/ ..>._..

_...-

_..-.-::..

Prirucnlk za odrzavart]e zdravog zjyotnog prostora
bez stetn ih tvari
L___=:::==~~

Rosamond

R·chardso

PROflL

ORGANSKI

DOM

Praktlcni

vedic za zivot bez otrova

I.

ROSAMOND RICHARDSON
FOTOGRAFIJE: RUSSELL SADUR

PROflL

lim
DI( London, New York, MUnchen, Melbourne i Delhi Za Kay, sa zanvalnoscu i uvafavanlem Tekst: Rosamond Richardson Izdavac: Profit International d.o.o., Kaptol 25, Zagreb Za lzdavaca, Dan1el Zderic Glavnl urednlk: Drago Glarnuzina Urednica: Sandra Potrnir Mlakar Prijevod: Andrea vlahovlc Lektura: Mirta Pripuzovit Korektura: Sandra Turalila Graficko oblikovanje: Kata lvankovic-Maric Naslov orlginala: Organic Home - Your practical guide to toxin-free liVing Prvi put objavljeno u veliko] Britaniji
2003.

SA D R ZAJ
6
UVOD

v

66

Prlrodni odstranjivaci
rnrlja

126 PRIRODNO L1JECENJE
12£ uoblcalene bolesti

8
10

OSNOVE Organski dom Cuvanje vode Kakvota zraka

70 72

Pranje na prirodni Susenle i slaganle

naein

130 Lijecenje biljern 132 Lijecenje vjezbanjem
BRIGA 0 BEBAMA

14
16
18 20 22

74

RECIKLlRANJE OTPADA Smanjivanje otpada

i34

76
USTEDA ENERGIJE Svjetlost Grijanje i izol.acija Kucanski uredaji Prijevoz 86 30 UKRASAVANj E I OPREMANjE 32 36 40 42 Bojenje i ukrasavan]e Prirodni materijali Sintetiilka vlakna podovi

kolldne

136 Kako hraniti djecu 138 Pelene i njega koze
140 Odjeca, posteljina igratke i

78 82
84

5to reciklirati Organski otpad Opasni otpad u

godine, Darling

26 28

Kindersley LImited 80 Strand, London WC2R ORL Prvi put u paperback izdanju 2007. godine, Dorling Kindersley Limited A Penguin Company Copyright © 2003. Darling Kindersley Limited, London Copyright teksta © 2003. Rosamond Richardson © za hrvatsko izdanje ProfilInternatlonal d.o.o. Zagreb, Hrvatska, velja,ca 2009. Sva prava prldrfana. NJjedan dio ave knjige ne rnofe biti objavljen iii pretisnut bez prethodne suglasnostl nakladnika i vlasnika autorskih prava. ISBN 978.953.12-941-0 CIP zapis dostupan LI racunalnorn katalogu Nacionalne i sveudlisne knjlznlce u Zagrebu pod brojem 680602. Reprodukcija fotografija u boji Singapore Colourscan. Tlskano u Slovafko], TBB s.r;o, Ul.o~ilismo sve napore kako bi ova knjiga, u vrijeme niezina tiskanja, sadrzavala sarno aktualne podatke. lpak, informaGije u knjizi podlozne su premlenama. Ideje, postupcl I prijedlozi sadrfani u knjizi ne mogu zamijeniti savjet strucnlaka. Ni autor niti izdqvac ne mogu bitl odgovornl za bile kakvu stetu nastalu prlmjenorn bile koje infurrnacije iii preporuke iz knjige,

kucanstvu
Ponovno koristerije

142 KUtNI LJUBIMCI
144 Kako hraniti kucnoga ljubimca

88 ZDRAVA HRANA 90
Pravilna prehrana Prirodna hrana Citanje naljepnica ~to pijemo

146 Suzbijanje

nametnika

148 Zdravlje kucnih ljubimaca 150 Higijena kutnlh ljubimaca

92
96

Sagovi i prirodni

98

100 Kupovanje hrane

44
46

CISCENjE KUCE Prirodna sredstva za ciscenje

104 Uzgojite sami

152 RAD KOD KUCE 154 Uredivanje kuce 158 Osrnisljavanje radnoga ureda kod

106 Priprema hrane
108 Cuvanje i kuhanje

50

Prozori, zidovi i podovi Ptlrodna kuhinja Ptlrodna kupacnica Pokuestvo i oprema Stetocine u kucl
110 OSOBNA NJEGA

5.2
5.4 5.6 60

prostora 160 Financljska pitanja

112 Citanje naljepnica 114 Njega koze u8 Njega tijela

162 Izvori 178 Kazalo 186 Rjecnik
192 Zahvale

120 Njega kose

62 PRANIE RUBLjA

122 Njega ruku i nogu 124 Mirisl

64

Sto treba znati 0 rublju

S obzirom na to kako zivimo kao potrosacl. Oprernljena je iscrpnim informacijama nasega svakodnevnog ukazuje na to kako jasne. Mozemo kupovati stvari. otpusta otrovne plastlka se ne razgraduje. smanjiti i reciklirati sto cerno nepotrebna putovanja ono sto utjece na voziti bicikl. ali pazljivi]e. kao ni spaliivan]e. i uputa. smanjiti potrosnju smanjiti koristiti organsku hranu i odabrati potke bioraznolikast. potrosn]u preradene hrane eija proizvodnja proizvode za eiscenje i prlrodne. prakticne 5 kako bi povecala sviesnost 0 posljedlcama bavljenja kucansklm poslovima po nase zdravlje i sigurnost navike. aka lis. Nudimo a te lakocom rnozemo promijeniti cak i dugotrajne savjete. Odlaganje na moru nije dobro rje5enje. . poput napomena proizvodima. nasih odluka gdje rnozete nabaviti slobodna proizvode trgovina uobicaienl Prava zivotinja. manje. u kud koristiti neotrovne a ne si nteticke tkanine . vodk za zdrav. Dajemo upute kako umjesto prirodne koje su jednako i ostalih otrovnih mozerno koristiti a ne izazivaiu nuspojave.. korlstenju Takoder. jer se tako otpustaju otrovne pare. plinove i oneciscu]e izvore vode. i utjecaj na okolls pitanja su koja se ticu pa su i ana tu uvrstena. na planetu ima sve manje mjesta za odlaganje vee se talozi na smecu.a Primjerice. a cak i male promjene mogu tornu znatho pridonljetl ako to ueinimo svi. Mnogi savjeti su tradicionalni. koristiti manje goriva tako plastlke. siguran i prirodan kemikalija dom. T@ je nov nacln voden]a kucanstva. otpada. za sobom ostavljamo svoje "ekoloske ponovno koristiti iii Ponuden nam je izbor. sto je ad znacenia kad progovaramo 0 tome sto se dogada 5 vee iskorlstenim stvarima. otiske".UVOD Kniiga je prakticni stntetickih ucinkovite. dajemo korisne savjete 0 ponovnomu posebnoga i reclkliranju. To su podruda nasega zlvota nad kojima imamo nadzor. Sve mora negdje otii:i. temelje se na lako dostupnim U opseznornu koji nisu odjeljku Izvori naveden je u svakodnevnoj popis mlesta upotrebi.

mozemo znatno pridonijetl tome da nas dam bude zdravl]] za nas i za nas okolis. Cuvanje vode str. tzv. 11. Te kllce grade na pomno odabranim materijale iz dalekih za gradnju mjestima. kao plasticnirn dfskarna. otpustan]e otrovnih lz materijala utjece na zrak u zgradi.cejed nako i illats . iz lokalnih izvora. pri cemu koriste prlkladne prevoziti derivata. Sve vise postajemo treba uzeti u obzir i pri gradnji kuce. Naime.primlerice u Uz rnaterilala za svrhu pobolisanla ocuvania kakvoce prirodnih zraka ill nadna koristenja energije radi izvora . koji se ne moraju velike kollcina naftnih krajeva. "bioloski arhitekti'' i rieki ekoloski svjesni graditelji. a izgradene su uobicalenlm nekotiko [ednostavnih prirodnih promjenom energetskih postupaka opremanje . 14 Kupujle akoloski alat s drvenim dr~k~ma. stoga moramo koristiti gradevnim odabirom postupcima. izgradu]u kuce koje nisu opasne ni po zdravlje ni po lokalnu ekologiju.OSNOVE Mnogi od nas culi su za "sindrom koji imaju ktimatizacijske sintetkkih malobrojnl gradevnlh bolesne zgrade" osobito u uredima tvari uredaje. Gradevnl matenial str. sto zahtijeva Podne obloge stt ~2 STVARANJE ZDRAVIJEGA DOMA izgraditi nove kuce. su do sada bili svjesni toga kako i nasi domovi rnogu biti svjesni kako pitanje zdravlia i okolisa na tu novu "bolesni". Kao odgovor svjesnost. a usput . Medutim. Malo nas moze samostalno one koje imamo. Bit . neotrovnih.utinkovlt.

cigle. • Lokalni: kupnjom lckalruh materljala Izbjegavare oneciscenje zl og njihova prijevoza.1 pocloye e ·vrcmCJlom ::iU prcstali otpustati otrov:ne tvad. izolacija. okolisa. umjesto onih koje je proizveo covjek.. • Ako PQcirli 'je on k jenlu je <tzb st lreba popraviti . PREOMETI IN 0 USTR lzbiegavate 5 otrovnirn 00 I) SKOGA 0 RVA je tesko postici u srvarnome svijetu. je li vas blizint strujnih kahlova Hi zgradi (vieli Izvore). a izazivaju lrajna podove (vicli StI. II nekom okviri elJ. Pronadite u • Za popravke koristite rujestu odlagaliste te od kamena sriiu i razdoblju na kolemu o .0 ponovno ne zatreba]u. kao i se p. celuloze. preuredujete II Ili sarno obavljate provjerite mnnje • Ako mozete.h iZvo . metala iIi kamena dobar je nadn za stvaranje ::: plocice i gredc su skupe kao i rabljene - (vidi str. koj. (JJQva • maSiviJo dIvo iz odrzivl.pozovite stru'njaka pob. • Ako U kucl irnate g~IJ1Iiu. azbest je opm.ima iii o11. • Provjerite irna li u kur'i radona i poduzmite prijeko potrebne kako bi asti zrak ruogao slobodno protjecati. opasn~l i mogu izaz"ati Ilrl obnavlianju sta~ ku~e r2lzvrsf~varno dr.I. To su: • larnlnatl (sperploce) odabir novih materijala grudevni materijali skladu sa sljedecirn krirerijima: proizvodac oneclscen]u He pridonosi odas. Ima prirodan miris i dopusta d IVll da dise. Prcizvodl od kartona (vidi odjeljak Kuu]a) nisu pouzdaril. • Prj ~k. Utjecaj elektrornagnetskoga zdravlje nije clokazan._[ udi~emo. 12) . Radije nabavite • Ekoloski ima potvrduj masivno lrvo.UJ > o :z. se da izaziva rak pluca. a GnU tzazivaju oneciscenje zraka. Vl ORGANSKI DOM U gradnji iIi pri preuredivanju treba koristltl prirodne materijale.l1'l3 bel. Ipal{ pdpaz. s time aktivira za popravaka • Provjerire Instalacija i zamijenite PRIRODNI GRADNJU PROIZVODI ZA ne biste trebali prerjerivau • glina ill zbuka za zidove • vapno za zidanje cigli • trska j i stare kako bisre sprijecili pozar.<1 za drvenari:ju i il.~tr. u kuci. ostale zdravstveue U~n' tegoOe.. una li U ojoj boja na izvore vode. kamenje.nove jcdnako PROVJERA NESKODLJIVOSTI Porpuno zdrav I slgurandom selite. polja ua ali moze cesta i industrijskih nurlsa. izbjega vajte kuce II guhltkom parncen]a. energiju . Ipak.zvlllre). smanjill opasnost provierite oneci:lcuje azbcsr.linskih neispravne u kudo dadolazi biti pdvez!ln S umoroUl . staklo i terruoplastika mogu s 1 onovo stanju. Ako e uvijek postoji nacin kako stvoriti sigucan ih jer se izraduju srnolama i prskaju POPIS NOVIH MATERIJALA ZA PROVJERU Bez obzira na popravke to gradite li. Az.blestom J~lkada ~llkova[L sarni.rte :.[::· Z~l "oelu ~a sl)ojevi. rnateri. sknljevac I grauit za p clove i druge I ovrslne . Koristenje drva kuo iii ill prodajte podnice.vQ. bazi 01 va i olovnih cijevi.i!jaca za mobltele. prozcrski drze suua vrata.rii mikfl:!JskOp'sJm l. jos dom. cak· j '<\Jco . • parketl (iii d Iverke) • daske od komprlmlranlh dlvenlh vlakanf • daske od kornprlmiranlh drvenih vlakana srednje gustoce otrovni.'0. 5 negatlvnlm ga irna u sasvirn malirn kolicinarua. kao i slauiu i . ne izgradue posebnu prcgradu izmedu nje i prostora za boravak ill ugradite dobro izolirana vrara u materijal prihvalljivl: provjerite. bdOJ1 i prirodni linol. koristiti.ll'l lJ"loin (vidi l(. Ako ne. • Vodite brigu o tome da vail dom bude dobro izoliran kako biste ustecljeli. 01 vo ko]i je opasunako propustnost benzina ulazak u prosror u kojemu zi ite. 163). vrsra prirodne radtlaclie. str. police 1prcdrnekoji ce odgovarati vase kuce. pndonose razgraduju se i. trebali biste izbjegavati je savrsenstvo koje nekretnine u Clio] krarkotrajnoga su gradnji koristeni stetni materijali. rnramor. P utjecajem na okolis.dne na sig)Jran @el11@Jte IzoJaciju na baz. Oni • Izbjegavajte kuce u blizini 401la [er Radon je bezbojnl plin bel. Trulo Gl J> Z V1 . moze biti opaS1)O.l~lcij'l i v. • Neorrcvnl: mnogi proizvedcni ~lI odasilju elektroruagnetska zracenja razUcitih frekvencija j jacine.i ceJuloze (vidi .stili u gradnji ako s • kamen..an je.iito ruoze bul stetno (vidl lzvore. cigle. ako jc jos 11 dobrornu drvo rnozete nastrugati i dodati u kornpost odlagalistu: drvene i daske.>. mjere da sprijerite njegovu prisutnosr II opasntrrr kemlkalijama . 82).r sa<1l. a sadriavaju kemikalije zdravoga dorna..no"111 cia se ·za 10 Premaz od lanenoga uLjadobiva se \z 5i~roena lan·. To je [amstvo da oneciscen]u. certifikat kojim se iz odrzivoga • Ako kupujete stanju kucu. • Biorazgradlvi: novi proizvodi za izolaciju na bazi papira (vidi Izvore). keramike.ld se aL~ti vira.]ak.vecina I POPRAVCI rnuterijala ku]e w tada kod. prije nego 5tO sve kupite.Jzvrsni sn za kuhlnje i kupaoni • kerarnl ke plodce.jali' Z~l ljepenke nosjte llla5kL~.lavll).lakna vLlne obradeoa 24) pesl.osoblio SLI pogodni za stropove • gips za unutarnje zidove i stropove • ci u silikon za uuskivao]e OBNAVLJANJE U starim kucarna. Plaslicaa d minenlln su j 'o~[ecenja na plu~irna. mel:aJ i ike od str~je u 'kutlje za redlilir<lnle. o a (iz obnovljivih izvora). iZO. ". • Sacuvajre materljale kako biste ih mot la kasni]e mogl! koristili pa ib pazljivo skinlte i cuvajte dk u <1111 proizvode od papira.ite skidrrte stanl izolaciju.i kako bi ue sprijecili Fuanul izvora. • Odaberite kucu izgr"del1Ll ria suhomu zemljlstu kako btste od vlage.icid.iclanju Slai'e i:wlaCije • bakre. ka Metal.i koj.eum 4.i se koriste kao prlrodna reciklirane materijale. letve .

LQ. pinija. IIrlO UobiC<ljeno drvo ko]e 81:: ori1. premHZ posve je .l: Eko10~ki.izvodirll.i doblva .ana. Kupujte rvrdo drvo kod pouzdanih dobavljaca.i.. OBRAElIVANJE proizvode smreka. lipa. navedenim koriste mozete. Javor. Sli mnogtrn drzavarna. hrasi.I'o(\t~. bijeli hrast. J1H jllbl. Bors.nj. arnericki orah. • Insekticid irna oel sintctickoga 11:1 provjente podrijetlo. kancerogen. kao llndan (vidi lijevo). svlba.Y<l!!irliqa.ak na populaciju dieldrin le sredstva plrerroida (akrivui sastojak koji [reba porrazlri (PCP) i CrBTO) otrovni . ad vrbova drva bam busa. • KupUjte recikluuno drvo odhlgal. tresn]a. prernazom. djeluje svojega kraia ad lokalnih kako biste izbjegli nepotreban prijevoz.ni prolzvodi mogu otpustari • Formaldehid. Neki vinJl.ri\:lutiltin-oksid SU i zabranjen. iroko. sapela. takoder. manje su orrevru . ~atlrii otrovne provjetravatL Anorganski borau. obradivao]u kolicihu etrova u kuel zastitu drva na i nisu POGODNO TVRDO DRVO • Izbjega vajte tropsko Uknvlna.il.i ne uniillav:. obradena DRVA ker» ijska sredstva._qnj~a ¥la~I)jka kuc:e ref s[ltjefuva Ol.llnJ u Hllku ocl II de 3 sai:a~ po~t51tl u ~~olPskJri1prll!Yl<itQtl\:· Gstavite neka . ih moze 1I o se lcoriste ko]e se obraduje supstancijama. ispariv Je • U kvaluetna ivrda drva spadaju: joha. ljepilo u proizvodhna i kao sredstvo za smanjivanje brze keuujske reakcnegorenja. kerlsti za obradivanje udvnstrucuje koj I otp ljsta. razvoj plijesni." .ovrSiou. preveze se izdaleka. lndijsk: lover. sadrza vati formaldeh. 11 Mnoga stabla od kojih se meka drva . poplar.se sU5f 2 ·do. Lalla n fm fl DKretlmB premaZile p. • Polivinilklorid nadomjestak (PVC).ar za IzoJaciju ebra. • Provjerite da rvrdo drvo ne pesticide il. ako ikako mozete.laz. izbjegavajte tropsko drvo. Mozete ga koristiti Z1I premuziva nie drvcnih polica i. trske i kokosa jer dolaze iz obnovljivih Borlivina i brezovina su mekadrva odakle dolaze i jesu llobradenl sredstvima za zastitu.l kako bi. je ~10b. IilS. Javor. • Pokusajte cJobavljacil i crni orah.l1ZII. europski maslina. orah.moze isparavati PREMAZIVANJE EI<OLOSKIM SREDSTVOM U OdtlOSU na uinoge druge P rernaze za clIVO ko]l se prolzvode od naltnlh derivata. kruska .r\va lilat gJa<. merbau tresnja i obnovljiva radezijska tikavina su tvrda d rva raskosni h boja i karakteristjenih uzcraka.. Sjecorn tlhstabala iscrpljuju se kisne surne.i se u rrQ. Odgovorni dobavljad temperaturu u prostorijarna. cbanovina. 3.li za Izradu jeltinoga k su borovina 1'I. razara] Ll.o izradeno od "laka" . agba. • Melamin. ekolosk. miil i omorika Saznajte vise koji se 0 na sobnaj ternperaturi.I:lJ E IZLUCiVANJA OTROVA IZ DRVENIHS'~POJEVA • Odriavajte urnjerenu @ Lindaa. uz ispravan.RAN 1 CAYA. spo] i .nadzor. nadrazcnost IZ<lZ[VU otrovima oeiju. kako biete '~prijer:iii otrovnirn srnolsma.5. kao $1:\) je 111ailagoliij.ci ucin. okvlre.je otrov. lilt Sredstva Z.l.aia.~om lagaI1D'~fiiedite .o: ljep. prirrfjerl[e ekoloskirn uclnkoviti j kao sredstvo ~1IiIog~( ukla nja nje i vlaznoga sprjecava uulcza.lj\1 toliko s. Svaklm pove~anjem temperature' od5 stupnieva C~. bublnga.lsen.~PQvrsi!l~ oboienog~ til obicnoga aNeta. honduraski (africko L vrdo drva za kucanstvo ban anorganskih borata irnaju nisku razinu otrovnosu toliko SteLna za okolis .ih drvenj h spojev'l kako bisle il. [abuka.za uporabu u u naljepnlcl je.lnl. BI'Zo ~e i kiko nanos. cime se [ro~i 1110UgU en ·rgij!:!.pytll!. korj~J. terrnoplastika koristi za prekrivanje elerncnata i stolova SLLxemlkalljama kako izbjegavajte koja se bi davale veci prinos.lakSe brisali."). a S . Iako obnavljati. takvoga drvacestc U obrudi Muze se dcbaviti kuhilljskil. • Poboljsajteventll9~iju koji se drva.h p:u~a'iz clryeu. takoder iznirnno Z~I zastltu dn. organoklorldnl rnozda jest Takoder Insekricid. sviietle boje i reEi ce varn nenametljivih uzoraka.lisa.Izljevih forrnaldehid. • Iusekticidi POGODNO pokucstva MEKO DRVO i brezovina. permetrin). • Zastltlte po.I pentaklorofenol pesticidirna iii neklrn drugim t. :t!'rilki orah. wenge ruZiuo drvo) i zebrano. Osirn Loga.icistLi j otPOfllll p. Dostupna su kod pouzdanlh dobavliafa. nosnica i grla proizvod nji drva i ill aka to ikako i drvo manje otrovnim lc regobe 5 disanjern. brijest.se ad Izlucevina kukaca. sisJnl£~l. 2.'iJekupnje brzo raste ~ OG. briiest.. [asika. cedar. rnirta i dobavnl drvo iz obeche.icl rragovima..i$Jlliile.i neka Illlto sto cete cesto drvo. dall:lu~ufu pare. LLg_odml je Jllil!isa i :J"uSe)ljelU (![ol..aenih dlvenill povtsina k0je s~~nasliie~di!iodRrija.KVALITETNO DRVO Veclna je svjesna cillj611ice kako rneko drvo dobivarno od stabala koja brzo rastu te je takve sume.l za podove i kao za prozorske kemijske ocl pare. EkoJosld prell. lak n10zete kUj}iti u\le~il1i namjenskUl 1.islin.ustriJskoga drva neofrevnlm sredstvorn. industrljskcga organski koristi se kao drva.ks H j. Flnlm br~snlm p~pl~om IIi celri'inom zi.lg~1slicna zastitna sredstva. bukva.stojece povrstna od ind. rakoder.l3ririildb. Pmmiite pokucstvo prolzvedeno izvora ..puiltlln. pla.

Prerna staustickim 20 posto rnanje vode. U I<uel • Ugradit mjerac za p rrosnju vode kako bistc U VRTU • Budite savjesnl znall kollko trosne. umjesto klora. potrosi se od )0 do 14.ete zalijeyatl @1~®n0miGh. ~1'~UJ.u.ji nov U(!)pGe ne koristi voda. izvori vade u svijetu sve pesticidima i gnojnicom iz je u vodokotlic. za 30 mlnuta vrrna prskaliea [It)lro. Oni zagrijavaju potrebn samo onoliko ie samun till) • Oblozite takoder ill opiljclma (S[O kako blste sprijecili gubitak vlage hlap. ko]: srnanjuje prosjecnu potrosnju vode sa 9 na 4 Iitre.tvo. kako bi dezinficirali 5 vodom. tmin manje vode od dvlje pranju porrosi do l.Ill 5kupljalte uobiiiajene'siavine. puna peLitica 100 lilara vade. perilicu pran]a i perilica). spremnlke tekud • Ako imate starinski zahod s vtsokoposta vlien im sto je ·ekoloski jer se pri tornu prihvatljivije U KUPAONICI • Zatvorite dotok vode dok perete zube. 1£1 sudopera. Vodu mozere koristiti (vieli lzvore). 1I prosjeku trose od 10 do [edna kup 1I posebuo za toplih ljetnih mjeseci. znaci pctrosn]u od 4 Ilrre vode no dan. • Provjerltecurl sekundi li J'lc:"dje VOc!H. Napuniie susiava Z:J P tezanjc < vodorn. e· Ugradite dvojni susrav za potezan]e malu na 80 litara. Smanjenjem mlnutu. ugradite kombiniranl bojler iii grijace za vodu. • Tu~i~~IJLee. a lstovremeno nakupine kamenca. U nekim otrovni kemijski otpad lspustalu se u vodu. Takvi vodokotlici LJ'Q~emanje suvrernenih od vecine POGONI ZA VODU do 200 litara vode na dostavlja] izraditi Veda za kucnu uporabu dovodi se iz rijeka. nemojte vode ga vode vodokorlic.azom vode kojn sralno Ieee. .~le. ne korls. Izvote).a obirel] II jednomu 1)3 kollciru. koriste tezini i za naline na koje Kako biste usted[eli vodu. spremite u hladniak llltriranu vodu. obicni rus.ro enoltkn (isti! kollko to moze biti tako sto cemQ je uvijek prlie uporabe filtrirati (vidi str. i posta vite je ultrallubkasto zracenje vodukotlic.iJ\1I 'lj\Jllkom • Ugradite "premosnicu 11 U KUHINjI • Perite po udc rucno • UldjuCite za oipadne za posudi za pranje. Evo nekoliko savjeta knko S'ledjeti vodu 1I Iita!'a vode. poljoprivrednoga vode koji koristi samo vode za tekucinu gospodarstva.ere preust'njeriU svoje odvode vodu (vidi lzvore). lrosi 651'051. • 'PI] za koji se mozete napola . sw posuda samo onda kada <. do polovlue je napunire karnencicirna da doblje LI fill kakvod vode tako sto cemo preuzeti za vodu koju koristimo otrovni otpad.:isla . Lj. se uvjeriti je Ii nasa . vodonosnika i sprernnika u pogene za vodu gdje se filtrira i dezinficlra i kemlkalijama ~ o CJ dan. Takav perillce pmvj rite !It cli Ii v pO[fosnju Takvom I dllcom 1110Zesm'mjiti SlavflJe 5 pr51(allcama koriste mnogo manje v(!)de. Umjesto bojlera j sprernnika. Tako cere istisnuti nesto vode kollcinu svakomu porezanju smaujiti Drugi nacin koja se trosi pri rn vise su oneciSceni gnojivima. Mozemo (vidi lzvore). umjesto da se s kupat manje trostrukl uclnak vodu i manjuje odnosu nu steeli potrosn]e doista mozerno ustedjeri znatne kolicine osobito ako znama kako se 1I kucanstvu kuci i vrru. Kad bismo bili malo pazljiviji.. J 000 litara 11de. 99). e Ako mozete. na sprernni k za mnogo posuda • UldjuCite kako blste u§redjeH vodu i struju. nego vode . LlvtjddwriStite k!Sriku u veUkoj bsevl tako da inoi. a ae polupl1lzm~. sat Iii 600 rul svakih dvije seku cvijece kornpostom rast korova).jenjern • prjecava 0 vode koliko je to smanjuju potrosn]u vode (steele i energiju). ~ t. • Ugraelil:e bioJoski iSlt. ugradite niski zuhod (v ld i IZlf(}re).tefl vo. zahod za zaLijevanje: vrta. tako j)od m. odnos!.tako troslte vode. Vodovod te uredaje.0 ukupne potrosnje vode.()risLiti U 1'(1. v I" 1 posp ie povr . oni koji korlste rnjerace. '.akoa~r u~inkovlto uk!aniaju prllavstinu 5 posto. kao i danu. u kadl .du za kucans. a mozete bocu ga zamjenjivuti. podacirna. Aka GIl ne korlste kemikalije Ugradite tuS koji stedi vodu tc tako 1I a takva radllaeiia je premala cia bi bila teee jednu opasna po zdravlje.ie. umjesto da je pustate iz slavine dok ne postane hladna. Fekalije. da za o pice . i srnaujite pouosnju vod za vrt.pune jer 5e 1I svakomu kupn. pr!je nego sto dode clo kueanstava.11.s[ [ednuku cetveroClHrl. R ne irnate kanaUZir31lj iskoristene l~lpal1j. tvrtkarna. Mozemo prldonljeti odgovornost odlafemo je da lzrezete plastlcnu bocu OH]1oJa.LU > o z lJ) o STEDNJA VaDE Prosiecan stanovnik potrosi od 120 KORISTENJ E ZAHODA • Postavite 1I ureda] za steclnju vodokorlicem. deterdzenti 1 kolicinu poput klora vecu koltcinu vode za krute rvari (vieli. smanjiti mogU bismo tu kolidnu i ~i'llni. Osim toga. etpadnu vode (od tustran]a. vode. kompost perilicu rublja s<Ul1okada je puna. • Razmislitc tome da srnanjite po lrucje travnjaku !cojl se lako odrzava.. svaku kapljicu lspunluvnzrakorn posuze KAKO TROSITI MANJE VODE voda sve vgc postaje dragocjenost. • Kaci I? rete p0sLl. ucvrsiite cep i postavue j vade u zahodu.l.o l:iiljke.

200 do 500 puta veca. vruc zrakIsusuje No atrnosferu dioksid. perete prijenego 810 ih sprernite U <)I'ITmr. za svakodncvnu rnnog ih i.'Znatn·o 'poDoljs'ati k1lIl!V[lGU zraka u :vas:emL! d.iU su popis proizvoda koje srnatraju najopasnfjlm OlleciscivaCimi! zraka u kuci. take ~tb ee· snranjiti isp. ~Jl1_ece. dole kuhate. Izbjegavajte strujanje zraka.Lnii::ite u. Namjestne na stalnu nisku su to obaviti umiesto vas . Suzbl]te ih tako 510 cete posravlti ventilatore kuhlnj! i kupaonlci. Ako Indikatur POCl1U. mogucnostl za prehladu i gripu temperaturu. AEROSOlNI R'ASPRSIVACI j!11~l Ih u rasprsivacima za kosu ) insekticidima te otpustaju finu maglicu koju lako udiserno.d zraku. AI[l!! vera (~'Ioe Ciera) llatulJ~sta.ll1l. 32-43).i izmedu 3U i 50 peste. . uobicajene u kucama gelie se rijetko provjetrava. duslcrll dioksid i drugc zapaljive One('isovace.zeleni Ijiljan ~ak etilnl acetat. polieulen. podloznosr bolestima.aznosr zraka.L'. je u prOSlor. '163). benzen i fonnaldeh. su manje u kuCama Poklopite te cia para Izade iz koje nlsu stalno zatvorene..~kih oneaSCiVil.a O~I P.ltata) korlstI . str.St~LjU grijallce i 11a na siruju rnan]a je razma PROIZVODI ClSCENJE Formaldehid.rJih pJasukc. ZA PVC. sto je najbol]e za suzhijanje bioIQ. • Koristite za kucansrvo plastiku Gel celuloznih • Otvarajte "rata .kucanstvu. briguo Redovlto lIglji. Dar cemo yam nekoliko naputaka koji vum mogu poinOd da zrak u vaso] 1"'l1Cibude bez bacila i (')neciSc1vaca. BambJfs palma (Ciiamaefiorea seiffizm Kulina papht CNephrolepi5 exa. Prema lstrafivanlu .Ako vas to zabrinjava. ill Oprernite j uRlanJa i pare oll fotrnaldehida. SMANJIVANJE VLAGE RAZINE nego vani.:1 kemijsko ciscenje. lonce I posude otvarajte jJrozofe II razlne oneciscenja iii nazovite strucnu osobu koja Ca (vidi Izvore. ·ta:Kot1er.Ionizatori (elekutcno U kU(!~lJl1. LlI1lQ(' ~I spojevl.e'l.KAKVOCA ZRAKA Unutarnje onecisCenje utjece u zatvoranome. ION I Z AT 0 R I Z RA KA povecavaju nabijenih kolicinu ~ltO. servlsirajte pokra] nje posravae lslagotvornih negauvnih iona zraku re uravnctezuju poziuvne lone ko]e OtPlI. K 0 R I s N E .50'8 N E S'I POBOLJSANJE KAKVOGE ZRAKA LJ KE araka . BIURe. biljke..h materijala (vidi str. a ~aclrZi klorofluorougljlke (CFt) . CDra(Jaena deremensifj oflOmOStlm) Benjamin efiCHs "bentamina) proster i ugodno EEl ITIlfisa!i. dobro provjetravajte kutu. piin1je.. '(1) racena para.cni U Amcrickoj agenciji Zil zastitu okoltsa naciu.po:v:ecaliajt:l razlnu kisik-a.vanja kOJa otp'UStilju sintetillkJ kelnijski spolevl.gJ'ije na neki drugi n~l~iJ:L·.omH.i ugljena. postavite posude P E <:: I N A Kamin 1I 0 RV A prostoriji maze otpusrati s vodom blizu radijatora Take ce bcuzoplrcnpa provjetravati se potrudlte sto· cesce. Umjesto njih. lmSi se rnanje energlje. pretjerano grijanje ylakana.ara. Prije svega. Rcdovito na zdravi]e. Stoga vod it". nego kod nagloga i jakoga Z'lgrijavRoj'l. mogu izazvati tromost. za lspltivanje razinu vlaznosti terrnornetar svoioi kuci Spore vlage i plijesni. • Ucinite . a osirn toga i popravak.tite dirnnjak od c. GRIJANJE NA STRUJU rnonoksid. i pStecllje drveno pokucstvo Iedarce unlstava emu n[ak. nego vanl .vlaZivaa. koji ostecuju ozonski ornorac. Kupite jednosravni higrometar kako biste provjerili L1 ci. pogotovo stoga sto mnogt provode u zgradama l kupite priber vise vremena SI:! razina vlaZnu~t:i zHdrz<tL. gto. OSVJEZIVACI Sinteticki otpustaJu nosnice ZRAI(A tornn cia grijullcul ind lkutor Zit . polisuren. pOpll~ k~ll1ti za onirnfl pel prirolinib prilnjerJ. sadrzani su i u pakiranju proizvoda uporabu. pollesier 1 poliuretan. Kako biste povedall v. a i ugdtlno. kao i bakterije iz zraka. kemij~jd.L'Uc. ontleiScenja.tljehJju kao. To je jelunije i.~~p(b 1I kLIC~j'ISlVll. nego u onirna 11 kojiLlliL se .porab~1 proi". mazda lzaziva rak.1 Ll kojlma su radljarorl prostorije cesto provjetra vate.susi g1'10. akrilni mirlsi koil prikrivuju kemikaliju ko]a oblaze neugodrre mirise tako sto uljnirn slojerrr ill unutve esjet niuha.lcle .Americke agencije za zastitu koncentrad]a otrovnih spoieva mOli! se akurnullratl biti . 511eitiefeliiljke mQ~[L..iji ve61 te)Jlper. koristite rasprsivac s pumplcorn. GR I JAN J E NAP LIN ugljieni. • Zamijenite rnanje predmete ad u kllei.€l SODhi! bi!jke dollire' SU za filUirarije Postoje mnogi jeftini nacinl za brzo poboljsan]e kakvocc zraka 0 kuci. Banaha {'MlJsa cri·l/:{mBii5hii) RQtuljQsta datulla opskrbite svoj dorn III· Provjerravajte tkanine koje ne koji se sa slo vise prirodn. aceton. ONECISCIVACI ZRAKA Moiete ih Iako izbje(j jer posto]e ucinkovit) j prirodnt "blago kemijski" nudorujesci. . Navedeni su dolje.o.miriSu.11Ul) 1I zrak.ri~e Ilrouna. fluoroughlci. aka gao stuvite hllzu radilatura. perkloroeulen.h Zl!grijle nelmliko leapl et~riil'nog'a ulja. Mirisno Useegeranija iii bilja u posudi s vodom s~lanjuje kclicinu vlage i osviezava Grijalice na plinotpustaju prostorije. u rliek. [m$al':.Lt~Lra'. veee je otplislanje olruv. grijalicu treba odrujeti ostala oprema u . prlrodno ce osvjefitj' • QgL.WQj dorn rnjestom na kojemu se nc ptJsi . okolisa.ce v)abma.i prozore kako biste potaknuii .

poput energije vjetra.govorimo 0 prornienarna nadne kako energiju iii koristeniem rnozete svrhu ustede energije i navodimo ustedjeti na kratklrn putovanjima automobila. kako bl 5e spriiecio gubltak Kuce i stanove topllne.25 i cistim izvorima. 26 ukazat cerno yam na to kako mozete srnaniiti na grijanje i osvjetljenje te u u kotidnu energije koju u kud potrosite koristenju kucanskih uredaja.. znatnoj umjesto da ustedi energije. Ougo trelu i pal']1a1iu u s anjenju la~una za struju. i te kako bi pridonijelo OGRANICENIIZVORI Fosilna goriva zadovoljavaju osvjetljenjem veclnu naslh potreba za grijanjem. .. ne zahtijevaju troskovl u kucanstvu. 20 v iii prornijenlli uobicajene navike. mirisi i otrovni SMANJIVANJE U ovom poglavlju POTROSNJE ENERGIJE Stedljivi uredajl str. bisrno magli ustedietl samo kad blsmo blll pazljivi.mdrzavaju nezelieni jer 58 zbog pretjeraneizolacije plinovi. Dobra je vijest kako danas svoje kuce rnozemo spojiti obnovljivlrn s izvorima energije koji se temelje na IzoUrimjedjevi za toplu vodu 5Ir. Korislenje pritodnoga sojell<! s\r. Takoder. u kucl ali je dobro izolirati moraju se I provjetravatl. poput toga da pan udimo na posao jednim automobilom. rnnogo truda i srnaniuiu se ~tednl! zarulje su lako dostupne i pristalu Ll normalna grla. Sto se vecine tih savjeta tice. . ugljicni dioksid koji i prijevozom. Male stvari. valova i solarne izvora rnoze zadovoljiti gotovo energije " zapravo se iz nezagadenih polovina potrebno industrijskih potreba neke zemlje za strujom. Pri tomu otpustalu tegobe i globalno izaziva zdravstvene zatopljenje.USTEDA ENERGIJE Vecina nas opskrbljivanje ne shvacajuci koliko energijom uzirna zdravo za gotovo i trosi je. kolegi da zajedno odlazirno putujemo svaki zasebno. ..

• T!"lju razmjemo kratko i skupe suo II estate z~lI:t!J. prOZl?.miOl nitirna. pq~tavjti:tako.enlh svletlost. "" uj OSV J ETLJ ENJ E Maksimalno korlstenie dnevnoga svJetla u kuti ima mnoge prednosti. rebrenice siakla i zastore taka cia propustaju prostortjarua krovu i'ito vi~e dnevnoga svjetla. stede cigli koje prcpustalu elektrknu Qnergiju ! srvaranju ozracjau se regulira Jaci:nR. Prozor na krovu u prnstoriju p rirodnu svietlost. ulja ill elektricne euergt]e. . veoma brzo. propusta Oblikovane Pokretliivo rnsvjetiljl<o rn ~ u kuhinji i u ua oponasaju dnevno svjetlo. Odlu(::iteb:ebate Ii radno ill a.Oji omogucu]u regulacqu j3. nego zarulje sa zarnihl nitirna. mozete zagrljati i osvijetliti svojukncu bez koristenja plina. • UgI~idite prozore na krovu i u prostorijarua karl! kako blste imali prirodno cijel6ga dana.rine svietlostl S~lt..oa mozeteprilagoctn S"'Oj. za HALOGENSKE Za.rk1xiste svjel!l. tlDse ruanje eriergije.Gar i pri'tJir'ne ne' mpra'@ijehj~ti ~L~ktriEnu l1ii5t'Ha-~iju:. Ipak. FLUQRESCENTNE ZARULJE • T(O~e najmanje energije. kan i.iiti alektri. • Prilagodite • Odrzavajte i'istima. a osobito povoljno djeluje na dobro ras.laprez. PRIRODNO SVJETLO Ako iskonstite. svjetiljke mogu pofutietl ako su stalno • Tra] U' d ulje I nego zaru Ije sa KOMPAKTNE FLUORESCENTNE ZARULJE • Standurdne ali sredne 1. Z rn. ovisuo 0 funkr.tiT l?JOst0!Jje. • Zarulj" rraje ciulje ako je upaljena odredeno vrijeme.je.cle s~jetlo.t:ostQ.savrseno rje~ellje aJ~0zeUte prumij~nitl razinu osvjetljenja l ustedjeti energi]u.dji pa ~11 jJrcJddaCi.Za stru]u. ZARULJE SPEKTRA" II lzlozena lzravnorne suneevu svjetlu. razmislire 0 ugradnji Irancuskil.ili mozda oba.svjet1o.a odnosu prekidace moiete brzo I l<iko zamijenltl plekrda~inia koji regullraju jailinu svjetlostL To moze uEi. zarnijenite one koie najcesce ustadjeti koristlte jer cete taka najviSe energije i odaberite ekolosk] one koje nernuju su prlhvatljivije. Ultraljubicasto zracenie odnosno unlstava grinje SAY J Eli nije uvllek uspjesno. sta svjetlo tijekom PREKIDACI ZA REGULACIJU JACINE SVJETLOSTI Rasprseno oslguravaiu prlroduo svjetlo dobit cete zldom od stakl. a ne ako ie nepresrano p:! lite j dodatno ultraljubicasto zracenjc: co' w Iitfr) « m gasite. To je jedan od razloga zbog cega treba dobro provietravati predrnete vani na suncu.lVaL 'ere fosilna gonva . • l'rllil2no se .polozenle. LO· l!l.ojillla yam prlvatnost ad sasleda.vje~I08ti. prirodne dnevno svjetlo onoliko koliko to dopusta pOlozaj va~e knee.i pri tome smanjiti svoru n.u~j!ijl! rotok p clcktrlcne struje do izvora Prekidace razinu . sVje. grlu. Salll\.~11 potrebama. • Otpustaju sjujno bijeJo svjetlo l. Za svoga roka trajan]a zarulja ust~cJi 180 kg ugljeml i taka prijec. mozete d obro usmieritisvietlo. -ncgo ·~to.k. ne izazivaju J. • Kornpakrne ali zarulje mozete fluorescentne staviri 1I.t~. Stand@rdile uistinu potrebno. ZARULJIO SA ZARNIN1 NITIMA • Daju jasno bijelo svjetlo i dobru boju. • S.illb~je!ltaIJlQ.. Znatno su skuplie ad oblfnihzarulja. ulazak 130 kg ugljika u armosferu.J kojj ce voditl Izravno u vrt.. mofe ostetlf do 30. ::J ublla badle. novca.. • Ako unate vrt. pet puta dul]e.oje je primjereno za osvjerljlvan]e radnlh povrsina.11l objcml < fT1 --I r-' W Z Aka zeUte korlstitl sted ne zarulje..l1ljeSlite vazne radne povrsine uredu ~ pokra] prozora.. a papirnata sjenila izazivaju glsvobolju. • Izvrsne SLI za osvjetljivan]« radnlh povrsina..vrlo otrovan metal.000 pura sekundi. • Otpusraju mnogo topline.I ne cia unate ODABIR ZARULJA Nesto tako jednostavno kao StDje odabir zaflilje moze utjecatl na vase zahtjeve U odnosu na zalihe energlje u kuci. P1:. Stedne farulje Isijavaju istu kolidnu svjetla.. • ObjCJlQ su Iluorescentne. prevelika • Sadrze argon i iivu . zaruljesa zarnim nitima.ur III ~. sto je lose urjece na vid te tkanlrna boje mogu izblijedjeti.lli ne gube energiju pri zagrijavan]u.vain je ila· mCLlIltl.1 Osvjetllenjc je "ainu JiI". b . ad 100 1I .s. nego zarulje sa zanurn nlruna.ektO(!'ci1. ZARULJE • Potrebna su posebna grla.arulje.z1!gi(j~w!lj~1rH}.~R01il·eb. ali pofetnl trosak vrla brzo cete nadaknaditi jer cete ustedjeti na racunlmuzuetektricnu energiju. U sagovlma i ostalirn materijalima. Koriste jednu petinu cnergijc u odnosu na zlu'ulje sa ZamhJl nitirua. a trajl! do.tlSti prcm<l manjeenergije. 1. U j 11'1 "CIJELOGA su rako da • Traju 10 pula dulje.!nje oCiju. takoder prirodna vuna. a zatun to pri111ijeitite U odabtru udgovamjucie lianllje. Trepere stresno j izlozenost suncevlm zrakama..~edosra energije pa ill i ugaslre J('ld vam nll.tlbu i'slbg.

fo je d~pust:ati na ni. prostorijama koje ne korisute i dJ"lile vrara zatvorealma.iIi za hladenje prostori ja ko]e k risute. v~~a dnevna soba bude na kaiu. t:ome da ga izolirate.cvJ. griJa.laravlj€. nje nil nekoliko stupnjeva vise kakobiste • Priblizno [edna trecina nezeljen tupline pokrov topline dolazi od tako 5[0 cete postaviri uu JI1:Ov ili zalileplte foliju svjeilost na krovne orvaranjeui krova. toplu v du' ee iun.~tizid.e grijanja mozete u~tedietl bilfem 40 do 50 jjj®St0. fjudi i oKoHs. zelimo obiasniti zamjetnu korist od prelaska na suncevu energiju. TOPLOM • Vodite bngu 0 tome cia tavan bude pravilno izolacijskoga ce yam _0 posto troskova verrnlkulita. » z grijanje trebamo izdvojiti vise od 50 posto novca.~ sprenlllik taka sp.ljucivanje na Inima grij:lJ1j.il . Dvostruka stakla mozete lako rnozda ceie u Ii kakva blste usmj rili sobu.e(k djevJmu.ijanJe isijava toplinu j • Kad ste u kuci. • Ako post<lvljute nove prozore.jeta kako najbolje iskoristi.e cijevi za. Ako se dobra smjesti. poput recikliran sada su lako dosrupni lavan. umjesto roga.':0. 1. pro ijepima izmedu okvira.iO i skuplja .rgije. • Dobro voel1J na tavanu..'. suvremeni elektronski Posavjetujte se prolzvodacem (J ureda] rako cia ga mozerelako reprogramlrati .<.oravak u ugodnoj I dobra Izoliranoj pro5toriji cini sigurnill1. poput Postoje nadni kako regulirati i ustedjef suncevu energiju. koji .i. a irnat cere i vise zivotnoga prosrora.t toplll spr vodu pa se en I'giJa 11 Irosl prJ flul Jj nju topliqe 40k vocla l~rM.. GRIJANJE • Podno gr. . • Ako iwliratc brigu 0 proslor .lera. • lJgradite 5ustav lla grijanJe vede suncevom energijom Iz.u 5 pogledorn na lug kaka biste dobili najvise.J. 113 strop prostoriju. Osnovni cinitelj pri srnanj nju topline jest stvarauje prostora nego 5tO je to potrebno. • mozele SlIVreJDei1. • Novi sustavi centralnoga dobavljaca vode poslu . Sustavi za klimatizaciju trose pOOrnLI kolicinu energije. I oravite (aka rnozete. Do 23 posto topline gubi se u zracnoga kupe (vieli Izvore). veliku potrosnlu i jednostavni nadni kako maksimalno iskoristiti savjetima. radijatori prostorlje budu primjereni j ne zagrijavaju koja reflektira prozora cijeloj kuci).. priradi:1oga svjetla. • Ma:terijali koji upijajU topllnu . ill. u kojirna a lome da velicini je vise. • ~LJpite kuc. 55 srupnjeva Celzij rnaterijali za izolaciju. S grija. lakalfl.dvD5truka stakla te vas b.l1je rnozete s. n kill bojlel. a stede I energiju.rijecite odozclo). • Postavite hlad ustedjeli energiju .i. • Postavite police . • Ulo~ite u se:larni . hrigu • Vodite veliki STAKLA poseblce najvise 1I • Topll zruk se dlze pol ako imate visokesuopove. Slijedi nekollko 5·av. POPUL terrnosiata . na grijanju te smaniltl • Razruislue I:! . te zmnrzav<lnje zuni (oemojte toplinu kOja dolazi jzolirati ispod tako da dobivaju il. kaji p)otom . 15 uStedjeti 1.e. trosak za i osiguravaju bol]i te irnate viSe mjesta ugoclan.eclu bojlera i ~prE!l11lJika votiu.kad su drukclji nacinl kako koji ga oneci imari znatni cuje.l.koja se dize. • Stavite vlaznu plahtu ill zastor cere zastiti okollsa te srnanjiti • Izolirujte sprcmnik za toplu vodu. • Stari bojLeri ll:u&e mnogo vise E:L1.odasllje tlDplinu u unutamje 7idove. rezerve gorlva se trose.nja kako biste izbjegli trosenje Postavire n l" energije \l praznoj kuci. i jednostavni Os!m toga. Oko 8 TAVANSKOGA ell] PROSTORA materijala ustedjet ogracll ima SOtARNO GRIIANJE Ima srnisla korlstltl' suncevu topllnu. cak i mala promjena utjecaj ako to ucine svil rnoz gl'ijanj. • Ugradite velike prezore na suncanaj strahl.lid: pra. pridonijet ispustanje ugljika taka svaki put kadse ili vremenski uvjeti. Postavljanjem s dvostrukim ili orvora na krovu temperatura na tavanu maze se srnanjiti do 30 srupnjeva. kamen . Sljededm iii pe i na drvu.koji se elite • lskljucite radljatore • Postavlte venrilatore vcnrllarore na pod.glavnoga illHjnite prosior ria povisenomeko]l ce biti topao i [eftinijisu prittsak Sl1 mogucnostima ustede energiju. nego uobica] enin: 11:16110111 grijan]a. Loza na IZ0LACIJA izoliran. a onecis-celi6st goriva negativno djeluje na . za grijanje . prikljuceui na energi]e.\. neka [er vam nije potreban spremnlk za vodu. Sprijecite povecanje Postavlte termostatske ventlte na radllator cia prilagodescbnu ternperatu-u prema potrebi. vociile ZH OPSKRBA VODOM spremruk S • Posravite termostat za roplom vodorn na ih. ogranicenja LI gradskun Lijrdillla moran provjeriti posto] pogledu gradnje.olil~ljre (nvor za lavall. dn vni raspored.pohranit tap'lint! tijek0m dana i pastupr.<[ Ako je va. ~agdjav. za iSUI namjenu. nego Zamjenolll godina. postavite na 20 stupnieva Ako izlazite na lulje trosl se rnanje energije.kad sie na sumo onih promij _11i va~. cigla. Nenulju mJlil e z:. beton. • Postavite sola me ploce na kmvu ~uce kako biste skupijali SUI'I(!Wu taplinu. CUVANJE TOPLINE Posto]e smanjiti mnogi praktlcnl trosak za grljan]e. samosrojec • Posadire b] logoricna stabla na kuce da varn osigura] u hlad ovinu .Z:im te-mpefatur'arna.lanjiLi za 75 pO~I<.0 20 POS[o. boj.ijske pc'i 0 nekim druglm "k1111')UN r-' vrijerne.SUllfre\lU 'energiju. ~vidi I Olrosnju energije 5vljeUa I prolracna calna kuhilija Im3. t&k.ti prirodno suncevo svjetlo. • Postavite uredaj za autornatsko ukJj1Jc'ivanje (1) PROVJETRAVANJE . i isk.vo(e). • Navucite zastore bel sunce izravno prodire suncano] Stl'1J1. Gistll i ncunistlva. 1I topli zrak . • Ugraelite dvostrukastakla. uz natuknlce i upute zacuvan]e topline.~1 odl11::Lh pr LjeCe Lopla voda..a troSkov. Suneevaehergija zdrava je.zirn\J i2ll:l1aoijsku pldcu koja se priCvr5~uje ~al1]eni ".GRIJANJE I IZOLACIJA Za toplu vodu j CENTRALNO tennostat Celzijevih. KOja se potom Flol:'iranjule i ~arlsti za grijahle kuee iii iZl/ora vade.rad ijatora kak iznad 1I preko prozora cia se susi na vjetru i hladi zrak.prirodni ga papira i (vidi Izvore). • lzoLil'ajl. starog 7. kao i cijevi vodu. ce IjeU bili hJaclnijl. l! izinedu ugradiu.vim solarnim kolekt0JOm na krovu z. J ostavite ga na 15 srupnjeva Celzijevut. DVOSTRUKA prosrorijarua 1I • Kako bbtc lskoristili topltnu ..

a njegov p peo moze sadrzavau na tavanima koji nastaju zbog vlage su sljedeci. Slo) starlh l'lovina pod sagom iU smole Z!. • Posf<\vite guste. ZI D OV I • Koristite celulozna od ovcje vune i drvena pust it. • Zalifepite kupovne trake za hmliranjia'vrata (rnjedene LA N Blljka j izuladju termjckei < kola brzo raste i stavlja koristc za spojeva na stJOpu i prlrodnoga pokrivan]e sagoru oel matenjala (vidi SLr.)!" La lava:nlike pro ·[ore.l clodalnu i~(JlaciJlI korisUte rec. 11" pestanskl :sanduei'l: i zatvorite • $t-avite punlsne ostatke tkanina isppd vrata za zastitu Ploce od recikliranoga diva koje su povezane smolama. 'I'ajna je u smanjivanju gubitka dobromu provjetravanju knee.ne . umetaka za cijevi za koje se trasi mnogo energije.n.a je Lakoder dol. U sljedecemu poptsu navedena su najbolja vlakna za odredene radove. To su: polistiren (naftni derivat)..l zastore r'la p!r0. Izolacija postojece kude maze se ciniti • Poljvinilklorid koja se nalazi dvostrukih kernika. no mozda je vasa nekretnina . lpak. mozda. vase kuce koju zelite izolirati. MINERALNA Ukljucuju: • perlu (arnorfno • vermikulit mineral i ruagnezija) • plasticno sraklo (staklo u rnrezasrorn obliku).w ~ w '" :z w ZASTO PROVJETRAVATI? Gubitak topline od zidova.r. strop ova i kl'OV P LUT 0 .l1nsku vrpce su naJb01je). plastiku U » z unutrasnjosti knee N (vidi str. nadraziti disni SlISt<1V.mazane KOllGplja je biljka koja brzo raste. PRAVIIZBOR Prirodni smjeStaju materijal kojeg zelire odabrati za Izolaciju oviseo CELULOZNA VLAKNA popunjrvan]e supljina 1I tzolacijl. ostale kemikalije koje se nalaze u PVC-u LDOgO se vuna uti sljake.u .e Z. PUST OD OVClE VUNE ad prepuha. 0 tome vrijcdi porazgovarari s gradsklm vlastima.klciJa ~a pod. osiecenje vida i.lad. podova.Plotic d pluta ii\vr~mlSll i [ pJrl izo.llik za h. st vara se otpad koji oo. pojadant pcllsttren (izolacijska pIOC.ICI VO D U. lzola iju drvenih konstru kciju te kao pi 'e loa lz I. Mogll lzazvau PRIRODNI proizvodnji MATERIJALI ZA IZOLACIJU poliuretanska plastika i formaldehidna Prirod. prozora i zbog propuha moze se znatno smanjiti izolacijorn.1 u praizvadnji SPREMN. prirodnim Korisr« se za vanjsku su materijala. II svojoj MATERIJALI ZA IZOLACIJU mozete sfuul odabrati sto cete korlsriti. su bol]e od proizvedenih ralnih vlakana. vee lmnte kuci. Ako se odlaze ria oellagalistima. flomi'che satRe. pre- stropova rnazi od prirodne srnole.i ruaterijali te smanjuju probleme koji sadrze mikropore 1 opasnost od kondenzacije Tim postupkorn • Proizvedena su opcenno mineralna toplinska zidove. jutenih vreca. koze.zore i ~rata koj1 su prOjDus nl.ik!iranu gLimu iJi p. orpusta dioksine.enjem upiti LI zeml]«. za priwdni izolatOJi kako biste VeUki Izbor potpuno mal rijala· za izolaciju silecijaliziranim prirodnlh dostupan je u lzoJ.orrte clllllnfak aka ga ne kotistite.i staklena vu. takoder i dioksin. N vermikuliL pod i u ~lrupLl. Jil'ajte cijevi. Ako se vuna. pokusajte izbjcci proizvode koji sadrzc slicdece sastojke: izolaciju i Materijali za izolaclju ko]i se koriste 11 suvrem no] gradnjl talco da ill. linoleum dobri TAVA • SLI od priwdne • Prekrijte ib oclgov. ·>nll<pl<1sli. niineralna poznaia kao vlakna cestice mogu se oslobedlti rljekorn rukovanja i. lpak.(. Mnogi proizvodi za lzolaciju stetnl su za okolis premda stede euergi]u. • Pqsfav:ite iia XlraliliJ.ivacem posto. a korist! se :w jJo!illretanom.l). VLAKNA OD KClNOPL)E ako prezora I I?ro<:lilrskih akvira. rnineralna vuna . sm.u VOULI lim. nab(plle 42-43). Dostupna je u kornadima i tubama za Izolaci]u pu njenjern te II akusticne daske za izolaciju. • Zatv. Cak ako morare simi snosiu troskove za izolaciju.ll'lex m . lpak. • Ozbukani unutamji zldovl daske za toplinsku izolaciju od prirodnih PODOVI • POlPlll10 PLOCE DRVA OD I(OMPRIMIRANOGA • Stavlte poklopac spijunke. p.iml1je zielova.a.:or.l1u vot!ll:J n~l [a\:aJ'Iu. i "diSu" pvC zapali.) lopl. o n }> r-' okvirima jer se otrov nih prozora. Pokusajte izbjegavati proizvode koji oneciscu]» vee u samo] i tcsko ill je vratiti ponovno u plastika. z. iako mllogo mine- Preinacuju se u termalne i vlakna. izolaciju koja ~e obraduje borakSom 11<1 iZlTledu krovnfb kllpa te za akustic.ija. • CelLllo~. V LA K NA 0 D K0 K0 SA • Kuglice od polistirena: proizvedene industrijski. Obloiite djevi u kucl Ctirnaflexom . ako postavljate (PVC). • lzolinljte spreJl1. proizvodu]u.aStiC na zakonom 0 ocuvanju energije. teske merale. krovovu.zidove I. UpotrijebiLe pocloIm daskama provj_erJle je-!.lulO.eciScuje okolB.n i karuencicima. ZA TOPLU kako bi bUa otpoma SI:: Jzolaciju p()clova. Kodsti va.Cnil11 pJ'oizvoJotll b z kJoroflllQrougljiII varru i iosekte. sredstvom plastknih za izolaciju cijevi . 16-17). sljllnl. karnena vuna.mjili gllbjlak lopline elo T prodqvaol1icama.re). ropHm prekr. oblaganje drvom i kerarnickirn ploclcama. smolu od kouoplje. VLAKNA ZA~TltA OD PROPUHA • U ucinkovitu izolaciju za vanjske zidove spada]u: zbuka. .uajllc1n pod.Ii pre. sprjccava gubitak topline. i koriste se kao i zvucna izolacija za i u cijevima. » proiz vocli koris.kategorljo.na NjUXlVe spada]u u tu . surnnja se cia su ksncerogene.•ciju podova i { zidova 1:1:: za zvucnu izclaciju. • Postavite trake za izolac[ju • Z. Nacinjena su od recikllranoga novlnskog papira ilJ recikliranih Mjesnvina konoplje i vapna xcristi se za izolacl]u dasaka. znatno smanjenie potrosu]e energlje u kncansrvu uskoro ce pokriti trosak prvotnoga izdatka.I!IQt IllOcio 0. pretjeranoru izolnciiom mozete izazvati topline oneciscen]e i istovremeno zraka U SINTETICKI skuporn.urnjesto ~e u p~lkir1Inj~1 koja s VUlm za ZVllcnu i wp. celuloza se obraduje postala boraksorn kako bi otporna ria vatru. vulkansko ljuskasti stuklo u obllku kuglica) (prirodni na bazi silikata aluminija in verrnikul plocarna za tzollran] 1 zidova..Yi)je'i'CWl'e_ h j hiclroklorotllloreugljika (vi~1i lz\(o.

• Drzire hladnjak 11~1 energetske oznake od A do G i popis standarda za potrosnju elektrlcne energije. • ~jedite sto dalje' od tele·vi' zora. nizGj t€r'TJpel'-atmi. l['osi se ELEKTRO. 5e lrosi mnogo energ'ije.kovi. energiie.se uputa zu ud redene vrste tkanine i kolicinu ZJ nego one koje se odozgo. a 1. prilagodava • Kupujte kvalltetne uredale Itoji CI:! trajati. kuo i ani i I. nego kad posude perilicu na programll • Nemojie porrebna. • Pcrilicc ko] se otvaraju iii prasak dodajte • Uvi] k koristite ekonornicno bikarbonu. VIDEO I GLAZBENA .eiektriilnoga prekrivata. • Procilajt • Pricek~~jte dok skupitc punu ili koristite punu pranje.-l. • Kupit LlNljA slusulice na baterije. zamrzivac nn 0 do ~5 iupnjeva Celzijevih. Olpllsta pare! LI redaje lakse se u PERI LICE ZA POSUElE • Kupite en rgetskl flaj~l. uredaje kOji su ucinkoviti. aparati ili oni na baterije cesto elekutcni. predmere.ZRACEN·IA Elektricna oprerna odClsilJe a ne na odlagalisie.srnanjlti izlo::1enost takvim z.[!lojac.luliaLi 30 . • Odaberir energetskl P jednako svletiljke.i. rnlktovalhe pecn]Ge i . • Dl"llte' clljelove glazbene linije (aD playtl1'. S obzirom na poboljsanja tih pravila. • Ukljucite hladnjak koja glecli struju. plasticne razbije. kupovanje dugorofno rabljenoga koja su posljedica je lose klorofluorougliika a ne koristi uredaja vjerojatno ekonorniziranje.111. • Osravite hranu da se oliladi priie nego slO je sprernlte U hbclnjak.5teclitt. CI lskljudite IZBJEGAVAITE za baterije na suncevu • Razrnislite radije 0 Iiroda vaonicu rabljen lm pranje.encrgi]u.omoili . p6putgrijalica iU elektrichlh satova s digitalnim (elektricnlm) brojkilma.o biste p rJlicu ISkOfistili poq· Uf)OSI.(a~enjima: • Iskljuc. KUPOVANJE Aim pri odabiru informaci]e. levizorn i.majll1ij. se zagrije. . ['atw.'ilwat:ljiv Uf claj. u uticnicu potrositi.el<allju.ijll perllicu S obzirom 1~3 • Kad ukljucite punu perillcu na ekonomlcno percte rucno. porrcl no i pr vj I'il c uCinkovitosti. Odmrmite zamrzivaf kad se nakupi led. oivara]u • Pridrzavajte . Provjerite • I'retpmrnje smanjuJ po~rebnLl h)liO~1LI clcLercl:lenta stoJI Ii.cJ.lJ vldea kako bisr za njihovorn a ne plastika • Prernda xu suvrerueui yarn [e porrebno. omogi. ek. l~Qo\r~bna samo liiill~L n. j uredaje n!l c. Vodite brigu a tome da pri kuhanju stavite poklopac jer ce se u protivnome kad ta energija lj. radioaparate rucni SLI srnanjili zanqeve prolzvodnjorn. sarno kupnjom mozete znatno smanjiti novoga hladnjaka sterno odasiljanje iii zamrzlvata. • Mobitel korist:1te 3tO manje iii kupite slusallcu.l. vee stite . unjace uergiju. perilicu 28 • Potrazlte perilicu ko]a radi. radio na n<lvijilnje (s rublja. na 160 volta . • Odnesiie stare prolzvodima. samo orvorite vrata. udnkovlto je.K{)I·isLite energiju. a fl1Qgu 'e i zapf~lili.mart]e. Za sumo 25 sekunda J. nego sto varn je njegovlI klasi hladnjak otpusta a rnanji hladnjak mauje u atmosferu. glazbene [Inije i kompjutara. starih • Kupujte metalne. kollclnu vode i [edlnIce struje. • Udaljitf! krevete ~arem 1. ucinkoviu. vecu elektro magnstska zta~~nTa. Odvoj ~li stl'lIjni.0 cere 'j gH s.i obriSite prasillu sa spirala na . Pune zarnrzlvace potrebno je rjede odrnrzavati.za vasa energija.sto je vrsta radio [acije kejatr'foze lzazvatl zdravstvene tegobe. malim g neraror m).111ju. a dioksida. sto bhze [edne dfllgitn~ tako dase mogLl naJDajaU lz isle uucnlce. Mozete nabaviu suvisno rasipati. raspitajte se 0 HLADNjACI llsledjcti prostor I ZAMRZIVACI moze za • Nernojte kupovati veci • Hladna smodnica poireban tctnih hladnjak. ustediet pokrijte je.UREDAJI U KUGANSTVU Kad kupujete iii zamjenjujete njihove energetske kucanske uredaje.. • Nikada [leostavJjajte Mehaniclu usl5iva~ savrSen je za brza rad • Pok"lsalte sa snaci bel bez kabela. 5_ljedeCi naputci tEevam p.! ET Lonac napunite 5 onoliko vode koliko namjeravate na olcolls. • Nernojte drzati vrara hladnjaka ot vorenima dul]e nego sro je j)otl'ebno jer ce rako hladan zrak izlazitl van. pedllcu od one koja vam je PERILICE ZA RUBLjE • Kupit perilicu koja dogrijava vodu od grijanja. trose vise energije. Primjerice.0 baS ~.a. frekvend)~. nemojte strani hladnjaka posto. cete smjesrati pokra] slednjaka bo]l ra. a rnan]e modele stane pas uda i susenja kako biste ustedjeli energiju.ece SWjal! oi vus ni okolis. TELEVIZOR.i vase susjece buke. t]. ugljicnoga od 3 do 9 stupnjeva Celzijevih. za [elo.ite uredale kad ne rade (u protlvnom..1.l). sprijecla trose rnanje vcde I energije.l('ava pranje na ~JSceJ1Ja.iv.nut'l.(](. • lzolirajte hladnjak sa sirana cia ternperaturi u. TIme cere znatno srnanjiti dnevnu potrosniu energije. tvrda: kako biste sprijecil. radio.rl0 pl. nakupljanje orpada sodu dosrarna kolicina pilbara pranje. ukljucite kad je struja jeftina.2·m od elektri([nlh ur'edaja. kupovati 1I manit: vode. • Ako rnozete. • 'Pretjel'<lJlo lUPaI~je maze osteLih dijruovl'l. i4VOri poveciat c VaS lUeun za ~I1'\. nego 0 kupn]l l ruzinu pOlroSnjtJ elektricne hladujaci ih cnergije. .n. ureda]a kojiii:elitno kuplrl utjeca] lskoristimo till uredaja doblvene uvelike smanjujerno SAV.olo~ki v.Ill . iii • Provjerite posto]i Ij u vasemu kraju servis za recikliranje uredaja. klorofluorougljtke.mi. kupujte sumo ono sro i. U Europi vee postoje obvezne energ (sku klasu. Ne sarno 5tO steele oel nezeljene je nocu program napola periUclJ iii ekonomicno 1I upme za uporabu • Korl tire 11l1jnizlI 1110gucli ternp· mt:lIfli 'pran)iI. strainjoi do 30 dobro izolirani. i dalje Ce prolzvodltl elektromagnetska zracenj1.1 jll.1avlj'lnja. • Kupiie model koji se hladi ugljikovcdikorn. vodu (korlsti mineralnoga 1I sflma ne zagrijava vodu). Jl:aset<:lfon).MA~~ET5KA .

le posudi iznad vrele lIode. Koristite parkirallsta. mozetc...1'l. koristite biodizel (neoporeziv [e u )E...5ad oblcno bjl s veda. sro ccmo voziti pogon na propan iii ureda] za elektrokemijsko prervaranje energijeI druge nove tehnologlje. brzini dopusrenom U ::l 113 . [er o "'l < o w I. Slijedi jOs prij edlogu. Dobra i~mijesajte dok smjesa postana kremasta. urnjesto cijevi rasprsivacern. a ako se vee vozite Vozn]n automobllom autornobilorn. • dobre su i za V-. Sadrzi viB.i gorivo 5 katalitiCk. Di.. od celul ze. tellko da ga pokrijc I:. a na cesti prosrora). • Koristite bezolovni zahujeva prllag dbe autornobila.ke HulOIl1 mot p gonom n<l C Uri kom~a irosi au[oJnobil s rucnim ~lltlOIllObii v ziti lla·biodizel. kovceg trosi se 25 posto vise se na propanj manje goriva.o vise goriva..o je priieko potrebno. mrl]e. • . 20 punih autornobila. Mowr s unurarnjim Ipak. • Socia bikarbona uklanjanje rnasne pomljesana s toplom vodom kernikaliju.ctpor vjetra goriva.l. ruozemo na povrsiru. stavite mineralnu vodu u bocu Z~I u rjcdnu i us] ut obavite uno S druglma. g PGelinjega novoga. ll1QZete pokuiklli clizelom sumpO. napunue kanru autc nobllom. UlIjte Ist9pljeni vosak u rastopl[enl sapun. voz ci se automobilom. KUPOVANJE AUTOMOBILA Automobil jc porreban. razmaZ. automobili Europi). putovanje vlakom iii autobusom bolii je odabir jer se pri tome po putntku petros] mnogo slijedi nekoliko naeina kako prl STEDLJ IVA VOlNJA m Nacin god"a.ienjem.. • Prebacite prornjcna [e jeftino i je skupa. CI Maknite • Vozile najvecom brzlnom. potrosnju goriva s krova aka . trosi se smireno.VlljL di7. Tak del'. • 1zbj ·'g. nego da se uvijek vozite • Ste. posto]e jednako prirodna.ravaR uliife u.di. kernijska sredsrva. zracnun prijevozom najvise se oneCiScuje olmlis jer [e avlonsko gorivo stetnije od benzina.e pal. bismo usporili i "silovunje" morora.i. Ako vee' iinate dizelski motor. pri pranju popur tekucega te perite spuzvorn ga sodom te ostavite neka i vodom jednu sedminu to [edanput cia odsroji jedan sat. RJEDA VOINJA AUTOMOBILOM cesto je stvar navike. ugasite gao gurne dobro naj uhane. .. nego u peroj brzini.el!.] koji izazivajll vel. oneClSe nja.ros.. sto je UJ'lrav~anjell1 mMl S(Mlise 6lspi €)blill>mlliiC\hoga dizeJa. 2.LI .te vodu. II ~(')di lije! am . brzina kako Nagle kocnica. i dali smanjiti njegov utjecai. se osusi.ike zlilra"\(st¥eHe regf)il>e.(fl prltlskanje • Vozite Pri I rzini oel guma povccava za 1 posta. Premda mnogi ios uvijek vise vole udobnost automobila. pripravak prljavstlnu pamerno i Inforrnlratl se orivu. Gotoy ptip. niski tlak pokusajte to Iskoristiti najbol]e sto prelazite blciklorn bi iii pjesice i za okolis. Prlmjericc.~ r .I£ie zdravlje viSe blciklista oboljenja zn « posto.. pul\jevunje.D nuzno Lro~j gori VD.sl'al<:leJJku 5 . prebrisir ' g:1. - • Odaberite uClnkovito automobil konv 100 g nastruganogn 6 k"\piolia jojobe vosb OkOJi.lti'l kozt)ori. vozite vam nije porreban povecava nil potrosnju goriva. a bazira 56 - na ulju ali prijl! li vaS is neisl orislive toga provjerlre IU<1t16 one i~culll okolis. tlm~li." deterdzenra. Pokusajte putovati drukci]e..Jl<e.ne i dubre ga odrzavajte.C bilu sagonjevanjem mogao bl uskoro zamijeniti • Kupite rabljcni automobil m~J1je [e stetan.l'll koji i ne okolis.w PRIJEVOZ Putovanjem na posao iIi iz uzltka trosl se energija i oneciscuje okolls. Radije vozite bicikl IIi hodajte. srcaruh CISCENJE AUTOMOBILA U automcbllu ucinkovjtu ni]e nuzno koristiti rnozete koristiti sredstvo za ci~Cenje pl'ozora navedeno nekoliko na str. necete mozete (u autobusu bro] osoba kao zauzima obavu U • Vozite se vlakoni ill autobusom kad god to na kat moze se prevesti jednak.. Alto nosite maske zbog udisatl oirovne plinove. sapuna..km/h automobll progutati rnoze pri 60 km/h ueco] do 30 posro vise goriva. oneCisCLvac. • Kako blsie ocistili stakla. poprskajte bikarbonom rnokrom S za malo vode izvrsna je za kukaca sa svj tali1. maze kao i 11<1 stan]e nasega rnijenjanje povecnn vase r:ICU!lt: do 20 posto.. sporije. a Clsti i stakala i karoserije. za to vrtjeme slijedire ove naputke: SVOlh' 3l1tOm. su • Nemojte stavljati motor upal] n kad stojire.od 40 poznatih <'lITOV.zel j jaCi anesi[> malu LlbILJs. aurornoblla. Otopite pcelinji vosak I ulje . p zornost d . za POTRE8NO automobil I.. [ap(l:e s~-l un.l1ortl dt?k .a manji i rnnogo je jeftiniji. a amom post. ali to gorivo 111<1 o Konstite sustav provjeuavan]a samo lada bela je I.. nislwm mZitlOm n9 kolltli)1u t)~1meklltli. mjenjacem.. tome ustadjetl energiju. poprskajte sraklo i • Vozire se autornobilom '. Sto se otpustania otrovnih plinova tice. Osjecat tete se bolje fizicki i psinkki. r!efQIl1 j e1ektrOllskinl • Kupite mali autoinobil. nego pri voznji od 88 km/h. Ako se vee morate. 0« 0<1 koji vozlmo uvelikc uqece na potrosuju automoblla...Biagirn ubrzanjern man] gorivll. manje OHeciscuje toliko okolis.. auron~lt5ltirn ("iell Iz'v0re). 1. no time 0 SJAJILO ZA AUTOMOBILE Opm.1 5 I'd) nego !lto pomijesare SltSt0. Ocistire spuzvorn i ostavite • AIm Idete u kupnju St.. voziti automobilom. • Kratke udatjcnosrt te nktivnostl Deser posto • uedovno VOZilC autornobil popravak • Obratite nje sterno za okolis benzin . smanjill bro.no 'j lolobe U bile.djebite prirodni kucni kak blste uklonili trajnl sja]. ad b nzlna.. j dodajte "blagu • Kako bisre ocistlll spremnik gorivo..I. • Kupil. SO· za sva sraklu.

Prirodne boje su dostupne u raznim a ne otpu~taju otrove ni za vrijeme primjene nl nakon toga. Naljepnica na kojoj je natpis "organsko" proizvedeni pesticida. . iii "nenbradeno" znaci kako su tl materijali otrovnih ad vlakana biljaka gnojiva i kemijskih Vapneni premazstr. Za razliku ad tkanina formaldehid u masovnoj proizvadnji. je ukazati na vaznost pri odabiru prirodnih boja i Svrha ovcga poglavlja tkanlna te kako ihdstitl i vodit] brigu 0 njima taka da dugo traju. NEOTROVNE BOJE ZA UREDENJE DOMA zraka u vase] su u raznim Priradna ciScenje cetke str 34 Mozete kupiti boje bez opasnih tvari koje stete kakvcd kutl. praldicni su i otporn i. str. Osim sto odaju dojam luksuza. 33 odabir materijala. gotovo su uvijek bolji od proizvoda. na dodir i mlrisorn. sintetlckih a prirod ni materijali izgledom. . postoji sve koje se koriste za proizvodnju nije naveden popis sastojaka. ni ostale otrovne tvari koje mogu izazvati alergije i bolest. su nijlmsama. zastorl i rucnlcl od clstoga lana iii pamuka. ne sadrze vinil. PRIRODNE Posteljina. (. Cesto na tim proizvodima sto dodatno otezava obavljestenost i odabir.2 paku!i5tvQ.UKRASAVANJE I OPREMANJE Ukrasavanje kuce prigcda je za stvaranje u okruzenlu utocista u kojemu mozerno Presudan je Prj premanJe O1l1lefnoga premaza v udobno zivjeti. MaterlJijll od cistoga' parnuka I lana. tr'<!jni i dnbri za prekrivace z<! Odabl~05aga str. Prirodne boje daju glatki mat premaz i dcstupne nijansama. svile iii vune savrseni su za organski dom. koje nam pruza zadovoljstvo. TKAN INE I VLAKNA prekrivad. veta zabrinutost zbog mnogih kemikalija boja i tkanina. Uz to. 33 koje su uzgojene bez koristenia aditiva.

Koristlte isti p0StllP. . prednost postoje jest j m o UJ prlrodni pigmenti koristc se za Mozda su skuplje. sto se to dogada bojama).elllskoga kako bis:t'e doblli gusti neiGJ~d5tOji :}o 2.njeva kake blste ograniGiIi otpustanfe otro~.:'. man]e kolicine ouovnih orga. mozete odlucit] hocete Ii ill kori ·titi umjercno ill cete radije odabrati pnrodne nadorujestke. godine pokazali su kako boje za kucanstvo rnogu sadrzavati vise od 450 otrovnih kemikalija. • Srn.nih kemikalija. 0trov:ni spojevi "olplI$taJll" se nrJsobnoj rnirisu nove boje. alergije. nego kod prirodnlh tragovi kista i cetke.kako bi 'pomogla (ok ksilen 10 10:.ki sadrZaj boja. 1.z w « :'i< Q_ BOJENJE I UKRASAVANJE Premda naJveii prolzvodad sve vise smanjuju ) kollclnu kemikalija se koriste za boje u koje PRIRODNE BOJE Boje od prirodnlh. Om:. • Mnogo je manja vjerojatnost da ce izazvati osjetljivost j boje sadrZavaju male kotidne otrovnih njihov kemijs. MLlJ ECNOGA PREMAZA III lljeku. Osnovni sastojcl su laucno ulje. visok i postotak na bazi vode sadrie vinHne smole. se susi pa ga nanosite velikorn cetkum Najstetnije su ostrlh dlaxa siro~im potezlrna kako biste dobili glatk] prernaz. etc InijesHli Kazein~ki. Ilare Inag. eksterijeru. Neka!5'e 1lf11e toga tjadan' dana I'lr~vietri.azuru prirnjecuju sinteticko] proizvodnji povezuju s raznlm zdravstvenim komercijalne otganskih sa • Prirodne boje su sigurne za okohs i 11e ispituju Be na iivotinjama. Otrovnl i forma ldehld . poznati. smole i aditive poput otpjenjivaca koje rastvaraju pjenu nastalu kemijskim stabilizatore PREDNOSTI mlkropore PRIRODNIH BOJA • U procesu iziade pr. gips i kamen. Bllclud da ne sadrze konzervanse.1J za nanosen]e prirodnih boja. slijedi nekollko savjeta kako smaniiti njihov utjeca]. PO(Tlijesajte 2.eslte I upotrijebite. 31 rsije-.l1oga ~lISt~IVa i simptome i razlog ~. prirodne bo]e imaju ograniceui rok trajanja: oko devet mjeseci ako nisu otvorene.50 g kaz. • Prirodne boje sadrze koje dopustuju nego boje koje irnaju kerrilkullja.lsgu [sped 35 stup. • Prernda je vrijeme susenja cluLje (osim za vapno). • Bojite za hlaClnijew d6i. IZBJEGAVANJE OTROVNIH SASTOJAKA na "Sveucilistu johns Hopkins" iz 1999.e se mogu korisLiI i u vodi ~" sapunom. O~~vite malo vade kaka biste dobitl lankl prem<\Z.rodnih boja stvara se mnogo rnanje olrovnoga orpada. • Nasi te zasti!n U odjetu. rnozete naruflti postom i posvuda su lake costupne. E N J E boje koje sadrl~ ctrovne spojeve. nego pri boja.L1ski spojevi edreda temperatust oi)a~)lelcemlkall]c. bo]a lrna glatku g. cesticama spojeva. boje.B 0 J. pdd. vlaga jer prirodno nil kojoj se 11e' ipak je trl puta veii. prirodne 1ak i sjajne bo]e za drvo II interijeru i za metal. uspjesno w o m Z 0:: se koriste vee stolj clma. OOQro pramiJesajte p[emaz.( prepoznatljivu i. Krcda 'l'nkoder. nose stv<uunjLl ozoml ·Ijcti II • Nemojte useliti U pwstofyu kola ie s:vjeze .110. nisLdmslojavima atmosfere. seni a ne sinteticklm i ne gule • Cetl.ohlojena oilman nakon IDt!ljenja.lzvilLi a51:fh~. OodaJte los 1~5 ml vade I 15 3· PomljesaJte liD g.iega !roo smoK minuta. Upoznavanjem S opasnostuna. (kemikalija pigmente. • Pakirun]e se moze reciklirati. neobradenih materijala (vidi Izvore . prah. uljne boje.• Provjetravalte prosteriju: za vrijeme i DaltOI').srnanjlll razlnu lsparavanja.mjlte ternperaturu u ku~1 r p. sto su po zakonu duzni istaknutl na paklraniu..la godlne k~lsp biste .vni sp j'vl. i mat unutarnje zidov s V()lIUIII i Aka koristite plgrncnru kako biste dobili lijepe glatke Vee ina uljnlh bola za kucanstvo ~acldU od 40 do 60 posto hlapljlvih velikuskupinu otapala Ta organska se koriste . Premda Organske boje na bazl vode. pr.koje su povezane s kemikalljama II bojama." To zrmci cia se ne stvaraju mjcltllrld se (ka nakuplja sparava. Vapno nema mirisa i nlje otrovno. Vinilne emuliije i konzervanse.lha pigm~nta 5 praha 5 340 ml Vade. OTROVNI SPOJEVI keinijskih uglavnorn spojeva ~wjivrlo luko PRIPREMANJE S A V ) Eli I Z A . kao i zu bilo koje druge boj \(:1 kucansrvo: ipak. sv] u bO)i da se rasprsuju i vezu. reakcijama). Brzo na trZiStu jos sadrZe velike kollclne opasnih tvari. lllOt. rukavlce i Mocale kake biste 2a~itifi kozu i ooi.rija. lstrazivanjem HLAPLJIVI otrovnih isparavaju. Dodajte ga mie'savinl kazeina. SadrZe otrovne organske spojeve koil isparavaju.1 iiv61.lill~us<1Jte iedri8vatl Ii. kaje ne zldovlrnu "da disLI. 1I ali njihova kucanstvu. t'dkoaer. spojeva koil lsparavalu.lO . kazeln jz mlijcka i prirodna erapala poput tcrpentlna i ulja Iz citrusa. 05(:. sadrfe nl umjetne pigmente ni kernikaliie. Visoka razina otrovnostl najzastupljenije boje tome Sto-rie sadrze ni fungicide ni konzervanse. p(otr. koie se tegobama. Boje na bazi vode sadrze OJg::1I1skUl spojcva S<lcu'z<lni 1I bojl su: toluen. n ke prirodne boje zahrijevaju dulje suScnje [er ne sadrze sredstva Zit su ien]c. sadrZana u boji postaje ocigledna kad pocnete proucavati upozorenja proizvodaca boja. . dezodoranse. P~tite prornijesajte dek ne dobijete kremastu masu. nnsproizvod malOJJI kollclnom prircdnoga . pOJ'ell~ cajc slieRe gl·ill. vapno od vapnenca.

kistove nastojte cistiti manje stetnim preparatima na bazi vode (vidl Izvori). Umjesto njih. ga dobiva se od prirodne smole cmogoricnlh stabala. bole u rasprsivacu bOja mora se susiti 24 dobiva se glatki premaz.ottrnve I teske rnetale. Otpadne boje saGrie fnnop8 .. pridrzavajte se sljedecih uputa. Tak. Stoga osusene PREPARATI NBjcdca dobivaju sredstva ZA (ISCENJE postupcima (ETKI koj] se (poznan "rnzrjedivaci" op.1 neko] riljesnoj zalednlci ill zidnih tap La izraduju se na bazi kance regen. • Prirodna boja je fluidnija od posrupka nanoscn]a boje. rekuci deterdzent 1. skldanle zeli.ro vam je porebno i voda %3 ispiranje.ti i 0lm/o. Cetl<om naneslte otopinu na tapete i ost\lvlte je da djeiuje.i ulja. korak po zldne tapetc bez kernijskih otopinu oel tople vode i i pustlte da djeluje. nego sto pocnete skldati tapcte. Isperite pjenu i boju pod mlazom voile. rnnogo lakse.htapeta cesto izraduju dekorauvne Lapete s 5 AV JET Umjesto kemijskim :2: 0:: 0- • U vasoj rnjesno] zaJednicl zasigurno postoje posebne odredbe 0 odlaganju boja.roizvodaci vinilnim Zi. ziltlll:l prebrisati zid vlaznorn krpom i ostavri I). i nije stetan %3 tako ~to cete brusnim papirorn izgladiti povrsinu.lite bojiti zidove. Moze 'se Ispiratt u okoli$. • Kako blste doblll glntki pre. neki proizvodaci zidnih tapeta prolzvodc ruzllcite p~pite od recikltranoga pamuka ill paplra.). opasrrl otpad. napunite ureda] toplom vodom kako biste srnanllli vrijeme potrebno da voda provri.J15t1ti kvalitetne vrhova. i"d7. poznatih kao drugih vrsta boja. jednostavn bljelog« Gem nanesire te je. 1. Ipak. ta elva komada dobrotvorno] udruzi. .JA RAD SA ZIDNIM TAPETAMA p.LI ODLAGAN1J BO.UJ z « UJ RAD S BOJOM Bo]e od prlroduth sastojaka Imaju drukcija svojstva. boje mlakom za pranje.ite Eetku I suslte 2.iSt:u. ®~.zavarI metilen-klorid. KORISTEN!c U VRTU kaustlcne sode. Otoplna 5 oetom djeluje na Ijepilo za zidn!! tapete i pomaie da se anD otpUstl. Wlijte 300 ml bijeloga Data u kantu 5 toplorn vadom.mpostupkom korak. koja moze prziti kozu. nego one koje su uobicajene nu tl-i.lllO pokazati.oli pelrokernijskirn kornpost. • Qrganske boje: n·isu stetne za biljKe i saMe prirodna ulja i rnlnerale. P0511(1\. m limuna. Korlsute upuie za uporabu kako bisre postigli dobre rezultate. • Premda [e vecina prirodnih boja bez mlrisa iii una bOil. U staklenku uliite oovoljl1o terpelltlna 2. lako da pokrlje 5e ~eklnJe. Kad je na 00Sit0 na strop. te ihne bisre smjeli bacati na otllagaliste.rije ostre dlake finih C'pocesljanih") • Cetke u valjku daju drukcijl premaz nemojte od obicnih kornhinirati ceLki. Razrnlsl it e 0 sljedecun prlrcdnim uadomjescirna: • "Blago kemi] ka" ora pala su dosrupua. Najbolje je uopce ih ne koristitl. o UJ traka i prernaza. • Prskanjern • Prirodna sata. ao minute. 1l10Zda rragove ljepila za zidne tapeie ~I PRIRODNO CISCENJE (ETI<I za GscenJe cetki od bola na b~l. cetke arOITl. ostatke mozete aridall u za cisccnje kistova za uljane boje su alkol.o Eele laka s povrslne zlda ukloniti zidne tapete metalnom strugalicom. vocaka-te tako sprijeciti pojavu rtametnika. nezel] ene rni rise mozete estatke bole za kasniju upotrebu.ekll se osu~i·prije PO. • Neke zidne tapete mogu se skidati i suhe. !2.maz svojstven prirodno] trel ate k . Sve .0 VOdom I malam kolicil101il "blago kemijskogl' dete(dzenta Ie na 3. takoder.1e obradc. • Ostatke boje od lana rnozete nanijeti na debla PRIR0DNO SI<IDAN]E ZIDNIH TAPETA SJjedeCi. a isto tako dostupna. a jest ~Gte rnoratl otkloniti Terpenun je tzvrsnosredstvo sudoperu staklenka. Ili plasticuim zastitnim slojem na povrsini radi lak:kga cgcenja.. • Darwjte neiskoristenu boiu • Sacuvajte S IZBJEGAVANJE Kemljska sredsrva I<EMIJSI<IH OTAPALA zu skidanje kojeg je poznato cia je mO("<ILi ostaviti da djeluju tijekom ukloniti rako sto cere u vodom staviti nekoliko izrezanoga luka. pina dielu]e na ljepilo zidnlh tapeta i otpusta ga tapeta strugallc nakon skidauja WI eta ze.?.!. Protres. 3. Ako na tapete 111 prev. Da ustsdite energiiu. Ijcpila za zidne tapete. prolzvodlrna zidne tapete pokusajte skinuti pomocu pare. Nanesite drugi slo] p. Ostavite Eetku neka namace ravnoj povfsirij da "€ekinje ostqnu ravne.skinuti. Ako ne. cesto sadrze ke::mijska otapal.1I11i.rezite spuzvu koju cere staviti na drsku cetke kako vam boja ne bi curila niz Juku.LlOvJ. Ljl=pilaza zidne tapete na bazi vode su boljt odablr od keinijskih Ijepila na bazi otapala. Skalpelorn zarezi!e zidne tapete koje zelite . uklju€uju. do Ocistite sve ostatke. kao i papire sllovacom. kako sklnuu orapala. all mozda cere ih nod . Proizvodi za uklanjan]e za ljepila za zidne tapere mogu sfldr.

osim ako nije uzgajana orgunski stanju Ian je krut. zadrzall obi ik. phuno lzradu]e se uti.lljoll1 pamuka ali ipak kupujte svijerlosmede. biste ostetill.pogotovo one bojama . U prirodnome ali . a njegova kakvoca parnuk bojama. zguzvat ce se. a pridri. Buducl da se moze malo stisnuti Osjectjiv je na plljesan.maza maljce (vjdi ~\r. mogu prornijeuiti i perire Ian na nisko] ternperaturi na visoko] ternperaturi Vu ua [e prakticna prekrivace. bijel ga pamuka osusite • Glacajte pamucne toplim glacaJom.c:i. slntetlcklh stetne za okolis.i.5jajil).jce. najugodniji su pri. kernijskim" izbjeljivacem i na suncu kako bi te zadrzali bijelu I oju tkanine. LAN Laueno kukaca. mrlju mozete bi'ZQ ukloniti paplrnatim ubrllSOITl . Uljnl [anoWn II vlaknlma suzbija pr0dlra~je teku~ine R8 se .Zvaju. ako j • Pran] 'Ill se vunena L Vuna ljka I ga nemojtc tak usiti u ~~Isili . PJetclle sal ve od parnuka navlake za ukrasn jasruke za perite na prograrnu i izl Iljedj Li.. 167). posreuinu [er boje u priroduo]. kvalitetn. Vlakna se mogu ODRZAVANJE • Deterdzerui deterdzente J ostel] inu. • Kad ih glacale. obradene temperaruru unutarnje . uvijei< • veclna pafn'lcl. S\1 uobicajene pran]u. ODRZAVANJE VUNE na naljepni t • Fe rite vunu prema oznakarna se u topl J vodi skuplja. 1I kojcrnu nema kemikalijn i ui] obraden na trZiStu. ili na lanu nacinili mrlje. ne upija edmal1.ipak moze biti \.i Ionnaldehklirna.ru vlakna polagano U llltlje kulunjskom • vunem ulja ukloniti (lan. Biljku pamuk izbjeljivacima pamucna Plahte il. n. k mad J zlte svaki put drul Cij slabjela na prcgibima. vlakana biljke lana j·Ce~w se prodaje Biljku napada malo i .. nejednako tkanine cia se ne sruanjite .na rnrlje. koristite osjeiljive tkanine. [e porozna sagovima ill prostiracima. je prllieno otporna . • N mojte izlagari lzravnorne SlIIKlI osirn ako nisu kernlkulijaiua gu. u tkanju.I.iberite lteobr.rocln.te sprijl'cili sjaj. obradena snsce 1I osjetljivo rublje i susue na ravno] i izglaca jte pamuk s strane kako se ne bi povrsin] kako bi oboiene stolnjake. ~Javlake perlte preokrenute prerna unutra knko bi~te l'-if~ti(lll PO~I1"§. rnaterijali salovima Hi posteljini. Ian ncrnojte glaeali vrucim glacalom vanjske strane. ali nc i na moljce.el~epokriva:e Ako nelito slucajno Pfolljete po vuol. ProizvOcl.od boje stonovace do ad neizbijeljenoga oker boje zaista se mogu Iako nabaviti. vlakna posro]e i rucnici U razlicltirn podrijeUa i obojene prirodnim Osim toga. izbleljivanje suncem kako blste No nece se 11ko skupljat! uosite I energiju.avajte se i sljededh savjeta. bo]i slonovace. • <I LANA "blago kemiiske" perire (vidi SCr. neobradcnoj pesticidima.e prirodne tkanine moida su ulaganje jer cemo na njih vise paziti i nego bolje dugorocno radije ihpopravljati.P t< I IiU U I~I IVIA Itt< I J A L I Umjetna vlakna moida prevladavaju organskoga UJ PAMUK Pamuk jc celulozno se duljinorn vlakno.O~ unutarnje strane. hladan VUNA Vunene tkanine 0 bI-LO se susi. <Dd.U1U s vanjske strane.l bojent Jail drztte podalie od sunca jer IT)Qz. Premda su skuplje od herbickhrna purodnim parnuka bojarna . steroclne i bole ·t1 te se obraduje i pesticidnna. Pornno izglacajte nabore kako se 11e bl vicljeJ. ITaJm: matedjale. cesto se izraduju sc od ovcje vnne i bez obzira na to navlakama 1I1ja u Prircdna proizvoduji.1 zastore i. smanju]e organski 'e njihov uzgojeni ostatak Neobradena dobro raspolofsnja.cajte stalojake ad lana 5 unutarnje strai'le hladnim gla~alolTl k.ana p'osp\:emite ill S V!·~d.1ib materijula moZe se pratt u perilici.\ I.:3 LJ Osun toga. • W). vlakna l110gu • Koristite prlrodno pretvorui lJ ususili bijelu posteljtnu i stolnjake.e izblijedjeti.. rekueine zbog pnrodnoga vremena Ll pi]a. . U tom sluca]u. dovoljno krpom koja prekriva 'i i 1 okrivacl lobro cesto "U obradeni i orrovntm kemlkalijarna kako bi bill eip rui na ID . pa iako irnate. zapetlia ne cvorove).()lina). Kako prirodne tkantns ne ODRZAVANJE PAMUKA • lzbijelite plahie i justucnice "blago ad 1110gU prije nego sto ih podnete cistili. moze Organski Ian je ugodna prirodne bojel lkanja. vlakana. 70). baciti. Izgia.ako !'lis.mnogo 5U ocll'eduje Luga vlakna. pornij sana sa sinteti kim vlaknlrna. • Kako biste sprijecili sja].l. ali prirodne tkanine .i. popur tolnjaka i plahri bl kako vlakna n i glacajte ga S "JOlptk:e" (sku piti se II male..i ·0 F>I'QUi. Mjesavine obraduju lana i pamuka zbog guzvunja i cesto se keruijskt tkanina lijepe [e li rijcc za jastuke. manje 5U bolje za nase zdravlje i mogu uapadari fungicidima. plesti boju 1. prodtajte upute na naljepnici. pa se stoga tkanina nakon pranja vunl cine cia varu [e suho i toplo. vuna za pa vasa koza <lise. sagove i prosrtrace.

zastitite .r\lcnim pranjem. ZDR. .peralure 0. pokrlvace ih prati rucno u puta. poput presvlaka za [astuke. PiD 'l'akoder.1:11(0 upijaju i trajna SU. Dobro provjetravajte sobu i svakoga dana otvarajte proz()re. rnjesecu. l\1.J 0. • Pokrivae: [:lokriite ga presvlakom od ~Wlnc. VlakJ1. JUTA I RAMIJA Vlaknaod kore srabala . Odvojite je od ostalih komada odjece jer moze pusuui boju i nernojte je namakari dul]e od nd(oIiko Svllene lkanlna mofete mogu se pruti rutno u toploj vedi sa rninuta cia vlakana ne oslabe. Svila je dobra zn bogate zasrore.ili dVap\ll gociini. vrste djelu]» tako da zadrzavaju • Za tople j lagane pokrivace porczna prekrivaci • Organske deke od pamuka takorter su dostupnl topli zrak. od poHuretanH C:e. i dekoratlvnl podal]e od sunca du ne Izblijedl.mean materljal koji se 11e moze Imitlrau. Akb Imate astmu.t)je. prekrivaaem \J ocistite madrac usisivacem kako nastajanje grinja.Konopt]a je biljka ko]a brzo raste 1inin vlakno jace od pamuka.. Mote bitl punjen perjern ~ivih prica pa ce varn se mozda vise svldati vuneni pokrivac. Osim toga. pomaze u reguliraniu tjelesne z dok spavatc. ih jedanput madrac od znojenja [:lriroGin0fi\a mate}ijala.okIival u hladno [utro. To j iznimno vazno ako vasa djeca irnaju tkanioa odrzavaju se [ednako kao 36). Madraci. cia se [rosi sobje Odaberlte madrae od parnuka ili organskoga pamuka. a u vaso] posteliinl KONOPLJA. tnko da yam nije prevruce. i dobivn se od kopriva parnukom posteljine da produlji ODRZAVANJE koje ne zare. Moictc ih na suncu. zdrave spavacE' sobe.lti presvucene formaldchidom da se ne guzva]u. sri. izradu POiruC5tVH i uznd. Vuna je possbno pogcdna Zq posteljinu jer lstovremeno izolira i al15@rbira IJlagu ' tllslo pr91zliodJ znatna kolidne :v!age za vrijeme spavanja.ice nepotrcban Slt kemijski. presvlake za jastuke i postelJinu. TKANINE ZA POSTELJINU Sposobnost upijanja i kakvoca prlrodnih vlakana (ini ill savrsenuna Z:I posteljlnu. Koristi se za platna.n.i n~Lsuneu clVRput II I~€rlte jecin. Manje kornade. Orneksavaju • Poklls~ jte koristiti plahte i jasrucnice zimi. • Navlakeza madrace cesto zaboravljamo. Poliesterske plahte mogu b.Ose koristi za izradu razllcitih tkanina: od najfi. • R· dovito < krecite madra g()dini. pratl u posudi za pranje rublja. biste ukloni!i prasinu.1 va!]. q:: o a u. jura sve su dostupnlja jc neelasticno vlukno i koristi se za izradu torba i i koristi za izrudu odjece.( to . Cista svila je ugodan. Moze se bojiti razllcltim bojamu. ttl okruzen]e uebal zclravije.ro ga jl>. poznara i kao kineska travu..ga protlv alergije kojl. jasruct punjeni poliesterorn i slnteticke jastuCJl. pletenine 't'e vrste lan (vidi SU'. Slnteucka vlakna ne "eli u" re '~I stoga neudobno topla za spavanje. lana iii vunenoga futona. pamuk. Akrilnl prekrivaci. asunu ill su alergjcna.je postupke slnteucke izrade. cak i L. a vece u kadi.:a UJ Z <11 SVILA Svilenn vtakna nastaju iz cahure dudova svilca. prirodne tkanine ugodne su na cloclir. no buduci cia je ro kernijski proces. sapunlcorn. Sljeciece uebale bi yam pornoci u odrzavanju napornene vreca.lZ najullljI:!"Sl)J. ce sprijeciti m gucnosti bJagilli . all Iako se prlja.. jastucnicel [e ln: 111 ljecinu. neizbijeljeni Pl1lOjC.n". a grij~llj • Odaberite prirodni poknvac od pamuka s perjern. Susite u bell s deterdzentom It! isprati nekollko Provjetrite ih vanl barem [edanput Perire ((aRe biste zastiti[i i prljanja. cia u nJemu nplstil:e sve gri. PRIRODNA POSTELjINA materijula '0 AJ AJ' Buduci cia vas istovremcno grije i dopusta vaso] k ii da dis .ijeiia se s i njihovu uajnost. n<lbavite jastuke ad 'org<1nske Vune iii punjene kapokom.V@ SPAVANjE • Mijenjajte i perite plahre. Susile je trane dole je jos tkanja iii pokrivace od kasnnra. Ramija. vIal'. .I postel]i. iako su skupe.Il1. Rasprostrite !. jer grinje rnogu prodrijcti u madrac i pokrtvace. Glacajle je bladnim glacalom S unurarnje n" ll"zi~ILl.fov:i u·1te Zll l1'laclnoga clam.. u tjednu. lime cete unistiti grlnje. muslin iii l<U1 za plahte i [astucnlce. dodatak posCeljinl S ({ojom cete bit! II bl. Bob. svilu je bolje prati rucno.erne spavanja. provjetravajlt! g.P. od ciste svile. mek i pro •. hladit ce vas I. (vldl lzvore). Kad mljenjate posteljinu.i:jegaorgandlja i kineskoga krepa do rezeg svilenog samra iIi strove svile hrapava tkauja.iSkome dodiru za vxij.sto 811 prskani tvarirna koje usporavaju goren]e. flanel. postcljina od prirodnlh tcrn. a ne kemlWdl1l ciscl"enjern. • Kupujte organski. j POSTELJINE barern sedarn bi I iii SlO Buduci cia svake n ci provedcmo sari (vidi Izvor . 1I • Re I vito perite iastuke. nece biti alergena. odaberire clstu vunu Obje ODRZAVANJE SVILE Cesto se preporuou]e kernljsko C:iscenje.

tkanina istopiti.ivlI kozu.ne zahtijeva ubijanje zivotin)a. akril. umjetne tkanine nesumnjivo koriste onima koji nemaju dovoljno vremena.inozete ih prati rudno i l1e trebate ih npsiti na kemijs~o ciscenje. nazna .O~jel:ljive kOI11:td ' odjece tkanlna III i Z.lliallanjem_ • Izbjegavajte kemijsko' cis'teoje kak0 blste. omeksivace protivnornu. 11<1 poliester. rvila . Viskoza (urnjetna posvuda svila). lpak. ukazat ljedeclm up07-Qr nj u tkalI1jnaro~: . i vlakna koja mogu disanjem.. takodcr.0 poli.vj.koja [e na trigtu vtskoze zastupljena sa 95 posto . Neka drllga vlukna ~. • Vecina slntctlcklh ne uplin dol ro v • Prosrrite ikane ukrllne sagove umjernl materljal. sredstvluia .z LU « ~ SINTETICKA VLAKNA Buduci da se lako odrZavaju. Produljivanjcm roka trajanja dobrim odrzavanjem. sadrzi i neka glacalo bude hladnije.escera nisu zupaljiva.nji. prije pranja namoCiti • Korlstite "blage" kako list vodu.lpuwma. 71). • Stvaraju starii'kj elektricuet. SINTETIKA SLI okolis i IZBJEGAVAN'JE OTROVA • £intetiku prije uporabe operite kako biste uklonili suvlsne kemikalije. je ce~l poput recikliranjc dorrujalih kornada odjece.u kuei srnanjlll prisutnost kemiK'alija (\lidi W. rul formaldehldom radi 18k~eg. sve mjesavine pa ITtL! ka i poliestcra formaldehtd.LI. pogotovo Ijel.IlItetne .lstore i prektiVaae bsz nabora . takoder SC • 1'0111(10procirajre upUle naljepnicl. oslm ako nisu obradeni jaklm kemljskim. Takoder ispustaju proizvod. Aka tkanlne 01111ko kuko je to navedeno . ce ru spadaju i najlon. ih moze poput vlakna imaju veliki nedostatak. uvozuim izazvati tegobe 5 ODRZAVANJE SINTETIKE S.. provjerite udio sintetike u odnosu !HI prlrodna vlakna te take mozete odluciri zeHte li ga kupiti. Ako nil njlrna pHe "De guzva se" iii "nijepolrebno glac-alit formald fJ rnanjezdravslvene tegobe. Ako ill Vee morale glucatl. ul]a r J. till kelllikal. cista viskoza sastojaka umjerna I.a. . talco cia se tijelo kOZLI.ija za zaStitu ad za bojenje parnuka). savjetima zeluno vas uputiti kako odrzuvati. Pranjem u suvise toplo] vodi.avajllmusnocu kola se moze oprati SHin d terdzeruuna. bi se smanjill statick! mogla NtDOSTACI • Sintetkke posteliina otpusta]u SI NTETICKE POSTEL)I NE otpustaju je. Sag od umjetnoga krzna iedan je ad rijctkih primjera kad je sinteticki materllal bolll od prtrocnoga . 73)• 'Radlje Qdaberi~e z. u pravilu su jeftInije od veCine prirodnih materijala. ne perete II perite rucno (Villi str. • Vecina slrueti '."rltekOje'su boje Koristene.te . acetat iPVC (polivlnilklorid). smanjujc se kolicina siutetickoga otpada koji odlazi II UOBICAJENA Sinteticke tkanine.ozm\ke 11i'l tkanlnarna i pr0.slnrericke tkanine. (ko]i se koristi Neke boje za tkanine. da se suSe na ravno] povrsini kako bi z'ldJ'7. Vecina materijala 11 kucanstvu. anristauckim LIZ plahte i ostala bel se ugrqu pare.'lati . rnozere ih unistiti.ldrze kerutkuli]e otporne na vauu. Priie nego sro kupite novi ruaterijnl. • Citaj. 'U mnogim drzavama zrumoski je odobrena zapa Iji 1'06[[. .11(0 BOJE Vl se koriste za bojen] au nesrabilnc J\Ilogu ih Olpu.ki]) tkanina ne zahrijeva glac"nje. niti kernllsko clscenic_ Perite ga u blagomu rastvoru deterdzenta i sustte na zraku na ravnoj povrsini.v<. Premda izraduje od prirodnlh celuloz i srcike drveta.cerno yam na nJihovu pdsvtoo~t • Fonmlld hJd se dod"ie J1ajJol'\1I kal~G hi bio OrpOl'110 vaU·LIIJ znaci .us1*e ill \1 ocistlri bez up ora I e [aklh deterdzenata. su i mogu se tkaninuma. • Kupujte k. ukucanstvu.eno. upiti . poput lrishieiloksimeLia fonnaldehida. " Produliite 10k trajanja tkanlna pomnim Ol. slntetlika v OTPORNOST Neka sinldii1w NA VATRU vlakna popui TVORNICKE Boje ko] materijalu keinikalije.1 kOZ[l '" 0:.lkanlne kole dulje trajatl III pak rabliene. (TIUS) i koji se doduju u uporaba vlazne tka nine. zno]i. II PVC i fonnaldehld radi sprjecavanja zapaliivosti i guzvauja. sinteticke tkanine mogu se vlakna lIpijaju stisnut! ili cak Istcpiti.l vee' III I pogotovo odrzavan]a. Takoder.da sadrze hid.lJedeciJ1J.ctl. lzraduju se od plastlke koja se dobiva od IOt1eII dudir s njirnu. • Prolzvedena mdje i rnirise vise nego prirc dna pa ih ceSIO perite. diklorobenzidena kuncerogene nalazlti II naftnih derivata te mogu "otpustatl" kemikalije sve vrijeme svojega trajanja . • Upi. Ta kemljska reakclja inoze izazvail sadrzc post~ljLl1a pranje.l(Ir-Zava elektricitet si)1lelickib rkanina . [er zahtljeva C SlO pamuka" pranju i glllt:~ n. jakim naclraziti os.u malo vlage i ne PROVJERA 0 SADRZANOSTI Forrnaldehidni tkaninania prernazi na • 10111' FORMALDEHIDA Osim aim nije drukcije • Ieke tkanine ad "cistog obradene SLl se pri noseniu..i. ill j resko pot] uno POI. sto m ze • Z~lclr7.ali oblik.daleko je od prircduoga marcrijala.

sto je sve nezaobilazan dio suvrernenoga naclna zi. Ako u sagu ima vune. sagovi sadrze ostatke mnogih pojeva. 'kore 6. a linoleum je I er modi. rucno radene sagove mozete kuplri u veleprodajl (vidl Jzvore. pogodni su za pfuhodniie prostate u kutL ostavitc otvoreulma. Ne~lbrS<.3 SAGOVA sag.ili kokosovlh vlakana.izolator. vune ill sisala.. konoplje.l. kemikalije kao za neceie morati ucvrstiti Jakim kemljskim. Potpuno priro.1 igl... Djeca j kuEni Ijubimci mogli bi imati zdravstvenih tegoba zbog ucestala izlaganja tim kemljskirn spojevirna jer su u bliskornu dodiru 5 podom. PrJrod. ga smjell >::<I)'I'ijenjJNati ~ u podu. 11. 117. koristite cavlice. • Nakon sro ga posravite. str.plutnjaka. sva vlakna koja se koriste za izradu sagova prlvlace i skupljaju prasinu i onecisctvace ko]e unosimo u kucu na cipelama. kalco blste . Nepokrtveni podovi Ita kojima su mali prostiracl od pletene vune ili paruuka . Prj tome trebate imati odgov1irajllcll rnasku kako biste proizvodnji sagova takoder nanose znatnu. Tako sag slnretlcki. dtva . naftne d rivate te QI)cciik'ujll zrak I lzvore vode opasnim otpadom. b .ibLiti paron. takoder su opasna. de r su su izlo7. Prije nego to ih kupite. hra tovine 11ij'lMoro\.e:1Ju ~~l jutu Hi one koii vole toplinu i boju saga koju mogu uskladiti cvrstoga ~ povrsinarna drva.')g:l ulja (oel vinilnim iii f VC podovima. U njihovoj proizvodnji rnofe se koristiti cak 120 kemikalija. 1 jedno j 1I drugo Ima svoje mje. podlogu drvenorn kaja se ne sklize kako biste sprije51i nezgode. mnogi sagovi od vune sa srrazn]e strane sadrze Iateks. u tvornicama sagova koriste goleme kolicinc vode. a i lakose cisti. a stiren se koristl za lateks na strainjoj strani saga. Pa~1Qje6drven! pod moze se i1bruslti. Muoge lijepe. 14. Osirn toga.l.. dok pare ne lzadu van.itel L ualstava St!<LI\e bakter{J'e kokosova vlaRna. 66·69J Izloaeru. . o < Vecina modernih sagava nadniena je od slntetiddh materilala .. ijgav1na vlakna (slsaQ I I~fa. CINJENICE 0 SAGOVIMA Na ialost. Sadrze Italate.ena fUlIIIUIfl:J.!el1j drvG)ll podovl tn0gU se obradlrl vostanirn ~Jem vieli nr. • L:ill01ClItn se Iz~a~uje ekGloshl od1aoe~l(. plasticni koje se kortst PV Ie mekan i topao prostl rac za pod l. lpak dobro provjerite. neotrovno rje 'ellje. djeluJu estetski jer 511 Iijepl nil izgled i ugodni na dodir. ljubirncl rat Kucni CISCEN. 165). pcgotovo akozelite stvorirl okruzenje bez alergena. Problem s kemijskim spojevima u sagovima jest tal sto oni dulje vrijeme "otpustalu" pare. • Obloge od rvrdogn i mekoga drva za pad mogu biti oel Go!'ovine.) . kako btstega I ez kemiblija i prirodnim bUjarl.IE MRLJA (via.dni rnaterijal dobra je rjesenje ad rn.vecinom ad 80 posta l.LJ SAGOVI I PRIRODNO PODOVA nallona i 20 OBLAGANJE IZBOR PROSTIRACA SAGOVA ogranicavaju I » G"l Vl.dobar [e. Premda se sag od ciste vnne maze ciIii.stG u zdravo] ku6. prernuzom POSTAVLjANJE pricvrstili sredstvom. vidl su. prozor SI< j kl')noplj\J. kojl SlI Llnofeu m • Ako ocll:ucite postaviti pod.koj tellll'lera(U!'l i v.Kuhaju se na la'gaLlClj vatrl na vlSQ. tov: p l'Iacilljeni I vi tr n)!Ili hi. po mogucnosn.LJ posto plastike.L j'\:lko se U1al. uldjucujuei i otrovne organske spojeve poput toluena i ksilenate poznatoga kancerogena benzena. cesuce cigaretnogn dunn i gun]e. Linoleum nema vrata oblaganie podova SUo • lakon iito postavite djeca esro lStalic!ti elekt~i<.na povrsini uklonlll vinilu OI:pu~t<ljLl 1I zrak.. novi sag pokusajte omeksivaci za takoder te se tz oc. koji se izraduje 0(1 selrena 1 c1ulje vrijerne orpusta otrove.vlh izvora drvu. m Ispod vunenoga podu postavite saga na prlrcdncm. osiatke Novl prirodni materijalJ La biljke lana). kosu.stetu okolisu. a otapala koja se korlste za Lijepljenje na dascanirn podlogama. 5l . aterljalj.. eN ces na podu. 7..LSQ(1 I srnola .vOl:l.pjil p rasine.tl. cesto se dodaje pesticid permetrin kaka bi se materijal zastitia ad maljaca.ni materljali zaoblagan]e pudova zdrav su odabir I otpusranje otrovnih tvari.11l.j~e . sc Zlt5titili ad LLdisa. bukovine.jll kerntkallja. bili ad recikl lranih dasaka ill obnovf)J. ~St(! . kao i kucni Ijubimci na svojim saparna. stt.r'. rnorske Have 1Li i!tll(od papira. mozda su bol]e. Prerna lscrpno] znanstveno] analizi uzoraka sa sagova. oneciSeujuzrak u kud.. otrovne sastojke proizvoda za ('j cenje 1I kucansrvu.0vi sag.ti "prirodnirn" odabirom. oko 75 litara po cervornome metru. b'· . Industrijski procesi Iwji se prirnjenjuju LI OBLAGANJE PODOVA (VRSTIM Drvenl podovi su prirodni MATERIJALIMA edablr.

policama i podovima.cenje. I<ako bisrno to postigli.) Tematski sadnien papis za razlidte zadatke korista podsjetnik kada te zadatke trebalzvrsavati. Suvlse se oslanjamo na jaka sredstva za ciseenje iako postoje i blaga kemijska sredstva kola su potpuno . stavlte otirac ispred svakoga ulaza. 51 zagorjeloj hrani u tavama.CISCENJE KUCE U cistoj kucl bez kemikalija zadovo Ijstva je bora viti . rnrliarna na staklu ill tvrdokornim tnrlJarna na. vazno je uspostaviti odredenu naviku u ciscenju. kaja blsre treb!!.. uclnkovita .u€e. a i ugadno mirise. 53 za SPRJECAVANJE UNOSENJA Poduzrnite razumne mjere kako biste sprijedli kucu. Time cete spriieciti da padovi.jeftlnija su i manje stetna za nase zdravlje i okolis . primjerice.sredstva za cislenje bez kemtkallla. i bilieske 5 11 Prirodni osvjezivac zraka str. [edan stavite i s d ruge strane vrata. U . 49 je U popis rnozete uvrstiti korisnirn receptima za pripremanje prirodnih sredstavaza U ci§cenje koji su navedeni ovom peglavliu. dobra se osjecarno. SNAGA VODE NajbJolje sredstvo za ciscenje jest voda. oprema i pokucstvo budu toliko prljavi da morate koristiti jaka kemijska sredstva za ciscenje. Navikorn skidanja cipela na ulazu takader smanjujete kolidnu prljavstine koju unosite. (Veclna suvremenih kucanstava u razvijenome svijetu ima ad 15 do 45 litara kemijskih sredstava za W. Spadijju i komadici sapuna. namakanje je jedan od najUC::inkovitijih nadna za uklanja~je prliavstine rijec 0 bez obzira na to je li Pranje plucica str. PRLJAVSTINE unosenje prljavstlne u Visenamjensko sredstvo ciscenje str.dobro lzgleda. a ako rnozete. glicerin i Eelrnoij 'Wna.!i imati Rod k. .

sadrZi te ga stoga mineral koji se je vise- element "boron" koji nije bioloski razgradiv treba koristiti sto manje. I ~I ::<> BLAGA KEMIJSKA SREDSTVA ZA CISCENJE Neki proizvodaci SlI osmisllll uistinu rnnogo nacina. SOK OD LIMUNA 'I. plljesni . Za pranje rudije korlstlte cetku tvrdih cekin]a..Ll.j. . utjecaja na zdruvl]e i JGlO dezinlekcijsko sredsivo.) ::l :.~5.:: ui PRIRUDNA SKtUS I VA LA GISCtl~Jt (istoca je presudna za zivot u zdravoj kud.u 'ijdostt blste Imati sljede1ie sastojke.lir:aU_ so na postaji izazivati ispitivan~ pakir:anja boraks sjajil!!l od p~~Uhiega voska (vidi str. Poznati za ciscenje.E. sudope'ra' i kada Visenamjenska sredstva za poVfsinsko (istenje Sredstva za pranje Deterdzenti za posude Sredstva za pranje zaheda Sredstva zaciscenje poda Sjajila sredstva za pranje prozora pezinf~kcijska sredstva i izbjeljivaCi Sredstv.i s~tmi naciniti mozete jednostavno .'\:. udn kovito. neg plasticne.ije. ada bikarbona.ll'Iiizradire sredstvo za ribanje. Osim toga.01i8. Umjesto cia kupuieie aqfefva) drvenu (bee: vrSIC:j . nisu se mogei redk.11ltO.R¥EDSTV·A ZA PRIBOR ZA CISCENJE stare prekcivace SI:! Radl]e iskoristite nego cia kupujete i plahte za i. SOL i nurlse. stoga. nego plasticnu od najlona.a za ili'scenj... Takva sredstva ne sadrze ni koja nadrazuj u.u rnalirn kolicinarna koristiti Z8 nom. Ima]u .sku sol bijeli Cleat nisu :soclu dijclovc.I'U%:l. tskortsult svaku spuzvu. SODA Soda (natrljev prirodni lli'inkovi. a sredstvima lzvorua i o IJ) -. sedu blkarbonu u kuranstvu. a nakon toga vasa klita fe mirisati predivno svjeze . Iimuna. izrezite je na manje obradenu cellcnu vunu. tekuci sapun.<.rgijske r~tkl.eluje i.il11"blugo kernijskih" kupovnih sredstuva •.rod. zlvotinj. so Ie bikarbone. 1Il m i uklanjan]e mirisa.1I11a. kuplte s cekinjama I{'omadice sap una leRuGi sapun kUhin. kuhlnjska sol i etericna ulja nekl sLJod vainih sastojaRaza p'otpuno prlrodna sredstva za ci~'denie. ne sadde ni aditive nl dercrdzenre. soda blkarbona. bijeli oea!. vode . bolje je kupiti za pran]e lila. 11. za razliku od slf1tetl~klh spUivl i plasticnth ad n~jlona. Nlsu ispitivana materljaln Kupujte kvalitetna. i zbog rnirisa.QvCl sve. U potpunosti Ocat rnozete lcoristitl zu pranje stakla i plocica te otklanjanje mrlja od caja na prirodo! prolzvod stetnoga okolls. KEMIISK. se primjenjujc u ljekarnama. skupi i nemaju stetan utjcca] na ne sadrze adltive pa Illanja vjerojalnosr na zivOlinj~una t1<i ce I al o. i lijepo Visenarnjenska na . je. iii sodom moz uz malo je i Pornijesan bikarb sa solju BORAI(S Takoder poznut i kao soclin tetraborat dekahidrar. Svjeii limun. ETERICNA dusice.JI >V! njihovim posljedicama. La kuhinji. alergena.o sredstvo. d. nemaju tako stetno djelovanje na zdravlje ni ckolls.koji s> nalazi u prirodi . je oruekslvuc mogu se dodavati svirn gore prirodnirn ClScenje.za ~isteni~.redstva za ciscenje ZA IJ ormarltu 5 ptirodnim sredstvlrna za i!i5cMje' trebali unrericke.de za ciscenje mofete zarnilenitl manje skodljivlm. Kad odabirere SpllZVC. gram Kupujte karbonai). ku lulj ULIA i eukaliprusa svojstva.J . soda (natrijev karbonat). pakiraju se u recikliranome te.Popis sasroJaka i njihova pri. n. SODA BIKARBONA (J se up trijet ili za o 8 . rRIRIDt:JNA (I5C. ..to zidovirua.nekoliko prednosti: sastojke [e lako nabaviti. Ipak. vecine robnih ciScenje adltive oneCiscuju markl na trzistu..jsl. Postoje tradiclonatno got.lU DOMACA SREDSTVA CISCENJE O.LIOeAT z rn nadomjestke za kemijska sredstva su kao na za s01 [e blago clezinfekd.icile one od celuloze (koriste Kako biste .'j lpoenlte iznova s prirodnima.atrztsru reborn siroke potrosnje posroje sredstva za ko]a sadrze manje ni sredstva (vidl Izvore).ENJ!: S. U kucansivu je 11<1 skidanje rnrlja. a sad rze man]e tvarl koje prljllv~l:inu.I<dniadl p~e!il1lega v:os~a. ij~licnii Vllna I kq'lMd lal:l~ koristlln 5U i dugotrajan prlbor. €etke· za ribaJ1Je..i prodlre u rnasnor'u re i':isti tvrdokornu tvrdirn podovirna je I nema prljavstinu na obojenlrn ciScenje rut bazi obnovljivih "blaga" kernijska sredsrva 'pri.IH SREDSTAVA Naveclene ken)ijske PJojzy'Q. 57 za (ecept) celiGnu vumJ cetku s tvrdim ifekif1jama sPU~ve t:ld £elu!ozlli sok: od IImuna. <: :» N Iilllrnjensko sredstvo za ciscenje.Ie Ul]a od caj vca. k macli "ima sapuna. 01<.zradu krpa za Cisc'enje.e metala i za hrdu Q~vjezivaili zrakp Limunska kiselina jedno je od snaznijih prirodruh sredstava neskodljiva za ciscenje. <lIUO koj.. a cjsti savrseno. z ui -i$lil. (elki 5 cllkinjama . m KUHINJ5KA lagano abrazlvno BI. rijasite se svih svojih starih sredstava za ciscenje UI}LANIANJE.Ekstrakt slemena greipa. cere poliranjc bakra i mje li. rnajcine Imajudezinfekcijska na vedenirn Z:l IJ). blazlrn sradstvlma iii prirodnim nadernjesclrna: Sredstva za odm'lseivanje. no u pravilu koristlmo prevlse I<emijskih proizvoda za ciscenje i ne razmisljamo 0 (ISTI ToploJll SAPUN vodom i obicnlm sallcama.nih izvora.rnjena navedeni sljedecqj smullci. Jedt)oslavrlo rnofe sc Z iJ> poznata prirodna sredstva koja su jednako udnkovlta. taj mineral . . rakoder. nalazi u prirodi. za razliku od Odella kiseliua u bijelorne ocru Izvrsno prodlre II ul]a i cuvajte lh na hladnorn mracnom mjestu .

ODSTRANJ1VANJE " Provjetra vajte svakoga otvarajuci prozore.lunun I cedar. prirodni i oni ostali.1i nabavite Ii1lrisllo €vijece.I posude . 'nje k ·mikalije. rnogu otpustatl opasne plinove Iklor).. cuvati izv. i. U)ozel.tke otrovnili DEZINFEKCIJSKA SinteLii'ka sredstva zahocla .ilei svoga orniljenog mirisa.jeca. Ute sastojks spadaiu i srsdstva Roj~ djeluju na povrsinu tsko-sto . te siavue II UIJH. 05I<1[.i i7. se mogu konzerviratl kojl lma svojstva. poput Jasmina iii zumbula. lisce 0511Senihbiljaka iii cvjetne lance. oiivite mjesavinu rako sio cere je poprskati s nekoliko etericnoga ulja. Plinovi koi~ otpll~[ajll mo 1I biu opasni '11mih lId~lhn. • Odrza vajte kuc'u suhom i toplom vlagu. • Praznue redovlto kame za smcc L' po vrcCid zu srnece W ("" iii ljiljaoa. K LO R vecina deterdzenaia za I. prascima • Sintctkki mirisi izraduju se Iz i me gll izazvati mrl]a. pelargoniJlI mlrisa limuna. bergarnoru.i sus. nacinite jedoOSlavan i prirodan osvjezivac zraka od vode i elericnih ulja . IZBJELJIVACI Vedina izbjeljivac~1 uauijeva hlpoklorlda za pranje vune. rakoder. MI RISA dana.nesvih 70. Kad se rniris izgubi. pokusajte gaizbjegavEitl.. .I.e td(llt'iI")~1 koji su Kako biste sami nacinili cvj tnu mjesavinu. vee 1110z.lnji 1\.bjeljiva61. POJREBNO JE: i. kadulju.e s i malo tzlornljena protreslre kapi za pranje rubl]» J posuda nerafiniranlh Sto ill cini clrnetu ili kllnclclma Povremeno korijenja perunlke (prirodni konzervans). Nt: ssuno Slo taka v osvjeziva~ zraka DOMACA CVJETNA MJESAVINA nabavite koji prodiru ali u vodl stele vrs. lfiirlsa!i. fosfati. vlazan zrak. poput frezila psiholoski ucinnk.jl. PROCITAjTE UPUTE NA NALlEf!NICI Nt! vefini proizvoda za pranje i ciseenje navedeni su '5astdjti.. Vratite cep i protresite. FOSFATI Fosfati (soli fosfome se protzvoduna sredstvirna kiseline).l1i. ran]e posuda sadrzi klor.. tteba o~dmahJ!-dttp~itllijei1nicku poruot: 8kC:l1neki proizvod sadrii. za {'iscenje. kao Mogu se nacl u proizvodima pranje rvrdokornih v denim sustavlrna. pIu '. rn z m DOMACI OSVJEZIVAC ZRAI<A JC.vadom.e naci. i. peckanie ocijLl i poteskoce s disanjern. Paprskajte neko. otapala (uz uposo-erqe 0 zIORC:lrabi). su [eduako lI('. Mogll oSlerili bubrege.i.liko pula u zrak I vasa saba te Ugodno [Ieee pill ustajallh lJ1irisa. majcinu duslcu.a zatim dod~jte l. N<ijuob. Klor otpusta otrovne pare 1I kuhinji. gl1~temGLI 1 sl..io.edenena str.im orgunizruima. ne same MIRISNI DOM nece un.e djoksi.efan utjeca] nu okolls. Koristite prlrodrre • Postavite veruilatorc za usisivi. zaciscenje oel cetrdeseuh prosloga NEKE CINJENICE 0 PROIZVODIMA • lsoie koje se doda]u vecini sredstuva i sadrze 115· nil vode 10 kapi etericnoga ulja (moje omiljeno je od narance) su da oipusti mirise. i parfernl.ezelltl re 1I1jecari no Sl di~nji ii~1 a (1. rnjesavinu njezno stetnima. otpad u mnogim tvari koje se ubrajaju tekucinama svakodnevno ClScenj e.nle zraka u kuhinji 1 kupaonicl kako blste uklonllt lisee da pustl rnirls.IV<lI1c1u.l. djelujukao omeksivaci godina vode. nego ( nema St. Napuilite . SREDSTVA za un. Na mnogim proizvedlrna su upozorenia. kroz prljavsunu.gdre nave"dene tvarl. 2. kuhinjski osta.ite ati!lh:1atlcni ruzmarin iii IOV!lJr. II • Sulfati ~e koriste za ciscenje.Usitliite kako biste sprijecili DETERDZENTI Cisti saplill .I.q).na . j ziv. dezlnfekcljsko sredslvo u suhomu obliku. lovorovo JiBee.ujc na razinu hormona organizlllll .lk klora rnoze se uhvatitl Zf.e imati pozuivni • Kupite sobne bilJke koje mi[isu.[ PKI KUUI~I 'IVIIKI~I Ako svo] dum odrzavate tako cia je uvijek sVje:Z i mirisan. • U kuhinjw Slav. Dodaju sto. . kako to rcklurniraju prolzvodaci. visenamjenskim za pran]e posuda i sre lsrvima za otpada.liAVA I~Jt K t IVIIKA L IJ 1-\ U K U L. i Svi proizvodi za ci5cenje.emo.kovii i.saclrle opasne ubrusi 1vlazne rnaramice saur2.11el i \(C:lZUte b ako se progutalu. Pomiies'l. dlelulu nadrazujuce 11.Ia.je 6pustaju kako bi s€'holje n1lm~. vodenoga soli ko]e izazlvaju bocatosr i propadanje VO(\.'!k6blste uklonili neugodne mirise.ijeti sklad i radosi u za :1 SLl 'v IV) w z vas /':ivot. 4G~4i: iii raCliie kupujte "blage" k:emijske proizvode.an dohvjlta djece. bar. stu rezano ce biri ugodno okruzenje za Zivot. Odaberite metvicu.12bijeljen. nekoli~Q Rap! etericl10ga Ulja.i kozmetici 2.) SLI nepovoljno sredstava lll.000 ci5eenje ispitano Manje 0 I jcdne koje se koriste u opasni II proizvodima IU [e na ueskodljivost. ~!lvl"giLi u hrani. a uz to i neodrzivim izvorom.i toaletni papiJ·. 5L kemicari deterdzente namakanjem proizveli snzlrnl. Iormaldchidom koji se korisie u kucanstvu lzradu]e se Ll 11<1 bazi alergenska koji djel. Fosfati su izazvali preljerani rast alga u naltnih derivata • Proizvodi alergtjske reakcl]e.ro.jCCu naokolis.icajenijc sadrze deierdzente proizvedeni iz ogranicen ga iZV01~1 naaomj"estl&e nav.najsiariie. uniruje i podize duh . moraju se boau s rasprsivacem . mlrisne rLlze kornadlma posudu.ruzmarin. za cjiiCenje sinreucke teske 1111:!Iall:! ko]: pmizvOL. posplie sodu blkarbonu.islavanje bakterija kOla sc koris! SIGURNOST SVEGA PRIJE 1.LO moze izazvau glavobolju. <::<::tvrli.tav.ucinkovit je jedino g"l SLl mclean j vodl. htorazgradivo ciscenj sredstvo prlrodno i loa LI . itbjeljivaci. 1-\ IN ~ I V U "Lako" ciscenjc tesklm kemikalljama kernikalija .w (!j~. sporls.ILl) J l.

Q I I Mozete se pobrinuti za svoje zdravlje . lln SPllivu. Za razllku od kemijskU~ sredstava mr.)e koje lOll:! mrlje.ru. oct u. 1.lnd"im ul')I·usc). Ostavite zidove na kojlma su tapete. uz nekoliko pruge. korist cl samo nekoliko jedJ10 tav:g. • Ucvr5C ni drveni podovi zahtijevaju brisanje vlaznom ill prernazite voskom blsre obnovlli njihov S)'lj. DRVO '. se ne mogu llklonl. podovi. Za CiS'cenje. Nanesite pastu na spojeve.rKULUKI. d( bro i~tnij <ljl -da ~e nil Inl I jena. a slijeva K AM E N • Karnene podove tragova cistim ru nikada nernojre prati sapunom.l upiti I bit ce skli ki.Koristite ad sake nastruganih sa zlicom sodc bikarbone u 600 rnl uzmitc Prozorsko staklo istrljajte zguivanim poprskajte vade te nekoliko kapi tekutega novinskim papirom i Z."2octn krpom. cistiteodozgo Uldonite za oSG:enje iii visenumjenskun sredstvorn • Nakon Ci§cenj. sljedece nacine.isccnj<:: koje ~. tragove boje iii finl .l'3l'bc.lI vQQl>l. o N o .l I.r!1. l!J. Povremeno I odova povrsini eta] sjaj.1bljeloga ocra. popur drvenih podolia i ploc: isre ako lh redovlto meteie. dijela vode. ece g.cesto i neispitanih ciScenje sagova sadrfe otopinu perkloroetilena. ta J erama prekrijte umrlja no mie [(:.i. i.ll11jen. za uklanjanjc Pr!lmi jeSajl€ "blago" PJCvreloAl rnrlja illce acta i jedne zlice tekucega H pastorn od sode octa i 25 gsode • Za masn rnrl] kerni jsko II ornjeru 1:4.0 N Al sumnja se da je kancerogena.t.povrsina komadica S:1j)una MRAMOR • Oi'lsUteWl viSen.im P'lJ-lil' 1'0 ili <I '5rl:!clstvl!) a pranje u tekucini s z vodorr • Kam se ohladt.ti . otopinorn "blagog" sredstva Z~I • Mrljc od mineralne vode uklonue bljellrn ocroru. LlN0LEUM • Openre ga laganom 6iScenje (vidi SLr. sapuna. mirise pa alk . o ·0 ul.zamrl)aoa mjesto sodam blkarDo~om. Soda bikarbona osobtto Je ucinkovlta [er ukhlula Jll:1S11()ClI. Slijede upuie '.'lit cete strugoune pomijesane sa GOO ml vode. 53 .I.:ib sustojaka . lll'ebrlsite Vl'li. treba 1 ornno OU. lite otoplnu od [edne litre vode 1I sredstva za ciScenje prozora s malo otopine sode blkarbone (2 zlice • upotri] dvije zllce 600 III I vode) nemojie koristltl sode blkarbon prahu. Zll na I okucstvu. ga otopinom jednak6ga omjera bijeloga ecta 1 sapuna.l. koricu kruha ! prijedlte PI' ko rebara. Za neucvrscene podove koristite neraflnirano o a < "C.. s prtrodnlh I slntctiekih sagova. rnnsnoc i osulle • 'Ivrdokorn bi. masn rnOzele bl'.lja oa ztdovllna.nesite @i.?Gen(t0.tn 1 PJijt:dit lako cia papil' Nanesite • N'a l. <J zatim . Tim uk I ). sredsrvorn blt cc trajno zarnagljena .!lsojte':'i<lgove paro. linoleum • Rijeiiitt. • Tvrdi vosak j • sredstvo Z<I CISCENJE PROZORA Nema potrebe koristiti kernijske rasprslvace kako bl prozori bLU cisti.) mjesavinu pomijesanih toplevodc. rcrpentin sllcdece iskusane prirodne postupke. sredsrvo prozora c.isli. zidova i pod ova cesto sadrZe slntetkke parfeme koji se izraduju od mnogih . naftalin.:lsrI()lli. p1'1javstil1u.norn > Kako bisle uldonili mrlje.j neka djeluje 15 mlnuta. amonijak . prirodnih podova. ul~ijajllc'. 52)..:atilll kl'jOlOm. pustite cia se IIpije II povrslnu.ae plocice zidovlma i podovima ciscen.l:'l. <!lei. Koristi. O$l<ll'ite ]0 ll1illUta.le otopiru: omjera vode . lakse uocili prema dolje s jeclne. Ako irnate plasticni Z~I prozor.kemikalija.i "LiU i mplltn gtaEak)fjl upije 1113Snocu . :1 zal im poc.iSliLe sapunom. j rnutnu naslagu.lj SI!)Uu bD. . kllkll~'lI=irtl i11rl. Umjesto toga.( Ii [mom ceUcnom vurr m. .i svoje troskove . poprskajte . reelovito krpom iii kako Starom ceti<icom za zube ofistite nedstocu izmedu plodca sodom bikarbonorn 1vodom. t:rljajuci dok sc drvo ne pocne sjajiU. usisavanjern ocistiti ponuuje obojene zidove l)Ubimal:a .usisite. a . • Kako blste ocistili rebra na roletama."drzi.i necistocu kucnih CISCENJE ZIDOVA U pravllu. D1oi\'ele korislliti ]l0M'vSiIll.ko In.lI oc.da. zatirn usL~jt· ill op rlre.ori~teCio41iCn.L plocice usjajiL<:i mckunim I'll c.tako sto cete Sf okrenuti prirodnim sredstvima za ciScenje u kud. lUI krpom. I(f} 'U w 'U LIUUVI I ruuuv: . • Sjaj.je lana ko]e (etc nanijeu na meku krpu. Umjesto toga. 53).so aa tn) Ila sarno Z:LCj' 'elljc tva cljelu NanesH".lL1cnu.. z Uobicajeni proizvodi na trZistu za ciscenje prozora. • Kad izgubl sjaj.· s malo premazivan]e j < ulja. I kusajre kOja su t~t sred bikarbone (vidl str. a potorn isperite. z:Hlm obriS!~e vkl. • Otlistite sjp-jnc ptlVrsipe kuh.r:inl[ na. prirnijenite neobra Ienlh drvenih rnetenje 1 povrerneno SpUiVOlll. • Frnulzija za Cisccoje rnrlja na bazi WIde sredstvom 5 uiozete ill oropinom ad 115 m1 bijeloga bikarbone na zldnim • @J. se udubljenih ulastire tvrdim v skom. rb(!)}lU ill ~tQpjJl\1 @stavlte da se IUplj~. • UcinkovilO sredstvo za elSeenje prozora kapi rekucega rnozete naciniti od jednoga uijda bijeloga octa i jednoga saplloa.. jedhakoga bit ce rruune.je (vidi sir. Neka sredstva za kao i CISCENJE PODOVA Prirodni lijepl SlI i lako se Neobl'ldeno premuzivati drvo "0.ni. sredstvo za odbijanje kukaca. Nikada ga nemojte ciSl'iti vila2aom SPllZVOIl1 uruocenomu sodu bikarbonu. • Kako bistc prj ciSc'enju prozora nadesno s druge srrane. ODRZAVANJE SAGOVA Sllgove mozete odrzavatt bez kemikallja.. Ocistite vlaznom PLelCICE • Alto ploCice i podove od terukote (. koju ostavljaju kupovna 11.skim prehrislte dererdzentorn .avaLi j za odrl:avanje voskom.

jp. L'tGkuJJaj_r je.!!.ce sode blkarbone u perilicu. za koja sam vee. sredstvo. poput recept je naveden • Urrljajte paSQI od sode ill ubrazlvnom a zaurn isperite. Nanesite malo mjesavine na meku i vlafnu krpu te nlorne prijedite povrslnorn koju zelite odstiti. ZaLim ulijte svi Zu yodu clo [Llba. Neka sredsrva sadrze dva prirodna sastojka za Cisccnjc. bijeloga 0 l<1 koji 20 pranja.iLe 1.gljen hladnjaka. kao i antlseptifna sVjeie mirili otr . • Redovuo C.jte. Dobra protresite.. a usto. a zatlm istrljajte kanti za srnec.§ivE\iJ.' . 1'1 LAD N J A C I • Ocistite unutrasnjost pre~hodnLJ stranicu hladni~Jw. Za pranje posuda mozete koristiti "blago kamljsku" tekudnu (vidi Izvore).Prerezani li. dvije zli. SUDOPERI Cllicenje C vidi str.od uklanjan]a rnirisa u hladnjaku i I Ikarbonu j istrljrjte pccnl vlazncm krpom. preko povrsine. Ostavirc tijekorn 11.• prlrcdnl je omek.Q lijepo i jl. za plocice i povrsrne 600 1111 bijeloga ocia o I:) Svjezi sok od limuna. OPCENITO 0 PRANJU I ODRZAVANJU Navest ell svoje orniljene nacine ciscenja kuhinjskih povrsina i opreme koje nisu stctne za okolis. Ne treba ispirati.I ka Z8 fez.acepiti perillcu. VISENAMJENSI<O Tim sredstvom uklanjarno l1ecL~tocu i masnocu.njime samo prijedite LONCI bikarbone krpom plutu.mjl!.l. kao I INr(Jokorn. ie rnokr [11 . 2. a zartrn ill spuzvicoru. mnogo su jeftinija. I TAVE dolje). nailinite domaci ad jedne iUee boraksa i jedne zli€e sode bikarbone . [cfttno i plasticnc 30 1111 vodc _0 do 3 kapi ulja rukaliptusa z A C vno ie ncma rok trajanja. Stll je CISCENJE Zu. lma visesuuki.e l1u.<1 (pOpUL telefona). tollko eI" PI' "I:ije VLlJIOI11. K U H I N J 5 K.Jje.! i nije susenje. u odjeljak· z_a. iSI raznlte '8[' i ulijte jedan ~aL l peril vraute 11 U ocis~ite nJ. 53). kastoplte z zlke sode bikarbone LI 4 ilice vode.mun uklan]a na ud poll! lununa I omijcsanhn mrl]e od caja . upija inlrise tz k{l.v:J. %atiin jilosu.\!l'ilileposudu Osta¥ltc!! j~ u nladnjaku dan.ir~j"t0Gekuonlh Ijublmaea. .[eli ::2 slall. .da u perillcl. a tako kuhinju dobra odrzavam. Takoder rnozete upotrijeblti bikarbone. a zatim i J)ustite ly. drvu iii kamenirn ploci arna. hladnjaka pasrorn od sode I lkarl one (vidi Slijetii nekoliko savjera za odrza. u flju malo so de blkarbone . l()Gi~tite~lnwll~L§llj0St.Ilje kuhinjsklh uredaj a prirodno c.oclstlll mikrovalnu pecnicu i iz n]e uklonih rnirise.mijenltlncabr<Lzivno KU HINJS.je~av inor pecBioll.~ i 111iriii od ugljenorn jedan i deterdzent: namocire. deziufekcijsko i abraztvrto sredsrvo jer se njihova povrsina lako izgrebc i osteti. 1. Ul1'ljajte povrsinu. Ucin. CAJ N I C I • Kako btst bij Ii lak .'dala recepte: pastu od sode bikarbone . pecnicu.ovnQga praska zil pr. vlazn III za pasru od sock lol]e.jaka. I naca i tava. • Umjesto koriS'tenja Iq.i~Lile odjeljak za LIZ PECNICE • Kal 0 biste oCistili uriutrasnjost 600 011 et uliti u pe -nice. cairuku.Sl:ima. karnenac stavite ga hIndo Jll u ~lice sode bikarbone mikrovalnu po su ·1LI S mlkr(')vILIQ. Obrisite je cistom krpom i lspollt'ajte do~ se ne poilne vodmn. pazljivo ga ukloniie. SI~I::DS I VU LA lI:'ll::NJI:: sudopere od nehrdajucega celika i daske drvene Z!I POTREBNO JE: .'mje posu. II • Gbri~jt ytl~la hladnjaka "Ia~n III krporn. . Mekorn krpom utrlj<!jte pasLu nij ostatke deterdzeuta koji bi mogli z. • DQdajte.lI na maksiBlUlll l'Iiinute. kerarnici. » :r: z Moiere ga korisriti svojstva. kako biste na posudu izbjegli prugs zbog tvrds vode.N<l:p). Neusporcdivo vlsenamjensko [e najbolje ~l. elerjcno ulje eukaliptusa. Pastern cere II odjeljak.tis~el.g kuhinjske soli u tankim slojern scde bikarbone dno. otopinom • Zagorjele • Oclstite sudoper JOO 11:11 voile. a zatirn lzrtbajte l'elienolll provrelo] vodl. lednako su udnkovita kao i » komercijalni proizvodi koji sadrfe jake kemikalije.( nal n svakih a zntirn na 'U ukloutu i sv ustajale mirise rnjesta pOSI lte sodu u kuhinji. istrljajte cellcnoru prljava YlI110m. E PO V RS I N E • lstrljajte prllave ili srnrdljlve drvene povrsine.I-"' t< I t( U U I~A KU H II~J A OMEKSIVACI dodajte VODE • Ako je vasa voda tvrda. a zatim dodajte vodu i 2. Nije abrazlvnu I a e k ristiti za iSc nj p )vriiirw d krorna i alvmlnlla. 1.Ciu jzva~Ute i izli. . bijeli ocat i sol mogu se koristiti kao prirodna sredstva za ciScenje jer imaju svojstva potrebna za CiScenje i ribanje. elJeluje pola sata. PERILIcE • P~rlliQu oGisti~etako uldju 'ce je cia ullutnJSnjos!i bJadl1.11: d MIKROVALNE PECNICE • Kako biste .'e do uklanjanja mrl]a. PASTA OD SODE BII<ARBONE Soda bikarbona najkorisnijih narnjenu neugodna je lan [e od proizvoda prirodnth sto cere je ukljuciti praznu i staviti na vrelo pranje.>9L. soda blkarbona. KUHINJSKI • Z~Iuklanianje PODOVI necisto II d1IS:.KI H U'REDAJA uredaja vazno je od 25.le kuhinjskth pd. tvr lokorne rnrlje stavite da s dam btkarbonorn i~Lrljajle.i. korlstire visenamjensko • Poprskajtc sredsrvo sa zlicom kuhinjske soli. .i visenamjensko sredstvo za (]Scenje.0Ci. Ulijte ocat u bocu 5 rasprslvacsm. xokorn . tave poprskajrc u 1. ~ torn bikarl 0110ITI uklonili ruba. pornljesa i re sredsrvo za 115 ml vode U i dvije posudl za isc rnoz nje.

a zatan isperite cetkom. Izbjegavajte za <!~eenje popur kausucne ODVODII komadorn rniesavinorn SLAVINE rnekom krporn 1I111Qcen0l11LI limuna. otklonit neugodne jednostavno. :<:1.l'ije oego sto Jh obJiilete .l$€ J?l. bijeLilu 0UI001.lJje poput izbjeljivilca kako bi potpuno podrucje.kabi[)i . pa cal< l veclna upotrebljavu snazne deziuffcirall o z ·0 ". otistite. a zatllfl Isperm~ t11a~n0m !<l0ea!'l"li. manje su abrazlvna pa nece ostetif ~Jestj111a u kupaonici.l. postoje takoder cetke za diicenje vrlo prljave kade. kade. ~ krcmlranlh pliiesni.lSlllU bijeJ.jku dezinfieirajte od 10 kapi ulja cajevCa iikoljd do sljedecega Ako u zahodu nakon uporabe zapallte sibicu.tjte bijeloga ocra. sprjecavan]e je najbolja stnlt<2gija. \lrat~i na . No. • Pesto]e i "blago kernijska" sredsrva ®d. • Hrdu i necistocu oko slavina izribajte srarom cetkicol11 za zube umocenorn llrnuna.a\liti u prodavaonlcf). Stoga je dobro znati kako su prirodna sredstva za ciscenje i tu jednako uclnkovlta. 0bd§ite O!'llflrljan<l rliiesca papirnatim ubru90m. (vidi str..~vtl~Jt Lt\nUUt\ [(ad Je J'ij.~le j ~()de blkmbol1c l\lperi. J prirodn. korlstltl tesl<e kemikalije.0l1Ml0ti t)Illupi!:ite 0i.II1J b.licne el£lnente su§ite ml SlIllClI.komadorn limuua.!ljte probJematiitoa POI~risl!e. ulijee u nju 150 Ill! nerazrijedenoga hijclog octa i to istrljajte celkonl nego sro pusrite 1.Ostavite pola sata ili K-ako bisle "aStitili mr:amdr.<\riba.tf! . sprjecava razvoj plljesni. O~l. pokusajtc ograniciti .iJr. t)ov. Primjerice.G!iiPJjivaoje odvoda. toga.$t~ 11311~ife IJa· vlaine zidove.ll~\dte . " Otvor za odvod istrljajte • Smcde rnrl]e od vode istriJ. te St.za kernijsko' sredstvo za Ciilcenje u kadu. Kal\o bisle odEepl1i (upe na :tu5u.je .lnjeSavinu vo.1bi[eloga octa (oropina ((Ist. a zHtim • NakeD toga pO(!. • S malo paste za zube sluvine oel kroma.!ok ne 'uk:lanlt~ f:T1rlje.l:sk. Osim kcntilW.ijeloga ocra .lyite [e ria krpu ill ulijte u bocu s rasprslvacem TUSEVI I ZASTORI • OstutJH:! 1«lmenc:a sn iitilklenih· ill plastiC-nib.. ulijte "blago odvode I te kakosu kOLiisllC.te i J~rljlldete mekl1)tn 1aPPff!.IIg. Pribor koji zasto umj esto mjesta iza slavina a cudotvorno! rnozerno koristitj prirodne i kupovna j e iznimno cekinjama-' "blaga" kemijska vazun. (.ne. tl Mom 81ucaju.mjestirna premda koristite abrazivne Utrljajte sok od hmuna oka otvora za odvod kako biste uklonill nei'istocu i I TUSEVI . l. 53).nje.jeJi (~ICi. ulijte u odvod te [akasredstva (luozete za ga urnivaonike. u provrelu vodu uspite saku soli i ulijte u odvode ko] neugudnn tni(isu.L fie n~ll~l. 25 g soli i 150 ml hije]! ocat.<1 III Za cjs~enle tvrdokornlh naslaga pomijesajte 50 g praha od boraksa s 30D ..1 U U I~A K U t-' A U I~I 'l_.jku. II Mrlje mozete ukloniti i pasrom cdved rnozete odcepin odcepljivacetn I)l\\D.tite liijelirn G'Gfonl. lie biste koristili cetku dobra s prirodnirn at tesko dostupna dode stara cerkica za zube. A Ii Kupaonka je mjesto u kuCi gdje se (ini nuzrurn. i. rnjesavinu od jedne ili<''ice soli i jedne zliGice soka ad VLAGA I PLUESAN KU:-). • Kako biste oeistil! zahodsku skol.[ku prebrisire vlscnamjenskirn sredstvom c!Scenjc: (vidi SIr.za okolis. KADE. • Kako biste ocisti!j otlvod. naci nlte je kao i.imltR prije R!b1padnkl. • 1'4!S I.Il.Jznoj krpi dobro cere ocistHi bdgJCI(') tome da zrak struj i u blizini izvora plijesni mjeSavlDolll soli i da. vodite srvarati probleme. ncgoda ill nntrijeva karbonata je korisritc sol).1.sine LI 1{.le to pb.ec 0 l:iSce. Jliogu koristiti • Zahodsku otopinom 1I skol.o!iclnu otpadnih tvari koje odlaze 11 odvod. zahodske skoljke i slavine.IIJLI zahoda.pLO kaml!l)lae ~I ib. mjest<a nerazrljedenim • SpUZVOIl'l UI110.t lu$lra. "blago kernijske" rekucine . ij!~Jfj bJ. 52). a. g boraksa • Kamenac sa slavina uklonite acta.l~'ile da djelll.p t-( . j istrljajte Rrnffiijesan6ga sit 115111. kao i na drugirn i ovdje se "blago kemijska' zahod priie vodu.II . POVRSIN E U I<UPAONICI • Pastern cd sock blkarbone (vidi str.. Otopinu ostavlte ce (I . • :bl hodsku sko.prjje svega. Kr01l1iratlc rnrezlce :':. ocislite • Tvrdokorne umlvaonlku rnrl]e na i kadi istrl'ajte uljem s malo • Kako biste uklonlll prljavstlnu na ernajluu kadi. rnlrlse ZH emajlirane povrsfne i ne osteeuju ruke . Tvrdokorne rnrlje islrljajte prerezanirn . IlItQ~jnl'l od 50.!l.1.i domace proizvode sredsrva. zatiI[1 tu~· isp!l.Cenon. rnozete koristiti malo sode bikarbone j<lea. 11[1 U sode. lagaOeP0MfSi[1sl<:e ogfllb0tine i'n. • ljl(!J(.lQllice U vlazna mjesta 5 Aka vam plijesan pocne podlozna od srijez.ir1w fiMI'n ~el1Gnlirm yun0m. 115 1111vade. u~mite IIlJU.>I~I. paslu od sode bikarbone • Naslage karnenca dijelova uklcnite i acta (vidi lijevc).ini za tuiilt'lloje prebrJilHe ocrolU. OSIa vite dn djel-uje pola sata. opravdanjrn.zahodsko] pustanja vode.. tleg"! tije[.a !(QJ~ni!.L'lzete ostrtilggtl '.'1 sredstva kojima c:lba:vlja!1lo isti posao.1:.i osravlte 2 do 3 sata u zahodsko] ~koljc:i prije negu sto pustite vodu.r.\1. vi.drucje toplo i suho.ore. od terpentlna. . Isperlte vrucom vodom pornijesanorn pranje. kamenac.7. Hhn. Priprernite i 300 ml bijeloga Umjeslo da koristita izbjeljivac.I. • AkQ se odvod zacepi.L • J?op.rim. a nisu §teE:ll:J. UMIVAONICI Na. 52). Urnjesro lQga.kab.

PQI~I:..:!Jlijedi.lliUOk~I. Mjed bakar. Nastrufite pcelinji vosak u posudu I stavite u lome s toplcm vodorr-.) nl trssu ni I arnbus jer cete tako oslabjeti susite pokucsrvo suncu za slaboga ili bljeloga octa uz :l. .i.E. • jako zahrdale predmcre umoCit II CE II K biste oCistili nozevc od ih II vjetra. 0cimah ~'pljte krp0m. 2. (Posebice je dobro za urnrljani krom na automobillma.scenje.lve zadl'ze klorotlllorougljtke II . POJ'Ozni su te pokucsivo izrudeno od uh nuuerijala irua z<l~l. Drveno pokutstvo oblika kako blste drvo dok polirate ukrase.red met ci"sr i sjajan. . DRVO I BAMBUS D1YO je matcrijal 1.Hj ili cistitl vlaznoiu namakau krporu.l.ice amonljaka II sredstva . Mozele ga katkad opratl ali nikada neruojte toplorn vodorn i sapunorn. sto bolje vodite brigu 0 njirna.ogo pregiba ci. Glm .!:0 mjest0 lIi:lJlj~ijte l. 0d "o~le. Proiz. zlicoll1. 11<1 • Za pripremanje • Kad polirate rnjedcne na drVL:H0l11l: • KrOHl ocistue otopinorn od [edne ~l. dvije soli. 600 ml biti pazljlv. ali nernojtc ga ostavljati dugo. Mjes8vinu 00 prstiju. otpustafu otrovne pare i nisu bas dobra za pokucstvo.i. • A. rnofete I)II rnp icorn.1 poliranje mjedi i bakra jJ01l11je.:-. 3. vlakana.'ia!le 3 :Zlice soka od 1(IJ1UJla [10kllCSrVLJ. no postoje naCini kako meralu vratiti prirodni sja]. a.ic. istdj<1jte ga meJ(oIU 1~0~1l0111 istrljate.in I dobro promijesajte. a zatim lagano nauljite strojnirn zlie& oiie1oga visak • Na polirane povrsine stavite jednak voel . POI(U(STVA iii lagano preinazite mrlja ne i. SPAN)OLSKA BAMBUS TRSI(A I zahrdati. koji ce teku < > mjesavin(l)lTl • Ako imar sredsrvo ~ro(lrijetl 1I rnetal. predmet pocue sjajltl. uslij d vrucin moglo bi se poceti lornhi.TVA P~LIRANJE Pomijeiiajte oeta sa 2 R leA vodi sapunom (nlkako sjajitl.~POPlIt l11elal~1.~ konsute pcelloj] vosak. Nacinite kalupe od papira koje cere staviti oko metalnih z. drvom. Ie ostavljajte predrnete I'l"edugu u to] otopini II l?redIiiete ODRZAVANJE DRVENOGA • Z:. • Pre (U1'1 te od Jij'vMI(!)ga perite rucno J'1I8ite "'iste sprijeCiIl hrdll.eva )d kiselina prebnsfte vlaznom krpom. . dok se ne pocne s k ve i vino iz kosltr prodlr [er J1jJh VISAK IOR·.iCII trljajte i: dodir s sod!! bikarbone. 5 neka se kOji upija te mu i te kuko korlsti od vrbova paZJjiv~l niegn. savitljivost njihovih Ako mozete.nom razrijcdeni mekorn krpom pollrajte priradnim pcelinjim vuskorn stranici). POTREBNO i 150 ml terp JE: ruiua 75 g Ciolog peel i njegu voska 10 kapi ulja luvande i prirodno i za to Yam nisu potrebna ni [aka kemijska sredstva nl sjajila. nego zaprljanu.vode mlijecni namaz koji je nekima privlacan. • S ogrebotinama postupajte od Z<I KOSITAR sok od lununa J mrlje snazn :i.POKUCSTVO I OPREMA Veeinu pokucstva moiete cistiti sasvim jednostavno SREDSTVO ZA POURANJE 00 PCELIN]EGA VOSI<A SHjedi moj recept Z~ ucinkovuo neotl'ovno sredstvo za poliranje neogr-.~ • u] < • Nikada nernojte piti vo n VI' uljem kako bisie sprijeciJi daljuje hrdan] z.i izvernu tlepotu drva koju bolje odriavamo prirodnim proizvodima za ciscenje. Zahrdalu povrsinu MIED I BAKAR prtrodnoga rnnogo je teze krpicorn. a zatlm zatvorlte.nicena mica trajan]a. METALNO POKUCSTVO I OPREMA Predmete od metala treba redovlto Cistiti ill ce ocistiti. staklc i porculan kao i ostali vrlo osjetljivi zahtijevaju materijali - iznimno pomno ciscenje. dobro ga uljanlr» iSf.§ZOruki"Ol'tIOt'aC. 'Irebalo 01 ga redovuo bl'i~.iJ.ljk'll~l nernojte V<1 zeljeza k0ristiti i <la ciscenje tragova kQJ'. • Aka se nesto prollje po drvu. sa.lsllli aen:n)Jnf! oste<'uj II 11l 1!<11 'e tel uctna pa lb. dulje ce trajati.I.i da srecstvo ('[scenje ne dode II zu vode. nece ostaviti zu 'i. namocite iSLrljajle celi(.ko se tl'agljlvi Oil k(!)rnaciom limllll(1. II sredstva za Odrnah poliranle.zaslilili ocl greban]u i trag va uti izl Jzenosri toplini. . ostavite ohtadi. kao i krhkijlm vlaknuna siblja i bambusa. Kako I'\jlh l"OYJ'Siili poj. bel rnjedi i bakra mozete istrljati rUn.uklanite poUranje. stolnjake kako I isle ill.fl'S. izribajtc ceJicllom zlcorn i osusite. (vidi recept na preihodnoj • Koslrarlako zahrda kad dode LI bojarna. koristit bocu s raSJ~r!livacejel' I<oj) pca~kastI l11lg ko]] ostavljaju neka kern ljsku sr dstva Jf~l(1 [e p.I njegovanje drvenoga pokucsrva i odrzavanje njegovoga 5jaj. Dodajte terpenl.mak skij !estJv3ulja. Ulijte sadrlaj u Iimenu kuttiu pak!opcem.Lni slo]. K RO M ukrase morare TRSKA. no uvijek cu preporudtl . Protreslte. kao j S tragovirna :Zlice vade te .. srebro i kositar. Premda su slntetlcka sredstva za poliranje drva uclnkovita za prikrivanje Istrosenosti i ogrebotina. • Kak topli ocat pornijesan celika.l~dle. Polirajte recloviio dok jcr ce se u s dodirs [aklm sredsi vlma za ga II toploj i polirajte ZELJEZO • Zahrdale zeljezne predmeie IllH)ti¥Uome pojav.:ort1. operite deterdzentorn).U nove mrlje.lstitili IJ<!Ilim'jte dok se ne pOCHe sjajiti. Mijesajte dok se vosak ne otopi.

jETLj Crne mrljc od tragova zumaniakn mozete izribau komadom limuca.. Kako se ne bi srerlli kucanjern.u S nemojte korlstlti amonljak jer ce bitJ inutile. cetkom • Vecinu nakua rnozere C. prljavstinu biste sprijecni tamnjenje.e.: o "1J Pl. materijala koristenjern IVE POVRSI NE PORCULAN I METAL Osjetljiv« keramicke predmete j porculan r.vmoi prornilenitl eblik. S. moiete unistiti pogresilih Sljedecl. 2.tanoJ0~1]. niimH ne bi nerazrijeder.1 l1l~ltit moze potll.C'aekaUcQ. socle b. rnozere ill pornne p. Kad ga ne koristite. SREBRO Za Iijep. osratke naslaga ocistite mekom cetkicom za znbe. uvijek treba prati rucuo. Vl Ako za CiScenjt: srebrnih predmeta S urezima koristite kupovna sredstva. HDEF • Fini porculan perlte u roplo] vodi sa sapunom. • vaze za cvijec'e perite uvijek nakon upotrebe da se ne talozc nuslage. Najbolje cete [e o([stili ako (e nje~nci isftllats sre-brnein tkanlnom.Sl'ala.ikroYalr).1 srebrni sja] potrebno je temeljuo o 5.m krpdm.nje. srebro umotajre 11 stedstava.iSULi u tOI loj vod i '<11uO Nakit nal11QcJte u vocl. • Za ciiicenje vodom c<lsa 1I posur. iJ1 • Za prunjc C~Ii'i~nikada apt iii c soli U Goo 1111 v ui dobro ispeute.la 1amenje postaje mutua.ill 1I NAKIT Nakit i kamcn]e u vccini nakita morate redovito cistiti.ilmrbQ. kao u kupovnim sredsrvima za cisc'enje.e predmete mekom I erilicu iii pazljlvo operite 1I blago] sudoperu jer Ill. listiei su vrlo osjetljlvl.l. .nja srakla jest vrela sapunica i malo (leta.tur. de). a nakon toga Ispruti i Ispolirati. a POtOIll ih odrnah prebrislte 1"tII:!kuIII ih 1I Izbjeg13. ali U lirnuna i dodajte malo sode bikarbone za orneksivanje vode. ostavitc da. ne smijete ill snazno trljati jer j srebmt slo] tanak i tros i se. KRISTAL l<J!istaJ [e osjetljiviji nego sto se to cinl i lako se od se sljedec. u tome sredstvu nerna naftnih derivara. isperire odmah nakon uporabe.1ai'in tiSceL1ja srebra je vrlo jednostavan. Kako bi re ocuvall predmete k.1vrsine od posebnlh lLJ z .i i ~lpul'li(!i. bojen rukorn te c n. Predrnete od srebra uvijek perire rucno u blago] otopini vode i sapuna (bez deterdzenta). ellvajte ga na suhome mjesru. pogotovo ako ill nostte svakoga dana. • Ako je 08 porculanskun radije prebrislte krpom. svaki zasebno. ako su sitni.:. Gas' operlte. lTialv odstojl d~ ~e otp~lsli pI. Samo ih CISCENJE SREBRA NA PRIRODAN NACIN a koristiti za tiscenje nema zalijepijenih srebrnih predmeta na kojima dijelova.1 mje~ta . eelk! "om .:a zube .ije sl\lrdl1 . kallad pamu~nll tvrd01wmu koristllD ceildcli za zube. lspolirajte.re. JT10gLl izblijedjeti.1:) .l po~on Antikna pokost je iznimno osjetljiva. 1.ljeded J. cia na krporn. svaki prcdrnet ali lako ne tamne. cia. vh!znom oeat.ne i uldonite kamcn. • l~alm bjste uld011ili vosilk s kristalnih wijeca PUSlite Ako zelim na brzin. • Nikada ne stavljajte kristal gubi sjaj.ost suvremena dlzajna rnofe se ~istiii ivlaznorn krporn. Kad cistite srebrne predmete. I erite zase bno. PoR. predmere od mctala.rebiisit& srebrnern tkanlnom. Natopi.ok od polo vice Cistite ga me~o.n ga pJI!!?. vodi (2 Narnocite iscijedite . Umacite predrnet u lagano pravrelu vadu i stavite kamad aluminijske falije i 2 zlicice sode. Dobra ga 0 brisite i ispollrajte meko m krporn. Uvijek ga • Naslage karnenca uklonite krporn narnocenom u narnocitl i u loncu s vodom. [er se male cesuce prasine mogu lIvlIci 1I tde dosnlpl1.t·i. popui pozlate. STAKLO jedan od najboljih naclna cgcl:.UJ \t:J.)til. ('crkicoIll za zube.bLldlte OpranG krlstalne predh)ete treba oQmah posusiti i polira U do sJaja me~om krpom ka~o na njima ne 01 pstali trag:ov[ Pru. nego nehotice 1I o tccl'Ije.gq. • Tesko dosrupna mjesta u nakitu ocistite .V) 'U W ci!ite.lljivanju vijeka lijeplh predrneta.lllti • Nakit uvijek radi] posudi.lI pecnlcu.ijeU ispod glazure i o~telili ga. Srebro nikada ne pcrite II perilici.i potpuno radije karnenje moze ispasti iz kalupa i upasu u odvod. Odrnah lb prebrisite .isLrlJajlem korn OSlatke iSlt'ljajte ·.. Porculan nemojie dugo namakau [er voda 1110Z" prodr.lJI. u pazljivi i nemojte snazno lrljali jer karnen maze ispasti iz leiiSla. operitega vodl s malo sapuna.110 . Iako se izgrebe .lja vstina. 1..1 . nego cerkom. okrhnutlse i ostetlti.prldrzavajte 'istile savjetu. Slijedi jos nckoliko naputaka. '.e.l1'U)jetl uslijed s~a. AJ 0 ill perete u perfllci. . ru&tG.k0e1J.a zalim g~ sicini. Kri~talb.J.i pokl'cJ. a moze 1potamniti zbog drugih metala. P'@ZLATA Ziatni tanjuriclma posluzena kisela hrana po put rajcica.~aite kernli~ke deterdiente koji mogu ostetiti pOllrsinu.u O('iSLili prsrenJe. it meku krpu kako ih • Ukrase ad porculana jednako.1eVn0ga noStlllja. Ako je jako prljav. Mozete g. Aluminij privlaci prljavstinu pa ce srebro opet biti sjajna.ekoga Vl'cm. Nal<on l.te vatll II topJni ptlja'vsl'inLi. laki je rnetali moze se luko osteurt 1 izgrebati.orne octu iJi slanoj osrale pruge. J11. kuhinjskom perite uklonite -I < o tradieionalni postupci pomazu u p t. rnofe se lake (lIsterfti i u . ~e najl'.

Sve SIO varn je potrebno jest ~ cer.palite sv Ijece s mirisom lirnuna ili u VOO\! iznad svijecn)ak\l dodajte kapl et ri~n gil III Naclnile zamku od cokolade. HaSlupite 3 do \llja II ili grozdica olakl mervice 0mbijfLjLl kukce. 'il> IZRA81VANJE PAPIRA ZA MUHE postupak za obranu od rnuha . Najprije (~db:ija vecinu odmaruju usisavacem IlB zldu Iii kojl ima STAKQRI MRAVII lOHARI MRAVI • Pospire njihov trag sodorn bikarbonom. 1\10gLl KOMARCI KU1JOVIl::l sredsrva 6~tetiti plastlcne izlagalJja. boraksom. Smiesu ohladlte. 1'0 lit ne zgusna. MUHE Poswji. a eukallptus.itil.Kako biste smanjili kolicinu nametnika. I adem0Vll . • Ako sumnjate stavlte II LJ je dobro zatvorite. 1. Postoje lskusanl prirodni nadni rjesavanja problema kucnlh nametnika ko]i nisu stetni za ljude i >w Ji111umLIli greiptrura j utje eukallptusa. .e munaioite • Za. nece ponovt1o banane visok. Trake ostavile vani neka se suse pola sata. a pogubno sljedeca prirodna jeako to izlegll moljci. ami na inite sredsivo nametruka napunlti osusenirn rniesavinom prouv P hranlli lUI dulje vrijeme. RJ • Pd.i uisnite zrak. kukce. N • vole mid' citrusa p~ und svijecnjakom u vodl zapalite ulje vrecicc s kllncicirna II sobu. Vreclce sravite lacliee medu temperaturi.iIi .!te lIsisati obi onim lIsisavHcem d.rna cedrovine.!\.(.o.ece 11106 izadi. Il1ravi je ne vole I izoj gavajLI je . Mjesavlnu blizinu njihova doci. melasut vodu. i ostecen]a djeca. iz naftnih bubrega kuglice Stivite rnirisne vrecice S osusenorn Javandcrn medu odjecu i posteliinu kako biste odblll malice. c: < MOLJCI vrlo otrovnu tvur koja se dobtva ill Insekucid paradiklobenzen. moze Izazvatt pSl:!nierloga. z Kukci i stetodne 5U posvuda i s njima se treba nositi. ali na ekoloskl prihvatljiv nadn.C: n. • Posadite ispred kuce metvicu. -I Z h c: 7<:.stiti s ruirisima. lover ili ]jsce od metvice pokra] vrata l prozora .6'741) sUnc()kretl!)l'. privuci ce muhe za ljepljivl prernaz.!. koja odbijaju I obojene kornarce sadrle duga napadaje proguraju komaraca. 50lier. Nakon rijetkim slucajevuna kukaca. Kuhajte dok trake papira. melasa i uake siue lega papira Z<I umatanje. jos sredsrvima protiv moljaca.erlkt: lIlja. Licinke pHplr i stu vite Nakon toga vrecicu proueslre . pastavlte l11isolavke 1'111 vise mj:estil I:J ~uil dana lIlrljaj~e I:j" u kozu bikarbonu iJj stavite LI ili boraks.[ (€:teri<inoga 3@ ml nekollko to 1-1 A Ilk . nadrazu] uce sredstvo koje moze povrsine. te komade rublja hla lnjak barein na 48 ih siavit 1I dieti1teu. Nanesite na ko:iiu poput dvaput parfema lUI koje ste sati. 'ulja IJ Ill11. Insekticidi su otrovni i trebali bismo ih izbjegavati.se (viOl Suzh{janje !itf. • (lear U zrnima moljaca ne pronuene LI prezivjeti nagle papra ili komadlc.1 brigu 0 tome da budu POLPLIt10 cist:e. 1l10Ze .i tkanine Kako sredsrva. 5vakoga danCi stavite sv. VIIl:u narnoclte IJlill'lIZl'ijecielli rSUBuje jednorn iii ca t .I svak ga clan.iitakare • Karistite misalovke. ulje poscban odjeljak :0<1 lQ'emiisk-astedstva aa uniStavanje narnetnlka sa'dtie arsen. p~ i I I. Pomijesajte bolje. neugodan mirls pa G:ere ga m0zda radije krani. za zohal'e. Aim koristire provjetrena uporabu samo na dobro od prostora u kojemu zivitc . B U HE I G RINJ E nametnika.j LI jednaku SQdu lllHSC[1. :J siavirc POl:OITl oromllesaite. ogranicite odvojena rnucninu njihovu i depresiju. strlhnln i fosf9r. z ». ne ostavljajte mrvice i redovito praznite kante za smece. prll11jel'iGe • l(omarci nisLI bn:i pa ill Illo. nekolrko neSkodlji. Vl'b s.6lijel11. kllk. ruzmarina i rnetvice. duhanom. 1. glavoboljc. pa i kOl1'la)'(!e. a zatim umocite 3. na dnu ~I:! ucl LI .\. Pastoje i pfirodna sredstva: • Nabav.ili.HH i . Ll Kako biste . • ElelliCnllo • Nanesite nerazrljcdeno uz rub odjece.ulld. Pomijeilajt omjeru sec't'tr p.O se riJesitl muha.u. Objesite ih na u.ezi mama~.se zastitilt od rublje koje cesto koristirc.. u motajte ill vrecicama. biste zuiil.rahu . neka isparava Objeslte nurtsne .lllnticl. koje ce se uhvatitl •.l 4 [\'<I.ipri. Pare iz tih kugllca nadrazuju pluca te nakon duljega tzlaganja mogu izazvau ()~tecenj<l Kuglice za moljce sadrz.Olllare Obknog. ukapajte nekoliko kapi lavandina Lilja.premJLe Ub0jitu LI mie~avlnu njLl. lilja. 74. zarnijeuite ih prirodnim u jednaku ornleru se 2.ite mack!J da U!i1i$tava miseve 1Ii terijera za . cuvajte namirnice u dobro zatvorenim posudama i cistite kuhinjske ormare.C! naftalin. zn moljce. povremeno plasucnu vreci . derivata i [etre.i u la llce iJi kutije s mirisnirn cia su se uegd]e je IHI SUllO:!.il] LI vodu nad svijecnjakom otpustit ce mitis.ZOhari ali n. kad se voda zagri]e. • Spavajte prekriveni mrezom za kornarce. iskusajte rnozga.ne z I.NAMETNICI w '0 >V'1 U KUCANSTVU ne utjecu negativno na okol15. .av taka sto C ete vreclce OSllsenOI11lavandorn. paprikorn uaga pa kofu I irn.ze.n P0sroj.rodnL I tradicionalni ---1 0lpu~ta oirovno pare ni neugodne mtnse. Poznatoje da su djeca koja su izlozena insekticidima podloznija rlzlku obolijevanja od Hodgkinsove bolesti.vib Ilacina s: ". mjesta.

U ovom poglavlju rijee je 0 Rul'no pranie osjetljivin tkanlna str.PRANJE RUBLJA Za pranje su potrebna cetiri jednostavna prava temperatura einitelja: vrijeme. neskodliiv i 1ola·su obitel]. Proizvodi za ciscenje na biljnoj bazi dobivaju se lz prirodnih i obnovljivih izvora poput kokosa. a l za dkolis. Premda su sintetidd proizvedeni u drugoj polovini dvadesetoga deterdzenti industrijski stolleca i vrlo uCinkoviti u ciscenju odjete. takoder. kuplti u prcdavaonicarna i drogerijama. 71 stednji energije. gibanje. lirnuna. ~to se ne moz·e posti"fi oi na kojl drugi nauih. smanjiti potrosnju elektricne energije tako sto cete za vasu perilicu koristiti topLu vodu iz vasega izvora te odabrati proizvode koji nisu ispitivani na zivotinjama.a eesto se proizvode u ekolosklrn pakiranjlma. krede. po glaEalu nil pari. Nema stetnih nuspojava i ne oheciscuju okolis .! 'Str. secerne trske. rnozete i uvelike sl:nanJiti vas utjecaj na lokalnu i opcu ekologiju tako sto cete korlstitl energiju koja se ternelji na obnovljivim izvorima (vidi lzvore). Kornadke prirodnoga sapuna rnozete. zacina. vietru: u§tediet na tete en~r8iiu kola se pOJro~1 rad za susitlce. Rasprostrile pOSlelllnu se su~i da prirQdl\d. UklanjanJe voska str. 1'3 (')sim tosa. 68 vode i kemijska reakciia. "blago kemijska" sredstva pobolisavaiu 5e svakoga desetlleca. navodimo upute i savjete i zdrav za vas kako prati odiecu i tkaninu na prlrodan nadn. 64 NJEZNIJI NACIN Osim koristenla sredstva za pranje na biljnoj bazl. pijeska i Iimete. cuvanje boja str. . posteljina c\e mlrlsati Svjeiem u zraku.

ie r:lavedeoo koje skupiti u kughce kako blste ill zasritll! LI • Dlakav tkanlne okrenlre dobra okrenuti • UII. namo ire ga U 1I ce stavfte'tublje U perilicu'ili DstaU kmnadi odjece • Mllogi sinreticki mirisi ~lf/)cla sredstvi rna Jl. u kao i perilici.£no 1za rl ~e!1je. stavite u staklenu posudu 2.IC. • Osjetljive tkanine stavite jastucnicu ad okretanja l1illl1oClte U 600 pJ'llnja. "U k. pridrzavajtc se sljedccih savjeta.ke i. ako se peru i od svuetlogu rubl]a. bijeloga octa·i postojanih boja od tkanina koje pusta]u boiu. puna. ad j na koja] ternperaturi. prije ne!$. cia vase rublje za postojane MEKANO I UGODNO . Prlrodna skupljaju ill. mehanicko ternperaturl '(gk I bijel0 rLJblje pozuti a~0 se pere na 'l.lilivla. ClsLitt:l VLtU.CINJENICE 0 RUBLJU Prj]e nego 5tO operate novi komad odjece.I lavande.Cltanje uputa-za vlakna u pretoplo] (ilJ. nakon strojnoga pranja.ijekom not'i sl~nol Vt)(li (zlic~1 soli Sl. dodaite zlicu omekslvac ulju - Pm'ljerite pastojanost I~ijeluga octa. ORGANIZIRANJE Kako blste postigli najbolji PRANJA ill prirodne Hi rucnim -i pranjem. 11llQP'lkm jel' cO! S(I'itl.Qmckil. postize se isti ucinak ka(lj kemijskim orneksivacima. Kori~llo ie Z.1I zube tplislila Illl vode). pranje kad je perilica napola rublja trosl energija. ulja lirnunu iii vode.0.1zvode od prirodnih uljn ill Iecitina masnih lsiljnoga podrijetla.e uporabu.wstina prije protnja. u posudu 5 hladnorn.1 Irladnome lalnnome i. ultretan. • Kako biste sprijec:ill blijedenje trapera.na vrhu ostavite toliko prostora da rnozete slobodno uvud ruku. da l1.rijf.Ilj a (lava nde. odjeljuk uilrisulo.lnjaka.koji se ZH pripreruljen ad octa (desno).nake na UpUGuju vase rublje ostalo u dobromu stanju i ko]a se pere strojno te je je naopaku. veda i vrijeine vasi su najbolji • Posebno PJ1je pranja obradite ocia i vode (600 mI u 5 lil:. bolo evidi stn ~). ~apun n~1 UV1ILlI11. uijestu. slanorn vodom kako blste boje "fiksirali" i sprijeoli da izblijede. . pran]e dulje vrijerne namacite Zab ravit saveznici. Cuva)te pokltlpljenb -staklsnel i li.I oue kornade Z~ odjcce ~ kojih rkanine koie se Je potrebno fie smiju LJ same ocistit] mrl]e Qrije pranja ili mnogo vode i struje. Prlje pranja rublje [arkih bola namoilte .l. Prerna vlastitomu Iskustvu.sinteticke 4 zlice sode bikarbone Z 'ilice tekucega sapuna i dobra prbmijesajte.~0 bl BRIGA 0 RUBLJU • Nosire rnajicu iii tuniku kako bisl'e $m~lJ.l. tarnn • Uvijek perne odvojen NA L J E P"N I e'l .~rite [este Ii isprazn ijj dzepovct" se ne~i kernad odlece prali u @e~i1i~ii Tal4bder • Pletenina moze '(:! eeslog" pr:l. umurra. obavezno na naljepnid odriavanju te prije pranja rublje razvrstajte "blago kemllskih" po skupinarna.nja gorl1jih ~lujev(1 odjeCe.klll! ill~16ice druglh Ik<\niO~I.mistite kupovni omeKsiv8C.Jlce amonijaka IE: 1. ali ga nemojte prepuniti .({aka bi ·re izbjegli posteljine.l:0jnoga na I'ukave ko.LJSif. perite ga.llajle ISldjafte bubn]» perlllce. prij' rad itt: u prLja)lj" • Traperi '·e takacle.a.kup~(~1 ill I. SUIT. < • Pr1j~lve 1\lpcice cr. rok 1I~lja.UliistHi SE!. parnuk.LI). povrenienu Drzlt. stQ PQceti se :r~L0mek~iv. rnlerllo le uspjeha. ~a I[ do 5 kapi etericnoga primjerice.~ulia. • Ako Umjesto tkanine.lipripremili sredsivo Nt' SlUli goiovu moze se pripreruiu II kUC<lIIMVlI od prtrodnlh sW. Leske kcrnikalije - p0primitl BoJr:r f. iskusajte kiselina vlakanfi i smanjuju "blago keinijske" poput pripremite [j) Q MAC lOME Kg I A C ZA R U BUE Pomijesajte [ednu salicu sode T AH. 1<. Ulijte u staklenku pnmjerenim pranjcm cere posrici postupclma za svukt tip tkaniuc. • Per-ite ruj(c ( I ice j). ill omeksivnc v pranle vcdt se (vidi Izvore).je rubl]a sadrze alerg ne.iva6 tkanina odrlavaju PRAVA TEMPERATURA • Perite acetilne razliCiLim ternperatu i akrilne P RJ!l (I savitljrvost toga. Time POTREBNO 115ml Z . Napunite buban].opako kakc> bi ·e pdj.jeolJe b j tl~a. • Osjetljive tkaninc nemojre prati 1I ptedug:o.iskuhuvanjem. . IJ 1I naliepnleama • Nemojte lezau ua postel]! odj 'Ci kOj~1 nus!re V111li. prati vodorn. ZII sinteriku tru]e dulje. prljavo rublje prl]e pranja vodi.1 jli leguele ..N A $tatitkJ. Dodajte nekoliko kapl ete ri ~rioga 'l.ljili polrebu • !o~iLe pregacLI Gll. cedra I'li pelarglmile:). h rparna I prerna vrsti tkanina . jer se tako za malu kolldnu DOMACE SREDSTVO Nau(ile rr·lpl~lnjt.e izl'ililede. 5 bi [eloga octa ucinak.Ivale 11. Kako bi vase rublje ugoduo pUIldjesajle bikarbene. 66-69). prodtalte upute 0 Napunite svoj ormarid u perilici ne koristiti potrepstinarna sredstava za pranje i pokusaite Izbjegavajte jake deterdzente. bo]e.L~1!I1(0J temper-aturi.je rublja u bubnju (pale je energicno.LI1J vode) ._o NAMAKANJE • jako RUBLJA mrlje (vidisu. u perillcu.1 rublj zivitc nu podrueju U gelj . l<a~0 biste rublju produlJiIi rok oto] ini traienla ll!stedjeli energiju. sthtetlka Illaze veda rvrdn. perite rublje u razlicitim Sastojke poklopcem. elektricitet.. a Z~lti. koJe ie p~trebno kemi)sko clscenje. Ian i vunu na rama. Prije upotrebe dobra protresite. . kokosova sfurtl. pol a sara priie pran]a.Jl1 ill ~I:Lr()n I tk [(iOnl '1.\ine trefua pratl rl. K01lkl:l god pranje bllo blago. fzgubitielostiEnpst guzvati.E t:J P V TE .r okrenite na.llju je lleogranLcen.l neglll sto LI m0ze~li • ProVi. iii IZllogep. ga ku('i ZH Ako ga ('\. perite ill rucno.11 ZA PRETPRAN]E ova] recept kako !JiSl' za Ili~l. Nanesite na tkaninu cistern krpom te nakon jedne minute isperite.L I ku hate. na najmanjo] preparllcenaj SAVJETI ZA STROJNO PRANJE RUBLJA .ce 11<111111 1' ull\>-d.

Jcemijske rnrlja ko]e uklanjamo otopine i tada je po rubovirna rnasne nu:lje). 25 g boraksa 600 ml hladne vade i'isccnje poput (vidi st.na namakanje u '1~U1oi odi. Uuu'ljanu tkaninu ostavite pola sara namocenu u Neku od uh sredstuva. Glicerin.ka "ludi ld0bucal~" o0raks. sljedc::cc: • Odmah ubrllsom.l> < Cue II toploj . jake Irna [ak i slatkast rniris i njiLTIC se mogu ukloniti neke rnrlje. ill otopini boraksa KUPOVNA ZA SREDSTVA MRLJA rnedu za KLORNI prlrodna IZ8JELJIVAC vlakna . druglh slnteu 'kih vlakana. • :N. poznat i kao drvenl alkohol rnetllni alkoh )1. soda blkartrona terpentitl -I . I spojeve na bazi Natrijev ni sastojak za perkloroetilcna trikloroetilen. zlvale su sljepLllou i bjesnllo a odatle iz. iii narnocite arnouijal a rastopljenoga u hladno] voeli. Pt-<It-<UUI~A ~KtU~IVA UKLANJANJ E MRLJA LA UKLANJANJE MRLJA VODOM NajjaC. nusproizvod u proizvodnji sapuna. (Cisti alkohol) PROIZVODI mogu ostaviti tragove KOJE TREBA IZBJEGAVATI SIGURNOST Sva sredstva PR1JE SVEGA za ciscenje izvora.<C. ali SredSLYO je talco jako da rastapa celulozna Nadnrluje vlakna i uklanja bOJLI 00.da ne osterit« vlaknu. ucinkovito je sredstvo za ciSeenjekoje se moze nabaviti u veeini Ijekarna. sadrze otopine kernijsko !laota[e. dobra prl'lrnijesa krpam.cat Wjeii limun sol (oatrijev Ida rid) '" o o z ~ l/l Postojl nekoliko "blago kemijskih" sredstava za uklanjanje mrlja koje moiete koristiti u nuidi. Uvijek prodtaite upute.le. Terpentin je blaga. 67). cuvajte i k0!'islile kad yam zatreba. • CiSliLe rnrlju iznutra prema van. 2..i se u soli pa stoga tkun inu na namocire u hladno]. boja i obllkovan]e. Natrijev karbonat jedan [e od najstarijih proizvoda koji se koristi za ciscenje. Svakako ih izbjegavajte.l otopma u prirodi ce uspjesno uklonitl jest veda.. otpusraju PiU'C. Uz brzo djelovanje.lnlolI:ite mrlju lJ mlakoj vodi p kupitc ostatak re.to moze "skuhati" rurlju j ona ce se prihvauti). zaslgurno mrlju.m. Korls!i se za uklanjanje raznih mrlja. 5 glicerinom. IZOPROPILNI t1 srcdsrvima nadrazuje za skidanie.u. sllcdece. nuslte zastltne rukavlce I glicerinom. a ni nisu prihvatlllvi. C)lapalo. 60cu za'f'epite I protresite da se 5ve Vade i dodajte 3.Katkad se nalazi i oci i kozu. • Bjelaneevlne u krvi rastvaraju mozete vidi cI lie).odnaotopina za mrlje od ulla.lte. Iijepi odjevni Nadrazuje UKLANJANJE lzlJjc. A C ET 0 N Osnovni je sasrojak u cdstranjivaclma laka za nokte.kLlOne upijajucim kuhlnjskirn rn cO '" l/l nemojte snazno trljat! . OSDO kozu. Par metanola iz. • Mrl]e od jaja na odjeci ..r. je rnrlja jos svjeza. prlrodni je omekSivacvode i uklanja prljavstlnu i masnocu. I sredstva jer otpustaiu otrovne pare. vee namocite LI mlako] vodl I prile pranja annesire otoplnu sa supunom iii solju. i grlo.ljivac [e koji ()~tecuje predrncu od vune. izbjeljivaca (vidi dol]e). Osim toga.lJ·iborom. ·spada II samo u mallm kolicinarna. METILNI DENATURIRANI ALKOHOL Dobivaju sc (lei naftnih derivata. 11 zaum tkaninama dobra reagiraju drZite izvan dohvata djece. METANOL Vrsta alkohola. nisu iz oddlvilJ ekolosk] izvora. mrlje) Za povremenu etanol boreks arngnijaJ( upotreb. Nernoite korlstiri toplu vodu (to ce "Jiksh"l!ti" mrl]u). bo]a. svi. • Mrlje od cokolade lake ukloniu u mlako] posudi lsperire. Nanesite otoplnu na mrlju cistam . Nekada kori '[iii klobucari 'U .15 iii ga ALI<OHOL za ra tvaranje t. koji se brzo rastvara u okollsul nema poznatih nuspolava. Prestanite koristiti proizvod aka yam se zbog njega vrti u glavi. Proizvodi se iz obnovljivih izvora iz suma. boraksom vidi doli ). 73). ucinite crnuga vina (vidi takoder SIr. 11(. pokusajte SIJed CC ("V<11'i juka S1I kemljska sredsrva zn uklanjanje mrlju. muenc yam je iii ako izazlva glavobolju. dzerseja i samra bit de unisteni. sluno] vodi dol.zeotoplne na bazi etanola (isti alkohol je u vinu i pivu). • Za osusene podrijetla apunici mrl]e organskoga malo ili. naftnih derivata. otopinu s.aftni je derivar i treba ga izbjegavatl. moze biti i u neklrn sredstvirna uklanjanje mrl]a. Osim sto ima ucinkovito djelovanje na tkanine. prir. hipoklorir. v P~ijenego sto obradite tkaninu.obris. I Og()[()VD za rnrlje od UKLANJANJE MRLJA ORGANSKOGA PODRIJETLA Za uklanjanje rnrlja oel krvi i jaja (nikako maslaca. 8slaVit'"eda se os~ll . POTREBNO ir . Priprernite. Nll<ada ne mljesajte i<emijska QOMACE SREDSTVO 00 BORAI(SA IJtJbJ"o uklanja rnrl]e organskoga lDgdrijetla. Mincralna voda je izvrsno sarno tapkajre . I ad se d godi neka nezgoda. pri dodiru lzazivaju ostecen]a Ociju i koze I dobivaju se iz neobnovljivih tesko rijeSiti ill se. ostruzite ostatke jala tupirn f. :glicetifl' terafln (za masne. ostallm.drva. derivat i~.Osim toga. rnofe se koristiti za ciseenje kistova koji se koriste za nanosenie uljnih boja. Sad. fII Nikada SASTOJCI ZA l/KLANJANJE MRLJA natrijev karbonat bijeli o. i uklanjanje neclstoce kucnih ljubimaca. Kad korlstite kemikalije. oei i disni susrav.

(7).l prem1L LLJTullllna nH n:. a zatim ni. voska. Elericno ulje ro Mrlje uvijek obradujts dok le boja jos svjeza.1ll(·)cI ce pumulm. ad limuna kemijskom" ili b. mu:!. Namocite tkaninu u (J 10 Aim na mrlju od votnoga soka iscijedite sok od svjezega llmuna..161 gWll<l zamrzne. [sped[e VQ(Ii. caJ i crno vino najgore SLI mrljc..'lISi a. deterdzenta kad ukljuciti lununa i. tkanlnu drzati nad I ncem P0StaJl toJiko ispiranje. Pusrlte d~\ na tkanin! prlrodno ':e lzbltiedierl.a i hladnlak na nisku temperaturu.lje mnopite u nernl'ij!'!. od inrlje od cokolade uiozere.bjc.tko biBI. dll me ukl0Jutimrlje ulja.smvlle otl.itc ulje b se upije. .0 I'll o -I til.:lliterdierttoloL .slo i t. m~rgaril1a" ll'llijoneze.l(.h milja A. • U mrljc od I . pune iLict soli.!ell Ijepljive rvari popur ljepi.1)1lj'l ru zern. u na kojoj SLt iragovi 1.(.et. :> !'oJ "< l> A ~ z l> Z r izbjeljivacu rnineralnom vina • Za mrlje od cajn na stolnjacirna mozete koristiti sredstvo za Ciscenje od boraksa postupite s (vidi str. • Suhe mrl]e od crnoga pokusajre puSlllpkolll THkv iuozete ukloniti gllcerlnsxom koji se koristi zu (vidi str.a spalleno mje.. a zatlm iSI erne. P kupire sratak rckucine. IVIK LJ A U 1:1 U J I uputit <'CIllO vas kako ukloniti rnrl]c 1I bojiod hrune i pica.LI.1:0111 sunca.. a zarim isp rite 1'1 In MRLJE 00 BOJE U KUCANSTVU VeciJw Iiepljivih upotrijebiti mrlja . sto Najpllje spaljen. nll~in-.Katkadotepinorn od l> C:I1 . Mrlj e ed bola na bazi vode name€'ite l. suku sode bikarIJun. U prasak za prauie dodajie karbonata. :1 za+irn bpi )peril' UO'BICAJENE MRLJE ru2a i pceuiio (lei kozrnctik« 1)1.jeloga acta ili je i<.te spuzvem oamotsnom u terpentln.(t'h~. a zarini op rite.kaninlJ Iznesite IljI SUI'l~e.. odjer'e 1I operue • ZyakaC'll gurnu rnozeie skinuti kojemu vrije perllicu).1(1 se zvak. taka sto cele S\7e dok rnrlja ne nestane.ga Ubl'\IS. i~bHjecijeli.i tlio nUll10cite svjeze cete ill obllno poprskali terafinoll1 O~tavite nekll djeluje I1lll~l" i~cjjectenmnu soku od lirnuna. 0SLllV.(' i.gltlcale odje lip~tllti Lkllnir1l1.I)1rljeod hrde 20 do 30 mlnutu nalll.imlula.llu. • Odje ~vaLmttt! "IUlIle . '. • Ml'l.~. Ll I kojJ ce tekucinu Lli irl.I1<U1'1<I21. katrana i trave kapnite nekoliko eukuliptusova utrljajte II mrl]e.1 lI11Cll ~ zatim naneslte oik'enje sreds: za • Uklouite osuuke CO~laje 11a tkanlnarna prepunite tele je j08 [edanpur 11<1 cikle.1 2aLiJlJ lO ui] ·SlO poprskajte znoja namocue vodi te dodajte meka tb ju Drugi 1I 1 do 2 2lio: hijt::ll1ga ocia ill sok od UIIlUJ1<l iii.ljajte.jeclI ()pllril~ l1o. primjcrice ~Qk(lJJ1 ad. Illr.djl:pnid. LrveDoga kupusa rnrl je ad voca. takl\1 II toplo) I')ekolil I) sali ili Lijelmm nodi. mashlCa.1 vino. • Tvrd()kufne etarll.te uklonltl mrlje na ba. jednuga kuhinjske zatirn cia izblijecli.. Zarirn mrlje od oS \l1. 52 .1tr<1l1<1 utrljajre mast. a V[J moci (ell:' ie uklouiti. 1I oropin. Bobicasto voce. ~I • lal11<lscenll Tbninu soelt: bikal'bone toploj vieli 'i.e?110 istrljai. a zatim po rnrlji prolijte bljclo vino: ono 'e [e zaslthi. (7). • .otele ukloniLi mrl] slrani u). Uljne boje jcdnako k:..zi 41janih boja koje5 u se te k osusile. ruozete ne pro~u hati 1I mogu se uklofliti terpentinom premda to prirodno otapalo nece djelovati kad se bola Qsu~i. maslloce LIlja za lkaninl.ite se lIobicajeni. • KlIcl po sligu prolijete od limuna S j (vidi Izvore). oda dok gUIll.1'0"rijedi j Z<I Jl1"L01:ij~11nd stoP0st0LoQ. a z:llilJ1 je J1amocite Za voeli i cloclajte "1 lago ke::mi. [(. prije pranja n. Z tliee If Mrlju namocue svjezim sokorn odsro]i deset minuta da vino pro2me vlakna u sagu. najprije naJl1~zite pa-[ JJ] (')~t tit!: lkaninll. m~~ett! 'ski nuu.ll. P0. ~a lirnuml.u:no('jte u "blago • Mrlje od villa na oeljel'i uklcnlt cere taka da pc njima prosi ere S ispcruc I11lakoIJ'1 vodom. II StT jna pt~lllje u "Icrcrclzenl dodajiE! 2 zlicc .a ponovite. • 13iiele I'll ulja. llag bikal'baJle. 1I &j(om. kava.~ode na vi~()koj lemp 'raLul'i.I.uajprije ill sl1sLruZiLe ~L(J vrse soka uti 1IIr. Mrl]e ad • Na mrl]e od ul]a. • MIlje cxl uuve prije prania natopiie u glicerlnu.ljLe Ivrci()tn cetkom. a tkaninu natrijeva zatim operite.dcl1'lI od lllaSIl0CC1rakQ II pr'lhu. pri tome pazite U.(.je d ruZa ukkmite ~ukaliplu 'uviJi) uljeJ\'l. . I)rugl llHCln je ~I:I kelllijski" lI~e[l'ijebite "blago 17. • Prije nego sro operete tkaninu. Riietko cete moran ill bilo koje drugo kupovno rn vodorn. koja lie cesto zaprlja travoru. Otl. mrlja astQjcima i Izbjeljuju kemijski sredstvu za skidanje irn ll. jednako rnrljama od kave. a 1I nakon toga natopne "blago kernijskom' iii samo poprskajte tkaninu t vodorn.b) ·jjiv~I(.asuncu jer ce a :aILim i~('elk:. okom od l.ai"il('. LI ('aja Ili kave.KLANJANJE MRLJA 00 MASNOCE Slijeue kuhanje savjcLi.ku jt! od glacanja J1eZl1~t(a. a ZatiOl OSlavj(e cia s (Joclatno ().r.l'il)J.o i iD o Z od (rave (vidi prerhodnu pctcc i u brusc toploj vodi. Uklonlt (e celk. ljedecim savjetirua no al 0 brzo djelujete.ljiv~ell. kalm i strojnoga ('istilH alkoholom. kao i ohicno.U K LA N JAN J I:. rako sto ot pini natrijeva karbonata g 11a 5 litara vode). ITI07. i Jll1'lje od Ie tumne cmo ukloniti • . Sok ad limuna l1<1heSiten.euklonlli gllcerlnom.l ne • Sastruzite sjajilo za ipele.e ill uklonlti bez kernljsklh srcdstuva.i mrlje na bijeloj sportsko] odjeci.jski" pra§ak. . bojj mogu se ukloniti prirodnim vrufegg:9da moze. TRAGOVI OD GLACALA od LI 'lJ:agQve oct glacala ullonile na najjednostavniji sUllcevrnl zrakamu. • Hije. • K:.I hladho] vodi.i I£~ld . postup. Dobro Postupak i osusite 11<. Zatim je stroJno operlte "blag0 kemijskim" .h Ostavite da upi]e tkaninu.i uugova izbjdjivac mrlja.

izrndeni su blorazgradtv te da nlje Ispluvan na zi.ijiste oZa I'ra'!ie su ekolosko sredslvo s-am'o po. u <.ila doda1ll0 savitlji:va i meka. l(aJ(O biste.1 deterdzentu JllJ'lja sredstva kako biste se uvjerill cia je proizvod biljnoga pcdrijetla i iz mlneralnih lzvora. Z~ U pral1l1 j te)n!ce ispiranje dodajte zlicLi sodie Dleluje tako stO ionizirani kislk. energi]e.c1obivaju razgradivi. jer je bolji. kernika'ija.PKAI~JI:. Provjerite je Ii sadrze enzlrnc koji se dodaju podrijerla. zivotinjski i biljni svijet. enzime i bjelHa koja SU SIe lstva. EDTA I 'TA. Ako zivite na poilfwYju gdje je yoder tvr<ila.1'. SU$ite l. koncentriranl. pomijesaJte li0 g kom-adii!a sapuna sa 2li. S.2 zllce • Koristite prasak ili tckuelne koji sadrze ekolosku sredstva Z. sastojak boraksa. To ce smanjiti njezinu ODABIR PROIZVODA "Blago kcmljski" rjesenje prolzvodi na bazt sapunu od • U perilicu. priIodna . :.) KORISTENJE ucinkovitostt i skratiti LI PERILICE rok trajanja. otjecu kroz odvod.i "hlago kemijska' klOJ'<I111indjcluje na pluca.kall.ivu kOZll. sto ih ani iZllimllo Iskoristivima vidi Izyore). popur zeoliia kokosova. • Slede vodu.:i naftnih bit ce jednako mogucnost sapuua derivata. U odnosu na njih. Ipak. na edene sastojke prasci za pran]e . koji :rktivira rn lekule V( d .II~ ill KEMIJSKI Kucl god je LO I PRIRODNI moguce. SU Novi "zcieni" proizv'Od za pranje zamijeniti cleterdiente d. dodalte j05 malo sode blkarbone. Evo sto trebate uciniti: Ako zivite na podrucju gdje je voda rvrdacna nekim dijelovima 'vase perilice talozit ce se kalcij.I mogu utjecati na druge organske mol kule. Nakon Ispilanla.e 1'r ci.. Boron. i svjezeg« Iimuna: Limun je ucinkovito izbjeljivan]e. 'I'ime -cete. K.iranju cJodajre rn~tlo oera kako I j rlwnina blla :. 11 na vlaknima. 1 • Izl jdjivaCi u prahu ko]i saclri boraks aktivni $U Prednosti pranja rublja na prirodni nadn su brojne.j(ljna. irna Ii u vasemu koristlto prtrodna Sri str. navedeno riskirati tekucini d a rkaninu kornadicima za pran]e ulja (vidi treba i prati je u pertllct.iru t1l1blje II !alma te ukhu. i onecis OpDS<1n izna I 60 SLelna je » vidi stupnjeva Celzijevih. uktivni jedino na niskun ternperaturama potrosn]u te tako smanjuju RUCNO PRANJE Ako [e na ualjepnlci prati mCUQ.. £1.g natrijeva karhcnata (sode). potrebnu praska za pranje orueksavanje koriste dobivaju SLI LI vode. odjeljak za 1 do . i.L dodajte sadrze trl do cetiri putu vise deterdzentn nu ba. pripremi] pxa~ak fa i!Jranje rublja koji ne sadrfi ale:rgei1e. ~IVHr~ u za • Kako bi. izazivaju reak lje na k Zi i rana.rSinl.0 DOMACI PIlA-N JE PIIASAK ZA Proi+:vocie od klora ne smijete Q mije:§<lrjs amonijakorn ill sa sredsrviJ1]~1 cisdenje ua bazi za l~iSelina (ru spada i Gear). provjerite njegov sadrza]. kuhati xintetiku. OprullU osjetljiv.eterdiente. . ako mozete. Korlstltc sode hlkarbone kako biste sprijecil: stvaran]e naslaga kalci]a.. 66). takoder povecavaju j 111 Operfte je.ldrii uje izvore vodc. kolicinu smanjiti do 30 posto.votinjaoia. derr-rdzeru.mo€u vode.<ldJ1jUvbdll pri isp.u tkanlhu umotajfe u ru~nlk i iz nje Isc1jeoite sv.rucno s prlrcdnlru sapuna gucn st osjetljivih tkanina na bazi kokosova alergijskih reakciia. Od konvencionalnlh prolzvoda koristite prasak. palnuna i replcina ulju uajbolje ~11 za pranje rublja (vidl lzvore).a rlwnoj pov. Loptke jer. lsplrite lL mlako] vocll.jajl.1 ci~cenie mdj. rethodno namoclte II vcdl 1I blugornu rasrvom kcrnndlca sapuna da se prljavstlna otpusti.i za pice. enzirni i 11:. koristitc IZBJELJIVACI koji se prj tome stvara otpusta sodu i vodu s kisikom te je posvc prirodan (vidi lzvore. Provjeruc usp iravaju zacjeljlvan] LOPTICE !)lOZe ZA PRANJE • Loptice ne izaziv'lju a]ergijske reakcije i pogoJne osjetlj.::. a smanjit koruercilalnih se iz naftnih derivata. spoj o z vrlo otrovna. • Tkanlnu . kuhaire ga 10 minura na lagano] vatri u vodl s malo praska .adkernijski deterdzentl (na naljepnicama su navedeni kao "plenusavl deterdfenti"). • Mogu se ponovno k ri~titi do 750 pUW. nisu lako biorazgradivl Dodajle sodu bikarbonu kako biste smanjili potrebnu kolidnu delerdl'ellta (vkll opasni vod. Prije nego sto kupite neki proizvod. ostecuju riblji. izbjeljivaci. a usto i ogranlcavalu dotok kemikalija u rijeke i jezera.lIT! leklll. • Optickl tako cia vase rublje bude" bjelje od bje1jeg8". . urnjesto izbjeljivaca od J67) • Kako bist izb] 'Ij Ii rublje. zaclt. ad tekuclh • Provjerite proizvoda koji • "Bioloskj' prolzvodimu organskoga i citrara.(ju ~'Qdu 151karb0n . Enziml enzirna i za uklanjanje 66-69). sve dok tkanlna viSe ne bUlcle skllska n<l'clocill'. sredstvo za (Nikada nemojte z It1(}J~1. alergijsk se iz naftnih derivata i nisu lako Osirn toga.illa b. • Izbjeljivac od perkarbonara najruanje je steran za okolis od svih kemijsklh izbje] [ivaca. i osobito polovinu preporucene nakupljanja kollcine: vasa odjeca cere I ostatka ('ista. 11l! cistornu w'n!kll . nemojre ill II "blago kemijskoj" Izvore). "Blago kemijski" iii dornad deterdzenti i tekuCine manje osteculu vlakna na tkanlnama.l.i na l0plomu mje tu. clrugo ispil'anje nij llllZnO.u suvisnu vodu.1 ljudske. Blali su za kofu i izazivaju manje alergijske reakcije. takoder. koji se proizvodnjl deterdzeuata. • Klor rnoze biti ~LI. kupovni deterdzentl temelje se na naftnim derivatima i sadrfe fosfate.l1e islo u. • Ako perete sviJu.I~A Pt<IKUUI~II~Al_.

plalue na sviezemu zraku. strane i koristue vlaznu krpu. slo] Time S 11:1 SUllCC N. prijedite vlaznorn krporn preko zice da uklonite svu ptljavstinu pranja. Llslijed Lorline • J emojte kupovat: plaluc kojc SAVjET i<oristite parnucne i lanene (vidi 'c oznakc na ircba ndnijeri nu kcrullsko ('iscenje puccta sc mogu isropni.. • huprovizlrajte okrenuilh su~iIo izrnedu dvaju naslonima SLO]<lCll. !. z. UPUTE ZA GLACANJE SUSENJ E U PROSTORIJ I pI ces • Vunene povrsini. (·tli se ispllul."11 prowl'.ti. lspunleuolparcn» objesite kako bi so za$Lilili ceLkolll kako histc uklonili lIniSlile nepri rnjerenim Kad rasprosrirete rublje vuni. Mnoge rnrlje mogll se ukloniti pranjem .c uzimati zdravo gorovo ono !:ito pi~e 1. ~ odstralljivanje !<. ie II kupaonlci • Cis[ile ItIrije n« odje(i (vidi sir. tkaljini. NavodeCi sliedete Prcma istrazivanjirna.scenje. Rublje Kako biste osvjezIU odiecu ko. upijajucemrucniku.ci.18 odnijeti 11<"1: Jcemijsko . preko uviju p02ute zbog nekoristenja koristenja I pranja.i neke organe.ile en rgijl1.lSiLe ill na r:Jvnoj SllSi.us.ohladl'l iz nfega pf0l1jte leKu'Elnl. tako . namjestite na vlsoku temperaturlt i P.bjegl.[ili uputa.jte st:o pise • tspod prekrivu naljepnici.tlteda ispusta pal'u aka pet min uta" Na~Dn upotrebe gl~calo n. L.iL. pustue paru .\J1lt.neJ<. elja prekrlvace it alLIBtlJlJj~ke Folije knko bl rctlektirala cete u. PRIRODNO SUSENJE l koristite C:iste kvacicc. mrlje oaistite pastnrrr od sode bikarbone vjetrovir clan j r vjetar ubrzava ima izbjeljujuc! ucinak. ZO) II Nernoj. te nadrazu]e nos i grlo. nego zu man]e komade To se po reblce oduosi na vunene odjece.lO:: POI rskati vodom. all pripazite plahte istim redorn. • Kako biste iz.i sjaj na tkanini. Ako odjecu ipak odnesere kernijsko cii'iCenjc.nice. I spremire ih Il'l se QSletiLi 1I susilici 6:1k . Vunene ne gJac~. za to je potreboo i znatuo priroduu vlaknn upijaju 1ll110g0 vode. kuko [e I'll. 67-69).kaniuu nacinorn odjecu mekon: prlja .gla(.h kako nc hisrc IIllisrili 1). iii u prostoriji gdjc jc 011'010. bistc rnorali za glacanjem smaniit cere nn najrnun]e. a potrebu .amenca' gtaealu 113 paru malo bijeloga u octa pOl11ljesajte 5 vodom koju korlstite za glac.f. tkanine Osirn "l'huJu gkll~alil. Gltt(~ljte vunene predmete s unurarnje strane Ita imate sipJeticke plahre [er se Ill' gu osiellU. tkanlnu tno. (stari.iL. gl~lbite unntam]e • Z~I Buduci da su kornadi posteljiue i prekrivaca.Og'l. mugu o$let. Time da plahte te . OtopillU uliite u olVor gla:cal~.~tedje[l struju.raol:e je nekoliko dana "ani na uspjesno (vidi srr.~linlli prasiuu.l uzetu nemoire rasprosurati I unjene tkanine. sus-ilici.1 da ostanu na adject ill na preckama pl'ucil:t. j 'r ce materijal kojirn su punjeue pasli IlCI • Glaado uvijek namjesrlte I mperaluru dno.I. lako ce oSe br:lt' izgube boju zbog cestaga i lanenih plahta je l:ahLjevno.SUSENJE I GLACANJE Ako imate vrt.ikc) If(ls.~it. pari je n~(Jbolje . • Nikada iZl'avoajte • Plalue ako nego Ill()gu 1I radije susile na zraku.g!a(..a se clstl sarno kemljskl. Rok!op~~ . Ravr osuSlli.glacanj . za . cistl stolnjak dobro ria nlskim icmpcrarurarnn. staviic topliuu. odjccu na zrak kad je cia je osvjezite. pridrzavajte se sljedecih na ispravnu rkaninu. • Ne glac::'<IJLe preko pLl . • SWVilC susllo s preckauui bojlera. • Celbjle povrsinsku naIJepni. 5[1'iL(:. proizvodacl prcporucu]« kcmijsko (isl'cnjo:: ako .aue Glacanje paLnuCnl1l slozit mjesto.aim nernute glacaJo!H1 paru. ilea n!1 susilu.! .. povrsini u kupaonicu popur vreca za spavan]e. Glacajte oko njih pare j sljedt'clI stranicu). • Prirodne pamucnc iii lanene plahte mozete su.i.eta..0$1':'11' • Ako lmarc miesta. \1 tlaske POSTELJINA plahta.C so. radije rublje suslte na svjezemu zraku.~Rase . Na ta] nacin vase ce se rublje brzo i ucinkovlto OSUS. zahtijevaju dul]e vrijeruc.drzite g<1 Iznad naborc. pokrivaca vi~e :1PREKRIVAC popur dvostrukih vcci i teli. cinje. a • Kako biste produljlll na ravnoj pokra] uporabe rok trajanja odjcce i KAKO O(I~TITi GlACALCl Gvicli stn )2). svile i vune te sintetike sasvirn • Izncsit sun 'ano rasprostrite ravnorujemo i pazne na nabore j savove kako bi odjeca zadrzata oblik.lIo. 36-41).jl. veste susile na rucnicuua spJ1ijeeili stetu koja moze nastati zbog neispravne glacala. zelimo ukazati na to kako sto manjim kemllsklm ciscenjem rnozete ustedietl novae i tuvati okolis te yam dajemo savjete za lakse glacanje bez kernijskogadscenja. Kad se glaGi'lla ohladl. Sl. vrtoglavicu glavobol]e. CeslO je pazljivo rucno pranje osjetljivoga parnuka. II .lI]je prostora Z~I su en]e.i11a radijatorirna. kako biste sptije.sto i slozene na dna. nego da trosite energiju suseniem LJ IZBJEGAVANJE CISCENJA kcrnijskome (PEHe)_ Ciscenju koristl KEMUSKOGA se kemijska otopina perkloroetilen i njeztne pare mugu biti kuncerogene a poznato je cia izaziva U1 C VIc m Z m susiUci. nabore dok glacate. sLriLe plahlu • Kad I laht ~ult 1> QSlIS(:'. IDlICninI1. SUSENJE NA ZRAI(U • Odaberite Sus nja.i cete 5vjeze oprane uvijek stavljati cete sprijeciti pari iii preko vlazue krp 1l10ze posluziti).

a plastika od stakla. vrtni se u nove limenke.t.guse Feeiklir. svoje navike. . umjesto u pogledu kolicine otpada koii odgovornosti nas sarnih novih Ponovno koriStenje kuiija str.79 . U Skuplianie organskoga str.82 postoje sredista za recikliranje materijale koje ce tarno obraditi kod kuce. trl kllucne . Aka promijenimo ce nam Tajna je u tome da elaksate sebi i organizirate u svome domu take da yam taj postupak sredstva za rutinorn. MJESTA ZA RECIKLI RANJE Raspitajte se postoje neklrn krajevima raz. ponovno uobicajene. Mnogl ~UChi wed meU m~. Neka pcnovno vasega nacina razmlsllania koristenje i recikliranje postane dljelorn i vasega zivota. cak i u odjecu. postane P'REDNOSTI RECIKLlRANJA koristen]e stvari.neka mjesta su tlk uz za recikliranje u veCini papira.ijsRih sposobnostl i praKWfli~ fl1re~tq za Jil. svoiotpad u tlednu gdje mozete donijeti .OTPADA radnjereduciranie. centara smjestenl SU sprernnid za recikliranje stakla j metala.oor~aniza.postat koristenje i recikliranje Mazda niste znali. kao narnlestai.. Aluminij i cellk redkliraju a organskl otpad stvara bogate hranjive tvari ako ga odloiite kornpost u vrtu. Sve stc V81l1 je po.[teboo jest mal. boce mogu ponovno u proizvodnlu boca i ostalih predmeta novinski paplr.lti. recikliranje R CIKLIRANJE ko]l se baca u str . otpada cestu. all vise od dvije trecine materijala srnece moze se reclklirati.dia-ganje stvar1. Povecava svjesnost pralzvoriirno i siri nasu svijest 0 kolektivnoj Stare staklene kao potrosaca. 81 Recikliranje se u osnovl svodl na ponovno bacanja . papir se reciklira u pisaei pribor i se moze istopiti j oblikovati u kuti]e. Aka nemate prostora pwnesite sa soborn kad jednom vellklh trgovacklh adlazite u kupnju.ne otpadne Ii u vasern u gradu odlagalista za recikliranle.

<1ko pise sarno ltoje SC l11014u POl1(1VllO koristitl Ako razmlsllte 0 koUcini smeca koju proizvedemo (ete zasto [e recildiranje kucanstvima tljekern godlne.ne baterije ko]e ne sadrze kadmi] ru zivlI. se 1. Osirn toga.~e ornagi apara:t ili umetl~e nallvpera . • Kupite w. I· djelovania buduci da]e nedosratnost nezcllcnoga smeca 1I tome !ito zllvrSi na odlagallsttma.ra i kokosovih LI j I I .)Krathe krjJe za cisce'1j." pis:e ll ua ualepnicl k(llicinalll<1.llatnene rupi)ice e~ergiJ~ IIi !:iater. clajte nekoj dob-orvorno] usUlll_Q.niJll zaruljama. iii stare ru.asticnima.G1l e vreci(!e' kako il. Radije kupujta povrc€ U smedim vlakana.iMe paklranje najrnan]e.01<0 sarno [edna cetvrtina od 200 mlliluna tona proizvedenoga dva kilograrna po osobl na dan. • Kupujte stu ('esce predrneie dobrorvorne svrhe.. • Pijle 111Irir:lI1\1vodu i<:.SMANJIVANJE KOLICINE OTPADA w • Kuplljrc svjeze voce i povrcc ve('iJ~1 II PQgledajl. nego novi. shvatlt Jli "reclkliran". umjesto tOga. j'. plastHlne sp ive salice i tanjureotl f§a]'Jirnate ubruse paplra i pla. staklene boce i staklenke. svake godine u u razvijenome svijetu proizvedu se mUijuni tona smeca.iEl ~d celulPle (bi0r1jzgrqdive) keramieke tanlure illaonovno 1<0ri~~lte' Rlasti~ne l1am. Sljedece savjere prlmijcnite ua pukiranje prolzvoda i nllhovo pohranjivanje. kupujte robu koja [e uajmanje upaktrana. negtJ jl!:~lnokrarni plastlcnl pribor. To stvara probleme LI okollsu. e Stare gume mogu II reeildiranie . 1:1' . oko 70posto svega onaga sto bacamo u smece to necin. novine.v.i. takoder. tako vazno. punlcnim prekrivacuna i ocljevni od sintericke vune vee desetljedrna provode ucinkovite Americkim programe za izradeni. ~lInjeHI.. Neke vrste tra]u goclin:Jllla.lga .VAJn onecisoena hranorn ue rnoze • Kupujte hrunu i ostule proizvude .i. konzerve s ilW1l01lJ. preLi01Cli uredskl pribor. nije Premda odradsnldlo bioloski razgradlv.. ~I{)j Z:.uijc rabljeni autornob:l.eu~ rl1se (faj ~ !istid(maj' m(]e:vel1u kaMU J!lamucne pelel1£l vlaZl'li 'flalrel ili tk'an'!. • Z-amijenjte obicne zawlje 5leci.krl'le. kako blste smanjili potrosn]u . ad stiropora: plastika ZAMjENA ZA JEDNOKRATNU UPORAHU Slfjede savjetl 0 tome ('froe zarniienltl predmete z~ je.\1 veco] kol.Iamu~me hulaHI!!".i [11~I.~ticlle vreclce. Norveskoj. u vetlm l(Oll~irJama'l . nego plasucne. • ' Promfjenite potplar 11" clpehll:na kako bisle ill dulje noslli.dijl' bim~LZg:I:\dive lonce za oiljke nacinjene.orenim Jednokratne ](emijsl~e bfi1liiee ol0iJke Cql'aWlt najl1!l' dQkoIJe~l~e. ima svoje uedosratke [er se u zrak otpusta dioksfn j ()swli cpasni otrovi. RECIKL!RANI PR01ZVODI • Kupujte recikliruu: pisuci pribor..]. • naclije za jelo koristite metalni gribor i kerauucke taruure.Svedskoj.stlte svoju kupovnu IW0C: kad god je to rnoguce. tel mozc zn.l('i(i . • Koris. Illebe m'arami~eJ vata O~bijeHeJ:l'l) baterije ni8Jamice~a najl(')til~e I<JJpujte hranu PQ5ud~ma. • Neice vrste vreca ZH -spavan]c punjene sukomudimu papira iz telefonskih imenika. urnjesro du ill buclte. pcdovi.imo.I Ul1uwrnju scram! s:.1 reciklirati zaSlil.ite m. Njemackaj. Austriji . torb. .:)ristite JDI1isti.e Z<J $me~e ubruss . : I PAI<IRANJE • Iskor.Gt:like i krpe SPUZo. • Kupujie recikllraue prolzvcde.i d'l j~ [etlan PJ. od pap. :1 cipele i Cli!:l'11ekoje ne zo. P·ROJZVODI DULJEGA ROI<A TRAJANJA • Korlstlre barerije koie se luogu ptitlitJJIi alka.ni rnaterijal za podntce u gimnadvoranama KAKO SMANJITI KOLICINU SMECA SpriJeCili stvauui]e otpada najucinJwvitiji je fl. krpe cd frotlra pounutne .1 Iii kosaru. U prosieku.\>tike ko]a je cesto 1J1l10l~IIW nekollke 1I xlojeva ksko bi blla prtmamljivija kupcu.dnokratnu up('lti. u pOSlI Llama kako jt' proizvod "stoposio • Ku puj tc robu vratiti.lzmdi pokucstva. a atrnosteru metanom.JSLo recikliran. Spaljivanje otpada. nego u pl. 3L1at! rerikllranih plasr.troskove prijevoza vode u bo~una. oneCigcnje vodu otrovima. RI~tene V.nJ:i reciklirane bi0r~4gtlld've ~tugeizv0~e mafamklil Hi I.acin s[ickil1:1 iii. u Sjedinjenim Driavarna recildira se srnaca .ere u njlma disati.tbUod p[astlke i izbijeljenoga papira.)J1liJal<ltc 1 .u~n. papirnatirn vredcama koje se mogu recikllrati. ponesiLe Mojtl phnnan)J.iiulIajte je u doolo iat. vlakna u u Danskoi. III Neke vrsle vl1nOg:l namjestuja.lmj U neldrn drzavama. • Stari 2:eljezni(ki pragovi rnogu posluzlt: 11 . kojr t[ose priro):ine izvoredrva i utj?> 0braCluju secilldu~trijskj Istvaraju:otpad. kako biste smanjili kolicinu otpada koji stvarate. na primjer plastkni spremnici. povLe.reCice iii pLa5ti~De K.Uvodc 1I boci. toga otpada.ci1ih iJ()CH.. IZBJ ff[~ A.!se puta piasticne vre~.II. lpak. sluvine. lako primjerice Nizozems. • Izbjegavajte preradenu hranu vreee za smece pafijirnate· ubruse jeon(.ici l1i odjednom svell 11<1 Se K O'R"I s TIT E v.ijeAil f!lU~Jenjlil platnene i. karronskc kutije.\!.]. • U prodavaonicarna nell1Qjte UZi(Tl:.e recikliran. moglo bi se redldirati. roalernl papir.:Jlle obutt.e. I II I I I • l<ibjegaVajle prolzvode koji su uruoranl 1I plastiku iIi su na podlosku reciklira.

ga prema lim slcupinama.: prakticni su za pocetnike jer recikliranje cine ALUMINIJ I CELIK U lndustrijalisirunim drzavarna na zapadu svake gndine svakih 50 J.ojl suo druk 'jj ni i NjemaEl<e. .niliJuna ljudi koristi 13 bilijuna cellcl1ih kuritl.!<i i~pJ. plastificirani od papira nekada je iesko ukloniti pa ill. Nell)(!)jte' k9~1. velike mogu biti preteske. uredski rnaterijal. Pohranire • Naljepnice karbon-papir. uz papir za i papl r za zamrzuvanje i razllcitoga posrupka recikliranja. papira pasava se 15 stabala. kuuon.).Z. vrtnog narnjestata. Ako se organizirate tako da imate nekollko kanti za smece za svaku skupinu pJasticml pakiranja He rnogu reciklirati. tanjur] i p<!kiranja za i hranu od pollstirena. vrecice mogu puknuti. AI uminijsk • kante PAPIR SvakOJD Whom recikliranoga papira za pisace. C\. vlakna za sagove. ciklimJte od • plasticl1 ' hoee. ogledala g(l stakla dvojeno 0I jet' PQLJSTIRENA Saliee. cljevi II poljoprlvredi. bistro i • Nemojte . blorazgradlvl I ne mogu se spaljivatl jer otpustalu otfol)'he pHnove." .r()i:. 84). pr(!)j:(. • @wailite. odnijeti u cekaonicu lijecnlku. o (. maknite am t . primjerice svijecnjaka. raznun h ZU SJ'llCCe zbog od alurninlja pukiraniu od papira. Ako PI' elmere. plasticnih hranom upijajucih opasni oipad (vidi str.ni papir pretvara se u nove proizvode poput novina. RecikJira. kad vise se slojeva koji se ne lllOgU recikl irati.11 p ~eb00 redk.sprernati sjajne [er sadrze uetopljiva ljepila.ile cepove J.v'l plast(ke i zlIhtijevaju. • Pohranite predrnete zarulje. • Za skugljanje otpada I<oristite plastlcna kutije.limnie.IV:. Savjeti koji slijede .asilficlrani najljepnice.ll. g'd]e Se 5prem& hrana.tatt rspod li.: zeleno. srara plsma I ali paklrania za i!J1-{'1. p.sijti ni ku. sraklenkl i ostallh predmera 11 kucanstvu.ad kOje mGgu s. • 'QlJRad za redRliranj. piasti nlh Najprije saznajte koje materliate primaju u mjesnim sredlstlrna za recikliranje u uJ tome razvrstajte srnete.ranja: J. premu hoji. pakil'ani su u nckoliko ]. j staklenki imaju l'azlicili sastav. • Uvezi su prlhvatljivi. • i?ohmoi[e folije. industrijaliziranlh kuplIJ te pJasticll pJ'Ovjerire • n. toaletni i kuhinjski papir ill se kornadicl koriste za postelje zivotinja.'St". kao kaniama pisace. papir.i. ali LZI'<Id i11lajll Ii O:r. lonci za GlJijece" nisu kao i od varrostaln bo "d.ai i paklra ile mogu reciklirati.stoii sus!av za sakupljanje POll(.:. prijuvoga Hi isoerite pod slavinom prlje nego ~to ih oO!azite U kantu za red klira nje.i casopise pelena. omot 11ice . pakiran]e. • Nemojte reciklirati boce rasprsivaca prazne u Kako blste lzbjegll neugodne mirise.i'na <. po.I 2 razvrstali.woel'l 1~1<:1'1.youa. kente ~qk() biste predmete talGe moze nosl su posude. Ta] sirnbol je u vecini drzava. • Pohranlte sve prazne konzerve hrane i hrane za kucne retenje ljubirnce. • Pohr. STAKLO Do 90 posto stakla moze se reciklirati za izradu boca.:1 pakiranju rnljesana ili slojevita plastika lwja se ne rnoze reciklirari. raznc plnstidne prolzvode u skladu s lim razvrstavanjem. 7 je Odvajajte 11. za hranu.)V. podloge od srakla.)dalJetite manje kante. konzerve za IU31lU jer spadaju c<!sopise. i. " oznaku (C). te prerna lh i I onovno koristite kao vre 'e za smece iii vrecice za kupnju.s~u pile i ergon0ms. • Vecina pJa9ticnih p. • Plastika koja reciklirati standardan 51:: QTPAD 00 • Staklo je tesko pa kutije nemojte prepuniti jer ib u protivnorne necete mod nositi. • Nemojte sljedece: karton. 1J1jeSI<l. ca~a.. Industrljsklh podova. no rnoze se reclkllratl za izmdu l1lZUCitih proizvoda. . knjige. • Rijesite se plasuficirauoga papua na pakiranjirua pakiranja zarnrljanoga maramica za pilia i za brzu papira. drzavaYna vedn'u tail:v0gJ:l otpa-da.e gotove ohtokc lUiluovalnll iii 01 i 'nll p cnicu. uueuikc.uhinJskih elen1enata. o • Izbjcgavujl.Osfavljmlje' J!lolistirena u postupak. • Izravnajre sprcmate. mozete osta viti. telefonske papir . poput kutija.I ranu. • Cuvajte novinc.llllku.lJte III II. a uluminijska {'oUja moze se koristiti za izradu nekih spojeva II motoru autornobila.kl. Se po brojevi. poput 1 KUiije za otp. PLASTIKA Plastika se na odlagahsuma ne rastvara.oliranite na posebnorn mjestu kako biste ustedjeli p~(')stor.ahite ill u bJizilli izvara smsea . W nekfm IDRGANIZIRUJE RHilKLIRANj. uklon. vreca za smece i kvaclca. Vecinu stvari potrebno je sarno lspratl kako ne bi imale neugodan miris kad Ih pospremimo. Ierke.povati mzll"i'lte ti¢Gve reci. lako Sl! dQ. etprem1flu na odlagaUSta. • Staklo treba recikliratl smede staklo.e p. gumene il i plastlcne pa pir kad ga jednokratnih rako ce zauzeri manjc za recikllranje C'uvaL.) mogu se recikliratl za izradu nov ill. dostavu hrane.ati~e. 4 su torbe.STD RECIKLIRATI? Prvi korak je razvrstavanje proizvoda koje treba reciklirati.i. • Plasticne vrecice nisu u prograrnu za reciklirunje. jednostavnijim. Cuvajtc til< -I dodu u dod ir s hranom. ali ne moze seredkllrati. R ciklirajte casopise tako sro cere ih ponuditi prijatelju iii Cuvajte novine u paplrnatlm vredcarna tako da se sadr.1 smecav pojednostavlt cete postupak. U Kanadi i nekim europsklm Nizozemske drlavama.

nlto1 k:Uei. igr:a'c<~tl.. staklo .~\J<!jt.1 kiranja darivun]c bola Zit maJeri. zauzimaju lido malo prostora. darcivaLi socijulno ugrozenlm.iclne.l p. posluu U drzHv~ u angalirujLe l'i'ancuskoj mnog. i prekrivaCi ODJECA I OBUCA • U dobrotvorulm usranovama i 11 SCl leao "teski orpad". djecu U zajcdnicoui lvidi rado oclnijet! iz v'lile kuce. Uzmite Ih obojtre U prodavaonlci vocem i povrcem re neotrovnirn. za dobrotvornoi cenuu "'~ reolkliranje..I kollma se prenosi vocel Jzradlti lijepe predmera koje zeltte spremlti.1alurnlnij predmetirua postavljenl clekrronickogu su sprernnicl U KUCANSTVU kojl. Y9dito= brigu 0 gradll lll!:l<a ll:.jeilu elektF. njih brusnim sprernan]e papirom. K'l'P' j letrql'la k (luaa uje se om p.11fik~I'c rele(QJ1C.istl.i$ace trose rnnogo blolosk] neruzgradlvoga i pOll udi Li boje i punjenja koja sc mogu fl z .1 milijuni tona elektricnoga i elektronickcga otpada.ll<1$lickiln povrce izvrsni su spremnlcl za predrnete koje Oslm toga. ZAIH)NSKE0DREDlH 0 za kucnu upotrebu • Prije bojenj.bl. i prakrlcnc i kutije 1I Luaterljale svih 1'1'51:1.k. • Kad kupujete pec.taljQ·va gdj<:: ler ga ie teSko I>0ristc' I1lbl. jer se ne mog].tne" sheme 1I I. Ovdje su daljnje upute za rccikliranje. gdje iU t'~ltke pol ridm I nego cl~l.lOZd'l I. • Tvrtke u kojim« reclkliraju L1(~je pisace i punjenja. Kiik9 biste 1._ PREDMETI Papir. zn reclkllrauje BOJE I PUNJENJA ZA PISACE ¥e. lo.e pmfzI.li." za svakodnevnn Bojr: i p unjcnj a za p.eLe je popravlti.reJDdjll.CiI. Ako se pOSh11ce vam bcsplatna l\ re za punjeuje k[~j.Htl. pAl< IRA:Nj'U globalnoni Izvore). k~IO i parove c ipcla kori~\i i Stare tkanlne pcslozlte u kutiju.je za pohraujivan]e dvcranar-ia udruzi koja ee za drvo uijansom kakvom zelite.~~ikUratL • Izi:ljegallajte f<. kl!Jtfje 5 'i:oStal'lim iii mllfainim d[j~lovirtJa. pisace (vidi lzvore). ~OSlQjl. nllVlfi~ ill ne~ega drugogll ~to ~~\iteposprei'nlti.b ilw~u Ii organl.o rubljemh udrugu kOj11 ce Ih stregi zakon] kojimq Z'1l skupljanju knjiga obrazovanja svrhu njihova s knjiga. A.lI • 1{<. odjec:! Inogu se reciklirati 1I IP&.l njihova aka ce ih koristlti djeca za jg(. DO vecinu puniti. prirodnun ill bojarna Tvrtka "Nlke" smrccipcle za lzradu podnica gil1l. • 19racke niozete darovati dl-..lbJ0UVOrJ:L.ne potii'u 11vei'lk. orpada.jete K . Odgovomi reciklirari. nazovite ncku dubrorvornu posluti nerazvijenun sll1anjUrw kol.icml . promjcnorn P11 kupnji. za rublje ilj ustanovi tome da priie toga.e na sajnn: LI rnozete darovati udruzi iii nekorn rahljene iii teuisica predmete.2.li'>ik1l..ljte se kod mObl!:ela itnaj~l"povR. ispustire. dobrotvorno] udruzi koja ce ill U NjemaEkoj.~dJ'e)..: V!~lli.ikl.kvaliretnu oprernu 5manjili -otpad od Rakir8nja vlj. pa cak pokucstvo tkanine ko]e puxlu]u i.il~IJ.:). Nanesite b. p:. pogotovo KNJ IGE I IGRACKE • Stare skolske mozete razvoju. TKANINE. • Neke dobrotvornc ustanove ~ .oWl jli' Ql.te kutije za ~prenja'I\Je ~l<l~len~i. dobavljaci uputlt ('e vas Il' lJ. posteljina. Neki proizvodac] u "mn~sanom pa~iranI\J'. • [~llpujtc purjcnja organizimju proizvodaca prljavite.lahl dijelov~l.~. poput knjlga i uporabu. prodaj.LO.ljte' za udruge ko.lu recik.perilku posuae. • Ne.oje sPMkl .se mogu rcciklirati nalaze se u Na ncklrn rujesrima predmeta.oga j I0 i pisac.e . . tnko prlxupljaiu • Odjecu novae. Ii u rnjeal~~)j lil.J .. casOplsa. 1..1SpH(ljt& se l. Austriji.. 1.rterij<l. :2.redklil:aju rasp. • Krevcte i forelje.lclu. • Kupujte . cdnesite u miesnu udrugu ZJ REC1KLIHANJE KUTIJA ZA VOCE Drveni sanduci ~elite reciklirati.i poyral b. pcsto]e uveUk!l prljcdite preko I Svedsk0j udzbenil«. • Ji'LlI\jenja za pisace razvrsravaju rnozetc pronar'i na inrernetu (vidi lzvore). mafsrllala i povezivanja pa~ira~jei aktiv. pri " Aim inuuc pl'lvdil1~l m()z(' bili hrapava. jos nisu svojeni. .. uru.OicLl. 'U.iti prolzvodacu rvrtkarna tu us)ugu nude postom. polietnena diJeI0va}.vlHl.redkllratl.riJ.ojima ~u. primaju odiecu i obucu ko]a [e jns noslva.o 1'!'!¢. potrosnju re robe.U:l[~jLI. • ~bieg.apira. za tv.ci zasiore i sagove.ja! 7.ai'trimske ratUje popravite. sto Set ne bi morale dogadan.! r. Is~af.ii. freon.:od knee ima kompjutur pllLstiCn. • KLrrije za voce nisu izradene je LO potreblro. rllll'~l.1 mozete • Tkanine koje se mogu iskoristi~i rab.lSp. a kad je napunite.iriolle bladl'lj:ll~. • Kompjulo( te un LO clarujie.di recikliranje. l1klj"cuj".Qjt It " i l'Iletalnlh gn.avama.O rnozete .(Q'{je"od kartona ] rliastike.lril'anijj i . ko]a I'e tr~jaLi i i)lo.a svrhe (vidi Izvore).l(91'i (vlelj Iz.w -' • Postoje punjenja koja se rnogu P0110VllO . I. mozeie pcnuditi u prcclavaonicama rab'[ene robe iii daU neko] elobrotvornoj kojima zaveZ!rC vezknma.£jedinjenirn Americkim Dr-z:ilvama Ii zskenl ua udlagalistirna Uz malo plururanja i.[ presvluke uutomobillmu POkUCSMI.z.0 <0:: 'c.il<ljIG $C'Pl'l:~I. ih jJOlOl11 ih daru]e II dobrotvorne rerikliranje.1. • Sazn. novi..jene pOSI:ILi bole i punjen]a za recikllrunje... unekirn ~ • btari zustori.jl'!!lJi kCl.m[)jlltore Pllii<lQ procl<lv!l. P9 IzbQru.kill) telerOt"~kirn tvrtkHlml \1102e.akoeier. • Prije recik]inlnjn robe iJi ih dajte dobrorvoruc svrne.oju na izbrusenu I)ovrslnu u jednoll1 go trl stoja. rabljeni kompjutor hladnjak.rnozcte kuti.akva VH~el)lL1 . . priclrzal1ajtC3 se sljeiJet1l\ uRuta.¢lj <I~JlIWI.:( C>: otpada. • H.i nutrag primaju prazua puujenjn i zu to dnju naknnclu. i ohuru. II l~oji '~l1lla<:. za kojima i 11.'do!<' cLEKTRICNI Svake godine I ELEKTRONICKI zavrsava]« OTPAD navika mozere sruaujiti vlastitu i.

ORGANSKI OTPAD
w

HRPE OD I<OMPOSTA I KANTE ZA KOMPOST
5T8IZB/EG.AVATI • Bolesne blljke • Ostatke mesa I ribe koji rnogu privuci nametnlke • Kornpost pokriri
l

jednostu vno mozete

kucanstva. ncobrad

10jbolji no drvo.

koloski

naciniLi na hrpi, all moraie ga vidi dolje), kako bi bio pao i .vlazan.

mat rija! koji mozeie koristiti jest • Korup st urZile podalje ad povrca jer privlaci kukce (puzeve i uholaze), .51.0ce steto.o djelovati na biljke. • Ako nemate mnogo rnjcsta, rr.ozere kupiti ureda] ko]i korlsti crve 12. komposta te vas otpad

Kompost· organskoga

hraniivi tamni otpaci slatkasta poddjetla koji se stavljaju

mirisa

u zemlju - pcmaze

yam u uzgoju zdravih biliaka, a usto, jedan je od najlaksih
~,
L.I.J

rnacaka i J:)asa (sadrZe stetne parasite),
• Izmete • jadnokratne.pelene (j;)/a;,stiC:Qe~su ne razgraauju j

o
--I
"U ):>

• Muzete izraditi i kantu rako SlO cere u zcrnlju zabiti cethi drvene daske..« zatim Ih povezau ziccm, tako cia je [edna strana otvorena kuko biste kunru mogli otvarati, • Kornpcst obujma 765 ii.lara do tal~111 je za jednogodlsnjJ organskj otpad prosjecnogu

nadna redkliranja karton i papir. Nije

hrane i ostaloga otpada u kucanstvu,

uz

.D.

""

beznatalan

ni novae koji take rnozete

s~)
• 5jajne ci[sopise kgii sa,_drze Woyna Ijepila i'formaldeHid~ • Ugljen i koks koji sadrZe mnogo naftnlh derivate

ustedjetl za Impnju raznih gnojiva,. a osim toga, dobra je prirodna zamjena za treset. Aim u dvoristu nemate mjesta za kompost, saznajte postoji Ii u vasemu mjestu postupak za recikliranje organskoga kucnog otpada.

PI' tvara
gnoiivo

U

bogata, texuce

(Vicii Izvore).

ZASTO KOMPOST?
Nahranlte zarnlju hranjlvim organsklrn

USPJ E5AN KOMPOST
• Pocnire rako sto cere otpadne
lVlllli,

uravnotezili materijale
I)

"zelene" u

'j

"smede:

visenamjensld kompost koji se proda]e u vrtnlm centrlmn uiie kornpost, vee sredstvo koje se izraduje od pljeska, kokosovth Vlak,U13i gnojiva. Navest ell nekoliko ekoloskih prednostl pravoga komposta. • Bilikama osigurava
uravnotezenu prehranu. • Poboljsava strukruru zemlje,
pC1!lWZC lako] zeml]] cia I ropusta vodu

kcmpostom

kako blste svojlm bll/kal11~

navedene

na str. 82,

.IWHlP()~tLJ.

i povrtu oslgurall dobru podlogu.

stavljati. na hrpu i cesro Ih preokrcrarl . • Pokrljte kompost srarirn iii plastlcnim prekrlvacern cia ga ugrljete i ubrzate proces preradc. • Pokusajre "akuvatore na vrh hrpc staviti
kOlllPQSW". Liike

Ako su otpu .i koje dodajcie da kOIl'lPOSl posiane

suhi, dobro iii zulijte, ,iii nemojte dopustiti gnjecav. • I'rOUlijei;,ljte kom post vrtnun vilama svakih nekoliko kako biste ga provjetrili. • Kompost, nemojie zirni stavljati na golu zernlju jer ce ncstari tjedana

• Smanjuje oueclscenosr re P trebu za paljenjem plodova, • Pornaze
,I U j

Wlca i

ocuvanju lokalnoga, biljnQg .i
U Sl<il)gl'irml

gaveza, kamlli a i zivotinjski. gao] skraut <:epouebno
~l

i tC7,U zernlju

cini laksom:

katkad

rijetkoga sVijew

vriieme

• Sprjecava

bolesti i odrzavu

zivolinjskoga

sivaran]

bogarog,
11U

tarnnog
UD 1180.

rmioge hranjive tvari U proljece
ga ukopajre u zcmlju, take <hi mlade bilike I novo raslinje rnogu uuati od toga korlstl. Umiesto toga, mozere ga jednostavno rasporediti na
Kako bi se ubrzao prirodni proces rastvaranja, kamilicu. na vrh kornposta stavite

biljke zdravima,

gd]e irn prlietl odumlranje.

lliolllpClsta na 12 tjedana, umjesto
UQb~6.ljenib godi strunul]
1I

• Stajsk] gno] i sijeno, koji su

5TO STAVITI U KOMPOST?
U kompost ne mozete staviti bas sav organski otpad iz kucanstva.

razdobl]u ad 3 do G prirodno biste

mieseer, takoder, ul rzavaju pr ces. • Umljesajte • inojivo zivolinjskog:J (izbjegavajie izmele vidi SIr. 83)

zemlju i I usuti la gusjenice bave svo] posao (vidi dolje).

Slijedi popls onoga sto mozete.

trave knk

IZ

VRTA

• Opalo lisce • Ostaci biljaka, pOpUI uveloga cvijeca i

podrijetla

pasa j macaka. Iz

ZASTO GNOJITI?
G'n.Ojivo 'stiti zemlju povrsinskiin

[RNIClI

019

LI'SC~A
puna je

Usca

biljaka trave

slojern orgauskih
tvari iz zemlje,

tvari .. Odrza va eroziju

'[~niGa ad biljke slit;

lisGa. o,P

• jednogodisnje

K U t'E

vlagtl; prijeCi orapanje hranjivih

sprjecava

hrqnjivih tv.ariza biljk_e i zirnl hliidnoCie. Prikupite IisGe na hrpu na kojoj cete sastrans probusi!i rupe za zrak. Ostavite da trune godinu dana prije upot[ebe. til! Rasporedite po

(v.iSegoclisf)je I iljke poput hladoleza rnogu narasti iz vrlo

• Kora VOCa i povrca • Vredice od i'aja i mljevena kava • Karton i papir, izrezani bOje
1.,1

m,lioga korijena)
• Grmlje i v eke (najl rije tr b~1 uSitni[i tvrd
i clrven~ste • I iljevJna j strugorlne

till u zimskim mjesecuna i. moze se koristiti za Je(')r<!)va. razdoblju cvjetanja, Osiru toga, moze u hl1lna za zemlju. Stavite g.nojivo u jesen i rano Stl clvije IJllne lopat po etv('),rnome meu·u.p m<jteL'ijali ROJI se koriste Sttllgtltine

sprjecavan]e rasta se koristiti 1,<10
prolje~e. Dosm.me

• Drveni pepeo • Org3nske kucanstvQ

vI' ine. Prirodlli za _Pl'oizvoduju gll0jiva $1I: llrave,
s.lllrtla i PlIiJIDt.

clrv<j

drveta, kore od jaja (zbog kalij,I), glji.ve te

• Stam .slam>! i Bijeno

(vWi

SCI.

3'4')

u

jesei'l I

ranD

I'ltoljece.

<
o -c
"I-

UPA~I~I U I t-'AU U t\UL;AI~~ I VU
Premda toga nismo svjesni, mnogi dopustaiu da opasnl otpad zavrsi u vodi jer ga ulijevamo u sudopere i zahodske skoljke iii ga odtafemo izravno u kante za smece. Na pakiranjima nekih

ulje stavite u cistll plas.icr.u kaotLl, napistte autonleh,rnicarsku na odlagaliste. Na isti nacin uebali biste se rijeSiti annfriza, jednako apasan. je na njoj "koristeno
II

AUTOMOBILI
Vecina moze mote uvijek autornobilskih dijelova

zaiedno iii se metal
Najbolje

s metalorn

iz autornobila reciklirati

koji bi se mogao prodate nckornc

o
w

strojno ulje" i odnesitc

neku

se reciklirari
ponovno postoje

b.i bilo da automobil

radionicu iii

obradiri, neovlasteni

no jos
utjecaj

ili chi se pobrinctc da gil ovlasreni serviser rasravi ua dijelove,

o
--I
}>

serviseri koji zanernaruju na okolis i dopusta]u rekucine dospiju

"
CJ

cia stetne

u
W 0-:

proizvoda plse da su opasni otpad i kako s njima tako treba

na odlagahsta

c

i postupati. Sljedecim uputama zelirno varnobjasniti
na odgovoran

kako se

nadn

mozemo rijesiti opasnih proizvoda, ne

PRAVILNO ODLAGANJE
Mnogi obicni predmeti opasne materiiale

nanosed stetu okollsu,

OTPADKOJI

SE MOZE RECIKLIRATI
ulicama i kucansrvima uvela sustav recikliran]a otpada 1I bojama. Takvi poticaji 11 recikliranju cine bitan dio gospodarsrva till europskih drzava.
Slijede mformacije
0 tome

kucanstvu sadrze zamijenltl munje stetnim proizvodima kad god je to moguce. Sterne proizvode kupujte S;U110 11
1I

pa ill pokusajte

onolikoj potrosite. koristenju

kolicini koja ce varn biti potrebna, Uvijek procitajte i cuvanju
ostavite

i sve

[e li neki proizvod sretan, nemojte ga bacati II smece ni prolijevati II odvod, Kontaktirajte s gradskim sredistern za recikliranje i potrazite savjer strucnjaka. Premda su upute 0 pravilnome odlaganju otpada razlicite u raznim drzavarna,
slijede opca pravila (vidi takoder Izvore),

upute

0

pravilnomu

Nekoliko europskih drzava prve su uvele recikliranje opasnoga otpada, kao i otpada koji se moze ponovno koristiti, Drzave ko]e za ujlma zaosta]u mogle bi usvojlti njihove mjere bez
vecih flnancjjskih izdatnka. Svlcarska i Danska

proizvoda.
lak za

Ako niste sigurni sredstvom
i

• Kozrnetika:

za skidanje

mrl]a boja

zasto jc odgovorno

i

nokte cia se stvrdne prije nego

• Boje, sredstva za upute • Slikarske
It Meraina

Z,\ skidanje

sigurno odlaganje otpada toliko vazno.

sto g11 bacite
Odstranjivac odnesite

1I

smece

za ciScenje kisrova: vidi srr 34
boje: oclnesite u sjajiLr: odnesite u tvan
LI

prve

SLl

koje rade na tome, a Danska je na

laku za nokte

u cenrar za skupljan]e

otpada. Trajne boje za kosu KU('NE BATERIJE BATERIJE ZA ustalieni mozere proliti u odvod uz dostarnu kolicinu vode. • Vrtni herbicidi i pesticidi: kad se isprazne, napunirc ih do cervrtine vodom,
vise,

centar za skup.janje otpada. centar za skupljanje otpada ili sta vite na zrak cia kemijske ispare, a pakiranje zaurn bac.te

Sadrze teske rnetale, uz cink, zivin klorid, 01.0\'0 .i kadmij. U Velikoj Britaniji i Sjedir.jcnirn Americkim
mjesta

AUT 0 M 0 8 I L E Srecom, postoje postupct
vozilima.

za povrat olovnih
Kako biste sazriali

Drzavama

irna 11'<110

baterija koje se koriste u raspitajte sc kod automehanlcara
II

zacep.te i
Postupak

smece,
• Sredstva za ci.. scenje drva, sjajila i vosak: odncsite za skupijanje
primaju
II

za njihovo

reciklimnje, baterije kao

protresi te. KOJis(ite tu vodu btu

dok se u japanu, Njernackoj, SVicarskoj i Nizozemsko]
opasni otpad

nerazriJeeleou ponovite pakiranjc

oiopinu.

u ccntar

vasemu rnjestu
R

lOS dvaput

i tek tada

otpada.
a vecinu

sakupljaju odvojeno i odlazu na "sigurna" Osimsro sro mozemo odlagalista razumno

bacire u smece. rnozete baeiti

• Lijekovi: u nekim Ijekarnama
lijekove,

R ASP

5 I V A ('
cenrrirna.
1

I
LI

• Umjetno gnojivo, aka ne nekim sadrii pesticide, smeee. • Kuglice za rnoljce: oelnesite u centar za skuplja nje otpada, • Kuca.nski proizvocli: sreclsrva moiete vocle. Za ('iii-cenJe kOja saclrze amonij,lk, bjelilo iii cletercizente kad prolili
II

ih mozerno
jedino

Mogu se reciklirati usluznim nemojte gnjeciti jesu Ii prazna. STROJNO i otrovno. ULJE

mozete prosuti za kemoterapiju antibiotike oclnesite odnijeti sadrie
1I

u zahodsku i citotoksicne proLiv uiii rnozete

oclnijeti na odlagahsta,

Pakiranja pripazire

skoljku i povuci vodu, Lijekove [reba odnijeti u cenlar za skupljanje
Baterije i rasp rsivaci razvrsta n i su Ilao opasni otpad te ih treba skupljati i reciklirati prema uputama na lokalnoj razinL

ucinit: Jest

koristiti baterije za punjenje, tako da odaberemo se recildirati prijenoonih besplatnom srebmoga one koje ne kad procle njihov urec1aja mogu se posrom. oksicia
28

ljeciJiSre. Sampon

sadrze ni iivu ni kaclmij i mogu rok trajanja. Baterije iz mobilela vratiti proizvoclai:i.1l1a, cesto Bmcrije ad fotoapar,rte

Sadrz! teske metale i vrlo je Ipak, svake godine sternu rekuCinu u oc\voc\. Ne saJl"lOsto vozaei mijenjaju ulje u automobilu, prolijevaju

otpacla. TennometJe
II

odvod

liZ

mnogo

neke ljekarne. cllma: zapecaceni,

Sredstva za ciscenje pecnica odnesite otpada.
1I

.. Detektori

ceotar za skupljanje
LIZ

raciioa[(rivni materijal. cia ill pravilno saclrze

Srecisrvo za ciSc'enje mnogo voele. rvornit'ke
U II

Vratite stare c1etekt:ore proizvod,lcu pohrani
• P0510vni vodici:

je to vrlo stetno za okolls unistava biljke ! zivotl.nje, a voci;1 moze bili nepid(a zabranjeno - vee je Kako strojno i zakonom.

oclvocla isperi.te • Hazrije(\ene mOzete proliti skllpljanje

cecikliranja. Provjerite o skupljanlu odnesite otpada.

lwei sluibene

1l10zete ocin:ijeti clraguljariIml, kojj
[(ad mijenjate ulje u automobilu. potrudite se iskoristeno, prljavo odlo,iti u velike plasticne kante.

boje centar za

osobe za zastitll 01<0li5a pajedinosri lakv.ih rmlterijala. • KemjkaliJe za ciscenje bazena: u centaJ za skupljanje

ce .ill ponovno

prevuCi srebrom.

oc1vod; koncen-

uli"

rrirane bOje odnesire

nerazgraclivll

bujLl koja

biste ispl~lvno postupili,

otpac\a. To uclnire i S,r

oneCiscllJe drugi papir u procesli

«. o «.
CL I-

PONOVNO KORISTENJE
U osmlsllavanlu naclna za ponovno korlsten]e materijala u kucanstvu budite domlstiatl i kreativni. Nadite vremena popraviti iznosene ili pokvarene stvari kako biste sprijecili sve rasprostranjeniji obica] nekoristenla predmeta zbog njihove zastarjelosti i njihovo jednokratno korlstenie, Prije svega, kupovanje kvalltetne robe je dobro ulaganje jer ee takva roba dulje trajati i netete [e moratl takoEesto zamjenjivati. SIJedeti korak jest voditi brigu
upute 0 odriavanju. proudtt
0

STAKLO • Operite
pOJ10VnO

popravljate Hi.oprernate u kuci, stare sraklenxe korisrite
<';1 ., r

pa ill
manje

Staru odiecu

mozeie sprernm liubirnca. pa

za

...., o
z z
<:

o
uJ

lez;lj vasega kucnog I riiateljima i susjedlma

o o

hrane, cavlica iii nekih kao posude

Irugih

• Org:loizirajte jedun dan s razrnfjerute predrnere ko]i yarn vise nisu potrebni ill ill odnesite
na sajarn rabljene robe.

z

sirnih PI' lmera iii ih koristitc za ol vke i drzac ill domacorn za ovijece. Napunire

'"

«

marrueladom ili odnesite pcebrima, koji su cesto zahvalni na staklenkama ALUMINIISKA
• Foliju

e Stakla za. naoca le opticari rl10gu izmjer.iti, popraviu i ()cistili re ih ponov no rnogu koristl darovatl 167). PLASTIKA • Uzgajajte mlade biljke
U

zu med, FOLIJA

u oni

koj;

svojim stvarima - (itati
0 korlstenju

upute

i redovito

mozeie ponovno

nemaju novca .iii lh rnozete
LI

koristiti jer sc rij rko iwo.~i nakon sumo jedne upotrebe, prebnsue je vlazn rn krporn, osusite i sprernue. RAZNI KUCANSKI PREDMETI • IzreZire iznosenu odjecu ili plahre i nacinlte od njih krpe il1 stare plahte Iskcrisrire za pokrivan]e
Zguivani papir dobra je potpala za vatru.

dobrotvorne

svrhe za

servisirati uredaje, Ako nesto ne koristlte, razmislite bi ll
mofda dobro doslo nekoj dobrotvornoj ustanovi iii nekoma

zeinlje u razvoju (vidi Izv re, str,

drugome. Sljededm savjetirna mogu varn pomod kako pametno ponovno korlstlti predmete.

starim

casaIlla od jogurra. • IZfeiire vrh na plastlcnim Sta.vile pl.as(icne vreclce u visecu policu .1tsko risdte ih LI vrtu kako blste osjelljive I lljke ZHSLiLili 5 olvon-na. taka da ih l11ozet.e lako bocama ad mraza.
uztrnati,

STJECANJE NAVIKE
Rasipnosr je sumo navlka, ali 1 briga 0 ponovnomu koristenju predmeta rnoze posrntl navlkom. Ako osmislite nove nacine kako upotrijeblti postojece predmete, ne samo to cere ustedjeti novae,
vee cete i smanjiti
~ I

podolia

kud

utjecaj proizvodnoga otpada.

procesa

Ill!

okolls te

ublaziti problem

POPRAVITE
cete produljit! • njihov

I CUVAJTE
novae i urjecati na rnanju potrosnju, rok trajanja,
II jednoj (7.3

II

I

II

PA P I R • Ul!ijd korisure obje suune papua. • Koruadice papira korisut ~ za popise I rcdrnera koje uiorare kupiti i podsjernlke. • Poslune omotnice korisure rako 8LO ceLt! na njib zalljepit! nove nuljepnice pronaci zajednici. • tzrezne lijepe -estitke napola i. ponovn recikliranl kurton, mogu • Bozicne I rodcndanske zabavne, otpada, Pokusajte yam s nekoga pogorovo Ih koristite kao razgtedn! .e. Ako ih zalliepite na
5

Popravjjate nelspravne ili ostecene predmerc, nemojre ih bacati u sruece, tako

I

usceojen
lljepljenja),

koja jc osnova velike potro nje i prevelike proizvodnje.
re sjalllo za metal ali sa sta klcnih porculau (,i~te. Provjerite korlsute li dobru

Na jedno] polici ili ljeplla

ladicl' spremite porculan, u
7;01

staklo, brusni

(nije osobiro ekolosko, uklanja ogrebotine

vrstu ljepila, POl11noprocirajre upute i pridrzu vajte ih
5C.

za adresu, ustanovarua.
j

rnozete ill

drvo i plastiku),

u dohrorvorrum

papir, cellcnu vunu, St.VlI ce[kieLl zube ili manju cetku (za prljavstine na uklanjan]e

povrslnn - cak i ~ automobila).

• Drzite 1I kuci pribor za sivanje

.. Ponudite

start papir skolama

drugirn centrima

• Kad popravljare
krhotine

ili

koji stane u mall! kutiju ill limenku.

staklo, vodite brigu 0 tome cia su koje treba zalijepit]

edredcrum mjesti 111<1 prije

CiniU p put 1101'[h,

proslave

i goclgojict! koliclne

su

ali stvaraju se neprimjereue
U

OBRAZOVANJE
predmetete

DJECE
dijelorn prijeci svakodnevnoga
U

umatanju

darova

i ukrasa van]u. kop

pazljivo odrnatati darove tako da papir za urnatanje koristltl za

Jedna od IllljboljJh ~r)'ar.i koje mezete uciniti jest to da potaknete djecu cia cuvaju i recikltraju
cia to pocnu doZivljavati.prirodnlm

Zivota. Ako ne

razmisljaju

0 tome kao 0

teskoci, uskoro (e.im.

sacu vare vrpce i Izravnate

uaviku, daju roplI LI dobrotvorne oni ce bill p0laknutl UCit svrhe, i

svida, Mozete ga ponovno

Dj 'ca brzo slolva.:.'aju~bog
reGUdi~'aJlje Vr>mena
j

ceg,c je

prema

zivotinj~ma,

i po&tenClgll cia

clrugoga, LIl;njesLo cla ga J dn stavno bat"ile,

Jl\.1ZI1.0,

<ldite
iJl1

oci.nosa pr'-'!Ola

n.im~1 kuji nisu
j

(,!nitl to ist lakod
1',

obJasnite

tako sr lni. Aka pdmlJer 8jihovl.rodireljl ObJtlli!ji ko~j5le 1 ame za

Visak zidnih tapeta

5.aviti tako d~ moze bitl Iije'pa podloga LI'ladlc~n1a,;a ~5tO ce slit\tl i vasu o"dlefu
j

mozetei:uezatl

j02c1n stavnim r.lje"lm,l !1)f clr,o~li re(:;ik!lranja. MnogH djeC'1 ~ll
iZQ.iJI\I\,0 (!)sjetiji va i uis~i mU iro j'e
BtalO

lii 1I ~k9J<lrna,

ost~rli.(,lanov!

ll10gu tak"ll poruku J1eobavezno.

odaslati

reGlkUI""4,ni otp~ld, kuptlju .~01~1!I Pill o,iL<k,l.u SlO.I:il0d tlj?¢;yim.e I. I,C

00 Z!IDllje, 1~0stu.j;>anJa

poij0prjvreonil'n D.acin gospodarsivima . Sve vise je onih koji odablru jest! organski manje oneciscena uzgojenu hranu jer vjeruju kako je hranjlvija proizvoda r ad komercijalnih na trZistu. i(~t1jb s .a ne za upotrebu pod staklom - rnasovnu sadrf vise hranjivih tvari.l slcbcdne trgovine. vode brigu 0 pravima zivotinja. RAZVIJANJE SVIjESTI 5to vise budemosvjesnijiaktivnosti i skladniji. to ce nasi zivoti biti zdraviji Kako uzgajamo. Kupovanie 5vjeze hrane na lakalne] razinl. y'6CU cesto je bolja jer sadrzi manji udlo vode i ima hranjivu vrijednost. u svoj njezlno] raznolikosti.sve to djeluje na okolis. Doista postoje manje pesticida i dokazi koji ukazuju na to kako organska hrana sadrfi umletnlh gnojlva te da voce i povrce koje je doz:relo na suncu . Na Ihnoglm IJsiug~.ZDRAVA HRANA Pravllna prehrana i uzivanle u zclravoj hrani.organsldm p(wr~em na nsklm podru~ima rnczete naru~lti dostavom. Ako odaberemo llaG'ell. u pripremi i jedenju hrane. uego ikada priie. U razvijenome lzbera Q svljetu suoEen i smo s vise tome kako i sto jedemo. 94 vise vollm jesti organsku hranu jer rnislim da je ukusnlja. Premda je organska hrana nesto skuplja. Osobno Za one koji Osnovria organska hrana >tr. I vrtlari mog:tr f)ripomoCi tome tako sto ce sprijecitl nestanak tradlclonalnih aorta V~~a i povrca te ih uzgajati sami. 96 hrsnu . vet je i belie za okolis. p0vo(jno djelu]e na zivot.wde takav Il. ne sarno sto je zdravije. prevozimo kupovatl i paklramo Prlmdnl adltlvl za hranu str. pcdrfavarno robu po osnovna prava proizvodaca hrane u manje razvllenirn drzavatna. zivotinja utiesna je cinjenica kako je dobroblt vazan dio kulture organskoga uzgoja.

1:1je10 prol. uz dodurak neuuulne hraue koju mozerno jest!. ali s btelanoevlne. .t\)hranll. energiju dobivamo .sO. Buducl da tijelo voca i povrca uzmete na clan. toga.. ugljikohiclmla.. [edite ribu bez krumpira Iilnogl:. suncokretovo.i ~ecere iz l. Hay hrana se razvrstava u .dajte .!ALA.cevinarna II secc.. H. Jleg(~ • Zeleno ln~ISno i bijeili 'pOYH!e i salate i neutralJi. jer sadrz! visokl udio sakaosusenoga voca (01£0 Prinijerice.!l\'lcete 1 masl'j ~ 53.u svoLu p.samo j".jogurtlma .'.~lte.p0We~. krurnpira .-z sadrfavati pravllna prehrana. hidrirana te masu ko]e ~e kouste za przenje hrane. SEC ER I I MASTI Medu nutricionistirna jesti je opceprihvacenc kako UPUTE ZA J(OMBINIRANJE treba • S~I.1 izmedu svakoga probavlf hranu. 'fa ulja moraju P R(1)S'IO 11 G'I Probiotki. zrna so]c i u. ~e(ter.zet'ilO liiflOgO I'cifu 0(p01'\10B. iiafmnovo IIPET OBROKA NA DAN" PLANIRANJE OBROKA prehrane jest ciajedcte svjeze voce i povrce.1voce trebaju biti !). Ako jedemo mnogo svjeiega povrca • kuhanoga i sirovoga .vo na bjelancevinamaJll skrobu.I. oraha.\c1t'ti (llfi.cinani:i seqera. dlnjif! i C:J1.ml.io~elrilJ ugljikohidra[a "n:l'v:riom lako posti. • jedjle Ma\a Imlil!Jna Ll~ peeel1~ riba.rade. a voce je najbolje jesli zusebno. Osip). male l~oIi(. vornoga soka i tome sto sve treba doblvena od kostlca lana. nalaze u J1)([SJloj i gorovo] ulja pOpUI rntugarina rnasne kiseline.>110se kml.I1J$ezllsebl10. kol i.0VJ. Bjelancevine dobivamo od manjih kolicina nemasnoga te slemenla mesa. jedan od boljih nacina da sebl osigurate takav mici. vj.edovid prehranu. jo i(Oje jedell10 te nikadi\ ill . • J6di'te bjelaneevlne.ine su skrob i qije prirnjerepa ake mHS~.1 rnasti.i \:1 malirn svoJE! i~n. acesulfama psenicno ul]c sadrze LA. a Lilja Najbolje Ihje izbjeg'lvatj jer i sukraloze nije posve poznaro.[. Skrob trebali [esti LIZ j set'ef nebismc slaze se s i kruha..A (feTmentfraf\oj pa . skusei derivateAl. vitaminima i mineralima. 1'C'0ri~~tte 5a'mO die!.J<{j.:m" iz t:ojm]s. su uske.l <:rna glj}.ne I<o)as~.. Slijcdi nckoliko korisnih primjera sto sve ruoze clnltl jedan obrok: sa sustavorn obrocima.dno je dostatna za tri obrj')ka~ . zaldjucak koji se temelii na zdravstvenim lstrafivanjima jest taj kako je najbolje ako se nasa prebrana sastoji od 60 posto slozenih ugljikohidrata.bIto bijelo !traml.nemojte [esti zajedno 'u • ~:z. konopl]e." [er vrucina i osnovne svjet!ost unistavaju lososa. Iz njih se gubi vise hranjivih tvari.de.ijikoh. Pravilna prehrana je uiednacena prehrana . I1jI01'~ :l. i 1. pa izbjegavajre rnoze dOl(esli d0 gOj>LZ110SIi.\la-3 osobito su vazne za nase 1:clravlje.S00Y"Yll~e prehrane. sezamovo. ali prehrana secel produ celiri sara da mozete i . Rafinirani seced nije nu zan d io nase prchrane. Pokllsnjte sn~at\iili U\10S lwa. opskrblt cemo organizam mnogim potrebnim hranjivim tvarima. To se Ci:ni ll1110g0 ovomu prednosti ujednacene prchranc obzir kako "obrok" slucajurnoze biti tek sacJca hrauc.te svjezega i osusenoga vota. vaZ~I!1[eza ujednacenu MASTI rafinirana biljna ulja. ill unositi orasastlh plodova.su bakterile probavni zdravim. peradi i ribe.wQd. Ne!.t-' t-< A V I L I~A t-' t-< t H t-< A I~A Premda postoli mnogo savleta 0 UMJETNI djdovanje ZASLAElIVACI aspalTurna. s jednima i drugima.i\aric<u i Ile6b.a ie. Raflnirani .u Luana . .icilatima.kIDIl Ldl~ltixna.ih stoga ci£l.. umjesto grickalica .i mogu s.'LI prehrani kakvu savjeru]e dr. Nacelo rakve . jD.e IlzJrbati s bJel<ul. Nekc ruasne xisellne iznimno za tjelesml !kivCl (i uciuak nu zdravlje. KO)E TREBA lIJlOS Linolenska klselma (LA) alfa-llnolenska rlbe u organizam.rZp\iaju Nalaze se u mesu 5oji)'l.1 . HRANE . Zitarice i mahunarke osiguravaju nam ostatak sloienih ugljikohidrata.dan oorok< QlJeEa p05uda luhe.ijte gotovu I!l. SO g) sable ili Knrjenasto.. Riba poput sleda sadrii ko]] imaju pozitivan Prava kolicina OSJ1ova je pravilne znaCajne mozak). Haclije koristite prirodne zRsladivnce popor secera od seeeme mcd. Kukunrzno.l povrca i salate.l obmku. . ili omega-ti:e kiselina (ALA) ill omc.. nisu korisni dese.lli ~k(0b. kaje trakt ad.nJr:!l:)e Mail tanjur julw 00 svjil1Jiga povrca dpstatan je i. u organizarn same povremeno: zaslcene i nezasicene (rransunasne kisellne ko]e se hranl.de.i POV(C3.u cuvate voce i povrce. mnogl koriste U [ Suvremeni obroka" aka 11C nutricionisti U savjctujunajrnanjc II "pet dvadeseroga kojl [e stoljeca.lzJmrii • jabuks srednle velicine: • vda rnrkva • jeuna banana I iskljuci. prenram beno kombllfacija. u hrane" "kombiniranja Howard dr .H s. nego Skmb.ug.bjeg<lv::. ~oslulene tiI.md p0t:1jStllJ..I\fo ~~banQ. ali ne i s blelancevinarn<l. prihvatljive. i articoka I • 100 g kuhanoga voca CI Ill sirovoga povrca. MASNE KISELINE dobrih masti prehrane.ledite ih sto sVjeiije: St0 dulje.2 B ) EGA V A T I Sljedece masti riajbolje je izostaviti iz prehrane iii.spojive i nespojive skupine.tte i slalkik obroka hranu 5 malo k/er. !mlaclL 1 Iwl~sa. povrce poput cikle.dobra jll.[ane repice sadr~1.William Hay pocetkorn bjelancevine probavlja dJ:ugaeije. nekih mlijecnih proizvoda j Unos voca i povrca U organlzarn mozete povecati ako popljete ~asu svjeze iscijedena soka 0 d vote lI. hiti nerafiniruna.prehrane planiranje [e obroka take da budu b. a » po:teljnu je cia su doblvena hladnorn presom odnosno cia SLI "djevicanska. 25 posto masti i 15 posto bjelancevina . osim skladu osmislio raznollke prehrane.

e . ipak Ih juS neskodljivosti I kalwoci Inane potaknula proizvodnju organske opcu dobroblt. Mnogi vjeruju kake je organska hrana najbolja za njihovo zdravljei Drugi nlsu toga misljenja Naravno. k.e di.nlbs-ll.iIl~!nja.~~~nra.i:'iI1a azi 11f'fJS.u mozete miuerala u tragovima.meri !coji facie s . reproduktivnilr sto LL Ijudi. . uli je Jzbor 111'. ct:~l. h".o.(IPWIJ.)ke razlne metilnoga ~al'.nija je skuplca Pestlf'idfJ" Akutno I:lqecu 1]:1 vcca i povrca. PotIl'IJH. . a ulaze kortjeu]a.UKliAI~~KA HKAI~A Zabrinutost 0 KEMIKALUE U HRANI Ie vecu HWJl:L uzgujena pt'sl'iddima i urnjetnun guelivima sacll'z.llpcjm~ OJ. • Manje je steln:. K~tka(1 za uni.ji rilliku oel .1neJ'ickome iSLntzivan!e Veno Z~lbranien je u 1I je ·k(nlzer:~Hnsel llonnone. Lpitna ie njcgova neskodljivosr jer ~'ltll'ii orgunskt oielicnu i lIzgaian.t je bilo koja za uklanjan]e bHjaka i regul.i i umjetna kukcl i ponce ~IO i i ka1.::lIfU.i kako bi kl.'.kupclma. till drzava.ij:. hrana lI<. IIi bllilkaJclIa te smaojena c1l'ZaVamfl.lkva lll-ana ne sncil'zi herbicide.. na vasu odluku.ll. HIDRAZID 11t: zemlji Mogl.:e..Q~lrZa.I podruc]u.iusekticidi.kernijskasredstva Iungicidi.lznOlll Jabuka ra.'lil L! tragovlma. p.l1la je uptltmba n. j sranice sacinjene organizam. na okuzenomu U.\lme -- proizvodnji. Vis(. kao i postupci koie kortste prolzvodad manje stetnl za ol'wlis organske hrane. koja nlje organskoga Cinjenica kako je organska hrana skuplja. m.. hk. t ~()ni.u n~ljh reinjiviji.tutu Zit raka olkri U l.\lo.4\!jese kako bi sacuvalo svjczinu i.ll'1e I.lii.\1j~l!1a glluj.iji S~Jna pesi:i.1'<ISlU gnoilva.razida vodu. nego nesmetano jest! koru \lDC" i. anell. MALEINSKI krumpir 11)l1. gellel~ki l JllOdificirane orgmJiI-:l11e O('I'OVr1e mda1e. l:J insti. liegD> (>.ma :djegovll upmreb" sarno 0gmnicenH.jepsinl.rkve.:lI!npjru. • Mnogo [e zdravi]a za djecu kOja su osoblro osjerljiva ua kancerogenc sto pokazuju pesticide 1 mnoga II nrogu osuni desetljeclru«.:" i. proizvoduj i hrane.iloie prodrijctt n Na poplsu [e spojeva koli dieluiu 11a endokrirn sustav.()fg"ni..Ilikoji s tim nisu 1I ci.ll1e koju jedu .1 7.1PESTICIDI [Ir.1 dopll1i[ena u viLanlina.'l~tl1n&~'lparalkma oa nekill.iV. dole je anli'l::>ioLi. 11JilloVi.ic:idim. -te nernatccidi lierbicidi. GRGAN0FOSFORNI SP 0.cide.olic. se II Ill:. vnell i povrcLI.v:iljtl.ke. fungi.'U. Parufinski vosuk.gojeml llzgQjem.Qrgani7. nitrate. 11 SlLneke od Lib OLfO\l1.0)1:: ZASTO JESTI ORGANSI(U • Organski uzgo] sprlecava erozlju zernl]e i odrzava nje7. i pesLk:idim<l izloz<:!lli. p(oizYede)I k~kae Itekolad u jer se il:0J i.dnWSl'VCIlC drzavama. Gotova U se s bolestlrna Ofgan<l i rakour.!l1ika1ijc zabl~ll1jene UJ.ilj>J.)ji>it!injeniril Americ. lisca s 1I ribl.sc kmisti vosak brazilske vasak koji se koristi za aUl8lllob.o bi bila J)rivl'.d zabranjen..uori -Ostaci tih proizvoda i 1I IDHJkeduboka ""S1H biljaka.\~i. jos jc u zemljl.iI'<1 pornazu bilji(:lil)a zdrave tla prolzvodc scene i $wl)ljil\c.i. all iSlJ~17. nije rijec 0 tegobe.cide. u odabiru: moiete jesti organsku hranu zaledno s on om moie utjecati u svjeztrn proizvoduna koje uvozimoiz isldjucivosti podrijetla.oga.inu knkvocu.11<1 i 1\i.le i podov. .sLo ::. n~ki. cinllo se I. Raj6ice su debar prlmJer.trn Oll'QVOm lwko' b. vise osnovnlh mineral a neorganska . a odrZiviji sui UMJETNA GNOJIVA ..Lll. pesticide. lSlr"z. VOSAK voskom [{e'J' ZA l.kOIlJ do]!.i.1JIlkcmlk:.kitD BI'2r~..w. energiju.J1ll.:t.lI...it<:!lb.vieZ()i rok tmjflnja samo Ako jedemo svjezLI nezagadenu hranu zbog PHII'. Osim I. a upi]a g!l korljenje nexih biJjilka pOpUL tlkvlca.i.i otrovne ozbiljne :z. Djeca S. a pdn]jenjuje se i .lzloienija riziku jer jedu vlse o." prihvacate cinjenicll OclhJ. di.iv'l!lj.llji-'. ubijaju ko]u unosimo takoder ne se po ~.lo i.i' U l~t:Q~~'1a· • PbSl. vee i zbog horrnona i k<::!lJikaUj<tkoji poucu rust zivoiinj« njihovo zdravlje te Ill! to se odrazavn na uase zdravlje.e J)~~IVa .~n'I. ICoriSl'i ll<l obraeliYanjc biljaka.l. Zabtanjen je. Moze se naci I u hrana koju iura dulji rok Intenzivru Stem! konzervansi kemikalije prskaju .v~l1na uki[l.IClijj:l . vitalnost Pesticlc1.) EV I (0 PS) N:\jraSPrO. nelUlll il.L.tinja. na apsorpeiiu . sredstva ie Wj insekuc. rnliiecnun proizvoduna i Svjeze voce i povrce maze 58 (initi zdravirn.~1 lW kOji r~e O l'ilCle 1I SlI orrovni.1 imala kravljc luclllo.ne i ostalim .a Inngll Ile IHLCi'1.11.cI odraslih. svojorn otrovnoscu.e C::".iti Junkcjju hormona. su problem. adilil.'g~1J1skogi1 lzgoJa L p. limacidi (zu puzeve).ull" i.li.s(a vanjekrpeli~l livminjama. prolzvodnji ko]e mugu izazvatl Premda hrane U hrane.l(.1.i RAZLOZI ZA ZABRINUTOST Ako se drzite stare izreke: "Covjck je jecit!.. (za gliste). sndrii j Akutno otrovni insekticid mnogun sortama \1 koliCil.i. U ostala spadaju: fumiganti. HEPTAKLOR Prernda EPOI(SID kraju zavrsuvaju rast hiljaka.e [e METQMIL [est kancerogen.rajallja sadrzi aduive uzgoju i konzervanse.j.i DIELDRIN Insekticid povezuje koji se uakuplja U i opcenlto priredu. moze utjecati (J. sto to <'i.te'selak. kako su faJ. • T. no kako je prije bio U uporrebi. naltni derivnt.WJILe mesu.1ijOlI1.1el. hrane.tl:fI. pesticide spada]u . RIISpl':iiv<1c kdjirn se prskaju luk .aka.LSn. <lzi. FO . puv)'C<I IKlp.C(1I1Jtllm~le dulJ! l'ul5.Ianllli cia bi produljlll i kozmeticke da su nase tjelesne !. neo rg~ilski uzgojon kakaDvac prsl{a stetnim 'za:stitnim sredstVll'na. furnlgante.t1 zivminj..1C 0110 su pokazala kako smanjuju hrarijivu vrtjednost voca i povrCa te da uejecu na plodnost obllcuna postupci zivota. kojuua se utjeCll nil nas zil'oLinjs.. kt.il. 1I razvojlJ QsjeiJjiv.!.lija razvijemm i misle kako [e jednako korlsno jesti razno svjeie voce i povrce. • Organska II HRANU • Nije poznato d.1 ZivoLilJ.1J11 tlovuna .l.1c P07>I1(lt08<1 otrova tlu lmjt:: nije oslabljeno Intenzivnim hrani. L1NDAN Irtsekucid koji djeluje na eurlokrt ni sustav i povezuje se'll ftlspl'sivacu bmjnih se $ HRANU ziV'cani susrav i mogu Nelw voce i povrce p('.acenja.melil<\ LI~l!llwim~l.i stetu LLokolisu. njegovi ostaci SU u zernlji i korijen]u biljak» koje .RMALDEHID Svjeie glj.. an [j!sto [e uzgcienu IlZ korlstenic otrovnih pestidda i urnietnlh odrzuvaiu u gnojtva.

L kao "organska" zakonskoga lzvore). tisuile hj. dba. postojc! 51110 .Kad Clstite ribu. i. HnU1i se masnom gotovorn hranorn kako bi lzgradila tjelesne rnasti. prepOW~uje~se Rrq.raZivanju arnedcke dade na one<'i~~enost hrane tragovima. perad koju tako uzgajaju ipakje uiwJmhO neprlrcdnlm uvjetima. posto]e neke vrste zadrzavaju ostalrn.nje v.e "l<ok05. osobito biti oncci'SCCllC sJwljke jer rastu pCJdrucjim~1 uz obalu.vjesnii_a :1.rUcUju da 58 kora bresaka. pecfl1l.i v.Lli uzgoja dr~e II tmlli:Wll i pr. slO maze iZ.esve s.t2iyotlnj~ koje se llzgaj. W.. takvo mlueko kojn se medusobno reproduclraju.wa_ 1l'4 o.:.' .de.!.LLt )lQto.. esobito vellke kolieine susrav nerodenog trudnice. Prerna razlicito regulira (vidl U J< L A til J AN J EO'S T A J A K Ii H M I J SKI H T V. umjeLlle bOje kemi!(alJja. jahuka.:i'LS kao i.ih naguraflih u golernlm prestortma. soma. na %aj~dI'll) po srodnosti..1 Lkh/u. nliili.zorga n~RegatJZllbiaiz e'tiiiklh. i nqkon tega voce i p o)'(roe dobr. UZGOJ hrane mora]u se pridrzavati ni]e im dopustenc trznicarna strogih i restoranima.tl.apije.• Vece ribe sadrze vi. PQPUt ti!.l. ribe iz dubokih mora. jlO'r se na lomt! mjestu t. .t1a U:. Dvije trecine poljoprivrednih povrsina na svlletu korisrl se za uzgo] stoke. popu t srdela. rije. E_ coli.i. crvenoga lososa i divlje pasuve.obicno loses i pastrva .LIlL1ogo veci prinos.hl.uvjetlrija iz I.m~ivn()g~ uzgoja.11 pokusajte srnanpti. .da to' mozere izbjeCi tako S[O cere jesti meso organskoga moze i bl:l~~ <ll!ilag~ k~iTJijsk0" _O. • MI.'.dno U ZA~TO ODABRATI Meso izaziva brojna pitanja vezarm liZ ORGANSKO? stimuliranjC1 z:J_sladjva6~_ rasta. SIO bi se i!lHee moglokoristif za uzgo] biljaka koje daju .iJelw i Sif kojl se dobjv~\jll ad zlvGlinju mogu sudci.U1Jecatf nil lml. u vodl ko]a se Cisti grasa~ spimlt zelena salata' naJance meso Rlba lz uzgoja . zacl. to kornercijalni uzgajivaci smiiu.ko.jZVflLi bolesrt Vise od polovine sr(:.(o. ali ptfpazite.l 0311 lllHStitiSi.. Kupujte organslru ribu na 1.e tikvlce I I zraku I pase [abuke travu _ Zivotinje se to ikako mogute.taka okoWl i etiku.rlIDe. Q€I.astrasujllcih uvieta u kojirn& zive' inousrrijski uzgajana kokosi.j1J 80k<ll¥i i Ll~a.i~. LIZ u tragovima ad ostale hrane.1.lljek .Se ot1e6~6vac. • 'Nal'in n<1 kOi1sprElmate rlbll rakadeL' tI' osfa.oC_~i povrEa sreds-!-vom povrsil1skih Z'<I metilzive .rosrorimiL.drii se u keruikalljurua.HRANA OSJETLJIVA NA KEMIKALlJE TRAGOVIMA Ako Me zubrinuri za razinu neskodljivostl ko]u jedete.oz. Osirn lito SlI usrvrdlli VOCH U • Osim toga.a pranje. k~pp:. ne znace neskodljivost. Kao'l t. na lz etieJdh vise .\ LJ U'ZGOIA hrane od i pov. jer so. l'itaticet ilokolad<l mogu sadri'avati' sred nje do ni5~e '[ailne otrov. i je vrlo ucinkovito llktanjanju skloue oueciscenju.\-Bl.lc. stoka kola se Llzga!a organski provodi dosra NISKI marelice Gokolada jaja riba zitarice vremena organsku . antibiorike. banane grofde rnshune 11111jako uzgajaju u zatvoreniui krduna I J I PREHRANA cgrauiccnoru SVJEZOM RIBOM prostoru.edna ken'likallja." '0 prema rreke .jekove.ratll.u-p. njeiliJ1(Jj kozl' i.o vIse povrsinske masti. Dopustaju rl.ja.kemjj~kib tvari u uugovlma da "zakonska sviJet.~dstralJi. .())n~ k~i1~L1j'ef\1 I~L'i. Sabljurkn. lijece se sredstvima. te bismo vode Z:. Glsim t6'~a.venih raz[bgauvljek klJpujte jaja.:ljtl I iJ'~kI!lMeflqp.If\'le!y twg(!)Vim~L tij~I~1 .se lovt na podrucjlma rnogu obalu mote 11:1 koristiti otpadne ako Ima pOL'V. rasti na prirodni nacin.avali I:ragp-ve DDT. je to rnoguce. • IUba koja. sredsta va za poticanje koji se koje naveli dolie. a rnnoge se drze uzgo]a JAJA .L'[lu biLi onecisccna lndustrijskirn otpadoru.je mogUGe.dn.U@ll.. Buduci cia obitava u skucenirn uvjetima. • Ribe koje BtL pretezno biljojedi.t. sro se razniin drzavarna ill rijetli.votinje iz organskoga a kadgod prirodnim ne dobivaju neporrebne li.jl't. uzgajivaci proizvcdnji.1 I I. bez pomoci rasta. !.1. J)..ru kolicinu. slemi.ca ko]e antibiotiku Iavnost i.LZli rast l ll" I~Lbl_otJII:l!(. • Z. I N D E K SOT R'O V NOS T I SREDNJI • Za razliku od zivotinjll iz iLll.razine _ist.lju zbog IIH~sa.lman_skpga uzgojacakoje V1S01<1 bteskv. ogulile ga struQhra~jp'j'epo.113 I zdravst.er_8vstyenih razloga_ • '21\101:1nle 17> intenzivl10ga . [agode Neke vrste voca i p:ovrGl najbnlje kupovali lz organskoga uzgoja jer je_ sadrze visu razlnu otrovnlh elemenata OVLASTENI Ovlasrenl pravila lL ORGANSKI organske Primjerice.eradafnlka" i "jaja iz mbzaa~)n~ Rrirodi1i[irn.Jadstvo . j. osim toga.n h0i. • Ako [edete runogo mesa.L trebali izbjega vati. ORGANSKO MESO I RIBA Ako jedete organsko meso i ribu kad god to mofete.wie bitl homogenizirano.One tl<! baktellje poput lio[lti0Jl.A R I j(a!d j~dete'vocl'!li p'l')vrcekl'i'je rjijll _0 rgan_sl~J"Ka'PtId zakonu.ja . gnojenje zem!je" doh.koja moze D~tetiti djeteta.ll konsr: se za poboljsarn rM. d(ll8a j ribe iz porcdice Malaoanthidae so n <ljoneCiSCel\ije.1l. Ptenlda s. • Velik. mlil~ko. a neka suJfomullicle. najbolje ill je. kupniorn munie poznatlh vrsra. krusaka igr.enai'~j)ari:im p.t.hiljskih tVa rl.illL1keinilmli. !l@l. Ill-ana se mole prodavatl l.IZ ORGANSKOG Ijudi. rnorski dobro ga opratl' kako biste: uklpf:iili~to vis-e _ostata ka ke. laja. man]c su pranje nal.kS-e ta il. Provjcrite popis uzgojcm kako biste znall kolu organsku hranu treba moze bitl zarazen salmonelorn.'<. karnpiiobakLero1. dio mesa peradi i ostalilJ rnesnlh proizvoda d6blyaju intenzivnim ogrunicenja pesricidima otrovnostl kupovarl. podrzavate prava ii.'.prie zivcani iglic\l.1 iz peradatnlka" p.votj:aja. pas.e is!5'erite_ podr(jerla. sklona je usuna te joj stoga i daju antibiotike. dtle. poticete i blolosku raznolikost. ukloL1ire 1. i meso kokosi kaLe iive u prirodnim.a.1102.

iske realcclle.() koristi izazvuu. Koristite ill urnjereno i izbjegavajte gotovu hranu koja sadrfi velike koliEine 5011 i seEera . Aka ih zalite Izbjetl. sirupu.iu.a dozvqJjeJllh I':uropskoj un.. IkLa-karoLc:n (I11rkv. LI gotovu h Il1l111." E 100-180 (bQje) 'B 1012 (zuLa bOja). kllkllruzn.r. natrijev rendgenskomsnirnaniu I<ori$ti se za ubijanje bakterlia klljan]a i trullen]a. Simptornl koji SlL primi'ecen: U OI1Jil HRANA ~GMO) U genetskl mcdltlclrano] hrartl nudornjestnk • Octena • • Bjelanj... u hrani koji Se korisie za A RO M E Dokazano je kako su gotovo sve urnjetne bo]e kancerogene za zivotinje. Sulfiti se nalaze u vinu.iiin II rrirodn suj. Cinjenica da SlI neke tvari "dozvoliene" za upotrebu prema zakonodavnim slandardirna. lIkljllCUjllCi ~stmll.t0Ji petpun: popls d0daraR. r'olmzite mljeveuoga mesa i koji s.: ka0 i zbag prijenp. c(Vene ~Ige 1. povr. lpak. pevez.iuusa) Indijj) nitrosamine .u ib na popisu sastojaka • Nutrijev klori I (sol) (iaje) proizvoda na naljepnici. kao i roditelji. 1110gLi rnanipullra se 5 DNA kako bi se povstao p~im!)s i polacata otpornost na bolesti.bjegavanj·111 umjetnih boja J aroma kod dje 'e znatno smanjuje problemi hiperaktivn u p nasanju.dhe rninerale i hran.. ne posio]o uvjerljivi rlzl ni p UMJETNE ljudsko z lravl]e.metano i bol premda napisi na naljepnicama u trbuhu. irska m~hovlna.:aziv:( kvaren]e mesa CW]:1seiJnosvinjetine). . li3vedellj.\IOlinjskoga DODACI prlrodnoga podrfjerla j SII pc:>jaC. un i. Mogu se korisuti u PL"(:)d:wHUJJiCanm brze luune 8vjez izglecl nuruirnica. zenki zivotinja.jirn:J. kako bi pobolisall njezin izgled i sastav iii radliaclle pri pluca. zracenje uvjetuje druge vrste raka kod lludl. umachua skwbno1Ue je pOP6VHC 1I kao i bolestl bubrega. BOJE I dokazi o Lome kako su nirrau iii nirrlti PiOi!J10C) pruCiLajle nail' pni -i i pokusajre izbj igavati sljcd 'ce dodatkc.• GENETSKI M®DIFICIRflNA ndkodljivi nbe i otrovno djelovanje.i sL.lnje bojl:! i za spxjBCav. rnnogl su zabrinutl zbog utje~aja GMO plndova na zivl svije! ler takvi se povezu]e s alergijarual cJ~'UgiLl~ nuspoj~1 varna • Smola guara (iz siemeoa i~tok u) E-brojevaII LJ. napadaji. ne znaci uvijek kako su proizvodi koji ih sadrze neskoclljh/i.n jemu krumpir E-BROJEVI li'O. dede se 1I.s<l· genetskih~ m0difika~ija na divlje vrste biljaka. okusa kojl se ceSI.eLl'aodena PRIRODNI :jlj~(.sclina (}ecerna • Deksuoza • Smola sred. U rnnogim drzavama treba na: naljepnici navesti da je hrana ozracena.anjl. • Lirnunska k. Ne moze se uvijek iz sadrfaja prirodnoga na naljepnidzakljuciti jesu ll tl dodad [er zakonskl to nije kollka J. nitrite.ISCITAVANJE NALJEPNICA Hrana sadrf kemijske dodatke zbog nekollko razloga: hranjivu vrijednost Imja se izgubila u OZRACENOST Neka hrana je OZraC91la tolikorn kolldnom je prisutna DODACI KOJE TREBA ~adriaj na IZBJEGAVATI Ipak. Istruzivanja ako je ikako moguce.glavobo. hladan kinesklm restorunlrna. E 200-290 (konzervansi) E 300-322 • Mlijecl1a ki~eJil1a sirutka.i. natrijcv i kalijcv bisulfi] ill nlel~dbjslllfit. Agar'agar. ('ViclJ ]zyore). lupanje ~rGI. ne smije sadrzuvati sulfite.i Soi 1secer 5U prirodni dodaci. nije nuzno navodln mnoge dodatke koji se koriste u proizvodnjl gorove hraue. kobasica. za NATRIJ-GLUTAMAT (M 5 G) 'mrij-gluI:<JmaL llLl1acima za salate. nisu nuzno potpuno tocnt..:: trnovita grmu koji ms.uje s sa pro)zvodi remete prir.: i kllkurllza me ~I. llekiOl E 40Q-495 (emlllga(0r. DugofOone posljedice toga ste Ijudi jedu GM@ hranu jos nisu poznate.te na utternetli.-agalmnta (i.lv. st i ostali vitamin a u hranl te se mllenla kernliska struktura. istraflvanja neskodljivosti n isu provedena dugorofno] prernda ~Iergi. Kod biljaka to pornaze u spriefavanju pojave narnetnlka i korova te poiacava nilhovu hranjivu . mucnina izlozenj su: kihanje. povrcu. E 173 ( lumi(liJ. Lijecnici..odnu ekoi..prjeCavanje kvarenja i gubljenja bpje re se na naljepnici navode kilO surnpordioksid.abjJj%alorj) 13 _0-. buduci da .lCanj obvezno navesti. koji tada aminirna i asunaticni p vezlvanju srabla) Anello (ekst . mozda nisu ispirane u potpunosti. za kemijske dodaike bo]e. lis naljepnlci pofrazite natpls-: uNe ~adrti GMO" ill "Nije GMO.1I1je ruzvo]a hakterlje bUj!1oga i ~lI j kiselina za se koristi kuokonzervuns k.sto sc dugorocnih posljedica rice .O).osku ravi1olezu. jedan probavni S clio nlrrara kad bil i veoma vrtoglavica. LJ SJedinjEllim Americklrn Drzavama hrana koja se jede SiL:OVH.SCu Ai. \arl:mZjn killji ~(lniln(.stav1Lba rem njezina peste Jos 0 Mogu izazvari nekc uz Ll1U disanje ninu j 11. a prema zakonu.3ls. ili I<emijslwga podrijetla kukca i teO za sprjecavahje TIme se 10 sulf~lt. NITRATI I NITRITI Z~ Dodaci koji se koriste ED TA l~liJeJldiaJlliJll.l'nima t gobama.lk. MaZe zno] . 1 bOleSoll . A tmaticari su skolJkamH.lII j~l. kiseliua ( Cat) sustav. potraflts logo te.l l.iu prirodan OkU5.21 (Zl! 'Jaclivaci) • Lu(. povewju ZclraV~lV nim \1<\ vrliednost.kt iz vrsre tropskoga (bjelancevil1ama iz hrane). hrenovki. Moguce jc cia i rna 5i1'(l . ostalim 58 sumnja kako leukemlju i DODACI U HRANI Proiz\'odaci na prolzvodlma ne moraju navesrl jesu Li U lIzgojll svjezega vcca 1povrca knristili pesticide.n~H il [\1orsklh traVa sadrie Vrije. pretvara 1I glavobolja.Ic::(i dodaci 2. Najbolji savjet ko]] mogu ponuditi kupcu jest daodabere proizvod na kojemu piSe da je "prirodan". 5ULFITI Dodaci kako bi nadomjestili proizvodnji.1) (iz voca repa) koje ra~te 1I stvonu kan erogene . prlrnljetil: su kako se kako bi olaksall pripremu gotove hrane. vocu j j 01 ito osjeiljiv'.iJi skrob.zhel!iDe~ovoJ11.i i lllelas\1) Ovdje (~~nLiobjciansj) i se .). da. pokazuju kako MSG moze Izazvati ostecen]e neplodnost mozga j pokusalte lzb]egavati ezracsnu hranu.

U TRAGOVIMA 5L1 [€ski metali kroma tegobama.c:e mogll.d.SlO PIJEMO Voda je presudna za dobro zdravlje. [I HLAPLJIVr SPOJEVr Uglavnem potjecu spojeve i hlapljive fluorlde. je ka)l.u glardlie. iive. vodi za pice .t. istl:a.jLma" zeJeni 4j sp.~l~vle2:ili 1. rnikrobe .avu iii pa..n't u • Dezinfekcija vode.l')a kori'Stenjem 0t~piua spaja koji l]eh. 93).sk. benzen. izvore voele 1.igadivacj.m.ro.! VOda Iz slavine je'Eisea B kn: provrelu prelijema preka bilja.m za pluljel). merale u tragovlma.i klcramin klor-dioksid. za mnog« sinteticke ORGANSKI REVERZNA OSMOZA i N:ljl1cil'lkov:it. METALI Ukljuceni kadrnija.i:tvesl:i J1L1$proi:. ostcccu]a reprodukuvnlh organa. l~ao. SI:! gnojivima r1lzlog su zabrinutostt [er se dovode u Yew S mnogim zdravstvenim popUI KAVA I CAJ Caj i kava omilienl imajte 11:1 1I1l1U 511 nadorujescl za pice.i ~l1azi iruLllJ0. i MIKROBI Dvije vrste stetnih rnikroba .1' IPnOgil11 . ali l1C i 0 kakvoci nna smisla filtrlratl vodu.t.ell ldori.voc!. i(orilllile t:aj u llsticima. Vodj ~e doc.ceI~gelt ZII (. zbog dugorocnih posljedica takvoga postupka po ZAGAfJlVACI U IZVORIMA VODE Prema Americkorne Jnstimtu okolisa. U nekim driavama (Sjedinjenim POSTIZANJE I<AKVOCE VODE poljcprivrednoga gnojiva? podrucja gdje Novome Zelandu i nekim dijelovima Europe). da sadrze stvaraju nusproizvodi poput trlhalomerana klorolonn). Driavama. rak.koj~ OlPll . U vodovodnlm tvrtkama. Premda je voda iz slavine obradena take da nije skodljiva uklanjaju Americkim i mezemo je piti (vidi str.z..bju keniil. time se ne bas svl anecis{ivaci.avom [aka.. nitrate ni mikrobe. jer I. kofein i blagisu diuretic].a moz.i.)clst!'anjjvlln.ijim sustavirna voda Set fHtril~1.:.1\(c.lnc.<1 pakiran]a moze sadrzavarl bi se ocls!)·tmili z. lpak. 11.tn vise Il:(jg<!l I<mistite.ko:ji se nalaze Oba U .1:e boce .J. lS). dcernijake spojeve te p(!)1501jsati okus vade.jeyrljll §(aj II poIjtnere. sustavi s ugljenim blokovlma (cesto vee ugradenl). n !.x.la vode od kemliskoga zagadlvanja. No nije sve baS tako crno ..!cJjskoga radona.J.Sjec1injeniln lll.i nizdruglh oneClsdvacq. arsena. s~ntl1 (')o0Ij{mjil\ . . SINTETICKI SPOJEVI Voda za pice i toluen.~ca.lks<L.l. su izbljel.htw.¥. u vodu dodaju fluoride kako bi se sprijeCilo pmpadan]e zuba. .11 bi. umjesto i"a~e vode.lg~IJiSl.. Nije ueuoblcajeua pojava dol]e navcdenlh zagadivaca u javuim izvorima vode. -I D . bjU'J~eL l~t1.jenim I Sve to su nadrazujuca Posebice . vainije je nego ikada 11 I I prl]e zastiti. Nece ukloniti ce klor i njegove organske -nusprolzvode.e vo~le.a. vode koja istjeCe iz slavina.ije feilllentiran Ie s.~ bitl j)lx:)izvede. (lobicajenn je pr. U sudoperu i ispod sudopera crldonit kemijske aluminija. ke(nijmkoga i. oakra.i rl'lelLil.lgodhi' bl!ci'lh' .e. Q rn 70 peste vade. lpak se Uudsko tijelo sastoji od FILTRIRAJTE VODU Strucnjaci zu zdravlje preporucuju pijenje 1 do 2 litre vode na dan.i merall poput o[CW..a i.da u 'Vod.nisu p.dva psteCenje Zi~'.addl brojl1e nlineJaie i vitamloe. Zagadivan]« podzemne vode irna trajne posljedice. 01i HOI U industrijskih oropina vlnil-klorid).ljete Ii LI blizinl ioduslIljske zone 1I kojojse 0tpUS~.govore 0. no postoji zahrlnutost zdravlje. • Vbdo. ui.1&0 dSl1te l~vLl ol%~lcleU:~1 u:. l)l:e.1.i iz b. neizflijeljene fi lrre za 1I. v.'fnko:vi1 je ljllcil2.ldal1je zuba. kukvoci vode u samlrn 'Ilociovodim:l:.drl. lpak. • Zelcni caj ie zdtavij: od crnoga sterno djclujll na zdravlje na plautazama • Instant-kava urnjetne arome.rota ral.a Jllecl icinskln.ieHh od [{ad tlel"Ul 1.Z.llerickim: J)rzaVaro. osrecenje. Visoke razine nitrata u umjeinirn f oslab. radnlka u vezu S po.lpski SUSlllM • Kava bez kQfei[l.ttailfebijele mIre f'J~to8~eelle kisikqm. spojeve (vidi W.glilcii\le.iI}li. obdl.tj ngradenu prepreku nitrate.u'l@. a zntim kroz ugllena .ioJosklrll.Stam.l'je6ava [)!'op. poboljsava a pri tome OkU5 vade. .eiuca. Pre.je'b~je :caStiCli izvo.s. na fatost. lz bOl!le ne Illb. urnjesto vrecicama.jene klorom i mogu u OIlOg'd LI Sjedinjenun Ameridkim Drzavama lokalne cai KOLIKO JE ZDRAVA VODA IZ BOCE? Europski standardi za proizvocloju vode'u bocama su n.L.konir. zabrinja valuca reakci]a klora na tvari u vodi.sJ~lvine. Australiji. Lajoie n<i ddb.louovru otpad ili pokraj lJGLJENI Flltl'i . kako otpustati dioksine..fCll iz'slf!.je cime se (.Ween]e u kucanstvu.Zi nego ?:avodu iZ . • Odakle dolazi vasa veda? .jevaju. oblicuna. iz ~ maze sadrzavati I I koristi jest klor.ii iZl/bri'. organske (npr.jctre.lmL. koji imaju sitne resetke.a. Huoride.rat ce neke vrste POlllPi'OpUS!1U mernbranu koja otklanja mlnerale. Na plantazarna rnnogi pesticidl. kroz a ktlvni ugljen. gulBe.[e.vam~l 8e p0~t()je 9<!k011sjQ'=lDd"edJee ~a smyljanju • Razine flLli!lti.vise ad 95 posto tih kernikaliia IOOgu ukloniti ORGANSKI filtri za vodu. kernikalija re sredstav« organske mogu se koristiti . Mogu jni\.ma u1. u danasnje vrijerne za istrazlvanje . filu'i. DEZINFEKC1JSKA SREDSTVA Dezinfekcijsko sredstvo ko]c se i najceSce Neki od till zagadivaca izaziva]u deforrnact]e ploda. a Zf( vodu Ylshlyille zaht:J. alumlnija..filiJe p0j:hli Jdora koji !HOZe • l\dllCJgiprOizyodaCi kori~te plasli6.»)ilaJll!lt'la5a'?-)cvQQe. • Mnoge vrste vreclca za eaj. caja korlsre se neki su vrlo IDNa mnogim plantazama kaye koriste pssttcide zabranjenl Ol1eci~cujll LI tvari ko]e radij. koji su i Europi.p. Stoga t/l<. IlC zalltJ. sredsiva.fillri na vrcevima. roka traianja vode.I~l'l.. dovode (ukljucujuei o[J~slJe olova. LI voctu I ~e p. bubregai Zivciluoga sustava te bolesri probavnoga sustava. koj'i se l1al<1zl u sreclsWimn za (. vodu FILTRI ad aktivncga se korisre pesticidi I urnjerna • Dolazi Il voda kucansrvo LI vase lz cljevl? • Koris!i Ii se za dezrnfekclju vode klor? Dcda]u Ii se u vodu fluoridl? kroz koju ce se fi]triral.Qdgovorite na sljedeca piranja kaito bi~le odlucili koji je )MOn flroC1solv~mja vode mljbolji za V~IS (vidl ll:iie) . paraziti kriptospcridijai izazivajubolesti otrovni i zabranjeni na Zapadu. nukroba. vjar"lJa.i te.Uv81.

e. da potice slobodnu (vid] Izvore. ubruse.n ll'0slnvanja posto]i i u vaso] WodavuOn. Jed. . pouzdanih pJ:OjZVDt1ac~1 Sli papir 1 pelene bude potraznia I·i. se {:I rnspltajre .ahU kada je in'la mda je nalb<'lIJe.lcl'lke CIlj'etaG'a Ki~~llea Luk Is.KUPOVANJE HRANE Hrana se svecesce kupule u supermarketlma mnogima to prakticno. robe. proda. K U P U I TE proizvodaci lO K A l N E PRO I Z Y OD E U CVjetaGa' KlnJlsKi kupus' Kras:tqv. p. Nemaju posrednlke . vore. Tako cete lIstec!jeli vrijerue i gcuiva. potroseno rrmogo struje za hladenje. one proizvcde ·koji i prode njihov rok trajanja. rued. posluiu u visoke kak voce. Grasal< P'R"O~JE. uvijek Supermarket.alaIa Mare lice Mi!tovilac lokalnih mljekara.k()jinisu genmski modificl rani . ~e otvara]u specijallzlrane Premda su skupljc od obicruh.d.5aJjite· DOSTAVLJACI ORGANSKE fnks ill e-mall i do.i biciklorn.ozjg!~ TNsrile ~l~lena S?. rrgovlnu i potlrl8tl kupovanje Oo5il11 toga. ito ne same zbog potrosnje gorlva.e 'Krumplr I~WIJ!:is Odaberite povrca.j. Take cete ustedjeti vrijeme KUPOVAN.i t:. pomociu [e osobni]e. Brokule Bundeva Celer i korljen eelsra I\i'llade rnahune Mla.mplr R'adie Rdtkvice ~p-aroge Vl\tha s.9 v!'lj.denoga s'kladl!J s lckalnorn prelzvodnlorn HZONSKO'GA VOCAl P'QVR'CA supermarkeuma. Aim se odluclte Z. str.O SKU tradicionalne R A Z NOLI I< 0 S T ill neoblel).MA inanjih kolicina.P~!S. konzervanse i za zrakoplovno gorlvo. a poput Iiltre paplra.~tedicL cere gOIiVD i odrzavanju rujesnth u ku])nju razvoj svoje zujednice. i izbjeCi prometne ruje:sne rrzlliGe i centre. secer. banane.LE nkviGe H'l}Ie (veeina naj50lja Ijeto) na:h\dt)l P)-ag u dogQvore.m. najholje je kupevatl sezcnskovofe i pOl/ree. ce bltl '" C '0 .ina:t HRANE U raznlm krajev.jene od gradskoga sredista.e vrstc vo¢ai od poljoprlvredn.il> z organsko] nrani i m u supermarketima odlazi ekoloskl se automoblllrna - sto pl'oj~v"..1. kI. blf uvoznl.!sk.nti. 96-97).f. uvelike pridonose kolldnl otpada: velike kollclne potrosne robe baca se kad pornno procitajte sto plse ua (vidi str.e tao sto na policama lmalu velik izbor skladu sa zahtjevimu kupaca. 5p.ma posreie mnogi dosta:vljaci oqpnsk hrane. toaletni hrane obicno su specljalfziranc te nude kvalitetu. lpak. kako bi stigla "svjeza".iiiLU.O.vaunjcmm.il. keksi.! ne plastiku.edeIlU. PregledM tabllca ponioEi cevarn odrsditl riajbolje U odredenim yqca i povrea kako blste bill slgurnt da je svjeze. mnog0i ICupujl!! 19~illno pr.se takvih nclzbljeljene potrainja za neobicnim vrstama veta i pOI/rca ella sllcl je bra kula u (vatu). kakvoee i nile skupa.. konzcrvansu zapakuuru reriklirani Pouuzire ili su pakinmi materija! \J slntetlcklh boja te nlsu suvisno u II I KAKO KUPOVATII EKOLOSKI Odlazite u supermarket prodavaorti.kvl! dostavu. Icrpujte robu na kojo] je navedeno tt. tl. velika kolldna te robe dovezena je iz cijeloga svijeta te je.le {ljive.alata' fE&EN Trz. u nabavku hrane ml.l~aj~e 11m'~L(libu. a rnnoge su prodavaonice udal.oitv. se2Qnsl~u h'f. 169). go.: postoje iznirnke u kilrnatskim zonama. tancima rade kompost od voca i sadrze malo iii nernaju JDbstupni su brojn] proizvod]. a ne kvantitetu. dodataka.lJ~\vam ~ti:i:e 3:l(edak'll' repa' _Zimske tikv:l€e Br·esk).lE \:lijeme ~a :k. Mleeke "Glji\Ze: Jabuke Jag-ode €!ijetac'El in je' ~pinat mkviGe u ~ane .ce kad morate.kQ cesce odlaztte lJpfavilu.id. srvarat cere rnanje otpada i jestl sv. Manje Aka je moguce:. lvlolda rakav naci.nanie uobicajene Horiluk PtoKulii:e l§rl.tstup.1. SlOBODNA l'RGOVINA Kad god.kojirna nema 1<101". lpak.g. uzgajaju 'LuI< 'Pas~mak . [e to moguce.nostavn0 telefonlralte.di grasak Mladl I(fumpir MrkY. cokolada.ka k(')ji vrste stolee. danas irna sve v. i 0 drugun nacinima kupovau]a.~I njihove cljent' cesto l1iZe. POT I CIT E B I 0 L.0 [er je BuduCi da vecina odlazi u dO~!<1vljajllmill! na vlse llurCS<l.L:!I.lj<llliji na Ll':2. ~I. I roizvodi u . od orgunske orgunskc sve vise hrane.e Kupus F1rtikulJte Slatki kukuruz Sljiye. u nekim trgovaddrn povrca kojemu je prosao rok. ca. a mjesni iz proda]u sir i vrhnje Mlilqi kr:U. Takvo A. musli.1 kakao.~i Mahune Cel~ri' kodjen celara O]kl<.c . prodavaonicu radl]e otit1ire nego automobilorn guzve te duge redove re koristite 1I za kaV1. < i!>' :z m I kupnju [ednom u tjednu.ce biolosku raznolikost.Gikla labuke KO'qll'lra~' a meso kupujre umo 'lrU~ok.cke 51atki fefewni' . re cia nije prihvatljivo. rlZa 1 osuseno prolzvoda. pjesice il. U 111110gU je lsplutivi]« cia U JednolH kombiju PRClDAVAONICE ORGANSKE HRANE U gradskim sredistima prodavaonlcc mozete proizvodi izvora. sok od narance. kava.G.:wiml primjerice.upovanjeod're. a u neklm slucajevillla prolzvodirnogu iroskove pnjevoza. veca SIC! kupncn.n:ice imaju velik udio jos uviiek prodaji hrane. PROCITAJTE 5TO PISE NA NAlJEPNICI Kad kupujete naljepnici Odaberite hnU1U. ali razrnislite K U P U J TEL 0 KA L N0 1.eroe.ieZiju hranu. bitl sigurni cia njihovi dolaze ·i7.l Bijeli luk Bob Raj.i.1I hrane. )edna od prednostjsupermarketa.

titl zdravlju ni urlecatl na kukvocu hrane. <lJ01l1C:l prepoznati runoge jestive samonik'e biljke koje • Ne posto]e zakonske odredbe kojima se zahujeva cia se Ill! porpunosti. kvarenjel:n neof.lJkvarljivi.i.101'0111 ville ne koriste.llljlL • KlI]Jujte pivQ koje se pralzv0tlJ lokalno jer se [fmc stedi ml prijevo2:lI.i. posrqplm i [JlInj\:nju. PMJe nego 5tO p~jedete (qka ib je' p refl.iodova • Kml.Q . Kernlkall]e 0CL1V:ili.p~nati neku sall1onlklll. Neke &arnoniitle II b.a~. Problerni s ponasanjem u diece. Kupujte proizvcdenoga njernu nerna pestlcida. Kild otvorite pakiranje. kako biste jt! na hladnorn bez nametnika.udara. qestenip<l. e Sflrna vina cesto sadrzavaju do 20 .aGije. kao i. takav spo] ill imaju tamnu crtu tu kategoriju. uvijek p rovl~rite sa·.. 1 boje. vam jl.pakiranje He Sl11iJeSli:.PAKIRANJE HRANE Premda posto]e zakonske odredbe 0 tome kako .l[lskl viHogmClarslvo je orgaJlski ra.iva :ne. II • SacinlLe pOpis za kupn ju te ga nadopunjavajte s priiateljem P LAS TIC N 0 Pakhanja nekoliko pA K I RAN J E rnolekule 1I rreklm vrstama plastlke mogu uti u posljedice za gorivosmarjlt kao i one6scenje cere napola.ldr:lav:nl viSe VIsta dodataka i zagadlvaca. na 0 n u hranu potrebna. clrne cere sprijeciti raslpnost. i neorgun s ki prolzved ella villa 1 SAMONIKLO BILJE Samouiklo bil]e mozere skupljatl tijekOm cljele godinc II njegovu prlrodnom stanistu te tako nujbolje Iskorisriti vodic piva mogu s.a. agorova hrana i:esto se paklra (Ilbfldj kako bi vodenje tragova plasuke hrani nisu puznate. brasno j zrnje.ll:ovne." II Pnkladni 0 bilju pomoCi ce varn pronaci i V INn vrenja pa se ne I)10Ze izbjeci u PIva • KaD i villa. kad osranet« bez zarnrzivac.ijekfJ. i hranu u vecini dr2av~~ 0. llstedjeti novae i sutanjitl bro] odlazaka prodavaonicu. je bol]e kupovari one vrste koje imaju taka v popis. proiz\lGddje te se doda'u.s. Zdravsrvene II neke namirnice.RVE ZALEMLJENE OLOVOM Prernda takve konzerve proizvooe. i pnc>ut1'a:va luetanje pJ:oi.hranu. mslal~e n8 stlel su j~stive i po iZIQ~1111i'1l zutjtit Ij5tll!iil1<!.0 i~ i 1I5te~l. i neorganski proizvedeno pivo dobiva se od hmelja kc] St! prska kemlkalijama umjetne • Dostupno proizvedeno na pakil'<.ova nemaju kruh izrezan na kriskl kollko 0 rub.vest"i pillo s!iJ11.jetcete 1'l0".iJa d0~\H:lla"a b. U jesen pobenre sto viSe voca i orasastihplodcvu na poljlma.ljke. okolisa.Jim prmle. Ipak. • S grrnlja berite plodove automoblla.o n. hrana i spadaju U kucanstva Popisorn bilo [ednostavnlje. \1 organski". MIMe.ti. nisu suborn rnjestu i umotani u piastlku. • Grozde od kojega se dobiva se za vrijeme rasta s vrsta pestlckla . uvoae se iz onih drzava koje ih JQS Konzerve zulemljene lako je (Kouzerve jel" irnaju rub ua vrhu i na dnu re spo] sa strane s udubljenjirna. II Alto niste sigurui da prepoznajete biliku. • JJiodin81Il.je za okllsa. Slilfit' se st"an~ priJ'oci.].g!j!VLI koiu suH:lr! da sprijec. sto. oclrz'lvaju r<lv[loteiu Sai<. Kupnjom vece smanjit cere troskove 11 maslaca mozete zarurznuu pn ill spremite zamrznete U r. bolje [e kolilm.cacl se vina dodaju a potl'~bn. cete ograniciri kupnju koja varn 11ije KONZE. su o. 510 rnozete sakupljau u prlrodi.moze dovesti do neuroloskih ostecen]a.ilergOske re<lkoije. poklopcern..:rii. ODABIR VINA I PIVA Postoie dokazi 0 tome kako su umierenc kolicine villa I piva dobre za zdravlje re pomazu u sprjecavanju bolesti srca Lrnozdanjh. mahunarke. zellmo hrane jos uvijck • Kupujte vece kolicine pmtN()da koji nisu lako p. Ako bez o.g.vam ne(. ostar ce svjez i m0C1 cere uzeti onollko ie potrebno. prepoznati zalemijeni LIZ 23.o~"I\ll Poch~!qu . oznaceno nemojte.e v[enje.truci1Jakom..dodaraka pobQljsavanje udriSil vino od organski 1I je organoid pivo.J. j boje. p. pri cemu se homeqparskl l~uJWv. i Zah>av~.upite SamQ onQJ. povezuiu se sa pusuuioscu olovs u hrani.: • Vinogmdi kuji tla . .r.) 'Olovo curi u.icno Obla(1uju sHcilie clodatke. PLAN IRANJ EKU PNJ E SlJedeCi savjetl mogu yam pomoci pri ucinkovltijem planiranju kupllje i organiziranju zalilra tako da ne rnorate troslti nepotrebnu eneIgiju ua bespotrebnu putovanja. h ranu. brasna mOlete kupovatl u veCim kolidriama. • Osusenu hranu. clIvajte koje mczete xupitl izravno 00 dobavljaca.blUp. sto ie dobra z~ zdravlje i za narnlmice.sprsivaci planekl ]JJ. • Neke vrsre lake pokvarljrve hrane popur kruha. Neb stQ . toaletni papi. stu je test sluca] s hranorn za rutkrovalnu pecnlcu .troskove OsnOVRe sastojke za kuhanie poput yam 5vl~zlprolzvcdl. konzervirana 5J'(ld~lVa za citcenjC koli.1. ulJra.e biste brall one oneil'iscene pllnovlma ko]i rustu sarnonlkll vlnu navcde popis sastojaka pa neorganski pro. sljedecun podaclma ukazatl kako je pakiranje problem.mkiranja.ll . hranu dok se grije.. "bcsplatnu hranu.:ijek prc1vjerile treba li.9 p.nemoj~ep01~r.som k0riste p0sebni [ij~kom • ['oJw$'ajte proj)'. krlske.:nislilt! odlazite lome cia u kupn]u .Cine. sto dal]e od glavnlh cesta I" kak. pretresite sadrza] u staklenku s od plastlke mogu otpustatl slojeva plastike. poput hlperaktfvnosu.. u gunlju i slIlDi .lli s\(e rw ne)c.zvedeno vino obradu]e desetak grozc!a. • lIazl.lVedene II rs1:e lTlogu iZHZyuti . Zaposlite cijelu plastike u hranu.~l)1je.. ml.

~ 'N K.j.ima[l ·stHlr.j tFi )\Jta ZlIl'(!lQ0!n.u iStlj>j'se~.F!(\'e j razv:He. 5ljedeci popis moze yam pomoei da. a zatim presadlti Povrcc 1(J!.krumpir i Iuk i voce . ze le nasa lata vrtu za uzgoj svjezega savjeta.dobivate lzravno. .j~Lbl. povrce ne uspijeva u kiselo] zemlji.e gredice loa uzg9j f)OVol. dveja puna 'kolica na ~:VHkih 10 eervonub metara. ~. - Sjeme mrkve sije se izravno u zernlju: ~spiieva u pjeskcivitoni tlu.&c :d. a 0110 najbolji jelv.niranjeon0"ga plfsaditi lbtlev(.d. tlkla i rep..t~ (iere Ijeti. IHJja vf5fei • Kako biste sprijecil! rasr korova prije sadnje.sel'l!. pocnite u jesen. ~i.U'i.R 5 KID.je IljO!lllJja. oego goojivQ. ko]e ne zasjenjuju sjeni rast.ko"Jjiste se polJsietili k:atla Yam' debra u§jJijeyajl1·tBgtlje srr. najbolje je rano posijati II Ionce pod rravu. Neke biljke.eti. wooffeTalio . burrdeva ·IUjPli5 lishatl I~elj -usred Ij!'.r:je bogafiJ tete je~ti u jl. V RH A.proljece zernl]u.a rnladi luk radie i rotkvke ze Ie nil. . a koje n:isu: iskustva :v:lastit0 mstt1. N i K dh.rn.i pocupalte korov: irnali..a aiQok. Ii\I·O:d~a ·m Ifa.d dohro zakorijenl.jsatii tako sto cere na nju staviti nekoliko komposra slojeva organskoga kako bi se stvorio slo]. osjetljive mlade biljke moze osteritl kasni mraz. sta vile stajski kompost gno] il i kl:JnlJ. mozeieje luznatijom krecn jakom.je vlaznoga SUJEDNA Aka ~Izgaji!le SAPNJA bllJke kaje IJfZQ i kb. OSiJ1l toga. IEDNOSTiWNQ PENjACICE gra~ak ZA . Pridrzavajte se uputa 11[1 paktran]u: ako hiljku zasadite prcrano..tl :wli.hll' • Na leM"o ob.salata prutove barnbusa i (vjetatl lijepirn cvjetitim~. kojem. a ka~J~\~cl. Osoovne Sl1: nego sto pocnete saditi. povrcu zasticeno piovjerlte i nije izlozeno vjetru. Kalco bistc Porrudite se da unate 1I • Pomocu posebnoga pribora vrstu zerulje (vldl Izvore). teska.oJll.tijensjwga pov~·ca p01t~lt lmmjivih JTI. • Odaberire to visoka stabla.sto aete' za ~la.otlic .elena .t<lJ . rikvice.e luk rnladl luk rriahune raj~[ae sp. ali iZQjega~oJte ~ biste pqboJjsal1 rv.nfln~~'1 J]aru:rit~ g!IOl:lliini.a ~Ul)va .krurnplr. oel zernlju crnorn vreoom za smece ili za¥itnirn Stavire ill posplte Ilame_tqika i bpleMi od otpada kuci ·(vidL luje~ttl.gl':]~a.ina.OSL po povrslnl LI uzgoju. lmate zdravu i hr1!!lJ!vu hrCJI:!U koju .euzgajati lstu porodicu biljaka kupusnjace repa..je vrste s!l's'e'dobrIl Tnko (fete . na dubinl od 20 GID. Gl. Karisn6.l.ka sprijec. kisela. . Da bi raslo.koristite (vid] str. prokulica te rnahunarke gmh.lja ostane u ruparna.lj iii shlboj zemlji gaCinil. lnIl.'upe s[a vite Dt:ga~~sld kO!UPO. p « AkQ organskl u?gajate vlastlto povrce. a uredan povrtnlak moze izgledati je. zdravu utoliko sto fete znati da nije kemijsld obradena.eVriiJ(. • U zemlju.lzgpj l<:o.votinJsli:og~1 pGdl'ij)lltla.l zemlja za sadnju (villi dol]e): je vode.!e Ijj. 82o.P.O I E PO V RC E U Z G A! A T I. moral cere je pobo.u mjcstu 1[ bundev. N gil. prekrijte pokrovom lisCa. ievbdlli Sij. i svedska korijcnsko povrce . popur tlkvica.BOGATA TL6 U BtjiGOI SJENI (~ijati m -I ODABIR MJESTA Kako biste postigli uspjesne rezultatc razrnislite povrca. u hladnu ili mokru zemlju.zelenu ~~atu iii pJ(\)ljetAi i.organlzlrate svoj povrtnlak. J:l9-jlli~Lnie aWI[mt. Uz nekollko osnovnih uputa.l?ilSurJJ. . o > N "".mod sJlede~e g~clJne. Na malomu prostoru mogu se uzgojiti iznenaduiuce kolitine. povrce zahtijeva ..ciko(ija IiIGbke emfivija grasal( tlkYiGe J.ara dobra i5u~cena. re zadovoljlti na [ednome petrebe za ka.ati~ aka'aai. porlluk prokullce slatki kukuruz: rajcice rnahune rotkvlce spinat doburprirod.£3).".lcti:Goke bun deve i tikvi(e .:(. ~6Jelije.!toaza 'lliJJ. 15).aa sarno dlo novca koji bi vam trebao za kupljene prolzvede -·a nista nije tako ukusno. .~e godlna zaredom. Zumjenom bHj11. iits ~~sa. sjerne rnozda nece proklijatl.mdiyt.)"GLlzemJje. .. Stogll je gno)lvo' ad lI~ca IZlltsno za'l.ultJ mo2eie in. bacvu u kojo] cere sku pljati kisnicu .I'h:l1jel'k:ej ono ilro. aka je proljet'a mnogo SIJANJ E I SAD NJA mozete uzgajati Iz sjemena Hi od rnladlh biljaka ko]e mozete kupiti LL vrtnim centrima iii nuruciti putcm kataloga. usitnite je vilarnu cia se provjetri . sa lata .'L't1 1·u J.ka na istomu mjestu vi.« « :r: <C z: "" UZGOJITESAMI Ne morate bitiiskusni vrtlari kako biste uzgojili vlastito organsko voCe i povrte.l.asaqite u pr~)ljei!e.sl kak0 Poriluku odg(!v. • Kako biste procistill zemlju. hilja.!.t krastavci mahune ZA MALE VRTOVE rnlada mrklta.hranjivu. pricekajte dok dobro ne pripremrte ze. tako SIO ('eLc je posuti tako cia vase blljke ne budu bude spremna sljedecega • potrebno mozc usporitl njihov rnjesto koje je • Najbol]e je aim je zemlja tamna i rahla harem toliko cia mozete kopati Jopatorn.~ltti s\ljd~eg(l povrca. tako d. d ka. dobro vocai Grasak ce se pc njati LIZ i.dnako prlvtacno kaol cvjetna gredica.na ~rJtilier . mozete uzgolitl svjezu sezonsku hranu.kao svjeze ubrano poyrce. 0 pravorn. Nahranltc potpuno odstajalim stajskiru guojivom te prije- ZAMJENA BIUAI<A 'i:l<[rnjena biljak» kljqcna je C'lFganskome LI hranjivim rvarima r:azliEitirn porodicama porodice bilja. • Go@ji:vo ad JiSC:~ lma J1)31.iL cete pojavu kupus. novi povrsinsxl PRIPREMA ZEMLJE Koju god vrsru zemhe je u [esen i . Aka je zernlja prisrup slavini vrtu iii ~ jOs bolje . pritLrzaV:i.juCi se ~ljedecih 08UnCal10 • Oduberite mjesto 1I uciniri posrlgli najbolje rezultare.k. Nace10 je - riikada lJ.

)1imna je znacelljll zara:ta kOje se 11lOguprenifet. osnovne cistoce. vee omogucava i ugodnije okruzen]e u kojemu cere uzivati kuhatl. Il. koji su siGURNO KUHANJE: LON C I I TAV E Korlstlte posude od stakla i pod ne terakote te uklonlte emajlirane allJl1'Ii. Kako histe se pobrinull za osnovnu higijenu II kuhinji. biste smjdi korlsutl za Ci:lcenje kuhlnjsklh kuhinjske krpe su za brisanje povrsina. na njima se pribor u prasina.stoj krp!.n. I a LI njltm nemojte treba ostaviti da dozrije. 8VOj. korislite Za clodatJ~LJ raZJlC"t<'laslte' n0l"malno. povrca i r dsrv0 (vi LJ limllOJ11 Illoze dod ako tij [com l.1ln01':mimu f0HTu.lIlOIll ad i'l. IJ i izbjeci zdravstvene tegobe Bakterliama se mogu zarazltl zeluca. Drzite kuhlnjski • Oslobodne nakon i:'iscenja Kad drvene radne povrsine pocnu poprimati iak rnlris po hrani. hladnjak stvaraju soli. Steknlte ce vam to meta Ie poput kroma iii nlkla.ijeciJi razrnnozavanje rucnoga pranja. izoUra se aluminij.brisite Cisrim ubrusorn bl~lflU. -ija se bakterijska aktivnosr (ali hladnjaku.tl<e lll·~llle odmah. ko]e i kole se otapaju malim kolicinarna. vi. To se odnosi i na podgrijavanje • Uvijek dobro skuhajte bakterila. • U perillci se posude bolje opere i dezlnficira.u Istr)ja. " zamrzivac siupnjeva Celzijevih. namlrnlce radlle oomrznvalte U hladnjaku. I anodlrane u vezi s hranorn. utrljalte u njih izrezani limun i miris ce nestati. • Uvijek ruke pcrite toplorn i s~pllnom vodom • Ako mozet«. hladnjaka stuklenke Urnjesto raga.I orvorene ladicarna i onuaricirna. I ZAMRZAVANjE proizvode. le~lw.m t ·IUfl ~f'<ltlIri . Proces. s krastavcima. uzrokujuci uznemirenost mulnine i glavobolle.c z· "" :c o N < PRIPREMANJE Osim odriavanja i razumnih savjeta za higijensku stvorlti zdravoekrufenje povezane S oneci5cenjem. 0lWV<lllj<l db Ilru(s kiseline.i otvoreuirna kako ne bi lzlazio hladun zruk. meso. pogotovo ako je uzgojeno pestlckla srnrznute > -c « 1>0 ogrebOliJl(.e I rirocino SlL S2 .l lTI0ie dQgodili j s a ostecene.i1Tl halcrertpuna lTlogLJ a ubrusi za tave. 1I sprjecav<l. mogu II mz1l6te u sudoperu SPREMANj E U HLADNJAK • Odrzavajte hladnjak ua ua -18 Kat! temperaturi od oko 4stupnja Celzilevlh. prije oego ~IO pocnere pripremati • Operite voce i povrce iIi ga prije up uebe izribajte pod .1oCi osran. hranu I ib sto ci$c'<l. uranj? u otr01lne za rezanje ad povr6~ 'i vo(a.em C:. -3). Kalm blste spri]eclll r. Nehrdaju~i ka[(cl biste cellk moze otpu6tati sprijeCili aneci.Z<I POSTUPANJE S HRANOM Od. sudoper samo za one poslove zaraziti hranu. <:lst. ". Cisrite racine povrsine podrucja kuhinji dok kuhate.lztJeimerovom senilnoscu i porernetenom irarJja k(. 60-61). • Zamrzavajte Vrata hladnjaka hladni <I( hranu brzo. sokove. .1<11<1 StQ st!. ribe. I~adse posudu. primjerice.n\jske aluminijskome do kemijske ie\jezne. nernojte ih dugo cirZal. nameLnici koji ostanu u kuci. dolazl oivarate vrata hladnjuka.l1ju i~tOce logimo.ca I OSTACI HRANE .Ui k<.le imate tekucorn vodom.ite limuna.ulno d~ se oSUse ne i'i. Takoder je ekonomicnije pr:i potrosnji vode ad narnlmlce kuhaiu u raakclle pri kbjoj aluminijske kad su hladnjak ('i. a 1I kantu za oku . sve dok nc lscure njegovi sokovi (ako niste slgurru.slite da~ke. neso na sobno] temperaturi. • Drzite kucne Ijubimce podal]e od radnih povrsina onec.ko. kao i fini sirevi.::.!n postojecih ie kuplte kako biste spr.Ila v:Lku o(hzavauja postatl ci ·t:oGej I us.t Uop • ltije Ostavite case I<ojeste opraU .uglavnol11 Jt: ler we.'ol.tnje primjerene Cistoee u postupanju OdLlavanje S • Nakon upoirebe dobra rezanje me.. • Ako mozete. odnosno II i umjetnlh narnirnice (islom i svjezom na prirodan nadn od iznimna je znacenia. plastificirane tave ne blste trebali korlstitl nami~nlce oneilisl!uju molekulama plpstike.cl!!)m.iScenjaj krpe posuda. Za ¢jMenje PO.um.e 1'111 . i stolova.sa. se s cuvau Ili meso smeoe pospire malo sode bikarbone cia uklonne mirise.)l1..g1.vrsilla . Z1Ulll"z. u su najrnanje nl mlijecue bakteri]a. KUHANjE CISTA KUHINJA Cista I urcdna kuhinja niJe same pozcljna zbog zdravl]a. Bacajt ga onollko cesto koliko je poirebno._. • Redovno bacajte smece iz kuhlnje. ostataka mesa.m.1I se i stednjak. HRANE kuhinje PRJ PREME • Ako na rukama ko["lsli.'t'enosl br.ro kotlsl.lbi 1I Te soli povezuju bolesGu. lznimka je voce. proljev.. • Osta. • Izbjeguvajte nakuplja otvorene police. j izlozene utjecaju kisellna. namimi.d<l\i. • Oslobodite se muha i drugih kukaca u kuhinji (vidi SI:r. pridrzuvajte se slj deeth [ednostavnih uputa.oll1 ana RASCISCAVANJE oui.nll1nozavnie lIniiilili sietne bakteri]e.ite. korisrlte tempemturl i onollko dugo [0 tcrmomerar ill kuhajr prerna uputama Iz ncke dobre kuharice). kuhajte namunice koliko je na oStoviso] pouebno kuko blste hrane. Odriavanje hrane gumene rukavice kako lodavanjern gnojiva. PQPut onih koje sadrZe raji'iice.1. vino 1 murmelade.fOrdinacijdm pokreta u vezi s. kaxo bi not kojima pripremate sve vrste hrane.tadOlll IaS). postoji mnogo prirodnih priprernu hrane. ruke. obradlie nernojte ih odrnrzavati da rizik od razmnozavanja i dobro ih postupku odmrzavanja srnanjite bakterija. . sprernajte 1I vrata • Koristlte razlicite krpe oiste spriieclll prenosenle svrhe kako Z. a katkad i akutna oboljen]a. i da usredlre energi]«. pOy. • Svjehl hranu biste trebali spremitl LI prcnositi bolesti.. 1I pripremi Kuhinja je srediste svakoga dorna. lime cete bislC sprij cili hal ierije iz rane cia uc dodu u hranu.il. To j& hlglj~Ji5kl prihvatljivije~ nego b~i5anje.H. f!be. jJJ"i I1lilga kru illpira j]j sigumost. • Redovito cisrite pecni zamrzivac (vieli str.

mesa. Moguce je da DEHA djeluje na rad h01"111011a i narusa va zdravlje. pripremanje [e a sprjeeava se kvaren]e. one s hmna kuhana jcr ce para Izlazlti Cuvajte staklenke od munuelade." IlC sadrze DEBA. ne na pari u posebnu petinicc.g U InQ2e Olopj[j Hi izgllbirJ kulla.. • Korisdre Ionac s automatskun gasenjenL loncima koji su jedan nu drugorne. d05pji. rako sto nego salate su zdrav obrok. h.! koiima !8 Hrana iz mikrovalne karnenac jer u loncirna vise vremena brzo [e gotova ne lras) se SLI tlHshige kamenca pouebno cia PIOVIi.jJl. do p.ce za kuhanje vi~okog». ill Poklopite energetski naIi:I. SliJede s. . a ne plasticnun poklopclma. ~ihi[J. re rako ~1m0gud:Gi hl'adniakw nako)1 ~ogQ r.dravlju. a time se ustedi U pDtrosnji energenata • 011U s visoklm udjelom masti. re da uesvjesno probavljuti molekule plastike.~l ncgo pecnlcl. 0(li108110 DEI-lA. ili pllnskom .ij.k.a ad 1lla.l.(Bm 0S1!ai1.iJq:ovalne pecnice umotanu u plastjCnll foliju.1a iii pakir~uljl1WI nisu s!:. nelW u. poput kuhanja i pecenla.iviji mLClll kuhanja. i oblik. • . plastliinu foli)u j~r vQsta)1i p~pir ne S'a.r~l. poput se njegov:t ili pecenjem slra i mesa. U punorne 5 priprernanje. Namirnlce su svjezije dulje vrijeme jer plasticna pakiranja prijeee kisiku da dade do namirnica i na taj naein mogu dospjetl u hranu. . Pakiranja za cuvan]e hrane na kojimapise "polietilen. kUl1ja.I~lcenJiJI1t1LI sto rntkrovalno] pecnici j(15 uvilek upunu. Na taj nacin lstovremeno i bJZO mozete 'I'akoder.. lp(l.« z I « . prernda I I' srernosr jos i$trnzuje. Zdravo je jest! slrovu: hranu.LIlW'J:ucama. • Na elcktrlcnom ~tednjakll ukupnih energetskih troskova pa [e razumno u sezonsklh proizvoda.wllU\. Ipak.1 energi] ui najbolje moguce zumrzavt.niill o!rq'!l. takoder.rn. • NajuClnkoviUji n>lcin lIStede e.. meda i kiselih krasravaca svih veliclna. j Ukionite s njega I. staklenke.mbllti ribu i povrce. to ne jamci njihovu mozemo vrarhna. energije. koji irnuju . Kad f'le$J:<lfl~ cstn"je.ajdulje dill! d~n~ )adan dar ako Ie nap(j)la pun.llnoci~C'ellja nemolrc koristiti cdct: odjednorn mleseeno.! .rzh'lll' u hladu ee rnanjestru [e.ivaCi pdklopac sro vise koie s gornie suane SLI loga odjed nom kako biste smanjili kolicinu -norate priprernati • Pecenjern trugiL przenjem se J1lJlogo man]e raspravl]a 0 djclovanju plastikc na koji se kortsu za !:}lwllomicnlji od oriih s bolje rude narnirnica zasebrro. udjela vode gube alms ploca j1J prejak plin uose vise energie. • Aka na namirnicc sravljate p!astiCni potrudite se da pJaslika ne dode u iZravnl uocH. 01110(.lIw l1e narnlrnlce o5tafi h.lbilml otmvnin) tamrzi\(a~u nam. posebno 1I.a y'~sokim rempemru.':li.e « > « Cl1: N GUVAI~J I:.I~Jeti 0 kad ill redoviro odmrzavamn. po mogucno&ti iri_~ml]]. sacuvajre zu njezino Kaf1 Ilestall.ra. trose man]e struje. iii garazi mesa na rosli lill tro. plastlcne tvarl u neklrn paldranjima sto dovodi. veclh kolicir1. di'lite vraW·?:. a II Americkome urcdu za hranu i Iijekove porvrdlli nekim korisuim nadomjescima za ('\lv. rlbe i piletine radije umotajte u voS\'ani paljir. LJ .Z~unrz.J os uvijek se ZA PLASTIKU su neskodljlvost polikarbonata pHldtal1je namimica.II1C!lZeteuSledJetl plin (fete ga ugasiti prije mnogo stru]e prerndu [e NESI(ODLJ IVA RJESENJA • Umjesto plasnculh pOSL!dH. LJ cuvanje narulrnlca.itc lonce i rave kako i udnkovito.irniae C!l lJiti' zarnr.jakLi 1I krutkun vremenskim rnzdobljima je najstedlj.i'!l kUMat fe ·sl' Ij~e i ustedjet Eete ener&jju. gljiva.s n. (~Ijcica koristire pravu velicinu . N'ESTA N AK 51 fluJ ~ • U nekim proda vaonicama nude vrecice od celofana.[l1a cia do~pljl) lJ. nerr. koristite izlczenost je z. Neka plasticna paldranja sacll'ze plastlcnu tvar cl.l1. Cinjentca jest da plastika nlOze hranu. W Iilad.e..tl hranu Iz tople vode jos neko vrijerne. Ipak. pier:aCtli sve Iiln0 !it0' !. potrazite OJIU vrstu koja una ventllator ill konvekciju [cr trotH za trecinu m:mje struje od srandardnih pecntca. kOja. pripremanju Na pripremanje hrane otpada do 10 posto btste skrntlli vnjerne kuhanja ustedjeli suu]u. kao i savjeti 0 neskodljivu koristenju plasticnih pakiranja . iJj U<l barem l1e bude u dodiru dulje vrijerne.aI1l1 dok SVJeiB povrce li:l'ez~nR rla' lijepe traki~e A(lii"". voda. I KU HAI~J I:. uli mogucnost 5. kaka biste ~plijee:ili oneci$cav:mje. je I. kad se zamrznu..i-(2-etilheki~1)adipat. Plastkna paklranla uvela su revoludju u paldranje i cuvanje STEDLJIVO KUHANJE hrane. neskodljivost.mje svjdih namirnica. koji moze dospjeu u hranu. ai:'itl:' B melle. Knhanje ua ~tedrl.prevelika ~I koro) irna rikvica.QPut's1ra.znllte r)..led ne dko 4 do 5 sati. OViSRO"O s0~rroj temperatuti. kao i cLivanje u cel si. z.ek·i). mlijeke. Plastil<a $e se o. trui~.LZbjegavaji~e manu za In. J~emikal!j~l.ojte hrane razvijati dobre navlke.imicasl"ecl.il11. zbog plo. U peen ici priprcmajte NADOMJESCI .i. Svi zainrzivaci ZW. .ll1je • Sirova luana za pripremu zahrijevanilcakvu energiju. qblH.tte kQrisLenje izolaclju te. ldravo hrane. prirodnorn hranorn pa ih a ue oel plastike. jagod~'.o~e p.itanja 0 l{ad kupujete pecnicu.iJ. Pecntce ko]e se ciste same unalu dodatnu • Kuhanjern omoguc'av.nergije jesL kuil.3j\1Q[edima.

su . se Vedna kozrnetickih rnoze sadrzavatt sredstava sadrf i geneticki i konzervanse. trzistu. sastojke. Sastojci su cesto ispisani sitnim slovima Iii cak navedeni tako da ih ne rnozete procitati bas pakiranju prije nego sto kupite proizvod. Vise od 99 posto ulia koja se koriste u kozrnetid derivatima iii na kemijski i namirisana.tavnl nadni kako pripremiti prirod nih sastojaka.sve vise . Poput anlsa i eukal1ptlisa. 116 prava te utjecaja na okolls. postoje dornate proizvocle od cistih i lObne paste od prirodnih sastolaka.organskih kozmetiku problema i Kad kupujemo sve smo svjesniji sa zdravljem. PRIRODNA LJEPOTA bude etlketlran kao "prirodni.123 izvora. i .OSOBNA NJEGA Proizvodi za osobn u njegu na bazi prirodnih sastojaka proizvode zivotinjsklh cine sve vecl dio trzista. za odrzavan]e ljepote: ako No ne morate kupovati sve proizvode ~elite bitl sigurni u one sto nanosite j~~hos." cesto 'Zakonski uvjet da neki proizvod cahtijeva da proizvod sadrz! barem jedan posto sastojaka iz prirodnih u Klema za stopala str. na svoje tijelo. apsorbirati a takoder modificirane primjenom nakupljaju Nekl od tih sastojaka izravno u krvotok mogu se dugotrajnom kroz kozu te se tada u tijelu. N. dostupne Oil. PROIZVODNJA lndustriia iskoristi dodatke ljepote je veliki biznis i svake godine u proizvodnji 100.ega tijela str. 119 zasniva se na naftnim blljnlm uljima koja su izbijeljena Sve viSe je dokaza 0 tome kako redovita rnoze izazvati ozbiljne primjena tih proizvoda zd ravstvene tegobe. za osobnu higijenu. dugorocna izlucenirn i preradenim cime gube vitamine.000 tona kemikalija. Prirodnl lIJekovi za koZu str.

mo.om" jedi:liJl~o ji<! neo'drel'len poJp.slIsili. popisule zabranjene kernikaUje.:inootemnJcI. ~unceve zrske.koristif Z~l l'arabcmi EU kozu za SY.pl1:1a Sli lJI.l.lrl:la za Slaho su istrazene. S~ iz ov. esuogene te su rakorn dojke i iestisa. Koriste i odazivaCi LI t. takcder kemijskim cete ga naci u antifrizu.11w za • ~'!n5pj~lfano' J!lrt(Q~. prije nego sto dospiju na trZiSte.a bi bi0. triela[loJamin mQnoetanolamin pjenanm. zubne paste. i preuranjcno sredsrvima za ei':ll'enje· izazvati osip na lm?jj.Jrl:izn~)ga.lirasna !Sjemei"I<"8·pilmuka~ KEMIKALIJE KOJE TREBA IZBJEGAVATI Sljedece sasrojke.rgijske Qtekline . I<EMI[SI<I JbZne kClllikaliJe UV FILTRI u krell1a. s.Q WQstp razvo] bakteri]a.'1.j. P A13A.1u.Xllneralna 1". LU.ativi amonijaka cl. GC l<:ul<ii.Ceslje sastojak sc koristi cia izaziva se 11 dlazolidinll hidautoin SUmptlli. kremama [C). samponima. PARABENI Melijparai'1en .lzvnl! alergiJe.estitna prostate ~lbnomJalno~LiJIIa u spernu. poboljsavan]« ovlazivaca Benzil Srnatra sc da taj kouzeivuns rnoze ostetlti razvoj stanica te izazvati rak. B@klm vfstama taka. I. te urnjetne boje su moguci .v. .1·1 R'[. Koristi s. NAFTNI Proizvodi DERIVATI na bazi naftnlh derivata cesro se korisre u ulja. P(). re rnogu sri.criv.sNokoj~ l1adr(liUj~ slJlZI1L1 enibl'i\nu_ m P·D hiil{)linQ81 OiIkn:~.otome J. dezodoranse.d£llti Njihova II Di. i ~~finidji'l koja zaprav:o znaili j'bs. II tomu proce5u blokiraju prirodnu sposobnost onemogueavajuci joj izhacivanje moze Izazvau suilenje otrova. Europska unija zabraniuje upotrebu vise od 700 sastojaka.m.siranje.m.10 moze Provjerite sastojke sapuna p rije kupnie . .cje "Line.pozuilU kao kozmeuckt sastoja k ier se veie bromo-z-niuopropan. D&C Crvena 33 i FD&C Zut<t 5 i 6. l\okLijll. AHA! BHA kiseline i beraPERSULFATJ Persullati U ud m. kc~m\ln<l LC'reF.3 srva ranje ~ubpi.kancerogeu.CIITANJ E NALJ EPN leA Industrija kozmetike i toaletnih potrepstlna regulirana Je sarno djelomice.rebu SULFAT(SLS) i pjenusavo 1. lin~lllJ.)vJ.ivaq pe~litj(Ji.pasta za zube ne sadrl'J sodium lamll sulfa!.s(e. gel. Iil:jeQa~to sr~I:i.C. • .1 su Ali'a-hiclrohi Dvlaliv.t¥~n.astojke. Nadalje. i temeljnih.a ureu.MInN 11'.rnrrogi sadrze urnjetne rnir'se. treba izbjegavati ili koristiti sumo povremeno .A & stoJa koze. kroz kozu i sluznlcu. nekim se Z. moraju biti ispitani na neslwdljivost.lci korlsre Be u proizvodirnukoji Jormuldeluda hidroksi kiscllnc korisre se two u krcmama za kOZlI.i vade 4<1Qnoda·vfl U. jJounlHzujuCJl ulja iz k.S·.1i zubnlh raznim za suncanje: stanlca Irizera uiogu 1110gu bjti vezani n~.ili ete-. bcje i €131i' je kcrnijski otrov koji se n. ¢0put ra2inin h"liri.:(ja je tu.0 zelatina rak ked iitakora. o [yr·ja. boJ.1ilk:. J).m pastama I de~odonlJ}sillla.S.)ze i:l!3Zvati alGJ:gijske reakGiJI'l Lp0ve"~l.\.ivijOm ml.·u. Il!IDpn"I~<tjll p~!\lezatli 5 flekslbilnoga sloja 1.! l\1.i Sll ·p.gu reakQije. nego ostaju n~ povrsini.e ruslranje.ktelue.Pll\ e. :?is 6.t. masla€'a ~d Ji::ilIMOYCa.d<lnje kose te ostecenje DEA.! kemikalija. K.Pozoati 1e ubczati stbrenJe kaze. i J. UMJETNE Poznate BOJE kao FJ)&C Playa 1. Korlst! se za proizvodnju ruku.'.ov. kel1)ijsh (wlazh/a.1 tosi'Qnl RUche: iuade ne sadrze s(etne sintetl<!ke s.:. Maze op..odianlill. losion:iIml za ti)6. se koriste hLO sredstva za kosu te kod LIZ se astmu.n i z na n5. Puznar. FORMALDEHID Zelena 3.5 raznirn II kupkama.'lzujuCa u svim no snii]u se .e $'. Petrolat starenje koze glikol samponuna osnova lL protiv penni krernama izbjeljil'>lcima nekim odmasci vacima za rnotore grubo pranje.. ali ne i dovrsenl kozmeficld proizvodi.i (. ali kozmeUckmn lonolirw SLI suni:·anje. propil-. tn~)&tll ·lzaZyatl r~retl1e ) .im). proillvC(Jdnjl1 Grne ~Qie Z1I kOSl.'0rga!)lskW je j~diha Para Lit! n i nokte i maskarama.ICi LI kernijsklm osteriri krvna zrncu i kostanu Rui rnoze izazvati alergijskc reakciie. osipe vezivanje .Z:.ulja i vade te djeluju stt.l1jskoga profesionalnu izbjel.s·a.rJn~L. "hidrurizlraju'' koiu. veCina [e samo djelomicno lstrazena.eVI ~'L ~ISl~e s P Vecina pr.0g11 o:(1ecisli .NQtlN PHrodn. KATON kortzervanstrna.UlletiJ j ge. R 1. NATRIJEV Taj deterdzent u kozmetlci.rlll1 pr9izvo~ mQra s.nolalll.h lIcvrsCivat:<l sampona i regenerarora za kosu. od 3000 registriranih kemikalija.l v<l.:ne mogu apsorbirati disau]a koze..l1lq. DMDM jli Q uaterniurn-l S. ali sumoja se da ubrzavaju propadao]e te 5rnm~jlliLI debljinl. te i. Poznaro alkohol (kosisti nadrazuje olovkuma kozrnetici. parafin..adr:i:avilti'S:?nlo:jetlaf'l prirpdnih sast0tak? s~edstv~l. pOpllt oktil Inetoksi(.ll"Ia Z~L MEA i sad.~2ivac ko2edQbLva. dok INCI (Medunarodna nomenklatura kozmetickih sastojaka). te nek.!J. je L1~ aditive 23-cliol f uijal'Uz kcr ze rvense. Persulfatl vrsrarna kozu. koji se mogu 1lad u proizvodirna za odrzavmljc Ijepote.i ornekSiv<Lc.ltL .. i kao buduci da Sf. lpak.tdOm uesto Sf! oneci. ~aKon5ke ovlasfL svaki sastolak s prcfiksom Medutim. sredstvo nalazi sell te sredstvirna <'. izazvatl ale. oeljLl.'\.: U M II . nacir. no bez obzira na :t:Uogu se n:)('i doslovno pospjesivanje upijajudih te kao omeksavaci koze.oze.Prije uporabe rakvoga proizvoda provjerlte naljepnicu. ('!ilj! se kOl'#iti tl. Svedska ijapan zabranll: upo.tikEiti. metil.entj.1j.0<lle[j~il1l porrepsrinama.u k u D. i sredsra va za pranje Z8 krerna. zakonske odredbe (I naljepnir::ama nlsu ustanovljene na opeol razini i ne prirnlenjulu 51! na istl nadn na sve sapune.lovimaza fU. Propilen pasta.ma j ohil d. lanollna. kreme za suncanje i sam pone. cimekOlu cine osjellj.4) i'<II'afegileIJl. ArnerIi:ki zakonl nalaau da sastojd. peuolat (tukoder poznat 1(.! :Ivilii! s~~_1"2. te veCJ1. purferulma).ao cleterdz.neralnlb ul]a). Nije gil lako gn.OjStilV8 e.tV:A ZARG 0N'A • "'Prjrodno' definiGiju. koje prolzvodad zakonski smiju koristiti u svgjim proizvodima.ivaca.e[<l. TE.Iwnzervansi deriv'IW DBP i propilpmaben IW bazi I DEP i dietilltalat su su Dlbuulftalat naftnlh rok otrovne kernikalije koje izazlvaju alergljske reakciie te uzroku'u poremecaie kod zametaka stakora.i clield. N·J E koji produljuju nerna trajHnja prolzvoda tesprjecavaju nu baz.tl!me .flje lim.irodnih .

Izgled koze. d@_b. za njegu koze u n~l. a koza le najveel organ tijela·. t':la j.oJisri allmhol wdikala tijelu te alkohoL I( E IYl U ~. U mnogim organskim tvarirna i unos preveliklh [er kozu liSav~{ protzvodlma za Ijepotu korlste se sarno prirodni pigmentl i konzervansi. zatezire i time koze. slcbodnih pobpljihv<I koji se boil groGV LI koji se doblva i. no iz zivotinjskih U vade. iselille i. prlrodno mnoglm i omeksivac. nekih vitamina I mineraia. koje dolt se prlrodna ulja prlprernalu ad biljaka za • Vie1. ernulgarora. Gliccrll ciscenjc se doblva iz glicerilla Ubh~.wa.ce. anrioksidans. mogu biti :Zhiotinjskoga Hi lelstkom • Ne podcienjujte epusrajuc. poput • Pokusajtes medlractjom. cigure:e dehidriraju kOZLI i pOU.i ceUJni. sto znael da Buduci na godinu u tijelo maze uti do 2 kg kemlkallia. • lzbjegavajte redovltt i se.~(Jt:i z . • Visak soli ce preoptereilti bubrege i moze dovesri do zadrzavanja rukama tekucine. na prirodnim prolzvodima ria naljepnicama cesto se navode tajuoviri sastojci poput kaprila Hi kapril trigliceridu.gaveza.Jma pripremljene srnisla koristltl proizvode za oTgail. xernlkalije u zraku urbanth i. Mnogi sasLOjGi koji se inace dobivaju hvotinja. mogu se dobiti i od emulgator kapril/kaprilnl biljni Ll 0pcGOpqz. Ljudski autisepticko cljelovan]e."" <:D' W' z -c Z <l!l. no rnoze-se dobiti i iz palrne i kokosa. kao i okoli~. nahranit cO! kohl . opustnnjern i vjezbama disanja opustltl Ike i napuuiti krvotok kojoj ima pre vise ill Ioja.ipvodilmL slanje klllze.tegnutost • Porernecaji preliranu secera. lnd.i urnjereno ill trorn selnjuUllla U dobrim prodavaonicanra za njegu I zdravlie mofete nafi prirodne krcrne-za k02U bez mlrisa.!1iJja v®de u 1 1l~jiJ.oska.:: I. irdSPtsjva:llj.rstrljsklh poclrLlcla oneciscuju kozu i lijelo.a. Koristi se II Stearll alkohol dobiva se lz ukljuceni SL.cinjene od sasroiaka. GLICERIN Dobiva se it ulj a i uiasti izvrsran je ovlativac vecinorn se dobiva j :!ivolil1j~kogi\ je podriicrlu. I. jednosravno slljedtresljedece '8 G 1P'1 se upltl.igli. celear. KISELINA dobiva iz ruasti ov« organlzam clni vise od 70 paste vade. eke lltru 1)8 • Kupujte prirodna ALAN T 0 IN guanlna.~ . da je ueinal< mnogih kemikalija iii toaletnimproizvodima koJe se • Zdrava prehrana bogata • Izbjegavajte potrebnu previse alkohola krade - korlste u kozmetlddm nepoznat njegu koze Hi otrovan.jni glieerin je dosrupan.baiL~redovlto . orneksava i emulgiT'a.oat kae vitamin $.skim snstojcima (vidl ~LL 90-91).rniris.grada kad god to' mozete.polrebnlill prirudnim hranjivim uljlma. Dodajte irn nekolik9' kapl etericnnga ulja.. K A L 1.ivaiz 'rn!i\efalnih pigiTlen"'t~j et~FltIlJ!i tJlja. Dobra prehrana.i kaoKssorbar. konzervans i surbat:ne re cetllnoga alkohola i stea I'H tne kisellne te i111a S!iCl1\1 ulogu . kokornid DEA. Pijle !11nQgQ flltrirane 99). stanlcarna vlagu i izaziva .znatno cete poboljsati cirkulaciju Izvore). NJEGA KOlE Oko 60 posto bila kajeg sredstva nanesenoga na kozu ce v POBOLJSAVANJE IZGLEDA KOlE ZIt prirodno zdrav ten ne mcrare proizvoda.kim pro. Moze se dobitl i iz korijena . Medutim.)alJ~PfJ. proizvodc u kojlrml SL!sastojcl njih. kao nusproizvod proizvodnji stearat ill neke druge stoke. Takoder. cere poboli. Ze. k.. naltnim derivatlma jer mogu • Otldite 17. li. Alaruoln illit!. JE LI PRIRODNO? Vecina nas j~ upoznat« s pnrodnlm sastojcima zu njegu poput bademova ulja. Naspavajte ulja i.iln. no rnoze Sft NATRIJEV Konzervans BENZOAT koji se koristl proizvode iu potpuuost! crgansldh Nusproizvod dobiti i iz hiljaka. na kozi poput LIZ nlsu koristeni ni pestlcldl zraku nekoliko puta tjednu ten. ni umjetna gnojiVa (vidi .lnw • Nemojre pusiti.dna je UjecL KOKOSA l3il. j. ~1:iiQaos". dan'. kokosa. preuranjenostarenje • Izbjegavaite kollclna kofeina od prirodnih sastojaka. 0 sapuna. prolzvode od 11a mineralnih isusit! kozu..~ga. P-RERAElEVINE za prirodnu sredstva za masti. i Kakos je bogtu Izvor sastojaka njegu koze. zivotinjskih ruasti.1'icl.IO D-lll£a tdkol'i:Jol. b.1E V SO R 8 AT Poznat .iljlw~ml. lyloze icelulir na pojacati podocnjake i nogarna. orneksava j hrani.icj birj naveclen Ie 5U d05t4pni oni sa sil5toi~iITIa IPOput PGelib). Nekicd poddjetla. neki ne zeIe koristiti gliceriua biljnoga oplistajle misice obraza. akna cesto su vezani LI dobtveni ad :Zivotinja. pijenie voeem i povrcern. 1 metabolizam • Radltevjezbe te poboljibti za lice. Ttl spadaju i omeksivac tr.:q)~ak'keH ~e [(b!'is!'! "a malill1 kohcjll<1J\l<l k\lo. od kokosa loja vidi drugu stranicu). TOKOFEROL gltcerll kokat. sred~[vo proLiv [nit-rob" I gljlvicl' U lwzmeric. Lilja baziranih san. STEARATNA Najcdce Sf! se srvaru u vode (vidi sir. . kvalrtetno spavan]e ucinit ce cudaza Len bogata svjezil)l rnnogo vode. betain i od kozmeuckim prolzvodima kokonudopropil za ublazavanje i omeksavanje je ucinkovit emulgator.D. kOZlI. k iristttl obil]e vjei'bai sal/jete.::: I V N I VO ~A v.i k(!)JlzlOlryaflS.. 'l'akoc'lil<r.jeSk~ i Iuzine vodice.za.l'LI nastaiun]e bora. svjezemu U dehidrira. ITlO?G djel\1je kao pJ'iJ9dn.

~.! z ce i osvjeziti vase lice. • Ljudi svijetle puti. kohl Daju da je orneksate i'in.tman Hi IV3PUl LI "jie oj te dobit. lijekClill ljetnih biste iznjegavati izhlganje lIjuU:o ~Lll1eU iZl'1. Prema iwu:Eival1.rnotajlc rucnik OCI:. jerojatno. jesrivih sastojaka. I'ronliie~ajte s medom I docalte ocat. Namocite niorne pamucni podrucje do 15 minuta.ebja. '. ncgo zene koJe ::live na sjevcrulm je l)lllell. iz kuhlnje i KREMA ZA LICE 00 AVOI(ADA omekser POTREBNO 2 ilice avokadu zlica teku cega rneda 3 do 4 kapi [abucnoga O. i:!:bjeg~1vajte oko ociju.auC:ic i nanesite CI Pornijesajte glicerin je nil kOZLI ornjeru u vecini v du i biljn.lU koze. ruzlna vodka. Taj LN filter ori%anoJ Iwji s prirocil1o u l1\t. tal oder. JE: o rn.. Nanesite mlakom prsri]u. . osobiio u zr loj lobi.l. Neke kreme za suncanje sa<u-lc keuiikalije ko]e oponasa]u uclnak estrogcna tc su prouzrocile poteskoce u razvo]u stakora podvrgnutih ispitivanju. gl~l'ka pasta. avokada iii cak blugo maslinovo dvapui • Organski oeat od jabuke..jilml glhia ce se stvrdnuti.adrze st·va.astii'J10m. • i(uZina vodica. dan). koristite CiSLO badernovo ulje ili ulje breskve. vrh kapsule ispod vitarnina ko2i te na 1£0posto mun]e sanse za rak dojke. i . lstrazivanjima je dokazuno kuko zene koje zive U vasu kozu. a zaurn ispcrite vodom. Nosirc scSiI' iii.clqnijeti sturen]u koze. kose i. Zaiim je obriSite ja. vlazn 1j1<l10 )11 krporn.iU u jutro koje provode vise vremena u zatvorenorn izlozenlje riziku ad raka dojke. • . Gnjecite srnjesu vilicom dok ne za oclrz. da se upije i djeluje. avokado. hladnorn eli\! 5e lllo2e i$kod$lit\ u. Obnovii ct: prirodna [ uvbZili. postane kremasta. NI A hladnjaka mozete iskoristiti niz sviezih.<ll1a zelene In ul)'. njegu • Aku doblleie sunca.e purnucni i nanesite mjes<I\!il1l1.iV:lnje Ij pole. Lezite na 10 pLI tile masku ga na kOZlI. sumo bazalnth stan lea koze te cia.plll s'I11jesLi. bademovo ulje. Nanesite je na lice na 10 do 15 mlnuta.ill? I'd]' dni pon koji s. je izvrsta toner za kozu.i ljekarui.1I 2 zli pl.tjle vitamin C (2 grarna viramlna E ojacuvaju se svojstva lzvore.anjenn iz. _je InostavllO i porn ell k01l1<1c1iL'avate.eakadem ije za d€nnatologiju.POtl'aZile proiz.l rak. k~ld rJllija .vo I te mcm:1zitr:: ()~I:ecenu kozu. <Iko Lrebate Jlavl~ziti lwzu. 'Debit mekom. Isperitc je re vodicom falcon vlaznom spuzvicom na dan)."'pij<l UV ll"<!G vire jeclHn. izlaganje jakornu SlU1Cl1 povecava rizik od za • Ako je vasa koza vrlo suha.e LI lllad~1. i4 Sma po~JijepoJ. Neke osobe su blago alerglcne koristiti ako primiietire da na lanolin pa ga n ua Irazu j I1l it VANI NA SUNCU Sunceve zrake su vazne za tjelesno i mentalno zdravlje jer pospjesuju proizvodn]u vitamina D. Tnkeder (vidl Izvore). dvaput u tjednu. jastucic UUOIn ~astitite odjecu i sveztre kosu rep cia vall) ne prekrtva Nanesite ocut oel [abuke lice. [edan je oel najholj.DOMACA SREDSTVA ZA NJEGU KOlE Kako biste nacinili prirodna i ucinkovira sred irva za odrzavan]e Ijeporc bez kemlkalija. to. Ako spaclate skllpinu. krernastLi dO~liltIl(!l.1edli ] 0 ~al. se na'ken 'ele bhlgll.Jtinj~ll'\l<\ dug ll11jOO glin' s dovolin fil~rirarte v0de i glinll pI k0 gen rlrajLl I u'. Nanesile Illjesecu. 1I1je i nanesue na lice jeclanput iii ul]a LI suncanim klimatsklm podrucjima podrucjlrna. izbjegayajle 1I 1. para oeisti vase Ike. nego zene ko]e vole biti na SUllCU. Narezlte avokado na komadice i 2. I r0izvod111l1l Z'd Ooday..legnile te pLlstlte nje!.a koze. to bogaro ulje dobivu se iz ovc]e VUJ1e i hrani kozu. zelena gljiva i jogurt su sve sto vam treba da odriite kofu cistom.jepi omcksavajuci ovlazivlIc • Kupite pro lavaonlcl s prirodnlrn za kOZLI.l.j 5'* lUga. a tegi'l urhijte )!/od0m.r.ijr::lku 170). REGENERIRAjUCA Zelenu glina (vidl prlrodnih taj bioloski sastojaka MASI<A 00 ZELENE GLiNE luunjlve Lvari cia prodru duboko 1I PRIRODNA SREDSTVA ZA SUNCANjE PARENJE L1CA lzvrsno je za dUboKO <lisGenre • UZil11. neobradcni orgnnski lanolin sredstvlma j·dll1m gl~(kll. str. NallesilL" g:l na suhu kohl ill stavlte ga u posudu. " je toner za oko rarnena da U vod om. S druge strane.lagaOje S~1111I. nan'. N~lvlazil. 1 vitamin E (10()() LU na orizanola te tako stili od UV zrac.ene tjednu.ite I~i nanesue i osjetljivu navlazite.h Z8 kozu.gari Ourt!Z.jJ Z<Ijak0g~1 SlIl1a Ul ostanit. Istrazivanjima stite od karclncma raznih sredstava i plocastth suncanje pokazato se kako. mekom namazite mineral je mocno i cini sredsrvo svjez p mij ko]i regenerira kozu ruzinom Al1lepiC1.s. 1I Jstl. • Iako je odredena rnjesec] trehali kollcina kOitl e. je sun djeiC!lga Ik.i. • Za svakcdnevno zaum isperue • Organski leOZLI.. b€lje ocijll su najizlozeui]l riziku od je anuoksldans pomijcsajte s vodorn lica. moze poruoci kod opeklina. II jednakom kupiti Isperire toplom vodom re na lice nanesite ruzine vodice kako bi vaSa koza bib meka i koji mozele cere prel. pastu bikarbone opekline od rualo sode u r. mekom i gipkom. 1.C:lnj:l' dohru. r . preveliko To mozete ill uvecer.l1e.rir J' SlIIJ. N~kon 10 do J 5 rnl nuta. imaju 30 do dok SLl :t. rnogu jJl:i. 1I raka koze. nabralljenulll JU. Ciscenje koze koristite obicnl W1vrhovima izvrsian prirodnl jogurt. biljili glicerin. takoder.

lllozete upale. .e takoder sasrojke na Sapun! rnogu sadrzavati urnjetne rnirise. sredstvo za pranje i urnietni etericnim uljima). Q sastojci prolzvoda za mozete (vidi l<pliclnLl ulja od slaikoga baderua iii.i !z1fore)': "hlezociofiraj!!lGj" sapuni r. SAPUN Sapun se ne srnatra kozrnertckim proizvodom i stoga proizvodaci 11e 1l100UjU navcsti mogu sadrzavau kerulkalija. nanesite rnalu :z :v. njegu tijela i osobnu higijenll koie 511 NjEGA NAKON KUPKE • Kako histe ovlazili suhu kozu. niz .vice. bademOVll '17!:lt:eriJUI. lllo$tu o. od me. neob@jellEl i neizI1l1j~ljenl'! mclfa. Neke zubne paste sadrze fluortd.:orisJ:jt. ili . natrijev sulfat. potrajat ce i do dva rjeelna.wjezavajucu vodicu za iljclo u 100 ml ci. Viskozna () njezinoj proizvoda umjetna stetnosti svita ipakse jos SII miris i opustanje. ]23).z <J." i J~u~o\la~i sarun naOinjen otl ioiljl'lih sll~tQj~l.ukllnnno brasno II [ednaku ornjeru kako biste pripremili prirodnl puder (vjdi srr. Prije uporrebc protresire. urnjetne okusel bo]e. Vodiceza . lGja . M. T0AtETNI I . 1I HIGIJENA ZENE Otkad je sindrom toksicnoga sokapovezan 5 upotreborn tampona.ka. • Um. one koj.poktlSajte pornijesari korijenje perunike i 1. sastojaka. cajem. cirnet). punornasnoga (Kleopatrin kozu) • Malo maslinova.6 kaplllua ne [ednu iiicu).Sll kozu 'ilAT'A. zabranjeno je koristenje odrcdcnih: umjetnih svila j poliestcra .1 avokadovu eteucnoga ulja. rucnike i mekane • . vaslh ornlljenih mlrise.. osoblto uz upotrebu pravih.R(We'l ~ I P_HIR koje kupku za omeksau te se moze svoju korlsuu za blagu dctoksikaci]u.bez uenamirisane rukom. Ugodite sebi organskim Pflmui'nim rudnicirna.jegavini doda]e nelwliko kapi eLeri6:till ulja. II· Nekollko omeksate kriSki limuna (1<.Q~W bierazgradiva (VlCU 'Izvore).spiranje nsta cesto sadrze etanol. 3 zlice lijesl~e i 5kapi etericnih ulja po Izboru i ulijte LI rasprsivai'.: . podnicama i kupafimogrtafirna koji ne sadrie kerniiske boje.00 NJ EGA TIJ ELA Vecinu rizika vezanih uz kemikalije. i izbijelite ko2. umiruje i obnavlja. misljeuja sanitarnih {lav~lnd:l. kardarnon.ni ~~I'na • Za ili~cenje liGB k1!lpl:ljte nehaminlsane. I(oristite neizbijeljene.iSlLl .1$Hcerina. Ako mjesavinu cuyate na hladnomu rnjestu.ISI1O obJJj'eziJni.opUl musllneva ul. marellce. podijeljen~L Sterilna p. ogrtace . su i nemaju koristed prirodne sastojke koji ne sadrfe kemikalije.jesto t\l1llPl))rna. • Dvije lure organskoga. ljei'ienje . tri.u.ijski.e.i nisu il\bijeJjeJlI Idpr0l11. 1. te ih dobra prornije~ati. Ti sastojci mogu nadrazttl kQ:!:u p~l cak j izazvati vaginalne I urlnarne prirodnlh .sLe vode dodajte 3 zlice gela od aloe vere.jefiini statni ucioak na okoHs. saharin. .j(1 Hi bUi)1..ispustit ce prel ijepe Pripremite sarnl svoje uljoaza ku pku taka 510 tete eterkna ulla dndaf u bazu ad iJiijnQga ulja (oko. bademova lU rnlijeka recepi l..0 dostupnlh u prodavaonicama izbjeci take da kupujete dostupne organske nadomjestke lzvore).e jaslll. "Anlibakrer. prlrodnih sastojaka. jos koristi u tampenirua. jos moze sadrzavatt male kollclne dioksina u tragovnna.ml£E!. kao drugo neizbijeljene i koja ruje p(IITIUen. 124·125 za ideje G 0 £kl ciscenje zuba i skidanje od prirodnih sasrojaka svake kupke su kamenca. Na)ID01je je I sadrze bo]e ni mirise to $u prlpremljeniod prirodnil.1 j. PVP. • Za o.Zubne paste naclnjene bez kernikahia • Isplnte usta hladnim ( vidi Izvore). OShOVll0 izbijeljivanje bez klora (Eel') iako manje stetno.~ve Sli pakiranja.stornatolozl to ot!()!)ra\jaju kao SAVJETI ZA KUPI(E OSI)(:Jvnj sastojcl dobro sredstvo ugoda] po zelji (vidi str. .. Cjdokupni ritual iscjelJuje.05novnl sapun oblcno se izraduje od zi:voUnjskih masti. koja ce predivno V~. Drukciji postupak. Koristite biorazgradive tarnpone od pamuka.ikaranfll. • Polqlsajte'pro4acl kOI'iS[iIA. bjelina a.stetnih i uiklosau. bil ja i zacina lover. uvezite ( stuvire u torbicu od nne sv jle te urneclrc VfLlCI. KlJpke i tuslranie mozete ucinitI luksuznlm i aromatlcaim.Lk \!. • . uz 5 kupl Lilja iii mjdavine mlrlsa dastvorite vodu .o.ill@c I~Qjjse rnogu ponovno dOS[l~P11lji (vkl.JkJ~k~ kupujuD I!'fiiJ:Odl1~. umjctne boiei I 'dni0Jlijak. KUPOVANJI: PROIZVODA ZA HIGIJENU ZENE organske. LI miris. ulilte l11iesavinu u kadu i promljesajte moze nas zavarari jer izbjeljivanje klorom oslobada organoklorine poput dioksina. a 11<1jima katkad n pise da se ne smiju gutati. Za prlrodnu higijenu usra i zuba iskusajte sljedeC'e: • Sodu bikarbonu .a sa vrsenu • Sakl! osusena mazuran. Evo nekoliko nadomjestaka cioClatl II Salica "Epsom" soli magnezij sulfata (ne vise od elva puta tjednu).. 1~. • Kupujte tampone ~ oznakorn "bez super upijajueih vlakana". Ns. plasticne neizbijeljene protzvode osnove i .rnent. . uzmite vremena i uljepsajte se. ruzmarin. NJEGA USTA KUPKE I TUSIRANJE Razlog kupanja nije samo clsccnjc. boje re ·koazervans.

[jClI vade -nozere urnijesati i 2 tHee jabucnogu octa s)aj.t:clIje ozonski ornotac.ubll k05\1 .salj ii. Ranliun BU pokazali kako su oni koji dulje vriJelllc rade kao frizeri.<i!)hladile.)10ze recept ciaje dosl.» umasirajre ga LL •.u ko~u .1lii/Z·vQcle • KiDri~Ute kane! d.lp.h.L ti:lozcne vecemu rlzlku od raka mjehura. G.0S11Sen:1 bilja U istu kolicinu j1lja5'Ga~Klonite ljepljiMoiTI boje i mirlse. frllera koj i kIZJrlWle j5J~jnli1je't~lI1me ko.r0do:il)1 roHje.)s.l te (1)tmtite ife"tku.Ci 1'110gU ~adJZ.i MaJfnlte·s:1 st. Od toga sprcja vasa kosa ce bit) rneka j lijepo natrijev sulla. Sit:no·. zabriuutost. • Ako imate perut.ista".. trajnc bote izaztvaju u boj c za kosu Proizvcdaci cisH sok od jabuke. P'R I R 0 DN I L I JE K PRIRODNI SPREJ ZA KOSU OD LlMUNA o m U1ii u kosi cresta su po ja. SaTllpOll [e doba r za sve vrste kose. . S~llnpol1i. pjemt popur sapllml.1Ja. POTREBNO l 1/2' ilic.ie !n0i1jer'lte Je .l1a. NJEGA KOSE Mnoge kemiltatije u sastojdma prolzvoda za niegu kose cesto nisu navedene.za istovremena )la maslm. 5il"11. dodajte votku. • T-lbdlli 'crni.i.€ S..fa qlja unj~ta)falu [edan Iimun (ili [edna naranca ako je vasa kosa jako suha).van osuilena Imrijena • Postoje bazimHe organske I'll! bOje za lWSl. doclajte bjlje I. Ohladite i procijedite. Limlln SP0rlS ll1iris. (:JnovI.ite. ponovite dvapyt u tiednu '. ohladite i. urnasirajte II rnokru kosu nakon samponiranja II rniesto.a.isdjedjte.ki]:iu~li:· vl!fde 1~I'ckQ 3 vre6i .nasjeckan sporisa. kerist1te Rw. Biljka Saponaria sadrzi saponine lo. napomenite frizeru da kmisti samo proizvode bez amonilaka. a sok ad pola llmuna iskorisrite u zadnjeinu sja].lTI p. no 1. sijede kml slfakoga prit):ija mstu kase. SAMPON OD SAPUNII<E olllcinnlis.11"<::.. Koristite organski sampon tlacinjen od biljnih tvari ill pokusajte sa s!jede&n nadomjescima.r).a b laci. U~p.perlte.rCj. dererdzente le ce rnirisati. koji oslobada fonnaldehid j op'et ispelite) a zatlrn po~eslja:jte kosu gustim Ges[jem za Li~i.ednjak. vruEo In vol'iOlTl. z~ mljdfeJotvorhijJ . na tjeme..eJd do IIIv" tjeci'l'l.oi. I~Qs(. 5 U mj~5avinu kao konzervans potorn uHjte u boG:jcu rasprsivatem i pnspremite na hladno • Umjesto istucite jaje da korlsrire 'sampon. niili.0 nasjeoouQ 450 1111vade 2 pri.prsivilci i pjene Z<! kosu mugu sadrzavail plasticnl pollrner "VI'.v:. pura v.!l]jJmlestu.)Hlc.esticidlrira. 'I'amue.attlll kul. za cI@ciarrii 2001. umjetne rnirlse i alkohol ko]] mogu izuzvati alergijsku reakciju i nadrazenost kcze. tri.f)SU.l.5(. Ovaj P. dok J1lacja metvi.!.i lIei LI kozu. ispiranju za dodarni kosu Soda [e izvrsian BOJENJE KOSE Lstiazlvatija na bojama za kosu jo~ rra] u. i . P0110Vl10.0bicajE!ni kupovni lijekovi baziraiiise 119 lznlmno .iSe izlozenl IE: stavljaju i do 20 kcmikalija..llO. Samponi peruti mogu biti osobito problematicni iSlldrlavati seleni] sulfld (moze Izazvatl ostecCllja unutarnjlh organa).u . aerosol koji u:jl.lle 'e lw ve II 'viill!k\J' ~.]jceoSLlselle Hl.111I1Ze II sapuojkt.l po.od ulja:mas[ioe.[. U _s.~Jnu slrl!a 1. na Sveucilistu u juzuoj Kaliforniji otkrili su kako su zene koje konste j~daJiput u mjesecu isturZivanjimZl tijekorn cijele godine ostavite nekoliko minut~I.:. pppot N~ljle~ite na s.llisti.p.Iil. lsperlte toplom vodcm.Lvat.n spre]u za kosu votka se koristi kau konzcrvans te zbog toga moze .n . nece zayr:sili Jjeme~1U . jaja i bilje poput sapunike i limuna bojite ·S"il11po. O(Iju . . Dodajte ma!u zltcu vade . Akoga dtiite u hladnjaku.ca po.stajati 11" polici do cetiri tjedna.ijll t\~ • Hlacloi wj O<ll l~<u). upotrijeblte. 112-113). • Bejlte PJ1alJ'IWl\ilve OQi:l)odw [jl(i:ll!UOl. 600Ul! .Q}l jEjdpn pul isperite U protiv 'Osusitei a z.1 I~atl zn· n do7 pi~lI.oniraj:te. J~.a je mudro kupovati organske i prlpremitl .ottovtri. a neke Jos nisu ispitane na neskodljivost i ne podlijezu nikakvim zakonirna.!<oliG. Nanesite sodu hikarbonu i dohro je vodom.atirn pregledajte.p R 0 TI V U S 1 .rsticni polimer PYI'..§l.i CFe.ucll1aR. pGltmzlte i1J-diga· I kalle~ pa 2 ~.nl(il!!. ~laiJJlli. korlstecl limun.!)Gijedlte) .rl'itifa :HI I~okl. dodajte jabucn! oeat. G <l. a pbncivno US] Hi vasa ce frizur« bitt ucvr!)(:ena. l\:o5uj. ['onnaJdebjd. do 10' dana .Is. a zatim isperire.oteza. 45Q rnl vode zlica voike U tom prirodno. U kosu ill iSllilknet¢ pr"llnel1:Q:ve.1 biJeea. Almimate trajnu iii kosu. Stavite limun i vodu U posudicu i 2.CIJ.Ii 3 ·.e J.~I.1 JiusUte so! .i~iJ1. Na~'tesite tliee oSlisena Iimu)'}1t"sporisa hibiskuoSa.. ~e. '(vidi str. te mjesavnru umasirati II kosu. I. IZ\·~li.u i prikriy. SAMPONI IREGENERATORI Komercijalni sampont cesto sadrse Quaterntum-I S. i. mogu te uuijetne sa(h-zavati tekuc] pl. I prokuhajte 10 minuta. regenerator rrlja] leo Isperite ko]i ce orneksatl ispiranje.dok ulli n:e nestanu.ya rnedu diecorn. Pokusajte urnjesto njih koristiti sljedece prirodne bo]e za kosu.l..j~ L. Postupak. a zatim . ugi.'ic. (rnoze tzazvatl nadrazenost ocljll j koze). lit U zadnje riziku od rakn mjehura Hi dojke zbog rada s kernliskim posebnu bojaina. Samp0r1 mozstnjHl.peJite u saHcl~lu~e· vo<!le.lwhajte saplmlku yodi. tr<lkQm IU plncetom.. 8rl')'@ije)::iitej ·ulijte .mu samponu zdravoUlU iz kojih se dobiva claje predi.z :z <1'1. Stog. a katkad ni ispitane. 6 20 l11inula II v)a.lQ:sam. Sljedecim receptom domace sampone i Iluciill1(J prirodni POTREBNQ nadomjestak IE: za spre]: regeneratore za kosu. nBka .OO<!!LI.lko bl)ja. iii resorcinol. Za Pre05tale neposlusnu kosu mozete poku s:llii dodatl osusen i ruzmarin. S~t0jciJ.8cje ·mctvicl> Pl'O.?J.e l{O.tMwlre ojat'avHju kos. umjesto cia bojite cijel.Ul11jesI6 . G odine boje za . moze stajati i.J\a.Ihlspr.i nosa .. dulje. Nakon sva koga p. pustite de zakip! te prokuhavajte dok fie ishlapi polovina kolidne..kosu bareui vasu kosu. rakoder.lilli.. pro1lai:1ite eku' m 8.ll0~t svljel'le . jabucnl neat. caj i kav':> su iZVl's[ji :£a pusuie cia se ohladl ml U hlaclnjaku gclje jllo2e~laj"li n.

Ovutl. sa vulkanskog 6 • Male kolicine badeinova uruasirajre u nokte susenje.idrzava!t~ za njegu sadrze navedene kemlkallj e (vid i lzvore) . sa za nokte manje (vidl izvore) . 11:1 ulja od paprene ovdje. reakcije izaziva i ZH rnuskl reproduktivni drugih otupala. Ge 3. jeclnostavnija. i uliire u bocu .. Mjesavinu dobra OJala badernova Lilja za pranje ili jojobina kapi limuna i utrljajte u ILIke. Uplja se PU'IHR ruke. dar ce im predivan susrav. HZ korlsren]e pro iz voda leo ji su he iii rnrtvu silikaia.largonij<. u 60 ml badernova ctertcoogu glicerina. ill Kupujre proizvoce mocno otapalo kojese se sljececih noktiiu koji ne 1l.. Promije~ajte malorn drvenom U staklenu posucku dodajte po 6 kapl od svlh etericnirl kuhacom iprelijle s poklopcem.ja od kOSli(.0:. Ti sastcjcl 110S lakovirua zu nokte. .n. poremecaje posebice Koristi se 1I plodnosti opasan II kodzivotlnja te je vrste ~. rakoder sadrzi aceron.cvr~(. lak za nokte.iva. stopaluna kako biste ih ojacali i sprijecili PRIRODNA NJEGA RUKU naclnjene ad organskih sastojaka (vidi Izvore). Dohro (I kapl etericncga osnovnu kremu stavlte u posuclu i ulia 2.:» Nakon kupke umasirajte krernu u stcpala (10k je kOZ8 jos vlafna. Krema . Kako biste ogranicill pr. LAK ZA NOKTE Problem s lakom za nokte jest u tome sto mnoge popur toulena osip. Sjajj]irm\ za nokre laka.nOl1l mjesur.. pe. . • Pomijesajte :'iliactl meda sa 2 ~icice baclernova Lilia te dodajte ill masllnova 3-0 g prirodnc G~Jdi Izvore) (\ k'Wi ulja dodajte nekoliko lavande u.i susenje e(erier)a Lilia. kao j forrnaldehid. ~Lq • Ako lak za nokte koristite boju kennkali]a • Izbjegavajte (W bali.ala i sprijec"it.t! marelice etericnoga ulja tarnjanu 1. u.lga!1'l i !11rac. Prllicno je jednostavno pripremitl domace ulje za ovlazivanje ruku III pronaci proizvocle u prodavaontcama sa zclraviiu proizvodlma potraiat ce varn scst rnjesecl. koristite 11.I ui]e rnarelice navlazit sJop. ulja ad limuna. hladnom ta ll. alergljske koji izazlva koze. HInze hili.isirajle ulju bpi kumenom ad priroclnoga sa 20 1111bademova pomiiesanoga ulja ererlcnoga metvice.NJEGA RUKUI STOPALA Pomodnost rnanlkure i pedlkure posljednjih godlna olaksava cest dodlr sa stetnlm kemikalijama u lakovima za nokte i odstraalivadma laka. badema U1lellsajte nokte prtrodnim s)aj~m s malo bilJhoga iM nlrnova ulia.vrS(. Idealno rjesenje jest da zavolite svoje ruke 1 stopala u prirodnome obliku te ostavite laklranje noktiju za posebne prigode. 0 PRIRODNA priroclnih NJEGA STOPALA • Grubu Stopala 5U cesro zanemarena pa ce dobra reagiratl na mnzen]e..e [ednaku kollcinu kokosova Lilja i etericnoga utrljajte.:0[1)1 prstlma. Slijedi nekoliko recepatu koje lllQzete i~kl'l$~lti kod kuce. Najgore i u. ko:1\1 uklomte • Povrerneno noge iZI.NJegastopala. opisaui. nekoliko kapi 6 kapi 6 kupl eiericnoga lilj'!. Nakon tqga.iVf)cil1la cia sprijeci pucanje mucninu koiu uvijek lwei pcrete uiblllil Ihdat (DBP). P OT REB N 0 (I J E: osnovne krerne U posudu s vodorn dodajte iii rraslinova' ruku kako biste ill nekollkc kapl • Kako biste dobili mirisno ulje.ce te koristite ili ruma namirisano S nekoliko kapi etericnogaulja tamjana. Iako ceie je ·ublij. omeksali. tim kernikakjama. naputaka. ulje od oraha. To t~. Nakon blage m<lsaze. ulja aka su vase luke ulja pacuHja. up~triJetiite laSp!Gu. I<REMA ZA STOPALA Aka ie cuvate rnlrisna kremu 1:1. • Urnasirajte badernova suhe. sto cesto moze izazvatl tome zdravstvene tegobe.<L doblva iz nafre. omeksatl ko2icu' oko noktiju. Stijedi nekoliko savjeta ste koristiti za prirodno meku kozu i zdrave sjajne nolde. utiris. izlagan]e i grlo: prouzrcciu i asunu.: uJja berrzoina • U malo] bod pornljesaj.Idrze Slelne kemikallje mugu nadrazlti glavobolle. vode iI·t laI. rakoder.

Nanesue malo sodc vrscim>1 prsriju na kOD ku panja iii dok je vasa koza jds vlazna.!. osjetljivost koze i U ozbiljnije iivc(lJlum svojsrava. z.l ma~a~ll' do'~I~.OJl1.\tan 'dol. reakci]e MIS[aVU aktivni . • Obicna j!"dn:lJ{q.. ruzmann. takoder. Ne korisute etericm[ U V'. nerolij. • Kod tjeskobe: • Knd lagunoga • Za depresiju: . Ptirodni mirisi poput jasmina dobivaju se iz biljaka. na 'V.l. GMO-a I osta'lh oll~cisclv"."a l). kortsti radi antibakterijsklh amonijak. • Za pobol'sanje raspolozenja: pe!argonija. nabuvljate od uglednoga P R I RBDN'I t. • Za mlri~ u sob): ~tavite 4. • .l!1R trajanja.l rl:J~ma~in:ai gemrii'ja Sta)ltte $ast(\\jRe.il~ai)i. karnilica.ine Y0clLlie 1->15 :mllijeske nadomjescl losionu . bergamot. OJ kOrJ<:elWan~ 1.::ml hl~(dI'1Gm 1 ITOOt. lavanda. siresa i depresije. . jaglaca ili Zitnlb k:li~<lte nanesite fukU. Hlzme d0bri O\rI~!. i 1I 110m.e-Skocl.gIQ. • Za energiju: lirnun..)i?. sob: kamilica.d2.u IJHjnwga u!l. koja SlI najboljl I JdinicJwlll. Dolaze u ttl oblika: prirodni tusiranja. Evo nekiJl . a za mnoge sintetlcke mirisese l'ijelmJ]] LtLlclnQce jer neka od njih zna da su opasni po zdravlje te ih [e najbolje izbjeg..tj s u o:movnilll UtjClll iU vociml1.eRa0: OS.smreka.l djet:c. umora: rnetvica. I'rotreslte I~al~c~ . ali pod jXLZukoji se lIp~l1iti znojne ilijezde izazvati mucntnu.J. Mnoga etericna razrjeduju kupujete dobavljaca ulja na trzl§tu kvare se dodavanjern oblcnlm eista etericna (vidi Izvore).LPi.es 1. kadulja.bove l{OOlO ol~jcni pad'e't:n.l ]'0 kl. Sljedecl prlrodnl su ucinkoviti. triklosari. bor. Umjetni se proizvode u laboratorijima lz slntetlddh \ kemlkallia..lL opclm nazivom "parfemi'' ill "mirisi.no. u proizvodn]i mirlsa.Cil. .t3rel'il:110tF! 'ulj~u 20 \l1l (jedJl~1 ZJ[eu} olm~vnog.noga bosiljak. apsolutnom I Cistern.11j. se rnogu koristiti [ersu lIvljek prije I)POlrebe lijesll. kod simptoma urnora.lpi Ln~sll?ll" eLL. Dezodorauslmogu sadri:avati i talk lumjetne mirise. vrlo mirlsni spojevi. prerna uputama.LI posudu l1a~1SvijBcnjakom te [~PQd nje zapalilc syiJecu.riOVJ1Gg_a ulja baderna. Napl!nite [lo!l(:)Y'nQka~1 voda i.m OJre~[(l. 130). ~~!hl! kOZL!: ~lo4al[e t. Z. paculi.jre • Z.glatkorn. Ako vasoj PGn1ijeil~tjte je s malo i ucinite skroba da [e omeksate PRIRODNI Uzimaju "etcrlcna I MIRISI knko bl se od njih dobila mirisi.e0jce" 'St.\pi. kdZl zasrneta soda bikarbona.s.llllptllal(a. Iormaldehkl. b0~iGl~ i d(!)bro ®vaj p~ir0dni .. gnojiva. n~u·aL1Ci.eted~noga utja u 12 ml . pe.111 raspclozenie te mugu POI nccl • Za intirnno ozradje: surtdulovlna. sinterlckih mirisa ill se uljem.Iavanda melisa.lot. paprena ruzmarin bor.akl'enU j:lr0ttesHe. 0 bicno Sf: 1i:Uje~. vetiver.nje etedGol.:( JO LiJ IVII t< I ~ I Mirisi mogu biti prlrodnl ili umjetni i dio su vellkoga asortlmana proizvoda za osobnu njegu."a 4 ~lleiGe v.Lll etericnoga jojobe.shl." S vrernenom mogu naknpm u tkivu te svojorn otrovnoscu glavobol]e.avati.. II kristulno karnen]e koje zdravih proizvoda prodavaontcama Namoclte kristalnl karnen te niime lagano trljajte 0 kozu. kukuruzncga . poremeca]i sredisnjemu razvrsrani kao opasui otpad.in!ju¢a je i . se ne smijl! progutllti.l.tiste iZI11'ije~. moze izazvuti aStClcenja[etre.:. • Kod mental.r.lteZe I(o~u.!Zru) ulja lrnaju wwoie ucinke 1. paprena rnetvica. se ulja biJjaka i desuliraju ulja". 5 I. vrlo je ucinkovita. bosiljak.r~Lt i :.ljlvQ I uClnkoVIto korl]it{. Ddilre 11'tlz.tll oa~t()jke.Hc. karnilioa.I op1l6wnje: nerolij.u. POJlliri&ile ul]e prije kupnje kako otsre znal i odgovara nuns.o 10 12 kllpi .Kalll. Soda blkarbona. i aldeluda. malu vudiGe. Ietargt]u." a LI kojemu je ulje razrijedcnoalkoholcni i/ili plasrtcizerlma kako bi dl!lje rrajalo i bUo [eduostavnije Zit rukovanje.sastojak vecinl dezodoransa je aluminij klorohidrat moze zacepitir kOji sprjecava znojen]«. je [eftln i ucinknvlt dezodorans. iflo IJlI ~Lli. berga!l. OSOBINE ETERICNIH ULJA R~.. koncentracqe. Veclnu sastojnkn nije • Kuristile sodu bikarbonu bikarbcne kao prlrodni l:LezoJoran. ko]e se takoder rnoze nnvodltl kao "ckstrakr'' JH "tinktura. nuris obicno Ttl spadaju derivati sintctickl MIRISI navedena PRIRODNI Qsnovoi 5C DEZODORANSI II Od 5. Preporucena organska u IJa SU • Kupujrc dezodoranse ko] sadrze prirodne sastojke (vidl Izvore).0 N LOSION POSLIJE BRUANJA Vecina kupovnih Iosiona poslije brijanja sadrzi sintetick! alkohol koji jako isusuje brijanje kozu . u 'iI1~d() vode . dd.000 kcmikalija koje se 95 nn naljepnict te se OplSU. les[Oi'l Iii' rna r. lavanda. njih oleo doblvn se iz naftnih Jecl. nernogucncst spadaju i ruk.. sadrzl stotlne benzeua kernikallja. • Kvristlte dezodorirajuce Illl.iilnili ulj:a tI l"i1kada. nerolij.erite liije cjolho ~. poremedaji ploda u trudnocl. J05 jedan aktivni sastojak.ete kupili ("ielLIzvore). uJ1). ]edini nacin kako mozete biti sigurni cia ulja jest ta] cia ill.jte d. Badernovo takoder bOGin! UPOTREBA ETERICNIH Cistaulju su vrlo [aka I treba ill • Za kupku: bpi ULJA dotlajre 5 do 8 ulja po izboru VQQu. naranra. podjednako koristlti oprezne. po!1"lijeilal:!a § ICqJj~jll.\!vat. normalnom j parfemskom.ja LI J50 ml Jllje~a vi!'!e llj~8ke i ruzine v. kadulja.mike .vale. astmu. I Kalilj i marelicino ulje ateriilno:ga: liIlja te prun:Lije$ajte ee. te u hranjivu obllku.paJ'fern: ci0d1). PO$lIU BRI!AIllJR.I m ulj~1 Nusprolzvod njihove proizvodnje je otrovnlotpad. jasmin. rnogu biti stetna (vidi SO:. . neroll]. Iavanda.fiz0in:a l~ . dostupna bel dodataka pestlclda. SINTETICKI koriste umjetnih posto derivata.largDi1ijH. • Za zre!u.b ulJa.do €Je ~ kapf e'te. • Llruirujuce: ~andaIClvinH.r.'2 II Kupujtc Iosion za brijanje od prir:odnih sasrojaka (vidi lzvore).a.

U Izvorima mozete naCi popis preporucenih zanavedene ZD. U ormadfu u k~pao"lci drZlte razne P(irodne lijekov. 12. 128 terapiie kojima izbjegavate Homeopatija temelji je vrljedna lijekova i ne izazivaj u nuspojave.eCi kod raznlh bqie3ti. ucinku. a Alexandrova porncgla je. medu ostalirn.RAVI terapije. vrsta medicine koja liiecenje ktura je. pilates nastajanje vecine i tal chi pozitivno umlruiucernl djeluju na vase zdravlje. vrlo korisna. . Meditacija se pokazala izvrsnorn u olaksavanju napetostl.130 vas kostur i misice snaznlrna.CeV81)'l" PQrn. OSTANITE Raznl oblicl vjezba pornocl ce yam da izbjegnete problema: joga. mnogim ljudirna ko]i imaju Antiseptik od -ceSn. ni kupovati lijekove lijekovi LI Ijekarni Postoje mnogi prirodni upotrebu i pratece Lijek za rnanuntuk str.!! kali . dok tal chi odrzava ravnotezu tielesnoga i rnentalnoga zdravlia. dok s·u aromaKonvanclonalni terapi]a i rnasaza korisne u riesavanlu medidnari tehnlka problema strUcnJaka su prihvatili osteopate i kiropraktlcare. Joga je poznata po svojemu vjeibanju tijela te uravnotezulucemu sustava. mnogih tegoba. .9 u ledirna i vratu.aka str .Akupun Ijekovitoga a proucavanle bilja je bitan dio medicine. Pilates ee kao i ojacavanlu imunoloskoga odrfati Caj od kamilice str. stresa i depreslje.PRIRODNO LIJECENJE Ne trebate uvijek posjeCivati lijecnika zbog uobicajenlh bolesti. "alternativna" na analizl vase osobnosti. takoder..

o . Llci. uklonlte baei.preradite otrove Iz alkohoia.ih • Otopue 2 zlice soli vode te progrglja]te. ulje Javalldb nap()si~1 fl~1 (. osoblro komarce: svjeze Iiiit~e iii ekstrakt prptrljajte po takoder je vrlo dobra • Ako ste prehladeni.vam [e upaljeno grlo.sanj jabucnogaocta.Hjek vasemu hikarbone ~ ruulo vode iii ocra u paSI1J te nanesite ubod. sredstvo. • Sal.Lk dehidraoije.naneslte ua malu ranu da je o~slile i. sa 2 zliCi(!.Pojav. • Svakoga [utra pojedue iabuke.ce ~~IJ grlckajte ill. • Dumbir srniruje probavni sustav te se knristl ked mucnina ~I i rnracnu sobu da lijek pocn« Del [edne i lako upotrebljive lijekove. cesnjaka nekolil.U Z L. L. prerezue luk i tdju)te pi> ubodu.lj prlpremljen ili<:e nasjeckane i(ako biste ublailli glavoboliu.uI'l la lifeae)1l~ mamurlul<alzh1ijes<ifle !. Imat cete.djtl iz. narnodte pamucnl UbfU5 U 200 III I vade sa ilicicOlil csusene metvice.1 Ra7-1l1.opijte.l<ln'arlU.e Dodajte ce.n.prirodnt. • Salin ern. Na~t~l. • Calevi ad papwlle ruzmarina glavobolju. III Pijie C.'rnlljei{o i koncentrat vata i p. Stavltesal prilegnite.1l1jU. te prelijte rnedom ZUCiG1 te mjesavine. To ce nadoknadlti dvijc nekoliko Iavande. to poboljsava cirkulaci[u upale.e jabui'noga 2R oct>! • Maqa metvica izvrsno cdbija kukce..e d~J se nekuJjk. 1.. sumeci vitamin C (do 500 rng nadan).ega caj'l.U srntrivan]e prohavnih 2 zllcc sode iii 2 zlice mljevenoga s 111a10 blkarbonc pornijesajte iagrijte vode pomijesajl:e sa 50 rnl vode proruhesalre • Ako vas bo]jzelLlda~.cLJ('). soda. • Na IIbodeno protiv izravno na mjesto ulrljajte ulja bolova. pripreruite topll oblog s dumbirom.rljen.~1Il0LIZ KASALJ nusjeckanoga I PREHlADE [ednu Z1ku (anuspazmcllrik). 1 konjena durnblra potrepsunu. J~~isnl[e m.GUL11bi.lp ij re. j u posudi. • Zagrijle po [ednu ZliCLI meda smedega gecera te 3 zlic. cili MAMURLUK KUTIJICA S PRIHODNIMI UQbicajen:e bolestt poput prehlade.cu paprike ilicilija s jeducnn :meum osnovuog« krvi i olaksava UHOBOLJA • Z:agrij[e malo muslinova ulja.ijekova za gila.i puspj:e cia se riaropi. durnbira i laguna ZELUCANE TEGOBE [e dobra za kiselina j " Soda blkarbona 2.1 a U M B I.o Iwsnlj. soli. .l ill osa.R 8P MUC:NINE R(!]ll V II jednostavna svjezeg lnnunova l.izite175 gS)ljezegq iedan [e . ptlSril.lpr: JiHe ill tpGlsjekoti. ul@na~ sa 4ED rnl \)'otJ~ i [ll:Istlte cla: 300 nil Ogul)enlles8ni ~e§l1ja. To <it:: .ica vruce vade • Ako vas ubode peel. meda i zltarica takoder su osnova prirodnih lijel<ova.zeJUEu j lakse . Stavite ubrus preko pijte tihu s\fjeie isdjec1eL1i sok vel lirnuna ili lirnete. • jednu oguljenu bananu soka po i • Da ublazite kasalj poriujesajre izrnije!. Mjeilavlnu ohladite pr. omogucavalu sigurne.ad najstarijih i najbol. uvijekpljte mnogo otrove. S.Cesllju I!'es1. Hi kadulje dohri su Deilu.Pornijesajte osloboditi endorfin tijelu .e.(a so]e.ll1u . male . nadrazenoga LIJEKOVIMIA sllcicli svakodnevuih • Ponujesajte 3 mulecrvene papricice sa 600 ml 50k8 od rajc1r. Tijekom dana pojedite • Korijen ehinacee je Izvrstan Jijek za prehladu. kapi etericnoga do 2 zlice meda i iscijedire sok od Iirn una u kipucu voou te pijte 3 cia 4 puta na dan. i limuna (antioksidans). prociscene vode da iz organizmaisperete trave limuna sjenienki preko ocijl! i. sQJino. ko.olaks-ate s'tanjii u. Lezire neko vrijerne djelovan. • Eteri. BOLNO GRLO rnjesavina vruceg« soka i meda kao i. Mnoge potrepstine za kuhanje poput octa. 7~. Ohladlte i koristite za grgljanje kad . putovanju iii uudnoci: pijte sporisa. ie natdj.sve ono ~lo yam [e pouebno za kutijlcu prlrodnih lijekova zu prYLI pomoc.e. j 11 u prahu dumbirova ~ofijen9..11 it: ce cuda za vas zeluduc. 'l'QIlI. ee~t1j~k~ II llho. cesnjaka (antiseptik i antibiotik). jeftine Ujekova na svijetu: kad se ne sredstvo).r:L. anisovih dumbirov IWHwdl.ka utrljajte u ranu kako blste sprUecHllnfekciju.Llb l.te ga P~Ul'lutl1·0mvalQll1. Ne zaboravite da je voda jedan od najboljih osjecate dobro.U ')0 UDB I CAJ EN E BOLESTI lznenadulute velil<niz razllcitih svakodnevnlh bolestl moze se izUjeciti hranom peput luke) (antlblutik). Na(jnite rupice 11<.1ite po gazi i pritisnlte ua z celo.u wejeljiv>1lllju J SI~e6a"a 02il)aka. od PopijTe kollko god nrozete. 'QUo koji od njili .MA@1 SOK 0D (ill luka) . kao izadni poput klincica (antibakterijsko dumbira (antispazmolitik).ljle po ozebllnama. • Cciinjak je antisepjicuo.L. l24).:e lee malo L"TI~LI.L'iie u brzD. j GLAVOBOLJA • Za smunjen]e napetosrl u glaYi.garal'ice.da.. i zHcepl.1jal{f1 J rm(npf:I lL u!Ju. nekoliko ce&nja i ostavhe cia nasjeckajte izgubljene viramine 1 slnar~iti qC)l1:.ajte sa 600 rnl sojina rnlijeka i 2 zlice vocnoga Izboru. Bilje poput majcine duslce (antiseptik i antifungal). odsto]i nelsoliko sati.. i lavande (karminativi antidepresiv). OZEBLINE • PQll1ije~aj[e [eduu ilKi.1. U10zete . i)'0. !coil. metvice. II UJEDI KUKACA jednu 21lCLlsode grla i uboda kukaca IIlOgli se uspjesno lijeeiti bez posezanjuza mediclnskun lijekovlma. cesl1jaka . POSJEJ<OTlt:JE RANE antilsakterljsko I MME a luk ulja (vidi sir.

lJ'1jest.oQoY. ijedite ih r vodorn. ulja:. osip nak6Zi! gljiviGe.tj4l1cim communis) • Gorska nl(...aer.elell. modriee. strije. i lJ)Joarl&lk'.l1 • J-r.te Pomaze .llltl) eAJEVA[ 8reriEno u ii. I ot:~~lrlle. .BILJNA KUTIJA ZA PRVU POMOC iNavetleni blllnl IjJekolii trebali hi oiti dostupni uputsna pakiranjU. Poput konvencionalnIh lijekova.avne teg:obe' koo.kad 19ar. Za ujetlil i Ob.~vic~ i W(jlle. Kl!N~I~ Et~.bollia. )stegl1uea. MfiD!JNI!ffi G\lj tjlbi~te fable. u '6 "illc~ bll. ~motjvni sok. Ilpdrazenij ~oia. !ijekak. Ifreina SLi. Eterj'iina ulle Alzheimerovom bolescu . • Nikada neruojte uzimati elva biljua lijeka istovremeno. modflte i eRc~mi.jec1rukclje MaSt ~JGIt!t! Il\)SlfA bil]e ili eterlcna :E. a Z<I vanisku raz.i neki biljni lijek.6 kapl U 20 miosno. Ako uzirnate Iijekove. alkohol i secere.I~Jema mogu izazvati stetne popratne koriste uz konvencionalne biljnih sastojaka far otrovne. boi i trauma.. S njirna treba postupati koncentracije . u 'i obra:tite pozomest IijechikDITI smijete. Svt9b. fbolne· zglo!Hiv. SIGURNO KORISTENJE BILJA BiJjni Hjekovi potjecu ponekad aka 51! KAMIUGA liUe p<1z1jivo jet velike mogu biti [ednak« iz prirodnih izvora i pojave lijckove. i oni se proizvode komercijalno. ReutQatski bolovl. 5 5 vecini prodavaonica zdrave hrane i u nel<im II kcrlstitl neki.e.u'ledima. koliCine. ko'cl pUkrMih . bolrii misli'i. sunca. hranl I stimullrati te Izazvatl WAIliTARIOIll Kre.l dojencadl do Best rnjeseci biljne aka ui. 0$i1'11 Ko. konzervanse.erite 5 Mnogi prirodni recepti od bilja mogu pomod kod blazih bolesti.rao·e.!· It Pomno PI. "&esanip1. smrska.[I. rnlrta.$UI~ RUrle.!. SLI TRUDNOCE bilja nije • Latinjak (Caulophvllurn thallctroides) • Zlutni tuljan (Hydrastis canadensis) • Smreka (juniperus pl1le~iuIlJ) • Kaululja.ira nesanicli.o izbjegavati kao lijek jer mogu llJ.l i iTIl~MI. opeXline od.tvica (Mentha UPOZORENJE IIi atkoholnl ekslraki Sljedecih devet etericnih ulja ne preporuGuJe se koristitl tijekom trudnoce: bosiljak.. Driltiavlte.' BILJE TIjEI<OM Vecina kuhnarskoga skodljivn trudnoce. Ta~·o.ozQ~e. • Tijekom prv:. proii. !lol<. • Aim se simptorni ne povuku. manj'e rane. .! upute za ni kada nernojie vise od utvrdene lljekove ako se prije toga ue posnvjetujete sa strucnjakom.(eriGho 'ulje E'lilINAGE'A 1'q):jlete.fs.. stoga ~(ema 'HomeogatsKe Za balbve. iOS-8 prob'ava. ~dl~1 ~gl. pS'orijaz8 i akne. .~noga. Kf. ~@'NJ)l. bolne lJl9da~i~e.Jlj I'il'tr~ pPl!kl!ne.se sa stiucnjakorn. ugrl~zi i ubqdl. • Nikada nemojte cia Vlli. Provl.OCi[ajl(. metvlca.no ulie O~!R 9d rli. Antacidi koii se koriste protiv zgaravice.emi. ~ dQ 2 kapi naneslte na .l tri mjeseca trudnoce treba Izbjegavau uJja.. prlrnjerice.demo~a lilla. ha up. katnllka. (SalVia <[)J'El(lh~ilU~) Ll'a:va (J.~a.I l)ro~itenll1 Vella.aStrrfu I glaYobolje·. Ako je vas ormarlc u kupaonici pun Ujekova iz ljekarne. Manle. Ntalnja mL!i1nitia.I\ l!J.ice maternice pob:1caj.1'P.a: 3 k<lpi kamil[. trebali biste znati kake mnogi od tih lijekova sadrfe umjetne boje i okuse..ubodi.l djeQe. pitajte lijecnika smijere li korlsuti .d~ubQl5alj~.i tosian o~rell6iil1e. o'dtlija RLJ ~e.do 10 kapi II kupku. mazul'an. <:3 n~adi:az. bol u l~~irn<!. ali ne sadrie umjetne sastojke. sadrze aluminijske spojeve koii se povezuju zamllenlte te slntetltke daljnjemu tekstu. lavanda. posavjetujte . .~. eRc.chIILe. navedeno. ugrlzi f .Posavjetujtese ako ieJite koristiti lI!j~1nakon toga sve sa lijekove .biljrir tegoba.e: 8.K 'K<\fiIsUI ' VALgRIJ/lNA!1 Tablete: HMELJ II prchranitijekom SI [edece vrste biljaka te ill treba L1 vazne lznhnke potpnn. alil~l:le. rnillefqJlul}fJ . neu MJlf:1je Igija.e$ti]l[~h~ t. !lUivi~. Koristiti ~aolDlilgu kremu za zarezanje koze.e m~itla. Akqe~ bu~uiJice..~opilklitle. hiljne lijekove • Nikada nemojte uzimati upotrebui kmj~titi eleriCn<l ulja za internu upotrebu. ~iJIl$K:. Q51P ad pele!la.ode ktlRaca I<:arlsti!e ga 11era·ztij~(jenaga.nla •.c~i'nhl gli~nj.0 < c bil/!nlm lijekovima navedenima u MoilrjGe.lierpes. Uvij~k proiHtajte 'piitite.JZ(\Vi'B~iJEST USi. od ozblllnlh zdravstvenlh 7': C -I u 1"0l' R II B A lAVANlDA '11). illsilil.illa GreliVi.takoder i etericna strucnjakorn razdobl]a.ei1i zeiudac.:!.o Ifekarnam·a. k:adulja r maJtlna d~ifia. k Ekceoii. Tab.o pamucn0111 G:!\YEZ 'tatom. Nesalliw iii probavne tegobe lijecite svjezlrn cajem ad kamilce. ~ do.f.

vrat. Mozete prekriziti uz pomoc stolca ill bez JOGA joga je fllozofija koja potjece 5. eli sanja. toploj i sobi. Ostanite Istezanjem U U stranu p.i lead nekih I dojke. sustav pa bi redovito ugodan osjeca]. Poboljsava kao sro su rak prostate imuuoloski cUj je povecati S. ne ih teska: svatko ih mote raditi u bilo kojo] dobi. Kao i svaka druga vjestina. Ako vam to ni]e udobno. Joga j meditacija nisu osoblto zahtjevne: ce vasu kondiciju malo MEDITACIJA Medilaciju posto]e odabruli. Uspostavite vjezbanje postane vasa svakodnevna mnegostruke. i upr. • Na pocetku pwduljuJte vjezbauje dok ne budete mogli odrzat: usredotocenostl te ritam od 20 mlnuta.ete ravllote~u islegnuti i oblikovati 'Sjedlte mimo. u krilu.tJ.r(\:?! . snagu i izdrzljivost. • Dok ne postanete iskusni. • Usredotocne govorue Ll uesto novca u dobru knjigu o jo!. Koju god metodu svjesnost sadasnjemu vrsta karcuicma. rnogll blste ozlije liti. kronicne se j boli. poznauh kao asane. .~jeJnite ('HI stelae 1 naslouire se. 5 udisanjem • Opusrire ramena. ali opustena. opustai II skladu podizanje i spusianje kosa pri svakomu ritam. kako biste se laks« usredotocili. u bilo kojim uvjetima. <: Cl bi:. trenutku 11 vjezbe svakoga dana pobolisat i izazvati provod U mnoglm kulturarna 0 pa tuko bolesti SIca. i "izdahni" vjezbajte po pet rninura i pomalo dok i)lcliselc.neke asane bi varn rnogle vise pornoci ledirna i vratu ie zglobove.lL te srniriti i prosiriti um i osjeca] mira. usredotocenostt aspekte Serijom pobof koncentriru i 'iljezbi disanja Zapad se utjece vasega ZivOla. a zat[m se ruke i noge te istovremeno (omu poiozaju na drugu stl'llnu.itelja ko. medltacl]u kuo Mozete medttlrau lJ vlaku ili l. 0 vjezbarna joge. p~ cak.i se nu llsanje. lstezaniern kraljeinice [ogu pa Da pojednostavlmo. uspravljenih ti.obolj~at '.iela tako da se lTloiete u5redolo~iti leda i opuSten~ disanje. ako izguhit sebl "udahni" dok udisete. Vecina U oba slLl61ja neka kraljeznica ceLe savitiJivost vas ega vrata i i rasiriti prsni koso mirno mjesto gdje rnogu siesu. s r'ukarna u krii.iCaJLe sa strucnim trenerorn [oge . Stoga.k. obratite poz most grudnoga na stres. otvorenima. primarno postojanja. lstrazivanja pokazala kako meditaci]a pomaze stresa. jedncstavnlm te ojafatl istegnite stru. radite vjeZ:be vlastitirn ritmom i prilagodite sebi. leda pobolj~at. smanjuje Nadite treba provodlu poze teulozite (vidl Izvore). celjust i tijelo. spretnosr i Asane i izdisanjernispravne se smjesrire na pod ill stelae. visokog krvnoga tlaka. (drevni indijski tekstovi uazivaju re misli "UI110Hl u Cistoj. prostranoj kleknuri. ravnotezu izmedu tijela. svjesni ava drZallje i . nu fizicki element vjezbi. znaci zaustaviti misli 'ko]c flam prolaze kroz glavu majrnuna" cia . rasciscava misli i ornogucule uvid u zivotnu perspektivu. Z UJ 'U UJ LIJECENJE VJElBOM loga i meditacija mogu pornod u sprjecavanju poboljsatl NAPUCI ZAJOGU • Vj zbajte rnoglo 1I ioplcj. tlho] sobi [loput telelona.j ce varn pokazati LL<lisaju i lzdisa]u. mozemo definirati "umirivan]e i disanje". a lice Mozete Urnirivanje. nakratko 11:1poslu. na vlastito nek. rnenrulne 1111mnoge zarvoriti Dei ili ih cl. ruke neka pocivsju treba 1 iti opusteno. koristi su brojne tehnike. ugodan nacin.ollko minuta. mozda sa svi [ecom i mirisnim stapicem. od tih dviju disciplina nije (neke ne biste trebali izvoditi). Za jogu kupite udobnu i lezernu odiecu od prirodnih tkanina i posvetite se tome svakoga dana da rutlnu tako da aktivnost. SlO bude uspravljena. JEDNOSTAVNA • Udobno • Postanite MEDITACI)A joga povecava Ileksibilnost. [oga zdravsivenih Legoba. i to je pitanje vj zb i mentaln stjecarue navike Wane. uravnotezuje. odjecu kako nakon • AI _ sara aka ste samo nesto imate nekih po sebnih pokusavajte s nupredrurn rrt daleko od sv 'ga sto bi vas ometuti. Nijedna. llc.Le sc m gli istezati i vjezbajre bosouogi. "sjedenje" rnoglo poboljsati vase zdravlje na joga postane navikom.000 gudinu. pOpUL stajanja na glavi.u.koncentraciju.!. srnanjivanju Alto vee neko vrljerne trenlrate ste gipki. • Vjezbajre jogu 3 sara nakon Sro ste pojeli zaduji obrok ill • Sjetite se da [oga nile natjecanje. oku za vecinu nasznaci Kornbinaclja istovrerueno umlruiemo i tijelo. uma j duha. udobnu • Nosite I rezalogajili. dok e<: meditacija smiruje.rimi noge dok sjedue na podu Ill njcga. ll1iSice 1I "" rn Z i izljecenju m o z E) laksih bolesti i istodobno uspostavlja kvalitetu zivota. iz Indijc otprije tjelesne vjezbe.

140 prolzvode za dijete necete pronacl u svakoj prodavaonici. Mozda Organska. Opremite djequ sobu 0djf. Negativne uclnkeonedscivaca Prldrzavajte se savjeta u ovomu pogtavlju te hranite svoju djecu domacorn hranorn.radno je da roditelji pruzlti najbolje u zivotu. nelspitanim kemikalijama pokucstvu u toaletnim potrepstlnarna te bojamai vlaknima u kola "otpustaju" kernilske plinove. koze ] metala te odijevajte od prirodnih materijala.xiirnu duhana.BRIGA 0 BEBAMA Pri. putem interneta 1:10 mnogo toga rnozete narufiti ili postern. sinteticke rnedu kernikalije: udvostrucio se bro] astrnatkara djecom mladom od pet kao sto se udvostrucio i braj alergija medu djecom.Ol.cu[zradenu neetrovnlrn beiama 1 lakovirna te Irn taka osigurajte sobu bez sintetike i kerrtlkallla. Prlmdna vlakna poput . a ako vodlte osigurat cete zdravlje i sigurnost brigu 0 cistocl vasega doma. 136 zele okolisa i cesto negativno desetljecu godina. parnuka. djeci. vune. postetjlnu str. sto odgovarajuce ce uvelike povecavati kakvocu zraka. kadrnl]u i drugim teskirn rnetalirna u kucno] prasini. Odablr pelena str: 138 dojencadi ORGANSKO ZA DJECU u kucanstvu mozemc znatno srnanjiti. izbjegavajte posteljinu plastikui kupuiete prirodno pokucstvo i djecu u od drva. . U vasernu domu treba biti sto rnan]e takvih tvari. i malo. od sarnoga pocetka svojem nevoredencetu Djeca su osobito reagiraju na osietliiva na oneciscenje u proslornu Zdrava hrana za bebe str.V. Kod kuce 5Li djeca izlozena tvarlma ko]e ometaju norrnalan rad herrnona: pestlcldirna odrsdenlrn vrstarna plastike. i gnojivima u hrani.o$l1si?e vune I parnuKa qmoguCi! ~e \laSem Jlletetu pocetak zi~bt11' bez ~Ie(gij~ I Qtfo.

Nemgamki sokovi ad.o sadrze i J. dleca I(oia se hrane tom hranom mogu biti pesticida i ostalih kemijskih 400 izlozena raznim kolicinama U osobito je osjetl]] va 11<1 u hrani 1 vodi.ne lciseline koje mogULlLlis[j~1 ~~(k. ntsu organske.lfeteta( .izbjegavajucI (jute zacine i masline.:-. • Kupujte organske prolzvode i posiedite ostacima svoje dljele izlagan]« pestkfda .e konzervunse. nego.. 10 jegurtu vocnlh kako . zattm prtpremllene vccina proizvodaca prestall suo u sretlstva .vca:ni sustav dojeuce ta oso bito ·osjetl jiv na za dolencad Imie je ispitao nezavisni lzvor. • Potrudite se [esti dovoljno zdrave. Vecina formula Z<I mlrjeko' nislJ o rganske i niogu sa'drzava. antioksidanse.kaJgstu r:nrll~ sve prisutnija mrjjpNl!ldonl. Kao mladoj majd niie mi se svidio okus i miris proizvedene hrane za dojencad i smatrala sam da ee i svojirn protzvodirna GMO • Izbjegavaj.ece·gatQ ne mozete. .o!iko clojenC"d.«. pa sokove ad uz alerguske vota.e lokall'ltl (vieli l%. V'0Qa.j. propisaoe Iijekove. Q.nuZL1bi'If.LI..vOJ'e). gt9 prnCC9ya v1Zilc Qci 'karijesa. bolesd jetre. pod puttskorn potrosaca. (im je presla na l<rtJtu hranu. • !(ol'lstite Cll. • Dojenje ojacava cljetji imuuitet: djeca JW)" sisu.kll. 70 neurotokslne tijekom brzogu rasta u prvo] godini.p dodataJ<.Il. osipu :i dijabetcsu te :ih rjede odvoduno . Debljina je rnedu djecorn. J(emijske ce vlI$e lnlijel. • Poprieajte udrugu it:gllbljenu s Llle(iWclnskol1~ U BRLGA ZA ZUB.vjlJ] prClb. dok njihova krv. • Dojenje stvara [edlnsrvenu vezu izmedu majke i rljeteta.l.' ce.Se i taujure mlljeko na tfoZistu (Vidi IZ).K! <:( KAKO HRANITI DJECU Budud da veeina. Hranite svoie dijete domacorn. zaCi. obrlslte ovisnosti 0 slatkomu i izaziva bolestina duge staze.R AN!E Dgjeri~ad !.rete @ojetil:1.. ietra 1bubrezl nisu u potpunosti sposobni izbaclti otpudne tvari pa se one raloze II tijelu. poput PCB-a i otrova.u djeC.i B@J':'IKW. posto bilo jeprepuno skroba slabe hranjive vrijednosti. mlasti(1ne ~estl'On1 Hi kQntaktirajr.lemima dlJjellja..l~lonite ~. Od proizvoda prehrambenih jj. uravnotezeue.tQRPvratj hranu.i disnim tegobama. brigu 0 tome cia budn dobre.. Takodcr su man]e UK LAN JA:.!l!io'g I. prij¢ Kupnre uvijeR do nezdrave I'l. nego djecu lco]a pi)u rnlijeko iz bocice. organske neka 5.j~(ivaCe okusa.jenu Juanu i onll koja sadri}. Ojera ~11 osjerljiva na 01. organskom hranom da ganauctte 11a zdravu prchranu i nemojtcga navikavati na kllPOV\1U gorovu hranu. ked Imce.ti kGli livotu razviti do bre prehrarn bene nisuod plastike da Izbjegnete lzlugan]e PVC-u.} sadera kojoj su iz\ozeoi zubiGi va~e&a vaiieg dj~t"'l'a. hQcice iar.tite stak[~l1e.15 i rnnogc 'l:ivotne navike {it: I'tl .a i ¥0I'1j. Bvo uekollko razloga zbog Cega je dojenje dobro i za bebu i za vas.t. prijeci na qelcviteobroka. procesirani skrob i secere.ID Q nije kohservarise i Qstare' kel'flikatij'e.i gnojiva. teo tako pUjedi i nil vase clojeI'H::e. pU5tite I{LJU( USPJESNOGA DOJENJA • Odmurajre se koliko gad mozete.10r0). poput sv)ezega graska ili splnata.Ce~t. Posto]e dokazi kako je suecu 'II rano] dobi. [lr.n.ls biJo Jrnk. PllaS:tika Rauijedile '{oini soR uvedl ispgr~v.il~o. E-bmjc\'i.:li.1Ig[!lV~ pft~tld~b)" o. ~to ope. se(~er je vezan i uz nastajanje nekih vrsta raka.esQda uJ)fle. oneqstit dan da nadokJlJdite tek:uciQtl. • Secer cesto doda. alkohoJ. ipak se rnogu mt6 u "oblteljsko] hrani' kojon: biste Povrce u kaSi. Cak i profzvodael formula za mlijeko za dojencad priznaju kako je njihovo mlijeko "slabi nadomjestak" za pmvo.. s malo cesnjaka a. navike.el" ~adtZ~ l:l.N'J It M':RUA: u manu za .vodite ostataka.g[(J vodl su podlozna probavnun . ije mnog0. j HRANJENJE N.. Najbolje ..sto mozete dati djetetu ua pO'cetku livot. postoji nek. brune. a Inljjekel.oeem bil<:~~P0nol1J. eruulgator«. • Dojenje je pnlkticno zahtjevno. • JeCilte po [[mlQ i eest0 da tDclri'iite l'a:l.inl!l energUe. i • Provjerire naljepnlce na svako] pocela sam joj gnjeciti hranu koju smo [ef moj suprug . Aka oellucite' lie doHti iii . takecl. od kojih su mnogi zabranjeni U hrani za tvari koje :SU djeteru potrebne za razvo] .bistil! smanjlli"k'ol[Einu Ne pretjerllji:e s . formula za rnlileko i hranu za dojenead ODABERITE DOjentacl u razvo] kCllllkaJjje ORGANSKO a njihov lmunitet i eudokrlne zlijezde nisu u porpunosti razvijcru pa moze du(i do njihova ostecen]a. cal> j rak.lijecili. LIZ ZASTO 0 OJITI? Majcino mlijeko je dojencetu prirodna hrana i sadrz] sve hranjive zd ravstvene osipe.btiti moje dijete misliti taka. p sokova . i na tom je odrasla u zdravo dijete koje voll hranu i zanima se hrane za dojencad za nju.za zgusnjavanie. jest dojenie."1.ICE koris. no hrani za dojencad.vocnim SQJ~()l<in'l~lje1's~clrze pri l~d.I1ClgO ·Se'e·ra.ite s. kOI'. ve. a ~atinlJe po:sp.a u mlijeko. pcmaze vaso) bebi kasnije u organskih 'formu'fa za l110gU hraniti svoje dojendc. probleme s ocima dijabetesom: i. rnanje podlozna sindrornu iznenadne snuti dojenceta .i ja . potrebne 5U irn razmjeruo velike kolicine hrane U oduosu not ajtho\' uzrast. kozom te • Popijte barern 2 litre vade na • 12bjegavajte korein.IW-J__ 'lD LiJ I co I II . zasladivacei SAV'J Kupite sokovnik sami pripremajte organskoga ET j svolo] bole [er su vezani djeci mnogobrojne tegobe. Prlje l'Iego. sve dodaike stahllizarore.

0. • Osipe . ~I "'" . Sluc~jru(J . • Previjanje nespretno. g~Clina cia se.it Ckir1<l b~lC'ljll Se II ~lfIece ~vak()g.s«dlt. .adno.Rarnama.ti vasu bebu kad le h.?.milijll)}i 51~tb.p~Lrnil':il u J~daQluatli)irn pe. $~1I110 cia se pro:lzve*: • iposLi. kao i vunene gacice za petene kojece grij.(1<1Q.aV'!'&el~ 'Udisanje taLk-<\ maze dQvearl" do sa 30'ml '(6 2liGtl) b. a oko 4 posto ukupnoga kucuog otpada cine prljave pelene.jenja eiLl~j smrtL pa z<! djeou bez orgil.el1ul'lL. Odaberire Ti.1 poce. ako ubrcjuno bebe. sunce je susilici. posjedu]u nego 1. polovlne OD TKANINE 8 sati iii tijekom nod. ko2i l~eb.Jla.na kozt mazite kremom ad neveJlH .)SIO okolis.I teo Ur:riijesajte razdobl]u uklontte . bikarboncili pelene Stavite pelene 00 11 TKANINE l! I bacite izmet zahodsku sode kantu sotopinom U boraksa te ostavite cia se namacu 6 do zahodsku LIZ PELENE jednokratne.:« pranje ked kuce i 4l posro ntanje kQristili.PV{JtJ cliokslne 1!tetne Zit' IDk0n~. a rnogu se .!nim ru. vecu kolicinu boraksa i/ili sode b'karbone te "blago ket1lijski" de..f!)skog ad steposromoga 'U: om .i reciklirau. OI)CritC pelene u perillci. nego bucanje nekoliko jedaokratnih pelene ad tkanina posioje urnjetnih bo]a. Napunite kantu do.t. Bactte oroprnu skoljku. ITi tuceta trebalo bi biti vise nego dostatnc. To ce vam o.odoliir~jll~el. rnirlsa i konzervansa mogu izazvati nadrazenost 1 alergljske ul]a I kreme derivata.\jl.I. koja vode zbog vclikih kollclna i strojeva ko]e prirocu1o protiv upala..l~. nemojte djetetu stavljati pelene kako bi njegova kola mogla bill ~lO vtse na svjezernu zraku. Kad god to mozeie. • Kupite dovo. oel 'peleaa ulj~ kamilice L~ja 'Toalel. '. gdje rnogu oprM rn:ogu jamciti cia nisu od sintetike i naftnih pelene umjesto vas.e prQI~ode pamuka.vociiti Jedno.Jzazjv.potreblll. • Ulo2:ite uioske za pelene ko]i tic peru.>. I1)D~"te 1j>e!ena pra . radije nego da kupujere jednokratne papirnate uloske. U~!ci' aije JPosrojao k JllDlje> 1~"~Ii)o.(I18.. Izvore).".jno cia ih rnozete pratii susiti.ulllesite illt {Iilj(. BRIGA ZA DJECJU KOZU Buduci da [e djetja koz. sredsrvo kamllice. od bilja (vidi brorazgradivi su i nisu ispitani na iiYatinjama. PELENA OD TKANINE org. pctrosite Z1.llje. polovine hladnorn vcdom 3 do 4 zliee boraksa iii sode bikarbone da • Iako [e kupnja pelcna od tka nine \. • Milijpai jedn..aksati ClliceJ'lje. lspiran]e. nego pelenarna od tkanine zna bid i preslozene. kosu.Dske kel1)ik~1ija. Tako se utro~i 32 Pelene od organskoga numJG: • Nikad ne koristite sapun qjeCje lice .lJ.VQj qplj~jt!ceg<l . jednokratne pel S.okr~Jtnlh pelefl.oriSlite pelene parr. cal. dostupne SLI u prodaji. rn.proizvodi prirodna.e cle~. skuplja. PRANJ E PELENA [~pedte rnokre skoljku. od [ednokratnih pelena do bema i loslona za dolencad. vrJo o. p0put bademova • Svake godlne ~jjekuse kak-a. Mozete koristlti i uloske Zll pelene.i dntge ad ikanina [e rnoogo bolje za hionerazgradivih.!Qod o<:lI:i\ga!iiSUma gdje Q~tajll gClcl.PELENE I NJEGA KOlE Djecja koza je meka.J~ o.. Ako mozete.erdi.2: proizvodnje.ko:iia na Ileu je n@j~1:sjetlFv. nj~zan je • Koristite sarnpon 2'. pranje vedini gradova pr.len<lnw.l(ctickih pelene vJ"kallal~ow . ulja I pudcre LIlja i . l'irane I U!l.a nje:l'. pelena Argumenri navedeni za iprotiv jednokratnih su dolje. i hlacitl je kad je vrufe. i Jla5tu~a zub~. vee i zbog toga sto poprlllino pridonose kucnorne otpadu te sarnim tim i oneciscavanju vode i zraka.cl1ikom i izbj~gav~\jte taUe puci(\\r.azgl>arue.na i osjetljiva. tada kada yam je to prikladnjje.l sast0j"aka.J. Dodacipoput reakci]e. Ucinakkoji jednoluatne pelene imaju na okolis je znacajan.l fi)S~P . manje od pelena ad tkanine bitte varn potrebna kanta dvostruko osuslte ih vani.site kOZLldJete!a rnekirn ~lImu[.ikJ. Neke imaju usiveru vrpcu za vezanje pa varn nisu patrebne sigurnosneigle.k I'Llt1.ma . peleria na dan. p®mljesajre 3 bpi Ie J.l1. Lalcie upija kemlkalile sadriane u raznim prolzvodlma. Aim pelene morate suslti 1I no sada su dcstupne u duljemu 0110gOl peklopcern.ed~lg0d')ll" J?!®gl®ga ~uplii u prodavaonic8. organska • Pelene od tkanlna niogu posii]e korlsritl . II Pranje pelena i pranie. tito blsie plauli [ednokratne pel ene. "RttperI!!!" od • 'Kodosipa izbjeljiv:ac i.000 pelena. lzbjegavajte upotrebu [aklh Saplll1a i sumpona za odrasle. razvijenih zeml]a (vidi Izvore). prirodni izbjeljivac i deziufekcijsko sredsrvo.w re .~jctlJj.r rn . dvije kante za prarije s poklopcima..ij'L • Koristite losione.koje mozete vi~ekratno encrgije.ent za namakanje uprljanih pclena pri]e pran]a. • Ne osjecajtekrivnju aka kurkad koristite jednoxratne pelene.QC1{5ril'od. ne samn tijekom nllhove UPOTREBA " K. Kupujte k-ernu za pelene sadrZl crvenu djetcllnu. njezna i osjetljiva te je treba njegov'ati s nalvecom paznjom.va rnaslaca. G'i e rn N< ODABIR I UPOTREBA PELENA Vuse dljete ce Iskorlstiti oko 5.i. " Kupite barem. Uslugeza LI.e pelt:lle.uku. cljeCju s ulj em JEDNOKRATNE • $LI PELENE izradone stoljeca kad su se pocele proiz. sterilizirajte ill. Za namakanle 5 • releue od tkanine mnogo bolje upijaju.nihI organskih za '..nrlje i namirlsete pelene.Q· je i elQ 10 IllZbiljnib (!)I!>ol..mnv)j .lclemova IHjesto oSipa. Z.

madraci i neizgLacane pLahte mogu "otpustatl" kernijske.cu da se dijete rnoze igrati i cdjenuti je. a odJeca.laga. str. kao lzrez. upure za pra nje. • Cuvajte papir da vasa djecal njihovi prijatelji irnaju po ten]!! crtati.l(lku vodu ill je .l Zf.1u krevetu.obe dil ude kl.eitlijske tVar'c posteljina ZH LI bilmrbo!1Dm.nezelJene mrlle s uprli.pa. Ian I konoplju (vi. Mnoge djecje se od PVC-a .uStilila. • Kupite svorn dieteiu drvcni I. nego okruzltl svo]u djecu igrackama djetju Igracke izraduju odlaganicrn ko]e "isparavaju" i pretvaraju sobu u otrovnu ZO\l. plinove. Zasto ne blsre usted j eli malo bogatstvo J1ujenjajuCi cdjecu s prljateJjlll1a ill kupovalt rabljenu odjecu Italate kojl su zabranjeni u nekim enrcpskim drzavama.o(1tl u 600 ml • . 1I koze i poput skoJJJd l cesera te ill • Sa(uvaJte V<lSPstaru odje.oj ~'('JClii o. :z mozece kupiti te ne vise truda od P~ll11t1Cm: oar'i uno sto trazite u obicno] Ptod~lvaonid. kernikallje koje de udisati ustedjeu novae. nego od raslt te srogu nema] u izb()nl.. ~. te stoga ostane u dobroum sranju. i stu ill spremlte II onuar.avati u prodavaorucama novinama? ili putem oglasa u grndskim • Kad ktipujete novu odjecu. Meke igmclcc od vluila mogu sadr1. Urnjesto toga. p0. • Izradire sarni igracke od svakodnevnih malerijala. zivota. mazda ee imati novi sag.~e 'da .H rnogle biti lzlozene bebe i mala djeca..e veliku ~b<::es0d& bikarb. kupujre odjecu od prirodnlh orgauskih keinlkalija.lflt:'lil '~c6 Se'\j!lop\JL . Aka u vastm prodavaonlcama nemaju ono . iSf1lL<Ike: .f:Jc. spavanja.vite i. stuklenka. P01o.ldraca. marl rae i posteljinu. d~eleee imati CISCENJE IGRACAKA G Za 'ci"iicenje LljJtljanih iii dlWenih igrai'Rka plasti.odu bilmrL)®l1:t() l:z rlle\>:e.odmsle ill eljeell.cnih • 'Da biste ocistili cupavu 1J sto vi.sto yam [epotrebno. • l~n(cke izradene oel. vune. m.ijoj djed igraeke od prirodnih l11:. ('emu hi o. Kako biste svojoj bebi oslgurall najbolji rnogud pocetak • Oslin toga. vlakana koja ne sadrzavaju rragove • . tapete od vinila.li.L Dobro je i otVoriti prozor spilvace s. metala. polturehlnsko1l1 . ODJECA ZA DJECU Bebe rustu take brzo da sc njihova odjeca ri.ju pozara. utjecati na hormone J dovesti do snianjene plodnosrl kasni]e u Z1vot11. Izvore). kupujre od sintetickih prirodne rnaterijala tkanine . u mnogirn IGRACKE veclna djecjih igracaka izradcna je od plastike. Vecina VreCiCLl sa sodom ~~atvorJte vl"Bdicu j llu. tJekoJike sfilL CVuStolll ~etkom .peliitG LI hlado.polivinilklorida vlsokotokslcne rnjestima to rnofete narudti postern (vidl lzvore).zljivi pri odabiru. pllnjena je OrgansRil .anih pltSanib IgraGaka. predmeta bojama.slnteticke to. POSTELJINA I IGRACKE Poprilicni su izgledi da ee vase dijete uCi u potpuno preuredenu Aka Yam je to prvo dljete.72). pusta.1ll. Europskoviicce za znanost smatra da ftalati rnogu Izazvatiostecenia [etre. mnogl ruadruci za kolijevke lmaju dodatnu pbsticnu zastiru protiv vlage. ru~nidI R. stisce ill.raju se miersl i .tterijalapoput drva.pjer10. sintetidd Budite svjesni da svjeza boja.0cis1.na poJl. papira. samo drzi. izbjegavajte slrueticke rnaterijale 0 • PI..ite krp0fl1.eno dobrorvorne dulje trajit te ill mczemo reciklirati ili . tvarl. predmeta (rnalih lruti ja. a vi cere i lakove od formaldehlda. novi sag.13udite .l1lmgo vi..eli Man]e suzapaljivi i smanjlr ce opHsno~1 U sluca. • !\lw rnozete. sobu.prirodnlh marerijala obi. cijom se proizvodnjomJ stvara] u diokslni.~icne igracke nisu blorazgradive te povecavaju .p.ir. pJastiCnll protresjle sW. Z~llilll. moraju udisati plinove koje ti sastojci .1P brkllrc·ono!l1 u~lan. Izvore).ih mogu kolaze.stavlte n ka se suS-i. djem ne sadri'".on! o~rll'le. kao 1 od prirodnih ukrasite priroclnirn • Vodite brigu tome cia odjeoa vase bebe ne 011H sadr.pite igr.i~nicu za igracke i posuduite igm(:"ice i knjlge. b. tsebe provode 1.uka.i ako ste pratll i.e prodaju madrace i organsklm gbcat.isparavaju ujekorn duijega vremena.escemm 1. bubrega 1 testisa te l~Qimltoga i kao vinil. Cini se kao cianemate izbora.1 toalernl papir).rekrive. val:rootpoXIW.laniteSf! gradsku C. POSTELJINA Vlakna koja "disu" pomocl ce vasemu djetetu da se udobnije odmara i ne bude Izlozeno otrovtma tijekom ~n.vremeno tijeko:m (I~~enrem 50d9.dati u svrhe. uredskoga rola Z.na ~fJ.lli<::emraJte ·s.vunu. pamuka. grize. reverie izraden od' odrzivoga drva (villi Izvore. Teske cete robu naruchl prirodntrn pokrovom • Halite organsklh takcder zahtijevau pO~lOJ11 od rvrtki 5 plalue i jastucrrice ne trebare cia se ko. svedite otrove na najmanje tako sto cete odabrati prirodn& vlakna i oprernu gdje god to mozete. is.Se svjeieg.S'l!1")O ill rasprostrne OSlI%. • Da tzbjegnete plastiku.Se vremena Sp<l\liJjll(. dajte na rl1Z00VJ8nije igraCke.l50pi. J. Te se kenukahje mogu otpustati Iz igtal'ke dok je beba sise.k!:'llicinu plusnke 0cl. a zathn slozile i punjeniern od i posteljinu i prirodnih eel rnaterijala prije nego p81l111k~!li vune (vld.ple: vo~le.U kemiifalij!lUia.jetko Isrrosl. M0p.ODJECA. Stoga PokHg~lj\e sin~et:i.ite 2 igracku.vati i j :1.ckeposteljine koju tlije potrebno glacati.icLmca.zi vatromporne tijekoll1.ili.U. pamuk.

takoder.l1. oeistiti prirodnim je stetan za djecu te ga treba cistiti u domu. poput . dlake.l. recepti ad etericnlh ce yam da se rijesite narnetnlka mladih z[votlnja bez primjene iakih kernikalija.K U C N I LJUBI Mel Kucnl Ijubimci nam daruju ljubav i prilatellstvo. u krzna zivotinja.ka stf • .wag" Wifer. poputgusaka pataka. tako sto svojim ijubimcima nete dopustiti i KONTROLA NAMETN[I(A Tijekorn. ODGOVORNOST U KUPOVANJU PriJe nego sto kuplte kucnoga ljubimca. Miris i mrlje ad urina i izmeta rnozete. {(IS . sjetite se kako tisuce zivotinja trazi dom u centrlma za zbrinjavanje gmaza zivotinja. stvorit ce vise problema u vezi 5 cistocom i no livoti nje u lwei nego iivotinje govorit cerno voli drzati Hrana za kucne ljublmce SIr. Ako nabavljate pticu. Q(i5titi dlacice kutnih iz saga i mekoga 0 pokucstva. vodite brigu 0 tome da nije ulovtjena nago je uzgojena u zatecenlstvu (vidi lzvore). takoder. Nudimo yam savjete kako odrzavati bez alergena i korlstenja nezeljeni gubitak (istoeLi u vase] kako cetkanjem okolini sprijeciti [akih kernikallja. u divljlnl.iSS .eZeIJeno Opap1lnje dlaka u lfa'Sehiu'dpmu. postupclrna. mogu biti problem u domu. Kontakt 5 izmetom osobito vrtu i na javnim mjestima. toplih dospiju ljetnih mjeseci razni narnetnici Jednostavni poput buha i krpel]a ulja porneci Kod Vitaminski dodad str. uz savjete vlasnicima ljubimaca tome kako odrzati na postelju visoku higijenu. i zdravljem. UklanjanJe iIIa. zahlijeva red ovlto aetkanie aka zel1te sgrUe~jti. koje drzlte vani. lI'Iali bJelokosl pas.145. U ovom poglavlju o brizi za pse i rnacke jer su to zivotinje LI koje vedna vlasnika svojoj kuci. pokucstvo. iti tropsku rlbu. izmet i urin.

j~re se S.. oboljenjima smetnji te ostatke povrta dalte svo me ps u kao zdravdodatak prehranl.nc vode.tblrllt:ll . ne bi ga pootiali pOPJi6ljte svi veterinarl.1na ilarrJQ(.)~e.e davati vrhnje. bl je . no ne • Riba je izvrsran izvor bjelclncevina za pse i rnacke. rnaslacak poboljsava fad [etre.i1~.Q). prernasno je i Ul0ze lzazvat i proba vne srnetn]e.s61v. raznolika nitrata olova. .roQ. '. bubJ\}ge.biste nauietnika.i boja. uz neko povrce i neke manje dodatke. 79).tl hranu vasega ljubunca docl<ijte "ka. bubrezima. Hellstlekl veterinari priznaju kakn je najbolja prehrana za koji macke ipse ana zasnovana na sirovom organskom mesu.. i desnl te bolju probavu na pnkiranju. donekle i macke. Dozirajte 25 mg-na 5 kg tezlne.SprIj~reJ. -ZIt '.nja. na infekclje vasa macka trebala bi biti rnirnija. pDti<iu ~.te vodorn. CD :::J _j' KAKO HRANITI KUCNOGA LJUBIMCA Vecina hrane za kucne Ijubimce na trfistu uzimaju U reklamlra se kao "potpuna prehrana". • Sadr:21 sLiI j visoke • Su ha hrana za rna eke povezana [e uz problema s trebali davati suhu hranu. U miesto konzervlranom i suhorn hranorn.trecinasirovo ueclne talco da zH<JJiCfl. I<AP$ULE Za uklnnjanje prirodni kapsulu MORSKA OD antiseplikCESNJAKA secera (1. tumnom.®linj~. Uz rakvu ishranu.unitet.doll1<!co.Jo. a OSIlOVne masne kisellne Ornega-3 i Olflega-6 poi. Dodatak prehrani koji odgovara mackama i psirna. U LJ E suhe.l[e obtol"e mesa Ilj • . U rnlijeko. sr~:a i @st'. kao r orasl. hrane za c. Ako vasa macka una problema mjehuro.\'! i ~ilariue. Kurol ljubimd zive na takvoj prehranl imaju manjeprobavnih su manle pedloznl parazitima. • S:V<l.pSlile elli . dobivali te hranilvetvarl kojl se naveliko i spremite neg to :novca.!iN(\iani SLlSt1lY m~sa. zlicLi suncokretova nego sro v~l~eg. srniruje :Rivee. OD BAKALARA i problema s CINJENICE 0 HRANII ZA KUCNE LJUBIMCE Iako [e prakticna za vlasnika kucnoga Jjuhimca. . Ipak.. dok 08tJ~l uuva p.ll.I njlhov lirnful SUSLav.dnw Ila~'!JJ1 mp~1EIliIukoliom.lkucnoga IjubJiW!:fl pOGllere hnuti!1 .(anm nernoj. prema misljenju neldh veterlnara..(? za vas'e tiy. • Oleo tri cetvnine konzervlrane kucne • aka kod ljudi i ~jvOli. hrana za pije dovoljno Uravnctezena slntetickih !' konzervansa te Ijubill1ce umjetnih okusa .snije': Pomaze kod upaljenih zglobova kapsulu ili tlic'i.n. hrana u konzervi iii osusena hrana za ZivotillJe ne mora nuzno biti i najbolja za vasega kucnog • Hrana za kudne 'ljubimee Pllna Je kemlkalija irna pesucida J Ijubimca ill za okolis. jetrrku. VITAMINSI<I.~ ::.1. Dozirajte jednu u kojuna J uiacka uz suhu hranu . su na :::J ~ Prije nego sto smo ih pripitomili.~~ I 1 z ohzir Cinjenicu da psi.jezim mesom ! povrfem.usto odbijai ULJE kozorn buhe.lkfu.U911V':t lO(~~11Q.~Ln~1 illcel'm . sljedece .i voda.a .l~al i lIll0)0Hte ga cia yam i.lka TRAVA 11a dan .~eni0i:le [dice PQw0l1jsava. Kuhana srneda rib [e vrlo hranjlva. te'$.. s mozda joj oe.juslmve koze.sve povrce. u danadudajte 'jBdnu meso Ili nba. d~ln. eel lri ilellVrolne sitovoga '. nastaianju kamenca na zublrna. kemijskim izazivaju • MaCI.:::1 PWb~V~l.ue iznulrt(.1 bi bilaulrusniju..aCke pl'iJilJ'e. Konzervirana prehrana najboi]a je za zdravlje vase macke. rnoze stu vite rnu hranu jednu ljuhirnce priprema zj votinjskih olovo iz kouzervi ill . te.!..ilJ!('. Persin je debar .ju stfu1je k(.eni_ql."obitIttJ8nib ljublmac« i dobrl su za pse a maCK:t::. Uvijek :.[edna I. orpornjja i plmlziti.J purarna zube 5 U NCO J( R ET OV 0 Da sprijecite hranu svojega nastajtl:nje ulja.lm 1'.sjernenke trebu'e manje napadati buhe I PSENI(NE p I<LI€E z.Cll na dan.cicad~jte ~lI. .ijsal ce ununuet V~£\:!g~i ljubiruca. • Kupujte kosti s rnesorn .i"'esanj i'esnj.I 2 . kao i ljudima. vetertnuromprlle • Svoga psa hranite bude zastupljeno . dvije ljublmea svakoga POY!". al'J_PLJjl)jeue jSQy. Sljedece najbolju cinjenice odluku pOIllI](~L djelol. pasnjaku. poseblce III stu l. bol]u pozornost. puna i'jYotlniskib rnasu.in.vornLsu kod rnnogobrcjnih Gtiravstl'€uii1.:t. • I"ustite ncka psI i macke pasu tra vu.. Sljeded DODACI KVASAC J zivotinjama.Ci program prehrane dobur je za moje kucne Ijubirnce . Sv(o.r. U kupovnoj hranl za kuene ljubimce nema te prirodne raanellkosti te se to nadoknaduje dodadma koji. alergije i slabe njihov im. dajtc svojemu U Ijublrncu hrana za kudne se od leiiin. Dozlrujtc BOLJA PREHRANA Sljed<. koze i Hranlte svolega Ijubimca sv.iiil uzimanje dorlaci prehrani v ltamina bude ce varn da donesete 0 dostupnoj hrani.] te je razlne kucne ljubilllce sadrzavati (vidi str. cia ustedlte rnlijeko s iz biljaka u utrobi biljojeda • Za macku razrtjed. hranlo imaju koristl od bHjnih hranjivih tvari.6!erm. zdravije prCJl18 irnaju ~jajnije krzno.ij"l'lln Ij.

zn votka) pesudj i vrbovlma 1 r. rasprsiva 'u.seplWIl<\[e. upaljene 'cig'arete ga za skotne puder 11:1 krzno • RedoviLO perite leza! vusega buhe. lel\a S ogrlica zathn je staviie vasernu ljulrirncu oko vrata. prllJijepo 6 mirisati.jivi papir.01a[<I. dana u vodu vasega lodajte iii. POTREBNO u JE: ulje za Ijeine navule buhu. Nakon cetkanja roplu sapunicu izli.)ici. Vi i u rasprslvadma i sarnponlma vasa obitelj. ·ll. Ljubimci pod letargije.c::ahjdrQSI. takoder o Z pa se na njih mugu prihvatlti xlrasle buhe.l ljubimca da uklonite buhc. svoie Ijubimce uaka vice. proljeva. jake su kemikalije pa su psi. kupaie.l takoder.iedne kapr ulja roetvite.takoder.rlj~ljle 1I IUZll{) BUHE Iako lUl~ II prije upotrebe. diazlnona uglnuca bulle koje sre i. privlaci bulle ljubimca da odbijete buhe. koji se koriste u proizvodlma. cete doci u dodir s kemikalijama protiv buha. POTREBNO mekana l1. III Pripremite mjesavinu od 5 kapi LIlja cajevca i suncokretova ulja (pLI. . uz aktivne sastojke poput nervnoga (povezan uz vise desetaka DRUGI PRIRODNI • LJ vecinu prodavaonlca NACINI ZA SUZBIJANJE za zivotinjicu operete. Pesticidi amitraz i permethrin utjecajem tih kemikalija mogu poremetitl rad endokrinih zlijezda.. imaju simptome poput povracan]a. BUHA • Redovttlm usisa vanjeru. Dodajte suncokre(ov. talc hidrosole Ijeta Izradim kollclne budu vcce.e biti OlrOVJlO) PPlllijesajle etericnirn ne upije. postoje mnogi prirodni nadomjesci kojl Sll se pdje tih kClJ1ijsl.~' ulja. urniruje kako j j '(Iinl higijenski llai::ill zn )~lstmQjiv.1)a ad metvice (l"laSa2!li vaSa powrn<i>st. ljep.()~.ce Cist. vasega liubirncu.ikLi cI" S mogucu 1.e ad . urnjesto rasprsivaca.l~ega psa. Sljedeci savjeti pokazat ce V~U1J ako prirodnim k postupcima mozete imati nadzor nad tim uarnetnicima. 'lI insekticidom U • Kad ill. Rao osn. Nerno]tc koristiti ulje rnetvice aim je ZI:!Jlkapsa jednu takvu ogrlicu i vrlo je ucinkovita. 111 Svojemu Jiubimcu svakoga propoksura (vrlo tokslcan oralno). Svojoj mackl svakoga macke koristite hidrosole.simjt' U krzflo vi.a 3 kapi ulja narande namo Ire ogrlicu od pusta u rckucinu i osravite dok je SVl) 3 kapi ulja citronele 3 kapi llmunova ulla 3 kapl ulja cajevca kap ulja metvice (koristitc oprezno [er u velikirn kollclnama mQ2.l. Naneslte 110 11(. jabucnoga KRPELjl AKOvas ljubifnac pokupi krpel] nemojte ga izvlafitl iz koze: glava ce ostati u kozi i izazvatl infekciju. i ulje cesojaka u. ly\jesaVIh'u umasir:ajle u krzml psa. no takoder pokupe i izrnet ie susenu • Kvasac u pralru iii u kapsulama ko 25 nl" na 5 kg 1I usisavate jaj. Gusto su (kant 1 do 15 mlnuta vas ljubirnac spa va.ulJe bulla korisrenje rasprsivaca s Jakim kenukalijama. u sto spadaju organofosfatl otrova i karbamati. pazlte da ne 2. II gubitka teka i svrabljivosti. dju njezn Ulml. Vodu II dana 1I hranu stavlre kapsulu i. nekih veiennara. nego etericna to Iakse probavi.ktpelju da se otpustl.oga alkohola (11107. Neb caj bude iak i ohladite ga iii pelina. njihov inerabolizam alkohol. anti. 'I'll mjesavinu lll. . Ogrlice protiv buha mogu izazvati dermatitis te isparavati kemijske plinove koje vi. zlica hid.tijekorn zaraze svakoga » '5: --J Z [Tl koji su luana za llcinke buha. Osim tog<l.l ell hu ha i.:ih proizvoda. a zatirn ga MACJA OGRLlCA KUCNE IZRADE je lnosiavno uzmuc PROTIV BUHA hidrosola mlrlsavu ili ogrlicu Radije za ulja jer Pomijesate DOMACE PASA ULJE PROTIV BUHA ZA MASIRANJE PSH Inje§avillll Ulje koristim za ~"oga ·skotna.1aCja JE: grlica od pli '(a j suncokretovo uljima 11 ulje s sraklenoj 2 )'. takoder.el sprijeclte isperit zarazu.ka skotna). nadrazenu kozu I odbij. caju od metvice ili ljubimca ocra. pdbllzllevrb Pazljivo pelina (LO bilje ne smijele koristiti kad je zell. sobito onih mjesra u dornu gdje 7<. i karbarila (rnoguce kancerogen za Ijude). • Pokusajte kemijsklh toplinom naba iti elekuicnu Ta zamka Ill! r1» krv lezine . utrljajte.1 i:'esnia]. • Puder od nietvice 8VQg.jle umocite cetku da unlstite sve 1I dana dodajte hranu vasega zauiku za buhe. 1 svojo] mackl napravlte protiv buha. poznate kao biljnc vodc (vidi Izvore).1l drzac za jaje). vasa djeca i vas Ijubimac udlsete. ulje istislmt0 jz 4 kaRsule ceSujaka ulijl!te vis. a zatiui ceLC morau ponovno priprerniti rnjesavinu. furmakolosklm tvrtkama uvjeravaju koristllii rnozeie naba iti ked 'p~.0 kucne ljubimce mozere kupiti cesljeve neb odstoji Z -I za buhc. Ogrlica ce odbijati bulle oko cetiri ijedna. omogucujete p novnu zarazu. u cHjne hidrosoh! i':ce~njak oilblja IUU Jjubil11 '. Cil'lire to' ~va koga dJVgoga &Uu. Xenexorn. preporucujemo Zenlce.KONTROLA NAMETNIKA Pesticidi protiv zivotinjskih nametnika. a vas dom nece bit! pun otrova. kumih ljublmaca te takoder otrovan za pcele).rzac za jaje do vrha ulijte suneokrerovo u malu posudu.1 [I' blda a hklrosola od ruzmarlna zliea hidro· la od lilllLLt1\l sporiija bi 1.~ce[k81i.rosola ad lavande z)). Prije nego sro svo]u o :.::a odbiiete muhe cia sprijecite III Svakoga • Zeccve i zarno rce Cisljli i prirodnun 111. za veet:! pse neka h1d.OYU fa eterlcna ulia. macke i mali sisavd izlozeni otrovlma.~i. Vali godit'i Ma~a ogrtlca'liamocena buhe. U 1I1aloj tllKlenoj ppsudl s izmlJesajte etericn.o ulje. depresije. za 110el ku ~kol.

emodja i kod stresa. CETKANJE • Ako imate neki otvoreni prosier. krvarenja. • U kuci koris. kod kuce trebate imati prirodni pribor za prvu pomoc . stoga nadite drustvo za osiguranje kucnih Ijubimaca koje ce yam dati odgovarajuce pokrice. ljul imca. • Kad postavljate pod. pornaze u okota. zivotinjski ugrizi. Kao i kod Ijudi. Kod akutnih slucajeva slucajevu trebate irnati sljedece SU11G!. (primjerice. a kratkodlakima je to i jedanput II tjednu. aim je Zivotinja topla i nernirna. za ozbiljne u rasprsivacu kortstire organske Ciscenje sagova n. n » NJEGA KOlE I KRZNA Ako redovito njihovih stanice cetkate svoga psa iii rnacku. nakon sukoba s drugim cira i bol oel rane. Koristite meki cekinjasti cesalj. svakodnevno 147). vatrorneta. Horneopatskim nadnom lijecenja i alternativnorn rnedicinom mogu se lijeciti i kucnl Ijubirnci. sa sto manie kernikahia jer vas ljubirnac dolazi u dodir s < rn 7< C za kucne ljubimce: vjerojatno alergijsku sadrze jab reakciju. horneopatske i suhorn mjestu ukapajte 2 svorne ljublmcu svakih 20 do 30 minuta. a kod 2 do 3 puta na dan. Umirite svojega psa dok ga cetkate. temperature ako su nemirna. zivotinjama. Crohnove bolesti. • U ono doba godine lwei irna ih SCI". dugotrajna proljeva i artritisa. mrtve stanice ne prodiru kucu. domace zivorinjc mogu trpjeti od akutnih alergijskih kemikalije proizvodnji kucne reakci]a na iota pala popu t koji se koristi u sagova. akutn • i :bvotinja j pis: ubocli pcela iii osa.ite osvje2ivace prirodne zraka (vldi Mr. forrnaldehida Ijubimce z :r: lit Izbjega vajte sredstva materialc kako iivotinje nije potrebno cijepiti tollko cesto kollko to preporuculu proizvodad lijekova. Kapaljku 1. nakon cetkanja i na toplome rnjestu neka mnogo buha. 42-43). bolestima putovanja. • Gav Z: za umirivanje prije iii operacije ill traurne nakon • Bellad nna: visoka temperatura • Karuarion: i vrucica. uklonili buhe i crve. 49). istegnuca krutost.ZDRAVLJE KUCNIH LJUBIMACA Ako imate kutnoga ljubimca. nakon nesrccc na • Heparsulf puknuce zglobova • Sumpor: komadice up cesti). Aim imate nekoliko kucnih ljubimaca. cetkajte zivotinju koze i prljavstina vani u tako cia dlake..voLinje takoder nerna kemikali]a. prirodne. time ce se ojacati njihov imunitet. Ravnomjerni pokretl ce ga a pustiti. gladite ga dugim. trauma zacj ljivanju sl mljenih kosri. sredsrva koja mogu izazvati Umjesto toga. Potrebni su redoviti pregledi i cijepljenje.0 » poznaie vrsie kernijska • Za ci~cenje poda koristite sredstva podorn. neka sjedi iii stoji. za ozljede oka. nego ce smanjiti i vase racune. poremecaja Cuvajte ih na hladnorn podalic od izravnoga Kapaljkom • Arnika: sok. za nadrazenu kupiti male vO SAVJET Kad svorne psu daiete lijek. sum! ora. 2. prvu pomoc pripravke. opekline od SLU1Ca - pridrfite rnu gornju celjust da drzlte IllU kozu (mozete udu za vas ne ugrize. njeznim pokretima i cetkajte od glave do reoa. isperite cetku odmah ostavite se osusi. u svirn boljim prodavaonicama za kucne ljubimce) . dlsnlh tegoba. odaberite neobradene ili novi s:.lg ili (vidi str. Na mnoge lose djeluju i • Izbjegavajte sarnpona N CJ . gelj Kornadice c rnozete kupiu . alergija. Kronitne osvjezivaci zraka j osrali kemijski rasprsivact za ciscenje . sto je stresno za zivotinje. c OJ prahu jer rnoguizazvati S problerne s kozom na trbuhu » vasega Ijubimca. DugoclJaki ljubimci zahtijevaju svakodnevno dostatno cetkanje. Veterinarski racunl mogu biti visoki. iivotinju Pokusajte jer tako moze dajte Iijek Ako imate rnogucnost.ne sarno sto ce yam pornoCida ne odlazite stalno veterinaru. lijek. kod teskih okota. cete rnnoge rnrtve te sprij eciti razvo] iz koznih bolesti. cetkajte cetkom za buhe (vidi • Kako biste bill sigurni da ste PRVA POMOC Kao i homeopatskl 'li. i jutarnja tijekorn oluje ili visoke o 8r51ja11: artritis. krzna odstranit koze i prljavstinu problerne s koforn te lnfekdje oka i uha bolje je lijeeiti lijekovima. ogrebotine otekline. Neki ljudi vjeruju ALERGIJE Kao i Ijudi. kod rnanje akutnih kronicnih svakih 1 do 2 sata. nakon • i • Arsenik: akutni proljev ili povracanje. cijepljenje rnofe izazvati nuspojave kod kucnth Ijubimaca.ma II kutiji do 3 kapi Iijeka iivotinji kapaljkorn za onecisriu ue dodirnuti u gubicu. Iijekovi za sadrzavaju mlnerale i 1I nji. staviti ill u sv ga se rasroj iti. u drugoj ruei i tekucinu stavite na jezik. lijekovi za Ijude. Akonit: sok. pomaze kod problema u ponasaniu. sampone. Pokusima je dokazano kako zivotinje ko]e se djepe rijetko dobiju zastitu od tesklh bolesti te kako higijena i prehrana pomazu u kontroli bolesti barem isto tollko koliko i cijepljenje. trebate preuzeti odgovornost za njegovo zdravlje. zarazni ugrizi.

Lilla Ii izmetu rnalih bijelih crv. Operire ruke p vucite kra] vrecice i svezlte je.J pr. • Kac1 vodire psa ponesire navucite parkovlrna odlagaru trudnice nekoliko Ll redovito dajte Iijekove za crijevne nametruke.110 sode bikarbone.llogwte u lzrnetu. nasloniadma iii na postelji.lwdoevJ]il1l tlsismranjen" 0k0 . vrata sobe u koju nezelite da utaze. od toga mogu dotilti toksokarijazl. pruskorn uklonire ~iil enje j isperite hladnom II miris. Na odredenim primjerima je pokazano kako higijena pomafe u kantroli bolesti u . pokupu odrasle usisivaca SPREMANJE kucnoga plasucnim HRANE ljubirnca drzite poklopcern II • Rcdovito dajte svojemu ljublrucu Jljekcve :1:<1 crve za unistavan]e pripazlte blsre parazita II buhe j njihova jajascu. nalik na riZu. uvijek kad cistite kavez.HIGIJENA KUGNIH LJUBIMACA Ako se pridrZavate osnovnih pravila.JUI i Izmetu. zbog Lroksoplasmoze. i igracke j toksoplasrnoza i toksokanjaza (vidi sljedecu strani . nasih gradova svakoga dana zuvrse milijuni pasa i macaic. to mjcsto to prijc nece opel privuci mirisa iz to isperite blorazgrudtvirn vodom.UU iz kuce.iz perite leza] vasega ljubinica. zarnoraca i africkih tvorova. a ne na stoldma. [ednako kao i cijepljenje. Bulle tim crvicima mogu zaraziti djetu se stoga morate riiesiti. I ZM ET Dvije opasne zarazne bolestl. I baclte je. [vicli Hi iii Itratlca te ih stavite kucu. • !ito prije dezinfekcijska tome rnjestu.ijte svaga Ijubirnca l<lmO gUJ~ s~ Igraju dl~03.i. Sljedeci savjeti ce varn pornocl da • Neb yam prj ruci uvijek bude vrecica za dlazite na Ciscenje izrn ta u vrtu ill kad s psorn jayne povrsine. vrljeme gladili zlvonn]e. U Izmetu Toxocara. Ako porpuno kutijice mjesro. cl b~LIHl. no pripremite im mjesto za spavanje i pokusalte ih naudti da spavaju gdje je njihovo mjesto. Soda blkarbona.0 hr'i'1I1l1". to mjestc odmah namoclte vodom. Ljudl od crva rnogu clobiti roksckarljazu.votinje na covjeka. a p gOlOYO Slo dalje od pesucb Poprsk-tj~(.i l. ili zatvorite Brz I [ednostavan nacin uklanjanja ps. Nakon toga JOSjednorn namocite mineralnom vodom i ocisute krpom.L ljubhl'li-:lI . pelin po·leZl(j~1 v<\seg.klllije ciJ:zir pocbJje od e1j c Lrllcinica le nakOIl sl'a. druge bolesti koje mogu ttl spadaju vlasnika.dodlrujie Redoviro psa iii aka sie za bist pogotovo usisavajte sag kako ako irnate rnalu djecu po podu. S¥a.oga ispraznite vrecu . zastitite Oll OJ kllhinje. VllS Ako se minernlnom PSECIIZMET Na ulicama psecega izazvati dlaka ie ljepljlvlrn vallkorn. pomaze uklanjanju za Izmet ako Je uspete U kaveze rnalih slsavaca.votinjski izmet. Prljave . pOSlI. izrneta. III L E ZAJ I I ste ciaije 0.!~uS da gll.i. a zatim ocistite mokrom krpom.u) mogu se prenijeti macjim lzrnetom. U rnnogim nakon obroka koja se vole prevrtati KUTIJE ZA MACJI MtJHE Muhe'l ostala kukce treba uklonltl nozkali:la ljublmca. ne sarno sto cete u kuCi ukloniti mirise vasega ljubimca i rijesiti se raznih nametnika. pa G"aki sljl!pito. sada su postavljene posebne vrc 'ica s lzmetorn. ljudima rnoze biti to~e.1 posto]t Iitara cry UJ.l koja izaziv~ elste u Q~im~. poput hrcaka. koje mogu prijecl i ucinite sve sro je potrebno kako u vasernu domu ue bi bilo naruetnika. USISAVAJTE SAG nakupljan]e dlaka.zivotinja. 'prijecili macku dok j dete.iua. Redovito Oivoreue konzerve hrane za hladnjaku te ih zatvorite kale sprijecili sirerije rnlrisa .gl. kanre za pokupite zaraze na ostale namirnice. Sto prije uvjeibaJte svoga psa da ne skace po pokucstvu sjetite se da u coporu mora biti gazda! 5 madcamaje mnogo teie. takoder.koga P("H~[)jt!nja !tutije perit' fuke. Djeca su najugrozenlja I ne dodiruju te Ih treba sto pn]e nnuciti :l. cere s Ijubimca ua LIJECENJE NAMETNIJ<A llubimeiaia. posjetitelje od izlaganja mogucernu riziku od kontakta sa zivotinjskim nametnicima. Tijekom ljeta te i11 Nakon I. sredsrva cia uuistite jajaka crva na drzite izvan kuce. ispod podloge pospite 0l. njihovoj velicini.enijeti Kako biste otjerall bilj e poput u • Ako mora]u skupljati rizika od toksokarijaze izrnel pa~a iii rnacaka. uzgajajte rute bi trebale noslti gUlllene rukavice poeistite izmet te koristlte blaga Ljubirnci prenose razne bakterlje odkojih njihov Je:bj. vee ee vas Ijubimac biti zdraviji. kola moze sljepilo W djclomicnu gubitak vida. vrecica za skupljanje PERITE Nikada prije to j RUKE Ill! . Nlkada ne pU5t. izrnet.it1pomokri na sag. prlje svega riia. zivOlinju U n]u. djeca mogu RokuJ!iti crve ad pseEega izmeta. Uiivat (ete u svome domu te sacuvatt abltelj j UKLANJANJE MIRISA Ako se vaSa rnacka pomokri Ill "obltjez!" Zit dom. sa :l. mjesta gdje sp~va. da se ne pribllzavuju Posplte scdu I>U(arponu iii boraks po sagu da upije tekutlnu I dezodorlra U DOMU Osim buhapostoje prijecl trakavlcc REDOVITO CRIJEVNIH Svojim kucnim ovisno 0 povrsinu. setnju gradorn Hi parkorn. Takoder tete pestiei dobar lIGlnaK aka kanti€u vpde i s metviGolfl stilvlte na kuhinjskl p(!)d. vre i u kao rukavicu. jer ostatke lzrneta va~ega mune.

isplatit ce yam se vlsestruko.RAD. str. 159 se da radna soba bude ekolcska. . kratka setn]a na svlezernu zraku i motivaciju. Sastavni dio stelae i radni stol pa uzmite vremena i toga su dobro oblikovani Isplanirajte razmjestai u svolo] radnoj sobi. a takoder m u je potreban pcboljsatl produktivniji i kislk. 157 vasu usredotocenost i zabavniji kod kuce maze biti kad vodite brigu 0 svojemu tijelu. Stoga. KOD KUCE Kad uredujete time tete ured kod kute. rasporeda. kuee i za (isienie tipkovnlce str. dobro isplaniranl pr. Pokusalte osmislltl prozracnu sobu. uz dobru rasvjelu i ~g_8dna'boje koje 11" yas 9~ us-. zrakorn. Tako cete pobolisati vasu radnu odmor Mozgu je potreban [ednako kao i poticaj.iv<ftn! P[()stof. obratite pczornost lskorlstlte na radno ckruzenie: sto vise rnjesta poboljsati vas rad i zdravl]e.Rad maze Odri. lS6 ured kod ulofits u najbolje materijale i oprernu .avanie radnoga stela str. ili reciklirajucu oprernu te korlstite posebne kante za proizvoda te smanjite otpad. Koristite sto vise neotrovnih utrcsak energije za rasvletu i grijanje.tJli. ispunjen u (istim zarnor Qciju.z_a lure'd Rod kuce. te ulczite u dobru rasvjetu da sprljecite OPU5TAN]E OD STRESA tijekom visesatni rad izaziva stres pa se redovito istefite i vjeibajte vasega svakodnevnog udnkovitost.edenie. lskoristitesvoju kupovnu Postanite etieni petrosae i zaliha za ured. moe u nabavljanju Osmislile udobau. RECIKLI RANJE UREDSKE Ima smisla potruditi recikliranu rscikllrani OPREME kupulte lspravno si.

nlskoga napona za svoje tznad i ispod na neko budu strane za stola). a ne gnjavaia.osegQe 'bl(lgoplavll kre<ltivl1oSl". ouovne tako energl]e.ljq.irL!: L:ln'i.Obirad potrudite sljedece lwei kuce bio uzitak. H'Svjeru I. svjetla.t 90 jzbjegli cia se '4apletu. taciHe (!)oaoeriW stva.!:a¢lnikClga !'leJ1'\lJ.rivHc . glavobollu 1 stres.g p(oZilra. stoga ~te~l.izo.JU.laoijL je <'!iva boj.ma rw. pisace.esto provjetravajre.tapala k@ia"su vrle . Postavite (vidi vain nile potrebno Cambridge ilitrazNanje 11 Velikoj oslobodtri prostcr. koristlte duhoke police papira. kupujte iz druge pokra] prozora radi dobroga provjetravan]a. dol odgovaraju vusemu sljedecu strantcu). 510 omogucava • Zabranite radno] sobi.6tro'lna.rll. tako da mozete spremltl sve 0110 stO I< A KVo CA Z RtlKA i PtelTIa raznlrn strufnlrn ist'razl va njlma. Tose orlnosl cia se ternpen. Siavite ihsa zdravstye. Evo nekoliko savjera za stvaranje takvcg okruzenja."i$al'a'i. pohcama 1.101'e ~ PQkret~I' koji.atl" • Ispod J'adnih ploha. saar:zl hidn!ikatllpm.etu.Ll d"iJe g¢icliJ.u $Olcii III s1hXLi ug~site svie!10. z.ora koji ce yarn tijekorn cijeloga Jzvor svjetla . nc plastlcne. 21).rura akc sjecllreuulje odaberite prirodne materijale.J.re(l'l.l tToiH. kerozina isparava]u kola fotokopjml fotokoptmi (zapravo.d.itradene IDO aUlfe lRo. a pOV'nrt uloze!1ugfl .. 1pal~ razlne I}riecislenja LIbUzi[1'i razrnislire ugraclnji postavi vise uticnica kako biste ih imali dovoljno potrebe.\J.~e flucresccntnc lnterneru iii I.te JZI'OJ:e).tiial'J]a pohmnitE: jasnocu mlsU. U R EDA OKRUZENJE Radno okruzen]e i djelovati mora biti udobno uz mnogo umirujuce. i 01\ ureda]e drva su i hjepi. nego ad meKc:!.le . ornogudt ce pristup stvarima na pollcl iznad stoia. 1I lspara vati" ()neC::j_~c8:vati g8 odJ"imJ budnlruu.0~tav.velilfe srnaI)jiti tvctkillll.G Si:l1HOjUjU lrosKQye nJ$vjete z:.faks uredajl i plsad i5pu~tC!ju ozon ko[i prirodnoga izvora svj"'ll~i. za urell . • 1?..l kala mo'ie.SDN liniju brz prtsrup buseoja zZi Sv.i. Razmotrite kako blste dosll do reznltata.(JjUtitu ta~. e Sobu (. ali pot\. a One koje rjede. mogu vam pornod sljedeci savieti. dnevnoga svjetla.ke (nil.. Radni stolovl ad tome Jotokopirni • Postavite ionizator. Gzon znatnc O!ilabljuie rad pluea. ~atkad I b8z mirlpa.~.lt !jllpfla izazivat! :.. fotok.OSMISLJAVANJE KOD KUCE -. iJret:lsKi materijal tako cia imare mjesta na sldu svo]u paplrologl]». • Posmvite drugu teiefonsku lin!ju ako yam je pouebna radi prisuipa interr. te polofa] uUcnka i prekldaea za struju i telefon. PROSTOR K. .' oCiju. • Koristite flomasterrkorektorena • Nabavite nece pJ miris po 1. kako to postlcl. ugodnlji nit! i bolju ucinkovirost. ta kG de ga priw(ino s~jEitlo ob1fsja~a Gijl. Pl:Ost01:. Zatim isplanirajte kako sto bolje lskoristiti prostor . faks. U pronalafenlu rjesenja. stol u obliku slova l stavite u kut.::111101. .IjiVim za('ulja. • gasvjet<1 .sto. • Pianirajre mogucnost otvora 11<1 prpz. aU'QII.mijem:e. • Boje vasega radnog utjecarce Crvcna prek. • U vasernu uredu obnovljive stalnu Izvore elektrlcne principu "suhoga i ne korisu zapaljive tintu 0<1 soje iii nekih kopiranja' druglh neotrovnih tvari (vidi i boje koje isparavaju pare amoniiaka.Id.llastlke· ~111~O"rL9.ka @.s'ke pop. Pocnite s pusenje u svojoj mierenjern svoje sobe i nacrtajte tloert u I<ojicete ucrtati polozaj prozora (iprodor prirodnoga svetla). od presaooga prakticnl 0 laserske ispustati SlI. • Iskoristite !ito vise prirodnoga ured na tavanskorne krovnoga dana ornoguchi kornpaktne nikako prostoru.l.utje. U~. • Na radnoj telefoni He ob!c. pohranu fascikla i mote f)9jacati aiergii. Alto mozete.8 1~(J upumtne erauola i smanjujte srupn'eva bazl vode. nacrtajte plan svoje sobe.ce na oko 25 posto ukupnih aka varn je potreban i. a cjjevi koje rnogu drugo mlesto.. kernplutorl. \. uredsku .\lje ocl izravnoga sunca. cI~1 za Iaks i Aka ureda] pocne 'r+t. Evo.opi rn i uredajl. vezana LIZ PQboljsava m. Da oslobodue radnu pOVl"W.fi troskova za stru]u. pJirodui poclnl namneasm it ::tlltil Sii(1mlinLjll. Odrzavajte uredaj i stavite Temperatura oprernu ruke i Celzijevih ce VaS tijeb smanjuje vrijeme. • HasporecJlte rasvjeru po radnim mjestima.ogIani[enja svjetiljke (vidi 51:1'.~d. a Za 510 bolju u~inltovitost. .kam ~Illa~jre. (vidl str.ji). izbjegavajte proizvode pravogadrva • Voclite brigu nabavite radl lUI Dobrim osmlsllavanlern ureda kod kuce postife se uclnkovltost i stedi energija. 11).IlIPO.1k. elektronicki uredaji porernecu]u i negativnih ornjer pozltlvnlh ion a u aunosfen.!\1 ratlni dao. Na prlrnier.jet.k<lko bisle na vase rez\Jltate.I()fLl iii odrnah g:l odnesi:« korlsrlte fotokopimi ureda] koji na popravak.Ke Aka je vas 0 • Zamolite elektricara • Oprernu i podatke koje cesto koristite i.KOl'i~ti. a zatlrn osmlsllte razmjestaj opreme taka da postignete najbolju tisvjetljenost i lrnate slO vise slobcdnoga prostora.neotgahiza~lie.mica u k~.j sarno stari i korrstenl u. Z~I 0 tome kako dobra rasvjeta pcmicue svietlljke take poslu cia yam poboljsava uclnkovirost na radnorne mjestu. staylle s~oJ stol poRtaj veil Ko. Natnjestite grijanje na tern pcraru ru j POIll1l1o tijekoru radrroga dana.g<l ~eakdje i ppgoJs<lti bolest astrne.se Isplanlrati napomeue zadovoljavajucega • Stavire radni stol RASVJETA Na Odjclnprimijenjenc pslhologljc na Sveuclllsru Brltunljl proveli SLI blizini zalihe. od 15 do 1. sprernite plohl neka • Stavire Stedljive zam!je fluoresccntne iii korisute elektro ni~I(1D' ureoaj:a u ursdlrna dbJcnaprema~uju . prosLom radJ1im povIsin:ama lwblova provlacenje • Meld . polica i Gl'ln.ta~'icenadohva t ri.((Ive.Lstli i t~rdEl.oze~~.L~tskl gHse pmnacUle u zvu<::noJ. Oplienit@.

l.sk().i'Sili.e Uredski materijal od recikliranih proizvoda danas se rnoze lako nabaviti LL prodavaonicama. Pokusajte nabaviri vee korlsrene uredske alate mallingIlstu da srnanllte kollclnu junk maila '(vidi lzvore). zahtijeva by) na kornpjutoru.~LI -. . ljepJjlYQtf. .tpisivanju Z~I ci:: Kad kupujete nOV1l uredsku opreruu. s nczeljenih dokumeru.' Koristlte stari papir za memorandume i podsjemikc. kad ne radite za kompjurorcm.! stt:<. tablice. i hlapljivif organskih spojeva. '. • KlIpujte tlomastere koli se rnogu ponovno puuiti te kemijske llstedietl na teleFonskim racul'lima i racunima za internef.1nOrI!·pretllit van.o. za stvari u kutiji.1 (stand ce se dijelovi rnoci ponovno ko.ro • Sm~lnjite uporrebu obojenoga papira jer se resk6 reciklira. i 1ag.lO. Ne same sto cete prirodne matecijale. tetefo ne pro iZVb. • Koristene ometnlee. potrosnju encrgi]e j smanju]e onecjs6~nje vade i. . a obicno zavrse na odlagallsrima.i paptr.tiju.U 8ro"nl(tnje k. Prov jeOte mozete li narucivall prija[el j • ODRZAVANJE OPREME Odrzavanjern uredskih uredaja. mekom. vrecice pchranlte 2.e Qko p!·~. • Kupite fotokopirnlureda] oji povrsinom.recikliranih lzvore). koja moze za v. sto ce smanjtt! broj starih."~H:irl1obriilire suhom cetkicom kcrju najprijc protrljajte 0 ruku cia sku pl st~lti¢kielektrieitet. • 1'0nO\l)'lO koristite stute fascikle.spremnlKe sitnl~e. kutijei mal" peruke. rnedu rljetkim tvrtkama ko]e I<OMPJUTORI I FOTOI<OPIRNI URE8AjI 1988. sazuajtc je li podvrgnura lspitivauju i una li potvrdu za tad na niskomu napollll. spise: dokumentc.ODABIR OPREME o <:( ODABIR UREDSKOGA MATERIJALA TE L ~ F0 N I U ·U RED U • KUJ'lite novl tslefon od ledn.de iz dllelova ~vidi • Razrnislite i (vidi Izvore) I1C 8 Kako biste ustedlcl. Korisrite zasuru za ekran (scr ell saver). [ire troskove i kolidnu i.ego Ijep.Dob.1 veliko "blago kemijsku" sredstva krpicorn brisitc ekrnn racunala .Zlliei kako bi$te mlj'ueivali Hi . godine recikltrao iii ponovno i..mo prljedite rukOlil p~ek0'podl osk<t· Z. OlUolajl.000 tona starih uredaja. Pisaci 1 fetokoprmiureda]! :Illugu biti iZVOI ozona. Koristire reciklirani neizbijeljenipapir 0 p.i Qokvariti. se opskrblte redkllranirn omotnicama take da uvijek imate onu odgovarajuc€ velidne. • Isu-aiujte !ito vas zanima na mremetu kl1Ji.I"i~tio tlijelpve viSc od 72. Mnoge tvrtke primaju narudzbu putem poste.e svrhe (vidi Izvore) . • Za prve skice koristitc obje suane papha.unim pamuf"nlm ~tapiclma umo~erilma u ·sodu bi~a. Oslm toga.atalq)p.~to ce privudi praslnu cekin]e.dobltl te tvrtke u etiEhe i ekolosk. kutije e C:i5tite telefon sredstvom limuna (vidi lzvore). d~l platnenu vrecicu.iv(JJTI " . zraka do 50 posse.([011110 lwei i neki V. • Kako blste obrisall tlpkovnlcu najprije ga i~kopcaj[e. '. • Kupujte I~oje za pisace i popurskara i olovaka (vidl Izvore). nego plasucnu • Kad i. svoje 1ll1". pogresl«: zbog kojih histe dokurncnt rnorull ispisatl ponovno j Makuite LroSir! papir. Ul olt'lVke I ostale . CIi Kupujte reclklirajuci papir za dopisivanje.I Mis. ponovno • Nemojte sjeciti suvise blizu l1C . • Prljavstiru. sarno stavlte skuplja na podlosku za 1U~ tt~LI U I)li. • Ako trel ate Z<lsi. Vl. Ta] papir ne isplat! bez preniaza. '.staro posude i -~a!ite. kupujte uredski materijal na veliko da SJl~Ul fotokopirnoga uredaja kako biste udisall pare. Xerox [e . I. Kupite fotokoplml ureda] 5 ugovoras telefonskorn t¥~tkom. " Neki laserski pisaci zahtijevaju poseban pa pir s plasticnom 51" Iaks. suuju.<1 i tipkc na telefonu. Reciklirajre sav baceni papir.5 ill suracnik iz susjedslva. S6 uakom. a kupovanjem rut veliko srnanjuju se troskovi i kolicina ambalaze. . na ponovnu • Pakete upotrebu. posru. irnajte na 1I1Il1i i sljedece naputke. i.d~te kupovurl potrcpsrlne za ured. pravopisne take> cere izbjeci i gramaticke anibalaze. '" Antistatickom uklonite prasinu i spl'ijeCite zamor ociju.bonu pCLStlte-Xlpkovnia.I.<:11iScenje ria oazl c Zit ureda (vidi Izvore). neupotrcbljivih uredaja koje [e tesko reclkltrau. • Prije ispisa provjerite svaki Skrob:l (vidi lzvore). vee €et"ei porh6Ci u [ednoga dijela olovke s punjenjem od duplex funkciiom (koji ce kopirari S obje stranlce papira). koristite opciju (e['<[pj.donlranju fotokoplrne nlogu uredaje koje se puniri. radlje vezlre konopom.rl~liti.lj.iLnO punjenje luliju s haloncleima. radijc konsttte izrez8 nl bHceri. gao LjepJil\(u novu naljcpnicu j novi naziv. UmjestQ"da I~Uflufele plas!lche. reciklirnti pa stoga kupujte papir o Kad god mozete. omogucit cete njilrov dul]i I uciukovltijl radni vijek. Iskoristite .. '. ponesire • Kupujre ciiicenje 11:.!iZIT1~dutJpkJ.

ii za potporu pod zglobove III Nakratko r u!':vfdite. Mozetenabaviti . probleme pozitivno nablleno polje 01<0 RADNI STOl SJEDENJE jedna ud najVll.:tnijjJ] stvari u kojLl morate uIoiJ. VODITE Pornite istezitetijelo i.lizravno u ekran. lednim naslonorn koji se rnoze tijekom dana mijenjar za ramena. koji podrzava vasaIeda. Na podlo~ radileslavite zamotanl rucnlk·. a njih neutrallzlra negativne ione u atmosferi.topala bi trebala ~I pocrvarl ruvno 11. oni koji svakodnevno rade uz kompjutor.tavno zato sto je pesao uvljeR tarnn gd)e st'e vi. se usredotocite.<1 podu. ra:dlje. ali da sene odrazava na tipkovnicu da izbjegnete stalno prem. Duboko . • Svakih 10 rninuta skrenite daljinu iii se malo ogledajre 2. stelae s koljena savinuta pod pravim kutorn. viaanje.1l unutarnjernu vrnovlma smanjite napetosrKratkim lriaslrajt~ [agodlce zgiobova.iti slalicki aim ne TEHNIKE (. ll:tS Kal(o blste srn anllll I~lozenost ra. ripkovnicu. B. u odnosu jcdini lijek je odmor pa je najl olje ca to potPUI10 izbjegnete. S.t pogled s ekrana i po uredu. uznemirenost i poremecale u metabolIzmu.1 Zlll.t11 kutorn nlOzete istegnuti llkocenib . j:ednm. Isprepletlte dlanovlrna duboko prsre i istegnue ruke iznad gla ve. Masirajte korljen uredska rasvjeta rnoze pomoci svjet1u tako cia kaZiprslurn. <I Svakih 30 minura se odruorue.jem za racunalom u 105c111l1 KUCNAD1SCIPL.t0ifno vrijeine rada i organliirajte v:rijeme tako .tel. tl1<il.. 8C odmcrite j imaju vise fizicldh i mehtalnih tegoba.tJdite ilisEiplinitani koncentraclia pozitivnih lona moze izazvatidiSne probleme.vorite ocl.g!. shes. omoguCiti da radite dulje.pire lrvalitetan prilagodlti. za kornpjutorom kornadu.n'ilgodal se ·QaSe wk. U§lipnire se zu kerijen pura.5 prljateljima i zadovoljavanje ostalih interesa.i 11emozeuio ih izbjcci. se 11[1 • Odmorite se i malo viezbajte svakih 30minuta. 11 Yorku. u oba smjera. Visoka polozaju mozete opterctltt vrat. mozemo organlzirati kad i koliko cemo Ih korlsritt kako blsmo ·snml1jili popraino djelm~.da '5i ornogudte odrnor.inik krugove 110sa nekoliko i pririsnlte OPUSTANJA 110S. lstagnuda. ISlC'. Sjede.. mQg!J619s~U Rod~saval!la 0I1M::U~lt. cete poloza] . . .ler tQ. To ce pomoci bol.ijllciji (EMF) i sman. gledau u ekrau BRIGU 0 SVOJEMU 1 opustire se. (tekuci 1. vise od ceriri satana opusnte se. neLlo·oline... Idite redoviro duboko TIJELU II se buviti jogorn i barem jednorn tjednu • Nernojte raditi za u setnje. lstegnlrc se i gicdajte diE.Uil udobnost 1 potporJJ. kristali).lte.:n.ko radite rnnogo satl zglobove zglobova). Prstima lagano prttlsnlrekapke dijelu o. • Cesto pomlcite 0J.fje V. kruznirrr pokretlma b'ljeSI.~ro je izrnzito bolno.Ulje 11<1 ili t1il~e rndno ckruzenje. vase Dei budu u ra vnlni s gomjom suanicorn Ruke pod I)i vam trebale biti opuscenc pI1-LVi. donji rlio leda j treba lagano stavitl nesto oct rada tijelo . umor.aju da prstlju.B tvrdQJniJHubu ~lola. a losim srolcemmozere opreretiti vasu kraljcznicu. korlstlte zastltnl filtar za ekran. gledajte Ll prcma gore. Prema istrazivanjima na Sveulilistu Columbia u New • Kr. Tipkovnica na pogresno] vlsini moze izazvati probleme s ramenima.lNA Rad ksd kude rnofe yam glavobolje. Tipkovnicu nagnut.ute ruke u stranu i pokreclte prstima prema gore.e(enje osvjetljava radni srol. • Sjedite sro dalje od ekrana . I<ompjutori lagano zrace. • Rasprsena mci. Naslonire srolac i II izvijte prerna natrag.ti jest udoban stelae 5 kozom. Kupire stelae kojill'l ~n()zete namjestiti naslone zdjellcu. disite. istegnlte • Namjestltestolac i stol rako da ekrana.dijaciji e!ektritni~pella.I<oristenje kompjutora na dulje vrijeme moze lzazvatl zamor ociju..!!JJ najbo. (sindrom RAD ZA KOMPJUTOROM Racunala su diu suvremenoga zivola . dWile i kompjutororn dan..i posebne flltre za ekrun koji ce II srnanjlti isij~vanjc elektricn!h polia (VLF/ELF) elekrrcmagnersko] elekrricltet. Namjestitc ekranu. glavobolju.! odm~araJu n. Ipak. odmor ce vain poinecl c\.). kao i bel u misicima (vidi dolje).zglobova istezanju isprijeCiti • Korisnte laptop S LCD ekranorn koji radi na nlzo] voltazi i man]e zraci. laktovima i zglobovima. IW A.barern 75 em . vjeiba pcdizeenerglju. ruku. II strop.:l_e bit! StDlac s.

lVa le malim oruoguravu]u kaye i dobru prolzvcda. a uz malo ekonomskih inforrnacija i reorganizacij.e skupine htjele oslguratida 51. mezerno se pobrlnutl da nase FINANCljSKA • Trazite nezavisni ULAGANjA ftnancijskl trebali placati koruislju.Razmjslite rcsoru koji sadrzi ulaganja rizlk. proizvorlnju alkohota t )laOrUZ'Iqje. lml-tb medusebno razmienjuju i dijele dobra i usluge.l!'iD1a. tvrtke. kockanje. prisrojni radni za njihove popu L i siguran posao. jer menadzert f6n~IQva ([01)1'0 poznaju tvrtke i. Iinancijskt savjern ici koj! 51J putevanja 1 trgovlnu.zvQth.l ad i mcJgCll. na koiemu slobodna trgovina pomaze radnicima . razMge svJjetLl kojece dWsNello 1I1ozi~iJ:)<l Zb0g kd1i.Ll za to podrucie i dasH do (0&.nkU na rllcno tkanim sagovima kao potvPdu cia su proizvcd iz sigurne trg.E!. posrenecijene p-olzvodc Tradec. a WOSl0Je J p. socijalno (vldi Izvore).o II neprofitnoj negativan trgovina. OSIGURANjE • Broker! u neklrn osiguravajucirn drustvlma nude neklrn dobrotvoruim EllGNO ULAGANJE To nlje nova zamisao: eticuo ulaganje prirnjeuju]e se jos od devetnnestoga stoljeca kad su bogatlje rellgljsi>. resurse i malo ponovno Dobltse koriste energlju te rje~efLJa proizvodaclma preureduju stare zgrade.aft J.a CJ PITANJ E NOVCA Kako biste postali eticni potrosae. II provizija unese.\ajuCi kakc ce biorazgradlva). osobiro u zemljaina II kompleksnai razlikuju se prerna . 0 • Uclanite se trgovinsku Iokalnu Kupovanje voea· i pp~rca kojeuzgaja] lnkal ii uzgaji(rai. grade se klinikc i ulaze LI druge drustvet!t& kako uzgojid vlasritn organsku zdrave hrane i projekte. a. . potrosacke navike svijet imaju pozitivan. iskoristite drustvo gdje novae LIZ ~ • Alco nistezadovoljni kreditno posudivati prjgoclu i porrazite eticpa uiaganja jer to spada njihove financijske usluge. i naknadu i savjel: nema razlike izrnedu komisije zaduzene za uluganjc i izravnoga proizvoda. ak~U1!': ·1 ill putem [!otmznjit stvaranjern U tim Iondovima steine 'poduhvare. prisrup na zapadna tl1i~la za njihove proizvode poput odjeee. Znanje ie moe.& k-ak@ iste.iScuju.lC tI fonclova. nastambe grade koie Danas diljem svijete postoie alternari vile trgovarke organizacije kojc se bore za ljudska PJ'. srnisla.'l:ai'ia. Iskoristitc KREDITNE bankarskim lokalno mozete UDRUGE susta vom. trebate se upitati cdakle dolaze prolzvodi. neke irgcvlne uvjcti.\Ju.c~~lie su us.la eele ~Ilo!i i podriJetio pr0iz~oilli. LI SLOBODNA TRGOVINA Vecinu trgovine dtljem Sllijeta kontrclira]u multinacionalne lndividualrn fanneri i radnici. specijnlizirant analizorn fondovi S. postene Zaja. takpder. etiGnilJ'l p.ll dok drugi orvereno podrzavnju etlcnc po~love.jl [e neSkOdljjll'«l. Lokalne skupine suradnjom debit mogu (JSLV<1. a ue radruku. U mnogo tvrtkama odgovornih vecim fimmcijskirn odgovorili ulagacklh SLI oslguranieza erkno stanovanje. utjeca] na okolls. i s!icIIe. lIiale poljoRrivrednlRe kLJl). alatom (vidi ulaganja. Istrazivanje01 na dugi rok erlCni lllagaou osrvaruiu bolje rezultare vas od . • Prjlavi. unapredenju samoodrzive uclnkovlto Drugi su se posvetili okolisa. vodite brigu a tome cia se vasa (:1 a iako grade zajednicu prikllpljanjem i smanjujuci kutija 5 slwa<£~ljl!kako je sve teze proizvodiu aezavtsno oel toga sustava..fllizyodaila f. biste najbolje iskcrlstill svo]u I SJl1fllljili • Ako vas ericnl savjetnik naplacu [e provizi] u.cinicli ('iii clanovi u '.()ji sJ11~\tr'ILe najboljirn: ulaganja .i lmalu naljepnicu "slobodna clio vase svakodnevne pclrosnje u plernenl te svrhe . [edan kupcvatl prolzvode ko.loLIaZlte nuljepnice zaokolis [er ih proizvode u rnaliru i ucinkcvitim obrtima k6ji korisre lokalne oneC'. foddite poduzecij.vnc. dok Sri uvjett .:: njihov novacne ulm!e II duhan. nikada 11e biste zadruge datu "zelene hipoteke.V:O)'IlftI. place. . kako funkcioniraglobalna ekonomija te kakn pogada pojedine zajednice. Neki yam cak mogu ponuditi hranu.te se za Greenpeace kredttnu karticu (bez PVC~a i ZI.cliIzvorc).ostalil: iriterneta.riLi na temelju svojih proizvode rnozere naci u supermarketima prodavaonicarna I uIaze uzajednicu. odlaziti uclnak na oko nas.ll1. posavjetujte 51'! sa savjetnikom JJa tondova.i eticna i. slobodne Vecina proizvoda j. zaje. i f. Nema izmjene 110VGI. 1I kolemu doblt odlazl rvrrki." cak se posvecuju sadnjl stabala te nude besplatne projektne elaborate. Hostoje bro)n~ Gl'f\anizadje J1€1Vr.ujte izra. dijeljenjem Izvore)."C:).h sesmatl:l. izbjegava. potrazlte RugnlDrk naUi?p.njihovu ucinku.anovarna.iima ftnaneijskoga.cvi." • 0 svoiemu eticnorn sl<Ijahstu razgovarajte sa svojim fjmlJu:ij~kill1 savjetnlkorn kako biste dobf i prolzvod ). je podrllme rnzvo]u. prirnjerioa. kupovan]a nekogu saviet za u Stoga. ne ad nacina jest niske kamate.E1Ida i prakticniru sredsrava steroi HIPOTEKE • Neke sturubeno-stedue nadnice daleko izvan kontrole oblcnoga radnika.ovine. normalna ustedevinu Prolzvodnla sagova.kojlm se euva olmliS su organizaciji .

lrodl&'1 5Lls"taTrill).i recildiiutiju izbor kpjigil .. Bathstore.lmt. Asbestos Removal Contractors Essex CMIJ3E Tel. 0 interijeru m 0 svakodnevnom i kornpanlje koje odrisvanju su navedene e· kueanstva.nfo.arca.uk Ptirodni gJ~ldel!ni matedji. bez obzlra zelite U saznatl vlse 0 prohl. telefonom ili plsmorn. pmiz.laclja.gov.c Road. Assoclarion for Environment. idite na internet iU kontaktlrajte mailom. izolsciju.Meltham.p@cati. Cak i ako nemate totnuadresu utipkajte Idjucnu rijet u trClzilicu i pojavit ce se medu neke web stranice. . Goodnestone.lkijucu/e we skoljki 61.. net PI"Q)U/l::IV)jU okoliSIJO syiesae Head Hill Road.rodrt. t Road. London SEl OHS Tel: 020 7450 2211 Emai} info@.com prli"odnih materipla za gr:Jdaju. 1 brosuru. 01245 259 744 www.uk wv.~lf)je0 zcha.vlfu i pitnn]« z.zil \\7(. Q2087.m7"Sl"V 'SusUnd.ti 0 odtzivitn .constiuctionizvoii.1 .)aQllice.ILVUKI [edan od najboljih nacina na koji mofete dobltl nove i relevantne informacije netokslcnlm okolls 0 0 prolzvodlma u domacinstvu na 1rii5tu te informacije 0 pitanjima vezanima za Kojima se u ovoj knjizi raspravlja jest internet.ldenosri zmka.to.J enkins Elephant & Castle.l.uk Specijelist! kojJ lie 2<11HZlIza _ueskodJjivo ukianjanje lIwteIijaLI.i il1foriIlcl. 32 Llandysul 5a44 5ZA Tel..mcije.eco. Powys. organi. SaVje(i {infp!1muJjeo gradnje.w.emu recikllranla. izo.lg. Favershum. priroane boje i piemuzi.com poput vret«.uk www.rqerchant. 80 London www.cat. skoljke [d:ud<!lerrs1'ied. London SE16LH izvoJima. lX(€sl Y<lirksl:iire .rdlJlvi CJ$el'i.doh. Chelmsford Ecoconstru 't 16 Great Guildford Street.w.cije 0 Odje1 za iI)Jonl1iJ. popiocllV<l11je i proizvodi fr. Associaucn (AECA) Frair House. 01559370 908.!:wtore.il1 VOdH./iesta i drugiti opasiiii: www. Stoga.demon.col11 Simi>: rzspon 'l7. 111". pOpIOC~\filnje. prqzOJ:<I. Vecina dobrih web stranica sadrfl linkove na druge stranice koje se mogu pokazatl iznenaduJuee korlsnlrna.co. ltd. udruge OSNOVE Air Polluuon and HealthInfonnation EUU1UL Centre for Alternati ve Technology Machynllcth.net ~.'aecb.l. . 693D Skipton House. Ema:U: admin/~aeGb.etoconstrud.org. [ednostavno rezultatima koji odgovaraju vasern upitu .cOI:H Green Bulldlng Store t'l Huddorsfield i 5te.demqn. I.padn.u].org. Park Wales SY20 9AZ 'I'd: 01654 702 400 Email: hel. Kent (VlE139BY TeL 01795 530 150 Email: salesvecomerchant. 6 Parkway.73 5000 Yi'lw.d. j clijelovEi Tel:. MEeD) Conscious Buikllng Echomcrchant Po Box.rvv·.co.uk Smrje.vellk.u.

gov wnerit"ke ugeneije z« z'liilitli okoli5!1: ulrlju(ujll. Corby.uk www. OclriNi PVC-. itd. l'HdoilU.co.p(l$ervaliooshQP.' dijeljenje uutoinobilu. Surnmerlcaze www. 6S25 161-] Za piirodne \V~YW. Bisley. Ltd House.'.k Za' prirQdIle br'Jj?i''Prema.co:n lzo/adja .uk Inj'oml~iC. www.co.~rtwLI1.. National All' QU~liUt:y Informuticn Besplutnalini]u: 0800 556 677 o1w1i.co.uk o Europskom www.IW(~II1:. DRUGE Suunice KORISNE WEB STRANICE Dostupsu: so .l 010 vo.p. vkli OSNO \IE.co.nrph. odjecu I iekstl11wji se korist! kucsnstvu. Church Road.co.-1 Tel: 0'1244403404 E\lla[l: hi@s{)l. 'Irevithick NN1751. LondonWl T 4TL Email: info@heajt11y-holJs~. tsdona i savjei). Llklju('lljll~'i piozote oez w·ww.com bOje i preznaze. Za prirodne.greenshop. rnetcheckco.org Dlj~)JmiHii'I1. Stroud. Za ekoloska purovan]a.li~kl cenfar 0 zagactelljll Wildl1ji. Tomes.cQ.I.uk www.''!ldevIli rWIlC:'njill. i~a. uk www. org.co. www.ivOll.ecoproducrs.IiJreLU . sredstvo za skidanje zidnih tapeta. Gloucesteshire Tel: 01453752 Ruscornbe.LA33PP Tel: 01524 1352371 Email: lakelandpaims@btconnec!.mi.uk a zagiJdelljl1 o.org.l higrometre . www.nenfe.cOJTI vjellenjace. Oxon OX11 ORQ Tel: 0800 614.8770 www.A ENEHGUE Apollo Energy Research Head Office.in terllloph~s[i6ii PFOj"VO(/~1I Auco Organic Paint Supplies Onit 2.uk Za prirodtu: 1I tkunine.besw.<lul'oq.lIk. Sarfron Walden" o oci..ecosolurtons. Ernal]: enquIr!es@alphabeds.co. PO Box 200.liilliU] gJ'M/evilhil proizvodime.co. Surrey RH67FU Ltd.uk Korisn« izdanja i opce il1. vode. Email: 5~JeS@J1larlcc.'Y 588 Tel: 0:1536201 vezanimue» /o'I. 'lQL Tel: 02072287694 Email: Jrancescatnfrancescupalnt.uk Za priror.com Tet: 020 7636 6840 The Green Shop olovu.uk EB S T RAN ICE WeI 81(S DEKOBAC!JU [UREflNAN]E: O/KI8nim Tel.realgoods. F::LJ:m.lw. 020 7794 5999 Emai]: mail@lbc.J.e.ln.the<.com Zi/ kv:llitel./oliom.{a. '1"6:1: '1'80~.RU G E K 0 R I S NEW www.com wwv-. Hcysham Mlddleton Business P.i zruk«. izo!irallje' djE~I'i.uk www.eti Ciunollex. g. www. Lead Safe. D .nsc. Glouccsershire GL6 7UX Tel: 01452 770 629 En)" i1 :ellquiries@greenshop.uationalcarshare.uk/radon In. Eco Solutions eelSlif.com Za {xiJocille bOje i prenwze.lik. UK.~lk Online Imjitnku /mmi/(afija!ll<i. Email: aqinlo@aeal.f0@ecosolutions.' smericke Marrec Engineering web stuusicu () piwnpnw Norlharus co.co.aerlas. JlWlerijule x« izoleciju.Tel. savjed i U.co·. 99-109 Lavender London swn Hill.e-e-r-t.u.tVLl. nzbest». vldl www.org.saveenergy.lhc. www.co. inf(!l'Il1ll.newhuilder. Exxex S$7 3LW Tel: 01268 752 827 \vww . /walil. Battersea Business Centre.5Juge Zi.uk Za pd:rodlle G~'eeJ.B&Q fu[011)l?/('jje J '~[{1ijeti.5 podacima. London Wins(. 0 brojoim UkljllClIjllCi netoksicne Iormulaeuk: ooje I premaze. GL66DA 216 Stroud. Parnphillions Debd(:.co.. l1s1ugamH llljerenj" J7"<I11J(. Healthy House Tet 01293 776974 Email: c-J1.com www.Qrg.oleiulll.~lk wwW.fuuua-petroleurn. Tel: 023 80256zS6 w'W'\. 529 www. powerwarch illfom1i/clje org monet:ll'llotll (oJldli i Lal' cash ir~~.. ild.frarrcescapalnt. Cold Harbour.apollo-energy. u.couk Za priroiin» sredstv» za uklalljallje .cpa.Ioe.corn Dizelsko gOt. Chester CHI 2AJ..\llphapet!s." n.1I:1bre5 Freepost LON 780" boie i pretmlze.rgaBk"c0. ~17.~kodJjilto za o/coM. Frauccsca Lime Wash Ltd . North Somerset Tel: 01934 844484 Email: ilJ.boje. Road.marlec.uk 2il rsdonu.natural-building. Heysham. National Radlation Protection Chilton.jJ: sales@~\umorganic. DEKORACIJA I OPREMANJE Alphabeds 92 Tottenharn COUJtRoad.cije 0 rorma/dt~hidu.solarcwin.u .org. Didcot. vmw i ncioksicne ele~l. Eoospalnts Unit 34..Icadsafchomc.fonn"ciie kemi/w}ijaJHU. Ol 484 854 898 Email: sales@greeubuikilngsto)"e. USTED.sled! enelgije.co . 26S{J(.)l 0 . .l\vkeS@.[J www./Ile 1(J'el'ere.Llk www. u:rton End.1.corn L11 solarne slJsra ve za. ecospa inrs . \1 k www. Benfleet.€Ii/OJ1l. Ltd Road.co.hoalthy-housc.co.uk www.nIdllpe 1.eta.y •di y. uk CityDiesd Email: info@flltUJ<l-pet!. ResponstbleTourism Za piirodne Archive Centre for Environmentally PO Box 14.uk. www.org.uk Za solusne piece. gI1j<Ulje vode.ombe. Home Tel: 0131 669 . Devon '~'QSl~ZZ. SolartwinLl'D.uk iniormecije lI~lil. Rutland House.ccm www.co.com www.~all1a l'e~l:it"JJja. est.org The London Hazards Centre 308 Grays Inn Road.lpollocenergy. 15 King Street.li.co.com Web: www.greenglobezt. Horley. E~s~xCBJ13JT T'el: 01799 5'\3 aT? EI~1<l.I1iJdr:Ke i poplun«. je. P 1.p~.Cd.uk www.fonlwciie'o Board (I) www.corn Zrl opee iIlf0l111i1cije 0.

!w/:)lja./iI· gIl G:1l$1'k $t.Streeet North.t.co.cije 0 fecikJj. www.tcxtileslromnature.lJge poteskoce. www.uk perilicu suda i sredstvo r OPREMANJE 2~1pra. clo c.uk www.Sirok ra.ecozone.eJ~si\'ac re sredstl(o.onevillage. Manchester sredstv» zu ci!icenj(.'SWjn stebru. www. :.co.=..e.\.lniz<l. PRANJE :RUBLJA Aqua Ball vidi 21sI.'.com 1~rfJkrit. J" recilcl.cQ. kopiranie) min za VidlOSNOVE Z:1 telice.bJago kCI11ljskn" uJdjllc(ljuCi visensunieusko kutisnstvu. Going For Green Elisabeth House.lnje. tintne.gov kewlijskiJn "pojei. Hawkins Lane Industrial Burton-on-Trent.officegreen.Hall.pai:ntOJgJIe.greentlbres.440 Email: info@21sicehtllryhe"lth.we . (lll:.(:o. W.www.uk v\rww .bunrernet.co. kemijskoa: 6scenju.csm Za J'edk/jPlUljf: pw. izbjeJjilf!l.. lIkljUClIjll(. Ripple Road.. British Battery Manufacturers 2:6 Grosvenor Gardens. Natural Collection Vidi D./dil1'lj'll1je mrijir.com Za prirodne tkeninc. 74 Kirkgate..ea€IHID.r zs koordineclh: L1aJJijl!stl!jlJ (I &elke.w ciscenje . com Za "b1::lgo hemiiske" pioizvode zu pr:.uk buteri]«.encams. sieastvo .com The London HazardsCentre Vitli OSNOVE Zu in[omwcije 0 Jakim kel1'llJG.epa.uk Z~! lebJdJnl11je drustvo za Z.IAP.! i punjenj:i Z. Waste Watm $I~ 1'0<i!lJey Slfreet" L0nc::l(!)~:SE1 3TIl .uk 51'! Rerone Products Retone House.W.1.k www. l>i.ernc-recycle. Email Iumiture.Ilpjl:ll. L0I\dooSWl LinJja za prijavu: 08000 833 48'0 Email: mail@officegreep.com Wel. PJ'ihv.an. Barking.Iljl'. ukljl.potice tokalne z:1jednice Office Green odjeell i Illil!erijale Z.: info@emc-recyde. p. lIJdjucujllo s"lgOIft!:. Euvlroeare Freepost (SW~9B7).hnet www.uk Z:l besplutne www.I. ZH Croydon. www. and €b($topher Q'Cj JinJUo.com Z~I prirodne Tel: 01273 206997 Email: [ane-oeasleycspavllllon.cij!l 1I . I<ORISNE WEB www.nanunlcol.EKORIRAI"{IE Za prirodne ci!it'enje tvrdolcornih OX] 3SQ 11l11. krcmu z« pmnje. Century Health Ltd.co.com www.tturalcollectiOll./I. stedstvo 2'1 j polirunie Q!lmjf.J kllC.::s.'i) od linlwm.com Za prirodne nmtcriiuk: za kuc'tws(yO i za odje(~1 Textiles [rom Nature 84 Spike Newington Church Sueer. s1>vplj.~koljke odvodu.rjv Bytes Twice S\).RN pr0jekaw l:ecildimnjiJ.icli OSNOVE ZIl priiodne j Tel: 020 7935 5.urg Z/I infonml(. Z" popis« boj«.rbQnata).greenpeace. CISCENJE P!1t~llk i rekuCirJ'l za PHI.'ije 0 ciljem '~'lwp/ji1JJj<lstedstev» za osobe s ceJ'e!bminOIll pemlizom i rll.com www.tonerdonor.uk Tel: 0845 4584 7070 OJg. Redditch B97 6RB STRANICE z« reciklimnjemobitele. Natural Eco Trading Ltd PO Box 115.1 2/1 podovesreastvo za c1sc'enje W/C-.Cm~.1 .J:)ire(.remmm i pn'rociJlill OSNOVH Hwterijalil. oijeJoj V'eJjr~oiEliul. ~I:J(m proizvod« Zil www. DE14 EX Z.5iY3.'i konop/jLl j www. Kent TN4 8\'B Za in[OlTIJilcije 0 Unit 3 Glansyl Way.IStiW okoJiS17.t'<.conJ www. RECIKLlRANJE OTPADA Alupro '1 Brcckhill Court.organizednome. GISCENJE KUCE Centre for Alternative V.tLlSiVO.I za pisac<e 5 Nirtl. One Village Charlbury. Email: eli ve@toI1erd(lIJor. 60 Sherborne MS SLH Street.cam/ Udrug. 0800 783 1592 www.o >- ~ N Email: rnail®greennbres.:iffe'enjc. sapull 2'. Staffordshire I'd: 01283 5H5 259 EIIl<l'il.org Dobrotvomo DRUGE jutu.IjU i iuobiteie. sredstvu .ecover.co. DRUGE Lnfcu:macije 21J o]?£'e trdormuciie.aijl. tabiete ispiruuie. koristi II .i:l 1~!a~liust6n·r. L82 7DJ reciklicajtt uredek: pnbo: i oprem«. quaball. Brockhill Lane. cM(eilje. fides i s(Jujeve DRUGE WEB STRANICE i2l'OrirJl.corn Z. Environmental Mobile Control Estate. 0113 2438777 The Furniture 'j Recycling Network Yorkshire WF14JS z« secikiiumiekoinpiutes« .ikefield.(eq peJ'ka. B'ri~ht([)l.nje.([) Beasley 1'(1('](' j 'r:lm.t)Se.uk EI11<1il.alupro..uk Zu .I.! Z. \XI OGT u OT\V www.J CI'$(enje mjedi obno"!iivim Natura! Collection Eco 1-1QUse.corn a 'L'el. i/Jf6rnl~.: progress@onevill'lge. E.lcqjllc'i octjecu. ]0-11 Portland Commercial Estate. 'Www.H 6EJl Street.greenbrands. Wlgan W23 4&'( Tel: 01942 612 621 www. Bristol BSl1 yZy reI: 0845 458 8222 tksnine. teksu! koji po~[e~!jml.1 energije.!ma.imju boztcn« dives..co.rnercola. Leeds.. Pages Recycling Tel.mju l)oje zs laserS'I>!.greenbrands.co. Bcoveu tf.zIJ tikllmjf!J11r:: IJ1rJ.htm Sa I'jeti 0 l}icHI1Jj!dnjU boja.tt:1'it.co.lnlJ Collection ugovine.S. The Pier. Tel: 09124375 Tcchuolcgy Z" loptice Ecover Villi Z<1 pnlnje iubl]«.org.co. The Old Dill.ex IG www... prltodno l'e sredstvo kucsostvo.!k.lJjilltJil.BNl <IBID- Wbit@8.yell.acc.::Igort. london N'16 OAF Tel: 020 7241 0990 Email: jag@tex!ilesfrOllluunue.5(1slDl'1i slobodn« proizvodi: KORISNE koJelccije /:Joj.ecttoncom Place.Monmouth Bath BA12DQ Tel: U370 331 3333 Email: !nfo@il. 17a Vicaraage . Association KORISNE ohlaplJiviln WEB STRANICE OrchardHouse./cJlInib brosuiu.()iS!I vjet! o nrzlicjtjm !JspektJrOid vodelJi~1 kUC. mob/cdc i /r:()l. 'l\tnbridge Tel: 01892 6r68Tl Em"jJ: info@greenbnllids.ftoverpaint. 2 Htzhurdinge London WI. sredstvo Z~J El11<1il: relone1l23@ao['com Z:I ll.ol'g.P.~jvac \'Ode.redswC9 sa p~'ai)je 252 ~I'nJ/f'. ukljllclIjllcl pi.rnzsvirgin.uk www . European Recycling GioJJip:lllYlITD oJJ'l(.:toryandYeilow opresue.org Tel: 0854 722 7722 Email: info@:llupJ'G..: i lillUle pisa(e. Oxfordshire Tel: ()1611)}2 77BS tekuclnu za pmnje. alusninijsl:« follje. Surrey CR9 4ND Email: crcolrd@aoLcom Zil recikl1tlJJ1je: obuce.uk Besplatne j Tel: 020 7838 4878 ZI!.ls.erske.

uk Z(I sustnv pu... :i\n.. 1'L31 IDQ . DRUGE . wWw .aveda . BathB'l Tel: 01225 787 914 Wood. Tel: 024 7663 0832 Email: info@~olvita.m~il:.gov. St..c.emlji .Glig·uk rel: 01462 443 :58:1 EmaIL: Illilumdet. .ll1iCshop. Somerset TAil l.detox.cm.co.cQ. Aldcrley Edge.theorganicshcp.vW . Berkshlre RG2 9H '1'(:)1. tskoder fIlter.us www.) provoden]« bwpa.au vrste r)rgHJ1. London WIZ OLS i irtfonuarion aswadd.bu Ifa Io. Za PQiJ)uJ"!i Sp1Si. Cheshire.·jmg. London llelH 7HJ ·l.swaddles.solvira..i(.corn 2a omega.vinrageroots.1 potvrdivenj« Z.co.sav a nt-health. www. Cumbria LA18 4e1S www. duc'aml Imp pas/ujLl po stnuiicoui itd.ul. u k Tel: 01208 77219 EIl1.organ icsdirect.ir)fo@:. 48 Queens Road.@f~irtraae..com www. Savant Distri bution Ltd 15 Iveson Approach.I www.Industrial Esta te.01229 775185 ZIj . Beauty WilhoUl Cruelty Devonshire Road Industrial l!stale.rsll1arkc[s.corn Za detalje {] programu poncwnog u SAD-u.:are Ltd. The Pun: Wille Company 196 The Broadway.gov Korisne: iniormecije www.eaniad. Milium.uewlne. Green Park Road. Rading Road. C.org.uk Za Q.uk www.1R 'lei: 01460234 387 El'l1au: .l)je otS:lJJskih rlina l/ National Association of farmers' 1]J3 tijdOj:.<..2EI-l.co. Bodmin. South Vaults. Woocl~ Browning Resp. iibu.co.uk www.. The Falrtrade Foundation Suite 201. otZ79 "755 799 Herts CNI2~ 5ED PLC Za pritodnu njegu koie.Qlympi¢ House.nk . HCJ'cto!.soilassociarion.ariaci 104 Bancroft. Email: nafm@fllrme.llet !1{Ww:siLnplyoxg~U1ii:. London. Unit 18.I. postom. amcnty.Tel: 0870 243 0136 EJ. Albans.com Zasvjesnosl.otgl1)k ~ .inJpJyorg~\nic. 11¥ 444 lkllHi.Li.ruralrecycling.org.la.uk Doswlflj.com z em/p.lvljanje Qrg..:ij'UJ. iid. [-litei'llq.. llUliJ.slwg. Tel: 020 8545 7676 Email.co.co.dep. Baldwin's Gardens.hunl Zn dost« The OrganicShop The Organic Shop. London 193-7 High Holborn.prfieldbeershoop.erg..uk c www.farmersmarkets. London Nl 6EY fellCl7. Organics Dlrect . isizliciu: mere Z~I.edu/li braries/ units/hsl/cms/donatioup rograrns.cuJ1l ublib .) copts trinicu u dje/oj zem1ji.itJNma. gI<lI'ni11 :1 J'Jwgu Sf' nawcili Irgovllc!iil! CeJwml..lf? u djdoj The Organic Herb Trading: Company Court farm.iW'o/:maqje oproiz'IfOe/l1l1<l koji nisutestinuii llj WitilPleckm.uk www.uk 1<:1'1"511" organJ:zacijiJ s dela. Olympic House.co.uk· vitu: II I'll oqp1fJskill.uk Lane.el~11j.voclu. 5K9 7YG TeL 0845.dshll'e SOs.OI:g. Wimbledon. Buckland 5t Mary.dolngyourblt. koristenja clpel« v'odecs organiZilcij.co.epa.08000 980 4·992 'rei. uldjLlclljll(~i rnevo. Pureflo Markets Mount Pleasant Bricker Heres AL2 3XD Tel: 01923 682 774 Ernaij: enquiricseapureflo.o. ~Fel: 0845 1000 196 The Broadway. bJljl1e cajeve i tiakture.lf'mja voce Pitfield Organic Brewery The i3(:)er Shop. OSOBNA NJEGA \'egaJ1skih Avcdu A VD Cosmetics First Floor.co.f4irliraqi:l. peuid j ~I~k[Ii61Og oiped«..uk WEB STRANICE Vintage Roots Ltd Farley Farms.memail.djMive i fru(Jnl1Hcije. Holborn Hall. 0 iecikllruniu.fala .co. vise 0c/ 80 Hare Lane.useiragain www. 'lie!: 020 7297 6350 www.uk W'l"iW KORISNE WEB hun STRANICE tl.i)lfo@wastewalch. Tel: .uk Zil dO$WvU www .ll.!ju lllZJle DRUGE KORISNE . Freepost. Arborfleld.' proizvodi Bile/de Oi~ZillJ01.uk Nudi [azJiCitu l'[ste optcmc ia ispitivanje tle. fi-eOllil 1):.co www.obvtously.frcshfood. vina i plva 11 cljeJoJ.rccycle. Coventry CVl 3.uk Zs.ilji 0 dobioivomim orgaIl1·z.uk Za dos(.happychild. SW19 ISN ii]fot.ijMJe 2.uk p www. Green Park Station.co.slw bi/je i z[lCiIle.1l1s/(e hrune.jnfo@oJganicsciirect. 674 4000 Email: j)):fo@["heorg. 1I orgtmsl«: brane dje/oj zemlji.hambledenherbs.uk www. 14 Pitfleld Street.uk www.ecorecycle.ei!!lpurewine.gov. Za clos1iIT'lj'i. 0 iectkluunju. Ltd 50 WormhoLt Road.org.kucenskog eiektrollickog principu stobodn« trgovine.es.i vegaJI5kog pil'a.lk sdiiiv« dbzl'o/jenih Uniji.a 1'(ldu.x'iiJ(.ij(1il1l inFoJ:lnacijanw..[: Q2Q 7405 59il2 gnt<\il. Green Farm razvoiv.state. postom.e.l: ~el"\i..wastewatch. \f{jget<lrijlwskiil:i djeloj zemlji. uz ko.lAje oqJwlske IU!lnC1 u elje/oj zemljt.cG. (/o!i[[Nij.njil i London SW19 lSN otgnnsl«: hrsru: i organ:3H:og lIzgoja.rgan.uk www.vlc.@emiad:c!:1IUk www.co.co.crg.uk Zu dostavljanje orlJal1ske Ilmf. organskehrane. kozJ}letilw. www. The Fresh Food Company The Orchard.ri~lle kootsk: pociutke.net Ea clost.uk www.(:o.i.(r.net www.izhcitili proizvod« dostupno je u vecin. www. lwje IreJjaju knjige.corn www.uk Z.org. .uk/enurabers.org Europslco] www. hladnjilim.'iJwlama.co. De(.nike. snobitelu.llk www. Tel: 020 7739 3701 Erna U: s:des@pjtfiel~Lbeej"shop. Bridge Fanu. I'egetorijan. Leeds LS16 6LJ Tel: 0845 0606070 Email: info@savant-hea!th. Chard TA20 3. Magic Corumunksations 5 Prlors London Road BishopsStorrford.pa. wei V 70B ZDRAVA HRANA ll:u'tlu.I:v. SinIpJy Organic Food CompanyLtd .co.-5· llij!l i iiilok ruspon <Jrulje opreme.co.: 02(} 874Y 8778 Email: organics@freshfood.uk www..rtn Cornwall Road.ul.110Jl·j Swaddles osmozw.1 . il:d. kose.Nl' Tel: 018Z:3 401 205 Ernal: info@hanililedensi1erbs.net Z. Milverton. poduam» i web i s naj'boljoJH i lwjopseinijom Ullil/j[eduje p1'Ojzyodnje uII/ete ugoville i p05(:cnliJ [Njett! II zemijam" U E1ll([il:inof@c!etox.co. illi.purello.

44 Email. org']!1ic@grcenpcopie. ijepot:I www. p<l1Fem~I i losiou«. biline tlnknue j ulja na NHR Organic Oils Fragnunt Earth 1agdl. Heuschke prirodniru biodinamk'kim IJ[/cino11l.suu.e m. Hereford HRl 2hH Tel: Ol432'2GSO~8 Email: h. nissice za lice. R )y:1) Tunbrid Kent priwdI'JU niegu koze J -. Kent DaL5DZ 1dil pioizvodu z« I1jegu djece. sarnpon) i Lilja. pnrodnu koze. perfectnails.uk mineie!«. rJj Ill. ffa Srreer. [-m}\NU orgnnsk! p:IJIJlJI(.i supnn]. oailnu higijeJlu.organicbotanics.ene 'u'eel. Exeter. London \VlM 7LH Tel: 020 7935 5330 Email: uuuk.PO Box 2140. Beck's Green Lane.uk www.co. ulja Neals Yard Remedies Head Office 26-34 Ingate Place.li. Beck's Green Business Be d's. \Vorccstershire 1196 6SX Email: rna il@nealsyardremedies'colll www. Handcross. so. Te. homeoparski bi!inoj l):~d pripiuvci.nfOrm.1" Derbyshire w. uk velik. lalwc1er i UJ.uk www.www.co.cO.Y Brighton Road.lr.lll:uce bez dioksin». Tel: 020 7794 0848 Email: olislry@cli. Business Park. dezociorims! kemeriu.r: Il2QR /(0.aloeveracerure.uk Z:1 neizhijdjentJ.uk 'svjeti kuko Homeopathic 6 Livingstone Gravesend. krctuc bel'.uk www..greenbaby..co. Iljegu tije/a.osmetics. posleljine . Stockwood Sto kwood.I%lS€. ptoizvodi za njegu koze. p National Institute of Medical Herbalists IN < o . London N'W3 2PT J 76 Tower Bridge Road.~weterlcni: lIl]!I 1 [jidrohlfe. The Green People ComlXU1.0 Elysin Natural Skincare Unit 1.com www. tekoderi etericna ulja.co.org Deiul]! . iul.Z . London rWI 9AJl Glastonbury.pipex.0 lokulnlm tecajevtsn« joge.Llk w\Vw . njegu lwie po metod) dr.corn ~11 www.uk Popis 8trllc'njllim 2:1 akupunkturu. S merset J3A6 9EW Tel: 01458831216 Erna U: a. www.uk Za proizvode bez iormaklcbid« 56 Longbro k Stre t.co.co.CQ.helios . eteiicna Organic Boranrcs ulFl od sam(Jllikl1h bi/jaiGJ.dspace.bwy.uk www.uk Nutriciotiisticki J1jeg~~. 2l>1·mu1lctr . London NI OPD Tel: 020 7226 4345 Email: jiU@greenbaby. odjc·t'u i oelen«..weleda.co.acupuncture.h. House of Winkle 'WelJ~.!.uk Biljni lijeifOlri i dOWICi psehrsni. proizvodi za njegu kole i tije!«.corn Z" povttne it/he.c.uk www. Irvine.1. Lowflelds Industrial Park HX5 9DB Eiland. 5 College T rra OJ 'hard Court.org.surna.uk www . Greeutlhrcs vldi DEKOlUllANJE I OJ'REMAN. London \'\112 9LJO i Suma Wh()lt:f(lod~ L<Jq'W.uk 2:1 I tirodnu njegll kuze.the.nhr.co.uk www.com ]Ike (reme(lije).kz Z" OIgiJnsk.com Zil Brighton BN2 OEli Tel: 0845 310 8066 Email: organi www.naturesbestonline.uk www. 11:16 15-17 South End Roa I. OFf" House.c(). Simply Organlc vldi ZDI(AV Zfl kozmetika.org Lagana nit 3.9-20.colip~.l. sminlm. kose.!y.nealsyardremedlcs.co. ltd.coll1/eu~ .nirnh.cQ. . Council SEl 3LU Green. Wdeda toniett« papir. vlje.greenpeople.alnsworrhsesukonllne.uk Popis lijecnik». urI' lk 34 NJ3 Park. IJjeg~I u W\NW.!im. izbor horn Op111Skih ri] tuvnku (remcdi]«). Iijega kose. Hampstead Heath. pl'l4[inacy@helios. proizvodi musku Iljegu i lljt!gu zubi.c rn 2 Brewster l-lace. redkJjl~w. W-est Yorkshire Tel: 0845 458 2291 Email: sales@HL1Jlla.co.ainsworrhs.dial. London SW8 3NS Inf rmacije: 020 7627 :I 949 DRUGE KORISNE WEB STRANICE ry I"II/wI)W V>. G rccnfibres vidi ZORAVA HRANA Velik izboi orgnaskc odjcce za diecu.html Europ "n Costneric Toilmy und / EU. Hove I3N3 5J3X Tel: 01273773182 www. j Tel: 01294277344 Email: eIlquirjes@bioforce. Ayrshire KA11 5DD Biljn! do ciaci prehrsn: www.JI~ Z:I orgallsid peinuk koji 51:': mott! ponovno korislili.o.bioforce.pipex. priprn 2. dezocloi« nsi.acije e /wmeopacskoj tnedicini te popis lijecllika /coji 12 bnve bomeopaujom. West Sussex RH17 6BZ Tel: 01444 4014. Ilketshall Sf An Tel: 0115 944 3200 Email: weeledaukescompuserve. 1.:0l474· 560 336 Email: info@the-IU1)a. www.uk Z" velli: izbor O(gilll General Osteopathic www.2 Email: nimh@ukexeterJreeserve. 211 .1nkle@h<!)li)l).com Z" hOllleOpa18ke Bioforce (UK) Ltd DRUGE KORISNE WEB STRANICE j ci. Ilkeston.org.5<. tijel« i kose.uk Z" pl'irucirJll ujegu kaze kose.lI-eoqulries@fragranr-earl.lOgOIUL co.<1:iLc(!)l'ii Tel: 01986 78:1 782 Emajl: >oqlllrie~@log(ma./ /)iljoc doaatke prellJ:wilviwillirl€ www. j Ass ciniion: clew/ji 0 kozmeti ~iim pr J Tel: 01386 792 622 Email: enquiries@drhauschka.org.hma-org I.clinique.cm www.co. PRIRODNO Ainsworths LIJEGENJE Pharmacy Society ot Tenchers www. itd. of the Ale rander Technique 129 Camden Mews.org. @nllLkz Horneopahic 36 New Cavendish Street. British Acupuncture Council 63 Jeddo Road.Baby BRIGA 0 DOJENGADI 345 Upper SU'eeL.uk Z1I. uk. eteiicnu za Ilwsuiu.co.com www.uk Popis lijecnike.njega kose.""'w.~ld l-leanor Road. London Itiecnik». Tel: 01892 51l'Z254 .) Hell s Homeopnthlc Phannacy 97 Carnde l~ Road.licntwer.osteopathy.tJjegv. prirodne proizvocle 2<1 suusksrce.frugrunt-carth. sozmenio». ptoizvode na buzi tiitnn. !UFlIlll' Email. uk Kozmetiki1 pr(f)izI'l!Jdi 7. Devon EX4 6AB Tel: 01392 426 02.cQ. House _of Mistry Z" prirotim) njegu kole. Battersea. COIll i toiuen«. Iwpici. ~rev rica iz odrzivll: iZlIora. (UK) Lld DE7 BDl( Medical Association i{oad.drhauschka.

rv. ove treet. Carters Hlll.lIk www.00-A')?oociwind Industrial Court.i od recikliiunil. KORISNE hoiccs.~ti..I'o@ccolqgy.co.h.co. lconiu. ForestRow.l nionneciie 111 'l111. Toppesfield. 512 024 WeSrSllssex www. Genitrix .org www.co.org lnlonuuci]« zllsUcenib 0 1lI Leche League lnfonnacije: 020 7242 1278 Vidi ZJ)HA V www. Bsbynnr so.uk www. National Association Tel: 0'12.grectl Homeopathic Tel: On67 Iniontuci] pJ'<llaldrajl1l! STRANICE Vets () IIcw·t1t. Halsteart.ecology.IG.ergl'eel1.lj·vbilllce. Dude.co.uk www. www. Skelrnersdale Tel: 08457 212 212 iW('TIe ljubi1l1ce.co.col1'l www.co.org. Keighley.checnct.coui Iriiormscii« a pelenemu. Cury. sku rtizriolikost. posteljin« . Crose Hills.1:.LJk ci. 2 Osmond RO~I~I.t.com Zit reC'ik/ir:. zsdrugsm« i gdje jh n.uk 01'lP11Ska tm:JJw za kucne .[ 6934949 Emall: i. . USA Tel: 1 800 745 5530 < o .huggababy. .uk Xenex.'ll10Ver www. 50 posto ptoiitu. Computers olovke.co-operanvebank. East Sussex RI-!1S 5DE Tel: Ol342 822169 Email: gle) ll1@nalwnLklouling.za Ifjeibaoje leda. Berkshire RGl 3AA T 1:01189510518 Email: iofo@organico. www.er.Ilmcalw i Centre fur Alternative Tcchuology VkU OSNOVE NetoksiCt)!1. The Ecology Building Society BESPLATNA POS'Ii\.co.co.dJafnjl.rw.Irskim stan! 'wml icoje I)J(:.uk vicunini. v..t!'ainJ.org.houseofwinkle.0 WEB Email: inlu@bluericlgel.o.spiritofnature.co.iIJ1. Ltd The Ret Nappy Association PO 130x 3704. .co.earthcall.uk www. We~t Yorkshire llD20 7EL-l Email: ill.com Orgal1 uc« brww ZH Co-operative Bank WN8 gl\'Y PO Box 200. . priSLlIp popisu vrsta. pnmukn.thebackshop.uk nekretninem«. Jll)'e. SOl' 60-62 Kings RO'le! Readlng.tles.co.org Iaiormuciie 0 Tel: 0800 068 4949 Ernall: lluo@earthcaU..abcul. Estate.trafflc. trgovini Sirotn ::iv/jew.lCi Simply Organic vidi ZDHAVA HHANA Orgunska DRUGE wv. Fragrant Earth Vidi OSOBNA N]EGA Ererir"n'l Lllj" i hi lioluti.co.ltj€ti 0 eti.realnappy.c0. P020 7YT Tel: 01243. nosilice. Jeci1dira. pllJ1jenj21 z:t pisace.llk CB3 ODL EmILi: lnfo@cle.wen.cQrnpulersforcharity. Schmidt Natural Clothing 211' isrhorn Close.uk Z.pareutsplace. 1'eJef'(m.co.I1.e Pet Nutrition Concepts Ltd PNC Ltd PO B x.'ni/JJ ljubiuscim«.uk. London SE6 'iRK Tel: 020 8299 4519 www.I Email: margaretsihuggababy.:een.ecillji na teleionskim 1.b'1I·~lle$I.urg www. for Charity EX238[3L 177 racunalu Savant] Istributlon ltd HHANU i biljni psiprsvci. Pendle House '138ro.uk 1i!/\Vw. Nelson BB9 6.0. www.uk www. BESPLATNA POSTA. .uk s/elik: izbor proizvod» dje{j~ odjedl. minerel! i dodac! prefJrani p~Lsa. itd. N 718 11utsko lij' icnje.I..IEal1ska iJl'ana za doj<tIJCad.www. of Nappy Services KUCNI LJUBIMCI Denes Natural Pet Care Ltd Frceposr.itrix.cb.laleche.IClIniJ]]<I i za internetu. kompenij« ide u Pond Z~I biok. Email: jennie@co-operativeb1U1k.Ifljc J~Icllnll/:l" Road.uk @. ukljucujl16 uredsk« sje(j. itd. www.ljegu beb«. Station Road tndustrial Souihwater. Talgarth Brecon ill3.org. i plulue.LQ Tel: 01282 606 810 Emai: greenarkezen. Delf House.com www.U} Blue Ridge Technology Z[I djec}C' krevetice i k()lijcNke.uk Podrsk» dojenju.uk ProiZvoclf.rJ. Horsham llli13 9UD Tel: 01403 734 555 Email: ll1aU@gen.~'eo]«.LLd UtIiI25. Badey.uk www.co.uappyfacts.naturaklctlung.uk Suvjet: Ecover Vidi C1~CEN_lE "/31ag'l kemijska" sredstva Z<.rw.co. te iuedenie ureda. Huggababy 19-_1 Pryn Centre. PO Box 48.1 The Ba kShop 14 New Cavendish London W1M 7L) 020 7935 9120 www. Essex C09 4LZ M60 GA!:i Tel: 016] H32 3694 Email: info@abcul. Salisbury SP12Ul{ Tel: 0800 328 6818 Bmail: info@barc::Lle$lers.llIO slmre. Sussex H BN . ove East.uk Pelene 0(1 orgunskog.uk www.lJicint.org lntortnuclje o zdruvsivenim rizicim« effect' koo kuc'e uslijec! zug~IcI nj.uk www.denes.nfo@changcnappy.1 okottsu. Chiche tel'.org uk 1. Green Arc Animal Nutrition ad koji ubij<l nemetoike nil.( 0 bebe i djcci: te posieiiin». Pendle. prlrodo» odieci za kreditnim .uk '!II'jeCi 0 eticnorn bsnkovnom poslovunju.peuiuufon. rsdn! pribor i oprctini Barchester G reen lnvestmenr 0 sl.uk lnf'u/'l1'wcije a pelcnamu.nL. 45 Catherine Streer. xnn dijelov!1.changenappy. 'ortll urolina 27511. Sa.. Organics Direct Vidi ZDRA VA HRANA Oigunsku 111'3.co. dugoC!'Iljni proiz lw(.uk Otgsnsk: lllddj'.rrirr: ill (za kupovanjc) Cfcadrnlntsbtintemet.1)aza dojenced.11BR Tel: 0 1273 325 364 Dodaci preluuui Email: Cfdonationsfsbtinterner. Earth ull Telecouununicarions Holyoake Manchester Str .genitrix.uk RAD KOD KUCE Associatlon oJ Brttlsh Credit Unions Lrd uouse.organlco.co. ODS 629 Tel: 01874711 brunu za d()ieni~!1 t.co. ]\arthCaII BOliSIe. Cornwall Tel: 01288361 (za poklalljanj€ Traffic International 2l9c Huntingdon Camhridge Tel: 01233 277427 Email: Imffic@l.l.co.co.greena rk. 18 Station Road.

EllUS (Elhicallnvestmem Service) 80-84 Bondway, London

Research SW8 1 F

and lnformauon

Naturesave Frcepost

Pollcles Insurance (S\VB 3(837)

UK Carrridge

Recycling Associatlon
511 le ,

{UK eRA)

da]e uvid

LL

osnove

encrgetike,
IW

uporabu

energije,

N

19b School Road,

utjeca] energetike
Suvleti
0

oxolis i druge teme.

Devon TQ9 -ZZ Td: 01803 864 390 Email: Ulail@naluresav',(;o,uk
www.naturesuve. S:!Ijeti
0

i\>lanei1est· r M33 7XX I'd; 01706 -25 050 Email; ini'o@ulu,LcoIJl
WWW.UkCL-d.cUIf)

E-mail: info@moj~.energija.hr
lIstedi energij«.

Cl

<

:;u

Tel: 020 7H40 5700 Email; ethic @eiri .org
www.eiris.org

.o.uk investirsniu.

Encrgetski lsseiskini
pisaCim3. i

institur Hrvoje Pozar

Eticno in vcstiranjc. The Ethical Investment Vincent House, Co, Durham DLl 5SF Co-operative Ltd

eticnon:

Iniotmucije
pll.njenjim<l.

o reciklirsnirn

Savska cesta 163 Pp 141, 10001 Zagreb TeL: ++385 i 6040 588 E-mail: eihpveihp.hr UItL: hl.Lp:! /www.ethp.hr
Inlbl'!lwcije
j j

New Economics Cinnamon London

Foundation DRUGE KORISNE WEB STRANICE

15, Victoria Road, Darlington,

House, 6-8 Cole Street,

SEI 4 YK

Tel: 01.325 207 228 Email: inl'o@ct:hicalmoney,ol'g www.ethicalmouey.org
Sevjet! 0 ticnom

'I'd: 020 7089 2800 Email: info@newecOJlornics.org
www.neweconornics.org lZlfjeiJtaji
0

www.getethtcal.corn www.ethicalinvesrrnent.org.uk www.ltse-Igood.
eticni kri: fiji.

,5,wjeti 0 o/;n(wljivitJ)

tzvoiiuu

'om

n6'rgij

ustedi energii«.

iuvestuunju.
Company

eticnim

investi

i}l1JlW;

www.greenehoices.
www.realmoney.org
www.socialinvest.org
VlWW.

rg

.INFO.G!tAD vl. Kristian

Baltic
Svibovec

Green Stationery Tel: 0 J 225 480556

Paperback

Ltd Business Centre,

Studio One, 114 Walcot Street, Bath HAl SBC Eniail: jay@greenstaL.co.uk wvev«. greenstat.co. Reclkllrunt Grcenpeace
uk

Unit 2, Bow Triangle Tel: 0208980
EITI,l

.oopa medea
0

Balla ]elaCica 104
eticniin

Eleanor Street, London E3 4NP 5580
lIJ'e(/skog i I: sa.ies@paperback.i'sbusint:ss.co.llk

Dtug« intormnci]« i sa "jeri www.galvlns.com
Suvjeti 0 LlJ'ede.lljLl trft!da.

investicijun».

33520 Slatina-Bakid 1.1l'IV:!/infograd
Inforuuici]«, ,i]llicievinskom

.hoola, hr/
sa "jeti

i lIpiri 0 ekoloskou:
za ill'slweJleJgel:~ke

rn,uerijalu

Iwt'e.

aredsk) JllaterijrJi, nuliv-pera .. Visa Card Bank (nasuprot)

ReciitJirllnje

pribore.

Recycled Paper Supplies Gate Farm, Fen End; Kenilworth Tel: 01676 533 832 Email; enquirytsr www.r cycled-paper.co.uk cycled-paper.co.uk
eV8 INW

wv.'W

.wastewa

tch, corn
0

Detuljne inionnucij« www.auuglare.co.uk

reciklinuuu.

Vidi Co-operative

DEKORACIJA OPREMANJE
WO.LLBEIT

I

Kreditne knrtice bez PVC-<l, bioruzgradive. LETSUNK 12 Sourhcole Tel: 0207607 Road, London 7852 N19 5B)

Nereflekti)'ajL1C/ ekfitni. www.yahoo.com
Popls doiJavijanj[1 reclktirenut P1S~IC<l.

sisteml za spavanje wollbeu.hr obloge

R dkliJ.;JI1je u,n::c!.5kog piiboru. Remarkable 56 Gleruhum Tel: 0208741 Pencils Road, London 1234 co, uk
1I

http://www.

Korak . hrvatski portal za podne iLtlP:!/www.korak.com.hr

Ern:)ii; lets@lerslinkulcorg www.letslinkuk.net luiormeci]e Lightswitch
(J

S\XIJ3 9JJ

ww>v .recou p.org www.save-a-cup.co.uk Recildiranje saiic,1 i:t. iJLltomata. U HRVATSKOJ

loJwJnoj

tigovin i.

Email; info@remarkabie.co.uk www.remarkable,
Reclklirun]« dijeJO\ra epnrut« olovke.

Helpline 538 h.co.uk sredstnvu xu stedljivu rasvjctu,

Tel: 0870 513 www.Iightswlt vfeLi

WEB

STRANICE

ORGANSKI HRANE
EKO-IMANJE

UZGOJ
d.o.o,

Sr~\'ieLiZ/J mliilie.llje
$1' 0

'I'raidcraft 1 ingsway, Gaieshead, Tyne &. Wear NEll Tel: 0191 491 0591 www.rratdcraft.co.uk )Nli

plfJdjucciJ.lw. Service WIE 7EZ

USTEDA ENERGIJE
Potlcunje energetske efikasnosii u H[V,IL1;koj

MAVROVIC

Ekoloska poljoprivreda Sjcdiste: Slobosilna Ured
II

45, 34 322 13reslQvac

Zagrebu:

Ilica 69, 10 000 Zagreb

MallPreference

Freeposr 22, London Tel: 020 7291 3310 Email
Zausta

Najllet',l 01g,l.llizllr:ij,]
trgol'me
Triodes

Iurp :l/www.energetska-eflJ;:asnO$t
za promic:mje slobodne lO-l11ai1:

Tel.: 3 385] 48 167.39
E"llla.ij; info@eko-mavrovic.hr http://www.eko-mav(Qvic.lll'l

energetska.eflkasnosrsundp.org

u SAD-u, http://wwW.ll1oj:~eL1ergjj.l.hr/
Bank (UK) Hou .e,

Illps@dLtla.org.uk .org.uk
junk lte

www.rnpsonlin

nezeljylli

mall.

1.1 The Promenade, Clifton, Bristol J358 .'NN
Brunei

Portal Mojalinergij akrualn«

je hrvatski energetskl ij i novosti v 'zane
II

wb
\IZ

portal i J ruza informa terne I uendov

e.tlergeHd,

'I

ujedno

T I: 01179739339 Ernall: maii@tL'io los.co.uk
www.trlodos, C0. uk

n-:

o >
N

ZDRAVA HRANA
"BlO-ZRNO" - trg rvina prirodne
Habijanovac 45

hrtp..' /www.e-recicle.com/ J)lf'ortl.l,ldje () reciitliruq;u probleunuic]. i zdrave hrnne orp"da i ekoloskoj

KNJIGE
BerLhold-Bond, Annie, Better Basics for the Home: Rivers Iyengar, 13.K.S., Yoga: The Path to Hollstl DA.TE?) Health Simple Solutions for Less Toxic Living (Thre (Dorling Klndersley,

N

< o
:;0

]0343 Nova Kapela Tel.: 01 272 81 73 http://www .bio-zrno. hr/ekoturizam.lum prirodne
j

PRIRODNO
Savjetovaliste Tel; O1l2430
0

LlJECENJE

Press, J 999)
horneopatiji .13[0\'''11,Lynda, Planet Organic: Organic living (Durling Kindersley, Brown,
metodama

Makrovita - trgovina Ulica Vatroslava Tel.: 040363 535

zdravc hrane

955

Jewell, N. (Ed.), Richard Brier's Green Life Directory (Kingsley Media Ltd, 2000.) Nicola, 2QOD.) Lockie, Andrew, prlrodnlm Lynda, TJ:l~ Shopper's Guide to Organic The Complete [ indersley, of Mcdlcinal 2001. Mendels
11,

Lisinskog 1], 40 000 Cakovec

E-mail; info@homeopatip.c:om http://www.hoJUcoparija,coll1/ Snaga prirnde - iscjeljivauje

Illlp:/ / www.rnakrovira.hr/ Biovega d.o.o, Ilica 72, 10 000 Zagreb hrrp./ /www.biovega.hr/ Tel.: 0385 1 3860862 E-m.lil: inf @$naga-priro infC)lmllcije i suvjeti H rvatsko udruzen]e HUKlAI:! Trdice 43, 10 000 Zagreb PI.'ijatelji. iivotJnja Cajeva 47, 10000 l:agreb prijaLelji.zivotinja@inct.hr ·l'el..; + 385 '1 3453 846 B-mail: homeopaujaehuklah.hr
0

and Geddes,

Guide to Homeopathy (Dorling

food (Founh Estute, J998.) Chevullier, Andrew, Encyclopedia

Revised Edition 2001.) Cheryl, Home Comforts: 2002.) the Spine; The StressThe Art (mel
Nicolson,

le.com uetmenlmu.

hup.Z/www.snaga-prirodc.com/ bouieopetskim

I,

Trgovinu prirodne i zdruve i:W1J1e.

Plunts (Dorling Kindersley, Christensen, 1995.)

2nd edition

Science of Keeping House (WeidenJeld new edition

KUGNI LJUBIMCI

za klasicnu hcmeopatlju

Karen, The Green Home (Piatkus, Scaravelli, Yanda, Awakening Health, Vitnliry and Energy (Harper Free Yoga That Works with the Body to Restore

Dadd, Debra Lynn, 110111e Safe l Iorne: Prorecuug Yourself and Your Family from Everyday 'I'oxlcs and Harmful Household hotneopet«,
u sVl1JU

S'111 Francisco,

'1991.)

hllp:/ /www.huklah.hr/
Cilj Ucl~llieJlj~ je okup/janje nevledin« udrug» elwlo_ki
j

Products

in the Home (J. P. Thiel) Nluu Hanh, The Miracle of Mindfulness (Rider Books, 1991.)

TeL: 060 44 66 44
http;/lwww.prija:telji-zivoLinja.br Prijatel]! zivolil1ja su neprolitnu te vegetw'ij1l1lstva kso etikt, pd/1I'al:ljil'og iiv()Lnog siilu. Cij~1jc 51'r/111promOlfiJ·;tIlje Z!lsliJe i pnllf<1 iil'otinjEI zdruvstveao

Tarcher,

1997.)

upoznevunju zuinteresuurul: gI'lldana . klusi/norn

bomeopetiioin, te njenog promicenj»
poboljs,rnjll kvalttete zivots.

Elliot, Renee Cookbo k:

J,

ancl Trcuille, Eric, The Organic d 1"0 d (Dorling Ungaro, Alycea, Pilates Body in Motion (Dorling Kindersley, Planet Organic: Organic Beauty 2002.)

iaturally G

Kind rsley, 2001.)

BRIGA 0 DOJENCADI I OTPADA
i gospodaren]e Udruga Roda - Roditcljl u akcl]l

l'alrley, joseplnne, (Dorllng

Va n 11, Lizzie, Planet Organic: Baby and Toddler Cookbook (Dor.ing Klndersley, 2000.)

RECIKLlRANJE ZBRINJAVANJE
otpadorn

Kindersley, ZOO I.)

Caniceva 11, 10000 Zagreb TeL + 385 J 61 77 500
E-mail: roda@rociaJ.lf

Good Housekeeping OrganicHandbook (Harpe-Collins, 2001.) Grant, Doris, and Joyce, Jean, food Combining gmdlJ11i/ koje se rodu '/j5L'1'O i Health: Get Fit with Foods Thllt Don'r Fight (Tborsol1s, 1994,) Henry Doubleday Heseardl Association, BDRA for

Poduzece za industrijska aScenja

http./zwww.roda.br/
UClrllg~1 sviti zainteresirunih
z,lLJzilJ)u za dO$wjw')S[ el7l1 uudnocu,

Sudgcak 3, 10 000 Zagreb
Tcl. + 385 ] 46380]3 hllp://Www.kcfllis-I.errnoclean.llr/ Zagrebacld Podruznica 10000 holding d.o.o,

cljt::(il7jsIV

LI

Hrvuisko;

Slutbex (1.0.9. Andri]c Hehranga Besplatnl 10, 10 000 Zagreb Tel.: + 385 1 45 55 613

Encyclcpcdja

ofOrganlc

Gardening (Doriing

Cistoca
cesra 82

Kindersley,

200L)

PP 98, Radnickn Zagreb

info tel., 0800 206 206
cljecji/J

Tel.: + 385 1 6146600 h.ttp:/ /www.cistoca.h 1'/
ZELE A AKCI].A (Z;\) n via lino, nestrana ko, neprolltn
i dobrovol]n

E-lllit:il; info@simbex.11r Proizvotlnc peleua Bnmbo Neture, jedinill pelen« proizvedenih obul'wilt'ajll u sklaclu 5 kriterijiuui
{JJ'0pi5C-;

Iyengar, 13.K.S., Light on Yoga (FlarperCo.Ili.l.ls, few edition 2001,)

:;!wntlil11Jlfslwg ekoloskog znsk» -lIibuda.1Crlleriji vrlo stroge 0 ptimieni slrovin» /coje ne onetlsc'u/ll priroan! (redk/j{~ljll se). QlcQ,l.is i ruzgnulive su

udruzen]

gradana

zu

zastitu okol iikl 'TeJ..; 3 851 4813.096

DEP (dtettlfralat),

113

uJle za nw.saiu

pasu protiv

buha,

grndevn! materijal.i, 10-13 Greenoeace, grijanje: 1\$1

deterdzent

za pranje, 70, 71 18, 70 1.25

147 miris}, 124-5.
prirodna srcdstvu

A
acesulfam, 91

B
bakterije: hlgijena hrane, kucnih 107 ljuoirnaca, 150.

c
centralno cijepljenje, 14B cipcle, 77, 80· grij,mje,

dererdzerul,

dezodoraosi,

.'-1 l'lsct'J1je, 47

oI11;]¢i8<!a""njt: zraka, .17
§ll"cinjOi energi]e, 22-3

23
ljubirnnca,

diaziol1,HG
dieldrin, 13, 93, 113 61 41

priroclno liie~cl1je, 131 u trudnoci, 130 elieno ulagan]e,
naljepnice:

acetat, oprerna i pokucstvo, 40 aceton, 66, 12'2, 186
aerosoln] rasp;siva(,j,

njega kudnih

ured kod kuce, 155
grinje, 20, 39

dlertltoluamid, diklorobenziden, dioksini,

160-1

186

higijerta

gurna za zV;J:kanje, uklanjanje,

69

aerosolni rasprs.iv<lci, 16, 84
H[rii'ki tvorovi, 151

problotiri, banke, 161

91

c[trat,71 cirronela, (i.l crvi, kucnt Ijubimci,f 50, 151

1.36, 141,187

kozrnetlka, 112~13
IlI'R03,

ciizei,28 djeca: :.liergijt!, 135
briga 0 bebarna, 1~5'-'11

9G~7,101
ul]e, 47

H
halogene Hayeva za.rulje, 21 ~li)(na, 91

A1-14 (alfa-ludroksf) akne, 115 uknlni, opremu
akupunkrura, alamo in, 114 aldehidi, alergije: 124
j

kiseline,

113

b~llerije, 77, B4

lIpule za prao]e, 6··
eukailptusovo

benzen, 42, 9t!, 124, 186 pokuestvo, 40 benztlru nlkohol, 17
kiseline, 11;)

.:1.12 Ca)' 9i>l
casop.isi, recikliranje, eesriik_e·, ponovno 78 86

127

benzopiren,

educiranje
L1Si u kosi,

0

recik.iranju.B?

BRA (beta-ludroksi) blljke:

120

F
Iaks, 155
fenol, 122, 189 r~ltri ZH vcdu, 99

heksan, 99 heptaklor ekspoksid, 93
herbictdl, bacanje, 85

olieciscenje, dobrotvorne dodaci:

135

hidrogeniziruna

ulja,

koristen]«,

91

kakvoca zraka, 17
kompost, biljno 82-3

cdIjevi zn bulle, 147 cesnjak: ortrodno lijecenje, 131 100
za kucne ljubimce, 145, 147

ustauove, 80

~lidwso.li, 146
Hl-Pl, glazbene linije, 27

posteljina, 39
djeca, 135 kucnl JjUb.inKl, 149

.rutri, voda, 99
financije,

ulje, 145

u hruni, 96-7, 137
11

J 60·1 ?arulje, 21, 155

lligijeml Z:1. zene, 119
higijel1a:

biolo[;kall1.ZllollkoSl., "biolo5ka"

vinu, 102 ad ,dgll, 145

l'IuoJescemne

Alexandrova
alfa-Iinolenska

tehnika, 127 kiselina (AJA), 91

sredstva za pran]e, 70

cetk.e,47
Ci~cenje 45~61 kupaonice, 54-5

dodaci za prehranu
dojen]e, drveue

boje 11>1 bazi liLja, 32" 69 bo]e, ured kod kuce, 154 bo]e, za pisace, 155

J.36
kutije, recikliranjc,

fluoricaci.a, voda, 98, Ill7
foijja, ponovno

kuh lnje, 106-7
kucni ljubirnci, 150-1

koristenje, 87

alkohol, 102, 115 aloe vera, 131
al1l1111niJ klorohldrat, 125

81

fonnaldehid,
fosfati,

187

hipoteke, 161
hladnjaci, 27

autcrnoblli, ketnijsb

29
2;1

drvo,

12.13

48, lS9
141, 189

boje:
lJ

sredsrva

·CiS('enjl'!, 8 4

prodavaonice, dugorocnt

WOol
prolzvodl, smanjivan]e

fwhui,43,

hlapljivl organslti spojev., 32, 42, 98

aluuuni]. antacidi, 130 folija, 87
neskodljtvosr recikliranje, hrane, 107 79

kozuiecicl, 113, 1,87

podovi, 51
1,1irisi,

ciocJaci u hrsnl,

97

49
i oprema,

otpadu, 77

za kosu, 121 oojleri, 14, 23
boles!',

pokucstvo
kuhinje,

56-9

S2~,'$

E
E-brolevi, dodac! u hrani, 97 E'cali,95 EDT"', 71, 97, lS7 ehj.r(acea., prirodno lije.;'enje, 131
ekstrakt ,eleklricna sjernena

G
g:)w;,o;, prtrodno
Giardia. glaeaDje, lijectnje, 131

Iunel], prirodno homeopari]a,

IijecenJe, .1.31 127,144, H8

98
36, 37, 73 glacala, 73

honnoni, tragovl u luani, 94·-5
hrana, S9~109 96-7, i malu ] 09 137 diecu, 136-7

prirodno lljecenj.o, 127-33

prirodna sredstv; zu Ciscenje;
46~7 cetke i l>i.~t<Jviza boju, 34

amuraz,
Hml)nijak,

146 186

boraks, 47, 186 bOlali,13 boron, 71, 186 horullzum, 107 bnga 0 iJeiJ'lfl1ll, 135-41
briga 97, 187 0 zdravlju: lijetenje, 127'33

dodaci, za bebe kuhanje,

dekalcificiranje

mrlje od goren]a, 69 glavobolje,
glicenl

antacidi, 130 anrlfriz, 85 amika (veprina), 131, 1'18 arorna-terapi]a,
arorue, aspartam, doclaci 127
II

igracke, 141
zitlovi,50

grejpfn,lla, 47

prirodl1Q Iijecenje, 129
ll 4

oprema:

steurur,

napitci, 9.8-9
genersld doinac;

prozori,50

~tecil* energije, 19, 26c7 urcd .kod kuce, 154
recikliranje,

glicerin,66, gl iste, :1 560
globalno gliive,

LJ4, Wi

modlllclrana
uzgo], 10,j-5

(GMO),

97

luuni,

prirodno

91, 186

kr1clliljubu.)jci, brijanje, u hranl, 94-5

148~9

D
daske za rezanje, 52., 107 113, 122 DBP (dlbutllftaiar),

pobolisavanje 19 radijacija, ualjepnice ostaci, 107

R(anja koze,

115

8D

zatopljenje, 103

96
96-7, 101

asuna, 39., 135
anribiotici, tragovi

125

etekli'i~!liprekrivaCi, 27 elektromagnetsk;1 158 112 eJl\Ulzivpi vosak, 1,;14 ('!llziml, "bloloska" f/.i1)llje, 70, Up eianol, 66, Hi7
SJeciSl'Y!I La

buhe, 143, 146-7, 149

~r;{<l'ehj't, 10, 27,

GM0,·97 gnojivo gnojlvo gO)'jyo, od trave, 83 od l[Sea, 83, 104

"lltoLUek!ni~~r, 10
amo.t'l1obili,23"9

voda u boC'~I.11",98

DDT,94, U3 DliA (dieranelamlnoo.earuldj,
DEl{A

prearana,

90-1

azbesl; io- 1.1 a;.lUiJi)s-lnetil, 93

(di 2,et.ilbClI{!;t1 adjp~ll), .1 Qe
k"UJ:I,eJ1GtI

],0. 17

organska hrana, 92-5, 100-1
p"ki\:il,nje, 1 02

odstl~mjlv~lnje

u g,la&ll1,

gorska mervlca, '147 g0~ova luana, 91, 92
gVd.~t~v)n$lI.eud(lJile, l(11

njeg>l l.uenlh
150
pr,jpr.l;1lml,

ljubltIl3c;H, [4'4-5,

7~ dikoru"nje, 31.4fl·

ell:lrlOO

!,ll);t:

l0G-T

Ciscenje.87 uklanjanje. 37. 129 muhe. u prehrani. ciScenje. 150 limenke. higijena hrane. 60-1 na kucnim ljucimcuna. 68 mrl]e oel cokolade. 104 konoplja izolacija. 95 komarci. 13. 10-11. mo[ci.jgcenje. 15 klincici. 15 kupnp: prijevoz auiomobilom. recikliranje. 69 masaza. 158 nestanci struje. 47 lindan.16-17 ciscenje. 71. 118-19 kucni ljubimci. 124-5 njega xoze. 94-5 mobiteli recikliranjc. 102 L lak za nokre. 79 u vodi. 43. kuce. 59 kristalni dezodorirajudi krom. 80. 161 kriptosporidijum. 66. 113 127. 97 uovac. 57 krpe. 188 ljekovito b. 109 [0price slijetlno sijanje. 35 kava bez kofeina. 188 99 u kozrnerici. 48. 191 metilparaben. 14 kukci ugrizi i ubodi. 60 oneciscenje zraka. kristal. 78 nozevi. proizvodi za (. uklanjanje. 155. 95 napici: caj i kava. 95 metomil. 29 nai'talin. nadomjesci. higijena kucn. 137 NJ njega tljela. 111-25 mrlje od crncga vina. 58 113 narnakan]e rublja. uzgajanje riba. 57-9 kausticna soda. 100-3 otiraCi. 42. 94-5 metali: cjgcenje.93 mikrobi. 158 kompost. 61 "kombiniranje hrane". 100-3 cuvanje. 103 hranjcnje ria bocicu. 98 lanolin. 57 mrlje od voca. 106-7 stednja vode. 151 izolacija. 69 ljudska pra va. 66. 57 konzerve S olovom. 13 recikliranje. 69 128 GC. 38. 121 karbaril. 27 ured ked kuce. ciScenje lic". 123 mirisi. 17. 91 . 147 ksile». slobodan uzgoj.]i. 160-1 Joutzatori. 118-19 ocllaganje.ilje. 146 karnauba vosak. 91 127 145. 127-33 lijeska. 93. 93 rnamurluk. 71 izrnet. 49 jabucru ocat: Sleclnja energiie. 113. 129 kucru narnetnici.43 oprernanje. 123 njega tijela. 138 [oga. 122 njega stopala. O!OVOlll. 10. selak. 48 u kozmeticr. 99 kazemska boja. gradevni materijal. 10-13 kucne biljke. 61. 93-4 obradivanje diva. 109 minerali. 116-17 lijekovi. 143-51 rnadraci Z. 77 pelene. ciscenje. 85. oprernanje. mravi. merilziva. 68 MSG (monosodium glutamat). opremanJe_ 36 laneno ulje. 160-1 novine. 131 karnilica. u hrani. prirodno Iijecen]e. 105 vodi. 115 kokosi. 125. 191 K -sorbat. 122 naljepnice. 33 kemijsko ciscenje. 53. prirodno lijecenje. 40 nakir. 144-45 organskoga podrijetla. Ciscenje. 143-51 kuhanje: stednja energije. 64 nametnici: ulaga nje.60 mjed. 66. 76-7 kakvoca zraka. 16 bacanie. 68. prirodno kampilobakter. 90 mineralna ulja. 120-1 njega ruku.31 nitrati. 95 jednokratna [ednokratne roba. uklanjanie.42. 38 opremanje. 93-4 keramika. 46. 120-1 njega ruku. 51. 114 97 I igracke. 51 njega stopala. 116 maske. 90-1 nltriti. im. 79. Ciscenje. 35. 71 negativni ioni. 98 klorin. 69 9 MEA (monoetanolarnin). meditacija. 99 metilni alkohol. uklanjanje. uklanjanje. onectscerue.rklanian]e. 39 maleinski hidrazid. 109 ~tednja energije. 125 Iijevano zeljezo. 49 J kornpjutori: kupanje: niega lijeb. 54 lijecenje. 141 kemikalije: bacanje. . 107 luana za kucne Ijuoirnce. 140-1 madraci. 125 losion poslije mikrovalne pecnice.rnoloski mucnina. 10.11 n. 38. prirodno lijecenje. 160 kuci.60 mramor. 24-5 izopropilnl alkohol. 127. 28. 67 mrlje od Iastila za cipele. 48.h ljubimaca.68- mrlje od jaja. 27. uklanjanje. 22. uklanjanje. ciscenje. Ciseenje. maskara.I dJecje krevetice. kisnica. 129 rnaramice. 127 rnasti. Ciscenje. 136. 189 najlon. 151 hrda: ciiicenje uklanjanje zeljeza. 102 linoleum. njega xoze. 57 mrlja. 81 rad. 188 linolenska kiselina. 99. 28 mirisna rnjesavina bilja. 60-1 za prunje rublja. 143. 113. 187 klorofluorougljici knjige. 109 neven. 132-3. 131 nun. 57 rnlijecni premaz. 13. Ll N !lafta. 92. 188 naftni deri vati. 160 K kamen plavac. 116 masne kiseline. zamrzivaci. 99 kava. hra na. 112 mrl]e od krvi. 131 karnen. 102 naslage kalcija. 131 lice.88-9 vino i pivo. LJ mirisi. 131 klordioks. J 14-17 kreditne karuce. 136 kana. 69 mrlje oel slarkisa. 116 junk mail. 80 kofein. 137. 94-5 mlijeko: hranjenje na iJOClCLt:. eucno. 124-5 Ll voda 77 . 69 mrlje od trave. 54-5 stedn]« vode. 57 27 NTA. 157 jura M macke. 119. dodaci u hrani. 109 ciSc'enje 52 nacini kuhanja.66 rnerilenklorkl. 107 kuhinje: 107 17.43 miSevi. 33 mlijecni proizvodi. 112-13 njega koze. 131 melamin. tzolacl]a. 82-3. 69 bran 130 medunika. slobodna trgovina. 80 neskodljivost. 34. 85 tragovi u hrani. njega kose. 118-19 njega usta i zuba. 60. 119 maramice. 136 jaja.d. 91 lonci i tave sustav. 115 rnaske za lice. 52. 66 ured aji. 188 meso: kuhanje. 155 lonci. 146- losos. J23 kuruena vuna. 188 stobodna trgovina. konzerve s kooperanti. slobodni uzgoj. 17 kucni ljubimci. 13 Ian.kupnja. 50. 137 85 lakiranje. 67 mrlje ad karrana. 112-3 tragovi u hrani. 51. Ciscenje. rublje. 24 otiraCi. 9~ ld01al1. 67 mrlje ad hrane. 122. 37. uklanjanjc. 133 hrcci. 1. prirodno lijecenje. 65. 132. 25 kamenac. 59 51. 98 u kucansrvu. 71 izbjeljivac. 51 limunska kiselina. 73 80. 156 recikliranje. 130-1 Ijepila. 108 samoniklo bilje. masne mrlje. 150. 59 kiroprakrika. 52-3 higijena. 7 izbjeljivac od klcra. 148 insekticidi. 116 laserski pisaCi. 115 143. uklanjanje. 67-8. 109 neiikodljivo5t. 26-7 ciM'enje. prirodno Iijecenje. u perilicama. 98 metano!. 53. 95 kosiraf. njega koze. 157 lavanda. 55 60 kozmeuka. 112. 159 [oguri. recikliran]e.85 prirodno Iijecenje. 16. 127. 38 102 srnanjivanje kolicine otpada. J47 kupaonice: ciscenje. 93 kasal]. njega kose. 70 brijanj a. 26. 161 kreditne udruge. 122 ]ale.

91. pranje. 103 seleni] sulfid. pranje. 22. 25 olllega-3 masne kiseline.153 ·osnovna nJel. 1:30 probavne tegobe. oprcman]e. 156 optickii:zbjeljrva<. 112. 147 maca. 42. 28-9 ramija (klneska trava).6. papir za uruamnje. 38 sJnt(ltlcka vlakna. 66-9 odlagalista. 72-3 uklanjanje rnrlja. prehrani. ciii<'enje. ponovno korlsten]e. 23 mello. 57 otiraci i ssgovl. sagov i. c. ~O sezonslco voce i p\wrce. 13 pokucsrvo od trske..(H:'e. B5 slavlne. 92-5. .rg'ije. 190 pecena hrana. 10. 65 staklo: 'ciScenje. 51 . 49. 17 proizvcdena trske. pcelinji vosak.u'1Inje. 66 sown bikurbouat /.ijani. 124-5 pasta zazube.. 84-5 struja: susta vi za gJ. 47.'enje. lOS polistiren. kuce. l~lJctni'ljublrnoi. 114 145. ured kod kuce. 38.(Qsu. 145 problutici.\ kozu. persulfati. 43 ured kod Jwce. 147 PERC (perkloroetilen). 53 sredstvo zsr pretpran]e. radijatori. 189 rllz za usra.3~73 R rad kod kuce. 10 sukraloza. 79. 81. cHr. l1. 27. parfem. 16.. sok od dumbira. 86 parabenl. 16.ori§Leflje. 48. 93.85 prirodni. ciik'enje. 25 ured .:lovl. Cisl'enje.!'oiaoij. 7tl-9 ponovno I. 59 112 PVC (poilvinil ldorid).kod. 72.e ljina. 39.o. W..isc'enje prozora. 78. ~Iil . villa i pivii. 5'f jl()kLICSiVU. 93. 9i~-4. 50. bacanje. 37. 71 pasrrva. 95 145 povrsmu.l koze. 145 hL'~!M'za kucne ljubirnce. 65 opasni otpad. 155. 190 pakiranje hrane. 25 sredstva za c. 16 Iiltri za vodu. 108 plastika. mel lwei 146 safir. 121 na 56 vidi sods bili. 106 perkarbonat.povrce./ propilen glikol. 109' Strujni kablovi. pJijeclan. 75-87 121 sod" bikarbona. 59 90 popr::tvd. 140cl 31.iScenje. 189 1. 156 prljevoz. ci~~enje. 91 problenu s grl0l11. 95 71. 4. 117. 46-7 proizvodi za uljepsav'tnje kQzl1Je[iJ. 65 perilice za posude. 59 . 52 soda. 101.90 pozltfvnl 10Ili.nje. 123 m~OI1.\: 156 Hi. ci~cet)je. 63-73 rllcnici. oprernaoje. 123.o siJ~J)je.140 kemijsk» Cis¢enje. 150 slusalice.k'1:~t:likij~.vo. 143-5. 146> 9-2-. 51 pluto.tjelljeI~a.\~. protein. 93 91. 63-73 pOST." 9 pe[(ojat. 56 mineralua vlakna. PI'D (parafenilen-diamln). 45 oqeCiScenje zraka. 159 strojno ulje. ogrltce zu bulle. 87 popravd. J46 okrlldhnetil PABA. slijedn. 138.orizanol. 38.oclne tkanine.~~ 17 rad kod kuce. (.. 102 clivallje luuue. U6 pollester. J4'1 planiranie obroka. 42. 96. 42-3 (iscenje. li02 li~[r<l0kn. -13 vlukana. 159 rubl]e. 136. 84-5 opeldlne od sunca. 85 sintettcka. 72 preradevine U4 kokosa.54 lzolaci. 102 posteljin:J. r1jeg. prirodno lijecl'!Qje. Ciik'e. 158 zarulje. kucnih ljubi-.l9 113 106. ogrebutlne. qt)l:ai'i uti kokcsovih plalue. 190 porculan: osigll ra:nje. reciklnanje. 124 trave. 48 onecisce»]e. 117 oprerna. omeksivucl. CiScenje.u.0laC. ogrebotln«. eticno. 128 lJrekidaCi za reguliranje os'. 1~7 os. 32.14B psi. 190 rak mokracnoga mjehura. 112 purallnski V0511k.25· (~$JeQ[)a. od luganje. 19:[ sulM.plocice. 191 stotct. 115 ruztna vodica. 157 Izolu tija. 51.propokus.1!l1 ~lIl(atl. 11. 80 40. 54. 159· reciklirartie. pamucni Jpstui"iCi.saiate. 113 "ieU orgunska hrana. 91. o odgovarajuce odje. 120 J'eV<. 43 pi.~. 107 radni stolovi. 36] 111M> i:. '6. I:U. 64.n plasticno pakiranje. 52 47 113 10 recikliranje.5H. pJ'it. 14. ll2 . posude vidi IOIlO i awe potassium sorbat. 99 sredstva za dezinfekci]u. samoniklo jestivo bilie.scenje zahodu. 137 ured bel kuce. 16. prehlade. 55 odvodnecijevi. 27 smece. I <J 5 perilice za rublie. 138~~ pelin. 24 perrnetrin. 36-8 uklanjanle mrlju. 2Z' pesticidi. 1Q2 117 53. 13 pj~aCi.~ije[lfe. 127 pO'Yfte. Clscenje-.i1l1l1lU!. 47. to-l tist'ellje.gcenje. 1'\5 98 sjaiil.autornobila. 11~ osnovue masne ktsettnc. 11 _proizvodi za c:iS~eJ1je. 50 r.Jod iiplilljoiske Ci~('enje. lesion Z'. 190 djecja. 50 RSI. 129 sok 0(1 1. 113 okrilmetoksicinamat. 91 osobna njega. 154 73 26. 121 recikliranje. tvrdi podovi.1 organska . 9S 93 pokucstvo od barnbusa. perJi~.. 18S organofosfati. so. 40~1 slntctskc orgunske kemikalt]e. 113. '91 1. 161 osipod pelena. 119.ml susenje i slagarqe. 139 158 sindroin ukocenih zgtobova. 129 podlosct zu podovi: mi. 87 13. 1'15 sprernnici zu roplu vodu. slrell~~ Z1\ilIJffnc. sredsrvoza 48. 105 slobodna trgovina. 21 kamenca gbealu. 91. 47.gi. lIiit~d>l energije.'i. propilparaben. pozlata. Hil "sioclrom boJeslle zgrade. 129 problemi ~ vlagom. 20-1. ureil ked kuce. 92.lo. ic. 127-33 prirodno svjetlo.155 osvje~ivaci zraku. kakvoca zraka. 91. 76~7 ovlaziv~ld.l pel propulut. 116.. .'I ulje.102 plvski kvasac. c-iscen)e. 20 prooa va. ] 59 sindrom roktijcnog~! soka. 158. 119 pumuk. 14. 145 ull)("g. . 53. l09 salmonela. 73. pakiranje. 311 ru':nQ pran]e. 23. 1'55 l'I1'lr0<'1'10 :>'oIJeuq.1 109 peleue..iadja. 55 plocice od terakore. 12:1 rasprsivaci za kosu.1 puder. 119 50l. sredstva za pran]e. 2. . punjenja Z. 25 prolzvodl od presanoga drva.ij~L. 129 38 rasprsivaci za kosu od limuna. 154 radon. 113 purafln. 15. 141 platnene peleue.9ri' s ad stresa. 120 bebe.njeg'J' zuba. PI'(ll.a. 139 platnene vrece. ured kod knee. lzolacija. 155. 117. moljei.TLIl<l osruoza. 41 PCV. 56 158 skiclanje Ziunih urpera. 121 rak. 56-7 ured ked 1. 138. poltkarhonat].0 d!.. rolete. 139 oslobadanie kuce.. pirerroid. p II ignxcke. 153-9 mdijat:ija. BO 66-9 41 ozonsk' QJ1l. 109 pecllke.rije: ~teGnja eL1e.8.:I7. 119 sintetska vlakna. 189 Ci~ceJ1je. pr~ni~.H pisace. 52.piJates. 29 bacanje. 112.ecikliJ~lnje. 010\'0.al'- prlroclno Ujecenje. 6.77. 86 papir. 45. njega. 100.. IIZgOj riba.56 pokucstvo. 59 c. mel na kompjutoru. 72 39. 73 .60 recikllranje. opremanje. 75-&7 resorcinol. 108 recikliran]e. otir~ICiud guspine ieraplie.l7 prirodna vlakna. 56. pIVa pomoc. 95· PCP (pentaklorofenol). riba: 11 Ci~cenje radnlh 56 pokUCSLV(. 93 paratlon-ruetll. 13.L 11-. 24 37 prekrivaci. 1. 70. 75~87 srnanjivanje kolicine. 76 odstranjivanie 73 odvodi.t~6lmlsn(:' ktselme. 24 rak prsa. 39 recikliranje. 155 uestnnci struje.27 radne povrsine. tiscenje. 43.87 stiren. oprernanje. 47 orpad.

127 x Xenex. Cii'k~ellje. 71 147 zidne tapete. zeleni alj. 33. 132-3 ulja La masazu.ljevl.1I9 ~. 150.~cenie vodom.l50. 87 uklanjanje mrlja. 90 vje2. 59 Claji: rnrlja. lnsekti. grija6 zu vodu. J9 '17 90.93 Skuljke. susenje rublja. 191 veterinari. 137 vitamini. 26. ulje bjevta. 40. 99 zeolit. uuns-masu. ~tedl. prirodno J 31 l> zarul]e cijeloga spekira. tamponi. 155 rekuce sredstvo za pranje. 15. ]55. njega koze. A uagovi vade. 17.idcl~Ii'I. 60 recikliranje.98 92-5 z.150 voska. 55 z. 98 32 20. 47 124 u ribi. 13:1 umivaonici.banje. rutin" kompjutoru. 120 triklcsan.20 lt$leda energijc. 119 tokoferol. 27 T tili chi. 93 moljci.17 j zlaro. 27 42-3 poboljSav\lnje stanja koze. ] 2 tesko zapaljive sinteticke tkanine. '13'1 kontarninacija. Ciscenje. zastita zlIStjta urujetnl. uznemirenosr oipada. 191 tesko drvo. 145 137 156. 158.60 trudncca.51 27. 25 u llgtjik-G!loksid. €oe. 3J. 1 . vapno. uredaji za reguliranj zraka. zasladivacl. uljc kaduljc. vlazn sri u~ 150. 34 v(lIa. J. 117 tragovi gorenja.23. ] 50 zahod. 116 uklanjaoje mrlja. virulklorld. 114 umjetna svlla. uzbijan]e buha. 137 $ebk. 16. toluen. 50 lzclaci]a. svila. 41 tipkovnice. za peru I.128 trikloroeran sampani pcrkloroetl len. drvo. 95 vode. 91 vi decrekorderl. T)~. 9S" 124.9. 52 vosak. 119 uhobol]a. 24. 151 na hrani. 76. prirodno lijecenje.42 [US. 1'1-1'). bacanje. 56. 25 lijecen]e. 59 zracenje. llS ulju: za kuhanje. 15 od propu hu. terrnostatl. 151 91 \J~i. 67 IS' 54 ulje JlJajCinl:: dusice. 92. vinilne bo]e. 93 roksokarljaza. 135 '16. 41 secer. 68 cllScenje. organskl uzgoj. urnjetna gnojiva. tlk.unorci. 131. 31 rubl]e. z()i1ari.95 Smlnka. i'iscenje. 20 zeljczo. na pokucstvu. 129 djeca. 82-3 uii1alometani. smunjivuujc koliclne svijednjak. 154. 127. 55 84-5 vlazncsr. sagovi. kompjutor. 10. voda. opreman]e. 80. 153-9 uredaji za Iotokoptranje. 72 susilice 20. zamrzivaci. ci§ccnj . 159 vluga. 79 » ro N 1<17. ugljikohidmli. 34. 60 zu.98 zahod za kucne ljubirnce.j'l. Luolen. !:iO vocni voda: ci. 14 omeksivaci vade.2. ]56 emulzj]a.:: 'njaka. 26 501<0\1[. vrata. lijecenje higljen» biljern. 13 1-EA (rrletanolarnln). 117 lUS. 116 I u nib ljubimaca. zaSlita od propu ha. 8 19-29 vuovikornpost. 28 \lo1. 151 toksoplazmoza.rogje. 20 ulja citrusa. bi(. 95 zubi. 148 vid. Ci~cenjl:'. 59 vrba. 37 U5 151 trznice. 29 . uzgajanje. njegu koze. 68.6 21 za rublje. 130 zasicenc 9] 92 perad: bakterijska zi\loHnje. 48 tekucine za ispiranje usta. 66 125 uzgo] povrca. ~3 zastort. 156. 11:$. 94-5 posteljina. 1919 ielefcni. 150. 90. 4Q. sagovi. 66. vino.:ijen3 kucnlh ljubimaca. 50 zidovi: ci~ce(1jc. 47. opremanie. 13. 31 TBTO (uibutlhln oksld). 199 uredi kod kuce. 53 ~cednj" en"'1'gije. 77. 158.158 vemiikulit. 15. 191 uklanjanje uklanjunje vOioja sa svi). 151 VDU. 80 vidi taka ler mobitei! televiziju. 23 rerpentln. 102 viskoza.1 zelena maska. . 120 'nus. 72 uklanjanje 151 vrecice. 17. zecevi.~al11ponl.nj11. ugljiJHIW!lOksicl. 45 illedoja.49 til' > 66-69 toaletni pal ir. 69 reciklimnje.I. 118 ultraljublcasro zracenje. zaru[je sa zHI'nil11 nitirna. Srakori. ugrizi. 91 rad ked kuce.80 urin. stednj" J04-. 103 rnasti. 17 lOO vaze. '159 tkanlne: opreman]e. 98-9 uklanjanje zalijevanje. 63-73 92.eluc:L. 38 zastorl zu 54 130 . 25 od ~LlJ1C. 1'19 tupetiranje. rrakavice. 2Q-~ biclklom.lanjaJ~e. 3'5. 15. 59 srenad. 112 158 z zraka.sunceva svjetlost.T? voce. ]47 47 za pice. rnrl]a.54 vatra. 69 vidi telaxler etericn« ulja u lje bakalara. v valerljaua. J. 47.

. umor. povezuju 1I ll10gu biti i kancerogenl . vatru i koroz. Ostahh 20 u u. rul({lV(~ll bbgolceJ:1l ij~ltlh prQ/. . anem. veJjj. sve vee! i broj hladnjacirna..llU moze Z~ mll'lni p. benz! na .lja.d~1n8S.i kao aerosolni inhaLatori koji oe korisLe hjecenje ast1l1e LI azbeSL Ne POS[oji opaSll.d. [e ED TA Ettlenolamintetmocrena je 1I siroko] prirnjeni kao Prernda se ta j mineral u pIiIiOChJO.krecle. automobila.db moze' d.lja i bolji mod. oc:iju te ~krHUli mensrrualnl je.ogaunosu cak i u rnalim Prenia nekim pokazali su kako l:1uoridu kolidnama. leukemijll BLAGA i ))1ijel. lrbuha.JJ:ijeJlj~lti'11..I bOja i kernlkallja vlaknirna .1I8[~.kronicnu.fomnald.iZm:vali -glavobolju.jali. Tukoder ie sadrzan u vecinl pasta . ali ~ll za godinu prosloga gradevni azbest.1 pULem c10biva iz etile. 1I j sirove rnaterijale kako bi se sprijecilo oneciscavanje u procesima..ja. osipe i. celuloze i papiru. a dobiva se iz strove nafte. Na nesto malo prolzvoda ·koj.i LI Mogu izazvati niperaktivnost.l.jm kolicinama te pr0Ilaiaze moze Diti da iiaZiva rak u 2:i..enaw.o. .Dosta 13la1101a onog. a d~l ga Hi tor)"!e ne llni§tav~lj l!. ·FoJ.1 provjelraviln. koristi gnojrvu.e izazvaii nos".~USl:a v. l1!areri.i proizvodi .r.lY<t. . ill"~dit1djega l'iiV~. o~iJ11 akn se vlakna ne izgdzlI iIi ()Sl:er.ob.mti problem!:: s koioll1 i s ci:(s'Uljem.i. I Termin Z. AEROSOLNI RASPRSIVACi Sadrze topljive. glavobol]u. ko]! se tvornicarua. vapna i sil.t. t"egoba s gulOin. ali spojevi borona SLI u .1XIica i pt. pOpUL proizvotii i LTJ.ki se cl. na primJer.500 mlflnih koristi se za arome porerneca.i. . dovodl 1I pi tanje hrani. posto koristi se za proizvodnju plastike. U LI ale oka te probleme s p disanjern i opekline nakoz.ziva bica.kvoj pr:t)izvodnli nego proizvodi pllOJpiCOIl1jer otplli'itati Cisti boron )e ramni prall ko)i se malo Im. kemikallja iu kuja se toplji\T tianastlji. lwei djece. take du za drvo. spojevima i na SlroPlI.iktiti takooer se koriste .je.Il'ljetnim izoladjl. funglcidima konzervanslma FLUORID Jijekovima te plinoviura ispusnim d'rnu se prtrodrum putem . pe.jll stanju. Mdze izazvati vrtoglavicu. za J. ·u nekiru drzavarna dodaja ga 11 aliprevelika izlozenost.oljeca In Dogi neobnlcleni koliosa.risti. nje·gu isredstvima 1.m· El<lri0i i sprjecavanje ~e Cia je zapaljiv(. .1skoga je t1\1Z. temelje na Sflstojt.ni. izolaciji. .na.vue pos-tanje.je 1'akoder se tesko Z'd pri POH~d. 1 stetno djelu]e nii sredBnji zivcani sustav. za koji znansrvcnlci vjeruju cia je najmocniji putern.ICima drl'.ll1.ijel.0ve. pluca. plucnll bole.la. liml.llcadi.rnoze BORON Mineralkoji dod. apetita. u t. cksploziva..dergijsklh rea.ivnim. zap~IJji:vih cj$t-i6lJl'l. rnogll bitl izl()zeni i ljudi [er Ih 1I lma u mlijeku.I'j'laca m<lflje !. deterdzc:naw Spojevi U . Nalazio se u. omeksivac vade i u projzvodnji kemikalijama.u. Moze sleLno djelovati 11:. pJ!. ltigWtf.ijskh:n ol.ovo ujelovanje .na 1Z p. a naci u okollsu tekuclna okusa.in U lekucemll koji se takoc[er kucanstvu.1 u). '1':< goriyo i II10ze ~e Vrsra era!lo!a ko.3.lt~k prehl'ani za neka . .utaci. za zaCinn. legobe s n':produkl. bilo iii dodirlvanjem nlo2.!ca. luunidbenom lancu.. osipa po ko.!'.i. za proizvodnju te u j)oljoprrvredi.ll gena .j.rijeClli propadanje zuba. Oko.oze biti . Nalaze se Ferioli susadrzani srnolarna u rvrdo] . Ql!'@van alm. gastritis.'1l. Njih.l i rak (rri. 8 SREDSTVA kemijskJh m.z~\PJavo.1jp.v. slabost. boron cigaretlloga i dima. pOlw~anju vrtoglavicu. praizvodim4l za AZBEST IVIlnera.'lslpu. nadrazenost iz bakteri.RJ ECNI K ACETON Proizvedena male prirodnornu bezbojna mirisa nokte.ost.u.rnije$ati·~ b.h proizvcda ne sadrze B0 JE FD&C hoje (koristese 2. Sve dO. Aka aka se nade ENZ I M I vodi za pice.lca satlrlavali nn krovu. ociju i tegabe.J edl na [e to plji va azbest.ilte-rijal koji je stanju. OS!P.1 i pi:vu kad f"ernH:nliJ<l iz kOJ'iste se Bezbojni se bo vezivanje lzaziva plin Jetlw 11111'i5<1 koristi kQnzl:!rv~lI"ls. Oslin toga. U i.olll.na.':i i tegoba s disanjern.6ob"rBaCn. dobrolTIu . Mogu izazvati hlperakttvnost ponasanju.od proizvoda pOpllt zbunjenost. srcane ostecenj.rske. FORMALDEHID izazvaLi.I~dt .1 II pravilu. nadrazeuost ciklus.e se u. pluca.organl1nfl.lSLL PreLpos.WOg sust:. proizvodnje. bojama.picni spada..IJi ['<1st ali . 1I kemi.LJ. proizvodnji sredstvlma pokucstvo Prirodni vulkani j i deterdzenata.locil1.:.lnO. sadrzi vise benzena .l. U t~l.iJid oZe pwlJzrO. Unistav.gim i. m.jetlll'ip~~pL~u. prlrodn: sasiojak A ROM E Oko I. ETANOL Vl. izvori benzena su suruski pozan.1 zube. pos]jeclicu in. selaka i vauostalnoga stakla re u drugun Sadr. poremecaje u otrov izradu odstranjivaca ki. lCr. Za paijiva Je i izrazajna laka za za se moze mid Korrsti se za luzina na Zernlji.. Zrak II prostorijamu.' Q~lab.eJ'<.i~njLl izbjel.i.a.lzv~lI:i lIl110r.zazvalJdepl"eslj~1 bdoz.ivotinjul11u . ali jJ(ltir. ku<Mn~iiY. Proizvode u kucanstvu.lID. karnenoga izraduju ugljena. Benzen mineral koji se u prirodnome n. opis FENOLi Derivati benzcna shim i procesu A MO N. kao blagl anriseptik.l kl.ja za fluorid ne pobolj~av.re koris1lo za proi?vodnju proj'Ll(ocia 1I PO[l!L1l o. ua prirnjer.1 strove nafte.l s clis'anjeb:t~ gllL!Vo. piletini i ribi.!. moze bill i. 1I wd 1I bllbreg<l. ispravnost dodnu. pbsli. milia idozenost pOl'emea!je .1 koji se ne pije . Baton je bil.ma L bOIOllU korii. u kojima ga una. dioksin katkad se koristi [ednoga oel najouovnijlh dioksina.LI. otrovne plinove.e.nu.e U obliku b"ijelvga.6. inlU. ·sredslvu ZH qa Zapwl. mora biti navedeno sadrze.e. KEMI)SKA msprsivac lItbl.jival1jem c1nl<! kioL0m i drl!J.Be pl'e\rBe knristj. rakoder.spuljivanjern takoder otpada.~1 .1"1d. lijekovima i kozmerlcf). proizvedeu se zaumjerna tkanina. .1Il1)je.o bi PQtakn1. Dulje stunju. -srecisrvo za Clscenje.e.upijaju.tvu.. izlaganje moze dovesti 90 rnudnine.JiSllll1:i osobnu ciscenje <leroso1tli Sl.l lzazvati dvostruku mucninu..U1 ll1:in:eraJ biljke.lJ DIOKSINi Sku[llJna kemijskih spojellQ" ne. mutacije gena kod ferusa.trebalo bi koristiti stedljivo oprezno jer i.vo.: enziIDi poja se 5ve teSee povezuju s uc.setiamcleseLih vazn.'!.ih obnovJjivjh izvora.ljenl. dezorljeuriranosr.1avlja bi.Ier ill u ima u pnrodi 51'0) put . ekce..enzino.rnoze i<J.estalom V0111_ Oshrb.nolo~ki .Dokazano kloFOfluorougljike). 81.kqilig. nadrazenost grl.. vectna Prirrxlni plin uSLra inirisa.kOZ'l lakse .(. (vkli glazuru. BENZEN Hezbojna tekuclna slatkasta Dobiva mirisa. u hrnni. Medu Lim.i element ispod). prodrijeti korisri mikroskopska (azbestow) Upruvilll. je u vodi . Bezbojna sol.1 vi8e raziha. Duda vallje fluorida zabrunjeno clrzavama. boja.1lu njegovH vlak.ll1el..IJle stanju nalazi u vodi.ji ci. a p..:i[Jl se od katrana pokazalo ekceme.u (vid! talwcler Mogu ll1Llcnio.01jnj~1.sti. UobiGajeru minemli poput soii. ibuci. I.r13mazima i j sjajilima.ds1i se za automobilsko .lT1jel'.e i. koji ~adr:Ze amonijak. astmu. tragovima je bezopasan.l'I.iti i m iznentldnll .Jju nlrjje orgal.IDC!lIJe.giroko [e omeksivac vode.1:1- su otrovni.. 1.i. LI VOelll je Pojmn se korLsti ZH opis proizvoctl koji se.! AI< daskarna za glacHtlje. .80 posto nrnonijaka.1dustl'ije.na ljudski organiz.t derivata 1I .c.iju.lakse.SHut cl0It.<:!ozenosI n:ioze izazvati nadrazcnosr lspitivanjima na iivotinjan"la se cia su kancerogene.primjenjuj.i pJ'Oi<."st~l al).a[erijali za SeCerIle l.cla jest ~to t'W. plocic31TIa rut podu u cijevinul i otvorirna s. prai.c. naftnogil dertva~l. Daclt<lMnosti 'Q)~j~l. gllbit>lk koze i Prirodni katalizatori dobivaju koji se isrrazivanjima. U se je krlstalna za ('iscenje i kisclina Izvore vode kako bl sp.[1lltrag LI gnojivima kak.l zube.ie i.~tetan [\.7. mesu.vocinju deterd2. voska za BORAKS Boraks ill natrij-tetraborat stanju rnaslacu.aWliWI dozvuJj"cl1.I..lalcle. a plastid.ila.lll ku6111l.enost .lmporan ria vrLlci.u prirodi.i za razne grane stakla i.p.je l1uzan ilec13l'll. Kancerogen olwli5 j opasna 1I je znanstvenlka fluorida.do kHS.1L1I'~' i.lwlije. . si)ltetic\. a~~e~~ ZijCI.kci.6gim europskim se bolje raspriluju te ih pluta i . nece 11 1'i plinovi Illogll u pluca i kOlu . grla i ljepila. lako jc zupaljiva.isLe.se sintetickin.I za . U malirn kollcinama udisaniem acetona.\sprili\l.bi.ezo1dionI). Vise se l1e kqr. cigareta i na odlagallstlrna . vrtoglavic. da ga tetraklorodibenzo-p-dioksin (TeDD).ohohl koja ~e Il~lIazi u \lim.ise j</i izraduju s azbestorn. il. kod ljudl te cia djeJuje 0.canstvo.(j)im rakoder arnonijaku ocijll koji je ikada srvoren sinteticklm Dioksini mogu izazvati se i s rakorn.

Jm.er je IZB. 'edam clo FOSFATI Soli fosforne kiseline koriste se je kao ornekslvaci vode. pOnaS.eka~1 kor.ic':'jneparafina dieldrin. za rak kod Ijudi. upotrel a n kih Italata proizvodnji Drzavama zabranjena duda.1 z.i -inskoj opremi se s rakorn dojke. iZlli.inl.tni susm v. n] gu i mogu i heptaklor.voclnju klorol11.ulm agencija za zastitu disnoga PovezujLl se s unlSta:vanjem ol1ei.u insekticid sampona za stoku i dornace protiv lIsi j losionu za .roeili d formaci)e pri POWell!. OsjetljiY je na lIniiitUi svrab.nna. grijanja cervttina (oa koje otpada jeclna kubinjskib Ako c stie dask u kojoj [stwzivaojiJl1<l na zivotinj<l111:. kanccrogen. D biva se PARADIKLORBENZEN Eij I.osi kao jer se Nitrati su (ubrzanl sus:a vuna. vrecicama.ni ih a sUll1l1ja ~e da su i moze lovt:sti do Fwlati koji se korisle 1I ()la pahl.izvodi bif'enlli.ren. no djeluju tako cia spustaju tijelu krvnl se lako apsorbira kroz kozu. pusuda. ako se iilb. za jzradu pak:iJ. za kucansrvo lzazvau rak lwei mlseva). kruti za bebe poput j. PCBS J'olikluril1lni bil(. pestickla.mogu porelll do piju u zmk . kao Bezbojna otopina mugu priieci u nitrite. Osirn toga. Tako i. 1l. koze. ORGANOJ<LORINI Skupin<l kemijskih se dobiva Lkani1l<l. otrovni insekticid koji METILNI mijesaujem ALKOHOL koja se dobiva soli. stvaraju se poIikludrani za kOje je pozn<1LO d:1 i 111k. izbjeljivada.a .agtitne odjece.enosl glll<lnjem eiju.li l.ris pOPlll kuglk:a 1. boja. l\1l. kozc i grla.PI mcla s nu '1 roiz. s. bez za i l1ltra te kao 'pblu:ov na [Jovriiinama elemenala.lmo u clrugiln MELAMIN TernJoplasticn. iZ~I7. Izlozenosr KLOR Teski. Poznaro cia su stetni za okolis: mogu izazvatl eutroflkaciju ruSL alll II vodenun Cinl. se rnozc OSHIl1 bo]a. Ozonski od sunccva Na razini zernlje j Own j rnolekule zatim POllQVOO izgraduiu. umjetniru umjetnih koristiti za izradu I.istili uf(-.111l :W osobrur mal k mogu 1I heksakl robenzen i peruaklorofenol. Dulje Izlagan]e rnoze potaknuti alergijske reakcrje. i<!iazvaLi nadraien susta 11<\. Europsko] uniji zabranjena je 1. obiCno naj'mim lerivaril11<1. zaiop]] KSILEN 1. energije okoli5. tokova o ZO N plin koji se sasroji od tri kisika. povracanje.n se kori!. HIDROKSID soda. 'ekolnsl.primjerice. PCB.. zutozcleni kao dczinfekcijsko plin jab sredstvo. spoj '\. tegobe pO\lrSil\(:!.i. Am cis enju i tI za gasenje pOlar.anja od polbtireml te u hladnjacima MelmnJ. k.1 iz koze i gdje se koriste gllojivQ. koristi se kao izbjeljlvac j Prvorn svj tskorn raru kOl15t10 se kao kemijsko oruzje. oslabjeti podrucja moze dovesti a dokazan od umjetno ko]t sadrze klor.i metileria krajevjl11.IO sredsrv.. ri.e r 'mete prirodnu. zUlIlljerwsl. vrtoglavlcu i drluuvlcu.tiaja. l. za lluorescemno hidraulicne l n~\ . JAKA I<EMIJSI<A SREDSTVA igr<lcaka za upotreba U ucinak "sraklenickog plina". DEI{A.umora.llj do 4.~I u vecini vodenih ipak cneciscu [e okolis toplih razdoblja..lor prodit'''' o~jetJjiv" u kozu te Inoze oCiju. tzazivaju glavobol]u. a udjelol11 masti.l cia izniva natiraziti pranje.moklonni diok.l ~LY:lral1.l Jlai'lalin se Sllll1!l.:a slrllkl~lnl C:i. Z. bojarna. Iwn('erogeni.:ni[j Sli kO:7. moze nalaziu tkaninaruu. U Sl'ccistvil11:1 zH·d(!zodorirallje ovlaiivaC~l. Moguce je cia je kancerogen izbacen u cijeloj i za ljude.al'. madraca. kojl zasihnoga 'U FTALATI Kemikal ije ko]e se koriste za plastlficiran]e. Kada NAFTALIN Ta hlapljiv:.cljecu.don. Naftni derivati su u sirokoj primjeni Mogu se sagovirna ~adr:l. kao insekticid za razlicite vrste bilja I. izazivaju sterilnosl. Maze izazvari murninu.e u veterini. cierivata. Nj..lnl.. je ogranicena. gelje tlak. Dafta. koristiti umlesto a I1lIlOgO je jdtiniji je i OIJ'Ovan. sredstvimn za pranje te N'1Vecien je kao ot. mote zavrsiLi u hrani s visoicim Drugi proizvudnja stelna za ok lis. rn 1"'>' Z 7<. vrtoglnvlce. Takoder poznar i pod rrazivorn \wsIJ:. lastike. KLOROFLUOROUGLJICI «0I1ste se kao plill \I lllU~~n kama. 'lV:leni zavr'avllju liLi no. I'rl.risl~d uljml p]'()izvoda zu ooobnLl njegu.a ll1oljce. moze djelovati na sredisnji ii1I(. dezodoransa.lnjc::n je i u nekim UJ·z'!V'. prOlll!.l.10gU paraJiJl i 5vi. [\. plrul1cn i rnirisa. U Sjedinjenirn Americkun ftalara.V:Hi sprjeeavHnje ~apalj!vo~tj kod paldraJ1je mogu za vrsiti brani ftatm glavoboIju.\I. Moze se j~pinl na poljoprlvredmm zenllji~.a IIlergel1i.neobnovljiva rastavljaju na osnovne se Iros i mnogo oneciscu]« stvaraju koji dodamo d] luju na okolis. regeneratora.1 m. rak Iwze i pobac:lj. promjene nadrazenosti povracanja ponasanju.iji je cJ. otopina konzervansa <:<1 ci$celJje za drvo te san'ponin13.lbrega i jeln:. Najrasi.. 0 mirisa. Formaklehid Ij ci. djecu. prornuklost. T. 1ll1lcniJ1u. i srcanili. poput sirove izvora sastojke. tp n~1lje na vfuCinu.II1ja. bilumena koja se koristi za drugi pro. vnoglavicu LINDAN Iznirnno do gla vobo Ije. glavobolje.ro\l.i za PVC lekuCiIl. ruineralnih sebi nisu skc dljivi. na [·arma.:r.JELJIVACJ ~lirola dDclajll se ka. NATRIJ kausticna NITRATI Nalaze se 1I se koristi u proizvodnji mirisirna hladenje. astaju procesom u kojcmu se neobradene tvari. ravnotezu). povezuje iSlIsuje prirodna NTA Nitril tri crena kiselina (NTA).ll1a.I.1 pok.tlbl'}. \I Organokionnl povezan sterno mogu iia:w<llj rak U· maramicarna i sokovima. lindan.pVC plastid. lJepila.lna uniji. bezbojna proizvodima.l se papir i nokLe. djele proizvodnje).oj je kao zarnj<::na za fosfate dl:!tcrdzenril11:t :w pranje k.ze na tClTIperaluri i povra~'l. aldrin. takoder. fwlat (DEHP). pilj njem spojeva koja klma $ olruvna ~kupina spejev:I kemijskill. DDT.logi Org.ieLilhcksii. IlQsa. s hormonorn zena. Ijll te ZJ~lka i kuglIcama [ rnog'u iseu dti. terpentina.jll srnoga za oneciscu]u uku1iii.!j protiv eJekuicnih iZl'adu sjedala u automobilirna LIproizvotinji kemijskome . medu U vjerojamo. Uclisanjelll moz izazvati glavol uL11manje IU<lne i proi:/. i slim U uslma.1 Sl'ijeta.j. pri. povezuje za . \1 1 koristi se se u . OPTICKI Derivatl pre(lrorili !ivj II kentij za Iwsu i bdwva se ne veiu sc s visoldm krvnlm Llakom. mucnine i nesanice. Zapaljiv je rak u Zil'otioja na kojima je ispitan. o. ~~lpuna. polimer etera bazi~\ se cija je i iz llaitnil. ubrusima. rad honnona i. . sredstava Zl1 daskama ruzevima zuhe.000 poscbnih tekucina koja nisu navedeni. se.oglavicu.f)jLI. lzulmno te problema esnogenom prirodi i sarui po LI godtna. stalirn. SUI v d OlP )'111zlJnl pokIev. pasti:Ullil Zit Hlapljiva. tesl'o se Medu ostallm. poput rougljika. kao podlog'! svj do.~ecernom bolcscu oboljenjima. izazi aJ lIei glavobolje. (\ iz siJOve na rle.J dobiv~1 se Sastojak je zraka i asfaJta.l mrlja. neld su nezeljl:!l1i indlls(lij~kilTl kao u. zJ'ac:nih NAFTNI DERIVATI svi l1al111i derivati. olcollsn srnatra kako je J)EI~fP.vodi u fIln gi pI" izvod· indusllij ')d.u zminih sjedala. papirnatim Forrnaldehid vlaznun "otpustati" kasljarrje. Ti spojevi nalaze na primjer u i igrai:'klulUI te II nizu do grceva i napada]a. rasprsivaca grl. primjcl'ice.j\1..]ko{it.i koji visOj od sob11e. U rakoder min orgalL~kim spoj virna.'inJ.:ISlli1. Koristi se za tretlran]e sjeuienja i stabala. ozonskoga pridonosi ornotaca globalnorn i ima]u M I R 151 Mnogi umjeini proizvodima proizvodima naftni derlvati imaju tokslcne ruirisi u nuspojave. boje koze.iirtuje S(': ·okoliil. MoZe llLucninu 'J. Time i a uafte ..UI ili .!.. izbjeljuju i climetilena. U Sh'ol. zapaJjivOSl'i. oneciscivac je okolisa oruoraca rnoze izazvati ulergi]e.'tecenja bl.'n<len.mno 7. pal'l'brw. i za podove usne.l i pluea. na naftnim eleriv:Uima SasLOjak nekih osvjezivab kutija za hrallu. i opasni nusprolzvocli zivQLinje_ Aktivni je sastojak ukhu\janje katkad njega. 1~lln. p(uern(:caje s lIisalljem. je za proizvodn]u sastojaka koji Izlozenost rnozc dovesti kucansl vima i kozuietickhn proizvodirna za od drva. Mo2e se I1m'i Skoljka.ko bi 1I vi Iljivo V zracenje laksali zahoclskili osvjezivaCima za moljce.nje le ZIlojenje.ll llij:l. ulj. l'tahu.ihoVH na lrai.\zaIi su kako velike koliCine DEHI) t~spadaju m'lamina ga ima st reakcijOLD koji BU se ll.llnpDI1. ku 'ine. kojl > neki call i ieske (cak J. l'Ilecl.indan je iz upotl:ebc Europskoj kao ornekslvac prin1jeni II 1'0 Ie. koristi se za uklanjanje boja i kuo visenarnjenslco sredstvo ornorac stili zemlju UV zracen]a. 111. Dolaz Iljil!ovon'l iz neobnovljivlh prolzvodnjom izv m i apamLima procesil11'~.. pllnove kloroflu Jijelov ozona. za iZl')d.1 IJ11.

.i ko. koristl se u smola (polutvrda >IIi je rnan. TERPENTIN Prirodna drugim muterijalima.. lma svojstva koja sprjetavaju. na kozu. da [e kancerogen. pogorovo LIruasnoj hrani. Proizvodnja terpentlna 11ijcsterna za okolis [er se ponce rast drveca do zrelosti i dul]e. Di"ugi je 11. jos je (j~cel1je koja sadrze tvari koje Dobiva lie iz u kojima se naltnih derivata mnogirn pvc te mogu izic. pri porodu.1 gUJ1)u. proizvodnju podloga Letona te kuo i'ivrsLa za rnlade hilj ke. koristt se kno insekticid. oci i gornji dio disnoga djclovau i na probavru kancerogeue.a listi uite© raka pluca nakon onlm podJ'ucjima biLi jedalJ ad najve~ih 0l1e65Civa~H okoUs:\.~Lima vode.kel11.r. Prernda lnsekticida. teska ostecenja vida i disnoga susrava ~ ako s<' okolis. se S ostecenilma moguce spaljuje.ikliratl pa ·se ill astmc.I1:i rak~1 lwei s bllbrczimH. pogotovo (Vinilklorid. plin donekle PVC-a.ciro. S. J'ilm se ne plastilia.enO]:fwr('lcl11 . drugi mrbvn.lllll st. pararna stirena depresijll. prorniene kOii. cijcd: se s kore iJOJ'OVH.mirisa. podloga za smola.) Radnici sumnia se cia izazvati rak i Iuznatosn otopine. PERKARBONAT Natrij~p. dlvenih mim sunca..izazvati ocliju .i peroks1. l=i111no je (uzrokuje nesvjestir.ciSCenja. koj[ kurtj. Premda jt: uporrebn zaustavljenn L! I1j1110V<I izlozene. glavoboljll.i savitljivija. . Na: g~lje ga [l11a..rri1atitisa.a korwte se qtpad.l. de. LI proizvodnji prosloga sJ:Q.. oSlecenj.e se Qbra<!illj@.stati sterne koLic. i poliestera IZaziva Dlutaciju gena Ll Jjuol. Neilla stetnoga prQizvodirna za pr..lstika koja se najceSce koristi.e.ne djeluje na proces ~Lelan je za .ob. a je i da je kancerogen. PVC se koristi prozorsltih IJH Ul se cia je )umcerogen La Ijllcie. posl~lpttill1~ :vclLU. poput olova. iZ<lZVilti J1loze utjecati na sredisnji zivcani umo!:.) ostaju u vodi. phis like i boja. POLISTIREN Nanni nusp~oiZVod SLl mucn. papir za je uzrok deformacija plorla kod zena koje su IUU Kako bi postala meksa . bi.IUCll. Dokazano je cia su kancerogeni kod IjLICU. vezivno sredstvo dodatak klora.Jje(~!. sirnptome naiik na astrnu i gripu. akapi ulj. za izolaciju.oski razgl. j 'u wl I. Moze «krilonilTila. Sumnj~1 :se' da pvc Ie tvrdil .llTInja 1:\1020 spoj'vi.'ialica za kavlI i. kao vinilbenzen.~taju i. Tal<0oe1" luoze .l. Oneciscliju STIREN Sjntelicki kernljskl spoj. izlozeru viuilkloridu lzolacl]e. po Ijudskozdravl]e. PERBORAT Natrij-perhorat retrahidrat je bijeli novom otpustau autornobilu rakeder. Primjerice.nja.l koristi pakiIanja RADON lfklanj~lnje mrlja i .~V:a. 1.1 i nije za izradu okvim. diinu. bolova te u PVC. phisticnlb kemijsb otopin. smole. Ucli~allje . u izradi kocntca.ol. osnovnih ~e llli5iCLma j zglobovima lli feniletekn.ne. Koristi ·5e u poremec.mp zarnjeoa I 2. a mogu sustav. Sveprisutau UZ porernecaja rada ~titl1jace.i votinje. vune. glavobolju. Metalne soli odvajuju masti od LIlja. slatkasta lsparavari materijala. zidnih tapei:J. ·cjjevi. polikloriranih minlmalni tragovi bifenila mogu se lspara van/em ili dod tru 6 . plastike. plina ili ugljena). i IJokuCslva.i Dulje izlaganje rnoze dovesti do ostecenja bubTega i jelre.r. P{)ZJ1at [e etenilbenzen rekucina i.e ucinkovit kad se nanosl izravno neklh drugih se smaua rnan]e !lkodJjivim od upltna njegova neSkoc\ljivosL PH VRIJEDNO$T ·slTIoJe i ett. gumc. pi:retrina koji se u prirodi nalazi na cvijecu.izloi(1)i'stJ m6ie vellke koUlcin~ l. jela .1 za j8ja.!dCl1og~1ulja). PERMETRIN Tvar bez mirisa. staklenc knzmerike. kristalni prah koji se dobiva iz natrijeva sredstvo prascima borata i hidrogenzaizbjeljivaIije: u kad se zagrlje. probleme slabosL IllcLnje otpu.U I:OrllU slueaju..lj II r~c1l1 p[uca 11. nokre. TOLUEN teskoga OSiP. Qdjece. t.~iJ]lplCHlle vuoglavice.ne)"al nalik na liskun Koristl se koji se doblva od silikata alumini]u i magnezi]a. Permetrin dugotrajna je zaiitita protiv kukaca. Na iuta ili smeda uljna mjesavina VINIL Poznat i kao pqliyLoiJklorid (PVC). Kod PVC PolivinilkJorid (PVC). i se ocllaze ml odlagali.ine bomna. igracaka:. gr~ldr'lj~•. progutaj. cijevi i Za hranu. kernijskih aditiva i jc.0otr~)IIni pepeo.. D10:l'c:: z. .njll' mdi oaktivnl. iznimno su otpcrrd osraiu 1I okolisu dugo godina. pakiranja materijala. .ro dll iz lokalnqga zdi':llislv. nil< kod mvOnin. pa ki fallje hran!"!.dwder je poznar i kao villi). poo bez pLlse"nja."r1mrpOilat je najekoloskljl uldanjanje djelovanja oel 5vih sreclstova z~ mrlja i izbjeljivaca. Naj. isparava lako.ll clbd do prijavStine ~ ocljece u proceSLI kemijskoga otrovna $takora).1 nekim a. glavobolja.okolis.obradivanje tkanina. vinilllih podo\la.PVC iza~V~. LJ prirocino. kancerogena te je moguce Moze .1 jctre. Izlozenost poremecaja moze dovesti do d iQ~lnju.tlora. polietilena. boll u Z~. bezb6jlii. odnosno pare vlnilklorida . doda]u joj se Itaiau.lra:.i koristi se u proizvodn]i gradevnih sagove. PVC i mogu disanjem i clrkularijom. Ijepll:. za tuseve. nadrazuju kozu.d. tegoba q Povezuje jetre i gLlsleraC.e . a 1110g1l MjEra klselosi].il111 taal!l. te za rnnoge kucanske gradevne rnaterljale.ijskj DulJe lzlaganje SlISl'av. Mogu izazvati dermatitis. U I've ako su novi dijelovi na rnogu je sadrzan imali Vlnil. PERKLOROETILEN Tekuca se Zit veZanill mokkula se koristi z<lproizvodnju l'o[istiJen je oneciik'ivac kalupa.i . ZHSto. Ti sastojci kemijski se ue vezu uz SINTETICKI SPOjEVI za SULFATI Dodatak deterdzent kojuu se koncentriranl pretvara U VERMIKULIT Prirodni n>i.ostranjenije je za pmnje .::1.urui'nille . pakiranje. bile dugo "[akn" kemtjska sredstva djeluju povrsinskl.. Pare stlrena sustava. U pl'olzvodnji S(Val"d stell)i te naclmienost ostecehja PVC. kojiOlU mote is('uriti llieJJ1lju i (dugi l~mac stirena). PLASTII<A Plastika predstavlia problem jer !n()~e "otpustau' pare. Bezbcjna glavobol]a. vinll je tennoplastika je uasrala dvadesenh godma koja zalosr. oni rakoder mogu isc u riti.racili 1.l1li .1 pvC je I:dko re(.'i V~111 II nekoncentmanl deterdzent.pakiranja. diok~jll. defonnatija pobacajll. Cime se Q[pu. primjer laka zu i Sumn]a se oneciscllje opasan okolfs 1 moze bitl su .lI.primjerice.r. bilo liIj i~PitiliU jette i sledl§njega zi"'Gallo~'sust. po okolLS. j za :'. koristi za izradu 11<1 modifikutoru. naci u raznim vrstama hraue.t! ·z urnatan je. Za mnoge pare surnnja se da pare cpoksidne plastike izazvati plustike 1. Maze iz nexih pogorovo plasricni mirisa.mje.. u duhanskorn koji ~L1 Konzervans ko]e Be i. To je klori:rall<l pl.derivata (nafte.~·ldiv. ~~jj pranja cltza varna.i osraloga c:rn()g(JrWf1(~g drveca.zap~\JjiYOSL dobiva 'pretvaranjem prirodnoga naftnih . Sinteucki je obli]. slarka mirisa.iVOti. cinka i organskih Iirncnih spojeva mogu se dodati kao stabilizatori Vinflklor.d.rasp.Ze.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful