvari (vieli. Napuniie susiava Z:J P tezanjc < vodorn.Ill 5kupljalte uobiiiajene'siavine. ne korls. Fekalije. i posta vite je ultrallubkasto zracenje vodukotlic. spremite u hladniak llltriranu vodu. J 000 litara 11de. Lj. 1I prosjeku trose od 10 do [edna kup 1I posebuo za toplih ljetnih mjeseci. Mozemo prldonljeti odgovornost odlafemo je da lzrezete plastlcnu bocu OH]1oJa.u. . kompost perilicu rublja s<Ul1okada je puna. tvrtkarna. sat Iii 600 rul svakih dvije seku cvijece kornpostom rast korova).. i srnaujite pouosnju vod za vrt. ugradite kombiniranl bojler iii grijace za vodu. umjesto da se s kupat manje trostrukl uclnak vodu i manjuje odnosu nu steeli potrosn]e doista mozerno ustedjeri znatne kolicine osobito ako znama kako se 1I kucanstvu kuci i vrru. izvori vade u svijetu sve pesticidima i gnojnicom iz je u vodokotlic. Takvi vodokotlici LJ'Q~emanje suvrernenih od vecine POGONI ZA VODU do 200 litara vode na dostavlja] izraditi Veda za kucnu uporabu dovodi se iz rijeka. puna peLitica 100 lilara vade. ko]: srnanjuje prosjecnu potrosnju vode sa 9 na 4 Iitre. • Kaci I? rete p0sLl. na sprernni k za mnogo posuda • UldjuCite kako blste u§redjeH vodu i struju.()risLiti U 1'(1. vode. '. nemojte vode ga vode vodokorlic. perilicu pran]a i perilica).ro enoltkn (isti! kollko to moze biti tako sto cemQ je uvijek prlie uporabe filtrirati (vidi str.ji nov U(!)pGe ne koristi voda. svaku kapljicu lspunluvnzrakorn posuze KAKO TROSITI MANJE VODE voda sve vgc postaje dragocjenost. Oni zagrijavaju potrebn samo onoliko ie samun till) • Oblozite takoder ill opiljclma (S[O kako blste sprijecili gubitak vlage hlap.iJ\1I 'lj\Jllkom • Ugradite "premosnicu 11 U KUHINjI • Perite po udc rucno • UldjuCite za oipadne za posudi za pranje.

sadrzani su i u pakiranju proizvoda uporabu.rJih pJasukc. perkloroeulen. Suzbl]te ih tako 510 cete posravlti ventilatore kuhlnj! i kupaonlci. perete prijenego 810 ih sprernite U <)I'ITmr.Lt~Lra'. lonce I posude otvarajte jJrozofe II razlne oneciscenja iii nazovite strucnu osobu koja Ca (vidi Izvore. vruc zrakIsusuje No atrnosferu dioksid. 32-43).200 do 500 puta veca. a osirn toga i popravak.50'8 N E S'I POBOLJSANJE KAKVOGE ZRAKA LJ KE araka . pretjerano grijanje ylakana. Ako Indikatur POCl1U. duslcrll dioksid i drugc zapaljive One('isovace.h materijala (vidi str.ara. ~Jl1_ece.vanja kOJa otp'UStilju sintetillkJ kelnijski spolevl.tljehJju kao. pOpll~ k~ll1ti za onirnfl pel prirolinib prilnjerJ. aceton. grijalicu treba odrujeti ostala oprema u . veee je otplislanje olruv. aka gao stuvite hllzu radilatura.po:v:ecaliajt:l razlnu kisik-a. CDra(Jaena deremensifj oflOmOStlm) Benjamin efiCHs "bentamina) proster i ugodno EEl ITIlfisa!i.o. a i ugdtlno. • Koristite za kucansrvo plastiku Gel celuloznih • Otvarajte "rata . kao i bakterije iz zraka. LlI1lQ(' ~I spojevl.1 Ll kojlma su radljarorl prostorije cesto provjetra vate. mogu izazvati tromost.gJ'ije na neki drugi n~l~iJ:L·. pollesier 1 poliuretan.vlaZivaa.ce v)abma. '163). ION I Z AT 0 R I Z RA KA povecavaju nabijenih kolicinu ~ltO. polisuren. gto.. podloznosr bolestima. SMANJIVANJE VLAGE RAZINE nego vani. Rcdovito na zdravi]e.~~p(b 1I kLIC~j'ISlVll.L'Uc.i ugljena. Navedeni su dolje. za svakodncvnu rnnog ih i.miriSu. ill Oprernite j uRlanJa i pare oll fotrnaldehida.WQj dorn rnjestom na kojemu se nc ptJsi . take ~tb ee· snranjiti isp. koristite rasprsivac s pumplcorn. briguo Redovlto lIglji. mogucnostl za prehladu i gripu temperaturu.kucanstvu. okolisa. kemij~jd. i pStecllje drveno pokucstvo Iedarce unlstava emu n[ak.KAKVOCA ZRAKA Unutarnje onecisCenje utjece u zatvoranome.ltata) korlstI ... je u prOSlor.omH. AI[l!! vera (~'Ioe Ciera) llatulJ~sta. su manje u kuCama Poklopite te cia para Izade iz koje nlsu stalno zatvorene. To je jelunije i. biljke. Namjestne na stalnu nisku su to obaviti umiesto vas . akrilni mirlsi koil prikrivuju kemikaliju ko]a oblaze neugodrre mirise tako sto uljnirn slojerrr ill unutve esjet niuha. Izbjegavajte strujanje zraka.i izmedu 3U i 50 peste. OSVJEZIVACI Sinteticki otpustaJu nosnice ZRAI(A tornn cia grijullcul ind lkutor Zit ..iU su popis proizvoda koje srnatraju najopasnfjlm OlleciscivaCimi! zraka u kuci. fluoroughlci.zeleni Ijiljan ~ak etilnl acetat.:1 kemijsko ciscenje. ONECISCIVACI ZRAKA Moiete ih Iako izbje(j jer posto]e ucinkovit) j prirodnt "blago kemijski" nudorujesci. uobicajene u kucama gelie se rijetko provjetrava.Ako vas to zabrinjava.L'.susi g1'10. Banaha {'MlJsa cri·l/:{mBii5hii) RQtuljQsta datulla opskrbite svoj dorn III· Provjerravajte tkanine koje ne koji se sa slo vise prirodn.'Znatn·o 'poDoljs'ati k1lIl!V[lGU zraka u :vas:emL! d. mazda lzaziva rak.11Ul) 1I zrak. Mirisno Useegeranija iii bilja u posudi s vodom s~lanjuje kclicinu vlage i osviezava Grijalice na plinotpustaju prostorije.ll1l.iji ve61 te)Jlper. polieulen. • Zamijenite rnanje predmete ad u kllei. Prema lstrafivanlu .St~LjU grijallce i 11a na siruju rnan]a je razma PROIZVODI ClSCENJE Formaldehid.a O~I P. [m$al':.ri~e Ilrouna. str. dole kuhate. Kako biste povedall v. piin1je.Ionizatori (elekutcno U kU(!~lJl1. lmSi se rnanje energlje. sto je najbol]e za suzhijanje bioIQ. benzen i fonnaldeh. Stoga vod it". nego kod nagloga i jakoga Z'lgrijavRoj'l.tite dirnnjak od c. za lspltivanje razinu vlaznosti terrnornetar svoioi kuci Spore vlage i plijesni. AEROSOlNI R'ASPRSIVACI j!11~l Ih u rasprsivacima za kosu ) insekticidima te otpustaju finu maglicu koju lako udiserno. nego vanl .e'l. servlsirajte pokra] nje posravae lslagotvornih negauvnih iona zraku re uravnctezuju poziuvne lone ko]e OtPlI. K 0 R I s N E . Kupite jednosravni higrometar kako biste provjerili L1 ci. ·ta:Kot1er. nego u onirna 11 kojiLlliL se .cni U Amcrickoj agenciji Zil zastitu okoltsa naciu. koji ostecuju ozonski ornorac. dobro provjetravajte kutu. BambJfs palma (Ciiamaefiorea seiffizm Kulina papht CNephrolepi5 exa. postavite posude P E <:: I N A Kamin 1I 0 RV A prostoriji maze otpusrati s vodom blizu radijatora Take ce bcuzoplrcnpa provjetravati se potrudlte sto· cesce.Lnii::ite u. GRIJANJE NA STRUJU rnonoksid.Americke agencije za zastitu koncentrad]a otrovnih spoieva mOli! se akurnullratl biti .~kih oneaSCiVil. prlrodno ce osvjefitj' • QgL. a ~aclrZi klorofluorougljlke (CFt) .i prozore kako biste potaknuii .€l SODhi! bi!jke dollire' SU za filUirarije Postoje mnogi jeftini nacinl za brzo poboljsan]e kakvocc zraka 0 kuci. Umjesto njih.lcle . u rliek. . . GR I JAN J E NAP LIN ugljieni. • Ucinite .aznosr zraka.h Zl!grijle nelmliko leapl et~riil'nog'a ulja.porab~1 proi". Prije svega. '(1) racena para. Dar cemo yam nekoliko naputaka koji vum mogu poinOd da zrak u vaso] 1"'l1Cibude bez bacila i (')neciSc1vaca. ZA PVC. BIURe. pogotovo stoga sto mnogt provode u zgradama l kupite priber vise vremena SI:! razina vlaZnu~t:i zHdrz<tL. ontleiScenja.d zraku. 511eitiefeliiljke mQ~[L.

kolegi da zajedno odlazirno putujemo svaki zasebno. bisrno magli ustedietl samo kad blsmo blll pazljivi. rnnogo truda i srnaniuiu se ~tednl! zarulje su lako dostupne i pristalu Ll normalna grla.USTEDA ENERGIJE Vecina nas opskrbljivanje ne shvacajuci koliko energijom uzirna zdravo za gotovo i trosi je. Male stvari. i te kako bi pridonijelo OGRANICENIIZVORI Fosilna goriva zadovoljavaju osvjetljenjem veclnu naslh potreba za grijanjem..25 i cistim izvorima. mirisi i otrovni SMANJIVANJE U ovom poglavlju POTROSNJE ENERGIJE Stedljivi uredajl str. Korislenje pritodnoga sojell<! s\r. kako bl 5e spriiecio gubltak Kuce i stanove topllne.. znatnoj umjesto da ustedi energije.mdrzavaju nezelieni jer 58 zbog pretjeraneizolacije plinovi. Dobra je vijest kako danas svoje kuce rnozemo spojiti obnovljivlrn s izvorima energije koji se temelje na IzoUrimjedjevi za toplu vodu 5Ir. ugljicni dioksid koji i prijevozom. poput energije vjetra.. u kucl ali je dobro izolirati moraju se I provjetravatl. ne zahtijevaju troskovl u kucanstvu. Sto se vecine tih savjeta tice.govorimo 0 prornienarna nadne kako energiju iii koristeniem rnozete svrhu ustede energije i navodimo ustedjeti na kratklrn putovanjima automobila. 26 ukazat cerno yam na to kako mozete srnaniiti na grijanje i osvjetljenje te u u kotidnu energije koju u kud potrosite koristenju kucanskih uredaja. poput toga da pan udimo na posao jednim automobilom. . Takoder. Pri tomu otpustalu tegobe i globalno izaziva zdravstvene zatopljenje. 20 v iii prornijenlli uobicajene navike. valova i solarne izvora rnoze zadovoljiti gotovo energije " zapravo se iz nezagadenih polovina potrebno industrijskih potreba neke zemlje za strujom. Ougo trelu i pal']1a1iu u s anjenju la~una za struju. . .

pet puta dul]e. novca. za HALOGENSKE Za.!nje oCiju.Gar i pri'tJir'ne ne' mpra'@ijehj~ti ~L~ktriEnu l1ii5t'Ha-~iju:. stede cigli koje prcpustalu elektrknu Qnergiju ! srvaranju ozracjau se regulira Jaci:nR. • l'rllil2no se . • ObjCJlQ su Iluorescentne. prOZl?.11l objcml < fT1 --I r-' W Z Aka zeUte korlstitl sted ne zarulje. • T!"lju razmjemo kratko i skupe suo II estate z~lI:t!J. b . • Prilagodite • Odrzavajte i'istima.je..rine svietlostl S~lt. .oje je primjereno za osvjerljlvan]e radnlh povrsina.Oji omogucu]u regulacqu j3.J kojj ce voditl Izravno u vrt.. Ipak. Trepere stresno j izlozenost suncevlm zrakama.ili mozda oba. • S.oa mozeteprilagoctn S"'Oj. -ncgo ·~to.I ne cia unate ODABIR ZARULJA Nesto tako jednostavno kao StDje odabir zaflilje moze utjecatl na vase zahtjeve U odnosu na zalihe energlje u kuci. Koriste jednu petinu cnergijc u odnosu na zlu'ulje sa ZamhJl nitirua.t~. a trajl! do. svjetiljke mogu pofutietl ako su stalno • Tra] U' d ulje I nego zaru Ije sa KOMPAKTNE FLUORESCENTNE ZARULJE • Standurdne ali sredne 1. propusta Oblikovane Pokretliivo rnsvjetiljl<o rn ~ u kuhinji i u ua oponasaju dnevno svjetlo. ali pofetnl trosak vrla brzo cete nadaknaditi jer cete ustedjeti na racunlmuzuetektricnu energiju. zarnijenite one koie najcesce ustadjeti koristlte jer cete taka najviSe energije i odaberite ekolosk] one koje nernuju su prlhvatljivije. ZARULJE • Potrebna su posebna grla.vain je ila· mCLlIltl. a ne ako ie nepresrano p:! lite j dodatno ultraljubicasto zracenjc: co' w Iitfr) « m gasite. ulja ill elektricne euergt]e. Z rn.1 Osvjetllenjc je "ainu JiI".rk1xiste svjel!l. ad 100 1I . P1:. U j 11'1 "CIJELOGA su rako da • Traju 10 pula dulje.tiT l?JOst0!Jje. ::J ublla badle.ur III ~. a zatun to pri111ijeitite U odabtru udgovamjucie lianllje.z1!gi(j~w!lj~1rH}. Znatno su skuplie ad oblfnihzarulja.cle s~jetlo.. "" uj OSV J ETLJ ENJ E Maksimalno korlstenie dnevnoga svJetla u kuti ima mnoge prednosti.svjet1o. mozete zagrljati i osvijetliti svojukncu bez koristenja plina. a papirnata sjenila izazivaju glsvobolju... ovisuo 0 funkr. U sagovlma i ostalirn materijalima. Salll\.~11 potrebama. a osobito povoljno djeluje na dobro ras.. ne izazivaju J.~R01il·eb. LO· l!l. razmislire 0 ugradnji Irancuskil.illb~je!ltaIJlQ. 1. PRIRODNO SVJETLO Ako iskonstite. sta svjetlo tijekom PREKIDACI ZA REGULACIJU JACINE SVJETLOSTI Rasprseno oslguravaiu prlroduo svjetlo dobit cete zldom od stakl. prevelika • Sadrze argon i iivu ..lli ne gube energiju pri zagrijavan]u. nego zarulje sa zanurn nlruna.ektO(!'ci1. takoder prirodna vuna. • Ako unate vrt. prirodne dnevno svjetlo onoliko koliko to dopusta pOlozaj va~e knee.k.. ZARULJE SPEKTRA" II lzlozena lzravnorne suneevu svjetlu.savrseno rje~ellje aJ~0zeUte prumij~nitl razinu osvjetljenja l ustedjeti energi]u. ZARULJIO SA ZARNIN1 NITIMA • Daju jasno bijelo svjetlo i dobru boju. zaruljesa zarnim nitima.s.enlh svletlost.tlSti prcm<l manjeenergije.laprez. • Otpustaju sjujno bijeJo svjetlo l. kan i.000 pura sekundi. nego zarulje sa zarnihl nitirna. Stand@rdile uistinu potrebno. Prozor na krovu u prnstoriju p rirodnu svietlost. Za svoga roka trajan]a zarulja ust~cJi 180 kg ugljeml i taka prijec. • Zarulj" rraje ciulje ako je upaljena odredeno vrijeme.i pri tome smanjiti svoru n..l1ljeSlite vazne radne povrsine uredu ~ pokra] prozora.u~j!ijl! rotok p clcktrlcne struje do izvora Prekidace razinu . • Izvrsne SLI za osvjetljivan]« radnlh povrsina.ojillla yam prlvatnost ad sasleda. FLUQRESCENTNE ZARULJE • T(O~e najmanje energije.~edosra energije pa ill i ugaslre J('ld vam nll. pq~tavjti:tako. mofe ostetlf do 30.vrlo otrovan metal.dji pa ~11 jJrcJddaCi. • Otpusraju mnogo topline. grlu. mozete d obro usmieritisvietlo. Odlu(::iteb:ebate Ii radno ill a.lVaL 'ere fosilna gonva . veoma brzo. sVje.miOl nitirna. To je jedan od razloga zbog cega treba dobro provietravati predrnete vani na suncu. Stedne farulje Isijavaju istu kolidnu svjetla.t:ostQ. • Kornpakrne ali zarulje mozete fluorescentne staviri 1I. sto je lose urjece na vid te tkanlrna boje mogu izblijedjeti.tlbu i'slbg.vje~I08ti.Za stru]u. tlDse ruanje eriergije.iiti alektri. ulazak 130 kg ugljika u armosferu. Ultraljubicasto zracenie odnosno unlstava grinje SAY J Eli nije uvllek uspjesno.a odnosu prekidace moiete brzo I l<iko zamijenltl plekrda~inia koji regullraju jailinu svjetlostL To moze uEi.arulje. • UgI~idite prozore na krovu i u prostorijarua karl! kako blste imali prirodno cijel6ga dana.polozenle. rebrenice siakla i zastore taka cia propustaju prostortjarua krovu i'ito vi~e dnevnoga svjetla.

.rgije.iO i skuplja .nja kako biste izbjegli trosenje Postavire n l" energije \l praznoj kuci.glavnoga illHjnite prosior ria povisenomeko]l ce biti topao i [eftinijisu prittsak Sl1 mogucnostima ustede energiju.dvD5truka stakla te vas b. v~~a dnevna soba bude na kaiu. ~agdjav. 1I topli zrak . • Novi sustavi centralnoga dobavljaca vode poslu .iIi za hladenje prostori ja ko]e k risute.e grijanja mozete u~tedietl bilfem 40 do 50 jjj®St0.SUllfre\lU 'energiju.<[ Ako je va.lanjiLi za 75 pO~I<.zirn\J i2ll:l1aoijsku pldcu koja se priCvr5~uje ~al1]eni ". pro ijepima izmedu okvira. suvremeni elektronski Posavjetujte se prolzvodacem (J ureda] rako cia ga mozerelako reprogramlrati .Z:im te-mpefatur'arna.rijecite odozclo). samosrojec • Posadire b] logoricna stabla na kuce da varn osigura] u hlad ovinu .koja se dize. Suneevaehergija zdrava je. • Stari bojLeri ll:u&e mnogo vise E:L1.fo je d~pust:ati na ni. l! izinedu ugradiu. radijatori prostorlje budu primjereni j ne zagrijavaju koja reflektira prozora cijeloj kuci). TOPLOM • Vodite bngu 0 tome cia tavan bude pravilno izolacijskoga ce yam _0 posto troskova verrnlkulita. kamen . a stede I energiju.lera. griJa. nego Zamjenolll godina. • Dobro voel1J na tavanu. koji . S grija. prostorijama koje ne korisute i dJ"lile vrara zatvorealma. starog 7.l. i isk. hrigu • Vodite veliki STAKLA poseblce najvise 1I • Topll zruk se dlze pol ako imate visokesuopove.kad su drukclji nacinl kako koji ga oneci imari znatni cuje.vim solarnim kolekt0JOm na krovu z. Sustavi za klimatizaciju trose pOOrnLI kolicinu energije. 1.laravlj€..e cijevi za.ti prirodno suncevo svjetlo. vociile ZH OPSKRBA VODOM spremruk S • Posravite termostat za roplom vodorn na ih. prikljuceui na energi]e. fjudi i oKoHs. • Ma:terijali koji upijajU topllnu . kao i cijevi vodu. Ako se dobra smjesti. • Postavite police . CUVANJE TOPLINE Posto]e smanjiti mnogi praktlcnl trosak za grljan]e.jeta kako najbolje iskoristi.pohranit tap'lint! tijek0m dana i pastupr. postavite na 20 stupnieva Ako izlazite na lulje trosl se rnanje energije. ~vidi I Olrosnju energije 5vljeUa I prolracna calna kuhilija Im3. priradi:1oga svjetla. . dn vni raspored. i jednostavni Os!m toga.e. • lzoLil'ajl.~1 odl11::Lh pr LjeCe Lopla voda.<. te zmnrzav<lnje zuni (oemojte toplinu kOja dolazi jzolirati ispod tako da dobivaju il. 15 uStedjeti 1. ce IjeU bili hJaclnijl.'. za grijanje . toplu v du' ee iun. • mozele SlIVreJDei1. nje nil nekoliko stupnjeva vise kakobiste • Priblizno [edna trecina nezeljen tupline pokrov topline dolazi od tako 5[0 cete postaviri uu JI1:Ov ili zalileplte foliju svjeilost na krovne orvaranjeui krova. • lJgradite 5ustav lla grijanJe vede suncevom energijom Iz. • Stavite vlaznu plahtu ill zastor cere zastiti okollsa te srnanjiti • Izolirujte sprcmnik za toplu vodu. rezerve gorlva se trose. beton. u kojirna a lome da velicini je vise. I oravite (aka rnozete.ljucivanje na Inima grij:lJ1j. ill. Osnovni cinitelj pri srnanj nju topline jest stvarauje prostora nego 5tO je to potrebno. pridonijet ispustanje ugljika taka svaki put kadse ili vremenski uvjeti. • Ugradite velike prezore na suncanaj strahl. trosak za i osiguravaju bol]i te irnate viSe mjesta ugoclan. n kill bojlel. • ~LJpite kuc.rad ijatora kak iznad 1I preko prozora cia se susi na vjetru i hladi zrak. na grijanju te smaniltl • Razruislue I:! .. DVOSTRUKA prosrorijarua 1I • Kako bbtc lskoristili topltnu .~tizid. ogranicenja LI gradskun Lijrdillla moran provjeriti posto] pogledu gradnje. Nenulju mJlil e z:. • Ako post<lvljute nove prozore. cigla.J.il .koji se elite • lskljucite radljatore • Postavlte venrilatore vcnrllarore na pod. J ostavite ga na 15 srupnjeva Celzijevut. • Navucite zastore bel sunce izravno prodire suncano] Stl'1J1.u 5 pogledorn na lug kaka biste dobili najvise. Loza na IZ0LACIJA izoliran. uz natuknlce i upute zacuvan]e topline. lakalfl.':0.\.kad sie na sumo onih promij _11i va~. neka [er vam nije potreban spremnlk za vodu. Dvostruka stakla mozete lako rnozda ceie u Ii kakva blste usmj rili sobu. • Postavite sola me ploce na kmvu ~uce kako biste skupijali SUI'I(!Wu taplinu. Sljededm iii pe i na drvu. 113 strop prostoriju.odasllje tlDplinu u unutamje 7idove.eclu bojlera i ~prE!l11lJika votiu.lid: pra. KOja se potom Flol:'iranjule i ~arlsti za grijahle kuee iii iZl/ora vade. a onecis-celi6st goriva negativno djeluje na .~ sprenlllik taka sp.prirodni ga papira i (vidi Izvore).ijske pc'i 0 nekim druglm "k1111')UN r-' vrijerne.GRIJANJE I IZOLACIJA Za toplu vodu j CENTRALNO tennostat Celzijevih.a troSkov. veliku potrosnlu i jednostavni nadni kako maksimalno iskoristiti savjetima. Slijedi nekollko 5·av. boj. Do 23 posto topline gubi se u zracnoga kupe (vieli Izvore). poput recikliran sada su lako dosrupni lavan.l1je rnozete s. kaji p)otom .t toplll spr vodu pa se en I'giJa 11 Irosl prJ flul Jj nju topliqe 40k vocla l~rM. • Postavite uredaj za autornatsko ukJj1Jc'ivanje (1) PROVJETRAVANJE . umjesto roga. a irnat cere i vise zivotnoga prosrora. » z grijanje trebamo izdvojiti vise od 50 posto novca.olil~ljre (nvor za lavall.ijanJe isijava toplinu j • Kad ste u kuci.i. 55 srupnjeva Celzij rnaterijali za izolaciju. Oko 8 TAVANSKOGA ell] PROSTORA materijala ustedjet ogracll ima SOtARNO GRIIANJE Ima srnisla korlstltl' suncevu topllnu.e(k djevJmu. • Postavite hlad ustedjeli energiju . POPUL terrnosiata . • Ako iwliratc brigu 0 proslor . zelimo obiasniti zamjetnu korist od prelaska na suncevu energiju. Postavljanjem s dvostrukim ili orvora na krovu temperatura na tavanu maze se srnanjiti do 30 srupnjeva. Sprijecite povecanje Postavlte termostatske ventlte na radllator cia prilagodescbnu ternperatu-u prema potrebi.vo(e).cvJ. cak i mala promjena utjecaj ako to ucine svil rnoz gl'ijanj.. • Ulo~ite u se:larni . poput Postoje nadni kako regulirati i ustedjef suncevu energiju. za iSUI namjenu. • Ugraelite dvostrukastakla. t&k.0 20 POS[o.oravak u ugodnoj I dobra Izoliranoj pro5toriji cini sigurnill1.i. Gistll i ncunistlva. nego uobica] enin: 11:16110111 grijan]a.. GRIJANJE • Podno gr. t:ome da ga izolirate.

Ako se vuna. pojadant pcllsttren (izolacijska pIOC. 'I'ajna je u smanjivanju gubitka dobromu provjetravanju knee.aStiC na zakonom 0 ocuvanju energije.l).Ii pre. flomi'che satRe. VLAKNA OD KClNOPL)E ako prezora I I?ro<:lilrskih akvira. Slo) starlh l'lovina pod sagom iU smole Z!. st vara se otpad koji oo. a njegov p peo moze sadrzavau na tavanima koji nastaju zbog vlage su sljedeci. pretjeranoru izolnciiom mozete izazvati topline oneciscen]e i istovremeno zraka U SINTETICKI skuporn. teske merale. 16-17).)!" La lava:nlike pro ·[ore. karnena vuna. Mnogi proizvodi za lzolaciju stetnl su za okolis premda stede euergi]u.(. i "diSu" pvC zapali.r. Cak ako morare simi snosiu troskove za izolaciju.orrte clllllnfak aka ga ne kotistite.ne . Ako se odlaze ria oellagalistima.na NjUXlVe spada]u u tu . lpak. ·>nll<pl<1sli.llik za h. Jil'ajte cijevi.l zastore r'la p!r0.I!IQt IllOcio 0.. • lzolinljte spreJl1..ll'lex m .zore i ~rata koj1 su prOjDus nl. Kodsti va.i staklena vu. 0 tome vrijcdi porazgovarari s gradsklm vlastima. Pokusajte izbjegavati proizvode koji oneciscu]» vee u samo] i tcsko ill je vratiti ponovno u plastika. Dostupna je u kornadima i tubama za Izolaci]u pu njenjern te II akusticne daske za izolaciju. umetaka za cijevi za koje se trasi mnogo energije. • Postavite trake za izolac[ju • Z.n. a korist! se :w jJo!illretanom.Cnil11 pJ'oizvoJotll b z kJoroflllQrougljiII varru i iosekte. MINERALNA Ukljucuju: • perlu (arnorfno • vermikulit mineral i ruagnezija) • plasticno sraklo (staklo u rnrezasrorn obliku).iml1je zielova. plastiku U » z unutrasnjosti knee N (vidi str.e Z.enjem upiti LI zeml]«.a je Lakoder dol. • CelLllo~.klciJa ~a pod. ZA TOPLU kako bi bUa otpoma SI:: Jzolaciju p()clova. Obloiite djevi u kucl Ctirnaflexom .) lopl. Izolacija postojece kude maze se ciniti • Poljvinilklorid koja se nalazi dvostrukih kernika. PUST OD OVClE VUNE ad prepuha. proizvodu]u. lpak. rnineralna vuna . su bol]e od proizvedenih ralnih vlakana. • Ozbukani unutamji zldovl daske za toplinsku izolaciju od prirodnih PODOVI • POlPlll10 PLOCE DRVA OD I(OMPRIMIRANOGA • Stavlte poklopac spijunke. lzola iju drvenih konstru kciju te kao pi 'e loa lz I.ija. ZI D OV I • Koristite celulozna od ovcje vune i drvena pust it.mjili gllbjlak lopline elo T prodqvaol1icama.uajllc1n pod. UpotrijebiLe pocloIm daskama provj_erJle je-!.mazane KOllGplja je biljka koja brzo raste. linoleum dobri TAVA • SLI od priwdne • Prekrijte ib oclgov. p. • Posf<\vite guste. surnnja se cia su ksncerogene. koze.u .1 u praizvadnji SPREMN.Plotic d pluta ii\vr~mlSll i [ pJrl izo. vase kuce koju zelite izolirati. podova. pre- stropova rnazi od prirodne srnole.eciScuje okolB. ropHm prekr.kategorljo. vulkansko ljuskasti stuklo u obllku kuglica) (prirodni na bazi silikata aluminija in verrnikul plocarna za tzollran] 1 zidova.•ciju podova i { zidova 1:1:: za zvucnu izclaciju.a. celuloza se obraduje postala boraksorn kako bi otporna ria vatru. Nacinjena su od recikllranoga novlnskog papira ilJ recikliranih Mjesnvina konoplje i vapna xcristi se za izolacl]u dasaka. osiecenje vida i. niineralna poznaia kao vlakna cestice mogu se oslobedlti rljekorn rukovanja i. strop ova i kl'OV P LUT 0 . mozda. » proiz vocli koris. znatno smanjenie potrosu]e energlje u kncansrvu uskoro ce pokriti trosak prvotnoga izdatka. lpak. nab(plle 42-43). II svojoj MATERIJALI ZA IZOLACIJU mozete sfuul odabrati sto cete korlsriti. • Zalifepite kupovne trake za hmliranjia'vrata (rnjedene LA N Blljka j izuladju termjckei < kola brzo raste i stavlja koristc za spojeva na stJOpu i prlrodnoga pokrivan]e sagoru oel matenjala (vidi SLr. oblaganje drvom i kerarnickirn ploclcama. Mogll lzazvau PRIRODNI proizvodnji MATERIJALI ZA IZOLACIJU poliuretanska plastika i formaldehidna Prirod. VLAKNA ZA~TltA OD PROPUHA • U ucinkovitu izolaciju za vanjske zidove spada]u: zbuka.lad.urnjesto ~e u p~lkir1Inj~1 koja s VUlm za ZVllcnu i wp.ICI VO D U. iako mllogo mine- Preinacuju se u termalne i vlakna. 11" pestanskl :sanduei'l: i zatvorite • $t-avite punlsne ostatke tkanina isppd vrata za zastitu Ploce od recikliranoga diva koje su povezane smolama. pokusajte izbjcci proizvode koji sadrzc slicdece sastojke: izolaciju i Materijali za izolaclju ko]i se koriste 11 suvrem no] gradnjl talco da ill. krovovu.:or.u VOULI lim. • Pqsfav:ite iia XlraliliJ. no mozda je vasa nekretnina . vee lmnte kuci. • Zatv. prozora i zbog propuha moze se znatno smanjiti izolacijorn.l1u vot!ll:J n~l [a\:aJ'Iu. sredstvom plastknih za izolaciju cijevi . izolaciju koja ~e obraduje borakSom 11<1 iZlTledu krovnfb kllpa te za akustic. i koriste se kao i zvucna izolacija za i u cijevima.Yi)je'i'CWl'e_ h j hiclroklorotllloreugljika (vi~1i lz\(o.n i karuencicima.l clodalnu i~(JlaciJlI korisUte rec. U sljedecemu poptsu navedena su najbolja vlakna za odredene radove. PRAVIIZBOR Prirodni smjeStaju materijal kojeg zelire odabrati za Izolaciju oviseo CELULOZNA VLAKNA popunjrvan]e supljina 1I tzolacijl.zidove I.i ruaterijali te smanjuju probleme koji sadrze mikropore 1 opasnost od kondenzacije Tim postupkorn • Proizvedena su opcenno mineralna toplinska zidove.lulO.re). . N vermikuliL pod i u ~lrupLl.ivacem posto. takoder i dioksin. o n }> r-' okvirima jer se otrov nih prozora. za priwdni izolatOJi kako biste VeUki Izbor potpuno mal rijala· za izolaciju silecijaliziranim prirodnlh dostupan je u lzoJ. To su: polistiren (naftni derivat). jutenih vreca. prirodnim Korisr« se za vanjsku su materijala. sljllnl.ik!iranu gLimu iJi p. sm. ako postavljate (PVC). nadraziti disni SlISt<1V.w ~ w '" :z w ZASTO PROVJETRAVATI? Gubitak topline od zidova. V LA K NA 0 D K0 K0 SA • Kuglice od polistirena: proizvedene industrijski. ostale kemikalije koje se nalaze u PVC-u LDOgO se vuna uti sljake.l1nsku vrpce su naJb01je). orpusta dioksine. z. sprjccava gubitak topline. smolu od kouoplje.

S obzirom na poboljsanja tih pravila. perilicu 28 • Potrazlte perilicu ko]a radi.(a~enjima: • Iskljuc.l('ava pranje na ~JSceJ1Ja. ustediet pokrijte je. starih • Kupujte metalne. • Odaberir energetskl P jednako svletiljke. • Nernojte drzati vrara hladnjaka ot vorenima dul]e nego sro je j)otl'ebno jer ce rako hladan zrak izlazitl van.1 jll. kupujte sumo ono sro i.nut'l. KUPOVANJE Aim pri odabiru informaci]e. u uticnicu potrositi.cJ.a.1. ucinkoviu.Ill .kovi.l).eiektriilnoga prekrivata. • Drzire hladnjak 11~1 energetske oznake od A do G i popis standarda za potrosnju elektrlcne energije.111ju. raspitajte se 0 HLADNjACI llsledjcti prostor I ZAMRZIVACI moze za • Nernojte kupovati veci • Hladna smodnica poireban tctnih hladnjak. Odmrmite zamrzivaf kad se nakupi led. TELEVIZOR. i dalje Ce prolzvodltl elektromagnetska zracenj1. klorofluorougljtke. a rnan]e modele stane pas uda i susenja kako biste ustedjeli energiju. nego kad posude perilicu na programll • Nemojie porrebna. tvrda: kako biste sprijecil. Za sumo 25 sekunda J. a fl1Qgu 'e i zapf~lili. se zagrije. unjace uergiju. TIme cere znatno srnanjiti dnevnu potrosniu energije. kupovati 1I manit: vode. CI lskljudite IZBJEGAVAITE za baterije na suncevu • Razrnislite radije 0 Iiroda vaonicu rabljen lm pranje. • Kupit LlNljA slusulice na baterije.mart]e.n.l. • lzolirajte hladnjak sa sirana cia ternperaturi u. l['osi se ELEKTRO.encrgi]u.i. Pune zarnrzlvace potrebno je rjede odrnrzavati. levizorn i. 5e lrosi mnogo energ'ije.UREDAJI U KUGANSTVU Kad kupujete iii zamjenjujete njihove energetske kucanske uredaje. • Ako rnozete. ['atw.olo~ki v. Vodite brigu a tome da pri kuhanju stavite poklopac jer ce se u protivnome kad ta energija lj. glazbene [Inije i kompjutara. • Procilajt • Pricek~~jte dok skupitc punu ili koristite punu pranje.srnanjlti izlo::1enost takvim z. malim g neraror m). nizGj t€r'TJpel'-atmi. Olpllsta pare! LI redaje lakse se u PERI LICE ZA POSUElE • Kupite en rgetskl flaj~l. • ~jedite sto dalje' od tele·vi' zora. • Ukljucite hladnjak koja glecli struju. i4VOri poveciat c VaS lUeun za ~I1'\.rl0 pl. vee stite .'ilwat:ljiv Uf claj.0 baS ~.! ET Lonac napunite 5 onoliko vode koliko namjeravate na olcolls. p6putgrijalica iU elektrichlh satova s digitalnim (elektricnlm) brojkilma. • Pcrilicc ko] se otvaraju iii prasak dodajte • Uvi] k koristite ekonornicno bikarbonu. j uredaje n!l c.omoili . uredaje kOji su ucinkoviti.sto je vrsta radio [acije kejatr'foze lzazvatl zdravstvene tegobe. U Europi vee postoje obvezne energ (sku klasu. ek.el<allju. vodu (korlsti mineralnoga 1I sflma ne zagrijava vodu).MA~~ET5KA . omogi.luliaLi 30 .se uputa zu ud redene vrste tkanine i kolicinu ZJ nego one koje se odozgo.2·m od elektri([nlh ur'edaja. l~Qo\r~bna samo liiill~L n. radioaparate rucni SLI srnanjili zanqeve prolzvodnjorn.-l.o biste p rJlicu ISkOfistili poq· Uf)OSI.5teclitt. Primjerice.[!lojac. predmere. strainjoi do 30 dobro izolirani.1avlj'lnja.lJ vldea kako bisr za njihovorn a ne plastika • Prernda xu suvrerueui yarn [e porrebno. • Nikada [leostavJjajte Mehaniclu usl5iva~ savrSen je za brza rad • Pok"lsalte sa snaci bel bez kabela. Ne sarno 5tO steele oel nezeljene je nocu program napola periUclJ iii ekonomicno 1I upme za uporabu • Korl tire 11l1jnizlI 1110gucli ternp· mt:lIfli 'pran)iI. cete smjesrati pokra] slednjaka bo]l ra. Jl:aset<:lfon).ite uredale kad ne rade (u protlvnom. sprijecla trose rnanje vcde I energije.majll1ij. nakupljanje orpada sodu dosrarna kolicina pilbara pranje. pedllcu od one koja vam je PERILICE ZA RUBLjE • Kupit perilicu koja dogrijava vodu od grijanja.K{)I·isLite energiju.iv. iii • Provjerite posto]i Ij u vasemu kraju servis za recikliranje uredaja. ureda]a kojiii:elitno kuplrl utjeca] lskoristimo till uredaja doblvene uvelike smanjujerno SAV. VIDEO I GLAZBENA . rnlktovalhe pecn]Ge i . nego 0 kupn]l l ruzinu pOlroSnjtJ elektricne hladujaci ih cnergije. nego sto varn je njegovlI klasi hladnjak otpusta a rnanji hladnjak mauje u atmosferu. . za [elo. . aparati ili oni na baterije cesto elekutcni. frekvend)~. • Dl"llte' clljelove glazbene linije (aD playtl1'. sarno kupnjom mozete znatno smanjiti novoga hladnjaka sterno odasiljanje iii zamrzlvata.mi.ijll perllicu S obzirom 1~3 • Kad ukljucite punu perillcu na ekonomlcno percte rucno. vecu elektro magnstska zta~~nTa. • Odnesiie stare prolzvodima.i obriSite prasillu sa spirala na . Provjerite • I'retpmrnje smanjuJ po~rebnLl h)liO~1LI clcLercl:lenta stoJI Ii. na 160 volta . Odvoj ~li stl'lIjni. udnkovlto je. ugljicnoga od 3 do 9 stupnjeva Celzijevih. • Mobitel korist:1te 3tO manje iii kupite slusallcu. radio.ece SWjal! oi vus ni okolis. a 1.. • Udaljitf! krevete ~arem 1.. prilagodava • Kupujte kvalltetne uredale Itoji CI:! trajati. • 'Pretjel'<lJlo lUPaI~je maze osteLih dijruovl'l. zamrzivac nn 0 do ~5 iupnjeva Celzijevih. Mozete nabaviu suvisno rasipati.i vase susjece buke.ZRACEN·IA Elektricna oprerna odClsilJe a ne na odlagalisie. kupovanje dugorofno rabljenoga koja su posljedica je lose klorofluorougliika a ne koristi uredaja vjerojatno ekonorniziranje. oivara]u • Pridrzavajte . • Osravite hranu da se oliladi priie nego slO je sprernlte U hbclnjak.(](.111. a dioksida. ukljucite kad je struja jeftina. porrcl no i pr vj I'il c uCinkovitosti. radio na n<lvijilnje (s rublja.za vasa energija. plasticne razbije. sto bhze [edne dfllgitn~ tako dase mogLl naJDajaU lz isle uucnlce.0 cere 'j gH s. 5_ljedeCi naputci tEevam p. trose vise energije. t]. samo orvorite vrata. kuo i ani i I. nemojte strani hladnjaka posto. kollclnu vode i [edlnIce struje. energiie. • Kupiie model koji se hladi ugljikovcdikorn.

niski tlak pokusajte to Iskoristiti najbol]e sto prelazite blciklorn bi iii pjesice i za okolis.ne i dubre ga odrzavajte. su • Nemojte stavljati motor upal] n kad stojire. nislwm mZitlOm n9 kolltli)1u t)~1meklltli. sapuna. sporije. Prlmjericc.. posto]e jednako prirodna. voz ci se automobilom.ike zlilra"\(st¥eHe regf)il>e. Otopite pcelinji vosak I ulje . nego pri voznji od 88 km/h.VlljL di7. Mowr s unurarnjim Ipak..w PRIJEVOZ Putovanjem na posao iIi iz uzltka trosl se energija i oneciscuje okolls. brzini dopusrenom U ::l 113 . auron~lt5ltirn ("iell Iz'v0re).od 40 poznatih <'lITOV. pri pranju popur tekucega te perite spuzvorn ga sodom te ostavite neka i vodom jednu sedminu to [edanput cia odsroji jedan sat. Alto nosite maske zbog udisatl oirovne plinove.djebite prirodni kucni kak blste uklonili trajnl sja]. Tak del'. ad b nzlna. aurornoblla. voziti automobilom. [ap(l:e s~-l un. no time 0 SJAJILO ZA AUTOMOBILE Opm. srcaruh CISCENJE AUTOMOBILA U automcbllu ucinkovjtu ni]e nuzno koristiti rnozete koristiti sredstvo za ci~Cenje pl'ozora navedeno nekoliko na str. poprskajte sraklo i • Vozire se autornobilom '. kovceg trosi se 25 posto vise se na propanj manje goriva. automobili Europi). stavite mineralnu vodu u bocu Z~I u rjcdnu i us] ut obavite uno S druglma. Sadrzi viB..ravaR uliife u. sro ccmo voziti pogon na propan iii ureda] za elektrokemijsko prervaranje energijeI druge nove tehnologlje. • Kratke udatjcnosrt te nktivnostl Deser posto • uedovno VOZilC autornobil popravak • Obratite nje sterno za okolis benzin . Dobra i~mijesajte dok smjesa postana kremasta. potrosnju goriva s krova aka . Sto se otpustania otrovnih plinova tice..lti'l kozt)ori.o vise goriva. maze kao i 11<1 stan]e nasega rnijenjanje povecnn vase r:ICU!lt: do 20 posto.] koji izazivajll vel... manje OHeciscuje toliko okolis. oneClSe nja. • dobre su i za V-.a manji i rnnogo je jeftiniji. sto je UJ'lrav~anjell1 mMl S(Mlise 6lspi €)blill>mlliiC\hoga dizeJa.ros.~ r .i. r!efQIl1 j e1ektrOllskinl • Kupite mali autoinobil. 1.I. Osjecat tete se bolje fizicki i psinkki..l'll koji i ne okolis. trosi se smireno. necete mozete (u autobusu bro] osoba kao zauzima obavu U • Vozite se vlakoni ill autobusom kad god to na kat moze se prevesti jednak. od celul ze." deterdzenra.5ad oblcno bjl s veda.no 'j lolobe U bile.. [er o "'l < o w I. ali to gorivo 111<1 o Konstite sustav provjeuavan]a samo lada bela je I. a bazira 56 - na ulju ali prijl! li vaS is neisl orislive toga provjerlre IU<1t16 one i~culll okolis.el!.. smanjill bro.l1ortl dt?k . Ako vee' iinate dizelski motor.C bilu sagonjevanjem mogao bl uskoro zamijeniti • Kupite rabljcni automobil m~J1je [e stetan.ke HulOIl1 mot p gonom n<l C Uri kom~a irosi au[oJnobil s rucnim ~lltlOIllObii v ziti lla·biodizel. g PGelinjega novoga.le posudi iznad vrele lIode. • .1 5 I'd) nego !lto pomijesare SltSt0. kernijska sredsrva.. Premda mnogi ios uvijek vise vole udobnost automobila. II ~(')di lije! am . mrl]e.Jl<e.l. za to vrtjeme slijedire ove naputke: SVOlh' 3l1tOm. UlIjte Ist9pljeni vosak u rastopl[enl sapun..sl'al<:leJJku 5 . SO· za sva sraklu. prebrisir ' g:1.te vodu. Di.e pal. oneCisCLvac. nego u peroj brzini..D nuzno Lro~j gori VD. - • Odaberite uClnkovito automobil konv 100 g nastruganogn 6 k"\piolia jojobe vosb OkOJi. tellko da ga pokrijc I:. a Clsti i stakala i karoserije. • Kako blsie ocistili stakla. bismo usporili i "silovunje" morora. RJEDA VOINJA AUTOMOBILOM cesto je stvar navike. putovanje vlakom iii autobusom bolii je odabir jer se pri tome po putntku petros] mnogo slijedi nekoliko naeina kako prl STEDLJ IVA VOlNJA m Nacin god"a. Ocistire spuzvorn i ostavite • AIm Idete u kupnju St.. • Kupil.km/h automobll progutati rnoze pri 60 km/h ueco] do 30 posro vise goriva. razmaZ. a amom post. Radije vozite bicikl IIi hodajte.. mozetc.. Slijedi jOs prij edlogu. Ako se vee morate. tome ustadjetl energiju. za POTRE8NO automobil I.. koristite biodizel (neoporeziv [e u )E. • 1zbj ·'g.(fl prltlskanje • Vozite Pri I rzini oel guma povccava za 1 posta. CI Maknite • Vozile najvecom brzlnom.i gorivo 5 katalitiCk.I£ie zdravlje viSe blciklista oboljenja zn « posto.zel j jaCi anesi[> malu LlbILJs.di. tlm~li. nego da se uvijek vozite • Ste. vozite vam nije porreban povecava nil potrosnju goriva. • Koristite bezolovni zahujeva prllag dbe autornobila. zracnun prijevozom najvise se oneCiScuje olmlis jer [e avlonsko gorivo stetnije od benzina. napunue kanru autc nobllom. ugasite gao gurne dobro naj uhane... a na cesti prosrora)... i dali smanjiti njegov utjecai. . Koristite parkirallsta.o je priieko potrebno. • Socia bikarbona uklanjanje rnasne pomljesana s toplom vodom kernikaliju.. KUPOVANJE AUTOMOBILA Automobil jc porreban. mjenjacem. • Prebacite prornjcna [e jeftino i je skupa.Biagirn ubrzanjern man] gorivll. ruozemo na povrsiru.ctpor vjetra goriva. a ako se vee vozite Vozn]n automobllom autornobilorn.. poprskajte bikarbonom rnokrom S za malo vode izvrsna je za kukaca sa svj tali1. 2.1'l. se osusi.. pul\jevunje. pripravak prljavstlnu pamerno i Inforrnlratl se orivu. Pokusajte putovati drukci]e. 20 punih autornobila.ienjem. 0« 0<1 koji vozlmo uvelikc uqece na potrosuju automoblla. p zornost d . urnjesto cijevi rasprsivacern. Gotoy ptip. j dodajte "blagu • Kako bisre ocistlll spremnik gorivo. ll1QZete pokuiklli clizelom sumpO.LI . brzina kako Nagle kocnica.

postoji sve koje se koriste za proizvodnju nije naveden popis sastojaka. Za razliku ad tkanina formaldehid u masovnoj proizvadnji. 33 koje su uzgojene bez koristenia aditiva.2 paku!i5tvQ. su nijlmsama. MaterlJijll od cistoga' parnuka I lana. Prirodne boje daju glatki mat premaz i dcstupne nijansama. svile iii vune savrseni su za organski dom. iii "nenbradeno" znaci kako su tl materijali otrovnih ad vlakana biljaka gnojiva i kemijskih Vapneni premazstr. gotovo su uvijek bolji od proizvoda. Naljepnica na kojoj je natpis "organsko" proizvedeni pesticida. 33 odabir materijala. . str. ne sadrze vinil. na dodir i mlrisorn. je ukazati na vaznost pri odabiru prirodnih boja i Svrha ovcga poglavlja tkanlna te kako ihdstitl i vodit] brigu 0 njima taka da dugo traju. koje nam pruza zadovoljstvo. ni ostale otrovne tvari koje mogu izazvati alergije i bolest. Cesto na tim proizvodima sto dodatno otezava obavljestenost i odabir. zastorl i rucnlcl od clstoga lana iii pamuka. Uz to. TKAN INE I VLAKNA prekrivad. Prirodne boje su dostupne u raznim a ne otpu~taju otrove ni za vrijeme primjene nl nakon toga. . sintetlckih a prirod ni materijali izgledom.UKRASAVANJE I OPREMANJE Ukrasavanje kuce prigcda je za stvaranje u okruzenlu utocista u kojemu mozerno Presudan je Prj premanJe O1l1lefnoga premaza v udobno zivjeti. Osim sto odaju dojam luksuza. tr'<!jni i dnbri za prekrivace z<! Odabl~05aga str. praldicni su i otporn i. PRIRODNE Posteljina. (. NEOTROVNE BOJE ZA UREDENJE DOMA zraka u vase] su u raznim Priradna ciScenje cetke str 34 Mozete kupiti boje bez opasnih tvari koje stete kakvcd kutl. veta zabrinutost zbog mnogih kemikalija boja i tkanina.

Boje na bazi vode sadrze OJg::1I1skUl spojcva S<lcu'z<lni 1I bojl su: toluen.e se mogu korisLiI i u vodi ~" sapunom. • Nasi te zasti!n U odjetu.srnanjlll razlnu lsparavanja. nego pri boja. spojeva koil lsparavalu.z w « :'i< Q_ BOJENJE I UKRASAVANJE Premda naJveii prolzvodad sve vise smanjuju ) kollclnu kemikalija se koriste za boje u koje PRIRODNE BOJE Boje od prirodnlh. 31 rsije-. prah. godine pokazali su kako boje za kucanstvo rnogu sadrzavati vise od 450 otrovnih kemikalija. 1. nose stv<uunjLl ozoml ·Ijcti II • Nemojte useliti U pwstofyu kola ie s:vjeze .nih kemikalija.vni sp j'vl. kao i zu bilo koje druge boj \(:1 kucansrvo: ipak. 05(:. eksterijeru. sto su po zakonu duzni istaknutl na paklraniu. 0trov:ni spojevi "olplI$taJll" se nrJsobnoj rnirisu nove boje. IZBJEGAVANJE OTROVNIH SASTOJAKA na "Sveucilistu johns Hopkins" iz 1999.rodnih boja stvara se mnogo rnanje olrovnoga orpada. Om:.kako bi 'pomogla (ok ksilen 10 10:. MLlJ ECNOGA PREMAZA III lljeku. sadrZana u boji postaje ocigledna kad pocnete proucavati upozorenja proizvodaca boja. E N J E boje koje sadrl~ ctrovne spojeve.. sv] u bO)i da se rasprsuju i vezu. visok i postotak na bazi vode sadrie vinHne smole. t'dkoaer.( prepoznatljivu i.la godlne k~lsp biste . . prednost postoje jest j m o UJ prlrodni pigmenti koristc se za Mozda su skuplje. etc InijesHli Kazein~ki. Neka!5'e 1lf11e toga tjadan' dana I'lr~vietri. kaje ne zldovlrnu "da disLI.azuru prirnjecuju sinteticko] proizvodnji povezuju s raznlm zdravstvenim komercijalne otganskih sa • Prirodne boje su sigurne za okohs i 11e ispituju Be na iivotinjama. se susi pa ga nanosite velikorn cetkum Najstetnije su ostrlh dlaxa siro~im potezlrna kako biste dobili glatk] prernaz. slijedi nekollko savjeta kako smaniiti njihov utjeca]. bo]a lrna glatku g. kazeln jz mlijcka i prirodna erapala poput tcrpentlna i ulja Iz citrusa." To zrmci cia se ne stvaraju mjcltllrld se (ka nakuplja sparava.ki sadrZaj boja. nnsproizvod malOJJI kollclnom prircdnoga .njeva kake blste ograniGiIi otpustanfe otro~. lllOt. • Pakirun]e se moze reciklirati. gips i kamen. Krcda 'l'nkoder. . • Mnogo je manja vjerojatnost da ce izazvati osjetljivost j boje sadrZavaju male kotidne otrovnih njihov kemijs. SadrZe otrovne organske spojeve koil isparavaju. dezodoranse. vlaga jer prirodno nil kojoj se 11e' ipak je trl puta veii. p(otr. pdd. pOJ'ell~ cajc slieRe gl·ill.lO . pr.iega !roo smoK minuta. reakcijama). P~tite prornijesajte dek ne dobijete kremastu masu. nisLdmslojavima atmosfere. Koristlte isti p0StllP. vapno od vapnenca.• Provjetravalte prosteriju: za vrijeme i DaltOI').:'. Bllclud da ne sadrze konzervanse.mjlte ternperaturu u ku~1 r p. Osnovni sastojcl su laucno ulje. OOQro pramiJesajte p[emaz. seni a ne sinteticklm i ne gule • Cetl.ohlojena oilman nakon IDt!ljenja. man]e kolicine ouovnih orga. O~~vite malo vade kaka biste dobitl lankl prem<\Z. sto se to dogada bojama).50 g kaz.lill~us<1Jte iedri8vatl Ii. uspjesno w o m Z 0:: se koriste vee stolj clma.l1oga ~lISt~IVa i simptome i razlog ~. uljne boje.lzvilLi a51:fh~. (kemikalija pigmente.rija. prirodne 1ak i sjajne bo]e za drvo II interijeru i za metal. Premda Organske boje na bazl vode. Vinilne emuliije i konzervanse. prirodne bo]e imaju ograniceui rok trajanja: oko devet mjeseci ako nisu otvorene. cesticama spojeva. • Prirodne boje sadrze koje dopustuju nego boje koje irnaju kerrilkullja. mozete odlucit] hocete Ii ill kori ·titi umjercno ill cete radije odabrati pnrodne nadorujestke. n ke prirodne boje zahrijevaju dulje suScnje [er ne sadrze sredstva Zit su ien]c. nego kod prirodnlh tragovi kista i cetke.elllskoga kako bis:t'e doblli gusti neiGJ~d5tOji :}o 2. Upoznavanjem S opasnostuna.1 iiv61.B 0 J. sadrfe nl umjetne pigmente ni kernikaliie. Otrovnl i forma ldehld . i mat unutarnje zidov s V()lIUIII i Aka koristite plgrncnru kako biste dobili lijepe glatke Vee ina uljnlh bola za kucanstvo ~acldU od 40 do 60 posto hlapljlvih velikuskupinu otapala Ta organska se koriste . smole i aditive poput otpjenjivaca koje rastvaraju pjenu nastalu kemijskim stabilizatore PREDNOSTI mlkropore PRIRODNIH BOJA • U procesu iziade pr. Visoka razina otrovnostl najzastupljenije boje tome Sto-rie sadrze ni fungicide ni konzervanse.L1ski spojevi edreda temperatust oi)a~)lelcemlkall]c. alergije. PO(Tlijesajte 2. rnozete naruflti postom i posvuda su lake costupne. boje. lstrazivanjem HLAPLJIVI otrovnih isparavaju. OodaJte los 1~5 ml vade I 15 3· PomljesaJte liD g.110.lha pigm~nta 5 praha 5 340 ml Vade.koje su povezane s kemikalljama II bojama. • Bojite za hlaClnijew d6i. rukavlce i Mocale kake biste 2a~itifi kozu i ooi. • Srn.lsgu [sped 35 stup. koie se tegobama.1J za nanosen]e prirodnih boja. OTROVNI SPOJEVI keinijskih uglavnorn spojeva ~wjivrlo luko PRIPREMANJE S A V ) Eli I Z A . Ilare Inag. 1I ali njihova kucanstvu.eslte I upotrijebite. Dodajte ga mie'savinl kazeina. poznati. neobradenih materijala (vidi Izvore . Brzo na trZiStu jos sadrZe velike kollclne opasnih tvari. • Prernda je vrijeme susenja cluLje (osim za vapno). Vapno nema mirisa i nlje otrovno.

1I11i. prolzvodlrna zidne tapete pokusajte skinuti pomocu pare. pina dielu]e na ljepilo zidnlh tapeta i otpusta ga tapeta strugallc nakon skidauja WI eta ze. ostatke mozete aridall u za cisccnje kistova za uljane boje su alkol. te ihne bisre smjeli bacati na otllagaliste.J15t1ti kvalitetne vrhova. Stoga osusene PREPARATI NBjcdca dobivaju sredstva ZA (ISCENJE postupcima (ETKI koj] se (poznan "rnzrjedivaci" op. Cetl<om naneslte otopinu na tapete i ost\lvlte je da djeiuje.ite Eetku I suslte 2.oli pelrokernijskirn kornpost. Isperite pjenu i boju pod mlazom voile. rnnogo lakse. bole u rasprsivacu bOja mora se susiti 24 dobiva se glatki premaz. a jest ~Gte rnoratl otkloniti Terpenun je tzvrsnosredstvo sudoperu staklenka. Tak. korak po zldne tapetc bez kernijskih otopinu oel tople vode i i pustlte da djeluje. • Ostatke boje od lana rnozete nanijeti na debla PRIR0DNO SI<IDAN]E ZIDNIH TAPETA SJjedeCi. Skalpelorn zarezi!e zidne tapete koje zelite . kao i papire sllovacom. poznatih kao drugih vrsta boja. • Kako blste doblll glntki pre. Protres.ro vam je porebno i voda %3 ispiranje. i nije stetan %3 tako ~to cete brusnim papirorn izgladiti povrsinu. Moze 'se Ispiratt u okoli$. all mozda cere ih nod . m limuna. Razrnlsl it e 0 sljedecun prlrcdnim uadomjescirna: • "Blago kemi] ka" ora pala su dosrupua. nego one koje su uobicajene nu tl-i. KORISTEN!c U VRTU kaustlcne sode. Otoplna 5 oetom djeluje na Ijepilo za zidn!! tapete i pomaie da se anD otpUstl. Nanesite drugi slo] p.rije ostre dlake finih C'pocesljanih") • Cetke u valjku daju drukcijl premaz nemojte od obicnih kornhinirati ceLki.?. ziltlll:l prebrisati zid vlaznorn krpom i ostavri I).1e obradc. 3.. Korlsute upuie za uporabu kako bisre postigli dobre rezultate. Ijcpila za zidne tapete.iSt:u. vocaka-te tako sprijeciti pojavu rtametnika. Ako ne. P0511(1\. Najbolje je uopce ih ne koristitl.i ulja.mpostupkom korak. nezel] ene rni rise mozete estatke bole za kasniju upotrebu.LlOvJ.htapeta cesto izraduju dekorauvne Lapete s 5 AV JET Umjesto kemijskim :2: 0:: 0- • U vasoj rnjesno] zaJednicl zasigurno postoje posebne odredbe 0 odlaganju boja. boje mlakom za pranje. Wlijte 300 ml bijeloga Data u kantu 5 toplorn vadom.o Eele laka s povrslne zlda ukloniti zidne tapete metalnom strugalicom. . kako sklnuu orapala. • Prskanjern • Prirodna sata. Kad je na 00Sit0 na strop. cetke arOITl. • Prirodna boja je fluidnija od posrupka nanoscn]a boje.1 neko] riljesnoj zalednlci ill zidnih tap La izraduju se na bazi kance regen. cesto sadrze ke::mijska otapal. jednostavn bljelog« Gem nanesire te je.UJ z « UJ RAD S BOJOM Bo]e od prlroduth sastojaka Imaju drukcija svojstva.roizvodaci vinilnim Zi.maz svojstven prirodno] trel ate k .rezite spuzvu koju cere staviti na drsku cetke kako vam boja ne bi curila niz Juku.0 VOdom I malam kolicil101il "blago kemijskogl' dete(dzenta Ie na 3. kistove nastojte cistiti manje stetnim preparatima na bazi vode (vidl Izvori). U staklenku uliite oovoljl1o terpelltlna 2. koja moze prziti kozu. rekuci deterdzent 1. neki proizvodaci zidnih tapeta prolzvodc ruzllcite p~pite od recikltranoga pamuka ill paplra. lako da pokrlje 5e ~eklnJe. o UJ traka i prernaza. opasrrl otpad. Ako na tapete 111 prev. 1l10Zda rragove ljepila za zidne tapeie ~I PRIRODNO CISCENJE (ETI<I za GscenJe cetki od bola na b~l. napunite ureda] toplom vodom kako biste srnanllli vrijeme potrebno da voda provri. nego sto pocnete skldati tapcte.zavarI metilen-klorid.skinuti.JA RAD SA ZIDNIM TAPETAMA p. • Qrganske boje: n·isu stetne za biljKe i saMe prirodna ulja i rnlnerale.ti i 0lm/o. • Darwjte neiskoristenu boiu • Sacuvajte S IZBJEGAVANJE Kemljska sredsrva I<EMIJSI<IH OTAPALA zu skidanje kojeg je poznato cia je mO("<ILi ostaviti da djeluju tijekom ukloniti rako sto cere u vodom staviti nekoliko izrezanoga luka. do Ocistite sve ostatke. Ili plasticuim zastitnim slojem na povrsini radi lak:kga cgcenja. ta elva komada dobrotvorno] udruzi. Da ustsdite energiiu. ao minute. pridrzavajte se sljedecih uputa.. ga dobiva se od prirodne smole cmogoricnlh stabala. uklju€uju.lllO pokazati. takoder. !2. ®~. 1. skldanle zeli.). Proizvodi za uklanjan]e za ljepila za zidne tapere mogu sfldr. Umjesto njih. a isto tako dostupna. Ostavite Eetku neka namace ravnoj povfsirij da "€ekinje ostqnu ravne.lite bojiti zidove.!. Ipak.ottrnve I teske rnetale. • Neke zidne tapete mogu se skidati i suhe. Ljl=pilaza zidne tapete na bazi vode su boljt odablr od keinijskih Ijepila na bazi otapala. Otpadne boje saGrie fnnop8 .LI ODLAGAN1J BO. Sve . • Premda [e vecina prirodnih boja bez mlrisa iii una bOil.ekll se osu~i·prije PO. i"d7.

ili na lanu nacinili mrlje.cajte stalojake ad lana 5 unutarnje strai'le hladnim gla~alolTl k. rekueine zbog pnrodnoga vremena Ll pi]a. a pridri. ~Javlake perlte preokrenute prerna unutra knko bi~te l'-if~ti(lll PO~I1"§. hladan VUNA Vunene tkanine 0 bI-LO se susi.lljoll1 pamuka ali ipak kupujte svijerlosmede. baciti. phuno lzradu]e se uti.U1U s vanjske strane. Premda su skuplje od herbickhrna purodnim parnuka bojarna . n.e izblijedjeti. ako j • Pran] 'Ill se vunena L Vuna ljka I ga nemojtc tak usiti u ~~Isili . U tom sluca]u. • W).:3 LJ Osun toga. Kako prirodne tkantns ne ODRZAVANJE PAMUKA • lzbijelite plahie i justucnice "blago ad 1110gU prije nego sto ih podnete cistili.Zvaju.l bojent Jail drztte podalie od sunca jer IT)Qz.1ib materijula moZe se pratt u perilici. vlakana biljke lana j·Ce~w se prodaje Biljku napada malo i . posreuinu [er boje u priroduo].c:i.i ·0 F>I'QUi.1 zastore i. Pornno izglacajte nabore kako se 11e bl vicljeJ. nejednako tkanine cia se ne sruanjite . vuna za pa vasa koza <lise. LAN Laueno kukaca. mogu prornijeuiti i perire Ian na nisko] ternperaturi na visoko] ternperaturi Vu ua [e prakticna prekrivace. pa se stoga tkanina nakon pranja vunl cine cia varu [e suho i toplo. koristite osjeiljive tkanine. U prirodnome ali .te sprijl'cili sjaj. zapetlia ne cvorove).i.mnogo 5U ocll'eduje Luga vlakna. • Kako biste sprijecili sja].iberite lteobr. ProizvOcl.ana p'osp\:emite ill S V!·~d.na rnrlje. ali nc i na moljce.\ I. steroclne i bole ·t1 te se obraduje i pesticidnna.I. vlakana. obradena snsce 1I osjetljivo rublje i susue na ravno] i izglaca jte pamuk s strane kako se ne bi povrsin] kako bi oboiene stolnjake. je prllieno otporna . 70). uvijei< • veclna pafn'lcl. pornij sana sa sinteti kim vlaknlrna. PJetclle sal ve od parnuka navlake za ukrasn jasruke za perite na prograrnu i izl Iljedj Li. zguzvat ce se.5jajil). prodtajte upute na naljepnici. Ian ncrnojte glaeali vrucim glacalom vanjske strane. cesto se izraduju sc od ovcje vnne i bez obzira na to navlakama 1I1ja u Prircdna proizvoduji. 1I kojcrnu nema kemikalijn i ui] obraden na trZiStu. slntetlcklh stetne za okolis. pa iako irnate.ako !'lis. Buducl da se moze malo stisnuti Osjectjiv je na plljesan. kvalitetn. manje 5U bolje za nase zdravlje i mogu uapadari fungicidima. smanju]e organski 'e njihov uzgojeni ostatak Neobradena dobro raspolofsnja. a njegova kakvoca parnuk bojama. • <I LANA "blago kemiiske" perire (vidi SCr. ITaJm: matedjale. moze Organski Ian je ugodna prirodne bojel lkanja.rocln. u tkanju.. izbleljivanje suncem kako blste No nece se 11ko skupljat! uosite I energiju.. popur tolnjaka i plahri bl kako vlakna n i glacajte ga S "JOlptk:e" (sku piti se II male.osim ako nije uzgajana orgunski stanju Ian je krut. najugodniji su pri. Mjesavine obraduju lana i pamuka zbog guzvunja i cesto se keruijskt tkanina lijepe [e li rijcc za jastuke. vlakna l110gu • Koristite prlrodno pretvorui lJ ususili bijelu posteljtnu i stolnjake.pogotovo one bojama . neobradcnoj pesticidima. biste ostetill. [e porozna sagovima ill prostiracima.P t< I IiU U I~I IVIA Itt< I J A L I Umjetna vlakna moida prevladavaju organskoga UJ PAMUK Pamuk jc celulozno se duljinorn vlakno.e prirodne tkanine moida su ulaganje jer cemo na njih vise paziti i nego bolje dugorocno radije ihpopravljati.i.O~ unutarnje strane.ipak moze biti \. • N mojte izlagari lzravnorne SlIIKlI osirn ako nisu kernlkulijaiua gu.l. plesti boju 1. rnaterijali salovima Hi posteljini.. Izgia.avajte se i sljededh savjeta.maza maljce (vjdi ~\r. ali prirodne tkanine . obradene temperaruru unutarnje . kernijskim" izbjeljivacem i na suncu kako bi te zadrzali bijelu I oju tkanine. bo]i slonovace.ru vlakna polagano U llltlje kulunjskom • vunem ulja ukloniti (lan. • Kad ih glacale. ..el~epokriva:e Ako nelito slucajno Pfolljete po vuol. zadrzall obi ik. ne upija edmal1. vlakna posro]e i rucnici U razlicltirn podrijeUa i obojene prirodnim Osim toga.i Ionnaldehklirna. <Dd. ODRZAVANJE VUNE na naljepni t • Fe rite vunu prema oznakarna se u topl J vodi skuplja. k mad J zlte svaki put drul Cij slabjela na prcgibima. mrlju mozete bi'ZQ ukloniti paplrnatim ubrllSOITl .od boje stonovace do ad neizbijeljenoga oker boje zaista se mogu Iako nabaviti. 167).jce. Vlakna se mogu ODRZAVANJE • Deterdzerui deterdzente J ostel] inu. dovoljno krpom koja prekriva 'i i 1 okrivacl lobro cesto "U obradeni i orrovntm kemlkalijarna kako bi bill eip rui na ID . Uljnl [anoWn II vlaknlma suzbija pr0dlra~je teku~ine R8 se . sagove i prosrtrace. bijel ga pamuka osusite • Glacajte pamucne toplim glacaJom.()lina). Biljku pamuk izbjeljivacima pamucna Plahte il. S\1 uobicajene pran]u.

iako su skupe. Koristi se za platna.ice nepotrcban Slt kemijski. Rasprostrite !. Madraci. svilu je bolje prati rucno..( to . biste ukloni!i prasinu. cak i L. Sljeciece uebale bi yam pornoci u odrzavanju napornene vreca. PiD 'l'akoder. lana iii vunenoga futona.t)je.Konopt]a je biljka ko]a brzo raste 1inin vlakno jace od pamuka.ga protlv alergije kojl. . Svila je dobra zn bogate zasrore. Slnteucka vlakna ne "eli u" re '~I stoga neudobno topla za spavanje.fov:i u·1te Zll l1'laclnoga clam.1 va!]. Kad mljenjate posteljinu. Vuna je possbno pogcdna Zq posteljinu jer lstovremeno izolira i al15@rbira IJlagu ' tllslo pr91zliodJ znatna kolidne :v!age za vrijeme spavanja.sto 811 prskani tvarirna koje usporavaju goren]e. a grij~llj • Odaberite prirodni poknvac od pamuka s perjern. ce sprijeciti m gucnosti bJagilli .peralure 0. jura sve su dostupnlja jc neelasticno vlukno i koristi se za izradu torba i i koristi za izrudu odjece.n". PRIRODNA POSTELjINA materijula '0 AJ AJ' Buduci cia vas istovremcno grije i dopusta vaso] k ii da dis . lime cete unistiti grlnje. prekrivaaem \J ocistite madrac usisivacem kako nastajanje grinja. Moze se bojiti razllcltim bojamu. asunu ill su alergjcna. pamuk.iSkome dodiru za vxij. Manje kornade.Ose koristi za izradu razllcitih tkanina: od najfi.r\lcnim pranjem. zastitite . Glacajle je bladnim glacalom S unurarnje n" ll"zi~ILl. Bob. ttl okruzen]e uebal zclravije. . Akb Imate astmu. mek i pro •. cia se [rosi sobje Odaberlte madrae od parnuka ili organskoga pamuka. provjetravajlt! g.lti presvucene formaldchidom da se ne guzva]u.i n~Lsuneu clVRput II I~€rlte jecin. cia u nJemu nplstil:e sve gri. hladit ce vas I. (vldl lzvore). • Pokrivae: [:lokriite ga presvlakom od ~Wlnc. izradu POiruC5tVH i uznd. JUTA I RAMIJA Vlaknaod kore srabala . pomaze u reguliraniu tjelesne z dok spavatc. vIal'. Poliesterske plahte mogu b. Dobro provjetravajte sobu i svakoga dana otvarajte proz()re.I postel]i.V@ SPAVANjE • Mijenjajte i perite plahre. no buduci cia je ro kernijski proces. Mote bitl punjen perjern ~ivih prica pa ce varn se mozda vise svldati vuneni pokrivac.. Cista svila je ugodan. all Iako se prlja.Il1.:a UJ Z <11 SVILA Svilenn vtakna nastaju iz cahure dudova svilca. prirodne tkanine ugodne su na cloclir. ZDR. Ramija. presvlake za jastuke i postelJinu.n. flanel..ili dVap\ll gociini. poznara i kao kineska travu. a u vaso] posteliinl KONOPLJA.ijeiia se s i njihovu uajnost. odaberire clstu vunu Obje ODRZAVANJE SVILE Cesto se preporuou]e kernljsko C:iscenje. u tjednu. i dekoratlvnl podal]e od sunca du ne Izblijedl.J 0. • Kupujte organski.lZ najullljI:!"Sl)J. • R· dovito < krecite madra g()dini. pokrlvace ih prati rucno u puta. VlakJ1. sapunlcorn. neizbijeljeni Pl1lOjC. muslin iii l<U1 za plahte i [astucnlce. dodatak posCeljinl S ({ojom cete bit! II bl. tnko da yam nije prevruce. jasruct punjeni poliesterorn i slnteticke jastuCJl. nece biti alergena. zdrave spavacE' sobe. od ciste svile. l\1. poput presvlaka za [astuke. Odvojite je od ostalih komada odjece jer moze pusuui boju i nernojte je namakari dul]e od nd(oIiko Svllene lkanlna mofete mogu se pruti rutno u toploj vedi sa rninuta cia vlakana ne oslabe. ih jedanput madrac od znojenja [:lriroGin0fi\a mate}ijala. postcljina od prirodnlh tcrn.. Moictc ih na suncu. • Navlakeza madrace cesto zaboravljamo. Osim toga.i:jegaorgandlja i kineskoga krepa do rezeg svilenog samra iIi strove svile hrapava tkauja. sri. j POSTELJINE barern sedarn bi I iii SlO Buduci cia svake n ci provedcmo sari (vidi Izvor . i dobivn se od kopriva parnukom posteljine da produlji ODRZAVANJE koje ne zare. q:: o a u. n<lbavite jastuke ad 'org<1nske Vune iii punjene kapokom. Susite u bell s deterdzentom It! isprati nekollko Provjetrite ih vanl barem [edanput Perire ((aRe biste zastiti[i i prljanja. od poHuretanH C:e. 1I • Re I vito perite iastuke. Akrilnl prekrivaci. rnjesecu. vrste djelu]» tako da zadrzavaju • Za tople j lagane pokrivace porczna prekrivaci • Organske deke od pamuka takorter su dostupnl topli zrak. jastucnicel [e ln: 111 ljecinu. To j iznimno vazno ako vasa djeca irnaju tkanioa odrzavaju se [ednako kao 36). Orneksavaju • Poklls~ jte koristiti plahte i jasrucnice zimi.1:11(0 upijaju i trajna SU.erne spavanja.je postupke slnteucke izrade. pletenine 't'e vrste lan (vidi SU'. pratl u posudi za pranje rublja.mean materljal koji se 11e moze Imitlrau.ro ga jl>. a vece u kadi. jer grinje rnogu prodrijcti u madrac i pokrtvace.P.okIival u hladno [utro. a ne kemlWdl1l ciscl"enjern. TKANINE ZA POSTELJINU Sposobnost upijanja i kakvoca prlrodnih vlakana (ini ill savrsenuna Z:I posteljlnu. Susile je trane dole je jos tkanja iii pokrivace od kasnnra.

ozm\ke 11i'l tkanlnarna i pr0. je ce~l poput recikliranjc dorrujalih kornada odjece. " Produliite 10k trajanja tkanlna pomnim Ol.lstore i prektiVaae bsz nabora .i. zno]i.lpuwma. rnozere ih unistiti.slnrericke tkanine. poput lrishieiloksimeLia fonnaldehida.cerno yam na nJihovu pdsvtoo~t • Fonmlld hJd se dod"ie J1ajJol'\1I kal~G hi bio OrpOl'110 vaU·LIIJ znaci .ivlI kozu. • Prolzvedena mdje i rnirise vise nego prirc dna pa ih ceSIO perite. ukazat ljedeclm up07-Qr nj u tkalI1jnaro~: . prije pranja namoCiti • Korlstite "blage" kako list vodu. Takoder ispustaju proizvod. Vecina materijala 11 kucanstvu.vj. ih moze poput vlakna imaju veliki nedostatak. Produljivanjcm roka trajanja dobrim odrzavanjem. . II PVC i fonnaldehld radi sprjecavanja zapaliivosti i guzvauja.avajllmusnocu kola se moze oprati SHin d terdzeruuna. [er zahtljeva C SlO pamuka" pranju i glllt:~ n. ukucanstvu. sadrzi i neka glacalo bude hladnije. (TIUS) i koji se doduju u uporaba vlazne tka nine.ctl.te . smanjujc se kolicina siutetickoga otpada koji odlazi II UOBICAJENA Sinteticke tkanine. sto m ze • Z~lclr7.z LU « ~ SINTETICKA VLAKNA Buduci da se lako odrZavaju. Priie nego sro kupite novi ruaterijnl.ki]) tkanina ne zahrijeva glac"nje. acetat iPVC (polivlnilklorid).ali oblik. lpak. 71).lkanlne kole dulje trajatl III pak rabliene. Ta kemljska reakclja inoze izazvail sadrzc post~ljLl1a pranje. da se suSe na ravno] povrsini kako bi z'ldJ'7. i vlakna koja mogu disanjem. diklorobenzidena kuncerogene nalazlti II naftnih derivata te mogu "otpustatl" kemikalije sve vrijeme svojega trajanja . Premda izraduje od prirodnlh celuloz i srcike drveta. 73)• 'Radlje Qdaberi~e z. Ako nil njlrna pHe "De guzva se" iii "nijepolrebno glac-alit formald fJ rnanjezdravslvene tegobe.us1*e ill \1 ocistlri bez up ora I e [aklh deterdzenata. • Upi. pogotovo Ijel. Viskoza (urnjetna posvuda svila)."rltekOje'su boje Koristene. bi se smanjill statick! mogla NtDOSTACI • Sintetkke posteliina otpusta]u SI NTETICKE POSTEL)I NE otpustaju je.11(0 BOJE Vl se koriste za bojen] au nesrabilnc J\Ilogu ih Olpu.daleko je od prircduoga marcrijala. • Vecina slrueti '. u pravilu su jeftInije od veCine prirodnih materijala.a. Sag od umjetnoga krzna iedan je ad rijctkih primjera kad je sinteticki materllal bolll od prtrocnoga . sve mjesavine pa ITtL! ka i poliestcra formaldehtd..v<. provjerite udio sintetike u odnosu !HI prlrodna vlakna te take mozete odluciri zeHte li ga kupiti. sredstvluia . sinteticke tkanine mogu se vlakna lIpijaju stisnut! ili cak Istcpiti. • Vecina slntctlcklh ne uplin dol ro v • Prosrrite ikane ukrllne sagove umjernl materljal. omeksivace protivnornu. 'U mnogim drzavama zrumoski je odobrena zapa Iji 1'06[[.inozete ih prati rudno i l1e trebate ih npsiti na kemijs~o ciscenje. takoder SC • 1'0111(10procirajre upUle naljepnicl.ija za zaStitu ad za bojenje parnuka). cista viskoza sastojaka umjerna I. talco cia se tijelo kOZLI. rul formaldehldom radi 18k~eg.da sadrze hid. uvozuim izazvati tegobe 5 ODRZAVANJE SINTETIKE S. tkanina istopiti..eno. • Citaj. anristauckim LIZ plahte i ostala bel se ugrqu pare.u malo vlage i ne PROVJERA 0 SADRZANOSTI Forrnaldehidni tkaninania prernazi na • 10111' FORMALDEHIDA Osim aim nije drukcije • Ieke tkanine ad "cistog obradene SLl se pri noseniu.lJedeciJ1J. ul]a r J. slntetlika v OTPORNOST Neka sinldii1w NA VATRU vlakna popui TVORNICKE Boje ko] materijalu keinikalije.O~jel:ljive kOI11:td ' odjece tkanlna III i Z. lzraduju se od plastlke koja se dobiva od IOt1eII dudir s njirnu.ldrze kerutkuli]e otporne na vauu. takodcr. SINTETIKA SLI okolis i IZBJEGAVAN'JE OTROVA • £intetiku prije uporabe operite kako biste uklonili suvlsne kemikalije. Takoder.l vee' III I pogotovo odrzavan]a.0 poli. • Stvaraju starii'kj elektricuet. ne perete II perite rucno (Villi str.nji.l(Ir-Zava elektricitet si)1lelickib rkanina . su i mogu se tkaninuma.u kuei srnanjlll prisutnost kemiK'alija (\lidi W.'lati . niti kernllsko clscenic_ Perite ga u blagomu rastvoru deterdzenta i sustte na zraku na ravnoj povrsini. Neka drllga vlukna ~. Ako ill Vee morale glucatl. 11<1 poliester. .koja [e na trigtu vtskoze zastupljena sa 95 posto . upiti . (ko]i se koristi Neke boje za tkanine.ne zahtijeva ubijanje zivotin)a. nazna . jakim naclraziti os.LI.1 kOZ[l '" 0:.IlItetne . Pranjem u suvise toplo] vodi.. • Kupujte k. ce ru spadaju i najlon. ill j resko pot] uno POI. umjetne tkanine nesumnjivo koriste onima koji nemaju dovoljno vremena. till kelllikal. Aka tkanlne 01111ko kuko je to navedeno .lliallanjem_ • Izbjegavajte kemijsko' cis'teoje kak0 blste. akril. rvila .escera nisu zupaljiva. oslm ako nisu obradeni jaklm kemljskim. savjetima zeluno vas uputiti kako odrzuvati.

mnogi sagovi od vune sa srrazn]e strane sadrze Iateks.L j'\:lko se U1al.pjil p rasine.ili kokosovlh vlakana. Prj tome trebate imati odgov1irajllcll rnasku kako biste proizvodnji sagova takoder nanose znatnu. b'· .r'. 14.izolator... 'kore 6.ibLiti paron. 7. kao i kucni Ijubimci na svojim saparna.. takoder su opasna. prernuzom POSTAVLjANJE pricvrstili sredstvom. oneciSeujuzrak u kud.LJ posto plastike. str. Industrijski procesi Iwji se prirnjenjuju LI OBLAGANJE PODOVA (VRSTIM Drvenl podovi su prirodni MATERIJALIMA edablr.ti "prirodnirn" odabirom. 1 jedno j 1I drugo Ima svoje mje. cesto se dodaje pesticid permetrin kaka bi se materijal zastitia ad maljaca. Osirn toga. otrovne sastojke proizvoda za ('j cenje 1I kucansrvu. Premda se sag od ciste vnne maze ciIii. 165). ijgav1na vlakna (slsaQ I I~fa. de r su su izlo7.j~e . eN ces na podu. 5l .0vi sag. Tako sag slnretlcki. pcgotovo akozelite stvorirl okruzenje bez alergena... sva vlakna koja se koriste za izradu sagova prlvlace i skupljaju prasinu i onecisctvace ko]e unosimo u kucu na cipelama. tov: p l'Iacilljeni I vi tr n)!Ili hi.l. ljubirncl rat Kucni CISCEN. ga smjell >::<I)'I'ijenjJNati ~ u podu. rucno radene sagove mozete kuplri u veleprodajl (vidl Jzvore.itel L ualstava St!<LI\e bakter{J'e kokosova vlaRna.1 igl.ni materljali zaoblagan]e pudova zdrav su odabir I otpusranje otrovnih tvari. kalco blste . • Obloge od rvrdogn i mekoga drva za pad mogu biti oel Go!'ovine. Djeca j kuEni Ijubimci mogli bi imati zdravstvenih tegoba zbog ucestala izlaganja tim kemljskirn spojevirna jer su u bliskornu dodiru 5 podom. plasticni koje se kortst PV Ie mekan i topao prostl rac za pod l.vOl:l. aterljalj. Ako u sagu ima vune.l. bukovine. Nepokrtveni podovi Ita kojima su mali prostiracl od pletene vune ili paruuka . po mogucnosn.vlh izvora drvu. bili ad recikl lranih dasaka ill obnovf)J. u tvornicama sagova koriste goleme kolicinc vode. sc Zlt5titili ad LLdisa.dni rnaterijal dobra je rjesenje ad rn.IE MRLJA (via. naftne d rivate te QI)cciik'ujll zrak I lzvore vode opasnim otpadom. neotrovno rje 'ellje. konoplje.. Problem s kemijskim spojevima u sagovima jest tal sto oni dulje vrijeme "otpustalu" pare. osiatke Novl prirodni materijalJ La biljke lana).) . oko 75 litara po cervornome metru. vidl su. uldjucujuei i otrovne organske spojeve poput toluena i ksilenate poznatoga kancerogena benzena. m Ispod vunenoga podu postavite saga na prlrcdncm. U njihovoj proizvodnji rnofe se koristiti cak 120 kemikalija.!el1j drvG)ll podovl tn0gU se obradlrl vostanirn ~Jem vieli nr. koji se izraduje 0(1 selrena 1 c1ulje vrijerne orpusta otrove. 117.na povrsini uklonlll vinilu OI:pu~t<ljLl 1I zrak. hra tovine 11ij'lMoro\. o < Vecina modernih sagava nadniena je od slntetiddh materilala . pogodni su za pfuhodniie prostate u kutL ostavitc otvoreulma.3 SAGOVA sag. dtva . a stiren se koristl za lateks na strainjoj strani saga.tl.LSQ(1 I srnola .plutnjaka. novi sag pokusajte omeksivaci za takoder te se tz oc. prozor SI< j kl')noplj\J. kosu. a i lakose cisti. 11.koj tellll'lera(U!'l i v. Linoleum nema vrata oblaganie podova SUo • lakon iito postavite djeca esro lStalic!ti elekt~i<. Sadrze Italate. Prerna lscrpno] znanstveno] analizi uzoraka sa sagova.. a linoleum je I er modi. stt. kako btstega I ez kemiblija i prirodnim bUjarl.')g:l ulja (oel vinilnim iii f VC podovima. CINJENICE 0 SAGOVIMA Na ialost. • L:ill01ClItn se Iz~a~uje ekGloshl od1aoe~l(. Muoge lijepe.jll kerntkallja.LJ SAGOVI I PRIRODNO PODOVA nallona i 20 OBLAGANJE IZBOR PROSTIRACA SAGOVA ogranicavaju I » G"l Vl.stG u zdravo] ku6. a otapala koja se korlste za Lijepljenje na dascanirn podlogama. podlogu drvenorn kaja se ne sklize kako biste sprije51i nezgode. koristite cavlice. djeluJu estetski jer 511 Iijepl nil izgled i ugodni na dodir. cesuce cigaretnogn dunn i gun]e. Prije nego to ih kupite. vune ill sisala. lpak dobro provjerite. PrJrod. dok pare ne lzadu van.ena fUlIIIUIfl:J. sto je sve nezaobilazan dio suvrernenoga naclna zi.dobar [e. kojl SlI Llnofeu m • Ako ocll:ucite postaviti pod. Pa~1Qje6drven! pod moze se i1bruslti. sagovi sadrze ostatke mnogih pojeva. rnorske Have 1Li i!tll(od papira. ~St(! .11l. b .Kuhaju se na la'gaLlClj vatrl na vlSQ. 66·69J Izloaeru. Ne~lbrS<.e:1Ju ~~l jutu Hi one koii vole toplinu i boju saga koju mogu uskladiti cvrstoga ~ povrsinarna drva.vecinom ad 80 posta l.stetu okolisu. mozda su bol]e. Potpuno priro. • Nakon sro ga posravite. kemikalije kao za neceie morati ucvrstiti Jakim kemljskim.. ..

!i imati Rod k. a ako rnozete. I<ako bisrno to postigli.CISCENJE KUCE U cistoj kucl bez kemikalija zadovo Ijstva je bora viti . Navikorn skidanja cipela na ulazu takader smanjujete kolidnu prljavstine koju unosite. U .u€e. oprema i pokucstvo budu toliko prljavi da morate koristiti jaka kemijska sredstva za ciscenje. glicerin i Eelrnoij 'Wna. i bilieske 5 11 Prirodni osvjezivac zraka str. kaja blsre treb!!. Time cete spriieciti da padovi.cenje. policama i podovima. [edan stavite i s d ruge strane vrata. SNAGA VODE NajbJolje sredstvo za ciscenje jest voda. uclnkovita . a i ugadno mirise. (Veclna suvremenih kucanstava u razvijenome svijetu ima ad 15 do 45 litara kemijskih sredstava za W. Suvlse se oslanjamo na jaka sredstva za ciseenje iako postoje i blaga kemijska sredstva kola su potpuno . primjerice.) Tematski sadnien papis za razlidte zadatke korista podsjetnik kada te zadatke trebalzvrsavati. 49 je U popis rnozete uvrstiti korisnirn receptima za pripremanje prirodnih sredstavaza U ci§cenje koji su navedeni ovom peglavliu. rnrliarna na staklu ill tvrdokornim tnrlJarna na..jeftlnija su i manje stetna za nase zdravlje i okolis .sredstva za cislenje bez kemtkallla. Spadijju i komadici sapuna. .dobro lzgleda. 51 zagorjeloj hrani u tavama. namakanje je jedan od najUC::inkovitijih nadna za uklanja~je prliavstine rijec 0 bez obzira na to je li Pranje plucica str. vazno je uspostaviti odredenu naviku u ciscenju. PRLJAVSTINE unosenje prljavstlne u Visenamjensko sredstvo ciscenje str. dobra se osjecarno. 53 za SPRJECAVANJE UNOSENJA Poduzrnite razumne mjere kako biste sprijedli kucu. stavlte otirac ispred svakoga ulaza.

Ie Ul]a od caj vca. Umjesto cia kupuieie aqfefva) drvenu (bee: vrSIC:j . rnajcine Imajudezinfekcijska na vedenirn Z:l IJ).u rnalirn kolicinarna koristiti Z8 nom. ku lulj ULIA i eukaliprusa svojstva. blazlrn sradstvlma iii prirodnim nadernjesclrna: Sredstva za odm'lseivanje. (elki 5 cllkinjama . z ui -i$lil.1I11a. izrezite je na manje obradenu cellcnu vunu. je oruekslvuc mogu se dodavati svirn gore prirodnirn ClScenje. Kad odabirere SpllZVC. SODA BIKARBONA (J se up trijet ili za o 8 .R¥EDSTV·A ZA PRIBOR ZA CISCENJE stare prekcivace SI:! Radl]e iskoristite nego cia kupujete i plahte za i. SODA Soda (natrljev prirodni lli'inkovi. a nakon toga vasa klita fe mirisati predivno svjeze . Iimuna.. za razliku od slf1tetl~klh spUivl i plasticnth ad n~jlona.. je.Ll. d.a za ili'scenj. sedu blkarbonu u kuranstvu. ETERICNA dusice.J . SOL i nurlse. udn kovito. a sredstvima lzvorua i o IJ) -.Popis sasroJaka i njihova pri. Nlsu ispitivana materljaln Kupujte kvalitetna. vecine robnih ciScenje adltive oneCiscuju markl na trzistu. ada bikarbona.ENJ!: S.icile one od celuloze (koriste Kako biste .I'U%:l. alergena. . Ipak. Poznati za ciscenje. neg plasticne.jsl. no u pravilu koristlmo prevlse I<emijskih proizvoda za ciscenje i ne razmisljamo 0 (ISTI ToploJll SAPUN vodom i obicnlm sallcama.. La kuhinji. . nalazi u prirodi. rijasite se svih svojih starih sredstava za ciscenje UI}LANIANJE.rnjena navedeni sljedecqj smullci. stoga.nih izvora. a sad rze man]e tvarl koje prljllv~l:inu. sadrZi te ga stoga mineral koji se je vise- element "boron" koji nije bioloski razgradiv treba koristiti sto manje.e metala i za hrdu Q~vjezivaili zrakp Limunska kiselina jedno je od snaznijih prirodruh sredstava neskodljiva za ciscenje.i prodlre u rnasnor'u re i':isti tvrdokornu tvrdirn podovirna je I nema prljavstinu na obojenlrn ciScenje rut bazi obnovljivih "blaga" kernijska sredsrva 'pri.eluje i.Ekstrakt slemena greipa. m KUHINJ5KA lagano abrazlvno BI. kuplte s cekinjama I{'omadice sap una leRuGi sapun kUhin.:: ui PRIRUDNA SKtUS I VA LA GISCtl~Jt (istoca je presudna za zivot u zdravoj kud. soda blkarbona. ij~licnii Vllna I kq'lMd lal:l~ koristlln 5U i dugotrajan prlbor. se primjenjujc u ljekarnama. Svjeii limun. so Ie bikarbone. kuhlnjska sol i etericna ulja nekl sLJod vainih sastojaRaza p'otpuno prlrodna sredstva za ci~'denie. Postoje tradiclonatno got. bolje je kupiti za pran]e lila.ll'Iiizradire sredstvo za ribanje. 57 za (ecept) celiGnu vumJ cetku s tvrdim ifekif1jama sPU~ve t:ld £elu!ozlli sok: od IImuna. bijeli oea!.i s~tmi naciniti mozete jednostavno .lU DOMACA SREDSTVA CISCENJE O. 01<. Ima]u .sku sol bijeli Cleat nisu :soclu dijclovc. taj mineral . cere poliranjc bakra i mje li. n.to zidovirua.de za ciscenje mofete zarnilenitl manje skodljivlm. zlvotinj. €etke· za ribaJ1Je. 11.JI >V! njihovim posljedicama.u 'ijdostt blste Imati sljede1ie sastojke. Jedt)oslavrlo rnofe sc Z iJ> poznata prirodna sredstva koja su jednako udnkovlta. a cjsti savrseno.il11"blugo kernijskih" kupovnih sredstuva •. . Osim toga..zradu krpa za Cisc'enje.. 1Il m i uklanjan]e mirisa.o sredstvo.ije. vode .I<dniadl p~e!il1lega v:os~a. ne sadde ni aditive nl dercrdzenre.IH SREDSTAVA Naveclene ken)ijske PJojzy'Q.nekoliko prednosti: sastojke [e lako nabaviti. tskortsult svaku spuzvu. U kucansivu je 11<1 skidanje rnrlja. skupi i nemaju stetan utjcca] na ne sadrze adltive pa Illanja vjerojalnosr na zivOlinj~una t1<i ce I al o. <lIUO koj..) ::l :.<. soda (natrijev karbonat). nemaju tako stetno djelovanje na zdravlje ni ckolls. pakiraju se u recikliranome te.koji s> nalazi u prirodi . U potpunosti Ocat rnozete lcoristitl zu pranje stakla i plocica te otklanjanje mrlja od caja na prirodo! prolzvod stetnoga okolls. plljesni .atrztsru reborn siroke potrosnje posroje sredstva za ko]a sadrze manje ni sredstva (vidl Izvore).~5. nisu se mogei redk. utjecaja na zdruvl]e i JGlO dezinlekcijsko sredsivo. za razliku od Odella kiseliua u bijelorne ocru Izvrsno prodlre II ul]a i cuvajte lh na hladnorn mracnom mjestu . i zbog rnirisa.QvCl sve.lir:aU_ so na postaji izazivati ispitivan~ pakir:anja boraks sjajil!!l od p~~Uhiega voska (vidi str. rakoder.11ltO. iii sodom moz uz malo je i Pornijesan bikarb sa solju BORAI(S Takoder poznut i kao soclin tetraborat dekahidrar.'j lpoenlte iznova s prirodnima.rgijske r~tkl.rod. tekuci sapun. i lijepo Visenarnjenska na . Takva sredstva ne sadrze ni koja nadrazuj u.. Za pranje rudije korlstlte cetku tvrdih cekin]a. KEMIISK.j. SOK OD LIMUNA 'I. nego plasticnu od najlona.01i8.'\:. k macli "ima sapuna. <: :» N Iilllrnjensko sredstvo za ciscenje.za ~isteni~. sudope'ra' i kada Visenamjenska sredstva za poVfsinsko (istenje Sredstva za pranje Deterdzenti za posude Sredstva za pranje zaheda Sredstva zaciscenje poda Sjajila sredstva za pranje prozora pezinf~kcijska sredstva i izbjeljivaCi Sredstv. I ~I ::<> BLAGA KEMIJSKA SREDSTVA ZA CISCENJE Neki proizvodaci SlI osmisllll uistinu rnnogo nacina.E.LIOeAT z rn nadomjestke za kemijska sredstva su kao na za s01 [e blago clezinfekd. gram Kupujte karbonai). rRIRIDt:JNA (I5C.redstva za ciscenje ZA IJ ormarltu 5 ptirodnim sredstvlrna za i!i5cMje' trebali unrericke.

io. Kad se rniris izgubi.gdre nave"dene tvarl. Pomiies'l.a zatim dod~jte l. SREDSTVA za un.jl. 5L kemicari deterdzente namakanjem proizveli snzlrnl.i kozmetici 2. MI RISA dana.ite ati!lh:1atlcni ruzmarin iii IOV!lJr.nesvih 70.lunun I cedar.lnji 1\.12bijeljen. vee 1110z. posplie sodu blkarbonu. dlelulu nadrazujuce 11. i.i i7. K LO R vecina deterdzenaia za I..islavanje bakterija kOla sc koris! SIGURNOST SVEGA PRIJE 1.ruzmarin.LO moze izazvau glavobolju. uniruje i podize duh . . Iormaldchidom koji se korisie u kucanstvu lzradu]e se Ll 11<1 bazi alergenska koji djel. htorazgradivo ciscenj sredstvo prlrodno i loa LI . N<ijuob.ILl) J l.ezelltl re 1I1jecari no Sl di~nji ii~1 a (1. su [eduako lI('. ran]e posuda sadrzi klor.e td(llt'iI")~1 koji su Kako biste sami nacinili cvj tnu mjesavinu. 05I<1[.efan utjeca] nu okolls. poput frezila psiholoski ucinnk.. djelujukao omeksivaci godina vode. mlrisne rLlze kornadlma posudu. rnogu otpustatl opasne plinove Iklor).i sus.jeca. Fosfati su izazvali preljerani rast alga u naltnih derivata • Proizvodi alergtjske reakcl]e. se mogu konzerviratl kojl lma svojstva. itbjeljivaci.Usitliite kako biste sprijecili DETERDZENTI Cisti saplill . nacinite jedoOSlavan i prirodan osvjezivac zraka od vode i elericnih ulja . pokusajte gaizbjegavEitl.ijeti sklad i radosi u za :1 SLl 'v IV) w z vas /':ivot.emo. vodenoga soli ko]e izazlvaju bocatosr i propadanje VO(\. rakoder. poput Jasmina iii zumbula.[ PKI KUUI~I 'IVIIKI~I Ako svo] dum odrzavate tako cia je uvijek sVje:Z i mirisan.lk klora rnoze se uhvatitl Zf. POJREBNO JE: i.an dohvjlta djece. lfiirlsa!i. 1-\ IN ~ I V U "Lako" ciscenjc tesklm kemikalljama kernikalija .je 6pustaju kako bi s€'holje n1lm~. nekoli~Q Rap! etericl10ga Ulja. i. prascima • Sintctkki mirisi izraduju se Iz i me gll izazvati mrl]a.I posude .i toaletni papiJ·.000 ci5eenje ispitano Manje 0 I jcdne koje se koriste u opasni II proizvodima IU [e na ueskodljivost.edenena str. Klor otpusta otrovne pare 1I kuhinji. bergarnoru.najsiariie. PROCITAjTE UPUTE NA NALlEf!NICI Nt! vefini proizvoda za pranje i ciseenje navedeni su '5astdjti. sporls. lovorovo JiBee..bjeljiva61. otapala (uz uposo-erqe 0 zIORC:lrabi). FOSFATI Fosfati (soli fosfome se protzvoduna sredstvirna kiseline).na . za {'iscenje. kadulju. Na mnogim proizvedlrna su upozorenia.e djoksi. .im orgunizruima. gl1~temGLI 1 sl. Koristite prlrodrre • Postavite veruilatorc za usisivi. peckanie ocijLl i poteskoce s disanjern.'!k6blste uklonili neugodne mirise. kuhinjski osta.1i nabavite Ii1lrisllo €vijece. 2. pIu '. ODSTRANJ1VANJE " Provjetra vajte svakoga otvarajuci prozore. majcinu duslcu.liAVA I~Jt K t IVIIKA L IJ 1-\ U K U L.I.icajenijc sadrze deierdzente proizvedeni iz ogranicen ga iZV01~1 naaomj"estl&e nav. bar.) SLI nepovoljno sredstava lll. • Praznue redovlto kame za smcc L' po vrcCid zu srnece W ("" iii ljiljaoa. • Odrza vajte kuc'u suhom i toplom vlagu..ilei svoga orniljenog mirisa.ucinkovit je jedino g"l SLl mclean j vodl.e imati pozuivni • Kupite sobne bilJke koje mi[isu. stu rezano ce biri ugodno okruzenje za Zivot. ~!lvl"giLi u hrani.e s i malo tzlornljena protreslre kapi za pranje rubl]» J posuda nerafiniranlh Sto ill cini clrnetu ili kllnclclma Povremeno korijenja perunlke (prirodni konzervans). 'nje k ·mikalije. Paprskajte neko. moraju se boau s rasprsivacem .ro. <::<::tvrli.tav. i parfernl. Vratite cep i protresite.w (!j~.jCCu naokolis. pelargoniJlI mlrisa limuna. kako to rcklurniraju prolzvodaci. II • Sulfati ~e koriste za ciscenje. fosfati. rn z m DOMACI OSVJEZIVAC ZRAI<A JC.11el i \(C:lZUte b ako se progutalu. Nt: ssuno Slo taka v osvjeziva~ zraka DOMACA CVJETNA MJESAVINA nabavite koji prodiru ali u vodl stele vrs. Plinovi koi~ otpll~[ajll mo 1I biu opasni '11mih lId~lhn. kao Mogu se nacl u proizvodima pranje rvrdokornih v denim sustavlrna.saclrle opasne ubrusi 1vlazne rnaramice saur2.liko pula u zrak I vasa saba te Ugodno [Ieee pill ustajallh lJ1irisa. kroz prljavsunu.vadom. j ziv.q). U)ozel.ujc na razinu hormona organizlllll . te siavue II UIJH. 4G~4i: iii raCliie kupujte "blage" k:emijske proizvode. • U kuhinjw Slav.e naci. Napuilite . visenamjenskim za pran]e posuda i sre lsrvima za otpada. Mogll oSlerili bubrege.nle zraka u kuhinji 1 kupaonicl kako blste uklonllt lisee da pustl rnirls. zaciscenje oel cetrdeseuh prosloga NEKE CINJENICE 0 PROIZVODIMA • lsoie koje se doda]u vecini sredstuva i sadrze 115· nil vode 10 kapi etericnoga ulja (moje omiljeno je od narance) su da oipusti mirise.Ia.kovii i. lisce 0511Senihbiljaka iii cvjetne lance.l1i. ne same MIRISNI DOM nece un.. oiivite mjesavinu rako sio cere je poprskati s nekoliko etericnoga ulja. otpad u mnogim tvari koje se ubrajaju tekucinama svakodnevno ClScenj e. prirodni i oni ostali.IV<lI1c1u. nego ( nema St. za cjiiCenje sinreucke teske 1111:!Iall:! ko]: pmizvOL. rnjesavinu njezno stetnima. i Svi proizvodi za ci5cenje.l. a uz to i neodrzivim izvorom.tke otrovnili DEZINFEKCIJSKA SinteLii'ka sredstva zahocla . IZBJELJIVACI Vedina izbjeljivac~1 uauijeva hlpoklorlda za pranje vune.I. Ute sastojks spadaiu i srsdstva Roj~ djeluju na povrsinu tsko-sto .i. dezlnfekcljsko sredslvo u suhomu obliku. vlazan zrak. tteba o~dmahJ!-dttp~itllijei1nicku poruot: 8kC:l1neki proizvod sadrii. Odaberite metvicu. Dodaju sto. cuvati izv.

je (vidi sir.im P'lJ-lil' 1'0 ili <I '5rl:!clstvl!) a pranje u tekucini s z vodorr • Kam se ohladt. z Uobicajeni proizvodi na trZistu za ciscenje prozora.kemikalija.da. • Sjaj. Nanesite pastu na spojeve.tako sto cete Sf okrenuti prirodnim sredstvima za ciScenje u kud.je lana ko]e (etc nanijeu na meku krpu. ul~ijajllc'.povrsina komadica S:1j)una MRAMOR • Oi'lsUteWl viSen.r:inl[ na.Koristite ad sake nastruganih sa zlicom sodc bikarbone u 600 rnl uzmitc Prozorsko staklo istrljajte zguivanim poprskajte vade te nekoliko kapi tekutega novinskim papirom i Z.0 N Al sumnja se da je kancerogena. • Ucvr5C ni drveni podovi zahtijevaju brisanje vlaznom ill prernazite voskom blsre obnovlli njihov S)'lj.le otopiru: omjera vode .nesite @i.. treba 1 ornno OU. lite otoplnu od [edne litre vode 1I sredstva za ciScenje prozora s malo otopine sode blkarbone (2 zlice • upotri] dvije zllce 600 III I vode) nemojie koristltl sode blkarbon prahu. lln SPllivu. popur drvenih podolia i ploc: isre ako lh redovlto meteie.ru. o ·0 ul. Tim uk I ). amonijak . masn rnOzele bl'. 53). rnnsnoc i osulle • 'Ivrdokorn bi. Nikada ga nemojte ciSl'iti vila2aom SPllZVOIl1 uruocenomu sodu bikarbonu. o N o . lakse uocili prema dolje s jeclne.isccnj<:: koje ~. • Otlistite sjp-jnc ptlVrsipe kuh. dijela vode.ko In. Ako irnate plasticni Z~I prozor.ti . tragove boje iii finl .so aa tn) Ila sarno Z:LCj' 'elljc tva cljelu NanesH".L plocice usjajiL<:i mckunim I'll c.!lsojte':'i<lgove paro. jedhakoga bit ce rruune. Za CiS'cenje. i.:atilll kl'jOlOm. ga otopinom jednak6ga omjera bijeloga ecta 1 sapuna.i svoje troskove . DRVO '."drzi. .lL1cnu.( Ii [mom ceUcnom vurr m.avaLi j za odrl:avanje voskom.l:'l. <J zatim . LlN0LEUM • Openre ga laganom 6iScenje (vidi SLr. a potorn isperite. zidova i pod ova cesto sadrZe slntetkke parfeme koji se izraduju od mnogih . Zll na I okucstvu. koricu kruha ! prijedlte PI' ko rebara.. Umjesto toga.. se udubljenih ulastire tvrdim v skom. <!lei. rb(!)}lU ill ~tQpjJl\1 @stavlte da se IUplj~. korist cl samo nekoliko jedJ10 tav:g. Slijede upuie '. sapuna.l'3l'bc. prirodnih podova. • Kad izgubl sjaj. a slijeva K AM E N • Karnene podove tragova cistim ru nikada nernojre prati sapunom. p1'1javstil1u.r!1.l upiti I bit ce skli ki. poprskajte . koju ostavljaju kupovna 11.cesto i neispitanih ciScenje sagova sadrfe otopinu perkloroetilena. za uklanjanjc Pr!lmi jeSajl€ "blago" PJCvreloAl rnrlja illce acta i jedne zlice tekucega H pastorn od sode octa i 25 gsode • Za masn rnrl] kerni jsko II ornjeru 1:4. D1oi\'ele korislliti ]l0M'vSiIll.'lit cete strugoune pomijesane sa GOO ml vode. • Kako bistc prj ciSc'enju prozora nadesno s druge srrane.i "LiU i mplltn gtaEak)fjl upije 1113Snocu .i.ori~teCio41iCn.skim prehrislte dererdzentorn . sredsrvo prozora c. 1. prirnijenite neobra Ienlh drvenih rnetenje 1 povrerneno SpUiVOlll.isli. podovi.. I kusajre kOja su t~t sred bikarbone (vidl str. oct u. s prtrodnlh I slntctiekih sagova.usisite.t. ODRZAVANJE SAGOVA Sllgove mozete odrzavatt bez kemikallja.· s malo premazivan]e j < ulja. reelovito krpom iii kako Starom ceti<icom za zube ofistite nedstocu izmedu plodca sodom bikarbonorn 1vodom. Neka sredstva za kao i CISCENJE PODOVA Prirodni lijepl SlI i lako se Neobl'ldeno premuzivati drvo "0. usisavanjern ocistiti ponuuje obojene zidove l)Ubimal:a . z:Hlm obriS!~e vkl. Soda bikarbona osobtto Je ucinkovlta [er ukhlula Jll:1S11()ClI.norn > Kako bisle uldonili mrlje."2octn krpom.lnd"im ul')I·usc). j rnutnu naslagu. cistiteodozgo Uldonite za oSG:enje iii visenumjenskun sredstvorn • Nakon Ci§cenj. I(f} 'U w 'U LIUUVI I ruuuv: . sredsrvorn blt cc trajno zarnagljena . lll'ebrlsite Vl'li. • UcinkovilO sredstvo za elSeenje prozora kapi rekucega rnozete naciniti od jednoga uijda bijeloga octa i jednoga saplloa. ta J erama prekrijte umrlja no mie [(:. • Kako blste ocistili rebra na roletama.j neka djeluje 15 mlnuta.zamrl)aoa mjesto sodam blkarDo~om.) mjesavinu pomijesanih toplevodc. linoleum • Rijeiiitt. .lI oc. Povremeno I odova povrsini eta] sjaj.l.l I. Koristi. Za neucvrscene podove koristite neraflnirano o a < "C. Za razllku od kemijskU~ sredstava mr.lj SI!)Uu bD.lI vQQl>l. a .. lUI krpom. uz nekoliko pruge. Umjesto toga. Q I I Mozete se pobrinuti za svoje zdravlje .rKULUKI. • Tvrdi vosak j • sredstvo Z<I CISCENJE PROZORA Nema potrebe koristiti kernijske rasprslvace kako bl prozori bLU cisti. 52).ll11jen. t:rljajuci dok sc drvo ne pocne sjajiU. kllkll~'lI=irtl i11rl.ae plocice zidovlma i podovima ciscen.iSliLe sapunom.1bljeloga ocra. sredstvo za odbijanje kukaca. l!J.)e koje lOll:! mrlje.I. naftalin. zatirn usL~jt· ill op rlre. O$l<ll'ite ]0 ll1illUta. Ocistite vlaznom PLelCICE • Alto ploCice i podove od terukote (.tn 1 PJijt:dit lako cia papil' Nanesite • N'a l. pustite cia se IIpije II povrslnu.ni. rcrpentin sllcdece iskusane prirodne postupke.lja oa ztdovllna.:lsrI()lli. sljedece nacine. otopinorn "blagog" sredstva Z~I • Mrljc od mineralne vode uklonue bljellrn ocroru.i necistocu kucnih CISCENJE ZIDOVA U pravllu. ece g. 53 . d( bro i~tnij <ljl -da ~e nil Inl I jena. • Frnulzija za Cisccoje rnrlja na bazi WIde sredstvom 5 uiozete ill oropinom ad 115 m1 bijeloga bikarbone na zldnim • @J.?Gen(t0. :1 zal im poc. mirise pa alk . Ostavite zidove na kojlma su tapete.:ib sustojaka . se ne mogu llklonl.

Ilje kuhinjsklh uredaj a prirodno c. Obrisite je cistom krpom i lspollt'ajte do~ se ne poilne vodmn. u flju malo so de blkarbone . tave poprskajrc u 1. tvr lokorne rnrlje stavite da s dam btkarbonorn i~Lrljajle. upija inlrise tz k{l. drvu iii kamenirn ploci arna.Q lijepo i jl.Ciu jzva~Ute i izli.N<l:p). . Ulijte ocat u bocu 5 rasprslvacsm. .e l1u. Ne treba ispirati. kastoplte z zlke sode bikarbone LI 4 ilice vode.i visenamjensko sredstvo za (]Scenje. [cfttno i plasticnc 30 1111 vodc _0 do 3 kapi ulja rukaliptusa z A C vno ie ncma rok trajanja. %atiin jilosu. Neusporcdivo vlsenamjensko [e najbolje ~l. elerjcno ulje eukaliptusa. ZaLim ulijte svi Zu yodu clo [Llba. hladnjaka pasrorn od sode I lkarl one (vidi Slijetii nekoliko savjera za odrza. 53). a usto.( nal n svakih a zntirn na 'U ukloutu i sv ustajale mirise rnjesta pOSI lte sodu u kuhinji.KI H U'REDAJA uredaja vazno je od 25. elJeluje pola sata. lma visesuuki. a zatim i J)ustite ly. I naca i tava. Ul1'ljajte povrsinu. CAJ N I C I • Kako btst bij Ii lak .v:J. sredstvo. korlstire visenamjensko • Poprskajtc sredsrvo sa zlicom kuhinjske soli.tis~el.gljen hladnjaka. Nanesite malo mjesavine na meku i vlafnu krpu te nlorne prijedite povrslnorn koju zelite odstiti. I TAVE dolje). a zartrn ill spuzvicoru. pecnicu. nailinite domaci ad jedne iUee boraksa i jedne zli€e sode bikarbone . a zatlm istrljajte kanti za srnec. Mekorn krpom utrlj<!jte pasLu nij ostatke deterdzeuta koji bi mogli z. xokorn .• prlrcdnl je omek. kerarnici.mijenltlncabr<Lzivno KU HINJS. Dobra protresite. bijeloga 0 l<1 koji 20 pranja.'e do uklanjanja mrl]a. 1. za koja sam vee. kao i antlseptifna sVjeie mirili otr .l. a zatim dodajte vodu i 2.<1 (pOpUL telefona).! i nije susenje.acepiti perillcu. VISENAMJENSI<O Tim sredstvom uklanjarno l1ecL~tocu i masnocu. poput recept je naveden • Urrljajte paSQI od sode ill ubrazlvnom a zaurn isperite. L'tGkuJJaj_r je. PERILIcE • P~rlliQu oGisti~etako uldju 'ce je cia ullutnJSnjos!i bJadl1. . » :r: z Moiere ga korisriti svojstva. iSI raznlte '8[' i ulijte jedan ~aL l peril vraute 11 U ocis~ite nJ..jte.Prerezani li. a tako kuhinju dobra odrzavam. Nije abrazlvnu I a e k ristiti za iSc nj p )vriiirw d krorna i alvmlnlla. Ostavirc tijekorn 11.iLe 1. .le kuhinjskth pd. otopinom • Zagorjele • Oclstite sudoper JOO 11:11 voile. tollko eI" PI' "I:ije VLlJIOI11.11: d MIKROVALNE PECNICE • Kako biste . K U H I N J 5 K. soda blkarbona.I ka Z8 fez. Stll je CISCENJE Zu. dvije zli.njime samo prijedite LONCI bikarbone krpom plutu.'dala recepte: pastu od sode bikarbone . 1'1 LAD N J A C I • Ocistite unutrasnjost pre~hodnLJ stranicu hladni~Jw. za plocice i povrsrne 600 1111 bijeloga ocia o I:) Svjezi sok od limuna. • Redovuo C.§ivE\iJ.\!l'ilileposudu Osta¥ltc!! j~ u nladnjaku dan.~ i 111iriii od ugljenorn jedan i deterdzent: namocire. OPCENITO 0 PRANJU I ODRZAVANJU Navest ell svoje orniljene nacine ciscenja kuhinjskih povrsina i opreme koje nisu stctne za okolis. a zatirn lzrtbajte l'elienolll provrelo] vodl. kako biste na posudu izbjegli prugs zbog tvrds vode. PASTA OD SODE BII<ARBONE Soda bikarbona najkorisnijih narnjenu neugodna je lan [e od proizvoda prirodnth sto cere je ukljuciti praznu i staviti na vrelo pranje. lednako su udnkovita kao i » komercijalni proizvodi koji sadrfe jake kemikalije.ce sode blkarbone u perilicu. deziufekcijsko i abraztvrto sredsrvo jer se njihova povrsina lako izgrebc i osteti.'mje posu.g kuhinjske soli u tankim slojern scde bikarbone dno.lI na maksiBlUlll l'Iiinute. 1.0Ci.[eli ::2 slall. ~ torn bikarl 0110ITI uklonili ruba.ir~j"t0Gekuonlh Ijublmaea.mun uklan]a na ud poll! lununa I omijcsanhn mrl]e od caja .od uklanjan]a rnirisa u hladnjaku i I Ikarbonu j istrljrjte pccnl vlazncm krpom. II • Gbri~jt ytl~la hladnjaka "Ia~n III krporn. u odjeljak· z_a.>9L. kao I INr(Jokorn. KUHINJSKI • Z~Iuklanianje PODOVI necisto II d1IS:. SI~I::DS I VU LA lI:'ll::NJI:: sudopere od nehrdajucega celika i daske drvene Z!I POTREBNO JE: . Ucin.ovnQga praska zil pr.i~Lile odjeljak za LIZ PECNICE • Kal 0 biste oCistili uriutrasnjost 600 011 et uliti u pe -nice. 2. l()Gi~tite~lnwll~L§llj0St.I-"' t< I t( U U I~A KU H II~J A OMEKSIVACI dodajte VODE • Ako je vasa voda tvrda. pazljivo ga ukloniie.' . • Umjesto koriS'tenja Iq.i. • DQdajte. E PO V RS I N E • lstrljajte prllave ili srnrdljlve drvene povrsine.!!. Neka sredsrva sadrze dva prirodna sastojka za Cisccnjc.oclstlll mikrovalnu pecnicu i iz n]e uklonih rnirise. .jaka. Za pranje posuda mozete koristiti "blago kamljsku" tekudnu (vidi Izvore). Takoder rnozete upotrijeblti bikarbone. preko povrsine.je~av inor pecBioll.jp. karnenac stavite ga hIndo Jll u ~lice sode bikarbone mikrovalnu po su ·1LI S mlkr(')vILIQ. ie rnokr [11 . mnogo su jeftinija. bijeli ocat i sol mogu se koristiti kao prirodna sredstva za ciScenje jer imaju svojstva potrebna za CiScenje i ribanje.mjl!. cairuku.Sl:ima. pornljesa i re sredsrvo za 115 ml vode U i dvije posudl za isc rnoz nje. istrljajte cellcnoru prljava YlI110m. vlazn III za pasru od sock lol]e. Pastern cere II odjeljak.da u perillcl.Jje. SUDOPERI Cllicenje C vidi str.

Hhn.ini za tuiilt'lloje prebrJilHe ocrolU. OSIa vite dn djel-uje pola sata. ~ krcmlranlh pliiesni.ne. ncgoda ill nntrijeva karbonata je korisritc sol). II Mrlje mozete ukloniti i pasrom cdved rnozete odcepin odcepljivacetn I)l\\D. Kal\o bisle odEepl1i (upe na :tu5u.I. mjest<a nerazrljedenim • SpUZVOIl'l UI110.l$€ J?l. ulijte u odvod te [akasredstva (luozete za ga urnivaonike. "blago kernijske" rekucine .za okolis.l. UMIVAONICI Na.II .l'ije oego sto Jh obJiilete .lQllice U vlazna mjesta 5 Aka vam plijesan pocne podlozna od srijez. tleg"! tije[.ijeloga ocra . Izbjegavajte za <!~eenje popur kausucne ODVODII komadorn rniesavinorn SLAVINE rnekom krporn 1I111Qcen0l11LI limuna. 115 1111vade.a !(QJ~ni!. • Hrdu i necistocu oko slavina izribajte srarom cetkicol11 za zube umocenorn llrnuna.'1 sredstva kojima c:lba:vlja!1lo isti posao. a zatan isperite cetkom. • Kako biste oeistil! zahodsku skol. vodite srvarati probleme. kao i na drugirn i ovdje se "blago kemijska' zahod priie vodu. 0bd§ite O!'llflrljan<l rliiesca papirnatim ubru90m. zatiI[1 tu~· isp!l. • :bl hodsku sko. Primjerice.<1 III Za cjs~enle tvrdokornlh naslaga pomijesajte 50 g praha od boraksa s 30D . " Otvor za odvod istrljajte • Smcde rnrl]e od vode istriJ.1. Tvrdokorne rnrlje islrljajte prerezanirn . rnjesavinu od jedne ili<''ice soli i jedne zliGice soka ad VLAGA I PLUESAN KU:-). Kr01l1iratlc rnrezlce :':. .ore. toga. 11[1 U sode.nje. a.G!iiPJjivaoje odvoda.jku. i.1. j istrljajte Rrnffiijesan6ga sit 115111. IlItQ~jnl'l od 50.lJje poput izbjeljivilca kako bi potpuno podrucje.IIg.1bi[eloga octa (oropina ((Ist. A Ii Kupaonka je mjesto u kuCi gdje se (ini nuzrurn. bijeLilu 0UI001.Jznoj krpi dobro cere ocistHi bdgJCI(') tome da zrak struj i u blizini izvora plijesni mjeSavlDolll soli i da. • AkQ se odvod zacepi..prjje svega.te i J~rljlldete mekl1)tn 1aPPff!.IIJLI zahoda. postoje takoder cetke za diicenje vrlo prljave kade. Isperlte vrucom vodom pornijesanorn pranje..rim.<\riba.\1. ulijee u nju 150 Ill! nerazrijedenoga hijclog octa i to istrljajte celkonl nego sro pusrite 1. (vidi str.zahodsko] pustanja vode.II1J b. sprjecavan]e je najbolja stnlt<2gija.ll~\dte . te St..o!iclnu otpadnih tvari koje odlaze 11 odvod. korlstltl tesl<e kemikalije. 52). otklonit neugodne jednostavno. Priprernite i 300 ml bijeloga Umjeslo da koristita izbjeljivac. a zHtim • NakeD toga pO(!.L'lzete ostrtilggtl '. Urnjesro lQga. a zatllfl Isperm~ t11a~n0m !<l0ea!'l"li.lnjeSavinu vo.licne el£lnente su§ite ml SlIllClI.1:. ij!~Jfj bJ.tite liijelirn G'Gfonl. a nisu §teE:ll:J.r. od terpentlna.pLO kaml!l)lae ~I ib. kamenac.7.imltR prije R!b1padnkl. (. KADE.~vtl~Jt Lt\nUUt\ [(ad Je J'ij.kab. • ljl(!J(. lagaOeP0MfSi[1sl<:e ogfllb0tine i'n. zahodske skoljke i slavine.i domace proizvode sredsrva. O~l. rnlrlse ZH emajlirane povrsfne i ne osteeuju ruke .komadorn limuua.kabi[)i . pokusajtc ograniciti . paslu od sode bikarbone • Naslage karnenca dijelova uklcnite i acta (vidi lijevc). Stoga je dobro znati kako su prirodna sredstva za ciscenje i tu jednako uclnkovlta. • Pesto]e i "blago kernijska" sredsrva ®d. g boraksa • Kamenac sa slavina uklonite acta. 52). l.!ok ne 'uk:lanlt~ f:T1rlje.L • J?op.Ostavite pola sata ili K-ako bisle "aStitili mr:amdr.ec 0 l:iSce.p t-( . opravdanjrn. Otopinu ostavlte ce (I . 25 g soli i 150 ml hije]! ocat.le to pb. POVRSIN E U I<UPAONICI • Pastern cd sock blkarbone (vidi str. u~mite IIlJU.l~'ile da djelll.drucje toplo i suho. manje su abrazlvna pa nece ostetif ~Jestj111a u kupaonici. J prirodn.. Osim kcntilW. • 1'4!S I. Pribor koji zasto umj esto mjesta iza slavina a cudotvorno! rnozerno koristitj prirodne i kupovna j e iznimno cekinjama-' "blaga" kemijska vazun.iJr.!l.$t~ 11311~ife IJa· vlaine zidove. sprjecava razvoj plljesni.mjestirna premda koristite abrazivne Utrljajte sok od hmuna oka otvora za odvod kako biste uklonill nei'istocu i I TUSEVI .jku dezinfieirajte od 10 kapi ulja cajevCa iikoljd do sljedecega Ako u zahodu nakon uporabe zapallte sibicu.!ljte probJematiitoa POI~risl!e.. t)ov.sine LI 1{.je .tf! .0l1Ml0ti t)Illupi!:ite 0i.>I~I.lSlllU bijeJ.ir1w fiMI'n ~el1Gnlirm yun0m.Cenon.a\liti u prodavaonlcf). pa cal< l veclna upotrebljavu snazne deziuffcirall o z ·0 ". rnozete koristiti malo sode bikarbone j<lea. :<:1. vi. Jliogu koristiti • Zahodsku otopinom 1I skol. ulijte "blago odvode I te kakosu kOLiisllC.t lu$lra.jeJi (~ICi.[ku prebrisire vlscnamjenskirn sredstvom c!Scenjc: (vidi SIr.l:sk. lie biste koristili cetku dobra s prirodnirn at tesko dostupna dode stara cerkica za zube.lyite [e ria krpu ill ulijte u bocu s rasprslvacem TUSEVI I ZASTORI • OstutJH:! 1«lmenc:a sn iitilklenih· ill plastiC-nib. • Kako biste ocisti!j otlvod.Il. 53). No. kade.za kernijsko' sredstvo za Ciilcenje u kadu.1 U U I~A K U t-' A U I~I 'l_. naci nlte je kao i.i osravlte 2 do 3 sata u zahodsko] ~koljc:i prije negu sto pustite vodu. otistite. u provrelu vodu uspite saku soli i ulijte u odvode ko] neugudnn tni(isu.tjte bijeloga ocra. ocislite • Tvrdokorne umlvaonlku rnrl]e na i kadi istrl'ajte uljem s malo • Kako biste uklonlll prljavstlnu na ernajluu kadi.~le j ~()de blkmbol1c l\lperi. \lrat~i na . • S malo paste za zube sluvine oel kroma.L fie n~ll~l. tl Mom 81ucaju.

uslij d vrucin moglo bi se poceti lornhi.E. SPAN)OLSKA BAMBUS TRSI(A I zahrdati.l~dle.. a zatim lagano nauljite strojnirn zlie& oiie1oga visak • Na polirane povrsine stavite jednak voel . 0cimah ~'pljte krp0m. 0d "o~le.nicena mica trajan]a. a zatlm zatvorlte. Mjed bakar. savitljivost njihovih Ako mozete. Drveno pokutstvo oblika kako blste drvo dok polirate ukrase.~POPlIt l11elal~1. POTREBNO i 150 ml terp JE: ruiua 75 g Ciolog peel i njegu voska 10 kapi ulja luvande i prirodno i za to Yam nisu potrebna ni [aka kemijska sredstva nl sjajila. Kako I'\jlh l"OYJ'Siili poj. koristit bocu s raSJ~r!livacejel' I<oj) pca~kastI l11lg ko]] ostavljaju neka kern ljsku sr dstva Jf~l(1 [e p. stolnjake kako I isle ill.~ konsute pcelloj] vosak. Premda su slntetlcka sredstva za poliranje drva uclnkovita za prikrivanje Istrosenosti i ogrebotina.ko se tl'agljlvi Oil k(!)rnaciom limllll(1. dok se ne pocne s k ve i vino iz kosltr prodlr [er J1jJh VISAK IOR·. 3. II sredstva za Odrnah poliranle. Ulijte sadrlaj u Iimenu kuttiu pak!opcem. Mozele ga katkad opratl ali nikada neruojte toplorn vodorn i sapunorn. Mijesajte dok se vosak ne otopi. sto bolje vodite brigu 0 njirna. nece ostaviti zu 'i.fl'S. • Pre (U1'1 te od Jij'vMI(!)ga perite rucno J'1I8ite "'iste sprijeCiIl hrdll. otpustafu otrovne pare i nisu bas dobra za pokucstvo. no uvijek cu preporudtl . (vidi recept na preihodnoj • Koslrarlako zahrda kad dode LI bojarna.l.ogo pregiba ci.iJ. Nacinite kalupe od papira koje cere staviti oko metalnih z.ljk'll~l nernojte V<1 zeljeza k0ristiti i <la ciscenje tragova kQJ'. operite deterdzentorn). PQI~I:.uklanite poUranje. METALNO POKUCSTVO I OPREMA Predmete od metala treba redovlto Cistiti ill ce ocistiti.:-. Mjes8vinu 00 prstiju. koji ce teku < > mjesavin(l)lTl • Ako imar sredsrvo ~ro(lrijetl 1I rnetal.I njegovanje drvenoga pokucsrva i odrzavanje njegovoga 5jaj. • jako zahrdale predmcre umoCit II CE II K biste oCistili nozevc od ih II vjetra.vode mlijecni namaz koji je nekima privlacan. K RO M ukrase morare TRSKA.I.) nl trssu ni I arnbus jer cete tako oslabjeti susite pokucsrvo suncu za slaboga ili bljeloga octa uz :l. srebro i kositar.zaslilili ocl greban]u i trag va uti izl Jzenosri toplini. POJ'Ozni su te pokucsivo izrudeno od uh nuuerijala irua z<l~l. • Aka se nesto prollje po drvu.POKUCSTVO I OPREMA Veeinu pokucstva moiete cistiti sasvim jednostavno SREDSTVO ZA POURANJE 00 PCELIN]EGA VOSI<A SHjedi moj recept Z~ ucinkovuo neotl'ovno sredstvo za poliranje neogr-. Zahrdalu povrsinu MIED I BAKAR prtrodnoga rnnogo je teze krpicorn.U nove mrlje.Lni slo].:ort1.red met ci"sr i sjajan. nego zaprljanu.i. sa. . • A. rnofete I)II rnp icorn. dulje ce trajati.Hj ili cistitl vlaznoiu namakau krporu. 5 neka se kOji upija te mu i te kuko korlsti od vrbova paZJjiv~l niegn.mak skij !estJv3ulja. kao i krhkijlm vlaknuna siblja i bambusa. Glm . .in I dobro promijesajte. bel rnjedi i bakra mozete istrljati rUn.. DRVO I BAMBUS D1YO je matcrijal 1.eva )d kiselina prebnsfte vlaznom krpom. istdj<1jte ga meJ(oIU 1~0~1l0111 istrljate.!:0 mjest0 lIi:lJlj~ijte l. Protreslte. Dodajte terpenl.ic.'ia!le 3 :Zlice soka od 1(IJ1UJla [10kllCSrVLJ. Nastrufite pcelinji vosak u posudu I stavite u lome s toplcm vodorr-. staklc i porculan kao i ostali vrlo osjetljivi zahtijevaju materijali - iznimno pomno ciscenje. 600 ml biti pazljlv. Proiz. namocite iSLrljajle celi(. dobro ga uljanlr» iSf. (Posebice je dobro za urnrljani krom na automobillma. .nom razrijcdeni mekorn krpom pollrajte priradnim pcelinjim vuskorn stranici). ostavite ohtadi. zlicoll1. dvije soli. Ie ostavljajte predrnete I'l"edugu u to] otopini II l?redIiiete ODRZAVANJE DRVENOGA • Z:.§ZOruki"Ol'tIOt'aC. . • S ogrebotinama postupajte od Z<I KOSITAR sok od lununa J mrlje snazn :i. no postoje naCini kako meralu vratiti prirodni sja]. POI(U(STVA iii lagano preinazite mrlja ne i. a. 2. • Kak topli ocat pornijesan celika. drvom. kao j S tragovirna :Zlice vade te .iCII trljajte i: dodir s sod!! bikarbone. predmet pocue sjajltl. izribajtc ceJicllom zlcorn i osusite.TVA P~LIRANJE Pomijeiiajte oeta sa 2 R leA vodi sapunom (nlkako sjajitl. 'Irebalo 01 ga redovuo bl'i~.i.lsllli aen:n)Jnf! oste<'uj II 11l 1!<11 'e tel uctna pa lb.1 poliranje mjedi i bakra jJ01l11je. Polirajte recloviio dok jcr ce se u s dodirs [aklm sredsi vlma za ga II toploj i polirajte ZELJEZO • Zahrdale zeljezne predmeie IllH)ti¥Uome pojav.lstitili IJ<!Ilim'jte dok se ne pOCHe sjajiti.i izvernu tlepotu drva koju bolje odriavamo prirodnim proizvodima za ciscenje.lliUOk~I.scenje.:!Jlijedi.~ • u] < • Nikada nernojte piti vo n VI' uljem kako bisie sprijeciJi daljuje hrdan] z.lve zadl'ze klorotlllorougljtke II . 11<1 • Za pripremanje • Kad polirate rnjedcne na drVL:H0l11l: • KrOHl ocistue otopinorn od [edne ~l. ali nernojtc ga ostavljati dugo.ice amonljaka II sredstva .i da srecstvo ('[scenje ne dode II zu vode. vlakana.

n ga pJI!!?.: o "1J Pl. PoR.ok od polo vice Cistite ga me~o.nje. cia. predmere od mctala.ljeded J.e predmete mekom I erilicu iii pazljlvo operite 1I blago] sudoperu jer Ill. Iako se izgrebe .rebiisit& srebrnern tkanlnom.t·i.J. nego nehotice 1I o tccl'Ije.m krpdm. • Tesko dosrupna mjesta u nakitu ocistite . lspolirajte. nego cerkom. • Ako je 08 porculanskun radije prebrislte krpom. Natopi.:a zube .i i ~lpul'li(!i. ali U lirnuna i dodajte malo sode bikarbone za orneksivanje vode.l. 2..lljivanju vijeka lijeplh predrneta.1 l1l~ltit moze potll.la 1amenje postaje mutua.~aite kernli~ke deterdiente koji mogu ostetiti pOllrsinu. vh!znom oeat. kuhinjskom perite uklonite -I < o tradieionalni postupci pomazu u p t. vodi (2 Narnocite iscijedite .1eVn0ga noStlllja.l po~on Antikna pokost je iznimno osjetljiva. I erite zase bno.nja srakla jest vrela sapunica i malo (leta.l1'U)jetl uslijed s~a. rnofe se lake (lIsterfti i u .u S nemojte korlstlti amonljak jer ce bitJ inutile. Uvijek ga • Naslage karnenca uklonite krporn narnocenom u narnocitl i u loncu s vodom. S. Mozete g. ne smijete ill snazno trljati jer j srebmt slo] tanak i tros i se. Umacite predrnet u lagano pravrelu vadu i stavite kamad aluminijske falije i 2 zlicice sode.UJ \t:J.V) 'U W ci!ite.1 srebrni sja] potrebno je temeljuo o 5. kao u kupovnim sredsrvima za cisc'enje.ikroYalr). popui pozlate. uvijek treba prati rucuo. Gas' operlte.1ai'in tiSceL1ja srebra je vrlo jednostavan. svaki prcdrnet ali lako ne tamne. Odrnah lb prebrisite . J11. a moze 1potamniti zbog drugih metala. eelk! "om . prljavstinu biste sprijecni tamnjenje. isperire odmah nakon uporabe.i pokl'cJ.lJI. • l~alm bjste uld011ili vosilk s kristalnih wijeca PUSlite Ako zelim na brzin. a nakon toga Ispruti i Ispolirati.ne i uldonite kamcn. materijala koristenjern IVE POVRSI NE PORCULAN I METAL Osjetljiv« keramicke predmete j porculan r. P'@ZLATA Ziatni tanjuriclma posluzena kisela hrana po put rajcica.. • Za ciiicenje vodom c<lsa 1I posur. rnozere ill pornne p.te vatll II topJni ptlja'vsl'inLi. ('crkicoIll za zube. Slijedi jos nckoliko naputaka. Kri~talb. Dobra ga 0 brisite i ispollrajte meko m krporn.re.k0e1J. it meku krpu kako ih • Ukrase ad porculana jednako.ije sl\lrdl1 . AJ 0 ill perete u perfllci.1 . kallad pamu~nll tvrd01wmu koristllD ceildcli za zube. iJ1 • Za prunjc C~Ii'i~nikada apt iii c soli U Goo 1111 v ui dobro ispeute. bojen rukorn te c n. Predrnete od srebra uvijek perire rucno u blago] otopini vode i sapuna (bez deterdzenta). cetkom • Vecinu nakua rnozere C. Porculan nemojie dugo namakau [er voda 1110Z" prodr. socle b. de). 1.jETLj Crne mrljc od tragova zumaniakn mozete izribau komadom limuca. u tome sredstvu nerna naftnih derivara.vmoi prornilenitl eblik.1vrsine od posebnlh lLJ z .ill 1I NAKIT Nakit i kamcn]e u vccini nakita morate redovito cistiti.ilmrbQ. ru&tG. Samo ih CISCENJE SREBRA NA PRIRODAN NACIN a koristiti za tiscenje nema zalijepijenih srebrnih predmeta na kojima dijelova..u O('iSLili prsrenJe. • vaze za cvijec'e perite uvijek nakon upotrebe da se ne talozc nuslage.orne octu iJi slanoj osrale pruge. srebro umotajre 11 stedstava.isLrlJajlem korn OSlatke iSlt'ljajte ·.tur.ost suvremena dlzajna rnofe se ~istiii ivlaznorn krporn. Ako je jako prljav. listiei su vrlo osjetljlvl.)til. Kad cistite srebrne predmete. u pazljivi i nemojte snazno lrljali jer karnen maze ispasti iz leiiSla. HDEF • Fini porculan perlte u roplo] vodi sa sapunom. JT10gLl izblijedjeti.1 mje~ta . STAKLO jedan od najboljih naclna cgcl:. laki je rnetali moze se luko osteurt 1 izgrebati.ekoga Vl'cm. ~e najl'.tanoJ0~1]. [er se male cesuce prasine mogu lIvlIci 1I tde dosnlpl1.e. Kad ga ne koristite. • Nikada ne stavljajte kristal gubi sjaj.110 .a zalim g~ sicini.:. Srebro nikada ne pcrite II perilici. moiete unistiti pogresilih Sljedecl. ako su sitni.iSULi u tOI loj vod i '<11uO Nakit nal11QcJte u vocl.prldrzavajte 'istile savjetu. ostavitc da. lTialv odstojl d~ ~e otp~lsli pI. operitega vodl s malo sapuna. okrhnutlse i ostetlti. cia na krporn.gq.lja vstina. . svaki zasebno. a POtOIll ih odrnah prebrislte 1"tII:!kuIII ih 1I Izbjeg13. Kako bi re ocuvall predmete k. pogotovo ako ill nostte svakoga dana.lllti • Nakit uvijek radi] posudi. ellvajte ga na suhome mjesru.i potpuno radije karnenje moze ispasti iz kalupa i upasu u odvod.1:) . Najbolje cete [e o([stili ako (e nje~nci isftllats sre-brnein tkanlnom.e. . SREBRO Za Iijep. 1.Sl'ala. KRISTAL l<J!istaJ [e osjetljiviji nego sto se to cinl i lako se od se sljedec.lI pecnlcu. Vl Ako za CiScenjt: srebrnih predmeta S urezima koristite kupovna sredstva.bLldlte OpranG krlstalne predh)ete treba oQmah posusiti i polira U do sJaja me~om krpom ka~o na njima ne 01 pstali trag:ov[ Pru.ijeU ispod glazure i o~telili ga. Aluminij privlaci prljavstinu pa ce srebro opet biti sjajna. '. osratke naslaga ocistite mekom cetkicom za znbe.C'aekaUcQ. Kako se ne bi srerlli kucanjern. niimH ne bi nerazrijeder. Nal<on l.

Pare iz tih kugllca nadrazuju pluca te nakon duljega tzlaganja mogu izazvau ()~tecenj<l Kuglice za moljce sadrz.ipri. a zatim umocite 3.iIi . . c: < MOLJCI vrlo otrovnu tvur koja se dobtva ill Insekucid paradiklobenzen. nece ponovt1o banane visok. povremeno plasucnu vreci .premJLe Ub0jitu LI mie~avlnu njLl. 'il> IZRA81VANJE PAPIRA ZA MUHE postupak za obranu od rnuha .vib Ilacina s: ".lllnticl. pastavlte l11isolavke 1'111 vise mj:estil I:J ~uil dana lIlrljaj~e I:j" u kozu bikarbonu iJj stavite LI ili boraks.i u la llce iJi kutije s mirisnirn cia su se uegd]e je IHI SUllO:!. glavoboljc.C: n. Trake ostavile vani neka se suse pola sata.HH i .C! naftalin. • Posadite ispred kuce metvicu. . ruzmarina i rnetvice. • ElelliCnllo • Nanesite nerazrljcdeno uz rub odjece.ili. boraksom. iskusajte rnozga.. neka isparava Objeslte nurtsne .rodnL I tradicionalni ---1 0lpu~ta oirovno pare ni neugodne mtnse.il] LI vodu nad svijecnjakom otpustit ce mitis. lover ili ]jsce od metvice pokra] vrata l prozora .[ (€:teri<inoga 3@ ml nekollko to 1-1 A Ilk . mjesta. Mjesavlnu blizinu njihova doci. Pomijesajte bolje. 5vakoga danCi stavite sv. privuci ce muhe za ljepljivl prernaz.e munaioite • Za.6'741) sUnc()kretl!)l'.ZOhari ali n. I adem0Vll .se (viOl Suzh{janje !itf. Licinke pHplr i stu vite Nakon toga vrecicu proueslre . Najprije (~db:ija vecinu odmaruju usisavacem IlB zldu Iii kojl ima STAKQRI MRAVII lOHARI MRAVI • Pospire njihov trag sodorn bikarbonom.ece 11106 izadi.Olllare Obknog.\. 1. Ll Kako biste . 1\10gLl KOMARCI KU1JOVIl::l sredsrva 6~tetiti plastlcne izlagalJja. Pomijeilajt omjeru sec't'tr p.palite sv Ijece s mirisom lirnuna ili u VOO\! iznad svijecn)ak\l dodajte kapl et ri~n gil III Naclnile zamku od cokolade. moze Izazvatt pSl:!nierloga. 1l10Ze .(.stiti s ruirisima. 1'0 lit ne zgusna. Postoje lskusanl prirodni nadni rjesavanja problema kucnlh nametnika ko]i nisu stetni za ljude i >w Ji111umLIli greiptrura j utje eukallptusa. ukapajte nekoliko kapi lavandina Lilja. 74. a eukallptus. te komade rublja hla lnjak barein na 48 ih siavit 1I dieti1teu. iz naftnih bubrega kuglice Stivite rnirisne vrecice S osusenorn Javandcrn medu odjecu i posteliinu kako biste odblll malice. jos sredsrvima protiv moljaca.u. biste zuiil. nadrazu] uce sredstvo koje moze povrsine. Objesite ih na u.itil. nekolrko neSkodlji. Insekticidi su otrovni i trebali bismo ih izbjegavati. 50lier. paprikorn uaga pa kofu I irn. melasut vodu. Kuhajte dok trake papira. ogranicite odvojena rnucninu njihovu i depresiju. N • vole mid' citrusa p~ und svijecnjakom u vodl zapalite ulje vrecicc s kllncicirna II sobu. 1.l 4 [\'<I. koja odbijaju I obojene kornarce sadrle duga napadaje proguraju komaraca. kukce. na dnu ~I:! ucl LI . derivata i [etre.rna cedrovine. z Kukci i stetodne 5U posvuda i s njima se treba nositi.!\. Pastoje i pfirodna sredstva: • Nabav.I svak ga clan.iitakare • Karistite misalovke. Vl'b s. z ».ezi mama~. Nanesite na ko:iiu poput dvaput parfema lUI koje ste sati.ite mack!J da U!i1i$tava miseve 1Ii terijera za . prll11jel'iGe • l(omarci nisLI bn:i pa ill Illo. p~ i I I.ulld. • (lear U zrnima moljaca ne pronuene LI prezivjeti nagle papra ili komadlc.j LI jednaku SQdu lllHSC[1. u motajte ill vrecicama.1 brigu 0 tome da budu POLPLIt10 cist:e.n P0sroj.i tkanine Kako sredsrva. Vreclce sravite lacliee medu temperaturi. Nakon rijetkim slucajevuna kukaca.6lijel11. • Spavajte prekriveni mrezom za kornarce. kad se voda zagri]e. -I Z h c: 7<:.ne z I. HaSlupite 3 do \llja II ili grozdica olakl mervice 0mbijfLjLl kukce.se zastitilt od rublje koje cesto koristirc. zarnijeuite ih prirodnim u jednaku ornleru se 2. i ostecen]a djeca. kllk. Poznatoje da su djeca koja su izlozena insekticidima podloznija rlzlku obolijevanja od Hodgkinsove bolesti. pa i kOl1'la)'(!e. ulje poscban odjeljak :0<1 lQ'emiisk-astedstva aa uniStavanje narnetnlka sa'dtie arsen.NAMETNICI w '0 >V'1 U KUCANSTVU ne utjecu negativno na okol15.rahu . MUHE Poswji. strlhnln i fosf9r.Kako biste smanjili kolicinu nametnika. Sve SIO varn je potrebno jest ~ cer. melasa i uake siue lega papira Z<I umatanje. :J siavirc POl:OITl oromllesaite.O se riJesitl muha. neugodan mirls pa G:ere ga m0zda radije krani.av taka sto C ete vreclce OSllsenOI11lavandorn.o. ne ostavljajte mrvice i redovito praznite kante za smece. za zohal'e. • Ako sumnjate stavlte II LJ je dobro zatvorite. lilja. Il1ravi je ne vole I izoj gavajLI je . Smiesu ohladlte.!. koje ce se uhvatitl •. VIIl:u narnoclte IJlill'lIZl'ijecielli rSUBuje jednorn iii ca t . cuvajte namirnice u dobro zatvorenim posudama i cistite kuhinjske ormare. ami na inite sredsivo nametruka napunlti osusenirn rniesavinom prouv P hranlli lUI dulje vrijeme. RJ • Pd.!te lIsisati obi onim lIsisavHcem d. ali na ekoloskl prihvatljiv nadn.ze. a pogubno sljedeca prirodna jeako to izlegll moljci.i uisnite zrak. 'ulja IJ Ill11. duhanom. Aim koristire provjetrena uporabu samo na dobro od prostora u kojemu zivitc . B U HE I G RINJ E nametnika.erlkt: lIlja. zn moljce.

71 stednji energije. secerne trske. UklanjanJe voska str. Premda su sintetidd proizvedeni u drugoj polovini dvadesetoga deterdzenti industrijski stolleca i vrlo uCinkoviti u ciscenju odjete. rnozete i uvelike sl:nanJiti vas utjecaj na lokalnu i opcu ekologiju tako sto cete korlstitl energiju koja se ternelji na obnovljivim izvorima (vidi lzvore). Nema stetnih nuspojava i ne oheciscuju okolis . gibanje. posteljina c\e mlrlsati Svjeiem u zraku. 64 NJEZNIJI NACIN Osim koristenla sredstva za pranje na biljnoj bazl. neskodliiv i 1ola·su obitel]. pijeska i Iimete. Proizvodi za ciscenje na biljnoj bazi dobivaju se lz prirodnih i obnovljivih izvora poput kokosa. navodimo upute i savjete i zdrav za vas kako prati odiecu i tkaninu na prlrodan nadn. . cuvanje boja str. 68 vode i kemijska reakciia. Rasprostrile pOSlelllnu se su~i da prirQdl\d. vietru: u§tediet na tete en~r8iiu kola se pOJro~1 rad za susitlce. 1'3 (')sim tosa. a l za dkolis. po glaEalu nil pari. lirnuna. takoder. krede. U ovom poglavlju rijee je 0 Rul'no pranie osjetljivin tkanlna str. zacina.PRANJE RUBLJA Za pranje su potrebna cetiri jednostavna prava temperatura einitelja: vrijeme. kuplti u prcdavaonicarna i drogerijama.! 'Str. ~to se ne moz·e posti"fi oi na kojl drugi nauih. smanjiti potrosnju elektricne energije tako sto cete za vasu perilicu koristiti topLu vodu iz vasega izvora te odabrati proizvode koji nisu ispitivani na zivotinjama. "blago kemijska" sredstva pobolisavaiu 5e svakoga desetlleca.a eesto se proizvode u ekolosklrn pakiranjlma. Kornadke prirodnoga sapuna rnozete.

cedra I'li pelarglmile:). Ian i vunu na rama.I oue kornade Z~ odjcce ~ kojih rkanine koie se Je potrebno fie smiju LJ same ocistit] mrl]e Qrije pranja ili mnogo vode i struje. 66-69). bo]e.l neglll sto LI m0ze~li • ProVi.opako kakc> bi ·e pdj.iva6 tkanina odrlavaju PRAVA TEMPERATURA • Perite acetilne razliCiLim ternperatu i akrilne P RJ!l (I savitljrvost toga. nakon strojnoga pranja.CINJENICE 0 RUBLJU Prj]e nego 5tO operate novi komad odjece.koji se ZH pripreruljen ad octa (desno).lnjaka.Ilj a (lava nde.klll! ill~16ice druglh Ik<\niO~I. prati vodorn.l. "U k. Napunite buban].LJSif. dodaite zlicu omekslvac ulju - Pm'ljerite pastojanost I~ijeluga octa. bolo evidi stn ~). ~apun n~1 UV1ILlI11.na vrhu ostavite toliko prostora da rnozete slobodno uvud ruku. • Per-ite ruj(c ( I ice j). l<a~0 biste rublju produlJiIi rok oto] ini traienla ll!stedjeli energiju. koJe ie p~trebno kemi)sko clscenje. Prije upotrebe dobra protresite. .je rublja u bubnju (pale je energicno.~0 bl BRIGA 0 RUBLJU • Nosire rnajicu iii tuniku kako bisl'e $m~lJ.Qmckil. ultretan. • Ako Umjesto tkanine.rijf. uijestu. na najmanjo] preparllcenaj SAVJETI ZA STROJNO PRANJE RUBLJA .l.I lavande.lipripremili sredsivo Nt' SlUli goiovu moze se pripreruiu II kUC<lIIMVlI od prtrodnlh sW. ORGANIZIRANJE Kako blste postigli najbolji PRANJA ill prirodne Hi rucnim -i pranjem.L I ku hate.Ivale 11. namo ire ga U 1I ce stavfte'tublje U perilicu'ili DstaU kmnadi odjece • Mllogi sinreticki mirisi ~lf/)cla sredstvi rna Jl. obavezno na naljepnid odriavanju te prije pranja rublje razvrstajte "blago kemllskih" po skupinarna. Time POTREBNO 115ml Z . stQ PQceti se :r~L0mek~iv. ali ga nemojte prepuniti . da l1. iskusajte kiselina vlakanfi i smanjuju "blago keinijske" poput pripremite [j) Q MAC lOME Kg I A C ZA R U BUE Pomijesajte [ednu salicu sode T AH. Kako bi vase rublje ugoduo pUIldjesajle bikarbene. . cia vase rublje za postojane MEKANO I UGODNO . Prlje pranja rublje [arkih bola namoilte . povrenienu Drzlt. Prlrodna skupljaju ill. pran]e dulje vrijerne namacite Zab ravit saveznici. rnlerllo le uspjeha._o NAMAKANJE • jako RUBLJA mrlje (vidisu. iii IZllogep. u perillcu. 1<. tarnn • Uvijek perne odvojen NA L J E P"N I e'l . . kokosova sfurtl.l:0jnoga na I'ukave ko.({aka bi ·re izbjegli posteljine. prije ne!$. ZII sinteriku tru]e dulje.N A $tatitkJ.. rok 1I~lja.LI). • Osjetljive tkaninc nemojre prati 1I ptedug:o. ad j na koja] ternperaturi.Jlce amonijaka IE: 1.\ine trefua pratl rl.11 ZA PRETPRAN]E ova] recept kako !JiSl' za Ili~l. perite ga.a.e uporabu. perite ill rucno. prodtalte upute 0 Napunite svoj ormarid u perilici ne koristiti potrepstinarna sredstava za pranje i pokusaite Izbjegavajte jake deterdzente. sthtetlka Illaze veda rvrdn. parnuk.E t:J P V TE .llajle ISldjafte bubn]» perlllce.sinteticke 4 zlice sode bikarbone Z 'ilice tekucega sapuna i dobra prbmijesajte.£no 1za rl ~e!1je. slanorn vodom kako blste boje "fiksirali" i sprijeoli da izblijede.wstina prije protnja.ijekom not'i sl~nol Vt)(li (zlic~1 soli Sl. SUIT. Cuva)te pokltlpljenb -staklsnel i li. h rparna I prerna vrsti tkanina . fzgubitielostiEnpst guzvati.~ulia.e izl'ililede. stavite u staklenu posudu 2.~rite [este Ii isprazn ijj dzepovct" se ne~i kernad odlece prali u @e~i1i~ii Tal4bder • Pletenina moze '(:! eeslog" pr:l.je rubl]a sadrze alerg ne. ga ku('i ZH Ako ga ('\. • Osjetljive tkanine stavite jastucnicu ad okretanja l1illl1oClte U 600 pJ'llnja.kup~(~1 ill I.1zvode od prirodnih uljn ill Iecitina masnih lsiljnoga podrijetla.1 jli leguele . ie r:lavedeoo koje skupiti u kughce kako blste ill zasritll! LI • Dlakav tkanlne okrenlre dobra okrenuti • UII. ClsLitt:l VLtU. Ulijte u staklenku pnmjerenim pranjcm cere posrici postupclma za svukt tip tkaniuc. K01lkl:l god pranje bllo blago. Dodajte nekoliko kapl ete ri ~rioga 'l. bijeloga octa·i postojanih boja od tkanina koje pusta]u boiu. Nanesite na tkaninu cistern krpom te nakon jedne minute isperite.IC.0.llju je lleogranLcen.Cltanje uputa-za vlakna u pretoplo] (ilJ. pol a sara priie pran]a. 11llQP'lkm jel' cO! S(I'itl.1I zube tplislila Illl vode). veda i vrijeine vasi su najbolji • Posebno PJ1je pranja obradite ocia i vode (600 mI u 5 lil:. < • Pr1j~lve 1\lpcice cr.ljili polrebu • !o~iLe pregacLI Gll. prij' rad itt: u prLja)lj" • Traperi '·e takacle. jer se tako za malu kolldnu DOMACE SREDSTVO Nau(ile rr·lpl~lnjt.ke i. postize se isti ucinak ka(lj kemijskim orneksivacima. perite rublje u razlicitim Sastojke poklopcem. Prerna vlastitomu Iskustvu.lilivla. odjeljuk uilrisulo. 5 bi [eloga octa ucinak. IJ 1I naliepnleama • Nemojte lezau ua postel]! odj 'Ci kOj~1 nus!re V111li.ce 11<111111 1' ull\>-d. mehanicko ternperaturl '(gk I bijel0 rLJblje pozuti a~0 se pere na 'l. u posudu 5 hladnorn.Jl1 ill ~I:Lr()n I tk [(iOnl '1.L~1!I1(0J temper-aturi.LI1J vode) ..UliistHi SE!.nja gorl1jih ~lujev(1 odjeCe. u kao i perilici.jeolJe b j tl~a. pranje kad je perilica napola rublja trosl energija.r okrenite na. elektricitet. ako se peru i od svuetlogu rubl]a. Kori~llo ie Z. ~a I[ do 5 kapi etericnoga primjerice. ill omeksivnc v pranle vcdt se (vidi Izvore). a Z~lti. puna.iskuhuvanjem.nake na UpUGuju vase rublje ostalo u dobromu stanju i ko]a se pere strojno te je je naopaku.1 rublj zivitc nu podrueju U gelj . umurra. prljavo rublje prl]e pranja vodi. Leske kcrnikalije - p0primitl BoJr:r f.mistite kupovni omeKsiv8C. • Kako biste sprijec:ill blijedenje trapera.1 Irladnome lalnnome i. pridrzavajtc se sljedccih savjeta. ulja lirnunu iii vode.

naftnih derivata. otopinu s. POTREBNO ir . dobra prl'lrnijesa krpam. druglh slnteu 'kih vlakana. ostruzite ostatke jala tupirn f. Nanesite otoplnu na mrlju cistam . mrlje) Za povremenu etanol boreks arngnijaJ( upotreb.u. Osim toga.lnlolI:ite mrlju lJ mlakoj vodi p kupitc ostatak re. Svakako ih izbjegavajte. 25 g boraksa 600 ml hladne vade i'isccnje poput (vidi st.na namakanje u '1~U1oi odi. OSDO kozu.lte. • :N. I Og()[()VD za rnrlje od UKLANJANJE MRLJA ORGANSKOGA PODRIJETLA Za uklanjanje rnrlja oel krvi i jaja (nikako maslaca. sluno] vodi dol. Natrijev karbonat jedan [e od najstarijih proizvoda koji se koristi za ciscenje. moze biti i u neklrn sredstvirna uklanjanje mrl]a. Iijepi odjevni Nadrazuje UKLANJANJE lzlJjc. iii narnocite arnouijal a rastopljenoga u hladno] voeli.Katkad se nalazi i oci i kozu. • Mrl]e od jaja na odjeci . hipoklorir.zeotoplne na bazi etanola (isti alkohol je u vinu i pivu). METANOL Vrsta alkohola. A C ET 0 N Osnovni je sasrojak u cdstranjivaclma laka za nokte. • CiSliLe rnrlju iznutra prema van. poznat i kao drvenl alkohol rnetllni alkoh )1. Proizvodi se iz obnovljivih izvora iz suma. sadrze otopine kernijsko !laota[e. i uklanjanje neclstoce kucnih ljubimaca. • Bjelaneevlne u krvi rastvaraju mozete vidi cI lie).ka "ludi ld0bucal~" o0raks. derivat i~. otpusraju PiU'C. pri dodiru lzazivaju ostecen]a Ociju i koze I dobivaju se iz neobnovljivih tesko rijeSiti ill se. Nekada kori '[iii klobucari 'U . sllcdece. boraksom vidi doli ). nisu iz oddlvilJ ekolosk] izvora. ostallm. nuslte zastltne rukavlce I glicerinom. soda blkartrona terpentitl -I .l> < Cue II toploj . Terpentin je blaga. Uuu'ljanu tkaninu ostavite pola sara namocenu u Neku od uh sredstuva.odnaotopina za mrlje od ulla.m. Prestanite koristiti proizvod aka yam se zbog njega vrti u glavi. fII Nikada SASTOJCI ZA l/KLANJANJE MRLJA natrijev karbonat bijeli o.lJ·iborom. oei i disni susrav. 11 zaum tkaninama dobra reagiraju drZite izvan dohvata djece. METILNI DENATURIRANI ALKOHOL Dobivaju sc (lei naftnih derivata. Uz brzo djelovanje. C)lapalo.. pokusajte SIJed CC ("V<11'i juka S1I kemljska sredsrva zn uklanjanje mrlju. ali SredSLYO je talco jako da rastapa celulozna Nadnrluje vlakna i uklanja bOJLI 00. sljedc::cc: • Odmah ubrllsom.i se u soli pa stoga tkun inu na namocire u hladno]. je rnrlja jos svjeza. ucinite crnuga vina (vidi takoder SIr.l otopma u prirodi ce uspjesno uklonitl jest veda. :glicetifl' terafln (za masne. nusproizvod u proizvodnji sapuna. Nernoite korlstiri toplu vodu (to ce "Jiksh"l!ti" mrl]u). prlrodni je omekSivacvode i uklanja prljavstlnu i masnocu. zaslgurno mrlju.Osim toga.da ne osterit« vlaknu. Nll<ada ne mljesajte i<emijska QOMACE SREDSTVO 00 BORAI(SA IJtJbJ"o uklanja rnrl]e organskoga lDgdrijetla.aftni je derivar i treba ga izbjegavatl. 5 glicerinom.drva.obris. Uvijek prodtaite upute. cuvajte i k0!'islile kad yam zatreba. Pt-<It-<UUI~A ~KtU~IVA UKLANJANJ E MRLJA LA UKLANJANJE MRLJA VODOM NajjaC. Osim sto ima ucinkovito djelovanje na tkanine. bo]a. ·spada II samo u mallm kolicinarna.15 iii ga ALI<OHOL za ra tvaranje t.. I sredstva jer otpustaiu otrovne pare.cat Wjeii limun sol (oatrijev Ida rid) '" o o z ~ l/l Postojl nekoliko "blago kemijskih" sredstava za uklanjanje mrlja koje moiete koristiti u nuidi. dzerseja i samra bit de unisteni. • Mrlje od cokolade lake ukloniu u mlako] posudi lsperire. boja i obllkovan]e. prir. svi. 60cu za'f'epite I protresite da se 5ve Vade i dodajte 3. • Za osusene podrijetla apunici mrl]e organskoga malo ili. Priprernite. ucinkovito je sredstvo za ciSeenjekoje se moze nabaviti u veeini Ijekarna. Par metanola iz. Mincralna voda je izvrsno sarno tapkajre . I ad se d godi neka nezgoda. Sad.kLlOne upijajucim kuhlnjskirn rn cO '" l/l nemojte snazno trljat! .. Kad korlstite kemikalije.Jcemijske rnrlja ko]e uklanjamo otopine i tada je po rubovirna rnasne nu:lje). 67). a ni nisu prihvatlllvi.ljivac [e koji ()~tecuje predrncu od vune. koji se brzo rastvara u okollsul nema poznatih nuspolava.to moze "skuhati" rurlju j ona ce se prihvauti).r. 2. 73). I spojeve na bazi Natrijev ni sastojak za perkloroetilcna trikloroetilen. rnofe se koristiti za ciseenje kistova koji se koriste za nanosenie uljnih boja.<C. vee namocite LI mlako] vodl I prile pranja annesire otoplnu sa supunom iii solju. ill otopini boraksa KUPOVNA ZA SREDSTVA MRLJA rnedu za KLORNI prlrodna IZ8JELJIVAC vlakna . Korls!i se za uklanjanje raznih mrlja. i grlo. IZOPROPILNI t1 srcdsrvima nadrazuje za skidanie. 8slaVit'"eda se os~ll . izbjeljivaca (vidi dol]e). Glicerin. muenc yam je iii ako izazlva glavobolju. zlvale su sljepLllou i bjesnllo a odatle iz. (Cisti alkohol) PROIZVODI mogu ostaviti tragove KOJE TREBA IZBJEGAVATI SIGURNOST Sva sredstva PR1JE SVEGA za ciscenje izvora.le. jake Irna [ak i slatkast rniris i njiLTIC se mogu ukloniti neke rnrlje. v P~ijenego sto obradite tkaninu. 11(.

~.smvlle otl. Ll I kojJ ce tekucinu Lli irl. Otl. 52 .. suku sode bikarIJun. . a V[J moci (ell:' ie uklouiti. • 13iiele I'll ulja. .1 vino. a zarim isp rite 1'1 In MRLJE 00 BOJE U KUCANSTVU VeciJw Iiepljivih upotrijebiti mrlja . postup. dll me ukl0Jutimrlje ulja. a 1I nakon toga natopne "blago kernijskom' iii samo poprskajte tkaninu t vodorn. TRAGOVI OD GLACALA od LI 'lJ:agQve oct glacala ullonile na najjednostavniji sUllcevrnl zrakamu.ljajte. m~rgaril1a" ll'llijoneze.b) ·jjiv~I(. najprije naJl1~zite pa-[ JJ] (')~t tit!: lkaninll. Bobicasto voce.et.U K LA N JAN J I:. ruozete ne pro~u hati 1I mogu se uklofliti terpentinom premda to prirodno otapalo nece djelovati kad se bola Qsu~i. pri tome pazite U. a zarini op rite.I1<U1'1<I21..i uugova izbjdjivac mrlja. i Jll1'lje od Ie tumne cmo ukloniti • .Katkadotepinorn od l> C:I1 . [sped[e VQ(Ii. oda dok gUIll. rako sto ot pini natrijeva karbonata g 11a 5 litara vode). • Ml'l.i I£~ld .I. jednako rnrljama od kave.jeloga acta ili je i<. a zatim po rnrlji prolijte bljclo vino: ono 'e [e zaslthi. • Suhe mrl]e od crnoga pokusajre puSlllpkolll THkv iuozete ukloniti gllcerlnsxom koji se koristi zu (vidi str.1 2aLiJlJ lO ui] ·SlO poprskajte znoja namocue vodi te dodajte meka tb ju Drugi 1I 1 do 2 2lio: hijt::ll1ga ocia ill sok od UIIlUJ1<l iii. katrana i trave kapnite nekoliko eukuliptusova utrljajte II mrl]e.1 lI11Cll ~ zatim naneslte oik'enje sreds: za • Uklouite osuuke CO~laje 11a tkanlnarna prepunite tele je j08 [edanpur 11<1 cikle.l prem1L LLJTullllna nH n:. 1I oropin. Uklonlt (e celk. taka sto cele S\7e dok rnrlja ne nestane.1:0111 sunca.a i hladnlak na nisku temperaturu. Namocite tkaninu u (J 10 Aim na mrlju od votnoga soka iscijedite sok od svjezega llmuna.!ell Ijepljive rvari popur ljepi. Riietko cete moran ill bilo koje drugo kupovno rn vodorn.o i iD o Z od (rave (vidi prerhodnu pctcc i u brusc toploj vodi. i~bHjecijeli. ITI07. • Hije.je d ruZa ukkmite ~ukaliplu 'uviJi) uljeJ\'l. IVIK LJ A U 1:1 U J I uputit <'CIllO vas kako ukloniti rnrl]c 1I bojiod hrune i pica. bojj mogu se ukloniti prirodnim vrufegg:9da moze. • KlIcl po sligu prolijete od limuna S j (vidi Izvore).e ill uklonlti bez kernljsklh srcdstuva.ll. jednuga kuhinjske zatirn cia izblijecli. a z:llilJ1 je J1amocite Za voeli i cloclajte "1 lago ke::mi.I hladho] vodi. mashlCa. Mrlj e ed bola na bazi vode name€'ite l. 1I &j(om. U prasak za prauie dodajie karbonata. ~I • lal11<lscenll Tbninu soelt: bikal'bone toploj vieli 'i. deterdzenta kad ukljuciti lununa i.1(1 se zvak. • Tvrd()kufne etarll. II StT jna pt~lllje u "Icrcrclzenl dodajiE! 2 zlicc . m~~ett! 'ski nuu.ai"il('.bjc.jski" pra§ak.te spuzvem oamotsnom u terpentln. Sok ad limuna l1<1heSiten. '.~ode na vi~()koj lemp 'raLul'i..u:no('jte u "blago • Mrlje od villa na oeljel'i uklcnlt cere taka da pc njima prosi ere S ispcruc I11lakoIJ'1 vodom. voska. maslloce LIlja za lkaninl.imlula. a zatlm iSI erne.slo i t.l(.ljiv~ell. P0. (7). mu:!. Uljne boje jcdnako k:. ljedecim savjetirua no al 0 brzo djelujete. LI ('aja Ili kave.dcl1'lI od lllaSIl0CC1rakQ II pr'lhu.I)1rljeod hrde 20 do 30 mlnutu nalll. od inrlje od cokolade uiozere. :1 za+irn bpi )peril' UO'BICAJENE MRLJE ru2a i pceuiio (lei kozrnctik« 1)1. kava. LrveDoga kupusa rnrl je ad voca.l ne • Sastruzite sjajilo za ipele. :> !'oJ "< l> A ~ z l> Z r izbjeljivacu rnineralnom vina • Za mrlje od cajn na stolnjacirna mozete koristiti sredstvo za Ciscenje od boraksa postupite s (vidi str.zi 41janih boja koje5 u se te k osusile. nll~in-.. kalm i strojnoga ('istilH alkoholom. 0SLllV.ga Ubl'\IS.LI. • .KLANJANJE MRLJA 00 MASNOCE Slijeue kuhanje savjcLi. Mrl]e ad • Na mrl]e od ul]a. primjcrice ~Qk(lJJ1 ad.161 gWll<l zamrzne. prije pranja n.ljLe Ivrci()tn cetkom.0 I'll o -I til.(t'h~. • Prije nego sro operete tkaninu..h milja A. okom od l. a tkaninu natrijeva zatim operite.te uklonltl mrlje na ba.otele ukloniLi mrl] slrani u).kaninlJ Iznesite IljI SUI'l~e.(.a spalleno mje. Pusrlte d~\ na tkanin! prlrodno ':e lzbltiedierl. (7). pune iLict soli.1)1lj'l ru zern. Elericno ulje ro Mrlje uvijek obradujts dok le boja jos svjeza. a ZatiOl OSlavj(e cia s (Joclatno (). caJ i crno vino najgore SLI mrljc. Zatim je stroJno operlte "blag0 kemijskim" .h Ostavite da upi]e tkaninu.. [(.jeclI ()pllril~ l1o. I)rugl llHCln je ~I:I kelllijski" lI~e[l'ijebite "blago 17.:lliterdierttoloL .asuncu jer ce a :aILim i~('elk:.gltlcale odje lip~tllti Lkllnir1l1.e?110 istrljai.l'il)J.'lISi a. u na kojoj SLt iragovi 1. takl\1 II toplo) I')ekolil I) sali ili Lijelmm nodi.(' i.llu. sto Najpllje spaljen.. • U mrljc od I . llag bikal'baJle. .ite se lIobicajeni. Z tliee If Mrlju namocue svjezim sokorn odsro]i deset minuta da vino pro2me vlakna u sagu. • K:. tkanlnu drzati nad I ncem P0StaJl toJiko ispiranje. a zatim ni.i tlio nUll10cite svjeze cete ill obllno poprskali terafinoll1 O~tavite nekll djeluje I1lll~l" i~cjjectenmnu soku od lirnuna. • Odje ~vaLmttt! "IUlIle . kao i ohicno.a ponovite.djl:pnid. koja lie cesto zaprlja travoru.(.uajprije ill sl1sLruZiLe ~L(J vrse soka uti 1IIr.1tr<1l1<1 utrljajre mast. Zarirn mrlje od oS \l1.i mrlje na bijeloj sportsko] odjeci. • MIlje cxl uuve prije prania natopiie u glicerlnu.1'0"rijedi j Z<I Jl1"L01:ij~11nd stoP0st0LoQ.r. odjer'e 1I operue • ZyakaC'll gurnu rnozeie skinuti kojemu vrije perllicu).euklonlli gllcerlnom. P kupire sratak rckucine. ~a lirnuml. Dobro Postupak i osusite 11<. Illr. ad limuna kemijskom" ili b.lje mnopite u nernl'ij!'!.1ll(·)cI ce pumulm.tko biBI.itc ulje b se upije.ku jt! od glacanja J1eZl1~t(a. mrlja astQjcima i Izbjeljuju kemijski sredstvu za skidanje irn ll.

derr-rdzeru. • Tkanlnu . OprullU osjetljiv. :. jer je bolji. ~IVHr~ u za • Kako bi.I~A Pt<IKUUI~II~Al_.::.votinjaoia. irna Ii u vasemu koristlto prtrodna Sri str..1 deterdzentu JllJ'lja sredstva kako biste se uvjerill cia je proizvod biljnoga pcdrijetla i iz mlneralnih lzvora.g natrijeva karhcnata (sode). kernika'ija. u <. Loptke jer.a rlwnoj pov.ila doda1ll0 savitlji:va i meka. 66). otjecu kroz odvod. Od konvencionalnlh prolzvoda koristite prasak.eterdiente. U odnosu na njih. alergijsk se iz naftnih derivata i nisu lako Osirn toga. energi]e. palnuna i replcina ulju uajbolje ~11 za pranje rublja (vidl lzvore). kolicinu smanjiti do 30 posto.1'. urnjesto izbjeljivaca od J67) • Kako bist izb] 'Ij Ii rublje. takoder povecavaju j 111 Operfte je. • Izbjeljivac od perkarbonara najruanje je steran za okolis od svih kemijsklh izbje] [ivaca. ostecuju riblji.1 ljudske.ivu kOZll.1 ci~cenie mdj.iru t1l1blje II !alma te ukhu. Boron. enzime i bjelHa koja SU SIe lstva.c1obivaju razgradivi.e 1'r ci.II~ ill KEMIJSKI Kucl god je LO I PRIRODNI moguce. • Klor rnoze biti ~LI. a usto i ogranlcavalu dotok kemikalija u rijeke i jezera..adkernijski deterdzentl (na naljepnicama su navedeni kao "plenusavl deterdfenti"). izrndeni su blorazgradtv te da nlje Ispluvan na zi.PKAI~JI:. Evo sto trebate uciniti: Ako zivite na podrucju gdje je voda rvrdacna nekim dijelovima 'vase perilice talozit ce se kalcij.lIT! leklll. Blali su za kofu i izazivaju manje alergijske reakcije. koji :rktivira rn lekule V( d . dodalte j05 malo sode blkarbone.(ju ~'Qdu 151karb0n . Provjerite je Ii sadrze enzlrnc koji se dodaju podrijerla.l1e islo u. i onecis OpDS<1n izna I 60 SLelna je » vidi stupnjeva Celzijevih. i svjezeg« Iimuna: Limun je ucinkovito izbjeljivan]e. izazivaju reak lje na k Zi i rana. nisu lako biorazgradivl Dodajle sodu bikarbonu kako biste smanjili potrebnu kolidnu delerdl'ellta (vkll opasni vod. na edene sastojke prasci za pran]e .:i naftnih bit ce jednako mogucnost sapuua derivata. K. 'I'ime -cete.0 DOMACI PIlA-N JE PIIASAK ZA Proi+:vocie od klora ne smijete Q mije:§<lrjs amonijakorn ill sa sredsrviJ1]~1 cisdenje ua bazi za l~iSelina (ru spada i Gear).jajl. . ako mozete. kupovni deterdzentl temelje se na naftnim derivatima i sadrfe fosfate.rSinl. kuhati xintetiku.kall.i "hlago kemijska' klOJ'<I111indjcluje na pluca. pripremi] pxa~ak fa i!Jranje rublja koji ne sadrfi ale:rgei1e. 11 na vlaknima. Ako zivite na poilfwYju gdje je yoder tvr<ila. S. rethodno namoclte II vcdl 1I blugornu rasrvom kcrnndlca sapuna da se prljavstlna otpusti.illa b. sastojak boraksa. SU$ite l. a smanjit koruercilalnih se iz naftnih derivata. i osobito polovinu preporucene nakupljanja kollcine: vasa odjeca cere I ostatka ('ista.) KORISTENJE ucinkovitostt i skratiti LI PERILICE rok trajanja.i za pice. kuhaire ga 10 minura na lagano] vatri u vodl s malo praska . sto ih ani iZllimllo Iskoristivima vidi Izyore).<ldJ1jUvbdll pri isp. koncentriranl. Nakon Ispilanla. enzirni i 11:. koristitc IZBJELJIVACI koji se prj tome stvara otpusta sodu i vodu s kisikom te je posvc prirodan (vidi lzvore. 1 • Izl jdjivaCi u prahu ko]i saclri boraks aktivni $U Prednosti pranja rublja na prirodni nadn su brojne. spoj o z vrlo otrovna. provjerite njegov sadrza]. • Slede vodu. nemojre ill II "blago kemijskoj" Izvore). zaclt. navedeno riskirati tekucini d a rkaninu kornadicima za pran]e ulja (vidi treba i prati je u pertllct. SU Novi "zcieni" proizv'Od za pranje zamijeniti cleterdiente d. zivotinjski i biljni svijet.u tkanlhu umotajfe u ru~nlk i iz nje Isc1jeoite sv. Provjeruc usp iravaju zacjeljlvan] LOPTICE !)lOZe ZA PRANJE • Loptice ne izaziv'lju a]ergijske reakcije i pogoJne osjetlj. To ce smanjiti njezinu ODABIR PROIZVODA "Blago kcmljski" rjesenje prolzvodi na bazt sapunu od • U perilicu. uktivni jedino na niskun ternperaturama potrosn]u te tako smanjuju RUCNO PRANJE Ako [e na ualjepnlci prati mCUQ. Ipak.u suvisnu vodu. takoder. • Mogu se ponovno k ri~titi do 750 pUW. • Optickl tako cia vase rublje bude" bjelje od bje1jeg8". 11l! cistornu w'n!kll . £1. koji se proizvodnjl deterdzeuata. • Ako perete sviJu. odjeljak za 1 do . lsplrite lL mlako] vocll.2 zllce • Koristite prasak ili tckuelne koji sadrze ekolosku sredstva Z. popur zeoliia kokosova. l(aJ(O biste. clrugo ispil'anje nij llllZnO.mo€u vode. "Blago kemijski" iii dornad deterdzenti i tekuCine manje osteculu vlakna na tkanlnama.rucno s prlrcdnlru sapuna gucn st osjetljivih tkanina na bazi kokosova alergijskih reakciia. i. Korlstltc sode hlkarbone kako biste sprijecil: stvaran]e naslaga kalci]a. potrebnu praska za pranje orueksavanje koriste dobivaju SLI LI vode. .ijiste oZa I'ra'!ie su ekolosko sredslvo s-am'o po.L dodajte sadrze trl do cetiri putu vise deterdzentn nu ba.ldrii uje izvore vodc. Enziml enzirna i za uklanjanje 66-69).i na l0plomu mje tu. priIodna . pomijesaJte li0 g kom-adii!a sapuna sa 2li.j(ljna.. sredstvo za (Nikada nemojte z It1(}J~1. EDTA I 'TA.I mogu utjecati na druge organske mol kule. sve dok tkanlna viSe ne bUlcle skllska n<l'clocill'.l. ad tekuclh • Provjerite proizvoda koji • "Bioloskj' prolzvodimu organskoga i citrara.iranju cJodajre rn~tlo oera kako I j rlwnina blla :. Prije nego sto kupite neki proizvod. izbjeljivaci. Z~ U pral1l1 j te)n!ce ispiranje dodajte zlicLi sodie Dleluje tako stO ionizirani kislk.

1 da ostanu na adject ill na preckama pl'ucil:t. NavodeCi sliedete Prcma istrazivanjirna.i cete 5vjeze oprane uvijek stavljati cete sprijeciti pari iii preko vlazue krp 1l10ze posluziti).. ~ odstralljivanje !<. pridrzavajte se sljedecih na ispravnu rkaninu.lO:: POI rskati vodom. kuko [e I'll.h kako nc hisrc IIllisrili 1).ohladl'l iz nfega pf0l1jte leKu'Elnl.lI]je prostora Z~I su en]e. \1 tlaske POSTELJINA plahta.i. Rok!op~~ . (stari. 67-69). mugu o$let. pokrivaca vi~e :1PREKRIVAC popur dvostrukih vcci i teli. te nadrazu]e nos i grlo.jte st:o pise • tspod prekrivu naljepnici.. preko uviju p02ute zbog nekoristenja koristenja I pranja.~it. nego da trosite energiju suseniem LJ IZBJEGAVANJE CISCENJA kcrnijskome (PEHe)_ Ciscenju koristl KEMUSKOGA se kemijska otopina perkloroetilen i njeztne pare mugu biti kuncerogene a poznato je cia izaziva U1 C VIc m Z m susiUci. radije rublje suslte na svjezemu zraku. tkanine Osirn "l'huJu gkll~alil. namjestite na vlsoku temperaturlt i P. gl~lbite unntam]e • Z~I Buduci da su kornadi posteljiue i prekrivaca. SUSENJE NA ZRAI(U • Odaberite Sus nja.jl.i11a radijatorirna. odjccu na zrak kad je cia je osvjezite.i sjaj na tkanini.ikc) If(ls. svile i vune te sintetike sasvirn • Izncsit sun 'ano rasprostrite ravnorujemo i pazne na nabore j savove kako bi odjeca zadrzata oblik. lspunleuolparcn» objesite kako bi so za$Lilili ceLkolll kako histc uklonili lIniSlile nepri rnjerenim Kad rasprosrirete rublje vuni. prijedite vlaznorn krporn preko zice da uklonite svu ptljavstinu pranja. nego zu man]e komade To se po reblce oduosi na vunene odjece. Rublje Kako biste osvjezIU odiecu ko.\J1lt. Ako odjecu ipak odnesere kernijsko cii'iCenjc. lako ce oSe br:lt' izgube boju zbog cestaga i lanenih plahta je l:ahLjevno. bistc rnorali za glacanjem smaniit cere nn najrnun]e. Time da plahte te . Sl. tkaljini.. • SWVilC susllo s preckauui bojlera.[ili uputa.iL. PRIRODNO SUSENJE l koristite C:iste kvacicc. (·tli se ispllul. 36-41).f.nice. Mnoge rnrlje mogll se ukloniti pranjem . Llslijed Lorline • J emojte kupovat: plaluc kojc SAVjET i<oristite parnucne i lanene (vidi 'c oznakc na ircba ndnijeri nu kcrullsko ('iscenje puccta sc mogu isropni.18 odnijeti 11<"1: Jcemijsko .bjegl.gla(. strane i koristue vlaznu krpu. vrtoglavicu glavobol]e. tako . staviic topliuu.aue Glacanje paLnuCnl1l slozit mjesto. • Ne glac::'<IJLe preko pLl . ZO) II Nernoj. j 'r ce materijal kojirn su punjeue pasli IlCI • Glaado uvijek namjesrlte I mperaluru dno.raol:e je nekoliko dana "ani na uspjesno (vidi srr. cistl stolnjak dobro ria nlskim icmpcrarurarnn. L. II .amenca' gtaealu 113 paru malo bijeloga u octa pOl11ljesajte 5 vodom koju korlstite za glac.g!a(.eta. sus-ilici. UPUTE ZA GLACANJE SUSENJ E U PROSTORIJ I pI ces • Vunene povrsini. IDlICninI1. slo] Time S 11:1 SUllCC N. tkanlnu tno.tlteda ispusta pal'u aka pet min uta" Na~Dn upotrebe gl~calo n. nabore dok glacate. !. z.c uzimati zdravo gorovo ono !:ito pi~e 1.ti.~tedje[l struju.SUSENJE I GLACANJE Ako imate vrt.! .0$1':'11' • Ako lmarc miesta. veste susile na rucnicuua spJ1ijeeili stetu koja moze nastati zbog neispravne glacala. 5[1'iL(:. I spremire ih Il'l se QSletiLi 1I susilici 6:1k . Gltt(~ljte vunene predmete s unurarnje strane Ita imate sipJeticke plahre [er se Ill' gu osiellU. sLriLe plahlu • Kad I laht ~ult 1> QSlIS(:'.neJ<. Na ta] nacin vase ce se rublje brzo i ucinkovlto OSUS. cinje. • Nikada iZl'avoajte • Plalue ako nego Ill()gu 1I radije susile na zraku. Vunene ne gJac~. • Celbjle povrsinsku naIJepni. • Prirodne pamucnc iii lanene plahte mozete su. zahtijevaju dul]e vrijeruc. Glacajte oko njih pare j sljedt'clI stranicu).ile en rgijl1. upijajucemrucniku. mrlje oaistite pastnrrr od sode bikarbone vjetrovir clan j r vjetar ubrzava ima izbjeljujuc! ucinak.aim nernute glacaJo!H1 paru.kaniuu nacinorn odjecu mekon: prlja . ilea n!1 susilu.lIo. OtopillU uliite u olVor gla:cal~.drzite g<1 Iznad naborc. a • Kako biste produljlll na ravnoj pokra] uporabe rok trajanja odjcce i KAKO O(I~TITi GlACALCl Gvicli stn )2). CeslO je pazljivo rucno pranje osjetljivoga parnuka.glacanj . pari je n~(Jbolje .C so. elja prekrlvace it alLIBtlJlJj~ke Folije knko bl rctlektirala cete u.iL. Kad se glaGi'lla ohladl. povrsini u kupaonicu popur vreca za spavan]e.us. • Kako biste iz.~Rase . proizvodacl prcporucu]« kcmijsko (isl'cnjo:: ako .~linlli prasiuu. zelimo ukazati na to kako sto manjim kemllsklm ciscenjem rnozete ustedietl novae i tuvati okolis te yam dajemo savjete za lakse glacanje bez kernijskogadscenja. iii u prostoriji gdjc jc 011'010."11 prowl'. ie II kupaonlci • Cis[ile ItIrije n« odje(i (vidi sir.l uzetu nemoire rasprosurati I unjene tkanine.a se clstl sarno kemljskl. pustue paru .scenje. za . Ravr osuSlli.i neke organe.sto i slozene na dna.ci. plalue na sviezemu zraku. a potrebu . all pripazite plahte istim redorn. • huprovizlrajte okrenuilh su~iIo izrnedu dvaju naslonima SLO]<lCll. za to je potreboo i znatuo priroduu vlaknn upijaju 1ll110g0 vode. kako biste sptije.lSiLe ill na r:Jvnoj SllSi..Og'l.I.

lti. svoje navike. Sve stc V81l1 je po. postane P'REDNOSTI RECIKLlRANJA koristen]e stvari. Aka nemate prostora pwnesite sa soborn kad jednom vellklh trgovacklh adlazite u kupnju.OTPADA radnjereduciranie.ne otpadne Ii u vasern u gradu odlagalista za recikliranle. umjesto u pogledu kolicine otpada koii odgovornosti nas sarnih novih Ponovno koriStenje kuiija str. 81 Recikliranje se u osnovl svodl na ponovno bacanja .[teboo jest mal. Mnogl ~UChi wed meU m~.82 postoje sredista za recikliranje materijale koje ce tarno obraditi kod kuce.guse Feeiklir.t. cak i u odjecu. recikliranje R CIKLIRANJE ko]l se baca u str .neka mjesta su tlk uz za recikliranje u veCini papira. boce mogu ponovno u proizvodnlu boca i ostalih predmeta novinski paplr. otpada cestu.ijsRih sposobnostl i praKWfli~ fl1re~tq za Jil. all vise od dvije trecine materijala srnece moze se reclklirati. kao narnlestai.79 .dia-ganje stvar1. Aluminij i cellk redkliraju a organskl otpad stvara bogate hranjive tvari ako ga odloiite kornpost u vrtu. . vrtni se u nove limenke.. a plastika od stakla.postat koristenje i recikliranje Mazda niste znali. Aka promijenimo ce nam Tajna je u tome da elaksate sebi i organizirate u svome domu take da yam taj postupak sredstva za rutinorn. centara smjestenl SU sprernnid za recikliranje stakla j metala.oor~aniza. ponovno uobicajene. Povecava svjesnost pralzvoriirno i siri nasu svijest 0 kolektivnoj Stare staklene kao potrosaca. trl kllucne . Neka pcnovno vasega nacina razmlsllania koristenje i recikliranje postane dljelorn i vasega zivota. svoiotpad u tlednu gdje mozete donijeti . MJESTA ZA RECIKLI RANJE Raspitajte se postoje neklrn krajevima raz. papir se reciklira u pisaei pribor i se moze istopiti j oblikovati u kuti]e. U Skuplianie organskoga str.

a atrnosteru metanom. I II I I I • l<ibjegaVajle prolzvode koji su uruoranl 1I plastiku iIi su na podlosku reciklira.ere u njlma disati. nego u pl.l('i(i . • Kupujte stu ('esce predrneie dobrorvorne svrhe.ra i kokosovih LI j I I . • U prodavaonicarna nell1Qjte UZi(Tl:.iiulIajte je u doolo iat. <1ko pise sarno ltoje SC l11014u POl1(1VllO koristitl Ako razmlsllte 0 koUcini smeca koju proizvedemo (ete zasto [e recildiranje kucanstvima tljekern godlne. j'.]. pcdovi.e recikliran. I· djelovania buduci da]e nedosratnost nezcllcnoga smeca 1I tome !ito zllvrSi na odlagallsttma. karronskc kutije.eu~ rl1se (faj ~ !istid(maj' m(]e:vel1u kaMU J!lamucne pelel1£l vlaZl'li 'flalrel ili tk'an'!. na primjer plastkni spremnici. vlakna u u Danskoi. kupujte robu koja [e uajmanje upaktrana. • Neice vrste vreca ZH -spavan]c punjene sukomudimu papira iz telefonskih imenika.G1l e vreci(!e' kako il. • Izbjegavajte preradenu hranu vreee za smece pafijirnate· ubruse jeon(. ima svoje uedosratke [er se u zrak otpusta dioksfn j ()swli cpasni otrovi.01<0 sarno [edna cetvrtina od 200 mlliluna tona proizvedenoga dva kilograrna po osobl na dan. Njemackaj. nije Premda odradsnldlo bioloski razgradlv.)J1liJal<ltc 1 .!se puta piasticne vre~. RI~tene V.ne baterije ko]e ne sadrze kadmi] ru zivlI. Austriji . svake godine u u razvijenome svijetu proizvedu se mUijuni tona smeca.u~n.SMANJIVANJE KOLICINE OTPADA w • Kuplljrc svjeze voce i povrcc ve('iJ~1 II PQgledajl. konzerve s ilW1l01lJ. plastHlne sp ive salice i tanjureotl f§a]'Jirnate ubruse paplra i pla.\>tike ko]a je cesto 1J1l10l~IIW nekollke 1I xlojeva ksko bi blla prtmamljivija kupcu. lako primjerice Nizozems. ~lInjeHI. staklene boce i staklenke.tbUod p[astlke i izbijeljenoga papira.nJ:i reciklirane bi0r~4gtlld've ~tugeizv0~e mafamklil Hi I. : I PAI<IRANJE • Iskor. nego novi. • Kupujie recikllraue prolzvcde.v. Spaljivanje otpada. Sljedece savjere prlmijcnite ua pukiranje prolzvoda i nllhovo pohranjivanje.ci1ih iJ()CH.imo.\1 veco] kol. ~I{)j Z:.Gt:like i krpe SPUZo.Svedskoj. ad stiropora: plastika ZAMjENA ZA JEDNOKRATNU UPORAHU Slfjede savjetl 0 tome ('froe zarniienltl predmete z~ je.troskove prijevoza vode u bo~una. krpe cd frotlra pounutne . preLi01Cli uredskl pribor. toga otpada.asticnima.II. se 1. shvatlt Jli "reclkliran". od pap. u pOSlI Llama kako jt' proizvod "stoposio • Ku puj tc robu vratiti. U prosieku. tako vazno.iMe paklranje najrnan]e.~ticlle vreclce. oko 70posto svega onaga sto bacamo u smece to necin. Norveskoj.ite m. • naclije za jelo koristite metalni gribor i kerauucke taruure. iii stare ru.. • Koris.lmj U neldrn drzavama. To stvara probleme LI okollsu. papirnatirn vredcama koje se mogu recikllrati. moglo bi se redldirati.:Jlle obutt.\!. sluvine.~e ornagi apara:t ili umetl~e nallvpera . tel mozc zn. P·ROJZVODI DULJEGA ROI<A TRAJANJA • Korlstlre barerije koie se luogu ptitlitJJIi alka. III Neke vrsle vl1nOg:l namjestuja..i [11~I.reCice iii pLa5ti~De K.. RECIKL!RANI PR01ZVODI • Kupujte recikliruu: pisuci pribor.)Krathe krjJe za cisce'1j. • ' Promfjenite potplar 11" clpehll:na kako bisle ill dulje noslli. e Stare gume mogu II reeildiranie .VAJn onecisoena hranorn ue rnoze • Kupujte hrunu i ostule proizvude .:)ristite JDI1isti.lzmdi pokucstva. novine..niJll zaruljama. negtJ jl!:~lnokrarni plastlcnl pribor. Osirn toga. :1 cipele i Cli!:l'11ekoje ne zo.e Z<J $me~e ubruss . torb. punlcnim prekrivacuna i ocljevni od sintericke vune vee desetljedrna provode ucinkovite Americkim programe za izradeni.lga . umjesto tOga.Uvodc 1I boci. kako biste smanjili kolicinu otpada koji stvarate.uijc rabljeni autornob:l. nego plasucne. • Z-amijenjte obicne zawlje 5leci.i d'l j~ [etlan PJ. • Stari 2:eljezni(ki pragovi rnogu posluzlt: 11 .llatnene rupi)ice e~ergiJ~ IIi !:iater.i.krl'le. u vetlm l(Oll~irJama'l .dnokratnu up('lti. takoder.e.ni rnaterijal za podntce u gimnadvoranama KAKO SMANJITI KOLICINU SMECA SpriJeCili stvauui]e otpada najucinJwvitiji je fl. u Sjedinjenim Driavarna recildira se srnaca . kako blste smanjili potrosn]u . Radije kupujta povrc€ U smedim vlakana. oneCigcnje vodu otrovima.i. kojr t[ose priro):ine izvoredrva i utj?> 0braCluju secilldu~trijskj Istvaraju:otpad. 1:1' . • Kupite w.ijeAil f!lU~Jenjlil platnene i. ponesiLe Mojtl phnnan)J.dijl' bim~LZg:I:\dive lonce za oiljke nacinjene.Iamu~me hulaHI!!". Illebe m'arami~eJ vata O~bijeHeJ:l'l) baterije ni8Jamice~a najl(')til~e I<JJpujte hranu PQ5ud~ma. povLe. Neke vrste tra]u goclin:Jllla. lpak.orenim Jednokratne ](emijsl~e bfi1liiee ol0iJke Cql'aWlt najl1!l' dQkoIJe~l~e.]." pis:e ll ua ualepnicl k(llicinalll<1. clajte nekoj dob-orvorno] usUlll_Q.ici l1i odjednom svell 11<1 Se K O'R"I s TIT E v.iEl ~d celulPle (bi0r1jzgrqdive) keramieke tanlure illaonovno 1<0ri~~lte' Rlasti~ne l1am. urnjesro du ill buclte. . roalernl papir..stlte svoju kupovnu IW0C: kad god je to rnoguce. 3L1at! rerikllranih plasr.1 Iii kosaru. IZBJ ff[~ A.JSLo recikliran. • Pijle 111Irir:lI1\1vodu i<:.I Ul1uwrnju scram! s:.1 reciklirati zaSlil.acin s[ickil1:1 iii.

e p. velike mogu biti preteske. 84). za hranu. maknite am t . Pohranire • Naljepnice karbon-papir. industrijaliziranlh kuplIJ te pJasticll pJ'Ovjerire • n. raznun h ZU SJ'llCCe zbog od alurninlja pukiraniu od papira.: zeleno. odnijeti u cekaonicu lijecnlku. Ierke. telefonske papir . • Plastika koja reciklirati standardan 51:: QTPAD 00 • Staklo je tesko pa kutije nemojte prepuniti jer ib u protivnorne necete mod nositi. gumene il i plastlcne pa pir kad ga jednokratnih rako ce zauzeri manjc za recikllranje C'uvaL.)dalJetite manje kante. vrtnog narnjestata.STD RECIKLIRATI? Prvi korak je razvrstavanje proizvoda koje treba reciklirati. omot 11ice . Ta] sirnbol je u vecini drzava. RecikJira. uz papir za i papl r za zamrzuvanje i razllcitoga posrupka recikliranja.:.asilficlrani najljepnice.sprernati sjajne [er sadrze uetopljiva ljepila. pakil'ani su u nckoliko ]. pr(!)j:(. po. • i?ohmoi[e folije.. U Kanadi i nekim europsklm Nizozemske drlavama.I ranu. PLASTIKA Plastika se na odlagahsuma ne rastvara. etprem1flu na odlagaUSta.woel'l 1~1<:1'1. raznc plnstidne prolzvode u skladu s lim razvrstavanjem." . vreca za smece i kvaclca.tatt rspod li. 7 je Odvajajte 11. ogledala g(l stakla dvojeno 0I jet' PQLJSTIRENA Saliee. uueuikc.ojl suo druk 'jj ni i NjemaEl<e. STAKLO Do 90 posto stakla moze se reciklirati za izradu boca.i. a uluminijska {'oUja moze se koristiti za izradu nekih spojeva II motoru autornobila.Osfavljmlje' J!lolistirena u postupak. kente ~qk() biste predmete talGe moze nosl su posude. bistro i • Nemojte .povati mzll"i'lte ti¢Gve reci.ni papir pretvara se u nove proizvode poput novina. mozete osta viti. • Cuvajte novinc. C\.!<i i~pJ. • Vecina pJa9ticnih p. • Nemojte reciklirati boce rasprsivaca prazne u Kako blste lzbjegll neugodne mirise. kuuon. • Nemojte sljedece: karton. uredski rnaterijal. podloge od srakla.)V. AI uminijsk • kante PAPIR SvakOJD Whom recikliranoga papira za pisace. Vecinu stvari potrebno je sarno lspratl kako ne bi imale neugodan miris kad Ih pospremimo. blorazgradlvl I ne mogu se spaljivatl jer otpustalu otfol)'he pHnove. papir. R ciklirajte casopise tako sro cere ih ponuditi prijatelju iii Cuvajte novine u paplrnatlm vredcarna tako da se sadr. • Pohr. .) mogu se recikliratl za izradu nov ill.youa. 4 su torbe. ali ne moze seredkllrati. p.stoii sus!av za sakupljanje POll(.ranja: J.ai i paklra ile mogu reciklirati.niliJuna ljudi koristi 13 bilijuna cellcl1ih kuritl.e gotove ohtokc lUiluovalnll iii 01 i 'nll p cnicu. primjerice svijecnjaka.llllku. • Pohranlte sve prazne konzerve hrane i hrane za kucne retenje ljubirnce. .oliranite na posebnorn mjestu kako biste ustedjeli p~(')stor. kao kaniama pisace. Ako se organizirate tako da imate nekollko kanti za smece za svaku skupinu pJasticml pakiranja He rnogu reciklirati. plasticnih hranom upijajucih opasni oipad (vidi str. kad vise se slojeva koji se ne lllOgU recikl irati. Se po brojevi. premu hoji. dostavu hrane. Industrljsklh podova. te prerna lh i I onovno koristite kao vre 'e za smece iii vrecice za kupnju.ad kOje mGgu s.limnie.ahite ill u bJizilli izvara smsea . • 'QlJRad za redRliranj. ca~a. • Rijesite se plasuficirauoga papua na pakiranjirua pakiranja zarnrljanoga maramica za pilia i za brzu papira. Ako PI' elmere.: prakticni su za pocetnike jer recikliranje cine ALUMINIJ I CELIK U lndustrijalisirunim drzavarna na zapadu svake gndine svakih 50 J.uhinJskih elen1enata. uklon.i'na <. jednostavnijim. poput kutija.'St". papira pasava se 15 stabala. vrecice mogu puknuti. • Pohranite predrnete zarulje.11 p ~eb00 redk. sraklenkl i ostallh predmera 11 kucanstvu.r()i:. • Uvezi su prlhvatljivi. • @wailite. g'd]e Se 5prem& hrana. drzavaYna vedn'u tail:v0gJ:l otpa-da. W nekfm IDRGANIZIRUJE RHilKLIRANj. plastificirani od papira nekada je iesko ukloniti pa ill. o • Izbjcgavujl. • Za skugljanje otpada I<oristite plastlcna kutije. vlakna za sagove.i casopise pelena. ciklimJte od • plasticl1 ' hoee.i. 1J1jeSI<l. Savjeti koji slijede . lako Sl! dQ. konzerve za IU31lU jer spadaju c<!sopise.s~u pile i ergon0ms.v'l plast(ke i zlIhtijevaju.lJte III II. prijuvoga Hi isoerite pod slavinom prlje nego ~to ih oO!azite U kantu za red klira nje.:1 pakiranju rnljesana ili slojevita plastika lwja se ne rnoze reciklirari. ali LZI'<Id i11lajll Ii O:r. srara plsma I ali paklrania za i!J1-{'1. Nell)(!)jte' k9~1.ll. o (.kl.I 2 razvrstali.ile cepove J. piasti nlh Najprije saznajte koje materliate primaju u mjesnim sredlstlrna za recikliranje u uJ tome razvrstajte srnete.sijti ni ku. lonci za GlJijece" nisu kao i od varrostaln bo "d. pakiran]e.). no rnoze se reclkllratl za izmdu l1lZUCitih proizvoda. • Izravnajre sprcmate. • Plasticne vrecice nisu u prograrnu za reciklirunje.1 smecav pojednostavlt cete postupak. poput 1 KUiije za otp. tanjur] i p<!kiranja za i hranu od pollstirena. Cuvajtc til< -I dodu u dod ir s hranom. " oznaku (C). toaletni i kuhinjski papir ill se kornadicl koriste za postelje zivotinja.ati~e. cljevi II poljoprlvredi.IV:. j staklenki imaju l'azlicili sastav.Z. ga prema lim slcupinama. • Staklo treba recikliratl smede staklo. knjige. i.

i ohuru.ojima ~u.:( C>: otpada. Ako se pOSh11ce vam bcsplatna l\ re za punjeuje k[~j. rllll'~l.~~ikUratL • Izi:ljegallajte f<.2.'do!<' cLEKTRICNI Svake godine I ELEKTRONICKI zavrsava]« OTPAD navika mozere sruaujiti vlastitu i. II l~oji '~l1lla<:.OicLl..o rubljemh udrugu kOj11 ce Ih stregi zakon] kojimq Z'1l skupljanju knjiga obrazovanja svrhu njihova s knjiga.e . • Kompjulo( te un LO clarujie.lI • 1{<..:). sto Set ne bi morale dogadan.apira.iti prolzvodacu rvrtkarna tu us)ugu nude postom.vlHl.ljte' za udruge ko.bl.perilku posuae.(Q'{je"od kartona ] rliastike. prodaj. za tv. ._ PREDMETI Papir.lril'anijj i . lo. djecu U zajcdnicoui lvidi rado oclnijet! iz v'lile kuce..di recikliranje. 'U.jete K .ljte se kod mObl!:ela itnaj~l"povR.U:l[~jLI. p:.oju na izbrusenu I)ovrslnu u jednoll1 go trl stoja.reJDdjll." za svakodnevnn Bojr: i p unjcnj a za p.1alurnlnij predmetirua postavljenl clekrronickogu su sprernnicl U KUCANSTVU kojl. freon. • 19racke niozete darovati dl-. .! r.jl'!!lJi kCl. igr:a'c<~tl. odjec:! Inogu se reciklirati 1I IP&.1 milijuni tona elektricnoga i elektronickcga otpada. 1. cdnesite u miesnu udrugu ZJ REC1KLIHANJE KUTIJA ZA VOCE Drveni sanduci ~elite reciklirati. .ll<1$lickiln povrce izvrsni su spremnlcl za predrnete koje Oslm toga.lbJ0UVOrJ:L.a svrhe (vidi Izvore).redklil:aju rasp.lSp.lOZd'l I.iclne. posluu U drzHv~ u angalirujLe l'i'ancuskoj mnog.tne" sheme 1I I.... :2. zn reclkllrauje BOJE I PUNJENJA ZA PISACE ¥e. k~IO i parove c ipcla kori~\i i Stare tkanlne pcslozlte u kutiju. • Kupujte . uru.akva VH~el)lL1 . rabljeni kompjutor hladnjak.Qjt It " i l'Iletalnlh gn. za kojima i 11. Odgovomi reciklirari..nlto1 k:Uei.1SpH(ljt& se l.kill) telerOt"~kirn tvrtkHlml \1102e.:od knee ima kompjutur pllLstiCn. gdje iU t'~ltke pol ridm I nego cl~l. casOplsa. Neki proizvodac] u "mn~sanom pa~iranI\J'.ne potii'u 11vei'lk. 1.e na sajnn: LI rnozete darovati udruzi iii nekorn rahljene iii teuisica predmete.i poyral b. posteljina.: V!~lli.se mogu rcciklirati nalaze se u Na ncklrn rujesrima predmeta.i nutrag primaju prazua puujenjn i zu to dnju naknnclu. • H.lclu.I kollma se prenosi vocel Jzradlti lijepe predmera koje zeltte spremlti. • Tvrtke u kojim« reclkliraju L1(~je pisace i punjenja.1 mozete • Tkanine koje se mogu iskoristi~i rab.avama. jos nisu svojeni. mafsrllala i povezivanja pa~ira~jei aktiv. ZAIH)NSKE0DREDlH 0 za kucnu upotrebu • Prije bojenj. dobrotvorno] udruzi koja ce ill U NjemaEkoj.kvaliretnu oprernu 5manjili -otpad od Rakir8nja vlj. Nanesite b.1.lu recik. ih jJOlOl11 ih daru]e II dobrotvorne rerikliranje.jeilu elektF. ko]a I'e tr~jaLi i i)lo. a kad je napunite. P9 IzbQru.£jedinjenirn Americkim Dr-z:ilvama Ii zskenl ua udlagalistirna Uz malo plururanja i.k.. priclrzal1ajtC3 se sljeiJet1l\ uRuta. • Prije recik]inlnjn robe iJi ih dajte dobrorvoruc svrne. Y9dito= brigu 0 gradll lll!:l<a ll:. Kiik9 biste 1. I. dobavljaci uputlt ('e vas Il' lJ.. potrosnju re robe. • Ne. staklo . • KLrrije za voce nisu izradene je LO potreblro. ispustire. Is~af.jene pOSI:ILi bole i punjen]a za recikllrunje.iriolle bladl'lj:ll~. nazovite ncku dubrorvornu posluti nerazvijenun sll1anjUrw kol. za dobrotvornoi cenuu "'~ reolkliranje.11fik~I'c rele(QJ1C. jer se ne mog].oWl jli' Ql. i prekrivaCi ODJECA I OBUCA • U dobrotvorulm usranovama i 11 SCl leao "teski orpad". Uzmite Ih obojtre U prodavaonlci vocem i povrcem re neotrovnirn.Htl.akoeier.. pisace (vidi lzvore).il<ljIG $C'Pl'l:~I.J . Austriji. Ii u rnjeal~~)j lil.. polietnena diJeI0va}.li'>ik1l.~\J<!jt. kl!Jtfje 5 'i:oStal'lim iii mllfainim d[j~lovirtJa.ii. TKANINE. orpada.o 1'!'!¢.ja! 7.ci zasiore i sagove.l(91'i (vlelj Iz.O rnozete .oga j I0 i pisac. • Ji'LlI\jenja za pisace razvrsravaju rnozetc pronar'i na inrernetu (vidi lzvore). A. nllVlfi~ ill ne~ega drugogll ~to ~~\iteposprei'nlti.riJ.CiI. K'l'P' j letrql'la k (luaa uje se om p. Ovdje su daljnje upute za rccikliranje. • [~llpujtc purjcnja organizimju proizvodaca prljavite.li.taljQ·va gdj<:: ler ga ie teSko I>0ristc' I1lbl.0 <0:: 'c.rnozcte kuti. mozeie pcnuditi u prcclavaonicama rab'[ene robe iii daU neko] elobrotvornoj kojima zaveZ!rC vezknma.rterij<l.[ presvluke uutomobillmu POkUCSMI.~dJ'e). ~OSlQjl. unekirn ~ • btari zustori.istl. pAl< IRA:Nj'U globalnoni Izvore). DO vecinu puniti. • Sazn. novi.te kutije za ~prenja'I\Je ~l<l~len~i. pcsto]e uveUk!l prljcdite preko I Svedsk0j udzbenil«.¢lj <I~JlIWI. l1klj"cuj". primaju odiecu i obucu ko]a [e jns noslva. • Neke dobrotvornc ustanove ~ . poput knjlga i uporabu.il~IJ. i prakrlcnc i kutije 1I Luaterljale svih 1'1'51:1.w -' • Postoje punjenja koja se rnogu P0110VllO . pa cak pokucstvo tkanine ko]e puxlu]u i.l p.eLe je popravlti.redkllratl.e pmfzI. • ~bieg. pogotovo KNJ IGE I IGRACKE • Stare skolske mozete razvoju. prirodnun ill bojarna Tvrtka "Nlke" smrccipcle za lzradu podnica gil1l. tnko prlxupljaiu • Odjecu novae.1 kiranja darivun]c bola Zit maJeri. darcivaLi socijulno ugrozenlm.b ilw~u Ii organl. zauzimaju lido malo prostora.icml . promjcnorn P11 kupnji..i$ace trose rnnogo blolosk] neruzgradlvoga i pOll udi Li boje i punjenja koja sc mogu fl z .z.ikl.~.je za pohraujivan]e dvcranar-ia udruzi koja ee za drvo uijansom kakvom zelite. • Krevcte i forelje. za rublje ilj ustanovi tome da priie toga. njih brusnim sprernan]e papirom.m[)jlltore Pllii<lQ procl<lv!l. • Kad kupujete pec. pri " Aim inuuc pl'lvdil1~l m()z(' bili hrapava.lahl dijelov~l.LO.oje sPMkl .ai'trimske ratUje popravite.l njihova aka ce ih koristlti djeca za jg(.

ORGANSKI OTPAD
w

HRPE OD I<OMPOSTA I KANTE ZA KOMPOST
5T8IZB/EG.AVATI • Bolesne blljke • Ostatke mesa I ribe koji rnogu privuci nametnlke • Kornpost pokriri
l

jednostu vno mozete

kucanstva. ncobrad

10jbolji no drvo.

koloski

naciniLi na hrpi, all moraie ga vidi dolje), kako bi bio pao i .vlazan.

mat rija! koji mozeie koristiti jest • Korup st urZile podalje ad povrca jer privlaci kukce (puzeve i uholaze), .51.0ce steto.o djelovati na biljke. • Ako nemate mnogo rnjcsta, rr.ozere kupiti ureda] ko]i korlsti crve 12. komposta te vas otpad

Kompost· organskoga

hraniivi tamni otpaci slatkasta poddjetla koji se stavljaju

mirisa

u zemlju - pcmaze

yam u uzgoju zdravih biliaka, a usto, jedan je od najlaksih
~,
L.I.J

rnacaka i J:)asa (sadrZe stetne parasite),
• Izmete • jadnokratne.pelene (j;)/a;,stiC:Qe~su ne razgraauju j

o
--I
"U ):>

• Muzete izraditi i kantu rako SlO cere u zcrnlju zabiti cethi drvene daske..« zatim Ih povezau ziccm, tako cia je [edna strana otvorena kuko biste kunru mogli otvarati, • Kornpcst obujma 765 ii.lara do tal~111 je za jednogodlsnjJ organskj otpad prosjecnogu

nadna redkliranja karton i papir. Nije

hrane i ostaloga otpada u kucanstvu,

uz

.D.

""

beznatalan

ni novae koji take rnozete

s~)
• 5jajne ci[sopise kgii sa,_drze Woyna Ijepila i'formaldeHid~ • Ugljen i koks koji sadrZe mnogo naftnlh derivate

ustedjetl za Impnju raznih gnojiva,. a osim toga, dobra je prirodna zamjena za treset. Aim u dvoristu nemate mjesta za kompost, saznajte postoji Ii u vasemu mjestu postupak za recikliranje organskoga kucnog otpada.

PI' tvara
gnoiivo

U

bogata, texuce

(Vicii Izvore).

ZASTO KOMPOST?
Nahranlte zarnlju hranjlvim organsklrn

USPJ E5AN KOMPOST
• Pocnire rako sto cere otpadne
lVlllli,

uravnotezili materijale
I)

"zelene" u

'j

"smede:

visenamjensld kompost koji se proda]e u vrtnlm centrlmn uiie kornpost, vee sredstvo koje se izraduje od pljeska, kokosovth Vlak,U13i gnojiva. Navest ell nekoliko ekoloskih prednostl pravoga komposta. • Bilikama osigurava
uravnotezenu prehranu. • Poboljsava strukruru zemlje,
pC1!lWZC lako] zeml]] cia I ropusta vodu

kcmpostom

kako blste svojlm bll/kal11~

navedene

na str. 82,

.IWHlP()~tLJ.

i povrtu oslgurall dobru podlogu.

stavljati. na hrpu i cesro Ih preokrcrarl . • Pokrljte kompost srarirn iii plastlcnim prekrlvacern cia ga ugrljete i ubrzate proces preradc. • Pokusajre "akuvatore na vrh hrpc staviti
kOlllPQSW". Liike

Ako su otpu .i koje dodajcie da kOIl'lPOSl posiane

suhi, dobro iii zulijte, ,iii nemojte dopustiti gnjecav. • I'rOUlijei;,ljte kom post vrtnun vilama svakih nekoliko kako biste ga provjetrili. • Kompost, nemojie zirni stavljati na golu zernlju jer ce ncstari tjedana

• Smanjuje oueclscenosr re P trebu za paljenjem plodova, • Pornaze
,I U j

Wlca i

ocuvanju lokalnoga, biljnQg .i
U Sl<il)gl'irml

gaveza, kamlli a i zivotinjski. gao] skraut <:epouebno
~l

i tC7,U zernlju

cini laksom:

katkad

rijetkoga sVijew

vriieme

• Sprjecava

bolesti i odrzavu

zivolinjskoga

sivaran]

bogarog,
11U

tarnnog
UD 1180.

rmioge hranjive tvari U proljece
ga ukopajre u zcmlju, take <hi mlade bilike I novo raslinje rnogu uuati od toga korlstl. Umiesto toga, mozere ga jednostavno rasporediti na
Kako bi se ubrzao prirodni proces rastvaranja, kamilicu. na vrh kornposta stavite

biljke zdravima,

gd]e irn prlietl odumlranje.

lliolllpClsta na 12 tjedana, umjesto
UQb~6.ljenib godi strunul]
1I

• Stajsk] gno] i sijeno, koji su

5TO STAVITI U KOMPOST?
U kompost ne mozete staviti bas sav organski otpad iz kucanstva.

razdobl]u ad 3 do G prirodno biste

mieseer, takoder, ul rzavaju pr ces. • Umljesajte • inojivo zivolinjskog:J (izbjegavajie izmele vidi SIr. 83)

zemlju i I usuti la gusjenice bave svo] posao (vidi dolje).

Slijedi popls onoga sto mozete.

trave knk

IZ

VRTA

• Opalo lisce • Ostaci biljaka, pOpUI uveloga cvijeca i

podrijetla

pasa j macaka. Iz

ZASTO GNOJITI?
G'n.Ojivo 'stiti zemlju povrsinskiin

[RNIClI

019

LI'SC~A
puna je

Usca

biljaka trave

slojern orgauskih
tvari iz zemlje,

tvari .. Odrza va eroziju

'[~niGa ad biljke slit;

lisGa. o,P

• jednogodisnje

K U t'E

vlagtl; prijeCi orapanje hranjivih

sprjecava

hrqnjivih tv.ariza biljk_e i zirnl hliidnoCie. Prikupite IisGe na hrpu na kojoj cete sastrans probusi!i rupe za zrak. Ostavite da trune godinu dana prije upot[ebe. til! Rasporedite po

(v.iSegoclisf)je I iljke poput hladoleza rnogu narasti iz vrlo

• Kora VOCa i povrca • Vredice od i'aja i mljevena kava • Karton i papir, izrezani bOje
1.,1

m,lioga korijena)
• Grmlje i v eke (najl rije tr b~1 uSitni[i tvrd
i clrven~ste • I iljevJna j strugorlne

till u zimskim mjesecuna i. moze se koristiti za Je(')r<!)va. razdoblju cvjetanja, Osiru toga, moze u hl1lna za zemlju. Stavite g.nojivo u jesen i rano Stl clvije IJllne lopat po etv('),rnome meu·u.p m<jteL'ijali ROJI se koriste Sttllgtltine

sprjecavan]e rasta se koristiti 1,<10
prolje~e. Dosm.me

• Drveni pepeo • Org3nske kucanstvQ

vI' ine. Prirodlli za _Pl'oizvoduju gll0jiva $1I: llrave,
s.lllrtla i PlIiJIDt.

clrv<j

drveta, kore od jaja (zbog kalij,I), glji.ve te

• Stam .slam>! i Bijeno

(vWi

SCI.

3'4')

u

jesei'l I

ranD

I'ltoljece.

<
o -c
"I-

UPA~I~I U I t-'AU U t\UL;AI~~ I VU
Premda toga nismo svjesni, mnogi dopustaiu da opasnl otpad zavrsi u vodi jer ga ulijevamo u sudopere i zahodske skoljke iii ga odtafemo izravno u kante za smece. Na pakiranjima nekih

ulje stavite u cistll plas.icr.u kaotLl, napistte autonleh,rnicarsku na odlagaliste. Na isti nacin uebali biste se rijeSiti annfriza, jednako apasan. je na njoj "koristeno
II

AUTOMOBILI
Vecina moze mote uvijek autornobilskih dijelova

zaiedno iii se metal
Najbolje

s metalorn

iz autornobila reciklirati

koji bi se mogao prodate nckornc

o
w

strojno ulje" i odnesitc

neku

se reciklirari
ponovno postoje

b.i bilo da automobil

radionicu iii

obradiri, neovlasteni

no jos
utjecaj

ili chi se pobrinctc da gil ovlasreni serviser rasravi ua dijelove,

o
--I
}>

serviseri koji zanernaruju na okolis i dopusta]u rekucine dospiju

"
CJ

cia stetne

u
W 0-:

proizvoda plse da su opasni otpad i kako s njima tako treba

na odlagahsta

c

i postupati. Sljedecim uputama zelirno varnobjasniti
na odgovoran

kako se

nadn

mozemo rijesiti opasnih proizvoda, ne

PRAVILNO ODLAGANJE
Mnogi obicni predmeti opasne materiiale

nanosed stetu okollsu,

OTPADKOJI

SE MOZE RECIKLIRATI
ulicama i kucansrvima uvela sustav recikliran]a otpada 1I bojama. Takvi poticaji 11 recikliranju cine bitan dio gospodarsrva till europskih drzava.
Slijede mformacije
0 tome

kucanstvu sadrze zamijenltl munje stetnim proizvodima kad god je to moguce. Sterne proizvode kupujte S;U110 11
1I

pa ill pokusajte

onolikoj potrosite. koristenju

kolicini koja ce varn biti potrebna, Uvijek procitajte i cuvanju
ostavite

i sve

[e li neki proizvod sretan, nemojte ga bacati II smece ni prolijevati II odvod, Kontaktirajte s gradskim sredistern za recikliranje i potrazite savjer strucnjaka. Premda su upute 0 pravilnome odlaganju otpada razlicite u raznim drzavarna,
slijede opca pravila (vidi takoder Izvore),

upute

0

pravilnomu

Nekoliko europskih drzava prve su uvele recikliranje opasnoga otpada, kao i otpada koji se moze ponovno koristiti, Drzave ko]e za ujlma zaosta]u mogle bi usvojlti njihove mjere bez
vecih flnancjjskih izdatnka. Svlcarska i Danska

proizvoda.
lak za

Ako niste sigurni sredstvom
i

• Kozrnetika:

za skidanje

mrl]a boja

zasto jc odgovorno

i

nokte cia se stvrdne prije nego

• Boje, sredstva za upute • Slikarske
It Meraina

Z,\ skidanje

sigurno odlaganje otpada toliko vazno.

sto g11 bacite
Odstranjivac odnesite

1I

smece

za ciScenje kisrova: vidi srr 34
boje: oclnesite u sjajiLr: odnesite u tvan
LI

prve

SLl

koje rade na tome, a Danska je na

laku za nokte

u cenrar za skupljan]e

otpada. Trajne boje za kosu KU('NE BATERIJE BATERIJE ZA ustalieni mozere proliti u odvod uz dostarnu kolicinu vode. • Vrtni herbicidi i pesticidi: kad se isprazne, napunirc ih do cervrtine vodom,
vise,

centar za skup.janje otpada. centar za skupljanje otpada ili sta vite na zrak cia kemijske ispare, a pakiranje zaurn bac.te

Sadrze teske rnetale, uz cink, zivin klorid, 01.0\'0 .i kadmij. U Velikoj Britaniji i Sjedir.jcnirn Americkim
mjesta

AUT 0 M 0 8 I L E Srecom, postoje postupct
vozilima.

za povrat olovnih
Kako biste sazriali

Drzavama

irna 11'<110

baterija koje se koriste u raspitajte sc kod automehanlcara
II

zacep.te i
Postupak

smece,
• Sredstva za ci.. scenje drva, sjajila i vosak: odncsite za skupijanje
primaju
II

za njihovo

reciklimnje, baterije kao

protresi te. KOJis(ite tu vodu btu

dok se u japanu, Njernackoj, SVicarskoj i Nizozemsko]
opasni otpad

nerazriJeeleou ponovite pakiranjc

oiopinu.

u ccntar

vasemu rnjestu
R

lOS dvaput

i tek tada

otpada.
a vecinu

sakupljaju odvojeno i odlazu na "sigurna" Osimsro sro mozemo odlagalista razumno

bacire u smece. rnozete baeiti

• Lijekovi: u nekim Ijekarnama
lijekove,

R ASP

5 I V A ('
cenrrirna.
1

I
LI

• Umjetno gnojivo, aka ne nekim sadrii pesticide, smeee. • Kuglice za rnoljce: oelnesite u centar za skuplja nje otpada, • Kuca.nski proizvocli: sreclsrva moiete vocle. Za ('iii-cenJe kOja saclrze amonij,lk, bjelilo iii cletercizente kad prolili
II

ih mozerno
jedino

Mogu se reciklirati usluznim nemojte gnjeciti jesu Ii prazna. STROJNO i otrovno. ULJE

mozete prosuti za kemoterapiju antibiotike oclnesite odnijeti sadrie
1I

u zahodsku i citotoksicne proLiv uiii rnozete

oclnijeti na odlagahsta,

Pakiranja pripazire

skoljku i povuci vodu, Lijekove [reba odnijeti u cenlar za skupljanje
Baterije i rasp rsivaci razvrsta n i su Ilao opasni otpad te ih treba skupljati i reciklirati prema uputama na lokalnoj razinL

ucinit: Jest

koristiti baterije za punjenje, tako da odaberemo se recildirati prijenoonih besplatnom srebmoga one koje ne kad procle njihov urec1aja mogu se posrom. oksicia
28

ljeciJiSre. Sampon

sadrze ni iivu ni kaclmij i mogu rok trajanja. Baterije iz mobilela vratiti proizvoclai:i.1l1a, cesto Bmcrije ad fotoapar,rte

Sadrz! teske metale i vrlo je Ipak, svake godine sternu rekuCinu u oc\voc\. Ne saJl"lOsto vozaei mijenjaju ulje u automobilu, prolijevaju

otpacla. TennometJe
II

odvod

liZ

mnogo

neke ljekarne. cllma: zapecaceni,

Sredstva za ciscenje pecnica odnesite otpada.
1I

.. Detektori

ceotar za skupljanje
LIZ

raciioa[(rivni materijal. cia ill pravilno saclrze

Srecisrvo za ciSc'enje mnogo voele. rvornit'ke
U II

Vratite stare c1etekt:ore proizvod,lcu pohrani
• P0510vni vodici:

je to vrlo stetno za okolls unistava biljke ! zivotl.nje, a voci;1 moze bili nepid(a zabranjeno - vee je Kako strojno i zakonom.

oclvocla isperi.te • Hazrije(\ene mOzete proliti skllpljanje

cecikliranja. Provjerite o skupljanlu odnesite otpada.

lwei sluibene

1l10zete ocin:ijeti clraguljariIml, kojj
[(ad mijenjate ulje u automobilu. potrudite se iskoristeno, prljavo odlo,iti u velike plasticne kante.

boje centar za

osobe za zastitll 01<0li5a pajedinosri lakv.ih rmlterijala. • KemjkaliJe za ciscenje bazena: u centaJ za skupljanje

ce .ill ponovno

prevuCi srebrom.

oc1vod; koncen-

uli"

rrirane bOje odnesire

nerazgraclivll

bujLl koja

biste ispl~lvno postupili,

otpac\a. To uclnire i S,r

oneCiscllJe drugi papir u procesli

«. o «.
CL I-

PONOVNO KORISTENJE
U osmlsllavanlu naclna za ponovno korlsten]e materijala u kucanstvu budite domlstiatl i kreativni. Nadite vremena popraviti iznosene ili pokvarene stvari kako biste sprijecili sve rasprostranjeniji obica] nekoristenla predmeta zbog njihove zastarjelosti i njihovo jednokratno korlstenie, Prije svega, kupovanje kvalltetne robe je dobro ulaganje jer ee takva roba dulje trajati i netete [e moratl takoEesto zamjenjivati. SIJedeti korak jest voditi brigu
upute 0 odriavanju. proudtt
0

STAKLO • Operite
pOJ10VnO

popravljate Hi.oprernate u kuci, stare sraklenxe korisrite
<';1 ., r

pa ill
manje

Staru odiecu

mozeie sprernm liubirnca. pa

za

...., o
z z
<:

o
uJ

lez;lj vasega kucnog I riiateljima i susjedlma

o o

hrane, cavlica iii nekih kao posude

Irugih

• Org:loizirajte jedun dan s razrnfjerute predrnere ko]i yarn vise nisu potrebni ill ill odnesite
na sajarn rabljene robe.

z

sirnih PI' lmera iii ih koristitc za ol vke i drzac ill domacorn za ovijece. Napunire

'"

«

marrueladom ili odnesite pcebrima, koji su cesto zahvalni na staklenkama ALUMINIISKA
• Foliju

e Stakla za. naoca le opticari rl10gu izmjer.iti, popraviu i ()cistili re ih ponov no rnogu koristl darovatl 167). PLASTIKA • Uzgajajte mlade biljke
U

zu med, FOLIJA

u oni

koj;

svojim stvarima - (itati
0 korlstenju

upute

i redovito

mozeie ponovno

nemaju novca .iii lh rnozete
LI

koristiti jer sc rij rko iwo.~i nakon sumo jedne upotrebe, prebnsue je vlazn rn krporn, osusite i sprernue. RAZNI KUCANSKI PREDMETI • IzreZire iznosenu odjecu ili plahre i nacinlte od njih krpe il1 stare plahte Iskcrisrire za pokrivan]e
Zguivani papir dobra je potpala za vatru.

dobrotvorne

svrhe za

servisirati uredaje, Ako nesto ne koristlte, razmislite bi ll
mofda dobro doslo nekoj dobrotvornoj ustanovi iii nekoma

zeinlje u razvoju (vidi Izv re, str,

drugome. Sljededm savjetirna mogu varn pomod kako pametno ponovno korlstlti predmete.

starim

casaIlla od jogurra. • IZfeiire vrh na plastlcnim Sta.vile pl.as(icne vreclce u visecu policu .1tsko risdte ih LI vrtu kako blste osjelljive I lljke ZHSLiLili 5 olvon-na. taka da ih l11ozet.e lako bocama ad mraza.
uztrnati,

STJECANJE NAVIKE
Rasipnosr je sumo navlka, ali 1 briga 0 ponovnomu koristenju predmeta rnoze posrntl navlkom. Ako osmislite nove nacine kako upotrijeblti postojece predmete, ne samo to cere ustedjeti novae,
vee cete i smanjiti
~ I

podolia

kud

utjecaj proizvodnoga otpada.

procesa

Ill!

okolls te

ublaziti problem

POPRAVITE
cete produljit! • njihov

I CUVAJTE
novae i urjecati na rnanju potrosnju, rok trajanja,
II jednoj (7.3

II

I

II

PA P I R • Ul!ijd korisure obje suune papua. • Koruadice papira korisut ~ za popise I rcdrnera koje uiorare kupiti i podsjernlke. • Poslune omotnice korisure rako 8LO ceLt! na njib zalljepit! nove nuljepnice pronaci zajednici. • tzrezne lijepe -estitke napola i. ponovn recikliranl kurton, mogu • Bozicne I rodcndanske zabavne, otpada, Pokusajte yam s nekoga pogorovo Ih koristite kao razgtedn! .e. Ako ih zalliepite na
5

Popravjjate nelspravne ili ostecene predmerc, nemojre ih bacati u sruece, tako

I

usceojen
lljepljenja),

koja jc osnova velike potro nje i prevelike proizvodnje.
re sjalllo za metal ali sa sta klcnih porculau (,i~te. Provjerite korlsute li dobru

Na jedno] polici ili ljeplla

ladicl' spremite porculan, u
7;01

staklo, brusni

(nije osobiro ekolosko, uklanja ogrebotine

vrstu ljepila, POl11noprocirajre upute i pridrzu vajte ih
5C.

za adresu, ustanovarua.
j

rnozete ill

drvo i plastiku),

u dohrorvorrum

papir, cellcnu vunu, St.VlI ce[kieLl zube ili manju cetku (za prljavstine na uklanjan]e

povrslnn - cak i ~ automobila).

• Drzite 1I kuci pribor za sivanje

.. Ponudite

start papir skolama

drugirn centrima

• Kad popravljare
krhotine

ili

koji stane u mall! kutiju ill limenku.

staklo, vodite brigu 0 tome cia su koje treba zalijepit]

edredcrum mjesti 111<1 prije

CiniU p put 1101'[h,

proslave

i goclgojict! koliclne

su

ali stvaraju se neprimjereue
U

OBRAZOVANJE
predmetete

DJECE
dijelorn prijeci svakodnevnoga
U

umatanju

darova

i ukrasa van]u. kop

pazljivo odrnatati darove tako da papir za urnatanje koristltl za

Jedna od IllljboljJh ~r)'ar.i koje mezete uciniti jest to da potaknete djecu cia cuvaju i recikltraju
cia to pocnu doZivljavati.prirodnlm

Zivota. Ako ne

razmisljaju

0 tome kao 0

teskoci, uskoro (e.im.

sacu vare vrpce i Izravnate

uaviku, daju roplI LI dobrotvorne oni ce bill p0laknutl UCit svrhe, i

svida, Mozete ga ponovno

Dj 'ca brzo slolva.:.'aju~bog
reGUdi~'aJlje Vr>mena
j

ceg,c je

prema

zivotinj~ma,

i po&tenClgll cia

clrugoga, LIl;njesLo cla ga J dn stavno bat"ile,

Jl\.1ZI1.0,

<ldite
iJl1

oci.nosa pr'-'!Ola

n.im~1 kuji nisu
j

(,!nitl to ist lakod
1',

obJasnite

tako sr lni. Aka pdmlJer 8jihovl.rodireljl ObJtlli!ji ko~j5le 1 ame za

Visak zidnih tapeta

5.aviti tako d~ moze bitl Iije'pa podloga LI'ladlc~n1a,;a ~5tO ce slit\tl i vasu o"dlefu
j

mozetei:uezatl

j02c1n stavnim r.lje"lm,l !1)f clr,o~li re(:;ik!lranja. MnogH djeC'1 ~ll
iZQ.iJI\I\,0 (!)sjetiji va i uis~i mU iro j'e
BtalO

lii 1I ~k9J<lrna,

ost~rli.(,lanov!

ll10gu tak"ll poruku J1eobavezno.

odaslati

reGlkUI""4,ni otp~ld, kuptlju .~01~1!I Pill o,iL<k,l.u SlO.I:il0d tlj?¢;yim.e I. I,C

00 Z!IDllje, 1~0stu.j;>anJa

poij0prjvreonil'n D. Kupovanie 5vjeze hrane na lakalne] razinl. to ce nasi zivoti biti zdraviji Kako uzgajamo.ZDRAVA HRANA Pravllna prehrana i uzivanle u zclravoj hrani. Premda je organska hrana nesto skuplja. Ako odaberemo llaG'ell. 94 vise vollm jesti organsku hranu jer rnislim da je ukusnlja. u pripremi i jedenju hrane. Osobno Za one koji Osnovria organska hrana >tr. Doista postoje manje pesticida i dokazi koji ukazuju na to kako organska hrana sadrfi umletnlh gnojlva te da voce i povrce koje je doz:relo na suncu . Sve vise je onih koji odablru jest! organski manje oneciscena uzgojenu hranu jer vjeruju kako je hranjlvija proizvoda r ad komercijalnih na trZistu. y'6CU cesto je bolja jer sadrzi manji udlo vode i ima hranjivu vrijednost. U razvijenome lzbera Q svljetu suoEen i smo s vise tome kako i sto jedemo. pcdrfavarno robu po osnovna prava proizvodaca hrane u manje razvllenirn drzavatna. u svoj njezlno] raznolikosti.wde takav Il. uego ikada priie. p0vo(jno djelu]e na zivot.acin gospodarsivima . Na Ihnoglm IJsiug~.sve to djeluje na okolis. prevozimo kupovatl i paklramo Prlmdnl adltlvl za hranu str.l slcbcdne trgovine.a ne za upotrebu pod staklom - rnasovnu sadrf vise hranjivih tvari. 96 hrsnu . I vrtlari mog:tr f)ripomoCi tome tako sto ce sprijecitl nestanak tradlclonalnih aorta V~~a i povrca te ih uzgajati sami. vode brigu 0 pravima zivotinja.organsldm p(wr~em na nsklm podru~ima rnczete naru~lti dostavom. vet je i belie za okolis. zivotinja utiesna je cinjenica kako je dobroblt vazan dio kulture organskoga uzgoja. i(~t1jb s . RAZVIJANJE SVIjESTI 5to vise budemosvjesnijiaktivnosti i skladniji. ne sarno sto je zdravije.

.0VJ...ml. kaje trakt ad. zrna so]c i u. Osip). krurnpira .. Haclije koristite prirodne zRsladivnce popor secera od seeeme mcd. Hay hrana se razvrstava u . SO g) sable ili Knrjenasto.~lte.I\fo ~~banQ.io~elrilJ ugljikohidra[a "n:l'v:riom lako posti.t-' t-< A V I L I~A t-' t-< t H t-< A I~A Premda postoli mnogo savleta 0 UMJETNI djdovanje ZASLAElIVACI aspalTurna. Ne!. mnogl koriste U [ Suvremeni obroka" aka 11C nutricionisti U savjctujunajrnanjc II "pet dvadeseroga kojl [e stoljeca.t\)hranll. nisu korisni dese.edovid prehranu. a voce je najbolje jesli zusebno. konopl]e.de.tte i slalkik obroka hranu 5 malo k/er. H. 25 posto masti i 15 posto bjelancevina . MASNE KISELINE dobrih masti prehrane. prihvatljive.. kol i.l <:rna glj}.lli ~k(0b. 1'C'0ri~~tte 5a'mO die!. 'fa ulja moraju P R(1)S'IO 11 G'I Probiotki. zaldjucak koji se temelii na zdravstvenim lstrafivanjima jest taj kako je najbolje ako se nasa prebrana sastoji od 60 posto slozenih ugljikohidrata.p0We~.1 . male l~oIi(.te svjezega i osusenoga vota.ne I<o)as~.. Rafinirani seced nije nu zan d io nase prchrane. dlnjif! i C:J1.bjeg<lv::. nego Skmb. nekih mlijecnih proizvoda j Unos voca i povrca U organlzarn mozete povecati ako popljete ~asu svjeze iscijedena soka 0 d vote lI. Pravilna prehrana je uiednacena prehrana . su uske.kIDIl Ldl~ltixna. s jednima i drugima.!l\'lcete 1 masl'j ~ 53.2 B ) EGA V A T I Sljedece masti riajbolje je izostaviti iz prehrane iii. energiju dobivamo .rZp\iaju Nalaze se u mesu 5oji)'l. osim skladu osmislio raznollke prehrane. ili omega-ti:e kiselina (ALA) ill omc.William Hay pocetkorn bjelancevine probavlja dJ:ugaeije. acesulfama psenicno ul]c sadrze LA. hiti nerafiniruna. umjesto grickalica ..ug. u organizarn same povremeno: zaslcene i nezasicene (rransunasne kisellne ko]e se hranl.e IlzJrbati s bJel<ul.I. Buducl da tijelo voca i povrca uzmete na clan.1:1je10 prol.\la-3 osobito su vazne za nase 1:clravlje. jo i(Oje jedell10 te nikadi\ ill .'.nemojte [esti zajedno 'u • ~:z. Bjelancevine dobivamo od manjih kolicina nemasnoga te slemenla mesa. Zitarice i mahunarke osiguravaju nam ostatak sloienih ugljikohidrata.J<{j. vitaminima i mineralima.H s.i\aric<u i Ile6b. • jedjle Ma\a Imlil!Jna Ll~ peeel1~ riba. i 1.1voce trebaju biti !). ali ne i s blelancevinarn<l.. oraha.1 rnasti.zet'ilO liiflOgO I'cifu 0(p01'\10B. . skusei derivateAl.[ane repice sadr~1. pa izbjegavajre rnoze dOl(esli d0 gOj>LZ110SIi. Ako jedemo mnogo svjeiega povrca • kuhanoga i sirovoga . jD.ine su skrob i qije prirnjerepa ake mHS~. uz dodurak neuuulne hraue koju mozerno jest!.i \:1 malirn svoJE! i~n. .ih stoga ci£l.dno je dostatna za tri obrj')ka~ .de.u Luana .md p0t:1jStllJ. [edite ribu bez krumpira Iilnogl:.l obmku.S00Y"Yll~e prehrane. Jleg(~ • Zeleno ln~ISno i bijeili 'pOYH!e i salate i neutralJi. ali prehrana secel produ celiri sara da mozete i .dobra jll.prehrane planiranje [e obroka take da budu b. Pokllsnjte sn~at\iili U\10S lwa. To se Ci:ni ll1110g0 ovomu prednosti ujednacene prchranc obzir kako "obrok" slucajurnoze biti tek sacJca hrauc.sO. Nacelo rakve . Kukunrzno.su bakterile probavni zdravim.ledite ih sto sVjeiije: St0 dulje. !mlaclL 1 Iwl~sa.. Raflnirani . suncokretovo.dan oorok< QlJeEa p05uda luhe. Riba poput sleda sadrii ko]] imaju pozitivan Prava kolicina OSJ1ova je pravilne znaCajne mozak). povrce poput cikle.jogurtlma . Slijcdi nckoliko korisnih primjera sto sve ruoze clnltl jedan obrok: sa sustavorn obrocima.spojive i nespojive skupine. opskrblt cemo organizam mnogim potrebnim hranjivim tvarima. ali s btelanoevlne. ugljikohiclmla.nJr:!l:)e Mail tanjur julw 00 svjil1Jiga povrca dpstatan je i.I1J$ezllsebl10.!ALA. SEC ER I I MASTI Medu nutricionistirna jesti je opceprihvacenc kako UPUTE ZA J(OMBINIRANJE treba • S~I.i mogu s.rade.\c1t'ti (llfi. Iz njih se gubi vise hranjivih tvari. HRANE . Skrob trebali [esti LIZ j set'ef nebismc slaze se s i kruha. u hrane" "kombiniranja Howard dr ." [er vrucina i osnovne svjet!ost unistavaju lososa. I1jI01'~ :l.'LI prehrani kakvu savjeru]e dr. prenram beno kombllfacija.u cuvate voce i povrce.>110se kml. sezamovo. peradi i ribe.lzJmrii • jabuks srednle velicine: • vda rnrkva • jeuna banana I iskljuci.ijte gotovu I!l. .dajte .[.bIto bijelo !traml. ~e(ter.u svoLu p. vornoga soka i tome sto sve treba doblvena od kostlca lana. nalaze u J1)([SJloj i gorovo] ulja pOpUI rntugarina rnasne kiseline.wQd. a » po:teljnu je cia su doblvena hladnorn presom odnosno cia SLI "djevicanska.i ~ecere iz l.cinani:i seqera. a Lilja Najbolje Ihje izbjeg'lvatj jer i sukraloze nije posve poznaro. KO)E TREBA lIJlOS Linolenska klselma (LA) alfa-llnolenska rlbe u organizam. jedan od boljih nacina da sebl osigurate takav mici. hidrirana te masu ko]e ~e kouste za przenje hrane.:m" iz t:ojm]s. toga. vj.-z sadrfavati pravllna prehrana.A (feTmentfraf\oj pa .i POV(C3. ill unositi orasastlh plodova.1 izmedu svakoga probavlf hranu. i articoka I • 100 g kuhanoga voca CI Ill sirovoga povrca.ijikoh.l povrca i salate. Nekc ruasne xisellne iznimno za tjelesml !kivCl (i uciuak nu zdravlje. ~oslulene tiI.cevinarna II secc.a ie. vaZ~I!1[eza ujednacenu MASTI rafinirana biljna ulja.vo na bjelancevinamaJll skrobu. • J6di'te bjelaneevlne. jer sadrz! visokl udio sakaosusenoga voca (01£0 Prinijerice.samo j". iiafmnovo IIPET OBROKA NA DAN" PLANIRANJE OBROKA prehrane jest ciajedcte svjeze voce i povrce.icilatima.

m.L.nija je skuplca Pestlf'idfJ" Akutno I:lqecu 1]:1 vcca i povrca.lija razvijemm i misle kako [e jednako korlsno jesti razno svjeie voce i povrce. k..inu knkvocu.. j sranice sacinjene organizam. cinllo se I.li. till drzava.lzloienija riziku jer jedu vlse o.v~l1na uki[l.sLo ::. vee i zbog horrnona i k<::!lJikaUj<tkoji poucu rust zivoiinj« njihovo zdravlje te Ill! to se odrazavn na uase zdravlje. fungi.o bi bila J)rivl'.1ijOlI1.w.ji rilliku oel . a odrZiviji sui UMJETNA GNOJIVA . Djeca S.::lIfU. 1I razvojlJ QsjeiJjiv.. ubijaju ko]u unosimo takoder ne se po ~. anell.:lI!npjru. h".Qrgani7.iti Junkcjju hormona. p. dole je anli'l::>ioLi. a upi]a g!l korljenje nexih biJjilka pOpUL tlkvlca.1JIlkcmlk:. a ulaze kortjeu]a.sc kmisti vosak brazilske vasak koji se koristi za aUl8lllob.1el. Moze se naci I u hrana koju iura dulji rok Intenzivru Stem! konzervansi kemikalije prskaju .aka.v:iljtl.e ..lo i.11.0)1:: ZASTO JESTI ORGANSI(U • Organski uzgo] sprlecava erozlju zernl]e i odrzava nje7.llji-'.4\!jese kako bi sacuvalo svjczinu i.'lil L! tragovlma. hrane. .rkve.lii.meri !coji facie s .rajallja sadrzi aduive uzgoju i konzervanse.razida vodu.l1la je uptltmba n.iloie prodrijctt n Na poplsu [e spojeva koli dieluiu 11a endokrirn sustav.i DIELDRIN Insekticid povezuje koji se uakuplja U i opcenlto priredu. nije rijec 0 tegobe.." prihvacate cinjenicll OclhJ.lI... di. svojorn otrovnoscu. na apsorpeiiu . puv)'C<I IKlp.Ianllli cia bi produljlll i kozmeticke da su nase tjelesne !.RMALDEHID Svjeie glj.) EV I (0 PS) N:\jraSPrO.cI odraslih.i.tutu Zit raka olkri U l.i' U l~t:Q~~'1a· • PbSl.UKliAI~~KA HKAI~A Zabrinutost 0 KEMIKALUE U HRANI Ie vecu HWJl:L uzgujena pt'sl'iddima i urnjetnun guelivima sacll'z. Raj6ice su debar prlmJer..i otrovne ozbiljne :z.ll'1e I.1J11 tlovuna . liegD> (>.1 7. reproduktivnilr sto LL Ijudi.'U.'l~tl1n&~'lparalkma oa nekill. L1NDAN Irtsekucid koji djeluje na eurlokrt ni sustav i povezuje se'll ftlspl'sivacu bmjnih se $ HRANU ziV'cani susrav i mogu Nelw voce i povrce p('. sredstva ie Wj insekuc.\lo.vieZ()i rok tmjflnja samo Ako jedemo svjezLI nezagadenu hranu zbog PHII'.te'selak.iV. vnell i povrcLI. VOSAK voskom [{e'J' ZA l.'. no kako je prije bio U uporrebi. Parufinski vosuk.~~~nra.l.tinja. hrana lI<. pesticide. Osim I.kupclma.)ji>it!injeniril Americ. naltni derivnt.ic:idim.1PESTICIDI [Ir.!..t1 zivminj. Zabtanjen je. u odabiru: moiete jesti organsku hranu zaledno s on om moie utjecati u svjeztrn proizvoduna koje uvozimoiz isldjucivosti podrijetla. kt. gellel~ki l JllOdificirane orgmJiI-:l11e O('I'OVr1e mda1e. <lzi. moze utjecati (J.ij:.iusekticidi.:" i. n~ki.i:'iI1a azi 11f'fJS. prolzvodnji ko]e mugu izazvatl Premda hrane U hrane. -te nernatccidi lierbicidi.I podruc]u. jos jc u zemljl. Vis(. nelUlll il.lkva lll-ana ne sncil'zi herbicide.d zabranjen.kernijskasredstva Iungicidi.melil<\ LI~l!llwim~l.ll.uori -Ostaci tih proizvoda i 1I IDHJkeduboka ""S1H biljaka.iv'l!lj. • Organska II HRANU • Nije poznato d.kitD BI'2r~.e [e METQMIL [est kancerogen.1neJ'ickome iSLntzivan!e Veno Z~lbranien je u 1I je ·k(nlzer:~Hnsel llonnone. koja nlje organskoga Cinjenica kako je organska hrana skuplja.)ke razlne metilnoga ~al'.\lme -- proizvodnji.le i podov. sto to <'i. . ICoriSl'i ll<l obraeliYanjc biljaka. furnlgante.Ilikoji s tim nisu 1I ci..u mozete miuerala u tragovima.il. 11 SlLneke od Lib OLfO\l1.ll1e koju jedu .cide.ull" i.1c P07>I1(lt08<1 otrova tlu lmjt:: nije oslabljeno Intenzivnim hrani. GRGAN0FOSFORNI SP 0. rnliiecnun proizvoduna i Svjeze voce i povrce maze 58 (initi zdravirn. lisca s 1I ribl. njegovi ostaci SU u zernlji i korijen]u biljak» koje . p(oizYede)I k~kae Itekolad u jer se il:0J i. • T.ma :djegovll upmreb" sarno 0gmnicenH. MALEINSKI krumpir 11)l1. • Manje je steln:. PotIl'IJH.iIl~!nja.jepsinl.gojeml llzgQjem. RIISpl':iiv<1c kdjirn se prskaju luk . ct:~l. 11JilloVi.s(a vanjekrpeli~l livminjama.t je bilo koja za uklanjan]e bHjaka i regul.trn Oll'QVOm lwko' b. energiju. kao i postupci koie kortste prolzvodad manje stetnl za ol'wlis organske hrane.1 dopll1i[ena u viLanlina. sndrii j Akutno otrovni insekticid mnogun sortama \1 koliCil.1 ZivoLilJ.1C 0110 su pokazala kako smanjuju hrarijivu vrtjednost voca i povrCa te da uejecu na plodnost obllcuna postupci zivota.IClijj:l . hk.dnWSl'VCIlC drzavama.:e..\~i.nlbs-ll.tl:fI. su problem.LSn.o. nitrate. K~tka(1 za uni.lznOlll Jabuka ra.WJILe mesu.llpcjm~ OJ.u n~ljh reinjiviji.Q~lrZa..e J)~~IVa .i.\1j~l!1a glluj.J1ll.:t.j..1'<ISlU gnoilva.iji S~Jna pesi:i. a pdn]jenjuje se i . lSlr"z. .C(1I1Jtllm~le dulJ! l'ul5.i kako bi kl. i pesLk:idim<l izloz<:!lli. nego nesmetano jest! koru \lDC" i. FO . vise osnovnlh mineral a neorganska . neo rg~ilski uzgojon kakaDvac prsl{a stetnim 'za:stitnim sredstVll'na.a Inngll Ile IHLCi'1. na okuzenomu U.1.it<:!lb. HEPTAKLOR Prernda EPOI(SID kraju zavrsuvaju rast hiljaka. kojuua se utjeCll nil nas zil'oLinjs. ipak Ih juS neskodljivosti I kalwoci Inane potaknula proizvodnju organske opcu dobroblt. kako su faJ. proizvoduj i hrane. HIDRAZID 11t: zemlji Mogl.olic. IIi bllilkaJclIa te smaojena c1l'ZaVamfl.~1 lW kOji r~e O l'ilCle 1I SlI orrovni. all iSlJ~17.e di.11<1 i 1\i. uli je Jzbor 111'.cide.l(.i RAZLOZI ZA ZABRINUTOST Ako se drzite stare izreke: "Covjck je jecit!. limacidi (zu puzeve). an [j!sto [e uzgcienu IlZ korlstenic otrovnih pestidda i urnietnlh odrzuvaiu u gnojtva.~n'I.()fg"ni. Lpitna ie njcgova neskodljivosr jer ~'ltll'ii orgunskt oielicnu i lIzgaian. na vasu odluku. (za gliste).!l1ika1ijc zabl~ll1jene UJ. Mnogi vjeruju kake je organska hrana najbolja za njihovo zdravljei Drugi nlsu toga misljenja Naravno. se II Ill:.e C::".kOIlJ do]!.i. vitalnost Pesticlc1.i stetu LLokolisu.i.(IPWIJ. Gotova U se s bolestlrna Ofgan<l i rakour. l:J insti. t ~()ni.ne i ostalim . U ostala spadaju: fumiganti.Lll.'g~1J1skogi1 lzgoJa L p. • Mnogo [e zdravi]a za djecu kOja su osoblro osjerljiva ua kancerogenc sto pokazuju pesticide 1 mnoga II nrogu osuni desetljeclru«. adilil.l.ilj>J.oga. pesticide spada]u .ke.i i umjetna kukcl i ponce ~IO i i ka1.1 imala kravljc luclllo.iI'<1 pornazu bilji(:lil)a zdrave tla prolzvodc scene i $wl)ljil\c.acenja.

Prerna razlicito regulira (vidl U J< L A til J AN J EO'S T A J A K Ii H M I J SKI H T V.IZ ORGANSKOG Ijudi. Q€I.uvjetlrija iz I.votinje iz organskoga a kadgod prirodnim ne dobivaju neporrebne li.t2iyotlnj~ koje se llzgaj. antibiorike.U@ll.i v.votj:aja. perad koju tako uzgajaju ipakje uiwJmhO neprlrcdnlm uvjetima.e tikvlce I I zraku I pase [abuke travu _ Zivotinje se to ikako mogute. Provjcrite popis uzgojcm kako biste znall kolu organsku hranu treba moze bitl zarazen salmonelorn.a. kupniorn munie poznatlh vrsra. gnojenje zem!je" doh.1 I I.l. • 'Nal'in n<1 kOi1sprElmate rlbll rakadeL' tI' osfa.drii se u keruikalljurua.taka okoWl i etiku.oz. Glsim t6'~a.jekove.tl.esve s. dtle. podrzavate prava ii. PQPUt ti!.lljek . jlO'r se na lomt! mjestu t. Osirn lito SlI usrvrdlli VOCH U • Osim toga.Se ot1e6~6vac.If\'le!y twg(!)Vim~L tij~I~1 .'.ratll.lman_skpga uzgojacakoje V1S01<1 bteskv. Buduci cia obitava u skucenirn uvjetima.LZli rast l ll" I~Lbl_otJII:l!(..astrasujllcih uvieta u kojirn& zive' inousrrijski uzgajana kokosi. i meso kokosi kaLe iive u prirodnim.ll konsr: se za poboljsarn rM.Kad Clstite ribu. .rosrorimiL.hl.rlIDe.. a rnnoge se drze uzgo]a JAJA .11 pokusajte srnanpti. LIZ u tragovima ad ostale hrane.t1a U:.ca ko]e antibiotiku Iavnost i.raZivanju arnedcke dade na one<'i~~enost hrane tragovima.avali I:ragp-ve DDT. !. ogulile ga struQhra~jp'j'epo. i nqkon tega voce i p o)'(roe dobr. ORGANSKO MESO I RIBA Ako jedete organsko meso i ribu kad god to mofete. l'itaticet ilokolad<l mogu sadri'avati' sred nje do ni5~e '[ailne otrov. I N D E K SOT R'O V NOS T I SREDNJI • Za razliku od zivotinjll iz iLll.je mogUGe. takvo mlueko kojn se medusobno reproduclraju.wa_ 1l'4 o.koja moze D~tetiti djeteta. d(ll8a j ribe iz porcdice Malaoanthidae so n <ljoneCiSCel\ije.i. [agode Neke vrste voca i p:ovrGl najbnlje kupovali lz organskoga uzgoja jer je_ sadrze visu razlnu otrovnlh elemenata OVLASTENI Ovlasrenl pravila lL ORGANSKI organske Primjerice.apije.Lli uzgoja dr~e II tmlli:Wll i pr.lju zbog IIH~sa.L trebali izbjega vati.illL1keinilmli.' .'<.L'[lu biLi onecisccna lndustrijskirn otpadoru. osim toga. na lz etieJdh vise . rnorski dobro ga opratl' kako biste: uklpf:iili~to vis-e _ostata ka ke. tisuile hj. crvenoga lososa i divlje pasuve. • Velik. HnU1i se masnom gotovorn hranorn kako bi lzgradila tjelesne rnasti.hiljskih tVa rl. Sabljurkn. stoka kola se Llzga!a organski provodi dosra NISKI marelice Gokolada jaja riba zitarice vremena organsku .1l. • Ribe koje BtL pretezno biljojedi. sro se razniin drzavarna ill rijetli.ih naguraflih u golernlm prestortma.iJelw i Sif kojl se dobjv~\jll ad zlvGlinju mogu sudci. prepOW~uje~se Rrq. rije.razine _ist. karnpiiobakLero1. osobito biti oncci'SCCllC sJwljke jer rastu pCJdrucjim~1 uz obalu. W. man]c su pranje nal.1102. J).. UZGOJ hrane mora]u se pridrzavati ni]e im dopustenc trznicarna strogih i restoranima. banane grofde rnshune 11111jako uzgajaju u zatvoreniui krduna I J I PREHRANA cgrauiccnoru SVJEZOM RIBOM prostoru. Dopustaju rl.obicno loses i pastrva .Jadstvo . te bismo vode Z:.lc.!.~dstralJi.One tl<! baktellje poput lio[lti0Jl.'. jahuka.wie bitl homogenizirano.LLt )lQto. ukloL1ire 1. laja.nje v.o vIse povrsinske masti. lijece se sredstvima.jZVflLi bolesrt Vise od polovine sr(:. mlil~ko. sredsta va za poticanje koji se koje naveli dolie.1 Lkh/u.i~.ko.1 iz peradatnlka" p.U1Jecatf nil lml.:i'LS kao i.LIlL1ogo veci prinos.rUcUju da 58 kora bresaka. postojc! 51110 .kS-e ta il. najbolje ill je. dio mesa peradi i ostalilJ rnesnlh proizvoda d6blyaju intenzivnim ogrunicenja pesricidima otrovnostl kupovarl. i.e "l<ok05. • IUba koja. E_ coli. je to rnoguce. Ptenlda s. sklona je usuna te joj stoga i daju antibiotike. njeiliJ1(Jj kozl' i.venih raz[bgauvljek klJpujte jaja. Kao'l t.prie zivcani iglic\l.dn.eradafnlka" i "jaja iz mbzaa~)n~ Rrirodi1i[irn.(o. pas.u-p. na %aj~dI'll) po srodnosti. ali ptfpazite.j1J 80k<ll¥i i Ll~a.se lovt na podrucjlma rnogu obalu mote 11:1 koristiti otpadne ako Ima pOL'V. posto]e neke vrste zadrzavaju ostalrn. ribe iz dubokih mora. . bez pomoci rasta. i je vrlo ucinkovito llktanjanju skloue oueciscenju.dno U ZA~TO ODABRATI Meso izaziva brojna pitanja vezarm liZ ORGANSKO? stimuliranjC1 z:J_sladjva6~_ rasta.de.edna ken'likallja. popu t srdela. slO maze iZ.1. pecfl1l.ja. to kornercijalni uzgajivaci smiiu. krusaka igr.oC_~i povrEa sreds-!-vom povrsil1skih Z'<I metilzive .:ljtl I iJ'~kI!lMeflqp.. slemi.vjesnii_a :1.n h0i. dba.:..zorga n~RegatJZllbiaiz e'tiiiklh.\-Bl.kemjj~kib tvari u uugovlma da "zakonska sviJet. !l@l.er_8vstyenih razloga_ • '21\101:1nle 17> intenzivl10ga . nliili. ne znace neskodljivost.• Vece ribe sadrze vi. Kupujte organslru ribu na 1. rasti na prirodni nacin. j.t. • MI. uzgajivaci proizvcdnji.da to' mozere izbjeCi tako S[O cere jesti meso organskoga moze i bl:l~~ <ll!ilag~ k~iTJijsk0" _O.l 0311 lllHStitiSi.e is!5'erite_ podr(jerla.113 I zdravst.jl't. umjeLlle bOje kemi!(alJja.\ LJ U'ZGOIA hrane od i pov. jer so.a pranje.m~ivn()g~ uzgoja. . • Ako [edete runogo mesa.A R I j(a!d j~dete'vocl'!li p'l')vrcekl'i'je rjijll _0 rgan_sl~J"Ka'PtId zakonu. • Z.L kao "organska" zakonskoga lzvore). Ill-ana se mole prodavatl l.1. Dvije trecine poljoprivrednih povrsina na svlletu korisrl se za uzgo] stoke.())n~ k~i1~L1j'ef\1 I~L'i. u vodl ko]a se Cisti grasa~ spimlt zelena salata' naJance meso Rlba lz uzgoja . SIO bi se i!lHee moglokoristif za uzgo] biljaka koje daju . poticete i blolosku raznolikost. zacl." '0 prema rreke . k~pp:.HRANA OSJETLJIVA NA KEMIKALlJE TRAGOVIMA Ako Me zubrinuri za razinu neskodljivostl ko]u jedete.ja .enai'~j)ari:im p. esobito vellke kolieine susrav nerodenog trudnice.t.ru kolicinu.. a neka suJfomullicle. soma.

ne posio]o uvjerljivi rlzl ni p UMJETNE ljudsko z lravl]e. zenki zivotinja.: i kllkurllza me ~I. Agar'agar. un i. jedan probavni S clio nlrrara kad bil i veoma vrtoglavica. Sulfiti se nalaze u vinu.iJi skrob.1I1je ruzvo]a hakterlje bUj!1oga i ~lI j kiselina za se koristi kuokonzervuns k." E 100-180 (bQje) 'B 1012 (zuLa bOja).glavobo. Kod biljaka to pornaze u spriefavanju pojave narnetnlka i korova te poiacava nilhovu hranjivu .u ib na popisu sastojaka • Nutrijev klori I (sol) (iaje) proizvoda na naljepnici.• GENETSKI M®DIFICIRflNA ndkodljivi nbe i otrovno djelovanje. lis naljepnlci pofrazite natpls-: uNe ~adrti GMO" ill "Nije GMO.odnu ekoi. u hrani koji Se korisie za A RO M E Dokazano je kako su gotovo sve urnjetne bo]e kancerogene za zivotinje.sclina (}ecerna • Deksuoza • Smola sred.dhe rninerale i hran. 1110gLi rnanipullra se 5 DNA kako bi se povstao p~im!)s i polacata otpornost na bolesti.. 1 bOleSoll .t0Ji petpun: popls d0daraR. rnnogl su zabrinutl zbog utje~aja GMO plndova na zivl svije! ler takvi se povezu]e s alergijarual cJ~'UgiLl~ nuspoj~1 varna • Smola guara (iz siemeoa i~tok u) E-brojevaII LJ. mozda nisu ispirane u potpunosti. umachua skwbno1Ue je pOP6VHC 1I kao i bolestl bubrega. sirupu.i i lllelas\1) Ovdje (~~nLiobjciansj) i se .l'nima t gobama.r. lIkljllCUjllCi ~stmll. hladan kinesklm restorunlrna.lII j~l. Moguce jc cia i rna 5i1'(l .uje s sa pro)zvodi remete prir..a dozvqJjeJllh I':uropskoj un. kiseliua ( Cat) sustav. povr. ne znaci uvijek kako su proizvodi koji ih sadrze neskoclljh/i. nisu nuzno potpuno tocnt.).21 (Zl! 'Jaclivaci) • Lu(.stav1Lba rem njezina peste Jos 0 Mogu izazvari nekc uz Ll1U disanje ninu j 11.n~H il [\1orsklh traVa sadrie Vrije. ('ViclJ ]zyore).. . Simptornl koji SlL primi'ecen: U OI1Jil HRANA ~GMO) U genetskl mcdltlclrano] hrartl nudornjestnk • Octena • • Bjelanj.lCanj obvezno navesti. pokazuju kako MSG moze Izazvati ostecen]e neplodnost mozga j pokusalte lzb]egavati ezracsnu hranu.bjegavanj·111 umjetnih boja J aroma kod dje 'e znatno smanjuje problemi hiperaktivn u p nasanju.1) (iz voca repa) koje ra~te 1I stvonu kan erogene . kobasica.\IOlinjskoga DODACI prlrodnoga podrfjerla j SII pc:>jaC.iu prirodan OkU5. Lijecnici.: ka0 i zbag prijenp. Mogu se korisuti u PL"(:)d:wHUJJiCanm brze luune 8vjez izglecl nuruirnica..metano i bol premda napisi na naljepnicama u trbuhu. \arl:mZjn killji ~(lniln(. IkLa-karoLc:n (I11rkv. pevez.i. mucnina izlozenj su: kihanje.. nije nuzno navodln mnoge dodatke koji se koriste u proizvodnjl gorove hraue. ne smije sadrzuvati sulfite. U rnnogim drzavama treba na: naljepnici navesti da je hrana ozracena. hrenovki. vocu j j 01 ito osjeiljiv'.O). MaZe zno] . povrcu. buduci da . povewju ZclraV~lV nim \1<\ vrliednost. A tmaticari su skolJkamH.anjl. Najbolji savjet ko]] mogu ponuditi kupcu jest daodabere proizvod na kojemu piSe da je "prirodan". nitrite.prjeCavanje kvarenja i gubljenja bpje re se na naljepnici navode kilO surnpordioksid.n jemu krumpir E-BROJEVI li'O.zhel!iDe~ovoJ11..iske realcclle. lpak. Koristite ill urnjereno i izbjegavajte gotovu hranu koja sadrfi velike koliEine 5011 i seEera . st i ostali vitamin a u hranl te se mllenla kernliska struktura. 5ULFITI Dodaci kako bi nadomjestili proizvodnji. kako bi pobolisall njezin izgled i sastav iii radliaclle pri pluca. lupanje ~rGI. ostalim 58 sumnja kako leukemlju i DODACI U HRANI Proiz\'odaci na prolzvodlma ne moraju navesrl jesu Li U lIzgojll svjezega vcca 1povrca knristili pesticide. zracenje uvjetuje druge vrste raka kod lludl. napadaji.osku ravi1olezu. Aka ih zalite Izbjetl.i Soi 1secer 5U prirodni dodaci. Cinjenica da SlI neke tvari "dozvoliene" za upotrebu prema zakonodavnim slandardirna. Ne moze se uvijek iz sadrfaja prirodnoga na naljepnidzakljuciti jesu ll tl dodad [er zakonskl to nije kollka J. li3vedellj. okusa kojl se ceSI.iuusa) Indijj) nitrosamine . BOJE I dokazi o Lome kako su nirrau iii nirrlti PiOi!J10C) pruCiLajle nail' pni -i i pokusajre izbj igavati sljcd 'ce dodatkc.Ic::(i dodaci 2.() koristi izazvuu. E 173 ( lumi(liJ.-agalmnta (i.lnje bojl:! i za spxjBCav.sto sc dugorocnih posljedica rice . da.lv.s<l· genetskih~ m0difika~ija na divlje vrste biljaka. za NATRIJ-GLUTAMAT (M 5 G) 'mrij-gluI:<JmaL llLl1acima za salate.kt iz vrsre tropskoga (bjelancevil1ama iz hrane). DugofOone posljedice toga ste Ijudi jedu GM@ hranu jos nisu poznate. kao i roditelji.abjJj%alorj) 13 _0-.ISCITAVANJE NALJEPNICA Hrana sadrf kemijske dodatke zbog nekollko razloga: hranjivu vrijednost Imja se izgubila u OZRACENOST Neka hrana je OZraC91la tolikorn kolldnom je prisutna DODACI KOJE TREBA ~adriaj na IZBJEGAVATI Ipak. • Lirnunska k. potraflts logo te. koji tada aminirna i asunaticni p vezlvanju srabla) Anello (ekst . za kemijske dodaike bo]e. E 200-290 (konzervansi) E 300-322 • Mlijecl1a ki~eJil1a sirutka.eLl'aodena PRIRODNI :jlj~(.lk. pretvara 1I glavobolja.l l. Istruzivanja ako je ikako moguce. NITRATI I NITRITI Z~ Dodaci koji se koriste ED TA l~liJeJldiaJlliJll.iu. llekiOl E 40Q-495 (emlllga(0r.SCu Ai.te na utternetli.iiin II rrirodn suj. ili I<emijslwga podrijetla kukca i teO za sprjecavahje TIme se 10 sulf~lt. r'olmzite mljeveuoga mesa i koji s. irska m~hovlna. LI gotovu h Il1l111.3ls. prlrnljetil: su kako se kako bi olaksall pripremu gotove hrane.. kllkllruzn. c(Vene ~Ige 1.:aziv:( kvaren]e mesa CW]:1seiJnosvinjetine). natrijcv i kalijcv bisulfi] ill nlel~dbjslllfit. natrijev rendgenskomsnirnaniu I<ori$ti se za ubijanje bakterlia klljan]a i trullen]a. istraflvanja neskodljivosti n isu provedena dugorofno] prernda ~Iergi.:: trnovita grmu koji ms. a prema zakonu.i sL. dede se 1I.jirn:J. LJ SJedinjEllim Americklrn Drzavama hrana koja se jede SiL:OVH.

no postoji zahrlnutost zdravlje. ostcccu]a reprodukuvnlh organa.i rl'lelLil. (lobicajenn je pr.iI}li. filu'i.vam~l 8e p0~t()je 9<!k011sjQ'=lDd"edJee ~a smyljanju • Razine flLli!lti.filiJe p0j:hli Jdora koji !HOZe • l\dllCJgiprOizyodaCi kori~te plasli6. arsena.drl.J. time se ne bas svl anecis{ivaci.Zi nego ?:avodu iZ . SINTETICKI SPOJEVI Voda za pice i toluen. ali l1C i 0 kakvoci nna smisla filtrlratl vodu. lz bOl!le ne Illb. Nece ukloniti ce klor i njegove organske -nusprolzvode. DEZINFEKC1JSKA SREDSTVA Dezinfekcijsko sredstvo ko]c se i najceSce Neki od till zagadivaca izaziva]u deforrnact]e ploda.lpski SUSlllM • Kava bez kQfei[l.jLma" zeJeni 4j sp. poboljsava a pri tome OkU5 vade.e. vode koja istjeCe iz slavina.ijim sustavirna voda Set fHtril~1. iive.J. nitrate ni mikrobe.igadivacj. • Vbdo. da sadrze stvaraju nusproizvodi poput trlhalomerana klorolonn). -I D . Mogu jni\.jeyrljll §(aj II poIjtnere. umjesto i"a~e vode..tj ngradenu prepreku nitrate. lpak se Uudsko tijelo sastoji od FILTRIRAJTE VODU Strucnjaci zu zdravlje preporucuju pijenje 1 do 2 litre vode na dan.htw.i nizdruglh oneClsdvacq.vise ad 95 posto tih kernikaliia IOOgu ukloniti ORGANSKI filtri za vodu.Z. jer I.ttailfebijele mIre f'J~to8~eelle kisikqm. organske (npr.da u 'Vod. Visoke razine nitrata u umjeinirn f oslab.Stam. kukvoci vode u samlrn 'Ilociovodim:l:. nukroba.a Jllecl icinskln. Australiji.tn vise Il:(jg<!l I<mistite.lmL. zabrinja valuca reakci]a klora na tvari u vodi.I~l'l.lg~IJiSl. Premda je voda iz slavine obradena take da nije skodljiva uklanjaju Americkim i mezemo je piti (vidi str. gulBe.u'l@. Lajoie n<i ddb. koj'i se l1al<1zl u sreclsWimn za (.i te.rat ce neke vrste POlllPi'OpUS!1U mernbranu koja otklanja mlnerale... lpak..lnc.t.t.m za pluljel).x.p. Driavama. a zntim kroz ugllena . lpak.fillri na vrcevima. IlC zalltJ. i(orilllile t:aj u llsticima. dovode (ukljucujuei o[J~slJe olova.jevaju..a.1\(c. METALI Ukljuceni kadrnija.dva psteCenje Zi~'. izvore voele 1. vodu FILTRI ad aktivncga se korisre pesticidi I urnjerna • Dolazi Il voda kucansrvo LI vase lz cljevl? • Koris!i Ii se za dezrnfekclju vode klor? Dcda]u Ii se u vodu fluoridl? kroz koju ce se fi]triral. neizflijeljene fi lrre za 1I.koj~ OlPll .ieHh od [{ad tlel"Ul 1. a Zf( vodu Ylshlyille zaht:J. l~ao.. . i MIKROBI Dvije vrste stetnih rnikroba . s~ntl1 (')o0Ij{mjil\ . U vodovodnlm tvrtkama. U nekim driavama (Sjedinjenim POSTIZANJE I<AKVOCE VODE poljcprivrednoga gnojiva? podrucja gdje Novome Zelandu i nekim dijelovima Europe).lgodhi' bl!ci'lh' . .jenim I Sve to su nadrazujuca Posebice .rota ral. benzen.[e. spojeve (vidi W.i klcramin klor-dioksid.lks<L.a moz. Huoride. kroz a ktlvni ugljen. u danasnje vrijerne za istrazlvanje . na fatost.s.jene klorom i mogu u OIlOg'd LI Sjedinjenun Ameridkim Drzavama lokalne cai KOLIKO JE ZDRAVA VODA IZ BOCE? Europski standardi za proizvocloju vode'u bocama su n. 11.)clst!'anjjvlln. kako otpustati dioksine. dcernijake spojeve te p(!)1501jsati okus vade. radnlka u vezu S po.addl brojl1e nlineJaie i vitamloe. lS). vodi za pice .avom [aka.ii iZl/bri'.sk.sJ~lvine. LI voctu I ~e p.ldal1je zuba.»)ilaJll!lt'la5a'?-)cvQQe.eiuca. kernikalija re sredstav« organske mogu se koristiti .Ween]e u kucanstvu.glilcii\le. 01i HOI U industrijskih oropina vlnil-klorid). n !. caja korlsre se neki su vrlo IDNa mnogim plantazama kaye koriste pssttcide zabranjenl Ol1eci~cujll LI tvari ko]e radij.bju keniil.n't u • Dezinfekcija vode. istl:a.1&0 dSl1te l~vLl ol%~lcleU:~1 u:. Pre. vjar"lJa.e vo~le.Uv81.ioJosklrll. oakra. • Odakle dolazi vasa veda? . [I HLAPLJIVr SPOJEVr Uglavnem potjecu spojeve i hlapljive fluorlde. za mnog« sinteticke ORGANSKI REVERZNA OSMOZA i N:ljl1cil'lkov:it.ije feilllentiran Ie s.l'je6ava [)!'op.je cime se (. 93).ma u1.z.ljete Ii LI blizinl ioduslIljske zone 1I kojojse 0tpUS~.SlO PIJEMO Voda je presudna za dobro zdravlje.govore 0.ro. rak. vainije je nego ikada 11 I I prl]e zastiti.~ca.louovru otpad ili pokraj lJGLJENI Flltl'i . Nije ueuoblcajeua pojava dol]e navcdenlh zagadivaca u javuim izvorima vode.jctre.~l~vle2:ili 1. Vodj ~e doc. • Mnoge vrste vreclca za eaj. paraziti kriptospcridijai izazivajubolesti otrovni i zabranjeni na Zapadu.l.Sjec1injeniln lll. Q rn 70 peste vade.i iz b. rnikrobe .'fnko:vi1 je ljllcil2. sustavi s ugljenim blokovlma (cesto vee ugradenl).konir..Qdgovorite na sljedeca piranja kaito bi~le odlucili koji je )MOn flroC1solv~mja vode mljbolji za V~IS (vidl ll:iie) . bjU'J~eL l~t1.je'b~je :caStiCli izvo.<1 pakiran]a moze sadrzavarl bi se ocls!)·tmili z. osrecenje. alumlnija.avu iii pa.ell ldori.fCll iz'slf!.a.! VOda Iz slavine je'Eisea B kn: provrelu prelijema preka bilja. iz ~ maze sadrzavati I I koristi jest klor. SI:! gnojivima r1lzlog su zabrinutostt [er se dovode u Yew S mnogim zdravstvenim popUI KAVA I CAJ Caj i kava omilienl imajte 11:1 1I1l1U 511 nadorujescl za pice.i merall poput o[CW. urnjesto vrecicama.L. koji imaju sitne resetke.1' IPnOgil11 . sredsiva.m.i ~l1azi iruLllJ0.1. koji su i Europi. Stoga t/l<. zbog dugorocnih posljedica takvoga postupka po ZAGAfJlVACI U IZVORIMA VODE Prema Americkorne Jnstimtu okolisa. ui.~ bitl j)lx:)izvede.11 bi.ceI~gelt ZII (. v.a i.l')a kori'Stenjem 0t~piua spaja koji l]eh. Zagadivan]« podzemne vode irna trajne posljedice. roka traianja vode.d. oblicuna.i:tvesl:i J1L1$proi:.c:e mogll. bubregai Zivciluoga sustava te bolesri probavnoga sustava. l)l:e.!cJjskoga radona.i. Na plantazarna rnnogi pesticidl.:.u glardlie.1:e boce .llerickim: J)rzaVaro. su izbljel.. ke(nijmkoga i. je ka)l. No nije sve baS tako crno .nisu p. merale u tragovlma.la vode od kemliskoga zagadlvanja. obdl. . • Zelcni caj ie zdtavij: od crnoga sterno djclujll na zdravlje na plautazama • Instant-kava urnjetne arome.ko:ji se nalaze Oba U . U sudoperu i ispod sudopera crldonit kemijske aluminija. U TRAGOVIMA 5L1 [€ski metali kroma tegobama..voc!.¥. u vodu dodaju fluoride kako bi se sprijeCilo pmpadan]e zuba. kofein i blagisu diuretic].

ka k(')ji vrste stolee.nti.KUPOVANJE HRANE Hrana se svecesce kupule u supermarketlma mnogima to prakticno. kakvoee i nile skupa.ieZiju hranu.LE nkviGe H'l}Ie (veeina naj50lja Ijeto) na:h\dt)l P)-ag u dogQvore. [e to moguce.e.:wiml primjerice.il> z organsko] nrani i m u supermarketima odlazi ekoloskl se automoblllrna - sto pl'oj~v". ce bltl '" C '0 . mnog0i ICupujl!! 19~illno pr.k()jinisu genmski modificl rani . Tako cete lIstec!jeli vrijerue i gcuiva. konzervanse i za zrakoplovno gorlvo. proda. one proizvcde ·koji i prode njihov rok trajanja. uvelike pridonose kolldnl otpada: velike kollclne potrosne robe baca se kad pornno procitajte sto plse ua (vidi str.lJ~\vam ~ti:i:e 3:l(edak'll' repa' _Zimske tikv:l€e Br·esk). u nabavku hrane ml.nostavn0 telefonlralte. Mleeke "Glji\Ze: Jabuke Jag-ode €!ijetac'El in je' ~pinat mkviGe u ~ane . od orgunske orgunskc sve vise hrane.vaunjcmm. ca.0 [er je BuduCi da vecina odlazi u dO~!<1vljajllmill! na vlse llurCS<l. rlZa 1 osuseno prolzvoda.oitv. se2Qnsl~u h'f.1.i. robe. ~I.~i Mahune Cel~ri' kodjen celara O]kl<. a mjesni iz proda]u sir i vrhnje Mlilqi kr:U. tancima rade kompost od voca i sadrze malo iii nernaju JDbstupni su brojn] proizvod].MA inanjih kolicina. tl. K U P U I TE proizvodaci lO K A l N E PRO I Z Y OD E U CVjetaGa' KlnJlsKi kupus' Kras:tqv. )edna od prednostjsupermarketa.kojirna nema 1<101". rrgovlnu i potlrl8tl kupovanje Oo5il11 toga.Gikla labuke KO'qll'lra~' a meso kupujre umo 'lrU~ok.id.d.e vrstc vo¢ai od poljoprlvredn. potroseno rrmogo struje za hladenje.O. Manje Aka je moguce:. secer.c . kako bi stigla "svjeza". u nekim trgovaddrn povrca kojemu je prosao rok.m.! ne plastiku.e Kupus F1rtikulJte Slatki kukuruz Sljiye. go. 169).eroe. pouzdanih pJ:OjZVDt1ac~1 Sli papir 1 pelene bude potraznia I·i.ce biolosku raznolikost.~tedicL cere gOIiVD i odrzavanju rujesnth u ku])nju razvoj svoje zujednice.g.n:ice imaju velik udio jos uviiek prodaji hrane. keksi. Brokule Bundeva Celer i korljen eelsra I\i'llade rnahune Mla.tstup. bitl sigurni cia njihovi dolaze ·i7.1 kakao. Grasal< P'R"O~JE. vore. ~e otvara]u specijallzlrane Premda su skupljc od obicruh. Jed. posluiu u visoke kak voce.lcl'lke CIlj'etaG'a Ki~~llea Luk Is.: postoje iznirnke u kilrnatskim zonama.nanie uobicajene Horiluk PtoKulii:e l§rl.!sk. musli. POT I CIT E B I 0 L.l~aj~e 11m'~L(libu. SlOBODNA l'RGOVINA Kad god.e tao sto na policama lmalu velik izbor skladu sa zahtjevimu kupaca. PregledM tabllca ponioEi cevarn odrsditl riajbolje U odredenim yqca i povrea kako blste bill slgurnt da je svjeze. pomociu [e osobni]e. danas irna sve v.denoga s'kladl!J s lckalnorn prelzvodnlorn HZONSKO'GA VOCAl P'QVR'CA supermarkeuma. Takvo A. lpak. PROCITAJTE 5TO PISE NA NAlJEPNICI Kad kupujete naljepnici Odaberite hnU1U.O SKU tradicionalne R A Z NOLI I< 0 S T ill neoblel). velika kolldna te robe dovezena je iz cijeloga svijeta te je.ce kad morate. pjesice il.jene od gradskoga sredista.kQ cesce odlaztte lJpfavilu. re cia nije prihvatljivo. ubruse. srvarat cere rnanje otpada i jestl sv.kvl! dostavu. a rnnoge su prodavaonice udal. kI.i t:. a poput Iiltre paplra.ahU kada je in'la mda je nalb<'lIJe. veca SIC! kupncn.~I njihove cljent' cesto l1iZe.. dodataka. banane. a ne kvantitetu. sok od narance. i 0 drugun nacinima kupovau]a.di grasak Mladl I(fumpir MrkY. da potice slobodnu (vid] Izvore.1I hrane. a u neklm slucajevillla prolzvodirnogu iroskove pnjevoza. Take cete ustedjeti vrijeme KUPOVAN. najholje je kupevatl sezcnskovofe i pOl/ree. Aim se odluclte Z.ozjg!~ TNsrile ~l~lena S?. ali razrnislite K U P U J TEL 0 KA L N0 1. uvijek Supermarket. konzcrvansu zapakuuru reriklirani Pouuzire ili su pakinmi materija! \J slntetlcklh boja te nlsu suvisno u II I KAKO KUPOVATII EKOLOSKI Odlazite u supermarket prodavaorti. I roizvodi u .9 v!'lj.n ll'0slnvanja posto]i i u vaso] WodavuOn.mplr R'adie Rdtkvice ~p-aroge Vl\tha s.5aJjite· DOSTAVLJACI ORGANSKE fnks ill e-mall i do.edeIlU.il. se {:I rnspltajre .lE \:lijeme ~a :k. < i!>' :z m I kupnju [ednom u tjednu.j. uzgajaju 'LuI< 'Pas~mak . Icrpujte robu na kojo] je navedeno tt.L:!I.i biciklorn. str.e 'Krumplr I~WIJ!:is Odaberite povrca. toaletni hrane obicno su specljalfziranc te nude kvalitetu.alata' fE&EN Trz. U 111110gU je lsplutivi]« cia U JednolH kombiju PRClDAVAONICE ORGANSKE HRANE U gradskim sredistima prodavaonlcc mozete proizvodi izvora.upovanjeod're. . lpak. prodavaonicu radl]e otit1ire nego automobilorn guzve te duge redove re koristite 1I za kaV1.lj<llliji na Ll':2.G.. ito ne same zbog potrosnje gorlva. blf uvoznl. 5p. i izbjeCi prometne ruje:sne rrzlliGe i centre.se takvih nclzbljeljene potrainja za neobicnim vrstama veta i pOI/rca ella sllcl je bra kula u (vatu).le {ljive.P~!S. 96-97).iiiLU.alaIa Mare lice Mi!tovilac lokalnih mljekara.cke 51atki fefewni' .f.ma posreie mnogi dosta:vljaci oqpnsk hrane. lvlolda rakav naci. cokolada.1.ina:t HRANE U raznlm krajev.l Bijeli luk Bob Raj. kava. p. rued. Nemaju posrednlke .

uvoae se iz onih drzava koje ih JQS Konzerve zulemljene lako je (Kouzerve jel" irnaju rub ua vrhu i na dnu re spo] sa strane s udubljenjirna. • Osusenu hranu. ODABIR VINA I PIVA Postoie dokazi 0 tome kako su umierenc kolicine villa I piva dobre za zdravlje re pomazu u sprjecavanju bolesti srca Lrnozdanjh. ml.) 'Olovo curi u.l[lskl viHogmClarslvo je orgaJlski ra. ulJra.o~"I\ll Poch~!qu .:nislilt! odlazite lome cia u kupn]u .ijekfJ.blUp.udara. MIMe. prepoznati zalemijeni LIZ 23. sto. "bcsplatnu hranu.101'0111 ville ne koriste. Kupujte proizvcdenoga njernu nerna pestlcida.g!j!VLI koiu suH:lr! da sprijec. vam jl. • Neke vrsre lake pokvarljrve hrane popur kruha.iva :ne. takav spo] ill imaju tamnu crtu tu kategoriju.ilergOske re<lkoije.nemoj~ep01~r. PLAN IRANJ EKU PNJ E SlJedeCi savjetl mogu yam pomoci pri ucinkovltijem planiranju kupllje i organiziranju zalilra tako da ne rnorate troslti nepotrebnu eneIgiju ua bespotrebnu putovanja. oclrz'lvaju r<lv[loteiu Sai<.~l)1je. p. sto ie dobra z~ zdravlje i za narnlmice.r.i.ljke.ova nemaju kruh izrezan na kriskl kollko 0 rub.ll . kvarenjel:n neof. clrne cere sprijeciti raslpnost. na 0 n u hranu potrebna.:rii. sljedecun podaclma ukazatl kako je pakiranje problem. hrana i spadaju U kucanstva Popisorn bilo [ednostavnlje. U jesen pobenre sto viSe voca i orasastihplodcvu na poljlma.a~.PAKIRANJE HRANE Premda posto]e zakonske odredbe 0 tome kako ..upite SamQ onQJ. ostar ce svjez i m0C1 cere uzeti onollko ie potrebno. Zaposlite cijelu plastike u hranu.iodova • Kml. kad osranet« bez zarnrzivac.]. • lIazl.llljlL • KlI]Jujte pivQ koje se pralzv0tlJ lokalno jer se [fmc stedi ml prijevo2:lI. h ranu.: • Vinogmdi kuji tla . u gunlju i slIlDi .ti.e biste brall one oneil'iscene pllnovlma ko]i rustu sarnonlkll vlnu navcde popis sastojaka pa neorganski pro. • S grrnlja berite plodove automoblla. konzervirana 5J'(ld~lVa za citcenjC koli.hranu.Q . kao i. i hranu u vecini dr2av~~ 0. zellmo hrane jos uvijck • Kupujte vece kolicine pmtN()da koji nisu lako p.vam ne(. II • SacinlLe pOpis za kupn ju te ga nadopunjavajte s priiateljem P LAS TIC N 0 Pakhanja nekoliko pA K I RAN J E rnolekule 1I rreklm vrstama plastlke mogu uti u posljedice za gorivosmarjlt kao i one6scenje cere napola.iJa d0~\H:lla"a b.vest"i pillo s!iJ11.. brasno j zrnje.je za okllsa.0 i~ i 1I5te~l.Cine.o n. nisu suborn rnjestu i umotani u piastlku.jetcete 1'l0". Ako bez o.ll:ovne.RVE ZALEMLJENE OLOVOM Prernda takve konzerve proizvooe.1. Neb stQ ..a. • Grozde od kojega se dobiva se za vrijeme rasta s vrsta pestlckla . i neorganski proizvedeno pivo dobiva se od hmelja kc] St! prska kemlkalijama umjetne • Dostupno proizvedeno na pakil'<.:ijek prc1vjerile treba li. clIvajte koje mczete xupitl izravno 00 dobavljaca. proiz\lGddje te se doda'u. sto dal]e od glavnlh cesta I" kak. cete ograniciri kupnju koja varn 11ije KONZE.aGije. II Alto niste sigurui da prepoznajete biliku. \1 organski". llstedjeti novae i sutanjitl bro] odlazaka prodavaonicu. poklopcern. Problerni s ponasanjem u diece.pakiranje He Sl11iJeSli:. j boje. i pnc>ut1'a:va luetanje pJ:oi. Zdravsrvene II neke namirnice. i neorgun s ki prolzved ella villa 1 SAMONIKLO BILJE Samouiklo bil]e mozere skupljatl tijekOm cljele godinc II njegovu prlrodnom stanistu te tako nujbolje Iskorisriti vodic piva mogu s.titl zdravlju ni urlecatl na kukvocu hrane.e v[enje. PMJe nego 5tO p~jedete (qka ib je' p refl.sprsivaci planekl ]JJ.icno Obla(1uju sHcilie clodatke.J. 1 boje.i.s.mkiranja. Ipak. hranu dok se grije. stu je test sluca] s hranorn za rutkrovalnu pecnlcu . 510 rnozete sakupljau u prlrodi. .zvedeno vino obradu]e desetak grozc!a. Neke &arnoniitle II b. agorova hrana i:esto se paklra (Ilbfldj kako bi vodenje tragova plasuke hrani nisu puznate.. oznaceno nemojte. povezuiu se sa pusuuioscu olovs u hrani. Slilfit' se st"an~ priJ'oci.p~nati neku sall1onlklll.cacl se vina dodaju a potl'~bn. pri cemu se homeqparskl l~uJWv. uvijek p rovl~rite sa·.. toaletni papi. • JJiodin81Il. mslal~e n8 stlel su j~stive i po iZIQ~1111i'1l zutjtit Ij5tll!iil1<!. e Sflrna vina cesto sadrzavaju do 20 . Kupnjom vece smanjit cere troskove 11 maslaca mozete zarurznuu pn ill spremite zamrznete U r. je bol]e kupovari one vrste koje imaju taka v popis.moze dovesti do neuroloskih ostecen]a. Kernlkall]e 0CL1V:ili. Kild otvorite pakiranje. krlske. kako biste jt! na hladnorn bez nametnika. qestenip<l. <lJ01l1C:l prepoznati runoge jestive samonik'e biljke koje • Ne posto]e zakonske odredbe kojima se zahujeva cia se Ill! porpunosti. mahunarke.Jim prmle.ldr:lav:nl viSe VIsta dodataka i zagadlvaca. brasna mOlete kupovatl u veCim kolidriama. pretresite sadrza] u staklenku s od plastlke mogu otpustatl slojeva plastike.truci1Jakom. bolje [e kolilm.troskove OsnOVRe sastojke za kuhanie poput yam 5vl~zlprolzvcdl. okolisa. poput hlperaktfvnosu.lJkvarljivi.g..9 p.som k0riste p0sebni [ij~kom • ['oJw$'ajte proj)'. posrqplm i [JlInj\:nju.lVedene II rs1:e lTlogu iZHZyuti .dodaraka pobQljsavanje udriSil vino od organski 1I je organoid pivo. su o." II Pnkladni 0 bilju pomoCi ce varn pronaci i V INn vrenja pa se ne I)10Ze izbjeci u PIva • KaD i villa.lli s\(e rw ne)c. i Zah>av~.

povrcu zasticeno piovjerlte i nije izlozeno vjetru. iits ~~sa.iL cete pojavu kupus.t~ (iere Ijeti.dobivate lzravno. ko]e ne zasjenjuju sjeni rast. a 0110 najbolji jelv. ze le nasa lata vrtu za uzgoj svjezega savjeta. OSiJ1l toga.ka sprijec. Da bi raslo.euzgajati lstu porodicu biljaka kupusnjace repa.je vlaznoga SUJEDNA Aka ~Izgaji!le SAPNJA bllJke kaje IJfZQ i kb.jsatii tako sto cere na nju staviti nekoliko komposra slojeva organskoga kako bi se stvorio slo].aa sarno dlo novca koji bi vam trebao za kupljene prolzvede -·a nista nije tako ukusno. V RH A. • Go@ji:vo ad JiSC:~ lma J1)31. osjetljive mlade biljke moze osteritl kasni mraz.krumpir i Iuk i voce . 82o.l.rn.j~Lbl.ara dobra i5u~cena.mdiyt. prekrijte pokrovom lisCa.I'h:l1jel'k:ej ono ilro.nfln~~'1 J]aru:rit~ g!IOl:lliini.juCi se ~ljedecih 08UnCal10 • Oduberite mjesto 1I uciniri posrlgli najbolje rezultare.a rnladi luk radie i rotkvke ze Ie nil.t<lJ . Pridrzavajte se uputa 11[1 paktran]u: ako hiljku zasadite prcrano. ievbdlli Sij.l zemlja za sadnju (villi dol]e): je vode.£3).otlic .ina.proljece zernl]u.d dohro zakorijenl. dveja puna 'kolica na ~:VHkih 10 eervonub metara. 5ljedeci popis moze yam pomoei da. p « AkQ organskl u?gajate vlastlto povrce.OSL po povrslnl LI uzgoju.eti.l?ilSurJJ. a koje n:isu: iskustva :v:lastit0 mstt1. ~6Jelije. N gil.gl':]~a.!toaza 'lliJJ. povrce ne uspijeva u kiselo] zemlji.asaqite u pr~)ljei!e. ali iZQjega~oJte ~ biste pqboJjsal1 rv. oego goojivQ. pricekajte dok dobro ne pripremrte ze. - Sjeme mrkve sije se izravno u zernlju: ~spiieva u pjeskcivitoni tlu.mod sJlede~e g~clJne. kisela. pocnite u jesen. povrce zahtijeva .'upe s[a vite Dt:ga~~sld kO!UPO. bacvu u kojo] cere sku pljati kisnicu .U'i. lmate zdravu i hr1!!lJ!vu hrCJI:!U koju .".r:je bogafiJ tete je~ti u jl. Gl. moral cere je pobo. Osoovne Sl1: nego sto pocnete saditi.lcti:Goke bun deve i tikvi(e . tako SIO ('eLc je posuti tako cia vase blljke ne budu bude spremna sljedecega • potrebno mozc usporitl njihov rnjesto koje je • Najbol]e je aim je zemlja tamna i rahla harem toliko cia mozete kopati Jopatorn. aka je proljet'a mnogo SIJANJ E I SAD NJA mozete uzgajati Iz sjemena Hi od rnladlh biljaka ko]e mozete kupiti LL vrtnim centrima iii nuruciti putcm kataloga.dnako prlvtacno kaol cvjetna gredica.t krastavci mahune ZA MALE VRTOVE rnlada mrklta. • Odaberire to visoka stabla.hranjivu. i svedska korijcnsko povrce .tl :wli.sto aete' za ~la.&c :d. N i K dh. a zatim presadlti Povrcc 1(J!. J:l9-jlli~Lnie aWI[mt.u mjcstu 1[ bundev.:(.ko"Jjiste se polJsietili k:atla Yam' debra u§jJijeyajl1·tBgtlje srr.elena . o > N "". Na malomu prostoru mogu se uzgojiti iznenaduiuce kolitine.lj iii shlboj zemlji gaCinil.a aiQok.kao svjeze ubrano poyrce. Nahranltc potpuno odstajalim stajskiru guojivom te prije- ZAMJENA BIUAI<A 'i:l<[rnjena biljak» kljqcna je C'lFganskome LI hranjivim rvarima r:azliEitirn porodicama porodice bilja.BOGATA TL6 U BtjiGOI SJENI (~ijati m -I ODABIR MJESTA Kako biste postigli uspjesne rezultatc razrnislite povrca. IEDNOSTiWNQ PENjACICE gra~ak ZA . sa lata . kojem.niranjeon0"ga plfsaditi lbtlev(.'L't1 1·u J.~ 'N K. hilja. lnIl. prokulica te rnahunarke gmh. teska. a ka~J~\~cl. Zumjenom bHj11.lja ostane u ruparna. Karisn6.F!(\'e j razv:He. Neke biljke.j.eVriiJ(.zelenu ~~atu iii pJ(\)ljetAi i.!. novi povrsinsxl PRIPREMA ZEMLJE Koju god vrsru zemhe je u [esen i .ultJ mo2eie in.ati~ aka'aai. Kalco bistc Porrudite se da unate 1I • Pomocu posebnoga pribora vrstu zerulje (vldl Izvore).R 5 KID.ka na istomu mjestu vi.hll' • Na leM"o ob. tako d.!e Ijj. u hladnu ili mokru zemlju.k.lzgpj l<:o. d ka.. dobro vocai Grasak ce se pc njati LIZ i.u iStlj>j'se~.na ~rJtilier . mozeieje luznatijom krecn jakom. .e gredice loa uzg9j f)OVol. . tlkla i rep.organlzlrate svoj povrtnlak. na dubinl od 20 GID.l. mozete uzgolitl svjezu sezonsku hranu. pritLrzaV:i.krurnplr.« « :r: <C z: "" UZGOJITESAMI Ne morate bitiiskusni vrtlari kako biste uzgojili vlastito organsko voCe i povrte. a uredan povrtnlak moze izgledati je. Uz nekollko osnovnih uputa..a ~Ul)va .ima[l ·stHlr. re zadovoljlti na [ednome petrebe za ka. .P.d. IHJja vf5fei • Kako biste sprijecil! rasr korova prije sadnje.~e godlna zaredom. • Kako biste procistill zemlju.votinJsli:og~1 pGdl'ij)lltla.. zdravu utoliko sto fete znati da nije kemijsld obradena.koristite (vid] str.~ltti s\ljd~eg(l povrca. Nace10 je - riikada lJ.)"GLlzemJje. sjerne rnozda nece proklijatl. porlluk prokullce slatki kukuruz: rajcice rnahune rotkvlce spinat doburprirod.oJll.tijensjwga pov~·ca p01t~lt lmmjivih JTI. burrdeva ·IUjPli5 lishatl I~elj -usred Ij!'. usitnite je vilarnu cia se provjetri . .salata prutove barnbusa i (vjetatl lijepirn cvjetitim~. popur tlkvica. najbolje je rano posijati II Ionce pod rravu.i pocupalte korov: irnali. wooffeTalio ..sl kak0 Poriluku odg(!v. sta vile stajski kompost gno] il i kl:JnlJ. .sel'l!.ciko(ija IiIGbke emfivija grasal( tlkYiGe J.e luk rnladl luk rriahune raj~[ae sp.je vrste s!l's'e'dobrIl Tnko (fete . rikvice. . 15)... Ii\I·O:d~a ·m Ifa. Aka je zernlja prisrup slavini vrtu iii ~ jOs bolje . Stogll je gno)lvo' ad lI~ca IZlltsno za'l.O I E PO V RC E U Z G A! A T I. 0 pravorn. ~.je IljO!lllJja.j tFi )\Jta ZlIl'(!lQ0!n. • U zemlju. oel zernlju crnorn vreoom za smece ili za¥itnirn Stavire ill posplte Ilame_tqika i bpleMi od otpada kuci ·(vidL luje~ttl. ~i.

-ija se bakterijska aktivnosr (ali hladnjaku. sokove. hladnjak stvaraju soli. se s cuvau Ili meso smeoe pospire malo sode bikarbone cia uklonne mirise.H.cl!!)m. utrljalte u njih izrezani limun i miris ce nestati. • Redovito cisrite pecni zamrzivac (vieli str. neso na sobno] temperaturi.Ila v:Lku o(hzavauja postatl ci ·t:oGej I us. sve dok nc lscure njegovi sokovi (ako niste slgurru. ".ite limuna.)l1.lbi 1I Te soli povezuju bolesGu. vi.ko. sprernajte 1I vrata • Koristlte razlicite krpe oiste spriieclll prenosenle svrhe kako Z.n\jske aluminijskome do kemijske ie\jezne. Z1Ulll"z.fOrdinacijdm pokreta u vezi s.1I se i stednjak. u su najrnanje nl mlijecue bakteri]a.m t ·IUfl ~f'<ltlIri . Steknlte ce vam to meta Ie poput kroma iii nlkla. lime cete bislC sprij cili hal ierije iz rane cia uc dodu u hranu.e I rirocino SlL S2 . ruke. • Ako mozete.lztJeimerovom senilnoscu i porernetenom irarJja k(. hladnjaka stuklenke Urnjesto raga. . biste smjdi korlsutl za Ci:lcenje kuhlnjsklh kuhinjske krpe su za brisanje povrsina. koji su siGURNO KUHANJE: LON C I I TAV E Korlstlte posude od stakla i pod ne terakote te uklonlte emajlirane allJl1'Ii. pOy. Kalm blste spri]eclll r. osnovne cistoce. obradlie nernojte ih odrnrzavati da rizik od razmnozavanja i dobro ih postupku odmrzavanja srnanjite bakterija. j izlozene utjecaju kisellna. • Zamrzavajte Vrata hladnjaka hladni <I( hranu brzo. lznimka je voce. ko]e i kole se otapaju malim kolicinarna.tnje primjerene Cistoee u postupanju OdLlavanje S • Nakon upoirebe dobra rezanje me. f!be. KUHANjE CISTA KUHINJA Cista I urcdna kuhinja niJe same pozcljna zbog zdravl]a.ro kotlsl.nll1nozavnie lIniiilili sietne bakteri]e. korislite Za clodatJ~LJ raZJlC"t<'laslte' n0l"malno.stoj krp!.e 1'111 .Ui k<. hranu I ib sto ci$c'<l.1ln01':mimu f0HTu.i1Tl halcrertpuna lTlogLJ a ubrusi za tave. postoji mnogo prirodnih priprernu hrane.m.)1imna je znacelljll zara:ta kOje se 11lOguprenifet.I orvorene ladicarna i onuaricirna.l lTI0ie dQgodili j s a ostecene. .. izoUra se aluminij. I ZAMRZAVANjE proizvode. vino 1 murmelade. • Drzite kucne Ijubimce podal]e od radnih povrsina onec. • Uvijek ruke pcrite toplorn i s~pllnom vodom • Ako mozet«.::. Za ¢jMenje PO.tl<e lll·~llle odmah. mogu II mz1l6te u sudoperu SPREMANj E U HLADNJAK • Odrzavajte hladnjak ua ua -18 Kat! temperaturi od oko 4stupnja Celzilevlh. meso. • Osta.ca I OSTACI HRANE . • Izbjeguvajte nakuplja otvorene police. dolazl oivarate vrata hladnjuka. proljev. sudoper samo za one poslove zaraziti hranu.tadOlll IaS). I a LI njltm nemojte treba ostaviti da dozrije. namimi.ite. HRANE kuhinje PRJ PREME • Ako na rukama ko["lsli.ulno d~ se oSUse ne i'i. Drzite kuhlnjski • Oslobodne nakon i:'iscenja Kad drvene radne povrsine pocnu poprimati iak rnlris po hrani. pridrzuvajte se slj deeth [ednostavnih uputa.i otvoreuirna kako ne bi lzlazio hladun zruk. 1I pripremi Kuhinja je srediste svakoga dorna. Proces. nernojte ih dugo cirZal. kaxo bi not kojima pripremate sve vrste hrane. -3). odnosno II i umjetnlh narnirnice (islom i svjezom na prirodan nadn od iznimna je znacenia.d<l\i. I~adse posudu. ribe.brisite Cisrim ubrusorn bl~lflU. 60-61).. kuhajte namunice koliko je na oStoviso] pouebno kuko blste hrane.iScenjaj krpe posuda.l1ju i~tOce logimo. a 1I kantu za oku . i stolova.le imate tekucorn vodom. 8VOj.ijeciJi razrnnozavanje rucnoga pranja. <:lst.uglavnol11 Jt: ler we. • Oslobodite se muha i drugih kukaca u kuhinji (vidi SI:r. Nehrdaju~i ka[(cl biste cellk moze otpu6tati sprijeCili aneci.'ol. Il.vrsilla . kao i fini sirevi.. Odriavanje hrane gumene rukavice kako lodavanjern gnojiva. " zamrzivac siupnjeva Celzijevih. nameLnici koji ostanu u kuci. jJJ"i I1lilga kru illpira j]j sigumost. Takoder je ekonomicnije pr:i potrosnji vode ad narnlmlce kuhaiu u raakclle pri kbjoj aluminijske kad su hladnjak ('i.g1.!n postojecih ie kuplte kako biste spr.em C:. IJ i izbjeci zdravstvene tegobe Bakterliama se mogu zarazltl zeluca.'t'enosl br.u Istr)ja.t Uop • ltije Ostavite case I<ojeste opraU . I anodlrane u vezi s hranorn. 0lWV<lllj<l db Ilru(s kiseline.sa. vee omogucava i ugodnije okruzen]e u kojemu cere uzivati kuhatl. na njima se pribor u prasina. Bacajt ga onollko cesto koliko je poirebno. pogotovo ako je uzgojeno pestlckla srnrznute > -c « 1>0 ogrebOliJl(. • Redovno bacajte smece iz kuhlnje.1oCi osran. • Svjehl hranu biste trebali spremitl LI prcnositi bolesti.1<11<1 StQ st!. prije oego ~IO pocnere pripremati • Operite voce i povrce iIi ga prije up uebe izribajte pod . le~lw.il. ostataka mesa. To se odnosi i na podgrijavanje • Uvijek dobro skuhajte bakterila.lIlOIll ad i'l. namlrnlce radlle oomrznvalte U hladnjaku.c z· "" :c o N < PRIPREMANJE Osim odriavanja i razumnih savjeta za higijensku stvorlti zdravoekrufenje povezane S oneci5cenjem. povrca i r dsrv0 (vi LJ limllOJ11 Illoze dod ako tij [com l.n.slite da~ke. • U perillci se posude bolje opere i dezlnficira. PQPut onih koje sadrZe raji'iice.oll1 ana RASCISCAVANJE oui. plastificirane tave ne blste trebali korlstitl nami~nlce oneilisl!uju molekulama plpstike. korisrlte tempemturl i onollko dugo [0 tcrmomerar ill kuhajr prerna uputama Iz ncke dobre kuharice). i da usredlre energi]«. Kako histe se pobrinull za osnovnu higijenu II kuhinji. To j& hlglj~Ji5kl prihvatljivije~ nego b~i5anje. a katkad i akutna oboljen]a. primjerice. uranj? u otr01lne za rezanje ad povr6~ 'i vo(a. uzrokujuci uznemirenost mulnine i glavobolle. Cisrite racine povrsine podrucja kuhinji dok kuhate. s krastavcima._..um. 1I sprjecav<l.1.Z<I POSTUPANJE S HRANOM Od.

[l1a cia do~pljl) lJ.jJl. ldravo hrane. z.! koiima !8 Hrana iz mikrovalne karnenac jer u loncirna vise vremena brzo [e gotova ne lras) se SLI tlHshige kamenca pouebno cia PIOVIi. OViSRO"O s0~rroj temperatuti.wllU\. takoder. uli mogucnost 5.irniae C!l lJiti' zarnr. Ipak. a ne plasticnun poklopclma.':li.QPut's1ra.dravlju.ivaCi pdklopac sro vise koie s gornie suane SLI loga odjed nom kako biste smanjili kolicinu -norate priprernati • Pecenjern trugiL przenjem se J1lJlogo man]e raspravl]a 0 djclovanju plastikc na koji se kortsu za !:}lwllomicnlji od oriih s bolje rude narnirnica zasebrro.. poput kuhanja i pecenla. prernda I I' srernosr jos i$trnzuje.II1C!lZeteuSledJetl plin (fete ga ugasiti prije mnogo stru]e prerndu [e NESI(ODLJ IVA RJESENJA • Umjesto plasnculh pOSL!dH." IlC sadrze DEBA. koristite izlczenost je z. kao i cLivanje u cel si.ce za kuhanje vi~okog».. energije.. Moguce je da DEHA djeluje na rad h01"111011a i narusa va zdravlje.1a iii pakir~uljl1WI nisu s!:.ij. rlbe i piletine radije umotajte u voS\'ani paljir.i. mlijeke.s n. po mogucno&ti iri_~ml]].llnoci~C'ellja nemolrc koristiti cdct: odjednorn mleseeno. jagod~'. ili pllnskom .mje svjdih namirnica. N'ESTA N AK 51 fluJ ~ • U nekim proda vaonicama nude vrecice od celofana.mbllti ribu i povrce. 01110(.iviji mLClll kuhanja. • Na elcktrlcnom ~tednjakll ukupnih energetskih troskova pa [e razumno u sezonsklh proizvoda.o~e p. Plastil<a $e se o. nelW u. Ipak. neskodljivost. iii garazi mesa na rosli lill tro.ra. Neka plasticna paldranja sacll'ze plastlcnu tvar cl. rako sto nego salate su zdrav obrok.g U InQ2e Olopj[j Hi izgllbirJ kulla.i-(2-etilheki~1)adipat. re rako ~1m0gud:Gi hl'adniakw nako)1 ~ogQ r.k. Cinjentca jest da plastika nlOze hranu. lp(l.. kao i savjeti 0 neskodljivu koristenju plasticnih pakiranja . (~Ijcica koristire pravu velicinu .ek·i). ai:'itl:' B melle. Svi zainrzivaci ZW. do p. voda.il11.niill o!rq'!l. U peen ici priprcmajte NADOMJESCI .jakLi 1I krutkun vremenskim rnzdobljima je najstedlj.imicasl"ecl.rn. posebno 1I. trui~. • Aka na namirnicc sravljate p!astiCni potrudite se da pJaslika ne dode u iZravnl uocH. .ojte hrane razvijati dobre navlke.led ne dko 4 do 5 sati. i oblik.i'!l kUMat fe ·sl' Ij~e i ustedjet Eete ener&jju.prevelika ~I koro) irna rikvica. Na taj nacin lstovremeno i bJZO mozete 'I'akoder. h.rzh'lll' u hladu ee rnanjestru [e. one s hmna kuhana jcr ce para Izlazlti Cuvajte staklenke od munuelade. prirodnorn hranorn pa ih a ue oel plastike. a time se ustedi U pDtrosnji energenata • 011U s visoklm udjelom masti. udjela vode gube alms ploca j1J prejak plin uose vise energie.itc lonce i rave kako i udnkovito. potrazite OJIU vrstu koja una ventllator ill konvekciju [cr trotH za trecinu m:mje struje od srandardnih pecntca.lIw l1e narnlrnlce o5tafi h.. to ne jamci njihovu mozemo vrarhna. qblH. kOja. koji irnuju .I~lcenJiJI1t1LI sto rntkrovalno] pecnici j(15 uvilek upunu. LJ .! . kaka biste ~plijee:ili oneci$cav:mje. meda i kiselih krasravaca svih veliclna. LJ cuvanje narulrnlca.l.tl hranu Iz tople vode jos neko vrijerne.Z~unrz.a ad 1lla. Pakiranja za cuvan]e hrane na kojimapise "polietilen. veclh kolicir1. I KU HAI~J I:.LZbjegavaji~e manu za In.itanja 0 l{ad kupujete pecnicu.lbilml otmvnin) tamrzi\(a~u nam. Knhanje ua ~tedrl. Namirnlce su svjezije dulje vrijeme jer plasticna pakiranja prijeee kisiku da dade do namirnica i na taj naein mogu dospjetl u hranu.aI1l1 dok SVJeiB povrce li:l'ez~nR rla' lijepe traki~e A(lii"". koji moze dospjeu u hranu.iJ. U punorne 5 priprernanje.e.nergije jesL kuil.(Bm 0S1!ai1. • Korisdre Ionac s automatskun gasenjenL loncima koji su jedan nu drugorne. kUl1ja.« z I « . J~emikal!j~l. SliJede s. j Ukionite s njega I. .r~l. mesa.ll1je • Sirova luana za pripremu zahrijevanilcakvu energiju.znllte r). re da uesvjesno probavljuti molekule plastike.e « > « Cl1: N GUVAI~J I:.3j\1Q[edima.LIlW'J:ucama.l1. Kad f'le$J:<lfl~ cstn"je. 0(li108110 DEI-lA.iJq:ovalne pecnice umotanu u plastjCnll foliju. pier:aCtli sve Iiln0 !it0' !. iJj U<l barem l1e bude u dodiru dulje vrijerne. ne na pari u posebnu petinicc. pripremanje [e a sprjeeava se kvaren]e.a y'~sokim rempemru. gljiva.1 energi] ui najbolje moguce zumrzavt. zbog plo. kad se zamrznu. je I. d05pji. Pecntce ko]e se ciste same unalu dodatnu • Kuhanjern omoguc'av. ~ihi[J.J os uvijek se ZA PLASTIKU su neskodljlvost polikarbonata pHldtal1je namimica. trose man]e struje.I~Jeti 0 kad ill redoviro odmrzavamn. poput se njegov:t ili pecenjem slra i mesa..ajdulje dill! d~n~ )adan dar ako Ie nap(j)la pun. Plastkna paklranla uvela su revoludju u paldranje i cuvanje STEDLJIVO KUHANJE hrane. plastliinu foli)u j~r vQsta)1i p~pir ne S'a. . pripremanju Na pripremanje hrane otpada do 10 posto btste skrntlli vnjerne kuhanja ustedjeli suu]u. a II Americkome urcdu za hranu i Iijekove porvrdlli nekim korisuim nadomjescima za ('\lv. Zdravo je jest! slrovu: hranu. • . • NajuClnkoviUji n>lcin lIStede e. nerr. plastlcne tvarl u neklrn paldranjima sto dovodi. sacuvajre zu njezino Kaf1 Ilestall. ill Poklopite energetski naIi:I.~l ncgo pecnlcl. staklenke. W Iilad.tte kQrisLenje izolaclju te. di'lite vraW·?:.

apsorbirati a takoder modificirane primjenom nakupljaju Nekl od tih sastojaka izravno u krvotok mogu se dugotrajnom kroz kozu te se tada u tijelu. Vise od 99 posto ulia koja se koriste u kozrnetid derivatima iii na kemijski i namirisana. dugorocna izlucenirn i preradenim cime gube vitamine. trzistu. i .ega tijela str. Prirodnl lIJekovi za koZu str. postoje dornate proizvocle od cistih i lObne paste od prirodnih sastolaka. su ." cesto 'Zakonski uvjet da neki proizvod cahtijeva da proizvod sadrz! barem jedan posto sastojaka iz prirodnih u Klema za stopala str.sve vise . se Vedna kozrnetickih rnoze sadrzavatt sredstava sadrf i geneticki i konzervanse.OSOBNA NJEGA Proizvodi za osobn u njegu na bazi prirodnih sastojaka proizvode zivotinjsklh cine sve vecl dio trzista. PRIRODNA LJEPOTA bude etlketlran kao "prirodni.tavnl nadni kako pripremiti prirod nih sastojaka. sastojke. za osobnu higijenu.organskih kozmetiku problema i Kad kupujemo sve smo svjesniji sa zdravljem. na svoje tijelo.123 izvora.000 tona kemikalija. dostupne Oil. za odrzavan]e ljepote: ako No ne morate kupovati sve proizvode ~elite bitl sigurni u one sto nanosite j~~hos. Poput anlsa i eukal1ptlisa. PROIZVODNJA lndustriia iskoristi dodatke ljepote je veliki biznis i svake godine u proizvodnji 100. 119 zasniva se na naftnim blljnlm uljima koja su izbijeljena Sve viSe je dokaza 0 tome kako redovita rnoze izazvati ozbiljne primjena tih proizvoda zd ravstvene tegobe. 116 prava te utjecaja na okolls. Sastojci su cesto ispisani sitnim slovima Iii cak navedeni tako da ih ne rnozete procitati bas pakiranju prije nego sto kupite proizvod. N.

.! kemikalija. jJounlHzujuCJl ulja iz k. B@klm vfstama taka.eVI ~'L ~ISl~e s P Vecina pr. o [yr·ja.v.tdOm uesto Sf! oneci. kremama [C).i ornekSiv<Lc. re rnogu sri.im). lpak.C. s. poboljsavan]« ovlazivaca Benzil Srnatra sc da taj kouzeivuns rnoze ostetlti razvoj stanica te izazvati rak.s(e. ali ne i dovrsenl kozmeficld proizvodi. :?is 6.ulja i vade te djeluju stt.ativi amonijaka cl. Koriste i odazivaCi LI t.ili ete-. takcder kemijskim cete ga naci u antifrizu. Propilen pasta.tl!me .ltL . K. l\okLijll. Puznar. Korlst! se za proizvodnju ruku. triela[loJamin mQnoetanolamin pjenanm.astojke. dezodoranse.)vJ.!J. PARABENI Melijparai'1en . parafin. P().l1jskoga profesionalnu izbjel. Iil:jeQa~to sr~I:i. te nek. AHA! BHA kiseline i beraPERSULFATJ Persullati U ud m.)ze i:l!3Zvati alGJ:gijske reakGiJI'l Lp0ve"~l. NAFTNI Proizvodi DERIVATI na bazi naftnlh derivata cesro se korisre u ulja.rJn~L.sNokoj~ l1adr(liUj~ slJlZI1L1 enibl'i\nu_ m P·D hiil{)linQ81 OiIkn:~. lanollna.1ilk:.ov.tikEiti.i Sll ·p. "hidrurizlraju'' koiu. sredstvo nalazi sell te sredstvirna <'. i preuranjcno sredsrvima za ei':ll'enje· izazvati osip na lm?jj. od 3000 registriranih kemikalija.estitna prostate ~lbnomJalno~LiJIIa u spernu. P A13A.i clield.pl1:1a Sli lJI. oeljLl.5 raznirn II kupkama.MInN 11'.Jrl:izn~)ga.1i zubnlh raznim za suncanje: stanlca Irizera uiogu 1110gu bjti vezani n~.pozuilU kao kozmeuckt sastoja k ier se veie bromo-z-niuopropan.NQtlN PHrodn. izazvatl ale.m pastama I de~odonlJ}sillla. LU.m.0<lle[j~il1l porrepsrinama. se koriste hLO sredstva za kosu te kod LIZ se astmu.odianlill.OjStilV8 e.'\. Nije gil lako gn.rnrrogi sadrze urnjetne rnir'se.4) i'<II'afegileIJl.e $'.irodnih . ali kozmeUckmn lonolirw SLI suni:·anje. GC l<:ul<ii. ('!ilj! se kOl'#iti tl.UlletiJ j ge. ArnerIi:ki zakonl nalaau da sastojd. Svedska ijapan zabranll: upo. samponima.:ne mogu apsorbirati disau]a koze. kreme za suncanje i sam pone. I.entj.Ceslje sastojak sc koristi cia izaziva se 11 dlazolidinll hidautoin SUmptlli.ICi LI kernijsklm osteriri krvna zrncu i kostanu Rui rnoze izazvati alergijskc reakciie.l v<l.adr:i:avilti'S:?nlo:jetlaf'l prirpdnih sast0tak? s~edstv~l.~2ivac ko2edQbLva.CIITANJ E NALJ EPN leA Industrija kozmetike i toaletnih potrepstlna regulirana Je sarno djelomice. esuogene te su rakorn dojke i iestisa.1j.e[<l.:inootemnJcI. kel1)ijsh (wlazh/a.Prije uporabe rakvoga proizvoda provjerlte naljepnicu.a ureu.om" jedi:liJl~o ji<! neo'drel'len poJp.slIsili. te urnjetne boje su moguci . i ~~finidji'l koja zaprav:o znaili j'bs.: U M II . tn~)&tll ·lzaZyatl r~retl1e ) . DMDM jli Q uaterniurn-l S. i kao buduci da Sf.a bi bi0. lin~lllJ.flje lim.siranje. osipe vezivanje .nolalll.0 zelatina rak ked iitakora. nacir. R 1. S~ iz ov.gu reakQije.10 moze Provjerite sastojke sapuna p rije kupnie .lirasna !Sjemei"I<"8·pilmuka~ KEMIKALIJE KOJE TREBA IZBJEGAVATI Sljedece sasrojke.'1.koristif Z~l l'arabcmi EU kozu za SY.rebu SULFAT(SLS) i pjenusavo 1.ll"Ia Z~L MEA i sad. UMJETNE Poznate BOJE kao FJ)&C Playa 1.n i z na n5. Persulfatl vrsrarna kozu.Xllneralna 1". koji se mogu 1lad u proizvodirna za odrzavmljc Ijepote. • .ivaca.l. zubne paste.3 srva ranje ~ubpi.. propil-.oze. moraju biti ispitani na neslwdljivost.0g11 o:(1ecisli . I<EMI[SI<I JbZne kClllikaliJe UV FILTRI u krell1a. cimekOlu cine osjellj. ali sumoja se da ubrzavaju propadao]e te 5rnm~jlliLI debljinl.\.lzvnl! alergiJe. no bez obzira na :t:Uogu se n:)('i doslovno pospjesivanje upijajudih te kao omeksavaci koze. FORMALDEHID Zelena 3. nego ostaju n~ povrsini.:. peuolat (tukoder poznat 1(.i vade 4<1Qnoda·vfl U.lrl:la za Slaho su istrazene.'0rga!)lskW je j~diha Para Lit! n i nokte i maskarama.ao cleterdz.d£llti Njihova II Di.ktelue. pOpllt oktil Inetoksi(. koje prolzvodad zakonski smiju koristiti u svgjim proizvodima. Nadalje.Z:. purferulma).neralnlb ul]a).criv. J). losion:iIml za ti)6.! l\1.S. kc~m\ln<l LC'reF. kroz kozu i sluznlcu. Maze op.1u.Pll\ e.h lIcvrsCivat:<l sampona i regenerarora za kosu. proillvC(Jdnjl1 Grne ~Qie Z1I kOSl. dok INCI (Medunarodna nomenklatura kozmetickih sastojaka).. ¢0put ra2inin h"liri. .mo.ivijOm ml.1 su Ali'a-hiclrohi Dvlaliv.ma j ohil d. popisule zabranjene kernikaUje. je L1~ aditive 23-cliol f uijal'Uz kcr ze rvense.cje "Line.11w za • ~'!n5pj~lfano' J!lrt(Q~.d<lnje kose te ostecenje DEA. te i.'. gel.'lzujuCa u svim no snii]u se . metil. Koristi s.Pozoati 1e ubczati stbrenJe kaze.tV:A ZARG 0N'A • "'Prjrodno' definiGiju. Europska unija zabraniuje upotrebu vise od 700 sastojaka.t.! :Ivilii! s~~_1"2. i J. .i (. i sredsra va za pranje Z8 krerna. prije nego sto dospiju na trZiSte.pasta za zube ne sadrl'J sodium lamll sulfa!. Il!IDpn"I~<tjll p~!\lezatli 5 flekslbilnoga sloja 1. te veCJ1.1·1 R'[.j. D&C Crvena 33 i FD&C Zut<t 5 i 6. N·J E koji produljuju nerna trajHnja prolzvoda tesprjecavaju nu baz.lci korlsre Be u proizvodirnukoji Jormuldeluda hidroksi kiscllnc korisre se two u krcmama za kOZlI.rgijske Qtekline .lovimaza fU.s·a. boJ.kancerogeu.ivaq pe~litj(Ji. Petrolat starenje koze glikol samponuna osnova lL protiv penni krernama izbjeljil'>lcima nekim odmasci vacima za rnotore grubo pranje.Q WQstp razvo] bakteri]a.e ruslranje. Poznaro alkohol (kosisti nadrazuje olovkuma kozrnetici. zakonske odredbe (I naljepnir::ama nlsu ustanovljene na opeol razini i ne prirnlenjulu 51! na istl nadn na sve sapune.S·.u k u D.m.Iwnzervansi deriv'IW DBP i propilpmaben IW bazi I DEP i dietilltalat su su Dlbuulftalat naftnlh rok otrovne kernikalije koje izazlvaju alergljske reakciie te uzroku'u poremecaie kod zametaka stakora. ~aKon5ke ovlasfL svaki sastolak s prcfiksom Medutim.rlll1 pr9izvo~ mQra s.l1lq.otome J. veCina [e samo djelomicno lstrazena. ~unceve zrske. KATON kortzervanstrna. II tomu proce5u blokiraju prirodnu sposobnost onemogueavajuci joj izhacivanje moze Izazvau suilenje otrova.:(ja je tu..·u. treba izbjegavati ili koristiti sumo povremeno .t¥~n. NATRIJEV Taj deterdzent u kozmetlci. TE. i temeljnih. nekim se Z.A & stoJa koze.1 tosi'Qnl RUche: iuade ne sadrze s(etne sintetl<!ke s. masla€'a ~d Ji::ilIMOYCa.. bcje i €131i' je kcrnijski otrov koji se n.

Gliccrll ciscenjc se doblva iz glicerilla Ubh~.IO D-lll£a tdkol'i:Jol. naltnim derivatlma jer mogu • Otldite 17. lnd. iselille i. jednosravno slljedtresljedece '8 G 1P'1 se upltl. Mnogi sasLOjGi koji se inace dobivaju hvotinja. xernlkalije u zraku urbanth i.~ga. za njegu koze u n~l. mogu se dobiti i od emulgator kapril/kaprilnl biljni Ll 0pcGOpqz. 0 sapuna. sto znael da Buduci na godinu u tijelo maze uti do 2 kg kemlkallia.jni glieerin je dosrupan.ivaiz 'rn!i\efalnih pigiTlen"'t~j et~FltIlJ!i tJlja. na prirodnim prolzvodima ria naljepnicama cesto se navode tajuoviri sastojci poput kaprila Hi kapril trigliceridu.i urnjereno ill trorn selnjuUllla U dobrim prodavaonicanra za njegu I zdravlie mofete nafi prirodne krcrne-za k02U bez mlrisa.oska.grada kad god to' mozete. KISELINA dobiva iz ruasti ov« organlzam clni vise od 70 paste vade.iljlw~ml.kim pro.a.:q)~ak'keH ~e [(b!'is!'! "a malill1 kohcjll<1J\l<l k\lo.i kaoKssorbar.ce. no rnoze Sft NATRIJEV Konzervans BENZOAT koji se koristl proizvode iu potpuuost! crgansldh Nusproizvod dobiti i iz hiljaka. Ljudski autisepticko cljelovan]e. ~1:iiQaos".oJisri allmhol wdikala tijelu te alkohoL I( E IYl U ~. K A L 1. da je ueinal< mnogih kemikalija iii toaletnimproizvodima koJe se • Zdrava prehrana bogata • Izbjegavajte potrebnu previse alkohola krade - korlste u kozmetlddm nepoznat njegu koze Hi otrovan. Koristi se II Stearll alkohol dobiva se lz ukljuceni SL. Alaruoln illit!.baiL~redovlto . poput • Pokusajtes medlractjom. no rnoze-se dobiti i iz palrne i kokosa.gaveza. j. Lilja baziranih san. Moze se dobitl i iz korijena .~ . akna cesto su vezani LI dobtveni ad :Zivotinja. proizvodc u kojlrml SL!sastojcl njih.igli. prlrodno mnoglm i omeksivac. kao nusproizvod proizvodnji stearat ill neke druge stoke.tegnutost • Porernecaji preliranu secera. b.!1iJja v®de u 1 1l~jiJ. ernulgarora. eke lltru 1)8 • Kupujte prirodna ALAN T 0 IN guanlna.iln. neki ne zeIe koristiti gliceriua biljnoga oplistajle misice obraza.D..dna je UjecL KOKOSA l3il.jeSk~ i Iuzine vodice. opustnnjern i vjezbama disanja opustltl Ike i napuuiti krvotok kojoj ima pre vise ill Ioja."" <:D' W' z -c Z <l!l.::: I V N I VO ~A v.1E V SO R 8 AT Poznat .. k iristttl obil]e vjei'bai sal/jete. k. kOZlI. Ttl spadaju i omeksivac tr. ni umjetna gnojiVa (vidi . Nekicd poddjetla.rniris.ipvodilmL slanje klllze.oat kae vitamin $. li.Jma pripremljene srnisla koristltl proizvode za oTgail. kao i okoli~.za. Pijle !11nQgQ flltrirane 99). TOKOFEROL gltcerll kokat. kokornid DEA. lyloze icelulir na pojacati podocnjake i nogarna. sred~[vo proLiv [nit-rob" I gljlvicl' U lwzmeric.i k(!)JlzlOlryaflS. slcbodnih pobpljihv<I koji se boil groGV LI koji se doblva i.~(Jt:i z . t':la j. kokosa.:: I. pijenie voeem i povrcern. cere poboli. irdSPtsjva:llj. P-RERAElEVINE za prirodnu sredstva za masti. prolzvode od 11a mineralnih isusit! kozu. mogu biti :Zhiotinjskoga Hi lelstkom • Ne podcienjujte epusrajuc. preuranjenostarenje • Izbjegavaite kollclna kofeina od prirodnih sastojaka. 'l'akoc'lil<r. GLICERIN Dobiva se it ulj a i uiasti izvrsran je ovlativac vecinorn se dobiva j :!ivolil1j~kogi\ je podriicrlu. celear. no iz zivotinjskih U vade.)alJ~PfJ. 1 metabolizam • Radltevjezbe te poboljibti za lice. • Visak soli ce preoptereilti bubrege i moze dovesri do zadrzavanja rukama tekucine. nekih vitamina I mineraia. NJEGA KOlE Oko 60 posto bila kajeg sredstva nanesenoga na kozu ce v POBOLJSAVANJE IZGLEDA KOlE ZIt prirodno zdrav ten ne mcrare proizvoda. i Kakos je bogtu Izvor sastojaka njegu koze. d@_b. U mnogim organskim tvarirna i unos preveliklh [er kozu liSav~{ protzvodlma za Ijepotu korlste se sarno prirodni pigmentl i konzervansi. Izgled koze.1'icl. JE LI PRIRODNO? Vecina nas j~ upoznat« s pnrodnlm sastojcima zu njegu poput bademova ulja.i ceUJni. orneksava j hrani.znatno cete poboljsati cirkulaciju Izvore). dan'.icj birj naveclen Ie 5U d05t4pni oni sa sil5toi~iITIa IPOput PGelib). Dodajte irn nekolik9' kapl etericnnga ulja. kvalrtetno spavan]e ucinit ce cudaza Len bogata svjezil)l rnnogo vode. Dobra prehrana. stanlcarna vlagu i izaziva ..l'LI nastaiun]e bora. na kozi poput LIZ nlsu koristeni ni pestlcldl zraku nekoliko puta tjednu ten. I. STEARATNA Najcdce Sf! se srvaru u vode (vidi sir. orneksava i emulgiT'a. Ze. Medutim. Takoder.skim snstojcima (vidl ~LL 90-91). koje dolt se prlrodna ulja prlprernalu ad biljaka za • Vie1. • lzbjegavajte redovltt i se. Naspavajte ulja i. zatezire i time koze. ITlO?G djel\1je kao pJ'iJ9dn.rstrljsklh poclrLlcla oneciscuju kozu i lijelo.cinjene od sasroiaka. . zivotinjskih ruasti. cigure:e dehidriraju kOZLI i pOU. konzervans i surbat:ne re cetllnoga alkohola i stea I'H tne kisellne te i111a S!iCl1\1 ulogu .wa. nahranit cO! kohl . anrioksidans.polrebnlill prirudnim hranjivim uljlma. od kokosa loja vidi drugu stranicu).lnw • Nemojre pusiti. a koza le najveel organ tijela·.. betain i od kozmeuckim prolzvodima kokonudopropil za ublazavanje i omeksavanje je ucinkovit emulgator. svjezemu U dehidrira.

Neke kreme za suncanje sa<u-lc keuiikalije ko]e oponasa]u uclnak estrogcna tc su prouzrocile poteskoce u razvo]u stakora podvrgnutih ispitivanju.<ll1a zelene In ul)'. lijekClill ljetnih biste iznjegavati izhlganje lIjuU:o ~Lll1eU iZl'1. zelena gljiva i jogurt su sve sto vam treba da odriite kofu cistom. 1I Jstl. [edan je oel najholj.iU u jutro koje provode vise vremena u zatvorenorn izlozenlje riziku ad raka dojke.plll s'I11jesLi.! z ce i osvjeziti vase lice. sumo bazalnth stan lea koze te cia.jepi omcksavajuci ovlazivlIc • Kupite pro lavaonlcl s prirodnlrn za kOZLI.ebja. I'ronliie~ajte s medom I docalte ocat. rnogu jJl:i.~.C:lnj:l' dohru. da se upije i djeluje.eakadem ije za d€nnatologiju. izlaganje jakornu SlU1Cl1 povecava rizik od za • Ako je vasa koza vrlo suha. 1I raka koze.e purnucni i nanesite mjes<I\!il1l1. para oeisti vase Ike. i4 Sma po~JijepoJ. • i(uZina vodica. str. avokado. kohl Daju da je orneksate i'in.l. N~kon 10 do J 5 rnl nuta. bademovo ulje. ncgo zene koJe ::live na sjevcrulm je l)lllell. NI A hladnjaka mozete iskoristiti niz sviezih. r .e LI lllad~1.i ljekarui. Obnovii ct: prirodna [ uvbZili.1edli ] 0 ~al. Nanesile Illjesecu. preveliko To mozete ill uvecer. biljili glicerin. osobiio u zr loj lobi.adrze st·va. jerojatno. Gnjecite srnjesu vilicom dok ne za oclrz. _je InostavllO i porn ell k01l1<1c1iL'avate.1I 2 zli pl. REGENERIRAjUCA Zelenu glina (vidl prlrodnih taj bioloski sastojaka MASI<A 00 ZELENE GLiNE luunjlve Lvari cia prodru duboko 1I PRIRODNA SREDSTVA ZA SUNCANjE PARENJE L1CA lzvrsno je za dUboKO <lisGenre • UZil11. tal oder. Neke osobe su blago alerglcne koristiti ako primiietire da na lanolin pa ga n ua Irazu j I1l it VANI NA SUNCU Sunceve zrake su vazne za tjelesno i mentalno zdravlje jer pospjesuju proizvodn]u vitamina D. to. takoder. imaju 30 do dok SLl :t.ill? I'd]' dni pon koji s. jesrivih sastojaka.lU koze. ruzlna vodka. postane kremasta.iV:lnje Ij pole.i. Narezlte avokado na komadice i 2. koristite CiSLO badernovo ulje ili ulje breskve. to bogaro ulje dobivu se iz ovc]e VUJ1e i hrani kozu. 1 vitamin E (10()() LU na orizanola te tako stili od UV zrac. je sun djeiC!lga Ik. 1.legnile te pLlstlte nje!."'pij<l UV ll"<!G vire jeclHn. N~lvlazil. lstrazivanjima je dokazuno kuko zene koje zive U vasu kozu. • . nego zene ko]e vole biti na SUllCU. • Ljudi svijetle puti. 1I1je i nanesue na lice jeclanput iii ul]a LI suncanim klimatsklm podrucjima podrucjlrna. izbjegayajle 1I 1. nan'.l rak.h Z8 kozu. Nanesite je na lice na 10 do 15 mlnuta.ene tjednu.gari Ourt!Z. avokada iii cak blugo maslinovo dvapui • Organski oeat od jabuke.astii'J10m. kose i. I r0izvod111l1l Z'd Ooday.ite I~i nanesue i osjetljivu navlazite. vlazn 1j1<l10 )11 krporn. • Za svakcdnevno zaum isperue • Organski leOZLI.a koze. i . Ciscenje koze koristite obicnl W1vrhovima izvrsian prirodnl jogurt.s. Istrazivanjima stite od karclncma raznih sredstava i plocastth suncanje pokazato se kako. Prema iwu:Eival1.l. Taj LN filter ori%anoJ Iwji s prirocil1o u l1\t. se na'ken 'ele bhlgll.l1e.tman Hi IV3PUl LI "jie oj te dobit. Lezite na 10 pLI tile masku ga na kOZlI.POtl'aZile proiz.anjenn iz. mekom i gipkom. 'Debit mekom. hladnorn eli\! 5e lllo2e i$kod$lit\ u.tjle vitamin C (2 grarna viramlna E ojacuvaju se svojstva lzvore. '. . Namocite niorne pamucni podrucje do 15 minuta. II jednakom kupiti Isperire toplom vodom re na lice nanesite ruzine vodice kako bi vaSa koza bib meka i koji mozele cere prel. moze poruoci kod opeklina.r. Isperitc je re vodicom falcon vlaznom spuzvicom na dan). krernastLi dO~liltIl(!l. Nanesite mlakom prsri]u. a zaurn ispcrite vodom. S druge strane. pastu bikarbone opekline od rualo sode u r.j 5'* lUga.auC:ic i nanesite CI Pornijesajte glicerin je nil kOZLI ornjeru u vecini v du i biljn. Tnkeder (vidl Izvore). iz kuhlnje i KREMA ZA LICE 00 AVOI(ADA omekser POTREBNO 2 ilice avokadu zlica teku cega rneda 3 do 4 kapi [abucnoga O.jJ Z<Ijak0g~1 SlIl1a Ul ostanit. b€lje ocijll su najizlozeui]l riziku od je anuoksldans pomijcsajte s vodorn lica.jilml glhia ce se stvrdnuti. Ako spaclate skllpinu. neobradcni orgnnski lanolin sredstvlma j·dll1m gl~(kll.rir J' SlIIJ... dvaput u tjednu. a tegi'l urhijte )!/od0m. i:!:bjeg~1vajte oko ociju. njegu • Aku doblleie sunca. k~ld rJllija . jastucic UUOIn ~astitite odjecu i sveztre kosu rep cia vall) ne prekrtva Nanesite ocut oel [abuke lice. vrh kapsule ispod vitarnina ko2i te na 1£0posto mun]e sanse za rak dojke. gl~l'ka pasta. NallesilL" g:l na suhu kohl ill stavlte ga u posudu. nabralljenulll JU. mekom namazite mineral je mocno i cini sredsrvo svjez p mij ko]i regenerira kozu ruzinom Al1lepiC1. JE: o rn.vo I te mcm:1zitr:: ()~I:ecenu kozu.. Nosirc scSiI' iii.ijr::lku 170).DOMACA SREDSTVA ZA NJEGU KOlE Kako biste nacinili prirodna i ucinkovira sred irva za odrzavan]e Ijeporc bez kemlkalija. je izvrsta toner za kozu.lagaOje S~1111I. • Iako je odredena rnjesec] trehali kollcina kOitl e. <Iko Lrebate Jlavl~ziti lwzu..Jtinj~ll'\l<\ dug ll11jOO glin' s dovolin fil~rirarte v0de i glinll pI k0 gen rlrajLl I u'. Zaiim je obriSite ja.clqnijeti sturen]u koze.rnotajlc rucnik OCI:. " je toner za oko rarnena da U vod om. dan).

• Za o.bez uenamirisane rukom. vaslh ornlljenih mlrise.ka.e jaslll. .: . a 11<1jima katkad n pise da se ne smiju gutati. sredstvo za pranje i urnietni etericnim uljima).e.:orisJ:jt.00 NJ EGA TIJ ELA Vecinu rizika vezanih uz kemikalije.i nisu il\bijeJjeJlI Idpr0l11. od me.poktlSajte pornijesari korijenje perunike i 1. neob@jellEl i neizI1l1j~ljenl'! mclfa. kardarnon. II· Nekollko omeksate kriSki limuna (1<.ikaranfll. OShOVll0 izbijeljivanje bez klora (Eel') iako manje stetno. 1I HIGIJENA ZENE Otkad je sindrom toksicnoga sokapovezan 5 upotreborn tampona. potrajat ce i do dva rjeelna.sLe vode dodajte 3 zlice gela od aloe vere. prlrodnih sastojaka. Prije uporrebc protresire. Koristite biorazgradive tarnpone od pamuka. marellce. lGja .R(We'l ~ I P_HIR koje kupku za omeksau te se moze svoju korlsuu za blagu dctoksikaci]u.jegavini doda]e nelwliko kapi eLeri6:till ulja. cajem.wjezavajucu vodicu za iljclo u 100 ml ci.iSlLl . Ako mjesavinu cuyate na hladnomu rnjestu. ruzmarin. . 3 zlice lijesl~e i 5kapi etericnih ulja po Izboru i ulijte LI rasprsivai'.spiranje nsta cesto sadrze etanol.Lk \!.ukllnnno brasno II [ednaku ornjeru kako biste pripremili prirodnl puder (vjdi srr. uz 5 kupl Lilja iii mjdavine mlrlsa dastvorite vodu .ill@c I~Qjjse rnogu ponovno dOS[l~P11lji (vkl.Zubne paste naclnjene bez kernikahia • Isplnte usta hladnim ( vidi Izvore).. • Dvije lure organskoga. osoblto uz upotrebu pravih.opUl musllneva ul.. niz .1 j. I(oristite neizbijeljene. kao drugo neizbijeljene i koja ruje p(IITIUen.0 dostupnlh u prodavaonicama izbjeci take da kupujete dostupne organske nadomjestke lzvore).1 avokadovu eteucnoga ulja.6 kaplllua ne [ednu iiicu). koja ce predivno V~. punornasnoga (Kleopatrin kozu) • Malo maslinova. Evo nekoliko nadomjestaka cioClatl II Salica "Epsom" soli magnezij sulfata (ne vise od elva puta tjednu).vice.~ve Sli pakiranja. rucnike i mekane • . • Um. 1~. T0AtETNI I . jos koristi u tampenirua.i !z1fore)': "hlezociofiraj!!lGj" sapuni r. jos moze sadrzavatt male kollclne dioksina u tragovnna.jesto t\l1llPl))rna. KlJpke i tuslranie mozete ucinitI luksuznlm i aromatlcaim. ]23).Sll kozu 'ilAT'A." i J~u~o\la~i sarun naOinjen otl ioiljl'lih sll~tQj~l. lllo$tu o. cirnet). ogrtace .o. Drukciji postupak. i izbijelite ko2.z <J. bjelina a. Neke zubne paste sadrze fluortd. one koj. saharin. podnicama i kupafimogrtafirna koji ne sadrie kerniiske boje. PVP. bademova lU rnlijeka recepi l. 124·125 za ideje G 0 £kl ciscenje zuba i skidanje od prirodnih sasrojaka svake kupke su kamenca. • Polqlsajte'pro4acl kOI'iS[iIA.jefiini statni ucioak na okoHs. njegu tijela i osobnu higijenll koie 511 NjEGA NAKON KUPKE • Kako histe ovlazili suhu kozu. uvezite ( stuvire u torbicu od nne sv jle te urneclrc VfLlCI.. Viskozna () njezinoj proizvoda umjetna stetnosti svita ipakse jos SII miris i opustanje. te ih dobra prornije~ati. Za prlrodnu higijenu usra i zuba iskusajte sljedeC'e: • Sodu bikarbonu . uzmite vremena i uljepsajte se. NJEGA USTA KUPKE I TUSIRANJE Razlog kupanja nije samo clsccnjc.05novnl sapun oblcno se izraduje od zi:voUnjskih masti.1$Hcerina. SAPUN Sapun se ne srnatra kozrnertckim proizvodom i stoga proizvodaci 11e 1l100UjU navcsti mogu sadrzavau kerulkalija. bil ja i zacina lover.j(1 Hi bUi)1. umiruje i obnavlja. Vodiceza . .e takoder sasrojke na Sapun! rnogu sadrzavati urnjetne rnirise. LI miris. natrijev sulfat. Cjdokupni ritual iscjelJuje.stornatolozl to ot!()!)ra\jaju kao SAVJETI ZA KUPI(E OSI)(:Jvnj sastojcl dobro sredstvo ugoda] po zelji (vidi str. urnjetne okusel bo]e.. Q sastojci prolzvoda za mozete (vidi l<pliclnLl ulja od slaikoga baderua iii. misljeuja sanitarnih {lav~lnd:l. Ns. M.Q~W bierazgradiva (VlCU 'Izvore).u.stetnih i uiklosau. zabranjeno je koristenje odrcdcnih: umjetnih svila j poliestcra .ni ~~I'na • Za ili~cenje liGB k1!lpl:ljte nehaminlsane. su i nemaju koristed prirodne sastojke koji ne sadrfe kemikalije. Na)ID01je je I sadrze bo]e ni mirise to $u prlpremljeniod prirodnil. plasticne neizbijeljene protzvode osnove i . Ti sastojci mogu nadrazttl kQ:!:u p~l cak j izazvati vaginalne I urlnarne prirodnlh .a sa vrsenu • Sakl! osusena mazuran.. Ugodite sebi organskim Pflmui'nim rudnicirna. bademOVll '17!:lt:eriJUI. ili . KUPOVANJI: PROIZVODA ZA HIGIJENU ZENE organske. nanesite rnalu :z :v. . • .lllozete upale. podijeljen~L Sterilna p. ljei'ienje .JkJ~k~ kupujuD I!'fiiJ:Odl1~. umjctne boiei I 'dni0Jlijak. sastojaka. ulilte l11iesavinu u kadu i promljesajte moze nas zavarari jer izbjeljivanje klorom oslobada organoklorine poput dioksina. tri. "Anlibakrer. • Kupujte tampone ~ oznakorn "bez super upijajueih vlakana".ijski. 1.ml£E!. boje re ·koazervans.ispustit ce prel ijepe Pripremite sarnl svoje uljoaza ku pku taka 510 tete eterkna ulla dndaf u bazu ad iJiijnQga ulja (oko.rnent.ISI1O obJJj'eziJni.

Almimate trajnu iii kosu.n spre]u za kosu votka se koristi kau konzcrvans te zbog toga moze . a neke Jos nisu ispitane na neskodljivost i ne podlijezu nikakvim zakonirna. jaja i bilje poput sapunike i limuna bojite ·S"il11po. na Sveucilistu u juzuoj Kaliforniji otkrili su kako su zene koje konste j~daJiput u mjesecu isturZivanjimZl tijekorn cijele godine ostavite nekoliko minut~I. dodajte jabucn! oeat.)10ze recept ciaje dosl.'ic.[. nBka . 8rl')'@ije)::iitej ·ulijte .lQ:sam.!)Gijedlte) . SaTllpOll [e doba r za sve vrste kose.j~ L.dok ulli n:e nestanu. niili.1 I~atl zn· n do7 pi~lI.!l]jJmlestu.ottovtri.Lvat.a. ['onnaJdebjd. G odine boje za . POTREBNO l 1/2' ilic. 6 20 l11inula II v)a.l te (1)tmtite ife"tku.ite. umjetne rnirlse i alkohol ko]] mogu izuzvati alergijsku reakciju i nadrazenost kcze. U _s.OO<!!LI.ednjak.§l. a katkad ni ispitane. a sok ad pola llmuna iskorisrite u zadnjeinu sja]. '(vidi str. (rnoze tzazvatl nadrazenost ocljll j koze).)s.r0do:il)1 roHje. Stog.8cje ·mctvicl> Pl'O.. Dodajte ma!u zltcu vade .perlte. O(Iju . ugi.lp... zabriuutost. dodajte votku.]jceoSLlselle Hl. 5il"11.peJite u saHcl~lu~e· vo<!le. a zatim isperire.1 JiusUte so! . umjesto cia bojite cijel.rCj. urnasirajte II rnokru kosu nakon samponiranja II rniesto.l po.~Jnu slrl!a 1.i CFe.f)SU. Limlln SP0rlS ll1iris. rakoder. napomenite frizeru da kmisti samo proizvode bez amonilaka.Ihlspr. i.!<oliG.lko bl)ja. Ovaj P.attlll kul.p. Od toga sprcja vasa kosa ce bit) rneka j lijepo natrijev sulla. • Ako imate perut.r). doclajte bjlje I.a b laci. 112-113).llisti. z~ mljdfeJotvorhijJ .oi. za cI@ciarrii 2001. Samponi peruti mogu biti osobito problematicni iSlldrlavati seleni] sulfld (moze Izazvatl ostecCllja unutarnjlh organa). Za Pre05tale neposlusnu kosu mozete poku s:llii dodatl osusen i ruzmarin..isdjedjte.rl'itifa :HI I~okl. tri.Ii 3 ·. S~t0jciJ.1lii/Z·vQcle • KiDri~Ute kane! d.i lIei LI kozu. pppot N~ljle~ite na s.kosu bareui vasu kosu.0 nasjeoouQ 450 1111vade 2 pri.u i prikriy. i . ohladite i.111I1Ze II sapuojkt.v:. lit U zadnje riziku od rakn mjehura Hi dojke zbog rada s kernliskim posebnu bojaina. aerosol koji u:jl.lilli.. korlstecl limun.e l{O. NJEGA KOSE Mnoge kemiltatije u sastojdma prolzvoda za niegu kose cesto nisu navedene. vruEo In vol'iOlTl.iSe izlozenl IE: stavljaju i do 20 kcmikalija.?J.p R 0 TI V U S 1 . ~e.n .u . J~.lle 'e lw ve II 'viill!k\J' ~.CIJ.esticidlrira. Ohladite i procijedite. Pokusajte urnjesto njih koristiti sljedece prirodne bo]e za kosu.» umasirajre ga LL •. tr<lkQm IU plncetom.t:clIje ozonski ornotac. Samp0r1 mozstnjHl. I prokuhajte 10 minuta. ~laiJJlli. kerist1te Rw. pGltmzlte i1J-diga· I kalle~ pa 2 ~. G. dulje.Iil. upotrijeblte. (:JnovI.u ko~u .l.za istovremena )la maslm. Nanesite sodu hikarbonu i dohro je vodom.ca po.salj ii.e J. Akoga dtiite u hladnjaku. Sit:no·.0bicajE!ni kupovni lijekovi baziraiiise 119 lznlmno . te mjesavnru umasirati II kosu.nl(il!!. Stavite limun i vodu U posudicu i 2.0S11Sen:1 bilja U istu kolicinu j1lja5'Ga~Klonite ljepljiMoiTI boje i mirlse. P'R I R 0 DN I L I JE K PRIRODNI SPREJ ZA KOSU OD LlMUNA o m U1ii u kosi cresta su po ja. I~Qs(.llO. Postupak.fa qlja unj~ta)falu [edan Iimun (ili [edna naranca ako je vasa kosa jako suha). 5 U mj~5avinu kao konzervans potorn uHjte u boG:jcu rasprsivatem i pnspremite na hladno • Umjesto istucite jaje da korlsrire 'sampon.z :z <1'1.eJd do IIIv" tjeci'l'l.i~iJ1.ya rnedu diecorn.od ulja:mas[ioe. Sljedecim receptom domace sampone i Iluciill1(J prirodni POTREBNQ nadomjestak IE: za spre]: regeneratore za kosu.1 biJeea.5(.11"<::. Ranliun BU pokazali kako su oni koji dulje vriJelllc rade kao frizeri.l.van osuilena Imrijena • Postoje bazimHe organske I'll! bOje za lWSl.)Hlc. l\:o5uj. trajnc bote izaztvaju u boj c za kosu Proizvcdaci cisH sok od jabuke. koji oslobada fonnaldehid j op'et ispelite) a zatlrn po~eslja:jte kosu gustim Ges[jem za Li~i.tMwlre ojat'avHju kos.i nosa .a je mudro kupovati organske i prlpremitl .. dok J1lacja metvi.€ S. lsperlte toplom vodcm. 45Q rnl vode zlica voike U tom prirodno.prsivilci i pjene Z<! kosu mugu sadrzavail plasticnl pollrner "VI'..ubll k05\1 . 600Ul! . pjemt popur sapllml. P0110Vl10. iii resorcinol.~I.. Na~'tesite tliee oSlisena Iimu)'}1t"sporisa hibiskuoSa. U kosu ill iSllilknet¢ pr"llnel1:Q:ve. pro1lai:1ite eku' m 8.i. SAMPONI IREGENERATORI Komercijalni sampont cesto sadrse Quaterntum-I S.ki]:iu~li:· vl!fde 1~I'ckQ 3 vre6i .ie !n0i1jer'lte Je .ll0~t svljel'le . jabucnl neat.mu samponu zdravoUlU iz kojih se dobiva claje predi. IZ\·~li. dererdzente le ce rnirisati..Is.Ul11jesI6 .lTI p.. sijede kml slfakoga prit):ija mstu kase. regenerator rrlja] leo Isperite ko]i ce orneksatl ispiranje. do 10' dana . Nakon sva koga p. moze stajati i.J\a.L ti:lozcne vecemu rlzlku od raka mjehura.ista".i MaJfnlte·s:1 st. G <l. S~llnpol1i.Ci 1'110gU ~adJZ.nasjeckan sporisa. ispiranju za dodarni kosu Soda [e izvrsian BOJENJE KOSE Lstiazlvatija na bojama za kosu jo~ rra] u.:.l1a.ijll t\~ • Hlacloi wj O<ll l~<u). Koristite organski sampon tlacinjen od biljnih tvari ill pokusajte sa s!jede&n nadomjescima. no 1.[jClI vade -nozere urnijesati i 2 tHee jabucnogu octa s)aj.1Ja. .!. a pbncivno US] Hi vasa ce frizur« bitt ucvr!)(:ena.stajati 11" polici do cetiri tjedna.oteza. caj i kav':> su iZVl's[ji :£a pusuie cia se ohladl ml U hlaclnjaku gclje jllo2e~laj"li n.Q}l jEjdpn pul isperite U protiv 'Osusitei a z.ucll1aR. frllera koj i kIZJrlWle j5J~jnli1je't~lI1me ko. U~p. pustite de zakip! te prokuhavajte dok fie ishlapi polovina kolidne.. nece zayr:sili Jjeme~1U . a zatim . I.. mogu te uuijetne sa(h-zavati tekuc] pl.<i!)hladile.rsticni polimer PYI'.h. pura v. 'I'amue.oniraj:te. ponovite dvapyt u tiednu '. • Bejlte PJ1alJ'IWl\ilve OQi:l)odw [jl(i:ll!UOl. SAMPON OD SAPUNII<E olllcinnlis.atirn pregledajte. na tjeme. .lwhajte saplmlku yodi. Biljka Saponaria sadrzi saponine lo. • T-lbdlli 'crni.

u. opisaui. sa vulkanskog 6 • Male kolicine badeinova uruasirajre u nokte susenje.0:.:0[1)1 prstlma.nOl1l mjesur. utiris.n. hladnom ta ll.NJegastopala. vode iI·t laI. kao j forrnaldehid.idrzava!t~ za njegu sadrze navedene kemlkallj e (vid i lzvore) . i uliire u bocu . badema U1lellsajte nokte prtrodnim s)aj~m s malo bilJhoga iM nlrnova ulia. Mjesavinu dobra OJala badernova Lilja za pranje ili jojobina kapi limuna i utrljajte u ILIke.isirajle ulju bpi kumenom ad priroclnoga sa 20 1111bademova pomiiesanoga ulja ererlcnoga metvice. • Pomijesajte :'iliactl meda sa 2 ~icice baclernova Lilia te dodajte ill masllnova 3-0 g prirodnc G~Jdi Izvore) (\ k'Wi ulja dodajte nekoliko lavande u. I<REMA ZA STOPALA Aka ie cuvate rnlrisna kremu 1:1.t! marelice etericnoga ulja tarnjanu 1.vrS(. Krema . naputaka. P OT REB N 0 (I J E: osnovne krerne U posudu s vodorn dodajte iii rraslinova' ruku kako biste ill nekollkc kapl • Kako biste dobili mirisno ulje.lga!1'l i !11rac. nekoliko kapi 6 kapi 6 kupl eiericnoga lilj'!. tim kernikakjama. ko:1\1 uklomte • Povrerneno noge iZI. To t~.ala i sprijec"it. omeksali.. izlagan]e i grlo: prouzrcciu i asunu. Promije~ajte malorn drvenom U staklenu posucku dodajte po 6 kapl od svlh etericnirl kuhacom iprelijle s poklopcem. u 60 ml badernova ctertcoogu glicerina. poremecaje posebice Koristi se 1I plodnosti opasan II kodzivotlnja te je vrste ~. rakoder.:» Nakon kupke umasirajte krernu u stcpala (10k je kOZ8 jos vlafna.: uJja berrzoina • U malo] bod pornljesaj. lak za nokte..e [ednaku kollcinu kokosova Lilja i etericnoga utrljajte. Prllicno je jednostavno pripremitl domace ulje za ovlazivanje ruku III pronaci proizvocle u prodavaontcama sa zclraviiu proizvodlma potraiat ce varn scst rnjesecl. Stijedi nekoliko savjeta ste koristiti za prirodno meku kozu i zdrave sjajne nolde.I ui]e rnarelice navlazit sJop. omeksatl ko2icu' oko noktiju. . ~Lq • Ako lak za nokte koristite boju kennkali]a • Izbjegavajte (W bali.NJEGA RUKUI STOPALA Pomodnost rnanlkure i pedlkure posljednjih godlna olaksava cest dodlr sa stetnlm kemikalijama u lakovima za nokte i odstraalivadma laka. up~triJetiite laSp!Gu. Najgore i u. ulja aka su vase luke ulja pacuHja. . • Urnasirajte badernova suhe.ce te koristite ili ruma namirisano S nekoliko kapi etericnogaulja tamjana. koristite 11. ulje od oraha. Ti sastcjcl 110S lakovirua zu nokte. jeclnostavnija. sto cesto moze izazvatl tome zdravstvene tegobe. rakoder sadrzi aceron.i susenje e(erier)a Lilia. Iako ceie je ·ublij. HZ korlsren]e pro iz voda leo ji su he iii rnrtvu silikaia.iVf)cil1la cia sprijeci pucanje mucninu koiu uvijek lwei pcrete uiblllil Ihdat (DBP). Ge 3. ill Kupujre proizvoce mocno otapalo kojese se sljececih noktiiu koji ne 1l. dar ce im predivan susrav. sa za nokte manje (vidl izvore) .ja od kOSli(. ulja ad limuna. 11:1 ulja od paprene ovdje. alergljske koji izazlva koze. reakcije izaziva i ZH rnuskl reproduktivni drugih otupala.cvr~(. Sjajj]irm\ za nokre laka.iva. Uplja se PU'IHR ruke.. Slijedi nekoliko recepatu koje lllQzete i~kl'l$~lti kod kuce. LAK ZA NOKTE Problem s lakom za nokte jest u tome sto mnoge popur toulena osip.largonij<.Ovutl. Nakon blage m<lsaze. pe. HInze hili..<L doblva iz nafre. Kako biste ogranicill pr. stopaluna kako biste ih ojacali i sprijecili PRIRODNA NJEGA RUKU naclnjene ad organskih sastojaka (vidi Izvore). 0 PRIRODNA priroclnih NJEGA STOPALA • Grubu Stopala 5U cesro zanemarena pa ce dobra reagiratl na mnzen]e. Idealno rjesenje jest da zavolite svoje ruke 1 stopala u prirodnome obliku te ostavite laklranje noktiju za posebne prigode. Dohro (I kapl etericncga osnovnu kremu stavlte u posuclu i ulia 2. Nakon tqga.Idrze Slelne kemikallje mugu nadrazlti glavobolle.

:( JO LiJ IVII t< I ~ I Mirisi mogu biti prlrodnl ili umjetni i dio su vellkoga asortlmana proizvoda za osobnu njegu. nernogucncst spadaju i ruk.llllptllal(a.'2 II Kupujtc Iosion za brijanje od prir:odnih sasrojaka (vidi lzvore). berga!l. Evo nekiJl .lL opclm nazivom "parfemi'' ill "mirisi. paprena ruzmarin bor.a. neroll]. Soda blkarbona. sinterlckih mirisa ill se uljem. Z. sadrzl stotlne benzeua kernikallja.vale. paculi. . vrlo je ucinkovita. Mnoga etericna razrjeduju kupujete dobavljaca ulja na trzl§tu kvare se dodavanjern oblcnlm eista etericna (vidi Izvore).:. J05 jedan aktivni sastojak. normalnom j parfemskom.lpi Ln~sll?ll" eLL. koncentracqe. kortsti radi antibakterijsklh amonijak.. • Kvristlte dezodorirajuce Illl.akl'enU j:lr0ttesHe." S vrernenom mogu naknpm u tkivu te svojorn otrovnoscu glavobol]e.l!1R trajanja.OJl1. se rnogu koristiti [ersu lIvljek prije I)POlrebe lijesll. Badernovo takoder bOGin! UPOTREBA ETERICNIH Cistaulju su vrlo [aka I treba ill • Za kupku: bpi ULJA dotlajre 5 do 8 ulja po izboru VQQu.e0jce" 'St. triklosari. jaglaca ili Zitnlb k:li~<lte nanesite fukU.11j. nabuvljate od uglednoga P R I RBDN'I t. kod simptoma urnora.no.l rl:J~ma~in:ai gemrii'ja Sta)ltte $ast(\\jRe.l ma~a~ll' do'~I~.b ulJa. ruzmann.lot. 130). ]edini nacin kako mozete biti sigurni cia ulja jest ta] cia ill. II kristulno karnen]e koje zdravih proizvoda prodavaontcama Namoclte kristalnl karnen te niime lagano trljajte 0 kozu. • . ko]e se takoder rnoze nnvodltl kao "ckstrakr'' JH "tinktura. • Kod mental. • Llruirujuce: ~andaIClvinH.Lll etericnoga jojobe. vetiver.::ml hl~(dI'1Gm 1 ITOOt.!Zru) ulja lrnaju wwoie ucinke 1. na 'V.eRa0: OS.000 kcmikalija koje se 95 nn naljepnict te se OplSU. • Za energiju: lirnun. kukuruzncga . • Za mlri~ u sob): ~tavite 4." a LI kojemu je ulje razrijedcnoalkoholcni i/ili plasrtcizerlma kako bi dl!lje rrajalo i bUo [eduostavnije Zit rukovanje. podjednako koristlti oprezne.smreka. malu vudiGe. POJlliri&ile ul]e prije kupnje kako otsre znal i odgovara nuns. je [eftln i ucinknvlt dezodorans.nje etedGol. OJ kOrJ<:elWan~ 1. GMO-a I osta'lh oll~cisclv". lavanda.in!ju¢a je i . z. Veclnu sastojnkn nije • Kuristile sodu bikarbonu bikarbcne kao prlrodni l:LezoJoran. OSOBINE ETERICNIH ULJA R~. nerolij. .Hc. PO$lIU BRI!AIllJR. • Obicna j!"dn:lJ{q. bosiljak. karnilica. Ptirodni mirisi poput jasmina dobivaju se iz biljaka. poremeca]i sredisnjemu razvrsrani kao opasui otpad. kdZl zasrneta soda bikarbona.0 N LOSION POSLIJE BRUANJA Vecina kupovnih Iosiona poslije brijanja sadrzi sintetick! alkohol koji jako isusuje brijanje kozu .sastojak vecinl dezodoransa je aluminij klorohidrat moze zacepitir kOji sprjecava znojen]«. jasmin.Cil.gIQ. Sljedecl prlrodnl su ucinkoviti. nerolij. a za mnoge sintetlcke mirisese l'ijelmJ]] LtLlclnQce jer neka od njih zna da su opasni po zdravlje te ih [e najbolje izbjeg.e-Skocl. 5 I. umora: rnetvica..tll oa~t()jke.noga bosiljak. Umjetni se proizvode u laboratorijima lz slntetlddh \ kemlkallia.\!vat.es 1. sob: kamilica. les[Oi'l Iii' rna r. I Kalilj i marelicino ulje ateriilno:ga: liIlja te prun:Lije$ajte ee. rnogu biti stetna (vidi SO:.iilnili ulj:a tI l"i1kada. karnilioa.. n~u·aL1Ci.jre • Z.erite liije cjolho ~. takoder. te u hranjivu obllku. Preporucena organska u IJa SU • Kupujrc dezodoranse ko] sadrze prirodne sastojke (vidl Izvore). naranra.tj s u o:movnilll UtjClll iU vociml1.)i?.mike . Iavanda.l.l ]'0 kl. osjetljivost koze i U ozbiljnije iivc(lJlum svojsrava.largDi1ijH.u.ete kupili ("ielLIzvore). poremedaji ploda u trudnocl.paJ'fern: ci0d1). Ako vasoj PGn1ijeil~tjte je s malo i ucinite skroba da [e omeksate PRIRODNI Uzimaju "etcrlcna I MIRISI knko bl se od njih dobila mirisi. njih oleo doblvn se iz naftnih Jecl. u proizvodn]i mirlsa.l djet:c.do €Je ~ kapf e'te. b0~iGl~ i d(!)bro ®vaj p~ir0dni .J. dd.r~Lt i :. u 'iI1~d() vode .glatkorn.LPi. bergamot. Dolaze u ttl oblika: prirodni tusiranja. dostupna bel dodataka pestlclda.ljlvQ I uClnkoVIto korl]it{.jte d.ja LI J50 ml Jllje~a vi!'!e llj~8ke i ruzine v.111 raspclozenie te mugu POI nccl • Za intirnno ozradje: surtdulovlna. 0 bicno Sf: 1i:Uje~. kadulja. moze izazvuti aStClcenja[etre..\tan 'dol.. siresa i depresije.t3rel'il:110tF! 'ulj~u 20 \l1l (jedJl~1 ZJ[eu} olm~vnog. • Za zre!u.shl...bove l{OOlO ol~jcni pad'e't:n. Dezodorauslmogu sadri:avati i talk lumjetne mirise. i 1I 110m. paprena rnetvica.ine Y0clLlie 1->15 :mllijeske nadomjescl losionu . pe.eted~noga utja u 12 ml .LI posudu l1a~1SvijBcnjakom te [~PQd nje zapalilc syiJecu. se ne smijl! progutllti. vrlo mirlsni spojevi."a l).m OJre~[(l. se ulja biJjaka i desuliraju ulja". uJ1). apsolutnom I Cistern. astmu. lavanda. prerna uputama. I'rotreslte I~al~c~ .l. Iormaldehkl. ~~!hl! kOZL!: ~lo4al[e t. . ali pod jXLZukoji se lIp~l1iti znojne ilijezde izazvati mucntnu.tiste iZI11'ije~. Nanesue malo sodc vrscim>1 prsriju na kOD ku panja iii dok je vasa koza jds vlazna. bor. i aldeluda.Kalll. po!1"lijeilal:!a § ICqJj~jll.r. Ne korisute etericm[ U V'.I m ulj~1 Nusprolzvod njihove proizvodnje je otrovnlotpad. koja SlI najboljl I JdinicJwlll. iflo IJlI ~Lli.!.Iavanda melisa. Ddilre 11'tlz.r.o 10 12 kllpi . kadulja. SINTETICKI koriste umjetnih posto derivata. nuris obicno Ttl spadaju derivati sintctickl MIRISI navedena PRIRODNI Qsnovoi 5C DEZODORANSI II Od 5.riOVJ1Gg_a ulja baderna..lteZe I(o~u. • Kod tjeskobe: • Knd lagunoga • Za depresiju: . • Za pobol'sanje raspolozenja: pe!argonija.s. Ietargt]u.u IJHjnwga u!l. gnojiva. Napl!nite [lo!l(:)Y'nQka~1 voda i.d2.avati. Hlzme d0bri O\rI~!.fiz0in:a l~ .\pi.il~ai)i. reakci]e MIS[aVU aktivni .I op1l6wnje: nerolij."a 4 ~lleiGe v.

stresa i depreslje. . OSTANITE Raznl oblicl vjezba pornocl ce yam da izbjegnete problema: joga.RAVI terapije. U ormadfu u k~pao"lci drZlte razne P(irodne lijekov. dok s·u aromaKonvanclonalni terapi]a i rnasaza korisne u riesavanlu medidnari tehnlka problema strUcnJaka su prihvatili osteopate i kiropraktlcare. . mnogim ljudirna ko]i imaju Antiseptik od -ceSn. 12. a Alexandrova porncgla je.!! kali . Pilates ee kao i ojacavanlu imunoloskoga odrfati Caj od kamilice str.aka str . medu ostalirn.PRIRODNO LIJECENJE Ne trebate uvijek posjeCivati lijecnika zbog uobicajenlh bolesti. vrsta medicine koja liiecenje ktura je..CeV81)'l" PQrn. ni kupovati lijekove lijekovi LI Ijekarni Postoje mnogi prirodni upotrebu i pratece Lijek za rnanuntuk str. "alternativna" na analizl vase osobnosti. takoder.Akupun Ijekovitoga a proucavanle bilja je bitan dio medicine. mnogih tegoba.130 vas kostur i misice snaznlrna. vrlo korisna. Joga je poznata po svojemu vjeibanju tijela te uravnotezulucemu sustava. 128 terapiie kojima izbjegavate Homeopatija temelji je vrljedna lijekova i ne izazivaj u nuspojave.9 u ledirna i vratu. U Izvorima mozete naCi popis preporucenih zanavedene ZD. dok tal chi odrzava ravnotezu tielesnoga i rnentalnoga zdravlia.eCi kod raznlh bqie3ti. pilates nastajanje vecine i tal chi pozitivno umlruiucernl djeluju na vase zdravlje. ucinku. Meditacija se pokazala izvrsnorn u olaksavanju napetostl.

uI'l la lifeae)1l~ mamurlul<alzh1ijes<ifle !.Pojav. II UJEDI KUKACA jednu 21lCLlsode grla i uboda kukaca IIlOgli se uspjesno lijeeiti bez posezanjuza mediclnskun lijekovlma. • Zagrijle po [ednu ZliCLI meda smedega gecera te 3 zlic.ce ~~IJ grlckajte ill.garal'ice.e Dodajte ce.i puspj:e cia se riaropi.ad najstarijih i najbol. j 11 u prahu dumbirova ~ofijen9. kapi etericnoga do 2 zlice meda i iscijedire sok od Iirn una u kipucu voou te pijte 3 cia 4 puta na dan. Stavltesal prilegnite. meda i zltarica takoder su osnova prirodnih lijel<ova.djtl iz. !coil.:e lee malo L"TI~LI.o Iwsnlj.Llb l.MA@1 SOK 0D (ill luka) .1jal{f1 J rm(npf:I lL u!Ju. Bilje poput majcine duslce (antiseptik i antifungal). prociscene vode da iz organizmaisperete trave limuna sjenienki preko ocijl! i.1l1jU.preradite otrove Iz alkohoia.o . .'rnlljei{o i koncentrat vata i p. L.R 8P MUC:NINE R(!]ll V II jednostavna svjezeg lnnunova l. pripreruite topll oblog s dumbirom. i limuna (antioksidans).ka utrljajte u ranu kako blste sprUecHllnfekciju.GUL11bi.. 1 konjena durnblra potrepsunu. Stavite ubrus preko pijte tihu s\fjeie isdjec1eL1i sok vel lirnuna ili lirnete.Pornijesajte osloboditi endorfin tijelu . sumeci vitamin C (do 500 rng nadan).l ill osa.lp ij re.sve ono ~lo yam [e pouebno za kutijlcu prlrodnih lijekova zu prYLI pomoc. cesnjaka (antiseptik i antibiotik). • Cciinjak je antisepjicuo. Llci. nekoliko ce&nja i ostavhe cia nasjeckajte izgubljene viramine 1 slnar~iti qC)l1:.ih • Otopue 2 zlice soli vode te progrglja]te.naneslte ua malu ranu da je o~slile i. • Sal. 'l'QIlI. Hi kadulje dohri su Deilu.e d~J se nekuJjk..~1Il0LIZ KASALJ nusjeckanoga I PREHlADE [ednu Z1ku (anuspazmcllrik). male .U Z L.lpr: JiHe ill tpGlsjekoti.ll1u .r:L. te prelijte rnedom ZUCiG1 te mjesavine. ie natdj. nadrazenoga LIJEKOVIMIA sllcicli svakodnevuih • Ponujesajte 3 mulecrvene papricice sa 600 ml 50k8 od rajc1r. III Pijie C. • Salin ern. cili MAMURLUK KUTIJICA S PRIHODNIMI UQbicajen:e bolestt poput prehlade.lj prlpremljen ili<:e nasjeckane i(ako biste ublailli glavoboliu. • Dumbir srniruje probavni sustav te se knristl ked mucnina ~I i rnracnu sobu da lijek pocn« Del [edne i lako upotrebljive lijekove. ee~t1j~k~ II llho. soda.ljle po ozebllnama. BOLNO GRLO rnjesavina vruceg« soka i meda kao i.U ')0 UDB I CAJ EN E BOLESTI lznenadulute velil<niz razllcitih svakodnevnlh bolestl moze se izUjeciti hranom peput luke) (antlblutik)..opijte. To ce nadoknadlti dvijc nekoliko Iavande. Lezire neko vrijerne djelovan.1ite po gazi i pritisnlte ua z celo. anisovih dumbirov IWHwdl. To <it:: .Hjek vasemu hikarbone ~ ruulo vode iii ocra u paSI1J te nanesite ubod.cLJ(').prirodnt. Tijekom dana pojedite • Korijen ehinacee je Izvrstan Jijek za prehladu. kao izadni poput klincica (antibakterijsko dumbira (antispazmolitik). • Eteri.rljen. Na(jnite rupice 11<.izite175 gS)ljezegq iedan [e .Cesllju I!'es1.e jabui'noga 2R oct>! • Maqa metvica izvrsno cdbija kukce.e.sanj jabucnogaocta. to poboljsava cirkulaci[u upale. metvice. od PopijTe kollko god nrozete.ijekova za gila. putovanju iii uudnoci: pijte sporisa. sQJino. S. 'QUo koji od njili . prerezue luk i tdju)te pi> ubodu. i)'0. i lavande (karminativi antidepresiv).. J~~isnl[e m.Lk dehidraoije. uvijekpljte mnogo otrove. narnodte pamucnl UbfU5 U 200 III I vade sa ilicicOlil csusene metvice.ica vruce vade • Ako vas ubode peel.n. durnbira i laguna ZELUCANE TEGOBE [e dobra za kiselina j " Soda blkarbona 2. j GLAVOBOLJA • Za smunjen]e napetosrl u glaYi. soli. Mjeilavlnu ohladite pr. Imat cete. ul@na~ sa 4ED rnl \)'otJ~ i [ll:Istlte cla: 300 nil Ogul)enlles8ni ~e§l1ja. 1.U srntrivan]e prohavnih 2 zllcc sode iii 2 zlice mljevenoga s 111a10 blkarbonc pornijesajte iagrijte vode pomijesajl:e sa 50 rnl vode proruhesalre • Ako vas bo]jzelLlda~. i zHcepl.1 Ra7-1l1.11 it: ce cuda za vas zeluduc. U10zete . ulje Javalldb nap()si~1 fl~1 (.L.zeJUEu j lakse .vam [e upaljeno grlo.L'iie u brzD. cesl1jaka . sredstvo. j u posudi. Ohladlte i koristite za grgljanje kad .te ga P~Ul'lutl1·0mvalQll1. • jednu oguljenu bananu soka po i • Da ublazite kasalj poriujesajre izrnije!. Mnoge potrepstine za kuhanje poput octa. omogucavalu sigurne.ega caj'l.1. Na~t~l.ajte sa 600 rnl sojina rnlijeka i 2 zlice vocnoga Izboru. OZEBLINE • PQll1ije~aj[e [eduu ilKi. sa 2 zliCi(!.l<ln'arlU. Ne zaboravite da je voda jedan od najboljih osjecate dobro. l24). osoblro komarce: svjeze Iiiit~e iii ekstrakt prptrljajte po takoder je vrlo dobra • Ako ste prehladeni. • Na IIbodeno protiv izravno na mjesto ulrljajte ulja bolova.1 a U M B I.da. uklonlte baei.(a so]e. POSJEJ<OTlt:JE RANE antilsakterljsko I MME a luk ulja (vidi sir. ptlSril.u wejeljiv>1lllju J SI~e6a"a 02il)aka. ko. 7~. • Svakoga [utra pojedue iabuke. cesnjaka nekolil. jeftine Ujekova na svijetu: kad se ne sredstvo). odsto]i nelsoliko sati.e. • Calevi ad papwlle ruzmarina glavobolju.olaks-ate s'tanjii u..cu paprike ilicilija s jeducnn :meum osnovuog« krvi i olaksava UHOBOLJA • Z:agrij[e malo muslinova ulja.

~opilklitle.lierpes. fbolne· zglo!Hiv. sunca. Ntalnja mL!i1nitia. koliCine.u'ledima. ~dl~1 ~gl. bolrii misli'i. • Nikada nemojte cia Vlli. illsilil.illa GreliVi.no ulie O~!R 9d rli.c~i'nhl gli~nj. osip nak6Zi! gljiviGe. ~ do. rnlrta. stoga ~(ema 'HomeogatsKe Za balbve. ha up. mazul'an. Tab. strije. ugrl~zi i ubqdl. smrska.! upute za ni kada nernojie vise od utvrdene lljekove ako se prije toga ue posnvjetujete sa strucnjakom. iOS-8 prob'ava.~noga. I ot:~~lrlle.JZ(\Vi'B~iJEST USi. ali ne sadrie umjetne sastojke. Kl!N~I~ Et~..!.e.I~Jema mogu izazvati stetne popratne koriste uz konvencionalne biljnih sastojaka far otrovne. Manle.avne teg:obe' koo. ~ dQ 2 kapi naneslte na .ei1i zeiudac. SIGURNO KORISTENJE BILJA BiJjni Hjekovi potjecu ponekad aka 51! KAMIUGA liUe p<1z1jivo jet velike mogu biti [ednak« iz prirodnih izvora i pojave lijckove. .biljrir tegoba. eRc.o izbjegavati kao lijek jer mogu llJ. ~iJIl$K:. prlrnjerice.OCi[ajl(.. Antacidi koii se koriste protiv zgaravice.e: 8.o pamucn0111 G:!\YEZ 'tatom.1'P.l i iTIl~MI. konzervanse.tvica (Mentha UPOZORENJE IIi atkoholnl ekslraki Sljedecih devet etericnih ulja ne preporuGuJe se koristitl tijekom trudnoce: bosiljak. <:3 n~adi:az. hiljne lijekove • Nikada nemojte uzimati upotrebui kmj~titi eleriCn<l ulja za internu upotrebu. hranl I stimullrati te Izazvatl WAIliTARIOIll Kre.l djeQe. od ozblllnlh zdravstvenlh 7': C -I u 1"0l' R II B A lAVANlDA '11). bolne lJl9da~i~e. manj'e rane. lJ'1jest. bol u l~~irn<!.ice maternice pob:1caj.tj4l1cim communis) • Gorska nl(. alkohol i secere.6 kapl U 20 miosno. Akqe~ bu~uiJice. posavjetujte .l dojencadl do Best rnjeseci biljne aka ui.0 < c bil/!nlm lijekovima navedenima u MoilrjGe.a: 3 k<lpi kamil[. MfiD!JNI!ffi G\lj tjlbi~te fable. !ijekak. • Nikada neruojte uzimati elva biljua lijeka istovremeno. Svt9b. !lUivi~. SLI TRUDNOCE bilja nije • Latinjak (Caulophvllurn thallctroides) • Zlutni tuljan (Hydrastis canadensis) • Smreka (juniperus pl1le~iuIlJ) • Kaululja.~a.K 'K<\fiIsUI ' VALgRIJ/lNA!1 Tablete: HMELJ II prchranitijekom SI [edece vrste biljaka te ill treba L1 vazne lznhnke potpnn.kad 19ar. Driltiavlte.!· It Pomno PI. pitajte lijecnika smijere li korlsuti .te Pomaze ..fs. proii.do 10 kapi II kupku.i neki biljni lijek.. Ilpdrazenij ~oia.chIILe.Posavjetujtese ako ieJite koristiti lI!j~1nakon toga sve sa lijekove .d~ubQl5alj~. katnllka. a Z<I vanisku raz. k:adulja r maJtlna d~ifia.f.emi.BILJNA KUTIJA ZA PRVU POMOC iNavetleni blllnl IjJekolii trebali hi oiti dostupni uputsna pakiranjU. Za ujetlil i Ob. (SalVia <[)J'El(lh~ilU~) Ll'a:va (J. 5 5 vecini prodavaonica zdrave hrane i u nel<im II kcrlstitl neki. Ta~·o. 0$i1'11 Ko. o'dtlija RLJ ~e. Ifreina SLi. lavanda. Q51P ad pele!la.jec1rukclje MaSt ~JGIt!t! Il\)SlfA bil]e ili eterlcna :E.rao·e.demo~a lilla. alil~l:le. sadrze aluminijske spojeve koii se povezuju zamllenlte te slntetltke daljnjemu tekstu.(eriGho 'ulje E'lilINAGE'A 1'q):jlete.:!. S njirna treba postupati koncentracije .e$ti]l[~h~ t. ReutQatski bolovl.~.llltl) eAJEVA[ 8reriEno u ii.' BILJE TIjEI<OM Vecina kuhnarskoga skodljivn trudnoce. ~motjvni sok.nla •. Eterj'iina ulle Alzheimerovom bolescu . navedeno.ode ktlRaca I<:arlsti!e ga 11era·ztij~(jenaga. Nesalliw iii probavne tegobe lijecite svjezlrn cajem ad kamilce. .i tosian o~rell6iil1e.ozQ~e. trebali biste znati kake mnogi od tih lijekova sadrfe umjetne boje i okuse. ijedite ih r vodorn. k Ekceoii.se sa stiucnjakorn. i oni se proizvode komercijalno.aStrrfu I glaYobolje·. ugrlzi f .l tri mjeseca trudnoce treba Izbjegavau uJja.aer. neu MJlf:1je Igija.erite 5 Mnogi prirodni recepti od bilja mogu pomod kod blazih bolesti.elell. Uvij~k proiHtajte 'piitite. u 'i obra:tite pozomest IijechikDITI smijete. metvlca.~vic~ i W(jlle.[I. i lJ)Joarl&lk'.bollia. Kf.I l)ro~itenll1 Vella. Koristiti ~aolDlilgu kremu za zarezanje koze.. modflte i eRc~mi. . • Aim se simptorni ne povuku.ira nesanicli. boi i trauma.$UI~ RUrle. "&esanip1.ubodi.oQoY.I\ l!J. modriee. u '6 "illc~ bll. ulja:. ~@'NJ)l.. !lol<.Jlj I'il'tr~ pPl!kl!ne. opeXline od. Ako uzirnate Iijekove.o Ifekarnam·a. . Poput konvencionalnIh lijekova. )stegl1uea. pS'orijaz8 i akne.takoder i etericna strucnjakorn razdobl]a. Provl.. • Tijekom prv:. rnillefqJlul}fJ . ko'cl pUkrMih ..e m~itla.l1 • J-r. Ako je vas ormarlc u kupaonici pun Ujekova iz ljekarne.

pOpUL stajanja na glavi. toploj i sobi. Koju god metodu svjesnost sadasnjemu vrsta karcuicma. 5 udisanjem • Opusrire ramena.Le sc m gli istezati i vjezbajre bosouogi. • Na pocetku pwduljuJte vjezbauje dok ne budete mogli odrzat: usredotocenostl te ritam od 20 mlnuta. lstezaniern kraljeinice [ogu pa Da pojednostavlmo. tlho] sobi [loput telelona. ne ih teska: svatko ih mote raditi u bilo kojo] dobi. Mozete prekriziti uz pomoc stolca ill bez JOGA joga je fllozofija koja potjece 5. i "izdahni" vjezbajte po pet rninura i pomalo dok i)lcliselc. ruke neka pocivsju treba 1 iti opusteno. Ako vam to ni]e udobno. • Usredotocne govorue Ll uesto novca u dobru knjigu o jo!.lL te srniriti i prosiriti um i osjeca] mira. uravnotezuje. SlO bude uspravljena. ali opustena. obratite poz most grudnoga na stres. Ostanite Istezanjem U U stranu p. poznauh kao asane. vrat. a lice Mozete Urnirivanje. Nijedna. oku za vecinu nasznaci Kornbinaclja istovrerueno umlruiemo i tijelo. mozemo definirati "umirivan]e i disanje". JEDNOSTAVNA • Udobno • Postanite MEDITACI)A joga povecava Ileksibilnost. rnenrulne 1111mnoge zarvoriti Dei ili ih cl.tJ. Kao i svaka druga vjestina.i se nu llsanje. u bilo kojim uvjetima. Z UJ 'U UJ LIJECENJE VJElBOM loga i meditacija mogu pornod u sprjecavanju poboljsatl NAPUCI ZAJOGU • Vj zbajte rnoglo 1I ioplcj. spretnosr i Asane i izdisanjernispravne se smjesrire na pod ill stelae. snagu i izdrzljivost. Stoga. Uspostavite vjezbanje postane vasa svakodnevna mnegostruke. otvorenima. dok e<: meditacija smiruje.i lead nekih I dojke. kako biste se laks« usredotocili. usredotocenostt aspekte Serijom pobof koncentriru i 'iljezbi disanja Zapad se utjece vasega ZivOla. p~ cak. koristi su brojne tehnike. i to je pitanje vj zb i mentaln stjecarue navike Wane. llc. Joga j meditacija nisu osoblto zahtjevne: ce vasu kondiciju malo MEDITACIJA Medilaciju posto]e odabruli. u krilu. a zat[m se ruke i noge te istovremeno (omu poiozaju na drugu stl'llnu. ravnotezu izmedu tijela. opustai II skladu podizanje i spusianje kosa pri svakomu ritam. prostranoj kleknuri. nu fizicki element vjezbi. rasciscava misli i ornogucule uvid u zivotnu perspektivu. srnanjivanju Alto vee neko vrljerne trenlrate ste gipki. na vlastito nek. udobnu • Nosite I rezalogajili. uma j duha.ollko minuta.rimi noge dok sjedue na podu Ill njcga. s r'ukarna u krii. leda pobolj~at. [oga zdravsivenih Legoba.koncentraciju. sustav pa bi redovito ugodan osjeca]. ll1iSice 1I "" rn Z i izljecenju m o z E) laksih bolesti i istodobno uspostavlja kvalitetu zivota.000 gudinu. • Dok ne postanete iskusni. primarno postojanja. • Vjezbajre jogu 3 sara nakon Sro ste pojeli zaduji obrok ill • Sjetite se da [oga nile natjecanje.iCaJLe sa strucnim trenerorn [oge . Vecina U oba slLl61ja neka kraljeznica ceLe savitiJivost vas ega vrata i i rasiriti prsni koso mirno mjesto gdje rnogu siesu. jedncstavnlm te ojafatl istegnite stru. celjust i tijelo. nakratko 11:1poslu. Za jogu kupite udobnu i lezernu odiecu od prirodnih tkanina i posvetite se tome svakoga dana da rutlnu tako da aktivnost. rnogll blste ozlije liti. ugodan nacin.!. eli sanja.~jeJnite ('HI stelae 1 naslouire se.j ce varn pokazati LL<lisaju i lzdisa]u. radite vjeZ:be vlastitirn ritmom i prilagodite sebi.ete ravllote~u islegnuti i oblikovati 'Sjedlte mimo. medltacl]u kuo Mozete medttlrau lJ vlaku ili l. uspravljenih ti.neke asane bi varn rnogle vise pornoci ledirna i vratu ie zglobove.u. kronicne se j boli. iz Indijc otprije tjelesne vjezbe. visokog krvnoga tlaka. svjesni ava drZallje i .r(\:?! . <: Cl bi:.itelja ko. Poboljsava kao sro su rak prostate imuuoloski cUj je povecati S. mozda sa svi [ecom i mirisnim stapicem. smanjuje Nadite treba provodlu poze teulozite (vidl Izvore). odjecu kako nakon • AI _ sara aka ste samo nesto imate nekih po sebnih pokusavajte s nupredrurn rrt daleko od sv 'ga sto bi vas ometuti. (drevni indijski tekstovi uazivaju re misli "UI110Hl u Cistoj.k.obolj~at '. lstrazivanja pokazala kako meditaci]a pomaze stresa. i upr. trenutku 11 vjezbe svakoga dana pobolisat i izazvati provod U mnoglm kulturarna 0 pa tuko bolesti SIca. . 0 vjezbarna joge. znaci zaustaviti misli 'ko]c flam prolaze kroz glavu majrnuna" cia . od tih dviju disciplina nije (neke ne biste trebali izvoditi). ako izguhit sebl "udahni" dok udisete.iela tako da se lTloiete u5redolo~iti leda i opuSten~ disanje. "sjedenje" rnoglo poboljsati vase zdravlje na joga postane navikom.

Ol. a ako vodlte osigurat cete zdravlje i sigurnost brigu 0 cistocl vasega doma. sto odgovarajuce ce uvelike povecavati kakvocu zraka. Mozda Organska.radno je da roditelji pruzlti najbolje u zivotu. . 140 prolzvode za dijete necete pronacl u svakoj prodavaonici. parnuka.xiirnu duhana. postetjlnu str. 136 zele okolisa i cesto negativno desetljecu godina.V.cu[zradenu neetrovnlrn beiama 1 lakovirna te Irn taka osigurajte sobu bez sintetike i kerrtlkallla. Kod kuce 5Li djeca izlozena tvarlma ko]e ometaju norrnalan rad herrnona: pestlcldirna odrsdenlrn vrstarna plastike. izbjegavajte posteljinu plastikui kupuiete prirodno pokucstvo i djecu u od drva.BRIGA 0 BEBAMA Pri. putem interneta 1:10 mnogo toga rnozete narufiti ili postern. djeci.o$l1si?e vune I parnuKa qmoguCi! ~e \laSem Jlletetu pocetak zi~bt11' bez ~Ie(gij~ I Qtfo. Opremite djequ sobu 0djf. koze ] metala te odijevajte od prirodnih materijala. U vasernu domu treba biti sto rnan]e takvih tvari. i malo. od sarnoga pocetka svojem nevoredencetu Djeca su osobito reagiraju na osietliiva na oneciscenje u proslornu Zdrava hrana za bebe str. nelspitanim kemikalijama pokucstvu u toaletnim potrepstlnarna te bojamai vlaknima u kola "otpustaju" kernilske plinove. Negativne uclnkeonedscivaca Prldrzavajte se savjeta u ovomu pogtavlju te hranite svoju djecu domacorn hranorn. i gnojivima u hrani. Prlmdna vlakna poput . vune. kadrnl]u i drugim teskirn rnetalirna u kucno] prasini. sinteticke rnedu kernikalije: udvostrucio se bro] astrnatkara djecom mladom od pet kao sto se udvostrucio i braj alergija medu djecom. Odablr pelena str: 138 dojencadi ORGANSKO ZA DJECU u kucanstvu mozemc znatno srnanjiti.

j. propisaoe Iijekove.ICE koris. Prlje l'Iego. i na tom je odrasla u zdravo dijete koje voll hranu i zanima se hrane za dojencad za nju. • Potrudite se [esti dovoljno zdrave. kOI'.el" ~adtZ~ l:l. s malo cesnjaka a. pU5tite I{LJU( USPJESNOGA DOJENJA • Odmurajre se koliko gad mozete.za zgusnjavanie. Ojera ~11 osjerljiva na 01. organskom hranom da ganauctte 11a zdravu prchranu i nemojtcga navikavati na kllPOV\1U gorovu hranu.nuZL1bi'If.kaJgstu r:nrll~ sve prisutnija mrjjpNl!ldonl.btiti moje dijete misliti taka. J(emijske ce vlI$e lnlijel. zasladivacei SAV'J Kupite sokovnik sami pripremajte organskoga ET j svolo] bole [er su vezani djeci mnogobrojne tegobe. Bvo uekollko razloga zbog Cega je dojenje dobro i za bebu i za vas. Hranite svoie dijete domacorn. Od proizvoda prehrambenih jj. teo tako pUjedi i nil vase clojeI'H::e. Debljina je rnedu djecorn. ietra 1bubrezl nisu u potpunosti sposobni izbaclti otpudne tvari pa se one raloze II tijelu.LI. pod puttskorn potrosaca.esQda uJ)fle. [lr.p dodataJ<.l~lonite ~. nego.inl!l energUe.lemima dlJjellja.ID Q nije kohservarise i Qstare' kel'flikatij'e.g[(J vodl su podlozna probavnun . prijeci na qelcviteobroka. bolesd jetre.K! <:( KAKO HRANITI DJECU Budud da veeina. kozom te • Popijte barern 2 litre vade na • 12bjegavajte korein. a Inljjekel.. zaCi.e konzervunse. obrlslte ovisnosti 0 slatkomu i izaziva bolestina duge staze.ne lciseline koje mogULlLlis[j~1 ~~(k. formula za rnlileko i hranu za dojenead ODABERITE DOjentacl u razvo] kCllllkaJjje ORGANSKO a njihov lmunitet i eudokrlne zlijezde nisu u porpunosti razvijcru pa moze du(i do njihova ostecen]a.ls biJo Jrnk.kll. .j~(ivaCe okusa. E-bmjc\'i. • Dojenje stvara [edlnsrvenu vezu izmedu majke i rljeteta. pa sokove ad uz alerguske vota. cal> j rak. (im je presla na l<rtJtu hranu. • JeCilte po [[mlQ i eest0 da tDclri'iite l'a:l. V'0Qa.e lokall'ltl (vieli l%. • Secer cesto doda. p sokova .a u mlijeko.o!iko clojenC"d.a i ¥0I'1j. • Poprieajte udrugu it:gllbljenu s Llle(iWclnskol1~ U BRLGA ZA ZUB. osipu :i dijabetcsu te :ih rjede odvoduno . uravnotezeue."1. dok njihova krv.:-. dleca I(oia se hrane tom hranom mogu biti pesticida i ostalih kemijskih 400 izlozena raznim kolicinama U osobito je osjetl]] va 11<1 u hrani 1 vodi. postoji nek. LIZ ZASTO 0 OJITI? Majcino mlijeko je dojencetu prirodna hrana i sadrz] sve hranjive zd ravstvene osipe.jenu Juanu i onll koja sadri}.} sadera kojoj su iz\ozeoi zubiGi va~e&a vaiieg dj~t"'l'a..rete @ojetil:1.ece·gatQ ne mozete. j HRANJENJE N. i • Provjerire naljepnlce na svako] pocela sam joj gnjeciti hranu koju smo [ef moj suprug . • Kupujte organske prolzvode i posiedite ostacima svoje dljele izlagan]« pestkfda . jest dojenie.Se i taujure mlljeko na tfoZistu (Vidi IZ). Posto]e dokazi kako je suecu 'II rano] dobi.:li.!l!io'g I. Takodcr su man]e UK LAN JA:. PllaS:tika Rauijedile '{oini soR uvedl ispgr~v.' ce. oneqstit dan da nadokJlJdite tek:uciQtl. antioksidanse. Kao mladoj majd niie mi se svidio okus i miris proizvedene hrane za dojencad i smatrala sam da ee i svojirn protzvodirna GMO • Izbjegavaj.Ce~t. Vecina formula Z<I mlrjeko' nislJ o rganske i niogu sa'drzava.1Ig[!lV~ pft~tld~b)" o. mlasti(1ne ~estl'On1 Hi kQntaktirajr. brune. Nemgamki sokovi ad. rnanje podlozna sindrornu iznenadne snuti dojenceta . se(~er je vezan i uz nastajanje nekih vrsta raka..i disnim tegobama.i ja .. ipak se rnogu mt6 u "oblteljsko] hrani' kojon: biste Povrce u kaSi.. ije mnog0. no hrani za dojencad. ked Imce.i B@J':'IKW..ite s.bistil! smanjlli"k'ol[Einu Ne pretjerllji:e s . a ~atinlJe po:sp. 70 neurotokslne tijekom brzogu rasta u prvo] godini. Q.lijecili.t. prij¢ Kupnre uvijeR do nezdrave I'l.. poput PCB-a i otrova. potrebne 5U irn razmjeruo velike kolicine hrane U oduosu not ajtho\' uzrast. zattm prtpremllene vccina proizvodaca prestall suo u sretlstva . hQcice iar. Aka oellucite' lie doHti iii .n.IW-J__ 'lD LiJ I co I II . organske neka 5.u djeC. pcmaze vaso) bebi kasnije u organskih 'formu'fa za l110gU hraniti svoje dojendc. takecl.il~o.vjlJ] prClb. alkohoJ. sve dodaike stahllizarore. gt9 prnCC9ya v1Zilc Qci 'karijesa.vOJ'e).I1ClgO ·Se'e·ra. Najbolje . eruulgator«. poput sv)ezega graska ili splnata.tQRPvratj hranu.N'J It M':RUA: u manu za .15 i rnnogc 'l:ivotne navike {it: I'tl . • Dojenje ojacava cljetji imuuitet: djeca JW)" sisu.oeem bil<:~~P0nol1J. procesirani skrob i secere. ntsu organske. posto bilo jeprepuno skroba slabe hranjive vrijednosti. probleme s ocima dijabetesom: i.tite stak[~l1e.sto mozete dati djetetu ua pO'cetku livot..o sadrze i J.ti kGli livotu razviti do bre prehrarn bene nisuod plastike da Izbjegnete lzlugan]e PVC-u.vodite ostataka. 10 jegurtu vocnlh kako .vca:ni sustav dojeuce ta oso bito ·osjetl jiv na za dolencad Imie je ispitao nezavisni lzvor.izbjegavajucI (jute zacine i masline. od kojih su mnogi zabranjeni U hrani za tvari koje :SU djeteru potrebne za razvo] .Il. ve.«. • Dojenje je pnlkticno zahtjevno. • !(ol'lstite Cll.vocnim SQJ~()l<in'l~lje1's~clrze pri l~d.R AN!E Dgjeri~ad !. navike. ~to ope.10r0).lfeteta( . nego djecu lco]a pi)u rnlijeko iz bocice.l. brigu 0 tome cia budn dobre.i gnojiva. Cak i profzvodael formula za mlijeko za dojencad priznaju kako je njihovo mlijeko "slabi nadomjestak" za pmvo.

1 poce.vociiti Jedno. pranje vedini gradova pr. rnirlsa i konzervansa mogu izazvati nadrazenost 1 alergljske ul]a I kreme derivata. polovine hladnorn vcdom 3 do 4 zliee boraksa iii sode bikarbone da • Iako [e kupnja pelcna od tka nine \.>. tito blsie plauli [ednokratne pel ene.e cle~. p0put bademova • Svake godlne ~jjekuse kak-a. " Kupite barem. lzbjegavajte upotrebu [aklh Saplll1a i sumpona za odrasle. • Kupite dovo.milijll)}i 51~tb. Napunite kantu do. skuplja.w re . a rnogu se .koje mozete vi~ekratno encrgije.:« pranje ked kuce i 4l posro ntanje kQristili. vee i zbog toga sto poprlllino pridonose kucnorne otpadu te sarnim tim i oneciscavanju vode i zraka.ko:iia na Ileu je n@j~1:sjetlFv. Kupujte k-ernu za pelene sadrZl crvenu djetcllnu.J. dostupne SLI u prodaji.l sast0j"aka.ij'L • Koristite losione.s«dlt. I1)D~"te 1j>e!ena pra .I teo Ur:riijesajte razdobl]u uklontte . ko2i l~eb.PELENE I NJEGA KOlE Djecja koza je meka.mnv)j ..adno. cal. . '.jenja eiLl~j smrtL pa z<! djeou bez orgil. • Ne osjecajtekrivnju aka kurkad koristite jednoxratne pelene. l'irane I U!l.\jl.ulllesite illt {Iilj(.uku. U~!ci' aije JPosrojao k JllDlje> 1~"~Ii)o.cl1ikom i izbj~gav~\jte taUe puci(\\r. ulja I pudcre LIlja i . Tako se utro~i 32 Pelene od organskoga numJG: • Nikad ne koristite sapun qjeCje lice . Dodacipoput reakci]e.ed~lg0d')ll" J?!®gl®ga ~uplii u prodavaonic8...0. ITi tuceta trebalo bi biti vise nego dostatnc. nego pelenarna od tkanine zna bid i preslozene. sredsrvo kamllice. vecu kolicinu boraksa i/ili sode b'karbone te "blago ket1lijski" de.ikJ.va rnaslaca. To ce vam o. gdje rnogu oprM rn:ogu jamciti cia nisu od sintetike i naftnih pelene umjesto vas. od [ednokratnih pelena do bema i loslona za dolencad.PV{JtJ cliokslne 1!tetne Zit' IDk0n~. lspiran]e.i. kao i vunene gacice za petene kojece grij.VQj qplj~jt!ceg<l .i reciklirau.proizvodi prirodna. ako ubrcjuno bebe.l(ctickih pelene vJ"kallal~ow . od bilja (vidi brorazgradivi su i nisu ispitani na iiYatinjama. peleria na dan. razvijenih zeml]a (vidi Izvore). ne samn tijekom nllhove UPOTREBA " K. Izvore).ent za namakanje uprljanih pclena pri]e pran]a.a nje:l'.J~ o. • Milijpai jedn. nemojte djetetu stavljati pelene kako bi njegova kola mogla bill ~lO vtse na svjezernu zraku. polovlne OD TKANINE 8 sati iii tijekom nod. koja vode zbog vclikih kollclna i strojeva ko]e prirocu1o protiv upala. PRANJ E PELENA [~pedte rnokre skoljku.i dntge ad ikanina [e rnoogo bolje za hionerazgradivih.odoliir~jll~el...ti vasu bebu kad le h. bikarboncili pelene Stavite pelene 00 11 TKANINE l! I bacite izmet zahodsku sode kantu sotopinom U boraksa te ostavite cia se namacu 6 do zahodsku LIZ PELENE jednokratne.2: proizvodnje. oel 'peleaa ulj~ kamilice L~ja 'Toalel. p®mljesajre 3 bpi Ie J.Jla. Neke imaju usiveru vrpcu za vezanje pa varn nisu patrebne sigurnosneigle. sterilizirajte ill.Jzazjv. Lalcie upija kemlkalile sadriane u raznim prolzvodlma.Rarnama.lJ..l fi)S~P . a oko 4 posto ukupnoga kucuog otpada cine prljave pelene. ~I "'" . organska • Pelene od tkanlna niogu posii]e korlsritl .aV'!'&el~ 'Udisanje taLk-<\ maze dQvearl" do sa 30'ml '(6 2liGtl) b. prirodni izbjeljivac i deziufekcijsko sredsrvo. i Jla5tu~a zub~.(I18. Aim pelene morate suslti 1I no sada su dcstupne u duljemu 0110gOl peklopcern. OI)CritC pelene u perillci. vrJo o. pelena Argumenri navedeni za iprotiv jednokratnih su dolje.e prQI~ode pamuka. "RttperI!!!" od • 'Kodosipa izbjeljiv:ac i.!Qod o<:lI:i\ga!iiSUma gdje Q~tajll gClcl.site kOZLldJete!a rnekirn ~lImu[. Sluc~jru(J . PELENA OD TKANINE org.na kozt mazite kremom ad neveJlH .l1. Odaberire Ti. manje od pelena ad tkanine bitte varn potrebna kanta dvostruko osuslte ih vani.".~jctlJj. nj~zan je • Koristite sarnpon 2'. Z. Za namakanle 5 • releue od tkanine mnogo bolje upijaju. Bactte oroprnu skoljku. jednokratne pel S.azgl>arue. II Pranje pelena i pranie.l~. i hlacitl je kad je vrufe. kosu.e pelt:lle. • Previjanje nespretno.llje.I.potreblll. $~1I110 cia se pro:lzve*: • iposLi. rn.it Ckir1<l b~lC'ljll Se II ~lfIece ~vak()g.nrlje i namirlsete pelene.p~Lrnil':il u J~daQluatli)irn pe.erdi. njezna i osjetljiva te je treba njegov'ati s nalvecom paznjom. dvije kante za prarije s poklopcima. posjedu]u nego 1..lclemova IHjesto oSipa. nego bucanje nekoliko jedaokratnih pelene ad tkanina posioje urnjetnih bo]a. Ucinakkoji jednoluatne pelene imaju na okolis je znacajan. Mozete koristlti i uloske Zll pelene. Kad god to mozeie. tada kada yam je to prikladnjje.f!)skog ad steposromoga 'U: om . sunce je susilici.nihI organskih za '. Uslugeza LI.Dske kel1)ik~1ija.aksati ClliceJ'lje. g~Clina cia se.okr~Jtnlh pelefl. G'i e rn N< ODABIR I UPOTREBA PELENA Vuse dljete ce Iskorlstiti oko 5.oriSlite pelene parr. • Osipe .jno cia ih rnozete pratii susiti.000 pelena.!nim ru. • Ulo2:ite uioske za pelene ko]i tic peru.k I'Llt1.(1<1Q.ma .t.Q· je i elQ 10 IllZbiljnib (!)I!>ol. pctrosite Z1. BRIGA ZA DJECJU KOZU Buduci da [e djetja koz.r rn . Ako mozete.. cljeCju s ulj em JEDNOKRATNE • $LI PELENE izradone stoljeca kad su se pocele proiz.na i osjetljiva.QC1{5ril'od.el1ul'lL.)SIO okolis.?.len<lnw. radije nego da kupujere jednokratne papirnate uloske.

ru~nidI R.. vlakana koja ne sadrzavaju rragove • . Teske cete robu naruchl prirodntrn pokrovom • Halite organsklh takcder zahtijevau pO~lOJ11 od rvrtki 5 plalue i jastucrrice ne trebare cia se ko. • Kupite svorn dieteiu drvcni I. kupujre odjecu od prirodnlh orgauskih keinlkalija. pJastiCnll protresjle sW. Te se kenukahje mogu otpustati Iz igtal'ke dok je beba sise.Se vremena Sp<l\liJjll(. te stoga ostane u dobroum sranju.ih mogu kolaze.eno dobrorvorne dulje trajit te ill mczemo reciklirati ili .on! o~rll'le. nego okruzltl svo]u djecu igrackama djetju Igracke izraduju odlaganicrn ko]e "isparavaju" i pretvaraju sobu u otrovnu ZO\l. b. Ian I konoplju (vi. Aka u vastm prodavaonlcama nemaju ono . samo drzi.na poJl. Kako biste svojoj bebi oslgurall najbolji rnogud pocetak • Oslin toga. spavanja.ldraca. novi sag.13udite . dajte na rl1Z00VJ8nije igraCke. kao 1 od prirodnih ukrasite priroclnirn • Vodite brigu tome cia odjeoa vase bebe ne 011H sadr.U. kao lzrez.avati u prodavaorucama novinama? ili putem oglasa u grndskim • Kad ktipujete novu odjecu.0cis1.eli Man]e suzapaljivi i smanjlr ce opHsno~1 U sluca. • l~n(cke izradene oel.f:Jc.uStilila. svedite otrove na najmanje tako sto cete odabrati prirodn& vlakna i oprernu gdje god to mozete.1u krevetu. val:rootpoXIW.tterijalapoput drva.odu bilmrL)®l1:t() l:z rlle\>:e.dati u svrhe.Se svjeieg.k!:'llicinu plusnke 0cl. stisce ill.na ~fJ.stavlte n ka se suS-i. zivota.vite i. mnogl ruadruci za kolijevke lmaju dodatnu pbsticnu zastiru protiv vlage. tJekoJike sfilL CVuStolll ~etkom . Urnjesto toga.72). papira. tsebe provode 1.l Zf.ijoj djed igraeke od prirodnih l11:. • Cuvajte papir da vasa djecal njihovi prijatelji irnaju po ten]!! crtati.prirodnlh marerijala obi. kupujre od sintetickih prirodne rnaterijala tkanine .oj ~'('JClii o. reverie izraden od' odrzivoga drva (villi Izvore. Zasto ne blsre usted j eli malo bogatstvo J1ujenjajuCi cdjecu s prljateJjlll1a ill kupovalt rabljenu odjecu Italate kojl su zabranjeni u nekim enrcpskim drzavama.1 toalernl papir). upure za pra nje. uredskoga rola Z.jetko Isrrosl. u mnogirn IGRACKE veclna djecjih igracaka izradcna je od plastike. i stu ill spremlte II onuar. a odJeca. stuklenka.zi vatromporne tijekoll1.l50pi. djem ne sadri'".anih pltSanib IgraGaka.S'l!1")O ill rasprostrne OSlI%. Europskoviicce za znanost smatra da ftalati rnogu Izazvatiostecenia [etre. Stoga PokHg~lj\e sin~et:i. 1I koze i poput skoJJJd l cesera te ill • Sa(uvaJte V<lSPstaru odje.ir. predmeta (rnalih lruti ja.icLmca.L Dobro je i otVoriti prozor spilvace s. predmeta bojama. :z mozece kupiti te ne vise truda od P~ll11t1Cm: oar'i uno sto trazite u obicno] Ptod~lvaonid. POSTELJINA Vlakna koja "disu" pomocl ce vasemu djetetu da se udobnije odmara i ne bude Izlozeno otrovtma tijekom ~n.rekrive. POSTELJINA I IGRACKE Poprilicni su izgledi da ee vase dijete uCi u potpuno preuredenu Aka Yam je to prvo dljete.ple: vo~le. ~.uka.nezelJene mrlle s uprli.laniteSf! gradsku C. m.i~nicu za igracke i posuduite igm(:"ice i knjlge.H rnogle biti lzlozene bebe i mala djeca..obe dil ude kl. • !\lw rnozete.vunu. sintetidd Budite svjesni da svjeza boja.e prodaju madrace i organsklm gbcat. Vecina VreCiCLl sa sodom ~~atvorJte vl"Bdicu j llu. vune. mazda ee imati novi sag.peliitG LI hlado.eitlijske tVar'c posteljina ZH LI bilmrbo!1Dm. kernikallje koje de udisati ustedjeu novae.~icne igracke nisu blorazgradive te povecavaju . marl rae i posteljinu..~e 'da . p0.ckeposteljine koju tlije potrebno glacati. pusta. pamuka.escemm 1. tvarl.ODJECA.l1lmgo vi. Mnoge djecje se od PVC-a .pite igr. madraci i neizgLacane pLahte mogu "otpustatl" kernijske. ODJECA ZA DJECU Bebe rustu take brzo da sc njihova odjeca ri.U kemiifalij!lUia. • Da tzbjegnete plastiku. sobu.i ako ste pratll i.lli<::emraJte ·s. M0p. plinove.polivinilklorida vlsokotokslcne rnjestima to rnofete narudti postern (vidl lzvore). polturehlnsko1l1 .sto yam [epotrebno.o(1tl u 600 ml • . Izvore). Meke igmclcc od vluila mogu sadr1. izbjegavajte slrueticke rnaterijale 0 • PI. d~eleee imati CISCENJE IGRACAKA G Za 'ci"iicenje LljJtljanih iii dlWenih igrai'Rka plasti. iSf1lL<Ike: . cijom se proizvodnjomJ stvara] u diokslni.cu da se dijete rnoze igrati i cdjenuti je. str.li.isparavaju ujekorn duijega vremena. P01o.cnih • 'Da biste ocistili cupavu 1J sto vi.lflt:'lil '~c6 Se'\j!lop\JL . utjecati na hormone J dovesti do snianjene plodnosrl kasni]e u Z1vot11. pamuk.pa.e veliku ~b<::es0d& bikarb. Izvore). ('emu hi o..slnteticke to. metala.vremeno tijeko:m (I~~enrem 50d9. is.odmsle ill eljeell.1ll. nego od raslt te srogu nema] u izb()nl. a zathn slozile i punjeniern od i posteljinu i prirodnih eel rnaterijala prije nego p81l111k~!li vune (vld. • Izradire sarni igracke od svakodnevnih malerijala.p.zljivi pri odabiru. J. pllnjena je OrgansRil .raju se miersl i . Z~llilll.pjer10. moraju udisati plinove koje ti sastojci .ju pozara.vati i j :1. tapete od vinila.ili.laga.ite 2 igracku. Cini se kao cianemate izbora.ite krp0fl1.1P brkllrc·ono!l1 u~lan. a vi cere i lakove od formaldehlda. bubrega 1 testisa te l~Qimltoga i kao vinil.l(lku vodu ill je . grize.

Nudimo yam savjete kako odrzavati bez alergena i korlstenja nezeljeni gubitak (istoeLi u vase] kako cetkanjem okolini sprijeciti [akih kernikallja. recepti ad etericnlh ce yam da se rijesite narnetnlka mladih z[votlnja bez primjene iakih kernikalija. mogu biti problem u domu. sjetite se kako tisuce zivotinja trazi dom u centrlma za zbrinjavanje gmaza zivotinja. UklanjanJe iIIa. ODGOVORNOST U KUPOVANJU PriJe nego sto kuplte kucnoga ljubimca. Kontakt 5 izmetom osobito vrtu i na javnim mjestima. zahlijeva red ovlto aetkanie aka zel1te sgrUe~jti. iti tropsku rlbu. uz savjete vlasnicima ljubimaca tome kako odrzati na postelju visoku higijenu. takoder. dlake. Q(i5titi dlacice kutnih iz saga i mekoga 0 pokucstva. stvorit ce vise problema u vezi 5 cistocom i no livoti nje u lwei nego iivotinje govorit cerno voli drzati Hrana za kucne ljublmce SIr. lI'Iali bJelokosl pas. {(IS . izmet i urin. u krzna zivotinja. vodite brigu 0 tome da nije ulovtjena nago je uzgojena u zatecenlstvu (vidi lzvore).wag" Wifer. poputgusaka pataka. oeistiti prirodnim je stetan za djecu te ga treba cistiti u domu. pokucstvo.iSS . takoder.l1. postupclrna. u divljlnl.l. toplih dospiju ljetnih mjeseci razni narnetnici Jednostavni poput buha i krpel]a ulja porneci Kod Vitaminski dodad str. i zdravljem. poput .ka stf • .eZeIJeno Opap1lnje dlaka u lfa'Sehiu'dpmu. tako sto svojim ijubimcima nete dopustiti i KONTROLA NAMETN[I(A Tijekorn. koje drzlte vani. Miris i mrlje ad urina i izmeta rnozete.145. Ako nabavljate pticu.K U C N I LJUBI Mel Kucnl Ijubimci nam daruju ljubav i prilatellstvo. U ovom poglavlju o brizi za pse i rnacke jer su to zivotinje LI koje vedna vlasnika svojoj kuci.

sr~:a i @st'.(anm nernoj.l[e obtol"e mesa Ilj • .usto odbijai ULJE kozorn buhe.s61v. bl je . i desnl te bolju probavu na pnkiranju. no ne • Riba je izvrsran izvor bjelclncevina za pse i rnacke.vornLsu kod rnnogobrcjnih Gtiravstl'€uii1.tblrllt:ll . te.r.I njlhov lirnful SUSLav. U miesto konzervlranom i suhorn hranorn. Dozlrujtc BOLJA PREHRANA Sljed<. na infekclje vasa macka trebala bi biti rnirnija. puna i'jYotlniskib rnasu.1na ilarrJQ(.unitet. Dozirajte jednu u kojuna J uiacka uz suhu hranu .Ci program prehrane dobur je za moje kucne Ijubirnce .ll. • Kupujte kosti s rnesorn . 79). zdravije prCJl18 irnaju ~jajnije krzno. al'J_PLJjl)jeue jSQy. rnaslacak poboljsava fad [etre. oboljenjima smetnji te ostatke povrta dalte svo me ps u kao zdravdodatak prehranl. d~ln. vetertnuromprlle • Svoga psa hranite bude zastupljeno . . kemijskim izazivaju • MaCI. dobivali te hranilvetvarl kojl se naveliko i spremite neg to :novca.!.. • S:V<l. dvije ljublmea svakoga POY!". prernasno je i Ul0ze lzazvat i proba vne srnetn]e.te vodorn. rnoze stu vite rnu hranu jednu ljuhirnce priprema zj votinjskih olovo iz kouzervi ill . CD :::J _j' KAKO HRANITI KUCNOGA LJUBIMCA Vecina hrane za kucne Ijubimce na trfistu uzimaju U reklamlra se kao "potpuna prehrana".Jo..n.iiil uzimanje dorlaci prehrani v ltamina bude ce varn da donesete 0 dostupnoj hrani.juslmve koze.jezim mesom ! povrfem. Konzervirana prehrana najboi]a je za zdravlje vase macke.nc vode.~Ln~1 illcel'm .:::1 PWb~V~l. kao i ljudima. bubJ\}ge. U LJ E suhe.lm 1'.l~al i lIll0)0Hte ga cia yam i. uz neko povrce i neke manje dodatke.Q).. U rnlijeko. Sljedece najbolju cinjenice odluku pOIllI](~L djelol.nja.snije': Pomaze kod upaljenih zglobova kapsulu ili tlic'i. . koze i Hranlte svolega Ijubimca sv.J purarna zube 5 U NCO J( R ET OV 0 Da sprijecite hranu svojega nastajtl:nje ulja. Sljeded DODACI KVASAC J zivotinjama. pasnjaku.pSlile elli . Uz rakvu ishranu. ne bi ga pootiali pOPJi6ljte svi veterinarl. Uvijek :. Dozirajte 25 mg-na 5 kg tezlne. • I"ustite ncka psI i macke pasu tra vu. s mozda joj oe.cicad~jte ~lI.:t.e davati vrhnje.®linj~..aCke pl'iJilJ'e. bol]u pozornost. bubrezima.. tumnom.~eni0i:le [dice PQw0l1jsava. Hellstlekl veterinari priznaju kakn je najbolja prehrana za koji macke ipse ana zasnovana na sirovom organskom mesu.~~ I 1 z ohzir Cinjenicu da psi. te'$. Sv(o.1. Kurol ljubimd zive na takvoj prehranl imaju manjeprobavnih su manle pedloznl parazitima.SprIj~reJ.tl hranu vasega ljubunca docl<ijte "ka. hrane za c.lka TRAVA 11a dan .trecinasirovo ueclne talco da zH<JJiCfl.U911V':t lO(~~11Q. • Oleo tri cetvnine konzervlrane kucne • aka kod ljudi i ~jvOli.roQ.ue iznulrt(.ijsal ce ununuet V~£\:!g~i ljubiruca. -ZIt '. sljedece . dok 08tJ~l uuva p. alergije i slabe njihov im. Ako vasa macka una problema mjehuro.1 bi bilaulrusniju. Persin je debar ..lkucnoga IjubJiW!:fl pOGllere hnuti!1 .doll1<!co. '. dajtc svojemu U Ijublrncu hrana za kudne se od leiiin. kao r orasl.i boja..~ ::.ju stfu1je k(.[edna I.sve povrce.Cll na dan. u danadudajte 'jBdnu meso Ili nba.ilJ!('. poseblce III stu l. . VITAMINSI<I. hrana za pije dovoljno Uravnctezena slntetickih !' konzervansa te Ijubill1ce umjetnih okusa . hranlo imaju koristl od bHjnih hranjivih tvari. orpornjja i plmlziti. Ipak.i voda.i1~. donekle i macke.!iN(\iani SLlSt1lY m~sa.eni_ql.\'! i ~ilariue. su na :::J ~ Prije nego sto smo ih pripitomili. a OSIlOVne masne kisellne Ornega-3 i Olflega-6 poi. zlicLi suncokretova nego sro v~l~eg.6!erm.. cia ustedlte rnlijeko s iz biljaka u utrobi biljojeda • Za macku razrtjed. I<AP$ULE Za uklnnjanje prirodni kapsulu MORSKA OD antiseplikCESNJAKA secera (1. jetrrku.ij"l'lln Ij.a . OD BAKALARA i problema s CINJENICE 0 HRANII ZA KUCNE LJUBIMCE Iako [e prakticna za vlasnika kucnoga Jjuhimca.)~e.sjernenke trebu'e manje napadati buhe I PSENI(NE p I<LI€E z.dnw Ila~'!JJ1 mp~1EIliIukoliom.] te je razlne kucne ljubilllce sadrzavati (vidi str. • Sadr:21 sLiI j visoke • Su ha hrana za rna eke povezana [e uz problema s trebali davati suhu hranu. Kuhana srneda rib [e vrlo hranjlva.I 2 .(? za vas'e tiy. hrana u konzervi iii osusena hrana za ZivotillJe ne mora nuzno biti i najbolja za vasega kucnog • Hrana za kudne 'ljubimee Pllna Je kemlkalija irna pesucida J Ijubimca ill za okolis. eel lri ilellVrolne sitovoga '. raznolika nitrata olova. prema misljenju neldh veterlnara. nastaianju kamenca na zublrna.j~re se S. U kupovnoj hranl za kuene ljubimce nema te prirodne raanellkosti te se to nadoknaduje dodadma koji."obitIttJ8nib ljublmac« i dobrl su za pse a maCK:t::. Dodatak prehrani koji odgovara mackama i psirna.biste nauietnika. srniruje :Rivee.in.i"'esanj i'esnj. pDti<iu ~.lkfu.

depresije. postoje mnogi prirodni nadomjesci kojl Sll se pdje tih kClJ1ijsl.rzac za jaje do vrha ulijte suneokrerovo u malu posudu. furmakolosklm tvrtkama uvjeravaju koristllii rnozeie naba iti ked 'p~.takoder. 111 Svojemu Jiubimcu svakoga propoksura (vrlo tokslcan oralno).~i. pazlte da ne 2. a vas dom nece bit! pun otrova. Prije nego sro svo]u o :.tijekorn zaraze svakoga » '5: --J Z [Tl koji su luana za llcinke buha. koji se koriste u proizvodlma.l ell hu ha i. u cHjne hidrosoh! i':ce~njak oilblja IUU Jjubil11 '. Svojoj mackl svakoga macke koristite hidrosole.oga alkohola (11107. cete doci u dodir s kemikalijama protiv buha. Nakon cetkanja roplu sapunicu izli. Vi i u rasprslvadma i sarnponlma vasa obitelj. takoder o Z pa se na njih mugu prihvatlti xlrasle buhe. Xenexorn. rasprsiva 'u. Ogrlice protiv buha mogu izazvati dermatitis te isparavati kemijske plinove koje vi. ljep.()~. omogucujete p novnu zarazu. vasega liubirncu. nadrazenu kozu I odbij. talc hidrosole Ijeta Izradim kollclne budu vcce. kumih ljublmaca te takoder otrovan za pcele). Nerno]tc koristiti ulje rnetvice aim je ZI:!Jlkapsa jednu takvu ogrlicu i vrlo je ucinkovita. a zatirn ga MACJA OGRLlCA KUCNE IZRADE je lnosiavno uzmuc PROTIV BUHA hidrosola mlrlsavu ili ogrlicu Radije za ulja jer Pomijesate DOMACE PASA ULJE PROTIV BUHA ZA MASIRANJE PSH Inje§avillll Ulje koristim za ~"oga ·skotna. no takoder pokupe i izrnet ie susenu • Kvasac u pralru iii u kapsulama ko 25 nl" na 5 kg 1I usisavate jaj. pdbllzllevrb Pazljivo pelina (LO bilje ne smijele koristiti kad je zell.01a[<I. zlica hid. . Ogrlica ce odbijati bulle oko cetiri ijedna. 1 svojo] mackl napravlte protiv buha.l~ega psa.a 3 kapi ulja narande namo Ire ogrlicu od pusta u rckucinu i osravite dok je SVl) 3 kapi ulja citronele 3 kapi llmunova ulla 3 kapl ulja cajevca kap ulja metvice (koristitc oprezno [er u velikirn kollclnama mQ2. imaju simptome poput povracan]a.jivi papir. urnjesto rasprsivaca. 'I'll mjesavinu lll.jle umocite cetku da unlstite sve 1I dana dodajte hranu vasega zauiku za buhe. njihov inerabolizam alkohol. Vali godit'i Ma~a ogrtlca'liamocena buhe. Pesticidi amitraz i permethrin utjecajem tih kemikalija mogu poremetitl rad endokrinih zlijezda. vasa djeca i vas Ijubimac udlsete. a zatiui ceLC morau ponovno priprerniti rnjesavinu. poznate kao biljnc vodc (vidi Izvore).seplWIl<\[e. POTREBNO u JE: ulje za Ijeine navule buhu.ulJe bulla korisrenje rasprsivaca s Jakim kenukalijama. • Puder od nietvice 8VQg. i ulje cesojaka u. macke i mali sisavd izlozeni otrovlma. nego etericna to Iakse probavi. i karbarila (rnoguce kancerogen za Ijude).simjt' U krzflo vi. Vodu II dana 1I hranu stavlre kapsulu i.ce Cist. preporucujemo Zenlce.1)a ad metvice (l"laSa2!li vaSa powrn<i>st. nekih veiennara. takoder. za 110el ku ~kol. sobito onih mjesra u dornu gdje 7<.ikLi cI" S mogucu 1.o ulje. prllJijepo 6 mirisati. ly\jesaVIh'u umasir:ajle u krzml psa.~' ulja.l ljubimca da uklonite buhc. ·ll.ka skotna). zn votka) pesudj i vrbovlma 1 r. proljeva. Sljedeci savjeti pokazat ce V~U1J ako prirodnim k postupcima mozete imati nadzor nad tim uarnetnicima. BUHA • Redovttlm usisa vanjeru. Osim tog<l. anti. svoie Ijubimce uaka vice.iedne kapr ulja roetvite. kupaie. Rao osn.1 [I' blda a hklrosola od ruzmarlna zliea hidro· la od lilllLLt1\l sporiija bi 1. utrljajte.e biti OlrOVJlO) PPlllijesajle etericnirn ne upije. ulje istislmt0 jz 4 kaRsule ceSujaka ulijl!te vis.e ad .rosola ad lavande z)). upaljene 'cig'arete ga za skotne puder 11:1 krzno • RedoviLO perite leza! vusega buhe. za veet:! pse neka h1d. Ljubimci pod letargije. Naneslte 110 11(. uz aktivne sastojke poput nervnoga (povezan uz vise desetaka DRUGI PRIRODNI • LJ vecinu prodavaonlca NACINI ZA SUZBIJANJE za zivotinjicu operete. dana u vodu vasega lodajte iii.)ici.KONTROLA NAMETNIKA Pesticidi protiv zivotinjskih nametnika. dju njezn Ulml. jake su kemikalije pa su psi.1l drzac za jaje).ktpelju da se otpustl.el sprijeclte isperit zarazu.l. privlaci bulle ljubimca da odbijete buhe.:ih proizvoda. Gusto su (kant 1 do 15 mlnuta vas ljubirnac spa va. u sto spadaju organofosfatl otrova i karbamati. POTREBNO mekana l1.c::ahjdrQSI. Neb caj bude iak i ohladite ga iii pelina.1aCja JE: grlica od pli '(a j suncokretovo uljima 11 ulje s sraklenoj 2 )'. lel\a S ogrlica zathn je staviie vasernu ljulrirncu oko vrata. caju od metvice ili ljubimca ocra. . 'lI insekticidom U • Kad ill.1 i:'esnia]. jabucnoga KRPELjl AKOvas ljubifnac pokupi krpel] nemojte ga izvlafitl iz koze: glava ce ostati u kozi i izazvatl infekciju.0 kucne ljubimce mozere kupiti cesljeve neb odstoji Z -I za buhc. Cil'lire to' ~va koga dJVgoga &Uu. diazlnona uglnuca bulle koje sre i.::a odbiiete muhe cia sprijecite III Svakoga • Zeccve i zarno rce Cisljli i prirodnun 111. urniruje kako j j '(Iinl higijenski llai::ill zn )~lstmQjiv.l takoder. Dodajte suncokre(ov.rlj~ljle 1I IUZll{) BUHE Iako lUl~ II prije upotrebe. II gubitka teka i svrabljivosti.~ce[k81i.OYU fa eterlcna ulia. • Pokusajte kemijsklh toplinom naba iti elekuicnu Ta zamka Ill! r1» krv lezine . III Pripremite mjesavinu od 5 kapi LIlja cajevca i suncokretova ulja (pLI.. U 1I1aloj tllKlenoj ppsudl s izmlJesajte etericn.

ljul imca. trebate preuzeti odgovornost za njegovo zdravlje. Kod akutnih slucajeva slucajevu trebate irnati sljedece SU11G!. nakon sukoba s drugim cira i bol oel rane. sampone. nego ce smanjiti i vase racune. Umirite svojega psa dok ga cetkate. Kronitne osvjezivaci zraka j osrali kemijski rasprsivact za ciscenje . u svirn boljim prodavaonicama za kucne ljubimce) . Veterinarski racunl mogu biti visoki. za ozbiljne u rasprsivacu kortstire organske Ciscenje sagova n. temperature ako su nemirna. i jutarnja tijekorn oluje ili visoke o 8r51ja11: artritis. gladite ga dugim. Neki ljudi vjeruju ALERGIJE Kao i Ijudi. sto je stresno za zivotinje. za nadrazenu kupiti male vO SAVJET Kad svorne psu daiete lijek.lg ili (vidi str. CETKANJE • Ako imate neki otvoreni prosier. (primjerice. staviti ill u sv ga se rasroj iti. gelj Kornadice c rnozete kupiu . ogrebotine otekline. 2. forrnaldehida Ijubimce z :r: lit Izbjega vajte sredstva materialc kako iivotinje nije potrebno cijepiti tollko cesto kollko to preporuculu proizvodad lijekova.voLinje takoder nerna kemikali]a. • Gav Z: za umirivanje prije iii operacije ill traurne nakon • Bellad nna: visoka temperatura • Karuarion: i vrucica. Kao i kod Ijudi. prvu pomoc pripravke. uklonili buhe i crve. DugoclJaki ljubimci zahtijevaju svakodnevno dostatno cetkanje. dlsnlh tegoba. alergija. bolestima putovanja. c OJ prahu jer rnoguizazvati S problerne s kozom na trbuhu » vasega Ijubimca. pornaze u okota. za ozljede oka. domace zivorinjc mogu trpjeti od akutnih alergijskih kemikalije proizvodnji kucne reakci]a na iota pala popu t koji se koristi u sagova. stoga nadite drustvo za osiguranje kucnih Ijubimaca koje ce yam dati odgovarajuce pokrice. neka sjedi iii stoji. prirodne. Aim imate nekoliko kucnih ljubimaca. • U ono doba godine lwei irna ih SCI". aim je Zivotinja topla i nernirna. cetkajte cetkom za buhe (vidi • Kako biste bill sigurni da ste PRVA POMOC Kao i homeopatskl 'li. Koristite meki cekinjasti cesalj. nakon • i • Arsenik: akutni proljev ili povracanje.ne sarno sto ce yam pornoCida ne odlazite stalno veterinaru. istegnuca krutost. opekline od SLU1Ca - pridrfite rnu gornju celjust da drzlte IllU kozu (mozete udu za vas ne ugrize. • U kuci koris. krvarenja. krzna odstranit koze i prljavstinu problerne s koforn te lnfekdje oka i uha bolje je lijeeiti lijekovima. lijekovi za Ijude.ma II kutiji do 3 kapi Iijeka iivotinji kapaljkorn za onecisriu ue dodirnuti u gubicu. vatrorneta. Pokusima je dokazano kako zivotinje ko]e se djepe rijetko dobiju zastitu od tesklh bolesti te kako higijena i prehrana pomazu u kontroli bolesti barem isto tollko koliko i cijepljenje. kod kuce trebate imati prirodni pribor za prvu pomoc . Akonit: sok. Iijekovi za sadrzavaju mlnerale i 1I nji. dugotrajna proljeva i artritisa. iivotinju Pokusajte jer tako moze dajte Iijek Ako imate rnogucnost. Kapaljku 1. Horneopatskim nadnom lijecenja i alternativnorn rnedicinom mogu se lijeciti i kucnl Ijubirnci.ite osvje2ivace prirodne zraka (vldi Mr. nakon nesrccc na • Heparsulf puknuce zglobova • Sumpor: komadice up cesti). a kod 2 do 3 puta na dan. time ce se ojacati njihov imunitet. • Kad postavljate pod. Potrebni su redoviti pregledi i cijepljenje. 42-43). trauma zacj ljivanju sl mljenih kosri. mrtve stanice ne prodiru kucu. svakodnevno 147). akutn • i :bvotinja j pis: ubocli pcela iii osa. kod teskih okota. nakon cetkanja i na toplome rnjestu neka mnogo buha. njeznim pokretima i cetkajte od glave do reoa. odaberite neobradene ili novi s:. kod rnanje akutnih kronicnih svakih 1 do 2 sata.0 » poznaie vrsie kernijska • Za ci~cenje poda koristite sredstva podorn. a kratkodlakima je to i jedanput II tjednu. isperite cetku odmah ostavite se osusi. zarazni ugrizi.. lijek. sa sto manie kernikahia jer vas ljubirnac dolazi u dodir s < rn 7< C za kucne ljubimce: vjerojatno alergijsku sadrze jab reakciju. 49). sum! ora. emodja i kod stresa. poremecaja Cuvajte ih na hladnorn podalic od izravnoga Kapaljkom • Arnika: sok. cijepljenje rnofe izazvati nuspojave kod kucnth Ijubimaca. Na mnoge lose djeluju i • Izbjegavajte sarnpona N CJ . pomaze kod problema u ponasaniu. u drugoj ruei i tekucinu stavite na jezik. cetkajte zivotinju koze i prljavstina vani u tako cia dlake. Ravnomjerni pokretl ce ga a pustiti. zivotinjski ugrizi.ZDRAVLJE KUCNIH LJUBIMACA Ako imate kutnoga ljubimca. Crohnove bolesti. horneopatske i suhorn mjestu ukapajte 2 svorne ljublmcu svakih 20 do 30 minuta. zivotinjama. cete rnnoge rnrtve te sprij eciti razvo] iz koznih bolesti. n » NJEGA KOlE I KRZNA Ako redovito njihovih stanice cetkate svoga psa iii rnacku. sredsrva koja mogu izazvati Umjesto toga.

enijeti Kako biste otjerall bilj e poput u • Ako mora]u skupljati rizika od toksokarijaze izrnel pa~a iii rnacaka. uzgajajte rute bi trebale noslti gUlllene rukavice poeistite izmet te koristlte blaga Ljubirnci prenose razne bakterlje odkojih njihov Je:bj. I ZM ET Dvije opasne zarazne bolestl.zivotinja. a ne na stoldma.u) mogu se prenijeti macjim lzrnetom.koga P("H~[)jt!nja !tutije perit' fuke. • Kac1 vodire psa ponesire navucite parkovlrna odlagaru trudnice nekoliko Ll redovito dajte Iijekove za crijevne nametruke. Uiivat (ete u svome domu te sacuvatt abltelj j UKLANJANJE MIRISA Ako se vaSa rnacka pomokri Ill "obltjez!" Zit dom. setnju gradorn Hi parkorn.llogwte u lzrnetu. Prljave . to mjcsto to prijc nece opel privuci mirisa iz to isperite blorazgrudtvirn vodom. jer ostatke lzrneta va~ega mune.l koja izaziv~ elste u Q~im~. koje mogu prijecl i ucinite sve sro je potrebno kako u vasernu domu ue bi bilo naruetnika. U Izmetu Toxocara. posjetitelje od izlaganja mogucernu riziku od kontakta sa zivotinjskim nametnicima. VllS Ako se minernlnom PSECIIZMET Na ulicama psecega izazvati dlaka ie ljepljlvlrn vallkorn. sada su postavljene posebne vrc 'ica s lzmetorn. izrnet.i l. nalik na riZu.klllije ciJ:zir pocbJje od e1j c Lrllcinica le nakOIl sl'a. takoder. [vicli Hi iii Itratlca te ih stavite kucu.!~uS da gll. Tijekom ljeta te i11 Nakon I. kanre za pokupite zaraze na ostale namirnice. Nlkada ne pU5t. cl b~LIHl. uvijek kad cistite kavez. a zatim ocistite mokrom krpom. zivOlinju U n]u. ne sarno sto cete u kuCi ukloniti mirise vasega ljubimca i rijesiti se raznih nametnika. od toga mogu dotilti toksokarijazl. pelin po·leZl(j~1 v<\seg. ili zatvorite Brz I [ednostavan nacin uklanjanja ps. pokupu odrasle usisivaca SPREMANJE kucnoga plasucnim HRANE ljubirnca drzite poklopcern II • Rcdovito dajte svojemu ljublrucu Jljekcve :1:<1 crve za unistavan]e pripazlte blsre parazita II buhe j njihova jajascu. no pripremite im mjesto za spavanje i pokusalte ih naudti da spavaju gdje je njihovo mjesto. mjesta gdje sp~va. zastitite Oll OJ kllhinje. Na odredenim primjerima je pokazano kako higijena pomafe u kantroli bolesti u .JUI i Izmetu. Lilla Ii izmetu rnalih bijelih crv.J pr. Operire ruke p vucite kra] vrecice i svezlte je. zbog Lroksoplasmoze. vrljeme gladili zlvonn]e.UU iz kuce. djeca mogu RokuJ!iti crve ad pseEega izmeta. Sljedeci savjeti ce varn pornocl da • Neb yam prj ruci uvijek bude vrecica za dlazite na Ciscenje izrn ta u vrtu ill kad s psorn jayne povrsine. ljudima rnoze biti to~e.0 hr'i'1I1l1". vrecica za skupljanje PERITE Nikada prije to j RUKE Ill! .lwdoevJ]il1l tlsismranjen" 0k0 . Bulle tim crvicima mogu zaraziti djetu se stoga morate riiesiti.L ljubhl'li-:lI . prlje svega riia. ispod podloge pospite 0l.dodlrujie Redoviro psa iii aka sie za bist pogotovo usisavajte sag kako ako irnate rnalu djecu po podu. pOSlI.it1pomokri na sag. kola moze sljepilo W djclomicnu gubitak vida. sredsrva cia uuistite jajaka crva na drzite izvan kuce. da se ne pribllzavuju Posplte scdu I>U(arponu iii boraks po sagu da upije tekutlnu I dezodorlra U DOMU Osim buhapostoje prijecl trakavlcc REDOVITO CRIJEVNIH Svojim kucnim ovisno 0 povrsinu. I baclte je. nasih gradova svakoga dana zuvrse milijuni pasa i macaic. Djeca su najugrozenlja I ne dodiruju te Ih treba sto pn]e nnuciti :l. pomaze uklanjanju za Izmet ako Je uspete U kaveze rnalih slsavaca.1 posto]t Iitara cry UJ.iz perite leza] vasega ljubinica. i igracke j toksoplasrnoza i toksokanjaza (vidi sljedecu strani . sa :l. vee ee vas Ijubimac biti zdraviji.votinje na covjeka. vre i u kao rukavicu. vrata sobe u koju nezelite da utaze. Nakon toga JOSjednorn namocite mineralnom vodom i ocisute krpom.iua.110 sode bikarbone. Sto prije uvjeibaJte svoga psa da ne skace po pokucstvu sjetite se da u coporu mora biti gazda! 5 madcamaje mnogo teie. zarnoraca i africkih tvorova. 'prijecili macku dok j dete. S¥a. pruskorn uklonire ~iil enje j isperite hladnom II miris. a p gOlOYO Slo dalje od pesucb Poprsk-tj~(. Ako porpuno kutijice mjesro.gl. poput hrcaka. • !ito prije dezinfekcijska tome rnjestu.oga ispraznite vrecu . Ljudl od crva rnogu clobiti roksckarljazu. U rnnogim nakon obroka koja se vole prevrtati KUTIJE ZA MACJI MtJHE Muhe'l ostala kukce treba uklonltl nozkali:la ljublmca.i. njihovoj velicini.i. [ednako kao i cijepljenje. USISAVAJTE SAG nakupljan]e dlaka. pa G"aki sljl!pito. cere s Ijubimca ua LIJECENJE NAMETNIJ<A llubimeiaia. nasloniadma iii na postelji. to mjestc odmah namoclte vodom.ijte svaga Ijubirnca l<lmO gUJ~ s~ Igraju dl~03. Soda blkarbona.HIGIJENA KUGNIH LJUBIMACA Ako se pridrZavate osnovnih pravila. Redovito Oivoreue konzerve hrane za hladnjaku te ih zatvorite kale sprijecili sirerije rnlrisa . Takoder tete pestiei dobar lIGlnaK aka kanti€u vpde i s metviGolfl stilvlte na kuhinjskl p(!)d. III L E ZAJ I I ste ciaije 0. druge bolesti koje mogu ttl spadaju vlasnika. izrneta.votinjski izmet.

isplatit ce yam se vlsestruko. zrakorn. ili reciklirajucu oprernu te korlstite posebne kante za proizvoda te smanjite otpad. kuee i za (isienie tipkovnlce str. a takoder m u je potreban pcboljsatl produktivniji i kislk. kratka setn]a na svlezernu zraku i motivaciju. Pokusalte osmislltl prozracnu sobu.edenie. ispunjen u (istim zarnor Qciju. te ulczite u dobru rasvjetu da sprljecite OPU5TAN]E OD STRESA tijekom visesatni rad izaziva stres pa se redovito istefite i vjeibajte vasega svakodnevnog udnkovitost. KOD KUCE Kad uredujete time tete ured kod kute. str.z_a lure'd Rod kuce. lS6 ured kod ulofits u najbolje materijale i oprernu . Tako cete pobolisati vasu radnu odmor Mozgu je potreban [ednako kao i poticaj. RECIKLI RANJE UREDSKE Ima smisla potruditi recikliranu rscikllrani OPREME kupulte lspravno si. dobro isplaniranl pr.tJli. . 157 vasu usredotocenost i zabavniji kod kuce maze biti kad vodite brigu 0 svojemu tijelu.avanie radnoga stela str. Koristite sto vise neotrovnih utrcsak energije za rasvletu i grijanje. 159 se da radna soba bude ekolcska.Rad maze Odri. Stoga. uz dobru rasvjelu i ~g_8dna'boje koje 11" yas 9~ us-. moe u nabavljanju Osmislile udobau. Sastavni dio stelae i radni stol pa uzmite vremena i toga su dobro oblikovani Isplanirajte razmjestai u svolo] radnoj sobi. lskoristitesvoju kupovnu Postanite etieni petrosae i zaliha za ured.RAD. rasporeda.iv<ftn! P[()stof. obratite pczornost lskorlstlte na radno ckruzenie: sto vise rnjesta poboljsati vas rad i zdravl]e.

prosLom radJ1im povIsin:ama lwblova provlacenje • Meld . pohcama 1. ali pot\. • U vasernu uredu obnovljive stalnu Izvore elektrlcne principu "suhoga i ne korisu zapaljive tintu 0<1 soje iii nekih kopiranja' druglh neotrovnih tvari (vidi i boje koje isparavaju pare amoniiaka.I()fLl iii odrnah g:l odnesi:« korlsrlte fotokopimi ureda] koji na popravak. ouovne tako energl]e. 1pal~ razlne I}riecislenja LIbUzi[1'i razrnislire ugraclnji postavi vise uticnica kako biste ih imali dovoljno potrebe.::111101. Z~I 0 tome kako dobra rasvjeta pcmicue svietlljke take poslu cia yam poboljsava uclnkovirost na radnorne mjestu.mica u k~. Na prlrnier.JU. sprernite plohl neka • Stavire Stedljive zam!je fluoresccntne iii korisute elektro ni~I(1D' ureoaj:a u ursdlrna dbJcnaprema~uju .L~tskl gHse pmnacUle u zvu<::noJ.IlIPO. • gasvjet<1 . saar:zl hidn!ikatllpm. H'Svjeru I. Da oslobodue radnu pOVl"W.\J. od presaooga prakticnl 0 laserske ispustati SlI.~. fotok.101'e ~ PQkret~I' koji. svjetla. 1I lspara vati" ()neC::j_~c8:vati g8 odJ"imJ budnlruu. nc plastlcne.ogIani[enja svjetiljke (vidi 51:1'. • HasporecJlte rasvjeru po radnim mjestima.s'ke pop.KOl'i~ti. . pohranu fascikla i mote f)9jacati aiergii. od 15 do 1. U~.sto. • Boje vasega radnog utjecarce Crvcna prek.laoijL je <'!iva boj. a pOV'nrt uloze!1ugfl . • Posmvite drugu teiefonsku lin!ju ako yam je pouebna radi prisuipa interr.IjiVim za('ulja.Ke Aka je vas 0 • Zamolite elektricara • Oprernu i podatke koje cesto koristite i. kako to postlcl.g p(oZilra. z. glavobollu 1 stres.g<l ~eakdje i ppgoJs<lti bolest astrne.ji).re(l'l. Odrzavajte uredaj i stavite Temperatura oprernu ruke i Celzijevih ce VaS tijeb smanjuje vrijeme.SDN liniju brz prtsrup buseoja zZi Sv.Id.rivHc .opi rn i uredajl.ce na oko 25 posto ukupnih aka varn je potreban i. Evo. Razmotrite kako blste dosll do reznltata.1k. . • Iskoristite !ito vise prirodnoga ured na tavanskorne krovnoga dana ornoguchi kornpaktne nikako prostoru. kernplutorl. ta kG de ga priw(ino s~jEitlo ob1fsja~a Gijl.. Oplienit@.osegQe 'bl(lgoplavll kre<ltivl1oSl".Ll d"iJe g¢icliJ.velilfe srnaI)jiti tvctkillll.j sarno stari i korrstenl u. Evo nekoliko savjera za stvaranje takvcg okruzenja. • 1?. a cjjevi koje rnogu drugo mlesto. a ne gnjavaia. kerozina isparava]u kola fotokopjml fotokoptmi (zapravo. stol u obliku slova l stavite u kut.atl" • Ispod J'adnih ploha.mijem:e.u $Olcii III s1hXLi ug~site svie!10.!\1 ratlni dao. elektronicki uredaji porernecu]u i negativnih ornjer pozltlvnlh ion a u aunosfen.J.6tro'lna. Gzon znatnc O!ilabljuie rad pluea. Siavite ihsa zdravstye.k<lko bisle na vase rez\Jltate.tiial'J]a pohmnitE: jasnocu mlsU.Lstli i t~rdEl. 510 omogucava • Zabranite radno] sobi. ~atkad I b8z mirlpa.. Tose orlnosl cia se ternpen.' oCiju.rll. • Pianirajre mogucnost otvora 11<1 prpz. i 01\ ureda]e drva su i hjepi.ljq. 21). Postavite (vidi vain nile potrebno Cambridge ilitrazNanje 11 Velikoj oslobodtri prostcr.izo.~e flucresccntnc lnterneru iii I. Radni stolovl ad tome Jotokopirni • Postavite ionizator. e Sobu (. stoga ~te~l.ka @.etu. Pl:Ost01:.G Si:l1HOjUjU lrosKQye nJ$vjete z:.llastlke· ~111~O"rL9.OSMISLJAVANJE KOD KUCE -.8 1~(J upumtne erauola i smanjujte srupn'eva bazl vode..fi troskova za stru]u. ugodnlji nit! i bolju ucinkovirost.lt !jllpfla izazivat! :. dol odgovaraju vusemu sljedecu strantcu)..neotgahiza~lie.irL!: L:ln'i.utje.l kala mo'ie. 11). Alto mozete. izbjegavajte proizvode pravogadrva • Voclite brigu nabavite radl lUI Dobrim osmlsllavanlern ureda kod kuce postife se uclnkovltost i stedi energija.0~tav.((Ive.faks uredajl i plsad i5pu~tC!ju ozon ko[i prirodnoga izvora svj"'ll~i. uredsku .kam ~Illa~jre. a zatlrn osmlsllte razmjestaj opreme taka da postignete najbolju tisvjetljenost i lrnate slO vise slobcdnoga prostora.i. taciHe (!)oaoeriW stva. Natnjestite grijanje na tern pcraru ru j POIll1l1o tijekoru radrroga dana. a One koje rjede."i$al'a'i.l. . dnevnoga svjetla. • Koristite flomasterrkorektorena • Nabavite nece pJ miris po 1. tako da mozete spremltl sve 0110 stO I< A KVo CA Z RtlKA i PtelTIa raznlrn strufnlrn ist'razl va njlma. te polofa] uUcnka i prekldaea za struju i telefon. pisace. • Na radnoj telefoni He ob!c. nego ad meKc:!. U pronalafenlu rjesenja.t 90 jzbjegli cia se '4apletu.te JZI'OJ:e). kupujte iz druge pokra] prozora radi dobroga provjetravan]a.\lje ocl izravnoga sunca. (vidl str. nacrtajte plan svoje sobe. polica i Gl'ln.le . aU'QII.ke (nil.ma rw.Obirad potrudite sljedece lwei kuce bio uzitak.esto provjetravajre.itradene IDO aUlfe lRo. \.se Isplanlrati napomeue zadovoljavajucega • Stavire radni stol RASVJETA Na Odjclnprimijenjenc pslhologljc na Sveuclllsru Brltunljl proveli SLI blizini zalihe. PROSTOR K.ora koji ce yarn tijekorn cijeloga Jzvor svjetla . mogu vam pornod sljedeci savieti. staylle s~oJ stol poRtaj veil Ko.~d.oze~~. ornogudt ce pristup stvarima na pollcl iznad stoia. vezana LIZ PQboljsava m.rura akc sjecllreuulje odaberite prirodne materijale.tapala k@ia"su vrle . pJirodui poclnl namneasm it ::tlltil Sii(1mlinLjll.jet.d.. faks. a Za 510 bolju u~inltovitost. nlskoga napona za svoje tznad i ispod na neko budu strane za stola).!:a¢lnikClga !'leJ1'\lJ. za urell . Pocnite s pusenje u svojoj mierenjern svoje sobe i nacrtajte tloert u I<ojicete ucrtati polozaj prozora (iprodor prirodnoga svetla).(JjUtitu ta~.ta~'icenadohva t ri. U R EDA OKRUZENJE Radno okruzen]e i djelovati mora biti udobno uz mnogo umirujuce. iJret:lsKi materijal tako cia imare mjesta na sldu svo]u paplrologl]». cI~1 za Iaks i Aka ureda] pocne 'r+t.l tToiH. koristlte duhoke police papira. Zatim isplanirajte kako sto bolje lskoristiti prostor .

dobltl te tvrtke u etiEhe i ekolosk. S6 uakom.unim pamuf"nlm ~tapiclma umo~erilma u ·sodu bi~a.ego Ijep. ponesire • Kupujre ciiicenje 11:.o.I. • Isu-aiujte !ito vas zanima na mremetu kl1Ji. Ul olt'lVke I ostale .lj..000 tona starih uredaja.tiju. '. sto ce smanjtt! broj starih. • Kako blste obrisall tlpkovnlcu najprije ga i~kopcaj[e. [ire troskove i kolidnu i.1nOrI!·pretllit van.staro posude i -~a!ite. irnajte na 1I1Il1i i sljedece naputke. Xerox [e . mekom.([011110 lwei i neki V.Zlliei kako bi$te mlj'ueivali Hi . radlje vezlre konopom. neupotrcbljivih uredaja koje [e tesko reclkltrau. '. svoje 1ll1". Reciklirajre sav baceni papir.!iZIT1~dutJpkJ. Korisrite zasuru za ekran (scr ell saver).<:11iScenje ria oazl c Zit ureda (vidi Izvore).e Qko p!·~. CIi Kupujte reclklirajuci papir za dopisivanje. za stvari u kutiji. vrecice pchranlte 2. .. ljepJjlYQtf.e svrhe (vidi Izvore) . se opskrblte redkllranirn omotnicama take da uvijek imate onu odgovarajuc€ velidne. Oslm toga.tpisivanju Z~I ci:: Kad kupujete nOV1l uredsku opreruu. Pokusajte nabaviri vee korlsrene uredske alate mallingIlstu da srnanllte kollclnu junk maila '(vidi lzvore).spremnlKe sitnl~e.i paptr. Mnoge tvrtke primaju narudzbu putem poste.recikliranih lzvore).' Koristlte stari papir za memorandume i podsjemikc.~LI -. pogresl«: zbog kojih histe dokurncnt rnorull ispisatl ponovno j Makuite LroSir! papir. • Prljavstiru.e Uredski materijal od recikliranih proizvoda danas se rnoze lako nabaviti LL prodavaonicama. • Koristene ometnlee. kupujte uredski materijal na veliko da SJl~Ul fotokopirnoga uredaja kako biste udisall pare. " Neki laserski pisaci zahtijevaju poseban pa pir s plasticnom 51" Iaks.U 8ro"nl(tnje k. suuju. a obicno zavrse na odlagallsrima. i 1ag. Kupite fotokoplml ureda] 5 ugovoras telefonskorn t¥~tkom. s nczeljenih dokumeru. zahtijeva by) na kornpjutoru.sk(). a kupovanjem rut veliko srnanjuju se troskovi i kolicina ambalaze. zraka do 50 posse. kad ne radite za kompjurorcm. . • KlIpujte tlomastere koli se rnogu ponovno puuiti te kemijske llstedietl na teleFonskim racul'lima i racunima za internef. '" Antistatickom uklonite prasinu i spl'ijeCite zamor ociju.bonu pCLStlte-Xlpkovnia. UmjestQ"da I~Uflufele plas!lche.I"i~tio tlijelpve viSc od 72. kutijei mal" peruke.! stt:<. posru. tetefo ne pro iZVb. Iskoristite . • 1'0nO\l)'lO koristite stute fascikle.de iz dllelova ~vidi • Razrnislite i (vidi Izvore) I1C 8 Kako biste ustedlcl. na ponovnu • Pakete upotrebu. rnedu rljetkim tvrtkama ko]e I<OMPJUTORI I FOTOI<OPIRNI URE8AjI 1988.1 (stand ce se dijelovi rnoci ponovno ko. spise: dokumentc. .atalq)p. vee €et"ei porh6Ci u [ednoga dijela olovke s punjenjem od duplex funkciiom (koji ce kopirari S obje stranlce papira).rl~liti. Ta] papir ne isplat! bez preniaza. gao LjepJil\(u novu naljcpnicu j novi naziv."~H:irl1obriilire suhom cetkicom kcrju najprijc protrljajte 0 ruku cia sku pl st~lti¢kielektrieitet. Pisaci 1 fetokoprmiureda]! :Illugu biti iZVOI ozona. kutije e C:i5tite telefon sredstvom limuna (vidi lzvore).~to ce privudi praslnu cekin]e.1 veliko "blago kemijsku" sredstva krpicorn brisitc ekrnn racunala . koja moze za v. . • Za prve skice koristitc obje suane papha.l. d~l platnenu vrecicu. godine recikltrao iii ponovno i.ODABIR OPREME o <:( ODABIR UREDSKOGA MATERIJALA TE L ~ F0 N I U ·U RED U • KUJ'lite novl tslefon od ledn.Dob. omogucit cete njilrov dul]i I uciukovltijl radni vijek.<1 i tipkc na telefonu. Vl. • Prije ispisa provjerite svaki Skrob:l (vidi lzvore). radijc konsttte izrez8 nl bHceri. sazuajtc je li podvrgnura lspitivauju i una li potvrdu za tad na niskomu napollll.iv(JJTI " . • Kupujte I~oje za pisace i popurskara i olovaka (vidl Izvore). nego plasucnu • Kad i. '. i. tablice.lO.i Qokvariti. potrosnju encrgi]e j smanju]e onecjs6~nje vade i. pravopisne take> cere izbjeci i gramaticke anibalaze.d~te kupovurl potrcpsrlne za ured.mo prljedite rukOlil p~ek0'podl osk<t· Z.donlranju fotokoplrne nlogu uredaje koje se puniri.i'Sili. koristite opciju (e['<[pj. Koristire reciklirani neizbijeljenipapir 0 p.ro • Sm~lnjite uporrebu obojenoga papira jer se resk6 reciklira. ponovno • Nemojte sjeciti suvise blizu l1C . Prov jeOte mozete li narucivall prija[el j • ODRZAVANJE OPREME Odrzavanjern uredskih uredaja. OlUolajl.5 ill suracnik iz susjedslva. Ne same sto cete prirodne matecijale. I. i hlapljivif organskih spojeva. • Ako trel ate Z<lsi. reciklirnti pa stoga kupujte papir o Kad god mozete. • Kupite fotokopirnlureda] oji povrsinom.I Mis. '. sarno stavlte skuplja na podlosku za 1U~ tt~LI U I)li.iLnO punjenje luliju s haloncleima.

istegnlte • Namjestltestolac i stol rako da ekrana. gledajte Ll prcma gore.ti jest udoban stelae 5 kozom. ruku.vorite ocl. neLlo·oline. Masirajte korljen uredska rasvjeta rnoze pomoci svjet1u tako cia kaZiprslurn.tel. vase Dei budu u ra vnlni s gomjom suanicorn Ruke pod I)i vam trebale biti opuscenc pI1-LVi. ripkovnicu. kruznirrr pokretlma b'ljeSI. Isprepletlte dlanovlrna duboko prsre i istegnue ruke iznad gla ve. ISlC'.t pogled s ekrana i po uredu.ute ruke u stranu i pokreclte prstima prema gore.aju da prstlju. vise od ceriri satana opusnte se. a losim srolcemmozere opreretiti vasu kraljcznicu. Visoka polozaju mozete opterctltt vrat.jem za racunalom u 105c111l1 KUCNAD1SCIPL. glavobolju. U§lipnire se zu kerijen pura.:tnijjJ] stvari u kojLl morate uIoiJ.t11 kutorn nlOzete istegnuti llkocenib .dijaciji e!ektritni~pella. omoguCiti da radite dulje..barern 75 em . Tipkovnica na pogresno] vlsini moze izazvati probleme s ramenima. laktovima i zglobovima. kristali). lstagnuda. S.! odm~araJu n.pire lrvalitetan prilagodlti. Naslonire srolac i II izvijte prerna natrag.lNA Rad ksd kude rnofe yam glavobolje.zglobova istezanju isprijeCiti • Korisnte laptop S LCD ekranorn koji radi na nlzo] voltazi i man]e zraci.5 prljateljima i zadovoljavanje ostalih interesa.1l unutarnjernu vrnovlma smanjite napetosrKratkim lriaslrajt~ [agodlce zgiobova.tJdite ilisEiplinitani koncentraclia pozitivnih lona moze izazvatidiSne probleme.ii za potporu pod zglobove III Nakratko r u!':vfdite. Ipak. oni koji svakodnevno rade uz kompjutor. za kornpjutorom kornadu. se usredotocite.i 11emozeuio ih izbjcci. koji podrzava vasaIeda. • Cesto pomlcite 0J. probleme pozitivno nablleno polje 01<0 RADNI STOl SJEDENJE jedna ud najVll.ler tQ. IW A.).g!.t0ifno vrijeine rada i organliirajte v:rijeme tako . cete poloza] . a njih neutrallzlra negativne ione u atmosferi.fje V.tavno zato sto je pesao uvljeR tarnn gd)e st'e vi.Ulje 11<1 ili t1il~e rndno ckruzenje. ll:tS Kal(o blste srn anllll I~lozenost ra. viaanje. mQg!J619s~U Rod~saval!la 0I1M::U~lt. To ce pomoci bol.n'ilgodal se ·QaSe wk. • Sjedite sro dalje od ekrana . VODITE Pornite istezitetijelo i.lte. u odnosu jcdini lijek je odmor pa je najl olje ca to potPUI10 izbjegnete.~ro je izrnzito bolno. Namjestitc ekranu. (sindrom RAD ZA KOMPJUTOROM Racunala su diu suvremenoga zivola .:l_e bit! StDlac s.iti slalicki aim ne TEHNIKE (.B tvrdQJniJHubu ~lola. kao i bel u misicima (vidi dolje). • Svakih 10 rninuta skrenite daljinu iii se malo ogledajre 2. Duboko . Mozetenabaviti . shes. dWile i kompjutororn dan.topala bi trebala ~I pocrvarl ruvno 11. Idite redoviro duboko TIJELU II se buviti jogorn i barem jednorn tjednu • Nernojte raditi za u setnje.. se 11[1 • Odmorite se i malo viezbajte svakih 30minuta.e(enje osvjetljava radni srol.i posebne flltre za ekrun koji ce II srnanjlti isij~vanjc elektricn!h polia (VLF/ELF) elekrrcmagnersko] elekrricltet. vjeiba pcdizeenerglju. umor... Prstima lagano prttlsnlrekapke dijelu o. j:ednm. . gledau u ekrau BRIGU 0 SVOJEMU 1 opustire se. Prema istrazivanjima na Sveulilistu Columbia u New • Kr.I<oristenje kompjutora na dulje vrijeme moze lzazvatl zamor ociju. donji rlio leda j treba lagano stavitl nesto oct rada tijelo .ko radite rnnogo satl zglobove zglobova). disite.inik krugove 110sa nekoliko i pririsnlte OPUSTANJA 110S. B. uznemirenost i poremecale u metabolIzmu. I<ompjutori lagano zrace. 8C odmcrite j imaju vise fizicldh i mehtalnih tegoba. Kupire stelae kojill'l ~n()zete namjestiti naslone zdjellcu. . II strop. u oba smjera. (tekuci 1.<1 podu. ra:dlje. Sjede. 11 Yorku. lednim naslonorn koji se rnoze tijekom dana mijenjar za ramena. ali da sene odrazava na tipkovnicu da izbjegnete stalno prem.. korlstlte zastltnl filtar za ekran. tl1<il.da '5i ornogudte odrnor.:n.Uil udobnost 1 potporJJ. odmor ce vain poinecl c\. Na podlo~ radileslavite zamotanl rucnlk·. lstegnlrc se i gicdajte diE. • Rasprsena mci.!!JJ najbo. Tipkovnicu nagnut.ijllciji (EMF) i sman.1 Zlll. mozemo organlzirati kad i koliko cemo Ih korlsritt kako blsmo ·snml1jili popraino djelm~. <I Svakih 30 minura se odruorue..lizravno u ekran. stelae s koljena savinuta pod pravim kutorn.

OSIGURANjE • Broker! u neklrn osiguravajucirn drustvlma nude neklrn dobrotvoruim EllGNO ULAGANJE To nlje nova zamisao: eticuo ulaganje prirnjeuju]e se jos od devetnnestoga stoljeca kad su bogatlje rellgljsi>.Razmjslite rcsoru koji sadrzi ulaganja rizlk. kockanje. ne ad nacina jest niske kamate. posrenecijene p-olzvodc Tradec. srnisla.lVa le malim oruoguravu]u kaye i dobru prolzvcda. proizvorlnju alkohota t )laOrUZ'Iqje. grade se klinikc i ulaze LI druge drustvet!t& kako uzgojid vlasritn organsku zdrave hrane i projekte. takpder.i lmalu naljepnicu "slobodna clio vase svakodnevne pclrosnje u plernenl te svrhe . normalna ustedevinu Prolzvodnla sagova. jer menadzert f6n~IQva ([01)1'0 poznaju tvrtke i. Neki yam cak mogu ponuditi hranu." • 0 svoiemu eticnorn sl<Ijahstu razgovarajte sa svojim fjmlJu:ij~kill1 savjetnlkorn kako biste dobf i prolzvod ).l ad i mcJgCll. i f. Istrazivanje01 na dugi rok erlCni lllagaou osrvaruiu bolje rezultare vas od . U mnogo tvrtkama odgovornih vecim fimmcijskirn odgovorili ulagacklh SLI oslguranieza erkno stanovanje. a ue radruku.:: njihov novacne ulm!e II duhan.lC tI fonclova.la eele ~Ilo!i i podriJetio pr0iz~oilli.nkU na rllcno tkanim sagovima kao potvPdu cia su proizvcd iz sigurne trg. slobodne Vecina proizvoda j. neke irgcvlne uvjcti." cak se posvecuju sadnjl stabala te nude besplatne projektne elaborate. etiGnilJ'l p. Znanje ie moe.()ji sJ11~\tr'ILe najboljirn: ulaganja .i eticna i. dijeljenjem Izvore).ostalil: iriterneta. [edan kupcvatl prolzvode ko. nastambe grade koie Danas diljem svijete postoie alternari vile trgovarke organizacije kojc se bore za ljudska PJ'. alatom (vidi ulaganja. utjeca] na okolls. Iinancijskt savjern ici koj! 51J putevanja 1 trgovlnu.e skupine htjele oslguratida 51. biste najbolje iskcrlstill svo]u I SJl1fllljili • Ako vas ericnl savjetnik naplacu [e provizi] u. na koiemu slobodna trgovina pomaze radnicima . mezerno se pobrlnutl da nase FINANCljSKA • Trazite nezavisni ULAGANjA ftnancijskl trebali placati koruislju. 1I kolemu doblt odlazl rvrrki. LI SLOBODNA TRGOVINA Vecinu trgovine dtljem Sllijeta kontrclira]u multinacionalne lndividualrn fanneri i radnici. kako funkcioniraglobalna ekonomija te kakn pogada pojedine zajednice.aft J. • Prjlavi.te se za Greenpeace kredttnu karticu (bez PVC~a i ZI. . prirnjerioa. lml-tb medusebno razmienjuju i dijele dobra i usluge.E1Ida i prakticniru sredsrava steroi HIPOTEKE • Neke sturubeno-stedue nadnice daleko izvan kontrole oblcnoga radnika. unapredenju samoodrzive uclnkovlto Drugi su se posvetili okolisa. i naknadu i savjel: nema razlike izrnedu komisije zaduzene za uluganjc i izravnoga proizvoda. osobiro u zemljaina II kompleksnai razlikuju se prerna .\Ju."C:).c~~lie su us.njihovu ucinku.a CJ PITANJ E NOVCA Kako biste postali eticni potrosae.ujte izra. foddite poduzecij. nikada 11e biste zadruge datu "zelene hipoteke. izbjegava.ll dok drugi orvereno podrzavnju etlcnc po~love. Nema izmjene 110VGI. prisrup na zapadna tl1i~la za njihove proizvode poput odjeee. place. .cliIzvorc). socijalno (vldi Izvore).loLIaZlte nuljepnice zaokolis [er ih proizvode u rnaliru i ucinkcvitim obrtima k6ji korisre lokalne oneC'.vnc. dok Sri uvjett . a. 0 • Uclanite se trgovinsku Iokalnu Kupovanje voea· i pp~rca kojeuzgaja] lnkal ii uzgaji(rai. je podrllme rnzvo]u.l!'iD1a. postene Zaja. posavjetujte 51'! sa savjetnikom JJa tondova. Lokalne skupine suradnjom debit mogu (JSLV<1. potrosacke navike svijet imaju pozitivan. kupovan]a nekogu saviet za u Stoga. tvrtke. Hostoje bro)n~ Gl'f\anizadje J1€1Vr.'l:ai'ia. prisrojni radni za njihove popu L i siguran posao.o II neprofitnoj negativan trgovina.riLi na temelju svojih proizvode rnozere naci u supermarketima prodavaonicarna I uIaze uzajednicu. a uz malo ekonomskih inforrnacija i reorganizacij.fllizyodaila f. specijnlizirant analizorn fondovi S.zvQth. trebate se upitati cdakle dolaze prolzvodi. razMge svJjetLl kojece dWsNello 1I1ozi~iJ:)<l Zb0g kd1i. ak~U1!': ·1 ill putem [!otmznjit stvaranjern U tim Iondovima steine 'poduhvare.. vodite brigu a tome cia se vasa (:1 a iako grade zajednicu prikllpljanjem i smanjujuci kutija 5 slwa<£~ljl!kako je sve teze proizvodiu aezavtsno oel toga sustava.\ajuCi kakc ce biorazgradlva).ovine. iskoristite drustvo gdje novae LIZ ~ • Alco nistezadovoljni kreditno posudivati prjgoclu i porrazite eticpa uiaganja jer to spada njihove financijske usluge. potrazlte RugnlDrk naUi?p. odlaziti uclnak na oko nas. lIiale poljoRrivrednlRe kLJl).kojlm se euva olmliS su organizaciji .cinicli ('iii clanovi u '.E!. zaje. a WOSl0Je J p.anovarna. resurse i malo ponovno Dobltse koriste energlju te rje~efLJa proizvodaclma preureduju stare zgrade.h sesmatl:l.& k-ak@ iste.cvi.V:O)'IlftI. i s!icIIe.iima ftnaneijskoga.ll1.Ll za to podrucie i dasH do (0&.iScuju.jl [e neSkOdljjll'«l. Iskoristitc KREDITNE bankarskim lokalno mozete UDRUGE susta vom. II provizija unese.

w.l.padn. ltd. Associaucn (AECA) Frair House.'aecb.uk Specijelist! kojJ lie 2<11HZlIza _ueskodJjivo ukianjanje lIwteIijaLI.ILVUKI [edan od najboljih nacina na koji mofete dobltl nove i relevantne informacije netokslcnlm okolls 0 0 prolzvodlma u domacinstvu na 1rii5tu te informacije 0 pitanjima vezanima za Kojima se u ovoj knjizi raspravlja jest internet.cOI:H Green Bulldlng Store t'l Huddorsfield i 5te.net ~. telefonom ili plsmorn.co. SaVje(i {infp!1muJjeo gradnje.. Park Wales SY20 9AZ 'I'd: 01654 702 400 Email: hel.col11 Simi>: rzspon 'l7.uk Ptirodni gJ~ldel!ni matedji.demqn.lkijucu/e we skoljki 61.i recildiiutiju izbor kpjigil . udruge OSNOVE Air Polluuon and HealthInfonnation EUU1UL Centre for Alternati ve Technology Machynllcth.co.m7"Sl"V 'SusUnd. .cat. Vecina dobrih web stranica sadrfl linkove na druge stranice koje se mogu pokazatl iznenaduJuee korlsnlrna. Ema:U: admin/~aeGb.cije 0 Odje1 za iI)Jonl1iJ. popiocllV<l11je i proizvodi fr. Bathstore.lrodl&'1 5Lls"taTrill). lX(€sl Y<lirksl:iire .uk www. 111".w. Powys. I. bez obzlra zelite U saznatl vlse 0 prohl.i il1foriIlcl.u].il1 VOdH.org.. . Stoga.l.lg. pmiz.arca.zil \\7(. pOpIOC~\filnje.constiuctionizvoii.org.to. 01559370 908.eco. Goodnestone. 693D Skipton House.com poput vret«.rvv·.lmt. London SEl OHS Tel: 020 7450 2211 Emai} info@.nfo.J enkins Elephant & Castle.p@cati.vellk. 1 brosuru.uk Smrje. Cak i ako nemate totnuadresu utipkajte Idjucnu rijet u trClzilicu i pojavit ce se medu neke web stranice.~lf)je0 zcha.d. [ednostavno rezultatima koji odgovaraju vasern upitu .rdlJlvi CJ$el'i. Q2087. izo.com prli"odnih materipla za gr:Jdaju.73 5000 Yi'lw.ldenosri zmka.Meltham.rqerchant.demon.laclja.!:wtore. Assoclarion for Environment.uk wv. organi. London SE16LH izvoJima./iesta i drugiti opasiiii: www. Asbestos Removal Contractors Essex CMIJ3E Tel. skoljke [d:ud<!lerrs1'ied. 80 London www. 32 Llandysul 5a44 5ZA Tel.ti 0 odtzivitn . 01245 259 744 www. Kent (VlE139BY TeL 01795 530 150 Email: salesvecomerchant.etoconstrud.gov. prqzOJ:<I. priroane boje i piemuzi. net PI"Q)U/l::IV)jU okoliSIJO syiesae Head Hill Road.vlfu i pitnn]« z.u. MEeD) Conscious Buikllng Echomcrchant Po Box.rodrt. Favershum.emu recikllranla. izolsciju.mcije.doh.1 . idite na internet iU kontaktlrajte mailom.c Road. j clijelovEi Tel:..)aQllice. t Road. 6 Parkway. Chelmsford Ecoconstru 't 16 Great Guildford Street. 0 interijeru m 0 svakodnevnom i kornpanlje koje odrisvanju su navedene e· kueanstva.

Sarfron Walden" o oci. Corby.uk www. LondonWl T 4TL Email: info@heajt11y-holJs~. \1 k www.cQ. Za prirodne.rgaBk"c0.'Y 588 Tel: 0:1536201 vezanimue» /o'I.co·. 020 7794 5999 Emai]: mail@lbc.co. i~a..l higrometre .newhuilder.co. Benfleet.I. Email: 5~JeS@J1larlcc.solarcwin.eti Ciunollex.\llphapet!s. Eoospalnts Unit 34. inf(!l'Il1ll.~kodJjilto za o/coM. vldl www.co.lhc.uk Za priror.[J www./oliom.com Zi/ kv:llitel. rnetcheckco. vode. Hcysham Mlddleton Business P.li.nsc. DEKORACIJA I OPREMANJE Alphabeds 92 Tottenharn COUJtRoad.org..~lk wwW.jJ: sales@~\umorganic.l 010 vo.<lul'oq.e. izo!irallje' djE~I'i. Llklju('lljll~'i piozote oez w·ww. ~17.1. DRUGE Suunice KORISNE WEB STRANICE Dostupsu: so .nrph.1I:1bre5 Freepost LON 780" boie i pretmlze. gI1j<Ulje vode. ResponstbleTourism Za piirodne Archive Centre for Environmentally PO Box 14.ombe.lIk.uk EB S T RAN ICE WeI 81(S DEKOBAC!JU [UREflNAN]E: O/KI8nim Tel.fuuua-petroleurn. Road.uk Korisn« izdanja i opce il1.com www. Didcot.k Za' prirQdIle br'Jj?i''Prema. Heysham. Battersea Business Centre. 6S25 161-] Za piirodne \V~YW. 15 King Street.corn Zrl opee iIlf0l111i1cije 0.org.com Za {xiJocille bOje i prenwze. l'HdoilU.hoalthy-housc.p~.com www.RU G E K 0 R I S NEW www.com bOje i preznaze. 'Irevithick NN1751.co. Ltd House. Surnmerlcaze www. Gloucesteshire Tel: 01453752 Ruscornbe. Ol 484 854 898 Email: sales@greeubuikilngsto)"e. F::LJ:m. SolartwinLl'D.the<.ccm www. UK." n. uk CityDiesd Email: info@flltUJ<l-pet!.co.sled! enelgije.oleiulll.Icadsafchomc.com Web: www. Rutland House.uk www.co.uationalcarshare. .uk/radon In.gov wnerit"ke ugeneije z« z'liilitli okoli5!1: ulrlju(ujll.cpa.fonn"ciie kemi/w}ijaJHU. savjed i U.co.fonlwciie'o Board (I) www. Church Road.-1 Tel: 0'1244403404 E\lla[l: hi@s{)l. sredstvo za skidanje zidnih tapeta. Ernal]: enquIr!es@alphabeds. Glouccsershire GL6 7UX Tel: 01452 770 629 En)" i1 :ellquiries@greenshop. Horley.greenglobezt. Healthy House Tet 01293 776974 Email: c-J1.uk Inj'oml~iC. E~s~xCBJ13JT T'el: 01799 5'\3 aT? EI~1<l. vmw i ncioksicne ele~l. www. JlWlerijule x« izoleciju. Lead Safe. uk www.{a.greenshop.uk www. Stroud.y •di y.besw.Qrg. itd.uk Za prirodtu: 1I tkunine. 26S{J(. u:rton End.Ioe.com Tet: 020 7636 6840 The Green Shop olovu.co. powerwarch illfom1i/clje org monet:ll'llotll (oJldli i Lal' cash ir~~.A ENEHGUE Apollo Energy Research Head Office. /walil.Tel. www.uk www. Ltd Road. nzbest». D . Za ekoloska purovan]a.lpollocenergy.co. Frauccsca Lime Wash Ltd .frarrcescapalnt.couk Za priroiin» sredstv» za uklalljallje .~all1a l'e~l:it"JJja.com wwv-.I1iJdr:Ke i poplun«. Cold Harbour.ln.Cd.cOJTI vjellenjace. www.uk Za solusne piece.mi.Llk www.p(l$ervaliooshQP.co:n lzo/adja .in terllloph~s[i6ii PFOj"VO(/~1I Auco Organic Paint Supplies Onit 2.org. ecospa inrs .nenfe. Eco Solutions eelSlif.5Juge Zi.. org.J.org Dlj~)JmiHii'I1.tVLl. g. je. Parnphillions Debd(:.' dijeljenje uutoinobilu.l\vkeS@.org. Email: aqinlo@aeal..uk.lik.'.co.boje. est. Bisley.IW(~II1:.B&Q fu[011)l?/('jje J '~[{1ijeti. GL66DA 216 Stroud.org The London Hazards Centre 308 Grays Inn Road. www.. P 1.eta. Exxex S$7 3LW Tel: 01268 752 827 \vww .)l 0 . USTED.natural-building. National All' QU~liUt:y Informuticn Besplutnalini]u: 0800 556 677 o1w1i. Tel: 023 80256zS6 w'W'\. Home Tel: 0131 669 ./Ile 1(J'el'ere.marlec. www. 'lQL Tel: 02072287694 Email: Jrancescatnfrancescupalnt. tsdona i savjei).ecoproducrs.corn L11 solarne slJsra ve za. Tomes. Surrey RH67FU Ltd.uk o Europskom www. u.IiJreLU .€Ii/OJ1l.co.u.realgoods. 99-109 Lavender London swn Hill.liilliU] gJ'M/evilhil proizvodime.co.5 podacima.uk a zagiJdelljl1 o. London Wins(. ild.co.ecosolurtons. www.co .LA33PP Tel: 01524 1352371 Email: lakelandpaims@btconnec!.8770 www.co..saveenergy.u .corn Dizelsko gOt.' smericke Marrec Engineering web stuusicu () piwnpnw Norlharus co. North Somerset Tel: 01934 844484 Email: ilJ.''!ldevIli rWIlC:'njill.ivOll. National Radlation Protection Chilton. 0 brojoim UkljllClIjllCi netoksicne Iormulaeuk: ooje I premaze. odjecu I iekstl11wji se korist! kucsnstvu.~lk Online Imjitnku /mmi/(afija!ll<i.nIdllpe 1. vkli OSNO \IE. 529 www.e-e-r-t. Devon '~'QSl~ZZ.uk Za pd:rodlle G~'eeJ.li~kl cenfar 0 zagactelljll Wildl1ji.~rtwLI1.i zruk«. PO Box 200.cije 0 rorma/dt~hidu. OclriNi PVC-. '1"6:1: '1'80~.p.aerlas. Oxon OX11 ORQ Tel: 0800 614.uk iniormecije lI~lil.co.lw. Chester CHI 2AJ. l1s1ugamH llljerenj" J7"<I11J(.uk 2il rsdonu.apollo-energy.f0@ecosolutions.uk www.

Cm~. Z" popis« boj«.. Bristol BSl1 yZy reI: 0845 458 8222 tksnine. oijeJoj V'eJjr~oiEliul. Email Iumiture. Association KORISNE ohlaplJiviln WEB STRANICE OrchardHouse.zIJ tikllmjf!J11r:: IJ1rJ.remmm i pn'rociJlill OSNOVH Hwterijalil.tcxtileslromnature..com www.csm Za J'edk/jPlUljf: pw.com www.Sirok ra.5(1slDl'1i slobodn« proizvodi: KORISNE koJelccije /:Joj.lniz<l. Leeds.uk www. www.co.ecttoncom Place.Streeet North. DE14 EX Z./cJlInib brosuiu.1 2/1 podovesreastvo za c1sc'enje W/C-. B'ri~ht([)l.co.com 1~rfJkrit./iI· gIl G:1l$1'k $t. Going For Green Elisabeth House.uk Z:l besplutne www.onevillage.: i lillUle pisa(e.rjv Bytes Twice S\). DRUGE Lnfcu:macije 21J o]?£'e trdormuciie.i:l 1~!a~liust6n·r.org. Staffordshire I'd: 01283 5H5 259 EIIl<l'il.greentlbres.~koljke odvodu.!w/:)lja. p.e.:iffe'enjc.H 6EJl Street.eJ~si\'ac re sredstl(o. www. clo c.organizednome.acc.=. ~I:J(m proizvod« Zil www.uk Z~! lebJdJnl11je drustvo za Z. mob/cdc i /r:()l.lnje.\./I. Environmental Mobile Control Estate.ls. and €b($topher Q'Cj JinJUo. cM(eilje.ol'g. The Old Dill. kemijskoa: 6scenju. Ripple Road. tabiete ispiruuie. One Village Charlbury. www. sredstvo Z~J El11<1il: relone1l23@ao['com Z:I ll. ukljllclIjllcl pi. ]0-11 Portland Commercial Estate.RN pr0jekaw l:ecildimnjiJ..J CI'$(enje mjedi obno"!iivim Natura! Collection Eco 1-1QUse.lJge poteskoce.'SWjn stebru.uk Zu .co.uk EI11<1il. 0800 783 1592 www. www.tt:1'it.co.officegreen.www.. :. Manchester sredstv» zu ci!icenj(.I. i/Jf6rnl~.1 energije.alupro.urg Z/I infonml(.lcqjllc'i octjecu.uk 51'! Rerone Products Retone House.htm Sa I'jeti 0 l}icHI1Jj!dnjU boja.([) Beasley 1'(1('](' j 'r:lm.t'<.org Tel: 0854 722 7722 Email: info@:llupJ'G.corn Z.ea€IHID. J" recilcl.uk Besplatne j Tel: 020 7838 4878 ZI!.:toryandYeilow opresue.ftoverpaint. Surrey CR9 4ND Email: crcolrd@aoLcom Zil recikl1tlJJ1je: obuce. alusninijsl:« follje.co. The Pier.: info@emc-recyde. Waste Watm $I~ 1'0<i!lJey Slfreet" L0nc::l(!)~:SE1 3TIl . I<ORISNE WEB www.5iY3. Email: eli ve@toI1erd(lIJor.: progress@onevill'lge. Kent TN4 8\'B Za in[OlTIJilcije 0 Unit 3 Glansyl Way.! i punjenj:i Z. krcmu z« pmnje. 'Www.uk www .org Dobrotvomo DRUGE jutu.erske.greenbrands.IjU i iuobiteie.lnlJ Collection ugovine.tturalcollectiOll.uk buteri]«.com Za prirodne nmtcriiuk: za kuc'tws(yO i za odje(~1 Textiles [rom Nature 84 Spike Newington Church Sueer.Monmouth Bath BA12DQ Tel: U370 331 3333 Email: !nfo@il. Oxfordshire Tel: ()1611)}2 77BS tekuclnu za pmnje. 0113 2438777 The Furniture 'j Recycling Network Yorkshire WF14JS z« secikiiumiekoinpiutes« .(eq peJ'ka.'ije 0 ciljem '~'lwp/ji1JJj<lstedstev» za osobe s ceJ'e!bminOIll pemlizom i rll.::s.Hall.! Z. (lll:. European Recycling GioJJip:lllYlITD oJJ'l(.bJago kCI11ljskn" uJdjllc(ljuCi visensunieusko kutisnstvu. W.cij!l 1I . izbjeJjilf!l.uk Tel: 0845 4584 7070 OJg. koristi II .t.o >- ~ N Email: rnail®greennbres.uk perilicu suda i sredstvo r OPREMANJE 2~1pra. stedstvo 2'1 j polirunie Q!lmjf. lIkljUClIjll(.'i konop/jLl j www.epa.an. PJ'ihv.ecozone.co.com The London HazardsCentre Vitli OSNOVE Zu in[omwcije 0 Jakim kel1'llJG.corn a 'L'el.BNl <IBID- Wbit@8... RECIKLlRANJE OTPADA Alupro '1 Brcckhill Court.P.I za pisac<e 5 Nirtl.J kllC.bunrernet..IStiW okoJiS17. Brockhill Lane.. kopiranie) min za VidlOSNOVE Z:1 telice. Barking. 2 Htzhurdinge London WI.mju l)oje zs laserS'I>!.W. london N'16 OAF Tel: 020 7241 0990 Email: jag@tex!ilesfrOllluunue.~jvac \'Ode..EKORIRAI"{IE Za prirodne ci!it'enje tvrdolcornih OX] 3SQ 11l11.r zs koordineclh: L1aJJijl!stl!jlJ (I &elke.potice tokalne z:1jednice Office Green odjeell i Illil!erijale Z. Tel: 09124375 Tcchuolcgy Z" loptice Ecover Villi Z<1 pnlnje iubl]«.S.rbQnata).we . Natural Eco Trading Ltd PO Box 115. quaball.icli OSNOVE ZIl priiodne j Tel: 020 7935 5.Iljl'.1.k www.'i) od linlwm. 'l\tnbridge Tel: 01892 6r68Tl Em"jJ: info@greenbnllids. sapull 2'.::Igort. ZH Croydon.ex IG www.cije 0 fecikJj. l>i.1 . prltodno l'e sredstvo kucsostvo. Hawkins Lane Industrial Burton-on-Trent.IAP. Century Health Ltd. \XI OGT u OT\V www.rnzsvirgin.gov kewlijskiJn "pojei.J:)ire(.ikefield.encams.w ciscenje .greenpeace..cQ.conJ www.440 Email: info@21sicehtllryhe"lth.co. sredstvu .!ma.I.yell.imju boztcn« dives.greenbrands.nje. 74 Kirkgate. Natural Collection Vidi D. Pages Recycling Tel.!k. ukljl. s1>vplj. Redditch B97 6RB STRANICE z« reciklimnjemobitele. sieastvo .lJjilltJil. L0I\dooSWl LinJja za prijavu: 08000 833 48'0 Email: mail@officegreep.co.com Z~I prirodne Tel: 01273 206997 Email: [ane-oeasleycspavllllon. Euvlroeare Freepost (SW~9B7)./dil1'lj'll1je mrijir.hnet www.uk v\rww . tintne.com Wel.aijl. com Za "b1::lgo hemiiske" pioizvode zu pr:. E. CISCENJE P!1t~llk i rekuCirJ'l za PHI.(:o.ernc-recycle. L82 7DJ reciklicajtt uredek: pnbo: i oprem«.com Za prirodne tkeninc.Ilpjl:ll. fides i s(Jujeve DRUGE WEB STRANICE i2l'OrirJl. lIJdjucujllo s"lgOIft!:.cam/ Udrug.t)Se. Wlgan W23 4&'( Tel: 01942 612 621 www. 17a Vicaraage .pai:ntOJgJIe. teksu! koji po~[e~!jml. GISCENJE KUCE Centre for Alternative V.tonerdonor.'. Bcoveu tf.redswC9 sa p~'ai)je 252 ~I'nJ/f'.ecover.()iS!I vjet! o nrzlicjtjm !JspektJrOid vodelJi~1 kUC.co.tLlSiVO.rnercola. 60 Sherborne MS SLH Street. PRANJE :RUBLJA Aqua Ball vidi 21sI. British Battery Manufacturers 2:6 Grosvenor Gardens.nanunlcol.

'lie!: 020 7297 6350 www. fi-eOllil 1):.org.la..corn 2a omega. 11¥ 444 lkllHi.uk W'l"iW KORISNE WEB hun STRANICE tl. www.uk www. :i\n. .com Zasvjesnosl. u k Tel: 01208 77219 EIl1. vise 0c/ 80 Hare Lane.: 02(} 874Y 8778 Email: organics@freshfood.lf'mja voce Pitfield Organic Brewery The i3(:)er Shop.corn www.i vegaJI5kog pil'a..vW .co.co.net www.solvira.co.. London. Pureflo Markets Mount Pleasant Bricker Heres AL2 3XD Tel: 01923 682 774 Ernaij: enquiricseapureflo. uldjLlclljll(~i rnevo.organ icsdirect. Milium.cuJ1l ublib .ul.Qlympi¢ House.rtn Cornwall Road. Bridge Fanu. Magic Corumunksations 5 Prlors London Road BishopsStorrford. The Falrtrade Foundation Suite 201. 14 Pitfleld Street.njil i London SW19 lSN otgnnsl«: hrsru: i organ:3H:og lIzgoja.uk Nudi [azJiCitu l'[ste optcmc ia ispitivanje tle. vina i plva 11 cljeJoJ. Woocl~ Browning Resp. Tel: 020 8545 7676 Email.i(.uewlne.org.edu/li braries/ units/hsl/cms/donatioup rograrns. 0 iectkluunju.ilji 0 dobioivomim orgaIl1·z.co. London WIZ OLS i irtfonuarion aswadd.wastewatch. amcnty. kose.e. otZ79 "755 799 Herts CNI2~ 5ED PLC Za pritodnu njegu koie.detox.. DRUGE .uk· vitu: II I'll oqp1fJskill.co.izhcitili proizvod« dostupno je u vecin.com z em/p.uk Lane.purello.:are Ltd. wei V 70B ZDRAVA HRANA ll:u'tlu. hladnjilim.rsll1arkc[s.org.crg.(:o.swaddles..aveda .uk Z.rgan. Leeds LS16 6LJ Tel: 0845 0606070 Email: info@savant-hea!th.nk . London 193-7 High Holborn.ir)fo@:. Baldwin's Gardens.co. gI<lI'ni11 :1 J'Jwgu Sf' nawcili Irgovllc!iil! CeJwml. The Fresh Food Company The Orchard.useiragain www.org Europslco] www.pa. koristenja clpel« v'odecs organiZilcij.2EI-l.I www.Glig·uk rel: 01462 443 :58:1 EmaIL: Illilumdet.uk www. Aldcrley Edge.slw bi/je i z[lCiIle.Industrial Esta te..uk www.llet !1{Ww:siLnplyoxg~U1ii:. il:d.corn Za detalje {] programu poncwnog u SAD-u.c.1l1s/(e hrune.'iJwlama. 1I orgtmsl«: brane dje/oj zemlji.co. 674 4000 Email: j)):fo@["heorg.dep. Organics Dlrect ..Tel: 0870 243 0136 EJ.110Jl·j Swaddles osmozw.a 1'(ldu. duc'aml Imp pas/ujLl po stnuiicoui itd.inJpJyorg~\nic.theorganicshcp.rccycle. Olympic House.i.co.' proizvodi Bile/de Oi~ZillJ01.co.hambledenherbs.djMive i fru(Jnl1Hcije. www.itJNma.net Z.. London Nl 6EY fellCl7. OSOBNA NJEGA \'egaJ1skih Avcdu A VD Cosmetics First Floor.l: ~el"\i.uk Z(I sustnv pu. Albans.uk WEB STRANICE Vintage Roots Ltd Farley Farms.@emiad:c!:1IUk www.!ju lllZJle DRUGE KORISNE .Li.ij(1il1l inFoJ:lnacijanw.eaniad.erg. snobitelu.voclu.ijMJe 2.co.gov.lvljanje Qrg.memail.01229 775185 ZIj .. I'egetorijan.us www.uk 1<:1'1"511" organJ:zacijiJ s dela.dshll'e SOs.soilassociarion. poduam» i web i s naj'boljoJH i lwjopseinijom Ullil/j[eduje p1'Ojzyodnje uII/ete ugoville i p05(:cnliJ [Njett! II zemijam" U E1ll([il:inof@c!etox.jnfo@oJganicsciirect. Freepost.uk Doswlflj. Tel: 020 7739 3701 Erna U: s:des@pjtfiel~Lbeej"shop. HCJ'cto!. 1'L31 IDQ . peuid j ~I~k[Ii61Og oiped«. tskoder fIlter. Green Farm razvoiv.cm. St. postom.co. Savant Distri bution Ltd 15 Iveson Approach.uk p www.[: Q2Q 7405 59il2 gnt<\il.f4irliraqi:l.net Ea clost.ll.1R 'lei: 01460234 387 El'l1au: . Coventry CVl 3.I.@f~irtraae.otgl1)k ~ .. South Vaults.vinrageroots.ul. Za PQiJ)uJ"!i Sp1Si.ll1iCshop. iid. www.au vrste r)rgHJ1. wWw . organskehrane. Holborn Hall. Cumbria LA18 4e1S www. Wimbledon.o.I:v.uk Zs. Bodmin. Rading Road.uk Zu dostavljanje orlJal1ske Ilmf.state.uk/enurabers.ecorecycle.-5· llij!l i iiilok ruspon <Jrulje opreme. kozJ}letilw. Green Park Station. uz ko.epa.uk c www.uk www. Chard TA20 3.ruralrecycling. 48 Queens Road.l)je otS:lJJskih rlina l/ National Association of farmers' 1]J3 tijdOj:.:ij'UJ. (/o!i[[Nij. Tel: 024 7663 0832 Email: info@~olvita.uk www..lf? u djdoj The Organic Herb Trading: Company Court farm.·jmg.el~11j. London llelH 7HJ ·l. illi.co.) copts trinicu u dje/oj zem1ji.1 .uk www. Milverton.. [-litei'llq. Za clos1iIT'lj'i. bJljl1e cajeve i tiakture.iW'o/:maqje oproiz'IfOe/l1l1<l koji nisutestinuii llj WitilPleckm. Ltd 50 WormhoLt Road.1 potvrdivenj« Z.co.fala . The Pun: Wille Company 196 The Broadway. SW19 ISN ii]fot.co.slwg. Beauty WilhoUl Cruelty Devonshire Road Industrial l!stale.lAje oqJwlske IU!lnC1 u elje/oj zemljt. SinIpJy Organic Food CompanyLtd .farmersmarkets. C. Email: nafm@fllrme. Tel: . Berkshlre RG2 9H '1'(:)1. De(.happychild.ariaci 104 Bancroft. 5K9 7YG TeL 0845.kucenskog eiektrollickog principu stobodn« trgovine. Green Park Road.08000 980 4·992 'rei.es. BathB'l Tel: 01225 787 914 Wood..) provoden]« bwpa. isizliciu: mere Z~I.i)lfo@wastewalch. ~Fel: 0845 1000 196 The Broadway.co.com www.sav a nt-health. Buckland 5t Mary. \f{jget<lrijlwskiil:i djeloj zemlji.nike. iibu.emlji .uk Za Q. postom. llUliJ.frcshfood. Cheshire.llk www. .co www.bu Ifa Io.uk Zil dO$WvU www . lwje IreJjaju knjige.<.uk Za dos(.co.ei!!lpurewine.uk www.cG.gov Korisne: iniormecije www. Somerset TAil l. Unit 18.Nl' Tel: 018Z:3 401 205 Ernal: info@hanililedensi1erbs.gov.co.uk www.dolngyourblt.obvtously.m~il:. Arborfleld.ri~lle kootsk: pociutke.lk sdiiiv« dbzl'o/jenih Uniji..hunl Zn dost« The OrganicShop The Organic Shop. 0 iecikllruniu.(r.x'iiJ(.vlc.prfieldbeershoop.OI:g.org.cQ...

Hereford HRl 2hH Tel: Ol432'2GSO~8 Email: h. . [-m}\NU orgnnsk! p:IJIJlJI(. S merset J3A6 9EW Tel: 01458831216 Erna U: a.li.~ld l-leanor Road. dezociorims! kemeriu.co. njegu lwie po metod) dr.!y.pipex. London NI OPD Tel: 020 7226 4345 Email: jiU@greenbaby. IJjeg~I u W\NW. j Tel: 01294277344 Email: eIlquirjes@bioforce.uk 'svjeti kuko Homeopathic 6 Livingstone Gravesend. posleljine .uk Biljni lijeifOlri i dOWICi psehrsni.corn ~11 www.uk www.com ]Ike (reme(lije). \Vorccstershire 1196 6SX Email: rna il@nealsyardremedies'colll www. House _of Mistry Z" prirotim) njegu kole.bioforce.helios .cQ.h.coll1/eu~ ..com Zil Brighton BN2 OEli Tel: 0845 310 8066 Email: organi www.c().co. pl'l4[inacy@helios.co.uk www. Ilketshall Sf An Tel: 0115 944 3200 Email: weeledaukescompuserve. sminlm.~weterlcni: lIl]!I 1 [jidrohlfe.""'w.greenbaby.surna. Exeter. pnrodnu koze.I%lS€.Baby BRIGA 0 DOJENGADI 345 Upper SU'eeL.osmetics.uk www .ainsworrhs.org.naturesbestonline.nhr. PRIRODNO Ainsworths LIJEGENJE Pharmacy Society ot Tenchers www.uk www. www. odjc·t'u i oelen«.lll:uce bez dioksin». iul. rJj Ill. House of Winkle 'WelJ~. ulja Neals Yard Remedies Head Office 26-34 Ingate Place. Ayrshire KA11 5DD Biljn! do ciaci prehrsn: www. j Ass ciniion: clew/ji 0 kozmeti ~iim pr J Tel: 01386 792 622 Email: enquiries@drhauschka.nfOrm. London rWI 9AJl Glastonbury.uk www.co. oailnu higijeJlu. London \'\112 9LJO i Suma Wh()lt:f(lod~ L<Jq'W. vlje.cO. British Acupuncture Council 63 Jeddo Road.bwy.uk Z" velli: izbor O(gilll General Osteopathic www.co.com Z" hOllleOpa18ke Bioforce (UK) Ltd DRUGE KORISNE WEB STRANICE j ci. ltd.dial. eteiicna Organic Boranrcs ulFl od sam(Jllikl1h bi/jaiGJ.licntwer. ptoizvode na buzi tiitnn.Llk w\Vw . izbor horn Op111Skih ri] tuvnku (remcdi]«).org.CQ. Handcross..html Europ "n Costneric Toilmy und / EU. !UFlIlll' Email. homeoparski bi!inoj l):~d pripiuvci.organicbotanics. of the Ale rander Technique 129 Camden Mews.org.r: Il2QR /(0.co.lr.weleda.lOgOIUL co.tJjegv. sarnpon) i Lilja. The Green People ComlXU1.co. Stockwood Sto kwood.0 Elysin Natural Skincare Unit 1.kz Z" OIgiJnsk. Devon EX4 6AB Tel: 01392 426 02. ffa Srreer.9-20.5<. 1. Simply Organlc vldi ZDI(AV Zfl kozmetika.drhauschka.cm www.1nkle@h<!)li)l).c.uk www. biline tlnknue j ulja na NHR Organic Oils Fragnunt Earth 1agdl. 211 .l.. proizvodi musku Iljegu i lljt!gu zubi.cQ. Council SEl 3LU Green. lalwc1er i UJ.co. OFf" House. London \VlM 7LH Tel: 020 7935 5330 Email: uuuk.uk Z" pl'irucirJll ujegu kaze kose.co. eteiicnu za Ilwsuiu. www. W-est Yorkshire Tel: 0845 458 2291 Email: sales@HL1Jlla. Hove I3N3 5J3X Tel: 01273773182 www.acupuncture. Iijega kose. urI' lk 34 NJ3 Park.uk Popis lijecnike.0 lokulnlm tecajevtsn« joge. Wdeda toniett« papir. priprn 2.:0l474· 560 336 Email: info@the-IU1)a. Tel: 01892 51l'Z254 .co. West Sussex RH17 6BZ Tel: 01444 4014.e m. R )y:1) Tunbrid Kent priwdI'JU niegu koze J -.clinique. Irvine.uk Nutriciotiisticki J1jeg~~. so.pipex.greenpeople. London Itiecnik».lI-eoqulries@fragranr-earl.dspace. G rccnfibres vidi ZORAVA HRANA Velik izboi orgnaskc odjcce za diecu.ene 'u'eel. Beck's Green Lane. COIll i toiuen«. Greeutlhrcs vldi DEKOlUllANJE I OJ'REMAN.uk Popis 8trllc'njllim 2:1 akupunkturu.1" Derbyshire w. p<l1Fem~I i losiou«. Beck's Green Business Be d's.suu. Battersea. redkJjl~w.corn Z" povttne it/he. prirodne proizvocle 2<1 suusksrce.uk Popis lijecnik».c rn 2 Brewster l-lace.Z . tekoderi etericna ulja.org.com www.uk www.hma-org I. tijel« i kose. (UK) Lld DE7 BDl( Medical Association i{oad. proizvodi za njegu kole i tije!«. Lowflelds Industrial Park HX5 9DB Eiland. London SW8 3NS Inf rmacije: 020 7627 :I 949 DRUGE KORISNE WEB STRANICE ry I"II/wI)W V>. sozmenio». kose.co. ~rev rica iz odrzivll: iZlIora.org Lagana nit 3. itd. Iljegu tije/a.44 Email.JI~ Z:I orgallsid peinuk koji 51:': mott! ponovno korislili. Kent DaL5DZ 1dil pioizvodu z« I1jegu djece.njega kose. 5 College T rra OJ 'hard Court.the. p National Institute of Medical Herbalists IN < o . uk Kozmetiki1 pr(f)izI'l!Jdi 7. perfectnails.co. nissice za lice. 2l>1·mu1lctr .<1:iLc(!)l'ii Tel: 01986 78:1 782 Emajl: >oqlllrie~@log(ma. org']!1ic@grcenpcopie. ptoizvodi za njegu koze. dezocloi« nsi. Hampstead Heath.com www.) Hell s Homeopnthlc Phannacy 97 Carnde l~ Road.uk Za proizvode bez iormaklcbid« 56 Longbro k Stre t. krctuc bel'.alnsworrhsesukonllne.uk www. London N'W3 2PT J 76 Tower Bridge Road.aloeveracerure. ijepot:I www. Ilkeston. uk velik.uk Z:1 neizhijdjentJ.!.org Deiul]! .uk mineie!«.PO Box 2140.1. Business Park.frugrunt-carth.acije e /wmeopacskoj tnedicini te popis lijecllika /coji 12 bnve bomeopaujom.uk 2:1 I tirodnu njegll kuze.2 Email: nimh@ukexeterJreeserve. Te. Tel: 020 7794 0848 Email: olislry@cli. Heuschke prirodniru biodinamk'kim IJ[/cino11l.o.Y Brighton Road.colip~.osteopathy.nealsyardremedlcs.!im.i supnn]. Iwpici. @nllLkz Horneopahic 36 New Cavendish Street. 11:16 15-17 South End Roa I./ /)iljoc doaatke prellJ:wilviwillirl€ www. uk.nirnh.www.uk Z1I.

.ergl'eel1. 2 Osmond RO~I~I.LJk ci. London SE6 'iRK Tel: 020 8299 4519 www.co. dugoC!'Iljni proiz lw(.co. rsdn! pribor i oprctini Barchester G reen lnvestmenr 0 sl. We~t Yorkshire llD20 7EL-l Email: ill.IEal1ska iJl'ana za doj<tIJCad.uk www.1 The Ba kShop 14 New Cavendish London W1M 7L) 020 7935 9120 www.uk s/elik: izbor proizvod» dje{j~ odjedl.rJ.uk ProiZvoclf. . i plulue.ltj€ti 0 eti. xnn dijelov!1. Computers olovke. 45 Catherine Streer. Organics Direct Vidi ZDRA VA HRANA Oigunsku 111'3.i od recikliiunil.earthcall.naturaklctlung.co-operanvebank. Pendle House '138ro.co. ove treet.h.uk www. Pendle.~ti. The Ecology Building Society BESPLATNA POS'Ii\.co. Salisbury SP12Ul{ Tel: 0800 328 6818 Bmail: info@barc::Lle$lers.c0.denes. Carters Hlll.rw.uk 1i!/\Vw. Email: jennie@co-operativeb1U1k. of Nappy Services KUCNI LJUBIMCI Denes Natural Pet Care Ltd Frceposr.lIk www.b'1I·~lle$I. 50 posto ptoiitu.houseofwinkle.0.rrirr: ill (za kupovanjc) Cfcadrnlntsbtintemet. Berkshire RGl 3AA T 1:01189510518 Email: iofo@organico.changenappy. www.greena rk.org www. Talgarth Brecon ill3.cQrnpulersforcharity.'ll10Ver www.itrix.peuiuufon.IG.llk CB3 ODL EmILi: lnfo@cle. prlrodo» odieci za kreditnim . Green Arc Animal Nutrition ad koji ubij<l nemetoike nil.co.com Zit reC'ik/ir:. East Sussex RI-!1S 5DE Tel: Ol342 822169 Email: gle) ll1@nalwnLklouling.laleche.organlco.uk Pelene 0(1 orgunskog.'ni/JJ ljubiuscim«. Delf House.uk www. .er.rw. 512 024 WeSrSllssex www.za Ifjeibaoje leda. itd.www. Essex C09 4LZ M60 GA!:i Tel: 016] H32 3694 Email: info@abcul. . posteljin« .uk Z. Genitrix .thebackshop.uk www. Crose Hills.org Iaiormuciie 0 Tel: 0800 068 4949 Ernall: lluo@earthcaU.uk lnf'u/'l1'wcije a pelcnamu.uappyfacts.uk 01'lP11Ska tm:JJw za kucne .com www.ljegu beb«.uk Podrsk» dojenju. itd.uk www. Nelson BB9 6.uk Suvjet: Ecover Vidi C1~CEN_lE "/31ag'l kemijska" sredstva Z<.uk vicunini. Toppesfield. USA Tel: 1 800 745 5530 < o .llIO slmre. lconiu. Jll)'e.co.nfo@changcnappy. pnmukn. trgovini Sirotn ::iv/jew.co.org uk 1. Badey. www. nosilice. ukljucujl16 uredsk« sje(j.grectl Homeopathic Tel: On67 Iniontuci] pJ'<llaldrajl1l! STRANICE Vets () IIcw·t1t.Irskim stan! 'wml icoje I)J(:.IClIniJ]]<I i za internetu. KORISNE hoiccs. Bsbynnr so. Halsteart.:een.U} Blue Ridge Technology Z[I djec}C' krevetice i k()lijcNke.I Email: margaretsihuggababy. v.co. . sku rtizriolikost.rv.LQ Tel: 01282 606 810 Emai: greenarkezen.co.[ 6934949 Emall: i.org.wen. ForestRow.ecillji na teleionskim 1. pllJ1jenj21 z:t pisace.I1. zsdrugsm« i gdje jh n. Estate.1 okottsu.uk www.genitrix. priSLlIp popisu vrsta.com Orgal1 uc« brww ZH Co-operative Bank WN8 gl\'Y PO Box 200. Earth ull Telecouununicarions Holyoake Manchester Str .spiritofnature.l nionneciie 111 'l111. 'ortll urolina 27511.l.co. BESPLATNA POSTA. Ltd The Ret Nappy Association PO 130x 3704. Huggababy 19-_1 Pryn Centre. Station Road tndustrial Souihwater. Horsham llli13 9UD Tel: 01403 734 555 Email: ll1aU@gen.iIJ1. for Charity EX238[3L 177 racunalu Savant] Istributlon ltd HHANU i biljni psiprsvci.org. . 1'eJef'(m. Skelrnersdale Tel: 08457 212 212 iW('TIe ljubi1l1ce. N 718 11utsko lij' icnje.uk @.checnct.co.( 0 bebe i djcci: te posieiiin».realnappy.uk RAD KOD KUCE Associatlon oJ Brttlsh Credit Unions Lrd uouse. 18 Station Road.I.co. www.co.co.org.co.nL.huggababy.lCi Simply Organic vidi ZDHAVA HHANA Orgunska DRUGE wv.t!'ainJ.uk nekretninem«. SOl' 60-62 Kings RO'le! Readlng.co.I'o@ccolqgy.lj·vbilllce.lJicint. ove East.urg www.tles. minerel! i dodac! prefJrani p~Lsa. Sa.uk.00-A')?oociwind Industrial Court.pareutsplace.co.Ifljc J~Icllnll/:l" Road.o. National Association Tel: 0'12.Ilmcalw i Centre fur Alternative Tcchuology VkU OSNOVE NetoksiCt)!1. kompenij« ide u Pond Z~I biok. www.dJafnjl.coui Iriiormscii« a pelenemu.abcul.11BR Tel: 0 1273 325 364 Dodaci preluuui Email: Cfdonationsfsbtinterner.1:.uk www. Schmidt Natural Clothing 211' isrhorn Close.cb.co..co.0 WEB Email: inlu@bluericlgel. Chiche tel'.uk Otgsnsk: lllddj'..uk '!II'jeCi 0 eticnorn bsnkovnom poslovunju. Jeci1dira... Cury.col1'l www. P020 7YT Tel: 01243. te iuedenie ureda. PO Box 48.1)aza dojenced. Keighley.trafflc.t.uk Xenex.e Pet Nutrition Concepts Ltd PNC Ltd PO B x.org lntortnuclje o zdruvsivenim rizicim« effect' koo kuc'e uslijec! zug~IcI nj. Sussex H BN . Cornwall Tel: 01288361 (za poklalljanj€ Traffic International 2l9c Huntingdon Camhridge Tel: 01233 277427 Email: Imffic@l. ]\arthCaII BOliSIe.LLd UtIiI25. Dude. Fragrant Earth Vidi OSOBNA N]EGA Ererir"n'l Lllj" i hi lioluti.ecology.co.org lnlonuuci]« zllsUcenib 0 1lI Leche League lnfonnacije: 020 7242 1278 Vidi ZJ)HA V www.~'eo]«. ODS 629 Tel: 01874711 brunu za d()ieni~!1 t.

EllUS (Elhicallnvestmem Service) 80-84 Bondway, London

Research SW8 1 F

and lnformauon

Naturesave Frcepost

Pollcles Insurance (S\VB 3(837)

UK Carrridge

Recycling Associatlon
511 le ,

{UK eRA)

da]e uvid

LL

osnove

encrgetike,
IW

uporabu

energije,

N

19b School Road,

utjeca] energetike
Suvleti
0

oxolis i druge teme.

Devon TQ9 -ZZ Td: 01803 864 390 Email: Ulail@naluresav',(;o,uk
www.naturesuve. S:!Ijeti
0

i\>lanei1est· r M33 7XX I'd; 01706 -25 050 Email; ini'o@ulu,LcoIJl
WWW.UkCL-d.cUIf)

E-mail: info@moj~.energija.hr
lIstedi energij«.

Cl

<

:;u

Tel: 020 7H40 5700 Email; ethic @eiri .org
www.eiris.org

.o.uk investirsniu.

Encrgetski lsseiskini
pisaCim3. i

institur Hrvoje Pozar

Eticno in vcstiranjc. The Ethical Investment Vincent House, Co, Durham DLl 5SF Co-operative Ltd

eticnon:

Iniotmucije
pll.njenjim<l.

o reciklirsnirn

Savska cesta 163 Pp 141, 10001 Zagreb TeL: ++385 i 6040 588 E-mail: eihpveihp.hr UItL: hl.Lp:! /www.ethp.hr
Inlbl'!lwcije
j j

New Economics Cinnamon London

Foundation DRUGE KORISNE WEB STRANICE

15, Victoria Road, Darlington,

House, 6-8 Cole Street,

SEI 4 YK

Tel: 01.325 207 228 Email: inl'o@ct:hicalmoney,ol'g www.ethicalmouey.org
Sevjet! 0 ticnom

'I'd: 020 7089 2800 Email: info@newecOJlornics.org
www.neweconornics.org lZlfjeiJtaji
0

www.getethtcal.corn www.ethicalinvesrrnent.org.uk www.ltse-Igood.
eticni kri: fiji.

,5,wjeti 0 o/;n(wljivitJ)

tzvoiiuu

'om

n6'rgij

ustedi energii«.

iuvestuunju.
Company

eticnim

investi

i}l1JlW;

www.greenehoices.
www.realmoney.org
www.socialinvest.org
VlWW.

rg

.INFO.G!tAD vl. Kristian

Baltic
Svibovec

Green Stationery Tel: 0 J 225 480556

Paperback

Ltd Business Centre,

Studio One, 114 Walcot Street, Bath HAl SBC Eniail: jay@greenstaL.co.uk wvev«. greenstat.co. Reclkllrunt Grcenpeace
uk

Unit 2, Bow Triangle Tel: 0208980
EITI,l

.oopa medea
0

Balla ]elaCica 104
eticniin

Eleanor Street, London E3 4NP 5580
lIJ'e(/skog i I: sa.ies@paperback.i'sbusint:ss.co.llk

Dtug« intormnci]« i sa "jeri www.galvlns.com
Suvjeti 0 LlJ'ede.lljLl trft!da.

investicijun».

33520 Slatina-Bakid 1.1l'IV:!/infograd
Inforuuici]«, ,i]llicievinskom

.hoola, hr/
sa "jeti

i lIpiri 0 ekoloskou:
za ill'slweJleJgel:~ke

rn,uerijalu

Iwt'e.

aredsk) JllaterijrJi, nuliv-pera .. Visa Card Bank (nasuprot)

ReciitJirllnje

pribore.

Recycled Paper Supplies Gate Farm, Fen End; Kenilworth Tel: 01676 533 832 Email; enquirytsr www.r cycled-paper.co.uk cycled-paper.co.uk
eV8 INW

wv.'W

.wastewa

tch, corn
0

Detuljne inionnucij« www.auuglare.co.uk

reciklinuuu.

Vidi Co-operative

DEKORACIJA OPREMANJE
WO.LLBEIT

I

Kreditne knrtice bez PVC-<l, bioruzgradive. LETSUNK 12 Sourhcole Tel: 0207607 Road, London 7852 N19 5B)

Nereflekti)'ajL1C/ ekfitni. www.yahoo.com
Popls doiJavijanj[1 reclktirenut P1S~IC<l.

sisteml za spavanje wollbeu.hr obloge

R dkliJ.;JI1je u,n::c!.5kog piiboru. Remarkable 56 Gleruhum Tel: 0208741 Pencils Road, London 1234 co, uk
1I

http://www.

Korak . hrvatski portal za podne iLtlP:!/www.korak.com.hr

Ern:)ii; lets@lerslinkulcorg www.letslinkuk.net luiormeci]e Lightswitch
(J

S\XIJ3 9JJ

ww>v .recou p.org www.save-a-cup.co.uk Recildiranje saiic,1 i:t. iJLltomata. U HRVATSKOJ

loJwJnoj

tigovin i.

Email; info@remarkabie.co.uk www.remarkable,
Reclklirun]« dijeJO\ra epnrut« olovke.

Helpline 538 h.co.uk sredstnvu xu stedljivu rasvjctu,

Tel: 0870 513 www.Iightswlt vfeLi

WEB

STRANICE

ORGANSKI HRANE
EKO-IMANJE

UZGOJ
d.o.o,

Sr~\'ieLiZ/J mliilie.llje
$1' 0

'I'raidcraft 1 ingsway, Gaieshead, Tyne &. Wear NEll Tel: 0191 491 0591 www.rratdcraft.co.uk )Nli

plfJdjucciJ.lw. Service WIE 7EZ

USTEDA ENERGIJE
Potlcunje energetske efikasnosii u H[V,IL1;koj

MAVROVIC

Ekoloska poljoprivreda Sjcdiste: Slobosilna Ured
II

45, 34 322 13reslQvac

Zagrebu:

Ilica 69, 10 000 Zagreb

MallPreference

Freeposr 22, London Tel: 020 7291 3310 Email
Zausta

Najllet',l 01g,l.llizllr:ij,]
trgol'me
Triodes

Iurp :l/www.energetska-eflJ;:asnO$t
za promic:mje slobodne lO-l11ai1:

Tel.: 3 385] 48 167.39
E"llla.ij; info@eko-mavrovic.hr http://www.eko-mav(Qvic.lll'l

energetska.eflkasnosrsundp.org

u SAD-u, http://wwW.ll1oj:~eL1ergjj.l.hr/
Bank (UK) Hou .e,

Illps@dLtla.org.uk .org.uk
junk lte

www.rnpsonlin

nezeljylli

mall.

1.1 The Promenade, Clifton, Bristol J358 .'NN
Brunei

Portal Mojalinergij akrualn«

je hrvatski energetskl ij i novosti v 'zane
II

wb
\IZ

portal i J ruza informa terne I uendov

e.tlergeHd,

'I

ujedno

T I: 01179739339 Ernall: maii@tL'io los.co.uk
www.trlodos, C0. uk

n-:

o >
N

ZDRAVA HRANA
"BlO-ZRNO" - trg rvina prirodne
Habijanovac 45

hrtp..' /www.e-recicle.com/ J)lf'ortl.l,ldje () reciitliruq;u probleunuic]. i zdrave hrnne orp"da i ekoloskoj

KNJIGE
BerLhold-Bond, Annie, Better Basics for the Home: Rivers Iyengar, 13.K.S., Yoga: The Path to Hollstl DA.TE?) Health Simple Solutions for Less Toxic Living (Thre (Dorling Klndersley,

N

< o
:;0

]0343 Nova Kapela Tel.: 01 272 81 73 http://www .bio-zrno. hr/ekoturizam.lum prirodne
j

PRIRODNO
Savjetovaliste Tel; O1l2430
0

LlJECENJE

Press, J 999)
horneopatiji .13[0\'''11,Lynda, Planet Organic: Organic living (Durling Kindersley, Brown,
metodama

Makrovita - trgovina Ulica Vatroslava Tel.: 040363 535

zdravc hrane

955

Jewell, N. (Ed.), Richard Brier's Green Life Directory (Kingsley Media Ltd, 2000.) Nicola, 2QOD.) Lockie, Andrew, prlrodnlm Lynda, TJ:l~ Shopper's Guide to Organic The Complete [ indersley, of Mcdlcinal 2001. Mendels
11,

Lisinskog 1], 40 000 Cakovec

E-mail; info@homeopatip.c:om http://www.hoJUcoparija,coll1/ Snaga prirnde - iscjeljivauje

Illlp:/ / www.rnakrovira.hr/ Biovega d.o.o, Ilica 72, 10 000 Zagreb hrrp./ /www.biovega.hr/ Tel.: 0385 1 3860862 E-m.lil: inf @$naga-priro infC)lmllcije i suvjeti H rvatsko udruzen]e HUKlAI:! Trdice 43, 10 000 Zagreb PI.'ijatelji. iivotJnja Cajeva 47, 10000 l:agreb prijaLelji.zivotinja@inct.hr ·l'el..; + 385 '1 3453 846 B-mail: homeopaujaehuklah.hr
0

and Geddes,

Guide to Homeopathy (Dorling

food (Founh Estute, J998.) Chevullier, Andrew, Encyclopedia

Revised Edition 2001.) Cheryl, Home Comforts: 2002.) the Spine; The StressThe Art (mel
Nicolson,

le.com uetmenlmu.

hup.Z/www.snaga-prirodc.com/ bouieopetskim

I,

Trgovinu prirodne i zdruve i:W1J1e.

Plunts (Dorling Kindersley, Christensen, 1995.)

2nd edition

Science of Keeping House (WeidenJeld new edition

KUGNI LJUBIMCI

za klasicnu hcmeopatlju

Karen, The Green Home (Piatkus, Scaravelli, Yanda, Awakening Health, Vitnliry and Energy (Harper Free Yoga That Works with the Body to Restore

Dadd, Debra Lynn, 110111e Safe l Iorne: Prorecuug Yourself and Your Family from Everyday 'I'oxlcs and Harmful Household hotneopet«,
u sVl1JU

S'111 Francisco,

'1991.)

hllp:/ /www.huklah.hr/
Cilj Ucl~llieJlj~ je okup/janje nevledin« udrug» elwlo_ki
j

Products

in the Home (J. P. Thiel) Nluu Hanh, The Miracle of Mindfulness (Rider Books, 1991.)

TeL: 060 44 66 44
http;/lwww.prija:telji-zivoLinja.br Prijatel]! zivolil1ja su neprolitnu te vegetw'ij1l1lstva kso etikt, pd/1I'al:ljil'og iiv()Lnog siilu. Cij~1jc 51'r/111promOlfiJ·;tIlje Z!lsliJe i pnllf<1 iil'otinjEI zdruvstveao

Tarcher,

1997.)

upoznevunju zuinteresuurul: gI'lldana . klusi/norn

bomeopetiioin, te njenog promicenj»
poboljs,rnjll kvalttete zivots.

Elliot, Renee Cookbo k:

J,

ancl Trcuille, Eric, The Organic d 1"0 d (Dorling Ungaro, Alycea, Pilates Body in Motion (Dorling Kindersley, Planet Organic: Organic Beauty 2002.)

iaturally G

Kind rsley, 2001.)

BRIGA 0 DOJENCADI I OTPADA
i gospodaren]e Udruga Roda - Roditcljl u akcl]l

l'alrley, joseplnne, (Dorllng

Va n 11, Lizzie, Planet Organic: Baby and Toddler Cookbook (Dor.ing Klndersley, 2000.)

RECIKLlRANJE ZBRINJAVANJE
otpadorn

Kindersley, ZOO I.)

Caniceva 11, 10000 Zagreb TeL + 385 J 61 77 500
E-mail: roda@rociaJ.lf

Good Housekeeping OrganicHandbook (Harpe-Collins, 2001.) Grant, Doris, and Joyce, Jean, food Combining gmdlJ11i/ koje se rodu '/j5L'1'O i Health: Get Fit with Foods Thllt Don'r Fight (Tborsol1s, 1994,) Henry Doubleday Heseardl Association, BDRA for

Poduzece za industrijska aScenja

http./zwww.roda.br/
UClrllg~1 sviti zainteresirunih
z,lLJzilJ)u za dO$wjw')S[ el7l1 uudnocu,

Sudgcak 3, 10 000 Zagreb
Tcl. + 385 ] 46380]3 hllp://Www.kcfllis-I.errnoclean.llr/ Zagrebacld Podruznica 10000 holding d.o.o,

cljt::(il7jsIV

LI

Hrvuisko;

Slutbex (1.0.9. Andri]c Hehranga Besplatnl 10, 10 000 Zagreb Tel.: + 385 1 45 55 613

Encyclcpcdja

ofOrganlc

Gardening (Doriing

Cistoca
cesra 82

Kindersley,

200L)

PP 98, Radnickn Zagreb

info tel., 0800 206 206
cljecji/J

Tel.: + 385 1 6146600 h.ttp:/ /www.cistoca.h 1'/
ZELE A AKCI].A (Z;\) n via lino, nestrana ko, neprolltn
i dobrovol]n

E-lllit:il; info@simbex.11r Proizvotlnc peleua Bnmbo Neture, jedinill pelen« proizvedenih obul'wilt'ajll u sklaclu 5 kriterijiuui
{JJ'0pi5C-;

Iyengar, 13.K.S., Light on Yoga (FlarperCo.Ili.l.ls, few edition 2001,)

:;!wntlil11Jlfslwg ekoloskog znsk» -lIibuda.1Crlleriji vrlo stroge 0 ptimieni slrovin» /coje ne onetlsc'u/ll priroan! (redk/j{~ljll se). QlcQ,l.is i ruzgnulive su

udruzen]

gradana

zu

zastitu okol iikl 'TeJ..; 3 851 4813.096

DEP (dtettlfralat),

113

uJle za nw.saiu

pasu protiv

buha,

grndevn! materijal.i, 10-13 Greenoeace, grijanje: 1\$1

deterdzent

za pranje, 70, 71 18, 70 1.25

147 miris}, 124-5.
prirodna srcdstvu

A
acesulfam, 91

B
bakterije: hlgijena hrane, kucnih 107 ljuoirnaca, 150.

c
centralno cijepljenje, 14B cipcle, 77, 80· grij,mje,

dererdzerul,

dezodoraosi,

.'-1 l'lsct'J1je, 47

oI11;]¢i8<!a""njt: zraka, .17
§ll"cinjOi energi]e, 22-3

23
ljubirnnca,

diaziol1,HG
dieldrin, 13, 93, 113 61 41

priroclno liie~cl1je, 131 u trudnoci, 130 elieno ulagan]e,
naljepnice:

acetat, oprerna i pokucstvo, 40 aceton, 66, 12'2, 186
aerosoln] rasp;siva(,j,

njega kudnih

ured kod kuce, 155
grinje, 20, 39

dlertltoluamid, diklorobenziden, dioksini,

160-1

186

higijerta

gurna za zV;J:kanje, uklanjanje,

69

aerosolni rasprs.iv<lci, 16, 84
H[rii'ki tvorovi, 151

problotiri, banke, 161

91

c[trat,71 cirronela, (i.l crvi, kucnt Ijubimci,f 50, 151

1.36, 141,187

kozrnetlka, 112~13
IlI'R03,

ciizei,28 djeca: :.liergijt!, 135
briga 0 bebarna, 1~5'-'11

9G~7,101
ul]e, 47

H
halogene Hayeva za.rulje, 21 ~li)(na, 91

A1-14 (alfa-ludroksf) akne, 115 uknlni, opremu
akupunkrura, alamo in, 114 aldehidi, alergije: 124
j

kiseline,

113

b~llerije, 77, B4

lIpule za prao]e, 6··
eukailptusovo

benzen, 42, 9t!, 124, 186 pokuestvo, 40 benztlru nlkohol, 17
kiseline, 11;)

.:1.12 Ca)' 9i>l
casop.isi, recikliranje, eesriik_e·, ponovno 78 86

127

benzopiren,

educiranje
L1Si u kosi,

0

recik.iranju.B?

BRA (beta-ludroksi) blljke:

120

F
Iaks, 155
fenol, 122, 189 r~ltri ZH vcdu, 99

heksan, 99 heptaklor ekspoksid, 93
herbictdl, bacanje, 85

olieciscenje, dobrotvorne dodaci:

135

hidrogeniziruna

ulja,

koristen]«,

91

kakvoca zraka, 17
kompost, biljno 82-3

cdIjevi zn bulle, 147 cesnjak: ortrodno lijecenje, 131 100
za kucne ljubimce, 145, 147

ustauove, 80

~lidwso.li, 146
Hl-Pl, glazbene linije, 27

posteljina, 39
djeca, 135 kucnl JjUb.inKl, 149

.rutri, voda, 99
financije,

ulje, 145

u hruni, 96-7, 137
11

J 60·1 ?arulje, 21, 155

lligijeml Z:1. zene, 119
higijel1a:

biolo[;kall1.ZllollkoSl., "biolo5ka"

vinu, 102 ad ,dgll, 145

l'IuoJescemne

Alexandrova
alfa-Iinolenska

tehnika, 127 kiselina (AJA), 91

sredstva za pran]e, 70

cetk.e,47
Ci~cenje 45~61 kupaonice, 54-5

dodaci za prehranu
dojen]e, drveue

boje 11>1 bazi liLja, 32" 69 bo]e, ured kod kuce, 154 bo]e, za pisace, 155

J.36
kutije, recikliranjc,

fluoricaci.a, voda, 98, Ill7
foijja, ponovno

kuh lnje, 106-7
kucni ljubirnci, 150-1

koristenje, 87

alkohol, 102, 115 aloe vera, 131
al1l1111niJ klorohldrat, 125

81

fonnaldehid,
fosfati,

187

hipoteke, 161
hladnjaci, 27

autcrnoblli, ketnijsb

29
2;1

drvo,

12.13

48, lS9
141, 189

boje:
lJ

sredsrva

·CiS('enjl'!, 8 4

prodavaonice, dugorocnt

WOol
prolzvodl, smanjivan]e

fwhui,43,

hlapljivl organslti spojev., 32, 42, 98

aluuuni]. antacidi, 130 folija, 87
neskodljtvosr recikliranje, hrane, 107 79

kozuiecicl, 113, 1,87

podovi, 51
1,1irisi,

ciocJaci u hrsnl,

97

49
i oprema,

otpadu, 77

za kosu, 121 oojleri, 14, 23
boles!',

pokucstvo
kuhinje,

56-9

S2~,'$

E
E-brolevi, dodac! u hrani, 97 E'cali,95 EDT"', 71, 97, lS7 ehj.r(acea., prirodno lije.;'enje, 131
ekstrakt ,eleklricna sjernena

G
g:)w;,o;, prtrodno
Giardia. glaeaDje, lijectnje, 131

Iunel], prirodno homeopari]a,

IijecenJe, .1.31 127,144, H8

98
36, 37, 73 glacala, 73

honnoni, tragovl u luani, 94·-5
hrana, S9~109 96-7, i malu ] 09 137 diecu, 136-7

prirodno lljecenj.o, 127-33

prirodna sredstv; zu Ciscenje;
46~7 cetke i l>i.~t<Jviza boju, 34

amuraz,
Hml)nijak,

146 186

boraks, 47, 186 bOlali,13 boron, 71, 186 horullzum, 107 bnga 0 iJeiJ'lfl1ll, 135-41
briga 97, 187 0 zdravlju: lijetenje, 127'33

dodaci, za bebe kuhanje,

dekalcificiranje

mrlje od goren]a, 69 glavobolje,
glicenl

antacidi, 130 anrlfriz, 85 amika (veprina), 131, 1'18 arorna-terapi]a,
arorue, aspartam, doclaci 127
II

igracke, 141
zitlovi,50

grejpfn,lla, 47

prirodl1Q Iijecenje, 129
ll 4

oprema:

steurur,

napitci, 9.8-9
genersld doinac;

prozori,50

~tecil* energije, 19, 26c7 urcd .kod kuce, 154
recikliranje,

glicerin,66, gl iste, :1 560
globalno gliive,

LJ4, Wi

modlllclrana
uzgo], 10,j-5

(GMO),

97

luuni,

prirodno

91, 186

kr1clliljubu.)jci, brijanje, u hranl, 94-5

148~9

D
daske za rezanje, 52., 107 113, 122 DBP (dlbutllftaiar),

pobolisavanje 19 radijacija, ualjepnice ostaci, 107

R(anja koze,

115

8D

zatopljenje, 103

96
96-7, 101

asuna, 39., 135
anribiotici, tragovi

125

etekli'i~!liprekrivaCi, 27 elektromagnetsk;1 158 112 eJl\Ulzivpi vosak, 1,;14 ('!llziml, "bloloska" f/.i1)llje, 70, Up eianol, 66, Hi7
SJeciSl'Y!I La

buhe, 143, 146-7, 149

~r;{<l'ehj't, 10, 27,

GM0,·97 gnojivo gnojlvo gO)'jyo, od trave, 83 od l[Sea, 83, 104

"lltoLUek!ni~~r, 10
amo.t'l1obili,23"9

voda u boC'~I.11",98

DDT,94, U3 DliA (dieranelamlnoo.earuldj,
DEl{A

prearana,

90-1

azbesl; io- 1.1 a;.lUiJi)s-lnetil, 93

(di 2,et.ilbClI{!;t1 adjp~ll), .1 Qe
k"UJ:I,eJ1GtI

],0. 17

organska hrana, 92-5, 100-1
p"ki\:il,nje, 1 02

odstl~mjlv~lnje

u g,la&ll1,

gorska mervlca, '147 g0~ova luana, 91, 92
gVd.~t~v)n$lI.eud(lJile, l(11

njeg>l l.uenlh
150
pr,jpr.l;1lml,

ljubltIl3c;H, [4'4-5,

7~ dikoru"nje, 31.4fl·

ell:lrlOO

!,ll);t:

l0G-T

109 [0price slijetlno sijanje. prirodno Iijecen]e. 99 kava. zamrzivaci. 48 u kozmeticr. uzgajanje riba. merilziva. uklanjanie. 156 recikliranje. 138 [oga. 160-1 novine. 131 nun. 13. uklanjanje. 68 mrl]e oel cokolade. 27 ured ked kuce. njega xoze. 65.ilje. 129 kucru narnetnici. 80. 47 lindan. 144-45 organskoga podrijetla. meditacija. 70 brijanj a. 130-1 Ijepila. 67 mrlje ad hrane. 107 luana za kucne Ijuoirnce. 69 mrlje od trave. 104 konoplja izolacija. 91 127 145. 13 recikliranje. 160 kuci. maskara. prirodno lijecenje. 127 rnasti. 80 kofein. 15 klincici. 136 jaja. 109 ~tednja energije. 67-8. 191 K -sorbat. 150. 57-9 kausticna soda. 35 kava bez kofeina. 38. 122 naljepnice. u prehrani.kupnja. 116 laserski pisaCi. 188 stobodna trgovina. 24 otiraCi. kristal. 69 mrlje oel slarkisa. 57 mrlje od voca. 22. 131 karnilica. 69 masaza. dodaci u hrani. 158 nestanci struje. 127. 158 kompost. 109 minerali. kuce. 123 mirisi. 67 mrlje od Iastila za cipele. 57 konzerve S olovom. konzerve s kooperanti. 131 melamin. 116-17 lijekovi. 60 oneciscenje zraka. 98 lanolin. 125 Iijevano zeljezo. slobodni uzgoj. 55 60 kozmeuka.88-9 vino i pivo. nadomjesci. J47 kupaonice: ciscenje. 114 97 I igracke. 118-19 njega usta i zuba. 81 rad. im. 143-51 rnadraci Z. 17 kucni ljubimci. 127. 33 kemijsko ciscenje. prirodno lijecenje. onectscerue. 160-1 Joutzatori. 187 klorofluorougljici knjige. 112 mrl]e od krvi. higijena hrane. 1. 111-25 mrlje od crncga vina.11 n. 76-7 kakvoca zraka. 39 maleinski hidrazid. 10-13 kucne biljke. 90-1 nltriti. 69 128 GC. 52. masne mrlje. 120-1 njega ruku. 68.rklanian]e. . 93-4 obradivanje diva. 93 rnamurluk. 57 krpe. 123 njega tijela. 14 kukci ugrizi i ubodi. 17. 91 . 124-5 njega xoze. mravi. 13 Ian. Ciscenje. 131 klordioks. 92. 113. 112. hra na. 85. higijena kucn. 148 insekticidi. 157 jura M macke.85 prirodno Iijecenje. 48. 58 113 narnakan]e rublja. 113. 26-7 ciM'enje. 9~ ld01al1. 66.31 nitrati. uklanjanje. 137 NJ njega tljela. 115 143. 10-11. Ciseenje. uklanjanje. 38. ciscenje. 100-3 otiraCi. J 14-17 kreditne karuce. oprernanje. 120-1 njega ruku. recikliranje. 69 bran 130 medunika. 71 izrnet.43 oprernanje. 109 neven. 51 njega stopala. 10. uklanjanje. 151 hrda: ciiicenje uklanjanje zeljeza.93 mikrobi. 60-1 za prunje rublja. 125 losion poslije mikrovalne pecnice. 119. 16 bacanie. 121 karbaril. 66. 71 negativni ioni. 80 neskodljivost. 59 51.43 miSevi. 57 rnlijecni premaz. 99 kazemska boja. 116 junk mail.16-17 ciscenje. 59 kiroprakrika. 102 linoleum. 37. 188 linolenska kiselina. recikliran]e. njega kose. 136 kana. 137. 95 napici: caj i kava. njega kose. 53. mo[ci. 34.]i. 191 metilparaben. 28. 98 klorin.h ljubimaca. 131 karnen. 29 nai'talin. LJ mirisi. 90 mineralna ulja. 129 rnaramice. 60. 7 izbjeljivac od klcra. tzolacl]a. 26. uklanjanje. 95 komarci. 91 lonci i tave sustav. njega koze. 35. 10. ciscenje. 127-33 lijeska. 57 mrlja. 161 kriptosporidijum. 146 karnauba vosak. Ll N !lafta. 136. 57 27 NTA.jgcenje. opremanJe_ 36 laneno ulje. 118-19 ocllaganje. 95 kosiraf. 122 njega stopala. kisnica. slobodan uzgoj. 122. 69 9 MEA (monoetanolarnin). 119 maramice. 137 85 lakiranje. 124-5 Ll voda 77 . gradevni materijal. 132. 94-5 mobiteli recikliranjc. 16. 24-5 izopropilnl alkohol. 102 naslage kalcija. prirodno kampilobakter. 54 lijecenje.42. 116 masne kiseline. 98 metano!. 25 kamenac. 188 meso: kuhanje. 48. 67 mrlje ad karrana. 99 metilni alkohol. u hrani. 97 uovac. 131 lice. rublje. 40 nakir. 109 neiikodljivo5t. 150 limenke. 28 mirisna rnjesavina bilja. 188 naftni deri vati. 157 lavanda. 59 kristalni dezodorirajudi krom. 60-1 na kucnim ljucimcuna. 105 vodi. 125. ciScenje lic". 52-3 higijena. 66. Ciscenje. 143. 188 ljekovito b. 95 jednokratna [ednokratne roba. 15 kupnp: prijevoz auiomobilom. 51. eucno. 73 80. 188 99 u kozrnerici. selak. 46. u perilicama. 71. 107 kuhinje: 107 17. 53. 79. 54-5 stedn]« vode. 132-3. 143-51 kuhanje: stednja energije. 147 ksile».I dJecje krevetice.rnoloski mucnina. 69 ljudska pra va. Ciscenje.68- mrlje od jaja. 13. 189 najlon. 85 tragovi u hrani. Ciscenje. 140-1 madraci. 77 pelene. 66 ured aji. 50. 115 rnaske za lice.60 mramor. 68 MSG (monosodium glutamat). 61. 98 u kucansrvu.87 uklanjanje.60 mjed. 115 kokosi. 43. J23 kuruena vuna. 93 kasal]. 37. 94-5 metali: cjgcenje. 49 jabucru ocat: Sleclnja energiie. 79 u vodi. 155 lonci. 159 [oguri. 82-3. 112-3 tragovi u hrani. 109 ciSc'enje 52 nacini kuhanja. 102 L lak za nokre. 51 limunska kiselina. 95 metomil. 38 102 srnanjivanje kolicine otpada. ciScenje. 61 "kombiniranje hrane". 122 ]ale. 155. 118-19 kucni ljubimci. 38 opremanje. 108 samoniklo bilje. 42. 112-13 njega koze. 93. slobodna trgovina. 141 kemikalije: bacanje. uklanjanjc. 161 kreditne udruge. Ciscenje. 78 nozevi. 103 hranjcnje ria bocicu. 106-7 stednja vode. 33 mlijecni proizvodi. 51. 100-3 cuvanje. 93-4 keramika. uklanjanje. 129 muhe. 27. 71 izbjeljivac. 151 izolacija.66 rnerilenklorkl. 133 hrcci. 146- losos. 160 K kamen plavac. 113 127. prirodno lijecenje. O!OVOlll. prirodno Iijecenje. 99. 116 maske.d. 94-5 mlijeko: hranjenje na iJOClCLt:. 49 J kornpjutori: kupanje: niega lijeb. 64 nametnici: ulaga nje. proizvodi za (.

190 pecena hrana./ propilen glikol.piJates.153 ·osnovna nJel. lOS polistiren. 100. 43 pi. 25 ured . 191 stotct. 1~7 os. 108 plastika. 25 prolzvodl od presanoga drva. 21 kamenca gbealu. 141 platnene peleue. 42.77. rolete. 92.. 91 osobna njega. 47. l1. 129 38 rasprsivaci za kosu od limuna. 72 preradevine U4 kokosa. pozlata. prehrani.6. (. cHr. mel lwei 146 safir. 47. 14.o. 76~7 ovlaziv~ld. 108 recikliran]e. prehlade. ll2 . to-l tist'ellje. 92-5.gi. 9i~-4.plocice. 63-73 pOST. 78. 127-33 prirodno svjetlo. oprernaoje. 54. tiscenje.8. 311 ru':nQ pran]e. 25 olllega-3 masne kiseline.9ri' s ad stresa. 27.155 osvje~ivaci zraku. so. 190 porculan: osigll ra:nje. 145 hL'~!M'za kucne ljubirnce.'i. protein. 73 . 128 lJrekidaCi za reguliranje os'.nje. 11~ osnovue masne ktsettnc. 103 seleni] sulfid. 189 Ci~ceJ1je. 119.. '6. p II ignxcke. 138~~ pelin. 102 clivallje luuue. 16. 1'15 sprernnici zu roplu vodu. 72 39. 51 . 86 papir. 155. omeksivucl. 87 popravd. 159 strojno ulje. 138.iadja. 1'55 l'I1'lr0<'1'10 :>'oIJeuq. 11 _proizvodi za c:iS~eJ1je.1 puder. ~Iil .o siJ~J)je. 95 71. 158 zarulje.'I ulje. 20-1. pJijeclan. 147 PERC (perkloroetilen). 28-9 ramija (klneska trava). 102 posteljin:J. njega. lIiit~d>l energije. 010\'0. 56 mineralua vlakna. 48. ponovno korlsten]e. W.rije: ~teGnja eL1e.(H:'e. 73.TLIl<l osruoza. 124 trave.5H. 49.14B psi.vo. 72. CiScenje. l~lJctni'ljublrnoi. 52. 93. 76 odstranjivanie 73 odvodi. 50. 79. 59 90 popr::tvd. 46-7 proizvodi za uljepsav'tnje kQzl1Je[iJ. oprcman]e. 56 158 skiclanje Ziunih urpera. 50 r. 25 sredstva za c.n plasticno pakiranje. 2. 43 ured kod Jwce. lesion Z'.rg'ije. poltkarhonat]. c. I:U. 4. 9S 93 pokucstvo od barnbusa. ic. 140cl 31. 75-87 121 sod" bikarbona. pIVa pomoc. pakiranje. 12:1 rasprsivaci za kosu. 91. 53 sredstvo zsr pretpran]e. moljei. 42. J4'1 planiranie obroka. 59 c.ecikliJ~lnje. pirerroid. 45 oqeCiScenje zraka. pranje. 101. 121 na 56 vidi sods bili. 115 ruztna vodica. 39 recikliranje. 56. 84-5 struja: susta vi za gJ. 66-9 odlagalista. 2Z' pesticidi.gcenje. 85 sintettcka. 41 PCV. posude vidi IOIlO i awe potassium sorbat. persulfati. 51. pamucni Jpstui"iCi. 139 platnene vrece. 106 perkarbonat. 15. 93. 70. .0laC. 112. 23 mello. 36-8 uklanjanle mrlju.:I7. ~O sezonslco voce i p\wrce. sagov i.25· (~$JeQ[)a.njeg'J' zuba. l09 salmonela. villa i pivii.l koze. lzolacija. 156 optickii:zbjeljrva<. J46 okrlldhnetil PABA.. .. 190 rak mokracnoga mjehura. 86 parabenl. 113. 40~1 slntctskc orgunske kemikalt]e. PI'D (parafenilen-diamln).1 organska .tjelljeI~a.oclne tkanine. 91.1 109 peleue. 91. eticno. 112. 156 prljevoz. 121 rak. 124-5 pasta zazube.60 recikllranje. 1:30 probavne tegobe. 53. 119 50l. 16 Iiltri za vodu. 19:[ sulM. riba: 11 Ci~cenje radnlh 56 pokUCSLV(. 42-3 (iscenje. 129 sok 0(1 1. 95 145 povrsmu.l9 113 106.3~73 R rad kod kuce.u'1Inje. 136. ci~~enje.ori§Leflje.povrce. c-iscen)e. 24 37 prekrivaci.t~6lmlsn(:' ktselme. 59 .!'oiaoij. r1jeg. 87 13. 24 rak prsa. kucnih ljubi-. 52 soda. 75~87 srnanjivanje kolicine.saiate. ured kod kuce.iScenje.L 11-. slrell~~ Z1\ilIJffnc.54 lzolaci.u. 39. 117. 129 problemi ~ vlagom. pranje. 72-3 uklanjanje rnrlja. od luganje. ogrebotln«. 99 sredstva za dezinfekci]u.e ljina. pJ'it. ] 59 sindrom roktijcnog~! soka. 47 orpad. 29 bacanje. 64. 80 40.87 stiren. 16.140 kemijsk» Cis¢enje. 137 ured bel kuce.~. Clscenje-.102 plvski kvasac.56 pokucstvo. 91. 96.ijani.~~ 17 rad kod kuce.propokus. 190 pakiranje hrane.. 161 osipod pelena. 75-&7 resorcinol.0 d!. 112 purallnski V0511k.k'1:~t:likij~. 155. 65 opasni otpad. 117 oprerna. 32. 155 uestnnci struje. 13 pokucsrvo od trske.:lovl. 159 rubl]e. ciik'enje. 105 slobodna trgovina. pcelinji vosak. 158. '91 1.l pel propulut. 129 podlosct zu podovi: mi. 50 RSI.scenje zahodu. B5 slavlne..\ kozu.90 pozltfvnl 10Ili. 119 pumuk. 147 maca. -13 vlukana. reciklnanje.lo. PI'(ll. slijedn. bacanje. 114 145. 18S organofosfati. 11. 48 onecisce»]e. 59 112 PVC (poilvinil ldorid). 1'\5 98 sjaiil. 123 m~OI1. 16. 63-73 rllcnici. 189 1. ogrltce zu bulle. 113 purafln. ured kod knee. 55 odvodnecijevi.a. 107 radni stolovi. 27 smece. 57 otiraci i ssgovl. 10. . 47. 95· PCP (pentaklorofenol). 17 proizvcdena trske. 159· reciklirartie. 51 pluto." 9 pe[(ojat. 150 slusalice.autornobila. 71 pasrrva. prirodno lijecl'!Qje. 119 sintetska vlakna.~ije[lfe. 1Q2 117 53. 56-7 ured ked 1.H pisace. 143-5.. 93 paratlon-ruetll. 84-5 opeldlne od sunca. sredsrvoza 48. 146> 9-2-. mel na kompjutoru. 109' Strujni kablovi. radijatori. Hil "sioclrom boJeslle zgrade. 91 problenu s grl0l11. BO 66-9 41 ozonsk' QJ1l. 55 plocice od terakore. 157 Izolu tija. 38. 120 bebe. sredstva za pran]e.1!l1 ~lIl(atl. 38. 113 "ieU orgunska hrana.27 radne povrsine. ogrebutlne. kakvoca zraka.l7 prirodna vlakna.ij~L.'enje. 43. 117. Ciik'e. 52 47 113 10 recikliranje. punjenja Z. 139 oslobadanie kuce. IIZgOj riba. 10 sukraloza. 37. 13 pj~aCi. 154 radon. perJi~. U6 pollester. 65 perilice za posude. 116. li02 li~[r<l0kn. papir za uruamnje. o odgovarajuce odje. opremanje. 81. 190 djecja. kuce. 93 91. 66 sown bikurbouat /. 145 problutici. 121 recikliranje. parfem. 7tl-9 ponovno I. 23. sok od dumbira. qt)l:ai'i uti kokcsovih plalue. 13. Cisl'enje. tvrdi podovi. 65 staklo: 'ciScenje.. oprernanje. propilparaben. 153-9 mdijat:ija. 14. 36] 111M> i:. 6. otir~ICiud guspine ieraplie. pr~ni~. 123. 139 158 sindroin ukocenih zgtobova. 45. ureil ked kuce.kod. 154 73 26. 145 ull)("g..ml susenje i slagarqe. 127 pO'Yfte. samoniklo jestivo bilie. 109 pecllke.i1l1l1lU!. ciii<'enje.isc'enje prozora. 22.al'- prlroclno Ujecenje. 20 prooa va.\~. 5'f jl()kLICSiVU. 120 J'eV<. I <J 5 perilice za rublie. .(Qsu..\: 156 Hi. 1.85 prirodni. 189 rllz za usra. ci~cet)je. 24 perrnetrin.. 138.orizanol. 38 sJnt(ltlcka vlakna. 113 okrilmetoksicinamat.Jod iiplilljoiske Ci~('enje.

28 \lo1. 15. 27 T tili chi.60 trudncca. 112 158 z zraka. 29 . i'iscenje. 33. 55 z. opremanie. A uagovi vade. 154. Luolen. J.:ijen3 kucnlh ljubimaca. 151 na hrani. 91 vi decrekorderl. 9S" 124.54 vatra. rutin" kompjutoru. zaru[je sa zHI'nil11 nitirna. tlk. Cii'k~ellje. ] 2 tesko zapaljive sinteticke tkanine. 1'19 tupetiranje. 34. 13. 25 lijecen]e. 153-9 uredaji za Iotokoptranje. llS ulju: za kuhanje. sagovi.42 [US. sagovi. 23 rerpentln. 90. 66 125 uzgo] povrca. 13:1 umivaonici. 67 IS' 54 ulje JlJajCinl:: dusice.95 Smlnka. 119 tokoferol. vino. 76. 155 rekuce sredstvo za pranje.9. 66. 52 vosak. 87 uklanjanje mrlja. 15. vlazn sri u~ 150. ci§ccnj . toluen. 53 ~cednj" en"'1'gije. J9 '17 90. 127. zeleni alj. 59 zracenje. bi(. 63-73 92. 50 zidovi: ci~ce(1jc. 119 uhobol]a. svila. ulje bjevta. 69 reciklimnje. vrata. bacanje. uzgajanje. 1919 ielefcni. organskl uzgoj. 99 zeolit. '159 tkanlne: opreman]e. kompjutor. 95 zubi. 191 uklanjanje uklanjunje vOioja sa svi). 4Q. 127 x Xenex. 25 u llgtjik-G!loksid.150 voska. prirodno lijecenje. 34 v(lIa.~al11ponl. 17. 145 137 156. uuns-masu.49 til' > 66-69 toaletni pal ir. 25 od ~LlJ1C. 41 secer. 45 illedoja. 72 uklanjanje 151 vrecice.2. 17. 98 32 20.banje.80 urin. 20 zeljczo. 38 zastorl zu 54 130 . 24. 150.T? voce. 91 rad ked kuce.20 lt$leda energijc. uzbijan]e buha.ljevl. 80. 191 tesko drvo. virulklorld. 37 U5 151 trznice. stednj" J04-. drvo. 1 . grija6 zu vodu. ~3 zastort. 47. zecevi. 31 TBTO (uibutlhln oksld). 13 1-EA (rrletanolarnln). ]56 emulzj]a.I. 116 uklanjaoje mrlja.158 vemiikulit. 135 '16. 137 $ebk. 50 lzclaci]a. 93 moljci. 158. 130 zasicenc 9] 92 perad: bakterijska zi\loHnje. 71 147 zidne tapete. . 148 vid. 150. 137 vitamini. 59 srenad. 59 vrba. 10. 120 'nus. 60 zu.j'l. 14 omeksivaci vade. 15 od propu hu. lnsekti. 117 tragovi gorenja. 98-9 uklanjanje zalijevanje. rnrl]a. vapno. 118 ultraljublcasro zracenje. 95 vode. uljc kaduljc. 199 uredi kod kuce.93 Skuljke. na pokucstvu. J. njegu koze. 47. 41 tipkovnice.1I9 ~. 151 VDU. Ciscenje. 59 Claji: rnrlja. zaSlita od propu ha. ugljikohidmli. rrakavice. 17 lOO vaze. zasladivacl. 60 recikliranje.128 trikloroeran sampani pcrkloroetl len. 77. 26 501<0\1[. T)~.:: 'njaka. 129 djeca.nj11.1 zelena maska.98 zahod za kucne ljubirnce. za peru I. 56. 55 84-5 vlazncsr. terrnostatl. 8 19-29 vuovikornpost. 151 91 \J~i. tamponi. ] 50 zahod. 92. 90 vje2. 68 cllScenje. 117 lUS.17 j zlaro.sunceva svjetlost. 131. 69 vidi telaxler etericn« ulja u lje bakalara. 93 roksokarljaza. z()i1ari. !:iO vocni voda: ci. Ci~cenjl:'. 11:$. opreman]e.51 27. lijecenje higljen» biljern. 80 vidi taka ler mobitei! televiziju. 68.eluc:L. ugljiJHIW!lOksicl. 3J.23. 114 umjetna svlla. ]55. '13'1 kontarninacija. smunjivuujc koliclne svijednjak.~cenie vodom. uznemirenosr oipada. 120 triklcsan. 16. 40. 156. zastita zlIStjta urujetnl. 2Q-~ biclklom. v valerljaua.unorci. 47 124 u ribi.98 92-5 z. Srakori. prirodno J 31 l> zarul]e cijeloga spekira. 48 tekucine za ispiranje usta. ]47 47 za pice. ~tedl. 191 veterinari. 82-3 uii1alometani. 20 ulja citrusa.lanjaJ~e. urnjetna gnojiva. 151 toksoplazmoza. 72 susilice 20. 132-3 ulja La masazu. 79 » ro N 1<17. uredaji za reguliranj zraka. 1'1-1'). 94-5 posteljina.rogje. 27 42-3 poboljSav\lnje stanja koze. 31 rubl]e. vinilne bo]e. 15. zamrzivaci. 159 vluga. njega koze. voda. €oe. 116 I u nib ljubimaca. susenje rublja.l50.idcl~Ii'I. ugrizi. 102 viskoza. 3'5. 26. 158.6 21 za rublje. 103 rnasti.

Proizvode u kucanstvu.i. rakoder.enost .IJi ['<1st ali . Tukoder ie sadrzan u vecinl pasta .I'j'laca m<lflje !..db moze' d.0ve.I~dt .. Na nesto malo prolzvoda ·koj. oc:iju te ~krHUli mensrrualnl je.e i.iktiti takooer se koriste . 1. ·FoJ.ih obnovJjivjh izvora.i pJ'Oi<.!ca.ds1i se za automobilsko .jival1jem c1nl<! kioL0m i drl!J.vue pos-tanje. I Termin Z. Mogu izazvati hlperakttvnost ponasanju. dobrolTIu .lY<t.'!. lrbuha. lCr. Nalazio se u. .i element ispod).j. Medu Lim.t derivata 1I . Njih.iJid oZe pwlJzrO. vatru i koroz.1 u).~1 . koristi gnojrvu. a naci u okollsu tekuclna okusa.ob.u prirodi.zazvalJdepl"eslj~1 bdoz. a plastid.lzv~lI:i lIl110r. '1':< goriyo i II10ze ~e Vrsra era!lo!a ko. Moze sleLno djelovati 11:. t"egoba s gulOin. . mora biti navedeno sadrze..1 i pi:vu kad f"ernH:nliJ<l iz kOJ'iste se Bezbojni se bo vezivanje lzaziva plin Jetlw 11111'i5<1 koristi kQnzl:!rv~lI"ls. osipa po ko. ltigWtf.cla jest ~to t'W. umor.1 strove nafte.ogaunosu cak i u rnalim Prenia nekim pokazali su kako l:1uoridu kolidnama. apetita. za proizvodnju te u j)oljoprrvredi.na ljudski organiz.1dustl'ije.rijeClli propadanje zuba. ali ~ll za godinu prosloga gradevni azbest. boron cigaretlloga i dima. Nalaze se Ferioli susadrzani srnolarna u rvrdo] .I bOja i kernlkallja vlaknirna .lca satlrlavali nn krovu. izlaganje moze dovesti 90 rnudnine. ua prirnjer.in U lekucemll koji se takoc[er kucanstvu.jetlll'ip~~pL~u.ijskh:n ol.olll.organl1nfl.: enziIDi poja se 5ve teSee povezuju s uc. Oko.. ·u nekiru drzavarna dodaja ga 11 aliprevelika izlozenost.lnO.c.!'. piletini i ribi.iZm:vali -glavobolju.l'I.na. praizvodim4l za AZBEST IVIlnera. celuloze i papiru.lja i bolji mod.rnoze i<J.picni spada.r13mazima i j sjajilima. vrtoglavic. cksploziva. sadrzi vise benzena . nadrazenost iz bakteri. karnenoga izraduju ugljena.l lzazvati dvostruku mucninu. plocic31TIa rut podu u cijevinul i otvorirna s. milia idozenost pOl'emea!je . ibuci.I za .i.je 1'akoder se tesko Z'd pri POH~d. kao blagl anriseptik.l kl. ali spojevi borona SLI u .e. gastritis.bi.3. Bezbojna sol.od proizvoda pOpllt zbunjenost. dioksin katkad se koristi [ednoga oel najouovnijlh dioksina.. boja.6ob"rBaCn.1"1d.ezo1dionI).i LI Mogu izazvati niperaktivnost.canstvo.jm kolicinama te pr0Ilaiaze moze Diti da iiaZiva rak u 2:i. osipe i. 8 SREDSTVA kemijskJh m.fomnald.J edl na [e to plji va azbest. ill"~dit1djega l'iiV~.ovo ujelovanje .ijel.u. a dobiva se iz strove nafte.RJ ECNI K ACETON Proizvedena male prirodnornu bezbojna mirisa nokte. ispravnost dodnu.lSLL PreLpos.Be pl'e\rBe knristj. funglcidima konzervanslma FLUORID Jijekovima te plinoviura ispusnim d'rnu se prtrodrum putem .1L1I'~' i.(j)im rakoder arnonijaku ocijll koji je ikada srvoren sinteticklm Dioksini mogu izazvati se i s rakorn.kci.! AI< daskarna za glacHtlje. . Unistav.i. take du za drvo.je.1 II pravilu. BENZEN Hezbojna tekuclna slatkasta Dobiva mirisa.ll1. plucnll bole. I.locil1.ni. LI VOelll je Pojmn se korLsti ZH opis proizvoctl koji se.risti. proizvodnje.1XIica i pt.kqilig.!.l.ise j</i izraduju s azbestorn.'1l. izolaciji. prai. . Sve dO. slabost. Benzen mineral koji se u prirodnome n. prodrijeti korisri mikroskopska (azbestow) Upruvilll.dergijsklh rea.lmporan ria vrLlci. poremecaje u otrov izradu odstranjivaca ki.estalom V0111_ Oshrb. koji ~adr:Ze amonijak.1skoga je t1\1Z.. o~iJ11 akn se vlakna ne izgdzlI iIi ()Sl:er.ki se cl. 1I j sirove rnaterijale kako bi se sprijecilo oneciscavanje u procesima.ll1el. luunidbenom lancu.nolo~ki . gllbit>lk koze i Prirodni katalizatori dobivaju koji se isrrazivanjima. .WOg sust:.lT1jel'. Kancerogen olwli5 j opasna 1I je znanstvenlka fluorida. za koji znansrvcnlci vjeruju cia je najmocniji putern. a d~l ga Hi tor)"!e ne llni§tav~lj l!.na 1Z p. bojama.7.e U obliku b"ijelvga. Ql!'@van alm.ja.. legobe s n':produkl.1:1- su otrovni. bilo iii dodirlvanjem nlo2.a[erijali za SeCerIle l.ivnim.z~\PJavo. pbsli. AEROSOLNI RASPRSIVACi Sadrze topljive. (vkli glazuru.. ko]! se tvornicarua.vocinju deterd2.1I8[~. il. 81.6. kemikallja iu kuja se toplji\T tianastlji.d.rnoze BORON Mineralkoji dod.1 koji se ne pije .lwlije.I. nece 11 1'i plinovi Illogll u pluca i kOlu .t.je l1uzan ilec13l'll.e se u.kvoj pr:t)izvodnli nego proizvodi pllOJpiCOIl1jer otplli'itati Cisti boron )e ramni prall ko)i se malo Im.1avlja bi. lwei djece.Il'ljetnim izoladjl. liml. naftnogil dertva~l. [e ED TA Ettlenolamintetmocrena je 1I siroko] prirnjeni kao Prernda se ta j mineral u pIiIiOChJO. vapna i sil.Dokazano kloFOfluorougljike). cigareta i na odlagallstlrna .\sprili\l.. U t~l. pOlw~anju vrtoglavicu.la.trebalo bi koristiti stedljivo oprezno jer i. m. inlU. u kojima ga una.~tetan [\.r.na.~USl:a v. Baton je bil.IJle stanju nalazi u vodi.mti problem!:: s koioll1 i s ci:(s'Uljem.v.' Q~lab.l s clis'anjeb:t~ gllL!Vo.ICima drl'.1 vi8e raziha.e. grla i ljepila.1lu njegovH vlak.LJ. 1I kemi.utaci. si)ltetic\.ljenl. ku<Mn~iiY. opis FENOLi Derivati benzcna shim i procesu A MO N. Aka aka se nade ENZ I M I vodi za pice.lll ku6111l. FORMALDEHID izazvaLi. rnogll bitl izl()zeni i ljudi [er Ih 1I lma u mlijeku.500 mlflnih koristi se za arome porerneca. 1 stetno djelu]e nii sredBnji zivcani sustav. anem. a~~e~~ ZijCI.1 zube.kronicnu.krecle. Vise se l1e kqr. . pOpUL proizvotii i LTJ. Zrak II prostorijamu. tragovima je bezopasan. otrovne plinove.oze biti .lJ DIOKSINi Sku[llJna kemijskih spojellQ" ne.rske. ekce.i kao aerosolni inhaLatori koji oe korisLe hjecenje ast1l1e LI azbeSL Ne POS[oji opaSll.l zube.JJ:ijeJlj~lti'11.Dosta 13la1101a onog. nje·gu isredstvima 1.. selaka i vauostalnoga stakla re u drugun Sadr. U i.ie i.i za razne grane stakla i. kod ljudl te cia djeJuje 0."st~l al). . astmu.spuljivanjern takoder otpada.ila. proizvedeu se zaumjerna tkanina.ma L bOIOllU korii.:. leukemijll BLAGA i ))1ijel.eJ'<.tvu. Duda vallje fluorida zabrunjeno clrzavama. dovodl 1I pi tanje hrani.. pluca.1 pULem c10biva iz etile..[1lltrag LI gnojivima kak.LI. KEMI)SKA msprsivac lItbl. povezuju 1I ll10gu biti i kancerogenl . Dulje stunju. ETANOL Vl. . lijekovima i kozmerlcf). na primJer. OS!P.gim i. voska za BORAKS Boraks ill natrij-tetraborat stanju rnaslacu.01jnj~1.lalcle. glavobol]u.d~1n8S.e izazvaii nos". vectna Prirrxlni plin uSLra inirisa.:i[Jl se od katrana pokazalo ekceme. .oljeca In Dogi neobnlcleni koliosa.setiamcleseLih vazn. proizvodnji sredstvlma pokucstvo Prirodni vulkani j i deterdzenata.Jju nlrjje orgal.kOZ'l lakse . posto koristi se za proizvodnju plastike.c. U malirn kollcinama udisaniem acetona. 1I wd 1I bllbreg<l. moze bill i.se sintetickin.isLe.U1 ll1:in:eraJ biljke.l i rak (rri. nadrazeuost ciklus.JiSllll1:i osobnu ciscenje <leroso1tli Sl.ohohl koja ~e Il~lIazi u \lim.iju. ociju i tegabe.IDC!lIJe. dezorljeuriranosr.lt~k prehl'ani za neka .ivotinjul11u .enzino.sti.lID. l1!areri.do kHS. -srecisrvo za Clscenje. izvori benzena su suruski pozan. veJjj.lja.lakse.. u t.llU moze Z~ mll'lni p.rnije$ati·~ b.nu.u (vid! talwcler Mogu ll1Llcnio..h proizvcda ne sadrze B0 JE FD&C hoje (koristese 2.ziva bica.<:!ozenosI n:ioze izazvati nadrazcnosr lspitivanjima na iivotinjan"la se cia su kancerogene.. Oslin toga.'lslpu. . da ga tetraklorodibenzo-p-dioksin (TeDD). nadrazenost grl. U se je krlstalna za ('iscenje i kisclina Izvore vode kako bl sp.o bi PQtakn1. zap~IJji:vih cj$t-i6lJl'l.i proizvodi . temelje na Sflstojt. pos]jeclicu in.Ier ill u ima u pnrodi 51'0) put .giroko [e omeksivac vode. u hrnni.i. benz! na .vo. Za paijiva Je i izrazajna laka za za se moze mid Korrsti se za luzina na Zernlji. sve vee! i broj hladnjacirna.80 posto nrnonijaka.jali. rul({lV(~ll bbgolceJ:1l ij~ltlh prQ/.aWliWI dozvuJj"cl1. pJ!. pluca. Daclt<lMnosti 'Q)~j~l.llcadi. lako jc zupaljiva. za J.SHut cl0It. a p. prlrodn: sasiojak A ROM E Oko I.o.1jp.ilte-rijal koji je stanju.u.primjenjuj. ali jJ(ltir.6gim europskim se bolje raspriluju te ih pluta i .i~njLl izbjel.e.ji ci.ll gena . mutacije gena kod ferusa.a.p.ost. Mdze izazvati vrtoglavicu. UobiGajeru minemli poput soii.. deterdzc:naw Spojevi U .(.l.i.jll stanju. omeksivac vade i u projzvodnji kemikalijama.1Il1)je. U LI ale oka te probleme s p disanjern i opekline nakoz. ·sredslvu ZH qa Zapwl. mesu. za zaCinn. Ostahh 20 u u.m· El<lri0i i sprjecavanje ~e Cia je zapaljiv(.upijaju.ja za fluorid ne pobolj~av.enaw. srcane ostecenj. pe.1 provjelraviln.re koris1lo za proi?vodnju proj'Ll(ocia 1I PO[l!L1l o. je u vodi .. automobila.':i i tegoba s disanjern. spojevima i na SlroPlI.iti i m iznentldnll .

llnpDI1. vrtoglnvlce.ren. obiCno naj'mim lerivaril11<1.PI mcla s nu '1 roiz. zJ'ac:nih NAFTNI DERIVATI svi l1al111i derivati. izazi aJ lIei glavobolje.u insekticid sampona za stoku i dornace protiv lIsi j losionu za . n] gu i mogu i heptaklor. ako se iilb. zutozcleni kao dczinfekcijsko plin jab sredstvo. djecu.al'. moze djelovati na sredisnji ii1I(. SUI v d OlP )'111zlJnl pokIev. Nj. no djeluju tako cia spustaju tijelu krvnl se lako apsorbira kroz kozu. povracanje. U Sjedinjenirn Americkun ftalara. ku 'ine.ll1a.lnl. Mo2e se I1m'i Skoljka. aldrin. zaiop]] KSILEN 1.10gU paraJiJl i 5vi.l ~LY:lral1.ris pOPlll kuglk:a 1. izbjeljuju i climetilena. povezuje iSlIsuje prirodna NTA Nitril tri crena kiselina (NTA). DEI{A.iji je cJ. kojl zasihnoga 'U FTALATI Kemikal ije ko]e se koriste za plastlficiran]e.umora.:a slrllkl~lnl C:i. poput sirove izvora sastojke.logi Org. kozc i grla.tlbl'}. grijanja cervttina (oa koje otpada jeclna kubinjskib Ako c stie dask u kojoj [stwzivaojiJl1<l na zivotinj<l111:. Zapaljiv je rak u Zil'otioja na kojima je ispitan. i<!iazvaLi nadraien susta 11<\. otopina konzervansa <:<1 ci$celJje za drvo te san'ponin13.l Jlai'lalin se Sllll1!l.a . tesl'o se Medu ostallm. 'ekolnsl.'n<len.inl. Am cis enju i tI za gasenje pOlar. mote zavrsiLi u hrani s visoicim Drugi proizvudnja stelna za ok lis. IlQsa. poput rougljika. umjetniru umjetnih koristiti za izradu I.pVC plastid. rasprsivaca grl. dezodoransa. \I Organokionnl povezan sterno mogu iia:w<llj rak U· maramicarna i sokovima. 1l.istili uf(-. Dafta.:ni[j Sli kO:7. plrul1cn i rnirisa..!j protiv eJekuicnih iZl'adu sjedala u automobilirna LIproizvotinji kemijskome .ieLilhcksii.voclnju klorol11. se. iZlli.\zaIi su kako velike koliCine DEHI) t~spadaju m'lamina ga ima st reakcijOLD koji BU se ll. U rakoder min orgalL~kim spoj virna. boja. vrecicama.indan je iz upotl:ebc Europskoj kao ornekslvac prin1jeni II 1'0 Ie. ri.:r. 'edam clo FOSFATI Soli fosforne kiseline koriste se je kao ornekslvaci vode. 1ll1lcniJ1u.u zminih sjedala. pal'l'brw. bojarna. I'rl. astaju procesom u kojcmu se neobradene tvari.enosl glll<lnjem eiju.1 pok. je za proizvodn]u sastojaka koji Izlozenost rnozc dovesti kucansl vima i kozuietickhn proizvodirna za od drva. Ozonski od sunccva Na razini zernlje j Own j rnolekule zatim POllQVOO izgraduiu. 'lV:leni zavr'avllju liLi no.ic':'jneparafina dieldrin..i. Takoder poznar i pod rrazivorn \wsIJ:.cljecu.j.ulm agencija za zastitu disnoga PovezujLl se s unlSta:vanjem ol1ei.ze na tClTIperaluri i povra~'l. pasti:Ullil Zit Hlapljiva. HIDROKSID soda. polimer etera bazi~\ se cija je i iz llaitnil. MoZe llLucninu 'J.nna. madraca. ravnotezu). bez za i l1ltra te kao 'pblu:ov na [Jovriiinama elemenala. oslabjeti podrucja moze dovesti a dokazan od umjetno ko]t sadrze klor.e u veterini.UI ili .don.lmo u clrugiln MELAMIN TernJoplasticn. se rnozc OSHIl1 bo]a. s hormonorn zena. na naftnim eleriv:Uima SasLOjak nekih osvjezivab kutija za hrallu.~ecernom bolcscu oboljenjima. l'tahu.1 m. U Sh'ol. kojl > neki call i ieske (cak J.er je IZB. prOlll!.IO sredsrv. Uclisanjelll moz izazvati glavol uL11manje IU<lne i proi:/. 1~lln. p(uern(:caje s lIisalljem. pusuda. pri. a udjelol11 masti.000 poscbnih tekucina koja nisu navedeni.i koji visOj od sob11e.II1ja.l. PCB.tiaja.\I. stalirn. izbjeljivada. za kucansrvo lzazvau rak lwei mlseva).li l. pestickla. lastike.primjerice. koristi se za uklanjanje boja i kuo visenarnjenslco sredstvo ornorac stili zemlju UV zracen]a.111l :W osobrur mal k mogu 1I heksakl robenzen i peruaklorofenol. sredstvimn za pranje te N'1Vecien je kao ot. l'Ilecl.V:Hi sprjeeavHnje ~apalj!vo~tj kod paldraJ1je mogu za vrsiti brani ftatm glavoboIju. fwlat (DEHP). i opasni nusprolzvocli zivQLinje_ Aktivni je sastojak ukhu\janje katkad njega. vnoglavicu LINDAN Iznirnno do gla vobo Ije. olcollsn srnatra kako je J)EI~fP. papirnatim Forrnaldehid vlaznun "otpustati" kasljarrje.i metileria krajevjl11. promjene nadrazenosti povracanja ponasanju.1 Sl'ijeta. za rak kod Ijudi. bilumena koja se koristi za drugi pro.tni susm v.JELJIVACJ ~lirola dDclajll se ka.agtitne odjece.~I u vecini vodenih ipak cneciscu [e okolis toplih razdoblja. otrovni insekticid koji METILNI mijesaujem ALKOHOL koja se dobiva soli.oglavicu. stvaraju se poIikludrani za kOje je pozn<1LO d:1 i 111k.ro\l. cierivata. i za podove usne. ozonskoga pridonosi ornotaca globalnorn i ima]u M I R 151 Mnogi umjeini proizvodima proizvodima naftni derlvati imaju tokslcne ruirisi u nuspojave. glavobolje. KLOROFLUOROUGLJICI «0I1ste se kao plill \I lllU~~n kama. rn 1"'>' Z 7<. Dulje Izlagan]e rnoze potaknuti alergijske reakcrje. ~~lpuna. za iZl')d. takoder. lindan. Moze se j~pinl na poljoprlvredmm zenllji~. iZ~I7.iirtuje S(': ·okoliil. (\ iz siJOve na rle. prornuklost. kanccrogen. pllnove kloroflu Jijelov ozona. sredstava Zl1 daskama ruzevima zuhe.a IIlergel1i. k. Maze izazvari murninu.nje le ZIlojenje.1 IJ11. kao Bezbojna otopina mugu priieci u nitrite..lbrega i jeln:.lnjc::n je i u nekim UJ·z'!V'. 0 mirisa. T. ORGANOJ<LORINI Skupin<l kemijskih se dobiva Lkani1l<l.I. NATRIJ kausticna NITRATI Nalaze se 1I se koristi u proizvodnji mirisirna hladenje. U Sl'ccistvil11:1 zH·d(!zodorirallje ovlaiivaC~l. bezbojna proizvodima.moklonni diok.. ubrusima. o. [\. Z. Ti spojevi nalaze na primjer u i igrai:'klulUI te II nizu do grceva i napada]a.mogu porelll do piju u zmk . zUlIlljerwsl.roeili d formaci)e pri POWell!. \1 1 koristi se se u . kao insekticid za razlicite vrste bilja I. Najrasi.l se papir i nokLe.mno 7. ruineralnih sebi nisu skc dljivi. pOnaS. i srcanili. OPTICKI Derivatl pre(lrorili !ivj II kentij za Iwsu i bdwva se ne veiu sc s visoldm krvnlm Llakom. i slim U uslma.f)jLI. Osirn toga. Ijll te ZJ~lka i kuglIcama [ rnog'u iseu dti.n se kori!. rak Iwze i pobac:lj. kruti za bebe poput j. D biva se PARADIKLORBENZEN Eij I.eka~1 kor.l i pluea. Iwn('erogeni. tokova o ZO N plin koji se sasroji od tri kisika. Naftni derivati su u sirokoj primjeni Mogu se sagovirna ~adr:l. DDT. vrtoglavlcu i drluuvlcu.]ko{it. izazivaju sterilnosl.a ll1oljce.lna uniji.. terpentina.'inJ. zapaJjivOSl'i.ko bi 1I vi Iljivo V zracenje laksali zahoclskili osvjezivaCima za moljce.izvodi bif'enlli. Izlozenosr KLOR Teski.j\1. tegobe pO\lrSil\(:!.1 z.ihoVH na lrai. boje koze.jll srnoga za oneciscu]u uku1iii.!.l cia izniva natiraziti pranje. Tako i. moze nalaziu tkaninaruu. neld su nezeljl:!l1i indlls(lij~kilTl kao u. l. tzazivaju glavobol]u. primjcl'ice. s. povezuje za .:ISlli1. rad honnona i. JAKA I<EMIJSI<A SREDSTVA igr<lcaka za upotreba U ucinak "sraklenickog plina".'tecenja bl.risl~d uljml p]'()izvoda zu ooobnLl njegu.anja od polbtireml te u hladnjacima MelmnJ. . OsjetljiY je na lIniiitUi svrab.l mrlja. Dolaz Iljil!ovon'l iz neobnovljivlh prolzvodnjom izv m i apamLima procesil11'~. lJepila..ni ih a sUll1l1ja ~e da su i moze lovt:sti do Fwlati koji se korisle 1I ()la pahl. upotrel a n kih Italata proizvodnji Drzavama zabranjena duda. za lluorescemno hidraulicne l n~\ .. Kada NAFTALIN Ta hlapljiv:. Time i a uafte .vodi u fIln gi pI" izvod· indusllij ')d.osi kao jer se Nitrati su (ubrzanl sus:a vuna. kao podlog'! svj do.neobnovljiva rastavljaju na osnovne se Iros i mnogo oneciscu]« stvaraju koji dodamo d] luju na okolis. Poznaro cia su stetni za okolis: mogu izazvatl eutroflkaciju ruSL alll II vodenun Cinl. mucnine i nesanice. na [·arma.oj je kao zarnj<::na za fosfate dl:!tcrdzenril11:t :w pranje k. gelje tlak. je ogranicena. medu U vjerojamo. djele proizvodnje). PCBS J'olikluril1lni bil(.e r 'mete prirodnu. energije okoli5. 111. za jzradu pak:iJ.i -inskoj opremi se s rakorn dojke. Jm.1 iz koze i gdje se koriste gllojivQ. Formaklehid Ij ci.. lzulmno te problema esnogenom prirodi i sarui po LI godtna. koristi se kao izbjeljlvac j Prvorn svj tskorn raru kOl15t10 se kao kemijsko oruzje. regeneratora. ulj.llj do 4. koze.J dobiv~1 se Sastojak je zraka i asfaJta.i za PVC lekuCiIl.ll llij:l. Europsko] uniji zabranjena je 1.. Koristi se za tretlran]e sjeuienja i stabala..lor prodit'''' o~jetJjiv" u kozu te Inoze oCiju. oneciscivac je okolisa oruoraca rnoze izazvati ulergi]e. tp n~1lje na vfuCinu. spoj '\. koristiti umlesto a I1lIlOgO je jdtiniji je i OIJ'Ovan. pilj njem spojeva koja klma $ olruvna ~kupina spejev:I kemijskill. Moguce je cia je kancerogen izbacen u cijeloj i za ljude. l\1l.

To je klori:rall<l pl. boll u Z~. Premda jt: uporrebn zaustavljenn L! I1j1110V<I izlozene. bezb6jlii. prorniene kOii.il111 taal!l.'i V~111 II nekoncentmanl deterdzent. ZHSto. drugi mrbvn. bolova te u PVC. koj[ kurtj. PVC i mogu disanjem i clrkularijom.derivata (nafte. j 'u wl I.!dCl1og~1ulja).1 jctre. Ijepll:. Metalne soli odvajuju masti od LIlja.. U I've ako su novi dijelovi na rnogu je sadrzan imali Vlnil. Di"ugi je 11. osnovnih ~e llli5iCLma j zglobovima lli feniletekn. da [e kancerogen. bilo liIj i~PitiliU jette i sledl§njega zi"'Gallo~'sust. D10:l'c:: z. Dokazano je cia su kancerogeni kod IjLICU. a je i da je kancerogen. pakiranja materijala. dlvenih mim sunca.l.~Lima vode. cinka i organskih Iirncnih spojeva mogu se dodati kao stabilizatori Vinflklor. J'ilm se ne plastilia.njll' mdi oaktivnl.t! ·z urnatan je. podloga za smola. kernijskih aditiva i jc. Moze «krilonilTila. kancerogena te je moguce Moze . po okolLS. TERPENTIN Prirodna drugim muterijalima. kristalni prah koji se dobiva iz natrijeva sredstvo prascima borata i hidrogenzaizbjeljivaIije: u kad se zagrlje.1 i nije za izradu okvim.. Ucli~allje .PVC iza~V~. l=i111no je (uzrokuje nesvjestir..izloi(1)i'stJ m6ie vellke koUlcin~ l. LJ prirocino.I1:i rak~1 lwei s bllbrczimH.ijskj DulJe lzlaganje SlISl'av.ine bomna.ro dll iz lokalnqga zdi':llislv. te za rnnoge kucanske gradevne rnaterljale. Na iuta ili smeda uljna mjesavina VINIL Poznat i kao pqliyLoiJklorid (PVC).mje.dwder je poznar i kao villi).ikliratl pa ·se ill astmc. Cime se Q[pu. na kozu.~·ldiv. jela .) ostaju u vodi. se S ostecenilma moguce spaljuje.mp zarnjeoa I 2. progutaj. papir za je uzrok deformacija plorla kod zena koje su IUU Kako bi postala meksa .racili 1.pakiranja. cijevi i Za hranu. oci i gornji dio disnoga djclovau i na probavru kancerogeue.Ze. PERMETRIN Tvar bez mirisa. diinu. plin donekle PVC-a.ll clbd do prijavStine ~ ocljece u proceSLI kemijskoga otrovna $takora).d.e ucinkovit kad se nanosl izravno neklh drugih se smaua rnan]e !lkodJjivim od upltna njegova neSkoc\ljivosL PH VRIJEDNO$T ·slTIoJe i ett."r1mrpOilat je najekoloskljl uldanjanje djelovanja oel 5vih sreclstova z~ mrlja i izbjeljivaca. Primjerice. nil< kod mvOnin. pogorovo LIruasnoj hrani. tegoba q Povezuje jetre i gLlsleraC.ciSCenja.ne)"al nalik na liskun Koristl se koji se doblva od silikata alumini]u i magnezi]a.i Dulje izlaganje rnoze dovesti do ostecenja bubTega i jelre. POLISTIREN Nanni nusp~oiZVod SLl mucn. cijcd: se s kore iJOJ'OVH. za izolaciju.kel11. Sveprisutau UZ porernecaja rada ~titl1jace. staklenc knzmerike.mirisa. PLASTII<A Plastika predstavlia problem jer !n()~e "otpustau' pare. zidnih tapei:J. Mogu izazvati dermatitis.::1. i IJokuCslva. u izradi kocntca.i koristi se u proizvodn]i gradevnih sagove. kojiOlU mote is('uriti llieJJ1lju i (dugi l~mac stirena). glavoboljll.ol.a korwte se qtpad. Neilla stetnoga prQizvodirna za pr. Tal<0oe1" luoze . probleme slabosL IllcLnje otpu..) Radnici sumnia se cia izazvati rak i Iuznatosn otopine. pri porodu.U I:OrllU slueaju..zap~\JjiYOSL dobiva 'pretvaranjem prirodnoga naftnih . plastike. TOLUEN teskoga OSiP. nokre.urui'nille .a listi uite© raka pluca nakon onlm podJ'ucjima biLi jedalJ ad najve~ih 0l1e65Civa~H okoUs:\.ciro. a mogu sustav. a 1110g1l MjEra klselosi]. Permetrin dugotrajna je zaiitita protiv kukaca.ne djeluje na proces ~Lelan je za .lllll st. koristt se kno insekticid. oSlecenj. ~~jj pranja cltza varna..llTInja 1:\1020 spoj'vi. proizvodnju podloga Letona te kuo i'ivrsLa za rnlade hilj ke.lstika koja se najceSce koristi. igracaka:.0otr~)IIni pepeo.enO]:fwr('lcl11 .nja. slarka mirisa.. vune.ostranjenije je za pmnje . Bezbcjna glavobol]a. posl~lpttill1~ :vclLU. gumc. Sumnj~1 :se' da pvc Ie tvrdil .i osraloga c:rn()g(JrWf1(~g drveca.ne. bile dugo "[akn" kemtjska sredstva djeluju povrsinskl.l koristi pakiIanja RADON lfklanj~lnje mrlja i . isparava lako. Pare stlrena sustava.izazvati ocliju . de. bi. polietilena. U pl'olzvodnji S(Val"d stell)i te naclmienost ostecehja PVC.IUCll. teska ostecenja vida i disnoga susrava ~ ako s<' okolis.obradivanje tkanina.r. koristi za izradu 11<1 modifikutoru. iznimno su otpcrrd osraiu 1I okolisu dugo godina. Na: g~lje ga [l11a.~iJ]lplCHlle vuoglavice.r.l1li .primjerice. Za mnoge pare surnnja se da pare cpoksidne plastike izazvati plustike 1. j za :'. pa ki fallje hran!"!. lma svojstva koja sprjetavaju. i poliestera IZaziva Dlutaciju gena Ll Jjuol.. Koristi ·5e u poremec. po Ijudskozdravl]e. vinilllih podo\la. akapi ulj.1 za j8ja. PERKARBONAT Natrij~p. sirnptome naiik na astrnu i gripu. Maze iz nexih pogorovo plasricni mirisa. doda]u joj se Itaiau.i peroks1. jos je (j~cel1je koja sadrze tvari koje Dobiva lie iz u kojima se naltnih derivata mnogirn pvc te mogu izic. gr~ldr'lj~•.oski razgl.'ialica za kavlI i. glavobolju. nadrazuju kozu. Ti sastojci kemijski se ue vezu uz SINTETICKI SPOjEVI za SULFATI Dodatak deterdzent kojuu se koncentriranl pretvara U VERMIKULIT Prirodni n>i.rasp. PVC se koristi prozorsltih IJH Ul se cia je )umcerogen La Ijllcie. i se ocllaze ml odlagali.stati sterne koLic. primjer laka zu i Sumn]a se oneciscllje opasan okolfs 1 moze bitl su . phis like i boja.1 pvC je I:dko re(.e se Qbra<!illj@. defonnatija pobacajll. . polikloriranih minlmalni tragovi bifenila mogu se lspara van/em ili dod tru 6 . poo bez pLlse"nja.lI.lj II r~c1l1 p[uca 11. phisticnlb kemijsb otopin. odnosno pare vlnilklorida . ·cjjevi.~V:a.~taju i.rri1atitisa. . kao vinilbenzen. PERBORAT Natrij-perhorat retrahidrat je bijeli novom otpustau autornobilu rakeder. za tuseve.okolis. Qdjece. pararna stirena depresijll. plina ili ugljena). u duhanskorn koji ~L1 Konzervans ko]e Be i. Prernda lnsekticida.lra:. izlozeru viuilkloridu lzolacl]e. S. pakiranje. poput olova..d.Jje(~!.i savitljivija.r..iVOti. pogotovo (Vinilklorid. Sinteucki je obli].e . pi:retrina koji se u prirodi nalazi na cvijecu. smole.l.ob. Proizvodnja terpentlna 11ijcsterna za okolis [er se ponce rast drveca do zrelosti i dul]e. vinll je tennoplastika je uasrala dvadesenh godma koja zalosr.i . oni rakoder mogu isc u riti.e. 1. t. P{)ZJ1at [e etenilbenzen rekucina i. koristl se u smola (polutvrda >IIi je rnan. iZ<lZVilti J1loze utjecati na sredisnji zivcani umo!:. Kod PVC PolivinilkJorid (PVC).1 nekim a.tlora.i ko. . glavobolja. Oneciscliju STIREN Sjntelicki kernljskl spoj. slatkasta lsparavari materijala. PERKLOROETILEN Tekuca se Zit veZanill mokkula se koristi z<lproizvodnju l'o[istiJen je oneciik'ivac kalupa. naci u raznim vrstama hraue. Izlozenost poremecaja moze dovesti do d iQ~lnju. Naj. LI proizvodnji prosloga sJ:Q. diok~jll.1 gUJ1)u. vezivno sredstvo dodatak klora.i votinje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful