/ ..>._..

_...-

_..-.-::..

Prirucnlk za odrzavart]e zdravog zjyotnog prostora
bez stetn ih tvari
L___=:::==~~

Rosamond

R·chardso

PROflL

ORGANSKI

DOM

Praktlcni

vedic za zivot bez otrova

I.

ROSAMOND RICHARDSON
FOTOGRAFIJE: RUSSELL SADUR

PROflL

lim
DI( London, New York, MUnchen, Melbourne i Delhi Za Kay, sa zanvalnoscu i uvafavanlem Tekst: Rosamond Richardson Izdavac: Profit International d.o.o., Kaptol 25, Zagreb Za lzdavaca, Dan1el Zderic Glavnl urednlk: Drago Glarnuzina Urednica: Sandra Potrnir Mlakar Prijevod: Andrea vlahovlc Lektura: Mirta Pripuzovit Korektura: Sandra Turalila Graficko oblikovanje: Kata lvankovic-Maric Naslov orlginala: Organic Home - Your practical guide to toxin-free liVing Prvi put objavljeno u veliko] Britaniji
2003.

SA D R ZAJ
6
UVOD

v

66

Prlrodni odstranjivaci
rnrlja

126 PRIRODNO L1JECENJE
12£ uoblcalene bolesti

8
10

OSNOVE Organski dom Cuvanje vode Kakvota zraka

70 72

Pranje na prirodni Susenle i slaganle

naein

130 Lijecenje biljern 132 Lijecenje vjezbanjem
BRIGA 0 BEBAMA

14
16
18 20 22

74

RECIKLlRANJE OTPADA Smanjivanje otpada

i34

76
USTEDA ENERGIJE Svjetlost Grijanje i izol.acija Kucanski uredaji Prijevoz 86 30 UKRASAVANj E I OPREMANjE 32 36 40 42 Bojenje i ukrasavan]e Prirodni materijali Sintetiilka vlakna podovi

kolldne

136 Kako hraniti djecu 138 Pelene i njega koze
140 Odjeca, posteljina igratke i

78 82
84

5to reciklirati Organski otpad Opasni otpad u

godine, Darling

26 28

Kindersley LImited 80 Strand, London WC2R ORL Prvi put u paperback izdanju 2007. godine, Dorling Kindersley Limited A Penguin Company Copyright © 2003. Darling Kindersley Limited, London Copyright teksta © 2003. Rosamond Richardson © za hrvatsko izdanje ProfilInternatlonal d.o.o. Zagreb, Hrvatska, velja,ca 2009. Sva prava prldrfana. NJjedan dio ave knjige ne rnofe biti objavljen iii pretisnut bez prethodne suglasnostl nakladnika i vlasnika autorskih prava. ISBN 978.953.12-941-0 CIP zapis dostupan LI racunalnorn katalogu Nacionalne i sveudlisne knjlznlce u Zagrebu pod brojem 680602. Reprodukcija fotografija u boji Singapore Colourscan. Tlskano u Slovafko], TBB s.r;o, Ul.o~ilismo sve napore kako bi ova knjiga, u vrijeme niezina tiskanja, sadrzavala sarno aktualne podatke. lpak, informaGije u knjizi podlozne su premlenama. Ideje, postupcl I prijedlozi sadrfani u knjizi ne mogu zamijeniti savjet strucnlaka. Ni autor niti izdqvac ne mogu bitl odgovornl za bile kakvu stetu nastalu prlmjenorn bile koje infurrnacije iii preporuke iz knjige,

kucanstvu
Ponovno koristerije

142 KUtNI LJUBIMCI
144 Kako hraniti kucnoga ljubimca

88 ZDRAVA HRANA 90
Pravilna prehrana Prirodna hrana Citanje naljepnica ~to pijemo

146 Suzbijanje

nametnika

148 Zdravlje kucnih ljubimaca 150 Higijena kutnlh ljubimaca

92
96

Sagovi i prirodni

98

100 Kupovanje hrane

44
46

CISCENjE KUCE Prirodna sredstva za ciscenje

104 Uzgojite sami

152 RAD KOD KUCE 154 Uredivanje kuce 158 Osrnisljavanje radnoga ureda kod

106 Priprema hrane
108 Cuvanje i kuhanje

50

Prozori, zidovi i podovi Ptlrodna kuhinja Ptlrodna kupacnica Pokuestvo i oprema Stetocine u kucl
110 OSOBNA NJEGA

5.2
5.4 5.6 60

prostora 160 Financljska pitanja

112 Citanje naljepnica 114 Njega koze u8 Njega tijela

162 Izvori 178 Kazalo 186 Rjecnik
192 Zahvale

120 Njega kose

62 PRANIE RUBLjA

122 Njega ruku i nogu 124 Mirisl

64

Sto treba znati 0 rublju

Sve mora negdje otii:i. i utjecaj na okolls pitanja su koja se ticu pa su i ana tu uvrstena. korlstenju Takoder. dajemo korisne savjete 0 ponovnomu posebnoga i reclkliranju. potrosn]u preradene hrane eija proizvodnja proizvode za eiscenje i prlrodne. temelje se na lako dostupnim U opseznornu koji nisu odjeljku Izvori naveden je u svakodnevnoj popis mlesta upotrebi. kao ni spaliivan]e. T@ je nov nacln voden]a kucanstva. siguran i prirodan kemikalija dom. Dajemo upute kako umjesto prirodne koje su jednako i ostalih otrovnih mozerno koristiti a ne izazivaiu nuspojave. aka lis. nasih odluka gdje rnozete nabaviti slobodna proizvode trgovina uobicaienl Prava zivotinja. u kud koristiti neotrovne a ne si nteticke tkanine . smanjiti potrosnju smanjiti koristiti organsku hranu i odabrati potke bioraznolikast. a cak i male promjene mogu tornu znatho pridonljetl ako to ueinimo svi. za sobom ostavljamo svoje "ekoloske ponovno koristiti iii Ponuden nam je izbor.UVOD Kniiga je prakticni stntetickih ucinkovite. ali pazljivi]e. poput napomena proizvodima. prakticne 5 kako bi povecala sviesnost 0 posljedlcama bavljenja kucansklm poslovima po nase zdravlje i sigurnost navike. otpusta otrovne plastlka se ne razgraduje. otiske". . Mozemo kupovati stvari. Odlaganje na moru nije dobro rje5enje. smanjiti i reciklirati sto cerno nepotrebna putovanja ono sto utjece na voziti bicikl. plinove i oneciscu]e izvore vode. koristiti manje goriva tako plastlke. otpada. na planetu ima sve manje mjesta za odlaganje vee se talozi na smecu.. i uputa. vodk za zdrav.a Primjerice. Oprernljena je iscrpnim informacijama nasega svakodnevnog ukazuje na to kako jasne. Nudimo a te lakocom rnozemo promijeniti cak i dugotrajne savjete. To su podruda nasega zlvota nad kojima imamo nadzor. Mnogi savjeti su tradicionalni. sto je ad znacenia kad progovaramo 0 tome sto se dogada 5 vee iskorlstenim stvarima. jer se tako otpustaju otrovne pare. manje. S obzirom na to kako zivimo kao potrosacl.

Gradevnl matenial str. Kao odgovor svjesnost. 14 Kupujle akoloski alat s drvenim dr~k~ma. izgradu]u kuce koje nisu opasne ni po zdravlje ni po lokalnu ekologiju. kao plasticnirn dfskarna. 11. a izgradene su uobicalenlm nekotiko [ednostavnih prirodnih promjenom energetskih postupaka opremanje . koji se ne moraju velike kollcina naftnih krajeva.utinkovlt. Naime. iz lokalnih izvora. pri cemu koriste prlkladne prevoziti derivata. Malo nas moze samostalno one koje imamo.cejed nako i illats . tzv. neotrovnih. a usput . Bit . Te kllce grade na pomno odabranim materijale iz dalekih za gradnju mjestima. stoga moramo koristiti gradevnim odabirom postupcima. sto zahtijeva Podne obloge stt ~2 STVARANJE ZDRAVIJEGA DOMA izgraditi nove kuce.primlerice u Uz rnaterilala za svrhu pobolisanla ocuvania kakvoce prirodnih zraka ill nadna koristenja energije radi izvora . su do sada bili svjesni toga kako i nasi domovi rnogu biti svjesni kako pitanje zdravlia i okolisa na tu novu "bolesni". Cuvanje vode str. otpustan]e otrovnih lz materijala utjece na zrak u zgradi.OSNOVE Mnogi od nas culi su za "sindrom koji imaju ktimatizacijske sintetkkih malobrojnl gradevnlh bolesne zgrade" osobito u uredima tvari uredaje. Medutim. Sve vise postajemo treba uzeti u obzir i pri gradnji kuce.mozemo znatno pridonijetl tome da nas dam bude zdravl]] za nas i za nas okolis. "bioloski arhitekti'' i rieki ekoloski svjesni graditelji.

bazi 01 va i olovnih cijevi. PREOMETI IN 0 USTR lzbiegavate 5 otrovnirn 00 I) SKOGA 0 RVA je tesko postici u srvarnome svijetu.pozovite stru'njaka pob. Ipak.I. 12) .ll'l lJ"loin (vidi l(. certifikat kojim se iz odrzivoga • Ako kupujete stanju kucu. moze biti opaS1)O.iito ruoze bul stetno (vidl lzvore.dne na sig)Jran @el11@Jte IzoJaciju na baz.UJ > o :z. 82). kamenje.jali' Z~l ljepenke nosjte llla5kL~.i kako bi ue sprijecili Fuanul izvora.i koj. kao i slauiu i .rte :.l~lcij'l i v. koj. str.. Ako ne. Trulo Gl J> Z V1 . okolisa. koristiti. sknljevac I grauit za p clove i druge I ovrslne . energiju . a sadriavaju kemikalije zdravoga dorna.1 pocloye e ·vrcmCJlom ::iU prcstali otpustati otrov:ne tvad. • Vodite brigu o tome da vail dom bude dobro izoliran kako biste ustecljeli. ako jc jos 11 dobrornu drvo rnozete nastrugati i dodati u kornpost odlagalistu: drvene i daske. se da izaziva rak pluca. jos dom. mjere da sprijerite njegovu prisutnosr II opasntrrr kemlkalijama . ". smanjill opasnost provierite oneci:lcuje azbcsr.i se koriste kao prlrodna reciklirane materijale. Utjecaj elektrornagnetskoga zdravlje nije clokazan. je li vas blizint strujnih kahlova Hi zgradi (vieli Izvore). Ima prirodan miris i dopusta d IVll da dise.<1 za drvenari:ju i il. izolacija.iclanju Slai'e i:wlaCije • bakre.r sa<1l. a GnU tzazivaju oneciscenje zraka. • Sacuvajre materljale kako biste ih mot la kasni]e mogl! koristili pa ib pazljivo skinlte i cuvajte dk u <1111 proizvode od papira. umjesto onih koje je proizveo covjek. bdOJ1 i prirodni linol. • Ako U kucl irnate g~IJ1Iiu.ite skidrrte stanl izolaciju.eum 4. Ipal{ pdpaz. ne izgradue posebnu prcgradu izmedu nje i prostora za boravak ill ugradite dobro izolirana vrara u materijal prihvalljivl: provjerite. opasn~l i mogu izaz"ati Ilrl obnavlianju sta~ ku~e r2lzvrsf~varno dr. cak· j '<\Jco . s time aktivira za popravaka • Provjerire Instalacija i zamijenite PRIRODNI GRADNJU PROIZVODI ZA ne biste trebali prerjerivau • glina ill zbuka za zidove • vapno za zidanje cigli • trska j i stare kako bisre sprijecili pozar.i!jaca za mobltele. • Provjerite irna li u kur'i radona i poduzmite prijeko potrebne kako bi asti zrak ruogao slobodno protjecati. prozcrski drze suua vrata. • Lokalni: kupnjom lckalruh materljala Izbjegavare oneciscenje zl og njihova prijevoza.stili u gradnji ako s • kamen. staklo i terruoplastika mogu s 1 onovo stanju. ostale zdravstveue U~n' tegoOe. police 1prcdrnekoji ce odgovarati vase kuce. 5 negatlvnlm ga irna u sasvirn malirn kolicinarua. • Prj ~k.linskih neispravne u kudo dadolazi biti pdvez!ln S umoroUl . celuloze. u kuci. Radije nabavite • Ekoloski ima potvrduj masivno lrvo. • Ako PQcirli 'je on k jenlu je <tzb st lreba popraviti . vrsra prirodne radtlaclie.vecina I POPRAVCI rnuterijala ku]e w tada kod.rii mikfl:!JskOp'sJm l.Jzvrsni sn za kuhlnje i kupaoni • kerarnl ke plodce.'0. cigle. Oni • Izbjegavajte kuce u blizini 401la [er Radon je bezbojnl plin bel.blestom J~lkada ~llkova[L sarni. metala iIi kamena dobar je nadn za stvaranje ::: plocice i gredc su skupe kao i rabljene - (vidi str. preuredujete II Ili sarno obavljate provjerite mnnje • Ako mozete. (JJQva • maSiviJo dIvo iz odrzivl.l1'l3 bel. • Biorazgradlvi: novi proizvodi za izolaciju na bazi papira (vidi Izvore). keramike. To su: • larnlnatl (sperploce) odabir novih materijala grudevni materijali skladu sa sljedecirn krirerijima: proizvodac oneclscen]u He pridonosi odas.0 ponovno ne zatreba]u. II nekom okviri elJ.icid.no"111 cia se ·za 10 Premaz od lanenoga uLjadobiva se \z 5i~roena lan·. • Odaberite kucu izgr"del1Ll ria suhomu zemljlstu kako btste od vlage. pndonose razgraduju se i. o a (iz obnovljivih izvora).nove jcdnako PROVJERA NESKODLJIVOSTI Porpuno zdrav I slgurandom selite. rnateri. prije nego 5tO sve kupite. To je [amstvo da oneciscen]u. Vl ORGANSKI DOM U gradnji iIi pri preuredivanju treba koristltl prirodne materijale. 01 vo ko]i je opasunako propustnost benzina ulazak u prosror u kojemu zi ite. una li U ojoj boja na izvore vode.lakna vLlne obradeoa 24) pesl. letve .lavll). cigle. azbest je opm. ka Metal._[ udi~emo. iZO. polja ua ali moze cesta i industrijskih nurlsa.ima iii o11. mel:aJ i ike od str~je u 'kutlje za redlilir<lnle.an je..~tr.osoblio SLI pogodni za stropove • gips za unutarnje zidove i stropove • ci u silikon za uuskivao]e OBNAVLJANJE U starim kucarna. Ako e uvijek postoji nacin kako stvoriti sigucan ih jer se izraduju srnolama i prskaju POPIS NOVIH MATERIJALA ZA PROVJERU Bez obzira na popravke to gradite li.]ak. izbjega vajte kuce II guhltkom parncen]a. Pronadite u • Za popravke koristite rujestu odlagaliste te od kamena sriiu i razdoblju na kolemu o .>. P utjecajem na okolis. 163). kao i se p.[::· Z~l "oelu ~a sl)ojevi.vQ.i ceJuloze (vidi . a izazivaju lrajna podove (vicli StI... • Neorrcvnl: mnogi proizvedcni ~lI odasilju elektroruagnetska zracenja razUcitih frekvencija j jacine.zvlllre). Plaslicaa d minenlln su j 'o~[ecenja na plu~irna. trebali biste izbjegavati je savrsenstvo koje nekretnine u Clio] krarkotrajnoga su gradnji koristeni stetni materijali. Koristenje drva kuo iii ill prodajte podnice. rnramor. • parketl (iii d Iverke) • daske od komprlmlranlh dlvenlh vlakanf • daske od kornprlmiranlh drvenih vlakana srednje gustoce otrovni. Prcizvodl od kartona (vidi odjeljak Kuu]a) nisu pouzdaril.ld se aL~ti vira.h iZvo . Az.

lisa.ci ucin.I'o(\t~. nosnica i grla proizvod nji drva i ill aka to ikako i drvo manje otrovnim lc regobe 5 disanjern. • KupUjte recikluuno drvo odhlgal. BI'Zo ~e i kiko nanos. terrnoplastika koristi za prekrivanje elerncnata i stolova SLLxemlkalljama kako izbjegavajte koja se bi davale veci prinos. • Provjerite da rvrdo drvo ne pesticide il. kao $1:\) je 111ailagoliij.aenih dlvenill povtsina k0je s~~nasliie~di!iodRrija.ni prolzvodi mogu otpustari • Formaldehid. pla. ekolosk. europski maslina. • Polivinilklorid nadomjestak (PVC).ana.icistLi j otPOfllll p. organoklorldnl rnozda jest Takoder Insekricid.. cedar. Dostupna su kod pouzdanlh dobavliafa.stojece povrstna od ind. arnericki orah..i doblva .i$Jlliile.i neka Illlto sto cete cesto drvo. 11 Mnoga stabla od kojih se meka drva . izbjegavajte tropsko drvo. ljepilo u proizvodhna i kao sredstvo za smanjivanje brze keuujske reakcnegorenja. okvlre. cime se [ro~i 1110UgU en ·rgij!:!. djeluje svojega kraia ad lokalnih kako biste izbjegli nepotreban prijevoz. preveze se izdaleka. IIrlO UobiC<ljeno drvo ko]e 81:: ori1.li za Izradu jeltinoga k su borovina 1'I. a S .lj\1 toliko s. spo] i .je otrov. Kupujte rvrdo drvo kod pouzdanih dobavljaca.5. agba. 2. • Poboljsajteventll9~iju koji se drva.l3ririildb. nadrazcnost IZ<lZ[VU otrovima oeiju.lnl. bijeli hrast.r\va lilat gJa<. Iako obnavljati.icl rragovima. ih moze 1I o se lcoriste ko]e se obraduje supstancijama. tresn]a.l kako bi. kruska .'iJekupnje brzo raste ~ OG. je ~10b.o izradeno od "laka" .lg~1slicna zastitna sredstva. brijest.nj.moze isparavati PREMAZIVANJE EI<OLOSKIM SREDSTVOM U OdtlOSU na uinoge druge P rernaze za clIVO ko]l se prolzvode od naltnlh derivata.ar za IzoJaciju ebra.l1ZII.llnJ u Hllku ocl II de 3 sai:a~ po~t51tl u ~~olPskJri1prll!Yl<itQtl\:· Gstavite neka . pinija.laz. lipa. Sjecorn tlhstabala iscrpljuju se kisne surne.. hrasi.ih drvenj h spojev'l kako bisle il.izvodirll. takoder iznirnno Z~I zastltu dn. poplar. • Zastltlte po. dall:lu~ufu pare.KVALITETNO DRVO Veclna je svjesna cillj611ice kako rneko drvo dobivarno od stabala koja brzo rastu te je takve sume.I pentaklorofenol pesticidirna iii neklrn drugim t. honduraski (africko L vrdo drva za kucanstvo ban anorganskih borata irnaju nisku razinu otrovnosu toliko SteLna za okolis .l za podove i kao za prozorske kemijske ocl pare.~om lagaI1D'~fiiedite . IilS.lsen. kancerogen._qnj~a ¥la~I)jka kuc:e ref s[ltjefuva Ol. lak n10zete kUj}iti u\le~il1i namjenskUl 1. cbanovina.RAN 1 CAYA..ri\:lutiltin-oksid SU i zabranjen.l. sviietle boje i reEi ce varn nenametljivih uzoraka. miil i omorika Saznajte vise koji se 0 na sobnaj ternperaturi.za uporabu u u naljepnlcl je.Y<l!!irliqa. korj~J. ispariv Je • U kvaluetna ivrda drva spadaju: joha. • Insekticid irna oel sintctickoga 11:1 provjente podrijetlo. prernazom.i ne uniillav:. Javor. takoder. trske i kokosa jer dolaze iz obnovljivih Borlivina i brezovina su mekadrva odakle dolaze i jesu llobradenl sredstvima za zastitu.i. takvoga drvacestc U obrudi Muze se dcbaviti kuhilljskil. Pmmiite pokucstvo prolzvedeno izvora . obradena DRVA ker» ijska sredstva.il. :t!'rilki orah. LLg_odml je Jllil!isa i :J"uSe)ljelU (![ol. uz ispravan. prirrfjerl[e ekoloskirn uclnkoviti j kao sredstvo ~1IiIog~( ukla nja nje i vlaznoga sprjecava uulcza. manje su orrevru . sadrza vati formaldeh. orah. svlba.h p:u~a'iz clryeu. EkoJosld prell. obradivao]u kolicihu etrova u kuel zastitu drva na i nisu POGODNO TVRDO DRVO • Izbjega vajte tropsko Uknvlna. Bors..se sU5f 2 ·do. premHZ posve je .islin. permetrin).ustriJskoga drva neofrevnlm sredstvorn. Svaklm pove~anjem temperature' od5 stupnieva C~. OBRAElIVANJE proizvode smreka. briiest. iroko. ~atlrii otrovne provjetravatL Anorganski borau. kako biete '~prijer:iii otrovnirn srnolsma. rakoder.lakSe brisali. • Iusekticidi POGODNO pokucstva MEKO DRVO i brezovina. Sli mnogtrn drzavarna. Odgovorni dobavljad temperaturu u prostorijarna. ako ikako mozete.~PQvrsi!l~ oboienog~ til obicnoga aNeta. bukva. razvoj plijesni. sisJnl£~l. Flnlm br~snlm p~pl~om IIi celri'inom zi. Osirn Loga. rnirta i dobavnl drvo iz obeche. • Melamin. razara] Ll.Izljevih forrnaldehid.. Mozete ga koristiti Z1I premuziva nie drvcnih polica i. Lalla n fm fl DKretlmB premaZile p.o: ljep.LQ.nadzor. • Pokusajte cJobavljacil i crni orah. lndijsk: lover.ak na populaciju dieldrin le sredstva plrerroida (akrivui sastojak koji [reba porrazlri (PCP) i CrBTO) otrovni . [asika.pytll!. sapela. lilt Sredstva Z. bublnga. 3. navedenim koriste mozete.se ad Izlucevina kukaca. Neki vinJl. wenge ruZiuo drvo) i zebrano.i se u rrQ.ks H j.aia. merbau tresnja i obnovljiva radezijska tikavina su tvrda d rva raskosni h boja i karakteristjenih uzcraka.I:lJ E IZLUCiVANJA OTROVA IZ DRVENIHS'~POJEVA • Odriavajte urnjerenu @ Lindaa.ovrSiou." .l: Eko10~ki. [abuka. kerlsti za obradivanje udvnstrucuje koj I otp ljsta. kao llndan (vidi lijevo). J1H jllbl."). industrljskcga organski koristi se kao drva. Javor.puiltlln. ad vrbova drva bam busa.

a ae polupl1lzm~.tako troslte vode. 1£1 sudopera.0 ukupne potrosnje vode. lrosi 651'051.akoa~r u~inkovlto uk!aniaju prllavstinu 5 posto. nego vode . Fekalije.l. Izvote). U nekim otrovni kemijski otpad lspustalu se u vodu.LU > o z lJ) o STEDNJA VaDE Prosiecan stanovnik potrosi od 120 KORISTENJ E ZAHODA • Postavite 1I ureda] za steclnju vodokorlicem. Takvi vodokotlici LJ'Q~emanje suvrernenih od vecine POGONI ZA VODU do 200 litara vode na dostavlja] izraditi Veda za kucnu uporabu dovodi se iz rijeka. sw posuda samo onda kada <.ro enoltkn (isti! kollko to moze biti tako sto cemQ je uvijek prlie uporabe filtrirati (vidi str. u kadl . • Ugraelil:e bioJoski iSlt. Oni zagrijavaju potrebn samo onoliko ie samun till) • Oblozite takoder ill opiljclma (S[O kako blste sprijecili gubitak vlage hlap. umjesto da je pustate iz slavine dok ne postane hladna. LlvtjddwriStite k!Sriku u veUkoj bsevl tako da inoi. a lstovremeno nakupine kamenca.~le. spremnlke tekud • Ako imate starinski zahod s vtsokoposta vlien im sto je ·ekoloski jer se pri tornu prihvatljivije U KUPAONICI • Zatvorite dotok vode dok perete zube. znaci pctrosn]u od 4 Ilrre vode no dan. kako bi dezinficirali 5 vodom.iJ\1I 'lj\Jllkom • Ugradite "premosnicu 11 U KUHINjI • Perite po udc rucno • UldjuCite za oipadne za posudi za pranje. izvori vade u svijetu sve pesticidima i gnojnicom iz je u vodokotlic.tvo.tefl vo.:isla . ~ t. Kad bismo bili malo pazljiviji. . Umjesto bojlera j sprernnika. Evo nekoliko savjeta knko S'ledjeti vodu 1I Iita!'a vode.. a mozete bocu ga zamjenjivuti. e· Ugradite dvojni susrav za potezan]e malu na 80 litara. sat Iii 600 rul svakih dvije seku cvijece kornpostom rast korova). da za o pice . umjesto klora.11. 99). Vodovod te uredaje. • Provjerltecurl sekundi li J'lc:"dje VOc!H. ugradite kombiniranl bojler iii grijace za vodu. vodonosnika i sprernnika u pogene za vodu gdje se filtrira i dezinficlra i kemlkalijama ~ o CJ dan.ere preust'njeriU svoje odvode vodu (vidi lzvore).ete zalijeyatl @1~®n0miGh. smanjiti mogU bismo tu kolidnu i ~i'llni. • 'PI] za koji se mozete napola . tako j)od m. Osim toga. umjesto da se s kupat manje trostrukl uclnak vodu i manjuje odnosu nu steeli potrosn]e doista mozerno ustedjeri znatne kolicine osobito ako znama kako se 1I kucanstvu kuci i vrru. svaku kapljicu lspunluvnzrakorn posuze KAKO TROSITI MANJE VODE voda sve vgc postaje dragocjenost. Lj.. R ne irnate kanaUZir31lj iskoristene l~lpal1j. J 000 litara 11de.o l:iiljke. ucvrsiite cep i postavue j vade u zahodu.u. etpadnu vode (od tustran]a. tmin manje vode od dvlje pranju porrosi do l. 1I prosjeku trose od 10 do [edna kup 1I posebuo za toplih ljetnih mjeseci. v I" 1 posp ie povr .Ill 5kupljalte uobiiiajene'siavine. na sprernni k za mnogo posuda • UldjuCite kako blste u§redjeH vodu i struju. e Ako mozete. obicni rus. vode. kao i danu. kompost perilicu rublja s<Ul1okada je puna. ugradite niski zuhod (v ld i IZlf(}re). Vodu mozere koristiti (vieli lzvore). spremite u hladniak llltriranu vodu. i posta vite je ultrallubkasto zracenje vodukotlic. Mozemo (vidi lzvore).ji nov U(!)pGe ne koristi voda. do polovlue je napunire karnencicirna da doblje LI fill kakvod vode tako sto cemo preuzeti za vodu koju koristimo otrovni otpad. poljoprivrednoga vode koji koristi samo vode za tekucinu gospodarstva.ie. zahod za zaLijevanje: vrta.pune jer 5e 1I svakomu kupn. odnos!.s[ [ednuku cetveroClHrl. perilicu pran]a i perilica). deterdzenti 1 kolicinu poput klora vecu koltcinu vode za krute rvari (vieli. Aka GIl ne korlste kemikalije Ugradite tuS koji stedi vodu tc tako 1I a takva radllaeiia je premala cia bi bila teee jednu opasna po zdravlje. ko]: srnanjuje prosjecnu potrosnju vode sa 9 na 4 Iitre. nemojte vode ga vode vodokorlic.azom vode kojn sralno Ieee. Tako cere istisnuti nesto vode kollcinu svakomu porezanju smaujiti Drugi nacin koja se trosi pri rn vise su oneciSceni gnojivima.jenjern • prjecava 0 vode koliko je to smanjuju potrosn]u vode (steele i energiju). U I<uel • Ugradit mjerac za p rrosnju vode kako bistc U VRTU • Budite savjesnl znall kollko trosne. oni koji korlste rnjerace. Smanjenjem mlnutu.a obirel] II jednomu 1)3 kollciru. Prerna staustickim 20 posto rnanje vode. potrosi se od )0 do 14. pr!je nego sto dode clo kueanstava. Takav perillce pmvj rite !It cli Ii v pO[fosnju Takvom I dllcom 1110Zesm'mjiti SlavflJe 5 pr51(allcama koriste mnogo manje v(!)de. Napuniie susiava Z:J P tezanjc < vodorn. i srnaujite pouosnju vod za vrt. ~1'~UJ. Mozemo prldonljeti odgovornost odlafemo je da lzrezete plastlcnu bocu OH]1oJa. • Razmislitc tome da srnanjite po lrucje travnjaku !cojl se lako odrzava. tvrtkarna. koriste tezini i za naline na koje Kako biste usted[eli vodu. • Tu~i~~IJLee. se uvjeriti je Ii nasa . za 30 mlnuta vrrna prskaliea [It)lro.du za kucans. podacirna. ne korls.()risLiti U 1'(1. • Kaci I? rete p0sLl. puna peLitica 100 lilara vade. '.

. GRIJANJE NA STRUJU rnonoksid.'Znatn·o 'poDoljs'ati k1lIl!V[lGU zraka u :vas:emL! d.porab~1 proi". mogu izazvati tromost. GR I JAN J E NAP LIN ugljieni. servlsirajte pokra] nje posravae lslagotvornih negauvnih iona zraku re uravnctezuju poziuvne lone ko]e OtPlI. pOpll~ k~ll1ti za onirnfl pel prirolinib prilnjerJ.gJ'ije na neki drugi n~l~iJ:L·. Dar cemo yam nekoliko naputaka koji vum mogu poinOd da zrak u vaso] 1"'l1Cibude bez bacila i (')neciSc1vaca. za lspltivanje razinu vlaznosti terrnornetar svoioi kuci Spore vlage i plijesni. koji ostecuju ozonski ornorac. Banaha {'MlJsa cri·l/:{mBii5hii) RQtuljQsta datulla opskrbite svoj dorn III· Provjerravajte tkanine koje ne koji se sa slo vise prirodn.~kih oneaSCiVil.WQj dorn rnjestom na kojemu se nc ptJsi . lmSi se rnanje energlje.i prozore kako biste potaknuii . BambJfs palma (Ciiamaefiorea seiffizm Kulina papht CNephrolepi5 exa. perkloroeulen. mogucnostl za prehladu i gripu temperaturu. Mirisno Useegeranija iii bilja u posudi s vodom s~lanjuje kclicinu vlage i osviezava Grijalice na plinotpustaju prostorije. fluoroughlci.i izmedu 3U i 50 peste. Namjestne na stalnu nisku su to obaviti umiesto vas . aka gao stuvite hllzu radilatura. briguo Redovlto lIglji. lonce I posude otvarajte jJrozofe II razlne oneciscenja iii nazovite strucnu osobu koja Ca (vidi Izvore. '(1) racena para.lcle . ION I Z AT 0 R I Z RA KA povecavaju nabijenih kolicinu ~ltO. [m$al':. • Koristite za kucansrvo plastiku Gel celuloznih • Otvarajte "rata . duslcrll dioksid i drugc zapaljive One('isovace. Ako Indikatur POCl1U. Kupite jednosravni higrometar kako biste provjerili L1 ci. i pStecllje drveno pokucstvo Iedarce unlstava emu n[ak. AI[l!! vera (~'Ioe Ciera) llatulJ~sta. veee je otplislanje olruv. . Umjesto njih. 511eitiefeliiljke mQ~[L. • Ucinite . kao i bakterije iz zraka.vlaZivaa.Ako vas to zabrinjava.vanja kOJa otp'UStilju sintetillkJ kelnijski spolevl. pollesier 1 poliuretan. nego u onirna 11 kojiLlliL se .rJih pJasukc. Kako biste povedall v.L'Uc. str. piin1je. AEROSOlNI R'ASPRSIVACI j!11~l Ih u rasprsivacima za kosu ) insekticidima te otpustaju finu maglicu koju lako udiserno. Suzbl]te ih tako 510 cete posravlti ventilatore kuhlnj! i kupaonlci. dobro provjetravajte kutu.susi g1'10. vruc zrakIsusuje No atrnosferu dioksid.L'. biljke. K 0 R I s N E . prlrodno ce osvjefitj' • QgL.€l SODhi! bi!jke dollire' SU za filUirarije Postoje mnogi jeftini nacinl za brzo poboljsan]e kakvocc zraka 0 kuci.omH.miriSu. LlI1lQ(' ~I spojevl.. polieulen.po:v:ecaliajt:l razlnu kisik-a. ZA PVC. za svakodncvnu rnnog ih i. je u prOSlor.cni U Amcrickoj agenciji Zil zastitu okoltsa naciu.iU su popis proizvoda koje srnatraju najopasnfjlm OlleciscivaCimi! zraka u kuci. a osirn toga i popravak. '163). take ~tb ee· snranjiti isp.e'l. mazda lzaziva rak. Prije svega.. kemij~jd.o. ·ta:Kot1er.a O~I P. a i ugdtlno.Americke agencije za zastitu koncentrad]a otrovnih spoieva mOli! se akurnullratl biti . Izbjegavajte strujanje zraka.200 do 500 puta veca. a ~aclrZi klorofluorougljlke (CFt) .Lnii::ite u.tljehJju kao. nego kod nagloga i jakoga Z'lgrijavRoj'l. pretjerano grijanje ylakana.Lt~Lra'. ontleiScenja. pogotovo stoga sto mnogt provode u zgradama l kupite priber vise vremena SI:! razina vlaZnu~t:i zHdrz<tL.kucanstvu. sadrzani su i u pakiranju proizvoda uporabu.:1 kemijsko ciscenje. 32-43). To je jelunije i. Stoga vod it". • Zamijenite rnanje predmete ad u kllei. polisuren. Navedeni su dolje. akrilni mirlsi koil prikrivuju kemikaliju ko]a oblaze neugodrre mirise tako sto uljnirn slojerrr ill unutve esjet niuha. CDra(Jaena deremensifj oflOmOStlm) Benjamin efiCHs "bentamina) proster i ugodno EEl ITIlfisa!i. OSVJEZIVACI Sinteticki otpustaJu nosnice ZRAI(A tornn cia grijullcul ind lkutor Zit . postavite posude P E <:: I N A Kamin 1I 0 RV A prostoriji maze otpusrati s vodom blizu radijatora Take ce bcuzoplrcnpa provjetravati se potrudlte sto· cesce. sto je najbol]e za suzhijanje bioIQ.Ionizatori (elekutcno U kU(!~lJl1. .11Ul) 1I zrak. BIURe.iji ve61 te)Jlper. benzen i fonnaldeh. SMANJIVANJE VLAGE RAZINE nego vani. Prema lstrafivanlu . u rliek. perete prijenego 810 ih sprernite U <)I'ITmr. grijalicu treba odrujeti ostala oprema u .. ill Oprernite j uRlanJa i pare oll fotrnaldehida. ONECISCIVACI ZRAKA Moiete ih Iako izbje(j jer posto]e ucinkovit) j prirodnt "blago kemijski" nudorujesci. Rcdovito na zdravi]e.tite dirnnjak od c.50'8 N E S'I POBOLJSANJE KAKVOGE ZRAKA LJ KE araka .h Zl!grijle nelmliko leapl et~riil'nog'a ulja.h materijala (vidi str.ri~e Ilrouna.1 Ll kojlma su radljarorl prostorije cesto provjetra vate. okolisa.ce v)abma.St~LjU grijallce i 11a na siruju rnan]a je razma PROIZVODI ClSCENJE Formaldehid.ara. aceton. su manje u kuCama Poklopite te cia para Izade iz koje nlsu stalno zatvorene. podloznosr bolestima. uobicajene u kucama gelie se rijetko provjetrava.aznosr zraka. koristite rasprsivac s pumplcorn. nego vanl .zeleni Ijiljan ~ak etilnl acetat. gto.~~p(b 1I kLIC~j'ISlVll.ltata) korlstI .ll1l. dole kuhate.d zraku.KAKVOCA ZRAKA Unutarnje onecisCenje utjece u zatvoranome.i ugljena. ~Jl1_ece.

. Sto se vecine tih savjeta tice. kolegi da zajedno odlazirno putujemo svaki zasebno. znatnoj umjesto da ustedi energije.mdrzavaju nezelieni jer 58 zbog pretjeraneizolacije plinovi. kako bl 5e spriiecio gubltak Kuce i stanove topllne. Ougo trelu i pal']1a1iu u s anjenju la~una za struju. 26 ukazat cerno yam na to kako mozete srnaniiti na grijanje i osvjetljenje te u u kotidnu energije koju u kud potrosite koristenju kucanskih uredaja. ugljicni dioksid koji i prijevozom.USTEDA ENERGIJE Vecina nas opskrbljivanje ne shvacajuci koliko energijom uzirna zdravo za gotovo i trosi je. valova i solarne izvora rnoze zadovoljiti gotovo energije " zapravo se iz nezagadenih polovina potrebno industrijskih potreba neke zemlje za strujom. u kucl ali je dobro izolirati moraju se I provjetravatl. ne zahtijevaju troskovl u kucanstvu. mirisi i otrovni SMANJIVANJE U ovom poglavlju POTROSNJE ENERGIJE Stedljivi uredajl str. . . 20 v iii prornijenlli uobicajene navike. poput toga da pan udimo na posao jednim automobilom. .. poput energije vjetra.govorimo 0 prornienarna nadne kako energiju iii koristeniem rnozete svrhu ustede energije i navodimo ustedjeti na kratklrn putovanjima automobila. Dobra je vijest kako danas svoje kuce rnozemo spojiti obnovljivlrn s izvorima energije koji se temelje na IzoUrimjedjevi za toplu vodu 5Ir. Male stvari. bisrno magli ustedietl samo kad blsmo blll pazljivi.25 i cistim izvorima.. Takoder. Pri tomu otpustalu tegobe i globalno izaziva zdravstvene zatopljenje. rnnogo truda i srnaniuiu se ~tednl! zarulje su lako dostupne i pristalu Ll normalna grla. Korislenje pritodnoga sojell<! s\r. i te kako bi pridonijelo OGRANICENIIZVORI Fosilna goriva zadovoljavaju osvjetljenjem veclnu naslh potreba za grijanjem.

LO· l!l. P1:. ali pofetnl trosak vrla brzo cete nadaknaditi jer cete ustedjeti na racunlmuzuetektricnu energiju. • Izvrsne SLI za osvjetljivan]« radnlh povrsina.I ne cia unate ODABIR ZARULJA Nesto tako jednostavno kao StDje odabir zaflilje moze utjecatl na vase zahtjeve U odnosu na zalihe energlje u kuci.laprez.ur III ~. b .arulje. ulazak 130 kg ugljika u armosferu. "" uj OSV J ETLJ ENJ E Maksimalno korlstenie dnevnoga svJetla u kuti ima mnoge prednosti. zarnijenite one koie najcesce ustadjeti koristlte jer cete taka najviSe energije i odaberite ekolosk] one koje nernuju su prlhvatljivije. prOZl?.!nje oCiju.je.oje je primjereno za osvjerljlvan]e radnlh povrsina..rk1xiste svjel!l. PRIRODNO SVJETLO Ako iskonstite. ::J ublla badle. Za svoga roka trajan]a zarulja ust~cJi 180 kg ugljeml i taka prijec...iiti alektri. novca.ektO(!'ci1. • Prilagodite • Odrzavajte i'istima. sta svjetlo tijekom PREKIDACI ZA REGULACIJU JACINE SVJETLOSTI Rasprseno oslguravaiu prlroduo svjetlo dobit cete zldom od stakl.. prevelika • Sadrze argon i iivu . • l'rllil2no se . rebrenice siakla i zastore taka cia propustaju prostortjarua krovu i'ito vi~e dnevnoga svjetla. • S. Ultraljubicasto zracenie odnosno unlstava grinje SAY J Eli nije uvllek uspjesno. Znatno su skuplie ad oblfnihzarulja. • Otpusraju mnogo topline.t~. svjetiljke mogu pofutietl ako su stalno • Tra] U' d ulje I nego zaru Ije sa KOMPAKTNE FLUORESCENTNE ZARULJE • Standurdne ali sredne 1. sto je lose urjece na vid te tkanlrna boje mogu izblijedjeti. nego zarulje sa zanurn nlruna. mozete zagrljati i osvijetliti svojukncu bez koristenja plina.~edosra energije pa ill i ugaslre J('ld vam nll. Salll\. Koriste jednu petinu cnergijc u odnosu na zlu'ulje sa ZamhJl nitirua. kan i.11l objcml < fT1 --I r-' W Z Aka zeUte korlstitl sted ne zarulje. Ipak. a ne ako ie nepresrano p:! lite j dodatno ultraljubicasto zracenjc: co' w Iitfr) « m gasite. mozete d obro usmieritisvietlo.. pq~tavjti:tako. • Kornpakrne ali zarulje mozete fluorescentne staviri 1I.000 pura sekundi.dji pa ~11 jJrcJddaCi.z1!gi(j~w!lj~1rH}. • ObjCJlQ su Iluorescentne.lli ne gube energiju pri zagrijavan]u. Trepere stresno j izlozenost suncevlm zrakama. FLUQRESCENTNE ZARULJE • T(O~e najmanje energije.enlh svletlost.ili mozda oba. • UgI~idite prozore na krovu i u prostorijarua karl! kako blste imali prirodno cijel6ga dana. nego zarulje sa zarnihl nitirna. ulja ill elektricne euergt]e. • Ako unate vrt.Za stru]u. 1. ZARULJIO SA ZARNIN1 NITIMA • Daju jasno bijelo svjetlo i dobru boju. ne izazivaju J.~11 potrebama. a papirnata sjenila izazivaju glsvobolju.u~j!ijl! rotok p clcktrlcne struje do izvora Prekidace razinu .. a zatun to pri111ijeitite U odabtru udgovamjucie lianllje.tiT l?JOst0!Jje.k. U j 11'1 "CIJELOGA su rako da • Traju 10 pula dulje. • T!"lju razmjemo kratko i skupe suo II estate z~lI:t!J. ZARULJE • Potrebna su posebna grla. mofe ostetlf do 30. -ncgo ·~to.J kojj ce voditl Izravno u vrt. U sagovlma i ostalirn materijalima..t:ostQ. ad 100 1I . a trajl! do.tlSti prcm<l manjeenergije.~R01il·eb.cle s~jetlo. takoder prirodna vuna. grlu. pet puta dul]e.lVaL 'ere fosilna gonva . Stand@rdile uistinu potrebno. prirodne dnevno svjetlo onoliko koliko to dopusta pOlozaj va~e knee.vain je ila· mCLlIltl.tlbu i'slbg.. razmislire 0 ugradnji Irancuskil.polozenle.Gar i pri'tJir'ne ne' mpra'@ijehj~ti ~L~ktriEnu l1ii5t'Ha-~iju:. Prozor na krovu u prnstoriju p rirodnu svietlost. ZARULJE SPEKTRA" II lzlozena lzravnorne suneevu svjetlu.ojillla yam prlvatnost ad sasleda.s.1 Osvjetllenjc je "ainu JiI".vje~I08ti. zaruljesa zarnim nitima. ovisuo 0 funkr. . tlDse ruanje eriergije.illb~je!ltaIJlQ. a osobito povoljno djeluje na dobro ras.oa mozeteprilagoctn S"'Oj. sVje.svjet1o. • Otpustaju sjujno bijeJo svjetlo l. veoma brzo. Odlu(::iteb:ebate Ii radno ill a. stede cigli koje prcpustalu elektrknu Qnergiju ! srvaranju ozracjau se regulira Jaci:nR. Z rn.vrlo otrovan metal. za HALOGENSKE Za.l1ljeSlite vazne radne povrsine uredu ~ pokra] prozora. • Zarulj" rraje ciulje ako je upaljena odredeno vrijeme. Stedne farulje Isijavaju istu kolidnu svjetla. To je jedan od razloga zbog cega treba dobro provietravati predrnete vani na suncu.miOl nitirna. propusta Oblikovane Pokretliivo rnsvjetiljl<o rn ~ u kuhinji i u ua oponasaju dnevno svjetlo.savrseno rje~ellje aJ~0zeUte prumij~nitl razinu osvjetljenja l ustedjeti energi]u.i pri tome smanjiti svoru n..rine svietlostl S~lt.a odnosu prekidace moiete brzo I l<iko zamijenltl plekrda~inia koji regullraju jailinu svjetlostL To moze uEi.Oji omogucu]u regulacqu j3.

i.iIi za hladenje prostori ja ko]e k risute.iO i skuplja . • Ugradite velike prezore na suncanaj strahl.nja kako biste izbjegli trosenje Postavire n l" energije \l praznoj kuci. Postavljanjem s dvostrukim ili orvora na krovu temperatura na tavanu maze se srnanjiti do 30 srupnjeva. veliku potrosnlu i jednostavni nadni kako maksimalno iskoristiti savjetima. Ako se dobra smjesti. • Postavite uredaj za autornatsko ukJj1Jc'ivanje (1) PROVJETRAVANJE . ogranicenja LI gradskun Lijrdillla moran provjeriti posto] pogledu gradnje.e(k djevJmu. beton. • mozele SlIVreJDei1. • Novi sustavi centralnoga dobavljaca vode poslu . ce IjeU bili hJaclnijl.i.lera. cak i mala promjena utjecaj ako to ucine svil rnoz gl'ijanj. na grijanju te smaniltl • Razruislue I:! .~ sprenlllik taka sp. pro ijepima izmedu okvira. nje nil nekoliko stupnjeva vise kakobiste • Priblizno [edna trecina nezeljen tupline pokrov topline dolazi od tako 5[0 cete postaviri uu JI1:Ov ili zalileplte foliju svjeilost na krovne orvaranjeui krova. 55 srupnjeva Celzij rnaterijali za izolaciju.koja se dize. a irnat cere i vise zivotnoga prosrora. trosak za i osiguravaju bol]i te irnate viSe mjesta ugoclan.e grijanja mozete u~tedietl bilfem 40 do 50 jjj®St0.e. Sljededm iii pe i na drvu.zirn\J i2ll:l1aoijsku pldcu koja se priCvr5~uje ~al1]eni ". Gistll i ncunistlva. Do 23 posto topline gubi se u zracnoga kupe (vieli Izvore). DVOSTRUKA prosrorijarua 1I • Kako bbtc lskoristili topltnu .vo(e). ill.. GRIJANJE • Podno gr. starog 7.l1je rnozete s.prirodni ga papira i (vidi Izvore).Z:im te-mpefatur'arna. Oko 8 TAVANSKOGA ell] PROSTORA materijala ustedjet ogracll ima SOtARNO GRIIANJE Ima srnisla korlstltl' suncevu topllnu. Slijedi nekollko 5·av. • Postavite sola me ploce na kmvu ~uce kako biste skupijali SUI'I(!Wu taplinu. dn vni raspored.e cijevi za. • Dobro voel1J na tavanu. 113 strop prostoriju. • Navucite zastore bel sunce izravno prodire suncano] Stl'1J1. Dvostruka stakla mozete lako rnozda ceie u Ii kakva blste usmj rili sobu. • ~LJpite kuc. kao i cijevi vodu.pohranit tap'lint! tijek0m dana i pastupr.~tizid.lanjiLi za 75 pO~I<.a troSkov. prostorijama koje ne korisute i dJ"lile vrara zatvorealma. boj. samosrojec • Posadire b] logoricna stabla na kuce da varn osigura] u hlad ovinu .laravlj€. CUVANJE TOPLINE Posto]e smanjiti mnogi praktlcnl trosak za grljan]e. suvremeni elektronski Posavjetujte se prolzvodacem (J ureda] rako cia ga mozerelako reprogramlrati .ljucivanje na Inima grij:lJ1j.rijecite odozclo).t toplll spr vodu pa se en I'giJa 11 Irosl prJ flul Jj nju topliqe 40k vocla l~rM. • Stari bojLeri ll:u&e mnogo vise E:L1. umjesto roga. • Ma:terijali koji upijajU topllnu . • Stavite vlaznu plahtu ill zastor cere zastiti okollsa te srnanjiti • Izolirujte sprcmnik za toplu vodu. poput recikliran sada su lako dosrupni lavan. u kojirna a lome da velicini je vise.kad sie na sumo onih promij _11i va~. te zmnrzav<lnje zuni (oemojte toplinu kOja dolazi jzolirati ispod tako da dobivaju il. uz natuknlce i upute zacuvan]e topline. fjudi i oKoHs.<[ Ako je va. a onecis-celi6st goriva negativno djeluje na . 1. • Ako iwliratc brigu 0 proslor . nego Zamjenolll godina. Suneevaehergija zdrava je.oravak u ugodnoj I dobra Izoliranoj pro5toriji cini sigurnill1..'. KOja se potom Flol:'iranjule i ~arlsti za grijahle kuee iii iZl/ora vade. a stede I energiju.l. Sustavi za klimatizaciju trose pOOrnLI kolicinu energije.\.dvD5truka stakla te vas b.SUllfre\lU 'energiju.glavnoga illHjnite prosior ria povisenomeko]l ce biti topao i [eftinijisu prittsak Sl1 mogucnostima ustede energiju. • lzoLil'ajl. » z grijanje trebamo izdvojiti vise od 50 posto novca.ijanJe isijava toplinu j • Kad ste u kuci.~1 odl11::Lh pr LjeCe Lopla voda. priradi:1oga svjetla. Loza na IZ0LACIJA izoliran. rezerve gorlva se trose. vociile ZH OPSKRBA VODOM spremruk S • Posravite termostat za roplom vodorn na ih.':0. v~~a dnevna soba bude na kaiu. TOPLOM • Vodite bngu 0 tome cia tavan bude pravilno izolacijskoga ce yam _0 posto troskova verrnlkulita. za iSUI namjenu. J ostavite ga na 15 srupnjeva Celzijevut.u 5 pogledorn na lug kaka biste dobili najvise. nego uobica] enin: 11:16110111 grijan]a.ijske pc'i 0 nekim druglm "k1111')UN r-' vrijerne. • Ako post<lvljute nove prozore. pridonijet ispustanje ugljika taka svaki put kadse ili vremenski uvjeti. hrigu • Vodite veliki STAKLA poseblce najvise 1I • Topll zruk se dlze pol ako imate visokesuopove.il . • Postavite hlad ustedjeli energiju .ti prirodno suncevo svjetlo. 15 uStedjeti 1.eclu bojlera i ~prE!l11lJika votiu. • Ugraelite dvostrukastakla. lakalfl. ~agdjav. • Ulo~ite u se:larni . S grija. zelimo obiasniti zamjetnu korist od prelaska na suncevu energiju.<. Sprijecite povecanje Postavlte termostatske ventlte na radllator cia prilagodescbnu ternperatu-u prema potrebi.cvJ. n kill bojlel. cigla. i jednostavni Os!m toga.GRIJANJE I IZOLACIJA Za toplu vodu j CENTRALNO tennostat Celzijevih.fo je d~pust:ati na ni. prikljuceui na energi]e. kaji p)otom . postavite na 20 stupnieva Ako izlazite na lulje trosl se rnanje energije.koji se elite • lskljucite radljatore • Postavlte venrilatore vcnrllarore na pod.jeta kako najbolje iskoristi. koji .rad ijatora kak iznad 1I preko prozora cia se susi na vjetru i hladi zrak. • Postavite police ..J. l! izinedu ugradiu. Osnovni cinitelj pri srnanj nju topline jest stvarauje prostora nego 5tO je to potrebno. i isk. POPUL terrnosiata .vim solarnim kolekt0JOm na krovu z. .kad su drukclji nacinl kako koji ga oneci imari znatni cuje. I oravite (aka rnozete. kamen . t&k. za grijanje .rgije.lid: pra. t:ome da ga izolirate. 1I topli zrak . ~vidi I Olrosnju energije 5vljeUa I prolracna calna kuhilija Im3.olil~ljre (nvor za lavall. toplu v du' ee iun..odasllje tlDplinu u unutamje 7idove. poput Postoje nadni kako regulirati i ustedjef suncevu energiju. Nenulju mJlil e z:. radijatori prostorlje budu primjereni j ne zagrijavaju koja reflektira prozora cijeloj kuci). neka [er vam nije potreban spremnlk za vodu..0 20 POS[o. griJa. • lJgradite 5ustav lla grijanJe vede suncevom energijom Iz.

ZA TOPLU kako bi bUa otpoma SI:: Jzolaciju p()clova.n i karuencicima.ivacem posto.mazane KOllGplja je biljka koja brzo raste. Obloiite djevi u kucl Ctirnaflexom . prirodnim Korisr« se za vanjsku su materijala. UpotrijebiLe pocloIm daskama provj_erJle je-!. linoleum dobri TAVA • SLI od priwdne • Prekrijte ib oclgov.ne . Mogll lzazvau PRIRODNI proizvodnji MATERIJALI ZA IZOLACIJU poliuretanska plastika i formaldehidna Prirod.llik za h. lzola iju drvenih konstru kciju te kao pi 'e loa lz I. pretjeranoru izolnciiom mozete izazvati topline oneciscen]e i istovremeno zraka U SINTETICKI skuporn. st vara se otpad koji oo. prozora i zbog propuha moze se znatno smanjiti izolacijorn. • Ozbukani unutamji zldovl daske za toplinsku izolaciju od prirodnih PODOVI • POlPlll10 PLOCE DRVA OD I(OMPRIMIRANOGA • Stavlte poklopac spijunke. no mozda je vasa nekretnina . Izolacija postojece kude maze se ciniti • Poljvinilklorid koja se nalazi dvostrukih kernika. p. • Pqsfav:ite iia XlraliliJ. sm. Cak ako morare simi snosiu troskove za izolaciju.na NjUXlVe spada]u u tu . a njegov p peo moze sadrzavau na tavanima koji nastaju zbog vlage su sljedeci. VLAKNA OD KClNOPL)E ako prezora I I?ro<:lilrskih akvira. teske merale. Pokusajte izbjegavati proizvode koji oneciscu]» vee u samo] i tcsko ill je vratiti ponovno u plastika.r. o n }> r-' okvirima jer se otrov nih prozora. osiecenje vida i. PUST OD OVClE VUNE ad prepuha. oblaganje drvom i kerarnickirn ploclcama. sredstvom plastknih za izolaciju cijevi .) lopl. ropHm prekr. vee lmnte kuci. 11" pestanskl :sanduei'l: i zatvorite • $t-avite punlsne ostatke tkanina isppd vrata za zastitu Ploce od recikliranoga diva koje su povezane smolama.iml1je zielova. Kodsti va. z. plastiku U » z unutrasnjosti knee N (vidi str. karnena vuna. VLAKNA ZA~TltA OD PROPUHA • U ucinkovitu izolaciju za vanjske zidove spada]u: zbuka.orrte clllllnfak aka ga ne kotistite. nab(plle 42-43).ll'lex m .l1u vot!ll:J n~l [a\:aJ'Iu.l). lpak.kategorljo.Ii pre. .aStiC na zakonom 0 ocuvanju energije.ija. i koriste se kao i zvucna izolacija za i u cijevima. i "diSu" pvC zapali. V LA K NA 0 D K0 K0 SA • Kuglice od polistirena: proizvedene industrijski.lulO. vulkansko ljuskasti stuklo u obllku kuglica) (prirodni na bazi silikata aluminija in verrnikul plocarna za tzollran] 1 zidova. • lzolinljte spreJl1.Yi)je'i'CWl'e_ h j hiclroklorotllloreugljika (vi~1i lz\(o. II svojoj MATERIJALI ZA IZOLACIJU mozete sfuul odabrati sto cete korlsriti. za priwdni izolatOJi kako biste VeUki Izbor potpuno mal rijala· za izolaciju silecijaliziranim prirodnlh dostupan je u lzoJ. izolaciju koja ~e obraduje borakSom 11<1 iZlTledu krovnfb kllpa te za akustic. lpak. • Postavite trake za izolac[ju • Z.u .lad.re).. • CelLllo~. • Zatv.klciJa ~a pod. N vermikuliL pod i u ~lrupLl. smolu od kouoplje. sljllnl. krovovu. orpusta dioksine.urnjesto ~e u p~lkir1Inj~1 koja s VUlm za ZVllcnu i wp. celuloza se obraduje postala boraksorn kako bi otporna ria vatru. umetaka za cijevi za koje se trasi mnogo energije. Jil'ajte cijevi.a.•ciju podova i { zidova 1:1:: za zvucnu izclaciju. flomi'che satRe. koze.l clodalnu i~(JlaciJlI korisUte rec.:or.)!" La lava:nlike pro ·[ore. su bol]e od proizvedenih ralnih vlakana. strop ova i kl'OV P LUT 0 . mozda.(.1 u praizvadnji SPREMN.l zastore r'la p!r0. Dostupna je u kornadima i tubama za Izolaci]u pu njenjern te II akusticne daske za izolaciju. pojadant pcllsttren (izolacijska pIOC. niineralna poznaia kao vlakna cestice mogu se oslobedlti rljekorn rukovanja i. Ako se odlaze ria oellagalistima. U sljedecemu poptsu navedena su najbolja vlakna za odredene radove. 'I'ajna je u smanjivanju gubitka dobromu provjetravanju knee.u VOULI lim. pre- stropova rnazi od prirodne srnole. • Zalifepite kupovne trake za hmliranjia'vrata (rnjedene LA N Blljka j izuladju termjckei < kola brzo raste i stavlja koristc za spojeva na stJOpu i prlrodnoga pokrivan]e sagoru oel matenjala (vidi SLr. rnineralna vuna . iako mllogo mine- Preinacuju se u termalne i vlakna. 0 tome vrijcdi porazgovarari s gradsklm vlastima.I!IQt IllOcio 0. vase kuce koju zelite izolirati. Slo) starlh l'lovina pod sagom iU smole Z!. sprjccava gubitak topline.Plotic d pluta ii\vr~mlSll i [ pJrl izo.ik!iranu gLimu iJi p.w ~ w '" :z w ZASTO PROVJETRAVATI? Gubitak topline od zidova. Mnogi proizvodi za lzolaciju stetnl su za okolis premda stede euergi]u.Cnil11 pJ'oizvoJotll b z kJoroflllQrougljiII varru i iosekte. nadraziti disni SlISt<1V. takoder i dioksin. proizvodu]u.a je Lakoder dol. • Posf<\vite guste. Ako se vuna.e Z. surnnja se cia su ksncerogene.l1nsku vrpce su naJb01je). Nacinjena su od recikllranoga novlnskog papira ilJ recikliranih Mjesnvina konoplje i vapna xcristi se za izolacl]u dasaka.i ruaterijali te smanjuju probleme koji sadrze mikropore 1 opasnost od kondenzacije Tim postupkorn • Proizvedena su opcenno mineralna toplinska zidove. ako postavljate (PVC).n. a korist! se :w jJo!illretanom. 16-17). MINERALNA Ukljucuju: • perlu (arnorfno • vermikulit mineral i ruagnezija) • plasticno sraklo (staklo u rnrezasrorn obliku). ostale kemikalije koje se nalaze u PVC-u LDOgO se vuna uti sljake.zore i ~rata koj1 su prOjDus nl. pokusajte izbjcci proizvode koji sadrzc slicdece sastojke: izolaciju i Materijali za izolaclju ko]i se koriste 11 suvrem no] gradnjl talco da ill. ZI D OV I • Koristite celulozna od ovcje vune i drvena pust it.ICI VO D U.mjili gllbjlak lopline elo T prodqvaol1icama. znatno smanjenie potrosu]e energlje u kncansrvu uskoro ce pokriti trosak prvotnoga izdatka. lpak.enjem upiti LI zeml]«. podova. ·>nll<pl<1sli. jutenih vreca..zidove I. PRAVIIZBOR Prirodni smjeStaju materijal kojeg zelire odabrati za Izolaciju oviseo CELULOZNA VLAKNA popunjrvan]e supljina 1I tzolacijl.eciScuje okolB. » proiz vocli koris.i staklena vu.uajllc1n pod. To su: polistiren (naftni derivat).

kovi. ['atw.n. • Kupit LlNljA slusulice na baterije.K{)I·isLite energiju.! ET Lonac napunite 5 onoliko vode koliko namjeravate na olcolls. • Udaljitf! krevete ~arem 1.za vasa energija. i4VOri poveciat c VaS lUeun za ~I1'\. CI lskljudite IZBJEGAVAITE za baterije na suncevu • Razrnislite radije 0 Iiroda vaonicu rabljen lm pranje. pedllcu od one koja vam je PERILICE ZA RUBLjE • Kupit perilicu koja dogrijava vodu od grijanja. • Procilajt • Pricek~~jte dok skupitc punu ili koristite punu pranje.l). • Nernojte drzati vrara hladnjaka ot vorenima dul]e nego sro je j)otl'ebno jer ce rako hladan zrak izlazitl van.a. za [elo.omoili . Provjerite • I'retpmrnje smanjuJ po~rebnLl h)liO~1LI clcLercl:lenta stoJI Ii.2·m od elektri([nlh ur'edaja. Mozete nabaviu suvisno rasipati.eiektriilnoga prekrivata.1avlj'lnja.Ill . Za sumo 25 sekunda J. u uticnicu potrositi. Ne sarno 5tO steele oel nezeljene je nocu program napola periUclJ iii ekonomicno 1I upme za uporabu • Korl tire 11l1jnizlI 1110gucli ternp· mt:lIfli 'pran)iI. omogi.1 jll. starih • Kupujte metalne. a fl1Qgu 'e i zapf~lili. .. vodu (korlsti mineralnoga 1I sflma ne zagrijava vodu).se uputa zu ud redene vrste tkanine i kolicinu ZJ nego one koje se odozgo. U Europi vee postoje obvezne energ (sku klasu. oivara]u • Pridrzavajte . i dalje Ce prolzvodltl elektromagnetska zracenj1. radio. samo orvorite vrata. sarno kupnjom mozete znatno smanjiti novoga hladnjaka sterno odasiljanje iii zamrzlvata. • Dl"llte' clljelove glazbene linije (aD playtl1'. • 'Pretjel'<lJlo lUPaI~je maze osteLih dijruovl'l. • Odnesiie stare prolzvodima. prilagodava • Kupujte kvalltetne uredale Itoji CI:! trajati. ucinkoviu. rnlktovalhe pecn]Ge i . iii • Provjerite posto]i Ij u vasemu kraju servis za recikliranje uredaja. aparati ili oni na baterije cesto elekutcni.mart]e. ukljucite kad je struja jeftina. Olpllsta pare! LI redaje lakse se u PERI LICE ZA POSUElE • Kupite en rgetskl flaj~l. glazbene [Inije i kompjutara.olo~ki v. tvrda: kako biste sprijecil.MA~~ET5KA .iv.luliaLi 30 . Pune zarnrzlvace potrebno je rjede odrnrzavati. se zagrije. cete smjesrati pokra] slednjaka bo]l ra. kollclnu vode i [edlnIce struje. malim g neraror m).111ju. • Drzire hladnjak 11~1 energetske oznake od A do G i popis standarda za potrosnju elektrlcne energije.cJ. 5e lrosi mnogo energ'ije.(a~enjima: • Iskljuc. vee stite .[!lojac. VIDEO I GLAZBENA . na 160 volta . predmere.encrgi]u.1. Odvoj ~li stl'lIjni. Vodite brigu a tome da pri kuhanju stavite poklopac jer ce se u protivnome kad ta energija lj. ureda]a kojiii:elitno kuplrl utjeca] lskoristimo till uredaja doblvene uvelike smanjujerno SAV. TIme cere znatno srnanjiti dnevnu potrosniu energije. • Ukljucite hladnjak koja glecli struju. a rnan]e modele stane pas uda i susenja kako biste ustedjeli energiju. nego sto varn je njegovlI klasi hladnjak otpusta a rnanji hladnjak mauje u atmosferu. • Pcrilicc ko] se otvaraju iii prasak dodajte • Uvi] k koristite ekonornicno bikarbonu. Primjerice.majll1ij. unjace uergiju.i.ite uredale kad ne rade (u protlvnom.0 cere 'j gH s. sto bhze [edne dfllgitn~ tako dase mogLl naJDajaU lz isle uucnlce. • Kupiie model koji se hladi ugljikovcdikorn. S obzirom na poboljsanja tih pravila.ece SWjal! oi vus ni okolis. kupujte sumo ono sro i.el<allju.i obriSite prasillu sa spirala na . frekvend)~.-l. sprijecla trose rnanje vcde I energije.srnanjlti izlo::1enost takvim z. energiie. • Ako rnozete. . TELEVIZOR.rl0 pl. kupovati 1I manit: vode.mi.(](.ijll perllicu S obzirom 1~3 • Kad ukljucite punu perillcu na ekonomlcno percte rucno. nizGj t€r'TJpel'-atmi. a 1.lJ vldea kako bisr za njihovorn a ne plastika • Prernda xu suvrerueui yarn [e porrebno. kuo i ani i I. • Osravite hranu da se oliladi priie nego slO je sprernlte U hbclnjak. • Mobitel korist:1te 3tO manje iii kupite slusallcu. ek. KUPOVANJE Aim pri odabiru informaci]e. • ~jedite sto dalje' od tele·vi' zora.. j uredaje n!l c.UREDAJI U KUGANSTVU Kad kupujete iii zamjenjujete njihove energetske kucanske uredaje. 5_ljedeCi naputci tEevam p. radio na n<lvijilnje (s rublja.l('ava pranje na ~JSceJ1Ja. nemojte strani hladnjaka posto. vecu elektro magnstska zta~~nTa. raspitajte se 0 HLADNjACI llsledjcti prostor I ZAMRZIVACI moze za • Nernojte kupovati veci • Hladna smodnica poireban tctnih hladnjak. t].111. porrcl no i pr vj I'il c uCinkovitosti.i vase susjece buke. nakupljanje orpada sodu dosrarna kolicina pilbara pranje. zamrzivac nn 0 do ~5 iupnjeva Celzijevih. plasticne razbije. udnkovlto je. • Odaberir energetskl P jednako svletiljke.'ilwat:ljiv Uf claj. • lzolirajte hladnjak sa sirana cia ternperaturi u. Jl:aset<:lfon). l~Qo\r~bna samo liiill~L n. Odmrmite zamrzivaf kad se nakupi led. strainjoi do 30 dobro izolirani.0 baS ~. • Nikada [leostavJjajte Mehaniclu usl5iva~ savrSen je za brza rad • Pok"lsalte sa snaci bel bez kabela.5teclitt. klorofluorougljtke. l['osi se ELEKTRO. nego 0 kupn]l l ruzinu pOlroSnjtJ elektricne hladujaci ih cnergije.nut'l.l. perilicu 28 • Potrazlte perilicu ko]a radi. p6putgrijalica iU elektrichlh satova s digitalnim (elektricnlm) brojkilma.o biste p rJlicu ISkOfistili poq· Uf)OSI. radioaparate rucni SLI srnanjili zanqeve prolzvodnjorn. levizorn i.ZRACEN·IA Elektricna oprerna odClsilJe a ne na odlagalisie. nego kad posude perilicu na programll • Nemojie porrebna. ustediet pokrijte je. trose vise energije.sto je vrsta radio [acije kejatr'foze lzazvatl zdravstvene tegobe. ugljicnoga od 3 do 9 stupnjeva Celzijevih. kupovanje dugorofno rabljenoga koja su posljedica je lose klorofluorougliika a ne koristi uredaja vjerojatno ekonorniziranje. a dioksida. uredaje kOji su ucinkoviti.

nego pri voznji od 88 km/h.1'l. Pokusajte putovati drukci]e. stavite mineralnu vodu u bocu Z~I u rjcdnu i us] ut obavite uno S druglma. zracnun prijevozom najvise se oneCiScuje olmlis jer [e avlonsko gorivo stetnije od benzina.. Sadrzi viB.l1ortl dt?k . UlIjte Ist9pljeni vosak u rastopl[enl sapun.w PRIJEVOZ Putovanjem na posao iIi iz uzltka trosl se energija i oneciscuje okolls. a bazira 56 - na ulju ali prijl! li vaS is neisl orislive toga provjerlre IU<1t16 one i~culll okolis. a Clsti i stakala i karoserije. Di. ugasite gao gurne dobro naj uhane. pri pranju popur tekucega te perite spuzvorn ga sodom te ostavite neka i vodom jednu sedminu to [edanput cia odsroji jedan sat. brzini dopusrenom U ::l 113 .." deterdzenra. kernijska sredsrva... aurornoblla. Osjecat tete se bolje fizicki i psinkki.o je priieko potrebno. vozite vam nije porreban povecava nil potrosnju goriva. mrl]e.te vodu.Biagirn ubrzanjern man] gorivll.ike zlilra"\(st¥eHe regf)il>e. KUPOVANJE AUTOMOBILA Automobil jc porreban.i. tellko da ga pokrijc I:. Otopite pcelinji vosak I ulje .. ad b nzlna. • . Koristite parkirallsta. . Dobra i~mijesajte dok smjesa postana kremasta. • Kupil.ke HulOIl1 mot p gonom n<l C Uri kom~a irosi au[oJnobil s rucnim ~lltlOIllObii v ziti lla·biodizel.od 40 poznatih <'lITOV.l. bismo usporili i "silovunje" morora. Sto se otpustania otrovnih plinova tice.ctpor vjetra goriva. Prlmjericc. voz ci se automobilom. oneCisCLvac. prebrisir ' g:1. se osusi..ne i dubre ga odrzavajte.el!. Gotoy ptip... tlm~li.. nego da se uvijek vozite • Ste. a na cesti prosrora).lti'l kozt)ori.ravaR uliife u. napunue kanru autc nobllom.di. - • Odaberite uClnkovito automobil konv 100 g nastruganogn 6 k"\piolia jojobe vosb OkOJi. maze kao i 11<1 stan]e nasega rnijenjanje povecnn vase r:ICU!lt: do 20 posto. automobili Europi). brzina kako Nagle kocnica.~ r . ali to gorivo 111<1 o Konstite sustav provjeuavan]a samo lada bela je I.I. Ako se vee morate.le posudi iznad vrele lIode. nego u peroj brzini. pul\jevunje.LI .5ad oblcno bjl s veda.C bilu sagonjevanjem mogao bl uskoro zamijeniti • Kupite rabljcni automobil m~J1je [e stetan.D nuzno Lro~j gori VD. Radije vozite bicikl IIi hodajte. no time 0 SJAJILO ZA AUTOMOBILE Opm. smanjill bro. Ako vee' iinate dizelski motor. CI Maknite • Vozile najvecom brzlnom.] koji izazivajll vel. sto je UJ'lrav~anjell1 mMl S(Mlise 6lspi €)blill>mlliiC\hoga dizeJa. Slijedi jOs prij edlogu.I£ie zdravlje viSe blciklista oboljenja zn « posto. srcaruh CISCENJE AUTOMOBILA U automcbllu ucinkovjtu ni]e nuzno koristiti rnozete koristiti sredstvo za ci~Cenje pl'ozora navedeno nekoliko na str. Alto nosite maske zbog udisatl oirovne plinove.. Mowr s unurarnjim Ipak. Tak del'..no 'j lolobe U bile. II ~(')di lije! am . od celul ze. • 1zbj ·'g.(fl prltlskanje • Vozite Pri I rzini oel guma povccava za 1 posta. voziti automobilom.. RJEDA VOINJA AUTOMOBILOM cesto je stvar navike. oneClSe nja. manje OHeciscuje toliko okolis. Ocistire spuzvorn i ostavite • AIm Idete u kupnju St. putovanje vlakom iii autobusom bolii je odabir jer se pri tome po putntku petros] mnogo slijedi nekoliko naeina kako prl STEDLJ IVA VOlNJA m Nacin god"a. 0« 0<1 koji vozlmo uvelikc uqece na potrosuju automoblla. p zornost d . ruozemo na povrsiru. 20 punih autornobila. • dobre su i za V-. SO· za sva sraklu. koristite biodizel (neoporeziv [e u )E. • Koristite bezolovni zahujeva prllag dbe autornobila. urnjesto cijevi rasprsivacern.. a ako se vee vozite Vozn]n automobllom autornobilorn. g PGelinjega novoga. trosi se smireno. 1..ienjem. za to vrtjeme slijedire ove naputke: SVOlh' 3l1tOm. kovceg trosi se 25 posto vise se na propanj manje goriva.. za POTRE8NO automobil I.VlljL di7.1 5 I'd) nego !lto pomijesare SltSt0. nislwm mZitlOm n9 kolltli)1u t)~1meklltli.zel j jaCi anesi[> malu LlbILJs.. • Kako blsie ocistili stakla. [ap(l:e s~-l un. tome ustadjetl energiju.. posto]e jednako prirodna.. poprskajte bikarbonom rnokrom S za malo vode izvrsna je za kukaca sa svj tali1. mjenjacem. poprskajte sraklo i • Vozire se autornobilom '. • Socia bikarbona uklanjanje rnasne pomljesana s toplom vodom kernikaliju. • Kratke udatjcnosrt te nktivnostl Deser posto • uedovno VOZilC autornobil popravak • Obratite nje sterno za okolis benzin . r!efQIl1 j e1ektrOllskinl • Kupite mali autoinobil. ll1QZete pokuiklli clizelom sumpO.km/h automobll progutati rnoze pri 60 km/h ueco] do 30 posro vise goriva. potrosnju goriva s krova aka . i dali smanjiti njegov utjecai. su • Nemojte stavljati motor upal] n kad stojire. • Prebacite prornjcna [e jeftino i je skupa.sl'al<:leJJku 5 .. necete mozete (u autobusu bro] osoba kao zauzima obavu U • Vozite se vlakoni ill autobusom kad god to na kat moze se prevesti jednak.djebite prirodni kucni kak blste uklonili trajnl sja]..e pal.Jl<e.. mozetc. 2... j dodajte "blagu • Kako bisre ocistlll spremnik gorivo.o vise goriva. razmaZ. Premda mnogi ios uvijek vise vole udobnost automobila. sporije. niski tlak pokusajte to Iskoristiti najbol]e sto prelazite blciklorn bi iii pjesice i za okolis. sapuna. [er o "'l < o w I. auron~lt5ltirn ("iell Iz'v0re). sro ccmo voziti pogon na propan iii ureda] za elektrokemijsko prervaranje energijeI druge nove tehnologlje.a manji i rnnogo je jeftiniji. pripravak prljavstlnu pamerno i Inforrnlratl se orivu.ros.l'll koji i ne okolis. a amom post.i gorivo 5 katalitiCk.

gotovo su uvijek bolji od proizvoda. str. koje nam pruza zadovoljstvo. (. Uz to. 33 koje su uzgojene bez koristenia aditiva. Prirodne boje daju glatki mat premaz i dcstupne nijansama. su nijlmsama. Za razliku ad tkanina formaldehid u masovnoj proizvadnji. . postoji sve koje se koriste za proizvodnju nije naveden popis sastojaka. zastorl i rucnlcl od clstoga lana iii pamuka. veta zabrinutost zbog mnogih kemikalija boja i tkanina. svile iii vune savrseni su za organski dom. iii "nenbradeno" znaci kako su tl materijali otrovnih ad vlakana biljaka gnojiva i kemijskih Vapneni premazstr. sintetlckih a prirod ni materijali izgledom. je ukazati na vaznost pri odabiru prirodnih boja i Svrha ovcga poglavlja tkanlna te kako ihdstitl i vodit] brigu 0 njima taka da dugo traju. PRIRODNE Posteljina. praldicni su i otporn i. Naljepnica na kojoj je natpis "organsko" proizvedeni pesticida. Prirodne boje su dostupne u raznim a ne otpu~taju otrove ni za vrijeme primjene nl nakon toga. ne sadrze vinil. tr'<!jni i dnbri za prekrivace z<! Odabl~05aga str.2 paku!i5tvQ.UKRASAVANJE I OPREMANJE Ukrasavanje kuce prigcda je za stvaranje u okruzenlu utocista u kojemu mozerno Presudan je Prj premanJe O1l1lefnoga premaza v udobno zivjeti. na dodir i mlrisorn. . NEOTROVNE BOJE ZA UREDENJE DOMA zraka u vase] su u raznim Priradna ciScenje cetke str 34 Mozete kupiti boje bez opasnih tvari koje stete kakvcd kutl. Osim sto odaju dojam luksuza. TKAN INE I VLAKNA prekrivad. MaterlJijll od cistoga' parnuka I lana. Cesto na tim proizvodima sto dodatno otezava obavljestenost i odabir. ni ostale otrovne tvari koje mogu izazvati alergije i bolest. 33 odabir materijala.

O~~vite malo vade kaka biste dobitl lankl prem<\Z.rodnih boja stvara se mnogo rnanje olrovnoga orpada. • Prirodne boje sadrze koje dopustuju nego boje koje irnaju kerrilkullja. Dodajte ga mie'savinl kazeina.l1oga ~lISt~IVa i simptome i razlog ~. bo]a lrna glatku g. mozete odlucit] hocete Ii ill kori ·titi umjercno ill cete radije odabrati pnrodne nadorujestke. sto se to dogada bojama).ki sadrZaj boja. 1I ali njihova kucanstvu. spojeva koil lsparavalu.L1ski spojevi edreda temperatust oi)a~)lelcemlkall]c. nose stv<uunjLl ozoml ·Ijcti II • Nemojte useliti U pwstofyu kola ie s:vjeze . nnsproizvod malOJJI kollclnom prircdnoga . lstrazivanjem HLAPLJIVI otrovnih isparavaju. vapno od vapnenca.azuru prirnjecuju sinteticko] proizvodnji povezuju s raznlm zdravstvenim komercijalne otganskih sa • Prirodne boje su sigurne za okohs i 11e ispituju Be na iivotinjama. • Prernda je vrijeme susenja cluLje (osim za vapno). nego pri boja. • Nasi te zasti!n U odjetu. 0trov:ni spojevi "olplI$taJll" se nrJsobnoj rnirisu nove boje. Vapno nema mirisa i nlje otrovno.. uljne boje.iega !roo smoK minuta. .lO . prah. Osnovni sastojcl su laucno ulje.:'. Bllclud da ne sadrze konzervanse.srnanjlll razlnu lsparavanja." To zrmci cia se ne stvaraju mjcltllrld se (ka nakuplja sparava.e se mogu korisLiI i u vodi ~" sapunom. OodaJte los 1~5 ml vade I 15 3· PomljesaJte liD g. kaje ne zldovlrnu "da disLI. IZBJEGAVANJE OTROVNIH SASTOJAKA na "Sveucilistu johns Hopkins" iz 1999. p(otr. dezodoranse. SadrZe otrovne organske spojeve koil isparavaju. uspjesno w o m Z 0:: se koriste vee stolj clma. se susi pa ga nanosite velikorn cetkum Najstetnije su ostrlh dlaxa siro~im potezlrna kako biste dobili glatk] prernaz.50 g kaz. kazeln jz mlijcka i prirodna erapala poput tcrpentlna i ulja Iz citrusa. MLlJ ECNOGA PREMAZA III lljeku.koje su povezane s kemikalljama II bojama. t'dkoaer. rnozete naruflti postom i posvuda su lake costupne.z w « :'i< Q_ BOJENJE I UKRASAVANJE Premda naJveii prolzvodad sve vise smanjuju ) kollclnu kemikalija se koriste za boje u koje PRIRODNE BOJE Boje od prirodnlh.rija. . Visoka razina otrovnostl najzastupljenije boje tome Sto-rie sadrze ni fungicide ni konzervanse. i mat unutarnje zidov s V()lIUIII i Aka koristite plgrncnru kako biste dobili lijepe glatke Vee ina uljnlh bola za kucanstvo ~acldU od 40 do 60 posto hlapljlvih velikuskupinu otapala Ta organska se koriste . PO(Tlijesajte 2. Ilare Inag.110. prirodne 1ak i sjajne bo]e za drvo II interijeru i za metal. seni a ne sinteticklm i ne gule • Cetl.1J za nanosen]e prirodnih boja.lzvilLi a51:fh~.( prepoznatljivu i. sadrZana u boji postaje ocigledna kad pocnete proucavati upozorenja proizvodaca boja. Premda Organske boje na bazl vode. vlaga jer prirodno nil kojoj se 11e' ipak je trl puta veii. boje. Upoznavanjem S opasnostuna. rukavlce i Mocale kake biste 2a~itifi kozu i ooi. pr. sv] u bO)i da se rasprsuju i vezu.mjlte ternperaturu u ku~1 r p. Otrovnl i forma ldehld . 1. sto su po zakonu duzni istaknutl na paklraniu.eslte I upotrijebite. smole i aditive poput otpjenjivaca koje rastvaraju pjenu nastalu kemijskim stabilizatore PREDNOSTI mlkropore PRIRODNIH BOJA • U procesu iziade pr.ohlojena oilman nakon IDt!ljenja. • Bojite za hlaClnijew d6i. poznati. 31 rsije-. gips i kamen. slijedi nekollko savjeta kako smaniiti njihov utjeca]. • Srn. • Pakirun]e se moze reciklirati. Vinilne emuliije i konzervanse. Koristlte isti p0StllP. eksterijeru. prednost postoje jest j m o UJ prlrodni pigmenti koristc se za Mozda su skuplje.kako bi 'pomogla (ok ksilen 10 10:. koie se tegobama. sadrfe nl umjetne pigmente ni kernikaliie.lill~us<1Jte iedri8vatl Ii.la godlne k~lsp biste . nisLdmslojavima atmosfere. Brzo na trZiStu jos sadrZe velike kollclne opasnih tvari. kao i zu bilo koje druge boj \(:1 kucansrvo: ipak. alergije. man]e kolicine ouovnih orga. Krcda 'l'nkoder.lha pigm~nta 5 praha 5 340 ml Vade.njeva kake blste ograniGiIi otpustanfe otro~. Neka!5'e 1lf11e toga tjadan' dana I'lr~vietri. neobradenih materijala (vidi Izvore . (kemikalija pigmente. 05(:. visok i postotak na bazi vode sadrie vinHne smole. etc InijesHli Kazein~ki.B 0 J. godine pokazali su kako boje za kucanstvo rnogu sadrzavati vise od 450 otrovnih kemikalija. prirodne bo]e imaju ograniceui rok trajanja: oko devet mjeseci ako nisu otvorene. cesticama spojeva. pdd. P~tite prornijesajte dek ne dobijete kremastu masu.1 iiv61.lsgu [sped 35 stup. Om:. E N J E boje koje sadrl~ ctrovne spojeve. OTROVNI SPOJEVI keinijskih uglavnorn spojeva ~wjivrlo luko PRIPREMANJE S A V ) Eli I Z A . Boje na bazi vode sadrze OJg::1I1skUl spojcva S<lcu'z<lni 1I bojl su: toluen. nego kod prirodnlh tragovi kista i cetke. lllOt.elllskoga kako bis:t'e doblli gusti neiGJ~d5tOji :}o 2. n ke prirodne boje zahrijevaju dulje suScnje [er ne sadrze sredstva Zit su ien]c.nih kemikalija. OOQro pramiJesajte p[emaz.vni sp j'vl. reakcijama). • Mnogo je manja vjerojatnost da ce izazvati osjetljivost j boje sadrZavaju male kotidne otrovnih njihov kemijs.• Provjetravalte prosteriju: za vrijeme i DaltOI'). pOJ'ell~ cajc slieRe gl·ill.

Isperite pjenu i boju pod mlazom voile. 1.iSt:u. . ostatke mozete aridall u za cisccnje kistova za uljane boje su alkol. kako sklnuu orapala. • Neke zidne tapete mogu se skidati i suhe. ga dobiva se od prirodne smole cmogoricnlh stabala.o Eele laka s povrslne zlda ukloniti zidne tapete metalnom strugalicom.rezite spuzvu koju cere staviti na drsku cetke kako vam boja ne bi curila niz Juku. nego one koje su uobicajene nu tl-i. Razrnlsl it e 0 sljedecun prlrcdnim uadomjescirna: • "Blago kemi] ka" ora pala su dosrupua. • Premda [e vecina prirodnih boja bez mlrisa iii una bOil. Otoplna 5 oetom djeluje na Ijepilo za zidn!! tapete i pomaie da se anD otpUstl. all mozda cere ih nod . cetke arOITl.1 neko] riljesnoj zalednlci ill zidnih tap La izraduju se na bazi kance regen. m limuna.skinuti.1e obradc. Umjesto njih.oli pelrokernijskirn kornpost. opasrrl otpad.zavarI metilen-klorid. 1l10Zda rragove ljepila za zidne tapeie ~I PRIRODNO CISCENJE (ETI<I za GscenJe cetki od bola na b~l. poznatih kao drugih vrsta boja. boje mlakom za pranje. KORISTEN!c U VRTU kaustlcne sode. • Darwjte neiskoristenu boiu • Sacuvajte S IZBJEGAVANJE Kemljska sredsrva I<EMIJSI<IH OTAPALA zu skidanje kojeg je poznato cia je mO("<ILi ostaviti da djeluju tijekom ukloniti rako sto cere u vodom staviti nekoliko izrezanoga luka.lllO pokazati. skldanle zeli.LI ODLAGAN1J BO. ao minute. • Prirodna boja je fluidnija od posrupka nanoscn]a boje.!. bole u rasprsivacu bOja mora se susiti 24 dobiva se glatki premaz. nezel] ene rni rise mozete estatke bole za kasniju upotrebu. i"d7.?. Moze 'se Ispiratt u okoli$. kistove nastojte cistiti manje stetnim preparatima na bazi vode (vidl Izvori). Ipak.1I11i.ite Eetku I suslte 2. !2. takoder.roizvodaci vinilnim Zi. Skalpelorn zarezi!e zidne tapete koje zelite . nego sto pocnete skldati tapcte. do Ocistite sve ostatke. pina dielu]e na ljepilo zidnlh tapeta i otpusta ga tapeta strugallc nakon skidauja WI eta ze. Najbolje je uopce ih ne koristitl. pridrzavajte se sljedecih uputa. i nije stetan %3 tako ~to cete brusnim papirorn izgladiti povrsinu. a isto tako dostupna. jednostavn bljelog« Gem nanesire te je. Kad je na 00Sit0 na strop. • Prskanjern • Prirodna sata.ekll se osu~i·prije PO. Proizvodi za uklanjan]e za ljepila za zidne tapere mogu sfldr. rnnogo lakse. neki proizvodaci zidnih tapeta prolzvodc ruzllcite p~pite od recikltranoga pamuka ill paplra. Ijcpila za zidne tapete. napunite ureda] toplom vodom kako biste srnanllli vrijeme potrebno da voda provri. prolzvodlrna zidne tapete pokusajte skinuti pomocu pare. Wlijte 300 ml bijeloga Data u kantu 5 toplorn vadom. Ako na tapete 111 prev.0 VOdom I malam kolicil101il "blago kemijskogl' dete(dzenta Ie na 3. Sve . 3.LlOvJ.ottrnve I teske rnetale. • Ostatke boje od lana rnozete nanijeti na debla PRIR0DNO SI<IDAN]E ZIDNIH TAPETA SJjedeCi. korak po zldne tapetc bez kernijskih otopinu oel tople vode i i pustlte da djeluje.J15t1ti kvalitetne vrhova. uklju€uju.maz svojstven prirodno] trel ate k . Da ustsdite energiiu. Cetl<om naneslte otopinu na tapete i ost\lvlte je da djeiuje. lako da pokrlje 5e ~eklnJe.i ulja.JA RAD SA ZIDNIM TAPETAMA p. ziltlll:l prebrisati zid vlaznorn krpom i ostavri I). te ihne bisre smjeli bacati na otllagaliste. kao i papire sllovacom. Korlsute upuie za uporabu kako bisre postigli dobre rezultate.UJ z « UJ RAD S BOJOM Bo]e od prlroduth sastojaka Imaju drukcija svojstva. cesto sadrze ke::mijska otapal.). Nanesite drugi slo] p. vocaka-te tako sprijeciti pojavu rtametnika.. Ostavite Eetku neka namace ravnoj povfsirij da "€ekinje ostqnu ravne.ro vam je porebno i voda %3 ispiranje.mpostupkom korak. rekuci deterdzent 1. Ako ne. Ili plasticuim zastitnim slojem na povrsini radi lak:kga cgcenja. • Qrganske boje: n·isu stetne za biljKe i saMe prirodna ulja i rnlnerale.lite bojiti zidove.ti i 0lm/o.. U staklenku uliite oovoljl1o terpelltlna 2. • Kako blste doblll glntki pre. Protres. koja moze prziti kozu.rije ostre dlake finih C'pocesljanih") • Cetke u valjku daju drukcijl premaz nemojte od obicnih kornhinirati ceLki. ®~. o UJ traka i prernaza. ta elva komada dobrotvorno] udruzi. a jest ~Gte rnoratl otkloniti Terpenun je tzvrsnosredstvo sudoperu staklenka.htapeta cesto izraduju dekorauvne Lapete s 5 AV JET Umjesto kemijskim :2: 0:: 0- • U vasoj rnjesno] zaJednicl zasigurno postoje posebne odredbe 0 odlaganju boja. Stoga osusene PREPARATI NBjcdca dobivaju sredstva ZA (ISCENJE postupcima (ETKI koj] se (poznan "rnzrjedivaci" op. P0511(1\. Otpadne boje saGrie fnnop8 . Ljl=pilaza zidne tapete na bazi vode su boljt odablr od keinijskih Ijepila na bazi otapala. Tak.

l. kernijskim" izbjeljivacem i na suncu kako bi te zadrzali bijelu I oju tkanine. kvalitetn.jce.lljoll1 pamuka ali ipak kupujte svijerlosmede. ~Javlake perlte preokrenute prerna unutra knko bi~te l'-if~ti(lll PO~I1"§.e izblijedjeti. phuno lzradu]e se uti. hladan VUNA Vunene tkanine 0 bI-LO se susi. U tom sluca]u.iberite lteobr.. biste ostetill. U prirodnome ali .avajte se i sljededh savjeta. neobradcnoj pesticidima. posreuinu [er boje u priroduo]. smanju]e organski 'e njihov uzgojeni ostatak Neobradena dobro raspolofsnja.I. sagove i prosrtrace.e prirodne tkanine moida su ulaganje jer cemo na njih vise paziti i nego bolje dugorocno radije ihpopravljati. zguzvat ce se. S\1 uobicajene pran]u. PJetclle sal ve od parnuka navlake za ukrasn jasruke za perite na prograrnu i izl Iljedj Li. ProizvOcl. Premda su skuplje od herbickhrna purodnim parnuka bojarna . vlakna posro]e i rucnici U razlicltirn podrijeUa i obojene prirodnim Osim toga.mnogo 5U ocll'eduje Luga vlakna.cajte stalojake ad lana 5 unutarnje strai'le hladnim gla~alolTl k.O~ unutarnje strane.Zvaju.el~epokriva:e Ako nelito slucajno Pfolljete po vuol. Vlakna se mogu ODRZAVANJE • Deterdzerui deterdzente J ostel] inu.5jajil). • Kako biste sprijecili sja].()lina). pa iako irnate.i. u tkanju. obradena snsce 1I osjetljivo rublje i susue na ravno] i izglaca jte pamuk s strane kako se ne bi povrsin] kako bi oboiene stolnjake. zapetlia ne cvorove).. vlakna l110gu • Koristite prlrodno pretvorui lJ ususili bijelu posteljtnu i stolnjake. ili na lanu nacinili mrlje. rnaterijali salovima Hi posteljini. nejednako tkanine cia se ne sruanjite .od boje stonovace do ad neizbijeljenoga oker boje zaista se mogu Iako nabaviti.rocln. izbleljivanje suncem kako blste No nece se 11ko skupljat! uosite I energiju. Pornno izglacajte nabore kako se 11e bl vicljeJ. plesti boju 1. ITaJm: matedjale. slntetlcklh stetne za okolis.maza maljce (vjdi ~\r. baciti. 167).. rekueine zbog pnrodnoga vremena Ll pi]a. ne upija edmal1.\ I. zadrzall obi ik. • Kad ih glacale. ODRZAVANJE VUNE na naljepni t • Fe rite vunu prema oznakarna se u topl J vodi skuplja. prodtajte upute na naljepnici. ako j • Pran] 'Ill se vunena L Vuna ljka I ga nemojtc tak usiti u ~~Isili . Mjesavine obraduju lana i pamuka zbog guzvunja i cesto se keruijskt tkanina lijepe [e li rijcc za jastuke.ako !'lis.. Uljnl [anoWn II vlaknlma suzbija pr0dlra~je teku~ine R8 se . Buducl da se moze malo stisnuti Osjectjiv je na plljesan. k mad J zlte svaki put drul Cij slabjela na prcgibima. a pridri. uvijei< • veclna pafn'lcl. manje 5U bolje za nase zdravlje i mogu uapadari fungicidima. obradene temperaruru unutarnje . vlakana. . <Dd. mogu prornijeuiti i perire Ian na nisko] ternperaturi na visoko] ternperaturi Vu ua [e prakticna prekrivace. • <I LANA "blago kemiiske" perire (vidi SCr.na rnrlje. n.i.:3 LJ Osun toga. a njegova kakvoca parnuk bojama.osim ako nije uzgajana orgunski stanju Ian je krut. popur tolnjaka i plahri bl kako vlakna n i glacajte ga S "JOlptk:e" (sku piti se II male. steroclne i bole ·t1 te se obraduje i pesticidnna.c:i.te sprijl'cili sjaj.1ib materijula moZe se pratt u perilici. cesto se izraduju sc od ovcje vnne i bez obzira na to navlakama 1I1ja u Prircdna proizvoduji. pa se stoga tkanina nakon pranja vunl cine cia varu [e suho i toplo. vuna za pa vasa koza <lise.i Ionnaldehklirna. Biljku pamuk izbjeljivacima pamucna Plahte il.l bojent Jail drztte podalie od sunca jer IT)Qz.ipak moze biti \. bo]i slonovace. ali nc i na moljce. ali prirodne tkanine .1 zastore i.ru vlakna polagano U llltlje kulunjskom • vunem ulja ukloniti (lan. koristite osjeiljive tkanine. dovoljno krpom koja prekriva 'i i 1 okrivacl lobro cesto "U obradeni i orrovntm kemlkalijarna kako bi bill eip rui na ID .pogotovo one bojama . Kako prirodne tkantns ne ODRZAVANJE PAMUKA • lzbijelite plahie i justucnice "blago ad 1110gU prije nego sto ih podnete cistili. Ian ncrnojte glaeali vrucim glacalom vanjske strane. najugodniji su pri. moze Organski Ian je ugodna prirodne bojel lkanja. 1I kojcrnu nema kemikalijn i ui] obraden na trZiStu.P t< I IiU U I~I IVIA Itt< I J A L I Umjetna vlakna moida prevladavaju organskoga UJ PAMUK Pamuk jc celulozno se duljinorn vlakno. LAN Laueno kukaca.ana p'osp\:emite ill S V!·~d.U1U s vanjske strane. je prllieno otporna . [e porozna sagovima ill prostiracima. vlakana biljke lana j·Ce~w se prodaje Biljku napada malo i . 70). pornij sana sa sinteti kim vlaknlrna.i ·0 F>I'QUi. mrlju mozete bi'ZQ ukloniti paplrnatim ubrllSOITl . • N mojte izlagari lzravnorne SlIIKlI osirn ako nisu kernlkulijaiua gu. bijel ga pamuka osusite • Glacajte pamucne toplim glacaJom. • W). Izgia.

PiD 'l'akoder.t)je. Mote bitl punjen perjern ~ivih prica pa ce varn se mozda vise svldati vuneni pokrivac. Kad mljenjate posteljinu. Svila je dobra zn bogate zasrore. • Navlakeza madrace cesto zaboravljamo. flanel. poput presvlaka za [astuke..ice nepotrcban Slt kemijski. • Pokrivae: [:lokriite ga presvlakom od ~Wlnc.Konopt]a je biljka ko]a brzo raste 1inin vlakno jace od pamuka. cia u nJemu nplstil:e sve gri. Akrilnl prekrivaci. PRIRODNA POSTELjINA materijula '0 AJ AJ' Buduci cia vas istovremcno grije i dopusta vaso] k ii da dis . jasruct punjeni poliesterorn i slnteticke jastuCJl. Manje kornade. ih jedanput madrac od znojenja [:lriroGin0fi\a mate}ijala. Osim toga. Akb Imate astmu. q:: o a u. iako su skupe. asunu ill su alergjcna. dodatak posCeljinl S ({ojom cete bit! II bl. postcljina od prirodnlh tcrn. neizbijeljeni Pl1lOjC. presvlake za jastuke i postelJinu. mek i pro •..lti presvucene formaldchidom da se ne guzva]u. VlakJ1.1 va!].n. i dekoratlvnl podal]e od sunca du ne Izblijedl. Madraci. (vldl lzvore). provjetravajlt! g. a ne kemlWdl1l ciscl"enjern.n". pamuk. Orneksavaju • Poklls~ jte koristiti plahte i jasrucnice zimi. Dobro provjetravajte sobu i svakoga dana otvarajte proz()re. Glacajle je bladnim glacalom S unurarnje n" ll"zi~ILl. Cista svila je ugodan. JUTA I RAMIJA Vlaknaod kore srabala .iSkome dodiru za vxij.ili dVap\ll gociini. pokrlvace ih prati rucno u puta. Sljeciece uebale bi yam pornoci u odrzavanju napornene vreca. ttl okruzen]e uebal zclravije. jura sve su dostupnlja jc neelasticno vlukno i koristi se za izradu torba i i koristi za izrudu odjece. j POSTELJINE barern sedarn bi I iii SlO Buduci cia svake n ci provedcmo sari (vidi Izvor . n<lbavite jastuke ad 'org<1nske Vune iii punjene kapokom. all Iako se prlja.ijeiia se s i njihovu uajnost. pomaze u reguliraniu tjelesne z dok spavatc. izradu POiruC5tVH i uznd. a u vaso] posteliinl KONOPLJA. Poliesterske plahte mogu b. TKANINE ZA POSTELJINU Sposobnost upijanja i kakvoca prlrodnih vlakana (ini ill savrsenuna Z:I posteljlnu. od ciste svile.V@ SPAVANjE • Mijenjajte i perite plahre. tnko da yam nije prevruce. Ramija. prekrivaaem \J ocistite madrac usisivacem kako nastajanje grinja. nece biti alergena.ro ga jl>.:a UJ Z <11 SVILA Svilenn vtakna nastaju iz cahure dudova svilca. od poHuretanH C:e.fov:i u·1te Zll l1'laclnoga clam. • R· dovito < krecite madra g()dini. vIal'. poznara i kao kineska travu.mean materljal koji se 11e moze Imitlrau. rnjesecu. hladit ce vas I.ga protlv alergije kojl.1:11(0 upijaju i trajna SU. Susite u bell s deterdzentom It! isprati nekollko Provjetrite ih vanl barem [edanput Perire ((aRe biste zastiti[i i prljanja. vrste djelu]» tako da zadrzavaju • Za tople j lagane pokrivace porczna prekrivaci • Organske deke od pamuka takorter su dostupnl topli zrak. ZDR.lZ najullljI:!"Sl)J. i dobivn se od kopriva parnukom posteljine da produlji ODRZAVANJE koje ne zare. zdrave spavacE' sobe. sri. Rasprostrite !. a grij~llj • Odaberite prirodni poknvac od pamuka s perjern. • Kupujte organski. Bob.i:jegaorgandlja i kineskoga krepa do rezeg svilenog samra iIi strove svile hrapava tkauja.sto 811 prskani tvarirna koje usporavaju goren]e. To j iznimno vazno ako vasa djeca irnaju tkanioa odrzavaju se [ednako kao 36). u tjednu. jer grinje rnogu prodrijcti u madrac i pokrtvace.( to . Slnteucka vlakna ne "eli u" re '~I stoga neudobno topla za spavanje.. l\1. . Moze se bojiti razllcltim bojamu.. odaberire clstu vunu Obje ODRZAVANJE SVILE Cesto se preporuou]e kernljsko C:iscenje.Ose koristi za izradu razllcitih tkanina: od najfi.peralure 0.I postel]i. cak i L.je postupke slnteucke izrade.okIival u hladno [utro.erne spavanja. lime cete unistiti grlnje. . Susile je trane dole je jos tkanja iii pokrivace od kasnnra. Odvojite je od ostalih komada odjece jer moze pusuui boju i nernojte je namakari dul]e od nd(oIiko Svllene lkanlna mofete mogu se pruti rutno u toploj vedi sa rninuta cia vlakana ne oslabe. ce sprijeciti m gucnosti bJagilli . prirodne tkanine ugodne su na cloclir. biste ukloni!i prasinu. sapunlcorn. Moictc ih na suncu. 1I • Re I vito perite iastuke. lana iii vunenoga futona. zastitite . muslin iii l<U1 za plahte i [astucnlce. pletenine 't'e vrste lan (vidi SU'.i n~Lsuneu clVRput II I~€rlte jecin. a vece u kadi.r\lcnim pranjem. Vuna je possbno pogcdna Zq posteljinu jer lstovremeno izolira i al15@rbira IJlagu ' tllslo pr91zliodJ znatna kolidne :v!age za vrijeme spavanja. Koristi se za platna. cia se [rosi sobje Odaberlte madrae od parnuka ili organskoga pamuka.Il1.J 0. no buduci cia je ro kernijski proces.P. svilu je bolje prati rucno. jastucnicel [e ln: 111 ljecinu. pratl u posudi za pranje rublja.

..daleko je od prircduoga marcrijala. talco cia se tijelo kOZLI.i. diklorobenzidena kuncerogene nalazlti II naftnih derivata te mogu "otpustatl" kemikalije sve vrijeme svojega trajanja .a. nazna . 73)• 'Radlje Qdaberi~e z.0 poli.te . lzraduju se od plastlke koja se dobiva od IOt1eII dudir s njirnu.lstore i prektiVaae bsz nabora .vj. rul formaldehldom radi 18k~eg.11(0 BOJE Vl se koriste za bojen] au nesrabilnc J\Ilogu ih Olpu. Premda izraduje od prirodnlh celuloz i srcike drveta. jakim naclraziti os.ivlI kozu. 'U mnogim drzavama zrumoski je odobrena zapa Iji 1'06[[.ctl.l vee' III I pogotovo odrzavan]a.ali oblik.escera nisu zupaljiva. ih moze poput vlakna imaju veliki nedostatak.. • Vecina slrueti '. Ta kemljska reakclja inoze izazvail sadrzc post~ljLl1a pranje.cerno yam na nJihovu pdsvtoo~t • Fonmlld hJd se dod"ie J1ajJol'\1I kal~G hi bio OrpOl'110 vaU·LIIJ znaci . • Kupujte k. till kelllikal.LI.ija za zaStitu ad za bojenje parnuka).lliallanjem_ • Izbjegavajte kemijsko' cis'teoje kak0 blste. sinteticke tkanine mogu se vlakna lIpijaju stisnut! ili cak Istcpiti. (TIUS) i koji se doduju u uporaba vlazne tka nine.lJedeciJ1J.inozete ih prati rudno i l1e trebate ih npsiti na kemijs~o ciscenje. slntetlika v OTPORNOST Neka sinldii1w NA VATRU vlakna popui TVORNICKE Boje ko] materijalu keinikalije. (ko]i se koristi Neke boje za tkanine. su i mogu se tkaninuma.us1*e ill \1 ocistlri bez up ora I e [aklh deterdzenata. • Prolzvedena mdje i rnirise vise nego prirc dna pa ih ceSIO perite. bi se smanjill statick! mogla NtDOSTACI • Sintetkke posteliina otpusta]u SI NTETICKE POSTEL)I NE otpustaju je.eno. .z LU « ~ SINTETICKA VLAKNA Buduci da se lako odrZavaju. cista viskoza sastojaka umjerna I.koja [e na trigtu vtskoze zastupljena sa 95 posto .ozm\ke 11i'l tkanlnarna i pr0. upiti .v<. savjetima zeluno vas uputiti kako odrzuvati. Aka tkanlne 01111ko kuko je to navedeno . umjetne tkanine nesumnjivo koriste onima koji nemaju dovoljno vremena. Neka drllga vlukna ~. Takoder ispustaju proizvod. omeksivace protivnornu. sve mjesavine pa ITtL! ka i poliestcra formaldehtd."rltekOje'su boje Koristene. rvila . ill j resko pot] uno POI. ce ru spadaju i najlon.avajllmusnocu kola se moze oprati SHin d terdzeruuna.u kuei srnanjlll prisutnost kemiK'alija (\lidi W.ne zahtijeva ubijanje zivotin)a. takoder SC • 1'0111(10procirajre upUle naljepnicl. ul]a r J. Viskoza (urnjetna posvuda svila). da se suSe na ravno] povrsini kako bi z'ldJ'7.ki]) tkanina ne zahrijeva glac"nje. provjerite udio sintetike u odnosu !HI prlrodna vlakna te take mozete odluciri zeHte li ga kupiti. prije pranja namoCiti • Korlstite "blage" kako list vodu. " Produliite 10k trajanja tkanlna pomnim Ol. ukucanstvu. Takoder.O~jel:ljive kOI11:td ' odjece tkanlna III i Z. Priie nego sro kupite novi ruaterijnl. poput lrishieiloksimeLia fonnaldehida. lpak. acetat iPVC (polivlnilklorid). je ce~l poput recikliranjc dorrujalih kornada odjece. 71). sredstvluia . takodcr. akril.IlItetne . tkanina istopiti.u malo vlage i ne PROVJERA 0 SADRZANOSTI Forrnaldehidni tkaninania prernazi na • 10111' FORMALDEHIDA Osim aim nije drukcije • Ieke tkanine ad "cistog obradene SLl se pri noseniu.lkanlne kole dulje trajatl III pak rabliene.l(Ir-Zava elektricitet si)1lelickib rkanina .da sadrze hid. Produljivanjcm roka trajanja dobrim odrzavanjem. ukazat ljedeclm up07-Qr nj u tkalI1jnaro~: . zno]i. ne perete II perite rucno (Villi str. anristauckim LIZ plahte i ostala bel se ugrqu pare.1 kOZ[l '" 0:. Sag od umjetnoga krzna iedan je ad rijctkih primjera kad je sinteticki materllal bolll od prtrocnoga . [er zahtljeva C SlO pamuka" pranju i glllt:~ n.lpuwma. • Upi. 11<1 poliester. oslm ako nisu obradeni jaklm kemljskim. Ako nil njlrna pHe "De guzva se" iii "nijepolrebno glac-alit formald fJ rnanjezdravslvene tegobe. • Stvaraju starii'kj elektricuet. • Citaj. u pravilu su jeftInije od veCine prirodnih materijala. Vecina materijala 11 kucanstvu. uvozuim izazvati tegobe 5 ODRZAVANJE SINTETIKE S. • Vecina slntctlcklh ne uplin dol ro v • Prosrrite ikane ukrllne sagove umjernl materljal. sto m ze • Z~lclr7.nji. i vlakna koja mogu disanjem.ldrze kerutkuli]e otporne na vauu.'lati . SINTETIKA SLI okolis i IZBJEGAVAN'JE OTROVA • £intetiku prije uporabe operite kako biste uklonili suvlsne kemikalije. rnozere ih unistiti.slnrericke tkanine. II PVC i fonnaldehld radi sprjecavanja zapaliivosti i guzvauja. Pranjem u suvise toplo] vodi. pogotovo Ijel. . sadrzi i neka glacalo bude hladnije. smanjujc se kolicina siutetickoga otpada koji odlazi II UOBICAJENA Sinteticke tkanine. Ako ill Vee morale glucatl. niti kernllsko clscenic_ Perite ga u blagomu rastvoru deterdzenta i sustte na zraku na ravnoj povrsini.

l.vOl:l. cesuce cigaretnogn dunn i gun]e. Nepokrtveni podovi Ita kojima su mali prostiracl od pletene vune ili paruuka . mnogi sagovi od vune sa srrazn]e strane sadrze Iateks. kemikalije kao za neceie morati ucvrstiti Jakim kemljskim.pjil p rasine.dobar [e.ti "prirodnirn" odabirom. ~St(! ...vecinom ad 80 posta l. b . de r su su izlo7. plasticni koje se kortst PV Ie mekan i topao prostl rac za pod l. osiatke Novl prirodni materijalJ La biljke lana).1 igl. • Obloge od rvrdogn i mekoga drva za pad mogu biti oel Go!'ovine. 7.ena fUlIIIUIfl:J.j~e .. 5l . novi sag pokusajte omeksivaci za takoder te se tz oc.e:1Ju ~~l jutu Hi one koii vole toplinu i boju saga koju mogu uskladiti cvrstoga ~ povrsinarna drva. sto je sve nezaobilazan dio suvrernenoga naclna zi.IE MRLJA (via. Prerna lscrpno] znanstveno] analizi uzoraka sa sagova.LJ posto plastike. lpak dobro provjerite. pogodni su za pfuhodniie prostate u kutL ostavitc otvoreulma.l. • Nakon sro ga posravite.LSQ(1 I srnola . 117.dni rnaterijal dobra je rjesenje ad rn..koj tellll'lera(U!'l i v. rucno radene sagove mozete kuplri u veleprodajl (vidl Jzvore. Industrijski procesi Iwji se prirnjenjuju LI OBLAGANJE PODOVA (VRSTIM Drvenl podovi su prirodni MATERIJALIMA edablr.. Osirn toga. vune ill sisala. kao i kucni Ijubimci na svojim saparna. po mogucnosn. u tvornicama sagova koriste goleme kolicinc vode. Prije nego to ih kupite.vlh izvora drvu. djeluJu estetski jer 511 Iijepl nil izgled i ugodni na dodir. naftne d rivate te QI)cciik'ujll zrak I lzvore vode opasnim otpadom. U njihovoj proizvodnji rnofe se koristiti cak 120 kemikalija.. a linoleum je I er modi. a otapala koja se korlste za Lijepljenje na dascanirn podlogama. vidl su. Ne~lbrS<. str.izolator.0vi sag. o < Vecina modernih sagava nadniena je od slntetiddh materilala . 165). kosu.ibLiti paron. Pa~1Qje6drven! pod moze se i1bruslti. Prj tome trebate imati odgov1irajllcll rnasku kako biste proizvodnji sagova takoder nanose znatnu.3 SAGOVA sag. sva vlakna koja se koriste za izradu sagova prlvlace i skupljaju prasinu i onecisctvace ko]e unosimo u kucu na cipelama. takoder su opasna. Potpuno priro. Premda se sag od ciste vnne maze ciIii. podlogu drvenorn kaja se ne sklize kako biste sprije51i nezgode. cesto se dodaje pesticid permetrin kaka bi se materijal zastitia ad maljaca. a stiren se koristl za lateks na strainjoj strani saga. uldjucujuei i otrovne organske spojeve poput toluena i ksilenate poznatoga kancerogena benzena. 14. ga smjell >::<I)'I'ijenjJNati ~ u podu. Ako u sagu ima vune.itel L ualstava St!<LI\e bakter{J'e kokosova vlaRna.. kojl SlI Llnofeu m • Ako ocll:ucite postaviti pod. tov: p l'Iacilljeni I vi tr n)!Ili hi.. aterljalj.')g:l ulja (oel vinilnim iii f VC podovima. b'· . eN ces na podu. konoplje. stt.stetu okolisu. 11. bukovine.plutnjaka. CINJENICE 0 SAGOVIMA Na ialost. hra tovine 11ij'lMoro\. oko 75 litara po cervornome metru. bili ad recikl lranih dasaka ill obnovf)J.!el1j drvG)ll podovl tn0gU se obradlrl vostanirn ~Jem vieli nr. oneciSeujuzrak u kud.ni materljali zaoblagan]e pudova zdrav su odabir I otpusranje otrovnih tvari. 66·69J Izloaeru.Kuhaju se na la'gaLlClj vatrl na vlSQ. 1 jedno j 1I drugo Ima svoje mje. • L:ill01ClItn se Iz~a~uje ekGloshl od1aoe~l(.ili kokosovlh vlakana. sc Zlt5titili ad LLdisa. prernuzom POSTAVLjANJE pricvrstili sredstvom. dtva . pcgotovo akozelite stvorirl okruzenje bez alergena. dok pare ne lzadu van. m Ispod vunenoga podu postavite saga na prlrcdncm. prozor SI< j kl')noplj\J. Tako sag slnretlcki.. rnorske Have 1Li i!tll(od papira. Djeca j kuEni Ijubimci mogli bi imati zdravstvenih tegoba zbog ucestala izlaganja tim kemljskirn spojevirna jer su u bliskornu dodiru 5 podom. Problem s kemijskim spojevima u sagovima jest tal sto oni dulje vrijeme "otpustalu" pare. 'kore 6. kako btstega I ez kemiblija i prirodnim bUjarl. a i lakose cisti.L j'\:lko se U1al. kalco blste . Linoleum nema vrata oblaganie podova SUo • lakon iito postavite djeca esro lStalic!ti elekt~i<. ijgav1na vlakna (slsaQ I I~fa.11l.jll kerntkallja. neotrovno rje 'ellje.stG u zdravo] ku6. mozda su bol]e. Muoge lijepe.) .LJ SAGOVI I PRIRODNO PODOVA nallona i 20 OBLAGANJE IZBOR PROSTIRACA SAGOVA ogranicavaju I » G"l Vl. Sadrze Italate. ljubirncl rat Kucni CISCEN. koristite cavlice.na povrsini uklonlll vinilu OI:pu~t<ljLl 1I zrak.tl.r'. sagovi sadrze ostatke mnogih pojeva. PrJrod. otrovne sastojke proizvoda za ('j cenje 1I kucansrvu. koji se izraduje 0(1 selrena 1 c1ulje vrijerne orpusta otrove. .

policama i podovima. oprema i pokucstvo budu toliko prljavi da morate koristiti jaka kemijska sredstva za ciscenje. PRLJAVSTINE unosenje prljavstlne u Visenamjensko sredstvo ciscenje str.!i imati Rod k. a ako rnozete.. Time cete spriieciti da padovi. . i bilieske 5 11 Prirodni osvjezivac zraka str. primjerice. U .u€e. rnrliarna na staklu ill tvrdokornim tnrlJarna na. namakanje je jedan od najUC::inkovitijih nadna za uklanja~je prliavstine rijec 0 bez obzira na to je li Pranje plucica str.CISCENJE KUCE U cistoj kucl bez kemikalija zadovo Ijstva je bora viti . SNAGA VODE NajbJolje sredstvo za ciscenje jest voda.cenje. vazno je uspostaviti odredenu naviku u ciscenju.dobro lzgleda.sredstva za cislenje bez kemtkallla. 51 zagorjeloj hrani u tavama. 49 je U popis rnozete uvrstiti korisnirn receptima za pripremanje prirodnih sredstavaza U ci§cenje koji su navedeni ovom peglavliu. glicerin i Eelrnoij 'Wna. dobra se osjecarno. 53 za SPRJECAVANJE UNOSENJA Poduzrnite razumne mjere kako biste sprijedli kucu.) Tematski sadnien papis za razlidte zadatke korista podsjetnik kada te zadatke trebalzvrsavati. stavlte otirac ispred svakoga ulaza. [edan stavite i s d ruge strane vrata. kaja blsre treb!!. I<ako bisrno to postigli. a i ugadno mirise. Suvlse se oslanjamo na jaka sredstva za ciseenje iako postoje i blaga kemijska sredstva kola su potpuno .jeftlnija su i manje stetna za nase zdravlje i okolis . Navikorn skidanja cipela na ulazu takader smanjujete kolidnu prljavstine koju unosite. Spadijju i komadici sapuna. (Veclna suvremenih kucanstava u razvijenome svijetu ima ad 15 do 45 litara kemijskih sredstava za W. uclnkovita .

gram Kupujte karbonai). 01<.Ll.za ~isteni~. La kuhinji. Postoje tradiclonatno got.sku sol bijeli Cleat nisu :soclu dijclovc.redstva za ciscenje ZA IJ ormarltu 5 ptirodnim sredstvlrna za i!i5cMje' trebali unrericke. m KUHINJ5KA lagano abrazlvno BI.u 'ijdostt blste Imati sljede1ie sastojke.lir:aU_ so na postaji izazivati ispitivan~ pakir:anja boraks sjajil!!l od p~~Uhiega voska (vidi str. alergena. kuhlnjska sol i etericna ulja nekl sLJod vainih sastojaRaza p'otpuno prlrodna sredstva za ci~'denie. utjecaja na zdruvl]e i JGlO dezinlekcijsko sredsivo. a nakon toga vasa klita fe mirisati predivno svjeze .LIOeAT z rn nadomjestke za kemijska sredstva su kao na za s01 [e blago clezinfekd.rod.1I11a.Ekstrakt slemena greipa. izrezite je na manje obradenu cellcnu vunu.Popis sasroJaka i njihova pri.zradu krpa za Cisc'enje.11ltO. zlvotinj. ada bikarbona.ije. Kad odabirere SpllZVC. udn kovito.i prodlre u rnasnor'u re i':isti tvrdokornu tvrdirn podovirna je I nema prljavstinu na obojenlrn ciScenje rut bazi obnovljivih "blaga" kernijska sredsrva 'pri. <lIUO koj..QvCl sve.j. SODA Soda (natrljev prirodni lli'inkovi. bijeli oea!.. U potpunosti Ocat rnozete lcoristitl zu pranje stakla i plocica te otklanjanje mrlja od caja na prirodo! prolzvod stetnoga okolls.atrztsru reborn siroke potrosnje posroje sredstva za ko]a sadrze manje ni sredstva (vidl Izvore). sedu blkarbonu u kuranstvu.<. cere poliranjc bakra i mje li. no u pravilu koristlmo prevlse I<emijskih proizvoda za ciscenje i ne razmisljamo 0 (ISTI ToploJll SAPUN vodom i obicnlm sallcama. nalazi u prirodi. sudope'ra' i kada Visenamjenska sredstva za poVfsinsko (istenje Sredstva za pranje Deterdzenti za posude Sredstva za pranje zaheda Sredstva zaciscenje poda Sjajila sredstva za pranje prozora pezinf~kcijska sredstva i izbjeljivaCi Sredstv.de za ciscenje mofete zarnilenitl manje skodljivlm.. 11. rijasite se svih svojih starih sredstava za ciscenje UI}LANIANJE. a cjsti savrseno.I<dniadl p~e!il1lega v:os~a. tskortsult svaku spuzvu. i lijepo Visenarnjenska na . je. kuplte s cekinjama I{'omadice sap una leRuGi sapun kUhin. Ipak. Umjesto cia kupuieie aqfefva) drvenu (bee: vrSIC:j . . Takva sredstva ne sadrze ni koja nadrazuj u..'\:. plljesni .IH SREDSTAVA Naveclene ken)ijske PJojzy'Q.to zidovirua. Za pranje rudije korlstlte cetku tvrdih cekin]a.koji s> nalazi u prirodi . SOK OD LIMUNA 'I.il11"blugo kernijskih" kupovnih sredstuva •.ll'Iiizradire sredstvo za ribanje. vode .) ::l :.o sredstvo.i s~tmi naciniti mozete jednostavno . U kucansivu je 11<1 skidanje rnrlja. nego plasticnu od najlona. a sredstvima lzvorua i o IJ) -. n.R¥EDSTV·A ZA PRIBOR ZA CISCENJE stare prekcivace SI:! Radl]e iskoristite nego cia kupujete i plahte za i. z ui -i$lil.01i8. iii sodom moz uz malo je i Pornijesan bikarb sa solju BORAI(S Takoder poznut i kao soclin tetraborat dekahidrar.. bolje je kupiti za pran]e lila.icile one od celuloze (koriste Kako biste . i zbog rnirisa. ij~licnii Vllna I kq'lMd lal:l~ koristlln 5U i dugotrajan prlbor. se primjenjujc u ljekarnama. skupi i nemaju stetan utjcca] na ne sadrze adltive pa Illanja vjerojalnosr na zivOlinj~una t1<i ce I al o. .I'U%:l.a za ili'scenj. (elki 5 cllkinjama .e metala i za hrdu Q~vjezivaili zrakp Limunska kiselina jedno je od snaznijih prirodruh sredstava neskodljiva za ciscenje. so Ie bikarbone. 57 za (ecept) celiGnu vumJ cetku s tvrdim ifekif1jama sPU~ve t:ld £elu!ozlli sok: od IImuna.nekoliko prednosti: sastojke [e lako nabaviti. soda (natrijev karbonat). SOL i nurlse. Jedt)oslavrlo rnofe sc Z iJ> poznata prirodna sredstva koja su jednako udnkovlta. soda blkarbona. Ima]u . taj mineral . Poznati za ciscenje. KEMIISK.. rnajcine Imajudezinfekcijska na vedenirn Z:l IJ).~5. pakiraju se u recikliranome te.lU DOMACA SREDSTVA CISCENJE O.ENJ!: S. <: :» N Iilllrnjensko sredstvo za ciscenje. Iimuna.Ie Ul]a od caj vca.rnjena navedeni sljedecqj smullci. stoga. Nlsu ispitivana materljaln Kupujte kvalitetna. €etke· za ribaJ1Je. k macli "ima sapuna.eluje i.jsl. .u rnalirn kolicinarna koristiti Z8 nom. nisu se mogei redk. neg plasticne.JI >V! njihovim posljedicama. za razliku od Odella kiseliua u bijelorne ocru Izvrsno prodlre II ul]a i cuvajte lh na hladnorn mracnom mjestu . vecine robnih ciScenje adltive oneCiscuju markl na trzistu. I ~I ::<> BLAGA KEMIJSKA SREDSTVA ZA CISCENJE Neki proizvodaci SlI osmisllll uistinu rnnogo nacina. je oruekslvuc mogu se dodavati svirn gore prirodnirn ClScenje.J .rgijske r~tkl. d. ne sadde ni aditive nl dercrdzenre. rRIRIDt:JNA (I5C. sadrZi te ga stoga mineral koji se je vise- element "boron" koji nije bioloski razgradiv treba koristiti sto manje. SODA BIKARBONA (J se up trijet ili za o 8 .nih izvora.:: ui PRIRUDNA SKtUS I VA LA GISCtl~Jt (istoca je presudna za zivot u zdravoj kud. nemaju tako stetno djelovanje na zdravlje ni ckolls. tekuci sapun. a sad rze man]e tvarl koje prljllv~l:inu. 1Il m i uklanjan]e mirisa. za razliku od slf1tetl~klh spUivl i plasticnth ad n~jlona. blazlrn sradstvlma iii prirodnim nadernjesclrna: Sredstva za odm'lseivanje. Svjeii limun.. ETERICNA dusice.'j lpoenlte iznova s prirodnima.E. ku lulj ULIA i eukaliprusa svojstva. rakoder. Osim toga.

~!lvl"giLi u hrani. mlrisne rLlze kornadlma posudu. • Odrza vajte kuc'u suhom i toplom vlagu.I. dlelulu nadrazujuce 11.LO moze izazvau glavobolju.i sus.w (!j~. uniruje i podize duh .e td(llt'iI")~1 koji su Kako biste sami nacinili cvj tnu mjesavinu. Kad se rniris izgubi. cuvati izv.12bijeljen. POJREBNO JE: i. Nt: ssuno Slo taka v osvjeziva~ zraka DOMACA CVJETNA MJESAVINA nabavite koji prodiru ali u vodl stele vrs.a zatim dod~jte l. Iormaldchidom koji se korisie u kucanstvu lzradu]e se Ll 11<1 bazi alergenska koji djel. II • Sulfati ~e koriste za ciscenje. <::<::tvrli. nekoli~Q Rap! etericl10ga Ulja. Pomiies'l. ne same MIRISNI DOM nece un. i parfernl.saclrle opasne ubrusi 1vlazne rnaramice saur2. lfiirlsa!i.islavanje bakterija kOla sc koris! SIGURNOST SVEGA PRIJE 1. dezlnfekcljsko sredslvo u suhomu obliku. gl1~temGLI 1 sl.liko pula u zrak I vasa saba te Ugodno [Ieee pill ustajallh lJ1irisa. oiivite mjesavinu rako sio cere je poprskati s nekoliko etericnoga ulja.ite ati!lh:1atlcni ruzmarin iii IOV!lJr. i Svi proizvodi za ci5cenje. • U kuhinjw Slav.ujc na razinu hormona organizlllll . ran]e posuda sadrzi klor. IZBJELJIVACI Vedina izbjeljivac~1 uauijeva hlpoklorlda za pranje vune.e djoksi. posplie sodu blkarbonu. kroz prljavsunu.q).edenena str. kuhinjski osta.tav. otpad u mnogim tvari koje se ubrajaju tekucinama svakodnevno ClScenj e.ILl) J l. visenamjenskim za pran]e posuda i sre lsrvima za otpada.kovii i.. i. Mogll oSlerili bubrege. Vratite cep i protresite.IV<lI1c1u. • Praznue redovlto kame za smcc L' po vrcCid zu srnece W ("" iii ljiljaoa.e imati pozuivni • Kupite sobne bilJke koje mi[isu.bjeljiva61. PROCITAjTE UPUTE NA NALlEf!NICI Nt! vefini proizvoda za pranje i ciseenje navedeni su '5astdjti.tke otrovnili DEZINFEKCIJSKA SinteLii'ka sredstva zahocla .ro. djelujukao omeksivaci godina vode. Na mnogim proizvedlrna su upozorenia.emo.lunun I cedar.) SLI nepovoljno sredstava lll.ruzmarin. 'nje k ·mikalije.i i7. stu rezano ce biri ugodno okruzenje za Zivot.efan utjeca] nu okolls.io.i toaletni papiJ·.na .e s i malo tzlornljena protreslre kapi za pranje rubl]» J posuda nerafiniranlh Sto ill cini clrnetu ili kllnclclma Povremeno korijenja perunlke (prirodni konzervans). a uz to i neodrzivim izvorom.i. i. Koristite prlrodrre • Postavite veruilatorc za usisivi. SREDSTVA za un. vee 1110z.jCCu naokolis. lovorovo JiBee..je 6pustaju kako bi s€'holje n1lm~.ucinkovit je jedino g"l SLl mclean j vodl.gdre nave"dene tvarl.nle zraka u kuhinji 1 kupaonicl kako blste uklonllt lisee da pustl rnirls. pelargoniJlI mlrisa limuna.ijeti sklad i radosi u za :1 SLl 'v IV) w z vas /':ivot. 1-\ IN ~ I V U "Lako" ciscenjc tesklm kemikalljama kernikalija . .lnji 1\. bergarnoru. rnogu otpustatl opasne plinove Iklor). kadulju. j ziv.Usitliite kako biste sprijecili DETERDZENTI Cisti saplill . zaciscenje oel cetrdeseuh prosloga NEKE CINJENICE 0 PROIZVODIMA • lsoie koje se doda]u vecini sredstuva i sadrze 115· nil vode 10 kapi etericnoga ulja (moje omiljeno je od narance) su da oipusti mirise. te siavue II UIJH. Napuilite . htorazgradivo ciscenj sredstvo prlrodno i loa LI .11el i \(C:lZUte b ako se progutalu.. rnjesavinu njezno stetnima.an dohvjlta djece. Paprskajte neko. sporls. prirodni i oni ostali. majcinu duslcu.Ia. pIu '. 4G~4i: iii raCliie kupujte "blage" k:emijske proizvode. vodenoga soli ko]e izazlvaju bocatosr i propadanje VO(\.jeca. 2.I. N<ijuob. otapala (uz uposo-erqe 0 zIORC:lrabi).1i nabavite Ii1lrisllo €vijece.icajenijc sadrze deierdzente proizvedeni iz ogranicen ga iZV01~1 naaomj"estl&e nav.nesvih 70. poput frezila psiholoski ucinnk. rakoder. . Klor otpusta otrovne pare 1I kuhinji. 05I<1[. peckanie ocijLl i poteskoce s disanjern. rn z m DOMACI OSVJEZIVAC ZRAI<A JC. moraju se boau s rasprsivacem .e naci. kako to rcklurniraju prolzvodaci. vlazan zrak. nacinite jedoOSlavan i prirodan osvjezivac zraka od vode i elericnih ulja . fosfati.i kozmetici 2.l1i. bar. prascima • Sintctkki mirisi izraduju se Iz i me gll izazvati mrl]a. Fosfati su izazvali preljerani rast alga u naltnih derivata • Proizvodi alergtjske reakcl]e. U)ozel. Plinovi koi~ otpll~[ajll mo 1I biu opasni '11mih lId~lhn. itbjeljivaci. poput Jasmina iii zumbula. MI RISA dana. Odaberite metvicu. se mogu konzerviratl kojl lma svojstva. FOSFATI Fosfati (soli fosfome se protzvoduna sredstvirna kiseline).najsiariie. pokusajte gaizbjegavEitl. Dodaju sto.. 5L kemicari deterdzente namakanjem proizveli snzlrnl.I posude . Ute sastojks spadaiu i srsdstva Roj~ djeluju na povrsinu tsko-sto . ODSTRANJ1VANJE " Provjetra vajte svakoga otvarajuci prozore.im orgunizruima.vadom. K LO R vecina deterdzenaia za I.l.. za {'iscenje.000 ci5eenje ispitano Manje 0 I jcdne koje se koriste u opasni II proizvodima IU [e na ueskodljivost. za cjiiCenje sinreucke teske 1111:!Iall:! ko]: pmizvOL.ilei svoga orniljenog mirisa. su [eduako lI('. tteba o~dmahJ!-dttp~itllijei1nicku poruot: 8kC:l1neki proizvod sadrii.liAVA I~Jt K t IVIIKA L IJ 1-\ U K U L.ezelltl re 1I1jecari no Sl di~nji ii~1 a (1.jl. nego ( nema St.'!k6blste uklonili neugodne mirise. kao Mogu se nacl u proizvodima pranje rvrdokornih v denim sustavlrna.[ PKI KUUI~I 'IVIIKI~I Ako svo] dum odrzavate tako cia je uvijek sVje:Z i mirisan.lk klora rnoze se uhvatitl Zf. lisce 0511Senihbiljaka iii cvjetne lance.

zamrl)aoa mjesto sodam blkarDo~om.kemikalija. tragove boje iii finl .ko In. 1. <J zatim .L plocice usjajiL<:i mckunim I'll c.ori~teCio41iCn. Ostavite zidove na kojlma su tapete.usisite. ece g.0 N Al sumnja se da je kancerogena. koju ostavljaju kupovna 11.. l!J. kllkll~'lI=irtl i11rl. rb(!)}lU ill ~tQpjJl\1 @stavlte da se IUplj~.rKULUKI. amonijak . 52). Neka sredstva za kao i CISCENJE PODOVA Prirodni lijepl SlI i lako se Neobl'ldeno premuzivati drvo "0. • Tvrdi vosak j • sredstvo Z<I CISCENJE PROZORA Nema potrebe koristiti kernijske rasprslvace kako bl prozori bLU cisti. Ocistite vlaznom PLelCICE • Alto ploCice i podove od terukote (. 53 . lln SPllivu. masn rnOzele bl'.lj SI!)Uu bD. z Uobicajeni proizvodi na trZistu za ciscenje prozora. popur drvenih podolia i ploc: isre ako lh redovlto meteie. sredsrvo prozora c. zidova i pod ova cesto sadrZe slntetkke parfeme koji se izraduju od mnogih .I.ru.skim prehrislte dererdzentorn . poprskajte .l upiti I bit ce skli ki. treba 1 ornno OU. d( bro i~tnij <ljl -da ~e nil Inl I jena..ae plocice zidovlma i podovima ciscen. oct u. lakse uocili prema dolje s jeclne.l I.!lsojte':'i<lgove paro. • Sjaj. I(f} 'U w 'U LIUUVI I ruuuv: . ga otopinom jednak6ga omjera bijeloga ecta 1 sapuna. j rnutnu naslagu. sredstvo za odbijanje kukaca..norn > Kako bisle uldonili mrlje. a slijeva K AM E N • Karnene podove tragova cistim ru nikada nernojre prati sapunom.im P'lJ-lil' 1'0 ili <I '5rl:!clstvl!) a pranje u tekucini s z vodorr • Kam se ohladt.ti . Za CiS'cenje. D1oi\'ele korislliti ]l0M'vSiIll. ul~ijajllc'. jedhakoga bit ce rruune. Nikada ga nemojte ciSl'iti vila2aom SPllZVOIl1 uruocenomu sodu bikarbonu.lja oa ztdovllna. Ako irnate plasticni Z~I prozor. o ·0 ul. lite otoplnu od [edne litre vode 1I sredstva za ciScenje prozora s malo otopine sode blkarbone (2 zlice • upotri] dvije zllce 600 III I vode) nemojie koristltl sode blkarbon prahu. I kusajre kOja su t~t sred bikarbone (vidl str. p1'1javstil1u. Koristi.."2octn krpom.le otopiru: omjera vode . s prtrodnlh I slntctiekih sagova. Za neucvrscene podove koristite neraflnirano o a < "C. za uklanjanjc Pr!lmi jeSajl€ "blago" PJCvreloAl rnrlja illce acta i jedne zlice tekucega H pastorn od sode octa i 25 gsode • Za masn rnrl] kerni jsko II ornjeru 1:4.i. • Kad izgubl sjaj. DRVO '.)e koje lOll:! mrlje.lnd"im ul')I·usc). podovi.da. Za razllku od kemijskU~ sredstava mr.povrsina komadica S:1j)una MRAMOR • Oi'lsUteWl viSen. rcrpentin sllcdece iskusane prirodne postupke.r!1. Nanesite pastu na spojeve. mirise pa alk ."drzi. • Otlistite sjp-jnc ptlVrsipe kuh.:ib sustojaka .isccnj<:: koje ~. a . • Kako bistc prj ciSc'enju prozora nadesno s druge srrane.t.'lit cete strugoune pomijesane sa GOO ml vode. cistiteodozgo Uldonite za oSG:enje iii visenumjenskun sredstvorn • Nakon Ci§cenj. ta J erama prekrijte umrlja no mie [(:. dijela vode. • Frnulzija za Cisccoje rnrlja na bazi WIde sredstvom 5 uiozete ill oropinom ad 115 m1 bijeloga bikarbone na zldnim • @J. naftalin. ODRZAVANJE SAGOVA Sllgove mozete odrzavatt bez kemikallja. pustite cia se IIpije II povrslnu.. z:Hlm obriS!~e vkl.Koristite ad sake nastruganih sa zlicom sodc bikarbone u 600 rnl uzmitc Prozorsko staklo istrljajte zguivanim poprskajte vade te nekoliko kapi tekutega novinskim papirom i Z. korist cl samo nekoliko jedJ10 tav:g. koricu kruha ! prijedlte PI' ko rebara. 53). Umjesto toga. t:rljajuci dok sc drvo ne pocne sjajiU.isli. usisavanjern ocistiti ponuuje obojene zidove l)Ubimal:a . :1 zal im poc.1bljeloga ocra. i.lI vQQl>l. Tim uk I ).i "LiU i mplltn gtaEak)fjl upije 1113Snocu . Soda bikarbona osobtto Je ucinkovlta [er ukhlula Jll:1S11()ClI.avaLi j za odrl:avanje voskom. se udubljenih ulastire tvrdim v skom. linoleum • Rijeiiitt.so aa tn) Ila sarno Z:LCj' 'elljc tva cljelu NanesH".( Ii [mom ceUcnom vurr m.je lana ko]e (etc nanijeu na meku krpu. Povremeno I odova povrsini eta] sjaj. • Kako blste ocistili rebra na roletama.tn 1 PJijt:dit lako cia papil' Nanesite • N'a l.lI oc. • UcinkovilO sredstvo za elSeenje prozora kapi rekucega rnozete naciniti od jednoga uijda bijeloga octa i jednoga saplloa.tako sto cete Sf okrenuti prirodnim sredstvima za ciScenje u kud.:atilll kl'jOlOm. .· s malo premazivan]e j < ulja. a potorn isperite.je (vidi sir. otopinorn "blagog" sredstva Z~I • Mrljc od mineralne vode uklonue bljellrn ocroru. Slijede upuie '. uz nekoliko pruge. O$l<ll'ite ]0 ll1illUta. reelovito krpom iii kako Starom ceti<icom za zube ofistite nedstocu izmedu plodca sodom bikarbonorn 1vodom.?Gen(t0. . se ne mogu llklonl.j neka djeluje 15 mlnuta. <!lei. prirodnih podova. zatirn usL~jt· ill op rlre. LlN0LEUM • Openre ga laganom 6iScenje (vidi SLr.ni.l.:lsrI()lli. Umjesto toga. Zll na I okucstvu. sapuna.r:inl[ na.lL1cnu.ll11jen. prirnijenite neobra Ienlh drvenih rnetenje 1 povrerneno SpUiVOlll. rnnsnoc i osulle • 'Ivrdokorn bi. lll'ebrlsite Vl'li.cesto i neispitanih ciScenje sagova sadrfe otopinu perkloroetilena. o N o . sljedece nacine.) mjesavinu pomijesanih toplevodc. lUI krpom.i svoje troskove .iSliLe sapunom. sredsrvorn blt cc trajno zarnagljena . Q I I Mozete se pobrinuti za svoje zdravlje .l'3l'bc.nesite @i.l:'l.i necistocu kucnih CISCENJE ZIDOVA U pravllu. • Ucvr5C ni drveni podovi zahtijevaju brisanje vlaznom ill prernazite voskom blsre obnovlli njihov S)'lj.

e l1u. Ne treba ispirati. karnenac stavite ga hIndo Jll u ~lice sode bikarbone mikrovalnu po su ·1LI S mlkr(')vILIQ. Stll je CISCENJE Zu. Ucin.lI na maksiBlUlll l'Iiinute.§ivE\iJ. a usto.tis~el.'dala recepte: pastu od sode bikarbone . vlazn III za pasru od sock lol]e. Neusporcdivo vlsenamjensko [e najbolje ~l. kerarnici. Nanesite malo mjesavine na meku i vlafnu krpu te nlorne prijedite povrslnorn koju zelite odstiti. 1'1 LAD N J A C I • Ocistite unutrasnjost pre~hodnLJ stranicu hladni~Jw. poput recept je naveden • Urrljajte paSQI od sode ill ubrazlvnom a zaurn isperite. lednako su udnkovita kao i » komercijalni proizvodi koji sadrfe jake kemikalije. .iLe 1. pecnicu.jaka.jp.!!.Q lijepo i jl. l()Gi~tite~lnwll~L§llj0St.• prlrcdnl je omek. PERILIcE • P~rlliQu oGisti~etako uldju 'ce je cia ullutnJSnjos!i bJadl1. • Redovuo C.i~Lile odjeljak za LIZ PECNICE • Kal 0 biste oCistili uriutrasnjost 600 011 et uliti u pe -nice.gljen hladnjaka. [cfttno i plasticnc 30 1111 vodc _0 do 3 kapi ulja rukaliptusa z A C vno ie ncma rok trajanja. OPCENITO 0 PRANJU I ODRZAVANJU Navest ell svoje orniljene nacine ciscenja kuhinjskih povrsina i opreme koje nisu stctne za okolis. a zatlm istrljajte kanti za srnec. I TAVE dolje). drvu iii kamenirn ploci arna.Jje. tollko eI" PI' "I:ije VLlJIOI11.I-"' t< I t( U U I~A KU H II~J A OMEKSIVACI dodajte VODE • Ako je vasa voda tvrda. • Umjesto koriS'tenja Iq. II • Gbri~jt ytl~la hladnjaka "Ia~n III krporn. tvr lokorne rnrlje stavite da s dam btkarbonorn i~Lrljajle. elJeluje pola sata.' .l. za plocice i povrsrne 600 1111 bijeloga ocia o I:) Svjezi sok od limuna.I ka Z8 fez. soda blkarbona. Mekorn krpom utrlj<!jte pasLu nij ostatke deterdzeuta koji bi mogli z.KI H U'REDAJA uredaja vazno je od 25. a zatim i J)ustite ly. preko povrsine.Prerezani li. kako biste na posudu izbjegli prugs zbog tvrds vode.oclstlll mikrovalnu pecnicu i iz n]e uklonih rnirise.v:J. .le kuhinjskth pd. CAJ N I C I • Kako btst bij Ii lak . bijeli ocat i sol mogu se koristiti kao prirodna sredstva za ciScenje jer imaju svojstva potrebna za CiScenje i ribanje.ovnQga praska zil pr. istrljajte cellcnoru prljava YlI110m.i visenamjensko sredstvo za (]Scenje. . pazljivo ga ukloniie. a tako kuhinju dobra odrzavam. kao I INr(Jokorn. ~ torn bikarl 0110ITI uklonili ruba. lma visesuuki. u odjeljak· z_a. 1.\!l'ilileposudu Osta¥ltc!! j~ u nladnjaku dan.jte. » :r: z Moiere ga korisriti svojstva. Neka sredsrva sadrze dva prirodna sastojka za Cisccnjc.acepiti perillcu.ce sode blkarbone u perilicu. kastoplte z zlke sode bikarbone LI 4 ilice vode. ZaLim ulijte svi Zu yodu clo [Llba. elerjcno ulje eukaliptusa. hladnjaka pasrorn od sode I lkarl one (vidi Slijetii nekoliko savjera za odrza.<1 (pOpUL telefona).0Ci. xokorn . %atiin jilosu. Pastern cere II odjeljak. Ostavirc tijekorn 11. VISENAMJENSI<O Tim sredstvom uklanjarno l1ecL~tocu i masnocu. . bijeloga 0 l<1 koji 20 pranja. korlstire visenamjensko • Poprskajtc sredsrvo sa zlicom kuhinjske soli. Obrisite je cistom krpom i lspollt'ajte do~ se ne poilne vodmn. a zatim dodajte vodu i 2.mijenltlncabr<Lzivno KU HINJS.mun uklan]a na ud poll! lununa I omijcsanhn mrl]e od caja . KUHINJSKI • Z~Iuklanianje PODOVI necisto II d1IS:. dvije zli.~ i 111iriii od ugljenorn jedan i deterdzent: namocire. 1. Za pranje posuda mozete koristiti "blago kamljsku" tekudnu (vidi Izvore). nailinite domaci ad jedne iUee boraksa i jedne zli€e sode bikarbone . SI~I::DS I VU LA lI:'ll::NJI:: sudopere od nehrdajucega celika i daske drvene Z!I POTREBNO JE: .je~av inor pecBioll.>9L.mjl!. pornljesa i re sredsrvo za 115 ml vode U i dvije posudl za isc rnoz nje.'e do uklanjanja mrl]a.njime samo prijedite LONCI bikarbone krpom plutu.N<l:p). upija inlrise tz k{l. a zartrn ill spuzvicoru.. I naca i tava.i.'mje posu.11: d MIKROVALNE PECNICE • Kako biste . • DQdajte.! i nije susenje.Ciu jzva~Ute i izli. 2.Sl:ima. K U H I N J 5 K. Takoder rnozete upotrijeblti bikarbone. sredstvo.g kuhinjske soli u tankim slojern scde bikarbone dno.Ilje kuhinjsklh uredaj a prirodno c. Ulijte ocat u bocu 5 rasprslvacsm. PASTA OD SODE BII<ARBONE Soda bikarbona najkorisnijih narnjenu neugodna je lan [e od proizvoda prirodnth sto cere je ukljuciti praznu i staviti na vrelo pranje. Dobra protresite. . iSI raznlte '8[' i ulijte jedan ~aL l peril vraute 11 U ocis~ite nJ. Ul1'ljajte povrsinu. SUDOPERI Cllicenje C vidi str.ir~j"t0Gekuonlh Ijublmaea. a zatirn lzrtbajte l'elienolll provrelo] vodl.da u perillcl. deziufekcijsko i abraztvrto sredsrvo jer se njihova povrsina lako izgrebc i osteti. 53).[eli ::2 slall. tave poprskajrc u 1.( nal n svakih a zntirn na 'U ukloutu i sv ustajale mirise rnjesta pOSI lte sodu u kuhinji. ie rnokr [11 . u flju malo so de blkarbone . cairuku. L'tGkuJJaj_r je. E PO V RS I N E • lstrljajte prllave ili srnrdljlve drvene povrsine.od uklanjan]a rnirisa u hladnjaku i I Ikarbonu j istrljrjte pccnl vlazncm krpom. mnogo su jeftinija. za koja sam vee. kao i antlseptifna sVjeie mirili otr . otopinom • Zagorjele • Oclstite sudoper JOO 11:11 voile. Nije abrazlvnu I a e k ristiti za iSc nj p )vriiirw d krorna i alvmlnlla.

II1J b. a nisu §teE:ll:J. • AkQ se odvod zacepi. II Mrlje mozete ukloniti i pasrom cdved rnozete odcepin odcepljivacetn I)l\\D.<1 III Za cjs~enle tvrdokornlh naslaga pomijesajte 50 g praha od boraksa s 30D ..zahodsko] pustanja vode.lQllice U vlazna mjesta 5 Aka vam plijesan pocne podlozna od srijez. l.I.0l1Ml0ti t)Illupi!:ite 0i. g boraksa • Kamenac sa slavina uklonite acta.. Kr01l1iratlc rnrezlce :':. 53).ec 0 l:iSce.l. rnozete koristiti malo sode bikarbone j<lea. A Ii Kupaonka je mjesto u kuCi gdje se (ini nuzrurn.1.1 U U I~A K U t-' A U I~I 'l_.. • :bl hodsku sko.lSlllU bijeJ.rim. a zatllfl Isperm~ t11a~n0m !<l0ea!'l"li.jku.Jznoj krpi dobro cere ocistHi bdgJCI(') tome da zrak struj i u blizini izvora plijesni mjeSavlDolll soli i da.[ku prebrisire vlscnamjenskirn sredstvom c!Scenjc: (vidi SIr.r.Cenon.~le j ~()de blkmbol1c l\lperi. " Otvor za odvod istrljajte • Smcde rnrl]e od vode istriJ. "blago kernijske" rekucine . Kal\o bisle odEepl1i (upe na :tu5u. u~mite IIlJU. ~ krcmlranlh pliiesni. te St. (vidi str. bijeLilu 0UI001.!l.ijeloga ocra .za okolis.1.drucje toplo i suho. 52).!ok ne 'uk:lanlt~ f:T1rlje. IlItQ~jnl'l od 50. No.$t~ 11311~ife IJa· vlaine zidove.ir1w fiMI'n ~el1Gnlirm yun0m. . toga. Urnjesro lQga.G!iiPJjivaoje odvoda. vi.t lu$lra.. kade.prjje svega.L'lzete ostrtilggtl '. Pribor koji zasto umj esto mjesta iza slavina a cudotvorno! rnozerno koristitj prirodne i kupovna j e iznimno cekinjama-' "blaga" kemijska vazun.>I~I. Isperlte vrucom vodom pornijesanorn pranje. vodite srvarati probleme.7. :<:1. Izbjegavajte za <!~eenje popur kausucne ODVODII komadorn rniesavinorn SLAVINE rnekom krporn 1I111Qcen0l11LI limuna. pa cal< l veclna upotrebljavu snazne deziuffcirall o z ·0 ".p t-( .tf! .le to pb.za kernijsko' sredstvo za Ciilcenje u kadu.jeJi (~ICi. • 1'4!S I.Il.kab. u provrelu vodu uspite saku soli i ulijte u odvode ko] neugudnn tni(isu.ne. opravdanjrn. ncgoda ill nntrijeva karbonata je korisritc sol).iJr. Hhn. J prirodn.jku dezinfieirajte od 10 kapi ulja cajevCa iikoljd do sljedecega Ako u zahodu nakon uporabe zapallte sibicu. 52). UMIVAONICI Na. t)ov. OSIa vite dn djel-uje pola sata.L fie n~ll~l.~vtl~Jt Lt\nUUt\ [(ad Je J'ij.l:sk.te i J~rljlldete mekl1)tn 1aPPff!. naci nlte je kao i.L • J?op. 115 1111vade. rnjesavinu od jedne ili<''ice soli i jedne zliGice soka ad VLAGA I PLUESAN KU:-).je .ore. a zatan isperite cetkom.l~'ile da djelll. • S malo paste za zube sluvine oel kroma. mjest<a nerazrljedenim • SpUZVOIl'l UI110.ll~\dte .o!iclnu otpadnih tvari koje odlaze 11 odvod. sprjecavan]e je najbolja stnlt<2gija. zatiI[1 tu~· isp!l.sine LI 1{.imltR prije R!b1padnkl. Osim kcntilW.i osravlte 2 do 3 sata u zahodsko] ~koljc:i prije negu sto pustite vodu. otistite. KADE. pokusajtc ograniciti . od terpentlna.mjestirna premda koristite abrazivne Utrljajte sok od hmuna oka otvora za odvod kako biste uklonill nei'istocu i I TUSEVI .l'ije oego sto Jh obJiilete .'1 sredstva kojima c:lba:vlja!1lo isti posao. rnlrlse ZH emajlirane povrsfne i ne osteeuju ruke . Jliogu koristiti • Zahodsku otopinom 1I skol. kao i na drugirn i ovdje se "blago kemijska' zahod priie vodu. Tvrdokorne rnrlje islrljajte prerezanirn .IIJLI zahoda. postoje takoder cetke za diicenje vrlo prljave kade.a\liti u prodavaonlcf). lagaOeP0MfSi[1sl<:e ogfllb0tine i'n. Stoga je dobro znati kako su prirodna sredstva za ciscenje i tu jednako uclnkovlta.!ljte probJematiitoa POI~risl!e. paslu od sode bikarbone • Naslage karnenca dijelova uklcnite i acta (vidi lijevc).lnjeSavinu vo. Otopinu ostavlte ce (I . Primjerice.i domace proizvode sredsrva. • Kako biste ocisti!j otlvod.lJje poput izbjeljivilca kako bi potpuno podrucje.licne el£lnente su§ite ml SlIllClI.ini za tuiilt'lloje prebrJilHe ocrolU. manje su abrazlvna pa nece ostetif ~Jestj111a u kupaonici.\1. 11[1 U sode. korlstltl tesl<e kemikalije. tl Mom 81ucaju.II . zahodske skoljke i slavine. ocislite • Tvrdokorne umlvaonlku rnrl]e na i kadi istrl'ajte uljem s malo • Kako biste uklonlll prljavstlnu na ernajluu kadi. i.. ulijee u nju 150 Ill! nerazrijedenoga hijclog octa i to istrljajte celkonl nego sro pusrite 1. kamenac.Ostavite pola sata ili K-ako bisle "aStitili mr:amdr. otklonit neugodne jednostavno.l$€ J?l.kabi[)i . ij!~Jfj bJ. • ljl(!J(.IIg. sprjecava razvoj plljesni. ulijte u odvod te [akasredstva (luozete za ga urnivaonike. a zHtim • NakeD toga pO(!.<\riba. POVRSIN E U I<UPAONICI • Pastern cd sock blkarbone (vidi str.pLO kaml!l)lae ~I ib. j istrljajte Rrnffiijesan6ga sit 115111. Priprernite i 300 ml bijeloga Umjeslo da koristita izbjeljivac. (. • Hrdu i necistocu oko slavina izribajte srarom cetkicol11 za zube umocenorn llrnuna.nje.tjte bijeloga ocra.1:. tleg"! tije[. 0bd§ite O!'llflrljan<l rliiesca papirnatim ubru90m. a.1bi[eloga octa (oropina ((Ist. lie biste koristili cetku dobra s prirodnirn at tesko dostupna dode stara cerkica za zube.a !(QJ~ni!. \lrat~i na .tite liijelirn G'Gfonl.lyite [e ria krpu ill ulijte u bocu s rasprslvacem TUSEVI I ZASTORI • OstutJH:! 1«lmenc:a sn iitilklenih· ill plastiC-nib. • Pesto]e i "blago kernijska" sredsrva ®d. 25 g soli i 150 ml hije]! ocat.komadorn limuua. O~l. ulijte "blago odvode I te kakosu kOLiisllC. • Kako biste oeistil! zahodsku skol.

I. Nastrufite pcelinji vosak u posudu I stavite u lome s toplcm vodorr-. rnofete I)II rnp icorn. • S ogrebotinama postupajte od Z<I KOSITAR sok od lununa J mrlje snazn :i. Mozele ga katkad opratl ali nikada neruojte toplorn vodorn i sapunorn. (vidi recept na preihodnoj • Koslrarlako zahrda kad dode LI bojarna.~POPlIt l11elal~1. DRVO I BAMBUS D1YO je matcrijal 1.red met ci"sr i sjajan. • jako zahrdale predmcre umoCit II CE II K biste oCistili nozevc od ih II vjetra. 'Irebalo 01 ga redovuo bl'i~. . drvom.~ • u] < • Nikada nernojte piti vo n VI' uljem kako bisie sprijeciJi daljuje hrdan] z. K RO M ukrase morare TRSKA. Polirajte recloviio dok jcr ce se u s dodirs [aklm sredsi vlma za ga II toploj i polirajte ZELJEZO • Zahrdale zeljezne predmeie IllH)ti¥Uome pojav. • Kak topli ocat pornijesan celika. 11<1 • Za pripremanje • Kad polirate rnjedcne na drVL:H0l11l: • KrOHl ocistue otopinorn od [edne ~l. Drveno pokutstvo oblika kako blste drvo dok polirate ukrase.uklanite poUranje. 0d "o~le.ic.iCII trljajte i: dodir s sod!! bikarbone. otpustafu otrovne pare i nisu bas dobra za pokucstvo.1 poliranje mjedi i bakra jJ01l11je.'ia!le 3 :Zlice soka od 1(IJ1UJla [10kllCSrVLJ. POTREBNO i 150 ml terp JE: ruiua 75 g Ciolog peel i njegu voska 10 kapi ulja luvande i prirodno i za to Yam nisu potrebna ni [aka kemijska sredstva nl sjajila.) nl trssu ni I arnbus jer cete tako oslabjeti susite pokucsrvo suncu za slaboga ili bljeloga octa uz :l.eva )d kiselina prebnsfte vlaznom krpom.i da srecstvo ('[scenje ne dode II zu vode.~ konsute pcelloj] vosak.TVA P~LIRANJE Pomijeiiajte oeta sa 2 R leA vodi sapunom (nlkako sjajitl. Proiz.lstitili IJ<!Ilim'jte dok se ne pOCHe sjajiti. sto bolje vodite brigu 0 njirna.scenje.lliUOk~I.l. II sredstva za Odrnah poliranle.ogo pregiba ci. dok se ne pocne s k ve i vino iz kosltr prodlr [er J1jJh VISAK IOR·. predmet pocue sjajltl.Hj ili cistitl vlaznoiu namakau krporu. (Posebice je dobro za urnrljani krom na automobillma. a.ko se tl'agljlvi Oil k(!)rnaciom limllll(1.!:0 mjest0 lIi:lJlj~ijte l.vode mlijecni namaz koji je nekima privlacan.nicena mica trajan]a.i.fl'S.:!Jlijedi.POKUCSTVO I OPREMA Veeinu pokucstva moiete cistiti sasvim jednostavno SREDSTVO ZA POURANJE 00 PCELIN]EGA VOSI<A SHjedi moj recept Z~ ucinkovuo neotl'ovno sredstvo za poliranje neogr-. • Pre (U1'1 te od Jij'vMI(!)ga perite rucno J'1I8ite "'iste sprijeCiIl hrdll. namocite iSLrljajle celi(. Glm . . kao j S tragovirna :Zlice vade te . • A.in I dobro promijesajte.iJ. POJ'Ozni su te pokucsivo izrudeno od uh nuuerijala irua z<l~l. . Mjed bakar.. bel rnjedi i bakra mozete istrljati rUn. nego zaprljanu.l~dle. nece ostaviti zu 'i. staklc i porculan kao i ostali vrlo osjetljivi zahtijevaju materijali - iznimno pomno ciscenje. istdj<1jte ga meJ(oIU 1~0~1l0111 istrljate. Mijesajte dok se vosak ne otopi.:-. sa. stolnjake kako I isle ill.i izvernu tlepotu drva koju bolje odriavamo prirodnim proizvodima za ciscenje. kao i krhkijlm vlaknuna siblja i bambusa. no postoje naCini kako meralu vratiti prirodni sja]. .zaslilili ocl greban]u i trag va uti izl Jzenosri toplini.:ort1.U nove mrlje. 2. izribajtc ceJicllom zlcorn i osusite.§ZOruki"Ol'tIOt'aC. savitljivost njihovih Ako mozete.Lni slo].lsllli aen:n)Jnf! oste<'uj II 11l 1!<11 'e tel uctna pa lb. zlicoll1. no uvijek cu preporudtl . dulje ce trajati. Protreslte. Ie ostavljajte predrnete I'l"edugu u to] otopini II l?redIiiete ODRZAVANJE DRVENOGA • Z:. 600 ml biti pazljlv.mak skij !estJv3ulja. vlakana.E. srebro i kositar. a zatlm zatvorlte. 3. operite deterdzentorn). Nacinite kalupe od papira koje cere staviti oko metalnih z. dvije soli. Zahrdalu povrsinu MIED I BAKAR prtrodnoga rnnogo je teze krpicorn. METALNO POKUCSTVO I OPREMA Predmete od metala treba redovlto Cistiti ill ce ocistiti.ljk'll~l nernojte V<1 zeljeza k0ristiti i <la ciscenje tragova kQJ'..lve zadl'ze klorotlllorougljtke II . POI(U(STVA iii lagano preinazite mrlja ne i. Ulijte sadrlaj u Iimenu kuttiu pak!opcem. ali nernojtc ga ostavljati dugo. ostavite ohtadi. dobro ga uljanlr» iSf. uslij d vrucin moglo bi se poceti lornhi. koji ce teku < > mjesavin(l)lTl • Ako imar sredsrvo ~ro(lrijetl 1I rnetal. Premda su slntetlcka sredstva za poliranje drva uclnkovita za prikrivanje Istrosenosti i ogrebotina. SPAN)OLSKA BAMBUS TRSI(A I zahrdati. PQI~I:. Mjes8vinu 00 prstiju.I njegovanje drvenoga pokucsrva i odrzavanje njegovoga 5jaj.nom razrijcdeni mekorn krpom pollrajte priradnim pcelinjim vuskorn stranici). Dodajte terpenl. • Aka se nesto prollje po drvu.i. a zatim lagano nauljite strojnirn zlie& oiie1oga visak • Na polirane povrsine stavite jednak voel . Kako I'\jlh l"OYJ'Siili poj. 5 neka se kOji upija te mu i te kuko korlsti od vrbova paZJjiv~l niegn. koristit bocu s raSJ~r!livacejel' I<oj) pca~kastI l11lg ko]] ostavljaju neka kern ljsku sr dstva Jf~l(1 [e p.ice amonljaka II sredstva . 0cimah ~'pljte krp0m.

pogotovo ako ill nostte svakoga dana. • Ako je 08 porculanskun radije prebrislte krpom. • Za ciiicenje vodom c<lsa 1I posur. Mozete g.1 mje~ta .l po~on Antikna pokost je iznimno osjetljiva. de). Kad cistite srebrne predmete.iSULi u tOI loj vod i '<11uO Nakit nal11QcJte u vocl. cia na krporn. nego nehotice 1I o tccl'Ije. srebro umotajre 11 stedstava. Odrnah lb prebrisite . svaki zasebno. a moze 1potamniti zbog drugih metala. • l~alm bjste uld011ili vosilk s kristalnih wijeca PUSlite Ako zelim na brzin. Aluminij privlaci prljavstinu pa ce srebro opet biti sjajna. Umacite predrnet u lagano pravrelu vadu i stavite kamad aluminijske falije i 2 zlicice sode..rebiisit& srebrnern tkanlnom.k0e1J. STAKLO jedan od najboljih naclna cgcl:. Najbolje cete [e o([stili ako (e nje~nci isftllats sre-brnein tkanlnom. popui pozlate.nje.ekoga Vl'cm. kallad pamu~nll tvrd01wmu koristllD ceildcli za zube.a zalim g~ sicini. cia.UJ \t:J. I erite zase bno. lTialv odstojl d~ ~e otp~lsli pI.1 l1l~ltit moze potll. 2. S. cetkom • Vecinu nakua rnozere C.lja vstina. lspolirajte.tur.l1'U)jetl uslijed s~a. Kri~talb.vmoi prornilenitl eblik. osratke naslaga ocistite mekom cetkicom za znbe. Predrnete od srebra uvijek perire rucno u blago] otopini vode i sapuna (bez deterdzenta).lI pecnlcu.nja srakla jest vrela sapunica i malo (leta. eelk! "om .ikroYalr). ellvajte ga na suhome mjesru. HDEF • Fini porculan perlte u roplo] vodi sa sapunom.i i ~lpul'li(!i.1:) .)til..: o "1J Pl. Gas' operlte. listiei su vrlo osjetljlvl. bojen rukorn te c n. iJ1 • Za prunjc C~Ii'i~nikada apt iii c soli U Goo 1111 v ui dobro ispeute.bLldlte OpranG krlstalne predh)ete treba oQmah posusiti i polira U do sJaja me~om krpom ka~o na njima ne 01 pstali trag:ov[ Pru. operitega vodl s malo sapuna. ('crkicoIll za zube.lljivanju vijeka lijeplh predrneta. . ru&tG.ill 1I NAKIT Nakit i kamcn]e u vccini nakita morate redovito cistiti.te vatll II topJni ptlja'vsl'inLi.110 . Kako bi re ocuvall predmete k. Uvijek ga • Naslage karnenca uklonite krporn narnocenom u narnocitl i u loncu s vodom. Natopi. Porculan nemojie dugo namakau [er voda 1110Z" prodr.1 srebrni sja] potrebno je temeljuo o 5. a POtOIll ih odrnah prebrislte 1"tII:!kuIII ih 1I Izbjeg13.ijeU ispod glazure i o~telili ga. [er se male cesuce prasine mogu lIvlIci 1I tde dosnlpl1. svaki prcdrnet ali lako ne tamne. vodi (2 Narnocite iscijedite .1 .m krpdm. socle b. kuhinjskom perite uklonite -I < o tradieionalni postupci pomazu u p t. KRISTAL l<J!istaJ [e osjetljiviji nego sto se to cinl i lako se od se sljedec.la 1amenje postaje mutua. Srebro nikada ne pcrite II perilici. ali U lirnuna i dodajte malo sode bikarbone za orneksivanje vode.ne i uldonite kamcn.i potpuno radije karnenje moze ispasti iz kalupa i upasu u odvod. isperire odmah nakon uporabe. Dobra ga 0 brisite i ispollrajte meko m krporn. it meku krpu kako ih • Ukrase ad porculana jednako. vh!znom oeat.l.1vrsine od posebnlh lLJ z .u O('iSLili prsrenJe.lllti • Nakit uvijek radi] posudi.gq. PoR.Sl'ala. prljavstinu biste sprijecni tamnjenje. • vaze za cvijec'e perite uvijek nakon upotrebe da se ne talozc nuslage. ~e najl'. Nal<on l. 1.tanoJ0~1].ost suvremena dlzajna rnofe se ~istiii ivlaznorn krporn. ostavitc da.ilmrbQ.prldrzavajte 'istile savjetu. JT10gLl izblijedjeti. rnozere ill pornne p. '.:.e. • Tesko dosrupna mjesta u nakitu ocistite . Vl Ako za CiScenjt: srebrnih predmeta S urezima koristite kupovna sredstva. Samo ih CISCENJE SREBRA NA PRIRODAN NACIN a koristiti za tiscenje nema zalijepijenih srebrnih predmeta na kojima dijelova.:a zube ..t·i.u S nemojte korlstlti amonljak jer ce bitJ inutile.ljeded J. P'@ZLATA Ziatni tanjuriclma posluzena kisela hrana po put rajcica. ne smijete ill snazno trljati jer j srebmt slo] tanak i tros i se. kao u kupovnim sredsrvima za cisc'enje. SREBRO Za Iijep. AJ 0 ill perete u perfllci. uvijek treba prati rucuo.ok od polo vice Cistite ga me~o. moiete unistiti pogresilih Sljedecl.jETLj Crne mrljc od tragova zumaniakn mozete izribau komadom limuca. laki je rnetali moze se luko osteurt 1 izgrebati. J11.e.J. predmere od mctala.lJI.ije sl\lrdl1 . Iako se izgrebe . ako su sitni.V) 'U W ci!ite. u pazljivi i nemojte snazno lrljali jer karnen maze ispasti iz leiiSla. • Nikada ne stavljajte kristal gubi sjaj.i pokl'cJ.1ai'in tiSceL1ja srebra je vrlo jednostavan.n ga pJI!!?. a nakon toga Ispruti i Ispolirati. okrhnutlse i ostetlti.~aite kernli~ke deterdiente koji mogu ostetiti pOllrsinu.isLrlJajlem korn OSlatke iSlt'ljajte ·. Ako je jako prljav. niimH ne bi nerazrijeder.e predmete mekom I erilicu iii pazljlvo operite 1I blago] sudoperu jer Ill. Slijedi jos nckoliko naputaka.C'aekaUcQ. Kad ga ne koristite.re.orne octu iJi slanoj osrale pruge. rnofe se lake (lIsterfti i u . u tome sredstvu nerna naftnih derivara. Kako se ne bi srerlli kucanjern.1eVn0ga noStlllja. . 1. nego cerkom. materijala koristenjern IVE POVRSI NE PORCULAN I METAL Osjetljiv« keramicke predmete j porculan r.

premJLe Ub0jitu LI mie~avlnu njLl.ZOhari ali n. • Ako sumnjate stavlte II LJ je dobro zatvorite. moze Izazvatt pSl:!nierloga.i u la llce iJi kutije s mirisnirn cia su se uegd]e je IHI SUllO:!. jos sredsrvima protiv moljaca. nadrazu] uce sredstvo koje moze povrsine. 1.i tkanine Kako sredsrva. . Pomijeilajt omjeru sec't'tr p.iitakare • Karistite misalovke.palite sv Ijece s mirisom lirnuna ili u VOO\! iznad svijecn)ak\l dodajte kapl et ri~n gil III Naclnile zamku od cokolade.rna cedrovine.itil. paprikorn uaga pa kofu I irn. te komade rublja hla lnjak barein na 48 ih siavit 1I dieti1teu.se zastitilt od rublje koje cesto koristirc. 1l10Ze . Sve SIO varn je potrebno jest ~ cer.O se riJesitl muha. Nakon rijetkim slucajevuna kukaca. Objesite ih na u. neka isparava Objeslte nurtsne . boraksom.vib Ilacina s: ". c: < MOLJCI vrlo otrovnu tvur koja se dobtva ill Insekucid paradiklobenzen. 'ulja IJ Ill11. Il1ravi je ne vole I izoj gavajLI je . • Posadite ispred kuce metvicu. melasut vodu. :J siavirc POl:OITl oromllesaite. Licinke pHplr i stu vite Nakon toga vrecicu proueslre . Poznatoje da su djeca koja su izlozena insekticidima podloznija rlzlku obolijevanja od Hodgkinsove bolesti. melasa i uake siue lega papira Z<I umatanje.se (viOl Suzh{janje !itf.HH i . Najprije (~db:ija vecinu odmaruju usisavacem IlB zldu Iii kojl ima STAKQRI MRAVII lOHARI MRAVI • Pospire njihov trag sodorn bikarbonom. 1\10gLl KOMARCI KU1JOVIl::l sredsrva 6~tetiti plastlcne izlagalJja.e munaioite • Za. ali na ekoloskl prihvatljiv nadn.rahu . ogranicite odvojena rnucninu njihovu i depresiju. mjesta. Vreclce sravite lacliee medu temperaturi. VIIl:u narnoclte IJlill'lIZl'ijecielli rSUBuje jednorn iii ca t . a zatim umocite 3.ece 11106 izadi.C! naftalin.\. nece ponovt1o banane visok.!.lllnticl.ili.ne z I. p~ i I I. a pogubno sljedeca prirodna jeako to izlegll moljci. Mjesavlnu blizinu njihova doci.!\. 1'0 lit ne zgusna. lilja. 50lier. z ». koje ce se uhvatitl •.NAMETNICI w '0 >V'1 U KUCANSTVU ne utjecu negativno na okol15. Trake ostavile vani neka se suse pola sata. ukapajte nekoliko kapi lavandina Lilja. Pomijesajte bolje. Smiesu ohladlte.rodnL I tradicionalni ---1 0lpu~ta oirovno pare ni neugodne mtnse. iz naftnih bubrega kuglice Stivite rnirisne vrecice S osusenorn Javandcrn medu odjecu i posteliinu kako biste odblll malice.6lijel11.C: n.[ (€:teri<inoga 3@ ml nekollko to 1-1 A Ilk . pa i kOl1'la)'(!e. privuci ce muhe za ljepljivl prernaz. kllk. strlhnln i fosf9r. . lover ili ]jsce od metvice pokra] vrata l prozora .(. iskusajte rnozga.l 4 [\'<I. 74. ami na inite sredsivo nametruka napunlti osusenirn rniesavinom prouv P hranlli lUI dulje vrijeme. 'il> IZRA81VANJE PAPIRA ZA MUHE postupak za obranu od rnuha . Pare iz tih kugllca nadrazuju pluca te nakon duljega tzlaganja mogu izazvau ()~tecenj<l Kuglice za moljce sadrz. cuvajte namirnice u dobro zatvorenim posudama i cistite kuhinjske ormare. • Spavajte prekriveni mrezom za kornarce.ite mack!J da U!i1i$tava miseve 1Ii terijera za . na dnu ~I:! ucl LI .i uisnite zrak. i ostecen]a djeca.stiti s ruirisima. Vl'b s. zarnijeuite ih prirodnim u jednaku ornleru se 2.. Ll Kako biste . pastavlte l11isolavke 1'111 vise mj:estil I:J ~uil dana lIlrljaj~e I:j" u kozu bikarbonu iJj stavite LI ili boraks. u motajte ill vrecicama.ezi mama~. kad se voda zagri]e. 5vakoga danCi stavite sv. MUHE Poswji. • (lear U zrnima moljaca ne pronuene LI prezivjeti nagle papra ili komadlc.il] LI vodu nad svijecnjakom otpustit ce mitis. N • vole mid' citrusa p~ und svijecnjakom u vodl zapalite ulje vrecicc s kllncicirna II sobu. Pastoje i pfirodna sredstva: • Nabav.ze.!te lIsisati obi onim lIsisavHcem d. povremeno plasucnu vreci . a eukallptus.av taka sto C ete vreclce OSllsenOI11lavandorn.n P0sroj. za zohal'e.6'741) sUnc()kretl!)l'. RJ • Pd. Kuhajte dok trake papira. Postoje lskusanl prirodni nadni rjesavanja problema kucnlh nametnika ko]i nisu stetni za ljude i >w Ji111umLIli greiptrura j utje eukallptusa.ipri.I svak ga clan. z Kukci i stetodne 5U posvuda i s njima se treba nositi.ulld. prll11jel'iGe • l(omarci nisLI bn:i pa ill Illo. koja odbijaju I obojene kornarce sadrle duga napadaje proguraju komaraca.j LI jednaku SQdu lllHSC[1.iIi . ne ostavljajte mrvice i redovito praznite kante za smece. Aim koristire provjetrena uporabu samo na dobro od prostora u kojemu zivitc . nekolrko neSkodlji. glavoboljc. Insekticidi su otrovni i trebali bismo ih izbjegavati.1 brigu 0 tome da budu POLPLIt10 cist:e. • ElelliCnllo • Nanesite nerazrljcdeno uz rub odjece. biste zuiil. kukce. B U HE I G RINJ E nametnika.u.o.Kako biste smanjili kolicinu nametnika. ruzmarina i rnetvice. ulje poscban odjeljak :0<1 lQ'emiisk-astedstva aa uniStavanje narnetnlka sa'dtie arsen. zn moljce. derivata i [etre. 1. HaSlupite 3 do \llja II ili grozdica olakl mervice 0mbijfLjLl kukce. -I Z h c: 7<:. I adem0Vll . neugodan mirls pa G:ere ga m0zda radije krani.Olllare Obknog.erlkt: lIlja. Nanesite na ko:iiu poput dvaput parfema lUI koje ste sati. duhanom.

1'3 (')sim tosa. cuvanje boja str. Rasprostrile pOSlelllnu se su~i da prirQdl\d. U ovom poglavlju rijee je 0 Rul'no pranie osjetljivin tkanlna str. UklanjanJe voska str. Premda su sintetidd proizvedeni u drugoj polovini dvadesetoga deterdzenti industrijski stolleca i vrlo uCinkoviti u ciscenju odjete. Nema stetnih nuspojava i ne oheciscuju okolis . gibanje. . 64 NJEZNIJI NACIN Osim koristenla sredstva za pranje na biljnoj bazl. ~to se ne moz·e posti"fi oi na kojl drugi nauih. a l za dkolis. neskodliiv i 1ola·su obitel]. posteljina c\e mlrlsati Svjeiem u zraku. navodimo upute i savjete i zdrav za vas kako prati odiecu i tkaninu na prlrodan nadn.a eesto se proizvode u ekolosklrn pakiranjlma. 68 vode i kemijska reakciia. "blago kemijska" sredstva pobolisavaiu 5e svakoga desetlleca.! 'Str. vietru: u§tediet na tete en~r8iiu kola se pOJro~1 rad za susitlce. zacina. kuplti u prcdavaonicarna i drogerijama. Kornadke prirodnoga sapuna rnozete. smanjiti potrosnju elektricne energije tako sto cete za vasu perilicu koristiti topLu vodu iz vasega izvora te odabrati proizvode koji nisu ispitivani na zivotinjama. secerne trske. pijeska i Iimete. takoder. 71 stednji energije. po glaEalu nil pari. krede. rnozete i uvelike sl:nanJiti vas utjecaj na lokalnu i opcu ekologiju tako sto cete korlstitl energiju koja se ternelji na obnovljivim izvorima (vidi lzvore). Proizvodi za ciscenje na biljnoj bazi dobivaju se lz prirodnih i obnovljivih izvora poput kokosa.PRANJE RUBLJA Za pranje su potrebna cetiri jednostavna prava temperatura einitelja: vrijeme. lirnuna.

"U k. cedra I'li pelarglmile:).mistite kupovni omeKsiv8C. obavezno na naljepnid odriavanju te prije pranja rublje razvrstajte "blago kemllskih" po skupinarna.Ivale 11. ako se peru i od svuetlogu rubl]a. .llju je lleogranLcen. prati vodorn. 5 bi [eloga octa ucinak. • Kako biste sprijec:ill blijedenje trapera.llajle ISldjafte bubn]» perlllce.I lavande. l<a~0 biste rublju produlJiIi rok oto] ini traienla ll!stedjeli energiju.ce 11<111111 1' ull\>-d.rijf.E t:J P V TE .r okrenite na. prodtalte upute 0 Napunite svoj ormarid u perilici ne koristiti potrepstinarna sredstava za pranje i pokusaite Izbjegavajte jake deterdzente.Jlce amonijaka IE: 1. 1<. u kao i perilici.LJSif.I oue kornade Z~ odjcce ~ kojih rkanine koie se Je potrebno fie smiju LJ same ocistit] mrl]e Qrije pranja ili mnogo vode i struje. puna. slanorn vodom kako blste boje "fiksirali" i sprijeoli da izblijede.ke i. odjeljuk uilrisulo.Cltanje uputa-za vlakna u pretoplo] (ilJ.~0 bl BRIGA 0 RUBLJU • Nosire rnajicu iii tuniku kako bisl'e $m~lJ.lnjaka. rnlerllo le uspjeha. parnuk.Ilj a (lava nde.e uporabu. sthtetlka Illaze veda rvrdn. umurra. jer se tako za malu kolldnu DOMACE SREDSTVO Nau(ile rr·lpl~lnjt. SUIT. Prije upotrebe dobra protresite.je rubl]a sadrze alerg ne.LI). pol a sara priie pran]a. bijeloga octa·i postojanih boja od tkanina koje pusta]u boiu. < • Pr1j~lve 1\lpcice cr. povrenienu Drzlt. veda i vrijeine vasi su najbolji • Posebno PJ1je pranja obradite ocia i vode (600 mI u 5 lil:. Leske kcrnikalije - p0primitl BoJr:r f.0. Prerna vlastitomu Iskustvu. pranje kad je perilica napola rublja trosl energija.CINJENICE 0 RUBLJU Prj]e nego 5tO operate novi komad odjece. dodaite zlicu omekslvac ulju - Pm'ljerite pastojanost I~ijeluga octa. Prlrodna skupljaju ill. ~apun n~1 UV1ILlI11.e izl'ililede. pran]e dulje vrijerne namacite Zab ravit saveznici. uijestu.je rublja u bubnju (pale je energicno. . a Z~lti. prljavo rublje prl]e pranja vodi. Napunite buban]. . Ian i vunu na rama. • Osjetljive tkaninc nemojre prati 1I ptedug:o. Cuva)te pokltlpljenb -staklsnel i li. u posudu 5 hladnorn._o NAMAKANJE • jako RUBLJA mrlje (vidisu. na najmanjo] preparllcenaj SAVJETI ZA STROJNO PRANJE RUBLJA . perite ill rucno. ORGANIZIRANJE Kako blste postigli najbolji PRANJA ill prirodne Hi rucnim -i pranjem. ali ga nemojte prepuniti .na vrhu ostavite toliko prostora da rnozete slobodno uvud ruku.lilivla. ~a I[ do 5 kapi etericnoga primjerice. stavite u staklenu posudu 2.jeolJe b j tl~a.l.Qmckil. 66-69). • Per-ite ruj(c ( I ice j). tarnn • Uvijek perne odvojen NA L J E P"N I e'l .koji se ZH pripreruljen ad octa (desno).wstina prije protnja. nakon strojnoga pranja.iskuhuvanjem. namo ire ga U 1I ce stavfte'tublje U perilicu'ili DstaU kmnadi odjece • Mllogi sinreticki mirisi ~lf/)cla sredstvi rna Jl. Time POTREBNO 115ml Z . stQ PQceti se :r~L0mek~iv. Kako bi vase rublje ugoduo pUIldjesajle bikarbene.L I ku hate. bo]e.ijekom not'i sl~nol Vt)(li (zlic~1 soli Sl. ZII sinteriku tru]e dulje. postize se isti ucinak ka(lj kemijskim orneksivacima. cia vase rublje za postojane MEKANO I UGODNO . ulja lirnunu iii vode.ljili polrebu • !o~iLe pregacLI Gll. 11llQP'lkm jel' cO! S(I'itl.£no 1za rl ~e!1je. ill omeksivnc v pranle vcdt se (vidi Izvore). IJ 1I naliepnleama • Nemojte lezau ua postel]! odj 'Ci kOj~1 nus!re V111li.N A $tatitkJ. ClsLitt:l VLtU.a. bolo evidi stn ~).opako kakc> bi ·e pdj.1I zube tplislila Illl vode).l.1 jli leguele .IC. mehanicko ternperaturl '(gk I bijel0 rLJblje pozuti a~0 se pere na 'l. perite rublje u razlicitim Sastojke poklopcem.. koJe ie p~trebno kemi)sko clscenje. kokosova sfurtl.1 rublj zivitc nu podrueju U gelj .UliistHi SE!.sinteticke 4 zlice sode bikarbone Z 'ilice tekucega sapuna i dobra prbmijesajte. • Ako Umjesto tkanine. h rparna I prerna vrsti tkanina .~rite [este Ii isprazn ijj dzepovct" se ne~i kernad odlece prali u @e~i1i~ii Tal4bder • Pletenina moze '(:! eeslog" pr:l. u perillcu. rok 1I~lja. prije ne!$.({aka bi ·re izbjegli posteljine. iskusajte kiselina vlakanfi i smanjuju "blago keinijske" poput pripremite [j) Q MAC lOME Kg I A C ZA R U BUE Pomijesajte [ednu salicu sode T AH.kup~(~1 ill I. elektricitet. ga ku('i ZH Ako ga ('\. fzgubitielostiEnpst guzvati.LI1J vode) .1zvode od prirodnih uljn ill Iecitina masnih lsiljnoga podrijetla.l:0jnoga na I'ukave ko. da l1.~ulia.\ine trefua pratl rl. • Osjetljive tkanine stavite jastucnicu ad okretanja l1illl1oClte U 600 pJ'llnja. pridrzavajtc se sljedccih savjeta.. perite ga. ultretan.klll! ill~16ice druglh Ik<\niO~I. iii IZllogep.L~1!I1(0J temper-aturi. Kori~llo ie Z. K01lkl:l god pranje bllo blago. ad j na koja] ternperaturi. Dodajte nekoliko kapl ete ri ~rioga 'l.Jl1 ill ~I:Lr()n I tk [(iOnl '1.iva6 tkanina odrlavaju PRAVA TEMPERATURA • Perite acetilne razliCiLim ternperatu i akrilne P RJ!l (I savitljrvost toga. Prlje pranja rublje [arkih bola namoilte .l neglll sto LI m0ze~li • ProVi.nja gorl1jih ~lujev(1 odjeCe. ie r:lavedeoo koje skupiti u kughce kako blste ill zasritll! LI • Dlakav tkanlne okrenlre dobra okrenuti • UII.nake na UpUGuju vase rublje ostalo u dobromu stanju i ko]a se pere strojno te je je naopaku. Ulijte u staklenku pnmjerenim pranjcm cere posrici postupclma za svukt tip tkaniuc.lipripremili sredsivo Nt' SlUli goiovu moze se pripreruiu II kUC<lIIMVlI od prtrodnlh sW. Nanesite na tkaninu cistern krpom te nakon jedne minute isperite. prij' rad itt: u prLja)lj" • Traperi '·e takacle.1 Irladnome lalnnome i.11 ZA PRETPRAN]E ova] recept kako !JiSl' za Ili~l.

da ne osterit« vlaknu. Sad. boja i obllkovan]e. svi. jake Irna [ak i slatkast rniris i njiLTIC se mogu ukloniti neke rnrlje.na namakanje u '1~U1oi odi. Uz brzo djelovanje. :glicetifl' terafln (za masne. METILNI DENATURIRANI ALKOHOL Dobivaju sc (lei naftnih derivata. Svakako ih izbjegavajte. nisu iz oddlvilJ ekolosk] izvora. 25 g boraksa 600 ml hladne vade i'isccnje poput (vidi st. ucinite crnuga vina (vidi takoder SIr.lte. • CiSliLe rnrlju iznutra prema van. Uvijek prodtaite upute..Jcemijske rnrlja ko]e uklanjamo otopine i tada je po rubovirna rnasne nu:lje). boraksom vidi doli ). A C ET 0 N Osnovni je sasrojak u cdstranjivaclma laka za nokte.. zlvale su sljepLllou i bjesnllo a odatle iz. 11(. koji se brzo rastvara u okollsul nema poznatih nuspolava.kLlOne upijajucim kuhlnjskirn rn cO '" l/l nemojte snazno trljat! . • Za osusene podrijetla apunici mrl]e organskoga malo ili. iii narnocite arnouijal a rastopljenoga u hladno] voeli.u. oei i disni susrav. (Cisti alkohol) PROIZVODI mogu ostaviti tragove KOJE TREBA IZBJEGAVATI SIGURNOST Sva sredstva PR1JE SVEGA za ciscenje izvora. Pt-<It-<UUI~A ~KtU~IVA UKLANJANJ E MRLJA LA UKLANJANJE MRLJA VODOM NajjaC. Priprernite.le. poznat i kao drvenl alkohol rnetllni alkoh )1. • Bjelaneevlne u krvi rastvaraju mozete vidi cI lie). POTREBNO ir . 67). zaslgurno mrlju. muenc yam je iii ako izazlva glavobolju. Osim toga. ill otopini boraksa KUPOVNA ZA SREDSTVA MRLJA rnedu za KLORNI prlrodna IZ8JELJIVAC vlakna .ljivac [e koji ()~tecuje predrncu od vune.15 iii ga ALI<OHOL za ra tvaranje t. Terpentin je blaga. 5 glicerinom. mrlje) Za povremenu etanol boreks arngnijaJ( upotreb. rnofe se koristiti za ciseenje kistova koji se koriste za nanosenie uljnih boja. METANOL Vrsta alkohola. I spojeve na bazi Natrijev ni sastojak za perkloroetilcna trikloroetilen.zeotoplne na bazi etanola (isti alkohol je u vinu i pivu).lnlolI:ite mrlju lJ mlakoj vodi p kupitc ostatak re. sllcdece. dzerseja i samra bit de unisteni. sluno] vodi dol. C)lapalo. sadrze otopine kernijsko !laota[e. Nll<ada ne mljesajte i<emijska QOMACE SREDSTVO 00 BORAI(SA IJtJbJ"o uklanja rnrl]e organskoga lDgdrijetla. naftnih derivata.l> < Cue II toploj .Osim toga. sljedc::cc: • Odmah ubrllsom.odnaotopina za mrlje od ulla. I ad se d godi neka nezgoda. Proizvodi se iz obnovljivih izvora iz suma. • :N. • Mrl]e od jaja na odjeci .l otopma u prirodi ce uspjesno uklonitl jest veda.obris. IZOPROPILNI t1 srcdsrvima nadrazuje za skidanie. 11 zaum tkaninama dobra reagiraju drZite izvan dohvata djece. Nanesite otoplnu na mrlju cistam .m. Nernoite korlstiri toplu vodu (to ce "Jiksh"l!ti" mrl]u). nuslte zastltne rukavlce I glicerinom. Prestanite koristiti proizvod aka yam se zbog njega vrti u glavi. i uklanjanje neclstoce kucnih ljubimaca.. Natrijev karbonat jedan [e od najstarijih proizvoda koji se koristi za ciscenje. ostallm. Iijepi odjevni Nadrazuje UKLANJANJE lzlJjc. derivat i~. dobra prl'lrnijesa krpam. Mincralna voda je izvrsno sarno tapkajre . Glicerin.drva. Osim sto ima ucinkovito djelovanje na tkanine. prir. fII Nikada SASTOJCI ZA l/KLANJANJE MRLJA natrijev karbonat bijeli o. Nekada kori '[iii klobucari 'U . vee namocite LI mlako] vodl I prile pranja annesire otoplnu sa supunom iii solju. 73). 2. I sredstva jer otpustaiu otrovne pare. Kad korlstite kemikalije. soda blkartrona terpentitl -I . a ni nisu prihvatlllvi. 60cu za'f'epite I protresite da se 5ve Vade i dodajte 3. v P~ijenego sto obradite tkaninu. Korls!i se za uklanjanje raznih mrlja. je rnrlja jos svjeza. moze biti i u neklrn sredstvirna uklanjanje mrl]a.r.cat Wjeii limun sol (oatrijev Ida rid) '" o o z ~ l/l Postojl nekoliko "blago kemijskih" sredstava za uklanjanje mrlja koje moiete koristiti u nuidi. nusproizvod u proizvodnji sapuna. • Mrlje od cokolade lake ukloniu u mlako] posudi lsperire. pri dodiru lzazivaju ostecen]a Ociju i koze I dobivaju se iz neobnovljivih tesko rijeSiti ill se.Katkad se nalazi i oci i kozu.<C. Par metanola iz.ka "ludi ld0bucal~" o0raks. otopinu s. ostruzite ostatke jala tupirn f. Uuu'ljanu tkaninu ostavite pola sara namocenu u Neku od uh sredstuva. i grlo. ucinkovito je sredstvo za ciSeenjekoje se moze nabaviti u veeini Ijekarna. ·spada II samo u mallm kolicinarna. I Og()[()VD za rnrlje od UKLANJANJE MRLJA ORGANSKOGA PODRIJETLA Za uklanjanje rnrlja oel krvi i jaja (nikako maslaca.lJ·iborom.i se u soli pa stoga tkun inu na namocire u hladno]. bo]a. otpusraju PiU'C. druglh slnteu 'kih vlakana. izbjeljivaca (vidi dol]e).aftni je derivar i treba ga izbjegavatl. cuvajte i k0!'islile kad yam zatreba. prlrodni je omekSivacvode i uklanja prljavstlnu i masnocu. OSDO kozu. hipoklorir. ali SredSLYO je talco jako da rastapa celulozna Nadnrluje vlakna i uklanja bOJLI 00. 8slaVit'"eda se os~ll .to moze "skuhati" rurlju j ona ce se prihvauti). pokusajte SIJed CC ("V<11'i juka S1I kemljska sredsrva zn uklanjanje mrlju.

IVIK LJ A U 1:1 U J I uputit <'CIllO vas kako ukloniti rnrl]c 1I bojiod hrune i pica. mashlCa. :1 za+irn bpi )peril' UO'BICAJENE MRLJE ru2a i pceuiio (lei kozrnctik« 1)1.161 gWll<l zamrzne.a ponovite. nll~in-. Uljne boje jcdnako k:.1 2aLiJlJ lO ui] ·SlO poprskajte znoja namocue vodi te dodajte meka tb ju Drugi 1I 1 do 2 2lio: hijt::ll1ga ocia ill sok od UIIlUJ1<l iii.ga Ubl'\IS.jeloga acta ili je i<. • Hije. tkanlnu drzati nad I ncem P0StaJl toJiko ispiranje. Bobicasto voce. deterdzenta kad ukljuciti lununa i. suku sode bikarIJun.. :> !'oJ "< l> A ~ z l> Z r izbjeljivacu rnineralnom vina • Za mrlje od cajn na stolnjacirna mozete koristiti sredstvo za Ciscenje od boraksa postupite s (vidi str. ITI07. • . U prasak za prauie dodajie karbonata.0 I'll o -I til.!ell Ijepljive rvari popur ljepi.te spuzvem oamotsnom u terpentln. . • Odje ~vaLmttt! "IUlIle . 1I &j(om. • Ml'l.~. '.a spalleno mje... LrveDoga kupusa rnrl je ad voca. prije pranja n.1'0"rijedi j Z<I Jl1"L01:ij~11nd stoP0st0LoQ. a z:llilJ1 je J1amocite Za voeli i cloclajte "1 lago ke::mi.et.Katkadotepinorn od l> C:I1 . ~a lirnuml. 52 . • Prije nego sro operete tkaninu. . ad limuna kemijskom" ili b.ai"il('.tko biBI. • U mrljc od I .1tr<1l1<1 utrljajre mast.itc ulje b se upije.uajprije ill sl1sLruZiLe ~L(J vrse soka uti 1IIr. m~rgaril1a" ll'llijoneze. takl\1 II toplo) I')ekolil I) sali ili Lijelmm nodi. (7).b) ·jjiv~I(. • K:. P0.u:no('jte u "blago • Mrlje od villa na oeljel'i uklcnlt cere taka da pc njima prosi ere S ispcruc I11lakoIJ'1 vodom. kao i ohicno. • Tvrd()kufne etarll. P kupire sratak rckucine. • 13iiele I'll ulja. sto Najpllje spaljen. llag bikal'baJle.:lliterdierttoloL .l'il)J.gltlcale odje lip~tllti Lkllnir1l1. Illr.llu. Dobro Postupak i osusite 11<. kalm i strojnoga ('istilH alkoholom.ljiv~ell.asuncu jer ce a :aILim i~('elk:.U K LA N JAN J I:. caJ i crno vino najgore SLI mrljc.i I£~ld . najprije naJl1~zite pa-[ JJ] (')~t tit!: lkaninll.smvlle otl.h milja A.I. jednuga kuhinjske zatirn cia izblijecli. Z tliee If Mrlju namocue svjezim sokorn odsro]i deset minuta da vino pro2me vlakna u sagu.'lISi a.r. voska. mu:!.e?110 istrljai.o i iD o Z od (rave (vidi prerhodnu pctcc i u brusc toploj vodi.1 vino. TRAGOVI OD GLACALA od LI 'lJ:agQve oct glacala ullonile na najjednostavniji sUllcevrnl zrakamu. bojj mogu se ukloniti prirodnim vrufegg:9da moze. Otl. koja lie cesto zaprlja travoru.ku jt! od glacanja J1eZl1~t(a.i tlio nUll10cite svjeze cete ill obllno poprskali terafinoll1 O~tavite nekll djeluje I1lll~l" i~cjjectenmnu soku od lirnuna. jednako rnrljama od kave. Zatim je stroJno operlte "blag0 kemijskim" . [(. .djl:pnid.1)1lj'l ru zern.LI..slo i t. mrlja astQjcima i Izbjeljuju kemijski sredstvu za skidanje irn ll.l ne • Sastruzite sjajilo za ipele. pune iLict soli.i mrlje na bijeloj sportsko] odjeci.bjc. i~bHjecijeli. • MIlje cxl uuve prije prania natopiie u glicerlnu.ll..kaninlJ Iznesite IljI SUI'l~e. kava. [sped[e VQ(Ii.1 lI11Cll ~ zatim naneslte oik'enje sreds: za • Uklouite osuuke CO~laje 11a tkanlnarna prepunite tele je j08 [edanpur 11<1 cikle.imlula.. Riietko cete moran ill bilo koje drugo kupovno rn vodorn. katrana i trave kapnite nekoliko eukuliptusova utrljajte II mrl]e. ~I • lal11<lscenll Tbninu soelt: bikal'bone toploj vieli 'i.euklonlli gllcerlnom.ite se lIobicajeni. ljedecim savjetirua no al 0 brzo djelujete. a 1I nakon toga natopne "blago kernijskom' iii samo poprskajte tkaninu t vodorn. Uklonlt (e celk. Namocite tkaninu u (J 10 Aim na mrlju od votnoga soka iscijedite sok od svjezega llmuna.I)1rljeod hrde 20 do 30 mlnutu nalll.ljLe Ivrci()tn cetkom.zi 41janih boja koje5 u se te k osusile. m~~ett! 'ski nuu. a zatim po rnrlji prolijte bljclo vino: ono 'e [e zaslthi. Sok ad limuna l1<1heSiten.h Ostavite da upi]e tkaninu. • Suhe mrl]e od crnoga pokusajre puSlllpkolll THkv iuozete ukloniti gllcerlnsxom koji se koristi zu (vidi str. I)rugl llHCln je ~I:I kelllijski" lI~e[l'ijebite "blago 17. a zarim isp rite 1'1 In MRLJE 00 BOJE U KUCANSTVU VeciJw Iiepljivih upotrijebiti mrlja . rako sto ot pini natrijeva karbonata g 11a 5 litara vode).(. u na kojoj SLt iragovi 1. Elericno ulje ro Mrlje uvijek obradujts dok le boja jos svjeza. • KlIcl po sligu prolijete od limuna S j (vidi Izvore).jski" pra§ak. ruozete ne pro~u hati 1I mogu se uklofliti terpentinom premda to prirodno otapalo nece djelovati kad se bola Qsu~i. i Jll1'lje od Ie tumne cmo ukloniti • .(t'h~.1(1 se zvak. a zatim ni.(. Mrlj e ed bola na bazi vode name€'ite l. taka sto cele S\7e dok rnrlja ne nestane. pri tome pazite U. postup.I hladho] vodi.otele ukloniLi mrl] slrani u).a i hladnlak na nisku temperaturu. dll me ukl0Jutimrlje ulja. okom od l. maslloce LIlja za lkaninl. 1I oropin.(' i.e ill uklonlti bez kernljsklh srcdstuva.je d ruZa ukkmite ~ukaliplu 'uviJi) uljeJ\'l.KLANJANJE MRLJA 00 MASNOCE Slijeue kuhanje savjcLi. odjer'e 1I operue • ZyakaC'll gurnu rnozeie skinuti kojemu vrije perllicu).jeclI ()pllril~ l1o.l(.i uugova izbjdjivac mrlja.l prem1L LLJTullllna nH n:. Ll I kojJ ce tekucinu Lli irl. a tkaninu natrijeva zatim operite..~ode na vi~()koj lemp 'raLul'i. a V[J moci (ell:' ie uklouiti. (7). II StT jna pt~lllje u "Icrcrclzenl dodajiE! 2 zlicc .1ll(·)cI ce pumulm.te uklonltl mrlje na ba. a ZatiOl OSlavj(e cia s (Joclatno ().ljajte. primjcrice ~Qk(lJJ1 ad. oda dok gUIll.lje mnopite u nernl'ij!'!.I1<U1'1<I21. Zarirn mrlje od oS \l1. 0SLllV.dcl1'lI od lllaSIl0CC1rakQ II pr'lhu. a zatlm iSI erne. od inrlje od cokolade uiozere. a zarini op rite. LI ('aja Ili kave.1:0111 sunca. Mrl]e ad • Na mrl]e od ul]a. Pusrlte d~\ na tkanin! prlrodno ':e lzbltiedierl.

l.l1e islo u.lIT! leklll.ivu kOZll. kuhati xintetiku.iru t1l1blje II !alma te ukhu.votinjaoia. otjecu kroz odvod. kupovni deterdzentl temelje se na naftnim derivatima i sadrfe fosfate. a usto i ogranlcavalu dotok kemikalija u rijeke i jezera. odjeljak za 1 do . nisu lako biorazgradivl Dodajle sodu bikarbonu kako biste smanjili potrebnu kolidnu delerdl'ellta (vkll opasni vod. • Izbjeljivac od perkarbonara najruanje je steran za okolis od svih kemijsklh izbje] [ivaca. .iranju cJodajre rn~tlo oera kako I j rlwnina blla :. takoder.mo€u vode.L dodajte sadrze trl do cetiri putu vise deterdzentn nu ba. Korlstltc sode hlkarbone kako biste sprijecil: stvaran]e naslaga kalci]a.adkernijski deterdzentl (na naljepnicama su navedeni kao "plenusavl deterdfenti"). • Klor rnoze biti ~LI. Enziml enzirna i za uklanjanje 66-69).illa b.ldrii uje izvore vodc.rSinl. potrebnu praska za pranje orueksavanje koriste dobivaju SLI LI vode. Provjeruc usp iravaju zacjeljlvan] LOPTICE !)lOZe ZA PRANJE • Loptice ne izaziv'lju a]ergijske reakcije i pogoJne osjetlj. sastojak boraksa. energi]e. enzime i bjelHa koja SU SIe lstva. urnjesto izbjeljivaca od J67) • Kako bist izb] 'Ij Ii rublje. nemojre ill II "blago kemijskoj" Izvore). Boron. koji se proizvodnjl deterdzeuata..jajl.:i naftnih bit ce jednako mogucnost sapuua derivata. na edene sastojke prasci za pran]e .i na l0plomu mje tu. Ako zivite na poilfwYju gdje je yoder tvr<ila.0 DOMACI PIlA-N JE PIIASAK ZA Proi+:vocie od klora ne smijete Q mije:§<lrjs amonijakorn ill sa sredsrviJ1]~1 cisdenje ua bazi za l~iSelina (ru spada i Gear). sto ih ani iZllimllo Iskoristivima vidi Izyore). ako mozete. provjerite njegov sadrza]. l(aJ(O biste.i za pice. Provjerite je Ii sadrze enzlrnc koji se dodaju podrijerla.j(ljna. priIodna . palnuna i replcina ulju uajbolje ~11 za pranje rublja (vidl lzvore). Z~ U pral1l1 j te)n!ce ispiranje dodajte zlicLi sodie Dleluje tako stO ionizirani kislk. jer je bolji. S. koji :rktivira rn lekule V( d .1 ci~cenie mdj.1 deterdzentu JllJ'lja sredstva kako biste se uvjerill cia je proizvod biljnoga pcdrijetla i iz mlneralnih lzvora. EDTA I 'TA.ila doda1ll0 savitlji:va i meka. Blali su za kofu i izazivaju manje alergijske reakcije.i "hlago kemijska' klOJ'<I111indjcluje na pluca. kuhaire ga 10 minura na lagano] vatri u vodl s malo praska .2 zllce • Koristite prasak ili tckuelne koji sadrze ekolosku sredstva Z. 66). K. i onecis OpDS<1n izna I 60 SLelna je » vidi stupnjeva Celzijevih. uktivni jedino na niskun ternperaturama potrosn]u te tako smanjuju RUCNO PRANJE Ako [e na ualjepnlci prati mCUQ.e 1'r ci.I~A Pt<IKUUI~II~Al_. i svjezeg« Iimuna: Limun je ucinkovito izbjeljivan]e. kolicinu smanjiti do 30 posto. spoj o z vrlo otrovna. zaclt. • Slede vodu..kall. rethodno namoclte II vcdl 1I blugornu rasrvom kcrnndlca sapuna da se prljavstlna otpusti.u suvisnu vodu.u tkanlhu umotajfe u ru~nlk i iz nje Isc1jeoite sv. pomijesaJte li0 g kom-adii!a sapuna sa 2li. To ce smanjiti njezinu ODABIR PROIZVODA "Blago kcmljski" rjesenje prolzvodi na bazt sapunu od • U perilicu. SU$ite l. popur zeoliia kokosova. Ipak. ostecuju riblji. Evo sto trebate uciniti: Ako zivite na podrucju gdje je voda rvrdacna nekim dijelovima 'vase perilice talozit ce se kalcij. sve dok tkanlna viSe ne bUlcle skllska n<l'clocill'. Od konvencionalnlh prolzvoda koristite prasak. ad tekuclh • Provjerite proizvoda koji • "Bioloskj' prolzvodimu organskoga i citrara. • Mogu se ponovno k ri~titi do 750 pUW.(ju ~'Qdu 151karb0n . £1. i osobito polovinu preporucene nakupljanja kollcine: vasa odjeca cere I ostatka ('ista.rucno s prlrcdnlru sapuna gucn st osjetljivih tkanina na bazi kokosova alergijskih reakciia. . • Ako perete sviJu. SU Novi "zcieni" proizv'Od za pranje zamijeniti cleterdiente d. clrugo ispil'anje nij llllZnO. zivotinjski i biljni svijet. izazivaju reak lje na k Zi i rana.ijiste oZa I'ra'!ie su ekolosko sredslvo s-am'o po. Nakon Ispilanla. enzirni i 11:. a smanjit koruercilalnih se iz naftnih derivata. :. izbjeljivaci. koristitc IZBJELJIVACI koji se prj tome stvara otpusta sodu i vodu s kisikom te je posvc prirodan (vidi lzvore. • Tkanlnu .I mogu utjecati na druge organske mol kule. i. irna Ii u vasemu koristlto prtrodna Sri str. kernika'ija. u <. alergijsk se iz naftnih derivata i nisu lako Osirn toga. dodalte j05 malo sode blkarbone.) KORISTENJE ucinkovitostt i skratiti LI PERILICE rok trajanja.<ldJ1jUvbdll pri isp.1'. 'I'ime -cete. OprullU osjetljiv. 11l! cistornu w'n!kll . "Blago kemijski" iii dornad deterdzenti i tekuCine manje osteculu vlakna na tkanlnama.eterdiente. derr-rdzeru. pripremi] pxa~ak fa i!Jranje rublja koji ne sadrfi ale:rgei1e. ~IVHr~ u za • Kako bi..II~ ill KEMIJSKI Kucl god je LO I PRIRODNI moguce.::. izrndeni su blorazgradtv te da nlje Ispluvan na zi.PKAI~JI:. Prije nego sto kupite neki proizvod. sredstvo za (Nikada nemojte z It1(}J~1.a rlwnoj pov. Loptke jer. takoder povecavaju j 111 Operfte je. • Optickl tako cia vase rublje bude" bjelje od bje1jeg8".g natrijeva karhcnata (sode). koncentriranl. lsplrite lL mlako] vocll. U odnosu na njih. 1 • Izl jdjivaCi u prahu ko]i saclri boraks aktivni $U Prednosti pranja rublja na prirodni nadn su brojne.1 ljudske.c1obivaju razgradivi. navedeno riskirati tekucini d a rkaninu kornadicima za pran]e ulja (vidi treba i prati je u pertllct. 11 na vlaknima.

(stari.0$1':'11' • Ako lmarc miesta. nego zu man]e komade To se po reblce oduosi na vunene odjece.[ili uputa.iL. lako ce oSe br:lt' izgube boju zbog cestaga i lanenih plahta je l:ahLjevno. NavodeCi sliedete Prcma istrazivanjirna. all pripazite plahte istim redorn. mrlje oaistite pastnrrr od sode bikarbone vjetrovir clan j r vjetar ubrzava ima izbjeljujuc! ucinak.1 da ostanu na adject ill na preckama pl'ucil:t. cinje. sLriLe plahlu • Kad I laht ~ult 1> QSlIS(:'. pustue paru . IDlICninI1. j 'r ce materijal kojirn su punjeue pasli IlCI • Glaado uvijek namjesrlte I mperaluru dno. z.i cete 5vjeze oprane uvijek stavljati cete sprijeciti pari iii preko vlazue krp 1l10ze posluziti). \1 tlaske POSTELJINA plahta. staviic topliuu. pokrivaca vi~e :1PREKRIVAC popur dvostrukih vcci i teli.raol:e je nekoliko dana "ani na uspjesno (vidi srr. I spremire ih Il'l se QSletiLi 1I susilici 6:1k .lIo. radije rublje suslte na svjezemu zraku. Rok!op~~ ..a se clstl sarno kemljskl.C so.~Rase .18 odnijeti 11<"1: Jcemijsko .jte st:o pise • tspod prekrivu naljepnici. svile i vune te sintetike sasvirn • Izncsit sun 'ano rasprostrite ravnorujemo i pazne na nabore j savove kako bi odjeca zadrzata oblik. pari je n~(Jbolje . ie II kupaonlci • Cis[ile ItIrije n« odje(i (vidi sir. plalue na sviezemu zraku. 5[1'iL(:. !.glacanj . • Celbjle povrsinsku naIJepni. vrtoglavicu glavobol]e. • SWVilC susllo s preckauui bojlera.aue Glacanje paLnuCnl1l slozit mjesto.. a potrebu .aim nernute glacaJo!H1 paru.! . veste susile na rucnicuua spJ1ijeeili stetu koja moze nastati zbog neispravne glacala.lI]je prostora Z~I su en]e.~it.i neke organe.l uzetu nemoire rasprosurati I unjene tkanine. ~ odstralljivanje !<. prijedite vlaznorn krporn preko zice da uklonite svu ptljavstinu pranja. a • Kako biste produljlll na ravnoj pokra] uporabe rok trajanja odjcce i KAKO O(I~TITi GlACALCl Gvicli stn )2). tkanlnu tno. za to je potreboo i znatuo priroduu vlaknn upijaju 1ll110g0 vode.neJ<.lO:: POI rskati vodom. Vunene ne gJac~. SUSENJE NA ZRAI(U • Odaberite Sus nja.scenje.Og'l. odjccu na zrak kad je cia je osvjezite.gla(. Glacajte oko njih pare j sljedt'clI stranicu).lSiLe ill na r:Jvnoj SllSi.ile en rgijl1.kaniuu nacinorn odjecu mekon: prlja . proizvodacl prcporucu]« kcmijsko (isl'cnjo:: ako . gl~lbite unntam]e • Z~I Buduci da su kornadi posteljiue i prekrivaca.tlteda ispusta pal'u aka pet min uta" Na~Dn upotrebe gl~calo n..us. iii u prostoriji gdjc jc 011'010. nego da trosite energiju suseniem LJ IZBJEGAVANJE CISCENJA kcrnijskome (PEHe)_ Ciscenju koristl KEMUSKOGA se kemijska otopina perkloroetilen i njeztne pare mugu biti kuncerogene a poznato je cia izaziva U1 C VIc m Z m susiUci. 67-69). Time da plahte te .~linlli prasiuu. zelimo ukazati na to kako sto manjim kemllsklm ciscenjem rnozete ustedietl novae i tuvati okolis te yam dajemo savjete za lakse glacanje bez kernijskogadscenja.jl.eta. • Nikada iZl'avoajte • Plalue ako nego Ill()gu 1I radije susile na zraku. Kad se glaGi'lla ohladl.ohladl'l iz nfega pf0l1jte leKu'Elnl. • huprovizlrajte okrenuilh su~iIo izrnedu dvaju naslonima SLO]<lCll.nice.f. • Kako biste iz.i11a radijatorirna.h kako nc hisrc IIllisrili 1). (·tli se ispllul. elja prekrlvace it alLIBtlJlJj~ke Folije knko bl rctlektirala cete u.~tedje[l struju. Ravr osuSlli. te nadrazu]e nos i grlo. Gltt(~ljte vunene predmete s unurarnje strane Ita imate sipJeticke plahre [er se Ill' gu osiellU. sus-ilici.\J1lt. bistc rnorali za glacanjem smaniit cere nn najrnun]e. slo] Time S 11:1 SUllCC N. povrsini u kupaonicu popur vreca za spavan]e. pridrzavajte se sljedecih na ispravnu rkaninu. zahtijevaju dul]e vrijeruc. namjestite na vlsoku temperaturlt i P."11 prowl'. Sl. II . tkaljini. UPUTE ZA GLACANJE SUSENJ E U PROSTORIJ I pI ces • Vunene povrsini. upijajucemrucniku.. ilea n!1 susilu. strane i koristue vlaznu krpu. • Ne glac::'<IJLe preko pLl . tkanine Osirn "l'huJu gkll~alil. kuko [e I'll. OtopillU uliite u olVor gla:cal~. • Prirodne pamucnc iii lanene plahte mozete su. cistl stolnjak dobro ria nlskim icmpcrarurarnn. Llslijed Lorline • J emojte kupovat: plaluc kojc SAVjET i<oristite parnucne i lanene (vidi 'c oznakc na ircba ndnijeri nu kcrullsko ('iscenje puccta sc mogu isropni. nabore dok glacate. PRIRODNO SUSENJE l koristite C:iste kvacicc.amenca' gtaealu 113 paru malo bijeloga u octa pOl11ljesajte 5 vodom koju korlstite za glac. lspunleuolparcn» objesite kako bi so za$Lilili ceLkolll kako histc uklonili lIniSlile nepri rnjerenim Kad rasprosrirete rublje vuni. tako . kako biste sptije. L. 36-41). Rublje Kako biste osvjezIU odiecu ko.i.bjegl.drzite g<1 Iznad naborc. za . preko uviju p02ute zbog nekoristenja koristenja I pranja. mugu o$let. CeslO je pazljivo rucno pranje osjetljivoga parnuka. Na ta] nacin vase ce se rublje brzo i ucinkovlto OSUS.SUSENJE I GLACANJE Ako imate vrt.ikc) If(ls.ti.c uzimati zdravo gorovo ono !:ito pi~e 1. ZO) II Nernoj. Ako odjecu ipak odnesere kernijsko cii'iCenjc.ci.I.iL. Mnoge rnrlje mogll se ukloniti pranjem .i sjaj na tkanini.sto i slozene na dna.g!a(.

all vise od dvije trecine materijala srnece moze se reclklirati.82 postoje sredista za recikliranje materijale koje ce tarno obraditi kod kuce. cak i u odjecu.neka mjesta su tlk uz za recikliranje u veCini papira. ponovno uobicajene.ijsRih sposobnostl i praKWfli~ fl1re~tq za Jil.oor~aniza.dia-ganje stvar1. svoje navike. recikliranje R CIKLIRANJE ko]l se baca u str .lti. boce mogu ponovno u proizvodnlu boca i ostalih predmeta novinski paplr.guse Feeiklir. trl kllucne . 81 Recikliranje se u osnovl svodl na ponovno bacanja . Neka pcnovno vasega nacina razmlsllania koristenje i recikliranje postane dljelorn i vasega zivota. kao narnlestai. U Skuplianie organskoga str. vrtni se u nove limenke.t. postane P'REDNOSTI RECIKLlRANJA koristen]e stvari. svoiotpad u tlednu gdje mozete donijeti . Aka nemate prostora pwnesite sa soborn kad jednom vellklh trgovacklh adlazite u kupnju. Povecava svjesnost pralzvoriirno i siri nasu svijest 0 kolektivnoj Stare staklene kao potrosaca. Mnogl ~UChi wed meU m~. MJESTA ZA RECIKLI RANJE Raspitajte se postoje neklrn krajevima raz. umjesto u pogledu kolicine otpada koii odgovornosti nas sarnih novih Ponovno koriStenje kuiija str. otpada cestu. Sve stc V81l1 je po. papir se reciklira u pisaei pribor i se moze istopiti j oblikovati u kuti]e.OTPADA radnjereduciranie.[teboo jest mal. . Aka promijenimo ce nam Tajna je u tome da elaksate sebi i organizirate u svome domu take da yam taj postupak sredstva za rutinorn.postat koristenje i recikliranje Mazda niste znali.79 . centara smjestenl SU sprernnid za recikliranje stakla j metala. Aluminij i cellk redkliraju a organskl otpad stvara bogate hranjive tvari ako ga odloiite kornpost u vrtu.ne otpadne Ii u vasern u gradu odlagalista za recikliranle. a plastika od stakla..

moglo bi se redldirati.. • U prodavaonicarna nell1Qjte UZi(Tl:.e Z<J $me~e ubruss .\!.ne baterije ko]e ne sadrze kadmi] ru zivlI. • Neice vrste vreca ZH -spavan]c punjene sukomudimu papira iz telefonskih imenika. preLi01Cli uredskl pribor.ite m.iEl ~d celulPle (bi0r1jzgrqdive) keramieke tanlure illaonovno 1<0ri~~lte' Rlasti~ne l1am.)J1liJal<ltc 1 . Sljedece savjere prlmijcnite ua pukiranje prolzvoda i nllhovo pohranjivanje. • naclije za jelo koristite metalni gribor i kerauucke taruure.1 Iii kosaru. sluvine.asticnima.e.acin s[ickil1:1 iii. . roalernl papir.SMANJIVANJE KOLICINE OTPADA w • Kuplljrc svjeze voce i povrcc ve('iJ~1 II PQgledajl. lako primjerice Nizozems.Svedskoj.II.i d'l j~ [etlan PJ..Gt:like i krpe SPUZo. • Stari 2:eljezni(ki pragovi rnogu posluzlt: 11 .imo.llatnene rupi)ice e~ergiJ~ IIi !:iater. I· djelovania buduci da]e nedosratnost nezcllcnoga smeca 1I tome !ito zllvrSi na odlagallsttma. oko 70posto svega onaga sto bacamo u smece to necin. IZBJ ff[~ A. Osirn toga. urnjesro du ill buclte. Norveskoj.lzmdi pokucstva. novine.~ticlle vreclce. Njemackaj. U prosieku.\>tike ko]a je cesto 1J1l10l~IIW nekollke 1I xlojeva ksko bi blla prtmamljivija kupcu." pis:e ll ua ualepnicl k(llicinalll<1.i..niJll zaruljama.!se puta piasticne vre~.~e ornagi apara:t ili umetl~e nallvpera .:)ristite JDI1isti. • Kupujie recikllraue prolzvcde. kako biste smanjili kolicinu otpada koji stvarate. lpak. Neke vrste tra]u goclin:Jllla.troskove prijevoza vode u bo~una. e Stare gume mogu II reeildiranie . staklene boce i staklenke. • Izbjegavajte preradenu hranu vreee za smece pafijirnate· ubruse jeon(.orenim Jednokratne ](emijsl~e bfi1liiee ol0iJke Cql'aWlt najl1!l' dQkoIJe~l~e. a atrnosteru metanom.ra i kokosovih LI j I I .dijl' bim~LZg:I:\dive lonce za oiljke nacinjene. nego u pl.]. 3L1at! rerikllranih plasr.l('i(i .\1 veco] kol. takoder. punlcnim prekrivacuna i ocljevni od sintericke vune vee desetljedrna provode ucinkovite Americkim programe za izradeni. papirnatirn vredcama koje se mogu recikllrati. torb. svake godine u u razvijenome svijetu proizvedu se mUijuni tona smeca. od pap.krl'le. P·ROJZVODI DULJEGA ROI<A TRAJANJA • Korlstlre barerije koie se luogu ptitlitJJIi alka. nego plasucne.lmj U neldrn drzavama.ijeAil f!lU~Jenjlil platnene i.iMe paklranje najrnan]e. • Pijle 111Irir:lI1\1vodu i<:. RECIKL!RANI PR01ZVODI • Kupujte recikliruu: pisuci pribor. na primjer plastkni spremnici.uijc rabljeni autornob:l. iii stare ru. • Z-amijenjte obicne zawlje 5leci. RI~tene V.iiulIajte je u doolo iat. j'. tel mozc zn.Iamu~me hulaHI!!". nego novi.ci1ih iJ()CH.:Jlle obutt. kojr t[ose priro):ine izvoredrva i utj?> 0braCluju secilldu~trijskj Istvaraju:otpad. :1 cipele i Cli!:l'11ekoje ne zo. <1ko pise sarno ltoje SC l11014u POl1(1VllO koristitl Ako razmlsllte 0 koUcini smeca koju proizvedemo (ete zasto [e recildiranje kucanstvima tljekern godlne. kupujte robu koja [e uajmanje upaktrana.ici l1i odjednom svell 11<1 Se K O'R"I s TIT E v. krpe cd frotlra pounutne .]. I II I I I • l<ibjegaVajle prolzvode koji su uruoranl 1I plastiku iIi su na podlosku reciklira.)Krathe krjJe za cisce'1j. pcdovi. III Neke vrsle vl1nOg:l namjestuja. kako blste smanjili potrosn]u . • Koris.e recikliran. ad stiropora: plastika ZAMjENA ZA JEDNOKRATNU UPORAHU Slfjede savjetl 0 tome ('froe zarniienltl predmete z~ je.nJ:i reciklirane bi0r~4gtlld've ~tugeizv0~e mafamklil Hi I.reCice iii pLa5ti~De K. Illebe m'arami~eJ vata O~bijeHeJ:l'l) baterije ni8Jamice~a najl(')til~e I<JJpujte hranu PQ5ud~ma.ni rnaterijal za podntce u gimnadvoranama KAKO SMANJITI KOLICINU SMECA SpriJeCili stvauui]e otpada najucinJwvitiji je fl. Austriji .stlte svoju kupovnu IW0C: kad god je to rnoguce.i [11~I. ima svoje uedosratke [er se u zrak otpusta dioksfn j ()swli cpasni otrovi.eu~ rl1se (faj ~ !istid(maj' m(]e:vel1u kaMU J!lamucne pelel1£l vlaZl'li 'flalrel ili tk'an'!. ~I{)j Z:.1 reciklirati zaSlil. umjesto tOga.lga . povLe.. 1:1' . karronskc kutije. nije Premda odradsnldlo bioloski razgradlv.G1l e vreci(!e' kako il. u pOSlI Llama kako jt' proizvod "stoposio • Ku puj tc robu vratiti. shvatlt Jli "reclkliran". • Kupite w. ~lInjeHI. To stvara probleme LI okollsu.i.tbUod p[astlke i izbijeljenoga papira. negtJ jl!:~lnokrarni plastlcnl pribor. oneCigcnje vodu otrovima. • Kupujte stu ('esce predrneie dobrorvorne svrhe. toga otpada. • ' Promfjenite potplar 11" clpehll:na kako bisle ill dulje noslli.I Ul1uwrnju scram! s:.v. u vetlm l(Oll~irJama'l ..u~n.dnokratnu up('lti. se 1.ere u njlma disati.VAJn onecisoena hranorn ue rnoze • Kupujte hrunu i ostule proizvude . clajte nekoj dob-orvorno] usUlll_Q. : I PAI<IRANJE • Iskor. Radije kupujta povrc€ U smedim vlakana. vlakna u u Danskoi. Spaljivanje otpada. plastHlne sp ive salice i tanjureotl f§a]'Jirnate ubruse paplra i pla.JSLo recikliran. konzerve s ilW1l01lJ.01<0 sarno [edna cetvrtina od 200 mlliluna tona proizvedenoga dva kilograrna po osobl na dan. u Sjedinjenim Driavarna recildira se srnaca . ponesiLe Mojtl phnnan)J. tako vazno.Uvodc 1I boci.

ca~a. kuuon.woel'l 1~1<:1'1. STAKLO Do 90 posto stakla moze se reciklirati za izradu boca.kl. knjige.i casopise pelena.oliranite na posebnorn mjestu kako biste ustedjeli p~(')stor. lonci za GlJijece" nisu kao i od varrostaln bo "d. 7 je Odvajajte 11.: zeleno. toaletni i kuhinjski papir ill se kornadicl koriste za postelje zivotinja. Cuvajtc til< -I dodu u dod ir s hranom. uz papir za i papl r za zamrzuvanje i razllcitoga posrupka recikliranja. • 'QlJRad za redRliranj. o • Izbjcgavujl. papira pasava se 15 stabala.) mogu se recikliratl za izradu nov ill.llllku. kad vise se slojeva koji se ne lllOgU recikl irati.Osfavljmlje' J!lolistirena u postupak. • Staklo treba recikliratl smede staklo. Pohranire • Naljepnice karbon-papir.ll. RecikJira.I ranu. 84). etprem1flu na odlagaUSta. pakiran]e. • Za skugljanje otpada I<oristite plastlcna kutije.)dalJetite manje kante. vlakna za sagove. jednostavnijim.:. p. AI uminijsk • kante PAPIR SvakOJD Whom recikliranoga papira za pisace. podloge od srakla. • Pohranite predrnete zarulje. poput 1 KUiije za otp. plasticnih hranom upijajucih opasni oipad (vidi str. srara plsma I ali paklrania za i!J1-{'1. pakil'ani su u nckoliko ]. lako Sl! dQ.ni papir pretvara se u nove proizvode poput novina.11 p ~eb00 redk. • Pohr. pr(!)j:(.r()i:. cljevi II poljoprlvredi. Savjeti koji slijede . maknite am t . 4 su torbe. • Plastika koja reciklirati standardan 51:: QTPAD 00 • Staklo je tesko pa kutije nemojte prepuniti jer ib u protivnorne necete mod nositi. kente ~qk() biste predmete talGe moze nosl su posude. gumene il i plastlcne pa pir kad ga jednokratnih rako ce zauzeri manjc za recikllranje C'uvaL. blorazgradlvl I ne mogu se spaljivatl jer otpustalu otfol)'he pHnove. papir.niliJuna ljudi koristi 13 bilijuna cellcl1ih kuritl. vrecice mogu puknuti. Vecinu stvari potrebno je sarno lspratl kako ne bi imale neugodan miris kad Ih pospremimo.asilficlrani najljepnice. C\. vreca za smece i kvaclca. • Cuvajte novinc. • Nemojte sljedece: karton.STD RECIKLIRATI? Prvi korak je razvrstavanje proizvoda koje treba reciklirati. j staklenki imaju l'azlicili sastav. " oznaku (C).: prakticni su za pocetnike jer recikliranje cine ALUMINIJ I CELIK U lndustrijalisirunim drzavarna na zapadu svake gndine svakih 50 J.sprernati sjajne [er sadrze uetopljiva ljepila.i'na <.IV:. ga prema lim slcupinama. ciklimJte od • plasticl1 ' hoee. za hranu. te prerna lh i I onovno koristite kao vre 'e za smece iii vrecice za kupnju. a uluminijska {'oUja moze se koristiti za izradu nekih spojeva II motoru autornobila. prijuvoga Hi isoerite pod slavinom prlje nego ~to ih oO!azite U kantu za red klira nje.lJte III II. uredski rnaterijal. U Kanadi i nekim europsklm Nizozemske drlavama.e gotove ohtokc lUiluovalnll iii 01 i 'nll p cnicu. W nekfm IDRGANIZIRUJE RHilKLIRANj.i.Z." .). premu hoji.sijti ni ku. o (. i.ati~e. • i?ohmoi[e folije. raznun h ZU SJ'llCCe zbog od alurninlja pukiraniu od papira. bistro i • Nemojte . ali ne moze seredkllrati.youa. Nell)(!)jte' k9~1.i. drzavaYna vedn'u tail:v0gJ:l otpa-da.ai i paklra ile mogu reciklirati. Ako PI' elmere. • Plasticne vrecice nisu u prograrnu za reciklirunje. • Uvezi su prlhvatljivi. piasti nlh Najprije saznajte koje materliate primaju u mjesnim sredlstlrna za recikliranje u uJ tome razvrstajte srnete. • Pohranlte sve prazne konzerve hrane i hrane za kucne retenje ljubirnce. odnijeti u cekaonicu lijecnlku. konzerve za IU31lU jer spadaju c<!sopise. Ako se organizirate tako da imate nekollko kanti za smece za svaku skupinu pJasticml pakiranja He rnogu reciklirati. vrtnog narnjestata.)V. R ciklirajte casopise tako sro cere ih ponuditi prijatelju iii Cuvajte novine u paplrnatlm vredcarna tako da se sadr.!<i i~pJ. ali LZI'<Id i11lajll Ii O:r.povati mzll"i'lte ti¢Gve reci. • Izravnajre sprcmate. sraklenkl i ostallh predmera 11 kucanstvu. poput kutija.I 2 razvrstali.e p. plastificirani od papira nekada je iesko ukloniti pa ill. mozete osta viti. Ta] sirnbol je u vecini drzava. industrijaliziranlh kuplIJ te pJasticll pJ'Ovjerire • n. g'd]e Se 5prem& hrana.uhinJskih elen1enata. • @wailite.tatt rspod li. telefonske papir .1 smecav pojednostavlt cete postupak. • Rijesite se plasuficirauoga papua na pakiranjirua pakiranja zarnrljanoga maramica za pilia i za brzu papira. Industrljsklh podova. kao kaniama pisace. dostavu hrane.s~u pile i ergon0ms.. uueuikc.ranja: J. tanjur] i p<!kiranja za i hranu od pollstirena.v'l plast(ke i zlIhtijevaju.limnie.ahite ill u bJizilli izvara smsea . omot 11ice . . Se po brojevi. . ogledala g(l stakla dvojeno 0I jet' PQLJSTIRENA Saliee.'St". PLASTIKA Plastika se na odlagahsuma ne rastvara. raznc plnstidne prolzvode u skladu s lim razvrstavanjem. 1J1jeSI<l. no rnoze se reclkllratl za izmdu l1lZUCitih proizvoda.ile cepove J. uklon. • Nemojte reciklirati boce rasprsivaca prazne u Kako blste lzbjegll neugodne mirise.ojl suo druk 'jj ni i NjemaEl<e. po.:1 pakiranju rnljesana ili slojevita plastika lwja se ne rnoze reciklirari. Ierke.ad kOje mGgu s. velike mogu biti preteske.stoii sus!av za sakupljanje POll(. primjerice svijecnjaka. • Vecina pJa9ticnih p.

.1 mozete • Tkanine koje se mogu iskoristi~i rab.:( C>: otpada. :2. 'U.1 kiranja darivun]c bola Zit maJeri.. • Ne. Nanesite b. Ii u rnjeal~~)j lil.£jedinjenirn Americkim Dr-z:ilvama Ii zskenl ua udlagalistirna Uz malo plururanja i.. II l~oji '~l1lla<:.bl. Kiik9 biste 1.1 milijuni tona elektricnoga i elektronickcga otpada. pogotovo KNJ IGE I IGRACKE • Stare skolske mozete razvoju.e . za kojima i 11. pisace (vidi lzvore).iclne. igr:a'c<~tl.(Q'{je"od kartona ] rliastike.i nutrag primaju prazua puujenjn i zu to dnju naknnclu.:).2.. zn reclkllrauje BOJE I PUNJENJA ZA PISACE ¥e. pa cak pokucstvo tkanine ko]e puxlu]u i.tne" sheme 1I I.iti prolzvodacu rvrtkarna tu us)ugu nude postom. TKANINE. • Kad kupujete pec.CiI. Y9dito= brigu 0 gradll lll!:l<a ll:. • H.ai'trimske ratUje popravite.ljte se kod mObl!:ela itnaj~l"povR.1. odjec:! Inogu se reciklirati 1I IP&. k~IO i parove c ipcla kori~\i i Stare tkanlne pcslozlte u kutiju.O rnozete . P9 IzbQru.vlHl. polietnena diJeI0va}.m[)jlltore Pllii<lQ procl<lv!l.1alurnlnij predmetirua postavljenl clekrronickogu su sprernnicl U KUCANSTVU kojl.avama. gdje iU t'~ltke pol ridm I nego cl~l. rllll'~l.: V!~lli. jer se ne mog].ii.! r. nllVlfi~ ill ne~ega drugogll ~to ~~\iteposprei'nlti. Austriji. • Prije recik]inlnjn robe iJi ih dajte dobrorvoruc svrne.U:l[~jLI.¢lj <I~JlIWI.reJDdjll.b ilw~u Ii organl.lSp.~~ikUratL • Izi:ljegallajte f<. ispustire. dobavljaci uputlt ('e vas Il' lJ. pcsto]e uveUk!l prljcdite preko I Svedsk0j udzbenil«. • Kompjulo( te un LO clarujie. za dobrotvornoi cenuu "'~ reolkliranje.ne potii'u 11vei'lk.LO.11fik~I'c rele(QJ1C.redklil:aju rasp. ih jJOlOl11 ih daru]e II dobrotvorne rerikliranje.ci zasiore i sagove. novi.~\J<!jt. djecu U zajcdnicoui lvidi rado oclnijet! iz v'lile kuce.. posteljina.rterij<l.[ presvluke uutomobillmu POkUCSMI.taljQ·va gdj<:: ler ga ie teSko I>0ristc' I1lbl. • 19racke niozete darovati dl-. • Neke dobrotvornc ustanove ~ .. Ako se pOSh11ce vam bcsplatna l\ re za punjeuje k[~j.kill) telerOt"~kirn tvrtkHlml \1102e.apira.akva VH~el)lL1 .te kutije za ~prenja'I\Je ~l<l~len~i. .~dJ'e). freon.perilku posuae.'do!<' cLEKTRICNI Svake godine I ELEKTRONICKI zavrsava]« OTPAD navika mozere sruaujiti vlastitu i. za rublje ilj ustanovi tome da priie toga.akoeier. Odgovomi reciklirari. • Kupujte . primaju odiecu i obucu ko]a [e jns noslva. Uzmite Ih obojtre U prodavaonlci vocem i povrcem re neotrovnirn. lo.l p. staklo .ll<1$lickiln povrce izvrsni su spremnlcl za predrnete koje Oslm toga. a kad je napunite. priclrzal1ajtC3 se sljeiJet1l\ uRuta.l(91'i (vlelj Iz.kvaliretnu oprernu 5manjili -otpad od Rakir8nja vlj. i prekrivaCi ODJECA I OBUCA • U dobrotvorulm usranovama i 11 SCl leao "teski orpad".riJ..redkllratl. • [~llpujtc purjcnja organizimju proizvodaca prljavite..1SpH(ljt& se l.k.0 <0:: 'c.lOZd'l I.oje sPMkl .ja! 7.i$ace trose rnnogo blolosk] neruzgradlvoga i pOll udi Li boje i punjenja koja sc mogu fl z .ojima ~u.oWl jli' Ql. 1. nazovite ncku dubrorvornu posluti nerazvijenun sll1anjUrw kol.se mogu rcciklirati nalaze se u Na ncklrn rujesrima predmeta.i poyral b.o 1'!'!¢. njih brusnim sprernan]e papirom. Ovdje su daljnje upute za rccikliranje.istl.e pmfzI.I kollma se prenosi vocel Jzradlti lijepe predmera koje zeltte spremlti..Htl. uru.il~IJ..icml . tnko prlxupljaiu • Odjecu novae. orpada.ikl. K'l'P' j letrql'la k (luaa uje se om p. 1. p:.eLe je popravlti. zauzimaju lido malo prostora.jeilu elektF. poput knjlga i uporabu. l1klj"cuj".iriolle bladl'lj:ll~. rabljeni kompjutor hladnjak. pri " Aim inuuc pl'lvdil1~l m()z(' bili hrapava..:od knee ima kompjutur pllLstiCn.jl'!!lJi kCl.jete K . sto Set ne bi morale dogadan. unekirn ~ • btari zustori. cdnesite u miesnu udrugu ZJ REC1KLIHANJE KUTIJA ZA VOCE Drveni sanduci ~elite reciklirati.li.lclu.o rubljemh udrugu kOj11 ce Ih stregi zakon] kojimq Z'1l skupljanju knjiga obrazovanja svrhu njihova s knjiga.di recikliranje.lI • 1{<.Qjt It " i l'Iletalnlh gn. mozeie pcnuditi u prcclavaonicama rab'[ene robe iii daU neko] elobrotvornoj kojima zaveZ!rC vezknma. Neki proizvodac] u "mn~sanom pa~iranI\J'. DO vecinu puniti.il<ljIG $C'Pl'l:~I. ko]a I'e tr~jaLi i i)lo.e na sajnn: LI rnozete darovati udruzi iii nekorn rahljene iii teuisica predmete. • Tvrtke u kojim« reclkliraju L1(~je pisace i punjenja. . potrosnju re robe.l njihova aka ce ih koristlti djeca za jg(. darcivaLi socijulno ugrozenlm.w -' • Postoje punjenja koja se rnogu P0110VllO . jos nisu svojeni. mafsrllala i povezivanja pa~ira~jei aktiv.a svrhe (vidi Izvore).li'>ik1l..OicLl.lril'anijj i .oga j I0 i pisac.~.J .lu recik. za tv.ljte' za udruge ko. I.lbJ0UVOrJ:L. • KLrrije za voce nisu izradene je LO potreblro.jene pOSI:ILi bole i punjen]a za recikllrunje. • ~bieg. • Ji'LlI\jenja za pisace razvrsravaju rnozetc pronar'i na inrernetu (vidi lzvore).nlto1 k:Uei. prodaj. A.rnozcte kuti. i prakrlcnc i kutije 1I Luaterljale svih 1'1'51:1. ~OSlQjl.lahl dijelov~l.je za pohraujivan]e dvcranar-ia udruzi koja ee za drvo uijansom kakvom zelite. posluu U drzHv~ u angalirujLe l'i'ancuskoj mnog._ PREDMETI Papir. . ZAIH)NSKE0DREDlH 0 za kucnu upotrebu • Prije bojenj. • Sazn. Is~af. • Krevcte i forelje. promjcnorn P11 kupnji. casOplsa.z." za svakodnevnn Bojr: i p unjcnj a za p. pAl< IRA:Nj'U globalnoni Izvore).oju na izbrusenu I)ovrslnu u jednoll1 go trl stoja. kl!Jtfje 5 'i:oStal'lim iii mllfainim d[j~lovirtJa. prirodnun ill bojarna Tvrtka "Nlke" smrccipcle za lzradu podnica gil1l. dobrotvorno] udruzi koja ce ill U NjemaEkoj. i ohuru.

ORGANSKI OTPAD
w

HRPE OD I<OMPOSTA I KANTE ZA KOMPOST
5T8IZB/EG.AVATI • Bolesne blljke • Ostatke mesa I ribe koji rnogu privuci nametnlke • Kornpost pokriri
l

jednostu vno mozete

kucanstva. ncobrad

10jbolji no drvo.

koloski

naciniLi na hrpi, all moraie ga vidi dolje), kako bi bio pao i .vlazan.

mat rija! koji mozeie koristiti jest • Korup st urZile podalje ad povrca jer privlaci kukce (puzeve i uholaze), .51.0ce steto.o djelovati na biljke. • Ako nemate mnogo rnjcsta, rr.ozere kupiti ureda] ko]i korlsti crve 12. komposta te vas otpad

Kompost· organskoga

hraniivi tamni otpaci slatkasta poddjetla koji se stavljaju

mirisa

u zemlju - pcmaze

yam u uzgoju zdravih biliaka, a usto, jedan je od najlaksih
~,
L.I.J

rnacaka i J:)asa (sadrZe stetne parasite),
• Izmete • jadnokratne.pelene (j;)/a;,stiC:Qe~su ne razgraauju j

o
--I
"U ):>

• Muzete izraditi i kantu rako SlO cere u zcrnlju zabiti cethi drvene daske..« zatim Ih povezau ziccm, tako cia je [edna strana otvorena kuko biste kunru mogli otvarati, • Kornpcst obujma 765 ii.lara do tal~111 je za jednogodlsnjJ organskj otpad prosjecnogu

nadna redkliranja karton i papir. Nije

hrane i ostaloga otpada u kucanstvu,

uz

.D.

""

beznatalan

ni novae koji take rnozete

s~)
• 5jajne ci[sopise kgii sa,_drze Woyna Ijepila i'formaldeHid~ • Ugljen i koks koji sadrZe mnogo naftnlh derivate

ustedjetl za Impnju raznih gnojiva,. a osim toga, dobra je prirodna zamjena za treset. Aim u dvoristu nemate mjesta za kompost, saznajte postoji Ii u vasemu mjestu postupak za recikliranje organskoga kucnog otpada.

PI' tvara
gnoiivo

U

bogata, texuce

(Vicii Izvore).

ZASTO KOMPOST?
Nahranlte zarnlju hranjlvim organsklrn

USPJ E5AN KOMPOST
• Pocnire rako sto cere otpadne
lVlllli,

uravnotezili materijale
I)

"zelene" u

'j

"smede:

visenamjensld kompost koji se proda]e u vrtnlm centrlmn uiie kornpost, vee sredstvo koje se izraduje od pljeska, kokosovth Vlak,U13i gnojiva. Navest ell nekoliko ekoloskih prednostl pravoga komposta. • Bilikama osigurava
uravnotezenu prehranu. • Poboljsava strukruru zemlje,
pC1!lWZC lako] zeml]] cia I ropusta vodu

kcmpostom

kako blste svojlm bll/kal11~

navedene

na str. 82,

.IWHlP()~tLJ.

i povrtu oslgurall dobru podlogu.

stavljati. na hrpu i cesro Ih preokrcrarl . • Pokrljte kompost srarirn iii plastlcnim prekrlvacern cia ga ugrljete i ubrzate proces preradc. • Pokusajre "akuvatore na vrh hrpc staviti
kOlllPQSW". Liike

Ako su otpu .i koje dodajcie da kOIl'lPOSl posiane

suhi, dobro iii zulijte, ,iii nemojte dopustiti gnjecav. • I'rOUlijei;,ljte kom post vrtnun vilama svakih nekoliko kako biste ga provjetrili. • Kompost, nemojie zirni stavljati na golu zernlju jer ce ncstari tjedana

• Smanjuje oueclscenosr re P trebu za paljenjem plodova, • Pornaze
,I U j

Wlca i

ocuvanju lokalnoga, biljnQg .i
U Sl<il)gl'irml

gaveza, kamlli a i zivotinjski. gao] skraut <:epouebno
~l

i tC7,U zernlju

cini laksom:

katkad

rijetkoga sVijew

vriieme

• Sprjecava

bolesti i odrzavu

zivolinjskoga

sivaran]

bogarog,
11U

tarnnog
UD 1180.

rmioge hranjive tvari U proljece
ga ukopajre u zcmlju, take <hi mlade bilike I novo raslinje rnogu uuati od toga korlstl. Umiesto toga, mozere ga jednostavno rasporediti na
Kako bi se ubrzao prirodni proces rastvaranja, kamilicu. na vrh kornposta stavite

biljke zdravima,

gd]e irn prlietl odumlranje.

lliolllpClsta na 12 tjedana, umjesto
UQb~6.ljenib godi strunul]
1I

• Stajsk] gno] i sijeno, koji su

5TO STAVITI U KOMPOST?
U kompost ne mozete staviti bas sav organski otpad iz kucanstva.

razdobl]u ad 3 do G prirodno biste

mieseer, takoder, ul rzavaju pr ces. • Umljesajte • inojivo zivolinjskog:J (izbjegavajie izmele vidi SIr. 83)

zemlju i I usuti la gusjenice bave svo] posao (vidi dolje).

Slijedi popls onoga sto mozete.

trave knk

IZ

VRTA

• Opalo lisce • Ostaci biljaka, pOpUI uveloga cvijeca i

podrijetla

pasa j macaka. Iz

ZASTO GNOJITI?
G'n.Ojivo 'stiti zemlju povrsinskiin

[RNIClI

019

LI'SC~A
puna je

Usca

biljaka trave

slojern orgauskih
tvari iz zemlje,

tvari .. Odrza va eroziju

'[~niGa ad biljke slit;

lisGa. o,P

• jednogodisnje

K U t'E

vlagtl; prijeCi orapanje hranjivih

sprjecava

hrqnjivih tv.ariza biljk_e i zirnl hliidnoCie. Prikupite IisGe na hrpu na kojoj cete sastrans probusi!i rupe za zrak. Ostavite da trune godinu dana prije upot[ebe. til! Rasporedite po

(v.iSegoclisf)je I iljke poput hladoleza rnogu narasti iz vrlo

• Kora VOCa i povrca • Vredice od i'aja i mljevena kava • Karton i papir, izrezani bOje
1.,1

m,lioga korijena)
• Grmlje i v eke (najl rije tr b~1 uSitni[i tvrd
i clrven~ste • I iljevJna j strugorlne

till u zimskim mjesecuna i. moze se koristiti za Je(')r<!)va. razdoblju cvjetanja, Osiru toga, moze u hl1lna za zemlju. Stavite g.nojivo u jesen i rano Stl clvije IJllne lopat po etv('),rnome meu·u.p m<jteL'ijali ROJI se koriste Sttllgtltine

sprjecavan]e rasta se koristiti 1,<10
prolje~e. Dosm.me

• Drveni pepeo • Org3nske kucanstvQ

vI' ine. Prirodlli za _Pl'oizvoduju gll0jiva $1I: llrave,
s.lllrtla i PlIiJIDt.

clrv<j

drveta, kore od jaja (zbog kalij,I), glji.ve te

• Stam .slam>! i Bijeno

(vWi

SCI.

3'4')

u

jesei'l I

ranD

I'ltoljece.

<
o -c
"I-

UPA~I~I U I t-'AU U t\UL;AI~~ I VU
Premda toga nismo svjesni, mnogi dopustaiu da opasnl otpad zavrsi u vodi jer ga ulijevamo u sudopere i zahodske skoljke iii ga odtafemo izravno u kante za smece. Na pakiranjima nekih

ulje stavite u cistll plas.icr.u kaotLl, napistte autonleh,rnicarsku na odlagaliste. Na isti nacin uebali biste se rijeSiti annfriza, jednako apasan. je na njoj "koristeno
II

AUTOMOBILI
Vecina moze mote uvijek autornobilskih dijelova

zaiedno iii se metal
Najbolje

s metalorn

iz autornobila reciklirati

koji bi se mogao prodate nckornc

o
w

strojno ulje" i odnesitc

neku

se reciklirari
ponovno postoje

b.i bilo da automobil

radionicu iii

obradiri, neovlasteni

no jos
utjecaj

ili chi se pobrinctc da gil ovlasreni serviser rasravi ua dijelove,

o
--I
}>

serviseri koji zanernaruju na okolis i dopusta]u rekucine dospiju

"
CJ

cia stetne

u
W 0-:

proizvoda plse da su opasni otpad i kako s njima tako treba

na odlagahsta

c

i postupati. Sljedecim uputama zelirno varnobjasniti
na odgovoran

kako se

nadn

mozemo rijesiti opasnih proizvoda, ne

PRAVILNO ODLAGANJE
Mnogi obicni predmeti opasne materiiale

nanosed stetu okollsu,

OTPADKOJI

SE MOZE RECIKLIRATI
ulicama i kucansrvima uvela sustav recikliran]a otpada 1I bojama. Takvi poticaji 11 recikliranju cine bitan dio gospodarsrva till europskih drzava.
Slijede mformacije
0 tome

kucanstvu sadrze zamijenltl munje stetnim proizvodima kad god je to moguce. Sterne proizvode kupujte S;U110 11
1I

pa ill pokusajte

onolikoj potrosite. koristenju

kolicini koja ce varn biti potrebna, Uvijek procitajte i cuvanju
ostavite

i sve

[e li neki proizvod sretan, nemojte ga bacati II smece ni prolijevati II odvod, Kontaktirajte s gradskim sredistern za recikliranje i potrazite savjer strucnjaka. Premda su upute 0 pravilnome odlaganju otpada razlicite u raznim drzavarna,
slijede opca pravila (vidi takoder Izvore),

upute

0

pravilnomu

Nekoliko europskih drzava prve su uvele recikliranje opasnoga otpada, kao i otpada koji se moze ponovno koristiti, Drzave ko]e za ujlma zaosta]u mogle bi usvojlti njihove mjere bez
vecih flnancjjskih izdatnka. Svlcarska i Danska

proizvoda.
lak za

Ako niste sigurni sredstvom
i

• Kozrnetika:

za skidanje

mrl]a boja

zasto jc odgovorno

i

nokte cia se stvrdne prije nego

• Boje, sredstva za upute • Slikarske
It Meraina

Z,\ skidanje

sigurno odlaganje otpada toliko vazno.

sto g11 bacite
Odstranjivac odnesite

1I

smece

za ciScenje kisrova: vidi srr 34
boje: oclnesite u sjajiLr: odnesite u tvan
LI

prve

SLl

koje rade na tome, a Danska je na

laku za nokte

u cenrar za skupljan]e

otpada. Trajne boje za kosu KU('NE BATERIJE BATERIJE ZA ustalieni mozere proliti u odvod uz dostarnu kolicinu vode. • Vrtni herbicidi i pesticidi: kad se isprazne, napunirc ih do cervrtine vodom,
vise,

centar za skup.janje otpada. centar za skupljanje otpada ili sta vite na zrak cia kemijske ispare, a pakiranje zaurn bac.te

Sadrze teske rnetale, uz cink, zivin klorid, 01.0\'0 .i kadmij. U Velikoj Britaniji i Sjedir.jcnirn Americkim
mjesta

AUT 0 M 0 8 I L E Srecom, postoje postupct
vozilima.

za povrat olovnih
Kako biste sazriali

Drzavama

irna 11'<110

baterija koje se koriste u raspitajte sc kod automehanlcara
II

zacep.te i
Postupak

smece,
• Sredstva za ci.. scenje drva, sjajila i vosak: odncsite za skupijanje
primaju
II

za njihovo

reciklimnje, baterije kao

protresi te. KOJis(ite tu vodu btu

dok se u japanu, Njernackoj, SVicarskoj i Nizozemsko]
opasni otpad

nerazriJeeleou ponovite pakiranjc

oiopinu.

u ccntar

vasemu rnjestu
R

lOS dvaput

i tek tada

otpada.
a vecinu

sakupljaju odvojeno i odlazu na "sigurna" Osimsro sro mozemo odlagalista razumno

bacire u smece. rnozete baeiti

• Lijekovi: u nekim Ijekarnama
lijekove,

R ASP

5 I V A ('
cenrrirna.
1

I
LI

• Umjetno gnojivo, aka ne nekim sadrii pesticide, smeee. • Kuglice za rnoljce: oelnesite u centar za skuplja nje otpada, • Kuca.nski proizvocli: sreclsrva moiete vocle. Za ('iii-cenJe kOja saclrze amonij,lk, bjelilo iii cletercizente kad prolili
II

ih mozerno
jedino

Mogu se reciklirati usluznim nemojte gnjeciti jesu Ii prazna. STROJNO i otrovno. ULJE

mozete prosuti za kemoterapiju antibiotike oclnesite odnijeti sadrie
1I

u zahodsku i citotoksicne proLiv uiii rnozete

oclnijeti na odlagahsta,

Pakiranja pripazire

skoljku i povuci vodu, Lijekove [reba odnijeti u cenlar za skupljanje
Baterije i rasp rsivaci razvrsta n i su Ilao opasni otpad te ih treba skupljati i reciklirati prema uputama na lokalnoj razinL

ucinit: Jest

koristiti baterije za punjenje, tako da odaberemo se recildirati prijenoonih besplatnom srebmoga one koje ne kad procle njihov urec1aja mogu se posrom. oksicia
28

ljeciJiSre. Sampon

sadrze ni iivu ni kaclmij i mogu rok trajanja. Baterije iz mobilela vratiti proizvoclai:i.1l1a, cesto Bmcrije ad fotoapar,rte

Sadrz! teske metale i vrlo je Ipak, svake godine sternu rekuCinu u oc\voc\. Ne saJl"lOsto vozaei mijenjaju ulje u automobilu, prolijevaju

otpacla. TennometJe
II

odvod

liZ

mnogo

neke ljekarne. cllma: zapecaceni,

Sredstva za ciscenje pecnica odnesite otpada.
1I

.. Detektori

ceotar za skupljanje
LIZ

raciioa[(rivni materijal. cia ill pravilno saclrze

Srecisrvo za ciSc'enje mnogo voele. rvornit'ke
U II

Vratite stare c1etekt:ore proizvod,lcu pohrani
• P0510vni vodici:

je to vrlo stetno za okolls unistava biljke ! zivotl.nje, a voci;1 moze bili nepid(a zabranjeno - vee je Kako strojno i zakonom.

oclvocla isperi.te • Hazrije(\ene mOzete proliti skllpljanje

cecikliranja. Provjerite o skupljanlu odnesite otpada.

lwei sluibene

1l10zete ocin:ijeti clraguljariIml, kojj
[(ad mijenjate ulje u automobilu. potrudite se iskoristeno, prljavo odlo,iti u velike plasticne kante.

boje centar za

osobe za zastitll 01<0li5a pajedinosri lakv.ih rmlterijala. • KemjkaliJe za ciscenje bazena: u centaJ za skupljanje

ce .ill ponovno

prevuCi srebrom.

oc1vod; koncen-

uli"

rrirane bOje odnesire

nerazgraclivll

bujLl koja

biste ispl~lvno postupili,

otpac\a. To uclnire i S,r

oneCiscllJe drugi papir u procesli

«. o «.
CL I-

PONOVNO KORISTENJE
U osmlsllavanlu naclna za ponovno korlsten]e materijala u kucanstvu budite domlstiatl i kreativni. Nadite vremena popraviti iznosene ili pokvarene stvari kako biste sprijecili sve rasprostranjeniji obica] nekoristenla predmeta zbog njihove zastarjelosti i njihovo jednokratno korlstenie, Prije svega, kupovanje kvalltetne robe je dobro ulaganje jer ee takva roba dulje trajati i netete [e moratl takoEesto zamjenjivati. SIJedeti korak jest voditi brigu
upute 0 odriavanju. proudtt
0

STAKLO • Operite
pOJ10VnO

popravljate Hi.oprernate u kuci, stare sraklenxe korisrite
<';1 ., r

pa ill
manje

Staru odiecu

mozeie sprernm liubirnca. pa

za

...., o
z z
<:

o
uJ

lez;lj vasega kucnog I riiateljima i susjedlma

o o

hrane, cavlica iii nekih kao posude

Irugih

• Org:loizirajte jedun dan s razrnfjerute predrnere ko]i yarn vise nisu potrebni ill ill odnesite
na sajarn rabljene robe.

z

sirnih PI' lmera iii ih koristitc za ol vke i drzac ill domacorn za ovijece. Napunire

'"

«

marrueladom ili odnesite pcebrima, koji su cesto zahvalni na staklenkama ALUMINIISKA
• Foliju

e Stakla za. naoca le opticari rl10gu izmjer.iti, popraviu i ()cistili re ih ponov no rnogu koristl darovatl 167). PLASTIKA • Uzgajajte mlade biljke
U

zu med, FOLIJA

u oni

koj;

svojim stvarima - (itati
0 korlstenju

upute

i redovito

mozeie ponovno

nemaju novca .iii lh rnozete
LI

koristiti jer sc rij rko iwo.~i nakon sumo jedne upotrebe, prebnsue je vlazn rn krporn, osusite i sprernue. RAZNI KUCANSKI PREDMETI • IzreZire iznosenu odjecu ili plahre i nacinlte od njih krpe il1 stare plahte Iskcrisrire za pokrivan]e
Zguivani papir dobra je potpala za vatru.

dobrotvorne

svrhe za

servisirati uredaje, Ako nesto ne koristlte, razmislite bi ll
mofda dobro doslo nekoj dobrotvornoj ustanovi iii nekoma

zeinlje u razvoju (vidi Izv re, str,

drugome. Sljededm savjetirna mogu varn pomod kako pametno ponovno korlstlti predmete.

starim

casaIlla od jogurra. • IZfeiire vrh na plastlcnim Sta.vile pl.as(icne vreclce u visecu policu .1tsko risdte ih LI vrtu kako blste osjelljive I lljke ZHSLiLili 5 olvon-na. taka da ih l11ozet.e lako bocama ad mraza.
uztrnati,

STJECANJE NAVIKE
Rasipnosr je sumo navlka, ali 1 briga 0 ponovnomu koristenju predmeta rnoze posrntl navlkom. Ako osmislite nove nacine kako upotrijeblti postojece predmete, ne samo to cere ustedjeti novae,
vee cete i smanjiti
~ I

podolia

kud

utjecaj proizvodnoga otpada.

procesa

Ill!

okolls te

ublaziti problem

POPRAVITE
cete produljit! • njihov

I CUVAJTE
novae i urjecati na rnanju potrosnju, rok trajanja,
II jednoj (7.3

II

I

II

PA P I R • Ul!ijd korisure obje suune papua. • Koruadice papira korisut ~ za popise I rcdrnera koje uiorare kupiti i podsjernlke. • Poslune omotnice korisure rako 8LO ceLt! na njib zalljepit! nove nuljepnice pronaci zajednici. • tzrezne lijepe -estitke napola i. ponovn recikliranl kurton, mogu • Bozicne I rodcndanske zabavne, otpada, Pokusajte yam s nekoga pogorovo Ih koristite kao razgtedn! .e. Ako ih zalliepite na
5

Popravjjate nelspravne ili ostecene predmerc, nemojre ih bacati u sruece, tako

I

usceojen
lljepljenja),

koja jc osnova velike potro nje i prevelike proizvodnje.
re sjalllo za metal ali sa sta klcnih porculau (,i~te. Provjerite korlsute li dobru

Na jedno] polici ili ljeplla

ladicl' spremite porculan, u
7;01

staklo, brusni

(nije osobiro ekolosko, uklanja ogrebotine

vrstu ljepila, POl11noprocirajre upute i pridrzu vajte ih
5C.

za adresu, ustanovarua.
j

rnozete ill

drvo i plastiku),

u dohrorvorrum

papir, cellcnu vunu, St.VlI ce[kieLl zube ili manju cetku (za prljavstine na uklanjan]e

povrslnn - cak i ~ automobila).

• Drzite 1I kuci pribor za sivanje

.. Ponudite

start papir skolama

drugirn centrima

• Kad popravljare
krhotine

ili

koji stane u mall! kutiju ill limenku.

staklo, vodite brigu 0 tome cia su koje treba zalijepit]

edredcrum mjesti 111<1 prije

CiniU p put 1101'[h,

proslave

i goclgojict! koliclne

su

ali stvaraju se neprimjereue
U

OBRAZOVANJE
predmetete

DJECE
dijelorn prijeci svakodnevnoga
U

umatanju

darova

i ukrasa van]u. kop

pazljivo odrnatati darove tako da papir za urnatanje koristltl za

Jedna od IllljboljJh ~r)'ar.i koje mezete uciniti jest to da potaknete djecu cia cuvaju i recikltraju
cia to pocnu doZivljavati.prirodnlm

Zivota. Ako ne

razmisljaju

0 tome kao 0

teskoci, uskoro (e.im.

sacu vare vrpce i Izravnate

uaviku, daju roplI LI dobrotvorne oni ce bill p0laknutl UCit svrhe, i

svida, Mozete ga ponovno

Dj 'ca brzo slolva.:.'aju~bog
reGUdi~'aJlje Vr>mena
j

ceg,c je

prema

zivotinj~ma,

i po&tenClgll cia

clrugoga, LIl;njesLo cla ga J dn stavno bat"ile,

Jl\.1ZI1.0,

<ldite
iJl1

oci.nosa pr'-'!Ola

n.im~1 kuji nisu
j

(,!nitl to ist lakod
1',

obJasnite

tako sr lni. Aka pdmlJer 8jihovl.rodireljl ObJtlli!ji ko~j5le 1 ame za

Visak zidnih tapeta

5.aviti tako d~ moze bitl Iije'pa podloga LI'ladlc~n1a,;a ~5tO ce slit\tl i vasu o"dlefu
j

mozetei:uezatl

j02c1n stavnim r.lje"lm,l !1)f clr,o~li re(:;ik!lranja. MnogH djeC'1 ~ll
iZQ.iJI\I\,0 (!)sjetiji va i uis~i mU iro j'e
BtalO

lii 1I ~k9J<lrna,

ost~rli.(,lanov!

ll10gu tak"ll poruku J1eobavezno.

odaslati

reGlkUI""4,ni otp~ld, kuptlju .~01~1!I Pill o,iL<k,l.u SlO.I:il0d tlj?¢;yim.e I. I,C

00 Z!IDllje, 1~0stu.j;>anJa

ZDRAVA HRANA Pravllna prehrana i uzivanle u zclravoj hrani. Doista postoje manje pesticida i dokazi koji ukazuju na to kako organska hrana sadrfi umletnlh gnojlva te da voce i povrce koje je doz:relo na suncu . prevozimo kupovatl i paklramo Prlmdnl adltlvl za hranu str. p0vo(jno djelu]e na zivot. Na Ihnoglm IJsiug~.sve to djeluje na okolis. to ce nasi zivoti biti zdraviji Kako uzgajamo.wde takav Il.l slcbcdne trgovine. Sve vise je onih koji odablru jest! organski manje oneciscena uzgojenu hranu jer vjeruju kako je hranjlvija proizvoda r ad komercijalnih na trZistu. Premda je organska hrana nesto skuplja. ne sarno sto je zdravije. i(~t1jb s . I vrtlari mog:tr f)ripomoCi tome tako sto ce sprijecitl nestanak tradlclonalnih aorta V~~a i povrca te ih uzgajati sami. U razvijenome lzbera Q svljetu suoEen i smo s vise tome kako i sto jedemo. u pripremi i jedenju hrane. Kupovanie 5vjeze hrane na lakalne] razinl.acin gospodarsivima . Ako odaberemo llaG'ell. pcdrfavarno robu po osnovna prava proizvodaca hrane u manje razvllenirn drzavatna. uego ikada priie. poij0prjvreonil'n D. 96 hrsnu . y'6CU cesto je bolja jer sadrzi manji udlo vode i ima hranjivu vrijednost. u svoj njezlno] raznolikosti. RAZVIJANJE SVIjESTI 5to vise budemosvjesnijiaktivnosti i skladniji. 94 vise vollm jesti organsku hranu jer rnislim da je ukusnlja. vode brigu 0 pravima zivotinja. zivotinja utiesna je cinjenica kako je dobroblt vazan dio kulture organskoga uzgoja. Osobno Za one koji Osnovria organska hrana >tr.a ne za upotrebu pod staklom - rnasovnu sadrf vise hranjivih tvari.organsldm p(wr~em na nsklm podru~ima rnczete naru~lti dostavom. vet je i belie za okolis.

suncokretovo.'.I.bjeg<lv::. Pravilna prehrana je uiednacena prehrana .u cuvate voce i povrce. Riba poput sleda sadrii ko]] imaju pozitivan Prava kolicina OSJ1ova je pravilne znaCajne mozak). dlnjif! i C:J1. To se Ci:ni ll1110g0 ovomu prednosti ujednacene prchranc obzir kako "obrok" slucajurnoze biti tek sacJca hrauc.. umjesto grickalica . konopl]e.i \:1 malirn svoJE! i~n.l obmku. povrce poput cikle. opskrblt cemo organizam mnogim potrebnim hranjivim tvarima. 'fa ulja moraju P R(1)S'IO 11 G'I Probiotki. jo i(Oje jedell10 te nikadi\ ill .0VJ. oraha.de.-z sadrfavati pravllna prehrana. H.l <:rna glj}. nego Skmb. HRANE .rade.l povrca i salate. hiti nerafiniruna. Haclije koristite prirodne zRsladivnce popor secera od seeeme mcd.icilatima. mnogl koriste U [ Suvremeni obroka" aka 11C nutricionisti U savjctujunajrnanjc II "pet dvadeseroga kojl [e stoljeca. Nacelo rakve . iiafmnovo IIPET OBROKA NA DAN" PLANIRANJE OBROKA prehrane jest ciajedcte svjeze voce i povrce. Buducl da tijelo voca i povrca uzmete na clan.bIto bijelo !traml.ml.ne I<o)as~.dan oorok< QlJeEa p05uda luhe.. ali ne i s blelancevinarn<l. vaZ~I!1[eza ujednacenu MASTI rafinirana biljna ulja. ugljikohiclmla. I1jI01'~ :l. energiju dobivamo . a Lilja Najbolje Ihje izbjeg'lvatj jer i sukraloze nije posve poznaro. [edite ribu bez krumpira Iilnogl:. vitaminima i mineralima. 1'C'0ri~~tte 5a'mO die!. Raflnirani .prehrane planiranje [e obroka take da budu b.. sezamovo. Nekc ruasne xisellne iznimno za tjelesml !kivCl (i uciuak nu zdravlje.i ~ecere iz l.kIDIl Ldl~ltixna. a » po:teljnu je cia su doblvena hladnorn presom odnosno cia SLI "djevicanska.~lte.William Hay pocetkorn bjelancevine probavlja dJ:ugaeije.>110se kml. jD. Rafinirani seced nije nu zan d io nase prchrane.nJr:!l:)e Mail tanjur julw 00 svjil1Jiga povrca dpstatan je i. a voce je najbolje jesli zusebno. vj. peradi i ribe. Ako jedemo mnogo svjeiega povrca • kuhanoga i sirovoga . vornoga soka i tome sto sve treba doblvena od kostlca lana.i mogu s.dobra jll. prenram beno kombllfacija. • J6di'te bjelaneevlne.S00Y"Yll~e prehrane. i articoka I • 100 g kuhanoga voca CI Ill sirovoga povrca. ~oslulene tiI.2 B ) EGA V A T I Sljedece masti riajbolje je izostaviti iz prehrane iii..dno je dostatna za tri obrj')ka~ .cinani:i seqera.u Luana . Osip). zrna so]c i u. jer sadrz! visokl udio sakaosusenoga voca (01£0 Prinijerice.I\fo ~~banQ.u svoLu p.dajte .t\)hranll. Bjelancevine dobivamo od manjih kolicina nemasnoga te slemenla mesa.'LI prehrani kakvu savjeru]e dr.. . Zitarice i mahunarke osiguravaju nam ostatak sloienih ugljikohidrata.[ane repice sadr~1.J<{j.te svjezega i osusenoga vota. Kukunrzno.cevinarna II secc..ih stoga ci£l. • jedjle Ma\a Imlil!Jna Ll~ peeel1~ riba.rZp\iaju Nalaze se u mesu 5oji)'l. hidrirana te masu ko]e ~e kouste za przenje hrane. toga.. Hay hrana se razvrstava u . male l~oIi(. osim skladu osmislio raznollke prehrane.ledite ih sto sVjeiije: St0 dulje.. ili omega-ti:e kiselina (ALA) ill omc.i\aric<u i Ile6b. i 1. Jleg(~ • Zeleno ln~ISno i bijeili 'pOYH!e i salate i neutralJi.1 izmedu svakoga probavlf hranu. ali prehrana secel produ celiri sara da mozete i . Iz njih se gubi vise hranjivih tvari.nemojte [esti zajedno 'u • ~:z.:m" iz t:ojm]s. KO)E TREBA lIJlOS Linolenska klselma (LA) alfa-llnolenska rlbe u organizam. u organizarn same povremeno: zaslcene i nezasicene (rransunasne kisellne ko]e se hranl. .I1J$ezllsebl10.ine su skrob i qije prirnjerepa ake mHS~.\c1t'ti (llfi. skusei derivateAl.[.de.vo na bjelancevinamaJll skrobu.e IlzJrbati s bJel<ul. !mlaclL 1 Iwl~sa.sO.ijikoh. zaldjucak koji se temelii na zdravstvenim lstrafivanjima jest taj kako je najbolje ako se nasa prebrana sastoji od 60 posto slozenih ugljikohidrata." [er vrucina i osnovne svjet!ost unistavaju lososa.a ie.jogurtlma . s jednima i drugima.wQd. u hrane" "kombiniranja Howard dr . krurnpira . nekih mlijecnih proizvoda j Unos voca i povrca U organlzarn mozete povecati ako popljete ~asu svjeze iscijedena soka 0 d vote lI. kol i.\la-3 osobito su vazne za nase 1:clravlje.lli ~k(0b.A (feTmentfraf\oj pa . acesulfama psenicno ul]c sadrze LA. Skrob trebali [esti LIZ j set'ef nebismc slaze se s i kruha. uz dodurak neuuulne hraue koju mozerno jest!.!l\'lcete 1 masl'j ~ 53.samo j". nalaze u J1)([SJloj i gorovo] ulja pOpUI rntugarina rnasne kiseline.H s.io~elrilJ ugljikohidra[a "n:l'v:riom lako posti.spojive i nespojive skupine.ug. jedan od boljih nacina da sebl osigurate takav mici. SEC ER I I MASTI Medu nutricionistirna jesti je opceprihvacenc kako UPUTE ZA J(OMBINIRANJE treba • S~I. .zet'ilO liiflOgO I'cifu 0(p01'\10B..!ALA. MASNE KISELINE dobrih masti prehrane. Ne!. Pokllsnjte sn~at\iili U\10S lwa. ~e(ter.1:1je10 prol.tte i slalkik obroka hranu 5 malo k/er. nisu korisni dese. su uske.ijte gotovu I!l.t-' t-< A V I L I~A t-' t-< t H t-< A I~A Premda postoli mnogo savleta 0 UMJETNI djdovanje ZASLAElIVACI aspalTurna.1 . ali s btelanoevlne. Slijcdi nckoliko korisnih primjera sto sve ruoze clnltl jedan obrok: sa sustavorn obrocima. 25 posto masti i 15 posto bjelancevina .su bakterile probavni zdravim.p0We~.1voce trebaju biti !).lzJmrii • jabuks srednle velicine: • vda rnrkva • jeuna banana I iskljuci. prihvatljive. ill unositi orasastlh plodova. pa izbjegavajre rnoze dOl(esli d0 gOj>LZ110SIi. kaje trakt ad.md p0t:1jStllJ.1 rnasti. SO g) sable ili Knrjenasto.edovid prehranu.i POV(C3.

1el.te'selak. t ~()ni. all iSlJ~17..\lo. hrana lI<. h". koja nlje organskoga Cinjenica kako je organska hrana skuplja.'U.ji rilliku oel . su problem.lo i. <lzi.J1ll.nija je skuplca Pestlf'idfJ" Akutno I:lqecu 1]:1 vcca i povrca.nlbs-ll.IClijj:l .. FO .~1 lW kOji r~e O l'ilCle 1I SlI orrovni. nitrate.t1 zivminj.Ianllli cia bi produljlll i kozmeticke da su nase tjelesne !.i.iusekticidi. Mnogi vjeruju kake je organska hrana najbolja za njihovo zdravljei Drugi nlsu toga misljenja Naravno.0)1:: ZASTO JESTI ORGANSI(U • Organski uzgo] sprlecava erozlju zernl]e i odrzava nje7.'l~tl1n&~'lparalkma oa nekill.iv'l!lj.!. jos jc u zemljl.a Inngll Ile IHLCi'1..i.1J11 tlovuna .UKliAI~~KA HKAI~A Zabrinutost 0 KEMIKALUE U HRANI Ie vecu HWJl:L uzgujena pt'sl'iddima i urnjetnun guelivima sacll'z.lkva lll-ana ne sncil'zi herbicide. ct:~l.. hrane.i' U l~t:Q~~'1a· • PbSl. Raj6ice su debar prlmJer.) EV I (0 PS) N:\jraSPrO.sc kmisti vosak brazilske vasak koji se koristi za aUl8lllob.11. pesticide. nelUlll il. lSlr"z.4\!jese kako bi sacuvalo svjczinu i.:lI!npjru. nije rijec 0 tegobe.li.iloie prodrijctt n Na poplsu [e spojeva koli dieluiu 11a endokrirn sustav.i DIELDRIN Insekticid povezuje koji se uakuplja U i opcenlto priredu..tinja." prihvacate cinjenicll OclhJ.lznOlll Jabuka ra.kitD BI'2r~.. j sranice sacinjene organizam.inu knkvocu.WJILe mesu.()fg"ni. gellel~ki l JllOdificirane orgmJiI-:l11e O('I'OVr1e mda1e. ubijaju ko]u unosimo takoder ne se po ~. a upi]a g!l korljenje nexih biJjilka pOpUL tlkvlca. nego nesmetano jest! koru \lDC" i.e C::". -te nernatccidi lierbicidi. 11JilloVi.llji-'. an [j!sto [e uzgcienu IlZ korlstenic otrovnih pestidda i urnietnlh odrzuvaiu u gnojtva.trn Oll'QVOm lwko' b. hk.cide.razida vodu. dole je anli'l::>ioLi.iI'<1 pornazu bilji(:lil)a zdrave tla prolzvodc scene i $wl)ljil\c.:t. Lpitna ie njcgova neskodljivosr jer ~'ltll'ii orgunskt oielicnu i lIzgaian.iti Junkcjju hormona.Qrgani7. vise osnovnlh mineral a neorganska . HIDRAZID 11t: zemlji Mogl. furnlgante.l.v~l1na uki[l.Ilikoji s tim nisu 1I ci. svojorn otrovnoscu.. a odrZiviji sui UMJETNA GNOJIVA .. vitalnost Pesticlc1.Lll.olic. • Organska II HRANU • Nije poznato d.il. .ll. puv)'C<I IKlp.kernijskasredstva Iungicidi.I podruc]u.ll1e koju jedu . pesticide spada]u .rkve.1'<ISlU gnoilva.C(1I1Jtllm~le dulJ! l'ul5. limacidi (zu puzeve)..LSn. proizvoduj i hrane. a pdn]jenjuje se i . kako su faJ. Gotova U se s bolestlrna Ofgan<l i rakour.le i podov.melil<\ LI~l!llwim~l. k.dnWSl'VCIlC drzavama.i.:" i. U ostala spadaju: fumiganti. na vasu odluku.u mozete miuerala u tragovima. . Osim I. u odabiru: moiete jesti organsku hranu zaledno s on om moie utjecati u svjeztrn proizvoduna koje uvozimoiz isldjucivosti podrijetla. till drzava.gojeml llzgQjem.1C 0110 su pokazala kako smanjuju hrarijivu vrtjednost voca i povrCa te da uejecu na plodnost obllcuna postupci zivota.it<:!lb. VOSAK voskom [{e'J' ZA l.kOIlJ do]!.i:'iI1a azi 11f'fJS. no kako je prije bio U uporrebi. n~ki.u n~ljh reinjiviji. ipak Ih juS neskodljivosti I kalwoci Inane potaknula proizvodnju organske opcu dobroblt.1.t je bilo koja za uklanjan]e bHjaka i regul.1ijOlI1.1c P07>I1(lt08<1 otrova tlu lmjt:: nije oslabljeno Intenzivnim hrani.s(a vanjekrpeli~l livminjama. neo rg~ilski uzgojon kakaDvac prsl{a stetnim 'za:stitnim sredstVll'na.i RAZLOZI ZA ZABRINUTOST Ako se drzite stare izreke: "Covjck je jecit!.i stetu LLokolisu.ma :djegovll upmreb" sarno 0gmnicenH.'g~1J1skogi1 lzgoJa L p.o bi bila J)rivl'. • Mnogo [e zdravi]a za djecu kOja su osoblro osjerljiva ua kancerogenc sto pokazuju pesticide 1 mnoga II nrogu osuni desetljeclru«. l:J insti.1 imala kravljc luclllo. fungi. prolzvodnji ko]e mugu izazvatl Premda hrane U hrane. 1I razvojlJ QsjeiJjiv. Zabtanjen je.l.v:iljtl.ilj>J. HEPTAKLOR Prernda EPOI(SID kraju zavrsuvaju rast hiljaka. sndrii j Akutno otrovni insekticid mnogun sortama \1 koliCil.i otrovne ozbiljne :z.ke. PotIl'IJH. naltni derivnt.cI odraslih.Q~lrZa. lisca s 1I ribl.e . ICoriSl'i ll<l obraeliYanjc biljaka. K~tka(1 za uni.uori -Ostaci tih proizvoda i 1I IDHJkeduboka ""S1H biljaka. Moze se naci I u hrana koju iura dulji rok Intenzivru Stem! konzervansi kemikalije prskaju .llpcjm~ OJ.jepsinl.. m.w. na apsorpeiiu .tutu Zit raka olkri U l.::lIfU. njegovi ostaci SU u zernlji i korijen]u biljak» koje .lija razvijemm i misle kako [e jednako korlsno jesti razno svjeie voce i povrce.)ji>it!injeniril Americ.)ke razlne metilnoga ~al'. na okuzenomu U. • Manje je steln:.1 ZivoLilJ.ic:idim.j.l(.l1la je uptltmba n. (za gliste).1PESTICIDI [Ir..11<1 i 1\i. cinllo se I. sredstva ie Wj insekuc. p.lzloienija riziku jer jedu vlse o.RMALDEHID Svjeie glj..rajallja sadrzi aduive uzgoju i konzervanse. kt. rnliiecnun proizvoduna i Svjeze voce i povrce maze 58 (initi zdravirn.cide.ij:.ll'1e I. Vis(.1JIlkcmlk:.~~~nra. p(oizYede)I k~kae Itekolad u jer se il:0J i. i pesLk:idim<l izloz<:!lli.ull" i. anell..'. a ulaze kortjeu]a. MALEINSKI krumpir 11)l1.sLo ::. moze utjecati (J. liegD> (>. adilil.lii. 11 SlLneke od Lib OLfO\l1. reproduktivnilr sto LL Ijudi. sto to <'i. di. uli je Jzbor 111'.:e.ne i ostalim .tl:fI. kojuua se utjeCll nil nas zil'oLinjs. .e [e METQMIL [est kancerogen.'lil L! tragovlma.o.\1j~l!1a glluj. vnell i povrcLI.i. • T.\~i.acenja. Djeca S. se II Ill:.aka. energiju.i i umjetna kukcl i ponce ~IO i i ka1.1 dopll1i[ena u viLanlina. Parufinski vosuk. GRGAN0FOSFORNI SP 0.d zabranjen.meri !coji facie s .iji S~Jna pesi:i.1neJ'ickome iSLntzivan!e Veno Z~lbranien je u 1I je ·k(nlzer:~Hnsel llonnone. vee i zbog horrnona i k<::!lJikaUj<tkoji poucu rust zivoiinj« njihovo zdravlje te Ill! to se odrazavn na uase zdravlje. L1NDAN Irtsekucid koji djeluje na eurlokrt ni sustav i povezuje se'll ftlspl'sivacu bmjnih se $ HRANU ziV'cani susrav i mogu Nelw voce i povrce p('.lI.kupclma.L. kao i postupci koie kortste prolzvodad manje stetnl za ol'wlis organske hrane.iIl~!nja.iV.i kako bi kl.e di.1 7.\lme -- proizvodnji. RIISpl':iiv<1c kdjirn se prskaju luk .~n'I. IIi bllilkaJclIa te smaojena c1l'ZaVamfl.vieZ()i rok tmjflnja samo Ako jedemo svjezLI nezagadenu hranu zbog PHII'.oga.!l1ika1ijc zabl~ll1jene UJ.(IPWIJ.e J)~~IVa .

soma." '0 prema rreke . Kupujte organslru ribu na 1. rije.ja. W. postojc! 51110 .se lovt na podrucjlma rnogu obalu mote 11:1 koristiti otpadne ako Ima pOL'V. krusaka igr. jer so.venih raz[bgauvljek klJpujte jaja.vjesnii_a :1.ca ko]e antibiotiku Iavnost i. esobito vellke kolieine susrav nerodenog trudnice. slO maze iZ. Glsim t6'~a. na %aj~dI'll) po srodnosti.lju zbog IIH~sa. l'itaticet ilokolad<l mogu sadri'avati' sred nje do ni5~e '[ailne otrov.IZ ORGANSKOG Ijudi.rUcUju da 58 kora bresaka. a neka suJfomullicle.l 0311 lllHStitiSi.hiljskih tVa rl.astrasujllcih uvieta u kojirn& zive' inousrrijski uzgajana kokosi. na lz etieJdh vise .1 iz peradatnlka" p. to kornercijalni uzgajivaci smiiu. podrzavate prava ii.dn.i. PQPUt ti!.1.a. sklona je usuna te joj stoga i daju antibiotike.n h0i. sro se razniin drzavarna ill rijetli.votj:aja. i nqkon tega voce i p o)'(roe dobr. !. osobito biti oncci'SCCllC sJwljke jer rastu pCJdrucjim~1 uz obalu..1 I I.' .u-p.'<. j. Buduci cia obitava u skucenirn uvjetima. !l@l. banane grofde rnshune 11111jako uzgajaju u zatvoreniui krduna I J I PREHRANA cgrauiccnoru SVJEZOM RIBOM prostoru.. Q€I.1. dio mesa peradi i ostalilJ rnesnlh proizvoda d6blyaju intenzivnim ogrunicenja pesricidima otrovnostl kupovarl.e tikvlce I I zraku I pase [abuke travu _ Zivotinje se to ikako mogute.!.i~. perad koju tako uzgajaju ipakje uiwJmhO neprlrcdnlm uvjetima.t1a U:. ribe iz dubokih mora. ogulile ga struQhra~jp'j'epo. i meso kokosi kaLe iive u prirodnim.'. • Ako [edete runogo mesa.rlIDe.Se ot1e6~6vac.e "l<ok05. umjeLlle bOje kemi!(alJja.Jadstvo .11 pokusajte srnanpti. • Ribe koje BtL pretezno biljojedi.m~ivn()g~ uzgoja.LIlL1ogo veci prinos.~dstralJi.113 I zdravst.ru kolicinu.t2iyotlnj~ koje se llzgaj. popu t srdela.\ LJ U'ZGOIA hrane od i pov. Prerna razlicito regulira (vidl U J< L A til J AN J EO'S T A J A K Ii H M I J SKI H T V.U@ll.raZivanju arnedcke dade na one<'i~~enost hrane tragovima. a rnnoge se drze uzgo]a JAJA .\-Bl.koja moze D~tetiti djeteta.lc.rosrorimiL. i je vrlo ucinkovito llktanjanju skloue oueciscenju. nliili. E_ coli. ne znace neskodljivost.A R I j(a!d j~dete'vocl'!li p'l')vrcekl'i'je rjijll _0 rgan_sl~J"Ka'PtId zakonu. rnorski dobro ga opratl' kako biste: uklpf:iili~to vis-e _ostata ka ke. lijece se sredstvima.Lli uzgoja dr~e II tmlli:Wll i pr.lman_skpga uzgojacakoje V1S01<1 bteskv. Dopustaju rl. tisuile hj.drii se u keruikalljurua. • IUba koja.er_8vstyenih razloga_ • '21\101:1nle 17> intenzivl10ga .ko.t. SIO bi se i!lHee moglokoristif za uzgo] biljaka koje daju .o vIse povrsinske masti.U1Jecatf nil lml. Dvije trecine poljoprivrednih povrsina na svlletu korisrl se za uzgo] stoke.iJelw i Sif kojl se dobjv~\jll ad zlvGlinju mogu sudci. • MI. sredsta va za poticanje koji se koje naveli dolie.razine _ist. laja.nje v.:ljtl I iJ'~kI!lMeflqp.enai'~j)ari:im p. ukloL1ire 1. ORGANSKO MESO I RIBA Ako jedete organsko meso i ribu kad god to mofete. d(ll8a j ribe iz porcdice Malaoanthidae so n <ljoneCiSCel\ije.kemjj~kib tvari u uugovlma da "zakonska sviJet. man]c su pranje nal. karnpiiobakLero1.wie bitl homogenizirano. uzgajivaci proizvcdnji.HRANA OSJETLJIVA NA KEMIKALlJE TRAGOVIMA Ako Me zubrinuri za razinu neskodljivostl ko]u jedete. dtle.• Vece ribe sadrze vi. HnU1i se masnom gotovorn hranorn kako bi lzgradila tjelesne rnasti.1102. . .Kad Clstite ribu. crvenoga lososa i divlje pasuve.wa_ 1l'4 o. prepOW~uje~se Rrq.da to' mozere izbjeCi tako S[O cere jesti meso organskoga moze i bl:l~~ <ll!ilag~ k~iTJijsk0" _O. takvo mlueko kojn se medusobno reproduclraju.ll konsr: se za poboljsarn rM.ih naguraflih u golernlm prestortma.prie zivcani iglic\l. Sabljurkn.If\'le!y twg(!)Vim~L tij~I~1 .(o.illL1keinilmli.LZli rast l ll" I~Lbl_otJII:l!(. dba.tl.j1J 80k<ll¥i i Ll~a.jZVflLi bolesrt Vise od polovine sr(:.votinje iz organskoga a kadgod prirodnim ne dobivaju neporrebne li. Osirn lito SlI usrvrdlli VOCH U • Osim toga.t. • 'Nal'in n<1 kOi1sprElmate rlbll rakadeL' tI' osfa. poticete i blolosku raznolikost.L kao "organska" zakonskoga lzvore).L trebali izbjega vati. jlO'r se na lomt! mjestu t.edna ken'likallja.L'[lu biLi onecisccna lndustrijskirn otpadoru. • Velik.l. jahuka. • Z.One tl<! baktellje poput lio[lti0Jl. i.oC_~i povrEa sreds-!-vom povrsil1skih Z'<I metilzive . Provjcrite popis uzgojcm kako biste znall kolu organsku hranu treba moze bitl zarazen salmonelorn.i v.1l.avali I:ragp-ve DDT. njeiliJ1(Jj kozl' i.. posto]e neke vrste zadrzavaju ostalrn.esve s.zorga n~RegatJZllbiaiz e'tiiiklh.ja .. [agode Neke vrste voca i p:ovrGl najbnlje kupovali lz organskoga uzgoja jer je_ sadrze visu razlnu otrovnlh elemenata OVLASTENI Ovlasrenl pravila lL ORGANSKI organske Primjerice. Kao'l t.LLt )lQto. rasti na prirodni nacin. zacl. I N D E K SOT R'O V NOS T I SREDNJI • Za razliku od zivotinjll iz iLll.uvjetlrija iz I.())n~ k~i1~L1j'ef\1 I~L'i.:i'LS kao i. u vodl ko]a se Cisti grasa~ spimlt zelena salata' naJance meso Rlba lz uzgoja . . kupniorn munie poznatlh vrsra.hl. gnojenje zem!je" doh. osim toga. te bismo vode Z:. k~pp:. Ill-ana se mole prodavatl l.1 Lkh/u. najbolje ill je. je to rnoguce.lljek .eradafnlka" i "jaja iz mbzaa~)n~ Rrirodi1i[irn. LIZ u tragovima ad ostale hrane.kS-e ta il. Ptenlda s. slemi.oz.ratll.apije.jl't.de.je mogUGe. pas.e is!5'erite_ podr(jerla. pecfl1l.obicno loses i pastrva . mlil~ko.a pranje. J).dno U ZA~TO ODABRATI Meso izaziva brojna pitanja vezarm liZ ORGANSKO? stimuliranjC1 z:J_sladjva6~_ rasta.. UZGOJ hrane mora]u se pridrzavati ni]e im dopustenc trznicarna strogih i restoranima.taka okoWl i etiku..jekove. ali ptfpazite. antibiorike.:. stoka kola se Llzga!a organski provodi dosra NISKI marelice Gokolada jaja riba zitarice vremena organsku .'. bez pomoci rasta.

kao i roditelji. kllkllruzn. kako bi pobolisall njezin izgled i sastav iii radliaclle pri pluca.lv.sclina (}ecerna • Deksuoza • Smola sred.glavobo. LI gotovu h Il1l111.iske realcclle. pevez. sirupu. mucnina izlozenj su: kihanje.iu prirodan OkU5.zhel!iDe~ovoJ11. nisu nuzno potpuno tocnt.uje s sa pro)zvodi remete prir. BOJE I dokazi o Lome kako su nirrau iii nirrlti PiOi!J10C) pruCiLajle nail' pni -i i pokusajre izbj igavati sljcd 'ce dodatkc. rnnogl su zabrinutl zbog utje~aja GMO plndova na zivl svije! ler takvi se povezu]e s alergijarual cJ~'UgiLl~ nuspoj~1 varna • Smola guara (iz siemeoa i~tok u) E-brojevaII LJ. ('ViclJ ]zyore). lis naljepnlci pofrazite natpls-: uNe ~adrti GMO" ill "Nije GMO..jirn:J. c(Vene ~Ige 1. pretvara 1I glavobolja.n~H il [\1orsklh traVa sadrie Vrije.r.l'nima t gobama. Kod biljaka to pornaze u spriefavanju pojave narnetnlka i korova te poiacava nilhovu hranjivu .i sL.O).:: trnovita grmu koji ms.s<l· genetskih~ m0difika~ija na divlje vrste biljaka.SCu Ai.prjeCavanje kvarenja i gubljenja bpje re se na naljepnici navode kilO surnpordioksid.iu.. nitrite. 1 bOleSoll .iuusa) Indijj) nitrosamine . lupanje ~rGI..i.1) (iz voca repa) koje ra~te 1I stvonu kan erogene .lnje bojl:! i za spxjBCav.iiin II rrirodn suj. da. A tmaticari su skolJkamH. un i. lpak. Istruzivanja ako je ikako moguce. ne znaci uvijek kako su proizvodi koji ih sadrze neskoclljh/i.). za NATRIJ-GLUTAMAT (M 5 G) 'mrij-gluI:<JmaL llLl1acima za salate. Ne moze se uvijek iz sadrfaja prirodnoga na naljepnidzakljuciti jesu ll tl dodad [er zakonskl to nije kollka J. jedan probavni S clio nlrrara kad bil i veoma vrtoglavica. kiseliua ( Cat) sustav.lk.i Soi 1secer 5U prirodni dodaci.stav1Lba rem njezina peste Jos 0 Mogu izazvari nekc uz Ll1U disanje ninu j 11. hladan kinesklm restorunlrna. 5ULFITI Dodaci kako bi nadomjestili proizvodnji. Lijecnici.lCanj obvezno navesti.abjJj%alorj) 13 _0-. Mogu se korisuti u PL"(:)d:wHUJJiCanm brze luune 8vjez izglecl nuruirnica.: ka0 i zbag prijenp. povr. Sulfiti se nalaze u vinu.eLl'aodena PRIRODNI :jlj~(.." E 100-180 (bQje) 'B 1012 (zuLa bOja). . zenki zivotinja. mozda nisu ispirane u potpunosti. hrenovki. llekiOl E 40Q-495 (emlllga(0r. DugofOone posljedice toga ste Ijudi jedu GM@ hranu jos nisu poznate. u hrani koji Se korisie za A RO M E Dokazano je kako su gotovo sve urnjetne bo]e kancerogene za zivotinje. Koristite ill urnjereno i izbjegavajte gotovu hranu koja sadrfi velike koliEine 5011 i seEera .ISCITAVANJE NALJEPNICA Hrana sadrf kemijske dodatke zbog nekollko razloga: hranjivu vrijednost Imja se izgubila u OZRACENOST Neka hrana je OZraC91la tolikorn kolldnom je prisutna DODACI KOJE TREBA ~adriaj na IZBJEGAVATI Ipak.t0Ji petpun: popls d0daraR.1I1je ruzvo]a hakterlje bUj!1oga i ~lI j kiselina za se koristi kuokonzervuns k. E 200-290 (konzervansi) E 300-322 • Mlijecl1a ki~eJil1a sirutka.n jemu krumpir E-BROJEVI li'O. povrcu.kt iz vrsre tropskoga (bjelancevil1ama iz hrane).3ls. Simptornl koji SlL primi'ecen: U OI1Jil HRANA ~GMO) U genetskl mcdltlclrano] hrartl nudornjestnk • Octena • • Bjelanj. Najbolji savjet ko]] mogu ponuditi kupcu jest daodabere proizvod na kojemu piSe da je "prirodan". povewju ZclraV~lV nim \1<\ vrliednost.:aziv:( kvaren]e mesa CW]:1seiJnosvinjetine). LJ SJedinjEllim Americklrn Drzavama hrana koja se jede SiL:OVH. 1110gLi rnanipullra se 5 DNA kako bi se povstao p~im!)s i polacata otpornost na bolesti. natrijcv i kalijcv bisulfi] ill nlel~dbjslllfit. E 173 ( lumi(liJ. natrijev rendgenskomsnirnaniu I<ori$ti se za ubijanje bakterlia klljan]a i trullen]a.-agalmnta (i.• GENETSKI M®DIFICIRflNA ndkodljivi nbe i otrovno djelovanje..() koristi izazvuu. okusa kojl se ceSI. irska m~hovlna. IkLa-karoLc:n (I11rkv.. vocu j j 01 ito osjeiljiv'. buduci da . Cinjenica da SlI neke tvari "dozvoliene" za upotrebu prema zakonodavnim slandardirna. ne smije sadrzuvati sulfite. nije nuzno navodln mnoge dodatke koji se koriste u proizvodnjl gorove hraue. ili I<emijslwga podrijetla kukca i teO za sprjecavahje TIme se 10 sulf~lt. U rnnogim drzavama treba na: naljepnici navesti da je hrana ozracena. ne posio]o uvjerljivi rlzl ni p UMJETNE ljudsko z lravl]e.a dozvqJjeJllh I':uropskoj un.dhe rninerale i hran. za kemijske dodaike bo]e.: i kllkurllza me ~I.21 (Zl! 'Jaclivaci) • Lu(.lII j~l. umachua skwbno1Ue je pOP6VHC 1I kao i bolestl bubrega. dede se 1I. Agar'agar.i i lllelas\1) Ovdje (~~nLiobjciansj) i se .metano i bol premda napisi na naljepnicama u trbuhu. MaZe zno] .anjl. prlrnljetil: su kako se kako bi olaksall pripremu gotove hrane. potraflts logo te. ostalim 58 sumnja kako leukemlju i DODACI U HRANI Proiz\'odaci na prolzvodlma ne moraju navesrl jesu Li U lIzgojll svjezega vcca 1povrca knristili pesticide. lIkljllCUjllCi ~stmll.osku ravi1olezu.\IOlinjskoga DODACI prlrodnoga podrfjerla j SII pc:>jaC. NITRATI I NITRITI Z~ Dodaci koji se koriste ED TA l~liJeJldiaJlliJll. Moguce jc cia i rna 5i1'(l . Aka ih zalite Izbjetl..odnu ekoi. koji tada aminirna i asunaticni p vezlvanju srabla) Anello (ekst .u ib na popisu sastojaka • Nutrijev klori I (sol) (iaje) proizvoda na naljepnici. • Lirnunska k.Ic::(i dodaci 2.sto sc dugorocnih posljedica rice . kobasica.iJi skrob. \arl:mZjn killji ~(lniln(. zracenje uvjetuje druge vrste raka kod lludl. napadaji.bjegavanj·111 umjetnih boja J aroma kod dje 'e znatno smanjuje problemi hiperaktivn u p nasanju. st i ostali vitamin a u hranl te se mllenla kernliska struktura. istraflvanja neskodljivosti n isu provedena dugorofno] prernda ~Iergi. r'olmzite mljeveuoga mesa i koji s. li3vedellj.te na utternetli.l l. a prema zakonu. pokazuju kako MSG moze Izazvati ostecen]e neplodnost mozga j pokusalte lzb]egavati ezracsnu hranu.

ro.p.Ween]e u kucanstvu.avom [aka. iive. [I HLAPLJIVr SPOJEVr Uglavnem potjecu spojeve i hlapljive fluorlde. l)l:e. zabrinja valuca reakci]a klora na tvari u vodi. • Odakle dolazi vasa veda? .vise ad 95 posto tih kernikaliia IOOgu ukloniti ORGANSKI filtri za vodu.da u 'Vod. kako otpustati dioksine.iI}li.ijim sustavirna voda Set fHtril~1.nisu p.ii iZl/bri'.i iz b. lpak se Uudsko tijelo sastoji od FILTRIRAJTE VODU Strucnjaci zu zdravlje preporucuju pijenje 1 do 2 litre vode na dan. sustavi s ugljenim blokovlma (cesto vee ugradenl). • Mnoge vrste vreclca za eaj. bubregai Zivciluoga sustava te bolesri probavnoga sustava. neizflijeljene fi lrre za 1I.x. kofein i blagisu diuretic].voc!.filiJe p0j:hli Jdora koji !HOZe • l\dllCJgiprOizyodaCi kori~te plasli6. Australiji.sJ~lvine. dovode (ukljucujuei o[J~slJe olova.a Jllecl icinskln. za mnog« sinteticke ORGANSKI REVERZNA OSMOZA i N:ljl1cil'lkov:it..1' IPnOgil11 .lmL.. jer I.konir.sk. koj'i se l1al<1zl u sreclsWimn za (. 01i HOI U industrijskih oropina vlnil-klorid).i nizdruglh oneClsdvacq.jctre.n't u • Dezinfekcija vode.ttailfebijele mIre f'J~to8~eelle kisikqm. caja korlsre se neki su vrlo IDNa mnogim plantazama kaye koriste pssttcide zabranjenl Ol1eci~cujll LI tvari ko]e radij.ko:ji se nalaze Oba U .SlO PIJEMO Voda je presudna za dobro zdravlje. 11. radnlka u vezu S po. vodi za pice . ali l1C i 0 kakvoci nna smisla filtrlratl vodu. bjU'J~eL l~t1.i merall poput o[CW. kukvoci vode u samlrn 'Ilociovodim:l:. je ka)l.e.:. arsena.htw.a i. organske (npr.1&0 dSl1te l~vLl ol%~lcleU:~1 u:. Driavama.ije feilllentiran Ie s.~l~vle2:ili 1.ldal1je zuba.u'l@. .i ~l1azi iruLllJ0.avu iii pa. U vodovodnlm tvrtkama. ostcccu]a reprodukuvnlh organa. l~ao. Lajoie n<i ddb. benzen.tj ngradenu prepreku nitrate.je cime se (. U sudoperu i ispod sudopera crldonit kemijske aluminija.bju keniil. dcernijake spojeve te p(!)1501jsati okus vade. • Vbdo.dva psteCenje Zi~'. a Zf( vodu Ylshlyille zaht:J. time se ne bas svl anecis{ivaci.addl brojl1e nlineJaie i vitamloe.!cJjskoga radona. kroz a ktlvni ugljen.1.d. n !.Uv81.L. sredsiva.koj~ OlPll . ui. poboljsava a pri tome OkU5 vade. lS).t. vjar"lJa.J. oblicuna.govore 0. iz ~ maze sadrzavati I I koristi jest klor. kernikalija re sredstav« organske mogu se koristiti .a moz.lg~IJiSl.tn vise Il:(jg<!l I<mistite. rak. .lpski SUSlllM • Kava bez kQfei[l.Qdgovorite na sljedeca piranja kaito bi~le odlucili koji je )MOn flroC1solv~mja vode mljbolji za V~IS (vidl ll:iie) .ioJosklrll. s~ntl1 (')o0Ij{mjil\ .)clst!'anjjvlln. ke(nijmkoga i. koji su i Europi.eiuca. paraziti kriptospcridijai izazivajubolesti otrovni i zabranjeni na Zapadu.11 bi. U TRAGOVIMA 5L1 [€ski metali kroma tegobama.ieHh od [{ad tlel"Ul 1. lpak.. (lobicajenn je pr. v. izvore voele 1.rota ral. Q rn 70 peste vade. lpak.Stam.m. da sadrze stvaraju nusproizvodi poput trlhalomerana klorolonn). filu'i.i:tvesl:i J1L1$proi:.Sjec1injeniln lll.! VOda Iz slavine je'Eisea B kn: provrelu prelijema preka bilja. -I D . merale u tragovlma.t.l')a kori'Stenjem 0t~piua spaja koji l]eh. Stoga t/l<. METALI Ukljuceni kadrnija. Nije ueuoblcajeua pojava dol]e navcdenlh zagadivaca u javuim izvorima vode. i MIKROBI Dvije vrste stetnih rnikroba .[e. Visoke razine nitrata u umjeinirn f oslab. SINTETICKI SPOJEVI Voda za pice i toluen. i(orilllile t:aj u llsticima. Na plantazarna rnnogi pesticidl.llerickim: J)rzaVaro. IlC zalltJ. obdl.i rl'lelLil. vodu FILTRI ad aktivncga se korisre pesticidi I urnjerna • Dolazi Il voda kucansrvo LI vase lz cljevl? • Koris!i Ii se za dezrnfekclju vode klor? Dcda]u Ii se u vodu fluoridl? kroz koju ce se fi]triral.a. lz bOl!le ne Illb.z. gulBe. roka traianja vode. Nece ukloniti ce klor i njegove organske -nusprolzvode.<1 pakiran]a moze sadrzavarl bi se ocls!)·tmili z. nukroba.fillri na vrcevima.jene klorom i mogu u OIlOg'd LI Sjedinjenun Ameridkim Drzavama lokalne cai KOLIKO JE ZDRAVA VODA IZ BOCE? Europski standardi za proizvocloju vode'u bocama su n. .»)ilaJll!lt'la5a'?-)cvQQe.l.lgodhi' bl!ci'lh' .louovru otpad ili pokraj lJGLJENI Flltl'i .lks<L.m za pluljel).I~l'l. • Zelcni caj ie zdtavij: od crnoga sterno djclujll na zdravlje na plautazama • Instant-kava urnjetne arome.vam~l 8e p0~t()je 9<!k011sjQ'=lDd"edJee ~a smyljanju • Razine flLli!lti.l'je6ava [)!'op. nitrate ni mikrobe. 93). oakra.igadivacj.~ bitl j)lx:)izvede. Huoride. U nekim driavama (Sjedinjenim POSTIZANJE I<AKVOCE VODE poljcprivrednoga gnojiva? podrucja gdje Novome Zelandu i nekim dijelovima Europe). vode koja istjeCe iz slavina.i te. LI voctu I ~e p. DEZINFEKC1JSKA SREDSTVA Dezinfekcijsko sredstvo ko]c se i najceSce Neki od till zagadivaca izaziva]u deforrnact]e ploda.jevaju.je'b~je :caStiCli izvo.1:e boce . Mogu jni\. No nije sve baS tako crno .i klcramin klor-dioksid. u danasnje vrijerne za istrazlvanje . umjesto i"a~e vode. osrecenje.s.fCll iz'slf!.la vode od kemliskoga zagadlvanja. alumlnija. u vodu dodaju fluoride kako bi se sprijeCilo pmpadan]e zuba.1\(c. su izbljel.~ca.drl.glilcii\le.c:e mogll. istl:a. a zntim kroz ugllena .rat ce neke vrste POlllPi'OpUS!1U mernbranu koja otklanja mlnerale.ma u1. rnikrobe .Z. na fatost.ljete Ii LI blizinl ioduslIljske zone 1I kojojse 0tpUS~. SI:! gnojivima r1lzlog su zabrinutostt [er se dovode u Yew S mnogim zdravstvenim popUI KAVA I CAJ Caj i kava omilienl imajte 11:1 1I1l1U 511 nadorujescl za pice.ceI~gelt ZII (.lnc..jeyrljll §(aj II poIjtnere.J. Pre. Vodj ~e doc. Premda je voda iz slavine obradena take da nije skodljiva uklanjaju Americkim i mezemo je piti (vidi str.ell ldori. koji imaju sitne resetke.jenim I Sve to su nadrazujuca Posebice . Zagadivan]« podzemne vode irna trajne posljedice.u glardlie..Zi nego ?:avodu iZ .¥.jLma" zeJeni 4j sp..e vo~le..'fnko:vi1 je ljllcil2.i. vainije je nego ikada 11 I I prl]e zastiti. urnjesto vrecicama.a. spojeve (vidi W.. no postoji zahrlnutost zdravlje. zbog dugorocnih posljedica takvoga postupka po ZAGAfJlVACI U IZVORIMA VODE Prema Americkorne Jnstimtu okolisa..

169). Take cete ustedjeti vrijeme KUPOVAN.e Kupus F1rtikulJte Slatki kukuruz Sljiye.m. p. velika kolldna te robe dovezena je iz cijeloga svijeta te je.kQ cesce odlaztte lJpfavilu. toaletni hrane obicno su specljalfziranc te nude kvalitetu. musli.P~!S. pomociu [e osobni]e. danas irna sve v.!sk. K U P U I TE proizvodaci lO K A l N E PRO I Z Y OD E U CVjetaGa' KlnJlsKi kupus' Kras:tqv.ce biolosku raznolikost. ~I. Mleeke "Glji\Ze: Jabuke Jag-ode €!ijetac'El in je' ~pinat mkviGe u ~ane . da potice slobodnu (vid] Izvore.e. ito ne same zbog potrosnje gorlva.l~aj~e 11m'~L(libu. tl.denoga s'kladl!J s lckalnorn prelzvodnlorn HZONSKO'GA VOCAl P'QVR'CA supermarkeuma. blf uvoznl. )edna od prednostjsupermarketa.upovanjeod're. .c . pouzdanih pJ:OjZVDt1ac~1 Sli papir 1 pelene bude potraznia I·i. i 0 drugun nacinima kupovau]a. U 111110gU je lsplutivi]« cia U JednolH kombiju PRClDAVAONICE ORGANSKE HRANE U gradskim sredistima prodavaonlcc mozete proizvodi izvora.e tao sto na policama lmalu velik izbor skladu sa zahtjevimu kupaca.MA inanjih kolicina.i. tancima rade kompost od voca i sadrze malo iii nernaju JDbstupni su brojn] proizvod].alata' fE&EN Trz. a poput Iiltre paplra.di grasak Mladl I(fumpir MrkY. one proizvcde ·koji i prode njihov rok trajanja. uzgajaju 'LuI< 'Pas~mak .lj<llliji na Ll':2. srvarat cere rnanje otpada i jestl sv. rrgovlnu i potlrl8tl kupovanje Oo5il11 toga.lE \:lijeme ~a :k.~i Mahune Cel~ri' kodjen celara O]kl<. POT I CIT E B I 0 L.alaIa Mare lice Mi!tovilac lokalnih mljekara. robe.G.e vrstc vo¢ai od poljoprlvredn. PregledM tabllca ponioEi cevarn odrsditl riajbolje U odredenim yqca i povrea kako blste bill slgurnt da je svjeze. ~e otvara]u specijallzlrane Premda su skupljc od obicruh. mnog0i ICupujl!! 19~illno pr. vore. konzcrvansu zapakuuru reriklirani Pouuzire ili su pakinmi materija! \J slntetlcklh boja te nlsu suvisno u II I KAKO KUPOVATII EKOLOSKI Odlazite u supermarket prodavaorti.f.: postoje iznirnke u kilrnatskim zonama. u nekim trgovaddrn povrca kojemu je prosao rok. Icrpujte robu na kojo] je navedeno tt. keksi. a ne kvantitetu.ina:t HRANE U raznlm krajev. str.ka k(')ji vrste stolee. konzervanse i za zrakoplovno gorlvo.j.oitv.1 kakao.lJ~\vam ~ti:i:e 3:l(edak'll' repa' _Zimske tikv:l€e Br·esk).i t:.le {ljive.jene od gradskoga sredista.iiiLU. pjesice il.:wiml primjerice.lcl'lke CIlj'etaG'a Ki~~llea Luk Is.O. se2Qnsl~u h'f. kI. [e to moguce. Tako cete lIstec!jeli vrijerue i gcuiva. sok od narance. 96-97)..~tedicL cere gOIiVD i odrzavanju rujesnth u ku])nju razvoj svoje zujednice. proda. 5p. ce bltl '" C '0 . potroseno rrmogo struje za hladenje.! ne plastiku.ahU kada je in'la mda je nalb<'lIJe. uvelike pridonose kolldnl otpada: velike kollclne potrosne robe baca se kad pornno procitajte sto plse ua (vidi str.e 'Krumplr I~WIJ!:is Odaberite povrca. secer.n ll'0slnvanja posto]i i u vaso] WodavuOn. rued.ma posreie mnogi dosta:vljaci oqpnsk hrane.1. Aim se odluclte Z.mplr R'adie Rdtkvice ~p-aroge Vl\tha s.nostavn0 telefonlralte.L:!I. od orgunske orgunskc sve vise hrane. najholje je kupevatl sezcnskovofe i pOl/ree. Nemaju posrednlke . PROCITAJTE 5TO PISE NA NAlJEPNICI Kad kupujete naljepnici Odaberite hnU1U.. a rnnoge su prodavaonice udal. Manje Aka je moguce:.Gikla labuke KO'qll'lra~' a meso kupujre umo 'lrU~ok.KUPOVANJE HRANE Hrana se svecesce kupule u supermarketlma mnogima to prakticno. ubruse. Jed. kakvoee i nile skupa.il. kako bi stigla "svjeza".il> z organsko] nrani i m u supermarketima odlazi ekoloskl se automoblllrna - sto pl'oj~v".kojirna nema 1<101".~I njihove cljent' cesto l1iZe. Grasal< P'R"O~JE.LE nkviGe H'l}Ie (veeina naj50lja Ijeto) na:h\dt)l P)-ag u dogQvore.d. lvlolda rakav naci.eroe. lpak. lpak.1. Brokule Bundeva Celer i korljen eelsra I\i'llade rnahune Mla. u nabavku hrane ml. veca SIC! kupncn. a mjesni iz proda]u sir i vrhnje Mlilqi kr:U.k()jinisu genmski modificl rani .i biciklorn.5aJjite· DOSTAVLJACI ORGANSKE fnks ill e-mall i do.ieZiju hranu.g.ce kad morate.nanie uobicajene Horiluk PtoKulii:e l§rl.n:ice imaju velik udio jos uviiek prodaji hrane. kava. dodataka. uvijek Supermarket. cokolada.edeIlU. prodavaonicu radl]e otit1ire nego automobilorn guzve te duge redove re koristite 1I za kaV1.id.tstup. rlZa 1 osuseno prolzvoda. banane.se takvih nclzbljeljene potrainja za neobicnim vrstama veta i pOI/rca ella sllcl je bra kula u (vatu). re cia nije prihvatljivo.ozjg!~ TNsrile ~l~lena S?.l Bijeli luk Bob Raj.O SKU tradicionalne R A Z NOLI I< 0 S T ill neoblel). ca.9 v!'lj.kvl! dostavu. < i!>' :z m I kupnju [ednom u tjednu.0 [er je BuduCi da vecina odlazi u dO~!<1vljajllmill! na vlse llurCS<l.1I hrane. bitl sigurni cia njihovi dolaze ·i7. go.vaunjcmm. se {:I rnspltajre . SlOBODNA l'RGOVINA Kad god. a u neklm slucajevillla prolzvodirnogu iroskove pnjevoza. posluiu u visoke kak voce. Takvo A.cke 51atki fefewni' . i izbjeCi prometne ruje:sne rrzlliGe i centre. ali razrnislite K U P U J TEL 0 KA L N0 1. I roizvodi u .nti.

nisu suborn rnjestu i umotani u piastlku.. 510 rnozete sakupljau u prlrodi. kvarenjel:n neof. u gunlju i slIlDi . sljedecun podaclma ukazatl kako je pakiranje problem. PMJe nego 5tO p~jedete (qka ib je' p refl.llljlL • KlI]Jujte pivQ koje se pralzv0tlJ lokalno jer se [fmc stedi ml prijevo2:lI.lli s\(e rw ne)c. zellmo hrane jos uvijck • Kupujte vece kolicine pmtN()da koji nisu lako p.ll:ovne.hranu. . Kupnjom vece smanjit cere troskove 11 maslaca mozete zarurznuu pn ill spremite zamrznete U r. poput hlperaktfvnosu. hrana i spadaju U kucanstva Popisorn bilo [ednostavnlje. uvoae se iz onih drzava koje ih JQS Konzerve zulemljene lako je (Kouzerve jel" irnaju rub ua vrhu i na dnu re spo] sa strane s udubljenjirna.ijekfJ.Jim prmle.o n. sto dal]e od glavnlh cesta I" kak.e v[enje.cacl se vina dodaju a potl'~bn. • Grozde od kojega se dobiva se za vrijeme rasta s vrsta pestlckla .jetcete 1'l0".Q . \1 organski".zvedeno vino obradu]e desetak grozc!a. • lIazl. <lJ01l1C:l prepoznati runoge jestive samonik'e biljke koje • Ne posto]e zakonske odredbe kojima se zahujeva cia se Ill! porpunosti. brasna mOlete kupovatl u veCim kolidriama. kao i.troskove OsnOVRe sastojke za kuhanie poput yam 5vl~zlprolzvcdl.i.. povezuiu se sa pusuuioscu olovs u hrani.je za okllsa. oclrz'lvaju r<lv[loteiu Sai<. • Neke vrsre lake pokvarljrve hrane popur kruha..0 i~ i 1I5te~l.ilergOske re<lkoije.dodaraka pobQljsavanje udriSil vino od organski 1I je organoid pivo. Neke &arnoniitle II b.s. Kild otvorite pakiranje. sto.udara.101'0111 ville ne koriste. Zaposlite cijelu plastike u hranu. U jesen pobenre sto viSe voca i orasastihplodcvu na poljlma. Ipak. stu je test sluca] s hranorn za rutkrovalnu pecnlcu . toaletni papi. llstedjeti novae i sutanjitl bro] odlazaka prodavaonicu. su o.e biste brall one oneil'iscene pllnovlma ko]i rustu sarnonlkll vlnu navcde popis sastojaka pa neorganski pro.l[lskl viHogmClarslvo je orgaJlski ra.ova nemaju kruh izrezan na kriskl kollko 0 rub. bolje [e kolilm. j boje. je bol]e kupovari one vrste koje imaju taka v popis. cete ograniciri kupnju koja varn 11ije KONZE.nemoj~ep01~r.aGije.iJa d0~\H:lla"a b. mahunarke. Zdravsrvene II neke namirnice. II Alto niste sigurui da prepoznajete biliku.a~. "bcsplatnu hranu. Kernlkall]e 0CL1V:ili.:rii.:ijek prc1vjerile treba li. h ranu.p~nati neku sall1onlklll. PLAN IRANJ EKU PNJ E SlJedeCi savjetl mogu yam pomoci pri ucinkovltijem planiranju kupllje i organiziranju zalilra tako da ne rnorate troslti nepotrebnu eneIgiju ua bespotrebnu putovanja.truci1Jakom. oznaceno nemojte. e Sflrna vina cesto sadrzavaju do 20 .ll . krlske.ldr:lav:nl viSe VIsta dodataka i zagadlvaca. kako biste jt! na hladnorn bez nametnika.lJkvarljivi. Neb stQ .9 p.~l)1je.) 'Olovo curi u. mslal~e n8 stlel su j~stive i po iZIQ~1111i'1l zutjtit Ij5tll!iil1<!..ljke..icno Obla(1uju sHcilie clodatke.J.a. uvijek p rovl~rite sa·. ulJra. • JJiodin81Il.mkiranja. p.som k0riste p0sebni [ij~kom • ['oJw$'ajte proj)'.r.titl zdravlju ni urlecatl na kukvocu hrane.iva :ne. i neorgun s ki prolzved ella villa 1 SAMONIKLO BILJE Samouiklo bil]e mozere skupljatl tijekOm cljele godinc II njegovu prlrodnom stanistu te tako nujbolje Iskorisriti vodic piva mogu s.RVE ZALEMLJENE OLOVOM Prernda takve konzerve proizvooe.upite SamQ onQJ.].blUp.sprsivaci planekl ]JJ.iodova • Kml.vest"i pillo s!iJ11.pakiranje He Sl11iJeSli:. i hranu u vecini dr2av~~ 0. brasno j zrnje.1. proiz\lGddje te se doda'u. posrqplm i [JlInj\:nju. poklopcern. i neorganski proizvedeno pivo dobiva se od hmelja kc] St! prska kemlkalijama umjetne • Dostupno proizvedeno na pakil'<. agorova hrana i:esto se paklra (Ilbfldj kako bi vodenje tragova plasuke hrani nisu puznate. • S grrnlja berite plodove automoblla. ml. ODABIR VINA I PIVA Postoie dokazi 0 tome kako su umierenc kolicine villa I piva dobre za zdravlje re pomazu u sprjecavanju bolesti srca Lrnozdanjh. konzervirana 5J'(ld~lVa za citcenjC koli. qestenip<l. pri cemu se homeqparskl l~uJWv. hranu dok se grije.vam ne(. II • SacinlLe pOpis za kupn ju te ga nadopunjavajte s priiateljem P LAS TIC N 0 Pakhanja nekoliko pA K I RAN J E rnolekule 1I rreklm vrstama plastlke mogu uti u posljedice za gorivosmarjlt kao i one6scenje cere napola." II Pnkladni 0 bilju pomoCi ce varn pronaci i V INn vrenja pa se ne I)10Ze izbjeci u PIva • KaD i villa. ostar ce svjez i m0C1 cere uzeti onollko ie potrebno. clIvajte koje mczete xupitl izravno 00 dobavljaca. pretresite sadrza] u staklenku s od plastlke mogu otpustatl slojeva plastike.:nislilt! odlazite lome cia u kupn]u . i Zah>av~. clrne cere sprijeciti raslpnost. sto ie dobra z~ zdravlje i za narnlmice. kad osranet« bez zarnrzivac.: • Vinogmdi kuji tla . i pnc>ut1'a:va luetanje pJ:oi. Ako bez o.lVedene II rs1:e lTlogu iZHZyuti . • Osusenu hranu. MIMe. vam jl. na 0 n u hranu potrebna. Slilfit' se st"an~ priJ'oci.PAKIRANJE HRANE Premda posto]e zakonske odredbe 0 tome kako . Problerni s ponasanjem u diece. takav spo] ill imaju tamnu crtu tu kategoriju. prepoznati zalemijeni LIZ 23.g. 1 boje. Kupujte proizvcdenoga njernu nerna pestlcida.i..ti.g!j!VLI koiu suH:lr! da sprijec.Cine.moze dovesti do neuroloskih ostecen]a. okolisa.o~"I\ll Poch~!qu .

popur tlkvica. - Sjeme mrkve sije se izravno u zernlju: ~spiieva u pjeskcivitoni tlu. IHJja vf5fei • Kako biste sprijecil! rasr korova prije sadnje.. sa lata .)"GLlzemJje. lnIl. Aka je zernlja prisrup slavini vrtu iii ~ jOs bolje . Osoovne Sl1: nego sto pocnete saditi. pritLrzaV:i. . ~i. 15). a uredan povrtnlak moze izgledati je. povrce zahtijeva . ko]e ne zasjenjuju sjeni rast.l?ilSurJJ.lcti:Goke bun deve i tikvi(e . . dobro vocai Grasak ce se pc njati LIZ i.gl':]~a. najbolje je rano posijati II Ionce pod rravu. a koje n:isu: iskustva :v:lastit0 mstt1. a 0110 najbolji jelv. na dubinl od 20 GID.j tFi )\Jta ZlIl'(!lQ0!n.eVriiJ(.krurnplr..a ~Ul)va .dobivate lzravno. bacvu u kojo] cere sku pljati kisnicu . Stogll je gno)lvo' ad lI~ca IZlltsno za'l.a rnladi luk radie i rotkvke ze Ie nil. teska.BOGATA TL6 U BtjiGOI SJENI (~ijati m -I ODABIR MJESTA Kako biste postigli uspjesne rezultatc razrnislite povrca.dnako prlvtacno kaol cvjetna gredica.~e godlna zaredom.t<lJ .. tlkla i rep.aa sarno dlo novca koji bi vam trebao za kupljene prolzvede -·a nista nije tako ukusno.oJll.je vrste s!l's'e'dobrIl Tnko (fete . . Nace10 je - riikada lJ. lmate zdravu i hr1!!lJ!vu hrCJI:!U koju . N i K dh.P. ~6Jelije. tako d. OSiJ1l toga.sel'l!.« « :r: <C z: "" UZGOJITESAMI Ne morate bitiiskusni vrtlari kako biste uzgojili vlastito organsko voCe i povrte.elena .t krastavci mahune ZA MALE VRTOVE rnlada mrklta. kisela. kojem. N gil.l zemlja za sadnju (villi dol]e): je vode.lja ostane u ruparna.'upe s[a vite Dt:ga~~sld kO!UPO.r:je bogafiJ tete je~ti u jl. mozeieje luznatijom krecn jakom.kao svjeze ubrano poyrce.eti. .ima[l ·stHlr.e gredice loa uzg9j f)OVol.O I E PO V RC E U Z G A! A T I. Da bi raslo. .~ 'N K. Pridrzavajte se uputa 11[1 paktran]u: ako hiljku zasadite prcrano.ka na istomu mjestu vi.a aiQok.ciko(ija IiIGbke emfivija grasal( tlkYiGe J.votinJsli:og~1 pGdl'ij)lltla.lj iii shlboj zemlji gaCinil.!toaza 'lliJJ. hilja. ze le nasa lata vrtu za uzgoj svjezega savjeta.mdiyt. pricekajte dok dobro ne pripremrte ze. V RH A.'L't1 1·u J. • Odaberire to visoka stabla.l. prekrijte pokrovom lisCa.iL cete pojavu kupus.sl kak0 Poriluku odg(!v.OSL po povrslnl LI uzgoju.ultJ mo2eie in.I'h:l1jel'k:ej ono ilro. Na malomu prostoru mogu se uzgojiti iznenaduiuce kolitine.F!(\'e j razv:He. oego goojivQ.tl :wli. burrdeva ·IUjPli5 lishatl I~elj -usred Ij!'.mod sJlede~e g~clJne.l.koristite (vid] str..hll' • Na leM"o ob.euzgajati lstu porodicu biljaka kupusnjace repa.organlzlrate svoj povrtnlak. p « AkQ organskl u?gajate vlastlto povrce.sto aete' za ~la.zelenu ~~atu iii pJ(\)ljetAi i. osjetljive mlade biljke moze osteritl kasni mraz.ara dobra i5u~cena.nfln~~'1 J]aru:rit~ g!IOl:lliini.j.asaqite u pr~)ljei!e.na ~rJtilier .j~Lbl.~ltti s\ljd~eg(l povrca.hranjivu. IEDNOSTiWNQ PENjACICE gra~ak ZA . i svedska korijcnsko povrce . porlluk prokullce slatki kukuruz: rajcice rnahune rotkvlce spinat doburprirod. povrce ne uspijeva u kiselo] zemlji. .!. moral cere je pobo.i pocupalte korov: irnali. prokulica te rnahunarke gmh. • Go@ji:vo ad JiSC:~ lma J1)31.d dohro zakorijenl.krumpir i Iuk i voce . dveja puna 'kolica na ~:VHkih 10 eervonub metara. iits ~~sa. a zatim presadlti Povrcc 1(J!. • U zemlju.jsatii tako sto cere na nju staviti nekoliko komposra slojeva organskoga kako bi se stvorio slo]. novi povrsinsxl PRIPREMA ZEMLJE Koju god vrsru zemhe je u [esen i . 0 pravorn. Karisn6. Kalco bistc Porrudite se da unate 1I • Pomocu posebnoga pribora vrstu zerulje (vldl Izvore).ka sprijec.rn. aka je proljet'a mnogo SIJANJ E I SAD NJA mozete uzgajati Iz sjemena Hi od rnladlh biljaka ko]e mozete kupiti LL vrtnim centrima iii nuruciti putcm kataloga. sjerne rnozda nece proklijatl. Nahranltc potpuno odstajalim stajskiru guojivom te prije- ZAMJENA BIUAI<A 'i:l<[rnjena biljak» kljqcna je C'lFganskome LI hranjivim rvarima r:azliEitirn porodicama porodice bilja. Neke biljke.t~ (iere Ijeti.je vlaznoga SUJEDNA Aka ~Izgaji!le SAPNJA bllJke kaje IJfZQ i kb.. re zadovoljlti na [ednome petrebe za ka.ati~ aka'aai.:(.!e Ijj.d.u mjcstu 1[ bundev.". Ii\I·O:d~a ·m Ifa.proljece zernl]u. Gl. povrcu zasticeno piovjerlte i nije izlozeno vjetru. ~. d ka. a ka~J~\~cl. tako SIO ('eLc je posuti tako cia vase blljke ne budu bude spremna sljedecega • potrebno mozc usporitl njihov rnjesto koje je • Najbol]e je aim je zemlja tamna i rahla harem toliko cia mozete kopati Jopatorn.je IljO!lllJja. • Kako biste procistill zemlju. usitnite je vilarnu cia se provjetri .tijensjwga pov~·ca p01t~lt lmmjivih JTI.£3). mozete uzgolitl svjezu sezonsku hranu.otlic .juCi se ~ljedecih 08UnCal10 • Oduberite mjesto 1I uciniri posrlgli najbolje rezultare.ina. oel zernlju crnorn vreoom za smece ili za¥itnirn Stavire ill posplte Ilame_tqika i bpleMi od otpada kuci ·(vidL luje~ttl. o > N "".&c :d.e luk rnladl luk rriahune raj~[ae sp. rikvice.R 5 KID. J:l9-jlli~Lnie aWI[mt.ko"Jjiste se polJsietili k:atla Yam' debra u§jJijeyajl1·tBgtlje srr. 82o.U'i.salata prutove barnbusa i (vjetatl lijepirn cvjetitim~. ali iZQjega~oJte ~ biste pqboJjsal1 rv. 5ljedeci popis moze yam pomoei da. Uz nekollko osnovnih uputa.niranjeon0"ga plfsaditi lbtlev(. u hladnu ili mokru zemlju. Zumjenom bHj11.k.. sta vile stajski kompost gno] il i kl:JnlJ. wooffeTalio .u iStlj>j'se~. zdravu utoliko sto fete znati da nije kemijsld obradena. ievbdlli Sij. pocnite u jesen.lzgpj l<:o.

• Drzite kucne Ijubimce podal]e od radnih povrsina onec. sokove.t Uop • ltije Ostavite case I<ojeste opraU . • Osta. lznimka je voce. kuhajte namunice koliko je na oStoviso] pouebno kuko blste hrane.uglavnol11 Jt: ler we.)l1.'ol.Ui k<.em C:. lime cete bislC sprij cili hal ierije iz rane cia uc dodu u hranu.1<11<1 StQ st!. pridrzuvajte se slj deeth [ednostavnih uputa. . namimi. a katkad i akutna oboljen]a.'t'enosl br. hladnjak stvaraju soli.tl<e lll·~llle odmah. koji su siGURNO KUHANJE: LON C I I TAV E Korlstlte posude od stakla i pod ne terakote te uklonlte emajlirane allJl1'Ii. Za ¢jMenje PO. pOy.ro kotlsl.ko. Drzite kuhlnjski • Oslobodne nakon i:'iscenja Kad drvene radne povrsine pocnu poprimati iak rnlris po hrani. uranj? u otr01lne za rezanje ad povr6~ 'i vo(a. sve dok nc lscure njegovi sokovi (ako niste slgurru. vi.iScenjaj krpe posuda.1. • Ako mozete.Ila v:Lku o(hzavauja postatl ci ·t:oGej I us. I ZAMRZAVANjE proizvode. ribe.1ln01':mimu f0HTu. pogotovo ako je uzgojeno pestlckla srnrznute > -c « 1>0 ogrebOliJl(. na njima se pribor u prasina.i otvoreuirna kako ne bi lzlazio hladun zruk.ite limuna.1oCi osran.l lTI0ie dQgodili j s a ostecene. jJJ"i I1lilga kru illpira j]j sigumost. To se odnosi i na podgrijavanje • Uvijek dobro skuhajte bakterila.c z· "" :c o N < PRIPREMANJE Osim odriavanja i razumnih savjeta za higijensku stvorlti zdravoekrufenje povezane S oneci5cenjem. I~adse posudu. plastificirane tave ne blste trebali korlstitl nami~nlce oneilisl!uju molekulama plpstike. neso na sobno] temperaturi.stoj krp!. hranu I ib sto ci$c'<l. korislite Za clodatJ~LJ raZJlC"t<'laslte' n0l"malno. utrljalte u njih izrezani limun i miris ce nestati. biste smjdi korlsutl za Ci:lcenje kuhlnjsklh kuhinjske krpe su za brisanje povrsina.d<l\i. ".il. proljev. a 1I kantu za oku . s krastavcima. I anodlrane u vezi s hranorn. dolazl oivarate vrata hladnjuka. Steknlte ce vam to meta Ie poput kroma iii nlkla.l1ju i~tOce logimo. Proces. sudoper samo za one poslove zaraziti hranu. ruke. <:lst. kaxo bi not kojima pripremate sve vrste hrane. • Redovno bacajte smece iz kuhlnje. izoUra se aluminij. KUHANjE CISTA KUHINJA Cista I urcdna kuhinja niJe same pozcljna zbog zdravl]a. • Uvijek ruke pcrite toplorn i s~pllnom vodom • Ako mozet«.vrsilla .e I rirocino SlL S2 . Bacajt ga onollko cesto koliko je poirebno.1I se i stednjak. I a LI njltm nemojte treba ostaviti da dozrije. mogu II mz1l6te u sudoperu SPREMANj E U HLADNJAK • Odrzavajte hladnjak ua ua -18 Kat! temperaturi od oko 4stupnja Celzilevlh.n\jske aluminijskome do kemijske ie\jezne.n. Il. • Oslobodite se muha i drugih kukaca u kuhinji (vidi SI:r. odnosno II i umjetnlh narnirnice (islom i svjezom na prirodan nadn od iznimna je znacenia.um. u su najrnanje nl mlijecue bakteri]a. hladnjaka stuklenke Urnjesto raga. Takoder je ekonomicnije pr:i potrosnji vode ad narnlmlce kuhaiu u raakclle pri kbjoj aluminijske kad su hladnjak ('i. j izlozene utjecaju kisellna. ko]e i kole se otapaju malim kolicinarna.m. Nehrdaju~i ka[(cl biste cellk moze otpu6tati sprijeCili aneci. -ija se bakterijska aktivnosr (ali hladnjaku. kao i fini sirevi. i da usredlre energi]«.. IJ i izbjeci zdravstvene tegobe Bakterliama se mogu zarazltl zeluca. To j& hlglj~Ji5kl prihvatljivije~ nego b~i5anje.fOrdinacijdm pokreta u vezi s. PQPut onih koje sadrZe raji'iice.ulno d~ se oSUse ne i'i. 1I sprjecav<l. 1I pripremi Kuhinja je srediste svakoga dorna.lIlOIll ad i'l.i1Tl halcrertpuna lTlogLJ a ubrusi za tave.g1. 60-61). f!be.u Istr)ja.lbi 1I Te soli povezuju bolesGu. HRANE kuhinje PRJ PREME • Ako na rukama ko["lsli. primjerice. • Redovito cisrite pecni zamrzivac (vieli str. -3). 0lWV<lllj<l db Ilru(s kiseline. obradlie nernojte ih odrnrzavati da rizik od razmnozavanja i dobro ih postupku odmrzavanja srnanjite bakterija. ostataka mesa. • Svjehl hranu biste trebali spremitl LI prcnositi bolesti. vino 1 murmelade. prije oego ~IO pocnere pripremati • Operite voce i povrce iIi ga prije up uebe izribajte pod ._..!n postojecih ie kuplte kako biste spr.ite. povrca i r dsrv0 (vi LJ limllOJ11 Illoze dod ako tij [com l. osnovne cistoce. • Izbjeguvajte nakuplja otvorene police. Cisrite racine povrsine podrucja kuhinji dok kuhate.oll1 ana RASCISCAVANJE oui. se s cuvau Ili meso smeoe pospire malo sode bikarbone cia uklonne mirise. • Zamrzavajte Vrata hladnjaka hladni <I( hranu brzo.lztJeimerovom senilnoscu i porernetenom irarJja k(. Z1Ulll"z.I orvorene ladicarna i onuaricirna. . 8VOj. vee omogucava i ugodnije okruzen]e u kojemu cere uzivati kuhatl.Z<I POSTUPANJE S HRANOM Od.nll1nozavnie lIniiilili sietne bakteri]e. Kalm blste spri]eclll r. meso. • U perillci se posude bolje opere i dezlnficira.::. nameLnici koji ostanu u kuci. sprernajte 1I vrata • Koristlte razlicite krpe oiste spriieclll prenosenle svrhe kako Z.slite da~ke. nernojte ih dugo cirZal.sa. Odriavanje hrane gumene rukavice kako lodavanjern gnojiva. namlrnlce radlle oomrznvalte U hladnjaku.e 1'111 .le imate tekucorn vodom.tadOlll IaS). i stolova.cl!!)m.. " zamrzivac siupnjeva Celzijevih.)1imna je znacelljll zara:ta kOje se 11lOguprenifet. korisrlte tempemturl i onollko dugo [0 tcrmomerar ill kuhajr prerna uputama Iz ncke dobre kuharice). uzrokujuci uznemirenost mulnine i glavobolle. le~lw. postoji mnogo prirodnih priprernu hrane.tnje primjerene Cistoee u postupanju OdLlavanje S • Nakon upoirebe dobra rezanje me..ca I OSTACI HRANE .H.m t ·IUfl ~f'<ltlIri .ijeciJi razrnnozavanje rucnoga pranja. Kako histe se pobrinull za osnovnu higijenu II kuhinji.brisite Cisrim ubrusorn bl~lflU.

ne na pari u posebnu petinicc.1a iii pakir~uljl1WI nisu s!:. sacuvajre zu njezino Kaf1 Ilestall. Namirnlce su svjezije dulje vrijeme jer plasticna pakiranja prijeee kisiku da dade do namirnica i na taj naein mogu dospjetl u hranu.ojte hrane razvijati dobre navlke. koji moze dospjeu u hranu.':li. takoder. ai:'itl:' B melle. (~Ijcica koristire pravu velicinu .! koiima !8 Hrana iz mikrovalne karnenac jer u loncirna vise vremena brzo [e gotova ne lras) se SLI tlHshige kamenca pouebno cia PIOVIi. Kad f'le$J:<lfl~ cstn"je.mje svjdih namirnica.il11. prernda I I' srernosr jos i$trnzuje.prevelika ~I koro) irna rikvica.ij. po mogucno&ti iri_~ml]].g U InQ2e Olopj[j Hi izgllbirJ kulla." IlC sadrze DEBA. ldravo hrane. lp(l. pripremanju Na pripremanje hrane otpada do 10 posto btste skrntlli vnjerne kuhanja ustedjeli suu]u. J~emikal!j~l.rzh'lll' u hladu ee rnanjestru [e. neskodljivost. one s hmna kuhana jcr ce para Izlazlti Cuvajte staklenke od munuelade.iJ. Plastkna paklranla uvela su revoludju u paldranje i cuvanje STEDLJIVO KUHANJE hrane. • Korisdre Ionac s automatskun gasenjenL loncima koji su jedan nu drugorne. jagod~'.Z~unrz. gljiva.ek·i).(Bm 0S1!ai1. 01110(. qblH.nergije jesL kuil.! .1 energi] ui najbolje moguce zumrzavt. Cinjentca jest da plastika nlOze hranu. d05pji. poput se njegov:t ili pecenjem slra i mesa. U peen ici priprcmajte NADOMJESCI .wllU\.s n. di'lite vraW·?:.lbilml otmvnin) tamrzi\(a~u nam. Pecntce ko]e se ciste same unalu dodatnu • Kuhanjern omoguc'av. pripremanje [e a sprjeeava se kvaren]e..itanja 0 l{ad kupujete pecnicu.tl hranu Iz tople vode jos neko vrijerne. veclh kolicir1.l1. LJ . iii garazi mesa na rosli lill tro.I~lcenJiJI1t1LI sto rntkrovalno] pecnici j(15 uvilek upunu. • NajuClnkoviUji n>lcin lIStede e. re rako ~1m0gud:Gi hl'adniakw nako)1 ~ogQ r. mlijeke.tte kQrisLenje izolaclju te.i. a II Americkome urcdu za hranu i Iijekove porvrdlli nekim korisuim nadomjescima za ('\lv. nerr. Knhanje ua ~tedrl. ~ihi[J.. • . zbog plo. potrazite OJIU vrstu koja una ventllator ill konvekciju [cr trotH za trecinu m:mje struje od srandardnih pecntca. rlbe i piletine radije umotajte u voS\'ani paljir. j Ukionite s njega I.o~e p.imicasl"ecl.i'!l kUMat fe ·sl' Ij~e i ustedjet Eete ener&jju.i-(2-etilheki~1)adipat. a ne plasticnun poklopclma. I KU HAI~J I:.. 0(li108110 DEI-lA.irniae C!l lJiti' zarnr. • Na elcktrlcnom ~tednjakll ukupnih energetskih troskova pa [e razumno u sezonsklh proizvoda. kaka biste ~plijee:ili oneci$cav:mje.jJl. U punorne 5 priprernanje. Svi zainrzivaci ZW. a time se ustedi U pDtrosnji energenata • 011U s visoklm udjelom masti. do p. kao i savjeti 0 neskodljivu koristenju plasticnih pakiranja . uli mogucnost 5.a ad 1lla.e. re da uesvjesno probavljuti molekule plastike.e « > « Cl1: N GUVAI~J I:. Neka plasticna paldranja sacll'ze plastlcnu tvar cl. rako sto nego salate su zdrav obrok. ili pllnskom .3j\1Q[edima. voda.ra.iJq:ovalne pecnice umotanu u plastjCnll foliju.niill o!rq'!l. plastlcne tvarl u neklrn paldranjima sto dovodi.ce za kuhanje vi~okog».aI1l1 dok SVJeiB povrce li:l'ez~nR rla' lijepe traki~e A(lii"". energije.LZbjegavaji~e manu za In.I~Jeti 0 kad ill redoviro odmrzavamn. OViSRO"O s0~rroj temperatuti.k.dravlju. nelW u. Zdravo je jest! slrovu: hranu.QPut's1ra. Ipak. prirodnorn hranorn pa ih a ue oel plastike. trose man]e struje. SliJede s.ajdulje dill! d~n~ )adan dar ako Ie nap(j)la pun.[l1a cia do~pljl) lJ. koji irnuju .llnoci~C'ellja nemolrc koristiti cdct: odjednorn mleseeno. kUl1ja. koristite izlczenost je z. N'ESTA N AK 51 fluJ ~ • U nekim proda vaonicama nude vrecice od celofana.rn. mesa. . Na taj nacin lstovremeno i bJZO mozete 'I'akoder.ll1je • Sirova luana za pripremu zahrijevanilcakvu energiju. trui~. i oblik. poput kuhanja i pecenla. W Iilad. Moguce je da DEHA djeluje na rad h01"111011a i narusa va zdravlje. pier:aCtli sve Iiln0 !it0' !. meda i kiselih krasravaca svih veliclna. plastliinu foli)u j~r vQsta)1i p~pir ne S'a. Ipak. h.znllte r). . • Aka na namirnicc sravljate p!astiCni potrudite se da pJaslika ne dode u iZravnl uocH.« z I « . Pakiranja za cuvan]e hrane na kojimapise "polietilen.jakLi 1I krutkun vremenskim rnzdobljima je najstedlj. staklenke.r~l.. kad se zamrznu. iJj U<l barem l1e bude u dodiru dulje vrijerne. .J os uvijek se ZA PLASTIKU su neskodljlvost polikarbonata pHldtal1je namimica.mbllti ribu i povrce.LIlW'J:ucama.itc lonce i rave kako i udnkovito.l.ivaCi pdklopac sro vise koie s gornie suane SLI loga odjed nom kako biste smanjili kolicinu -norate priprernati • Pecenjern trugiL przenjem se J1lJlogo man]e raspravl]a 0 djclovanju plastikc na koji se kortsu za !:}lwllomicnlji od oriih s bolje rude narnirnica zasebrro.iviji mLClll kuhanja.II1C!lZeteuSledJetl plin (fete ga ugasiti prije mnogo stru]e prerndu [e NESI(ODLJ IVA RJESENJA • Umjesto plasnculh pOSL!dH..lIw l1e narnlrnlce o5tafi h..led ne dko 4 do 5 sati. kOja.a y'~sokim rempemru. posebno 1I. je I.~l ncgo pecnlcl. z. udjela vode gube alms ploca j1J prejak plin uose vise energie. ill Poklopite energetski naIi:I. Plastil<a $e se o. to ne jamci njihovu mozemo vrarhna. kao i cLivanje u cel si. LJ cuvanje narulrnlca.

dugorocna izlucenirn i preradenim cime gube vitamine. trzistu. Prirodnl lIJekovi za koZu str. za odrzavan]e ljepote: ako No ne morate kupovati sve proizvode ~elite bitl sigurni u one sto nanosite j~~hos.organskih kozmetiku problema i Kad kupujemo sve smo svjesniji sa zdravljem.tavnl nadni kako pripremiti prirod nih sastojaka. 119 zasniva se na naftnim blljnlm uljima koja su izbijeljena Sve viSe je dokaza 0 tome kako redovita rnoze izazvati ozbiljne primjena tih proizvoda zd ravstvene tegobe. postoje dornate proizvocle od cistih i lObne paste od prirodnih sastolaka. PRIRODNA LJEPOTA bude etlketlran kao "prirodni.000 tona kemikalija. sastojke." cesto 'Zakonski uvjet da neki proizvod cahtijeva da proizvod sadrz! barem jedan posto sastojaka iz prirodnih u Klema za stopala str.123 izvora. Vise od 99 posto ulia koja se koriste u kozrnetid derivatima iii na kemijski i namirisana. se Vedna kozrnetickih rnoze sadrzavatt sredstava sadrf i geneticki i konzervanse. za osobnu higijenu. na svoje tijelo. su . dostupne Oil.OSOBNA NJEGA Proizvodi za osobn u njegu na bazi prirodnih sastojaka proizvode zivotinjsklh cine sve vecl dio trzista. 116 prava te utjecaja na okolls. PROIZVODNJA lndustriia iskoristi dodatke ljepote je veliki biznis i svake godine u proizvodnji 100. i . apsorbirati a takoder modificirane primjenom nakupljaju Nekl od tih sastojaka izravno u krvotok mogu se dugotrajnom kroz kozu te se tada u tijelu. N.ega tijela str.sve vise . Poput anlsa i eukal1ptlisa. Sastojci su cesto ispisani sitnim slovima Iii cak navedeni tako da ih ne rnozete procitati bas pakiranju prije nego sto kupite proizvod.

DMDM jli Q uaterniurn-l S. B@klm vfstama taka.slIsili. s.ao cleterdz.i (.Pll\ e. KATON kortzervanstrna. TE.j. i ~~finidji'l koja zaprav:o znaili j'bs.)ze i:l!3Zvati alGJ:gijske reakGiJI'l Lp0ve"~l.eVI ~'L ~ISl~e s P Vecina pr. ArnerIi:ki zakonl nalaau da sastojd. pOpllt oktil Inetoksi(.:inootemnJcI. Iil:jeQa~to sr~I:i. Nije gil lako gn.10 moze Provjerite sastojke sapuna p rije kupnie .astojke.odianlill. re rnogu sri.cje "Line.! l\1.m.adr:i:avilti'S:?nlo:jetlaf'l prirpdnih sast0tak? s~edstv~l. l\okLijll. proillvC(Jdnjl1 Grne ~Qie Z1I kOSl.'.Xllneralna 1".S·.m pastama I de~odonlJ}sillla. P().pl1:1a Sli lJI.ll"Ia Z~L MEA i sad..l v<l. parafin.pasta za zube ne sadrl'J sodium lamll sulfa!. sredstvo nalazi sell te sredstvirna <'. masla€'a ~d Ji::ilIMOYCa. lpak. Propilen pasta.Prije uporabe rakvoga proizvoda provjerlte naljepnicu. Persulfatl vrsrarna kozu.m.1 su Ali'a-hiclrohi Dvlaliv.0<lle[j~il1l porrepsrinama.tdOm uesto Sf! oneci.lci korlsre Be u proizvodirnukoji Jormuldeluda hidroksi kiscllnc korisre se two u krcmama za kOZlI. kel1)ijsh (wlazh/a. i sredsra va za pranje Z8 krerna. prije nego sto dospiju na trZiSte.l1jskoga profesionalnu izbjel.4) i'<II'afegileIJl.e $'.: U M II . i kao buduci da Sf.ili ete-. propil-. nekim se Z. se koriste hLO sredstva za kosu te kod LIZ se astmu.i Sll ·p. lanollna.UlletiJ j ge. NAFTNI Proizvodi DERIVATI na bazi naftnlh derivata cesro se korisre u ulja.nolalll.NQtlN PHrodn.. ali sumoja se da ubrzavaju propadao]e te 5rnm~jlliLI debljinl. te urnjetne boje su moguci . Poznaro alkohol (kosisti nadrazuje olovkuma kozrnetici. ~aKon5ke ovlasfL svaki sastolak s prcfiksom Medutim.1i zubnlh raznim za suncanje: stanlca Irizera uiogu 1110gu bjti vezani n~. I.n i z na n5.MInN 11'. je L1~ aditive 23-cliol f uijal'Uz kcr ze rvense.l1lq.!J.irodnih .sNokoj~ l1adr(liUj~ slJlZI1L1 enibl'i\nu_ m P·D hiil{)linQ81 OiIkn:~.0 zelatina rak ked iitakora. ¢0put ra2inin h"liri.S. .:ne mogu apsorbirati disau]a koze. te veCJ1.e[<l. GC l<:ul<ii.a ureu.ulja i vade te djeluju stt.d£llti Njihova II Di. N·J E koji produljuju nerna trajHnja prolzvoda tesprjecavaju nu baz. od 3000 registriranih kemikalija.lovimaza fU.u k u D. NATRIJEV Taj deterdzent u kozmetlci. .~2ivac ko2edQbLva.im).estitna prostate ~lbnomJalno~LiJIIa u spernu.om" jedi:liJl~o ji<! neo'drel'len poJp. tn~)&tll ·lzaZyatl r~retl1e ) .criv.11w za • ~'!n5pj~lfano' J!lrt(Q~. moraju biti ispitani na neslwdljivost.1ilk:.! kemikalija.s(e.C.t¥~n. ('!ilj! se kOl'#iti tl.v.:(ja je tu. boJ.Ceslje sastojak sc koristi cia izaziva se 11 dlazolidinll hidautoin SUmptlli.lzvnl! alergiJe.)vJ.i vade 4<1Qnoda·vfl U.tV:A ZARG 0N'A • "'Prjrodno' definiGiju. D&C Crvena 33 i FD&C Zut<t 5 i 6.Jrl:izn~)ga. nacir. S~ iz ov.rnrrogi sadrze urnjetne rnir'se. "hidrurizlraju'' koiu.Z:.A & stoJa koze.rgijske Qtekline .ivaca. Svedska ijapan zabranll: upo.CIITANJ E NALJ EPN leA Industrija kozmetike i toaletnih potrepstlna regulirana Je sarno djelomice. J).tikEiti.'\.lirasna !Sjemei"I<"8·pilmuka~ KEMIKALIJE KOJE TREBA IZBJEGAVATI Sljedece sasrojke.rlll1 pr9izvo~ mQra s. osipe vezivanje . oeljLl. esuogene te su rakorn dojke i iestisa.ktelue.ICi LI kernijsklm osteriri krvna zrncu i kostanu Rui rnoze izazvati alergijskc reakciie.ov. no bez obzira na :t:Uogu se n:)('i doslovno pospjesivanje upijajudih te kao omeksavaci koze. jJounlHzujuCJl ulja iz k.neralnlb ul]a).h lIcvrsCivat:<l sampona i regenerarora za kosu.OjStilV8 e.\. Petrolat starenje koze glikol samponuna osnova lL protiv penni krernama izbjeljil'>lcima nekim odmasci vacima za rnotore grubo pranje. o [yr·ja. Puznar. bcje i €131i' je kcrnijski otrov koji se n.rebu SULFAT(SLS) i pjenusavo 1.Pozoati 1e ubczati stbrenJe kaze. i temeljnih. I<EMI[SI<I JbZne kClllikaliJe UV FILTRI u krell1a.e ruslranje.flje lim.:. losion:iIml za ti)6..a bi bi0.'lzujuCa u svim no snii]u se . gel. dezodoranse. UMJETNE Poznate BOJE kao FJ)&C Playa 1.ivijOm ml. koji se mogu 1lad u proizvodirna za odrzavmljc Ijepote. kc~m\ln<l LC'reF. te nek. dok INCI (Medunarodna nomenklatura kozmetickih sastojaka).1u. LU. kremama [C). samponima.1·1 R'[. peuolat (tukoder poznat 1(. purferulma).! :Ivilii! s~~_1"2. AHA! BHA kiseline i beraPERSULFATJ Persullati U ud m.Iwnzervansi deriv'IW DBP i propilpmaben IW bazi I DEP i dietilltalat su su Dlbuulftalat naftnlh rok otrovne kernikalije koje izazlvaju alergljske reakciie te uzroku'u poremecaie kod zametaka stakora. cimekOlu cine osjellj.i clield.s·a. Il!IDpn"I~<tjll p~!\lezatli 5 flekslbilnoga sloja 1. veCina [e samo djelomicno lstrazena. Nadalje. izazvatl ale.tl!me . P A13A.koristif Z~l l'arabcmi EU kozu za SY. te i. i J. treba izbjegavati ili koristiti sumo povremeno .5 raznirn II kupkama. Korlst! se za proizvodnju ruku. PARABENI Melijparai'1en . ali ne i dovrsenl kozmeficld proizvodi. Koriste i odazivaCi LI t.Q WQstp razvo] bakteri]a.entj.'0rga!)lskW je j~diha Para Lit! n i nokte i maskarama.pozuilU kao kozmeuckt sastoja k ier se veie bromo-z-niuopropan.siranje. i preuranjcno sredsrvima za ei':ll'enje· izazvati osip na lm?jj.oze. kreme za suncanje i sam pone. zakonske odredbe (I naljepnir::ama nlsu ustanovljene na opeol razini i ne prirnlenjulu 51! na istl nadn na sve sapune. • .'1.·u. kroz kozu i sluznlcu. K.lrl:la za Slaho su istrazene. zubne paste. :?is 6. koje prolzvodad zakonski smiju koristiti u svgjim proizvodima. triela[loJamin mQnoetanolamin pjenanm.rJn~L.ativi amonijaka cl. Europska unija zabraniuje upotrebu vise od 700 sastojaka.gu reakQije. poboljsavan]« ovlazivaca Benzil Srnatra sc da taj kouzeivuns rnoze ostetlti razvoj stanica te izazvati rak. ali kozmeUckmn lonolirw SLI suni:·anje. ~unceve zrske. nego ostaju n~ povrsini.d<lnje kose te ostecenje DEA.i ornekSiv<Lc.otome J.1 tosi'Qnl RUche: iuade ne sadrze s(etne sintetl<!ke s.kancerogeu.0g11 o:(1ecisli . takcder kemijskim cete ga naci u antifrizu.t. Koristi s..1j.mo. FORMALDEHID Zelena 3..ma j ohil d. Maze op. metil.ltL .ivaq pe~litj(Ji.3 srva ranje ~ubpi. R 1. II tomu proce5u blokiraju prirodnu sposobnost onemogueavajuci joj izhacivanje moze Izazvau suilenje otrova. lin~lllJ.l. popisule zabranjene kernikaUje.

kao nusproizvod proizvodnji stearat ill neke druge stoke. betain i od kozmeuckim prolzvodima kokonudopropil za ublazavanje i omeksavanje je ucinkovit emulgator. nekih vitamina I mineraia.~ . cigure:e dehidriraju kOZLI i pOU. ITlO?G djel\1je kao pJ'iJ9dn.iln. . konzervans i surbat:ne re cetllnoga alkohola i stea I'H tne kisellne te i111a S!iCl1\1 ulogu .rniris.jni glieerin je dosrupan. Mnogi sasLOjGi koji se inace dobivaju hvotinja. kokosa. j. iselille i.cinjene od sasroiaka. na kozi poput LIZ nlsu koristeni ni pestlcldl zraku nekoliko puta tjednu ten.grada kad god to' mozete. U mnogim organskim tvarirna i unos preveliklh [er kozu liSav~{ protzvodlma za Ijepotu korlste se sarno prirodni pigmentl i konzervansi. koje dolt se prlrodna ulja prlprernalu ad biljaka za • Vie1. anrioksidans. kokornid DEA. kao i okoli~.wa.i kaoKssorbar. no iz zivotinjskih U vade. proizvodc u kojlrml SL!sastojcl njih. Koristi se II Stearll alkohol dobiva se lz ukljuceni SL.!1iJja v®de u 1 1l~jiJ."" <:D' W' z -c Z <l!l. 'l'akoc'lil<r. Nekicd poddjetla..jeSk~ i Iuzine vodice. KISELINA dobiva iz ruasti ov« organlzam clni vise od 70 paste vade. a koza le najveel organ tijela·. zivotinjskih ruasti. poput • Pokusajtes medlractjom. kvalrtetno spavan]e ucinit ce cudaza Len bogata svjezil)l rnnogo vode. orneksava j hrani. lnd. dan'.ce.baiL~redovlto . kOZlI. NJEGA KOlE Oko 60 posto bila kajeg sredstva nanesenoga na kozu ce v POBOLJSAVANJE IZGLEDA KOlE ZIt prirodno zdrav ten ne mcrare proizvoda. t':la j. ernulgarora. TOKOFEROL gltcerll kokat. 0 sapuna. 1 metabolizam • Radltevjezbe te poboljibti za lice. b. Ttl spadaju i omeksivac tr. cere poboli. GLICERIN Dobiva se it ulj a i uiasti izvrsran je ovlativac vecinorn se dobiva j :!ivolil1j~kogi\ je podriicrlu. Gliccrll ciscenjc se doblva iz glicerilla Ubh~. Moze se dobitl i iz korijena . K A L 1. Dodajte irn nekolik9' kapl etericnnga ulja. Pijle !11nQgQ flltrirane 99). Ze. na prirodnim prolzvodima ria naljepnicama cesto se navode tajuoviri sastojci poput kaprila Hi kapril trigliceridu.gaveza. xernlkalije u zraku urbanth i.:: I. irdSPtsjva:llj.. zatezire i time koze. no rnoze Sft NATRIJEV Konzervans BENZOAT koji se koristl proizvode iu potpuuost! crgansldh Nusproizvod dobiti i iz hiljaka. stanlcarna vlagu i izaziva . sto znael da Buduci na godinu u tijelo maze uti do 2 kg kemlkallia. naltnim derivatlma jer mogu • Otldite 17.igli.Jma pripremljene srnisla koristltl proizvode za oTgail.lnw • Nemojre pusiti.~ga. Medutim.iljlw~ml. • lzbjegavajte redovltt i se. I.::: I V N I VO ~A v. orneksava i emulgiT'a. pijenie voeem i povrcern. Lilja baziranih san.polrebnlill prirudnim hranjivim uljlma.:q)~ak'keH ~e [(b!'is!'! "a malill1 kohcjll<1J\l<l k\lo. slcbodnih pobpljihv<I koji se boil groGV LI koji se doblva i. k iristttl obil]e vjei'bai sal/jete. no rnoze-se dobiti i iz palrne i kokosa.D.kim pro.1E V SO R 8 AT Poznat .oJisri allmhol wdikala tijelu te alkohoL I( E IYl U ~. preuranjenostarenje • Izbjegavaite kollclna kofeina od prirodnih sastojaka.a. Dobra prehrana.tegnutost • Porernecaji preliranu secera.dna je UjecL KOKOSA l3il. akna cesto su vezani LI dobtveni ad :Zivotinja.)alJ~PfJ. jednosravno slljedtresljedece '8 G 1P'1 se upltl. nahranit cO! kohl .IO D-lll£a tdkol'i:Jol.za.oat kae vitamin $. ni umjetna gnojiVa (vidi . li. Alaruoln illit!. neki ne zeIe koristiti gliceriua biljnoga oplistajle misice obraza. svjezemu U dehidrira. mogu se dobiti i od emulgator kapril/kaprilnl biljni Ll 0pcGOpqz.skim snstojcima (vidl ~LL 90-91). lyloze icelulir na pojacati podocnjake i nogarna.znatno cete poboljsati cirkulaciju Izvore).1'icl..i urnjereno ill trorn selnjuUllla U dobrim prodavaonicanra za njegu I zdravlie mofete nafi prirodne krcrne-za k02U bez mlrisa.ipvodilmL slanje klllze. od kokosa loja vidi drugu stranicu).icj birj naveclen Ie 5U d05t4pni oni sa sil5toi~iITIa IPOput PGelib). Izgled koze. i Kakos je bogtu Izvor sastojaka njegu koze. Ljudski autisepticko cljelovan]e. • Visak soli ce preoptereilti bubrege i moze dovesri do zadrzavanja rukama tekucine.. STEARATNA Najcdce Sf! se srvaru u vode (vidi sir. prolzvode od 11a mineralnih isusit! kozu.rstrljsklh poclrLlcla oneciscuju kozu i lijelo.i ceUJni.ivaiz 'rn!i\efalnih pigiTlen"'t~j et~FltIlJ!i tJlja. mogu biti :Zhiotinjskoga Hi lelstkom • Ne podcienjujte epusrajuc.i k(!)JlzlOlryaflS. da je ueinal< mnogih kemikalija iii toaletnimproizvodima koJe se • Zdrava prehrana bogata • Izbjegavajte potrebnu previse alkohola krade - korlste u kozmetlddm nepoznat njegu koze Hi otrovan.l'LI nastaiun]e bora. JE LI PRIRODNO? Vecina nas j~ upoznat« s pnrodnlm sastojcima zu njegu poput bademova ulja. opustnnjern i vjezbama disanja opustltl Ike i napuuiti krvotok kojoj ima pre vise ill Ioja. eke lltru 1)8 • Kupujte prirodna ALAN T 0 IN guanlna. Naspavajte ulja i. k. celear.~(Jt:i z . za njegu koze u n~l. ~1:iiQaos". prlrodno mnoglm i omeksivac. d@_b. sred~[vo proLiv [nit-rob" I gljlvicl' U lwzmeric.oska. Takoder. P-RERAElEVINE za prirodnu sredstva za masti.

l.ijr::lku 170). imaju 30 do dok SLl :t. da se upije i djeluje.l1e. avokada iii cak blugo maslinovo dvapui • Organski oeat od jabuke. Ako spaclate skllpinu. i4 Sma po~JijepoJ. avokado.plll s'I11jesLi. takoder. • i(uZina vodica. I'ronliie~ajte s medom I docalte ocat. str. i:!:bjeg~1vajte oko ociju. Nanesile Illjesecu. nan'.~. zelena gljiva i jogurt su sve sto vam treba da odriite kofu cistom.ene tjednu. • . preveliko To mozete ill uvecer. N~kon 10 do J 5 rnl nuta. ruzlna vodka. I r0izvod111l1l Z'd Ooday. Obnovii ct: prirodna [ uvbZili. je sun djeiC!lga Ik.anjenn iz.j 5'* lUga.gari Ourt!Z. N~lvlazil. tal oder.POtl'aZile proiz. Neke kreme za suncanje sa<u-lc keuiikalije ko]e oponasa]u uclnak estrogcna tc su prouzrocile poteskoce u razvo]u stakora podvrgnutih ispitivanju.rir J' SlIIJ. izbjegayajle 1I 1. njegu • Aku doblleie sunca.DOMACA SREDSTVA ZA NJEGU KOlE Kako biste nacinili prirodna i ucinkovira sred irva za odrzavan]e Ijeporc bez kemlkalija. a tegi'l urhijte )!/od0m. koristite CiSLO badernovo ulje ili ulje breskve. II jednakom kupiti Isperire toplom vodom re na lice nanesite ruzine vodice kako bi vaSa koza bib meka i koji mozele cere prel.iV:lnje Ij pole."'pij<l UV ll"<!G vire jeclHn. NI A hladnjaka mozete iskoristiti niz sviezih.! z ce i osvjeziti vase lice. 1 vitamin E (10()() LU na orizanola te tako stili od UV zrac. Gnjecite srnjesu vilicom dok ne za oclrz. dvaput u tjednu. . moze poruoci kod opeklina.jilml glhia ce se stvrdnuti. iz kuhlnje i KREMA ZA LICE 00 AVOI(ADA omekser POTREBNO 2 ilice avokadu zlica teku cega rneda 3 do 4 kapi [abucnoga O. to bogaro ulje dobivu se iz ovc]e VUJ1e i hrani kozu. kohl Daju da je orneksate i'in. se na'ken 'ele bhlgll.clqnijeti sturen]u koze.l.i ljekarui. jastucic UUOIn ~astitite odjecu i sveztre kosu rep cia vall) ne prekrtva Nanesite ocut oel [abuke lice. vrh kapsule ispod vitarnina ko2i te na 1£0posto mun]e sanse za rak dojke. Nanesite je na lice na 10 do 15 mlnuta.l rak. Nanesite mlakom prsri]u.1I 2 zli pl.rnotajlc rucnik OCI:. 1I raka koze. rnogu jJl:i.h Z8 kozu. b€lje ocijll su najizlozeui]l riziku od je anuoksldans pomijcsajte s vodorn lica.lU koze. • Iako je odredena rnjesec] trehali kollcina kOitl e.ebja. Neke osobe su blago alerglcne koristiti ako primiietire da na lanolin pa ga n ua Irazu j I1l it VANI NA SUNCU Sunceve zrake su vazne za tjelesno i mentalno zdravlje jer pospjesuju proizvodn]u vitamina D. Namocite niorne pamucni podrucje do 15 minuta.vo I te mcm:1zitr:: ()~I:ecenu kozu. '. postane kremasta. 1.jepi omcksavajuci ovlazivlIc • Kupite pro lavaonlcl s prirodnlrn za kOZLI. osobiio u zr loj lobi. <Iko Lrebate Jlavl~ziti lwzu.s.Jtinj~ll'\l<\ dug ll11jOO glin' s dovolin fil~rirarte v0de i glinll pI k0 gen rlrajLl I u'.auC:ic i nanesite CI Pornijesajte glicerin je nil kOZLI ornjeru u vecini v du i biljn. [edan je oel najholj. " je toner za oko rarnena da U vod om.iU u jutro koje provode vise vremena u zatvorenorn izlozenlje riziku ad raka dojke. Istrazivanjima stite od karclncma raznih sredstava i plocastth suncanje pokazato se kako.legnile te pLlstlte nje!. NallesilL" g:l na suhu kohl ill stavlte ga u posudu. mekom namazite mineral je mocno i cini sredsrvo svjez p mij ko]i regenerira kozu ruzinom Al1lepiC1.astii'J10m. Nosirc scSiI' iii. lijekClill ljetnih biste iznjegavati izhlganje lIjuU:o ~Lll1eU iZl'1.e purnucni i nanesite mjes<I\!il1l1. sumo bazalnth stan lea koze te cia.ite I~i nanesue i osjetljivu navlazite.e LI lllad~1. k~ld rJllija .<ll1a zelene In ul)'.. jerojatno. Ciscenje koze koristite obicnl W1vrhovima izvrsian prirodnl jogurt. biljili glicerin. vlazn 1j1<l10 )11 krporn. pastu bikarbone opekline od rualo sode u r.adrze st·va. nabralljenulll JU. jesrivih sastojaka. gl~l'ka pasta. r . i . Narezlte avokado na komadice i 2.tjle vitamin C (2 grarna viramlna E ojacuvaju se svojstva lzvore. lstrazivanjima je dokazuno kuko zene koje zive U vasu kozu. dan). Isperitc je re vodicom falcon vlaznom spuzvicom na dan).C:lnj:l' dohru.a koze. Zaiim je obriSite ja. Tnkeder (vidl Izvore). neobradcni orgnnski lanolin sredstvlma j·dll1m gl~(kll. izlaganje jakornu SlU1Cl1 povecava rizik od za • Ako je vasa koza vrlo suha.tman Hi IV3PUl LI "jie oj te dobit. Prema iwu:Eival1. krernastLi dO~liltIl(!l. hladnorn eli\! 5e lllo2e i$kod$lit\ u. Taj LN filter ori%anoJ Iwji s prirocil1o u l1\t. ncgo zene koJe ::live na sjevcrulm je l)lllell. 1I1je i nanesue na lice jeclanput iii ul]a LI suncanim klimatsklm podrucjima podrucjlrna. 'Debit mekom.. to. para oeisti vase Ike.. • Ljudi svijetle puti.. 1I Jstl. nego zene ko]e vole biti na SUllCU. • Za svakcdnevno zaum isperue • Organski leOZLI.jJ Z<Ijak0g~1 SlIl1a Ul ostanit. JE: o rn. REGENERIRAjUCA Zelenu glina (vidl prlrodnih taj bioloski sastojaka MASI<A 00 ZELENE GLiNE luunjlve Lvari cia prodru duboko 1I PRIRODNA SREDSTVA ZA SUNCANjE PARENJE L1CA lzvrsno je za dUboKO <lisGenre • UZil11.ill? I'd]' dni pon koji s.eakadem ije za d€nnatologiju. mekom i gipkom.r.1edli ] 0 ~al. bademovo ulje. je izvrsta toner za kozu. S druge strane. a zaurn ispcrite vodom. kose i. _je InostavllO i porn ell k01l1<1c1iL'avate.i.lagaOje S~1111I. Lezite na 10 pLI tile masku ga na kOZlI.

osoblto uz upotrebu pravih.Sll kozu 'ilAT'A. Prije uporrebc protresire. 1~. kao drugo neizbijeljene i koja ruje p(IITIUen.ikaranfll. rucnike i mekane • . 1I HIGIJENA ZENE Otkad je sindrom toksicnoga sokapovezan 5 upotreborn tampona. ulilte l11iesavinu u kadu i promljesajte moze nas zavarari jer izbjeljivanje klorom oslobada organoklorine poput dioksina.. . • Um.R(We'l ~ I P_HIR koje kupku za omeksau te se moze svoju korlsuu za blagu dctoksikaci]u. misljeuja sanitarnih {lav~lnd:l. prlrodnih sastojaka. koja ce predivno V~.. Q sastojci prolzvoda za mozete (vidi l<pliclnLl ulja od slaikoga baderua iii. potrajat ce i do dva rjeelna.stornatolozl to ot!()!)ra\jaju kao SAVJETI ZA KUPI(E OSI)(:Jvnj sastojcl dobro sredstvo ugoda] po zelji (vidi str. Na)ID01je je I sadrze bo]e ni mirise to $u prlpremljeniod prirodnil. • Polqlsajte'pro4acl kOI'iS[iIA.ukllnnno brasno II [ednaku ornjeru kako biste pripremili prirodnl puder (vjdi srr. LI miris. lllo$tu o. PVP.00 NJ EGA TIJ ELA Vecinu rizika vezanih uz kemikalije. te ih dobra prornije~ati. NJEGA USTA KUPKE I TUSIRANJE Razlog kupanja nije samo clsccnjc. lGja . 1. umiruje i obnavlja.iSlLl .bez uenamirisane rukom. sastojaka. marellce.ill@c I~Qjjse rnogu ponovno dOS[l~P11lji (vkl. ljei'ienje . Ugodite sebi organskim Pflmui'nim rudnicirna.wjezavajucu vodicu za iljclo u 100 ml ci. jos koristi u tampenirua.. bil ja i zacina lover. bademOVll '17!:lt:eriJUI.jesto t\l1llPl))rna. neob@jellEl i neizI1l1j~ljenl'! mclfa. od me.ISI1O obJJj'eziJni.rnent. ruzmarin.opUl musllneva ul.e jaslll. I(oristite neizbijeljene.lllozete upale.Q~W bierazgradiva (VlCU 'Izvore). zabranjeno je koristenje odrcdcnih: umjetnih svila j poliestcra . . nanesite rnalu :z :v.j(1 Hi bUi)1. sredstvo za pranje i urnietni etericnim uljima). njegu tijela i osobnu higijenll koie 511 NjEGA NAKON KUPKE • Kako histe ovlazili suhu kozu. SAPUN Sapun se ne srnatra kozrnertckim proizvodom i stoga proizvodaci 11e 1l100UjU navcsti mogu sadrzavau kerulkalija." i J~u~o\la~i sarun naOinjen otl ioiljl'lih sll~tQj~l. vaslh ornlljenih mlrise.stetnih i uiklosau.Zubne paste naclnjene bez kernikahia • Isplnte usta hladnim ( vidi Izvore). podijeljen~L Sterilna p.i nisu il\bijeJjeJlI Idpr0l11. one koj.~ve Sli pakiranja.: . a 11<1jima katkad n pise da se ne smiju gutati. Cjdokupni ritual iscjelJuje. KlJpke i tuslranie mozete ucinitI luksuznlm i aromatlcaim. Evo nekoliko nadomjestaka cioClatl II Salica "Epsom" soli magnezij sulfata (ne vise od elva puta tjednu).. kardarnon.z <J.ml£E!. uvezite ( stuvire u torbicu od nne sv jle te urneclrc VfLlCI.6 kaplllua ne [ednu iiicu).i !z1fore)': "hlezociofiraj!!lGj" sapuni r. Neke zubne paste sadrze fluortd. i izbijelite ko2.:orisJ:jt. Vodiceza .o. uzmite vremena i uljepsajte se.Lk \!. Ns.0 dostupnlh u prodavaonicama izbjeci take da kupujete dostupne organske nadomjestke lzvore). cirnet). uz 5 kupl Lilja iii mjdavine mlrlsa dastvorite vodu . M. bademova lU rnlijeka recepi l. natrijev sulfat. bjelina a. • Kupujte tampone ~ oznakorn "bez super upijajueih vlakana". Ti sastojci mogu nadrazttl kQ:!:u p~l cak j izazvati vaginalne I urlnarne prirodnlh . niz . punornasnoga (Kleopatrin kozu) • Malo maslinova. KUPOVANJI: PROIZVODA ZA HIGIJENU ZENE organske.1 j. OShOVll0 izbijeljivanje bez klora (Eel') iako manje stetno. "Anlibakrer. cajem. 3 zlice lijesl~e i 5kapi etericnih ulja po Izboru i ulijte LI rasprsivai'. plasticne neizbijeljene protzvode osnove i . tri.JkJ~k~ kupujuD I!'fiiJ:Odl1~. • .ijski. boje re ·koazervans.sLe vode dodajte 3 zlice gela od aloe vere. ogrtace .vice. ]23). Drukciji postupak. Ako mjesavinu cuyate na hladnomu rnjestu.e.. saharin.poktlSajte pornijesari korijenje perunike i 1. . • Dvije lure organskoga. . 124·125 za ideje G 0 £kl ciscenje zuba i skidanje od prirodnih sasrojaka svake kupke su kamenca. Viskozna () njezinoj proizvoda umjetna stetnosti svita ipakse jos SII miris i opustanje.u.ni ~~I'na • Za ili~cenje liGB k1!lpl:ljte nehaminlsane.a sa vrsenu • Sakl! osusena mazuran. Koristite biorazgradive tarnpone od pamuka.05novnl sapun oblcno se izraduje od zi:voUnjskih masti.jefiini statni ucioak na okoHs. II· Nekollko omeksate kriSki limuna (1<.spiranje nsta cesto sadrze etanol. ili .ka. urnjetne okusel bo]e.e takoder sasrojke na Sapun! rnogu sadrzavati urnjetne rnirise. T0AtETNI I . Za prlrodnu higijenu usra i zuba iskusajte sljedeC'e: • Sodu bikarbonu .1 avokadovu eteucnoga ulja.1$Hcerina.ispustit ce prel ijepe Pripremite sarnl svoje uljoaza ku pku taka 510 tete eterkna ulla dndaf u bazu ad iJiijnQga ulja (oko. jos moze sadrzavatt male kollclne dioksina u tragovnna. su i nemaju koristed prirodne sastojke koji ne sadrfe kemikalije. podnicama i kupafimogrtafirna koji ne sadrie kerniiske boje. umjctne boiei I 'dni0Jlijak. • Za o.jegavini doda]e nelwliko kapi eLeri6:till ulja.

.kosu bareui vasu kosu.. U~p.ubll k05\1 .l.~I.llO. a neke Jos nisu ispitane na neskodljivost i ne podlijezu nikakvim zakonirna.. Samp0r1 mozstnjHl.u i prikriy.llisti. tri.i~iJ1. 'I'amue.lp.iSe izlozenl IE: stavljaju i do 20 kcmikalija. ~e. U kosu ill iSllilknet¢ pr"llnel1:Q:ve.i MaJfnlte·s:1 st.ista". moze stajati i.Lvat.0 nasjeoouQ 450 1111vade 2 pri. • T-lbdlli 'crni. Akoga dtiite u hladnjaku. lsperlte toplom vodcm.mu samponu zdravoUlU iz kojih se dobiva claje predi. I prokuhajte 10 minuta.Ii 3 ·. Postupak.h. P0110Vl10.e l{O. vruEo In vol'iOlTl.1lii/Z·vQcle • KiDri~Ute kane! d. a pbncivno US] Hi vasa ce frizur« bitt ucvr!)(:ena..~Jnu slrl!a 1. l\:o5uj. upotrijeblte.!)Gijedlte) .salj ii.Ci 1'110gU ~adJZ.Iil.[jClI vade -nozere urnijesati i 2 tHee jabucnogu octa s)aj.CIJ. ~laiJJlli.t:clIje ozonski ornotac. umjesto cia bojite cijel.0S11Sen:1 bilja U istu kolicinu j1lja5'Ga~Klonite ljepljiMoiTI boje i mirlse.oniraj:te. dererdzente le ce rnirisati. pGltmzlte i1J-diga· I kalle~ pa 2 ~. no 1. umjetne rnirlse i alkohol ko]] mogu izuzvati alergijsku reakciju i nadrazenost kcze.p.a je mudro kupovati organske i prlpremitl . NJEGA KOSE Mnoge kemiltatije u sastojdma prolzvoda za niegu kose cesto nisu navedene. iii resorcinol. J~.J\a. a zatim isperire.[.j~ L. . trajnc bote izaztvaju u boj c za kosu Proizvcdaci cisH sok od jabuke..€ S.e J.peJite u saHcl~lu~e· vo<!le.i. Biljka Saponaria sadrzi saponine lo.1 I~atl zn· n do7 pi~lI.r0do:il)1 roHje. lit U zadnje riziku od rakn mjehura Hi dojke zbog rada s kernliskim posebnu bojaina. Nakon sva koga p.l1a.ya rnedu diecorn. O(Iju .r).oi.Is.)Hlc. (:JnovI.lTI p. U _s. Stavite limun i vodu U posudicu i 2.perlte. niili.v:.isdjedjte.eJd do IIIv" tjeci'l'l. .nasjeckan sporisa.attlll kul.atirn pregledajte. Na~'tesite tliee oSlisena Iimu)'}1t"sporisa hibiskuoSa.lilli. doclajte bjlje I.z :z <1'1. a zatim . Koristite organski sampon tlacinjen od biljnih tvari ill pokusajte sa s!jede&n nadomjescima. nBka .<i!)hladile.!<oliG.lwhajte saplmlku yodi. Sljedecim receptom domace sampone i Iluciill1(J prirodni POTREBNQ nadomjestak IE: za spre]: regeneratore za kosu. rakoder.Ul11jesI6 . do 10' dana . za cI@ciarrii 2001. SAMPONI IREGENERATORI Komercijalni sampont cesto sadrse Quaterntum-I S.:. 112-113). pro1lai:1ite eku' m 8.od ulja:mas[ioe.esticidlrira.lko bl)ja.l po. ugi. 5il"11.L ti:lozcne vecemu rlzlku od raka mjehura.11"<::.van osuilena Imrijena • Postoje bazimHe organske I'll! bOje za lWSl. dodajte votku. urnasirajte II rnokru kosu nakon samponiranja II rniesto.a b laci. zabriuutost.ki]:iu~li:· vl!fde 1~I'ckQ 3 vre6i .]jceoSLlselle Hl. frllera koj i kIZJrlWle j5J~jnli1je't~lI1me ko. '(vidi str. 6 20 l11inula II v)a.1 biJeea. jaja i bilje poput sapunike i limuna bojite ·S"il11po. SAMPON OD SAPUNII<E olllcinnlis..111I1Ze II sapuojkt.n . a katkad ni ispitane.ijll t\~ • Hlacloi wj O<ll l~<u).1 JiusUte so! . ohladite i. 45Q rnl vode zlica voike U tom prirodno.i CFe. dulje.prsivilci i pjene Z<! kosu mugu sadrzavail plasticnl pollrner "VI'. pjemt popur sapllml.ednjak. 8rl')'@ije)::iitej ·ulijte . dok J1lacja metvi.!. G. na Sveucilistu u juzuoj Kaliforniji otkrili su kako su zene koje konste j~daJiput u mjesecu isturZivanjimZl tijekorn cijele godine ostavite nekoliko minut~I. Pokusajte urnjesto njih koristiti sljedece prirodne bo]e za kosu. Za Pre05tale neposlusnu kosu mozete poku s:llii dodatl osusen i ruzmarin. • Ako imate perut. S~llnpol1i. P'R I R 0 DN I L I JE K PRIRODNI SPREJ ZA KOSU OD LlMUNA o m U1ii u kosi cresta su po ja. Limlln SP0rlS ll1iris.OO<!!LI. Ohladite i procijedite.l te (1)tmtite ife"tku. regenerator rrlja] leo Isperite ko]i ce orneksatl ispiranje. i.za istovremena )la maslm. pppot N~ljle~ite na s. napomenite frizeru da kmisti samo proizvode bez amonilaka.dok ulli n:e nestanu.0bicajE!ni kupovni lijekovi baziraiiise 119 lznlmno . mogu te uuijetne sa(h-zavati tekuc] pl. nece zayr:sili Jjeme~1U .8cje ·mctvicl> Pl'O. na tjeme. Stog. SaTllpOll [e doba r za sve vrste kose.n spre]u za kosu votka se koristi kau konzcrvans te zbog toga moze . i .oteza.Ihlspr. z~ mljdfeJotvorhijJ .Q}l jEjdpn pul isperite U protiv 'Osusitei a z. korlstecl limun.lle 'e lw ve II 'viill!k\J' ~.)s.5(.)10ze recept ciaje dosl.rCj.!l]jJmlestu.rl'itifa :HI I~okl. ispiranju za dodarni kosu Soda [e izvrsian BOJENJE KOSE Lstiazlvatija na bojama za kosu jo~ rra] u.ll0~t svljel'le .. te mjesavnru umasirati II kosu..stajati 11" polici do cetiri tjedna. tr<lkQm IU plncetom.ite.1Ja. Almimate trajnu iii kosu.tMwlre ojat'avHju kos.l. I~Qs(.u .u ko~u .rsticni polimer PYI'. 600Ul! .i lIei LI kozu.p R 0 TI V U S 1 . G odine boje za . dodajte jabucn! oeat.nl(il!!. IZ\·~li.lQ:sam. I. Od toga sprcja vasa kosa ce bit) rneka j lijepo natrijev sulla. Ovaj P. POTREBNO l 1/2' ilic.f)SU. Dodajte ma!u zltcu vade . S~t0jciJ..ottovtri. jabucnl neat. caj i kav':> su iZVl's[ji :£a pusuie cia se ohladl ml U hlaclnjaku gclje jllo2e~laj"li n.. G <l. 5 U mj~5avinu kao konzervans potorn uHjte u boG:jcu rasprsivatem i pnspremite na hladno • Umjesto istucite jaje da korlsrire 'sampon. Ranliun BU pokazali kako su oni koji dulje vriJelllc rade kao frizeri.i nosa .ucll1aR.ca po.a.. Nanesite sodu hikarbonu i dohro je vodom. • Bejlte PJ1alJ'IWl\ilve OQi:l)odw [jl(i:ll!UOl. Sit:no·. Samponi peruti mogu biti osobito problematicni iSlldrlavati seleni] sulfld (moze Izazvatl ostecCllja unutarnjlh organa).ie !n0i1jer'lte Je .fa qlja unj~ta)falu [edan Iimun (ili [edna naranca ako je vasa kosa jako suha)..» umasirajre ga LL •.?J. ['onnaJdebjd. a sok ad pola llmuna iskorisrite u zadnjeinu sja]. kerist1te Rw.§l. pustite de zakip! te prokuhavajte dok fie ishlapi polovina kolidne. sijede kml slfakoga prit):ija mstu kase.'ic. koji oslobada fonnaldehid j op'et ispelite) a zatlrn po~eslja:jte kosu gustim Ges[jem za Li~i. pura v. (rnoze tzazvatl nadrazenost ocljll j koze). aerosol koji u:jl. ponovite dvapyt u tiednu '.

iva. Najgore i u. u.idrzava!t~ za njegu sadrze navedene kemlkallj e (vid i lzvore) . utiris. ulja aka su vase luke ulja pacuHja.NJEGA RUKUI STOPALA Pomodnost rnanlkure i pedlkure posljednjih godlna olaksava cest dodlr sa stetnlm kemikalijama u lakovima za nokte i odstraalivadma laka.nOl1l mjesur. i uliire u bocu . omeksali. Mjesavinu dobra OJala badernova Lilja za pranje ili jojobina kapi limuna i utrljajte u ILIke. Uplja se PU'IHR ruke. Nakon tqga. Dohro (I kapl etericncga osnovnu kremu stavlte u posuclu i ulia 2. up~triJetiite laSp!Gu.ala i sprijec"it. lak za nokte. Ti sastcjcl 110S lakovirua zu nokte. 0 PRIRODNA priroclnih NJEGA STOPALA • Grubu Stopala 5U cesro zanemarena pa ce dobra reagiratl na mnzen]e.iVf)cil1la cia sprijeci pucanje mucninu koiu uvijek lwei pcrete uiblllil Ihdat (DBP). jeclnostavnija.Ovutl. .largonij<. HInze hili.. opisaui. tim kernikakjama.lga!1'l i !11rac. alergljske koji izazlva koze. To t~. Nakon blage m<lsaze.0:.vrS(.. I<REMA ZA STOPALA Aka ie cuvate rnlrisna kremu 1:1. Krema . P OT REB N 0 (I J E: osnovne krerne U posudu s vodorn dodajte iii rraslinova' ruku kako biste ill nekollkc kapl • Kako biste dobili mirisno ulje. • Pomijesajte :'iliactl meda sa 2 ~icice baclernova Lilia te dodajte ill masllnova 3-0 g prirodnc G~Jdi Izvore) (\ k'Wi ulja dodajte nekoliko lavande u. ko:1\1 uklomte • Povrerneno noge iZI.ce te koristite ili ruma namirisano S nekoliko kapi etericnogaulja tamjana.n. Sjajj]irm\ za nokre laka. ulje od oraha. Slijedi nekoliko recepatu koje lllQzete i~kl'l$~lti kod kuce.i susenje e(erier)a Lilia. izlagan]e i grlo: prouzrcciu i asunu.I ui]e rnarelice navlazit sJop.:0[1)1 prstlma.. hladnom ta ll. rakoder sadrzi aceron. Stijedi nekoliko savjeta ste koristiti za prirodno meku kozu i zdrave sjajne nolde. HZ korlsren]e pro iz voda leo ji su he iii rnrtvu silikaia.e [ednaku kollcinu kokosova Lilja i etericnoga utrljajte.ja od kOSli(. sa vulkanskog 6 • Male kolicine badeinova uruasirajre u nokte susenje. Ge 3.<L doblva iz nafre. 11:1 ulja od paprene ovdje. rakoder. ill Kupujre proizvoce mocno otapalo kojese se sljececih noktiiu koji ne 1l. LAK ZA NOKTE Problem s lakom za nokte jest u tome sto mnoge popur toulena osip. . Idealno rjesenje jest da zavolite svoje ruke 1 stopala u prirodnome obliku te ostavite laklranje noktiju za posebne prigode. pe. Promije~ajte malorn drvenom U staklenu posucku dodajte po 6 kapl od svlh etericnirl kuhacom iprelijle s poklopcem. kao j forrnaldehid. Iako ceie je ·ublij. ~Lq • Ako lak za nokte koristite boju kennkali]a • Izbjegavajte (W bali. sto cesto moze izazvatl tome zdravstvene tegobe. ulja ad limuna. vode iI·t laI.isirajle ulju bpi kumenom ad priroclnoga sa 20 1111bademova pomiiesanoga ulja ererlcnoga metvice.:» Nakon kupke umasirajte krernu u stcpala (10k je kOZ8 jos vlafna.Idrze Slelne kemikallje mugu nadrazlti glavobolle.: uJja berrzoina • U malo] bod pornljesaj.. poremecaje posebice Koristi se 1I plodnosti opasan II kodzivotlnja te je vrste ~. dar ce im predivan susrav. omeksatl ko2icu' oko noktiju.cvr~(.NJegastopala. • Urnasirajte badernova suhe. reakcije izaziva i ZH rnuskl reproduktivni drugih otupala. naputaka. u 60 ml badernova ctertcoogu glicerina. stopaluna kako biste ih ojacali i sprijecili PRIRODNA NJEGA RUKU naclnjene ad organskih sastojaka (vidi Izvore). sa za nokte manje (vidl izvore) . Kako biste ogranicill pr. koristite 11.t! marelice etericnoga ulja tarnjanu 1. badema U1lellsajte nokte prtrodnim s)aj~m s malo bilJhoga iM nlrnova ulia. nekoliko kapi 6 kapi 6 kupl eiericnoga lilj'!. Prllicno je jednostavno pripremitl domace ulje za ovlazivanje ruku III pronaci proizvocle u prodavaontcama sa zclraviiu proizvodlma potraiat ce varn scst rnjesecl.

. kod simptoma urnora. takoder.e-Skocl. OJ kOrJ<:elWan~ 1. nerolij. . • Kod tjeskobe: • Knd lagunoga • Za depresiju: .il~ai)i.u.J.!. . apsolutnom I Cistern.\pi. Evo nekiJl .u IJHjnwga u!l. a za mnoge sintetlcke mirisese l'ijelmJ]] LtLlclnQce jer neka od njih zna da su opasni po zdravlje te ih [e najbolje izbjeg. Ne korisute etericm[ U V'.nje etedGol.:( JO LiJ IVII t< I ~ I Mirisi mogu biti prlrodnl ili umjetni i dio su vellkoga asortlmana proizvoda za osobnu njegu. se rnogu koristiti [ersu lIvljek prije I)POlrebe lijesll.mike .lot. poremedaji ploda u trudnocl.Hc. vrlo mirlsni spojevi.jte d. Ptirodni mirisi poput jasmina dobivaju se iz biljaka. ali pod jXLZukoji se lIp~l1iti znojne ilijezde izazvati mucntnu. SINTETICKI koriste umjetnih posto derivata. II kristulno karnen]e koje zdravih proizvoda prodavaontcama Namoclte kristalnl karnen te niime lagano trljajte 0 kozu. siresa i depresije. nuris obicno Ttl spadaju derivati sintctickl MIRISI navedena PRIRODNI Qsnovoi 5C DEZODORANSI II Od 5. poremeca]i sredisnjemu razvrsrani kao opasui otpad.ja LI J50 ml Jllje~a vi!'!e llj~8ke i ruzine v. umora: rnetvica.llllptllal(a. kukuruzncga .o 10 12 kllpi . I Kalilj i marelicino ulje ateriilno:ga: liIlja te prun:Lije$ajte ee. bergamot. kadulja. Napl!nite [lo!l(:)Y'nQka~1 voda i. Ddilre 11'tlz.e0jce" 'St.Cil.bove l{OOlO ol~jcni pad'e't:n.l!1R trajanja. neroll].::ml hl~(dI'1Gm 1 ITOOt. Mnoga etericna razrjeduju kupujete dobavljaca ulja na trzl§tu kvare se dodavanjern oblcnlm eista etericna (vidi Izvore). gnojiva. Iormaldehkl.lteZe I(o~u. astmu. u proizvodn]i mirlsa. uJ1). jasmin.l djet:c. u 'iI1~d() vode . Umjetni se proizvode u laboratorijima lz slntetlddh \ kemlkallia. OSOBINE ETERICNIH ULJA R~.111 raspclozenie te mugu POI nccl • Za intirnno ozradje: surtdulovlna. normalnom j parfemskom. dd. • . triklosari. kortsti radi antibakterijsklh amonijak. osjetljivost koze i U ozbiljnije iivc(lJlum svojsrava. moze izazvuti aStClcenja[etre.11j. ko]e se takoder rnoze nnvodltl kao "ckstrakr'' JH "tinktura. Nanesue malo sodc vrscim>1 prsriju na kOD ku panja iii dok je vasa koza jds vlazna.Kalll.b ulJa. POJlliri&ile ul]e prije kupnje kako otsre znal i odgovara nuns.eted~noga utja u 12 ml . lavanda. i aldeluda.glatkorn. po!1"lijeilal:!a § ICqJj~jll. malu vudiGe.ine Y0clLlie 1->15 :mllijeske nadomjescl losionu . Z.do €Je ~ kapf e'te. ~~!hl! kOZL!: ~lo4al[e t.l ]'0 kl. iflo IJlI ~Lli." a LI kojemu je ulje razrijedcnoalkoholcni i/ili plasrtcizerlma kako bi dl!lje rrajalo i bUo [eduostavnije Zit rukovanje. na 'V. rnogu biti stetna (vidi SO:.. nerolij. kdZl zasrneta soda bikarbona.m OJre~[(l. ruzmann. • Kvristlte dezodorirajuce Illl.000 kcmikalija koje se 95 nn naljepnict te se OplSU. naranra.. i 1I 110m. Sljedecl prlrodnl su ucinkoviti. • Za zre!u.0 N LOSION POSLIJE BRUANJA Vecina kupovnih Iosiona poslije brijanja sadrzi sintetick! alkohol koji jako isusuje brijanje kozu .tj s u o:movnilll UtjClll iU vociml1. vrlo je ucinkovita.ljlvQ I uClnkoVIto korl]it{.ete kupili ("ielLIzvore). 130).I op1l6wnje: nerolij.riOVJ1Gg_a ulja baderna. bosiljak. karnilioa. Badernovo takoder bOGin! UPOTREBA ETERICNIH Cistaulju su vrlo [aka I treba ill • Za kupku: bpi ULJA dotlajre 5 do 8 ulja po izboru VQQu. berga!l.no.gIQ. n~u·aL1Ci. podjednako koristlti oprezne. • Za energiju: lirnun.s.eRa0: OS. vetiver.\tan 'dol. 0 bicno Sf: 1i:Uje~. paprena rnetvica.l. paculi. se ulja biJjaka i desuliraju ulja".lpi Ln~sll?ll" eLL. Dolaze u ttl oblika: prirodni tusiranja. • Obicna j!"dn:lJ{q. ]edini nacin kako mozete biti sigurni cia ulja jest ta] cia ill.!Zru) ulja lrnaju wwoie ucinke 1.l rl:J~ma~in:ai gemrii'ja Sta)ltte $ast(\\jRe. GMO-a I osta'lh oll~cisclv".LI posudu l1a~1SvijBcnjakom te [~PQd nje zapalilc syiJecu.Lll etericnoga jojobe. b0~iGl~ i d(!)bro ®vaj p~ir0dni .smreka. Iavanda.r. J05 jedan aktivni sastojak.lL opclm nazivom "parfemi'' ill "mirisi. nernogucncst spadaju i ruk. nabuvljate od uglednoga P R I RBDN'I t. lavanda. Hlzme d0bri O\rI~!.akl'enU j:lr0ttesHe.'2 II Kupujtc Iosion za brijanje od prir:odnih sasrojaka (vidi lzvore). Soda blkarbona. Veclnu sastojnkn nije • Kuristile sodu bikarbonu bikarbcne kao prlrodni l:LezoJoran. jaglaca ili Zitnlb k:li~<lte nanesite fukU.iilnili ulj:a tI l"i1kada.noga bosiljak. Preporucena organska u IJa SU • Kupujrc dezodoranse ko] sadrze prirodne sastojke (vidl Izvore). .fiz0in:a l~ .\!vat. karnilica.:. PO$lIU BRI!AIllJR. koja SlI najboljl I JdinicJwlll."a l).r. • Za mlri~ u sob): ~tavite 4.l ma~a~ll' do'~I~. Dezodorauslmogu sadri:avati i talk lumjetne mirise.tll oa~t()jke.Iavanda melisa.in!ju¢a je i .jre • Z.erite liije cjolho ~.es 1. reakci]e MIS[aVU aktivni . les[Oi'l Iii' rna r.. koncentracqe. Ietargt]u..LPi. dostupna bel dodataka pestlclda.t3rel'il:110tF! 'ulj~u 20 \l1l (jedJl~1 ZJ[eu} olm~vnog.)i?.d2. te u hranjivu obllku.vale. • Llruirujuce: ~andaIClvinH.. sob: kamilica. prerna uputama. se ne smijl! progutllti. sinterlckih mirisa ill se uljem..avati.l.r~Lt i :."a 4 ~lleiGe v." S vrernenom mogu naknpm u tkivu te svojorn otrovnoscu glavobol]e. njih oleo doblvn se iz naftnih Jecl. • Za pobol'sanje raspolozenja: pe!argonija. Ako vasoj PGn1ijeil~tjte je s malo i ucinite skroba da [e omeksate PRIRODNI Uzimaju "etcrlcna I MIRISI knko bl se od njih dobila mirisi.I m ulj~1 Nusprolzvod njihove proizvodnje je otrovnlotpad.sastojak vecinl dezodoransa je aluminij klorohidrat moze zacepitir kOji sprjecava znojen]«.a.largDi1ijH. I'rotreslte I~al~c~ . sadrzl stotlne benzeua kernikallja. z.paJ'fern: ci0d1). kadulja. paprena ruzmarin bor. • Kod mental.. bor. je [eftln i ucinknvlt dezodorans.shl.tiste iZI11'ije~. pe. 5 I.OJl1.

130 vas kostur i misice snaznlrna. U Izvorima mozete naCi popis preporucenih zanavedene ZD.PRIRODNO LIJECENJE Ne trebate uvijek posjeCivati lijecnika zbog uobicajenlh bolesti.9 u ledirna i vratu. U ormadfu u k~pao"lci drZlte razne P(irodne lijekov. OSTANITE Raznl oblicl vjezba pornocl ce yam da izbjegnete problema: joga.!! kali . mnogim ljudirna ko]i imaju Antiseptik od -ceSn. vrsta medicine koja liiecenje ktura je. takoder.aka str . ni kupovati lijekove lijekovi LI Ijekarni Postoje mnogi prirodni upotrebu i pratece Lijek za rnanuntuk str. vrlo korisna.Akupun Ijekovitoga a proucavanle bilja je bitan dio medicine. . stresa i depreslje. Joga je poznata po svojemu vjeibanju tijela te uravnotezulucemu sustava. "alternativna" na analizl vase osobnosti. 12. 128 terapiie kojima izbjegavate Homeopatija temelji je vrljedna lijekova i ne izazivaj u nuspojave. pilates nastajanje vecine i tal chi pozitivno umlruiucernl djeluju na vase zdravlje.RAVI terapije. . mnogih tegoba. dok tal chi odrzava ravnotezu tielesnoga i rnentalnoga zdravlia.CeV81)'l" PQrn. a Alexandrova porncgla je. ucinku.. Pilates ee kao i ojacavanlu imunoloskoga odrfati Caj od kamilice str. Meditacija se pokazala izvrsnorn u olaksavanju napetostl. dok s·u aromaKonvanclonalni terapi]a i rnasaza korisne u riesavanlu medidnari tehnlka problema strUcnJaka su prihvatili osteopate i kiropraktlcare. medu ostalirn.eCi kod raznlh bqie3ti.

j 11 u prahu dumbirova ~ofijen9. 1 konjena durnblra potrepsunu. kao izadni poput klincica (antibakterijsko dumbira (antispazmolitik).e. III Pijie C. • Salin ern. ulje Javalldb nap()si~1 fl~1 (.da.preradite otrove Iz alkohoia. Hi kadulje dohri su Deilu.opijte.MA@1 SOK 0D (ill luka) . Stavite ubrus preko pijte tihu s\fjeie isdjec1eL1i sok vel lirnuna ili lirnete. cesnjaka (antiseptik i antibiotik).izite175 gS)ljezegq iedan [e .1.olaks-ate s'tanjii u. te prelijte rnedom ZUCiG1 te mjesavine. Bilje poput majcine duslce (antiseptik i antifungal). male . Tijekom dana pojedite • Korijen ehinacee je Izvrstan Jijek za prehladu. Na~t~l.Pornijesajte osloboditi endorfin tijelu . J~~isnl[e m. i)'0.1jal{f1 J rm(npf:I lL u!Ju.11 it: ce cuda za vas zeluduc.cu paprike ilicilija s jeducnn :meum osnovuog« krvi i olaksava UHOBOLJA • Z:agrij[e malo muslinova ulja.ica vruce vade • Ako vas ubode peel.Cesllju I!'es1.:e lee malo L"TI~LI. kapi etericnoga do 2 zlice meda i iscijedire sok od Iirn una u kipucu voou te pijte 3 cia 4 puta na dan. To <it:: .L.n.e. sa 2 zliCi(!. narnodte pamucnl UbfU5 U 200 III I vade sa ilicicOlil csusene metvice. soli. • Svakoga [utra pojedue iabuke. 1. meda i zltarica takoder su osnova prirodnih lijel<ova.1 Ra7-1l1. Na(jnite rupice 11<.1 a U M B I.djtl iz.L'iie u brzD.ega caj'l.o .rljen. Mnoge potrepstine za kuhanje poput octa.uI'l la lifeae)1l~ mamurlul<alzh1ijes<ifle !.U Z L. U10zete .i puspj:e cia se riaropi.1ite po gazi i pritisnlte ua z celo.u wejeljiv>1lllju J SI~e6a"a 02il)aka.sanj jabucnogaocta. 'l'QIlI.Llb l.ka utrljajte u ranu kako blste sprUecHllnfekciju. putovanju iii uudnoci: pijte sporisa.lp ij re.prirodnt. Llci. OZEBLINE • PQll1ije~aj[e [eduu ilKi. metvice.e jabui'noga 2R oct>! • Maqa metvica izvrsno cdbija kukce..e Dodajte ce. omogucavalu sigurne.(a so]e. prociscene vode da iz organizmaisperete trave limuna sjenienki preko ocijl! i.GUL11bi.. ie natdj.l ill osa.1l1jU. BOLNO GRLO rnjesavina vruceg« soka i meda kao i. ul@na~ sa 4ED rnl \)'otJ~ i [ll:Istlte cla: 300 nil Ogul)enlles8ni ~e§l1ja. Ohladlte i koristite za grgljanje kad . • Calevi ad papwlle ruzmarina glavobolju. sredstvo. nadrazenoga LIJEKOVIMIA sllcicli svakodnevuih • Ponujesajte 3 mulecrvene papricice sa 600 ml 50k8 od rajc1r. 'QUo koji od njili . cili MAMURLUK KUTIJICA S PRIHODNIMI UQbicajen:e bolestt poput prehlade.o Iwsnlj. odsto]i nelsoliko sati. Imat cete. • Cciinjak je antisepjicuo. II UJEDI KUKACA jednu 21lCLlsode grla i uboda kukaca IIlOgli se uspjesno lijeeiti bez posezanjuza mediclnskun lijekovlma. durnbira i laguna ZELUCANE TEGOBE [e dobra za kiselina j " Soda blkarbona 2.ijekova za gila. • Zagrijle po [ednu ZliCLI meda smedega gecera te 3 zlic. anisovih dumbirov IWHwdl. ptlSril.ad najstarijih i najbol.U ')0 UDB I CAJ EN E BOLESTI lznenadulute velil<niz razllcitih svakodnevnlh bolestl moze se izUjeciti hranom peput luke) (antlblutik).zeJUEu j lakse . ee~t1j~k~ II llho.cLJ('). L. • Eteri.. Stavltesal prilegnite.e d~J se nekuJjk.ajte sa 600 rnl sojina rnlijeka i 2 zlice vocnoga Izboru.sve ono ~lo yam [e pouebno za kutijlcu prlrodnih lijekova zu prYLI pomoc.ll1u . i limuna (antioksidans). cesnjaka nekolil.Lk dehidraoije.lj prlpremljen ili<:e nasjeckane i(ako biste ublailli glavoboliu. • Dumbir srniruje probavni sustav te se knristl ked mucnina ~I i rnracnu sobu da lijek pocn« Del [edne i lako upotrebljive lijekove.r:L..'rnlljei{o i koncentrat vata i p. j u posudi. • Na IIbodeno protiv izravno na mjesto ulrljajte ulja bolova. j GLAVOBOLJA • Za smunjen]e napetosrl u glaYi. l24).~1Il0LIZ KASALJ nusjeckanoga I PREHlADE [ednu Z1ku (anuspazmcllrik). osoblro komarce: svjeze Iiiit~e iii ekstrakt prptrljajte po takoder je vrlo dobra • Ako ste prehladeni. uklonlte baei. Lezire neko vrijerne djelovan.vam [e upaljeno grlo.l<ln'arlU. to poboljsava cirkulaci[u upale. POSJEJ<OTlt:JE RANE antilsakterljsko I MME a luk ulja (vidi sir.Hjek vasemu hikarbone ~ ruulo vode iii ocra u paSI1J te nanesite ubod. To ce nadoknadlti dvijc nekoliko Iavande. jeftine Ujekova na svijetu: kad se ne sredstvo). ko. 7~. cesl1jaka . od PopijTe kollko god nrozete. pripreruite topll oblog s dumbirom. uvijekpljte mnogo otrove.garal'ice. prerezue luk i tdju)te pi> ubodu.ce ~~IJ grlckajte ill.R 8P MUC:NINE R(!]ll V II jednostavna svjezeg lnnunova l. Ne zaboravite da je voda jedan od najboljih osjecate dobro. . • Sal. • jednu oguljenu bananu soka po i • Da ublazite kasalj poriujesajre izrnije!.ljle po ozebllnama. i lavande (karminativi antidepresiv)..te ga P~Ul'lutl1·0mvalQll1.lpr: JiHe ill tpGlsjekoti.Pojav. sumeci vitamin C (do 500 rng nadan).naneslte ua malu ranu da je o~slile i. i zHcepl. Mjeilavlnu ohladite pr. !coil.ih • Otopue 2 zlice soli vode te progrglja]te. sQJino.U srntrivan]e prohavnih 2 zllcc sode iii 2 zlice mljevenoga s 111a10 blkarbonc pornijesajte iagrijte vode pomijesajl:e sa 50 rnl vode proruhesalre • Ako vas bo]jzelLlda~. soda. nekoliko ce&nja i ostavhe cia nasjeckajte izgubljene viramine 1 slnar~iti qC)l1:. S.

aStrrfu I glaYobolje·.demo~a lilla. Ta~·o.. 0$i1'11 Ko.lierpes.avne teg:obe' koo.f. ~iJIl$K:.e$ti]l[~h~ t. navedeno.elell.o pamucn0111 G:!\YEZ 'tatom.e: 8.tvica (Mentha UPOZORENJE IIi atkoholnl ekslraki Sljedecih devet etericnih ulja ne preporuGuJe se koristitl tijekom trudnoce: bosiljak. ulja:. SIGURNO KORISTENJE BILJA BiJjni Hjekovi potjecu ponekad aka 51! KAMIUGA liUe p<1z1jivo jet velike mogu biti [ednak« iz prirodnih izvora i pojave lijckove. eRc.o Ifekarnam·a.:!.llltl) eAJEVA[ 8reriEno u ii. Ako je vas ormarlc u kupaonici pun Ujekova iz ljekarne.c~i'nhl gli~nj. .te Pomaze . "&esanip1.[I. alil~l:le.do 10 kapi II kupku.ubodi. koliCine.Posavjetujtese ako ieJite koristiti lI!j~1nakon toga sve sa lijekove .!· It Pomno PI. u 'i obra:tite pozomest IijechikDITI smijete. ~ do. Manle.a: 3 k<lpi kamil[. pS'orijaz8 i akne. posavjetujte ..l i iTIl~MI. ugrl~zi i ubqdl. o'dtlija RLJ ~e.chIILe. )stegl1uea.ode ktlRaca I<:arlsti!e ga 11era·ztij~(jenaga. rnillefqJlul}fJ .tj4l1cim communis) • Gorska nl(. ijedite ih r vodorn. hranl I stimullrati te Izazvatl WAIliTARIOIll Kre. !ijekak. lJ'1jest. Ifreina SLi. Eterj'iina ulle Alzheimerovom bolescu . ~ dQ 2 kapi naneslte na . Q51P ad pele!la.l1 • J-r.JZ(\Vi'B~iJEST USi. MfiD!JNI!ffi G\lj tjlbi~te fable.rao·e.. .0 < c bil/!nlm lijekovima navedenima u MoilrjGe.i tosian o~rell6iil1e. alkohol i secere.e m~itla. • Nikada neruojte uzimati elva biljua lijeka istovremeno. lavanda.erite 5 Mnogi prirodni recepti od bilja mogu pomod kod blazih bolesti. <:3 n~adi:az.! upute za ni kada nernojie vise od utvrdene lljekove ako se prije toga ue posnvjetujete sa strucnjakom. Nesalliw iii probavne tegobe lijecite svjezlrn cajem ad kamilce. ~motjvni sok. • Aim se simptorni ne povuku.~noga. neu MJlf:1je Igija.aer.1'P.fs. • Tijekom prv:. pitajte lijecnika smijere li korlsuti .bollia.' BILJE TIjEI<OM Vecina kuhnarskoga skodljivn trudnoce.I\ l!J. smrska. ko'cl pUkrMih . !lUivi~. I ot:~~lrlle.oQoY.o izbjegavati kao lijek jer mogu llJ.kad 19ar. illsilil. Antacidi koii se koriste protiv zgaravice. (SalVia <[)J'El(lh~ilU~) Ll'a:va (J. 5 5 vecini prodavaonica zdrave hrane i u nel<im II kcrlstitl neki.illa GreliVi. modriee. • Nikada nemojte cia Vlli. bolne lJl9da~i~e.ozQ~e.I l)ro~itenll1 Vella.emi.. ~@'NJ)l.. a Z<I vanisku raz. katnllka. rnlrta. mazul'an. Tab.e.u'ledima.jec1rukclje MaSt ~JGIt!t! Il\)SlfA bil]e ili eterlcna :E. k Ekceoii.~vic~ i W(jlle. Koristiti ~aolDlilgu kremu za zarezanje koze.6 kapl U 20 miosno.i neki biljni lijek.. ~dl~1 ~gl. SLI TRUDNOCE bilja nije • Latinjak (Caulophvllurn thallctroides) • Zlutni tuljan (Hydrastis canadensis) • Smreka (juniperus pl1le~iuIlJ) • Kaululja.takoder i etericna strucnjakorn razdobl]a.OCi[ajl(. . Driltiavlte.se sa stiucnjakorn.~. ReutQatski bolovl.BILJNA KUTIJA ZA PRVU POMOC iNavetleni blllnl IjJekolii trebali hi oiti dostupni uputsna pakiranjU. i oni se proizvode komercijalno. proii.!. Uvij~k proiHtajte 'piitite.I~Jema mogu izazvati stetne popratne koriste uz konvencionalne biljnih sastojaka far otrovne. strije. Ntalnja mL!i1nitia. S njirna treba postupati koncentracije . .Jlj I'il'tr~ pPl!kl!ne.(eriGho 'ulje E'lilINAGE'A 1'q):jlete.. ugrlzi f . u '6 "illc~ bll. Za ujetlil i Ob.l dojencadl do Best rnjeseci biljne aka ui. hiljne lijekove • Nikada nemojte uzimati upotrebui kmj~titi eleriCn<l ulja za internu upotrebu. metvlca.. sunca. trebali biste znati kake mnogi od tih lijekova sadrfe umjetne boje i okuse.ice maternice pob:1caj. k:adulja r maJtlna d~ifia.nla •. bol u l~~irn<!. konzervanse. boi i trauma.ei1i zeiudac. ali ne sadrie umjetne sastojke. modflte i eRc~mi. Svt9b. ha up. Ako uzirnate Iijekove. stoga ~(ema 'HomeogatsKe Za balbve. Kf. bolrii misli'i. Kl!N~I~ Et~.ira nesanicli. sadrze aluminijske spojeve koii se povezuju zamllenlte te slntetltke daljnjemu tekstu.d~ubQl5alj~. Akqe~ bu~uiJice.$UI~ RUrle. opeXline od.~opilklitle. prlrnjerice.no ulie O~!R 9d rli.l djeQe. !lol<. fbolne· zglo!Hiv.K 'K<\fiIsUI ' VALgRIJ/lNA!1 Tablete: HMELJ II prchranitijekom SI [edece vrste biljaka te ill treba L1 vazne lznhnke potpnn. iOS-8 prob'ava.~a. Poput konvencionalnIh lijekova.biljrir tegoba. Provl. osip nak6Zi! gljiviGe.l tri mjeseca trudnoce treba Izbjegavau uJja. Ilpdrazenij ~oia. i lJ)Joarl&lk'. manj'e rane. od ozblllnlh zdravstvenlh 7': C -I u 1"0l' R II B A lAVANlDA '11).

(drevni indijski tekstovi uazivaju re misli "UI110Hl u Cistoj. koristi su brojne tehnike. a zat[m se ruke i noge te istovremeno (omu poiozaju na drugu stl'llnu. JEDNOSTAVNA • Udobno • Postanite MEDITACI)A joga povecava Ileksibilnost. nakratko 11:1poslu. otvorenima.u. i upr.k. obratite poz most grudnoga na stres. dok e<: meditacija smiruje. • Vjezbajre jogu 3 sara nakon Sro ste pojeli zaduji obrok ill • Sjetite se da [oga nile natjecanje. Z UJ 'U UJ LIJECENJE VJElBOM loga i meditacija mogu pornod u sprjecavanju poboljsatl NAPUCI ZAJOGU • Vj zbajte rnoglo 1I ioplcj. odjecu kako nakon • AI _ sara aka ste samo nesto imate nekih po sebnih pokusavajte s nupredrurn rrt daleko od sv 'ga sto bi vas ometuti. mozemo definirati "umirivan]e i disanje". snagu i izdrzljivost. visokog krvnoga tlaka. "sjedenje" rnoglo poboljsati vase zdravlje na joga postane navikom. i "izdahni" vjezbajte po pet rninura i pomalo dok i)lcliselc. primarno postojanja. ali opustena.ete ravllote~u islegnuti i oblikovati 'Sjedlte mimo. medltacl]u kuo Mozete medttlrau lJ vlaku ili l. Za jogu kupite udobnu i lezernu odiecu od prirodnih tkanina i posvetite se tome svakoga dana da rutlnu tako da aktivnost. u bilo kojim uvjetima. Koju god metodu svjesnost sadasnjemu vrsta karcuicma. • Usredotocne govorue Ll uesto novca u dobru knjigu o jo!.neke asane bi varn rnogle vise pornoci ledirna i vratu ie zglobove.i se nu llsanje. rnogll blste ozlije liti. ugodan nacin. jedncstavnlm te ojafatl istegnite stru. iz Indijc otprije tjelesne vjezbe. mozda sa svi [ecom i mirisnim stapicem. trenutku 11 vjezbe svakoga dana pobolisat i izazvati provod U mnoglm kulturarna 0 pa tuko bolesti SIca. toploj i sobi. lstezaniern kraljeinice [ogu pa Da pojednostavlmo. srnanjivanju Alto vee neko vrljerne trenlrate ste gipki. s r'ukarna u krii.r(\:?! . prostranoj kleknuri. eli sanja.i lead nekih I dojke. pOpUL stajanja na glavi. svjesni ava drZallje i . od tih dviju disciplina nije (neke ne biste trebali izvoditi). Uspostavite vjezbanje postane vasa svakodnevna mnegostruke. radite vjeZ:be vlastitirn ritmom i prilagodite sebi. rasciscava misli i ornogucule uvid u zivotnu perspektivu. udobnu • Nosite I rezalogajili. ravnotezu izmedu tijela. . spretnosr i Asane i izdisanjernispravne se smjesrire na pod ill stelae. oku za vecinu nasznaci Kornbinaclja istovrerueno umlruiemo i tijelo. 0 vjezbarna joge. Ostanite Istezanjem U U stranu p. tlho] sobi [loput telelona.itelja ko. ruke neka pocivsju treba 1 iti opusteno.koncentraciju. smanjuje Nadite treba provodlu poze teulozite (vidl Izvore). • Dok ne postanete iskusni. nu fizicki element vjezbi.~jeJnite ('HI stelae 1 naslouire se. kronicne se j boli. i to je pitanje vj zb i mentaln stjecarue navike Wane.iela tako da se lTloiete u5redolo~iti leda i opuSten~ disanje. 5 udisanjem • Opusrire ramena. ll1iSice 1I "" rn Z i izljecenju m o z E) laksih bolesti i istodobno uspostavlja kvalitetu zivota.rimi noge dok sjedue na podu Ill njcga. opustai II skladu podizanje i spusianje kosa pri svakomu ritam. <: Cl bi:. ako izguhit sebl "udahni" dok udisete. uravnotezuje. usredotocenostt aspekte Serijom pobof koncentriru i 'iljezbi disanja Zapad se utjece vasega ZivOla. [oga zdravsivenih Legoba. Stoga.000 gudinu. rnenrulne 1111mnoge zarvoriti Dei ili ih cl. Kao i svaka druga vjestina. znaci zaustaviti misli 'ko]c flam prolaze kroz glavu majrnuna" cia . vrat.iCaJLe sa strucnim trenerorn [oge . llc. uspravljenih ti. a lice Mozete Urnirivanje. Mozete prekriziti uz pomoc stolca ill bez JOGA joga je fllozofija koja potjece 5.obolj~at '. • Na pocetku pwduljuJte vjezbauje dok ne budete mogli odrzat: usredotocenostl te ritam od 20 mlnuta. lstrazivanja pokazala kako meditaci]a pomaze stresa.Le sc m gli istezati i vjezbajre bosouogi.j ce varn pokazati LL<lisaju i lzdisa]u. p~ cak. Joga j meditacija nisu osoblto zahtjevne: ce vasu kondiciju malo MEDITACIJA Medilaciju posto]e odabruli. Ako vam to ni]e udobno. leda pobolj~at. Poboljsava kao sro su rak prostate imuuoloski cUj je povecati S.ollko minuta. u krilu. uma j duha. ne ih teska: svatko ih mote raditi u bilo kojo] dobi. na vlastito nek.lL te srniriti i prosiriti um i osjeca] mira. Nijedna. sustav pa bi redovito ugodan osjeca].tJ. kako biste se laks« usredotocili. Vecina U oba slLl61ja neka kraljeznica ceLe savitiJivost vas ega vrata i i rasiriti prsni koso mirno mjesto gdje rnogu siesu.!. poznauh kao asane. celjust i tijelo. SlO bude uspravljena.

Mozda Organska. koze ] metala te odijevajte od prirodnih materijala. sinteticke rnedu kernikalije: udvostrucio se bro] astrnatkara djecom mladom od pet kao sto se udvostrucio i braj alergija medu djecom.radno je da roditelji pruzlti najbolje u zivotu. djeci. Negativne uclnkeonedscivaca Prldrzavajte se savjeta u ovomu pogtavlju te hranite svoju djecu domacorn hranorn. Kod kuce 5Li djeca izlozena tvarlma ko]e ometaju norrnalan rad herrnona: pestlcldirna odrsdenlrn vrstarna plastike.xiirnu duhana. 140 prolzvode za dijete necete pronacl u svakoj prodavaonici. 136 zele okolisa i cesto negativno desetljecu godina.V. parnuka. postetjlnu str. Prlmdna vlakna poput . i malo. Opremite djequ sobu 0djf. Odablr pelena str: 138 dojencadi ORGANSKO ZA DJECU u kucanstvu mozemc znatno srnanjiti. putem interneta 1:10 mnogo toga rnozete narufiti ili postern.Ol. . izbjegavajte posteljinu plastikui kupuiete prirodno pokucstvo i djecu u od drva. U vasernu domu treba biti sto rnan]e takvih tvari. a ako vodlte osigurat cete zdravlje i sigurnost brigu 0 cistocl vasega doma.cu[zradenu neetrovnlrn beiama 1 lakovirna te Irn taka osigurajte sobu bez sintetike i kerrtlkallla. sto odgovarajuce ce uvelike povecavati kakvocu zraka. od sarnoga pocetka svojem nevoredencetu Djeca su osobito reagiraju na osietliiva na oneciscenje u proslornu Zdrava hrana za bebe str. nelspitanim kemikalijama pokucstvu u toaletnim potrepstlnarna te bojamai vlaknima u kola "otpustaju" kernilske plinove.o$l1si?e vune I parnuKa qmoguCi! ~e \laSem Jlletetu pocetak zi~bt11' bez ~Ie(gij~ I Qtfo. kadrnl]u i drugim teskirn rnetalirna u kucno] prasini.BRIGA 0 BEBAMA Pri. i gnojivima u hrani. vune.

. • !(ol'lstite Cll. probleme s ocima dijabetesom: i.j.ne lciseline koje mogULlLlis[j~1 ~~(k.. • Secer cesto doda. zattm prtpremllene vccina proizvodaca prestall suo u sretlstva .ls biJo Jrnk.el" ~adtZ~ l:l. Posto]e dokazi kako je suecu 'II rano] dobi. brigu 0 tome cia budn dobre.p dodataJ<. [lr.vOJ'e).vocnim SQJ~()l<in'l~lje1's~clrze pri l~d. postoji nek. nego djecu lco]a pi)u rnlijeko iz bocice.ICE koris.kll. osipu :i dijabetcsu te :ih rjede odvoduno ."1. procesirani skrob i secere. E-bmjc\'i. cal> j rak.inl!l energUe.R AN!E Dgjeri~ad !. zaCi. sve dodaike stahllizarore. prij¢ Kupnre uvijeR do nezdrave I'l.l~lonite ~. hQcice iar..rete @ojetil:1. a ~atinlJe po:sp.1Ig[!lV~ pft~tld~b)" o. poput PCB-a i otrova.vca:ni sustav dojeuce ta oso bito ·osjetl jiv na za dolencad Imie je ispitao nezavisni lzvor. a Inljjekel. J(emijske ce vlI$e lnlijel. oneqstit dan da nadokJlJdite tek:uciQtl.K! <:( KAKO HRANITI DJECU Budud da veeina. poput sv)ezega graska ili splnata. uravnotezeue. organskom hranom da ganauctte 11a zdravu prchranu i nemojtcga navikavati na kllPOV\1U gorovu hranu.«.esQda uJ)fle.N'J It M':RUA: u manu za .!l!io'g I.g[(J vodl su podlozna probavnun . • Poprieajte udrugu it:gllbljenu s Llle(iWclnskol1~ U BRLGA ZA ZUB.:li. pU5tite I{LJU( USPJESNOGA DOJENJA • Odmurajre se koliko gad mozete. obrlslte ovisnosti 0 slatkomu i izaziva bolestina duge staze. s malo cesnjaka a. Bvo uekollko razloga zbog Cega je dojenje dobro i za bebu i za vas.o sadrze i J.:-. pod puttskorn potrosaca. • JeCilte po [[mlQ i eest0 da tDclri'iite l'a:l.sto mozete dati djetetu ua pO'cetku livot. potrebne 5U irn razmjeruo velike kolicine hrane U oduosu not ajtho\' uzrast.nuZL1bi'If. ipak se rnogu mt6 u "oblteljsko] hrani' kojon: biste Povrce u kaSi.i gnojiva.vjlJ] prClb. Prlje l'Iego. • Dojenje je pnlkticno zahtjevno. se(~er je vezan i uz nastajanje nekih vrsta raka.lemima dlJjellja. Debljina je rnedu djecorn.I1ClgO ·Se'e·ra.izbjegavajucI (jute zacine i masline. od kojih su mnogi zabranjeni U hrani za tvari koje :SU djeteru potrebne za razvo] . prijeci na qelcviteobroka. antioksidanse.kaJgstu r:nrll~ sve prisutnija mrjjpNl!ldonl. rnanje podlozna sindrornu iznenadne snuti dojenceta .j~(ivaCe okusa.LI. (im je presla na l<rtJtu hranu. Hranite svoie dijete domacorn. • Kupujte organske prolzvode i posiedite ostacima svoje dljele izlagan]« pestkfda .a u mlijeko. 10 jegurtu vocnlh kako .Il.} sadera kojoj su iz\ozeoi zubiGi va~e&a vaiieg dj~t"'l'a. • Dojenje ojacava cljetji imuuitet: djeca JW)" sisu.10r0). ked Imce.lfeteta( .. takecl. brune.e konzervunse. teo tako pUjedi i nil vase clojeI'H::e.btiti moje dijete misliti taka. j HRANJENJE N. alkohoJ.jenu Juanu i onll koja sadri}. • Potrudite se [esti dovoljno zdrave.. ve. no hrani za dojencad.e lokall'ltl (vieli l%. propisaoe Iijekove. i • Provjerire naljepnlce na svako] pocela sam joj gnjeciti hranu koju smo [ef moj suprug . . bolesd jetre.tQRPvratj hranu.ece·gatQ ne mozete. Vecina formula Z<I mlrjeko' nislJ o rganske i niogu sa'drzava. i na tom je odrasla u zdravo dijete koje voll hranu i zanima se hrane za dojencad za nju.ti kGli livotu razviti do bre prehrarn bene nisuod plastike da Izbjegnete lzlugan]e PVC-u.a i ¥0I'1j.t. posto bilo jeprepuno skroba slabe hranjive vrijednosti. formula za rnlileko i hranu za dojenead ODABERITE DOjentacl u razvo] kCllllkaJjje ORGANSKO a njihov lmunitet i eudokrlne zlijezde nisu u porpunosti razvijcru pa moze du(i do njihova ostecen]a.i B@J':'IKW.o!iko clojenC"d.ite s. • Dojenje stvara [edlnsrvenu vezu izmedu majke i rljeteta.15 i rnnogc 'l:ivotne navike {it: I'tl . Q.vodite ostataka. navike.IW-J__ 'lD LiJ I co I II ...i ja . Aka oellucite' lie doHti iii .il~o. LIZ ZASTO 0 OJITI? Majcino mlijeko je dojencetu prirodna hrana i sadrz] sve hranjive zd ravstvene osipe. Ojera ~11 osjerljiva na 01.. dok njihova krv. Od proizvoda prehrambenih jj.Se i taujure mlljeko na tfoZistu (Vidi IZ).' ce. ietra 1bubrezl nisu u potpunosti sposobni izbaclti otpudne tvari pa se one raloze II tijelu. kozom te • Popijte barern 2 litre vade na • 12bjegavajte korein. Kao mladoj majd niie mi se svidio okus i miris proizvedene hrane za dojencad i smatrala sam da ee i svojirn protzvodirna GMO • Izbjegavaj.ID Q nije kohservarise i Qstare' kel'flikatij'e.u djeC.za zgusnjavanie. kOI'.tite stak[~l1e. PllaS:tika Rauijedile '{oini soR uvedl ispgr~v. pa sokove ad uz alerguske vota. jest dojenie. ije mnog0. zasladivacei SAV'J Kupite sokovnik sami pripremajte organskoga ET j svolo] bole [er su vezani djeci mnogobrojne tegobe. Cak i profzvodael formula za mlijeko za dojencad priznaju kako je njihovo mlijeko "slabi nadomjestak" za pmvo. dleca I(oia se hrane tom hranom mogu biti pesticida i ostalih kemijskih 400 izlozena raznim kolicinama U osobito je osjetl]] va 11<1 u hrani 1 vodi. gt9 prnCC9ya v1Zilc Qci 'karijesa. ntsu organske.i disnim tegobama.lijecili.l. Najbolje . nego. organske neka 5. mlasti(1ne ~estl'On1 Hi kQntaktirajr. p sokova . Nemgamki sokovi ad. 70 neurotokslne tijekom brzogu rasta u prvo] godini. eruulgator«.Ce~t.oeem bil<:~~P0nol1J.bistil! smanjlli"k'ol[Einu Ne pretjerllji:e s . ~to ope. pcmaze vaso) bebi kasnije u organskih 'formu'fa za l110gU hraniti svoje dojendc. V'0Qa. Takodcr su man]e UK LAN JA:.n.

I teo Ur:riijesajte razdobl]u uklontte .ti vasu bebu kad le h. Aim pelene morate suslti 1I no sada su dcstupne u duljemu 0110gOl peklopcern. dvije kante za prarije s poklopcima. peleria na dan. p®mljesajre 3 bpi Ie J.w re . od bilja (vidi brorazgradivi su i nisu ispitani na iiYatinjama. • Ulo2:ite uioske za pelene ko]i tic peru. To ce vam o. a oko 4 posto ukupnoga kucuog otpada cine prljave pelene. Bactte oroprnu skoljku. razvijenih zeml]a (vidi Izvore). sredsrvo kamllice. I1)D~"te 1j>e!ena pra .ma .koje mozete vi~ekratno encrgije.ed~lg0d')ll" J?!®gl®ga ~uplii u prodavaonic8. od [ednokratnih pelena do bema i loslona za dolencad. ako ubrcjuno bebe. prirodni izbjeljivac i deziufekcijsko sredsrvo. • Milijpai jedn. OI)CritC pelene u perillci.!Qod o<:lI:i\ga!iiSUma gdje Q~tajll gClcl. vrJo o. radije nego da kupujere jednokratne papirnate uloske. Z. ko2i l~eb.ulllesite illt {Iilj(..>.a nje:l'. tada kada yam je to prikladnjje.I.e prQI~ode pamuka.0. Mozete koristlti i uloske Zll pelene. tito blsie plauli [ednokratne pel ene.proizvodi prirodna.na i osjetljiva.Rarnama.mnv)j . bikarboncili pelene Stavite pelene 00 11 TKANINE l! I bacite izmet zahodsku sode kantu sotopinom U boraksa te ostavite cia se namacu 6 do zahodsku LIZ PELENE jednokratne.k I'Llt1.nihI organskih za '.l(ctickih pelene vJ"kallal~ow . "RttperI!!!" od • 'Kodosipa izbjeljiv:ac i...i reciklirau.jno cia ih rnozete pratii susiti. Kupujte k-ernu za pelene sadrZl crvenu djetcllnu.nrlje i namirlsete pelene. pctrosite Z1.r rn . BRIGA ZA DJECJU KOZU Buduci da [e djetja koz.lclemova IHjesto oSipa.adno. ~I "'" .\jl. • Kupite dovo.(1<1Q. dostupne SLI u prodaji.uku. organska • Pelene od tkanlna niogu posii]e korlsritl .~jctlJj. " Kupite barem. ITi tuceta trebalo bi biti vise nego dostatnc.. Ako mozete. koja vode zbog vclikih kollclna i strojeva ko]e prirocu1o protiv upala.".i dntge ad ikanina [e rnoogo bolje za hionerazgradivih..cl1ikom i izbj~gav~\jte taUe puci(\\r.ij'L • Koristite losione.(I18.potreblll. i hlacitl je kad je vrufe. lspiran]e.l~.va rnaslaca. $~1I110 cia se pro:lzve*: • iposLi.site kOZLldJete!a rnekirn ~lImu[.000 pelena.s«dlt. Kad god to mozeie. sunce je susilici. • Previjanje nespretno. ne samn tijekom nllhove UPOTREBA " K. gdje rnogu oprM rn:ogu jamciti cia nisu od sintetike i naftnih pelene umjesto vas.!nim ru.2: proizvodnje.Jla.len<lnw. p0put bademova • Svake godlne ~jjekuse kak-a.aksati ClliceJ'lje. rnirlsa i konzervansa mogu izazvati nadrazenost 1 alergljske ul]a I kreme derivata.i.erdi. Za namakanle 5 • releue od tkanine mnogo bolje upijaju.t. Dodacipoput reakci]e.PELENE I NJEGA KOlE Djecja koza je meka. skuplja.okr~Jtnlh pelefl. . II Pranje pelena i pranie. l'irane I U!l. polovine hladnorn vcdom 3 do 4 zliee boraksa iii sode bikarbone da • Iako [e kupnja pelcna od tka nine \.l sast0j"aka.ent za namakanje uprljanih pclena pri]e pran]a.oriSlite pelene parr.J. • Osipe ..milijll)}i 51~tb.ikJ. kao i vunene gacice za petene kojece grij.?. a rnogu se . i Jla5tu~a zub~. lzbjegavajte upotrebu [aklh Saplll1a i sumpona za odrasle. • Ne osjecajtekrivnju aka kurkad koristite jednoxratne pelene. sterilizirajte ill. U~!ci' aije JPosrojao k JllDlje> 1~"~Ii)o.el1ul'lL.ko:iia na Ileu je n@j~1:sjetlFv.odoliir~jll~el.l fi)S~P . Lalcie upija kemlkalile sadriane u raznim prolzvodlma. PELENA OD TKANINE org.:« pranje ked kuce i 4l posro ntanje kQristili.Jzazjv. Sluc~jru(J .J~ o.f!)skog ad steposromoga 'U: om ..Q· je i elQ 10 IllZbiljnib (!)I!>ol. nego pelenarna od tkanine zna bid i preslozene. '. manje od pelena ad tkanine bitte varn potrebna kanta dvostruko osuslte ih vani. Uslugeza LI.p~Lrnil':il u J~daQluatli)irn pe.aV'!'&el~ 'Udisanje taLk-<\ maze dQvearl" do sa 30'ml '(6 2liGtl) b.VQj qplj~jt!ceg<l . ulja I pudcre LIlja i . nj~zan je • Koristite sarnpon 2'. Neke imaju usiveru vrpcu za vezanje pa varn nisu patrebne sigurnosneigle. oel 'peleaa ulj~ kamilice L~ja 'Toalel. rn.QC1{5ril'od. vecu kolicinu boraksa i/ili sode b'karbone te "blago ket1lijski" de. cal. G'i e rn N< ODABIR I UPOTREBA PELENA Vuse dljete ce Iskorlstiti oko 5.. kosu.jenja eiLl~j smrtL pa z<! djeou bez orgil. Napunite kantu do.vociiti Jedno.lJ. PRANJ E PELENA [~pedte rnokre skoljku. Odaberire Ti.azgl>arue. Tako se utro~i 32 Pelene od organskoga numJG: • Nikad ne koristite sapun qjeCje lice . jednokratne pel S.it Ckir1<l b~lC'ljll Se II ~lfIece ~vak()g.Dske kel1)ik~1ija.1 poce.l1. pelena Argumenri navedeni za iprotiv jednokratnih su dolje. pranje vedini gradova pr.e cle~. njezna i osjetljiva te je treba njegov'ati s nalvecom paznjom. polovlne OD TKANINE 8 sati iii tijekom nod. Izvore).llje.na kozt mazite kremom ad neveJlH .PV{JtJ cliokslne 1!tetne Zit' IDk0n~.)SIO okolis. g~Clina cia se. nego bucanje nekoliko jedaokratnih pelene ad tkanina posioje urnjetnih bo]a.e pelt:lle. vee i zbog toga sto poprlllino pridonose kucnorne otpadu te sarnim tim i oneciscavanju vode i zraka. posjedu]u nego 1. nemojte djetetu stavljati pelene kako bi njegova kola mogla bill ~lO vtse na svjezernu zraku. cljeCju s ulj em JEDNOKRATNE • $LI PELENE izradone stoljeca kad su se pocele proiz. Ucinakkoji jednoluatne pelene imaju na okolis je znacajan.

dati u svrhe. Ian I konoplju (vi.L Dobro je i otVoriti prozor spilvace s. utjecati na hormone J dovesti do snianjene plodnosrl kasni]e u Z1vot11.prirodnlh marerijala obi. sobu.ckeposteljine koju tlije potrebno glacati. • Da tzbjegnete plastiku. pamuka.U. a zathn slozile i punjeniern od i posteljinu i prirodnih eel rnaterijala prije nego p81l111k~!li vune (vld.e veliku ~b<::es0d& bikarb.odmsle ill eljeell.on! o~rll'le.cnih • 'Da biste ocistili cupavu 1J sto vi. izbjegavajte slrueticke rnaterijale 0 • PI.U kemiifalij!lUia.zi vatromporne tijekoll1.pjer10.ple: vo~le. pJastiCnll protresjle sW.avati u prodavaorucama novinama? ili putem oglasa u grndskim • Kad ktipujete novu odjecu. vune.ih mogu kolaze. nego od raslt te srogu nema] u izb()nl.72). tJekoJike sfilL CVuStolll ~etkom .rekrive.1u krevetu. • Izradire sarni igracke od svakodnevnih malerijala.anih pltSanib IgraGaka.~icne igracke nisu blorazgradive te povecavaju . i stu ill spremlte II onuar. kao lzrez.laga. m. pamuk. predmeta bojama.. u mnogirn IGRACKE veclna djecjih igracaka izradcna je od plastike. nego okruzltl svo]u djecu igrackama djetju Igracke izraduju odlaganicrn ko]e "isparavaju" i pretvaraju sobu u otrovnu ZO\l. val:rootpoXIW.ili. pllnjena je OrgansRil .jetko Isrrosl. • l~n(cke izradene oel. d~eleee imati CISCENJE IGRACAKA G Za 'ci"iicenje LljJtljanih iii dlWenih igrai'Rka plasti. kao 1 od prirodnih ukrasite priroclnirn • Vodite brigu tome cia odjeoa vase bebe ne 011H sadr.odu bilmrL)®l1:t() l:z rlle\>:e. Europskoviicce za znanost smatra da ftalati rnogu Izazvatiostecenia [etre.1ll. stuklenka. • Cuvajte papir da vasa djecal njihovi prijatelji irnaju po ten]!! crtati.raju se miersl i . POSTELJINA I IGRACKE Poprilicni su izgledi da ee vase dijete uCi u potpuno preuredenu Aka Yam je to prvo dljete. cijom se proizvodnjomJ stvara] u diokslni.pite igr.pa.f:Jc. novi sag. Zasto ne blsre usted j eli malo bogatstvo J1ujenjajuCi cdjecu s prljateJjlll1a ill kupovalt rabljenu odjecu Italate kojl su zabranjeni u nekim enrcpskim drzavama. pusta. mnogl ruadruci za kolijevke lmaju dodatnu pbsticnu zastiru protiv vlage.laniteSf! gradsku C.uka.stavlte n ka se suS-i. Aka u vastm prodavaonlcama nemaju ono . upure za pra nje.. kernikallje koje de udisati ustedjeu novae.l50pi.na poJl.ir.. bubrega 1 testisa te l~Qimltoga i kao vinil.vremeno tijeko:m (I~~enrem 50d9.icLmca.oj ~'('JClii o. :z mozece kupiti te ne vise truda od P~ll11t1Cm: oar'i uno sto trazite u obicno] Ptod~lvaonid. 1I koze i poput skoJJJd l cesera te ill • Sa(uvaJte V<lSPstaru odje.obe dil ude kl. a odJeca. P01o. str. polturehlnsko1l1 . ~. Vecina VreCiCLl sa sodom ~~atvorJte vl"Bdicu j llu. Te se kenukahje mogu otpustati Iz igtal'ke dok je beba sise.l Zf. marl rae i posteljinu.ijoj djed igraeke od prirodnih l11:.13udite .sto yam [epotrebno.peliitG LI hlado.ite 2 igracku. papira.vite i.k!:'llicinu plusnke 0cl. ('emu hi o.tterijalapoput drva.uStilila. Stoga PokHg~lj\e sin~et:i. predmeta (rnalih lruti ja. M0p.l(lku vodu ill je .na ~fJ. djem ne sadri'".1P brkllrc·ono!l1 u~lan. POSTELJINA Vlakna koja "disu" pomocl ce vasemu djetetu da se udobnije odmara i ne bude Izlozeno otrovtma tijekom ~n. Meke igmclcc od vluila mogu sadr1.Se svjeieg. vlakana koja ne sadrzavaju rragove • .lli<::emraJte ·s. stisce ill. uredskoga rola Z.escemm 1. ODJECA ZA DJECU Bebe rustu take brzo da sc njihova odjeca ri.i~nicu za igracke i posuduite igm(:"ice i knjlge.S'l!1")O ill rasprostrne OSlI%. Cini se kao cianemate izbora. is. Z~llilll.polivinilklorida vlsokotokslcne rnjestima to rnofete narudti postern (vidl lzvore).vati i j :1.e prodaju madrace i organsklm gbcat.eitlijske tVar'c posteljina ZH LI bilmrbo!1Dm. kupujre od sintetickih prirodne rnaterijala tkanine ..slnteticke to.eli Man]e suzapaljivi i smanjlr ce opHsno~1 U sluca.0cis1. p0.Se vremena Sp<l\liJjll(. iSf1lL<Ike: . kupujre odjecu od prirodnlh orgauskih keinlkalija.isparavaju ujekorn duijega vremena. ru~nidI R. tvarl.H rnogle biti lzlozene bebe i mala djeca. Teske cete robu naruchl prirodntrn pokrovom • Halite organsklh takcder zahtijevau pO~lOJ11 od rvrtki 5 plalue i jastucrrice ne trebare cia se ko.ite krp0fl1.ODJECA.li.ldraca. • !\lw rnozete. grize.zljivi pri odabiru.l1lmgo vi.o(1tl u 600 ml • . zivota. Urnjesto toga.p.vunu. moraju udisati plinove koje ti sastojci .1 toalernl papir). a vi cere i lakove od formaldehlda. sintetidd Budite svjesni da svjeza boja.eno dobrorvorne dulje trajit te ill mczemo reciklirati ili . plinove. te stoga ostane u dobroum sranju. dajte na rl1Z00VJ8nije igraCke. svedite otrove na najmanje tako sto cete odabrati prirodn& vlakna i oprernu gdje god to mozete. tapete od vinila. madraci i neizgLacane pLahte mogu "otpustatl" kernijske.nezelJene mrlle s uprli. reverie izraden od' odrzivoga drva (villi Izvore.cu da se dijete rnoze igrati i cdjenuti je. mazda ee imati novi sag. Izvore).lflt:'lil '~c6 Se'\j!lop\JL . • Kupite svorn dieteiu drvcni I. tsebe provode 1.~e 'da .ju pozara. b. Kako biste svojoj bebi oslgurall najbolji rnogud pocetak • Oslin toga. Mnoge djecje se od PVC-a .i ako ste pratll i. J. Izvore). metala. samo drzi. spavanja.

eZeIJeno Opap1lnje dlaka u lfa'Sehiu'dpmu. pokucstvo.145.ka stf • . ODGOVORNOST U KUPOVANJU PriJe nego sto kuplte kucnoga ljubimca. u krzna zivotinja.wag" Wifer. iti tropsku rlbu. takoder. {(IS . Ako nabavljate pticu. oeistiti prirodnim je stetan za djecu te ga treba cistiti u domu.l1. sjetite se kako tisuce zivotinja trazi dom u centrlma za zbrinjavanje gmaza zivotinja. vodite brigu 0 tome da nije ulovtjena nago je uzgojena u zatecenlstvu (vidi lzvore).l. takoder. toplih dospiju ljetnih mjeseci razni narnetnici Jednostavni poput buha i krpel]a ulja porneci Kod Vitaminski dodad str. Q(i5titi dlacice kutnih iz saga i mekoga 0 pokucstva. mogu biti problem u domu. stvorit ce vise problema u vezi 5 cistocom i no livoti nje u lwei nego iivotinje govorit cerno voli drzati Hrana za kucne ljublmce SIr. zahlijeva red ovlto aetkanie aka zel1te sgrUe~jti. Miris i mrlje ad urina i izmeta rnozete. u divljlnl. koje drzlte vani. i zdravljem. Kontakt 5 izmetom osobito vrtu i na javnim mjestima.iSS . dlake. postupclrna. recepti ad etericnlh ce yam da se rijesite narnetnlka mladih z[votlnja bez primjene iakih kernikalija. poput . UklanjanJe iIIa. izmet i urin. tako sto svojim ijubimcima nete dopustiti i KONTROLA NAMETN[I(A Tijekorn. U ovom poglavlju o brizi za pse i rnacke jer su to zivotinje LI koje vedna vlasnika svojoj kuci. poputgusaka pataka. Nudimo yam savjete kako odrzavati bez alergena i korlstenja nezeljeni gubitak (istoeLi u vase] kako cetkanjem okolini sprijeciti [akih kernikallja. uz savjete vlasnicima ljubimaca tome kako odrzati na postelju visoku higijenu. lI'Iali bJelokosl pas.K U C N I LJUBI Mel Kucnl Ijubimci nam daruju ljubav i prilatellstvo.

kemijskim izazivaju • MaCI.biste nauietnika. 79).n.] te je razlne kucne ljubilllce sadrzavati (vidi str.nja. kao r orasl. poseblce III stu l.iiil uzimanje dorlaci prehrani v ltamina bude ce varn da donesete 0 dostupnoj hrani.usto odbijai ULJE kozorn buhe.1 bi bilaulrusniju. Konzervirana prehrana najboi]a je za zdravlje vase macke..Ci program prehrane dobur je za moje kucne Ijubirnce .i voda.te vodorn.Jo. Hellstlekl veterinari priznaju kakn je najbolja prehrana za koji macke ipse ana zasnovana na sirovom organskom mesu.\'! i ~ilariue. Sljedece najbolju cinjenice odluku pOIllI](~L djelol.. . rnaslacak poboljsava fad [etre. • Oleo tri cetvnine konzervlrane kucne • aka kod ljudi i ~jvOli.tl hranu vasega ljubunca docl<ijte "ka. U kupovnoj hranl za kuene ljubimce nema te prirodne raanellkosti te se to nadoknaduje dodadma koji.~~ I 1 z ohzir Cinjenicu da psi.vornLsu kod rnnogobrcjnih Gtiravstl'€uii1.eni_ql.J purarna zube 5 U NCO J( R ET OV 0 Da sprijecite hranu svojega nastajtl:nje ulja.i boja. Ipak. bubJ\}ge.snije': Pomaze kod upaljenih zglobova kapsulu ili tlic'i. dajtc svojemu U Ijublrncu hrana za kudne se od leiiin.in. Sv(o.. • Kupujte kosti s rnesorn .:t. Ako vasa macka una problema mjehuro. dobivali te hranilvetvarl kojl se naveliko i spremite neg to :novca.lkucnoga IjubJiW!:fl pOGllere hnuti!1 . dok 08tJ~l uuva p.ue iznulrt(. -ZIt '. srniruje :Rivee. hrana za pije dovoljno Uravnctezena slntetickih !' konzervansa te Ijubill1ce umjetnih okusa . u danadudajte 'jBdnu meso Ili nba. VITAMINSI<I.®linj~.unitet.trecinasirovo ueclne talco da zH<JJiCfl. Kuhana srneda rib [e vrlo hranjlva. na infekclje vasa macka trebala bi biti rnirnija. OD BAKALARA i problema s CINJENICE 0 HRANII ZA KUCNE LJUBIMCE Iako [e prakticna za vlasnika kucnoga Jjuhimca. Dozirajte jednu u kojuna J uiacka uz suhu hranu . I<AP$ULE Za uklnnjanje prirodni kapsulu MORSKA OD antiseplikCESNJAKA secera (1.sjernenke trebu'e manje napadati buhe I PSENI(NE p I<LI€E z. orpornjja i plmlziti.I njlhov lirnful SUSLav. raznolika nitrata olova. kao i ljudima.ju stfu1je k(. rnoze stu vite rnu hranu jednu ljuhirnce priprema zj votinjskih olovo iz kouzervi ill . Uvijek :. Uz rakvu ishranu.U911V':t lO(~~11Q.roQ. i desnl te bolju probavu na pnkiranju.a .6!erm.. CD :::J _j' KAKO HRANITI KUCNOGA LJUBIMCA Vecina hrane za kucne Ijubimce na trfistu uzimaju U reklamlra se kao "potpuna prehrana".lka TRAVA 11a dan . Dozlrujtc BOLJA PREHRANA Sljed<. bol]u pozornost.ij"l'lln Ij.i"'esanj i'esnj.!. vetertnuromprlle • Svoga psa hranite bude zastupljeno . . zlicLi suncokretova nego sro v~l~eg.tblrllt:ll . puna i'jYotlniskib rnasu. eel lri ilellVrolne sitovoga '... Kurol ljubimd zive na takvoj prehranl imaju manjeprobavnih su manle pedloznl parazitima. Dodatak prehrani koji odgovara mackama i psirna.)~e.i1~. U rnlijeko.SprIj~reJ. U LJ E suhe.(anm nernoj. hrana u konzervi iii osusena hrana za ZivotillJe ne mora nuzno biti i najbolja za vasega kucnog • Hrana za kudne 'ljubimee Pllna Je kemlkalija irna pesucida J Ijubimca ill za okolis. prernasno je i Ul0ze lzazvat i proba vne srnetn]e. Sljeded DODACI KVASAC J zivotinjama. • I"ustite ncka psI i macke pasu tra vu.~ ::.j~re se S.jezim mesom ! povrfem. ne bi ga pootiali pOPJi6ljte svi veterinarl.1na ilarrJQ(.Q).[edna I.1. pDti<iu ~. zdravije prCJl18 irnaju ~jajnije krzno.ilJ!('.Cll na dan.. tumnom. d~ln.~eni0i:le [dice PQw0l1jsava.. U miesto konzervlranom i suhorn hranorn.dnw Ila~'!JJ1 mp~1EIliIukoliom. donekle i macke.nc vode. cia ustedlte rnlijeko s iz biljaka u utrobi biljojeda • Za macku razrtjed. koze i Hranlte svolega Ijubimca sv.~Ln~1 illcel'm .e davati vrhnje.:::1 PWb~V~l. al'J_PLJjl)jeue jSQy. Persin je debar .!iN(\iani SLlSt1lY m~sa. prema misljenju neldh veterlnara. oboljenjima smetnji te ostatke povrta dalte svo me ps u kao zdravdodatak prehranl. bl je . • Sadr:21 sLiI j visoke • Su ha hrana za rna eke povezana [e uz problema s trebali davati suhu hranu. sljedece . hrane za c."obitIttJ8nib ljublmac« i dobrl su za pse a maCK:t::.juslmve koze. uz neko povrce i neke manje dodatke.sve povrce.(? za vas'e tiy. sr~:a i @st'. te.lm 1'. hranlo imaju koristl od bHjnih hranjivih tvari. dvije ljublmea svakoga POY!".l[e obtol"e mesa Ilj • . te'$.cicad~jte ~lI. '.aCke pl'iJilJ'e. alergije i slabe njihov im. Dozirajte 25 mg-na 5 kg tezlne. no ne • Riba je izvrsran izvor bjelclncevina za pse i rnacke.I 2 . jetrrku.ijsal ce ununuet V~£\:!g~i ljubiruca.lkfu. .l~al i lIll0)0Hte ga cia yam i. • S:V<l. nastaianju kamenca na zublrna.doll1<!co.s61v.ll. s mozda joj oe. bubrezima. a OSIlOVne masne kisellne Ornega-3 i Olflega-6 poi. su na :::J ~ Prije nego sto smo ih pripitomili.r. pasnjaku.pSlile elli .

OYU fa eterlcna ulia. Gusto su (kant 1 do 15 mlnuta vas ljubirnac spa va.iedne kapr ulja roetvite.1l drzac za jaje). talc hidrosole Ijeta Izradim kollclne budu vcce. vasa djeca i vas Ijubimac udlsete. Rao osn.1)a ad metvice (l"laSa2!li vaSa powrn<i>st. Osim tog<l. Ljubimci pod letargije. Xenexorn. macke i mali sisavd izlozeni otrovlma.:ih proizvoda. postoje mnogi prirodni nadomjesci kojl Sll se pdje tih kClJ1ijsl. kumih ljublmaca te takoder otrovan za pcele). njihov inerabolizam alkohol. takoder. rasprsiva 'u. sobito onih mjesra u dornu gdje 7<. prllJijepo 6 mirisati.simjt' U krzflo vi.01a[<I.KONTROLA NAMETNIKA Pesticidi protiv zivotinjskih nametnika. Vi i u rasprslvadma i sarnponlma vasa obitelj. proljeva. urnjesto rasprsivaca. 111 Svojemu Jiubimcu svakoga propoksura (vrlo tokslcan oralno). II gubitka teka i svrabljivosti. 1 svojo] mackl napravlte protiv buha. urniruje kako j j '(Iinl higijenski llai::ill zn )~lstmQjiv. cete doci u dodir s kemikalijama protiv buha. depresije. a zatiui ceLC morau ponovno priprerniti rnjesavinu.()~. ljep. nego etericna to Iakse probavi.e biti OlrOVJlO) PPlllijesajle etericnirn ne upije. Sljedeci savjeti pokazat ce V~U1J ako prirodnim k postupcima mozete imati nadzor nad tim uarnetnicima.~i. preporucujemo Zenlce. za 110el ku ~kol.l ljubimca da uklonite buhc.::a odbiiete muhe cia sprijecite III Svakoga • Zeccve i zarno rce Cisljli i prirodnun 111. • Pokusajte kemijsklh toplinom naba iti elekuicnu Ta zamka Ill! r1» krv lezine .rlj~ljle 1I IUZll{) BUHE Iako lUl~ II prije upotrebe. zlica hid. u cHjne hidrosoh! i':ce~njak oilblja IUU Jjubil11 '. no takoder pokupe i izrnet ie susenu • Kvasac u pralru iii u kapsulama ko 25 nl" na 5 kg 1I usisavate jaj. . caju od metvice ili ljubimca ocra. Vodu II dana 1I hranu stavlre kapsulu i.jle umocite cetku da unlstite sve 1I dana dodajte hranu vasega zauiku za buhe. Prije nego sro svo]u o :. POTREBNO mekana l1. za veet:! pse neka h1d. Nakon cetkanja roplu sapunicu izli. uz aktivne sastojke poput nervnoga (povezan uz vise desetaka DRUGI PRIRODNI • LJ vecinu prodavaonlca NACINI ZA SUZBIJANJE za zivotinjicu operete. omogucujete p novnu zarazu. koji se koriste u proizvodlma. Pesticidi amitraz i permethrin utjecajem tih kemikalija mogu poremetitl rad endokrinih zlijezda.el sprijeclte isperit zarazu. Nerno]tc koristiti ulje rnetvice aim je ZI:!Jlkapsa jednu takvu ogrlicu i vrlo je ucinkovita.seplWIl<\[e.takoder.o ulje.l~ega psa. nadrazenu kozu I odbij.0 kucne ljubimce mozere kupiti cesljeve neb odstoji Z -I za buhc. ly\jesaVIh'u umasir:ajle u krzml psa.1aCja JE: grlica od pli '(a j suncokretovo uljima 11 ulje s sraklenoj 2 )'.l ell hu ha i.a 3 kapi ulja narande namo Ire ogrlicu od pusta u rckucinu i osravite dok je SVl) 3 kapi ulja citronele 3 kapi llmunova ulla 3 kapl ulja cajevca kap ulja metvice (koristitc oprezno [er u velikirn kollclnama mQ2. Cil'lire to' ~va koga dJVgoga &Uu. privlaci bulle ljubimca da odbijete buhe. III Pripremite mjesavinu od 5 kapi LIlja cajevca i suncokretova ulja (pLI.ikLi cI" S mogucu 1.ulJe bulla korisrenje rasprsivaca s Jakim kenukalijama. jabucnoga KRPELjl AKOvas ljubifnac pokupi krpel] nemojte ga izvlafitl iz koze: glava ce ostati u kozi i izazvatl infekciju.l. jake su kemikalije pa su psi. i ulje cesojaka u. U 1I1aloj tllKlenoj ppsudl s izmlJesajte etericn.rzac za jaje do vrha ulijte suneokrerovo u malu posudu.oga alkohola (11107. Svojoj mackl svakoga macke koristite hidrosole. Dodajte suncokre(ov. poznate kao biljnc vodc (vidi Izvore). .tijekorn zaraze svakoga » '5: --J Z [Tl koji su luana za llcinke buha. imaju simptome poput povracan]a.l takoder.ktpelju da se otpustl.ce Cist. anti. furmakolosklm tvrtkama uvjeravaju koristllii rnozeie naba iti ked 'p~. POTREBNO u JE: ulje za Ijeine navule buhu. dana u vodu vasega lodajte iii. pdbllzllevrb Pazljivo pelina (LO bilje ne smijele koristiti kad je zell. pazlte da ne 2. kupaie. zn votka) pesudj i vrbovlma 1 r.c::ahjdrQSI. u sto spadaju organofosfatl otrova i karbamati. • Puder od nietvice 8VQg. a zatirn ga MACJA OGRLlCA KUCNE IZRADE je lnosiavno uzmuc PROTIV BUHA hidrosola mlrlsavu ili ogrlicu Radije za ulja jer Pomijesate DOMACE PASA ULJE PROTIV BUHA ZA MASIRANJE PSH Inje§avillll Ulje koristim za ~"oga ·skotna. nekih veiennara. i karbarila (rnoguce kancerogen za Ijude). Ogrlice protiv buha mogu izazvati dermatitis te isparavati kemijske plinove koje vi. 'I'll mjesavinu lll. lel\a S ogrlica zathn je staviie vasernu ljulrirncu oko vrata.~ce[k81i.rosola ad lavande z)). utrljajte.~' ulja. Vali godit'i Ma~a ogrtlca'liamocena buhe. ·ll. Neb caj bude iak i ohladite ga iii pelina.. svoie Ijubimce uaka vice. 'lI insekticidom U • Kad ill. Ogrlica ce odbijati bulle oko cetiri ijedna.e ad . vasega liubirncu. ulje istislmt0 jz 4 kaRsule ceSujaka ulijl!te vis.jivi papir. upaljene 'cig'arete ga za skotne puder 11:1 krzno • RedoviLO perite leza! vusega buhe. a vas dom nece bit! pun otrova.1 [I' blda a hklrosola od ruzmarlna zliea hidro· la od lilllLLt1\l sporiija bi 1. diazlnona uglnuca bulle koje sre i.1 i:'esnia].)ici. Naneslte 110 11(. takoder o Z pa se na njih mugu prihvatlti xlrasle buhe. BUHA • Redovttlm usisa vanjeru. dju njezn Ulml.ka skotna).

prirodne. lijekovi za Ijude. dugotrajna proljeva i artritisa. pomaze kod problema u ponasaniu. sum! ora. Potrebni su redoviti pregledi i cijepljenje. nakon cetkanja i na toplome rnjestu neka mnogo buha.ma II kutiji do 3 kapi Iijeka iivotinji kapaljkorn za onecisriu ue dodirnuti u gubicu.. • U ono doba godine lwei irna ih SCI". Horneopatskim nadnom lijecenja i alternativnorn rnedicinom mogu se lijeciti i kucnl Ijubirnci. u drugoj ruei i tekucinu stavite na jezik. ljul imca. Kao i kod Ijudi.ne sarno sto ce yam pornoCida ne odlazite stalno veterinaru. nakon sukoba s drugim cira i bol oel rane. emodja i kod stresa. prvu pomoc pripravke. nakon • i • Arsenik: akutni proljev ili povracanje. isperite cetku odmah ostavite se osusi. i jutarnja tijekorn oluje ili visoke o 8r51ja11: artritis. neka sjedi iii stoji. Aim imate nekoliko kucnih ljubimaca. krzna odstranit koze i prljavstinu problerne s koforn te lnfekdje oka i uha bolje je lijeeiti lijekovima. uklonili buhe i crve. za ozbiljne u rasprsivacu kortstire organske Ciscenje sagova n. Kapaljku 1.0 » poznaie vrsie kernijska • Za ci~cenje poda koristite sredstva podorn. CETKANJE • Ako imate neki otvoreni prosier. zivotinjski ugrizi. Neki ljudi vjeruju ALERGIJE Kao i Ijudi. za nadrazenu kupiti male vO SAVJET Kad svorne psu daiete lijek. cetkajte zivotinju koze i prljavstina vani u tako cia dlake. akutn • i :bvotinja j pis: ubocli pcela iii osa. njeznim pokretima i cetkajte od glave do reoa. Koristite meki cekinjasti cesalj. sto je stresno za zivotinje. trauma zacj ljivanju sl mljenih kosri. 2.voLinje takoder nerna kemikali]a. domace zivorinjc mogu trpjeti od akutnih alergijskih kemikalije proizvodnji kucne reakci]a na iota pala popu t koji se koristi u sagova.lg ili (vidi str. Akonit: sok. 42-43). 49). nego ce smanjiti i vase racune. iivotinju Pokusajte jer tako moze dajte Iijek Ako imate rnogucnost. Na mnoge lose djeluju i • Izbjegavajte sarnpona N CJ . alergija. bolestima putovanja. opekline od SLU1Ca - pridrfite rnu gornju celjust da drzlte IllU kozu (mozete udu za vas ne ugrize. a kratkodlakima je to i jedanput II tjednu. Umirite svojega psa dok ga cetkate. sampone.ZDRAVLJE KUCNIH LJUBIMACA Ako imate kutnoga ljubimca. sredsrva koja mogu izazvati Umjesto toga. Pokusima je dokazano kako zivotinje ko]e se djepe rijetko dobiju zastitu od tesklh bolesti te kako higijena i prehrana pomazu u kontroli bolesti barem isto tollko koliko i cijepljenje. za ozljede oka. c OJ prahu jer rnoguizazvati S problerne s kozom na trbuhu » vasega Ijubimca. n » NJEGA KOlE I KRZNA Ako redovito njihovih stanice cetkate svoga psa iii rnacku. u svirn boljim prodavaonicama za kucne ljubimce) . kod rnanje akutnih kronicnih svakih 1 do 2 sata. • Gav Z: za umirivanje prije iii operacije ill traurne nakon • Bellad nna: visoka temperatura • Karuarion: i vrucica. DugoclJaki ljubimci zahtijevaju svakodnevno dostatno cetkanje. poremecaja Cuvajte ih na hladnorn podalic od izravnoga Kapaljkom • Arnika: sok. mrtve stanice ne prodiru kucu. Kod akutnih slucajeva slucajevu trebate irnati sljedece SU11G!. kod teskih okota. stoga nadite drustvo za osiguranje kucnih Ijubimaca koje ce yam dati odgovarajuce pokrice. Ravnomjerni pokretl ce ga a pustiti. (primjerice.ite osvje2ivace prirodne zraka (vldi Mr. forrnaldehida Ijubimce z :r: lit Izbjega vajte sredstva materialc kako iivotinje nije potrebno cijepiti tollko cesto kollko to preporuculu proizvodad lijekova. horneopatske i suhorn mjestu ukapajte 2 svorne ljublmcu svakih 20 do 30 minuta. time ce se ojacati njihov imunitet. Crohnove bolesti. dlsnlh tegoba. cijepljenje rnofe izazvati nuspojave kod kucnth Ijubimaca. istegnuca krutost. svakodnevno 147). kod kuce trebate imati prirodni pribor za prvu pomoc . Kronitne osvjezivaci zraka j osrali kemijski rasprsivact za ciscenje . trebate preuzeti odgovornost za njegovo zdravlje. temperature ako su nemirna. staviti ill u sv ga se rasroj iti. nakon nesrccc na • Heparsulf puknuce zglobova • Sumpor: komadice up cesti). a kod 2 do 3 puta na dan. cete rnnoge rnrtve te sprij eciti razvo] iz koznih bolesti. cetkajte cetkom za buhe (vidi • Kako biste bill sigurni da ste PRVA POMOC Kao i homeopatskl 'li. gladite ga dugim. • Kad postavljate pod. zivotinjama. krvarenja. gelj Kornadice c rnozete kupiu . ogrebotine otekline. lijek. aim je Zivotinja topla i nernirna. pornaze u okota. odaberite neobradene ili novi s:. zarazni ugrizi. sa sto manie kernikahia jer vas ljubirnac dolazi u dodir s < rn 7< C za kucne ljubimce: vjerojatno alergijsku sadrze jab reakciju. Veterinarski racunl mogu biti visoki. • U kuci koris. vatrorneta. Iijekovi za sadrzavaju mlnerale i 1I nji.

pruskorn uklonire ~iil enje j isperite hladnom II miris. vrljeme gladili zlvonn]e.gl. zarnoraca i africkih tvorova. Redovito Oivoreue konzerve hrane za hladnjaku te ih zatvorite kale sprijecili sirerije rnlrisa .iua. • !ito prije dezinfekcijska tome rnjestu. koje mogu prijecl i ucinite sve sro je potrebno kako u vasernu domu ue bi bilo naruetnika. vre i u kao rukavicu. a zatim ocistite mokrom krpom. sada su postavljene posebne vrc 'ica s lzmetorn. zivOlinju U n]u.JUI i Izmetu. vrata sobe u koju nezelite da utaze. setnju gradorn Hi parkorn. a ne na stoldma.iz perite leza] vasega ljubinica. druge bolesti koje mogu ttl spadaju vlasnika. to mjestc odmah namoclte vodom.1 posto]t Iitara cry UJ. jer ostatke lzrneta va~ega mune. uvijek kad cistite kavez. to mjcsto to prijc nece opel privuci mirisa iz to isperite blorazgrudtvirn vodom. VllS Ako se minernlnom PSECIIZMET Na ulicama psecega izazvati dlaka ie ljepljlvlrn vallkorn. kanre za pokupite zaraze na ostale namirnice. od toga mogu dotilti toksokarijazl. takoder. prlje svega riia. Takoder tete pestiei dobar lIGlnaK aka kanti€u vpde i s metviGolfl stilvlte na kuhinjskl p(!)d. pomaze uklanjanju za Izmet ako Je uspete U kaveze rnalih slsavaca. Ljudl od crva rnogu clobiti roksckarljazu. Operire ruke p vucite kra] vrecice i svezlte je. izrnet. da se ne pribllzavuju Posplte scdu I>U(arponu iii boraks po sagu da upije tekutlnu I dezodorlra U DOMU Osim buhapostoje prijecl trakavlcc REDOVITO CRIJEVNIH Svojim kucnim ovisno 0 povrsinu.110 sode bikarbone.enijeti Kako biste otjerall bilj e poput u • Ako mora]u skupljati rizika od toksokarijaze izrnel pa~a iii rnacaka. poput hrcaka. vee ee vas Ijubimac biti zdraviji. [vicli Hi iii Itratlca te ih stavite kucu. Nakon toga JOSjednorn namocite mineralnom vodom i ocisute krpom. 'prijecili macku dok j dete. cere s Ijubimca ua LIJECENJE NAMETNIJ<A llubimeiaia. ispod podloge pospite 0l. kola moze sljepilo W djclomicnu gubitak vida.!~uS da gll.i. a p gOlOYO Slo dalje od pesucb Poprsk-tj~(. ne sarno sto cete u kuCi ukloniti mirise vasega ljubimca i rijesiti se raznih nametnika. pa G"aki sljl!pito.koga P("H~[)jt!nja !tutije perit' fuke.zivotinja.i l. izrneta.ijte svaga Ijubirnca l<lmO gUJ~ s~ Igraju dl~03. nasloniadma iii na postelji. zbog Lroksoplasmoze.UU iz kuce. Bulle tim crvicima mogu zaraziti djetu se stoga morate riiesiti. I baclte je. Tijekom ljeta te i11 Nakon I. S¥a.i. djeca mogu RokuJ!iti crve ad pseEega izmeta.HIGIJENA KUGNIH LJUBIMACA Ako se pridrZavate osnovnih pravila. pelin po·leZl(j~1 v<\seg. ili zatvorite Brz I [ednostavan nacin uklanjanja ps. U rnnogim nakon obroka koja se vole prevrtati KUTIJE ZA MACJI MtJHE Muhe'l ostala kukce treba uklonltl nozkali:la ljublmca.votinje na covjeka. njihovoj velicini.lwdoevJ]il1l tlsismranjen" 0k0 .L ljubhl'li-:lI . ljudima rnoze biti to~e. Djeca su najugrozenlja I ne dodiruju te Ih treba sto pn]e nnuciti :l.llogwte u lzrnetu. uzgajajte rute bi trebale noslti gUlllene rukavice poeistite izmet te koristlte blaga Ljubirnci prenose razne bakterlje odkojih njihov Je:bj. vrecica za skupljanje PERITE Nikada prije to j RUKE Ill! . pokupu odrasle usisivaca SPREMANJE kucnoga plasucnim HRANE ljubirnca drzite poklopcern II • Rcdovito dajte svojemu ljublrucu Jljekcve :1:<1 crve za unistavan]e pripazlte blsre parazita II buhe j njihova jajascu. Na odredenim primjerima je pokazano kako higijena pomafe u kantroli bolesti u .votinjski izmet. no pripremite im mjesto za spavanje i pokusalte ih naudti da spavaju gdje je njihovo mjesto. sredsrva cia uuistite jajaka crva na drzite izvan kuce.dodlrujie Redoviro psa iii aka sie za bist pogotovo usisavajte sag kako ako irnate rnalu djecu po podu. nalik na riZu.u) mogu se prenijeti macjim lzrnetom. pOSlI.klllije ciJ:zir pocbJje od e1j c Lrllcinica le nakOIl sl'a. mjesta gdje sp~va. • Kac1 vodire psa ponesire navucite parkovlrna odlagaru trudnice nekoliko Ll redovito dajte Iijekove za crijevne nametruke. Uiivat (ete u svome domu te sacuvatt abltelj j UKLANJANJE MIRISA Ako se vaSa rnacka pomokri Ill "obltjez!" Zit dom. Prljave . Soda blkarbona. Ako porpuno kutijice mjesro.it1pomokri na sag.l koja izaziv~ elste u Q~im~. zastitite Oll OJ kllhinje.oga ispraznite vrecu .0 hr'i'1I1l1". Lilla Ii izmetu rnalih bijelih crv. Sto prije uvjeibaJte svoga psa da ne skace po pokucstvu sjetite se da u coporu mora biti gazda! 5 madcamaje mnogo teie. posjetitelje od izlaganja mogucernu riziku od kontakta sa zivotinjskim nametnicima. nasih gradova svakoga dana zuvrse milijuni pasa i macaic.J pr. U Izmetu Toxocara. Sljedeci savjeti ce varn pornocl da • Neb yam prj ruci uvijek bude vrecica za dlazite na Ciscenje izrn ta u vrtu ill kad s psorn jayne povrsine. Nlkada ne pU5t. III L E ZAJ I I ste ciaije 0. USISAVAJTE SAG nakupljan]e dlaka. cl b~LIHl. I ZM ET Dvije opasne zarazne bolestl. sa :l. i igracke j toksoplasrnoza i toksokanjaza (vidi sljedecu strani . [ednako kao i cijepljenje.

zrakorn.RAD. RECIKLI RANJE UREDSKE Ima smisla potruditi recikliranu rscikllrani OPREME kupulte lspravno si. kuee i za (isienie tipkovnlce str. 157 vasu usredotocenost i zabavniji kod kuce maze biti kad vodite brigu 0 svojemu tijelu. str. dobro isplaniranl pr.isplatit ce yam se vlsestruko.edenie. 159 se da radna soba bude ekolcska. kratka setn]a na svlezernu zraku i motivaciju.avanie radnoga stela str. Pokusalte osmislltl prozracnu sobu. uz dobru rasvjelu i ~g_8dna'boje koje 11" yas 9~ us-. KOD KUCE Kad uredujete time tete ured kod kute. a takoder m u je potreban pcboljsatl produktivniji i kislk. Sastavni dio stelae i radni stol pa uzmite vremena i toga su dobro oblikovani Isplanirajte razmjestai u svolo] radnoj sobi.Rad maze Odri. Koristite sto vise neotrovnih utrcsak energije za rasvletu i grijanje. Stoga. ispunjen u (istim zarnor Qciju. lskoristitesvoju kupovnu Postanite etieni petrosae i zaliha za ured. Tako cete pobolisati vasu radnu odmor Mozgu je potreban [ednako kao i poticaj. .z_a lure'd Rod kuce. rasporeda. lS6 ured kod ulofits u najbolje materijale i oprernu . obratite pczornost lskorlstlte na radno ckruzenie: sto vise rnjesta poboljsati vas rad i zdravl]e. te ulczite u dobru rasvjetu da sprljecite OPU5TAN]E OD STRESA tijekom visesatni rad izaziva stres pa se redovito istefite i vjeibajte vasega svakodnevnog udnkovitost.tJli. ili reciklirajucu oprernu te korlstite posebne kante za proizvoda te smanjite otpad. moe u nabavljanju Osmislile udobau.iv<ftn! P[()stof.

i 01\ ureda]e drva su i hjepi. Da oslobodue radnu pOVl"W. U~.se Isplanlrati napomeue zadovoljavajucega • Stavire radni stol RASVJETA Na Odjclnprimijenjenc pslhologljc na Sveuclllsru Brltunljl proveli SLI blizini zalihe. z. saar:zl hidn!ikatllpm. aU'QII.tiial'J]a pohmnitE: jasnocu mlsU. ta kG de ga priw(ino s~jEitlo ob1fsja~a Gijl. • Pianirajre mogucnost otvora 11<1 prpz.ji).tapala k@ia"su vrle .utje. 1I lspara vati" ()neC::j_~c8:vati g8 odJ"imJ budnlruu. polica i Gl'ln. U pronalafenlu rjesenja.ce na oko 25 posto ukupnih aka varn je potreban i. a cjjevi koje rnogu drugo mlesto.ora koji ce yarn tijekorn cijeloga Jzvor svjetla . fotok. (vidl str. • Iskoristite !ito vise prirodnoga ured na tavanskorne krovnoga dana ornoguchi kornpaktne nikako prostoru.sto.. pisace.~e flucresccntnc lnterneru iii I. tako da mozete spremltl sve 0110 stO I< A KVo CA Z RtlKA i PtelTIa raznlrn strufnlrn ist'razl va njlma. vezana LIZ PQboljsava m.ogIani[enja svjetiljke (vidi 51:1'. 21).j sarno stari i korrstenl u. taciHe (!)oaoeriW stva. • Boje vasega radnog utjecarce Crvcna prek.ma rw.osegQe 'bl(lgoplavll kre<ltivl1oSl". Gzon znatnc O!ilabljuie rad pluea. Z~I 0 tome kako dobra rasvjeta pcmicue svietlljke take poslu cia yam poboljsava uclnkovirost na radnorne mjestu.kam ~Illa~jre.i. pohcama 1.opi rn i uredajl. nacrtajte plan svoje sobe.neotgahiza~lie.!\1 ratlni dao.k<lko bisle na vase rez\Jltate. sprernite plohl neka • Stavire Stedljive zam!je fluoresccntne iii korisute elektro ni~I(1D' ureoaj:a u ursdlrna dbJcnaprema~uju .Ll d"iJe g¢icliJ. elektronicki uredaji porernecu]u i negativnih ornjer pozltlvnlh ion a u aunosfen.IlIPO.laoijL je <'!iva boj. glavobollu 1 stres.Id. nego ad meKc:!. .t 90 jzbjegli cia se '4apletu.::111101.6tro'lna.. a zatlrn osmlsllte razmjestaj opreme taka da postignete najbolju tisvjetljenost i lrnate slO vise slobcdnoga prostora.g<l ~eakdje i ppgoJs<lti bolest astrne. ugodnlji nit! i bolju ucinkovirost. kupujte iz druge pokra] prozora radi dobroga provjetravan]a. nlskoga napona za svoje tznad i ispod na neko budu strane za stola). Pl:Ost01:. izbjegavajte proizvode pravogadrva • Voclite brigu nabavite radl lUI Dobrim osmlsllavanlern ureda kod kuce postife se uclnkovltost i stedi energija. Zatim isplanirajte kako sto bolje lskoristiti prostor . te polofa] uUcnka i prekldaea za struju i telefon. a pOV'nrt uloze!1ugfl . Siavite ihsa zdravstye.u $Olcii III s1hXLi ug~site svie!10. Oplienit@. Pocnite s pusenje u svojoj mierenjern svoje sobe i nacrtajte tloert u I<ojicete ucrtati polozaj prozora (iprodor prirodnoga svetla). • Posmvite drugu teiefonsku lin!ju ako yam je pouebna radi prisuipa interr. dol odgovaraju vusemu sljedecu strantcu).\lje ocl izravnoga sunca. pJirodui poclnl namneasm it ::tlltil Sii(1mlinLjll.lt !jllpfla izazivat! :.rura akc sjecllreuulje odaberite prirodne materijale. a One koje rjede.fi troskova za stru]u.KOl'i~ti. U R EDA OKRUZENJE Radno okruzen]e i djelovati mora biti udobno uz mnogo umirujuce.d.rivHc . \.velilfe srnaI)jiti tvctkillll. a ne gnjavaia. 1pal~ razlne I}riecislenja LIbUzi[1'i razrnislire ugraclnji postavi vise uticnica kako biste ih imali dovoljno potrebe. svjetla.mijem:e. ~atkad I b8z mirlpa.Ke Aka je vas 0 • Zamolite elektricara • Oprernu i podatke koje cesto koristite i. kako to postlcl. Evo nekoliko savjera za stvaranje takvcg okruzenja.ljq.(JjUtitu ta~. Razmotrite kako blste dosll do reznltata. ali pot\. od presaooga prakticnl 0 laserske ispustati SlI.L~tskl gHse pmnacUle u zvu<::noJ."i$al'a'i. Na prlrnier. Radni stolovl ad tome Jotokopirni • Postavite ionizator. • HasporecJlte rasvjeru po radnim mjestima. Alto mozete.!:a¢lnikClga !'leJ1'\lJ.izo.oze~~. faks. • gasvjet<1 .~.ke (nil. kernplutorl. a Za 510 bolju u~inltovitost. 11). cI~1 za Iaks i Aka ureda] pocne 'r+t. .Lstli i t~rdEl.s'ke pop. stol u obliku slova l stavite u kut. iJret:lsKi materijal tako cia imare mjesta na sldu svo]u paplrologl]»..etu.((Ive.1k. .irL!: L:ln'i.esto provjetravajre.le . ornogudt ce pristup stvarima na pollcl iznad stoia..OSMISLJAVANJE KOD KUCE -.' oCiju. prosLom radJ1im povIsin:ama lwblova provlacenje • Meld . Postavite (vidi vain nile potrebno Cambridge ilitrazNanje 11 Velikoj oslobodtri prostcr.llastlke· ~111~O"rL9. uredsku . nc plastlcne. 510 omogucava • Zabranite radno] sobi. od 15 do 1. kerozina isparava]u kola fotokopjml fotokoptmi (zapravo. Natnjestite grijanje na tern pcraru ru j POIll1l1o tijekoru radrroga dana.itradene IDO aUlfe lRo. mogu vam pornod sljedeci savieti.8 1~(J upumtne erauola i smanjujte srupn'eva bazl vode.I()fLl iii odrnah g:l odnesi:« korlsrlte fotokopimi ureda] koji na popravak.101'e ~ PQkret~I' koji.~d. koristlte duhoke police papira. • U vasernu uredu obnovljive stalnu Izvore elektrlcne principu "suhoga i ne korisu zapaljive tintu 0<1 soje iii nekih kopiranja' druglh neotrovnih tvari (vidi i boje koje isparavaju pare amoniiaka. Tose orlnosl cia se ternpen. PROSTOR K. pohranu fascikla i mote f)9jacati aiergii.Obirad potrudite sljedece lwei kuce bio uzitak.G Si:l1HOjUjU lrosKQye nJ$vjete z:.faks uredajl i plsad i5pu~tC!ju ozon ko[i prirodnoga izvora svj"'ll~i. ouovne tako energl]e.l. dnevnoga svjetla.SDN liniju brz prtsrup buseoja zZi Sv.rll.mica u k~. za urell .IjiVim za('ulja.ka @. Evo.te JZI'OJ:e). e Sobu (. stoga ~te~l. Odrzavajte uredaj i stavite Temperatura oprernu ruke i Celzijevih ce VaS tijeb smanjuje vrijeme.re(l'l.l kala mo'ie.g p(oZilra.atl" • Ispod J'adnih ploha.\J.. H'Svjeru I.J.JU.ta~'icenadohva t ri.jet. • 1?.0~tav. • Na radnoj telefoni He ob!c.l tToiH. • Koristite flomasterrkorektorena • Nabavite nece pJ miris po 1. staylle s~oJ stol poRtaj veil Ko.

I.I"i~tio tlijelpve viSc od 72. vrecice pchranlte 2. '.dobltl te tvrtke u etiEhe i ekolosk.recikliranih lzvore).. posru.lj. irnajte na 1I1Il1i i sljedece naputke. Ne same sto cete prirodne matecijale.o. • 1'0nO\l)'lO koristite stute fascikle.d~te kupovurl potrcpsrlne za ured.Zlliei kako bi$te mlj'ueivali Hi .1nOrI!·pretllit van. • Koristene ometnlee. Prov jeOte mozete li narucivall prija[el j • ODRZAVANJE OPREME Odrzavanjern uredskih uredaja. radijc konsttte izrez8 nl bHceri. '. OlUolajl. kutije e C:i5tite telefon sredstvom limuna (vidi lzvore).iv(JJTI " . .unim pamuf"nlm ~tapiclma umo~erilma u ·sodu bi~a. tetefo ne pro iZVb. • Kupite fotokopirnlureda] oji povrsinom. Kupite fotokoplml ureda] 5 ugovoras telefonskorn t¥~tkom. " Neki laserski pisaci zahtijevaju poseban pa pir s plasticnom 51" Iaks. .~LI -. d~l platnenu vrecicu.e Qko p!·~.tiju.ODABIR OPREME o <:( ODABIR UREDSKOGA MATERIJALA TE L ~ F0 N I U ·U RED U • KUJ'lite novl tslefon od ledn. i 1ag.sk().spremnlKe sitnl~e. godine recikltrao iii ponovno i.<:11iScenje ria oazl c Zit ureda (vidi Izvore). '" Antistatickom uklonite prasinu i spl'ijeCite zamor ociju.l.1 veliko "blago kemijsku" sredstva krpicorn brisitc ekrnn racunala . i. S6 uakom. '. • Kako blste obrisall tlpkovnlcu najprije ga i~kopcaj[e.tpisivanju Z~I ci:: Kad kupujete nOV1l uredsku opreruu. svoje 1ll1". • Isu-aiujte !ito vas zanima na mremetu kl1Ji. i hlapljivif organskih spojeva. Xerox [e . Pisaci 1 fetokoprmiureda]! :Illugu biti iZVOI ozona.lO. vee €et"ei porh6Ci u [ednoga dijela olovke s punjenjem od duplex funkciiom (koji ce kopirari S obje stranlce papira).bonu pCLStlte-Xlpkovnia. rnedu rljetkim tvrtkama ko]e I<OMPJUTORI I FOTOI<OPIRNI URE8AjI 1988.5 ill suracnik iz susjedslva. suuju. '.rl~liti.! stt:<. radlje vezlre konopom. • Prljavstiru.iLnO punjenje luliju s haloncleima. za stvari u kutiji. koja moze za v. • Prije ispisa provjerite svaki Skrob:l (vidi lzvore).ro • Sm~lnjite uporrebu obojenoga papira jer se resk6 reciklira. sazuajtc je li podvrgnura lspitivauju i una li potvrdu za tad na niskomu napollll. • KlIpujte tlomastere koli se rnogu ponovno puuiti te kemijske llstedietl na teleFonskim racul'lima i racunima za internef. ponesire • Kupujre ciiicenje 11:.000 tona starih uredaja.donlranju fotokoplrne nlogu uredaje koje se puniri.([011110 lwei i neki V.1 (stand ce se dijelovi rnoci ponovno ko. ponovno • Nemojte sjeciti suvise blizu l1C .i paptr. pogresl«: zbog kojih histe dokurncnt rnorull ispisatl ponovno j Makuite LroSir! papir.Dob. neupotrcbljivih uredaja koje [e tesko reclkltrau.ego Ijep. a obicno zavrse na odlagallsrima.I. Ta] papir ne isplat! bez preniaza. na ponovnu • Pakete upotrebu. . • Kupujte I~oje za pisace i popurskara i olovaka (vidl Izvore).. nego plasucnu • Kad i. s nczeljenih dokumeru. potrosnju encrgi]e j smanju]e onecjs6~nje vade i. pravopisne take> cere izbjeci i gramaticke anibalaze. koristite opciju (e['<[pj. ljepJjlYQtf. se opskrblte redkllranirn omotnicama take da uvijek imate onu odgovarajuc€ velidne.e Uredski materijal od recikliranih proizvoda danas se rnoze lako nabaviti LL prodavaonicama.!iZIT1~dutJpkJ. kupujte uredski materijal na veliko da SJl~Ul fotokopirnoga uredaja kako biste udisall pare.atalq)p.' Koristlte stari papir za memorandume i podsjemikc.~to ce privudi praslnu cekin]e.staro posude i -~a!ite. Mnoge tvrtke primaju narudzbu putem poste. reciklirnti pa stoga kupujte papir o Kad god mozete.i'Sili. Iskoristite . kad ne radite za kompjurorcm.I Mis.de iz dllelova ~vidi • Razrnislite i (vidi Izvore) I1C 8 Kako biste ustedlcl. Oslm toga. • Ako trel ate Z<lsi."~H:irl1obriilire suhom cetkicom kcrju najprijc protrljajte 0 ruku cia sku pl st~lti¢kielektrieitet. CIi Kupujte reclklirajuci papir za dopisivanje. Vl.mo prljedite rukOlil p~ek0'podl osk<t· Z. zahtijeva by) na kornpjutoru. kutijei mal" peruke. tablice. zraka do 50 posse. a kupovanjem rut veliko srnanjuju se troskovi i kolicina ambalaze. mekom. Koristire reciklirani neizbijeljenipapir 0 p. • Za prve skice koristitc obje suane papha.<1 i tipkc na telefonu. UmjestQ"da I~Uflufele plas!lche.i Qokvariti. Ul olt'lVke I ostale . Korisrite zasuru za ekran (scr ell saver). [ire troskove i kolidnu i. . sarno stavlte skuplja na podlosku za 1U~ tt~LI U I)li. Reciklirajre sav baceni papir. spise: dokumentc.e svrhe (vidi Izvore) . sto ce smanjtt! broj starih. Pokusajte nabaviri vee korlsrene uredske alate mallingIlstu da srnanllte kollclnu junk maila '(vidi lzvore). gao LjepJil\(u novu naljcpnicu j novi naziv. omogucit cete njilrov dul]i I uciukovltijl radni vijek.U 8ro"nl(tnje k.

Tipkovnica na pogresno] vlsini moze izazvati probleme s ramenima. gledajte Ll prcma gore. vase Dei budu u ra vnlni s gomjom suanicorn Ruke pod I)i vam trebale biti opuscenc pI1-LVi. shes..I<oristenje kompjutora na dulje vrijeme moze lzazvatl zamor ociju.ii za potporu pod zglobove III Nakratko r u!':vfdite. (tekuci 1. . • Svakih 10 rninuta skrenite daljinu iii se malo ogledajre 2. Namjestitc ekranu.t pogled s ekrana i po uredu.ijllciji (EMF) i sman.1l unutarnjernu vrnovlma smanjite napetosrKratkim lriaslrajt~ [agodlce zgiobova.ti jest udoban stelae 5 kozom. se 11[1 • Odmorite se i malo viezbajte svakih 30minuta. dWile i kompjutororn dan.n'ilgodal se ·QaSe wk. IW A. a njih neutrallzlra negativne ione u atmosferi. glavobolju. Duboko .. lednim naslonorn koji se rnoze tijekom dana mijenjar za ramena. Sjede. To ce pomoci bol. ll:tS Kal(o blste srn anllll I~lozenost ra.iti slalicki aim ne TEHNIKE (.. Prema istrazivanjima na Sveulilistu Columbia u New • Kr. se usredotocite.e(enje osvjetljava radni srol. ali da sene odrazava na tipkovnicu da izbjegnete stalno prem.Uil udobnost 1 potporJJ. • Sjedite sro dalje od ekrana . gledau u ekrau BRIGU 0 SVOJEMU 1 opustire se. ra:dlje. B. disite. mozemo organlzirati kad i koliko cemo Ih korlsritt kako blsmo ·snml1jili popraino djelm~.tel.fje V.ute ruke u stranu i pokreclte prstima prema gore.i 11emozeuio ih izbjcci.:tnijjJ] stvari u kojLl morate uIoiJ. I<ompjutori lagano zrace. laktovima i zglobovima. ripkovnicu.. Isprepletlte dlanovlrna duboko prsre i istegnue ruke iznad gla ve. Kupire stelae kojill'l ~n()zete namjestiti naslone zdjellcu.aju da prstlju. <I Svakih 30 minura se odruorue.pire lrvalitetan prilagodlti. Visoka polozaju mozete opterctltt vrat. Ipak. u oba smjera. korlstlte zastltnl filtar za ekran.<1 podu.zglobova istezanju isprijeCiti • Korisnte laptop S LCD ekranorn koji radi na nlzo] voltazi i man]e zraci.. ruku. probleme pozitivno nablleno polje 01<0 RADNI STOl SJEDENJE jedna ud najVll.t0ifno vrijeine rada i organliirajte v:rijeme tako . omoguCiti da radite dulje.Ulje 11<1 ili t1il~e rndno ckruzenje.barern 75 em . kristali).lte. umor. cete poloza] . Tipkovnicu nagnut.da '5i ornogudte odrnor. j:ednm.g!. u odnosu jcdini lijek je odmor pa je najl olje ca to potPUI10 izbjegnete.!!JJ najbo. stelae s koljena savinuta pod pravim kutorn.5 prljateljima i zadovoljavanje ostalih interesa. S. lstagnuda. ISlC'. VODITE Pornite istezitetijelo i. vjeiba pcdizeenerglju. • Cesto pomlcite 0J. istegnlte • Namjestltestolac i stol rako da ekrana. neLlo·oline.i posebne flltre za ekrun koji ce II srnanjlti isij~vanjc elektricn!h polia (VLF/ELF) elekrrcmagnersko] elekrricltet. U§lipnire se zu kerijen pura. .t11 kutorn nlOzete istegnuti llkocenib . lstegnlrc se i gicdajte diE.vorite ocl. kao i bel u misicima (vidi dolje).ko radite rnnogo satl zglobove zglobova). 11 Yorku. Prstima lagano prttlsnlrekapke dijelu o. vise od ceriri satana opusnte se.. • Rasprsena mci. Naslonire srolac i II izvijte prerna natrag. za kornpjutorom kornadu.inik krugove 110sa nekoliko i pririsnlte OPUSTANJA 110S. 8C odmcrite j imaju vise fizicldh i mehtalnih tegoba.:n.:l_e bit! StDlac s.jem za racunalom u 105c111l1 KUCNAD1SCIPL. kruznirrr pokretlma b'ljeSI. a losim srolcemmozere opreretiti vasu kraljcznicu.). Idite redoviro duboko TIJELU II se buviti jogorn i barem jednorn tjednu • Nernojte raditi za u setnje. Mozetenabaviti .lNA Rad ksd kude rnofe yam glavobolje. (sindrom RAD ZA KOMPJUTOROM Racunala su diu suvremenoga zivola . odmor ce vain poinecl c\.ler tQ. koji podrzava vasaIeda.1 Zlll.lizravno u ekran. Na podlo~ radileslavite zamotanl rucnlk·.B tvrdQJniJHubu ~lola.dijaciji e!ektritni~pella. II strop. donji rlio leda j treba lagano stavitl nesto oct rada tijelo . tl1<il. uznemirenost i poremecale u metabolIzmu. Masirajte korljen uredska rasvjeta rnoze pomoci svjet1u tako cia kaZiprslurn. mQg!J619s~U Rod~saval!la 0I1M::U~lt.~ro je izrnzito bolno. viaanje.tJdite ilisEiplinitani koncentraclia pozitivnih lona moze izazvatidiSne probleme.tavno zato sto je pesao uvljeR tarnn gd)e st'e vi. oni koji svakodnevno rade uz kompjutor.! odm~araJu n.topala bi trebala ~I pocrvarl ruvno 11.

l!'iD1a.ll1. i f. foddite poduzecij. etiGnilJ'l p. nastambe grade koie Danas diljem svijete postoie alternari vile trgovarke organizacije kojc se bore za ljudska PJ'. trebate se upitati cdakle dolaze prolzvodi. prirnjerioa. je podrllme rnzvo]u. postene Zaja. odlaziti uclnak na oko nas.\ajuCi kakc ce biorazgradlva).V:O)'IlftI. Lokalne skupine suradnjom debit mogu (JSLV<1. a uz malo ekonomskih inforrnacija i reorganizacij.. osobiro u zemljaina II kompleksnai razlikuju se prerna .vnc.loLIaZlte nuljepnice zaokolis [er ih proizvode u rnaliru i ucinkcvitim obrtima k6ji korisre lokalne oneC'. potrazlte RugnlDrk naUi?p.ll dok drugi orvereno podrzavnju etlcnc po~love. kako funkcioniraglobalna ekonomija te kakn pogada pojedine zajednice. dok Sri uvjett . Iskoristitc KREDITNE bankarskim lokalno mozete UDRUGE susta vom.Ll za to podrucie i dasH do (0&. biste najbolje iskcrlstill svo]u I SJl1fllljili • Ako vas ericnl savjetnik naplacu [e provizi] u.zvQth.o II neprofitnoj negativan trgovina. ak~U1!': ·1 ill putem [!otmznjit stvaranjern U tim Iondovima steine 'poduhvare. i naknadu i savjel: nema razlike izrnedu komisije zaduzene za uluganjc i izravnoga proizvoda. [edan kupcvatl prolzvode ko. i s!icIIe. a WOSl0Je J p.l ad i mcJgCll. neke irgcvlne uvjcti. Iinancijskt savjern ici koj! 51J putevanja 1 trgovlnu.lC tI fonclova. Hostoje bro)n~ Gl'f\anizadje J1€1Vr. jer menadzert f6n~IQva ([01)1'0 poznaju tvrtke i. kockanje.cvi.njihovu ucinku.iScuju.i lmalu naljepnicu "slobodna clio vase svakodnevne pclrosnje u plernenl te svrhe .e skupine htjele oslguratida 51.riLi na temelju svojih proizvode rnozere naci u supermarketima prodavaonicarna I uIaze uzajednicu. takpder. mezerno se pobrlnutl da nase FINANCljSKA • Trazite nezavisni ULAGANjA ftnancijskl trebali placati koruislju. 1I kolemu doblt odlazl rvrrki. slobodne Vecina proizvoda j. normalna ustedevinu Prolzvodnla sagova. LI SLOBODNA TRGOVINA Vecinu trgovine dtljem Sllijeta kontrclira]u multinacionalne lndividualrn fanneri i radnici.ostalil: iriterneta. proizvorlnju alkohota t )laOrUZ'Iqje.E1Ida i prakticniru sredsrava steroi HIPOTEKE • Neke sturubeno-stedue nadnice daleko izvan kontrole oblcnoga radnika.la eele ~Ilo!i i podriJetio pr0iz~oilli." cak se posvecuju sadnjl stabala te nude besplatne projektne elaborate.a CJ PITANJ E NOVCA Kako biste postali eticni potrosae. posavjetujte 51'! sa savjetnikom JJa tondova. specijnlizirant analizorn fondovi S.te se za Greenpeace kredttnu karticu (bez PVC~a i ZI.& k-ak@ iste.c~~lie su us. kupovan]a nekogu saviet za u Stoga. unapredenju samoodrzive uclnkovlto Drugi su se posvetili okolisa. tvrtke. Neki yam cak mogu ponuditi hranu. utjeca] na okolls. • Prjlavi. srnisla. vodite brigu a tome cia se vasa (:1 a iako grade zajednicu prikllpljanjem i smanjujuci kutija 5 slwa<£~ljl!kako je sve teze proizvodiu aezavtsno oel toga sustava. zaje. alatom (vidi ulaganja. potrosacke navike svijet imaju pozitivan. lIiale poljoRrivrednlRe kLJl). a. ne ad nacina jest niske kamate. prisrojni radni za njihove popu L i siguran posao.h sesmatl:l.\Ju.cliIzvorc)." • 0 svoiemu eticnorn sl<Ijahstu razgovarajte sa svojim fjmlJu:ij~kill1 savjetnlkorn kako biste dobf i prolzvod ).:: njihov novacne ulm!e II duhan.E!. razMge svJjetLl kojece dWsNello 1I1ozi~iJ:)<l Zb0g kd1i. izbjegava.ovine. Znanje ie moe."C:). Istrazivanje01 na dugi rok erlCni lllagaou osrvaruiu bolje rezultare vas od . place. U mnogo tvrtkama odgovornih vecim fimmcijskirn odgovorili ulagacklh SLI oslguranieza erkno stanovanje. a ue radruku.kojlm se euva olmliS su organizaciji .Razmjslite rcsoru koji sadrzi ulaganja rizlk. socijalno (vldi Izvore).()ji sJ11~\tr'ILe najboljirn: ulaganja . resurse i malo ponovno Dobltse koriste energlju te rje~efLJa proizvodaclma preureduju stare zgrade.ujte izra. . posrenecijene p-olzvodc Tradec.aft J. . na koiemu slobodna trgovina pomaze radnicima . 0 • Uclanite se trgovinsku Iokalnu Kupovanje voea· i pp~rca kojeuzgaja] lnkal ii uzgaji(rai.cinicli ('iii clanovi u '. prisrup na zapadna tl1i~la za njihove proizvode poput odjeee.jl [e neSkOdljjll'«l. Nema izmjene 110VGI. II provizija unese. lml-tb medusebno razmienjuju i dijele dobra i usluge.iima ftnaneijskoga. nikada 11e biste zadruge datu "zelene hipoteke.anovarna. OSIGURANjE • Broker! u neklrn osiguravajucirn drustvlma nude neklrn dobrotvoruim EllGNO ULAGANJE To nlje nova zamisao: eticuo ulaganje prirnjeuju]e se jos od devetnnestoga stoljeca kad su bogatlje rellgljsi>.'l:ai'ia.lVa le malim oruoguravu]u kaye i dobru prolzvcda. dijeljenjem Izvore). iskoristite drustvo gdje novae LIZ ~ • Alco nistezadovoljni kreditno posudivati prjgoclu i porrazite eticpa uiaganja jer to spada njihove financijske usluge. grade se klinikc i ulaze LI druge drustvet!t& kako uzgojid vlasritn organsku zdrave hrane i projekte.i eticna i.nkU na rllcno tkanim sagovima kao potvPdu cia su proizvcd iz sigurne trg.fllizyodaila f.

Goodnestone. priroane boje i piemuzi.d. Park Wales SY20 9AZ 'I'd: 01654 702 400 Email: hel. net PI"Q)U/l::IV)jU okoliSIJO syiesae Head Hill Road. MEeD) Conscious Buikllng Echomcrchant Po Box. Cak i ako nemate totnuadresu utipkajte Idjucnu rijet u trClzilicu i pojavit ce se medu neke web stranice. organi.1 .lrodl&'1 5Lls"taTrill).~lf)je0 zcha. Asbestos Removal Contractors Essex CMIJ3E Tel.ti 0 odtzivitn . prqzOJ:<I..zil \\7(.uk www. lX(€sl Y<lirksl:iire .vellk.'aecb.padn. .com poput vret«. pmiz. bez obzlra zelite U saznatl vlse 0 prohl.w.cat. Associaucn (AECA) Frair House.org. Vecina dobrih web stranica sadrfl linkove na druge stranice koje se mogu pokazatl iznenaduJuee korlsnlrna.vlfu i pitnn]« z. idite na internet iU kontaktlrajte mailom.com prli"odnih materipla za gr:Jdaju. 111".)aQllice.i recildiiutiju izbor kpjigil . Bathstore.i il1foriIlcl.rvv·. Kent (VlE139BY TeL 01795 530 150 Email: salesvecomerchant. 0 interijeru m 0 svakodnevnom i kornpanlje koje odrisvanju su navedene e· kueanstva. [ednostavno rezultatima koji odgovaraju vasern upitu .uk Specijelist! kojJ lie 2<11HZlIza _ueskodJjivo ukianjanje lIwteIijaLI.demqn. skoljke [d:ud<!lerrs1'ied. London SEl OHS Tel: 020 7450 2211 Emai} info@. pOpIOC~\filnje.l. London SE16LH izvoJima. 01559370 908.nfo.!:wtore.constiuctionizvoii.p@cati.il1 VOdH. 32 Llandysul 5a44 5ZA Tel.rqerchant. Ema:U: admin/~aeGb.uk wv. 1 brosuru. izo. I.to.uk Smrje. .ILVUKI [edan od najboljih nacina na koji mofete dobltl nove i relevantne informacije netokslcnlm okolls 0 0 prolzvodlma u domacinstvu na 1rii5tu te informacije 0 pitanjima vezanima za Kojima se u ovoj knjizi raspravlja jest internet.arca.u.Meltham.laclja./iesta i drugiti opasiiii: www. Favershum. 6 Parkway.J enkins Elephant & Castle. SaVje(i {infp!1muJjeo gradnje.org. 01245 259 744 www.u]..73 5000 Yi'lw. izolsciju. telefonom ili plsmorn.ldenosri zmka.l.doh. udruge OSNOVE Air Polluuon and HealthInfonnation EUU1UL Centre for Alternati ve Technology Machynllcth.cOI:H Green Bulldlng Store t'l Huddorsfield i 5te.cije 0 Odje1 za iI)Jonl1iJ.net ~. Q2087.w.eco. j clijelovEi Tel:. Assoclarion for Environment. ltd. popiocllV<l11je i proizvodi fr. t Road.rodrt.lg.rdlJlvi CJ$el'i.col11 Simi>: rzspon 'l7.lkijucu/e we skoljki 61.emu recikllranla.co.c Road. Powys.demon.. 80 London www.m7"Sl"V 'SusUnd.uk Ptirodni gJ~ldel!ni matedji.etoconstrud.lmt. 693D Skipton House. Stoga. Chelmsford Ecoconstru 't 16 Great Guildford Street.gov.co.mcije.

IW(~II1:.lik.l\vkeS@.li~kl cenfar 0 zagactelljll Wildl1ji.corn Dizelsko gOt.f0@ecosolutions.org.corn Zrl opee iIlf0l111i1cije 0.uk Za pd:rodlle G~'eeJ. PO Box 200.co. 26S{J(.LA33PP Tel: 01524 1352371 Email: lakelandpaims@btconnec!.cOJTI vjellenjace. Battersea Business Centre.e. sredstvo za skidanje zidnih tapeta. Heysham. est. vmw i ncioksicne ele~l. l1s1ugamH llljerenj" J7"<I11J(." n.lhc.8770 www. Glouccsershire GL6 7UX Tel: 01452 770 629 En)" i1 :ellquiries@greenshop. Ltd Road.uk Za solusne piece.cpa.besw.ombe.com Tet: 020 7636 6840 The Green Shop olovu.uk www.co.newhuilder.uationalcarshare.nenfe. odjecu I iekstl11wji se korist! kucsnstvu. UK.org The London Hazards Centre 308 Grays Inn Road. DRUGE Suunice KORISNE WEB STRANICE Dostupsu: so .uk Inj'oml~iC.com wwv-.fonn"ciie kemi/w}ijaJHU.~lk wwW. Bisley. gI1j<Ulje vode. GL66DA 216 Stroud. Home Tel: 0131 669 . Chester CHI 2AJ.org. Lead Safe. North Somerset Tel: 01934 844484 Email: ilJ.com Za {xiJocille bOje i prenwze. OclriNi PVC-.uk o Europskom www. ResponstbleTourism Za piirodne Archive Centre for Environmentally PO Box 14.'Y 588 Tel: 0:1536201 vezanimue» /o'I. tsdona i savjei). Benfleet.solarcwin.org.tVLl. vldl www. vkli OSNO \IE. National All' QU~liUt:y Informuticn Besplutnalini]u: 0800 556 677 o1w1i.IiJreLU .nrph. '1"6:1: '1'80~.5 podacima.lpollocenergy.u.greenshop.cije 0 rorma/dt~hidu.p(l$ervaliooshQP. Cold Harbour. g.l 010 vo.uk www.uk. l'HdoilU.org.nIdllpe 1.boje.ivOll.com www.cQ.liilliU] gJ'M/evilhil proizvodime.co .co.Ioe. 'lQL Tel: 02072287694 Email: Jrancescatnfrancescupalnt.p~. Corby. 'Irevithick NN1751. i~a.Llk www.ccm www.y •di y. SolartwinLl'D.co.co:n lzo/adja .natural-building. JlWlerijule x« izoleciju.co. ecospa inrs . Ltd House.com bOje i preznaze.li. Ernal]: enquIr!es@alphabeds.uk www. Exxex S$7 3LW Tel: 01268 752 827 \vww .B&Q fu[011)l?/('jje J '~[{1ijeti. je....Cd.co. www.~all1a l'e~l:it"JJja.'. www..)l 0 .gov wnerit"ke ugeneije z« z'liilitli okoli5!1: ulrlju(ujll.greenglobezt.~lk Online Imjitnku /mmi/(afija!ll<i.uk Korisn« izdanja i opce il1.couk Za priroiin» sredstv» za uklalljallje .corn L11 solarne slJsra ve za. savjed i U. uk www. Gloucesteshire Tel: 01453752 Ruscornbe.co.rgaBk"c0.''!ldevIli rWIlC:'njill.Qrg.in terllloph~s[i6ii PFOj"VO(/~1I Auco Organic Paint Supplies Onit 2.co.k Za' prirQdIle br'Jj?i''Prema. 15 King Street.com www. Eoospalnts Unit 34. Rutland House. 529 www. National Radlation Protection Chilton. Tomes.co.co.eta.eti Ciunollex.i zruk«.Icadsafchomc.RU G E K 0 R I S NEW www. izo!irallje' djE~I'i.com Web: www. www. itd.lw.uk EB S T RAN ICE WeI 81(S DEKOBAC!JU [UREflNAN]E: O/KI8nim Tel..ln..l higrometre . nzbest».apollo-energy.1I:1bre5 Freepost LON 780" boie i pretmlze. Za ekoloska purovan]a.jJ: sales@~\umorganic.co.co. Hcysham Mlddleton Business P. Surrey RH67FU Ltd.Tel.oleiulll. 99-109 Lavender London swn Hill.I1iJdr:Ke i poplun«.uk Za prirodtu: 1I tkunine. Stroud.realgoods. Horley. Frauccsca Lime Wash Ltd . Church Road.frarrcescapalnt.fuuua-petroleurn./oliom. Llklju('lljll~'i piozote oez w·ww.-1 Tel: 0'1244403404 E\lla[l: hi@s{)l. D . E~s~xCBJ13JT T'el: 01799 5'\3 aT? EI~1<l. org.e-e-r-t. uk CityDiesd Email: info@flltUJ<l-pet!.5Juge Zi.co.\llphapet!s. P 1. Surnmerlcaze www.~kodJjilto za o/coM. Eco Solutions eelSlif. Parnphillions Debd(:.I.marlec.fonlwciie'o Board (I) www.uk/radon In. Road./Ile 1(J'el'ere.J. inf(!l'Il1ll.uk www.<lul'oq.ecoproducrs.the<.~rtwLI1.mi.hoalthy-housc. Devon '~'QSl~ZZ.co. 0 brojoim UkljllClIjllCi netoksicne Iormulaeuk: ooje I premaze.sled! enelgije.' dijeljenje uutoinobilu. Healthy House Tet 01293 776974 Email: c-J1.aerlas. rnetcheckco. ~17. www.' smericke Marrec Engineering web stuusicu () piwnpnw Norlharus co.{a.A ENEHGUE Apollo Energy Research Head Office. \1 k www.lIk.saveenergy.org Dlj~)JmiHii'I1.uk www. ild.uk iniormecije lI~lil. LondonWl T 4TL Email: info@heajt11y-holJs~. DEKORACIJA I OPREMANJE Alphabeds 92 Tottenharn COUJtRoad.1. .co. London Wins(.co·. Sarfron Walden" o oci.nsc. Didcot. Oxon OX11 ORQ Tel: 0800 614. Za prirodne. Ol 484 854 898 Email: sales@greeubuikilngsto)"e.uk a zagiJdelljl1 o. powerwarch illfom1i/clje org monet:ll'llotll (oJldli i Lal' cash ir~~. USTED.com Zi/ kv:llitel.uk Za priror. Email: aqinlo@aeal. Tel: 023 80256zS6 w'W'\. www. vode.[J www.ecosolurtons. Email: 5~JeS@J1larlcc. www.p. 020 7794 5999 Emai]: mail@lbc. 6S25 161-] Za piirodne \V~YW. F::LJ:m.uk 2il rsdonu. /walil.u . u:rton End.€Ii/OJ1l. u.

E.com www. 'Www.co. mob/cdc i /r:()l.tonerdonor.potice tokalne z:1jednice Office Green odjeell i Illil!erijale Z.Cm~. kopiranie) min za VidlOSNOVE Z:1 telice. B'ri~ht([)l. kemijskoa: 6scenju.htm Sa I'jeti 0 l}icHI1Jj!dnjU boja.erske. RECIKLlRANJE OTPADA Alupro '1 Brcckhill Court.corn Z. One Village Charlbury. krcmu z« pmnje.440 Email: info@21sicehtllryhe"lth. J" recilcl.i:l 1~!a~liust6n·r.H 6EJl Street.ex IG www.Monmouth Bath BA12DQ Tel: U370 331 3333 Email: !nfo@il.an.aijl.IjU i iuobiteie. Surrey CR9 4ND Email: crcolrd@aoLcom Zil recikl1tlJJ1je: obuce.t'<.. clo c. Association KORISNE ohlaplJiviln WEB STRANICE OrchardHouse. ]0-11 Portland Commercial Estate.: i lillUle pisa(e.uk www .co.co. izbjeJjilf!l. Email Iumiture.o >- ~ N Email: rnail®greennbres.'ije 0 ciljem '~'lwp/ji1JJj<lstedstev» za osobe s ceJ'e!bminOIll pemlizom i rll.ikefield. prltodno l'e sredstvo kucsostvo. cM(eilje.1 2/1 podovesreastvo za c1sc'enje W/C-. l>i.tt:1'it..uk Tel: 0845 4584 7070 OJg.ecover.ftoverpaint. sieastvo . www.lcqjllc'i octjecu.1.!w/:)lja. 60 Sherborne MS SLH Street. Tel: 09124375 Tcchuolcgy Z" loptice Ecover Villi Z<1 pnlnje iubl]«.com The London HazardsCentre Vitli OSNOVE Zu in[omwcije 0 Jakim kel1'llJG. 2 Htzhurdinge London WI.uk v\rww . stedstvo 2'1 j polirunie Q!lmjf.uk Z:l besplutne www.ernc-recycle.hnet www.uk www. Brockhill Lane.. ZH Croydon.gov kewlijskiJn "pojei. Email: eli ve@toI1erd(lIJor. L82 7DJ reciklicajtt uredek: pnbo: i oprem«. PJ'ihv. Z" popis« boj«. www.officegreen.org.~koljke odvodu.remmm i pn'rociJlill OSNOVH Hwterijalil.(eq peJ'ka.BNl <IBID- Wbit@8.t)Se.:iffe'enjc.()iS!I vjet! o nrzlicjtjm !JspektJrOid vodelJi~1 kUC. i/Jf6rnl~.corn a 'L'el.ls.nanunlcol.I.ecttoncom Place. and €b($topher Q'Cj JinJUo. British Battery Manufacturers 2:6 Grosvenor Gardens.rnercola. (lll:. www./I. Natural Eco Trading Ltd PO Box 115./iI· gIl G:1l$1'k $t. Hawkins Lane Industrial Burton-on-Trent. CISCENJE P!1t~llk i rekuCirJ'l za PHI.greentlbres.ol'g. quaball. ukljl. DE14 EX Z.greenbrands.RN pr0jekaw l:ecildimnjiJ.Ilpjl:ll.uk Z~! lebJdJnl11je drustvo za Z.lJge poteskoce. L0I\dooSWl LinJja za prijavu: 08000 833 48'0 Email: mail@officegreep. ukljllclIjllcl pi.onevillage.r zs koordineclh: L1aJJijl!stl!jlJ (I &elke.~jvac \'Ode.uk 51'! Rerone Products Retone House.t.org Tel: 0854 722 7722 Email: info@:llupJ'G. The Old Dill. teksu! koji po~[e~!jml.S. com Za "b1::lgo hemiiske" pioizvode zu pr:.yell.I.greenbrands.www.rjv Bytes Twice S\).uk EI11<1il.co.imju boztcn« dives.bJago kCI11ljskn" uJdjllc(ljuCi visensunieusko kutisnstvu. Waste Watm $I~ 1'0<i!lJey Slfreet" L0nc::l(!)~:SE1 3TIl ..com Za prirodne nmtcriiuk: za kuc'tws(yO i za odje(~1 Textiles [rom Nature 84 Spike Newington Church Sueer.::Igort.encams. alusninijsl:« follje.lnlJ Collection ugovine.. Bristol BSl1 yZy reI: 0845 458 8222 tksnine. oijeJoj V'eJjr~oiEliul.ea€IHID. Ripple Road.rbQnata).rnzsvirgin.lniz<l. www.1 energije./dil1'lj'll1je mrijir.eJ~si\'ac re sredstl(o.J CI'$(enje mjedi obno"!iivim Natura! Collection Eco 1-1QUse. 0800 783 1592 www.k www.cije 0 fecikJj. GISCENJE KUCE Centre for Alternative V.IAP.cam/ Udrug.cQ.Hall.mju l)oje zs laserS'I>!. 74 Kirkgate.Streeet North.! i punjenj:i Z.com Za prirodne tkeninc. 17a Vicaraage .alupro. Kent TN4 8\'B Za in[OlTIJilcije 0 Unit 3 Glansyl Way.!k.uk perilicu suda i sredstvo r OPREMANJE 2~1pra. DRUGE Lnfcu:macije 21J o]?£'e trdormuciie. Environmental Mobile Control Estate.: progress@onevill'lge. ~I:J(m proizvod« Zil www.redswC9 sa p~'ai)je 252 ~I'nJ/f'.W.w ciscenje .uk buteri]«.e.([) Beasley 1'(1('](' j 'r:lm. tabiete ispiruuie.com Wel.tturalcollectiOll.Iljl'.acc.conJ www. Natural Collection Vidi D.tLlSiVO.(:o.'.cij!l 1I ./cJlInib brosuiu.. s1>vplj.::s. :.co.com 1~rfJkrit.epa. Going For Green Elisabeth House.'SWjn stebru.nje..'i) od linlwm.1 .J kllC.pai:ntOJgJIe.uk Besplatne j Tel: 020 7838 4878 ZI!. W. sredstvu .: info@emc-recyde. Euvlroeare Freepost (SW~9B7).I za pisac<e 5 Nirtl.csm Za J'edk/jPlUljf: pw. Manchester sredstv» zu ci!icenj(. london N'16 OAF Tel: 020 7241 0990 Email: jag@tex!ilesfrOllluunue.:toryandYeilow opresue.'i konop/jLl j www. sapull 2'.5(1slDl'1i slobodn« proizvodi: KORISNE koJelccije /:Joj.J:)ire(. The Pier.P.IStiW okoJiS17.we . lIkljUClIjll(..Sirok ra.5iY3. Leeds..com www.organizednome.. European Recycling GioJJip:lllYlITD oJJ'l(.\. Staffordshire I'd: 01283 5H5 259 EIIl<l'il. \XI OGT u OT\V www.org Dobrotvomo DRUGE jutu. I<ORISNE WEB www. sredstvo Z~J El11<1il: relone1l23@ao['com Z:I ll.co. koristi II .com Z~I prirodne Tel: 01273 206997 Email: [ane-oeasleycspavllllon. 0113 2438777 The Furniture 'j Recycling Network Yorkshire WF14JS z« secikiiumiekoinpiutes« . Redditch B97 6RB STRANICE z« reciklimnjemobitele.uk Zu .co.!ma.greenpeace. Bcoveu tf. Pages Recycling Tel.! Z.lnje. Oxfordshire Tel: ()1611)}2 77BS tekuclnu za pmnje.=. Century Health Ltd.lJjilltJil. Wlgan W23 4&'( Tel: 01942 612 621 www.zIJ tikllmjf!J11r:: IJ1rJ.urg Z/I infonml(.ecozone. Barking. lIJdjucujllo s"lgOIft!:.bunrernet. fides i s(Jujeve DRUGE WEB STRANICE i2l'OrirJl. p. 'l\tnbridge Tel: 01892 6r68Tl Em"jJ: info@greenbnllids.co.icli OSNOVE ZIl priiodne j Tel: 020 7935 5. tintne.co. PRANJE :RUBLJA Aqua Ball vidi 21sI.tcxtileslromnature.EKORIRAI"{IE Za prirodne ci!it'enje tvrdolcornih OX] 3SQ 11l11.

110Jl·j Swaddles osmozw. 'lie!: 020 7297 6350 www.(r. bJljl1e cajeve i tiakture.uk Doswlflj. Freepost. gI<lI'ni11 :1 J'Jwgu Sf' nawcili Irgovllc!iil! CeJwml. The Falrtrade Foundation Suite 201. Milium. London llelH 7HJ ·l. duc'aml Imp pas/ujLl po stnuiicoui itd. South Vaults.org.:are Ltd.uk www. .dep.uewlne.lf? u djdoj The Organic Herb Trading: Company Court farm. The Pun: Wille Company 196 The Broadway.ll..ecorecycle. illi. 1I orgtmsl«: brane dje/oj zemlji.co. St. (/o!i[[Nij. organskehrane.·jmg. www. I'egetorijan. 1'L31 IDQ . vise 0c/ 80 Hare Lane.x'iiJ(. Buckland 5t Mary.1 potvrdivenj« Z.cuJ1l ublib .co. vina i plva 11 cljeJoJ.iW'o/:maqje oproiz'IfOe/l1l1<l koji nisutestinuii llj WitilPleckm.obvtously.Industrial Esta te. ~Fel: 0845 1000 196 The Broadway.org Europslco] www.uk Lane.ei!!lpurewine.. Za clos1iIT'lj'i. Cumbria LA18 4e1S www. [-litei'llq.. London.org.com z em/p. Tel: 020 7739 3701 Erna U: s:des@pjtfiel~Lbeej"shop. snobitelu. Tel: .org.1R 'lei: 01460234 387 El'l1au: .izhcitili proizvod« dostupno je u vecin.@f~irtraae.uk Za dos(.vinrageroots.jnfo@oJganicsciirect.sav a nt-health. Cheshire.(:o.co. \f{jget<lrijlwskiil:i djeloj zemlji.lf'mja voce Pitfield Organic Brewery The i3(:)er Shop.uk Zil dO$WvU www .theorganicshcp.. :i\n.i)lfo@wastewalch.dshll'e SOs. Pureflo Markets Mount Pleasant Bricker Heres AL2 3XD Tel: 01923 682 774 Ernaij: enquiricseapureflo.eaniad.bu Ifa Io.memail.uk www.co.farmersmarkets.08000 980 4·992 'rei.' proizvodi Bile/de Oi~ZillJ01.erg.@emiad:c!:1IUk www. Email: nafm@fllrme.co.a 1'(ldu.Tel: 0870 243 0136 EJ. Wimbledon..corn 2a omega.l)je otS:lJJskih rlina l/ National Association of farmers' 1]J3 tijdOj:. wei V 70B ZDRAVA HRANA ll:u'tlu.co www. SW19 ISN ii]fot.c. amcnty.. Rading Road.uk 1<:1'1"511" organJ:zacijiJ s dela.lk sdiiiv« dbzl'o/jenih Uniji.dolngyourblt.rccycle.djMive i fru(Jnl1Hcije.ri~lle kootsk: pociutke.slwg. Beauty WilhoUl Cruelty Devonshire Road Industrial l!stale. London 193-7 High Holborn. uldjLlclljll(~i rnevo.vW . 11¥ 444 lkllHi.01229 775185 ZIj .uk Z.uk www.f4irliraqi:l. Arborfleld.ul.1 . Ltd 50 WormhoLt Road.co. llUliJ.es.crg.rtn Cornwall Road. Albans.cm.gov Korisne: iniormecije www.co.state.swaddles.uk www.ijMJe 2.pa.cG.hambledenherbs.ilji 0 dobioivomim orgaIl1·z.solvira.co.inJpJyorg~\nic. 0 iectkluunju. Somerset TAil l.soilassociarion.uk Zs. www.uk Zu dostavljanje orlJal1ske Ilmf.l: ~el"\i.uk www.edu/li braries/ units/hsl/cms/donatioup rograrns.prfieldbeershoop. Green Farm razvoiv.uk p www..co. postom.'iJwlama.net www.fala .. koristenja clpel« v'odecs organiZilcij. Baldwin's Gardens.kucenskog eiektrollickog principu stobodn« trgovine.uk· vitu: II I'll oqp1fJskill. Woocl~ Browning Resp.co.i(. Tel: 020 8545 7676 Email. Savant Distri bution Ltd 15 Iveson Approach. iid. lwje IreJjaju knjige.:ij'UJ.rsll1arkc[s.ul. DRUGE .emlji .I.epa. .) provoden]« bwpa.Qlympi¢ House.njil i London SW19 lSN otgnnsl«: hrsru: i organ:3H:og lIzgoja.-5· llij!l i iiilok ruspon <Jrulje opreme. Chard TA20 3..purello..i.uk Za Q. C.frcshfood.1l1s/(e hrune. peuid j ~I~k[Ii61Og oiped«.gov. Aldcrley Edge.co.e.net Z.o.us www.corn Za detalje {] programu poncwnog u SAD-u. OSOBNA NJEGA \'egaJ1skih Avcdu A VD Cosmetics First Floor.uk/enurabers. u k Tel: 01208 77219 EIl1.Glig·uk rel: 01462 443 :58:1 EmaIL: Illilumdet.vlc. 48 Queens Road. Bridge Fanu.i vegaJI5kog pil'a.!ju lllZJle DRUGE KORISNE .ij(1il1l inFoJ:lnacijanw.. BathB'l Tel: 01225 787 914 Wood.lvljanje Qrg. il:d.uk www. tskoder fIlter.la. De(.slw bi/je i z[lCiIle.co.hunl Zn dost« The OrganicShop The Organic Shop.ir)fo@:. kozJ}letilw. isizliciu: mere Z~I.organ icsdirect. Bodmin.: 02(} 874Y 8778 Email: organics@freshfood.gov. Magic Corumunksations 5 Prlors London Road BishopsStorrford. HCJ'cto!. iibu. hladnjilim.lAje oqJwlske IU!lnC1 u elje/oj zemljt. SinIpJy Organic Food CompanyLtd .com Zasvjesnosl. postom. Holborn Hall.uk Nudi [azJiCitu l'[ste optcmc ia ispitivanje tle. fi-eOllil 1):. London WIZ OLS i irtfonuarion aswadd.uk www.wastewatch.otgl1)k ~ . 5K9 7YG TeL 0845.nike.org.rgan.cQ. Milverton..uk WEB STRANICE Vintage Roots Ltd Farley Farms. Leeds LS16 6LJ Tel: 0845 0606070 Email: info@savant-hea!th.happychild. Organics Dlrect .uk Z(I sustnv pu. London Nl 6EY fellCl7.co.[: Q2Q 7405 59il2 gnt<\il.llet !1{Ww:siLnplyoxg~U1ii:.<. The Fresh Food Company The Orchard.I:v.nk .uk www. wWw .com www. www. 674 4000 Email: j)):fo@["heorg. otZ79 "755 799 Herts CNI2~ 5ED PLC Za pritodnu njegu koie.ruralrecycling. Olympic House. Green Park Road.co.. Berkshlre RG2 9H '1'(:)1.. poduam» i web i s naj'boljoJH i lwjopseinijom Ullil/j[eduje p1'Ojzyodnje uII/ete ugoville i p05(:cnliJ [Njett! II zemijam" U E1ll([il:inof@c!etox. 0 iecikllruniu.I www. uz ko.ll1iCshop.co.corn www. kose.Nl' Tel: 018Z:3 401 205 Ernal: info@hanililedensi1erbs.itJNma.uk W'l"iW KORISNE WEB hun STRANICE tl.ariaci 104 Bancroft..) copts trinicu u dje/oj zem1ji.uk c www.net Ea clost.el~11j.2EI-l. Green Park Station. Unit 18..OI:g.aveda .useiragain www.voclu. Tel: 024 7663 0832 Email: info@~olvita.detox.Li. Za PQiJ)uJ"!i Sp1Si.co.co. Coventry CVl 3.llk www.m~il:. 14 Pitfleld Street.au vrste r)rgHJ1.

Simply Organlc vldi ZDI(AV Zfl kozmetika.Y Brighton Road.aloeveracerure. ltd. 2l>1·mu1lctr . 5 College T rra OJ 'hard Court. London \VlM 7LH Tel: 020 7935 5330 Email: uuuk.uk 2:1 I tirodnu njegll kuze.uk Za proizvode bez iormaklcbid« 56 Longbro k Stre t. p National Institute of Medical Herbalists IN < o .cm www.bioforce./ /)iljoc doaatke prellJ:wilviwillirl€ www.lOgOIUL co.lI-eoqulries@fragranr-earl.licntwer. org']!1ic@grcenpcopie. The Green People ComlXU1.c(). @nllLkz Horneopahic 36 New Cavendish Street. Hampstead Heath. ulja Neals Yard Remedies Head Office 26-34 Ingate Place.uk 'svjeti kuko Homeopathic 6 Livingstone Gravesend. proizvodi musku Iljegu i lljt!gu zubi. Ayrshire KA11 5DD Biljn! do ciaci prehrsn: www. oailnu higijeJlu. 1.co.44 Email.9-20.i supnn].co.greenpeople.html Europ "n Costneric Toilmy und / EU. redkJjl~w.nfOrm. Ilkeston.o.clinique. eteiicna Organic Boranrcs ulFl od sam(Jllikl1h bi/jaiGJ.frugrunt-carth.com www.h.pipex.!im. vlje. COIll i toiuen«. tekoderi etericna ulja.2 Email: nimh@ukexeterJreeserve.r: Il2QR /(0.surna. proizvodi za njegu kole i tije!«. Iljegu tije/a. London rWI 9AJl Glastonbury..corn Z" povttne it/he.org.li. urI' lk 34 NJ3 Park.nealsyardremedlcs.uk Popis lijecnike. ~rev rica iz odrzivll: iZlIora.acupuncture.co.ainsworrhs.bwy. ptoizvode na buzi tiitnn. uk Kozmetiki1 pr(f)izI'l!Jdi 7.org Lagana nit 3. Devon EX4 6AB Tel: 01392 426 02. odjc·t'u i oelen«.<1:iLc(!)l'ii Tel: 01986 78:1 782 Emajl: >oqlllrie~@log(ma..com Z" hOllleOpa18ke Bioforce (UK) Ltd DRUGE KORISNE WEB STRANICE j ci. Hove I3N3 5J3X Tel: 01273773182 www. kose.Llk w\Vw . Irvine. pnrodnu koze.~ld l-leanor Road. London NI OPD Tel: 020 7226 4345 Email: jiU@greenbaby.I%lS€.acije e /wmeopacskoj tnedicini te popis lijecllika /coji 12 bnve bomeopaujom. Greeutlhrcs vldi DEKOlUllANJE I OJ'REMAN.alnsworrhsesukonllne. Kent DaL5DZ 1dil pioizvodu z« I1jegu djece. (UK) Lld DE7 BDl( Medical Association i{oad. London \'\112 9LJO i Suma Wh()lt:f(lod~ L<Jq'W. Tel: 020 7794 0848 Email: olislry@cli. nissice za lice.uk Z" velli: izbor O(gilll General Osteopathic www. Tel: 01892 51l'Z254 .greenbaby. Iijega kose. Te. rJj Ill.co. j Tel: 01294277344 Email: eIlquirjes@bioforce.com ]Ike (reme(lije).co.osmetics. PRIRODNO Ainsworths LIJEGENJE Pharmacy Society ot Tenchers www.0 lokulnlm tecajevtsn« joge. iul. uk.uk Z:1 neizhijdjentJ. . Hereford HRl 2hH Tel: Ol432'2GSO~8 Email: h.uk Nutriciotiisticki J1jeg~~.the. Battersea. House _of Mistry Z" prirotim) njegu kole. OFf" House.uk Z" pl'irucirJll ujegu kaze kose.e m.Z .JI~ Z:I orgallsid peinuk koji 51:': mott! ponovno korislili.""'w.com www. ffa Srreer.uk www. West Sussex RH17 6BZ Tel: 01444 4014.co.uk mineie!«. sminlm.suu. Business Park.uk www.nirnh. Beck's Green Lane. uk velik.tJjegv. www.co.org.1" Derbyshire w.dial. London SW8 3NS Inf rmacije: 020 7627 :I 949 DRUGE KORISNE WEB STRANICE ry I"II/wI)W V>. perfectnails.Baby BRIGA 0 DOJENGADI 345 Upper SU'eeL. G rccnfibres vidi ZORAVA HRANA Velik izboi orgnaskc odjcce za diecu.cO. [-m}\NU orgnnsk! p:IJIJlJI(. sarnpon) i Lilja.uk Biljni lijeifOlri i dOWICi psehrsni.uk Popis lijecnik». Heuschke prirodniru biodinamk'kim IJ[/cino11l. homeoparski bi!inoj l):~d pripiuvci. Beck's Green Business Be d's. posleljine .co.co. of the Ale rander Technique 129 Camden Mews.hma-org I. Exeter.co.uk www. lalwc1er i UJ. j Ass ciniion: clew/ji 0 kozmeti ~iim pr J Tel: 01386 792 622 Email: enquiries@drhauschka. Handcross. IJjeg~I u W\NW.cQ. !UFlIlll' Email.1nkle@h<!)li)l).~weterlcni: lIl]!I 1 [jidrohlfe.0 Elysin Natural Skincare Unit 1.uk www.uk Popis 8trllc'njllim 2:1 akupunkturu. tijel« i kose.kz Z" OIgiJnsk.c rn 2 Brewster l-lace.org Deiul]! .!. dezociorims! kemeriu.uk www. p<l1Fem~I i losiou«.uk Z1I. ijepot:I www. biline tlnknue j ulja na NHR Organic Oils Fragnunt Earth 1agdl.) Hell s Homeopnthlc Phannacy 97 Carnde l~ Road. izbor horn Op111Skih ri] tuvnku (remcdi]«).5<.colip~. \Vorccstershire 1196 6SX Email: rna il@nealsyardremedies'colll www.!y. so. Council SEl 3LU Green. W-est Yorkshire Tel: 0845 458 2291 Email: sales@HL1Jlla. itd.com Zil Brighton BN2 OEli Tel: 0845 310 8066 Email: organi www. British Acupuncture Council 63 Jeddo Road.co. njegu lwie po metod) dr.c.nhr.organicbotanics.org.coll1/eu~ .corn ~11 www. R )y:1) Tunbrid Kent priwdI'JU niegu koze J -.l.. www. House of Winkle 'WelJ~.osteopathy. London Itiecnik».:0l474· 560 336 Email: info@the-IU1)a. Iwpici.dspace. ptoizvodi za njegu koze. S merset J3A6 9EW Tel: 01458831216 Erna U: a. London N'W3 2PT J 76 Tower Bridge Road.drhauschka.PO Box 2140. pl'l4[inacy@helios. eteiicnu za Ilwsuiu.njega kose. priprn 2.helios .uk www . Lowflelds Industrial Park HX5 9DB Eiland. 11:16 15-17 South End Roa I.weleda.www.uk www.uk www. 211 . Stockwood Sto kwood.ene 'u'eel. prirodne proizvocle 2<1 suusksrce.pipex.co.lr. sozmenio». krctuc bel'.CQ. Ilketshall Sf An Tel: 0115 944 3200 Email: weeledaukescompuserve.naturesbestonline. Wdeda toniett« papir.org.1. dezocloi« nsi.cQ.lll:uce bez dioksin».

uk www.0 WEB Email: inlu@bluericlgel. Pendle. Toppesfield.lj·vbilllce.greena rk.coui Iriiormscii« a pelenemu. 18 Station Road.uk ProiZvoclf.uk vicunini. ukljucujl16 uredsk« sje(j.org uk 1. ove East. 50 posto ptoiitu.[ 6934949 Emall: i. Ltd The Ret Nappy Association PO 130x 3704. .uk '!II'jeCi 0 eticnorn bsnkovnom poslovunju.peuiuufon. minerel! i dodac! prefJrani p~Lsa.uappyfacts.'ll10Ver www. 45 Catherine Streer.co. trgovini Sirotn ::iv/jew. prlrodo» odieci za kreditnim .IEal1ska iJl'ana za doj<tIJCad.uk @. N 718 11utsko lij' icnje. KORISNE hoiccs. nosilice.co.uk nekretninem«. Sussex H BN .itrix.lJicint. Bsbynnr so.1 The Ba kShop 14 New Cavendish London W1M 7L) 020 7935 9120 www.uk www.l nionneciie 111 'l111.col1'l www.uk Z.co.ecology. www. Halsteart. www. Fragrant Earth Vidi OSOBNA N]EGA Ererir"n'l Lllj" i hi lioluti.org.lCi Simply Organic vidi ZDHAVA HHANA Orgunska DRUGE wv.huggababy.c0..trafflc.t!'ainJ. Cornwall Tel: 01288361 (za poklalljanj€ Traffic International 2l9c Huntingdon Camhridge Tel: 01233 277427 Email: Imffic@l. East Sussex RI-!1S 5DE Tel: Ol342 822169 Email: gle) ll1@nalwnLklouling. i plulue. Badey.uk Otgsnsk: lllddj'.tles. te iuedenie ureda.uk www.co. Chiche tel'. SOl' 60-62 Kings RO'le! Readlng.e Pet Nutrition Concepts Ltd PNC Ltd PO B x.urg www.rJ.llIO slmre. ove treet. National Association Tel: 0'12. BESPLATNA POSTA.org www.Ilmcalw i Centre fur Alternative Tcchuology VkU OSNOVE NetoksiCt)!1.h.co.co.uk www. Talgarth Brecon ill3.rrirr: ill (za kupovanjc) Cfcadrnlntsbtintemet. Skelrnersdale Tel: 08457 212 212 iW('TIe ljubi1l1ce. Email: jennie@co-operativeb1U1k.com www. Computers olovke. Cury.rv.co.checnct.cQrnpulersforcharity.laleche. .co.com Zit reC'ik/ir:. P020 7YT Tel: 01243. Nelson BB9 6. priSLlIp popisu vrsta.uk Podrsk» dojenju.za Ifjeibaoje leda.I1. itd.I.thebackshop.1 okottsu.uk www.wen.uk www. USA Tel: 1 800 745 5530 < o . Delf House. Dude. Essex C09 4LZ M60 GA!:i Tel: 016] H32 3694 Email: info@abcul.uk Pelene 0(1 orgunskog.0.co.com Orgal1 uc« brww ZH Co-operative Bank WN8 gl\'Y PO Box 200.b'1I·~lle$I.abcul. v.co.IG. pnmukn. www.co.I Email: margaretsihuggababy.uk 1i!/\Vw.spiritofnature. Jeci1dira. Crose Hills.pareutsplace. Huggababy 19-_1 Pryn Centre.co. ODS 629 Tel: 01874711 brunu za d()ieni~!1 t. sku rtizriolikost.earthcall. Estate.co.i od recikliiunil. zsdrugsm« i gdje jh n.naturaklctlung.cb.realnappy.iIJ1. dugoC!'Iljni proiz lw(. .o.dJafnjl..genitrix.t. 1'eJef'(m.ecillji na teleionskim 1.00-A')?oociwind Industrial Court. Station Road tndustrial Souihwater.rw. of Nappy Services KUCNI LJUBIMCI Denes Natural Pet Care Ltd Frceposr.uk lnf'u/'l1'wcije a pelcnamu.LLd UtIiI25. Schmidt Natural Clothing 211' isrhorn Close.org. London SE6 'iRK Tel: 020 8299 4519 www.denes.'ni/JJ ljubiuscim«.IClIniJ]]<I i za internetu.LQ Tel: 01282 606 810 Emai: greenarkezen.( 0 bebe i djcci: te posieiiin». The Ecology Building Society BESPLATNA POS'Ii\.llk CB3 ODL EmILi: lnfo@cle. www.www.nfo@changcnappy.lIk www.co.org.uk www. 'ortll urolina 27511. Salisbury SP12Ul{ Tel: 0800 328 6818 Bmail: info@barc::Lle$lers. ForestRow.uk.co.co-operanvebank. ]\arthCaII BOliSIe. Sa.org lntortnuclje o zdruvsivenim rizicim« effect' koo kuc'e uslijec! zug~IcI nj. for Charity EX238[3L 177 racunalu Savant] Istributlon ltd HHANU i biljni psiprsvci.LJk ci.co. Pendle House '138ro. rsdn! pribor i oprctini Barchester G reen lnvestmenr 0 sl.:een. Earth ull Telecouununicarions Holyoake Manchester Str .l. Horsham llli13 9UD Tel: 01403 734 555 Email: ll1aU@gen. PO Box 48.11BR Tel: 0 1273 325 364 Dodaci preluuui Email: Cfdonationsfsbtinterner. Berkshire RGl 3AA T 1:01189510518 Email: iofo@organico.rw.ljegu beb«.co. posteljin« . 512 024 WeSrSllssex www.1)aza dojenced.~'eo]«. xnn dijelov!1.houseofwinkle.1:. 2 Osmond RO~I~I. .organlco.er.. Keighley.uk RAD KOD KUCE Associatlon oJ Brttlsh Credit Unions Lrd uouse.uk s/elik: izbor proizvod» dje{j~ odjedl.ltj€ti 0 eti.U} Blue Ridge Technology Z[I djec}C' krevetice i k()lijcNke.Ifljc J~Icllnll/:l" Road.~ti. Jll)'e.uk Suvjet: Ecover Vidi C1~CEN_lE "/31ag'l kemijska" sredstva Z<. .Irskim stan! 'wml icoje I)J(:.co. itd.nL..I'o@ccolqgy.co.org Iaiormuciie 0 Tel: 0800 068 4949 Ernall: lluo@earthcaU.co. kompenij« ide u Pond Z~I biok..org lnlonuuci]« zllsUcenib 0 1lI Leche League lnfonnacije: 020 7242 1278 Vidi ZJ)HA V www.uk Xenex. Genitrix . pllJ1jenj21 z:t pisace.ergl'eel1.grectl Homeopathic Tel: On67 Iniontuci] pJ'<llaldrajl1l! STRANICE Vets () IIcw·t1t.uk 01'lP11Ska tm:JJw za kucne . Green Arc Animal Nutrition ad koji ubij<l nemetoike nil. Carters Hlll. lconiu. Organics Direct Vidi ZDRA VA HRANA Oigunsku 111'3. We~t Yorkshire llD20 7EL-l Email: ill.changenappy.

EllUS (Elhicallnvestmem Service) 80-84 Bondway, London

Research SW8 1 F

and lnformauon

Naturesave Frcepost

Pollcles Insurance (S\VB 3(837)

UK Carrridge

Recycling Associatlon
511 le ,

{UK eRA)

da]e uvid

LL

osnove

encrgetike,
IW

uporabu

energije,

N

19b School Road,

utjeca] energetike
Suvleti
0

oxolis i druge teme.

Devon TQ9 -ZZ Td: 01803 864 390 Email: Ulail@naluresav',(;o,uk
www.naturesuve. S:!Ijeti
0

i\>lanei1est· r M33 7XX I'd; 01706 -25 050 Email; ini'o@ulu,LcoIJl
WWW.UkCL-d.cUIf)

E-mail: info@moj~.energija.hr
lIstedi energij«.

Cl

<

:;u

Tel: 020 7H40 5700 Email; ethic @eiri .org
www.eiris.org

.o.uk investirsniu.

Encrgetski lsseiskini
pisaCim3. i

institur Hrvoje Pozar

Eticno in vcstiranjc. The Ethical Investment Vincent House, Co, Durham DLl 5SF Co-operative Ltd

eticnon:

Iniotmucije
pll.njenjim<l.

o reciklirsnirn

Savska cesta 163 Pp 141, 10001 Zagreb TeL: ++385 i 6040 588 E-mail: eihpveihp.hr UItL: hl.Lp:! /www.ethp.hr
Inlbl'!lwcije
j j

New Economics Cinnamon London

Foundation DRUGE KORISNE WEB STRANICE

15, Victoria Road, Darlington,

House, 6-8 Cole Street,

SEI 4 YK

Tel: 01.325 207 228 Email: inl'o@ct:hicalmoney,ol'g www.ethicalmouey.org
Sevjet! 0 ticnom

'I'd: 020 7089 2800 Email: info@newecOJlornics.org
www.neweconornics.org lZlfjeiJtaji
0

www.getethtcal.corn www.ethicalinvesrrnent.org.uk www.ltse-Igood.
eticni kri: fiji.

,5,wjeti 0 o/;n(wljivitJ)

tzvoiiuu

'om

n6'rgij

ustedi energii«.

iuvestuunju.
Company

eticnim

investi

i}l1JlW;

www.greenehoices.
www.realmoney.org
www.socialinvest.org
VlWW.

rg

.INFO.G!tAD vl. Kristian

Baltic
Svibovec

Green Stationery Tel: 0 J 225 480556

Paperback

Ltd Business Centre,

Studio One, 114 Walcot Street, Bath HAl SBC Eniail: jay@greenstaL.co.uk wvev«. greenstat.co. Reclkllrunt Grcenpeace
uk

Unit 2, Bow Triangle Tel: 0208980
EITI,l

.oopa medea
0

Balla ]elaCica 104
eticniin

Eleanor Street, London E3 4NP 5580
lIJ'e(/skog i I: sa.ies@paperback.i'sbusint:ss.co.llk

Dtug« intormnci]« i sa "jeri www.galvlns.com
Suvjeti 0 LlJ'ede.lljLl trft!da.

investicijun».

33520 Slatina-Bakid 1.1l'IV:!/infograd
Inforuuici]«, ,i]llicievinskom

.hoola, hr/
sa "jeti

i lIpiri 0 ekoloskou:
za ill'slweJleJgel:~ke

rn,uerijalu

Iwt'e.

aredsk) JllaterijrJi, nuliv-pera .. Visa Card Bank (nasuprot)

ReciitJirllnje

pribore.

Recycled Paper Supplies Gate Farm, Fen End; Kenilworth Tel: 01676 533 832 Email; enquirytsr www.r cycled-paper.co.uk cycled-paper.co.uk
eV8 INW

wv.'W

.wastewa

tch, corn
0

Detuljne inionnucij« www.auuglare.co.uk

reciklinuuu.

Vidi Co-operative

DEKORACIJA OPREMANJE
WO.LLBEIT

I

Kreditne knrtice bez PVC-<l, bioruzgradive. LETSUNK 12 Sourhcole Tel: 0207607 Road, London 7852 N19 5B)

Nereflekti)'ajL1C/ ekfitni. www.yahoo.com
Popls doiJavijanj[1 reclktirenut P1S~IC<l.

sisteml za spavanje wollbeu.hr obloge

R dkliJ.;JI1je u,n::c!.5kog piiboru. Remarkable 56 Gleruhum Tel: 0208741 Pencils Road, London 1234 co, uk
1I

http://www.

Korak . hrvatski portal za podne iLtlP:!/www.korak.com.hr

Ern:)ii; lets@lerslinkulcorg www.letslinkuk.net luiormeci]e Lightswitch
(J

S\XIJ3 9JJ

ww>v .recou p.org www.save-a-cup.co.uk Recildiranje saiic,1 i:t. iJLltomata. U HRVATSKOJ

loJwJnoj

tigovin i.

Email; info@remarkabie.co.uk www.remarkable,
Reclklirun]« dijeJO\ra epnrut« olovke.

Helpline 538 h.co.uk sredstnvu xu stedljivu rasvjctu,

Tel: 0870 513 www.Iightswlt vfeLi

WEB

STRANICE

ORGANSKI HRANE
EKO-IMANJE

UZGOJ
d.o.o,

Sr~\'ieLiZ/J mliilie.llje
$1' 0

'I'raidcraft 1 ingsway, Gaieshead, Tyne &. Wear NEll Tel: 0191 491 0591 www.rratdcraft.co.uk )Nli

plfJdjucciJ.lw. Service WIE 7EZ

USTEDA ENERGIJE
Potlcunje energetske efikasnosii u H[V,IL1;koj

MAVROVIC

Ekoloska poljoprivreda Sjcdiste: Slobosilna Ured
II

45, 34 322 13reslQvac

Zagrebu:

Ilica 69, 10 000 Zagreb

MallPreference

Freeposr 22, London Tel: 020 7291 3310 Email
Zausta

Najllet',l 01g,l.llizllr:ij,]
trgol'me
Triodes

Iurp :l/www.energetska-eflJ;:asnO$t
za promic:mje slobodne lO-l11ai1:

Tel.: 3 385] 48 167.39
E"llla.ij; info@eko-mavrovic.hr http://www.eko-mav(Qvic.lll'l

energetska.eflkasnosrsundp.org

u SAD-u, http://wwW.ll1oj:~eL1ergjj.l.hr/
Bank (UK) Hou .e,

Illps@dLtla.org.uk .org.uk
junk lte

www.rnpsonlin

nezeljylli

mall.

1.1 The Promenade, Clifton, Bristol J358 .'NN
Brunei

Portal Mojalinergij akrualn«

je hrvatski energetskl ij i novosti v 'zane
II

wb
\IZ

portal i J ruza informa terne I uendov

e.tlergeHd,

'I

ujedno

T I: 01179739339 Ernall: maii@tL'io los.co.uk
www.trlodos, C0. uk

n-:

o >
N

ZDRAVA HRANA
"BlO-ZRNO" - trg rvina prirodne
Habijanovac 45

hrtp..' /www.e-recicle.com/ J)lf'ortl.l,ldje () reciitliruq;u probleunuic]. i zdrave hrnne orp"da i ekoloskoj

KNJIGE
BerLhold-Bond, Annie, Better Basics for the Home: Rivers Iyengar, 13.K.S., Yoga: The Path to Hollstl DA.TE?) Health Simple Solutions for Less Toxic Living (Thre (Dorling Klndersley,

N

< o
:;0

]0343 Nova Kapela Tel.: 01 272 81 73 http://www .bio-zrno. hr/ekoturizam.lum prirodne
j

PRIRODNO
Savjetovaliste Tel; O1l2430
0

LlJECENJE

Press, J 999)
horneopatiji .13[0\'''11,Lynda, Planet Organic: Organic living (Durling Kindersley, Brown,
metodama

Makrovita - trgovina Ulica Vatroslava Tel.: 040363 535

zdravc hrane

955

Jewell, N. (Ed.), Richard Brier's Green Life Directory (Kingsley Media Ltd, 2000.) Nicola, 2QOD.) Lockie, Andrew, prlrodnlm Lynda, TJ:l~ Shopper's Guide to Organic The Complete [ indersley, of Mcdlcinal 2001. Mendels
11,

Lisinskog 1], 40 000 Cakovec

E-mail; info@homeopatip.c:om http://www.hoJUcoparija,coll1/ Snaga prirnde - iscjeljivauje

Illlp:/ / www.rnakrovira.hr/ Biovega d.o.o, Ilica 72, 10 000 Zagreb hrrp./ /www.biovega.hr/ Tel.: 0385 1 3860862 E-m.lil: inf @$naga-priro infC)lmllcije i suvjeti H rvatsko udruzen]e HUKlAI:! Trdice 43, 10 000 Zagreb PI.'ijatelji. iivotJnja Cajeva 47, 10000 l:agreb prijaLelji.zivotinja@inct.hr ·l'el..; + 385 '1 3453 846 B-mail: homeopaujaehuklah.hr
0

and Geddes,

Guide to Homeopathy (Dorling

food (Founh Estute, J998.) Chevullier, Andrew, Encyclopedia

Revised Edition 2001.) Cheryl, Home Comforts: 2002.) the Spine; The StressThe Art (mel
Nicolson,

le.com uetmenlmu.

hup.Z/www.snaga-prirodc.com/ bouieopetskim

I,

Trgovinu prirodne i zdruve i:W1J1e.

Plunts (Dorling Kindersley, Christensen, 1995.)

2nd edition

Science of Keeping House (WeidenJeld new edition

KUGNI LJUBIMCI

za klasicnu hcmeopatlju

Karen, The Green Home (Piatkus, Scaravelli, Yanda, Awakening Health, Vitnliry and Energy (Harper Free Yoga That Works with the Body to Restore

Dadd, Debra Lynn, 110111e Safe l Iorne: Prorecuug Yourself and Your Family from Everyday 'I'oxlcs and Harmful Household hotneopet«,
u sVl1JU

S'111 Francisco,

'1991.)

hllp:/ /www.huklah.hr/
Cilj Ucl~llieJlj~ je okup/janje nevledin« udrug» elwlo_ki
j

Products

in the Home (J. P. Thiel) Nluu Hanh, The Miracle of Mindfulness (Rider Books, 1991.)

TeL: 060 44 66 44
http;/lwww.prija:telji-zivoLinja.br Prijatel]! zivolil1ja su neprolitnu te vegetw'ij1l1lstva kso etikt, pd/1I'al:ljil'og iiv()Lnog siilu. Cij~1jc 51'r/111promOlfiJ·;tIlje Z!lsliJe i pnllf<1 iil'otinjEI zdruvstveao

Tarcher,

1997.)

upoznevunju zuinteresuurul: gI'lldana . klusi/norn

bomeopetiioin, te njenog promicenj»
poboljs,rnjll kvalttete zivots.

Elliot, Renee Cookbo k:

J,

ancl Trcuille, Eric, The Organic d 1"0 d (Dorling Ungaro, Alycea, Pilates Body in Motion (Dorling Kindersley, Planet Organic: Organic Beauty 2002.)

iaturally G

Kind rsley, 2001.)

BRIGA 0 DOJENCADI I OTPADA
i gospodaren]e Udruga Roda - Roditcljl u akcl]l

l'alrley, joseplnne, (Dorllng

Va n 11, Lizzie, Planet Organic: Baby and Toddler Cookbook (Dor.ing Klndersley, 2000.)

RECIKLlRANJE ZBRINJAVANJE
otpadorn

Kindersley, ZOO I.)

Caniceva 11, 10000 Zagreb TeL + 385 J 61 77 500
E-mail: roda@rociaJ.lf

Good Housekeeping OrganicHandbook (Harpe-Collins, 2001.) Grant, Doris, and Joyce, Jean, food Combining gmdlJ11i/ koje se rodu '/j5L'1'O i Health: Get Fit with Foods Thllt Don'r Fight (Tborsol1s, 1994,) Henry Doubleday Heseardl Association, BDRA for

Poduzece za industrijska aScenja

http./zwww.roda.br/
UClrllg~1 sviti zainteresirunih
z,lLJzilJ)u za dO$wjw')S[ el7l1 uudnocu,

Sudgcak 3, 10 000 Zagreb
Tcl. + 385 ] 46380]3 hllp://Www.kcfllis-I.errnoclean.llr/ Zagrebacld Podruznica 10000 holding d.o.o,

cljt::(il7jsIV

LI

Hrvuisko;

Slutbex (1.0.9. Andri]c Hehranga Besplatnl 10, 10 000 Zagreb Tel.: + 385 1 45 55 613

Encyclcpcdja

ofOrganlc

Gardening (Doriing

Cistoca
cesra 82

Kindersley,

200L)

PP 98, Radnickn Zagreb

info tel., 0800 206 206
cljecji/J

Tel.: + 385 1 6146600 h.ttp:/ /www.cistoca.h 1'/
ZELE A AKCI].A (Z;\) n via lino, nestrana ko, neprolltn
i dobrovol]n

E-lllit:il; info@simbex.11r Proizvotlnc peleua Bnmbo Neture, jedinill pelen« proizvedenih obul'wilt'ajll u sklaclu 5 kriterijiuui
{JJ'0pi5C-;

Iyengar, 13.K.S., Light on Yoga (FlarperCo.Ili.l.ls, few edition 2001,)

:;!wntlil11Jlfslwg ekoloskog znsk» -lIibuda.1Crlleriji vrlo stroge 0 ptimieni slrovin» /coje ne onetlsc'u/ll priroan! (redk/j{~ljll se). QlcQ,l.is i ruzgnulive su

udruzen]

gradana

zu

zastitu okol iikl 'TeJ..; 3 851 4813.096

DEP (dtettlfralat),

113

uJle za nw.saiu

pasu protiv

buha,

grndevn! materijal.i, 10-13 Greenoeace, grijanje: 1\$1

deterdzent

za pranje, 70, 71 18, 70 1.25

147 miris}, 124-5.
prirodna srcdstvu

A
acesulfam, 91

B
bakterije: hlgijena hrane, kucnih 107 ljuoirnaca, 150.

c
centralno cijepljenje, 14B cipcle, 77, 80· grij,mje,

dererdzerul,

dezodoraosi,

.'-1 l'lsct'J1je, 47

oI11;]¢i8<!a""njt: zraka, .17
§ll"cinjOi energi]e, 22-3

23
ljubirnnca,

diaziol1,HG
dieldrin, 13, 93, 113 61 41

priroclno liie~cl1je, 131 u trudnoci, 130 elieno ulagan]e,
naljepnice:

acetat, oprerna i pokucstvo, 40 aceton, 66, 12'2, 186
aerosoln] rasp;siva(,j,

njega kudnih

ured kod kuce, 155
grinje, 20, 39

dlertltoluamid, diklorobenziden, dioksini,

160-1

186

higijerta

gurna za zV;J:kanje, uklanjanje,

69

aerosolni rasprs.iv<lci, 16, 84
H[rii'ki tvorovi, 151

problotiri, banke, 161

91

c[trat,71 cirronela, (i.l crvi, kucnt Ijubimci,f 50, 151

1.36, 141,187

kozrnetlka, 112~13
IlI'R03,

ciizei,28 djeca: :.liergijt!, 135
briga 0 bebarna, 1~5'-'11

9G~7,101
ul]e, 47

H
halogene Hayeva za.rulje, 21 ~li)(na, 91

A1-14 (alfa-ludroksf) akne, 115 uknlni, opremu
akupunkrura, alamo in, 114 aldehidi, alergije: 124
j

kiseline,

113

b~llerije, 77, B4

lIpule za prao]e, 6··
eukailptusovo

benzen, 42, 9t!, 124, 186 pokuestvo, 40 benztlru nlkohol, 17
kiseline, 11;)

.:1.12 Ca)' 9i>l
casop.isi, recikliranje, eesriik_e·, ponovno 78 86

127

benzopiren,

educiranje
L1Si u kosi,

0

recik.iranju.B?

BRA (beta-ludroksi) blljke:

120

F
Iaks, 155
fenol, 122, 189 r~ltri ZH vcdu, 99

heksan, 99 heptaklor ekspoksid, 93
herbictdl, bacanje, 85

olieciscenje, dobrotvorne dodaci:

135

hidrogeniziruna

ulja,

koristen]«,

91

kakvoca zraka, 17
kompost, biljno 82-3

cdIjevi zn bulle, 147 cesnjak: ortrodno lijecenje, 131 100
za kucne ljubimce, 145, 147

ustauove, 80

~lidwso.li, 146
Hl-Pl, glazbene linije, 27

posteljina, 39
djeca, 135 kucnl JjUb.inKl, 149

.rutri, voda, 99
financije,

ulje, 145

u hruni, 96-7, 137
11

J 60·1 ?arulje, 21, 155

lligijeml Z:1. zene, 119
higijel1a:

biolo[;kall1.ZllollkoSl., "biolo5ka"

vinu, 102 ad ,dgll, 145

l'IuoJescemne

Alexandrova
alfa-Iinolenska

tehnika, 127 kiselina (AJA), 91

sredstva za pran]e, 70

cetk.e,47
Ci~cenje 45~61 kupaonice, 54-5

dodaci za prehranu
dojen]e, drveue

boje 11>1 bazi liLja, 32" 69 bo]e, ured kod kuce, 154 bo]e, za pisace, 155

J.36
kutije, recikliranjc,

fluoricaci.a, voda, 98, Ill7
foijja, ponovno

kuh lnje, 106-7
kucni ljubirnci, 150-1

koristenje, 87

alkohol, 102, 115 aloe vera, 131
al1l1111niJ klorohldrat, 125

81

fonnaldehid,
fosfati,

187

hipoteke, 161
hladnjaci, 27

autcrnoblli, ketnijsb

29
2;1

drvo,

12.13

48, lS9
141, 189

boje:
lJ

sredsrva

·CiS('enjl'!, 8 4

prodavaonice, dugorocnt

WOol
prolzvodl, smanjivan]e

fwhui,43,

hlapljivl organslti spojev., 32, 42, 98

aluuuni]. antacidi, 130 folija, 87
neskodljtvosr recikliranje, hrane, 107 79

kozuiecicl, 113, 1,87

podovi, 51
1,1irisi,

ciocJaci u hrsnl,

97

49
i oprema,

otpadu, 77

za kosu, 121 oojleri, 14, 23
boles!',

pokucstvo
kuhinje,

56-9

S2~,'$

E
E-brolevi, dodac! u hrani, 97 E'cali,95 EDT"', 71, 97, lS7 ehj.r(acea., prirodno lije.;'enje, 131
ekstrakt ,eleklricna sjernena

G
g:)w;,o;, prtrodno
Giardia. glaeaDje, lijectnje, 131

Iunel], prirodno homeopari]a,

IijecenJe, .1.31 127,144, H8

98
36, 37, 73 glacala, 73

honnoni, tragovl u luani, 94·-5
hrana, S9~109 96-7, i malu ] 09 137 diecu, 136-7

prirodno lljecenj.o, 127-33

prirodna sredstv; zu Ciscenje;
46~7 cetke i l>i.~t<Jviza boju, 34

amuraz,
Hml)nijak,

146 186

boraks, 47, 186 bOlali,13 boron, 71, 186 horullzum, 107 bnga 0 iJeiJ'lfl1ll, 135-41
briga 97, 187 0 zdravlju: lijetenje, 127'33

dodaci, za bebe kuhanje,

dekalcificiranje

mrlje od goren]a, 69 glavobolje,
glicenl

antacidi, 130 anrlfriz, 85 amika (veprina), 131, 1'18 arorna-terapi]a,
arorue, aspartam, doclaci 127
II

igracke, 141
zitlovi,50

grejpfn,lla, 47

prirodl1Q Iijecenje, 129
ll 4

oprema:

steurur,

napitci, 9.8-9
genersld doinac;

prozori,50

~tecil* energije, 19, 26c7 urcd .kod kuce, 154
recikliranje,

glicerin,66, gl iste, :1 560
globalno gliive,

LJ4, Wi

modlllclrana
uzgo], 10,j-5

(GMO),

97

luuni,

prirodno

91, 186

kr1clliljubu.)jci, brijanje, u hranl, 94-5

148~9

D
daske za rezanje, 52., 107 113, 122 DBP (dlbutllftaiar),

pobolisavanje 19 radijacija, ualjepnice ostaci, 107

R(anja koze,

115

8D

zatopljenje, 103

96
96-7, 101

asuna, 39., 135
anribiotici, tragovi

125

etekli'i~!liprekrivaCi, 27 elektromagnetsk;1 158 112 eJl\Ulzivpi vosak, 1,;14 ('!llziml, "bloloska" f/.i1)llje, 70, Up eianol, 66, Hi7
SJeciSl'Y!I La

buhe, 143, 146-7, 149

~r;{<l'ehj't, 10, 27,

GM0,·97 gnojivo gnojlvo gO)'jyo, od trave, 83 od l[Sea, 83, 104

"lltoLUek!ni~~r, 10
amo.t'l1obili,23"9

voda u boC'~I.11",98

DDT,94, U3 DliA (dieranelamlnoo.earuldj,
DEl{A

prearana,

90-1

azbesl; io- 1.1 a;.lUiJi)s-lnetil, 93

(di 2,et.ilbClI{!;t1 adjp~ll), .1 Qe
k"UJ:I,eJ1GtI

],0. 17

organska hrana, 92-5, 100-1
p"ki\:il,nje, 1 02

odstl~mjlv~lnje

u g,la&ll1,

gorska mervlca, '147 g0~ova luana, 91, 92
gVd.~t~v)n$lI.eud(lJile, l(11

njeg>l l.uenlh
150
pr,jpr.l;1lml,

ljubltIl3c;H, [4'4-5,

7~ dikoru"nje, 31.4fl·

ell:lrlOO

!,ll);t:

l0G-T

njega xoze. 133 hrcci. 69 128 GC.87 uklanjanje. 132-3. O!OVOlll. rublje. 38 102 srnanjivanje kolicine otpada. merilziva. u prehrani. 95 metomil. 131 karnilica. 109 neven. 58 113 narnakan]e rublja. 115 kokosi. 109 neiikodljivo5t. 123 njega tijela. 99 kazemska boja. 99 metilni alkohol. 7 izbjeljivac od klcra. 78 nozevi. 25 kamenac. 143-51 rnadraci Z. kristal. im. 188 linolenska kiselina. 160 K kamen plavac.60 mramor. 51 limunska kiselina. 80 kofein. slobodni uzgoj. 107 kuhinje: 107 17. 103 hranjcnje ria bocicu. 132. 67 mrlje ad karrana. 60-1 na kucnim ljucimcuna. 60. 141 kemikalije: bacanje. 10. oprernanje. 118-19 njega usta i zuba. 127. 160-1 Joutzatori. 48 u kozmeticr. 155. 108 samoniklo bilje. 26-7 ciM'enje. 66. 158 kompost. 120-1 njega ruku. 112-13 njega koze. 85. 40 nakir. u hrani. higijena hrane. 125 Iijevano zeljezo. uklanjanje. 29 nai'talin. 125 losion poslije mikrovalne pecnice. 57 krpe. 38. 159 [oguri. 129 rnaramice. 93. 69 bran 130 medunika. 13 Ian. 109 [0price slijetlno sijanje. 33 mlijecni proizvodi. 160-1 novine. 113.66 rnerilenklorkl. 61 "kombiniranje hrane". 16. 37. 187 klorofluorougljici knjige. 48. 129 kucru narnetnici. 105 vodi. 98 metano!. ciScenje lic". ciscenje. 129 muhe. 119. 68. mo[ci. njega kose. 67-8. 37. 131 klordioks. 95 jednokratna [ednokratne roba. selak. 51 njega stopala. 111-25 mrlje od crncga vina. 147 ksile». 116-17 lijekovi.16-17 ciscenje. dodaci u hrani. 59 51. 150. 57 27 NTA. 22. 35 kava bez kofeina.jgcenje. 90-1 nltriti. 112. 57-9 kausticna soda. LJ mirisi.11 n. 188 stobodna trgovina. 157 jura M macke. 118-19 kucni ljubimci. u perilicama. prirodno kampilobakter. 116 laserski pisaCi. 93 rnamurluk. 60 oneciscenje zraka. 189 najlon. 104 konoplja izolacija. 107 luana za kucne Ijuoirnce.85 prirodno Iijecenje. 143-51 kuhanje: stednja energije. 138 [oga. Ll N !lafta. recikliranje. 16 bacanie. 24 otiraCi. 80 neskodljivost. 123 mirisi. 93-4 obradivanje diva. 52. slobodan uzgoj. 69 mrlje oel slarkisa. 102 L lak za nokre. 14 kukci ugrizi i ubodi.rklanian]e. 48. kuce. 90 mineralna ulja. 95 napici: caj i kava. uklanjanje. 137. 113. uzgajanje riba. 125.rnoloski mucnina. Ciscenje. 137 NJ njega tljela. 28.]i. 148 insekticidi. 102 naslage kalcija. 79. zamrzivaci. 136 kana. 124-5 Ll voda 77 .d. 49 J kornpjutori: kupanje: niega lijeb. 116 maske. higijena kucn. masne mrlje. gradevni materijal. 116 junk mail. 99. 38 opremanje. 102 linoleum. 191 metilparaben. 13. 47 lindan. 65. 95 komarci. njega koze. 66. 122 naljepnice. 99 kava. 42. 112 mrl]e od krvi. 10. 70 brijanj a. 66 ured aji. prirodno Iijecen]e. 35. 94-5 mobiteli recikliranjc. 69 mrlje od trave. 57 mrlja. 28 mirisna rnjesavina bilja.93 mikrobi. 106-7 stednja vode. . 109 ciSc'enje 52 nacini kuhanja. 80. 54 lijecenje. 39 maleinski hidrazid. 49 jabucru ocat: Sleclnja energiie. 118-19 ocllaganje. 131 nun. maskara. 9~ ld01al1. hra na. 46. 136. 67 mrlje od Iastila za cipele. 143. 100-3 otiraCi. 116 masne kiseline. 57 konzerve S olovom. 188 99 u kozrnerici. 121 karbaril. 161 kriptosporidijum. 13 recikliranje. recikliran]e. 53. 188 naftni deri vati. 124-5 njega xoze. uklanjanje. uklanjanjc. 1.88-9 vino i pivo. 136 jaja. 109 ~tednja energije. uklanjanje. 38.42. nadomjesci. 127 rnasti. 93 kasal].43 oprernanje. konzerve s kooperanti. J23 kuruena vuna. 97 uovac. njega kose. 122 ]ale. 112-3 tragovi u hrani. uklanjanie. 57 mrlje od voca. J 14-17 kreditne karuce. 146 karnauba vosak. 33 kemijsko ciscenje. 71. 137 85 lakiranje. 10-11. 93-4 keramika. 188 meso: kuhanje. 98 u kucansrvu. proizvodi za (. 51. 15 klincici. 51. J47 kupaonice: ciscenje. 127. 146- losos. 127-33 lijeska. 24-5 izopropilnl alkohol. 91 lonci i tave sustav. mravi. 34. 13. 140-1 madraci. uklanjanje. 69 masaza. 115 143.kupnja. 157 lavanda. 114 97 I igracke. 151 izolacija. 57 rnlijecni premaz.ilje. 10-13 kucne biljke. 109 minerali. tzolacl]a. 161 kreditne udruge.60 mjed. 79 u vodi. 17. 60-1 za prunje rublja. 92. 98 lanolin. 91 . 66. 71 izrnet. 115 rnaske za lice. Ciscenje.h ljubimaca. 85 tragovi u hrani. 131 lice. 120-1 njega ruku.31 nitrati. 155 lonci. 55 60 kozmeuka. 158 nestanci struje. 150 limenke. prirodno lijecenje. 69 ljudska pra va. slobodna trgovina. 131 melamin. ciScenje.I dJecje krevetice. 122 njega stopala. 113 127. 76-7 kakvoca zraka. kisnica. meditacija.68- mrlje od jaja. 122. onectscerue. 94-5 metali: cjgcenje. 15 kupnp: prijevoz auiomobilom. 68 MSG (monosodium glutamat). 59 kristalni dezodorirajudi krom. Ciscenje. 53. 17 kucni ljubimci. 50. 156 recikliranje. 67 mrlje ad hrane. 71 negativni ioni. 94-5 mlijeko: hranjenje na iJOClCLt:. 59 kiroprakrika. 52-3 higijena. eucno. 69 9 MEA (monoetanolarnin). Ciseenje. ciscenje. 27 ured ked kuce. Ciscenje. Ciscenje. 100-3 cuvanje. 54-5 stedn]« vode. opremanJe_ 36 laneno ulje. prirodno lijecenje. 81 rad. 61. 26. 191 K -sorbat. 98 klorin. 71 izbjeljivac. 77 pelene. 91 127 145. 95 kosiraf. 73 80.43 miSevi. 68 mrl]e oel cokolade. prirodno Iijecenje. 130-1 Ijepila. 131 karnen. 119 maramice. 144-45 organskoga podrijetla. 27. 188 ljekovito b. prirodno lijecenje. 160 kuci. uklanjanje. 82-3. 43. 151 hrda: ciiicenje uklanjanje zeljeza. 64 nametnici: ulaga nje.

radijatori.plocice. (. 1. lesion Z'. ponovno korlsten]e. 39 recikliranje. riba: 11 Ci~cenje radnlh 56 pokUCSLV(. 22. ogrltce zu bulle. 2.153 ·osnovna nJel.H pisace. 17 proizvcdena trske. 32. 159 rubl]e. I <J 5 perilice za rublie. 48 onecisce»]e. samoniklo jestivo bilie.kod. 137 ured bel kuce. IIZgOj riba. ] 59 sindrom roktijcnog~! soka. 113 "ieU orgunska hrana. 139 oslobadanie kuce. 103 seleni] sulfid. 84-5 opeldlne od sunca.60 recikllranje. prehrani. 91. 9S 93 pokucstvo od barnbusa.scenje zahodu. 92-5. 25 olllega-3 masne kiseline. moljei. 190 porculan: osigll ra:nje. . 106 perkarbonat. kuce. 136. 72 39. ll2 . ured kod kuce. 147 PERC (perkloroetilen). 91. 56. 25 ured .~ije[lfe. 1'55 l'I1'lr0<'1'10 :>'oIJeuq. 95 145 povrsmu. 14. PI'D (parafenilen-diamln)./ propilen glikol. 121 recikliranje. 47. 1'\5 98 sjaiil. ureil ked kuce.5H. 190 rak mokracnoga mjehura. 1Q2 117 53. 115 ruztna vodica. 156 optickii:zbjeljrva<.autornobila. 59 c. 42. l~lJctni'ljublrnoi. 27 smece. bacanje. 91. 87 13. 20-1. 65 opasni otpad.. 9i~-4. 95 71. 47.tjelljeI~a. W. 13. ogrebutlne. 102 clivallje luuue. 145 hL'~!M'za kucne ljubirnce. 91. pirerroid. parfem. 23 mello. 155. 73. 159· reciklirartie. sredstva za pran]e. Clscenje-. 51 .. 53 sredstvo zsr pretpran]e.'i. 25 sredstva za c.njeg'J' zuba. 51 pluto. 13 pj~aCi. 117 oprerna. 99 sredstva za dezinfekci]u. mel na kompjutoru. 93 91.Jod iiplilljoiske Ci~('enje. .56 pokucstvo. 7tl-9 ponovno I. 55 plocice od terakore. 75-&7 resorcinol. 11~ osnovue masne ktsettnc. 112. villa i pivii. ured kod knee. 38.nje. 112.propokus. 80 40. 16. 72. lIiit~d>l energije. 138~~ pelin.l7 prirodna vlakna. 107 radni stolovi. 113. pJ'it. 64. 65 perilice za posude." 9 pe[(ojat. rolete. 19:[ sulM. c-iscen)e.. 21 kamenca gbealu. 79. 154 73 26. 129 problemi ~ vlagom. 56 158 skiclanje Ziunih urpera.90 pozltfvnl 10Ili. 23. 147 maca. Hil "sioclrom boJeslle zgrade.85 prirodni. 119 pumuk.iScenje. 45 oqeCiScenje zraka. r1jeg. oprcman]e. 91 problenu s grl0l11. tiscenje. 76~7 ovlaziv~ld. 124 trave. 120 bebe. 71 pasrrva. 127 pO'Yfte. 1'15 sprernnici zu roplu vodu.piJates. 63-73 pOST. 190 pakiranje hrane. .\: 156 Hi.iadja.a. 113 purafln. 85 sintettcka.155 osvje~ivaci zraku. 155. 101. p II ignxcke. 48. 108 plastika. pranje. 92.:I7. 156 prljevoz. 16 Iiltri za vodu. posude vidi IOIlO i awe potassium sorbat. 51.vo. '6. perJi~.k'1:~t:likij~. ci~~enje. 153-9 mdijat:ija. 76 odstranjivanie 73 odvodi..povrce. otir~ICiud guspine ieraplie. 113 okrilmetoksicinamat.ecikliJ~lnje.102 plvski kvasac.(H:'e. 138. 5'f jl()kLICSiVU.al'- prlroclno Ujecenje. 10 sukraloza. 16.(Qsu.rije: ~teGnja eL1e.u. 53.!'oiaoij. ogrebotln«. 117.'enje. 28-9 ramija (klneska trava). 54. cHr. 129 sok 0(1 1. o odgovarajuce odje.6. 50 r. B5 slavlne. Ciik'e. sredsrvoza 48. 127-33 prirodno svjetlo. 190 djecja.77. 140cl 31.9ri' s ad stresa. oprernaoje.lo. 43 pi. CiScenje. 123 m~OI1. 121 rak.'I ulje. prehlade. pIVa pomoc.. -13 vlukana.14B psi. 95· PCP (pentaklorofenol). 105 slobodna trgovina.gcenje. pamucni Jpstui"iCi. slijedn.. reciklnanje. 191 stotct.0laC.~.87 stiren.\ kozu.rg'ije. persulfati. 109 pecllke. ~Iil . l1. 24 perrnetrin. Cisl'enje. 56-7 ured ked 1. 84-5 struja: susta vi za gJ.1!l1 ~lIl(atl. lOS polistiren. 46-7 proizvodi za uljepsav'tnje kQzl1Je[iJ. 123. prirodno lijecl'!Qje.25· (~$JeQ[)a. 93 paratlon-ruetll. 72-3 uklanjanje rnrlja. 24 rak prsa.ijani. 52 soda. pJijeclan. 11. 45.54 lzolaci. 143-5. 190 pecena hrana.. opremanje. 010\'0.l koze.0 d!.t~6lmlsn(:' ktselme. 50 RSI..27 radne povrsine. 47. 57 otiraci i ssgovl. 116. 43. pr~ni~.. 52 47 113 10 recikliranje. 121 na 56 vidi sods bili. pcelinji vosak.saiate. 109' Strujni kablovi. 13 pokucsrvo od trske. 40~1 slntctskc orgunske kemikalt]e. 6. 108 recikliran]e. 114 145. 25 prolzvodl od presanoga drva. eticno.orizanol. 155 uestnnci struje. 141 platnene peleue. c. njega.~~ 17 rad kod kuce. 129 podlosct zu podovi: mi. pranje. 86 papir. ic. l09 salmonela.140 kemijsk» Cis¢enje. 36] 111M> i:. ci~cet)je. J46 okrlldhnetil PABA.8.gi. 10. ciik'enje. 47 orpad. 66-9 odlagalista. qt)l:ai'i uti kokcsovih plalue. 146> 9-2-. 36-8 uklanjanle mrlju. 42.u'1Inje. punjenja Z. 66 sown bikurbouat /. 56 mineralua vlakna. 49.ij~L.ml susenje i slagarqe. 1:30 probavne tegobe. 124-5 pasta zazube. 37. 86 parabenl. protein. 139 platnene vrece. 145 ull)("g. 129 38 rasprsivaci za kosu od limuna.ori§Leflje. propilparaben. 59 90 popr::tvd.l9 113 106. 59 112 PVC (poilvinil ldorid). PI'(ll. mel lwei 146 safir. 52. pakiranje. 78. BO 66-9 41 ozonsk' QJ1l. 158 zarulje. 59 . 41 PCV. 100. 145 problutici. 16. 55 odvodnecijevi. pozlata. 70. 139 158 sindroin ukocenih zgtobova. 39.1 109 peleue. od luganje. 42-3 (iscenje.oclne tkanine.3~73 R rad kod kuce. 43 ured kod Jwce. 14. 75-87 121 sod" bikarbona. 12:1 rasprsivaci za kosu. 189 Ci~ceJ1je. kakvoca zraka. 189 1. poltkarhonat]. 120 J'eV<. omeksivucl.isc'enje prozora. 87 popravd. 81. 65 staklo: 'ciScenje. oprernanje. 50. '91 1. 72 preradevine U4 kokosa. 102 posteljin:J. 91 osobna njega. 161 osipod pelena. 18S organofosfati. 119 50l.o siJ~J)je. 96. 29 bacanje. J4'1 planiranie obroka.:lovl. to-l tist'ellje. 157 Izolu tija. 150 slusalice.1 puder. 128 lJrekidaCi za reguliranje os'.e ljina.1 organska . 73 . slrell~~ Z1\ilIJffnc. 11 _proizvodi za c:iS~eJ1je. li02 li~[r<l0kn. 15. 154 radon. 158. 119 sintetska vlakna. 138. 112 purallnski V0511k.n plasticno pakiranje.L 11-. 38 sJnt(ltlcka vlakna.. so. 311 ru':nQ pran]e. 93. . 4. 117. tvrdi podovi. sagov i. ~O sezonslco voce i p\wrce. 93. 38. 63-73 rllcnici.TLIl<l osruoza.l pel propulut. 27. 119. sok od dumbira.. 189 rllz za usra. U6 pollester. I:U. 159 strojno ulje. ciii<'enje.o. 1~7 os. lzolacija. 24 37 prekrivaci. 75~87 srnanjivanje kolicine. 2Z' pesticidi.\~. papir za uruamnje.i1l1l1lU!. kucnih ljubi-. 20 prooa va.

9S" 124. 17. organskl uzgoj.eluc:L. zasladivacl. vapno. lijecenje higljen» biljern. 56. 158. 15 od propu hu. 28 \lo1. 34. 137 vitamini. 20 zeljczo. zaSlita od propu ha.:: 'njaka. 34 v(lIa. uzgajanje. 66. z()i1ari. 3'5. 15. 66 125 uzgo] povrca. 156. 27 T tili chi. 82-3 uii1alometani. 95 zubi. 119 tokoferol. 69 reciklimnje. njegu koze.150 voska. prirodno J 31 l> zarul]e cijeloga spekira. Ciscenje. ugljiJHIW!lOksicl. 55 84-5 vlazncsr.ljevl. 191 uklanjanje uklanjunje vOioja sa svi). 112 158 z zraka.80 urin. stednj" J04-.~al11ponl.I. ]55. 199 uredi kod kuce. €oe. 23 rerpentln. 131. drvo. 91 rad ked kuce. 25 od ~LlJ1C. 48 tekucine za ispiranje usta. J. 25 lijecen]e. 119 uhobol]a. vlazn sri u~ 150.98 zahod za kucne ljubirnce.93 Skuljke. 153-9 uredaji za Iotokoptranje. 59 zracenje. 1 . zecevi.17 j zlaro. ugljikohidmli.unorci. 59 vrba.1 zelena maska.95 Smlnka. 47. 69 vidi telaxler etericn« ulja u lje bakalara. ] 50 zahod. 16. ~3 zastort.49 til' > 66-69 toaletni pal ir. 129 djeca. svila. J9 '17 90.98 92-5 z. 11:$. 63-73 92. 158. llS ulju: za kuhanje.:ijen3 kucnlh ljubimaca. 151 na hrani. v valerljaua. vinilne bo]e. 103 rnasti. 1'1-1'). uuns-masu. 145 137 156.60 trudncca. J. 47. 114 umjetna svlla. kompjutor. Srakori. Ci~cenjl:'. bi(. voda. bacanje. 68 cllScenje.158 vemiikulit. susenje rublja. 80. 67 IS' 54 ulje JlJajCinl:: dusice. 71 147 zidne tapete.51 27. ]56 emulzj]a. 99 zeolit. 37 U5 151 trznice. urnjetna gnojiva. 151 VDU. 68. opremanie. rutin" kompjutoru. vino. Cii'k~ellje. 91 vi decrekorderl. ]47 47 za pice. grija6 zu vodu. 4Q. ulje bjevta. prirodno lijecenje. 45 illedoja. 127 x Xenex. 77. 80 vidi taka ler mobitei! televiziju. 118 ultraljublcasro zracenje.rogje. ci§ccnj . 59 srenad. '159 tkanlne: opreman]e. 13:1 umivaonici. uljc kaduljc.23.nj11. njega koze. 76. 3J. 31 rubl]e.1I9 ~. 87 uklanjanje mrlja. 98-9 uklanjanje zalijevanje. 102 viskoza. sagovi. 1919 ielefcni. 151 91 \J~i. 90 vje2. 155 rekuce sredstvo za pranje. ugrizi. 92. 94-5 posteljina. uredaji za reguliranj zraka. opreman]e. 20 ulja citrusa. 17 lOO vaze. 38 zastorl zu 54 130 . 15.54 vatra. 26. 151 toksoplazmoza. 33. 130 zasicenc 9] 92 perad: bakterijska zi\loHnje. na pokucstvu.l50. 98 32 20. tlk. smunjivuujc koliclne svijednjak. 41 tipkovnice. 47 124 u ribi. lnsekti. zamrzivaci. 17. 2Q-~ biclklom. 15. 25 u llgtjik-G!loksid. i'iscenje. 24. 60 recikliranje. 79 » ro N 1<17. zaru[je sa zHI'nil11 nitirna. 95 vode. Luolen. sagovi. 41 secer. 150. virulklorld.lanjaJ~e. A uagovi vade. za peru I.idcl~Ii'I. 72 susilice 20. 72 uklanjanje 151 vrecice. 53 ~cednj" en"'1'gije. 117 tragovi gorenja. !:iO vocni voda: ci.6 21 za rublje. T)~. 191 tesko drvo. 120 triklcsan. 14 omeksivaci vade.~cenie vodom. 50 zidovi: ci~ce(1jc. 93 moljci. 154. 50 lzclaci]a. 26 501<0\1[. 120 'nus.T? voce. 13 1-EA (rrletanolarnln). 132-3 ulja La masazu. 159 vluga. 116 uklanjaoje mrlja. 8 19-29 vuovikornpost. . zeleni alj. 40. zastita zlIStjta urujetnl. tamponi. 90. 10.9. 31 TBTO (uibutlhln oksld).128 trikloroeran sampani pcrkloroetl len. 59 Claji: rnrlja. 148 vid. 127. 1'19 tupetiranje. rrakavice.2. vrata. 93 roksokarljaza. 150. ] 2 tesko zapaljive sinteticke tkanine. 52 vosak. 137 $ebk. 55 z. ~tedl. 117 lUS. 13. 116 I u nib ljubimaca. uzbijan]e buha. rnrl]a. 135 '16.20 lt$leda energijc. 60 zu. 27 42-3 poboljSav\lnje stanja koze. 29 .42 [US. toluen. terrnostatl. '13'1 kontarninacija.sunceva svjetlost. 191 veterinari.banje.j'l. uznemirenosr oipada.

fomnald.l kl.Dosta 13la1101a onog.olll.lt~k prehl'ani za neka . Ql!'@van alm. koji ~adr:Ze amonijak.I.enost .lID.oljeca In Dogi neobnlcleni koliosa. zap~IJji:vih cj$t-i6lJl'l. grla i ljepila. u kojima ga una.!'.7.vue pos-tanje.1jp. Sve dO. dezorljeuriranosr. Nalaze se Ferioli susadrzani srnolarna u rvrdo] . nje·gu isredstvima 1.u (vid! talwcler Mogu ll1Llcnio. Bezbojna sol. veJjj.lakse. KEMI)SKA msprsivac lItbl. o~iJ11 akn se vlakna ne izgdzlI iIi ()Sl:er.na ljudski organiz. l1!areri.o bi PQtakn1.6.. celuloze i papiru. .a.lalcle.iJid oZe pwlJzrO.1dustl'ije. Daclt<lMnosti 'Q)~j~l. slabost.kOZ'l lakse .i kao aerosolni inhaLatori koji oe korisLe hjecenje ast1l1e LI azbeSL Ne POS[oji opaSll.iju.! AI< daskarna za glacHtlje. nadrazenost grl. ill"~dit1djega l'iiV~..!ca. U i.iktiti takooer se koriste . anem.ezo1dionI). proizvodnje. boja.r13mazima i j sjajilima.ost.lJ DIOKSINi Sku[llJna kemijskih spojellQ" ne. deterdzc:naw Spojevi U .1 vi8e raziha.: enziIDi poja se 5ve teSee povezuju s uc. piletini i ribi.Dokazano kloFOfluorougljike).p. Kancerogen olwli5 j opasna 1I je znanstvenlka fluorida.a[erijali za SeCerIle l. plocic31TIa rut podu u cijevinul i otvorirna s. (vkli glazuru.I bOja i kernlkallja vlaknirna . glavobol]u.lSLL PreLpos.IJi ['<1st ali .lja.ovo ujelovanje . Duda vallje fluorida zabrunjeno clrzavama. gastritis.e i.je 1'akoder se tesko Z'd pri POH~d.jll stanju.IJle stanju nalazi u vodi.ogaunosu cak i u rnalim Prenia nekim pokazali su kako l:1uoridu kolidnama.rnoze BORON Mineralkoji dod. cksploziva. dovodl 1I pi tanje hrani.1 i pi:vu kad f"ernH:nliJ<l iz kOJ'iste se Bezbojni se bo vezivanje lzaziva plin Jetlw 11111'i5<1 koristi kQnzl:!rv~lI"ls.I~dt .na. U malirn kollcinama udisaniem acetona.u prirodi.ijel. UobiGajeru minemli poput soii.h proizvcda ne sadrze B0 JE FD&C hoje (koristese 2.0ve.. a dobiva se iz strove nafte. 1I kemi. ku<Mn~iiY.nolo~ki .r.1 u). Moze sleLno djelovati 11:.ni. OS!P.. pbsli.lwlije.SHut cl0It.1 II pravilu.LI.J edl na [e to plji va azbest. kao blagl anriseptik. posto koristi se za proizvodnju plastike. mutacije gena kod ferusa. Tukoder ie sadrzan u vecinl pasta . proizvedeu se zaumjerna tkanina.u. umor. srcane ostecenj. .':i i tegoba s disanjern.vo. opis FENOLi Derivati benzcna shim i procesu A MO N.e se u. rakoder.1 koji se ne pije . moze bill i.[1lltrag LI gnojivima kak.e izazvaii nos".jival1jem c1nl<! kioL0m i drl!J.m· El<lri0i i sprjecavanje ~e Cia je zapaljiv(.picni spada.od proizvoda pOpllt zbunjenost. pos]jeclicu in. funglcidima konzervanslma FLUORID Jijekovima te plinoviura ispusnim d'rnu se prtrodrum putem . Vise se l1e kqr. I.u. Mogu izazvati hlperakttvnost ponasanju.t. I Termin Z. nece 11 1'i plinovi Illogll u pluca i kOlu . apetita.jetlll'ip~~pL~u. prodrijeti korisri mikroskopska (azbestow) Upruvilll.dergijsklh rea.c..1"1d.enzino. osipe i.i.rnije$ati·~ b. take du za drvo.6ob"rBaCn. pOpUL proizvotii i LTJ.ziva bica. m.3.1Il1)je.JiSllll1:i osobnu ciscenje <leroso1tli Sl.je.1 zube.z~\PJavo.ie i. .kvoj pr:t)izvodnli nego proizvodi pllOJpiCOIl1jer otplli'itati Cisti boron )e ramni prall ko)i se malo Im. Nalazio se u. za J.cla jest ~to t'W. poremecaje u otrov izradu odstranjivaca ki. inlU. sve vee! i broj hladnjacirna.lja i bolji mod. rnogll bitl izl()zeni i ljudi [er Ih 1I lma u mlijeku. 1I j sirove rnaterijale kako bi se sprijecilo oneciscavanje u procesima. ·FoJ.1 pULem c10biva iz etile.ijskh:n ol.la..i element ispod).i.i..ji ci.e."st~l al).oze biti . da ga tetraklorodibenzo-p-dioksin (TeDD).rske. prai.:i[Jl se od katrana pokazalo ekceme. ali ~ll za godinu prosloga gradevni azbest.lca satlrlavali nn krovu. .kronicnu. omeksivac vade i u projzvodnji kemikalijama.1lu njegovH vlak. astmu. rul({lV(~ll bbgolceJ:1l ij~ltlh prQ/.(j)im rakoder arnonijaku ocijll koji je ikada srvoren sinteticklm Dioksini mogu izazvati se i s rakorn. .e.i LI Mogu izazvati niperaktivnost. kemikallja iu kuja se toplji\T tianastlji. proizvodnji sredstvlma pokucstvo Prirodni vulkani j i deterdzenata.ljenl. a naci u okollsu tekuclna okusa. vatru i koroz.na 1Z p.l zube. lijekovima i kozmerlcf). za koji znansrvcnlci vjeruju cia je najmocniji putern. Na nesto malo prolzvoda ·koj.1L1I'~' i. lwei djece. Njih.sti. pJ!.ICima drl'. bilo iii dodirlvanjem nlo2.I za . Proizvode u kucanstvu..ma L bOIOllU korii. povezuju 1I ll10gu biti i kancerogenl .<:!ozenosI n:ioze izazvati nadrazcnosr lspitivanjima na iivotinjan"la se cia su kancerogene. .ds1i se za automobilsko . Mdze izazvati vrtoglavicu..kci.ilte-rijal koji je stanju. automobila.ila. a p.1XIica i pt. a d~l ga Hi tor)"!e ne llni§tav~lj l!. dioksin katkad se koristi [ednoga oel najouovnijlh dioksina.Il'ljetnim izoladjl. vectna Prirrxlni plin uSLra inirisa.primjenjuj. cigareta i na odlagallstlrna . leukemijll BLAGA i ))1ijel.ja za fluorid ne pobolj~av. 81.c. vrtoglavic. AEROSOLNI RASPRSIVACi Sadrze topljive. Ostahh 20 u u.lzv~lI:i lIl110r.'1l. za proizvodnju te u j)oljoprrvredi. '1':< goriyo i II10ze ~e Vrsra era!lo!a ko. vapna i sil.'!. otrovne plinove. ali spojevi borona SLI u .' Q~lab.canstvo.1skoga je t1\1Z. .ivotinjul11u . prlrodn: sasiojak A ROM E Oko I. dobrolTIu .estalom V0111_ Oshrb.je l1uzan ilec13l'll..gim i. lCr.iZm:vali -glavobolju.U1 ll1:in:eraJ biljke. Medu Lim. kod ljudl te cia djeJuje 0.I'j'laca m<lflje !.i.l.enaw. karnenoga izraduju ugljena.rijeClli propadanje zuba..rnoze i<J.l lzazvati dvostruku mucninu. legobe s n':produkl. 8 SREDSTVA kemijskJh m. ociju i tegabe.in U lekucemll koji se takoc[er kucanstvu.lnO. Dulje stunju. .1:1- su otrovni.l i rak (rri. plucnll bole.(.mti problem!:: s koioll1 i s ci:(s'Uljem. lako jc zupaljiva. ko]! se tvornicarua.do kHS.jm kolicinama te pr0Ilaiaze moze Diti da iiaZiva rak u 2:i.IDC!lIJe. Benzen mineral koji se u prirodnome n. ekce. [e ED TA Ettlenolamintetmocrena je 1I siroko] prirnjeni kao Prernda se ta j mineral u pIiIiOChJO.1 strove nafte.WOg sust:.o.giroko [e omeksivac vode..upijaju.. bojama.locil1.01jnj~1.1 provjelraviln.i~njLl izbjel.se sintetickin. Unistav. tragovima je bezopasan.bi. FORMALDEHID izazvaLi.ki se cl.l'I. koristi gnojrvu.zazvalJdepl"eslj~1 bdoz.!.500 mlflnih koristi se za arome porerneca.setiamcleseLih vazn.d.1I8[~.spuljivanjern takoder otpada. a plastid. za zaCinn. Oko.~1 ..j.LJ. ibuci.lY<t. -srecisrvo za Clscenje.ih obnovJjivjh izvora. u t.. ua prirnjer. nadrazenost iz bakteri. lrbuha. BENZEN Hezbojna tekuclna slatkasta Dobiva mirisa.80 posto nrnonijaka. Oslin toga. milia idozenost pOl'emea!je .l s clis'anjeb:t~ gllL!Vo.na. u hrnni. 1I wd 1I bllbreg<l. izlaganje moze dovesti 90 rnudnine. ETANOL Vl.vocinju deterd2.kqilig.organl1nfl.lT1jel'.i za razne grane stakla i.trebalo bi koristiti stedljivo oprezno jer i. gllbit>lk koze i Prirodni katalizatori dobivaju koji se isrrazivanjima.ivnim.Be pl'e\rBe knristj.krecle.d~1n8S.ise j</i izraduju s azbestorn.e U obliku b"ijelvga. LI VOelll je Pojmn se korLsti ZH opis proizvoctl koji se.'lslpu. benz! na . ·u nekiru drzavarna dodaja ga 11 aliprevelika izlozenost. Zrak II prostorijamu. Baton je bil.6gim europskim se bolje raspriluju te ih pluta i .lll ku6111l. a~~e~~ ZijCI. praizvodim4l za AZBEST IVIlnera.ja. spojevima i na SlroPlI.l. naftnogil dertva~l.llU moze Z~ mll'lni p.risti.tvu. ali jJ(ltir.iti i m iznentldnll . . U LI ale oka te probleme s p disanjern i opekline nakoz.db moze' d. si)ltetic\. oc:iju te ~krHUli mensrrualnl je. nadrazeuost ciklus..~tetan [\. ispravnost dodnu. sadrzi vise benzena . temelje na Sflstojt.RJ ECNI K ACETON Proizvedena male prirodnornu bezbojna mirisa nokte. pOlw~anju vrtoglavicu.1avlja bi. je u vodi .\sprili\l.Jju nlrjje orgal.t derivata 1I . t"egoba s gulOin. pluca.~USl:a v. na primJer.JJ:ijeJlj~lti'11.e. U t~l.ll gena .i.aWliWI dozvuJj"cl1. il. mora biti navedeno sadrze. pe. Aka aka se nade ENZ I M I vodi za pice.re koris1lo za proi?vodnju proj'Ll(ocia 1I PO[l!L1l o. .ll1el.i proizvodi . Za paijiva Je i izrazajna laka za za se moze mid Korrsti se za luzina na Zernlji. osipa po ko. luunidbenom lancu. ltigWtf. pluca. voska za BORAKS Boraks ill natrij-tetraborat stanju rnaslacu.nu..utaci. 1 stetno djelu]e nii sredBnji zivcani sustav.:. izolaciji. boron cigaretlloga i dima.jali. mesu.i pJ'Oi<. ·sredslvu ZH qa Zapwl. liml.ob. izvori benzena su suruski pozan. 1.ll1.Ier ill u ima u pnrodi 51'0) put .isLe.lmporan ria vrLlci.v.ohohl koja ~e Il~lIazi u \lim. U se je krlstalna za ('iscenje i kisclina Izvore vode kako bl sp.eJ'<. selaka i vauostalnoga stakla re u drugun Sadr.llcadi.

osi kao jer se Nitrati su (ubrzanl sus:a vuna. Iwn('erogeni. i za podove usne.ll1a. tesl'o se Medu ostallm.l mrlja. Am cis enju i tI za gasenje pOlar.i metileria krajevjl11. U rakoder min orgalL~kim spoj virna.lor prodit'''' o~jetJjiv" u kozu te Inoze oCiju.l i pluea. kao Bezbojna otopina mugu priieci u nitrite. djele proizvodnje). U Sh'ol.'inJ.:ISlli1.ro\l.n se kori!. neld su nezeljl:!l1i indlls(lij~kilTl kao u.primjerice. koristiti umlesto a I1lIlOgO je jdtiniji je i OIJ'Ovan. za kucansrvo lzazvau rak lwei mlseva). kruti za bebe poput j. fwlat (DEHP). izazivaju sterilnosl. U Sjedinjenirn Americkun ftalara. pllnove kloroflu Jijelov ozona.nje le ZIlojenje.111l :W osobrur mal k mogu 1I heksakl robenzen i peruaklorofenol. T. tokova o ZO N plin koji se sasroji od tri kisika.moklonni diok. se rnozc OSHIl1 bo]a. Naftni derivati su u sirokoj primjeni Mogu se sagovirna ~adr:l. izbjeljivada.llnpDI1. sredstvimn za pranje te N'1Vecien je kao ot. olcollsn srnatra kako je J)EI~fP. SUI v d OlP )'111zlJnl pokIev. Maze izazvari murninu. ruineralnih sebi nisu skc dljivi. medu U vjerojamo.lna uniji. energije okoli5. Takoder poznar i pod rrazivorn \wsIJ:. izazi aJ lIei glavobolje.lnjc::n je i u nekim UJ·z'!V'. vrtoglnvlce. [\.IO sredsrv. je za proizvodn]u sastojaka koji Izlozenost rnozc dovesti kucansl vima i kozuietickhn proizvodirna za od drva. glavobolje.ulm agencija za zastitu disnoga PovezujLl se s unlSta:vanjem ol1ei. Dulje Izlagan]e rnoze potaknuti alergijske reakcrje. Dolaz Iljil!ovon'l iz neobnovljivlh prolzvodnjom izv m i apamLima procesil11'~. 'edam clo FOSFATI Soli fosforne kiseline koriste se je kao ornekslvaci vode. plrul1cn i rnirisa. zaiop]] KSILEN 1. bojarna.anja od polbtireml te u hladnjacima MelmnJ.ieLilhcksii. polimer etera bazi~\ se cija je i iz llaitnil.mogu porelll do piju u zmk . zJ'ac:nih NAFTNI DERIVATI svi l1al111i derivati.indan je iz upotl:ebc Europskoj kao ornekslvac prin1jeni II 1'0 Ie. ku 'ine. umjetniru umjetnih koristiti za izradu I.tni susm v. 1ll1lcniJ1u. iZlli.ihoVH na lrai.agtitne odjece.UI ili .tiaja. koze. promjene nadrazenosti povracanja ponasanju. papirnatim Forrnaldehid vlaznun "otpustati" kasljarrje. na naftnim eleriv:Uima SasLOjak nekih osvjezivab kutija za hrallu.10gU paraJiJl i 5vi.1 pok.vodi u fIln gi pI" izvod· indusllij ')d.lmo u clrugiln MELAMIN TernJoplasticn.\I. mote zavrsiLi u hrani s visoicim Drugi proizvudnja stelna za ok lis. o.ni ih a sUll1l1ja ~e da su i moze lovt:sti do Fwlati koji se korisle 1I ()la pahl.. bez za i l1ltra te kao 'pblu:ov na [Jovriiinama elemenala. Poznaro cia su stetni za okolis: mogu izazvatl eutroflkaciju ruSL alll II vodenun Cinl. lzulmno te problema esnogenom prirodi i sarui po LI godtna. kao insekticid za razlicite vrste bilja I. otopina konzervansa <:<1 ci$celJje za drvo te san'ponin13.mno 7. pOnaS. Nj.er je IZB. aldrin.1 iz koze i gdje se koriste gllojivQ. OsjetljiY je na lIniiitUi svrab. DDT.risl~d uljml p]'()izvoda zu ooobnLl njegu. p(uern(:caje s lIisalljem.tlbl'}. 'ekolnsl.l Jlai'lalin se Sllll1!l. PCB. Time i a uafte . kozc i grla. otrovni insekticid koji METILNI mijesaujem ALKOHOL koja se dobiva soli. boja. pasti:Ullil Zit Hlapljiva. ozonskoga pridonosi ornotaca globalnorn i ima]u M I R 151 Mnogi umjeini proizvodima proizvodima naftni derlvati imaju tokslcne ruirisi u nuspojave.. Jm. zUlIlljerwsl. MoZe llLucninu 'J. oneciscivac je okolisa oruoraca rnoze izazvati ulergi]e.ll llij:l. Ijll te ZJ~lka i kuglIcama [ rnog'u iseu dti. i slim U uslma.neobnovljiva rastavljaju na osnovne se Iros i mnogo oneciscu]« stvaraju koji dodamo d] luju na okolis. ulj. Najrasi. Mo2e se I1m'i Skoljka. l'Ilecl.oglavicu. i srcanili. zutozcleni kao dczinfekcijsko plin jab sredstvo. ~~lpuna.a IIlergel1i.u insekticid sampona za stoku i dornace protiv lIsi j losionu za . povezuje za .. izbjeljuju i climetilena.1 Sl'ijeta. pal'l'brw. rasprsivaca grl.~ecernom bolcscu oboljenjima.ic':'jneparafina dieldrin.i -inskoj opremi se s rakorn dojke. . bezbojna proizvodima. spoj '\. (\ iz siJOve na rle. stvaraju se poIikludrani za kOje je pozn<1LO d:1 i 111k.l se papir i nokLe. 0 mirisa. koristi se kao izbjeljlvac j Prvorn svj tskorn raru kOl15t10 se kao kemijsko oruzje. Europsko] uniji zabranjena je 1.inl.i za PVC lekuCiIl.al'. stalirn. l'tahu. a udjelol11 masti. lJepila.f)jLI.JELJIVACJ ~lirola dDclajll se ka. DEI{A.ze na tClTIperaluri i povra~'l. tp n~1lje na vfuCinu.1 m. pilj njem spojeva koja klma $ olruvna ~kupina spejev:I kemijskill. cierivata.. k.:r.J dobiv~1 se Sastojak je zraka i asfaJta. je ogranicena. Osirn toga.e r 'mete prirodnu.iirtuje S(': ·okoliil. l.jll srnoga za oneciscu]u uku1iii..roeili d formaci)e pri POWell!. regeneratora.don.llj do 4. tzazivaju glavobol]u. za lluorescemno hidraulicne l n~\ .I. primjcl'ice.!..II1ja.. D biva se PARADIKLORBENZEN Eij I.:ni[j Sli kO:7.PI mcla s nu '1 roiz. vrtoglavlcu i drluuvlcu.pVC plastid. Tako i.. PCBS J'olikluril1lni bil(. obiCno naj'mim lerivaril11<1.u zminih sjedala. l\1l. KLOROFLUOROUGLJICI «0I1ste se kao plill \I lllU~~n kama. Ozonski od sunccva Na razini zernlje j Own j rnolekule zatim POllQVOO izgraduiu.:a slrllkl~lnl C:i. povezuje iSlIsuje prirodna NTA Nitril tri crena kiselina (NTA).lnl.li l. poput sirove izvora sastojke. pusuda.l ~LY:lral1. oslabjeti podrucja moze dovesti a dokazan od umjetno ko]t sadrze klor. Izlozenosr KLOR Teski. za rak kod Ijudi. kao podlog'! svj do. ubrusima. rad honnona i. vnoglavicu LINDAN Iznirnno do gla vobo Ije.logi Org. terpentina. djecu. Kada NAFTALIN Ta hlapljiv:. moze djelovati na sredisnji ii1I(.e u veterini. HIDROKSID soda.cljecu.ko bi 1I vi Iljivo V zracenje laksali zahoclskili osvjezivaCima za moljce.'n<len. Ti spojevi nalaze na primjer u i igrai:'klulUI te II nizu do grceva i napada]a. mucnine i nesanice.'tecenja bl. Uclisanjelll moz izazvati glavol uL11manje IU<lne i proi:/. vrecicama.umora. lindan. ravnotezu). JAKA I<EMIJSI<A SREDSTVA igr<lcaka za upotreba U ucinak "sraklenickog plina".. Formaklehid Ij ci.voclnju klorol11.j\1. 111. 1l. U Sl'ccistvil11:1 zH·d(!zodorirallje ovlaiivaC~l. \1 1 koristi se se u . koristi se za uklanjanje boja i kuo visenarnjenslco sredstvo ornorac stili zemlju UV zracen]a.lbrega i jeln:.. pri.istili uf(-. i<!iazvaLi nadraien susta 11<\. gelje tlak. Zapaljiv je rak u Zil'otioja na kojima je ispitan.i koji visOj od sob11e.1 IJ11. povracanje.V:Hi sprjeeavHnje ~apalj!vo~tj kod paldraJ1je mogu za vrsiti brani ftatm glavoboIju.!j protiv eJekuicnih iZl'adu sjedala u automobilirna LIproizvotinji kemijskome . I'rl. rn 1"'>' Z 7<. \I Organokionnl povezan sterno mogu iia:w<llj rak U· maramicarna i sokovima.1 z.nna. s. dezodoransa.ris pOPlll kuglk:a 1. zapaJjivOSl'i. kojl zasihnoga 'U FTALATI Kemikal ije ko]e se koriste za plastlficiran]e. Koristi se za tretlran]e sjeuienja i stabala. tegobe pO\lrSil\(:!.l cia izniva natiraziti pranje. za iZl')d. se. upotrel a n kih Italata proizvodnji Drzavama zabranjena duda. poput rougljika. grijanja cervttina (oa koje otpada jeclna kubinjskib Ako c stie dask u kojoj [stwzivaojiJl1<l na zivotinj<l111:.i.ren.]ko{it. NATRIJ kausticna NITRATI Nalaze se 1I se koristi u proizvodnji mirisirna hladenje. s hormonorn zena. sredstava Zl1 daskama ruzevima zuhe.~I u vecini vodenih ipak cneciscu [e okolis toplih razdoblja. 'lV:leni zavr'avllju liLi no. ri.enosl glll<lnjem eiju.j. za jzradu pak:iJ. Z.\zaIi su kako velike koliCine DEHI) t~spadaju m'lamina ga ima st reakcijOLD koji BU se ll. na [·arma. OPTICKI Derivatl pre(lrorili !ivj II kentij za Iwsu i bdwva se ne veiu sc s visoldm krvnlm Llakom. Moze se j~pinl na poljoprlvredmm zenllji~.oj je kao zarnj<::na za fosfate dl:!tcrdzenril11:t :w pranje k. Dafta. 1~lln. pestickla. prornuklost. kanccrogen. ORGANOJ<LORINI Skupin<l kemijskih se dobiva Lkani1l<l. n] gu i mogu i heptaklor. rak Iwze i pobac:lj. no djeluju tako cia spustaju tijelu krvnl se lako apsorbira kroz kozu.eka~1 kor. iZ~I7.a ll1oljce.000 poscbnih tekucina koja nisu navedeni. ako se iilb.l. moze nalaziu tkaninaruu. lastike.izvodi bif'enlli. bilumena koja se koristi za drugi pro. IlQsa. kojl > neki call i ieske (cak J. i opasni nusprolzvocli zivQLinje_ Aktivni je sastojak ukhu\janje katkad njega. boje koze. madraca.iji je cJ. takoder.a . astaju procesom u kojcmu se neobradene tvari. prOlll!. Moguce je cia je kancerogen izbacen u cijeloj i za ljude.

lstika koja se najceSce koristi. nokre. koristl se u smola (polutvrda >IIi je rnan. vinilllih podo\la.i votinje. Moze «krilonilTila.ne)"al nalik na liskun Koristl se koji se doblva od silikata alumini]u i magnezi]a. jos je (j~cel1je koja sadrze tvari koje Dobiva lie iz u kojima se naltnih derivata mnogirn pvc te mogu izic.) ostaju u vodi.iVOti. Na: g~lje ga [l11a.e se Qbra<!illj@. gr~ldr'lj~•.. t. Na iuta ili smeda uljna mjesavina VINIL Poznat i kao pqliyLoiJklorid (PVC). iznimno su otpcrrd osraiu 1I okolisu dugo godina. Kod PVC PolivinilkJorid (PVC). bolova te u PVC. Koristi ·5e u poremec. isparava lako.lj II r~c1l1 p[uca 11. PERKARBONAT Natrij~p. PLASTII<A Plastika predstavlia problem jer !n()~e "otpustau' pare. TOLUEN teskoga OSiP. PVC se koristi prozorsltih IJH Ul se cia je )umcerogen La Ijllcie.. ZHSto. po Ijudskozdravl]e.njll' mdi oaktivnl. diok~jll. kernijskih aditiva i jc. Di"ugi je 11.nja.. i IJokuCslva. kao vinilbenzen..e ucinkovit kad se nanosl izravno neklh drugih se smaua rnan]e !lkodJjivim od upltna njegova neSkoc\ljivosL PH VRIJEDNO$T ·slTIoJe i ett. Sinteucki je obli].0otr~)IIni pepeo. podloga za smola. defonnatija pobacajll. Bezbcjna glavobol]a. Maze iz nexih pogorovo plasricni mirisa. po okolLS. u duhanskorn koji ~L1 Konzervans ko]e Be i. teska ostecenja vida i disnoga susrava ~ ako s<' okolis. plin donekle PVC-a. gumc. a 1110g1l MjEra klselosi]. Pare stlrena sustava. phis like i boja. bilo liIj i~PitiliU jette i sledl§njega zi"'Gallo~'sust.d. a mogu sustav. U pl'olzvodnji S(Val"d stell)i te naclmienost ostecehja PVC.'i V~111 II nekoncentmanl deterdzent.I1:i rak~1 lwei s bllbrczimH. odnosno pare vlnilklorida . posl~lpttill1~ :vclLU.primjerice. Ijepll:. kristalni prah koji se dobiva iz natrijeva sredstvo prascima borata i hidrogenzaizbjeljivaIije: u kad se zagrlje. zidnih tapei:J.a listi uite© raka pluca nakon onlm podJ'ucjima biLi jedalJ ad najve~ih 0l1e65Civa~H okoUs:\. glavoboljll. Dokazano je cia su kancerogeni kod IjLICU.l. na kozu.rri1atitisa. Ti sastojci kemijski se ue vezu uz SINTETICKI SPOjEVI za SULFATI Dodatak deterdzent kojuu se koncentriranl pretvara U VERMIKULIT Prirodni n>i.. S.ne djeluje na proces ~Lelan je za . pa ki fallje hran!"!.~taju i. plastike. TERPENTIN Prirodna drugim muterijalima. koristt se kno insekticid. kojiOlU mote is('uriti llieJJ1lju i (dugi l~mac stirena). vezivno sredstvo dodatak klora. Ucli~allje .1 jctre.t! ·z urnatan je. J'ilm se ne plastilia.ciSCenja. bezb6jlii. diinu.pakiranja.r.oski razgl. pogotovo (Vinilklorid. Za mnoge pare surnnja se da pare cpoksidne plastike izazvati plustike 1. primjer laka zu i Sumn]a se oneciscllje opasan okolfs 1 moze bitl su . j za :'. Tal<0oe1" luoze .~iJ]lplCHlle vuoglavice. U I've ako su novi dijelovi na rnogu je sadrzan imali Vlnil. Mogu izazvati dermatitis.Jje(~!. proizvodnju podloga Letona te kuo i'ivrsLa za rnlade hilj ke. To je klori:rall<l pl. plina ili ugljena).d. vune.lra:.ikliratl pa ·se ill astmc.urui'nille . bile dugo "[akn" kemtjska sredstva djeluju povrsinskl.U I:OrllU slueaju. boll u Z~.e.~V:a.ijskj DulJe lzlaganje SlISl'av.~·ldiv.enO]:fwr('lcl11 . Oneciscliju STIREN Sjntelicki kernljskl spoj.~Lima vode. osnovnih ~e llli5iCLma j zglobovima lli feniletekn.i Dulje izlaganje rnoze dovesti do ostecenja bubTega i jelre. sirnptome naiik na astrnu i gripu. . PERKLOROETILEN Tekuca se Zit veZanill mokkula se koristi z<lproizvodnju l'o[istiJen je oneciik'ivac kalupa.izazvati ocliju . oSlecenj.l1li . ·cjjevi.::1. Premda jt: uporrebn zaustavljenn L! I1j1110V<I izlozene. prorniene kOii. ~~jj pranja cltza varna. iZ<lZVilti J1loze utjecati na sredisnji zivcani umo!:.ostranjenije je za pmnje . pakiranje.1 nekim a. staklenc knzmerike.'ialica za kavlI i. se S ostecenilma moguce spaljuje.i ko.1 i nije za izradu okvim. Sveprisutau UZ porernecaja rada ~titl1jace. poo bez pLlse"nja.i .i koristi se u proizvodn]i gradevnih sagove.r.obradivanje tkanina. Cime se Q[pu. jela . Izlozenost poremecaja moze dovesti do d iQ~lnju.PVC iza~V~. slarka mirisa.i peroks1.racili 1.ne.. te za rnnoge kucanske gradevne rnaterljale. PVC i mogu disanjem i clrkularijom. Proizvodnja terpentlna 11ijcsterna za okolis [er se ponce rast drveca do zrelosti i dul]e.. . dlvenih mim sunca.) Radnici sumnia se cia izazvati rak i Iuznatosn otopine. polietilena. .mp zarnjeoa I 2. nil< kod mvOnin.r.ciro. vinll je tennoplastika je uasrala dvadesenh godma koja zalosr.lllll st. papir za je uzrok deformacija plorla kod zena koje su IUU Kako bi postala meksa .mje.okolis. 1. Sumnj~1 :se' da pvc Ie tvrdil ..e .rasp. cijevi i Za hranu.lI. cinka i organskih Iirncnih spojeva mogu se dodati kao stabilizatori Vinflklor. da [e kancerogen. Permetrin dugotrajna je zaiitita protiv kukaca. PERBORAT Natrij-perhorat retrahidrat je bijeli novom otpustau autornobilu rakeder. LI proizvodnji prosloga sJ:Q.Ze. oni rakoder mogu isc u riti. progutaj. Primjerice. oci i gornji dio disnoga djclovau i na probavru kancerogeue. polikloriranih minlmalni tragovi bifenila mogu se lspara van/em ili dod tru 6 . l=i111no je (uzrokuje nesvjestir. poput olova. i se ocllaze ml odlagali. tegoba q Povezuje jetre i gLlsleraC. pi:retrina koji se u prirodi nalazi na cvijecu. POLISTIREN Nanni nusp~oiZVod SLl mucn. doda]u joj se Itaiau. igracaka:. i poliestera IZaziva Dlutaciju gena Ll Jjuol. PERMETRIN Tvar bez mirisa. a je i da je kancerogen. de. Qdjece. j 'u wl I. kancerogena te je moguce Moze . akapi ulj.IUCll.zap~\JjiYOSL dobiva 'pretvaranjem prirodnoga naftnih .1 gUJ1)u.llTInja 1:\1020 spoj'vi. probleme slabosL IllcLnje otpu. Prernda lnsekticida. Neilla stetnoga prQizvodirna za pr. drugi mrbvn.derivata (nafte.l koristi pakiIanja RADON lfklanj~lnje mrlja i .. za tuseve.stati sterne koLic.tlora.izloi(1)i'stJ m6ie vellke koUlcin~ l.il111 taal!l. P{)ZJ1at [e etenilbenzen rekucina i.i savitljivija. u izradi kocntca.i osraloga c:rn()g(JrWf1(~g drveca.ine bomna. koristi za izradu 11<1 modifikutoru. smole.ll clbd do prijavStine ~ ocljece u proceSLI kemijskoga otrovna $takora). cijcd: se s kore iJOJ'OVH. LJ prirocino.ob.1 za j8ja. glavobolja. naci u raznim vrstama hraue.!dCl1og~1ulja). Naj.l.1 pvC je I:dko re(. pararna stirena depresijll. pogorovo LIruasnoj hrani.a korwte se qtpad.. lma svojstva koja sprjetavaju.ro dll iz lokalnqga zdi':llislv.ol.mirisa.kel11.dwder je poznar i kao villi). pri porodu. pakiranja materijala. za izolaciju. D10:l'c:: z. koj[ kurtj. bi. phisticnlb kemijsb otopin. Metalne soli odvajuju masti od LIlja. slatkasta lsparavari materijala. glavobolju. izlozeru viuilkloridu lzolacl]e."r1mrpOilat je najekoloskljl uldanjanje djelovanja oel 5vih sreclstova z~ mrlja i izbjeljivaca. nadrazuju kozu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful