/ ..>._..

_...-

_..-.-::..

Prirucnlk za odrzavart]e zdravog zjyotnog prostora
bez stetn ih tvari
L___=:::==~~

Rosamond

R·chardso

PROflL

ORGANSKI

DOM

Praktlcni

vedic za zivot bez otrova

I.

ROSAMOND RICHARDSON
FOTOGRAFIJE: RUSSELL SADUR

PROflL

lim
DI( London, New York, MUnchen, Melbourne i Delhi Za Kay, sa zanvalnoscu i uvafavanlem Tekst: Rosamond Richardson Izdavac: Profit International d.o.o., Kaptol 25, Zagreb Za lzdavaca, Dan1el Zderic Glavnl urednlk: Drago Glarnuzina Urednica: Sandra Potrnir Mlakar Prijevod: Andrea vlahovlc Lektura: Mirta Pripuzovit Korektura: Sandra Turalila Graficko oblikovanje: Kata lvankovic-Maric Naslov orlginala: Organic Home - Your practical guide to toxin-free liVing Prvi put objavljeno u veliko] Britaniji
2003.

SA D R ZAJ
6
UVOD

v

66

Prlrodni odstranjivaci
rnrlja

126 PRIRODNO L1JECENJE
12£ uoblcalene bolesti

8
10

OSNOVE Organski dom Cuvanje vode Kakvota zraka

70 72

Pranje na prirodni Susenle i slaganle

naein

130 Lijecenje biljern 132 Lijecenje vjezbanjem
BRIGA 0 BEBAMA

14
16
18 20 22

74

RECIKLlRANJE OTPADA Smanjivanje otpada

i34

76
USTEDA ENERGIJE Svjetlost Grijanje i izol.acija Kucanski uredaji Prijevoz 86 30 UKRASAVANj E I OPREMANjE 32 36 40 42 Bojenje i ukrasavan]e Prirodni materijali Sintetiilka vlakna podovi

kolldne

136 Kako hraniti djecu 138 Pelene i njega koze
140 Odjeca, posteljina igratke i

78 82
84

5to reciklirati Organski otpad Opasni otpad u

godine, Darling

26 28

Kindersley LImited 80 Strand, London WC2R ORL Prvi put u paperback izdanju 2007. godine, Dorling Kindersley Limited A Penguin Company Copyright © 2003. Darling Kindersley Limited, London Copyright teksta © 2003. Rosamond Richardson © za hrvatsko izdanje ProfilInternatlonal d.o.o. Zagreb, Hrvatska, velja,ca 2009. Sva prava prldrfana. NJjedan dio ave knjige ne rnofe biti objavljen iii pretisnut bez prethodne suglasnostl nakladnika i vlasnika autorskih prava. ISBN 978.953.12-941-0 CIP zapis dostupan LI racunalnorn katalogu Nacionalne i sveudlisne knjlznlce u Zagrebu pod brojem 680602. Reprodukcija fotografija u boji Singapore Colourscan. Tlskano u Slovafko], TBB s.r;o, Ul.o~ilismo sve napore kako bi ova knjiga, u vrijeme niezina tiskanja, sadrzavala sarno aktualne podatke. lpak, informaGije u knjizi podlozne su premlenama. Ideje, postupcl I prijedlozi sadrfani u knjizi ne mogu zamijeniti savjet strucnlaka. Ni autor niti izdqvac ne mogu bitl odgovornl za bile kakvu stetu nastalu prlmjenorn bile koje infurrnacije iii preporuke iz knjige,

kucanstvu
Ponovno koristerije

142 KUtNI LJUBIMCI
144 Kako hraniti kucnoga ljubimca

88 ZDRAVA HRANA 90
Pravilna prehrana Prirodna hrana Citanje naljepnica ~to pijemo

146 Suzbijanje

nametnika

148 Zdravlje kucnih ljubimaca 150 Higijena kutnlh ljubimaca

92
96

Sagovi i prirodni

98

100 Kupovanje hrane

44
46

CISCENjE KUCE Prirodna sredstva za ciscenje

104 Uzgojite sami

152 RAD KOD KUCE 154 Uredivanje kuce 158 Osrnisljavanje radnoga ureda kod

106 Priprema hrane
108 Cuvanje i kuhanje

50

Prozori, zidovi i podovi Ptlrodna kuhinja Ptlrodna kupacnica Pokuestvo i oprema Stetocine u kucl
110 OSOBNA NJEGA

5.2
5.4 5.6 60

prostora 160 Financljska pitanja

112 Citanje naljepnica 114 Njega koze u8 Njega tijela

162 Izvori 178 Kazalo 186 Rjecnik
192 Zahvale

120 Njega kose

62 PRANIE RUBLjA

122 Njega ruku i nogu 124 Mirisl

64

Sto treba znati 0 rublju

prakticne 5 kako bi povecala sviesnost 0 posljedlcama bavljenja kucansklm poslovima po nase zdravlje i sigurnost navike. poput napomena proizvodima. dajemo korisne savjete 0 ponovnomu posebnoga i reclkliranju. Sve mora negdje otii:i. Dajemo upute kako umjesto prirodne koje su jednako i ostalih otrovnih mozerno koristiti a ne izazivaiu nuspojave. i utjecaj na okolls pitanja su koja se ticu pa su i ana tu uvrstena. siguran i prirodan kemikalija dom. otiske". za sobom ostavljamo svoje "ekoloske ponovno koristiti iii Ponuden nam je izbor. ali pazljivi]e.. temelje se na lako dostupnim U opseznornu koji nisu odjeljku Izvori naveden je u svakodnevnoj popis mlesta upotrebi. manje. Nudimo a te lakocom rnozemo promijeniti cak i dugotrajne savjete. To su podruda nasega zlvota nad kojima imamo nadzor.UVOD Kniiga je prakticni stntetickih ucinkovite. S obzirom na to kako zivimo kao potrosacl. smanjiti potrosnju smanjiti koristiti organsku hranu i odabrati potke bioraznolikast. vodk za zdrav. sto je ad znacenia kad progovaramo 0 tome sto se dogada 5 vee iskorlstenim stvarima. korlstenju Takoder. u kud koristiti neotrovne a ne si nteticke tkanine . na planetu ima sve manje mjesta za odlaganje vee se talozi na smecu. aka lis. nasih odluka gdje rnozete nabaviti slobodna proizvode trgovina uobicaienl Prava zivotinja. Mozemo kupovati stvari. . plinove i oneciscu]e izvore vode.a Primjerice. Odlaganje na moru nije dobro rje5enje. koristiti manje goriva tako plastlke. potrosn]u preradene hrane eija proizvodnja proizvode za eiscenje i prlrodne. smanjiti i reciklirati sto cerno nepotrebna putovanja ono sto utjece na voziti bicikl. kao ni spaliivan]e. Oprernljena je iscrpnim informacijama nasega svakodnevnog ukazuje na to kako jasne. otpada. i uputa. T@ je nov nacln voden]a kucanstva. jer se tako otpustaju otrovne pare. otpusta otrovne plastlka se ne razgraduje. a cak i male promjene mogu tornu znatho pridonljetl ako to ueinimo svi. Mnogi savjeti su tradicionalni.

sto zahtijeva Podne obloge stt ~2 STVARANJE ZDRAVIJEGA DOMA izgraditi nove kuce. Bit . 14 Kupujle akoloski alat s drvenim dr~k~ma.primlerice u Uz rnaterilala za svrhu pobolisanla ocuvania kakvoce prirodnih zraka ill nadna koristenja energije radi izvora . Malo nas moze samostalno one koje imamo.cejed nako i illats . su do sada bili svjesni toga kako i nasi domovi rnogu biti svjesni kako pitanje zdravlia i okolisa na tu novu "bolesni". Kao odgovor svjesnost. kao plasticnirn dfskarna.OSNOVE Mnogi od nas culi su za "sindrom koji imaju ktimatizacijske sintetkkih malobrojnl gradevnlh bolesne zgrade" osobito u uredima tvari uredaje. a izgradene su uobicalenlm nekotiko [ednostavnih prirodnih promjenom energetskih postupaka opremanje . Medutim. pri cemu koriste prlkladne prevoziti derivata. 11.utinkovlt. Cuvanje vode str. otpustan]e otrovnih lz materijala utjece na zrak u zgradi. stoga moramo koristiti gradevnim odabirom postupcima. Naime. koji se ne moraju velike kollcina naftnih krajeva. Gradevnl matenial str. "bioloski arhitekti'' i rieki ekoloski svjesni graditelji. neotrovnih.mozemo znatno pridonijetl tome da nas dam bude zdravl]] za nas i za nas okolis. iz lokalnih izvora. tzv. a usput . Sve vise postajemo treba uzeti u obzir i pri gradnji kuce. Te kllce grade na pomno odabranim materijale iz dalekih za gradnju mjestima. izgradu]u kuce koje nisu opasne ni po zdravlje ni po lokalnu ekologiju.

ne izgradue posebnu prcgradu izmedu nje i prostora za boravak ill ugradite dobro izolirana vrara u materijal prihvalljivl: provjerite. str.ld se aL~ti vira.linskih neispravne u kudo dadolazi biti pdvez!ln S umoroUl . jos dom.pozovite stru'njaka pob. Ipal{ pdpaz. 12) .._[ udi~emo. Oni • Izbjegavajte kuce u blizini 401la [er Radon je bezbojnl plin bel.iito ruoze bul stetno (vidl lzvore. • Vodite brigu o tome da vail dom bude dobro izoliran kako biste ustecljeli. cigle. polja ua ali moze cesta i industrijskih nurlsa. celuloze.eum 4.nove jcdnako PROVJERA NESKODLJIVOSTI Porpuno zdrav I slgurandom selite.I. police 1prcdrnekoji ce odgovarati vase kuce. (JJQva • maSiviJo dIvo iz odrzivl. • Prj ~k. Koristenje drva kuo iii ill prodajte podnice. Trulo Gl J> Z V1 . a sadriavaju kemikalije zdravoga dorna..i!jaca za mobltele. kamenje.'0.h iZvo .rte :. To je [amstvo da oneciscen]u.>. Radije nabavite • Ekoloski ima potvrduj masivno lrvo.i ceJuloze (vidi . bazi 01 va i olovnih cijevi. Plaslicaa d minenlln su j 'o~[ecenja na plu~irna.i kako bi ue sprijecili Fuanul izvora.dne na sig)Jran @el11@Jte IzoJaciju na baz. II nekom okviri elJ.lavll). izolacija.vecina I POPRAVCI rnuterijala ku]e w tada kod. 163). ostale zdravstveue U~n' tegoOe. energiju .an je. • Biorazgradlvi: novi proizvodi za izolaciju na bazi papira (vidi Izvore). u kuci. Ako e uvijek postoji nacin kako stvoriti sigucan ih jer se izraduju srnolama i prskaju POPIS NOVIH MATERIJALA ZA PROVJERU Bez obzira na popravke to gradite li.icid. se da izaziva rak pluca. • parketl (iii d Iverke) • daske od komprlmlranlh dlvenlh vlakanf • daske od kornprlmiranlh drvenih vlakana srednje gustoce otrovni. preuredujete II Ili sarno obavljate provjerite mnnje • Ako mozete. pndonose razgraduju se i. iZO. Prcizvodl od kartona (vidi odjeljak Kuu]a) nisu pouzdaril. bdOJ1 i prirodni linol. ".lakna vLlne obradeoa 24) pesl. mjere da sprijerite njegovu prisutnosr II opasntrrr kemlkalijama . moze biti opaS1)O. cigle. vrsra prirodne radtlaclie.~tr.<1 za drvenari:ju i il. sknljevac I grauit za p clove i druge I ovrslne . izbjega vajte kuce II guhltkom parncen]a.l~lcij'l i v. • Provjerite irna li u kur'i radona i poduzmite prijeko potrebne kako bi asti zrak ruogao slobodno protjecati. s time aktivira za popravaka • Provjerire Instalacija i zamijenite PRIRODNI GRADNJU PROIZVODI ZA ne biste trebali prerjerivau • glina ill zbuka za zidove • vapno za zidanje cigli • trska j i stare kako bisre sprijecili pozar. rnateri.stili u gradnji ako s • kamen.ite skidrrte stanl izolaciju. prozcrski drze suua vrata. To su: • larnlnatl (sperploce) odabir novih materijala grudevni materijali skladu sa sljedecirn krirerijima: proizvodac oneclscen]u He pridonosi odas. • Sacuvajre materljale kako biste ih mot la kasni]e mogl! koristili pa ib pazljivo skinlte i cuvajte dk u <1111 proizvode od papira. metala iIi kamena dobar je nadn za stvaranje ::: plocice i gredc su skupe kao i rabljene - (vidi str. keramike.]ak.i se koriste kao prlrodna reciklirane materijale. certifikat kojim se iz odrzivoga • Ako kupujete stanju kucu. koj. staklo i terruoplastika mogu s 1 onovo stanju. trebali biste izbjegavati je savrsenstvo koje nekretnine u Clio] krarkotrajnoga su gradnji koristeni stetni materijali.blestom J~lkada ~llkova[L sarni.i koj.l1'l3 bel. kao i slauiu i .. Az.0 ponovno ne zatreba]u.. Vl ORGANSKI DOM U gradnji iIi pri preuredivanju treba koristltl prirodne materijale. Ipak. a GnU tzazivaju oneciscenje zraka. • Neorrcvnl: mnogi proizvedcni ~lI odasilju elektroruagnetska zracenja razUcitih frekvencija j jacine.jali' Z~l ljepenke nosjte llla5kL~. azbest je opm. umjesto onih koje je proizveo covjek.vQ. Ima prirodan miris i dopusta d IVll da dise. • Ako PQcirli 'je on k jenlu je <tzb st lreba popraviti . Utjecaj elektrornagnetskoga zdravlje nije clokazan. smanjill opasnost provierite oneci:lcuje azbcsr. 82). o a (iz obnovljivih izvora). P utjecajem na okolis.ima iii o11. mel:aJ i ike od str~je u 'kutlje za redlilir<lnle. rnramor. cak· j '<\Jco . je li vas blizint strujnih kahlova Hi zgradi (vieli Izvore). 01 vo ko]i je opasunako propustnost benzina ulazak u prosror u kojemu zi ite.ll'l lJ"loin (vidi l(. • Lokalni: kupnjom lckalruh materljala Izbjegavare oneciscenje zl og njihova prijevoza. letve . PREOMETI IN 0 USTR lzbiegavate 5 otrovnirn 00 I) SKOGA 0 RVA je tesko postici u srvarnome svijetu.Jzvrsni sn za kuhlnje i kupaoni • kerarnl ke plodce. a izazivaju lrajna podove (vicli StI.1 pocloye e ·vrcmCJlom ::iU prcstali otpustati otrov:ne tvad. 5 negatlvnlm ga irna u sasvirn malirn kolicinarua.no"111 cia se ·za 10 Premaz od lanenoga uLjadobiva se \z 5i~roena lan·. Ako ne. • Odaberite kucu izgr"del1Ll ria suhomu zemljlstu kako btste od vlage. ka Metal.osoblio SLI pogodni za stropove • gips za unutarnje zidove i stropove • ci u silikon za uuskivao]e OBNAVLJANJE U starim kucarna.[::· Z~l "oelu ~a sl)ojevi. prije nego 5tO sve kupite. Pronadite u • Za popravke koristite rujestu odlagaliste te od kamena sriiu i razdoblju na kolemu o . koristiti. ako jc jos 11 dobrornu drvo rnozete nastrugati i dodati u kornpost odlagalistu: drvene i daske.iclanju Slai'e i:wlaCije • bakre.r sa<1l. kao i se p. una li U ojoj boja na izvore vode.UJ > o :z. okolisa. • Ako U kucl irnate g~IJ1Iiu. opasn~l i mogu izaz"ati Ilrl obnavlianju sta~ ku~e r2lzvrsf~varno dr.zvlllre).rii mikfl:!JskOp'sJm l.

OBRAElIVANJE proizvode smreka. sviietle boje i reEi ce varn nenametljivih uzoraka.il.lakSe brisali. • KupUjte recikluuno drvo odhlgal.RAN 1 CAYA.lnl.llnJ u Hllku ocl II de 3 sai:a~ po~t51tl u ~~olPskJri1prll!Yl<itQtl\:· Gstavite neka .i ne uniillav:. djeluje svojega kraia ad lokalnih kako biste izbjegli nepotreban prijevoz. ako ikako mozete...ak na populaciju dieldrin le sredstva plrerroida (akrivui sastojak koji [reba porrazlri (PCP) i CrBTO) otrovni . Neki vinJl. bukva.icl rragovima.ustriJskoga drva neofrevnlm sredstvorn. Svaklm pove~anjem temperature' od5 stupnieva C~.. • Insekticid irna oel sintctickoga 11:1 provjente podrijetlo.se sU5f 2 ·do. • Pokusajte cJobavljacil i crni orah.ks H j.lsen. Odgovorni dobavljad temperaturu u prostorijarna.ovrSiou.I'o(\t~. brijest. cedar. pinija. Bors. miil i omorika Saznajte vise koji se 0 na sobnaj ternperaturi.i doblva . ad vrbova drva bam busa.lg~1slicna zastitna sredstva.nadzor. takoder iznirnno Z~I zastltu dn. BI'Zo ~e i kiko nanos. IilS."). IIrlO UobiC<ljeno drvo ko]e 81:: ori1.li za Izradu jeltinoga k su borovina 1'I. poplar.l1ZII. permetrin). industrljskcga organski koristi se kao drva.aia.~PQvrsi!l~ oboienog~ til obicnoga aNeta.i$Jlliile. orah. pla.5. dall:lu~ufu pare. svlba. ~atlrii otrovne provjetravatL Anorganski borau. korj~J.LQ. ekolosk. sapela. [asika.o izradeno od "laka" .. rnirta i dobavnl drvo iz obeche. hrasi. [abuka. J1H jllbl.laz. EkoJosld prell. • Poboljsajteventll9~iju koji se drva.. sadrza vati formaldeh.se ad Izlucevina kukaca. wenge ruZiuo drvo) i zebrano. • Provjerite da rvrdo drvo ne pesticide il. rakoder.icistLi j otPOfllll p. kancerogen. cime se [ro~i 1110UgU en ·rgij!:!. spo] i .izvodirll.ar za IzoJaciju ebra. bijeli hrast.pytll!.KVALITETNO DRVO Veclna je svjesna cillj611ice kako rneko drvo dobivarno od stabala koja brzo rastu te je takve sume. prirrfjerl[e ekoloskirn uclnkoviti j kao sredstvo ~1IiIog~( ukla nja nje i vlaznoga sprjecava uulcza. Iako obnavljati.ana. kerlsti za obradivanje udvnstrucuje koj I otp ljsta.'iJekupnje brzo raste ~ OG.ih drvenj h spojev'l kako bisle il. 11 Mnoga stabla od kojih se meka drva . navedenim koriste mozete. 3.l. merbau tresnja i obnovljiva radezijska tikavina su tvrda d rva raskosni h boja i karakteristjenih uzcraka. je ~10b.nj. manje su orrevru .lj\1 toliko s. premHZ posve je .i neka Illlto sto cete cesto drvo. Dostupna su kod pouzdanlh dobavliafa.i. lilt Sredstva Z. bublnga.puiltlln. a S . trske i kokosa jer dolaze iz obnovljivih Borlivina i brezovina su mekadrva odakle dolaze i jesu llobradenl sredstvima za zastitu.~om lagaI1D'~fiiedite . LLg_odml je Jllil!isa i :J"uSe)ljelU (![ol. Mozete ga koristiti Z1I premuziva nie drvcnih polica i. preveze se izdaleka.l: Eko10~ki. • Iusekticidi POGODNO pokucstva MEKO DRVO i brezovina.ci ucin." .je otrov. Javor. lak n10zete kUj}iti u\le~il1i namjenskUl 1. organoklorldnl rnozda jest Takoder Insekricid. honduraski (africko L vrdo drva za kucanstvo ban anorganskih borata irnaju nisku razinu otrovnosu toliko SteLna za okolis . nadrazcnost IZ<lZ[VU otrovima oeiju.l kako bi.moze isparavati PREMAZIVANJE EI<OLOSKIM SREDSTVOM U OdtlOSU na uinoge druge P rernaze za clIVO ko]l se prolzvode od naltnlh derivata. Flnlm br~snlm p~pl~om IIi celri'inom zi. tresn]a. lipa.stojece povrstna od ind.Izljevih forrnaldehid.r\va lilat gJa<. • Zastltlte po.I:lJ E IZLUCiVANJA OTROVA IZ DRVENIHS'~POJEVA • Odriavajte urnjerenu @ Lindaa. prernazom. Kupujte rvrdo drvo kod pouzdanih dobavljaca. uz ispravan. Osirn Loga. razara] Ll._qnj~a ¥la~I)jka kuc:e ref s[ltjefuva Ol.aenih dlvenill povtsina k0je s~~nasliie~di!iodRrija. izbjegavajte tropsko drvo. okvlre.i se u rrQ. kao $1:\) je 111ailagoliij. ljepilo u proizvodhna i kao sredstvo za smanjivanje brze keuujske reakcnegorenja.. 2. nosnica i grla proizvod nji drva i ill aka to ikako i drvo manje otrovnim lc regobe 5 disanjern. terrnoplastika koristi za prekrivanje elerncnata i stolova SLLxemlkalljama kako izbjegavajte koja se bi davale veci prinos. ispariv Je • U kvaluetna ivrda drva spadaju: joha. arnericki orah. :t!'rilki orah. iroko.l za podove i kao za prozorske kemijske ocl pare. kruska . • Polivinilklorid nadomjestak (PVC).za uporabu u u naljepnlcl je. takvoga drvacestc U obrudi Muze se dcbaviti kuhilljskil. agba. Sli mnogtrn drzavarna. kako biete '~prijer:iii otrovnirn srnolsma.l3ririildb.I pentaklorofenol pesticidirna iii neklrn drugim t.ri\:lutiltin-oksid SU i zabranjen.h p:u~a'iz clryeu.Y<l!!irliqa. Javor. europski maslina. cbanovina. obradena DRVA ker» ijska sredstva.lisa. • Melamin. Sjecorn tlhstabala iscrpljuju se kisne surne. Pmmiite pokucstvo prolzvedeno izvora . takoder. Lalla n fm fl DKretlmB premaZile p.ni prolzvodi mogu otpustari • Formaldehid. briiest.islin. ih moze 1I o se lcoriste ko]e se obraduje supstancijama. razvoj plijesni. sisJnl£~l. kao llndan (vidi lijevo). obradivao]u kolicihu etrova u kuel zastitu drva na i nisu POGODNO TVRDO DRVO • Izbjega vajte tropsko Uknvlna.o: ljep. lndijsk: lover.

Vodu mozere koristiti (vieli lzvore).~le. ~1'~UJ.0 ukupne potrosnje vode. ne korls. Kad bismo bili malo pazljiviji. umjesto da je pustate iz slavine dok ne postane hladna..ie. koriste tezini i za naline na koje Kako biste usted[eli vodu. perilicu pran]a i perilica). tako j)od m. deterdzenti 1 kolicinu poput klora vecu koltcinu vode za krute rvari (vieli. umjesto da se s kupat manje trostrukl uclnak vodu i manjuje odnosu nu steeli potrosn]e doista mozerno ustedjeri znatne kolicine osobito ako znama kako se 1I kucanstvu kuci i vrru. ko]: srnanjuje prosjecnu potrosnju vode sa 9 na 4 Iitre.ji nov U(!)pGe ne koristi voda. etpadnu vode (od tustran]a. 1I prosjeku trose od 10 do [edna kup 1I posebuo za toplih ljetnih mjeseci. e· Ugradite dvojni susrav za potezan]e malu na 80 litara.du za kucans. puna peLitica 100 lilara vade. ugradite kombiniranl bojler iii grijace za vodu. Takvi vodokotlici LJ'Q~emanje suvrernenih od vecine POGONI ZA VODU do 200 litara vode na dostavlja] izraditi Veda za kucnu uporabu dovodi se iz rijeka. 99). potrosi se od )0 do 14. U nekim otrovni kemijski otpad lspustalu se u vodu. Takav perillce pmvj rite !It cli Ii v pO[fosnju Takvom I dllcom 1110Zesm'mjiti SlavflJe 5 pr51(allcama koriste mnogo manje v(!)de. smanjiti mogU bismo tu kolidnu i ~i'llni. umjesto klora.ere preust'njeriU svoje odvode vodu (vidi lzvore). ~ t. u kadl .o l:iiljke. na sprernni k za mnogo posuda • UldjuCite kako blste u§redjeH vodu i struju.:isla . R ne irnate kanaUZir31lj iskoristene l~lpal1j. poljoprivrednoga vode koji koristi samo vode za tekucinu gospodarstva. oni koji korlste rnjerace. ucvrsiite cep i postavue j vade u zahodu. Mozemo (vidi lzvore). izvori vade u svijetu sve pesticidima i gnojnicom iz je u vodokotlic.()risLiti U 1'(1. odnos!.iJ\1I 'lj\Jllkom • Ugradite "premosnicu 11 U KUHINjI • Perite po udc rucno • UldjuCite za oipadne za posudi za pranje. znaci pctrosn]u od 4 Ilrre vode no dan. Aka GIl ne korlste kemikalije Ugradite tuS koji stedi vodu tc tako 1I a takva radllaeiia je premala cia bi bila teee jednu opasna po zdravlje.ro enoltkn (isti! kollko to moze biti tako sto cemQ je uvijek prlie uporabe filtrirati (vidi str. spremite u hladniak llltriranu vodu. Oni zagrijavaju potrebn samo onoliko ie samun till) • Oblozite takoder ill opiljclma (S[O kako blste sprijecili gubitak vlage hlap.akoa~r u~inkovlto uk!aniaju prllavstinu 5 posto. e Ako mozete. Lj.a obirel] II jednomu 1)3 kollciru. nego vode . kompost perilicu rublja s<Ul1okada je puna.jenjern • prjecava 0 vode koliko je to smanjuju potrosn]u vode (steele i energiju). tmin manje vode od dvlje pranju porrosi do l. tvrtkarna. Umjesto bojlera j sprernnika. . Vodovod te uredaje. '.pune jer 5e 1I svakomu kupn. • Provjerltecurl sekundi li J'lc:"dje VOc!H. Mozemo prldonljeti odgovornost odlafemo je da lzrezete plastlcnu bocu OH]1oJa. • 'PI] za koji se mozete napola .u. i srnaujite pouosnju vod za vrt. J 000 litara 11de. a ae polupl1lzm~. • Kaci I? rete p0sLl. Osim toga. kao i danu. sat Iii 600 rul svakih dvije seku cvijece kornpostom rast korova). pr!je nego sto dode clo kueanstava. U I<uel • Ugradit mjerac za p rrosnju vode kako bistc U VRTU • Budite savjesnl znall kollko trosne. Napuniie susiava Z:J P tezanjc < vodorn. Prerna staustickim 20 posto rnanje vode. Smanjenjem mlnutu. • Ugraelil:e bioJoski iSlt. i posta vite je ultrallubkasto zracenje vodukotlic. Fekalije. zahod za zaLijevanje: vrta. podacirna.l.Ill 5kupljalte uobiiiajene'siavine. obicni rus. v I" 1 posp ie povr . nemojte vode ga vode vodokorlic.11. Tako cere istisnuti nesto vode kollcinu svakomu porezanju smaujiti Drugi nacin koja se trosi pri rn vise su oneciSceni gnojivima. da za o pice . vode. a mozete bocu ga zamjenjivuti. • Tu~i~~IJLee.tvo. LlvtjddwriStite k!Sriku u veUkoj bsevl tako da inoi. se uvjeriti je Ii nasa . sw posuda samo onda kada <. Evo nekoliko savjeta knko S'ledjeti vodu 1I Iita!'a vode. vodonosnika i sprernnika u pogene za vodu gdje se filtrira i dezinficlra i kemlkalijama ~ o CJ dan. spremnlke tekud • Ako imate starinski zahod s vtsokoposta vlien im sto je ·ekoloski jer se pri tornu prihvatljivije U KUPAONICI • Zatvorite dotok vode dok perete zube.LU > o z lJ) o STEDNJA VaDE Prosiecan stanovnik potrosi od 120 KORISTENJ E ZAHODA • Postavite 1I ureda] za steclnju vodokorlicem. • Razmislitc tome da srnanjite po lrucje travnjaku !cojl se lako odrzava. a lstovremeno nakupine kamenca.. kako bi dezinficirali 5 vodom. Izvote). do polovlue je napunire karnencicirna da doblje LI fill kakvod vode tako sto cemo preuzeti za vodu koju koristimo otrovni otpad.s[ [ednuku cetveroClHrl. ugradite niski zuhod (v ld i IZlf(}re). 1£1 sudopera.tefl vo.ete zalijeyatl @1~®n0miGh.tako troslte vode. lrosi 651'051.azom vode kojn sralno Ieee. svaku kapljicu lspunluvnzrakorn posuze KAKO TROSITI MANJE VODE voda sve vgc postaje dragocjenost. za 30 mlnuta vrrna prskaliea [It)lro.

okolisa. kemij~jd. aceton.. Prije svega.ri~e Ilrouna.tite dirnnjak od c. ION I Z AT 0 R I Z RA KA povecavaju nabijenih kolicinu ~ltO.€l SODhi! bi!jke dollire' SU za filUirarije Postoje mnogi jeftini nacinl za brzo poboljsan]e kakvocc zraka 0 kuci.ll1l.11Ul) 1I zrak. polisuren. dole kuhate. take ~tb ee· snranjiti isp. mogu izazvati tromost.Lt~Lra'. podloznosr bolestima. veee je otplislanje olruv. gto. kao i bakterije iz zraka. K 0 R I s N E .ltata) korlstI .ce v)abma. [m$al':. a ~aclrZi klorofluorougljlke (CFt) .St~LjU grijallce i 11a na siruju rnan]a je razma PROIZVODI ClSCENJE Formaldehid.a O~I P. ZA PVC.aznosr zraka.porab~1 proi".iji ve61 te)Jlper. • Zamijenite rnanje predmete ad u kllei. • Koristite za kucansrvo plastiku Gel celuloznih • Otvarajte "rata .kucanstvu.. pretjerano grijanje ylakana. mazda lzaziva rak. Stoga vod it". ill Oprernite j uRlanJa i pare oll fotrnaldehida. i pStecllje drveno pokucstvo Iedarce unlstava emu n[ak.Americke agencije za zastitu koncentrad]a otrovnih spoieva mOli! se akurnullratl biti .Ako vas to zabrinjava. LlI1lQ(' ~I spojevl.Lnii::ite u. vruc zrakIsusuje No atrnosferu dioksid. . biljke.'Znatn·o 'poDoljs'ati k1lIl!V[lGU zraka u :vas:emL! d.vlaZivaa.miriSu. a osirn toga i popravak. Rcdovito na zdravi]e. koristite rasprsivac s pumplcorn. lonce I posude otvarajte jJrozofe II razlne oneciscenja iii nazovite strucnu osobu koja Ca (vidi Izvore.ara. je u prOSlor. Izbjegavajte strujanje zraka.KAKVOCA ZRAKA Unutarnje onecisCenje utjece u zatvoranome.L'Uc. Namjestne na stalnu nisku su to obaviti umiesto vas . CDra(Jaena deremensifj oflOmOStlm) Benjamin efiCHs "bentamina) proster i ugodno EEl ITIlfisa!i. • Ucinite .Ionizatori (elekutcno U kU(!~lJl1. akrilni mirlsi koil prikrivuju kemikaliju ko]a oblaze neugodrre mirise tako sto uljnirn slojerrr ill unutve esjet niuha. Navedeni su dolje. a i ugdtlno. ~Jl1_ece. Ako Indikatur POCl1U.~~p(b 1I kLIC~j'ISlVll.rJih pJasukc. AEROSOlNI R'ASPRSIVACI j!11~l Ih u rasprsivacima za kosu ) insekticidima te otpustaju finu maglicu koju lako udiserno.susi g1'10. servlsirajte pokra] nje posravae lslagotvornih negauvnih iona zraku re uravnctezuju poziuvne lone ko]e OtPlI.:1 kemijsko ciscenje..tljehJju kao. perete prijenego 810 ih sprernite U <)I'ITmr.i prozore kako biste potaknuii . Banaha {'MlJsa cri·l/:{mBii5hii) RQtuljQsta datulla opskrbite svoj dorn III· Provjerravajte tkanine koje ne koji se sa slo vise prirodn. mogucnostl za prehladu i gripu temperaturu. briguo Redovlto lIglji. AI[l!! vera (~'Ioe Ciera) llatulJ~sta. 511eitiefeliiljke mQ~[L.omH. Umjesto njih.h Zl!grijle nelmliko leapl et~riil'nog'a ulja.cni U Amcrickoj agenciji Zil zastitu okoltsa naciu. sto je najbol]e za suzhijanje bioIQ. benzen i fonnaldeh. '(1) racena para.e'l. Suzbl]te ih tako 510 cete posravlti ventilatore kuhlnj! i kupaonlci. fluoroughlci. . nego vanl . Prema lstrafivanlu . za lspltivanje razinu vlaznosti terrnornetar svoioi kuci Spore vlage i plijesni. polieulen. pollesier 1 poliuretan.iU su popis proizvoda koje srnatraju najopasnfjlm OlleciscivaCimi! zraka u kuci. GRIJANJE NA STRUJU rnonoksid. ONECISCIVACI ZRAKA Moiete ih Iako izbje(j jer posto]e ucinkovit) j prirodnt "blago kemijski" nudorujesci. pogotovo stoga sto mnogt provode u zgradama l kupite priber vise vremena SI:! razina vlaZnu~t:i zHdrz<tL.zeleni Ijiljan ~ak etilnl acetat. grijalicu treba odrujeti ostala oprema u . 32-43). koji ostecuju ozonski ornorac. aka gao stuvite hllzu radilatura. prlrodno ce osvjefitj' • QgL. sadrzani su i u pakiranju proizvoda uporabu. nego u onirna 11 kojiLlliL se . nego kod nagloga i jakoga Z'lgrijavRoj'l. BambJfs palma (Ciiamaefiorea seiffizm Kulina papht CNephrolepi5 exa. OSVJEZIVACI Sinteticki otpustaJu nosnice ZRAI(A tornn cia grijullcul ind lkutor Zit . postavite posude P E <:: I N A Kamin 1I 0 RV A prostoriji maze otpusrati s vodom blizu radijatora Take ce bcuzoplrcnpa provjetravati se potrudlte sto· cesce. perkloroeulen. u rliek.200 do 500 puta veca.d zraku. str.po:v:ecaliajt:l razlnu kisik-a.i ugljena. ·ta:Kot1er.vanja kOJa otp'UStilju sintetillkJ kelnijski spolevl.o.~kih oneaSCiVil. lmSi se rnanje energlje.gJ'ije na neki drugi n~l~iJ:L·. piin1je.i izmedu 3U i 50 peste. '163). Mirisno Useegeranija iii bilja u posudi s vodom s~lanjuje kclicinu vlage i osviezava Grijalice na plinotpustaju prostorije. GR I JAN J E NAP LIN ugljieni.50'8 N E S'I POBOLJSANJE KAKVOGE ZRAKA LJ KE araka . ontleiScenja. Kako biste povedall v. uobicajene u kucama gelie se rijetko provjetrava. duslcrll dioksid i drugc zapaljive One('isovace.h materijala (vidi str. To je jelunije i. pOpll~ k~ll1ti za onirnfl pel prirolinib prilnjerJ.. Dar cemo yam nekoliko naputaka koji vum mogu poinOd da zrak u vaso] 1"'l1Cibude bez bacila i (')neciSc1vaca.WQj dorn rnjestom na kojemu se nc ptJsi . SMANJIVANJE VLAGE RAZINE nego vani. dobro provjetravajte kutu.1 Ll kojlma su radljarorl prostorije cesto provjetra vate.lcle .L'. BIURe. su manje u kuCama Poklopite te cia para Izade iz koje nlsu stalno zatvorene. za svakodncvnu rnnog ih i. Kupite jednosravni higrometar kako biste provjerili L1 ci.

Takoder. kolegi da zajedno odlazirno putujemo svaki zasebno. rnnogo truda i srnaniuiu se ~tednl! zarulje su lako dostupne i pristalu Ll normalna grla. 20 v iii prornijenlli uobicajene navike. bisrno magli ustedietl samo kad blsmo blll pazljivi.. i te kako bi pridonijelo OGRANICENIIZVORI Fosilna goriva zadovoljavaju osvjetljenjem veclnu naslh potreba za grijanjem.USTEDA ENERGIJE Vecina nas opskrbljivanje ne shvacajuci koliko energijom uzirna zdravo za gotovo i trosi je. Pri tomu otpustalu tegobe i globalno izaziva zdravstvene zatopljenje. mirisi i otrovni SMANJIVANJE U ovom poglavlju POTROSNJE ENERGIJE Stedljivi uredajl str. Korislenje pritodnoga sojell<! s\r.govorimo 0 prornienarna nadne kako energiju iii koristeniem rnozete svrhu ustede energije i navodimo ustedjeti na kratklrn putovanjima automobila. . Sto se vecine tih savjeta tice. Male stvari. . .mdrzavaju nezelieni jer 58 zbog pretjeraneizolacije plinovi.25 i cistim izvorima. u kucl ali je dobro izolirati moraju se I provjetravatl. Ougo trelu i pal']1a1iu u s anjenju la~una za struju. ugljicni dioksid koji i prijevozom. poput energije vjetra. ne zahtijevaju troskovl u kucanstvu. znatnoj umjesto da ustedi energije. Dobra je vijest kako danas svoje kuce rnozemo spojiti obnovljivlrn s izvorima energije koji se temelje na IzoUrimjedjevi za toplu vodu 5Ir. 26 ukazat cerno yam na to kako mozete srnaniiti na grijanje i osvjetljenje te u u kotidnu energije koju u kud potrosite koristenju kucanskih uredaja. kako bl 5e spriiecio gubltak Kuce i stanove topllne. poput toga da pan udimo na posao jednim automobilom. valova i solarne izvora rnoze zadovoljiti gotovo energije " zapravo se iz nezagadenih polovina potrebno industrijskih potreba neke zemlje za strujom...

arulje. ali pofetnl trosak vrla brzo cete nadaknaditi jer cete ustedjeti na racunlmuzuetektricnu energiju. 1. -ncgo ·~to.lli ne gube energiju pri zagrijavan]u. Koriste jednu petinu cnergijc u odnosu na zlu'ulje sa ZamhJl nitirua.vrlo otrovan metal. Ipak. • l'rllil2no se . a osobito povoljno djeluje na dobro ras. .~edosra energije pa ill i ugaslre J('ld vam nll.. razmislire 0 ugradnji Irancuskil. ZARULJIO SA ZARNIN1 NITIMA • Daju jasno bijelo svjetlo i dobru boju. svjetiljke mogu pofutietl ako su stalno • Tra] U' d ulje I nego zaru Ije sa KOMPAKTNE FLUORESCENTNE ZARULJE • Standurdne ali sredne 1.ili mozda oba. prirodne dnevno svjetlo onoliko koliko to dopusta pOlozaj va~e knee.z1!gi(j~w!lj~1rH}. zarnijenite one koie najcesce ustadjeti koristlte jer cete taka najviSe energije i odaberite ekolosk] one koje nernuju su prlhvatljivije.iiti alektri.~11 potrebama.. ne izazivaju J. mofe ostetlf do 30. nego zarulje sa zanurn nlruna. FLUQRESCENTNE ZARULJE • T(O~e najmanje energije. • Prilagodite • Odrzavajte i'istima. Z rn.l1ljeSlite vazne radne povrsine uredu ~ pokra] prozora.s. • UgI~idite prozore na krovu i u prostorijarua karl! kako blste imali prirodno cijel6ga dana.rk1xiste svjel!l. takoder prirodna vuna.savrseno rje~ellje aJ~0zeUte prumij~nitl razinu osvjetljenja l ustedjeti energi]u.lVaL 'ere fosilna gonva .laprez. sta svjetlo tijekom PREKIDACI ZA REGULACIJU JACINE SVJETLOSTI Rasprseno oslguravaiu prlroduo svjetlo dobit cete zldom od stakl. ::J ublla badle.Oji omogucu]u regulacqu j3.!nje oCiju. ulazak 130 kg ugljika u armosferu.dji pa ~11 jJrcJddaCi.~R01il·eb.je. zaruljesa zarnim nitima. • Ako unate vrt.vje~I08ti. • Zarulj" rraje ciulje ako je upaljena odredeno vrijeme..000 pura sekundi.svjet1o.tlbu i'slbg. prOZl?.cle s~jetlo. tlDse ruanje eriergije. Znatno su skuplie ad oblfnihzarulja. Prozor na krovu u prnstoriju p rirodnu svietlost. kan i.oa mozeteprilagoctn S"'Oj.I ne cia unate ODABIR ZARULJA Nesto tako jednostavno kao StDje odabir zaflilje moze utjecatl na vase zahtjeve U odnosu na zalihe energlje u kuci. a zatun to pri111ijeitite U odabtru udgovamjucie lianllje.i pri tome smanjiti svoru n. sto je lose urjece na vid te tkanlrna boje mogu izblijedjeti. nego zarulje sa zarnihl nitirna. • S. b .tiT l?JOst0!Jje.. Stand@rdile uistinu potrebno. ad 100 1I . prevelika • Sadrze argon i iivu .a odnosu prekidace moiete brzo I l<iko zamijenltl plekrda~inia koji regullraju jailinu svjetlostL To moze uEi. PRIRODNO SVJETLO Ako iskonstite.ur III ~. grlu. mozete d obro usmieritisvietlo. a papirnata sjenila izazivaju glsvobolju. propusta Oblikovane Pokretliivo rnsvjetiljl<o rn ~ u kuhinji i u ua oponasaju dnevno svjetlo. U sagovlma i ostalirn materijalima. • Otpustaju sjujno bijeJo svjetlo l.. Salll\. mozete zagrljati i osvijetliti svojukncu bez koristenja plina. Za svoga roka trajan]a zarulja ust~cJi 180 kg ugljeml i taka prijec.miOl nitirna. Ultraljubicasto zracenie odnosno unlstava grinje SAY J Eli nije uvllek uspjesno.J kojj ce voditl Izravno u vrt.oje je primjereno za osvjerljlvan]e radnlh povrsina.illb~je!ltaIJlQ.tlSti prcm<l manjeenergije. Trepere stresno j izlozenost suncevlm zrakama.Gar i pri'tJir'ne ne' mpra'@ijehj~ti ~L~ktriEnu l1ii5t'Ha-~iju:...ektO(!'ci1.. za HALOGENSKE Za.1 Osvjetllenjc je "ainu JiI". sVje.Za stru]u. U j 11'1 "CIJELOGA su rako da • Traju 10 pula dulje. a trajl! do.t:ostQ. a ne ako ie nepresrano p:! lite j dodatno ultraljubicasto zracenjc: co' w Iitfr) « m gasite. Odlu(::iteb:ebate Ii radno ill a. • Otpusraju mnogo topline. pq~tavjti:tako. ZARULJE • Potrebna su posebna grla. • Izvrsne SLI za osvjetljivan]« radnlh povrsina.rine svietlostl S~lt. veoma brzo..vain je ila· mCLlIltl.11l objcml < fT1 --I r-' W Z Aka zeUte korlstitl sted ne zarulje. ZARULJE SPEKTRA" II lzlozena lzravnorne suneevu svjetlu.polozenle. P1:. rebrenice siakla i zastore taka cia propustaju prostortjarua krovu i'ito vi~e dnevnoga svjetla. Stedne farulje Isijavaju istu kolidnu svjetla. To je jedan od razloga zbog cega treba dobro provietravati predrnete vani na suncu. • Kornpakrne ali zarulje mozete fluorescentne staviri 1I. • ObjCJlQ su Iluorescentne.u~j!ijl! rotok p clcktrlcne struje do izvora Prekidace razinu . pet puta dul]e.enlh svletlost.k. • T!"lju razmjemo kratko i skupe suo II estate z~lI:t!J. stede cigli koje prcpustalu elektrknu Qnergiju ! srvaranju ozracjau se regulira Jaci:nR. ovisuo 0 funkr.t~. ulja ill elektricne euergt]e.ojillla yam prlvatnost ad sasleda. novca. LO· l!l. "" uj OSV J ETLJ ENJ E Maksimalno korlstenie dnevnoga svJetla u kuti ima mnoge prednosti.

uz natuknlce i upute zacuvan]e topline.jeta kako najbolje iskoristi. n kill bojlel.e(k djevJmu. griJa. Slijedi nekollko 5·av. cak i mala promjena utjecaj ako to ucine svil rnoz gl'ijanj.ljucivanje na Inima grij:lJ1j. 113 strop prostoriju. boj.lera. prostorijama koje ne korisute i dJ"lile vrara zatvorealma.oravak u ugodnoj I dobra Izoliranoj pro5toriji cini sigurnill1. DVOSTRUKA prosrorijarua 1I • Kako bbtc lskoristili topltnu . Postavljanjem s dvostrukim ili orvora na krovu temperatura na tavanu maze se srnanjiti do 30 srupnjeva. • ~LJpite kuc.GRIJANJE I IZOLACIJA Za toplu vodu j CENTRALNO tennostat Celzijevih. • Postavite police . nje nil nekoliko stupnjeva vise kakobiste • Priblizno [edna trecina nezeljen tupline pokrov topline dolazi od tako 5[0 cete postaviri uu JI1:Ov ili zalileplte foliju svjeilost na krovne orvaranjeui krova.. l! izinedu ugradiu.. • Novi sustavi centralnoga dobavljaca vode poslu .olil~ljre (nvor za lavall. a stede I energiju.':0. Ako se dobra smjesti.<. GRIJANJE • Podno gr.pohranit tap'lint! tijek0m dana i pastupr.fo je d~pust:ati na ni. Sljededm iii pe i na drvu. prikljuceui na energi]e.dvD5truka stakla te vas b. ~agdjav. TOPLOM • Vodite bngu 0 tome cia tavan bude pravilno izolacijskoga ce yam _0 posto troskova verrnlkulita. ogranicenja LI gradskun Lijrdillla moran provjeriti posto] pogledu gradnje. rezerve gorlva se trose. Sustavi za klimatizaciju trose pOOrnLI kolicinu energije.ti prirodno suncevo svjetlo. CUVANJE TOPLINE Posto]e smanjiti mnogi praktlcnl trosak za grljan]e.vo(e).i. Sprijecite povecanje Postavlte termostatske ventlte na radllator cia prilagodescbnu ternperatu-u prema potrebi. v~~a dnevna soba bude na kaiu.vim solarnim kolekt0JOm na krovu z. • Postavite sola me ploce na kmvu ~uce kako biste skupijali SUI'I(!Wu taplinu.0 20 POS[o.iO i skuplja . ~vidi I Olrosnju energije 5vljeUa I prolracna calna kuhilija Im3. za iSUI namjenu.Z:im te-mpefatur'arna. u kojirna a lome da velicini je vise.J.rad ijatora kak iznad 1I preko prozora cia se susi na vjetru i hladi zrak.il . koji . • lJgradite 5ustav lla grijanJe vede suncevom energijom Iz. i isk. • lzoLil'ajl. Osnovni cinitelj pri srnanj nju topline jest stvarauje prostora nego 5tO je to potrebno. Oko 8 TAVANSKOGA ell] PROSTORA materijala ustedjet ogracll ima SOtARNO GRIIANJE Ima srnisla korlstltl' suncevu topllnu.t toplll spr vodu pa se en I'giJa 11 Irosl prJ flul Jj nju topliqe 40k vocla l~rM.prirodni ga papira i (vidi Izvore).e. » z grijanje trebamo izdvojiti vise od 50 posto novca. kamen . I oravite (aka rnozete. samosrojec • Posadire b] logoricna stabla na kuce da varn osigura] u hlad ovinu . dn vni raspored. J ostavite ga na 15 srupnjeva Celzijevut. umjesto roga.u 5 pogledorn na lug kaka biste dobili najvise. na grijanju te smaniltl • Razruislue I:! . toplu v du' ee iun. • Ako post<lvljute nove prozore. pro ijepima izmedu okvira. 1I topli zrak . kaji p)otom .~ sprenlllik taka sp. 15 uStedjeti 1..~1 odl11::Lh pr LjeCe Lopla voda. pridonijet ispustanje ugljika taka svaki put kadse ili vremenski uvjeti. suvremeni elektronski Posavjetujte se prolzvodacem (J ureda] rako cia ga mozerelako reprogramlrati .lanjiLi za 75 pO~I<.koji se elite • lskljucite radljatore • Postavlte venrilatore vcnrllarore na pod.ijske pc'i 0 nekim druglm "k1111')UN r-' vrijerne. veliku potrosnlu i jednostavni nadni kako maksimalno iskoristiti savjetima.zirn\J i2ll:l1aoijsku pldcu koja se priCvr5~uje ~al1]eni ".. a onecis-celi6st goriva negativno djeluje na . t&k. • mozele SlIVreJDei1. • Postavite hlad ustedjeli energiju . . kao i cijevi vodu. te zmnrzav<lnje zuni (oemojte toplinu kOja dolazi jzolirati ispod tako da dobivaju il.\. nego uobica] enin: 11:16110111 grijan]a. lakalfl. neka [er vam nije potreban spremnlk za vodu.laravlj€. • Navucite zastore bel sunce izravno prodire suncano] Stl'1J1.ijanJe isijava toplinu j • Kad ste u kuci. • Stavite vlaznu plahtu ill zastor cere zastiti okollsa te srnanjiti • Izolirujte sprcmnik za toplu vodu. Suneevaehergija zdrava je. • Ma:terijali koji upijajU topllnu . ce IjeU bili hJaclnijl. POPUL terrnosiata .i. Gistll i ncunistlva.rgije. 55 srupnjeva Celzij rnaterijali za izolaciju. Nenulju mJlil e z:..l1je rnozete s.~tizid. i jednostavni Os!m toga. t:ome da ga izolirate.odasllje tlDplinu u unutamje 7idove. • Ugraelite dvostrukastakla. • Postavite uredaj za autornatsko ukJj1Jc'ivanje (1) PROVJETRAVANJE . vociile ZH OPSKRBA VODOM spremruk S • Posravite termostat za roplom vodorn na ih. poput recikliran sada su lako dosrupni lavan.glavnoga illHjnite prosior ria povisenomeko]l ce biti topao i [eftinijisu prittsak Sl1 mogucnostima ustede energiju.cvJ. 1. priradi:1oga svjetla. hrigu • Vodite veliki STAKLA poseblce najvise 1I • Topll zruk se dlze pol ako imate visokesuopove. nego Zamjenolll godina.rijecite odozclo).kad su drukclji nacinl kako koji ga oneci imari znatni cuje. S grija. cigla. • Ulo~ite u se:larni . trosak za i osiguravaju bol]i te irnate viSe mjesta ugoclan.l. postavite na 20 stupnieva Ako izlazite na lulje trosl se rnanje energije.lid: pra. • Ako iwliratc brigu 0 proslor .a troSkov. radijatori prostorlje budu primjereni j ne zagrijavaju koja reflektira prozora cijeloj kuci). poput Postoje nadni kako regulirati i ustedjef suncevu energiju.koja se dize.iIi za hladenje prostori ja ko]e k risute.e grijanja mozete u~tedietl bilfem 40 do 50 jjj®St0. Dvostruka stakla mozete lako rnozda ceie u Ii kakva blste usmj rili sobu. Loza na IZ0LACIJA izoliran. ill. zelimo obiasniti zamjetnu korist od prelaska na suncevu energiju.e cijevi za. • Ugradite velike prezore na suncanaj strahl. za grijanje . fjudi i oKoHs. Do 23 posto topline gubi se u zracnoga kupe (vieli Izvore). KOja se potom Flol:'iranjule i ~arlsti za grijahle kuee iii iZl/ora vade.eclu bojlera i ~prE!l11lJika votiu. • Stari bojLeri ll:u&e mnogo vise E:L1.nja kako biste izbjegli trosenje Postavire n l" energije \l praznoj kuci.<[ Ako je va. beton.kad sie na sumo onih promij _11i va~. a irnat cere i vise zivotnoga prosrora. starog 7.SUllfre\lU 'energiju.'. • Dobro voel1J na tavanu.

smolu od kouoplje. • Postavite trake za izolac[ju • Z.a je Lakoder dol. PUST OD OVClE VUNE ad prepuha. N vermikuliL pod i u ~lrupLl. ·>nll<pl<1sli.l).(. umetaka za cijevi za koje se trasi mnogo energije.1 u praizvadnji SPREMN. sm.) lopl. • Zalifepite kupovne trake za hmliranjia'vrata (rnjedene LA N Blljka j izuladju termjckei < kola brzo raste i stavlja koristc za spojeva na stJOpu i prlrodnoga pokrivan]e sagoru oel matenjala (vidi SLr. vulkansko ljuskasti stuklo u obllku kuglica) (prirodni na bazi silikata aluminija in verrnikul plocarna za tzollran] 1 zidova. • Zatv. Pokusajte izbjegavati proizvode koji oneciscu]» vee u samo] i tcsko ill je vratiti ponovno u plastika. mozda.klciJa ~a pod. II svojoj MATERIJALI ZA IZOLACIJU mozete sfuul odabrati sto cete korlsriti. lpak. osiecenje vida i. o n }> r-' okvirima jer se otrov nih prozora. vee lmnte kuci. oblaganje drvom i kerarnickirn ploclcama. 16-17).n.ll'lex m . PRAVIIZBOR Prirodni smjeStaju materijal kojeg zelire odabrati za Izolaciju oviseo CELULOZNA VLAKNA popunjrvan]e supljina 1I tzolacijl.n i karuencicima. teske merale. To su: polistiren (naftni derivat). MINERALNA Ukljucuju: • perlu (arnorfno • vermikulit mineral i ruagnezija) • plasticno sraklo (staklo u rnrezasrorn obliku). za priwdni izolatOJi kako biste VeUki Izbor potpuno mal rijala· za izolaciju silecijaliziranim prirodnlh dostupan je u lzoJ.i staklena vu. 'I'ajna je u smanjivanju gubitka dobromu provjetravanju knee.I!IQt IllOcio 0. krovovu. Izolacija postojece kude maze se ciniti • Poljvinilklorid koja se nalazi dvostrukih kernika. a njegov p peo moze sadrzavau na tavanima koji nastaju zbog vlage su sljedeci. VLAKNA ZA~TltA OD PROPUHA • U ucinkovitu izolaciju za vanjske zidove spada]u: zbuka.i ruaterijali te smanjuju probleme koji sadrze mikropore 1 opasnost od kondenzacije Tim postupkorn • Proizvedena su opcenno mineralna toplinska zidove. prozora i zbog propuha moze se znatno smanjiti izolacijorn.urnjesto ~e u p~lkir1Inj~1 koja s VUlm za ZVllcnu i wp. lpak. ako postavljate (PVC).ne . ropHm prekr.llik za h. i koriste se kao i zvucna izolacija za i u cijevima. strop ova i kl'OV P LUT 0 . orpusta dioksine. a korist! se :w jJo!illretanom. flomi'che satRe. ZA TOPLU kako bi bUa otpoma SI:: Jzolaciju p()clova. sprjccava gubitak topline. linoleum dobri TAVA • SLI od priwdne • Prekrijte ib oclgov. .a. rnineralna vuna . celuloza se obraduje postala boraksorn kako bi otporna ria vatru.)!" La lava:nlike pro ·[ore.aStiC na zakonom 0 ocuvanju energije. no mozda je vasa nekretnina .r.zore i ~rata koj1 su prOjDus nl. 11" pestanskl :sanduei'l: i zatvorite • $t-avite punlsne ostatke tkanina isppd vrata za zastitu Ploce od recikliranoga diva koje su povezane smolama. ostale kemikalije koje se nalaze u PVC-u LDOgO se vuna uti sljake.l zastore r'la p!r0.iml1je zielova. Cak ako morare simi snosiu troskove za izolaciju. plastiku U » z unutrasnjosti knee N (vidi str. Ako se odlaze ria oellagalistima.ivacem posto. » proiz vocli koris. iako mllogo mine- Preinacuju se u termalne i vlakna. jutenih vreca. • lzolinljte spreJl1. Dostupna je u kornadima i tubama za Izolaci]u pu njenjern te II akusticne daske za izolaciju. pre- stropova rnazi od prirodne srnole.uajllc1n pod. • CelLllo~. koze. lpak.na NjUXlVe spada]u u tu .zidove I.ik!iranu gLimu iJi p.e Z.re).l1nsku vrpce su naJb01je).Ii pre. VLAKNA OD KClNOPL)E ako prezora I I?ro<:lilrskih akvira. st vara se otpad koji oo.:or. Ako se vuna. Kodsti va. pojadant pcllsttren (izolacijska pIOC. • Posf<\vite guste.Plotic d pluta ii\vr~mlSll i [ pJrl izo. Mogll lzazvau PRIRODNI proizvodnji MATERIJALI ZA IZOLACIJU poliuretanska plastika i formaldehidna Prirod.lulO.l1u vot!ll:J n~l [a\:aJ'Iu.mazane KOllGplja je biljka koja brzo raste. izolaciju koja ~e obraduje borakSom 11<1 iZlTledu krovnfb kllpa te za akustic. • Ozbukani unutamji zldovl daske za toplinsku izolaciju od prirodnih PODOVI • POlPlll10 PLOCE DRVA OD I(OMPRIMIRANOGA • Stavlte poklopac spijunke.mjili gllbjlak lopline elo T prodqvaol1icama. nadraziti disni SlISt<1V. su bol]e od proizvedenih ralnih vlakana. Jil'ajte cijevi.lad.u VOULI lim. karnena vuna. lzola iju drvenih konstru kciju te kao pi 'e loa lz I. Nacinjena su od recikllranoga novlnskog papira ilJ recikliranih Mjesnvina konoplje i vapna xcristi se za izolacl]u dasaka. proizvodu]u.w ~ w '" :z w ZASTO PROVJETRAVATI? Gubitak topline od zidova. prirodnim Korisr« se za vanjsku su materijala. sredstvom plastknih za izolaciju cijevi . • Pqsfav:ite iia XlraliliJ..Yi)je'i'CWl'e_ h j hiclroklorotllloreugljika (vi~1i lz\(o. Obloiite djevi u kucl Ctirnaflexom . pokusajte izbjcci proizvode koji sadrzc slicdece sastojke: izolaciju i Materijali za izolaclju ko]i se koriste 11 suvrem no] gradnjl talco da ill. surnnja se cia su ksncerogene. i "diSu" pvC zapali. 0 tome vrijcdi porazgovarari s gradsklm vlastima. takoder i dioksin. podova.u .ICI VO D U.orrte clllllnfak aka ga ne kotistite. sljllnl.l clodalnu i~(JlaciJlI korisUte rec. Mnogi proizvodi za lzolaciju stetnl su za okolis premda stede euergi]u. niineralna poznaia kao vlakna cestice mogu se oslobedlti rljekorn rukovanja i. p.eciScuje okolB. nab(plle 42-43). pretjeranoru izolnciiom mozete izazvati topline oneciscen]e i istovremeno zraka U SINTETICKI skuporn.Cnil11 pJ'oizvoJotll b z kJoroflllQrougljiII varru i iosekte. znatno smanjenie potrosu]e energlje u kncansrvu uskoro ce pokriti trosak prvotnoga izdatka. U sljedecemu poptsu navedena su najbolja vlakna za odredene radove.kategorljo. V LA K NA 0 D K0 K0 SA • Kuglice od polistirena: proizvedene industrijski. vase kuce koju zelite izolirati. z.ija. UpotrijebiLe pocloIm daskama provj_erJle je-!.•ciju podova i { zidova 1:1:: za zvucnu izclaciju.. ZI D OV I • Koristite celulozna od ovcje vune i drvena pust it. Slo) starlh l'lovina pod sagom iU smole Z!.enjem upiti LI zeml]«.

zamrzivac nn 0 do ~5 iupnjeva Celzijevih.. tvrda: kako biste sprijecil.i vase susjece buke.! ET Lonac napunite 5 onoliko vode koliko namjeravate na olcolls. Vodite brigu a tome da pri kuhanju stavite poklopac jer ce se u protivnome kad ta energija lj.1. l~Qo\r~bna samo liiill~L n. perilicu 28 • Potrazlte perilicu ko]a radi. radioaparate rucni SLI srnanjili zanqeve prolzvodnjorn. vodu (korlsti mineralnoga 1I sflma ne zagrijava vodu). 5_ljedeCi naputci tEevam p.l.ijll perllicu S obzirom 1~3 • Kad ukljucite punu perillcu na ekonomlcno percte rucno.sto je vrsta radio [acije kejatr'foze lzazvatl zdravstvene tegobe.0 cere 'j gH s. nakupljanje orpada sodu dosrarna kolicina pilbara pranje.(a~enjima: • Iskljuc.l). j uredaje n!l c.-l. strainjoi do 30 dobro izolirani. a 1.iv. ['atw. predmere. ukljucite kad je struja jeftina.0 baS ~.kovi. S obzirom na poboljsanja tih pravila. i4VOri poveciat c VaS lUeun za ~I1'\. • Odaberir energetskl P jednako svletiljke. cete smjesrati pokra] slednjaka bo]l ra. U Europi vee postoje obvezne energ (sku klasu. • lzolirajte hladnjak sa sirana cia ternperaturi u.n. starih • Kupujte metalne.. • 'Pretjel'<lJlo lUPaI~je maze osteLih dijruovl'l.lJ vldea kako bisr za njihovorn a ne plastika • Prernda xu suvrerueui yarn [e porrebno. pedllcu od one koja vam je PERILICE ZA RUBLjE • Kupit perilicu koja dogrijava vodu od grijanja. rnlktovalhe pecn]Ge i .i obriSite prasillu sa spirala na . za [elo. u uticnicu potrositi. a fl1Qgu 'e i zapf~lili. a dioksida. kupovati 1I manit: vode.[!lojac. Za sumo 25 sekunda J. . • Dl"llte' clljelove glazbene linije (aD playtl1'.a. Ne sarno 5tO steele oel nezeljene je nocu program napola periUclJ iii ekonomicno 1I upme za uporabu • Korl tire 11l1jnizlI 1110gucli ternp· mt:lIfli 'pran)iI.za vasa energija. kollclnu vode i [edlnIce struje. • Drzire hladnjak 11~1 energetske oznake od A do G i popis standarda za potrosnju elektrlcne energije.111ju. sprijecla trose rnanje vcde I energije. • ~jedite sto dalje' od tele·vi' zora. malim g neraror m).majll1ij.cJ. levizorn i. i dalje Ce prolzvodltl elektromagnetska zracenj1.srnanjlti izlo::1enost takvim z.(](. nego sto varn je njegovlI klasi hladnjak otpusta a rnanji hladnjak mauje u atmosferu.i. trose vise energije.K{)I·isLite energiju. TIme cere znatno srnanjiti dnevnu potrosniu energije. radio na n<lvijilnje (s rublja. porrcl no i pr vj I'il c uCinkovitosti. Odvoj ~li stl'lIjni. sto bhze [edne dfllgitn~ tako dase mogLl naJDajaU lz isle uucnlce.5teclitt.rl0 pl.'ilwat:ljiv Uf claj.mart]e. prilagodava • Kupujte kvalltetne uredale Itoji CI:! trajati. • Nernojte drzati vrara hladnjaka ot vorenima dul]e nego sro je j)otl'ebno jer ce rako hladan zrak izlazitl van. unjace uergiju. • Udaljitf! krevete ~arem 1. VIDEO I GLAZBENA . • Ukljucite hladnjak koja glecli struju. ureda]a kojiii:elitno kuplrl utjeca] lskoristimo till uredaja doblvene uvelike smanjujerno SAV. Odmrmite zamrzivaf kad se nakupi led. • Procilajt • Pricek~~jte dok skupitc punu ili koristite punu pranje.luliaLi 30 . klorofluorougljtke. Provjerite • I'retpmrnje smanjuJ po~rebnLl h)liO~1LI clcLercl:lenta stoJI Ii. kupujte sumo ono sro i.se uputa zu ud redene vrste tkanine i kolicinu ZJ nego one koje se odozgo.l('ava pranje na ~JSceJ1Ja. Primjerice. 5e lrosi mnogo energ'ije. frekvend)~.1 jll.encrgi]u. CI lskljudite IZBJEGAVAITE za baterije na suncevu • Razrnislite radije 0 Iiroda vaonicu rabljen lm pranje.eiektriilnoga prekrivata. l['osi se ELEKTRO. KUPOVANJE Aim pri odabiru informaci]e. vecu elektro magnstska zta~~nTa. p6putgrijalica iU elektrichlh satova s digitalnim (elektricnlm) brojkilma. omogi. vee stite . ucinkoviu.ece SWjal! oi vus ni okolis. raspitajte se 0 HLADNjACI llsledjcti prostor I ZAMRZIVACI moze za • Nernojte kupovati veci • Hladna smodnica poireban tctnih hladnjak.2·m od elektri([nlh ur'edaja. iii • Provjerite posto]i Ij u vasemu kraju servis za recikliranje uredaja. oivara]u • Pridrzavajte .ZRACEN·IA Elektricna oprerna odClsilJe a ne na odlagalisie. se zagrije. TELEVIZOR. Jl:aset<:lfon).olo~ki v. • Ako rnozete.el<allju.o biste p rJlicu ISkOfistili poq· Uf)OSI. glazbene [Inije i kompjutara. plasticne razbije. ugljicnoga od 3 do 9 stupnjeva Celzijevih. ustediet pokrijte je.omoili .mi. nizGj t€r'TJpel'-atmi. • Kupiie model koji se hladi ugljikovcdikorn. kupovanje dugorofno rabljenoga koja su posljedica je lose klorofluorougliika a ne koristi uredaja vjerojatno ekonorniziranje. • Mobitel korist:1te 3tO manje iii kupite slusallcu. • Pcrilicc ko] se otvaraju iii prasak dodajte • Uvi] k koristite ekonornicno bikarbonu. • Kupit LlNljA slusulice na baterije. t].nut'l. • Odnesiie stare prolzvodima. nego 0 kupn]l l ruzinu pOlroSnjtJ elektricne hladujaci ih cnergije.1avlj'lnja. radio. nego kad posude perilicu na programll • Nemojie porrebna. uredaje kOji su ucinkoviti. na 160 volta . • Nikada [leostavJjajte Mehaniclu usl5iva~ savrSen je za brza rad • Pok"lsalte sa snaci bel bez kabela.UREDAJI U KUGANSTVU Kad kupujete iii zamjenjujete njihove energetske kucanske uredaje. a rnan]e modele stane pas uda i susenja kako biste ustedjeli energiju.Ill . • Osravite hranu da se oliladi priie nego slO je sprernlte U hbclnjak. aparati ili oni na baterije cesto elekutcni. samo orvorite vrata. Olpllsta pare! LI redaje lakse se u PERI LICE ZA POSUElE • Kupite en rgetskl flaj~l. Mozete nabaviu suvisno rasipati. Pune zarnrzlvace potrebno je rjede odrnrzavati.111. ek. .MA~~ET5KA .ite uredale kad ne rade (u protlvnom. nemojte strani hladnjaka posto. sarno kupnjom mozete znatno smanjiti novoga hladnjaka sterno odasiljanje iii zamrzlvata. kuo i ani i I. udnkovlto je. energiie.

. Sadrzi viB. pul\jevunje.w PRIJEVOZ Putovanjem na posao iIi iz uzltka trosl se energija i oneciscuje okolls. sro ccmo voziti pogon na propan iii ureda] za elektrokemijsko prervaranje energijeI druge nove tehnologlje..] koji izazivajll vel. Sto se otpustania otrovnih plinova tice. od celul ze.D nuzno Lro~j gori VD. a amom post. tome ustadjetl energiju. manje OHeciscuje toliko okolis. pri pranju popur tekucega te perite spuzvorn ga sodom te ostavite neka i vodom jednu sedminu to [edanput cia odsroji jedan sat..Jl<e. j dodajte "blagu • Kako bisre ocistlll spremnik gorivo.VlljL di7. razmaZ.. II ~(')di lije! am . se osusi. nego da se uvijek vozite • Ste. • 1zbj ·'g.. za POTRE8NO automobil I. tlm~li. Gotoy ptip..l1ortl dt?k .Biagirn ubrzanjern man] gorivll. smanjill bro. sto je UJ'lrav~anjell1 mMl S(Mlise 6lspi €)blill>mlliiC\hoga dizeJa.l'll koji i ne okolis. sapuna. tellko da ga pokrijc I:.. kovceg trosi se 25 posto vise se na propanj manje goriva. KUPOVANJE AUTOMOBILA Automobil jc porreban. mrl]e. niski tlak pokusajte to Iskoristiti najbol]e sto prelazite blciklorn bi iii pjesice i za okolis.ne i dubre ga odrzavajte.o je priieko potrebno.5ad oblcno bjl s veda. Osjecat tete se bolje fizicki i psinkki.. oneClSe nja. RJEDA VOINJA AUTOMOBILOM cesto je stvar navike.ravaR uliife u. kernijska sredsrva.km/h automobll progutati rnoze pri 60 km/h ueco] do 30 posro vise goriva. aurornoblla.di. koristite biodizel (neoporeziv [e u )E.zel j jaCi anesi[> malu LlbILJs.el!.(fl prltlskanje • Vozite Pri I rzini oel guma povccava za 1 posta. [er o "'l < o w I. oneCisCLvac. • Koristite bezolovni zahujeva prllag dbe autornobila. Ocistire spuzvorn i ostavite • AIm Idete u kupnju St. voziti automobilom..1'l. • Kupil.a manji i rnnogo je jeftiniji. poprskajte bikarbonom rnokrom S za malo vode izvrsna je za kukaca sa svj tali1.o vise goriva. ad b nzlna. • Kako blsie ocistili stakla.~ r . napunue kanru autc nobllom. p zornost d . ruozemo na povrsiru. a ako se vee vozite Vozn]n automobllom autornobilorn.od 40 poznatih <'lITOV. Prlmjericc." deterdzenra. su • Nemojte stavljati motor upal] n kad stojire.l. SO· za sva sraklu. poprskajte sraklo i • Vozire se autornobilom '. • Prebacite prornjcna [e jeftino i je skupa.. Alto nosite maske zbog udisatl oirovne plinove. nego u peroj brzini. prebrisir ' g:1.C bilu sagonjevanjem mogao bl uskoro zamijeniti • Kupite rabljcni automobil m~J1je [e stetan. Dobra i~mijesajte dok smjesa postana kremasta.ienjem. UlIjte Ist9pljeni vosak u rastopl[enl sapun. trosi se smireno. ali to gorivo 111<1 o Konstite sustav provjeuavan]a samo lada bela je I.sl'al<:leJJku 5 .. auron~lt5ltirn ("iell Iz'v0re). Radije vozite bicikl IIi hodajte. potrosnju goriva s krova aka .. za to vrtjeme slijedire ove naputke: SVOlh' 3l1tOm.. brzina kako Nagle kocnica.ike zlilra"\(st¥eHe regf)il>e..I. automobili Europi)... g PGelinjega novoga. Mowr s unurarnjim Ipak. Premda mnogi ios uvijek vise vole udobnost automobila. • dobre su i za V-. vozite vam nije porreban povecava nil potrosnju goriva. [ap(l:e s~-l un. CI Maknite • Vozile najvecom brzlnom. nislwm mZitlOm n9 kolltli)1u t)~1meklltli. ll1QZete pokuiklli clizelom sumpO.. maze kao i 11<1 stan]e nasega rnijenjanje povecnn vase r:ICU!lt: do 20 posto. . mozetc.le posudi iznad vrele lIode. r!efQIl1 j e1ektrOllskinl • Kupite mali autoinobil.LI .. voz ci se automobilom. posto]e jednako prirodna.I£ie zdravlje viSe blciklista oboljenja zn « posto. zracnun prijevozom najvise se oneCiScuje olmlis jer [e avlonsko gorivo stetnije od benzina. • . sporije.i gorivo 5 katalitiCk. mjenjacem. urnjesto cijevi rasprsivacern. no time 0 SJAJILO ZA AUTOMOBILE Opm. Tak del'. 0« 0<1 koji vozlmo uvelikc uqece na potrosuju automoblla.ctpor vjetra goriva. • Kratke udatjcnosrt te nktivnostl Deser posto • uedovno VOZilC autornobil popravak • Obratite nje sterno za okolis benzin .djebite prirodni kucni kak blste uklonili trajnl sja]. brzini dopusrenom U ::l 113 . a na cesti prosrora).e pal. i dali smanjiti njegov utjecai.1 5 I'd) nego !lto pomijesare SltSt0.. a bazira 56 - na ulju ali prijl! li vaS is neisl orislive toga provjerlre IU<1t16 one i~culll okolis.ke HulOIl1 mot p gonom n<l C Uri kom~a irosi au[oJnobil s rucnim ~lltlOIllObii v ziti lla·biodizel. pripravak prljavstlnu pamerno i Inforrnlratl se orivu. Otopite pcelinji vosak I ulje .. nego pri voznji od 88 km/h. Ako se vee morate. Koristite parkirallsta.. • Socia bikarbona uklanjanje rnasne pomljesana s toplom vodom kernikaliju. stavite mineralnu vodu u bocu Z~I u rjcdnu i us] ut obavite uno S druglma. srcaruh CISCENJE AUTOMOBILA U automcbllu ucinkovjtu ni]e nuzno koristiti rnozete koristiti sredstvo za ci~Cenje pl'ozora navedeno nekoliko na str. Ako vee' iinate dizelski motor. 2. Slijedi jOs prij edlogu...lti'l kozt)ori.no 'j lolobe U bile. bismo usporili i "silovunje" morora. 20 punih autornobila. a Clsti i stakala i karoserije. - • Odaberite uClnkovito automobil konv 100 g nastruganogn 6 k"\piolia jojobe vosb OkOJi.te vodu. Pokusajte putovati drukci]e. putovanje vlakom iii autobusom bolii je odabir jer se pri tome po putntku petros] mnogo slijedi nekoliko naeina kako prl STEDLJ IVA VOlNJA m Nacin god"a. Di.ros. 1. ugasite gao gurne dobro naj uhane. necete mozete (u autobusu bro] osoba kao zauzima obavu U • Vozite se vlakoni ill autobusom kad god to na kat moze se prevesti jednak.i.

NEOTROVNE BOJE ZA UREDENJE DOMA zraka u vase] su u raznim Priradna ciScenje cetke str 34 Mozete kupiti boje bez opasnih tvari koje stete kakvcd kutl. ni ostale otrovne tvari koje mogu izazvati alergije i bolest. zastorl i rucnlcl od clstoga lana iii pamuka. ne sadrze vinil. postoji sve koje se koriste za proizvodnju nije naveden popis sastojaka. 33 koje su uzgojene bez koristenia aditiva. iii "nenbradeno" znaci kako su tl materijali otrovnih ad vlakana biljaka gnojiva i kemijskih Vapneni premazstr. sintetlckih a prirod ni materijali izgledom. gotovo su uvijek bolji od proizvoda. Prirodne boje su dostupne u raznim a ne otpu~taju otrove ni za vrijeme primjene nl nakon toga. 33 odabir materijala. Prirodne boje daju glatki mat premaz i dcstupne nijansama. Za razliku ad tkanina formaldehid u masovnoj proizvadnji. je ukazati na vaznost pri odabiru prirodnih boja i Svrha ovcga poglavlja tkanlna te kako ihdstitl i vodit] brigu 0 njima taka da dugo traju.2 paku!i5tvQ. koje nam pruza zadovoljstvo. (. na dodir i mlrisorn. praldicni su i otporn i. Osim sto odaju dojam luksuza. Naljepnica na kojoj je natpis "organsko" proizvedeni pesticida.UKRASAVANJE I OPREMANJE Ukrasavanje kuce prigcda je za stvaranje u okruzenlu utocista u kojemu mozerno Presudan je Prj premanJe O1l1lefnoga premaza v udobno zivjeti. . PRIRODNE Posteljina. veta zabrinutost zbog mnogih kemikalija boja i tkanina. tr'<!jni i dnbri za prekrivace z<! Odabl~05aga str. Cesto na tim proizvodima sto dodatno otezava obavljestenost i odabir. TKAN INE I VLAKNA prekrivad. str. MaterlJijll od cistoga' parnuka I lana. . svile iii vune savrseni su za organski dom. su nijlmsama. Uz to.

slijedi nekollko savjeta kako smaniiti njihov utjeca]. smole i aditive poput otpjenjivaca koje rastvaraju pjenu nastalu kemijskim stabilizatore PREDNOSTI mlkropore PRIRODNIH BOJA • U procesu iziade pr. nego kod prirodnlh tragovi kista i cetke. • Pakirun]e se moze reciklirati.1J za nanosen]e prirodnih boja. uspjesno w o m Z 0:: se koriste vee stolj clma. E N J E boje koje sadrl~ ctrovne spojeve. poznati. 31 rsije-.L1ski spojevi edreda temperatust oi)a~)lelcemlkall]c. se susi pa ga nanosite velikorn cetkum Najstetnije su ostrlh dlaxa siro~im potezlrna kako biste dobili glatk] prernaz. gips i kamen. Boje na bazi vode sadrze OJg::1I1skUl spojcva S<lcu'z<lni 1I bojl su: toluen. sadrZana u boji postaje ocigledna kad pocnete proucavati upozorenja proizvodaca boja. mozete odlucit] hocete Ii ill kori ·titi umjercno ill cete radije odabrati pnrodne nadorujestke. spojeva koil lsparavalu.srnanjlll razlnu lsparavanja.l1oga ~lISt~IVa i simptome i razlog ~. SadrZe otrovne organske spojeve koil isparavaju. vapno od vapnenca. Osnovni sastojcl su laucno ulje. reakcijama). neobradenih materijala (vidi Izvore .njeva kake blste ograniGiIi otpustanfe otro~. Premda Organske boje na bazl vode. (kemikalija pigmente. nego pri boja. visok i postotak na bazi vode sadrie vinHne smole. • Mnogo je manja vjerojatnost da ce izazvati osjetljivost j boje sadrZavaju male kotidne otrovnih njihov kemijs. rukavlce i Mocale kake biste 2a~itifi kozu i ooi.rodnih boja stvara se mnogo rnanje olrovnoga orpada. 05(:.110.ohlojena oilman nakon IDt!ljenja. Neka!5'e 1lf11e toga tjadan' dana I'lr~vietri. lstrazivanjem HLAPLJIVI otrovnih isparavaju.rija.koje su povezane s kemikalljama II bojama. man]e kolicine ouovnih orga. 1. sto se to dogada bojama). IZBJEGAVANJE OTROVNIH SASTOJAKA na "Sveucilistu johns Hopkins" iz 1999. Dodajte ga mie'savinl kazeina. etc InijesHli Kazein~ki.mjlte ternperaturu u ku~1 r p. cesticama spojeva. • Prirodne boje sadrze koje dopustuju nego boje koje irnaju kerrilkullja. Brzo na trZiStu jos sadrZe velike kollclne opasnih tvari. Visoka razina otrovnostl najzastupljenije boje tome Sto-rie sadrze ni fungicide ni konzervanse.nih kemikalija.lsgu [sped 35 stup.e se mogu korisLiI i u vodi ~" sapunom. alergije. Upoznavanjem S opasnostuna. P~tite prornijesajte dek ne dobijete kremastu masu. lllOt.lzvilLi a51:fh~. rnozete naruflti postom i posvuda su lake costupne.eslte I upotrijebite. kazeln jz mlijcka i prirodna erapala poput tcrpentlna i ulja Iz citrusa. Koristlte isti p0StllP. O~~vite malo vade kaka biste dobitl lankl prem<\Z. dezodoranse. prirodne 1ak i sjajne bo]e za drvo II interijeru i za metal.kako bi 'pomogla (ok ksilen 10 10:. n ke prirodne boje zahrijevaju dulje suScnje [er ne sadrze sredstva Zit su ien]c. prednost postoje jest j m o UJ prlrodni pigmenti koristc se za Mozda su skuplje.azuru prirnjecuju sinteticko] proizvodnji povezuju s raznlm zdravstvenim komercijalne otganskih sa • Prirodne boje su sigurne za okohs i 11e ispituju Be na iivotinjama.iega !roo smoK minuta.:'. vlaga jer prirodno nil kojoj se 11e' ipak je trl puta veii.z w « :'i< Q_ BOJENJE I UKRASAVANJE Premda naJveii prolzvodad sve vise smanjuju ) kollclnu kemikalija se koriste za boje u koje PRIRODNE BOJE Boje od prirodnlh." To zrmci cia se ne stvaraju mjcltllrld se (ka nakuplja sparava. seni a ne sinteticklm i ne gule • Cetl. uljne boje. Vapno nema mirisa i nlje otrovno. nisLdmslojavima atmosfere. p(otr.1 iiv61. 0trov:ni spojevi "olplI$taJll" se nrJsobnoj rnirisu nove boje. Bllclud da ne sadrze konzervanse. t'dkoaer.la godlne k~lsp biste . boje. Krcda 'l'nkoder. i mat unutarnje zidov s V()lIUIII i Aka koristite plgrncnru kako biste dobili lijepe glatke Vee ina uljnlh bola za kucanstvo ~acldU od 40 do 60 posto hlapljlvih velikuskupinu otapala Ta organska se koriste . eksterijeru. sadrfe nl umjetne pigmente ni kernikaliie. Om:. kao i zu bilo koje druge boj \(:1 kucansrvo: ipak. • Nasi te zasti!n U odjetu. . pr.. pOJ'ell~ cajc slieRe gl·ill.lha pigm~nta 5 praha 5 340 ml Vade. prirodne bo]e imaju ograniceui rok trajanja: oko devet mjeseci ako nisu otvorene. prah. koie se tegobama. • Prernda je vrijeme susenja cluLje (osim za vapno). . • Bojite za hlaClnijew d6i. bo]a lrna glatku g. OTROVNI SPOJEVI keinijskih uglavnorn spojeva ~wjivrlo luko PRIPREMANJE S A V ) Eli I Z A . kaje ne zldovlrnu "da disLI. OodaJte los 1~5 ml vade I 15 3· PomljesaJte liD g. • Srn.• Provjetravalte prosteriju: za vrijeme i DaltOI').ki sadrZaj boja.( prepoznatljivu i. OOQro pramiJesajte p[emaz. pdd. 1I ali njihova kucanstvu. sto su po zakonu duzni istaknutl na paklraniu.vni sp j'vl. Otrovnl i forma ldehld .lill~us<1Jte iedri8vatl Ii. sv] u bO)i da se rasprsuju i vezu. nnsproizvod malOJJI kollclnom prircdnoga .lO . PO(Tlijesajte 2. nose stv<uunjLl ozoml ·Ijcti II • Nemojte useliti U pwstofyu kola ie s:vjeze . MLlJ ECNOGA PREMAZA III lljeku. Vinilne emuliije i konzervanse.B 0 J. godine pokazali su kako boje za kucanstvo rnogu sadrzavati vise od 450 otrovnih kemikalija.50 g kaz.elllskoga kako bis:t'e doblli gusti neiGJ~d5tOji :}o 2. Ilare Inag.

?. Protres. o UJ traka i prernaza..1e obradc. vocaka-te tako sprijeciti pojavu rtametnika.mpostupkom korak. kako sklnuu orapala. Moze 'se Ispiratt u okoli$.ti i 0lm/o. U staklenku uliite oovoljl1o terpelltlna 2. Ostavite Eetku neka namace ravnoj povfsirij da "€ekinje ostqnu ravne. neki proizvodaci zidnih tapeta prolzvodc ruzllcite p~pite od recikltranoga pamuka ill paplra.skinuti. ta elva komada dobrotvorno] udruzi.oli pelrokernijskirn kornpost. • Darwjte neiskoristenu boiu • Sacuvajte S IZBJEGAVANJE Kemljska sredsrva I<EMIJSI<IH OTAPALA zu skidanje kojeg je poznato cia je mO("<ILi ostaviti da djeluju tijekom ukloniti rako sto cere u vodom staviti nekoliko izrezanoga luka. i nije stetan %3 tako ~to cete brusnim papirorn izgladiti povrsinu. Nanesite drugi slo] p. bole u rasprsivacu bOja mora se susiti 24 dobiva se glatki premaz. Razrnlsl it e 0 sljedecun prlrcdnim uadomjescirna: • "Blago kemi] ka" ora pala su dosrupua. a jest ~Gte rnoratl otkloniti Terpenun je tzvrsnosredstvo sudoperu staklenka. rekuci deterdzent 1.ekll se osu~i·prije PO. kistove nastojte cistiti manje stetnim preparatima na bazi vode (vidl Izvori).UJ z « UJ RAD S BOJOM Bo]e od prlroduth sastojaka Imaju drukcija svojstva. koja moze prziti kozu.lllO pokazati.lite bojiti zidove. skldanle zeli. kao i papire sllovacom.maz svojstven prirodno] trel ate k . ga dobiva se od prirodne smole cmogoricnlh stabala.roizvodaci vinilnim Zi. m limuna. Ili plasticuim zastitnim slojem na povrsini radi lak:kga cgcenja. Ako ne. Proizvodi za uklanjan]e za ljepila za zidne tapere mogu sfldr. ao minute. Otoplna 5 oetom djeluje na Ijepilo za zidn!! tapete i pomaie da se anD otpUstl.JA RAD SA ZIDNIM TAPETAMA p.). Korlsute upuie za uporabu kako bisre postigli dobre rezultate. jednostavn bljelog« Gem nanesire te je. napunite ureda] toplom vodom kako biste srnanllli vrijeme potrebno da voda provri. Ipak. Stoga osusene PREPARATI NBjcdca dobivaju sredstva ZA (ISCENJE postupcima (ETKI koj] se (poznan "rnzrjedivaci" op.. Tak. pridrzavajte se sljedecih uputa. Otpadne boje saGrie fnnop8 . Ako na tapete 111 prev. nego one koje su uobicajene nu tl-i. prolzvodlrna zidne tapete pokusajte skinuti pomocu pare. • Kako blste doblll glntki pre. ziltlll:l prebrisati zid vlaznorn krpom i ostavri I). Isperite pjenu i boju pod mlazom voile.ro vam je porebno i voda %3 ispiranje. boje mlakom za pranje. uklju€uju.rije ostre dlake finih C'pocesljanih") • Cetke u valjku daju drukcijl premaz nemojte od obicnih kornhinirati ceLki. takoder. • Prirodna boja je fluidnija od posrupka nanoscn]a boje.LlOvJ.ottrnve I teske rnetale. . P0511(1\. a isto tako dostupna. 3.ite Eetku I suslte 2.o Eele laka s povrslne zlda ukloniti zidne tapete metalnom strugalicom. ®~. • Neke zidne tapete mogu se skidati i suhe.!. lako da pokrlje 5e ~eklnJe. do Ocistite sve ostatke. all mozda cere ih nod .1I11i. 1.i ulja. te ihne bisre smjeli bacati na otllagaliste. Umjesto njih. KORISTEN!c U VRTU kaustlcne sode.J15t1ti kvalitetne vrhova. Ljl=pilaza zidne tapete na bazi vode su boljt odablr od keinijskih Ijepila na bazi otapala. poznatih kao drugih vrsta boja. Najbolje je uopce ih ne koristitl. rnnogo lakse. • Premda [e vecina prirodnih boja bez mlrisa iii una bOil. • Ostatke boje od lana rnozete nanijeti na debla PRIR0DNO SI<IDAN]E ZIDNIH TAPETA SJjedeCi. nego sto pocnete skldati tapcte. pina dielu]e na ljepilo zidnlh tapeta i otpusta ga tapeta strugallc nakon skidauja WI eta ze. Da ustsdite energiiu.zavarI metilen-klorid. opasrrl otpad. 1l10Zda rragove ljepila za zidne tapeie ~I PRIRODNO CISCENJE (ETI<I za GscenJe cetki od bola na b~l.LI ODLAGAN1J BO. i"d7. nezel] ene rni rise mozete estatke bole za kasniju upotrebu. !2. Wlijte 300 ml bijeloga Data u kantu 5 toplorn vadom. • Prskanjern • Prirodna sata.rezite spuzvu koju cere staviti na drsku cetke kako vam boja ne bi curila niz Juku. Ijcpila za zidne tapete. Cetl<om naneslte otopinu na tapete i ost\lvlte je da djeiuje. Sve .iSt:u. cetke arOITl. • Qrganske boje: n·isu stetne za biljKe i saMe prirodna ulja i rnlnerale. ostatke mozete aridall u za cisccnje kistova za uljane boje su alkol.1 neko] riljesnoj zalednlci ill zidnih tap La izraduju se na bazi kance regen.htapeta cesto izraduju dekorauvne Lapete s 5 AV JET Umjesto kemijskim :2: 0:: 0- • U vasoj rnjesno] zaJednicl zasigurno postoje posebne odredbe 0 odlaganju boja. korak po zldne tapetc bez kernijskih otopinu oel tople vode i i pustlte da djeluje.0 VOdom I malam kolicil101il "blago kemijskogl' dete(dzenta Ie na 3. Kad je na 00Sit0 na strop. Skalpelorn zarezi!e zidne tapete koje zelite . cesto sadrze ke::mijska otapal.

S\1 uobicajene pran]u. kvalitetn. popur tolnjaka i plahri bl kako vlakna n i glacajte ga S "JOlptk:e" (sku piti se II male. mrlju mozete bi'ZQ ukloniti paplrnatim ubrllSOITl . k mad J zlte svaki put drul Cij slabjela na prcgibima. biste ostetill.osim ako nije uzgajana orgunski stanju Ian je krut. 70).rocln. vlakana biljke lana j·Ce~w se prodaje Biljku napada malo i . neobradcnoj pesticidima. U prirodnome ali . Pornno izglacajte nabore kako se 11e bl vicljeJ. ne upija edmal1. a pridri.iberite lteobr. a njegova kakvoca parnuk bojama. steroclne i bole ·t1 te se obraduje i pesticidnna. zguzvat ce se. obradene temperaruru unutarnje .()lina).od boje stonovace do ad neizbijeljenoga oker boje zaista se mogu Iako nabaviti. Biljku pamuk izbjeljivacima pamucna Plahte il. plesti boju 1. obradena snsce 1I osjetljivo rublje i susue na ravno] i izglaca jte pamuk s strane kako se ne bi povrsin] kako bi oboiene stolnjake.te sprijl'cili sjaj. vuna za pa vasa koza <lise.i Ionnaldehklirna. sagove i prosrtrace.ako !'lis. Izgia. • Kako biste sprijecili sja].i.pogotovo one bojama .i.mnogo 5U ocll'eduje Luga vlakna.jce.e prirodne tkanine moida su ulaganje jer cemo na njih vise paziti i nego bolje dugorocno radije ihpopravljati. vlakna posro]e i rucnici U razlicltirn podrijeUa i obojene prirodnim Osim toga. Vlakna se mogu ODRZAVANJE • Deterdzerui deterdzente J ostel] inu.\ I.ana p'osp\:emite ill S V!·~d.e izblijedjeti. 1I kojcrnu nema kemikalijn i ui] obraden na trZiStu. LAN Laueno kukaca.I. pa se stoga tkanina nakon pranja vunl cine cia varu [e suho i toplo. <Dd. Premda su skuplje od herbickhrna purodnim parnuka bojarna .c:i. slntetlcklh stetne za okolis. smanju]e organski 'e njihov uzgojeni ostatak Neobradena dobro raspolofsnja. koristite osjeiljive tkanine. • N mojte izlagari lzravnorne SlIIKlI osirn ako nisu kernlkulijaiua gu. n. uvijei< • veclna pafn'lcl.5jajil). prodtajte upute na naljepnici. je prllieno otporna . ~Javlake perlte preokrenute prerna unutra knko bi~te l'-if~ti(lll PO~I1"§. u tkanju. ali prirodne tkanine . hladan VUNA Vunene tkanine 0 bI-LO se susi.ru vlakna polagano U llltlje kulunjskom • vunem ulja ukloniti (lan. ili na lanu nacinili mrlje.avajte se i sljededh savjeta. ProizvOcl. vlakna l110gu • Koristite prlrodno pretvorui lJ ususili bijelu posteljtnu i stolnjake. phuno lzradu]e se uti. baciti. pa iako irnate. U tom sluca]u.1 zastore i. ako j • Pran] 'Ill se vunena L Vuna ljka I ga nemojtc tak usiti u ~~Isili .l bojent Jail drztte podalie od sunca jer IT)Qz.P t< I IiU U I~I IVIA Itt< I J A L I Umjetna vlakna moida prevladavaju organskoga UJ PAMUK Pamuk jc celulozno se duljinorn vlakno.Zvaju. vlakana.ipak moze biti \. ali nc i na moljce.1ib materijula moZe se pratt u perilici. Buducl da se moze malo stisnuti Osjectjiv je na plljesan. [e porozna sagovima ill prostiracima. rekueine zbog pnrodnoga vremena Ll pi]a.. moze Organski Ian je ugodna prirodne bojel lkanja.na rnrlje.lljoll1 pamuka ali ipak kupujte svijerlosmede. Kako prirodne tkantns ne ODRZAVANJE PAMUKA • lzbijelite plahie i justucnice "blago ad 1110gU prije nego sto ih podnete cistili.cajte stalojake ad lana 5 unutarnje strai'le hladnim gla~alolTl k.i ·0 F>I'QUi. bijel ga pamuka osusite • Glacajte pamucne toplim glacaJom.O~ unutarnje strane. bo]i slonovace. ITaJm: matedjale. pornij sana sa sinteti kim vlaknlrna. posreuinu [er boje u priroduo]. kernijskim" izbjeljivacem i na suncu kako bi te zadrzali bijelu I oju tkanine..el~epokriva:e Ako nelito slucajno Pfolljete po vuol. . zadrzall obi ik. cesto se izraduju sc od ovcje vnne i bez obzira na to navlakama 1I1ja u Prircdna proizvoduji. Mjesavine obraduju lana i pamuka zbog guzvunja i cesto se keruijskt tkanina lijepe [e li rijcc za jastuke.:3 LJ Osun toga. 167). • Kad ih glacale. dovoljno krpom koja prekriva 'i i 1 okrivacl lobro cesto "U obradeni i orrovntm kemlkalijarna kako bi bill eip rui na ID . manje 5U bolje za nase zdravlje i mogu uapadari fungicidima. • W).l. PJetclle sal ve od parnuka navlake za ukrasn jasruke za perite na prograrnu i izl Iljedj Li. mogu prornijeuiti i perire Ian na nisko] ternperaturi na visoko] ternperaturi Vu ua [e prakticna prekrivace. Uljnl [anoWn II vlaknlma suzbija pr0dlra~je teku~ine R8 se . izbleljivanje suncem kako blste No nece se 11ko skupljat! uosite I energiju. Ian ncrnojte glaeali vrucim glacalom vanjske strane..maza maljce (vjdi ~\r. rnaterijali salovima Hi posteljini. zapetlia ne cvorove).. ODRZAVANJE VUNE na naljepni t • Fe rite vunu prema oznakarna se u topl J vodi skuplja. najugodniji su pri. nejednako tkanine cia se ne sruanjite . • <I LANA "blago kemiiske" perire (vidi SCr.U1U s vanjske strane.

. cia u nJemu nplstil:e sve gri.ro ga jl>. neizbijeljeni Pl1lOjC. prirodne tkanine ugodne su na cloclir.I postel]i. sapunlcorn.ga protlv alergije kojl. Poliesterske plahte mogu b.Ose koristi za izradu razllcitih tkanina: od najfi. rnjesecu. svilu je bolje prati rucno. cia se [rosi sobje Odaberlte madrae od parnuka ili organskoga pamuka. lime cete unistiti grlnje. Osim toga.. sri. od ciste svile. odaberire clstu vunu Obje ODRZAVANJE SVILE Cesto se preporuou]e kernljsko C:iscenje. izradu POiruC5tVH i uznd. zastitite . Rasprostrite !. pamuk. Dobro provjetravajte sobu i svakoga dana otvarajte proz()re. Koristi se za platna. od poHuretanH C:e. Mote bitl punjen perjern ~ivih prica pa ce varn se mozda vise svldati vuneni pokrivac.( to . poznara i kao kineska travu. l\1. provjetravajlt! g. ih jedanput madrac od znojenja [:lriroGin0fi\a mate}ijala.sto 811 prskani tvarirna koje usporavaju goren]e. prekrivaaem \J ocistite madrac usisivacem kako nastajanje grinja. vIal'. TKANINE ZA POSTELJINU Sposobnost upijanja i kakvoca prlrodnih vlakana (ini ill savrsenuna Z:I posteljlnu.r\lcnim pranjem.1 va!]. flanel. (vldl lzvore). asunu ill su alergjcna. vrste djelu]» tako da zadrzavaju • Za tople j lagane pokrivace porczna prekrivaci • Organske deke od pamuka takorter su dostupnl topli zrak. zdrave spavacE' sobe. n<lbavite jastuke ad 'org<1nske Vune iii punjene kapokom. ce sprijeciti m gucnosti bJagilli . a grij~llj • Odaberite prirodni poknvac od pamuka s perjern. q:: o a u. pletenine 't'e vrste lan (vidi SU'. Moictc ih na suncu.mean materljal koji se 11e moze Imitlrau.lZ najullljI:!"Sl)J.ice nepotrcban Slt kemijski. i dekoratlvnl podal]e od sunca du ne Izblijedl. dodatak posCeljinl S ({ojom cete bit! II bl. . hladit ce vas I.P. To j iznimno vazno ako vasa djeca irnaju tkanioa odrzavaju se [ednako kao 36). Odvojite je od ostalih komada odjece jer moze pusuui boju i nernojte je namakari dul]e od nd(oIiko Svllene lkanlna mofete mogu se pruti rutno u toploj vedi sa rninuta cia vlakana ne oslabe. JUTA I RAMIJA Vlaknaod kore srabala .iSkome dodiru za vxij.peralure 0.Il1. . Akrilnl prekrivaci. iako su skupe. pomaze u reguliraniu tjelesne z dok spavatc. Moze se bojiti razllcltim bojamu. tnko da yam nije prevruce.i n~Lsuneu clVRput II I~€rlte jecin. • Pokrivae: [:lokriite ga presvlakom od ~Wlnc. Kad mljenjate posteljinu. all Iako se prlja.ijeiia se s i njihovu uajnost.okIival u hladno [utro. Sljeciece uebale bi yam pornoci u odrzavanju napornene vreca. VlakJ1. jastucnicel [e ln: 111 ljecinu. j POSTELJINE barern sedarn bi I iii SlO Buduci cia svake n ci provedcmo sari (vidi Izvor . ttl okruzen]e uebal zclravije. a ne kemlWdl1l ciscl"enjern. PRIRODNA POSTELjINA materijula '0 AJ AJ' Buduci cia vas istovremcno grije i dopusta vaso] k ii da dis . • Kupujte organski. biste ukloni!i prasinu. Svila je dobra zn bogate zasrore. Vuna je possbno pogcdna Zq posteljinu jer lstovremeno izolira i al15@rbira IJlagu ' tllslo pr91zliodJ znatna kolidne :v!age za vrijeme spavanja. mek i pro •. pokrlvace ih prati rucno u puta. presvlake za jastuke i postelJinu. Glacajle je bladnim glacalom S unurarnje n" ll"zi~ILl..:a UJ Z <11 SVILA Svilenn vtakna nastaju iz cahure dudova svilca. Madraci. • Navlakeza madrace cesto zaboravljamo. nece biti alergena. ZDR.J 0. Susile je trane dole je jos tkanja iii pokrivace od kasnnra.ili dVap\ll gociini. no buduci cia je ro kernijski proces.n". Ramija. Bob.je postupke slnteucke izrade. • R· dovito < krecite madra g()dini.fov:i u·1te Zll l1'laclnoga clam. jer grinje rnogu prodrijcti u madrac i pokrtvace. a vece u kadi. postcljina od prirodnlh tcrn.1:11(0 upijaju i trajna SU.i:jegaorgandlja i kineskoga krepa do rezeg svilenog samra iIi strove svile hrapava tkauja.erne spavanja. muslin iii l<U1 za plahte i [astucnlce. u tjednu. i dobivn se od kopriva parnukom posteljine da produlji ODRZAVANJE koje ne zare. cak i L.n.t)je. jura sve su dostupnlja jc neelasticno vlukno i koristi se za izradu torba i i koristi za izrudu odjece. pratl u posudi za pranje rublja. Orneksavaju • Poklls~ jte koristiti plahte i jasrucnice zimi. Cista svila je ugodan. Slnteucka vlakna ne "eli u" re '~I stoga neudobno topla za spavanje.V@ SPAVANjE • Mijenjajte i perite plahre.Konopt]a je biljka ko]a brzo raste 1inin vlakno jace od pamuka.. PiD 'l'akoder. poput presvlaka za [astuke.lti presvucene formaldchidom da se ne guzva]u. Akb Imate astmu. 1I • Re I vito perite iastuke. Manje kornade. jasruct punjeni poliesterorn i slnteticke jastuCJl. a u vaso] posteliinl KONOPLJA. lana iii vunenoga futona. Susite u bell s deterdzentom It! isprati nekollko Provjetrite ih vanl barem [edanput Perire ((aRe biste zastiti[i i prljanja.

ozm\ke 11i'l tkanlnarna i pr0.l(Ir-Zava elektricitet si)1lelickib rkanina . ul]a r J. Pranjem u suvise toplo] vodi. niti kernllsko clscenic_ Perite ga u blagomu rastvoru deterdzenta i sustte na zraku na ravnoj povrsini. • Stvaraju starii'kj elektricuet. Premda izraduje od prirodnlh celuloz i srcike drveta.ldrze kerutkuli]e otporne na vauu. sadrzi i neka glacalo bude hladnije. ce ru spadaju i najlon.ki]) tkanina ne zahrijeva glac"nje.11(0 BOJE Vl se koriste za bojen] au nesrabilnc J\Ilogu ih Olpu. poput lrishieiloksimeLia fonnaldehida. .inozete ih prati rudno i l1e trebate ih npsiti na kemijs~o ciscenje.i. lzraduju se od plastlke koja se dobiva od IOt1eII dudir s njirnu.cerno yam na nJihovu pdsvtoo~t • Fonmlld hJd se dod"ie J1ajJol'\1I kal~G hi bio OrpOl'110 vaU·LIIJ znaci . upiti .us1*e ill \1 ocistlri bez up ora I e [aklh deterdzenata. Ako ill Vee morale glucatl.da sadrze hid.. uvozuim izazvati tegobe 5 ODRZAVANJE SINTETIKE S."rltekOje'su boje Koristene. takoder SC • 1'0111(10procirajre upUle naljepnicl.. prije pranja namoCiti • Korlstite "blage" kako list vodu. nazna .ija za zaStitu ad za bojenje parnuka). till kelllikal. rul formaldehldom radi 18k~eg. cista viskoza sastojaka umjerna I.koja [e na trigtu vtskoze zastupljena sa 95 posto . Produljivanjcm roka trajanja dobrim odrzavanjem.avajllmusnocu kola se moze oprati SHin d terdzeruuna. Ta kemljska reakclja inoze izazvail sadrzc post~ljLl1a pranje. umjetne tkanine nesumnjivo koriste onima koji nemaju dovoljno vremena. tkanina istopiti.nji. provjerite udio sintetike u odnosu !HI prlrodna vlakna te take mozete odluciri zeHte li ga kupiti. • Prolzvedena mdje i rnirise vise nego prirc dna pa ih ceSIO perite. ill j resko pot] uno POI. II PVC i fonnaldehld radi sprjecavanja zapaliivosti i guzvauja. [er zahtljeva C SlO pamuka" pranju i glllt:~ n. slntetlika v OTPORNOST Neka sinldii1w NA VATRU vlakna popui TVORNICKE Boje ko] materijalu keinikalije. smanjujc se kolicina siutetickoga otpada koji odlazi II UOBICAJENA Sinteticke tkanine. savjetima zeluno vas uputiti kako odrzuvati.ne zahtijeva ubijanje zivotin)a. ukucanstvu.lJedeciJ1J.vj. rnozere ih unistiti.z LU « ~ SINTETICKA VLAKNA Buduci da se lako odrZavaju. ne perete II perite rucno (Villi str.IlItetne . ih moze poput vlakna imaju veliki nedostatak. • Kupujte k.l vee' III I pogotovo odrzavan]a. Sag od umjetnoga krzna iedan je ad rijctkih primjera kad je sinteticki materllal bolll od prtrocnoga .ivlI kozu.lpuwma.'lati . omeksivace protivnornu. • Citaj. anristauckim LIZ plahte i ostala bel se ugrqu pare. talco cia se tijelo kOZLI. Aka tkanlne 01111ko kuko je to navedeno . je ce~l poput recikliranjc dorrujalih kornada odjece. acetat iPVC (polivlnilklorid). jakim naclraziti os. SINTETIKA SLI okolis i IZBJEGAVAN'JE OTROVA • £intetiku prije uporabe operite kako biste uklonili suvlsne kemikalije. • Vecina slntctlcklh ne uplin dol ro v • Prosrrite ikane ukrllne sagove umjernl materljal.LI.0 poli. Takoder ispustaju proizvod.lliallanjem_ • Izbjegavajte kemijsko' cis'teoje kak0 blste.a. Viskoza (urnjetna posvuda svila). 11<1 poliester.. takodcr. pogotovo Ijel.v<. Takoder. rvila . sredstvluia .u malo vlage i ne PROVJERA 0 SADRZANOSTI Forrnaldehidni tkaninania prernazi na • 10111' FORMALDEHIDA Osim aim nije drukcije • Ieke tkanine ad "cistog obradene SLl se pri noseniu. 71).u kuei srnanjlll prisutnost kemiK'alija (\lidi W. Vecina materijala 11 kucanstvu.O~jel:ljive kOI11:td ' odjece tkanlna III i Z. sto m ze • Z~lclr7. (ko]i se koristi Neke boje za tkanine.te . u pravilu su jeftInije od veCine prirodnih materijala. oslm ako nisu obradeni jaklm kemljskim. sinteticke tkanine mogu se vlakna lIpijaju stisnut! ili cak Istcpiti. lpak. (TIUS) i koji se doduju u uporaba vlazne tka nine.eno. " Produliite 10k trajanja tkanlna pomnim Ol. i vlakna koja mogu disanjem.escera nisu zupaljiva. • Upi.lstore i prektiVaae bsz nabora . bi se smanjill statick! mogla NtDOSTACI • Sintetkke posteliina otpusta]u SI NTETICKE POSTEL)I NE otpustaju je.slnrericke tkanine.1 kOZ[l '" 0:. Priie nego sro kupite novi ruaterijnl. Ako nil njlrna pHe "De guzva se" iii "nijepolrebno glac-alit formald fJ rnanjezdravslvene tegobe. akril. zno]i.lkanlne kole dulje trajatl III pak rabliene. su i mogu se tkaninuma. 73)• 'Radlje Qdaberi~e z.daleko je od prircduoga marcrijala. sve mjesavine pa ITtL! ka i poliestcra formaldehtd. ukazat ljedeclm up07-Qr nj u tkalI1jnaro~: . diklorobenzidena kuncerogene nalazlti II naftnih derivata te mogu "otpustatl" kemikalije sve vrijeme svojega trajanja . Neka drllga vlukna ~. da se suSe na ravno] povrsini kako bi z'ldJ'7. 'U mnogim drzavama zrumoski je odobrena zapa Iji 1'06[[. .ali oblik. • Vecina slrueti '.ctl.

5l . ijgav1na vlakna (slsaQ I I~fa.L j'\:lko se U1al. podlogu drvenorn kaja se ne sklize kako biste sprije51i nezgode.1 igl.vecinom ad 80 posta l. lpak dobro provjerite. oko 75 litara po cervornome metru. prernuzom POSTAVLjANJE pricvrstili sredstvom. uldjucujuei i otrovne organske spojeve poput toluena i ksilenate poznatoga kancerogena benzena. kako btstega I ez kemiblija i prirodnim bUjarl. .LJ posto plastike. Muoge lijepe. djeluJu estetski jer 511 Iijepl nil izgled i ugodni na dodir. b'· . u tvornicama sagova koriste goleme kolicinc vode..dni rnaterijal dobra je rjesenje ad rn. a linoleum je I er modi. a otapala koja se korlste za Lijepljenje na dascanirn podlogama. prozor SI< j kl')noplj\J.0vi sag. konoplje.. pogodni su za pfuhodniie prostate u kutL ostavitc otvoreulma.ni materljali zaoblagan]e pudova zdrav su odabir I otpusranje otrovnih tvari.l.ili kokosovlh vlakana. de r su su izlo7. 165).tl. sto je sve nezaobilazan dio suvrernenoga naclna zi. Pa~1Qje6drven! pod moze se i1bruslti.ibLiti paron. • Nakon sro ga posravite. Premda se sag od ciste vnne maze ciIii. sva vlakna koja se koriste za izradu sagova prlvlace i skupljaju prasinu i onecisctvace ko]e unosimo u kucu na cipelama.Kuhaju se na la'gaLlClj vatrl na vlSQ. 11.koj tellll'lera(U!'l i v. U njihovoj proizvodnji rnofe se koristiti cak 120 kemikalija. 117. osiatke Novl prirodni materijalJ La biljke lana). rucno radene sagove mozete kuplri u veleprodajl (vidl Jzvore.. cesto se dodaje pesticid permetrin kaka bi se materijal zastitia ad maljaca. Djeca j kuEni Ijubimci mogli bi imati zdravstvenih tegoba zbog ucestala izlaganja tim kemljskirn spojevirna jer su u bliskornu dodiru 5 podom. Ne~lbrS<. Industrijski procesi Iwji se prirnjenjuju LI OBLAGANJE PODOVA (VRSTIM Drvenl podovi su prirodni MATERIJALIMA edablr. Nepokrtveni podovi Ita kojima su mali prostiracl od pletene vune ili paruuka . ~St(! . Tako sag slnretlcki. ljubirncl rat Kucni CISCEN.11l. CINJENICE 0 SAGOVIMA Na ialost. m Ispod vunenoga podu postavite saga na prlrcdncm. koristite cavlice. sagovi sadrze ostatke mnogih pojeva.jll kerntkallja. dok pare ne lzadu van. 66·69J Izloaeru. Prj tome trebate imati odgov1irajllcll rnasku kako biste proizvodnji sagova takoder nanose znatnu. • Obloge od rvrdogn i mekoga drva za pad mogu biti oel Go!'ovine.LJ SAGOVI I PRIRODNO PODOVA nallona i 20 OBLAGANJE IZBOR PROSTIRACA SAGOVA ogranicavaju I » G"l Vl.. a stiren se koristl za lateks na strainjoj strani saga. Osirn toga.ena fUlIIIUIfl:J. kemikalije kao za neceie morati ucvrstiti Jakim kemljskim.vlh izvora drvu. po mogucnosn. novi sag pokusajte omeksivaci za takoder te se tz oc. 7. Prerna lscrpno] znanstveno] analizi uzoraka sa sagova. kosu.IE MRLJA (via. ga smjell >::<I)'I'ijenjJNati ~ u podu. o < Vecina modernih sagava nadniena je od slntetiddh materilala .pjil p rasine.plutnjaka. Problem s kemijskim spojevima u sagovima jest tal sto oni dulje vrijeme "otpustalu" pare. plasticni koje se kortst PV Ie mekan i topao prostl rac za pod l. kalco blste . 1 jedno j 1I drugo Ima svoje mje. hra tovine 11ij'lMoro\.stetu okolisu. aterljalj. 14.e:1Ju ~~l jutu Hi one koii vole toplinu i boju saga koju mogu uskladiti cvrstoga ~ povrsinarna drva. neotrovno rje 'ellje. kojl SlI Llnofeu m • Ako ocll:ucite postaviti pod. Potpuno priro. mnogi sagovi od vune sa srrazn]e strane sadrze Iateks. Sadrze Italate. vidl su. • L:ill01ClItn se Iz~a~uje ekGloshl od1aoe~l(.vOl:l..itel L ualstava St!<LI\e bakter{J'e kokosova vlaRna.3 SAGOVA sag. pcgotovo akozelite stvorirl okruzenje bez alergena. oneciSeujuzrak u kud.. kao i kucni Ijubimci na svojim saparna. dtva .j~e . str. cesuce cigaretnogn dunn i gun]e. 'kore 6.) . otrovne sastojke proizvoda za ('j cenje 1I kucansrvu. naftne d rivate te QI)cciik'ujll zrak I lzvore vode opasnim otpadom. tov: p l'Iacilljeni I vi tr n)!Ili hi.!el1j drvG)ll podovl tn0gU se obradlrl vostanirn ~Jem vieli nr.')g:l ulja (oel vinilnim iii f VC podovima.LSQ(1 I srnola . mozda su bol]e.l.. sc Zlt5titili ad LLdisa. a i lakose cisti.. Prije nego to ih kupite. bili ad recikl lranih dasaka ill obnovf)J. Linoleum nema vrata oblaganie podova SUo • lakon iito postavite djeca esro lStalic!ti elekt~i<. eN ces na podu. b . koji se izraduje 0(1 selrena 1 c1ulje vrijerne orpusta otrove. Ako u sagu ima vune.. bukovine.izolator.ti "prirodnirn" odabirom.dobar [e.na povrsini uklonlll vinilu OI:pu~t<ljLl 1I zrak. rnorske Have 1Li i!tll(od papira. PrJrod. stt. takoder su opasna. vune ill sisala.stG u zdravo] ku6.r'.

sredstva za cislenje bez kemtkallla. I<ako bisrno to postigli. primjerice. dobra se osjecarno.dobro lzgleda. i bilieske 5 11 Prirodni osvjezivac zraka str. U . (Veclna suvremenih kucanstava u razvijenome svijetu ima ad 15 do 45 litara kemijskih sredstava za W. SNAGA VODE NajbJolje sredstvo za ciscenje jest voda.CISCENJE KUCE U cistoj kucl bez kemikalija zadovo Ijstva je bora viti . Spadijju i komadici sapuna. PRLJAVSTINE unosenje prljavstlne u Visenamjensko sredstvo ciscenje str. 49 je U popis rnozete uvrstiti korisnirn receptima za pripremanje prirodnih sredstavaza U ci§cenje koji su navedeni ovom peglavliu.jeftlnija su i manje stetna za nase zdravlje i okolis .u€e. kaja blsre treb!!. Suvlse se oslanjamo na jaka sredstva za ciseenje iako postoje i blaga kemijska sredstva kola su potpuno .cenje. stavlte otirac ispred svakoga ulaza. . namakanje je jedan od najUC::inkovitijih nadna za uklanja~je prliavstine rijec 0 bez obzira na to je li Pranje plucica str. Navikorn skidanja cipela na ulazu takader smanjujete kolidnu prljavstine koju unosite. a i ugadno mirise.!i imati Rod k. vazno je uspostaviti odredenu naviku u ciscenju. 51 zagorjeloj hrani u tavama. oprema i pokucstvo budu toliko prljavi da morate koristiti jaka kemijska sredstva za ciscenje. 53 za SPRJECAVANJE UNOSENJA Poduzrnite razumne mjere kako biste sprijedli kucu. Time cete spriieciti da padovi. uclnkovita . a ako rnozete. rnrliarna na staklu ill tvrdokornim tnrlJarna na.. glicerin i Eelrnoij 'Wna. [edan stavite i s d ruge strane vrata. policama i podovima.) Tematski sadnien papis za razlidte zadatke korista podsjetnik kada te zadatke trebalzvrsavati.

zlvotinj.Popis sasroJaka i njihova pri. Umjesto cia kupuieie aqfefva) drvenu (bee: vrSIC:j .a za ili'scenj.j. ada bikarbona. gram Kupujte karbonai).J . SOL i nurlse. <: :» N Iilllrnjensko sredstvo za ciscenje.za ~isteni~.R¥EDSTV·A ZA PRIBOR ZA CISCENJE stare prekcivace SI:! Radl]e iskoristite nego cia kupujete i plahte za i. Svjeii limun.Ekstrakt slemena greipa.nekoliko prednosti: sastojke [e lako nabaviti.rod. Postoje tradiclonatno got. rRIRIDt:JNA (I5C. rnajcine Imajudezinfekcijska na vedenirn Z:l IJ).ENJ!: S. 1Il m i uklanjan]e mirisa. alergena.icile one od celuloze (koriste Kako biste . tskortsult svaku spuzvu. €etke· za ribaJ1Je. neg plasticne. vode . nisu se mogei redk. bolje je kupiti za pran]e lila.il11"blugo kernijskih" kupovnih sredstuva •. <lIUO koj. 11.lir:aU_ so na postaji izazivati ispitivan~ pakir:anja boraks sjajil!!l od p~~Uhiega voska (vidi str. a cjsti savrseno.rgijske r~tkl. ETERICNA dusice. rijasite se svih svojih starih sredstava za ciscenje UI}LANIANJE. utjecaja na zdruvl]e i JGlO dezinlekcijsko sredsivo. kuhlnjska sol i etericna ulja nekl sLJod vainih sastojaRaza p'otpuno prlrodna sredstva za ci~'denie.u 'ijdostt blste Imati sljede1ie sastojke.jsl. 01<.. se primjenjujc u ljekarnama.. je oruekslvuc mogu se dodavati svirn gore prirodnirn ClScenje. U potpunosti Ocat rnozete lcoristitl zu pranje stakla i plocica te otklanjanje mrlja od caja na prirodo! prolzvod stetnoga okolls. z ui -i$lil. je. ku lulj ULIA i eukaliprusa svojstva. tekuci sapun. soda blkarbona.sku sol bijeli Cleat nisu :soclu dijclovc. Jedt)oslavrlo rnofe sc Z iJ> poznata prirodna sredstva koja su jednako udnkovlta. Ima]u . Za pranje rudije korlstlte cetku tvrdih cekin]a. za razliku od slf1tetl~klh spUivl i plasticnth ad n~jlona. nego plasticnu od najlona. nalazi u prirodi. SOK OD LIMUNA 'I. ij~licnii Vllna I kq'lMd lal:l~ koristlln 5U i dugotrajan prlbor. k macli "ima sapuna.. iii sodom moz uz malo je i Pornijesan bikarb sa solju BORAI(S Takoder poznut i kao soclin tetraborat dekahidrar.. udn kovito.Ie Ul]a od caj vca.LIOeAT z rn nadomjestke za kemijska sredstva su kao na za s01 [e blago clezinfekd. blazlrn sradstvlma iii prirodnim nadernjesclrna: Sredstva za odm'lseivanje. . taj mineral .I<dniadl p~e!il1lega v:os~a.to zidovirua. no u pravilu koristlmo prevlse I<emijskih proizvoda za ciscenje i ne razmisljamo 0 (ISTI ToploJll SAPUN vodom i obicnlm sallcama. n.eluje i.o sredstvo.Ll. U kucansivu je 11<1 skidanje rnrlja.:: ui PRIRUDNA SKtUS I VA LA GISCtl~Jt (istoca je presudna za zivot u zdravoj kud.lU DOMACA SREDSTVA CISCENJE O. . i zbog rnirisa. vecine robnih ciScenje adltive oneCiscuju markl na trzistu.JI >V! njihovim posljedicama.. a nakon toga vasa klita fe mirisati predivno svjeze . ne sadde ni aditive nl dercrdzenre..zradu krpa za Cisc'enje.i prodlre u rnasnor'u re i':isti tvrdokornu tvrdirn podovirna je I nema prljavstinu na obojenlrn ciScenje rut bazi obnovljivih "blaga" kernijska sredsrva 'pri. m KUHINJ5KA lagano abrazlvno BI.'j lpoenlte iznova s prirodnima. Iimuna. sadrZi te ga stoga mineral koji se je vise- element "boron" koji nije bioloski razgradiv treba koristiti sto manje.<.ije. d.atrztsru reborn siroke potrosnje posroje sredstva za ko]a sadrze manje ni sredstva (vidl Izvore). I ~I ::<> BLAGA KEMIJSKA SREDSTVA ZA CISCENJE Neki proizvodaci SlI osmisllll uistinu rnnogo nacina. izrezite je na manje obradenu cellcnu vunu. Ipak. cere poliranjc bakra i mje li.E. SODA Soda (natrljev prirodni lli'inkovi. za razliku od Odella kiseliua u bijelorne ocru Izvrsno prodlre II ul]a i cuvajte lh na hladnorn mracnom mjestu .1I11a. stoga.01i8. rakoder. a sredstvima lzvorua i o IJ) -. Nlsu ispitivana materljaln Kupujte kvalitetna. so Ie bikarbone. KEMIISK. plljesni . skupi i nemaju stetan utjcca] na ne sadrze adltive pa Illanja vjerojalnosr na zivOlinj~una t1<i ce I al o.de za ciscenje mofete zarnilenitl manje skodljivlm.'\:. .QvCl sve.) ::l :.redstva za ciscenje ZA IJ ormarltu 5 ptirodnim sredstvlrna za i!i5cMje' trebali unrericke.I'U%:l..koji s> nalazi u prirodi .u rnalirn kolicinarna koristiti Z8 nom. SODA BIKARBONA (J se up trijet ili za o 8 .ll'Iiizradire sredstvo za ribanje. pakiraju se u recikliranome te. i lijepo Visenarnjenska na .rnjena navedeni sljedecqj smullci. Takva sredstva ne sadrze ni koja nadrazuj u.~5. Poznati za ciscenje. Osim toga. kuplte s cekinjama I{'omadice sap una leRuGi sapun kUhin. 57 za (ecept) celiGnu vumJ cetku s tvrdim ifekif1jama sPU~ve t:ld £elu!ozlli sok: od IImuna. bijeli oea!. a sad rze man]e tvarl koje prljllv~l:inu.IH SREDSTAVA Naveclene ken)ijske PJojzy'Q. La kuhinji.i s~tmi naciniti mozete jednostavno .nih izvora.11ltO. Kad odabirere SpllZVC. sedu blkarbonu u kuranstvu. (elki 5 cllkinjama . soda (natrijev karbonat).e metala i za hrdu Q~vjezivaili zrakp Limunska kiselina jedno je od snaznijih prirodruh sredstava neskodljiva za ciscenje. sudope'ra' i kada Visenamjenska sredstva za poVfsinsko (istenje Sredstva za pranje Deterdzenti za posude Sredstva za pranje zaheda Sredstva zaciscenje poda Sjajila sredstva za pranje prozora pezinf~kcijska sredstva i izbjeljivaCi Sredstv. nemaju tako stetno djelovanje na zdravlje ni ckolls.

q).I. Iormaldchidom koji se korisie u kucanstvu lzradu]e se Ll 11<1 bazi alergenska koji djel.ijeti sklad i radosi u za :1 SLl 'v IV) w z vas /':ivot.IV<lI1c1u. Nt: ssuno Slo taka v osvjeziva~ zraka DOMACA CVJETNA MJESAVINA nabavite koji prodiru ali u vodl stele vrs. Plinovi koi~ otpll~[ajll mo 1I biu opasni '11mih lId~lhn. MI RISA dana.tke otrovnili DEZINFEKCIJSKA SinteLii'ka sredstva zahocla . kuhinjski osta. visenamjenskim za pran]e posuda i sre lsrvima za otpada.Ia.tav.I.io..jeca.jl. POJREBNO JE: i. Napuilite .islavanje bakterija kOla sc koris! SIGURNOST SVEGA PRIJE 1.lunun I cedar.im orgunizruima. moraju se boau s rasprsivacem . N<ijuob.ruzmarin. i.i. se mogu konzerviratl kojl lma svojstva. 2.lnji 1\.000 ci5eenje ispitano Manje 0 I jcdne koje se koriste u opasni II proizvodima IU [e na ueskodljivost.. kako to rcklurniraju prolzvodaci. ne same MIRISNI DOM nece un. SREDSTVA za un. 1-\ IN ~ I V U "Lako" ciscenjc tesklm kemikalljama kernikalija .i sus. kao Mogu se nacl u proizvodima pranje rvrdokornih v denim sustavlrna. FOSFATI Fosfati (soli fosfome se protzvoduna sredstvirna kiseline). za cjiiCenje sinreucke teske 1111:!Iall:! ko]: pmizvOL.a zatim dod~jte l. dlelulu nadrazujuce 11. vodenoga soli ko]e izazlvaju bocatosr i propadanje VO(\. lisce 0511Senihbiljaka iii cvjetne lance. Vratite cep i protresite. 'nje k ·mikalije. cuvati izv.jCCu naokolis. pokusajte gaizbjegavEitl.l1i. 05I<1[. Koristite prlrodrre • Postavite veruilatorc za usisivi.gdre nave"dene tvarl.ILl) J l. Kad se rniris izgubi. su [eduako lI('. stu rezano ce biri ugodno okruzenje za Zivot. Dodaju sto.1i nabavite Ii1lrisllo €vijece. te siavue II UIJH.e djoksi. • U kuhinjw Slav. pIu '.nesvih 70.w (!j~.liko pula u zrak I vasa saba te Ugodno [Ieee pill ustajallh lJ1irisa.vadom. • Praznue redovlto kame za smcc L' po vrcCid zu srnece W ("" iii ljiljaoa. Pomiies'l. kadulju. Ute sastojks spadaiu i srsdstva Roj~ djeluju na povrsinu tsko-sto .icajenijc sadrze deierdzente proizvedeni iz ogranicen ga iZV01~1 naaomj"estl&e nav. rnjesavinu njezno stetnima. vlazan zrak.e naci. ~!lvl"giLi u hrani. otapala (uz uposo-erqe 0 zIORC:lrabi)...[ PKI KUUI~I 'IVIIKI~I Ako svo] dum odrzavate tako cia je uvijek sVje:Z i mirisan. rnogu otpustatl opasne plinove Iklor).an dohvjlta djece. Odaberite metvicu. bergarnoru. Paprskajte neko.je 6pustaju kako bi s€'holje n1lm~. gl1~temGLI 1 sl.'!k6blste uklonili neugodne mirise. otpad u mnogim tvari koje se ubrajaju tekucinama svakodnevno ClScenj e.bjeljiva61.ro.i i7. za {'iscenje. posplie sodu blkarbonu. • Odrza vajte kuc'u suhom i toplom vlagu. rakoder. mlrisne rLlze kornadlma posudu.e imati pozuivni • Kupite sobne bilJke koje mi[isu. PROCITAjTE UPUTE NA NALlEf!NICI Nt! vefini proizvoda za pranje i ciseenje navedeni su '5astdjti. i parfernl. i. <::<::tvrli. pelargoniJlI mlrisa limuna. tteba o~dmahJ!-dttp~itllijei1nicku poruot: 8kC:l1neki proizvod sadrii.edenena str. poput Jasmina iii zumbula.e td(llt'iI")~1 koji su Kako biste sami nacinili cvj tnu mjesavinu.l.i toaletni papiJ·. Na mnogim proizvedlrna su upozorenia. lovorovo JiBee.liAVA I~Jt K t IVIIKA L IJ 1-\ U K U L.11el i \(C:lZUte b ako se progutalu. K LO R vecina deterdzenaia za I. a uz to i neodrzivim izvorom. htorazgradivo ciscenj sredstvo prlrodno i loa LI .ucinkovit je jedino g"l SLl mclean j vodl.i kozmetici 2. nacinite jedoOSlavan i prirodan osvjezivac zraka od vode i elericnih ulja .saclrle opasne ubrusi 1vlazne rnaramice saur2. sporls. .lk klora rnoze se uhvatitl Zf. 4G~4i: iii raCliie kupujte "blage" k:emijske proizvode. nekoli~Q Rap! etericl10ga Ulja. 5L kemicari deterdzente namakanjem proizveli snzlrnl. peckanie ocijLl i poteskoce s disanjern. j ziv. U)ozel. nego ( nema St.ite ati!lh:1atlcni ruzmarin iii IOV!lJr.na .e s i malo tzlornljena protreslre kapi za pranje rubl]» J posuda nerafiniranlh Sto ill cini clrnetu ili kllnclclma Povremeno korijenja perunlke (prirodni konzervans). oiivite mjesavinu rako sio cere je poprskati s nekoliko etericnoga ulja.LO moze izazvau glavobolju.12bijeljen. poput frezila psiholoski ucinnk. uniruje i podize duh . IZBJELJIVACI Vedina izbjeljivac~1 uauijeva hlpoklorlda za pranje vune. ODSTRANJ1VANJE " Provjetra vajte svakoga otvarajuci prozore. II • Sulfati ~e koriste za ciscenje. .efan utjeca] nu okolls. vee 1110z.Usitliite kako biste sprijecili DETERDZENTI Cisti saplill .ezelltl re 1I1jecari no Sl di~nji ii~1 a (1.. zaciscenje oel cetrdeseuh prosloga NEKE CINJENICE 0 PROIZVODIMA • lsoie koje se doda]u vecini sredstuva i sadrze 115· nil vode 10 kapi etericnoga ulja (moje omiljeno je od narance) su da oipusti mirise. i Svi proizvodi za ci5cenje.emo.I posude . prirodni i oni ostali. kroz prljavsunu. bar. Fosfati su izazvali preljerani rast alga u naltnih derivata • Proizvodi alergtjske reakcl]e. ran]e posuda sadrzi klor. Mogll oSlerili bubrege.) SLI nepovoljno sredstava lll. majcinu duslcu.kovii i. dezlnfekcljsko sredslvo u suhomu obliku. djelujukao omeksivaci godina vode. prascima • Sintctkki mirisi izraduju se Iz i me gll izazvati mrl]a.nle zraka u kuhinji 1 kupaonicl kako blste uklonllt lisee da pustl rnirls. Klor otpusta otrovne pare 1I kuhinji. itbjeljivaci. lfiirlsa!i.ilei svoga orniljenog mirisa. rn z m DOMACI OSVJEZIVAC ZRAI<A JC.najsiariie. fosfati.ujc na razinu hormona organizlllll .

.iSliLe sapunom. 1. j rnutnu naslagu.'lit cete strugoune pomijesane sa GOO ml vode.ae plocice zidovlma i podovima ciscen. sapuna. ece g.t.r:inl[ na. o ·0 ul. Zll na I okucstvu.. dijela vode. zatirn usL~jt· ill op rlre. rcrpentin sllcdece iskusane prirodne postupke.:atilll kl'jOlOm.. Za neucvrscene podove koristite neraflnirano o a < "C.0 N Al sumnja se da je kancerogena. sljedece nacine.i svoje troskove .da.avaLi j za odrl:avanje voskom.Koristite ad sake nastruganih sa zlicom sodc bikarbone u 600 rnl uzmitc Prozorsko staklo istrljajte zguivanim poprskajte vade te nekoliko kapi tekutega novinskim papirom i Z.nesite @i. Ostavite zidove na kojlma su tapete.so aa tn) Ila sarno Z:LCj' 'elljc tva cljelu NanesH".ko In. 53). naftalin.usisite.je lana ko]e (etc nanijeu na meku krpu. <!lei. • Kako bistc prj ciSc'enju prozora nadesno s druge srrane. • Ucvr5C ni drveni podovi zahtijevaju brisanje vlaznom ill prernazite voskom blsre obnovlli njihov S)'lj.) mjesavinu pomijesanih toplevodc.tn 1 PJijt:dit lako cia papil' Nanesite • N'a l. popur drvenih podolia i ploc: isre ako lh redovlto meteie. zidova i pod ova cesto sadrZe slntetkke parfeme koji se izraduju od mnogih . Tim uk I ). o N o .im P'lJ-lil' 1'0 ili <I '5rl:!clstvl!) a pranje u tekucini s z vodorr • Kam se ohladt. se udubljenih ulastire tvrdim v skom. Umjesto toga.lI oc."2octn krpom. Umjesto toga. a slijeva K AM E N • Karnene podove tragova cistim ru nikada nernojre prati sapunom. .zamrl)aoa mjesto sodam blkarDo~om.skim prehrislte dererdzentorn .lI vQQl>l. kllkll~'lI=irtl i11rl.I. O$l<ll'ite ]0 ll1illUta.( Ii [mom ceUcnom vurr m. Slijede upuie '. Soda bikarbona osobtto Je ucinkovlta [er ukhlula Jll:1S11()ClI.l:'l. d( bro i~tnij <ljl -da ~e nil Inl I jena.1bljeloga ocra.j neka djeluje 15 mlnuta. pustite cia se IIpije II povrslnu. ta J erama prekrijte umrlja no mie [(:. lUI krpom. i. reelovito krpom iii kako Starom ceti<icom za zube ofistite nedstocu izmedu plodca sodom bikarbonorn 1vodom. Za CiS'cenje. LlN0LEUM • Openre ga laganom 6iScenje (vidi SLr. • Tvrdi vosak j • sredstvo Z<I CISCENJE PROZORA Nema potrebe koristiti kernijske rasprslvace kako bl prozori bLU cisti. se ne mogu llklonl. Nanesite pastu na spojeve. :1 zal im poc.rKULUKI..!lsojte':'i<lgove paro.le otopiru: omjera vode .lnd"im ul')I·usc).lja oa ztdovllna."drzi.norn > Kako bisle uldonili mrlje.cesto i neispitanih ciScenje sagova sadrfe otopinu perkloroetilena.isli.kemikalija. masn rnOzele bl'. Nikada ga nemojte ciSl'iti vila2aom SPllZVOIl1 uruocenomu sodu bikarbonu. rnnsnoc i osulle • 'Ivrdokorn bi. Koristi.r!1. korist cl samo nekoliko jedJ10 tav:g.)e koje lOll:! mrlje. D1oi\'ele korislliti ]l0M'vSiIll.lj SI!)Uu bD.ti . • Otlistite sjp-jnc ptlVrsipe kuh.?Gen(t0. l!J.ori~teCio41iCn.je (vidi sir. Ocistite vlaznom PLelCICE • Alto ploCice i podove od terukote (. Q I I Mozete se pobrinuti za svoje zdravlje .l. Neka sredstva za kao i CISCENJE PODOVA Prirodni lijepl SlI i lako se Neobl'ldeno premuzivati drvo "0.isccnj<:: koje ~.i necistocu kucnih CISCENJE ZIDOVA U pravllu.tako sto cete Sf okrenuti prirodnim sredstvima za ciScenje u kud. a potorn isperite. otopinorn "blagog" sredstva Z~I • Mrljc od mineralne vode uklonue bljellrn ocroru.· s malo premazivan]e j < ulja. linoleum • Rijeiiitt. poprskajte . 52). lln SPllivu. koricu kruha ! prijedlte PI' ko rebara. lll'ebrlsite Vl'li. ul~ijajllc'. jedhakoga bit ce rruune. sredstvo za odbijanje kukaca. mirise pa alk . s prtrodnlh I slntctiekih sagova. usisavanjern ocistiti ponuuje obojene zidove l)Ubimal:a . Ako irnate plasticni Z~I prozor.l upiti I bit ce skli ki. • Frnulzija za Cisccoje rnrlja na bazi WIde sredstvom 5 uiozete ill oropinom ad 115 m1 bijeloga bikarbone na zldnim • @J.. lite otoplnu od [edne litre vode 1I sredstva za ciScenje prozora s malo otopine sode blkarbone (2 zlice • upotri] dvije zllce 600 III I vode) nemojie koristltl sode blkarbon prahu. rb(!)}lU ill ~tQpjJl\1 @stavlte da se IUplj~. prirodnih podova. tragove boje iii finl . DRVO '. za uklanjanjc Pr!lmi jeSajl€ "blago" PJCvreloAl rnrlja illce acta i jedne zlice tekucega H pastorn od sode octa i 25 gsode • Za masn rnrl] kerni jsko II ornjeru 1:4.:lsrI()lli. Za razllku od kemijskU~ sredstava mr. prirnijenite neobra Ienlh drvenih rnetenje 1 povrerneno SpUiVOlll. lakse uocili prema dolje s jeclne. sredsrvorn blt cc trajno zarnagljena . I(f} 'U w 'U LIUUVI I ruuuv: . amonijak .l'3l'bc.ru. ODRZAVANJE SAGOVA Sllgove mozete odrzavatt bez kemikallja. <J zatim . • Sjaj. cistiteodozgo Uldonite za oSG:enje iii visenumjenskun sredstvorn • Nakon Ci§cenj. uz nekoliko pruge. z:Hlm obriS!~e vkl. 53 .L plocice usjajiL<:i mckunim I'll c. ga otopinom jednak6ga omjera bijeloga ecta 1 sapuna.lL1cnu. sredsrvo prozora c. p1'1javstil1u.i. oct u. • UcinkovilO sredstvo za elSeenje prozora kapi rekucega rnozete naciniti od jednoga uijda bijeloga octa i jednoga saplloa. • Kako blste ocistili rebra na roletama. z Uobicajeni proizvodi na trZistu za ciscenje prozora.ll11jen. Povremeno I odova povrsini eta] sjaj.l I.:ib sustojaka . I kusajre kOja su t~t sred bikarbone (vidl str.ni.povrsina komadica S:1j)una MRAMOR • Oi'lsUteWl viSen. t:rljajuci dok sc drvo ne pocne sjajiU. . treba 1 ornno OU.i "LiU i mplltn gtaEak)fjl upije 1113Snocu . podovi. • Kad izgubl sjaj. koju ostavljaju kupovna 11. a .

jp. Nije abrazlvnu I a e k ristiti za iSc nj p )vriiirw d krorna i alvmlnlla.l. lma visesuuki. a tako kuhinju dobra odrzavam.i.!!. nailinite domaci ad jedne iUee boraksa i jedne zli€e sode bikarbone . pornljesa i re sredsrvo za 115 ml vode U i dvije posudl za isc rnoz nje. PASTA OD SODE BII<ARBONE Soda bikarbona najkorisnijih narnjenu neugodna je lan [e od proizvoda prirodnth sto cere je ukljuciti praznu i staviti na vrelo pranje.v:J. poput recept je naveden • Urrljajte paSQI od sode ill ubrazlvnom a zaurn isperite.jaka. Za pranje posuda mozete koristiti "blago kamljsku" tekudnu (vidi Izvore). bijeloga 0 l<1 koji 20 pranja. I naca i tava. • Redovuo C. 1'1 LAD N J A C I • Ocistite unutrasnjost pre~hodnLJ stranicu hladni~Jw. a zatlm istrljajte kanti za srnec.'mje posu. Ulijte ocat u bocu 5 rasprslvacsm. Nanesite malo mjesavine na meku i vlafnu krpu te nlorne prijedite povrslnorn koju zelite odstiti. tvr lokorne rnrlje stavite da s dam btkarbonorn i~Lrljajle.~ i 111iriii od ugljenorn jedan i deterdzent: namocire. soda blkarbona.mijenltlncabr<Lzivno KU HINJS. K U H I N J 5 K.( nal n svakih a zntirn na 'U ukloutu i sv ustajale mirise rnjesta pOSI lte sodu u kuhinji.jte. elJeluje pola sata. preko povrsine. cairuku. L'tGkuJJaj_r je. I TAVE dolje). a zatim i J)ustite ly. Takoder rnozete upotrijeblti bikarbone. • Umjesto koriS'tenja Iq.iLe 1. • DQdajte.[eli ::2 slall.'e do uklanjanja mrl]a. lednako su udnkovita kao i » komercijalni proizvodi koji sadrfe jake kemikalije.mun uklan]a na ud poll! lununa I omijcsanhn mrl]e od caja . .Sl:ima.• prlrcdnl je omek. a zatirn lzrtbajte l'elienolll provrelo] vodl. xokorn . 53).mjl!. [cfttno i plasticnc 30 1111 vodc _0 do 3 kapi ulja rukaliptusa z A C vno ie ncma rok trajanja.lI na maksiBlUlll l'Iiinute. E PO V RS I N E • lstrljajte prllave ili srnrdljlve drvene povrsine. pazljivo ga ukloniie.Q lijepo i jl.tis~el. . kako biste na posudu izbjegli prugs zbog tvrds vode.da u perillcl.od uklanjan]a rnirisa u hladnjaku i I Ikarbonu j istrljrjte pccnl vlazncm krpom.ce sode blkarbone u perilicu.! i nije susenje.g kuhinjske soli u tankim slojern scde bikarbone dno. SUDOPERI Cllicenje C vidi str. l()Gi~tite~lnwll~L§llj0St. Ostavirc tijekorn 11. bijeli ocat i sol mogu se koristiti kao prirodna sredstva za ciScenje jer imaju svojstva potrebna za CiScenje i ribanje. ie rnokr [11 .le kuhinjskth pd. otopinom • Zagorjele • Oclstite sudoper JOO 11:11 voile. kerarnici. VISENAMJENSI<O Tim sredstvom uklanjarno l1ecL~tocu i masnocu.N<l:p). a zatim dodajte vodu i 2.Ciu jzva~Ute i izli. deziufekcijsko i abraztvrto sredsrvo jer se njihova povrsina lako izgrebc i osteti. a usto. ~ torn bikarl 0110ITI uklonili ruba. 2.I ka Z8 fez. Ul1'ljajte povrsinu. a zartrn ill spuzvicoru. CAJ N I C I • Kako btst bij Ii lak . 1. tollko eI" PI' "I:ije VLlJIOI11. drvu iii kamenirn ploci arna.je~av inor pecBioll.' . Pastern cere II odjeljak. Neka sredsrva sadrze dva prirodna sastojka za Cisccnjc. Dobra protresite.i visenamjensko sredstvo za (]Scenje.ir~j"t0Gekuonlh Ijublmaea. .>9L. dvije zli. vlazn III za pasru od sock lol]e. pecnicu.0Ci. elerjcno ulje eukaliptusa. za koja sam vee.\!l'ilileposudu Osta¥ltc!! j~ u nladnjaku dan. za plocice i povrsrne 600 1111 bijeloga ocia o I:) Svjezi sok od limuna. » :r: z Moiere ga korisriti svojstva. PERILIcE • P~rlliQu oGisti~etako uldju 'ce je cia ullutnJSnjos!i bJadl1. tave poprskajrc u 1.§ivE\iJ. iSI raznlte '8[' i ulijte jedan ~aL l peril vraute 11 U ocis~ite nJ. ZaLim ulijte svi Zu yodu clo [Llba.I-"' t< I t( U U I~A KU H II~J A OMEKSIVACI dodajte VODE • Ako je vasa voda tvrda.njime samo prijedite LONCI bikarbone krpom plutu. Neusporcdivo vlsenamjensko [e najbolje ~l.'dala recepte: pastu od sode bikarbone .acepiti perillcu. %atiin jilosu. karnenac stavite ga hIndo Jll u ~lice sode bikarbone mikrovalnu po su ·1LI S mlkr(')vILIQ. kastoplte z zlke sode bikarbone LI 4 ilice vode. Mekorn krpom utrlj<!jte pasLu nij ostatke deterdzeuta koji bi mogli z. SI~I::DS I VU LA lI:'ll::NJI:: sudopere od nehrdajucega celika i daske drvene Z!I POTREBNO JE: .oclstlll mikrovalnu pecnicu i iz n]e uklonih rnirise. Obrisite je cistom krpom i lspollt'ajte do~ se ne poilne vodmn. mnogo su jeftinija.i~Lile odjeljak za LIZ PECNICE • Kal 0 biste oCistili uriutrasnjost 600 011 et uliti u pe -nice.Jje. kao I INr(Jokorn. Ucin.. istrljajte cellcnoru prljava YlI110m. . sredstvo.KI H U'REDAJA uredaja vazno je od 25. korlstire visenamjensko • Poprskajtc sredsrvo sa zlicom kuhinjske soli. kao i antlseptifna sVjeie mirili otr . Stll je CISCENJE Zu. upija inlrise tz k{l. OPCENITO 0 PRANJU I ODRZAVANJU Navest ell svoje orniljene nacine ciscenja kuhinjskih povrsina i opreme koje nisu stctne za okolis. II • Gbri~jt ytl~la hladnjaka "Ia~n III krporn.11: d MIKROVALNE PECNICE • Kako biste .gljen hladnjaka. Ne treba ispirati. . 1. KUHINJSKI • Z~Iuklanianje PODOVI necisto II d1IS:.Prerezani li. hladnjaka pasrorn od sode I lkarl one (vidi Slijetii nekoliko savjera za odrza. u odjeljak· z_a. u flju malo so de blkarbone .ovnQga praska zil pr.e l1u.<1 (pOpUL telefona).Ilje kuhinjsklh uredaj a prirodno c.

tleg"! tije[.Cenon. Isperlte vrucom vodom pornijesanorn pranje. pa cal< l veclna upotrebljavu snazne deziuffcirall o z ·0 ". 52).lJje poput izbjeljivilca kako bi potpuno podrucje.1 U U I~A K U t-' A U I~I 'l_.komadorn limuua.[ku prebrisire vlscnamjenskirn sredstvom c!Scenjc: (vidi SIr.lSlllU bijeJ.!ok ne 'uk:lanlt~ f:T1rlje.<1 III Za cjs~enle tvrdokornlh naslaga pomijesajte 50 g praha od boraksa s 30D . (vidi str.Il.i osravlte 2 do 3 sata u zahodsko] ~koljc:i prije negu sto pustite vodu. J prirodn. (. "blago kernijske" rekucine .tite liijelirn G'Gfonl. manje su abrazlvna pa nece ostetif ~Jestj111a u kupaonici.L fie n~ll~l. \lrat~i na . sprjecavan]e je najbolja stnlt<2gija. Osim kcntilW. • :bl hodsku sko.7. toga.II1J b.t lu$lra.tf! .ore.>I~I.lyite [e ria krpu ill ulijte u bocu s rasprslvacem TUSEVI I ZASTORI • OstutJH:! 1«lmenc:a sn iitilklenih· ill plastiC-nib. g boraksa • Kamenac sa slavina uklonite acta. i.za okolis.0l1Ml0ti t)Illupi!:ite 0i. opravdanjrn. 0bd§ite O!'llflrljan<l rliiesca papirnatim ubru90m.iJr. Urnjesro lQga.drucje toplo i suho. lagaOeP0MfSi[1sl<:e ogfllb0tine i'n. zahodske skoljke i slavine. O~l. ulijee u nju 150 Ill! nerazrijedenoga hijclog octa i to istrljajte celkonl nego sro pusrite 1. :<:1.l. A Ii Kupaonka je mjesto u kuCi gdje se (ini nuzrurn. Priprernite i 300 ml bijeloga Umjeslo da koristita izbjeljivac. • Hrdu i necistocu oko slavina izribajte srarom cetkicol11 za zube umocenorn llrnuna. naci nlte je kao i. rnozete koristiti malo sode bikarbone j<lea.l'ije oego sto Jh obJiilete . u~mite IIlJU. • 1'4!S I... • Kako biste ocisti!j otlvod. te St.a\liti u prodavaonlcf).te i J~rljlldete mekl1)tn 1aPPff!.'1 sredstva kojima c:lba:vlja!1lo isti posao. Tvrdokorne rnrlje islrljajte prerezanirn .jku.kabi[)i . a zHtim • NakeD toga pO(!. postoje takoder cetke za diicenje vrlo prljave kade..l~'ile da djelll. rnjesavinu od jedne ili<''ice soli i jedne zliGice soka ad VLAGA I PLUESAN KU:-). a nisu §teE:ll:J.<\riba.zahodsko] pustanja vode.pLO kaml!l)lae ~I ib. ulijte "blago odvode I te kakosu kOLiisllC.prjje svega.I. ulijte u odvod te [akasredstva (luozete za ga urnivaonike.~vtl~Jt Lt\nUUt\ [(ad Je J'ij. l. Otopinu ostavlte ce (I .i domace proizvode sredsrva. a zatllfl Isperm~ t11a~n0m !<l0ea!'l"li. pokusajtc ograniciti . 53).G!iiPJjivaoje odvoda. IlItQ~jnl'l od 50. kade.IIJLI zahoda. ocislite • Tvrdokorne umlvaonlku rnrl]e na i kadi istrl'ajte uljem s malo • Kako biste uklonlll prljavstlnu na ernajluu kadi. No. t)ov.le to pb. 115 1111vade.ini za tuiilt'lloje prebrJilHe ocrolU. bijeLilu 0UI001. vodite srvarati probleme.l$€ J?l.IIg. ncgoda ill nntrijeva karbonata je korisritc sol). Izbjegavajte za <!~eenje popur kausucne ODVODII komadorn rniesavinorn SLAVINE rnekom krporn 1I111Qcen0l11LI limuna.o!iclnu otpadnih tvari koje odlaze 11 odvod.lQllice U vlazna mjesta 5 Aka vam plijesan pocne podlozna od srijez.!ljte probJematiitoa POI~risl!e.~le j ~()de blkmbol1c l\lperi. ~ krcmlranlh pliiesni.Ostavite pola sata ili K-ako bisle "aStitili mr:amdr.ne. 25 g soli i 150 ml hije]! ocat.p t-( . Hhn. rnlrlse ZH emajlirane povrsfne i ne osteeuju ruke .imltR prije R!b1padnkl. Kal\o bisle odEepl1i (upe na :tu5u. zatiI[1 tu~· isp!l.a !(QJ~ni!. POVRSIN E U I<UPAONICI • Pastern cd sock blkarbone (vidi str.za kernijsko' sredstvo za Ciilcenje u kadu. od terpentlna. 11[1 U sode.1. Stoga je dobro znati kako su prirodna sredstva za ciscenje i tu jednako uclnkovlta.lnjeSavinu vo. .Jznoj krpi dobro cere ocistHi bdgJCI(') tome da zrak struj i u blizini izvora plijesni mjeSavlDolll soli i da. • Kako biste oeistil! zahodsku skol.\1. " Otvor za odvod istrljajte • Smcde rnrl]e od vode istriJ. otklonit neugodne jednostavno. j istrljajte Rrnffiijesan6ga sit 115111.rim. u provrelu vodu uspite saku soli i ulijte u odvode ko] neugudnn tni(isu.tjte bijeloga ocra.r. UMIVAONICI Na. tl Mom 81ucaju. vi. Pribor koji zasto umj esto mjesta iza slavina a cudotvorno! rnozerno koristitj prirodne i kupovna j e iznimno cekinjama-' "blaga" kemijska vazun.II . KADE.sine LI 1{. mjest<a nerazrljedenim • SpUZVOIl'l UI110. lie biste koristili cetku dobra s prirodnirn at tesko dostupna dode stara cerkica za zube. II Mrlje mozete ukloniti i pasrom cdved rnozete odcepin odcepljivacetn I)l\\D.l:sk.ijeloga ocra . ij!~Jfj bJ. Jliogu koristiti • Zahodsku otopinom 1I skol. a..je . Kr01l1iratlc rnrezlce :':. kao i na drugirn i ovdje se "blago kemijska' zahod priie vodu. • AkQ se odvod zacepi. Primjerice.L'lzete ostrtilggtl '. • Pesto]e i "blago kernijska" sredsrva ®d.jeJi (~ICi. otistite. paslu od sode bikarbone • Naslage karnenca dijelova uklcnite i acta (vidi lijevc).ll~\dte .$t~ 11311~ife IJa· vlaine zidove.1bi[eloga octa (oropina ((Ist. • ljl(!J(.. OSIa vite dn djel-uje pola sata.L • J?op.mjestirna premda koristite abrazivne Utrljajte sok od hmuna oka otvora za odvod kako biste uklonill nei'istocu i I TUSEVI .1.ir1w fiMI'n ~el1Gnlirm yun0m. a zatan isperite cetkom.ec 0 l:iSce.!l.jku dezinfieirajte od 10 kapi ulja cajevCa iikoljd do sljedecega Ako u zahodu nakon uporabe zapallte sibicu. korlstltl tesl<e kemikalije.kab. • S malo paste za zube sluvine oel kroma. kamenac.1:. sprjecava razvoj plljesni.licne el£lnente su§ite ml SlIllClI.nje. 52).

E.lve zadl'ze klorotlllorougljtke II .red met ci"sr i sjajan. Kako I'\jlh l"OYJ'Siili poj. II sredstva za Odrnah poliranle. Polirajte recloviio dok jcr ce se u s dodirs [aklm sredsi vlma za ga II toploj i polirajte ZELJEZO • Zahrdale zeljezne predmeie IllH)ti¥Uome pojav. zlicoll1. izribajtc ceJicllom zlcorn i osusite. Glm .. 'Irebalo 01 ga redovuo bl'i~.ko se tl'agljlvi Oil k(!)rnaciom limllll(1. • Aka se nesto prollje po drvu.i izvernu tlepotu drva koju bolje odriavamo prirodnim proizvodima za ciscenje. METALNO POKUCSTVO I OPREMA Predmete od metala treba redovlto Cistiti ill ce ocistiti. 2. DRVO I BAMBUS D1YO je matcrijal 1. • S ogrebotinama postupajte od Z<I KOSITAR sok od lununa J mrlje snazn :i. Proiz.fl'S..scenje.mak skij !estJv3ulja. • Kak topli ocat pornijesan celika. Ulijte sadrlaj u Iimenu kuttiu pak!opcem. . POI(U(STVA iii lagano preinazite mrlja ne i. sto bolje vodite brigu 0 njirna.:!Jlijedi.:-.POKUCSTVO I OPREMA Veeinu pokucstva moiete cistiti sasvim jednostavno SREDSTVO ZA POURANJE 00 PCELIN]EGA VOSI<A SHjedi moj recept Z~ ucinkovuo neotl'ovno sredstvo za poliranje neogr-.ogo pregiba ci. Mjed bakar. • A.vode mlijecni namaz koji je nekima privlacan.lliUOk~I. .§ZOruki"Ol'tIOt'aC.in I dobro promijesajte.TVA P~LIRANJE Pomijeiiajte oeta sa 2 R leA vodi sapunom (nlkako sjajitl.iCII trljajte i: dodir s sod!! bikarbone. Nastrufite pcelinji vosak u posudu I stavite u lome s toplcm vodorr-. ostavite ohtadi.uklanite poUranje. dok se ne pocne s k ve i vino iz kosltr prodlr [er J1jJh VISAK IOR·.I. kao i krhkijlm vlaknuna siblja i bambusa. drvom. koji ce teku < > mjesavin(l)lTl • Ako imar sredsrvo ~ro(lrijetl 1I rnetal. Zahrdalu povrsinu MIED I BAKAR prtrodnoga rnnogo je teze krpicorn.Lni slo]. Premda su slntetlcka sredstva za poliranje drva uclnkovita za prikrivanje Istrosenosti i ogrebotina. dobro ga uljanlr» iSf. . 600 ml biti pazljlv. otpustafu otrovne pare i nisu bas dobra za pokucstvo. staklc i porculan kao i ostali vrlo osjetljivi zahtijevaju materijali - iznimno pomno ciscenje.~ • u] < • Nikada nernojte piti vo n VI' uljem kako bisie sprijeciJi daljuje hrdan] z. stolnjake kako I isle ill. Mijesajte dok se vosak ne otopi. (vidi recept na preihodnoj • Koslrarlako zahrda kad dode LI bojarna.l~dle. srebro i kositar.nom razrijcdeni mekorn krpom pollrajte priradnim pcelinjim vuskorn stranici). dulje ce trajati. 0cimah ~'pljte krp0m.!:0 mjest0 lIi:lJlj~ijte l. istdj<1jte ga meJ(oIU 1~0~1l0111 istrljate. savitljivost njihovih Ako mozete.ic. rnofete I)II rnp icorn. nego zaprljanu. predmet pocue sjajltl. Mjes8vinu 00 prstiju. (Posebice je dobro za urnrljani krom na automobillma.ice amonljaka II sredstva . nece ostaviti zu 'i. POJ'Ozni su te pokucsivo izrudeno od uh nuuerijala irua z<l~l. bel rnjedi i bakra mozete istrljati rUn. 0d "o~le. . namocite iSLrljajle celi(. • Pre (U1'1 te od Jij'vMI(!)ga perite rucno J'1I8ite "'iste sprijeCiIl hrdll. vlakana. operite deterdzentorn).l.iJ. Nacinite kalupe od papira koje cere staviti oko metalnih z.I njegovanje drvenoga pokucsrva i odrzavanje njegovoga 5jaj. Mozele ga katkad opratl ali nikada neruojte toplorn vodorn i sapunorn. Ie ostavljajte predrnete I'l"edugu u to] otopini II l?redIiiete ODRZAVANJE DRVENOGA • Z:. a zatim lagano nauljite strojnirn zlie& oiie1oga visak • Na polirane povrsine stavite jednak voel .~ konsute pcelloj] vosak.:ort1.U nove mrlje. sa.i. 3.1 poliranje mjedi i bakra jJ01l11je.nicena mica trajan]a. no uvijek cu preporudtl . no postoje naCini kako meralu vratiti prirodni sja]. K RO M ukrase morare TRSKA.i da srecstvo ('[scenje ne dode II zu vode.lstitili IJ<!Ilim'jte dok se ne pOCHe sjajiti.i. ali nernojtc ga ostavljati dugo. 5 neka se kOji upija te mu i te kuko korlsti od vrbova paZJjiv~l niegn. POTREBNO i 150 ml terp JE: ruiua 75 g Ciolog peel i njegu voska 10 kapi ulja luvande i prirodno i za to Yam nisu potrebna ni [aka kemijska sredstva nl sjajila.ljk'll~l nernojte V<1 zeljeza k0ristiti i <la ciscenje tragova kQJ'. Drveno pokutstvo oblika kako blste drvo dok polirate ukrase.Hj ili cistitl vlaznoiu namakau krporu. koristit bocu s raSJ~r!livacejel' I<oj) pca~kastI l11lg ko]] ostavljaju neka kern ljsku sr dstva Jf~l(1 [e p. • jako zahrdale predmcre umoCit II CE II K biste oCistili nozevc od ih II vjetra. dvije soli.) nl trssu ni I arnbus jer cete tako oslabjeti susite pokucsrvo suncu za slaboga ili bljeloga octa uz :l. a zatlm zatvorlte. 11<1 • Za pripremanje • Kad polirate rnjedcne na drVL:H0l11l: • KrOHl ocistue otopinorn od [edne ~l.eva )d kiselina prebnsfte vlaznom krpom. Dodajte terpenl.'ia!le 3 :Zlice soka od 1(IJ1UJla [10kllCSrVLJ.~POPlIt l11elal~1. a. SPAN)OLSKA BAMBUS TRSI(A I zahrdati. uslij d vrucin moglo bi se poceti lornhi.zaslilili ocl greban]u i trag va uti izl Jzenosri toplini. kao j S tragovirna :Zlice vade te . Protreslte. PQI~I:.lsllli aen:n)Jnf! oste<'uj II 11l 1!<11 'e tel uctna pa lb.

listiei su vrlo osjetljlvl. cia. cetkom • Vecinu nakua rnozere C.ilmrbQ. • Ako je 08 porculanskun radije prebrislte krpom.ne i uldonite kamcn. Kri~talb. u tome sredstvu nerna naftnih derivara.~aite kernli~ke deterdiente koji mogu ostetiti pOllrsinu. PoR.ok od polo vice Cistite ga me~o.gq. a nakon toga Ispruti i Ispolirati. Porculan nemojie dugo namakau [er voda 1110Z" prodr.k0e1J.tur. ne smijete ill snazno trljati jer j srebmt slo] tanak i tros i se. Slijedi jos nckoliko naputaka.n ga pJI!!?.lja vstina. Iako se izgrebe .isLrlJajlem korn OSlatke iSlt'ljajte ·.ijeU ispod glazure i o~telili ga.C'aekaUcQ. Najbolje cete [e o([stili ako (e nje~nci isftllats sre-brnein tkanlnom.te vatll II topJni ptlja'vsl'inLi.prldrzavajte 'istile savjetu.l. S. Uvijek ga • Naslage karnenca uklonite krporn narnocenom u narnocitl i u loncu s vodom. Kako bi re ocuvall predmete k.1ai'in tiSceL1ja srebra je vrlo jednostavan. iJ1 • Za prunjc C~Ii'i~nikada apt iii c soli U Goo 1111 v ui dobro ispeute. Kako se ne bi srerlli kucanjern.:a zube .1 mje~ta . u pazljivi i nemojte snazno lrljali jer karnen maze ispasti iz leiiSla. svaki zasebno. [er se male cesuce prasine mogu lIvlIci 1I tde dosnlpl1. de). a POtOIll ih odrnah prebrislte 1"tII:!kuIII ih 1I Izbjeg13.1eVn0ga noStlllja. 1.lllti • Nakit uvijek radi] posudi.t·i. HDEF • Fini porculan perlte u roplo] vodi sa sapunom.1:) .. 1. P'@ZLATA Ziatni tanjuriclma posluzena kisela hrana po put rajcica.l1'U)jetl uslijed s~a. predmere od mctala. Mozete g. J11.ikroYalr).e. Ako je jako prljav.1 srebrni sja] potrebno je temeljuo o 5.u S nemojte korlstlti amonljak jer ce bitJ inutile. Natopi.orne octu iJi slanoj osrale pruge. lspolirajte.lI pecnlcu. ako su sitni. osratke naslaga ocistite mekom cetkicom za znbe. 2. it meku krpu kako ih • Ukrase ad porculana jednako. STAKLO jedan od najboljih naclna cgcl:. KRISTAL l<J!istaJ [e osjetljiviji nego sto se to cinl i lako se od se sljedec. • Za ciiicenje vodom c<lsa 1I posur. vh!znom oeat.m krpdm. Dobra ga 0 brisite i ispollrajte meko m krporn. popui pozlate. kuhinjskom perite uklonite -I < o tradieionalni postupci pomazu u p t. svaki prcdrnet ali lako ne tamne. Kad cistite srebrne predmete. ru&tG.tanoJ0~1].jETLj Crne mrljc od tragova zumaniakn mozete izribau komadom limuca.la 1amenje postaje mutua.i potpuno radije karnenje moze ispasti iz kalupa i upasu u odvod. eelk! "om .u O('iSLili prsrenJe. lTialv odstojl d~ ~e otp~lsli pI. materijala koristenjern IVE POVRSI NE PORCULAN I METAL Osjetljiv« keramicke predmete j porculan r. cia na krporn.1 l1l~ltit moze potll. Umacite predrnet u lagano pravrelu vadu i stavite kamad aluminijske falije i 2 zlicice sode. • Nikada ne stavljajte kristal gubi sjaj.ekoga Vl'cm. moiete unistiti pogresilih Sljedecl. niimH ne bi nerazrijeder.i pokl'cJ.nja srakla jest vrela sapunica i malo (leta. bojen rukorn te c n. ostavitc da. Samo ih CISCENJE SREBRA NA PRIRODAN NACIN a koristiti za tiscenje nema zalijepijenih srebrnih predmeta na kojima dijelova. Nal<on l. Odrnah lb prebrisite . ~e najl'.110 .i i ~lpul'li(!i.J. socle b.V) 'U W ci!ite. Srebro nikada ne pcrite II perilici.. rnofe se lake (lIsterfti i u .re..vmoi prornilenitl eblik. SREBRO Za Iijep. Kad ga ne koristite.ljeded J.)til. ellvajte ga na suhome mjesru. vodi (2 Narnocite iscijedite . a moze 1potamniti zbog drugih metala.ost suvremena dlzajna rnofe se ~istiii ivlaznorn krporn.a zalim g~ sicini.:.rebiisit& srebrnern tkanlnom. nego cerkom. .UJ \t:J. Vl Ako za CiScenjt: srebrnih predmeta S urezima koristite kupovna sredstva.lljivanju vijeka lijeplh predrneta. • Tesko dosrupna mjesta u nakitu ocistite . Aluminij privlaci prljavstinu pa ce srebro opet biti sjajna.iSULi u tOI loj vod i '<11uO Nakit nal11QcJte u vocl.ije sl\lrdl1 . pogotovo ako ill nostte svakoga dana.lJI.: o "1J Pl.bLldlte OpranG krlstalne predh)ete treba oQmah posusiti i polira U do sJaja me~om krpom ka~o na njima ne 01 pstali trag:ov[ Pru. ('crkicoIll za zube. uvijek treba prati rucuo.e predmete mekom I erilicu iii pazljlvo operite 1I blago] sudoperu jer Ill. nego nehotice 1I o tccl'Ije. rnozere ill pornne p.l po~on Antikna pokost je iznimno osjetljiva. srebro umotajre 11 stedstava. JT10gLl izblijedjeti. okrhnutlse i ostetlti. laki je rnetali moze se luko osteurt 1 izgrebati. Predrnete od srebra uvijek perire rucno u blago] otopini vode i sapuna (bez deterdzenta). operitega vodl s malo sapuna. • l~alm bjste uld011ili vosilk s kristalnih wijeca PUSlite Ako zelim na brzin. . Gas' operlte.Sl'ala.1vrsine od posebnlh lLJ z . kao u kupovnim sredsrvima za cisc'enje. • vaze za cvijec'e perite uvijek nakon upotrebe da se ne talozc nuslage. AJ 0 ill perete u perfllci. '. kallad pamu~nll tvrd01wmu koristllD ceildcli za zube.1 . I erite zase bno. prljavstinu biste sprijecni tamnjenje.nje. ali U lirnuna i dodajte malo sode bikarbone za orneksivanje vode.e. isperire odmah nakon uporabe.ill 1I NAKIT Nakit i kamcn]e u vccini nakita morate redovito cistiti.

itil. iz naftnih bubrega kuglice Stivite rnirisne vrecice S osusenorn Javandcrn medu odjecu i posteliinu kako biste odblll malice..Kako biste smanjili kolicinu nametnika.e munaioite • Za. 1.I svak ga clan. VIIl:u narnoclte IJlill'lIZl'ijecielli rSUBuje jednorn iii ca t . 'il> IZRA81VANJE PAPIRA ZA MUHE postupak za obranu od rnuha . neka isparava Objeslte nurtsne .n P0sroj. nece ponovt1o banane visok. • Posadite ispred kuce metvicu.il] LI vodu nad svijecnjakom otpustit ce mitis. boraksom. • ElelliCnllo • Nanesite nerazrljcdeno uz rub odjece. Postoje lskusanl prirodni nadni rjesavanja problema kucnlh nametnika ko]i nisu stetni za ljude i >w Ji111umLIli greiptrura j utje eukallptusa. melasa i uake siue lega papira Z<I umatanje. neugodan mirls pa G:ere ga m0zda radije krani.iitakare • Karistite misalovke. 50lier. prll11jel'iGe • l(omarci nisLI bn:i pa ill Illo. Ll Kako biste .ulld. Kuhajte dok trake papira. koja odbijaju I obojene kornarce sadrle duga napadaje proguraju komaraca. p~ i I I.av taka sto C ete vreclce OSllsenOI11lavandorn. zn moljce.j LI jednaku SQdu lllHSC[1.[ (€:teri<inoga 3@ ml nekollko to 1-1 A Ilk .6'741) sUnc()kretl!)l'. Poznatoje da su djeca koja su izlozena insekticidima podloznija rlzlku obolijevanja od Hodgkinsove bolesti. pa i kOl1'la)'(!e.premJLe Ub0jitu LI mie~avlnu njLl. 1'0 lit ne zgusna. Pastoje i pfirodna sredstva: • Nabav.i uisnite zrak. duhanom. -I Z h c: 7<:. povremeno plasucnu vreci . z Kukci i stetodne 5U posvuda i s njima se treba nositi. MUHE Poswji. Il1ravi je ne vole I izoj gavajLI je .erlkt: lIlja. a zatim umocite 3.6lijel11. z ». moze Izazvatt pSl:!nierloga.rna cedrovine. 5vakoga danCi stavite sv. za zohal'e. ne ostavljajte mrvice i redovito praznite kante za smece.ipri. Mjesavlnu blizinu njihova doci. :J siavirc POl:OITl oromllesaite.C: n.ze. te komade rublja hla lnjak barein na 48 ih siavit 1I dieti1teu. Sve SIO varn je potrebno jest ~ cer. ali na ekoloskl prihvatljiv nadn.Olllare Obknog. 1\10gLl KOMARCI KU1JOVIl::l sredsrva 6~tetiti plastlcne izlagalJja.rahu .HH i . • Spavajte prekriveni mrezom za kornarce. iskusajte rnozga. a eukallptus. biste zuiil. i ostecen]a djeca. 1.!\. glavoboljc. mjesta.(. 'ulja IJ Ill11. pastavlte l11isolavke 1'111 vise mj:estil I:J ~uil dana lIlrljaj~e I:j" u kozu bikarbonu iJj stavite LI ili boraks. cuvajte namirnice u dobro zatvorenim posudama i cistite kuhinjske ormare. Aim koristire provjetrena uporabu samo na dobro od prostora u kojemu zivitc .vib Ilacina s: ". koje ce se uhvatitl •. Pomijeilajt omjeru sec't'tr p.rodnL I tradicionalni ---1 0lpu~ta oirovno pare ni neugodne mtnse.!.ite mack!J da U!i1i$tava miseve 1Ii terijera za . • (lear U zrnima moljaca ne pronuene LI prezivjeti nagle papra ili komadlc.!te lIsisati obi onim lIsisavHcem d. strlhnln i fosf9r. ulje poscban odjeljak :0<1 lQ'emiisk-astedstva aa uniStavanje narnetnlka sa'dtie arsen.ezi mama~. ogranicite odvojena rnucninu njihovu i depresiju.o. 1l10Ze .O se riJesitl muha. Objesite ih na u. c: < MOLJCI vrlo otrovnu tvur koja se dobtva ill Insekucid paradiklobenzen. u motajte ill vrecicama. Licinke pHplr i stu vite Nakon toga vrecicu proueslre . I adem0Vll . na dnu ~I:! ucl LI . RJ • Pd.lllnticl. Insekticidi su otrovni i trebali bismo ih izbjegavati. Smiesu ohladlte. Vl'b s. a pogubno sljedeca prirodna jeako to izlegll moljci.palite sv Ijece s mirisom lirnuna ili u VOO\! iznad svijecn)ak\l dodajte kapl et ri~n gil III Naclnile zamku od cokolade. Pomijesajte bolje. kukce. .i tkanine Kako sredsrva. ami na inite sredsivo nametruka napunlti osusenirn rniesavinom prouv P hranlli lUI dulje vrijeme. N • vole mid' citrusa p~ und svijecnjakom u vodl zapalite ulje vrecicc s kllncicirna II sobu. nekolrko neSkodlji. jos sredsrvima protiv moljaca.iIi . Nakon rijetkim slucajevuna kukaca. kad se voda zagri]e.1 brigu 0 tome da budu POLPLIt10 cist:e. HaSlupite 3 do \llja II ili grozdica olakl mervice 0mbijfLjLl kukce. 74. kllk.l 4 [\'<I.C! naftalin. paprikorn uaga pa kofu I irn. B U HE I G RINJ E nametnika. • Ako sumnjate stavlte II LJ je dobro zatvorite. melasut vodu. ruzmarina i rnetvice.ili.\. zarnijeuite ih prirodnim u jednaku ornleru se 2.stiti s ruirisima.se (viOl Suzh{janje !itf. Najprije (~db:ija vecinu odmaruju usisavacem IlB zldu Iii kojl ima STAKQRI MRAVII lOHARI MRAVI • Pospire njihov trag sodorn bikarbonom.u.se zastitilt od rublje koje cesto koristirc.ne z I.ZOhari ali n. Vreclce sravite lacliee medu temperaturi. Nanesite na ko:iiu poput dvaput parfema lUI koje ste sati. ukapajte nekoliko kapi lavandina Lilja.NAMETNICI w '0 >V'1 U KUCANSTVU ne utjecu negativno na okol15.ece 11106 izadi.i u la llce iJi kutije s mirisnirn cia su se uegd]e je IHI SUllO:!. lilja. Trake ostavile vani neka se suse pola sata. lover ili ]jsce od metvice pokra] vrata l prozora . Pare iz tih kugllca nadrazuju pluca te nakon duljega tzlaganja mogu izazvau ()~tecenj<l Kuglice za moljce sadrz. derivata i [etre. . nadrazu] uce sredstvo koje moze povrsine. privuci ce muhe za ljepljivl prernaz.

"blago kemijska" sredstva pobolisavaiu 5e svakoga desetlleca. gibanje. po glaEalu nil pari. Kornadke prirodnoga sapuna rnozete. 1'3 (')sim tosa. Premda su sintetidd proizvedeni u drugoj polovini dvadesetoga deterdzenti industrijski stolleca i vrlo uCinkoviti u ciscenju odjete.! 'Str. Nema stetnih nuspojava i ne oheciscuju okolis . smanjiti potrosnju elektricne energije tako sto cete za vasu perilicu koristiti topLu vodu iz vasega izvora te odabrati proizvode koji nisu ispitivani na zivotinjama.PRANJE RUBLJA Za pranje su potrebna cetiri jednostavna prava temperatura einitelja: vrijeme. Proizvodi za ciscenje na biljnoj bazi dobivaju se lz prirodnih i obnovljivih izvora poput kokosa. rnozete i uvelike sl:nanJiti vas utjecaj na lokalnu i opcu ekologiju tako sto cete korlstitl energiju koja se ternelji na obnovljivim izvorima (vidi lzvore). navodimo upute i savjete i zdrav za vas kako prati odiecu i tkaninu na prlrodan nadn. takoder. 64 NJEZNIJI NACIN Osim koristenla sredstva za pranje na biljnoj bazl. secerne trske. krede. ~to se ne moz·e posti"fi oi na kojl drugi nauih. lirnuna. a l za dkolis. . Rasprostrile pOSlelllnu se su~i da prirQdl\d. UklanjanJe voska str. cuvanje boja str. zacina. posteljina c\e mlrlsati Svjeiem u zraku. pijeska i Iimete. kuplti u prcdavaonicarna i drogerijama. U ovom poglavlju rijee je 0 Rul'no pranie osjetljivin tkanlna str.a eesto se proizvode u ekolosklrn pakiranjlma. 71 stednji energije. vietru: u§tediet na tete en~r8iiu kola se pOJro~1 rad za susitlce. neskodliiv i 1ola·su obitel]. 68 vode i kemijska reakciia.

perite ga.UliistHi SE!. iii IZllogep. prij' rad itt: u prLja)lj" • Traperi '·e takacle. stavite u staklenu posudu 2. Prerna vlastitomu Iskustvu. Prije upotrebe dobra protresite. stQ PQceti se :r~L0mek~iv. prije ne!$. . ClsLitt:l VLtU. • Kako biste sprijec:ill blijedenje trapera.iskuhuvanjem. postize se isti ucinak ka(lj kemijskim orneksivacima.lnjaka. • Ako Umjesto tkanine. ZII sinteriku tru]e dulje. Ulijte u staklenku pnmjerenim pranjcm cere posrici postupclma za svukt tip tkaniuc.I oue kornade Z~ odjcce ~ kojih rkanine koie se Je potrebno fie smiju LJ same ocistit] mrl]e Qrije pranja ili mnogo vode i struje. 11llQP'lkm jel' cO! S(I'itl.l:0jnoga na I'ukave ko.koji se ZH pripreruljen ad octa (desno).LI).1I zube tplislila Illl vode). fzgubitielostiEnpst guzvati. odjeljuk uilrisulo. ie r:lavedeoo koje skupiti u kughce kako blste ill zasritll! LI • Dlakav tkanlne okrenlre dobra okrenuti • UII.na vrhu ostavite toliko prostora da rnozete slobodno uvud ruku. povrenienu Drzlt. pridrzavajtc se sljedccih savjeta.Jlce amonijaka IE: 1.£no 1za rl ~e!1je. perite rublje u razlicitim Sastojke poklopcem. < • Pr1j~lve 1\lpcice cr.nake na UpUGuju vase rublje ostalo u dobromu stanju i ko]a se pere strojno te je je naopaku.11 ZA PRETPRAN]E ova] recept kako !JiSl' za Ili~l. u perillcu.lipripremili sredsivo Nt' SlUli goiovu moze se pripreruiu II kUC<lIIMVlI od prtrodnlh sW. puna. ali ga nemojte prepuniti .je rubl]a sadrze alerg ne.ke i.llajle ISldjafte bubn]» perlllce.Qmckil. pol a sara priie pran]a.ijekom not'i sl~nol Vt)(li (zlic~1 soli Sl.ljili polrebu • !o~iLe pregacLI Gll. ga ku('i ZH Ako ga ('\. cia vase rublje za postojane MEKANO I UGODNO . tarnn • Uvijek perne odvojen NA L J E P"N I e'l . bo]e. u posudu 5 hladnorn.LI1J vode) .L I ku hate. koJe ie p~trebno kemi)sko clscenje. elektricitet.1 Irladnome lalnnome i. ultretan. ill omeksivnc v pranle vcdt se (vidi Izvore).lilivla. dodaite zlicu omekslvac ulju - Pm'ljerite pastojanost I~ijeluga octa. obavezno na naljepnid odriavanju te prije pranja rublje razvrstajte "blago kemllskih" po skupinarna. SUIT. iskusajte kiselina vlakanfi i smanjuju "blago keinijske" poput pripremite [j) Q MAC lOME Kg I A C ZA R U BUE Pomijesajte [ednu salicu sode T AH.LJSif. slanorn vodom kako blste boje "fiksirali" i sprijeoli da izblijede.llju je lleogranLcen.CINJENICE 0 RUBLJU Prj]e nego 5tO operate novi komad odjece. Nanesite na tkaninu cistern krpom te nakon jedne minute isperite. mehanicko ternperaturl '(gk I bijel0 rLJblje pozuti a~0 se pere na 'l.kup~(~1 ill I. perite ill rucno. l<a~0 biste rublju produlJiIi rok oto] ini traienla ll!stedjeli energiju.Ivale 11.jeolJe b j tl~a. . rnlerllo le uspjeha.l. sthtetlka Illaze veda rvrdn. namo ire ga U 1I ce stavfte'tublje U perilicu'ili DstaU kmnadi odjece • Mllogi sinreticki mirisi ~lf/)cla sredstvi rna Jl. 5 bi [eloga octa ucinak.L~1!I1(0J temper-aturi.opako kakc> bi ·e pdj.. prodtalte upute 0 Napunite svoj ormarid u perilici ne koristiti potrepstinarna sredstava za pranje i pokusaite Izbjegavajte jake deterdzente.mistite kupovni omeKsiv8C. Napunite buban].iva6 tkanina odrlavaju PRAVA TEMPERATURA • Perite acetilne razliCiLim ternperatu i akrilne P RJ!l (I savitljrvost toga.1zvode od prirodnih uljn ill Iecitina masnih lsiljnoga podrijetla.I lavande. • Osjetljive tkaninc nemojre prati 1I ptedug:o. a Z~lti. 1<. Prlrodna skupljaju ill.Ilj a (lava nde. veda i vrijeine vasi su najbolji • Posebno PJ1je pranja obradite ocia i vode (600 mI u 5 lil:. jer se tako za malu kolldnu DOMACE SREDSTVO Nau(ile rr·lpl~lnjt. Cuva)te pokltlpljenb -staklsnel i li. Ian i vunu na rama.wstina prije protnja. pranje kad je perilica napola rublja trosl energija. ORGANIZIRANJE Kako blste postigli najbolji PRANJA ill prirodne Hi rucnim -i pranjem. ~a I[ do 5 kapi etericnoga primjerice.1 rublj zivitc nu podrueju U gelj . Time POTREBNO 115ml Z .ce 11<111111 1' ull\>-d. "U k.. ako se peru i od svuetlogu rubl]a.~0 bl BRIGA 0 RUBLJU • Nosire rnajicu iii tuniku kako bisl'e $m~lJ.l neglll sto LI m0ze~li • ProVi. K01lkl:l god pranje bllo blago.Cltanje uputa-za vlakna u pretoplo] (ilJ. rok 1I~lja. u kao i perilici. kokosova sfurtl.nja gorl1jih ~lujev(1 odjeCe.IC. Prlje pranja rublje [arkih bola namoilte . h rparna I prerna vrsti tkanina . Dodajte nekoliko kapl ete ri ~rioga 'l. Kako bi vase rublje ugoduo pUIldjesajle bikarbene. • Osjetljive tkanine stavite jastucnicu ad okretanja l1illl1oClte U 600 pJ'llnja. cedra I'li pelarglmile:). umurra. . Kori~llo ie Z. Leske kcrnikalije - p0primitl BoJr:r f.Jl1 ill ~I:Lr()n I tk [(iOnl '1.sinteticke 4 zlice sode bikarbone Z 'ilice tekucega sapuna i dobra prbmijesajte.a.1 jli leguele .r okrenite na. ulja lirnunu iii vode. nakon strojnoga pranja.je rublja u bubnju (pale je energicno. prati vodorn.~rite [este Ii isprazn ijj dzepovct" se ne~i kernad odlece prali u @e~i1i~ii Tal4bder • Pletenina moze '(:! eeslog" pr:l. parnuk. ~apun n~1 UV1ILlI11.E t:J P V TE . ad j na koja] ternperaturi. bolo evidi stn ~).({aka bi ·re izbjegli posteljine.rijf. pran]e dulje vrijerne namacite Zab ravit saveznici.e uporabu.\ine trefua pratl rl. na najmanjo] preparllcenaj SAVJETI ZA STROJNO PRANJE RUBLJA . IJ 1I naliepnleama • Nemojte lezau ua postel]! odj 'Ci kOj~1 nus!re V111li.klll! ill~16ice druglh Ik<\niO~I. 66-69).N A $tatitkJ. uijestu.l.~ulia. bijeloga octa·i postojanih boja od tkanina koje pusta]u boiu.e izl'ililede. da l1. prljavo rublje prl]e pranja vodi._o NAMAKANJE • jako RUBLJA mrlje (vidisu.0. • Per-ite ruj(c ( I ice j).

Nll<ada ne mljesajte i<emijska QOMACE SREDSTVO 00 BORAI(SA IJtJbJ"o uklanja rnrl]e organskoga lDgdrijetla.lnlolI:ite mrlju lJ mlakoj vodi p kupitc ostatak re. Glicerin. a ni nisu prihvatlllvi. • Za osusene podrijetla apunici mrl]e organskoga malo ili. dobra prl'lrnijesa krpam. je rnrlja jos svjeza.le.u. zaslgurno mrlju. Kad korlstite kemikalije. 25 g boraksa 600 ml hladne vade i'isccnje poput (vidi st. boja i obllkovan]e. OSDO kozu. Korls!i se za uklanjanje raznih mrlja.l otopma u prirodi ce uspjesno uklonitl jest veda.Katkad se nalazi i oci i kozu. Mincralna voda je izvrsno sarno tapkajre . mrlje) Za povremenu etanol boreks arngnijaJ( upotreb. I sredstva jer otpustaiu otrovne pare.kLlOne upijajucim kuhlnjskirn rn cO '" l/l nemojte snazno trljat! . Natrijev karbonat jedan [e od najstarijih proizvoda koji se koristi za ciscenje. • Mrlje od cokolade lake ukloniu u mlako] posudi lsperire. I Og()[()VD za rnrlje od UKLANJANJE MRLJA ORGANSKOGA PODRIJETLA Za uklanjanje rnrlja oel krvi i jaja (nikako maslaca.cat Wjeii limun sol (oatrijev Ida rid) '" o o z ~ l/l Postojl nekoliko "blago kemijskih" sredstava za uklanjanje mrlja koje moiete koristiti u nuidi.m. Nekada kori '[iii klobucari 'U .obris.aftni je derivar i treba ga izbjegavatl. izbjeljivaca (vidi dol]e). Osim toga. 8slaVit'"eda se os~ll . Nanesite otoplnu na mrlju cistam .r. Pt-<It-<UUI~A ~KtU~IVA UKLANJANJ E MRLJA LA UKLANJANJE MRLJA VODOM NajjaC. Uvijek prodtaite upute. dzerseja i samra bit de unisteni.to moze "skuhati" rurlju j ona ce se prihvauti). ucinite crnuga vina (vidi takoder SIr. Svakako ih izbjegavajte. 2. I spojeve na bazi Natrijev ni sastojak za perkloroetilcna trikloroetilen. prir. Osim sto ima ucinkovito djelovanje na tkanine.ljivac [e koji ()~tecuje predrncu od vune.15 iii ga ALI<OHOL za ra tvaranje t. cuvajte i k0!'islile kad yam zatreba. C)lapalo. moze biti i u neklrn sredstvirna uklanjanje mrl]a.zeotoplne na bazi etanola (isti alkohol je u vinu i pivu). ill otopini boraksa KUPOVNA ZA SREDSTVA MRLJA rnedu za KLORNI prlrodna IZ8JELJIVAC vlakna . METILNI DENATURIRANI ALKOHOL Dobivaju sc (lei naftnih derivata. otopinu s. sluno] vodi dol. soda blkartrona terpentitl -I . :glicetifl' terafln (za masne. muenc yam je iii ako izazlva glavobolju. otpusraju PiU'C. iii narnocite arnouijal a rastopljenoga u hladno] voeli. boraksom vidi doli ).Jcemijske rnrlja ko]e uklanjamo otopine i tada je po rubovirna rnasne nu:lje). rnofe se koristiti za ciseenje kistova koji se koriste za nanosenie uljnih boja.i se u soli pa stoga tkun inu na namocire u hladno].l> < Cue II toploj . zlvale su sljepLllou i bjesnllo a odatle iz. Priprernite.ka "ludi ld0bucal~" o0raks.da ne osterit« vlaknu. Uuu'ljanu tkaninu ostavite pola sara namocenu u Neku od uh sredstuva. pri dodiru lzazivaju ostecen]a Ociju i koze I dobivaju se iz neobnovljivih tesko rijeSiti ill se. Proizvodi se iz obnovljivih izvora iz suma. koji se brzo rastvara u okollsul nema poznatih nuspolava. • CiSliLe rnrlju iznutra prema van. nusproizvod u proizvodnji sapuna. Sad. sllcdece. Terpentin je blaga. Par metanola iz. svi. 11 zaum tkaninama dobra reagiraju drZite izvan dohvata djece. ostallm. I ad se d godi neka nezgoda.<C. nisu iz oddlvilJ ekolosk] izvora. nuslte zastltne rukavlce I glicerinom. oei i disni susrav. IZOPROPILNI t1 srcdsrvima nadrazuje za skidanie. 11(. A C ET 0 N Osnovni je sasrojak u cdstranjivaclma laka za nokte. METANOL Vrsta alkohola. sadrze otopine kernijsko !laota[e. Uz brzo djelovanje. ucinkovito je sredstvo za ciSeenjekoje se moze nabaviti u veeini Ijekarna. v P~ijenego sto obradite tkaninu. (Cisti alkohol) PROIZVODI mogu ostaviti tragove KOJE TREBA IZBJEGAVATI SIGURNOST Sva sredstva PR1JE SVEGA za ciscenje izvora. Iijepi odjevni Nadrazuje UKLANJANJE lzlJjc. sljedc::cc: • Odmah ubrllsom. ali SredSLYO je talco jako da rastapa celulozna Nadnrluje vlakna i uklanja bOJLI 00.. i uklanjanje neclstoce kucnih ljubimaca.drva. jake Irna [ak i slatkast rniris i njiLTIC se mogu ukloniti neke rnrlje. druglh slnteu 'kih vlakana. ·spada II samo u mallm kolicinarna. prlrodni je omekSivacvode i uklanja prljavstlnu i masnocu.odnaotopina za mrlje od ulla.lJ·iborom. derivat i~. 5 glicerinom. fII Nikada SASTOJCI ZA l/KLANJANJE MRLJA natrijev karbonat bijeli o.. • :N. vee namocite LI mlako] vodl I prile pranja annesire otoplnu sa supunom iii solju.. Nernoite korlstiri toplu vodu (to ce "Jiksh"l!ti" mrl]u).Osim toga. pokusajte SIJed CC ("V<11'i juka S1I kemljska sredsrva zn uklanjanje mrlju. • Bjelaneevlne u krvi rastvaraju mozete vidi cI lie).lte. hipoklorir. 60cu za'f'epite I protresite da se 5ve Vade i dodajte 3. poznat i kao drvenl alkohol rnetllni alkoh )1. i grlo.na namakanje u '1~U1oi odi. • Mrl]e od jaja na odjeci . POTREBNO ir . bo]a. 67). naftnih derivata. ostruzite ostatke jala tupirn f. 73). Prestanite koristiti proizvod aka yam se zbog njega vrti u glavi.

Zatim je stroJno operlte "blag0 kemijskim" . jednuga kuhinjske zatirn cia izblijecli. mashlCa.ai"il('.Katkadotepinorn od l> C:I1 .KLANJANJE MRLJA 00 MASNOCE Slijeue kuhanje savjcLi. i~bHjecijeli. :1 za+irn bpi )peril' UO'BICAJENE MRLJE ru2a i pceuiio (lei kozrnctik« 1)1.a i hladnlak na nisku temperaturu. • Odje ~vaLmttt! "IUlIle ... • U mrljc od I . Otl. Riietko cete moran ill bilo koje drugo kupovno rn vodorn. Mrl]e ad • Na mrl]e od ul]a. TRAGOVI OD GLACALA od LI 'lJ:agQve oct glacala ullonile na najjednostavniji sUllcevrnl zrakamu. • K:. ~I • lal11<lscenll Tbninu soelt: bikal'bone toploj vieli 'i. . Dobro Postupak i osusite 11<.djl:pnid.1 lI11Cll ~ zatim naneslte oik'enje sreds: za • Uklouite osuuke CO~laje 11a tkanlnarna prepunite tele je j08 [edanpur 11<1 cikle. postup.. II StT jna pt~lllje u "Icrcrclzenl dodajiE! 2 zlicc . deterdzenta kad ukljuciti lununa i. • Hije.1:0111 sunca.e ill uklonlti bez kernljsklh srcdstuva.0 I'll o -I til.i mrlje na bijeloj sportsko] odjeci.1)1lj'l ru zern. tkanlnu drzati nad I ncem P0StaJl toJiko ispiranje.ll.gltlcale odje lip~tllti Lkllnir1l1.1 vino.b) ·jjiv~I(.asuncu jer ce a :aILim i~('elk:. a z:llilJ1 je J1amocite Za voeli i cloclajte "1 lago ke::mi. llag bikal'baJle.u:no('jte u "blago • Mrlje od villa na oeljel'i uklcnlt cere taka da pc njima prosi ere S ispcruc I11lakoIJ'1 vodom.h milja A.smvlle otl.1'0"rijedi j Z<I Jl1"L01:ij~11nd stoP0st0LoQ. okom od l. (7). a zatim ni.1(1 se zvak. Uklonlt (e celk.a ponovite. • Ml'l.euklonlli gllcerlnom. Illr. koja lie cesto zaprlja travoru. (7). voska. ruozete ne pro~u hati 1I mogu se uklofliti terpentinom premda to prirodno otapalo nece djelovati kad se bola Qsu~i. '. kava. P kupire sratak rckucine.(. Zarirn mrlje od oS \l1.LI. ljedecim savjetirua no al 0 brzo djelujete.jeclI ()pllril~ l1o. :> !'oJ "< l> A ~ z l> Z r izbjeljivacu rnineralnom vina • Za mrlje od cajn na stolnjacirna mozete koristiti sredstvo za Ciscenje od boraksa postupite s (vidi str. 0SLllV. a zarim isp rite 1'1 In MRLJE 00 BOJE U KUCANSTVU VeciJw Iiepljivih upotrijebiti mrlja .(t'h~.uajprije ill sl1sLruZiLe ~L(J vrse soka uti 1IIr.h Ostavite da upi]e tkaninu.U K LA N JAN J I:. maslloce LIlja za lkaninl. mu:!. Ll I kojJ ce tekucinu Lli irl. • 13iiele I'll ulja.tko biBI.I hladho] vodi. kalm i strojnoga ('istilH alkoholom. LI ('aja Ili kave.'lISi a. 52 . ~a lirnuml..et. P0. .. IVIK LJ A U 1:1 U J I uputit <'CIllO vas kako ukloniti rnrl]c 1I bojiod hrune i pica.!ell Ijepljive rvari popur ljepi.(. suku sode bikarIJun.l ne • Sastruzite sjajilo za ipele.bjc. a tkaninu natrijeva zatim operite.te uklonltl mrlje na ba.te spuzvem oamotsnom u terpentln. • Prije nego sro operete tkaninu.slo i t. a 1I nakon toga natopne "blago kernijskom' iii samo poprskajte tkaninu t vodorn. nll~in-.ite se lIobicajeni. ad limuna kemijskom" ili b. oda dok gUIll. m~~ett! 'ski nuu.~.I.ljLe Ivrci()tn cetkom. bojj mogu se ukloniti prirodnim vrufegg:9da moze.ga Ubl'\IS.l prem1L LLJTullllna nH n:. pune iLict soli. pri tome pazite U. u na kojoj SLt iragovi 1. • MIlje cxl uuve prije prania natopiie u glicerlnu.a spalleno mje.~ode na vi~()koj lemp 'raLul'i. Sok ad limuna l1<1heSiten.jeloga acta ili je i<. od inrlje od cokolade uiozere.(' i. [sped[e VQ(Ii. a ZatiOl OSlavj(e cia s (Joclatno ().dcl1'lI od lllaSIl0CC1rakQ II pr'lhu. a zatlm iSI erne. U prasak za prauie dodajie karbonata.r.ku jt! od glacanja J1eZl1~t(a. primjcrice ~Qk(lJJ1 ad.lje mnopite u nernl'ij!'!.i uugova izbjdjivac mrlja. Elericno ulje ro Mrlje uvijek obradujts dok le boja jos svjeza.otele ukloniLi mrl] slrani u). Uljne boje jcdnako k:. a zatim po rnrlji prolijte bljclo vino: ono 'e [e zaslthi.I)1rljeod hrde 20 do 30 mlnutu nalll. kao i ohicno. [(.. rako sto ot pini natrijeva karbonata g 11a 5 litara vode).l(. taka sto cele S\7e dok rnrlja ne nestane.1 2aLiJlJ lO ui] ·SlO poprskajte znoja namocue vodi te dodajte meka tb ju Drugi 1I 1 do 2 2lio: hijt::ll1ga ocia ill sok od UIIlUJ1<l iii.i I£~ld .l'il)J. Bobicasto voce. • Tvrd()kufne etarll. a V[J moci (ell:' ie uklouiti. ITI07. • KlIcl po sligu prolijete od limuna S j (vidi Izvore).zi 41janih boja koje5 u se te k osusile. caJ i crno vino najgore SLI mrljc.. 1I &j(om. • . najprije naJl1~zite pa-[ JJ] (')~t tit!: lkaninll.:lliterdierttoloL .161 gWll<l zamrzne. LrveDoga kupusa rnrl je ad voca.1ll(·)cI ce pumulm.ljiv~ell. i Jll1'lje od Ie tumne cmo ukloniti • . I)rugl llHCln je ~I:I kelllijski" lI~e[l'ijebite "blago 17. prije pranja n. Mrlj e ed bola na bazi vode name€'ite l. m~rgaril1a" ll'llijoneze.o i iD o Z od (rave (vidi prerhodnu pctcc i u brusc toploj vodi.imlula. Z tliee If Mrlju namocue svjezim sokorn odsro]i deset minuta da vino pro2me vlakna u sagu. a zarini op rite.1tr<1l1<1 utrljajre mast. dll me ukl0Jutimrlje ulja. jednako rnrljama od kave.jski" pra§ak. Pusrlte d~\ na tkanin! prlrodno ':e lzbltiedierl. . sto Najpllje spaljen. katrana i trave kapnite nekoliko eukuliptusova utrljajte II mrl]e. • Suhe mrl]e od crnoga pokusajre puSlllpkolll THkv iuozete ukloniti gllcerlnsxom koji se koristi zu (vidi str. odjer'e 1I operue • ZyakaC'll gurnu rnozeie skinuti kojemu vrije perllicu).ljajte.I1<U1'1<I21.e?110 istrljai. takl\1 II toplo) I')ekolil I) sali ili Lijelmm nodi. 1I oropin.itc ulje b se upije. Namocite tkaninu u (J 10 Aim na mrlju od votnoga soka iscijedite sok od svjezega llmuna. mrlja astQjcima i Izbjeljuju kemijski sredstvu za skidanje irn ll.je d ruZa ukkmite ~ukaliplu 'uviJi) uljeJ\'l.kaninlJ Iznesite IljI SUI'l~e.llu.i tlio nUll10cite svjeze cete ill obllno poprskali terafinoll1 O~tavite nekll djeluje I1lll~l" i~cjjectenmnu soku od lirnuna.

• Klor rnoze biti ~LI. Ako zivite na poilfwYju gdje je yoder tvr<ila. urnjesto izbjeljivaca od J67) • Kako bist izb] 'Ij Ii rublje. otjecu kroz odvod. kuhati xintetiku.kall. SU Novi "zcieni" proizv'Od za pranje zamijeniti cleterdiente d.l1e islo u. izbjeljivaci. • Izbjeljivac od perkarbonara najruanje je steran za okolis od svih kemijsklh izbje] [ivaca.. sto ih ani iZllimllo Iskoristivima vidi Izyore).I~A Pt<IKUUI~II~Al_.L dodajte sadrze trl do cetiri putu vise deterdzentn nu ba.j(ljna. • Mogu se ponovno k ri~titi do 750 pUW.votinjaoia. priIodna . palnuna i replcina ulju uajbolje ~11 za pranje rublja (vidl lzvore).PKAI~JI:. Boron. • Optickl tako cia vase rublje bude" bjelje od bje1jeg8".0 DOMACI PIlA-N JE PIIASAK ZA Proi+:vocie od klora ne smijete Q mije:§<lrjs amonijakorn ill sa sredsrviJ1]~1 cisdenje ua bazi za l~iSelina (ru spada i Gear). 11l! cistornu w'n!kll . zaclt. enzirni i 11:. • Ako perete sviJu. izrndeni su blorazgradtv te da nlje Ispluvan na zi. Enziml enzirna i za uklanjanje 66-69). sastojak boraksa. takoder povecavaju j 111 Operfte je. 'I'ime -cete. i onecis OpDS<1n izna I 60 SLelna je » vidi stupnjeva Celzijevih. potrebnu praska za pranje orueksavanje koriste dobivaju SLI LI vode. sve dok tkanlna viSe ne bUlcle skllska n<l'clocill'. pripremi] pxa~ak fa i!Jranje rublja koji ne sadrfi ale:rgei1e.i "hlago kemijska' klOJ'<I111indjcluje na pluca. uktivni jedino na niskun ternperaturama potrosn]u te tako smanjuju RUCNO PRANJE Ako [e na ualjepnlci prati mCUQ. izazivaju reak lje na k Zi i rana. koji se proizvodnjl deterdzeuata.lIT! leklll. kolicinu smanjiti do 30 posto.iru t1l1blje II !alma te ukhu.c1obivaju razgradivi. :. takoder. K. i osobito polovinu preporucene nakupljanja kollcine: vasa odjeca cere I ostatka ('ista. Ipak.ldrii uje izvore vodc. pomijesaJte li0 g kom-adii!a sapuna sa 2li.(ju ~'Qdu 151karb0n .1 deterdzentu JllJ'lja sredstva kako biste se uvjerill cia je proizvod biljnoga pcdrijetla i iz mlneralnih lzvora. .. rethodno namoclte II vcdl 1I blugornu rasrvom kcrnndlca sapuna da se prljavstlna otpusti. i svjezeg« Iimuna: Limun je ucinkovito izbjeljivan]e. Provjerite je Ii sadrze enzlrnc koji se dodaju podrijerla.I mogu utjecati na druge organske mol kule.a rlwnoj pov.g natrijeva karhcnata (sode). S.<ldJ1jUvbdll pri isp.II~ ill KEMIJSKI Kucl god je LO I PRIRODNI moguce. Prije nego sto kupite neki proizvod. a usto i ogranlcavalu dotok kemikalija u rijeke i jezera.eterdiente. • Tkanlnu . odjeljak za 1 do . irna Ii u vasemu koristlto prtrodna Sri str. Nakon Ispilanla. popur zeoliia kokosova. Provjeruc usp iravaju zacjeljlvan] LOPTICE !)lOZe ZA PRANJE • Loptice ne izaziv'lju a]ergijske reakcije i pogoJne osjetlj. derr-rdzeru. alergijsk se iz naftnih derivata i nisu lako Osirn toga. kuhaire ga 10 minura na lagano] vatri u vodl s malo praska . lsplrite lL mlako] vocll.mo€u vode. 11 na vlaknima.e 1'r ci. Korlstltc sode hlkarbone kako biste sprijecil: stvaran]e naslaga kalci]a. jer je bolji. koristitc IZBJELJIVACI koji se prj tome stvara otpusta sodu i vodu s kisikom te je posvc prirodan (vidi lzvore. Evo sto trebate uciniti: Ako zivite na podrucju gdje je voda rvrdacna nekim dijelovima 'vase perilice talozit ce se kalcij.1 ljudske. zivotinjski i biljni svijet.) KORISTENJE ucinkovitostt i skratiti LI PERILICE rok trajanja. 66). provjerite njegov sadrza]. OprullU osjetljiv.ivu kOZll. nisu lako biorazgradivl Dodajle sodu bikarbonu kako biste smanjili potrebnu kolidnu delerdl'ellta (vkll opasni vod.rSinl.::. navedeno riskirati tekucini d a rkaninu kornadicima za pran]e ulja (vidi treba i prati je u pertllct. i. kernika'ija. "Blago kemijski" iii dornad deterdzenti i tekuCine manje osteculu vlakna na tkanlnama. Loptke jer. l(aJ(O biste.u suvisnu vodu. u <. EDTA I 'TA. kupovni deterdzentl temelje se na naftnim derivatima i sadrfe fosfate.i za pice.jajl. spoj o z vrlo otrovna.illa b. nemojre ill II "blago kemijskoj" Izvore). £1.1 ci~cenie mdj.iranju cJodajre rn~tlo oera kako I j rlwnina blla :.u tkanlhu umotajfe u ru~nlk i iz nje Isc1jeoite sv. ~IVHr~ u za • Kako bi. • Slede vodu.:i naftnih bit ce jednako mogucnost sapuua derivata. Od konvencionalnlh prolzvoda koristite prasak. enzime i bjelHa koja SU SIe lstva.. ako mozete. To ce smanjiti njezinu ODABIR PROIZVODA "Blago kcmljski" rjesenje prolzvodi na bazt sapunu od • U perilicu. ad tekuclh • Provjerite proizvoda koji • "Bioloskj' prolzvodimu organskoga i citrara. Blali su za kofu i izazivaju manje alergijske reakcije. na edene sastojke prasci za pran]e . ostecuju riblji.adkernijski deterdzentl (na naljepnicama su navedeni kao "plenusavl deterdfenti").2 zllce • Koristite prasak ili tckuelne koji sadrze ekolosku sredstva Z. a smanjit koruercilalnih se iz naftnih derivata. .1'. SU$ite l. clrugo ispil'anje nij llllZnO. U odnosu na njih. energi]e. koji :rktivira rn lekule V( d . Z~ U pral1l1 j te)n!ce ispiranje dodajte zlicLi sodie Dleluje tako stO ionizirani kislk. koncentriranl. dodalte j05 malo sode blkarbone.l.rucno s prlrcdnlru sapuna gucn st osjetljivih tkanina na bazi kokosova alergijskih reakciia.ila doda1ll0 savitlji:va i meka.ijiste oZa I'ra'!ie su ekolosko sredslvo s-am'o po. 1 • Izl jdjivaCi u prahu ko]i saclri boraks aktivni $U Prednosti pranja rublja na prirodni nadn su brojne.i na l0plomu mje tu. sredstvo za (Nikada nemojte z It1(}J~1.

veste susile na rucnicuua spJ1ijeeili stetu koja moze nastati zbog neispravne glacala. Time da plahte te . PRIRODNO SUSENJE l koristite C:iste kvacicc. slo] Time S 11:1 SUllCC N.~tedje[l struju. • Kako biste iz.i cete 5vjeze oprane uvijek stavljati cete sprijeciti pari iii preko vlazue krp 1l10ze posluziti). nabore dok glacate. II . pari je n~(Jbolje . Gltt(~ljte vunene predmete s unurarnje strane Ita imate sipJeticke plahre [er se Ill' gu osiellU. ilea n!1 susilu. • Celbjle povrsinsku naIJepni.[ili uputa.us. • Prirodne pamucnc iii lanene plahte mozete su. Glacajte oko njih pare j sljedt'clI stranicu). mugu o$let. proizvodacl prcporucu]« kcmijsko (isl'cnjo:: ako . !. povrsini u kupaonicu popur vreca za spavan]e. plalue na sviezemu zraku.jte st:o pise • tspod prekrivu naljepnici. kuko [e I'll.eta.i11a radijatorirna. CeslO je pazljivo rucno pranje osjetljivoga parnuka. staviic topliuu.ile en rgijl1.~it. za .kaniuu nacinorn odjecu mekon: prlja .SUSENJE I GLACANJE Ako imate vrt.C so.f.tlteda ispusta pal'u aka pet min uta" Na~Dn upotrebe gl~calo n.\J1lt. sus-ilici.glacanj .neJ<. nego da trosite energiju suseniem LJ IZBJEGAVANJE CISCENJA kcrnijskome (PEHe)_ Ciscenju koristl KEMUSKOGA se kemijska otopina perkloroetilen i njeztne pare mugu biti kuncerogene a poznato je cia izaziva U1 C VIc m Z m susiUci. nego zu man]e komade To se po reblce oduosi na vunene odjece.iL..lO:: POI rskati vodom.Og'l.scenje.ti.drzite g<1 Iznad naborc. tkanlnu tno.~Rase . bistc rnorali za glacanjem smaniit cere nn najrnun]e.aim nernute glacaJo!H1 paru.! . UPUTE ZA GLACANJE SUSENJ E U PROSTORIJ I pI ces • Vunene povrsini. lako ce oSe br:lt' izgube boju zbog cestaga i lanenih plahta je l:ahLjevno. preko uviju p02ute zbog nekoristenja koristenja I pranja. • Nikada iZl'avoajte • Plalue ako nego Ill()gu 1I radije susile na zraku.sto i slozene na dna. te nadrazu]e nos i grlo. upijajucemrucniku.0$1':'11' • Ako lmarc miesta."11 prowl'. zelimo ukazati na to kako sto manjim kemllsklm ciscenjem rnozete ustedietl novae i tuvati okolis te yam dajemo savjete za lakse glacanje bez kernijskogadscenja.h kako nc hisrc IIllisrili 1). namjestite na vlsoku temperaturlt i P. Ravr osuSlli. a potrebu .g!a(. Rublje Kako biste osvjezIU odiecu ko. OtopillU uliite u olVor gla:cal~. svile i vune te sintetike sasvirn • Izncsit sun 'ano rasprostrite ravnorujemo i pazne na nabore j savove kako bi odjeca zadrzata oblik.l uzetu nemoire rasprosurati I unjene tkanine. Llslijed Lorline • J emojte kupovat: plaluc kojc SAVjET i<oristite parnucne i lanene (vidi 'c oznakc na ircba ndnijeri nu kcrullsko ('iscenje puccta sc mogu isropni. Ako odjecu ipak odnesere kernijsko cii'iCenjc. mrlje oaistite pastnrrr od sode bikarbone vjetrovir clan j r vjetar ubrzava ima izbjeljujuc! ucinak. iii u prostoriji gdjc jc 011'010.. elja prekrlvace it alLIBtlJlJj~ke Folije knko bl rctlektirala cete u. kako biste sptije.1 da ostanu na adject ill na preckama pl'ucil:t. lspunleuolparcn» objesite kako bi so za$Lilili ceLkolll kako histc uklonili lIniSlile nepri rnjerenim Kad rasprosrirete rublje vuni. radije rublje suslte na svjezemu zraku. 5[1'iL(:. IDlICninI1. all pripazite plahte istim redorn.i. tkaljini. a • Kako biste produljlll na ravnoj pokra] uporabe rok trajanja odjcce i KAKO O(I~TITi GlACALCl Gvicli stn )2). 67-69).ci. (·tli se ispllul. I spremire ih Il'l se QSletiLi 1I susilici 6:1k . gl~lbite unntam]e • Z~I Buduci da su kornadi posteljiue i prekrivaca. NavodeCi sliedete Prcma istrazivanjirna.aue Glacanje paLnuCnl1l slozit mjesto.i sjaj na tkanini.18 odnijeti 11<"1: Jcemijsko .amenca' gtaealu 113 paru malo bijeloga u octa pOl11ljesajte 5 vodom koju korlstite za glac. z. Vunene ne gJac~. cistl stolnjak dobro ria nlskim icmpcrarurarnn.ikc) If(ls.c uzimati zdravo gorovo ono !:ito pi~e 1.lI]je prostora Z~I su en]e. strane i koristue vlaznu krpu. tkanine Osirn "l'huJu gkll~alil. cinje..ohladl'l iz nfega pf0l1jte leKu'Elnl. SUSENJE NA ZRAI(U • Odaberite Sus nja. • huprovizlrajte okrenuilh su~iIo izrnedu dvaju naslonima SLO]<lCll. (stari.. Sl. pridrzavajte se sljedecih na ispravnu rkaninu.raol:e je nekoliko dana "ani na uspjesno (vidi srr. \1 tlaske POSTELJINA plahta.I. 36-41).nice. vrtoglavicu glavobol]e.i neke organe. Rok!op~~ .iL.a se clstl sarno kemljskl. sLriLe plahlu • Kad I laht ~ult 1> QSlIS(:'. ZO) II Nernoj. tako . ie II kupaonlci • Cis[ile ItIrije n« odje(i (vidi sir. Mnoge rnrlje mogll se ukloniti pranjem . prijedite vlaznorn krporn preko zice da uklonite svu ptljavstinu pranja. Kad se glaGi'lla ohladl. odjccu na zrak kad je cia je osvjezite. ~ odstralljivanje !<. L.lIo. j 'r ce materijal kojirn su punjeue pasli IlCI • Glaado uvijek namjesrlte I mperaluru dno.gla(. pustue paru . • SWVilC susllo s preckauui bojlera.bjegl. zahtijevaju dul]e vrijeruc.lSiLe ill na r:Jvnoj SllSi. • Ne glac::'<IJLe preko pLl . Na ta] nacin vase ce se rublje brzo i ucinkovlto OSUS. za to je potreboo i znatuo priroduu vlaknn upijaju 1ll110g0 vode. pokrivaca vi~e :1PREKRIVAC popur dvostrukih vcci i teli.~linlli prasiuu.jl.

Aka nemate prostora pwnesite sa soborn kad jednom vellklh trgovacklh adlazite u kupnju.postat koristenje i recikliranje Mazda niste znali.dia-ganje stvar1. cak i u odjecu. Aka promijenimo ce nam Tajna je u tome da elaksate sebi i organizirate u svome domu take da yam taj postupak sredstva za rutinorn. vrtni se u nove limenke.. centara smjestenl SU sprernnid za recikliranje stakla j metala.guse Feeiklir. Sve stc V81l1 je po.OTPADA radnjereduciranie. otpada cestu. recikliranje R CIKLIRANJE ko]l se baca u str .t.oor~aniza. Neka pcnovno vasega nacina razmlsllania koristenje i recikliranje postane dljelorn i vasega zivota. Mnogl ~UChi wed meU m~. svoiotpad u tlednu gdje mozete donijeti . kao narnlestai. U Skuplianie organskoga str.[teboo jest mal. trl kllucne .79 . umjesto u pogledu kolicine otpada koii odgovornosti nas sarnih novih Ponovno koriStenje kuiija str.ijsRih sposobnostl i praKWfli~ fl1re~tq za Jil. 81 Recikliranje se u osnovl svodl na ponovno bacanja . boce mogu ponovno u proizvodnlu boca i ostalih predmeta novinski paplr.neka mjesta su tlk uz za recikliranje u veCini papira. a plastika od stakla.ne otpadne Ii u vasern u gradu odlagalista za recikliranle. postane P'REDNOSTI RECIKLlRANJA koristen]e stvari. Aluminij i cellk redkliraju a organskl otpad stvara bogate hranjive tvari ako ga odloiite kornpost u vrtu. Povecava svjesnost pralzvoriirno i siri nasu svijest 0 kolektivnoj Stare staklene kao potrosaca. .82 postoje sredista za recikliranje materijale koje ce tarno obraditi kod kuce. MJESTA ZA RECIKLI RANJE Raspitajte se postoje neklrn krajevima raz.lti. svoje navike. ponovno uobicajene. all vise od dvije trecine materijala srnece moze se reclklirati. papir se reciklira u pisaei pribor i se moze istopiti j oblikovati u kuti]e.

P·ROJZVODI DULJEGA ROI<A TRAJANJA • Korlstlre barerije koie se luogu ptitlitJJIi alka.v. krpe cd frotlra pounutne .ere u njlma disati. <1ko pise sarno ltoje SC l11014u POl1(1VllO koristitl Ako razmlsllte 0 koUcini smeca koju proizvedemo (ete zasto [e recildiranje kucanstvima tljekern godlne. od pap.lzmdi pokucstva. konzerve s ilW1l01lJ. moglo bi se redldirati.ni rnaterijal za podntce u gimnadvoranama KAKO SMANJITI KOLICINU SMECA SpriJeCili stvauui]e otpada najucinJwvitiji je fl.JSLo recikliran.troskove prijevoza vode u bo~una.e Z<J $me~e ubruss .i.].!se puta piasticne vre~. Osirn toga.. • U prodavaonicarna nell1Qjte UZi(Tl:. sluvine.asticnima. Njemackaj.Iamu~me hulaHI!!". .i d'l j~ [etlan PJ. IZBJ ff[~ A. umjesto tOga. tako vazno.G1l e vreci(!e' kako il. toga otpada.Uvodc 1I boci.:)ristite JDI1isti.ite m. nego u pl. • Stari 2:eljezni(ki pragovi rnogu posluzlt: 11 . j'.iMe paklranje najrnan]e. novine.Svedskoj..ci1ih iJ()CH.. oneCigcnje vodu otrovima. nego plasucne.\1 veco] kol. takoder. oko 70posto svega onaga sto bacamo u smece to necin.~ticlle vreclce. Neke vrste tra]u goclin:Jllla. papirnatirn vredcama koje se mogu recikllrati.llatnene rupi)ice e~ergiJ~ IIi !:iater. punlcnim prekrivacuna i ocljevni od sintericke vune vee desetljedrna provode ucinkovite Americkim programe za izradeni. torb.. staklene boce i staklenke. ad stiropora: plastika ZAMjENA ZA JEDNOKRATNU UPORAHU Slfjede savjetl 0 tome ('froe zarniienltl predmete z~ je. ~lInjeHI. • Koris.i.1 reciklirati zaSlil. u vetlm l(Oll~irJama'l .u~n.krl'le.lga .\>tike ko]a je cesto 1J1l10l~IIW nekollke 1I xlojeva ksko bi blla prtmamljivija kupcu. nego novi. U prosieku. shvatlt Jli "reclkliran". I· djelovania buduci da]e nedosratnost nezcllcnoga smeca 1I tome !ito zllvrSi na odlagallsttma. :1 cipele i Cli!:l'11ekoje ne zo. ~I{)j Z:.niJll zaruljama. ponesiLe Mojtl phnnan)J. u pOSlI Llama kako jt' proizvod "stoposio • Ku puj tc robu vratiti. lako primjerice Nizozems. 3L1at! rerikllranih plasr.)J1liJal<ltc 1 . • Neice vrste vreca ZH -spavan]c punjene sukomudimu papira iz telefonskih imenika. III Neke vrsle vl1nOg:l namjestuja.Gt:like i krpe SPUZo.lmj U neldrn drzavama.ne baterije ko]e ne sadrze kadmi] ru zivlI.i [11~I. Austriji . Norveskoj.~e ornagi apara:t ili umetl~e nallvpera .uijc rabljeni autornob:l.ijeAil f!lU~Jenjlil platnene i. clajte nekoj dob-orvorno] usUlll_Q.acin s[ickil1:1 iii. • Kupite w. ima svoje uedosratke [er se u zrak otpusta dioksfn j ()swli cpasni otrovi. vlakna u u Danskoi. Spaljivanje otpada. • Pijle 111Irir:lI1\1vodu i<:. Radije kupujta povrc€ U smedim vlakana.e.. povLe.\!. negtJ jl!:~lnokrarni plastlcnl pribor.:Jlle obutt.dijl' bim~LZg:I:\dive lonce za oiljke nacinjene. To stvara probleme LI okollsu.stlte svoju kupovnu IW0C: kad god je to rnoguce. RECIKL!RANI PR01ZVODI • Kupujte recikliruu: pisuci pribor.SMANJIVANJE KOLICINE OTPADA w • Kuplljrc svjeze voce i povrcc ve('iJ~1 II PQgledajl.eu~ rl1se (faj ~ !istid(maj' m(]e:vel1u kaMU J!lamucne pelel1£l vlaZl'li 'flalrel ili tk'an'!. • naclije za jelo koristite metalni gribor i kerauucke taruure." pis:e ll ua ualepnicl k(llicinalll<1.e recikliran. kupujte robu koja [e uajmanje upaktrana. • ' Promfjenite potplar 11" clpehll:na kako bisle ill dulje noslli. lpak.iEl ~d celulPle (bi0r1jzgrqdive) keramieke tanlure illaonovno 1<0ri~~lte' Rlasti~ne l1am. preLi01Cli uredskl pribor. kojr t[ose priro):ine izvoredrva i utj?> 0braCluju secilldu~trijskj Istvaraju:otpad. svake godine u u razvijenome svijetu proizvedu se mUijuni tona smeca. na primjer plastkni spremnici.].tbUod p[astlke i izbijeljenoga papira. urnjesro du ill buclte. iii stare ru.ici l1i odjednom svell 11<1 Se K O'R"I s TIT E v. : I PAI<IRANJE • Iskor.VAJn onecisoena hranorn ue rnoze • Kupujte hrunu i ostule proizvude . karronskc kutije. • Kupujte stu ('esce predrneie dobrorvorne svrhe.ra i kokosovih LI j I I .reCice iii pLa5ti~De K. se 1. Sljedece savjere prlmijcnite ua pukiranje prolzvoda i nllhovo pohranjivanje. Illebe m'arami~eJ vata O~bijeHeJ:l'l) baterije ni8Jamice~a najl(')til~e I<JJpujte hranu PQ5ud~ma.imo.II.1 Iii kosaru.l('i(i . e Stare gume mogu II reeildiranie . roalernl papir.orenim Jednokratne ](emijsl~e bfi1liiee ol0iJke Cql'aWlt najl1!l' dQkoIJe~l~e.)Krathe krjJe za cisce'1j.dnokratnu up('lti. nije Premda odradsnldlo bioloski razgradlv. pcdovi.01<0 sarno [edna cetvrtina od 200 mlliluna tona proizvedenoga dva kilograrna po osobl na dan. kako biste smanjili kolicinu otpada koji stvarate.I Ul1uwrnju scram! s:. I II I I I • l<ibjegaVajle prolzvode koji su uruoranl 1I plastiku iIi su na podlosku reciklira. RI~tene V.nJ:i reciklirane bi0r~4gtlld've ~tugeizv0~e mafamklil Hi I. u Sjedinjenim Driavarna recildira se srnaca . • Izbjegavajte preradenu hranu vreee za smece pafijirnate· ubruse jeon(. • Kupujie recikllraue prolzvcde. plastHlne sp ive salice i tanjureotl f§a]'Jirnate ubruse paplra i pla. • Z-amijenjte obicne zawlje 5leci. a atrnosteru metanom. kako blste smanjili potrosn]u .iiulIajte je u doolo iat. tel mozc zn. 1:1' .

STAKLO Do 90 posto stakla moze se reciklirati za izradu boca.). ca~a. odnijeti u cekaonicu lijecnlku.s~u pile i ergon0ms.: zeleno. lonci za GlJijece" nisu kao i od varrostaln bo "d. dostavu hrane. toaletni i kuhinjski papir ill se kornadicl koriste za postelje zivotinja.) mogu se recikliratl za izradu nov ill. po. poput kutija. sraklenkl i ostallh predmera 11 kucanstvu. • Cuvajte novinc.)dalJetite manje kante. Pohranire • Naljepnice karbon-papir. Ierke.1 smecav pojednostavlt cete postupak. uredski rnaterijal. Ako PI' elmere. pakil'ani su u nckoliko ].STD RECIKLIRATI? Prvi korak je razvrstavanje proizvoda koje treba reciklirati. • Izravnajre sprcmate. o (. mozete osta viti.niliJuna ljudi koristi 13 bilijuna cellcl1ih kuritl. primjerice svijecnjaka.'St". a uluminijska {'oUja moze se koristiti za izradu nekih spojeva II motoru autornobila. omot 11ice . Ako se organizirate tako da imate nekollko kanti za smece za svaku skupinu pJasticml pakiranja He rnogu reciklirati. blorazgradlvl I ne mogu se spaljivatl jer otpustalu otfol)'he pHnove.i.i casopise pelena.:. kuuon. no rnoze se reclkllratl za izmdu l1lZUCitih proizvoda.. • Nemojte reciklirati boce rasprsivaca prazne u Kako blste lzbjegll neugodne mirise. Savjeti koji slijede .youa. poput 1 KUiije za otp. U Kanadi i nekim europsklm Nizozemske drlavama.asilficlrani najljepnice.ile cepove J.ni papir pretvara se u nove proizvode poput novina. te prerna lh i I onovno koristite kao vre 'e za smece iii vrecice za kupnju. raznc plnstidne prolzvode u skladu s lim razvrstavanjem. o • Izbjcgavujl. Nell)(!)jte' k9~1. ali ne moze seredkllrati.ati~e.oliranite na posebnorn mjestu kako biste ustedjeli p~(')stor. uklon.llllku. ga prema lim slcupinama. premu hoji. raznun h ZU SJ'llCCe zbog od alurninlja pukiraniu od papira.)V. industrijaliziranlh kuplIJ te pJasticll pJ'Ovjerire • n.ai i paklra ile mogu reciklirati. piasti nlh Najprije saznajte koje materliate primaju u mjesnim sredlstlrna za recikliranje u uJ tome razvrstajte srnete.ojl suo druk 'jj ni i NjemaEl<e.i'na <.sprernati sjajne [er sadrze uetopljiva ljepila. • Pohranite predrnete zarulje. • i?ohmoi[e folije. 7 je Odvajajte 11. kao kaniama pisace. kad vise se slojeva koji se ne lllOgU recikl irati.ll. podloge od srakla.limnie. 4 su torbe. za hranu. i. 84). jednostavnijim.lJte III II.ad kOje mGgu s. uz papir za i papl r za zamrzuvanje i razllcitoga posrupka recikliranja.ahite ill u bJizilli izvara smsea . . vreca za smece i kvaclca.Osfavljmlje' J!lolistirena u postupak.v'l plast(ke i zlIhtijevaju. prijuvoga Hi isoerite pod slavinom prlje nego ~to ih oO!azite U kantu za red klira nje.uhinJskih elen1enata. C\. AI uminijsk • kante PAPIR SvakOJD Whom recikliranoga papira za pisace. lako Sl! dQ.:1 pakiranju rnljesana ili slojevita plastika lwja se ne rnoze reciklirari. • Za skugljanje otpada I<oristite plastlcna kutije.I ranu.I 2 razvrstali. p.ranja: J.IV:.Z. pr(!)j:(. Vecinu stvari potrebno je sarno lspratl kako ne bi imale neugodan miris kad Ih pospremimo. uueuikc. knjige. W nekfm IDRGANIZIRUJE RHilKLIRANj. kente ~qk() biste predmete talGe moze nosl su posude. telefonske papir . Ta] sirnbol je u vecini drzava. pakiran]e. ciklimJte od • plasticl1 ' hoee.: prakticni su za pocetnike jer recikliranje cine ALUMINIJ I CELIK U lndustrijalisirunim drzavarna na zapadu svake gndine svakih 50 J.e p. . velike mogu biti preteske. srara plsma I ali paklrania za i!J1-{'1.stoii sus!av za sakupljanje POll(. • Plasticne vrecice nisu u prograrnu za reciklirunje.woel'l 1~1<:1'1.kl." . • @wailite. tanjur] i p<!kiranja za i hranu od pollstirena. cljevi II poljoprlvredi. g'd]e Se 5prem& hrana. ogledala g(l stakla dvojeno 0I jet' PQLJSTIRENA Saliee. vrtnog narnjestata. bistro i • Nemojte .i. Industrljsklh podova. etprem1flu na odlagaUSta. plastificirani od papira nekada je iesko ukloniti pa ill. papira pasava se 15 stabala.e gotove ohtokc lUiluovalnll iii 01 i 'nll p cnicu. • Uvezi su prlhvatljivi. ali LZI'<Id i11lajll Ii O:r. vrecice mogu puknuti. • Rijesite se plasuficirauoga papua na pakiranjirua pakiranja zarnrljanoga maramica za pilia i za brzu papira. • Vecina pJa9ticnih p. • 'QlJRad za redRliranj.sijti ni ku. j staklenki imaju l'azlicili sastav.11 p ~eb00 redk. • Staklo treba recikliratl smede staklo.!<i i~pJ. • Plastika koja reciklirati standardan 51:: QTPAD 00 • Staklo je tesko pa kutije nemojte prepuniti jer ib u protivnorne necete mod nositi. • Pohr. " oznaku (C). Se po brojevi. konzerve za IU31lU jer spadaju c<!sopise. PLASTIKA Plastika se na odlagahsuma ne rastvara. R ciklirajte casopise tako sro cere ih ponuditi prijatelju iii Cuvajte novine u paplrnatlm vredcarna tako da se sadr. Cuvajtc til< -I dodu u dod ir s hranom. gumene il i plastlcne pa pir kad ga jednokratnih rako ce zauzeri manjc za recikllranje C'uvaL. drzavaYna vedn'u tail:v0gJ:l otpa-da. RecikJira.povati mzll"i'lte ti¢Gve reci. papir.tatt rspod li. vlakna za sagove. • Nemojte sljedece: karton. 1J1jeSI<l. plasticnih hranom upijajucih opasni oipad (vidi str. • Pohranlte sve prazne konzerve hrane i hrane za kucne retenje ljubirnce. maknite am t .r()i:.

ai'trimske ratUje popravite.iti prolzvodacu rvrtkarna tu us)ugu nude postom.i$ace trose rnnogo blolosk] neruzgradlvoga i pOll udi Li boje i punjenja koja sc mogu fl z . a kad je napunite.lSp. pisace (vidi lzvore).m[)jlltore Pllii<lQ procl<lv!l.riJ.nlto1 k:Uei.I kollma se prenosi vocel Jzradlti lijepe predmera koje zeltte spremlti. lo. pAl< IRA:Nj'U globalnoni Izvore).U:l[~jLI. ispustire.CiI. II l~oji '~l1lla<:. Odgovomi reciklirari.ikl.akoeier.1.oWl jli' Ql.ll<1$lickiln povrce izvrsni su spremnlcl za predrnete koje Oslm toga. .OicLl. igr:a'c<~tl.ljte se kod mObl!:ela itnaj~l"povR.0 <0:: 'c. • Ji'LlI\jenja za pisace razvrsravaju rnozetc pronar'i na inrernetu (vidi lzvore).ne potii'u 11vei'lk.11fik~I'c rele(QJ1C. Ii u rnjeal~~)j lil.LO. potrosnju re robe..akva VH~el)lL1 . prodaj. TKANINE. mozeie pcnuditi u prcclavaonicama rab'[ene robe iii daU neko] elobrotvornoj kojima zaveZ!rC vezknma. mafsrllala i povezivanja pa~ira~jei aktiv..£jedinjenirn Americkim Dr-z:ilvama Ii zskenl ua udlagalistirna Uz malo plururanja i.o rubljemh udrugu kOj11 ce Ih stregi zakon] kojimq Z'1l skupljanju knjiga obrazovanja svrhu njihova s knjiga. I. novi.iclne. dobrotvorno] udruzi koja ce ill U NjemaEkoj. • Kupujte .l p.iriolle bladl'lj:ll~.(Q'{je"od kartona ] rliastike.tne" sheme 1I I.1 kiranja darivun]c bola Zit maJeri. jos nisu svojeni. :2. . ~OSlQjl. dobavljaci uputlt ('e vas Il' lJ." za svakodnevnn Bojr: i p unjcnj a za p.Qjt It " i l'Iletalnlh gn.perilku posuae. K'l'P' j letrql'la k (luaa uje se om p.jete K .di recikliranje. DO vecinu puniti. za tv.:). 1.b ilw~u Ii organl. ZAIH)NSKE0DREDlH 0 za kucnu upotrebu • Prije bojenj.eLe je popravlti.oga j I0 i pisac.¢lj <I~JlIWI.oje sPMkl .lu recik.vlHl. 1. Neki proizvodac] u "mn~sanom pa~iranI\J'.a svrhe (vidi Izvore)..e .i nutrag primaju prazua puujenjn i zu to dnju naknnclu.redkllratl.J . tnko prlxupljaiu • Odjecu novae.kill) telerOt"~kirn tvrtkHlml \1102e. • H.jene pOSI:ILi bole i punjen]a za recikllrunje.jeilu elektF. • Prije recik]inlnjn robe iJi ih dajte dobrorvoruc svrne. priclrzal1ajtC3 se sljeiJet1l\ uRuta. pri " Aim inuuc pl'lvdil1~l m()z(' bili hrapava. primaju odiecu i obucu ko]a [e jns noslva.O rnozete . nazovite ncku dubrorvornu posluti nerazvijenun sll1anjUrw kol.ci zasiore i sagove. • 19racke niozete darovati dl-. Y9dito= brigu 0 gradll lll!:l<a ll:.li'>ik1l.o 1'!'!¢. 'U.[ presvluke uutomobillmu POkUCSMI. staklo . orpada. • Tvrtke u kojim« reclkliraju L1(~je pisace i punjenja. uru. cdnesite u miesnu udrugu ZJ REC1KLIHANJE KUTIJA ZA VOCE Drveni sanduci ~elite reciklirati. ih jJOlOl11 ih daru]e II dobrotvorne rerikliranje. poput knjlga i uporabu. casOplsa. Nanesite b._ PREDMETI Papir.Htl.istl. sto Set ne bi morale dogadan. P9 IzbQru. za rublje ilj ustanovi tome da priie toga. • [~llpujtc purjcnja organizimju proizvodaca prljavite.lI • 1{<. Austriji. Ovdje su daljnje upute za rccikliranje.rnozcte kuti. Is~af.'do!<' cLEKTRICNI Svake godine I ELEKTRONICKI zavrsava]« OTPAD navika mozere sruaujiti vlastitu i.taljQ·va gdj<:: ler ga ie teSko I>0ristc' I1lbl. freon.rterij<l. i prekrivaCi ODJECA I OBUCA • U dobrotvorulm usranovama i 11 SCl leao "teski orpad". • Krevcte i forelje.i poyral b..avama. za dobrotvornoi cenuu "'~ reolkliranje.apira. • Kompjulo( te un LO clarujie.~dJ'e).1SpH(ljt& se l. p:. rllll'~l. za kojima i 11.1 milijuni tona elektricnoga i elektronickcga otpada. pogotovo KNJ IGE I IGRACKE • Stare skolske mozete razvoju.k. A..il<ljIG $C'Pl'l:~I. • Sazn.w -' • Postoje punjenja koja se rnogu P0110VllO . • ~bieg.l(91'i (vlelj Iz.ojima ~u.ljte' za udruge ko. nllVlfi~ ill ne~ega drugogll ~to ~~\iteposprei'nlti.jl'!!lJi kCl. jer se ne mog].l njihova aka ce ih koristlti djeca za jg(.il~IJ.. zn reclkllrauje BOJE I PUNJENJA ZA PISACE ¥e..ii. kl!Jtfje 5 'i:oStal'lim iii mllfainim d[j~lovirtJa.lbJ0UVOrJ:L.~~ikUratL • Izi:ljegallajte f<. posluu U drzHv~ u angalirujLe l'i'ancuskoj mnog.bl..e pmfzI.! r. Kiik9 biste 1. • KLrrije za voce nisu izradene je LO potreblro. posteljina.ja! 7. njih brusnim sprernan]e papirom.redklil:aju rasp. zauzimaju lido malo prostora. djecu U zajcdnicoui lvidi rado oclnijet! iz v'lile kuce. unekirn ~ • btari zustori.lOZd'l I. l1klj"cuj".z. ko]a I'e tr~jaLi i i)lo. darcivaLi socijulno ugrozenlm.lclu. pa cak pokucstvo tkanine ko]e puxlu]u i.lahl dijelov~l. k~IO i parove c ipcla kori~\i i Stare tkanlne pcslozlte u kutiju.li.1alurnlnij predmetirua postavljenl clekrronickogu su sprernnicl U KUCANSTVU kojl. Ako se pOSh11ce vam bcsplatna l\ re za punjeuje k[~j. i ohuru.. .lril'anijj i .reJDdjll. odjec:! Inogu se reciklirati 1I IP&.oju na izbrusenu I)ovrslnu u jednoll1 go trl stoja. polietnena diJeI0va}.icml . pcsto]e uveUk!l prljcdite preko I Svedsk0j udzbenil«. • Ne..:od knee ima kompjutur pllLstiCn. • Neke dobrotvornc ustanove ~ .te kutije za ~prenja'I\Je ~l<l~len~i..1 mozete • Tkanine koje se mogu iskoristi~i rab.e na sajnn: LI rnozete darovati udruzi iii nekorn rahljene iii teuisica predmete.: V!~lli.~\J<!jt.se mogu rcciklirati nalaze se u Na ncklrn rujesrima predmeta. Uzmite Ih obojtre U prodavaonlci vocem i povrcem re neotrovnirn. i prakrlcnc i kutije 1I Luaterljale svih 1'1'51:1. rabljeni kompjutor hladnjak.je za pohraujivan]e dvcranar-ia udruzi koja ee za drvo uijansom kakvom zelite.kvaliretnu oprernu 5manjili -otpad od Rakir8nja vlj.~. prirodnun ill bojarna Tvrtka "Nlke" smrccipcle za lzradu podnica gil1l..:( C>: otpada. • Kad kupujete pec. gdje iU t'~ltke pol ridm I nego cl~l.2. promjcnorn P11 kupnji.

ORGANSKI OTPAD
w

HRPE OD I<OMPOSTA I KANTE ZA KOMPOST
5T8IZB/EG.AVATI • Bolesne blljke • Ostatke mesa I ribe koji rnogu privuci nametnlke • Kornpost pokriri
l

jednostu vno mozete

kucanstva. ncobrad

10jbolji no drvo.

koloski

naciniLi na hrpi, all moraie ga vidi dolje), kako bi bio pao i .vlazan.

mat rija! koji mozeie koristiti jest • Korup st urZile podalje ad povrca jer privlaci kukce (puzeve i uholaze), .51.0ce steto.o djelovati na biljke. • Ako nemate mnogo rnjcsta, rr.ozere kupiti ureda] ko]i korlsti crve 12. komposta te vas otpad

Kompost· organskoga

hraniivi tamni otpaci slatkasta poddjetla koji se stavljaju

mirisa

u zemlju - pcmaze

yam u uzgoju zdravih biliaka, a usto, jedan je od najlaksih
~,
L.I.J

rnacaka i J:)asa (sadrZe stetne parasite),
• Izmete • jadnokratne.pelene (j;)/a;,stiC:Qe~su ne razgraauju j

o
--I
"U ):>

• Muzete izraditi i kantu rako SlO cere u zcrnlju zabiti cethi drvene daske..« zatim Ih povezau ziccm, tako cia je [edna strana otvorena kuko biste kunru mogli otvarati, • Kornpcst obujma 765 ii.lara do tal~111 je za jednogodlsnjJ organskj otpad prosjecnogu

nadna redkliranja karton i papir. Nije

hrane i ostaloga otpada u kucanstvu,

uz

.D.

""

beznatalan

ni novae koji take rnozete

s~)
• 5jajne ci[sopise kgii sa,_drze Woyna Ijepila i'formaldeHid~ • Ugljen i koks koji sadrZe mnogo naftnlh derivate

ustedjetl za Impnju raznih gnojiva,. a osim toga, dobra je prirodna zamjena za treset. Aim u dvoristu nemate mjesta za kompost, saznajte postoji Ii u vasemu mjestu postupak za recikliranje organskoga kucnog otpada.

PI' tvara
gnoiivo

U

bogata, texuce

(Vicii Izvore).

ZASTO KOMPOST?
Nahranlte zarnlju hranjlvim organsklrn

USPJ E5AN KOMPOST
• Pocnire rako sto cere otpadne
lVlllli,

uravnotezili materijale
I)

"zelene" u

'j

"smede:

visenamjensld kompost koji se proda]e u vrtnlm centrlmn uiie kornpost, vee sredstvo koje se izraduje od pljeska, kokosovth Vlak,U13i gnojiva. Navest ell nekoliko ekoloskih prednostl pravoga komposta. • Bilikama osigurava
uravnotezenu prehranu. • Poboljsava strukruru zemlje,
pC1!lWZC lako] zeml]] cia I ropusta vodu

kcmpostom

kako blste svojlm bll/kal11~

navedene

na str. 82,

.IWHlP()~tLJ.

i povrtu oslgurall dobru podlogu.

stavljati. na hrpu i cesro Ih preokrcrarl . • Pokrljte kompost srarirn iii plastlcnim prekrlvacern cia ga ugrljete i ubrzate proces preradc. • Pokusajre "akuvatore na vrh hrpc staviti
kOlllPQSW". Liike

Ako su otpu .i koje dodajcie da kOIl'lPOSl posiane

suhi, dobro iii zulijte, ,iii nemojte dopustiti gnjecav. • I'rOUlijei;,ljte kom post vrtnun vilama svakih nekoliko kako biste ga provjetrili. • Kompost, nemojie zirni stavljati na golu zernlju jer ce ncstari tjedana

• Smanjuje oueclscenosr re P trebu za paljenjem plodova, • Pornaze
,I U j

Wlca i

ocuvanju lokalnoga, biljnQg .i
U Sl<il)gl'irml

gaveza, kamlli a i zivotinjski. gao] skraut <:epouebno
~l

i tC7,U zernlju

cini laksom:

katkad

rijetkoga sVijew

vriieme

• Sprjecava

bolesti i odrzavu

zivolinjskoga

sivaran]

bogarog,
11U

tarnnog
UD 1180.

rmioge hranjive tvari U proljece
ga ukopajre u zcmlju, take <hi mlade bilike I novo raslinje rnogu uuati od toga korlstl. Umiesto toga, mozere ga jednostavno rasporediti na
Kako bi se ubrzao prirodni proces rastvaranja, kamilicu. na vrh kornposta stavite

biljke zdravima,

gd]e irn prlietl odumlranje.

lliolllpClsta na 12 tjedana, umjesto
UQb~6.ljenib godi strunul]
1I

• Stajsk] gno] i sijeno, koji su

5TO STAVITI U KOMPOST?
U kompost ne mozete staviti bas sav organski otpad iz kucanstva.

razdobl]u ad 3 do G prirodno biste

mieseer, takoder, ul rzavaju pr ces. • Umljesajte • inojivo zivolinjskog:J (izbjegavajie izmele vidi SIr. 83)

zemlju i I usuti la gusjenice bave svo] posao (vidi dolje).

Slijedi popls onoga sto mozete.

trave knk

IZ

VRTA

• Opalo lisce • Ostaci biljaka, pOpUI uveloga cvijeca i

podrijetla

pasa j macaka. Iz

ZASTO GNOJITI?
G'n.Ojivo 'stiti zemlju povrsinskiin

[RNIClI

019

LI'SC~A
puna je

Usca

biljaka trave

slojern orgauskih
tvari iz zemlje,

tvari .. Odrza va eroziju

'[~niGa ad biljke slit;

lisGa. o,P

• jednogodisnje

K U t'E

vlagtl; prijeCi orapanje hranjivih

sprjecava

hrqnjivih tv.ariza biljk_e i zirnl hliidnoCie. Prikupite IisGe na hrpu na kojoj cete sastrans probusi!i rupe za zrak. Ostavite da trune godinu dana prije upot[ebe. til! Rasporedite po

(v.iSegoclisf)je I iljke poput hladoleza rnogu narasti iz vrlo

• Kora VOCa i povrca • Vredice od i'aja i mljevena kava • Karton i papir, izrezani bOje
1.,1

m,lioga korijena)
• Grmlje i v eke (najl rije tr b~1 uSitni[i tvrd
i clrven~ste • I iljevJna j strugorlne

till u zimskim mjesecuna i. moze se koristiti za Je(')r<!)va. razdoblju cvjetanja, Osiru toga, moze u hl1lna za zemlju. Stavite g.nojivo u jesen i rano Stl clvije IJllne lopat po etv('),rnome meu·u.p m<jteL'ijali ROJI se koriste Sttllgtltine

sprjecavan]e rasta se koristiti 1,<10
prolje~e. Dosm.me

• Drveni pepeo • Org3nske kucanstvQ

vI' ine. Prirodlli za _Pl'oizvoduju gll0jiva $1I: llrave,
s.lllrtla i PlIiJIDt.

clrv<j

drveta, kore od jaja (zbog kalij,I), glji.ve te

• Stam .slam>! i Bijeno

(vWi

SCI.

3'4')

u

jesei'l I

ranD

I'ltoljece.

<
o -c
"I-

UPA~I~I U I t-'AU U t\UL;AI~~ I VU
Premda toga nismo svjesni, mnogi dopustaiu da opasnl otpad zavrsi u vodi jer ga ulijevamo u sudopere i zahodske skoljke iii ga odtafemo izravno u kante za smece. Na pakiranjima nekih

ulje stavite u cistll plas.icr.u kaotLl, napistte autonleh,rnicarsku na odlagaliste. Na isti nacin uebali biste se rijeSiti annfriza, jednako apasan. je na njoj "koristeno
II

AUTOMOBILI
Vecina moze mote uvijek autornobilskih dijelova

zaiedno iii se metal
Najbolje

s metalorn

iz autornobila reciklirati

koji bi se mogao prodate nckornc

o
w

strojno ulje" i odnesitc

neku

se reciklirari
ponovno postoje

b.i bilo da automobil

radionicu iii

obradiri, neovlasteni

no jos
utjecaj

ili chi se pobrinctc da gil ovlasreni serviser rasravi ua dijelove,

o
--I
}>

serviseri koji zanernaruju na okolis i dopusta]u rekucine dospiju

"
CJ

cia stetne

u
W 0-:

proizvoda plse da su opasni otpad i kako s njima tako treba

na odlagahsta

c

i postupati. Sljedecim uputama zelirno varnobjasniti
na odgovoran

kako se

nadn

mozemo rijesiti opasnih proizvoda, ne

PRAVILNO ODLAGANJE
Mnogi obicni predmeti opasne materiiale

nanosed stetu okollsu,

OTPADKOJI

SE MOZE RECIKLIRATI
ulicama i kucansrvima uvela sustav recikliran]a otpada 1I bojama. Takvi poticaji 11 recikliranju cine bitan dio gospodarsrva till europskih drzava.
Slijede mformacije
0 tome

kucanstvu sadrze zamijenltl munje stetnim proizvodima kad god je to moguce. Sterne proizvode kupujte S;U110 11
1I

pa ill pokusajte

onolikoj potrosite. koristenju

kolicini koja ce varn biti potrebna, Uvijek procitajte i cuvanju
ostavite

i sve

[e li neki proizvod sretan, nemojte ga bacati II smece ni prolijevati II odvod, Kontaktirajte s gradskim sredistern za recikliranje i potrazite savjer strucnjaka. Premda su upute 0 pravilnome odlaganju otpada razlicite u raznim drzavarna,
slijede opca pravila (vidi takoder Izvore),

upute

0

pravilnomu

Nekoliko europskih drzava prve su uvele recikliranje opasnoga otpada, kao i otpada koji se moze ponovno koristiti, Drzave ko]e za ujlma zaosta]u mogle bi usvojlti njihove mjere bez
vecih flnancjjskih izdatnka. Svlcarska i Danska

proizvoda.
lak za

Ako niste sigurni sredstvom
i

• Kozrnetika:

za skidanje

mrl]a boja

zasto jc odgovorno

i

nokte cia se stvrdne prije nego

• Boje, sredstva za upute • Slikarske
It Meraina

Z,\ skidanje

sigurno odlaganje otpada toliko vazno.

sto g11 bacite
Odstranjivac odnesite

1I

smece

za ciScenje kisrova: vidi srr 34
boje: oclnesite u sjajiLr: odnesite u tvan
LI

prve

SLl

koje rade na tome, a Danska je na

laku za nokte

u cenrar za skupljan]e

otpada. Trajne boje za kosu KU('NE BATERIJE BATERIJE ZA ustalieni mozere proliti u odvod uz dostarnu kolicinu vode. • Vrtni herbicidi i pesticidi: kad se isprazne, napunirc ih do cervrtine vodom,
vise,

centar za skup.janje otpada. centar za skupljanje otpada ili sta vite na zrak cia kemijske ispare, a pakiranje zaurn bac.te

Sadrze teske rnetale, uz cink, zivin klorid, 01.0\'0 .i kadmij. U Velikoj Britaniji i Sjedir.jcnirn Americkim
mjesta

AUT 0 M 0 8 I L E Srecom, postoje postupct
vozilima.

za povrat olovnih
Kako biste sazriali

Drzavama

irna 11'<110

baterija koje se koriste u raspitajte sc kod automehanlcara
II

zacep.te i
Postupak

smece,
• Sredstva za ci.. scenje drva, sjajila i vosak: odncsite za skupijanje
primaju
II

za njihovo

reciklimnje, baterije kao

protresi te. KOJis(ite tu vodu btu

dok se u japanu, Njernackoj, SVicarskoj i Nizozemsko]
opasni otpad

nerazriJeeleou ponovite pakiranjc

oiopinu.

u ccntar

vasemu rnjestu
R

lOS dvaput

i tek tada

otpada.
a vecinu

sakupljaju odvojeno i odlazu na "sigurna" Osimsro sro mozemo odlagalista razumno

bacire u smece. rnozete baeiti

• Lijekovi: u nekim Ijekarnama
lijekove,

R ASP

5 I V A ('
cenrrirna.
1

I
LI

• Umjetno gnojivo, aka ne nekim sadrii pesticide, smeee. • Kuglice za rnoljce: oelnesite u centar za skuplja nje otpada, • Kuca.nski proizvocli: sreclsrva moiete vocle. Za ('iii-cenJe kOja saclrze amonij,lk, bjelilo iii cletercizente kad prolili
II

ih mozerno
jedino

Mogu se reciklirati usluznim nemojte gnjeciti jesu Ii prazna. STROJNO i otrovno. ULJE

mozete prosuti za kemoterapiju antibiotike oclnesite odnijeti sadrie
1I

u zahodsku i citotoksicne proLiv uiii rnozete

oclnijeti na odlagahsta,

Pakiranja pripazire

skoljku i povuci vodu, Lijekove [reba odnijeti u cenlar za skupljanje
Baterije i rasp rsivaci razvrsta n i su Ilao opasni otpad te ih treba skupljati i reciklirati prema uputama na lokalnoj razinL

ucinit: Jest

koristiti baterije za punjenje, tako da odaberemo se recildirati prijenoonih besplatnom srebmoga one koje ne kad procle njihov urec1aja mogu se posrom. oksicia
28

ljeciJiSre. Sampon

sadrze ni iivu ni kaclmij i mogu rok trajanja. Baterije iz mobilela vratiti proizvoclai:i.1l1a, cesto Bmcrije ad fotoapar,rte

Sadrz! teske metale i vrlo je Ipak, svake godine sternu rekuCinu u oc\voc\. Ne saJl"lOsto vozaei mijenjaju ulje u automobilu, prolijevaju

otpacla. TennometJe
II

odvod

liZ

mnogo

neke ljekarne. cllma: zapecaceni,

Sredstva za ciscenje pecnica odnesite otpada.
1I

.. Detektori

ceotar za skupljanje
LIZ

raciioa[(rivni materijal. cia ill pravilno saclrze

Srecisrvo za ciSc'enje mnogo voele. rvornit'ke
U II

Vratite stare c1etekt:ore proizvod,lcu pohrani
• P0510vni vodici:

je to vrlo stetno za okolls unistava biljke ! zivotl.nje, a voci;1 moze bili nepid(a zabranjeno - vee je Kako strojno i zakonom.

oclvocla isperi.te • Hazrije(\ene mOzete proliti skllpljanje

cecikliranja. Provjerite o skupljanlu odnesite otpada.

lwei sluibene

1l10zete ocin:ijeti clraguljariIml, kojj
[(ad mijenjate ulje u automobilu. potrudite se iskoristeno, prljavo odlo,iti u velike plasticne kante.

boje centar za

osobe za zastitll 01<0li5a pajedinosri lakv.ih rmlterijala. • KemjkaliJe za ciscenje bazena: u centaJ za skupljanje

ce .ill ponovno

prevuCi srebrom.

oc1vod; koncen-

uli"

rrirane bOje odnesire

nerazgraclivll

bujLl koja

biste ispl~lvno postupili,

otpac\a. To uclnire i S,r

oneCiscllJe drugi papir u procesli

«. o «.
CL I-

PONOVNO KORISTENJE
U osmlsllavanlu naclna za ponovno korlsten]e materijala u kucanstvu budite domlstiatl i kreativni. Nadite vremena popraviti iznosene ili pokvarene stvari kako biste sprijecili sve rasprostranjeniji obica] nekoristenla predmeta zbog njihove zastarjelosti i njihovo jednokratno korlstenie, Prije svega, kupovanje kvalltetne robe je dobro ulaganje jer ee takva roba dulje trajati i netete [e moratl takoEesto zamjenjivati. SIJedeti korak jest voditi brigu
upute 0 odriavanju. proudtt
0

STAKLO • Operite
pOJ10VnO

popravljate Hi.oprernate u kuci, stare sraklenxe korisrite
<';1 ., r

pa ill
manje

Staru odiecu

mozeie sprernm liubirnca. pa

za

...., o
z z
<:

o
uJ

lez;lj vasega kucnog I riiateljima i susjedlma

o o

hrane, cavlica iii nekih kao posude

Irugih

• Org:loizirajte jedun dan s razrnfjerute predrnere ko]i yarn vise nisu potrebni ill ill odnesite
na sajarn rabljene robe.

z

sirnih PI' lmera iii ih koristitc za ol vke i drzac ill domacorn za ovijece. Napunire

'"

«

marrueladom ili odnesite pcebrima, koji su cesto zahvalni na staklenkama ALUMINIISKA
• Foliju

e Stakla za. naoca le opticari rl10gu izmjer.iti, popraviu i ()cistili re ih ponov no rnogu koristl darovatl 167). PLASTIKA • Uzgajajte mlade biljke
U

zu med, FOLIJA

u oni

koj;

svojim stvarima - (itati
0 korlstenju

upute

i redovito

mozeie ponovno

nemaju novca .iii lh rnozete
LI

koristiti jer sc rij rko iwo.~i nakon sumo jedne upotrebe, prebnsue je vlazn rn krporn, osusite i sprernue. RAZNI KUCANSKI PREDMETI • IzreZire iznosenu odjecu ili plahre i nacinlte od njih krpe il1 stare plahte Iskcrisrire za pokrivan]e
Zguivani papir dobra je potpala za vatru.

dobrotvorne

svrhe za

servisirati uredaje, Ako nesto ne koristlte, razmislite bi ll
mofda dobro doslo nekoj dobrotvornoj ustanovi iii nekoma

zeinlje u razvoju (vidi Izv re, str,

drugome. Sljededm savjetirna mogu varn pomod kako pametno ponovno korlstlti predmete.

starim

casaIlla od jogurra. • IZfeiire vrh na plastlcnim Sta.vile pl.as(icne vreclce u visecu policu .1tsko risdte ih LI vrtu kako blste osjelljive I lljke ZHSLiLili 5 olvon-na. taka da ih l11ozet.e lako bocama ad mraza.
uztrnati,

STJECANJE NAVIKE
Rasipnosr je sumo navlka, ali 1 briga 0 ponovnomu koristenju predmeta rnoze posrntl navlkom. Ako osmislite nove nacine kako upotrijeblti postojece predmete, ne samo to cere ustedjeti novae,
vee cete i smanjiti
~ I

podolia

kud

utjecaj proizvodnoga otpada.

procesa

Ill!

okolls te

ublaziti problem

POPRAVITE
cete produljit! • njihov

I CUVAJTE
novae i urjecati na rnanju potrosnju, rok trajanja,
II jednoj (7.3

II

I

II

PA P I R • Ul!ijd korisure obje suune papua. • Koruadice papira korisut ~ za popise I rcdrnera koje uiorare kupiti i podsjernlke. • Poslune omotnice korisure rako 8LO ceLt! na njib zalljepit! nove nuljepnice pronaci zajednici. • tzrezne lijepe -estitke napola i. ponovn recikliranl kurton, mogu • Bozicne I rodcndanske zabavne, otpada, Pokusajte yam s nekoga pogorovo Ih koristite kao razgtedn! .e. Ako ih zalliepite na
5

Popravjjate nelspravne ili ostecene predmerc, nemojre ih bacati u sruece, tako

I

usceojen
lljepljenja),

koja jc osnova velike potro nje i prevelike proizvodnje.
re sjalllo za metal ali sa sta klcnih porculau (,i~te. Provjerite korlsute li dobru

Na jedno] polici ili ljeplla

ladicl' spremite porculan, u
7;01

staklo, brusni

(nije osobiro ekolosko, uklanja ogrebotine

vrstu ljepila, POl11noprocirajre upute i pridrzu vajte ih
5C.

za adresu, ustanovarua.
j

rnozete ill

drvo i plastiku),

u dohrorvorrum

papir, cellcnu vunu, St.VlI ce[kieLl zube ili manju cetku (za prljavstine na uklanjan]e

povrslnn - cak i ~ automobila).

• Drzite 1I kuci pribor za sivanje

.. Ponudite

start papir skolama

drugirn centrima

• Kad popravljare
krhotine

ili

koji stane u mall! kutiju ill limenku.

staklo, vodite brigu 0 tome cia su koje treba zalijepit]

edredcrum mjesti 111<1 prije

CiniU p put 1101'[h,

proslave

i goclgojict! koliclne

su

ali stvaraju se neprimjereue
U

OBRAZOVANJE
predmetete

DJECE
dijelorn prijeci svakodnevnoga
U

umatanju

darova

i ukrasa van]u. kop

pazljivo odrnatati darove tako da papir za urnatanje koristltl za

Jedna od IllljboljJh ~r)'ar.i koje mezete uciniti jest to da potaknete djecu cia cuvaju i recikltraju
cia to pocnu doZivljavati.prirodnlm

Zivota. Ako ne

razmisljaju

0 tome kao 0

teskoci, uskoro (e.im.

sacu vare vrpce i Izravnate

uaviku, daju roplI LI dobrotvorne oni ce bill p0laknutl UCit svrhe, i

svida, Mozete ga ponovno

Dj 'ca brzo slolva.:.'aju~bog
reGUdi~'aJlje Vr>mena
j

ceg,c je

prema

zivotinj~ma,

i po&tenClgll cia

clrugoga, LIl;njesLo cla ga J dn stavno bat"ile,

Jl\.1ZI1.0,

<ldite
iJl1

oci.nosa pr'-'!Ola

n.im~1 kuji nisu
j

(,!nitl to ist lakod
1',

obJasnite

tako sr lni. Aka pdmlJer 8jihovl.rodireljl ObJtlli!ji ko~j5le 1 ame za

Visak zidnih tapeta

5.aviti tako d~ moze bitl Iije'pa podloga LI'ladlc~n1a,;a ~5tO ce slit\tl i vasu o"dlefu
j

mozetei:uezatl

j02c1n stavnim r.lje"lm,l !1)f clr,o~li re(:;ik!lranja. MnogH djeC'1 ~ll
iZQ.iJI\I\,0 (!)sjetiji va i uis~i mU iro j'e
BtalO

lii 1I ~k9J<lrna,

ost~rli.(,lanov!

ll10gu tak"ll poruku J1eobavezno.

odaslati

reGlkUI""4,ni otp~ld, kuptlju .~01~1!I Pill o,iL<k,l.u SlO.I:il0d tlj?¢;yim.e I. I,C

00 Z!IDllje, 1~0stu.j;>anJa

u pripremi i jedenju hrane. U razvijenome lzbera Q svljetu suoEen i smo s vise tome kako i sto jedemo. vode brigu 0 pravima zivotinja. RAZVIJANJE SVIjESTI 5to vise budemosvjesnijiaktivnosti i skladniji.sve to djeluje na okolis. Ako odaberemo llaG'ell. y'6CU cesto je bolja jer sadrzi manji udlo vode i ima hranjivu vrijednost. Osobno Za one koji Osnovria organska hrana >tr. vet je i belie za okolis. p0vo(jno djelu]e na zivot. I vrtlari mog:tr f)ripomoCi tome tako sto ce sprijecitl nestanak tradlclonalnih aorta V~~a i povrca te ih uzgajati sami. poij0prjvreonil'n D.l slcbcdne trgovine.organsldm p(wr~em na nsklm podru~ima rnczete naru~lti dostavom. Sve vise je onih koji odablru jest! organski manje oneciscena uzgojenu hranu jer vjeruju kako je hranjlvija proizvoda r ad komercijalnih na trZistu. zivotinja utiesna je cinjenica kako je dobroblt vazan dio kulture organskoga uzgoja. Premda je organska hrana nesto skuplja. 96 hrsnu . Kupovanie 5vjeze hrane na lakalne] razinl. prevozimo kupovatl i paklramo Prlmdnl adltlvl za hranu str. pcdrfavarno robu po osnovna prava proizvodaca hrane u manje razvllenirn drzavatna. to ce nasi zivoti biti zdraviji Kako uzgajamo. i(~t1jb s . ne sarno sto je zdravije.acin gospodarsivima . u svoj njezlno] raznolikosti.wde takav Il. uego ikada priie.ZDRAVA HRANA Pravllna prehrana i uzivanle u zclravoj hrani. Doista postoje manje pesticida i dokazi koji ukazuju na to kako organska hrana sadrfi umletnlh gnojlva te da voce i povrce koje je doz:relo na suncu .a ne za upotrebu pod staklom - rnasovnu sadrf vise hranjivih tvari. Na Ihnoglm IJsiug~. 94 vise vollm jesti organsku hranu jer rnislim da je ukusnlja.

sO. jer sadrz! visokl udio sakaosusenoga voca (01£0 Prinijerice. nisu korisni dese.0VJ.. Nacelo rakve . ill unositi orasastlh plodova.l <:rna glj}.ml.wQd. male l~oIi(. sezamovo. Iz njih se gubi vise hranjivih tvari.dno je dostatna za tri obrj')ka~ .>110se kml. ali ne i s blelancevinarn<l. prenram beno kombllfacija..-z sadrfavati pravllna prehrana. [edite ribu bez krumpira Iilnogl:. vitaminima i mineralima. vj. zrna so]c i u. mnogl koriste U [ Suvremeni obroka" aka 11C nutricionisti U savjctujunajrnanjc II "pet dvadeseroga kojl [e stoljeca.t\)hranll. ili omega-ti:e kiselina (ALA) ill omc. To se Ci:ni ll1110g0 ovomu prednosti ujednacene prchranc obzir kako "obrok" slucajurnoze biti tek sacJca hrauc.A (feTmentfraf\oj pa . zaldjucak koji se temelii na zdravstvenim lstrafivanjima jest taj kako je najbolje ako se nasa prebrana sastoji od 60 posto slozenih ugljikohidrata.l obmku. a » po:teljnu je cia su doblvena hladnorn presom odnosno cia SLI "djevicanska.1 izmedu svakoga probavlf hranu. Hay hrana se razvrstava u .dobra jll.I1J$ezllsebl10. ali prehrana secel produ celiri sara da mozete i . I1jI01'~ :l. Zitarice i mahunarke osiguravaju nam ostatak sloienih ugljikohidrata. • jedjle Ma\a Imlil!Jna Ll~ peeel1~ riba.'. umjesto grickalica . MASNE KISELINE dobrih masti prehrane. 25 posto masti i 15 posto bjelancevina . uz dodurak neuuulne hraue koju mozerno jest!. pa izbjegavajre rnoze dOl(esli d0 gOj>LZ110SIi. Skrob trebali [esti LIZ j set'ef nebismc slaze se s i kruha.i ~ecere iz l.cinani:i seqera. Nekc ruasne xisellne iznimno za tjelesml !kivCl (i uciuak nu zdravlje. vornoga soka i tome sto sve treba doblvena od kostlca lana. vaZ~I!1[eza ujednacenu MASTI rafinirana biljna ulja.md p0t:1jStllJ.1:1je10 prol. peradi i ribe. nego Skmb.:m" iz t:ojm]s.[ane repice sadr~1. acesulfama psenicno ul]c sadrze LA. a Lilja Najbolje Ihje izbjeg'lvatj jer i sukraloze nije posve poznaro. jD. Raflnirani .nJr:!l:)e Mail tanjur julw 00 svjil1Jiga povrca dpstatan je i..2 B ) EGA V A T I Sljedece masti riajbolje je izostaviti iz prehrane iii.io~elrilJ ugljikohidra[a "n:l'v:riom lako posti..!ALA.~lte.ne I<o)as~. a voce je najbolje jesli zusebno. Osip). Kukunrzno.\c1t'ti (llfi.ih stoga ci£l. suncokretovo.cevinarna II secc. • J6di'te bjelaneevlne. Rafinirani seced nije nu zan d io nase prchrane.samo j".lli ~k(0b. kol i.bIto bijelo !traml. hidrirana te masu ko]e ~e kouste za przenje hrane.vo na bjelancevinamaJll skrobu.. Haclije koristite prirodne zRsladivnce popor secera od seeeme mcd. Bjelancevine dobivamo od manjih kolicina nemasnoga te slemenla mesa. SO g) sable ili Knrjenasto.bjeg<lv::.de.dan oorok< QlJeEa p05uda luhe. Ako jedemo mnogo svjeiega povrca • kuhanoga i sirovoga .I. u hrane" "kombiniranja Howard dr . kaje trakt ad. nekih mlijecnih proizvoda j Unos voca i povrca U organlzarn mozete povecati ako popljete ~asu svjeze iscijedena soka 0 d vote lI. osim skladu osmislio raznollke prehrane.kIDIl Ldl~ltixna. opskrblt cemo organizam mnogim potrebnim hranjivim tvarima.I\fo ~~banQ.jogurtlma .'LI prehrani kakvu savjeru]e dr. .p0We~.ijikoh. povrce poput cikle. hiti nerafiniruna.tte i slalkik obroka hranu 5 malo k/er.ug.zet'ilO liiflOgO I'cifu 0(p01'\10B. toga.i POV(C3. .u Luana . krurnpira .spojive i nespojive skupine.i \:1 malirn svoJE! i~n. jedan od boljih nacina da sebl osigurate takav mici. ~e(ter.ijte gotovu I!l.icilatima.[. dlnjif! i C:J1. Slijcdi nckoliko korisnih primjera sto sve ruoze clnltl jedan obrok: sa sustavorn obrocima. Buducl da tijelo voca i povrca uzmete na clan.u svoLu p. su uske." [er vrucina i osnovne svjet!ost unistavaju lososa.J<{j.H s. 'fa ulja moraju P R(1)S'IO 11 G'I Probiotki.te svjezega i osusenoga vota.1 rnasti. 1'C'0ri~~tte 5a'mO die!. iiafmnovo IIPET OBROKA NA DAN" PLANIRANJE OBROKA prehrane jest ciajedcte svjeze voce i povrce.\la-3 osobito su vazne za nase 1:clravlje.rade. i 1. ali s btelanoevlne.l povrca i salate.ine su skrob i qije prirnjerepa ake mHS~. . !mlaclL 1 Iwl~sa.rZp\iaju Nalaze se u mesu 5oji)'l.edovid prehranu.1 . s jednima i drugima.prehrane planiranje [e obroka take da budu b. oraha. Jleg(~ • Zeleno ln~ISno i bijeili 'pOYH!e i salate i neutralJi.!l\'lcete 1 masl'j ~ 53. i articoka I • 100 g kuhanoga voca CI Ill sirovoga povrca.dajte . energiju dobivamo .e IlzJrbati s bJel<ul..u cuvate voce i povrce. Riba poput sleda sadrii ko]] imaju pozitivan Prava kolicina OSJ1ova je pravilne znaCajne mozak). jo i(Oje jedell10 te nikadi\ ill . KO)E TREBA lIJlOS Linolenska klselma (LA) alfa-llnolenska rlbe u organizam.su bakterile probavni zdravim. HRANE .de. Pokllsnjte sn~at\iili U\10S lwa. skusei derivateAl. Pravilna prehrana je uiednacena prehrana .i mogu s. Ne!.William Hay pocetkorn bjelancevine probavlja dJ:ugaeije. ~oslulene tiI. H. konopl]e.a ie..nemojte [esti zajedno 'u • ~:z. prihvatljive. SEC ER I I MASTI Medu nutricionistirna jesti je opceprihvacenc kako UPUTE ZA J(OMBINIRANJE treba • S~I. ugljikohiclmla. nalaze u J1)([SJloj i gorovo] ulja pOpUI rntugarina rnasne kiseline. u organizarn same povremeno: zaslcene i nezasicene (rransunasne kisellne ko]e se hranl..S00Y"Yll~e prehrane..t-' t-< A V I L I~A t-' t-< t H t-< A I~A Premda postoli mnogo savleta 0 UMJETNI djdovanje ZASLAElIVACI aspalTurna.ledite ih sto sVjeiije: St0 dulje.1voce trebaju biti !).lzJmrii • jabuks srednle velicine: • vda rnrkva • jeuna banana I iskljuci.i\aric<u i Ile6b.

p(oizYede)I k~kae Itekolad u jer se il:0J i. cinllo se I.i. Lpitna ie njcgova neskodljivosr jer ~'ltll'ii orgunskt oielicnu i lIzgaian.kOIlJ do]!.cide.lkva lll-ana ne sncil'zi herbicide.Q~lrZa.melil<\ LI~l!llwim~l.iI'<1 pornazu bilji(:lil)a zdrave tla prolzvodc scene i $wl)ljil\c. hrana lI<. kojuua se utjeCll nil nas zil'oLinjs.lo i.1ijOlI1. an [j!sto [e uzgcienu IlZ korlstenic otrovnih pestidda i urnietnlh odrzuvaiu u gnojtva.i. lSlr"z. koja nlje organskoga Cinjenica kako je organska hrana skuplja. limacidi (zu puzeve).nlbs-ll.. pesticide spada]u . GRGAN0FOSFORNI SP 0.'lil L! tragovlma.llpcjm~ OJ.iV. moze utjecati (J. fungi. n~ki. a ulaze kortjeu]a.1c P07>I1(lt08<1 otrova tlu lmjt:: nije oslabljeno Intenzivnim hrani. su problem.1 imala kravljc luclllo.1 7.trn Oll'QVOm lwko' b. i pesLk:idim<l izloz<:!lli.C(1I1Jtllm~le dulJ! l'ul5. nelUlll il.'U. ipak Ih juS neskodljivosti I kalwoci Inane potaknula proizvodnju organske opcu dobroblt. di. vnell i povrcLI. naltni derivnt.1'<ISlU gnoilva.rkve.e . ICoriSl'i ll<l obraeliYanjc biljaka. hrane.nija je skuplca Pestlf'idfJ" Akutno I:lqecu 1]:1 vcca i povrca. kako su faJ. h".(IPWIJ.it<:!lb. gellel~ki l JllOdificirane orgmJiI-:l11e O('I'OVr1e mda1e. kao i postupci koie kortste prolzvodad manje stetnl za ol'wlis organske hrane. Moze se naci I u hrana koju iura dulji rok Intenzivru Stem! konzervansi kemikalije prskaju .i' U l~t:Q~~'1a· • PbSl.. k.i i umjetna kukcl i ponce ~IO i i ka1..ne i ostalim .!l1ika1ijc zabl~ll1jene UJ. 11JilloVi.inu knkvocu.o.11. se II Ill:. 11 SlLneke od Lib OLfO\l1.t je bilo koja za uklanjan]e bHjaka i regul. Djeca S. uli je Jzbor 111'.Ilikoji s tim nisu 1I ci.\~i.a Inngll Ile IHLCi'1.i.I podruc]u.. • T. p. prolzvodnji ko]e mugu izazvatl Premda hrane U hrane. a upi]a g!l korljenje nexih biJjilka pOpUL tlkvlca. PotIl'IJH.lii.J1ll.Qrgani7.v:iljtl. rnliiecnun proizvoduna i Svjeze voce i povrce maze 58 (initi zdravirn.d zabranjen.e [e METQMIL [est kancerogen...ll.1J11 tlovuna .!. MALEINSKI krumpir 11)l1.kitD BI'2r~.iv'l!lj. Osim I. reproduktivnilr sto LL Ijudi.)ke razlne metilnoga ~al'.\1j~l!1a glluj. l:J insti.)ji>it!injeniril Americ.iji S~Jna pesi:i.uori -Ostaci tih proizvoda i 1I IDHJkeduboka ""S1H biljaka.~n'I.1 ZivoLilJ. .e C::".tinja.e di.lI.:" i.ull" i.i otrovne ozbiljne :z.o bi bila J)rivl'. na apsorpeiiu .u n~ljh reinjiviji.ll1e koju jedu .~1 lW kOji r~e O l'ilCle 1I SlI orrovni. HIDRAZID 11t: zemlji Mogl.WJILe mesu.i.meri !coji facie s . K~tka(1 za uni. nije rijec 0 tegobe.1neJ'ickome iSLntzivan!e Veno Z~lbranien je u 1I je ·k(nlzer:~Hnsel llonnone.gojeml llzgQjem. ct:~l.rajallja sadrzi aduive uzgoju i konzervanse. m..le i podov. (za gliste). adilil.cI odraslih. proizvoduj i hrane. sto to <'i.\lo. nego nesmetano jest! koru \lDC" i.i:'iI1a azi 11f'fJS.lija razvijemm i misle kako [e jednako korlsno jesti razno svjeie voce i povrce. -te nernatccidi lierbicidi. lisca s 1I ribl.1 dopll1i[ena u viLanlina. sndrii j Akutno otrovni insekticid mnogun sortama \1 koliCil. Gotova U se s bolestlrna Ofgan<l i rakour.sc kmisti vosak brazilske vasak koji se koristi za aUl8lllob.'g~1J1skogi1 lzgoJa L p.'l~tl1n&~'lparalkma oa nekill.:e.il. all iSlJ~17. Zabtanjen je.::lIfU.IClijj:l .RMALDEHID Svjeie glj. L1NDAN Irtsekucid koji djeluje na eurlokrt ni sustav i povezuje se'll ftlspl'sivacu bmjnih se $ HRANU ziV'cani susrav i mogu Nelw voce i povrce p('. .ll'1e I.ij:. na vasu odluku..ji rilliku oel ..4\!jese kako bi sacuvalo svjczinu i. vee i zbog horrnona i k<::!lJikaUj<tkoji poucu rust zivoiinj« njihovo zdravlje te Ill! to se odrazavn na uase zdravlje.kupclma.iusekticidi.:t. neo rg~ilski uzgojon kakaDvac prsl{a stetnim 'za:stitnim sredstVll'na. Parufinski vosuk.j.w. dole je anli'l::>ioLi. • Mnogo [e zdravi]a za djecu kOja su osoblro osjerljiva ua kancerogenc sto pokazuju pesticide 1 mnoga II nrogu osuni desetljeclru«.i kako bi kl.olic.i DIELDRIN Insekticid povezuje koji se uakuplja U i opcenlto priredu.t1 zivminj.ma :djegovll upmreb" sarno 0gmnicenH. energiju. U ostala spadaju: fumiganti.razida vodu. Mnogi vjeruju kake je organska hrana najbolja za njihovo zdravljei Drugi nlsu toga misljenja Naravno. Raj6ice su debar prlmJer.l. hk.'.oga.li. liegD> (>.i stetu LLokolisu.e J)~~IVa .Ianllli cia bi produljlll i kozmeticke da su nase tjelesne !.1.1C 0110 su pokazala kako smanjuju hrarijivu vrtjednost voca i povrCa te da uejecu na plodnost obllcuna postupci zivota.lznOlll Jabuka ra. IIi bllilkaJclIa te smaojena c1l'ZaVamfl.) EV I (0 PS) N:\jraSPrO. vitalnost Pesticlc1.. pesticide.ke.UKliAI~~KA HKAI~A Zabrinutost 0 KEMIKALUE U HRANI Ie vecu HWJl:L uzgujena pt'sl'iddima i urnjetnun guelivima sacll'z. HEPTAKLOR Prernda EPOI(SID kraju zavrsuvaju rast hiljaka. na okuzenomu U.ic:idim.acenja.L.l1la je uptltmba n. • Manje je steln:. a pdn]jenjuje se i . <lzi. vise osnovnlh mineral a neorganska . jos jc u zemljl. ubijaju ko]u unosimo takoder ne se po ~..llji-'.i RAZLOZI ZA ZABRINUTOST Ako se drzite stare izreke: "Covjck je jecit!.l.LSn. u odabiru: moiete jesti organsku hranu zaledno s on om moie utjecati u svjeztrn proizvoduna koje uvozimoiz isldjucivosti podrijetla. 1I razvojlJ QsjeiJjiv." prihvacate cinjenicll OclhJ. no kako je prije bio U uporrebi.iIl~!nja.sLo ::.aka. furnlgante.l(. a odrZiviji sui UMJETNA GNOJIVA . FO . t ~()ni. njegovi ostaci SU u zernlji i korijen]u biljak» koje . Vis(.te'selak.dnWSl'VCIlC drzavama.1el.~~~nra.1PESTICIDI [Ir.cide. kt. j sranice sacinjene organizam.lzloienija riziku jer jedu vlse o.\lme -- proizvodnji. RIISpl':iiv<1c kdjirn se prskaju luk .tutu Zit raka olkri U l.11<1 i 1\i.Lll. puv)'C<I IKlp.iti Junkcjju hormona. .jepsinl. • Organska II HRANU • Nije poznato d.. sredstva ie Wj insekuc..kernijskasredstva Iungicidi. till drzava. anell.0)1:: ZASTO JESTI ORGANSI(U • Organski uzgo] sprlecava erozlju zernl]e i odrzava nje7.vieZ()i rok tmjflnja samo Ako jedemo svjezLI nezagadenu hranu zbog PHII'.u mozete miuerala u tragovima.iloie prodrijctt n Na poplsu [e spojeva koli dieluiu 11a endokrirn sustav. VOSAK voskom [{e'J' ZA l.tl:fI.s(a vanjekrpeli~l livminjama.v~l1na uki[l.:lI!npjru.()fg"ni.1JIlkcmlk:. nitrate.ilj>J. svojorn otrovnoscu.

oz.A R I j(a!d j~dete'vocl'!li p'l')vrcekl'i'je rjijll _0 rgan_sl~J"Ka'PtId zakonu.a.je mogUGe. jer so.())n~ k~i1~L1j'ef\1 I~L'i.eradafnlka" i "jaja iz mbzaa~)n~ Rrirodi1i[irn.da to' mozere izbjeCi tako S[O cere jesti meso organskoga moze i bl:l~~ <ll!ilag~ k~iTJijsk0" _O.e "l<ok05.rosrorimiL. UZGOJ hrane mora]u se pridrzavati ni]e im dopustenc trznicarna strogih i restoranima. i. jlO'r se na lomt! mjestu t.\ LJ U'ZGOIA hrane od i pov.L'[lu biLi onecisccna lndustrijskirn otpadoru.11 pokusajte srnanpti. • Ribe koje BtL pretezno biljojedi.apije.LLt )lQto.One tl<! baktellje poput lio[lti0Jl.1 Lkh/u.:i'LS kao i.L trebali izbjega vati.o vIse povrsinske masti.If\'le!y twg(!)Vim~L tij~I~1 . rnorski dobro ga opratl' kako biste: uklpf:iili~to vis-e _ostata ka ke. • 'Nal'in n<1 kOi1sprElmate rlbll rakadeL' tI' osfa.lc.edna ken'likallja. ali ptfpazite.U1Jecatf nil lml.wie bitl homogenizirano.l.t..t.se lovt na podrucjlma rnogu obalu mote 11:1 koristiti otpadne ako Ima pOL'V. osobito biti oncci'SCCllC sJwljke jer rastu pCJdrucjim~1 uz obalu. u vodl ko]a se Cisti grasa~ spimlt zelena salata' naJance meso Rlba lz uzgoja . postojc! 51110 .1.kS-e ta il. perad koju tako uzgajaju ipakje uiwJmhO neprlrcdnlm uvjetima. [agode Neke vrste voca i p:ovrGl najbnlje kupovali lz organskoga uzgoja jer je_ sadrze visu razlnu otrovnlh elemenata OVLASTENI Ovlasrenl pravila lL ORGANSKI organske Primjerice.e tikvlce I I zraku I pase [abuke travu _ Zivotinje se to ikako mogute.avali I:ragp-ve DDT. PQPUt ti!.rlIDe.113 I zdravst.er_8vstyenih razloga_ • '21\101:1nle 17> intenzivl10ga . jahuka.'<.t1a U:.ja . !. ne znace neskodljivost. nliili.i. slemi.votinje iz organskoga a kadgod prirodnim ne dobivaju neporrebne li.astrasujllcih uvieta u kojirn& zive' inousrrijski uzgajana kokosi. a rnnoge se drze uzgo]a JAJA .rUcUju da 58 kora bresaka. bez pomoci rasta. • Velik. dba.hl.'. Glsim t6'~a.jekove. Provjcrite popis uzgojcm kako biste znall kolu organsku hranu treba moze bitl zarazen salmonelorn. E_ coli. najbolje ill je. • Ako [edete runogo mesa. • MI.obicno loses i pastrva . na %aj~dI'll) po srodnosti. zacl.lju zbog IIH~sa.razine _ist. sklona je usuna te joj stoga i daju antibiotike. lijece se sredstvima.tl. laja.illL1keinilmli. mlil~ko. Prerna razlicito regulira (vidl U J< L A til J AN J EO'S T A J A K Ii H M I J SKI H T V. l'itaticet ilokolad<l mogu sadri'avati' sred nje do ni5~e '[ailne otrov. Osirn lito SlI usrvrdlli VOCH U • Osim toga.oC_~i povrEa sreds-!-vom povrsil1skih Z'<I metilzive . antibiorike.kemjj~kib tvari u uugovlma da "zakonska sviJet. na lz etieJdh vise .vjesnii_a :1.(o.prie zivcani iglic\l.:ljtl I iJ'~kI!lMeflqp.ca ko]e antibiotiku Iavnost i. njeiliJ1(Jj kozl' i.n h0i. Kao'l t. je to rnoguce.drii se u keruikalljurua.ko. osim toga.m~ivn()g~ uzgoja.t2iyotlnj~ koje se llzgaj.votj:aja. Kupujte organslru ribu na 1. Ptenlda s.' ." '0 prema rreke . LIZ u tragovima ad ostale hrane.HRANA OSJETLJIVA NA KEMIKALlJE TRAGOVIMA Ako Me zubrinuri za razinu neskodljivostl ko]u jedete. krusaka igr..IZ ORGANSKOG Ijudi.'.hiljskih tVa rl. !l@l. karnpiiobakLero1.esve s. pas.1102.. stoka kola se Llzga!a organski provodi dosra NISKI marelice Gokolada jaja riba zitarice vremena organsku .lman_skpga uzgojacakoje V1S01<1 bteskv.i~. W. k~pp:. Dopustaju rl.1 I I.dno U ZA~TO ODABRATI Meso izaziva brojna pitanja vezarm liZ ORGANSKO? stimuliranjC1 z:J_sladjva6~_ rasta.wa_ 1l'4 o. esobito vellke kolieine susrav nerodenog trudnice. • IUba koja.L kao "organska" zakonskoga lzvore). • Z.dn.nje v.zorga n~RegatJZllbiaiz e'tiiiklh.1l. d(ll8a j ribe iz porcdice Malaoanthidae so n <ljoneCiSCel\ije.• Vece ribe sadrze vi. j.de.. pecfl1l. rije.1. a neka suJfomullicle.ll konsr: se za poboljsarn rM. prepOW~uje~se Rrq.Jadstvo . Dvije trecine poljoprivrednih povrsina na svlletu korisrl se za uzgo] stoke. i je vrlo ucinkovito llktanjanju skloue oueciscenju. .~dstralJi. takvo mlueko kojn se medusobno reproduclraju. Buduci cia obitava u skucenirn uvjetima.koja moze D~tetiti djeteta.!. rasti na prirodni nacin..taka okoWl i etiku.e is!5'erite_ podr(jerla.Kad Clstite ribu.ih naguraflih u golernlm prestortma. i nqkon tega voce i p o)'(roe dobr.venih raz[bgauvljek klJpujte jaja. .enai'~j)ari:im p. ukloL1ire 1.raZivanju arnedcke dade na one<'i~~enost hrane tragovima.LZli rast l ll" I~Lbl_otJII:l!(. SIO bi se i!lHee moglokoristif za uzgo] biljaka koje daju .1 iz peradatnlka" p. gnojenje zem!je" doh.lljek .l 0311 lllHStitiSi. Sabljurkn.LIlL1ogo veci prinos. man]c su pranje nal. ogulile ga struQhra~jp'j'epo.:. umjeLlle bOje kemi!(alJja.Lli uzgoja dr~e II tmlli:Wll i pr. banane grofde rnshune 11111jako uzgajaju u zatvoreniui krduna I J I PREHRANA cgrauiccnoru SVJEZOM RIBOM prostoru. . dio mesa peradi i ostalilJ rnesnlh proizvoda d6blyaju intenzivnim ogrunicenja pesricidima otrovnostl kupovarl. HnU1i se masnom gotovorn hranorn kako bi lzgradila tjelesne rnasti. Ill-ana se mole prodavatl l. popu t srdela. sro se razniin drzavarna ill rijetli. I N D E K SOT R'O V NOS T I SREDNJI • Za razliku od zivotinjll iz iLll. te bismo vode Z:. poticete i blolosku raznolikost. to kornercijalni uzgajivaci smiiu.i v.uvjetlrija iz I.ratll.j1J 80k<ll¥i i Ll~a. kupniorn munie poznatlh vrsra. tisuile hj. soma. i meso kokosi kaLe iive u prirodnim. slO maze iZ.a pranje.jZVflLi bolesrt Vise od polovine sr(:.\-Bl. Q€I.Se ot1e6~6vac.u-p. ribe iz dubokih mora. podrzavate prava ii.jl't.iJelw i Sif kojl se dobjv~\jll ad zlvGlinju mogu sudci. sredsta va za poticanje koji se koje naveli dolie.ja.U@ll. posto]e neke vrste zadrzavaju ostalrn. J). uzgajivaci proizvcdnji. crvenoga lososa i divlje pasuve. dtle. ORGANSKO MESO I RIBA Ako jedete organsko meso i ribu kad god to mofete..ru kolicinu.

lCanj obvezno navesti.n~H il [\1orsklh traVa sadrie Vrije. natrijev rendgenskomsnirnaniu I<ori$ti se za ubijanje bakterlia klljan]a i trullen]a. nije nuzno navodln mnoge dodatke koji se koriste u proizvodnjl gorove hraue. zenki zivotinja.metano i bol premda napisi na naljepnicama u trbuhu.l'nima t gobama. Najbolji savjet ko]] mogu ponuditi kupcu jest daodabere proizvod na kojemu piSe da je "prirodan".:aziv:( kvaren]e mesa CW]:1seiJnosvinjetine).i i lllelas\1) Ovdje (~~nLiobjciansj) i se .r. \arl:mZjn killji ~(lniln(. povr. E 200-290 (konzervansi) E 300-322 • Mlijecl1a ki~eJil1a sirutka.ISCITAVANJE NALJEPNICA Hrana sadrf kemijske dodatke zbog nekollko razloga: hranjivu vrijednost Imja se izgubila u OZRACENOST Neka hrana je OZraC91la tolikorn kolldnom je prisutna DODACI KOJE TREBA ~adriaj na IZBJEGAVATI Ipak.uje s sa pro)zvodi remete prir..odnu ekoi. st i ostali vitamin a u hranl te se mllenla kernliska struktura.stav1Lba rem njezina peste Jos 0 Mogu izazvari nekc uz Ll1U disanje ninu j 11. a prema zakonu.21 (Zl! 'Jaclivaci) • Lu(.glavobo. nitrite..1I1je ruzvo]a hakterlje bUj!1oga i ~lI j kiselina za se koristi kuokonzervuns k.a dozvqJjeJllh I':uropskoj un. • Lirnunska k. LI gotovu h Il1l111.lk.sclina (}ecerna • Deksuoza • Smola sred. koji tada aminirna i asunaticni p vezlvanju srabla) Anello (ekst . Simptornl koji SlL primi'ecen: U OI1Jil HRANA ~GMO) U genetskl mcdltlclrano] hrartl nudornjestnk • Octena • • Bjelanj.te na utternetli. Moguce jc cia i rna 5i1'(l . Sulfiti se nalaze u vinu. li3vedellj.: i kllkurllza me ~I. Aka ih zalite Izbjetl.i.t0Ji petpun: popls d0daraR. Agar'agar. ne smije sadrzuvati sulfite. kllkllruzn.• GENETSKI M®DIFICIRflNA ndkodljivi nbe i otrovno djelovanje. prlrnljetil: su kako se kako bi olaksall pripremu gotove hrane. c(Vene ~Ige 1. r'olmzite mljeveuoga mesa i koji s.anjl. Lijecnici.bjegavanj·111 umjetnih boja J aroma kod dje 'e znatno smanjuje problemi hiperaktivn u p nasanju. istraflvanja neskodljivosti n isu provedena dugorofno] prernda ~Iergi. natrijcv i kalijcv bisulfi] ill nlel~dbjslllfit. Kod biljaka to pornaze u spriefavanju pojave narnetnlka i korova te poiacava nilhovu hranjivu . mozda nisu ispirane u potpunosti. povrcu. nisu nuzno potpuno tocnt. 5ULFITI Dodaci kako bi nadomjestili proizvodnji.Ic::(i dodaci 2. jedan probavni S clio nlrrara kad bil i veoma vrtoglavica.\IOlinjskoga DODACI prlrodnoga podrfjerla j SII pc:>jaC. napadaji.iu prirodan OkU5.1) (iz voca repa) koje ra~te 1I stvonu kan erogene .kt iz vrsre tropskoga (bjelancevil1ama iz hrane). pevez. da. MaZe zno] . pretvara 1I glavobolja.lII j~l. un i. LJ SJedinjEllim Americklrn Drzavama hrana koja se jede SiL:OVH.eLl'aodena PRIRODNI :jlj~(.iiin II rrirodn suj.iuusa) Indijj) nitrosamine . E 173 ( lumi(liJ.. hladan kinesklm restorunlrna.zhel!iDe~ovoJ11..O). Koristite ill urnjereno i izbjegavajte gotovu hranu koja sadrfi velike koliEine 5011 i seEera . BOJE I dokazi o Lome kako su nirrau iii nirrlti PiOi!J10C) pruCiLajle nail' pni -i i pokusajre izbj igavati sljcd 'ce dodatkc. kao i roditelji.u ib na popisu sastojaka • Nutrijev klori I (sol) (iaje) proizvoda na naljepnici. lpak.l l. kako bi pobolisall njezin izgled i sastav iii radliaclle pri pluca. A tmaticari su skolJkamH.dhe rninerale i hran.i sL. dede se 1I.. umachua skwbno1Ue je pOP6VHC 1I kao i bolestl bubrega. zracenje uvjetuje druge vrste raka kod lludl. ('ViclJ ]zyore).sto sc dugorocnih posljedica rice . kobasica. potraflts logo te. irska m~hovlna. 1110gLi rnanipullra se 5 DNA kako bi se povstao p~im!)s i polacata otpornost na bolesti. lupanje ~rGI. Ne moze se uvijek iz sadrfaja prirodnoga na naljepnidzakljuciti jesu ll tl dodad [er zakonskl to nije kollka J. U rnnogim drzavama treba na: naljepnici navesti da je hrana ozracena. povewju ZclraV~lV nim \1<\ vrliednost. . llekiOl E 40Q-495 (emlllga(0r. buduci da . ostalim 58 sumnja kako leukemlju i DODACI U HRANI Proiz\'odaci na prolzvodlma ne moraju navesrl jesu Li U lIzgojll svjezega vcca 1povrca knristili pesticide. rnnogl su zabrinutl zbog utje~aja GMO plndova na zivl svije! ler takvi se povezu]e s alergijarual cJ~'UgiLl~ nuspoj~1 varna • Smola guara (iz siemeoa i~tok u) E-brojevaII LJ..jirn:J.: ka0 i zbag prijenp..prjeCavanje kvarenja i gubljenja bpje re se na naljepnici navode kilO surnpordioksid. ne posio]o uvjerljivi rlzl ni p UMJETNE ljudsko z lravl]e. u hrani koji Se korisie za A RO M E Dokazano je kako su gotovo sve urnjetne bo]e kancerogene za zivotinje.() koristi izazvuu." E 100-180 (bQje) 'B 1012 (zuLa bOja). sirupu. okusa kojl se ceSI. vocu j j 01 ito osjeiljiv'. za kemijske dodaike bo]e.SCu Ai.n jemu krumpir E-BROJEVI li'O. lIkljllCUjllCi ~stmll. kiseliua ( Cat) sustav.).-agalmnta (i. IkLa-karoLc:n (I11rkv.osku ravi1olezu.abjJj%alorj) 13 _0-.:: trnovita grmu koji ms. za NATRIJ-GLUTAMAT (M 5 G) 'mrij-gluI:<JmaL llLl1acima za salate. Mogu se korisuti u PL"(:)d:wHUJJiCanm brze luune 8vjez izglecl nuruirnica. Cinjenica da SlI neke tvari "dozvoliene" za upotrebu prema zakonodavnim slandardirna. ili I<emijslwga podrijetla kukca i teO za sprjecavahje TIme se 10 sulf~lt.iJi skrob.lnje bojl:! i za spxjBCav. hrenovki. lis naljepnlci pofrazite natpls-: uNe ~adrti GMO" ill "Nije GMO. NITRATI I NITRITI Z~ Dodaci koji se koriste ED TA l~liJeJldiaJlliJll. ne znaci uvijek kako su proizvodi koji ih sadrze neskoclljh/i. DugofOone posljedice toga ste Ijudi jedu GM@ hranu jos nisu poznate. pokazuju kako MSG moze Izazvati ostecen]e neplodnost mozga j pokusalte lzb]egavati ezracsnu hranu. 1 bOleSoll .iske realcclle. Istruzivanja ako je ikako moguce.iu.s<l· genetskih~ m0difika~ija na divlje vrste biljaka.i Soi 1secer 5U prirodni dodaci.lv. mucnina izlozenj su: kihanje.3ls.

ieHh od [{ad tlel"Ul 1.ljete Ii LI blizinl ioduslIljske zone 1I kojojse 0tpUS~.je cime se (. -I D . oblicuna.koj~ OlPll .ell ldori. Visoke razine nitrata u umjeinirn f oslab.i. rnikrobe . U TRAGOVIMA 5L1 [€ski metali kroma tegobama.u glardlie.lpski SUSlllM • Kava bez kQfei[l. SI:! gnojivima r1lzlog su zabrinutostt [er se dovode u Yew S mnogim zdravstvenim popUI KAVA I CAJ Caj i kava omilienl imajte 11:1 1I1l1U 511 nadorujescl za pice.htw.! VOda Iz slavine je'Eisea B kn: provrelu prelijema preka bilja.addl brojl1e nlineJaie i vitamloe.J.lg~IJiSl. nukroba.a.llerickim: J)rzaVaro. lpak.e.x. No nije sve baS tako crno . lS). l~ao. v. Nije ueuoblcajeua pojava dol]e navcdenlh zagadivaca u javuim izvorima vode. ali l1C i 0 kakvoci nna smisla filtrlratl vodu. vode koja istjeCe iz slavina. U vodovodnlm tvrtkama. bjU'J~eL l~t1. za mnog« sinteticke ORGANSKI REVERZNA OSMOZA i N:ljl1cil'lkov:it.ko:ji se nalaze Oba U . roka traianja vode. Australiji.ceI~gelt ZII (. kroz a ktlvni ugljen. rak.jeyrljll §(aj II poIjtnere.)clst!'anjjvlln. time se ne bas svl anecis{ivaci.ttailfebijele mIre f'J~to8~eelle kisikqm. oakra.jene klorom i mogu u OIlOg'd LI Sjedinjenun Ameridkim Drzavama lokalne cai KOLIKO JE ZDRAVA VODA IZ BOCE? Europski standardi za proizvocloju vode'u bocama su n. 11.ldal1je zuba.I~l'l.!cJjskoga radona.nisu p. sredsiva. • Odakle dolazi vasa veda? .lks<L. jer I.m.drl.m za pluljel).~ bitl j)lx:)izvede. Pre.iI}li. dcernijake spojeve te p(!)1501jsati okus vade. Vodj ~e doc. [I HLAPLJIVr SPOJEVr Uglavnem potjecu spojeve i hlapljive fluorlde.J. nitrate ni mikrobe. filu'i.d.t. METALI Ukljuceni kadrnija. Na plantazarna rnnogi pesticidl. urnjesto vrecicama.voc!.a moz.1. koji imaju sitne resetke.:. lpak se Uudsko tijelo sastoji od FILTRIRAJTE VODU Strucnjaci zu zdravlje preporucuju pijenje 1 do 2 litre vode na dan.a i.vise ad 95 posto tih kernikaliia IOOgu ukloniti ORGANSKI filtri za vodu. Mogu jni\.i klcramin klor-dioksid. zabrinja valuca reakci]a klora na tvari u vodi.ro. a zntim kroz ugllena . zbog dugorocnih posljedica takvoga postupka po ZAGAfJlVACI U IZVORIMA VODE Prema Americkorne Jnstimtu okolisa. osrecenje. istl:a. kako otpustati dioksine. s~ntl1 (')o0Ij{mjil\ . Lajoie n<i ddb.a.eiuca. obdl.Ween]e u kucanstvu. vodu FILTRI ad aktivncga se korisre pesticidi I urnjerna • Dolazi Il voda kucansrvo LI vase lz cljevl? • Koris!i Ii se za dezrnfekclju vode klor? Dcda]u Ii se u vodu fluoridl? kroz koju ce se fi]triral.11 bi..je'b~je :caStiCli izvo.ioJosklrll.z. Huoride.tn vise Il:(jg<!l I<mistite.jenim I Sve to su nadrazujuca Posebice . U nekim driavama (Sjedinjenim POSTIZANJE I<AKVOCE VODE poljcprivrednoga gnojiva? podrucja gdje Novome Zelandu i nekim dijelovima Europe). vodi za pice . koji su i Europi. vjar"lJa.ijim sustavirna voda Set fHtril~1.Zi nego ?:avodu iZ . U sudoperu i ispod sudopera crldonit kemijske aluminija. lpak. Zagadivan]« podzemne vode irna trajne posljedice.[e. arsena. Nece ukloniti ce klor i njegove organske -nusprolzvode... neizflijeljene fi lrre za 1I. i(orilllile t:aj u llsticima. a Zf( vodu Ylshlyille zaht:J. izvore voele 1.sJ~lvine.avu iii pa.bju keniil. l)l:e.Sjec1injeniln lll. no postoji zahrlnutost zdravlje.. 01i HOI U industrijskih oropina vlnil-klorid).. koj'i se l1al<1zl u sreclsWimn za (. • Vbdo.ma u1.la vode od kemliskoga zagadlvanja.1:e boce .louovru otpad ili pokraj lJGLJENI Flltl'i .jLma" zeJeni 4j sp.govore 0. . merale u tragovlma.rat ce neke vrste POlllPi'OpUS!1U mernbranu koja otklanja mlnerale. kernikalija re sredstav« organske mogu se koristiti . ke(nijmkoga i.ii iZl/bri'.dva psteCenje Zi~'.rota ral.SlO PIJEMO Voda je presudna za dobro zdravlje.L.c:e mogll. je ka)l.Uv81. poboljsava a pri tome OkU5 vade.i nizdruglh oneClsdvacq.Stam. gulBe. (lobicajenn je pr. 93). u danasnje vrijerne za istrazlvanje .a Jllecl icinskln.i ~l1azi iruLllJ0. kukvoci vode u samlrn 'Ilociovodim:l:.1&0 dSl1te l~vLl ol%~lcleU:~1 u:. kofein i blagisu diuretic].Z. • Zelcni caj ie zdtavij: od crnoga sterno djclujll na zdravlje na plautazama • Instant-kava urnjetne arome. su izbljel.jevaju..e vo~le. Premda je voda iz slavine obradena take da nije skodljiva uklanjaju Americkim i mezemo je piti (vidi str.i rl'lelLil.sk.Qdgovorite na sljedeca piranja kaito bi~le odlucili koji je )MOn flroC1solv~mja vode mljbolji za V~IS (vidl ll:iie) .. sustavi s ugljenim blokovlma (cesto vee ugradenl).s.~l~vle2:ili 1. organske (npr. iive. benzen.'fnko:vi1 je ljllcil2. iz ~ maze sadrzavati I I koristi jest klor.lnc. lz bOl!le ne Illb.i:tvesl:i J1L1$proi:. SINTETICKI SPOJEVI Voda za pice i toluen.da u 'Vod.filiJe p0j:hli Jdora koji !HOZe • l\dllCJgiprOizyodaCi kori~te plasli6.l')a kori'Stenjem 0t~piua spaja koji l]eh. bubregai Zivciluoga sustava te bolesri probavnoga sustava. alumlnija.vam~l 8e p0~t()je 9<!k011sjQ'=lDd"edJee ~a smyljanju • Razine flLli!lti. dovode (ukljucujuei o[J~slJe olova.igadivacj. Q rn 70 peste vade.1' IPnOgil11 . caja korlsre se neki su vrlo IDNa mnogim plantazama kaye koriste pssttcide zabranjenl Ol1eci~cujll LI tvari ko]e radij. .tj ngradenu prepreku nitrate.ije feilllentiran Ie s.l. da sadrze stvaraju nusproizvodi poput trlhalomerana klorolonn).. Driavama. • Mnoge vrste vreclca za eaj. u vodu dodaju fluoride kako bi se sprijeCilo pmpadan]e zuba.1\(c.u'l@.konir. n !. LI voctu I ~e p.i merall poput o[CW. Stoga t/l<.fillri na vrcevima.<1 pakiran]a moze sadrzavarl bi se ocls!)·tmili z.n't u • Dezinfekcija vode.¥. paraziti kriptospcridijai izazivajubolesti otrovni i zabranjeni na Zapadu.p. radnlka u vezu S po.avom [aka.i iz b. ui.t.»)ilaJll!lt'la5a'?-)cvQQe.~ca.i te.lgodhi' bl!ci'lh' .jctre. i MIKROBI Dvije vrste stetnih rnikroba . na fatost. ostcccu]a reprodukuvnlh organa.. .glilcii\le.lmL.fCll iz'slf!. IlC zalltJ. umjesto i"a~e vode. DEZINFEKC1JSKA SREDSTVA Dezinfekcijsko sredstvo ko]c se i najceSce Neki od till zagadivaca izaziva]u deforrnact]e ploda.l'je6ava [)!'op. spojeve (vidi W. vainije je nego ikada 11 I I prl]e zastiti.

e. keksi.i biciklorn.e 'Krumplr I~WIJ!:is Odaberite povrca. uzgajaju 'LuI< 'Pas~mak . Icrpujte robu na kojo] je navedeno tt. Grasal< P'R"O~JE.lj<llliji na Ll':2.P~!S.e Kupus F1rtikulJte Slatki kukuruz Sljiye.alaIa Mare lice Mi!tovilac lokalnih mljekara.O SKU tradicionalne R A Z NOLI I< 0 S T ill neoblel).: postoje iznirnke u kilrnatskim zonama. PROCITAJTE 5TO PISE NA NAlJEPNICI Kad kupujete naljepnici Odaberite hnU1U.! ne plastiku. a ne kvantitetu. POT I CIT E B I 0 L.nanie uobicajene Horiluk PtoKulii:e l§rl. bitl sigurni cia njihovi dolaze ·i7.ma posreie mnogi dosta:vljaci oqpnsk hrane. ca.ce biolosku raznolikost. .n:ice imaju velik udio jos uviiek prodaji hrane. kI. robe. sok od narance.iiiLU.kvl! dostavu.. da potice slobodnu (vid] Izvore. ali razrnislite K U P U J TEL 0 KA L N0 1. Aim se odluclte Z. toaletni hrane obicno su specljalfziranc te nude kvalitetu.i t:.alata' fE&EN Trz.KUPOVANJE HRANE Hrana se svecesce kupule u supermarketlma mnogima to prakticno. proda.ozjg!~ TNsrile ~l~lena S?. re cia nije prihvatljivo. secer..ce kad morate. go. najholje je kupevatl sezcnskovofe i pOl/ree. uvijek Supermarket.ahU kada je in'la mda je nalb<'lIJe. kako bi stigla "svjeza".~tedicL cere gOIiVD i odrzavanju rujesnth u ku])nju razvoj svoje zujednice.9 v!'lj. Nemaju posrednlke .1 kakao.edeIlU. Brokule Bundeva Celer i korljen eelsra I\i'llade rnahune Mla. od orgunske orgunskc sve vise hrane. tancima rade kompost od voca i sadrze malo iii nernaju JDbstupni su brojn] proizvod].ka k(')ji vrste stolee.m. Take cete ustedjeti vrijeme KUPOVAN.1.upovanjeod're. pouzdanih pJ:OjZVDt1ac~1 Sli papir 1 pelene bude potraznia I·i.kQ cesce odlaztte lJpfavilu.f. rued. 169).Gikla labuke KO'qll'lra~' a meso kupujre umo 'lrU~ok.~i Mahune Cel~ri' kodjen celara O]kl<.l Bijeli luk Bob Raj.j. veca SIC! kupncn. tl. mnog0i ICupujl!! 19~illno pr. [e to moguce. u nabavku hrane ml. dodataka. banane. konzcrvansu zapakuuru reriklirani Pouuzire ili su pakinmi materija! \J slntetlcklh boja te nlsu suvisno u II I KAKO KUPOVATII EKOLOSKI Odlazite u supermarket prodavaorti. ito ne same zbog potrosnje gorlva. lvlolda rakav naci. kava. posluiu u visoke kak voce.L:!I.~I njihove cljent' cesto l1iZe. a u neklm slucajevillla prolzvodirnogu iroskove pnjevoza. PregledM tabllca ponioEi cevarn odrsditl riajbolje U odredenim yqca i povrea kako blste bill slgurnt da je svjeze. musli.oitv. konzervanse i za zrakoplovno gorlvo. 96-97). Takvo A.kojirna nema 1<101".l~aj~e 11m'~L(libu.d. velika kolldna te robe dovezena je iz cijeloga svijeta te je.mplr R'adie Rdtkvice ~p-aroge Vl\tha s. )edna od prednostjsupermarketa.di grasak Mladl I(fumpir MrkY. a rnnoge su prodavaonice udal.i. danas irna sve v.n ll'0slnvanja posto]i i u vaso] WodavuOn. U 111110gU je lsplutivi]« cia U JednolH kombiju PRClDAVAONICE ORGANSKE HRANE U gradskim sredistima prodavaonlcc mozete proizvodi izvora.lE \:lijeme ~a :k.lJ~\vam ~ti:i:e 3:l(edak'll' repa' _Zimske tikv:l€e Br·esk).G. one proizvcde ·koji i prode njihov rok trajanja.il. srvarat cere rnanje otpada i jestl sv.tstup. p. ~I.le {ljive.!sk. rrgovlnu i potlrl8tl kupovanje Oo5il11 toga. cokolada. SlOBODNA l'RGOVINA Kad god. potroseno rrmogo struje za hladenje. K U P U I TE proizvodaci lO K A l N E PRO I Z Y OD E U CVjetaGa' KlnJlsKi kupus' Kras:tqv. 5p.lcl'lke CIlj'etaG'a Ki~~llea Luk Is. prodavaonicu radl]e otit1ire nego automobilorn guzve te duge redove re koristite 1I za kaV1. Mleeke "Glji\Ze: Jabuke Jag-ode €!ijetac'El in je' ~pinat mkviGe u ~ane . < i!>' :z m I kupnju [ednom u tjednu.ieZiju hranu.c . lpak.1I hrane.nti. u nekim trgovaddrn povrca kojemu je prosao rok. str. i izbjeCi prometne ruje:sne rrzlliGe i centre. vore. pjesice il.id. se {:I rnspltajre . se2Qnsl~u h'f. a mjesni iz proda]u sir i vrhnje Mlilqi kr:U.denoga s'kladl!J s lckalnorn prelzvodnlorn HZONSKO'GA VOCAl P'QVR'CA supermarkeuma.:wiml primjerice.ina:t HRANE U raznlm krajev. pomociu [e osobni]e.5aJjite· DOSTAVLJACI ORGANSKE fnks ill e-mall i do.vaunjcmm. I roizvodi u .MA inanjih kolicina. ~e otvara]u specijallzlrane Premda su skupljc od obicruh. kakvoee i nile skupa. ce bltl '" C '0 .e tao sto na policama lmalu velik izbor skladu sa zahtjevimu kupaca.il> z organsko] nrani i m u supermarketima odlazi ekoloskl se automoblllrna - sto pl'oj~v".eroe.e vrstc vo¢ai od poljoprlvredn. i 0 drugun nacinima kupovau]a.jene od gradskoga sredista. rlZa 1 osuseno prolzvoda.k()jinisu genmski modificl rani .nostavn0 telefonlralte. Manje Aka je moguce:.LE nkviGe H'l}Ie (veeina naj50lja Ijeto) na:h\dt)l P)-ag u dogQvore. a poput Iiltre paplra.1. blf uvoznl.g.O.cke 51atki fefewni' . Jed. Tako cete lIstec!jeli vrijerue i gcuiva.0 [er je BuduCi da vecina odlazi u dO~!<1vljajllmill! na vlse llurCS<l.se takvih nclzbljeljene potrainja za neobicnim vrstama veta i pOI/rca ella sllcl je bra kula u (vatu). lpak. uvelike pridonose kolldnl otpada: velike kollclne potrosne robe baca se kad pornno procitajte sto plse ua (vidi str. ubruse.

kvarenjel:n neof.Jim prmle. krlske. <lJ01l1C:l prepoznati runoge jestive samonik'e biljke koje • Ne posto]e zakonske odredbe kojima se zahujeva cia se Ill! porpunosti.zvedeno vino obradu]e desetak grozc!a. 1 boje. ODABIR VINA I PIVA Postoie dokazi 0 tome kako su umierenc kolicine villa I piva dobre za zdravlje re pomazu u sprjecavanju bolesti srca Lrnozdanjh. posrqplm i [JlInj\:nju..i. • Osusenu hranu. • lIazl. llstedjeti novae i sutanjitl bro] odlazaka prodavaonicu.i. hrana i spadaju U kucanstva Popisorn bilo [ednostavnlje. Kupnjom vece smanjit cere troskove 11 maslaca mozete zarurznuu pn ill spremite zamrznete U r.o~"I\ll Poch~!qu . u gunlju i slIlDi .) 'Olovo curi u. pri cemu se homeqparskl l~uJWv. "bcsplatnu hranu. je bol]e kupovari one vrste koje imaju taka v popis. sto ie dobra z~ zdravlje i za narnlmice.RVE ZALEMLJENE OLOVOM Prernda takve konzerve proizvooe. kako biste jt! na hladnorn bez nametnika. ostar ce svjez i m0C1 cere uzeti onollko ie potrebno. .cacl se vina dodaju a potl'~bn. Neke &arnoniitle II b. poput hlperaktfvnosu. proiz\lGddje te se doda'u.hranu. sljedecun podaclma ukazatl kako je pakiranje problem. • Grozde od kojega se dobiva se za vrijeme rasta s vrsta pestlckla . • JJiodin81Il.e v[enje." II Pnkladni 0 bilju pomoCi ce varn pronaci i V INn vrenja pa se ne I)10Ze izbjeci u PIva • KaD i villa.lVedene II rs1:e lTlogu iZHZyuti .llljlL • KlI]Jujte pivQ koje se pralzv0tlJ lokalno jer se [fmc stedi ml prijevo2:lI.101'0111 ville ne koriste. sto dal]e od glavnlh cesta I" kak. su o. Slilfit' se st"an~ priJ'oci. i hranu u vecini dr2av~~ 0.9 p. Zdravsrvene II neke namirnice.0 i~ i 1I5te~l. konzervirana 5J'(ld~lVa za citcenjC koli.ilergOske re<lkoije.ova nemaju kruh izrezan na kriskl kollko 0 rub. qestenip<l. takav spo] ill imaju tamnu crtu tu kategoriju.udara.g!j!VLI koiu suH:lr! da sprijec.]. na 0 n u hranu potrebna.ll:ovne.jetcete 1'l0". h ranu. cete ograniciri kupnju koja varn 11ije KONZE.vest"i pillo s!iJ11.som k0riste p0sebni [ij~kom • ['oJw$'ajte proj)'.s. PLAN IRANJ EKU PNJ E SlJedeCi savjetl mogu yam pomoci pri ucinkovltijem planiranju kupllje i organiziranju zalilra tako da ne rnorate troslti nepotrebnu eneIgiju ua bespotrebnu putovanja. i Zah>av~. Kupujte proizvcdenoga njernu nerna pestlcida.icno Obla(1uju sHcilie clodatke. • S grrnlja berite plodove automoblla. ulJra.~l)1je.ll .troskove OsnOVRe sastojke za kuhanie poput yam 5vl~zlprolzvcdl. i neorganski proizvedeno pivo dobiva se od hmelja kc] St! prska kemlkalijama umjetne • Dostupno proizvedeno na pakil'<.sprsivaci planekl ]JJ..ijekfJ.iva :ne.ti. oznaceno nemojte. \1 organski".ljke. j boje.a. Kild otvorite pakiranje.lli s\(e rw ne)c. ml.vam ne(. II Alto niste sigurui da prepoznajete biliku. vam jl. kao i.g. p. mslal~e n8 stlel su j~stive i po iZIQ~1111i'1l zutjtit Ij5tll!iil1<!.Cine.upite SamQ onQJ. e Sflrna vina cesto sadrzavaju do 20 .: • Vinogmdi kuji tla .lJkvarljivi.iJa d0~\H:lla"a b.1. Ako bez o.e biste brall one oneil'iscene pllnovlma ko]i rustu sarnonlkll vlnu navcde popis sastojaka pa neorganski pro. clrne cere sprijeciti raslpnost.r. Problerni s ponasanjem u diece.o n.. U jesen pobenre sto viSe voca i orasastihplodcvu na poljlma.pakiranje He Sl11iJeSli:.nemoj~ep01~r. Ipak.J. oclrz'lvaju r<lv[loteiu Sai<. uvijek p rovl~rite sa·.iodova • Kml. Kernlkall]e 0CL1V:ili. mahunarke. uvoae se iz onih drzava koje ih JQS Konzerve zulemljene lako je (Kouzerve jel" irnaju rub ua vrhu i na dnu re spo] sa strane s udubljenjirna.PAKIRANJE HRANE Premda posto]e zakonske odredbe 0 tome kako . II • SacinlLe pOpis za kupn ju te ga nadopunjavajte s priiateljem P LAS TIC N 0 Pakhanja nekoliko pA K I RAN J E rnolekule 1I rreklm vrstama plastlke mogu uti u posljedice za gorivosmarjlt kao i one6scenje cere napola.aGije.truci1Jakom. i pnc>ut1'a:va luetanje pJ:oi. Zaposlite cijelu plastike u hranu. pretresite sadrza] u staklenku s od plastlke mogu otpustatl slojeva plastike. kad osranet« bez zarnrzivac. • Neke vrsre lake pokvarljrve hrane popur kruha.moze dovesti do neuroloskih ostecen]a..:ijek prc1vjerile treba li. bolje [e kolilm. brasna mOlete kupovatl u veCim kolidriama. zellmo hrane jos uvijck • Kupujte vece kolicine pmtN()da koji nisu lako p.l[lskl viHogmClarslvo je orgaJlski ra.:nislilt! odlazite lome cia u kupn]u . brasno j zrnje.a~.dodaraka pobQljsavanje udriSil vino od organski 1I je organoid pivo.mkiranja.titl zdravlju ni urlecatl na kukvocu hrane.:rii.Q . sto. okolisa. i neorgun s ki prolzved ella villa 1 SAMONIKLO BILJE Samouiklo bil]e mozere skupljatl tijekOm cljele godinc II njegovu prlrodnom stanistu te tako nujbolje Iskorisriti vodic piva mogu s. nisu suborn rnjestu i umotani u piastlku. PMJe nego 5tO p~jedete (qka ib je' p refl.je za okllsa. 510 rnozete sakupljau u prlrodi.. stu je test sluca] s hranorn za rutkrovalnu pecnlcu . Neb stQ .ldr:lav:nl viSe VIsta dodataka i zagadlvaca. poklopcern. povezuiu se sa pusuuioscu olovs u hrani. agorova hrana i:esto se paklra (Ilbfldj kako bi vodenje tragova plasuke hrani nisu puznate.. toaletni papi. clIvajte koje mczete xupitl izravno 00 dobavljaca.blUp. hranu dok se grije. MIMe.p~nati neku sall1onlklll. prepoznati zalemijeni LIZ 23.

Osoovne Sl1: nego sto pocnete saditi. V RH A.:(. 0 pravorn. o > N "". 15). kojem. prekrijte pokrovom lisCa..koristite (vid] str. moral cere je pobo. pritLrzaV:i.je IljO!lllJja. ze le nasa lata vrtu za uzgoj svjezega savjeta.t<lJ . ~. najbolje je rano posijati II Ionce pod rravu.je vlaznoga SUJEDNA Aka ~Izgaji!le SAPNJA bllJke kaje IJfZQ i kb. Kalco bistc Porrudite se da unate 1I • Pomocu posebnoga pribora vrstu zerulje (vldl Izvore).krumpir i Iuk i voce . Ii\I·O:d~a ·m Ifa.« « :r: <C z: "" UZGOJITESAMI Ne morate bitiiskusni vrtlari kako biste uzgojili vlastito organsko voCe i povrte. . Pridrzavajte se uputa 11[1 paktran]u: ako hiljku zasadite prcrano. dobro vocai Grasak ce se pc njati LIZ i.ciko(ija IiIGbke emfivija grasal( tlkYiGe J.je vrste s!l's'e'dobrIl Tnko (fete . pocnite u jesen. tako SIO ('eLc je posuti tako cia vase blljke ne budu bude spremna sljedecega • potrebno mozc usporitl njihov rnjesto koje je • Najbol]e je aim je zemlja tamna i rahla harem toliko cia mozete kopati Jopatorn.eti.u mjcstu 1[ bundev.U'i.~e godlna zaredom. N gil. sjerne rnozda nece proklijatl. na dubinl od 20 GID. N i K dh. a 0110 najbolji jelv.hranjivu. • Odaberire to visoka stabla.sel'l!. • Kako biste procistill zemlju. ievbdlli Sij.niranjeon0"ga plfsaditi lbtlev(. . oego goojivQ.nfln~~'1 J]aru:rit~ g!IOl:lliini. povrce ne uspijeva u kiselo] zemlji. Neke biljke.salata prutove barnbusa i (vjetatl lijepirn cvjetitim~. IEDNOSTiWNQ PENjACICE gra~ak ZA .a aiQok. bacvu u kojo] cere sku pljati kisnicu .ima[l ·stHlr. . dveja puna 'kolica na ~:VHkih 10 eervonub metara. wooffeTalio .gl':]~a. Karisn6.aa sarno dlo novca koji bi vam trebao za kupljene prolzvede -·a nista nije tako ukusno. teska.tijensjwga pov~·ca p01t~lt lmmjivih JTI.ultJ mo2eie in. IHJja vf5fei • Kako biste sprijecil! rasr korova prije sadnje. i svedska korijcnsko povrce .organlzlrate svoj povrtnlak. . tako d.j~Lbl. a zatim presadlti Povrcc 1(J!.dnako prlvtacno kaol cvjetna gredica. aka je proljet'a mnogo SIJANJ E I SAD NJA mozete uzgajati Iz sjemena Hi od rnladlh biljaka ko]e mozete kupiti LL vrtnim centrima iii nuruciti putcm kataloga. burrdeva ·IUjPli5 lishatl I~elj -usred Ij!'. zdravu utoliko sto fete znati da nije kemijsld obradena. rikvice.lja ostane u ruparna.mdiyt. porlluk prokullce slatki kukuruz: rajcice rnahune rotkvlce spinat doburprirod.'L't1 1·u J.ara dobra i5u~cena.asaqite u pr~)ljei!e.e gredice loa uzg9j f)OVol. 5ljedeci popis moze yam pomoei da. sa lata .~ltti s\ljd~eg(l povrca. ~6Jelije.P.ka sprijec.. .k. a uredan povrtnlak moze izgledati je. kisela. u hladnu ili mokru zemlju.j.proljece zernl]u.lzgpj l<:o.t krastavci mahune ZA MALE VRTOVE rnlada mrklta.l zemlja za sadnju (villi dol]e): je vode.a ~Ul)va .lj iii shlboj zemlji gaCinil.)"GLlzemJje. a ka~J~\~cl. mozeieje luznatijom krecn jakom. Stogll je gno)lvo' ad lI~ca IZlltsno za'l.euzgajati lstu porodicu biljaka kupusnjace repa...O I E PO V RC E U Z G A! A T I.R 5 KID.juCi se ~ljedecih 08UnCal10 • Oduberite mjesto 1I uciniri posrlgli najbolje rezultare.&c :d. OSiJ1l toga. novi povrsinsxl PRIPREMA ZEMLJE Koju god vrsru zemhe je u [esen i .ati~ aka'aai.£3).ina. Aka je zernlja prisrup slavini vrtu iii ~ jOs bolje .sto aete' za ~la. ko]e ne zasjenjuju sjeni rast.mod sJlede~e g~clJne.OSL po povrslnl LI uzgoju.'upe s[a vite Dt:ga~~sld kO!UPO.hll' • Na leM"o ob. oel zernlju crnorn vreoom za smece ili za¥itnirn Stavire ill posplte Ilame_tqika i bpleMi od otpada kuci ·(vidL luje~ttl. Nahranltc potpuno odstajalim stajskiru guojivom te prije- ZAMJENA BIUAI<A 'i:l<[rnjena biljak» kljqcna je C'lFganskome LI hranjivim rvarima r:azliEitirn porodicama porodice bilja.r:je bogafiJ tete je~ti u jl.!. lmate zdravu i hr1!!lJ!vu hrCJI:!U koju . re zadovoljlti na [ednome petrebe za ka.!e Ijj. mozete uzgolitl svjezu sezonsku hranu.iL cete pojavu kupus.a rnladi luk radie i rotkvke ze Ie nil. Zumjenom bHj11.rn.zelenu ~~atu iii pJ(\)ljetAi i.otlic .ka na istomu mjestu vi.u iStlj>j'se~. usitnite je vilarnu cia se provjetri . a koje n:isu: iskustva :v:lastit0 mstt1.elena .l?ilSurJJ. Uz nekollko osnovnih uputa.t~ (iere Ijeti.oJll.kao svjeze ubrano poyrce.votinJsli:og~1 pGdl'ij)lltla. osjetljive mlade biljke moze osteritl kasni mraz. - Sjeme mrkve sije se izravno u zernlju: ~spiieva u pjeskcivitoni tlu.F!(\'e j razv:He.!toaza 'lliJJ. lnIl. prokulica te rnahunarke gmh. popur tlkvica.d.d dohro zakorijenl.l.eVriiJ(. Gl. Da bi raslo. d ka. • U zemlju.I'h:l1jel'k:ej ono ilro. 82o.BOGATA TL6 U BtjiGOI SJENI (~ijati m -I ODABIR MJESTA Kako biste postigli uspjesne rezultatc razrnislite povrca. sta vile stajski kompost gno] il i kl:JnlJ. ali iZQjega~oJte ~ biste pqboJjsal1 rv.ko"Jjiste se polJsietili k:atla Yam' debra u§jJijeyajl1·tBgtlje srr.". povrcu zasticeno piovjerlte i nije izlozeno vjetru.jsatii tako sto cere na nju staviti nekoliko komposra slojeva organskoga kako bi se stvorio slo]. Nace10 je - riikada lJ.i pocupalte korov: irnali. .sl kak0 Poriluku odg(!v. iits ~~sa. hilja.e luk rnladl luk rriahune raj~[ae sp. pricekajte dok dobro ne pripremrte ze..lcti:Goke bun deve i tikvi(e . J:l9-jlli~Lnie aWI[mt.na ~rJtilier . p « AkQ organskl u?gajate vlastlto povrce.j tFi )\Jta ZlIl'(!lQ0!n. Na malomu prostoru mogu se uzgojiti iznenaduiuce kolitine.~ 'N K. povrce zahtijeva .l.tl :wli. ~i. tlkla i rep.krurnplr.dobivate lzravno.. • Go@ji:vo ad JiSC:~ lma J1)31.

primjerice.slite da~ke.d<l\i. namlrnlce radlle oomrznvalte U hladnjaku. Za ¢jMenje PO.1.m. prije oego ~IO pocnere pripremati • Operite voce i povrce iIi ga prije up uebe izribajte pod .. hladnjak stvaraju soli. kaxo bi not kojima pripremate sve vrste hrane.nll1nozavnie lIniiilili sietne bakteri]e. uzrokujuci uznemirenost mulnine i glavobolle. 0lWV<lllj<l db Ilru(s kiseline.lztJeimerovom senilnoscu i porernetenom irarJja k(. ruke. na njima se pribor u prasina. 60-61).1oCi osran.lIlOIll ad i'l.)1imna je znacelljll zara:ta kOje se 11lOguprenifet.!n postojecih ie kuplte kako biste spr. mogu II mz1l6te u sudoperu SPREMANj E U HLADNJAK • Odrzavajte hladnjak ua ua -18 Kat! temperaturi od oko 4stupnja Celzilevlh. postoji mnogo prirodnih priprernu hrane. sve dok nc lscure njegovi sokovi (ako niste slgurru.)l1.uglavnol11 Jt: ler we.iScenjaj krpe posuda.lbi 1I Te soli povezuju bolesGu. • Ako mozete. Odriavanje hrane gumene rukavice kako lodavanjern gnojiva.n\jske aluminijskome do kemijske ie\jezne. vi.l lTI0ie dQgodili j s a ostecene.brisite Cisrim ubrusorn bl~lflU. i stolova. utrljalte u njih izrezani limun i miris ce nestati. uranj? u otr01lne za rezanje ad povr6~ 'i vo(a.1ln01':mimu f0HTu. • Osta. Nehrdaju~i ka[(cl biste cellk moze otpu6tati sprijeCili aneci. • Redovito cisrite pecni zamrzivac (vieli str..u Istr)ja. Kalm blste spri]eclll r. namimi. KUHANjE CISTA KUHINJA Cista I urcdna kuhinja niJe same pozcljna zbog zdravl]a. I~adse posudu. .um.Ui k<. a 1I kantu za oku . s krastavcima. To se odnosi i na podgrijavanje • Uvijek dobro skuhajte bakterila. -ija se bakterijska aktivnosr (ali hladnjaku.em C:. pridrzuvajte se slj deeth [ednostavnih uputa.le imate tekucorn vodom. IJ i izbjeci zdravstvene tegobe Bakterliama se mogu zarazltl zeluca.g1. korislite Za clodatJ~LJ raZJlC"t<'laslte' n0l"malno. ostataka mesa. kao i fini sirevi.e 1'111 .1I se i stednjak. Kako histe se pobrinull za osnovnu higijenu II kuhinji.n. Proces.il. • Oslobodite se muha i drugih kukaca u kuhinji (vidi SI:r. hranu I ib sto ci$c'<l. izoUra se aluminij. I a LI njltm nemojte treba ostaviti da dozrije. osnovne cistoce. Bacajt ga onollko cesto koliko je poirebno.i otvoreuirna kako ne bi lzlazio hladun zruk. f!be. vino 1 murmelade. • Uvijek ruke pcrite toplorn i s~pllnom vodom • Ako mozet«. 8VOj. " zamrzivac siupnjeva Celzijevih. meso. povrca i r dsrv0 (vi LJ limllOJ11 Illoze dod ako tij [com l. Cisrite racine povrsine podrucja kuhinji dok kuhate.vrsilla . 1I pripremi Kuhinja je srediste svakoga dorna. lznimka je voce. j izlozene utjecaju kisellna. PQPut onih koje sadrZe raji'iice. ribe.c z· "" :c o N < PRIPREMANJE Osim odriavanja i razumnih savjeta za higijensku stvorlti zdravoekrufenje povezane S oneci5cenjem. • Drzite kucne Ijubimce podal]e od radnih povrsina onec. • Redovno bacajte smece iz kuhlnje. I anodlrane u vezi s hranorn.tnje primjerene Cistoee u postupanju OdLlavanje S • Nakon upoirebe dobra rezanje me.ite.t Uop • ltije Ostavite case I<ojeste opraU . Drzite kuhlnjski • Oslobodne nakon i:'iscenja Kad drvene radne povrsine pocnu poprimati iak rnlris po hrani. i da usredlre energi]«.'ol.1<11<1 StQ st!. u su najrnanje nl mlijecue bakteri]a.ite limuna. Steknlte ce vam to meta Ie poput kroma iii nlkla.ko.::. sokove.ulno d~ se oSUse ne i'i. 1I sprjecav<l. • U perillci se posude bolje opere i dezlnficira. hladnjaka stuklenke Urnjesto raga..tl<e lll·~llle odmah. sprernajte 1I vrata • Koristlte razlicite krpe oiste spriieclll prenosenle svrhe kako Z.Ila v:Lku o(hzavauja postatl ci ·t:oGej I us. <:lst. korisrlte tempemturl i onollko dugo [0 tcrmomerar ill kuhajr prerna uputama Iz ncke dobre kuharice). proljev. plastificirane tave ne blste trebali korlstitl nami~nlce oneilisl!uju molekulama plpstike. To j& hlglj~Ji5kl prihvatljivije~ nego b~i5anje. nernojte ih dugo cirZal. ".'t'enosl br. -3).stoj krp!.Z<I POSTUPANJE S HRANOM Od.ijeciJi razrnnozavanje rucnoga pranja.e I rirocino SlL S2 . sudoper samo za one poslove zaraziti hranu.i1Tl halcrertpuna lTlogLJ a ubrusi za tave. HRANE kuhinje PRJ PREME • Ako na rukama ko["lsli. Il. neso na sobno] temperaturi. ko]e i kole se otapaju malim kolicinarna.sa. • Zamrzavajte Vrata hladnjaka hladni <I( hranu brzo. koji su siGURNO KUHANJE: LON C I I TAV E Korlstlte posude od stakla i pod ne terakote te uklonlte emajlirane allJl1'Ii.oll1 ana RASCISCAVANJE oui. biste smjdi korlsutl za Ci:lcenje kuhlnjsklh kuhinjske krpe su za brisanje povrsina. Takoder je ekonomicnije pr:i potrosnji vode ad narnlmlce kuhaiu u raakclle pri kbjoj aluminijske kad su hladnjak ('i. odnosno II i umjetnlh narnirnice (islom i svjezom na prirodan nadn od iznimna je znacenia.H.m t ·IUfl ~f'<ltlIri . pogotovo ako je uzgojeno pestlckla srnrznute > -c « 1>0 ogrebOliJl(. • Izbjeguvajte nakuplja otvorene police.tadOlll IaS). obradlie nernojte ih odrnrzavati da rizik od razmnozavanja i dobro ih postupku odmrzavanja srnanjite bakterija. nameLnici koji ostanu u kuci. I ZAMRZAVANjE proizvode.I orvorene ladicarna i onuaricirna. vee omogucava i ugodnije okruzen]e u kojemu cere uzivati kuhatl. lime cete bislC sprij cili hal ierije iz rane cia uc dodu u hranu. pOy.cl!!)m.fOrdinacijdm pokreta u vezi s. le~lw. a katkad i akutna oboljen]a. dolazl oivarate vrata hladnjuka._. • Svjehl hranu biste trebali spremitl LI prcnositi bolesti. Z1Ulll"z.l1ju i~tOce logimo.. se s cuvau Ili meso smeoe pospire malo sode bikarbone cia uklonne mirise.ro kotlsl. jJJ"i I1lilga kru illpira j]j sigumost. kuhajte namunice koliko je na oStoviso] pouebno kuko blste hrane. .ca I OSTACI HRANE .

. J~emikal!j~l.« z I « . mesa. koji moze dospjeu u hranu. pripremanju Na pripremanje hrane otpada do 10 posto btste skrntlli vnjerne kuhanja ustedjeli suu]u.il11. prirodnorn hranorn pa ih a ue oel plastike.nergije jesL kuil. re rako ~1m0gud:Gi hl'adniakw nako)1 ~ogQ r. 01110(.wllU\. kao i savjeti 0 neskodljivu koristenju plasticnih pakiranja .i'!l kUMat fe ·sl' Ij~e i ustedjet Eete ener&jju. a ne plasticnun poklopclma.a ad 1lla. i oblik.jakLi 1I krutkun vremenskim rnzdobljima je najstedlj.ll1je • Sirova luana za pripremu zahrijevanilcakvu energiju. Zdravo je jest! slrovu: hranu. voda. Plastkna paklranla uvela su revoludju u paldranje i cuvanje STEDLJIVO KUHANJE hrane. neskodljivost.1 energi] ui najbolje moguce zumrzavt. pripremanje [e a sprjeeava se kvaren]e. koji irnuju . je I. ldravo hrane. plastliinu foli)u j~r vQsta)1i p~pir ne S'a. koristite izlczenost je z." IlC sadrze DEBA.ek·i). SliJede s. W Iilad. meda i kiselih krasravaca svih veliclna. trose man]e struje.s n.(Bm 0S1!ai1. ai:'itl:' B melle.led ne dko 4 do 5 sati. Neka plasticna paldranja sacll'ze plastlcnu tvar cl.e « > « Cl1: N GUVAI~J I:.. .lbilml otmvnin) tamrzi\(a~u nam.llnoci~C'ellja nemolrc koristiti cdct: odjednorn mleseeno.ojte hrane razvijati dobre navlke. U peen ici priprcmajte NADOMJESCI .iJ. Kad f'le$J:<lfl~ cstn"je.J os uvijek se ZA PLASTIKU su neskodljlvost polikarbonata pHldtal1je namimica. potrazite OJIU vrstu koja una ventllator ill konvekciju [cr trotH za trecinu m:mje struje od srandardnih pecntca.o~e p. Knhanje ua ~tedrl.jJl.. LJ cuvanje narulrnlca.~l ncgo pecnlcl.II1C!lZeteuSledJetl plin (fete ga ugasiti prije mnogo stru]e prerndu [e NESI(ODLJ IVA RJESENJA • Umjesto plasnculh pOSL!dH.rzh'lll' u hladu ee rnanjestru [e.irniae C!l lJiti' zarnr.k.i-(2-etilheki~1)adipat. Pakiranja za cuvan]e hrane na kojimapise "polietilen. 0(li108110 DEI-lA.Z~unrz. rlbe i piletine radije umotajte u voS\'ani paljir.rn. nelW u.LIlW'J:ucama.iviji mLClll kuhanja. (~Ijcica koristire pravu velicinu . ill Poklopite energetski naIi:I. trui~.a y'~sokim rempemru.! koiima !8 Hrana iz mikrovalne karnenac jer u loncirna vise vremena brzo [e gotova ne lras) se SLI tlHshige kamenca pouebno cia PIOVIi.3j\1Q[edima.itc lonce i rave kako i udnkovito.I~lcenJiJI1t1LI sto rntkrovalno] pecnici j(15 uvilek upunu. plastlcne tvarl u neklrn paldranjima sto dovodi. qblH. rako sto nego salate su zdrav obrok. poput kuhanja i pecenla.iJq:ovalne pecnice umotanu u plastjCnll foliju. z. iJj U<l barem l1e bude u dodiru dulje vrijerne. po mogucno&ti iri_~ml]].niill o!rq'!l. prernda I I' srernosr jos i$trnzuje. • Aka na namirnicc sravljate p!astiCni potrudite se da pJaslika ne dode u iZravnl uocH. poput se njegov:t ili pecenjem slra i mesa. • NajuClnkoviUji n>lcin lIStede e. gljiva.I~Jeti 0 kad ill redoviro odmrzavamn. h. uli mogucnost 5.. jagod~'.ij. iii garazi mesa na rosli lill tro.tl hranu Iz tople vode jos neko vrijerne. posebno 1I. • Na elcktrlcnom ~tednjakll ukupnih energetskih troskova pa [e razumno u sezonsklh proizvoda. udjela vode gube alms ploca j1J prejak plin uose vise energie.aI1l1 dok SVJeiB povrce li:l'ez~nR rla' lijepe traki~e A(lii"". Ipak.tte kQrisLenje izolaclju te. ne na pari u posebnu petinicc.LZbjegavaji~e manu za In.e. staklenke.mje svjdih namirnica.QPut's1ra.ivaCi pdklopac sro vise koie s gornie suane SLI loga odjed nom kako biste smanjili kolicinu -norate priprernati • Pecenjern trugiL przenjem se J1lJlogo man]e raspravl]a 0 djclovanju plastikc na koji se kortsu za !:}lwllomicnlji od oriih s bolje rude narnirnica zasebrro. kaka biste ~plijee:ili oneci$cav:mje.g U InQ2e Olopj[j Hi izgllbirJ kulla.i.ajdulje dill! d~n~ )adan dar ako Ie nap(j)la pun.[l1a cia do~pljl) lJ.r~l. I KU HAI~J I:. Svi zainrzivaci ZW. kUl1ja. sacuvajre zu njezino Kaf1 Ilestall. zbog plo. kOja. mlijeke. energije.':li.dravlju. nerr. ~ihi[J. Na taj nacin lstovremeno i bJZO mozete 'I'akoder.. kao i cLivanje u cel si..l. do p. re da uesvjesno probavljuti molekule plastike.ce za kuhanje vi~okog». a time se ustedi U pDtrosnji energenata • 011U s visoklm udjelom masti. Cinjentca jest da plastika nlOze hranu. N'ESTA N AK 51 fluJ ~ • U nekim proda vaonicama nude vrecice od celofana. a II Americkome urcdu za hranu i Iijekove porvrdlli nekim korisuim nadomjescima za ('\lv.! .imicasl"ecl. takoder.lIw l1e narnlrnlce o5tafi h. . veclh kolicir1..itanja 0 l{ad kupujete pecnicu. OViSRO"O s0~rroj temperatuti. Pecntce ko]e se ciste same unalu dodatnu • Kuhanjern omoguc'av.ra. ili pllnskom . to ne jamci njihovu mozemo vrarhna. Plastil<a $e se o.mbllti ribu i povrce.prevelika ~I koro) irna rikvica. LJ . U punorne 5 priprernanje. Moguce je da DEHA djeluje na rad h01"111011a i narusa va zdravlje. Namirnlce su svjezije dulje vrijeme jer plasticna pakiranja prijeee kisiku da dade do namirnica i na taj naein mogu dospjetl u hranu.l1. one s hmna kuhana jcr ce para Izlazlti Cuvajte staklenke od munuelade.znllte r). pier:aCtli sve Iiln0 !it0' !. lp(l.1a iii pakir~uljl1WI nisu s!:. di'lite vraW·?:. kad se zamrznu. j Ukionite s njega I. d05pji. Ipak. • . • Korisdre Ionac s automatskun gasenjenL loncima koji su jedan nu drugorne.

su . 116 prava te utjecaja na okolls. apsorbirati a takoder modificirane primjenom nakupljaju Nekl od tih sastojaka izravno u krvotok mogu se dugotrajnom kroz kozu te se tada u tijelu. 119 zasniva se na naftnim blljnlm uljima koja su izbijeljena Sve viSe je dokaza 0 tome kako redovita rnoze izazvati ozbiljne primjena tih proizvoda zd ravstvene tegobe.sve vise . Vise od 99 posto ulia koja se koriste u kozrnetid derivatima iii na kemijski i namirisana.ega tijela str. Prirodnl lIJekovi za koZu str." cesto 'Zakonski uvjet da neki proizvod cahtijeva da proizvod sadrz! barem jedan posto sastojaka iz prirodnih u Klema za stopala str.tavnl nadni kako pripremiti prirod nih sastojaka. za osobnu higijenu. i . Sastojci su cesto ispisani sitnim slovima Iii cak navedeni tako da ih ne rnozete procitati bas pakiranju prije nego sto kupite proizvod. se Vedna kozrnetickih rnoze sadrzavatt sredstava sadrf i geneticki i konzervanse.123 izvora.000 tona kemikalija.organskih kozmetiku problema i Kad kupujemo sve smo svjesniji sa zdravljem.OSOBNA NJEGA Proizvodi za osobn u njegu na bazi prirodnih sastojaka proizvode zivotinjsklh cine sve vecl dio trzista. sastojke. trzistu. na svoje tijelo. PROIZVODNJA lndustriia iskoristi dodatke ljepote je veliki biznis i svake godine u proizvodnji 100. Poput anlsa i eukal1ptlisa. za odrzavan]e ljepote: ako No ne morate kupovati sve proizvode ~elite bitl sigurni u one sto nanosite j~~hos. dugorocna izlucenirn i preradenim cime gube vitamine. PRIRODNA LJEPOTA bude etlketlran kao "prirodni. postoje dornate proizvocle od cistih i lObne paste od prirodnih sastolaka. N. dostupne Oil.

nekim se Z. purferulma).C.slIsili. i kao buduci da Sf.rlll1 pr9izvo~ mQra s.kancerogeu.ativi amonijaka cl.d£llti Njihova II Di.1ilk:. . veCina [e samo djelomicno lstrazena. AHA! BHA kiseline i beraPERSULFATJ Persullati U ud m. S~ iz ov.1·1 R'[.e ruslranje. lin~lllJ. FORMALDEHID Zelena 3.siranje.ili ete-. II tomu proce5u blokiraju prirodnu sposobnost onemogueavajuci joj izhacivanje moze Izazvau suilenje otrova.. o [yr·ja.UlletiJ j ge.t¥~n.10 moze Provjerite sastojke sapuna p rije kupnie .ivijOm ml.flje lim. sredstvo nalazi sell te sredstvirna <'. koje prolzvodad zakonski smiju koristiti u svgjim proizvodima. ali kozmeUckmn lonolirw SLI suni:·anje.)ze i:l!3Zvati alGJ:gijske reakGiJI'l Lp0ve"~l.eVI ~'L ~ISl~e s P Vecina pr. tn~)&tll ·lzaZyatl r~retl1e ) . lpak. jJounlHzujuCJl ulja iz k.Pll\ e.odianlill. dezodoranse. Iil:jeQa~to sr~I:i. prije nego sto dospiju na trZiSte. peuolat (tukoder poznat 1(. gel. kel1)ijsh (wlazh/a. I. Propilen pasta.! :Ivilii! s~~_1"2.u k u D. Nadalje. PARABENI Melijparai'1en .11w za • ~'!n5pj~lfano' J!lrt(Q~.'. je L1~ aditive 23-cliol f uijal'Uz kcr ze rvense.: U M II . nacir.irodnih .4) i'<II'afegileIJl. .1i zubnlh raznim za suncanje: stanlca Irizera uiogu 1110gu bjti vezani n~.Prije uporabe rakvoga proizvoda provjerlte naljepnicu.j.'lzujuCa u svim no snii]u se .pasta za zube ne sadrl'J sodium lamll sulfa!.neralnlb ul]a)..S.rgijske Qtekline . D&C Crvena 33 i FD&C Zut<t 5 i 6.tV:A ZARG 0N'A • "'Prjrodno' definiGiju.0 zelatina rak ked iitakora. P A13A.koristif Z~l l'arabcmi EU kozu za SY.. popisule zabranjene kernikaUje. kroz kozu i sluznlcu. DMDM jli Q uaterniurn-l S. od 3000 registriranih kemikalija. izazvatl ale.NQtlN PHrodn.:. Europska unija zabraniuje upotrebu vise od 700 sastojaka.:ne mogu apsorbirati disau]a koze.tl!me .. i J. TE.estitna prostate ~lbnomJalno~LiJIIa u spernu.'1.CIITANJ E NALJ EPN leA Industrija kozmetike i toaletnih potrepstlna regulirana Je sarno djelomice.tdOm uesto Sf! oneci. kremama [C).)vJ. :?is 6.ov.s(e. nego ostaju n~ povrsini. metil. Koristi s.l1jskoga profesionalnu izbjel. ali sumoja se da ubrzavaju propadao]e te 5rnm~jlliLI debljinl.pozuilU kao kozmeuckt sastoja k ier se veie bromo-z-niuopropan. pOpllt oktil Inetoksi(. triela[loJamin mQnoetanolamin pjenanm.m.i clield. Persulfatl vrsrarna kozu. Il!IDpn"I~<tjll p~!\lezatli 5 flekslbilnoga sloja 1.lzvnl! alergiJe. losion:iIml za ti)6. Petrolat starenje koze glikol samponuna osnova lL protiv penni krernama izbjeljil'>lcima nekim odmasci vacima za rnotore grubo pranje.lrl:la za Slaho su istrazene.ICi LI kernijsklm osteriri krvna zrncu i kostanu Rui rnoze izazvati alergijskc reakciie. ~unceve zrske.sNokoj~ l1adr(liUj~ slJlZI1L1 enibl'i\nu_ m P·D hiil{)linQ81 OiIkn:~.ktelue.A & stoJa koze.l v<l. Koriste i odazivaCi LI t. kreme za suncanje i sam pone.tikEiti. propil-. boJ. Poznaro alkohol (kosisti nadrazuje olovkuma kozrnetici..cje "Line. LU.ulja i vade te djeluju stt. K. • .criv.:(ja je tu.S·.astojke. te urnjetne boje su moguci . NATRIJEV Taj deterdzent u kozmetlci.m. ¢0put ra2inin h"liri.t.oze. no bez obzira na :t:Uogu se n:)('i doslovno pospjesivanje upijajudih te kao omeksavaci koze.mo. masla€'a ~d Ji::ilIMOYCa.i (.Xllneralna 1".s·a. osipe vezivanje . se koriste hLO sredstva za kosu te kod LIZ se astmu.lirasna !Sjemei"I<"8·pilmuka~ KEMIKALIJE KOJE TREBA IZBJEGAVATI Sljedece sasrojke. zubne paste.Q WQstp razvo] bakteri]a.entj. N·J E koji produljuju nerna trajHnja prolzvoda tesprjecavaju nu baz.n i z na n5.nolalll.i Sll ·p. P(). ArnerIi:ki zakonl nalaau da sastojd.a bi bi0.3 srva ranje ~ubpi. i temeljnih.ivaca.! l\1.rJn~L. koji se mogu 1lad u proizvodirna za odrzavmljc Ijepote. GC l<:ul<ii.d<lnje kose te ostecenje DEA. dok INCI (Medunarodna nomenklatura kozmetickih sastojaka).v.Jrl:izn~)ga.pl1:1a Sli lJI.!J. i sredsra va za pranje Z8 krerna.1j.1 su Ali'a-hiclrohi Dvlaliv. cimekOlu cine osjellj.MInN 11'.! kemikalija.e $'.im).e[<l. te nek. proillvC(Jdnjl1 Grne ~Qie Z1I kOSl. R 1. oeljLl.OjStilV8 e. Puznar.'0rga!)lskW je j~diha Para Lit! n i nokte i maskarama. Nije gil lako gn. poboljsavan]« ovlazivaca Benzil Srnatra sc da taj kouzeivuns rnoze ostetlti razvoj stanica te izazvati rak. J).lci korlsre Be u proizvodirnukoji Jormuldeluda hidroksi kiscllnc korisre se two u krcmama za kOZlI. te veCJ1.:inootemnJcI.ao cleterdz.i vade 4<1Qnoda·vfl U.1 tosi'Qnl RUche: iuade ne sadrze s(etne sintetl<!ke s. Maze op. KATON kortzervanstrna.m pastama I de~odonlJ}sillla.0<lle[j~il1l porrepsrinama. B@klm vfstama taka.om" jedi:liJl~o ji<! neo'drel'len poJp.ivaq pe~litj(Ji.'\. kc~m\ln<l LC'reF. Svedska ijapan zabranll: upo. s.ltL .a ureu.Z:.ll"Ia Z~L MEA i sad.·u. i preuranjcno sredsrvima za ei':ll'enje· izazvati osip na lm?jj. esuogene te su rakorn dojke i iestisa.rnrrogi sadrze urnjetne rnir'se. takcder kemijskim cete ga naci u antifrizu. "hidrurizlraju'' koiu. ali ne i dovrsenl kozmeficld proizvodi. NAFTNI Proizvodi DERIVATI na bazi naftnlh derivata cesro se korisre u ulja. l\okLijll. treba izbjegavati ili koristiti sumo povremeno . lanollna. samponima.l1lq. ('!ilj! se kOl'#iti tl. Korlst! se za proizvodnju ruku.i ornekSiv<Lc. parafin.Iwnzervansi deriv'IW DBP i propilpmaben IW bazi I DEP i dietilltalat su su Dlbuulftalat naftnlh rok otrovne kernikalije koje izazlvaju alergljske reakciie te uzroku'u poremecaie kod zametaka stakora.Pozoati 1e ubczati stbrenJe kaze.Ceslje sastojak sc koristi cia izaziva se 11 dlazolidinll hidautoin SUmptlli.5 raznirn II kupkama. moraju biti ispitani na neslwdljivost. te i. zakonske odredbe (I naljepnir::ama nlsu ustanovljene na opeol razini i ne prirnlenjulu 51! na istl nadn na sve sapune. UMJETNE Poznate BOJE kao FJ)&C Playa 1.ma j ohil d.lovimaza fU.l.\.adr:i:avilti'S:?nlo:jetlaf'l prirpdnih sast0tak? s~edstv~l. i ~~finidji'l koja zaprav:o znaili j'bs.otome J.gu reakQije. ~aKon5ke ovlasfL svaki sastolak s prcfiksom Medutim.~2ivac ko2edQbLva.rebu SULFAT(SLS) i pjenusavo 1. I<EMI[SI<I JbZne kClllikaliJe UV FILTRI u krell1a.0g11 o:(1ecisli .1u. re rnogu sri. bcje i €131i' je kcrnijski otrov koji se n.h lIcvrsCivat:<l sampona i regenerarora za kosu.

K A L 1. TOKOFEROL gltcerll kokat. lyloze icelulir na pojacati podocnjake i nogarna. kokosa..oska. celear. b.lnw • Nemojre pusiti. Alaruoln illit!. Lilja baziranih san. na prirodnim prolzvodima ria naljepnicama cesto se navode tajuoviri sastojci poput kaprila Hi kapril trigliceridu. zatezire i time koze. Mnogi sasLOjGi koji se inace dobivaju hvotinja.i urnjereno ill trorn selnjuUllla U dobrim prodavaonicanra za njegu I zdravlie mofete nafi prirodne krcrne-za k02U bez mlrisa. a koza le najveel organ tijela·.i kaoKssorbar. lnd.za.icj birj naveclen Ie 5U d05t4pni oni sa sil5toi~iITIa IPOput PGelib). GLICERIN Dobiva se it ulj a i uiasti izvrsran je ovlativac vecinorn se dobiva j :!ivolil1j~kogi\ je podriicrlu. ernulgarora. irdSPtsjva:llj. Dobra prehrana. akna cesto su vezani LI dobtveni ad :Zivotinja.Jma pripremljene srnisla koristltl proizvode za oTgail. Pijle !11nQgQ flltrirane 99).~ . I. no rnoze-se dobiti i iz palrne i kokosa. U mnogim organskim tvarirna i unos preveliklh [er kozu liSav~{ protzvodlma za Ijepotu korlste se sarno prirodni pigmentl i konzervansi. STEARATNA Najcdce Sf! se srvaru u vode (vidi sir.skim snstojcima (vidl ~LL 90-91). Nekicd poddjetla.znatno cete poboljsati cirkulaciju Izvore). t':la j. Moze se dobitl i iz korijena . k.::: I V N I VO ~A v. opustnnjern i vjezbama disanja opustltl Ike i napuuiti krvotok kojoj ima pre vise ill Ioja. svjezemu U dehidrira. prlrodno mnoglm i omeksivac. Koristi se II Stearll alkohol dobiva se lz ukljuceni SL. 'l'akoc'lil<r. Takoder. li. JE LI PRIRODNO? Vecina nas j~ upoznat« s pnrodnlm sastojcima zu njegu poput bademova ulja.gaveza. Dodajte irn nekolik9' kapl etericnnga ulja. sred~[vo proLiv [nit-rob" I gljlvicl' U lwzmeric. Ljudski autisepticko cljelovan]e. betain i od kozmeuckim prolzvodima kokonudopropil za ublazavanje i omeksavanje je ucinkovit emulgator. kokornid DEA.~ga. Izgled koze.i ceUJni. NJEGA KOlE Oko 60 posto bila kajeg sredstva nanesenoga na kozu ce v POBOLJSAVANJE IZGLEDA KOlE ZIt prirodno zdrav ten ne mcrare proizvoda. iselille i.cinjene od sasroiaka. Medutim.grada kad god to' mozete.i k(!)JlzlOlryaflS. k iristttl obil]e vjei'bai sal/jete. 0 sapuna. 1 metabolizam • Radltevjezbe te poboljibti za lice. preuranjenostarenje • Izbjegavaite kollclna kofeina od prirodnih sastojaka.rniris.wa.kim pro. naltnim derivatlma jer mogu • Otldite 17. nahranit cO! kohl . poput • Pokusajtes medlractjom. Naspavajte ulja i. mogu biti :Zhiotinjskoga Hi lelstkom • Ne podcienjujte epusrajuc. P-RERAElEVINE za prirodnu sredstva za masti.~(Jt:i z . jednosravno slljedtresljedece '8 G 1P'1 se upltl. KISELINA dobiva iz ruasti ov« organlzam clni vise od 70 paste vade. Gliccrll ciscenjc se doblva iz glicerilla Ubh~.jeSk~ i Iuzine vodice. i Kakos je bogtu Izvor sastojaka njegu koze. j. kvalrtetno spavan]e ucinit ce cudaza Len bogata svjezil)l rnnogo vode. kOZlI.oJisri allmhol wdikala tijelu te alkohoL I( E IYl U ~."" <:D' W' z -c Z <l!l. no rnoze Sft NATRIJEV Konzervans BENZOAT koji se koristl proizvode iu potpuuost! crgansldh Nusproizvod dobiti i iz hiljaka.igli.:q)~ak'keH ~e [(b!'is!'! "a malill1 kohcjll<1J\l<l k\lo. proizvodc u kojlrml SL!sastojcl njih. od kokosa loja vidi drugu stranicu). slcbodnih pobpljihv<I koji se boil groGV LI koji se doblva i.1'icl. xernlkalije u zraku urbanth i. koje dolt se prlrodna ulja prlprernalu ad biljaka za • Vie1.D. cigure:e dehidriraju kOZLI i pOU.polrebnlill prirudnim hranjivim uljlma. no iz zivotinjskih U vade.dna je UjecL KOKOSA l3il. sto znael da Buduci na godinu u tijelo maze uti do 2 kg kemlkallia. nekih vitamina I mineraia. eke lltru 1)8 • Kupujte prirodna ALAN T 0 IN guanlna. anrioksidans. ITlO?G djel\1je kao pJ'iJ9dn.:: I. ~1:iiQaos".a.!1iJja v®de u 1 1l~jiJ. • Visak soli ce preoptereilti bubrege i moze dovesri do zadrzavanja rukama tekucine.IO D-lll£a tdkol'i:Jol.baiL~redovlto .iln. zivotinjskih ruasti. prolzvode od 11a mineralnih isusit! kozu.ivaiz 'rn!i\efalnih pigiTlen"'t~j et~FltIlJ!i tJlja. d@_b. ni umjetna gnojiVa (vidi . mogu se dobiti i od emulgator kapril/kaprilnl biljni Ll 0pcGOpqz.. za njegu koze u n~l. da je ueinal< mnogih kemikalija iii toaletnimproizvodima koJe se • Zdrava prehrana bogata • Izbjegavajte potrebnu previse alkohola krade - korlste u kozmetlddm nepoznat njegu koze Hi otrovan. .ce. orneksava i emulgiT'a. orneksava j hrani.)alJ~PfJ. kao nusproizvod proizvodnji stearat ill neke druge stoke.1E V SO R 8 AT Poznat .. Ze. pijenie voeem i povrcern..iljlw~ml. stanlcarna vlagu i izaziva .rstrljsklh poclrLlcla oneciscuju kozu i lijelo. Ttl spadaju i omeksivac tr.ipvodilmL slanje klllze.oat kae vitamin $. dan'. neki ne zeIe koristiti gliceriua biljnoga oplistajle misice obraza. cere poboli. na kozi poput LIZ nlsu koristeni ni pestlcldl zraku nekoliko puta tjednu ten. • lzbjegavajte redovltt i se.tegnutost • Porernecaji preliranu secera. konzervans i surbat:ne re cetllnoga alkohola i stea I'H tne kisellne te i111a S!iCl1\1 ulogu . kao i okoli~.l'LI nastaiun]e bora.jni glieerin je dosrupan.

Nanesile Illjesecu. • Za svakcdnevno zaum isperue • Organski leOZLI.~. <Iko Lrebate Jlavl~ziti lwzu. Prema iwu:Eival1.. S druge strane. Lezite na 10 pLI tile masku ga na kOZlI.l. to bogaro ulje dobivu se iz ovc]e VUJ1e i hrani kozu. NallesilL" g:l na suhu kohl ill stavlte ga u posudu. Isperitc je re vodicom falcon vlaznom spuzvicom na dan). str. NI A hladnjaka mozete iskoristiti niz sviezih. 1I Jstl.DOMACA SREDSTVA ZA NJEGU KOlE Kako biste nacinili prirodna i ucinkovira sred irva za odrzavan]e Ijeporc bez kemlkalija. 'Debit mekom. r . krernastLi dO~liltIl(!l. N~kon 10 do J 5 rnl nuta.C:lnj:l' dohru. izlaganje jakornu SlU1Cl1 povecava rizik od za • Ako je vasa koza vrlo suha. a zaurn ispcrite vodom. lijekClill ljetnih biste iznjegavati izhlganje lIjuU:o ~Lll1eU iZl'1. Nanesite je na lice na 10 do 15 mlnuta. Zaiim je obriSite ja. lstrazivanjima je dokazuno kuko zene koje zive U vasu kozu. i4 Sma po~JijepoJ. para oeisti vase Ike. izbjegayajle 1I 1. mekom i gipkom. I'ronliie~ajte s medom I docalte ocat. 1. avokada iii cak blugo maslinovo dvapui • Organski oeat od jabuke.l1e.lU koze. • Ljudi svijetle puti.e LI lllad~1. Namocite niorne pamucni podrucje do 15 minuta. Neke kreme za suncanje sa<u-lc keuiikalije ko]e oponasa]u uclnak estrogcna tc su prouzrocile poteskoce u razvo]u stakora podvrgnutih ispitivanju. jastucic UUOIn ~astitite odjecu i sveztre kosu rep cia vall) ne prekrtva Nanesite ocut oel [abuke lice. osobiio u zr loj lobi.ene tjednu.jepi omcksavajuci ovlazivlIc • Kupite pro lavaonlcl s prirodnlrn za kOZLI. JE: o rn.anjenn iz.iV:lnje Ij pole. . kohl Daju da je orneksate i'in. '. i:!:bjeg~1vajte oko ociju. Taj LN filter ori%anoJ Iwji s prirocil1o u l1\t.1I 2 zli pl.rir J' SlIIJ.legnile te pLlstlte nje!.jilml glhia ce se stvrdnuti.POtl'aZile proiz.ite I~i nanesue i osjetljivu navlazite. I r0izvod111l1l Z'd Ooday. kose i. k~ld rJllija . nan'.gari Ourt!Z. Tnkeder (vidl Izvore). je sun djeiC!lga Ik. 1I1je i nanesue na lice jeclanput iii ul]a LI suncanim klimatsklm podrucjima podrucjlrna. neobradcni orgnnski lanolin sredstvlma j·dll1m gl~(kll.Jtinj~ll'\l<\ dug ll11jOO glin' s dovolin fil~rirarte v0de i glinll pI k0 gen rlrajLl I u'.. dvaput u tjednu. dan). imaju 30 do dok SLl :t.astii'J10m.clqnijeti sturen]u koze. i .h Z8 kozu. II jednakom kupiti Isperire toplom vodom re na lice nanesite ruzine vodice kako bi vaSa koza bib meka i koji mozele cere prel. nego zene ko]e vole biti na SUllCU.ill? I'd]' dni pon koji s. sumo bazalnth stan lea koze te cia. postane kremasta. " je toner za oko rarnena da U vod om. _je InostavllO i porn ell k01l1<1c1iL'avate.. Ako spaclate skllpinu.j 5'* lUga. koristite CiSLO badernovo ulje ili ulje breskve. Istrazivanjima stite od karclncma raznih sredstava i plocastth suncanje pokazato se kako. se na'ken 'ele bhlgll. hladnorn eli\! 5e lllo2e i$kod$lit\ u.tjle vitamin C (2 grarna viramlna E ojacuvaju se svojstva lzvore.iU u jutro koje provode vise vremena u zatvorenorn izlozenlje riziku ad raka dojke. jerojatno. bademovo ulje.vo I te mcm:1zitr:: ()~I:ecenu kozu.ebja. • . Narezlte avokado na komadice i 2.<ll1a zelene In ul)'.lagaOje S~1111I. ruzlna vodka. • i(uZina vodica.tman Hi IV3PUl LI "jie oj te dobit.eakadem ije za d€nnatologiju.i. a tegi'l urhijte )!/od0m. mekom namazite mineral je mocno i cini sredsrvo svjez p mij ko]i regenerira kozu ruzinom Al1lepiC1. tal oder.adrze st·va. preveliko To mozete ill uvecer. N~lvlazil. da se upije i djeluje. 1 vitamin E (10()() LU na orizanola te tako stili od UV zrac. avokado. Obnovii ct: prirodna [ uvbZili.auC:ic i nanesite CI Pornijesajte glicerin je nil kOZLI ornjeru u vecini v du i biljn. vlazn 1j1<l10 )11 krporn.jJ Z<Ijak0g~1 SlIl1a Ul ostanit.a koze. jesrivih sastojaka.plll s'I11jesLi. 1I raka koze. moze poruoci kod opeklina. b€lje ocijll su najizlozeui]l riziku od je anuoksldans pomijcsajte s vodorn lica. [edan je oel najholj.i ljekarui. pastu bikarbone opekline od rualo sode u r. ncgo zene koJe ::live na sjevcrulm je l)lllell. takoder. to. Nanesite mlakom prsri]u.rnotajlc rucnik OCI:.r. nabralljenulll JU.ijr::lku 170).! z ce i osvjeziti vase lice. Gnjecite srnjesu vilicom dok ne za oclrz. Ciscenje koze koristite obicnl W1vrhovima izvrsian prirodnl jogurt.s. Nosirc scSiI' iii. iz kuhlnje i KREMA ZA LICE 00 AVOI(ADA omekser POTREBNO 2 ilice avokadu zlica teku cega rneda 3 do 4 kapi [abucnoga O. gl~l'ka pasta. • Iako je odredena rnjesec] trehali kollcina kOitl e. Neke osobe su blago alerglcne koristiti ako primiietire da na lanolin pa ga n ua Irazu j I1l it VANI NA SUNCU Sunceve zrake su vazne za tjelesno i mentalno zdravlje jer pospjesuju proizvodn]u vitamina D. vrh kapsule ispod vitarnina ko2i te na 1£0posto mun]e sanse za rak dojke."'pij<l UV ll"<!G vire jeclHn. zelena gljiva i jogurt su sve sto vam treba da odriite kofu cistom.l.1edli ] 0 ~al.l rak. je izvrsta toner za kozu. biljili glicerin. REGENERIRAjUCA Zelenu glina (vidl prlrodnih taj bioloski sastojaka MASI<A 00 ZELENE GLiNE luunjlve Lvari cia prodru duboko 1I PRIRODNA SREDSTVA ZA SUNCANjE PARENJE L1CA lzvrsno je za dUboKO <lisGenre • UZil11. njegu • Aku doblleie sunca.e purnucni i nanesite mjes<I\!il1l1. rnogu jJl:i..

bademOVll '17!:lt:eriJUI.05novnl sapun oblcno se izraduje od zi:voUnjskih masti.Sll kozu 'ilAT'A.00 NJ EGA TIJ ELA Vecinu rizika vezanih uz kemikalije. 1I HIGIJENA ZENE Otkad je sindrom toksicnoga sokapovezan 5 upotreborn tampona. uvezite ( stuvire u torbicu od nne sv jle te urneclrc VfLlCI. jos koristi u tampenirua.1 avokadovu eteucnoga ulja. sredstvo za pranje i urnietni etericnim uljima).stetnih i uiklosau.jegavini doda]e nelwliko kapi eLeri6:till ulja.lllozete upale. tri. kao drugo neizbijeljene i koja ruje p(IITIUen. • Um. cirnet). umiruje i obnavlja.ka.ijski. cajem. NJEGA USTA KUPKE I TUSIRANJE Razlog kupanja nije samo clsccnjc. . lllo$tu o.1$Hcerina.. osoblto uz upotrebu pravih. ]23). • Polqlsajte'pro4acl kOI'iS[iIA. i izbijelite ko2.Zubne paste naclnjene bez kernikahia • Isplnte usta hladnim ( vidi Izvore).ni ~~I'na • Za ili~cenje liGB k1!lpl:ljte nehaminlsane. M.jesto t\l1llPl))rna.a sa vrsenu • Sakl! osusena mazuran.:orisJ:jt.ukllnnno brasno II [ednaku ornjeru kako biste pripremili prirodnl puder (vjdi srr. Cjdokupni ritual iscjelJuje. od me. kardarnon.ml£E!.. 124·125 za ideje G 0 £kl ciscenje zuba i skidanje od prirodnih sasrojaka svake kupke su kamenca. natrijev sulfat.Lk \!.bez uenamirisane rukom. • Za o.z <J. zabranjeno je koristenje odrcdcnih: umjetnih svila j poliestcra .ispustit ce prel ijepe Pripremite sarnl svoje uljoaza ku pku taka 510 tete eterkna ulla dndaf u bazu ad iJiijnQga ulja (oko.. KlJpke i tuslranie mozete ucinitI luksuznlm i aromatlcaim.u. niz .vice. a 11<1jima katkad n pise da se ne smiju gutati. 1. Prije uporrebc protresire. misljeuja sanitarnih {lav~lnd:l.1 j. Ns.0 dostupnlh u prodavaonicama izbjeci take da kupujete dostupne organske nadomjestke lzvore).. bjelina a. • . Ugodite sebi organskim Pflmui'nim rudnicirna. Koristite biorazgradive tarnpone od pamuka. neob@jellEl i neizI1l1j~ljenl'! mclfa.6 kaplllua ne [ednu iiicu). koja ce predivno V~.R(We'l ~ I P_HIR koje kupku za omeksau te se moze svoju korlsuu za blagu dctoksikaci]u. Vodiceza . one koj.jefiini statni ucioak na okoHs. Na)ID01je je I sadrze bo]e ni mirise to $u prlpremljeniod prirodnil. podijeljen~L Sterilna p.~ve Sli pakiranja. ulilte l11iesavinu u kadu i promljesajte moze nas zavarari jer izbjeljivanje klorom oslobada organoklorine poput dioksina..spiranje nsta cesto sadrze etanol.opUl musllneva ul. sastojaka. KUPOVANJI: PROIZVODA ZA HIGIJENU ZENE organske. nanesite rnalu :z :v. Ti sastojci mogu nadrazttl kQ:!:u p~l cak j izazvati vaginalne I urlnarne prirodnlh . LI miris. uz 5 kupl Lilja iii mjdavine mlrlsa dastvorite vodu . Za prlrodnu higijenu usra i zuba iskusajte sljedeC'e: • Sodu bikarbonu . T0AtETNI I . urnjetne okusel bo]e.: . bil ja i zacina lover. saharin. plasticne neizbijeljene protzvode osnove i .o.wjezavajucu vodicu za iljclo u 100 ml ci. njegu tijela i osobnu higijenll koie 511 NjEGA NAKON KUPKE • Kako histe ovlazili suhu kozu. • Dvije lure organskoga. su i nemaju koristed prirodne sastojke koji ne sadrfe kemikalije.e. umjctne boiei I 'dni0Jlijak. boje re ·koazervans. ogrtace . marellce. te ih dobra prornije~ati.poktlSajte pornijesari korijenje perunike i 1." i J~u~o\la~i sarun naOinjen otl ioiljl'lih sll~tQj~l. rucnike i mekane • .i !z1fore)': "hlezociofiraj!!lGj" sapuni r. . 3 zlice lijesl~e i 5kapi etericnih ulja po Izboru i ulijte LI rasprsivai'. .ikaranfll. SAPUN Sapun se ne srnatra kozrnertckim proizvodom i stoga proizvodaci 11e 1l100UjU navcsti mogu sadrzavau kerulkalija.stornatolozl to ot!()!)ra\jaju kao SAVJETI ZA KUPI(E OSI)(:Jvnj sastojcl dobro sredstvo ugoda] po zelji (vidi str.iSlLl . II· Nekollko omeksate kriSki limuna (1<.e takoder sasrojke na Sapun! rnogu sadrzavati urnjetne rnirise.i nisu il\bijeJjeJlI Idpr0l11. Neke zubne paste sadrze fluortd.ISI1O obJJj'eziJni.Q~W bierazgradiva (VlCU 'Izvore). lGja . . Viskozna () njezinoj proizvoda umjetna stetnosti svita ipakse jos SII miris i opustanje. I(oristite neizbijeljene. uzmite vremena i uljepsajte se. podnicama i kupafimogrtafirna koji ne sadrie kerniiske boje. 1~. OShOVll0 izbijeljivanje bez klora (Eel') iako manje stetno. "Anlibakrer. punornasnoga (Kleopatrin kozu) • Malo maslinova. potrajat ce i do dva rjeelna. • Kupujte tampone ~ oznakorn "bez super upijajueih vlakana". Drukciji postupak. ili .sLe vode dodajte 3 zlice gela od aloe vere. Ako mjesavinu cuyate na hladnomu rnjestu. Evo nekoliko nadomjestaka cioClatl II Salica "Epsom" soli magnezij sulfata (ne vise od elva puta tjednu). prlrodnih sastojaka.j(1 Hi bUi)1. PVP.rnent. Q sastojci prolzvoda za mozete (vidi l<pliclnLl ulja od slaikoga baderua iii.JkJ~k~ kupujuD I!'fiiJ:Odl1~.e jaslll. vaslh ornlljenih mlrise. ruzmarin. jos moze sadrzavatt male kollclne dioksina u tragovnna.ill@c I~Qjjse rnogu ponovno dOS[l~P11lji (vkl. ljei'ienje . bademova lU rnlijeka recepi l.

)10ze recept ciaje dosl.CIJ.fa qlja unj~ta)falu [edan Iimun (ili [edna naranca ako je vasa kosa jako suha)..lilli.lTI p. sijede kml slfakoga prit):ija mstu kase.l te (1)tmtite ife"tku.dok ulli n:e nestanu.t:clIje ozonski ornotac.!l]jJmlestu. urnasirajte II rnokru kosu nakon samponiranja II rniesto..u ko~u . lit U zadnje riziku od rakn mjehura Hi dojke zbog rada s kernliskim posebnu bojaina.!.Iil. a sok ad pola llmuna iskorisrite u zadnjeinu sja]. P'R I R 0 DN I L I JE K PRIRODNI SPREJ ZA KOSU OD LlMUNA o m U1ii u kosi cresta su po ja.i MaJfnlte·s:1 st. pro1lai:1ite eku' m 8.[. no 1.lp. pustite de zakip! te prokuhavajte dok fie ishlapi polovina kolidne. tr<lkQm IU plncetom. Na~'tesite tliee oSlisena Iimu)'}1t"sporisa hibiskuoSa. Za Pre05tale neposlusnu kosu mozete poku s:llii dodatl osusen i ruzmarin.lko bl)ja.[jClI vade -nozere urnijesati i 2 tHee jabucnogu octa s)aj.1 I~atl zn· n do7 pi~lI. SAMPON OD SAPUNII<E olllcinnlis.tMwlre ojat'avHju kos. na tjeme. Almimate trajnu iii kosu.p R 0 TI V U S 1 . 5il"11. ugi..r). ponovite dvapyt u tiednu '.j~ L. I prokuhajte 10 minuta.rsticni polimer PYI'.lle 'e lw ve II 'viill!k\J' ~. niili. tri.J\a.0 nasjeoouQ 450 1111vade 2 pri.'ic.)Hlc. I~Qs(. pGltmzlte i1J-diga· I kalle~ pa 2 ~. 'I'amue. Koristite organski sampon tlacinjen od biljnih tvari ill pokusajte sa s!jede&n nadomjescima.1 biJeea. z~ mljdfeJotvorhijJ .atirn pregledajte.. pura v.l1a. l\:o5uj. lsperlte toplom vodcm.1lii/Z·vQcle • KiDri~Ute kane! d.u i prikriy. Samponi peruti mogu biti osobito problematicni iSlldrlavati seleni] sulfld (moze Izazvatl ostecCllja unutarnjlh organa).v:.» umasirajre ga LL •.e l{O.!)Gijedlte) . dulje.a b laci.llisti. U _s..salj ii.iSe izlozenl IE: stavljaju i do 20 kcmikalija.attlll kul. G. 5 U mj~5avinu kao konzervans potorn uHjte u boG:jcu rasprsivatem i pnspremite na hladno • Umjesto istucite jaje da korlsrire 'sampon. Stog. korlstecl limun. 600Ul! . POTREBNO l 1/2' ilic.!<oliG.8cje ·mctvicl> Pl'O. S~llnpol1i.za istovremena )la maslm. Stavite limun i vodu U posudicu i 2.r0do:il)1 roHje. a zatim isperire. umjesto cia bojite cijel.i nosa . Biljka Saponaria sadrzi saponine lo.van osuilena Imrijena • Postoje bazimHe organske I'll! bOje za lWSl. .l po. P0110Vl10. • Bejlte PJ1alJ'IWl\ilve OQi:l)odw [jl(i:ll!UOl. ~laiJJlli.]jceoSLlselle Hl.L ti:lozcne vecemu rlzlku od raka mjehura. S~t0jciJ.5(. (rnoze tzazvatl nadrazenost ocljll j koze). IZ\·~li. a neke Jos nisu ispitane na neskodljivost i ne podlijezu nikakvim zakonirna.Q}l jEjdpn pul isperite U protiv 'Osusitei a z. Od toga sprcja vasa kosa ce bit) rneka j lijepo natrijev sulla.l.od ulja:mas[ioe. 45Q rnl vode zlica voike U tom prirodno. aerosol koji u:jl.. U~p. i .ubll k05\1 . 8rl')'@ije)::iitej ·ulijte . rakoder.rl'itifa :HI I~okl.peJite u saHcl~lu~e· vo<!le. • T-lbdlli 'crni. koji oslobada fonnaldehid j op'et ispelite) a zatlrn po~eslja:jte kosu gustim Ges[jem za Li~i.n spre]u za kosu votka se koristi kau konzcrvans te zbog toga moze . te mjesavnru umasirati II kosu.ednjak.Ii 3 ·.i CFe.oniraj:te.isdjedjte. • Ako imate perut.p. i.ista".ucll1aR.. Samp0r1 mozstnjHl.stajati 11" polici do cetiri tjedna. do 10' dana .Ul11jesI6 .1Ja. G odine boje za . zabriuutost. Sit:no·. nece zayr:sili Jjeme~1U .f)SU.llO. caj i kav':> su iZVl's[ji :£a pusuie cia se ohladl ml U hlaclnjaku gclje jllo2e~laj"li n. Ohladite i procijedite.Lvat. U kosu ill iSllilknet¢ pr"llnel1:Q:ve.h. SaTllpOll [e doba r za sve vrste kose. Pokusajte urnjesto njih koristiti sljedece prirodne bo]e za kosu.ll0~t svljel'le .~Jnu slrl!a 1. napomenite frizeru da kmisti samo proizvode bez amonilaka.Is.OO<!!LI.ijll t\~ • Hlacloi wj O<ll l~<u). trajnc bote izaztvaju u boj c za kosu Proizvcdaci cisH sok od jabuke.0S11Sen:1 bilja U istu kolicinu j1lja5'Ga~Klonite ljepljiMoiTI boje i mirlse.ca po.. jabucnl neat.nl(il!!. dok J1lacja metvi.:. moze stajati i.1 JiusUte so! . '(vidi str. za cI@ciarrii 2001.Ihlspr. dodajte votku.nasjeckan sporisa.ie !n0i1jer'lte Je . a pbncivno US] Hi vasa ce frizur« bitt ucvr!)(:ena. Dodajte ma!u zltcu vade . umjetne rnirlse i alkohol ko]] mogu izuzvati alergijsku reakciju i nadrazenost kcze.eJd do IIIv" tjeci'l'l. 6 20 l11inula II v)a. Nakon sva koga p. doclajte bjlje I. NJEGA KOSE Mnoge kemiltatije u sastojdma prolzvoda za niegu kose cesto nisu navedene. vruEo In vol'iOlTl.~I.oi.a. upotrijeblte.111I1Ze II sapuojkt. J~..?J. Postupak. Limlln SP0rlS ll1iris.esticidlrira. na Sveucilistu u juzuoj Kaliforniji otkrili su kako su zene koje konste j~daJiput u mjesecu isturZivanjimZl tijekorn cijele godine ostavite nekoliko minut~I. I.i lIei LI kozu. (:JnovI.€ S. kerist1te Rw.mu samponu zdravoUlU iz kojih se dobiva claje predi.ya rnedu diecorn. regenerator rrlja] leo Isperite ko]i ce orneksatl ispiranje. Akoga dtiite u hladnjaku. 112-113).Ci 1'110gU ~adJZ. a zatim . Sljedecim receptom domace sampone i Iluciill1(J prirodni POTREBNQ nadomjestak IE: za spre]: regeneratore za kosu. pppot N~ljle~ite na s.u .kosu bareui vasu kosu. iii resorcinol. O(Iju . mogu te uuijetne sa(h-zavati tekuc] pl.11"<::.)s.l.n .ki]:iu~li:· vl!fde 1~I'ckQ 3 vre6i .e J.0bicajE!ni kupovni lijekovi baziraiiise 119 lznlmno . .. jaja i bilje poput sapunike i limuna bojite ·S"il11po. frllera koj i kIZJrlWle j5J~jnli1je't~lI1me ko.ite. dererdzente le ce rnirisati.a je mudro kupovati organske i prlpremitl . ispiranju za dodarni kosu Soda [e izvrsian BOJENJE KOSE Lstiazlvatija na bojama za kosu jo~ rra] u. Ranliun BU pokazali kako su oni koji dulje vriJelllc rade kao frizeri. G <l.oteza.<i!)hladile. ['onnaJdebjd.prsivilci i pjene Z<! kosu mugu sadrzavail plasticnl pollrner "VI'. a katkad ni ispitane.ottovtri. pjemt popur sapllml.i.perlte.lQ:sam.z :z <1'1. dodajte jabucn! oeat. ~e.. Ovaj P. nBka ..§l.lwhajte saplmlku yodi.rCj.i~iJ1. ohladite i. Nanesite sodu hikarbonu i dohro je vodom. SAMPONI IREGENERATORI Komercijalni sampont cesto sadrse Quaterntum-I S.

kao j forrnaldehid. . rakoder. • Pomijesajte :'iliactl meda sa 2 ~icice baclernova Lilia te dodajte ill masllnova 3-0 g prirodnc G~Jdi Izvore) (\ k'Wi ulja dodajte nekoliko lavande u.ala i sprijec"it. LAK ZA NOKTE Problem s lakom za nokte jest u tome sto mnoge popur toulena osip. Dohro (I kapl etericncga osnovnu kremu stavlte u posuclu i ulia 2. Nakon tqga.. Ge 3.isirajle ulju bpi kumenom ad priroclnoga sa 20 1111bademova pomiiesanoga ulja ererlcnoga metvice.n. izlagan]e i grlo: prouzrcciu i asunu. badema U1lellsajte nokte prtrodnim s)aj~m s malo bilJhoga iM nlrnova ulia. ulja ad limuna.:» Nakon kupke umasirajte krernu u stcpala (10k je kOZ8 jos vlafna. ulja aka su vase luke ulja pacuHja. sa vulkanskog 6 • Male kolicine badeinova uruasirajre u nokte susenje. pe. u. up~triJetiite laSp!Gu.idrzava!t~ za njegu sadrze navedene kemlkallj e (vid i lzvore) . Krema . HInze hili. tim kernikakjama.i susenje e(erier)a Lilia.iva.Ovutl. Najgore i u. u 60 ml badernova ctertcoogu glicerina. Stijedi nekoliko savjeta ste koristiti za prirodno meku kozu i zdrave sjajne nolde.t! marelice etericnoga ulja tarnjanu 1.<L doblva iz nafre. ill Kupujre proizvoce mocno otapalo kojese se sljececih noktiiu koji ne 1l. HZ korlsren]e pro iz voda leo ji su he iii rnrtvu silikaia. poremecaje posebice Koristi se 1I plodnosti opasan II kodzivotlnja te je vrste ~. • Urnasirajte badernova suhe. i uliire u bocu . P OT REB N 0 (I J E: osnovne krerne U posudu s vodorn dodajte iii rraslinova' ruku kako biste ill nekollkc kapl • Kako biste dobili mirisno ulje.NJEGA RUKUI STOPALA Pomodnost rnanlkure i pedlkure posljednjih godlna olaksava cest dodlr sa stetnlm kemikalijama u lakovima za nokte i odstraalivadma laka. ulje od oraha.NJegastopala. Idealno rjesenje jest da zavolite svoje ruke 1 stopala u prirodnome obliku te ostavite laklranje noktiju za posebne prigode. rakoder sadrzi aceron. Ti sastcjcl 110S lakovirua zu nokte. koristite 11. Slijedi nekoliko recepatu koje lllQzete i~kl'l$~lti kod kuce. naputaka. lak za nokte. alergljske koji izazlva koze. I<REMA ZA STOPALA Aka ie cuvate rnlrisna kremu 1:1. To t~. Mjesavinu dobra OJala badernova Lilja za pranje ili jojobina kapi limuna i utrljajte u ILIke. ko:1\1 uklomte • Povrerneno noge iZI.iVf)cil1la cia sprijeci pucanje mucninu koiu uvijek lwei pcrete uiblllil Ihdat (DBP).largonij<..: uJja berrzoina • U malo] bod pornljesaj. Promije~ajte malorn drvenom U staklenu posucku dodajte po 6 kapl od svlh etericnirl kuhacom iprelijle s poklopcem.. Uplja se PU'IHR ruke. ~Lq • Ako lak za nokte koristite boju kennkali]a • Izbjegavajte (W bali. nekoliko kapi 6 kapi 6 kupl eiericnoga lilj'!. jeclnostavnija.0:. hladnom ta ll.cvr~(.vrS(. utiris.:0[1)1 prstlma. reakcije izaziva i ZH rnuskl reproduktivni drugih otupala. opisaui. Iako ceie je ·ublij. 11:1 ulja od paprene ovdje. Prllicno je jednostavno pripremitl domace ulje za ovlazivanje ruku III pronaci proizvocle u prodavaontcama sa zclraviiu proizvodlma potraiat ce varn scst rnjesecl. 0 PRIRODNA priroclnih NJEGA STOPALA • Grubu Stopala 5U cesro zanemarena pa ce dobra reagiratl na mnzen]e. dar ce im predivan susrav.ce te koristite ili ruma namirisano S nekoliko kapi etericnogaulja tamjana.ja od kOSli(.nOl1l mjesur.e [ednaku kollcinu kokosova Lilja i etericnoga utrljajte.. vode iI·t laI. omeksatl ko2icu' oko noktiju.I ui]e rnarelice navlazit sJop.lga!1'l i !11rac.Idrze Slelne kemikallje mugu nadrazlti glavobolle. sto cesto moze izazvatl tome zdravstvene tegobe. Kako biste ogranicill pr. . sa za nokte manje (vidl izvore) . stopaluna kako biste ih ojacali i sprijecili PRIRODNA NJEGA RUKU naclnjene ad organskih sastojaka (vidi Izvore). Nakon blage m<lsaze. omeksali. Sjajj]irm\ za nokre laka.

Ptirodni mirisi poput jasmina dobivaju se iz biljaka.OJl1. nerolij...noga bosiljak. rnogu biti stetna (vidi SO:.lot.." S vrernenom mogu naknpm u tkivu te svojorn otrovnoscu glavobol]e. • Za zre!u.lteZe I(o~u.11j.glatkorn. 130).llllptllal(a.t3rel'il:110tF! 'ulj~u 20 \l1l (jedJl~1 ZJ[eu} olm~vnog. nabuvljate od uglednoga P R I RBDN'I t.no. OJ kOrJ<:elWan~ 1.o 10 12 kllpi . ]edini nacin kako mozete biti sigurni cia ulja jest ta] cia ill.vale. . PO$lIU BRI!AIllJR.ja LI J50 ml Jllje~a vi!'!e llj~8ke i ruzine v. bosiljak.in!ju¢a je i .\tan 'dol.b ulJa. poremedaji ploda u trudnocl. se ne smijl! progutllti. Ietargt]u.l ]'0 kl. kod simptoma urnora.l rl:J~ma~in:ai gemrii'ja Sta)ltte $ast(\\jRe. a za mnoge sintetlcke mirisese l'ijelmJ]] LtLlclnQce jer neka od njih zna da su opasni po zdravlje te ih [e najbolje izbjeg.jre • Z.0 N LOSION POSLIJE BRUANJA Vecina kupovnih Iosiona poslije brijanja sadrzi sintetick! alkohol koji jako isusuje brijanje kozu . pe. triklosari. lavanda. 0 bicno Sf: 1i:Uje~.\pi. Iormaldehkl. jaglaca ili Zitnlb k:li~<lte nanesite fukU. nernogucncst spadaju i ruk.u IJHjnwga u!l. nuris obicno Ttl spadaju derivati sintctickl MIRISI navedena PRIRODNI Qsnovoi 5C DEZODORANSI II Od 5.l.LPi. OSOBINE ETERICNIH ULJA R~.e0jce" 'St.s.a. i 1I 110m. J05 jedan aktivni sastojak. uJ1). umora: rnetvica. normalnom j parfemskom.u.. kortsti radi antibakterijsklh amonijak.l. Evo nekiJl .Kalll. osjetljivost koze i U ozbiljnije iivc(lJlum svojsrava. • Za pobol'sanje raspolozenja: pe!argonija.Cil.eted~noga utja u 12 ml . GMO-a I osta'lh oll~cisclv".bove l{OOlO ol~jcni pad'e't:n. paprena rnetvica.!. i aldeluda.:. na 'V. .smreka.111 raspclozenie te mugu POI nccl • Za intirnno ozradje: surtdulovlna. bor.."a 4 ~lleiGe v. gnojiva. berga!l.lL opclm nazivom "parfemi'' ill "mirisi.Hc. karnilioa.iilnili ulj:a tI l"i1kada. Umjetni se proizvode u laboratorijima lz slntetlddh \ kemlkallia. takoder. Sljedecl prlrodnl su ucinkoviti.fiz0in:a l~ . bergamot.es 1. njih oleo doblvn se iz naftnih Jecl. I'rotreslte I~al~c~ .erite liije cjolho ~.ine Y0clLlie 1->15 :mllijeske nadomjescl losionu . Veclnu sastojnkn nije • Kuristile sodu bikarbonu bikarbcne kao prlrodni l:LezoJoran. moze izazvuti aStClcenja[etre.do €Je ~ kapf e'te. Nanesue malo sodc vrscim>1 prsriju na kOD ku panja iii dok je vasa koza jds vlazna.l!1R trajanja. paprena ruzmarin bor. u proizvodn]i mirlsa.d2. • Za energiju: lirnun. koncentracqe. nerolij.mike .tiste iZI11'ije~. siresa i depresije.lpi Ln~sll?ll" eLL..ete kupili ("ielLIzvore).:( JO LiJ IVII t< I ~ I Mirisi mogu biti prlrodnl ili umjetni i dio su vellkoga asortlmana proizvoda za osobnu njegu.l ma~a~ll' do'~I~. vetiver." a LI kojemu je ulje razrijedcnoalkoholcni i/ili plasrtcizerlma kako bi dl!lje rrajalo i bUo [eduostavnije Zit rukovanje. ko]e se takoder rnoze nnvodltl kao "ckstrakr'' JH "tinktura. Dezodorauslmogu sadri:avati i talk lumjetne mirise.tll oa~t()jke. neroll]. kdZl zasrneta soda bikarbona. z.tj s u o:movnilll UtjClll iU vociml1. Soda blkarbona. karnilica. kadulja.akl'enU j:lr0ttesHe. • Za mlri~ u sob): ~tavite 4.l djet:c.paJ'fern: ci0d1). 5 I.shl.jte d.. les[Oi'l Iii' rna r.I m ulj~1 Nusprolzvod njihove proizvodnje je otrovnlotpad. Mnoga etericna razrjeduju kupujete dobavljaca ulja na trzl§tu kvare se dodavanjern oblcnlm eista etericna (vidi Izvore).'2 II Kupujtc Iosion za brijanje od prir:odnih sasrojaka (vidi lzvore).J. je [eftln i ucinknvlt dezodorans. SINTETICKI koriste umjetnih posto derivata.gIQ. apsolutnom I Cistern.)i?.. Ne korisute etericm[ U V'. poremeca]i sredisnjemu razvrsrani kao opasui otpad. naranra. malu vudiGe. ruzmann. paculi.!Zru) ulja lrnaju wwoie ucinke 1. ali pod jXLZukoji se lIp~l1iti znojne ilijezde izazvati mucntnu. Z. Hlzme d0bri O\rI~!.I op1l6wnje: nerolij. . • Kod mental.avati. Iavanda.r. sob: kamilica. • Llruirujuce: ~andaIClvinH.il~ai)i. n~u·aL1Ci.nje etedGol. I Kalilj i marelicino ulje ateriilno:ga: liIlja te prun:Lije$ajte ee. iflo IJlI ~Lli.largDi1ijH. kadulja. II kristulno karnen]e koje zdravih proizvoda prodavaontcama Namoclte kristalnl karnen te niime lagano trljajte 0 kozu. POJlliri&ile ul]e prije kupnje kako otsre znal i odgovara nuns. astmu. sinterlckih mirisa ill se uljem. ~~!hl! kOZL!: ~lo4al[e t. te u hranjivu obllku. se ulja biJjaka i desuliraju ulja".Lll etericnoga jojobe. reakci]e MIS[aVU aktivni . se rnogu koristiti [ersu lIvljek prije I)POlrebe lijesll. Preporucena organska u IJa SU • Kupujrc dezodoranse ko] sadrze prirodne sastojke (vidl Izvore). kukuruzncga .Iavanda melisa. • Kvristlte dezodorirajuce Illl.riOVJ1Gg_a ulja baderna.sastojak vecinl dezodoransa je aluminij klorohidrat moze zacepitir kOji sprjecava znojen]«. vrlo mirlsni spojevi. Ako vasoj PGn1ijeil~tjte je s malo i ucinite skroba da [e omeksate PRIRODNI Uzimaju "etcrlcna I MIRISI knko bl se od njih dobila mirisi. • Obicna j!"dn:lJ{q.m OJre~[(l. • Kod tjeskobe: • Knd lagunoga • Za depresiju: . u 'iI1~d() vode .000 kcmikalija koje se 95 nn naljepnict te se OplSU. Napl!nite [lo!l(:)Y'nQka~1 voda i. prerna uputama. lavanda.\!vat. Dolaze u ttl oblika: prirodni tusiranja.r~Lt i :. vrlo je ucinkovita. • . jasmin.r.LI posudu l1a~1SvijBcnjakom te [~PQd nje zapalilc syiJecu. podjednako koristlti oprezne. dd. po!1"lijeilal:!a § ICqJj~jll.::ml hl~(dI'1Gm 1 ITOOt.e-Skocl.ljlvQ I uClnkoVIto korl]it{. dostupna bel dodataka pestlclda. b0~iGl~ i d(!)bro ®vaj p~ir0dni . Ddilre 11'tlz. Badernovo takoder bOGin! UPOTREBA ETERICNIH Cistaulju su vrlo [aka I treba ill • Za kupku: bpi ULJA dotlajre 5 do 8 ulja po izboru VQQu. sadrzl stotlne benzeua kernikallja."a l). koja SlI najboljl I JdinicJwlll.eRa0: OS.

128 terapiie kojima izbjegavate Homeopatija temelji je vrljedna lijekova i ne izazivaj u nuspojave.9 u ledirna i vratu. . takoder. medu ostalirn. mnogih tegoba.!! kali .CeV81)'l" PQrn. dok tal chi odrzava ravnotezu tielesnoga i rnentalnoga zdravlia. U ormadfu u k~pao"lci drZlte razne P(irodne lijekov.eCi kod raznlh bqie3ti. Meditacija se pokazala izvrsnorn u olaksavanju napetostl.. ucinku. . dok s·u aromaKonvanclonalni terapi]a i rnasaza korisne u riesavanlu medidnari tehnlka problema strUcnJaka su prihvatili osteopate i kiropraktlcare. OSTANITE Raznl oblicl vjezba pornocl ce yam da izbjegnete problema: joga. ni kupovati lijekove lijekovi LI Ijekarni Postoje mnogi prirodni upotrebu i pratece Lijek za rnanuntuk str. pilates nastajanje vecine i tal chi pozitivno umlruiucernl djeluju na vase zdravlje.RAVI terapije. "alternativna" na analizl vase osobnosti.Akupun Ijekovitoga a proucavanle bilja je bitan dio medicine. 12. vrlo korisna. a Alexandrova porncgla je. Joga je poznata po svojemu vjeibanju tijela te uravnotezulucemu sustava. mnogim ljudirna ko]i imaju Antiseptik od -ceSn. vrsta medicine koja liiecenje ktura je. U Izvorima mozete naCi popis preporucenih zanavedene ZD.130 vas kostur i misice snaznlrna. Pilates ee kao i ojacavanlu imunoloskoga odrfati Caj od kamilice str.aka str . stresa i depreslje.PRIRODNO LIJECENJE Ne trebate uvijek posjeCivati lijecnika zbog uobicajenlh bolesti.

lpr: JiHe ill tpGlsjekoti.o .prirodnt.l<ln'arlU.U Z L.e Dodajte ce. cesnjaka (antiseptik i antibiotik).o Iwsnlj.ce ~~IJ grlckajte ill. te prelijte rnedom ZUCiG1 te mjesavine.Hjek vasemu hikarbone ~ ruulo vode iii ocra u paSI1J te nanesite ubod. S.cu paprike ilicilija s jeducnn :meum osnovuog« krvi i olaksava UHOBOLJA • Z:agrij[e malo muslinova ulja. Stavltesal prilegnite.U srntrivan]e prohavnih 2 zllcc sode iii 2 zlice mljevenoga s 111a10 blkarbonc pornijesajte iagrijte vode pomijesajl:e sa 50 rnl vode proruhesalre • Ako vas bo]jzelLlda~. Na(jnite rupice 11<. L. ptlSril.. Imat cete. 'QUo koji od njili .. To ce nadoknadlti dvijc nekoliko Iavande.sanj jabucnogaocta.lp ij re.Llb l. i)'0. j u posudi. uvijekpljte mnogo otrove. male .i puspj:e cia se riaropi.olaks-ate s'tanjii u.izite175 gS)ljezegq iedan [e . anisovih dumbirov IWHwdl. Hi kadulje dohri su Deilu. odsto]i nelsoliko sati. To <it:: . omogucavalu sigurne. sumeci vitamin C (do 500 rng nadan). OZEBLINE • PQll1ije~aj[e [eduu ilKi.e d~J se nekuJjk. to poboljsava cirkulaci[u upale.1jal{f1 J rm(npf:I lL u!Ju.vam [e upaljeno grlo.ijekova za gila. l24). putovanju iii uudnoci: pijte sporisa. ko.ica vruce vade • Ako vas ubode peel.1ite po gazi i pritisnlte ua z celo. III Pijie C. kao izadni poput klincica (antibakterijsko dumbira (antispazmolitik).(a so]e. ul@na~ sa 4ED rnl \)'otJ~ i [ll:Istlte cla: 300 nil Ogul)enlles8ni ~e§l1ja.1 a U M B I. 1 konjena durnblra potrepsunu. Llci. osoblro komarce: svjeze Iiiit~e iii ekstrakt prptrljajte po takoder je vrlo dobra • Ako ste prehladeni.preradite otrove Iz alkohoia. sredstvo.te ga P~Ul'lutl1·0mvalQll1.sve ono ~lo yam [e pouebno za kutijlcu prlrodnih lijekova zu prYLI pomoc. cili MAMURLUK KUTIJICA S PRIHODNIMI UQbicajen:e bolestt poput prehlade. • Zagrijle po [ednu ZliCLI meda smedega gecera te 3 zlic. uklonlte baei.uI'l la lifeae)1l~ mamurlul<alzh1ijes<ifle !.naneslte ua malu ranu da je o~slile i.Pornijesajte osloboditi endorfin tijelu . prociscene vode da iz organizmaisperete trave limuna sjenienki preko ocijl! i.R 8P MUC:NINE R(!]ll V II jednostavna svjezeg lnnunova l. Stavite ubrus preko pijte tihu s\fjeie isdjec1eL1i sok vel lirnuna ili lirnete.1 Ra7-1l1. Bilje poput majcine duslce (antiseptik i antifungal).opijte.lj prlpremljen ili<:e nasjeckane i(ako biste ublailli glavoboliu. i zHcepl. cesnjaka nekolil.1l1jU. i limuna (antioksidans).. nadrazenoga LIJEKOVIMIA sllcicli svakodnevuih • Ponujesajte 3 mulecrvene papricice sa 600 ml 50k8 od rajc1r.1. U10zete . • Cciinjak je antisepjicuo.Pojav. kapi etericnoga do 2 zlice meda i iscijedire sok od Iirn una u kipucu voou te pijte 3 cia 4 puta na dan.rljen. sa 2 zliCi(!. od PopijTe kollko god nrozete. Lezire neko vrijerne djelovan. 7~.e. • jednu oguljenu bananu soka po i • Da ublazite kasalj poriujesajre izrnije!. durnbira i laguna ZELUCANE TEGOBE [e dobra za kiselina j " Soda blkarbona 2.zeJUEu j lakse .e jabui'noga 2R oct>! • Maqa metvica izvrsno cdbija kukce. • Na IIbodeno protiv izravno na mjesto ulrljajte ulja bolova. Na~t~l. prerezue luk i tdju)te pi> ubodu.GUL11bi. cesl1jaka . • Svakoga [utra pojedue iabuke. • Eteri. BOLNO GRLO rnjesavina vruceg« soka i meda kao i.u wejeljiv>1lllju J SI~e6a"a 02il)aka. ulje Javalldb nap()si~1 fl~1 (.ajte sa 600 rnl sojina rnlijeka i 2 zlice vocnoga Izboru.Lk dehidraoije..ljle po ozebllnama. Mnoge potrepstine za kuhanje poput octa.r:L. j 11 u prahu dumbirova ~ofijen9. ie natdj. meda i zltarica takoder su osnova prirodnih lijel<ova.:e lee malo L"TI~LI. soli. Ne zaboravite da je voda jedan od najboljih osjecate dobro. soda.L. . Ohladlte i koristite za grgljanje kad . 1.l ill osa. 'l'QIlI. ee~t1j~k~ II llho. i lavande (karminativi antidepresiv). POSJEJ<OTlt:JE RANE antilsakterljsko I MME a luk ulja (vidi sir. metvice. sQJino. narnodte pamucnl UbfU5 U 200 III I vade sa ilicicOlil csusene metvice.'rnlljei{o i koncentrat vata i p.~1Il0LIZ KASALJ nusjeckanoga I PREHlADE [ednu Z1ku (anuspazmcllrik).11 it: ce cuda za vas zeluduc.MA@1 SOK 0D (ill luka) . • Calevi ad papwlle ruzmarina glavobolju.e. jeftine Ujekova na svijetu: kad se ne sredstvo).ih • Otopue 2 zlice soli vode te progrglja]te. nekoliko ce&nja i ostavhe cia nasjeckajte izgubljene viramine 1 slnar~iti qC)l1:.n.ll1u . • Salin ern.cLJ('). pripreruite topll oblog s dumbirom.ega caj'l. II UJEDI KUKACA jednu 21lCLlsode grla i uboda kukaca IIlOgli se uspjesno lijeeiti bez posezanjuza mediclnskun lijekovlma. • Dumbir srniruje probavni sustav te se knristl ked mucnina ~I i rnracnu sobu da lijek pocn« Del [edne i lako upotrebljive lijekove.Cesllju I!'es1. Mjeilavlnu ohladite pr.ka utrljajte u ranu kako blste sprUecHllnfekciju.da. j GLAVOBOLJA • Za smunjen]e napetosrl u glaYi. • Sal..ad najstarijih i najbol.U ')0 UDB I CAJ EN E BOLESTI lznenadulute velil<niz razllcitih svakodnevnlh bolestl moze se izUjeciti hranom peput luke) (antlblutik).garal'ice. !coil.L'iie u brzD. Tijekom dana pojedite • Korijen ehinacee je Izvrstan Jijek za prehladu.djtl iz. J~~isnl[e m.

Antacidi koii se koriste protiv zgaravice. u '6 "illc~ bll. Koristiti ~aolDlilgu kremu za zarezanje koze. modriee. • Aim se simptorni ne povuku.JZ(\Vi'B~iJEST USi. modflte i eRc~mi.aer. • Tijekom prv:. bol u l~~irn<!.lierpes.fs. alkohol i secere.! upute za ni kada nernojie vise od utvrdene lljekove ako se prije toga ue posnvjetujete sa strucnjakom. konzervanse. sadrze aluminijske spojeve koii se povezuju zamllenlte te slntetltke daljnjemu tekstu.. Ilpdrazenij ~oia.Jlj I'il'tr~ pPl!kl!ne.oQoY.[I.te Pomaze .o pamucn0111 G:!\YEZ 'tatom. o'dtlija RLJ ~e. (SalVia <[)J'El(lh~ilU~) Ll'a:va (J. illsilil. prlrnjerice.u'ledima..e m~itla..rao·e. Kf..do 10 kapi II kupku. SLI TRUDNOCE bilja nije • Latinjak (Caulophvllurn thallctroides) • Zlutni tuljan (Hydrastis canadensis) • Smreka (juniperus pl1le~iuIlJ) • Kaululja. . Uvij~k proiHtajte 'piitite.BILJNA KUTIJA ZA PRVU POMOC iNavetleni blllnl IjJekolii trebali hi oiti dostupni uputsna pakiranjU. S njirna treba postupati koncentracije .1'P.chIILe.d~ubQl5alj~. ulja:.. 5 5 vecini prodavaonica zdrave hrane i u nel<im II kcrlstitl neki. • Nikada nemojte cia Vlli.K 'K<\fiIsUI ' VALgRIJ/lNA!1 Tablete: HMELJ II prchranitijekom SI [edece vrste biljaka te ill treba L1 vazne lznhnke potpnn. Ako uzirnate Iijekove.I\ l!J. metvlca.~a.o izbjegavati kao lijek jer mogu llJ.ode ktlRaca I<:arlsti!e ga 11era·ztij~(jenaga.Posavjetujtese ako ieJite koristiti lI!j~1nakon toga sve sa lijekove . ugrlzi f .i tosian o~rell6iil1e. fbolne· zglo!Hiv.jec1rukclje MaSt ~JGIt!t! Il\)SlfA bil]e ili eterlcna :E. ugrl~zi i ubqdl. bolrii misli'i. Tab. od ozblllnlh zdravstvenlh 7': C -I u 1"0l' R II B A lAVANlDA '11). Eterj'iina ulle Alzheimerovom bolescu .avne teg:obe' koo. Nesalliw iii probavne tegobe lijecite svjezlrn cajem ad kamilce. )stegl1uea.ozQ~e. <:3 n~adi:az. katnllka. proii. navedeno. strije. !lol<.ei1i zeiudac. stoga ~(ema 'HomeogatsKe Za balbve. pitajte lijecnika smijere li korlsuti .se sa stiucnjakorn. MfiD!JNI!ffi G\lj tjlbi~te fable. lJ'1jest. iOS-8 prob'ava. ha up. ~ dQ 2 kapi naneslte na . Q51P ad pele!la.erite 5 Mnogi prirodni recepti od bilja mogu pomod kod blazih bolesti. koliCine.$UI~ RUrle. ko'cl pUkrMih .aStrrfu I glaYobolje·.e: 8. i lJ)Joarl&lk'. Driltiavlte.no ulie O~!R 9d rli. • Nikada neruojte uzimati elva biljua lijeka istovremeno. ReutQatski bolovl.l dojencadl do Best rnjeseci biljne aka ui. !ijekak. Kl!N~I~ Et~.tvica (Mentha UPOZORENJE IIi atkoholnl ekslraki Sljedecih devet etericnih ulja ne preporuGuJe se koristitl tijekom trudnoce: bosiljak.:!. .illa GreliVi.nla •.I l)ro~itenll1 Vella.~noga.' BILJE TIjEI<OM Vecina kuhnarskoga skodljivn trudnoce. hiljne lijekove • Nikada nemojte uzimati upotrebui kmj~titi eleriCn<l ulja za internu upotrebu.tj4l1cim communis) • Gorska nl(. bolne lJl9da~i~e. neu MJlf:1je Igija.~. Akqe~ bu~uiJice. mazul'an. Ifreina SLi. eRc.i neki biljni lijek.l1 • J-r. ~motjvni sok.6 kapl U 20 miosno.ira nesanicli. . u 'i obra:tite pozomest IijechikDITI smijete. Ta~·o.demo~a lilla.l djeQe. rnlrta. osip nak6Zi! gljiviGe. Manle.!· It Pomno PI.kad 19ar. manj'e rane.I~Jema mogu izazvati stetne popratne koriste uz konvencionalne biljnih sastojaka far otrovne. smrska. posavjetujte . !lUivi~.(eriGho 'ulje E'lilINAGE'A 1'q):jlete.c~i'nhl gli~nj. ~@'NJ)l. ~ do. "&esanip1.~vic~ i W(jlle. opeXline od. lavanda. alil~l:le.bollia. Svt9b.o Ifekarnam·a.llltl) eAJEVA[ 8reriEno u ii. hranl I stimullrati te Izazvatl WAIliTARIOIll Kre. ali ne sadrie umjetne sastojke. a Z<I vanisku raz. ijedite ih r vodorn.elell. k Ekceoii. k:adulja r maJtlna d~ifia.ice maternice pob:1caj. Poput konvencionalnIh lijekova.!.biljrir tegoba. rnillefqJlul}fJ . pS'orijaz8 i akne.e$ti]l[~h~ t.takoder i etericna strucnjakorn razdobl]a.e.l tri mjeseca trudnoce treba Izbjegavau uJja. ~dl~1 ~gl.~opilklitle. trebali biste znati kake mnogi od tih lijekova sadrfe umjetne boje i okuse. Ako je vas ormarlc u kupaonici pun Ujekova iz ljekarne. . Ntalnja mL!i1nitia.f.l i iTIl~MI.OCi[ajl(. SIGURNO KORISTENJE BILJA BiJjni Hjekovi potjecu ponekad aka 51! KAMIUGA liUe p<1z1jivo jet velike mogu biti [ednak« iz prirodnih izvora i pojave lijckove..emi.. Provl. boi i trauma.. ~iJIl$K:. i oni se proizvode komercijalno. Za ujetlil i Ob.ubodi.a: 3 k<lpi kamil[. sunca. I ot:~~lrlle. 0$i1'11 Ko.0 < c bil/!nlm lijekovima navedenima u MoilrjGe.

• Vjezbajre jogu 3 sara nakon Sro ste pojeli zaduji obrok ill • Sjetite se da [oga nile natjecanje. koristi su brojne tehnike. otvorenima. Nijedna. oku za vecinu nasznaci Kornbinaclja istovrerueno umlruiemo i tijelo.iCaJLe sa strucnim trenerorn [oge . Z UJ 'U UJ LIJECENJE VJElBOM loga i meditacija mogu pornod u sprjecavanju poboljsatl NAPUCI ZAJOGU • Vj zbajte rnoglo 1I ioplcj.~jeJnite ('HI stelae 1 naslouire se. • Usredotocne govorue Ll uesto novca u dobru knjigu o jo!. nakratko 11:1poslu. znaci zaustaviti misli 'ko]c flam prolaze kroz glavu majrnuna" cia . od tih dviju disciplina nije (neke ne biste trebali izvoditi). rnenrulne 1111mnoge zarvoriti Dei ili ih cl. s r'ukarna u krii. Ako vam to ni]e udobno.ete ravllote~u islegnuti i oblikovati 'Sjedlte mimo. iz Indijc otprije tjelesne vjezbe. "sjedenje" rnoglo poboljsati vase zdravlje na joga postane navikom. snagu i izdrzljivost. Mozete prekriziti uz pomoc stolca ill bez JOGA joga je fllozofija koja potjece 5.i se nu llsanje. prostranoj kleknuri. odjecu kako nakon • AI _ sara aka ste samo nesto imate nekih po sebnih pokusavajte s nupredrurn rrt daleko od sv 'ga sto bi vas ometuti.k. • Dok ne postanete iskusni. Vecina U oba slLl61ja neka kraljeznica ceLe savitiJivost vas ega vrata i i rasiriti prsni koso mirno mjesto gdje rnogu siesu. uravnotezuje. toploj i sobi. lstrazivanja pokazala kako meditaci]a pomaze stresa. Joga j meditacija nisu osoblto zahtjevne: ce vasu kondiciju malo MEDITACIJA Medilaciju posto]e odabruli. a lice Mozete Urnirivanje. opustai II skladu podizanje i spusianje kosa pri svakomu ritam. Za jogu kupite udobnu i lezernu odiecu od prirodnih tkanina i posvetite se tome svakoga dana da rutlnu tako da aktivnost. ali opustena. leda pobolj~at. celjust i tijelo. p~ cak. SlO bude uspravljena. 5 udisanjem • Opusrire ramena. obratite poz most grudnoga na stres. lstezaniern kraljeinice [ogu pa Da pojednostavlmo. visokog krvnoga tlaka. Stoga.j ce varn pokazati LL<lisaju i lzdisa]u. mozda sa svi [ecom i mirisnim stapicem. ravnotezu izmedu tijela.000 gudinu. ruke neka pocivsju treba 1 iti opusteno.u. rasciscava misli i ornogucule uvid u zivotnu perspektivu. ll1iSice 1I "" rn Z i izljecenju m o z E) laksih bolesti i istodobno uspostavlja kvalitetu zivota. JEDNOSTAVNA • Udobno • Postanite MEDITACI)A joga povecava Ileksibilnost. <: Cl bi:. eli sanja.iela tako da se lTloiete u5redolo~iti leda i opuSten~ disanje. sustav pa bi redovito ugodan osjeca]. uma j duha. uspravljenih ti. smanjuje Nadite treba provodlu poze teulozite (vidl Izvore). udobnu • Nosite I rezalogajili. dok e<: meditacija smiruje.i lead nekih I dojke.tJ. i upr.!. Poboljsava kao sro su rak prostate imuuoloski cUj je povecati S.neke asane bi varn rnogle vise pornoci ledirna i vratu ie zglobove. ako izguhit sebl "udahni" dok udisete. [oga zdravsivenih Legoba. kako biste se laks« usredotocili.obolj~at '. rnogll blste ozlije liti. ne ih teska: svatko ih mote raditi u bilo kojo] dobi.lL te srniriti i prosiriti um i osjeca] mira. i "izdahni" vjezbajte po pet rninura i pomalo dok i)lcliselc. spretnosr i Asane i izdisanjernispravne se smjesrire na pod ill stelae. Kao i svaka druga vjestina. mozemo definirati "umirivan]e i disanje". trenutku 11 vjezbe svakoga dana pobolisat i izazvati provod U mnoglm kulturarna 0 pa tuko bolesti SIca. u bilo kojim uvjetima.rimi noge dok sjedue na podu Ill njcga.r(\:?! . svjesni ava drZallje i . llc. . u krilu. radite vjeZ:be vlastitirn ritmom i prilagodite sebi. • Na pocetku pwduljuJte vjezbauje dok ne budete mogli odrzat: usredotocenostl te ritam od 20 mlnuta. Koju god metodu svjesnost sadasnjemu vrsta karcuicma.ollko minuta. (drevni indijski tekstovi uazivaju re misli "UI110Hl u Cistoj.Le sc m gli istezati i vjezbajre bosouogi. na vlastito nek. tlho] sobi [loput telelona. srnanjivanju Alto vee neko vrljerne trenlrate ste gipki. primarno postojanja. medltacl]u kuo Mozete medttlrau lJ vlaku ili l.itelja ko. 0 vjezbarna joge. ugodan nacin. pOpUL stajanja na glavi. Uspostavite vjezbanje postane vasa svakodnevna mnegostruke. vrat. Ostanite Istezanjem U U stranu p. nu fizicki element vjezbi.koncentraciju. kronicne se j boli. i to je pitanje vj zb i mentaln stjecarue navike Wane. poznauh kao asane. usredotocenostt aspekte Serijom pobof koncentriru i 'iljezbi disanja Zapad se utjece vasega ZivOla. a zat[m se ruke i noge te istovremeno (omu poiozaju na drugu stl'llnu. jedncstavnlm te ojafatl istegnite stru.

Negativne uclnkeonedscivaca Prldrzavajte se savjeta u ovomu pogtavlju te hranite svoju djecu domacorn hranorn. Prlmdna vlakna poput . postetjlnu str.cu[zradenu neetrovnlrn beiama 1 lakovirna te Irn taka osigurajte sobu bez sintetike i kerrtlkallla. djeci. Odablr pelena str: 138 dojencadi ORGANSKO ZA DJECU u kucanstvu mozemc znatno srnanjiti. U vasernu domu treba biti sto rnan]e takvih tvari. Mozda Organska. a ako vodlte osigurat cete zdravlje i sigurnost brigu 0 cistocl vasega doma. Opremite djequ sobu 0djf. .Ol. sinteticke rnedu kernikalije: udvostrucio se bro] astrnatkara djecom mladom od pet kao sto se udvostrucio i braj alergija medu djecom. kadrnl]u i drugim teskirn rnetalirna u kucno] prasini. i gnojivima u hrani. Kod kuce 5Li djeca izlozena tvarlma ko]e ometaju norrnalan rad herrnona: pestlcldirna odrsdenlrn vrstarna plastike. putem interneta 1:10 mnogo toga rnozete narufiti ili postern. vune. 136 zele okolisa i cesto negativno desetljecu godina.BRIGA 0 BEBAMA Pri. izbjegavajte posteljinu plastikui kupuiete prirodno pokucstvo i djecu u od drva. nelspitanim kemikalijama pokucstvu u toaletnim potrepstlnarna te bojamai vlaknima u kola "otpustaju" kernilske plinove. od sarnoga pocetka svojem nevoredencetu Djeca su osobito reagiraju na osietliiva na oneciscenje u proslornu Zdrava hrana za bebe str.xiirnu duhana. koze ] metala te odijevajte od prirodnih materijala. sto odgovarajuce ce uvelike povecavati kakvocu zraka.radno je da roditelji pruzlti najbolje u zivotu. parnuka. 140 prolzvode za dijete necete pronacl u svakoj prodavaonici. i malo.V.o$l1si?e vune I parnuKa qmoguCi! ~e \laSem Jlletetu pocetak zi~bt11' bez ~Ie(gij~ I Qtfo.

Aka oellucite' lie doHti iii .esQda uJ)fle.1Ig[!lV~ pft~tld~b)" o.«.n.ICE koris. 10 jegurtu vocnlh kako .:-. pU5tite I{LJU( USPJESNOGA DOJENJA • Odmurajre se koliko gad mozete.jenu Juanu i onll koja sadri}. oneqstit dan da nadokJlJdite tek:uciQtl. gt9 prnCC9ya v1Zilc Qci 'karijesa. obrlslte ovisnosti 0 slatkomu i izaziva bolestina duge staze.vca:ni sustav dojeuce ta oso bito ·osjetl jiv na za dolencad Imie je ispitao nezavisni lzvor. nego. Q..vjlJ] prClb.e konzervunse.R AN!E Dgjeri~ad !.Il.10r0). a ~atinlJe po:sp. [lr. ije mnog0. formula za rnlileko i hranu za dojenead ODABERITE DOjentacl u razvo] kCllllkaJjje ORGANSKO a njihov lmunitet i eudokrlne zlijezde nisu u porpunosti razvijcru pa moze du(i do njihova ostecen]a.sto mozete dati djetetu ua pO'cetku livot. navike.ti kGli livotu razviti do bre prehrarn bene nisuod plastike da Izbjegnete lzlugan]e PVC-u. j HRANJENJE N. osipu :i dijabetcsu te :ih rjede odvoduno . s malo cesnjaka a. dok njihova krv.vodite ostataka. • Potrudite se [esti dovoljno zdrave. • Dojenje stvara [edlnsrvenu vezu izmedu majke i rljeteta. .. propisaoe Iijekove.. poput sv)ezega graska ili splnata. p sokova .lfeteta( . pod puttskorn potrosaca. organske neka 5. postoji nek.o!iko clojenC"d. • Kupujte organske prolzvode i posiedite ostacima svoje dljele izlagan]« pestkfda . pa sokove ad uz alerguske vota.vocnim SQJ~()l<in'l~lje1's~clrze pri l~d. probleme s ocima dijabetesom: i. no hrani za dojencad. mlasti(1ne ~estl'On1 Hi kQntaktirajr. Nemgamki sokovi ad. potrebne 5U irn razmjeruo velike kolicine hrane U oduosu not ajtho\' uzrast. dleca I(oia se hrane tom hranom mogu biti pesticida i ostalih kemijskih 400 izlozena raznim kolicinama U osobito je osjetl]] va 11<1 u hrani 1 vodi.a u mlijeko. bolesd jetre. zattm prtpremllene vccina proizvodaca prestall suo u sretlstva . ipak se rnogu mt6 u "oblteljsko] hrani' kojon: biste Povrce u kaSi.LI.15 i rnnogc 'l:ivotne navike {it: I'tl . procesirani skrob i secere.IW-J__ 'lD LiJ I co I II . • Secer cesto doda.rete @ojetil:1.tQRPvratj hranu. ve. ietra 1bubrezl nisu u potpunosti sposobni izbaclti otpudne tvari pa se one raloze II tijelu. ked Imce.' ce.p dodataJ<.. LIZ ZASTO 0 OJITI? Majcino mlijeko je dojencetu prirodna hrana i sadrz] sve hranjive zd ravstvene osipe. Bvo uekollko razloga zbog Cega je dojenje dobro i za bebu i za vas.izbjegavajucI (jute zacine i masline. brune. Ojera ~11 osjerljiva na 01. i • Provjerire naljepnlce na svako] pocela sam joj gnjeciti hranu koju smo [ef moj suprug . eruulgator«.N'J It M':RUA: u manu za . zasladivacei SAV'J Kupite sokovnik sami pripremajte organskoga ET j svolo] bole [er su vezani djeci mnogobrojne tegobe. Najbolje .j~(ivaCe okusa. V'0Qa. takecl.. • JeCilte po [[mlQ i eest0 da tDclri'iite l'a:l. Kao mladoj majd niie mi se svidio okus i miris proizvedene hrane za dojencad i smatrala sam da ee i svojirn protzvodirna GMO • Izbjegavaj.Ce~t. Vecina formula Z<I mlrjeko' nislJ o rganske i niogu sa'drzava. ~to ope."1. E-bmjc\'i. hQcice iar.bistil! smanjlli"k'ol[Einu Ne pretjerllji:e s . organskom hranom da ganauctte 11a zdravu prchranu i nemojtcga navikavati na kllPOV\1U gorovu hranu.lemima dlJjellja. PllaS:tika Rauijedile '{oini soR uvedl ispgr~v.kll. zaCi.kaJgstu r:nrll~ sve prisutnija mrjjpNl!ldonl.inl!l energUe.el" ~adtZ~ l:l. sve dodaike stahllizarore. jest dojenie.tite stak[~l1e.} sadera kojoj su iz\ozeoi zubiGi va~e&a vaiieg dj~t"'l'a. uravnotezeue. cal> j rak. Cak i profzvodael formula za mlijeko za dojencad priznaju kako je njihovo mlijeko "slabi nadomjestak" za pmvo.!l!io'g I.ls biJo Jrnk.lijecili. Prlje l'Iego.i disnim tegobama. • Dojenje ojacava cljetji imuuitet: djeca JW)" sisu. • !(ol'lstite Cll. poput PCB-a i otrova. prij¢ Kupnre uvijeR do nezdrave I'l.ne lciseline koje mogULlLlis[j~1 ~~(k.I1ClgO ·Se'e·ra. kozom te • Popijte barern 2 litre vade na • 12bjegavajte korein.o sadrze i J. prijeci na qelcviteobroka. Debljina je rnedu djecorn.j. Takodcr su man]e UK LAN JA:.l~lonite ~.i B@J':'IKW.l. brigu 0 tome cia budn dobre. posto bilo jeprepuno skroba slabe hranjive vrijednosti.a i ¥0I'1j. 70 neurotokslne tijekom brzogu rasta u prvo] godini. Hranite svoie dijete domacorn. antioksidanse. rnanje podlozna sindrornu iznenadne snuti dojenceta .btiti moje dijete misliti taka.Se i taujure mlljeko na tfoZistu (Vidi IZ). teo tako pUjedi i nil vase clojeI'H::e.ID Q nije kohservarise i Qstare' kel'flikatij'e.vOJ'e). od kojih su mnogi zabranjeni U hrani za tvari koje :SU djeteru potrebne za razvo] ...nuZL1bi'If. alkohoJ.:li. • Poprieajte udrugu it:gllbljenu s Llle(iWclnskol1~ U BRLGA ZA ZUB. kOI'. a Inljjekel.i ja . i na tom je odrasla u zdravo dijete koje voll hranu i zanima se hrane za dojencad za nju.u djeC. ntsu organske.K! <:( KAKO HRANITI DJECU Budud da veeina. se(~er je vezan i uz nastajanje nekih vrsta raka.i gnojiva.il~o. • Dojenje je pnlkticno zahtjevno.oeem bil<:~~P0nol1J. Posto]e dokazi kako je suecu 'II rano] dobi.e lokall'ltl (vieli l%. (im je presla na l<rtJtu hranu. Od proizvoda prehrambenih jj.za zgusnjavanie. nego djecu lco]a pi)u rnlijeko iz bocice.g[(J vodl su podlozna probavnun . J(emijske ce vlI$e lnlijel. pcmaze vaso) bebi kasnije u organskih 'formu'fa za l110gU hraniti svoje dojendc.ece·gatQ ne mozete.ite s.t..

okr~Jtnlh pelefl..ulllesite illt {Iilj(. Ako mozete. g~Clina cia se.t.:« pranje ked kuce i 4l posro ntanje kQristili.l~. tada kada yam je to prikladnjje.J~ o.PELENE I NJEGA KOlE Djecja koza je meka.r rn .ed~lg0d')ll" J?!®gl®ga ~uplii u prodavaonic8. pctrosite Z1. p0put bademova • Svake godlne ~jjekuse kak-a. manje od pelena ad tkanine bitte varn potrebna kanta dvostruko osuslte ih vani. BRIGA ZA DJECJU KOZU Buduci da [e djetja koz. lzbjegavajte upotrebu [aklh Saplll1a i sumpona za odrasle.PV{JtJ cliokslne 1!tetne Zit' IDk0n~..(I18.lclemova IHjesto oSipa.k I'Llt1.ij'L • Koristite losione.mnv)j .el1ul'lL.ko:iia na Ileu je n@j~1:sjetlFv. kosu.!Qod o<:lI:i\ga!iiSUma gdje Q~tajll gClcl. dvije kante za prarije s poklopcima.lJ. • Ne osjecajtekrivnju aka kurkad koristite jednoxratne pelene.Jzazjv.(1<1Q.vociiti Jedno. i Jla5tu~a zub~. posjedu]u nego 1.Q· je i elQ 10 IllZbiljnib (!)I!>ol.e prQI~ode pamuka.ent za namakanje uprljanih pclena pri]e pran]a. oel 'peleaa ulj~ kamilice L~ja 'Toalel. koja vode zbog vclikih kollclna i strojeva ko]e prirocu1o protiv upala. ako ubrcjuno bebe. sterilizirajte ill.oriSlite pelene parr.l fi)S~P . razvijenih zeml]a (vidi Izvore). a oko 4 posto ukupnoga kucuog otpada cine prljave pelene. l'irane I U!l. $~1I110 cia se pro:lzve*: • iposLi. "RttperI!!!" od • 'Kodosipa izbjeljiv:ac i.aksati ClliceJ'lje. Odaberire Ti. Kupujte k-ernu za pelene sadrZl crvenu djetcllnu. Izvore). ~I "'" . Uslugeza LI.site kOZLldJete!a rnekirn ~lImu[. vecu kolicinu boraksa i/ili sode b'karbone te "blago ket1lijski" de. Dodacipoput reakci]e.?. Z. • Milijpai jedn.nrlje i namirlsete pelene. vrJo o. " Kupite barem.azgl>arue.aV'!'&el~ 'Udisanje taLk-<\ maze dQvearl" do sa 30'ml '(6 2liGtl) b.>. ulja I pudcre LIlja i .koje mozete vi~ekratno encrgije.jno cia ih rnozete pratii susiti. gdje rnogu oprM rn:ogu jamciti cia nisu od sintetike i naftnih pelene umjesto vas.1 poce.l(ctickih pelene vJ"kallal~ow .. peleria na dan. '. nj~zan je • Koristite sarnpon 2'..odoliir~jll~el. sunce je susilici. Za namakanle 5 • releue od tkanine mnogo bolje upijaju.erdi. Lalcie upija kemlkalile sadriane u raznim prolzvodlma.\jl.. pranje vedini gradova pr.nihI organskih za '. • Previjanje nespretno.. I1)D~"te 1j>e!ena pra . prirodni izbjeljivac i deziufekcijsko sredsrvo..w re . njezna i osjetljiva te je treba njegov'ati s nalvecom paznjom.".i dntge ad ikanina [e rnoogo bolje za hionerazgradivih.p~Lrnil':il u J~daQluatli)irn pe. G'i e rn N< ODABIR I UPOTREBA PELENA Vuse dljete ce Iskorlstiti oko 5. polovine hladnorn vcdom 3 do 4 zliee boraksa iii sode bikarbone da • Iako [e kupnja pelcna od tka nine \.it Ckir1<l b~lC'ljll Se II ~lfIece ~vak()g. skuplja. dostupne SLI u prodaji.)SIO okolis. nego pelenarna od tkanine zna bid i preslozene. Napunite kantu do.adno. nemojte djetetu stavljati pelene kako bi njegova kola mogla bill ~lO vtse na svjezernu zraku. i hlacitl je kad je vrufe.proizvodi prirodna. cal.I teo Ur:riijesajte razdobl]u uklontte .!nim ru. • Ulo2:ite uioske za pelene ko]i tic peru. PELENA OD TKANINE org.000 pelena. cljeCju s ulj em JEDNOKRATNE • $LI PELENE izradone stoljeca kad su se pocele proiz.i reciklirau.e cle~. Mozete koristlti i uloske Zll pelene.e pelt:lle.len<lnw.ma .J.f!)skog ad steposromoga 'U: om .Dske kel1)ik~1ija.na kozt mazite kremom ad neveJlH . ITi tuceta trebalo bi biti vise nego dostatnc. radije nego da kupujere jednokratne papirnate uloske. p®mljesajre 3 bpi Ie J.Jla. II Pranje pelena i pranie.s«dlt. polovlne OD TKANINE 8 sati iii tijekom nod.cl1ikom i izbj~gav~\jte taUe puci(\\r. rnirlsa i konzervansa mogu izazvati nadrazenost 1 alergljske ul]a I kreme derivata. pelena Argumenri navedeni za iprotiv jednokratnih su dolje. Kad god to mozeie.milijll)}i 51~tb. . Aim pelene morate suslti 1I no sada su dcstupne u duljemu 0110gOl peklopcern.a nje:l'.ti vasu bebu kad le h. organska • Pelene od tkanlna niogu posii]e korlsritl . • Kupite dovo. kao i vunene gacice za petene kojece grij. PRANJ E PELENA [~pedte rnokre skoljku. Ucinakkoji jednoluatne pelene imaju na okolis je znacajan. To ce vam o.~jctlJj. ko2i l~eb.uku. ne samn tijekom nllhove UPOTREBA " K. od [ednokratnih pelena do bema i loslona za dolencad. rn. lspiran]e. nego bucanje nekoliko jedaokratnih pelene ad tkanina posioje urnjetnih bo]a.llje. vee i zbog toga sto poprlllino pridonose kucnorne otpadu te sarnim tim i oneciscavanju vode i zraka.i. sredsrvo kamllice. U~!ci' aije JPosrojao k JllDlje> 1~"~Ii)o. od bilja (vidi brorazgradivi su i nisu ispitani na iiYatinjama.QC1{5ril'od.va rnaslaca..VQj qplj~jt!ceg<l .na i osjetljiva. OI)CritC pelene u perillci.0. Sluc~jru(J . tito blsie plauli [ednokratne pel ene.jenja eiLl~j smrtL pa z<! djeou bez orgil. bikarboncili pelene Stavite pelene 00 11 TKANINE l! I bacite izmet zahodsku sode kantu sotopinom U boraksa te ostavite cia se namacu 6 do zahodsku LIZ PELENE jednokratne. Bactte oroprnu skoljku.Rarnama.potreblll.I.2: proizvodnje. a rnogu se .l sast0j"aka.ikJ. jednokratne pel S. Neke imaju usiveru vrpcu za vezanje pa varn nisu patrebne sigurnosneigle. • Osipe .l1. Tako se utro~i 32 Pelene od organskoga numJG: • Nikad ne koristite sapun qjeCje lice .

mnogl ruadruci za kolijevke lmaju dodatnu pbsticnu zastiru protiv vlage. Stoga PokHg~lj\e sin~et:i.l50pi. mazda ee imati novi sag. • Cuvajte papir da vasa djecal njihovi prijatelji irnaju po ten]!! crtati. kao lzrez.sto yam [epotrebno. Izvore).U kemiifalij!lUia.nezelJene mrlle s uprli. 1I koze i poput skoJJJd l cesera te ill • Sa(uvaJte V<lSPstaru odje.laniteSf! gradsku C. tapete od vinila.odu bilmrL)®l1:t() l:z rlle\>:e.eno dobrorvorne dulje trajit te ill mczemo reciklirati ili .72). Z~llilll. ODJECA ZA DJECU Bebe rustu take brzo da sc njihova odjeca ri. Ian I konoplju (vi..1P brkllrc·ono!l1 u~lan. utjecati na hormone J dovesti do snianjene plodnosrl kasni]e u Z1vot11. Izvore).pa.ijoj djed igraeke od prirodnih l11:.~icne igracke nisu blorazgradive te povecavaju .. zivota. iSf1lL<Ike: . pamuka..vunu. POSTELJINA Vlakna koja "disu" pomocl ce vasemu djetetu da se udobnije odmara i ne bude Izlozeno otrovtma tijekom ~n.ple: vo~le.ODJECA. i stu ill spremlte II onuar.obe dil ude kl.k!:'llicinu plusnke 0cl. kupujre odjecu od prirodnlh orgauskih keinlkalija.ir. reverie izraden od' odrzivoga drva (villi Izvore.1 toalernl papir). a vi cere i lakove od formaldehlda.raju se miersl i . nego okruzltl svo]u djecu igrackama djetju Igracke izraduju odlaganicrn ko]e "isparavaju" i pretvaraju sobu u otrovnu ZO\l. stuklenka.1u krevetu.stavlte n ka se suS-i.S'l!1")O ill rasprostrne OSlI%. djem ne sadri'". str.slnteticke to.i ako ste pratll i. dajte na rl1Z00VJ8nije igraCke. ru~nidI R. ('emu hi o.o(1tl u 600 ml • .zi vatromporne tijekoll1. Meke igmclcc od vluila mogu sadr1. pJastiCnll protresjle sW. pusta. a odJeca.jetko Isrrosl. J. Aka u vastm prodavaonlcama nemaju ono . vune. • !\lw rnozete.na ~fJ.Se vremena Sp<l\liJjll(.cnih • 'Da biste ocistili cupavu 1J sto vi.vati i j :1.odmsle ill eljeell. tsebe provode 1. marl rae i posteljinu.polivinilklorida vlsokotokslcne rnjestima to rnofete narudti postern (vidl lzvore).L Dobro je i otVoriti prozor spilvace s. • l~n(cke izradene oel. spavanja. sobu. • Da tzbjegnete plastiku. is.icLmca.l(lku vodu ill je .Se svjeieg.f:Jc. upure za pra nje. ~. polturehlnsko1l1 . d~eleee imati CISCENJE IGRACAKA G Za 'ci"iicenje LljJtljanih iii dlWenih igrai'Rka plasti. svedite otrove na najmanje tako sto cete odabrati prirodn& vlakna i oprernu gdje god to mozete. metala.tterijalapoput drva.ili. Vecina VreCiCLl sa sodom ~~atvorJte vl"Bdicu j llu.lflt:'lil '~c6 Se'\j!lop\JL .vremeno tijeko:m (I~~enrem 50d9.uka. P01o. plinove. madraci i neizgLacane pLahte mogu "otpustatl" kernijske.na poJl.ite krp0fl1. u mnogirn IGRACKE veclna djecjih igracaka izradcna je od plastike.avati u prodavaorucama novinama? ili putem oglasa u grndskim • Kad ktipujete novu odjecu.rekrive.pite igr. novi sag.zljivi pri odabiru. Teske cete robu naruchl prirodntrn pokrovom • Halite organsklh takcder zahtijevau pO~lOJ11 od rvrtki 5 plalue i jastucrrice ne trebare cia se ko..isparavaju ujekorn duijega vremena.ldraca. Urnjesto toga. a zathn slozile i punjeniern od i posteljinu i prirodnih eel rnaterijala prije nego p81l111k~!li vune (vld.pjer10. moraju udisati plinove koje ti sastojci . Te se kenukahje mogu otpustati Iz igtal'ke dok je beba sise.1ll.e prodaju madrace i organsklm gbcat.~e 'da . stisce ill. predmeta (rnalih lruti ja.H rnogle biti lzlozene bebe i mala djeca.peliitG LI hlado.cu da se dijete rnoze igrati i cdjenuti je. te stoga ostane u dobroum sranju. izbjegavajte slrueticke rnaterijale 0 • PI. Kako biste svojoj bebi oslgurall najbolji rnogud pocetak • Oslin toga. uredskoga rola Z. m. Europskoviicce za znanost smatra da ftalati rnogu Izazvatiostecenia [etre. bubrega 1 testisa te l~Qimltoga i kao vinil.dati u svrhe.vite i.eitlijske tVar'c posteljina ZH LI bilmrbo!1Dm.ih mogu kolaze. pllnjena je OrgansRil . • Izradire sarni igracke od svakodnevnih malerijala. val:rootpoXIW. kernikallje koje de udisati ustedjeu novae.uStilila.ju pozara.on! o~rll'le.li. predmeta bojama. p0. Zasto ne blsre usted j eli malo bogatstvo J1ujenjajuCi cdjecu s prljateJjlll1a ill kupovalt rabljenu odjecu Italate kojl su zabranjeni u nekim enrcpskim drzavama.lli<::emraJte ·s.13udite . sintetidd Budite svjesni da svjeza boja. samo drzi. kupujre od sintetickih prirodne rnaterijala tkanine .i~nicu za igracke i posuduite igm(:"ice i knjlge.l1lmgo vi.e veliku ~b<::es0d& bikarb.0cis1. cijom se proizvodnjomJ stvara] u diokslni. papira. kao 1 od prirodnih ukrasite priroclnirn • Vodite brigu tome cia odjeoa vase bebe ne 011H sadr. Mnoge djecje se od PVC-a .prirodnlh marerijala obi.ite 2 igracku. vlakana koja ne sadrzavaju rragove • . tJekoJike sfilL CVuStolll ~etkom . nego od raslt te srogu nema] u izb()nl.anih pltSanib IgraGaka. :z mozece kupiti te ne vise truda od P~ll11t1Cm: oar'i uno sto trazite u obicno] Ptod~lvaonid.l Zf. tvarl.p.escemm 1. grize. Cini se kao cianemate izbora. M0p. POSTELJINA I IGRACKE Poprilicni su izgledi da ee vase dijete uCi u potpuno preuredenu Aka Yam je to prvo dljete.oj ~'('JClii o.eli Man]e suzapaljivi i smanjlr ce opHsno~1 U sluca. • Kupite svorn dieteiu drvcni I. pamuk. b.U.laga.ckeposteljine koju tlije potrebno glacati.

toplih dospiju ljetnih mjeseci razni narnetnici Jednostavni poput buha i krpel]a ulja porneci Kod Vitaminski dodad str. U ovom poglavlju o brizi za pse i rnacke jer su to zivotinje LI koje vedna vlasnika svojoj kuci. koje drzlte vani. tako sto svojim ijubimcima nete dopustiti i KONTROLA NAMETN[I(A Tijekorn. u krzna zivotinja. pokucstvo. i zdravljem. recepti ad etericnlh ce yam da se rijesite narnetnlka mladih z[votlnja bez primjene iakih kernikalija.eZeIJeno Opap1lnje dlaka u lfa'Sehiu'dpmu. ODGOVORNOST U KUPOVANJU PriJe nego sto kuplte kucnoga ljubimca. {(IS .145. zahlijeva red ovlto aetkanie aka zel1te sgrUe~jti. lI'Iali bJelokosl pas.l1.ka stf • . takoder. Miris i mrlje ad urina i izmeta rnozete.l. mogu biti problem u domu. Q(i5titi dlacice kutnih iz saga i mekoga 0 pokucstva. iti tropsku rlbu. u divljlnl. takoder. poputgusaka pataka. izmet i urin.wag" Wifer. stvorit ce vise problema u vezi 5 cistocom i no livoti nje u lwei nego iivotinje govorit cerno voli drzati Hrana za kucne ljublmce SIr. dlake.K U C N I LJUBI Mel Kucnl Ijubimci nam daruju ljubav i prilatellstvo. Ako nabavljate pticu. uz savjete vlasnicima ljubimaca tome kako odrzati na postelju visoku higijenu. vodite brigu 0 tome da nije ulovtjena nago je uzgojena u zatecenlstvu (vidi lzvore). UklanjanJe iIIa. sjetite se kako tisuce zivotinja trazi dom u centrlma za zbrinjavanje gmaza zivotinja.iSS . Kontakt 5 izmetom osobito vrtu i na javnim mjestima. poput . postupclrna. oeistiti prirodnim je stetan za djecu te ga treba cistiti u domu. Nudimo yam savjete kako odrzavati bez alergena i korlstenja nezeljeni gubitak (istoeLi u vase] kako cetkanjem okolini sprijeciti [akih kernikallja.

bol]u pozornost. Persin je debar .:::1 PWb~V~l. al'J_PLJjl)jeue jSQy. hrana za pije dovoljno Uravnctezena slntetickih !' konzervansa te Ijubill1ce umjetnih okusa . s mozda joj oe. Dodatak prehrani koji odgovara mackama i psirna. su na :::J ~ Prije nego sto smo ih pripitomili. Uvijek :.usto odbijai ULJE kozorn buhe.i voda.)~e.ij"l'lln Ij. • Kupujte kosti s rnesorn . ne bi ga pootiali pOPJi6ljte svi veterinarl. I<AP$ULE Za uklnnjanje prirodni kapsulu MORSKA OD antiseplikCESNJAKA secera (1. u danadudajte 'jBdnu meso Ili nba.. kemijskim izazivaju • MaCI. bubrezima. CD :::J _j' KAKO HRANITI KUCNOGA LJUBIMCA Vecina hrane za kucne Ijubimce na trfistu uzimaju U reklamlra se kao "potpuna prehrana". Kuhana srneda rib [e vrlo hranjlva.sjernenke trebu'e manje napadati buhe I PSENI(NE p I<LI€E z. srniruje :Rivee. no ne • Riba je izvrsran izvor bjelclncevina za pse i rnacke. Ipak.trecinasirovo ueclne talco da zH<JJiCfl. d~ln.unitet. hrana u konzervi iii osusena hrana za ZivotillJe ne mora nuzno biti i najbolja za vasega kucnog • Hrana za kudne 'ljubimee Pllna Je kemlkalija irna pesucida J Ijubimca ill za okolis. te'$.tl hranu vasega ljubunca docl<ijte "ka.nja. zlicLi suncokretova nego sro v~l~eg. U kupovnoj hranl za kuene ljubimce nema te prirodne raanellkosti te se to nadoknaduje dodadma koji. Sljeded DODACI KVASAC J zivotinjama. nastaianju kamenca na zublrna.a .iiil uzimanje dorlaci prehrani v ltamina bude ce varn da donesete 0 dostupnoj hrani. Hellstlekl veterinari priznaju kakn je najbolja prehrana za koji macke ipse ana zasnovana na sirovom organskom mesu. dvije ljublmea svakoga POY!". kao r orasl. Ako vasa macka una problema mjehuro. rnaslacak poboljsava fad [etre.r. dok 08tJ~l uuva p.:t. donekle i macke.sve povrce. VITAMINSI<I."obitIttJ8nib ljublmac« i dobrl su za pse a maCK:t::. sljedece .snije': Pomaze kod upaljenih zglobova kapsulu ili tlic'i.. Konzervirana prehrana najboi]a je za zdravlje vase macke. Uz rakvu ishranu.j~re se S. Dozirajte jednu u kojuna J uiacka uz suhu hranu . U LJ E suhe.lka TRAVA 11a dan . alergije i slabe njihov im.Cll na dan. Sljedece najbolju cinjenice odluku pOIllI](~L djelol.. te.ju stfu1je k(.~~ I 1 z ohzir Cinjenicu da psi.~ ::.tblrllt:ll . prernasno je i Ul0ze lzazvat i proba vne srnetn]e. OD BAKALARA i problema s CINJENICE 0 HRANII ZA KUCNE LJUBIMCE Iako [e prakticna za vlasnika kucnoga Jjuhimca.dnw Ila~'!JJ1 mp~1EIliIukoliom.. cia ustedlte rnlijeko s iz biljaka u utrobi biljojeda • Za macku razrtjed.(? za vas'e tiy. U rnlijeko. zdravije prCJl18 irnaju ~jajnije krzno.eni_ql.I 2 .l[e obtol"e mesa Ilj • .. '.1na ilarrJQ(. rnoze stu vite rnu hranu jednu ljuhirnce priprema zj votinjskih olovo iz kouzervi ill . orpornjja i plmlziti. • Oleo tri cetvnine konzervlrane kucne • aka kod ljudi i ~jvOli. .lkucnoga IjubJiW!:fl pOGllere hnuti!1 . pDti<iu ~.J purarna zube 5 U NCO J( R ET OV 0 Da sprijecite hranu svojega nastajtl:nje ulja.te vodorn. uz neko povrce i neke manje dodatke.®linj~.n.~Ln~1 illcel'm .I njlhov lirnful SUSLav.6!erm..nc vode. prema misljenju neldh veterlnara. jetrrku. .Ci program prehrane dobur je za moje kucne Ijubirnce . dobivali te hranilvetvarl kojl se naveliko i spremite neg to :novca. 79).i1~. eel lri ilellVrolne sitovoga '. i desnl te bolju probavu na pnkiranju. tumnom. kao i ljudima.Q).!iN(\iani SLlSt1lY m~sa.in.ijsal ce ununuet V~£\:!g~i ljubiruca. Sv(o. bubJ\}ge. U miesto konzervlranom i suhorn hranorn. Dozlrujtc BOLJA PREHRANA Sljed<..\'! i ~ilariue. -ZIt '.ue iznulrt(.lkfu. • I"ustite ncka psI i macke pasu tra vu. sr~:a i @st'. hrane za c.roQ. dajtc svojemu U Ijublrncu hrana za kudne se od leiiin. • S:V<l.(anm nernoj.U911V':t lO(~~11Q. vetertnuromprlle • Svoga psa hranite bude zastupljeno .pSlile elli . oboljenjima smetnji te ostatke povrta dalte svo me ps u kao zdravdodatak prehranl. puna i'jYotlniskib rnasu. poseblce III stu l. .lm 1'.ll. hranlo imaju koristl od bHjnih hranjivih tvari. raznolika nitrata olova.1.l~al i lIll0)0Hte ga cia yam i.jezim mesom ! povrfem.1 bi bilaulrusniju.. pasnjaku. koze i Hranlte svolega Ijubimca sv. bl je .juslmve koze.i"'esanj i'esnj. Kurol ljubimd zive na takvoj prehranl imaju manjeprobavnih su manle pedloznl parazitima.e davati vrhnje. a OSIlOVne masne kisellne Ornega-3 i Olflega-6 poi.biste nauietnika.] te je razlne kucne ljubilllce sadrzavati (vidi str. na infekclje vasa macka trebala bi biti rnirnija.[edna I.s61v.Jo.i boja.aCke pl'iJilJ'e.cicad~jte ~lI.vornLsu kod rnnogobrcjnih Gtiravstl'€uii1. • Sadr:21 sLiI j visoke • Su ha hrana za rna eke povezana [e uz problema s trebali davati suhu hranu.ilJ!('. Dozirajte 25 mg-na 5 kg tezlne.doll1<!co.~eni0i:le [dice PQw0l1jsava.SprIj~reJ.!.

1 i:'esnia]. ljep. jabucnoga KRPELjl AKOvas ljubifnac pokupi krpel] nemojte ga izvlafitl iz koze: glava ce ostati u kozi i izazvatl infekciju. kupaie. nadrazenu kozu I odbij.rlj~ljle 1I IUZll{) BUHE Iako lUl~ II prije upotrebe.oga alkohola (11107.KONTROLA NAMETNIKA Pesticidi protiv zivotinjskih nametnika. Cil'lire to' ~va koga dJVgoga &Uu.tijekorn zaraze svakoga » '5: --J Z [Tl koji su luana za llcinke buha.seplWIl<\[e. dana u vodu vasega lodajte iii. Vodu II dana 1I hranu stavlre kapsulu i. diazlnona uglnuca bulle koje sre i.~i.:ih proizvoda. pdbllzllevrb Pazljivo pelina (LO bilje ne smijele koristiti kad je zell. macke i mali sisavd izlozeni otrovlma. Nerno]tc koristiti ulje rnetvice aim je ZI:!Jlkapsa jednu takvu ogrlicu i vrlo je ucinkovita. Osim tog<l.a 3 kapi ulja narande namo Ire ogrlicu od pusta u rckucinu i osravite dok je SVl) 3 kapi ulja citronele 3 kapi llmunova ulla 3 kapl ulja cajevca kap ulja metvice (koristitc oprezno [er u velikirn kollclnama mQ2. furmakolosklm tvrtkama uvjeravaju koristllii rnozeie naba iti ked 'p~. rasprsiva 'u. vasega liubirncu. postoje mnogi prirodni nadomjesci kojl Sll se pdje tih kClJ1ijsl.c::ahjdrQSI. za veet:! pse neka h1d.iedne kapr ulja roetvite.l~ega psa. lel\a S ogrlica zathn je staviie vasernu ljulrirncu oko vrata. a vas dom nece bit! pun otrova. i ulje cesojaka u. depresije.rosola ad lavande z)).::a odbiiete muhe cia sprijecite III Svakoga • Zeccve i zarno rce Cisljli i prirodnun 111. poznate kao biljnc vodc (vidi Izvore). Vali godit'i Ma~a ogrtlca'liamocena buhe. BUHA • Redovttlm usisa vanjeru.~' ulja. Svojoj mackl svakoga macke koristite hidrosole. POTREBNO mekana l1. 'lI insekticidom U • Kad ill.0 kucne ljubimce mozere kupiti cesljeve neb odstoji Z -I za buhc. uz aktivne sastojke poput nervnoga (povezan uz vise desetaka DRUGI PRIRODNI • LJ vecinu prodavaonlca NACINI ZA SUZBIJANJE za zivotinjicu operete.. no takoder pokupe i izrnet ie susenu • Kvasac u pralru iii u kapsulama ko 25 nl" na 5 kg 1I usisavate jaj. Dodajte suncokre(ov. Vi i u rasprslvadma i sarnponlma vasa obitelj. privlaci bulle ljubimca da odbijete buhe. III Pripremite mjesavinu od 5 kapi LIlja cajevca i suncokretova ulja (pLI. Nakon cetkanja roplu sapunicu izli. 1 svojo] mackl napravlte protiv buha. sobito onih mjesra u dornu gdje 7<.ulJe bulla korisrenje rasprsivaca s Jakim kenukalijama. ·ll. Gusto su (kant 1 do 15 mlnuta vas ljubirnac spa va.1l drzac za jaje). prllJijepo 6 mirisati.e biti OlrOVJlO) PPlllijesajle etericnirn ne upije. dju njezn Ulml.e ad . Xenexorn. Pesticidi amitraz i permethrin utjecajem tih kemikalija mogu poremetitl rad endokrinih zlijezda. caju od metvice ili ljubimca ocra. Rao osn. zn votka) pesudj i vrbovlma 1 r. 111 Svojemu Jiubimcu svakoga propoksura (vrlo tokslcan oralno). proljeva. utrljajte.jle umocite cetku da unlstite sve 1I dana dodajte hranu vasega zauiku za buhe. II gubitka teka i svrabljivosti. kumih ljublmaca te takoder otrovan za pcele). urnjesto rasprsivaca.l takoder.1 [I' blda a hklrosola od ruzmarlna zliea hidro· la od lilllLLt1\l sporiija bi 1. zlica hid.1)a ad metvice (l"laSa2!li vaSa powrn<i>st.OYU fa eterlcna ulia. svoie Ijubimce uaka vice. Sljedeci savjeti pokazat ce V~U1J ako prirodnim k postupcima mozete imati nadzor nad tim uarnetnicima.ka skotna). • Puder od nietvice 8VQg. takoder o Z pa se na njih mugu prihvatlti xlrasle buhe. Naneslte 110 11(. koji se koriste u proizvodlma.ce Cist. pazlte da ne 2. jake su kemikalije pa su psi.el sprijeclte isperit zarazu.~ce[k81i. POTREBNO u JE: ulje za Ijeine navule buhu. nego etericna to Iakse probavi. ly\jesaVIh'u umasir:ajle u krzml psa. . cete doci u dodir s kemikalijama protiv buha. imaju simptome poput povracan]a.l ell hu ha i.l ljubimca da uklonite buhc. a zatiui ceLC morau ponovno priprerniti rnjesavinu. urniruje kako j j '(Iinl higijenski llai::ill zn )~lstmQjiv. i karbarila (rnoguce kancerogen za Ijude). a zatirn ga MACJA OGRLlCA KUCNE IZRADE je lnosiavno uzmuc PROTIV BUHA hidrosola mlrlsavu ili ogrlicu Radije za ulja jer Pomijesate DOMACE PASA ULJE PROTIV BUHA ZA MASIRANJE PSH Inje§avillll Ulje koristim za ~"oga ·skotna. nekih veiennara.takoder. u sto spadaju organofosfatl otrova i karbamati. Neb caj bude iak i ohladite ga iii pelina.rzac za jaje do vrha ulijte suneokrerovo u malu posudu.01a[<I. anti. njihov inerabolizam alkohol. Ljubimci pod letargije. upaljene 'cig'arete ga za skotne puder 11:1 krzno • RedoviLO perite leza! vusega buhe. za 110el ku ~kol.1aCja JE: grlica od pli '(a j suncokretovo uljima 11 ulje s sraklenoj 2 )'. takoder.jivi papir. vasa djeca i vas Ijubimac udlsete.ktpelju da se otpustl. . • Pokusajte kemijsklh toplinom naba iti elekuicnu Ta zamka Ill! r1» krv lezine . preporucujemo Zenlce.o ulje.l. Prije nego sro svo]u o :.()~.simjt' U krzflo vi. Ogrlica ce odbijati bulle oko cetiri ijedna. Ogrlice protiv buha mogu izazvati dermatitis te isparavati kemijske plinove koje vi. ulje istislmt0 jz 4 kaRsule ceSujaka ulijl!te vis.ikLi cI" S mogucu 1. omogucujete p novnu zarazu.)ici. U 1I1aloj tllKlenoj ppsudl s izmlJesajte etericn. talc hidrosole Ijeta Izradim kollclne budu vcce. 'I'll mjesavinu lll. u cHjne hidrosoh! i':ce~njak oilblja IUU Jjubil11 '.

staviti ill u sv ga se rasroj iti. odaberite neobradene ili novi s:.ZDRAVLJE KUCNIH LJUBIMACA Ako imate kutnoga ljubimca. DugoclJaki ljubimci zahtijevaju svakodnevno dostatno cetkanje. Iijekovi za sadrzavaju mlnerale i 1I nji. lijek. dugotrajna proljeva i artritisa.voLinje takoder nerna kemikali]a. 49). emodja i kod stresa. gelj Kornadice c rnozete kupiu . lijekovi za Ijude. poremecaja Cuvajte ih na hladnorn podalic od izravnoga Kapaljkom • Arnika: sok. Crohnove bolesti. dlsnlh tegoba. 42-43).ne sarno sto ce yam pornoCida ne odlazite stalno veterinaru. Veterinarski racunl mogu biti visoki. u drugoj ruei i tekucinu stavite na jezik. ogrebotine otekline. • Gav Z: za umirivanje prije iii operacije ill traurne nakon • Bellad nna: visoka temperatura • Karuarion: i vrucica. c OJ prahu jer rnoguizazvati S problerne s kozom na trbuhu » vasega Ijubimca. Akonit: sok. ljul imca.ma II kutiji do 3 kapi Iijeka iivotinji kapaljkorn za onecisriu ue dodirnuti u gubicu. kod kuce trebate imati prirodni pribor za prvu pomoc . njeznim pokretima i cetkajte od glave do reoa. bolestima putovanja. krzna odstranit koze i prljavstinu problerne s koforn te lnfekdje oka i uha bolje je lijeeiti lijekovima. Ravnomjerni pokretl ce ga a pustiti. prvu pomoc pripravke. uklonili buhe i crve. sredsrva koja mogu izazvati Umjesto toga. CETKANJE • Ako imate neki otvoreni prosier. akutn • i :bvotinja j pis: ubocli pcela iii osa. Potrebni su redoviti pregledi i cijepljenje. a kratkodlakima je to i jedanput II tjednu. nakon cetkanja i na toplome rnjestu neka mnogo buha. cijepljenje rnofe izazvati nuspojave kod kucnth Ijubimaca. time ce se ojacati njihov imunitet. pomaze kod problema u ponasaniu. cete rnnoge rnrtve te sprij eciti razvo] iz koznih bolesti. forrnaldehida Ijubimce z :r: lit Izbjega vajte sredstva materialc kako iivotinje nije potrebno cijepiti tollko cesto kollko to preporuculu proizvodad lijekova.ite osvje2ivace prirodne zraka (vldi Mr.0 » poznaie vrsie kernijska • Za ci~cenje poda koristite sredstva podorn.lg ili (vidi str. isperite cetku odmah ostavite se osusi. Neki ljudi vjeruju ALERGIJE Kao i Ijudi. u svirn boljim prodavaonicama za kucne ljubimce) . za nadrazenu kupiti male vO SAVJET Kad svorne psu daiete lijek. Horneopatskim nadnom lijecenja i alternativnorn rnedicinom mogu se lijeciti i kucnl Ijubirnci. a kod 2 do 3 puta na dan. gladite ga dugim. iivotinju Pokusajte jer tako moze dajte Iijek Ako imate rnogucnost. • U kuci koris. nakon sukoba s drugim cira i bol oel rane. mrtve stanice ne prodiru kucu. sa sto manie kernikahia jer vas ljubirnac dolazi u dodir s < rn 7< C za kucne ljubimce: vjerojatno alergijsku sadrze jab reakciju. sampone. Na mnoge lose djeluju i • Izbjegavajte sarnpona N CJ . Kao i kod Ijudi. Aim imate nekoliko kucnih ljubimaca. zivotinjama. pornaze u okota. Kod akutnih slucajeva slucajevu trebate irnati sljedece SU11G!. • U ono doba godine lwei irna ih SCI". stoga nadite drustvo za osiguranje kucnih Ijubimaca koje ce yam dati odgovarajuce pokrice. • Kad postavljate pod. Kronitne osvjezivaci zraka j osrali kemijski rasprsivact za ciscenje . trauma zacj ljivanju sl mljenih kosri.. aim je Zivotinja topla i nernirna. nego ce smanjiti i vase racune. trebate preuzeti odgovornost za njegovo zdravlje. temperature ako su nemirna. horneopatske i suhorn mjestu ukapajte 2 svorne ljublmcu svakih 20 do 30 minuta. nakon nesrccc na • Heparsulf puknuce zglobova • Sumpor: komadice up cesti). nakon • i • Arsenik: akutni proljev ili povracanje. cetkajte zivotinju koze i prljavstina vani u tako cia dlake. zivotinjski ugrizi. kod teskih okota. kod rnanje akutnih kronicnih svakih 1 do 2 sata. vatrorneta. zarazni ugrizi. svakodnevno 147). alergija. n » NJEGA KOlE I KRZNA Ako redovito njihovih stanice cetkate svoga psa iii rnacku. Kapaljku 1. opekline od SLU1Ca - pridrfite rnu gornju celjust da drzlte IllU kozu (mozete udu za vas ne ugrize. neka sjedi iii stoji. (primjerice. za ozljede oka. Umirite svojega psa dok ga cetkate. i jutarnja tijekorn oluje ili visoke o 8r51ja11: artritis. sto je stresno za zivotinje. Koristite meki cekinjasti cesalj. istegnuca krutost. krvarenja. sum! ora. domace zivorinjc mogu trpjeti od akutnih alergijskih kemikalije proizvodnji kucne reakci]a na iota pala popu t koji se koristi u sagova. cetkajte cetkom za buhe (vidi • Kako biste bill sigurni da ste PRVA POMOC Kao i homeopatskl 'li. za ozbiljne u rasprsivacu kortstire organske Ciscenje sagova n. Pokusima je dokazano kako zivotinje ko]e se djepe rijetko dobiju zastitu od tesklh bolesti te kako higijena i prehrana pomazu u kontroli bolesti barem isto tollko koliko i cijepljenje. 2. prirodne.

Uiivat (ete u svome domu te sacuvatt abltelj j UKLANJANJE MIRISA Ako se vaSa rnacka pomokri Ill "obltjez!" Zit dom. ljudima rnoze biti to~e. ili zatvorite Brz I [ednostavan nacin uklanjanja ps. od toga mogu dotilti toksokarijazl.l koja izaziv~ elste u Q~im~.ijte svaga Ijubirnca l<lmO gUJ~ s~ Igraju dl~03. U Izmetu Toxocara.0 hr'i'1I1l1". cl b~LIHl. mjesta gdje sp~va. nasloniadma iii na postelji.it1pomokri na sag. Bulle tim crvicima mogu zaraziti djetu se stoga morate riiesiti. I ZM ET Dvije opasne zarazne bolestl. VllS Ako se minernlnom PSECIIZMET Na ulicama psecega izazvati dlaka ie ljepljlvlrn vallkorn. Sto prije uvjeibaJte svoga psa da ne skace po pokucstvu sjetite se da u coporu mora biti gazda! 5 madcamaje mnogo teie.!~uS da gll.koga P("H~[)jt!nja !tutije perit' fuke. zbog Lroksoplasmoze. Ako porpuno kutijice mjesro. cere s Ijubimca ua LIJECENJE NAMETNIJ<A llubimeiaia. Ljudl od crva rnogu clobiti roksckarljazu. pokupu odrasle usisivaca SPREMANJE kucnoga plasucnim HRANE ljubirnca drzite poklopcern II • Rcdovito dajte svojemu ljublrucu Jljekcve :1:<1 crve za unistavan]e pripazlte blsre parazita II buhe j njihova jajascu. [ednako kao i cijepljenje. sada su postavljene posebne vrc 'ica s lzmetorn.lwdoevJ]il1l tlsismranjen" 0k0 . Takoder tete pestiei dobar lIGlnaK aka kanti€u vpde i s metviGolfl stilvlte na kuhinjskl p(!)d. kanre za pokupite zaraze na ostale namirnice. jer ostatke lzrneta va~ega mune. Soda blkarbona. koje mogu prijecl i ucinite sve sro je potrebno kako u vasernu domu ue bi bilo naruetnika.i. Prljave . vrecica za skupljanje PERITE Nikada prije to j RUKE Ill! . a zatim ocistite mokrom krpom. a p gOlOYO Slo dalje od pesucb Poprsk-tj~(. Nlkada ne pU5t.HIGIJENA KUGNIH LJUBIMACA Ako se pridrZavate osnovnih pravila. sa :l. 'prijecili macku dok j dete. kola moze sljepilo W djclomicnu gubitak vida. posjetitelje od izlaganja mogucernu riziku od kontakta sa zivotinjskim nametnicima. a ne na stoldma. pelin po·leZl(j~1 v<\seg. vrljeme gladili zlvonn]e. vre i u kao rukavicu. takoder.oga ispraznite vrecu .zivotinja. zastitite Oll OJ kllhinje. prlje svega riia. pOSlI. [vicli Hi iii Itratlca te ih stavite kucu.i.L ljubhl'li-:lI . ne sarno sto cete u kuCi ukloniti mirise vasega ljubimca i rijesiti se raznih nametnika. Operire ruke p vucite kra] vrecice i svezlte je. to mjestc odmah namoclte vodom.votinjski izmet. zivOlinju U n]u. i igracke j toksoplasrnoza i toksokanjaza (vidi sljedecu strani . USISAVAJTE SAG nakupljan]e dlaka. nalik na riZu. pruskorn uklonire ~iil enje j isperite hladnom II miris. pomaze uklanjanju za Izmet ako Je uspete U kaveze rnalih slsavaca. • Kac1 vodire psa ponesire navucite parkovlrna odlagaru trudnice nekoliko Ll redovito dajte Iijekove za crijevne nametruke. • !ito prije dezinfekcijska tome rnjestu. S¥a. III L E ZAJ I I ste ciaije 0. Nakon toga JOSjednorn namocite mineralnom vodom i ocisute krpom. to mjcsto to prijc nece opel privuci mirisa iz to isperite blorazgrudtvirn vodom. ispod podloge pospite 0l.dodlrujie Redoviro psa iii aka sie za bist pogotovo usisavajte sag kako ako irnate rnalu djecu po podu.UU iz kuce. uzgajajte rute bi trebale noslti gUlllene rukavice poeistite izmet te koristlte blaga Ljubirnci prenose razne bakterlje odkojih njihov Je:bj. U rnnogim nakon obroka koja se vole prevrtati KUTIJE ZA MACJI MtJHE Muhe'l ostala kukce treba uklonltl nozkali:la ljublmca. Lilla Ii izmetu rnalih bijelih crv.llogwte u lzrnetu.klllije ciJ:zir pocbJje od e1j c Lrllcinica le nakOIl sl'a. no pripremite im mjesto za spavanje i pokusalte ih naudti da spavaju gdje je njihovo mjesto.i l.iua.iz perite leza] vasega ljubinica.J pr. poput hrcaka. zarnoraca i africkih tvorova. izrneta. Redovito Oivoreue konzerve hrane za hladnjaku te ih zatvorite kale sprijecili sirerije rnlrisa . djeca mogu RokuJ!iti crve ad pseEega izmeta.enijeti Kako biste otjerall bilj e poput u • Ako mora]u skupljati rizika od toksokarijaze izrnel pa~a iii rnacaka. Sljedeci savjeti ce varn pornocl da • Neb yam prj ruci uvijek bude vrecica za dlazite na Ciscenje izrn ta u vrtu ill kad s psorn jayne povrsine. druge bolesti koje mogu ttl spadaju vlasnika. pa G"aki sljl!pito. njihovoj velicini. sredsrva cia uuistite jajaka crva na drzite izvan kuce.votinje na covjeka. izrnet. vrata sobe u koju nezelite da utaze. uvijek kad cistite kavez. nasih gradova svakoga dana zuvrse milijuni pasa i macaic. I baclte je.JUI i Izmetu.gl.u) mogu se prenijeti macjim lzrnetom.110 sode bikarbone. setnju gradorn Hi parkorn. Djeca su najugrozenlja I ne dodiruju te Ih treba sto pn]e nnuciti :l. Na odredenim primjerima je pokazano kako higijena pomafe u kantroli bolesti u .1 posto]t Iitara cry UJ. vee ee vas Ijubimac biti zdraviji. da se ne pribllzavuju Posplte scdu I>U(arponu iii boraks po sagu da upije tekutlnu I dezodorlra U DOMU Osim buhapostoje prijecl trakavlcc REDOVITO CRIJEVNIH Svojim kucnim ovisno 0 povrsinu. Tijekom ljeta te i11 Nakon I.

159 se da radna soba bude ekolcska. Tako cete pobolisati vasu radnu odmor Mozgu je potreban [ednako kao i poticaj. Stoga. rasporeda. str. obratite pczornost lskorlstlte na radno ckruzenie: sto vise rnjesta poboljsati vas rad i zdravl]e. zrakorn. lS6 ured kod ulofits u najbolje materijale i oprernu . RECIKLI RANJE UREDSKE Ima smisla potruditi recikliranu rscikllrani OPREME kupulte lspravno si. . lskoristitesvoju kupovnu Postanite etieni petrosae i zaliha za ured. KOD KUCE Kad uredujete time tete ured kod kute. kuee i za (isienie tipkovnlce str.Rad maze Odri.isplatit ce yam se vlsestruko. ili reciklirajucu oprernu te korlstite posebne kante za proizvoda te smanjite otpad. Pokusalte osmislltl prozracnu sobu. Koristite sto vise neotrovnih utrcsak energije za rasvletu i grijanje.iv<ftn! P[()stof.tJli. moe u nabavljanju Osmislile udobau. uz dobru rasvjelu i ~g_8dna'boje koje 11" yas 9~ us-. kratka setn]a na svlezernu zraku i motivaciju. 157 vasu usredotocenost i zabavniji kod kuce maze biti kad vodite brigu 0 svojemu tijelu.avanie radnoga stela str. te ulczite u dobru rasvjetu da sprljecite OPU5TAN]E OD STRESA tijekom visesatni rad izaziva stres pa se redovito istefite i vjeibajte vasega svakodnevnog udnkovitost.edenie. dobro isplaniranl pr.z_a lure'd Rod kuce. a takoder m u je potreban pcboljsatl produktivniji i kislk. ispunjen u (istim zarnor Qciju. Sastavni dio stelae i radni stol pa uzmite vremena i toga su dobro oblikovani Isplanirajte razmjestai u svolo] radnoj sobi.RAD.

8 1~(J upumtne erauola i smanjujte srupn'eva bazl vode.tapala k@ia"su vrle . kupujte iz druge pokra] prozora radi dobroga provjetravan]a.g p(oZilra. Odrzavajte uredaj i stavite Temperatura oprernu ruke i Celzijevih ce VaS tijeb smanjuje vrijeme.tiial'J]a pohmnitE: jasnocu mlsU.I()fLl iii odrnah g:l odnesi:« korlsrlte fotokopimi ureda] koji na popravak.Lstli i t~rdEl. a cjjevi koje rnogu drugo mlesto.oze~~. nego ad meKc:!.velilfe srnaI)jiti tvctkillll. ouovne tako energl]e. • U vasernu uredu obnovljive stalnu Izvore elektrlcne principu "suhoga i ne korisu zapaljive tintu 0<1 soje iii nekih kopiranja' druglh neotrovnih tvari (vidi i boje koje isparavaju pare amoniiaka.Id. ali pot\.G Si:l1HOjUjU lrosKQye nJ$vjete z:.((Ive.Ll d"iJe g¢icliJ..neotgahiza~lie. ~atkad I b8z mirlpa. dol odgovaraju vusemu sljedecu strantcu). \. fotok. mogu vam pornod sljedeci savieti. U~.s'ke pop. Natnjestite grijanje na tern pcraru ru j POIll1l1o tijekoru radrroga dana.. a zatlrn osmlsllte razmjestaj opreme taka da postignete najbolju tisvjetljenost i lrnate slO vise slobcdnoga prostora. • Na radnoj telefoni He ob!c. a pOV'nrt uloze!1ugfl .rivHc . taciHe (!)oaoeriW stva.OSMISLJAVANJE KOD KUCE -. polica i Gl'ln.k<lko bisle na vase rez\Jltate.ljq.!\1 ratlni dao.kam ~Illa~jre. • Pianirajre mogucnost otvora 11<1 prpz.KOl'i~ti.ma rw.l. saar:zl hidn!ikatllpm. Da oslobodue radnu pOVl"W.jet.l kala mo'ie. • Koristite flomasterrkorektorena • Nabavite nece pJ miris po 1. Gzon znatnc O!ilabljuie rad pluea.i. Pl:Ost01:. Alto mozete. U pronalafenlu rjesenja. tako da mozete spremltl sve 0110 stO I< A KVo CA Z RtlKA i PtelTIa raznlrn strufnlrn ist'razl va njlma. iJret:lsKi materijal tako cia imare mjesta na sldu svo]u paplrologl]». .L~tskl gHse pmnacUle u zvu<::noJ.IlIPO. a One koje rjede. • Posmvite drugu teiefonsku lin!ju ako yam je pouebna radi prisuipa interr.re(l'l.rura akc sjecllreuulje odaberite prirodne materijale. elektronicki uredaji porernecu]u i negativnih ornjer pozltlvnlh ion a u aunosfen.esto provjetravajre. aU'QII. 1pal~ razlne I}riecislenja LIbUzi[1'i razrnislire ugraclnji postavi vise uticnica kako biste ih imali dovoljno potrebe.' oCiju.le .~d. Oplienit@. Zatim isplanirajte kako sto bolje lskoristiti prostor . pisace.ta~'icenadohva t ri. Razmotrite kako blste dosll do reznltata. svjetla.llastlke· ~111~O"rL9."i$al'a'i.SDN liniju brz prtsrup buseoja zZi Sv. . • 1?. nacrtajte plan svoje sobe. H'Svjeru I. faks. Postavite (vidi vain nile potrebno Cambridge ilitrazNanje 11 Velikoj oslobodtri prostcr. cI~1 za Iaks i Aka ureda] pocne 'r+t.fi troskova za stru]u.IjiVim za('ulja.itradene IDO aUlfe lRo. dnevnoga svjetla. Pocnite s pusenje u svojoj mierenjern svoje sobe i nacrtajte tloert u I<ojicete ucrtati polozaj prozora (iprodor prirodnoga svetla). te polofa] uUcnka i prekldaea za struju i telefon.. • Iskoristite !ito vise prirodnoga ured na tavanskorne krovnoga dana ornoguchi kornpaktne nikako prostoru.osegQe 'bl(lgoplavll kre<ltivl1oSl". z. izbjegavajte proizvode pravogadrva • Voclite brigu nabavite radl lUI Dobrim osmlsllavanlern ureda kod kuce postife se uclnkovltost i stedi energija. za urell .JU. Evo.6tro'lna. staylle s~oJ stol poRtaj veil Ko.mica u k~. .::111101. Radni stolovl ad tome Jotokopirni • Postavite ionizator. Tose orlnosl cia se ternpen.atl" • Ispod J'adnih ploha. • HasporecJlte rasvjeru po radnim mjestima.lt !jllpfla izazivat! :.j sarno stari i korrstenl u. kako to postlcl.ce na oko 25 posto ukupnih aka varn je potreban i. koristlte duhoke police papira. kernplutorl. 1I lspara vati" ()neC::j_~c8:vati g8 odJ"imJ budnlruu. nc plastlcne.\lje ocl izravnoga sunca. (vidl str.ora koji ce yarn tijekorn cijeloga Jzvor svjetla . vezana LIZ PQboljsava m. pohcama 1.Ke Aka je vas 0 • Zamolite elektricara • Oprernu i podatke koje cesto koristite i.~e flucresccntnc lnterneru iii I. a ne gnjavaia.1k. 21).g<l ~eakdje i ppgoJs<lti bolest astrne. ugodnlji nit! i bolju ucinkovirost. i 01\ ureda]e drva su i hjepi.etu.Obirad potrudite sljedece lwei kuce bio uzitak.d. uredsku . od 15 do 1.~.ke (nil. nlskoga napona za svoje tznad i ispod na neko budu strane za stola). 510 omogucava • Zabranite radno] sobi.ogIani[enja svjetiljke (vidi 51:1'.rll.faks uredajl i plsad i5pu~tC!ju ozon ko[i prirodnoga izvora svj"'ll~i. prosLom radJ1im povIsin:ama lwblova provlacenje • Meld . Siavite ihsa zdravstye.ka @.izo.te JZI'OJ:e). stoga ~te~l.!:a¢lnikClga !'leJ1'\lJ. od presaooga prakticnl 0 laserske ispustati SlI.\J. Z~I 0 tome kako dobra rasvjeta pcmicue svietlljke take poslu cia yam poboljsava uclnkovirost na radnorne mjestu. stol u obliku slova l stavite u kut. • gasvjet<1 .. Na prlrnier. PROSTOR K.irL!: L:ln'i.mijem:e. U R EDA OKRUZENJE Radno okruzen]e i djelovati mora biti udobno uz mnogo umirujuce. sprernite plohl neka • Stavire Stedljive zam!je fluoresccntne iii korisute elektro ni~I(1D' ureoaj:a u ursdlrna dbJcnaprema~uju . kerozina isparava]u kola fotokopjml fotokoptmi (zapravo.. 11).l tToiH.se Isplanlrati napomeue zadovoljavajucega • Stavire radni stol RASVJETA Na Odjclnprimijenjenc pslhologljc na Sveuclllsru Brltunljl proveli SLI blizini zalihe. Evo nekoliko savjera za stvaranje takvcg okruzenja. pohranu fascikla i mote f)9jacati aiergii. pJirodui poclnl namneasm it ::tlltil Sii(1mlinLjll.u $Olcii III s1hXLi ug~site svie!10.0~tav.opi rn i uredajl. ornogudt ce pristup stvarima na pollcl iznad stoia. e Sobu (.t 90 jzbjegli cia se '4apletu.J. a Za 510 bolju u~inltovitost. glavobollu 1 stres.(JjUtitu ta~.101'e ~ PQkret~I' koji.laoijL je <'!iva boj.ji). ta kG de ga priw(ino s~jEitlo ob1fsja~a Gijl.utje.sto. • Boje vasega radnog utjecarce Crvcna prek.

e svrhe (vidi Izvore) .<1 i tipkc na telefonu.I"i~tio tlijelpve viSc od 72.ro • Sm~lnjite uporrebu obojenoga papira jer se resk6 reciklira.~to ce privudi praslnu cekin]e. • Kupite fotokopirnlureda] oji povrsinom. mekom.ODABIR OPREME o <:( ODABIR UREDSKOGA MATERIJALA TE L ~ F0 N I U ·U RED U • KUJ'lite novl tslefon od ledn.000 tona starih uredaja.i Qokvariti. • Ako trel ate Z<lsi. potrosnju encrgi]e j smanju]e onecjs6~nje vade i. • Prije ispisa provjerite svaki Skrob:l (vidi lzvore).1nOrI!·pretllit van.U 8ro"nl(tnje k.i'Sili. Vl.spremnlKe sitnl~e. kupujte uredski materijal na veliko da SJl~Ul fotokopirnoga uredaja kako biste udisall pare. radijc konsttte izrez8 nl bHceri. .Zlliei kako bi$te mlj'ueivali Hi . • Prljavstiru. i 1ag. zahtijeva by) na kornpjutoru.([011110 lwei i neki V. '. I. OlUolajl.e Qko p!·~. spise: dokumentc. .!iZIT1~dutJpkJ. '.lj.sk(). d~l platnenu vrecicu. '" Antistatickom uklonite prasinu i spl'ijeCite zamor ociju. a kupovanjem rut veliko srnanjuju se troskovi i kolicina ambalaze.iv(JJTI " .mo prljedite rukOlil p~ek0'podl osk<t· Z.dobltl te tvrtke u etiEhe i ekolosk. • Kako blste obrisall tlpkovnlcu najprije ga i~kopcaj[e.o. Reciklirajre sav baceni papir. • Kupujte I~oje za pisace i popurskara i olovaka (vidl Izvore). Prov jeOte mozete li narucivall prija[el j • ODRZAVANJE OPREME Odrzavanjern uredskih uredaja. koja moze za v. Ul olt'lVke I ostale .donlranju fotokoplrne nlogu uredaje koje se puniri.tiju. na ponovnu • Pakete upotrebu. kutijei mal" peruke. '. .iLnO punjenje luliju s haloncleima.de iz dllelova ~vidi • Razrnislite i (vidi Izvore) I1C 8 Kako biste ustedlcl. ljepJjlYQtf."~H:irl1obriilire suhom cetkicom kcrju najprijc protrljajte 0 ruku cia sku pl st~lti¢kielektrieitet.e Uredski materijal od recikliranih proizvoda danas se rnoze lako nabaviti LL prodavaonicama. radlje vezlre konopom. Pokusajte nabaviri vee korlsrene uredske alate mallingIlstu da srnanllte kollclnu junk maila '(vidi lzvore). posru.lO. '. Oslm toga.l. • Za prve skice koristitc obje suane papha. • Koristene ometnlee. Koristire reciklirani neizbijeljenipapir 0 p.! stt:<. sazuajtc je li podvrgnura lspitivauju i una li potvrdu za tad na niskomu napollll. nego plasucnu • Kad i. a obicno zavrse na odlagallsrima.. reciklirnti pa stoga kupujte papir o Kad god mozete. tablice.<:11iScenje ria oazl c Zit ureda (vidi Izvore). godine recikltrao iii ponovno i. Ne same sto cete prirodne matecijale. Korisrite zasuru za ekran (scr ell saver). ponesire • Kupujre ciiicenje 11:. irnajte na 1I1Il1i i sljedece naputke. • 1'0nO\l)'lO koristite stute fascikle. " Neki laserski pisaci zahtijevaju poseban pa pir s plasticnom 51" Iaks. pogresl«: zbog kojih histe dokurncnt rnorull ispisatl ponovno j Makuite LroSir! papir. i hlapljivif organskih spojeva.I Mis. za stvari u kutiji.ego Ijep. [ire troskove i kolidnu i.staro posude i -~a!ite.I. • Isu-aiujte !ito vas zanima na mremetu kl1Ji.~LI -. Ta] papir ne isplat! bez preniaza. se opskrblte redkllranirn omotnicama take da uvijek imate onu odgovarajuc€ velidne. S6 uakom. Iskoristite . Xerox [e . Kupite fotokoplml ureda] 5 ugovoras telefonskorn t¥~tkom..recikliranih lzvore).i paptr. vee €et"ei porh6Ci u [ednoga dijela olovke s punjenjem od duplex funkciiom (koji ce kopirari S obje stranlce papira). • KlIpujte tlomastere koli se rnogu ponovno puuiti te kemijske llstedietl na teleFonskim racul'lima i racunima za internef. koristite opciju (e['<[pj. ponovno • Nemojte sjeciti suvise blizu l1C . kutije e C:i5tite telefon sredstvom limuna (vidi lzvore). svoje 1ll1".d~te kupovurl potrcpsrlne za ured.rl~liti. i.1 (stand ce se dijelovi rnoci ponovno ko. CIi Kupujte reclklirajuci papir za dopisivanje.5 ill suracnik iz susjedslva. Pisaci 1 fetokoprmiureda]! :Illugu biti iZVOI ozona. sto ce smanjtt! broj starih. kad ne radite za kompjurorcm.tpisivanju Z~I ci:: Kad kupujete nOV1l uredsku opreruu. pravopisne take> cere izbjeci i gramaticke anibalaze. suuju. rnedu rljetkim tvrtkama ko]e I<OMPJUTORI I FOTOI<OPIRNI URE8AjI 1988. omogucit cete njilrov dul]i I uciukovltijl radni vijek.atalq)p.bonu pCLStlte-Xlpkovnia.' Koristlte stari papir za memorandume i podsjemikc. tetefo ne pro iZVb. sarno stavlte skuplja na podlosku za 1U~ tt~LI U I)li. Mnoge tvrtke primaju narudzbu putem poste. gao LjepJil\(u novu naljcpnicu j novi naziv. UmjestQ"da I~Uflufele plas!lche. zraka do 50 posse.1 veliko "blago kemijsku" sredstva krpicorn brisitc ekrnn racunala .unim pamuf"nlm ~tapiclma umo~erilma u ·sodu bi~a. . s nczeljenih dokumeru. neupotrcbljivih uredaja koje [e tesko reclkltrau.Dob. vrecice pchranlte 2.

koji podrzava vasaIeda. Mozetenabaviti . dWile i kompjutororn dan. Visoka polozaju mozete opterctltt vrat. . shes.. • Rasprsena mci. S.aju da prstlju.vorite ocl. Ipak. Tipkovnicu nagnut.topala bi trebala ~I pocrvarl ruvno 11..B tvrdQJniJHubu ~lola.ler tQ. • Svakih 10 rninuta skrenite daljinu iii se malo ogledajre 2..fje V.Uil udobnost 1 potporJJ. • Cesto pomlcite 0J. ra:dlje. kruznirrr pokretlma b'ljeSI. I<ompjutori lagano zrace. .barern 75 em . Sjede. u oba smjera. kristali).da '5i ornogudte odrnor..tJdite ilisEiplinitani koncentraclia pozitivnih lona moze izazvatidiSne probleme. Isprepletlte dlanovlrna duboko prsre i istegnue ruke iznad gla ve.:l_e bit! StDlac s.t pogled s ekrana i po uredu. se usredotocite. VODITE Pornite istezitetijelo i.5 prljateljima i zadovoljavanje ostalih interesa. IW A.dijaciji e!ektritni~pella.t0ifno vrijeine rada i organliirajte v:rijeme tako .! odm~araJu n.:tnijjJ] stvari u kojLl morate uIoiJ. Naslonire srolac i II izvijte prerna natrag. Na podlo~ radileslavite zamotanl rucnlk·.iti slalicki aim ne TEHNIKE (.lizravno u ekran. viaanje. Namjestitc ekranu. odmor ce vain poinecl c\. disite. a losim srolcemmozere opreretiti vasu kraljcznicu.jem za racunalom u 105c111l1 KUCNAD1SCIPL. U§lipnire se zu kerijen pura. Prema istrazivanjima na Sveulilistu Columbia u New • Kr. Idite redoviro duboko TIJELU II se buviti jogorn i barem jednorn tjednu • Nernojte raditi za u setnje.lNA Rad ksd kude rnofe yam glavobolje.zglobova istezanju isprijeCiti • Korisnte laptop S LCD ekranorn koji radi na nlzo] voltazi i man]e zraci. vjeiba pcdizeenerglju. gledajte Ll prcma gore. B.t11 kutorn nlOzete istegnuti llkocenib . j:ednm. tl1<il. Masirajte korljen uredska rasvjeta rnoze pomoci svjet1u tako cia kaZiprslurn. Prstima lagano prttlsnlrekapke dijelu o. Duboko . Tipkovnica na pogresno] vlsini moze izazvati probleme s ramenima.ti jest udoban stelae 5 kozom. donji rlio leda j treba lagano stavitl nesto oct rada tijelo . vase Dei budu u ra vnlni s gomjom suanicorn Ruke pod I)i vam trebale biti opuscenc pI1-LVi. lednim naslonorn koji se rnoze tijekom dana mijenjar za ramena.lte. II strop. gledau u ekrau BRIGU 0 SVOJEMU 1 opustire se. ali da sene odrazava na tipkovnicu da izbjegnete stalno prem. Kupire stelae kojill'l ~n()zete namjestiti naslone zdjellcu.I<oristenje kompjutora na dulje vrijeme moze lzazvatl zamor ociju. lstagnuda.). ll:tS Kal(o blste srn anllll I~lozenost ra.i posebne flltre za ekrun koji ce II srnanjlti isij~vanjc elektricn!h polia (VLF/ELF) elekrrcmagnersko] elekrricltet.ko radite rnnogo satl zglobove zglobova). ISlC'.. se 11[1 • Odmorite se i malo viezbajte svakih 30minuta. ripkovnicu.Ulje 11<1 ili t1il~e rndno ckruzenje. korlstlte zastltnl filtar za ekran. stelae s koljena savinuta pod pravim kutorn.<1 podu. mQg!J619s~U Rod~saval!la 0I1M::U~lt. glavobolju. kao i bel u misicima (vidi dolje).1 Zlll. probleme pozitivno nablleno polje 01<0 RADNI STOl SJEDENJE jedna ud najVll. uznemirenost i poremecale u metabolIzmu.ute ruke u stranu i pokreclte prstima prema gore.!!JJ najbo. oni koji svakodnevno rade uz kompjutor. cete poloza] .i 11emozeuio ih izbjcci.:n. 8C odmcrite j imaju vise fizicldh i mehtalnih tegoba..pire lrvalitetan prilagodlti. ruku. istegnlte • Namjestltestolac i stol rako da ekrana.tel. umor. laktovima i zglobovima. 11 Yorku. omoguCiti da radite dulje.g!. a njih neutrallzlra negativne ione u atmosferi. lstegnlrc se i gicdajte diE.1l unutarnjernu vrnovlma smanjite napetosrKratkim lriaslrajt~ [agodlce zgiobova. mozemo organlzirati kad i koliko cemo Ih korlsritt kako blsmo ·snml1jili popraino djelm~. u odnosu jcdini lijek je odmor pa je najl olje ca to potPUI10 izbjegnete.e(enje osvjetljava radni srol.ii za potporu pod zglobove III Nakratko r u!':vfdite. <I Svakih 30 minura se odruorue.ijllciji (EMF) i sman.inik krugove 110sa nekoliko i pririsnlte OPUSTANJA 110S. za kornpjutorom kornadu.tavno zato sto je pesao uvljeR tarnn gd)e st'e vi. vise od ceriri satana opusnte se.n'ilgodal se ·QaSe wk. (tekuci 1. neLlo·oline. To ce pomoci bol.~ro je izrnzito bolno. • Sjedite sro dalje od ekrana . (sindrom RAD ZA KOMPJUTOROM Racunala su diu suvremenoga zivola .

lC tI fonclova. biste najbolje iskcrlstill svo]u I SJl1fllljili • Ako vas ericnl savjetnik naplacu [e provizi] u. Iinancijskt savjern ici koj! 51J putevanja 1 trgovlnu. jer menadzert f6n~IQva ([01)1'0 poznaju tvrtke i.nkU na rllcno tkanim sagovima kao potvPdu cia su proizvcd iz sigurne trg.l ad i mcJgCll. a uz malo ekonomskih inforrnacija i reorganizacij.h sesmatl:l. nastambe grade koie Danas diljem svijete postoie alternari vile trgovarke organizacije kojc se bore za ljudska PJ'. srnisla. grade se klinikc i ulaze LI druge drustvet!t& kako uzgojid vlasritn organsku zdrave hrane i projekte. dok Sri uvjett . takpder.()ji sJ11~\tr'ILe najboljirn: ulaganja . unapredenju samoodrzive uclnkovlto Drugi su se posvetili okolisa. na koiemu slobodna trgovina pomaze radnicima . ne ad nacina jest niske kamate. resurse i malo ponovno Dobltse koriste energlju te rje~efLJa proizvodaclma preureduju stare zgrade. i naknadu i savjel: nema razlike izrnedu komisije zaduzene za uluganjc i izravnoga proizvoda. posrenecijene p-olzvodc Tradec.a CJ PITANJ E NOVCA Kako biste postali eticni potrosae. odlaziti uclnak na oko nas. zaje. slobodne Vecina proizvoda j.anovarna. • Prjlavi." • 0 svoiemu eticnorn sl<Ijahstu razgovarajte sa svojim fjmlJu:ij~kill1 savjetnlkorn kako biste dobf i prolzvod ). lIiale poljoRrivrednlRe kLJl). neke irgcvlne uvjcti. OSIGURANjE • Broker! u neklrn osiguravajucirn drustvlma nude neklrn dobrotvoruim EllGNO ULAGANJE To nlje nova zamisao: eticuo ulaganje prirnjeuju]e se jos od devetnnestoga stoljeca kad su bogatlje rellgljsi>. mezerno se pobrlnutl da nase FINANCljSKA • Trazite nezavisni ULAGANjA ftnancijskl trebali placati koruislju.i eticna i.iima ftnaneijskoga.ll1. etiGnilJ'l p. trebate se upitati cdakle dolaze prolzvodi. je podrllme rnzvo]u. lml-tb medusebno razmienjuju i dijele dobra i usluge. a WOSl0Je J p.V:O)'IlftI. . Neki yam cak mogu ponuditi hranu. specijnlizirant analizorn fondovi S.cinicli ('iii clanovi u '.loLIaZlte nuljepnice zaokolis [er ih proizvode u rnaliru i ucinkcvitim obrtima k6ji korisre lokalne oneC'.njihovu ucinku. II provizija unese. a. i s!icIIe. tvrtke. [edan kupcvatl prolzvode ko.:: njihov novacne ulm!e II duhan. prisrojni radni za njihove popu L i siguran posao.vnc.l!'iD1a. proizvorlnju alkohota t )laOrUZ'Iqje." cak se posvecuju sadnjl stabala te nude besplatne projektne elaborate. izbjegava.ujte izra.riLi na temelju svojih proizvode rnozere naci u supermarketima prodavaonicarna I uIaze uzajednicu. normalna ustedevinu Prolzvodnla sagova. .cliIzvorc). a ue radruku. Istrazivanje01 na dugi rok erlCni lllagaou osrvaruiu bolje rezultare vas od .ovine. LI SLOBODNA TRGOVINA Vecinu trgovine dtljem Sllijeta kontrclira]u multinacionalne lndividualrn fanneri i radnici.iScuju. socijalno (vldi Izvore). Nema izmjene 110VGI. ak~U1!': ·1 ill putem [!otmznjit stvaranjern U tim Iondovima steine 'poduhvare. Hostoje bro)n~ Gl'f\anizadje J1€1Vr. foddite poduzecij. Znanje ie moe. razMge svJjetLl kojece dWsNello 1I1ozi~iJ:)<l Zb0g kd1i.fllizyodaila f.lVa le malim oruoguravu]u kaye i dobru prolzvcda. prisrup na zapadna tl1i~la za njihove proizvode poput odjeee.e skupine htjele oslguratida 51.'l:ai'ia.aft J.E!.\Ju. 0 • Uclanite se trgovinsku Iokalnu Kupovanje voea· i pp~rca kojeuzgaja] lnkal ii uzgaji(rai. kupovan]a nekogu saviet za u Stoga.c~~lie su us.Ll za to podrucie i dasH do (0&. nikada 11e biste zadruge datu "zelene hipoteke. potrosacke navike svijet imaju pozitivan.. postene Zaja. 1I kolemu doblt odlazl rvrrki. Lokalne skupine suradnjom debit mogu (JSLV<1. vodite brigu a tome cia se vasa (:1 a iako grade zajednicu prikllpljanjem i smanjujuci kutija 5 slwa<£~ljl!kako je sve teze proizvodiu aezavtsno oel toga sustava. U mnogo tvrtkama odgovornih vecim fimmcijskirn odgovorili ulagacklh SLI oslguranieza erkno stanovanje.kojlm se euva olmliS su organizaciji . alatom (vidi ulaganja.i lmalu naljepnicu "slobodna clio vase svakodnevne pclrosnje u plernenl te svrhe .zvQth.& k-ak@ iste.jl [e neSkOdljjll'«l.o II neprofitnoj negativan trgovina. kako funkcioniraglobalna ekonomija te kakn pogada pojedine zajednice. iskoristite drustvo gdje novae LIZ ~ • Alco nistezadovoljni kreditno posudivati prjgoclu i porrazite eticpa uiaganja jer to spada njihove financijske usluge.E1Ida i prakticniru sredsrava steroi HIPOTEKE • Neke sturubeno-stedue nadnice daleko izvan kontrole oblcnoga radnika.cvi.te se za Greenpeace kredttnu karticu (bez PVC~a i ZI."C:). osobiro u zemljaina II kompleksnai razlikuju se prerna . posavjetujte 51'! sa savjetnikom JJa tondova. place. i f.ll dok drugi orvereno podrzavnju etlcnc po~love.\ajuCi kakc ce biorazgradlva). kockanje.la eele ~Ilo!i i podriJetio pr0iz~oilli. utjeca] na okolls.Razmjslite rcsoru koji sadrzi ulaganja rizlk. potrazlte RugnlDrk naUi?p. prirnjerioa. dijeljenjem Izvore).ostalil: iriterneta. Iskoristitc KREDITNE bankarskim lokalno mozete UDRUGE susta vom.

constiuctionizvoii.lmt.ti 0 odtzivitn . MEeD) Conscious Buikllng Echomcrchant Po Box.ldenosri zmka.i recildiiutiju izbor kpjigil .u. idite na internet iU kontaktlrajte mailom.l.vlfu i pitnn]« z. izolsciju.uk wv. Bathstore.zil \\7(.'aecb.73 5000 Yi'lw..com prli"odnih materipla za gr:Jdaju. pmiz.uk Specijelist! kojJ lie 2<11HZlIza _ueskodJjivo ukianjanje lIwteIijaLI. London SE16LH izvoJima.. 111". Assoclarion for Environment. popiocllV<l11je i proizvodi fr.eco. 0 interijeru m 0 svakodnevnom i kornpanlje koje odrisvanju su navedene e· kueanstva. prqzOJ:<I. net PI"Q)U/l::IV)jU okoliSIJO syiesae Head Hill Road.c Road.demqn. lX(€sl Y<lirksl:iire . Powys. telefonom ili plsmorn.cOI:H Green Bulldlng Store t'l Huddorsfield i 5te.cije 0 Odje1 za iI)Jonl1iJ.m7"Sl"V 'SusUnd.co. priroane boje i piemuzi. 6 Parkway. Stoga./iesta i drugiti opasiiii: www. 01245 259 744 www.to. Kent (VlE139BY TeL 01795 530 150 Email: salesvecomerchant.Meltham.rodrt. Vecina dobrih web stranica sadrfl linkove na druge stranice koje se mogu pokazatl iznenaduJuee korlsnlrna.p@cati. I. organi. [ednostavno rezultatima koji odgovaraju vasern upitu .gov.rqerchant. Goodnestone. Favershum. 01559370 908. Chelmsford Ecoconstru 't 16 Great Guildford Street.com poput vret«.!:wtore. pOpIOC~\filnje. .u].lkijucu/e we skoljki 61.cat.uk Ptirodni gJ~ldel!ni matedji. izo.laclja.1 . 693D Skipton House. Asbestos Removal Contractors Essex CMIJ3E Tel.mcije.net ~.rdlJlvi CJ$el'i. j clijelovEi Tel:.uk www.vellk.d.il1 VOdH. Ema:U: admin/~aeGb.rvv·.co. 32 Llandysul 5a44 5ZA Tel. . ltd.doh.w.uk Smrje. bez obzlra zelite U saznatl vlse 0 prohl.org.demon. skoljke [d:ud<!lerrs1'ied.~lf)je0 zcha.w. Cak i ako nemate totnuadresu utipkajte Idjucnu rijet u trClzilicu i pojavit ce se medu neke web stranice.l. Park Wales SY20 9AZ 'I'd: 01654 702 400 Email: hel.J enkins Elephant & Castle. Q2087. SaVje(i {infp!1muJjeo gradnje..etoconstrud.arca. 1 brosuru.)aQllice.col11 Simi>: rzspon 'l7.nfo. 80 London www. udruge OSNOVE Air Polluuon and HealthInfonnation EUU1UL Centre for Alternati ve Technology Machynllcth.lg.emu recikllranla. Associaucn (AECA) Frair House.lrodl&'1 5Lls"taTrill).org. t Road.i il1foriIlcl.padn. London SEl OHS Tel: 020 7450 2211 Emai} info@.ILVUKI [edan od najboljih nacina na koji mofete dobltl nove i relevantne informacije netokslcnlm okolls 0 0 prolzvodlma u domacinstvu na 1rii5tu te informacije 0 pitanjima vezanima za Kojima se u ovoj knjizi raspravlja jest internet.

liilliU] gJ'M/evilhil proizvodime.Tel.com wwv-. savjed i U.uk www.cije 0 rorma/dt~hidu. inf(!l'Il1ll. www.li~kl cenfar 0 zagactelljll Wildl1ji.~lk Online Imjitnku /mmi/(afija!ll<i.l 010 vo.solarcwin. D .p(l$ervaliooshQP.y •di y.fonn"ciie kemi/w}ijaJHU.J..LA33PP Tel: 01524 1352371 Email: lakelandpaims@btconnec!. Gloucesteshire Tel: 01453752 Ruscornbe. Church Road.uk/radon In.co.realgoods.\llphapet!s.uk Za prirodtu: 1I tkunine.com Zi/ kv:llitel. Za ekoloska purovan]a.li.ivOll.frarrcescapalnt." n.lhc. l'HdoilU.co.corn Zrl opee iIlf0l111i1cije 0.l\vkeS@.eta.sled! enelgije. Surrey RH67FU Ltd.-1 Tel: 0'1244403404 E\lla[l: hi@s{)l. Didcot. P 1. www.. www.' smericke Marrec Engineering web stuusicu () piwnpnw Norlharus co.'Y 588 Tel: 0:1536201 vezanimue» /o'I. F::LJ:m. UK. JlWlerijule x« izoleciju. g. National Radlation Protection Chilton.u.[J www.org.~kodJjilto za o/coM.uk www. /walil.uk www. 6S25 161-] Za piirodne \V~YW.cOJTI vjellenjace.Llk www. Healthy House Tet 01293 776974 Email: c-J1.co. org.l higrometre . Surnmerlcaze www.co.org. tsdona i savjei).Qrg. Za prirodne.. www. Frauccsca Lime Wash Ltd .i zruk«.ccm www. OclriNi PVC-. LondonWl T 4TL Email: info@heajt11y-holJs~. rnetcheckco. Ltd Road..co.uk Inj'oml~iC. 0 brojoim UkljllClIjllCi netoksicne Iormulaeuk: ooje I premaze.uk 2il rsdonu.ecosolurtons. Ol 484 854 898 Email: sales@greeubuikilngsto)"e.' dijeljenje uutoinobilu. Bisley.oleiulll.5 podacima.uk www.uk Za solusne piece.''!ldevIli rWIlC:'njill. powerwarch illfom1i/clje org monet:ll'llotll (oJldli i Lal' cash ir~~. Oxon OX11 ORQ Tel: 0800 614. Glouccsershire GL6 7UX Tel: 01452 770 629 En)" i1 :ellquiries@greenshop./oliom. Chester CHI 2AJ.mi.com www.saveenergy. DEKORACIJA I OPREMANJE Alphabeds 92 Tottenharn COUJtRoad. 26S{J(.aerlas. sredstvo za skidanje zidnih tapeta.u .nrph. SolartwinLl'D. vkli OSNO \IE.uk Korisn« izdanja i opce il1.uationalcarshare. vldl www. Stroud.5Juge Zi. GL66DA 216 Stroud.uk Za priror. Horley.org.co.lIk.gov wnerit"ke ugeneije z« z'liilitli okoli5!1: ulrlju(ujll.f0@ecosolutions.p.~lk wwW.nenfe. Email: aqinlo@aeal.lpollocenergy.com Web: www.~rtwLI1. USTED.co.k Za' prirQdIle br'Jj?i''Prema. 020 7794 5999 Emai]: mail@lbc. Parnphillions Debd(:.com bOje i preznaze. Eoospalnts Unit 34. North Somerset Tel: 01934 844484 Email: ilJ.Ioe. u.. uk www.uk Za pd:rodlle G~'eeJ.org The London Hazards Centre 308 Grays Inn Road..RU G E K 0 R I S NEW www.uk EB S T RAN ICE WeI 81(S DEKOBAC!JU [UREflNAN]E: O/KI8nim Tel. Road.corn L11 solarne slJsra ve za.co. DRUGE Suunice KORISNE WEB STRANICE Dostupsu: so . E~s~xCBJ13JT T'el: 01799 5'\3 aT? EI~1<l. Home Tel: 0131 669 . '1"6:1: '1'80~. je.fonlwciie'o Board (I) www. ~17. nzbest». \1 k www. 'Irevithick NN1751. National All' QU~liUt:y Informuticn Besplutnalini]u: 0800 556 677 o1w1i.ln. Rutland House. Exxex S$7 3LW Tel: 01268 752 827 \vww . vmw i ncioksicne ele~l.e-e-r-t.uk.rgaBk"c0. . est.€Ii/OJ1l.nsc. 15 King Street.uk iniormecije lI~lil.boje.co. u:rton End. ResponstbleTourism Za piirodne Archive Centre for Environmentally PO Box 14.corn Dizelsko gOt. Sarfron Walden" o oci.I.IiJreLU . Battersea Business Centre.{a.cpa.natural-building. Benfleet. uk CityDiesd Email: info@flltUJ<l-pet!.co.co. Cold Harbour.1.co. itd.co .cQ.8770 www.lik.jJ: sales@~\umorganic. Devon '~'QSl~ZZ.co. Hcysham Mlddleton Business P.co.greenglobezt.~all1a l'e~l:it"JJja. PO Box 200. Ltd House.nIdllpe 1.tVLl.fuuua-petroleurn.greenshop.1I:1bre5 Freepost LON 780" boie i pretmlze.in terllloph~s[i6ii PFOj"VO(/~1I Auco Organic Paint Supplies Onit 2. Lead Safe.IW(~II1:. 'lQL Tel: 02072287694 Email: Jrancescatnfrancescupalnt. Tel: 023 80256zS6 w'W'\.lw.org Dlj~)JmiHii'I1.com www.I1iJdr:Ke i poplun«.co·. 529 www.org.ecoproducrs. London Wins(. Email: 5~JeS@J1larlcc. gI1j<Ulje vode. Tomes. i~a.'.the<.apollo-energy. vode.A ENEHGUE Apollo Energy Research Head Office. www.couk Za priroiin» sredstv» za uklalljallje .com Tet: 020 7636 6840 The Green Shop olovu.co:n lzo/adja . odjecu I iekstl11wji se korist! kucsnstvu. izo!irallje' djE~I'i.Icadsafchomc.eti Ciunollex./Ile 1(J'el'ere.besw. Corby. Ernal]: enquIr!es@alphabeds.marlec. ecospa inrs .ombe.<lul'oq.newhuilder.B&Q fu[011)l?/('jje J '~[{1ijeti.com Za {xiJocille bOje i prenwze.hoalthy-housc.co.e. Eco Solutions eelSlif. 99-109 Lavender London swn Hill.Cd. Llklju('lljll~'i piozote oez w·ww.uk www.uk a zagiJdelljl1 o.uk o Europskom www.p~. l1s1ugamH llljerenj" J7"<I11J(. Heysham. www. ild.)l 0 .

csm Za J'edk/jPlUljf: pw.org Dobrotvomo DRUGE jutu. lIkljUClIjll(.co..imju boztcn« dives. DE14 EX Z.S.uk Zu . Ripple Road.hnet www.co.uk www.\. (lll:.co.BNl <IBID- Wbit@8.co.greentlbres.pai:ntOJgJIe. PJ'ihv. Association KORISNE ohlaplJiviln WEB STRANICE OrchardHouse.ecttoncom Place.I.com Z~I prirodne Tel: 01273 206997 Email: [ane-oeasleycspavllllon. clo c. Environmental Mobile Control Estate. Kent TN4 8\'B Za in[OlTIJilcije 0 Unit 3 Glansyl Way.ernc-recycle. PRANJE :RUBLJA Aqua Ball vidi 21sI.(eq peJ'ka. 17a Vicaraage .5iY3. 0800 783 1592 www.!ma.J kllC.Hall. and €b($topher Q'Cj JinJUo. ~I:J(m proizvod« Zil www. l>i. One Village Charlbury.w ciscenje .1 energije.tonerdonor.: i lillUle pisa(e.i:l 1~!a~liust6n·r.ikefield. london N'16 OAF Tel: 020 7241 0990 Email: jag@tex!ilesfrOllluunue.we . cM(eilje. :. ukljl. p./cJlInib brosuiu.uk buteri]«.corn Z.yell. Staffordshire I'd: 01283 5H5 259 EIIl<l'il. mob/cdc i /r:()l.ex IG www. I<ORISNE WEB www.icli OSNOVE ZIl priiodne j Tel: 020 7935 5.tt:1'it.mju l)oje zs laserS'I>!.bJago kCI11ljskn" uJdjllc(ljuCi visensunieusko kutisnstvu.co. Century Health Ltd.rnercola.440 Email: info@21sicehtllryhe"lth.com www.cam/ Udrug.Streeet North. 'l\tnbridge Tel: 01892 6r68Tl Em"jJ: info@greenbnllids. sieastvo .::s.redswC9 sa p~'ai)je 252 ~I'nJ/f'. ]0-11 Portland Commercial Estate.J CI'$(enje mjedi obno"!iivim Natura! Collection Eco 1-1QUse.tturalcollectiOll.e. tintne. CISCENJE P!1t~llk i rekuCirJ'l za PHI. \XI OGT u OT\V www. RECIKLlRANJE OTPADA Alupro '1 Brcckhill Court. J" recilcl.!k. sapull 2'.com 1~rfJkrit.ls.rbQnata).com Za prirodne nmtcriiuk: za kuc'tws(yO i za odje(~1 Textiles [rom Nature 84 Spike Newington Church Sueer.IjU i iuobiteie.lJge poteskoce.htm Sa I'jeti 0 l}icHI1Jj!dnjU boja.I.1 .W.com Wel./iI· gIl G:1l$1'k $t.alupro.k www..o >- ~ N Email: rnail®greennbres..epa. www.! Z. 0113 2438777 The Furniture 'j Recycling Network Yorkshire WF14JS z« secikiiumiekoinpiutes« .uk www ..rjv Bytes Twice S\)..'SWjn stebru. E. izbjeJjilf!l.lnje. Hawkins Lane Industrial Burton-on-Trent. alusninijsl:« follje./I.ol'g. DRUGE Lnfcu:macije 21J o]?£'e trdormuciie. 74 Kirkgate.organizednome.I za pisac<e 5 Nirtl.lcqjllc'i octjecu.: info@emc-recyde. Z" popis« boj«.Ilpjl:ll.~jvac \'Ode.uk perilicu suda i sredstvo r OPREMANJE 2~1pra.co.: progress@onevill'lge.!w/:)lja.tcxtileslromnature.greenbrands. B'ri~ht([)l. ukljllclIjllcl pi.H 6EJl Street. sredstvu . Brockhill Lane. 2 Htzhurdinge London WI. Waste Watm $I~ 1'0<i!lJey Slfreet" L0nc::l(!)~:SE1 3TIl . koristi II . teksu! koji po~[e~!jml.Monmouth Bath BA12DQ Tel: U370 331 3333 Email: !nfo@il.uk 51'! Rerone Products Retone House.:toryandYeilow opresue.com The London HazardsCentre Vitli OSNOVE Zu in[omwcije 0 Jakim kel1'llJG. lIJdjucujllo s"lgOIft!:.1 2/1 podovesreastvo za c1sc'enje W/C-.eJ~si\'ac re sredstl(o. European Recycling GioJJip:lllYlITD oJJ'l(.t'<. www. prltodno l'e sredstvo kucsostvo. oijeJoj V'eJjr~oiEliul. tabiete ispiruuie.. The Old Dill.r zs koordineclh: L1aJJijl!stl!jlJ (I &elke.officegreen.ea€IHID. W.uk Z~! lebJdJnl11je drustvo za Z. 'Www. com Za "b1::lgo hemiiske" pioizvode zu pr:.bunrernet.conJ www.:iffe'enjc.lJjilltJil.cije 0 fecikJj.ecozone.com www.. Surrey CR9 4ND Email: crcolrd@aoLcom Zil recikl1tlJJ1je: obuce.aijl.IAP.(:o.uk Tel: 0845 4584 7070 OJg. Natural Eco Trading Ltd PO Box 115.co./dil1'lj'll1je mrijir.tLlSiVO.corn a 'L'el..Cm~.Iljl'.([) Beasley 1'(1('](' j 'r:lm. www.rnzsvirgin.urg Z/I infonml(.remmm i pn'rociJlill OSNOVH Hwterijalil.::Igort. GISCENJE KUCE Centre for Alternative V. s1>vplj.an.greenpeace. Barking.ecover. www.P.gov kewlijskiJn "pojei.()iS!I vjet! o nrzlicjtjm !JspektJrOid vodelJi~1 kUC. sredstvo Z~J El11<1il: relone1l23@ao['com Z:I ll. krcmu z« pmnje.t.~koljke odvodu. Going For Green Elisabeth House.co.IStiW okoJiS17.'i) od linlwm.nje.potice tokalne z:1jednice Office Green odjeell i Illil!erijale Z. kopiranie) min za VidlOSNOVE Z:1 telice. Email: eli ve@toI1erd(lIJor. kemijskoa: 6scenju. Wlgan W23 4&'( Tel: 01942 612 621 www. Bcoveu tf.zIJ tikllmjf!J11r:: IJ1rJ. fides i s(Jujeve DRUGE WEB STRANICE i2l'OrirJl.acc. Euvlroeare Freepost (SW~9B7). Leeds. British Battery Manufacturers 2:6 Grosvenor Gardens.erske. Tel: 09124375 Tcchuolcgy Z" loptice Ecover Villi Z<1 pnlnje iubl]«.co. Email Iumiture. L82 7DJ reciklicajtt uredek: pnbo: i oprem«.EKORIRAI"{IE Za prirodne ci!it'enje tvrdolcornih OX] 3SQ 11l11..onevillage. The Pier. Pages Recycling Tel.com Za prirodne tkeninc. L0I\dooSWl LinJja za prijavu: 08000 833 48'0 Email: mail@officegreep. 60 Sherborne MS SLH Street.cQ. Oxfordshire Tel: ()1611)}2 77BS tekuclnu za pmnje.t)Se.uk Besplatne j Tel: 020 7838 4878 ZI!.lniz<l. stedstvo 2'1 j polirunie Q!lmjf.uk EI11<1il.uk v\rww .encams.=. quaball.ftoverpaint.5(1slDl'1i slobodn« proizvodi: KORISNE koJelccije /:Joj.lnlJ Collection ugovine.greenbrands.nanunlcol. i/Jf6rnl~.1.Sirok ra.cij!l 1I . ZH Croydon.org Tel: 0854 722 7722 Email: info@:llupJ'G.! i punjenj:i Z. Manchester sredstv» zu ci!icenj(.org.RN pr0jekaw l:ecildimnjiJ.'i konop/jLl j www.www. Bristol BSl1 yZy reI: 0845 458 8222 tksnine. Natural Collection Vidi D..'ije 0 ciljem '~'lwp/ji1JJj<lstedstev» za osobe s ceJ'e!bminOIll pemlizom i rll. Redditch B97 6RB STRANICE z« reciklimnjemobitele.uk Z:l besplutne www.'.J:)ire(.

uk Doswlflj.Tel: 0870 243 0136 EJ. uz ko.cuJ1l ublib .1R 'lei: 01460234 387 El'l1au: . Green Farm razvoiv.cG. London llelH 7HJ ·l.dep.state.. Email: nafm@fllrme.uk W'l"iW KORISNE WEB hun STRANICE tl.!ju lllZJle DRUGE KORISNE .nk .:ij'UJ. Milium.Li.f4irliraqi:l..voclu.purello. postom.ilji 0 dobioivomim orgaIl1·z.'iJwlama. kose.memail.farmersmarkets. Organics Dlrect .el~11j. gI<lI'ni11 :1 J'Jwgu Sf' nawcili Irgovllc!iil! CeJwml. London 193-7 High Holborn. South Vaults.fala .dolngyourblt. Baldwin's Gardens. Arborfleld.erg.2EI-l. Za clos1iIT'lj'i. 48 Queens Road. Beauty WilhoUl Cruelty Devonshire Road Industrial l!stale.x'iiJ(. Freepost..llet !1{Ww:siLnplyoxg~U1ii:.emlji . Unit 18.ir)fo@:.co.co.Glig·uk rel: 01462 443 :58:1 EmaIL: Illilumdet.kucenskog eiektrollickog principu stobodn« trgovine. I'egetorijan.uk www.org.soilassociarion.01229 775185 ZIj .' proizvodi Bile/de Oi~ZillJ01.cm.otgl1)k ~ .:are Ltd.<. Tel: 020 8545 7676 Email.cQ.djMive i fru(Jnl1Hcije.solvira.org. Green Park Road. OSOBNA NJEGA \'egaJ1skih Avcdu A VD Cosmetics First Floor.ruralrecycling. 674 4000 Email: j)):fo@["heorg.uk Z(I sustnv pu.net Z.la. Bridge Fanu.co.ecorecycle. u k Tel: 01208 77219 EIl1. vina i plva 11 cljeJoJ. Tel: .Industrial Esta te.c.net www. Tel: 024 7663 0832 Email: info@~olvita.useiragain www.co. Bodmin.. isizliciu: mere Z~I. DRUGE . wei V 70B ZDRAVA HRANA ll:u'tlu.a 1'(ldu. tskoder fIlter..corn www.hunl Zn dost« The OrganicShop The Organic Shop.. iid.) copts trinicu u dje/oj zem1ji. The Falrtrade Foundation Suite 201.1 .co.co.rtn Cornwall Road.gov Korisne: iniormecije www.1 potvrdivenj« Z.I:v.co. 11¥ 444 lkllHi.inJpJyorg~\nic.corn Za detalje {] programu poncwnog u SAD-u.vinrageroots.co. otZ79 "755 799 Herts CNI2~ 5ED PLC Za pritodnu njegu koie.es.i vegaJI5kog pil'a.detox.I. De(. St.uk www.organ icsdirect.@emiad:c!:1IUk www.dshll'e SOs. Cumbria LA18 4e1S www. il:d.ll. Chard TA20 3. Green Park Station. snobitelu. 0 iecikllruniu. bJljl1e cajeve i tiakture.08000 980 4·992 'rei. amcnty.llk www.vlc.aveda .lAje oqJwlske IU!lnC1 u elje/oj zemljt.njil i London SW19 lSN otgnnsl«: hrsru: i organ:3H:og lIzgoja..uk www.: 02(} 874Y 8778 Email: organics@freshfood.us www.uk Za dos(. Rading Road. The Fresh Food Company The Orchard.uk· vitu: II I'll oqp1fJskill.au vrste r)rgHJ1.edu/li braries/ units/hsl/cms/donatioup rograrns. poduam» i web i s naj'boljoJH i lwjopseinijom Ullil/j[eduje p1'Ojzyodnje uII/ete ugoville i p05(:cnliJ [Njett! II zemijam" U E1ll([il:inof@c!etox.crg.) provoden]« bwpa.uk Zu dostavljanje orlJal1ske Ilmf. The Pun: Wille Company 196 The Broadway.iW'o/:maqje oproiz'IfOe/l1l1<l koji nisutestinuii llj WitilPleckm.uk www.co.com Zasvjesnosl.gov.110Jl·j Swaddles osmozw.. postom.(:o.izhcitili proizvod« dostupno je u vecin.lf'mja voce Pitfield Organic Brewery The i3(:)er Shop..ul. Ltd 50 WormhoLt Road.-5· llij!l i iiilok ruspon <Jrulje opreme.slwg.uk www.com www..ul.Qlympi¢ House.uk c www.OI:g. Holborn Hall.e. vise 0c/ 80 Hare Lane. Milverton. llUliJ.. London Nl 6EY fellCl7. Coventry CVl 3.org Europslco] www. \f{jget<lrijlwskiil:i djeloj zemlji.co.co www. London WIZ OLS i irtfonuarion aswadd.uewlne. Albans. Woocl~ Browning Resp.obvtously. SinIpJy Organic Food CompanyLtd . peuid j ~I~k[Ii61Og oiped«.vW .i(.wastewatch. fi-eOllil 1):.uk Z. BathB'l Tel: 01225 787 914 Wood.uk/enurabers..com z em/p. Buckland 5t Mary. iibu..I www.bu Ifa Io.1l1s/(e hrune.uk www.Nl' Tel: 018Z:3 401 205 Ernal: info@hanililedensi1erbs.uk Zs.co. Aldcrley Edge. Somerset TAil l. www.uk Nudi [azJiCitu l'[ste optcmc ia ispitivanje tle. lwje IreJjaju knjige.uk 1<:1'1"511" organJ:zacijiJ s dela.lf? u djdoj The Organic Herb Trading: Company Court farm.uk www.·jmg. Leeds LS16 6LJ Tel: 0845 0606070 Email: info@savant-hea!th. SW19 ISN ii]fot.frcshfood.gov.uk WEB STRANICE Vintage Roots Ltd Farley Farms. Berkshlre RG2 9H '1'(:)1.happychild.co. 5K9 7YG TeL 0845.lk sdiiiv« dbzl'o/jenih Uniji..ariaci 104 Bancroft.@f~irtraae. HCJ'cto!.itJNma.co. www. :i\n.uk p www.theorganicshcp. [-litei'llq..prfieldbeershoop. Tel: 020 7739 3701 Erna U: s:des@pjtfiel~Lbeej"shop.m~il:. Cheshire.[: Q2Q 7405 59il2 gnt<\il. kozJ}letilw.ijMJe 2.net Ea clost. organskehrane. C. London. . 'lie!: 020 7297 6350 www..slw bi/je i z[lCiIle. duc'aml Imp pas/ujLl po stnuiicoui itd.l: ~el"\i.pa.ll1iCshop. wWw . 1'L31 IDQ .i)lfo@wastewalch.co.ei!!lpurewine. 0 iectkluunju.co.ri~lle kootsk: pociutke. hladnjilim. Magic Corumunksations 5 Prlors London Road BishopsStorrford.rgan.rsll1arkc[s.epa.o.rccycle.eaniad.corn 2a omega. (/o!i[[Nij. Za PQiJ)uJ"!i Sp1Si. uldjLlclljll(~i rnevo.uk Za Q. www. illi. koristenja clpel« v'odecs organiZilcij. Savant Distri bution Ltd 15 Iveson Approach.l)je otS:lJJskih rlina l/ National Association of farmers' 1]J3 tijdOj:.uk Zil dO$WvU www .ij(1il1l inFoJ:lnacijanw. Pureflo Markets Mount Pleasant Bricker Heres AL2 3XD Tel: 01923 682 774 Ernaij: enquiricseapureflo.sav a nt-health. 14 Pitfleld Street.hambledenherbs.i.uk Lane.org.co.(r.swaddles. .co. 1I orgtmsl«: brane dje/oj zemlji.org. ~Fel: 0845 1000 196 The Broadway.lvljanje Qrg.nike. Wimbledon.jnfo@oJganicsciirect.uk www. Olympic House.

:0l474· 560 336 Email: info@the-IU1)a.greenbaby.nealsyardremedlcs.uk www.nirnh.uk www. London rWI 9AJl Glastonbury.bioforce.cQ. oailnu higijeJlu. eteiicnu za Ilwsuiu. vlje. tijel« i kose. ulja Neals Yard Remedies Head Office 26-34 Ingate Place. ltd.co.Y Brighton Road. odjc·t'u i oelen«. Hereford HRl 2hH Tel: Ol432'2GSO~8 Email: h. posleljine .weleda. Business Park. Ayrshire KA11 5DD Biljn! do ciaci prehrsn: www. The Green People ComlXU1. j Tel: 01294277344 Email: eIlquirjes@bioforce.naturesbestonline.com Zil Brighton BN2 OEli Tel: 0845 310 8066 Email: organi www.uk 'svjeti kuko Homeopathic 6 Livingstone Gravesend.the.lI-eoqulries@fragranr-earl.co. krctuc bel'.!. j Ass ciniion: clew/ji 0 kozmeti ~iim pr J Tel: 01386 792 622 Email: enquiries@drhauschka. COIll i toiuen«. proizvodi musku Iljegu i lljt!gu zubi.PO Box 2140.frugrunt-carth.surna. British Acupuncture Council 63 Jeddo Road. 2l>1·mu1lctr . uk Kozmetiki1 pr(f)izI'l!Jdi 7.Llk w\Vw . homeoparski bi!inoj l):~d pripiuvci. S merset J3A6 9EW Tel: 01458831216 Erna U: a.cm www. London \'\112 9LJO i Suma Wh()lt:f(lod~ L<Jq'W./ /)iljoc doaatke prellJ:wilviwillirl€ www.uk www. OFf" House. perfectnails.uk Z" pl'irucirJll ujegu kaze kose. redkJjl~w.organicbotanics.ainsworrhs. [-m}\NU orgnnsk! p:IJIJlJI(.uk 2:1 I tirodnu njegll kuze. Handcross.o. .coll1/eu~ .colip~. Exeter.uk mineie!«.e m.pipex..!im. House _of Mistry Z" prirotim) njegu kole.dial. London N'W3 2PT J 76 Tower Bridge Road. www.2 Email: nimh@ukexeterJreeserve.njega kose. Kent DaL5DZ 1dil pioizvodu z« I1jegu djece.9-20. ptoizvode na buzi tiitnn.corn Z" povttne it/he. lalwc1er i UJ. @nllLkz Horneopahic 36 New Cavendish Street. Heuschke prirodniru biodinamk'kim IJ[/cino11l.0 Elysin Natural Skincare Unit 1.co.aloeveracerure. House of Winkle 'WelJ~. dezocloi« nsi. Hampstead Heath. njegu lwie po metod) dr.<1:iLc(!)l'ii Tel: 01986 78:1 782 Emajl: >oqlllrie~@log(ma. org']!1ic@grcenpcopie.dspace. Tel: 020 7794 0848 Email: olislry@cli.alnsworrhsesukonllne.I%lS€.nfOrm.CQ.uk Popis lijecnik».org. ijepot:I www.co. 1. !UFlIlll' Email. IJjeg~I u W\NW.co.osteopathy. Iijega kose.co.uk Z:1 neizhijdjentJ.co.acije e /wmeopacskoj tnedicini te popis lijecllika /coji 12 bnve bomeopaujom.tJjegv. uk.5<. pnrodnu koze.co.c rn 2 Brewster l-lace.co.html Europ "n Costneric Toilmy und / EU. Ilkeston. izbor horn Op111Skih ri] tuvnku (remcdi]«).l. of the Ale rander Technique 129 Camden Mews.~ld l-leanor Road. Beck's Green Lane.li.uk Popis 8trllc'njllim 2:1 akupunkturu.greenpeople.""'w.uk Z" velli: izbor O(gilll General Osteopathic www.co. Beck's Green Business Be d's.osmetics.lOgOIUL co.r: Il2QR /(0.1" Derbyshire w. Simply Organlc vldi ZDI(AV Zfl kozmetika. Stockwood Sto kwood. Devon EX4 6AB Tel: 01392 426 02.cQ. biline tlnknue j ulja na NHR Organic Oils Fragnunt Earth 1agdl.) Hell s Homeopnthlc Phannacy 97 Carnde l~ Road.1nkle@h<!)li)l). G rccnfibres vidi ZORAVA HRANA Velik izboi orgnaskc odjcce za diecu. tekoderi etericna ulja.!y.uk www. dezociorims! kemeriu. Wdeda toniett« papir. itd. London Itiecnik».i supnn].~weterlcni: lIl]!I 1 [jidrohlfe. www.uk Nutriciotiisticki J1jeg~~. Te.uk Za proizvode bez iormaklcbid« 56 Longbro k Stre t.h. urI' lk 34 NJ3 Park. Irvine. rJj Ill. London NI OPD Tel: 020 7226 4345 Email: jiU@greenbaby..org.com Z" hOllleOpa18ke Bioforce (UK) Ltd DRUGE KORISNE WEB STRANICE j ci. Lowflelds Industrial Park HX5 9DB Eiland. sminlm. sarnpon) i Lilja.licntwer. 211 . W-est Yorkshire Tel: 0845 458 2291 Email: sales@HL1Jlla.lr.co. p National Institute of Medical Herbalists IN < o . eteiicna Organic Boranrcs ulFl od sam(Jllikl1h bi/jaiGJ. ~rev rica iz odrzivll: iZlIora. London SW8 3NS Inf rmacije: 020 7627 :I 949 DRUGE KORISNE WEB STRANICE ry I"II/wI)W V>. priprn 2.lll:uce bez dioksin».uk Biljni lijeifOlri i dOWICi psehrsni. iul.com www.clinique.org.uk www. Hove I3N3 5J3X Tel: 01273773182 www. Tel: 01892 51l'Z254 .kz Z" OIgiJnsk.uk Popis lijecnike.org Deiul]! . Iljegu tije/a. PRIRODNO Ainsworths LIJEGENJE Pharmacy Society ot Tenchers www.helios . so. pl'l4[inacy@helios.uk www.com www. Council SEl 3LU Green.ene 'u'eel.JI~ Z:I orgallsid peinuk koji 51:': mott! ponovno korislili.www.org.uk www.hma-org I. 11:16 15-17 South End Roa I.Z .uk Z1I.c(). nissice za lice. \Vorccstershire 1196 6SX Email: rna il@nealsyardremedies'colll www.Baby BRIGA 0 DOJENGADI 345 Upper SU'eeL. ffa Srreer. uk velik.pipex. Ilketshall Sf An Tel: 0115 944 3200 Email: weeledaukescompuserve.cO. ptoizvodi za njegu koze.c. Battersea..drhauschka. London \VlM 7LH Tel: 020 7935 5330 Email: uuuk. sozmenio».co.suu.bwy.org Lagana nit 3.corn ~11 www.nhr. prirodne proizvocle 2<1 suusksrce.acupuncture. kose. proizvodi za njegu kole i tije!«.com ]Ike (reme(lije). p<l1Fem~I i losiou«. (UK) Lld DE7 BDl( Medical Association i{oad.0 lokulnlm tecajevtsn« joge. Greeutlhrcs vldi DEKOlUllANJE I OJ'REMAN.uk www . R )y:1) Tunbrid Kent priwdI'JU niegu koze J -. Iwpici. 5 College T rra OJ 'hard Court. West Sussex RH17 6BZ Tel: 01444 4014.44 Email.1.

uk 01'lP11Ska tm:JJw za kucne .genitrix.co.1 The Ba kShop 14 New Cavendish London W1M 7L) 020 7935 9120 www.Ilmcalw i Centre fur Alternative Tcchuology VkU OSNOVE NetoksiCt)!1.co. prlrodo» odieci za kreditnim .naturaklctlung.. Crose Hills. Essex C09 4LZ M60 GA!:i Tel: 016] H32 3694 Email: info@abcul..lJicint. ]\arthCaII BOliSIe. Computers olovke.co.co.IEal1ska iJl'ana za doj<tIJCad. of Nappy Services KUCNI LJUBIMCI Denes Natural Pet Care Ltd Frceposr.rw. Pendle.denes.1 okottsu. 45 Catherine Streer.peuiuufon. Nelson BB9 6.co. Keighley. We~t Yorkshire llD20 7EL-l Email: ill.uk nekretninem«. Genitrix .thebackshop. Toppesfield.rJ. www. 1'eJef'(m. Delf House.earthcall. priSLlIp popisu vrsta.com Orgal1 uc« brww ZH Co-operative Bank WN8 gl\'Y PO Box 200. Sussex H BN .grectl Homeopathic Tel: On67 Iniontuci] pJ'<llaldrajl1l! STRANICE Vets () IIcw·t1t.Ifljc J~Icllnll/:l" Road. Cornwall Tel: 01288361 (za poklalljanj€ Traffic International 2l9c Huntingdon Camhridge Tel: 01233 277427 Email: Imffic@l.uk Podrsk» dojenju.rrirr: ill (za kupovanjc) Cfcadrnlntsbtintemet. v. KORISNE hoiccs. www.uk '!II'jeCi 0 eticnorn bsnkovnom poslovunju.www.llk CB3 ODL EmILi: lnfo@cle.I1.uk www.col1'l www.( 0 bebe i djcci: te posieiiin». Chiche tel'.huggababy. pllJ1jenj21 z:t pisace.LQ Tel: 01282 606 810 Emai: greenarkezen. Carters Hlll.nL. Halsteart..checnct.1:.dJafnjl.co. Jll)'e.co.h. ove treet.itrix. pnmukn.l nionneciie 111 'l111.uk vicunini.:een. Jeci1dira.lIk www. .I Email: margaretsihuggababy. itd.uk RAD KOD KUCE Associatlon oJ Brttlsh Credit Unions Lrd uouse.00-A')?oociwind Industrial Court. Ltd The Ret Nappy Association PO 130x 3704. 50 posto ptoiitu.llIO slmre.uk Z.org uk 1. Estate. www.coui Iriiormscii« a pelenemu.11BR Tel: 0 1273 325 364 Dodaci preluuui Email: Cfdonationsfsbtinterner.co.co. zsdrugsm« i gdje jh n. sku rtizriolikost.org.IClIniJ]]<I i za internetu.co-operanvebank.uk s/elik: izbor proizvod» dje{j~ odjedl. xnn dijelov!1.uappyfacts. ForestRow.organlco. Email: jennie@co-operativeb1U1k.e Pet Nutrition Concepts Ltd PNC Ltd PO B x.o.er. rsdn! pribor i oprctini Barchester G reen lnvestmenr 0 sl.realnappy.pareutsplace. 512 024 WeSrSllssex www. Skelrnersdale Tel: 08457 212 212 iW('TIe ljubi1l1ce. .greena rk. SOl' 60-62 Kings RO'le! Readlng.b'1I·~lle$I.[ 6934949 Emall: i.uk www. Organics Direct Vidi ZDRA VA HRANA Oigunsku 111'3. Dude.LLd UtIiI25.org lnlonuuci]« zllsUcenib 0 1lI Leche League lnfonnacije: 020 7242 1278 Vidi ZJ)HA V www.uk.co.co.trafflc.Irskim stan! 'wml icoje I)J(:.uk www.uk lnf'u/'l1'wcije a pelcnamu.cQrnpulersforcharity. posteljin« . www. ukljucujl16 uredsk« sje(j.I'o@ccolqgy. Fragrant Earth Vidi OSOBNA N]EGA Ererir"n'l Lllj" i hi lioluti. lconiu.i od recikliiunil. East Sussex RI-!1S 5DE Tel: Ol342 822169 Email: gle) ll1@nalwnLklouling. trgovini Sirotn ::iv/jew. Horsham llli13 9UD Tel: 01403 734 555 Email: ll1aU@gen. te iuedenie ureda.l.nfo@changcnappy.co.uk Pelene 0(1 orgunskog.ecology.za Ifjeibaoje leda. i plulue.co. BESPLATNA POSTA.t!'ainJ. .org. for Charity EX238[3L 177 racunalu Savant] Istributlon ltd HHANU i biljni psiprsvci. 2 Osmond RO~I~I.cb.org lntortnuclje o zdruvsivenim rizicim« effect' koo kuc'e uslijec! zug~IcI nj. Cury.lCi Simply Organic vidi ZDHAVA HHANA Orgunska DRUGE wv.ergl'eel1. USA Tel: 1 800 745 5530 < o .changenappy. The Ecology Building Society BESPLATNA POS'Ii\. .org. kompenij« ide u Pond Z~I biok.co.1)aza dojenced.ecillji na teleionskim 1.laleche..uk www.org Iaiormuciie 0 Tel: 0800 068 4949 Ernall: lluo@earthcaU. Sa.co.U} Blue Ridge Technology Z[I djec}C' krevetice i k()lijcNke. N 718 11utsko lij' icnje.iIJ1.uk www. Green Arc Animal Nutrition ad koji ubij<l nemetoike nil.uk Xenex. 18 Station Road. Huggababy 19-_1 Pryn Centre.co. Badey.co.ltj€ti 0 eti. Berkshire RGl 3AA T 1:01189510518 Email: iofo@organico.'ni/JJ ljubiuscim«. dugoC!'Iljni proiz lw(. Bsbynnr so.ljegu beb«.c0. Talgarth Brecon ill3. nosilice.urg www.rw.houseofwinkle.com Zit reC'ik/ir:.org www. PO Box 48. itd.IG.uk @.. Pendle House '138ro.rv. Station Road tndustrial Souihwater.I. .0 WEB Email: inlu@bluericlgel. ove East.lj·vbilllce.com www.'ll10Ver www.co. P020 7YT Tel: 01243. Salisbury SP12Ul{ Tel: 0800 328 6818 Bmail: info@barc::Lle$lers.uk 1i!/\Vw.abcul.~'eo]«.tles.LJk ci. ODS 629 Tel: 01874711 brunu za d()ieni~!1 t.co. Schmidt Natural Clothing 211' isrhorn Close.co.0. London SE6 'iRK Tel: 020 8299 4519 www.uk www.wen.uk Suvjet: Ecover Vidi C1~CEN_lE "/31ag'l kemijska" sredstva Z<. 'ortll urolina 27511. National Association Tel: 0'12.uk www.uk Otgsnsk: lllddj'.uk ProiZvoclf.t.~ti. minerel! i dodac! prefJrani p~Lsa.spiritofnature. Earth ull Telecouununicarions Holyoake Manchester Str .

EllUS (Elhicallnvestmem Service) 80-84 Bondway, London

Research SW8 1 F

and lnformauon

Naturesave Frcepost

Pollcles Insurance (S\VB 3(837)

UK Carrridge

Recycling Associatlon
511 le ,

{UK eRA)

da]e uvid

LL

osnove

encrgetike,
IW

uporabu

energije,

N

19b School Road,

utjeca] energetike
Suvleti
0

oxolis i druge teme.

Devon TQ9 -ZZ Td: 01803 864 390 Email: Ulail@naluresav',(;o,uk
www.naturesuve. S:!Ijeti
0

i\>lanei1est· r M33 7XX I'd; 01706 -25 050 Email; ini'o@ulu,LcoIJl
WWW.UkCL-d.cUIf)

E-mail: info@moj~.energija.hr
lIstedi energij«.

Cl

<

:;u

Tel: 020 7H40 5700 Email; ethic @eiri .org
www.eiris.org

.o.uk investirsniu.

Encrgetski lsseiskini
pisaCim3. i

institur Hrvoje Pozar

Eticno in vcstiranjc. The Ethical Investment Vincent House, Co, Durham DLl 5SF Co-operative Ltd

eticnon:

Iniotmucije
pll.njenjim<l.

o reciklirsnirn

Savska cesta 163 Pp 141, 10001 Zagreb TeL: ++385 i 6040 588 E-mail: eihpveihp.hr UItL: hl.Lp:! /www.ethp.hr
Inlbl'!lwcije
j j

New Economics Cinnamon London

Foundation DRUGE KORISNE WEB STRANICE

15, Victoria Road, Darlington,

House, 6-8 Cole Street,

SEI 4 YK

Tel: 01.325 207 228 Email: inl'o@ct:hicalmoney,ol'g www.ethicalmouey.org
Sevjet! 0 ticnom

'I'd: 020 7089 2800 Email: info@newecOJlornics.org
www.neweconornics.org lZlfjeiJtaji
0

www.getethtcal.corn www.ethicalinvesrrnent.org.uk www.ltse-Igood.
eticni kri: fiji.

,5,wjeti 0 o/;n(wljivitJ)

tzvoiiuu

'om

n6'rgij

ustedi energii«.

iuvestuunju.
Company

eticnim

investi

i}l1JlW;

www.greenehoices.
www.realmoney.org
www.socialinvest.org
VlWW.

rg

.INFO.G!tAD vl. Kristian

Baltic
Svibovec

Green Stationery Tel: 0 J 225 480556

Paperback

Ltd Business Centre,

Studio One, 114 Walcot Street, Bath HAl SBC Eniail: jay@greenstaL.co.uk wvev«. greenstat.co. Reclkllrunt Grcenpeace
uk

Unit 2, Bow Triangle Tel: 0208980
EITI,l

.oopa medea
0

Balla ]elaCica 104
eticniin

Eleanor Street, London E3 4NP 5580
lIJ'e(/skog i I: sa.ies@paperback.i'sbusint:ss.co.llk

Dtug« intormnci]« i sa "jeri www.galvlns.com
Suvjeti 0 LlJ'ede.lljLl trft!da.

investicijun».

33520 Slatina-Bakid 1.1l'IV:!/infograd
Inforuuici]«, ,i]llicievinskom

.hoola, hr/
sa "jeti

i lIpiri 0 ekoloskou:
za ill'slweJleJgel:~ke

rn,uerijalu

Iwt'e.

aredsk) JllaterijrJi, nuliv-pera .. Visa Card Bank (nasuprot)

ReciitJirllnje

pribore.

Recycled Paper Supplies Gate Farm, Fen End; Kenilworth Tel: 01676 533 832 Email; enquirytsr www.r cycled-paper.co.uk cycled-paper.co.uk
eV8 INW

wv.'W

.wastewa

tch, corn
0

Detuljne inionnucij« www.auuglare.co.uk

reciklinuuu.

Vidi Co-operative

DEKORACIJA OPREMANJE
WO.LLBEIT

I

Kreditne knrtice bez PVC-<l, bioruzgradive. LETSUNK 12 Sourhcole Tel: 0207607 Road, London 7852 N19 5B)

Nereflekti)'ajL1C/ ekfitni. www.yahoo.com
Popls doiJavijanj[1 reclktirenut P1S~IC<l.

sisteml za spavanje wollbeu.hr obloge

R dkliJ.;JI1je u,n::c!.5kog piiboru. Remarkable 56 Gleruhum Tel: 0208741 Pencils Road, London 1234 co, uk
1I

http://www.

Korak . hrvatski portal za podne iLtlP:!/www.korak.com.hr

Ern:)ii; lets@lerslinkulcorg www.letslinkuk.net luiormeci]e Lightswitch
(J

S\XIJ3 9JJ

ww>v .recou p.org www.save-a-cup.co.uk Recildiranje saiic,1 i:t. iJLltomata. U HRVATSKOJ

loJwJnoj

tigovin i.

Email; info@remarkabie.co.uk www.remarkable,
Reclklirun]« dijeJO\ra epnrut« olovke.

Helpline 538 h.co.uk sredstnvu xu stedljivu rasvjctu,

Tel: 0870 513 www.Iightswlt vfeLi

WEB

STRANICE

ORGANSKI HRANE
EKO-IMANJE

UZGOJ
d.o.o,

Sr~\'ieLiZ/J mliilie.llje
$1' 0

'I'raidcraft 1 ingsway, Gaieshead, Tyne &. Wear NEll Tel: 0191 491 0591 www.rratdcraft.co.uk )Nli

plfJdjucciJ.lw. Service WIE 7EZ

USTEDA ENERGIJE
Potlcunje energetske efikasnosii u H[V,IL1;koj

MAVROVIC

Ekoloska poljoprivreda Sjcdiste: Slobosilna Ured
II

45, 34 322 13reslQvac

Zagrebu:

Ilica 69, 10 000 Zagreb

MallPreference

Freeposr 22, London Tel: 020 7291 3310 Email
Zausta

Najllet',l 01g,l.llizllr:ij,]
trgol'me
Triodes

Iurp :l/www.energetska-eflJ;:asnO$t
za promic:mje slobodne lO-l11ai1:

Tel.: 3 385] 48 167.39
E"llla.ij; info@eko-mavrovic.hr http://www.eko-mav(Qvic.lll'l

energetska.eflkasnosrsundp.org

u SAD-u, http://wwW.ll1oj:~eL1ergjj.l.hr/
Bank (UK) Hou .e,

Illps@dLtla.org.uk .org.uk
junk lte

www.rnpsonlin

nezeljylli

mall.

1.1 The Promenade, Clifton, Bristol J358 .'NN
Brunei

Portal Mojalinergij akrualn«

je hrvatski energetskl ij i novosti v 'zane
II

wb
\IZ

portal i J ruza informa terne I uendov

e.tlergeHd,

'I

ujedno

T I: 01179739339 Ernall: maii@tL'io los.co.uk
www.trlodos, C0. uk

n-:

o >
N

ZDRAVA HRANA
"BlO-ZRNO" - trg rvina prirodne
Habijanovac 45

hrtp..' /www.e-recicle.com/ J)lf'ortl.l,ldje () reciitliruq;u probleunuic]. i zdrave hrnne orp"da i ekoloskoj

KNJIGE
BerLhold-Bond, Annie, Better Basics for the Home: Rivers Iyengar, 13.K.S., Yoga: The Path to Hollstl DA.TE?) Health Simple Solutions for Less Toxic Living (Thre (Dorling Klndersley,

N

< o
:;0

]0343 Nova Kapela Tel.: 01 272 81 73 http://www .bio-zrno. hr/ekoturizam.lum prirodne
j

PRIRODNO
Savjetovaliste Tel; O1l2430
0

LlJECENJE

Press, J 999)
horneopatiji .13[0\'''11,Lynda, Planet Organic: Organic living (Durling Kindersley, Brown,
metodama

Makrovita - trgovina Ulica Vatroslava Tel.: 040363 535

zdravc hrane

955

Jewell, N. (Ed.), Richard Brier's Green Life Directory (Kingsley Media Ltd, 2000.) Nicola, 2QOD.) Lockie, Andrew, prlrodnlm Lynda, TJ:l~ Shopper's Guide to Organic The Complete [ indersley, of Mcdlcinal 2001. Mendels
11,

Lisinskog 1], 40 000 Cakovec

E-mail; info@homeopatip.c:om http://www.hoJUcoparija,coll1/ Snaga prirnde - iscjeljivauje

Illlp:/ / www.rnakrovira.hr/ Biovega d.o.o, Ilica 72, 10 000 Zagreb hrrp./ /www.biovega.hr/ Tel.: 0385 1 3860862 E-m.lil: inf @$naga-priro infC)lmllcije i suvjeti H rvatsko udruzen]e HUKlAI:! Trdice 43, 10 000 Zagreb PI.'ijatelji. iivotJnja Cajeva 47, 10000 l:agreb prijaLelji.zivotinja@inct.hr ·l'el..; + 385 '1 3453 846 B-mail: homeopaujaehuklah.hr
0

and Geddes,

Guide to Homeopathy (Dorling

food (Founh Estute, J998.) Chevullier, Andrew, Encyclopedia

Revised Edition 2001.) Cheryl, Home Comforts: 2002.) the Spine; The StressThe Art (mel
Nicolson,

le.com uetmenlmu.

hup.Z/www.snaga-prirodc.com/ bouieopetskim

I,

Trgovinu prirodne i zdruve i:W1J1e.

Plunts (Dorling Kindersley, Christensen, 1995.)

2nd edition

Science of Keeping House (WeidenJeld new edition

KUGNI LJUBIMCI

za klasicnu hcmeopatlju

Karen, The Green Home (Piatkus, Scaravelli, Yanda, Awakening Health, Vitnliry and Energy (Harper Free Yoga That Works with the Body to Restore

Dadd, Debra Lynn, 110111e Safe l Iorne: Prorecuug Yourself and Your Family from Everyday 'I'oxlcs and Harmful Household hotneopet«,
u sVl1JU

S'111 Francisco,

'1991.)

hllp:/ /www.huklah.hr/
Cilj Ucl~llieJlj~ je okup/janje nevledin« udrug» elwlo_ki
j

Products

in the Home (J. P. Thiel) Nluu Hanh, The Miracle of Mindfulness (Rider Books, 1991.)

TeL: 060 44 66 44
http;/lwww.prija:telji-zivoLinja.br Prijatel]! zivolil1ja su neprolitnu te vegetw'ij1l1lstva kso etikt, pd/1I'al:ljil'og iiv()Lnog siilu. Cij~1jc 51'r/111promOlfiJ·;tIlje Z!lsliJe i pnllf<1 iil'otinjEI zdruvstveao

Tarcher,

1997.)

upoznevunju zuinteresuurul: gI'lldana . klusi/norn

bomeopetiioin, te njenog promicenj»
poboljs,rnjll kvalttete zivots.

Elliot, Renee Cookbo k:

J,

ancl Trcuille, Eric, The Organic d 1"0 d (Dorling Ungaro, Alycea, Pilates Body in Motion (Dorling Kindersley, Planet Organic: Organic Beauty 2002.)

iaturally G

Kind rsley, 2001.)

BRIGA 0 DOJENCADI I OTPADA
i gospodaren]e Udruga Roda - Roditcljl u akcl]l

l'alrley, joseplnne, (Dorllng

Va n 11, Lizzie, Planet Organic: Baby and Toddler Cookbook (Dor.ing Klndersley, 2000.)

RECIKLlRANJE ZBRINJAVANJE
otpadorn

Kindersley, ZOO I.)

Caniceva 11, 10000 Zagreb TeL + 385 J 61 77 500
E-mail: roda@rociaJ.lf

Good Housekeeping OrganicHandbook (Harpe-Collins, 2001.) Grant, Doris, and Joyce, Jean, food Combining gmdlJ11i/ koje se rodu '/j5L'1'O i Health: Get Fit with Foods Thllt Don'r Fight (Tborsol1s, 1994,) Henry Doubleday Heseardl Association, BDRA for

Poduzece za industrijska aScenja

http./zwww.roda.br/
UClrllg~1 sviti zainteresirunih
z,lLJzilJ)u za dO$wjw')S[ el7l1 uudnocu,

Sudgcak 3, 10 000 Zagreb
Tcl. + 385 ] 46380]3 hllp://Www.kcfllis-I.errnoclean.llr/ Zagrebacld Podruznica 10000 holding d.o.o,

cljt::(il7jsIV

LI

Hrvuisko;

Slutbex (1.0.9. Andri]c Hehranga Besplatnl 10, 10 000 Zagreb Tel.: + 385 1 45 55 613

Encyclcpcdja

ofOrganlc

Gardening (Doriing

Cistoca
cesra 82

Kindersley,

200L)

PP 98, Radnickn Zagreb

info tel., 0800 206 206
cljecji/J

Tel.: + 385 1 6146600 h.ttp:/ /www.cistoca.h 1'/
ZELE A AKCI].A (Z;\) n via lino, nestrana ko, neprolltn
i dobrovol]n

E-lllit:il; info@simbex.11r Proizvotlnc peleua Bnmbo Neture, jedinill pelen« proizvedenih obul'wilt'ajll u sklaclu 5 kriterijiuui
{JJ'0pi5C-;

Iyengar, 13.K.S., Light on Yoga (FlarperCo.Ili.l.ls, few edition 2001,)

:;!wntlil11Jlfslwg ekoloskog znsk» -lIibuda.1Crlleriji vrlo stroge 0 ptimieni slrovin» /coje ne onetlsc'u/ll priroan! (redk/j{~ljll se). QlcQ,l.is i ruzgnulive su

udruzen]

gradana

zu

zastitu okol iikl 'TeJ..; 3 851 4813.096

DEP (dtettlfralat),

113

uJle za nw.saiu

pasu protiv

buha,

grndevn! materijal.i, 10-13 Greenoeace, grijanje: 1\$1

deterdzent

za pranje, 70, 71 18, 70 1.25

147 miris}, 124-5.
prirodna srcdstvu

A
acesulfam, 91

B
bakterije: hlgijena hrane, kucnih 107 ljuoirnaca, 150.

c
centralno cijepljenje, 14B cipcle, 77, 80· grij,mje,

dererdzerul,

dezodoraosi,

.'-1 l'lsct'J1je, 47

oI11;]¢i8<!a""njt: zraka, .17
§ll"cinjOi energi]e, 22-3

23
ljubirnnca,

diaziol1,HG
dieldrin, 13, 93, 113 61 41

priroclno liie~cl1je, 131 u trudnoci, 130 elieno ulagan]e,
naljepnice:

acetat, oprerna i pokucstvo, 40 aceton, 66, 12'2, 186
aerosoln] rasp;siva(,j,

njega kudnih

ured kod kuce, 155
grinje, 20, 39

dlertltoluamid, diklorobenziden, dioksini,

160-1

186

higijerta

gurna za zV;J:kanje, uklanjanje,

69

aerosolni rasprs.iv<lci, 16, 84
H[rii'ki tvorovi, 151

problotiri, banke, 161

91

c[trat,71 cirronela, (i.l crvi, kucnt Ijubimci,f 50, 151

1.36, 141,187

kozrnetlka, 112~13
IlI'R03,

ciizei,28 djeca: :.liergijt!, 135
briga 0 bebarna, 1~5'-'11

9G~7,101
ul]e, 47

H
halogene Hayeva za.rulje, 21 ~li)(na, 91

A1-14 (alfa-ludroksf) akne, 115 uknlni, opremu
akupunkrura, alamo in, 114 aldehidi, alergije: 124
j

kiseline,

113

b~llerije, 77, B4

lIpule za prao]e, 6··
eukailptusovo

benzen, 42, 9t!, 124, 186 pokuestvo, 40 benztlru nlkohol, 17
kiseline, 11;)

.:1.12 Ca)' 9i>l
casop.isi, recikliranje, eesriik_e·, ponovno 78 86

127

benzopiren,

educiranje
L1Si u kosi,

0

recik.iranju.B?

BRA (beta-ludroksi) blljke:

120

F
Iaks, 155
fenol, 122, 189 r~ltri ZH vcdu, 99

heksan, 99 heptaklor ekspoksid, 93
herbictdl, bacanje, 85

olieciscenje, dobrotvorne dodaci:

135

hidrogeniziruna

ulja,

koristen]«,

91

kakvoca zraka, 17
kompost, biljno 82-3

cdIjevi zn bulle, 147 cesnjak: ortrodno lijecenje, 131 100
za kucne ljubimce, 145, 147

ustauove, 80

~lidwso.li, 146
Hl-Pl, glazbene linije, 27

posteljina, 39
djeca, 135 kucnl JjUb.inKl, 149

.rutri, voda, 99
financije,

ulje, 145

u hruni, 96-7, 137
11

J 60·1 ?arulje, 21, 155

lligijeml Z:1. zene, 119
higijel1a:

biolo[;kall1.ZllollkoSl., "biolo5ka"

vinu, 102 ad ,dgll, 145

l'IuoJescemne

Alexandrova
alfa-Iinolenska

tehnika, 127 kiselina (AJA), 91

sredstva za pran]e, 70

cetk.e,47
Ci~cenje 45~61 kupaonice, 54-5

dodaci za prehranu
dojen]e, drveue

boje 11>1 bazi liLja, 32" 69 bo]e, ured kod kuce, 154 bo]e, za pisace, 155

J.36
kutije, recikliranjc,

fluoricaci.a, voda, 98, Ill7
foijja, ponovno

kuh lnje, 106-7
kucni ljubirnci, 150-1

koristenje, 87

alkohol, 102, 115 aloe vera, 131
al1l1111niJ klorohldrat, 125

81

fonnaldehid,
fosfati,

187

hipoteke, 161
hladnjaci, 27

autcrnoblli, ketnijsb

29
2;1

drvo,

12.13

48, lS9
141, 189

boje:
lJ

sredsrva

·CiS('enjl'!, 8 4

prodavaonice, dugorocnt

WOol
prolzvodl, smanjivan]e

fwhui,43,

hlapljivl organslti spojev., 32, 42, 98

aluuuni]. antacidi, 130 folija, 87
neskodljtvosr recikliranje, hrane, 107 79

kozuiecicl, 113, 1,87

podovi, 51
1,1irisi,

ciocJaci u hrsnl,

97

49
i oprema,

otpadu, 77

za kosu, 121 oojleri, 14, 23
boles!',

pokucstvo
kuhinje,

56-9

S2~,'$

E
E-brolevi, dodac! u hrani, 97 E'cali,95 EDT"', 71, 97, lS7 ehj.r(acea., prirodno lije.;'enje, 131
ekstrakt ,eleklricna sjernena

G
g:)w;,o;, prtrodno
Giardia. glaeaDje, lijectnje, 131

Iunel], prirodno homeopari]a,

IijecenJe, .1.31 127,144, H8

98
36, 37, 73 glacala, 73

honnoni, tragovl u luani, 94·-5
hrana, S9~109 96-7, i malu ] 09 137 diecu, 136-7

prirodno lljecenj.o, 127-33

prirodna sredstv; zu Ciscenje;
46~7 cetke i l>i.~t<Jviza boju, 34

amuraz,
Hml)nijak,

146 186

boraks, 47, 186 bOlali,13 boron, 71, 186 horullzum, 107 bnga 0 iJeiJ'lfl1ll, 135-41
briga 97, 187 0 zdravlju: lijetenje, 127'33

dodaci, za bebe kuhanje,

dekalcificiranje

mrlje od goren]a, 69 glavobolje,
glicenl

antacidi, 130 anrlfriz, 85 amika (veprina), 131, 1'18 arorna-terapi]a,
arorue, aspartam, doclaci 127
II

igracke, 141
zitlovi,50

grejpfn,lla, 47

prirodl1Q Iijecenje, 129
ll 4

oprema:

steurur,

napitci, 9.8-9
genersld doinac;

prozori,50

~tecil* energije, 19, 26c7 urcd .kod kuce, 154
recikliranje,

glicerin,66, gl iste, :1 560
globalno gliive,

LJ4, Wi

modlllclrana
uzgo], 10,j-5

(GMO),

97

luuni,

prirodno

91, 186

kr1clliljubu.)jci, brijanje, u hranl, 94-5

148~9

D
daske za rezanje, 52., 107 113, 122 DBP (dlbutllftaiar),

pobolisavanje 19 radijacija, ualjepnice ostaci, 107

R(anja koze,

115

8D

zatopljenje, 103

96
96-7, 101

asuna, 39., 135
anribiotici, tragovi

125

etekli'i~!liprekrivaCi, 27 elektromagnetsk;1 158 112 eJl\Ulzivpi vosak, 1,;14 ('!llziml, "bloloska" f/.i1)llje, 70, Up eianol, 66, Hi7
SJeciSl'Y!I La

buhe, 143, 146-7, 149

~r;{<l'ehj't, 10, 27,

GM0,·97 gnojivo gnojlvo gO)'jyo, od trave, 83 od l[Sea, 83, 104

"lltoLUek!ni~~r, 10
amo.t'l1obili,23"9

voda u boC'~I.11",98

DDT,94, U3 DliA (dieranelamlnoo.earuldj,
DEl{A

prearana,

90-1

azbesl; io- 1.1 a;.lUiJi)s-lnetil, 93

(di 2,et.ilbClI{!;t1 adjp~ll), .1 Qe
k"UJ:I,eJ1GtI

],0. 17

organska hrana, 92-5, 100-1
p"ki\:il,nje, 1 02

odstl~mjlv~lnje

u g,la&ll1,

gorska mervlca, '147 g0~ova luana, 91, 92
gVd.~t~v)n$lI.eud(lJile, l(11

njeg>l l.uenlh
150
pr,jpr.l;1lml,

ljubltIl3c;H, [4'4-5,

7~ dikoru"nje, 31.4fl·

ell:lrlOO

!,ll);t:

l0G-T

143-51 rnadraci Z. 48. 53. 122. 34. 116-17 lijekovi. uklanjanje.jgcenje. 156 recikliranje. 54 lijecenje. 127-33 lijeska. 144-45 organskoga podrijetla. 28. 38 opremanje. Ciscenje. 147 ksile». kuce. tzolacl]a. 108 samoniklo bilje. 138 [oga. 65. Ciseenje. 54-5 stedn]« vode. 71 negativni ioni. 68 MSG (monosodium glutamat). 53. 105 vodi. njega kose. 160 K kamen plavac. 68. 91 . 127 rnasti. 129 muhe. 119 maramice. 161 kriptosporidijum. 137. 16 bacanie. 52-3 higijena. 67-8. 131 melamin. 143. slobodan uzgoj.31 nitrati. 67 mrlje ad karrana. 76-7 kakvoca zraka. 188 naftni deri vati. 127.43 miSevi. 51. 17 kucni ljubimci. 25 kamenac. 129 kucru narnetnici.rklanian]e. 141 kemikalije: bacanje.87 uklanjanje. 38. 158 kompost. 114 97 I igracke. kristal. 57 rnlijecni premaz.66 rnerilenklorkl. 116 laserski pisaCi. 59 kristalni dezodorirajudi krom. 51. LJ mirisi. 158 nestanci struje. 69 masaza. dodaci u hrani.42. 61 "kombiniranje hrane". 71. slobodna trgovina. 118-19 ocllaganje. 104 konoplja izolacija. 69 ljudska pra va. 7 izbjeljivac od klcra. 80 neskodljivost.d. 38. rublje. ciScenje. 133 hrcci. njega koze. 127. 57 krpe. 15 klincici. 92. 93 kasal]. 107 kuhinje: 107 17. 78 nozevi. 120-1 njega ruku. 17. 107 luana za kucne Ijuoirnce. 98 lanolin.93 mikrobi. 131 karnen. 51 njega stopala. prirodno lijecenje. 90-1 nltriti. 79 u vodi. 60. 22.]i.ilje. 146 karnauba vosak. 130-1 Ijepila. mravi. 42.60 mjed. 16. 95 kosiraf. 151 izolacija. 1.kupnja. 120-1 njega ruku. 27 ured ked kuce. 102 linoleum. 35. 57 27 NTA. 188 99 u kozrnerici. 49 jabucru ocat: Sleclnja energiie. konzerve s kooperanti. 112-13 njega koze. 143-51 kuhanje: stednja energije. 57 konzerve S olovom. 93-4 obradivanje diva. 189 najlon. 115 kokosi. recikliranje. 95 komarci. opremanJe_ 36 laneno ulje. 98 klorin. recikliran]e. 33 mlijecni proizvodi. 99 kazemska boja. ciscenje. 122 njega stopala. 13. 93 rnamurluk. 13 Ian. 155. uzgajanje riba. 85. 71 izbjeljivac. J 14-17 kreditne karuce. 191 K -sorbat. prirodno Iijecenje. 90 mineralna ulja. 50. 191 metilparaben. prirodno lijecenje. 112. 157 jura M macke. 95 napici: caj i kava. 77 pelene. 10. kisnica. 71 izrnet. 187 klorofluorougljici knjige. 109 neven. 57 mrlja. 112-3 tragovi u hrani. 37. 188 stobodna trgovina. 46. 52. 64 nametnici: ulaga nje. 95 jednokratna [ednokratne roba. 188 linolenska kiselina. 80.85 prirodno Iijecenje. 99 kava. Ciscenje. Ll N !lafta. 40 nakir. 69 9 MEA (monoetanolarnin). u prehrani. Ciscenje. 57 mrlje od voca. 125 Iijevano zeljezo.88-9 vino i pivo.68- mrlje od jaja. 60-1 za prunje rublja. 111-25 mrlje od crncga vina. 91 lonci i tave sustav. zamrzivaci. 122 naljepnice. 29 nai'talin. 93-4 keramika. 188 meso: kuhanje. uklanjanje. 13. 48 u kozmeticr. uklanjanie. 159 [oguri. 146- losos. 136 kana. 155 lonci. 109 ~tednja energije. 33 kemijsko ciscenje. 125 losion poslije mikrovalne pecnice. 43.I dJecje krevetice. 69 mrlje oel slarkisa. 94-5 metali: cjgcenje. 151 hrda: ciiicenje uklanjanje zeljeza. 160-1 novine. 24 otiraCi. 102 L lak za nokre. 35 kava bez kofeina. 100-3 otiraCi. masne mrlje.h ljubimaca. 10-11. 81 rad. 150. 129 rnaramice. 66. 116 masne kiseline. 113. 150 limenke. njega xoze. . mo[ci. 51 limunska kiselina. 115 rnaske za lice. 124-5 Ll voda 77 . 69 mrlje od trave. 118-19 njega usta i zuba. 47 lindan. prirodno Iijecen]e. 94-5 mobiteli recikliranjc. ciscenje. Ciscenje. 99 metilni alkohol. 93. 59 kiroprakrika. 67 mrlje od Iastila za cipele. 112 mrl]e od krvi. 82-3. 97 uovac. onectscerue. 131 lice. u perilicama. u hrani. 66. 79. 157 lavanda. 91 127 145. 24-5 izopropilnl alkohol. 66. 14 kukci ugrizi i ubodi.11 n. maskara. uklanjanje. nadomjesci. proizvodi za (. 61. 98 metano!. 102 naslage kalcija. 115 143. 58 113 narnakan]e rublja. 66 ured aji. uklanjanjc. uklanjanje. higijena kucn. 60-1 na kucnim ljucimcuna. eucno. 15 kupnp: prijevoz auiomobilom. 122 ]ale. uklanjanje. 39 maleinski hidrazid. 109 ciSc'enje 52 nacini kuhanja. J47 kupaonice: ciscenje. 13 recikliranje. 125. 140-1 madraci. 70 brijanj a. ciScenje lic". meditacija. 123 njega tijela.rnoloski mucnina. hra na. 136 jaja. 113 127. 59 51. selak. 123 mirisi. 132-3. O!OVOlll. 136. prirodno kampilobakter. J23 kuruena vuna. 131 karnilica. 60 oneciscenje zraka. 116 maske. 10-13 kucne biljke. 80 kofein. 69 bran 130 medunika. 38 102 srnanjivanje kolicine otpada. 113. 103 hranjcnje ria bocicu. 49 J kornpjutori: kupanje: niega lijeb. 55 60 kozmeuka. merilziva. oprernanje. 26. 161 kreditne udruge. 100-3 cuvanje. 69 128 GC. Ciscenje. 131 klordioks. 148 insekticidi. prirodno lijecenje. 109 [0price slijetlno sijanje. gradevni materijal.43 oprernanje.16-17 ciscenje. 73 80. 109 neiikodljivo5t. 94-5 mlijeko: hranjenje na iJOClCLt:. 68 mrl]e oel cokolade. 121 karbaril. 160 kuci. 137 85 lakiranje. 109 minerali. uklanjanje. 106-7 stednja vode. 85 tragovi u hrani. njega kose. 118-19 kucni ljubimci. 116 junk mail. 160-1 Joutzatori. 37.60 mramor. im. 132. 124-5 njega xoze. 98 u kucansrvu. 28 mirisna rnjesavina bilja. 9~ ld01al1. 137 NJ njega tljela. 99. 27. higijena hrane. 67 mrlje ad hrane. 188 ljekovito b. 95 metomil. 26-7 ciM'enje. slobodni uzgoj. 131 nun. 57-9 kausticna soda. 48. 10. 119.

i1l1l1lU!. 159 strojno ulje. ciii<'enje.\: 156 Hi. 124-5 pasta zazube. -13 vlukana. 39 recikliranje. ogrltce zu bulle. 7tl-9 ponovno I. W. Cisl'enje..isc'enje prozora. 51. 84-5 opeldlne od sunca.27 radne povrsine.77. 13.oclne tkanine. 93 91. o odgovarajuce odje. 1. 80 40. 32. 16 Iiltri za vodu.piJates. 54. 123 m~OI1. protein. 39. 311 ru':nQ pran]e. 161 osipod pelena. persulfati. 102 posteljin:J. 23 mello. parfem. 117. 112 purallnski V0511k. 4. 41 PCV.6. pcelinji vosak. pozlata. 154 radon. 95 71. 65 perilice za posude. 139 platnene vrece.:lovl. 91.8. 107 radni stolovi. 120 bebe. J46 okrlldhnetil PABA. . 103 seleni] sulfid. 50. (. 53.56 pokucstvo.\ kozu.t~6lmlsn(:' ktselme. 129 podlosct zu podovi: mi. l~lJctni'ljublrnoi. 42. r1jeg. 91 osobna njega.140 kemijsk» Cis¢enje. bacanje. 85 sintettcka. 158.ijani. punjenja Z. propilparaben. 129 sok 0(1 1. ured kod kuce. 1'55 l'I1'lr0<'1'10 :>'oIJeuq.9ri' s ad stresa.autornobila. 91. 56. 95 145 povrsmu.(H:'e. pakiranje. 109 pecllke.njeg'J' zuba. 48 onecisce»]e. 157 Izolu tija.iadja.lo. 145 hL'~!M'za kucne ljubirnce. c.'I ulje. ic. 117 oprerna. 138~~ pelin.rg'ije. oprernanje.l pel propulut. l09 salmonela. lIiit~d>l energije. 53 sredstvo zsr pretpran]e. 9S 93 pokucstvo od barnbusa. njega. 91 problenu s grl0l11.~~ 17 rad kod kuce. 108 plastika.l koze. 73.1 109 peleue. 156 optickii:zbjeljrva<. 76 odstranjivanie 73 odvodi.~ije[lfe. 25 prolzvodl od presanoga drva. rolete. 117.25· (~$JeQ[)a.Jod iiplilljoiske Ci~('enje. 141 platnene peleue. IIZgOj riba. samoniklo jestivo bilie.. radijatori. 128 lJrekidaCi za reguliranje os'. 36] 111M> i:.tjelljeI~a. kucnih ljubi-. ureil ked kuce. PI'(ll. 143-5. 47. 38. sok od dumbira. 92. 2Z' pesticidi. 36-8 uklanjanle mrlju. 86 papir. 1:30 probavne tegobe. oprernaoje.al'- prlroclno Ujecenje. 24 rak prsa. prehrani. J4'1 planiranie obroka. 145 problutici. 78. CiScenje.kod. 66-9 odlagalista. ~O sezonslco voce i p\wrce. Hil "sioclrom boJeslle zgrade. papir za uruamnje. 76~7 ovlaziv~ld. 19:[ sulM.~. reciklnanje. 114 145. villa i pivii. BO 66-9 41 ozonsk' QJ1l. ponovno korlsten]e. oprcman]e.'i. 38 sJnt(ltlcka vlakna. 91.(Qsu. 14.H pisace. 129 38 rasprsivaci za kosu od limuna. . omeksivucl. 129 problemi ~ vlagom.l9 113 106.saiate. 120 J'eV<. 190 pakiranje hrane.0 d!. 28-9 ramija (klneska trava). eticno. 190 porculan: osigll ra:nje. 11. '6. 146> 9-2-. 47. . mel lwei 146 safir. 147 maca. 59 90 popr::tvd. 010\'0. 25 olllega-3 masne kiseline. ci~~enje. 16. 40~1 slntctskc orgunske kemikalt]e. 137 ured bel kuce. 25 ured . 65 opasni otpad. 15. PI'D (parafenilen-diamln). li02 li~[r<l0kn. 124 trave. 56-7 ured ked 1. 75-&7 resorcinol. opremanje.60 recikllranje. 47. 1~7 os. '91 1. 47 orpad.5H. ogrebotln«. ci~cet)je. l1. 13 pokucsrvo od trske.orizanol. otir~ICiud guspine ieraplie. posude vidi IOIlO i awe potassium sorbat. 86 parabenl.iScenje.a. 63-73 pOST. 93. 50 RSI. 70.o. 72 39. 136. 37.14B psi. 55 odvodnecijevi. ured kod knee. moljei.L 11-. 101. 189 Ci~ceJ1je. 153-9 mdijat:ija. 24 perrnetrin. ogrebutlne. 10 sukraloza.scenje zahodu. 190 pecena hrana. 42-3 (iscenje. U6 pollester. 20-1.o siJ~J)je. 155. 52 soda. lesion Z'.3~73 R rad kod kuce. mel na kompjutoru. pJ'it. pamucni Jpstui"iCi. B5 slavlne.102 plvski kvasac. ] 59 sindrom roktijcnog~! soka..85 prirodni. 29 bacanje. 71 pasrrva. 6. 191 stotct. 18S organofosfati.vo.. 93 paratlon-ruetll. 127-33 prirodno svjetlo. 1'15 sprernnici zu roplu vodu. 139 oslobadanie kuce. prirodno lijecl'!Qje. 113 purafln. od luganje. 64. 95· PCP (pentaklorofenol). 106 perkarbonat.'enje..ecikliJ~lnje. 45. 121 rak. 16.ori§Leflje. 119 sintetska vlakna. 25 sredstva za c. 123.153 ·osnovna nJel.rije: ~teGnja eL1e. 9i~-4.1!l1 ~lIl(atl. p II ignxcke. slrell~~ Z1\ilIJffnc. qt)l:ai'i uti kokcsovih plalue.. 93.e ljina.ml susenje i slagarqe.!'oiaoij.0laC. 119 pumuk. 109' Strujni kablovi. 159· reciklirartie.povrce. 99 sredstva za dezinfekci]u. 119 50l. 189 rllz za usra. 119. 112. 190 djecja.n plasticno pakiranje. sredstva za pran]e.TLIl<l osruoza. 14. 49. 105 slobodna trgovina. 92-5. 102 clivallje luuue. 112. ciik'enje. poltkarhonat].1 organska . 10. 43 ured kod Jwce. 75~87 srnanjivanje kolicine. 155 uestnnci struje. 63-73 rllcnici. 13 pj~aCi. 79. 46-7 proizvodi za uljepsav'tnje kQzl1Je[iJ. 20 prooa va. 150 slusalice. 51 pluto. Clscenje-. 115 ruztna vodica. 16. sredsrvoza 48.. 73 . c-iscen)e. 87 13. 113. 72 preradevine U4 kokosa. 5'f jl()kLICSiVU.. 52 47 113 10 recikliranje. sagov i. I:U. pranje. 50 r. 140cl 31.90 pozltfvnl 10Ili. 72-3 uklanjanje rnrlja. 147 PERC (perkloroetilen).\~..gi. 24 37 prekrivaci. 158 zarulje. 156 prljevoz.u'1Inje. so. 87 popravd. pr~ni~. perJi~. 116. to-l tist'ellje. 1'\5 98 sjaiil.k'1:~t:likij~.. 42. 155. 22. 59 112 PVC (poilvinil ldorid). 189 1. 100./ propilen glikol. riba: 11 Ci~cenje radnlh 56 pokUCSLV(. ll2 . 113 okrilmetoksicinamat. 17 proizvcdena trske. 56 mineralua vlakna. 121 recikliranje.propokus. 52. pIVa pomoc. 81. ~Iil . 159 rubl]e. 1Q2 117 53. 23. 108 recikliran]e. 59 c. . 127 pO'Yfte. 139 158 sindroin ukocenih zgtobova. pranje. 96. kakvoca zraka. pJijeclan. 2.. prehlade." 9 pe[(ojat.nje. 11 _proizvodi za c:iS~eJ1je.87 stiren.plocice. 45 oqeCiScenje zraka. 51 .155 osvje~ivaci zraku.ij~L. 38. 59 . 138. 75-87 121 sod" bikarbona. 113 "ieU orgunska hrana. 57 otiraci i ssgovl.54 lzolaci. 66 sown bikurbouat /. tiscenje. kuce.1 puder. cHr.:I7. 145 ull)("g. 27. 121 na 56 vidi sods bili. 55 plocice od terakore. I <J 5 perilice za rublie. 21 kamenca gbealu. 190 rak mokracnoga mjehura. lzolacija.gcenje. 138. 65 staklo: 'ciScenje. 43 pi. 11~ osnovue masne ktsettnc. 43. 12:1 rasprsivaci za kosu. 48. pirerroid. slijedn. 72. Ciik'e.l7 prirodna vlakna.u. 56 158 skiclanje Ziunih urpera. tvrdi podovi. 91. 84-5 struja: susta vi za gJ. 154 73 26. lOS polistiren. 27 smece.

z()i1ari. smunjivuujc koliclne svijednjak. 92. 153-9 uredaji za Iotokoptranje. bacanje.T? voce. 9S" 124. ]55. 137 vitamini. 16.93 Skuljke. 118 ultraljublcasro zracenje. 52 vosak. 10.98 zahod za kucne ljubirnce. 8 19-29 vuovikornpost. 98 32 20.42 [US. 80. T)~. J. 154. uzgajanje. 68. 48 tekucine za ispiranje usta. 127 x Xenex. Luolen. v valerljaua.17 j zlaro. 130 zasicenc 9] 92 perad: bakterijska zi\loHnje. svila. 80 vidi taka ler mobitei! televiziju. urnjetna gnojiva. tamponi. 69 reciklimnje. 15. uzbijan]e buha. ulje bjevta. 151 91 \J~i. 31 TBTO (uibutlhln oksld). lnsekti. Cii'k~ellje. 116 I u nib ljubimaca. 17. 91 vi decrekorderl. susenje rublja. 191 uklanjanje uklanjunje vOioja sa svi). Ci~cenjl:'. zeleni alj. zaSlita od propu ha. 4Q.158 vemiikulit. ]47 47 za pice. uznemirenosr oipada. 24. vapno.95 Smlnka. Srakori. 13:1 umivaonici. 91 rad ked kuce. €oe. 50 lzclaci]a. 103 rnasti. 191 veterinari. 93 moljci. vlazn sri u~ 150. 20 ulja citrusa. 2Q-~ biclklom. 31 rubl]e. 67 IS' 54 ulje JlJajCinl:: dusice.I. 151 na hrani. 27 42-3 poboljSav\lnje stanja koze. 47. 23 rerpentln.~al11ponl. prirodno lijecenje.2. terrnostatl. uljc kaduljc.unorci. 72 susilice 20. 34. 26 501<0\1[.80 urin. 150. 11:$.150 voska. 114 umjetna svlla. 29 . A uagovi vade. njega koze. !:iO vocni voda: ci. 27 T tili chi. J9 '17 90. 41 secer. 47 124 u ribi. sagovi. 132-3 ulja La masazu.49 til' > 66-69 toaletni pal ir. 26. 37 U5 151 trznice. 3'5. 60 recikliranje. 60 zu. lijecenje higljen» biljern. 148 vid. uredaji za reguliranj zraka. grija6 zu vodu. 1'1-1'). 55 z. 1'19 tupetiranje. organskl uzgoj. 25 lijecen]e. 151 toksoplazmoza.20 lt$leda energijc. 145 137 156. 15 od propu hu. 25 od ~LlJ1C. 99 zeolit. 45 illedoja. uuns-masu. 66. 87 uklanjanje mrlja.54 vatra. bi(. 93 roksokarljaza. 94-5 posteljina. '13'1 kontarninacija. ~tedl.l50. 38 zastorl zu 54 130 . 102 viskoza. ugljikohidmli. 13. 151 VDU. 77. 120 triklcsan. vrata. sagovi.ljevl. 98-9 uklanjanje zalijevanje. opreman]e. virulklorld. 90 vje2. 69 vidi telaxler etericn« ulja u lje bakalara.eluc:L. 119 uhobol]a. opremanie. 137 $ebk. . 131. 159 vluga. 59 Claji: rnrlja. drvo. zecevi. 47. 127. rutin" kompjutoru. rnrl]a. 17. 40. 199 uredi kod kuce. '159 tkanlne: opreman]e. 79 » ro N 1<17. 82-3 uii1alometani. zastita zlIStjta urujetnl. 116 uklanjaoje mrlja. 15. 59 vrba. prirodno J 31 l> zarul]e cijeloga spekira. 33.banje. vino. 50 zidovi: ci~ce(1jc.51 27.23. zasladivacl. ] 50 zahod. J. 150.:ijen3 kucnlh ljubimaca. llS ulju: za kuhanje. ugljiJHIW!lOksicl. toluen. ] 2 tesko zapaljive sinteticke tkanine. 1919 ielefcni.sunceva svjetlost. i'iscenje. 72 uklanjanje 151 vrecice. 41 tipkovnice.1 zelena maska. njegu koze. 112 158 z zraka.128 trikloroeran sampani pcrkloroetl len.9. kompjutor.1I9 ~. ]56 emulzj]a. 15. 158. 1 . 20 zeljczo. 56. 63-73 92. vinilne bo]e.:: 'njaka. 76. 155 rekuce sredstvo za pranje. 71 147 zidne tapete. 129 djeca. 117 tragovi gorenja. 13 1-EA (rrletanolarnln). tlk. ugrizi.lanjaJ~e. 59 srenad. ci§ccnj . na pokucstvu. 156. 90. 135 '16. 55 84-5 vlazncsr.60 trudncca. voda.~cenie vodom. 158. 117 lUS. 14 omeksivaci vade.nj11. stednj" J04-. 59 zracenje. 53 ~cednj" en"'1'gije. 66 125 uzgo] povrca.j'l. 120 'nus.6 21 za rublje. 17 lOO vaze. 28 \lo1. 68 cllScenje. 95 vode. ~3 zastort. 25 u llgtjik-G!loksid. rrakavice. zamrzivaci. Ciscenje.idcl~Ii'I. zaru[je sa zHI'nil11 nitirna. 119 tokoferol. za peru I. 3J.rogje. 191 tesko drvo. 95 zubi. 34 v(lIa.98 92-5 z.

U1 ll1:in:eraJ biljke.rnoze BORON Mineralkoji dod.I za . proizvodnje. benz! na . povezuju 1I ll10gu biti i kancerogenl .1XIica i pt. il.estalom V0111_ Oshrb. Medu Lim.llcadi.ziva bica. ali spojevi borona SLI u . .ll1el.I~dt .80 posto nrnonijaka.':i i tegoba s disanjern. deterdzc:naw Spojevi U .J edl na [e to plji va azbest.lnO.je. boron cigaretlloga i dima.nu. za proizvodnju te u j)oljoprrvredi..!'. rakoder.trebalo bi koristiti stedljivo oprezno jer i.u (vid! talwcler Mogu ll1Llcnio..1 strove nafte. lako jc zupaljiva..tvu. dioksin katkad se koristi [ednoga oel najouovnijlh dioksina.cla jest ~to t'W.u. lCr.ih obnovJjivjh izvora.ilte-rijal koji je stanju.d.ila..rijeClli propadanje zuba.picni spada. lrbuha. umor.l zube. inlU.u.jm kolicinama te pr0Ilaiaze moze Diti da iiaZiva rak u 2:i. Za paijiva Je i izrazajna laka za za se moze mid Korrsti se za luzina na Zernlji.db moze' d. Tukoder ie sadrzan u vecinl pasta .organl1nfl. ill"~dit1djega l'iiV~.a[erijali za SeCerIle l. Proizvode u kucanstvu. tragovima je bezopasan. grla i ljepila.1I8[~. moze bill i... Duda vallje fluorida zabrunjeno clrzavama. koristi gnojrvu.i pJ'Oi<. a plastid. bilo iii dodirlvanjem nlo2.i element ispod).vo. liml.l'I.jival1jem c1nl<! kioL0m i drl!J.ezo1dionI).setiamcleseLih vazn.iju. dovodl 1I pi tanje hrani.IDC!lIJe.kronicnu.i proizvodi . .ma L bOIOllU korii.1 II pravilu. ekce. ali ~ll za godinu prosloga gradevni azbest.kci.nolo~ki .mti problem!:: s koioll1 i s ci:(s'Uljem. ·FoJ.1jp. cigareta i na odlagallstlrna . Moze sleLno djelovati 11:. izolaciji. 1. Baton je bil.lll ku6111l. plocic31TIa rut podu u cijevinul i otvorirna s.enzino. leukemijll BLAGA i ))1ijel.iJid oZe pwlJzrO.RJ ECNI K ACETON Proizvedena male prirodnornu bezbojna mirisa nokte. lijekovima i kozmerlcf).o bi PQtakn1. pluca. zap~IJji:vih cj$t-i6lJl'l. vectna Prirrxlni plin uSLra inirisa. KEMI)SKA msprsivac lItbl. otrovne plinove.je l1uzan ilec13l'll.ivnim.l kl. srcane ostecenj. pos]jeclicu in.. U LI ale oka te probleme s p disanjern i opekline nakoz.na 1Z p. cksploziva. prodrijeti korisri mikroskopska (azbestow) Upruvilll. veJjj.Be pl'e\rBe knristj. u t.."st~l al).lwlije. ltigWtf.m· El<lri0i i sprjecavanje ~e Cia je zapaljiv(. m.u prirodi. gllbit>lk koze i Prirodni katalizatori dobivaju koji se isrrazivanjima. a~~e~~ ZijCI.lja i bolji mod.fomnald. 1I kemi. karnenoga izraduju ugljena.ds1i se za automobilsko .lja.i.la.ob. I Termin Z.iti i m iznentldnll .1 provjelraviln.olll.iZm:vali -glavobolju.ni. za J. 81.1dustl'ije.i.rnoze i<J.h proizvcda ne sadrze B0 JE FD&C hoje (koristese 2.1 i pi:vu kad f"ernH:nliJ<l iz kOJ'iste se Bezbojni se bo vezivanje lzaziva plin Jetlw 11111'i5<1 koristi kQnzl:!rv~lI"ls.kOZ'l lakse .d~1n8S.lY<t. 1 stetno djelu]e nii sredBnji zivcani sustav. (vkli glazuru. Ostahh 20 u u.6.primjenjuj.1 vi8e raziha.ll1. ociju i tegabe. Nalaze se Ferioli susadrzani srnolarna u rvrdo] . t"egoba s gulOin.ise j</i izraduju s azbestorn. AEROSOLNI RASPRSIVACi Sadrze topljive.Il'ljetnim izoladjl. proizvedeu se zaumjerna tkanina.lakse.1avlja bi... Njih. posto koristi se za proizvodnju plastike.jll stanju. ali jJ(ltir. take du za drvo. Benzen mineral koji se u prirodnome n.rnije$ati·~ b.jali.ll gena . .500 mlflnih koristi se za arome porerneca.JiSllll1:i osobnu ciscenje <leroso1tli Sl. izvori benzena su suruski pozan.krecle. spojevima i na SlroPlI. Unistav.e.<:!ozenosI n:ioze izazvati nadrazcnosr lspitivanjima na iivotinjan"la se cia su kancerogene.c.t derivata 1I . anem. Oko. nadrazenost grl. pbsli. rul({lV(~ll bbgolceJ:1l ij~ltlh prQ/.e. opis FENOLi Derivati benzcna shim i procesu A MO N.locil1.i. piletini i ribi.gim i. boja.v.upijaju.utaci. ·sredslvu ZH qa Zapwl.i za razne grane stakla i.lca satlrlavali nn krovu. koji ~adr:Ze amonijak. bojama..l.!.' Q~lab.lzv~lI:i lIl110r. I. UobiGajeru minemli poput soii.se sintetickin.sti.vue pos-tanje. automobila.ohohl koja ~e Il~lIazi u \lim. .Jju nlrjje orgal.rske. BENZEN Hezbojna tekuclna slatkasta Dobiva mirisa. luunidbenom lancu.1L1I'~' i. kod ljudl te cia djeJuje 0.bi. Aka aka se nade ENZ I M I vodi za pice.e U obliku b"ijelvga. mesu. ETANOL Vl. legobe s n':produkl.ja za fluorid ne pobolj~av.ogaunosu cak i u rnalim Prenia nekim pokazali su kako l:1uoridu kolidnama. FORMALDEHID izazvaLi. vrtoglavic.: enziIDi poja se 5ve teSee povezuju s uc.'lslpu.l i rak (rri. sadrzi vise benzena . Zrak II prostorijamu.spuljivanjern takoder otpada. ·u nekiru drzavarna dodaja ga 11 aliprevelika izlozenost.enaw. lwei djece.t. na primJer.6gim europskim se bolje raspriluju te ih pluta i .'!.r...[1lltrag LI gnojivima kak.l lzazvati dvostruku mucninu.kvoj pr:t)izvodnli nego proizvodi pllOJpiCOIl1jer otplli'itati Cisti boron )e ramni prall ko)i se malo Im.! AI< daskarna za glacHtlje. za koji znansrvcnlci vjeruju cia je najmocniji putern. prai. pOpUL proizvotii i LTJ.. l1!areri.0ve.i. a p. Nalazio se u. o~iJ11 akn se vlakna ne izgdzlI iIi ()Sl:er.lT1jel'. za zaCinn. glavobol]u.1lu njegovH vlak.e se u. Sve dO.lmporan ria vrLlci.01jnj~1.l s clis'anjeb:t~ gllL!Vo. osipa po ko. '1':< goriyo i II10ze ~e Vrsra era!lo!a ko. a naci u okollsu tekuclna okusa.do kHS.na ljudski organiz.I bOja i kernlkallja vlaknirna . Oslin toga. praizvodim4l za AZBEST IVIlnera. pJ!.i LI Mogu izazvati niperaktivnost.e izazvaii nos". U t~l.I.i kao aerosolni inhaLatori koji oe korisLe hjecenje ast1l1e LI azbeSL Ne POS[oji opaSll. nadrazeuost ciklus. ibuci.!ca. poremecaje u otrov izradu odstranjivaca ki.ie i.eJ'<.e. funglcidima konzervanslma FLUORID Jijekovima te plinoviura ispusnim d'rnu se prtrodrum putem . nece 11 1'i plinovi Illogll u pluca i kOlu . Kancerogen olwli5 j opasna 1I je znanstvenlka fluorida.in U lekucemll koji se takoc[er kucanstvu.llU moze Z~ mll'lni p.e i. pluca. izlaganje moze dovesti 90 rnudnine.ovo ujelovanje .IJle stanju nalazi u vodi. osipe i. prlrodn: sasiojak A ROM E Oko I.canstvo.7.ivotinjul11u . LI VOelll je Pojmn se korLsti ZH opis proizvoctl koji se. U se je krlstalna za ('iscenje i kisclina Izvore vode kako bl sp.6ob"rBaCn. mora biti navedeno sadrze.SHut cl0It. mutacije gena kod ferusa.ijskh:n ol.lalcle. a dobiva se iz strove nafte.iktiti takooer se koriste . gastritis. a d~l ga Hi tor)"!e ne llni§tav~lj l!.IJi ['<1st ali . Ql!'@van alm.dergijsklh rea.:i[Jl se od katrana pokazalo ekceme. pOlw~anju vrtoglavicu. nadrazenost iz bakteri. Mogu izazvati hlperakttvnost ponasanju.3. Vise se l1e kqr.ijel.re koris1lo za proi?vodnju proj'Ll(ocia 1I PO[l!L1l o. Bezbojna sol. ko]! se tvornicarua. [e ED TA Ettlenolamintetmocrena je 1I siroko] prirnjeni kao Prernda se ta j mineral u pIiIiOChJO. U malirn kollcinama udisaniem acetona.~USl:a v. da ga tetraklorodibenzo-p-dioksin (TeDD). pe.~1 .. dezorljeuriranosr.j.na.isLe.aWliWI dozvuJj"cl1.o.ji ci.\sprili\l.Ier ill u ima u pnrodi 51'0) put . rnogll bitl izl()zeni i ljudi [er Ih 1I lma u mlijeku.zazvalJdepl"eslj~1 bdoz.JJ:ijeJlj~lti'11.l. . sve vee! i broj hladnjacirna.ICima drl'. celuloze i papiru.risti.1:1- su otrovni. vapna i sil. Mdze izazvati vrtoglavicu. ispravnost dodnu. dobrolTIu . 8 SREDSTVA kemijskJh m.oljeca In Dogi neobnlcleni koliosa. u kojima ga una. Daclt<lMnosti 'Q)~j~l.jetlll'ip~~pL~u. nje·gu isredstvima 1.'1l. .lJ DIOKSINi Sku[llJna kemijskih spojellQ" ne.1 pULem c10biva iz etile. apetita. 1I wd 1I bllbreg<l. astmu..(j)im rakoder arnonijaku ocijll koji je ikada srvoren sinteticklm Dioksini mogu izazvati se i s rakorn.ljenl. u hrnni.. slabost. .je 1'akoder se tesko Z'd pri POH~d. omeksivac vade i u projzvodnji kemikalijama. ua prirnjer.p.r13mazima i j sjajilima.lID.od proizvoda pOpllt zbunjenost.lSLL PreLpos. OS!P.enost .ja.z~\PJavo.1 koji se ne pije .Dosta 13la1101a onog. . temelje na Sflstojt.1"1d. kemikallja iu kuja se toplji\T tianastlji. milia idozenost pOl'emea!je .c.~tetan [\.WOg sust:. Na nesto malo prolzvoda ·koj. selaka i vauostalnoga stakla re u drugun Sadr.ost. ku<Mn~iiY. .lt~k prehl'ani za neka .I'j'laca m<lflje !.a.i~njLl izbjel.LI.1 zube. si)ltetic\. oc:iju te ~krHUli mensrrualnl je.LJ.vocinju deterd2.oze biti .giroko [e omeksivac vode.1 u). .(. kao blagl anriseptik.i. Dulje stunju. 1I j sirove rnaterijale kako bi se sprijecilo oneciscavanje u procesima.:.kqilig. naftnogil dertva~l.Dokazano kloFOfluorougljike). vatru i koroz.ki se cl. -srecisrvo za Clscenje. je u vodi .na.1Il1)je. plucnll bole. voska za BORAKS Boraks ill natrij-tetraborat stanju rnaslacu. proizvodnji sredstvlma pokucstvo Prirodni vulkani j i deterdzenata.1skoga je t1\1Z. U i.

lJepila.i za PVC lekuCiIl.i. 'lV:leni zavr'avllju liLi no.agtitne odjece.e u veterini. boje koze.l se papir i nokLe. o. Maze izazvari murninu. pal'l'brw.oj je kao zarnj<::na za fosfate dl:!tcrdzenril11:t :w pranje k.:r. je ogranicena.u zminih sjedala.osi kao jer se Nitrati su (ubrzanl sus:a vuna. vrtoglavlcu i drluuvlcu. Europsko] uniji zabranjena je 1.UI ili . ubrusima. kao podlog'! svj do.indan je iz upotl:ebc Europskoj kao ornekslvac prin1jeni II 1'0 Ie.u insekticid sampona za stoku i dornace protiv lIsi j losionu za . umjetniru umjetnih koristiti za izradu I. madraca.:ISlli1.lna uniji.jll srnoga za oneciscu]u uku1iii. oslabjeti podrucja moze dovesti a dokazan od umjetno ko]t sadrze klor. Time i a uafte . energije okoli5. bilumena koja se koristi za drugi pro. promjene nadrazenosti povracanja ponasanju. rasprsivaca grl. ako se iilb.primjerice.ll1a.JELJIVACJ ~lirola dDclajll se ka. prOlll!.'inJ. sredstava Zl1 daskama ruzevima zuhe.risl~d uljml p]'()izvoda zu ooobnLl njegu. rak Iwze i pobac:lj. izbjeljuju i climetilena. tegobe pO\lrSil\(:!. SUI v d OlP )'111zlJnl pokIev. i slim U uslma. boja. gelje tlak. ~~lpuna.lbrega i jeln:. za rak kod Ijudi. p(uern(:caje s lIisalljem.lmo u clrugiln MELAMIN TernJoplasticn. moze nalaziu tkaninaruu. pri. na naftnim eleriv:Uima SasLOjak nekih osvjezivab kutija za hrallu. Nj..er je IZB. Najrasi.tiaja. se. ku 'ine. NATRIJ kausticna NITRATI Nalaze se 1I se koristi u proizvodnji mirisirna hladenje.. ruineralnih sebi nisu skc dljivi.voclnju klorol11. djecu. poput sirove izvora sastojke.a . upotrel a n kih Italata proizvodnji Drzavama zabranjena duda. KLOROFLUOROUGLJICI «0I1ste se kao plill \I lllU~~n kama.1 m. Ozonski od sunccva Na razini zernlje j Own j rnolekule zatim POllQVOO izgraduiu.j. \1 1 koristi se se u .nje le ZIlojenje.ll llij:l. sredstvimn za pranje te N'1Vecien je kao ot. OPTICKI Derivatl pre(lrorili !ivj II kentij za Iwsu i bdwva se ne veiu sc s visoldm krvnlm Llakom. I'rl.lnjc::n je i u nekim UJ·z'!V'. HIDROKSID soda.1 IJ11.!. pilj njem spojeva koja klma $ olruvna ~kupina spejev:I kemijskill. moze djelovati na sredisnji ii1I(.a ll1oljce. kojl > neki call i ieske (cak J. stalirn.PI mcla s nu '1 roiz. prornuklost.10gU paraJiJl i 5vi. PCBS J'olikluril1lni bil(. glavobolje.l i pluea. 'ekolnsl. koze. Poznaro cia su stetni za okolis: mogu izazvatl eutroflkaciju ruSL alll II vodenun Cinl.lnl. kao Bezbojna otopina mugu priieci u nitrite.. U rakoder min orgalL~kim spoj virna.f)jLI..izvodi bif'enlli. Formaklehid Ij ci.~I u vecini vodenih ipak cneciscu [e okolis toplih razdoblja. fwlat (DEHP). rn 1"'>' Z 7<.moklonni diok. l\1l. aldrin. stvaraju se poIikludrani za kOje je pozn<1LO d:1 i 111k. ravnotezu). olcollsn srnatra kako je J)EI~fP. cierivata. JAKA I<EMIJSI<A SREDSTVA igr<lcaka za upotreba U ucinak "sraklenickog plina". ri. oneciscivac je okolisa oruoraca rnoze izazvati ulergi]e.i -inskoj opremi se s rakorn dojke. iZ~I7. vnoglavicu LINDAN Iznirnno do gla vobo Ije.istili uf(-.. l'tahu. kao insekticid za razlicite vrste bilja I. takoder. se rnozc OSHIl1 bo]a. Dulje Izlagan]e rnoze potaknuti alergijske reakcrje. kruti za bebe poput j. pasti:Ullil Zit Hlapljiva. OsjetljiY je na lIniiitUi svrab.!j protiv eJekuicnih iZl'adu sjedala u automobilirna LIproizvotinji kemijskome . zapaJjivOSl'i. tp n~1lje na vfuCinu. PCB.i metileria krajevjl11. 0 mirisa. grijanja cervttina (oa koje otpada jeclna kubinjskib Ako c stie dask u kojoj [stwzivaojiJl1<l na zivotinj<l111:.enosl glll<lnjem eiju. n] gu i mogu i heptaklor. Dafta. povezuje za .ni ih a sUll1l1ja ~e da su i moze lovt:sti do Fwlati koji se korisle 1I ()la pahl. za kucansrvo lzazvau rak lwei mlseva). na [·arma. pOnaS. za jzradu pak:iJ. mucnine i nesanice.eka~1 kor. Moze se j~pinl na poljoprlvredmm zenllji~.]ko{it. Zapaljiv je rak u Zil'otioja na kojima je ispitan. za lluorescemno hidraulicne l n~\ .ro\l.IO sredsrv.1 Sl'ijeta.umora. no djeluju tako cia spustaju tijelu krvnl se lako apsorbira kroz kozu. djele proizvodnje).. 1l. polimer etera bazi~\ se cija je i iz llaitnil. Am cis enju i tI za gasenje pOlar..000 poscbnih tekucina koja nisu navedeni. pusuda. koristi se kao izbjeljlvac j Prvorn svj tskorn raru kOl15t10 se kao kemijsko oruzje. MoZe llLucninu 'J. zaiop]] KSILEN 1.ieLilhcksii. 111. D biva se PARADIKLORBENZEN Eij I.inl. kanccrogen.cljecu. lzulmno te problema esnogenom prirodi i sarui po LI godtna..li l. obiCno naj'mim lerivaril11<1. ozonskoga pridonosi ornotaca globalnorn i ima]u M I R 151 Mnogi umjeini proizvodima proizvodima naftni derlvati imaju tokslcne ruirisi u nuspojave.i koji visOj od sob11e.~ecernom bolcscu oboljenjima.al'. Moguce je cia je kancerogen izbacen u cijeloj i za ljude. Uclisanjelll moz izazvati glavol uL11manje IU<lne i proi:/. zJ'ac:nih NAFTNI DERIVATI svi l1al111i derivati.l cia izniva natiraziti pranje.l mrlja. bezbojna proizvodima. vrtoglnvlce.don. rad honnona i. Osirn toga. mote zavrsiLi u hrani s visoicim Drugi proizvudnja stelna za ok lis. \I Organokionnl povezan sterno mogu iia:w<llj rak U· maramicarna i sokovima. Naftni derivati su u sirokoj primjeni Mogu se sagovirna ~adr:l.:ni[j Sli kO:7. koristiti umlesto a I1lIlOgO je jdtiniji je i OIJ'Ovan. primjcl'ice. terpentina. Takoder poznar i pod rrazivorn \wsIJ:. bez za i l1ltra te kao 'pblu:ov na [Jovriiinama elemenala. pestickla. 1ll1lcniJ1u. i srcanili.'tecenja bl.I. i<!iazvaLi nadraien susta 11<\.tni susm v. U Sjedinjenirn Americkun ftalara. vrecicama. lindan. ORGANOJ<LORINI Skupin<l kemijskih se dobiva Lkani1l<l. regeneratora. zUlIlljerwsl.llj do 4. IlQsa. tesl'o se Medu ostallm.. je za proizvodn]u sastojaka koji Izlozenost rnozc dovesti kucansl vima i kozuietickhn proizvodirna za od drva.iji je cJ.mogu porelll do piju u zmk .a IIlergel1i. neld su nezeljl:!l1i indlls(lij~kilTl kao u. poput rougljika. DDT. povezuje iSlIsuje prirodna NTA Nitril tri crena kiselina (NTA). Iwn('erogeni.V:Hi sprjeeavHnje ~apalj!vo~tj kod paldraJ1je mogu za vrsiti brani ftatm glavoboIju. Z. Koristi se za tretlran]e sjeuienja i stabala.lor prodit'''' o~jetJjiv" u kozu te Inoze oCiju. T.ic':'jneparafina dieldrin.iirtuje S(': ·okoliil. izazi aJ lIei glavobolje. a udjelol11 masti.e r 'mete prirodnu.l ~LY:lral1.ulm agencija za zastitu disnoga PovezujLl se s unlSta:vanjem ol1ei. kozc i grla.ren.j\1.. spoj '\.111l :W osobrur mal k mogu 1I heksakl robenzen i peruaklorofenol. U Sh'ol. s hormonorn zena.mno 7. Mo2e se I1m'i Skoljka.vodi u fIln gi pI" izvod· indusllij ')d.ihoVH na lrai.tlbl'}.pVC plastid.\I. otopina konzervansa <:<1 ci$celJje za drvo te san'ponin13.anja od polbtireml te u hladnjacima MelmnJ.neobnovljiva rastavljaju na osnovne se Iros i mnogo oneciscu]« stvaraju koji dodamo d] luju na okolis. Izlozenosr KLOR Teski. plrul1cn i rnirisa. Dolaz Iljil!ovon'l iz neobnovljivlh prolzvodnjom izv m i apamLima procesil11'~. 'edam clo FOSFATI Soli fosforne kiseline koriste se je kao ornekslvaci vode. papirnatim Forrnaldehid vlaznun "otpustati" kasljarrje.ko bi 1I vi Iljivo V zracenje laksali zahoclskili osvjezivaCima za moljce. tokova o ZO N plin koji se sasroji od tri kisika.'n<len. Ijll te ZJ~lka i kuglIcama [ rnog'u iseu dti.1 pok. izbjeljivada. medu U vjerojamo. i za podove usne. astaju procesom u kojcmu se neobradene tvari. k. U Sl'ccistvil11:1 zH·d(!zodorirallje ovlaiivaC~l.roeili d formaci)e pri POWell!.ze na tClTIperaluri i povra~'l.n se kori!. kojl zasihnoga 'U FTALATI Kemikal ije ko]e se koriste za plastlficiran]e. (\ iz siJOve na rle. otrovni insekticid koji METILNI mijesaujem ALKOHOL koja se dobiva soli.logi Org. Jm.oglavicu. iZlli.\zaIi su kako velike koliCine DEHI) t~spadaju m'lamina ga ima st reakcijOLD koji BU se ll.:a slrllkl~lnl C:i. ulj.ris pOPlll kuglk:a 1.1 iz koze i gdje se koriste gllojivQ.II1ja. tzazivaju glavobol]u. [\. i opasni nusprolzvocli zivQLinje_ Aktivni je sastojak ukhu\janje katkad njega.1 z. bojarna. Kada NAFTALIN Ta hlapljiv:. l'Ilecl. 1~lln. dezodoransa. l.l Jlai'lalin se Sllll1!l. za iZl')d. pllnove kloroflu Jijelov ozona. Tako i. DEI{A. zutozcleni kao dczinfekcijsko plin jab sredstvo.l. koristi se za uklanjanje boja i kuo visenarnjenslco sredstvo ornorac stili zemlju UV zracen]a. povracanje. izazivaju sterilnosl. Ti spojevi nalaze na primjer u i igrai:'klulUI te II nizu do grceva i napada]a. . lastike. s.nna.J dobiv~1 se Sastojak je zraka i asfaJta.llnpDI1.

naci u raznim vrstama hraue. po Ijudskozdravl]e. . defonnatija pobacajll. Pare stlrena sustava.pakiranja. lma svojstva koja sprjetavaju. diinu.. da [e kancerogen. phisticnlb kemijsb otopin. bilo liIj i~PitiliU jette i sledl§njega zi"'Gallo~'sust. Kod PVC PolivinilkJorid (PVC). l=i111no je (uzrokuje nesvjestir. izlozeru viuilkloridu lzolacl]e.mp zarnjeoa I 2. koristi za izradu 11<1 modifikutoru. ZHSto. koj[ kurtj.llTInja 1:\1020 spoj'vi. slarka mirisa.r. bi.1 nekim a. vinilllih podo\la. Sumnj~1 :se' da pvc Ie tvrdil . U pl'olzvodnji S(Val"d stell)i te naclmienost ostecehja PVC.I1:i rak~1 lwei s bllbrczimH. Sinteucki je obli]. D10:l'c:: z.ne djeluje na proces ~Lelan je za . Na: g~lje ga [l11a. jos je (j~cel1je koja sadrze tvari koje Dobiva lie iz u kojima se naltnih derivata mnogirn pvc te mogu izic. Maze iz nexih pogorovo plasricni mirisa. Neilla stetnoga prQizvodirna za pr.t! ·z urnatan je.~·ldiv. TOLUEN teskoga OSiP. oni rakoder mogu isc u riti.lra:.ine bomna. Za mnoge pare surnnja se da pare cpoksidne plastike izazvati plustike 1. primjer laka zu i Sumn]a se oneciscllje opasan okolfs 1 moze bitl su . U I've ako su novi dijelovi na rnogu je sadrzan imali Vlnil. slatkasta lsparavari materijala. 1. poo bez pLlse"nja. koristl se u smola (polutvrda >IIi je rnan.a korwte se qtpad.i savitljivija. . vune. i IJokuCslva. Sveprisutau UZ porernecaja rada ~titl1jace. PERKLOROETILEN Tekuca se Zit veZanill mokkula se koristi z<lproizvodnju l'o[istiJen je oneciik'ivac kalupa. PERMETRIN Tvar bez mirisa. Premda jt: uporrebn zaustavljenn L! I1j1110V<I izlozene. pakiranja materijala. J'ilm se ne plastilia. po okolLS.. cijevi i Za hranu. probleme slabosL IllcLnje otpu. Mogu izazvati dermatitis.IUCll.. jela .. j 'u wl I. iznimno su otpcrrd osraiu 1I okolisu dugo godina. kancerogena te je moguce Moze .l. S. Prernda lnsekticida.::1. glavoboljll.ikliratl pa ·se ill astmc.) ostaju u vodi.ijskj DulJe lzlaganje SlISl'av.urui'nille . t. Ucli~allje . pi:retrina koji se u prirodi nalazi na cvijecu.i votinje.) Radnici sumnia se cia izazvati rak i Iuznatosn otopine. PVC i mogu disanjem i clrkularijom. i poliestera IZaziva Dlutaciju gena Ll Jjuol. bezb6jlii. teska ostecenja vida i disnoga susrava ~ ako s<' okolis.iVOti. kristalni prah koji se dobiva iz natrijeva sredstvo prascima borata i hidrogenzaizbjeljivaIije: u kad se zagrlje. Primjerice.lstika koja se najceSce koristi.r.i koristi se u proizvodn]i gradevnih sagove. drugi mrbvn. za izolaciju.mirisa.~V:a.ciSCenja. j za :'.e ucinkovit kad se nanosl izravno neklh drugih se smaua rnan]e !lkodJjivim od upltna njegova neSkoc\ljivosL PH VRIJEDNO$T ·slTIoJe i ett. ·cjjevi. igracaka:.. polikloriranih minlmalni tragovi bifenila mogu se lspara van/em ili dod tru 6 .il111 taal!l. Proizvodnja terpentlna 11ijcsterna za okolis [er se ponce rast drveca do zrelosti i dul]e. kao vinilbenzen.Jje(~!. sirnptome naiik na astrnu i gripu. odnosno pare vlnilklorida .'ialica za kavlI i. u izradi kocntca.Ze. PLASTII<A Plastika predstavlia problem jer !n()~e "otpustau' pare.enO]:fwr('lcl11 . u duhanskorn koji ~L1 Konzervans ko]e Be i. plastike. PERKARBONAT Natrij~p. Koristi ·5e u poremec. phis like i boja.izloi(1)i'stJ m6ie vellke koUlcin~ l.mje.obradivanje tkanina. a 1110g1l MjEra klselosi]. nil< kod mvOnin. glavobolju. papir za je uzrok deformacija plorla kod zena koje su IUU Kako bi postala meksa . bile dugo "[akn" kemtjska sredstva djeluju povrsinskl. doda]u joj se Itaiau. plina ili ugljena). pogotovo (Vinilklorid.i .njll' mdi oaktivnl.0otr~)IIni pepeo.kel11.nja.r. LJ prirocino. pakiranje. poput olova. plin donekle PVC-a.1 za j8ja.e se Qbra<!illj@. gr~ldr'lj~•.a listi uite© raka pluca nakon onlm podJ'ucjima biLi jedalJ ad najve~ih 0l1e65Civa~H okoUs:\.!dCl1og~1ulja).. cinka i organskih Iirncnih spojeva mogu se dodati kao stabilizatori Vinflklor.. Izlozenost poremecaja moze dovesti do d iQ~lnju.ne)"al nalik na liskun Koristl se koji se doblva od silikata alumini]u i magnezi]a. PERBORAT Natrij-perhorat retrahidrat je bijeli novom otpustau autornobilu rakeder. tegoba q Povezuje jetre i gLlsleraC. pogorovo LIruasnoj hrani. za tuseve.okolis.~Lima vode.ne. podloga za smola.U I:OrllU slueaju.derivata (nafte. proizvodnju podloga Letona te kuo i'ivrsLa za rnlade hilj ke.e.racili 1. vinll je tennoplastika je uasrala dvadesenh godma koja zalosr.e . progutaj. iZ<lZVilti J1loze utjecati na sredisnji zivcani umo!:..rri1atitisa.l koristi pakiIanja RADON lfklanj~lnje mrlja i . i se ocllaze ml odlagali.i peroks1.stati sterne koLic.ro dll iz lokalnqga zdi':llislv.ol. pa ki fallje hran!"!. PVC se koristi prozorsltih IJH Ul se cia je )umcerogen La Ijllcie.izazvati ocliju . ~~jj pranja cltza varna.ciro. Moze «krilonilTila. kojiOlU mote is('uriti llieJJ1lju i (dugi l~mac stirena). Metalne soli odvajuju masti od LIlja. nokre. . polietilena. smole. Naj.lllll st. Ijepll:. pararna stirena depresijll.ostranjenije je za pmnje .i osraloga c:rn()g(JrWf1(~g drveca.i ko. Tal<0oe1" luoze . Cime se Q[pu.d. osnovnih ~e llli5iCLma j zglobovima lli feniletekn. gumc.i Dulje izlaganje rnoze dovesti do ostecenja bubTega i jelre.'i V~111 II nekoncentmanl deterdzent. posl~lpttill1~ :vclLU. pri porodu. Bezbcjna glavobol]a.1 jctre. oSlecenj.ll clbd do prijavStine ~ ocljece u proceSLI kemijskoga otrovna $takora). Di"ugi je 11.d. P{)ZJ1at [e etenilbenzen rekucina i. staklenc knzmerike.ob. vezivno sredstvo dodatak klora.rasp.~iJ]lplCHlle vuoglavice. glavobolja.1 i nije za izradu okvim. dlvenih mim sunca.zap~\JjiYOSL dobiva 'pretvaranjem prirodnoga naftnih .lj II r~c1l1 p[uca 11.primjerice. prorniene kOii. koristt se kno insekticid. isparava lako.1 gUJ1)u. TERPENTIN Prirodna drugim muterijalima. Ti sastojci kemijski se ue vezu uz SINTETICKI SPOjEVI za SULFATI Dodatak deterdzent kojuu se koncentriranl pretvara U VERMIKULIT Prirodni n>i."r1mrpOilat je najekoloskljl uldanjanje djelovanja oel 5vih sreclstova z~ mrlja i izbjeljivaca. akapi ulj. To je klori:rall<l pl. cijcd: se s kore iJOJ'OVH.tlora. LI proizvodnji prosloga sJ:Q. a je i da je kancerogen. a mogu sustav. zidnih tapei:J. diok~jll. se S ostecenilma moguce spaljuje. Oneciscliju STIREN Sjntelicki kernljskl spoj. POLISTIREN Nanni nusp~oiZVod SLl mucn.~taju i. Dokazano je cia su kancerogeni kod IjLICU. boll u Z~.dwder je poznar i kao villi).1 pvC je I:dko re(. Permetrin dugotrajna je zaiitita protiv kukaca.. na kozu.. Na iuta ili smeda uljna mjesavina VINIL Poznat i kao pqliyLoiJklorid (PVC). de. oci i gornji dio disnoga djclovau i na probavru kancerogeue. bolova te u PVC.PVC iza~V~. te za rnnoge kucanske gradevne rnaterljale.l1li .lI. nadrazuju kozu. Qdjece. kernijskih aditiva i jc.oski razgl.l.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful