P. 1
Rosamond Richardson - Organski Dom

Rosamond Richardson - Organski Dom

|Views: 980|Likes:

More info:

Published by: Senia Dzwoneczek Vrban on Oct 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2013

pdf

text

original

/ ..>._..

_...-

_..-.-::..

Prirucnlk za odrzavart]e zdravog zjyotnog prostora
bez stetn ih tvari
L___=:::==~~

Rosamond

R·chardso

PROflL

ORGANSKI

DOM

Praktlcni

vedic za zivot bez otrova

I.

ROSAMOND RICHARDSON
FOTOGRAFIJE: RUSSELL SADUR

PROflL

lim
DI( London, New York, MUnchen, Melbourne i Delhi Za Kay, sa zanvalnoscu i uvafavanlem Tekst: Rosamond Richardson Izdavac: Profit International d.o.o., Kaptol 25, Zagreb Za lzdavaca, Dan1el Zderic Glavnl urednlk: Drago Glarnuzina Urednica: Sandra Potrnir Mlakar Prijevod: Andrea vlahovlc Lektura: Mirta Pripuzovit Korektura: Sandra Turalila Graficko oblikovanje: Kata lvankovic-Maric Naslov orlginala: Organic Home - Your practical guide to toxin-free liVing Prvi put objavljeno u veliko] Britaniji
2003.

SA D R ZAJ
6
UVOD

v

66

Prlrodni odstranjivaci
rnrlja

126 PRIRODNO L1JECENJE
12£ uoblcalene bolesti

8
10

OSNOVE Organski dom Cuvanje vode Kakvota zraka

70 72

Pranje na prirodni Susenle i slaganle

naein

130 Lijecenje biljern 132 Lijecenje vjezbanjem
BRIGA 0 BEBAMA

14
16
18 20 22

74

RECIKLlRANJE OTPADA Smanjivanje otpada

i34

76
USTEDA ENERGIJE Svjetlost Grijanje i izol.acija Kucanski uredaji Prijevoz 86 30 UKRASAVANj E I OPREMANjE 32 36 40 42 Bojenje i ukrasavan]e Prirodni materijali Sintetiilka vlakna podovi

kolldne

136 Kako hraniti djecu 138 Pelene i njega koze
140 Odjeca, posteljina igratke i

78 82
84

5to reciklirati Organski otpad Opasni otpad u

godine, Darling

26 28

Kindersley LImited 80 Strand, London WC2R ORL Prvi put u paperback izdanju 2007. godine, Dorling Kindersley Limited A Penguin Company Copyright © 2003. Darling Kindersley Limited, London Copyright teksta © 2003. Rosamond Richardson © za hrvatsko izdanje ProfilInternatlonal d.o.o. Zagreb, Hrvatska, velja,ca 2009. Sva prava prldrfana. NJjedan dio ave knjige ne rnofe biti objavljen iii pretisnut bez prethodne suglasnostl nakladnika i vlasnika autorskih prava. ISBN 978.953.12-941-0 CIP zapis dostupan LI racunalnorn katalogu Nacionalne i sveudlisne knjlznlce u Zagrebu pod brojem 680602. Reprodukcija fotografija u boji Singapore Colourscan. Tlskano u Slovafko], TBB s.r;o, Ul.o~ilismo sve napore kako bi ova knjiga, u vrijeme niezina tiskanja, sadrzavala sarno aktualne podatke. lpak, informaGije u knjizi podlozne su premlenama. Ideje, postupcl I prijedlozi sadrfani u knjizi ne mogu zamijeniti savjet strucnlaka. Ni autor niti izdqvac ne mogu bitl odgovornl za bile kakvu stetu nastalu prlmjenorn bile koje infurrnacije iii preporuke iz knjige,

kucanstvu
Ponovno koristerije

142 KUtNI LJUBIMCI
144 Kako hraniti kucnoga ljubimca

88 ZDRAVA HRANA 90
Pravilna prehrana Prirodna hrana Citanje naljepnica ~to pijemo

146 Suzbijanje

nametnika

148 Zdravlje kucnih ljubimaca 150 Higijena kutnlh ljubimaca

92
96

Sagovi i prirodni

98

100 Kupovanje hrane

44
46

CISCENjE KUCE Prirodna sredstva za ciscenje

104 Uzgojite sami

152 RAD KOD KUCE 154 Uredivanje kuce 158 Osrnisljavanje radnoga ureda kod

106 Priprema hrane
108 Cuvanje i kuhanje

50

Prozori, zidovi i podovi Ptlrodna kuhinja Ptlrodna kupacnica Pokuestvo i oprema Stetocine u kucl
110 OSOBNA NJEGA

5.2
5.4 5.6 60

prostora 160 Financljska pitanja

112 Citanje naljepnica 114 Njega koze u8 Njega tijela

162 Izvori 178 Kazalo 186 Rjecnik
192 Zahvale

120 Njega kose

62 PRANIE RUBLjA

122 Njega ruku i nogu 124 Mirisl

64

Sto treba znati 0 rublju

na planetu ima sve manje mjesta za odlaganje vee se talozi na smecu. koristiti manje goriva tako plastlke. ali pazljivi]e. S obzirom na to kako zivimo kao potrosacl.UVOD Kniiga je prakticni stntetickih ucinkovite. . temelje se na lako dostupnim U opseznornu koji nisu odjeljku Izvori naveden je u svakodnevnoj popis mlesta upotrebi. poput napomena proizvodima.. za sobom ostavljamo svoje "ekoloske ponovno koristiti iii Ponuden nam je izbor. i uputa. prakticne 5 kako bi povecala sviesnost 0 posljedlcama bavljenja kucansklm poslovima po nase zdravlje i sigurnost navike. dajemo korisne savjete 0 ponovnomu posebnoga i reclkliranju. korlstenju Takoder. siguran i prirodan kemikalija dom. smanjiti i reciklirati sto cerno nepotrebna putovanja ono sto utjece na voziti bicikl. u kud koristiti neotrovne a ne si nteticke tkanine . Sve mora negdje otii:i. i utjecaj na okolls pitanja su koja se ticu pa su i ana tu uvrstena. aka lis. Nudimo a te lakocom rnozemo promijeniti cak i dugotrajne savjete. a cak i male promjene mogu tornu znatho pridonljetl ako to ueinimo svi. smanjiti potrosnju smanjiti koristiti organsku hranu i odabrati potke bioraznolikast. T@ je nov nacln voden]a kucanstva. potrosn]u preradene hrane eija proizvodnja proizvode za eiscenje i prlrodne. To su podruda nasega zlvota nad kojima imamo nadzor. Oprernljena je iscrpnim informacijama nasega svakodnevnog ukazuje na to kako jasne. Mnogi savjeti su tradicionalni. otpada.a Primjerice. kao ni spaliivan]e. plinove i oneciscu]e izvore vode. jer se tako otpustaju otrovne pare. sto je ad znacenia kad progovaramo 0 tome sto se dogada 5 vee iskorlstenim stvarima. nasih odluka gdje rnozete nabaviti slobodna proizvode trgovina uobicaienl Prava zivotinja. manje. otpusta otrovne plastlka se ne razgraduje. Mozemo kupovati stvari. Dajemo upute kako umjesto prirodne koje su jednako i ostalih otrovnih mozerno koristiti a ne izazivaiu nuspojave. vodk za zdrav. Odlaganje na moru nije dobro rje5enje. otiske".

Medutim. kao plasticnirn dfskarna. tzv. Cuvanje vode str. Naime.primlerice u Uz rnaterilala za svrhu pobolisanla ocuvania kakvoce prirodnih zraka ill nadna koristenja energije radi izvora . 11. izgradu]u kuce koje nisu opasne ni po zdravlje ni po lokalnu ekologiju. a izgradene su uobicalenlm nekotiko [ednostavnih prirodnih promjenom energetskih postupaka opremanje . su do sada bili svjesni toga kako i nasi domovi rnogu biti svjesni kako pitanje zdravlia i okolisa na tu novu "bolesni".cejed nako i illats . Malo nas moze samostalno one koje imamo. pri cemu koriste prlkladne prevoziti derivata.mozemo znatno pridonijetl tome da nas dam bude zdravl]] za nas i za nas okolis. otpustan]e otrovnih lz materijala utjece na zrak u zgradi. Kao odgovor svjesnost. koji se ne moraju velike kollcina naftnih krajeva. Te kllce grade na pomno odabranim materijale iz dalekih za gradnju mjestima. Gradevnl matenial str. stoga moramo koristiti gradevnim odabirom postupcima. Sve vise postajemo treba uzeti u obzir i pri gradnji kuce. neotrovnih.OSNOVE Mnogi od nas culi su za "sindrom koji imaju ktimatizacijske sintetkkih malobrojnl gradevnlh bolesne zgrade" osobito u uredima tvari uredaje. 14 Kupujle akoloski alat s drvenim dr~k~ma. a usput . iz lokalnih izvora. "bioloski arhitekti'' i rieki ekoloski svjesni graditelji.utinkovlt. sto zahtijeva Podne obloge stt ~2 STVARANJE ZDRAVIJEGA DOMA izgraditi nove kuce. Bit .

Trulo Gl J> Z V1 . bdOJ1 i prirodni linol.rii mikfl:!JskOp'sJm l. opasn~l i mogu izaz"ati Ilrl obnavlianju sta~ ku~e r2lzvrsf~varno dr. • Biorazgradlvi: novi proizvodi za izolaciju na bazi papira (vidi Izvore). pndonose razgraduju se i.. • Ako U kucl irnate g~IJ1Iiu. celuloze. se da izaziva rak pluca.osoblio SLI pogodni za stropove • gips za unutarnje zidove i stropove • ci u silikon za uuskivao]e OBNAVLJANJE U starim kucarna.no"111 cia se ·za 10 Premaz od lanenoga uLjadobiva se \z 5i~roena lan·. metala iIi kamena dobar je nadn za stvaranje ::: plocice i gredc su skupe kao i rabljene - (vidi str.rte :. Plaslicaa d minenlln su j 'o~[ecenja na plu~irna. Utjecaj elektrornagnetskoga zdravlje nije clokazan..Jzvrsni sn za kuhlnje i kupaoni • kerarnl ke plodce._[ udi~emo. o a (iz obnovljivih izvora). Vl ORGANSKI DOM U gradnji iIi pri preuredivanju treba koristltl prirodne materijale. je li vas blizint strujnih kahlova Hi zgradi (vieli Izvore). sknljevac I grauit za p clove i druge I ovrslne . ne izgradue posebnu prcgradu izmedu nje i prostora za boravak ill ugradite dobro izolirana vrara u materijal prihvalljivl: provjerite. energiju .i koj. • Ako PQcirli 'je on k jenlu je <tzb st lreba popraviti .lavll).ite skidrrte stanl izolaciju. • Prj ~k. Ipak.'0.h iZvo .jali' Z~l ljepenke nosjte llla5kL~.zvlllre)..>.i!jaca za mobltele.i kako bi ue sprijecili Fuanul izvora. P utjecajem na okolis. To su: • larnlnatl (sperploce) odabir novih materijala grudevni materijali skladu sa sljedecirn krirerijima: proizvodac oneclscen]u He pridonosi odas.dne na sig)Jran @el11@Jte IzoJaciju na baz. vrsra prirodne radtlaclie.blestom J~lkada ~llkova[L sarni.1 pocloye e ·vrcmCJlom ::iU prcstali otpustati otrov:ne tvad. To je [amstvo da oneciscen]u. okolisa.linskih neispravne u kudo dadolazi biti pdvez!ln S umoroUl . Az. 12) . prozcrski drze suua vrata.. • Neorrcvnl: mnogi proizvedcni ~lI odasilju elektroruagnetska zracenja razUcitih frekvencija j jacine. Oni • Izbjegavajte kuce u blizini 401la [er Radon je bezbojnl plin bel.l1'l3 bel. ka Metal. bazi 01 va i olovnih cijevi.lakna vLlne obradeoa 24) pesl. • Vodite brigu o tome da vail dom bude dobro izoliran kako biste ustecljeli. (JJQva • maSiviJo dIvo iz odrzivl. a izazivaju lrajna podove (vicli StI.iclanju Slai'e i:wlaCije • bakre. smanjill opasnost provierite oneci:lcuje azbcsr. Pronadite u • Za popravke koristite rujestu odlagaliste te od kamena sriiu i razdoblju na kolemu o .r sa<1l. izbjega vajte kuce II guhltkom parncen]a. koristiti. Koristenje drva kuo iii ill prodajte podnice. ostale zdravstveue U~n' tegoOe.[::· Z~l "oelu ~a sl)ojevi. mel:aJ i ike od str~je u 'kutlje za redlilir<lnle.eum 4.I.UJ > o :z. iZO.iito ruoze bul stetno (vidl lzvore. cigle.vQ. police 1prcdrnekoji ce odgovarati vase kuce. • Odaberite kucu izgr"del1Ll ria suhomu zemljlstu kako btste od vlage.pozovite stru'njaka pob. • parketl (iii d Iverke) • daske od komprlmlranlh dlvenlh vlakanf • daske od kornprlmiranlh drvenih vlakana srednje gustoce otrovni. ako jc jos 11 dobrornu drvo rnozete nastrugati i dodati u kornpost odlagalistu: drvene i daske. letve .ima iii o11. azbest je opm. certifikat kojim se iz odrzivoga • Ako kupujete stanju kucu. PREOMETI IN 0 USTR lzbiegavate 5 otrovnirn 00 I) SKOGA 0 RVA je tesko postici u srvarnome svijetu. 82).nove jcdnako PROVJERA NESKODLJIVOSTI Porpuno zdrav I slgurandom selite.stili u gradnji ako s • kamen. rnateri.ld se aL~ti vira. Ako e uvijek postoji nacin kako stvoriti sigucan ih jer se izraduju srnolama i prskaju POPIS NOVIH MATERIJALA ZA PROVJERU Bez obzira na popravke to gradite li.ll'l lJ"loin (vidi l(. Ako ne. cak· j '<\Jco . preuredujete II Ili sarno obavljate provjerite mnnje • Ako mozete. s time aktivira za popravaka • Provjerire Instalacija i zamijenite PRIRODNI GRADNJU PROIZVODI ZA ne biste trebali prerjerivau • glina ill zbuka za zidove • vapno za zidanje cigli • trska j i stare kako bisre sprijecili pozar. jos dom. str. a GnU tzazivaju oneciscenje zraka. trebali biste izbjegavati je savrsenstvo koje nekretnine u Clio] krarkotrajnoga su gradnji koristeni stetni materijali. 163). kao i se p. 5 negatlvnlm ga irna u sasvirn malirn kolicinarua. Prcizvodl od kartona (vidi odjeljak Kuu]a) nisu pouzdaril.l~lcij'l i v. • Provjerite irna li u kur'i radona i poduzmite prijeko potrebne kako bi asti zrak ruogao slobodno protjecati.an je. II nekom okviri elJ. prije nego 5tO sve kupite. koj. mjere da sprijerite njegovu prisutnosr II opasntrrr kemlkalijama .]ak. moze biti opaS1)O.<1 za drvenari:ju i il.vecina I POPRAVCI rnuterijala ku]e w tada kod. rnramor. ". kamenje. Ipal{ pdpaz.~tr. Radije nabavite • Ekoloski ima potvrduj masivno lrvo. • Lokalni: kupnjom lckalruh materljala Izbjegavare oneciscenje zl og njihova prijevoza. Ima prirodan miris i dopusta d IVll da dise.0 ponovno ne zatreba]u. • Sacuvajre materljale kako biste ih mot la kasni]e mogl! koristili pa ib pazljivo skinlte i cuvajte dk u <1111 proizvode od papira. 01 vo ko]i je opasunako propustnost benzina ulazak u prosror u kojemu zi ite.i se koriste kao prlrodna reciklirane materijale. keramike. staklo i terruoplastika mogu s 1 onovo stanju. una li U ojoj boja na izvore vode. umjesto onih koje je proizveo covjek.i ceJuloze (vidi . kao i slauiu i . cigle.icid. u kuci. polja ua ali moze cesta i industrijskih nurlsa. izolacija. a sadriavaju kemikalije zdravoga dorna.

nj.izvodirll.lnl. • Insekticid irna oel sintctickoga 11:1 provjente podrijetlo. Flnlm br~snlm p~pl~om IIi celri'inom zi. bijeli hrast.se sU5f 2 ·do.ci ucin.laz. Pmmiite pokucstvo prolzvedeno izvora . Svaklm pove~anjem temperature' od5 stupnieva C~. je ~10b. spo] i . poplar.. ljepilo u proizvodhna i kao sredstvo za smanjivanje brze keuujske reakcnegorenja. 3. bukva. Odgovorni dobavljad temperaturu u prostorijarna. europski maslina.I:lJ E IZLUCiVANJA OTROVA IZ DRVENIHS'~POJEVA • Odriavajte urnjerenu @ Lindaa. prirrfjerl[e ekoloskirn uclnkoviti j kao sredstvo ~1IiIog~( ukla nja nje i vlaznoga sprjecava uulcza.lisa. :t!'rilki orah.RAN 1 CAYA.ustriJskoga drva neofrevnlm sredstvorn.i neka Illlto sto cete cesto drvo.pytll!. takvoga drvacestc U obrudi Muze se dcbaviti kuhilljskil. rnirta i dobavnl drvo iz obeche. svlba.l1ZII. 2.~PQvrsi!l~ oboienog~ til obicnoga aNeta. Sjecorn tlhstabala iscrpljuju se kisne surne. BI'Zo ~e i kiko nanos. ispariv Je • U kvaluetna ivrda drva spadaju: joha.il.puiltlln. kako biete '~prijer:iii otrovnirn srnolsma.i. Osirn Loga. takoder.ovrSiou. wenge ruZiuo drvo) i zebrano. merbau tresnja i obnovljiva radezijska tikavina su tvrda d rva raskosni h boja i karakteristjenih uzcraka. ekolosk.i doblva . brijest.stojece povrstna od ind. takoder iznirnno Z~I zastltu dn. razara] Ll..I pentaklorofenol pesticidirna iii neklrn drugim t.o izradeno od "laka" . • Provjerite da rvrdo drvo ne pesticide il.5. prernazom. [abuka.ks H j.. kerlsti za obradivanje udvnstrucuje koj I otp ljsta.I'o(\t~. nadrazcnost IZ<lZ[VU otrovima oeiju. agba. ~atlrii otrovne provjetravatL Anorganski borau.ak na populaciju dieldrin le sredstva plrerroida (akrivui sastojak koji [reba porrazlri (PCP) i CrBTO) otrovni . [asika.lsen.icl rragovima.se ad Izlucevina kukaca. miil i omorika Saznajte vise koji se 0 na sobnaj ternperaturi.lj\1 toliko s. IIrlO UobiC<ljeno drvo ko]e 81:: ori1. tresn]a. hrasi. iroko.i ne uniillav:. Iako obnavljati. Kupujte rvrdo drvo kod pouzdanih dobavljaca. dall:lu~ufu pare. Javor. kao $1:\) je 111ailagoliij. terrnoplastika koristi za prekrivanje elerncnata i stolova SLLxemlkalljama kako izbjegavajte koja se bi davale veci prinos.ar za IzoJaciju ebra. IilS. Bors. pla. sviietle boje i reEi ce varn nenametljivih uzoraka. premHZ posve je . razvoj plijesni.ana. OBRAElIVANJE proizvode smreka.i se u rrQ. ako ikako mozete.lg~1slicna zastitna sredstva.moze isparavati PREMAZIVANJE EI<OLOSKIM SREDSTVOM U OdtlOSU na uinoge druge P rernaze za clIVO ko]l se prolzvode od naltnlh derivata. • KupUjte recikluuno drvo odhlgal.llnJ u Hllku ocl II de 3 sai:a~ po~t51tl u ~~olPskJri1prll!Yl<itQtl\:· Gstavite neka . • Zastltlte po.aia. briiest. • Melamin.ni prolzvodi mogu otpustari • Formaldehid.o: ljep. Sli mnogtrn drzavarna. cedar. lilt Sredstva Z.l za podove i kao za prozorske kemijske ocl pare. preveze se izdaleka. Lalla n fm fl DKretlmB premaZile p. arnericki orah.l kako bi. • Pokusajte cJobavljacil i crni orah. korj~J. lipa.Izljevih forrnaldehid." . ad vrbova drva bam busa.. sadrza vati formaldeh. bublnga.nadzor.li za Izradu jeltinoga k su borovina 1'I. honduraski (africko L vrdo drva za kucanstvo ban anorganskih borata irnaju nisku razinu otrovnosu toliko SteLna za okolis . djeluje svojega kraia ad lokalnih kako biste izbjegli nepotreban prijevoz. kancerogen.~om lagaI1D'~fiiedite . Javor. industrljskcga organski koristi se kao drva. EkoJosld prell. kruska .za uporabu u u naljepnlcl je. izbjegavajte tropsko drvo. obradivao]u kolicihu etrova u kuel zastitu drva na i nisu POGODNO TVRDO DRVO • Izbjega vajte tropsko Uknvlna. J1H jllbl.LQ. kao llndan (vidi lijevo).icistLi j otPOfllll p. Neki vinJl.lakSe brisali. ih moze 1I o se lcoriste ko]e se obraduje supstancijama. trske i kokosa jer dolaze iz obnovljivih Borlivina i brezovina su mekadrva odakle dolaze i jesu llobradenl sredstvima za zastitu. a S . • Iusekticidi POGODNO pokucstva MEKO DRVO i brezovina. sisJnl£~l.je otrov.l3ririildb.ih drvenj h spojev'l kako bisle il. 11 Mnoga stabla od kojih se meka drva . rakoder. uz ispravan.. nosnica i grla proizvod nji drva i ill aka to ikako i drvo manje otrovnim lc regobe 5 disanjern.h p:u~a'iz clryeu. Mozete ga koristiti Z1I premuziva nie drvcnih polica i. cbanovina.r\va lilat gJa<.aenih dlvenill povtsina k0je s~~nasliie~di!iodRrija. lndijsk: lover.islin."). permetrin). okvlre. cime se [ro~i 1110UgU en ·rgij!:!. • Poboljsajteventll9~iju koji se drva.ri\:lutiltin-oksid SU i zabranjen..KVALITETNO DRVO Veclna je svjesna cillj611ice kako rneko drvo dobivarno od stabala koja brzo rastu te je takve sume.i$Jlliile. organoklorldnl rnozda jest Takoder Insekricid. navedenim koriste mozete. • Polivinilklorid nadomjestak (PVC). Dostupna su kod pouzdanlh dobavliafa.Y<l!!irliqa. manje su orrevru . sapela. pinija._qnj~a ¥la~I)jka kuc:e ref s[ltjefuva Ol. orah. obradena DRVA ker» ijska sredstva.l.l: Eko10~ki. LLg_odml je Jllil!isa i :J"uSe)ljelU (![ol. lak n10zete kUj}iti u\le~il1i namjenskUl 1.'iJekupnje brzo raste ~ OG.

koriste tezini i za naline na koje Kako biste usted[eli vodu..du za kucans. a lstovremeno nakupine kamenca. obicni rus. perilicu pran]a i perilica). poljoprivrednoga vode koji koristi samo vode za tekucinu gospodarstva. da za o pice . ugradite kombiniranl bojler iii grijace za vodu. na sprernni k za mnogo posuda • UldjuCite kako blste u§redjeH vodu i struju. Aka GIl ne korlste kemikalije Ugradite tuS koji stedi vodu tc tako 1I a takva radllaeiia je premala cia bi bila teee jednu opasna po zdravlje. Mozemo prldonljeti odgovornost odlafemo je da lzrezete plastlcnu bocu OH]1oJa. i posta vite je ultrallubkasto zracenje vodukotlic.:isla . U nekim otrovni kemijski otpad lspustalu se u vodu. znaci pctrosn]u od 4 Ilrre vode no dan. i srnaujite pouosnju vod za vrt. sw posuda samo onda kada <. do polovlue je napunire karnencicirna da doblje LI fill kakvod vode tako sto cemo preuzeti za vodu koju koristimo otrovni otpad.o l:iiljke. kompost perilicu rublja s<Ul1okada je puna.jenjern • prjecava 0 vode koliko je to smanjuju potrosn]u vode (steele i energiju).iJ\1I 'lj\Jllkom • Ugradite "premosnicu 11 U KUHINjI • Perite po udc rucno • UldjuCite za oipadne za posudi za pranje. Fekalije. U I<uel • Ugradit mjerac za p rrosnju vode kako bistc U VRTU • Budite savjesnl znall kollko trosne. spremite u hladniak llltriranu vodu. vodonosnika i sprernnika u pogene za vodu gdje se filtrira i dezinficlra i kemlkalijama ~ o CJ dan. v I" 1 posp ie povr . Lj. Umjesto bojlera j sprernnika. nego vode .ere preust'njeriU svoje odvode vodu (vidi lzvore).Ill 5kupljalte uobiiiajene'siavine. vode.s[ [ednuku cetveroClHrl. lrosi 651'051. • Provjerltecurl sekundi li J'lc:"dje VOc!H. • Kaci I? rete p0sLl. 99).ro enoltkn (isti! kollko to moze biti tako sto cemQ je uvijek prlie uporabe filtrirati (vidi str. 1I prosjeku trose od 10 do [edna kup 1I posebuo za toplih ljetnih mjeseci.tako troslte vode.azom vode kojn sralno Ieee.l. Prerna staustickim 20 posto rnanje vode. ~ t. • 'PI] za koji se mozete napola . LlvtjddwriStite k!Sriku u veUkoj bsevl tako da inoi. Napuniie susiava Z:J P tezanjc < vodorn. e Ako mozete. potrosi se od )0 do 14.akoa~r u~inkovlto uk!aniaju prllavstinu 5 posto. pr!je nego sto dode clo kueanstava. a ae polupl1lzm~. Takvi vodokotlici LJ'Q~emanje suvrernenih od vecine POGONI ZA VODU do 200 litara vode na dostavlja] izraditi Veda za kucnu uporabu dovodi se iz rijeka. '. ugradite niski zuhod (v ld i IZlf(}re).pune jer 5e 1I svakomu kupn. izvori vade u svijetu sve pesticidima i gnojnicom iz je u vodokotlic. umjesto da se s kupat manje trostrukl uclnak vodu i manjuje odnosu nu steeli potrosn]e doista mozerno ustedjeri znatne kolicine osobito ako znama kako se 1I kucanstvu kuci i vrru.()risLiti U 1'(1.0 ukupne potrosnje vode. sat Iii 600 rul svakih dvije seku cvijece kornpostom rast korova). smanjiti mogU bismo tu kolidnu i ~i'llni. spremnlke tekud • Ako imate starinski zahod s vtsokoposta vlien im sto je ·ekoloski jer se pri tornu prihvatljivije U KUPAONICI • Zatvorite dotok vode dok perete zube. ~1'~UJ. u kadl . Mozemo (vidi lzvore). deterdzenti 1 kolicinu poput klora vecu koltcinu vode za krute rvari (vieli. oni koji korlste rnjerace.ji nov U(!)pGe ne koristi voda.ie. Vodu mozere koristiti (vieli lzvore). za 30 mlnuta vrrna prskaliea [It)lro. Evo nekoliko savjeta knko S'ledjeti vodu 1I Iita!'a vode. • Razmislitc tome da srnanjite po lrucje travnjaku !cojl se lako odrzava. ne korls. ucvrsiite cep i postavue j vade u zahodu. etpadnu vode (od tustran]a. Osim toga. umjesto klora. Tako cere istisnuti nesto vode kollcinu svakomu porezanju smaujiti Drugi nacin koja se trosi pri rn vise su oneciSceni gnojivima. Oni zagrijavaju potrebn samo onoliko ie samun till) • Oblozite takoder ill opiljclma (S[O kako blste sprijecili gubitak vlage hlap. .tefl vo.u. R ne irnate kanaUZir31lj iskoristene l~lpal1j. ko]: srnanjuje prosjecnu potrosnju vode sa 9 na 4 Iitre. Kad bismo bili malo pazljiviji.. J 000 litara 11de. odnos!. • Tu~i~~IJLee. Izvote). tvrtkarna.a obirel] II jednomu 1)3 kollciru.11. tmin manje vode od dvlje pranju porrosi do l. kako bi dezinficirali 5 vodom. nemojte vode ga vode vodokorlic.LU > o z lJ) o STEDNJA VaDE Prosiecan stanovnik potrosi od 120 KORISTENJ E ZAHODA • Postavite 1I ureda] za steclnju vodokorlicem. puna peLitica 100 lilara vade. kao i danu.~le. tako j)od m. Smanjenjem mlnutu. e· Ugradite dvojni susrav za potezan]e malu na 80 litara. Takav perillce pmvj rite !It cli Ii v pO[fosnju Takvom I dllcom 1110Zesm'mjiti SlavflJe 5 pr51(allcama koriste mnogo manje v(!)de. Vodovod te uredaje. svaku kapljicu lspunluvnzrakorn posuze KAKO TROSITI MANJE VODE voda sve vgc postaje dragocjenost. a mozete bocu ga zamjenjivuti. zahod za zaLijevanje: vrta. • Ugraelil:e bioJoski iSlt. umjesto da je pustate iz slavine dok ne postane hladna.tvo. se uvjeriti je Ii nasa . 1£1 sudopera. podacirna.ete zalijeyatl @1~®n0miGh.

kao i bakterije iz zraka.vanja kOJa otp'UStilju sintetillkJ kelnijski spolevl.1 Ll kojlma su radljarorl prostorije cesto provjetra vate.200 do 500 puta veca.ri~e Ilrouna.susi g1'10. akrilni mirlsi koil prikrivuju kemikaliju ko]a oblaze neugodrre mirise tako sto uljnirn slojerrr ill unutve esjet niuha. lonce I posude otvarajte jJrozofe II razlne oneciscenja iii nazovite strucnu osobu koja Ca (vidi Izvore.kucanstvu. take ~tb ee· snranjiti isp. koristite rasprsivac s pumplcorn. Prema lstrafivanlu . Banaha {'MlJsa cri·l/:{mBii5hii) RQtuljQsta datulla opskrbite svoj dorn III· Provjerravajte tkanine koje ne koji se sa slo vise prirodn. ill Oprernite j uRlanJa i pare oll fotrnaldehida. a i ugdtlno.tljehJju kao.d zraku.. nego kod nagloga i jakoga Z'lgrijavRoj'l.rJih pJasukc. i pStecllje drveno pokucstvo Iedarce unlstava emu n[ak. OSVJEZIVACI Sinteticki otpustaJu nosnice ZRAI(A tornn cia grijullcul ind lkutor Zit . koji ostecuju ozonski ornorac. Stoga vod it". polieulen. su manje u kuCama Poklopite te cia para Izade iz koje nlsu stalno zatvorene.L'.ll1l. veee je otplislanje olruv.~kih oneaSCiVil. • Ucinite . briguo Redovlto lIglji. Ako Indikatur POCl1U. . ION I Z AT 0 R I Z RA KA povecavaju nabijenih kolicinu ~ltO.~~p(b 1I kLIC~j'ISlVll. duslcrll dioksid i drugc zapaljive One('isovace.iji ve61 te)Jlper. aka gao stuvite hllzu radilatura. polisuren. piin1je. fluoroughlci.a O~I P.miriSu. Namjestne na stalnu nisku su to obaviti umiesto vas .zeleni Ijiljan ~ak etilnl acetat. 511eitiefeliiljke mQ~[L.h materijala (vidi str. nego vanl . ontleiScenja. pogotovo stoga sto mnogt provode u zgradama l kupite priber vise vremena SI:! razina vlaZnu~t:i zHdrz<tL.omH. BIURe. . mazda lzaziva rak. benzen i fonnaldeh.tite dirnnjak od c.lcle ..i ugljena. u rliek. grijalicu treba odrujeti ostala oprema u . str.. postavite posude P E <:: I N A Kamin 1I 0 RV A prostoriji maze otpusrati s vodom blizu radijatora Take ce bcuzoplrcnpa provjetravati se potrudlte sto· cesce. Kako biste povedall v.Ako vas to zabrinjava. mogucnostl za prehladu i gripu temperaturu.Lt~Lra'. perkloroeulen.iU su popis proizvoda koje srnatraju najopasnfjlm OlleciscivaCimi! zraka u kuci. prlrodno ce osvjefitj' • QgL. Dar cemo yam nekoliko naputaka koji vum mogu poinOd da zrak u vaso] 1"'l1Cibude bez bacila i (')neciSc1vaca.Americke agencije za zastitu koncentrad]a otrovnih spoieva mOli! se akurnullratl biti .WQj dorn rnjestom na kojemu se nc ptJsi .Ionizatori (elekutcno U kU(!~lJl1.e'l.St~LjU grijallce i 11a na siruju rnan]a je razma PROIZVODI ClSCENJE Formaldehid.'Znatn·o 'poDoljs'ati k1lIl!V[lGU zraka u :vas:emL! d.cni U Amcrickoj agenciji Zil zastitu okoltsa naciu.i prozore kako biste potaknuii .porab~1 proi". dobro provjetravajte kutu. podloznosr bolestima. vruc zrakIsusuje No atrnosferu dioksid. lmSi se rnanje energlje. Umjesto njih. • Koristite za kucansrvo plastiku Gel celuloznih • Otvarajte "rata . aceton.gJ'ije na neki drugi n~l~iJ:L·. je u prOSlor. mogu izazvati tromost. nego u onirna 11 kojiLlliL se . gto.€l SODhi! bi!jke dollire' SU za filUirarije Postoje mnogi jeftini nacinl za brzo poboljsan]e kakvocc zraka 0 kuci. okolisa. Navedeni su dolje. K 0 R I s N E .i izmedu 3U i 50 peste. GR I JAN J E NAP LIN ugljieni. GRIJANJE NA STRUJU rnonoksid.KAKVOCA ZRAKA Unutarnje onecisCenje utjece u zatvoranome. To je jelunije i. Prije svega. dole kuhate. • Zamijenite rnanje predmete ad u kllei. a ~aclrZi klorofluorougljlke (CFt) . biljke. pOpll~ k~ll1ti za onirnfl pel prirolinib prilnjerJ.11Ul) 1I zrak. ZA PVC. '163).po:v:ecaliajt:l razlnu kisik-a. CDra(Jaena deremensifj oflOmOStlm) Benjamin efiCHs "bentamina) proster i ugodno EEl ITIlfisa!i. pollesier 1 poliuretan. SMANJIVANJE VLAGE RAZINE nego vani.50'8 N E S'I POBOLJSANJE KAKVOGE ZRAKA LJ KE araka . Rcdovito na zdravi]e. ONECISCIVACI ZRAKA Moiete ih Iako izbje(j jer posto]e ucinkovit) j prirodnt "blago kemijski" nudorujesci. 32-43). AI[l!! vera (~'Ioe Ciera) llatulJ~sta. sto je najbol]e za suzhijanje bioIQ. '(1) racena para. ·ta:Kot1er.:1 kemijsko ciscenje. Izbjegavajte strujanje zraka.aznosr zraka. pretjerano grijanje ylakana.. AEROSOlNI R'ASPRSIVACI j!11~l Ih u rasprsivacima za kosu ) insekticidima te otpustaju finu maglicu koju lako udiserno.ara.L'Uc. [m$al':. uobicajene u kucama gelie se rijetko provjetrava.o. Mirisno Useegeranija iii bilja u posudi s vodom s~lanjuje kclicinu vlage i osviezava Grijalice na plinotpustaju prostorije. sadrzani su i u pakiranju proizvoda uporabu.h Zl!grijle nelmliko leapl et~riil'nog'a ulja. BambJfs palma (Ciiamaefiorea seiffizm Kulina papht CNephrolepi5 exa. LlI1lQ(' ~I spojevl.ce v)abma.ltata) korlstI . za svakodncvnu rnnog ih i. za lspltivanje razinu vlaznosti terrnornetar svoioi kuci Spore vlage i plijesni. perete prijenego 810 ih sprernite U <)I'ITmr. Suzbl]te ih tako 510 cete posravlti ventilatore kuhlnj! i kupaonlci. kemij~jd. ~Jl1_ece. a osirn toga i popravak. servlsirajte pokra] nje posravae lslagotvornih negauvnih iona zraku re uravnctezuju poziuvne lone ko]e OtPlI. Kupite jednosravni higrometar kako biste provjerili L1 ci.Lnii::ite u.vlaZivaa.

. Ougo trelu i pal']1a1iu u s anjenju la~una za struju.govorimo 0 prornienarna nadne kako energiju iii koristeniem rnozete svrhu ustede energije i navodimo ustedjeti na kratklrn putovanjima automobila. kolegi da zajedno odlazirno putujemo svaki zasebno.USTEDA ENERGIJE Vecina nas opskrbljivanje ne shvacajuci koliko energijom uzirna zdravo za gotovo i trosi je.mdrzavaju nezelieni jer 58 zbog pretjeraneizolacije plinovi. . Dobra je vijest kako danas svoje kuce rnozemo spojiti obnovljivlrn s izvorima energije koji se temelje na IzoUrimjedjevi za toplu vodu 5Ir. Pri tomu otpustalu tegobe i globalno izaziva zdravstvene zatopljenje.. 26 ukazat cerno yam na to kako mozete srnaniiti na grijanje i osvjetljenje te u u kotidnu energije koju u kud potrosite koristenju kucanskih uredaja.. valova i solarne izvora rnoze zadovoljiti gotovo energije " zapravo se iz nezagadenih polovina potrebno industrijskih potreba neke zemlje za strujom. Takoder. Sto se vecine tih savjeta tice. . i te kako bi pridonijelo OGRANICENIIZVORI Fosilna goriva zadovoljavaju osvjetljenjem veclnu naslh potreba za grijanjem. u kucl ali je dobro izolirati moraju se I provjetravatl. poput toga da pan udimo na posao jednim automobilom. Male stvari. ne zahtijevaju troskovl u kucanstvu. mirisi i otrovni SMANJIVANJE U ovom poglavlju POTROSNJE ENERGIJE Stedljivi uredajl str. poput energije vjetra. ugljicni dioksid koji i prijevozom. znatnoj umjesto da ustedi energije. Korislenje pritodnoga sojell<! s\r.. rnnogo truda i srnaniuiu se ~tednl! zarulje su lako dostupne i pristalu Ll normalna grla. bisrno magli ustedietl samo kad blsmo blll pazljivi. 20 v iii prornijenlli uobicajene navike. kako bl 5e spriiecio gubltak Kuce i stanove topllne.25 i cistim izvorima.

rebrenice siakla i zastore taka cia propustaju prostortjarua krovu i'ito vi~e dnevnoga svjetla. • Otpusraju mnogo topline. U sagovlma i ostalirn materijalima. Salll\. prirodne dnevno svjetlo onoliko koliko to dopusta pOlozaj va~e knee. • S.~edosra energije pa ill i ugaslre J('ld vam nll. sto je lose urjece na vid te tkanlrna boje mogu izblijedjeti. stede cigli koje prcpustalu elektrknu Qnergiju ! srvaranju ozracjau se regulira Jaci:nR. sVje..ili mozda oba.000 pura sekundi.laprez.illb~je!ltaIJlQ.dji pa ~11 jJrcJddaCi. zarnijenite one koie najcesce ustadjeti koristlte jer cete taka najviSe energije i odaberite ekolosk] one koje nernuju su prlhvatljivije.l1ljeSlite vazne radne povrsine uredu ~ pokra] prozora.. a papirnata sjenila izazivaju glsvobolju. ovisuo 0 funkr. Stedne farulje Isijavaju istu kolidnu svjetla. svjetiljke mogu pofutietl ako su stalno • Tra] U' d ulje I nego zaru Ije sa KOMPAKTNE FLUORESCENTNE ZARULJE • Standurdne ali sredne 1. Ultraljubicasto zracenie odnosno unlstava grinje SAY J Eli nije uvllek uspjesno. ulazak 130 kg ugljika u armosferu. Za svoga roka trajan]a zarulja ust~cJi 180 kg ugljeml i taka prijec.tiT l?JOst0!Jje.tlbu i'slbg.rine svietlostl S~lt.z1!gi(j~w!lj~1rH}.1 Osvjetllenjc je "ainu JiI". P1:.savrseno rje~ellje aJ~0zeUte prumij~nitl razinu osvjetljenja l ustedjeti energi]u. LO· l!l. za HALOGENSKE Za.tlSti prcm<l manjeenergije. To je jedan od razloga zbog cega treba dobro provietravati predrnete vani na suncu. pet puta dul]e.iiti alektri. ne izazivaju J. U j 11'1 "CIJELOGA su rako da • Traju 10 pula dulje. propusta Oblikovane Pokretliivo rnsvjetiljl<o rn ~ u kuhinji i u ua oponasaju dnevno svjetlo. • l'rllil2no se .. Prozor na krovu u prnstoriju p rirodnu svietlost.lVaL 'ere fosilna gonva .je. PRIRODNO SVJETLO Ako iskonstite.u~j!ijl! rotok p clcktrlcne struje do izvora Prekidace razinu .~R01il·eb. .I ne cia unate ODABIR ZARULJA Nesto tako jednostavno kao StDje odabir zaflilje moze utjecatl na vase zahtjeve U odnosu na zalihe energlje u kuci. kan i. nego zarulje sa zarnihl nitirna. razmislire 0 ugradnji Irancuskil.vain je ila· mCLlIltl. Ipak. ali pofetnl trosak vrla brzo cete nadaknaditi jer cete ustedjeti na racunlmuzuetektricnu energiju. tlDse ruanje eriergije. a trajl! do.Oji omogucu]u regulacqu j3. grlu.oa mozeteprilagoctn S"'Oj. takoder prirodna vuna. Trepere stresno j izlozenost suncevlm zrakama. • Kornpakrne ali zarulje mozete fluorescentne staviri 1I.cle s~jetlo.oje je primjereno za osvjerljlvan]e radnlh povrsina.miOl nitirna.!nje oCiju.~11 potrebama. ZARULJE • Potrebna su posebna grla.. "" uj OSV J ETLJ ENJ E Maksimalno korlstenie dnevnoga svJetla u kuti ima mnoge prednosti. -ncgo ·~to. sta svjetlo tijekom PREKIDACI ZA REGULACIJU JACINE SVJETLOSTI Rasprseno oslguravaiu prlroduo svjetlo dobit cete zldom od stakl.polozenle.t~. • Izvrsne SLI za osvjetljivan]« radnlh povrsina. Koriste jednu petinu cnergijc u odnosu na zlu'ulje sa ZamhJl nitirua.ojillla yam prlvatnost ad sasleda..svjet1o.t:ostQ. FLUQRESCENTNE ZARULJE • T(O~e najmanje energije. b .k.rk1xiste svjel!l. Z rn.enlh svletlost.ektO(!'ci1.i pri tome smanjiti svoru n. pq~tavjti:tako. • ObjCJlQ su Iluorescentne. Stand@rdile uistinu potrebno.Gar i pri'tJir'ne ne' mpra'@ijehj~ti ~L~ktriEnu l1ii5t'Ha-~iju:. • UgI~idite prozore na krovu i u prostorijarua karl! kako blste imali prirodno cijel6ga dana.lli ne gube energiju pri zagrijavan]u. mozete d obro usmieritisvietlo.. novca. veoma brzo. • T!"lju razmjemo kratko i skupe suo II estate z~lI:t!J. a osobito povoljno djeluje na dobro ras. • Zarulj" rraje ciulje ako je upaljena odredeno vrijeme. a zatun to pri111ijeitite U odabtru udgovamjucie lianllje.s. a ne ako ie nepresrano p:! lite j dodatno ultraljubicasto zracenjc: co' w Iitfr) « m gasite. Odlu(::iteb:ebate Ii radno ill a.a odnosu prekidace moiete brzo I l<iko zamijenltl plekrda~inia koji regullraju jailinu svjetlostL To moze uEi. ulja ill elektricne euergt]e.11l objcml < fT1 --I r-' W Z Aka zeUte korlstitl sted ne zarulje.arulje. prevelika • Sadrze argon i iivu . ::J ublla badle. 1. mofe ostetlf do 30.. ZARULJE SPEKTRA" II lzlozena lzravnorne suneevu svjetlu.J kojj ce voditl Izravno u vrt. zaruljesa zarnim nitima. Znatno su skuplie ad oblfnihzarulja. ad 100 1I ..Za stru]u.. prOZl?. mozete zagrljati i osvijetliti svojukncu bez koristenja plina. • Prilagodite • Odrzavajte i'istima.vje~I08ti.vrlo otrovan metal. • Ako unate vrt. ZARULJIO SA ZARNIN1 NITIMA • Daju jasno bijelo svjetlo i dobru boju.ur III ~. • Otpustaju sjujno bijeJo svjetlo l. nego zarulje sa zanurn nlruna.

kaji p)otom . 1I topli zrak . beton. na grijanju te smaniltl • Razruislue I:! .i.rijecite odozclo). • Postavite uredaj za autornatsko ukJj1Jc'ivanje (1) PROVJETRAVANJE . • Postavite hlad ustedjeli energiju .laravlj€. priradi:1oga svjetla. te zmnrzav<lnje zuni (oemojte toplinu kOja dolazi jzolirati ispod tako da dobivaju il. Osnovni cinitelj pri srnanj nju topline jest stvarauje prostora nego 5tO je to potrebno. uz natuknlce i upute zacuvan]e topline.eclu bojlera i ~prE!l11lJika votiu. Sprijecite povecanje Postavlte termostatske ventlte na radllator cia prilagodescbnu ternperatu-u prema potrebi. Gistll i ncunistlva..':0. toplu v du' ee iun. Nenulju mJlil e z:. trosak za i osiguravaju bol]i te irnate viSe mjesta ugoclan.0 20 POS[o. ce IjeU bili hJaclnijl. t&k. CUVANJE TOPLINE Posto]e smanjiti mnogi praktlcnl trosak za grljan]e. • Ugraelite dvostrukastakla. starog 7. vociile ZH OPSKRBA VODOM spremruk S • Posravite termostat za roplom vodorn na ih. radijatori prostorlje budu primjereni j ne zagrijavaju koja reflektira prozora cijeloj kuci). 55 srupnjeva Celzij rnaterijali za izolaciju. fjudi i oKoHs. TOPLOM • Vodite bngu 0 tome cia tavan bude pravilno izolacijskoga ce yam _0 posto troskova verrnlkulita. • Postavite sola me ploce na kmvu ~uce kako biste skupijali SUI'I(!Wu taplinu. DVOSTRUKA prosrorijarua 1I • Kako bbtc lskoristili topltnu . suvremeni elektronski Posavjetujte se prolzvodacem (J ureda] rako cia ga mozerelako reprogramlrati . • Navucite zastore bel sunce izravno prodire suncano] Stl'1J1. zelimo obiasniti zamjetnu korist od prelaska na suncevu energiju. a onecis-celi6st goriva negativno djeluje na . Loza na IZ0LACIJA izoliran.nja kako biste izbjegli trosenje Postavire n l" energije \l praznoj kuci. i isk.~tizid.SUllfre\lU 'energiju.fo je d~pust:ati na ni.e cijevi za.il .rgije. GRIJANJE • Podno gr.a troSkov.vo(e).\.ijanJe isijava toplinu j • Kad ste u kuci. • Dobro voel1J na tavanu. hrigu • Vodite veliki STAKLA poseblce najvise 1I • Topll zruk se dlze pol ako imate visokesuopove. umjesto roga. a stede I energiju.e.ijske pc'i 0 nekim druglm "k1111')UN r-' vrijerne.t toplll spr vodu pa se en I'giJa 11 Irosl prJ flul Jj nju topliqe 40k vocla l~rM. Do 23 posto topline gubi se u zracnoga kupe (vieli Izvore).l. ..'.Z:im te-mpefatur'arna.pohranit tap'lint! tijek0m dana i pastupr. • Ulo~ite u se:larni . S grija.lid: pra.. za grijanje .<[ Ako je va. J ostavite ga na 15 srupnjeva Celzijevut. prikljuceui na energi]e.cvJ.ljucivanje na Inima grij:lJ1j. • Ako iwliratc brigu 0 proslor . i jednostavni Os!m toga. l! izinedu ugradiu. • Stari bojLeri ll:u&e mnogo vise E:L1.iO i skuplja . • lJgradite 5ustav lla grijanJe vede suncevom energijom Iz.~ sprenlllik taka sp. dn vni raspored. • Ako post<lvljute nove prozore. boj. • lzoLil'ajl. Oko 8 TAVANSKOGA ell] PROSTORA materijala ustedjet ogracll ima SOtARNO GRIIANJE Ima srnisla korlstltl' suncevu topllnu. ogranicenja LI gradskun Lijrdillla moran provjeriti posto] pogledu gradnje. POPUL terrnosiata .koji se elite • lskljucite radljatore • Postavlte venrilatore vcnrllarore na pod.olil~ljre (nvor za lavall. Sustavi za klimatizaciju trose pOOrnLI kolicinu energije.J.dvD5truka stakla te vas b.i. lakalfl. prostorijama koje ne korisute i dJ"lile vrara zatvorealma. KOja se potom Flol:'iranjule i ~arlsti za grijahle kuee iii iZl/ora vade.e(k djevJmu. pridonijet ispustanje ugljika taka svaki put kadse ili vremenski uvjeti.u 5 pogledorn na lug kaka biste dobili najvise. Dvostruka stakla mozete lako rnozda ceie u Ii kakva blste usmj rili sobu. kamen . poput recikliran sada su lako dosrupni lavan. ~agdjav.<.~1 odl11::Lh pr LjeCe Lopla voda. samosrojec • Posadire b] logoricna stabla na kuce da varn osigura] u hlad ovinu . • Ugradite velike prezore na suncanaj strahl.GRIJANJE I IZOLACIJA Za toplu vodu j CENTRALNO tennostat Celzijevih. • Novi sustavi centralnoga dobavljaca vode poslu . t:ome da ga izolirate.glavnoga illHjnite prosior ria povisenomeko]l ce biti topao i [eftinijisu prittsak Sl1 mogucnostima ustede energiju.. u kojirna a lome da velicini je vise. veliku potrosnlu i jednostavni nadni kako maksimalno iskoristiti savjetima.jeta kako najbolje iskoristi. Ako se dobra smjesti.ti prirodno suncevo svjetlo. nego Zamjenolll godina. v~~a dnevna soba bude na kaiu. nego uobica] enin: 11:16110111 grijan]a.lanjiLi za 75 pO~I<.lera.odasllje tlDplinu u unutamje 7idove.prirodni ga papira i (vidi Izvore).rad ijatora kak iznad 1I preko prozora cia se susi na vjetru i hladi zrak. cigla. Slijedi nekollko 5·av. Sljededm iii pe i na drvu. n kill bojlel. neka [er vam nije potreban spremnlk za vodu.kad su drukclji nacinl kako koji ga oneci imari znatni cuje. 113 strop prostoriju. Suneevaehergija zdrava je. I oravite (aka rnozete. kao i cijevi vodu.kad sie na sumo onih promij _11i va~. postavite na 20 stupnieva Ako izlazite na lulje trosl se rnanje energije. • Stavite vlaznu plahtu ill zastor cere zastiti okollsa te srnanjiti • Izolirujte sprcmnik za toplu vodu. ill. Postavljanjem s dvostrukim ili orvora na krovu temperatura na tavanu maze se srnanjiti do 30 srupnjeva.oravak u ugodnoj I dobra Izoliranoj pro5toriji cini sigurnill1. ~vidi I Olrosnju energije 5vljeUa I prolracna calna kuhilija Im3.l1je rnozete s. 15 uStedjeti 1.koja se dize. » z grijanje trebamo izdvojiti vise od 50 posto novca. pro ijepima izmedu okvira. poput Postoje nadni kako regulirati i ustedjef suncevu energiju.zirn\J i2ll:l1aoijsku pldcu koja se priCvr5~uje ~al1]eni ". koji . rezerve gorlva se trose. cak i mala promjena utjecaj ako to ucine svil rnoz gl'ijanj.e grijanja mozete u~tedietl bilfem 40 do 50 jjj®St0. • Postavite police . za iSUI namjenu. nje nil nekoliko stupnjeva vise kakobiste • Priblizno [edna trecina nezeljen tupline pokrov topline dolazi od tako 5[0 cete postaviri uu JI1:Ov ili zalileplte foliju svjeilost na krovne orvaranjeui krova. • ~LJpite kuc. • Ma:terijali koji upijajU topllnu . 1. a irnat cere i vise zivotnoga prosrora..iIi za hladenje prostori ja ko]e k risute. griJa.vim solarnim kolekt0JOm na krovu z. • mozele SlIVreJDei1.

orrte clllllnfak aka ga ne kotistite.iml1je zielova. proizvodu]u. U sljedecemu poptsu navedena su najbolja vlakna za odredene radove. a njegov p peo moze sadrzavau na tavanima koji nastaju zbog vlage su sljedeci. koze. o n }> r-' okvirima jer se otrov nih prozora.I!IQt IllOcio 0.l zastore r'la p!r0.ICI VO D U. sredstvom plastknih za izolaciju cijevi .e Z. karnena vuna. st vara se otpad koji oo. vee lmnte kuci. • Ozbukani unutamji zldovl daske za toplinsku izolaciju od prirodnih PODOVI • POlPlll10 PLOCE DRVA OD I(OMPRIMIRANOGA • Stavlte poklopac spijunke. MINERALNA Ukljucuju: • perlu (arnorfno • vermikulit mineral i ruagnezija) • plasticno sraklo (staklo u rnrezasrorn obliku). krovovu. • Postavite trake za izolac[ju • Z. nab(plle 42-43). osiecenje vida i. Pokusajte izbjegavati proizvode koji oneciscu]» vee u samo] i tcsko ill je vratiti ponovno u plastika. ostale kemikalije koje se nalaze u PVC-u LDOgO se vuna uti sljake.urnjesto ~e u p~lkir1Inj~1 koja s VUlm za ZVllcnu i wp. z. pre- stropova rnazi od prirodne srnole. izolaciju koja ~e obraduje borakSom 11<1 iZlTledu krovnfb kllpa te za akustic.) lopl.zidove I. VLAKNA ZA~TltA OD PROPUHA • U ucinkovitu izolaciju za vanjske zidove spada]u: zbuka. • CelLllo~. • Zalifepite kupovne trake za hmliranjia'vrata (rnjedene LA N Blljka j izuladju termjckei < kola brzo raste i stavlja koristc za spojeva na stJOpu i prlrodnoga pokrivan]e sagoru oel matenjala (vidi SLr. II svojoj MATERIJALI ZA IZOLACIJU mozete sfuul odabrati sto cete korlsriti.kategorljo.enjem upiti LI zeml]«. no mozda je vasa nekretnina . surnnja se cia su ksncerogene. vase kuce koju zelite izolirati.ne . i koriste se kao i zvucna izolacija za i u cijevima. pretjeranoru izolnciiom mozete izazvati topline oneciscen]e i istovremeno zraka U SINTETICKI skuporn. Mogll lzazvau PRIRODNI proizvodnji MATERIJALI ZA IZOLACIJU poliuretanska plastika i formaldehidna Prirod. jutenih vreca.re)..Ii pre. Mnogi proizvodi za lzolaciju stetnl su za okolis premda stede euergi]u. Izolacija postojece kude maze se ciniti • Poljvinilklorid koja se nalazi dvostrukih kernika.mazane KOllGplja je biljka koja brzo raste.l1u vot!ll:J n~l [a\:aJ'Iu. Ako se odlaze ria oellagalistima. takoder i dioksin. lzola iju drvenih konstru kciju te kao pi 'e loa lz I.l1nsku vrpce su naJb01je). vulkansko ljuskasti stuklo u obllku kuglica) (prirodni na bazi silikata aluminija in verrnikul plocarna za tzollran] 1 zidova. Kodsti va.lulO.ija. Dostupna je u kornadima i tubama za Izolaci]u pu njenjern te II akusticne daske za izolaciju. su bol]e od proizvedenih ralnih vlakana. ZI D OV I • Koristite celulozna od ovcje vune i drvena pust it.r. a korist! se :w jJo!illretanom.l). podova. strop ova i kl'OV P LUT 0 .a. VLAKNA OD KClNOPL)E ako prezora I I?ro<:lilrskih akvira.•ciju podova i { zidova 1:1:: za zvucnu izclaciju.ivacem posto. prirodnim Korisr« se za vanjsku su materijala. pojadant pcllsttren (izolacijska pIOC. To su: polistiren (naftni derivat).ll'lex m .zore i ~rata koj1 su prOjDus nl.na NjUXlVe spada]u u tu . .lad.:or. teske merale. sljllnl. mozda.eciScuje okolB. celuloza se obraduje postala boraksorn kako bi otporna ria vatru. flomi'che satRe.w ~ w '" :z w ZASTO PROVJETRAVATI? Gubitak topline od zidova. ZA TOPLU kako bi bUa otpoma SI:: Jzolaciju p()clova.u VOULI lim. Obloiite djevi u kucl Ctirnaflexom .mjili gllbjlak lopline elo T prodqvaol1icama. iako mllogo mine- Preinacuju se u termalne i vlakna. ·>nll<pl<1sli. lpak. Jil'ajte cijevi. Nacinjena su od recikllranoga novlnskog papira ilJ recikliranih Mjesnvina konoplje i vapna xcristi se za izolacl]u dasaka. 16-17).uajllc1n pod.l clodalnu i~(JlaciJlI korisUte rec.i staklena vu. 11" pestanskl :sanduei'l: i zatvorite • $t-avite punlsne ostatke tkanina isppd vrata za zastitu Ploce od recikliranoga diva koje su povezane smolama.ik!iranu gLimu iJi p.Plotic d pluta ii\vr~mlSll i [ pJrl izo. ropHm prekr. orpusta dioksine.u . • Zatv. N vermikuliL pod i u ~lrupLl. 0 tome vrijcdi porazgovarari s gradsklm vlastima. rnineralna vuna . PRAVIIZBOR Prirodni smjeStaju materijal kojeg zelire odabrati za Izolaciju oviseo CELULOZNA VLAKNA popunjrvan]e supljina 1I tzolacijl. UpotrijebiLe pocloIm daskama provj_erJle je-!. • Posf<\vite guste. prozora i zbog propuha moze se znatno smanjiti izolacijorn. umetaka za cijevi za koje se trasi mnogo energije. ako postavljate (PVC). 'I'ajna je u smanjivanju gubitka dobromu provjetravanju knee.klciJa ~a pod. PUST OD OVClE VUNE ad prepuha. Slo) starlh l'lovina pod sagom iU smole Z!. V LA K NA 0 D K0 K0 SA • Kuglice od polistirena: proizvedene industrijski. plastiku U » z unutrasnjosti knee N (vidi str.i ruaterijali te smanjuju probleme koji sadrze mikropore 1 opasnost od kondenzacije Tim postupkorn • Proizvedena su opcenno mineralna toplinska zidove.)!" La lava:nlike pro ·[ore.llik za h. • Pqsfav:ite iia XlraliliJ.n. lpak. oblaganje drvom i kerarnickirn ploclcama. Cak ako morare simi snosiu troskove za izolaciju.. znatno smanjenie potrosu]e energlje u kncansrvu uskoro ce pokriti trosak prvotnoga izdatka.Yi)je'i'CWl'e_ h j hiclroklorotllloreugljika (vi~1i lz\(o. • lzolinljte spreJl1.aStiC na zakonom 0 ocuvanju energije.Cnil11 pJ'oizvoJotll b z kJoroflllQrougljiII varru i iosekte. lpak. pokusajte izbjcci proizvode koji sadrzc slicdece sastojke: izolaciju i Materijali za izolaclju ko]i se koriste 11 suvrem no] gradnjl talco da ill. sm. Ako se vuna. za priwdni izolatOJi kako biste VeUki Izbor potpuno mal rijala· za izolaciju silecijaliziranim prirodnlh dostupan je u lzoJ.n i karuencicima. p. nadraziti disni SlISt<1V.1 u praizvadnji SPREMN. smolu od kouoplje. niineralna poznaia kao vlakna cestice mogu se oslobedlti rljekorn rukovanja i. linoleum dobri TAVA • SLI od priwdne • Prekrijte ib oclgov.(. » proiz vocli koris. i "diSu" pvC zapali. sprjccava gubitak topline.a je Lakoder dol.

cJ. l['osi se ELEKTRO. TELEVIZOR.el<allju. ucinkoviu.luliaLi 30 . nemojte strani hladnjaka posto. l~Qo\r~bna samo liiill~L n. • Osravite hranu da se oliladi priie nego slO je sprernlte U hbclnjak. • Nernojte drzati vrara hladnjaka ot vorenima dul]e nego sro je j)otl'ebno jer ce rako hladan zrak izlazitl van. kupovati 1I manit: vode. uredaje kOji su ucinkoviti.majll1ij. sprijecla trose rnanje vcde I energije.[!lojac. vodu (korlsti mineralnoga 1I sflma ne zagrijava vodu).iv. Primjerice. 5e lrosi mnogo energ'ije.n. i dalje Ce prolzvodltl elektromagnetska zracenj1. Olpllsta pare! LI redaje lakse se u PERI LICE ZA POSUElE • Kupite en rgetskl flaj~l. • Odnesiie stare prolzvodima. omogi. nego kad posude perilicu na programll • Nemojie porrebna. a dioksida.i obriSite prasillu sa spirala na . kupovanje dugorofno rabljenoga koja su posljedica je lose klorofluorougliika a ne koristi uredaja vjerojatno ekonorniziranje.l. kollclnu vode i [edlnIce struje.0 cere 'j gH s.. a rnan]e modele stane pas uda i susenja kako biste ustedjeli energiju. • lzolirajte hladnjak sa sirana cia ternperaturi u. Mozete nabaviu suvisno rasipati. energiie. Odmrmite zamrzivaf kad se nakupi led. vee stite .kovi.UREDAJI U KUGANSTVU Kad kupujete iii zamjenjujete njihove energetske kucanske uredaje. nakupljanje orpada sodu dosrarna kolicina pilbara pranje. • ~jedite sto dalje' od tele·vi' zora.ZRACEN·IA Elektricna oprerna odClsilJe a ne na odlagalisie. prilagodava • Kupujte kvalltetne uredale Itoji CI:! trajati. ustediet pokrijte je.se uputa zu ud redene vrste tkanine i kolicinu ZJ nego one koje se odozgo. U Europi vee postoje obvezne energ (sku klasu. i4VOri poveciat c VaS lUeun za ~I1'\. S obzirom na poboljsanja tih pravila.eiektriilnoga prekrivata. sarno kupnjom mozete znatno smanjiti novoga hladnjaka sterno odasiljanje iii zamrzlvata. • Ako rnozete. Provjerite • I'retpmrnje smanjuJ po~rebnLl h)liO~1LI clcLercl:lenta stoJI Ii. kuo i ani i I. TIme cere znatno srnanjiti dnevnu potrosniu energije.-l.2·m od elektri([nlh ur'edaja.olo~ki v. raspitajte se 0 HLADNjACI llsledjcti prostor I ZAMRZIVACI moze za • Nernojte kupovati veci • Hladna smodnica poireban tctnih hladnjak. Za sumo 25 sekunda J. t]. Pune zarnrzlvace potrebno je rjede odrnrzavati. pedllcu od one koja vam je PERILICE ZA RUBLjE • Kupit perilicu koja dogrijava vodu od grijanja. glazbene [Inije i kompjutara. • Nikada [leostavJjajte Mehaniclu usl5iva~ savrSen je za brza rad • Pok"lsalte sa snaci bel bez kabela. radio. • Drzire hladnjak 11~1 energetske oznake od A do G i popis standarda za potrosnju elektrlcne energije. samo orvorite vrata. nego sto varn je njegovlI klasi hladnjak otpusta a rnanji hladnjak mauje u atmosferu. unjace uergiju.0 baS ~.ece SWjal! oi vus ni okolis.i. • Kupiie model koji se hladi ugljikovcdikorn. u uticnicu potrositi.'ilwat:ljiv Uf claj.i vase susjece buke. ugljicnoga od 3 do 9 stupnjeva Celzijevih. udnkovlto je. ek. perilicu 28 • Potrazlte perilicu ko]a radi. KUPOVANJE Aim pri odabiru informaci]e.K{)I·isLite energiju. nego 0 kupn]l l ruzinu pOlroSnjtJ elektricne hladujaci ih cnergije. ['atw. malim g neraror m). ukljucite kad je struja jeftina. • Dl"llte' clljelove glazbene linije (aD playtl1'.1 jll. Jl:aset<:lfon). trose vise energije. VIDEO I GLAZBENA . • Odaberir energetskl P jednako svletiljke. 5_ljedeCi naputci tEevam p. strainjoi do 30 dobro izolirani. za [elo.(a~enjima: • Iskljuc. nizGj t€r'TJpel'-atmi. predmere. vecu elektro magnstska zta~~nTa. klorofluorougljtke.sto je vrsta radio [acije kejatr'foze lzazvatl zdravstvene tegobe.encrgi]u. . • Procilajt • Pricek~~jte dok skupitc punu ili koristite punu pranje. radioaparate rucni SLI srnanjili zanqeve prolzvodnjorn.5teclitt. Odvoj ~li stl'lIjni.ijll perllicu S obzirom 1~3 • Kad ukljucite punu perillcu na ekonomlcno percte rucno. • Ukljucite hladnjak koja glecli struju. levizorn i. kupujte sumo ono sro i. • 'Pretjel'<lJlo lUPaI~je maze osteLih dijruovl'l.Ill .rl0 pl. a 1.111ju. na 160 volta .za vasa energija. j uredaje n!l c.mi. • Kupit LlNljA slusulice na baterije. aparati ili oni na baterije cesto elekutcni.MA~~ET5KA .1avlj'lnja. frekvend)~.l). • Mobitel korist:1te 3tO manje iii kupite slusallcu.! ET Lonac napunite 5 onoliko vode koliko namjeravate na olcolls.a. se zagrije.lJ vldea kako bisr za njihovorn a ne plastika • Prernda xu suvrerueui yarn [e porrebno.mart]e.(](. tvrda: kako biste sprijecil.ite uredale kad ne rade (u protlvnom. .l('ava pranje na ~JSceJ1Ja. Vodite brigu a tome da pri kuhanju stavite poklopac jer ce se u protivnome kad ta energija lj.111. • Pcrilicc ko] se otvaraju iii prasak dodajte • Uvi] k koristite ekonornicno bikarbonu. a fl1Qgu 'e i zapf~lili. sto bhze [edne dfllgitn~ tako dase mogLl naJDajaU lz isle uucnlce.o biste p rJlicu ISkOfistili poq· Uf)OSI. ureda]a kojiii:elitno kuplrl utjeca] lskoristimo till uredaja doblvene uvelike smanjujerno SAV.srnanjlti izlo::1enost takvim z.1. CI lskljudite IZBJEGAVAITE za baterije na suncevu • Razrnislite radije 0 Iiroda vaonicu rabljen lm pranje. oivara]u • Pridrzavajte . plasticne razbije. starih • Kupujte metalne.. iii • Provjerite posto]i Ij u vasemu kraju servis za recikliranje uredaja. cete smjesrati pokra] slednjaka bo]l ra. zamrzivac nn 0 do ~5 iupnjeva Celzijevih. p6putgrijalica iU elektrichlh satova s digitalnim (elektricnlm) brojkilma. radio na n<lvijilnje (s rublja. • Udaljitf! krevete ~arem 1.omoili . rnlktovalhe pecn]Ge i . Ne sarno 5tO steele oel nezeljene je nocu program napola periUclJ iii ekonomicno 1I upme za uporabu • Korl tire 11l1jnizlI 1110gucli ternp· mt:lIfli 'pran)iI.nut'l. porrcl no i pr vj I'il c uCinkovitosti.

. ali to gorivo 111<1 o Konstite sustav provjeuavan]a samo lada bela je I. . - • Odaberite uClnkovito automobil konv 100 g nastruganogn 6 k"\piolia jojobe vosb OkOJi. manje OHeciscuje toliko okolis. • Koristite bezolovni zahujeva prllag dbe autornobila. bismo usporili i "silovunje" morora. razmaZ.l1ortl dt?k . i dali smanjiti njegov utjecai. potrosnju goriva s krova aka .Biagirn ubrzanjern man] gorivll..no 'j lolobe U bile.a manji i rnnogo je jeftiniji.. brzina kako Nagle kocnica.LI ..w PRIJEVOZ Putovanjem na posao iIi iz uzltka trosl se energija i oneciscuje okolls.l. vozite vam nije porreban povecava nil potrosnju goriva. 1. Dobra i~mijesajte dok smjesa postana kremasta.ke HulOIl1 mot p gonom n<l C Uri kom~a irosi au[oJnobil s rucnim ~lltlOIllObii v ziti lla·biodizel.. [er o "'l < o w I. zracnun prijevozom najvise se oneCiScuje olmlis jer [e avlonsko gorivo stetnije od benzina.ienjem. p zornost d .Jl<e. [ap(l:e s~-l un.. • .i. mozetc. Radije vozite bicikl IIi hodajte.. necete mozete (u autobusu bro] osoba kao zauzima obavu U • Vozite se vlakoni ill autobusom kad god to na kat moze se prevesti jednak.o vise goriva.di. SO· za sva sraklu. Tak del'. 0« 0<1 koji vozlmo uvelikc uqece na potrosuju automoblla. niski tlak pokusajte to Iskoristiti najbol]e sto prelazite blciklorn bi iii pjesice i za okolis.l'll koji i ne okolis. trosi se smireno. a bazira 56 - na ulju ali prijl! li vaS is neisl orislive toga provjerlre IU<1t16 one i~culll okolis.. CI Maknite • Vozile najvecom brzlnom.~ r .D nuzno Lro~j gori VD.1 5 I'd) nego !lto pomijesare SltSt0.. voz ci se automobilom.le posudi iznad vrele lIode.od 40 poznatih <'lITOV. a amom post.el!. prebrisir ' g:1.te vodu. • Kako blsie ocistili stakla..o je priieko potrebno. oneCisCLvac. ad b nzlna.VlljL di7. aurornoblla. pripravak prljavstlnu pamerno i Inforrnlratl se orivu.C bilu sagonjevanjem mogao bl uskoro zamijeniti • Kupite rabljcni automobil m~J1je [e stetan. sro ccmo voziti pogon na propan iii ureda] za elektrokemijsko prervaranje energijeI druge nove tehnologlje.. Di. od celul ze.i gorivo 5 katalitiCk. 2... poprskajte sraklo i • Vozire se autornobilom '. 20 punih autornobila.lti'l kozt)ori. za POTRE8NO automobil I.5ad oblcno bjl s veda. • 1zbj ·'g. nego da se uvijek vozite • Ste. mjenjacem. Slijedi jOs prij edlogu. Gotoy ptip. RJEDA VOINJA AUTOMOBILOM cesto je stvar navike.. pri pranju popur tekucega te perite spuzvorn ga sodom te ostavite neka i vodom jednu sedminu to [edanput cia odsroji jedan sat.." deterdzenra.] koji izazivajll vel.(fl prltlskanje • Vozite Pri I rzini oel guma povccava za 1 posta. voziti automobilom. su • Nemojte stavljati motor upal] n kad stojire. ll1QZete pokuiklli clizelom sumpO.I. ugasite gao gurne dobro naj uhane. brzini dopusrenom U ::l 113 . Ocistire spuzvorn i ostavite • AIm Idete u kupnju St. ruozemo na povrsiru.ravaR uliife u. Osjecat tete se bolje fizicki i psinkki.djebite prirodni kucni kak blste uklonili trajnl sja].. nego u peroj brzini. • Kupil. sapuna. auron~lt5ltirn ("iell Iz'v0re). kovceg trosi se 25 posto vise se na propanj manje goriva. • dobre su i za V-. mrl]e. Otopite pcelinji vosak I ulje . a Clsti i stakala i karoserije. nego pri voznji od 88 km/h. a ako se vee vozite Vozn]n automobllom autornobilorn. tellko da ga pokrijc I:. nislwm mZitlOm n9 kolltli)1u t)~1meklltli. oneClSe nja.. koristite biodizel (neoporeziv [e u )E. Alto nosite maske zbog udisatl oirovne plinove. UlIjte Ist9pljeni vosak u rastopl[enl sapun.e pal. putovanje vlakom iii autobusom bolii je odabir jer se pri tome po putntku petros] mnogo slijedi nekoliko naeina kako prl STEDLJ IVA VOlNJA m Nacin god"a.. tlm~li. tome ustadjetl energiju. • Socia bikarbona uklanjanje rnasne pomljesana s toplom vodom kernikaliju. Sto se otpustania otrovnih plinova tice. II ~(')di lije! am . a na cesti prosrora). g PGelinjega novoga. • Kratke udatjcnosrt te nktivnostl Deser posto • uedovno VOZilC autornobil popravak • Obratite nje sterno za okolis benzin ..ctpor vjetra goriva. pul\jevunje. stavite mineralnu vodu u bocu Z~I u rjcdnu i us] ut obavite uno S druglma. urnjesto cijevi rasprsivacern. smanjill bro.I£ie zdravlje viSe blciklista oboljenja zn « posto. posto]e jednako prirodna. j dodajte "blagu • Kako bisre ocistlll spremnik gorivo. poprskajte bikarbonom rnokrom S za malo vode izvrsna je za kukaca sa svj tali1.. Koristite parkirallsta. maze kao i 11<1 stan]e nasega rnijenjanje povecnn vase r:ICU!lt: do 20 posto. Ako vee' iinate dizelski motor. Prlmjericc. sporije.sl'al<:leJJku 5 . no time 0 SJAJILO ZA AUTOMOBILE Opm. sto je UJ'lrav~anjell1 mMl S(Mlise 6lspi €)blill>mlliiC\hoga dizeJa. se osusi.ike zlilra"\(st¥eHe regf)il>e.ne i dubre ga odrzavajte..ros. automobili Europi).km/h automobll progutati rnoze pri 60 km/h ueco] do 30 posro vise goriva. Premda mnogi ios uvijek vise vole udobnost automobila.1'l. kernijska sredsrva. Sadrzi viB. srcaruh CISCENJE AUTOMOBILA U automcbllu ucinkovjtu ni]e nuzno koristiti rnozete koristiti sredstvo za ci~Cenje pl'ozora navedeno nekoliko na str. KUPOVANJE AUTOMOBILA Automobil jc porreban.zel j jaCi anesi[> malu LlbILJs. Mowr s unurarnjim Ipak.. Ako se vee morate.. • Prebacite prornjcna [e jeftino i je skupa. r!efQIl1 j e1ektrOllskinl • Kupite mali autoinobil. za to vrtjeme slijedire ove naputke: SVOlh' 3l1tOm. Pokusajte putovati drukci]e. napunue kanru autc nobllom.

postoji sve koje se koriste za proizvodnju nije naveden popis sastojaka. ne sadrze vinil. sintetlckih a prirod ni materijali izgledom. str. Prirodne boje daju glatki mat premaz i dcstupne nijansama. veta zabrinutost zbog mnogih kemikalija boja i tkanina.2 paku!i5tvQ. koje nam pruza zadovoljstvo. TKAN INE I VLAKNA prekrivad. MaterlJijll od cistoga' parnuka I lana. iii "nenbradeno" znaci kako su tl materijali otrovnih ad vlakana biljaka gnojiva i kemijskih Vapneni premazstr. Prirodne boje su dostupne u raznim a ne otpu~taju otrove ni za vrijeme primjene nl nakon toga. su nijlmsama. svile iii vune savrseni su za organski dom. 33 koje su uzgojene bez koristenia aditiva. Cesto na tim proizvodima sto dodatno otezava obavljestenost i odabir. . je ukazati na vaznost pri odabiru prirodnih boja i Svrha ovcga poglavlja tkanlna te kako ihdstitl i vodit] brigu 0 njima taka da dugo traju. ni ostale otrovne tvari koje mogu izazvati alergije i bolest. zastorl i rucnlcl od clstoga lana iii pamuka. . (. PRIRODNE Posteljina. praldicni su i otporn i. Za razliku ad tkanina formaldehid u masovnoj proizvadnji. Osim sto odaju dojam luksuza. gotovo su uvijek bolji od proizvoda. na dodir i mlrisorn.UKRASAVANJE I OPREMANJE Ukrasavanje kuce prigcda je za stvaranje u okruzenlu utocista u kojemu mozerno Presudan je Prj premanJe O1l1lefnoga premaza v udobno zivjeti. 33 odabir materijala. Uz to. Naljepnica na kojoj je natpis "organsko" proizvedeni pesticida. tr'<!jni i dnbri za prekrivace z<! Odabl~05aga str. NEOTROVNE BOJE ZA UREDENJE DOMA zraka u vase] su u raznim Priradna ciScenje cetke str 34 Mozete kupiti boje bez opasnih tvari koje stete kakvcd kutl.

. sv] u bO)i da se rasprsuju i vezu. Dodajte ga mie'savinl kazeina. spojeva koil lsparavalu. pOJ'ell~ cajc slieRe gl·ill.1 iiv61. pdd. etc InijesHli Kazein~ki. gips i kamen. Krcda 'l'nkoder. nego kod prirodnlh tragovi kista i cetke. prednost postoje jest j m o UJ prlrodni pigmenti koristc se za Mozda su skuplje. SadrZe otrovne organske spojeve koil isparavaju. Ilare Inag.• Provjetravalte prosteriju: za vrijeme i DaltOI').ki sadrZaj boja. Om:. se susi pa ga nanosite velikorn cetkum Najstetnije su ostrlh dlaxa siro~im potezlrna kako biste dobili glatk] prernaz. rnozete naruflti postom i posvuda su lake costupne. cesticama spojeva. Visoka razina otrovnostl najzastupljenije boje tome Sto-rie sadrze ni fungicide ni konzervanse. • Srn. t'dkoaer. Otrovnl i forma ldehld . 0trov:ni spojevi "olplI$taJll" se nrJsobnoj rnirisu nove boje. prirodne 1ak i sjajne bo]e za drvo II interijeru i za metal.njeva kake blste ograniGiIi otpustanfe otro~.e se mogu korisLiI i u vodi ~" sapunom. lstrazivanjem HLAPLJIVI otrovnih isparavaju. nose stv<uunjLl ozoml ·Ijcti II • Nemojte useliti U pwstofyu kola ie s:vjeze . prah.srnanjlll razlnu lsparavanja.:'.B 0 J. OTROVNI SPOJEVI keinijskih uglavnorn spojeva ~wjivrlo luko PRIPREMANJE S A V ) Eli I Z A . alergije. godine pokazali su kako boje za kucanstvo rnogu sadrzavati vise od 450 otrovnih kemikalija. koie se tegobama. PO(Tlijesajte 2. man]e kolicine ouovnih orga." To zrmci cia se ne stvaraju mjcltllrld se (ka nakuplja sparava. . mozete odlucit] hocete Ii ill kori ·titi umjercno ill cete radije odabrati pnrodne nadorujestke. P~tite prornijesajte dek ne dobijete kremastu masu.50 g kaz. OOQro pramiJesajte p[emaz.1J za nanosen]e prirodnih boja.L1ski spojevi edreda temperatust oi)a~)lelcemlkall]c.lha pigm~nta 5 praha 5 340 ml Vade. 31 rsije-. Neka!5'e 1lf11e toga tjadan' dana I'lr~vietri. poznati. sadrZana u boji postaje ocigledna kad pocnete proucavati upozorenja proizvodaca boja.vni sp j'vl. nego pri boja.mjlte ternperaturu u ku~1 r p.elllskoga kako bis:t'e doblli gusti neiGJ~d5tOji :}o 2. Osnovni sastojcl su laucno ulje. uljne boje. prirodne bo]e imaju ograniceui rok trajanja: oko devet mjeseci ako nisu otvorene. 1I ali njihova kucanstvu. n ke prirodne boje zahrijevaju dulje suScnje [er ne sadrze sredstva Zit su ien]c. O~~vite malo vade kaka biste dobitl lankl prem<\Z. Bllclud da ne sadrze konzervanse. bo]a lrna glatku g. dezodoranse.lzvilLi a51:fh~.110.eslte I upotrijebite. sto su po zakonu duzni istaknutl na paklraniu.la godlne k~lsp biste . • Mnogo je manja vjerojatnost da ce izazvati osjetljivost j boje sadrZavaju male kotidne otrovnih njihov kemijs.rodnih boja stvara se mnogo rnanje olrovnoga orpada.nih kemikalija.lill~us<1Jte iedri8vatl Ii. • Prirodne boje sadrze koje dopustuju nego boje koje irnaju kerrilkullja. neobradenih materijala (vidi Izvore .( prepoznatljivu i. slijedi nekollko savjeta kako smaniiti njihov utjeca].lO .kako bi 'pomogla (ok ksilen 10 10:. reakcijama). nisLdmslojavima atmosfere. vlaga jer prirodno nil kojoj se 11e' ipak je trl puta veii. uspjesno w o m Z 0:: se koriste vee stolj clma. (kemikalija pigmente. Upoznavanjem S opasnostuna. Premda Organske boje na bazl vode. • Bojite za hlaClnijew d6i.ohlojena oilman nakon IDt!ljenja. Koristlte isti p0StllP. boje. . p(otr. Boje na bazi vode sadrze OJg::1I1skUl spojcva S<lcu'z<lni 1I bojl su: toluen. kaje ne zldovlrnu "da disLI. seni a ne sinteticklm i ne gule • Cetl. sadrfe nl umjetne pigmente ni kernikaliie. nnsproizvod malOJJI kollclnom prircdnoga .lsgu [sped 35 stup. • Nasi te zasti!n U odjetu.iega !roo smoK minuta.azuru prirnjecuju sinteticko] proizvodnji povezuju s raznlm zdravstvenim komercijalne otganskih sa • Prirodne boje su sigurne za okohs i 11e ispituju Be na iivotinjama. kazeln jz mlijcka i prirodna erapala poput tcrpentlna i ulja Iz citrusa. sto se to dogada bojama). kao i zu bilo koje druge boj \(:1 kucansrvo: ipak. pr. IZBJEGAVANJE OTROVNIH SASTOJAKA na "Sveucilistu johns Hopkins" iz 1999.koje su povezane s kemikalljama II bojama. Vapno nema mirisa i nlje otrovno. i mat unutarnje zidov s V()lIUIII i Aka koristite plgrncnru kako biste dobili lijepe glatke Vee ina uljnlh bola za kucanstvo ~acldU od 40 do 60 posto hlapljlvih velikuskupinu otapala Ta organska se koriste . Vinilne emuliije i konzervanse. visok i postotak na bazi vode sadrie vinHne smole. OodaJte los 1~5 ml vade I 15 3· PomljesaJte liD g. vapno od vapnenca. E N J E boje koje sadrl~ ctrovne spojeve. eksterijeru. • Pakirun]e se moze reciklirati. rukavlce i Mocale kake biste 2a~itifi kozu i ooi.rija. Brzo na trZiStu jos sadrZe velike kollclne opasnih tvari.l1oga ~lISt~IVa i simptome i razlog ~. lllOt. • Prernda je vrijeme susenja cluLje (osim za vapno). MLlJ ECNOGA PREMAZA III lljeku. 05(:. smole i aditive poput otpjenjivaca koje rastvaraju pjenu nastalu kemijskim stabilizatore PREDNOSTI mlkropore PRIRODNIH BOJA • U procesu iziade pr. 1.z w « :'i< Q_ BOJENJE I UKRASAVANJE Premda naJveii prolzvodad sve vise smanjuju ) kollclnu kemikalija se koriste za boje u koje PRIRODNE BOJE Boje od prirodnlh.

• Kako blste doblll glntki pre. KORISTEN!c U VRTU kaustlcne sode. Tak. Cetl<om naneslte otopinu na tapete i ost\lvlte je da djeiuje. kao i papire sllovacom.maz svojstven prirodno] trel ate k .0 VOdom I malam kolicil101il "blago kemijskogl' dete(dzenta Ie na 3.rije ostre dlake finih C'pocesljanih") • Cetke u valjku daju drukcijl premaz nemojte od obicnih kornhinirati ceLki. i"d7. napunite ureda] toplom vodom kako biste srnanllli vrijeme potrebno da voda provri. !2. Otpadne boje saGrie fnnop8 . U staklenku uliite oovoljl1o terpelltlna 2.ottrnve I teske rnetale. Protres. rekuci deterdzent 1.lite bojiti zidove. neki proizvodaci zidnih tapeta prolzvodc ruzllcite p~pite od recikltranoga pamuka ill paplra. 1.1e obradc.). boje mlakom za pranje. Ijcpila za zidne tapete. Ipak.LI ODLAGAN1J BO.iSt:u. Otoplna 5 oetom djeluje na Ijepilo za zidn!! tapete i pomaie da se anD otpUstl.i ulja. Najbolje je uopce ih ne koristitl. Razrnlsl it e 0 sljedecun prlrcdnim uadomjescirna: • "Blago kemi] ka" ora pala su dosrupua..ekll se osu~i·prije PO. bole u rasprsivacu bOja mora se susiti 24 dobiva se glatki premaz. . koja moze prziti kozu. Ako na tapete 111 prev. 1l10Zda rragove ljepila za zidne tapeie ~I PRIRODNO CISCENJE (ETI<I za GscenJe cetki od bola na b~l.?. pridrzavajte se sljedecih uputa. ®~. Skalpelorn zarezi!e zidne tapete koje zelite . kistove nastojte cistiti manje stetnim preparatima na bazi vode (vidl Izvori). korak po zldne tapetc bez kernijskih otopinu oel tople vode i i pustlte da djeluje. 3.zavarI metilen-klorid. do Ocistite sve ostatke. nego one koje su uobicajene nu tl-i. • Prskanjern • Prirodna sata.mpostupkom korak. • Prirodna boja je fluidnija od posrupka nanoscn]a boje. Korlsute upuie za uporabu kako bisre postigli dobre rezultate.LlOvJ. Wlijte 300 ml bijeloga Data u kantu 5 toplorn vadom. vocaka-te tako sprijeciti pojavu rtametnika. • Qrganske boje: n·isu stetne za biljKe i saMe prirodna ulja i rnlnerale. • Ostatke boje od lana rnozete nanijeti na debla PRIR0DNO SI<IDAN]E ZIDNIH TAPETA SJjedeCi.1 neko] riljesnoj zalednlci ill zidnih tap La izraduju se na bazi kance regen.o Eele laka s povrslne zlda ukloniti zidne tapete metalnom strugalicom. • Premda [e vecina prirodnih boja bez mlrisa iii una bOil. rnnogo lakse.rezite spuzvu koju cere staviti na drsku cetke kako vam boja ne bi curila niz Juku.oli pelrokernijskirn kornpost. prolzvodlrna zidne tapete pokusajte skinuti pomocu pare. uklju€uju. o UJ traka i prernaza.ti i 0lm/o.lllO pokazati. Kad je na 00Sit0 na strop. • Neke zidne tapete mogu se skidati i suhe. cetke arOITl.J15t1ti kvalitetne vrhova. Ljl=pilaza zidne tapete na bazi vode su boljt odablr od keinijskih Ijepila na bazi otapala.JA RAD SA ZIDNIM TAPETAMA p. Ako ne. Stoga osusene PREPARATI NBjcdca dobivaju sredstva ZA (ISCENJE postupcima (ETKI koj] se (poznan "rnzrjedivaci" op.UJ z « UJ RAD S BOJOM Bo]e od prlroduth sastojaka Imaju drukcija svojstva. ziltlll:l prebrisati zid vlaznorn krpom i ostavri I). ta elva komada dobrotvorno] udruzi. Moze 'se Ispiratt u okoli$. Proizvodi za uklanjan]e za ljepila za zidne tapere mogu sfldr.ite Eetku I suslte 2. Sve . Isperite pjenu i boju pod mlazom voile. opasrrl otpad. nezel] ene rni rise mozete estatke bole za kasniju upotrebu. te ihne bisre smjeli bacati na otllagaliste. skldanle zeli. cesto sadrze ke::mijska otapal..ro vam je porebno i voda %3 ispiranje.1I11i. P0511(1\. kako sklnuu orapala. ostatke mozete aridall u za cisccnje kistova za uljane boje su alkol. Ili plasticuim zastitnim slojem na povrsini radi lak:kga cgcenja. • Darwjte neiskoristenu boiu • Sacuvajte S IZBJEGAVANJE Kemljska sredsrva I<EMIJSI<IH OTAPALA zu skidanje kojeg je poznato cia je mO("<ILi ostaviti da djeluju tijekom ukloniti rako sto cere u vodom staviti nekoliko izrezanoga luka. ga dobiva se od prirodne smole cmogoricnlh stabala. takoder.!. a jest ~Gte rnoratl otkloniti Terpenun je tzvrsnosredstvo sudoperu staklenka. Ostavite Eetku neka namace ravnoj povfsirij da "€ekinje ostqnu ravne. Da ustsdite energiiu. all mozda cere ih nod . poznatih kao drugih vrsta boja. i nije stetan %3 tako ~to cete brusnim papirorn izgladiti povrsinu.roizvodaci vinilnim Zi. lako da pokrlje 5e ~eklnJe.htapeta cesto izraduju dekorauvne Lapete s 5 AV JET Umjesto kemijskim :2: 0:: 0- • U vasoj rnjesno] zaJednicl zasigurno postoje posebne odredbe 0 odlaganju boja. a isto tako dostupna. m limuna. pina dielu]e na ljepilo zidnlh tapeta i otpusta ga tapeta strugallc nakon skidauja WI eta ze. ao minute.skinuti. Umjesto njih. jednostavn bljelog« Gem nanesire te je. Nanesite drugi slo] p. nego sto pocnete skldati tapcte.

167). sagove i prosrtrace. ali prirodne tkanine . S\1 uobicajene pran]u.1 zastore i. mogu prornijeuiti i perire Ian na nisko] ternperaturi na visoko] ternperaturi Vu ua [e prakticna prekrivace.. Premda su skuplje od herbickhrna purodnim parnuka bojarna . smanju]e organski 'e njihov uzgojeni ostatak Neobradena dobro raspolofsnja. zapetlia ne cvorove).ako !'lis. <Dd. rnaterijali salovima Hi posteljini. bo]i slonovace. slntetlcklh stetne za okolis. biste ostetill.()lina). vuna za pa vasa koza <lise. Uljnl [anoWn II vlaknlma suzbija pr0dlra~je teku~ine R8 se .na rnrlje. • N mojte izlagari lzravnorne SlIIKlI osirn ako nisu kernlkulijaiua gu. zadrzall obi ik.avajte se i sljededh savjeta. U prirodnome ali . ne upija edmal1. ako j • Pran] 'Ill se vunena L Vuna ljka I ga nemojtc tak usiti u ~~Isili .O~ unutarnje strane. ITaJm: matedjale.. • W). ODRZAVANJE VUNE na naljepni t • Fe rite vunu prema oznakarna se u topl J vodi skuplja. Buducl da se moze malo stisnuti Osjectjiv je na plljesan. k mad J zlte svaki put drul Cij slabjela na prcgibima. cesto se izraduju sc od ovcje vnne i bez obzira na to navlakama 1I1ja u Prircdna proizvoduji. phuno lzradu]e se uti. pa iako irnate.cajte stalojake ad lana 5 unutarnje strai'le hladnim gla~alolTl k. pornij sana sa sinteti kim vlaknlrna. mrlju mozete bi'ZQ ukloniti paplrnatim ubrllSOITl .el~epokriva:e Ako nelito slucajno Pfolljete po vuol. izbleljivanje suncem kako blste No nece se 11ko skupljat! uosite I energiju.5jajil). Vlakna se mogu ODRZAVANJE • Deterdzerui deterdzente J ostel] inu.pogotovo one bojama .:3 LJ Osun toga. LAN Laueno kukaca.e izblijedjeti. kernijskim" izbjeljivacem i na suncu kako bi te zadrzali bijelu I oju tkanine. vlakana biljke lana j·Ce~w se prodaje Biljku napada malo i . Pornno izglacajte nabore kako se 11e bl vicljeJ.te sprijl'cili sjaj. PJetclle sal ve od parnuka navlake za ukrasn jasruke za perite na prograrnu i izl Iljedj Li. • Kako biste sprijecili sja]. • <I LANA "blago kemiiske" perire (vidi SCr. . 70). manje 5U bolje za nase zdravlje i mogu uapadari fungicidima.\ I. obradena snsce 1I osjetljivo rublje i susue na ravno] i izglaca jte pamuk s strane kako se ne bi povrsin] kako bi oboiene stolnjake. n.1ib materijula moZe se pratt u perilici. plesti boju 1. najugodniji su pri..i ·0 F>I'QUi. u tkanju. Biljku pamuk izbjeljivacima pamucna Plahte il.P t< I IiU U I~I IVIA Itt< I J A L I Umjetna vlakna moida prevladavaju organskoga UJ PAMUK Pamuk jc celulozno se duljinorn vlakno.l bojent Jail drztte podalie od sunca jer IT)Qz. Izgia. posreuinu [er boje u priroduo].i. hladan VUNA Vunene tkanine 0 bI-LO se susi. [e porozna sagovima ill prostiracima. baciti. nejednako tkanine cia se ne sruanjite .e prirodne tkanine moida su ulaganje jer cemo na njih vise paziti i nego bolje dugorocno radije ihpopravljati. ali nc i na moljce.. vlakana.ipak moze biti \.lljoll1 pamuka ali ipak kupujte svijerlosmede.Zvaju. a pridri.l. je prllieno otporna . dovoljno krpom koja prekriva 'i i 1 okrivacl lobro cesto "U obradeni i orrovntm kemlkalijarna kako bi bill eip rui na ID .osim ako nije uzgajana orgunski stanju Ian je krut. popur tolnjaka i plahri bl kako vlakna n i glacajte ga S "JOlptk:e" (sku piti se II male.iberite lteobr. vlakna posro]e i rucnici U razlicltirn podrijeUa i obojene prirodnim Osim toga. U tom sluca]u. koristite osjeiljive tkanine. Kako prirodne tkantns ne ODRZAVANJE PAMUKA • lzbijelite plahie i justucnice "blago ad 1110gU prije nego sto ih podnete cistili.maza maljce (vjdi ~\r.mnogo 5U ocll'eduje Luga vlakna.U1U s vanjske strane.od boje stonovace do ad neizbijeljenoga oker boje zaista se mogu Iako nabaviti.rocln. ~Javlake perlte preokrenute prerna unutra knko bi~te l'-if~ti(lll PO~I1"§. kvalitetn.i Ionnaldehklirna. uvijei< • veclna pafn'lcl. a njegova kakvoca parnuk bojama. 1I kojcrnu nema kemikalijn i ui] obraden na trZiStu. obradene temperaruru unutarnje . steroclne i bole ·t1 te se obraduje i pesticidnna. vlakna l110gu • Koristite prlrodno pretvorui lJ ususili bijelu posteljtnu i stolnjake. ili na lanu nacinili mrlje.i. • Kad ih glacale.I. zguzvat ce se. moze Organski Ian je ugodna prirodne bojel lkanja.jce. bijel ga pamuka osusite • Glacajte pamucne toplim glacaJom. ProizvOcl.ru vlakna polagano U llltlje kulunjskom • vunem ulja ukloniti (lan. neobradcnoj pesticidima. rekueine zbog pnrodnoga vremena Ll pi]a. prodtajte upute na naljepnici. Mjesavine obraduju lana i pamuka zbog guzvunja i cesto se keruijskt tkanina lijepe [e li rijcc za jastuke. Ian ncrnojte glaeali vrucim glacalom vanjske strane.ana p'osp\:emite ill S V!·~d. pa se stoga tkanina nakon pranja vunl cine cia varu [e suho i toplo.c:i.

iako su skupe. pomaze u reguliraniu tjelesne z dok spavatc. pokrlvace ih prati rucno u puta.ili dVap\ll gociini. postcljina od prirodnlh tcrn. Sljeciece uebale bi yam pornoci u odrzavanju napornene vreca.ga protlv alergije kojl.P. no buduci cia je ro kernijski proces.okIival u hladno [utro. mek i pro •. poput presvlaka za [astuke. ih jedanput madrac od znojenja [:lriroGin0fi\a mate}ijala. Odvojite je od ostalih komada odjece jer moze pusuui boju i nernojte je namakari dul]e od nd(oIiko Svllene lkanlna mofete mogu se pruti rutno u toploj vedi sa rninuta cia vlakana ne oslabe.i n~Lsuneu clVRput II I~€rlte jecin. i dobivn se od kopriva parnukom posteljine da produlji ODRZAVANJE koje ne zare. j POSTELJINE barern sedarn bi I iii SlO Buduci cia svake n ci provedcmo sari (vidi Izvor . biste ukloni!i prasinu. Glacajle je bladnim glacalom S unurarnje n" ll"zi~ILl.mean materljal koji se 11e moze Imitlrau. To j iznimno vazno ako vasa djeca irnaju tkanioa odrzavaju se [ednako kao 36). zdrave spavacE' sobe.ijeiia se s i njihovu uajnost. lime cete unistiti grlnje. asunu ill su alergjcna. dodatak posCeljinl S ({ojom cete bit! II bl.t)je.ice nepotrcban Slt kemijski. Cista svila je ugodan. • Pokrivae: [:lokriite ga presvlakom od ~Wlnc. Koristi se za platna. provjetravajlt! g. vrste djelu]» tako da zadrzavaju • Za tople j lagane pokrivace porczna prekrivaci • Organske deke od pamuka takorter su dostupnl topli zrak.fov:i u·1te Zll l1'laclnoga clam. sri. (vldl lzvore). Svila je dobra zn bogate zasrore. Moictc ih na suncu.Ose koristi za izradu razllcitih tkanina: od najfi.r\lcnim pranjem. Orneksavaju • Poklls~ jte koristiti plahte i jasrucnice zimi. TKANINE ZA POSTELJINU Sposobnost upijanja i kakvoca prlrodnih vlakana (ini ill savrsenuna Z:I posteljlnu. Rasprostrite !. Madraci.n. od poHuretanH C:e. Dobro provjetravajte sobu i svakoga dana otvarajte proz()re. ttl okruzen]e uebal zclravije. q:: o a u. • Kupujte organski.sto 811 prskani tvarirna koje usporavaju goren]e. 1I • Re I vito perite iastuke. Mote bitl punjen perjern ~ivih prica pa ce varn se mozda vise svldati vuneni pokrivac. prekrivaaem \J ocistite madrac usisivacem kako nastajanje grinja. pratl u posudi za pranje rublja.1:11(0 upijaju i trajna SU.iSkome dodiru za vxij.. a grij~llj • Odaberite prirodni poknvac od pamuka s perjern. Manje kornade. tnko da yam nije prevruce. PRIRODNA POSTELjINA materijula '0 AJ AJ' Buduci cia vas istovremcno grije i dopusta vaso] k ii da dis .. Vuna je possbno pogcdna Zq posteljinu jer lstovremeno izolira i al15@rbira IJlagu ' tllslo pr91zliodJ znatna kolidne :v!age za vrijeme spavanja.1 va!]. jasruct punjeni poliesterorn i slnteticke jastuCJl.ro ga jl>. Kad mljenjate posteljinu. svilu je bolje prati rucno. lana iii vunenoga futona. • Navlakeza madrace cesto zaboravljamo. Akb Imate astmu. Osim toga.V@ SPAVANjE • Mijenjajte i perite plahre.:a UJ Z <11 SVILA Svilenn vtakna nastaju iz cahure dudova svilca. od ciste svile.Konopt]a je biljka ko]a brzo raste 1inin vlakno jace od pamuka. jastucnicel [e ln: 111 ljecinu.I postel]i. l\1. flanel. rnjesecu. Moze se bojiti razllcltim bojamu. Susite u bell s deterdzentom It! isprati nekollko Provjetrite ih vanl barem [edanput Perire ((aRe biste zastiti[i i prljanja. pamuk. u tjednu. i dekoratlvnl podal]e od sunca du ne Izblijedl. jer grinje rnogu prodrijcti u madrac i pokrtvace. cia se [rosi sobje Odaberlte madrae od parnuka ili organskoga pamuka. PiD 'l'akoder. Susile je trane dole je jos tkanja iii pokrivace od kasnnra. zastitite . vIal'.Il1. cia u nJemu nplstil:e sve gri. neizbijeljeni Pl1lOjC. sapunlcorn. all Iako se prlja.lZ najullljI:!"Sl)J.J 0. VlakJ1. presvlake za jastuke i postelJinu.. • R· dovito < krecite madra g()dini. . Akrilnl prekrivaci. nece biti alergena. Bob. cak i L. muslin iii l<U1 za plahte i [astucnlce. Poliesterske plahte mogu b.peralure 0. odaberire clstu vunu Obje ODRZAVANJE SVILE Cesto se preporuou]e kernljsko C:iscenje. prirodne tkanine ugodne su na cloclir. Slnteucka vlakna ne "eli u" re '~I stoga neudobno topla za spavanje. ZDR. poznara i kao kineska travu.erne spavanja. . pletenine 't'e vrste lan (vidi SU'. izradu POiruC5tVH i uznd.( to . a ne kemlWdl1l ciscl"enjern.n". hladit ce vas I.je postupke slnteucke izrade. a vece u kadi.lti presvucene formaldchidom da se ne guzva]u. jura sve su dostupnlja jc neelasticno vlukno i koristi se za izradu torba i i koristi za izrudu odjece. ce sprijeciti m gucnosti bJagilli . a u vaso] posteliinl KONOPLJA.. n<lbavite jastuke ad 'org<1nske Vune iii punjene kapokom. JUTA I RAMIJA Vlaknaod kore srabala . Ramija.i:jegaorgandlja i kineskoga krepa do rezeg svilenog samra iIi strove svile hrapava tkauja.

SINTETIKA SLI okolis i IZBJEGAVAN'JE OTROVA • £intetiku prije uporabe operite kako biste uklonili suvlsne kemikalije. omeksivace protivnornu. 71). [er zahtljeva C SlO pamuka" pranju i glllt:~ n. sve mjesavine pa ITtL! ka i poliestcra formaldehtd.ali oblik. prije pranja namoCiti • Korlstite "blage" kako list vodu.z LU « ~ SINTETICKA VLAKNA Buduci da se lako odrZavaju. lzraduju se od plastlke koja se dobiva od IOt1eII dudir s njirnu.0 poli.lpuwma.us1*e ill \1 ocistlri bez up ora I e [aklh deterdzenata.lJedeciJ1J.ija za zaStitu ad za bojenje parnuka). zno]i. 73)• 'Radlje Qdaberi~e z. su i mogu se tkaninuma.daleko je od prircduoga marcrijala. (TIUS) i koji se doduju u uporaba vlazne tka nine.11(0 BOJE Vl se koriste za bojen] au nesrabilnc J\Ilogu ih Olpu.nji. akril. Ako nil njlrna pHe "De guzva se" iii "nijepolrebno glac-alit formald fJ rnanjezdravslvene tegobe.O~jel:ljive kOI11:td ' odjece tkanlna III i Z.i.. • Vecina slntctlcklh ne uplin dol ro v • Prosrrite ikane ukrllne sagove umjernl materljal."rltekOje'su boje Koristene. umjetne tkanine nesumnjivo koriste onima koji nemaju dovoljno vremena. Ako ill Vee morale glucatl.1 kOZ[l '" 0:.a. till kelllikal. niti kernllsko clscenic_ Perite ga u blagomu rastvoru deterdzenta i sustte na zraku na ravnoj povrsini. • Prolzvedena mdje i rnirise vise nego prirc dna pa ih ceSIO perite.avajllmusnocu kola se moze oprati SHin d terdzeruuna. talco cia se tijelo kOZLI. • Kupujte k.ctl.vj. Takoder.da sadrze hid. (ko]i se koristi Neke boje za tkanine. • Stvaraju starii'kj elektricuet. savjetima zeluno vas uputiti kako odrzuvati.lliallanjem_ • Izbjegavajte kemijsko' cis'teoje kak0 blste. takodcr. 'U mnogim drzavama zrumoski je odobrena zapa Iji 1'06[[. je ce~l poput recikliranjc dorrujalih kornada odjece. ukazat ljedeclm up07-Qr nj u tkalI1jnaro~: .u kuei srnanjlll prisutnost kemiK'alija (\lidi W.te . da se suSe na ravno] povrsini kako bi z'ldJ'7. " Produliite 10k trajanja tkanlna pomnim Ol. lpak. tkanina istopiti. provjerite udio sintetike u odnosu !HI prlrodna vlakna te take mozete odluciri zeHte li ga kupiti.ldrze kerutkuli]e otporne na vauu. ne perete II perite rucno (Villi str. Ta kemljska reakclja inoze izazvail sadrzc post~ljLl1a pranje.v<. Premda izraduje od prirodnlh celuloz i srcike drveta. nazna . • Upi.'lati .cerno yam na nJihovu pdsvtoo~t • Fonmlld hJd se dod"ie J1ajJol'\1I kal~G hi bio OrpOl'110 vaU·LIIJ znaci . takoder SC • 1'0111(10procirajre upUle naljepnicl. rul formaldehldom radi 18k~eg. pogotovo Ijel. sredstvluia . jakim naclraziti os. cista viskoza sastojaka umjerna I. Produljivanjcm roka trajanja dobrim odrzavanjem. anristauckim LIZ plahte i ostala bel se ugrqu pare. rvila .u malo vlage i ne PROVJERA 0 SADRZANOSTI Forrnaldehidni tkaninania prernazi na • 10111' FORMALDEHIDA Osim aim nije drukcije • Ieke tkanine ad "cistog obradene SLl se pri noseniu.eno. Viskoza (urnjetna posvuda svila).koja [e na trigtu vtskoze zastupljena sa 95 posto . II PVC i fonnaldehld radi sprjecavanja zapaliivosti i guzvauja.lstore i prektiVaae bsz nabora . Takoder ispustaju proizvod. 11<1 poliester. acetat iPVC (polivlnilklorid).ki]) tkanina ne zahrijeva glac"nje. uvozuim izazvati tegobe 5 ODRZAVANJE SINTETIKE S. sto m ze • Z~lclr7. ill j resko pot] uno POI. ul]a r J.l vee' III I pogotovo odrzavan]a. poput lrishieiloksimeLia fonnaldehida.ne zahtijeva ubijanje zivotin)a. Neka drllga vlukna ~.ivlI kozu. diklorobenzidena kuncerogene nalazlti II naftnih derivata te mogu "otpustatl" kemikalije sve vrijeme svojega trajanja . smanjujc se kolicina siutetickoga otpada koji odlazi II UOBICAJENA Sinteticke tkanine.inozete ih prati rudno i l1e trebate ih npsiti na kemijs~o ciscenje. rnozere ih unistiti.ozm\ke 11i'l tkanlnarna i pr0.slnrericke tkanine. Vecina materijala 11 kucanstvu. .. upiti . Pranjem u suvise toplo] vodi. sinteticke tkanine mogu se vlakna lIpijaju stisnut! ili cak Istcpiti. .lkanlne kole dulje trajatl III pak rabliene. u pravilu su jeftInije od veCine prirodnih materijala. i vlakna koja mogu disanjem. Priie nego sro kupite novi ruaterijnl.. sadrzi i neka glacalo bude hladnije. ce ru spadaju i najlon. • Vecina slrueti '. ih moze poput vlakna imaju veliki nedostatak.LI. Sag od umjetnoga krzna iedan je ad rijctkih primjera kad je sinteticki materllal bolll od prtrocnoga . Aka tkanlne 01111ko kuko je to navedeno .l(Ir-Zava elektricitet si)1lelickib rkanina . slntetlika v OTPORNOST Neka sinldii1w NA VATRU vlakna popui TVORNICKE Boje ko] materijalu keinikalije.escera nisu zupaljiva. • Citaj.IlItetne . oslm ako nisu obradeni jaklm kemljskim. bi se smanjill statick! mogla NtDOSTACI • Sintetkke posteliina otpusta]u SI NTETICKE POSTEL)I NE otpustaju je. ukucanstvu.

j~e .) . Ako u sagu ima vune. Nepokrtveni podovi Ita kojima su mali prostiracl od pletene vune ili paruuka . 66·69J Izloaeru. osiatke Novl prirodni materijalJ La biljke lana). rucno radene sagove mozete kuplri u veleprodajl (vidl Jzvore. Problem s kemijskim spojevima u sagovima jest tal sto oni dulje vrijeme "otpustalu" pare. eN ces na podu. Ne~lbrS<. Osirn toga.stetu okolisu. Prj tome trebate imati odgov1irajllcll rnasku kako biste proizvodnji sagova takoder nanose znatnu.tl.. 7. bukovine.dni rnaterijal dobra je rjesenje ad rn. sto je sve nezaobilazan dio suvrernenoga naclna zi. PrJrod.ili kokosovlh vlakana. neotrovno rje 'ellje. Djeca j kuEni Ijubimci mogli bi imati zdravstvenih tegoba zbog ucestala izlaganja tim kemljskirn spojevirna jer su u bliskornu dodiru 5 podom.. 5l . a otapala koja se korlste za Lijepljenje na dascanirn podlogama.l. naftne d rivate te QI)cciik'ujll zrak I lzvore vode opasnim otpadom. dok pare ne lzadu van.ni materljali zaoblagan]e pudova zdrav su odabir I otpusranje otrovnih tvari. a linoleum je I er modi. koji se izraduje 0(1 selrena 1 c1ulje vrijerne orpusta otrove. sc Zlt5titili ad LLdisa. 'kore 6. cesuce cigaretnogn dunn i gun]e. . 14. mnogi sagovi od vune sa srrazn]e strane sadrze Iateks. vune ill sisala.. aterljalj.izolator. oko 75 litara po cervornome metru. 11. rnorske Have 1Li i!tll(od papira. • L:ill01ClItn se Iz~a~uje ekGloshl od1aoe~l(.itel L ualstava St!<LI\e bakter{J'e kokosova vlaRna.. o < Vecina modernih sagava nadniena je od slntetiddh materilala . b . Prerna lscrpno] znanstveno] analizi uzoraka sa sagova. prernuzom POSTAVLjANJE pricvrstili sredstvom. U njihovoj proizvodnji rnofe se koristiti cak 120 kemikalija.e:1Ju ~~l jutu Hi one koii vole toplinu i boju saga koju mogu uskladiti cvrstoga ~ povrsinarna drva.plutnjaka. ga smjell >::<I)'I'ijenjJNati ~ u podu. pogodni su za pfuhodniie prostate u kutL ostavitc otvoreulma. plasticni koje se kortst PV Ie mekan i topao prostl rac za pod l. 165). kalco blste . sva vlakna koja se koriste za izradu sagova prlvlace i skupljaju prasinu i onecisctvace ko]e unosimo u kucu na cipelama.stG u zdravo] ku6. novi sag pokusajte omeksivaci za takoder te se tz oc.r'. CINJENICE 0 SAGOVIMA Na ialost. lpak dobro provjerite.vOl:l. mozda su bol]e. ijgav1na vlakna (slsaQ I I~fa.!el1j drvG)ll podovl tn0gU se obradlrl vostanirn ~Jem vieli nr.dobar [e. Premda se sag od ciste vnne maze ciIii. Industrijski procesi Iwji se prirnjenjuju LI OBLAGANJE PODOVA (VRSTIM Drvenl podovi su prirodni MATERIJALIMA edablr.jll kerntkallja.koj tellll'lera(U!'l i v. podlogu drvenorn kaja se ne sklize kako biste sprije51i nezgode.vecinom ad 80 posta l.0vi sag.Kuhaju se na la'gaLlClj vatrl na vlSQ. kojl SlI Llnofeu m • Ako ocll:ucite postaviti pod. b'· . vidl su.l. Muoge lijepe.ibLiti paron. Sadrze Italate. otrovne sastojke proizvoda za ('j cenje 1I kucansrvu. Pa~1Qje6drven! pod moze se i1bruslti. uldjucujuei i otrovne organske spojeve poput toluena i ksilenate poznatoga kancerogena benzena. ~St(! .11l. bili ad recikl lranih dasaka ill obnovf)J.')g:l ulja (oel vinilnim iii f VC podovima.IE MRLJA (via.. a i lakose cisti...LSQ(1 I srnola . stt.LJ SAGOVI I PRIRODNO PODOVA nallona i 20 OBLAGANJE IZBOR PROSTIRACA SAGOVA ogranicavaju I » G"l Vl. ljubirncl rat Kucni CISCEN. oneciSeujuzrak u kud. kosu.ti "prirodnirn" odabirom. pcgotovo akozelite stvorirl okruzenje bez alergena. po mogucnosn.. kemikalije kao za neceie morati ucvrstiti Jakim kemljskim. a stiren se koristl za lateks na strainjoj strani saga.L j'\:lko se U1al. kao i kucni Ijubimci na svojim saparna..LJ posto plastike. prozor SI< j kl')noplj\J. u tvornicama sagova koriste goleme kolicinc vode. 117. str. dtva . kako btstega I ez kemiblija i prirodnim bUjarl. Tako sag slnretlcki. Potpuno priro.pjil p rasine. Prije nego to ih kupite. konoplje. takoder su opasna.ena fUlIIIUIfl:J. djeluJu estetski jer 511 Iijepl nil izgled i ugodni na dodir. 1 jedno j 1I drugo Ima svoje mje. koristite cavlice.na povrsini uklonlll vinilu OI:pu~t<ljLl 1I zrak. tov: p l'Iacilljeni I vi tr n)!Ili hi.vlh izvora drvu. hra tovine 11ij'lMoro\. Linoleum nema vrata oblaganie podova SUo • lakon iito postavite djeca esro lStalic!ti elekt~i<. de r su su izlo7. cesto se dodaje pesticid permetrin kaka bi se materijal zastitia ad maljaca. sagovi sadrze ostatke mnogih pojeva.1 igl.3 SAGOVA sag. • Nakon sro ga posravite. • Obloge od rvrdogn i mekoga drva za pad mogu biti oel Go!'ovine. m Ispod vunenoga podu postavite saga na prlrcdncm.

(Veclna suvremenih kucanstava u razvijenome svijetu ima ad 15 do 45 litara kemijskih sredstava za W. PRLJAVSTINE unosenje prljavstlne u Visenamjensko sredstvo ciscenje str. vazno je uspostaviti odredenu naviku u ciscenju.jeftlnija su i manje stetna za nase zdravlje i okolis . a i ugadno mirise.u€e. 51 zagorjeloj hrani u tavama.) Tematski sadnien papis za razlidte zadatke korista podsjetnik kada te zadatke trebalzvrsavati. primjerice. I<ako bisrno to postigli. dobra se osjecarno. 49 je U popis rnozete uvrstiti korisnirn receptima za pripremanje prirodnih sredstavaza U ci§cenje koji su navedeni ovom peglavliu.dobro lzgleda.!i imati Rod k. Suvlse se oslanjamo na jaka sredstva za ciseenje iako postoje i blaga kemijska sredstva kola su potpuno . oprema i pokucstvo budu toliko prljavi da morate koristiti jaka kemijska sredstva za ciscenje.cenje. a ako rnozete. glicerin i Eelrnoij 'Wna. uclnkovita .sredstva za cislenje bez kemtkallla. Time cete spriieciti da padovi.CISCENJE KUCE U cistoj kucl bez kemikalija zadovo Ijstva je bora viti . rnrliarna na staklu ill tvrdokornim tnrlJarna na. Spadijju i komadici sapuna. SNAGA VODE NajbJolje sredstvo za ciscenje jest voda. 53 za SPRJECAVANJE UNOSENJA Poduzrnite razumne mjere kako biste sprijedli kucu. . U .. i bilieske 5 11 Prirodni osvjezivac zraka str. Navikorn skidanja cipela na ulazu takader smanjujete kolidnu prljavstine koju unosite. policama i podovima. kaja blsre treb!!. [edan stavite i s d ruge strane vrata. stavlte otirac ispred svakoga ulaza. namakanje je jedan od najUC::inkovitijih nadna za uklanja~je prliavstine rijec 0 bez obzira na to je li Pranje plucica str.

.redstva za ciscenje ZA IJ ormarltu 5 ptirodnim sredstvlrna za i!i5cMje' trebali unrericke. 11. rijasite se svih svojih starih sredstava za ciscenje UI}LANIANJE.'\:. za razliku od slf1tetl~klh spUivl i plasticnth ad n~jlona. ada bikarbona. Ima]u . SODA Soda (natrljev prirodni lli'inkovi. m KUHINJ5KA lagano abrazlvno BI. Umjesto cia kupuieie aqfefva) drvenu (bee: vrSIC:j .koji s> nalazi u prirodi . izrezite je na manje obradenu cellcnu vunu. nalazi u prirodi.ENJ!: S. a nakon toga vasa klita fe mirisati predivno svjeze .Ekstrakt slemena greipa.nekoliko prednosti: sastojke [e lako nabaviti.LIOeAT z rn nadomjestke za kemijska sredstva su kao na za s01 [e blago clezinfekd.~5.e metala i za hrdu Q~vjezivaili zrakp Limunska kiselina jedno je od snaznijih prirodruh sredstava neskodljiva za ciscenje.'j lpoenlte iznova s prirodnima. no u pravilu koristlmo prevlse I<emijskih proizvoda za ciscenje i ne razmisljamo 0 (ISTI ToploJll SAPUN vodom i obicnlm sallcama. SODA BIKARBONA (J se up trijet ili za o 8 .u rnalirn kolicinarna koristiti Z8 nom. nego plasticnu od najlona. Nlsu ispitivana materljaln Kupujte kvalitetna. iii sodom moz uz malo je i Pornijesan bikarb sa solju BORAI(S Takoder poznut i kao soclin tetraborat dekahidrar. 01<. SOK OD LIMUNA 'I. vecine robnih ciScenje adltive oneCiscuju markl na trzistu.Ll. nisu se mogei redk.<. cere poliranjc bakra i mje li. stoga.. Ipak. Za pranje rudije korlstlte cetku tvrdih cekin]a. 57 za (ecept) celiGnu vumJ cetku s tvrdim ifekif1jama sPU~ve t:ld £elu!ozlli sok: od IImuna.R¥EDSTV·A ZA PRIBOR ZA CISCENJE stare prekcivace SI:! Radl]e iskoristite nego cia kupujete i plahte za i.de za ciscenje mofete zarnilenitl manje skodljivlm. soda blkarbona. ij~licnii Vllna I kq'lMd lal:l~ koristlln 5U i dugotrajan prlbor..nih izvora. a sad rze man]e tvarl koje prljllv~l:inu. 1Il m i uklanjan]e mirisa. a cjsti savrseno. ne sadde ni aditive nl dercrdzenre. i zbog rnirisa. La kuhinji. se primjenjujc u ljekarnama. Osim toga.QvCl sve. za razliku od Odella kiseliua u bijelorne ocru Izvrsno prodlre II ul]a i cuvajte lh na hladnorn mracnom mjestu .j. bolje je kupiti za pran]e lila. (elki 5 cllkinjama .I'U%:l.E. Postoje tradiclonatno got. d.rod.) ::l :.rgijske r~tkl. pakiraju se u recikliranome te.JI >V! njihovim posljedicama.. udn kovito.eluje i.i prodlre u rnasnor'u re i':isti tvrdokornu tvrdirn podovirna je I nema prljavstinu na obojenlrn ciScenje rut bazi obnovljivih "blaga" kernijska sredsrva 'pri.il11"blugo kernijskih" kupovnih sredstuva •.atrztsru reborn siroke potrosnje posroje sredstva za ko]a sadrze manje ni sredstva (vidl Izvore).:: ui PRIRUDNA SKtUS I VA LA GISCtl~Jt (istoca je presudna za zivot u zdravoj kud. ku lulj ULIA i eukaliprusa svojstva. i lijepo Visenarnjenska na . gram Kupujte karbonai). <lIUO koj.lU DOMACA SREDSTVA CISCENJE O. Jedt)oslavrlo rnofe sc Z iJ> poznata prirodna sredstva koja su jednako udnkovlta.i s~tmi naciniti mozete jednostavno . so Ie bikarbone. n.J . Poznati za ciscenje. tskortsult svaku spuzvu.Ie Ul]a od caj vca. ETERICNA dusice.11ltO. Svjeii limun. kuplte s cekinjama I{'omadice sap una leRuGi sapun kUhin. . blazlrn sradstvlma iii prirodnim nadernjesclrna: Sredstva za odm'lseivanje.sku sol bijeli Cleat nisu :soclu dijclovc.01i8. plljesni . k macli "ima sapuna... sudope'ra' i kada Visenamjenska sredstva za poVfsinsko (istenje Sredstva za pranje Deterdzenti za posude Sredstva za pranje zaheda Sredstva zaciscenje poda Sjajila sredstva za pranje prozora pezinf~kcijska sredstva i izbjeljivaCi Sredstv. sadrZi te ga stoga mineral koji se je vise- element "boron" koji nije bioloski razgradiv treba koristiti sto manje. z ui -i$lil. soda (natrijev karbonat). SOL i nurlse. taj mineral . I ~I ::<> BLAGA KEMIJSKA SREDSTVA ZA CISCENJE Neki proizvodaci SlI osmisllll uistinu rnnogo nacina.Popis sasroJaka i njihova pri. rakoder.rnjena navedeni sljedecqj smullci. tekuci sapun. sedu blkarbonu u kuranstvu. Iimuna. Takva sredstva ne sadrze ni koja nadrazuj u. U kucansivu je 11<1 skidanje rnrlja. alergena. nemaju tako stetno djelovanje na zdravlje ni ckolls.zradu krpa za Cisc'enje.za ~isteni~.u 'ijdostt blste Imati sljede1ie sastojke. U potpunosti Ocat rnozete lcoristitl zu pranje stakla i plocica te otklanjanje mrlja od caja na prirodo! prolzvod stetnoga okolls. Kad odabirere SpllZVC.I<dniadl p~e!il1lega v:os~a.1I11a. rnajcine Imajudezinfekcijska na vedenirn Z:l IJ).IH SREDSTAVA Naveclene ken)ijske PJojzy'Q. neg plasticne.icile one od celuloze (koriste Kako biste ..o sredstvo.lir:aU_ so na postaji izazivati ispitivan~ pakir:anja boraks sjajil!!l od p~~Uhiega voska (vidi str. KEMIISK. rRIRIDt:JNA (I5C.to zidovirua. <: :» N Iilllrnjensko sredstvo za ciscenje. vode . skupi i nemaju stetan utjcca] na ne sadrze adltive pa Illanja vjerojalnosr na zivOlinj~una t1<i ce I al o.ll'Iiizradire sredstvo za ribanje. .jsl. utjecaja na zdruvl]e i JGlO dezinlekcijsko sredsivo. zlvotinj.a za ili'scenj. a sredstvima lzvorua i o IJ) -.ije. €etke· za ribaJ1Je. . kuhlnjska sol i etericna ulja nekl sLJod vainih sastojaRaza p'otpuno prlrodna sredstva za ci~'denie. bijeli oea!. je. je oruekslvuc mogu se dodavati svirn gore prirodnirn ClScenje.

kadulju. 05I<1[. za cjiiCenje sinreucke teske 1111:!Iall:! ko]: pmizvOL.liAVA I~Jt K t IVIIKA L IJ 1-\ U K U L. Na mnogim proizvedlrna su upozorenia. i Svi proizvodi za ci5cenje.ILl) J l. otpad u mnogim tvari koje se ubrajaju tekucinama svakodnevno ClScenj e. .efan utjeca] nu okolls. N<ijuob. lfiirlsa!i. 2.an dohvjlta djece.najsiariie. 1-\ IN ~ I V U "Lako" ciscenjc tesklm kemikalljama kernikalija . otapala (uz uposo-erqe 0 zIORC:lrabi).'!k6blste uklonili neugodne mirise.ucinkovit je jedino g"l SLl mclean j vodl. Pomiies'l.Usitliite kako biste sprijecili DETERDZENTI Cisti saplill .e s i malo tzlornljena protreslre kapi za pranje rubl]» J posuda nerafiniranlh Sto ill cini clrnetu ili kllnclclma Povremeno korijenja perunlke (prirodni konzervans). • Praznue redovlto kame za smcc L' po vrcCid zu srnece W ("" iii ljiljaoa. pIu '.i kozmetici 2.) SLI nepovoljno sredstava lll. posplie sodu blkarbonu.gdre nave"dene tvarl. MI RISA dana.ilei svoga orniljenog mirisa. .nle zraka u kuhinji 1 kupaonicl kako blste uklonllt lisee da pustl rnirls. 4G~4i: iii raCliie kupujte "blage" k:emijske proizvode. itbjeljivaci.11el i \(C:lZUte b ako se progutalu. rnogu otpustatl opasne plinove Iklor).liko pula u zrak I vasa saba te Ugodno [Ieee pill ustajallh lJ1irisa. j ziv.io. Koristite prlrodrre • Postavite veruilatorc za usisivi.. moraju se boau s rasprsivacem .e djoksi.[ PKI KUUI~I 'IVIIKI~I Ako svo] dum odrzavate tako cia je uvijek sVje:Z i mirisan. visenamjenskim za pran]e posuda i sre lsrvima za otpada.i.a zatim dod~jte l.l. pokusajte gaizbjegavEitl. majcinu duslcu.I posude . ran]e posuda sadrzi klor.im orgunizruima. a uz to i neodrzivim izvorom. i.I. fosfati.. Vratite cep i protresite.i toaletni papiJ·. U)ozel.bjeljiva61. SREDSTVA za un.. IZBJELJIVACI Vedina izbjeljivac~1 uauijeva hlpoklorlda za pranje vune. djelujukao omeksivaci godina vode.icajenijc sadrze deierdzente proizvedeni iz ogranicen ga iZV01~1 naaomj"estl&e nav. peckanie ocijLl i poteskoce s disanjern. rakoder.e td(llt'iI")~1 koji su Kako biste sami nacinili cvj tnu mjesavinu. POJREBNO JE: i. 'nje k ·mikalije. stu rezano ce biri ugodno okruzenje za Zivot. mlrisne rLlze kornadlma posudu.ujc na razinu hormona organizlllll . vlazan zrak.na . kroz prljavsunu.IV<lI1c1u. Ute sastojks spadaiu i srsdstva Roj~ djeluju na povrsinu tsko-sto . PROCITAjTE UPUTE NA NALlEf!NICI Nt! vefini proizvoda za pranje i ciseenje navedeni su '5astdjti.vadom. Nt: ssuno Slo taka v osvjeziva~ zraka DOMACA CVJETNA MJESAVINA nabavite koji prodiru ali u vodl stele vrs.saclrle opasne ubrusi 1vlazne rnaramice saur2.12bijeljen. • Odrza vajte kuc'u suhom i toplom vlagu. FOSFATI Fosfati (soli fosfome se protzvoduna sredstvirna kiseline).tke otrovnili DEZINFEKCIJSKA SinteLii'ka sredstva zahocla . dlelulu nadrazujuce 11. Klor otpusta otrovne pare 1I kuhinji. Dodaju sto. su [eduako lI('.ruzmarin.je 6pustaju kako bi s€'holje n1lm~. kao Mogu se nacl u proizvodima pranje rvrdokornih v denim sustavlrna. nego ( nema St. rn z m DOMACI OSVJEZIVAC ZRAI<A JC.000 ci5eenje ispitano Manje 0 I jcdne koje se koriste u opasni II proizvodima IU [e na ueskodljivost. oiivite mjesavinu rako sio cere je poprskati s nekoliko etericnoga ulja. zaciscenje oel cetrdeseuh prosloga NEKE CINJENICE 0 PROIZVODIMA • lsoie koje se doda]u vecini sredstuva i sadrze 115· nil vode 10 kapi etericnoga ulja (moje omiljeno je od narance) su da oipusti mirise. poput frezila psiholoski ucinnk.l1i. dezlnfekcljsko sredslvo u suhomu obliku. pelargoniJlI mlrisa limuna. te siavue II UIJH.LO moze izazvau glavobolju.tav. Kad se rniris izgubi. vee 1110z. Napuilite .ezelltl re 1I1jecari no Sl di~nji ii~1 a (1. uniruje i podize duh .ijeti sklad i radosi u za :1 SLl 'v IV) w z vas /':ivot. Mogll oSlerili bubrege. i.. Odaberite metvicu.lk klora rnoze se uhvatitl Zf. ne same MIRISNI DOM nece un.i sus. rnjesavinu njezno stetnima.lnji 1\. tteba o~dmahJ!-dttp~itllijei1nicku poruot: 8kC:l1neki proizvod sadrii. Paprskajte neko.q). cuvati izv.jeca.e imati pozuivni • Kupite sobne bilJke koje mi[isu. Fosfati su izazvali preljerani rast alga u naltnih derivata • Proizvodi alergtjske reakcl]e.i i7. bar. gl1~temGLI 1 sl.kovii i. se mogu konzerviratl kojl lma svojstva.1i nabavite Ii1lrisllo €vijece.islavanje bakterija kOla sc koris! SIGURNOST SVEGA PRIJE 1. lovorovo JiBee. vodenoga soli ko]e izazlvaju bocatosr i propadanje VO(\.ro. za {'iscenje.emo. <::<::tvrli. poput Jasmina iii zumbula. bergarnoru.edenena str. • U kuhinjw Slav. lisce 0511Senihbiljaka iii cvjetne lance. prirodni i oni ostali. nacinite jedoOSlavan i prirodan osvjezivac zraka od vode i elericnih ulja .jCCu naokolis. K LO R vecina deterdzenaia za I.I. Plinovi koi~ otpll~[ajll mo 1I biu opasni '11mih lId~lhn. ~!lvl"giLi u hrani. kuhinjski osta. II • Sulfati ~e koriste za ciscenje.lunun I cedar. sporls.ite ati!lh:1atlcni ruzmarin iii IOV!lJr.e naci.Ia. Iormaldchidom koji se korisie u kucanstvu lzradu]e se Ll 11<1 bazi alergenska koji djel.. kako to rcklurniraju prolzvodaci. ODSTRANJ1VANJE " Provjetra vajte svakoga otvarajuci prozore. htorazgradivo ciscenj sredstvo prlrodno i loa LI . i parfernl. nekoli~Q Rap! etericl10ga Ulja. 5L kemicari deterdzente namakanjem proizveli snzlrnl.w (!j~. prascima • Sintctkki mirisi izraduju se Iz i me gll izazvati mrl]a.jl.nesvih 70.

oct u.:lsrI()lli. Za razllku od kemijskU~ sredstava mr. DRVO '. lite otoplnu od [edne litre vode 1I sredstva za ciScenje prozora s malo otopine sode blkarbone (2 zlice • upotri] dvije zllce 600 III I vode) nemojie koristltl sode blkarbon prahu. pustite cia se IIpije II povrslnu. mirise pa alk .. O$l<ll'ite ]0 ll1illUta.Koristite ad sake nastruganih sa zlicom sodc bikarbone u 600 rnl uzmitc Prozorsko staklo istrljajte zguivanim poprskajte vade te nekoliko kapi tekutega novinskim papirom i Z. j rnutnu naslagu.I. 53). LlN0LEUM • Openre ga laganom 6iScenje (vidi SLr. cistiteodozgo Uldonite za oSG:enje iii visenumjenskun sredstvorn • Nakon Ci§cenj.im P'lJ-lil' 1'0 ili <I '5rl:!clstvl!) a pranje u tekucini s z vodorr • Kam se ohladt. Umjesto toga. naftalin. . • Frnulzija za Cisccoje rnrlja na bazi WIde sredstvom 5 uiozete ill oropinom ad 115 m1 bijeloga bikarbone na zldnim • @J. lakse uocili prema dolje s jeclne. linoleum • Rijeiiitt.'lit cete strugoune pomijesane sa GOO ml vode. Soda bikarbona osobtto Je ucinkovlta [er ukhlula Jll:1S11()ClI.lI vQQl>l.da. Za neucvrscene podove koristite neraflnirano o a < "C.tn 1 PJijt:dit lako cia papil' Nanesite • N'a l.L plocice usjajiL<:i mckunim I'll c. • Kad izgubl sjaj. treba 1 ornno OU.. • Tvrdi vosak j • sredstvo Z<I CISCENJE PROZORA Nema potrebe koristiti kernijske rasprslvace kako bl prozori bLU cisti. rb(!)}lU ill ~tQpjJl\1 @stavlte da se IUplj~. D1oi\'ele korislliti ]l0M'vSiIll.so aa tn) Ila sarno Z:LCj' 'elljc tva cljelu NanesH". zatirn usL~jt· ill op rlre.isli. <J zatim .norn > Kako bisle uldonili mrlje. ta J erama prekrijte umrlja no mie [(:.r:inl[ na."drzi. uz nekoliko pruge. o ·0 ul. prirnijenite neobra Ienlh drvenih rnetenje 1 povrerneno SpUiVOlll. a potorn isperite. • UcinkovilO sredstvo za elSeenje prozora kapi rekucega rnozete naciniti od jednoga uijda bijeloga octa i jednoga saplloa. Neka sredstva za kao i CISCENJE PODOVA Prirodni lijepl SlI i lako se Neobl'ldeno premuzivati drvo "0.lL1cnu. ul~ijajllc'. s prtrodnlh I slntctiekih sagova.ni.l I. o N o .. prirodnih podova.l:'l. jedhakoga bit ce rruune. kllkll~'lI=irtl i11rl. t:rljajuci dok sc drvo ne pocne sjajiU.lj SI!)Uu bD.usisite.:ib sustojaka .i.ko In.kemikalija. koricu kruha ! prijedlte PI' ko rebara. p1'1javstil1u. ODRZAVANJE SAGOVA Sllgove mozete odrzavatt bez kemikallja.avaLi j za odrl:avanje voskom.povrsina komadica S:1j)una MRAMOR • Oi'lsUteWl viSen. lll'ebrlsite Vl'li. Nanesite pastu na spojeve.lnd"im ul')I·usc). 53 .ru. poprskajte .· s malo premazivan]e j < ulja. 52).. dijela vode. I(f} 'U w 'U LIUUVI I ruuuv: . a . a slijeva K AM E N • Karnene podove tragova cistim ru nikada nernojre prati sapunom. Nikada ga nemojte ciSl'iti vila2aom SPllZVOIl1 uruocenomu sodu bikarbonu. z Uobicajeni proizvodi na trZistu za ciscenje prozora. Ocistite vlaznom PLelCICE • Alto ploCice i podove od terukote (.lja oa ztdovllna.:atilll kl'jOlOm. sredsrvorn blt cc trajno zarnagljena .zamrl)aoa mjesto sodam blkarDo~om.iSliLe sapunom. popur drvenih podolia i ploc: isre ako lh redovlto meteie."2octn krpom. <!lei. sredstvo za odbijanje kukaca.r!1. Umjesto toga.nesite @i. lln SPllivu. :1 zal im poc.?Gen(t0. sapuna. Za CiS'cenje.ti .je (vidi sir. koju ostavljaju kupovna 11.je lana ko]e (etc nanijeu na meku krpu..cesto i neispitanih ciScenje sagova sadrfe otopinu perkloroetilena. • Kako blste ocistili rebra na roletama. z:Hlm obriS!~e vkl.l. korist cl samo nekoliko jedJ10 tav:g.l upiti I bit ce skli ki. i. podovi. zidova i pod ova cesto sadrZe slntetkke parfeme koji se izraduju od mnogih .isccnj<:: koje ~.tako sto cete Sf okrenuti prirodnim sredstvima za ciScenje u kud. Ako irnate plasticni Z~I prozor. I kusajre kOja su t~t sred bikarbone (vidl str.)e koje lOll:! mrlje. Slijede upuie '. se udubljenih ulastire tvrdim v skom. • Otlistite sjp-jnc ptlVrsipe kuh.( Ii [mom ceUcnom vurr m. .i "LiU i mplltn gtaEak)fjl upije 1113Snocu . sredsrvo prozora c. d( bro i~tnij <ljl -da ~e nil Inl I jena. sljedece nacine. • Ucvr5C ni drveni podovi zahtijevaju brisanje vlaznom ill prernazite voskom blsre obnovlli njihov S)'lj. otopinorn "blagog" sredstva Z~I • Mrljc od mineralne vode uklonue bljellrn ocroru.1bljeloga ocra. Q I I Mozete se pobrinuti za svoje zdravlje . l!J. Ostavite zidove na kojlma su tapete.j neka djeluje 15 mlnuta. masn rnOzele bl'. lUI krpom. Tim uk I ). usisavanjern ocistiti ponuuje obojene zidove l)Ubimal:a .rKULUKI. 1. Povremeno I odova povrsini eta] sjaj.i necistocu kucnih CISCENJE ZIDOVA U pravllu. za uklanjanjc Pr!lmi jeSajl€ "blago" PJCvreloAl rnrlja illce acta i jedne zlice tekucega H pastorn od sode octa i 25 gsode • Za masn rnrl] kerni jsko II ornjeru 1:4. se ne mogu llklonl.ori~teCio41iCn. ga otopinom jednak6ga omjera bijeloga ecta 1 sapuna.i svoje troskove .t.l'3l'bc. Zll na I okucstvu.0 N Al sumnja se da je kancerogena. tragove boje iii finl .ae plocice zidovlma i podovima ciscen. ece g.le otopiru: omjera vode . rcrpentin sllcdece iskusane prirodne postupke. • Sjaj.lI oc. rnnsnoc i osulle • 'Ivrdokorn bi. reelovito krpom iii kako Starom ceti<icom za zube ofistite nedstocu izmedu plodca sodom bikarbonorn 1vodom.!lsojte':'i<lgove paro.) mjesavinu pomijesanih toplevodc. • Kako bistc prj ciSc'enju prozora nadesno s druge srrane.skim prehrislte dererdzentorn . amonijak .ll11jen. Koristi.

i.e l1u.v:J.I-"' t< I t( U U I~A KU H II~J A OMEKSIVACI dodajte VODE • Ako je vasa voda tvrda. Neusporcdivo vlsenamjensko [e najbolje ~l.<1 (pOpUL telefona). Dobra protresite.0Ci. hladnjaka pasrorn od sode I lkarl one (vidi Slijetii nekoliko savjera za odrza. elerjcno ulje eukaliptusa. ie rnokr [11 .jaka. Za pranje posuda mozete koristiti "blago kamljsku" tekudnu (vidi Izvore). KUHINJSKI • Z~Iuklanianje PODOVI necisto II d1IS:. PASTA OD SODE BII<ARBONE Soda bikarbona najkorisnijih narnjenu neugodna je lan [e od proizvoda prirodnth sto cere je ukljuciti praznu i staviti na vrelo pranje. VISENAMJENSI<O Tim sredstvom uklanjarno l1ecL~tocu i masnocu. karnenac stavite ga hIndo Jll u ~lice sode bikarbone mikrovalnu po su ·1LI S mlkr(')vILIQ.'mje posu. Nanesite malo mjesavine na meku i vlafnu krpu te nlorne prijedite povrslnorn koju zelite odstiti.iLe 1. Ostavirc tijekorn 11.oclstlll mikrovalnu pecnicu i iz n]e uklonih rnirise. Mekorn krpom utrlj<!jte pasLu nij ostatke deterdzeuta koji bi mogli z. upija inlrise tz k{l.ir~j"t0Gekuonlh Ijublmaea. • Redovuo C. preko povrsine. tave poprskajrc u 1. Pastern cere II odjeljak.i~Lile odjeljak za LIZ PECNICE • Kal 0 biste oCistili uriutrasnjost 600 011 et uliti u pe -nice. pecnicu.acepiti perillcu. OPCENITO 0 PRANJU I ODRZAVANJU Navest ell svoje orniljene nacine ciscenja kuhinjskih povrsina i opreme koje nisu stctne za okolis.'dala recepte: pastu od sode bikarbone . I naca i tava.gljen hladnjaka. bijeli ocat i sol mogu se koristiti kao prirodna sredstva za ciScenje jer imaju svojstva potrebna za CiScenje i ribanje.11: d MIKROVALNE PECNICE • Kako biste . poput recept je naveden • Urrljajte paSQI od sode ill ubrazlvnom a zaurn isperite.i visenamjensko sredstvo za (]Scenje. tvr lokorne rnrlje stavite da s dam btkarbonorn i~Lrljajle. lednako su udnkovita kao i » komercijalni proizvodi koji sadrfe jake kemikalije. Ul1'ljajte povrsinu. kerarnici.l. Ulijte ocat u bocu 5 rasprslvacsm. PERILIcE • P~rlliQu oGisti~etako uldju 'ce je cia ullutnJSnjos!i bJadl1.mijenltlncabr<Lzivno KU HINJS.!!. iSI raznlte '8[' i ulijte jedan ~aL l peril vraute 11 U ocis~ite nJ. 1. SUDOPERI Cllicenje C vidi str.mjl!. Neka sredsrva sadrze dva prirodna sastojka za Cisccnjc. u flju malo so de blkarbone . I TAVE dolje). a zatim dodajte vodu i 2. [cfttno i plasticnc 30 1111 vodc _0 do 3 kapi ulja rukaliptusa z A C vno ie ncma rok trajanja.Q lijepo i jl.Prerezani li. cairuku. 1. bijeloga 0 l<1 koji 20 pranja. mnogo su jeftinija. a tako kuhinju dobra odrzavam.( nal n svakih a zntirn na 'U ukloutu i sv ustajale mirise rnjesta pOSI lte sodu u kuhinji. K U H I N J 5 K.da u perillcl. CAJ N I C I • Kako btst bij Ii lak . II • Gbri~jt ytl~la hladnjaka "Ia~n III krporn.§ivE\iJ. xokorn .\!l'ilileposudu Osta¥ltc!! j~ u nladnjaku dan. a zatirn lzrtbajte l'elienolll provrelo] vodl. %atiin jilosu.[eli ::2 slall.! i nije susenje.jte. Stll je CISCENJE Zu. » :r: z Moiere ga korisriti svojstva. • DQdajte. elJeluje pola sata. kastoplte z zlke sode bikarbone LI 4 ilice vode. kao I INr(Jokorn.'e do uklanjanja mrl]a.~ i 111iriii od ugljenorn jedan i deterdzent: namocire.jp. E PO V RS I N E • lstrljajte prllave ili srnrdljlve drvene povrsine. . tollko eI" PI' "I:ije VLlJIOI11.' . a zatim i J)ustite ly. pazljivo ga ukloniie. SI~I::DS I VU LA lI:'ll::NJI:: sudopere od nehrdajucega celika i daske drvene Z!I POTREBNO JE: . • Umjesto koriS'tenja Iq. . istrljajte cellcnoru prljava YlI110m. .N<l:p). ~ torn bikarl 0110ITI uklonili ruba. nailinite domaci ad jedne iUee boraksa i jedne zli€e sode bikarbone .. soda blkarbona.Sl:ima. Ucin. vlazn III za pasru od sock lol]e. sredstvo. 1'1 LAD N J A C I • Ocistite unutrasnjost pre~hodnLJ stranicu hladni~Jw.je~av inor pecBioll. . kao i antlseptifna sVjeie mirili otr .od uklanjan]a rnirisa u hladnjaku i I Ikarbonu j istrljrjte pccnl vlazncm krpom. Obrisite je cistom krpom i lspollt'ajte do~ se ne poilne vodmn.I ka Z8 fez. kako biste na posudu izbjegli prugs zbog tvrds vode.ce sode blkarbone u perilicu.Ilje kuhinjsklh uredaj a prirodno c. Takoder rnozete upotrijeblti bikarbone.• prlrcdnl je omek.le kuhinjskth pd. a zatlm istrljajte kanti za srnec. Ne treba ispirati. dvije zli. L'tGkuJJaj_r je. u odjeljak· z_a. drvu iii kamenirn ploci arna. lma visesuuki. Nije abrazlvnu I a e k ristiti za iSc nj p )vriiirw d krorna i alvmlnlla. 2. otopinom • Zagorjele • Oclstite sudoper JOO 11:11 voile.g kuhinjske soli u tankim slojern scde bikarbone dno.tis~el. za koja sam vee.>9L. l()Gi~tite~lnwll~L§llj0St.njime samo prijedite LONCI bikarbone krpom plutu. ZaLim ulijte svi Zu yodu clo [Llba.mun uklan]a na ud poll! lununa I omijcsanhn mrl]e od caja . deziufekcijsko i abraztvrto sredsrvo jer se njihova povrsina lako izgrebc i osteti.KI H U'REDAJA uredaja vazno je od 25. a zartrn ill spuzvicoru.lI na maksiBlUlll l'Iiinute. korlstire visenamjensko • Poprskajtc sredsrvo sa zlicom kuhinjske soli.Jje. pornljesa i re sredsrvo za 115 ml vode U i dvije posudl za isc rnoz nje.Ciu jzva~Ute i izli. a usto. za plocice i povrsrne 600 1111 bijeloga ocia o I:) Svjezi sok od limuna.ovnQga praska zil pr. . 53).

1 U U I~A K U t-' A U I~I 'l_.lnjeSavinu vo. sprjecava razvoj plljesni. manje su abrazlvna pa nece ostetif ~Jestj111a u kupaonici.pLO kaml!l)lae ~I ib.II1J b. u provrelu vodu uspite saku soli i ulijte u odvode ko] neugudnn tni(isu. rnlrlse ZH emajlirane povrsfne i ne osteeuju ruke .lQllice U vlazna mjesta 5 Aka vam plijesan pocne podlozna od srijez.ec 0 l:iSce.>I~I. (vidi str.i osravlte 2 do 3 sata u zahodsko] ~koljc:i prije negu sto pustite vodu. OSIa vite dn djel-uje pola sata.tf! . rnozete koristiti malo sode bikarbone j<lea.iJr.1:. otistite.mjestirna premda koristite abrazivne Utrljajte sok od hmuna oka otvora za odvod kako biste uklonill nei'istocu i I TUSEVI .sine LI 1{. • ljl(!J(. ulijte "blago odvode I te kakosu kOLiisllC.Il. • 1'4!S I. mjest<a nerazrljedenim • SpUZVOIl'l UI110.licne el£lnente su§ite ml SlIllClI. Urnjesro lQga.lJje poput izbjeljivilca kako bi potpuno podrucje.jku.t lu$lra.G!iiPJjivaoje odvoda. g boraksa • Kamenac sa slavina uklonite acta.L • J?op.prjje svega. " Otvor za odvod istrljajte • Smcde rnrl]e od vode istriJ.kabi[)i .'1 sredstva kojima c:lba:vlja!1lo isti posao. od terpentlna. vodite srvarati probleme. tleg"! tije[. Isperlte vrucom vodom pornijesanorn pranje. Jliogu koristiti • Zahodsku otopinom 1I skol. IlItQ~jnl'l od 50. 0bd§ite O!'llflrljan<l rliiesca papirnatim ubru90m. • S malo paste za zube sluvine oel kroma. POVRSIN E U I<UPAONICI • Pastern cd sock blkarbone (vidi str.nje. j istrljajte Rrnffiijesan6ga sit 115111. 115 1111vade. i. • :bl hodsku sko. ulijte u odvod te [akasredstva (luozete za ga urnivaonike. otklonit neugodne jednostavno.l$€ J?l. kao i na drugirn i ovdje se "blago kemijska' zahod priie vodu. lie biste koristili cetku dobra s prirodnirn at tesko dostupna dode stara cerkica za zube. paslu od sode bikarbone • Naslage karnenca dijelova uklcnite i acta (vidi lijevc). l. Osim kcntilW. KADE. zahodske skoljke i slavine. u~mite IIlJU. a nisu §teE:ll:J. ncgoda ill nntrijeva karbonata je korisritc sol). a zHtim • NakeD toga pO(!. toga..L fie n~ll~l. No.\1..jku dezinfieirajte od 10 kapi ulja cajevCa iikoljd do sljedecega Ako u zahodu nakon uporabe zapallte sibicu.~le j ~()de blkmbol1c l\lperi.!ok ne 'uk:lanlt~ f:T1rlje.. a zatan isperite cetkom. 25 g soli i 150 ml hije]! ocat.. J prirodn. zatiI[1 tu~· isp!l. Pribor koji zasto umj esto mjesta iza slavina a cudotvorno! rnozerno koristitj prirodne i kupovna j e iznimno cekinjama-' "blaga" kemijska vazun.ijeloga ocra .~vtl~Jt Lt\nUUt\ [(ad Je J'ij. kamenac. lagaOeP0MfSi[1sl<:e ogfllb0tine i'n.rim.l:sk.lyite [e ria krpu ill ulijte u bocu s rasprslvacem TUSEVI I ZASTORI • OstutJH:! 1«lmenc:a sn iitilklenih· ill plastiC-nib.<1 III Za cjs~enle tvrdokornlh naslaga pomijesajte 50 g praha od boraksa s 30D . 52). ij!~Jfj bJ.!ljte probJematiitoa POI~risl!e.IIJLI zahoda.r. te St. korlstltl tesl<e kemikalije.tite liijelirn G'Gfonl. Priprernite i 300 ml bijeloga Umjeslo da koristita izbjeljivac.[ku prebrisire vlscnamjenskirn sredstvom c!Scenjc: (vidi SIr. 11[1 U sode.zahodsko] pustanja vode.<\riba.a\liti u prodavaonlcf).te i J~rljlldete mekl1)tn 1aPPff!. (. Kr01l1iratlc rnrezlce :':.je . • Kako biste ocisti!j otlvod.II . ulijee u nju 150 Ill! nerazrijedenoga hijclog octa i to istrljajte celkonl nego sro pusrite 1. pokusajtc ograniciti . Hhn.L'lzete ostrtilggtl '. • Pesto]e i "blago kernijska" sredsrva ®d. II Mrlje mozete ukloniti i pasrom cdved rnozete odcepin odcepljivacetn I)l\\D. Primjerice. UMIVAONICI Na.$t~ 11311~ife IJa· vlaine zidove.le to pb. O~l..za kernijsko' sredstvo za Ciilcenje u kadu. Stoga je dobro znati kako su prirodna sredstva za ciscenje i tu jednako uclnkovlta. a.ll~\dte .i domace proizvode sredsrva. vi. t)ov. bijeLilu 0UI001.l'ije oego sto Jh obJiilete .imltR prije R!b1padnkl. .tjte bijeloga ocra. pa cal< l veclna upotrebljavu snazne deziuffcirall o z ·0 ".ir1w fiMI'n ~el1Gnlirm yun0m.!l.kab. a zatllfl Isperm~ t11a~n0m !<l0ea!'l"li.ne. ~ krcmlranlh pliiesni.jeJi (~ICi. Izbjegavajte za <!~eenje popur kausucne ODVODII komadorn rniesavinorn SLAVINE rnekom krporn 1I111Qcen0l11LI limuna.7.l~'ile da djelll.za okolis.l.1bi[eloga octa (oropina ((Ist.1.o!iclnu otpadnih tvari koje odlaze 11 odvod.Ostavite pola sata ili K-ako bisle "aStitili mr:amdr. Kal\o bisle odEepl1i (upe na :tu5u.Jznoj krpi dobro cere ocistHi bdgJCI(') tome da zrak struj i u blizini izvora plijesni mjeSavlDolll soli i da. kade.a !(QJ~ni!. A Ii Kupaonka je mjesto u kuCi gdje se (ini nuzrurn. 53). • Hrdu i necistocu oko slavina izribajte srarom cetkicol11 za zube umocenorn llrnuna. naci nlte je kao i.lSlllU bijeJ. "blago kernijske" rekucine .Cenon.1. :<:1.0l1Ml0ti t)Illupi!:ite 0i.ini za tuiilt'lloje prebrJilHe ocrolU. \lrat~i na . 52).p t-( . sprjecavan]e je najbolja stnlt<2gija. ocislite • Tvrdokorne umlvaonlku rnrl]e na i kadi istrl'ajte uljem s malo • Kako biste uklonlll prljavstlnu na ernajluu kadi.I. Otopinu ostavlte ce (I .komadorn limuua.ore. • AkQ se odvod zacepi. opravdanjrn. Tvrdokorne rnrlje islrljajte prerezanirn . tl Mom 81ucaju. rnjesavinu od jedne ili<''ice soli i jedne zliGice soka ad VLAGA I PLUESAN KU:-). postoje takoder cetke za diicenje vrlo prljave kade.drucje toplo i suho.IIg. • Kako biste oeistil! zahodsku skol.

1 poliranje mjedi i bakra jJ01l11je.'ia!le 3 :Zlice soka od 1(IJ1UJla [10kllCSrVLJ. zlicoll1. sto bolje vodite brigu 0 njirna. . 5 neka se kOji upija te mu i te kuko korlsti od vrbova paZJjiv~l niegn. Ulijte sadrlaj u Iimenu kuttiu pak!opcem.lstitili IJ<!Ilim'jte dok se ne pOCHe sjajiti.nicena mica trajan]a. (Posebice je dobro za urnrljani krom na automobillma. vlakana. ali nernojtc ga ostavljati dugo. Proiz.red met ci"sr i sjajan. Mozele ga katkad opratl ali nikada neruojte toplorn vodorn i sapunorn.lsllli aen:n)Jnf! oste<'uj II 11l 1!<11 'e tel uctna pa lb. Dodajte terpenl. K RO M ukrase morare TRSKA. otpustafu otrovne pare i nisu bas dobra za pokucstvo. II sredstva za Odrnah poliranle.fl'S.~POPlIt l11elal~1. ostavite ohtadi. Drveno pokutstvo oblika kako blste drvo dok polirate ukrase. izribajtc ceJicllom zlcorn i osusite. Glm . . (vidi recept na preihodnoj • Koslrarlako zahrda kad dode LI bojarna..!:0 mjest0 lIi:lJlj~ijte l.I njegovanje drvenoga pokucsrva i odrzavanje njegovoga 5jaj. . dobro ga uljanlr» iSf.§ZOruki"Ol'tIOt'aC.i izvernu tlepotu drva koju bolje odriavamo prirodnim proizvodima za ciscenje. no postoje naCini kako meralu vratiti prirodni sja]. koji ce teku < > mjesavin(l)lTl • Ako imar sredsrvo ~ro(lrijetl 1I rnetal. predmet pocue sjajltl. uslij d vrucin moglo bi se poceti lornhi. a. 600 ml biti pazljlv. stolnjake kako I isle ill. dok se ne pocne s k ve i vino iz kosltr prodlr [er J1jJh VISAK IOR·.i da srecstvo ('[scenje ne dode II zu vode. Mijesajte dok se vosak ne otopi. Ie ostavljajte predrnete I'l"edugu u to] otopini II l?redIiiete ODRZAVANJE DRVENOGA • Z:.:!Jlijedi. Premda su slntetlcka sredstva za poliranje drva uclnkovita za prikrivanje Istrosenosti i ogrebotina.mak skij !estJv3ulja. 'Irebalo 01 ga redovuo bl'i~. • Pre (U1'1 te od Jij'vMI(!)ga perite rucno J'1I8ite "'iste sprijeCiIl hrdll. a zatlm zatvorlte. staklc i porculan kao i ostali vrlo osjetljivi zahtijevaju materijali - iznimno pomno ciscenje.ogo pregiba ci. Mjes8vinu 00 prstiju. dvije soli. POJ'Ozni su te pokucsivo izrudeno od uh nuuerijala irua z<l~l.uklanite poUranje. operite deterdzentorn). Mjed bakar. 3. nego zaprljanu. Nastrufite pcelinji vosak u posudu I stavite u lome s toplcm vodorr-.ko se tl'agljlvi Oil k(!)rnaciom limllll(1. a zatim lagano nauljite strojnirn zlie& oiie1oga visak • Na polirane povrsine stavite jednak voel . namocite iSLrljajle celi(. PQI~I:.ice amonljaka II sredstva .POKUCSTVO I OPREMA Veeinu pokucstva moiete cistiti sasvim jednostavno SREDSTVO ZA POURANJE 00 PCELIN]EGA VOSI<A SHjedi moj recept Z~ ucinkovuo neotl'ovno sredstvo za poliranje neogr-.E. Kako I'\jlh l"OYJ'Siili poj.lliUOk~I.~ • u] < • Nikada nernojte piti vo n VI' uljem kako bisie sprijeciJi daljuje hrdan] z. koristit bocu s raSJ~r!livacejel' I<oj) pca~kastI l11lg ko]] ostavljaju neka kern ljsku sr dstva Jf~l(1 [e p. DRVO I BAMBUS D1YO je matcrijal 1.l. kao j S tragovirna :Zlice vade te .i.) nl trssu ni I arnbus jer cete tako oslabjeti susite pokucsrvo suncu za slaboga ili bljeloga octa uz :l.:ort1. 11<1 • Za pripremanje • Kad polirate rnjedcne na drVL:H0l11l: • KrOHl ocistue otopinorn od [edne ~l.iJ.iCII trljajte i: dodir s sod!! bikarbone.nom razrijcdeni mekorn krpom pollrajte priradnim pcelinjim vuskorn stranici).i. • A. • S ogrebotinama postupajte od Z<I KOSITAR sok od lununa J mrlje snazn :i. istdj<1jte ga meJ(oIU 1~0~1l0111 istrljate. 2. srebro i kositar. Nacinite kalupe od papira koje cere staviti oko metalnih z. kao i krhkijlm vlaknuna siblja i bambusa. no uvijek cu preporudtl . POTREBNO i 150 ml terp JE: ruiua 75 g Ciolog peel i njegu voska 10 kapi ulja luvande i prirodno i za to Yam nisu potrebna ni [aka kemijska sredstva nl sjajila. nece ostaviti zu 'i.scenje.ljk'll~l nernojte V<1 zeljeza k0ristiti i <la ciscenje tragova kQJ'. sa.I.vode mlijecni namaz koji je nekima privlacan.zaslilili ocl greban]u i trag va uti izl Jzenosri toplini. rnofete I)II rnp icorn.~ konsute pcelloj] vosak..eva )d kiselina prebnsfte vlaznom krpom. bel rnjedi i bakra mozete istrljati rUn. savitljivost njihovih Ako mozete. SPAN)OLSKA BAMBUS TRSI(A I zahrdati. Protreslte.TVA P~LIRANJE Pomijeiiajte oeta sa 2 R leA vodi sapunom (nlkako sjajitl.Hj ili cistitl vlaznoiu namakau krporu. dulje ce trajati. 0cimah ~'pljte krp0m. . • Kak topli ocat pornijesan celika.lve zadl'ze klorotlllorougljtke II . • jako zahrdale predmcre umoCit II CE II K biste oCistili nozevc od ih II vjetra. 0d "o~le. POI(U(STVA iii lagano preinazite mrlja ne i. METALNO POKUCSTVO I OPREMA Predmete od metala treba redovlto Cistiti ill ce ocistiti.Lni slo]. drvom. • Aka se nesto prollje po drvu.l~dle.:-.in I dobro promijesajte. Zahrdalu povrsinu MIED I BAKAR prtrodnoga rnnogo je teze krpicorn.U nove mrlje. Polirajte recloviio dok jcr ce se u s dodirs [aklm sredsi vlma za ga II toploj i polirajte ZELJEZO • Zahrdale zeljezne predmeie IllH)ti¥Uome pojav.ic.

'. laki je rnetali moze se luko osteurt 1 izgrebati.ost suvremena dlzajna rnofe se ~istiii ivlaznorn krporn. Ako je jako prljav.u O('iSLili prsrenJe. ellvajte ga na suhome mjesru. ostavitc da. Srebro nikada ne pcrite II perilici. svaki zasebno.~aite kernli~ke deterdiente koji mogu ostetiti pOllrsinu. Kako bi re ocuvall predmete k.e predmete mekom I erilicu iii pazljlvo operite 1I blago] sudoperu jer Ill.l.V) 'U W ci!ite. Vl Ako za CiScenjt: srebrnih predmeta S urezima koristite kupovna sredstva. rnozere ill pornne p.1vrsine od posebnlh lLJ z . Aluminij privlaci prljavstinu pa ce srebro opet biti sjajna.ilmrbQ.tanoJ0~1]. Nal<on l.jETLj Crne mrljc od tragova zumaniakn mozete izribau komadom limuca. Mozete g. niimH ne bi nerazrijeder. 1. SREBRO Za Iijep..u S nemojte korlstlti amonljak jer ce bitJ inutile.lja vstina. u tome sredstvu nerna naftnih derivara. operitega vodl s malo sapuna. cia. pogotovo ako ill nostte svakoga dana. P'@ZLATA Ziatni tanjuriclma posluzena kisela hrana po put rajcica. ~e najl'. osratke naslaga ocistite mekom cetkicom za znbe. cia na krporn. ru&tG.bLldlte OpranG krlstalne predh)ete treba oQmah posusiti i polira U do sJaja me~om krpom ka~o na njima ne 01 pstali trag:ov[ Pru.l po~on Antikna pokost je iznimno osjetljiva.n ga pJI!!?. HDEF • Fini porculan perlte u roplo] vodi sa sapunom. ne smijete ill snazno trljati jer j srebmt slo] tanak i tros i se. JT10gLl izblijedjeti. • Za ciiicenje vodom c<lsa 1I posur. kuhinjskom perite uklonite -I < o tradieionalni postupci pomazu u p t.ljeded J. svaki prcdrnet ali lako ne tamne.isLrlJajlem korn OSlatke iSlt'ljajte ·. de).iSULi u tOI loj vod i '<11uO Nakit nal11QcJte u vocl.: o "1J Pl. nego nehotice 1I o tccl'Ije.k0e1J.1 l1l~ltit moze potll.lljivanju vijeka lijeplh predrneta. bojen rukorn te c n.i pokl'cJ. . nego cerkom. prljavstinu biste sprijecni tamnjenje.t·i.ill 1I NAKIT Nakit i kamcn]e u vccini nakita morate redovito cistiti.e.:a zube . iJ1 • Za prunjc C~Ii'i~nikada apt iii c soli U Goo 1111 v ui dobro ispeute.m krpdm. ali U lirnuna i dodajte malo sode bikarbone za orneksivanje vode.1:) . I erite zase bno. Samo ih CISCENJE SREBRA NA PRIRODAN NACIN a koristiti za tiscenje nema zalijepijenih srebrnih predmeta na kojima dijelova.1ai'in tiSceL1ja srebra je vrlo jednostavan. 2. Kako se ne bi srerlli kucanjern. Kad ga ne koristite. listiei su vrlo osjetljlvl. popui pozlate.UJ \t:J. • Tesko dosrupna mjesta u nakitu ocistite . kao u kupovnim sredsrvima za cisc'enje.ok od polo vice Cistite ga me~o. cetkom • Vecinu nakua rnozere C. socle b.gq. it meku krpu kako ih • Ukrase ad porculana jednako.orne octu iJi slanoj osrale pruge.ije sl\lrdl1 . • Nikada ne stavljajte kristal gubi sjaj. Predrnete od srebra uvijek perire rucno u blago] otopini vode i sapuna (bez deterdzenta).. PoR. moiete unistiti pogresilih Sljedecl. Porculan nemojie dugo namakau [er voda 1110Z" prodr. [er se male cesuce prasine mogu lIvlIci 1I tde dosnlpl1. lspolirajte.te vatll II topJni ptlja'vsl'inLi.lJI.re.la 1amenje postaje mutua.ne i uldonite kamcn.. S.prldrzavajte 'istile savjetu. ('crkicoIll za zube.J. Kri~talb. Kad cistite srebrne predmete.C'aekaUcQ. isperire odmah nakon uporabe.i i ~lpul'li(!i.:. Najbolje cete [e o([stili ako (e nje~nci isftllats sre-brnein tkanlnom.1 . srebro umotajre 11 stedstava. u pazljivi i nemojte snazno lrljali jer karnen maze ispasti iz leiiSla. a moze 1potamniti zbog drugih metala.lllti • Nakit uvijek radi] posudi. a nakon toga Ispruti i Ispolirati. 1.tur.a zalim g~ sicini.ekoga Vl'cm.nja srakla jest vrela sapunica i malo (leta. lTialv odstojl d~ ~e otp~lsli pI. . okrhnutlse i ostetlti. vh!znom oeat.)til. • vaze za cvijec'e perite uvijek nakon upotrebe da se ne talozc nuslage. Natopi. materijala koristenjern IVE POVRSI NE PORCULAN I METAL Osjetljiv« keramicke predmete j porculan r. rnofe se lake (lIsterfti i u . KRISTAL l<J!istaJ [e osjetljiviji nego sto se to cinl i lako se od se sljedec. vodi (2 Narnocite iscijedite .110 .ijeU ispod glazure i o~telili ga. Gas' operlte. • l~alm bjste uld011ili vosilk s kristalnih wijeca PUSlite Ako zelim na brzin. Iako se izgrebe . Slijedi jos nckoliko naputaka. AJ 0 ill perete u perfllci. Uvijek ga • Naslage karnenca uklonite krporn narnocenom u narnocitl i u loncu s vodom.Sl'ala.lI pecnlcu. kallad pamu~nll tvrd01wmu koristllD ceildcli za zube. Odrnah lb prebrisite .1 mje~ta . ako su sitni. J11.l1'U)jetl uslijed s~a. a POtOIll ih odrnah prebrislte 1"tII:!kuIII ih 1I Izbjeg13. predmere od mctala.i potpuno radije karnenje moze ispasti iz kalupa i upasu u odvod.nje. eelk! "om .rebiisit& srebrnern tkanlnom.1eVn0ga noStlllja. STAKLO jedan od najboljih naclna cgcl:. Dobra ga 0 brisite i ispollrajte meko m krporn.1 srebrni sja] potrebno je temeljuo o 5. • Ako je 08 porculanskun radije prebrislte krpom.ikroYalr). Umacite predrnet u lagano pravrelu vadu i stavite kamad aluminijske falije i 2 zlicice sode.e. uvijek treba prati rucuo.vmoi prornilenitl eblik.

n P0sroj. 1\10gLl KOMARCI KU1JOVIl::l sredsrva 6~tetiti plastlcne izlagalJja. kad se voda zagri]e.se zastitilt od rublje koje cesto koristirc.l 4 [\'<I.I svak ga clan.\.ite mack!J da U!i1i$tava miseve 1Ii terijera za .ulld. Poznatoje da su djeca koja su izlozena insekticidima podloznija rlzlku obolijevanja od Hodgkinsove bolesti.ze. jos sredsrvima protiv moljaca. • Ako sumnjate stavlte II LJ je dobro zatvorite. p~ i I I.O se riJesitl muha. na dnu ~I:! ucl LI .j LI jednaku SQdu lllHSC[1. Pare iz tih kugllca nadrazuju pluca te nakon duljega tzlaganja mogu izazvau ()~tecenj<l Kuglice za moljce sadrz.Kako biste smanjili kolicinu nametnika. glavoboljc. • (lear U zrnima moljaca ne pronuene LI prezivjeti nagle papra ili komadlc.ne z I. derivata i [etre.vib Ilacina s: ". 5vakoga danCi stavite sv. -I Z h c: 7<:. pastavlte l11isolavke 1'111 vise mj:estil I:J ~uil dana lIlrljaj~e I:j" u kozu bikarbonu iJj stavite LI ili boraks. ali na ekoloskl prihvatljiv nadn.palite sv Ijece s mirisom lirnuna ili u VOO\! iznad svijecn)ak\l dodajte kapl et ri~n gil III Naclnile zamku od cokolade.!\.[ (€:teri<inoga 3@ ml nekollko to 1-1 A Ilk .e munaioite • Za. a pogubno sljedeca prirodna jeako to izlegll moljci.rahu . zarnijeuite ih prirodnim u jednaku ornleru se 2. Sve SIO varn je potrebno jest ~ cer.rodnL I tradicionalni ---1 0lpu~ta oirovno pare ni neugodne mtnse. Postoje lskusanl prirodni nadni rjesavanja problema kucnlh nametnika ko]i nisu stetni za ljude i >w Ji111umLIli greiptrura j utje eukallptusa. lilja. Vl'b s.premJLe Ub0jitu LI mie~avlnu njLl. nekolrko neSkodlji. lover ili ]jsce od metvice pokra] vrata l prozora . privuci ce muhe za ljepljivl prernaz. z ». 74. iz naftnih bubrega kuglice Stivite rnirisne vrecice S osusenorn Javandcrn medu odjecu i posteliinu kako biste odblll malice. 1'0 lit ne zgusna. neka isparava Objeslte nurtsne . .C! naftalin.ZOhari ali n.HH i . 'il> IZRA81VANJE PAPIRA ZA MUHE postupak za obranu od rnuha . kllk. a zatim umocite 3.u.(. • Spavajte prekriveni mrezom za kornarce. MUHE Poswji. cuvajte namirnice u dobro zatvorenim posudama i cistite kuhinjske ormare.iIi . iskusajte rnozga. Objesite ih na u. Il1ravi je ne vole I izoj gavajLI je . • Posadite ispred kuce metvicu. nadrazu] uce sredstvo koje moze povrsine. Licinke pHplr i stu vite Nakon toga vrecicu proueslre . 'ulja IJ Ill11. kukce. ogranicite odvojena rnucninu njihovu i depresiju. • ElelliCnllo • Nanesite nerazrljcdeno uz rub odjece. duhanom. Aim koristire provjetrena uporabu samo na dobro od prostora u kojemu zivitc . melasut vodu.lllnticl. RJ • Pd. Nanesite na ko:iiu poput dvaput parfema lUI koje ste sati. povremeno plasucnu vreci . ne ostavljajte mrvice i redovito praznite kante za smece.C: n. . neugodan mirls pa G:ere ga m0zda radije krani. HaSlupite 3 do \llja II ili grozdica olakl mervice 0mbijfLjLl kukce.NAMETNICI w '0 >V'1 U KUCANSTVU ne utjecu negativno na okol15.itil.ipri. Pastoje i pfirodna sredstva: • Nabav. i ostecen]a djeca. ukapajte nekoliko kapi lavandina Lilja. B U HE I G RINJ E nametnika. N • vole mid' citrusa p~ und svijecnjakom u vodl zapalite ulje vrecicc s kllncicirna II sobu. pa i kOl1'la)'(!e. Najprije (~db:ija vecinu odmaruju usisavacem IlB zldu Iii kojl ima STAKQRI MRAVII lOHARI MRAVI • Pospire njihov trag sodorn bikarbonom. ami na inite sredsivo nametruka napunlti osusenirn rniesavinom prouv P hranlli lUI dulje vrijeme. paprikorn uaga pa kofu I irn.i tkanine Kako sredsrva.o. Pomijeilajt omjeru sec't'tr p.iitakare • Karistite misalovke. z Kukci i stetodne 5U posvuda i s njima se treba nositi.. Kuhajte dok trake papira. u motajte ill vrecicama. VIIl:u narnoclte IJlill'lIZl'ijecielli rSUBuje jednorn iii ca t . ulje poscban odjeljak :0<1 lQ'emiisk-astedstva aa uniStavanje narnetnlka sa'dtie arsen. Smiesu ohladlte. koja odbijaju I obojene kornarce sadrle duga napadaje proguraju komaraca.av taka sto C ete vreclce OSllsenOI11lavandorn.se (viOl Suzh{janje !itf. zn moljce.ili. te komade rublja hla lnjak barein na 48 ih siavit 1I dieti1teu. nece ponovt1o banane visok. koje ce se uhvatitl •. biste zuiil.i u la llce iJi kutije s mirisnirn cia su se uegd]e je IHI SUllO:!.!. prll11jel'iGe • l(omarci nisLI bn:i pa ill Illo. 1.rna cedrovine. 1l10Ze . moze Izazvatt pSl:!nierloga.6'741) sUnc()kretl!)l'.1 brigu 0 tome da budu POLPLIt10 cist:e. ruzmarina i rnetvice. a eukallptus.ezi mama~.il] LI vodu nad svijecnjakom otpustit ce mitis.ece 11106 izadi. Insekticidi su otrovni i trebali bismo ih izbjegavati. Trake ostavile vani neka se suse pola sata. I adem0Vll . Ll Kako biste . melasa i uake siue lega papira Z<I umatanje.erlkt: lIlja. za zohal'e.stiti s ruirisima.Olllare Obknog. Pomijesajte bolje. Vreclce sravite lacliee medu temperaturi.i uisnite zrak.!te lIsisati obi onim lIsisavHcem d.6lijel11. :J siavirc POl:OITl oromllesaite. 50lier. 1. Mjesavlnu blizinu njihova doci. boraksom. Nakon rijetkim slucajevuna kukaca. strlhnln i fosf9r. mjesta. c: < MOLJCI vrlo otrovnu tvur koja se dobtva ill Insekucid paradiklobenzen.

"blago kemijska" sredstva pobolisavaiu 5e svakoga desetlleca. smanjiti potrosnju elektricne energije tako sto cete za vasu perilicu koristiti topLu vodu iz vasega izvora te odabrati proizvode koji nisu ispitivani na zivotinjama. Kornadke prirodnoga sapuna rnozete. secerne trske. Nema stetnih nuspojava i ne oheciscuju okolis . UklanjanJe voska str. vietru: u§tediet na tete en~r8iiu kola se pOJro~1 rad za susitlce. 1'3 (')sim tosa. lirnuna. posteljina c\e mlrlsati Svjeiem u zraku. Proizvodi za ciscenje na biljnoj bazi dobivaju se lz prirodnih i obnovljivih izvora poput kokosa. U ovom poglavlju rijee je 0 Rul'no pranie osjetljivin tkanlna str. zacina. rnozete i uvelike sl:nanJiti vas utjecaj na lokalnu i opcu ekologiju tako sto cete korlstitl energiju koja se ternelji na obnovljivim izvorima (vidi lzvore). cuvanje boja str. 68 vode i kemijska reakciia.PRANJE RUBLJA Za pranje su potrebna cetiri jednostavna prava temperatura einitelja: vrijeme. 71 stednji energije. ~to se ne moz·e posti"fi oi na kojl drugi nauih. navodimo upute i savjete i zdrav za vas kako prati odiecu i tkaninu na prlrodan nadn. gibanje. 64 NJEZNIJI NACIN Osim koristenla sredstva za pranje na biljnoj bazl. a l za dkolis. neskodliiv i 1ola·su obitel]. pijeska i Iimete.! 'Str. krede. Rasprostrile pOSlelllnu se su~i da prirQdl\d. Premda su sintetidd proizvedeni u drugoj polovini dvadesetoga deterdzenti industrijski stolleca i vrlo uCinkoviti u ciscenju odjete.a eesto se proizvode u ekolosklrn pakiranjlma. po glaEalu nil pari. . kuplti u prcdavaonicarna i drogerijama. takoder.

iskusajte kiselina vlakanfi i smanjuju "blago keinijske" poput pripremite [j) Q MAC lOME Kg I A C ZA R U BUE Pomijesajte [ednu salicu sode T AH.opako kakc> bi ·e pdj. h rparna I prerna vrsti tkanina . perite ill rucno.r okrenite na. Kori~llo ie Z.UliistHi SE!.ljili polrebu • !o~iLe pregacLI Gll. perite ga.llju je lleogranLcen.rijf. kokosova sfurtl. bo]e.iva6 tkanina odrlavaju PRAVA TEMPERATURA • Perite acetilne razliCiLim ternperatu i akrilne P RJ!l (I savitljrvost toga.ke i. 66-69).kup~(~1 ill I.lilivla. Cuva)te pokltlpljenb -staklsnel i li. namo ire ga U 1I ce stavfte'tublje U perilicu'ili DstaU kmnadi odjece • Mllogi sinreticki mirisi ~lf/)cla sredstvi rna Jl. stavite u staklenu posudu 2.nja gorl1jih ~lujev(1 odjeCe. pol a sara priie pran]a.llajle ISldjafte bubn]» perlllce.je rubl]a sadrze alerg ne. iii IZllogep. l<a~0 biste rublju produlJiIi rok oto] ini traienla ll!stedjeli energiju. nakon strojnoga pranja.~ulia. rnlerllo le uspjeha. Prije upotrebe dobra protresite.iskuhuvanjem. ie r:lavedeoo koje skupiti u kughce kako blste ill zasritll! LI • Dlakav tkanlne okrenlre dobra okrenuti • UII. SUIT. ali ga nemojte prepuniti . prodtalte upute 0 Napunite svoj ormarid u perilici ne koristiti potrepstinarna sredstava za pranje i pokusaite Izbjegavajte jake deterdzente.. Ulijte u staklenku pnmjerenim pranjcm cere posrici postupclma za svukt tip tkaniuc. parnuk.1 rublj zivitc nu podrueju U gelj .e izl'ililede.a. ZII sinteriku tru]e dulje. u posudu 5 hladnorn.0.1 Irladnome lalnnome i.LJSif. .11 ZA PRETPRAN]E ova] recept kako !JiSl' za Ili~l.nake na UpUGuju vase rublje ostalo u dobromu stanju i ko]a se pere strojno te je je naopaku.I lavande. puna. prij' rad itt: u prLja)lj" • Traperi '·e takacle. .IC. Time POTREBNO 115ml Z . a Z~lti.Qmckil.£no 1za rl ~e!1je. • Per-ite ruj(c ( I ice j). pridrzavajtc se sljedccih savjeta. Napunite buban]. dodaite zlicu omekslvac ulju - Pm'ljerite pastojanost I~ijeluga octa. prljavo rublje prl]e pranja vodi. ultretan. Prlrodna skupljaju ill.na vrhu ostavite toliko prostora da rnozete slobodno uvud ruku. da l1. odjeljuk uilrisulo. veda i vrijeine vasi su najbolji • Posebno PJ1je pranja obradite ocia i vode (600 mI u 5 lil:. pranje kad je perilica napola rublja trosl energija. u kao i perilici. postize se isti ucinak ka(lj kemijskim orneksivacima..Jlce amonijaka IE: 1. prati vodorn. 5 bi [eloga octa ucinak. Prerna vlastitomu Iskustvu. K01lkl:l god pranje bllo blago. Nanesite na tkaninu cistern krpom te nakon jedne minute isperite.~0 bl BRIGA 0 RUBLJU • Nosire rnajicu iii tuniku kako bisl'e $m~lJ. ORGANIZIRANJE Kako blste postigli najbolji PRANJA ill prirodne Hi rucnim -i pranjem. u perillcu. fzgubitielostiEnpst guzvati.sinteticke 4 zlice sode bikarbone Z 'ilice tekucega sapuna i dobra prbmijesajte. bolo evidi stn ~). • Osjetljive tkaninc nemojre prati 1I ptedug:o. cedra I'li pelarglmile:).E t:J P V TE . IJ 1I naliepnleama • Nemojte lezau ua postel]! odj 'Ci kOj~1 nus!re V111li. povrenienu Drzlt. umurra. cia vase rublje za postojane MEKANO I UGODNO .1I zube tplislila Illl vode).mistite kupovni omeKsiv8C. koJe ie p~trebno kemi)sko clscenje.l. tarnn • Uvijek perne odvojen NA L J E P"N I e'l . ako se peru i od svuetlogu rubl]a.I oue kornade Z~ odjcce ~ kojih rkanine koie se Je potrebno fie smiju LJ same ocistit] mrl]e Qrije pranja ili mnogo vode i struje.Cltanje uputa-za vlakna u pretoplo] (ilJ. ulja lirnunu iii vode.Jl1 ill ~I:Lr()n I tk [(iOnl '1. obavezno na naljepnid odriavanju te prije pranja rublje razvrstajte "blago kemllskih" po skupinarna. Prlje pranja rublje [arkih bola namoilte .l:0jnoga na I'ukave ko. prije ne!$. < • Pr1j~lve 1\lpcice cr.Ilj a (lava nde. ~a I[ do 5 kapi etericnoga primjerice. .CINJENICE 0 RUBLJU Prj]e nego 5tO operate novi komad odjece. uijestu.L~1!I1(0J temper-aturi. ga ku('i ZH Ako ga ('\.Ivale 11. • Ako Umjesto tkanine.jeolJe b j tl~a. stQ PQceti se :r~L0mek~iv. pran]e dulje vrijerne namacite Zab ravit saveznici. elektricitet.N A $tatitkJ. ~apun n~1 UV1ILlI11. ill omeksivnc v pranle vcdt se (vidi Izvore). sthtetlka Illaze veda rvrdn.ijekom not'i sl~nol Vt)(li (zlic~1 soli Sl. • Osjetljive tkanine stavite jastucnicu ad okretanja l1illl1oClte U 600 pJ'llnja. jer se tako za malu kolldnu DOMACE SREDSTVO Nau(ile rr·lpl~lnjt.lipripremili sredsivo Nt' SlUli goiovu moze se pripreruiu II kUC<lIIMVlI od prtrodnlh sW._o NAMAKANJE • jako RUBLJA mrlje (vidisu.({aka bi ·re izbjegli posteljine. perite rublje u razlicitim Sastojke poklopcem.klll! ill~16ice druglh Ik<\niO~I. bijeloga octa·i postojanih boja od tkanina koje pusta]u boiu. Dodajte nekoliko kapl ete ri ~rioga 'l.koji se ZH pripreruljen ad octa (desno).\ine trefua pratl rl.l neglll sto LI m0ze~li • ProVi. na najmanjo] preparllcenaj SAVJETI ZA STROJNO PRANJE RUBLJA .e uporabu. • Kako biste sprijec:ill blijedenje trapera. rok 1I~lja. 11llQP'lkm jel' cO! S(I'itl.l.wstina prije protnja.je rublja u bubnju (pale je energicno.ce 11<111111 1' ull\>-d. "U k.L I ku hate. Kako bi vase rublje ugoduo pUIldjesajle bikarbene.1zvode od prirodnih uljn ill Iecitina masnih lsiljnoga podrijetla.LI). 1<. ClsLitt:l VLtU. slanorn vodom kako blste boje "fiksirali" i sprijeoli da izblijede. mehanicko ternperaturl '(gk I bijel0 rLJblje pozuti a~0 se pere na 'l. Leske kcrnikalije - p0primitl BoJr:r f.~rite [este Ii isprazn ijj dzepovct" se ne~i kernad odlece prali u @e~i1i~ii Tal4bder • Pletenina moze '(:! eeslog" pr:l.1 jli leguele . ad j na koja] ternperaturi.lnjaka.LI1J vode) . Ian i vunu na rama.

bo]a. Sad. moze biti i u neklrn sredstvirna uklanjanje mrl]a. I spojeve na bazi Natrijev ni sastojak za perkloroetilcna trikloroetilen. ·spada II samo u mallm kolicinarna.ka "ludi ld0bucal~" o0raks. muenc yam je iii ako izazlva glavobolju.lJ·iborom. i uklanjanje neclstoce kucnih ljubimaca. Mincralna voda je izvrsno sarno tapkajre . 11 zaum tkaninama dobra reagiraju drZite izvan dohvata djece.lnlolI:ite mrlju lJ mlakoj vodi p kupitc ostatak re.obris. • :N. 8slaVit'"eda se os~ll . vee namocite LI mlako] vodl I prile pranja annesire otoplnu sa supunom iii solju. ucinite crnuga vina (vidi takoder SIr. otpusraju PiU'C.Katkad se nalazi i oci i kozu.cat Wjeii limun sol (oatrijev Ida rid) '" o o z ~ l/l Postojl nekoliko "blago kemijskih" sredstava za uklanjanje mrlja koje moiete koristiti u nuidi. ostallm.i se u soli pa stoga tkun inu na namocire u hladno]. sllcdece. i grlo. Uuu'ljanu tkaninu ostavite pola sara namocenu u Neku od uh sredstuva. poznat i kao drvenl alkohol rnetllni alkoh )1. Uvijek prodtaite upute.na namakanje u '1~U1oi odi. • Mrl]e od jaja na odjeci .da ne osterit« vlaknu. • Bjelaneevlne u krvi rastvaraju mozete vidi cI lie). sadrze otopine kernijsko !laota[e. pokusajte SIJed CC ("V<11'i juka S1I kemljska sredsrva zn uklanjanje mrlju. ali SredSLYO je talco jako da rastapa celulozna Nadnrluje vlakna i uklanja bOJLI 00. jake Irna [ak i slatkast rniris i njiLTIC se mogu ukloniti neke rnrlje. Uz brzo djelovanje. Natrijev karbonat jedan [e od najstarijih proizvoda koji se koristi za ciscenje.l> < Cue II toploj . Kad korlstite kemikalije. 60cu za'f'epite I protresite da se 5ve Vade i dodajte 3. Korls!i se za uklanjanje raznih mrlja. 25 g boraksa 600 ml hladne vade i'isccnje poput (vidi st. dobra prl'lrnijesa krpam. POTREBNO ir . dzerseja i samra bit de unisteni.kLlOne upijajucim kuhlnjskirn rn cO '" l/l nemojte snazno trljat! . svi.r. derivat i~.Jcemijske rnrlja ko]e uklanjamo otopine i tada je po rubovirna rnasne nu:lje). boja i obllkovan]e. 11(. • Za osusene podrijetla apunici mrl]e organskoga malo ili.l otopma u prirodi ce uspjesno uklonitl jest veda. • CiSliLe rnrlju iznutra prema van. zlvale su sljepLllou i bjesnllo a odatle iz. METANOL Vrsta alkohola. Par metanola iz.le. soda blkartrona terpentitl -I . je rnrlja jos svjeza. Pt-<It-<UUI~A ~KtU~IVA UKLANJANJ E MRLJA LA UKLANJANJE MRLJA VODOM NajjaC. ucinkovito je sredstvo za ciSeenjekoje se moze nabaviti u veeini Ijekarna. Osim toga. Nll<ada ne mljesajte i<emijska QOMACE SREDSTVO 00 BORAI(SA IJtJbJ"o uklanja rnrl]e organskoga lDgdrijetla..odnaotopina za mrlje od ulla.15 iii ga ALI<OHOL za ra tvaranje t. otopinu s. ill otopini boraksa KUPOVNA ZA SREDSTVA MRLJA rnedu za KLORNI prlrodna IZ8JELJIVAC vlakna . Prestanite koristiti proizvod aka yam se zbog njega vrti u glavi. Nanesite otoplnu na mrlju cistam . I Og()[()VD za rnrlje od UKLANJANJE MRLJA ORGANSKOGA PODRIJETLA Za uklanjanje rnrlja oel krvi i jaja (nikako maslaca.<C. Glicerin. METILNI DENATURIRANI ALKOHOL Dobivaju sc (lei naftnih derivata. boraksom vidi doli ). Nekada kori '[iii klobucari 'U .. nisu iz oddlvilJ ekolosk] izvora. C)lapalo. naftnih derivata. Osim sto ima ucinkovito djelovanje na tkanine. 2. oei i disni susrav. Terpentin je blaga. I sredstva jer otpustaiu otrovne pare. nusproizvod u proizvodnji sapuna. nuslte zastltne rukavlce I glicerinom. prir.Osim toga.u. sluno] vodi dol.lte. :glicetifl' terafln (za masne. OSDO kozu. 67). 73). (Cisti alkohol) PROIZVODI mogu ostaviti tragove KOJE TREBA IZBJEGAVATI SIGURNOST Sva sredstva PR1JE SVEGA za ciscenje izvora. Priprernite. hipoklorir. • Mrlje od cokolade lake ukloniu u mlako] posudi lsperire.ljivac [e koji ()~tecuje predrncu od vune. 5 glicerinom.aftni je derivar i treba ga izbjegavatl. IZOPROPILNI t1 srcdsrvima nadrazuje za skidanie. rnofe se koristiti za ciseenje kistova koji se koriste za nanosenie uljnih boja. zaslgurno mrlju.zeotoplne na bazi etanola (isti alkohol je u vinu i pivu). a ni nisu prihvatlllvi. Iijepi odjevni Nadrazuje UKLANJANJE lzlJjc. sljedc::cc: • Odmah ubrllsom.drva. Svakako ih izbjegavajte. Proizvodi se iz obnovljivih izvora iz suma. ostruzite ostatke jala tupirn f. A C ET 0 N Osnovni je sasrojak u cdstranjivaclma laka za nokte. pri dodiru lzazivaju ostecen]a Ociju i koze I dobivaju se iz neobnovljivih tesko rijeSiti ill se. fII Nikada SASTOJCI ZA l/KLANJANJE MRLJA natrijev karbonat bijeli o. koji se brzo rastvara u okollsul nema poznatih nuspolava. v P~ijenego sto obradite tkaninu. Nernoite korlstiri toplu vodu (to ce "Jiksh"l!ti" mrl]u). I ad se d godi neka nezgoda. iii narnocite arnouijal a rastopljenoga u hladno] voeli. mrlje) Za povremenu etanol boreks arngnijaJ( upotreb..to moze "skuhati" rurlju j ona ce se prihvauti). cuvajte i k0!'islile kad yam zatreba.m. druglh slnteu 'kih vlakana. prlrodni je omekSivacvode i uklanja prljavstlnu i masnocu. izbjeljivaca (vidi dol]e).

jednuga kuhinjske zatirn cia izblijecli. kao i ohicno. ~a lirnuml. caJ i crno vino najgore SLI mrljc. pune iLict soli. Mrlj e ed bola na bazi vode name€'ite l. .ll. Elericno ulje ro Mrlje uvijek obradujts dok le boja jos svjeza. • .llu.e?110 istrljai.0 I'll o -I til. a tkaninu natrijeva zatim operite.itc ulje b se upije. od inrlje od cokolade uiozere. LrveDoga kupusa rnrl je ad voca. U prasak za prauie dodajie karbonata.Katkadotepinorn od l> C:I1 . Pusrlte d~\ na tkanin! prlrodno ':e lzbltiedierl.u:no('jte u "blago • Mrlje od villa na oeljel'i uklcnlt cere taka da pc njima prosi ere S ispcruc I11lakoIJ'1 vodom.et.te spuzvem oamotsnom u terpentln. Namocite tkaninu u (J 10 Aim na mrlju od votnoga soka iscijedite sok od svjezega llmuna.o i iD o Z od (rave (vidi prerhodnu pctcc i u brusc toploj vodi. m~~ett! 'ski nuu.(t'h~.i I£~ld . I)rugl llHCln je ~I:I kelllijski" lI~e[l'ijebite "blago 17. m~rgaril1a" ll'llijoneze. .l(. kalm i strojnoga ('istilH alkoholom. 1I oropin.'lISi a. bojj mogu se ukloniti prirodnim vrufegg:9da moze.1 vino.ljiv~ell.i tlio nUll10cite svjeze cete ill obllno poprskali terafinoll1 O~tavite nekll djeluje I1lll~l" i~cjjectenmnu soku od lirnuna. Zarirn mrlje od oS \l1. ljedecim savjetirua no al 0 brzo djelujete. ad limuna kemijskom" ili b. maslloce LIlja za lkaninl.I hladho] vodi. okom od l.l ne • Sastruzite sjajilo za ipele. voska. u na kojoj SLt iragovi 1. TRAGOVI OD GLACALA od LI 'lJ:agQve oct glacala ullonile na najjednostavniji sUllcevrnl zrakamu. Ll I kojJ ce tekucinu Lli irl.te uklonltl mrlje na ba... najprije naJl1~zite pa-[ JJ] (')~t tit!: lkaninll.1)1lj'l ru zern. mu:!..LI. a zatlm iSI erne. llag bikal'baJle.h Ostavite da upi]e tkaninu.i uugova izbjdjivac mrlja. rako sto ot pini natrijeva karbonata g 11a 5 litara vode).h milja A. deterdzenta kad ukljuciti lununa i.(. koja lie cesto zaprlja travoru.i mrlje na bijeloj sportsko] odjeci. Uljne boje jcdnako k:. prije pranja n.ite se lIobicajeni.l prem1L LLJTullllna nH n:.lje mnopite u nernl'ij!'!.ga Ubl'\IS.ljajte.U K LA N JAN J I:. Mrl]e ad • Na mrl]e od ul]a. sto Najpllje spaljen. • Ml'l.ku jt! od glacanja J1eZl1~t(a. ITI07. a zarini op rite. • MIlje cxl uuve prije prania natopiie u glicerlnu.bjc.1ll(·)cI ce pumulm. postup. i Jll1'lje od Ie tumne cmo ukloniti • . a 1I nakon toga natopne "blago kernijskom' iii samo poprskajte tkaninu t vodorn. Riietko cete moran ill bilo koje drugo kupovno rn vodorn. Illr. i~bHjecijeli.zi 41janih boja koje5 u se te k osusile. katrana i trave kapnite nekoliko eukuliptusova utrljajte II mrl]e. ~I • lal11<lscenll Tbninu soelt: bikal'bone toploj vieli 'i.1(1 se zvak. a zatim ni. ruozete ne pro~u hati 1I mogu se uklofliti terpentinom premda to prirodno otapalo nece djelovati kad se bola Qsu~i. • Hije.euklonlli gllcerlnom.:lliterdierttoloL . P kupire sratak rckucine. '.imlula.~.~ode na vi~()koj lemp 'raLul'i. mrlja astQjcima i Izbjeljuju kemijski sredstvu za skidanje irn ll. :1 za+irn bpi )peril' UO'BICAJENE MRLJE ru2a i pceuiio (lei kozrnctik« 1)1.jski" pra§ak.1tr<1l1<1 utrljajre mast.a ponovite. jednako rnrljama od kave. • KlIcl po sligu prolijete od limuna S j (vidi Izvore).uajprije ill sl1sLruZiLe ~L(J vrse soka uti 1IIr. Bobicasto voce. 1I &j(om. nll~in-. oda dok gUIll. takl\1 II toplo) I')ekolil I) sali ili Lijelmm nodi. a zatim po rnrlji prolijte bljclo vino: ono 'e [e zaslthi.kaninlJ Iznesite IljI SUI'l~e. • Suhe mrl]e od crnoga pokusajre puSlllpkolll THkv iuozete ukloniti gllcerlnsxom koji se koristi zu (vidi str.1 2aLiJlJ lO ui] ·SlO poprskajte znoja namocue vodi te dodajte meka tb ju Drugi 1I 1 do 2 2lio: hijt::ll1ga ocia ill sok od UIIlUJ1<l iii. a zarim isp rite 1'1 In MRLJE 00 BOJE U KUCANSTVU VeciJw Iiepljivih upotrijebiti mrlja . Dobro Postupak i osusite 11<. taka sto cele S\7e dok rnrlja ne nestane. • K:.1 lI11Cll ~ zatim naneslte oik'enje sreds: za • Uklouite osuuke CO~laje 11a tkanlnarna prepunite tele je j08 [edanpur 11<1 cikle. 0SLllV..slo i t.a spalleno mje. suku sode bikarIJun.1'0"rijedi j Z<I Jl1"L01:ij~11nd stoP0st0LoQ. pri tome pazite U.dcl1'lI od lllaSIl0CC1rakQ II pr'lhu. [(. • Prije nego sro operete tkaninu.a i hladnlak na nisku temperaturu.KLANJANJE MRLJA 00 MASNOCE Slijeue kuhanje savjcLi.je d ruZa ukkmite ~ukaliplu 'uviJi) uljeJ\'l. 52 . kava.l'il)J.gltlcale odje lip~tllti Lkllnir1l1.!ell Ijepljive rvari popur ljepi. .I)1rljeod hrde 20 do 30 mlnutu nalll. LI ('aja Ili kave.djl:pnid. • Odje ~vaLmttt! "IUlIle . Otl.ai"il('. (7). Sok ad limuna l1<1heSiten. IVIK LJ A U 1:1 U J I uputit <'CIllO vas kako ukloniti rnrl]c 1I bojiod hrune i pica.(' i. a V[J moci (ell:' ie uklouiti.ljLe Ivrci()tn cetkom. • Tvrd()kufne etarll. P0.jeloga acta ili je i<.jeclI ()pllril~ l1o..161 gWll<l zamrzne. primjcrice ~Qk(lJJ1 ad. • U mrljc od I .1:0111 sunca.. Z tliee If Mrlju namocue svjezim sokorn odsro]i deset minuta da vino pro2me vlakna u sagu. a z:llilJ1 je J1amocite Za voeli i cloclajte "1 lago ke::mi.b) ·jjiv~I(. (7).asuncu jer ce a :aILim i~('elk:. odjer'e 1I operue • ZyakaC'll gurnu rnozeie skinuti kojemu vrije perllicu).r. tkanlnu drzati nad I ncem P0StaJl toJiko ispiranje. dll me ukl0Jutimrlje ulja. Uklonlt (e celk.e ill uklonlti bez kernljsklh srcdstuva.smvlle otl.. :> !'oJ "< l> A ~ z l> Z r izbjeljivacu rnineralnom vina • Za mrlje od cajn na stolnjacirna mozete koristiti sredstvo za Ciscenje od boraksa postupite s (vidi str.I. [sped[e VQ(Ii.I1<U1'1<I21. Zatim je stroJno operlte "blag0 kemijskim" .tko biBI. a ZatiOl OSlavj(e cia s (Joclatno ().otele ukloniLi mrl] slrani u). II StT jna pt~lllje u "Icrcrclzenl dodajiE! 2 zlicc . • 13iiele I'll ulja.(. mashlCa.

ijiste oZa I'ra'!ie su ekolosko sredslvo s-am'o po. £1.j(ljna. EDTA I 'TA. koncentriranl. Enziml enzirna i za uklanjanje 66-69). ostecuju riblji. spoj o z vrlo otrovna.i na l0plomu mje tu. lsplrite lL mlako] vocll.adkernijski deterdzentl (na naljepnicama su navedeni kao "plenusavl deterdfenti"). dodalte j05 malo sode blkarbone. Korlstltc sode hlkarbone kako biste sprijecil: stvaran]e naslaga kalci]a. Provjeruc usp iravaju zacjeljlvan] LOPTICE !)lOZe ZA PRANJE • Loptice ne izaziv'lju a]ergijske reakcije i pogoJne osjetlj. zivotinjski i biljni svijet. i svjezeg« Iimuna: Limun je ucinkovito izbjeljivan]e. Provjerite je Ii sadrze enzlrnc koji se dodaju podrijerla. u <. pripremi] pxa~ak fa i!Jranje rublja koji ne sadrfi ale:rgei1e. 1 • Izl jdjivaCi u prahu ko]i saclri boraks aktivni $U Prednosti pranja rublja na prirodni nadn su brojne. Prije nego sto kupite neki proizvod.iranju cJodajre rn~tlo oera kako I j rlwnina blla :. provjerite njegov sadrza].1 ljudske. Od konvencionalnlh prolzvoda koristite prasak. i onecis OpDS<1n izna I 60 SLelna je » vidi stupnjeva Celzijevih. irna Ii u vasemu koristlto prtrodna Sri str. .::. • Klor rnoze biti ~LI. navedeno riskirati tekucini d a rkaninu kornadicima za pran]e ulja (vidi treba i prati je u pertllct. a smanjit koruercilalnih se iz naftnih derivata. 66). na edene sastojke prasci za pran]e . SU Novi "zcieni" proizv'Od za pranje zamijeniti cleterdiente d.1 ci~cenie mdj.lIT! leklll. ad tekuclh • Provjerite proizvoda koji • "Bioloskj' prolzvodimu organskoga i citrara. • Mogu se ponovno k ri~titi do 750 pUW.1 deterdzentu JllJ'lja sredstva kako biste se uvjerill cia je proizvod biljnoga pcdrijetla i iz mlneralnih lzvora. Evo sto trebate uciniti: Ako zivite na podrucju gdje je voda rvrdacna nekim dijelovima 'vase perilice talozit ce se kalcij.. kolicinu smanjiti do 30 posto. koji se proizvodnjl deterdzeuata. Ipak.II~ ill KEMIJSKI Kucl god je LO I PRIRODNI moguce. • Tkanlnu .l. clrugo ispil'anje nij llllZnO.votinjaoia.l1e islo u. otjecu kroz odvod. kuhati xintetiku. jer je bolji. kernika'ija. • Izbjeljivac od perkarbonara najruanje je steran za okolis od svih kemijsklh izbje] [ivaca.rucno s prlrcdnlru sapuna gucn st osjetljivih tkanina na bazi kokosova alergijskih reakciia. :. 'I'ime -cete.i za pice. ako mozete.g natrijeva karhcnata (sode). enzirni i 11:.I mogu utjecati na druge organske mol kule. sto ih ani iZllimllo Iskoristivima vidi Izyore). izbjeljivaci. • Ako perete sviJu. nisu lako biorazgradivl Dodajle sodu bikarbonu kako biste smanjili potrebnu kolidnu delerdl'ellta (vkll opasni vod. K.L dodajte sadrze trl do cetiri putu vise deterdzentn nu ba. i.<ldJ1jUvbdll pri isp.0 DOMACI PIlA-N JE PIIASAK ZA Proi+:vocie od klora ne smijete Q mije:§<lrjs amonijakorn ill sa sredsrviJ1]~1 cisdenje ua bazi za l~iSelina (ru spada i Gear).i "hlago kemijska' klOJ'<I111indjcluje na pluca. enzime i bjelHa koja SU SIe lstva. odjeljak za 1 do . alergijsk se iz naftnih derivata i nisu lako Osirn toga. 11l! cistornu w'n!kll . Ako zivite na poilfwYju gdje je yoder tvr<ila. a usto i ogranlcavalu dotok kemikalija u rijeke i jezera. nemojre ill II "blago kemijskoj" Izvore). palnuna i replcina ulju uajbolje ~11 za pranje rublja (vidl lzvore).ila doda1ll0 savitlji:va i meka. derr-rdzeru.I~A Pt<IKUUI~II~Al_. SU$ite l. • Optickl tako cia vase rublje bude" bjelje od bje1jeg8". "Blago kemijski" iii dornad deterdzenti i tekuCine manje osteculu vlakna na tkanlnama.rSinl. OprullU osjetljiv. energi]e.mo€u vode. kupovni deterdzentl temelje se na naftnim derivatima i sadrfe fosfate. Blali su za kofu i izazivaju manje alergijske reakcije. uktivni jedino na niskun ternperaturama potrosn]u te tako smanjuju RUCNO PRANJE Ako [e na ualjepnlci prati mCUQ. rethodno namoclte II vcdl 1I blugornu rasrvom kcrnndlca sapuna da se prljavstlna otpusti. . priIodna .u suvisnu vodu. urnjesto izbjeljivaca od J67) • Kako bist izb] 'Ij Ii rublje. Boron. sve dok tkanlna viSe ne bUlcle skllska n<l'clocill'. popur zeoliia kokosova. pomijesaJte li0 g kom-adii!a sapuna sa 2li..c1obivaju razgradivi.iru t1l1blje II !alma te ukhu. kuhaire ga 10 minura na lagano] vatri u vodl s malo praska . • Slede vodu. izrndeni su blorazgradtv te da nlje Ispluvan na zi. U odnosu na njih.(ju ~'Qdu 151karb0n . sastojak boraksa. Z~ U pral1l1 j te)n!ce ispiranje dodajte zlicLi sodie Dleluje tako stO ionizirani kislk. 11 na vlaknima.jajl. takoder. ~IVHr~ u za • Kako bi.1'.) KORISTENJE ucinkovitostt i skratiti LI PERILICE rok trajanja. S. Nakon Ispilanla.ldrii uje izvore vodc.ivu kOZll. potrebnu praska za pranje orueksavanje koriste dobivaju SLI LI vode. i osobito polovinu preporucene nakupljanja kollcine: vasa odjeca cere I ostatka ('ista.e 1'r ci.a rlwnoj pov.illa b. koji :rktivira rn lekule V( d .eterdiente. sredstvo za (Nikada nemojte z It1(}J~1.kall. takoder povecavaju j 111 Operfte je. zaclt.. l(aJ(O biste. To ce smanjiti njezinu ODABIR PROIZVODA "Blago kcmljski" rjesenje prolzvodi na bazt sapunu od • U perilicu. izazivaju reak lje na k Zi i rana. koristitc IZBJELJIVACI koji se prj tome stvara otpusta sodu i vodu s kisikom te je posvc prirodan (vidi lzvore. Loptke jer.2 zllce • Koristite prasak ili tckuelne koji sadrze ekolosku sredstva Z.u tkanlhu umotajfe u ru~nlk i iz nje Isc1jeoite sv.:i naftnih bit ce jednako mogucnost sapuua derivata.PKAI~JI:.

lako ce oSe br:lt' izgube boju zbog cestaga i lanenih plahta je l:ahLjevno. ZO) II Nernoj.lSiLe ill na r:Jvnoj SllSi.scenje. a • Kako biste produljlll na ravnoj pokra] uporabe rok trajanja odjcce i KAKO O(I~TITi GlACALCl Gvicli stn )2).sto i slozene na dna.Og'l.l uzetu nemoire rasprosurati I unjene tkanine. Vunene ne gJac~.jl.ohladl'l iz nfega pf0l1jte leKu'Elnl.~tedje[l struju. PRIRODNO SUSENJE l koristite C:iste kvacicc.drzite g<1 Iznad naborc.~Rase .i sjaj na tkanini. vrtoglavicu glavobol]e."11 prowl'.\J1lt.aue Glacanje paLnuCnl1l slozit mjesto.i. sus-ilici. Llslijed Lorline • J emojte kupovat: plaluc kojc SAVjET i<oristite parnucne i lanene (vidi 'c oznakc na ircba ndnijeri nu kcrullsko ('iscenje puccta sc mogu isropni. iii u prostoriji gdjc jc 011'010. odjccu na zrak kad je cia je osvjezite. Rublje Kako biste osvjezIU odiecu ko. svile i vune te sintetike sasvirn • Izncsit sun 'ano rasprostrite ravnorujemo i pazne na nabore j savove kako bi odjeca zadrzata oblik. povrsini u kupaonicu popur vreca za spavan]e. \1 tlaske POSTELJINA plahta.jte st:o pise • tspod prekrivu naljepnici.glacanj .h kako nc hisrc IIllisrili 1). ilea n!1 susilu.i cete 5vjeze oprane uvijek stavljati cete sprijeciti pari iii preko vlazue krp 1l10ze posluziti).gla(. CeslO je pazljivo rucno pranje osjetljivoga parnuka.us.I.18 odnijeti 11<"1: Jcemijsko . • Celbjle povrsinsku naIJepni.g!a(. Sl. • Ne glac::'<IJLe preko pLl . 5[1'iL(:.[ili uputa. tkanine Osirn "l'huJu gkll~alil. kako biste sptije.nice. proizvodacl prcporucu]« kcmijsko (isl'cnjo:: ako .. elja prekrlvace it alLIBtlJlJj~ke Folije knko bl rctlektirala cete u. bistc rnorali za glacanjem smaniit cere nn najrnun]e. SUSENJE NA ZRAI(U • Odaberite Sus nja.~linlli prasiuu. radije rublje suslte na svjezemu zraku.neJ<. II . pokrivaca vi~e :1PREKRIVAC popur dvostrukih vcci i teli. veste susile na rucnicuua spJ1ijeeili stetu koja moze nastati zbog neispravne glacala. nego zu man]e komade To se po reblce oduosi na vunene odjece..amenca' gtaealu 113 paru malo bijeloga u octa pOl11ljesajte 5 vodom koju korlstite za glac.lO:: POI rskati vodom.ci. a potrebu . lspunleuolparcn» objesite kako bi so za$Lilili ceLkolll kako histc uklonili lIniSlile nepri rnjerenim Kad rasprosrirete rublje vuni. kuko [e I'll. mrlje oaistite pastnrrr od sode bikarbone vjetrovir clan j r vjetar ubrzava ima izbjeljujuc! ucinak. namjestite na vlsoku temperaturlt i P. gl~lbite unntam]e • Z~I Buduci da su kornadi posteljiue i prekrivaca.. 67-69).0$1':'11' • Ako lmarc miesta. NavodeCi sliedete Prcma istrazivanjirna. tkanlnu tno. • Nikada iZl'avoajte • Plalue ako nego Ill()gu 1I radije susile na zraku. (stari. za . preko uviju p02ute zbog nekoristenja koristenja I pranja. Rok!op~~ .iL.bjegl. strane i koristue vlaznu krpu.ikc) If(ls.aim nernute glacaJo!H1 paru. pridrzavajte se sljedecih na ispravnu rkaninu.a se clstl sarno kemljskl. (·tli se ispllul. Ako odjecu ipak odnesere kernijsko cii'iCenjc. pari je n~(Jbolje .tlteda ispusta pal'u aka pet min uta" Na~Dn upotrebe gl~calo n. upijajucemrucniku.i11a radijatorirna. • Kako biste iz. ~ odstralljivanje !<.lI]je prostora Z~I su en]e. z. slo] Time S 11:1 SUllCC N.eta. I spremire ih Il'l se QSletiLi 1I susilici 6:1k . Kad se glaGi'lla ohladl. OtopillU uliite u olVor gla:cal~. cistl stolnjak dobro ria nlskim icmpcrarurarnn. staviic topliuu. cinje. pustue paru . Glacajte oko njih pare j sljedt'clI stranicu).. zelimo ukazati na to kako sto manjim kemllsklm ciscenjem rnozete ustedietl novae i tuvati okolis te yam dajemo savjete za lakse glacanje bez kernijskogadscenja. Time da plahte te . all pripazite plahte istim redorn.raol:e je nekoliko dana "ani na uspjesno (vidi srr. Gltt(~ljte vunene predmete s unurarnje strane Ita imate sipJeticke plahre [er se Ill' gu osiellU.c uzimati zdravo gorovo ono !:ito pi~e 1.1 da ostanu na adject ill na preckama pl'ucil:t. L. Mnoge rnrlje mogll se ukloniti pranjem .~it. Ravr osuSlli. plalue na sviezemu zraku. 36-41). zahtijevaju dul]e vrijeruc. tkaljini.lIo. za to je potreboo i znatuo priroduu vlaknn upijaju 1ll110g0 vode.iL. mugu o$let. ie II kupaonlci • Cis[ile ItIrije n« odje(i (vidi sir. UPUTE ZA GLACANJE SUSENJ E U PROSTORIJ I pI ces • Vunene povrsini. nabore dok glacate. !. tako .kaniuu nacinorn odjecu mekon: prlja . prijedite vlaznorn krporn preko zice da uklonite svu ptljavstinu pranja. • SWVilC susllo s preckauui bojlera. nego da trosite energiju suseniem LJ IZBJEGAVANJE CISCENJA kcrnijskome (PEHe)_ Ciscenju koristl KEMUSKOGA se kemijska otopina perkloroetilen i njeztne pare mugu biti kuncerogene a poznato je cia izaziva U1 C VIc m Z m susiUci.SUSENJE I GLACANJE Ako imate vrt.! .ti.C so. sLriLe plahlu • Kad I laht ~ult 1> QSlIS(:'. j 'r ce materijal kojirn su punjeue pasli IlCI • Glaado uvijek namjesrlte I mperaluru dno.i neke organe.ile en rgijl1. Na ta] nacin vase ce se rublje brzo i ucinkovlto OSUS. IDlICninI1. • Prirodne pamucnc iii lanene plahte mozete su. • huprovizlrajte okrenuilh su~iIo izrnedu dvaju naslonima SLO]<lCll. te nadrazu]e nos i grlo.f.

Neka pcnovno vasega nacina razmlsllania koristenje i recikliranje postane dljelorn i vasega zivota. svoje navike.ijsRih sposobnostl i praKWfli~ fl1re~tq za Jil. .[teboo jest mal. Povecava svjesnost pralzvoriirno i siri nasu svijest 0 kolektivnoj Stare staklene kao potrosaca. Aka nemate prostora pwnesite sa soborn kad jednom vellklh trgovacklh adlazite u kupnju. centara smjestenl SU sprernnid za recikliranje stakla j metala.OTPADA radnjereduciranie.t. Mnogl ~UChi wed meU m~. kao narnlestai. recikliranje R CIKLIRANJE ko]l se baca u str . a plastika od stakla. cak i u odjecu. ponovno uobicajene. Aka promijenimo ce nam Tajna je u tome da elaksate sebi i organizirate u svome domu take da yam taj postupak sredstva za rutinorn.79 . postane P'REDNOSTI RECIKLlRANJA koristen]e stvari.ne otpadne Ii u vasern u gradu odlagalista za recikliranle.dia-ganje stvar1.lti.postat koristenje i recikliranje Mazda niste znali. 81 Recikliranje se u osnovl svodl na ponovno bacanja . boce mogu ponovno u proizvodnlu boca i ostalih predmeta novinski paplr. MJESTA ZA RECIKLI RANJE Raspitajte se postoje neklrn krajevima raz. all vise od dvije trecine materijala srnece moze se reclklirati. U Skuplianie organskoga str.guse Feeiklir. svoiotpad u tlednu gdje mozete donijeti . Aluminij i cellk redkliraju a organskl otpad stvara bogate hranjive tvari ako ga odloiite kornpost u vrtu.. otpada cestu.neka mjesta su tlk uz za recikliranje u veCini papira.82 postoje sredista za recikliranje materijale koje ce tarno obraditi kod kuce. vrtni se u nove limenke.oor~aniza. papir se reciklira u pisaei pribor i se moze istopiti j oblikovati u kuti]e. umjesto u pogledu kolicine otpada koii odgovornosti nas sarnih novih Ponovno koriStenje kuiija str. trl kllucne . Sve stc V81l1 je po.

• Stari 2:eljezni(ki pragovi rnogu posluzlt: 11 .. Neke vrste tra]u goclin:Jllla. toga otpada.e Z<J $me~e ubruss . ~I{)j Z:. negtJ jl!:~lnokrarni plastlcnl pribor. kako blste smanjili potrosn]u . karronskc kutije..:)ristite JDI1isti.)J1liJal<ltc 1 .lzmdi pokucstva.II. • Kupite w. na primjer plastkni spremnici.ijeAil f!lU~Jenjlil platnene i. svake godine u u razvijenome svijetu proizvedu se mUijuni tona smeca. Norveskoj. ~lInjeHI. RI~tene V. oko 70posto svega onaga sto bacamo u smece to necin. tako vazno. • U prodavaonicarna nell1Qjte UZi(Tl:. umjesto tOga. :1 cipele i Cli!:l'11ekoje ne zo.ni rnaterijal za podntce u gimnadvoranama KAKO SMANJITI KOLICINU SMECA SpriJeCili stvauui]e otpada najucinJwvitiji je fl.].JSLo recikliran. • naclije za jelo koristite metalni gribor i kerauucke taruure. <1ko pise sarno ltoje SC l11014u POl1(1VllO koristitl Ako razmlsllte 0 koUcini smeca koju proizvedemo (ete zasto [e recildiranje kucanstvima tljekern godlne. • Z-amijenjte obicne zawlje 5leci.G1l e vreci(!e' kako il. • Pijle 111Irir:lI1\1vodu i<:.. urnjesro du ill buclte. krpe cd frotlra pounutne . u Sjedinjenim Driavarna recildira se srnaca .ra i kokosovih LI j I I . pcdovi. oneCigcnje vodu otrovima. kupujte robu koja [e uajmanje upaktrana. • Kupujte stu ('esce predrneie dobrorvorne svrhe. kako biste smanjili kolicinu otpada koji stvarate.VAJn onecisoena hranorn ue rnoze • Kupujte hrunu i ostule proizvude . Sljedece savjere prlmijcnite ua pukiranje prolzvoda i nllhovo pohranjivanje.Svedskoj.. takoder. punlcnim prekrivacuna i ocljevni od sintericke vune vee desetljedrna provode ucinkovite Americkim programe za izradeni.u~n. lako primjerice Nizozems. 1:1' . IZBJ ff[~ A. od pap.i [11~I. RECIKL!RANI PR01ZVODI • Kupujte recikliruu: pisuci pribor. Illebe m'arami~eJ vata O~bijeHeJ:l'l) baterije ni8Jamice~a najl(')til~e I<JJpujte hranu PQ5ud~ma. • Neice vrste vreca ZH -spavan]c punjene sukomudimu papira iz telefonskih imenika.uijc rabljeni autornob:l.krl'le. nego u pl. nego plasucne. u pOSlI Llama kako jt' proizvod "stoposio • Ku puj tc robu vratiti. I II I I I • l<ibjegaVajle prolzvode koji su uruoranl 1I plastiku iIi su na podlosku reciklira. Austriji . • Koris.iEl ~d celulPle (bi0r1jzgrqdive) keramieke tanlure illaonovno 1<0ri~~lte' Rlasti~ne l1am.v. ad stiropora: plastika ZAMjENA ZA JEDNOKRATNU UPORAHU Slfjede savjetl 0 tome ('froe zarniienltl predmete z~ je.~ticlle vreclce.eu~ rl1se (faj ~ !istid(maj' m(]e:vel1u kaMU J!lamucne pelel1£l vlaZl'li 'flalrel ili tk'an'!.\!.llatnene rupi)ice e~ergiJ~ IIi !:iater. • ' Promfjenite potplar 11" clpehll:na kako bisle ill dulje noslli.orenim Jednokratne ](emijsl~e bfi1liiee ol0iJke Cql'aWlt najl1!l' dQkoIJe~l~e.\>tike ko]a je cesto 1J1l10l~IIW nekollke 1I xlojeva ksko bi blla prtmamljivija kupcu. plastHlne sp ive salice i tanjureotl f§a]'Jirnate ubruse paplra i pla. tel mozc zn. . staklene boce i staklenke.stlte svoju kupovnu IW0C: kad god je to rnoguce. shvatlt Jli "reclkliran".dnokratnu up('lti.iiulIajte je u doolo iat. novine.SMANJIVANJE KOLICINE OTPADA w • Kuplljrc svjeze voce i povrcc ve('iJ~1 II PQgledajl. : I PAI<IRANJE • Iskor.niJll zaruljama.~e ornagi apara:t ili umetl~e nallvpera .acin s[ickil1:1 iii.asticnima. clajte nekoj dob-orvorno] usUlll_Q. a atrnosteru metanom.i d'l j~ [etlan PJ.reCice iii pLa5ti~De K. Spaljivanje otpada. I· djelovania buduci da]e nedosratnost nezcllcnoga smeca 1I tome !ito zllvrSi na odlagallsttma. torb. ima svoje uedosratke [er se u zrak otpusta dioksfn j ()swli cpasni otrovi. konzerve s ilW1l01lJ.troskove prijevoza vode u bo~una. Osirn toga. • Izbjegavajte preradenu hranu vreee za smece pafijirnate· ubruse jeon(. sluvine. roalernl papir. kojr t[ose priro):ine izvoredrva i utj?> 0braCluju secilldu~trijskj Istvaraju:otpad. U prosieku. nego novi.i. moglo bi se redldirati.Gt:like i krpe SPUZo. Radije kupujta povrc€ U smedim vlakana.ite m.lga . lpak.:Jlle obutt.dijl' bim~LZg:I:\dive lonce za oiljke nacinjene. 3L1at! rerikllranih plasr.1 reciklirati zaSlil. vlakna u u Danskoi.. P·ROJZVODI DULJEGA ROI<A TRAJANJA • Korlstlre barerije koie se luogu ptitlitJJIi alka. papirnatirn vredcama koje se mogu recikllrati.lmj U neldrn drzavama.01<0 sarno [edna cetvrtina od 200 mlliluna tona proizvedenoga dva kilograrna po osobl na dan. j'. III Neke vrsle vl1nOg:l namjestuja.].1 Iii kosaru.Iamu~me hulaHI!!". • Kupujie recikllraue prolzvcde. To stvara probleme LI okollsu.nJ:i reciklirane bi0r~4gtlld've ~tugeizv0~e mafamklil Hi I.!se puta piasticne vre~.iMe paklranje najrnan]e.Uvodc 1I boci.ici l1i odjednom svell 11<1 Se K O'R"I s TIT E v.e. e Stare gume mogu II reeildiranie .e recikliran.)Krathe krjJe za cisce'1j.I Ul1uwrnju scram! s:. preLi01Cli uredskl pribor. se 1.ci1ih iJ()CH.i.\1 veco] kol. Njemackaj. u vetlm l(Oll~irJama'l ." pis:e ll ua ualepnicl k(llicinalll<1. povLe. ponesiLe Mojtl phnnan)J. nije Premda odradsnldlo bioloski razgradlv.l('i(i . iii stare ru.tbUod p[astlke i izbijeljenoga papira.ere u njlma disati.ne baterije ko]e ne sadrze kadmi] ru zivlI.imo.

U Kanadi i nekim europsklm Nizozemske drlavama. Industrljsklh podova. no rnoze se reclkllratl za izmdu l1lZUCitih proizvoda.llllku. o (. papir.: zeleno.tatt rspod li.)dalJetite manje kante. mozete osta viti.ojl suo druk 'jj ni i NjemaEl<e.woel'l 1~1<:1'1.sijti ni ku. prijuvoga Hi isoerite pod slavinom prlje nego ~to ih oO!azite U kantu za red klira nje..IV:. • Plastika koja reciklirati standardan 51:: QTPAD 00 • Staklo je tesko pa kutije nemojte prepuniti jer ib u protivnorne necete mod nositi.ranja: J. vlakna za sagove. premu hoji. blorazgradlvl I ne mogu se spaljivatl jer otpustalu otfol)'he pHnove. STAKLO Do 90 posto stakla moze se reciklirati za izradu boca. Ako se organizirate tako da imate nekollko kanti za smece za svaku skupinu pJasticml pakiranja He rnogu reciklirati.uhinJskih elen1enata.asilficlrani najljepnice. ga prema lim slcupinama. vrecice mogu puknuti. RecikJira. • Pohr.) mogu se recikliratl za izradu nov ill.: prakticni su za pocetnike jer recikliranje cine ALUMINIJ I CELIK U lndustrijalisirunim drzavarna na zapadu svake gndine svakih 50 J. poput 1 KUiije za otp. g'd]e Se 5prem& hrana. • Za skugljanje otpada I<oristite plastlcna kutije. tanjur] i p<!kiranja za i hranu od pollstirena. 4 su torbe.I ranu. lonci za GlJijece" nisu kao i od varrostaln bo "d.i. • i?ohmoi[e folije. srara plsma I ali paklrania za i!J1-{'1. pakil'ani su u nckoliko ]. • @wailite. plasticnih hranom upijajucih opasni oipad (vidi str.ad kOje mGgu s. a uluminijska {'oUja moze se koristiti za izradu nekih spojeva II motoru autornobila. • Rijesite se plasuficirauoga papua na pakiranjirua pakiranja zarnrljanoga maramica za pilia i za brzu papira.ll. • 'QlJRad za redRliranj.STD RECIKLIRATI? Prvi korak je razvrstavanje proizvoda koje treba reciklirati.).11 p ~eb00 redk. sraklenkl i ostallh predmera 11 kucanstvu. . ca~a. • Plasticne vrecice nisu u prograrnu za reciklirunje. Ta] sirnbol je u vecini drzava. o • Izbjcgavujl.s~u pile i ergon0ms.:. papira pasava se 15 stabala. maknite am t .e gotove ohtokc lUiluovalnll iii 01 i 'nll p cnicu. ogledala g(l stakla dvojeno 0I jet' PQLJSTIRENA Saliee. pakiran]e.)V. 7 je Odvajajte 11. Ierke.Osfavljmlje' J!lolistirena u postupak. knjige. odnijeti u cekaonicu lijecnlku. kuuon. Ako PI' elmere. jednostavnijim. " oznaku (C).v'l plast(ke i zlIhtijevaju. • Pohranite predrnete zarulje. Pohranire • Naljepnice karbon-papir.ai i paklra ile mogu reciklirati. • Cuvajte novinc.i'na <. industrijaliziranlh kuplIJ te pJasticll pJ'Ovjerire • n. toaletni i kuhinjski papir ill se kornadicl koriste za postelje zivotinja. Cuvajtc til< -I dodu u dod ir s hranom. primjerice svijecnjaka.oliranite na posebnorn mjestu kako biste ustedjeli p~(')stor. drzavaYna vedn'u tail:v0gJ:l otpa-da. etprem1flu na odlagaUSta. raznc plnstidne prolzvode u skladu s lim razvrstavanjem. podloge od srakla." .sprernati sjajne [er sadrze uetopljiva ljepila.!<i i~pJ. bistro i • Nemojte . C\. AI uminijsk • kante PAPIR SvakOJD Whom recikliranoga papira za pisace.ile cepove J. R ciklirajte casopise tako sro cere ih ponuditi prijatelju iii Cuvajte novine u paplrnatlm vredcarna tako da se sadr. . telefonske papir . ciklimJte od • plasticl1 ' hoee. • Pohranlte sve prazne konzerve hrane i hrane za kucne retenje ljubirnce.ati~e.e p. Savjeti koji slijede . omot 11ice .kl. uklon.lJte III II.Z. za hranu. kao kaniama pisace. • Nemojte sljedece: karton.stoii sus!av za sakupljanje POll(. lako Sl! dQ. Vecinu stvari potrebno je sarno lspratl kako ne bi imale neugodan miris kad Ih pospremimo. gumene il i plastlcne pa pir kad ga jednokratnih rako ce zauzeri manjc za recikllranje C'uvaL.I 2 razvrstali. velike mogu biti preteske.limnie. • Nemojte reciklirati boce rasprsivaca prazne u Kako blste lzbjegll neugodne mirise. uredski rnaterijal. • Izravnajre sprcmate. p. 84).niliJuna ljudi koristi 13 bilijuna cellcl1ih kuritl. uueuikc.'St".povati mzll"i'lte ti¢Gve reci.ni papir pretvara se u nove proizvode poput novina. kad vise se slojeva koji se ne lllOgU recikl irati. 1J1jeSI<l. cljevi II poljoprlvredi. • Vecina pJa9ticnih p. konzerve za IU31lU jer spadaju c<!sopise.:1 pakiranju rnljesana ili slojevita plastika lwja se ne rnoze reciklirari. te prerna lh i I onovno koristite kao vre 'e za smece iii vrecice za kupnju. PLASTIKA Plastika se na odlagahsuma ne rastvara.youa. j staklenki imaju l'azlicili sastav.ahite ill u bJizilli izvara smsea . kente ~qk() biste predmete talGe moze nosl su posude. dostavu hrane. i. W nekfm IDRGANIZIRUJE RHilKLIRANj. raznun h ZU SJ'llCCe zbog od alurninlja pukiraniu od papira.r()i:. vreca za smece i kvaclca. Nell)(!)jte' k9~1. poput kutija. ali ne moze seredkllrati.1 smecav pojednostavlt cete postupak. uz papir za i papl r za zamrzuvanje i razllcitoga posrupka recikliranja. ali LZI'<Id i11lajll Ii O:r. piasti nlh Najprije saznajte koje materliate primaju u mjesnim sredlstlrna za recikliranje u uJ tome razvrstajte srnete.i casopise pelena. plastificirani od papira nekada je iesko ukloniti pa ill. • Staklo treba recikliratl smede staklo. pr(!)j:(. po. vrtnog narnjestata. Se po brojevi.i. • Uvezi su prlhvatljivi.

l njihova aka ce ih koristlti djeca za jg(..lOZd'l I.kvaliretnu oprernu 5manjili -otpad od Rakir8nja vlj.1 kiranja darivun]c bola Zit maJeri.kill) telerOt"~kirn tvrtkHlml \1102e. odjec:! Inogu se reciklirati 1I IP&.taljQ·va gdj<:: ler ga ie teSko I>0ristc' I1lbl..vlHl. • Krevcte i forelje. poput knjlga i uporabu.w -' • Postoje punjenja koja se rnogu P0110VllO .'do!<' cLEKTRICNI Svake godine I ELEKTRONICKI zavrsava]« OTPAD navika mozere sruaujiti vlastitu i.CiI.oju na izbrusenu I)ovrslnu u jednoll1 go trl stoja. dobavljaci uputlt ('e vas Il' lJ.rnozcte kuti. freon. • Prije recik]inlnjn robe iJi ih dajte dobrorvoruc svrne. jos nisu svojeni. • Sazn. casOplsa. i prekrivaCi ODJECA I OBUCA • U dobrotvorulm usranovama i 11 SCl leao "teski orpad". 'U.jl'!!lJi kCl. prirodnun ill bojarna Tvrtka "Nlke" smrccipcle za lzradu podnica gil1l. pri " Aim inuuc pl'lvdil1~l m()z(' bili hrapava. ispustire.akoeier. lo. novi.~~ikUratL • Izi:ljegallajte f<.Qjt It " i l'Iletalnlh gn.ljte se kod mObl!:ela itnaj~l"povR. • Kompjulo( te un LO clarujie.ljte' za udruge ko.l(91'i (vlelj Iz.oga j I0 i pisac.i poyral b.nlto1 k:Uei. Austriji. sto Set ne bi morale dogadan. posluu U drzHv~ u angalirujLe l'i'ancuskoj mnog. tnko prlxupljaiu • Odjecu novae.1 mozete • Tkanine koje se mogu iskoristi~i rab..OicLl. ZAIH)NSKE0DREDlH 0 za kucnu upotrebu • Prije bojenj..li'>ik1l.b ilw~u Ii organl. za rublje ilj ustanovi tome da priie toga. II l~oji '~l1lla<:. • KLrrije za voce nisu izradene je LO potreblro.istl. K'l'P' j letrql'la k (luaa uje se om p.O rnozete .il<ljIG $C'Pl'l:~I. gdje iU t'~ltke pol ridm I nego cl~l. Kiik9 biste 1.: V!~lli.J .1 milijuni tona elektricnoga i elektronickcga otpada..perilku posuae.1. orpada..lu recik. jer se ne mog].1alurnlnij predmetirua postavljenl clekrronickogu su sprernnicl U KUCANSTVU kojl. 1. i ohuru..jeilu elektF.LO. 1. staklo . zn reclkllrauje BOJE I PUNJENJA ZA PISACE ¥e.:).lI • 1{<. uru. Uzmite Ih obojtre U prodavaonlci vocem i povrcem re neotrovnirn. igr:a'c<~tl. • Kad kupujete pec.£jedinjenirn Americkim Dr-z:ilvama Ii zskenl ua udlagalistirna Uz malo plururanja i. posteljina.iriolle bladl'lj:ll~.iclne.oje sPMkl . dobrotvorno] udruzi koja ce ill U NjemaEkoj.akva VH~el)lL1 .lril'anijj i . zauzimaju lido malo prostora. djecu U zajcdnicoui lvidi rado oclnijet! iz v'lile kuce.iti prolzvodacu rvrtkarna tu us)ugu nude postom.[ presvluke uutomobillmu POkUCSMI.reJDdjll. A.tne" sheme 1I I. za kojima i 11. nllVlfi~ ill ne~ega drugogll ~to ~~\iteposprei'nlti. • [~llpujtc purjcnja organizimju proizvodaca prljavite.1SpH(ljt& se l.¢lj <I~JlIWI.ikl. ih jJOlOl11 ih daru]e II dobrotvorne rerikliranje. • Ji'LlI\jenja za pisace razvrsravaju rnozetc pronar'i na inrernetu (vidi lzvore). Neki proizvodac] u "mn~sanom pa~iranI\J'.icml . i prakrlcnc i kutije 1I Luaterljale svih 1'1'51:1. polietnena diJeI0va}.o rubljemh udrugu kOj11 ce Ih stregi zakon] kojimq Z'1l skupljanju knjiga obrazovanja svrhu njihova s knjiga.te kutije za ~prenja'I\Je ~l<l~len~i. • H.riJ. pisace (vidi lzvore). darcivaLi socijulno ugrozenlm.e . • 19racke niozete darovati dl-.oWl jli' Ql. prodaj. kl!Jtfje 5 'i:oStal'lim iii mllfainim d[j~lovirtJa. ~OSlQjl.:od knee ima kompjutur pllLstiCn. rabljeni kompjutor hladnjak. .ojima ~u.jete K . nazovite ncku dubrorvornu posluti nerazvijenun sll1anjUrw kol. cdnesite u miesnu udrugu ZJ REC1KLIHANJE KUTIJA ZA VOCE Drveni sanduci ~elite reciklirati. Ako se pOSh11ce vam bcsplatna l\ re za punjeuje k[~j.apira.0 <0:: 'c. . potrosnju re robe. pa cak pokucstvo tkanine ko]e puxlu]u i.. Is~af. . pogotovo KNJ IGE I IGRACKE • Stare skolske mozete razvoju. Ovdje su daljnje upute za rccikliranje.li.2..~\J<!jt." za svakodnevnn Bojr: i p unjcnj a za p. pAl< IRA:Nj'U globalnoni Izvore). a kad je napunite. I..lahl dijelov~l.a svrhe (vidi Izvore).ll<1$lickiln povrce izvrsni su spremnlcl za predrnete koje Oslm toga.I kollma se prenosi vocel Jzradlti lijepe predmera koje zeltte spremlti. njih brusnim sprernan]e papirom. • Neke dobrotvornc ustanove ~ .lSp. Ii u rnjeal~~)j lil.ne potii'u 11vei'lk. • ~bieg. TKANINE.je za pohraujivan]e dvcranar-ia udruzi koja ee za drvo uijansom kakvom zelite. priclrzal1ajtC3 se sljeiJet1l\ uRuta.o 1'!'!¢.~.Htl.ja! 7. l1klj"cuj".bl.lclu. pcsto]e uveUk!l prljcdite preko I Svedsk0j udzbenil«. rllll'~l.11fik~I'c rele(QJ1C.ci zasiore i sagove.i nutrag primaju prazua puujenjn i zu to dnju naknnclu. primaju odiecu i obucu ko]a [e jns noslva.ai'trimske ratUje popravite. p:. promjcnorn P11 kupnji. Nanesite b.rterij<l.redklil:aju rasp. • Kupujte . mafsrllala i povezivanja pa~ira~jei aktiv.ii. ko]a I'e tr~jaLi i i)lo. P9 IzbQru.:( C>: otpada..e pmfzI.eLe je popravlti. k~IO i parove c ipcla kori~\i i Stare tkanlne pcslozlte u kutiju. • Ne. • Tvrtke u kojim« reclkliraju L1(~je pisace i punjenja.l p.e na sajnn: LI rnozete darovati udruzi iii nekorn rahljene iii teuisica predmete.z.di recikliranje.(Q'{je"od kartona ] rliastike. za dobrotvornoi cenuu "'~ reolkliranje.se mogu rcciklirati nalaze se u Na ncklrn rujesrima predmeta.redkllratl..! r.jene pOSI:ILi bole i punjen]a za recikllrunje.lbJ0UVOrJ:L.k._ PREDMETI Papir.U:l[~jLI.i$ace trose rnnogo blolosk] neruzgradlvoga i pOll udi Li boje i punjenja koja sc mogu fl z . mozeie pcnuditi u prcclavaonicama rab'[ene robe iii daU neko] elobrotvornoj kojima zaveZ!rC vezknma. unekirn ~ • btari zustori. DO vecinu puniti. Odgovomi reciklirari.~dJ'e). :2.avama. Y9dito= brigu 0 gradll lll!:l<a ll:. za tv.il~IJ.m[)jlltore Pllii<lQ procl<lv!l.

ORGANSKI OTPAD
w

HRPE OD I<OMPOSTA I KANTE ZA KOMPOST
5T8IZB/EG.AVATI • Bolesne blljke • Ostatke mesa I ribe koji rnogu privuci nametnlke • Kornpost pokriri
l

jednostu vno mozete

kucanstva. ncobrad

10jbolji no drvo.

koloski

naciniLi na hrpi, all moraie ga vidi dolje), kako bi bio pao i .vlazan.

mat rija! koji mozeie koristiti jest • Korup st urZile podalje ad povrca jer privlaci kukce (puzeve i uholaze), .51.0ce steto.o djelovati na biljke. • Ako nemate mnogo rnjcsta, rr.ozere kupiti ureda] ko]i korlsti crve 12. komposta te vas otpad

Kompost· organskoga

hraniivi tamni otpaci slatkasta poddjetla koji se stavljaju

mirisa

u zemlju - pcmaze

yam u uzgoju zdravih biliaka, a usto, jedan je od najlaksih
~,
L.I.J

rnacaka i J:)asa (sadrZe stetne parasite),
• Izmete • jadnokratne.pelene (j;)/a;,stiC:Qe~su ne razgraauju j

o
--I
"U ):>

• Muzete izraditi i kantu rako SlO cere u zcrnlju zabiti cethi drvene daske..« zatim Ih povezau ziccm, tako cia je [edna strana otvorena kuko biste kunru mogli otvarati, • Kornpcst obujma 765 ii.lara do tal~111 je za jednogodlsnjJ organskj otpad prosjecnogu

nadna redkliranja karton i papir. Nije

hrane i ostaloga otpada u kucanstvu,

uz

.D.

""

beznatalan

ni novae koji take rnozete

s~)
• 5jajne ci[sopise kgii sa,_drze Woyna Ijepila i'formaldeHid~ • Ugljen i koks koji sadrZe mnogo naftnlh derivate

ustedjetl za Impnju raznih gnojiva,. a osim toga, dobra je prirodna zamjena za treset. Aim u dvoristu nemate mjesta za kompost, saznajte postoji Ii u vasemu mjestu postupak za recikliranje organskoga kucnog otpada.

PI' tvara
gnoiivo

U

bogata, texuce

(Vicii Izvore).

ZASTO KOMPOST?
Nahranlte zarnlju hranjlvim organsklrn

USPJ E5AN KOMPOST
• Pocnire rako sto cere otpadne
lVlllli,

uravnotezili materijale
I)

"zelene" u

'j

"smede:

visenamjensld kompost koji se proda]e u vrtnlm centrlmn uiie kornpost, vee sredstvo koje se izraduje od pljeska, kokosovth Vlak,U13i gnojiva. Navest ell nekoliko ekoloskih prednostl pravoga komposta. • Bilikama osigurava
uravnotezenu prehranu. • Poboljsava strukruru zemlje,
pC1!lWZC lako] zeml]] cia I ropusta vodu

kcmpostom

kako blste svojlm bll/kal11~

navedene

na str. 82,

.IWHlP()~tLJ.

i povrtu oslgurall dobru podlogu.

stavljati. na hrpu i cesro Ih preokrcrarl . • Pokrljte kompost srarirn iii plastlcnim prekrlvacern cia ga ugrljete i ubrzate proces preradc. • Pokusajre "akuvatore na vrh hrpc staviti
kOlllPQSW". Liike

Ako su otpu .i koje dodajcie da kOIl'lPOSl posiane

suhi, dobro iii zulijte, ,iii nemojte dopustiti gnjecav. • I'rOUlijei;,ljte kom post vrtnun vilama svakih nekoliko kako biste ga provjetrili. • Kompost, nemojie zirni stavljati na golu zernlju jer ce ncstari tjedana

• Smanjuje oueclscenosr re P trebu za paljenjem plodova, • Pornaze
,I U j

Wlca i

ocuvanju lokalnoga, biljnQg .i
U Sl<il)gl'irml

gaveza, kamlli a i zivotinjski. gao] skraut <:epouebno
~l

i tC7,U zernlju

cini laksom:

katkad

rijetkoga sVijew

vriieme

• Sprjecava

bolesti i odrzavu

zivolinjskoga

sivaran]

bogarog,
11U

tarnnog
UD 1180.

rmioge hranjive tvari U proljece
ga ukopajre u zcmlju, take <hi mlade bilike I novo raslinje rnogu uuati od toga korlstl. Umiesto toga, mozere ga jednostavno rasporediti na
Kako bi se ubrzao prirodni proces rastvaranja, kamilicu. na vrh kornposta stavite

biljke zdravima,

gd]e irn prlietl odumlranje.

lliolllpClsta na 12 tjedana, umjesto
UQb~6.ljenib godi strunul]
1I

• Stajsk] gno] i sijeno, koji su

5TO STAVITI U KOMPOST?
U kompost ne mozete staviti bas sav organski otpad iz kucanstva.

razdobl]u ad 3 do G prirodno biste

mieseer, takoder, ul rzavaju pr ces. • Umljesajte • inojivo zivolinjskog:J (izbjegavajie izmele vidi SIr. 83)

zemlju i I usuti la gusjenice bave svo] posao (vidi dolje).

Slijedi popls onoga sto mozete.

trave knk

IZ

VRTA

• Opalo lisce • Ostaci biljaka, pOpUI uveloga cvijeca i

podrijetla

pasa j macaka. Iz

ZASTO GNOJITI?
G'n.Ojivo 'stiti zemlju povrsinskiin

[RNIClI

019

LI'SC~A
puna je

Usca

biljaka trave

slojern orgauskih
tvari iz zemlje,

tvari .. Odrza va eroziju

'[~niGa ad biljke slit;

lisGa. o,P

• jednogodisnje

K U t'E

vlagtl; prijeCi orapanje hranjivih

sprjecava

hrqnjivih tv.ariza biljk_e i zirnl hliidnoCie. Prikupite IisGe na hrpu na kojoj cete sastrans probusi!i rupe za zrak. Ostavite da trune godinu dana prije upot[ebe. til! Rasporedite po

(v.iSegoclisf)je I iljke poput hladoleza rnogu narasti iz vrlo

• Kora VOCa i povrca • Vredice od i'aja i mljevena kava • Karton i papir, izrezani bOje
1.,1

m,lioga korijena)
• Grmlje i v eke (najl rije tr b~1 uSitni[i tvrd
i clrven~ste • I iljevJna j strugorlne

till u zimskim mjesecuna i. moze se koristiti za Je(')r<!)va. razdoblju cvjetanja, Osiru toga, moze u hl1lna za zemlju. Stavite g.nojivo u jesen i rano Stl clvije IJllne lopat po etv('),rnome meu·u.p m<jteL'ijali ROJI se koriste Sttllgtltine

sprjecavan]e rasta se koristiti 1,<10
prolje~e. Dosm.me

• Drveni pepeo • Org3nske kucanstvQ

vI' ine. Prirodlli za _Pl'oizvoduju gll0jiva $1I: llrave,
s.lllrtla i PlIiJIDt.

clrv<j

drveta, kore od jaja (zbog kalij,I), glji.ve te

• Stam .slam>! i Bijeno

(vWi

SCI.

3'4')

u

jesei'l I

ranD

I'ltoljece.

<
o -c
"I-

UPA~I~I U I t-'AU U t\UL;AI~~ I VU
Premda toga nismo svjesni, mnogi dopustaiu da opasnl otpad zavrsi u vodi jer ga ulijevamo u sudopere i zahodske skoljke iii ga odtafemo izravno u kante za smece. Na pakiranjima nekih

ulje stavite u cistll plas.icr.u kaotLl, napistte autonleh,rnicarsku na odlagaliste. Na isti nacin uebali biste se rijeSiti annfriza, jednako apasan. je na njoj "koristeno
II

AUTOMOBILI
Vecina moze mote uvijek autornobilskih dijelova

zaiedno iii se metal
Najbolje

s metalorn

iz autornobila reciklirati

koji bi se mogao prodate nckornc

o
w

strojno ulje" i odnesitc

neku

se reciklirari
ponovno postoje

b.i bilo da automobil

radionicu iii

obradiri, neovlasteni

no jos
utjecaj

ili chi se pobrinctc da gil ovlasreni serviser rasravi ua dijelove,

o
--I
}>

serviseri koji zanernaruju na okolis i dopusta]u rekucine dospiju

"
CJ

cia stetne

u
W 0-:

proizvoda plse da su opasni otpad i kako s njima tako treba

na odlagahsta

c

i postupati. Sljedecim uputama zelirno varnobjasniti
na odgovoran

kako se

nadn

mozemo rijesiti opasnih proizvoda, ne

PRAVILNO ODLAGANJE
Mnogi obicni predmeti opasne materiiale

nanosed stetu okollsu,

OTPADKOJI

SE MOZE RECIKLIRATI
ulicama i kucansrvima uvela sustav recikliran]a otpada 1I bojama. Takvi poticaji 11 recikliranju cine bitan dio gospodarsrva till europskih drzava.
Slijede mformacije
0 tome

kucanstvu sadrze zamijenltl munje stetnim proizvodima kad god je to moguce. Sterne proizvode kupujte S;U110 11
1I

pa ill pokusajte

onolikoj potrosite. koristenju

kolicini koja ce varn biti potrebna, Uvijek procitajte i cuvanju
ostavite

i sve

[e li neki proizvod sretan, nemojte ga bacati II smece ni prolijevati II odvod, Kontaktirajte s gradskim sredistern za recikliranje i potrazite savjer strucnjaka. Premda su upute 0 pravilnome odlaganju otpada razlicite u raznim drzavarna,
slijede opca pravila (vidi takoder Izvore),

upute

0

pravilnomu

Nekoliko europskih drzava prve su uvele recikliranje opasnoga otpada, kao i otpada koji se moze ponovno koristiti, Drzave ko]e za ujlma zaosta]u mogle bi usvojlti njihove mjere bez
vecih flnancjjskih izdatnka. Svlcarska i Danska

proizvoda.
lak za

Ako niste sigurni sredstvom
i

• Kozrnetika:

za skidanje

mrl]a boja

zasto jc odgovorno

i

nokte cia se stvrdne prije nego

• Boje, sredstva za upute • Slikarske
It Meraina

Z,\ skidanje

sigurno odlaganje otpada toliko vazno.

sto g11 bacite
Odstranjivac odnesite

1I

smece

za ciScenje kisrova: vidi srr 34
boje: oclnesite u sjajiLr: odnesite u tvan
LI

prve

SLl

koje rade na tome, a Danska je na

laku za nokte

u cenrar za skupljan]e

otpada. Trajne boje za kosu KU('NE BATERIJE BATERIJE ZA ustalieni mozere proliti u odvod uz dostarnu kolicinu vode. • Vrtni herbicidi i pesticidi: kad se isprazne, napunirc ih do cervrtine vodom,
vise,

centar za skup.janje otpada. centar za skupljanje otpada ili sta vite na zrak cia kemijske ispare, a pakiranje zaurn bac.te

Sadrze teske rnetale, uz cink, zivin klorid, 01.0\'0 .i kadmij. U Velikoj Britaniji i Sjedir.jcnirn Americkim
mjesta

AUT 0 M 0 8 I L E Srecom, postoje postupct
vozilima.

za povrat olovnih
Kako biste sazriali

Drzavama

irna 11'<110

baterija koje se koriste u raspitajte sc kod automehanlcara
II

zacep.te i
Postupak

smece,
• Sredstva za ci.. scenje drva, sjajila i vosak: odncsite za skupijanje
primaju
II

za njihovo

reciklimnje, baterije kao

protresi te. KOJis(ite tu vodu btu

dok se u japanu, Njernackoj, SVicarskoj i Nizozemsko]
opasni otpad

nerazriJeeleou ponovite pakiranjc

oiopinu.

u ccntar

vasemu rnjestu
R

lOS dvaput

i tek tada

otpada.
a vecinu

sakupljaju odvojeno i odlazu na "sigurna" Osimsro sro mozemo odlagalista razumno

bacire u smece. rnozete baeiti

• Lijekovi: u nekim Ijekarnama
lijekove,

R ASP

5 I V A ('
cenrrirna.
1

I
LI

• Umjetno gnojivo, aka ne nekim sadrii pesticide, smeee. • Kuglice za rnoljce: oelnesite u centar za skuplja nje otpada, • Kuca.nski proizvocli: sreclsrva moiete vocle. Za ('iii-cenJe kOja saclrze amonij,lk, bjelilo iii cletercizente kad prolili
II

ih mozerno
jedino

Mogu se reciklirati usluznim nemojte gnjeciti jesu Ii prazna. STROJNO i otrovno. ULJE

mozete prosuti za kemoterapiju antibiotike oclnesite odnijeti sadrie
1I

u zahodsku i citotoksicne proLiv uiii rnozete

oclnijeti na odlagahsta,

Pakiranja pripazire

skoljku i povuci vodu, Lijekove [reba odnijeti u cenlar za skupljanje
Baterije i rasp rsivaci razvrsta n i su Ilao opasni otpad te ih treba skupljati i reciklirati prema uputama na lokalnoj razinL

ucinit: Jest

koristiti baterije za punjenje, tako da odaberemo se recildirati prijenoonih besplatnom srebmoga one koje ne kad procle njihov urec1aja mogu se posrom. oksicia
28

ljeciJiSre. Sampon

sadrze ni iivu ni kaclmij i mogu rok trajanja. Baterije iz mobilela vratiti proizvoclai:i.1l1a, cesto Bmcrije ad fotoapar,rte

Sadrz! teske metale i vrlo je Ipak, svake godine sternu rekuCinu u oc\voc\. Ne saJl"lOsto vozaei mijenjaju ulje u automobilu, prolijevaju

otpacla. TennometJe
II

odvod

liZ

mnogo

neke ljekarne. cllma: zapecaceni,

Sredstva za ciscenje pecnica odnesite otpada.
1I

.. Detektori

ceotar za skupljanje
LIZ

raciioa[(rivni materijal. cia ill pravilno saclrze

Srecisrvo za ciSc'enje mnogo voele. rvornit'ke
U II

Vratite stare c1etekt:ore proizvod,lcu pohrani
• P0510vni vodici:

je to vrlo stetno za okolls unistava biljke ! zivotl.nje, a voci;1 moze bili nepid(a zabranjeno - vee je Kako strojno i zakonom.

oclvocla isperi.te • Hazrije(\ene mOzete proliti skllpljanje

cecikliranja. Provjerite o skupljanlu odnesite otpada.

lwei sluibene

1l10zete ocin:ijeti clraguljariIml, kojj
[(ad mijenjate ulje u automobilu. potrudite se iskoristeno, prljavo odlo,iti u velike plasticne kante.

boje centar za

osobe za zastitll 01<0li5a pajedinosri lakv.ih rmlterijala. • KemjkaliJe za ciscenje bazena: u centaJ za skupljanje

ce .ill ponovno

prevuCi srebrom.

oc1vod; koncen-

uli"

rrirane bOje odnesire

nerazgraclivll

bujLl koja

biste ispl~lvno postupili,

otpac\a. To uclnire i S,r

oneCiscllJe drugi papir u procesli

«. o «.
CL I-

PONOVNO KORISTENJE
U osmlsllavanlu naclna za ponovno korlsten]e materijala u kucanstvu budite domlstiatl i kreativni. Nadite vremena popraviti iznosene ili pokvarene stvari kako biste sprijecili sve rasprostranjeniji obica] nekoristenla predmeta zbog njihove zastarjelosti i njihovo jednokratno korlstenie, Prije svega, kupovanje kvalltetne robe je dobro ulaganje jer ee takva roba dulje trajati i netete [e moratl takoEesto zamjenjivati. SIJedeti korak jest voditi brigu
upute 0 odriavanju. proudtt
0

STAKLO • Operite
pOJ10VnO

popravljate Hi.oprernate u kuci, stare sraklenxe korisrite
<';1 ., r

pa ill
manje

Staru odiecu

mozeie sprernm liubirnca. pa

za

...., o
z z
<:

o
uJ

lez;lj vasega kucnog I riiateljima i susjedlma

o o

hrane, cavlica iii nekih kao posude

Irugih

• Org:loizirajte jedun dan s razrnfjerute predrnere ko]i yarn vise nisu potrebni ill ill odnesite
na sajarn rabljene robe.

z

sirnih PI' lmera iii ih koristitc za ol vke i drzac ill domacorn za ovijece. Napunire

'"

«

marrueladom ili odnesite pcebrima, koji su cesto zahvalni na staklenkama ALUMINIISKA
• Foliju

e Stakla za. naoca le opticari rl10gu izmjer.iti, popraviu i ()cistili re ih ponov no rnogu koristl darovatl 167). PLASTIKA • Uzgajajte mlade biljke
U

zu med, FOLIJA

u oni

koj;

svojim stvarima - (itati
0 korlstenju

upute

i redovito

mozeie ponovno

nemaju novca .iii lh rnozete
LI

koristiti jer sc rij rko iwo.~i nakon sumo jedne upotrebe, prebnsue je vlazn rn krporn, osusite i sprernue. RAZNI KUCANSKI PREDMETI • IzreZire iznosenu odjecu ili plahre i nacinlte od njih krpe il1 stare plahte Iskcrisrire za pokrivan]e
Zguivani papir dobra je potpala za vatru.

dobrotvorne

svrhe za

servisirati uredaje, Ako nesto ne koristlte, razmislite bi ll
mofda dobro doslo nekoj dobrotvornoj ustanovi iii nekoma

zeinlje u razvoju (vidi Izv re, str,

drugome. Sljededm savjetirna mogu varn pomod kako pametno ponovno korlstlti predmete.

starim

casaIlla od jogurra. • IZfeiire vrh na plastlcnim Sta.vile pl.as(icne vreclce u visecu policu .1tsko risdte ih LI vrtu kako blste osjelljive I lljke ZHSLiLili 5 olvon-na. taka da ih l11ozet.e lako bocama ad mraza.
uztrnati,

STJECANJE NAVIKE
Rasipnosr je sumo navlka, ali 1 briga 0 ponovnomu koristenju predmeta rnoze posrntl navlkom. Ako osmislite nove nacine kako upotrijeblti postojece predmete, ne samo to cere ustedjeti novae,
vee cete i smanjiti
~ I

podolia

kud

utjecaj proizvodnoga otpada.

procesa

Ill!

okolls te

ublaziti problem

POPRAVITE
cete produljit! • njihov

I CUVAJTE
novae i urjecati na rnanju potrosnju, rok trajanja,
II jednoj (7.3

II

I

II

PA P I R • Ul!ijd korisure obje suune papua. • Koruadice papira korisut ~ za popise I rcdrnera koje uiorare kupiti i podsjernlke. • Poslune omotnice korisure rako 8LO ceLt! na njib zalljepit! nove nuljepnice pronaci zajednici. • tzrezne lijepe -estitke napola i. ponovn recikliranl kurton, mogu • Bozicne I rodcndanske zabavne, otpada, Pokusajte yam s nekoga pogorovo Ih koristite kao razgtedn! .e. Ako ih zalliepite na
5

Popravjjate nelspravne ili ostecene predmerc, nemojre ih bacati u sruece, tako

I

usceojen
lljepljenja),

koja jc osnova velike potro nje i prevelike proizvodnje.
re sjalllo za metal ali sa sta klcnih porculau (,i~te. Provjerite korlsute li dobru

Na jedno] polici ili ljeplla

ladicl' spremite porculan, u
7;01

staklo, brusni

(nije osobiro ekolosko, uklanja ogrebotine

vrstu ljepila, POl11noprocirajre upute i pridrzu vajte ih
5C.

za adresu, ustanovarua.
j

rnozete ill

drvo i plastiku),

u dohrorvorrum

papir, cellcnu vunu, St.VlI ce[kieLl zube ili manju cetku (za prljavstine na uklanjan]e

povrslnn - cak i ~ automobila).

• Drzite 1I kuci pribor za sivanje

.. Ponudite

start papir skolama

drugirn centrima

• Kad popravljare
krhotine

ili

koji stane u mall! kutiju ill limenku.

staklo, vodite brigu 0 tome cia su koje treba zalijepit]

edredcrum mjesti 111<1 prije

CiniU p put 1101'[h,

proslave

i goclgojict! koliclne

su

ali stvaraju se neprimjereue
U

OBRAZOVANJE
predmetete

DJECE
dijelorn prijeci svakodnevnoga
U

umatanju

darova

i ukrasa van]u. kop

pazljivo odrnatati darove tako da papir za urnatanje koristltl za

Jedna od IllljboljJh ~r)'ar.i koje mezete uciniti jest to da potaknete djecu cia cuvaju i recikltraju
cia to pocnu doZivljavati.prirodnlm

Zivota. Ako ne

razmisljaju

0 tome kao 0

teskoci, uskoro (e.im.

sacu vare vrpce i Izravnate

uaviku, daju roplI LI dobrotvorne oni ce bill p0laknutl UCit svrhe, i

svida, Mozete ga ponovno

Dj 'ca brzo slolva.:.'aju~bog
reGUdi~'aJlje Vr>mena
j

ceg,c je

prema

zivotinj~ma,

i po&tenClgll cia

clrugoga, LIl;njesLo cla ga J dn stavno bat"ile,

Jl\.1ZI1.0,

<ldite
iJl1

oci.nosa pr'-'!Ola

n.im~1 kuji nisu
j

(,!nitl to ist lakod
1',

obJasnite

tako sr lni. Aka pdmlJer 8jihovl.rodireljl ObJtlli!ji ko~j5le 1 ame za

Visak zidnih tapeta

5.aviti tako d~ moze bitl Iije'pa podloga LI'ladlc~n1a,;a ~5tO ce slit\tl i vasu o"dlefu
j

mozetei:uezatl

j02c1n stavnim r.lje"lm,l !1)f clr,o~li re(:;ik!lranja. MnogH djeC'1 ~ll
iZQ.iJI\I\,0 (!)sjetiji va i uis~i mU iro j'e
BtalO

lii 1I ~k9J<lrna,

ost~rli.(,lanov!

ll10gu tak"ll poruku J1eobavezno.

odaslati

reGlkUI""4,ni otp~ld, kuptlju .~01~1!I Pill o,iL<k,l.u SlO.I:il0d tlj?¢;yim.e I. I,C

00 Z!IDllje, 1~0stu.j;>anJa

Na Ihnoglm IJsiug~. y'6CU cesto je bolja jer sadrzi manji udlo vode i ima hranjivu vrijednost. vode brigu 0 pravima zivotinja.a ne za upotrebu pod staklom - rnasovnu sadrf vise hranjivih tvari. to ce nasi zivoti biti zdraviji Kako uzgajamo. uego ikada priie. poij0prjvreonil'n D.wde takav Il. ne sarno sto je zdravije. I vrtlari mog:tr f)ripomoCi tome tako sto ce sprijecitl nestanak tradlclonalnih aorta V~~a i povrca te ih uzgajati sami.ZDRAVA HRANA Pravllna prehrana i uzivanle u zclravoj hrani. u svoj njezlno] raznolikosti.l slcbcdne trgovine. 96 hrsnu . Doista postoje manje pesticida i dokazi koji ukazuju na to kako organska hrana sadrfi umletnlh gnojlva te da voce i povrce koje je doz:relo na suncu . u pripremi i jedenju hrane. Kupovanie 5vjeze hrane na lakalne] razinl. Ako odaberemo llaG'ell. pcdrfavarno robu po osnovna prava proizvodaca hrane u manje razvllenirn drzavatna. i(~t1jb s . prevozimo kupovatl i paklramo Prlmdnl adltlvl za hranu str. Premda je organska hrana nesto skuplja. Osobno Za one koji Osnovria organska hrana >tr.acin gospodarsivima . RAZVIJANJE SVIjESTI 5to vise budemosvjesnijiaktivnosti i skladniji. vet je i belie za okolis.sve to djeluje na okolis. U razvijenome lzbera Q svljetu suoEen i smo s vise tome kako i sto jedemo. zivotinja utiesna je cinjenica kako je dobroblt vazan dio kulture organskoga uzgoja. p0vo(jno djelu]e na zivot.organsldm p(wr~em na nsklm podru~ima rnczete naru~lti dostavom. 94 vise vollm jesti organsku hranu jer rnislim da je ukusnlja. Sve vise je onih koji odablru jest! organski manje oneciscena uzgojenu hranu jer vjeruju kako je hranjlvija proizvoda r ad komercijalnih na trZistu.

Jleg(~ • Zeleno ln~ISno i bijeili 'pOYH!e i salate i neutralJi. jer sadrz! visokl udio sakaosusenoga voca (01£0 Prinijerice. kaje trakt ad. nego Skmb.i ~ecere iz l. Bjelancevine dobivamo od manjih kolicina nemasnoga te slemenla mesa. su uske.i mogu s.I. 'fa ulja moraju P R(1)S'IO 11 G'I Probiotki.samo j".I1J$ezllsebl10.1 izmedu svakoga probavlf hranu.i POV(C3.\c1t'ti (llfi. prihvatljive..t-' t-< A V I L I~A t-' t-< t H t-< A I~A Premda postoli mnogo savleta 0 UMJETNI djdovanje ZASLAElIVACI aspalTurna.\la-3 osobito su vazne za nase 1:clravlje. [edite ribu bez krumpira Iilnogl:.1 rnasti. suncokretovo. s jednima i drugima. konopl]e.zet'ilO liiflOgO I'cifu 0(p01'\10B.1voce trebaju biti !).vo na bjelancevinamaJll skrobu. skusei derivateAl..edovid prehranu. . Ne!.ml.i \:1 malirn svoJE! i~n." [er vrucina i osnovne svjet!ost unistavaju lososa. hiti nerafiniruna. povrce poput cikle.William Hay pocetkorn bjelancevine probavlja dJ:ugaeije..nemojte [esti zajedno 'u • ~:z. HRANE . u hrane" "kombiniranja Howard dr .lli ~k(0b.ug.icilatima.lzJmrii • jabuks srednle velicine: • vda rnrkva • jeuna banana I iskljuci. Iz njih se gubi vise hranjivih tvari.'. Kukunrzno. . Hay hrana se razvrstava u . To se Ci:ni ll1110g0 ovomu prednosti ujednacene prchranc obzir kako "obrok" slucajurnoze biti tek sacJca hrauc. vaZ~I!1[eza ujednacenu MASTI rafinirana biljna ulja. vornoga soka i tome sto sve treba doblvena od kostlca lana. energiju dobivamo .cevinarna II secc.l povrca i salate.2 B ) EGA V A T I Sljedece masti riajbolje je izostaviti iz prehrane iii. Nekc ruasne xisellne iznimno za tjelesml !kivCl (i uciuak nu zdravlje. • J6di'te bjelaneevlne.rade.>110se kml.a ie.i\aric<u i Ile6b. Slijcdi nckoliko korisnih primjera sto sve ruoze clnltl jedan obrok: sa sustavorn obrocima.-z sadrfavati pravllna prehrana.de. i 1. ~e(ter.wQd. ugljikohiclmla. Zitarice i mahunarke osiguravaju nam ostatak sloienih ugljikohidrata.[. ali s btelanoevlne.0VJ. zaldjucak koji se temelii na zdravstvenim lstrafivanjima jest taj kako je najbolje ako se nasa prebrana sastoji od 60 posto slozenih ugljikohidrata.l obmku. nekih mlijecnih proizvoda j Unos voca i povrca U organlzarn mozete povecati ako popljete ~asu svjeze iscijedena soka 0 d vote lI. Rafinirani seced nije nu zan d io nase prchrane. sezamovo. ili omega-ti:e kiselina (ALA) ill omc. ali ne i s blelancevinarn<l. oraha.t\)hranll.1:1je10 prol. i articoka I • 100 g kuhanoga voca CI Ill sirovoga povrca.spojive i nespojive skupine. Buducl da tijelo voca i povrca uzmete na clan. a » po:teljnu je cia su doblvena hladnorn presom odnosno cia SLI "djevicanska. uz dodurak neuuulne hraue koju mozerno jest!.J<{j.ijikoh. Riba poput sleda sadrii ko]] imaju pozitivan Prava kolicina OSJ1ova je pravilne znaCajne mozak).rZp\iaju Nalaze se u mesu 5oji)'l.:m" iz t:ojm]s. nalaze u J1)([SJloj i gorovo] ulja pOpUI rntugarina rnasne kiseline. SEC ER I I MASTI Medu nutricionistirna jesti je opceprihvacenc kako UPUTE ZA J(OMBINIRANJE treba • S~I. Raflnirani . Pravilna prehrana je uiednacena prehrana .dan oorok< QlJeEa p05uda luhe. osim skladu osmislio raznollke prehrane. krurnpira .jogurtlma . 25 posto masti i 15 posto bjelancevina . SO g) sable ili Knrjenasto.cinani:i seqera.A (feTmentfraf\oj pa .u svoLu p. 1'C'0ri~~tte 5a'mO die!.~lte. iiafmnovo IIPET OBROKA NA DAN" PLANIRANJE OBROKA prehrane jest ciajedcte svjeze voce i povrce.ih stoga ci£l. u organizarn same povremeno: zaslcene i nezasicene (rransunasne kisellne ko]e se hranl. dlnjif! i C:J1. jD. MASNE KISELINE dobrih masti prehrane. pa izbjegavajre rnoze dOl(esli d0 gOj>LZ110SIi.[ane repice sadr~1.. vitaminima i mineralima.I\fo ~~banQ.ne I<o)as~.sO. hidrirana te masu ko]e ~e kouste za przenje hrane.. Pokllsnjte sn~at\iili U\10S lwa. Skrob trebali [esti LIZ j set'ef nebismc slaze se s i kruha.io~elrilJ ugljikohidra[a "n:l'v:riom lako posti. umjesto grickalica . nisu korisni dese.u Luana . toga. jo i(Oje jedell10 te nikadi\ ill . acesulfama psenicno ul]c sadrze LA. H.u cuvate voce i povrce. male l~oIi(.S00Y"Yll~e prehrane. peradi i ribe. a Lilja Najbolje Ihje izbjeg'lvatj jer i sukraloze nije posve poznaro.su bakterile probavni zdravim. !mlaclL 1 Iwl~sa.dajte .p0We~. • jedjle Ma\a Imlil!Jna Ll~ peeel1~ riba.kIDIl Ldl~ltixna.!l\'lcete 1 masl'j ~ 53. mnogl koriste U [ Suvremeni obroka" aka 11C nutricionisti U savjctujunajrnanjc II "pet dvadeseroga kojl [e stoljeca. I1jI01'~ :l.ledite ih sto sVjeiije: St0 dulje.ijte gotovu I!l. prenram beno kombllfacija.1 . vj. Haclije koristite prirodne zRsladivnce popor secera od seeeme mcd..H s.te svjezega i osusenoga vota.dno je dostatna za tri obrj')ka~ . Nacelo rakve . ~oslulene tiI.ine su skrob i qije prirnjerepa ake mHS~.l <:rna glj}.bjeg<lv::. opskrblt cemo organizam mnogim potrebnim hranjivim tvarima.nJr:!l:)e Mail tanjur julw 00 svjil1Jiga povrca dpstatan je i.tte i slalkik obroka hranu 5 malo k/er. ill unositi orasastlh plodova.dobra jll.. KO)E TREBA lIJlOS Linolenska klselma (LA) alfa-llnolenska rlbe u organizam. ali prehrana secel produ celiri sara da mozete i . jedan od boljih nacina da sebl osigurate takav mici. a voce je najbolje jesli zusebno.e IlzJrbati s bJel<ul.prehrane planiranje [e obroka take da budu b. zrna so]c i u.!ALA. Osip).bIto bijelo !traml..de. Ako jedemo mnogo svjeiega povrca • kuhanoga i sirovoga . kol i. .'LI prehrani kakvu savjeru]e dr.md p0t:1jStllJ..

Lll.lznOlll Jabuka ra.e di.iloie prodrijctt n Na poplsu [e spojeva koli dieluiu 11a endokrirn sustav.'lil L! tragovlma. u odabiru: moiete jesti organsku hranu zaledno s on om moie utjecati u svjeztrn proizvoduna koje uvozimoiz isldjucivosti podrijetla.tinja.i kako bi kl. nitrate.Ilikoji s tim nisu 1I ci. <lzi. • Organska II HRANU • Nije poznato d. sto to <'i. kt.1neJ'ickome iSLntzivan!e Veno Z~lbranien je u 1I je ·k(nlzer:~Hnsel llonnone. hrane.e C::".iV. cinllo se I. GRGAN0FOSFORNI SP 0.'.llpcjm~ OJ.il.e .\1j~l!1a glluj.l(. kao i postupci koie kortste prolzvodad manje stetnl za ol'wlis organske hrane.RMALDEHID Svjeie glj.1 ZivoLilJ. Moze se naci I u hrana koju iura dulji rok Intenzivru Stem! konzervansi kemikalije prskaju . k. dole je anli'l::>ioLi.olic.J1ll.~n'I. Raj6ice su debar prlmJer. jos jc u zemljl. Lpitna ie njcgova neskodljivosr jer ~'ltll'ii orgunskt oielicnu i lIzgaian.Ianllli cia bi produljlll i kozmeticke da su nase tjelesne !.ll'1e I. anell.i. naltni derivnt.1. prolzvodnji ko]e mugu izazvatl Premda hrane U hrane. ipak Ih juS neskodljivosti I kalwoci Inane potaknula proizvodnju organske opcu dobroblt.ll1e koju jedu .1 imala kravljc luclllo.!.0)1:: ZASTO JESTI ORGANSI(U • Organski uzgo] sprlecava erozlju zernl]e i odrzava nje7.rajallja sadrzi aduive uzgoju i konzervanse. 11JilloVi. kojuua se utjeCll nil nas zil'oLinjs. adilil.11.i RAZLOZI ZA ZABRINUTOST Ako se drzite stare izreke: "Covjck je jecit!.sc kmisti vosak brazilske vasak koji se koristi za aUl8lllob. 1I razvojlJ QsjeiJjiv. Zabtanjen je.ull" i. ubijaju ko]u unosimo takoder ne se po ~.C(1I1Jtllm~le dulJ! l'ul5. Vis(.!l1ika1ijc zabl~ll1jene UJ.inu knkvocu.lija razvijemm i misle kako [e jednako korlsno jesti razno svjeie voce i povrce. no kako je prije bio U uporrebi. nije rijec 0 tegobe.. hrana lI<.w. njegovi ostaci SU u zernlji i korijen]u biljak» koje . PotIl'IJH. ICoriSl'i ll<l obraeliYanjc biljaka. till drzava. Osim I.a Inngll Ile IHLCi'1.aka. (za gliste).le i podov.razida vodu.iusekticidi.. limacidi (zu puzeve).rkve.lzloienija riziku jer jedu vlse o. vee i zbog horrnona i k<::!lJikaUj<tkoji poucu rust zivoiinj« njihovo zdravlje te Ill! to se odrazavn na uase zdravlje.1PESTICIDI [Ir.i:'iI1a azi 11f'fJS.1J11 tlovuna .ma :djegovll upmreb" sarno 0gmnicenH.1c P07>I1(lt08<1 otrova tlu lmjt:: nije oslabljeno Intenzivnim hrani.:" i.:t.oga.u mozete miuerala u tragovima.ic:idim..ilj>J.o.'U.1 dopll1i[ena u viLanlina.kernijskasredstva Iungicidi.ke.iti Junkcjju hormona. MALEINSKI krumpir 11)l1.)ke razlne metilnoga ~al'.kupclma. gellel~ki l JllOdificirane orgmJiI-:l11e O('I'OVr1e mda1e.lii.dnWSl'VCIlC drzavama.nlbs-ll.tl:fI. di.iv'l!lj. i pesLk:idim<l izloz<:!lli. su problem. Mnogi vjeruju kake je organska hrana najbolja za njihovo zdravljei Drugi nlsu toga misljenja Naravno.. all iSlJ~17. nego nesmetano jest! koru \lDC" i.) EV I (0 PS) N:\jraSPrO.iIl~!nja.UKliAI~~KA HKAI~A Zabrinutost 0 KEMIKALUE U HRANI Ie vecu HWJl:L uzgujena pt'sl'iddima i urnjetnun guelivima sacll'z. an [j!sto [e uzgcienu IlZ korlstenic otrovnih pestidda i urnietnlh odrzuvaiu u gnojtva.lI. p.sLo ::. t ~()ni. h". se II Ill:. nelUlll il.L.WJILe mesu. vnell i povrcLI. neo rg~ilski uzgojon kakaDvac prsl{a stetnim 'za:stitnim sredstVll'na.i' U l~t:Q~~'1a· • PbSl. svojorn otrovnoscu.4\!jese kako bi sacuvalo svjczinu i.li.nija je skuplca Pestlf'idfJ" Akutno I:lqecu 1]:1 vcca i povrca." prihvacate cinjenicll OclhJ. hk. l:J insti. pesticide..it<:!lb. IIi bllilkaJclIa te smaojena c1l'ZaVamfl.melil<\ LI~l!llwim~l.::lIfU.meri !coji facie s .1'<ISlU gnoilva..kitD BI'2r~. n~ki. kako su faJ. • Mnogo [e zdravi]a za djecu kOja su osoblro osjerljiva ua kancerogenc sto pokazuju pesticide 1 mnoga II nrogu osuni desetljeclru«.11<1 i 1\i.Q~lrZa. koja nlje organskoga Cinjenica kako je organska hrana skuplja.l1la je uptltmba n..1C 0110 su pokazala kako smanjuju hrarijivu vrtjednost voca i povrCa te da uejecu na plodnost obllcuna postupci zivota.1ijOlI1. puv)'C<I IKlp.1 7..i stetu LLokolisu.llji-'. K~tka(1 za uni.l. FO .()fg"ni. HIDRAZID 11t: zemlji Mogl.v:iljtl.cide.s(a vanjekrpeli~l livminjama. a ulaze kortjeu]a.lkva lll-ana ne sncil'zi herbicide. reproduktivnilr sto LL Ijudi.ll. rnliiecnun proizvoduna i Svjeze voce i povrce maze 58 (initi zdravirn.e J)~~IVa . sndrii j Akutno otrovni insekticid mnogun sortama \1 koliCil.(IPWIJ.Qrgani7. proizvoduj i hrane. .e [e METQMIL [est kancerogen. VOSAK voskom [{e'J' ZA l.1el.acenja. 11 SlLneke od Lib OLfO\l1.iI'<1 pornazu bilji(:lil)a zdrave tla prolzvodc scene i $wl)ljil\c. uli je Jzbor 111'. lSlr"z.:e. HEPTAKLOR Prernda EPOI(SID kraju zavrsuvaju rast hiljaka. m.trn Oll'QVOm lwko' b.lo i.j.ij:.te'selak.i i umjetna kukcl i ponce ~IO i i ka1.~~~nra. pesticide spada]u .. Djeca S.:lI!npjru.gojeml llzgQjem. Gotova U se s bolestlrna Ofgan<l i rakour. furnlgante. moze utjecati (J.i DIELDRIN Insekticid povezuje koji se uakuplja U i opcenlto priredu. a pdn]jenjuje se i . -te nernatccidi lierbicidi. Parufinski vosuk.ne i ostalim . ct:~l.iji S~Jna pesi:i.d zabranjen. . a upi]a g!l korljenje nexih biJjilka pOpUL tlkvlca.o bi bila J)rivl'.uori -Ostaci tih proizvoda i 1I IDHJkeduboka ""S1H biljaka. . sredstva ie Wj insekuc. j sranice sacinjene organizam.. • Manje je steln:. liegD> (>.ji rilliku oel .i.kOIlJ do]!. U ostala spadaju: fumiganti.1JIlkcmlk:.vieZ()i rok tmjflnja samo Ako jedemo svjezLI nezagadenu hranu zbog PHII'.IClijj:l .t1 zivminj..LSn.'g~1J1skogi1 lzgoJa L p. energiju. na okuzenomu U.'l~tl1n&~'lparalkma oa nekill. vise osnovnlh mineral a neorganska .\lme -- proizvodnji.jepsinl.t je bilo koja za uklanjan]e bHjaka i regul.. • T.. na apsorpeiiu . fungi.I podruc]u. L1NDAN Irtsekucid koji djeluje na eurlokrt ni sustav i povezuje se'll ftlspl'sivacu bmjnih se $ HRANU ziV'cani susrav i mogu Nelw voce i povrce p('.i.)ji>it!injeniril Americ. na vasu odluku.v~l1na uki[l.l. vitalnost Pesticlc1.~1 lW kOji r~e O l'ilCle 1I SlI orrovni.\~i.i otrovne ozbiljne :z.u n~ljh reinjiviji.\lo.cI odraslih.cide. p(oizYede)I k~kae Itekolad u jer se il:0J i. a odrZiviji sui UMJETNA GNOJIVA .i. lisca s 1I ribl. RIISpl':iiv<1c kdjirn se prskaju luk .tutu Zit raka olkri U l.

e tikvlce I I zraku I pase [abuke travu _ Zivotinje se to ikako mogute.ratll.jl't. k~pp:.vjesnii_a :1.ih naguraflih u golernlm prestortma.'.1.rosrorimiL.:ljtl I iJ'~kI!lMeflqp.U1Jecatf nil lml. Kupujte organslru ribu na 1.!.U@ll. • Z. HnU1i se masnom gotovorn hranorn kako bi lzgradila tjelesne rnasti. a neka suJfomullicle..'.hl. podrzavate prava ii.l..de.drii se u keruikalljurua.er_8vstyenih razloga_ • '21\101:1nle 17> intenzivl10ga . ne znace neskodljivost. i nqkon tega voce i p o)'(roe dobr.votj:aja. Buduci cia obitava u skucenirn uvjetima. I N D E K SOT R'O V NOS T I SREDNJI • Za razliku od zivotinjll iz iLll.oC_~i povrEa sreds-!-vom povrsil1skih Z'<I metilzive .n h0i.dn.t2iyotlnj~ koje se llzgaj. man]c su pranje nal.Kad Clstite ribu. ORGANSKO MESO I RIBA Ako jedete organsko meso i ribu kad god to mofete. i. esobito vellke kolieine susrav nerodenog trudnice.ja .• Vece ribe sadrze vi.1. • 'Nal'in n<1 kOi1sprElmate rlbll rakadeL' tI' osfa. ribe iz dubokih mora. mlil~ko.Lli uzgoja dr~e II tmlli:Wll i pr.1 iz peradatnlka" p. j. na lz etieJdh vise . bez pomoci rasta.l 0311 lllHStitiSi.ja. banane grofde rnshune 11111jako uzgajaju u zatvoreniui krduna I J I PREHRANA cgrauiccnoru SVJEZOM RIBOM prostoru. kupniorn munie poznatlh vrsra. takvo mlueko kojn se medusobno reproduclraju.rlIDe. • Ako [edete runogo mesa. i meso kokosi kaLe iive u prirodnim.i~.LLt )lQto. pecfl1l.Jadstvo . jahuka. popu t srdela.tl.lju zbog IIH~sa.obicno loses i pastrva .i.taka okoWl i etiku.ko.oz.ru kolicinu. osim toga. uzgajivaci proizvcdnji. posto]e neke vrste zadrzavaju ostalrn.nje v.wa_ 1l'4 o.je mogUGe.lljek .raZivanju arnedcke dade na one<'i~~enost hrane tragovima. .'<. dba.dno U ZA~TO ODABRATI Meso izaziva brojna pitanja vezarm liZ ORGANSKO? stimuliranjC1 z:J_sladjva6~_ rasta.\ LJ U'ZGOIA hrane od i pov. nliili. Provjcrite popis uzgojcm kako biste znall kolu organsku hranu treba moze bitl zarazen salmonelorn.L kao "organska" zakonskoga lzvore). na %aj~dI'll) po srodnosti. perad koju tako uzgajaju ipakje uiwJmhO neprlrcdnlm uvjetima. poticete i blolosku raznolikost.e is!5'erite_ podr(jerla..o vIse povrsinske masti.avali I:ragp-ve DDT. jer so.kS-e ta il. tisuile hj.A R I j(a!d j~dete'vocl'!li p'l')vrcekl'i'je rjijll _0 rgan_sl~J"Ka'PtId zakonu.jZVflLi bolesrt Vise od polovine sr(:.u-p. sro se razniin drzavarna ill rijetli.a. l'itaticet ilokolad<l mogu sadri'avati' sred nje do ni5~e '[ailne otrov.votinje iz organskoga a kadgod prirodnim ne dobivaju neporrebne li. • IUba koja. .zorga n~RegatJZllbiaiz e'tiiiklh. !l@l. Sabljurkn.Se ot1e6~6vac.lman_skpga uzgojacakoje V1S01<1 bteskv. te bismo vode Z:. je to rnoguce.~dstralJi. dtle.se lovt na podrucjlma rnogu obalu mote 11:1 koristiti otpadne ako Ima pOL'V.kemjj~kib tvari u uugovlma da "zakonska sviJet. crvenoga lososa i divlje pasuve. laja.113 I zdravst.. Ill-ana se mole prodavatl l. slO maze iZ. a rnnoge se drze uzgo]a JAJA . antibiorike.m~ivn()g~ uzgoja.prie zivcani iglic\l.iJelw i Sif kojl se dobjv~\jll ad zlvGlinju mogu sudci. slemi.(o. to kornercijalni uzgajivaci smiiu.:. Dopustaju rl.' . njeiliJ1(Jj kozl' i.11 pokusajte srnanpti. osobito biti oncci'SCCllC sJwljke jer rastu pCJdrucjim~1 uz obalu. Ptenlda s. jlO'r se na lomt! mjestu t.razine _ist.esve s.ll konsr: se za poboljsarn rM.wie bitl homogenizirano.illL1keinilmli. UZGOJ hrane mora]u se pridrzavati ni]e im dopustenc trznicarna strogih i restoranima.koja moze D~tetiti djeteta.:i'LS kao i. umjeLlle bOje kemi!(alJja. PQPUt ti!..t. E_ coli.eradafnlka" i "jaja iz mbzaa~)n~ Rrirodi1i[irn.apije.IZ ORGANSKOG Ijudi. dio mesa peradi i ostalilJ rnesnlh proizvoda d6blyaju intenzivnim ogrunicenja pesricidima otrovnostl kupovarl. rnorski dobro ga opratl' kako biste: uklpf:iili~to vis-e _ostata ka ke. • Ribe koje BtL pretezno biljojedi.1 I I.())n~ k~i1~L1j'ef\1 I~L'i. karnpiiobakLero1. Osirn lito SlI usrvrdlli VOCH U • Osim toga. LIZ u tragovima ad ostale hrane.1 Lkh/u.\-Bl.L'[lu biLi onecisccna lndustrijskirn otpadoru. Prerna razlicito regulira (vidl U J< L A til J AN J EO'S T A J A K Ii H M I J SKI H T V.If\'le!y twg(!)Vim~L tij~I~1 . Q€I. i je vrlo ucinkovito llktanjanju skloue oueciscenju. [agode Neke vrste voca i p:ovrGl najbnlje kupovali lz organskoga uzgoja jer je_ sadrze visu razlnu otrovnlh elemenata OVLASTENI Ovlasrenl pravila lL ORGANSKI organske Primjerice. soma. u vodl ko]a se Cisti grasa~ spimlt zelena salata' naJance meso Rlba lz uzgoja .LIlL1ogo veci prinos. ali ptfpazite. rasti na prirodni nacin.a pranje. SIO bi se i!lHee moglokoristif za uzgo] biljaka koje daju .L trebali izbjega vati.astrasujllcih uvieta u kojirn& zive' inousrrijski uzgajana kokosi.rUcUju da 58 kora bresaka.jekove. • Velik. krusaka igr.LZli rast l ll" I~Lbl_otJII:l!(. sredsta va za poticanje koji se koje naveli dolie.venih raz[bgauvljek klJpujte jaja. d(ll8a j ribe iz porcdice Malaoanthidae so n <ljoneCiSCel\ije.j1J 80k<ll¥i i Ll~a. najbolje ill je. J)." '0 prema rreke . • MI. lijece se sredstvima..t1a U:. stoka kola se Llzga!a organski provodi dosra NISKI marelice Gokolada jaja riba zitarice vremena organsku . rije. W.hiljskih tVa rl.ca ko]e antibiotiku Iavnost i.1l. . Dvije trecine poljoprivrednih povrsina na svlletu korisrl se za uzgo] stoke.e "l<ok05.1102. gnojenje zem!je" doh. sklona je usuna te joj stoga i daju antibiotike. ukloL1ire 1.enai'~j)ari:im p. prepOW~uje~se Rrq.One tl<! baktellje poput lio[lti0Jl. postojc! 51110 . Kao'l t. pas.t. ogulile ga struQhra~jp'j'epo. zacl. Glsim t6'~a.lc. !.i v.uvjetlrija iz I.da to' mozere izbjeCi tako S[O cere jesti meso organskoga moze i bl:l~~ <ll!ilag~ k~iTJijsk0" _O.HRANA OSJETLJIVA NA KEMIKALlJE TRAGOVIMA Ako Me zubrinuri za razinu neskodljivostl ko]u jedete.edna ken'likallja.

• GENETSKI M®DIFICIRflNA ndkodljivi nbe i otrovno djelovanje. umachua skwbno1Ue je pOP6VHC 1I kao i bolestl bubrega.i Soi 1secer 5U prirodni dodaci.-agalmnta (i.r. 5ULFITI Dodaci kako bi nadomjestili proizvodnji. jedan probavni S clio nlrrara kad bil i veoma vrtoglavica. napadaji.anjl. li3vedellj.sclina (}ecerna • Deksuoza • Smola sred. kiseliua ( Cat) sustav. Mogu se korisuti u PL"(:)d:wHUJJiCanm brze luune 8vjez izglecl nuruirnica. un i.abjJj%alorj) 13 _0-.O). natrijcv i kalijcv bisulfi] ill nlel~dbjslllfit. koji tada aminirna i asunaticni p vezlvanju srabla) Anello (ekst . ostalim 58 sumnja kako leukemlju i DODACI U HRANI Proiz\'odaci na prolzvodlma ne moraju navesrl jesu Li U lIzgojll svjezega vcca 1povrca knristili pesticide.iske realcclle. nisu nuzno potpuno tocnt. c(Vene ~Ige 1. rnnogl su zabrinutl zbog utje~aja GMO plndova na zivl svije! ler takvi se povezu]e s alergijarual cJ~'UgiLl~ nuspoj~1 varna • Smola guara (iz siemeoa i~tok u) E-brojevaII LJ. ne znaci uvijek kako su proizvodi koji ih sadrze neskoclljh/i.. LJ SJedinjEllim Americklrn Drzavama hrana koja se jede SiL:OVH. Lijecnici. istraflvanja neskodljivosti n isu provedena dugorofno] prernda ~Iergi.kt iz vrsre tropskoga (bjelancevil1ama iz hrane). u hrani koji Se korisie za A RO M E Dokazano je kako su gotovo sve urnjetne bo]e kancerogene za zivotinje. Najbolji savjet ko]] mogu ponuditi kupcu jest daodabere proizvod na kojemu piSe da je "prirodan". lupanje ~rGI.lv. zracenje uvjetuje druge vrste raka kod lludl. hrenovki..a dozvqJjeJllh I':uropskoj un. pevez.1I1je ruzvo]a hakterlje bUj!1oga i ~lI j kiselina za se koristi kuokonzervuns k.u ib na popisu sastojaka • Nutrijev klori I (sol) (iaje) proizvoda na naljepnici.iu prirodan OkU5. U rnnogim drzavama treba na: naljepnici navesti da je hrana ozracena.. vocu j j 01 ito osjeiljiv'. ne posio]o uvjerljivi rlzl ni p UMJETNE ljudsko z lravl]e. r'olmzite mljeveuoga mesa i koji s. prlrnljetil: su kako se kako bi olaksall pripremu gotove hrane.uje s sa pro)zvodi remete prir. nitrite.\IOlinjskoga DODACI prlrodnoga podrfjerla j SII pc:>jaC. 1110gLi rnanipullra se 5 DNA kako bi se povstao p~im!)s i polacata otpornost na bolesti. natrijev rendgenskomsnirnaniu I<ori$ti se za ubijanje bakterlia klljan]a i trullen]a. dede se 1I.stav1Lba rem njezina peste Jos 0 Mogu izazvari nekc uz Ll1U disanje ninu j 11.l l.:aziv:( kvaren]e mesa CW]:1seiJnosvinjetine). irska m~hovlna. Simptornl koji SlL primi'ecen: U OI1Jil HRANA ~GMO) U genetskl mcdltlclrano] hrartl nudornjestnk • Octena • • Bjelanj.iuusa) Indijj) nitrosamine . IkLa-karoLc:n (I11rkv. lIkljllCUjllCi ~stmll. buduci da . a prema zakonu. Moguce jc cia i rna 5i1'(l . povr. ili I<emijslwga podrijetla kukca i teO za sprjecavahje TIme se 10 sulf~lt. Koristite ill urnjereno i izbjegavajte gotovu hranu koja sadrfi velike koliEine 5011 i seEera ." E 100-180 (bQje) 'B 1012 (zuLa bOja).zhel!iDe~ovoJ11.sto sc dugorocnih posljedica rice .i sL.SCu Ai. kllkllruzn.bjegavanj·111 umjetnih boja J aroma kod dje 'e znatno smanjuje problemi hiperaktivn u p nasanju. ('ViclJ ]zyore). za NATRIJ-GLUTAMAT (M 5 G) 'mrij-gluI:<JmaL llLl1acima za salate. E 173 ( lumi(liJ.osku ravi1olezu. sirupu.prjeCavanje kvarenja i gubljenja bpje re se na naljepnici navode kilO surnpordioksid. potraflts logo te. Ne moze se uvijek iz sadrfaja prirodnoga na naljepnidzakljuciti jesu ll tl dodad [er zakonskl to nije kollka J. pretvara 1I glavobolja. mozda nisu ispirane u potpunosti. povewju ZclraV~lV nim \1<\ vrliednost. E 200-290 (konzervansi) E 300-322 • Mlijecl1a ki~eJil1a sirutka.() koristi izazvuu.lnje bojl:! i za spxjBCav. Istruzivanja ako je ikako moguce.lk.. da. kako bi pobolisall njezin izgled i sastav iii radliaclle pri pluca.n jemu krumpir E-BROJEVI li'O. Kod biljaka to pornaze u spriefavanju pojave narnetnlka i korova te poiacava nilhovu hranjivu . \arl:mZjn killji ~(lniln(. pokazuju kako MSG moze Izazvati ostecen]e neplodnost mozga j pokusalte lzb]egavati ezracsnu hranu. llekiOl E 40Q-495 (emlllga(0r.te na utternetli. st i ostali vitamin a u hranl te se mllenla kernliska struktura.jirn:J. povrcu. zenki zivotinja.1) (iz voca repa) koje ra~te 1I stvonu kan erogene . Sulfiti se nalaze u vinu. Agar'agar.:: trnovita grmu koji ms..ISCITAVANJE NALJEPNICA Hrana sadrf kemijske dodatke zbog nekollko razloga: hranjivu vrijednost Imja se izgubila u OZRACENOST Neka hrana je OZraC91la tolikorn kolldnom je prisutna DODACI KOJE TREBA ~adriaj na IZBJEGAVATI Ipak.iJi skrob. NITRATI I NITRITI Z~ Dodaci koji se koriste ED TA l~liJeJldiaJlliJll.21 (Zl! 'Jaclivaci) • Lu(. • Lirnunska k. kobasica. nije nuzno navodln mnoge dodatke koji se koriste u proizvodnjl gorove hraue. kao i roditelji.t0Ji petpun: popls d0daraR.eLl'aodena PRIRODNI :jlj~(. ne smije sadrzuvati sulfite.lII j~l.dhe rninerale i hran.3ls. okusa kojl se ceSI. lpak. DugofOone posljedice toga ste Ijudi jedu GM@ hranu jos nisu poznate. 1 bOleSoll .iiin II rrirodn suj.i i lllelas\1) Ovdje (~~nLiobjciansj) i se ..iu. A tmaticari su skolJkamH. lis naljepnlci pofrazite natpls-: uNe ~adrti GMO" ill "Nije GMO.: ka0 i zbag prijenp. LI gotovu h Il1l111. BOJE I dokazi o Lome kako su nirrau iii nirrlti PiOi!J10C) pruCiLajle nail' pni -i i pokusajre izbj igavati sljcd 'ce dodatkc.. Cinjenica da SlI neke tvari "dozvoliene" za upotrebu prema zakonodavnim slandardirna.i.lCanj obvezno navesti. Aka ih zalite Izbjetl. za kemijske dodaike bo]e.Ic::(i dodaci 2. .n~H il [\1orsklh traVa sadrie Vrije.: i kllkurllza me ~I.). MaZe zno] .metano i bol premda napisi na naljepnicama u trbuhu.glavobo. mucnina izlozenj su: kihanje.odnu ekoi.l'nima t gobama.s<l· genetskih~ m0difika~ija na divlje vrste biljaka. hladan kinesklm restorunlrna.

no postoji zahrlnutost zdravlje. u vodu dodaju fluoride kako bi se sprijeCilo pmpadan]e zuba. rak.i rl'lelLil. -I D .htw.ko:ji se nalaze Oba U .fillri na vrcevima. u danasnje vrijerne za istrazlvanje . sustavi s ugljenim blokovlma (cesto vee ugradenl). kernikalija re sredstav« organske mogu se koristiti . lz bOl!le ne Illb. merale u tragovlma.sJ~lvine. umjesto i"a~e vode.e.drl.lg~IJiSl.<1 pakiran]a moze sadrzavarl bi se ocls!)·tmili z. benzen. [I HLAPLJIVr SPOJEVr Uglavnem potjecu spojeve i hlapljive fluorlde. lpak. na fatost.vam~l 8e p0~t()je 9<!k011sjQ'=lDd"edJee ~a smyljanju • Razine flLli!lti. lS).iI}li.addl brojl1e nlineJaie i vitamloe. iz ~ maze sadrzavati I I koristi jest klor.Ween]e u kucanstvu. lpak. gulBe.Stam. je ka)l.ro.'fnko:vi1 je ljllcil2.lmL.. zabrinja valuca reakci]a klora na tvari u vodi.i:tvesl:i J1L1$proi:.l'je6ava [)!'op.¥. istl:a. ostcccu]a reprodukuvnlh organa. vodi za pice .sk. oblicuna.. i(orilllile t:aj u llsticima. v. l)l:e..la vode od kemliskoga zagadlvanja. SINTETICKI SPOJEVI Voda za pice i toluen.tj ngradenu prepreku nitrate.jene klorom i mogu u OIlOg'd LI Sjedinjenun Ameridkim Drzavama lokalne cai KOLIKO JE ZDRAVA VODA IZ BOCE? Europski standardi za proizvocloju vode'u bocama su n. s~ntl1 (')o0Ij{mjil\ . ali l1C i 0 kakvoci nna smisla filtrlratl vodu. a Zf( vodu Ylshlyille zaht:J. Nece ukloniti ce klor i njegove organske -nusprolzvode.:. time se ne bas svl anecis{ivaci. paraziti kriptospcridijai izazivajubolesti otrovni i zabranjeni na Zapadu.fCll iz'slf!. U vodovodnlm tvrtkama.glilcii\le. radnlka u vezu S po. koji su i Europi. Q rn 70 peste vade. 01i HOI U industrijskih oropina vlnil-klorid).i ~l1azi iruLllJ0.vise ad 95 posto tih kernikaliia IOOgu ukloniti ORGANSKI filtri za vodu. U sudoperu i ispod sudopera crldonit kemijske aluminija.i.l')a kori'Stenjem 0t~piua spaja koji l]eh. • Odakle dolazi vasa veda? . IlC zalltJ. urnjesto vrecicama. • Zelcni caj ie zdtavij: od crnoga sterno djclujll na zdravlje na plautazama • Instant-kava urnjetne arome.u glardlie. ui.ldal1je zuba.i merall poput o[CW. a zntim kroz ugllena . Premda je voda iz slavine obradena take da nije skodljiva uklanjaju Americkim i mezemo je piti (vidi str.u'l@. Na plantazarna rnnogi pesticidl. Huoride.~l~vle2:ili 1. SI:! gnojivima r1lzlog su zabrinutostt [er se dovode u Yew S mnogim zdravstvenim popUI KAVA I CAJ Caj i kava omilienl imajte 11:1 1I1l1U 511 nadorujescl za pice.m. bjU'J~eL l~t1.m za pluljel). za mnog« sinteticke ORGANSKI REVERZNA OSMOZA i N:ljl1cil'lkov:it.lpski SUSlllM • Kava bez kQfei[l.dva psteCenje Zi~'.Zi nego ?:avodu iZ .i te.c:e mogll.ieHh od [{ad tlel"Ul 1..louovru otpad ili pokraj lJGLJENI Flltl'i . nitrate ni mikrobe. Visoke razine nitrata u umjeinirn f oslab. iive. vainije je nego ikada 11 I I prl]e zastiti. koji imaju sitne resetke.p.rat ce neke vrste POlllPi'OpUS!1U mernbranu koja otklanja mlnerale. rnikrobe .igadivacj.nisu p. • Vbdo.ioJosklrll.»)ilaJll!lt'la5a'?-)cvQQe. Nije ueuoblcajeua pojava dol]e navcdenlh zagadivaca u javuim izvorima vode. oakra.~ca. arsena.x. LI voctu I ~e p.bju keniil.~ bitl j)lx:)izvede.Uv81. su izbljel.d. filu'i.z.s.konir.filiJe p0j:hli Jdora koji !HOZe • l\dllCJgiprOizyodaCi kori~te plasli6. l~ao.voc!. Pre. Australiji. 93).jenim I Sve to su nadrazujuca Posebice .i nizdruglh oneClsdvacq. U nekim driavama (Sjedinjenim POSTIZANJE I<AKVOCE VODE poljcprivrednoga gnojiva? podrucja gdje Novome Zelandu i nekim dijelovima Europe).koj~ OlPll .Qdgovorite na sljedeca piranja kaito bi~le odlucili koji je )MOn flroC1solv~mja vode mljbolji za V~IS (vidl ll:iie) . • Mnoge vrste vreclca za eaj.ijim sustavirna voda Set fHtril~1.a i.i iz b.)clst!'anjjvlln..1\(c.llerickim: J)rzaVaro. Mogu jni\. jer I.e vo~le.govore 0. U TRAGOVIMA 5L1 [€ski metali kroma tegobama. sredsiva...t. organske (npr. .ell ldori. koj'i se l1al<1zl u sreclsWimn za (.je'b~je :caStiCli izvo..eiuca. spojeve (vidi W. osrecenje. Stoga t/l<.jLma" zeJeni 4j sp. bubregai Zivciluoga sustava te bolesri probavnoga sustava. . nukroba. vjar"lJa.a. kofein i blagisu diuretic]. zbog dugorocnih posljedica takvoga postupka po ZAGAfJlVACI U IZVORIMA VODE Prema Americkorne Jnstimtu okolisa.Z.J. vodu FILTRI ad aktivncga se korisre pesticidi I urnjerna • Dolazi Il voda kucansrvo LI vase lz cljevl? • Koris!i Ii se za dezrnfekclju vode klor? Dcda]u Ii se u vodu fluoridl? kroz koju ce se fi]triral.a.SlO PIJEMO Voda je presudna za dobro zdravlje. kako otpustati dioksine.! VOda Iz slavine je'Eisea B kn: provrelu prelijema preka bilja.L.tn vise Il:(jg<!l I<mistite. alumlnija. caja korlsre se neki su vrlo IDNa mnogim plantazama kaye koriste pssttcide zabranjenl Ol1eci~cujll LI tvari ko]e radij.da u 'Vod.a moz.avu iii pa.1&0 dSl1te l~vLl ol%~lcleU:~1 u:. (lobicajenn je pr. obdl.jctre.lgodhi' bl!ci'lh' . izvore voele 1.avom [aka.!cJjskoga radona.. . neizflijeljene fi lrre za 1I. vode koja istjeCe iz slavina. i MIKROBI Dvije vrste stetnih rnikroba . lpak se Uudsko tijelo sastoji od FILTRIRAJTE VODU Strucnjaci zu zdravlje preporucuju pijenje 1 do 2 litre vode na dan.ceI~gelt ZII (.[e.je cime se (.a Jllecl icinskln. n !.J. 11.lnc.1. Lajoie n<i ddb.jevaju.1:e boce .lks<L.Sjec1injeniln lll.ttailfebijele mIre f'J~to8~eelle kisikqm.ii iZl/bri'. Vodj ~e doc. dovode (ukljucujuei o[J~slJe olova. No nije sve baS tako crno .1' IPnOgil11 .l. kukvoci vode u samlrn 'Ilociovodim:l:.t. DEZINFEKC1JSKA SREDSTVA Dezinfekcijsko sredstvo ko]c se i najceSce Neki od till zagadivaca izaziva]u deforrnact]e ploda. poboljsava a pri tome OkU5 vade.rota ral. kroz a ktlvni ugljen.n't u • Dezinfekcija vode.ije feilllentiran Ie s.jeyrljll §(aj II poIjtnere. da sadrze stvaraju nusproizvodi poput trlhalomerana klorolonn).i klcramin klor-dioksid.ma u1. METALI Ukljuceni kadrnija. dcernijake spojeve te p(!)1501jsati okus vade. ke(nijmkoga i. Driavama.I~l'l. Zagadivan]« podzemne vode irna trajne posljedice. roka traianja vode.11 bi.ljete Ii LI blizinl ioduslIljske zone 1I kojojse 0tpUS~.

L:!I.9 v!'lj. bitl sigurni cia njihovi dolaze ·i7.e tao sto na policama lmalu velik izbor skladu sa zahtjevimu kupaca.iiiLU. a mjesni iz proda]u sir i vrhnje Mlilqi kr:U. ito ne same zbog potrosnje gorlva.O.ka k(')ji vrste stolee.! ne plastiku.lj<llliji na Ll':2.d. kava. Aim se odluclte Z.alaIa Mare lice Mi!tovilac lokalnih mljekara. one proizvcde ·koji i prode njihov rok trajanja. rlZa 1 osuseno prolzvoda. dodataka. sok od narance. vore. veca SIC! kupncn. u nekim trgovaddrn povrca kojemu je prosao rok.se takvih nclzbljeljene potrainja za neobicnim vrstama veta i pOI/rca ella sllcl je bra kula u (vatu).m. keksi.Gikla labuke KO'qll'lra~' a meso kupujre umo 'lrU~ok. toaletni hrane obicno su specljalfziranc te nude kvalitetu. go.e 'Krumplr I~WIJ!:is Odaberite povrca.il> z organsko] nrani i m u supermarketima odlazi ekoloskl se automoblllrna - sto pl'oj~v". proda.id. Grasal< P'R"O~JE.denoga s'kladl!J s lckalnorn prelzvodnlorn HZONSKO'GA VOCAl P'QVR'CA supermarkeuma. da potice slobodnu (vid] Izvore. Nemaju posrednlke .e.1.kvl! dostavu. kakvoee i nile skupa. pouzdanih pJ:OjZVDt1ac~1 Sli papir 1 pelene bude potraznia I·i.j.5aJjite· DOSTAVLJACI ORGANSKE fnks ill e-mall i do. konzervanse i za zrakoplovno gorlvo. tl.nanie uobicajene Horiluk PtoKulii:e l§rl.l Bijeli luk Bob Raj. posluiu u visoke kak voce. musli. I roizvodi u .nti. tancima rade kompost od voca i sadrze malo iii nernaju JDbstupni su brojn] proizvod].ina:t HRANE U raznlm krajev.g.1.kojirna nema 1<101".tstup.i. kako bi stigla "svjeza". Brokule Bundeva Celer i korljen eelsra I\i'llade rnahune Mla.vaunjcmm.eroe.O SKU tradicionalne R A Z NOLI I< 0 S T ill neoblel).G.~tedicL cere gOIiVD i odrzavanju rujesnth u ku])nju razvoj svoje zujednice. pomociu [e osobni]e. lpak.n:ice imaju velik udio jos uviiek prodaji hrane.oitv.il. robe.0 [er je BuduCi da vecina odlazi u dO~!<1vljajllmill! na vlse llurCS<l. uzgajaju 'LuI< 'Pas~mak .ce kad morate.ieZiju hranu. ~e otvara]u specijallzlrane Premda su skupljc od obicruh. Tako cete lIstec!jeli vrijerue i gcuiva. Take cete ustedjeti vrijeme KUPOVAN.n ll'0slnvanja posto]i i u vaso] WodavuOn. blf uvoznl.l~aj~e 11m'~L(libu. 169).lcl'lke CIlj'etaG'a Ki~~llea Luk Is.ma posreie mnogi dosta:vljaci oqpnsk hrane.:wiml primjerice. konzcrvansu zapakuuru reriklirani Pouuzire ili su pakinmi materija! \J slntetlcklh boja te nlsu suvisno u II I KAKO KUPOVATII EKOLOSKI Odlazite u supermarket prodavaorti. Takvo A.. [e to moguce.alata' fE&EN Trz. uvelike pridonose kolldnl otpada: velike kollclne potrosne robe baca se kad pornno procitajte sto plse ua (vidi str. potroseno rrmogo struje za hladenje.1I hrane. lvlolda rakav naci. secer.le {ljive. Manje Aka je moguce:. najholje je kupevatl sezcnskovofe i pOl/ree. . srvarat cere rnanje otpada i jestl sv.i biciklorn. banane.mplr R'adie Rdtkvice ~p-aroge Vl\tha s. mnog0i ICupujl!! 19~illno pr. Jed. SlOBODNA l'RGOVINA Kad god. i izbjeCi prometne ruje:sne rrzlliGe i centre.. u nabavku hrane ml. rued. ali razrnislite K U P U J TEL 0 KA L N0 1. Icrpujte robu na kojo] je navedeno tt. ce bltl '" C '0 . od orgunske orgunskc sve vise hrane.~I njihove cljent' cesto l1iZe. K U P U I TE proizvodaci lO K A l N E PRO I Z Y OD E U CVjetaGa' KlnJlsKi kupus' Kras:tqv. se {:I rnspltajre . ca.k()jinisu genmski modificl rani .jene od gradskoga sredista.f.edeIlU. 5p.!sk. se2Qnsl~u h'f. danas irna sve v.LE nkviGe H'l}Ie (veeina naj50lja Ijeto) na:h\dt)l P)-ag u dogQvore. POT I CIT E B I 0 L. kI. a poput Iiltre paplra.ahU kada je in'la mda je nalb<'lIJe.e Kupus F1rtikulJte Slatki kukuruz Sljiye.ce biolosku raznolikost.lE \:lijeme ~a :k. pjesice il. Mleeke "Glji\Ze: Jabuke Jag-ode €!ijetac'El in je' ~pinat mkviGe u ~ane .nostavn0 telefonlralte. 96-97).i t:.ozjg!~ TNsrile ~l~lena S?. uvijek Supermarket. ~I. U 111110gU je lsplutivi]« cia U JednolH kombiju PRClDAVAONICE ORGANSKE HRANE U gradskim sredistima prodavaonlcc mozete proizvodi izvora. )edna od prednostjsupermarketa.MA inanjih kolicina.P~!S. p. a rnnoge su prodavaonice udal. < i!>' :z m I kupnju [ednom u tjednu.di grasak Mladl I(fumpir MrkY.upovanjeod're.e vrstc vo¢ai od poljoprlvredn. re cia nije prihvatljivo. rrgovlnu i potlrl8tl kupovanje Oo5il11 toga.cke 51atki fefewni' .1 kakao. cokolada. PROCITAJTE 5TO PISE NA NAlJEPNICI Kad kupujete naljepnici Odaberite hnU1U. str. prodavaonicu radl]e otit1ire nego automobilorn guzve te duge redove re koristite 1I za kaV1.c . a u neklm slucajevillla prolzvodirnogu iroskove pnjevoza.kQ cesce odlaztte lJpfavilu.KUPOVANJE HRANE Hrana se svecesce kupule u supermarketlma mnogima to prakticno.lJ~\vam ~ti:i:e 3:l(edak'll' repa' _Zimske tikv:l€e Br·esk). PregledM tabllca ponioEi cevarn odrsditl riajbolje U odredenim yqca i povrea kako blste bill slgurnt da je svjeze. i 0 drugun nacinima kupovau]a. a ne kvantitetu. lpak. velika kolldna te robe dovezena je iz cijeloga svijeta te je.: postoje iznirnke u kilrnatskim zonama. ubruse.~i Mahune Cel~ri' kodjen celara O]kl<.

. i neorgun s ki prolzved ella villa 1 SAMONIKLO BILJE Samouiklo bil]e mozere skupljatl tijekOm cljele godinc II njegovu prlrodnom stanistu te tako nujbolje Iskorisriti vodic piva mogu s. i neorganski proizvedeno pivo dobiva se od hmelja kc] St! prska kemlkalijama umjetne • Dostupno proizvedeno na pakil'<.blUp.sprsivaci planekl ]JJ. llstedjeti novae i sutanjitl bro] odlazaka prodavaonicu. cete ograniciri kupnju koja varn 11ije KONZE.dodaraka pobQljsavanje udriSil vino od organski 1I je organoid pivo.ti. Kild otvorite pakiranje. p. ODABIR VINA I PIVA Postoie dokazi 0 tome kako su umierenc kolicine villa I piva dobre za zdravlje re pomazu u sprjecavanju bolesti srca Lrnozdanjh.r.lJkvarljivi. II Alto niste sigurui da prepoznajete biliku. PLAN IRANJ EKU PNJ E SlJedeCi savjetl mogu yam pomoci pri ucinkovltijem planiranju kupllje i organiziranju zalilra tako da ne rnorate troslti nepotrebnu eneIgiju ua bespotrebnu putovanja. takav spo] ill imaju tamnu crtu tu kategoriju. clrne cere sprijeciti raslpnost.som k0riste p0sebni [ij~kom • ['oJw$'ajte proj)'. sto. Zaposlite cijelu plastike u hranu.) 'Olovo curi u.:ijek prc1vjerile treba li. nisu suborn rnjestu i umotani u piastlku. ulJra.9 p. vam jl.:nislilt! odlazite lome cia u kupn]u . u gunlju i slIlDi . pri cemu se homeqparskl l~uJWv. stu je test sluca] s hranorn za rutkrovalnu pecnlcu . poklopcern. pretresite sadrza] u staklenku s od plastlke mogu otpustatl slojeva plastike.udara. • Osusenu hranu.101'0111 ville ne koriste. 1 boje.ijekfJ. kao i.mkiranja.aGije.zvedeno vino obradu]e desetak grozc!a. okolisa.PAKIRANJE HRANE Premda posto]e zakonske odredbe 0 tome kako . na 0 n u hranu potrebna. zellmo hrane jos uvijck • Kupujte vece kolicine pmtN()da koji nisu lako p. Neb stQ . • Grozde od kojega se dobiva se za vrijeme rasta s vrsta pestlckla .. MIMe. Zdravsrvene II neke namirnice.a.ldr:lav:nl viSe VIsta dodataka i zagadlvaca. ml.je za okllsa. Kernlkall]e 0CL1V:ili. sljedecun podaclma ukazatl kako je pakiranje problem. sto ie dobra z~ zdravlje i za narnlmice.Q . i hranu u vecini dr2av~~ 0. mahunarke.upite SamQ onQJ.Jim prmle. kako biste jt! na hladnorn bez nametnika.. su o. sto dal]e od glavnlh cesta I" kak.l[lskl viHogmClarslvo je orgaJlski ra. Kupujte proizvcdenoga njernu nerna pestlcida.]. qestenip<l. Ako bez o. povezuiu se sa pusuuioscu olovs u hrani.truci1Jakom. \1 organski".p~nati neku sall1onlklll. Slilfit' se st"an~ priJ'oci. Kupnjom vece smanjit cere troskove 11 maslaca mozete zarurznuu pn ill spremite zamrznete U r.:rii.troskove OsnOVRe sastojke za kuhanie poput yam 5vl~zlprolzvcdl. • JJiodin81Il.hranu." II Pnkladni 0 bilju pomoCi ce varn pronaci i V INn vrenja pa se ne I)10Ze izbjeci u PIva • KaD i villa. clIvajte koje mczete xupitl izravno 00 dobavljaca.a~.i.iJa d0~\H:lla"a b. brasna mOlete kupovatl u veCim kolidriama.llljlL • KlI]Jujte pivQ koje se pralzv0tlJ lokalno jer se [fmc stedi ml prijevo2:lI. oznaceno nemojte. 510 rnozete sakupljau u prlrodi.g. hranu dok se grije.e biste brall one oneil'iscene pllnovlma ko]i rustu sarnonlkll vlnu navcde popis sastojaka pa neorganski pro. kad osranet« bez zarnrzivac. proiz\lGddje te se doda'u.1.: • Vinogmdi kuji tla . Neke &arnoniitle II b.lVedene II rs1:e lTlogu iZHZyuti . hrana i spadaju U kucanstva Popisorn bilo [ednostavnlje..iva :ne.iodova • Kml. "bcsplatnu hranu. <lJ01l1C:l prepoznati runoge jestive samonik'e biljke koje • Ne posto]e zakonske odredbe kojima se zahujeva cia se Ill! porpunosti. i pnc>ut1'a:va luetanje pJ:oi.e v[enje. poput hlperaktfvnosu. II • SacinlLe pOpis za kupn ju te ga nadopunjavajte s priiateljem P LAS TIC N 0 Pakhanja nekoliko pA K I RAN J E rnolekule 1I rreklm vrstama plastlke mogu uti u posljedice za gorivosmarjlt kao i one6scenje cere napola. konzervirana 5J'(ld~lVa za citcenjC koli. j boje.jetcete 1'l0". • Neke vrsre lake pokvarljrve hrane popur kruha. i Zah>av~. uvijek p rovl~rite sa·. krlske.ll . posrqplm i [JlInj\:nju.o~"I\ll Poch~!qu .i.ova nemaju kruh izrezan na kriskl kollko 0 rub. brasno j zrnje.g!j!VLI koiu suH:lr! da sprijec. PMJe nego 5tO p~jedete (qka ib je' p refl. oclrz'lvaju r<lv[loteiu Sai<.Cine. kvarenjel:n neof. mslal~e n8 stlel su j~stive i po iZIQ~1111i'1l zutjtit Ij5tll!iil1<!.ll:ovne. agorova hrana i:esto se paklra (Ilbfldj kako bi vodenje tragova plasuke hrani nisu puznate. • S grrnlja berite plodove automoblla.ljke.RVE ZALEMLJENE OLOVOM Prernda takve konzerve proizvooe. prepoznati zalemijeni LIZ 23. je bol]e kupovari one vrste koje imaju taka v popis.s.vest"i pillo s!iJ11. ostar ce svjez i m0C1 cere uzeti onollko ie potrebno. Ipak. toaletni papi.moze dovesti do neuroloskih ostecen]a. h ranu. Problerni s ponasanjem u diece..J.lli s\(e rw ne)c. e Sflrna vina cesto sadrzavaju do 20 .vam ne(. • lIazl.ilergOske re<lkoije. uvoae se iz onih drzava koje ih JQS Konzerve zulemljene lako je (Kouzerve jel" irnaju rub ua vrhu i na dnu re spo] sa strane s udubljenjirna.0 i~ i 1I5te~l. .~l)1je.pakiranje He Sl11iJeSli:.o n.. bolje [e kolilm.titl zdravlju ni urlecatl na kukvocu hrane. U jesen pobenre sto viSe voca i orasastihplodcvu na poljlma.cacl se vina dodaju a potl'~bn.nemoj~ep01~r.icno Obla(1uju sHcilie clodatke.

BOGATA TL6 U BtjiGOI SJENI (~ijati m -I ODABIR MJESTA Kako biste postigli uspjesne rezultatc razrnislite povrca. prokulica te rnahunarke gmh..euzgajati lstu porodicu biljaka kupusnjace repa..sel'l!.t<lJ . Gl. lnIl.l.k.O I E PO V RC E U Z G A! A T I.OSL po povrslnl LI uzgoju. sa lata .« « :r: <C z: "" UZGOJITESAMI Ne morate bitiiskusni vrtlari kako biste uzgojili vlastito organsko voCe i povrte.j~Lbl.u mjcstu 1[ bundev. Aka je zernlja prisrup slavini vrtu iii ~ jOs bolje .mdiyt.t krastavci mahune ZA MALE VRTOVE rnlada mrklta.tl :wli.krurnplr.nfln~~'1 J]aru:rit~ g!IOl:lliini. tako d.asaqite u pr~)ljei!e. teska.d. a 0110 najbolji jelv. a uredan povrtnlak moze izgledati je. ~6Jelije. wooffeTalio .sto aete' za ~la. Pridrzavajte se uputa 11[1 paktran]u: ako hiljku zasadite prcrano. 82o.~ 'N K. pricekajte dok dobro ne pripremrte ze.na ~rJtilier . - Sjeme mrkve sije se izravno u zernlju: ~spiieva u pjeskcivitoni tlu.ka sprijec. povrce ne uspijeva u kiselo] zemlji. mozete uzgolitl svjezu sezonsku hranu.~e godlna zaredom. tako SIO ('eLc je posuti tako cia vase blljke ne budu bude spremna sljedecega • potrebno mozc usporitl njihov rnjesto koje je • Najbol]e je aim je zemlja tamna i rahla harem toliko cia mozete kopati Jopatorn.aa sarno dlo novca koji bi vam trebao za kupljene prolzvede -·a nista nije tako ukusno.P.ati~ aka'aai.. dobro vocai Grasak ce se pc njati LIZ i.hranjivu.a ~Ul)va . Karisn6.juCi se ~ljedecih 08UnCal10 • Oduberite mjesto 1I uciniri posrlgli najbolje rezultare..:(. ~i. . moral cere je pobo.!. p « AkQ organskl u?gajate vlastlto povrce. Nahranltc potpuno odstajalim stajskiru guojivom te prije- ZAMJENA BIUAI<A 'i:l<[rnjena biljak» kljqcna je C'lFganskome LI hranjivim rvarima r:azliEitirn porodicama porodice bilja. oego goojivQ. popur tlkvica.d dohro zakorijenl.£3).&c :d.j tFi )\Jta ZlIl'(!lQ0!n. burrdeva ·IUjPli5 lishatl I~elj -usred Ij!'.lzgpj l<:o. zdravu utoliko sto fete znati da nije kemijsld obradena. a ka~J~\~cl. Ii\I·O:d~a ·m Ifa. Osoovne Sl1: nego sto pocnete saditi.lcti:Goke bun deve i tikvi(e .i pocupalte korov: irnali. . Stogll je gno)lvo' ad lI~ca IZlltsno za'l.a aiQok. najbolje je rano posijati II Ionce pod rravu.. Uz nekollko osnovnih uputa.otlic . pocnite u jesen.ko"Jjiste se polJsietili k:atla Yam' debra u§jJijeyajl1·tBgtlje srr. IHJja vf5fei • Kako biste sprijecil! rasr korova prije sadnje.j.tijensjwga pov~·ca p01t~lt lmmjivih JTI.ka na istomu mjestu vi.eti. IEDNOSTiWNQ PENjACICE gra~ak ZA . osjetljive mlade biljke moze osteritl kasni mraz.F!(\'e j razv:He. porlluk prokullce slatki kukuruz: rajcice rnahune rotkvlce spinat doburprirod.l. • Kako biste procistill zemlju. ~. Na malomu prostoru mogu se uzgojiti iznenaduiuce kolitine.krumpir i Iuk i voce . ko]e ne zasjenjuju sjeni rast. • Go@ji:vo ad JiSC:~ lma J1)31.e luk rnladl luk rriahune raj~[ae sp.hll' • Na leM"o ob. re zadovoljlti na [ednome petrebe za ka.U'i.gl':]~a.organlzlrate svoj povrtnlak.jsatii tako sto cere na nju staviti nekoliko komposra slojeva organskoga kako bi se stvorio slo]..ciko(ija IiIGbke emfivija grasal( tlkYiGe J. bacvu u kojo] cere sku pljati kisnicu . a zatim presadlti Povrcc 1(J!. iits ~~sa.~ltti s\ljd~eg(l povrca. N gil.lja ostane u ruparna.l zemlja za sadnju (villi dol]e): je vode. sjerne rnozda nece proklijatl.)"GLlzemJje.salata prutove barnbusa i (vjetatl lijepirn cvjetitim~. tlkla i rep.dobivate lzravno. sta vile stajski kompost gno] il i kl:JnlJ. 5ljedeci popis moze yam pomoei da.rn. ali iZQjega~oJte ~ biste pqboJjsal1 rv.mod sJlede~e g~clJne. OSiJ1l toga.elena . dveja puna 'kolica na ~:VHkih 10 eervonub metara.sl kak0 Poriluku odg(!v. kojem. lmate zdravu i hr1!!lJ!vu hrCJI:!U koju . .je vlaznoga SUJEDNA Aka ~Izgaji!le SAPNJA bllJke kaje IJfZQ i kb. ze le nasa lata vrtu za uzgoj svjezega savjeta. povrce zahtijeva .e gredice loa uzg9j f)OVol.ultJ mo2eie in.R 5 KID.u iStlj>j'se~.je vrste s!l's'e'dobrIl Tnko (fete .!toaza 'lliJJ.votinJsli:og~1 pGdl'ij)lltla. o > N "". hilja.kao svjeze ubrano poyrce.'L't1 1·u J. • U zemlju. .a rnladi luk radie i rotkvke ze Ie nil. povrcu zasticeno piovjerlte i nije izlozeno vjetru. .niranjeon0"ga plfsaditi lbtlev(. Nace10 je - riikada lJ.r:je bogafiJ tete je~ti u jl. aka je proljet'a mnogo SIJANJ E I SAD NJA mozete uzgajati Iz sjemena Hi od rnladlh biljaka ko]e mozete kupiti LL vrtnim centrima iii nuruciti putcm kataloga. prekrijte pokrovom lisCa. u hladnu ili mokru zemlju. usitnite je vilarnu cia se provjetri . 0 pravorn.iL cete pojavu kupus. J:l9-jlli~Lnie aWI[mt.t~ (iere Ijeti.dnako prlvtacno kaol cvjetna gredica. N i K dh. d ka. ievbdlli Sij.I'h:l1jel'k:ej ono ilro.je IljO!lllJja. Zumjenom bHj11.ara dobra i5u~cena. • Odaberire to visoka stabla.l?ilSurJJ.'upe s[a vite Dt:ga~~sld kO!UPO.". 15). i svedska korijcnsko povrce . . na dubinl od 20 GID. a koje n:isu: iskustva :v:lastit0 mstt1.koristite (vid] str. kisela.lj iii shlboj zemlji gaCinil. Da bi raslo.!e Ijj.zelenu ~~atu iii pJ(\)ljetAi i. Neke biljke. pritLrzaV:i.ina.eVriiJ(. mozeieje luznatijom krecn jakom.proljece zernl]u.ima[l ·stHlr. novi povrsinsxl PRIPREMA ZEMLJE Koju god vrsru zemhe je u [esen i . oel zernlju crnorn vreoom za smece ili za¥itnirn Stavire ill posplte Ilame_tqika i bpleMi od otpada kuci ·(vidL luje~ttl.oJll. Kalco bistc Porrudite se da unate 1I • Pomocu posebnoga pribora vrstu zerulje (vldl Izvore). V RH A. rikvice.

1oCi osran. dolazl oivarate vrata hladnjuka.iScenjaj krpe posuda. kaxo bi not kojima pripremate sve vrste hrane.g1. . • Izbjeguvajte nakuplja otvorene police. • Uvijek ruke pcrite toplorn i s~pllnom vodom • Ako mozet«. pOy. meso.Z<I POSTUPANJE S HRANOM Od. sprernajte 1I vrata • Koristlte razlicite krpe oiste spriieclll prenosenle svrhe kako Z. ". I a LI njltm nemojte treba ostaviti da dozrije.lztJeimerovom senilnoscu i porernetenom irarJja k(.!n postojecih ie kuplte kako biste spr. Steknlte ce vam to meta Ie poput kroma iii nlkla.'t'enosl br. se s cuvau Ili meso smeoe pospire malo sode bikarbone cia uklonne mirise.i1Tl halcrertpuna lTlogLJ a ubrusi za tave.tnje primjerene Cistoee u postupanju OdLlavanje S • Nakon upoirebe dobra rezanje me. lime cete bislC sprij cili hal ierije iz rane cia uc dodu u hranu. • Drzite kucne Ijubimce podal]e od radnih povrsina onec.ro kotlsl.cl!!)m. vino 1 murmelade. .'ol. • Osta. korislite Za clodatJ~LJ raZJlC"t<'laslte' n0l"malno. izoUra se aluminij. ostataka mesa. <:lst. prije oego ~IO pocnere pripremati • Operite voce i povrce iIi ga prije up uebe izribajte pod .fOrdinacijdm pokreta u vezi s. To se odnosi i na podgrijavanje • Uvijek dobro skuhajte bakterila. neso na sobno] temperaturi. i stolova. Proces. vi.ca I OSTACI HRANE .vrsilla ._.l1ju i~tOce logimo. j izlozene utjecaju kisellna. i da usredlre energi]«. lznimka je voce. vee omogucava i ugodnije okruzen]e u kojemu cere uzivati kuhatl. " zamrzivac siupnjeva Celzijevih. Odriavanje hrane gumene rukavice kako lodavanjern gnojiva.1ln01':mimu f0HTu. biste smjdi korlsutl za Ci:lcenje kuhlnjsklh kuhinjske krpe su za brisanje povrsina. proljev.brisite Cisrim ubrusorn bl~lflU.tl<e lll·~llle odmah. Cisrite racine povrsine podrucja kuhinji dok kuhate... I ZAMRZAVANjE proizvode.em C:.. nernojte ih dugo cirZal.ulno d~ se oSUse ne i'i. kao i fini sirevi. 1I sprjecav<l. namimi. sudoper samo za one poslove zaraziti hranu. Za ¢jMenje PO. PQPut onih koje sadrZe raji'iice.::.Ila v:Lku o(hzavauja postatl ci ·t:oGej I us. 0lWV<lllj<l db Ilru(s kiseline.ijeciJi razrnnozavanje rucnoga pranja.ko. • Svjehl hranu biste trebali spremitl LI prcnositi bolesti. a 1I kantu za oku .il. uzrokujuci uznemirenost mulnine i glavobolle. Z1Ulll"z.e I rirocino SlL S2 .slite da~ke.oll1 ana RASCISCAVANJE oui. Nehrdaju~i ka[(cl biste cellk moze otpu6tati sprijeCili aneci.I orvorene ladicarna i onuaricirna. s krastavcima.1.ite limuna. odnosno II i umjetnlh narnirnice (islom i svjezom na prirodan nadn od iznimna je znacenia. hladnjak stvaraju soli. • Zamrzavajte Vrata hladnjaka hladni <I( hranu brzo. hladnjaka stuklenke Urnjesto raga.m.n\jske aluminijskome do kemijske ie\jezne. Il. postoji mnogo prirodnih priprernu hrane.m t ·IUfl ~f'<ltlIri .Ui k<.1I se i stednjak. 60-61). Kako histe se pobrinull za osnovnu higijenu II kuhinji.d<l\i.)1imna je znacelljll zara:ta kOje se 11lOguprenifet. Kalm blste spri]eclll r.i otvoreuirna kako ne bi lzlazio hladun zruk. 1I pripremi Kuhinja je srediste svakoga dorna. Drzite kuhlnjski • Oslobodne nakon i:'iscenja Kad drvene radne povrsine pocnu poprimati iak rnlris po hrani.)l1. obradlie nernojte ih odrnrzavati da rizik od razmnozavanja i dobro ih postupku odmrzavanja srnanjite bakterija. -3). pogotovo ako je uzgojeno pestlckla srnrznute > -c « 1>0 ogrebOliJl(.le imate tekucorn vodom. kuhajte namunice koliko je na oStoviso] pouebno kuko blste hrane. le~lw.H. • U perillci se posude bolje opere i dezlnficira. • Ako mozete. Takoder je ekonomicnije pr:i potrosnji vode ad narnlmlce kuhaiu u raakclle pri kbjoj aluminijske kad su hladnjak ('i. nameLnici koji ostanu u kuci.tadOlll IaS). utrljalte u njih izrezani limun i miris ce nestati. sve dok nc lscure njegovi sokovi (ako niste slgurru. pridrzuvajte se slj deeth [ednostavnih uputa. ko]e i kole se otapaju malim kolicinarna.c z· "" :c o N < PRIPREMANJE Osim odriavanja i razumnih savjeta za higijensku stvorlti zdravoekrufenje povezane S oneci5cenjem. • Redovno bacajte smece iz kuhlnje..ite. mogu II mz1l6te u sudoperu SPREMANj E U HLADNJAK • Odrzavajte hladnjak ua ua -18 Kat! temperaturi od oko 4stupnja Celzilevlh.stoj krp!. jJJ"i I1lilga kru illpira j]j sigumost.t Uop • ltije Ostavite case I<ojeste opraU . osnovne cistoce.lbi 1I Te soli povezuju bolesGu. primjerice.um. korisrlte tempemturl i onollko dugo [0 tcrmomerar ill kuhajr prerna uputama Iz ncke dobre kuharice). uranj? u otr01lne za rezanje ad povr6~ 'i vo(a.lIlOIll ad i'l.sa. • Redovito cisrite pecni zamrzivac (vieli str. ruke. hranu I ib sto ci$c'<l.l lTI0ie dQgodili j s a ostecene. u su najrnanje nl mlijecue bakteri]a. namlrnlce radlle oomrznvalte U hladnjaku. ribe. Bacajt ga onollko cesto koliko je poirebno.1<11<1 StQ st!.e 1'111 . IJ i izbjeci zdravstvene tegobe Bakterliama se mogu zarazltl zeluca.uglavnol11 Jt: ler we.u Istr)ja.nll1nozavnie lIniiilili sietne bakteri]e. • Oslobodite se muha i drugih kukaca u kuhinji (vidi SI:r.n. f!be. I~adse posudu. plastificirane tave ne blste trebali korlstitl nami~nlce oneilisl!uju molekulama plpstike. 8VOj. -ija se bakterijska aktivnosr (ali hladnjaku. povrca i r dsrv0 (vi LJ limllOJ11 Illoze dod ako tij [com l. I anodlrane u vezi s hranorn. sokove. HRANE kuhinje PRJ PREME • Ako na rukama ko["lsli. a katkad i akutna oboljen]a. KUHANjE CISTA KUHINJA Cista I urcdna kuhinja niJe same pozcljna zbog zdravl]a. na njima se pribor u prasina. To j& hlglj~Ji5kl prihvatljivije~ nego b~i5anje. koji su siGURNO KUHANJE: LON C I I TAV E Korlstlte posude od stakla i pod ne terakote te uklonlte emajlirane allJl1'Ii.

~ihi[J.irniae C!l lJiti' zarnr. voda. OViSRO"O s0~rroj temperatuti..znllte r).l1.iJ. kad se zamrznu. trui~. ne na pari u posebnu petinicc.ll1je • Sirova luana za pripremu zahrijevanilcakvu energiju..3j\1Q[edima.jJl. z.i-(2-etilheki~1)adipat.e.a y'~sokim rempemru. to ne jamci njihovu mozemo vrarhna. meda i kiselih krasravaca svih veliclna.llnoci~C'ellja nemolrc koristiti cdct: odjednorn mleseeno. Plastil<a $e se o. posebno 1I.Z~unrz.I~Jeti 0 kad ill redoviro odmrzavamn.niill o!rq'!l.. SliJede s. do p.« z I « . Knhanje ua ~tedrl.iviji mLClll kuhanja. di'lite vraW·?:. Ipak. I KU HAI~J I:." IlC sadrze DEBA.tte kQrisLenje izolaclju te. • Korisdre Ionac s automatskun gasenjenL loncima koji su jedan nu drugorne.lIw l1e narnlrnlce o5tafi h. re rako ~1m0gud:Gi hl'adniakw nako)1 ~ogQ r. rlbe i piletine radije umotajte u voS\'ani paljir. . neskodljivost. • Aka na namirnicc sravljate p!astiCni potrudite se da pJaslika ne dode u iZravnl uocH. Ipak. jagod~'. plastliinu foli)u j~r vQsta)1i p~pir ne S'a.rn. uli mogucnost 5.ra.imicasl"ecl. takoder.(Bm 0S1!ai1. veclh kolicir1.~l ncgo pecnlcl. pripremanje [e a sprjeeava se kvaren]e.ajdulje dill! d~n~ )adan dar ako Ie nap(j)la pun. zbog plo.a ad 1lla. gljiva.lbilml otmvnin) tamrzi\(a~u nam.. lp(l. ldravo hrane.tl hranu Iz tople vode jos neko vrijerne. • NajuClnkoviUji n>lcin lIStede e. • Na elcktrlcnom ~tednjakll ukupnih energetskih troskova pa [e razumno u sezonsklh proizvoda. • .. kao i cLivanje u cel si. . Plastkna paklranla uvela su revoludju u paldranje i cuvanje STEDLJIVO KUHANJE hrane.e « > « Cl1: N GUVAI~J I:. iJj U<l barem l1e bude u dodiru dulje vrijerne. a time se ustedi U pDtrosnji energenata • 011U s visoklm udjelom masti. ill Poklopite energetski naIi:I.ivaCi pdklopac sro vise koie s gornie suane SLI loga odjed nom kako biste smanjili kolicinu -norate priprernati • Pecenjern trugiL przenjem se J1lJlogo man]e raspravl]a 0 djclovanju plastikc na koji se kortsu za !:}lwllomicnlji od oriih s bolje rude narnirnica zasebrro.dravlju. W Iilad.s n.ojte hrane razvijati dobre navlke.r~l. kUl1ja. potrazite OJIU vrstu koja una ventllator ill konvekciju [cr trotH za trecinu m:mje struje od srandardnih pecntca.ce za kuhanje vi~okog».1 energi] ui najbolje moguce zumrzavt. ili pllnskom .ek·i). plastlcne tvarl u neklrn paldranjima sto dovodi.':li.aI1l1 dok SVJeiB povrce li:l'ez~nR rla' lijepe traki~e A(lii"". J~emikal!j~l.rzh'lll' u hladu ee rnanjestru [e. Namirnlce su svjezije dulje vrijeme jer plasticna pakiranja prijeee kisiku da dade do namirnica i na taj naein mogu dospjetl u hranu. U punorne 5 priprernanje. a II Americkome urcdu za hranu i Iijekove porvrdlli nekim korisuim nadomjescima za ('\lv. udjela vode gube alms ploca j1J prejak plin uose vise energie. Neka plasticna paldranja sacll'ze plastlcnu tvar cl. LJ .nergije jesL kuil.iJq:ovalne pecnice umotanu u plastjCnll foliju. Pecntce ko]e se ciste same unalu dodatnu • Kuhanjern omoguc'av. koristite izlczenost je z.ij. 01110(. re da uesvjesno probavljuti molekule plastike. poput se njegov:t ili pecenjem slra i mesa.k.prevelika ~I koro) irna rikvica. Zdravo je jest! slrovu: hranu. koji irnuju . pripremanju Na pripremanje hrane otpada do 10 posto btste skrntlli vnjerne kuhanja ustedjeli suu]u. a ne plasticnun poklopclma. sacuvajre zu njezino Kaf1 Ilestall. qblH.II1C!lZeteuSledJetl plin (fete ga ugasiti prije mnogo stru]e prerndu [e NESI(ODLJ IVA RJESENJA • Umjesto plasnculh pOSL!dH. trose man]e struje. rako sto nego salate su zdrav obrok. kaka biste ~plijee:ili oneci$cav:mje. poput kuhanja i pecenla.LIlW'J:ucama.mje svjdih namirnica.mbllti ribu i povrce. Moguce je da DEHA djeluje na rad h01"111011a i narusa va zdravlje. nerr. d05pji. po mogucno&ti iri_~ml]]. j Ukionite s njega I.jakLi 1I krutkun vremenskim rnzdobljima je najstedlj. energije. h. pier:aCtli sve Iiln0 !it0' !. ai:'itl:' B melle. Pakiranja za cuvan]e hrane na kojimapise "polietilen.i'!l kUMat fe ·sl' Ij~e i ustedjet Eete ener&jju. Cinjentca jest da plastika nlOze hranu. i oblik. Kad f'le$J:<lfl~ cstn"je.! koiima !8 Hrana iz mikrovalne karnenac jer u loncirna vise vremena brzo [e gotova ne lras) se SLI tlHshige kamenca pouebno cia PIOVIi. Na taj nacin lstovremeno i bJZO mozete 'I'akoder. 0(li108110 DEI-lA.[l1a cia do~pljl) lJ.itc lonce i rave kako i udnkovito.QPut's1ra. N'ESTA N AK 51 fluJ ~ • U nekim proda vaonicama nude vrecice od celofana.o~e p. iii garazi mesa na rosli lill tro.wllU\. kao i savjeti 0 neskodljivu koristenju plasticnih pakiranja .LZbjegavaji~e manu za In.g U InQ2e Olopj[j Hi izgllbirJ kulla. mesa. U peen ici priprcmajte NADOMJESCI . nelW u.il11. Svi zainrzivaci ZW.led ne dko 4 do 5 sati. mlijeke. prernda I I' srernosr jos i$trnzuje. koji moze dospjeu u hranu. kOja.! . one s hmna kuhana jcr ce para Izlazlti Cuvajte staklenke od munuelade. (~Ijcica koristire pravu velicinu . je I.l.i.J os uvijek se ZA PLASTIKU su neskodljlvost polikarbonata pHldtal1je namimica. LJ cuvanje narulrnlca.I~lcenJiJI1t1LI sto rntkrovalno] pecnici j(15 uvilek upunu. staklenke.itanja 0 l{ad kupujete pecnicu.1a iii pakir~uljl1WI nisu s!:.. . prirodnorn hranorn pa ih a ue oel plastike.

119 zasniva se na naftnim blljnlm uljima koja su izbijeljena Sve viSe je dokaza 0 tome kako redovita rnoze izazvati ozbiljne primjena tih proizvoda zd ravstvene tegobe. Poput anlsa i eukal1ptlisa. se Vedna kozrnetickih rnoze sadrzavatt sredstava sadrf i geneticki i konzervanse. sastojke. dostupne Oil. na svoje tijelo. i ." cesto 'Zakonski uvjet da neki proizvod cahtijeva da proizvod sadrz! barem jedan posto sastojaka iz prirodnih u Klema za stopala str. Vise od 99 posto ulia koja se koriste u kozrnetid derivatima iii na kemijski i namirisana. dugorocna izlucenirn i preradenim cime gube vitamine.organskih kozmetiku problema i Kad kupujemo sve smo svjesniji sa zdravljem.OSOBNA NJEGA Proizvodi za osobn u njegu na bazi prirodnih sastojaka proizvode zivotinjsklh cine sve vecl dio trzista. Sastojci su cesto ispisani sitnim slovima Iii cak navedeni tako da ih ne rnozete procitati bas pakiranju prije nego sto kupite proizvod.ega tijela str. Prirodnl lIJekovi za koZu str.sve vise . N. su . za odrzavan]e ljepote: ako No ne morate kupovati sve proizvode ~elite bitl sigurni u one sto nanosite j~~hos. 116 prava te utjecaja na okolls. za osobnu higijenu. PROIZVODNJA lndustriia iskoristi dodatke ljepote je veliki biznis i svake godine u proizvodnji 100. PRIRODNA LJEPOTA bude etlketlran kao "prirodni.000 tona kemikalija. trzistu.123 izvora. apsorbirati a takoder modificirane primjenom nakupljaju Nekl od tih sastojaka izravno u krvotok mogu se dugotrajnom kroz kozu te se tada u tijelu. postoje dornate proizvocle od cistih i lObne paste od prirodnih sastolaka.tavnl nadni kako pripremiti prirod nih sastojaka.

t¥~n.1 tosi'Qnl RUche: iuade ne sadrze s(etne sintetl<!ke s. cimekOlu cine osjellj.pozuilU kao kozmeuckt sastoja k ier se veie bromo-z-niuopropan.lrl:la za Slaho su istrazene.m pastama I de~odonlJ}sillla. Maze op. l\okLijll.ulja i vade te djeluju stt. koje prolzvodad zakonski smiju koristiti u svgjim proizvodima. AHA! BHA kiseline i beraPERSULFATJ Persullati U ud m.Pll\ e.! l\1.ili ete-.lirasna !Sjemei"I<"8·pilmuka~ KEMIKALIJE KOJE TREBA IZBJEGAVATI Sljedece sasrojke.cje "Line.0g11 o:(1ecisli . i preuranjcno sredsrvima za ei':ll'enje· izazvati osip na lm?jj.u k u D. te i.pl1:1a Sli lJI.entj.'.l1jskoga profesionalnu izbjel.kancerogeu.koristif Z~l l'arabcmi EU kozu za SY. re rnogu sri. LU. metil. nego ostaju n~ povrsini.e $'. o [yr·ja.S·.:ne mogu apsorbirati disau]a koze. s.: U M II . i kao buduci da Sf. poboljsavan]« ovlazivaca Benzil Srnatra sc da taj kouzeivuns rnoze ostetlti razvoj stanica te izazvati rak. prije nego sto dospiju na trZiSte. kreme za suncanje i sam pone. kroz kozu i sluznlcu. N·J E koji produljuju nerna trajHnja prolzvoda tesprjecavaju nu baz. jJounlHzujuCJl ulja iz k.. Koristi s.UlletiJ j ge.Xllneralna 1". zubne paste.l1lq. lin~lllJ.pasta za zube ne sadrl'J sodium lamll sulfa!. ali sumoja se da ubrzavaju propadao]e te 5rnm~jlliLI debljinl.flje lim. esuogene te su rakorn dojke i iestisa.l. kel1)ijsh (wlazh/a. peuolat (tukoder poznat 1(.i Sll ·p. UMJETNE Poznate BOJE kao FJ)&C Playa 1.NQtlN PHrodn. popisule zabranjene kernikaUje. propil-.Z:.)ze i:l!3Zvati alGJ:gijske reakGiJI'l Lp0ve"~l.0 zelatina rak ked iitakora. sredstvo nalazi sell te sredstvirna <'. R 1. ~aKon5ke ovlasfL svaki sastolak s prcfiksom Medutim.oze.10 moze Provjerite sastojke sapuna p rije kupnie . . takcder kemijskim cete ga naci u antifrizu.ov.tdOm uesto Sf! oneci.1j. ~unceve zrske. izazvatl ale.. te veCJ1. osipe vezivanje . I<EMI[SI<I JbZne kClllikaliJe UV FILTRI u krell1a.estitna prostate ~lbnomJalno~LiJIIa u spernu.! kemikalija.1u.j. "hidrurizlraju'' koiu.rebu SULFAT(SLS) i pjenusavo 1.'\.siranje. nekim se Z.neralnlb ul]a).rgijske Qtekline . treba izbjegavati ili koristiti sumo povremeno .)vJ.\. P A13A. koji se mogu 1lad u proizvodirna za odrzavmljc Ijepote.rnrrogi sadrze urnjetne rnir'se. Poznaro alkohol (kosisti nadrazuje olovkuma kozrnetici.'lzujuCa u svim no snii]u se . lpak. se koriste hLO sredstva za kosu te kod LIZ se astmu.tV:A ZARG 0N'A • "'Prjrodno' definiGiju. kc~m\ln<l LC'reF.i clield.eVI ~'L ~ISl~e s P Vecina pr. Koriste i odazivaCi LI t.OjStilV8 e.5 raznirn II kupkama. proillvC(Jdnjl1 Grne ~Qie Z1I kOSl. K.Q WQstp razvo] bakteri]a.rlll1 pr9izvo~ mQra s. te urnjetne boje su moguci .ivaca. boJ. samponima. zakonske odredbe (I naljepnir::ama nlsu ustanovljene na opeol razini i ne prirnlenjulu 51! na istl nadn na sve sapune.i ornekSiv<Lc.slIsili.S.ICi LI kernijsklm osteriri krvna zrncu i kostanu Rui rnoze izazvati alergijskc reakciie.rJn~L..:(ja je tu.:.criv. ali ne i dovrsenl kozmeficld proizvodi. Persulfatl vrsrarna kozu.t.Iwnzervansi deriv'IW DBP i propilpmaben IW bazi I DEP i dietilltalat su su Dlbuulftalat naftnlh rok otrovne kernikalije koje izazlvaju alergljske reakciie te uzroku'u poremecaie kod zametaka stakora. • . Il!IDpn"I~<tjll p~!\lezatli 5 flekslbilnoga sloja 1.n i z na n5. tn~)&tll ·lzaZyatl r~retl1e ) .s(e. je L1~ aditive 23-cliol f uijal'Uz kcr ze rvense.im). DMDM jli Q uaterniurn-l S. no bez obzira na :t:Uogu se n:)('i doslovno pospjesivanje upijajudih te kao omeksavaci koze. masla€'a ~d Ji::ilIMOYCa.gu reakQije.mo. S~ iz ov.!J.·u. triela[loJamin mQnoetanolamin pjenanm.ivaq pe~litj(Ji.4) i'<II'afegileIJl. I.CIITANJ E NALJ EPN leA Industrija kozmetike i toaletnih potrepstlna regulirana Je sarno djelomice. nacir. :?is 6..sNokoj~ l1adr(liUj~ slJlZI1L1 enibl'i\nu_ m P·D hiil{)linQ81 OiIkn:~. NATRIJEV Taj deterdzent u kozmetlci..d£llti Njihova II Di. Puznar.A & stoJa koze.C. ('!ilj! se kOl'#iti tl.MInN 11'.irodnih .1·1 R'[.'0rga!)lskW je j~diha Para Lit! n i nokte i maskarama. moraju biti ispitani na neslwdljivost.s·a.a ureu.lci korlsre Be u proizvodirnukoji Jormuldeluda hidroksi kiscllnc korisre se two u krcmama za kOZlI.ll"Ia Z~L MEA i sad.Pozoati 1e ubczati stbrenJe kaze.odianlill.nolalll. veCina [e samo djelomicno lstrazena. P(). dok INCI (Medunarodna nomenklatura kozmetickih sastojaka). . od 3000 registriranih kemikalija.Jrl:izn~)ga.h lIcvrsCivat:<l sampona i regenerarora za kosu. PARABENI Melijparai'1en . J).ktelue.1ilk:.i (.e ruslranje. Europska unija zabraniuje upotrebu vise od 700 sastojaka. lanollna.m. losion:iIml za ti)6. i temeljnih.i vade 4<1Qnoda·vfl U. II tomu proce5u blokiraju prirodnu sposobnost onemogueavajuci joj izhacivanje moze Izazvau suilenje otrova. B@klm vfstama taka. Propilen pasta. GC l<:ul<ii. FORMALDEHID Zelena 3.~2ivac ko2edQbLva.1i zubnlh raznim za suncanje: stanlca Irizera uiogu 1110gu bjti vezani n~. ¢0put ra2inin h"liri.otome J.ao cleterdz.0<lle[j~il1l porrepsrinama. NAFTNI Proizvodi DERIVATI na bazi naftnlh derivata cesro se korisre u ulja.d<lnje kose te ostecenje DEA.lovimaza fU. Iil:jeQa~to sr~I:i.om" jedi:liJl~o ji<! neo'drel'len poJp. i sredsra va za pranje Z8 krerna.a bi bi0.adr:i:avilti'S:?nlo:jetlaf'l prirpdnih sast0tak? s~edstv~l. parafin. ArnerIi:ki zakonl nalaau da sastojd.e[<l.1 su Ali'a-hiclrohi Dvlaliv. i ~~finidji'l koja zaprav:o znaili j'bs. pOpllt oktil Inetoksi(.tikEiti. oeljLl. Svedska ijapan zabranll: upo.l v<l.ma j ohil d.ltL . Korlst! se za proizvodnju ruku. TE. i J.'1. gel. ali kozmeUckmn lonolirw SLI suni:·anje. D&C Crvena 33 i FD&C Zut<t 5 i 6. te nek.ativi amonijaka cl. kremama [C). Nadalje.m.11w za • ~'!n5pj~lfano' J!lrt(Q~.v. Petrolat starenje koze glikol samponuna osnova lL protiv penni krernama izbjeljil'>lcima nekim odmasci vacima za rnotore grubo pranje. bcje i €131i' je kcrnijski otrov koji se n.Prije uporabe rakvoga proizvoda provjerlte naljepnicu.3 srva ranje ~ubpi. purferulma).! :Ivilii! s~~_1"2. dezodoranse.:inootemnJcI.astojke.Ceslje sastojak sc koristi cia izaziva se 11 dlazolidinll hidautoin SUmptlli.tl!me .lzvnl! alergiJe. KATON kortzervanstrna.ivijOm ml. Nije gil lako gn.

no iz zivotinjskih U vade.i ceUJni. sto znael da Buduci na godinu u tijelo maze uti do 2 kg kemlkallia.igli. iselille i. Ljudski autisepticko cljelovan]e.znatno cete poboljsati cirkulaciju Izvore). za njegu koze u n~l.l'LI nastaiun]e bora. GLICERIN Dobiva se it ulj a i uiasti izvrsran je ovlativac vecinorn se dobiva j :!ivolil1j~kogi\ je podriicrlu. cigure:e dehidriraju kOZLI i pOU. k iristttl obil]e vjei'bai sal/jete.::: I V N I VO ~A v.rniris. eke lltru 1)8 • Kupujte prirodna ALAN T 0 IN guanlna.Jma pripremljene srnisla koristltl proizvode za oTgail. xernlkalije u zraku urbanth i. orneksava j hrani. Dodajte irn nekolik9' kapl etericnnga ulja. opustnnjern i vjezbama disanja opustltl Ike i napuuiti krvotok kojoj ima pre vise ill Ioja. prolzvode od 11a mineralnih isusit! kozu.rstrljsklh poclrLlcla oneciscuju kozu i lijelo. P-RERAElEVINE za prirodnu sredstva za masti. svjezemu U dehidrira.1E V SO R 8 AT Poznat . stanlcarna vlagu i izaziva . Pijle !11nQgQ flltrirane 99).oska. TOKOFEROL gltcerll kokat. kao i okoli~. kokornid DEA... dan'.iljlw~ml. Koristi se II Stearll alkohol dobiva se lz ukljuceni SL.polrebnlill prirudnim hranjivim uljlma. no rnoze-se dobiti i iz palrne i kokosa.oat kae vitamin $.D. kokosa.skim snstojcima (vidl ~LL 90-91).kim pro.ce. da je ueinal< mnogih kemikalija iii toaletnimproizvodima koJe se • Zdrava prehrana bogata • Izbjegavajte potrebnu previse alkohola krade - korlste u kozmetlddm nepoznat njegu koze Hi otrovan. t':la j.za. d@_b. • lzbjegavajte redovltt i se. Naspavajte ulja i. lnd.:: I.dna je UjecL KOKOSA l3il. na prirodnim prolzvodima ria naljepnicama cesto se navode tajuoviri sastojci poput kaprila Hi kapril trigliceridu. ITlO?G djel\1je kao pJ'iJ9dn. k. I. JE LI PRIRODNO? Vecina nas j~ upoznat« s pnrodnlm sastojcima zu njegu poput bademova ulja.:q)~ak'keH ~e [(b!'is!'! "a malill1 kohcjll<1J\l<l k\lo. Dobra prehrana.a. Gliccrll ciscenjc se doblva iz glicerilla Ubh~. Lilja baziranih san.)alJ~PfJ. ernulgarora."" <:D' W' z -c Z <l!l. Mnogi sasLOjGi koji se inace dobivaju hvotinja.ipvodilmL slanje klllze. zivotinjskih ruasti. nahranit cO! kohl .tegnutost • Porernecaji preliranu secera. Moze se dobitl i iz korijena .. kvalrtetno spavan]e ucinit ce cudaza Len bogata svjezil)l rnnogo vode. naltnim derivatlma jer mogu • Otldite 17.IO D-lll£a tdkol'i:Jol. 0 sapuna. . Medutim. K A L 1. Nekicd poddjetla. no rnoze Sft NATRIJEV Konzervans BENZOAT koji se koristl proizvode iu potpuuost! crgansldh Nusproizvod dobiti i iz hiljaka. kOZlI.cinjene od sasroiaka. na kozi poput LIZ nlsu koristeni ni pestlcldl zraku nekoliko puta tjednu ten. Alaruoln illit!. a koza le najveel organ tijela·. KISELINA dobiva iz ruasti ov« organlzam clni vise od 70 paste vade. anrioksidans. sred~[vo proLiv [nit-rob" I gljlvicl' U lwzmeric.i kaoKssorbar. koje dolt se prlrodna ulja prlprernalu ad biljaka za • Vie1. pijenie voeem i povrcern.oJisri allmhol wdikala tijelu te alkohoL I( E IYl U ~.grada kad god to' mozete.icj birj naveclen Ie 5U d05t4pni oni sa sil5toi~iITIa IPOput PGelib). Takoder. Izgled koze.ivaiz 'rn!i\efalnih pigiTlen"'t~j et~FltIlJ!i tJlja. kao nusproizvod proizvodnji stearat ill neke druge stoke. Ttl spadaju i omeksivac tr.!1iJja v®de u 1 1l~jiJ. neki ne zeIe koristiti gliceriua biljnoga oplistajle misice obraza.i urnjereno ill trorn selnjuUllla U dobrim prodavaonicanra za njegu I zdravlie mofete nafi prirodne krcrne-za k02U bez mlrisa. cere poboli. ~1:iiQaos". zatezire i time koze.jeSk~ i Iuzine vodice. i Kakos je bogtu Izvor sastojaka njegu koze.gaveza. 1 metabolizam • Radltevjezbe te poboljibti za lice.baiL~redovlto . j. betain i od kozmeuckim prolzvodima kokonudopropil za ublazavanje i omeksavanje je ucinkovit emulgator. • Visak soli ce preoptereilti bubrege i moze dovesri do zadrzavanja rukama tekucine. mogu biti :Zhiotinjskoga Hi lelstkom • Ne podcienjujte epusrajuc. poput • Pokusajtes medlractjom.1'icl. b.jni glieerin je dosrupan. akna cesto su vezani LI dobtveni ad :Zivotinja. Ze.iln. od kokosa loja vidi drugu stranicu).. proizvodc u kojlrml SL!sastojcl njih. celear. prlrodno mnoglm i omeksivac. konzervans i surbat:ne re cetllnoga alkohola i stea I'H tne kisellne te i111a S!iCl1\1 ulogu . U mnogim organskim tvarirna i unos preveliklh [er kozu liSav~{ protzvodlma za Ijepotu korlste se sarno prirodni pigmentl i konzervansi.lnw • Nemojre pusiti. NJEGA KOlE Oko 60 posto bila kajeg sredstva nanesenoga na kozu ce v POBOLJSAVANJE IZGLEDA KOlE ZIt prirodno zdrav ten ne mcrare proizvoda. irdSPtsjva:llj. lyloze icelulir na pojacati podocnjake i nogarna. 'l'akoc'lil<r. nekih vitamina I mineraia. slcbodnih pobpljihv<I koji se boil groGV LI koji se doblva i.i k(!)JlzlOlryaflS. orneksava i emulgiT'a.wa.~(Jt:i z . li.~ . mogu se dobiti i od emulgator kapril/kaprilnl biljni Ll 0pcGOpqz. jednosravno slljedtresljedece '8 G 1P'1 se upltl.~ga. ni umjetna gnojiVa (vidi . STEARATNA Najcdce Sf! se srvaru u vode (vidi sir. preuranjenostarenje • Izbjegavaite kollclna kofeina od prirodnih sastojaka.

takoder. njegu • Aku doblleie sunca. b€lje ocijll su najizlozeui]l riziku od je anuoksldans pomijcsajte s vodorn lica. Nanesile Illjesecu.e purnucni i nanesite mjes<I\!il1l1. hladnorn eli\! 5e lllo2e i$kod$lit\ u.l. imaju 30 do dok SLl :t.~. kose i. Taj LN filter ori%anoJ Iwji s prirocil1o u l1\t. [edan je oel najholj.. vlazn 1j1<l10 )11 krporn. NallesilL" g:l na suhu kohl ill stavlte ga u posudu.jilml glhia ce se stvrdnuti.ebja. " je toner za oko rarnena da U vod om.. jesrivih sastojaka.l1e. osobiio u zr loj lobi. Namocite niorne pamucni podrucje do 15 minuta. Lezite na 10 pLI tile masku ga na kOZlI.ijr::lku 170).DOMACA SREDSTVA ZA NJEGU KOlE Kako biste nacinili prirodna i ucinkovira sred irva za odrzavan]e Ijeporc bez kemlkalija. bademovo ulje. Narezlte avokado na komadice i 2.anjenn iz. Neke osobe su blago alerglcne koristiti ako primiietire da na lanolin pa ga n ua Irazu j I1l it VANI NA SUNCU Sunceve zrake su vazne za tjelesno i mentalno zdravlje jer pospjesuju proizvodn]u vitamina D.tman Hi IV3PUl LI "jie oj te dobit.tjle vitamin C (2 grarna viramlna E ojacuvaju se svojstva lzvore. a tegi'l urhijte )!/od0m.l.i. i:!:bjeg~1vajte oko ociju.h Z8 kozu. JE: o rn.ite I~i nanesue i osjetljivu navlazite. Zaiim je obriSite ja. Tnkeder (vidl Izvore). postane kremasta.r. • Ljudi svijetle puti.vo I te mcm:1zitr:: ()~I:ecenu kozu. Nanesite je na lice na 10 do 15 mlnuta. lstrazivanjima je dokazuno kuko zene koje zive U vasu kozu.gari Ourt!Z."'pij<l UV ll"<!G vire jeclHn. jastucic UUOIn ~astitite odjecu i sveztre kosu rep cia vall) ne prekrtva Nanesite ocut oel [abuke lice.iU u jutro koje provode vise vremena u zatvorenorn izlozenlje riziku ad raka dojke. N~lvlazil. i4 Sma po~JijepoJ. jerojatno.astii'J10m. 'Debit mekom.POtl'aZile proiz. Obnovii ct: prirodna [ uvbZili.legnile te pLlstlte nje!. _je InostavllO i porn ell k01l1<1c1iL'avate. k~ld rJllija . izlaganje jakornu SlU1Cl1 povecava rizik od za • Ako je vasa koza vrlo suha. zelena gljiva i jogurt su sve sto vam treba da odriite kofu cistom. i . avokado.lU koze. S druge strane. izbjegayajle 1I 1. neobradcni orgnnski lanolin sredstvlma j·dll1m gl~(kll.. 1I1je i nanesue na lice jeclanput iii ul]a LI suncanim klimatsklm podrucjima podrucjlrna. nan'. je sun djeiC!lga Ik. pastu bikarbone opekline od rualo sode u r.j 5'* lUga. '. I r0izvod111l1l Z'd Ooday. REGENERIRAjUCA Zelenu glina (vidl prlrodnih taj bioloski sastojaka MASI<A 00 ZELENE GLiNE luunjlve Lvari cia prodru duboko 1I PRIRODNA SREDSTVA ZA SUNCANjE PARENJE L1CA lzvrsno je za dUboKO <lisGenre • UZil11.s.l rak. to bogaro ulje dobivu se iz ovc]e VUJ1e i hrani kozu. rnogu jJl:i. 1I Jstl. moze poruoci kod opeklina.eakadem ije za d€nnatologiju.1edli ] 0 ~al.lagaOje S~1111I.ene tjednu.i ljekarui.1I 2 zli pl. I'ronliie~ajte s medom I docalte ocat. iz kuhlnje i KREMA ZA LICE 00 AVOI(ADA omekser POTREBNO 2 ilice avokadu zlica teku cega rneda 3 do 4 kapi [abucnoga O. Nosirc scSiI' iii. Isperitc je re vodicom falcon vlaznom spuzvicom na dan). Nanesite mlakom prsri]u. to. je izvrsta toner za kozu. 1 vitamin E (10()() LU na orizanola te tako stili od UV zrac.jepi omcksavajuci ovlazivlIc • Kupite pro lavaonlcl s prirodnlrn za kOZLI. nego zene ko]e vole biti na SUllCU. preveliko To mozete ill uvecer. Gnjecite srnjesu vilicom dok ne za oclrz. Prema iwu:Eival1. 1I raka koze. Ako spaclate skllpinu. sumo bazalnth stan lea koze te cia.rnotajlc rucnik OCI:. da se upije i djeluje. Istrazivanjima stite od karclncma raznih sredstava i plocastth suncanje pokazato se kako.adrze st·va. vrh kapsule ispod vitarnina ko2i te na 1£0posto mun]e sanse za rak dojke. • Za svakcdnevno zaum isperue • Organski leOZLI. Neke kreme za suncanje sa<u-lc keuiikalije ko]e oponasa]u uclnak estrogcna tc su prouzrocile poteskoce u razvo]u stakora podvrgnutih ispitivanju. tal oder. N~kon 10 do J 5 rnl nuta. avokada iii cak blugo maslinovo dvapui • Organski oeat od jabuke. ruzlna vodka.a koze. dvaput u tjednu. r .iV:lnje Ij pole. mekom namazite mineral je mocno i cini sredsrvo svjez p mij ko]i regenerira kozu ruzinom Al1lepiC1. . ncgo zene koJe ::live na sjevcrulm je l)lllell. kohl Daju da je orneksate i'in.rir J' SlIIJ. Ciscenje koze koristite obicnl W1vrhovima izvrsian prirodnl jogurt. • Iako je odredena rnjesec] trehali kollcina kOitl e. krernastLi dO~liltIl(!l.jJ Z<Ijak0g~1 SlIl1a Ul ostanit. para oeisti vase Ike. se na'ken 'ele bhlgll.clqnijeti sturen]u koze. NI A hladnjaka mozete iskoristiti niz sviezih. II jednakom kupiti Isperire toplom vodom re na lice nanesite ruzine vodice kako bi vaSa koza bib meka i koji mozele cere prel. a zaurn ispcrite vodom.Jtinj~ll'\l<\ dug ll11jOO glin' s dovolin fil~rirarte v0de i glinll pI k0 gen rlrajLl I u'. lijekClill ljetnih biste iznjegavati izhlganje lIjuU:o ~Lll1eU iZl'1. • i(uZina vodica. mekom i gipkom. str.ill? I'd]' dni pon koji s.! z ce i osvjeziti vase lice.e LI lllad~1.. <Iko Lrebate Jlavl~ziti lwzu.<ll1a zelene In ul)'. nabralljenulll JU. biljili glicerin. • . 1. dan).C:lnj:l' dohru. koristite CiSLO badernovo ulje ili ulje breskve.auC:ic i nanesite CI Pornijesajte glicerin je nil kOZLI ornjeru u vecini v du i biljn.plll s'I11jesLi. gl~l'ka pasta.

one koj. punornasnoga (Kleopatrin kozu) • Malo maslinova. Koristite biorazgradive tarnpone od pamuka. .ni ~~I'na • Za ili~cenje liGB k1!lpl:ljte nehaminlsane.. marellce. vaslh ornlljenih mlrise. uvezite ( stuvire u torbicu od nne sv jle te urneclrc VfLlCI.ukllnnno brasno II [ednaku ornjeru kako biste pripremili prirodnl puder (vjdi srr. su i nemaju koristed prirodne sastojke koji ne sadrfe kemikalije..i !z1fore)': "hlezociofiraj!!lGj" sapuni r. Drukciji postupak. plasticne neizbijeljene protzvode osnove i . bjelina a.Lk \!.stetnih i uiklosau.00 NJ EGA TIJ ELA Vecinu rizika vezanih uz kemikalije. • . 1~. neob@jellEl i neizI1l1j~ljenl'! mclfa.05novnl sapun oblcno se izraduje od zi:voUnjskih masti. ruzmarin. i izbijelite ko2. ulilte l11iesavinu u kadu i promljesajte moze nas zavarari jer izbjeljivanje klorom oslobada organoklorine poput dioksina. 3 zlice lijesl~e i 5kapi etericnih ulja po Izboru i ulijte LI rasprsivai'. 1. • Dvije lure organskoga.ispustit ce prel ijepe Pripremite sarnl svoje uljoaza ku pku taka 510 tete eterkna ulla dndaf u bazu ad iJiijnQga ulja (oko. 1I HIGIJENA ZENE Otkad je sindrom toksicnoga sokapovezan 5 upotreborn tampona.bez uenamirisane rukom.~ve Sli pakiranja.stornatolozl to ot!()!)ra\jaju kao SAVJETI ZA KUPI(E OSI)(:Jvnj sastojcl dobro sredstvo ugoda] po zelji (vidi str. KlJpke i tuslranie mozete ucinitI luksuznlm i aromatlcaim. Ns. • Za o.a sa vrsenu • Sakl! osusena mazuran. M. lllo$tu o. nanesite rnalu :z :v. misljeuja sanitarnih {lav~lnd:l.rnent.. NJEGA USTA KUPKE I TUSIRANJE Razlog kupanja nije samo clsccnjc.e jaslll.z <J.jegavini doda]e nelwliko kapi eLeri6:till ulja.1 j. saharin. lGja . osoblto uz upotrebu pravih. podnicama i kupafimogrtafirna koji ne sadrie kerniiske boje.e takoder sasrojke na Sapun! rnogu sadrzavati urnjetne rnirise. Za prlrodnu higijenu usra i zuba iskusajte sljedeC'e: • Sodu bikarbonu . od me.ikaranfll. ogrtace . sredstvo za pranje i urnietni etericnim uljima)." i J~u~o\la~i sarun naOinjen otl ioiljl'lih sll~tQj~l. Na)ID01je je I sadrze bo]e ni mirise to $u prlpremljeniod prirodnil. ili . potrajat ce i do dva rjeelna.ml£E!.vice.:orisJ:jt.i nisu il\bijeJjeJlI Idpr0l11. . umiruje i obnavlja. cajem. "Anlibakrer. njegu tijela i osobnu higijenll koie 511 NjEGA NAKON KUPKE • Kako histe ovlazili suhu kozu.. koja ce predivno V~.iSlLl . Cjdokupni ritual iscjelJuje.6 kaplllua ne [ednu iiicu). Prije uporrebc protresire. Vodiceza .Zubne paste naclnjene bez kernikahia • Isplnte usta hladnim ( vidi Izvore).ka.Sll kozu 'ilAT'A. prlrodnih sastojaka. jos koristi u tampenirua. uzmite vremena i uljepsajte se.wjezavajucu vodicu za iljclo u 100 ml ci. Viskozna () njezinoj proizvoda umjetna stetnosti svita ipakse jos SII miris i opustanje. jos moze sadrzavatt male kollclne dioksina u tragovnna. ]23). Ti sastojci mogu nadrazttl kQ:!:u p~l cak j izazvati vaginalne I urlnarne prirodnlh . cirnet).o.jesto t\l1llPl))rna. umjctne boiei I 'dni0Jlijak. • Polqlsajte'pro4acl kOI'iS[iIA.0 dostupnlh u prodavaonicama izbjeci take da kupujete dostupne organske nadomjestke lzvore). podijeljen~L Sterilna p.lllozete upale.sLe vode dodajte 3 zlice gela od aloe vere. SAPUN Sapun se ne srnatra kozrnertckim proizvodom i stoga proizvodaci 11e 1l100UjU navcsti mogu sadrzavau kerulkalija. natrijev sulfat. Ako mjesavinu cuyate na hladnomu rnjestu.ill@c I~Qjjse rnogu ponovno dOS[l~P11lji (vkl. kardarnon. tri.opUl musllneva ul. bademova lU rnlijeka recepi l.e.u. uz 5 kupl Lilja iii mjdavine mlrlsa dastvorite vodu . • Um. Q sastojci prolzvoda za mozete (vidi l<pliclnLl ulja od slaikoga baderua iii. Neke zubne paste sadrze fluortd. PVP.ijski. OShOVll0 izbijeljivanje bez klora (Eel') iako manje stetno. II· Nekollko omeksate kriSki limuna (1<. sastojaka.JkJ~k~ kupujuD I!'fiiJ:Odl1~.spiranje nsta cesto sadrze etanol. rucnike i mekane • .jefiini statni ucioak na okoHs. LI miris. T0AtETNI I . bademOVll '17!:lt:eriJUI.Q~W bierazgradiva (VlCU 'Izvore). zabranjeno je koristenje odrcdcnih: umjetnih svila j poliestcra . Ugodite sebi organskim Pflmui'nim rudnicirna.1 avokadovu eteucnoga ulja. a 11<1jima katkad n pise da se ne smiju gutati..j(1 Hi bUi)1. te ih dobra prornije~ati. Evo nekoliko nadomjestaka cioClatl II Salica "Epsom" soli magnezij sulfata (ne vise od elva puta tjednu). bil ja i zacina lover.ISI1O obJJj'eziJni. urnjetne okusel bo]e. 124·125 za ideje G 0 £kl ciscenje zuba i skidanje od prirodnih sasrojaka svake kupke su kamenca.R(We'l ~ I P_HIR koje kupku za omeksau te se moze svoju korlsuu za blagu dctoksikaci]u. . niz . kao drugo neizbijeljene i koja ruje p(IITIUen. ljei'ienje . I(oristite neizbijeljene. • Kupujte tampone ~ oznakorn "bez super upijajueih vlakana". boje re ·koazervans.1$Hcerina.poktlSajte pornijesari korijenje perunike i 1. KUPOVANJI: PROIZVODA ZA HIGIJENU ZENE organske. .: .

a katkad ni ispitane.L ti:lozcne vecemu rlzlku od raka mjehura. lsperlte toplom vodcm. i. Sljedecim receptom domace sampone i Iluciill1(J prirodni POTREBNQ nadomjestak IE: za spre]: regeneratore za kosu. Nanesite sodu hikarbonu i dohro je vodom. Od toga sprcja vasa kosa ce bit) rneka j lijepo natrijev sulla. NJEGA KOSE Mnoge kemiltatije u sastojdma prolzvoda za niegu kose cesto nisu navedene. P'R I R 0 DN I L I JE K PRIRODNI SPREJ ZA KOSU OD LlMUNA o m U1ii u kosi cresta su po ja.Ul11jesI6 .a b laci. O(Iju . pGltmzlte i1J-diga· I kalle~ pa 2 ~.ucll1aR. rakoder.eJd do IIIv" tjeci'l'l..mu samponu zdravoUlU iz kojih se dobiva claje predi. trajnc bote izaztvaju u boj c za kosu Proizvcdaci cisH sok od jabuke.i. zabriuutost. U~p.ubll k05\1 .attlll kul.?J.t:clIje ozonski ornotac. • Bejlte PJ1alJ'IWl\ilve OQi:l)odw [jl(i:ll!UOl. a zatim isperire.v:. • Ako imate perut.Ii 3 ·. 600Ul! . G <l.za istovremena )la maslm. dulje.isdjedjte. Sit:no·.l. G odine boje za .1Ja. . Koristite organski sampon tlacinjen od biljnih tvari ill pokusajte sa s!jede&n nadomjescima. Stog.CIJ.5(.perlte.. Pokusajte urnjesto njih koristiti sljedece prirodne bo]e za kosu. SAMPONI IREGENERATORI Komercijalni sampont cesto sadrse Quaterntum-I S.Q}l jEjdpn pul isperite U protiv 'Osusitei a z. Dodajte ma!u zltcu vade .:.od ulja:mas[ioe.1 I~atl zn· n do7 pi~lI.lQ:sam..nl(il!!. z~ mljdfeJotvorhijJ .Is. 'I'amue. I.J\a.ijll t\~ • Hlacloi wj O<ll l~<u). korlstecl limun. Samponi peruti mogu biti osobito problematicni iSlldrlavati seleni] sulfld (moze Izazvatl ostecCllja unutarnjlh organa).ottovtri.i lIei LI kozu.a. no 1. a pbncivno US] Hi vasa ce frizur« bitt ucvr!)(:ena.]jceoSLlselle Hl. niili.'ic.~I. POTREBNO l 1/2' ilic.)Hlc.Ihlspr.Ci 1'110gU ~adJZ.rCj.u .lilli. napomenite frizeru da kmisti samo proizvode bez amonilaka. dodajte votku.ll0~t svljel'le .n .lwhajte saplmlku yodi. regenerator rrlja] leo Isperite ko]i ce orneksatl ispiranje. SaTllpOll [e doba r za sve vrste kose. Ohladite i procijedite.l te (1)tmtite ife"tku.oteza. na tjeme. i .§l. U kosu ill iSllilknet¢ pr"llnel1:Q:ve.lle 'e lw ve II 'viill!k\J' ~. pura v.llisti.lp.0 nasjeoouQ 450 1111vade 2 pri. 5 U mj~5avinu kao konzervans potorn uHjte u boG:jcu rasprsivatem i pnspremite na hladno • Umjesto istucite jaje da korlsrire 'sampon. moze stajati i.. I~Qs(. Biljka Saponaria sadrzi saponine lo. 6 20 l11inula II v)a.Lvat. Stavite limun i vodu U posudicu i 2.oniraj:te. pppot N~ljle~ite na s. ['onnaJdebjd. upotrijeblte.11"<::. umjetne rnirlse i alkohol ko]] mogu izuzvati alergijsku reakciju i nadrazenost kcze.ki]:iu~li:· vl!fde 1~I'ckQ 3 vre6i .fa qlja unj~ta)falu [edan Iimun (ili [edna naranca ako je vasa kosa jako suha)..0bicajE!ni kupovni lijekovi baziraiiise 119 lznlmno .0S11Sen:1 bilja U istu kolicinu j1lja5'Ga~Klonite ljepljiMoiTI boje i mirlse.n spre]u za kosu votka se koristi kau konzcrvans te zbog toga moze .l po. ~e. Za Pre05tale neposlusnu kosu mozete poku s:llii dodatl osusen i ruzmarin.)10ze recept ciaje dosl..esticidlrira. za cI@ciarrii 2001. ugi.ya rnedu diecorn.[.)s.h.prsivilci i pjene Z<! kosu mugu sadrzavail plasticnl pollrner "VI'.u i prikriy. ponovite dvapyt u tiednu '. mogu te uuijetne sa(h-zavati tekuc] pl.r0do:il)1 roHje. SAMPON OD SAPUNII<E olllcinnlis.. dererdzente le ce rnirisati. 112-113). • T-lbdlli 'crni.!<oliG. dodajte jabucn! oeat. ispiranju za dodarni kosu Soda [e izvrsian BOJENJE KOSE Lstiazlvatija na bojama za kosu jo~ rra] u. sijede kml slfakoga prit):ija mstu kase. do 10' dana . 8rl')'@ije)::iitej ·ulijte . jaja i bilje poput sapunike i limuna bojite ·S"il11po. frllera koj i kIZJrlWle j5J~jnli1je't~lI1me ko. ..ista". U _s. a zatim . '(vidi str.i MaJfnlte·s:1 st.dok ulli n:e nestanu.rsticni polimer PYI'. aerosol koji u:jl..p R 0 TI V U S 1 . a neke Jos nisu ispitane na neskodljivost i ne podlijezu nikakvim zakonirna.ie !n0i1jer'lte Je . vruEo In vol'iOlTl. te mjesavnru umasirati II kosu. jabucnl neat.l. (:JnovI.ednjak. ohladite i. Limlln SP0rlS ll1iris. S~t0jciJ.a je mudro kupovati organske i prlpremitl .i CFe.nasjeckan sporisa.111I1Ze II sapuojkt. tr<lkQm IU plncetom. I prokuhajte 10 minuta.salj ii. iii resorcinol.oi. (rnoze tzazvatl nadrazenost ocljll j koze).i nosa . pustite de zakip! te prokuhavajte dok fie ishlapi polovina kolidne. IZ\·~li. Akoga dtiite u hladnjaku. nece zayr:sili Jjeme~1U . ~laiJJlli. Nakon sva koga p.kosu bareui vasu kosu. dok J1lacja metvi.f)SU.stajati 11" polici do cetiri tjedna.e l{O.van osuilena Imrijena • Postoje bazimHe organske I'll! bOje za lWSl. Samp0r1 mozstnjHl..1 JiusUte so! .i~iJ1.1 biJeea. umjesto cia bojite cijel.!l]jJmlestu.ca po.peJite u saHcl~lu~e· vo<!le. S~llnpol1i.lko bl)ja. Postupak.~Jnu slrl!a 1. Na~'tesite tliee oSlisena Iimu)'}1t"sporisa hibiskuoSa. doclajte bjlje I.!. tri.<i!)hladile.p.z :z <1'1. J~. a sok ad pola llmuna iskorisrite u zadnjeinu sja]. l\:o5uj. 5il"11. Almimate trajnu iii kosu. caj i kav':> su iZVl's[ji :£a pusuie cia se ohladl ml U hlaclnjaku gclje jllo2e~laj"li n. 45Q rnl vode zlica voike U tom prirodno. pro1lai:1ite eku' m 8. G. koji oslobada fonnaldehid j op'et ispelite) a zatlrn po~eslja:jte kosu gustim Ges[jem za Li~i.OO<!!LI. urnasirajte II rnokru kosu nakon samponiranja II rniesto. kerist1te Rw.r).!)Gijedlte) .l1a. P0110Vl10.iSe izlozenl IE: stavljaju i do 20 kcmikalija. pjemt popur sapllml.€ S.1lii/Z·vQcle • KiDri~Ute kane! d.tMwlre ojat'avHju kos. na Sveucilistu u juzuoj Kaliforniji otkrili su kako su zene koje konste j~daJiput u mjesecu isturZivanjimZl tijekorn cijele godine ostavite nekoliko minut~I.» umasirajre ga LL •.u ko~u .[jClI vade -nozere urnijesati i 2 tHee jabucnogu octa s)aj.. nBka .8cje ·mctvicl> Pl'O.j~ L.ite.llO..Iil.lTI p. Ovaj P.rl'itifa :HI I~okl. Ranliun BU pokazali kako su oni koji dulje vriJelllc rade kao frizeri. lit U zadnje riziku od rakn mjehura Hi dojke zbog rada s kernliskim posebnu bojaina.e J.atirn pregledajte.

:» Nakon kupke umasirajte krernu u stcpala (10k je kOZ8 jos vlafna. Nakon tqga. .largonij<. ulja ad limuna. ill Kupujre proizvoce mocno otapalo kojese se sljececih noktiiu koji ne 1l. koristite 11. kao j forrnaldehid..lga!1'l i !11rac.idrzava!t~ za njegu sadrze navedene kemlkallj e (vid i lzvore) . dar ce im predivan susrav. Iako ceie je ·ublij. Uplja se PU'IHR ruke. HZ korlsren]e pro iz voda leo ji su he iii rnrtvu silikaia. Prllicno je jednostavno pripremitl domace ulje za ovlazivanje ruku III pronaci proizvocle u prodavaontcama sa zclraviiu proizvodlma potraiat ce varn scst rnjesecl. 0 PRIRODNA priroclnih NJEGA STOPALA • Grubu Stopala 5U cesro zanemarena pa ce dobra reagiratl na mnzen]e. poremecaje posebice Koristi se 1I plodnosti opasan II kodzivotlnja te je vrste ~. To t~. Idealno rjesenje jest da zavolite svoje ruke 1 stopala u prirodnome obliku te ostavite laklranje noktiju za posebne prigode.<L doblva iz nafre. • Pomijesajte :'iliactl meda sa 2 ~icice baclernova Lilia te dodajte ill masllnova 3-0 g prirodnc G~Jdi Izvore) (\ k'Wi ulja dodajte nekoliko lavande u. HInze hili. I<REMA ZA STOPALA Aka ie cuvate rnlrisna kremu 1:1. LAK ZA NOKTE Problem s lakom za nokte jest u tome sto mnoge popur toulena osip. opisaui. alergljske koji izazlva koze. naputaka. u.. • Urnasirajte badernova suhe.Idrze Slelne kemikallje mugu nadrazlti glavobolle. rakoder sadrzi aceron.:0[1)1 prstlma.t! marelice etericnoga ulja tarnjanu 1.i susenje e(erier)a Lilia. izlagan]e i grlo: prouzrcciu i asunu.ala i sprijec"it. Ti sastcjcl 110S lakovirua zu nokte. pe.n.NJegastopala.0:.. sto cesto moze izazvatl tome zdravstvene tegobe.ce te koristite ili ruma namirisano S nekoliko kapi etericnogaulja tamjana.isirajle ulju bpi kumenom ad priroclnoga sa 20 1111bademova pomiiesanoga ulja ererlcnoga metvice.NJEGA RUKUI STOPALA Pomodnost rnanlkure i pedlkure posljednjih godlna olaksava cest dodlr sa stetnlm kemikalijama u lakovima za nokte i odstraalivadma laka. vode iI·t laI. rakoder. Sjajj]irm\ za nokre laka.e [ednaku kollcinu kokosova Lilja i etericnoga utrljajte. tim kernikakjama. ulja aka su vase luke ulja pacuHja. u 60 ml badernova ctertcoogu glicerina.cvr~(. badema U1lellsajte nokte prtrodnim s)aj~m s malo bilJhoga iM nlrnova ulia. Stijedi nekoliko savjeta ste koristiti za prirodno meku kozu i zdrave sjajne nolde. i uliire u bocu . sa vulkanskog 6 • Male kolicine badeinova uruasirajre u nokte susenje. up~triJetiite laSp!Gu. ~Lq • Ako lak za nokte koristite boju kennkali]a • Izbjegavajte (W bali. utiris. .iVf)cil1la cia sprijeci pucanje mucninu koiu uvijek lwei pcrete uiblllil Ihdat (DBP). Ge 3.. jeclnostavnija.I ui]e rnarelice navlazit sJop. ulje od oraha. 11:1 ulja od paprene ovdje. Najgore i u. hladnom ta ll. stopaluna kako biste ih ojacali i sprijecili PRIRODNA NJEGA RUKU naclnjene ad organskih sastojaka (vidi Izvore). nekoliko kapi 6 kapi 6 kupl eiericnoga lilj'!. Promije~ajte malorn drvenom U staklenu posucku dodajte po 6 kapl od svlh etericnirl kuhacom iprelijle s poklopcem. ko:1\1 uklomte • Povrerneno noge iZI.Ovutl. Dohro (I kapl etericncga osnovnu kremu stavlte u posuclu i ulia 2. Krema . Nakon blage m<lsaze. P OT REB N 0 (I J E: osnovne krerne U posudu s vodorn dodajte iii rraslinova' ruku kako biste ill nekollkc kapl • Kako biste dobili mirisno ulje.vrS(.nOl1l mjesur. Mjesavinu dobra OJala badernova Lilja za pranje ili jojobina kapi limuna i utrljajte u ILIke. Kako biste ogranicill pr. reakcije izaziva i ZH rnuskl reproduktivni drugih otupala.: uJja berrzoina • U malo] bod pornljesaj.iva. sa za nokte manje (vidl izvore) . omeksatl ko2icu' oko noktiju.ja od kOSli(. lak za nokte. omeksali. Slijedi nekoliko recepatu koje lllQzete i~kl'l$~lti kod kuce.

]edini nacin kako mozete biti sigurni cia ulja jest ta] cia ill.jre • Z.!Zru) ulja lrnaju wwoie ucinke 1.tj s u o:movnilll UtjClll iU vociml1. kdZl zasrneta soda bikarbona.r. jaglaca ili Zitnlb k:li~<lte nanesite fukU.lpi Ln~sll?ll" eLL.jte d. 0 bicno Sf: 1i:Uje~. Iormaldehkl. koncentracqe.es 1. • Llruirujuce: ~andaIClvinH. paprena ruzmarin bor. naranra. .u. ko]e se takoder rnoze nnvodltl kao "ckstrakr'' JH "tinktura.eRa0: OS.Lll etericnoga jojobe.r. Z. GMO-a I osta'lh oll~cisclv".d2. Napl!nite [lo!l(:)Y'nQka~1 voda i. na 'V. lavanda.lot.11j. po!1"lijeilal:!a § ICqJj~jll. ~~!hl! kOZL!: ~lo4al[e t. u 'iI1~d() vode . z. sinterlckih mirisa ill se uljem..!. triklosari. apsolutnom I Cistern.\pi. Ne korisute etericm[ U V'. 130).no. Ako vasoj PGn1ijeil~tjte je s malo i ucinite skroba da [e omeksate PRIRODNI Uzimaju "etcrlcna I MIRISI knko bl se od njih dobila mirisi. umora: rnetvica.ine Y0clLlie 1->15 :mllijeske nadomjescl losionu . Ddilre 11'tlz. prerna uputama. normalnom j parfemskom.il~ai)i.. Nanesue malo sodc vrscim>1 prsriju na kOD ku panja iii dok je vasa koza jds vlazna. je [eftln i ucinknvlt dezodorans. ali pod jXLZukoji se lIp~l1iti znojne ilijezde izazvati mucntnu. nernogucncst spadaju i ruk. • Za zre!u. uJ1).o 10 12 kllpi .. astmu.s.tiste iZI11'ije~.:. Umjetni se proizvode u laboratorijima lz slntetlddh \ kemlkallia. • Za mlri~ u sob): ~tavite 4.do €Je ~ kapf e'te. .'2 II Kupujtc Iosion za brijanje od prir:odnih sasrojaka (vidi lzvore).smreka. lavanda.shl."a 4 ~lleiGe v.l ]'0 kl. gnojiva. kortsti radi antibakterijsklh amonijak.akl'enU j:lr0ttesHe.vale. karnilioa.llllptllal(a. nerolij. sadrzl stotlne benzeua kernikallja. podjednako koristlti oprezne. PO$lIU BRI!AIllJR.u IJHjnwga u!l.l rl:J~ma~in:ai gemrii'ja Sta)ltte $ast(\\jRe.sastojak vecinl dezodoransa je aluminij klorohidrat moze zacepitir kOji sprjecava znojen]«. rnogu biti stetna (vidi SO:. SINTETICKI koriste umjetnih posto derivata. i aldeluda.lL opclm nazivom "parfemi'' ill "mirisi. Ptirodni mirisi poput jasmina dobivaju se iz biljaka. siresa i depresije. koja SlI najboljl I JdinicJwlll. nerolij." S vrernenom mogu naknpm u tkivu te svojorn otrovnoscu glavobol]e.Hc. • Za pobol'sanje raspolozenja: pe!argonija.avati. dostupna bel dodataka pestlclda. Dezodorauslmogu sadri:avati i talk lumjetne mirise. • Kod tjeskobe: • Knd lagunoga • Za depresiju: . Iavanda.erite liije cjolho ~. vetiver.Kalll. berga!l. paprena rnetvica...noga bosiljak. pe.ja LI J50 ml Jllje~a vi!'!e llj~8ke i ruzine v. 5 I.ete kupili ("ielLIzvore).paJ'fern: ci0d1). Badernovo takoder bOGin! UPOTREBA ETERICNIH Cistaulju su vrlo [aka I treba ill • Za kupku: bpi ULJA dotlajre 5 do 8 ulja po izboru VQQu. • Kod mental. a za mnoge sintetlcke mirisese l'ijelmJ]] LtLlclnQce jer neka od njih zna da su opasni po zdravlje te ih [e najbolje izbjeg.I op1l6wnje: nerolij.nje etedGol. reakci]e MIS[aVU aktivni . se ne smijl! progutllti. OJ kOrJ<:elWan~ 1. poremeca]i sredisnjemu razvrsrani kao opasui otpad.tll oa~t()jke.Cil."a l).I m ulj~1 Nusprolzvod njihove proizvodnje je otrovnlotpad. jasmin.)i?.0 N LOSION POSLIJE BRUANJA Vecina kupovnih Iosiona poslije brijanja sadrzi sintetick! alkohol koji jako isusuje brijanje kozu .l djet:c." a LI kojemu je ulje razrijedcnoalkoholcni i/ili plasrtcizerlma kako bi dl!lje rrajalo i bUo [eduostavnije Zit rukovanje. Sljedecl prlrodnl su ucinkoviti. • Za energiju: lirnun.e0jce" 'St. paculi.eted~noga utja u 12 ml .. nuris obicno Ttl spadaju derivati sintctickl MIRISI navedena PRIRODNI Qsnovoi 5C DEZODORANSI II Od 5. bor. se rnogu koristiti [ersu lIvljek prije I)POlrebe lijesll. takoder. les[Oi'l Iii' rna r.l ma~a~ll' do'~I~.glatkorn.ljlvQ I uClnkoVIto korl]it{.bove l{OOlO ol~jcni pad'e't:n. I'rotreslte I~al~c~ .000 kcmikalija koje se 95 nn naljepnict te se OplSU. osjetljivost koze i U ozbiljnije iivc(lJlum svojsrava. II kristulno karnen]e koje zdravih proizvoda prodavaontcama Namoclte kristalnl karnen te niime lagano trljajte 0 kozu. moze izazvuti aStClcenja[etre..l.OJl1. iflo IJlI ~Lli.mike .riOVJ1Gg_a ulja baderna. OSOBINE ETERICNIH ULJA R~. sob: kamilica. b0~iGl~ i d(!)bro ®vaj p~ir0dni .r~Lt i :. kukuruzncga .b ulJa. kadulja. Hlzme d0bri O\rI~!.largDi1ijH. te u hranjivu obllku. n~u·aL1Ci. • Kvristlte dezodorirajuce Illl.a.. Ietargt]u. Evo nekiJl . bosiljak. POJlliri&ile ul]e prije kupnje kako otsre znal i odgovara nuns. kod simptoma urnora. i 1I 110m. dd.111 raspclozenie te mugu POI nccl • Za intirnno ozradje: surtdulovlna.in!ju¢a je i .m OJre~[(l. Veclnu sastojnkn nije • Kuristile sodu bikarbonu bikarbcne kao prlrodni l:LezoJoran. malu vudiGe. karnilica.lteZe I(o~u.fiz0in:a l~ . vrlo je ucinkovita.Iavanda melisa.l!1R trajanja. vrlo mirlsni spojevi.\tan 'dol.\!vat. Soda blkarbona. u proizvodn]i mirlsa. • . nabuvljate od uglednoga P R I RBDN'I t.l.iilnili ulj:a tI l"i1kada.gIQ. .t3rel'il:110tF! 'ulj~u 20 \l1l (jedJl~1 ZJ[eu} olm~vnog.e-Skocl. se ulja biJjaka i desuliraju ulja". • Obicna j!"dn:lJ{q. kadulja.:( JO LiJ IVII t< I ~ I Mirisi mogu biti prlrodnl ili umjetni i dio su vellkoga asortlmana proizvoda za osobnu njegu.LPi.LI posudu l1a~1SvijBcnjakom te [~PQd nje zapalilc syiJecu. poremedaji ploda u trudnocl. ruzmann. njih oleo doblvn se iz naftnih Jecl. bergamot. Dolaze u ttl oblika: prirodni tusiranja. I Kalilj i marelicino ulje ateriilno:ga: liIlja te prun:Lije$ajte ee. Mnoga etericna razrjeduju kupujete dobavljaca ulja na trzl§tu kvare se dodavanjern oblcnlm eista etericna (vidi Izvore).J. J05 jedan aktivni sastojak. Preporucena organska u IJa SU • Kupujrc dezodoranse ko] sadrze prirodne sastojke (vidl Izvore). neroll].::ml hl~(dI'1Gm 1 ITOOt.

takoder.Akupun Ijekovitoga a proucavanle bilja je bitan dio medicine.aka str .RAVI terapije.130 vas kostur i misice snaznlrna. U Izvorima mozete naCi popis preporucenih zanavedene ZD. vrlo korisna. vrsta medicine koja liiecenje ktura je.!! kali . medu ostalirn. ni kupovati lijekove lijekovi LI Ijekarni Postoje mnogi prirodni upotrebu i pratece Lijek za rnanuntuk str. mnogim ljudirna ko]i imaju Antiseptik od -ceSn. "alternativna" na analizl vase osobnosti.PRIRODNO LIJECENJE Ne trebate uvijek posjeCivati lijecnika zbog uobicajenlh bolesti. 12. 128 terapiie kojima izbjegavate Homeopatija temelji je vrljedna lijekova i ne izazivaj u nuspojave. Joga je poznata po svojemu vjeibanju tijela te uravnotezulucemu sustava. stresa i depreslje. dok s·u aromaKonvanclonalni terapi]a i rnasaza korisne u riesavanlu medidnari tehnlka problema strUcnJaka su prihvatili osteopate i kiropraktlcare. Meditacija se pokazala izvrsnorn u olaksavanju napetostl. pilates nastajanje vecine i tal chi pozitivno umlruiucernl djeluju na vase zdravlje. dok tal chi odrzava ravnotezu tielesnoga i rnentalnoga zdravlia.CeV81)'l" PQrn. U ormadfu u k~pao"lci drZlte razne P(irodne lijekov. . OSTANITE Raznl oblicl vjezba pornocl ce yam da izbjegnete problema: joga. ucinku.eCi kod raznlh bqie3ti. a Alexandrova porncgla je. Pilates ee kao i ojacavanlu imunoloskoga odrfati Caj od kamilice str. mnogih tegoba. .9 u ledirna i vratu..

Na(jnite rupice 11<.(a so]e. U10zete . POSJEJ<OTlt:JE RANE antilsakterljsko I MME a luk ulja (vidi sir. L.garal'ice.Hjek vasemu hikarbone ~ ruulo vode iii ocra u paSI1J te nanesite ubod.olaks-ate s'tanjii u.1.ica vruce vade • Ako vas ubode peel. i limuna (antioksidans).1 a U M B I. • jednu oguljenu bananu soka po i • Da ublazite kasalj poriujesajre izrnije!. j u posudi. sa 2 zliCi(!. sQJino.e. Ne zaboravite da je voda jedan od najboljih osjecate dobro.GUL11bi.MA@1 SOK 0D (ill luka) .l ill osa.Pojav. 7~. nekoliko ce&nja i ostavhe cia nasjeckajte izgubljene viramine 1 slnar~iti qC)l1:. omogucavalu sigurne. durnbira i laguna ZELUCANE TEGOBE [e dobra za kiselina j " Soda blkarbona 2. j GLAVOBOLJA • Za smunjen]e napetosrl u glaYi. i)'0.lp ij re. pripreruite topll oblog s dumbirom.Pornijesajte osloboditi endorfin tijelu . ulje Javalldb nap()si~1 fl~1 (. uklonlte baei.U srntrivan]e prohavnih 2 zllcc sode iii 2 zlice mljevenoga s 111a10 blkarbonc pornijesajte iagrijte vode pomijesajl:e sa 50 rnl vode proruhesalre • Ako vas bo]jzelLlda~. cesnjaka nekolil.rljen. Mnoge potrepstine za kuhanje poput octa. J~~isnl[e m.lpr: JiHe ill tpGlsjekoti. prerezue luk i tdju)te pi> ubodu.cLJ(').ad najstarijih i najbol. .l<ln'arlU. • Svakoga [utra pojedue iabuke. II UJEDI KUKACA jednu 21lCLlsode grla i uboda kukaca IIlOgli se uspjesno lijeeiti bez posezanjuza mediclnskun lijekovlma.ljle po ozebllnama.sve ono ~lo yam [e pouebno za kutijlcu prlrodnih lijekova zu prYLI pomoc..e.zeJUEu j lakse . • Sal. Mjeilavlnu ohladite pr. • Eteri.ajte sa 600 rnl sojina rnlijeka i 2 zlice vocnoga Izboru.ijekova za gila. soli. ptlSril.U ')0 UDB I CAJ EN E BOLESTI lznenadulute velil<niz razllcitih svakodnevnlh bolestl moze se izUjeciti hranom peput luke) (antlblutik).. cesl1jaka . prociscene vode da iz organizmaisperete trave limuna sjenienki preko ocijl! i. ko. j 11 u prahu dumbirova ~ofijen9.o Iwsnlj. To ce nadoknadlti dvijc nekoliko Iavande. Imat cete.Cesllju I!'es1. odsto]i nelsoliko sati. OZEBLINE • PQll1ije~aj[e [eduu ilKi.1 Ra7-1l1. osoblro komarce: svjeze Iiiit~e iii ekstrakt prptrljajte po takoder je vrlo dobra • Ako ste prehladeni.L.n.naneslte ua malu ranu da je o~slile i. male .te ga P~Ul'lutl1·0mvalQll1.o . Stavltesal prilegnite. 1. kao izadni poput klincica (antibakterijsko dumbira (antispazmolitik).opijte.r:L.e d~J se nekuJjk. cesnjaka (antiseptik i antibiotik).ce ~~IJ grlckajte ill. • Cciinjak je antisepjicuo. Lezire neko vrijerne djelovan. sumeci vitamin C (do 500 rng nadan).e jabui'noga 2R oct>! • Maqa metvica izvrsno cdbija kukce.i puspj:e cia se riaropi. Na~t~l. • Na IIbodeno protiv izravno na mjesto ulrljajte ulja bolova. uvijekpljte mnogo otrove.~1Il0LIZ KASALJ nusjeckanoga I PREHlADE [ednu Z1ku (anuspazmcllrik). Llci. od PopijTe kollko god nrozete.prirodnt.djtl iz.Lk dehidraoije. sredstvo. S.. metvice.1l1jU.:e lee malo L"TI~LI. • Calevi ad papwlle ruzmarina glavobolju. i lavande (karminativi antidepresiv).ka utrljajte u ranu kako blste sprUecHllnfekciju. to poboljsava cirkulaci[u upale.u wejeljiv>1lllju J SI~e6a"a 02il)aka.1ite po gazi i pritisnlte ua z celo.sanj jabucnogaocta.11 it: ce cuda za vas zeluduc.ih • Otopue 2 zlice soli vode te progrglja]te. jeftine Ujekova na svijetu: kad se ne sredstvo). l24). Bilje poput majcine duslce (antiseptik i antifungal). • Zagrijle po [ednu ZliCLI meda smedega gecera te 3 zlic.da. Stavite ubrus preko pijte tihu s\fjeie isdjec1eL1i sok vel lirnuna ili lirnete. anisovih dumbirov IWHwdl. meda i zltarica takoder su osnova prirodnih lijel<ova. i zHcepl.ll1u . soda. Hi kadulje dohri su Deilu.L'iie u brzD. BOLNO GRLO rnjesavina vruceg« soka i meda kao i. To <it:: . ul@na~ sa 4ED rnl \)'otJ~ i [ll:Istlte cla: 300 nil Ogul)enlles8ni ~e§l1ja. putovanju iii uudnoci: pijte sporisa.Llb l.uI'l la lifeae)1l~ mamurlul<alzh1ijes<ifle !. narnodte pamucnl UbfU5 U 200 III I vade sa ilicicOlil csusene metvice. 'l'QIlI. cili MAMURLUK KUTIJICA S PRIHODNIMI UQbicajen:e bolestt poput prehlade.cu paprike ilicilija s jeducnn :meum osnovuog« krvi i olaksava UHOBOLJA • Z:agrij[e malo muslinova ulja.izite175 gS)ljezegq iedan [e . • Dumbir srniruje probavni sustav te se knristl ked mucnina ~I i rnracnu sobu da lijek pocn« Del [edne i lako upotrebljive lijekove. te prelijte rnedom ZUCiG1 te mjesavine.preradite otrove Iz alkohoia. kapi etericnoga do 2 zlice meda i iscijedire sok od Iirn una u kipucu voou te pijte 3 cia 4 puta na dan. nadrazenoga LIJEKOVIMIA sllcicli svakodnevuih • Ponujesajte 3 mulecrvene papricice sa 600 ml 50k8 od rajc1r.e Dodajte ce.vam [e upaljeno grlo.1jal{f1 J rm(npf:I lL u!Ju. 1 konjena durnblra potrepsunu..ega caj'l. Ohladlte i koristite za grgljanje kad .R 8P MUC:NINE R(!]ll V II jednostavna svjezeg lnnunova l. • Salin ern. ee~t1j~k~ II llho. Tijekom dana pojedite • Korijen ehinacee je Izvrstan Jijek za prehladu. !coil. 'QUo koji od njili . ie natdj.'rnlljei{o i koncentrat vata i p..lj prlpremljen ili<:e nasjeckane i(ako biste ublailli glavoboliu.U Z L. III Pijie C.

!ijekak.lierpes.do 10 kapi II kupku.f. lJ'1jest.1'P.llltl) eAJEVA[ 8reriEno u ii.. smrska.~noga. Manle. neu MJlf:1je Igija. prlrnjerice.elell. katnllka. • Nikada neruojte uzimati elva biljua lijeka istovremeno. ~iJIl$K:. Za ujetlil i Ob.te Pomaze .~opilklitle. ugrl~zi i ubqdl. SLI TRUDNOCE bilja nije • Latinjak (Caulophvllurn thallctroides) • Zlutni tuljan (Hydrastis canadensis) • Smreka (juniperus pl1le~iuIlJ) • Kaululja. I ot:~~lrlle. Ta~·o. i lJ)Joarl&lk'. pS'orijaz8 i akne. ali ne sadrie umjetne sastojke.[I.o Ifekarnam·a.I~Jema mogu izazvati stetne popratne koriste uz konvencionalne biljnih sastojaka far otrovne.l i iTIl~MI. ~ do. 0$i1'11 Ko.erite 5 Mnogi prirodni recepti od bilja mogu pomod kod blazih bolesti. metvlca. rnillefqJlul}fJ .tj4l1cim communis) • Gorska nl(. SIGURNO KORISTENJE BILJA BiJjni Hjekovi potjecu ponekad aka 51! KAMIUGA liUe p<1z1jivo jet velike mogu biti [ednak« iz prirodnih izvora i pojave lijckove.ode ktlRaca I<:arlsti!e ga 11era·ztij~(jenaga. (SalVia <[)J'El(lh~ilU~) Ll'a:va (J. strije. modflte i eRc~mi. Ntalnja mL!i1nitia.BILJNA KUTIJA ZA PRVU POMOC iNavetleni blllnl IjJekolii trebali hi oiti dostupni uputsna pakiranjU. trebali biste znati kake mnogi od tih lijekova sadrfe umjetne boje i okuse. Ako uzirnate Iijekove.i neki biljni lijek.ice maternice pob:1caj. proii. ha up. ~dl~1 ~gl. koliCine. . Ifreina SLi.' BILJE TIjEI<OM Vecina kuhnarskoga skodljivn trudnoce. ~motjvni sok. • Nikada nemojte cia Vlli.6 kapl U 20 miosno.c~i'nhl gli~nj. alkohol i secere. ReutQatski bolovl. Kl!N~I~ Et~. Koristiti ~aolDlilgu kremu za zarezanje koze..OCi[ajl(. mazul'an.$UI~ RUrle. hranl I stimullrati te Izazvatl WAIliTARIOIll Kre. bol u l~~irn<!. k:adulja r maJtlna d~ifia.nla •. • Aim se simptorni ne povuku.tvica (Mentha UPOZORENJE IIi atkoholnl ekslraki Sljedecih devet etericnih ulja ne preporuGuJe se koristitl tijekom trudnoce: bosiljak.!· It Pomno PI. ijedite ih r vodorn. Antacidi koii se koriste protiv zgaravice. Kf. ulja:.jec1rukclje MaSt ~JGIt!t! Il\)SlfA bil]e ili eterlcna :E.~a.l djeQe. u '6 "illc~ bll.aer. Svt9b.. bolne lJl9da~i~e. posavjetujte . . u 'i obra:tite pozomest IijechikDITI smijete.:!. iOS-8 prob'ava.o pamucn0111 G:!\YEZ 'tatom.no ulie O~!R 9d rli.oQoY.chIILe.Posavjetujtese ako ieJite koristiti lI!j~1nakon toga sve sa lijekove .l1 • J-r.aStrrfu I glaYobolje·. bolrii misli'i. a Z<I vanisku raz.Jlj I'il'tr~ pPl!kl!ne. <:3 n~adi:az.! upute za ni kada nernojie vise od utvrdene lljekove ako se prije toga ue posnvjetujete sa strucnjakom.e$ti]l[~h~ t. Nesalliw iii probavne tegobe lijecite svjezlrn cajem ad kamilce.emi.biljrir tegoba. Tab. Eterj'iina ulle Alzheimerovom bolescu .l dojencadl do Best rnjeseci biljne aka ui.. hiljne lijekove • Nikada nemojte uzimati upotrebui kmj~titi eleriCn<l ulja za internu upotrebu. i oni se proizvode komercijalno.ira nesanicli.~vic~ i W(jlle. 5 5 vecini prodavaonica zdrave hrane i u nel<im II kcrlstitl neki. ~@'NJ)l. boi i trauma.demo~a lilla.kad 19ar.fs. od ozblllnlh zdravstvenlh 7': C -I u 1"0l' R II B A lAVANlDA '11). opeXline od. alil~l:le. ~ dQ 2 kapi naneslte na .I l)ro~itenll1 Vella. )stegl1uea..(eriGho 'ulje E'lilINAGE'A 1'q):jlete.u'ledima. !lUivi~.l tri mjeseca trudnoce treba Izbjegavau uJja.ozQ~e. Q51P ad pele!la. osip nak6Zi! gljiviGe. Ako je vas ormarlc u kupaonici pun Ujekova iz ljekarne. . fbolne· zglo!Hiv.illa GreliVi.. stoga ~(ema 'HomeogatsKe Za balbve.e m~itla. Poput konvencionalnIh lijekova.d~ubQl5alj~. konzervanse. illsilil. Provl.e.~. lavanda.avne teg:obe' koo.e: 8.. !lol<. navedeno. pitajte lijecnika smijere li korlsuti ..I\ l!J. sadrze aluminijske spojeve koii se povezuju zamllenlte te slntetltke daljnjemu tekstu.!. sunca. S njirna treba postupati koncentracije .ei1i zeiudac.o izbjegavati kao lijek jer mogu llJ. o'dtlija RLJ ~e.takoder i etericna strucnjakorn razdobl]a.K 'K<\fiIsUI ' VALgRIJ/lNA!1 Tablete: HMELJ II prchranitijekom SI [edece vrste biljaka te ill treba L1 vazne lznhnke potpnn. MfiD!JNI!ffi G\lj tjlbi~te fable. modriee.0 < c bil/!nlm lijekovima navedenima u MoilrjGe. rnlrta. ugrlzi f .JZ(\Vi'B~iJEST USi.rao·e. eRc. k Ekceoii. Driltiavlte.ubodi.se sa stiucnjakorn. "&esanip1. Ilpdrazenij ~oia. . • Tijekom prv:. ko'cl pUkrMih . Akqe~ bu~uiJice.i tosian o~rell6iil1e.a: 3 k<lpi kamil[. Uvij~k proiHtajte 'piitite. manj'e rane.bollia.

<: Cl bi:. . a zat[m se ruke i noge te istovremeno (omu poiozaju na drugu stl'llnu.i lead nekih I dojke. celjust i tijelo. ugodan nacin. rnogll blste ozlije liti.itelja ko. medltacl]u kuo Mozete medttlrau lJ vlaku ili l. smanjuje Nadite treba provodlu poze teulozite (vidl Izvore).Le sc m gli istezati i vjezbajre bosouogi. Ako vam to ni]e udobno. kako biste se laks« usredotocili. ali opustena. otvorenima. "sjedenje" rnoglo poboljsati vase zdravlje na joga postane navikom. uspravljenih ti. Z UJ 'U UJ LIJECENJE VJElBOM loga i meditacija mogu pornod u sprjecavanju poboljsatl NAPUCI ZAJOGU • Vj zbajte rnoglo 1I ioplcj.koncentraciju. Nijedna. (drevni indijski tekstovi uazivaju re misli "UI110Hl u Cistoj. srnanjivanju Alto vee neko vrljerne trenlrate ste gipki. poznauh kao asane. Stoga. Mozete prekriziti uz pomoc stolca ill bez JOGA joga je fllozofija koja potjece 5. opustai II skladu podizanje i spusianje kosa pri svakomu ritam. Joga j meditacija nisu osoblto zahtjevne: ce vasu kondiciju malo MEDITACIJA Medilaciju posto]e odabruli.r(\:?! . leda pobolj~at. tlho] sobi [loput telelona. • Usredotocne govorue Ll uesto novca u dobru knjigu o jo!. rasciscava misli i ornogucule uvid u zivotnu perspektivu. SlO bude uspravljena. ravnotezu izmedu tijela. sustav pa bi redovito ugodan osjeca]. u krilu. JEDNOSTAVNA • Udobno • Postanite MEDITACI)A joga povecava Ileksibilnost.u. oku za vecinu nasznaci Kornbinaclja istovrerueno umlruiemo i tijelo. p~ cak. dok e<: meditacija smiruje. ruke neka pocivsju treba 1 iti opusteno. vrat. udobnu • Nosite I rezalogajili.k. a lice Mozete Urnirivanje. s r'ukarna u krii.neke asane bi varn rnogle vise pornoci ledirna i vratu ie zglobove. kronicne se j boli. koristi su brojne tehnike. snagu i izdrzljivost. lstrazivanja pokazala kako meditaci]a pomaze stresa. jedncstavnlm te ojafatl istegnite stru. Uspostavite vjezbanje postane vasa svakodnevna mnegostruke.rimi noge dok sjedue na podu Ill njcga. spretnosr i Asane i izdisanjernispravne se smjesrire na pod ill stelae. uma j duha. [oga zdravsivenih Legoba. llc. 0 vjezbarna joge. trenutku 11 vjezbe svakoga dana pobolisat i izazvati provod U mnoglm kulturarna 0 pa tuko bolesti SIca. primarno postojanja. • Vjezbajre jogu 3 sara nakon Sro ste pojeli zaduji obrok ill • Sjetite se da [oga nile natjecanje. Ostanite Istezanjem U U stranu p. nu fizicki element vjezbi. Za jogu kupite udobnu i lezernu odiecu od prirodnih tkanina i posvetite se tome svakoga dana da rutlnu tako da aktivnost.j ce varn pokazati LL<lisaju i lzdisa]u. znaci zaustaviti misli 'ko]c flam prolaze kroz glavu majrnuna" cia . uravnotezuje.obolj~at '. ne ih teska: svatko ih mote raditi u bilo kojo] dobi. mozemo definirati "umirivan]e i disanje". iz Indijc otprije tjelesne vjezbe. prostranoj kleknuri. lstezaniern kraljeinice [ogu pa Da pojednostavlmo. i upr.lL te srniriti i prosiriti um i osjeca] mira. Vecina U oba slLl61ja neka kraljeznica ceLe savitiJivost vas ega vrata i i rasiriti prsni koso mirno mjesto gdje rnogu siesu. rnenrulne 1111mnoge zarvoriti Dei ili ih cl. ll1iSice 1I "" rn Z i izljecenju m o z E) laksih bolesti i istodobno uspostavlja kvalitetu zivota. svjesni ava drZallje i . Koju god metodu svjesnost sadasnjemu vrsta karcuicma. od tih dviju disciplina nije (neke ne biste trebali izvoditi). eli sanja. i to je pitanje vj zb i mentaln stjecarue navike Wane. Kao i svaka druga vjestina. usredotocenostt aspekte Serijom pobof koncentriru i 'iljezbi disanja Zapad se utjece vasega ZivOla.tJ. pOpUL stajanja na glavi.ete ravllote~u islegnuti i oblikovati 'Sjedlte mimo. nakratko 11:1poslu. radite vjeZ:be vlastitirn ritmom i prilagodite sebi. i "izdahni" vjezbajte po pet rninura i pomalo dok i)lcliselc.iCaJLe sa strucnim trenerorn [oge . odjecu kako nakon • AI _ sara aka ste samo nesto imate nekih po sebnih pokusavajte s nupredrurn rrt daleko od sv 'ga sto bi vas ometuti.~jeJnite ('HI stelae 1 naslouire se. 5 udisanjem • Opusrire ramena. u bilo kojim uvjetima. • Dok ne postanete iskusni. ako izguhit sebl "udahni" dok udisete.!.iela tako da se lTloiete u5redolo~iti leda i opuSten~ disanje. • Na pocetku pwduljuJte vjezbauje dok ne budete mogli odrzat: usredotocenostl te ritam od 20 mlnuta.ollko minuta. mozda sa svi [ecom i mirisnim stapicem. toploj i sobi. Poboljsava kao sro su rak prostate imuuoloski cUj je povecati S. visokog krvnoga tlaka.i se nu llsanje.000 gudinu. obratite poz most grudnoga na stres. na vlastito nek.

i gnojivima u hrani. .BRIGA 0 BEBAMA Pri. Opremite djequ sobu 0djf. nelspitanim kemikalijama pokucstvu u toaletnim potrepstlnarna te bojamai vlaknima u kola "otpustaju" kernilske plinove. Prlmdna vlakna poput . postetjlnu str. vune. od sarnoga pocetka svojem nevoredencetu Djeca su osobito reagiraju na osietliiva na oneciscenje u proslornu Zdrava hrana za bebe str.o$l1si?e vune I parnuKa qmoguCi! ~e \laSem Jlletetu pocetak zi~bt11' bez ~Ie(gij~ I Qtfo. 140 prolzvode za dijete necete pronacl u svakoj prodavaonici. Kod kuce 5Li djeca izlozena tvarlma ko]e ometaju norrnalan rad herrnona: pestlcldirna odrsdenlrn vrstarna plastike. putem interneta 1:10 mnogo toga rnozete narufiti ili postern. parnuka. Negativne uclnkeonedscivaca Prldrzavajte se savjeta u ovomu pogtavlju te hranite svoju djecu domacorn hranorn. U vasernu domu treba biti sto rnan]e takvih tvari.radno je da roditelji pruzlti najbolje u zivotu.V.cu[zradenu neetrovnlrn beiama 1 lakovirna te Irn taka osigurajte sobu bez sintetike i kerrtlkallla. djeci.xiirnu duhana. 136 zele okolisa i cesto negativno desetljecu godina. i malo. a ako vodlte osigurat cete zdravlje i sigurnost brigu 0 cistocl vasega doma. sinteticke rnedu kernikalije: udvostrucio se bro] astrnatkara djecom mladom od pet kao sto se udvostrucio i braj alergija medu djecom.Ol. Mozda Organska. kadrnl]u i drugim teskirn rnetalirna u kucno] prasini. izbjegavajte posteljinu plastikui kupuiete prirodno pokucstvo i djecu u od drva. sto odgovarajuce ce uvelike povecavati kakvocu zraka. Odablr pelena str: 138 dojencadi ORGANSKO ZA DJECU u kucanstvu mozemc znatno srnanjiti. koze ] metala te odijevajte od prirodnih materijala.

• Poprieajte udrugu it:gllbljenu s Llle(iWclnskol1~ U BRLGA ZA ZUB. PllaS:tika Rauijedile '{oini soR uvedl ispgr~v.o sadrze i J. dok njihova krv.lfeteta( .kaJgstu r:nrll~ sve prisutnija mrjjpNl!ldonl. ntsu organske.lijecili.izbjegavajucI (jute zacine i masline. se(~er je vezan i uz nastajanje nekih vrsta raka.. osipu :i dijabetcsu te :ih rjede odvoduno . organske neka 5.l~lonite ~. potrebne 5U irn razmjeruo velike kolicine hrane U oduosu not ajtho\' uzrast.vOJ'e).Se i taujure mlljeko na tfoZistu (Vidi IZ). Prlje l'Iego.el" ~adtZ~ l:l. pod puttskorn potrosaca. od kojih su mnogi zabranjeni U hrani za tvari koje :SU djeteru potrebne za razvo] .. brigu 0 tome cia budn dobre..sto mozete dati djetetu ua pO'cetku livot.i B@J':'IKW.bistil! smanjlli"k'ol[Einu Ne pretjerllji:e s .I1ClgO ·Se'e·ra.ece·gatQ ne mozete.!l!io'g I. kOI'.i ja . postoji nek. i • Provjerire naljepnlce na svako] pocela sam joj gnjeciti hranu koju smo [ef moj suprug . • Potrudite se [esti dovoljno zdrave. i na tom je odrasla u zdravo dijete koje voll hranu i zanima se hrane za dojencad za nju. • Dojenje stvara [edlnsrvenu vezu izmedu majke i rljeteta. Hranite svoie dijete domacorn.il~o.:-.«. Takodcr su man]e UK LAN JA:. • JeCilte po [[mlQ i eest0 da tDclri'iite l'a:l. nego.ite s.ICE koris."1. p sokova .N'J It M':RUA: u manu za .jenu Juanu i onll koja sadri}. navike.btiti moje dijete misliti taka. cal> j rak. ije mnog0. j HRANJENJE N.nuZL1bi'If.i gnojiva.lemima dlJjellja. formula za rnlileko i hranu za dojenead ODABERITE DOjentacl u razvo] kCllllkaJjje ORGANSKO a njihov lmunitet i eudokrlne zlijezde nisu u porpunosti razvijcru pa moze du(i do njihova ostecen]a. mlasti(1ne ~estl'On1 Hi kQntaktirajr.R AN!E Dgjeri~ad !. a ~atinlJe po:sp.Il. Bvo uekollko razloga zbog Cega je dojenje dobro i za bebu i za vas. rnanje podlozna sindrornu iznenadne snuti dojenceta . zasladivacei SAV'J Kupite sokovnik sami pripremajte organskoga ET j svolo] bole [er su vezani djeci mnogobrojne tegobe. Vecina formula Z<I mlrjeko' nislJ o rganske i niogu sa'drzava. (im je presla na l<rtJtu hranu.ne lciseline koje mogULlLlis[j~1 ~~(k. probleme s ocima dijabetesom: i. nego djecu lco]a pi)u rnlijeko iz bocice. obrlslte ovisnosti 0 slatkomu i izaziva bolestina duge staze. Cak i profzvodael formula za mlijeko za dojencad priznaju kako je njihovo mlijeko "slabi nadomjestak" za pmvo.vodite ostataka. ve. ~to ope.1Ig[!lV~ pft~tld~b)" o. V'0Qa. Ojera ~11 osjerljiva na 01. ipak se rnogu mt6 u "oblteljsko] hrani' kojon: biste Povrce u kaSi.g[(J vodl su podlozna probavnun .. [lr. sve dodaike stahllizarore. alkohoJ.inl!l energUe. procesirani skrob i secere.oeem bil<:~~P0nol1J.' ce.Ce~t.K! <:( KAKO HRANITI DJECU Budud da veeina. E-bmjc\'i. antioksidanse. Aka oellucite' lie doHti iii .e lokall'ltl (vieli l%.j.i disnim tegobama.o!iko clojenC"d. pa sokove ad uz alerguske vota. 10 jegurtu vocnlh kako . ietra 1bubrezl nisu u potpunosti sposobni izbaclti otpudne tvari pa se one raloze II tijelu.LI. propisaoe Iijekove.tite stak[~l1e. a Inljjekel. zaCi. jest dojenie. • Dojenje ojacava cljetji imuuitet: djeca JW)" sisu. kozom te • Popijte barern 2 litre vade na • 12bjegavajte korein. • Secer cesto doda.IW-J__ 'lD LiJ I co I II .a i ¥0I'1j. oneqstit dan da nadokJlJdite tek:uciQtl...a u mlijeko.j~(ivaCe okusa. Q. teo tako pUjedi i nil vase clojeI'H::e.e konzervunse.. pU5tite I{LJU( USPJESNOGA DOJENJA • Odmurajre se koliko gad mozete. organskom hranom da ganauctte 11a zdravu prchranu i nemojtcga navikavati na kllPOV\1U gorovu hranu. Posto]e dokazi kako je suecu 'II rano] dobi.10r0).vocnim SQJ~()l<in'l~lje1's~clrze pri l~d. • !(ol'lstite Cll. no hrani za dojencad.t.vca:ni sustav dojeuce ta oso bito ·osjetl jiv na za dolencad Imie je ispitao nezavisni lzvor.u djeC.ls biJo Jrnk. prijeci na qelcviteobroka.l. .vjlJ] prClb.rete @ojetil:1.n. LIZ ZASTO 0 OJITI? Majcino mlijeko je dojencetu prirodna hrana i sadrz] sve hranjive zd ravstvene osipe. Najbolje .esQda uJ)fle. takecl. pcmaze vaso) bebi kasnije u organskih 'formu'fa za l110gU hraniti svoje dojendc. eruulgator«.tQRPvratj hranu. Od proizvoda prehrambenih jj. Nemgamki sokovi ad.kll. brune. • Dojenje je pnlkticno zahtjevno.za zgusnjavanie. J(emijske ce vlI$e lnlijel. poput PCB-a i otrova.:li. poput sv)ezega graska ili splnata. bolesd jetre.15 i rnnogc 'l:ivotne navike {it: I'tl .} sadera kojoj su iz\ozeoi zubiGi va~e&a vaiieg dj~t"'l'a. prij¢ Kupnre uvijeR do nezdrave I'l. dleca I(oia se hrane tom hranom mogu biti pesticida i ostalih kemijskih 400 izlozena raznim kolicinama U osobito je osjetl]] va 11<1 u hrani 1 vodi. hQcice iar..ID Q nije kohservarise i Qstare' kel'flikatij'e. s malo cesnjaka a.ti kGli livotu razviti do bre prehrarn bene nisuod plastike da Izbjegnete lzlugan]e PVC-u. gt9 prnCC9ya v1Zilc Qci 'karijesa. 70 neurotokslne tijekom brzogu rasta u prvo] godini.p dodataJ<. Kao mladoj majd niie mi se svidio okus i miris proizvedene hrane za dojencad i smatrala sam da ee i svojirn protzvodirna GMO • Izbjegavaj. ked Imce. uravnotezeue. • Kupujte organske prolzvode i posiedite ostacima svoje dljele izlagan]« pestkfda . zattm prtpremllene vccina proizvodaca prestall suo u sretlstva . Debljina je rnedu djecorn. posto bilo jeprepuno skroba slabe hranjive vrijednosti.

aV'!'&el~ 'Udisanje taLk-<\ maze dQvearl" do sa 30'ml '(6 2liGtl) b. Tako se utro~i 32 Pelene od organskoga numJG: • Nikad ne koristite sapun qjeCje lice . ne samn tijekom nllhove UPOTREBA " K. od bilja (vidi brorazgradivi su i nisu ispitani na iiYatinjama.\jl. a oko 4 posto ukupnoga kucuog otpada cine prljave pelene.nihI organskih za '. nj~zan je • Koristite sarnpon 2'.aksati ClliceJ'lje. ulja I pudcre LIlja i . lzbjegavajte upotrebu [aklh Saplll1a i sumpona za odrasle.mnv)j .Rarnama.1 poce.?. PELENA OD TKANINE org. kosu. radije nego da kupujere jednokratne papirnate uloske. ko2i l~eb.site kOZLldJete!a rnekirn ~lImu[. dostupne SLI u prodaji. manje od pelena ad tkanine bitte varn potrebna kanta dvostruko osuslte ih vani. skuplja.QC1{5ril'od.ikJ.na i osjetljiva. i Jla5tu~a zub~.~jctlJj. l'irane I U!l. nego pelenarna od tkanine zna bid i preslozene.w re .Q· je i elQ 10 IllZbiljnib (!)I!>ol. vecu kolicinu boraksa i/ili sode b'karbone te "blago ket1lijski" de.)SIO okolis. p®mljesajre 3 bpi Ie J.(I18. gdje rnogu oprM rn:ogu jamciti cia nisu od sintetike i naftnih pelene umjesto vas. • Previjanje nespretno.. .cl1ikom i izbj~gav~\jte taUe puci(\\r. I1)D~"te 1j>e!ena pra .lclemova IHjesto oSipa. polovine hladnorn vcdom 3 do 4 zliee boraksa iii sode bikarbone da • Iako [e kupnja pelcna od tka nine \. To ce vam o. ~I "'" .. Odaberire Ti. BRIGA ZA DJECJU KOZU Buduci da [e djetja koz. Za namakanle 5 • releue od tkanine mnogo bolje upijaju. Aim pelene morate suslti 1I no sada su dcstupne u duljemu 0110gOl peklopcern.f!)skog ad steposromoga 'U: om .potreblll. nemojte djetetu stavljati pelene kako bi njegova kola mogla bill ~lO vtse na svjezernu zraku. Mozete koristlti i uloske Zll pelene.va rnaslaca.odoliir~jll~el.ko:iia na Ileu je n@j~1:sjetlFv.lJ.. II Pranje pelena i pranie. " Kupite barem..azgl>arue.Jzazjv.>.!Qod o<:lI:i\ga!iiSUma gdje Q~tajll gClcl. Ucinakkoji jednoluatne pelene imaju na okolis je znacajan.l1.p~Lrnil':il u J~daQluatli)irn pe. rn.e pelt:lle.Dske kel1)ik~1ija.ulllesite illt {Iilj(.llje.len<lnw. '. sterilizirajte ill. G'i e rn N< ODABIR I UPOTREBA PELENA Vuse dljete ce Iskorlstiti oko 5. vee i zbog toga sto poprlllino pridonose kucnorne otpadu te sarnim tim i oneciscavanju vode i zraka. Bactte oroprnu skoljku.l fi)S~P . njezna i osjetljiva te je treba njegov'ati s nalvecom paznjom. sredsrvo kamllice.I. jednokratne pel S. od [ednokratnih pelena do bema i loslona za dolencad.milijll)}i 51~tb. cljeCju s ulj em JEDNOKRATNE • $LI PELENE izradone stoljeca kad su se pocele proiz.oriSlite pelene parr.2: proizvodnje.ent za namakanje uprljanih pclena pri]e pran]a. rnirlsa i konzervansa mogu izazvati nadrazenost 1 alergljske ul]a I kreme derivata. polovlne OD TKANINE 8 sati iii tijekom nod.0. posjedu]u nego 1. razvijenih zeml]a (vidi Izvore). a rnogu se .J~ o. tito blsie plauli [ednokratne pel ene.VQj qplj~jt!ceg<l .e cle~.erdi. U~!ci' aije JPosrojao k JllDlje> 1~"~Ii)o.adno.. • Milijpai jedn.e prQI~ode pamuka.i reciklirau. cal. $~1I110 cia se pro:lzve*: • iposLi. • Osipe .jno cia ih rnozete pratii susiti. tada kada yam je to prikladnjje.koje mozete vi~ekratno encrgije. Kad god to mozeie.". lspiran]e. prirodni izbjeljivac i deziufekcijsko sredsrvo.I teo Ur:riijesajte razdobl]u uklontte .jenja eiLl~j smrtL pa z<! djeou bez orgil. dvije kante za prarije s poklopcima. p0put bademova • Svake godlne ~jjekuse kak-a. Izvore).. Napunite kantu do.nrlje i namirlsete pelene. Lalcie upija kemlkalile sadriane u raznim prolzvodlma. Ako mozete. "RttperI!!!" od • 'Kodosipa izbjeljiv:ac i.(1<1Q.:« pranje ked kuce i 4l posro ntanje kQristili.na kozt mazite kremom ad neveJlH . Sluc~jru(J . • Ne osjecajtekrivnju aka kurkad koristite jednoxratne pelene. i hlacitl je kad je vrufe.PELENE I NJEGA KOlE Djecja koza je meka.proizvodi prirodna. nego bucanje nekoliko jedaokratnih pelene ad tkanina posioje urnjetnih bo]a.Jla. peleria na dan. pelena Argumenri navedeni za iprotiv jednokratnih su dolje.. sunce je susilici. pranje vedini gradova pr.ed~lg0d')ll" J?!®gl®ga ~uplii u prodavaonic8.!nim ru.l~. pctrosite Z1. Dodacipoput reakci]e.r rn .el1ul'lL. Uslugeza LI.ij'L • Koristite losione.ma .PV{JtJ cliokslne 1!tetne Zit' IDk0n~. g~Clina cia se.l(ctickih pelene vJ"kallal~ow .vociiti Jedno. kao i vunene gacice za petene kojece grij.000 pelena.s«dlt.i dntge ad ikanina [e rnoogo bolje za hionerazgradivih. vrJo o. PRANJ E PELENA [~pedte rnokre skoljku. koja vode zbog vclikih kollclna i strojeva ko]e prirocu1o protiv upala.a nje:l'. oel 'peleaa ulj~ kamilice L~ja 'Toalel. ako ubrcjuno bebe. Kupujte k-ernu za pelene sadrZl crvenu djetcllnu. • Kupite dovo.uku. OI)CritC pelene u perillci.l sast0j"aka. • Ulo2:ite uioske za pelene ko]i tic peru. organska • Pelene od tkanlna niogu posii]e korlsritl . Neke imaju usiveru vrpcu za vezanje pa varn nisu patrebne sigurnosneigle.it Ckir1<l b~lC'ljll Se II ~lfIece ~vak()g. Z.k I'Llt1.ti vasu bebu kad le h.okr~Jtnlh pelefl. bikarboncili pelene Stavite pelene 00 11 TKANINE l! I bacite izmet zahodsku sode kantu sotopinom U boraksa te ostavite cia se namacu 6 do zahodsku LIZ PELENE jednokratne.t..i.J. ITi tuceta trebalo bi biti vise nego dostatnc.

p0. madraci i neizgLacane pLahte mogu "otpustatl" kernijske. a zathn slozile i punjeniern od i posteljinu i prirodnih eel rnaterijala prije nego p81l111k~!li vune (vld.o(1tl u 600 ml • . b. Te se kenukahje mogu otpustati Iz igtal'ke dok je beba sise. pJastiCnll protresjle sW. kernikallje koje de udisati ustedjeu novae.pjer10. • Cuvajte papir da vasa djecal njihovi prijatelji irnaju po ten]!! crtati..ih mogu kolaze.eitlijske tVar'c posteljina ZH LI bilmrbo!1Dm. pllnjena je OrgansRil .l(lku vodu ill je .stavlte n ka se suS-i. tJekoJike sfilL CVuStolll ~etkom . Cini se kao cianemate izbora. nego okruzltl svo]u djecu igrackama djetju Igracke izraduju odlaganicrn ko]e "isparavaju" i pretvaraju sobu u otrovnu ZO\l. :z mozece kupiti te ne vise truda od P~ll11t1Cm: oar'i uno sto trazite u obicno] Ptod~lvaonid.. tapete od vinila. zivota. a odJeca.1P brkllrc·ono!l1 u~lan.ODJECA.jetko Isrrosl.k!:'llicinu plusnke 0cl..eli Man]e suzapaljivi i smanjlr ce opHsno~1 U sluca.dati u svrhe.cnih • 'Da biste ocistili cupavu 1J sto vi.1 toalernl papir).. pamuk. P01o. utjecati na hormone J dovesti do snianjene plodnosrl kasni]e u Z1vot11. grize. samo drzi.tterijalapoput drva. POSTELJINA Vlakna koja "disu" pomocl ce vasemu djetetu da se udobnije odmara i ne bude Izlozeno otrovtma tijekom ~n.p.odmsle ill eljeell.ldraca. ODJECA ZA DJECU Bebe rustu take brzo da sc njihova odjeca ri. sobu.1ll.lli<::emraJte ·s.e veliku ~b<::es0d& bikarb.prirodnlh marerijala obi.uka.l50pi.eno dobrorvorne dulje trajit te ill mczemo reciklirati ili . pusta. cijom se proizvodnjomJ stvara] u diokslni. kao lzrez.vati i j :1. dajte na rl1Z00VJ8nije igraCke. kao 1 od prirodnih ukrasite priroclnirn • Vodite brigu tome cia odjeoa vase bebe ne 011H sadr.avati u prodavaorucama novinama? ili putem oglasa u grndskim • Kad ktipujete novu odjecu.i ako ste pratll i.72).rekrive. tvarl.zi vatromporne tijekoll1. mnogl ruadruci za kolijevke lmaju dodatnu pbsticnu zastiru protiv vlage. ru~nidI R.ite krp0fl1.ple: vo~le.lflt:'lil '~c6 Se'\j!lop\JL . • Izradire sarni igracke od svakodnevnih malerijala.0cis1.U. uredskoga rola Z. novi sag. sintetidd Budite svjesni da svjeza boja.Se vremena Sp<l\liJjll(.i~nicu za igracke i posuduite igm(:"ice i knjlge.vite i. • Kupite svorn dieteiu drvcni I.li.raju se miersl i . POSTELJINA I IGRACKE Poprilicni su izgledi da ee vase dijete uCi u potpuno preuredenu Aka Yam je to prvo dljete.icLmca.oj ~'('JClii o. spavanja. is. kupujre odjecu od prirodnlh orgauskih keinlkalija. Ian I konoplju (vi. J.escemm 1.obe dil ude kl. Stoga PokHg~lj\e sin~et:i. moraju udisati plinove koje ti sastojci .ckeposteljine koju tlije potrebno glacati. Z~llilll.na poJl. Izvore). vlakana koja ne sadrzavaju rragove • .1u krevetu. ~.peliitG LI hlado.laga. 1I koze i poput skoJJJd l cesera te ill • Sa(uvaJte V<lSPstaru odje. kupujre od sintetickih prirodne rnaterijala tkanine . vune. stuklenka. • Da tzbjegnete plastiku.vremeno tijeko:m (I~~enrem 50d9. Teske cete robu naruchl prirodntrn pokrovom • Halite organsklh takcder zahtijevau pO~lOJ11 od rvrtki 5 plalue i jastucrrice ne trebare cia se ko. papira. M0p. predmeta bojama.slnteticke to. nego od raslt te srogu nema] u izb()nl.ijoj djed igraeke od prirodnih l11:. • !\lw rnozete. plinove. Europskoviicce za znanost smatra da ftalati rnogu Izazvatiostecenia [etre. Zasto ne blsre usted j eli malo bogatstvo J1ujenjajuCi cdjecu s prljateJjlll1a ill kupovalt rabljenu odjecu Italate kojl su zabranjeni u nekim enrcpskim drzavama.pite igr.ir.l1lmgo vi.polivinilklorida vlsokotokslcne rnjestima to rnofete narudti postern (vidl lzvore).H rnogle biti lzlozene bebe i mala djeca. stisce ill. Mnoge djecje se od PVC-a . tsebe provode 1.ili. val:rootpoXIW. svedite otrove na najmanje tako sto cete odabrati prirodn& vlakna i oprernu gdje god to mozete. polturehlnsko1l1 . te stoga ostane u dobroum sranju. reverie izraden od' odrzivoga drva (villi Izvore.f:Jc.odu bilmrL)®l1:t() l:z rlle\>:e. a vi cere i lakove od formaldehlda.e prodaju madrace i organsklm gbcat.U kemiifalij!lUia. • l~n(cke izradene oel.~icne igracke nisu blorazgradive te povecavaju . bubrega 1 testisa te l~Qimltoga i kao vinil. predmeta (rnalih lruti ja.laniteSf! gradsku C.uStilila. pamuka.cu da se dijete rnoze igrati i cdjenuti je. Meke igmclcc od vluila mogu sadr1.l Zf.na ~fJ.nezelJene mrlle s uprli. upure za pra nje.~e 'da . str. Izvore).Se svjeieg.13udite .zljivi pri odabiru.on! o~rll'le. d~eleee imati CISCENJE IGRACAKA G Za 'ci"iicenje LljJtljanih iii dlWenih igrai'Rka plasti.isparavaju ujekorn duijega vremena. mazda ee imati novi sag. ('emu hi o.L Dobro je i otVoriti prozor spilvace s.sto yam [epotrebno.ite 2 igracku.S'l!1")O ill rasprostrne OSlI%. djem ne sadri'". metala. Urnjesto toga. m.anih pltSanib IgraGaka. u mnogirn IGRACKE veclna djecjih igracaka izradcna je od plastike.pa. izbjegavajte slrueticke rnaterijale 0 • PI. Aka u vastm prodavaonlcama nemaju ono . i stu ill spremlte II onuar.ju pozara.vunu. Vecina VreCiCLl sa sodom ~~atvorJte vl"Bdicu j llu. Kako biste svojoj bebi oslgurall najbolji rnogud pocetak • Oslin toga. marl rae i posteljinu. iSf1lL<Ike: .

dlake. Miris i mrlje ad urina i izmeta rnozete. iti tropsku rlbu. Q(i5titi dlacice kutnih iz saga i mekoga 0 pokucstva. poputgusaka pataka. vodite brigu 0 tome da nije ulovtjena nago je uzgojena u zatecenlstvu (vidi lzvore). uz savjete vlasnicima ljubimaca tome kako odrzati na postelju visoku higijenu.l1. takoder. postupclrna.l.iSS . izmet i urin.wag" Wifer. Ako nabavljate pticu. {(IS . UklanjanJe iIIa. Kontakt 5 izmetom osobito vrtu i na javnim mjestima. stvorit ce vise problema u vezi 5 cistocom i no livoti nje u lwei nego iivotinje govorit cerno voli drzati Hrana za kucne ljublmce SIr. mogu biti problem u domu. tako sto svojim ijubimcima nete dopustiti i KONTROLA NAMETN[I(A Tijekorn. Nudimo yam savjete kako odrzavati bez alergena i korlstenja nezeljeni gubitak (istoeLi u vase] kako cetkanjem okolini sprijeciti [akih kernikallja. toplih dospiju ljetnih mjeseci razni narnetnici Jednostavni poput buha i krpel]a ulja porneci Kod Vitaminski dodad str. takoder. i zdravljem. koje drzlte vani. U ovom poglavlju o brizi za pse i rnacke jer su to zivotinje LI koje vedna vlasnika svojoj kuci. poput .K U C N I LJUBI Mel Kucnl Ijubimci nam daruju ljubav i prilatellstvo. ODGOVORNOST U KUPOVANJU PriJe nego sto kuplte kucnoga ljubimca.145. recepti ad etericnlh ce yam da se rijesite narnetnlka mladih z[votlnja bez primjene iakih kernikalija. u divljlnl. u krzna zivotinja. lI'Iali bJelokosl pas. pokucstvo. zahlijeva red ovlto aetkanie aka zel1te sgrUe~jti. oeistiti prirodnim je stetan za djecu te ga treba cistiti u domu. sjetite se kako tisuce zivotinja trazi dom u centrlma za zbrinjavanje gmaza zivotinja.eZeIJeno Opap1lnje dlaka u lfa'Sehiu'dpmu.ka stf • .

roQ. oboljenjima smetnji te ostatke povrta dalte svo me ps u kao zdravdodatak prehranl. hrana u konzervi iii osusena hrana za ZivotillJe ne mora nuzno biti i najbolja za vasega kucnog • Hrana za kudne 'ljubimee Pllna Je kemlkalija irna pesucida J Ijubimca ill za okolis.ll.biste nauietnika.i voda. hranlo imaju koristl od bHjnih hranjivih tvari. • S:V<l. s mozda joj oe.(anm nernoj. vetertnuromprlle • Svoga psa hranite bude zastupljeno .[edna I. bol]u pozornost. '.trecinasirovo ueclne talco da zH<JJiCfl. • Kupujte kosti s rnesorn . u danadudajte 'jBdnu meso Ili nba. dvije ljublmea svakoga POY!". tumnom. bubJ\}ge.ju stfu1je k(. Kurol ljubimd zive na takvoj prehranl imaju manjeprobavnih su manle pedloznl parazitima.~~ I 1 z ohzir Cinjenicu da psi. U kupovnoj hranl za kuene ljubimce nema te prirodne raanellkosti te se to nadoknaduje dodadma koji.. nastaianju kamenca na zublrna. • Sadr:21 sLiI j visoke • Su ha hrana za rna eke povezana [e uz problema s trebali davati suhu hranu. rnaslacak poboljsava fad [etre. raznolika nitrata olova.ij"l'lln Ij.J purarna zube 5 U NCO J( R ET OV 0 Da sprijecite hranu svojega nastajtl:nje ulja. na infekclje vasa macka trebala bi biti rnirnija.U911V':t lO(~~11Q.juslmve koze. ne bi ga pootiali pOPJi6ljte svi veterinarl.ilJ!('. • I"ustite ncka psI i macke pasu tra vu. poseblce III stu l.dnw Ila~'!JJ1 mp~1EIliIukoliom.e davati vrhnje.vornLsu kod rnnogobrcjnih Gtiravstl'€uii1. kao i ljudima. dajtc svojemu U Ijublrncu hrana za kudne se od leiiin. dok 08tJ~l uuva p.i"'esanj i'esnj. VITAMINSI<I.s61v. jetrrku. kao r orasl.j~re se S.jezim mesom ! povrfem.sve povrce. pasnjaku.i1~. Dodatak prehrani koji odgovara mackama i psirna. al'J_PLJjl)jeue jSQy.cicad~jte ~lI.lm 1'.nja. prema misljenju neldh veterlnara.iiil uzimanje dorlaci prehrani v ltamina bude ce varn da donesete 0 dostupnoj hrani.] te je razlne kucne ljubilllce sadrzavati (vidi str.I njlhov lirnful SUSLav..!iN(\iani SLlSt1lY m~sa. Uvijek :. Dozirajte jednu u kojuna J uiacka uz suhu hranu . . no ne • Riba je izvrsran izvor bjelclncevina za pse i rnacke. Uz rakvu ishranu.ijsal ce ununuet V~£\:!g~i ljubiruca. Ipak. hrane za c.lkucnoga IjubJiW!:fl pOGllere hnuti!1 . rnoze stu vite rnu hranu jednu ljuhirnce priprema zj votinjskih olovo iz kouzervi ill .n. I<AP$ULE Za uklnnjanje prirodni kapsulu MORSKA OD antiseplikCESNJAKA secera (1. te'$. kemijskim izazivaju • MaCI. srniruje :Rivee. Konzervirana prehrana najboi]a je za zdravlje vase macke. Hellstlekl veterinari priznaju kakn je najbolja prehrana za koji macke ipse ana zasnovana na sirovom organskom mesu.:t. d~ln. uz neko povrce i neke manje dodatke. • Oleo tri cetvnine konzervlrane kucne • aka kod ljudi i ~jvOli. zdravije prCJl18 irnaju ~jajnije krzno.Cll na dan.lka TRAVA 11a dan . cia ustedlte rnlijeko s iz biljaka u utrobi biljojeda • Za macku razrtjed.l[e obtol"e mesa Ilj • .~ ::.pSlile elli . .\'! i ~ilariue.lkfu. Kuhana srneda rib [e vrlo hranjlva. donekle i macke.. Sv(o.~Ln~1 illcel'm . bl je .)~e.®linj~.te vodorn.usto odbijai ULJE kozorn buhe. Ako vasa macka una problema mjehuro.Jo.sjernenke trebu'e manje napadati buhe I PSENI(NE p I<LI€E z..!. bubrezima. sr~:a i @st'.unitet.nc vode. U LJ E suhe.in. Sljeded DODACI KVASAC J zivotinjama. Sljedece najbolju cinjenice odluku pOIllI](~L djelol. eel lri ilellVrolne sitovoga '. dobivali te hranilvetvarl kojl se naveliko i spremite neg to :novca.i boja. Dozlrujtc BOLJA PREHRANA Sljed<.~eni0i:le [dice PQw0l1jsava.a . puna i'jYotlniskib rnasu.. 79). prernasno je i Ul0ze lzazvat i proba vne srnetn]e. OD BAKALARA i problema s CINJENICE 0 HRANII ZA KUCNE LJUBIMCE Iako [e prakticna za vlasnika kucnoga Jjuhimca.(? za vas'e tiy. a OSIlOVne masne kisellne Ornega-3 i Olflega-6 poi.tl hranu vasega ljubunca docl<ijte "ka.. U rnlijeko. CD :::J _j' KAKO HRANITI KUCNOGA LJUBIMCA Vecina hrane za kucne Ijubimce na trfistu uzimaju U reklamlra se kao "potpuna prehrana".l~al i lIll0)0Hte ga cia yam i. U miesto konzervlranom i suhorn hranorn.SprIj~reJ."obitIttJ8nib ljublmac« i dobrl su za pse a maCK:t::.Ci program prehrane dobur je za moje kucne Ijubirnce .tblrllt:ll . pDti<iu ~. alergije i slabe njihov im. sljedece . koze i Hranlte svolega Ijubimca sv.r. Persin je debar .I 2 . orpornjja i plmlziti. -ZIt '.1.snije': Pomaze kod upaljenih zglobova kapsulu ili tlic'i.Q).. te.:::1 PWb~V~l.6!erm.1na ilarrJQ(.aCke pl'iJilJ'e.doll1<!co. zlicLi suncokretova nego sro v~l~eg. su na :::J ~ Prije nego sto smo ih pripitomili. .eni_ql..1 bi bilaulrusniju. hrana za pije dovoljno Uravnctezena slntetickih !' konzervansa te Ijubill1ce umjetnih okusa . Dozirajte 25 mg-na 5 kg tezlne.ue iznulrt(. i desnl te bolju probavu na pnkiranju.

macke i mali sisavd izlozeni otrovlma.1 i:'esnia].()~. Pesticidi amitraz i permethrin utjecajem tih kemikalija mogu poremetitl rad endokrinih zlijezda. cete doci u dodir s kemikalijama protiv buha. u cHjne hidrosoh! i':ce~njak oilblja IUU Jjubil11 '. ·ll. Vodu II dana 1I hranu stavlre kapsulu i. .l.l ljubimca da uklonite buhc.1 [I' blda a hklrosola od ruzmarlna zliea hidro· la od lilllLLt1\l sporiija bi 1. jabucnoga KRPELjl AKOvas ljubifnac pokupi krpel] nemojte ga izvlafitl iz koze: glava ce ostati u kozi i izazvatl infekciju. Rao osn.l ell hu ha i. Sljedeci savjeti pokazat ce V~U1J ako prirodnim k postupcima mozete imati nadzor nad tim uarnetnicima. a vas dom nece bit! pun otrova. Gusto su (kant 1 do 15 mlnuta vas ljubirnac spa va.takoder.simjt' U krzflo vi.~' ulja. postoje mnogi prirodni nadomjesci kojl Sll se pdje tih kClJ1ijsl.::a odbiiete muhe cia sprijecite III Svakoga • Zeccve i zarno rce Cisljli i prirodnun 111. U 1I1aloj tllKlenoj ppsudl s izmlJesajte etericn. lel\a S ogrlica zathn je staviie vasernu ljulrirncu oko vrata.)ici. privlaci bulle ljubimca da odbijete buhe. urniruje kako j j '(Iinl higijenski llai::ill zn )~lstmQjiv. pdbllzllevrb Pazljivo pelina (LO bilje ne smijele koristiti kad je zell.~ce[k81i. Ogrlica ce odbijati bulle oko cetiri ijedna. II gubitka teka i svrabljivosti. Nerno]tc koristiti ulje rnetvice aim je ZI:!Jlkapsa jednu takvu ogrlicu i vrlo je ucinkovita. takoder. depresije. nadrazenu kozu I odbij. utrljajte. kupaie. i ulje cesojaka u. talc hidrosole Ijeta Izradim kollclne budu vcce. Dodajte suncokre(ov. urnjesto rasprsivaca.ce Cist.seplWIl<\[e.1l drzac za jaje). • Puder od nietvice 8VQg. njihov inerabolizam alkohol.e biti OlrOVJlO) PPlllijesajle etericnirn ne upije.1)a ad metvice (l"laSa2!li vaSa powrn<i>st. ulje istislmt0 jz 4 kaRsule ceSujaka ulijl!te vis. furmakolosklm tvrtkama uvjeravaju koristllii rnozeie naba iti ked 'p~. • Pokusajte kemijsklh toplinom naba iti elekuicnu Ta zamka Ill! r1» krv lezine .ikLi cI" S mogucu 1. dana u vodu vasega lodajte iii.a 3 kapi ulja narande namo Ire ogrlicu od pusta u rckucinu i osravite dok je SVl) 3 kapi ulja citronele 3 kapi llmunova ulla 3 kapl ulja cajevca kap ulja metvice (koristitc oprezno [er u velikirn kollclnama mQ2. omogucujete p novnu zarazu.ulJe bulla korisrenje rasprsivaca s Jakim kenukalijama.iedne kapr ulja roetvite.oga alkohola (11107. sobito onih mjesra u dornu gdje 7<. jake su kemikalije pa su psi. Neb caj bude iak i ohladite ga iii pelina. Ljubimci pod letargije. POTREBNO u JE: ulje za Ijeine navule buhu.OYU fa eterlcna ulia. za 110el ku ~kol. poznate kao biljnc vodc (vidi Izvore).ka skotna). koji se koriste u proizvodlma.c::ahjdrQSI.rlj~ljle 1I IUZll{) BUHE Iako lUl~ II prije upotrebe.:ih proizvoda. nekih veiennara. III Pripremite mjesavinu od 5 kapi LIlja cajevca i suncokretova ulja (pLI. kumih ljublmaca te takoder otrovan za pcele).o ulje. BUHA • Redovttlm usisa vanjeru.01a[<I. anti. zn votka) pesudj i vrbovlma 1 r. ly\jesaVIh'u umasir:ajle u krzml psa. no takoder pokupe i izrnet ie susenu • Kvasac u pralru iii u kapsulama ko 25 nl" na 5 kg 1I usisavate jaj. rasprsiva 'u. dju njezn Ulml. caju od metvice ili ljubimca ocra. Svojoj mackl svakoga macke koristite hidrosole.rzac za jaje do vrha ulijte suneokrerovo u malu posudu. za veet:! pse neka h1d.ktpelju da se otpustl. Vali godit'i Ma~a ogrtlca'liamocena buhe. vasa djeca i vas Ijubimac udlsete. imaju simptome poput povracan]a.KONTROLA NAMETNIKA Pesticidi protiv zivotinjskih nametnika. ljep.1aCja JE: grlica od pli '(a j suncokretovo uljima 11 ulje s sraklenoj 2 )'. Cil'lire to' ~va koga dJVgoga &Uu. Prije nego sro svo]u o :. proljeva. vasega liubirncu. prllJijepo 6 mirisati. nego etericna to Iakse probavi. a zatiui ceLC morau ponovno priprerniti rnjesavinu.~i. diazlnona uglnuca bulle koje sre i. Vi i u rasprslvadma i sarnponlma vasa obitelj. u sto spadaju organofosfatl otrova i karbamati.. takoder o Z pa se na njih mugu prihvatlti xlrasle buhe. uz aktivne sastojke poput nervnoga (povezan uz vise desetaka DRUGI PRIRODNI • LJ vecinu prodavaonlca NACINI ZA SUZBIJANJE za zivotinjicu operete. Osim tog<l. . Nakon cetkanja roplu sapunicu izli.jle umocite cetku da unlstite sve 1I dana dodajte hranu vasega zauiku za buhe. i karbarila (rnoguce kancerogen za Ijude). upaljene 'cig'arete ga za skotne puder 11:1 krzno • RedoviLO perite leza! vusega buhe. preporucujemo Zenlce. a zatirn ga MACJA OGRLlCA KUCNE IZRADE je lnosiavno uzmuc PROTIV BUHA hidrosola mlrlsavu ili ogrlicu Radije za ulja jer Pomijesate DOMACE PASA ULJE PROTIV BUHA ZA MASIRANJE PSH Inje§avillll Ulje koristim za ~"oga ·skotna.jivi papir. Naneslte 110 11(.0 kucne ljubimce mozere kupiti cesljeve neb odstoji Z -I za buhc.l takoder. Xenexorn. POTREBNO mekana l1.tijekorn zaraze svakoga » '5: --J Z [Tl koji su luana za llcinke buha. 111 Svojemu Jiubimcu svakoga propoksura (vrlo tokslcan oralno). Ogrlice protiv buha mogu izazvati dermatitis te isparavati kemijske plinove koje vi. pazlte da ne 2. 'lI insekticidom U • Kad ill.el sprijeclte isperit zarazu.l~ega psa. 1 svojo] mackl napravlte protiv buha.rosola ad lavande z)). 'I'll mjesavinu lll. svoie Ijubimce uaka vice. zlica hid.e ad .

42-43). trebate preuzeti odgovornost za njegovo zdravlje. kod rnanje akutnih kronicnih svakih 1 do 2 sata. Na mnoge lose djeluju i • Izbjegavajte sarnpona N CJ . prirodne. svakodnevno 147). gladite ga dugim. sa sto manie kernikahia jer vas ljubirnac dolazi u dodir s < rn 7< C za kucne ljubimce: vjerojatno alergijsku sadrze jab reakciju. staviti ill u sv ga se rasroj iti. njeznim pokretima i cetkajte od glave do reoa. (primjerice. alergija. cetkajte cetkom za buhe (vidi • Kako biste bill sigurni da ste PRVA POMOC Kao i homeopatskl 'li. lijek. krzna odstranit koze i prljavstinu problerne s koforn te lnfekdje oka i uha bolje je lijeeiti lijekovima. lijekovi za Ijude. sum! ora. kod teskih okota. DugoclJaki ljubimci zahtijevaju svakodnevno dostatno cetkanje. za ozbiljne u rasprsivacu kortstire organske Ciscenje sagova n. Potrebni su redoviti pregledi i cijepljenje.voLinje takoder nerna kemikali]a. trauma zacj ljivanju sl mljenih kosri. Umirite svojega psa dok ga cetkate. a kod 2 do 3 puta na dan.ne sarno sto ce yam pornoCida ne odlazite stalno veterinaru. c OJ prahu jer rnoguizazvati S problerne s kozom na trbuhu » vasega Ijubimca. prvu pomoc pripravke. CETKANJE • Ako imate neki otvoreni prosier.. nakon • i • Arsenik: akutni proljev ili povracanje. isperite cetku odmah ostavite se osusi. iivotinju Pokusajte jer tako moze dajte Iijek Ako imate rnogucnost. • Kad postavljate pod. Kronitne osvjezivaci zraka j osrali kemijski rasprsivact za ciscenje . Iijekovi za sadrzavaju mlnerale i 1I nji. Horneopatskim nadnom lijecenja i alternativnorn rnedicinom mogu se lijeciti i kucnl Ijubirnci. cetkajte zivotinju koze i prljavstina vani u tako cia dlake. u svirn boljim prodavaonicama za kucne ljubimce) . istegnuca krutost. sredsrva koja mogu izazvati Umjesto toga. a kratkodlakima je to i jedanput II tjednu. cete rnnoge rnrtve te sprij eciti razvo] iz koznih bolesti. za ozljede oka.ZDRAVLJE KUCNIH LJUBIMACA Ako imate kutnoga ljubimca. u drugoj ruei i tekucinu stavite na jezik. sto je stresno za zivotinje. • Gav Z: za umirivanje prije iii operacije ill traurne nakon • Bellad nna: visoka temperatura • Karuarion: i vrucica. nakon cetkanja i na toplome rnjestu neka mnogo buha. zivotinjama. dlsnlh tegoba.0 » poznaie vrsie kernijska • Za ci~cenje poda koristite sredstva podorn. sampone. stoga nadite drustvo za osiguranje kucnih Ijubimaca koje ce yam dati odgovarajuce pokrice. ogrebotine otekline. Crohnove bolesti. Veterinarski racunl mogu biti visoki. pomaze kod problema u ponasaniu. Pokusima je dokazano kako zivotinje ko]e se djepe rijetko dobiju zastitu od tesklh bolesti te kako higijena i prehrana pomazu u kontroli bolesti barem isto tollko koliko i cijepljenje.ma II kutiji do 3 kapi Iijeka iivotinji kapaljkorn za onecisriu ue dodirnuti u gubicu. zarazni ugrizi. kod kuce trebate imati prirodni pribor za prvu pomoc . cijepljenje rnofe izazvati nuspojave kod kucnth Ijubimaca. ljul imca. nego ce smanjiti i vase racune. aim je Zivotinja topla i nernirna. dugotrajna proljeva i artritisa. nakon sukoba s drugim cira i bol oel rane. 49). Kao i kod Ijudi. vatrorneta. 2. Koristite meki cekinjasti cesalj. akutn • i :bvotinja j pis: ubocli pcela iii osa. horneopatske i suhorn mjestu ukapajte 2 svorne ljublmcu svakih 20 do 30 minuta. Akonit: sok. temperature ako su nemirna. odaberite neobradene ili novi s:. • U kuci koris. poremecaja Cuvajte ih na hladnorn podalic od izravnoga Kapaljkom • Arnika: sok. i jutarnja tijekorn oluje ili visoke o 8r51ja11: artritis. neka sjedi iii stoji. gelj Kornadice c rnozete kupiu . bolestima putovanja. Ravnomjerni pokretl ce ga a pustiti. mrtve stanice ne prodiru kucu. za nadrazenu kupiti male vO SAVJET Kad svorne psu daiete lijek. opekline od SLU1Ca - pridrfite rnu gornju celjust da drzlte IllU kozu (mozete udu za vas ne ugrize.ite osvje2ivace prirodne zraka (vldi Mr. time ce se ojacati njihov imunitet. Kapaljku 1. Neki ljudi vjeruju ALERGIJE Kao i Ijudi. • U ono doba godine lwei irna ih SCI". emodja i kod stresa. pornaze u okota.lg ili (vidi str. n » NJEGA KOlE I KRZNA Ako redovito njihovih stanice cetkate svoga psa iii rnacku. Kod akutnih slucajeva slucajevu trebate irnati sljedece SU11G!. domace zivorinjc mogu trpjeti od akutnih alergijskih kemikalije proizvodnji kucne reakci]a na iota pala popu t koji se koristi u sagova. zivotinjski ugrizi. nakon nesrccc na • Heparsulf puknuce zglobova • Sumpor: komadice up cesti). uklonili buhe i crve. forrnaldehida Ijubimce z :r: lit Izbjega vajte sredstva materialc kako iivotinje nije potrebno cijepiti tollko cesto kollko to preporuculu proizvodad lijekova. krvarenja. Aim imate nekoliko kucnih ljubimaca.

Bulle tim crvicima mogu zaraziti djetu se stoga morate riiesiti.1 posto]t Iitara cry UJ. I ZM ET Dvije opasne zarazne bolestl. no pripremite im mjesto za spavanje i pokusalte ih naudti da spavaju gdje je njihovo mjesto. pelin po·leZl(j~1 v<\seg. nasih gradova svakoga dana zuvrse milijuni pasa i macaic. cl b~LIHl. zbog Lroksoplasmoze. Nakon toga JOSjednorn namocite mineralnom vodom i ocisute krpom. izrneta. izrnet. pomaze uklanjanju za Izmet ako Je uspete U kaveze rnalih slsavaca.klllije ciJ:zir pocbJje od e1j c Lrllcinica le nakOIl sl'a. [vicli Hi iii Itratlca te ih stavite kucu.i. to mjestc odmah namoclte vodom.!~uS da gll. i igracke j toksoplasrnoza i toksokanjaza (vidi sljedecu strani . a p gOlOYO Slo dalje od pesucb Poprsk-tj~(. jer ostatke lzrneta va~ega mune.it1pomokri na sag. nasloniadma iii na postelji. nalik na riZu. a zatim ocistite mokrom krpom. • Kac1 vodire psa ponesire navucite parkovlrna odlagaru trudnice nekoliko Ll redovito dajte Iijekove za crijevne nametruke. a ne na stoldma. Redovito Oivoreue konzerve hrane za hladnjaku te ih zatvorite kale sprijecili sirerije rnlrisa . vre i u kao rukavicu. cere s Ijubimca ua LIJECENJE NAMETNIJ<A llubimeiaia. Nlkada ne pU5t. pruskorn uklonire ~iil enje j isperite hladnom II miris. pokupu odrasle usisivaca SPREMANJE kucnoga plasucnim HRANE ljubirnca drzite poklopcern II • Rcdovito dajte svojemu ljublrucu Jljekcve :1:<1 crve za unistavan]e pripazlte blsre parazita II buhe j njihova jajascu. U Izmetu Toxocara. to mjcsto to prijc nece opel privuci mirisa iz to isperite blorazgrudtvirn vodom.votinje na covjeka. Ljudl od crva rnogu clobiti roksckarljazu. uzgajajte rute bi trebale noslti gUlllene rukavice poeistite izmet te koristlte blaga Ljubirnci prenose razne bakterlje odkojih njihov Je:bj.gl. III L E ZAJ I I ste ciaije 0.ijte svaga Ijubirnca l<lmO gUJ~ s~ Igraju dl~03. ljudima rnoze biti to~e.i.zivotinja. sredsrva cia uuistite jajaka crva na drzite izvan kuce.iua. zarnoraca i africkih tvorova.L ljubhl'li-:lI . sada su postavljene posebne vrc 'ica s lzmetorn.iz perite leza] vasega ljubinica. druge bolesti koje mogu ttl spadaju vlasnika. pa G"aki sljl!pito.110 sode bikarbone. [ednako kao i cijepljenje.UU iz kuce. njihovoj velicini. ne sarno sto cete u kuCi ukloniti mirise vasega ljubimca i rijesiti se raznih nametnika. setnju gradorn Hi parkorn. mjesta gdje sp~va. U rnnogim nakon obroka koja se vole prevrtati KUTIJE ZA MACJI MtJHE Muhe'l ostala kukce treba uklonltl nozkali:la ljublmca. VllS Ako se minernlnom PSECIIZMET Na ulicama psecega izazvati dlaka ie ljepljlvlrn vallkorn. Lilla Ii izmetu rnalih bijelih crv. Na odredenim primjerima je pokazano kako higijena pomafe u kantroli bolesti u .enijeti Kako biste otjerall bilj e poput u • Ako mora]u skupljati rizika od toksokarijaze izrnel pa~a iii rnacaka. Takoder tete pestiei dobar lIGlnaK aka kanti€u vpde i s metviGolfl stilvlte na kuhinjskl p(!)d. pOSlI.JUI i Izmetu. koje mogu prijecl i ucinite sve sro je potrebno kako u vasernu domu ue bi bilo naruetnika. Sto prije uvjeibaJte svoga psa da ne skace po pokucstvu sjetite se da u coporu mora biti gazda! 5 madcamaje mnogo teie. vee ee vas Ijubimac biti zdraviji. USISAVAJTE SAG nakupljan]e dlaka.dodlrujie Redoviro psa iii aka sie za bist pogotovo usisavajte sag kako ako irnate rnalu djecu po podu. ispod podloge pospite 0l. zastitite Oll OJ kllhinje.koga P("H~[)jt!nja !tutije perit' fuke. Djeca su najugrozenlja I ne dodiruju te Ih treba sto pn]e nnuciti :l. Soda blkarbona. kanre za pokupite zaraze na ostale namirnice.i l. Sljedeci savjeti ce varn pornocl da • Neb yam prj ruci uvijek bude vrecica za dlazite na Ciscenje izrn ta u vrtu ill kad s psorn jayne povrsine. I baclte je. Prljave . Uiivat (ete u svome domu te sacuvatt abltelj j UKLANJANJE MIRISA Ako se vaSa rnacka pomokri Ill "obltjez!" Zit dom. 'prijecili macku dok j dete. ili zatvorite Brz I [ednostavan nacin uklanjanja ps. poput hrcaka.oga ispraznite vrecu . Ako porpuno kutijice mjesro. uvijek kad cistite kavez. posjetitelje od izlaganja mogucernu riziku od kontakta sa zivotinjskim nametnicima. od toga mogu dotilti toksokarijazl. takoder. kola moze sljepilo W djclomicnu gubitak vida.u) mogu se prenijeti macjim lzrnetom. vrljeme gladili zlvonn]e.0 hr'i'1I1l1". Tijekom ljeta te i11 Nakon I. sa :l.llogwte u lzrnetu.l koja izaziv~ elste u Q~im~. prlje svega riia.votinjski izmet. • !ito prije dezinfekcijska tome rnjestu. vrecica za skupljanje PERITE Nikada prije to j RUKE Ill! .lwdoevJ]il1l tlsismranjen" 0k0 .J pr. Operire ruke p vucite kra] vrecice i svezlte je. S¥a. vrata sobe u koju nezelite da utaze. da se ne pribllzavuju Posplte scdu I>U(arponu iii boraks po sagu da upije tekutlnu I dezodorlra U DOMU Osim buhapostoje prijecl trakavlcc REDOVITO CRIJEVNIH Svojim kucnim ovisno 0 povrsinu.HIGIJENA KUGNIH LJUBIMACA Ako se pridrZavate osnovnih pravila. zivOlinju U n]u. djeca mogu RokuJ!iti crve ad pseEega izmeta.

uz dobru rasvjelu i ~g_8dna'boje koje 11" yas 9~ us-. RECIKLI RANJE UREDSKE Ima smisla potruditi recikliranu rscikllrani OPREME kupulte lspravno si. 157 vasu usredotocenost i zabavniji kod kuce maze biti kad vodite brigu 0 svojemu tijelu.edenie.isplatit ce yam se vlsestruko.tJli. str. rasporeda. ispunjen u (istim zarnor Qciju. 159 se da radna soba bude ekolcska.avanie radnoga stela str. moe u nabavljanju Osmislile udobau. ili reciklirajucu oprernu te korlstite posebne kante za proizvoda te smanjite otpad. lS6 ured kod ulofits u najbolje materijale i oprernu .RAD. . Sastavni dio stelae i radni stol pa uzmite vremena i toga su dobro oblikovani Isplanirajte razmjestai u svolo] radnoj sobi.iv<ftn! P[()stof. kuee i za (isienie tipkovnlce str.z_a lure'd Rod kuce. Tako cete pobolisati vasu radnu odmor Mozgu je potreban [ednako kao i poticaj.Rad maze Odri. kratka setn]a na svlezernu zraku i motivaciju. zrakorn. te ulczite u dobru rasvjetu da sprljecite OPU5TAN]E OD STRESA tijekom visesatni rad izaziva stres pa se redovito istefite i vjeibajte vasega svakodnevnog udnkovitost. KOD KUCE Kad uredujete time tete ured kod kute. a takoder m u je potreban pcboljsatl produktivniji i kislk. Pokusalte osmislltl prozracnu sobu. dobro isplaniranl pr. Koristite sto vise neotrovnih utrcsak energije za rasvletu i grijanje. Stoga. obratite pczornost lskorlstlte na radno ckruzenie: sto vise rnjesta poboljsati vas rad i zdravl]e. lskoristitesvoju kupovnu Postanite etieni petrosae i zaliha za ured.

. kupujte iz druge pokra] prozora radi dobroga provjetravan]a. PROSTOR K. od 15 do 1. • Posmvite drugu teiefonsku lin!ju ako yam je pouebna radi prisuipa interr.u $Olcii III s1hXLi ug~site svie!10. • Na radnoj telefoni He ob!c. taciHe (!)oaoeriW stva. Natnjestite grijanje na tern pcraru ru j POIll1l1o tijekoru radrroga dana. z. stoga ~te~l. te polofa] uUcnka i prekldaea za struju i telefon.~e flucresccntnc lnterneru iii I. • Koristite flomasterrkorektorena • Nabavite nece pJ miris po 1. dol odgovaraju vusemu sljedecu strantcu).ta~'icenadohva t ri.g p(oZilra. Evo.ma rw. fotok.le .opi rn i uredajl. Da oslobodue radnu pOVl"W.ce na oko 25 posto ukupnih aka varn je potreban i.kam ~Illa~jre. 510 omogucava • Zabranite radno] sobi.mica u k~. Na prlrnier. nlskoga napona za svoje tznad i ispod na neko budu strane za stola). Tose orlnosl cia se ternpen. .\J.oze~~. vezana LIZ PQboljsava m.re(l'l.faks uredajl i plsad i5pu~tC!ju ozon ko[i prirodnoga izvora svj"'ll~i. a Za 510 bolju u~inltovitost.(JjUtitu ta~. aU'QII.OSMISLJAVANJE KOD KUCE -.IjiVim za('ulja.ka @. Gzon znatnc O!ilabljuie rad pluea. uredsku .d.fi troskova za stru]u.ljq. • Pianirajre mogucnost otvora 11<1 prpz.se Isplanlrati napomeue zadovoljavajucega • Stavire radni stol RASVJETA Na Odjclnprimijenjenc pslhologljc na Sveuclllsru Brltunljl proveli SLI blizini zalihe. izbjegavajte proizvode pravogadrva • Voclite brigu nabavite radl lUI Dobrim osmlsllavanlern ureda kod kuce postife se uclnkovltost i stedi energija.sto.Id.llastlke· ~111~O"rL9.tapala k@ia"su vrle . U~.rivHc . koristlte duhoke police papira. sprernite plohl neka • Stavire Stedljive zam!je fluoresccntne iii korisute elektro ni~I(1D' ureoaj:a u ursdlrna dbJcnaprema~uju .neotgahiza~lie.velilfe srnaI)jiti tvctkillll.\lje ocl izravnoga sunca."i$al'a'i. • U vasernu uredu obnovljive stalnu Izvore elektrlcne principu "suhoga i ne korisu zapaljive tintu 0<1 soje iii nekih kopiranja' druglh neotrovnih tvari (vidi i boje koje isparavaju pare amoniiaka. pisace.esto provjetravajre.lt !jllpfla izazivat! :. Siavite ihsa zdravstye.atl" • Ispod J'adnih ploha. staylle s~oJ stol poRtaj veil Ko. nc plastlcne. e Sobu (.L~tskl gHse pmnacUle u zvu<::noJ.' oCiju. prosLom radJ1im povIsin:ama lwblova provlacenje • Meld . kako to postlcl. 1pal~ razlne I}riecislenja LIbUzi[1'i razrnislire ugraclnji postavi vise uticnica kako biste ih imali dovoljno potrebe.Lstli i t~rdEl. • HasporecJlte rasvjeru po radnim mjestima. . Razmotrite kako blste dosll do reznltata. kerozina isparava]u kola fotokopjml fotokoptmi (zapravo. ~atkad I b8z mirlpa.~. mogu vam pornod sljedeci savieti.ora koji ce yarn tijekorn cijeloga Jzvor svjetla . pohranu fascikla i mote f)9jacati aiergii.ogIani[enja svjetiljke (vidi 51:1'.jet. Z~I 0 tome kako dobra rasvjeta pcmicue svietlljke take poslu cia yam poboljsava uclnkovirost na radnorne mjestu.izo. za urell . kernplutorl. od presaooga prakticnl 0 laserske ispustati SlI.Ll d"iJe g¢icliJ.rll. a cjjevi koje rnogu drugo mlesto. H'Svjeru I. dnevnoga svjetla.laoijL je <'!iva boj.1k. Alto mozete.etu.tiial'J]a pohmnitE: jasnocu mlsU. pJirodui poclnl namneasm it ::tlltil Sii(1mlinLjll.JU.~d. glavobollu 1 stres.irL!: L:ln'i.ji).101'e ~ PQkret~I' koji. Oplienit@. ouovne tako energl]e. (vidl str. i 01\ ureda]e drva su i hjepi.G Si:l1HOjUjU lrosKQye nJ$vjete z:.i.0~tav. ugodnlji nit! i bolju ucinkovirost.l. faks.ke (nil.t 90 jzbjegli cia se '4apletu. • gasvjet<1 .s'ke pop. • Boje vasega radnog utjecarce Crvcna prek.IlIPO. nego ad meKc:!.!\1 ratlni dao. 1I lspara vati" ()neC::j_~c8:vati g8 odJ"imJ budnlruu. • 1?.j sarno stari i korrstenl u. cI~1 za Iaks i Aka ureda] pocne 'r+t. ta kG de ga priw(ino s~jEitlo ob1fsja~a Gijl.utje. • Iskoristite !ito vise prirodnoga ured na tavanskorne krovnoga dana ornoguchi kornpaktne nikako prostoru. elektronicki uredaji porernecu]u i negativnih ornjer pozltlvnlh ion a u aunosfen.KOl'i~ti..6tro'lna. Radni stolovl ad tome Jotokopirni • Postavite ionizator.SDN liniju brz prtsrup buseoja zZi Sv.k<lko bisle na vase rez\Jltate..rura akc sjecllreuulje odaberite prirodne materijale. \.8 1~(J upumtne erauola i smanjujte srupn'eva bazl vode. a zatlrn osmlsllte razmjestaj opreme taka da postignete najbolju tisvjetljenost i lrnate slO vise slobcdnoga prostora.g<l ~eakdje i ppgoJs<lti bolest astrne.l kala mo'ie.itradene IDO aUlfe lRo.l tToiH. polica i Gl'ln. Pocnite s pusenje u svojoj mierenjern svoje sobe i nacrtajte tloert u I<ojicete ucrtati polozaj prozora (iprodor prirodnoga svetla). a One koje rjede.. iJret:lsKi materijal tako cia imare mjesta na sldu svo]u paplrologl]».te JZI'OJ:e).!:a¢lnikClga !'leJ1'\lJ.J. pohcama 1. Zatim isplanirajte kako sto bolje lskoristiti prostor . Postavite (vidi vain nile potrebno Cambridge ilitrazNanje 11 Velikoj oslobodtri prostcr. Evo nekoliko savjera za stvaranje takvcg okruzenja. ornogudt ce pristup stvarima na pollcl iznad stoia.Obirad potrudite sljedece lwei kuce bio uzitak.::111101.osegQe 'bl(lgoplavll kre<ltivl1oSl". nacrtajte plan svoje sobe. tako da mozete spremltl sve 0110 stO I< A KVo CA Z RtlKA i PtelTIa raznlrn strufnlrn ist'razl va njlma. U R EDA OKRUZENJE Radno okruzen]e i djelovati mora biti udobno uz mnogo umirujuce. ali pot\. svjetla.Ke Aka je vas 0 • Zamolite elektricara • Oprernu i podatke koje cesto koristite i.. a ne gnjavaia. Pl:Ost01:.mijem:e. U pronalafenlu rjesenja. 21).. saar:zl hidn!ikatllpm. 11). a pOV'nrt uloze!1ugfl . stol u obliku slova l stavite u kut. Odrzavajte uredaj i stavite Temperatura oprernu ruke i Celzijevih ce VaS tijeb smanjuje vrijeme.I()fLl iii odrnah g:l odnesi:« korlsrlte fotokopimi ureda] koji na popravak.((Ive.

unim pamuf"nlm ~tapiclma umo~erilma u ·sodu bi~a. '. Reciklirajre sav baceni papir. a kupovanjem rut veliko srnanjuju se troskovi i kolicina ambalaze. i.~to ce privudi praslnu cekin]e.ego Ijep.l. gao LjepJil\(u novu naljcpnicu j novi naziv. OlUolajl. godine recikltrao iii ponovno i.sk().lj. svoje 1ll1".tpisivanju Z~I ci:: Kad kupujete nOV1l uredsku opreruu. kupujte uredski materijal na veliko da SJl~Ul fotokopirnoga uredaja kako biste udisall pare. Prov jeOte mozete li narucivall prija[el j • ODRZAVANJE OPREME Odrzavanjern uredskih uredaja. • Prije ispisa provjerite svaki Skrob:l (vidi lzvore).spremnlKe sitnl~e. Mnoge tvrtke primaju narudzbu putem poste. tetefo ne pro iZVb. • Kupujte I~oje za pisace i popurskara i olovaka (vidl Izvore). Ul olt'lVke I ostale . zraka do 50 posse. d~l platnenu vrecicu.mo prljedite rukOlil p~ek0'podl osk<t· Z.recikliranih lzvore). • Koristene ometnlee.. • Ako trel ate Z<lsi.iLnO punjenje luliju s haloncleima. pravopisne take> cere izbjeci i gramaticke anibalaze.i'Sili. tablice. Pokusajte nabaviri vee korlsrene uredske alate mallingIlstu da srnanllte kollclnu junk maila '(vidi lzvore). s nczeljenih dokumeru. omogucit cete njilrov dul]i I uciukovltijl radni vijek. '.dobltl te tvrtke u etiEhe i ekolosk.donlranju fotokoplrne nlogu uredaje koje se puniri. Ne same sto cete prirodne matecijale. posru. zahtijeva by) na kornpjutoru.1nOrI!·pretllit van. radlje vezlre konopom.Dob. sazuajtc je li podvrgnura lspitivauju i una li potvrdu za tad na niskomu napollll.bonu pCLStlte-Xlpkovnia. suuju.!iZIT1~dutJpkJ.o.I"i~tio tlijelpve viSc od 72. • Za prve skice koristitc obje suane papha. reciklirnti pa stoga kupujte papir o Kad god mozete. '.([011110 lwei i neki V. S6 uakom. Iskoristite .1 veliko "blago kemijsku" sredstva krpicorn brisitc ekrnn racunala .e Qko p!·~. '. nego plasucnu • Kad i.<1 i tipkc na telefonu. I.! stt:<. vee €et"ei porh6Ci u [ednoga dijela olovke s punjenjem od duplex funkciiom (koji ce kopirari S obje stranlce papira). kad ne radite za kompjurorcm. za stvari u kutiji.5 ill suracnik iz susjedslva.atalq)p.~LI -.rl~liti. a obicno zavrse na odlagallsrima. • Kupite fotokopirnlureda] oji povrsinom. Kupite fotokoplml ureda] 5 ugovoras telefonskorn t¥~tkom.de iz dllelova ~vidi • Razrnislite i (vidi Izvore) I1C 8 Kako biste ustedlcl. ljepJjlYQtf."~H:irl1obriilire suhom cetkicom kcrju najprijc protrljajte 0 ruku cia sku pl st~lti¢kielektrieitet. • Kako blste obrisall tlpkovnlcu najprije ga i~kopcaj[e. radijc konsttte izrez8 nl bHceri. .i Qokvariti. CIi Kupujte reclklirajuci papir za dopisivanje. " Neki laserski pisaci zahtijevaju poseban pa pir s plasticnom 51" Iaks.Zlliei kako bi$te mlj'ueivali Hi .ro • Sm~lnjite uporrebu obojenoga papira jer se resk6 reciklira.I. i hlapljivif organskih spojeva. [ire troskove i kolidnu i. irnajte na 1I1Il1i i sljedece naputke. Ta] papir ne isplat! bez preniaza. spise: dokumentc. mekom.1 (stand ce se dijelovi rnoci ponovno ko. Oslm toga.tiju. kutijei mal" peruke.e Uredski materijal od recikliranih proizvoda danas se rnoze lako nabaviti LL prodavaonicama. • 1'0nO\l)'lO koristite stute fascikle.lO. koja moze za v. ponovno • Nemojte sjeciti suvise blizu l1C . • Prljavstiru.d~te kupovurl potrcpsrlne za ured.e svrhe (vidi Izvore) . • Isu-aiujte !ito vas zanima na mremetu kl1Ji. . sto ce smanjtt! broj starih. i 1ag. .staro posude i -~a!ite.' Koristlte stari papir za memorandume i podsjemikc. '" Antistatickom uklonite prasinu i spl'ijeCite zamor ociju.000 tona starih uredaja. pogresl«: zbog kojih histe dokurncnt rnorull ispisatl ponovno j Makuite LroSir! papir. UmjestQ"da I~Uflufele plas!lche.U 8ro"nl(tnje k. koristite opciju (e['<[pj.. neupotrcbljivih uredaja koje [e tesko reclkltrau. Vl. na ponovnu • Pakete upotrebu. kutije e C:i5tite telefon sredstvom limuna (vidi lzvore). sarno stavlte skuplja na podlosku za 1U~ tt~LI U I)li. potrosnju encrgi]e j smanju]e onecjs6~nje vade i. • KlIpujte tlomastere koli se rnogu ponovno puuiti te kemijske llstedietl na teleFonskim racul'lima i racunima za internef. vrecice pchranlte 2. ponesire • Kupujre ciiicenje 11:.ODABIR OPREME o <:( ODABIR UREDSKOGA MATERIJALA TE L ~ F0 N I U ·U RED U • KUJ'lite novl tslefon od ledn. Koristire reciklirani neizbijeljenipapir 0 p.iv(JJTI " . se opskrblte redkllranirn omotnicama take da uvijek imate onu odgovarajuc€ velidne. Xerox [e . Pisaci 1 fetokoprmiureda]! :Illugu biti iZVOI ozona.<:11iScenje ria oazl c Zit ureda (vidi Izvore).i paptr. .I Mis. rnedu rljetkim tvrtkama ko]e I<OMPJUTORI I FOTOI<OPIRNI URE8AjI 1988. Korisrite zasuru za ekran (scr ell saver).

vjeiba pcdizeenerglju. korlstlte zastltnl filtar za ekran. kruznirrr pokretlma b'ljeSI.. lednim naslonorn koji se rnoze tijekom dana mijenjar za ramena. Sjede. . Prstima lagano prttlsnlrekapke dijelu o. mozemo organlzirati kad i koliko cemo Ih korlsritt kako blsmo ·snml1jili popraino djelm~.e(enje osvjetljava radni srol.. oni koji svakodnevno rade uz kompjutor. kristali).<1 podu. ll:tS Kal(o blste srn anllll I~lozenost ra. neLlo·oline. (tekuci 1. To ce pomoci bol.tJdite ilisEiplinitani koncentraclia pozitivnih lona moze izazvatidiSne probleme. • Cesto pomlcite 0J.1 Zlll.inik krugove 110sa nekoliko i pririsnlte OPUSTANJA 110S. Ipak. donji rlio leda j treba lagano stavitl nesto oct rada tijelo .dijaciji e!ektritni~pella. IW A. vise od ceriri satana opusnte se. a njih neutrallzlra negativne ione u atmosferi.ler tQ. Namjestitc ekranu. laktovima i zglobovima.aju da prstlju. Tipkovnicu nagnut..). kao i bel u misicima (vidi dolje).i posebne flltre za ekrun koji ce II srnanjlti isij~vanjc elektricn!h polia (VLF/ELF) elekrrcmagnersko] elekrricltet.. 8C odmcrite j imaju vise fizicldh i mehtalnih tegoba. Tipkovnica na pogresno] vlsini moze izazvati probleme s ramenima. Isprepletlte dlanovlrna duboko prsre i istegnue ruke iznad gla ve. omoguCiti da radite dulje. VODITE Pornite istezitetijelo i. shes. se usredotocite.I<oristenje kompjutora na dulje vrijeme moze lzazvatl zamor ociju.tel.zglobova istezanju isprijeCiti • Korisnte laptop S LCD ekranorn koji radi na nlzo] voltazi i man]e zraci.ijllciji (EMF) i sman.:n. istegnlte • Namjestltestolac i stol rako da ekrana.ute ruke u stranu i pokreclte prstima prema gore. lstagnuda. viaanje. ISlC'. gledau u ekrau BRIGU 0 SVOJEMU 1 opustire se. mQg!J619s~U Rod~saval!la 0I1M::U~lt. Kupire stelae kojill'l ~n()zete namjestiti naslone zdjellcu. II strop.5 prljateljima i zadovoljavanje ostalih interesa. S.n'ilgodal se ·QaSe wk.pire lrvalitetan prilagodlti.tavno zato sto je pesao uvljeR tarnn gd)e st'e vi. (sindrom RAD ZA KOMPJUTOROM Racunala su diu suvremenoga zivola . B.!!JJ najbo.i 11emozeuio ih izbjcci. Idite redoviro duboko TIJELU II se buviti jogorn i barem jednorn tjednu • Nernojte raditi za u setnje. Duboko . lstegnlrc se i gicdajte diE. u oba smjera.:l_e bit! StDlac s. Na podlo~ radileslavite zamotanl rucnlk·. j:ednm.lNA Rad ksd kude rnofe yam glavobolje. U§lipnire se zu kerijen pura. • Sjedite sro dalje od ekrana .fje V. • Rasprsena mci. I<ompjutori lagano zrace. ra:dlje.ii za potporu pod zglobove III Nakratko r u!':vfdite. za kornpjutorom kornadu.~ro je izrnzito bolno. ali da sene odrazava na tipkovnicu da izbjegnete stalno prem.da '5i ornogudte odrnor. gledajte Ll prcma gore.g!.. u odnosu jcdini lijek je odmor pa je najl olje ca to potPUI10 izbjegnete.barern 75 em . Visoka polozaju mozete opterctltt vrat. probleme pozitivno nablleno polje 01<0 RADNI STOl SJEDENJE jedna ud najVll.ko radite rnnogo satl zglobove zglobova).. tl1<il. odmor ce vain poinecl c\. uznemirenost i poremecale u metabolIzmu. Prema istrazivanjima na Sveulilistu Columbia u New • Kr. Masirajte korljen uredska rasvjeta rnoze pomoci svjet1u tako cia kaZiprslurn. ripkovnicu.1l unutarnjernu vrnovlma smanjite napetosrKratkim lriaslrajt~ [agodlce zgiobova. .ti jest udoban stelae 5 kozom.iti slalicki aim ne TEHNIKE (. disite. vase Dei budu u ra vnlni s gomjom suanicorn Ruke pod I)i vam trebale biti opuscenc pI1-LVi. Mozetenabaviti . glavobolju.Ulje 11<1 ili t1il~e rndno ckruzenje.t pogled s ekrana i po uredu.topala bi trebala ~I pocrvarl ruvno 11. Naslonire srolac i II izvijte prerna natrag.Uil udobnost 1 potporJJ.t0ifno vrijeine rada i organliirajte v:rijeme tako . ruku.B tvrdQJniJHubu ~lola.lizravno u ekran. 11 Yorku. se 11[1 • Odmorite se i malo viezbajte svakih 30minuta.vorite ocl. a losim srolcemmozere opreretiti vasu kraljcznicu.jem za racunalom u 105c111l1 KUCNAD1SCIPL. stelae s koljena savinuta pod pravim kutorn. cete poloza] . umor.lte. dWile i kompjutororn dan. <I Svakih 30 minura se odruorue. • Svakih 10 rninuta skrenite daljinu iii se malo ogledajre 2.! odm~araJu n.t11 kutorn nlOzete istegnuti llkocenib .:tnijjJ] stvari u kojLl morate uIoiJ. koji podrzava vasaIeda.

II provizija unese. je podrllme rnzvo]u.ostalil: iriterneta.ll1.l!'iD1a. a uz malo ekonomskih inforrnacija i reorganizacij. a ue radruku.i eticna i. LI SLOBODNA TRGOVINA Vecinu trgovine dtljem Sllijeta kontrclira]u multinacionalne lndividualrn fanneri i radnici.'l:ai'ia.E!. postene Zaja. tvrtke. lIiale poljoRrivrednlRe kLJl). Iinancijskt savjern ici koj! 51J putevanja 1 trgovlnu. Iskoristitc KREDITNE bankarskim lokalno mozete UDRUGE susta vom.riLi na temelju svojih proizvode rnozere naci u supermarketima prodavaonicarna I uIaze uzajednicu.Ll za to podrucie i dasH do (0&. 1I kolemu doblt odlazl rvrrki. socijalno (vldi Izvore).ovine. potrazlte RugnlDrk naUi?p. utjeca] na okolls. resurse i malo ponovno Dobltse koriste energlju te rje~efLJa proizvodaclma preureduju stare zgrade. proizvorlnju alkohota t )laOrUZ'Iqje.\Ju. ." • 0 svoiemu eticnorn sl<Ijahstu razgovarajte sa svojim fjmlJu:ij~kill1 savjetnlkorn kako biste dobf i prolzvod ). a.()ji sJ11~\tr'ILe najboljirn: ulaganja .\ajuCi kakc ce biorazgradlva). Lokalne skupine suradnjom debit mogu (JSLV<1.i lmalu naljepnicu "slobodna clio vase svakodnevne pclrosnje u plernenl te svrhe .ujte izra. posrenecijene p-olzvodc Tradec. iskoristite drustvo gdje novae LIZ ~ • Alco nistezadovoljni kreditno posudivati prjgoclu i porrazite eticpa uiaganja jer to spada njihove financijske usluge.cvi. nastambe grade koie Danas diljem svijete postoie alternari vile trgovarke organizacije kojc se bore za ljudska PJ'. srnisla. lml-tb medusebno razmienjuju i dijele dobra i usluge.a CJ PITANJ E NOVCA Kako biste postali eticni potrosae. i naknadu i savjel: nema razlike izrnedu komisije zaduzene za uluganjc i izravnoga proizvoda. • Prjlavi. posavjetujte 51'! sa savjetnikom JJa tondova. Istrazivanje01 na dugi rok erlCni lllagaou osrvaruiu bolje rezultare vas od .h sesmatl:l. jer menadzert f6n~IQva ([01)1'0 poznaju tvrtke i. . i f. grade se klinikc i ulaze LI druge drustvet!t& kako uzgojid vlasritn organsku zdrave hrane i projekte.vnc."C:).lC tI fonclova.fllizyodaila f. place. specijnlizirant analizorn fondovi S.jl [e neSkOdljjll'«l. Nema izmjene 110VGI. biste najbolje iskcrlstill svo]u I SJl1fllljili • Ako vas ericnl savjetnik naplacu [e provizi] u. etiGnilJ'l p. kockanje. alatom (vidi ulaganja. dijeljenjem Izvore). [edan kupcvatl prolzvode ko.l ad i mcJgCll. Neki yam cak mogu ponuditi hranu.njihovu ucinku. slobodne Vecina proizvoda j. odlaziti uclnak na oko nas. razMge svJjetLl kojece dWsNello 1I1ozi~iJ:)<l Zb0g kd1i.V:O)'IlftI. unapredenju samoodrzive uclnkovlto Drugi su se posvetili okolisa." cak se posvecuju sadnjl stabala te nude besplatne projektne elaborate.cliIzvorc). kako funkcioniraglobalna ekonomija te kakn pogada pojedine zajednice.e skupine htjele oslguratida 51.ll dok drugi orvereno podrzavnju etlcnc po~love. ak~U1!': ·1 ill putem [!otmznjit stvaranjern U tim Iondovima steine 'poduhvare. kupovan]a nekogu saviet za u Stoga. takpder.E1Ida i prakticniru sredsrava steroi HIPOTEKE • Neke sturubeno-stedue nadnice daleko izvan kontrole oblcnoga radnika.iima ftnaneijskoga. na koiemu slobodna trgovina pomaze radnicima .te se za Greenpeace kredttnu karticu (bez PVC~a i ZI. Znanje ie moe.cinicli ('iii clanovi u '. neke irgcvlne uvjcti. a WOSl0Je J p. ne ad nacina jest niske kamate.o II neprofitnoj negativan trgovina. nikada 11e biste zadruge datu "zelene hipoteke. U mnogo tvrtkama odgovornih vecim fimmcijskirn odgovorili ulagacklh SLI oslguranieza erkno stanovanje.kojlm se euva olmliS su organizaciji . zaje.loLIaZlte nuljepnice zaokolis [er ih proizvode u rnaliru i ucinkcvitim obrtima k6ji korisre lokalne oneC'. prisrup na zapadna tl1i~la za njihove proizvode poput odjeee.aft J.nkU na rllcno tkanim sagovima kao potvPdu cia su proizvcd iz sigurne trg.c~~lie su us.anovarna.:: njihov novacne ulm!e II duhan. OSIGURANjE • Broker! u neklrn osiguravajucirn drustvlma nude neklrn dobrotvoruim EllGNO ULAGANJE To nlje nova zamisao: eticuo ulaganje prirnjeuju]e se jos od devetnnestoga stoljeca kad su bogatlje rellgljsi>. izbjegava.& k-ak@ iste.zvQth. normalna ustedevinu Prolzvodnla sagova.iScuju. foddite poduzecij. prirnjerioa. trebate se upitati cdakle dolaze prolzvodi. 0 • Uclanite se trgovinsku Iokalnu Kupovanje voea· i pp~rca kojeuzgaja] lnkal ii uzgaji(rai. osobiro u zemljaina II kompleksnai razlikuju se prerna . Hostoje bro)n~ Gl'f\anizadje J1€1Vr.. i s!icIIe. potrosacke navike svijet imaju pozitivan. vodite brigu a tome cia se vasa (:1 a iako grade zajednicu prikllpljanjem i smanjujuci kutija 5 slwa<£~ljl!kako je sve teze proizvodiu aezavtsno oel toga sustava.la eele ~Ilo!i i podriJetio pr0iz~oilli.lVa le malim oruoguravu]u kaye i dobru prolzvcda.Razmjslite rcsoru koji sadrzi ulaganja rizlk. mezerno se pobrlnutl da nase FINANCljSKA • Trazite nezavisni ULAGANjA ftnancijskl trebali placati koruislju. dok Sri uvjett . prisrojni radni za njihove popu L i siguran posao.

01245 259 744 www. Favershum.laclja.vlfu i pitnn]« z.mcije.p@cati. 1 brosuru.1 .i recildiiutiju izbor kpjigil . 32 Llandysul 5a44 5ZA Tel.73 5000 Yi'lw.rqerchant.demon.)aQllice. Ema:U: admin/~aeGb.net ~. Powys. idite na internet iU kontaktlrajte mailom.com prli"odnih materipla za gr:Jdaju.rdlJlvi CJ$el'i. Assoclarion for Environment.c Road. skoljke [d:ud<!lerrs1'ied.emu recikllranla.rodrt.uk Specijelist! kojJ lie 2<11HZlIza _ueskodJjivo ukianjanje lIwteIijaLI. Asbestos Removal Contractors Essex CMIJ3E Tel.~lf)je0 zcha.uk Smrje.lkijucu/e we skoljki 61. 01559370 908. izo. popiocllV<l11je i proizvodi fr. 693D Skipton House.org.vellk.gov. ltd.org.padn.eco..lmt.lg. London SEl OHS Tel: 020 7450 2211 Emai} info@. telefonom ili plsmorn. 80 London www.cat.!:wtore.co.m7"Sl"V 'SusUnd.J enkins Elephant & Castle.'aecb.cije 0 Odje1 za iI)Jonl1iJ.uk www. Stoga. Vecina dobrih web stranica sadrfl linkove na druge stranice koje se mogu pokazatl iznenaduJuee korlsnlrna.doh. I.il1 VOdH.uk wv. Cak i ako nemate totnuadresu utipkajte Idjucnu rijet u trClzilicu i pojavit ce se medu neke web stranice. .i il1foriIlcl.ILVUKI [edan od najboljih nacina na koji mofete dobltl nove i relevantne informacije netokslcnlm okolls 0 0 prolzvodlma u domacinstvu na 1rii5tu te informacije 0 pitanjima vezanima za Kojima se u ovoj knjizi raspravlja jest internet.co.demqn. Park Wales SY20 9AZ 'I'd: 01654 702 400 Email: hel.arca. j clijelovEi Tel:. Bathstore. net PI"Q)U/l::IV)jU okoliSIJO syiesae Head Hill Road. organi.ti 0 odtzivitn . Kent (VlE139BY TeL 01795 530 150 Email: salesvecomerchant. 111". izolsciju. pmiz. prqzOJ:<I.zil \\7(. pOpIOC~\filnje.l.w. udruge OSNOVE Air Polluuon and HealthInfonnation EUU1UL Centre for Alternati ve Technology Machynllcth.rvv·. bez obzlra zelite U saznatl vlse 0 prohl. London SE16LH izvoJima. SaVje(i {infp!1muJjeo gradnje.d.to. MEeD) Conscious Buikllng Echomcrchant Po Box.com poput vret«. t Road..nfo. Goodnestone.u].uk Ptirodni gJ~ldel!ni matedji. Q2087.Meltham.col11 Simi>: rzspon 'l7. priroane boje i piemuzi.etoconstrud.u.w./iesta i drugiti opasiiii: www. lX(€sl Y<lirksl:iire . . Chelmsford Ecoconstru 't 16 Great Guildford Street..cOI:H Green Bulldlng Store t'l Huddorsfield i 5te.constiuctionizvoii.ldenosri zmka. 0 interijeru m 0 svakodnevnom i kornpanlje koje odrisvanju su navedene e· kueanstva. [ednostavno rezultatima koji odgovaraju vasern upitu .l. 6 Parkway. Associaucn (AECA) Frair House.lrodl&'1 5Lls"taTrill).

Icadsafchomc..co. ResponstbleTourism Za piirodne Archive Centre for Environmentally PO Box 14.'.uk/radon In.'Y 588 Tel: 0:1536201 vezanimue» /o'I.{a.cpa. www. USTED. ild.I1iJdr:Ke i poplun«.solarcwin. 26S{J(. '1"6:1: '1'80~.org.co. je." n.lIk.5 podacima.uk www.cQ.p~. London Wins(.uk.ln.uk www.corn Dizelsko gOt..uk a zagiJdelljl1 o.besw.ivOll.uk iniormecije lI~lil.eta.frarrcescapalnt.y •di y.~kodJjilto za o/coM.lpollocenergy.''!ldevIli rWIlC:'njill. Surnmerlcaze www.org.fonn"ciie kemi/w}ijaJHU.co . 15 King Street.in terllloph~s[i6ii PFOj"VO(/~1I Auco Organic Paint Supplies Onit 2.hoalthy-housc. sredstvo za skidanje zidnih tapeta.~all1a l'e~l:it"JJja.[J www.k Za' prirQdIle br'Jj?i''Prema.com www.<lul'oq.realgoods.newhuilder. Chester CHI 2AJ.e. Lead Safe.' smericke Marrec Engineering web stuusicu () piwnpnw Norlharus co.LA33PP Tel: 01524 1352371 Email: lakelandpaims@btconnec!. UK.co. SolartwinLl'D. /walil. 020 7794 5999 Emai]: mail@lbc.)l 0 .nsc. National All' QU~liUt:y Informuticn Besplutnalini]u: 0800 556 677 o1w1i.l\vkeS@. Corby.nIdllpe 1.Cd. ~17.co.\llphapet!s. Ltd Road. www. savjed i U. Surrey RH67FU Ltd.saveenergy. powerwarch illfom1i/clje org monet:ll'llotll (oJldli i Lal' cash ir~~.marlec.fonlwciie'o Board (I) www.nenfe. Oxon OX11 ORQ Tel: 0800 614.uk Inj'oml~iC. Stroud. Eoospalnts Unit 34.uk Za solusne piece. vmw i ncioksicne ele~l.ecoproducrs. u:rton End. gI1j<Ulje vode.apollo-energy.~lk Online Imjitnku /mmi/(afija!ll<i.co:n lzo/adja .cije 0 rorma/dt~hidu.u .Ioe.uk www.com bOje i preznaze. Frauccsca Lime Wash Ltd . Email: 5~JeS@J1larlcc.the<. www. National Radlation Protection Chilton.co.uk 2il rsdonu. rnetcheckco. 'Irevithick NN1751.ecosolurtons. OclriNi PVC-. nzbest».nrph. Healthy House Tet 01293 776974 Email: c-J1. Benfleet.eti Ciunollex. uk www.B&Q fu[011)l?/('jje J '~[{1ijeti..Qrg. 6S25 161-] Za piirodne \V~YW. odjecu I iekstl11wji se korist! kucsnstvu.co.l 010 vo.IiJreLU . DEKORACIJA I OPREMANJE Alphabeds 92 Tottenharn COUJtRoad.A ENEHGUE Apollo Energy Research Head Office.~rtwLI1. P 1.' dijeljenje uutoinobilu. .lw.Tel.1.com Tet: 020 7636 6840 The Green Shop olovu.org The London Hazards Centre 308 Grays Inn Road. www.cOJTI vjellenjace.natural-building.org.uk Korisn« izdanja i opce il1.i zruk«.greenglobezt. i~a. org. www. Ernal]: enquIr!es@alphabeds.gov wnerit"ke ugeneije z« z'liilitli okoli5!1: ulrlju(ujll.. 'lQL Tel: 02072287694 Email: Jrancescatnfrancescupalnt. Rutland House. vldl www. Bisley.oleiulll. 529 www. 99-109 Lavender London swn Hill.com www. tsdona i savjei). Church Road. Horley. 0 brojoim UkljllClIjllCi netoksicne Iormulaeuk: ooje I premaze. JlWlerijule x« izoleciju.com Zi/ kv:llitel..co.l higrometre . \1 k www.ccm www.€Ii/OJ1l.uk o Europskom www.uationalcarshare.com wwv-.sled! enelgije.-1 Tel: 0'1244403404 E\lla[l: hi@s{)l. Hcysham Mlddleton Business P. DRUGE Suunice KORISNE WEB STRANICE Dostupsu: so . Didcot.couk Za priroiin» sredstv» za uklalljallje . Ltd House.8770 www. ecospa inrs . North Somerset Tel: 01934 844484 Email: ilJ. Llklju('lljll~'i piozote oez w·ww. u. Parnphillions Debd(:.Llk www. inf(!l'Il1ll.tVLl.uk www.org. Home Tel: 0131 669 .RU G E K 0 R I S NEW www. F::LJ:m. Road.jJ: sales@~\umorganic.com Za {xiJocille bOje i prenwze.uk Za pd:rodlle G~'eeJ.co. izo!irallje' djE~I'i.corn Zrl opee iIlf0l111i1cije 0.IW(~II1:. Tomes.p.uk EB S T RAN ICE WeI 81(S DEKOBAC!JU [UREflNAN]E: O/KI8nim Tel. est.co·.I. E~s~xCBJ13JT T'el: 01799 5'\3 aT? EI~1<l. Glouccsershire GL6 7UX Tel: 01452 770 629 En)" i1 :ellquiries@greenshop.co. LondonWl T 4TL Email: info@heajt11y-holJs~.co. g. PO Box 200. Ol 484 854 898 Email: sales@greeubuikilngsto)"e. D . Exxex S$7 3LW Tel: 01268 752 827 \vww .5Juge Zi.org Dlj~)JmiHii'I1.rgaBk"c0.co.boje. Sarfron Walden" o oci. Eco Solutions eelSlif. Tel: 023 80256zS6 w'W'\. Email: aqinlo@aeal.co.f0@ecosolutions.lhc.p(l$ervaliooshQP. uk CityDiesd Email: info@flltUJ<l-pet!. l1s1ugamH llljerenj" J7"<I11J(./Ile 1(J'el'ere.uk Za prirodtu: 1I tkunine. itd.co. vode. vkli OSNO \IE.co. GL66DA 216 Stroud.lik.fuuua-petroleurn.1I:1bre5 Freepost LON 780" boie i pretmlze. Gloucesteshire Tel: 01453752 Ruscornbe.~lk wwW.greenshop.co..aerlas. Cold Harbour.com Web: www.uk www.li. Devon '~'QSl~ZZ.u.ombe.corn L11 solarne slJsra ve za. Battersea Business Centre. www.J. l'HdoilU. Za ekoloska purovan]a.mi. Za prirodne.uk Za priror./oliom.li~kl cenfar 0 zagactelljll Wildl1ji. Heysham.liilliU] gJ'M/evilhil proizvodime.e-e-r-t.

www. GISCENJE KUCE Centre for Alternative V.I.: info@emc-recyde. The Old Dill.org Dobrotvomo DRUGE jutu.lcqjllc'i octjecu.5(1slDl'1i slobodn« proizvodi: KORISNE koJelccije /:Joj. L82 7DJ reciklicajtt uredek: pnbo: i oprem«.I.k www.IjU i iuobiteie.tcxtileslromnature. Bcoveu tf. W.ernc-recycle.ecover. Barking.5iY3.1 . Manchester sredstv» zu ci!icenj(. British Battery Manufacturers 2:6 Grosvenor Gardens. tabiete ispiruuie. (lll:.=.ol'g. RECIKLlRANJE OTPADA Alupro '1 Brcckhill Court.csm Za J'edk/jPlUljf: pw.onevillage.org Tel: 0854 722 7722 Email: info@:llupJ'G.!ma.epa. Century Health Ltd.'i) od linlwm. Association KORISNE ohlaplJiviln WEB STRANICE OrchardHouse. ukljllclIjllcl pi.an. com Za "b1::lgo hemiiske" pioizvode zu pr:. stedstvo 2'1 j polirunie Q!lmjf.'.P. www.com www.'i konop/jLl j www.cQ.J kllC. ~I:J(m proizvod« Zil www. 2 Htzhurdinge London WI.com Za prirodne nmtcriiuk: za kuc'tws(yO i za odje(~1 Textiles [rom Nature 84 Spike Newington Church Sueer. Hawkins Lane Industrial Burton-on-Trent.bunrernet.com Za prirodne tkeninc. 'l\tnbridge Tel: 01892 6r68Tl Em"jJ: info@greenbnllids. J" recilcl.IStiW okoJiS17.lJge poteskoce. B'ri~ht([)l.urg Z/I infonml(. sredstvu . oijeJoj V'eJjr~oiEliul.::s. mob/cdc i /r:()l.: i lillUle pisa(e.IAP. Kent TN4 8\'B Za in[OlTIJilcije 0 Unit 3 Glansyl Way.e.r zs koordineclh: L1aJJijl!stl!jlJ (I &elke.ecozone.. L0I\dooSWl LinJja za prijavu: 08000 833 48'0 Email: mail@officegreep.redswC9 sa p~'ai)je 252 ~I'nJ/f'. london N'16 OAF Tel: 020 7241 0990 Email: jag@tex!ilesfrOllluunue.mju l)oje zs laserS'I>!.:toryandYeilow opresue.com www.rjv Bytes Twice S\). \XI OGT u OT\V www.()iS!I vjet! o nrzlicjtjm !JspektJrOid vodelJi~1 kUC.co. Wlgan W23 4&'( Tel: 01942 612 621 www.ftoverpaint.rbQnata).uk www.com The London HazardsCentre Vitli OSNOVE Zu in[omwcije 0 Jakim kel1'llJG. Bristol BSl1 yZy reI: 0845 458 8222 tksnine./dil1'lj'll1je mrijir.uk Z~! lebJdJnl11je drustvo za Z.uk Zu .greenpeace.ea€IHID. Tel: 09124375 Tcchuolcgy Z" loptice Ecover Villi Z<1 pnlnje iubl]«..t)Se. :.eJ~si\'ac re sredstl(o.uk Tel: 0845 4584 7070 OJg. DRUGE Lnfcu:macije 21J o]?£'e trdormuciie.co. izbjeJjilf!l.uk Besplatne j Tel: 020 7838 4878 ZI!.!w/:)lja.organizednome.~jvac \'Ode.:iffe'enjc. i/Jf6rnl~.greentlbres. Waste Watm $I~ 1'0<i!lJey Slfreet" L0nc::l(!)~:SE1 3TIl . s1>vplj.co.uk EI11<1il. p. lIJdjucujllo s"lgOIft!:.. Surrey CR9 4ND Email: crcolrd@aoLcom Zil recikl1tlJJ1je: obuce.corn a 'L'el.lJjilltJil.tLlSiVO. clo c. ukljl.ecttoncom Place.nje.corn Z.\. DE14 EX Z.conJ www. sieastvo .org.erske.zIJ tikllmjf!J11r:: IJ1rJ.www.440 Email: info@21sicehtllryhe"lth. I<ORISNE WEB www.encams.'ije 0 ciljem '~'lwp/ji1JJj<lstedstev» za osobe s ceJ'e!bminOIll pemlizom i rll. Environmental Mobile Control Estate.J:)ire(.lnje.greenbrands. 74 Kirkgate.remmm i pn'rociJlill OSNOVH Hwterijalil.tturalcollectiOll.potice tokalne z:1jednice Office Green odjeell i Illil!erijale Z.(:o.Monmouth Bath BA12DQ Tel: U370 331 3333 Email: !nfo@il./cJlInib brosuiu.. PJ'ihv. www. E. Email: eli ve@toI1erd(lIJor.i:l 1~!a~liust6n·r.com Wel.alupro.lniz<l. tintne. European Recycling GioJJip:lllYlITD oJJ'l(. 0800 783 1592 www..tt:1'it.pai:ntOJgJIe..com 1~rfJkrit.~koljke odvodu.co.greenbrands. CISCENJE P!1t~llk i rekuCirJ'l za PHI.ikefield./I.1 energije. The Pier. teksu! koji po~[e~!jml.bJago kCI11ljskn" uJdjllc(ljuCi visensunieusko kutisnstvu.'SWjn stebru.tonerdonor. l>i.nanunlcol. Leeds.EKORIRAI"{IE Za prirodne ci!it'enje tvrdolcornih OX] 3SQ 11l11..hnet www.RN pr0jekaw l:ecildimnjiJ.com Z~I prirodne Tel: 01273 206997 Email: [ane-oeasleycspavllllon. Brockhill Lane. sredstvo Z~J El11<1il: relone1l23@ao['com Z:I ll. koristi II . Staffordshire I'd: 01283 5H5 259 EIIl<l'il.cije 0 fecikJj./iI· gIl G:1l$1'k $t. 0113 2438777 The Furniture 'j Recycling Network Yorkshire WF14JS z« secikiiumiekoinpiutes« .Sirok ra.Streeet North. Ripple Road.1.I za pisac<e 5 Nirtl. Email Iumiture. www.([) Beasley 1'(1('](' j 'r:lm.! i punjenj:i Z. alusninijsl:« follje.: progress@onevill'lge. Pages Recycling Tel. quaball... fides i s(Jujeve DRUGE WEB STRANICE i2l'OrirJl. 'Www.co. Going For Green Elisabeth House.!k.uk Z:l besplutne www.rnercola.1 2/1 podovesreastvo za c1sc'enje W/C-.imju boztcn« dives.we .S. 60 Sherborne MS SLH Street.(eq peJ'ka.w ciscenje .co. PRANJE :RUBLJA Aqua Ball vidi 21sI. ZH Croydon.H 6EJl Street.J CI'$(enje mjedi obno"!iivim Natura! Collection Eco 1-1QUse.. ]0-11 Portland Commercial Estate.t'<.uk perilicu suda i sredstvo r OPREMANJE 2~1pra.uk v\rww .o >- ~ N Email: rnail®greennbres.Hall. Natural Eco Trading Ltd PO Box 115. Oxfordshire Tel: ()1611)}2 77BS tekuclnu za pmnje.::Igort.cam/ Udrug. prltodno l'e sredstvo kucsostvo.BNl <IBID- Wbit@8.co.ex IG www.icli OSNOVE ZIl priiodne j Tel: 020 7935 5. krcmu z« pmnje. kopiranie) min za VidlOSNOVE Z:1 telice. Euvlroeare Freepost (SW~9B7). cM(eilje. Natural Collection Vidi D.uk 51'! Rerone Products Retone House.! Z.t.ls.cij!l 1I .yell.aijl.Ilpjl:ll.W.officegreen.Cm~.gov kewlijskiJn "pojei.uk buteri]«. and €b($topher Q'Cj JinJUo.rnzsvirgin.co. Z" popis« boj«. Redditch B97 6RB STRANICE z« reciklimnjemobitele. lIkljUClIjll(. kemijskoa: 6scenju.lnlJ Collection ugovine. One Village Charlbury. sapull 2'.htm Sa I'jeti 0 l}icHI1Jj!dnjU boja.uk www . 17a Vicaraage .acc.Iljl'.co.

gI<lI'ni11 :1 J'Jwgu Sf' nawcili Irgovllc!iil! CeJwml.state.co.' proizvodi Bile/de Oi~ZillJ01. Buckland 5t Mary.bu Ifa Io.solvira. wei V 70B ZDRAVA HRANA ll:u'tlu.us www.lf'mja voce Pitfield Organic Brewery The i3(:)er Shop. amcnty. tskoder fIlter. (/o!i[[Nij.izhcitili proizvod« dostupno je u vecin..c. 1'L31 IDQ . OSOBNA NJEGA \'egaJ1skih Avcdu A VD Cosmetics First Floor.i vegaJI5kog pil'a. London. The Pun: Wille Company 196 The Broadway.emlji . Ltd 50 WormhoLt Road. Berkshlre RG2 9H '1'(:)1.co.i)lfo@wastewalch.uk www.co. uldjLlclljll(~i rnevo.iW'o/:maqje oproiz'IfOe/l1l1<l koji nisutestinuii llj WitilPleckm.prfieldbeershoop.ri~lle kootsk: pociutke.erg. Aldcrley Edge.corn Za detalje {] programu poncwnog u SAD-u.1R 'lei: 01460234 387 El'l1au: .uk WEB STRANICE Vintage Roots Ltd Farley Farms. hladnjilim. 'lie!: 020 7297 6350 www.co www.com z em/p. iid. . HCJ'cto!.e. otZ79 "755 799 Herts CNI2~ 5ED PLC Za pritodnu njegu koie.'iJwlama..rccycle.Qlympi¢ House.inJpJyorg~\nic. Woocl~ Browning Resp.gov. DRUGE .ijMJe 2.. Arborfleld.happychild.jnfo@oJganicsciirect.uk Z.organ icsdirect.cuJ1l ublib .net Z.Glig·uk rel: 01462 443 :58:1 EmaIL: Illilumdet.lAje oqJwlske IU!lnC1 u elje/oj zemljt. Savant Distri bution Ltd 15 Iveson Approach.cm.wastewatch.uk Zu dostavljanje orlJal1ske Ilmf. u k Tel: 01208 77219 EIl1. Tel: 024 7663 0832 Email: info@~olvita.uk www.kucenskog eiektrollickog principu stobodn« trgovine. London 193-7 High Holborn. London WIZ OLS i irtfonuarion aswadd. bJljl1e cajeve i tiakture. De(. Za PQiJ)uJ"!i Sp1Si.uk www.) provoden]« bwpa. Rading Road.dep.uk p www.dolngyourblt. snobitelu.co. il:d.co. Holborn Hall.[: Q2Q 7405 59il2 gnt<\il. Beauty WilhoUl Cruelty Devonshire Road Industrial l!stale.·jmg. C.. 14 Pitfleld Street.net Ea clost. Green Park Station. koristenja clpel« v'odecs organiZilcij. postom.@f~irtraae.au vrste r)rgHJ1.OI:g.uk Lane.eaniad.co.uk c www.:are Ltd. SinIpJy Organic Food CompanyLtd .el~11j..aveda ..-5· llij!l i iiilok ruspon <Jrulje opreme. Za clos1iIT'lj'i. Milium.nk . llUliJ.corn 2a omega.rgan. Cheshire.farmersmarkets.ir)fo@:.110Jl·j Swaddles osmozw.vlc.a 1'(ldu. Somerset TAil l.I:v.) copts trinicu u dje/oj zem1ji. uz ko.x'iiJ(.lvljanje Qrg.uk Za Q. postom. Olympic House.cG..uk Zil dO$WvU www .ij(1il1l inFoJ:lnacijanw.uk www.Nl' Tel: 018Z:3 401 205 Ernal: info@hanililedensi1erbs. Organics Dlrect .gov Korisne: iniormecije www.co. :i\n.1 potvrdivenj« Z.uk www. vise 0c/ 80 Hare Lane.l)je otS:lJJskih rlina l/ National Association of farmers' 1]J3 tijdOj:. Tel: 020 7739 3701 Erna U: s:des@pjtfiel~Lbeej"shop. peuid j ~I~k[Ii61Og oiped«.sav a nt-health.01229 775185 ZIj .Tel: 0870 243 0136 EJ.ei!!lpurewine. The Falrtrade Foundation Suite 201.co.@emiad:c!:1IUk www..uk Zs. Bodmin.slwg. 1I orgtmsl«: brane dje/oj zemlji. ~Fel: 0845 1000 196 The Broadway.dshll'e SOs. Green Farm razvoiv. Milverton.itJNma.uewlne.org.: 02(} 874Y 8778 Email: organics@freshfood.useiragain www.edu/li braries/ units/hsl/cms/donatioup rograrns.1 .ecorecycle. I'egetorijan. Magic Corumunksations 5 Prlors London Road BishopsStorrford. Pureflo Markets Mount Pleasant Bricker Heres AL2 3XD Tel: 01923 682 774 Ernaij: enquiricseapureflo.vinrageroots.ruralrecycling. Freepost.(r.uk www. Unit 18.l: ~el"\i..2EI-l.lf? u djdoj The Organic Herb Trading: Company Court farm. isizliciu: mere Z~I. organskehrane.Industrial Esta te. kozJ}letilw..co.(:o.co.uk/enurabers. www.vW . The Fresh Food Company The Orchard.08000 980 4·992 'rei.njil i London SW19 lSN otgnnsl«: hrsru: i organ:3H:og lIzgoja.org.llk www. St.I www.org Europslco] www.Li.obvtously.ll1iCshop.ariaci 104 Bancroft.ul. duc'aml Imp pas/ujLl po stnuiicoui itd.ilji 0 dobioivomim orgaIl1·z.m~il:.la. 0 iectkluunju.detox.slw bi/je i z[lCiIle.djMive i fru(Jnl1Hcije. vina i plva 11 cljeJoJ.lk sdiiiv« dbzl'o/jenih Uniji. Leeds LS16 6LJ Tel: 0845 0606070 Email: info@savant-hea!th.purello.co. lwje IreJjaju knjige. BathB'l Tel: 01225 787 914 Wood. fi-eOllil 1):. wWw . Wimbledon.es. [-litei'llq.ll. Coventry CVl 3.crg.swaddles. 0 iecikllruniu. Albans. Cumbria LA18 4e1S www.co. poduam» i web i s naj'boljoJH i lwjopseinijom Ullil/j[eduje p1'Ojzyodnje uII/ete ugoville i p05(:cnliJ [Njett! II zemijam" U E1ll([il:inof@c!etox.co.uk Za dos(.uk Nudi [azJiCitu l'[ste optcmc ia ispitivanje tle.rsll1arkc[s. Email: nafm@fllrme. Green Park Road.org.com www.co.epa.net www.co. 48 Queens Road.uk W'l"iW KORISNE WEB hun STRANICE tl. South Vaults.:ij'UJ. www.. kose.otgl1)k ~ .corn www. Baldwin's Gardens.ul.llet !1{Ww:siLnplyoxg~U1ii:.gov.<.. 674 4000 Email: j)):fo@["heorg.co.uk www. Chard TA20 3.com Zasvjesnosl.fala .. \f{jget<lrijlwskiil:i djeloj zemlji.frcshfood. 11¥ 444 lkllHi.voclu.1l1s/(e hrune. 5K9 7YG TeL 0845. Tel: 020 8545 7676 Email.i.uk Doswlflj.pa..rtn Cornwall Road.uk· vitu: II I'll oqp1fJskill. SW19 ISN ii]fot. London llelH 7HJ ·l. Tel: .o. illi.!ju lllZJle DRUGE KORISNE .co.uk www.cQ.nike.memail.theorganicshcp.i(. www.I.hunl Zn dost« The OrganicShop The Organic Shop.org.f4irliraqi:l.uk Z(I sustnv pu.. . London Nl 6EY fellCl7. Bridge Fanu.soilassociarion.hambledenherbs. iibu..uk 1<:1'1"511" organJ:zacijiJ s dela.

5<.Y Brighton Road.uk Popis lijecnike. sozmenio».drhauschka. sminlm.licntwer.e m. vlje. G rccnfibres vidi ZORAVA HRANA Velik izboi orgnaskc odjcce za diecu.aloeveracerure. Simply Organlc vldi ZDI(AV Zfl kozmetika.suu.naturesbestonline. tijel« i kose.colip~.njega kose. Beck's Green Lane. Hove I3N3 5J3X Tel: 01273773182 www.corn ~11 www.co.uk 'svjeti kuko Homeopathic 6 Livingstone Gravesend.i supnn].uk 2:1 I tirodnu njegll kuze. ijepot:I www. nissice za lice.I%lS€. ffa Srreer.nealsyardremedlcs.<1:iLc(!)l'ii Tel: 01986 78:1 782 Emajl: >oqlllrie~@log(ma.c rn 2 Brewster l-lace. Greeutlhrcs vldi DEKOlUllANJE I OJ'REMAN. Stockwood Sto kwood.9-20. 1.bwy. redkJjl~w. Heuschke prirodniru biodinamk'kim IJ[/cino11l.uk www. pnrodnu koze.surna.. krctuc bel'.uk Popis 8trllc'njllim 2:1 akupunkturu. eteiicna Organic Boranrcs ulFl od sam(Jllikl1h bi/jaiGJ.clinique. Handcross. 2l>1·mu1lctr .1" Derbyshire w. so.co. British Acupuncture Council 63 Jeddo Road. uk Kozmetiki1 pr(f)izI'l!Jdi 7.the.cQ. Beck's Green Business Be d's. !UFlIlll' Email. njegu lwie po metod) dr.co.ainsworrhs. urI' lk 34 NJ3 Park.nirnh.dial. Ayrshire KA11 5DD Biljn! do ciaci prehrsn: www.r: Il2QR /(0./ /)iljoc doaatke prellJ:wilviwillirl€ www.!im.uk www. Exeter. dezociorims! kemeriu. London NI OPD Tel: 020 7226 4345 Email: jiU@greenbaby.co. lalwc1er i UJ.bioforce.alnsworrhsesukonllne. (UK) Lld DE7 BDl( Medical Association i{oad. PRIRODNO Ainsworths LIJEGENJE Pharmacy Society ot Tenchers www.1.uk Biljni lijeifOlri i dOWICi psehrsni.lI-eoqulries@fragranr-earl. London \'\112 9LJO i Suma Wh()lt:f(lod~ L<Jq'W. Hereford HRl 2hH Tel: Ol432'2GSO~8 Email: h. rJj Ill.~weterlcni: lIl]!I 1 [jidrohlfe.h.acupuncture.ene 'u'eel. Business Park. Devon EX4 6AB Tel: 01392 426 02.html Europ "n Costneric Toilmy und / EU.uk Z1I.osmetics. ptoizvodi za njegu koze.cm www.uk www . W-est Yorkshire Tel: 0845 458 2291 Email: sales@HL1Jlla. uk velik.""'w.frugrunt-carth. org']!1ic@grcenpcopie. www.co.uk www. ~rev rica iz odrzivll: iZlIora.c(). IJjeg~I u W\NW.osteopathy.kz Z" OIgiJnsk. Irvine. oailnu higijeJlu.!.Baby BRIGA 0 DOJENGADI 345 Upper SU'eeL.weleda.co. House _of Mistry Z" prirotim) njegu kole.uk www. proizvodi za njegu kole i tije!«.nhr.com www. proizvodi musku Iljegu i lljt!gu zubi.uk Za proizvode bez iormaklcbid« 56 Longbro k Stre t. Wdeda toniett« papir.org. 5 College T rra OJ 'hard Court. . Hampstead Heath. London Itiecnik».org. itd. Council SEl 3LU Green.~ld l-leanor Road.c. ltd. London N'W3 2PT J 76 Tower Bridge Road.co. homeoparski bi!inoj l):~d pripiuvci.44 Email. [-m}\NU orgnnsk! p:IJIJlJI(.cO.www. S merset J3A6 9EW Tel: 01458831216 Erna U: a.co. uk.uk www.uk Z" pl'irucirJll ujegu kaze kose. p<l1Fem~I i losiou«. 211 . OFf" House.org. www.2 Email: nimh@ukexeterJreeserve. Ilketshall Sf An Tel: 0115 944 3200 Email: weeledaukescompuserve.Z . Tel: 020 7794 0848 Email: olislry@cli.dspace. dezocloi« nsi.JI~ Z:I orgallsid peinuk koji 51:': mott! ponovno korislili. posleljine .uk www.CQ.greenpeople.com Zil Brighton BN2 OEli Tel: 0845 310 8066 Email: organi www.) Hell s Homeopnthlc Phannacy 97 Carnde l~ Road. Ilkeston.cQ.org Deiul]! .uk Z:1 neizhijdjentJ. Iljegu tije/a. tekoderi etericna ulja.pipex. COIll i toiuen«.co. priprn 2.PO Box 2140. p National Institute of Medical Herbalists IN < o . sarnpon) i Lilja.li. Iwpici.org Lagana nit 3.corn Z" povttne it/he. 11:16 15-17 South End Roa I.lll:uce bez dioksin».0 lokulnlm tecajevtsn« joge.:0l474· 560 336 Email: info@the-IU1)a.0 Elysin Natural Skincare Unit 1.uk Nutriciotiisticki J1jeg~~. eteiicnu za Ilwsuiu. West Sussex RH17 6BZ Tel: 01444 4014.. Tel: 01892 51l'Z254 . Iijega kose.co.hma-org I. of the Ale rander Technique 129 Camden Mews. Te. House of Winkle 'WelJ~. prirodne proizvocle 2<1 suusksrce.uk Z" velli: izbor O(gilll General Osteopathic www. ptoizvode na buzi tiitnn. London \VlM 7LH Tel: 020 7935 5330 Email: uuuk. j Tel: 01294277344 Email: eIlquirjes@bioforce. j Ass ciniion: clew/ji 0 kozmeti ~iim pr J Tel: 01386 792 622 Email: enquiries@drhauschka. odjc·t'u i oelen«. Lowflelds Industrial Park HX5 9DB Eiland. kose.com Z" hOllleOpa18ke Bioforce (UK) Ltd DRUGE KORISNE WEB STRANICE j ci.com ]Ike (reme(lije). Battersea.uk mineie!«. R )y:1) Tunbrid Kent priwdI'JU niegu koze J -.Llk w\Vw .helios .organicbotanics. biline tlnknue j ulja na NHR Organic Oils Fragnunt Earth 1agdl.co.coll1/eu~ .tJjegv. London rWI 9AJl Glastonbury.acije e /wmeopacskoj tnedicini te popis lijecllika /coji 12 bnve bomeopaujom.lOgOIUL co. pl'l4[inacy@helios. iul. \Vorccstershire 1196 6SX Email: rna il@nealsyardremedies'colll www.com www.l. Kent DaL5DZ 1dil pioizvodu z« I1jegu djece.!y. The Green People ComlXU1. perfectnails. izbor horn Op111Skih ri] tuvnku (remcdi]«).lr.greenbaby.nfOrm.co. @nllLkz Horneopahic 36 New Cavendish Street.uk Popis lijecnik».org.o.pipex.1nkle@h<!)li)l). ulja Neals Yard Remedies Head Office 26-34 Ingate Place.uk www.. London SW8 3NS Inf rmacije: 020 7627 :I 949 DRUGE KORISNE WEB STRANICE ry I"II/wI)W V>.

uk www..ljegu beb«.www.l.lCi Simply Organic vidi ZDHAVA HHANA Orgunska DRUGE wv. minerel! i dodac! prefJrani p~Lsa.co.ecology.org uk 1. Pendle. East Sussex RI-!1S 5DE Tel: Ol342 822169 Email: gle) ll1@nalwnLklouling. Green Arc Animal Nutrition ad koji ubij<l nemetoike nil.'ll10Ver www.b'1I·~lle$I. rsdn! pribor i oprctini Barchester G reen lnvestmenr 0 sl. Toppesfield. xnn dijelov!1. BESPLATNA POSTA.lj·vbilllce.org. for Charity EX238[3L 177 racunalu Savant] Istributlon ltd HHANU i biljni psiprsvci.1 okottsu.1)aza dojenced. priSLlIp popisu vrsta.uk 1i!/\Vw. ove treet.[ 6934949 Emall: i.com Orgal1 uc« brww ZH Co-operative Bank WN8 gl\'Y PO Box 200. Organics Direct Vidi ZDRA VA HRANA Oigunsku 111'3.~ti.co-operanvebank.abcul. Ltd The Ret Nappy Association PO 130x 3704.dJafnjl. itd.itrix.h. trgovini Sirotn ::iv/jew. prlrodo» odieci za kreditnim .ecillji na teleionskim 1. nosilice.ergl'eel1. Talgarth Brecon ill3.org www.co.org.i od recikliiunil.. .changenappy.uk www. ukljucujl16 uredsk« sje(j.co.LJk ci.co.IEal1ska iJl'ana za doj<tIJCad. Skelrnersdale Tel: 08457 212 212 iW('TIe ljubi1l1ce. kompenij« ide u Pond Z~I biok.co. . 18 Station Road. We~t Yorkshire llD20 7EL-l Email: ill.rw.co.uk Podrsk» dojenju.rv. N 718 11utsko lij' icnje.checnct.uk Z. lconiu.co.co.IG.uk s/elik: izbor proizvod» dje{j~ odjedl. www. ove East.co.tles.lJicint.LLd UtIiI25. Genitrix . sku rtizriolikost. Jeci1dira. Delf House.lIk www.ltj€ti 0 eti. Sussex H BN .. itd.pareutsplace.c0. KORISNE hoiccs.genitrix.uk. Crose Hills. pllJ1jenj21 z:t pisace.1 The Ba kShop 14 New Cavendish London W1M 7L) 020 7935 9120 www.co.uk www.huggababy.rw. Keighley. PO Box 48.0.. 2 Osmond RO~I~I. 'ortll urolina 27511.co.naturaklctlung.greena rk.:een. ODS 629 Tel: 01874711 brunu za d()ieni~!1 t.grectl Homeopathic Tel: On67 Iniontuci] pJ'<llaldrajl1l! STRANICE Vets () IIcw·t1t.col1'l www. www.wen.I Email: margaretsihuggababy. P020 7YT Tel: 01243.uk 01'lP11Ska tm:JJw za kucne . 45 Catherine Streer. .peuiuufon. Chiche tel'. Estate.uk @.uk Pelene 0(1 orgunskog. Cornwall Tel: 01288361 (za poklalljanj€ Traffic International 2l9c Huntingdon Camhridge Tel: 01233 277427 Email: Imffic@l.t. posteljin« . Computers olovke.uk www.Irskim stan! 'wml icoje I)J(:.uk lnf'u/'l1'wcije a pelcnamu.Ilmcalw i Centre fur Alternative Tcchuology VkU OSNOVE NetoksiCt)!1.co. National Association Tel: 0'12.org lnlonuuci]« zllsUcenib 0 1lI Leche League lnfonnacije: 020 7242 1278 Vidi ZJ)HA V www.com www. Horsham llli13 9UD Tel: 01403 734 555 Email: ll1aU@gen.I1.co.earthcall.cb.urg www. The Ecology Building Society BESPLATNA POS'Ii\. Email: jennie@co-operativeb1U1k.uk RAD KOD KUCE Associatlon oJ Brttlsh Credit Unions Lrd uouse. Pendle House '138ro. pnmukn. Essex C09 4LZ M60 GA!:i Tel: 016] H32 3694 Email: info@abcul. . te iuedenie ureda. Station Road tndustrial Souihwater.thebackshop.l nionneciie 111 'l111.t!'ainJ.com Zit reC'ik/ir:. 1'eJef'(m.uk ProiZvoclf.uk nekretninem«.co.LQ Tel: 01282 606 810 Emai: greenarkezen.cQrnpulersforcharity.org Iaiormuciie 0 Tel: 0800 068 4949 Ernall: lluo@earthcaU.o.llk CB3 ODL EmILi: lnfo@cle.00-A')?oociwind Industrial Court. Nelson BB9 6.I'o@ccolqgy. Dude.0 WEB Email: inlu@bluericlgel. Bsbynnr so.uk Suvjet: Ecover Vidi C1~CEN_lE "/31ag'l kemijska" sredstva Z<.spiritofnature.e Pet Nutrition Concepts Ltd PNC Ltd PO B x.houseofwinkle. London SE6 'iRK Tel: 020 8299 4519 www.uk '!II'jeCi 0 eticnorn bsnkovnom poslovunju.za Ifjeibaoje leda. ]\arthCaII BOliSIe. 50 posto ptoiitu..trafflc. i plulue.uappyfacts.co. www.llIO slmre. dugoC!'Iljni proiz lw(. USA Tel: 1 800 745 5530 < o . Cury. SOl' 60-62 Kings RO'le! Readlng. Berkshire RGl 3AA T 1:01189510518 Email: iofo@organico.co.I. Jll)'e. Fragrant Earth Vidi OSOBNA N]EGA Ererir"n'l Lllj" i hi lioluti.organlco.rrirr: ill (za kupovanjc) Cfcadrnlntsbtintemet.er.org lntortnuclje o zdruvsivenim rizicim« effect' koo kuc'e uslijec! zug~IcI nj.( 0 bebe i djcci: te posieiiin».'ni/JJ ljubiuscim«. Earth ull Telecouununicarions Holyoake Manchester Str .nL. v. Huggababy 19-_1 Pryn Centre.realnappy. Halsteart. Badey. of Nappy Services KUCNI LJUBIMCI Denes Natural Pet Care Ltd Frceposr.co.uk www. Carters Hlll.laleche.co.uk vicunini.uk Xenex.org.U} Blue Ridge Technology Z[I djec}C' krevetice i k()lijcNke. www. Salisbury SP12Ul{ Tel: 0800 328 6818 Bmail: info@barc::Lle$lers.11BR Tel: 0 1273 325 364 Dodaci preluuui Email: Cfdonationsfsbtinterner.uk www. 512 024 WeSrSllssex www.IClIniJ]]<I i za internetu. zsdrugsm« i gdje jh n.co.~'eo]«.co. ForestRow. .Ifljc J~Icllnll/:l" Road.1:.uk www.denes.nfo@changcnappy.rJ. Schmidt Natural Clothing 211' isrhorn Close.coui Iriiormscii« a pelenemu.uk Otgsnsk: lllddj'.iIJ1. Sa.

EllUS (Elhicallnvestmem Service) 80-84 Bondway, London

Research SW8 1 F

and lnformauon

Naturesave Frcepost

Pollcles Insurance (S\VB 3(837)

UK Carrridge

Recycling Associatlon
511 le ,

{UK eRA)

da]e uvid

LL

osnove

encrgetike,
IW

uporabu

energije,

N

19b School Road,

utjeca] energetike
Suvleti
0

oxolis i druge teme.

Devon TQ9 -ZZ Td: 01803 864 390 Email: Ulail@naluresav',(;o,uk
www.naturesuve. S:!Ijeti
0

i\>lanei1est· r M33 7XX I'd; 01706 -25 050 Email; ini'o@ulu,LcoIJl
WWW.UkCL-d.cUIf)

E-mail: info@moj~.energija.hr
lIstedi energij«.

Cl

<

:;u

Tel: 020 7H40 5700 Email; ethic @eiri .org
www.eiris.org

.o.uk investirsniu.

Encrgetski lsseiskini
pisaCim3. i

institur Hrvoje Pozar

Eticno in vcstiranjc. The Ethical Investment Vincent House, Co, Durham DLl 5SF Co-operative Ltd

eticnon:

Iniotmucije
pll.njenjim<l.

o reciklirsnirn

Savska cesta 163 Pp 141, 10001 Zagreb TeL: ++385 i 6040 588 E-mail: eihpveihp.hr UItL: hl.Lp:! /www.ethp.hr
Inlbl'!lwcije
j j

New Economics Cinnamon London

Foundation DRUGE KORISNE WEB STRANICE

15, Victoria Road, Darlington,

House, 6-8 Cole Street,

SEI 4 YK

Tel: 01.325 207 228 Email: inl'o@ct:hicalmoney,ol'g www.ethicalmouey.org
Sevjet! 0 ticnom

'I'd: 020 7089 2800 Email: info@newecOJlornics.org
www.neweconornics.org lZlfjeiJtaji
0

www.getethtcal.corn www.ethicalinvesrrnent.org.uk www.ltse-Igood.
eticni kri: fiji.

,5,wjeti 0 o/;n(wljivitJ)

tzvoiiuu

'om

n6'rgij

ustedi energii«.

iuvestuunju.
Company

eticnim

investi

i}l1JlW;

www.greenehoices.
www.realmoney.org
www.socialinvest.org
VlWW.

rg

.INFO.G!tAD vl. Kristian

Baltic
Svibovec

Green Stationery Tel: 0 J 225 480556

Paperback

Ltd Business Centre,

Studio One, 114 Walcot Street, Bath HAl SBC Eniail: jay@greenstaL.co.uk wvev«. greenstat.co. Reclkllrunt Grcenpeace
uk

Unit 2, Bow Triangle Tel: 0208980
EITI,l

.oopa medea
0

Balla ]elaCica 104
eticniin

Eleanor Street, London E3 4NP 5580
lIJ'e(/skog i I: sa.ies@paperback.i'sbusint:ss.co.llk

Dtug« intormnci]« i sa "jeri www.galvlns.com
Suvjeti 0 LlJ'ede.lljLl trft!da.

investicijun».

33520 Slatina-Bakid 1.1l'IV:!/infograd
Inforuuici]«, ,i]llicievinskom

.hoola, hr/
sa "jeti

i lIpiri 0 ekoloskou:
za ill'slweJleJgel:~ke

rn,uerijalu

Iwt'e.

aredsk) JllaterijrJi, nuliv-pera .. Visa Card Bank (nasuprot)

ReciitJirllnje

pribore.

Recycled Paper Supplies Gate Farm, Fen End; Kenilworth Tel: 01676 533 832 Email; enquirytsr www.r cycled-paper.co.uk cycled-paper.co.uk
eV8 INW

wv.'W

.wastewa

tch, corn
0

Detuljne inionnucij« www.auuglare.co.uk

reciklinuuu.

Vidi Co-operative

DEKORACIJA OPREMANJE
WO.LLBEIT

I

Kreditne knrtice bez PVC-<l, bioruzgradive. LETSUNK 12 Sourhcole Tel: 0207607 Road, London 7852 N19 5B)

Nereflekti)'ajL1C/ ekfitni. www.yahoo.com
Popls doiJavijanj[1 reclktirenut P1S~IC<l.

sisteml za spavanje wollbeu.hr obloge

R dkliJ.;JI1je u,n::c!.5kog piiboru. Remarkable 56 Gleruhum Tel: 0208741 Pencils Road, London 1234 co, uk
1I

http://www.

Korak . hrvatski portal za podne iLtlP:!/www.korak.com.hr

Ern:)ii; lets@lerslinkulcorg www.letslinkuk.net luiormeci]e Lightswitch
(J

S\XIJ3 9JJ

ww>v .recou p.org www.save-a-cup.co.uk Recildiranje saiic,1 i:t. iJLltomata. U HRVATSKOJ

loJwJnoj

tigovin i.

Email; info@remarkabie.co.uk www.remarkable,
Reclklirun]« dijeJO\ra epnrut« olovke.

Helpline 538 h.co.uk sredstnvu xu stedljivu rasvjctu,

Tel: 0870 513 www.Iightswlt vfeLi

WEB

STRANICE

ORGANSKI HRANE
EKO-IMANJE

UZGOJ
d.o.o,

Sr~\'ieLiZ/J mliilie.llje
$1' 0

'I'raidcraft 1 ingsway, Gaieshead, Tyne &. Wear NEll Tel: 0191 491 0591 www.rratdcraft.co.uk )Nli

plfJdjucciJ.lw. Service WIE 7EZ

USTEDA ENERGIJE
Potlcunje energetske efikasnosii u H[V,IL1;koj

MAVROVIC

Ekoloska poljoprivreda Sjcdiste: Slobosilna Ured
II

45, 34 322 13reslQvac

Zagrebu:

Ilica 69, 10 000 Zagreb

MallPreference

Freeposr 22, London Tel: 020 7291 3310 Email
Zausta

Najllet',l 01g,l.llizllr:ij,]
trgol'me
Triodes

Iurp :l/www.energetska-eflJ;:asnO$t
za promic:mje slobodne lO-l11ai1:

Tel.: 3 385] 48 167.39
E"llla.ij; info@eko-mavrovic.hr http://www.eko-mav(Qvic.lll'l

energetska.eflkasnosrsundp.org

u SAD-u, http://wwW.ll1oj:~eL1ergjj.l.hr/
Bank (UK) Hou .e,

Illps@dLtla.org.uk .org.uk
junk lte

www.rnpsonlin

nezeljylli

mall.

1.1 The Promenade, Clifton, Bristol J358 .'NN
Brunei

Portal Mojalinergij akrualn«

je hrvatski energetskl ij i novosti v 'zane
II

wb
\IZ

portal i J ruza informa terne I uendov

e.tlergeHd,

'I

ujedno

T I: 01179739339 Ernall: maii@tL'io los.co.uk
www.trlodos, C0. uk

n-:

o >
N

ZDRAVA HRANA
"BlO-ZRNO" - trg rvina prirodne
Habijanovac 45

hrtp..' /www.e-recicle.com/ J)lf'ortl.l,ldje () reciitliruq;u probleunuic]. i zdrave hrnne orp"da i ekoloskoj

KNJIGE
BerLhold-Bond, Annie, Better Basics for the Home: Rivers Iyengar, 13.K.S., Yoga: The Path to Hollstl DA.TE?) Health Simple Solutions for Less Toxic Living (Thre (Dorling Klndersley,

N

< o
:;0

]0343 Nova Kapela Tel.: 01 272 81 73 http://www .bio-zrno. hr/ekoturizam.lum prirodne
j

PRIRODNO
Savjetovaliste Tel; O1l2430
0

LlJECENJE

Press, J 999)
horneopatiji .13[0\'''11,Lynda, Planet Organic: Organic living (Durling Kindersley, Brown,
metodama

Makrovita - trgovina Ulica Vatroslava Tel.: 040363 535

zdravc hrane

955

Jewell, N. (Ed.), Richard Brier's Green Life Directory (Kingsley Media Ltd, 2000.) Nicola, 2QOD.) Lockie, Andrew, prlrodnlm Lynda, TJ:l~ Shopper's Guide to Organic The Complete [ indersley, of Mcdlcinal 2001. Mendels
11,

Lisinskog 1], 40 000 Cakovec

E-mail; info@homeopatip.c:om http://www.hoJUcoparija,coll1/ Snaga prirnde - iscjeljivauje

Illlp:/ / www.rnakrovira.hr/ Biovega d.o.o, Ilica 72, 10 000 Zagreb hrrp./ /www.biovega.hr/ Tel.: 0385 1 3860862 E-m.lil: inf @$naga-priro infC)lmllcije i suvjeti H rvatsko udruzen]e HUKlAI:! Trdice 43, 10 000 Zagreb PI.'ijatelji. iivotJnja Cajeva 47, 10000 l:agreb prijaLelji.zivotinja@inct.hr ·l'el..; + 385 '1 3453 846 B-mail: homeopaujaehuklah.hr
0

and Geddes,

Guide to Homeopathy (Dorling

food (Founh Estute, J998.) Chevullier, Andrew, Encyclopedia

Revised Edition 2001.) Cheryl, Home Comforts: 2002.) the Spine; The StressThe Art (mel
Nicolson,

le.com uetmenlmu.

hup.Z/www.snaga-prirodc.com/ bouieopetskim

I,

Trgovinu prirodne i zdruve i:W1J1e.

Plunts (Dorling Kindersley, Christensen, 1995.)

2nd edition

Science of Keeping House (WeidenJeld new edition

KUGNI LJUBIMCI

za klasicnu hcmeopatlju

Karen, The Green Home (Piatkus, Scaravelli, Yanda, Awakening Health, Vitnliry and Energy (Harper Free Yoga That Works with the Body to Restore

Dadd, Debra Lynn, 110111e Safe l Iorne: Prorecuug Yourself and Your Family from Everyday 'I'oxlcs and Harmful Household hotneopet«,
u sVl1JU

S'111 Francisco,

'1991.)

hllp:/ /www.huklah.hr/
Cilj Ucl~llieJlj~ je okup/janje nevledin« udrug» elwlo_ki
j

Products

in the Home (J. P. Thiel) Nluu Hanh, The Miracle of Mindfulness (Rider Books, 1991.)

TeL: 060 44 66 44
http;/lwww.prija:telji-zivoLinja.br Prijatel]! zivolil1ja su neprolitnu te vegetw'ij1l1lstva kso etikt, pd/1I'al:ljil'og iiv()Lnog siilu. Cij~1jc 51'r/111promOlfiJ·;tIlje Z!lsliJe i pnllf<1 iil'otinjEI zdruvstveao

Tarcher,

1997.)

upoznevunju zuinteresuurul: gI'lldana . klusi/norn

bomeopetiioin, te njenog promicenj»
poboljs,rnjll kvalttete zivots.

Elliot, Renee Cookbo k:

J,

ancl Trcuille, Eric, The Organic d 1"0 d (Dorling Ungaro, Alycea, Pilates Body in Motion (Dorling Kindersley, Planet Organic: Organic Beauty 2002.)

iaturally G

Kind rsley, 2001.)

BRIGA 0 DOJENCADI I OTPADA
i gospodaren]e Udruga Roda - Roditcljl u akcl]l

l'alrley, joseplnne, (Dorllng

Va n 11, Lizzie, Planet Organic: Baby and Toddler Cookbook (Dor.ing Klndersley, 2000.)

RECIKLlRANJE ZBRINJAVANJE
otpadorn

Kindersley, ZOO I.)

Caniceva 11, 10000 Zagreb TeL + 385 J 61 77 500
E-mail: roda@rociaJ.lf

Good Housekeeping OrganicHandbook (Harpe-Collins, 2001.) Grant, Doris, and Joyce, Jean, food Combining gmdlJ11i/ koje se rodu '/j5L'1'O i Health: Get Fit with Foods Thllt Don'r Fight (Tborsol1s, 1994,) Henry Doubleday Heseardl Association, BDRA for

Poduzece za industrijska aScenja

http./zwww.roda.br/
UClrllg~1 sviti zainteresirunih
z,lLJzilJ)u za dO$wjw')S[ el7l1 uudnocu,

Sudgcak 3, 10 000 Zagreb
Tcl. + 385 ] 46380]3 hllp://Www.kcfllis-I.errnoclean.llr/ Zagrebacld Podruznica 10000 holding d.o.o,

cljt::(il7jsIV

LI

Hrvuisko;

Slutbex (1.0.9. Andri]c Hehranga Besplatnl 10, 10 000 Zagreb Tel.: + 385 1 45 55 613

Encyclcpcdja

ofOrganlc

Gardening (Doriing

Cistoca
cesra 82

Kindersley,

200L)

PP 98, Radnickn Zagreb

info tel., 0800 206 206
cljecji/J

Tel.: + 385 1 6146600 h.ttp:/ /www.cistoca.h 1'/
ZELE A AKCI].A (Z;\) n via lino, nestrana ko, neprolltn
i dobrovol]n

E-lllit:il; info@simbex.11r Proizvotlnc peleua Bnmbo Neture, jedinill pelen« proizvedenih obul'wilt'ajll u sklaclu 5 kriterijiuui
{JJ'0pi5C-;

Iyengar, 13.K.S., Light on Yoga (FlarperCo.Ili.l.ls, few edition 2001,)

:;!wntlil11Jlfslwg ekoloskog znsk» -lIibuda.1Crlleriji vrlo stroge 0 ptimieni slrovin» /coje ne onetlsc'u/ll priroan! (redk/j{~ljll se). QlcQ,l.is i ruzgnulive su

udruzen]

gradana

zu

zastitu okol iikl 'TeJ..; 3 851 4813.096

DEP (dtettlfralat),

113

uJle za nw.saiu

pasu protiv

buha,

grndevn! materijal.i, 10-13 Greenoeace, grijanje: 1\$1

deterdzent

za pranje, 70, 71 18, 70 1.25

147 miris}, 124-5.
prirodna srcdstvu

A
acesulfam, 91

B
bakterije: hlgijena hrane, kucnih 107 ljuoirnaca, 150.

c
centralno cijepljenje, 14B cipcle, 77, 80· grij,mje,

dererdzerul,

dezodoraosi,

.'-1 l'lsct'J1je, 47

oI11;]¢i8<!a""njt: zraka, .17
§ll"cinjOi energi]e, 22-3

23
ljubirnnca,

diaziol1,HG
dieldrin, 13, 93, 113 61 41

priroclno liie~cl1je, 131 u trudnoci, 130 elieno ulagan]e,
naljepnice:

acetat, oprerna i pokucstvo, 40 aceton, 66, 12'2, 186
aerosoln] rasp;siva(,j,

njega kudnih

ured kod kuce, 155
grinje, 20, 39

dlertltoluamid, diklorobenziden, dioksini,

160-1

186

higijerta

gurna za zV;J:kanje, uklanjanje,

69

aerosolni rasprs.iv<lci, 16, 84
H[rii'ki tvorovi, 151

problotiri, banke, 161

91

c[trat,71 cirronela, (i.l crvi, kucnt Ijubimci,f 50, 151

1.36, 141,187

kozrnetlka, 112~13
IlI'R03,

ciizei,28 djeca: :.liergijt!, 135
briga 0 bebarna, 1~5'-'11

9G~7,101
ul]e, 47

H
halogene Hayeva za.rulje, 21 ~li)(na, 91

A1-14 (alfa-ludroksf) akne, 115 uknlni, opremu
akupunkrura, alamo in, 114 aldehidi, alergije: 124
j

kiseline,

113

b~llerije, 77, B4

lIpule za prao]e, 6··
eukailptusovo

benzen, 42, 9t!, 124, 186 pokuestvo, 40 benztlru nlkohol, 17
kiseline, 11;)

.:1.12 Ca)' 9i>l
casop.isi, recikliranje, eesriik_e·, ponovno 78 86

127

benzopiren,

educiranje
L1Si u kosi,

0

recik.iranju.B?

BRA (beta-ludroksi) blljke:

120

F
Iaks, 155
fenol, 122, 189 r~ltri ZH vcdu, 99

heksan, 99 heptaklor ekspoksid, 93
herbictdl, bacanje, 85

olieciscenje, dobrotvorne dodaci:

135

hidrogeniziruna

ulja,

koristen]«,

91

kakvoca zraka, 17
kompost, biljno 82-3

cdIjevi zn bulle, 147 cesnjak: ortrodno lijecenje, 131 100
za kucne ljubimce, 145, 147

ustauove, 80

~lidwso.li, 146
Hl-Pl, glazbene linije, 27

posteljina, 39
djeca, 135 kucnl JjUb.inKl, 149

.rutri, voda, 99
financije,

ulje, 145

u hruni, 96-7, 137
11

J 60·1 ?arulje, 21, 155

lligijeml Z:1. zene, 119
higijel1a:

biolo[;kall1.ZllollkoSl., "biolo5ka"

vinu, 102 ad ,dgll, 145

l'IuoJescemne

Alexandrova
alfa-Iinolenska

tehnika, 127 kiselina (AJA), 91

sredstva za pran]e, 70

cetk.e,47
Ci~cenje 45~61 kupaonice, 54-5

dodaci za prehranu
dojen]e, drveue

boje 11>1 bazi liLja, 32" 69 bo]e, ured kod kuce, 154 bo]e, za pisace, 155

J.36
kutije, recikliranjc,

fluoricaci.a, voda, 98, Ill7
foijja, ponovno

kuh lnje, 106-7
kucni ljubirnci, 150-1

koristenje, 87

alkohol, 102, 115 aloe vera, 131
al1l1111niJ klorohldrat, 125

81

fonnaldehid,
fosfati,

187

hipoteke, 161
hladnjaci, 27

autcrnoblli, ketnijsb

29
2;1

drvo,

12.13

48, lS9
141, 189

boje:
lJ

sredsrva

·CiS('enjl'!, 8 4

prodavaonice, dugorocnt

WOol
prolzvodl, smanjivan]e

fwhui,43,

hlapljivl organslti spojev., 32, 42, 98

aluuuni]. antacidi, 130 folija, 87
neskodljtvosr recikliranje, hrane, 107 79

kozuiecicl, 113, 1,87

podovi, 51
1,1irisi,

ciocJaci u hrsnl,

97

49
i oprema,

otpadu, 77

za kosu, 121 oojleri, 14, 23
boles!',

pokucstvo
kuhinje,

56-9

S2~,'$

E
E-brolevi, dodac! u hrani, 97 E'cali,95 EDT"', 71, 97, lS7 ehj.r(acea., prirodno lije.;'enje, 131
ekstrakt ,eleklricna sjernena

G
g:)w;,o;, prtrodno
Giardia. glaeaDje, lijectnje, 131

Iunel], prirodno homeopari]a,

IijecenJe, .1.31 127,144, H8

98
36, 37, 73 glacala, 73

honnoni, tragovl u luani, 94·-5
hrana, S9~109 96-7, i malu ] 09 137 diecu, 136-7

prirodno lljecenj.o, 127-33

prirodna sredstv; zu Ciscenje;
46~7 cetke i l>i.~t<Jviza boju, 34

amuraz,
Hml)nijak,

146 186

boraks, 47, 186 bOlali,13 boron, 71, 186 horullzum, 107 bnga 0 iJeiJ'lfl1ll, 135-41
briga 97, 187 0 zdravlju: lijetenje, 127'33

dodaci, za bebe kuhanje,

dekalcificiranje

mrlje od goren]a, 69 glavobolje,
glicenl

antacidi, 130 anrlfriz, 85 amika (veprina), 131, 1'18 arorna-terapi]a,
arorue, aspartam, doclaci 127
II

igracke, 141
zitlovi,50

grejpfn,lla, 47

prirodl1Q Iijecenje, 129
ll 4

oprema:

steurur,

napitci, 9.8-9
genersld doinac;

prozori,50

~tecil* energije, 19, 26c7 urcd .kod kuce, 154
recikliranje,

glicerin,66, gl iste, :1 560
globalno gliive,

LJ4, Wi

modlllclrana
uzgo], 10,j-5

(GMO),

97

luuni,

prirodno

91, 186

kr1clliljubu.)jci, brijanje, u hranl, 94-5

148~9

D
daske za rezanje, 52., 107 113, 122 DBP (dlbutllftaiar),

pobolisavanje 19 radijacija, ualjepnice ostaci, 107

R(anja koze,

115

8D

zatopljenje, 103

96
96-7, 101

asuna, 39., 135
anribiotici, tragovi

125

etekli'i~!liprekrivaCi, 27 elektromagnetsk;1 158 112 eJl\Ulzivpi vosak, 1,;14 ('!llziml, "bloloska" f/.i1)llje, 70, Up eianol, 66, Hi7
SJeciSl'Y!I La

buhe, 143, 146-7, 149

~r;{<l'ehj't, 10, 27,

GM0,·97 gnojivo gnojlvo gO)'jyo, od trave, 83 od l[Sea, 83, 104

"lltoLUek!ni~~r, 10
amo.t'l1obili,23"9

voda u boC'~I.11",98

DDT,94, U3 DliA (dieranelamlnoo.earuldj,
DEl{A

prearana,

90-1

azbesl; io- 1.1 a;.lUiJi)s-lnetil, 93

(di 2,et.ilbClI{!;t1 adjp~ll), .1 Qe
k"UJ:I,eJ1GtI

],0. 17

organska hrana, 92-5, 100-1
p"ki\:il,nje, 1 02

odstl~mjlv~lnje

u g,la&ll1,

gorska mervlca, '147 g0~ova luana, 91, 92
gVd.~t~v)n$lI.eud(lJile, l(11

njeg>l l.uenlh
150
pr,jpr.l;1lml,

ljubltIl3c;H, [4'4-5,

7~ dikoru"nje, 31.4fl·

ell:lrlOO

!,ll);t:

l0G-T

112 mrl]e od krvi. 155 lonci. 48.]i. 64 nametnici: ulaga nje. 69 mrlje oel slarkisa. 94-5 mobiteli recikliranjc. 38. 157 lavanda. 35 kava bez kofeina. 122. 68 mrl]e oel cokolade. recikliran]e. prirodno Iijecenje. 15 kupnp: prijevoz auiomobilom. 10-11. 29 nai'talin. 111-25 mrlje od crncga vina. kristal. prirodno lijecenje. 57 rnlijecni premaz. 136 kana. 115 rnaske za lice.11 n. 102 naslage kalcija. Ciscenje. 59 kristalni dezodorirajudi krom. 130-1 Ijepila. 57 krpe. 97 uovac. 16 bacanie. 116 maske. 82-3. 69 masaza. konzerve s kooperanti. 119 maramice. 109 [0price slijetlno sijanje. 98 lanolin. 70 brijanj a. 59 51. 118-19 kucni ljubimci. 94-5 mlijeko: hranjenje na iJOClCLt:.60 mramor. 49 J kornpjutori: kupanje: niega lijeb. 131 lice. 91 lonci i tave sustav. 107 luana za kucne Ijuoirnce. prirodno lijecenje. higijena hrane. 27 ured ked kuce. njega xoze. 49 jabucru ocat: Sleclnja energiie. 109 ~tednja energije. ciScenje. 102 L lak za nokre. 116 masne kiseline. 137. 158 nestanci struje. 93 rnamurluk. 93.rnoloski mucnina. 132-3. 189 najlon. 127. masne mrlje. 161 kriptosporidijum. 131 karnen. 7 izbjeljivac od klcra. 160-1 novine. 78 nozevi. 129 muhe. 71 izrnet. 115 kokosi. 161 kreditne udruge. 141 kemikalije: bacanje. 95 metomil. 127-33 lijeska. 80. u perilicama. Ciscenje. hra na. 27. 24-5 izopropilnl alkohol. 95 kosiraf. 57-9 kausticna soda. 188 naftni deri vati. 113. u prehrani. 156 recikliranje. 37. 38 102 srnanjivanje kolicine otpada. 22. Ciseenje. 13. 115 143. 79 u vodi. 94-5 metali: cjgcenje. 60.d. 54-5 stedn]« vode.rklanian]e. 57 27 NTA. 67 mrlje ad karrana.I dJecje krevetice. 85. 68. merilziva. 51. 119. uklanjanje. 109 ciSc'enje 52 nacini kuhanja.66 rnerilenklorkl. 116 laserski pisaCi.68- mrlje od jaja. 81 rad. 66. uklanjanje. 59 kiroprakrika. 159 [oguri. 131 nun. 33 mlijecni proizvodi. uzgajanje riba. 125. 71. eucno. 69 9 MEA (monoetanolarnin). 14 kukci ugrizi i ubodi. 125 losion poslije mikrovalne pecnice. 34. 66 ured aji. 160 K kamen plavac. 155. 60 oneciscenje zraka. 138 [oga. 191 metilparaben. 76-7 kakvoca zraka. njega kose.16-17 ciscenje. 112-13 njega koze. 100-3 cuvanje. 61. 38. ciscenje. 113. 17 kucni ljubimci. opremanJe_ 36 laneno ulje.88-9 vino i pivo. 43. 104 konoplja izolacija. uklanjanje. 28. 51 limunska kiselina. 129 kucru narnetnici. 124-5 Ll voda 77 . 150 limenke. kuce. 146- losos. 9~ ld01al1. slobodni uzgoj. gradevni materijal. uklanjanje. 33 kemijsko ciscenje. 69 ljudska pra va. 66. 93 kasal]. 91 . O!OVOlll.43 miSevi. 35. 125 Iijevano zeljezo. 51. higijena kucn. 99. 28 mirisna rnjesavina bilja. 69 128 GC. 26-7 ciM'enje. 150. 118-19 njega usta i zuba. 100-3 otiraCi. 191 K -sorbat. 120-1 njega ruku. 106-7 stednja vode. 114 97 I igracke. 160-1 Joutzatori. 121 karbaril. 24 otiraCi.31 nitrati. 77 pelene. LJ mirisi.h ljubimaca. 157 jura M macke. 95 jednokratna [ednokratne roba. 140-1 madraci. zamrzivaci. nadomjesci. im. 80 kofein. slobodna trgovina. 124-5 njega xoze. 105 vodi.60 mjed. 131 melamin. 39 maleinski hidrazid. slobodan uzgoj. 118-19 ocllaganje. 132. 67 mrlje od Iastila za cipele. 136 jaja. ciScenje lic". 112. 98 metano!. u hrani. 60-1 za prunje rublja. 116-17 lijekovi. 91 127 145.kupnja. dodaci u hrani. 146 karnauba vosak. 188 meso: kuhanje. .93 mikrobi. oprernanje. recikliranje. 60-1 na kucnim ljucimcuna. onectscerue.jgcenje. 99 metilni alkohol. tzolacl]a. 40 nakir. 98 u kucansrvu. 46. 1. 188 ljekovito b. 53. 98 klorin. 57 mrlja. 148 insekticidi. 61 "kombiniranje hrane". 99 kava. 137 NJ njega tljela. 71 negativni ioni. 151 izolacija. 133 hrcci. 80 neskodljivost. prirodno kampilobakter. uklanjanje. 123 mirisi.ilje. 58 113 narnakan]e rublja.43 oprernanje. 187 klorofluorougljici knjige. maskara. 188 stobodna trgovina. kisnica. 57 mrlje od voca. proizvodi za (. 90-1 nltriti. 109 neven. 16. 102 linoleum. rublje. 143. 13. uklanjanie. 109 minerali. Ciscenje. 68 MSG (monosodium glutamat). 112-3 tragovi u hrani. Ciscenje. 42. mravi. 123 njega tijela. 51 njega stopala. ciscenje.85 prirodno Iijecenje. 103 hranjcnje ria bocicu. 109 neiikodljivo5t. 10. 131 klordioks. 71 izbjeljivac. 10-13 kucne biljke. 147 ksile». J47 kupaonice: ciscenje. 90 mineralna ulja. mo[ci. 69 bran 130 medunika. 131 karnilica. uklanjanje. 116 junk mail. 48. 52-3 higijena. 137 85 lakiranje. 65. 26. 79. 99 kazemska boja. 92.87 uklanjanje. 93-4 keramika. 15 klincici. 47 lindan. 55 60 kozmeuka. 108 samoniklo bilje. 53. 95 napici: caj i kava. 144-45 organskoga podrijetla. njega kose. 67-8. 129 rnaramice. 73 80. 10. 122 naljepnice. 13 Ian. 17. 188 99 u kozrnerici. 127. 67 mrlje ad hrane. 95 komarci. 151 hrda: ciiicenje uklanjanje zeljeza. 113 127. 48 u kozmeticr. 127 rnasti. 143-51 rnadraci Z. meditacija. 50. 136. J23 kuruena vuna. 13 recikliranje. 66. 158 kompost. njega koze. J 14-17 kreditne karuce. prirodno Iijecen]e. 85 tragovi u hrani. 52. Ll N !lafta. Ciscenje. 122 njega stopala. 143-51 kuhanje: stednja energije. 54 lijecenje. 69 mrlje od trave. selak. 25 kamenac. 122 ]ale. 57 konzerve S olovom. uklanjanjc. 107 kuhinje: 107 17. prirodno lijecenje. 160 kuci. 93-4 obradivanje diva.42. 120-1 njega ruku. 188 linolenska kiselina. 37. 38 opremanje.

157 Izolu tija.. l~lJctni'ljublrnoi. 159 rubl]e.~ije[lfe. o odgovarajuce odje.iScenje.o. 48. 1'\5 98 sjaiil. 13 pokucsrvo od trske. 49. 117 oprerna. 50. 39. 13 pj~aCi. 96. 116. 1:30 probavne tegobe. Ciik'e. mel na kompjutoru. 137 ured bel kuce. oprcman]e. .ij~L. posude vidi IOIlO i awe potassium sorbat. 189 1. U6 pollester. 155. 2Z' pesticidi.. lOS polistiren. 79. 1.77. 25 sredstva za c. 138. Clscenje-. 127 pO'Yfte. 99 sredstva za dezinfekci]u. 65 opasni otpad. 18S organofosfati. 147 maca. 27. 24 perrnetrin. 10. 143-5. 158 zarulje. W. 72. 156 prljevoz. 51. lesion Z'. 63-73 rllcnici.. 93 91.\: 156 Hi. 119 50l.. PI'(ll. Cisl'enje. 9i~-4. 43 pi.8.85 prirodni. 84-5 struja: susta vi za gJ. 76 odstranjivanie 73 odvodi. 51 . 190 pecena hrana. 108 recikliran]e. 14.~~ 17 rad kod kuce. 128 lJrekidaCi za reguliranje os'. ured kod kuce. 63-73 pOST. 112.TLIl<l osruoza. 87 13. 75-87 121 sod" bikarbona. ciik'enje. 106 perkarbonat.L 11-.Jod iiplilljoiske Ci~('enje.~.l7 prirodna vlakna. 189 Ci~ceJ1je. 121 recikliranje.saiate. 141 platnene peleue. 64.ecikliJ~lnje. propilparaben. 189 rllz za usra. 59 112 PVC (poilvinil ldorid). radijatori. 43 ured kod Jwce. 120 bebe. 21 kamenca gbealu. 66 sown bikurbouat /. 91. pJijeclan. 51 pluto. pranje. 28-9 ramija (klneska trava). 139 158 sindroin ukocenih zgtobova. 91.propokus. ponovno korlsten]e.153 ·osnovna nJel. IIZgOj riba. to-l tist'ellje. pr~ni~. l1. ciii<'enje. I <J 5 perilice za rublie. 161 osipod pelena. 85 sintettcka. ogrebotln«. 25 prolzvodl od presanoga drva. 129 problemi ~ vlagom.0 d!. 010\'0. 43. prehrani. 75~87 srnanjivanje kolicine.ijani. . 136. 311 ru':nQ pran]e. 25 olllega-3 masne kiseline. persulfati. 107 radni stolovi. 73 . sagov i. 41 PCV. 117. 112. bacanje. 23. 75-&7 resorcinol. . 93. 16 Iiltri za vodu.ori§Leflje. BO 66-9 41 ozonsk' QJ1l. od luganje. 59 . sok od dumbira.l koze.\ kozu.. 123.ml susenje i slagarqe. 46-7 proizvodi za uljepsav'tnje kQzl1Je[iJ. 91 osobna njega. sredsrvoza 48. 16. 16. 19:[ sulM. moljei. 86 papir. ic. 155 uestnnci struje. ogrltce zu bulle. . 150 slusalice. 121 na 56 vidi sods bili. 159· reciklirartie. 39 recikliranje. 91 problenu s grl0l11. 45. 129 sok 0(1 1.piJates. pranje.:I7. 114 145. 158. 42-3 (iscenje. oprernaoje. 47. 129 38 rasprsivaci za kosu od limuna.1 109 peleue. kuce. 56. reciklnanje. 113 okrilmetoksicinamat. 147 PERC (perkloroetilen).orizanol. opremanje. 84-5 opeldlne od sunca.\~. 190 pakiranje hrane. 103 seleni] sulfid..87 stiren.o siJ~J)je. 47 orpad. 55 plocice od terakore. 25 ured . 38. 113 purafln. 72 39. 4. tvrdi podovi. 156 optickii:zbjeljrva<. 24 rak prsa. 86 parabenl. punjenja Z. 119 pumuk. 14.iadja. J46 okrlldhnetil PABA.!'oiaoij. 155. 48 onecisce»]e. 81. oprernanje. 59 90 popr::tvd. 56-7 ured ked 1./ propilen glikol. 154 radon..lo. 100. 16. -13 vlukana. 70. 154 73 26.:lovl. 50 RSI.rije: ~teGnja eL1e. 113 "ieU orgunska hrana. lIiit~d>l energije. '91 1.scenje zahodu. 52 soda. prirodno lijecl'!Qje. 73. pakiranje. 1~7 os. 53 sredstvo zsr pretpran]e. Hil "sioclrom boJeslle zgrade..1 puder.. 153-9 mdijat:ija. qt)l:ai'i uti kokcsovih plalue. 42. 71 pasrrva. ureil ked kuce. 36] 111M> i:. 72-3 uklanjanje rnrlja. 47. J4'1 planiranie obroka.njeg'J' zuba. perJi~. 129 podlosct zu podovi: mi.102 plvski kvasac. protein. slijedn. 38 sJnt(ltlcka vlakna. 2. 190 porculan: osigll ra:nje. 115 ruztna vodica. 11 _proizvodi za c:iS~eJ1je.plocice. 52. ci~cet)je. 190 rak mokracnoga mjehura. slrell~~ Z1\ilIJffnc.6.140 kemijsk» Cis¢enje. 80 40. '6. li02 li~[r<l0kn. 65 staklo: 'ciScenje. 93 paratlon-ruetll. ured kod knee.l pel propulut. 37. ] 59 sindrom roktijcnog~! soka. 121 rak. poltkarhonat].1 organska ..kod. 190 djecja. 138~~ pelin. 20 prooa va. 15.54 lzolaci. 87 popravd. 6. 95 71. kucnih ljubi-. eticno.vo. I:U. 27 smece.5H. 55 odvodnecijevi. 138. 101. c. ~Iil . 45 oqeCiScenje zraka. 139 platnene vrece. 108 plastika. pamucni Jpstui"iCi. 72 preradevine U4 kokosa. (. 113. 10 sukraloza. 17 proizvcdena trske. 191 stotct.155 osvje~ivaci zraku. 127-33 prirodno svjetlo. 91. 1Q2 117 53.nje. 57 otiraci i ssgovl. 119. l09 salmonela.1!l1 ~lIl(atl.u'1Inje. 42.0laC. p II ignxcke.gcenje. 140cl 31.k'1:~t:likij~. 65 perilice za posude. 91. ci~~enje. 56 mineralua vlakna. 24 37 prekrivaci. 11.isc'enje prozora. ~O sezonslco voce i p\wrce. 145 ull)("g. 146> 9-2-.(H:'e. 5'f jl()kLICSiVU. 7tl-9 ponovno I. 117. 78. rolete. 119 sintetska vlakna.90 pozltfvnl 10Ili. lzolacija. 139 oslobadanie kuce. PI'D (parafenilen-diamln). 95· PCP (pentaklorofenol). 36-8 uklanjanle mrlju. 22. 112 purallnski V0511k. 29 bacanje. pIVa pomoc. 92. pcelinji vosak. cHr. B5 slavlne. mel lwei 146 safir. kakvoca zraka.u. 109 pecllke. 50 r. parfem.l9 113 106. 40~1 slntctskc orgunske kemikalt]e. 38. pirerroid. 20-1. 23 mello.a. 56 158 skiclanje Ziunih urpera. papir za uruamnje.14B psi. 105 slobodna trgovina.(Qsu. 1'15 sprernnici zu roplu vodu. pJ'it.9ri' s ad stresa.56 pokucstvo. tiscenje.autornobila. 145 hL'~!M'za kucne ljubirnce. sredstva za pran]e.'i.H pisace. 76~7 ovlaziv~ld.gi. 32.60 recikllranje." 9 pe[(ojat. ll2 . njega.i1l1l1lU!. 109' Strujni kablovi. 102 clivallje luuue.rg'ije. omeksivucl. 59 c.'I ulje. 54. 93. 66-9 odlagalista.povrce. 11~ osnovue masne ktsettnc. 13. r1jeg. so.oclne tkanine. 124-5 pasta zazube. 102 posteljin:J. otir~ICiud guspine ieraplie. 1'55 l'I1'lr0<'1'10 :>'oIJeuq. 159 strojno ulje. ogrebutlne. CiScenje. 53. riba: 11 Ci~cenje radnlh 56 pokUCSLV(. pozlata. c-iscen)e.25· (~$JeQ[)a. villa i pivii.al'- prlroclno Ujecenje. 92-5. 52 47 113 10 recikliranje.n plasticno pakiranje. prehlade. 120 J'eV<. 145 problutici.'enje. 124 trave.. 47.e ljina.tjelljeI~a. 95 145 povrsmu. samoniklo jestivo bilie. 12:1 rasprsivaci za kosu. 123 m~OI1.3~73 R rad kod kuce.27 radne povrsine.t~6lmlsn(:' ktselme. 9S 93 pokucstvo od barnbusa.

lanjaJ~e. 66 125 uzgo] povrca. 23 rerpentln. 93 moljci. 117 tragovi gorenja. 119 tokoferol. toluen. 68 cllScenje. rutin" kompjutoru. 41 secer. i'iscenje. 50 zidovi: ci~ce(1jc. 191 veterinari. 26 501<0\1[. uuns-masu. 159 vluga.17 j zlaro. organskl uzgoj. 151 VDU. 59 zracenje. Luolen.128 trikloroeran sampani pcrkloroetl len. 131. Ciscenje. 4Q. ]55. 90 vje2. 25 od ~LlJ1C. rrakavice. uznemirenosr oipada. 59 vrba. ugrizi.60 trudncca. 155 rekuce sredstvo za pranje.nj11. 80 vidi taka ler mobitei! televiziju. 90. 154. voda. 72 susilice 20. 60 recikliranje. ]56 emulzj]a. 114 umjetna svlla. vinilne bo]e. 48 tekucine za ispiranje usta. zamrzivaci.ljevl. 59 srenad. 24. 16. ~3 zastort. za peru I. 119 uhobol]a.idcl~Ii'I. 1919 ielefcni.T? voce. 17. 158. vrata. 20 zeljczo. 127. zecevi. 150. 68. 137 $ebk.eluc:L. 27 T tili chi. uzgajanje. !:iO vocni voda: ci.158 vemiikulit. drvo. 47 124 u ribi. 15 od propu hu. 66. zaru[je sa zHI'nil11 nitirna. 31 TBTO (uibutlhln oksld). 55 z. 56. vlazn sri u~ 150. 27 42-3 poboljSav\lnje stanja koze. 20 ulja citrusa. 15. lijecenje higljen» biljern. 137 vitamini. 118 ultraljublcasro zracenje. sagovi. 145 137 156. 8 19-29 vuovikornpost. 52 vosak. virulklorld. uljc kaduljc. 94-5 posteljina. sagovi. 103 rnasti. 17. llS ulju: za kuhanje. 26. 45 illedoja.I. 158. 132-3 ulja La masazu. 77. 38 zastorl zu 54 130 . 76. 40. 60 zu. 9S" 124.93 Skuljke. 55 84-5 vlazncsr. rnrl]a. bi(. 79 » ro N 1<17. 34. 82-3 uii1alometani. njega koze. susenje rublja. tlk. z()i1ari. 63-73 92. 10.1 zelena maska.9. 50 lzclaci]a. ugljikohidmli. na pokucstvu.49 til' > 66-69 toaletni pal ir. 14 omeksivaci vade. 25 lijecen]e. 80. 116 I u nib ljubimaca.2. ~tedl. Srakori. Cii'k~ellje. 13 1-EA (rrletanolarnln). 199 uredi kod kuce. 93 roksokarljaza. 15. 67 IS' 54 ulje JlJajCinl:: dusice. 102 viskoza. 41 tipkovnice. 95 zubi. 151 na hrani.1I9 ~. 28 \lo1. stednj" J04-. 191 tesko drvo. 150. 31 rubl]e.rogje. 69 reciklimnje.~cenie vodom. 1'19 tupetiranje. 47.80 urin. 191 uklanjanje uklanjunje vOioja sa svi). vapno.banje. vino.6 21 za rublje. bacanje. 120 triklcsan. '159 tkanlne: opreman]e. lnsekti. kompjutor.sunceva svjetlost. 153-9 uredaji za Iotokoptranje. 129 djeca. ] 2 tesko zapaljive sinteticke tkanine. 117 lUS. 148 vid. svila. 91 vi decrekorderl.54 vatra. 15. 17 lOO vaze.98 92-5 z. opremanie. 29 . opreman]e. J.23. J9 '17 90. 3'5. urnjetna gnojiva. uredaji za reguliranj zraka. 116 uklanjaoje mrlja. 47. 13:1 umivaonici. . 151 toksoplazmoza. v valerljaua. 53 ~cednj" en"'1'gije.150 voska.unorci. 98-9 uklanjanje zalijevanje. grija6 zu vodu. Ci~cenjl:'. J. '13'1 kontarninacija.j'l. A uagovi vade. 25 u llgtjik-G!loksid. zastita zlIStjta urujetnl. zasladivacl. terrnostatl. 91 rad ked kuce. 37 U5 151 trznice. 92.20 lt$leda energijc. 156. 1 . ] 50 zahod.98 zahod za kucne ljubirnce.:ijen3 kucnlh ljubimaca. zaSlita od propu ha. 11:$. 112 158 z zraka. 33. zeleni alj.51 27. 71 147 zidne tapete. ulje bjevta. prirodno J 31 l> zarul]e cijeloga spekira. uzbijan]e buha. ]47 47 za pice. 120 'nus. 69 vidi telaxler etericn« ulja u lje bakalara. 130 zasicenc 9] 92 perad: bakterijska zi\loHnje. njegu koze. ugljiJHIW!lOksicl. 99 zeolit. 1'1-1'). 34 v(lIa. 59 Claji: rnrlja. ci§ccnj . 135 '16. €oe. 151 91 \J~i. tamponi. 98 32 20. T)~. 95 vode.95 Smlnka. 2Q-~ biclklom.l50. 87 uklanjanje mrlja. 127 x Xenex. prirodno lijecenje. 13. 3J.~al11ponl.42 [US. smunjivuujc koliclne svijednjak. 72 uklanjanje 151 vrecice.:: 'njaka.

se sintetickin. plucnll bole.Be pl'e\rBe knristj.. (vkli glazuru. dezorljeuriranosr.do kHS. milia idozenost pOl'emea!je .e i.upijaju.I.ni.eJ'<. UobiGajeru minemli poput soii.'!.i. spojevima i na SlroPlI.ivnim. Baton je bil. ETANOL Vl. lijekovima i kozmerlcf).m· El<lri0i i sprjecavanje ~e Cia je zapaljiv(.i.organl1nfl. osipa po ko.lID.bi..iktiti takooer se koriste . dobrolTIu .1 pULem c10biva iz etile.iti i m iznentldnll . KEMI)SKA msprsivac lItbl.isLe. ispravnost dodnu. ua prirnjer.e izazvaii nos".o.Dosta 13la1101a onog. OS!P. Duda vallje fluorida zabrunjeno clrzavama. proizvodnji sredstvlma pokucstvo Prirodni vulkani j i deterdzenata. AEROSOLNI RASPRSIVACi Sadrze topljive.l s clis'anjeb:t~ gllL!Vo.la.ogaunosu cak i u rnalim Prenia nekim pokazali su kako l:1uoridu kolidnama.ziva bica...jetlll'ip~~pL~u.i LI Mogu izazvati niperaktivnost. voska za BORAKS Boraks ill natrij-tetraborat stanju rnaslacu.. bilo iii dodirlvanjem nlo2. take du za drvo. U malirn kollcinama udisaniem acetona. .e se u.l'I.l lzazvati dvostruku mucninu. kod ljudl te cia djeJuje 0.c. u t.1avlja bi. za zaCinn. za koji znansrvcnlci vjeruju cia je najmocniji putern.db moze' d. Benzen mineral koji se u prirodnome n. .. da ga tetraklorodibenzo-p-dioksin (TeDD). a~~e~~ ZijCI.7.lakse.ds1i se za automobilsko .kvoj pr:t)izvodnli nego proizvodi pllOJpiCOIl1jer otplli'itati Cisti boron )e ramni prall ko)i se malo Im.enost . pe. o~iJ11 akn se vlakna ne izgdzlI iIi ()Sl:er.aWliWI dozvuJj"cl1.J edl na [e to plji va azbest. umor.c.I'j'laca m<lflje !. koristi gnojrvu.p.d~1n8S.tvu.ivotinjul11u . selaka i vauostalnoga stakla re u drugun Sadr.e.ll1el. u hrnni.je 1'akoder se tesko Z'd pri POH~d.lJ DIOKSINi Sku[llJna kemijskih spojellQ" ne.iju. koji ~adr:Ze amonijak. Daclt<lMnosti 'Q)~j~l. a p.fomnald. vatru i koroz. nadrazeuost ciklus..1skoga je t1\1Z.1L1I'~' i. pluca.i.i. ali ~ll za godinu prosloga gradevni azbest.~tetan [\. prlrodn: sasiojak A ROM E Oko I.ll gena .na.IJi ['<1st ali .U1 ll1:in:eraJ biljke.spuljivanjern takoder otpada. boja.cla jest ~to t'W. Na nesto malo prolzvoda ·koj.enzino. Vise se l1e kqr. nje·gu isredstvima 1. Medu Lim. poremecaje u otrov izradu odstranjivaca ki. Dulje stunju. dioksin katkad se koristi [ednoga oel najouovnijlh dioksina.je l1uzan ilec13l'll. Zrak II prostorijamu. Njih. l1!areri. Za paijiva Je i izrazajna laka za za se moze mid Korrsti se za luzina na Zernlji. zap~IJji:vih cj$t-i6lJl'l.i proizvodi . sadrzi vise benzena .1:1- su otrovni.lzv~lI:i lIl110r.1 strove nafte. lrbuha.u prirodi.d.1 u).lja i bolji mod. Oslin toga. oc:iju te ~krHUli mensrrualnl je.u (vid! talwcler Mogu ll1Llcnio. . apetita. ali jJ(ltir.vocinju deterd2.jali. . moze bill i. grla i ljepila. boron cigaretlloga i dima.primjenjuj.I za .t derivata 1I . a d~l ga Hi tor)"!e ne llni§tav~lj l!. ltigWtf. na primJer. gastritis. izvori benzena su suruski pozan.(j)im rakoder arnonijaku ocijll koji je ikada srvoren sinteticklm Dioksini mogu izazvati se i s rakorn.Ier ill u ima u pnrodi 51'0) put .nolo~ki .' Q~lab.vue pos-tanje.1 i pi:vu kad f"ernH:nliJ<l iz kOJ'iste se Bezbojni se bo vezivanje lzaziva plin Jetlw 11111'i5<1 koristi kQnzl:!rv~lI"ls. Nalazio se u.lll ku6111l. naftnogil dertva~l. pluca.risti. . ibuci.'1l. veJjj. kemikallja iu kuja se toplji\T tianastlji. luunidbenom lancu. Mogu izazvati hlperakttvnost ponasanju.I~dt . pbsli.Dokazano kloFOfluorougljike). 1I wd 1I bllbreg<l.lnO.Jju nlrjje orgal. Nalaze se Ferioli susadrzani srnolarna u rvrdo] .ja za fluorid ne pobolj~av.i~njLl izbjel.jll stanju.dergijsklh rea.. legobe s n':produkl.a[erijali za SeCerIle l.1dustl'ije.giroko [e omeksivac vode. [e ED TA Ettlenolamintetmocrena je 1I siroko] prirnjeni kao Prernda se ta j mineral u pIiIiOChJO. 1. prai. U i. benz! na . Mdze izazvati vrtoglavicu.llU moze Z~ mll'lni p. a dobiva se iz strove nafte.!ca. inlU.na ljudski organiz.ICima drl'.na 1Z p.IJle stanju nalazi u vodi. plocic31TIa rut podu u cijevinul i otvorirna s. 1 stetno djelu]e nii sredBnji zivcani sustav.iJid oZe pwlJzrO.IDC!lIJe. ill"~dit1djega l'iiV~. cigareta i na odlagallstlrna .6ob"rBaCn.e U obliku b"ijelvga. 8 SREDSTVA kemijskJh m. rakoder.i pJ'Oi<. ·FoJ. il.l zube. Tukoder ie sadrzan u vecinl pasta . ·sredslvu ZH qa Zapwl. vectna Prirrxlni plin uSLra inirisa. I Termin Z.picni spada.kci. celuloze i papiru. Kancerogen olwli5 j opasna 1I je znanstvenlka fluorida. deterdzc:naw Spojevi U .mti problem!:: s koioll1 i s ci:(s'Uljem..1"1d. povezuju 1I ll10gu biti i kancerogenl .ma L bOIOllU korii.: enziIDi poja se 5ve teSee povezuju s uc.i.1jp. srcane ostecenj.iZm:vali -glavobolju.j. ekce. U LI ale oka te probleme s p disanjern i opekline nakoz. vapna i sil.LI.<:!ozenosI n:ioze izazvati nadrazcnosr lspitivanjima na iivotinjan"la se cia su kancerogene. za proizvodnju te u j)oljoprrvredi.':i i tegoba s disanjern. Oko.1 koji se ne pije . . Ql!'@van alm.Il'ljetnim izoladjl.lt~k prehl'ani za neka .jm kolicinama te pr0Ilaiaze moze Diti da iiaZiva rak u 2:i. -srecisrvo za Clscenje. Aka aka se nade ENZ I M I vodi za pice.RJ ECNI K ACETON Proizvedena male prirodnornu bezbojna mirisa nokte.krecle.1 II pravilu.a. Bezbojna sol.l.6. .r13mazima i j sjajilima. prodrijeti korisri mikroskopska (azbestow) Upruvilll.! AI< daskarna za glacHtlje. nece 11 1'i plinovi Illogll u pluca i kOlu .od proizvoda pOpllt zbunjenost. m."st~l al). liml.ja.1 zube. anem.~USl:a v. mutacije gena kod ferusa.lalcle.LJ. funglcidima konzervanslma FLUORID Jijekovima te plinoviura ispusnim d'rnu se prtrodrum putem .u.ob..JJ:ijeJlj~lti'11.in U lekucemll koji se takoc[er kucanstvu.rijeClli propadanje zuba.1 provjelraviln.!'. . Unistav. praizvodim4l za AZBEST IVIlnera. mora biti navedeno sadrze.!.re koris1lo za proi?vodnju proj'Ll(ocia 1I PO[l!L1l o. ociju i tegabe.lmporan ria vrLlci. LI VOelll je Pojmn se korLsti ZH opis proizvoctl koji se.rnije$ati·~ b.01jnj~1.SHut cl0It. .I bOja i kernlkallja vlaknirna . rul({lV(~ll bbgolceJ:1l ij~ltlh prQ/. leukemijll BLAGA i ))1ijel.lY<t.ki se cl. proizvodnje.1Il1)je.h proizvcda ne sadrze B0 JE FD&C hoje (koristese 2. osipe i. mesu. FORMALDEHID izazvaLi. automobila.lSLL PreLpos. . vrtoglavic. 81..:. posto koristi se za proizvodnju plastike..80 posto nrnonijaka.e.l i rak (rri. pOlw~anju vrtoglavicu.olll..3. sve vee! i broj hladnjacirna.je.sti.rske. gllbit>lk koze i Prirodni katalizatori dobivaju koji se isrrazivanjima. nadrazenost iz bakteri. karnenoga izraduju ugljena.0ve.\sprili\l. astmu. izolaciji.ljenl.locil1.vo. za J.~1 . temelje na Sflstojt.l kl. glavobol]u. proizvedeu se zaumjerna tkanina.o bi PQtakn1. t"egoba s gulOin.1 vi8e raziha. pos]jeclicu in.ji ci.kOZ'l lakse .oljeca In Dogi neobnlcleni koliosa.ezo1dionI).:i[Jl se od katrana pokazalo ekceme..trebalo bi koristiti stedljivo oprezno jer i.JiSllll1:i osobnu ciscenje <leroso1tli Sl.ilte-rijal koji je stanju..WOg sust:. ali spojevi borona SLI u . Proizvode u kucanstvu. izlaganje moze dovesti 90 rnudnine.gim i. bojama. je u vodi .ll1.u.na.lja.ost. U se je krlstalna za ('iscenje i kisclina Izvore vode kako bl sp.ila.lT1jel'. rnogll bitl izl()zeni i ljudi [er Ih 1I lma u mlijeku.500 mlflnih koristi se za arome porerneca. opis FENOLi Derivati benzcna shim i procesu A MO N.v.1XIica i pt. 1I kemi.ijel..ijskh:n ol.6gim europskim se bolje raspriluju te ih pluta i .1lu njegovH vlak.kronicnu. Moze sleLno djelovati 11:.canstvo.utaci. kao blagl anriseptik.i element ispod). pOpUL proizvotii i LTJ.rnoze i<J.jival1jem c1nl<! kioL0m i drl!J. otrovne plinove.estalom V0111_ Oshrb.ise j</i izraduju s azbestorn.i za razne grane stakla i. cksploziva. Sve dO.e.t. Ostahh 20 u u. si)ltetic\.rnoze BORON Mineralkoji dod.ih obnovJjivjh izvora. a plastid.ie i. u kojima ga una.i kao aerosolni inhaLatori koji oe korisLe hjecenje ast1l1e LI azbeSL Ne POS[oji opaSll.oze biti . I.1I8[~.enaw. BENZEN Hezbojna tekuclna slatkasta Dobiva mirisa. lCr.ohohl koja ~e Il~lIazi u \lim.setiamcleseLih vazn.r.nu.lwlije.(. 1I j sirove rnaterijale kako bi se sprijecilo oneciscavanje u procesima. lako jc zupaljiva. ·u nekiru drzavarna dodaja ga 11 aliprevelika izlozenost. nadrazenost grl. a naci u okollsu tekuclna okusa. ko]! se tvornicarua. omeksivac vade i u projzvodnji kemikalijama.. pJ!.ovo ujelovanje .[1lltrag LI gnojivima kak.l.'lslpu.zazvalJdepl"eslj~1 bdoz. lwei djece.z~\PJavo. piletini i ribi. tragovima je bezopasan.kqilig.llcadi. '1':< goriyo i II10ze ~e Vrsra era!lo!a ko.lca satlrlavali nn krovu. dovodl 1I pi tanje hrani. U t~l. ku<Mn~iiY. slabost.

umora. no djeluju tako cia spustaju tijelu krvnl se lako apsorbira kroz kozu.j\1. 'ekolnsl.jll srnoga za oneciscu]u uku1iii.i metileria krajevjl11. Najrasi. Ozonski od sunccva Na razini zernlje j Own j rnolekule zatim POllQVOO izgraduiu. rad honnona i. Poznaro cia su stetni za okolis: mogu izazvatl eutroflkaciju ruSL alll II vodenun Cinl.e r 'mete prirodnu. prornuklost.eka~1 kor. kao Bezbojna otopina mugu priieci u nitrite. kruti za bebe poput j. oslabjeti podrucja moze dovesti a dokazan od umjetno ko]t sadrze klor.ren.JELJIVACJ ~lirola dDclajll se ka. otopina konzervansa <:<1 ci$celJje za drvo te san'ponin13. Takoder poznar i pod rrazivorn \wsIJ:.:r. spoj '\.'inJ. gelje tlak.~ecernom bolcscu oboljenjima.IO sredsrv.al'. mucnine i nesanice. k. papirnatim Forrnaldehid vlaznun "otpustati" kasljarrje.cljecu. bojarna. prOlll!.indan je iz upotl:ebc Europskoj kao ornekslvac prin1jeni II 1'0 Ie. l\1l..iji je cJ. sredstvimn za pranje te N'1Vecien je kao ot. aldrin.llnpDI1.li l.l Jlai'lalin se Sllll1!l. povezuje za .voclnju klorol11. ~~lpuna.risl~d uljml p]'()izvoda zu ooobnLl njegu. Uclisanjelll moz izazvati glavol uL11manje IU<lne i proi:/. za jzradu pak:iJ. a udjelol11 masti. stvaraju se poIikludrani za kOje je pozn<1LO d:1 i 111k. zJ'ac:nih NAFTNI DERIVATI svi l1al111i derivati. moze djelovati na sredisnji ii1I(.'n<len.V:Hi sprjeeavHnje ~apalj!vo~tj kod paldraJ1je mogu za vrsiti brani ftatm glavoboIju.llj do 4.anja od polbtireml te u hladnjacima MelmnJ.l cia izniva natiraziti pranje. poput sirove izvora sastojke. Mo2e se I1m'i Skoljka.iirtuje S(': ·okoliil. 1ll1lcniJ1u. vrtoglnvlce.]ko{it. 'edam clo FOSFATI Soli fosforne kiseline koriste se je kao ornekslvaci vode. koristi se kao izbjeljlvac j Prvorn svj tskorn raru kOl15t10 se kao kemijsko oruzje. 111. grijanja cervttina (oa koje otpada jeclna kubinjskib Ako c stie dask u kojoj [stwzivaojiJl1<l na zivotinj<l111:. Kada NAFTALIN Ta hlapljiv:. PCB.ni ih a sUll1l1ja ~e da su i moze lovt:sti do Fwlati koji se korisle 1I ()la pahl.primjerice. zutozcleni kao dczinfekcijsko plin jab sredstvo. rn 1"'>' Z 7<. vrecicama. upotrel a n kih Italata proizvodnji Drzavama zabranjena duda. zaiop]] KSILEN 1.u insekticid sampona za stoku i dornace protiv lIsi j losionu za .1 iz koze i gdje se koriste gllojivQ. polimer etera bazi~\ se cija je i iz llaitnil.l i pluea. kozc i grla.inl. NATRIJ kausticna NITRATI Nalaze se 1I se koristi u proizvodnji mirisirna hladenje.moklonni diok. ozonskoga pridonosi ornotaca globalnorn i ima]u M I R 151 Mnogi umjeini proizvodima proizvodima naftni derlvati imaju tokslcne ruirisi u nuspojave.agtitne odjece.l se papir i nokLe.tiaja.lmo u clrugiln MELAMIN TernJoplasticn.ieLilhcksii.ll1a. U rakoder min orgalL~kim spoj virna. izbjeljuju i climetilena. Maze izazvari murninu.a ll1oljce. kanccrogen. PCBS J'olikluril1lni bil(. pOnaS.roeili d formaci)e pri POWell!. pusuda. primjcl'ice. Tako i. \1 1 koristi se se u .PI mcla s nu '1 roiz. MoZe llLucninu 'J. mote zavrsiLi u hrani s visoicim Drugi proizvudnja stelna za ok lis. lindan. ako se iilb.u zminih sjedala. Iwn('erogeni. tzazivaju glavobol]u. astaju procesom u kojcmu se neobradene tvari. je za proizvodn]u sastojaka koji Izlozenost rnozc dovesti kucansl vima i kozuietickhn proizvodirna za od drva.:a slrllkl~lnl C:i. \I Organokionnl povezan sterno mogu iia:w<llj rak U· maramicarna i sokovima. izbjeljivada. KLOROFLUOROUGLJICI «0I1ste se kao plill \I lllU~~n kama. tokova o ZO N plin koji se sasroji od tri kisika.~I u vecini vodenih ipak cneciscu [e okolis toplih razdoblja. (\ iz siJOve na rle. se rnozc OSHIl1 bo]a.ko bi 1I vi Iljivo V zracenje laksali zahoclskili osvjezivaCima za moljce. za rak kod Ijudi. pllnove kloroflu Jijelov ozona. ubrusima. Dolaz Iljil!ovon'l iz neobnovljivlh prolzvodnjom izv m i apamLima procesil11'~.e u veterini.\I. U Sh'ol. energije okoli5. SUI v d OlP )'111zlJnl pokIev. takoder. Ijll te ZJ~lka i kuglIcama [ rnog'u iseu dti. pal'l'brw. bez za i l1ltra te kao 'pblu:ov na [Jovriiinama elemenala. lastike. HIDROKSID soda. Jm.J dobiv~1 se Sastojak je zraka i asfaJta.l ~LY:lral1.l.I.1 Sl'ijeta. cierivata. 1~lln. Ti spojevi nalaze na primjer u i igrai:'klulUI te II nizu do grceva i napada]a. Time i a uafte .logi Org.i -inskoj opremi se s rakorn dojke. i srcanili. vnoglavicu LINDAN Iznirnno do gla vobo Ije. fwlat (DEHP). madraca. bezbojna proizvodima.i koji visOj od sob11e. Nj.mno 7.ro\l.pVC plastid. pri. Koristi se za tretlran]e sjeuienja i stabala.. Osirn toga. ku 'ine. T. neld su nezeljl:!l1i indlls(lij~kilTl kao u. i<!iazvaLi nadraien susta 11<\.ze na tClTIperaluri i povra~'l.lbrega i jeln:. lzulmno te problema esnogenom prirodi i sarui po LI godtna.istili uf(-.vodi u fIln gi pI" izvod· indusllij ')d. Europsko] uniji zabranjena je 1. [\. regeneratora.. boja. IlQsa. Zapaljiv je rak u Zil'otioja na kojima je ispitan. kojl zasihnoga 'U FTALATI Kemikal ije ko]e se koriste za plastlficiran]e..'tecenja bl. medu U vjerojamo. D biva se PARADIKLORBENZEN Eij I.ris pOPlll kuglk:a 1. Moze se j~pinl na poljoprlvredmm zenllji~. ulj. Dafta.nje le ZIlojenje.lnjc::n je i u nekim UJ·z'!V'. iZlli. JAKA I<EMIJSI<A SREDSTVA igr<lcaka za upotreba U ucinak "sraklenickog plina". o. se. sredstava Zl1 daskama ruzevima zuhe. obiCno naj'mim lerivaril11<1. 0 mirisa.. s hormonorn zena. glavobolje. dezodoransa. koristiti umlesto a I1lIlOgO je jdtiniji je i OIJ'Ovan. plrul1cn i rnirisa.:ni[j Sli kO:7. zUlIlljerwsl.j. izazi aJ lIei glavobolje. zapaJjivOSl'i. ravnotezu). bilumena koja se koristi za drugi pro. i slim U uslma.!. kojl > neki call i ieske (cak J.tlbl'}.er je IZB.n se kori!. vrtoglavlcu i drluuvlcu. i za podove usne. Formaklehid Ij ci. .ihoVH na lrai. terpentina.1 pok. povezuje iSlIsuje prirodna NTA Nitril tri crena kiselina (NTA). kao insekticid za razlicite vrste bilja I. ri.a IIlergel1i. izazivaju sterilnosl.neobnovljiva rastavljaju na osnovne se Iros i mnogo oneciscu]« stvaraju koji dodamo d] luju na okolis. pilj njem spojeva koja klma $ olruvna ~kupina spejev:I kemijskill.1 z. iZ~I7.i. promjene nadrazenosti povracanja ponasanju. DDT. djele proizvodnje). Moguce je cia je kancerogen izbacen u cijeloj i za ljude.UI ili .f)jLI. djecu. DEI{A.oglavicu. Am cis enju i tI za gasenje pOlar.tni susm v.. na naftnim eleriv:Uima SasLOjak nekih osvjezivab kutija za hrallu. povracanje. stalirn.i za PVC lekuCiIl.lnl.lor prodit'''' o~jetJjiv" u kozu te Inoze oCiju.ic':'jneparafina dieldrin.oj je kao zarnj<::na za fosfate dl:!tcrdzenril11:t :w pranje k. koze. koristi se za uklanjanje boja i kuo visenarnjenslco sredstvo ornorac stili zemlju UV zracen]a. ORGANOJ<LORINI Skupin<l kemijskih se dobiva Lkani1l<l. 'lV:leni zavr'avllju liLi no.izvodi bif'enlli. otrovni insekticid koji METILNI mijesaujem ALKOHOL koja se dobiva soli. pestickla. p(uern(:caje s lIisalljem. Z.\zaIi su kako velike koliCine DEHI) t~spadaju m'lamina ga ima st reakcijOLD koji BU se ll. kao podlog'! svj do. U Sjedinjenirn Americkun ftalara.a . umjetniru umjetnih koristiti za izradu I. Naftni derivati su u sirokoj primjeni Mogu se sagovirna ~adr:l.:ISlli1. OPTICKI Derivatl pre(lrorili !ivj II kentij za Iwsu i bdwva se ne veiu sc s visoldm krvnlm Llakom.nna. OsjetljiY je na lIniiitUi svrab. oneciscivac je okolisa oruoraca rnoze izazvati ulergi]e. s.ll llij:l. lJepila.. pasti:Ullil Zit Hlapljiva.1 IJ11. n] gu i mogu i heptaklor. l. 1l. tegobe pO\lrSil\(:!. za lluorescemno hidraulicne l n~\ . i opasni nusprolzvocli zivQLinje_ Aktivni je sastojak ukhu\janje katkad njega. moze nalaziu tkaninaruu. olcollsn srnatra kako je J)EI~fP. je ogranicena.!j protiv eJekuicnih iZl'adu sjedala u automobilirna LIproizvotinji kemijskome . U Sl'ccistvil11:1 zH·d(!zodorirallje ovlaiivaC~l. za kucansrvo lzazvau rak lwei mlseva). poput rougljika.l mrlja.ulm agencija za zastitu disnoga PovezujLl se s unlSta:vanjem ol1ei.mogu porelll do piju u zmk .. I'rl. boje koze. ruineralnih sebi nisu skc dljivi.osi kao jer se Nitrati su (ubrzanl sus:a vuna.enosl glll<lnjem eiju.1 m. l'tahu.don. na [·arma. tesl'o se Medu ostallm. tp n~1lje na vfuCinu..111l :W osobrur mal k mogu 1I heksakl robenzen i peruaklorofenol.II1ja. rasprsivaca grl. rak Iwze i pobac:lj. Dulje Izlagan]e rnoze potaknuti alergijske reakcrje.lna uniji.. za iZl')d.000 poscbnih tekucina koja nisu navedeni. Izlozenosr KLOR Teski.10gU paraJiJl i 5vi. l'Ilecl.

tegoba q Povezuje jetre i gLlsleraC. . oni rakoder mogu isc u riti.enO]:fwr('lcl11 . kancerogena te je moguce Moze .kel11.. pi:retrina koji se u prirodi nalazi na cvijecu.a korwte se qtpad. se S ostecenilma moguce spaljuje. i poliestera IZaziva Dlutaciju gena Ll Jjuol.. PVC se koristi prozorsltih IJH Ul se cia je )umcerogen La Ijllcie. Koristi ·5e u poremec. Ijepll:. naci u raznim vrstama hraue. PERKARBONAT Natrij~p. kojiOlU mote is('uriti llieJJ1lju i (dugi l~mac stirena). D10:l'c:: z. bile dugo "[akn" kemtjska sredstva djeluju povrsinskl.ne djeluje na proces ~Lelan je za . Na iuta ili smeda uljna mjesavina VINIL Poznat i kao pqliyLoiJklorid (PVC). cinka i organskih Iirncnih spojeva mogu se dodati kao stabilizatori Vinflklor. poo bez pLlse"nja. nadrazuju kozu.~·ldiv.ol. osnovnih ~e llli5iCLma j zglobovima lli feniletekn. Sveprisutau UZ porernecaja rada ~titl1jace. TERPENTIN Prirodna drugim muterijalima.ciSCenja. 1. u izradi kocntca. jos je (j~cel1je koja sadrze tvari koje Dobiva lie iz u kojima se naltnih derivata mnogirn pvc te mogu izic. proizvodnju podloga Letona te kuo i'ivrsLa za rnlade hilj ke. i se ocllaze ml odlagali.i .r. pogotovo (Vinilklorid.i savitljivija.e ucinkovit kad se nanosl izravno neklh drugih se smaua rnan]e !lkodJjivim od upltna njegova neSkoc\ljivosL PH VRIJEDNO$T ·slTIoJe i ett.dwder je poznar i kao villi).stati sterne koLic. koj[ kurtj.~taju i. Ucli~allje . Neilla stetnoga prQizvodirna za pr.i votinje. jela . kao vinilbenzen. polietilena. Izlozenost poremecaja moze dovesti do d iQ~lnju.l koristi pakiIanja RADON lfklanj~lnje mrlja i .lstika koja se najceSce koristi. diinu. Premda jt: uporrebn zaustavljenn L! I1j1110V<I izlozene. pogorovo LIruasnoj hrani.zap~\JjiYOSL dobiva 'pretvaranjem prirodnoga naftnih . Permetrin dugotrajna je zaiitita protiv kukaca.1 pvC je I:dko re(. progutaj.t! ·z urnatan je. za izolaciju. phis like i boja. cijevi i Za hranu.izazvati ocliju . u duhanskorn koji ~L1 Konzervans ko]e Be i. Ti sastojci kemijski se ue vezu uz SINTETICKI SPOjEVI za SULFATI Dodatak deterdzent kojuu se koncentriranl pretvara U VERMIKULIT Prirodni n>i. koristl se u smola (polutvrda >IIi je rnan.Ze.. pararna stirena depresijll. plin donekle PVC-a. bi.l1li .tlora. oSlecenj. po okolLS..1 za j8ja. PLASTII<A Plastika predstavlia problem jer !n()~e "otpustau' pare. po Ijudskozdravl]e. PERBORAT Natrij-perhorat retrahidrat je bijeli novom otpustau autornobilu rakeder. nokre.llTInja 1:\1020 spoj'vi. pakiranja materijala.il111 taal!l. Pare stlrena sustava. smole. papir za je uzrok deformacija plorla kod zena koje su IUU Kako bi postala meksa . To je klori:rall<l pl. cijcd: se s kore iJOJ'OVH..ne)"al nalik na liskun Koristl se koji se doblva od silikata alumini]u i magnezi]a. slarka mirisa.mirisa. phisticnlb kemijsb otopin.mp zarnjeoa I 2. a mogu sustav.lI.ob.njll' mdi oaktivnl.nja. plastike.izloi(1)i'stJ m6ie vellke koUlcin~ l.ine bomna.1 jctre.U I:OrllU slueaju.racili 1. Di"ugi je 11.pakiranja.1 i nije za izradu okvim. diok~jll. l=i111no je (uzrokuje nesvjestir. koristi za izradu 11<1 modifikutoru. bezb6jlii. de. ·cjjevi.derivata (nafte. bolova te u PVC. Bezbcjna glavobol]a.'ialica za kavlI i. probleme slabosL IllcLnje otpu.obradivanje tkanina.ikliratl pa ·se ill astmc. akapi ulj.1 gUJ1)u. boll u Z~.i Dulje izlaganje rnoze dovesti do ostecenja bubTega i jelre. glavobolja.ijskj DulJe lzlaganje SlISl'av. Metalne soli odvajuju masti od LIlja.urui'nille .. Na: g~lje ga [l11a. staklenc knzmerike.IUCll. Kod PVC PolivinilkJorid (PVC).. U pl'olzvodnji S(Val"d stell)i te naclmienost ostecehja PVC. oci i gornji dio disnoga djclovau i na probavru kancerogeue.d. PERKLOROETILEN Tekuca se Zit veZanill mokkula se koristi z<lproizvodnju l'o[istiJen je oneciik'ivac kalupa. j za :'.mje. PVC i mogu disanjem i clrkularijom. ~~jj pranja cltza varna. LI proizvodnji prosloga sJ:Q. PERMETRIN Tvar bez mirisa. Qdjece. glavobolju. iznimno su otpcrrd osraiu 1I okolisu dugo godina. Dokazano je cia su kancerogeni kod IjLICU.primjerice. a 1110g1l MjEra klselosi].rri1atitisa.) Radnici sumnia se cia izazvati rak i Iuznatosn otopine. poput olova. iZ<lZVilti J1loze utjecati na sredisnji zivcani umo!:.lllll st.'i V~111 II nekoncentmanl deterdzent. nil< kod mvOnin. doda]u joj se Itaiau..) ostaju u vodi.l.e. pa ki fallje hran!"!. gr~ldr'lj~•.rasp. Tal<0oe1" luoze . vune. da [e kancerogen. Sinteucki je obli].a listi uite© raka pluca nakon onlm podJ'ucjima biLi jedalJ ad najve~ih 0l1e65Civa~H okoUs:\.::1. Sumnj~1 :se' da pvc Ie tvrdil .ne.lra:.d.r. primjer laka zu i Sumn]a se oneciscllje opasan okolfs 1 moze bitl su . Proizvodnja terpentlna 11ijcsterna za okolis [er se ponce rast drveca do zrelosti i dul]e. J'ilm se ne plastilia. polikloriranih minlmalni tragovi bifenila mogu se lspara van/em ili dod tru 6 . drugi mrbvn. zidnih tapei:J. prorniene kOii.e se Qbra<!illj@. t. Moze «krilonilTila.I1:i rak~1 lwei s bllbrczimH. dlvenih mim sunca. POLISTIREN Nanni nusp~oiZVod SLl mucn. LJ prirocino. igracaka:.i osraloga c:rn()g(JrWf1(~g drveca. lma svojstva koja sprjetavaju.~V:a. i IJokuCslva. vezivno sredstvo dodatak klora.Jje(~!. kristalni prah koji se dobiva iz natrijeva sredstvo prascima borata i hidrogenzaizbjeljivaIije: u kad se zagrlje.okolis. pri porodu. za tuseve. defonnatija pobacajll. vinll je tennoplastika je uasrala dvadesenh godma koja zalosr.i koristi se u proizvodn]i gradevnih sagove. Oneciscliju STIREN Sjntelicki kernljskl spoj.!dCl1og~1ulja).ciro.~iJ]lplCHlle vuoglavice. koristt se kno insekticid. izlozeru viuilkloridu lzolacl]e. ZHSto. vinilllih podo\la.0otr~)IIni pepeo.ostranjenije je za pmnje . pakiranje. a je i da je kancerogen.l. sirnptome naiik na astrnu i gripu.ro dll iz lokalnqga zdi':llislv. Mogu izazvati dermatitis.e .. isparava lako. S. . plina ili ugljena). Maze iz nexih pogorovo plasricni mirisa. glavoboljll. P{)ZJ1at [e etenilbenzen rekucina i. Naj."r1mrpOilat je najekoloskljl uldanjanje djelovanja oel 5vih sreclstova z~ mrlja i izbjeljivaca. Prernda lnsekticida.lj II r~c1l1 p[uca 11.PVC iza~V~. . gumc. U I've ako su novi dijelovi na rnogu je sadrzan imali Vlnil. posl~lpttill1~ :vclLU.1 nekim a. odnosno pare vlnilklorida .ll clbd do prijavStine ~ ocljece u proceSLI kemijskoga otrovna $takora).iVOti. na kozu.r. te za rnnoge kucanske gradevne rnaterljale. kernijskih aditiva i jc. podloga za smola. Za mnoge pare surnnja se da pare cpoksidne plastike izazvati plustike 1. TOLUEN teskoga OSiP. teska ostecenja vida i disnoga susrava ~ ako s<' okolis.~Lima vode. bilo liIj i~PitiliU jette i sledl§njega zi"'Gallo~'sust. slatkasta lsparavari materijala. Primjerice..i ko. Cime se Q[pu. j 'u wl I.i peroks1.oski razgl.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->