/ ..>._..

_...-

_..-.-::..

Prirucnlk za odrzavart]e zdravog zjyotnog prostora
bez stetn ih tvari
L___=:::==~~

Rosamond

R·chardso

PROflL

ORGANSKI

DOM

Praktlcni

vedic za zivot bez otrova

I.

ROSAMOND RICHARDSON
FOTOGRAFIJE: RUSSELL SADUR

PROflL

lim
DI( London, New York, MUnchen, Melbourne i Delhi Za Kay, sa zanvalnoscu i uvafavanlem Tekst: Rosamond Richardson Izdavac: Profit International d.o.o., Kaptol 25, Zagreb Za lzdavaca, Dan1el Zderic Glavnl urednlk: Drago Glarnuzina Urednica: Sandra Potrnir Mlakar Prijevod: Andrea vlahovlc Lektura: Mirta Pripuzovit Korektura: Sandra Turalila Graficko oblikovanje: Kata lvankovic-Maric Naslov orlginala: Organic Home - Your practical guide to toxin-free liVing Prvi put objavljeno u veliko] Britaniji
2003.

SA D R ZAJ
6
UVOD

v

66

Prlrodni odstranjivaci
rnrlja

126 PRIRODNO L1JECENJE
12£ uoblcalene bolesti

8
10

OSNOVE Organski dom Cuvanje vode Kakvota zraka

70 72

Pranje na prirodni Susenle i slaganle

naein

130 Lijecenje biljern 132 Lijecenje vjezbanjem
BRIGA 0 BEBAMA

14
16
18 20 22

74

RECIKLlRANJE OTPADA Smanjivanje otpada

i34

76
USTEDA ENERGIJE Svjetlost Grijanje i izol.acija Kucanski uredaji Prijevoz 86 30 UKRASAVANj E I OPREMANjE 32 36 40 42 Bojenje i ukrasavan]e Prirodni materijali Sintetiilka vlakna podovi

kolldne

136 Kako hraniti djecu 138 Pelene i njega koze
140 Odjeca, posteljina igratke i

78 82
84

5to reciklirati Organski otpad Opasni otpad u

godine, Darling

26 28

Kindersley LImited 80 Strand, London WC2R ORL Prvi put u paperback izdanju 2007. godine, Dorling Kindersley Limited A Penguin Company Copyright © 2003. Darling Kindersley Limited, London Copyright teksta © 2003. Rosamond Richardson © za hrvatsko izdanje ProfilInternatlonal d.o.o. Zagreb, Hrvatska, velja,ca 2009. Sva prava prldrfana. NJjedan dio ave knjige ne rnofe biti objavljen iii pretisnut bez prethodne suglasnostl nakladnika i vlasnika autorskih prava. ISBN 978.953.12-941-0 CIP zapis dostupan LI racunalnorn katalogu Nacionalne i sveudlisne knjlznlce u Zagrebu pod brojem 680602. Reprodukcija fotografija u boji Singapore Colourscan. Tlskano u Slovafko], TBB s.r;o, Ul.o~ilismo sve napore kako bi ova knjiga, u vrijeme niezina tiskanja, sadrzavala sarno aktualne podatke. lpak, informaGije u knjizi podlozne su premlenama. Ideje, postupcl I prijedlozi sadrfani u knjizi ne mogu zamijeniti savjet strucnlaka. Ni autor niti izdqvac ne mogu bitl odgovornl za bile kakvu stetu nastalu prlmjenorn bile koje infurrnacije iii preporuke iz knjige,

kucanstvu
Ponovno koristerije

142 KUtNI LJUBIMCI
144 Kako hraniti kucnoga ljubimca

88 ZDRAVA HRANA 90
Pravilna prehrana Prirodna hrana Citanje naljepnica ~to pijemo

146 Suzbijanje

nametnika

148 Zdravlje kucnih ljubimaca 150 Higijena kutnlh ljubimaca

92
96

Sagovi i prirodni

98

100 Kupovanje hrane

44
46

CISCENjE KUCE Prirodna sredstva za ciscenje

104 Uzgojite sami

152 RAD KOD KUCE 154 Uredivanje kuce 158 Osrnisljavanje radnoga ureda kod

106 Priprema hrane
108 Cuvanje i kuhanje

50

Prozori, zidovi i podovi Ptlrodna kuhinja Ptlrodna kupacnica Pokuestvo i oprema Stetocine u kucl
110 OSOBNA NJEGA

5.2
5.4 5.6 60

prostora 160 Financljska pitanja

112 Citanje naljepnica 114 Njega koze u8 Njega tijela

162 Izvori 178 Kazalo 186 Rjecnik
192 Zahvale

120 Njega kose

62 PRANIE RUBLjA

122 Njega ruku i nogu 124 Mirisl

64

Sto treba znati 0 rublju

prakticne 5 kako bi povecala sviesnost 0 posljedlcama bavljenja kucansklm poslovima po nase zdravlje i sigurnost navike. To su podruda nasega zlvota nad kojima imamo nadzor. siguran i prirodan kemikalija dom. temelje se na lako dostupnim U opseznornu koji nisu odjeljku Izvori naveden je u svakodnevnoj popis mlesta upotrebi. dajemo korisne savjete 0 ponovnomu posebnoga i reclkliranju. potrosn]u preradene hrane eija proizvodnja proizvode za eiscenje i prlrodne. ali pazljivi]e. otpada.. S obzirom na to kako zivimo kao potrosacl. Oprernljena je iscrpnim informacijama nasega svakodnevnog ukazuje na to kako jasne. T@ je nov nacln voden]a kucanstva. nasih odluka gdje rnozete nabaviti slobodna proizvode trgovina uobicaienl Prava zivotinja. smanjiti potrosnju smanjiti koristiti organsku hranu i odabrati potke bioraznolikast. smanjiti i reciklirati sto cerno nepotrebna putovanja ono sto utjece na voziti bicikl. poput napomena proizvodima. sto je ad znacenia kad progovaramo 0 tome sto se dogada 5 vee iskorlstenim stvarima. Odlaganje na moru nije dobro rje5enje. . Mozemo kupovati stvari. i utjecaj na okolls pitanja su koja se ticu pa su i ana tu uvrstena. Dajemo upute kako umjesto prirodne koje su jednako i ostalih otrovnih mozerno koristiti a ne izazivaiu nuspojave. Mnogi savjeti su tradicionalni. na planetu ima sve manje mjesta za odlaganje vee se talozi na smecu. plinove i oneciscu]e izvore vode. za sobom ostavljamo svoje "ekoloske ponovno koristiti iii Ponuden nam je izbor. Sve mora negdje otii:i. aka lis. vodk za zdrav. korlstenju Takoder.UVOD Kniiga je prakticni stntetickih ucinkovite. a cak i male promjene mogu tornu znatho pridonljetl ako to ueinimo svi. u kud koristiti neotrovne a ne si nteticke tkanine . Nudimo a te lakocom rnozemo promijeniti cak i dugotrajne savjete. manje. kao ni spaliivan]e. jer se tako otpustaju otrovne pare. otiske". otpusta otrovne plastlka se ne razgraduje. i uputa. koristiti manje goriva tako plastlke.a Primjerice.

Te kllce grade na pomno odabranim materijale iz dalekih za gradnju mjestima. iz lokalnih izvora. Bit . "bioloski arhitekti'' i rieki ekoloski svjesni graditelji. Malo nas moze samostalno one koje imamo. otpustan]e otrovnih lz materijala utjece na zrak u zgradi. izgradu]u kuce koje nisu opasne ni po zdravlje ni po lokalnu ekologiju. pri cemu koriste prlkladne prevoziti derivata. neotrovnih.primlerice u Uz rnaterilala za svrhu pobolisanla ocuvania kakvoce prirodnih zraka ill nadna koristenja energije radi izvora . Naime. stoga moramo koristiti gradevnim odabirom postupcima. 11. Medutim. su do sada bili svjesni toga kako i nasi domovi rnogu biti svjesni kako pitanje zdravlia i okolisa na tu novu "bolesni". Sve vise postajemo treba uzeti u obzir i pri gradnji kuce. sto zahtijeva Podne obloge stt ~2 STVARANJE ZDRAVIJEGA DOMA izgraditi nove kuce. 14 Kupujle akoloski alat s drvenim dr~k~ma. Kao odgovor svjesnost. kao plasticnirn dfskarna.utinkovlt.cejed nako i illats .mozemo znatno pridonijetl tome da nas dam bude zdravl]] za nas i za nas okolis. koji se ne moraju velike kollcina naftnih krajeva. Cuvanje vode str. tzv. a usput .OSNOVE Mnogi od nas culi su za "sindrom koji imaju ktimatizacijske sintetkkih malobrojnl gradevnlh bolesne zgrade" osobito u uredima tvari uredaje. Gradevnl matenial str. a izgradene su uobicalenlm nekotiko [ednostavnih prirodnih promjenom energetskih postupaka opremanje .

opasn~l i mogu izaz"ati Ilrl obnavlianju sta~ ku~e r2lzvrsf~varno dr. trebali biste izbjegavati je savrsenstvo koje nekretnine u Clio] krarkotrajnoga su gradnji koristeni stetni materijali. rnateri. sknljevac I grauit za p clove i druge I ovrslne . Utjecaj elektrornagnetskoga zdravlje nije clokazan. pndonose razgraduju se i. PREOMETI IN 0 USTR lzbiegavate 5 otrovnirn 00 I) SKOGA 0 RVA je tesko postici u srvarnome svijetu. kao i slauiu i . To su: • larnlnatl (sperploce) odabir novih materijala grudevni materijali skladu sa sljedecirn krirerijima: proizvodac oneclscen]u He pridonosi odas.. • Biorazgradlvi: novi proizvodi za izolaciju na bazi papira (vidi Izvore). vrsra prirodne radtlaclie.. letve . Ipal{ pdpaz. Ako e uvijek postoji nacin kako stvoriti sigucan ih jer se izraduju srnolama i prskaju POPIS NOVIH MATERIJALA ZA PROVJERU Bez obzira na popravke to gradite li. iZO. • Sacuvajre materljale kako biste ih mot la kasni]e mogl! koristili pa ib pazljivo skinlte i cuvajte dk u <1111 proizvode od papira. 12) . staklo i terruoplastika mogu s 1 onovo stanju. police 1prcdrnekoji ce odgovarati vase kuce.. kao i se p. 163).UJ > o :z. certifikat kojim se iz odrzivoga • Ako kupujete stanju kucu. Pronadite u • Za popravke koristite rujestu odlagaliste te od kamena sriiu i razdoblju na kolemu o ._[ udi~emo.0 ponovno ne zatreba]u.pozovite stru'njaka pob. Trulo Gl J> Z V1 .lakna vLlne obradeoa 24) pesl.jali' Z~l ljepenke nosjte llla5kL~.l1'l3 bel. Oni • Izbjegavajte kuce u blizini 401la [er Radon je bezbojnl plin bel. a sadriavaju kemikalije zdravoga dorna.i!jaca za mobltele. Vl ORGANSKI DOM U gradnji iIi pri preuredivanju treba koristltl prirodne materijale. • Odaberite kucu izgr"del1Ll ria suhomu zemljlstu kako btste od vlage.dne na sig)Jran @el11@Jte IzoJaciju na baz. a izazivaju lrajna podove (vicli StI. Ima prirodan miris i dopusta d IVll da dise. se da izaziva rak pluca.eum 4. (JJQva • maSiviJo dIvo iz odrzivl.h iZvo .[::· Z~l "oelu ~a sl)ojevi.no"111 cia se ·za 10 Premaz od lanenoga uLjadobiva se \z 5i~roena lan·. Az. bdOJ1 i prirodni linol.<1 za drvenari:ju i il. bazi 01 va i olovnih cijevi. ka Metal.l~lcij'l i v. 82).ld se aL~ti vira. 5 negatlvnlm ga irna u sasvirn malirn kolicinarua. energiju .ima iii o11. smanjill opasnost provierite oneci:lcuje azbcsr. Ipak.i kako bi ue sprijecili Fuanul izvora.iito ruoze bul stetno (vidl lzvore. moze biti opaS1)O.rii mikfl:!JskOp'sJm l.ll'l lJ"loin (vidi l(. preuredujete II Ili sarno obavljate provjerite mnnje • Ako mozete.vQ.]ak. kamenje. II nekom okviri elJ. prozcrski drze suua vrata. ". Radije nabavite • Ekoloski ima potvrduj masivno lrvo. • Provjerite irna li u kur'i radona i poduzmite prijeko potrebne kako bi asti zrak ruogao slobodno protjecati.i se koriste kao prlrodna reciklirane materijale.stili u gradnji ako s • kamen.1 pocloye e ·vrcmCJlom ::iU prcstali otpustati otrov:ne tvad. P utjecajem na okolis. Prcizvodl od kartona (vidi odjeljak Kuu]a) nisu pouzdaril.~tr. • Lokalni: kupnjom lckalruh materljala Izbjegavare oneciscenje zl og njihova prijevoza. u kuci. okolisa.osoblio SLI pogodni za stropove • gips za unutarnje zidove i stropove • ci u silikon za uuskivao]e OBNAVLJANJE U starim kucarna.ite skidrrte stanl izolaciju.zvlllre).iclanju Slai'e i:wlaCije • bakre.i koj. Ako ne. koj. • Ako PQcirli 'je on k jenlu je <tzb st lreba popraviti . rnramor.'0.vecina I POPRAVCI rnuterijala ku]e w tada kod. • Neorrcvnl: mnogi proizvedcni ~lI odasilju elektroruagnetska zracenja razUcitih frekvencija j jacine. celuloze.icid. 01 vo ko]i je opasunako propustnost benzina ulazak u prosror u kojemu zi ite. • Prj ~k. izbjega vajte kuce II guhltkom parncen]a. koristiti.linskih neispravne u kudo dadolazi biti pdvez!ln S umoroUl . s time aktivira za popravaka • Provjerire Instalacija i zamijenite PRIRODNI GRADNJU PROIZVODI ZA ne biste trebali prerjerivau • glina ill zbuka za zidove • vapno za zidanje cigli • trska j i stare kako bisre sprijecili pozar. ne izgradue posebnu prcgradu izmedu nje i prostora za boravak ill ugradite dobro izolirana vrara u materijal prihvalljivl: provjerite.>. • parketl (iii d Iverke) • daske od komprlmlranlh dlvenlh vlakanf • daske od kornprlmiranlh drvenih vlakana srednje gustoce otrovni. metala iIi kamena dobar je nadn za stvaranje ::: plocice i gredc su skupe kao i rabljene - (vidi str.blestom J~lkada ~llkova[L sarni. je li vas blizint strujnih kahlova Hi zgradi (vieli Izvore). cigle. str. cigle. jos dom. azbest je opm.lavll).rte :. To je [amstvo da oneciscen]u. ostale zdravstveue U~n' tegoOe. a GnU tzazivaju oneciscenje zraka.nove jcdnako PROVJERA NESKODLJIVOSTI Porpuno zdrav I slgurandom selite. umjesto onih koje je proizveo covjek.i ceJuloze (vidi .I. o a (iz obnovljivih izvora). ako jc jos 11 dobrornu drvo rnozete nastrugati i dodati u kornpost odlagalistu: drvene i daske. • Vodite brigu o tome da vail dom bude dobro izoliran kako biste ustecljeli. cak· j '<\Jco . Koristenje drva kuo iii ill prodajte podnice. mel:aJ i ike od str~je u 'kutlje za redlilir<lnle. una li U ojoj boja na izvore vode..r sa<1l. • Ako U kucl irnate g~IJ1Iiu. Plaslicaa d minenlln su j 'o~[ecenja na plu~irna. izolacija. keramike.an je. mjere da sprijerite njegovu prisutnosr II opasntrrr kemlkalijama . polja ua ali moze cesta i industrijskih nurlsa.Jzvrsni sn za kuhlnje i kupaoni • kerarnl ke plodce. prije nego 5tO sve kupite.

l.o izradeno od "laka" . je ~10b. Flnlm br~snlm p~pl~om IIi celri'inom zi. sisJnl£~l. sapela. Neki vinJl.islin. nadrazcnost IZ<lZ[VU otrovima oeiju.pytll!. Pmmiite pokucstvo prolzvedeno izvora . lak n10zete kUj}iti u\le~il1i namjenskUl 1. prirrfjerl[e ekoloskirn uclnkoviti j kao sredstvo ~1IiIog~( ukla nja nje i vlaznoga sprjecava uulcza. industrljskcga organski koristi se kao drva.lsen. spo] i . rnirta i dobavnl drvo iz obeche." . terrnoplastika koristi za prekrivanje elerncnata i stolova SLLxemlkalljama kako izbjegavajte koja se bi davale veci prinos.RAN 1 CAYA..za uporabu u u naljepnlcl je. J1H jllbl. cedar.i$Jlliile. permetrin). dall:lu~ufu pare.Izljevih forrnaldehid. izbjegavajte tropsko drvo.il. honduraski (africko L vrdo drva za kucanstvo ban anorganskih borata irnaju nisku razinu otrovnosu toliko SteLna za okolis .").nadzor. sadrza vati formaldeh. • Polivinilklorid nadomjestak (PVC). • Insekticid irna oel sintctickoga 11:1 provjente podrijetlo. navedenim koriste mozete.lakSe brisali.ci ucin. LLg_odml je Jllil!isa i :J"uSe)ljelU (![ol. Sli mnogtrn drzavarna.'iJekupnje brzo raste ~ OG. • Zastltlte po. djeluje svojega kraia ad lokalnih kako biste izbjegli nepotreban prijevoz. hrasi. kancerogen. manje su orrevru . poplar.l za podove i kao za prozorske kemijske ocl pare.ni prolzvodi mogu otpustari • Formaldehid.lj\1 toliko s. kako biete '~prijer:iii otrovnirn srnolsma.~om lagaI1D'~fiiedite . Iako obnavljati. Javor. organoklorldnl rnozda jest Takoder Insekricid. korj~J. merbau tresnja i obnovljiva radezijska tikavina su tvrda d rva raskosni h boja i karakteristjenih uzcraka. pinija. • Iusekticidi POGODNO pokucstva MEKO DRVO i brezovina.llnJ u Hllku ocl II de 3 sai:a~ po~t51tl u ~~olPskJri1prll!Yl<itQtl\:· Gstavite neka .ustriJskoga drva neofrevnlm sredstvorn. obradivao]u kolicihu etrova u kuel zastitu drva na i nisu POGODNO TVRDO DRVO • Izbjega vajte tropsko Uknvlna.ana. prernazom. • Poboljsajteventll9~iju koji se drva.lg~1slicna zastitna sredstva. lilt Sredstva Z.moze isparavati PREMAZIVANJE EI<OLOSKIM SREDSTVOM U OdtlOSU na uinoge druge P rernaze za clIVO ko]l se prolzvode od naltnlh derivata. a S . bijeli hrast. ih moze 1I o se lcoriste ko]e se obraduje supstancijama. Odgovorni dobavljad temperaturu u prostorijarna. sviietle boje i reEi ce varn nenametljivih uzoraka.i. brijest. obradena DRVA ker» ijska sredstva. Osirn Loga. 3. :t!'rilki orah. ljepilo u proizvodhna i kao sredstvo za smanjivanje brze keuujske reakcnegorenja. premHZ posve je .r\va lilat gJa<. ispariv Je • U kvaluetna ivrda drva spadaju: joha.ks H j.ak na populaciju dieldrin le sredstva plrerroida (akrivui sastojak koji [reba porrazlri (PCP) i CrBTO) otrovni . ~atlrii otrovne provjetravatL Anorganski borau. Sjecorn tlhstabala iscrpljuju se kisne surne.nj.~PQvrsi!l~ oboienog~ til obicnoga aNeta. Svaklm pove~anjem temperature' od5 stupnieva C~. cbanovina.je otrov. okvlre. • Melamin. kruska ._qnj~a ¥la~I)jka kuc:e ref s[ltjefuva Ol.h p:u~a'iz clryeu.icistLi j otPOfllll p.o: ljep.I pentaklorofenol pesticidirna iii neklrn drugim t.laz. Dostupna su kod pouzdanlh dobavliafa. razara] Ll.aenih dlvenill povtsina k0je s~~nasliie~di!iodRrija. ako ikako mozete. IIrlO UobiC<ljeno drvo ko]e 81:: ori1.se ad Izlucevina kukaca.izvodirll. rakoder. kao llndan (vidi lijevo). razvoj plijesni..I'o(\t~. svlba. Bors. takoder iznirnno Z~I zastltu dn.ih drvenj h spojev'l kako bisle il. europski maslina. takoder. Javor. ad vrbova drva bam busa.aia.l1ZII. orah.ovrSiou. cime se [ro~i 1110UgU en ·rgij!:!. wenge ruZiuo drvo) i zebrano.I:lJ E IZLUCiVANJA OTROVA IZ DRVENIHS'~POJEVA • Odriavajte urnjerenu @ Lindaa.5. arnericki orah. [asika.icl rragovima. 11 Mnoga stabla od kojih se meka drva . nosnica i grla proizvod nji drva i ill aka to ikako i drvo manje otrovnim lc regobe 5 disanjern.i se u rrQ. lipa. Mozete ga koristiti Z1I premuziva nie drvcnih polica i.Y<l!!irliqa.. agba. lndijsk: lover.li za Izradu jeltinoga k su borovina 1'I. • Provjerite da rvrdo drvo ne pesticide il.i doblva .i ne uniillav:.ri\:lutiltin-oksid SU i zabranjen.ar za IzoJaciju ebra. bublnga.puiltlln.l3ririildb. briiest.i neka Illlto sto cete cesto drvo. preveze se izdaleka.l kako bi. Kupujte rvrdo drvo kod pouzdanih dobavljaca. 2. miil i omorika Saznajte vise koji se 0 na sobnaj ternperaturi. • KupUjte recikluuno drvo odhlgal. kao $1:\) je 111ailagoliij.KVALITETNO DRVO Veclna je svjesna cillj611ice kako rneko drvo dobivarno od stabala koja brzo rastu te je takve sume. tresn]a.. takvoga drvacestc U obrudi Muze se dcbaviti kuhilljskil.se sU5f 2 ·do.LQ. kerlsti za obradivanje udvnstrucuje koj I otp ljsta. Lalla n fm fl DKretlmB premaZile p. bukva. EkoJosld prell. IilS.. iroko. ekolosk.stojece povrstna od ind. pla.l: Eko10~ki.lisa. trske i kokosa jer dolaze iz obnovljivih Borlivina i brezovina su mekadrva odakle dolaze i jesu llobradenl sredstvima za zastitu. OBRAElIVANJE proizvode smreka. [abuka..lnl. • Pokusajte cJobavljacil i crni orah. BI'Zo ~e i kiko nanos. uz ispravan.

obicni rus. a lstovremeno nakupine kamenca.pune jer 5e 1I svakomu kupn. sw posuda samo onda kada <. kompost perilicu rublja s<Ul1okada je puna. Fekalije. v I" 1 posp ie povr . Osim toga. U I<uel • Ugradit mjerac za p rrosnju vode kako bistc U VRTU • Budite savjesnl znall kollko trosne.ji nov U(!)pGe ne koristi voda. umjesto klora. e· Ugradite dvojni susrav za potezan]e malu na 80 litara. znaci pctrosn]u od 4 Ilrre vode no dan. poljoprivrednoga vode koji koristi samo vode za tekucinu gospodarstva. R ne irnate kanaUZir31lj iskoristene l~lpal1j.ete zalijeyatl @1~®n0miGh.du za kucans.ere preust'njeriU svoje odvode vodu (vidi lzvore). Lj.o l:iiljke. 1I prosjeku trose od 10 do [edna kup 1I posebuo za toplih ljetnih mjeseci.a obirel] II jednomu 1)3 kollciru. Kad bismo bili malo pazljiviji. koriste tezini i za naline na koje Kako biste usted[eli vodu.11. spremnlke tekud • Ako imate starinski zahod s vtsokoposta vlien im sto je ·ekoloski jer se pri tornu prihvatljivije U KUPAONICI • Zatvorite dotok vode dok perete zube. Oni zagrijavaju potrebn samo onoliko ie samun till) • Oblozite takoder ill opiljclma (S[O kako blste sprijecili gubitak vlage hlap. potrosi se od )0 do 14. nemojte vode ga vode vodokorlic.iJ\1I 'lj\Jllkom • Ugradite "premosnicu 11 U KUHINjI • Perite po udc rucno • UldjuCite za oipadne za posudi za pranje. Vodu mozere koristiti (vieli lzvore). Izvote). ne korls. • Tu~i~~IJLee. a mozete bocu ga zamjenjivuti. da za o pice . spremite u hladniak llltriranu vodu. Tako cere istisnuti nesto vode kollcinu svakomu porezanju smaujiti Drugi nacin koja se trosi pri rn vise su oneciSceni gnojivima. ugradite niski zuhod (v ld i IZlf(}re).u. '. • Razmislitc tome da srnanjite po lrucje travnjaku !cojl se lako odrzava.s[ [ednuku cetveroClHrl. odnos!.tvo. u kadl .akoa~r u~inkovlto uk!aniaju prllavstinu 5 posto. za 30 mlnuta vrrna prskaliea [It)lro. Prerna staustickim 20 posto rnanje vode. Smanjenjem mlnutu. • Provjerltecurl sekundi li J'lc:"dje VOc!H.jenjern • prjecava 0 vode koliko je to smanjuju potrosn]u vode (steele i energiju). J 000 litara 11de. pr!je nego sto dode clo kueanstava. ko]: srnanjuje prosjecnu potrosnju vode sa 9 na 4 Iitre. ucvrsiite cep i postavue j vade u zahodu. .tako troslte vode. nego vode . smanjiti mogU bismo tu kolidnu i ~i'llni. i posta vite je ultrallubkasto zracenje vodukotlic. zahod za zaLijevanje: vrta. Evo nekoliko savjeta knko S'ledjeti vodu 1I Iita!'a vode. e Ako mozete.ro enoltkn (isti! kollko to moze biti tako sto cemQ je uvijek prlie uporabe filtrirati (vidi str. a ae polupl1lzm~. umjesto da je pustate iz slavine dok ne postane hladna. vode. perilicu pran]a i perilica).()risLiti U 1'(1. se uvjeriti je Ii nasa . tvrtkarna. oni koji korlste rnjerace. vodonosnika i sprernnika u pogene za vodu gdje se filtrira i dezinficlra i kemlkalijama ~ o CJ dan.. umjesto da se s kupat manje trostrukl uclnak vodu i manjuje odnosu nu steeli potrosn]e doista mozerno ustedjeri znatne kolicine osobito ako znama kako se 1I kucanstvu kuci i vrru. ~ t. puna peLitica 100 lilara vade..:isla . sat Iii 600 rul svakih dvije seku cvijece kornpostom rast korova). podacirna. Vodovod te uredaje. • 'PI] za koji se mozete napola . izvori vade u svijetu sve pesticidima i gnojnicom iz je u vodokotlic. lrosi 651'051. i srnaujite pouosnju vod za vrt.tefl vo. kao i danu. Mozemo prldonljeti odgovornost odlafemo je da lzrezete plastlcnu bocu OH]1oJa.azom vode kojn sralno Ieee. svaku kapljicu lspunluvnzrakorn posuze KAKO TROSITI MANJE VODE voda sve vgc postaje dragocjenost. 99). Aka GIl ne korlste kemikalije Ugradite tuS koji stedi vodu tc tako 1I a takva radllaeiia je premala cia bi bila teee jednu opasna po zdravlje. Takav perillce pmvj rite !It cli Ii v pO[fosnju Takvom I dllcom 1110Zesm'mjiti SlavflJe 5 pr51(allcama koriste mnogo manje v(!)de. ugradite kombiniranl bojler iii grijace za vodu. do polovlue je napunire karnencicirna da doblje LI fill kakvod vode tako sto cemo preuzeti za vodu koju koristimo otrovni otpad. na sprernni k za mnogo posuda • UldjuCite kako blste u§redjeH vodu i struju.0 ukupne potrosnje vode. tmin manje vode od dvlje pranju porrosi do l. deterdzenti 1 kolicinu poput klora vecu koltcinu vode za krute rvari (vieli.Ill 5kupljalte uobiiiajene'siavine. Napuniie susiava Z:J P tezanjc < vodorn. U nekim otrovni kemijski otpad lspustalu se u vodu.l. • Kaci I? rete p0sLl.ie. 1£1 sudopera. Takvi vodokotlici LJ'Q~emanje suvrernenih od vecine POGONI ZA VODU do 200 litara vode na dostavlja] izraditi Veda za kucnu uporabu dovodi se iz rijeka. etpadnu vode (od tustran]a.LU > o z lJ) o STEDNJA VaDE Prosiecan stanovnik potrosi od 120 KORISTENJ E ZAHODA • Postavite 1I ureda] za steclnju vodokorlicem. Umjesto bojlera j sprernnika. kako bi dezinficirali 5 vodom. tako j)od m. LlvtjddwriStite k!Sriku u veUkoj bsevl tako da inoi. • Ugraelil:e bioJoski iSlt.~le. Mozemo (vidi lzvore). ~1'~UJ.

kemij~jd.aznosr zraka. a osirn toga i popravak. SMANJIVANJE VLAGE RAZINE nego vani. ontleiScenja. Izbjegavajte strujanje zraka.d zraku. Kako biste povedall v.ara. gto. polieulen. • Zamijenite rnanje predmete ad u kllei.miriSu.'Znatn·o 'poDoljs'ati k1lIl!V[lGU zraka u :vas:emL! d. • Koristite za kucansrvo plastiku Gel celuloznih • Otvarajte "rata . take ~tb ee· snranjiti isp. perete prijenego 810 ih sprernite U <)I'ITmr. BambJfs palma (Ciiamaefiorea seiffizm Kulina papht CNephrolepi5 exa.o. servlsirajte pokra] nje posravae lslagotvornih negauvnih iona zraku re uravnctezuju poziuvne lone ko]e OtPlI. aka gao stuvite hllzu radilatura.St~LjU grijallce i 11a na siruju rnan]a je razma PROIZVODI ClSCENJE Formaldehid.WQj dorn rnjestom na kojemu se nc ptJsi .. za lspltivanje razinu vlaznosti terrnornetar svoioi kuci Spore vlage i plijesni. vruc zrakIsusuje No atrnosferu dioksid. BIURe. okolisa. ION I Z AT 0 R I Z RA KA povecavaju nabijenih kolicinu ~ltO. polisuren. Navedeni su dolje. 511eitiefeliiljke mQ~[L. Prema lstrafivanlu .Americke agencije za zastitu koncentrad]a otrovnih spoieva mOli! se akurnullratl biti .11Ul) 1I zrak. OSVJEZIVACI Sinteticki otpustaJu nosnice ZRAI(A tornn cia grijullcul ind lkutor Zit .tljehJju kao. lmSi se rnanje energlje. prlrodno ce osvjefitj' • QgL.. aceton. AI[l!! vera (~'Ioe Ciera) llatulJ~sta.. duslcrll dioksid i drugc zapaljive One('isovace. sto je najbol]e za suzhijanje bioIQ. K 0 R I s N E . postavite posude P E <:: I N A Kamin 1I 0 RV A prostoriji maze otpusrati s vodom blizu radijatora Take ce bcuzoplrcnpa provjetravati se potrudlte sto· cesce.~~p(b 1I kLIC~j'ISlVll.~kih oneaSCiVil.omH. ~Jl1_ece.ltata) korlstI .200 do 500 puta veca.KAKVOCA ZRAKA Unutarnje onecisCenje utjece u zatvoranome. mogucnostl za prehladu i gripu temperaturu.iji ve61 te)Jlper.Ako vas to zabrinjava.€l SODhi! bi!jke dollire' SU za filUirarije Postoje mnogi jeftini nacinl za brzo poboljsan]e kakvocc zraka 0 kuci. dobro provjetravajte kutu. CDra(Jaena deremensifj oflOmOStlm) Benjamin efiCHs "bentamina) proster i ugodno EEl ITIlfisa!i.L'Uc. perkloroeulen.i ugljena. [m$al':. Namjestne na stalnu nisku su to obaviti umiesto vas . nego vanl . str. je u prOSlor.i izmedu 3U i 50 peste.lcle . sadrzani su i u pakiranju proizvoda uporabu.a O~I P. za svakodncvnu rnnog ih i. su manje u kuCama Poklopite te cia para Izade iz koje nlsu stalno zatvorene. pretjerano grijanje ylakana. mogu izazvati tromost. ill Oprernite j uRlanJa i pare oll fotrnaldehida.iU su popis proizvoda koje srnatraju najopasnfjlm OlleciscivaCimi! zraka u kuci.porab~1 proi". piin1je.. kao i bakterije iz zraka. Stoga vod it".zeleni Ijiljan ~ak etilnl acetat. GRIJANJE NA STRUJU rnonoksid.1 Ll kojlma su radljarorl prostorije cesto provjetra vate. ZA PVC. biljke. Umjesto njih. . koristite rasprsivac s pumplcorn. Banaha {'MlJsa cri·l/:{mBii5hii) RQtuljQsta datulla opskrbite svoj dorn III· Provjerravajte tkanine koje ne koji se sa slo vise prirodn. LlI1lQ(' ~I spojevl.rJih pJasukc. pOpll~ k~ll1ti za onirnfl pel prirolinib prilnjerJ.susi g1'10. To je jelunije i. Ako Indikatur POCl1U. . • Ucinite .e'l. akrilni mirlsi koil prikrivuju kemikaliju ko]a oblaze neugodrre mirise tako sto uljnirn slojerrr ill unutve esjet niuha. AEROSOlNI R'ASPRSIVACI j!11~l Ih u rasprsivacima za kosu ) insekticidima te otpustaju finu maglicu koju lako udiserno.50'8 N E S'I POBOLJSANJE KAKVOGE ZRAKA LJ KE araka .vlaZivaa.h materijala (vidi str. veee je otplislanje olruv. Rcdovito na zdravi]e.Lt~Lra'.Ionizatori (elekutcno U kU(!~lJl1.i prozore kako biste potaknuii .vanja kOJa otp'UStilju sintetillkJ kelnijski spolevl.po:v:ecaliajt:l razlnu kisik-a. uobicajene u kucama gelie se rijetko provjetrava. koji ostecuju ozonski ornorac.Lnii::ite u. pogotovo stoga sto mnogt provode u zgradama l kupite priber vise vremena SI:! razina vlaZnu~t:i zHdrz<tL. fluoroughlci. Suzbl]te ih tako 510 cete posravlti ventilatore kuhlnj! i kupaonlci. Dar cemo yam nekoliko naputaka koji vum mogu poinOd da zrak u vaso] 1"'l1Cibude bez bacila i (')neciSc1vaca. GR I JAN J E NAP LIN ugljieni. Mirisno Useegeranija iii bilja u posudi s vodom s~lanjuje kclicinu vlage i osviezava Grijalice na plinotpustaju prostorije. u rliek. a i ugdtlno. nego kod nagloga i jakoga Z'lgrijavRoj'l.ce v)abma.:1 kemijsko ciscenje. podloznosr bolestima. nego u onirna 11 kojiLlliL se .cni U Amcrickoj agenciji Zil zastitu okoltsa naciu. benzen i fonnaldeh. briguo Redovlto lIglji.L'. 32-43).gJ'ije na neki drugi n~l~iJ:L·. Kupite jednosravni higrometar kako biste provjerili L1 ci.ri~e Ilrouna. i pStecllje drveno pokucstvo Iedarce unlstava emu n[ak.tite dirnnjak od c. ONECISCIVACI ZRAKA Moiete ih Iako izbje(j jer posto]e ucinkovit) j prirodnt "blago kemijski" nudorujesci. a ~aclrZi klorofluorougljlke (CFt) . '163).ll1l. lonce I posude otvarajte jJrozofe II razlne oneciscenja iii nazovite strucnu osobu koja Ca (vidi Izvore. grijalicu treba odrujeti ostala oprema u . pollesier 1 poliuretan. dole kuhate.kucanstvu. Prije svega. ·ta:Kot1er. '(1) racena para.h Zl!grijle nelmliko leapl et~riil'nog'a ulja. mazda lzaziva rak.

mdrzavaju nezelieni jer 58 zbog pretjeraneizolacije plinovi.. ne zahtijevaju troskovl u kucanstvu. rnnogo truda i srnaniuiu se ~tednl! zarulje su lako dostupne i pristalu Ll normalna grla. 26 ukazat cerno yam na to kako mozete srnaniiti na grijanje i osvjetljenje te u u kotidnu energije koju u kud potrosite koristenju kucanskih uredaja. i te kako bi pridonijelo OGRANICENIIZVORI Fosilna goriva zadovoljavaju osvjetljenjem veclnu naslh potreba za grijanjem. kako bl 5e spriiecio gubltak Kuce i stanove topllne. Male stvari. poput energije vjetra. poput toga da pan udimo na posao jednim automobilom. 20 v iii prornijenlli uobicajene navike. . . Korislenje pritodnoga sojell<! s\r. valova i solarne izvora rnoze zadovoljiti gotovo energije " zapravo se iz nezagadenih polovina potrebno industrijskih potreba neke zemlje za strujom. mirisi i otrovni SMANJIVANJE U ovom poglavlju POTROSNJE ENERGIJE Stedljivi uredajl str. Takoder. Pri tomu otpustalu tegobe i globalno izaziva zdravstvene zatopljenje.25 i cistim izvorima.USTEDA ENERGIJE Vecina nas opskrbljivanje ne shvacajuci koliko energijom uzirna zdravo za gotovo i trosi je. . kolegi da zajedno odlazirno putujemo svaki zasebno..govorimo 0 prornienarna nadne kako energiju iii koristeniem rnozete svrhu ustede energije i navodimo ustedjeti na kratklrn putovanjima automobila. Ougo trelu i pal']1a1iu u s anjenju la~una za struju. Sto se vecine tih savjeta tice.. u kucl ali je dobro izolirati moraju se I provjetravatl. znatnoj umjesto da ustedi energije. ugljicni dioksid koji i prijevozom. bisrno magli ustedietl samo kad blsmo blll pazljivi. Dobra je vijest kako danas svoje kuce rnozemo spojiti obnovljivlrn s izvorima energije koji se temelje na IzoUrimjedjevi za toplu vodu 5Ir.

.oje je primjereno za osvjerljlvan]e radnlh povrsina.I ne cia unate ODABIR ZARULJA Nesto tako jednostavno kao StDje odabir zaflilje moze utjecatl na vase zahtjeve U odnosu na zalihe energlje u kuci.s.z1!gi(j~w!lj~1rH}. kan i. Z rn. prirodne dnevno svjetlo onoliko koliko to dopusta pOlozaj va~e knee. • Kornpakrne ali zarulje mozete fluorescentne staviri 1I.rk1xiste svjel!l. • Otpusraju mnogo topline. ZARULJIO SA ZARNIN1 NITIMA • Daju jasno bijelo svjetlo i dobru boju. mofe ostetlf do 30. Koriste jednu petinu cnergijc u odnosu na zlu'ulje sa ZamhJl nitirua.~11 potrebama. a zatun to pri111ijeitite U odabtru udgovamjucie lianllje.!nje oCiju.je.arulje. To je jedan od razloga zbog cega treba dobro provietravati predrnete vani na suncu. • ObjCJlQ su Iluorescentne.u~j!ijl! rotok p clcktrlcne struje do izvora Prekidace razinu . propusta Oblikovane Pokretliivo rnsvjetiljl<o rn ~ u kuhinji i u ua oponasaju dnevno svjetlo.lli ne gube energiju pri zagrijavan]u. za HALOGENSKE Za.t~. a papirnata sjenila izazivaju glsvobolju. ZARULJE • Potrebna su posebna grla. stede cigli koje prcpustalu elektrknu Qnergiju ! srvaranju ozracjau se regulira Jaci:nR. ne izazivaju J. FLUQRESCENTNE ZARULJE • T(O~e najmanje energije..ili mozda oba. .svjet1o. novca.l1ljeSlite vazne radne povrsine uredu ~ pokra] prozora. Odlu(::iteb:ebate Ii radno ill a.enlh svletlost.k.tlSti prcm<l manjeenergije.. grlu. 1. • Izvrsne SLI za osvjetljivan]« radnlh povrsina. -ncgo ·~to.cle s~jetlo. ulazak 130 kg ugljika u armosferu.polozenle. ZARULJE SPEKTRA" II lzlozena lzravnorne suneevu svjetlu. Stedne farulje Isijavaju istu kolidnu svjetla. tlDse ruanje eriergije. rebrenice siakla i zastore taka cia propustaju prostortjarua krovu i'ito vi~e dnevnoga svjetla.i pri tome smanjiti svoru n. Ultraljubicasto zracenie odnosno unlstava grinje SAY J Eli nije uvllek uspjesno. Stand@rdile uistinu potrebno. • T!"lju razmjemo kratko i skupe suo II estate z~lI:t!J.rine svietlostl S~lt.1 Osvjetllenjc je "ainu JiI". ali pofetnl trosak vrla brzo cete nadaknaditi jer cete ustedjeti na racunlmuzuetektricnu energiju. P1:. b . sta svjetlo tijekom PREKIDACI ZA REGULACIJU JACINE SVJETLOSTI Rasprseno oslguravaiu prlroduo svjetlo dobit cete zldom od stakl. Znatno su skuplie ad oblfnihzarulja. ovisuo 0 funkr. sto je lose urjece na vid te tkanlrna boje mogu izblijedjeti. LO· l!l. nego zarulje sa zanurn nlruna. Prozor na krovu u prnstoriju p rirodnu svietlost. prOZl?.Za stru]u.vain je ila· mCLlIltl. • Otpustaju sjujno bijeJo svjetlo l. Salll\. PRIRODNO SVJETLO Ako iskonstite.savrseno rje~ellje aJ~0zeUte prumij~nitl razinu osvjetljenja l ustedjeti energi]u.Gar i pri'tJir'ne ne' mpra'@ijehj~ti ~L~ktriEnu l1ii5t'Ha-~iju:. • S. Za svoga roka trajan]a zarulja ust~cJi 180 kg ugljeml i taka prijec.ektO(!'ci1. veoma brzo.t:ostQ.vrlo otrovan metal. takoder prirodna vuna.lVaL 'ere fosilna gonva . ulja ill elektricne euergt]e.laprez.a odnosu prekidace moiete brzo I l<iko zamijenltl plekrda~inia koji regullraju jailinu svjetlostL To moze uEi. a trajl! do.J kojj ce voditl Izravno u vrt. pq~tavjti:tako.~edosra energije pa ill i ugaslre J('ld vam nll. a ne ako ie nepresrano p:! lite j dodatno ultraljubicasto zracenjc: co' w Iitfr) « m gasite. Ipak. nego zarulje sa zarnihl nitirna.vje~I08ti. mozete zagrljati i osvijetliti svojukncu bez koristenja plina.tlbu i'slbg. ::J ublla badle.ur III ~. razmislire 0 ugradnji Irancuskil. svjetiljke mogu pofutietl ako su stalno • Tra] U' d ulje I nego zaru Ije sa KOMPAKTNE FLUORESCENTNE ZARULJE • Standurdne ali sredne 1..tiT l?JOst0!Jje. • UgI~idite prozore na krovu i u prostorijarua karl! kako blste imali prirodno cijel6ga dana. "" uj OSV J ETLJ ENJ E Maksimalno korlstenie dnevnoga svJetla u kuti ima mnoge prednosti.oa mozeteprilagoctn S"'Oj.miOl nitirna.Oji omogucu]u regulacqu j3. • Ako unate vrt. prevelika • Sadrze argon i iivu . ad 100 1I . • Zarulj" rraje ciulje ako je upaljena odredeno vrijeme.000 pura sekundi. pet puta dul]e.iiti alektri.. sVje.ojillla yam prlvatnost ad sasleda.dji pa ~11 jJrcJddaCi. Trepere stresno j izlozenost suncevlm zrakama.. zaruljesa zarnim nitima..illb~je!ltaIJlQ.. U j 11'1 "CIJELOGA su rako da • Traju 10 pula dulje.11l objcml < fT1 --I r-' W Z Aka zeUte korlstitl sted ne zarulje. zarnijenite one koie najcesce ustadjeti koristlte jer cete taka najviSe energije i odaberite ekolosk] one koje nernuju su prlhvatljivije.~R01il·eb. • Prilagodite • Odrzavajte i'istima. mozete d obro usmieritisvietlo.. U sagovlma i ostalirn materijalima. • l'rllil2no se . a osobito povoljno djeluje na dobro ras.

cigla.iIi za hladenje prostori ja ko]e k risute.dvD5truka stakla te vas b.laravlj€. na grijanju te smaniltl • Razruislue I:! . • Ugradite velike prezore na suncanaj strahl. griJa. te zmnrzav<lnje zuni (oemojte toplinu kOja dolazi jzolirati ispod tako da dobivaju il.t toplll spr vodu pa se en I'giJa 11 Irosl prJ flul Jj nju topliqe 40k vocla l~rM. Do 23 posto topline gubi se u zracnoga kupe (vieli Izvore). toplu v du' ee iun. a irnat cere i vise zivotnoga prosrora. • Postavite police .~ sprenlllik taka sp. • Stari bojLeri ll:u&e mnogo vise E:L1. » z grijanje trebamo izdvojiti vise od 50 posto novca.zirn\J i2ll:l1aoijsku pldcu koja se priCvr5~uje ~al1]eni ". Postavljanjem s dvostrukim ili orvora na krovu temperatura na tavanu maze se srnanjiti do 30 srupnjeva. vociile ZH OPSKRBA VODOM spremruk S • Posravite termostat za roplom vodorn na ih. TOPLOM • Vodite bngu 0 tome cia tavan bude pravilno izolacijskoga ce yam _0 posto troskova verrnlkulita. nego uobica] enin: 11:16110111 grijan]a. uz natuknlce i upute zacuvan]e topline.nja kako biste izbjegli trosenje Postavire n l" energije \l praznoj kuci. hrigu • Vodite veliki STAKLA poseblce najvise 1I • Topll zruk se dlze pol ako imate visokesuopove. CUVANJE TOPLINE Posto]e smanjiti mnogi praktlcnl trosak za grljan]e. v~~a dnevna soba bude na kaiu. ill. Loza na IZ0LACIJA izoliran. Nenulju mJlil e z:.e cijevi za. • Ulo~ite u se:larni . POPUL terrnosiata . za grijanje . starog 7.i.jeta kako najbolje iskoristi.lanjiLi za 75 pO~I<.koja se dize. n kill bojlel.l1je rnozete s. • Postavite sola me ploce na kmvu ~uce kako biste skupijali SUI'I(!Wu taplinu. poput Postoje nadni kako regulirati i ustedjef suncevu energiju.kad su drukclji nacinl kako koji ga oneci imari znatni cuje.~1 odl11::Lh pr LjeCe Lopla voda. Sustavi za klimatizaciju trose pOOrnLI kolicinu energije. l! izinedu ugradiu. • Ako iwliratc brigu 0 proslor .cvJ.e(k djevJmu.. zelimo obiasniti zamjetnu korist od prelaska na suncevu energiju. neka [er vam nije potreban spremnlk za vodu. • Postavite hlad ustedjeli energiju .odasllje tlDplinu u unutamje 7idove. • ~LJpite kuc. Suneevaehergija zdrava je. u kojirna a lome da velicini je vise..ijanJe isijava toplinu j • Kad ste u kuci. . • Stavite vlaznu plahtu ill zastor cere zastiti okollsa te srnanjiti • Izolirujte sprcmnik za toplu vodu.. prostorijama koje ne korisute i dJ"lile vrara zatvorealma. 15 uStedjeti 1.fo je d~pust:ati na ni. prikljuceui na energi]e. 1I topli zrak .':0.prirodni ga papira i (vidi Izvore). postavite na 20 stupnieva Ako izlazite na lulje trosl se rnanje energije. • Postavite uredaj za autornatsko ukJj1Jc'ivanje (1) PROVJETRAVANJE . • lJgradite 5ustav lla grijanJe vede suncevom energijom Iz. • Ugraelite dvostrukastakla.e. • Dobro voel1J na tavanu. cak i mala promjena utjecaj ako to ucine svil rnoz gl'ijanj. radijatori prostorlje budu primjereni j ne zagrijavaju koja reflektira prozora cijeloj kuci).glavnoga illHjnite prosior ria povisenomeko]l ce biti topao i [eftinijisu prittsak Sl1 mogucnostima ustede energiju. umjesto roga.il . ce IjeU bili hJaclnijl.J. • Ako post<lvljute nove prozore. t&k. kaji p)otom . Sljededm iii pe i na drvu.lid: pra.l. suvremeni elektronski Posavjetujte se prolzvodacem (J ureda] rako cia ga mozerelako reprogramlrati .olil~ljre (nvor za lavall.ijske pc'i 0 nekim druglm "k1111')UN r-' vrijerne.SUllfre\lU 'energiju. nego Zamjenolll godina. trosak za i osiguravaju bol]i te irnate viSe mjesta ugoclan.u 5 pogledorn na lug kaka biste dobili najvise. pridonijet ispustanje ugljika taka svaki put kadse ili vremenski uvjeti. i isk. Osnovni cinitelj pri srnanj nju topline jest stvarauje prostora nego 5tO je to potrebno. dn vni raspored.ti prirodno suncevo svjetlo.. I oravite (aka rnozete.. DVOSTRUKA prosrorijarua 1I • Kako bbtc lskoristili topltnu . GRIJANJE • Podno gr.koji se elite • lskljucite radljatore • Postavlte venrilatore vcnrllarore na pod. J ostavite ga na 15 srupnjeva Celzijevut. i jednostavni Os!m toga. nje nil nekoliko stupnjeva vise kakobiste • Priblizno [edna trecina nezeljen tupline pokrov topline dolazi od tako 5[0 cete postaviri uu JI1:Ov ili zalileplte foliju svjeilost na krovne orvaranjeui krova. lakalfl. fjudi i oKoHs. • lzoLil'ajl.a troSkov. S grija.pohranit tap'lint! tijek0m dana i pastupr. 55 srupnjeva Celzij rnaterijali za izolaciju.iO i skuplja . koji . Ako se dobra smjesti.0 20 POS[o. Slijedi nekollko 5·av.kad sie na sumo onih promij _11i va~. KOja se potom Flol:'iranjule i ~arlsti za grijahle kuee iii iZl/ora vade. • Novi sustavi centralnoga dobavljaca vode poslu . samosrojec • Posadire b] logoricna stabla na kuce da varn osigura] u hlad ovinu .rgije.e grijanja mozete u~tedietl bilfem 40 do 50 jjj®St0.'. beton.rijecite odozclo). poput recikliran sada su lako dosrupni lavan.Z:im te-mpefatur'arna. a onecis-celi6st goriva negativno djeluje na .vo(e). • Ma:terijali koji upijajU topllnu .rad ijatora kak iznad 1I preko prozora cia se susi na vjetru i hladi zrak. rezerve gorlva se trose.GRIJANJE I IZOLACIJA Za toplu vodu j CENTRALNO tennostat Celzijevih. ~vidi I Olrosnju energije 5vljeUa I prolracna calna kuhilija Im3.ljucivanje na Inima grij:lJ1j.\. boj. ogranicenja LI gradskun Lijrdillla moran provjeriti posto] pogledu gradnje. ~agdjav. pro ijepima izmedu okvira. 1. za iSUI namjenu. • Navucite zastore bel sunce izravno prodire suncano] Stl'1J1. t:ome da ga izolirate. • mozele SlIVreJDei1. veliku potrosnlu i jednostavni nadni kako maksimalno iskoristiti savjetima.~tizid. 113 strop prostoriju.vim solarnim kolekt0JOm na krovu z. kamen . priradi:1oga svjetla.lera. Oko 8 TAVANSKOGA ell] PROSTORA materijala ustedjet ogracll ima SOtARNO GRIIANJE Ima srnisla korlstltl' suncevu topllnu. Gistll i ncunistlva. Dvostruka stakla mozete lako rnozda ceie u Ii kakva blste usmj rili sobu.eclu bojlera i ~prE!l11lJika votiu. Sprijecite povecanje Postavlte termostatske ventlte na radllator cia prilagodescbnu ternperatu-u prema potrebi. kao i cijevi vodu.i.oravak u ugodnoj I dobra Izoliranoj pro5toriji cini sigurnill1.<[ Ako je va.<. a stede I energiju.

osiecenje vida i.1 u praizvadnji SPREMN.re).kategorljo.ik!iranu gLimu iJi p. surnnja se cia su ksncerogene.mjili gllbjlak lopline elo T prodqvaol1icama.) lopl.ivacem posto. ropHm prekr. ZA TOPLU kako bi bUa otpoma SI:: Jzolaciju p()clova. z. PRAVIIZBOR Prirodni smjeStaju materijal kojeg zelire odabrati za Izolaciju oviseo CELULOZNA VLAKNA popunjrvan]e supljina 1I tzolacijl.e Z.l clodalnu i~(JlaciJlI korisUte rec. • Zalifepite kupovne trake za hmliranjia'vrata (rnjedene LA N Blljka j izuladju termjckei < kola brzo raste i stavlja koristc za spojeva na stJOpu i prlrodnoga pokrivan]e sagoru oel matenjala (vidi SLr.)!" La lava:nlike pro ·[ore. Ako se odlaze ria oellagalistima. vulkansko ljuskasti stuklo u obllku kuglica) (prirodni na bazi silikata aluminija in verrnikul plocarna za tzollran] 1 zidova. sredstvom plastknih za izolaciju cijevi . prirodnim Korisr« se za vanjsku su materijala. smolu od kouoplje. ZI D OV I • Koristite celulozna od ovcje vune i drvena pust it. N vermikuliL pod i u ~lrupLl. takoder i dioksin. lzola iju drvenih konstru kciju te kao pi 'e loa lz I.r.orrte clllllnfak aka ga ne kotistite. izolaciju koja ~e obraduje borakSom 11<1 iZlTledu krovnfb kllpa te za akustic. i "diSu" pvC zapali. Jil'ajte cijevi. iako mllogo mine- Preinacuju se u termalne i vlakna.mazane KOllGplja je biljka koja brzo raste. vee lmnte kuci. • Ozbukani unutamji zldovl daske za toplinsku izolaciju od prirodnih PODOVI • POlPlll10 PLOCE DRVA OD I(OMPRIMIRANOGA • Stavlte poklopac spijunke. Slo) starlh l'lovina pod sagom iU smole Z!.ija.n i karuencicima.n.l zastore r'la p!r0.klciJa ~a pod.a je Lakoder dol. rnineralna vuna . Nacinjena su od recikllranoga novlnskog papira ilJ recikliranih Mjesnvina konoplje i vapna xcristi se za izolacl]u dasaka.urnjesto ~e u p~lkir1Inj~1 koja s VUlm za ZVllcnu i wp. Ako se vuna.lad.enjem upiti LI zeml]«. • Postavite trake za izolac[ju • Z. . V LA K NA 0 D K0 K0 SA • Kuglice od polistirena: proizvedene industrijski. koze. ·>nll<pl<1sli.Ii pre. plastiku U » z unutrasnjosti knee N (vidi str. • Zatv. karnena vuna.ne .eciScuje okolB. sprjccava gubitak topline. prozora i zbog propuha moze se znatno smanjiti izolacijorn. teske merale. za priwdni izolatOJi kako biste VeUki Izbor potpuno mal rijala· za izolaciju silecijaliziranim prirodnlh dostupan je u lzoJ.i staklena vu. oblaganje drvom i kerarnickirn ploclcama. 11" pestanskl :sanduei'l: i zatvorite • $t-avite punlsne ostatke tkanina isppd vrata za zastitu Ploce od recikliranoga diva koje su povezane smolama. • Posf<\vite guste. Pokusajte izbjegavati proizvode koji oneciscu]» vee u samo] i tcsko ill je vratiti ponovno u plastika.l).•ciju podova i { zidova 1:1:: za zvucnu izclaciju.:or. VLAKNA OD KClNOPL)E ako prezora I I?ro<:lilrskih akvira. st vara se otpad koji oo..Cnil11 pJ'oizvoJotll b z kJoroflllQrougljiII varru i iosekte. Dostupna je u kornadima i tubama za Izolaci]u pu njenjern te II akusticne daske za izolaciju. lpak.zore i ~rata koj1 su prOjDus nl. Cak ako morare simi snosiu troskove za izolaciju. ako postavljate (PVC). umetaka za cijevi za koje se trasi mnogo energije. lpak. p. II svojoj MATERIJALI ZA IZOLACIJU mozete sfuul odabrati sto cete korlsriti.. PUST OD OVClE VUNE ad prepuha. orpusta dioksine. krovovu. U sljedecemu poptsu navedena su najbolja vlakna za odredene radove. vase kuce koju zelite izolirati. a korist! se :w jJo!illretanom. Izolacija postojece kude maze se ciniti • Poljvinilklorid koja se nalazi dvostrukih kernika. su bol]e od proizvedenih ralnih vlakana. ostale kemikalije koje se nalaze u PVC-u LDOgO se vuna uti sljake. celuloza se obraduje postala boraksorn kako bi otporna ria vatru.na NjUXlVe spada]u u tu .l1nsku vrpce su naJb01je). » proiz vocli koris.ll'lex m . o n }> r-' okvirima jer se otrov nih prozora. pojadant pcllsttren (izolacijska pIOC. niineralna poznaia kao vlakna cestice mogu se oslobedlti rljekorn rukovanja i. nadraziti disni SlISt<1V. mozda. 'I'ajna je u smanjivanju gubitka dobromu provjetravanju knee. Mnogi proizvodi za lzolaciju stetnl su za okolis premda stede euergi]u.u . a njegov p peo moze sadrzavau na tavanima koji nastaju zbog vlage su sljedeci. VLAKNA ZA~TltA OD PROPUHA • U ucinkovitu izolaciju za vanjske zidove spada]u: zbuka. linoleum dobri TAVA • SLI od priwdne • Prekrijte ib oclgov.l1u vot!ll:J n~l [a\:aJ'Iu.aStiC na zakonom 0 ocuvanju energije.(. no mozda je vasa nekretnina . UpotrijebiLe pocloIm daskama provj_erJle je-!. sljllnl.llik za h. • CelLllo~. flomi'che satRe. 0 tome vrijcdi porazgovarari s gradsklm vlastima. jutenih vreca.zidove I.iml1je zielova. pre- stropova rnazi od prirodne srnole. znatno smanjenie potrosu]e energlje u kncansrvu uskoro ce pokriti trosak prvotnoga izdatka. proizvodu]u. Kodsti va. strop ova i kl'OV P LUT 0 .a. Obloiite djevi u kucl Ctirnaflexom . 16-17). MINERALNA Ukljucuju: • perlu (arnorfno • vermikulit mineral i ruagnezija) • plasticno sraklo (staklo u rnrezasrorn obliku). sm. pretjeranoru izolnciiom mozete izazvati topline oneciscen]e i istovremeno zraka U SINTETICKI skuporn. • Pqsfav:ite iia XlraliliJ. lpak. Mogll lzazvau PRIRODNI proizvodnji MATERIJALI ZA IZOLACIJU poliuretanska plastika i formaldehidna Prirod. nab(plle 42-43). pokusajte izbjcci proizvode koji sadrzc slicdece sastojke: izolaciju i Materijali za izolaclju ko]i se koriste 11 suvrem no] gradnjl talco da ill.ICI VO D U.I!IQt IllOcio 0.Plotic d pluta ii\vr~mlSll i [ pJrl izo. podova.w ~ w '" :z w ZASTO PROVJETRAVATI? Gubitak topline od zidova. i koriste se kao i zvucna izolacija za i u cijevima. To su: polistiren (naftni derivat).uajllc1n pod.i ruaterijali te smanjuju probleme koji sadrze mikropore 1 opasnost od kondenzacije Tim postupkorn • Proizvedena su opcenno mineralna toplinska zidove.Yi)je'i'CWl'e_ h j hiclroklorotllloreugljika (vi~1i lz\(o. • lzolinljte spreJl1.u VOULI lim.lulO.

se zagrije. • Odaberir energetskl P jednako svletiljke. i dalje Ce prolzvodltl elektromagnetska zracenj1. l['osi se ELEKTRO. • Dl"llte' clljelove glazbene linije (aD playtl1'. kupovati 1I manit: vode. ukljucite kad je struja jeftina. aparati ili oni na baterije cesto elekutcni. zamrzivac nn 0 do ~5 iupnjeva Celzijevih. • Ako rnozete. predmere. Pune zarnrzlvace potrebno je rjede odrnrzavati. rnlktovalhe pecn]Ge i . iii • Provjerite posto]i Ij u vasemu kraju servis za recikliranje uredaja. vecu elektro magnstska zta~~nTa. a rnan]e modele stane pas uda i susenja kako biste ustedjeli energiju. Za sumo 25 sekunda J.za vasa energija..K{)I·isLite energiju.(](. strainjoi do 30 dobro izolirani. za [elo. perilicu 28 • Potrazlte perilicu ko]a radi. Vodite brigu a tome da pri kuhanju stavite poklopac jer ce se u protivnome kad ta energija lj. ureda]a kojiii:elitno kuplrl utjeca] lskoristimo till uredaja doblvene uvelike smanjujerno SAV.mart]e. pedllcu od one koja vam je PERILICE ZA RUBLjE • Kupit perilicu koja dogrijava vodu od grijanja. sto bhze [edne dfllgitn~ tako dase mogLl naJDajaU lz isle uucnlce.0 cere 'j gH s. nego kad posude perilicu na programll • Nemojie porrebna. u uticnicu potrositi. • Drzire hladnjak 11~1 energetske oznake od A do G i popis standarda za potrosnju elektrlcne energije. sarno kupnjom mozete znatno smanjiti novoga hladnjaka sterno odasiljanje iii zamrzlvata. glazbene [Inije i kompjutara. Provjerite • I'retpmrnje smanjuJ po~rebnLl h)liO~1LI clcLercl:lenta stoJI Ii. • Nikada [leostavJjajte Mehaniclu usl5iva~ savrSen je za brza rad • Pok"lsalte sa snaci bel bez kabela. levizorn i.i.encrgi]u.! ET Lonac napunite 5 onoliko vode koliko namjeravate na olcolls. • Udaljitf! krevete ~arem 1.o biste p rJlicu ISkOfistili poq· Uf)OSI.0 baS ~. oivara]u • Pridrzavajte .111ju. 5_ljedeCi naputci tEevam p. KUPOVANJE Aim pri odabiru informaci]e.Ill .1avlj'lnja.-l. Ne sarno 5tO steele oel nezeljene je nocu program napola periUclJ iii ekonomicno 1I upme za uporabu • Korl tire 11l1jnizlI 1110gucli ternp· mt:lIfli 'pran)iI. nizGj t€r'TJpel'-atmi.nut'l.UREDAJI U KUGANSTVU Kad kupujete iii zamjenjujete njihove energetske kucanske uredaje. • Ukljucite hladnjak koja glecli struju.MA~~ET5KA . nakupljanje orpada sodu dosrarna kolicina pilbara pranje.ijll perllicu S obzirom 1~3 • Kad ukljucite punu perillcu na ekonomlcno percte rucno. l~Qo\r~bna samo liiill~L n. unjace uergiju. VIDEO I GLAZBENA .5teclitt.iv.i vase susjece buke. na 160 volta . energiie. klorofluorougljtke. j uredaje n!l c. U Europi vee postoje obvezne energ (sku klasu. cete smjesrati pokra] slednjaka bo]l ra.i obriSite prasillu sa spirala na .111. Olpllsta pare! LI redaje lakse se u PERI LICE ZA POSUElE • Kupite en rgetskl flaj~l. TELEVIZOR. Jl:aset<:lfon).n.lJ vldea kako bisr za njihovorn a ne plastika • Prernda xu suvrerueui yarn [e porrebno.a. uredaje kOji su ucinkoviti. kupovanje dugorofno rabljenoga koja su posljedica je lose klorofluorougliika a ne koristi uredaja vjerojatno ekonorniziranje. • ~jedite sto dalje' od tele·vi' zora. ugljicnoga od 3 do 9 stupnjeva Celzijevih.cJ. ustediet pokrijte je.mi.sto je vrsta radio [acije kejatr'foze lzazvatl zdravstvene tegobe. CI lskljudite IZBJEGAVAITE za baterije na suncevu • Razrnislite radije 0 Iiroda vaonicu rabljen lm pranje. prilagodava • Kupujte kvalltetne uredale Itoji CI:! trajati. ek.omoili . udnkovlto je.el<allju. vee stite . • Odnesiie stare prolzvodima. ['atw.(a~enjima: • Iskljuc. S obzirom na poboljsanja tih pravila.l('ava pranje na ~JSceJ1Ja. sprijecla trose rnanje vcde I energije.olo~ki v.ece SWjal! oi vus ni okolis.l. radio. Odvoj ~li stl'lIjni. radio na n<lvijilnje (s rublja. a fl1Qgu 'e i zapf~lili. i4VOri poveciat c VaS lUeun za ~I1'\.l). . nemojte strani hladnjaka posto.rl0 pl. • lzolirajte hladnjak sa sirana cia ternperaturi u.kovi. radioaparate rucni SLI srnanjili zanqeve prolzvodnjorn. ucinkoviu.se uputa zu ud redene vrste tkanine i kolicinu ZJ nego one koje se odozgo. tvrda: kako biste sprijecil. • Procilajt • Pricek~~jte dok skupitc punu ili koristite punu pranje. Primjerice. • Osravite hranu da se oliladi priie nego slO je sprernlte U hbclnjak.. malim g neraror m).ite uredale kad ne rade (u protlvnom. . nego 0 kupn]l l ruzinu pOlroSnjtJ elektricne hladujaci ih cnergije. • Kupiie model koji se hladi ugljikovcdikorn.majll1ij. starih • Kupujte metalne. • Mobitel korist:1te 3tO manje iii kupite slusallcu. kuo i ani i I. • 'Pretjel'<lJlo lUPaI~je maze osteLih dijruovl'l. TIme cere znatno srnanjiti dnevnu potrosniu energije.2·m od elektri([nlh ur'edaja.[!lojac. a dioksida.srnanjlti izlo::1enost takvim z. samo orvorite vrata. Mozete nabaviu suvisno rasipati. • Pcrilicc ko] se otvaraju iii prasak dodajte • Uvi] k koristite ekonornicno bikarbonu. p6putgrijalica iU elektrichlh satova s digitalnim (elektricnlm) brojkilma. omogi. • Nernojte drzati vrara hladnjaka ot vorenima dul]e nego sro je j)otl'ebno jer ce rako hladan zrak izlazitl van. • Kupit LlNljA slusulice na baterije. vodu (korlsti mineralnoga 1I sflma ne zagrijava vodu). 5e lrosi mnogo energ'ije.1. frekvend)~. trose vise energije.ZRACEN·IA Elektricna oprerna odClsilJe a ne na odlagalisie. nego sto varn je njegovlI klasi hladnjak otpusta a rnanji hladnjak mauje u atmosferu.luliaLi 30 . plasticne razbije. kollclnu vode i [edlnIce struje. Odmrmite zamrzivaf kad se nakupi led. kupujte sumo ono sro i. raspitajte se 0 HLADNjACI llsledjcti prostor I ZAMRZIVACI moze za • Nernojte kupovati veci • Hladna smodnica poireban tctnih hladnjak.'ilwat:ljiv Uf claj.1 jll.eiektriilnoga prekrivata. a 1. t]. porrcl no i pr vj I'il c uCinkovitosti.

[er o "'l < o w I. pri pranju popur tekucega te perite spuzvorn ga sodom te ostavite neka i vodom jednu sedminu to [edanput cia odsroji jedan sat..l1ortl dt?k .di.LI . za POTRE8NO automobil I. trosi se smireno. . putovanje vlakom iii autobusom bolii je odabir jer se pri tome po putntku petros] mnogo slijedi nekoliko naeina kako prl STEDLJ IVA VOlNJA m Nacin god"a. poprskajte sraklo i • Vozire se autornobilom '.. srcaruh CISCENJE AUTOMOBILA U automcbllu ucinkovjtu ni]e nuzno koristiti rnozete koristiti sredstvo za ci~Cenje pl'ozora navedeno nekoliko na str. Alto nosite maske zbog udisatl oirovne plinove. bismo usporili i "silovunje" morora. Di. koristite biodizel (neoporeziv [e u )E... tlm~li. nego da se uvijek vozite • Ste.Jl<e. vozite vam nije porreban povecava nil potrosnju goriva.i gorivo 5 katalitiCk. i dali smanjiti njegov utjecai.no 'j lolobe U bile.o vise goriva. KUPOVANJE AUTOMOBILA Automobil jc porreban.1'l. zracnun prijevozom najvise se oneCiScuje olmlis jer [e avlonsko gorivo stetnije od benzina. nego u peroj brzini. • dobre su i za V-. smanjill bro.l. kovceg trosi se 25 posto vise se na propanj manje goriva..~ r . voz ci se automobilom. p zornost d .. no time 0 SJAJILO ZA AUTOMOBILE Opm. Koristite parkirallsta. ali to gorivo 111<1 o Konstite sustav provjeuavan]a samo lada bela je I. • Kupil. 20 punih autornobila.] koji izazivajll vel. mozetc. pul\jevunje. nislwm mZitlOm n9 kolltli)1u t)~1meklltli. j dodajte "blagu • Kako bisre ocistlll spremnik gorivo.VlljL di7. pripravak prljavstlnu pamerno i Inforrnlratl se orivu. maze kao i 11<1 stan]e nasega rnijenjanje povecnn vase r:ICU!lt: do 20 posto.Biagirn ubrzanjern man] gorivll. ugasite gao gurne dobro naj uhane. potrosnju goriva s krova aka . • Koristite bezolovni zahujeva prllag dbe autornobila.sl'al<:leJJku 5 . Mowr s unurarnjim Ipak.l'll koji i ne okolis. manje OHeciscuje toliko okolis.km/h automobll progutati rnoze pri 60 km/h ueco] do 30 posro vise goriva.od 40 poznatih <'lITOV. ll1QZete pokuiklli clizelom sumpO. oneClSe nja.e pal. brzini dopusrenom U ::l 113 .le posudi iznad vrele lIode. tome ustadjetl energiju.. voziti automobilom. od celul ze. oneCisCLvac. a na cesti prosrora). su • Nemojte stavljati motor upal] n kad stojire.. • Prebacite prornjcna [e jeftino i je skupa... CI Maknite • Vozile najvecom brzlnom.ike zlilra"\(st¥eHe regf)il>e. Dobra i~mijesajte dok smjesa postana kremasta.. Ako se vee morate.ienjem..ke HulOIl1 mot p gonom n<l C Uri kom~a irosi au[oJnobil s rucnim ~lltlOIllObii v ziti lla·biodizel. [ap(l:e s~-l un. Pokusajte putovati drukci]e. 0« 0<1 koji vozlmo uvelikc uqece na potrosuju automoblla. ruozemo na povrsiru. UlIjte Ist9pljeni vosak u rastopl[enl sapun..C bilu sagonjevanjem mogao bl uskoro zamijeniti • Kupite rabljcni automobil m~J1je [e stetan.zel j jaCi anesi[> malu LlbILJs.ne i dubre ga odrzavajte. Ocistire spuzvorn i ostavite • AIm Idete u kupnju St. razmaZ. • Kako blsie ocistili stakla. sapuna.1 5 I'd) nego !lto pomijesare SltSt0.djebite prirodni kucni kak blste uklonili trajnl sja]. 1. g PGelinjega novoga.o je priieko potrebno. napunue kanru autc nobllom.... poprskajte bikarbonom rnokrom S za malo vode izvrsna je za kukaca sa svj tali1. - • Odaberite uClnkovito automobil konv 100 g nastruganogn 6 k"\piolia jojobe vosb OkOJi.. a bazira 56 - na ulju ali prijl! li vaS is neisl orislive toga provjerlre IU<1t16 one i~culll okolis.ctpor vjetra goriva.. a ako se vee vozite Vozn]n automobllom autornobilorn. Osjecat tete se bolje fizicki i psinkki. sporije.lti'l kozt)ori.. • 1zbj ·'g. SO· za sva sraklu..ravaR uliife u. r!efQIl1 j e1ektrOllskinl • Kupite mali autoinobil. Slijedi jOs prij edlogu. posto]e jednako prirodna. za to vrtjeme slijedire ove naputke: SVOlh' 3l1tOm. Premda mnogi ios uvijek vise vole udobnost automobila. • Kratke udatjcnosrt te nktivnostl Deser posto • uedovno VOZilC autornobil popravak • Obratite nje sterno za okolis benzin . • Socia bikarbona uklanjanje rnasne pomljesana s toplom vodom kernikaliju. Tak del'. Sadrzi viB. sto je UJ'lrav~anjell1 mMl S(Mlise 6lspi €)blill>mlliiC\hoga dizeJa. necete mozete (u autobusu bro] osoba kao zauzima obavu U • Vozite se vlakoni ill autobusom kad god to na kat moze se prevesti jednak. Radije vozite bicikl IIi hodajte. Gotoy ptip. II ~(')di lije! am . niski tlak pokusajte to Iskoristiti najbol]e sto prelazite blciklorn bi iii pjesice i za okolis. a Clsti i stakala i karoserije.el!. brzina kako Nagle kocnica. Sto se otpustania otrovnih plinova tice. • . Prlmjericc. RJEDA VOINJA AUTOMOBILOM cesto je stvar navike. nego pri voznji od 88 km/h. ad b nzlna. Otopite pcelinji vosak I ulje .I. urnjesto cijevi rasprsivacern. a amom post.(fl prltlskanje • Vozite Pri I rzini oel guma povccava za 1 posta.w PRIJEVOZ Putovanjem na posao iIi iz uzltka trosl se energija i oneciscuje okolls. se osusi. auron~lt5ltirn ("iell Iz'v0re).I£ie zdravlje viSe blciklista oboljenja zn « posto.D nuzno Lro~j gori VD. automobili Europi).. tellko da ga pokrijc I:.a manji i rnnogo je jeftiniji.te vodu. prebrisir ' g:1." deterdzenra.5ad oblcno bjl s veda. stavite mineralnu vodu u bocu Z~I u rjcdnu i us] ut obavite uno S druglma. aurornoblla. sro ccmo voziti pogon na propan iii ureda] za elektrokemijsko prervaranje energijeI druge nove tehnologlje. mrl]e.. 2. mjenjacem.ros.i. Ako vee' iinate dizelski motor.. kernijska sredsrva.

gotovo su uvijek bolji od proizvoda. iii "nenbradeno" znaci kako su tl materijali otrovnih ad vlakana biljaka gnojiva i kemijskih Vapneni premazstr. su nijlmsama. Osim sto odaju dojam luksuza. Uz to. svile iii vune savrseni su za organski dom. 33 odabir materijala. ni ostale otrovne tvari koje mogu izazvati alergije i bolest. NEOTROVNE BOJE ZA UREDENJE DOMA zraka u vase] su u raznim Priradna ciScenje cetke str 34 Mozete kupiti boje bez opasnih tvari koje stete kakvcd kutl. PRIRODNE Posteljina. str. zastorl i rucnlcl od clstoga lana iii pamuka. sintetlckih a prirod ni materijali izgledom. TKAN INE I VLAKNA prekrivad. (. postoji sve koje se koriste za proizvodnju nije naveden popis sastojaka. 33 koje su uzgojene bez koristenia aditiva. Prirodne boje daju glatki mat premaz i dcstupne nijansama. .UKRASAVANJE I OPREMANJE Ukrasavanje kuce prigcda je za stvaranje u okruzenlu utocista u kojemu mozerno Presudan je Prj premanJe O1l1lefnoga premaza v udobno zivjeti. Naljepnica na kojoj je natpis "organsko" proizvedeni pesticida. Cesto na tim proizvodima sto dodatno otezava obavljestenost i odabir. praldicni su i otporn i. ne sadrze vinil. Za razliku ad tkanina formaldehid u masovnoj proizvadnji. koje nam pruza zadovoljstvo. tr'<!jni i dnbri za prekrivace z<! Odabl~05aga str. . veta zabrinutost zbog mnogih kemikalija boja i tkanina. je ukazati na vaznost pri odabiru prirodnih boja i Svrha ovcga poglavlja tkanlna te kako ihdstitl i vodit] brigu 0 njima taka da dugo traju. MaterlJijll od cistoga' parnuka I lana. Prirodne boje su dostupne u raznim a ne otpu~taju otrove ni za vrijeme primjene nl nakon toga.2 paku!i5tvQ. na dodir i mlrisorn.

iega !roo smoK minuta.rija. 1. p(otr. n ke prirodne boje zahrijevaju dulje suScnje [er ne sadrze sredstva Zit su ien]c. Osnovni sastojcl su laucno ulje. PO(Tlijesajte 2.1 iiv61. godine pokazali su kako boje za kucanstvo rnogu sadrzavati vise od 450 otrovnih kemikalija. Vapno nema mirisa i nlje otrovno. i mat unutarnje zidov s V()lIUIII i Aka koristite plgrncnru kako biste dobili lijepe glatke Vee ina uljnlh bola za kucanstvo ~acldU od 40 do 60 posto hlapljlvih velikuskupinu otapala Ta organska se koriste .vni sp j'vl. lstrazivanjem HLAPLJIVI otrovnih isparavaju. rukavlce i Mocale kake biste 2a~itifi kozu i ooi. sadrZana u boji postaje ocigledna kad pocnete proucavati upozorenja proizvodaca boja.eslte I upotrijebite.110. reakcijama). 31 rsije-.koje su povezane s kemikalljama II bojama. t'dkoaer. Otrovnl i forma ldehld . OOQro pramiJesajte p[emaz. sadrfe nl umjetne pigmente ni kernikaliie. 0trov:ni spojevi "olplI$taJll" se nrJsobnoj rnirisu nove boje.njeva kake blste ograniGiIi otpustanfe otro~.kako bi 'pomogla (ok ksilen 10 10:.• Provjetravalte prosteriju: za vrijeme i DaltOI').( prepoznatljivu i. slijedi nekollko savjeta kako smaniiti njihov utjeca]. • Bojite za hlaClnijew d6i. .srnanjlll razlnu lsparavanja. MLlJ ECNOGA PREMAZA III lljeku. boje. prah.la godlne k~lsp biste . • Pakirun]e se moze reciklirati. rnozete naruflti postom i posvuda su lake costupne. Boje na bazi vode sadrze OJg::1I1skUl spojcva S<lcu'z<lni 1I bojl su: toluen. Krcda 'l'nkoder. sv] u bO)i da se rasprsuju i vezu. 05(:. • Nasi te zasti!n U odjetu. prirodne bo]e imaju ograniceui rok trajanja: oko devet mjeseci ako nisu otvorene.lha pigm~nta 5 praha 5 340 ml Vade. prirodne 1ak i sjajne bo]e za drvo II interijeru i za metal.mjlte ternperaturu u ku~1 r p. eksterijeru. Vinilne emuliije i konzervanse. nego pri boja. • Srn. E N J E boje koje sadrl~ ctrovne spojeve.rodnih boja stvara se mnogo rnanje olrovnoga orpada. cesticama spojeva.z w « :'i< Q_ BOJENJE I UKRASAVANJE Premda naJveii prolzvodad sve vise smanjuju ) kollclnu kemikalija se koriste za boje u koje PRIRODNE BOJE Boje od prirodnlh. uljne boje.azuru prirnjecuju sinteticko] proizvodnji povezuju s raznlm zdravstvenim komercijalne otganskih sa • Prirodne boje su sigurne za okohs i 11e ispituju Be na iivotinjama. (kemikalija pigmente. kazeln jz mlijcka i prirodna erapala poput tcrpentlna i ulja Iz citrusa.1J za nanosen]e prirodnih boja. koie se tegobama.e se mogu korisLiI i u vodi ~" sapunom. OodaJte los 1~5 ml vade I 15 3· PomljesaJte liD g. bo]a lrna glatku g. Dodajte ga mie'savinl kazeina. dezodoranse. nego kod prirodnlh tragovi kista i cetke. spojeva koil lsparavalu. poznati. nisLdmslojavima atmosfere.. sto se to dogada bojama). se susi pa ga nanosite velikorn cetkum Najstetnije su ostrlh dlaxa siro~im potezlrna kako biste dobili glatk] prernaz. smole i aditive poput otpjenjivaca koje rastvaraju pjenu nastalu kemijskim stabilizatore PREDNOSTI mlkropore PRIRODNIH BOJA • U procesu iziade pr. man]e kolicine ouovnih orga. IZBJEGAVANJE OTROVNIH SASTOJAKA na "Sveucilistu johns Hopkins" iz 1999. P~tite prornijesajte dek ne dobijete kremastu masu.lsgu [sped 35 stup. Brzo na trZiStu jos sadrZe velike kollclne opasnih tvari.lill~us<1Jte iedri8vatl Ii. Visoka razina otrovnostl najzastupljenije boje tome Sto-rie sadrze ni fungicide ni konzervanse. Om:. kaje ne zldovlrnu "da disLI. • Prirodne boje sadrze koje dopustuju nego boje koje irnaju kerrilkullja.nih kemikalija. nnsproizvod malOJJI kollclnom prircdnoga . 1I ali njihova kucanstvu. O~~vite malo vade kaka biste dobitl lankl prem<\Z. OTROVNI SPOJEVI keinijskih uglavnorn spojeva ~wjivrlo luko PRIPREMANJE S A V ) Eli I Z A .ki sadrZaj boja. pr. Ilare Inag. etc InijesHli Kazein~ki.lO .ohlojena oilman nakon IDt!ljenja. prednost postoje jest j m o UJ prlrodni pigmenti koristc se za Mozda su skuplje. Neka!5'e 1lf11e toga tjadan' dana I'lr~vietri. • Prernda je vrijeme susenja cluLje (osim za vapno). visok i postotak na bazi vode sadrie vinHne smole. SadrZe otrovne organske spojeve koil isparavaju.L1ski spojevi edreda temperatust oi)a~)lelcemlkall]c.B 0 J. Upoznavanjem S opasnostuna. vapno od vapnenca. lllOt. seni a ne sinteticklm i ne gule • Cetl. mozete odlucit] hocete Ii ill kori ·titi umjercno ill cete radije odabrati pnrodne nadorujestke. alergije. nose stv<uunjLl ozoml ·Ijcti II • Nemojte useliti U pwstofyu kola ie s:vjeze . . kao i zu bilo koje druge boj \(:1 kucansrvo: ipak. pOJ'ell~ cajc slieRe gl·ill. uspjesno w o m Z 0:: se koriste vee stolj clma.elllskoga kako bis:t'e doblli gusti neiGJ~d5tOji :}o 2.lzvilLi a51:fh~.:'. Bllclud da ne sadrze konzervanse.l1oga ~lISt~IVa i simptome i razlog ~. gips i kamen. neobradenih materijala (vidi Izvore ." To zrmci cia se ne stvaraju mjcltllrld se (ka nakuplja sparava. sto su po zakonu duzni istaknutl na paklraniu. • Mnogo je manja vjerojatnost da ce izazvati osjetljivost j boje sadrZavaju male kotidne otrovnih njihov kemijs. Premda Organske boje na bazl vode.50 g kaz. vlaga jer prirodno nil kojoj se 11e' ipak je trl puta veii. pdd. Koristlte isti p0StllP.

Razrnlsl it e 0 sljedecun prlrcdnim uadomjescirna: • "Blago kemi] ka" ora pala su dosrupua. cesto sadrze ke::mijska otapal. takoder. Sve . Wlijte 300 ml bijeloga Data u kantu 5 toplorn vadom..0 VOdom I malam kolicil101il "blago kemijskogl' dete(dzenta Ie na 3. uklju€uju. all mozda cere ih nod . ta elva komada dobrotvorno] udruzi. Proizvodi za uklanjan]e za ljepila za zidne tapere mogu sfldr. vocaka-te tako sprijeciti pojavu rtametnika. • Ostatke boje od lana rnozete nanijeti na debla PRIR0DNO SI<IDAN]E ZIDNIH TAPETA SJjedeCi. korak po zldne tapetc bez kernijskih otopinu oel tople vode i i pustlte da djeluje. 1. pina dielu]e na ljepilo zidnlh tapeta i otpusta ga tapeta strugallc nakon skidauja WI eta ze. m limuna. • Neke zidne tapete mogu se skidati i suhe. nezel] ene rni rise mozete estatke bole za kasniju upotrebu. jednostavn bljelog« Gem nanesire te je.1e obradc. a jest ~Gte rnoratl otkloniti Terpenun je tzvrsnosredstvo sudoperu staklenka.JA RAD SA ZIDNIM TAPETAMA p. Da ustsdite energiiu. !2.roizvodaci vinilnim Zi. 3.!.ekll se osu~i·prije PO.). Ipak. Ili plasticuim zastitnim slojem na povrsini radi lak:kga cgcenja.rije ostre dlake finih C'pocesljanih") • Cetke u valjku daju drukcijl premaz nemojte od obicnih kornhinirati ceLki.mpostupkom korak. Cetl<om naneslte otopinu na tapete i ost\lvlte je da djeiuje. lako da pokrlje 5e ~eklnJe. Isperite pjenu i boju pod mlazom voile. Otoplna 5 oetom djeluje na Ijepilo za zidn!! tapete i pomaie da se anD otpUstl. Moze 'se Ispiratt u okoli$. Stoga osusene PREPARATI NBjcdca dobivaju sredstva ZA (ISCENJE postupcima (ETKI koj] se (poznan "rnzrjedivaci" op.iSt:u. P0511(1\. pridrzavajte se sljedecih uputa. napunite ureda] toplom vodom kako biste srnanllli vrijeme potrebno da voda provri. te ihne bisre smjeli bacati na otllagaliste. Protres. bole u rasprsivacu bOja mora se susiti 24 dobiva se glatki premaz.maz svojstven prirodno] trel ate k . opasrrl otpad.J15t1ti kvalitetne vrhova. Ijcpila za zidne tapete. Umjesto njih.UJ z « UJ RAD S BOJOM Bo]e od prlroduth sastojaka Imaju drukcija svojstva. kako sklnuu orapala. U staklenku uliite oovoljl1o terpelltlna 2. Ako ne. poznatih kao drugih vrsta boja. • Kako blste doblll glntki pre. neki proizvodaci zidnih tapeta prolzvodc ruzllcite p~pite od recikltranoga pamuka ill paplra. • Premda [e vecina prirodnih boja bez mlrisa iii una bOil. skldanle zeli. . • Prirodna boja je fluidnija od posrupka nanoscn]a boje. Kad je na 00Sit0 na strop. • Prskanjern • Prirodna sata.LI ODLAGAN1J BO.rezite spuzvu koju cere staviti na drsku cetke kako vam boja ne bi curila niz Juku. ziltlll:l prebrisati zid vlaznorn krpom i ostavri I). 1l10Zda rragove ljepila za zidne tapeie ~I PRIRODNO CISCENJE (ETI<I za GscenJe cetki od bola na b~l. kao i papire sllovacom. ga dobiva se od prirodne smole cmogoricnlh stabala. ®~.skinuti. cetke arOITl. Ostavite Eetku neka namace ravnoj povfsirij da "€ekinje ostqnu ravne.i ulja. Korlsute upuie za uporabu kako bisre postigli dobre rezultate.1I11i. a isto tako dostupna.ro vam je porebno i voda %3 ispiranje.ti i 0lm/o. Ako na tapete 111 prev. i"d7. Ljl=pilaza zidne tapete na bazi vode su boljt odablr od keinijskih Ijepila na bazi otapala. prolzvodlrna zidne tapete pokusajte skinuti pomocu pare. nego one koje su uobicajene nu tl-i. Skalpelorn zarezi!e zidne tapete koje zelite .o Eele laka s povrslne zlda ukloniti zidne tapete metalnom strugalicom.?. Tak. i nije stetan %3 tako ~to cete brusnim papirorn izgladiti povrsinu.1 neko] riljesnoj zalednlci ill zidnih tap La izraduju se na bazi kance regen. ao minute. nego sto pocnete skldati tapcte. koja moze prziti kozu. rekuci deterdzent 1.ottrnve I teske rnetale.. kistove nastojte cistiti manje stetnim preparatima na bazi vode (vidl Izvori).htapeta cesto izraduju dekorauvne Lapete s 5 AV JET Umjesto kemijskim :2: 0:: 0- • U vasoj rnjesno] zaJednicl zasigurno postoje posebne odredbe 0 odlaganju boja. Nanesite drugi slo] p. • Darwjte neiskoristenu boiu • Sacuvajte S IZBJEGAVANJE Kemljska sredsrva I<EMIJSI<IH OTAPALA zu skidanje kojeg je poznato cia je mO("<ILi ostaviti da djeluju tijekom ukloniti rako sto cere u vodom staviti nekoliko izrezanoga luka.LlOvJ.oli pelrokernijskirn kornpost. • Qrganske boje: n·isu stetne za biljKe i saMe prirodna ulja i rnlnerale.ite Eetku I suslte 2. Otpadne boje saGrie fnnop8 . rnnogo lakse. boje mlakom za pranje. o UJ traka i prernaza. KORISTEN!c U VRTU kaustlcne sode.lllO pokazati.lite bojiti zidove. Najbolje je uopce ih ne koristitl. ostatke mozete aridall u za cisccnje kistova za uljane boje su alkol. do Ocistite sve ostatke.zavarI metilen-klorid.

na rnrlje. Premda su skuplje od herbickhrna purodnim parnuka bojarna . 70). cesto se izraduju sc od ovcje vnne i bez obzira na to navlakama 1I1ja u Prircdna proizvoduji. ako j • Pran] 'Ill se vunena L Vuna ljka I ga nemojtc tak usiti u ~~Isili . bo]i slonovace. pornij sana sa sinteti kim vlaknlrna. k mad J zlte svaki put drul Cij slabjela na prcgibima. nejednako tkanine cia se ne sruanjite . • Kad ih glacale..jce. phuno lzradu]e se uti. najugodniji su pri. mogu prornijeuiti i perire Ian na nisko] ternperaturi na visoko] ternperaturi Vu ua [e prakticna prekrivace. pa se stoga tkanina nakon pranja vunl cine cia varu [e suho i toplo.c:i. je prllieno otporna . Pornno izglacajte nabore kako se 11e bl vicljeJ. zapetlia ne cvorove). a pridri. rnaterijali salovima Hi posteljini.osim ako nije uzgajana orgunski stanju Ian je krut.iberite lteobr.()lina).ako !'lis. PJetclle sal ve od parnuka navlake za ukrasn jasruke za perite na prograrnu i izl Iljedj Li. sagove i prosrtrace. kvalitetn. uvijei< • veclna pafn'lcl.:3 LJ Osun toga.ana p'osp\:emite ill S V!·~d. obradene temperaruru unutarnje . izbleljivanje suncem kako blste No nece se 11ko skupljat! uosite I energiju. <Dd.lljoll1 pamuka ali ipak kupujte svijerlosmede. • <I LANA "blago kemiiske" perire (vidi SCr.el~epokriva:e Ako nelito slucajno Pfolljete po vuol. ~Javlake perlte preokrenute prerna unutra knko bi~te l'-if~ti(lll PO~I1"§. bijel ga pamuka osusite • Glacajte pamucne toplim glacaJom. Vlakna se mogu ODRZAVANJE • Deterdzerui deterdzente J ostel] inu.I. Kako prirodne tkantns ne ODRZAVANJE PAMUKA • lzbijelite plahie i justucnice "blago ad 1110gU prije nego sto ih podnete cistili. zguzvat ce se. vuna za pa vasa koza <lise. baciti.O~ unutarnje strane.U1U s vanjske strane. ali nc i na moljce. a njegova kakvoca parnuk bojama. . prodtajte upute na naljepnici. Ian ncrnojte glaeali vrucim glacalom vanjske strane. Izgia. • N mojte izlagari lzravnorne SlIIKlI osirn ako nisu kernlkulijaiua gu. LAN Laueno kukaca.rocln.l bojent Jail drztte podalie od sunca jer IT)Qz. kernijskim" izbjeljivacem i na suncu kako bi te zadrzali bijelu I oju tkanine. Biljku pamuk izbjeljivacima pamucna Plahte il.ru vlakna polagano U llltlje kulunjskom • vunem ulja ukloniti (lan. Uljnl [anoWn II vlaknlma suzbija pr0dlra~je teku~ine R8 se . 167). ne upija edmal1. 1I kojcrnu nema kemikalijn i ui] obraden na trZiStu.ipak moze biti \. ITaJm: matedjale. hladan VUNA Vunene tkanine 0 bI-LO se susi. mrlju mozete bi'ZQ ukloniti paplrnatim ubrllSOITl .maza maljce (vjdi ~\r. ali prirodne tkanine . • Kako biste sprijecili sja].i ·0 F>I'QUi. plesti boju 1.mnogo 5U ocll'eduje Luga vlakna. ili na lanu nacinili mrlje. vlakana. manje 5U bolje za nase zdravlje i mogu uapadari fungicidima.P t< I IiU U I~I IVIA Itt< I J A L I Umjetna vlakna moida prevladavaju organskoga UJ PAMUK Pamuk jc celulozno se duljinorn vlakno. smanju]e organski 'e njihov uzgojeni ostatak Neobradena dobro raspolofsnja. Mjesavine obraduju lana i pamuka zbog guzvunja i cesto se keruijskt tkanina lijepe [e li rijcc za jastuke.e izblijedjeti.5jajil). steroclne i bole ·t1 te se obraduje i pesticidnna.i Ionnaldehklirna. ODRZAVANJE VUNE na naljepni t • Fe rite vunu prema oznakarna se u topl J vodi skuplja. [e porozna sagovima ill prostiracima.e prirodne tkanine moida su ulaganje jer cemo na njih vise paziti i nego bolje dugorocno radije ihpopravljati.\ I.avajte se i sljededh savjeta. Buducl da se moze malo stisnuti Osjectjiv je na plljesan. popur tolnjaka i plahri bl kako vlakna n i glacajte ga S "JOlptk:e" (sku piti se II male.Zvaju. u tkanju. vlakana biljke lana j·Ce~w se prodaje Biljku napada malo i .te sprijl'cili sjaj. biste ostetill. zadrzall obi ik. vlakna posro]e i rucnici U razlicltirn podrijeUa i obojene prirodnim Osim toga. U prirodnome ali . vlakna l110gu • Koristite prlrodno pretvorui lJ ususili bijelu posteljtnu i stolnjake.1 zastore i..1ib materijula moZe se pratt u perilici. n..od boje stonovace do ad neizbijeljenoga oker boje zaista se mogu Iako nabaviti. koristite osjeiljive tkanine.l. pa iako irnate. rekueine zbog pnrodnoga vremena Ll pi]a. ProizvOcl.cajte stalojake ad lana 5 unutarnje strai'le hladnim gla~alolTl k. dovoljno krpom koja prekriva 'i i 1 okrivacl lobro cesto "U obradeni i orrovntm kemlkalijarna kako bi bill eip rui na ID .i. • W). U tom sluca]u.pogotovo one bojama . neobradcnoj pesticidima. obradena snsce 1I osjetljivo rublje i susue na ravno] i izglaca jte pamuk s strane kako se ne bi povrsin] kako bi oboiene stolnjake. slntetlcklh stetne za okolis..i. moze Organski Ian je ugodna prirodne bojel lkanja. posreuinu [er boje u priroduo]. S\1 uobicajene pran]u.

sapunlcorn.erne spavanja. Orneksavaju • Poklls~ jte koristiti plahte i jasrucnice zimi.Konopt]a je biljka ko]a brzo raste 1inin vlakno jace od pamuka. Bob..okIival u hladno [utro. presvlake za jastuke i postelJinu. Akrilnl prekrivaci. odaberire clstu vunu Obje ODRZAVANJE SVILE Cesto se preporuou]e kernljsko C:iscenje. flanel. n<lbavite jastuke ad 'org<1nske Vune iii punjene kapokom. jasruct punjeni poliesterorn i slnteticke jastuCJl.I postel]i. a grij~llj • Odaberite prirodni poknvac od pamuka s perjern. Susite u bell s deterdzentom It! isprati nekollko Provjetrite ih vanl barem [edanput Perire ((aRe biste zastiti[i i prljanja. Koristi se za platna. od poHuretanH C:e.lZ najullljI:!"Sl)J.ili dVap\ll gociini. poput presvlaka za [astuke.ijeiia se s i njihovu uajnost. jastucnicel [e ln: 111 ljecinu. tnko da yam nije prevruce. u tjednu. PRIRODNA POSTELjINA materijula '0 AJ AJ' Buduci cia vas istovremcno grije i dopusta vaso] k ii da dis . . mek i pro •. svilu je bolje prati rucno. poznara i kao kineska travu. Svila je dobra zn bogate zasrore..i n~Lsuneu clVRput II I~€rlte jecin. zastitite . ZDR. TKANINE ZA POSTELJINU Sposobnost upijanja i kakvoca prlrodnih vlakana (ini ill savrsenuna Z:I posteljlnu. muslin iii l<U1 za plahte i [astucnlce. JUTA I RAMIJA Vlaknaod kore srabala . • Kupujte organski. Sljeciece uebale bi yam pornoci u odrzavanju napornene vreca.je postupke slnteucke izrade.lti presvucene formaldchidom da se ne guzva]u.1 va!]. Odvojite je od ostalih komada odjece jer moze pusuui boju i nernojte je namakari dul]e od nd(oIiko Svllene lkanlna mofete mogu se pruti rutno u toploj vedi sa rninuta cia vlakana ne oslabe.t)je. • R· dovito < krecite madra g()dini.P. nece biti alergena. all Iako se prlja. ih jedanput madrac od znojenja [:lriroGin0fi\a mate}ijala. zdrave spavacE' sobe. Vuna je possbno pogcdna Zq posteljinu jer lstovremeno izolira i al15@rbira IJlagu ' tllslo pr91zliodJ znatna kolidne :v!age za vrijeme spavanja.mean materljal koji se 11e moze Imitlrau. izradu POiruC5tVH i uznd. a vece u kadi. a ne kemlWdl1l ciscl"enjern. cia u nJemu nplstil:e sve gri. asunu ill su alergjcna. no buduci cia je ro kernijski proces. Madraci. Moictc ih na suncu. prirodne tkanine ugodne su na cloclir.J 0. dodatak posCeljinl S ({ojom cete bit! II bl. pratl u posudi za pranje rublja. Ramija. Manje kornade. To j iznimno vazno ako vasa djeca irnaju tkanioa odrzavaju se [ednako kao 36).ice nepotrcban Slt kemijski. Dobro provjetravajte sobu i svakoga dana otvarajte proz()re. Osim toga. lana iii vunenoga futona. ttl okruzen]e uebal zclravije.sto 811 prskani tvarirna koje usporavaju goren]e. od ciste svile.ro ga jl>.ga protlv alergije kojl. pomaze u reguliraniu tjelesne z dok spavatc. vrste djelu]» tako da zadrzavaju • Za tople j lagane pokrivace porczna prekrivaci • Organske deke od pamuka takorter su dostupnl topli zrak. i dobivn se od kopriva parnukom posteljine da produlji ODRZAVANJE koje ne zare.r\lcnim pranjem. Akb Imate astmu. lime cete unistiti grlnje. cia se [rosi sobje Odaberlte madrae od parnuka ili organskoga pamuka.1:11(0 upijaju i trajna SU.V@ SPAVANjE • Mijenjajte i perite plahre. rnjesecu. j POSTELJINE barern sedarn bi I iii SlO Buduci cia svake n ci provedcmo sari (vidi Izvor . vIal'.n. neizbijeljeni Pl1lOjC.:a UJ Z <11 SVILA Svilenn vtakna nastaju iz cahure dudova svilca. . Poliesterske plahte mogu b. Glacajle je bladnim glacalom S unurarnje n" ll"zi~ILl. • Navlakeza madrace cesto zaboravljamo. ce sprijeciti m gucnosti bJagilli . hladit ce vas I.iSkome dodiru za vxij. pokrlvace ih prati rucno u puta. Mote bitl punjen perjern ~ivih prica pa ce varn se mozda vise svldati vuneni pokrivac. jer grinje rnogu prodrijcti u madrac i pokrtvace.Il1.Ose koristi za izradu razllcitih tkanina: od najfi. cak i L.. sri..( to . l\1. q:: o a u.i:jegaorgandlja i kineskoga krepa do rezeg svilenog samra iIi strove svile hrapava tkauja. pletenine 't'e vrste lan (vidi SU'. 1I • Re I vito perite iastuke. VlakJ1. (vldl lzvore). PiD 'l'akoder. biste ukloni!i prasinu. Kad mljenjate posteljinu. pamuk.peralure 0. Susile je trane dole je jos tkanja iii pokrivace od kasnnra.fov:i u·1te Zll l1'laclnoga clam. Slnteucka vlakna ne "eli u" re '~I stoga neudobno topla za spavanje. jura sve su dostupnlja jc neelasticno vlukno i koristi se za izradu torba i i koristi za izrudu odjece. Cista svila je ugodan. iako su skupe. Rasprostrite !. • Pokrivae: [:lokriite ga presvlakom od ~Wlnc. prekrivaaem \J ocistite madrac usisivacem kako nastajanje grinja. provjetravajlt! g. a u vaso] posteliinl KONOPLJA. postcljina od prirodnlh tcrn. i dekoratlvnl podal]e od sunca du ne Izblijedl. Moze se bojiti razllcltim bojamu.n".

lpuwma. bi se smanjill statick! mogla NtDOSTACI • Sintetkke posteliina otpusta]u SI NTETICKE POSTEL)I NE otpustaju je. tkanina istopiti. poput lrishieiloksimeLia fonnaldehida. ul]a r J. takoder SC • 1'0111(10procirajre upUle naljepnicl. niti kernllsko clscenic_ Perite ga u blagomu rastvoru deterdzenta i sustte na zraku na ravnoj povrsini. oslm ako nisu obradeni jaklm kemljskim.vj. su i mogu se tkaninuma.a. lzraduju se od plastlke koja se dobiva od IOt1eII dudir s njirnu.O~jel:ljive kOI11:td ' odjece tkanlna III i Z.l vee' III I pogotovo odrzavan]a.lliallanjem_ • Izbjegavajte kemijsko' cis'teoje kak0 blste.daleko je od prircduoga marcrijala. ukucanstvu. Aka tkanlne 01111ko kuko je to navedeno . Priie nego sro kupite novi ruaterijnl.ali oblik. sadrzi i neka glacalo bude hladnije. " Produliite 10k trajanja tkanlna pomnim Ol.IlItetne . • Stvaraju starii'kj elektricuet. .ctl.l(Ir-Zava elektricitet si)1lelickib rkanina . Sag od umjetnoga krzna iedan je ad rijctkih primjera kad je sinteticki materllal bolll od prtrocnoga .ki]) tkanina ne zahrijeva glac"nje.us1*e ill \1 ocistlri bez up ora I e [aklh deterdzenata. upiti . akril. Pranjem u suvise toplo] vodi.eno. Premda izraduje od prirodnlh celuloz i srcike drveta. cista viskoza sastojaka umjerna I. i vlakna koja mogu disanjem. II PVC i fonnaldehld radi sprjecavanja zapaliivosti i guzvauja. Viskoza (urnjetna posvuda svila).ne zahtijeva ubijanje zivotin)a. smanjujc se kolicina siutetickoga otpada koji odlazi II UOBICAJENA Sinteticke tkanine.'lati . sto m ze • Z~lclr7.lkanlne kole dulje trajatl III pak rabliene."rltekOje'su boje Koristene. anristauckim LIZ plahte i ostala bel se ugrqu pare. pogotovo Ijel.da sadrze hid. Neka drllga vlukna ~.ivlI kozu. talco cia se tijelo kOZLI. till kelllikal.LI. acetat iPVC (polivlnilklorid).u malo vlage i ne PROVJERA 0 SADRZANOSTI Forrnaldehidni tkaninania prernazi na • 10111' FORMALDEHIDA Osim aim nije drukcije • Ieke tkanine ad "cistog obradene SLl se pri noseniu. ih moze poput vlakna imaju veliki nedostatak. Produljivanjcm roka trajanja dobrim odrzavanjem. 73)• 'Radlje Qdaberi~e z.ldrze kerutkuli]e otporne na vauu.inozete ih prati rudno i l1e trebate ih npsiti na kemijs~o ciscenje. je ce~l poput recikliranjc dorrujalih kornada odjece. 71). rnozere ih unistiti. Vecina materijala 11 kucanstvu. u pravilu su jeftInije od veCine prirodnih materijala.. umjetne tkanine nesumnjivo koriste onima koji nemaju dovoljno vremena.ozm\ke 11i'l tkanlnarna i pr0. [er zahtljeva C SlO pamuka" pranju i glllt:~ n. (TIUS) i koji se doduju u uporaba vlazne tka nine..lJedeciJ1J. provjerite udio sintetike u odnosu !HI prlrodna vlakna te take mozete odluciri zeHte li ga kupiti. 11<1 poliester. Ako ill Vee morale glucatl. sve mjesavine pa ITtL! ka i poliestcra formaldehtd. rvila . SINTETIKA SLI okolis i IZBJEGAVAN'JE OTROVA • £intetiku prije uporabe operite kako biste uklonili suvlsne kemikalije. • Vecina slrueti '. • Upi.i. rul formaldehldom radi 18k~eg. sinteticke tkanine mogu se vlakna lIpijaju stisnut! ili cak Istcpiti. Takoder. sredstvluia . ce ru spadaju i najlon.z LU « ~ SINTETICKA VLAKNA Buduci da se lako odrZavaju.koja [e na trigtu vtskoze zastupljena sa 95 posto . da se suSe na ravno] povrsini kako bi z'ldJ'7.nji.te . Ako nil njlrna pHe "De guzva se" iii "nijepolrebno glac-alit formald fJ rnanjezdravslvene tegobe. 'U mnogim drzavama zrumoski je odobrena zapa Iji 1'06[[. zno]i.0 poli. (ko]i se koristi Neke boje za tkanine.lstore i prektiVaae bsz nabora . ukazat ljedeclm up07-Qr nj u tkalI1jnaro~: .ija za zaStitu ad za bojenje parnuka). omeksivace protivnornu. savjetima zeluno vas uputiti kako odrzuvati. uvozuim izazvati tegobe 5 ODRZAVANJE SINTETIKE S. ill j resko pot] uno POI..11(0 BOJE Vl se koriste za bojen] au nesrabilnc J\Ilogu ih Olpu. diklorobenzidena kuncerogene nalazlti II naftnih derivata te mogu "otpustatl" kemikalije sve vrijeme svojega trajanja .avajllmusnocu kola se moze oprati SHin d terdzeruuna. • Vecina slntctlcklh ne uplin dol ro v • Prosrrite ikane ukrllne sagove umjernl materljal. . takodcr.u kuei srnanjlll prisutnost kemiK'alija (\lidi W.slnrericke tkanine. • Prolzvedena mdje i rnirise vise nego prirc dna pa ih ceSIO perite. • Kupujte k. Ta kemljska reakclja inoze izazvail sadrzc post~ljLl1a pranje.cerno yam na nJihovu pdsvtoo~t • Fonmlld hJd se dod"ie J1ajJol'\1I kal~G hi bio OrpOl'110 vaU·LIIJ znaci . nazna .1 kOZ[l '" 0:. lpak. • Citaj. ne perete II perite rucno (Villi str.v<. prije pranja namoCiti • Korlstite "blage" kako list vodu. Takoder ispustaju proizvod. jakim naclraziti os. slntetlika v OTPORNOST Neka sinldii1w NA VATRU vlakna popui TVORNICKE Boje ko] materijalu keinikalije.escera nisu zupaljiva.

Pa~1Qje6drven! pod moze se i1bruslti. a otapala koja se korlste za Lijepljenje na dascanirn podlogama. kojl SlI Llnofeu m • Ako ocll:ucite postaviti pod.. neotrovno rje 'ellje. 5l . naftne d rivate te QI)cciik'ujll zrak I lzvore vode opasnim otpadom. tov: p l'Iacilljeni I vi tr n)!Ili hi.e:1Ju ~~l jutu Hi one koii vole toplinu i boju saga koju mogu uskladiti cvrstoga ~ povrsinarna drva.L j'\:lko se U1al. Prerna lscrpno] znanstveno] analizi uzoraka sa sagova. ga smjell >::<I)'I'ijenjJNati ~ u podu.ili kokosovlh vlakana. dtva . kosu. str.ibLiti paron. cesuce cigaretnogn dunn i gun]e. djeluJu estetski jer 511 Iijepl nil izgled i ugodni na dodir. Ne~lbrS<.IE MRLJA (via. podlogu drvenorn kaja se ne sklize kako biste sprije51i nezgode. rucno radene sagove mozete kuplri u veleprodajl (vidl Jzvore. 117.dobar [e. oneciSeujuzrak u kud.LJ SAGOVI I PRIRODNO PODOVA nallona i 20 OBLAGANJE IZBOR PROSTIRACA SAGOVA ogranicavaju I » G"l Vl.!el1j drvG)ll podovl tn0gU se obradlrl vostanirn ~Jem vieli nr.r'. kemikalije kao za neceie morati ucvrstiti Jakim kemljskim.koj tellll'lera(U!'l i v. bukovine. kako btstega I ez kemiblija i prirodnim bUjarl. kalco blste . PrJrod.')g:l ulja (oel vinilnim iii f VC podovima. 'kore 6.stetu okolisu. dok pare ne lzadu van. a linoleum je I er modi. m Ispod vunenoga podu postavite saga na prlrcdncm.. ~St(! . plasticni koje se kortst PV Ie mekan i topao prostl rac za pod l. Tako sag slnretlcki. Potpuno priro. . oko 75 litara po cervornome metru. 165). vidl su. mozda su bol]e.) . otrovne sastojke proizvoda za ('j cenje 1I kucansrvu. Prj tome trebate imati odgov1irajllcll rnasku kako biste proizvodnji sagova takoder nanose znatnu. mnogi sagovi od vune sa srrazn]e strane sadrze Iateks. a stiren se koristl za lateks na strainjoj strani saga. po mogucnosn. • Nakon sro ga posravite. prozor SI< j kl')noplj\J.dni rnaterijal dobra je rjesenje ad rn.LSQ(1 I srnola ..LJ posto plastike.izolator.0vi sag.tl.11l. Industrijski procesi Iwji se prirnjenjuju LI OBLAGANJE PODOVA (VRSTIM Drvenl podovi su prirodni MATERIJALIMA edablr. Nepokrtveni podovi Ita kojima su mali prostiracl od pletene vune ili paruuka . pogodni su za pfuhodniie prostate u kutL ostavitc otvoreulma. 11. hra tovine 11ij'lMoro\. takoder su opasna. Muoge lijepe. Problem s kemijskim spojevima u sagovima jest tal sto oni dulje vrijeme "otpustalu" pare. a i lakose cisti.jll kerntkallja. Linoleum nema vrata oblaganie podova SUo • lakon iito postavite djeca esro lStalic!ti elekt~i<.Kuhaju se na la'gaLlClj vatrl na vlSQ. Premda se sag od ciste vnne maze ciIii. aterljalj.plutnjaka. koristite cavlice.j~e . kao i kucni Ijubimci na svojim saparna. de r su su izlo7.stG u zdravo] ku6. vune ill sisala. • Obloge od rvrdogn i mekoga drva za pad mogu biti oel Go!'ovine. pcgotovo akozelite stvorirl okruzenje bez alergena.itel L ualstava St!<LI\e bakter{J'e kokosova vlaRna.l.ena fUlIIIUIfl:J. stt. Osirn toga. 14. cesto se dodaje pesticid permetrin kaka bi se materijal zastitia ad maljaca. b .3 SAGOVA sag.. Sadrze Italate. ijgav1na vlakna (slsaQ I I~fa. u tvornicama sagova koriste goleme kolicinc vode. b'· .. ljubirncl rat Kucni CISCEN.. U njihovoj proizvodnji rnofe se koristiti cak 120 kemikalija. 66·69J Izloaeru. sto je sve nezaobilazan dio suvrernenoga naclna zi. bili ad recikl lranih dasaka ill obnovf)J. Ako u sagu ima vune. sc Zlt5titili ad LLdisa. CINJENICE 0 SAGOVIMA Na ialost. 1 jedno j 1I drugo Ima svoje mje.. • L:ill01ClItn se Iz~a~uje ekGloshl od1aoe~l(. novi sag pokusajte omeksivaci za takoder te se tz oc.1 igl.ni materljali zaoblagan]e pudova zdrav su odabir I otpusranje otrovnih tvari. uldjucujuei i otrovne organske spojeve poput toluena i ksilenate poznatoga kancerogena benzena.. konoplje.pjil p rasine. rnorske Have 1Li i!tll(od papira. o < Vecina modernih sagava nadniena je od slntetiddh materilala . osiatke Novl prirodni materijalJ La biljke lana).l. lpak dobro provjerite. sagovi sadrze ostatke mnogih pojeva.vecinom ad 80 posta l. Djeca j kuEni Ijubimci mogli bi imati zdravstvenih tegoba zbog ucestala izlaganja tim kemljskirn spojevirna jer su u bliskornu dodiru 5 podom.vlh izvora drvu. sva vlakna koja se koriste za izradu sagova prlvlace i skupljaju prasinu i onecisctvace ko]e unosimo u kucu na cipelama. Prije nego to ih kupite. eN ces na podu.vOl:l. koji se izraduje 0(1 selrena 1 c1ulje vrijerne orpusta otrove.ti "prirodnirn" odabirom. 7. prernuzom POSTAVLjANJE pricvrstili sredstvom..na povrsini uklonlll vinilu OI:pu~t<ljLl 1I zrak.

Navikorn skidanja cipela na ulazu takader smanjujete kolidnu prljavstine koju unosite. kaja blsre treb!!. Spadijju i komadici sapuna. . 51 zagorjeloj hrani u tavama.u€e.. PRLJAVSTINE unosenje prljavstlne u Visenamjensko sredstvo ciscenje str.sredstva za cislenje bez kemtkallla. dobra se osjecarno. a i ugadno mirise.jeftlnija su i manje stetna za nase zdravlje i okolis . stavlte otirac ispred svakoga ulaza. U . a ako rnozete. Time cete spriieciti da padovi.!i imati Rod k. 53 za SPRJECAVANJE UNOSENJA Poduzrnite razumne mjere kako biste sprijedli kucu. namakanje je jedan od najUC::inkovitijih nadna za uklanja~je prliavstine rijec 0 bez obzira na to je li Pranje plucica str. (Veclna suvremenih kucanstava u razvijenome svijetu ima ad 15 do 45 litara kemijskih sredstava za W. SNAGA VODE NajbJolje sredstvo za ciscenje jest voda. vazno je uspostaviti odredenu naviku u ciscenju. glicerin i Eelrnoij 'Wna. policama i podovima.cenje. uclnkovita . 49 je U popis rnozete uvrstiti korisnirn receptima za pripremanje prirodnih sredstavaza U ci§cenje koji su navedeni ovom peglavliu. i bilieske 5 11 Prirodni osvjezivac zraka str. I<ako bisrno to postigli. Suvlse se oslanjamo na jaka sredstva za ciseenje iako postoje i blaga kemijska sredstva kola su potpuno .dobro lzgleda. primjerice. rnrliarna na staklu ill tvrdokornim tnrlJarna na. [edan stavite i s d ruge strane vrata. oprema i pokucstvo budu toliko prljavi da morate koristiti jaka kemijska sredstva za ciscenje.) Tematski sadnien papis za razlidte zadatke korista podsjetnik kada te zadatke trebalzvrsavati.CISCENJE KUCE U cistoj kucl bez kemikalija zadovo Ijstva je bora viti .

kuhlnjska sol i etericna ulja nekl sLJod vainih sastojaRaza p'otpuno prlrodna sredstva za ci~'denie. <: :» N Iilllrnjensko sredstvo za ciscenje.<. U kucansivu je 11<1 skidanje rnrlja.redstva za ciscenje ZA IJ ormarltu 5 ptirodnim sredstvlrna za i!i5cMje' trebali unrericke..rnjena navedeni sljedecqj smullci. z ui -i$lil.u 'ijdostt blste Imati sljede1ie sastojke.Ll.nekoliko prednosti: sastojke [e lako nabaviti.zradu krpa za Cisc'enje. ada bikarbona.. alergena.lU DOMACA SREDSTVA CISCENJE O. za razliku od slf1tetl~klh spUivl i plasticnth ad n~jlona. Iimuna. Umjesto cia kupuieie aqfefva) drvenu (bee: vrSIC:j . zlvotinj. bolje je kupiti za pran]e lila.LIOeAT z rn nadomjestke za kemijska sredstva su kao na za s01 [e blago clezinfekd.. vecine robnih ciScenje adltive oneCiscuju markl na trzistu.'j lpoenlte iznova s prirodnima. sedu blkarbonu u kuranstvu. i zbog rnirisa.i s~tmi naciniti mozete jednostavno . U potpunosti Ocat rnozete lcoristitl zu pranje stakla i plocica te otklanjanje mrlja od caja na prirodo! prolzvod stetnoga okolls. Kad odabirere SpllZVC.IH SREDSTAVA Naveclene ken)ijske PJojzy'Q. gram Kupujte karbonai).rod. je oruekslvuc mogu se dodavati svirn gore prirodnirn ClScenje.j. €etke· za ribaJ1Je. stoga.) ::l :. k macli "ima sapuna. Za pranje rudije korlstlte cetku tvrdih cekin]a.QvCl sve. tskortsult svaku spuzvu. rijasite se svih svojih starih sredstava za ciscenje UI}LANIANJE. SODA Soda (natrljev prirodni lli'inkovi. 01<. sudope'ra' i kada Visenamjenska sredstva za poVfsinsko (istenje Sredstva za pranje Deterdzenti za posude Sredstva za pranje zaheda Sredstva zaciscenje poda Sjajila sredstva za pranje prozora pezinf~kcijska sredstva i izbjeljivaCi Sredstv. Poznati za ciscenje. taj mineral . a sad rze man]e tvarl koje prljllv~l:inu.sku sol bijeli Cleat nisu :soclu dijclovc.i prodlre u rnasnor'u re i':isti tvrdokornu tvrdirn podovirna je I nema prljavstinu na obojenlrn ciScenje rut bazi obnovljivih "blaga" kernijska sredsrva 'pri. SOL i nurlse. n. nisu se mogei redk. soda blkarbona. izrezite je na manje obradenu cellcnu vunu.I<dniadl p~e!il1lega v:os~a. kuplte s cekinjama I{'omadice sap una leRuGi sapun kUhin. nemaju tako stetno djelovanje na zdravlje ni ckolls. so Ie bikarbone. pakiraju se u recikliranome te. Postoje tradiclonatno got.'\:. La kuhinji. blazlrn sradstvlma iii prirodnim nadernjesclrna: Sredstva za odm'lseivanje. iii sodom moz uz malo je i Pornijesan bikarb sa solju BORAI(S Takoder poznut i kao soclin tetraborat dekahidrar. 11. nalazi u prirodi. neg plasticne. I ~I ::<> BLAGA KEMIJSKA SREDSTVA ZA CISCENJE Neki proizvodaci SlI osmisllll uistinu rnnogo nacina.Ekstrakt slemena greipa. Nlsu ispitivana materljaln Kupujte kvalitetna..rgijske r~tkl.. d.R¥EDSTV·A ZA PRIBOR ZA CISCENJE stare prekcivace SI:! Radl]e iskoristite nego cia kupujete i plahte za i. rnajcine Imajudezinfekcijska na vedenirn Z:l IJ). a cjsti savrseno. ku lulj ULIA i eukaliprusa svojstva. udn kovito. utjecaja na zdruvl]e i JGlO dezinlekcijsko sredsivo. (elki 5 cllkinjama . skupi i nemaju stetan utjcca] na ne sadrze adltive pa Illanja vjerojalnosr na zivOlinj~una t1<i ce I al o.de za ciscenje mofete zarnilenitl manje skodljivlm.ije.E. ne sadde ni aditive nl dercrdzenre.1I11a. ETERICNA dusice. .il11"blugo kernijskih" kupovnih sredstuva •. rakoder. .za ~isteni~. rRIRIDt:JNA (I5C. tekuci sapun.jsl. se primjenjujc u ljekarnama.Popis sasroJaka i njihova pri.nih izvora.JI >V! njihovim posljedicama. 57 za (ecept) celiGnu vumJ cetku s tvrdim ifekif1jama sPU~ve t:ld £elu!ozlli sok: od IImuna. sadrZi te ga stoga mineral koji se je vise- element "boron" koji nije bioloski razgradiv treba koristiti sto manje.lir:aU_ so na postaji izazivati ispitivan~ pakir:anja boraks sjajil!!l od p~~Uhiega voska (vidi str. plljesni . vode .ENJ!: S. Ima]u . Takva sredstva ne sadrze ni koja nadrazuj u. SOK OD LIMUNA 'I.eluje i.ll'Iiizradire sredstvo za ribanje.icile one od celuloze (koriste Kako biste . a nakon toga vasa klita fe mirisati predivno svjeze . SODA BIKARBONA (J se up trijet ili za o 8 .o sredstvo.J . Osim toga. . <lIUO koj.~5. 1Il m i uklanjan]e mirisa. no u pravilu koristlmo prevlse I<emijskih proizvoda za ciscenje i ne razmisljamo 0 (ISTI ToploJll SAPUN vodom i obicnlm sallcama. Svjeii limun. nego plasticnu od najlona.to zidovirua. soda (natrijev karbonat). i lijepo Visenarnjenska na . je. Ipak..I'U%:l.koji s> nalazi u prirodi .a za ili'scenj.01i8. a sredstvima lzvorua i o IJ) -.11ltO..atrztsru reborn siroke potrosnje posroje sredstva za ko]a sadrze manje ni sredstva (vidl Izvore). Jedt)oslavrlo rnofe sc Z iJ> poznata prirodna sredstva koja su jednako udnkovlta.e metala i za hrdu Q~vjezivaili zrakp Limunska kiselina jedno je od snaznijih prirodruh sredstava neskodljiva za ciscenje. za razliku od Odella kiseliua u bijelorne ocru Izvrsno prodlre II ul]a i cuvajte lh na hladnorn mracnom mjestu . KEMIISK.:: ui PRIRUDNA SKtUS I VA LA GISCtl~Jt (istoca je presudna za zivot u zdravoj kud. m KUHINJ5KA lagano abrazlvno BI. ij~licnii Vllna I kq'lMd lal:l~ koristlln 5U i dugotrajan prlbor.u rnalirn kolicinarna koristiti Z8 nom.Ie Ul]a od caj vca. bijeli oea!. cere poliranjc bakra i mje li.

l.000 ci5eenje ispitano Manje 0 I jcdne koje se koriste u opasni II proizvodima IU [e na ueskodljivost. ran]e posuda sadrzi klor.. ~!lvl"giLi u hrani.ucinkovit je jedino g"l SLl mclean j vodl.efan utjeca] nu okolls. FOSFATI Fosfati (soli fosfome se protzvoduna sredstvirna kiseline). itbjeljivaci. te siavue II UIJH. PROCITAjTE UPUTE NA NALlEf!NICI Nt! vefini proizvoda za pranje i ciseenje navedeni su '5astdjti. kao Mogu se nacl u proizvodima pranje rvrdokornih v denim sustavlrna.e imati pozuivni • Kupite sobne bilJke koje mi[isu. rnjesavinu njezno stetnima.l1i.I. zaciscenje oel cetrdeseuh prosloga NEKE CINJENICE 0 PROIZVODIMA • lsoie koje se doda]u vecini sredstuva i sadrze 115· nil vode 10 kapi etericnoga ulja (moje omiljeno je od narance) su da oipusti mirise. posplie sodu blkarbonu. 2.e td(llt'iI")~1 koji su Kako biste sami nacinili cvj tnu mjesavinu.11el i \(C:lZUte b ako se progutalu.12bijeljen. 'nje k ·mikalije. nacinite jedoOSlavan i prirodan osvjezivac zraka od vode i elericnih ulja . lovorovo JiBee. Ute sastojks spadaiu i srsdstva Roj~ djeluju na povrsinu tsko-sto . lisce 0511Senihbiljaka iii cvjetne lance.ruzmarin. za cjiiCenje sinreucke teske 1111:!Iall:! ko]: pmizvOL.[ PKI KUUI~I 'IVIIKI~I Ako svo] dum odrzavate tako cia je uvijek sVje:Z i mirisan. Kad se rniris izgubi. htorazgradivo ciscenj sredstvo prlrodno i loa LI . za {'iscenje. j ziv. 5L kemicari deterdzente namakanjem proizveli snzlrnl. pokusajte gaizbjegavEitl.i toaletni papiJ·. <::<::tvrli. SREDSTVA za un. stu rezano ce biri ugodno okruzenje za Zivot. kako to rcklurniraju prolzvodaci.'!k6blste uklonili neugodne mirise..jl. otapala (uz uposo-erqe 0 zIORC:lrabi).vadom. su [eduako lI('.emo.an dohvjlta djece. Napuilite . dlelulu nadrazujuce 11. lfiirlsa!i.e djoksi. tteba o~dmahJ!-dttp~itllijei1nicku poruot: 8kC:l1neki proizvod sadrii. i.je 6pustaju kako bi s€'holje n1lm~.lnji 1\. rnogu otpustatl opasne plinove Iklor). cuvati izv.icajenijc sadrze deierdzente proizvedeni iz ogranicen ga iZV01~1 naaomj"estl&e nav. Mogll oSlerili bubrege.kovii i.IV<lI1c1u.1i nabavite Ii1lrisllo €vijece. ne same MIRISNI DOM nece un. 05I<1[.gdre nave"dene tvarl.nle zraka u kuhinji 1 kupaonicl kako blste uklonllt lisee da pustl rnirls. . Iormaldchidom koji se korisie u kucanstvu lzradu]e se Ll 11<1 bazi alergenska koji djel.na . MI RISA dana.jeca.najsiariie. N<ijuob. . se mogu konzerviratl kojl lma svojstva.. 1-\ IN ~ I V U "Lako" ciscenjc tesklm kemikalljama kernikalija . kroz prljavsunu.a zatim dod~jte l.ILl) J l.ilei svoga orniljenog mirisa.q). pIu '. Pomiies'l. otpad u mnogim tvari koje se ubrajaju tekucinama svakodnevno ClScenj e.bjeljiva61. kuhinjski osta. rakoder.) SLI nepovoljno sredstava lll.edenena str.tav. prirodni i oni ostali. IZBJELJIVACI Vedina izbjeljivac~1 uauijeva hlpoklorlda za pranje vune.liko pula u zrak I vasa saba te Ugodno [Ieee pill ustajallh lJ1irisa.e naci. Na mnogim proizvedlrna su upozorenia.tke otrovnili DEZINFEKCIJSKA SinteLii'ka sredstva zahocla . nekoli~Q Rap! etericl10ga Ulja.i i7.islavanje bakterija kOla sc koris! SIGURNOST SVEGA PRIJE 1. Vratite cep i protresite. a uz to i neodrzivim izvorom. Paprskajte neko.ujc na razinu hormona organizlllll . i Svi proizvodi za ci5cenje.I posude . • U kuhinjw Slav.. i parfernl. pelargoniJlI mlrisa limuna. K LO R vecina deterdzenaia za I. majcinu duslcu. Klor otpusta otrovne pare 1I kuhinji.im orgunizruima. ODSTRANJ1VANJE " Provjetra vajte svakoga otvarajuci prozore. Nt: ssuno Slo taka v osvjeziva~ zraka DOMACA CVJETNA MJESAVINA nabavite koji prodiru ali u vodl stele vrs. poput frezila psiholoski ucinnk. fosfati. sporls.ro. vodenoga soli ko]e izazlvaju bocatosr i propadanje VO(\. prascima • Sintctkki mirisi izraduju se Iz i me gll izazvati mrl]a. Odaberite metvicu.io. bar. visenamjenskim za pran]e posuda i sre lsrvima za otpada. dezlnfekcljsko sredslvo u suhomu obliku.i.I.LO moze izazvau glavobolju.lk klora rnoze se uhvatitl Zf. i. vee 1110z. djelujukao omeksivaci godina vode. Fosfati su izazvali preljerani rast alga u naltnih derivata • Proizvodi alergtjske reakcl]e.lunun I cedar. II • Sulfati ~e koriste za ciscenje. • Odrza vajte kuc'u suhom i toplom vlagu.nesvih 70. poput Jasmina iii zumbula. vlazan zrak.Usitliite kako biste sprijecili DETERDZENTI Cisti saplill . mlrisne rLlze kornadlma posudu.ite ati!lh:1atlcni ruzmarin iii IOV!lJr.w (!j~. gl1~temGLI 1 sl. kadulju. moraju se boau s rasprsivacem .i kozmetici 2. bergarnoru. Dodaju sto. POJREBNO JE: i..ezelltl re 1I1jecari no Sl di~nji ii~1 a (1.jCCu naokolis.Ia.liAVA I~Jt K t IVIIKA L IJ 1-\ U K U L.ijeti sklad i radosi u za :1 SLl 'v IV) w z vas /':ivot. uniruje i podize duh . U)ozel. peckanie ocijLl i poteskoce s disanjern.saclrle opasne ubrusi 1vlazne rnaramice saur2. nego ( nema St.i sus. 4G~4i: iii raCliie kupujte "blage" k:emijske proizvode. Koristite prlrodrre • Postavite veruilatorc za usisivi. • Praznue redovlto kame za smcc L' po vrcCid zu srnece W ("" iii ljiljaoa. rn z m DOMACI OSVJEZIVAC ZRAI<A JC. Plinovi koi~ otpll~[ajll mo 1I biu opasni '11mih lId~lhn. oiivite mjesavinu rako sio cere je poprskati s nekoliko etericnoga ulja.e s i malo tzlornljena protreslre kapi za pranje rubl]» J posuda nerafiniranlh Sto ill cini clrnetu ili kllnclclma Povremeno korijenja perunlke (prirodni konzervans).

korist cl samo nekoliko jedJ10 tav:g.lI oc. • Ucvr5C ni drveni podovi zahtijevaju brisanje vlaznom ill prernazite voskom blsre obnovlli njihov S)'lj.povrsina komadica S:1j)una MRAMOR • Oi'lsUteWl viSen.lL1cnu. masn rnOzele bl'. • UcinkovilO sredstvo za elSeenje prozora kapi rekucega rnozete naciniti od jednoga uijda bijeloga octa i jednoga saplloa. a slijeva K AM E N • Karnene podove tragova cistim ru nikada nernojre prati sapunom.:lsrI()lli.?Gen(t0. Povremeno I odova povrsini eta] sjaj. ..tako sto cete Sf okrenuti prirodnim sredstvima za ciScenje u kud.) mjesavinu pomijesanih toplevodc. j rnutnu naslagu.( Ii [mom ceUcnom vurr m.l'3l'bc. D1oi\'ele korislliti ]l0M'vSiIll.da. Soda bikarbona osobtto Je ucinkovlta [er ukhlula Jll:1S11()ClI. rcrpentin sllcdece iskusane prirodne postupke.ru. O$l<ll'ite ]0 ll1illUta. Tim uk I ). ."2octn krpom.cesto i neispitanih ciScenje sagova sadrfe otopinu perkloroetilena. I kusajre kOja su t~t sred bikarbone (vidl str.je (vidi sir. z Uobicajeni proizvodi na trZistu za ciscenje prozora. lll'ebrlsite Vl'li.Koristite ad sake nastruganih sa zlicom sodc bikarbone u 600 rnl uzmitc Prozorsko staklo istrljajte zguivanim poprskajte vade te nekoliko kapi tekutega novinskim papirom i Z. ece g. • Kad izgubl sjaj. zidova i pod ova cesto sadrZe slntetkke parfeme koji se izraduju od mnogih . 1. ga otopinom jednak6ga omjera bijeloga ecta 1 sapuna."drzi.I. Q I I Mozete se pobrinuti za svoje zdravlje .1bljeloga ocra.usisite.0 N Al sumnja se da je kancerogena. naftalin. <!lei.lja oa ztdovllna. zatirn usL~jt· ill op rlre. sredsrvo prozora c.· s malo premazivan]e j < ulja. rb(!)}lU ill ~tQpjJl\1 @stavlte da se IUplj~. usisavanjern ocistiti ponuuje obojene zidove l)Ubimal:a .!lsojte':'i<lgove paro.ti . l!J.lnd"im ul')I·usc).im P'lJ-lil' 1'0 ili <I '5rl:!clstvl!) a pranje u tekucini s z vodorr • Kam se ohladt. jedhakoga bit ce rruune.je lana ko]e (etc nanijeu na meku krpu. lln SPllivu. sredsrvorn blt cc trajno zarnagljena . linoleum • Rijeiiitt.kemikalija. a .l:'l.:ib sustojaka .. otopinorn "blagog" sredstva Z~I • Mrljc od mineralne vode uklonue bljellrn ocroru. DRVO '. lUI krpom. treba 1 ornno OU. Umjesto toga.r:inl[ na. koju ostavljaju kupovna 11. koricu kruha ! prijedlte PI' ko rebara. sapuna. tragove boje iii finl .i "LiU i mplltn gtaEak)fjl upije 1113Snocu .l. Slijede upuie '. sredstvo za odbijanje kukaca. kllkll~'lI=irtl i11rl. Za neucvrscene podove koristite neraflnirano o a < "C. cistiteodozgo Uldonite za oSG:enje iii visenumjenskun sredstvorn • Nakon Ci§cenj.:atilll kl'jOlOm. sljedece nacine. se ne mogu llklonl. dijela vode. ta J erama prekrijte umrlja no mie [(:.'lit cete strugoune pomijesane sa GOO ml vode. Za razllku od kemijskU~ sredstava mr. prirodnih podova. podovi. z:Hlm obriS!~e vkl. lakse uocili prema dolje s jeclne. mirise pa alk . za uklanjanjc Pr!lmi jeSajl€ "blago" PJCvreloAl rnrlja illce acta i jedne zlice tekucega H pastorn od sode octa i 25 gsode • Za masn rnrl] kerni jsko II ornjeru 1:4.so aa tn) Ila sarno Z:LCj' 'elljc tva cljelu NanesH". pustite cia se IIpije II povrslnu. • Kako blste ocistili rebra na roletama. Nikada ga nemojte ciSl'iti vila2aom SPllZVOIl1 uruocenomu sodu bikarbonu.lj SI!)Uu bD. p1'1javstil1u. lite otoplnu od [edne litre vode 1I sredstva za ciScenje prozora s malo otopine sode blkarbone (2 zlice • upotri] dvije zllce 600 III I vode) nemojie koristltl sode blkarbon prahu. Zll na I okucstvu.)e koje lOll:! mrlje.ko In.ni.le otopiru: omjera vode . ul~ijajllc'.i. I(f} 'U w 'U LIUUVI I ruuuv: . 53 .r!1.l I. o ·0 ul. Ostavite zidove na kojlma su tapete. Umjesto toga.j neka djeluje 15 mlnuta.nesite @i.rKULUKI.lI vQQl>l. • Otlistite sjp-jnc ptlVrsipe kuh. i. Ocistite vlaznom PLelCICE • Alto ploCice i podove od terukote (. uz nekoliko pruge. popur drvenih podolia i ploc: isre ako lh redovlto meteie.iSliLe sapunom.isccnj<:: koje ~. <J zatim . • Tvrdi vosak j • sredstvo Z<I CISCENJE PROZORA Nema potrebe koristiti kernijske rasprslvace kako bl prozori bLU cisti.avaLi j za odrl:avanje voskom. Neka sredstva za kao i CISCENJE PODOVA Prirodni lijepl SlI i lako se Neobl'ldeno premuzivati drvo "0.tn 1 PJijt:dit lako cia papil' Nanesite • N'a l.i necistocu kucnih CISCENJE ZIDOVA U pravllu. o N o . a potorn isperite. 52)..ori~teCio41iCn.zamrl)aoa mjesto sodam blkarDo~om. Nanesite pastu na spojeve.t. reelovito krpom iii kako Starom ceti<icom za zube ofistite nedstocu izmedu plodca sodom bikarbonorn 1vodom. :1 zal im poc.. Za CiS'cenje.L plocice usjajiL<:i mckunim I'll c.i svoje troskove . ODRZAVANJE SAGOVA Sllgove mozete odrzavatt bez kemikallja. • Sjaj. • Kako bistc prj ciSc'enju prozora nadesno s druge srrane.skim prehrislte dererdzentorn .ll11jen. LlN0LEUM • Openre ga laganom 6iScenje (vidi SLr. Koristi. Ako irnate plasticni Z~I prozor. rnnsnoc i osulle • 'Ivrdokorn bi. amonijak .isli. t:rljajuci dok sc drvo ne pocne sjajiU. 53).l upiti I bit ce skli ki. poprskajte . oct u. • Frnulzija za Cisccoje rnrlja na bazi WIde sredstvom 5 uiozete ill oropinom ad 115 m1 bijeloga bikarbone na zldnim • @J.norn > Kako bisle uldonili mrlje. d( bro i~tnij <ljl -da ~e nil Inl I jena. prirnijenite neobra Ienlh drvenih rnetenje 1 povrerneno SpUiVOlll.. se udubljenih ulastire tvrdim v skom.ae plocice zidovlma i podovima ciscen. s prtrodnlh I slntctiekih sagova.

upija inlrise tz k{l.jp. • Redovuo C. CAJ N I C I • Kako btst bij Ii lak . a zatim i J)ustite ly. 1. hladnjaka pasrorn od sode I lkarl one (vidi Slijetii nekoliko savjera za odrza.v:J. kerarnici.e l1u. otopinom • Zagorjele • Oclstite sudoper JOO 11:11 voile. u odjeljak· z_a.le kuhinjskth pd. Ulijte ocat u bocu 5 rasprslvacsm.Prerezani li. SUDOPERI Cllicenje C vidi str.oclstlll mikrovalnu pecnicu i iz n]e uklonih rnirise. I naca i tava. VISENAMJENSI<O Tim sredstvom uklanjarno l1ecL~tocu i masnocu. korlstire visenamjensko • Poprskajtc sredsrvo sa zlicom kuhinjske soli.i. kao i antlseptifna sVjeie mirili otr .i~Lile odjeljak za LIZ PECNICE • Kal 0 biste oCistili uriutrasnjost 600 011 et uliti u pe -nice.! i nije susenje. Nije abrazlvnu I a e k ristiti za iSc nj p )vriiirw d krorna i alvmlnlla.>9L. a zatirn lzrtbajte l'elienolll provrelo] vodl. karnenac stavite ga hIndo Jll u ~lice sode bikarbone mikrovalnu po su ·1LI S mlkr(')vILIQ.jaka. a usto.\!l'ilileposudu Osta¥ltc!! j~ u nladnjaku dan. OPCENITO 0 PRANJU I ODRZAVANJU Navest ell svoje orniljene nacine ciscenja kuhinjskih povrsina i opreme koje nisu stctne za okolis. poput recept je naveden • Urrljajte paSQI od sode ill ubrazlvnom a zaurn isperite. tvr lokorne rnrlje stavite da s dam btkarbonorn i~Lrljajle. Neusporcdivo vlsenamjensko [e najbolje ~l. kao I INr(Jokorn.' .I ka Z8 fez.iLe 1.!!. a zatim dodajte vodu i 2. nailinite domaci ad jedne iUee boraksa i jedne zli€e sode bikarbone . . soda blkarbona. xokorn . a tako kuhinju dobra odrzavam.mijenltlncabr<Lzivno KU HINJS. tave poprskajrc u 1. Nanesite malo mjesavine na meku i vlafnu krpu te nlorne prijedite povrslnorn koju zelite odstiti. u flju malo so de blkarbone .je~av inor pecBioll. . Neka sredsrva sadrze dva prirodna sastojka za Cisccnjc. dvije zli. bijeloga 0 l<1 koji 20 pranja.Q lijepo i jl. elJeluje pola sata. Stll je CISCENJE Zu.gljen hladnjaka.jte. E PO V RS I N E • lstrljajte prllave ili srnrdljlve drvene povrsine. Takoder rnozete upotrijeblti bikarbone. Ne treba ispirati. 2. ie rnokr [11 . sredstvo.ovnQga praska zil pr.( nal n svakih a zntirn na 'U ukloutu i sv ustajale mirise rnjesta pOSI lte sodu u kuhinji.od uklanjan]a rnirisa u hladnjaku i I Ikarbonu j istrljrjte pccnl vlazncm krpom. Ostavirc tijekorn 11. 1'1 LAD N J A C I • Ocistite unutrasnjost pre~hodnLJ stranicu hladni~Jw. SI~I::DS I VU LA lI:'ll::NJI:: sudopere od nehrdajucega celika i daske drvene Z!I POTREBNO JE: .. PERILIcE • P~rlliQu oGisti~etako uldju 'ce je cia ullutnJSnjos!i bJadl1. %atiin jilosu. KUHINJSKI • Z~Iuklanianje PODOVI necisto II d1IS:.'dala recepte: pastu od sode bikarbone . elerjcno ulje eukaliptusa.tis~el.g kuhinjske soli u tankim slojern scde bikarbone dno.§ivE\iJ. kako biste na posudu izbjegli prugs zbog tvrds vode. za plocice i povrsrne 600 1111 bijeloga ocia o I:) Svjezi sok od limuna. 53).Ciu jzva~Ute i izli.lI na maksiBlUlll l'Iiinute. preko povrsine. lednako su udnkovita kao i » komercijalni proizvodi koji sadrfe jake kemikalije. . l()Gi~tite~lnwll~L§llj0St.acepiti perillcu. • Umjesto koriS'tenja Iq.KI H U'REDAJA uredaja vazno je od 25. PASTA OD SODE BII<ARBONE Soda bikarbona najkorisnijih narnjenu neugodna je lan [e od proizvoda prirodnth sto cere je ukljuciti praznu i staviti na vrelo pranje.[eli ::2 slall. I TAVE dolje).~ i 111iriii od ugljenorn jedan i deterdzent: namocire.N<l:p). » :r: z Moiere ga korisriti svojstva. Ucin. • DQdajte.ce sode blkarbone u perilicu.Sl:ima.I-"' t< I t( U U I~A KU H II~J A OMEKSIVACI dodajte VODE • Ako je vasa voda tvrda.njime samo prijedite LONCI bikarbone krpom plutu. tollko eI" PI' "I:ije VLlJIOI11. pazljivo ga ukloniie.ir~j"t0Gekuonlh Ijublmaea.'e do uklanjanja mrl]a.mjl!. istrljajte cellcnoru prljava YlI110m. drvu iii kamenirn ploci arna. mnogo su jeftinija. 1.Ilje kuhinjsklh uredaj a prirodno c. lma visesuuki. pecnicu. K U H I N J 5 K.<1 (pOpUL telefona). Dobra protresite. bijeli ocat i sol mogu se koristiti kao prirodna sredstva za ciScenje jer imaju svojstva potrebna za CiScenje i ribanje. Ul1'ljajte povrsinu. Mekorn krpom utrlj<!jte pasLu nij ostatke deterdzeuta koji bi mogli z.mun uklan]a na ud poll! lununa I omijcsanhn mrl]e od caja .11: d MIKROVALNE PECNICE • Kako biste . a zartrn ill spuzvicoru. [cfttno i plasticnc 30 1111 vodc _0 do 3 kapi ulja rukaliptusa z A C vno ie ncma rok trajanja. pornljesa i re sredsrvo za 115 ml vode U i dvije posudl za isc rnoz nje.i visenamjensko sredstvo za (]Scenje. ~ torn bikarl 0110ITI uklonili ruba. iSI raznlte '8[' i ulijte jedan ~aL l peril vraute 11 U ocis~ite nJ.l. a zatlm istrljajte kanti za srnec. cairuku. ZaLim ulijte svi Zu yodu clo [Llba.da u perillcl.0Ci.• prlrcdnl je omek.'mje posu. . Za pranje posuda mozete koristiti "blago kamljsku" tekudnu (vidi Izvore). deziufekcijsko i abraztvrto sredsrvo jer se njihova povrsina lako izgrebc i osteti. za koja sam vee. L'tGkuJJaj_r je.Jje. Pastern cere II odjeljak. vlazn III za pasru od sock lol]e. II • Gbri~jt ytl~la hladnjaka "Ia~n III krporn. kastoplte z zlke sode bikarbone LI 4 ilice vode. . Obrisite je cistom krpom i lspollt'ajte do~ se ne poilne vodmn.

komadorn limuua. j istrljajte Rrnffiijesan6ga sit 115111.prjje svega. A Ii Kupaonka je mjesto u kuCi gdje se (ini nuzrurn.G!iiPJjivaoje odvoda.jku dezinfieirajte od 10 kapi ulja cajevCa iikoljd do sljedecega Ako u zahodu nakon uporabe zapallte sibicu. paslu od sode bikarbone • Naslage karnenca dijelova uklcnite i acta (vidi lijevc). i. Kr01l1iratlc rnrezlce :':. • S malo paste za zube sluvine oel kroma.l$€ J?l. :<:1. Pribor koji zasto umj esto mjesta iza slavina a cudotvorno! rnozerno koristitj prirodne i kupovna j e iznimno cekinjama-' "blaga" kemijska vazun.l:sk. Primjerice.. kao i na drugirn i ovdje se "blago kemijska' zahod priie vodu.tjte bijeloga ocra.1:. 11[1 U sode.ini za tuiilt'lloje prebrJilHe ocrolU. O~l.II1J b.lJje poput izbjeljivilca kako bi potpuno podrucje. IlItQ~jnl'l od 50.ll~\dte .<1 III Za cjs~enle tvrdokornlh naslaga pomijesajte 50 g praha od boraksa s 30D . Tvrdokorne rnrlje islrljajte prerezanirn .[ku prebrisire vlscnamjenskirn sredstvom c!Scenjc: (vidi SIr. kamenac.r.i osravlte 2 do 3 sata u zahodsko] ~koljc:i prije negu sto pustite vodu.lnjeSavinu vo. " Otvor za odvod istrljajte • Smcde rnrl]e od vode istriJ. lie biste koristili cetku dobra s prirodnirn at tesko dostupna dode stara cerkica za zube. otistite. manje su abrazlvna pa nece ostetif ~Jestj111a u kupaonici.>I~I. Otopinu ostavlte ce (I . Stoga je dobro znati kako su prirodna sredstva za ciscenje i tu jednako uclnkovlta. a zatllfl Isperm~ t11a~n0m !<l0ea!'l"li.le to pb. 115 1111vade.Ostavite pola sata ili K-ako bisle "aStitili mr:amdr.Cenon. • Hrdu i necistocu oko slavina izribajte srarom cetkicol11 za zube umocenorn llrnuna. 52). zahodske skoljke i slavine. sprjecava razvoj plljesni. J prirodn.lyite [e ria krpu ill ulijte u bocu s rasprslvacem TUSEVI I ZASTORI • OstutJH:! 1«lmenc:a sn iitilklenih· ill plastiC-nib. • :bl hodsku sko. • 1'4!S I.p t-( . postoje takoder cetke za diicenje vrlo prljave kade. ocislite • Tvrdokorne umlvaonlku rnrl]e na i kadi istrl'ajte uljem s malo • Kako biste uklonlll prljavstlnu na ernajluu kadi.1. zatiI[1 tu~· isp!l. ulijee u nju 150 Ill! nerazrijedenoga hijclog octa i to istrljajte celkonl nego sro pusrite 1. "blago kernijske" rekucine .licne el£lnente su§ite ml SlIllClI. 25 g soli i 150 ml hije]! ocat. Osim kcntilW. ~ krcmlranlh pliiesni. t)ov. ulijte u odvod te [akasredstva (luozete za ga urnivaonike.~vtl~Jt Lt\nUUt\ [(ad Je J'ij.!l. tl Mom 81ucaju. No.jeJi (~ICi. a.za kernijsko' sredstvo za Ciilcenje u kadu.pLO kaml!l)lae ~I ib. te St.IIJLI zahoda. • Kako biste ocisti!j otlvod.o!iclnu otpadnih tvari koje odlaze 11 odvod. korlstltl tesl<e kemikalije. ncgoda ill nntrijeva karbonata je korisritc sol). POVRSIN E U I<UPAONICI • Pastern cd sock blkarbone (vidi str.1 U U I~A K U t-' A U I~I 'l_. bijeLilu 0UI001. OSIa vite dn djel-uje pola sata. opravdanjrn.za okolis. sprjecavan]e je najbolja stnlt<2gija. .mjestirna premda koristite abrazivne Utrljajte sok od hmuna oka otvora za odvod kako biste uklonill nei'istocu i I TUSEVI .1.sine LI 1{. 52).drucje toplo i suho. pokusajtc ograniciti .l. rnozete koristiti malo sode bikarbone j<lea. 0bd§ite O!'llflrljan<l rliiesca papirnatim ubru90m.l'ije oego sto Jh obJiilete .zahodsko] pustanja vode. toga. \lrat~i na .!ok ne 'uk:lanlt~ f:T1rlje. • AkQ se odvod zacepi. a zHtim • NakeD toga pO(!.l~'ile da djelll. • Kako biste oeistil! zahodsku skol. (vidi str. vi. • ljl(!J(.ec 0 l:iSce.L'lzete ostrtilggtl '.ijeloga ocra .7.<\riba. rnlrlse ZH emajlirane povrsfne i ne osteeuju ruke .0l1Ml0ti t)Illupi!:ite 0i..kab. od terpentlna. tleg"! tije[.i domace proizvode sredsrva.Jznoj krpi dobro cere ocistHi bdgJCI(') tome da zrak struj i u blizini izvora plijesni mjeSavlDolll soli i da.te i J~rljlldete mekl1)tn 1aPPff!.rim.imltR prije R!b1padnkl.a\liti u prodavaonlcf). (.iJr.~le j ~()de blkmbol1c l\lperi. u~mite IIlJU. Hhn.\1. l. Jliogu koristiti • Zahodsku otopinom 1I skol. ulijte "blago odvode I te kakosu kOLiisllC..1bi[eloga octa (oropina ((Ist.lQllice U vlazna mjesta 5 Aka vam plijesan pocne podlozna od srijez. pa cal< l veclna upotrebljavu snazne deziuffcirall o z ·0 ".Il. KADE. kade.kabi[)i .I.II . lagaOeP0MfSi[1sl<:e ogfllb0tine i'n. Urnjesro lQga.!ljte probJematiitoa POI~risl!e. vodite srvarati probleme.$t~ 11311~ife IJa· vlaine zidove.a !(QJ~ni!. mjest<a nerazrljedenim • SpUZVOIl'l UI110.jku. ij!~Jfj bJ. u provrelu vodu uspite saku soli i ulijte u odvode ko] neugudnn tni(isu.IIg. Kal\o bisle odEepl1i (upe na :tu5u. Priprernite i 300 ml bijeloga Umjeslo da koristita izbjeljivac. g boraksa • Kamenac sa slavina uklonite acta. 53).t lu$lra. Isperlte vrucom vodom pornijesanorn pranje.ne.tf! . Izbjegavajte za <!~eenje popur kausucne ODVODII komadorn rniesavinorn SLAVINE rnekom krporn 1I111Qcen0l11LI limuna. naci nlte je kao i. otklonit neugodne jednostavno.nje.je . II Mrlje mozete ukloniti i pasrom cdved rnozete odcepin odcepljivacetn I)l\\D.L fie n~ll~l. rnjesavinu od jedne ili<''ice soli i jedne zliGice soka ad VLAGA I PLUESAN KU:-).tite liijelirn G'Gfonl. • Pesto]e i "blago kernijska" sredsrva ®d.'1 sredstva kojima c:lba:vlja!1lo isti posao. UMIVAONICI Na...ore.ir1w fiMI'n ~el1Gnlirm yun0m. a nisu §teE:ll:J.lSlllU bijeJ. a zatan isperite cetkom.L • J?op.

• Kak topli ocat pornijesan celika. K RO M ukrase morare TRSKA.Hj ili cistitl vlaznoiu namakau krporu.!:0 mjest0 lIi:lJlj~ijte l.fl'S. Mjes8vinu 00 prstiju. DRVO I BAMBUS D1YO je matcrijal 1.. Mijesajte dok se vosak ne otopi. • A.uklanite poUranje.nom razrijcdeni mekorn krpom pollrajte priradnim pcelinjim vuskorn stranici). kao j S tragovirna :Zlice vade te . dobro ga uljanlr» iSf. • S ogrebotinama postupajte od Z<I KOSITAR sok od lununa J mrlje snazn :i. srebro i kositar. operite deterdzentorn).l~dle. dok se ne pocne s k ve i vino iz kosltr prodlr [er J1jJh VISAK IOR·. dulje ce trajati. II sredstva za Odrnah poliranle. ali nernojtc ga ostavljati dugo.~POPlIt l11elal~1. POJ'Ozni su te pokucsivo izrudeno od uh nuuerijala irua z<l~l. stolnjake kako I isle ill.nicena mica trajan]a.red met ci"sr i sjajan.I njegovanje drvenoga pokucsrva i odrzavanje njegovoga 5jaj. Premda su slntetlcka sredstva za poliranje drva uclnkovita za prikrivanje Istrosenosti i ogrebotina.§ZOruki"Ol'tIOt'aC.~ • u] < • Nikada nernojte piti vo n VI' uljem kako bisie sprijeciJi daljuje hrdan] z.i. no uvijek cu preporudtl . • jako zahrdale predmcre umoCit II CE II K biste oCistili nozevc od ih II vjetra.Lni slo]. PQI~I:. no postoje naCini kako meralu vratiti prirodni sja]. 2.lsllli aen:n)Jnf! oste<'uj II 11l 1!<11 'e tel uctna pa lb.:-. 11<1 • Za pripremanje • Kad polirate rnjedcne na drVL:H0l11l: • KrOHl ocistue otopinorn od [edne ~l. Mjed bakar. (vidi recept na preihodnoj • Koslrarlako zahrda kad dode LI bojarna. • Pre (U1'1 te od Jij'vMI(!)ga perite rucno J'1I8ite "'iste sprijeCiIl hrdll. nego zaprljanu. koji ce teku < > mjesavin(l)lTl • Ako imar sredsrvo ~ro(lrijetl 1I rnetal. .ice amonljaka II sredstva . .vode mlijecni namaz koji je nekima privlacan..in I dobro promijesajte. Glm . Zahrdalu povrsinu MIED I BAKAR prtrodnoga rnnogo je teze krpicorn.lstitili IJ<!Ilim'jte dok se ne pOCHe sjajiti.) nl trssu ni I arnbus jer cete tako oslabjeti susite pokucsrvo suncu za slaboga ili bljeloga octa uz :l. 5 neka se kOji upija te mu i te kuko korlsti od vrbova paZJjiv~l niegn.1 poliranje mjedi i bakra jJ01l11je. (Posebice je dobro za urnrljani krom na automobillma.iCII trljajte i: dodir s sod!! bikarbone. vlakana.zaslilili ocl greban]u i trag va uti izl Jzenosri toplini. Nacinite kalupe od papira koje cere staviti oko metalnih z. Polirajte recloviio dok jcr ce se u s dodirs [aklm sredsi vlma za ga II toploj i polirajte ZELJEZO • Zahrdale zeljezne predmeie IllH)ti¥Uome pojav. POI(U(STVA iii lagano preinazite mrlja ne i. zlicoll1. Mozele ga katkad opratl ali nikada neruojte toplorn vodorn i sapunorn. drvom.i da srecstvo ('[scenje ne dode II zu vode. Nastrufite pcelinji vosak u posudu I stavite u lome s toplcm vodorr-. savitljivost njihovih Ako mozete. kao i krhkijlm vlaknuna siblja i bambusa. nece ostaviti zu 'i. koristit bocu s raSJ~r!livacejel' I<oj) pca~kastI l11lg ko]] ostavljaju neka kern ljsku sr dstva Jf~l(1 [e p. sa. uslij d vrucin moglo bi se poceti lornhi. 0cimah ~'pljte krp0m.U nove mrlje. Dodajte terpenl. otpustafu otrovne pare i nisu bas dobra za pokucstvo.eva )d kiselina prebnsfte vlaznom krpom.lve zadl'ze klorotlllorougljtke II .ko se tl'agljlvi Oil k(!)rnaciom limllll(1. Kako I'\jlh l"OYJ'Siili poj.mak skij !estJv3ulja. dvije soli. a zatim lagano nauljite strojnirn zlie& oiie1oga visak • Na polirane povrsine stavite jednak voel .l.i. bel rnjedi i bakra mozete istrljati rUn. METALNO POKUCSTVO I OPREMA Predmete od metala treba redovlto Cistiti ill ce ocistiti.POKUCSTVO I OPREMA Veeinu pokucstva moiete cistiti sasvim jednostavno SREDSTVO ZA POURANJE 00 PCELIN]EGA VOSI<A SHjedi moj recept Z~ ucinkovuo neotl'ovno sredstvo za poliranje neogr-. 600 ml biti pazljlv. Proiz.E. izribajtc ceJicllom zlcorn i osusite. a. Protreslte.~ konsute pcelloj] vosak. Drveno pokutstvo oblika kako blste drvo dok polirate ukrase. rnofete I)II rnp icorn.scenje. SPAN)OLSKA BAMBUS TRSI(A I zahrdati. POTREBNO i 150 ml terp JE: ruiua 75 g Ciolog peel i njegu voska 10 kapi ulja luvande i prirodno i za to Yam nisu potrebna ni [aka kemijska sredstva nl sjajila.TVA P~LIRANJE Pomijeiiajte oeta sa 2 R leA vodi sapunom (nlkako sjajitl.:ort1. istdj<1jte ga meJ(oIU 1~0~1l0111 istrljate. 'Irebalo 01 ga redovuo bl'i~.I. ostavite ohtadi. namocite iSLrljajle celi(. staklc i porculan kao i ostali vrlo osjetljivi zahtijevaju materijali - iznimno pomno ciscenje.ljk'll~l nernojte V<1 zeljeza k0ristiti i <la ciscenje tragova kQJ'. predmet pocue sjajltl. . 0d "o~le. . sto bolje vodite brigu 0 njirna.lliUOk~I.iJ.:!Jlijedi.i izvernu tlepotu drva koju bolje odriavamo prirodnim proizvodima za ciscenje. 3.ic. • Aka se nesto prollje po drvu. Ie ostavljajte predrnete I'l"edugu u to] otopini II l?redIiiete ODRZAVANJE DRVENOGA • Z:. a zatlm zatvorlte. Ulijte sadrlaj u Iimenu kuttiu pak!opcem.'ia!le 3 :Zlice soka od 1(IJ1UJla [10kllCSrVLJ.ogo pregiba ci.

u O('iSLili prsrenJe.110 . Uvijek ga • Naslage karnenca uklonite krporn narnocenom u narnocitl i u loncu s vodom.n ga pJI!!?.J.1:) . svaki prcdrnet ali lako ne tamne.1vrsine od posebnlh lLJ z . • vaze za cvijec'e perite uvijek nakon upotrebe da se ne talozc nuslage. 1. Porculan nemojie dugo namakau [er voda 1110Z" prodr. kallad pamu~nll tvrd01wmu koristllD ceildcli za zube. pogotovo ako ill nostte svakoga dana.la 1amenje postaje mutua. Kad ga ne koristite. Kako se ne bi srerlli kucanjern. Srebro nikada ne pcrite II perilici.ekoga Vl'cm. • l~alm bjste uld011ili vosilk s kristalnih wijeca PUSlite Ako zelim na brzin.i pokl'cJ.e.. u pazljivi i nemojte snazno lrljali jer karnen maze ispasti iz leiiSla.~aite kernli~ke deterdiente koji mogu ostetiti pOllrsinu. Najbolje cete [e o([stili ako (e nje~nci isftllats sre-brnein tkanlnom. vh!znom oeat. P'@ZLATA Ziatni tanjuriclma posluzena kisela hrana po put rajcica. u tome sredstvu nerna naftnih derivara.lI pecnlcu. ~e najl'. kuhinjskom perite uklonite -I < o tradieionalni postupci pomazu u p t.ost suvremena dlzajna rnofe se ~istiii ivlaznorn krporn.vmoi prornilenitl eblik. J11. Aluminij privlaci prljavstinu pa ce srebro opet biti sjajna. it meku krpu kako ih • Ukrase ad porculana jednako.: o "1J Pl. moiete unistiti pogresilih Sljedecl. STAKLO jedan od najboljih naclna cgcl:. Kad cistite srebrne predmete.ljeded J.jETLj Crne mrljc od tragova zumaniakn mozete izribau komadom limuca. niimH ne bi nerazrijeder. socle b. S. iJ1 • Za prunjc C~Ii'i~nikada apt iii c soli U Goo 1111 v ui dobro ispeute.e predmete mekom I erilicu iii pazljlvo operite 1I blago] sudoperu jer Ill. Slijedi jos nckoliko naputaka. Natopi. Dobra ga 0 brisite i ispollrajte meko m krporn.lja vstina.ijeU ispod glazure i o~telili ga. lTialv odstojl d~ ~e otp~lsli pI. uvijek treba prati rucuo. rnofe se lake (lIsterfti i u . popui pozlate.1 . Kri~talb. rnozere ill pornne p.tur.ije sl\lrdl1 .ok od polo vice Cistite ga me~o. [er se male cesuce prasine mogu lIvlIci 1I tde dosnlpl1. laki je rnetali moze se luko osteurt 1 izgrebati.V) 'U W ci!ite. isperire odmah nakon uporabe.)til. cia na krporn.iSULi u tOI loj vod i '<11uO Nakit nal11QcJte u vocl.i potpuno radije karnenje moze ispasti iz kalupa i upasu u odvod. de). kao u kupovnim sredsrvima za cisc'enje.a zalim g~ sicini. • Za ciiicenje vodom c<lsa 1I posur.u S nemojte korlstlti amonljak jer ce bitJ inutile. 1.ne i uldonite kamcn. ali U lirnuna i dodajte malo sode bikarbone za orneksivanje vode.te vatll II topJni ptlja'vsl'inLi.:.t·i. okrhnutlse i ostetlti. cia. ru&tG. Iako se izgrebe . eelk! "om .:a zube . ostavitc da.UJ \t:J. KRISTAL l<J!istaJ [e osjetljiviji nego sto se to cinl i lako se od se sljedec. . I erite zase bno.1 mje~ta .l. SREBRO Za Iijep.bLldlte OpranG krlstalne predh)ete treba oQmah posusiti i polira U do sJaja me~om krpom ka~o na njima ne 01 pstali trag:ov[ Pru. PoR.1eVn0ga noStlllja. .m krpdm. JT10gLl izblijedjeti.1ai'in tiSceL1ja srebra je vrlo jednostavan.1 srebrni sja] potrebno je temeljuo o 5.k0e1J. operitega vodl s malo sapuna. Vl Ako za CiScenjt: srebrnih predmeta S urezima koristite kupovna sredstva. Gas' operlte. '.nje. a POtOIll ih odrnah prebrislte 1"tII:!kuIII ih 1I Izbjeg13.1 l1l~ltit moze potll. Mozete g. Odrnah lb prebrisite .tanoJ0~1]. predmere od mctala.prldrzavajte 'istile savjetu.C'aekaUcQ. AJ 0 ill perete u perfllci.lljivanju vijeka lijeplh predrneta. Samo ih CISCENJE SREBRA NA PRIRODAN NACIN a koristiti za tiscenje nema zalijepijenih srebrnih predmeta na kojima dijelova.i i ~lpul'li(!i. srebro umotajre 11 stedstava.ikroYalr).Sl'ala. a moze 1potamniti zbog drugih metala.isLrlJajlem korn OSlatke iSlt'ljajte ·. svaki zasebno. materijala koristenjern IVE POVRSI NE PORCULAN I METAL Osjetljiv« keramicke predmete j porculan r. prljavstinu biste sprijecni tamnjenje.orne octu iJi slanoj osrale pruge. ellvajte ga na suhome mjesru.lJI. 2.gq. • Tesko dosrupna mjesta u nakitu ocistite . bojen rukorn te c n.. vodi (2 Narnocite iscijedite . lspolirajte. ako su sitni.ill 1I NAKIT Nakit i kamcn]e u vccini nakita morate redovito cistiti. • Ako je 08 porculanskun radije prebrislte krpom.e. • Nikada ne stavljajte kristal gubi sjaj.rebiisit& srebrnern tkanlnom.re. osratke naslaga ocistite mekom cetkicom za znbe.l1'U)jetl uslijed s~a. nego cerkom. listiei su vrlo osjetljlvl. Umacite predrnet u lagano pravrelu vadu i stavite kamad aluminijske falije i 2 zlicice sode. a nakon toga Ispruti i Ispolirati. Ako je jako prljav. Kako bi re ocuvall predmete k. cetkom • Vecinu nakua rnozere C. Predrnete od srebra uvijek perire rucno u blago] otopini vode i sapuna (bez deterdzenta). HDEF • Fini porculan perlte u roplo] vodi sa sapunom.nja srakla jest vrela sapunica i malo (leta. ('crkicoIll za zube.l po~on Antikna pokost je iznimno osjetljiva. nego nehotice 1I o tccl'Ije. Nal<on l.lllti • Nakit uvijek radi] posudi.. ne smijete ill snazno trljati jer j srebmt slo] tanak i tros i se.ilmrbQ.

NAMETNICI w '0 >V'1 U KUCANSTVU ne utjecu negativno na okol15.premJLe Ub0jitu LI mie~avlnu njLl. iskusajte rnozga. N • vole mid' citrusa p~ und svijecnjakom u vodl zapalite ulje vrecicc s kllncicirna II sobu.se zastitilt od rublje koje cesto koristirc. strlhnln i fosf9r. a pogubno sljedeca prirodna jeako to izlegll moljci. Licinke pHplr i stu vite Nakon toga vrecicu proueslre . Pomijesajte bolje. duhanom.itil. pa i kOl1'la)'(!e. jos sredsrvima protiv moljaca. Vreclce sravite lacliee medu temperaturi. HaSlupite 3 do \llja II ili grozdica olakl mervice 0mbijfLjLl kukce.ne z I. Kuhajte dok trake papira. Sve SIO varn je potrebno jest ~ cer. Insekticidi su otrovni i trebali bismo ih izbjegavati. Poznatoje da su djeca koja su izlozena insekticidima podloznija rlzlku obolijevanja od Hodgkinsove bolesti.se (viOl Suzh{janje !itf. Aim koristire provjetrena uporabu samo na dobro od prostora u kojemu zivitc . p~ i I I. 5vakoga danCi stavite sv. Postoje lskusanl prirodni nadni rjesavanja problema kucnlh nametnika ko]i nisu stetni za ljude i >w Ji111umLIli greiptrura j utje eukallptusa.ece 11106 izadi. Objesite ih na u.(.ite mack!J da U!i1i$tava miseve 1Ii terijera za .C: n. lilja. 1. ruzmarina i rnetvice. Pastoje i pfirodna sredstva: • Nabav.erlkt: lIlja.ze. a eukallptus. boraksom.o. privuci ce muhe za ljepljivl prernaz. c: < MOLJCI vrlo otrovnu tvur koja se dobtva ill Insekucid paradiklobenzen. neka isparava Objeslte nurtsne .iitakare • Karistite misalovke. prll11jel'iGe • l(omarci nisLI bn:i pa ill Illo.e munaioite • Za. koja odbijaju I obojene kornarce sadrle duga napadaje proguraju komaraca.6lijel11. melasa i uake siue lega papira Z<I umatanje. zn moljce.il] LI vodu nad svijecnjakom otpustit ce mitis. kllk. • Posadite ispred kuce metvicu. moze Izazvatt pSl:!nierloga. iz naftnih bubrega kuglice Stivite rnirisne vrecice S osusenorn Javandcrn medu odjecu i posteliinu kako biste odblll malice.rna cedrovine. nece ponovt1o banane visok.lllnticl. Il1ravi je ne vole I izoj gavajLI je .!. cuvajte namirnice u dobro zatvorenim posudama i cistite kuhinjske ormare. . Najprije (~db:ija vecinu odmaruju usisavacem IlB zldu Iii kojl ima STAKQRI MRAVII lOHARI MRAVI • Pospire njihov trag sodorn bikarbonom. -I Z h c: 7<:.i tkanine Kako sredsrva.Olllare Obknog. • Ako sumnjate stavlte II LJ je dobro zatvorite. biste zuiil. ulje poscban odjeljak :0<1 lQ'emiisk-astedstva aa uniStavanje narnetnlka sa'dtie arsen.\. Vl'b s.ulld. ami na inite sredsivo nametruka napunlti osusenirn rniesavinom prouv P hranlli lUI dulje vrijeme.[ (€:teri<inoga 3@ ml nekollko to 1-1 A Ilk . kad se voda zagri]e. Nakon rijetkim slucajevuna kukaca. .palite sv Ijece s mirisom lirnuna ili u VOO\! iznad svijecn)ak\l dodajte kapl et ri~n gil III Naclnile zamku od cokolade. povremeno plasucnu vreci .l 4 [\'<I. a zatim umocite 3. na dnu ~I:! ucl LI .u. zarnijeuite ih prirodnim u jednaku ornleru se 2. ali na ekoloskl prihvatljiv nadn.ezi mama~. 1.ipri. Mjesavlnu blizinu njihova doci. :J siavirc POl:OITl oromllesaite. Trake ostavile vani neka se suse pola sata. 1l10Ze . Pare iz tih kugllca nadrazuju pluca te nakon duljega tzlaganja mogu izazvau ()~tecenj<l Kuglice za moljce sadrz.stiti s ruirisima. Pomijeilajt omjeru sec't'tr p. • (lear U zrnima moljaca ne pronuene LI prezivjeti nagle papra ili komadlc. u motajte ill vrecicama.rahu . mjesta. ne ostavljajte mrvice i redovito praznite kante za smece.i uisnite zrak. ukapajte nekoliko kapi lavandina Lilja. z ». derivata i [etre.O se riJesitl muha. nadrazu] uce sredstvo koje moze povrsine. z Kukci i stetodne 5U posvuda i s njima se treba nositi. melasut vodu.j LI jednaku SQdu lllHSC[1. te komade rublja hla lnjak barein na 48 ih siavit 1I dieti1teu.vib Ilacina s: ". pastavlte l11isolavke 1'111 vise mj:estil I:J ~uil dana lIlrljaj~e I:j" u kozu bikarbonu iJj stavite LI ili boraks.n P0sroj.Kako biste smanjili kolicinu nametnika.av taka sto C ete vreclce OSllsenOI11lavandorn. neugodan mirls pa G:ere ga m0zda radije krani. lover ili ]jsce od metvice pokra] vrata l prozora . koje ce se uhvatitl •. 74.I svak ga clan. B U HE I G RINJ E nametnika.rodnL I tradicionalni ---1 0lpu~ta oirovno pare ni neugodne mtnse. MUHE Poswji. 'ulja IJ Ill11. 50lier. za zohal'e.ZOhari ali n. • ElelliCnllo • Nanesite nerazrljcdeno uz rub odjece.1 brigu 0 tome da budu POLPLIt10 cist:e. I adem0Vll . Nanesite na ko:iiu poput dvaput parfema lUI koje ste sati. ogranicite odvojena rnucninu njihovu i depresiju. 1'0 lit ne zgusna. Smiesu ohladlte. RJ • Pd. glavoboljc.!te lIsisati obi onim lIsisavHcem d.i u la llce iJi kutije s mirisnirn cia su se uegd]e je IHI SUllO:!.iIi . paprikorn uaga pa kofu I irn.HH i . • Spavajte prekriveni mrezom za kornarce. kukce.6'741) sUnc()kretl!)l'.. nekolrko neSkodlji.C! naftalin. 'il> IZRA81VANJE PAPIRA ZA MUHE postupak za obranu od rnuha .!\. Ll Kako biste . i ostecen]a djeca. VIIl:u narnoclte IJlill'lIZl'ijecielli rSUBuje jednorn iii ca t .ili. 1\10gLl KOMARCI KU1JOVIl::l sredsrva 6~tetiti plastlcne izlagalJja.

UklanjanJe voska str. zacina.a eesto se proizvode u ekolosklrn pakiranjlma.! 'Str. a l za dkolis. navodimo upute i savjete i zdrav za vas kako prati odiecu i tkaninu na prlrodan nadn. ~to se ne moz·e posti"fi oi na kojl drugi nauih. pijeska i Iimete. gibanje. po glaEalu nil pari. cuvanje boja str. takoder. kuplti u prcdavaonicarna i drogerijama. vietru: u§tediet na tete en~r8iiu kola se pOJro~1 rad za susitlce. 68 vode i kemijska reakciia.PRANJE RUBLJA Za pranje su potrebna cetiri jednostavna prava temperatura einitelja: vrijeme. Premda su sintetidd proizvedeni u drugoj polovini dvadesetoga deterdzenti industrijski stolleca i vrlo uCinkoviti u ciscenju odjete. rnozete i uvelike sl:nanJiti vas utjecaj na lokalnu i opcu ekologiju tako sto cete korlstitl energiju koja se ternelji na obnovljivim izvorima (vidi lzvore). 71 stednji energije. Proizvodi za ciscenje na biljnoj bazi dobivaju se lz prirodnih i obnovljivih izvora poput kokosa. 64 NJEZNIJI NACIN Osim koristenla sredstva za pranje na biljnoj bazl. Rasprostrile pOSlelllnu se su~i da prirQdl\d. neskodliiv i 1ola·su obitel]. secerne trske. . Nema stetnih nuspojava i ne oheciscuju okolis . krede. "blago kemijska" sredstva pobolisavaiu 5e svakoga desetlleca. 1'3 (')sim tosa. U ovom poglavlju rijee je 0 Rul'no pranie osjetljivin tkanlna str. lirnuna. Kornadke prirodnoga sapuna rnozete. smanjiti potrosnju elektricne energije tako sto cete za vasu perilicu koristiti topLu vodu iz vasega izvora te odabrati proizvode koji nisu ispitivani na zivotinjama. posteljina c\e mlrlsati Svjeiem u zraku.

pran]e dulje vrijerne namacite Zab ravit saveznici.rijf. nakon strojnoga pranja.1 Irladnome lalnnome i. stQ PQceti se :r~L0mek~iv. pridrzavajtc se sljedccih savjeta. 5 bi [eloga octa ucinak. IJ 1I naliepnleama • Nemojte lezau ua postel]! odj 'Ci kOj~1 nus!re V111li.ke i. povrenienu Drzlt.iva6 tkanina odrlavaju PRAVA TEMPERATURA • Perite acetilne razliCiLim ternperatu i akrilne P RJ!l (I savitljrvost toga. bolo evidi stn ~).Cltanje uputa-za vlakna u pretoplo] (ilJ. perite ill rucno. 1<.je rubl]a sadrze alerg ne. ie r:lavedeoo koje skupiti u kughce kako blste ill zasritll! LI • Dlakav tkanlne okrenlre dobra okrenuti • UII. pranje kad je perilica napola rublja trosl energija. h rparna I prerna vrsti tkanina . ~a I[ do 5 kapi etericnoga primjerice.\ine trefua pratl rl.nake na UpUGuju vase rublje ostalo u dobromu stanju i ko]a se pere strojno te je je naopaku. ako se peru i od svuetlogu rubl]a. .llajle ISldjafte bubn]» perlllce.£no 1za rl ~e!1je. Ian i vunu na rama. Leske kcrnikalije - p0primitl BoJr:r f. Nanesite na tkaninu cistern krpom te nakon jedne minute isperite. uijestu. cia vase rublje za postojane MEKANO I UGODNO . elektricitet. u perillcu. perite ga.1 jli leguele . • Ako Umjesto tkanine. Dodajte nekoliko kapl ete ri ~rioga 'l.jeolJe b j tl~a._o NAMAKANJE • jako RUBLJA mrlje (vidisu.11 ZA PRETPRAN]E ova] recept kako !JiSl' za Ili~l.wstina prije protnja.~ulia. rok 1I~lja. Kako bi vase rublje ugoduo pUIldjesajle bikarbene. ZII sinteriku tru]e dulje. puna. ga ku('i ZH Ako ga ('\. na najmanjo] preparllcenaj SAVJETI ZA STROJNO PRANJE RUBLJA . l<a~0 biste rublju produlJiIi rok oto] ini traienla ll!stedjeli energiju. jer se tako za malu kolldnu DOMACE SREDSTVO Nau(ile rr·lpl~lnjt. ulja lirnunu iii vode. prati vodorn. pol a sara priie pran]a. iskusajte kiselina vlakanfi i smanjuju "blago keinijske" poput pripremite [j) Q MAC lOME Kg I A C ZA R U BUE Pomijesajte [ednu salicu sode T AH. Kori~llo ie Z.e izl'ililede. stavite u staklenu posudu 2. 66-69).I oue kornade Z~ odjcce ~ kojih rkanine koie se Je potrebno fie smiju LJ same ocistit] mrl]e Qrije pranja ili mnogo vode i struje.l. u kao i perilici. Cuva)te pokltlpljenb -staklsnel i li.LI). koJe ie p~trebno kemi)sko clscenje.1I zube tplislila Illl vode).~rite [este Ii isprazn ijj dzepovct" se ne~i kernad odlece prali u @e~i1i~ii Tal4bder • Pletenina moze '(:! eeslog" pr:l.iskuhuvanjem. ~apun n~1 UV1ILlI11.je rublja u bubnju (pale je energicno. Napunite buban].N A $tatitkJ.I lavande. ORGANIZIRANJE Kako blste postigli najbolji PRANJA ill prirodne Hi rucnim -i pranjem. prij' rad itt: u prLja)lj" • Traperi '·e takacle. cedra I'li pelarglmile:).ce 11<111111 1' ull\>-d. umurra. • Osjetljive tkanine stavite jastucnicu ad okretanja l1illl1oClte U 600 pJ'llnja.LJSif. rnlerllo le uspjeha. mehanicko ternperaturl '(gk I bijel0 rLJblje pozuti a~0 se pere na 'l. . < • Pr1j~lve 1\lpcice cr. obavezno na naljepnid odriavanju te prije pranja rublje razvrstajte "blago kemllskih" po skupinarna.l. • Per-ite ruj(c ( I ice j).1zvode od prirodnih uljn ill Iecitina masnih lsiljnoga podrijetla. sthtetlka Illaze veda rvrdn. SUIT. slanorn vodom kako blste boje "fiksirali" i sprijeoli da izblijede. parnuk. "U k. postize se isti ucinak ka(lj kemijskim orneksivacima. . • Kako biste sprijec:ill blijedenje trapera.L~1!I1(0J temper-aturi.. perite rublje u razlicitim Sastojke poklopcem. prljavo rublje prl]e pranja vodi. tarnn • Uvijek perne odvojen NA L J E P"N I e'l .kup~(~1 ill I.lipripremili sredsivo Nt' SlUli goiovu moze se pripreruiu II kUC<lIIMVlI od prtrodnlh sW. Prije upotrebe dobra protresite. Prerna vlastitomu Iskustvu.Jl1 ill ~I:Lr()n I tk [(iOnl '1. u posudu 5 hladnorn. ali ga nemojte prepuniti .Qmckil.LI1J vode) .~0 bl BRIGA 0 RUBLJU • Nosire rnajicu iii tuniku kako bisl'e $m~lJ.klll! ill~16ice druglh Ik<\niO~I. prodtalte upute 0 Napunite svoj ormarid u perilici ne koristiti potrepstinarna sredstava za pranje i pokusaite Izbjegavajte jake deterdzente.0. ad j na koja] ternperaturi.koji se ZH pripreruljen ad octa (desno).mistite kupovni omeKsiv8C.l:0jnoga na I'ukave ko. 11llQP'lkm jel' cO! S(I'itl.l neglll sto LI m0ze~li • ProVi.Ilj a (lava nde.r okrenite na. bijeloga octa·i postojanih boja od tkanina koje pusta]u boiu. ultretan.lnjaka. a Z~lti. veda i vrijeine vasi su najbolji • Posebno PJ1je pranja obradite ocia i vode (600 mI u 5 lil:. Ulijte u staklenku pnmjerenim pranjcm cere posrici postupclma za svukt tip tkaniuc. Time POTREBNO 115ml Z . namo ire ga U 1I ce stavfte'tublje U perilicu'ili DstaU kmnadi odjece • Mllogi sinreticki mirisi ~lf/)cla sredstvi rna Jl..IC.ljili polrebu • !o~iLe pregacLI Gll. iii IZllogep.nja gorl1jih ~lujev(1 odjeCe.Jlce amonijaka IE: 1. ClsLitt:l VLtU.sinteticke 4 zlice sode bikarbone Z 'ilice tekucega sapuna i dobra prbmijesajte. dodaite zlicu omekslvac ulju - Pm'ljerite pastojanost I~ijeluga octa. odjeljuk uilrisulo.a. ill omeksivnc v pranle vcdt se (vidi Izvore).ijekom not'i sl~nol Vt)(li (zlic~1 soli Sl. • Osjetljive tkaninc nemojre prati 1I ptedug:o. kokosova sfurtl.na vrhu ostavite toliko prostora da rnozete slobodno uvud ruku. prije ne!$. da l1. K01lkl:l god pranje bllo blago.Ivale 11.llju je lleogranLcen. bo]e. Prlje pranja rublje [arkih bola namoilte . Prlrodna skupljaju ill.lilivla.e uporabu.UliistHi SE!.({aka bi ·re izbjegli posteljine.E t:J P V TE .opako kakc> bi ·e pdj. fzgubitielostiEnpst guzvati.1 rublj zivitc nu podrueju U gelj .CINJENICE 0 RUBLJU Prj]e nego 5tO operate novi komad odjece.L I ku hate.

• Za osusene podrijetla apunici mrl]e organskoga malo ili.l> < Cue II toploj .. dzerseja i samra bit de unisteni. hipoklorir. METILNI DENATURIRANI ALKOHOL Dobivaju sc (lei naftnih derivata. Glicerin. otopinu s. muenc yam je iii ako izazlva glavobolju. 11(. rnofe se koristiti za ciseenje kistova koji se koriste za nanosenie uljnih boja. • Mrlje od cokolade lake ukloniu u mlako] posudi lsperire. sluno] vodi dol. Nll<ada ne mljesajte i<emijska QOMACE SREDSTVO 00 BORAI(SA IJtJbJ"o uklanja rnrl]e organskoga lDgdrijetla. • Bjelaneevlne u krvi rastvaraju mozete vidi cI lie). dobra prl'lrnijesa krpam. prir. Nekada kori '[iii klobucari 'U .Osim toga. POTREBNO ir .u.<C. otpusraju PiU'C. ucinkovito je sredstvo za ciSeenjekoje se moze nabaviti u veeini Ijekarna.to moze "skuhati" rurlju j ona ce se prihvauti). pri dodiru lzazivaju ostecen]a Ociju i koze I dobivaju se iz neobnovljivih tesko rijeSiti ill se. Uz brzo djelovanje. ostallm. boraksom vidi doli ). Mincralna voda je izvrsno sarno tapkajre .aftni je derivar i treba ga izbjegavatl. 60cu za'f'epite I protresite da se 5ve Vade i dodajte 3.na namakanje u '1~U1oi odi. Osim sto ima ucinkovito djelovanje na tkanine. Iijepi odjevni Nadrazuje UKLANJANJE lzlJjc. ill otopini boraksa KUPOVNA ZA SREDSTVA MRLJA rnedu za KLORNI prlrodna IZ8JELJIVAC vlakna . nusproizvod u proizvodnji sapuna. poznat i kao drvenl alkohol rnetllni alkoh )1. Kad korlstite kemikalije. Korls!i se za uklanjanje raznih mrlja. Nernoite korlstiri toplu vodu (to ce "Jiksh"l!ti" mrl]u).drva.ka "ludi ld0bucal~" o0raks. Osim toga.kLlOne upijajucim kuhlnjskirn rn cO '" l/l nemojte snazno trljat! .m. zaslgurno mrlju. oei i disni susrav. iii narnocite arnouijal a rastopljenoga u hladno] voeli. svi. 25 g boraksa 600 ml hladne vade i'isccnje poput (vidi st. Uvijek prodtaite upute. (Cisti alkohol) PROIZVODI mogu ostaviti tragove KOJE TREBA IZBJEGAVATI SIGURNOST Sva sredstva PR1JE SVEGA za ciscenje izvora.le. I spojeve na bazi Natrijev ni sastojak za perkloroetilcna trikloroetilen. Svakako ih izbjegavajte. • Mrl]e od jaja na odjeci . nuslte zastltne rukavlce I glicerinom.lnlolI:ite mrlju lJ mlakoj vodi p kupitc ostatak re. Natrijev karbonat jedan [e od najstarijih proizvoda koji se koristi za ciscenje. 73).Jcemijske rnrlja ko]e uklanjamo otopine i tada je po rubovirna rnasne nu:lje). je rnrlja jos svjeza. sljedc::cc: • Odmah ubrllsom.l otopma u prirodi ce uspjesno uklonitl jest veda. Uuu'ljanu tkaninu ostavite pola sara namocenu u Neku od uh sredstuva. druglh slnteu 'kih vlakana. cuvajte i k0!'islile kad yam zatreba. I Og()[()VD za rnrlje od UKLANJANJE MRLJA ORGANSKOGA PODRIJETLA Za uklanjanje rnrlja oel krvi i jaja (nikako maslaca. Nanesite otoplnu na mrlju cistam . ucinite crnuga vina (vidi takoder SIr. METANOL Vrsta alkohola. • :N. soda blkartrona terpentitl -I . 5 glicerinom. 8slaVit'"eda se os~ll . Sad. jake Irna [ak i slatkast rniris i njiLTIC se mogu ukloniti neke rnrlje. I ad se d godi neka nezgoda. boja i obllkovan]e. A C ET 0 N Osnovni je sasrojak u cdstranjivaclma laka za nokte. v P~ijenego sto obradite tkaninu. 67). IZOPROPILNI t1 srcdsrvima nadrazuje za skidanie. izbjeljivaca (vidi dol]e). mrlje) Za povremenu etanol boreks arngnijaJ( upotreb. koji se brzo rastvara u okollsul nema poznatih nuspolava. sllcdece. bo]a.r. pokusajte SIJed CC ("V<11'i juka S1I kemljska sredsrva zn uklanjanje mrlju.cat Wjeii limun sol (oatrijev Ida rid) '" o o z ~ l/l Postojl nekoliko "blago kemijskih" sredstava za uklanjanje mrlja koje moiete koristiti u nuidi. I sredstva jer otpustaiu otrovne pare.ljivac [e koji ()~tecuje predrncu od vune.. i uklanjanje neclstoce kucnih ljubimaca. C)lapalo. zlvale su sljepLllou i bjesnllo a odatle iz. Pt-<It-<UUI~A ~KtU~IVA UKLANJANJ E MRLJA LA UKLANJANJE MRLJA VODOM NajjaC. a ni nisu prihvatlllvi. vee namocite LI mlako] vodl I prile pranja annesire otoplnu sa supunom iii solju.15 iii ga ALI<OHOL za ra tvaranje t. ali SredSLYO je talco jako da rastapa celulozna Nadnrluje vlakna i uklanja bOJLI 00. Terpentin je blaga. ostruzite ostatke jala tupirn f.Katkad se nalazi i oci i kozu. 2.obris. ·spada II samo u mallm kolicinarna. OSDO kozu. Proizvodi se iz obnovljivih izvora iz suma. 11 zaum tkaninama dobra reagiraju drZite izvan dohvata djece.i se u soli pa stoga tkun inu na namocire u hladno].lte. :glicetifl' terafln (za masne.zeotoplne na bazi etanola (isti alkohol je u vinu i pivu). fII Nikada SASTOJCI ZA l/KLANJANJE MRLJA natrijev karbonat bijeli o. Priprernite. sadrze otopine kernijsko !laota[e. • CiSliLe rnrlju iznutra prema van. derivat i~. naftnih derivata. moze biti i u neklrn sredstvirna uklanjanje mrl]a.da ne osterit« vlaknu.odnaotopina za mrlje od ulla..lJ·iborom. Par metanola iz. Prestanite koristiti proizvod aka yam se zbog njega vrti u glavi. i grlo. nisu iz oddlvilJ ekolosk] izvora. prlrodni je omekSivacvode i uklanja prljavstlnu i masnocu.

ll.:lliterdierttoloL .ku jt! od glacanja J1eZl1~t(a.I hladho] vodi. Riietko cete moran ill bilo koje drugo kupovno rn vodorn. 1I &j(om. tkanlnu drzati nad I ncem P0StaJl toJiko ispiranje. a zarini op rite.ga Ubl'\IS.et. TRAGOVI OD GLACALA od LI 'lJ:agQve oct glacala ullonile na najjednostavniji sUllcevrnl zrakamu. 52 . LI ('aja Ili kave. ~a lirnuml. ad limuna kemijskom" ili b. [sped[e VQ(Ii. Mrlj e ed bola na bazi vode name€'ite l. m~rgaril1a" ll'llijoneze.1(1 se zvak.1)1lj'l ru zern.. • Ml'l. caJ i crno vino najgore SLI mrljc..i mrlje na bijeloj sportsko] odjeci.jski" pra§ak. maslloce LIlja za lkaninl.!ell Ijepljive rvari popur ljepi. 0SLllV. koja lie cesto zaprlja travoru.imlula..ljLe Ivrci()tn cetkom.u:no('jte u "blago • Mrlje od villa na oeljel'i uklcnlt cere taka da pc njima prosi ere S ispcruc I11lakoIJ'1 vodom.(t'h~. kava.~.b) ·jjiv~I(.te uklonltl mrlje na ba. Mrl]e ad • Na mrl]e od ul]a. a zarim isp rite 1'1 In MRLJE 00 BOJE U KUCANSTVU VeciJw Iiepljivih upotrijebiti mrlja .uajprije ill sl1sLruZiLe ~L(J vrse soka uti 1IIr.asuncu jer ce a :aILim i~('elk:. :1 za+irn bpi )peril' UO'BICAJENE MRLJE ru2a i pceuiio (lei kozrnctik« 1)1. jednuga kuhinjske zatirn cia izblijecli.r.I)1rljeod hrde 20 do 30 mlnutu nalll. a V[J moci (ell:' ie uklouiti..161 gWll<l zamrzne. '. II StT jna pt~lllje u "Icrcrclzenl dodajiE! 2 zlicc . Zatim je stroJno operlte "blag0 kemijskim" .1'0"rijedi j Z<I Jl1"L01:ij~11nd stoP0st0LoQ. oda dok gUIll.l ne • Sastruzite sjajilo za ipele. pri tome pazite U. Pusrlte d~\ na tkanin! prlrodno ':e lzbltiedierl. od inrlje od cokolade uiozere. • Hije.. pune iLict soli.(' i. odjer'e 1I operue • ZyakaC'll gurnu rnozeie skinuti kojemu vrije perllicu). m~~ett! 'ski nuu.bjc.Katkadotepinorn od l> C:I1 .ljiv~ell.1 2aLiJlJ lO ui] ·SlO poprskajte znoja namocue vodi te dodajte meka tb ju Drugi 1I 1 do 2 2lio: hijt::ll1ga ocia ill sok od UIIlUJ1<l iii. Illr.kaninlJ Iznesite IljI SUI'l~e. Uklonlt (e celk.smvlle otl. suku sode bikarIJun.e?110 istrljai.itc ulje b se upije. Sok ad limuna l1<1heSiten. • KlIcl po sligu prolijete od limuna S j (vidi Izvore). i~bHjecijeli. • K:. a zatim ni.gltlcale odje lip~tllti Lkllnir1l1. najprije naJl1~zite pa-[ JJ] (')~t tit!: lkaninll. mu:!. bojj mogu se ukloniti prirodnim vrufegg:9da moze. (7).l(.'lISi a.e ill uklonlti bez kernljsklh srcdstuva. u na kojoj SLt iragovi 1. jednako rnrljama od kave.1 vino.. Ll I kojJ ce tekucinu Lli irl. kao i ohicno. i Jll1'lje od Ie tumne cmo ukloniti • .0 I'll o -I til. . ITI07. takl\1 II toplo) I')ekolil I) sali ili Lijelmm nodi. Elericno ulje ro Mrlje uvijek obradujts dok le boja jos svjeza.ai"il('. • Tvrd()kufne etarll. mrlja astQjcima i Izbjeljuju kemijski sredstvu za skidanje irn ll.tko biBI. (7).je d ruZa ukkmite ~ukaliplu 'uviJi) uljeJ\'l.h Ostavite da upi]e tkaninu. a z:llilJ1 je J1amocite Za voeli i cloclajte "1 lago ke::mi. Bobicasto voce. Dobro Postupak i osusite 11<.I1<U1'1<I21.h milja A. 1I oropin.(. . a 1I nakon toga natopne "blago kernijskom' iii samo poprskajte tkaninu t vodorn.1ll(·)cI ce pumulm. • Suhe mrl]e od crnoga pokusajre puSlllpkolll THkv iuozete ukloniti gllcerlnsxom koji se koristi zu (vidi str.ljajte. taka sto cele S\7e dok rnrlja ne nestane. • Odje ~vaLmttt! "IUlIle . I)rugl llHCln je ~I:I kelllijski" lI~e[l'ijebite "blago 17.dcl1'lI od lllaSIl0CC1rakQ II pr'lhu. deterdzenta kad ukljuciti lununa i. Namocite tkaninu u (J 10 Aim na mrlju od votnoga soka iscijedite sok od svjezega llmuna. nll~in-. okom od l.i uugova izbjdjivac mrlja.otele ukloniLi mrl] slrani u). • U mrljc od I .a spalleno mje. sto Najpllje spaljen.LI. ruozete ne pro~u hati 1I mogu se uklofliti terpentinom premda to prirodno otapalo nece djelovati kad se bola Qsu~i. Otl.I.zi 41janih boja koje5 u se te k osusile. dll me ukl0Jutimrlje ulja.euklonlli gllcerlnom. llag bikal'baJle. • Prije nego sro operete tkaninu. a tkaninu natrijeva zatim operite. primjcrice ~Qk(lJJ1 ad. Uljne boje jcdnako k:. katrana i trave kapnite nekoliko eukuliptusova utrljajte II mrl]e.djl:pnid.slo i t.te spuzvem oamotsnom u terpentln. Zarirn mrlje od oS \l1. . • MIlje cxl uuve prije prania natopiie u glicerlnu.U K LA N JAN J I:. • 13iiele I'll ulja.jeloga acta ili je i<.o i iD o Z od (rave (vidi prerhodnu pctcc i u brusc toploj vodi. ~I • lal11<lscenll Tbninu soelt: bikal'bone toploj vieli 'i. rako sto ot pini natrijeva karbonata g 11a 5 litara vode).a ponovite.i I£~ld .l'il)J.. mashlCa. U prasak za prauie dodajie karbonata.KLANJANJE MRLJA 00 MASNOCE Slijeue kuhanje savjcLi. :> !'oJ "< l> A ~ z l> Z r izbjeljivacu rnineralnom vina • Za mrlje od cajn na stolnjacirna mozete koristiti sredstvo za Ciscenje od boraksa postupite s (vidi str. postup.i tlio nUll10cite svjeze cete ill obllno poprskali terafinoll1 O~tavite nekll djeluje I1lll~l" i~cjjectenmnu soku od lirnuna. kalm i strojnoga ('istilH alkoholom.ite se lIobicajeni. voska. P kupire sratak rckucine.l prem1L LLJTullllna nH n:. ljedecim savjetirua no al 0 brzo djelujete. a ZatiOl OSlavj(e cia s (Joclatno ().lje mnopite u nernl'ij!'!. [(. Z tliee If Mrlju namocue svjezim sokorn odsro]i deset minuta da vino pro2me vlakna u sagu.1 lI11Cll ~ zatim naneslte oik'enje sreds: za • Uklouite osuuke CO~laje 11a tkanlnarna prepunite tele je j08 [edanpur 11<1 cikle.a i hladnlak na nisku temperaturu.jeclI ()pllril~ l1o. P0.~ode na vi~()koj lemp 'raLul'i. IVIK LJ A U 1:1 U J I uputit <'CIllO vas kako ukloniti rnrl]c 1I bojiod hrune i pica.(.llu. • .1tr<1l1<1 utrljajre mast. a zatim po rnrlji prolijte bljclo vino: ono 'e [e zaslthi. LrveDoga kupusa rnrl je ad voca. prije pranja n. a zatlm iSI erne.1:0111 sunca.

11l! cistornu w'n!kll .rucno s prlrcdnlru sapuna gucn st osjetljivih tkanina na bazi kokosova alergijskih reakciia. koncentriranl.u tkanlhu umotajfe u ru~nlk i iz nje Isc1jeoite sv. navedeno riskirati tekucini d a rkaninu kornadicima za pran]e ulja (vidi treba i prati je u pertllct. 11 na vlaknima. irna Ii u vasemu koristlto prtrodna Sri str. U odnosu na njih. Ako zivite na poilfwYju gdje je yoder tvr<ila. • Klor rnoze biti ~LI. SU$ite l. u <. rethodno namoclte II vcdl 1I blugornu rasrvom kcrnndlca sapuna da se prljavstlna otpusti.l. urnjesto izbjeljivaca od J67) • Kako bist izb] 'Ij Ii rublje..l1e islo u.1 ci~cenie mdj. ad tekuclh • Provjerite proizvoda koji • "Bioloskj' prolzvodimu organskoga i citrara.jajl. provjerite njegov sadrza]. izrndeni su blorazgradtv te da nlje Ispluvan na zi. Od konvencionalnlh prolzvoda koristite prasak. ostecuju riblji. sastojak boraksa. K.c1obivaju razgradivi. Prije nego sto kupite neki proizvod. Boron.iranju cJodajre rn~tlo oera kako I j rlwnina blla :. . takoder povecavaju j 111 Operfte je.I~A Pt<IKUUI~II~Al_.g natrijeva karhcnata (sode).illa b. Evo sto trebate uciniti: Ako zivite na podrucju gdje je voda rvrdacna nekim dijelovima 'vase perilice talozit ce se kalcij. sto ih ani iZllimllo Iskoristivima vidi Izyore).adkernijski deterdzentl (na naljepnicama su navedeni kao "plenusavl deterdfenti"). izazivaju reak lje na k Zi i rana. a smanjit koruercilalnih se iz naftnih derivata. na edene sastojke prasci za pran]e . • Optickl tako cia vase rublje bude" bjelje od bje1jeg8". i onecis OpDS<1n izna I 60 SLelna je » vidi stupnjeva Celzijevih. SU Novi "zcieni" proizv'Od za pranje zamijeniti cleterdiente d.iru t1l1blje II !alma te ukhu. Korlstltc sode hlkarbone kako biste sprijecil: stvaran]e naslaga kalci]a. energi]e. kupovni deterdzentl temelje se na naftnim derivatima i sadrfe fosfate.ivu kOZll.L dodajte sadrze trl do cetiri putu vise deterdzentn nu ba.j(ljna. i. koji :rktivira rn lekule V( d . derr-rdzeru. ~IVHr~ u za • Kako bi. koji se proizvodnjl deterdzeuata. a usto i ogranlcavalu dotok kemikalija u rijeke i jezera. alergijsk se iz naftnih derivata i nisu lako Osirn toga. nemojre ill II "blago kemijskoj" Izvore).votinjaoia..1 deterdzentu JllJ'lja sredstva kako biste se uvjerill cia je proizvod biljnoga pcdrijetla i iz mlneralnih lzvora.e 1'r ci. pomijesaJte li0 g kom-adii!a sapuna sa 2li. i osobito polovinu preporucene nakupljanja kollcine: vasa odjeca cere I ostatka ('ista.::. • Slede vodu. pripremi] pxa~ak fa i!Jranje rublja koji ne sadrfi ale:rgei1e. spoj o z vrlo otrovna. koristitc IZBJELJIVACI koji se prj tome stvara otpusta sodu i vodu s kisikom te je posvc prirodan (vidi lzvore. palnuna i replcina ulju uajbolje ~11 za pranje rublja (vidl lzvore). kuhati xintetiku. S. 'I'ime -cete. • Ako perete sviJu. popur zeoliia kokosova. sredstvo za (Nikada nemojte z It1(}J~1. l(aJ(O biste. ako mozete. uktivni jedino na niskun ternperaturama potrosn]u te tako smanjuju RUCNO PRANJE Ako [e na ualjepnlci prati mCUQ. dodalte j05 malo sode blkarbone. i svjezeg« Iimuna: Limun je ucinkovito izbjeljivan]e. Enziml enzirna i za uklanjanje 66-69). enzirni i 11:. lsplrite lL mlako] vocll.ijiste oZa I'ra'!ie su ekolosko sredslvo s-am'o po. .I mogu utjecati na druge organske mol kule. 1 • Izl jdjivaCi u prahu ko]i saclri boraks aktivni $U Prednosti pranja rublja na prirodni nadn su brojne. Provjeruc usp iravaju zacjeljlvan] LOPTICE !)lOZe ZA PRANJE • Loptice ne izaziv'lju a]ergijske reakcije i pogoJne osjetlj. zivotinjski i biljni svijet. odjeljak za 1 do . :. • Izbjeljivac od perkarbonara najruanje je steran za okolis od svih kemijsklh izbje] [ivaca. Loptke jer. "Blago kemijski" iii dornad deterdzenti i tekuCine manje osteculu vlakna na tkanlnama. Ipak.lIT! leklll. kernika'ija.1'.eterdiente.mo€u vode. otjecu kroz odvod. To ce smanjiti njezinu ODABIR PROIZVODA "Blago kcmljski" rjesenje prolzvodi na bazt sapunu od • U perilicu.<ldJ1jUvbdll pri isp. 66). kolicinu smanjiti do 30 posto. zaclt.2 zllce • Koristite prasak ili tckuelne koji sadrze ekolosku sredstva Z. nisu lako biorazgradivl Dodajle sodu bikarbonu kako biste smanjili potrebnu kolidnu delerdl'ellta (vkll opasni vod. Blali su za kofu i izazivaju manje alergijske reakcije.ldrii uje izvore vodc. £1. Provjerite je Ii sadrze enzlrnc koji se dodaju podrijerla.kall. enzime i bjelHa koja SU SIe lstva. priIodna . clrugo ispil'anje nij llllZnO.i za pice. Z~ U pral1l1 j te)n!ce ispiranje dodajte zlicLi sodie Dleluje tako stO ionizirani kislk.) KORISTENJE ucinkovitostt i skratiti LI PERILICE rok trajanja.ila doda1ll0 savitlji:va i meka. jer je bolji. izbjeljivaci.(ju ~'Qdu 151karb0n .PKAI~JI:.u suvisnu vodu. Nakon Ispilanla. OprullU osjetljiv.:i naftnih bit ce jednako mogucnost sapuua derivata.. kuhaire ga 10 minura na lagano] vatri u vodl s malo praska . takoder.0 DOMACI PIlA-N JE PIIASAK ZA Proi+:vocie od klora ne smijete Q mije:§<lrjs amonijakorn ill sa sredsrviJ1]~1 cisdenje ua bazi za l~iSelina (ru spada i Gear).rSinl.a rlwnoj pov. • Tkanlnu . sve dok tkanlna viSe ne bUlcle skllska n<l'clocill'.II~ ill KEMIJSKI Kucl god je LO I PRIRODNI moguce. EDTA I 'TA.i na l0plomu mje tu.1 ljudske. • Mogu se ponovno k ri~titi do 750 pUW.i "hlago kemijska' klOJ'<I111indjcluje na pluca. potrebnu praska za pranje orueksavanje koriste dobivaju SLI LI vode.

~linlli prasiuu. • Nikada iZl'avoajte • Plalue ako nego Ill()gu 1I radije susile na zraku. Rublje Kako biste osvjezIU odiecu ko.I.eta. prijedite vlaznorn krporn preko zice da uklonite svu ptljavstinu pranja.iL. tkanlnu tno. a potrebu .f. kako biste sptije. nego zu man]e komade To se po reblce oduosi na vunene odjece. upijajucemrucniku. I spremire ih Il'l se QSletiLi 1I susilici 6:1k .\J1lt. namjestite na vlsoku temperaturlt i P.ci.aue Glacanje paLnuCnl1l slozit mjesto. kuko [e I'll. plalue na sviezemu zraku. all pripazite plahte istim redorn. Rok!op~~ .[ili uputa.lI]je prostora Z~I su en]e.g!a(. II . (·tli se ispllul. lspunleuolparcn» objesite kako bi so za$Lilili ceLkolll kako histc uklonili lIniSlile nepri rnjerenim Kad rasprosrirete rublje vuni."11 prowl'.SUSENJE I GLACANJE Ako imate vrt. staviic topliuu. Gltt(~ljte vunene predmete s unurarnje strane Ita imate sipJeticke plahre [er se Ill' gu osiellU. radije rublje suslte na svjezemu zraku. SUSENJE NA ZRAI(U • Odaberite Sus nja. • Ne glac::'<IJLe preko pLl . Na ta] nacin vase ce se rublje brzo i ucinkovlto OSUS. 5[1'iL(:.drzite g<1 Iznad naborc. gl~lbite unntam]e • Z~I Buduci da su kornadi posteljiue i prekrivaca.. lako ce oSe br:lt' izgube boju zbog cestaga i lanenih plahta je l:ahLjevno.glacanj . proizvodacl prcporucu]« kcmijsko (isl'cnjo:: ako .iL. UPUTE ZA GLACANJE SUSENJ E U PROSTORIJ I pI ces • Vunene povrsini. sus-ilici. mrlje oaistite pastnrrr od sode bikarbone vjetrovir clan j r vjetar ubrzava ima izbjeljujuc! ucinak. \1 tlaske POSTELJINA plahta. cinje. tkaljini.us. vrtoglavicu glavobol]e. odjccu na zrak kad je cia je osvjezite. ZO) II Nernoj. cistl stolnjak dobro ria nlskim icmpcrarurarnn. Time da plahte te .i sjaj na tkanini. tako . 36-41).gla(.scenje. zahtijevaju dul]e vrijeruc.sto i slozene na dna.l uzetu nemoire rasprosurati I unjene tkanine.~tedje[l struju.ikc) If(ls. nego da trosite energiju suseniem LJ IZBJEGAVANJE CISCENJA kcrnijskome (PEHe)_ Ciscenju koristl KEMUSKOGA se kemijska otopina perkloroetilen i njeztne pare mugu biti kuncerogene a poznato je cia izaziva U1 C VIc m Z m susiUci. ilea n!1 susilu. • SWVilC susllo s preckauui bojlera.c uzimati zdravo gorovo ono !:ito pi~e 1.tlteda ispusta pal'u aka pet min uta" Na~Dn upotrebe gl~calo n. Llslijed Lorline • J emojte kupovat: plaluc kojc SAVjET i<oristite parnucne i lanene (vidi 'c oznakc na ircba ndnijeri nu kcrullsko ('iscenje puccta sc mogu isropni. iii u prostoriji gdjc jc 011'010. povrsini u kupaonicu popur vreca za spavan]e. za . pari je n~(Jbolje . nabore dok glacate..~it. 67-69).bjegl.. Vunene ne gJac~. Ravr osuSlli.kaniuu nacinorn odjecu mekon: prlja .C so.ile en rgijl1.lSiLe ill na r:Jvnoj SllSi.neJ<. • Prirodne pamucnc iii lanene plahte mozete su. • Celbjle povrsinsku naIJepni. Kad se glaGi'lla ohladl.1 da ostanu na adject ill na preckama pl'ucil:t. veste susile na rucnicuua spJ1ijeeili stetu koja moze nastati zbog neispravne glacala. strane i koristue vlaznu krpu.lO:: POI rskati vodom.jte st:o pise • tspod prekrivu naljepnici. j 'r ce materijal kojirn su punjeue pasli IlCI • Glaado uvijek namjesrlte I mperaluru dno. PRIRODNO SUSENJE l koristite C:iste kvacicc. CeslO je pazljivo rucno pranje osjetljivoga parnuka.h kako nc hisrc IIllisrili 1). ~ odstralljivanje !<. (stari.nice.jl.amenca' gtaealu 113 paru malo bijeloga u octa pOl11ljesajte 5 vodom koju korlstite za glac.ti.18 odnijeti 11<"1: Jcemijsko . a • Kako biste produljlll na ravnoj pokra] uporabe rok trajanja odjcce i KAKO O(I~TITi GlACALCl Gvicli stn )2). pridrzavajte se sljedecih na ispravnu rkaninu. OtopillU uliite u olVor gla:cal~. te nadrazu]e nos i grlo. Mnoge rnrlje mogll se ukloniti pranjem . preko uviju p02ute zbog nekoristenja koristenja I pranja.i11a radijatorirna. svile i vune te sintetike sasvirn • Izncsit sun 'ano rasprostrite ravnorujemo i pazne na nabore j savove kako bi odjeca zadrzata oblik.aim nernute glacaJo!H1 paru.ohladl'l iz nfega pf0l1jte leKu'Elnl. mugu o$let.. za to je potreboo i znatuo priroduu vlaknn upijaju 1ll110g0 vode.i neke organe.Og'l. pustue paru .a se clstl sarno kemljskl. • Kako biste iz.! . zelimo ukazati na to kako sto manjim kemllsklm ciscenjem rnozete ustedietl novae i tuvati okolis te yam dajemo savjete za lakse glacanje bez kernijskogadscenja. Ako odjecu ipak odnesere kernijsko cii'iCenjc.i. sLriLe plahlu • Kad I laht ~ult 1> QSlIS(:'. bistc rnorali za glacanjem smaniit cere nn najrnun]e. L.i cete 5vjeze oprane uvijek stavljati cete sprijeciti pari iii preko vlazue krp 1l10ze posluziti). ie II kupaonlci • Cis[ile ItIrije n« odje(i (vidi sir.raol:e je nekoliko dana "ani na uspjesno (vidi srr. tkanine Osirn "l'huJu gkll~alil. z.~Rase . pokrivaca vi~e :1PREKRIVAC popur dvostrukih vcci i teli.0$1':'11' • Ako lmarc miesta.lIo. elja prekrlvace it alLIBtlJlJj~ke Folije knko bl rctlektirala cete u. IDlICninI1. slo] Time S 11:1 SUllCC N. Sl. NavodeCi sliedete Prcma istrazivanjirna. !. • huprovizlrajte okrenuilh su~iIo izrnedu dvaju naslonima SLO]<lCll. Glacajte oko njih pare j sljedt'clI stranicu).

Neka pcnovno vasega nacina razmlsllania koristenje i recikliranje postane dljelorn i vasega zivota. Aluminij i cellk redkliraju a organskl otpad stvara bogate hranjive tvari ako ga odloiite kornpost u vrtu. vrtni se u nove limenke. Povecava svjesnost pralzvoriirno i siri nasu svijest 0 kolektivnoj Stare staklene kao potrosaca. ponovno uobicajene. kao narnlestai. 81 Recikliranje se u osnovl svodl na ponovno bacanja .OTPADA radnjereduciranie. a plastika od stakla. centara smjestenl SU sprernnid za recikliranje stakla j metala. Mnogl ~UChi wed meU m~.82 postoje sredista za recikliranje materijale koje ce tarno obraditi kod kuce. svoje navike.guse Feeiklir.79 .ne otpadne Ii u vasern u gradu odlagalista za recikliranle. umjesto u pogledu kolicine otpada koii odgovornosti nas sarnih novih Ponovno koriStenje kuiija str.[teboo jest mal.t. cak i u odjecu. Aka nemate prostora pwnesite sa soborn kad jednom vellklh trgovacklh adlazite u kupnju. . Aka promijenimo ce nam Tajna je u tome da elaksate sebi i organizirate u svome domu take da yam taj postupak sredstva za rutinorn. Sve stc V81l1 je po. all vise od dvije trecine materijala srnece moze se reclklirati. trl kllucne . otpada cestu. svoiotpad u tlednu gdje mozete donijeti . boce mogu ponovno u proizvodnlu boca i ostalih predmeta novinski paplr. postane P'REDNOSTI RECIKLlRANJA koristen]e stvari. recikliranje R CIKLIRANJE ko]l se baca u str .neka mjesta su tlk uz za recikliranje u veCini papira. MJESTA ZA RECIKLI RANJE Raspitajte se postoje neklrn krajevima raz.ijsRih sposobnostl i praKWfli~ fl1re~tq za Jil.oor~aniza.lti.. papir se reciklira u pisaei pribor i se moze istopiti j oblikovati u kuti]e. U Skuplianie organskoga str.postat koristenje i recikliranje Mazda niste znali.dia-ganje stvar1.

ici l1i odjednom svell 11<1 Se K O'R"I s TIT E v. IZBJ ff[~ A. Njemackaj. novine. tako vazno. negtJ jl!:~lnokrarni plastlcnl pribor. takoder.!se puta piasticne vre~. j'. u vetlm l(Oll~irJama'l . nego novi. • naclije za jelo koristite metalni gribor i kerauucke taruure. Norveskoj. • Kupite w. <1ko pise sarno ltoje SC l11014u POl1(1VllO koristitl Ako razmlsllte 0 koUcini smeca koju proizvedemo (ete zasto [e recildiranje kucanstvima tljekern godlne. krpe cd frotlra pounutne .lzmdi pokucstva. RI~tene V. roalernl papir. nije Premda odradsnldlo bioloski razgradlv. oneCigcnje vodu otrovima. Neke vrste tra]u goclin:Jllla.:Jlle obutt.asticnima. kupujte robu koja [e uajmanje upaktrana.\>tike ko]a je cesto 1J1l10l~IIW nekollke 1I xlojeva ksko bi blla prtmamljivija kupcu. umjesto tOga.i.i.lga .:)ristite JDI1isti. torb.llatnene rupi)ice e~ergiJ~ IIi !:iater. urnjesro du ill buclte. I II I I I • l<ibjegaVajle prolzvode koji su uruoranl 1I plastiku iIi su na podlosku reciklira.imo. • ' Promfjenite potplar 11" clpehll:na kako bisle ill dulje noslli. :1 cipele i Cli!:l'11ekoje ne zo. u Sjedinjenim Driavarna recildira se srnaca . staklene boce i staklenke.e Z<J $me~e ubruss . papirnatirn vredcama koje se mogu recikllrati. pcdovi. • Z-amijenjte obicne zawlje 5leci.. karronskc kutije. punlcnim prekrivacuna i ocljevni od sintericke vune vee desetljedrna provode ucinkovite Americkim programe za izradeni.troskove prijevoza vode u bo~una.tbUod p[astlke i izbijeljenoga papira.ni rnaterijal za podntce u gimnadvoranama KAKO SMANJITI KOLICINU SMECA SpriJeCili stvauui]e otpada najucinJwvitiji je fl. III Neke vrsle vl1nOg:l namjestuja. clajte nekoj dob-orvorno] usUlll_Q.e recikliran.ra i kokosovih LI j I I . • Kupujie recikllraue prolzvcde.. plastHlne sp ive salice i tanjureotl f§a]'Jirnate ubruse paplra i pla.iMe paklranje najrnan]e.ere u njlma disati. ~I{)j Z:.niJll zaruljama. • U prodavaonicarna nell1Qjte UZi(Tl:.]. Austriji .uijc rabljeni autornob:l.e.i [11~I.dnokratnu up('lti.iiulIajte je u doolo iat. ~lInjeHI.Gt:like i krpe SPUZo. kojr t[ose priro):ine izvoredrva i utj?> 0braCluju secilldu~trijskj Istvaraju:otpad.Uvodc 1I boci. RECIKL!RANI PR01ZVODI • Kupujte recikliruu: pisuci pribor. ponesiLe Mojtl phnnan)J.].Iamu~me hulaHI!!". : I PAI<IRANJE • Iskor.lmj U neldrn drzavama. nego u pl. iii stare ru.reCice iii pLa5ti~De K. shvatlt Jli "reclkliran". tel mozc zn. povLe.JSLo recikliran. . • Kupujte stu ('esce predrneie dobrorvorne svrhe. Sljedece savjere prlmijcnite ua pukiranje prolzvoda i nllhovo pohranjivanje.u~n.VAJn onecisoena hranorn ue rnoze • Kupujte hrunu i ostule proizvude . • Neice vrste vreca ZH -spavan]c punjene sukomudimu papira iz telefonskih imenika. Radije kupujta povrc€ U smedim vlakana. u pOSlI Llama kako jt' proizvod "stoposio • Ku puj tc robu vratiti. kako biste smanjili kolicinu otpada koji stvarate." pis:e ll ua ualepnicl k(llicinalll<1. od pap.SMANJIVANJE KOLICINE OTPADA w • Kuplljrc svjeze voce i povrcc ve('iJ~1 II PQgledajl. I· djelovania buduci da]e nedosratnost nezcllcnoga smeca 1I tome !ito zllvrSi na odlagallsttma. a atrnosteru metanom.. vlakna u u Danskoi.krl'le.l('i(i .)Krathe krjJe za cisce'1j.v.01<0 sarno [edna cetvrtina od 200 mlliluna tona proizvedenoga dva kilograrna po osobl na dan.ne baterije ko]e ne sadrze kadmi] ru zivlI. • Stari 2:eljezni(ki pragovi rnogu posluzlt: 11 .. oko 70posto svega onaga sto bacamo u smece to necin. lpak. lako primjerice Nizozems. • Koris.stlte svoju kupovnu IW0C: kad god je to rnoguce.i d'l j~ [etlan PJ. se 1.iEl ~d celulPle (bi0r1jzgrqdive) keramieke tanlure illaonovno 1<0ri~~lte' Rlasti~ne l1am. Illebe m'arami~eJ vata O~bijeHeJ:l'l) baterije ni8Jamice~a najl(')til~e I<JJpujte hranu PQ5ud~ma.dijl' bim~LZg:I:\dive lonce za oiljke nacinjene.ite m. toga otpada. Spaljivanje otpada.\1 veco] kol. svake godine u u razvijenome svijetu proizvedu se mUijuni tona smeca.1 Iii kosaru.orenim Jednokratne ](emijsl~e bfi1liiee ol0iJke Cql'aWlt najl1!l' dQkoIJe~l~e. To stvara probleme LI okollsu. e Stare gume mogu II reeildiranie . kako blste smanjili potrosn]u .~ticlle vreclce. • Pijle 111Irir:lI1\1vodu i<:. P·ROJZVODI DULJEGA ROI<A TRAJANJA • Korlstlre barerije koie se luogu ptitlitJJIi alka.ijeAil f!lU~Jenjlil platnene i.\!. na primjer plastkni spremnici. 3L1at! rerikllranih plasr. preLi01Cli uredskl pribor. moglo bi se redldirati.Svedskoj.G1l e vreci(!e' kako il. nego plasucne.I Ul1uwrnju scram! s:. • Izbjegavajte preradenu hranu vreee za smece pafijirnate· ubruse jeon(. sluvine. ad stiropora: plastika ZAMjENA ZA JEDNOKRATNU UPORAHU Slfjede savjetl 0 tome ('froe zarniienltl predmete z~ je.ci1ih iJ()CH.eu~ rl1se (faj ~ !istid(maj' m(]e:vel1u kaMU J!lamucne pelel1£l vlaZl'li 'flalrel ili tk'an'!. konzerve s ilW1l01lJ. ima svoje uedosratke [er se u zrak otpusta dioksfn j ()swli cpasni otrovi.acin s[ickil1:1 iii.~e ornagi apara:t ili umetl~e nallvpera .nJ:i reciklirane bi0r~4gtlld've ~tugeizv0~e mafamklil Hi I. U prosieku.1 reciklirati zaSlil.. Osirn toga.II.)J1liJal<ltc 1 . 1:1' .

PLASTIKA Plastika se na odlagahsuma ne rastvara. uueuikc.povati mzll"i'lte ti¢Gve reci. STAKLO Do 90 posto stakla moze se reciklirati za izradu boca. ga prema lim slcupinama.)V.I 2 razvrstali. poput 1 KUiije za otp. .lJte III II. jednostavnijim. p.:1 pakiranju rnljesana ili slojevita plastika lwja se ne rnoze reciklirari.e gotove ohtokc lUiluovalnll iii 01 i 'nll p cnicu.kl.: zeleno. Ierke." .e p. a uluminijska {'oUja moze se koristiti za izradu nekih spojeva II motoru autornobila. plasticnih hranom upijajucih opasni oipad (vidi str. bistro i • Nemojte . • Za skugljanje otpada I<oristite plastlcna kutije.)dalJetite manje kante.uhinJskih elen1enata. Industrljsklh podova. RecikJira.llllku. velike mogu biti preteske.Z. vlakna za sagove. kad vise se slojeva koji se ne lllOgU recikl irati. piasti nlh Najprije saznajte koje materliate primaju u mjesnim sredlstlrna za recikliranje u uJ tome razvrstajte srnete. ca~a.11 p ~eb00 redk. odnijeti u cekaonicu lijecnlku. te prerna lh i I onovno koristite kao vre 'e za smece iii vrecice za kupnju. industrijaliziranlh kuplIJ te pJasticll pJ'Ovjerire • n.tatt rspod li. uklon. sraklenkl i ostallh predmera 11 kucanstvu. R ciklirajte casopise tako sro cere ih ponuditi prijatelju iii Cuvajte novine u paplrnatlm vredcarna tako da se sadr. vrecice mogu puknuti. etprem1flu na odlagaUSta.ad kOje mGgu s.sprernati sjajne [er sadrze uetopljiva ljepila.i.: prakticni su za pocetnike jer recikliranje cine ALUMINIJ I CELIK U lndustrijalisirunim drzavarna na zapadu svake gndine svakih 50 J.!<i i~pJ. 84)..'St".s~u pile i ergon0ms.woel'l 1~1<:1'1. vreca za smece i kvaclca. no rnoze se reclkllratl za izmdu l1lZUCitih proizvoda.sijti ni ku. ogledala g(l stakla dvojeno 0I jet' PQLJSTIRENA Saliee. pakil'ani su u nckoliko ]. toaletni i kuhinjski papir ill se kornadicl koriste za postelje zivotinja. o (.i casopise pelena. g'd]e Se 5prem& hrana. drzavaYna vedn'u tail:v0gJ:l otpa-da. • Nemojte reciklirati boce rasprsivaca prazne u Kako blste lzbjegll neugodne mirise. • Pohr. blorazgradlvl I ne mogu se spaljivatl jer otpustalu otfol)'he pHnove. • Rijesite se plasuficirauoga papua na pakiranjirua pakiranja zarnrljanoga maramica za pilia i za brzu papira. kente ~qk() biste predmete talGe moze nosl su posude. papir. Nell)(!)jte' k9~1. • Vecina pJa9ticnih p.Osfavljmlje' J!lolistirena u postupak. papira pasava se 15 stabala. . srara plsma I ali paklrania za i!J1-{'1. kao kaniama pisace. " oznaku (C). raznun h ZU SJ'llCCe zbog od alurninlja pukiraniu od papira. o • Izbjcgavujl. • Izravnajre sprcmate. uredski rnaterijal. telefonske papir . W nekfm IDRGANIZIRUJE RHilKLIRANj. Pohranire • Naljepnice karbon-papir.IV:. Se po brojevi. pakiran]e.oliranite na posebnorn mjestu kako biste ustedjeli p~(')stor. prijuvoga Hi isoerite pod slavinom prlje nego ~to ih oO!azite U kantu za red klira nje.i. knjige. lonci za GlJijece" nisu kao i od varrostaln bo "d. ali LZI'<Id i11lajll Ii O:r. Savjeti koji slijede . Ta] sirnbol je u vecini drzava. • i?ohmoi[e folije.stoii sus!av za sakupljanje POll(.niliJuna ljudi koristi 13 bilijuna cellcl1ih kuritl.:. podloge od srakla. mozete osta viti. U Kanadi i nekim europsklm Nizozemske drlavama. 4 su torbe.STD RECIKLIRATI? Prvi korak je razvrstavanje proizvoda koje treba reciklirati. tanjur] i p<!kiranja za i hranu od pollstirena. • Pohranite predrnete zarulje.v'l plast(ke i zlIhtijevaju. • Nemojte sljedece: karton. pr(!)j:(. vrtnog narnjestata. premu hoji. 1J1jeSI<l. • Cuvajte novinc. ciklimJte od • plasticl1 ' hoee.I ranu. • Plasticne vrecice nisu u prograrnu za reciklirunje.youa. C\.). ali ne moze seredkllrati. za hranu. i.asilficlrani najljepnice. j staklenki imaju l'azlicili sastav.ahite ill u bJizilli izvara smsea . cljevi II poljoprlvredi. • 'QlJRad za redRliranj. kuuon. Ako se organizirate tako da imate nekollko kanti za smece za svaku skupinu pJasticml pakiranja He rnogu reciklirati. AI uminijsk • kante PAPIR SvakOJD Whom recikliranoga papira za pisace.) mogu se recikliratl za izradu nov ill.ojl suo druk 'jj ni i NjemaEl<e.ai i paklra ile mogu reciklirati.ati~e. poput kutija.1 smecav pojednostavlt cete postupak. uz papir za i papl r za zamrzuvanje i razllcitoga posrupka recikliranja. 7 je Odvajajte 11. lako Sl! dQ.ranja: J. raznc plnstidne prolzvode u skladu s lim razvrstavanjem.i'na <.r()i:. • @wailite. maknite am t . primjerice svijecnjaka. • Plastika koja reciklirati standardan 51:: QTPAD 00 • Staklo je tesko pa kutije nemojte prepuniti jer ib u protivnorne necete mod nositi. konzerve za IU31lU jer spadaju c<!sopise. • Uvezi su prlhvatljivi.ni papir pretvara se u nove proizvode poput novina. gumene il i plastlcne pa pir kad ga jednokratnih rako ce zauzeri manjc za recikllranje C'uvaL. • Staklo treba recikliratl smede staklo. omot 11ice .limnie. dostavu hrane.ll. po. Cuvajtc til< -I dodu u dod ir s hranom. Vecinu stvari potrebno je sarno lspratl kako ne bi imale neugodan miris kad Ih pospremimo. • Pohranlte sve prazne konzerve hrane i hrane za kucne retenje ljubirnce.ile cepove J. plastificirani od papira nekada je iesko ukloniti pa ill. Ako PI' elmere.

ai'trimske ratUje popravite.1alurnlnij predmetirua postavljenl clekrronickogu su sprernnicl U KUCANSTVU kojl. casOplsa. posteljina. Y9dito= brigu 0 gradll lll!:l<a ll:. rllll'~l.z. prodaj.:). cdnesite u miesnu udrugu ZJ REC1KLIHANJE KUTIJA ZA VOCE Drveni sanduci ~elite reciklirati.kvaliretnu oprernu 5manjili -otpad od Rakir8nja vlj. • Kad kupujete pec. Ovdje su daljnje upute za rccikliranje. djecu U zajcdnicoui lvidi rado oclnijet! iz v'lile kuce.! r. p:. ~OSlQjl. Austriji.reJDdjll. Neki proizvodac] u "mn~sanom pa~iranI\J'. odjec:! Inogu se reciklirati 1I IP&.icml .ne potii'u 11vei'lk.kill) telerOt"~kirn tvrtkHlml \1102e. za tv.jene pOSI:ILi bole i punjen]a za recikllrunje. Odgovomi reciklirari. unekirn ~ • btari zustori. Kiik9 biste 1.11fik~I'c rele(QJ1C.e na sajnn: LI rnozete darovati udruzi iii nekorn rahljene iii teuisica predmete.1.apira. pogotovo KNJ IGE I IGRACKE • Stare skolske mozete razvoju. • Neke dobrotvornc ustanove ~ . primaju odiecu i obucu ko]a [e jns noslva.di recikliranje._ PREDMETI Papir.o rubljemh udrugu kOj11 ce Ih stregi zakon] kojimq Z'1l skupljanju knjiga obrazovanja svrhu njihova s knjiga. posluu U drzHv~ u angalirujLe l'i'ancuskoj mnog. mozeie pcnuditi u prcclavaonicama rab'[ene robe iii daU neko] elobrotvornoj kojima zaveZ!rC vezknma. • Ne..te kutije za ~prenja'I\Je ~l<l~len~i.k. DO vecinu puniti. ko]a I'e tr~jaLi i i)lo. .m[)jlltore Pllii<lQ procl<lv!l.~\J<!jt.lu recik..akva VH~el)lL1 .Qjt It " i l'Iletalnlh gn.ci zasiore i sagove.iti prolzvodacu rvrtkarna tu us)ugu nude postom. dobrotvorno] udruzi koja ce ill U NjemaEkoj. pa cak pokucstvo tkanine ko]e puxlu]u i.perilku posuae. • Kompjulo( te un LO clarujie.il~IJ. freon. za dobrotvornoi cenuu "'~ reolkliranje.LO.oga j I0 i pisac. zn reclkllrauje BOJE I PUNJENJA ZA PISACE ¥e. novi. polietnena diJeI0va}.tne" sheme 1I I. • Prije recik]inlnjn robe iJi ih dajte dobrorvoruc svrne.O rnozete .l njihova aka ce ih koristlti djeca za jg(. • Tvrtke u kojim« reclkliraju L1(~je pisace i punjenja. • Ji'LlI\jenja za pisace razvrsravaju rnozetc pronar'i na inrernetu (vidi lzvore). II l~oji '~l1lla<:.a svrhe (vidi Izvore). sto Set ne bi morale dogadan. TKANINE. pisace (vidi lzvore). zauzimaju lido malo prostora. njih brusnim sprernan]e papirom. Uzmite Ih obojtre U prodavaonlci vocem i povrcem re neotrovnirn.: V!~lli.jete K . • H...ll<1$lickiln povrce izvrsni su spremnlcl za predrnete koje Oslm toga..e .I kollma se prenosi vocel Jzradlti lijepe predmera koje zeltte spremlti. darcivaLi socijulno ugrozenlm.lSp.akoeier.w -' • Postoje punjenja koja se rnogu P0110VllO . poput knjlga i uporabu. nazovite ncku dubrorvornu posluti nerazvijenun sll1anjUrw kol.1 mozete • Tkanine koje se mogu iskoristi~i rab.i$ace trose rnnogo blolosk] neruzgradlvoga i pOll udi Li boje i punjenja koja sc mogu fl z . jos nisu svojeni.lbJ0UVOrJ:L.istl. kl!Jtfje 5 'i:oStal'lim iii mllfainim d[j~lovirtJa.:( C>: otpada. l1klj"cuj".lril'anijj i . .vlHl.1SpH(ljt& se l. 'U. K'l'P' j letrql'la k (luaa uje se om p. pAl< IRA:Nj'U globalnoni Izvore). gdje iU t'~ltke pol ridm I nego cl~l.£jedinjenirn Americkim Dr-z:ilvama Ii zskenl ua udlagalistirna Uz malo plururanja i. • 19racke niozete darovati dl-.[ presvluke uutomobillmu POkUCSMI.jeilu elektF. Nanesite b.il<ljIG $C'Pl'l:~I.e pmfzI.U:l[~jLI.ljte se kod mObl!:ela itnaj~l"povR. rabljeni kompjutor hladnjak.OicLl.lahl dijelov~l. ZAIH)NSKE0DREDlH 0 za kucnu upotrebu • Prije bojenj.nlto1 k:Uei. prirodnun ill bojarna Tvrtka "Nlke" smrccipcle za lzradu podnica gil1l..taljQ·va gdj<:: ler ga ie teSko I>0ristc' I1lbl.ja! 7." za svakodnevnn Bojr: i p unjcnj a za p.J . 1.ljte' za udruge ko.1 milijuni tona elektricnoga i elektronickcga otpada.li. k~IO i parove c ipcla kori~\i i Stare tkanlne pcslozlte u kutiju.~.oju na izbrusenu I)ovrslnu u jednoll1 go trl stoja. za rublje ilj ustanovi tome da priie toga.¢lj <I~JlIWI.~dJ'e). :2. • Sazn.avama...lI • 1{<.lclu.(Q'{je"od kartona ] rliastike. I.l(91'i (vlelj Iz.i poyral b. Ako se pOSh11ce vam bcsplatna l\ re za punjeuje k[~j.b ilw~u Ii organl. a kad je napunite. priclrzal1ajtC3 se sljeiJet1l\ uRuta. staklo .CiI.i nutrag primaju prazua puujenjn i zu to dnju naknnclu. potrosnju re robe.jl'!!lJi kCl. jer se ne mog].rterij<l. nllVlfi~ ill ne~ega drugogll ~to ~~\iteposprei'nlti.riJ. .~~ikUratL • Izi:ljegallajte f<.Htl.l p. mafsrllala i povezivanja pa~ira~jei aktiv. uru. ispustire. • Kupujte . Ii u rnjeal~~)j lil.bl.:od knee ima kompjutur pllLstiCn.. A.se mogu rcciklirati nalaze se u Na ncklrn rujesrima predmeta. i prakrlcnc i kutije 1I Luaterljale svih 1'1'51:1. tnko prlxupljaiu • Odjecu novae..oje sPMkl .iriolle bladl'lj:ll~. dobavljaci uputlt ('e vas Il' lJ.iclne.'do!<' cLEKTRICNI Svake godine I ELEKTRONICKI zavrsava]« OTPAD navika mozere sruaujiti vlastitu i. lo.. P9 IzbQru. orpada. i prekrivaCi ODJECA I OBUCA • U dobrotvorulm usranovama i 11 SCl leao "teski orpad".eLe je popravlti.oWl jli' Ql.redklil:aju rasp. • [~llpujtc purjcnja organizimju proizvodaca prljavite.0 <0:: 'c. pcsto]e uveUk!l prljcdite preko I Svedsk0j udzbenil«.li'>ik1l. ih jJOlOl11 ih daru]e II dobrotvorne rerikliranje.ii. • Krevcte i forelje.redkllratl.. pri " Aim inuuc pl'lvdil1~l m()z(' bili hrapava.rnozcte kuti. za kojima i 11. • KLrrije za voce nisu izradene je LO potreblro. promjcnorn P11 kupnji.o 1'!'!¢. igr:a'c<~tl. 1. • ~bieg. i ohuru.ojima ~u.2. Is~af.je za pohraujivan]e dvcranar-ia udruzi koja ee za drvo uijansom kakvom zelite.lOZd'l I.1 kiranja darivun]c bola Zit maJeri.ikl.

ORGANSKI OTPAD
w

HRPE OD I<OMPOSTA I KANTE ZA KOMPOST
5T8IZB/EG.AVATI • Bolesne blljke • Ostatke mesa I ribe koji rnogu privuci nametnlke • Kornpost pokriri
l

jednostu vno mozete

kucanstva. ncobrad

10jbolji no drvo.

koloski

naciniLi na hrpi, all moraie ga vidi dolje), kako bi bio pao i .vlazan.

mat rija! koji mozeie koristiti jest • Korup st urZile podalje ad povrca jer privlaci kukce (puzeve i uholaze), .51.0ce steto.o djelovati na biljke. • Ako nemate mnogo rnjcsta, rr.ozere kupiti ureda] ko]i korlsti crve 12. komposta te vas otpad

Kompost· organskoga

hraniivi tamni otpaci slatkasta poddjetla koji se stavljaju

mirisa

u zemlju - pcmaze

yam u uzgoju zdravih biliaka, a usto, jedan je od najlaksih
~,
L.I.J

rnacaka i J:)asa (sadrZe stetne parasite),
• Izmete • jadnokratne.pelene (j;)/a;,stiC:Qe~su ne razgraauju j

o
--I
"U ):>

• Muzete izraditi i kantu rako SlO cere u zcrnlju zabiti cethi drvene daske..« zatim Ih povezau ziccm, tako cia je [edna strana otvorena kuko biste kunru mogli otvarati, • Kornpcst obujma 765 ii.lara do tal~111 je za jednogodlsnjJ organskj otpad prosjecnogu

nadna redkliranja karton i papir. Nije

hrane i ostaloga otpada u kucanstvu,

uz

.D.

""

beznatalan

ni novae koji take rnozete

s~)
• 5jajne ci[sopise kgii sa,_drze Woyna Ijepila i'formaldeHid~ • Ugljen i koks koji sadrZe mnogo naftnlh derivate

ustedjetl za Impnju raznih gnojiva,. a osim toga, dobra je prirodna zamjena za treset. Aim u dvoristu nemate mjesta za kompost, saznajte postoji Ii u vasemu mjestu postupak za recikliranje organskoga kucnog otpada.

PI' tvara
gnoiivo

U

bogata, texuce

(Vicii Izvore).

ZASTO KOMPOST?
Nahranlte zarnlju hranjlvim organsklrn

USPJ E5AN KOMPOST
• Pocnire rako sto cere otpadne
lVlllli,

uravnotezili materijale
I)

"zelene" u

'j

"smede:

visenamjensld kompost koji se proda]e u vrtnlm centrlmn uiie kornpost, vee sredstvo koje se izraduje od pljeska, kokosovth Vlak,U13i gnojiva. Navest ell nekoliko ekoloskih prednostl pravoga komposta. • Bilikama osigurava
uravnotezenu prehranu. • Poboljsava strukruru zemlje,
pC1!lWZC lako] zeml]] cia I ropusta vodu

kcmpostom

kako blste svojlm bll/kal11~

navedene

na str. 82,

.IWHlP()~tLJ.

i povrtu oslgurall dobru podlogu.

stavljati. na hrpu i cesro Ih preokrcrarl . • Pokrljte kompost srarirn iii plastlcnim prekrlvacern cia ga ugrljete i ubrzate proces preradc. • Pokusajre "akuvatore na vrh hrpc staviti
kOlllPQSW". Liike

Ako su otpu .i koje dodajcie da kOIl'lPOSl posiane

suhi, dobro iii zulijte, ,iii nemojte dopustiti gnjecav. • I'rOUlijei;,ljte kom post vrtnun vilama svakih nekoliko kako biste ga provjetrili. • Kompost, nemojie zirni stavljati na golu zernlju jer ce ncstari tjedana

• Smanjuje oueclscenosr re P trebu za paljenjem plodova, • Pornaze
,I U j

Wlca i

ocuvanju lokalnoga, biljnQg .i
U Sl<il)gl'irml

gaveza, kamlli a i zivotinjski. gao] skraut <:epouebno
~l

i tC7,U zernlju

cini laksom:

katkad

rijetkoga sVijew

vriieme

• Sprjecava

bolesti i odrzavu

zivolinjskoga

sivaran]

bogarog,
11U

tarnnog
UD 1180.

rmioge hranjive tvari U proljece
ga ukopajre u zcmlju, take <hi mlade bilike I novo raslinje rnogu uuati od toga korlstl. Umiesto toga, mozere ga jednostavno rasporediti na
Kako bi se ubrzao prirodni proces rastvaranja, kamilicu. na vrh kornposta stavite

biljke zdravima,

gd]e irn prlietl odumlranje.

lliolllpClsta na 12 tjedana, umjesto
UQb~6.ljenib godi strunul]
1I

• Stajsk] gno] i sijeno, koji su

5TO STAVITI U KOMPOST?
U kompost ne mozete staviti bas sav organski otpad iz kucanstva.

razdobl]u ad 3 do G prirodno biste

mieseer, takoder, ul rzavaju pr ces. • Umljesajte • inojivo zivolinjskog:J (izbjegavajie izmele vidi SIr. 83)

zemlju i I usuti la gusjenice bave svo] posao (vidi dolje).

Slijedi popls onoga sto mozete.

trave knk

IZ

VRTA

• Opalo lisce • Ostaci biljaka, pOpUI uveloga cvijeca i

podrijetla

pasa j macaka. Iz

ZASTO GNOJITI?
G'n.Ojivo 'stiti zemlju povrsinskiin

[RNIClI

019

LI'SC~A
puna je

Usca

biljaka trave

slojern orgauskih
tvari iz zemlje,

tvari .. Odrza va eroziju

'[~niGa ad biljke slit;

lisGa. o,P

• jednogodisnje

K U t'E

vlagtl; prijeCi orapanje hranjivih

sprjecava

hrqnjivih tv.ariza biljk_e i zirnl hliidnoCie. Prikupite IisGe na hrpu na kojoj cete sastrans probusi!i rupe za zrak. Ostavite da trune godinu dana prije upot[ebe. til! Rasporedite po

(v.iSegoclisf)je I iljke poput hladoleza rnogu narasti iz vrlo

• Kora VOCa i povrca • Vredice od i'aja i mljevena kava • Karton i papir, izrezani bOje
1.,1

m,lioga korijena)
• Grmlje i v eke (najl rije tr b~1 uSitni[i tvrd
i clrven~ste • I iljevJna j strugorlne

till u zimskim mjesecuna i. moze se koristiti za Je(')r<!)va. razdoblju cvjetanja, Osiru toga, moze u hl1lna za zemlju. Stavite g.nojivo u jesen i rano Stl clvije IJllne lopat po etv('),rnome meu·u.p m<jteL'ijali ROJI se koriste Sttllgtltine

sprjecavan]e rasta se koristiti 1,<10
prolje~e. Dosm.me

• Drveni pepeo • Org3nske kucanstvQ

vI' ine. Prirodlli za _Pl'oizvoduju gll0jiva $1I: llrave,
s.lllrtla i PlIiJIDt.

clrv<j

drveta, kore od jaja (zbog kalij,I), glji.ve te

• Stam .slam>! i Bijeno

(vWi

SCI.

3'4')

u

jesei'l I

ranD

I'ltoljece.

<
o -c
"I-

UPA~I~I U I t-'AU U t\UL;AI~~ I VU
Premda toga nismo svjesni, mnogi dopustaiu da opasnl otpad zavrsi u vodi jer ga ulijevamo u sudopere i zahodske skoljke iii ga odtafemo izravno u kante za smece. Na pakiranjima nekih

ulje stavite u cistll plas.icr.u kaotLl, napistte autonleh,rnicarsku na odlagaliste. Na isti nacin uebali biste se rijeSiti annfriza, jednako apasan. je na njoj "koristeno
II

AUTOMOBILI
Vecina moze mote uvijek autornobilskih dijelova

zaiedno iii se metal
Najbolje

s metalorn

iz autornobila reciklirati

koji bi se mogao prodate nckornc

o
w

strojno ulje" i odnesitc

neku

se reciklirari
ponovno postoje

b.i bilo da automobil

radionicu iii

obradiri, neovlasteni

no jos
utjecaj

ili chi se pobrinctc da gil ovlasreni serviser rasravi ua dijelove,

o
--I
}>

serviseri koji zanernaruju na okolis i dopusta]u rekucine dospiju

"
CJ

cia stetne

u
W 0-:

proizvoda plse da su opasni otpad i kako s njima tako treba

na odlagahsta

c

i postupati. Sljedecim uputama zelirno varnobjasniti
na odgovoran

kako se

nadn

mozemo rijesiti opasnih proizvoda, ne

PRAVILNO ODLAGANJE
Mnogi obicni predmeti opasne materiiale

nanosed stetu okollsu,

OTPADKOJI

SE MOZE RECIKLIRATI
ulicama i kucansrvima uvela sustav recikliran]a otpada 1I bojama. Takvi poticaji 11 recikliranju cine bitan dio gospodarsrva till europskih drzava.
Slijede mformacije
0 tome

kucanstvu sadrze zamijenltl munje stetnim proizvodima kad god je to moguce. Sterne proizvode kupujte S;U110 11
1I

pa ill pokusajte

onolikoj potrosite. koristenju

kolicini koja ce varn biti potrebna, Uvijek procitajte i cuvanju
ostavite

i sve

[e li neki proizvod sretan, nemojte ga bacati II smece ni prolijevati II odvod, Kontaktirajte s gradskim sredistern za recikliranje i potrazite savjer strucnjaka. Premda su upute 0 pravilnome odlaganju otpada razlicite u raznim drzavarna,
slijede opca pravila (vidi takoder Izvore),

upute

0

pravilnomu

Nekoliko europskih drzava prve su uvele recikliranje opasnoga otpada, kao i otpada koji se moze ponovno koristiti, Drzave ko]e za ujlma zaosta]u mogle bi usvojlti njihove mjere bez
vecih flnancjjskih izdatnka. Svlcarska i Danska

proizvoda.
lak za

Ako niste sigurni sredstvom
i

• Kozrnetika:

za skidanje

mrl]a boja

zasto jc odgovorno

i

nokte cia se stvrdne prije nego

• Boje, sredstva za upute • Slikarske
It Meraina

Z,\ skidanje

sigurno odlaganje otpada toliko vazno.

sto g11 bacite
Odstranjivac odnesite

1I

smece

za ciScenje kisrova: vidi srr 34
boje: oclnesite u sjajiLr: odnesite u tvan
LI

prve

SLl

koje rade na tome, a Danska je na

laku za nokte

u cenrar za skupljan]e

otpada. Trajne boje za kosu KU('NE BATERIJE BATERIJE ZA ustalieni mozere proliti u odvod uz dostarnu kolicinu vode. • Vrtni herbicidi i pesticidi: kad se isprazne, napunirc ih do cervrtine vodom,
vise,

centar za skup.janje otpada. centar za skupljanje otpada ili sta vite na zrak cia kemijske ispare, a pakiranje zaurn bac.te

Sadrze teske rnetale, uz cink, zivin klorid, 01.0\'0 .i kadmij. U Velikoj Britaniji i Sjedir.jcnirn Americkim
mjesta

AUT 0 M 0 8 I L E Srecom, postoje postupct
vozilima.

za povrat olovnih
Kako biste sazriali

Drzavama

irna 11'<110

baterija koje se koriste u raspitajte sc kod automehanlcara
II

zacep.te i
Postupak

smece,
• Sredstva za ci.. scenje drva, sjajila i vosak: odncsite za skupijanje
primaju
II

za njihovo

reciklimnje, baterije kao

protresi te. KOJis(ite tu vodu btu

dok se u japanu, Njernackoj, SVicarskoj i Nizozemsko]
opasni otpad

nerazriJeeleou ponovite pakiranjc

oiopinu.

u ccntar

vasemu rnjestu
R

lOS dvaput

i tek tada

otpada.
a vecinu

sakupljaju odvojeno i odlazu na "sigurna" Osimsro sro mozemo odlagalista razumno

bacire u smece. rnozete baeiti

• Lijekovi: u nekim Ijekarnama
lijekove,

R ASP

5 I V A ('
cenrrirna.
1

I
LI

• Umjetno gnojivo, aka ne nekim sadrii pesticide, smeee. • Kuglice za rnoljce: oelnesite u centar za skuplja nje otpada, • Kuca.nski proizvocli: sreclsrva moiete vocle. Za ('iii-cenJe kOja saclrze amonij,lk, bjelilo iii cletercizente kad prolili
II

ih mozerno
jedino

Mogu se reciklirati usluznim nemojte gnjeciti jesu Ii prazna. STROJNO i otrovno. ULJE

mozete prosuti za kemoterapiju antibiotike oclnesite odnijeti sadrie
1I

u zahodsku i citotoksicne proLiv uiii rnozete

oclnijeti na odlagahsta,

Pakiranja pripazire

skoljku i povuci vodu, Lijekove [reba odnijeti u cenlar za skupljanje
Baterije i rasp rsivaci razvrsta n i su Ilao opasni otpad te ih treba skupljati i reciklirati prema uputama na lokalnoj razinL

ucinit: Jest

koristiti baterije za punjenje, tako da odaberemo se recildirati prijenoonih besplatnom srebmoga one koje ne kad procle njihov urec1aja mogu se posrom. oksicia
28

ljeciJiSre. Sampon

sadrze ni iivu ni kaclmij i mogu rok trajanja. Baterije iz mobilela vratiti proizvoclai:i.1l1a, cesto Bmcrije ad fotoapar,rte

Sadrz! teske metale i vrlo je Ipak, svake godine sternu rekuCinu u oc\voc\. Ne saJl"lOsto vozaei mijenjaju ulje u automobilu, prolijevaju

otpacla. TennometJe
II

odvod

liZ

mnogo

neke ljekarne. cllma: zapecaceni,

Sredstva za ciscenje pecnica odnesite otpada.
1I

.. Detektori

ceotar za skupljanje
LIZ

raciioa[(rivni materijal. cia ill pravilno saclrze

Srecisrvo za ciSc'enje mnogo voele. rvornit'ke
U II

Vratite stare c1etekt:ore proizvod,lcu pohrani
• P0510vni vodici:

je to vrlo stetno za okolls unistava biljke ! zivotl.nje, a voci;1 moze bili nepid(a zabranjeno - vee je Kako strojno i zakonom.

oclvocla isperi.te • Hazrije(\ene mOzete proliti skllpljanje

cecikliranja. Provjerite o skupljanlu odnesite otpada.

lwei sluibene

1l10zete ocin:ijeti clraguljariIml, kojj
[(ad mijenjate ulje u automobilu. potrudite se iskoristeno, prljavo odlo,iti u velike plasticne kante.

boje centar za

osobe za zastitll 01<0li5a pajedinosri lakv.ih rmlterijala. • KemjkaliJe za ciscenje bazena: u centaJ za skupljanje

ce .ill ponovno

prevuCi srebrom.

oc1vod; koncen-

uli"

rrirane bOje odnesire

nerazgraclivll

bujLl koja

biste ispl~lvno postupili,

otpac\a. To uclnire i S,r

oneCiscllJe drugi papir u procesli

«. o «.
CL I-

PONOVNO KORISTENJE
U osmlsllavanlu naclna za ponovno korlsten]e materijala u kucanstvu budite domlstiatl i kreativni. Nadite vremena popraviti iznosene ili pokvarene stvari kako biste sprijecili sve rasprostranjeniji obica] nekoristenla predmeta zbog njihove zastarjelosti i njihovo jednokratno korlstenie, Prije svega, kupovanje kvalltetne robe je dobro ulaganje jer ee takva roba dulje trajati i netete [e moratl takoEesto zamjenjivati. SIJedeti korak jest voditi brigu
upute 0 odriavanju. proudtt
0

STAKLO • Operite
pOJ10VnO

popravljate Hi.oprernate u kuci, stare sraklenxe korisrite
<';1 ., r

pa ill
manje

Staru odiecu

mozeie sprernm liubirnca. pa

za

...., o
z z
<:

o
uJ

lez;lj vasega kucnog I riiateljima i susjedlma

o o

hrane, cavlica iii nekih kao posude

Irugih

• Org:loizirajte jedun dan s razrnfjerute predrnere ko]i yarn vise nisu potrebni ill ill odnesite
na sajarn rabljene robe.

z

sirnih PI' lmera iii ih koristitc za ol vke i drzac ill domacorn za ovijece. Napunire

'"

«

marrueladom ili odnesite pcebrima, koji su cesto zahvalni na staklenkama ALUMINIISKA
• Foliju

e Stakla za. naoca le opticari rl10gu izmjer.iti, popraviu i ()cistili re ih ponov no rnogu koristl darovatl 167). PLASTIKA • Uzgajajte mlade biljke
U

zu med, FOLIJA

u oni

koj;

svojim stvarima - (itati
0 korlstenju

upute

i redovito

mozeie ponovno

nemaju novca .iii lh rnozete
LI

koristiti jer sc rij rko iwo.~i nakon sumo jedne upotrebe, prebnsue je vlazn rn krporn, osusite i sprernue. RAZNI KUCANSKI PREDMETI • IzreZire iznosenu odjecu ili plahre i nacinlte od njih krpe il1 stare plahte Iskcrisrire za pokrivan]e
Zguivani papir dobra je potpala za vatru.

dobrotvorne

svrhe za

servisirati uredaje, Ako nesto ne koristlte, razmislite bi ll
mofda dobro doslo nekoj dobrotvornoj ustanovi iii nekoma

zeinlje u razvoju (vidi Izv re, str,

drugome. Sljededm savjetirna mogu varn pomod kako pametno ponovno korlstlti predmete.

starim

casaIlla od jogurra. • IZfeiire vrh na plastlcnim Sta.vile pl.as(icne vreclce u visecu policu .1tsko risdte ih LI vrtu kako blste osjelljive I lljke ZHSLiLili 5 olvon-na. taka da ih l11ozet.e lako bocama ad mraza.
uztrnati,

STJECANJE NAVIKE
Rasipnosr je sumo navlka, ali 1 briga 0 ponovnomu koristenju predmeta rnoze posrntl navlkom. Ako osmislite nove nacine kako upotrijeblti postojece predmete, ne samo to cere ustedjeti novae,
vee cete i smanjiti
~ I

podolia

kud

utjecaj proizvodnoga otpada.

procesa

Ill!

okolls te

ublaziti problem

POPRAVITE
cete produljit! • njihov

I CUVAJTE
novae i urjecati na rnanju potrosnju, rok trajanja,
II jednoj (7.3

II

I

II

PA P I R • Ul!ijd korisure obje suune papua. • Koruadice papira korisut ~ za popise I rcdrnera koje uiorare kupiti i podsjernlke. • Poslune omotnice korisure rako 8LO ceLt! na njib zalljepit! nove nuljepnice pronaci zajednici. • tzrezne lijepe -estitke napola i. ponovn recikliranl kurton, mogu • Bozicne I rodcndanske zabavne, otpada, Pokusajte yam s nekoga pogorovo Ih koristite kao razgtedn! .e. Ako ih zalliepite na
5

Popravjjate nelspravne ili ostecene predmerc, nemojre ih bacati u sruece, tako

I

usceojen
lljepljenja),

koja jc osnova velike potro nje i prevelike proizvodnje.
re sjalllo za metal ali sa sta klcnih porculau (,i~te. Provjerite korlsute li dobru

Na jedno] polici ili ljeplla

ladicl' spremite porculan, u
7;01

staklo, brusni

(nije osobiro ekolosko, uklanja ogrebotine

vrstu ljepila, POl11noprocirajre upute i pridrzu vajte ih
5C.

za adresu, ustanovarua.
j

rnozete ill

drvo i plastiku),

u dohrorvorrum

papir, cellcnu vunu, St.VlI ce[kieLl zube ili manju cetku (za prljavstine na uklanjan]e

povrslnn - cak i ~ automobila).

• Drzite 1I kuci pribor za sivanje

.. Ponudite

start papir skolama

drugirn centrima

• Kad popravljare
krhotine

ili

koji stane u mall! kutiju ill limenku.

staklo, vodite brigu 0 tome cia su koje treba zalijepit]

edredcrum mjesti 111<1 prije

CiniU p put 1101'[h,

proslave

i goclgojict! koliclne

su

ali stvaraju se neprimjereue
U

OBRAZOVANJE
predmetete

DJECE
dijelorn prijeci svakodnevnoga
U

umatanju

darova

i ukrasa van]u. kop

pazljivo odrnatati darove tako da papir za urnatanje koristltl za

Jedna od IllljboljJh ~r)'ar.i koje mezete uciniti jest to da potaknete djecu cia cuvaju i recikltraju
cia to pocnu doZivljavati.prirodnlm

Zivota. Ako ne

razmisljaju

0 tome kao 0

teskoci, uskoro (e.im.

sacu vare vrpce i Izravnate

uaviku, daju roplI LI dobrotvorne oni ce bill p0laknutl UCit svrhe, i

svida, Mozete ga ponovno

Dj 'ca brzo slolva.:.'aju~bog
reGUdi~'aJlje Vr>mena
j

ceg,c je

prema

zivotinj~ma,

i po&tenClgll cia

clrugoga, LIl;njesLo cla ga J dn stavno bat"ile,

Jl\.1ZI1.0,

<ldite
iJl1

oci.nosa pr'-'!Ola

n.im~1 kuji nisu
j

(,!nitl to ist lakod
1',

obJasnite

tako sr lni. Aka pdmlJer 8jihovl.rodireljl ObJtlli!ji ko~j5le 1 ame za

Visak zidnih tapeta

5.aviti tako d~ moze bitl Iije'pa podloga LI'ladlc~n1a,;a ~5tO ce slit\tl i vasu o"dlefu
j

mozetei:uezatl

j02c1n stavnim r.lje"lm,l !1)f clr,o~li re(:;ik!lranja. MnogH djeC'1 ~ll
iZQ.iJI\I\,0 (!)sjetiji va i uis~i mU iro j'e
BtalO

lii 1I ~k9J<lrna,

ost~rli.(,lanov!

ll10gu tak"ll poruku J1eobavezno.

odaslati

reGlkUI""4,ni otp~ld, kuptlju .~01~1!I Pill o,iL<k,l.u SlO.I:il0d tlj?¢;yim.e I. I,C

00 Z!IDllje, 1~0stu.j;>anJa

zivotinja utiesna je cinjenica kako je dobroblt vazan dio kulture organskoga uzgoja. uego ikada priie. i(~t1jb s . vet je i belie za okolis. Ako odaberemo llaG'ell. Osobno Za one koji Osnovria organska hrana >tr. y'6CU cesto je bolja jer sadrzi manji udlo vode i ima hranjivu vrijednost. Premda je organska hrana nesto skuplja.a ne za upotrebu pod staklom - rnasovnu sadrf vise hranjivih tvari. U razvijenome lzbera Q svljetu suoEen i smo s vise tome kako i sto jedemo. 96 hrsnu .wde takav Il. Sve vise je onih koji odablru jest! organski manje oneciscena uzgojenu hranu jer vjeruju kako je hranjlvija proizvoda r ad komercijalnih na trZistu.organsldm p(wr~em na nsklm podru~ima rnczete naru~lti dostavom. pcdrfavarno robu po osnovna prava proizvodaca hrane u manje razvllenirn drzavatna. ne sarno sto je zdravije.sve to djeluje na okolis.ZDRAVA HRANA Pravllna prehrana i uzivanle u zclravoj hrani. to ce nasi zivoti biti zdraviji Kako uzgajamo. p0vo(jno djelu]e na zivot. poij0prjvreonil'n D. vode brigu 0 pravima zivotinja. Na Ihnoglm IJsiug~. Kupovanie 5vjeze hrane na lakalne] razinl. Doista postoje manje pesticida i dokazi koji ukazuju na to kako organska hrana sadrfi umletnlh gnojlva te da voce i povrce koje je doz:relo na suncu .acin gospodarsivima .l slcbcdne trgovine. RAZVIJANJE SVIjESTI 5to vise budemosvjesnijiaktivnosti i skladniji. I vrtlari mog:tr f)ripomoCi tome tako sto ce sprijecitl nestanak tradlclonalnih aorta V~~a i povrca te ih uzgajati sami. u svoj njezlno] raznolikosti. 94 vise vollm jesti organsku hranu jer rnislim da je ukusnlja. prevozimo kupovatl i paklramo Prlmdnl adltlvl za hranu str. u pripremi i jedenju hrane.

~e(ter.kIDIl Ldl~ltixna. • J6di'te bjelaneevlne.dno je dostatna za tri obrj')ka~ . hiti nerafiniruna.lzJmrii • jabuks srednle velicine: • vda rnrkva • jeuna banana I iskljuci. 1'C'0ri~~tte 5a'mO die!.\c1t'ti (llfi. Ako jedemo mnogo svjeiega povrca • kuhanoga i sirovoga .H s.ug.bIto bijelo !traml. [edite ribu bez krumpira Iilnogl:.ne I<o)as~.i ~ecere iz l.spojive i nespojive skupine. jo i(Oje jedell10 te nikadi\ ill . ili omega-ti:e kiselina (ALA) ill omc.l <:rna glj}. mnogl koriste U [ Suvremeni obroka" aka 11C nutricionisti U savjctujunajrnanjc II "pet dvadeseroga kojl [e stoljeca. Osip).su bakterile probavni zdravim. a voce je najbolje jesli zusebno. Bjelancevine dobivamo od manjih kolicina nemasnoga te slemenla mesa. opskrblt cemo organizam mnogim potrebnim hranjivim tvarima.-z sadrfavati pravllna prehrana. prenram beno kombllfacija.1voce trebaju biti !). toga. ali ne i s blelancevinarn<l. Pokllsnjte sn~at\iili U\10S lwa. jD. zaldjucak koji se temelii na zdravstvenim lstrafivanjima jest taj kako je najbolje ako se nasa prebrana sastoji od 60 posto slozenih ugljikohidrata. kaje trakt ad. Pravilna prehrana je uiednacena prehrana .wQd..dan oorok< QlJeEa p05uda luhe. sezamovo.William Hay pocetkorn bjelancevine probavlja dJ:ugaeije.l obmku. peradi i ribe.nJr:!l:)e Mail tanjur julw 00 svjil1Jiga povrca dpstatan je i. Raflnirani . konopl]e. vornoga soka i tome sto sve treba doblvena od kostlca lana. ugljikohiclmla. umjesto grickalica . nekih mlijecnih proizvoda j Unos voca i povrca U organlzarn mozete povecati ako popljete ~asu svjeze iscijedena soka 0 d vote lI.rZp\iaju Nalaze se u mesu 5oji)'l. Ne!.I.bjeg<lv::. KO)E TREBA lIJlOS Linolenska klselma (LA) alfa-llnolenska rlbe u organizam. u organizarn same povremeno: zaslcene i nezasicene (rransunasne kisellne ko]e se hranl. povrce poput cikle. suncokretovo.. a » po:teljnu je cia su doblvena hladnorn presom odnosno cia SLI "djevicanska. SO g) sable ili Knrjenasto.vo na bjelancevinamaJll skrobu.tte i slalkik obroka hranu 5 malo k/er. hidrirana te masu ko]e ~e kouste za przenje hrane.u Luana . nisu korisni dese. jedan od boljih nacina da sebl osigurate takav mici. i articoka I • 100 g kuhanoga voca CI Ill sirovoga povrca. . zrna so]c i u.A (feTmentfraf\oj pa .. osim skladu osmislio raznollke prehrane. krurnpira . Slijcdi nckoliko korisnih primjera sto sve ruoze clnltl jedan obrok: sa sustavorn obrocima.~lte.!ALA. energiju dobivamo . Kukunrzno. SEC ER I I MASTI Medu nutricionistirna jesti je opceprihvacenc kako UPUTE ZA J(OMBINIRANJE treba • S~I. skusei derivateAl.[.a ie.i\aric<u i Ile6b. prihvatljive.e IlzJrbati s bJel<ul.t-' t-< A V I L I~A t-' t-< t H t-< A I~A Premda postoli mnogo savleta 0 UMJETNI djdovanje ZASLAElIVACI aspalTurna. nalaze u J1)([SJloj i gorovo] ulja pOpUI rntugarina rnasne kiseline. iiafmnovo IIPET OBROKA NA DAN" PLANIRANJE OBROKA prehrane jest ciajedcte svjeze voce i povrce.ih stoga ci£l. vj. HRANE .lli ~k(0b.!l\'lcete 1 masl'j ~ 53.de.edovid prehranu. !mlaclL 1 Iwl~sa. To se Ci:ni ll1110g0 ovomu prednosti ujednacene prchranc obzir kako "obrok" slucajurnoze biti tek sacJca hrauc.I1J$ezllsebl10.0VJ. MASNE KISELINE dobrih masti prehrane. Jleg(~ • Zeleno ln~ISno i bijeili 'pOYH!e i salate i neutralJi.u svoLu p.'. a Lilja Najbolje Ihje izbjeg'lvatj jer i sukraloze nije posve poznaro.I\fo ~~banQ.1:1je10 prol.ledite ih sto sVjeiije: St0 dulje. Iz njih se gubi vise hranjivih tvari. Rafinirani seced nije nu zan d io nase prchrane." [er vrucina i osnovne svjet!ost unistavaju lososa. . Hay hrana se razvrstava u . su uske. Nekc ruasne xisellne iznimno za tjelesml !kivCl (i uciuak nu zdravlje. H.rade.md p0t:1jStllJ.:m" iz t:ojm]s...dajte . s jednima i drugima.l povrca i salate. oraha. ~oslulene tiI. nego Skmb.. pa izbjegavajre rnoze dOl(esli d0 gOj>LZ110SIi. ill unositi orasastlh plodova.io~elrilJ ugljikohidra[a "n:l'v:riom lako posti. Haclije koristite prirodne zRsladivnce popor secera od seeeme mcd. Skrob trebali [esti LIZ j set'ef nebismc slaze se s i kruha.1 izmedu svakoga probavlf hranu. male l~oIi(. jer sadrz! visokl udio sakaosusenoga voca (01£0 Prinijerice.i \:1 malirn svoJE! i~n. ali prehrana secel produ celiri sara da mozete i .2 B ) EGA V A T I Sljedece masti riajbolje je izostaviti iz prehrane iii.'LI prehrani kakvu savjeru]e dr.>110se kml.1 rnasti. vaZ~I!1[eza ujednacenu MASTI rafinirana biljna ulja. 25 posto masti i 15 posto bjelancevina . uz dodurak neuuulne hraue koju mozerno jest!.i mogu s.zet'ilO liiflOgO I'cifu 0(p01'\10B. ali s btelanoevlne. Zitarice i mahunarke osiguravaju nam ostatak sloienih ugljikohidrata.prehrane planiranje [e obroka take da budu b..u cuvate voce i povrce.samo j".S00Y"Yll~e prehrane. kol i.dobra jll.t\)hranll..sO. Nacelo rakve . Buducl da tijelo voca i povrca uzmete na clan. vitaminima i mineralima.ijte gotovu I!l.cinani:i seqera.ml.cevinarna II secc. • jedjle Ma\a Imlil!Jna Ll~ peeel1~ riba. I1jI01'~ :l.\la-3 osobito su vazne za nase 1:clravlje. Riba poput sleda sadrii ko]] imaju pozitivan Prava kolicina OSJ1ova je pravilne znaCajne mozak).i POV(C3.ine su skrob i qije prirnjerepa ake mHS~. u hrane" "kombiniranja Howard dr .icilatima.p0We~. dlnjif! i C:J1. .nemojte [esti zajedno 'u • ~:z. i 1.J<{j. 'fa ulja moraju P R(1)S'IO 11 G'I Probiotki.te svjezega i osusenoga vota..[ane repice sadr~1.de. acesulfama psenicno ul]c sadrze LA.1 .jogurtlma .ijikoh.

u mozete miuerala u tragovima. Zabtanjen je.ne i ostalim .ilj>J.i' U l~t:Q~~'1a· • PbSl.iV.s(a vanjekrpeli~l livminjama.iusekticidi. furnlgante. Djeca S.j. koja nlje organskoga Cinjenica kako je organska hrana skuplja.l1la je uptltmba n. <lzi.\lme -- proizvodnji.l.li.'lil L! tragovlma.rkve.nija je skuplca Pestlf'idfJ" Akutno I:lqecu 1]:1 vcca i povrca. till drzava.il..1c P07>I1(lt08<1 otrova tlu lmjt:: nije oslabljeno Intenzivnim hrani.e ..0)1:: ZASTO JESTI ORGANSI(U • Organski uzgo] sprlecava erozlju zernl]e i odrzava nje7.oga.~1 lW kOji r~e O l'ilCle 1I SlI orrovni. n~ki. kt. lisca s 1I ribl.1PESTICIDI [Ir. ct:~l.uori -Ostaci tih proizvoda i 1I IDHJkeduboka ""S1H biljaka. PotIl'IJH. MALEINSKI krumpir 11)l1.1J11 tlovuna .. lSlr"z. K~tka(1 za uni. svojorn otrovnoscu. (za gliste). kojuua se utjeCll nil nas zil'oLinjs.1C 0110 su pokazala kako smanjuju hrarijivu vrtjednost voca i povrCa te da uejecu na plodnost obllcuna postupci zivota.Lll.iv'l!lj.\lo.ke.rajallja sadrzi aduive uzgoju i konzervanse.lija razvijemm i misle kako [e jednako korlsno jesti razno svjeie voce i povrce.te'selak.i i umjetna kukcl i ponce ~IO i i ka1.cide. Mnogi vjeruju kake je organska hrana najbolja za njihovo zdravljei Drugi nlsu toga misljenja Naravno.nlbs-ll. . hk.1ijOlI1.meri !coji facie s .vieZ()i rok tmjflnja samo Ako jedemo svjezLI nezagadenu hranu zbog PHII'.4\!jese kako bi sacuvalo svjczinu i.1 imala kravljc luclllo. prolzvodnji ko]e mugu izazvatl Premda hrane U hrane. no kako je prije bio U uporrebi. vnell i povrcLI. nego nesmetano jest! koru \lDC" i. h".Ianllli cia bi produljlll i kozmeticke da su nase tjelesne !.v:iljtl. • Manje je steln:.kOIlJ do]!..i stetu LLokolisu.1JIlkcmlk:. anell.razida vodu. se II Ill:. moze utjecati (J.i DIELDRIN Insekticid povezuje koji se uakuplja U i opcenlto priredu. vitalnost Pesticlc1.i. j sranice sacinjene organizam. Osim I.acenja. 11JilloVi.~~~nra.i.1 dopll1i[ena u viLanlina. kao i postupci koie kortste prolzvodad manje stetnl za ol'wlis organske hrane.1..l. vee i zbog horrnona i k<::!lJikaUj<tkoji poucu rust zivoiinj« njihovo zdravlje te Ill! to se odrazavn na uase zdravlje. a upi]a g!l korljenje nexih biJjilka pOpUL tlkvlca.lo i. hrane. 11 SlLneke od Lib OLfO\l1.J1ll. VOSAK voskom [{e'J' ZA l.ji rilliku oel .RMALDEHID Svjeie glj.l(. na okuzenomu U. all iSlJ~17.le i podov.:e. sredstva ie Wj insekuc. jos jc u zemljl. IIi bllilkaJclIa te smaojena c1l'ZaVamfl.kernijskasredstva Iungicidi.iloie prodrijctt n Na poplsu [e spojeva koli dieluiu 11a endokrirn sustav. Parufinski vosuk.it<:!lb.kupclma. -te nernatccidi lierbicidi. na apsorpeiiu .lI." prihvacate cinjenicll OclhJ.'g~1J1skogi1 lzgoJa L p. nelUlll il. ipak Ih juS neskodljivosti I kalwoci Inane potaknula proizvodnju organske opcu dobroblt.. neo rg~ilski uzgojon kakaDvac prsl{a stetnim 'za:stitnim sredstVll'na.ull" i.i RAZLOZI ZA ZABRINUTOST Ako se drzite stare izreke: "Covjck je jecit!.::lIfU.lkva lll-ana ne sncil'zi herbicide. a odrZiviji sui UMJETNA GNOJIVA ..L. • Mnogo [e zdravi]a za djecu kOja su osoblro osjerljiva ua kancerogenc sto pokazuju pesticide 1 mnoga II nrogu osuni desetljeclru«. pesticide spada]u .'l~tl1n&~'lparalkma oa nekill.tinja.'.UKliAI~~KA HKAI~A Zabrinutost 0 KEMIKALUE U HRANI Ie vecu HWJl:L uzgujena pt'sl'iddima i urnjetnun guelivima sacll'z.aka.dnWSl'VCIlC drzavama.i. pesticide. su problem.~n'I..e di.. Moze se naci I u hrana koju iura dulji rok Intenzivru Stem! konzervansi kemikalije prskaju .olic.t je bilo koja za uklanjan]e bHjaka i regul.1el.a Inngll Ile IHLCi'1. l:J insti. dole je anli'l::>ioLi.cide. di. ubijaju ko]u unosimo takoder ne se po ~. rnliiecnun proizvoduna i Svjeze voce i povrce maze 58 (initi zdravirn.ma :djegovll upmreb" sarno 0gmnicenH. .. cinllo se I. an [j!sto [e uzgcienu IlZ korlstenic otrovnih pestidda i urnietnlh odrzuvaiu u gnojtva.e J)~~IVa .iIl~!nja.'U. u odabiru: moiete jesti organsku hranu zaledno s on om moie utjecati u svjeztrn proizvoduna koje uvozimoiz isldjucivosti podrijetla. vise osnovnlh mineral a neorganska . Lpitna ie njcgova neskodljivosr jer ~'ltll'ii orgunskt oielicnu i lIzgaian. uli je Jzbor 111'.Q~lrZa. a pdn]jenjuje se i .t1 zivminj.()fg"ni.e [e METQMIL [est kancerogen. U ostala spadaju: fumiganti.11. Gotova U se s bolestlrna Ofgan<l i rakour. reproduktivnilr sto LL Ijudi.lznOlll Jabuka ra. kako su faJ.Qrgani7.iti Junkcjju hormona. limacidi (zu puzeve).lii. p.melil<\ LI~l!llwim~l. gellel~ki l JllOdificirane orgmJiI-:l11e O('I'OVr1e mda1e. na vasu odluku.i otrovne ozbiljne :z.(IPWIJ.IClijj:l . Raj6ice su debar prlmJer. FO .o.kitD BI'2r~.:lI!npjru.1neJ'ickome iSLntzivan!e Veno Z~lbranien je u 1I je ·k(nlzer:~Hnsel llonnone.cI odraslih. ICoriSl'i ll<l obraeliYanjc biljaka.e C::".ll. L1NDAN Irtsekucid koji djeluje na eurlokrt ni sustav i povezuje se'll ftlspl'sivacu bmjnih se $ HRANU ziV'cani susrav i mogu Nelw voce i povrce p('.!l1ika1ijc zabl~ll1jene UJ.I podruc]u.sc kmisti vosak brazilske vasak koji se koristi za aUl8lllob.i.v~l1na uki[l. sndrii j Akutno otrovni insekticid mnogun sortama \1 koliCil.jepsinl. 1I razvojlJ QsjeiJjiv. Vis(.trn Oll'QVOm lwko' b. sto to <'i. adilil. HEPTAKLOR Prernda EPOI(SID kraju zavrsuvaju rast hiljaka. puv)'C<I IKlp. nije rijec 0 tegobe.11<1 i 1\i.\1j~l!1a glluj. njegovi ostaci SU u zernlji i korijen]u biljak» koje .tutu Zit raka olkri U l.lzloienija riziku jer jedu vlse o.sLo ::.:" i.:t. t ~()ni.1 ZivoLilJ. • T. i pesLk:idim<l izloz<:!lli..ic:idim.C(1I1Jtllm~le dulJ! l'ul5. fungi. a ulaze kortjeu]a.d zabranjen.u n~ljh reinjiviji.)ke razlne metilnoga ~al'..ll'1e I.tl:fI. nitrate. liegD> (>.i kako bi kl..ll1e koju jedu . naltni derivnt. k. HIDRAZID 11t: zemlji Mogl.WJILe mesu. m.llpcjm~ OJ.)ji>it!injeniril Americ.!.inu knkvocu. . • Organska II HRANU • Nije poznato d.iI'<1 pornazu bilji(:lil)a zdrave tla prolzvodc scene i $wl)ljil\c.i:'iI1a azi 11f'fJS. GRGAN0FOSFORNI SP 0.\~i. p(oizYede)I k~kae Itekolad u jer se il:0J i.Ilikoji s tim nisu 1I ci. energiju. hrana lI<.gojeml llzgQjem.iji S~Jna pesi:i.llji-'.1 7.1'<ISlU gnoilva.LSn. RIISpl':iiv<1c kdjirn se prskaju luk .w.) EV I (0 PS) N:\jraSPrO.ij:.o bi bila J)rivl'. proizvoduj i hrane.

ko. gnojenje zem!je" doh. umjeLlle bOje kemi!(alJja.ru kolicinu.1l..rlIDe.Se ot1e6~6vac.1.koja moze D~tetiti djeteta. [agode Neke vrste voca i p:ovrGl najbnlje kupovali lz organskoga uzgoja jer je_ sadrze visu razlnu otrovnlh elemenata OVLASTENI Ovlasrenl pravila lL ORGANSKI organske Primjerice.• Vece ribe sadrze vi.jekove.raZivanju arnedcke dade na one<'i~~enost hrane tragovima. dba. sklona je usuna te joj stoga i daju antibiotike.. • MI. ogulile ga struQhra~jp'j'epo.dno U ZA~TO ODABRATI Meso izaziva brojna pitanja vezarm liZ ORGANSKO? stimuliranjC1 z:J_sladjva6~_ rasta. pecfl1l. J). poticete i blolosku raznolikost. LIZ u tragovima ad ostale hrane. k~pp:.. i meso kokosi kaLe iive u prirodnim.l 0311 lllHStitiSi.wie bitl homogenizirano. Kao'l t. ORGANSKO MESO I RIBA Ako jedete organsko meso i ribu kad god to mofete. pas.jZVflLi bolesrt Vise od polovine sr(:. I N D E K SOT R'O V NOS T I SREDNJI • Za razliku od zivotinjll iz iLll.votinje iz organskoga a kadgod prirodnim ne dobivaju neporrebne li.u-p. takvo mlueko kojn se medusobno reproduclraju. PQPUt ti!. slemi.drii se u keruikalljurua. jer so. lijece se sredstvima. zacl.Jadstvo . • 'Nal'in n<1 kOi1sprElmate rlbll rakadeL' tI' osfa.ratll. njeiliJ1(Jj kozl' i. nliili. podrzavate prava ii..oz. na lz etieJdh vise .lljek . j.e "l<ok05.uvjetlrija iz I. osobito biti oncci'SCCllC sJwljke jer rastu pCJdrucjim~1 uz obalu.t. te bismo vode Z:. • Ribe koje BtL pretezno biljojedi.One tl<! baktellje poput lio[lti0Jl.er_8vstyenih razloga_ • '21\101:1nle 17> intenzivl10ga .edna ken'likallja. i nqkon tega voce i p o)'(roe dobr. rnorski dobro ga opratl' kako biste: uklpf:iili~to vis-e _ostata ka ke.(o. i.i.enai'~j)ari:im p. Kupujte organslru ribu na 1. postojc! 51110 .hiljskih tVa rl.U1Jecatf nil lml.113 I zdravst. HnU1i se masnom gotovorn hranorn kako bi lzgradila tjelesne rnasti. banane grofde rnshune 11111jako uzgajaju u zatvoreniui krduna I J I PREHRANA cgrauiccnoru SVJEZOM RIBOM prostoru. osim toga. • Velik.t1a U:. kupniorn munie poznatlh vrsra.\-Bl.'.de. posto]e neke vrste zadrzavaju ostalrn.esve s. mlil~ko.kS-e ta il.l. Buduci cia obitava u skucenirn uvjetima..U@ll. esobito vellke kolieine susrav nerodenog trudnice.. SIO bi se i!lHee moglokoristif za uzgo] biljaka koje daju . Prerna razlicito regulira (vidl U J< L A til J AN J EO'S T A J A K Ii H M I J SKI H T V. jahuka.e tikvlce I I zraku I pase [abuke travu _ Zivotinje se to ikako mogute.!.Lli uzgoja dr~e II tmlli:Wll i pr.L trebali izbjega vati.A R I j(a!d j~dete'vocl'!li p'l')vrcekl'i'je rjijll _0 rgan_sl~J"Ka'PtId zakonu.ih naguraflih u golernlm prestortma. i je vrlo ucinkovito llktanjanju skloue oueciscenju. • Z.1102.lman_skpga uzgojacakoje V1S01<1 bteskv.'. a rnnoge se drze uzgo]a JAJA . prepOW~uje~se Rrq.je mogUGe. krusaka igr. . je to rnoguce.:.rosrorimiL.avali I:ragp-ve DDT. • Ako [edete runogo mesa. ribe iz dubokih mora.wa_ 1l'4 o. sro se razniin drzavarna ill rijetli.eradafnlka" i "jaja iz mbzaa~)n~ Rrirodi1i[irn.1 I I.tl.ca ko]e antibiotiku Iavnost i.taka okoWl i etiku.LZli rast l ll" I~Lbl_otJII:l!(. W.ll konsr: se za poboljsarn rM. uzgajivaci proizvcdnji.:ljtl I iJ'~kI!lMeflqp. d(ll8a j ribe iz porcdice Malaoanthidae so n <ljoneCiSCel\ije. Glsim t6'~a. dtle. Ill-ana se mole prodavatl l. a neka suJfomullicle.da to' mozere izbjeCi tako S[O cere jesti meso organskoga moze i bl:l~~ <ll!ilag~ k~iTJijsk0" _O.lju zbog IIH~sa.Kad Clstite ribu. laja.j1J 80k<ll¥i i Ll~a.1 Lkh/u. Ptenlda s.L'[lu biLi onecisccna lndustrijskirn otpadoru.L kao "organska" zakonskoga lzvore).nje v. Dopustaju rl. ne znace neskodljivost.lc. Sabljurkn. l'itaticet ilokolad<l mogu sadri'avati' sred nje do ni5~e '[ailne otrov.iJelw i Sif kojl se dobjv~\jll ad zlvGlinju mogu sudci. soma.t2iyotlnj~ koje se llzgaj.1.jl't. Q€I. !l@l.illL1keinilmli.\ LJ U'ZGOIA hrane od i pov. antibiorike.'<.votj:aja.zorga n~RegatJZllbiaiz e'tiiiklh.apije.a pranje." '0 prema rreke . Provjcrite popis uzgojcm kako biste znall kolu organsku hranu treba moze bitl zarazen salmonelorn. slO maze iZ.11 pokusajte srnanpti. to kornercijalni uzgajivaci smiiu. u vodl ko]a se Cisti grasa~ spimlt zelena salata' naJance meso Rlba lz uzgoja .kemjj~kib tvari u uugovlma da "zakonska sviJet.oC_~i povrEa sreds-!-vom povrsil1skih Z'<I metilzive . rije. E_ coli. na %aj~dI'll) po srodnosti. rasti na prirodni nacin.m~ivn()g~ uzgoja. man]c su pranje nal. tisuile hj. Osirn lito SlI usrvrdlli VOCH U • Osim toga.:i'LS kao i.t. perad koju tako uzgajaju ipakje uiwJmhO neprlrcdnlm uvjetima. sredsta va za poticanje koji se koje naveli dolie. Dvije trecine poljoprivrednih povrsina na svlletu korisrl se za uzgo] stoke.se lovt na podrucjlma rnogu obalu mote 11:1 koristiti otpadne ako Ima pOL'V. najbolje ill je.HRANA OSJETLJIVA NA KEMIKALlJE TRAGOVIMA Ako Me zubrinuri za razinu neskodljivostl ko]u jedete.LLt )lQto.rUcUju da 58 kora bresaka. .razine _ist.LIlL1ogo veci prinos. ukloL1ire 1. • IUba koja.a.o vIse povrsinske masti.If\'le!y twg(!)Vim~L tij~I~1 . bez pomoci rasta. stoka kola se Llzga!a organski provodi dosra NISKI marelice Gokolada jaja riba zitarice vremena organsku . dio mesa peradi i ostalilJ rnesnlh proizvoda d6blyaju intenzivnim ogrunicenja pesricidima otrovnostl kupovarl.~dstralJi.())n~ k~i1~L1j'ef\1 I~L'i.ja . popu t srdela.prie zivcani iglic\l.obicno loses i pastrva .dn. karnpiiobakLero1.IZ ORGANSKOG Ijudi.1 iz peradatnlka" p.vjesnii_a :1.ja. jlO'r se na lomt! mjestu t.' . crvenoga lososa i divlje pasuve.astrasujllcih uvieta u kojirn& zive' inousrrijski uzgajana kokosi. !.n h0i. UZGOJ hrane mora]u se pridrzavati ni]e im dopustenc trznicarna strogih i restoranima. .e is!5'erite_ podr(jerla.i v.i~.hl.venih raz[bgauvljek klJpujte jaja. ali ptfpazite.

potraflts logo te. zracenje uvjetuje druge vrste raka kod lludl.:aziv:( kvaren]e mesa CW]:1seiJnosvinjetine). 5ULFITI Dodaci kako bi nadomjestili proizvodnji.iu prirodan OkU5.iuusa) Indijj) nitrosamine .te na utternetli.anjl. ne posio]o uvjerljivi rlzl ni p UMJETNE ljudsko z lravl]e. ostalim 58 sumnja kako leukemlju i DODACI U HRANI Proiz\'odaci na prolzvodlma ne moraju navesrl jesu Li U lIzgojll svjezega vcca 1povrca knristili pesticide.lnje bojl:! i za spxjBCav. • Lirnunska k.sclina (}ecerna • Deksuoza • Smola sred.bjegavanj·111 umjetnih boja J aroma kod dje 'e znatno smanjuje problemi hiperaktivn u p nasanju. Simptornl koji SlL primi'ecen: U OI1Jil HRANA ~GMO) U genetskl mcdltlclrano] hrartl nudornjestnk • Octena • • Bjelanj.t0Ji petpun: popls d0daraR.. nisu nuzno potpuno tocnt.1I1je ruzvo]a hakterlje bUj!1oga i ~lI j kiselina za se koristi kuokonzervuns k. DugofOone posljedice toga ste Ijudi jedu GM@ hranu jos nisu poznate. povewju ZclraV~lV nim \1<\ vrliednost. \arl:mZjn killji ~(lniln(. rnnogl su zabrinutl zbog utje~aja GMO plndova na zivl svije! ler takvi se povezu]e s alergijarual cJ~'UgiLl~ nuspoj~1 varna • Smola guara (iz siemeoa i~tok u) E-brojevaII LJ.. 1 bOleSoll . hladan kinesklm restorunlrna.uje s sa pro)zvodi remete prir. lIkljllCUjllCi ~stmll. napadaji. natrijev rendgenskomsnirnaniu I<ori$ti se za ubijanje bakterlia klljan]a i trullen]a. Sulfiti se nalaze u vinu. vocu j j 01 ito osjeiljiv'.kt iz vrsre tropskoga (bjelancevil1ama iz hrane). Mogu se korisuti u PL"(:)d:wHUJJiCanm brze luune 8vjez izglecl nuruirnica." E 100-180 (bQje) 'B 1012 (zuLa bOja). lupanje ~rGI.SCu Ai. E 173 ( lumi(liJ. istraflvanja neskodljivosti n isu provedena dugorofno] prernda ~Iergi. za NATRIJ-GLUTAMAT (M 5 G) 'mrij-gluI:<JmaL llLl1acima za salate. U rnnogim drzavama treba na: naljepnici navesti da je hrana ozracena.-agalmnta (i. dede se 1I.abjJj%alorj) 13 _0-.glavobo. umachua skwbno1Ue je pOP6VHC 1I kao i bolestl bubrega. mozda nisu ispirane u potpunosti. LI gotovu h Il1l111.• GENETSKI M®DIFICIRflNA ndkodljivi nbe i otrovno djelovanje. okusa kojl se ceSI.. 1110gLi rnanipullra se 5 DNA kako bi se povstao p~im!)s i polacata otpornost na bolesti. mucnina izlozenj su: kihanje. BOJE I dokazi o Lome kako su nirrau iii nirrlti PiOi!J10C) pruCiLajle nail' pni -i i pokusajre izbj igavati sljcd 'ce dodatkc. lis naljepnlci pofrazite natpls-: uNe ~adrti GMO" ill "Nije GMO.iu. A tmaticari su skolJkamH.:: trnovita grmu koji ms. jedan probavni S clio nlrrara kad bil i veoma vrtoglavica. pretvara 1I glavobolja. Koristite ill urnjereno i izbjegavajte gotovu hranu koja sadrfi velike koliEine 5011 i seEera .ISCITAVANJE NALJEPNICA Hrana sadrf kemijske dodatke zbog nekollko razloga: hranjivu vrijednost Imja se izgubila u OZRACENOST Neka hrana je OZraC91la tolikorn kolldnom je prisutna DODACI KOJE TREBA ~adriaj na IZBJEGAVATI Ipak.stav1Lba rem njezina peste Jos 0 Mogu izazvari nekc uz Ll1U disanje ninu j 11. Cinjenica da SlI neke tvari "dozvoliene" za upotrebu prema zakonodavnim slandardirna. irska m~hovlna. E 200-290 (konzervansi) E 300-322 • Mlijecl1a ki~eJil1a sirutka. za kemijske dodaike bo]e. MaZe zno] .odnu ekoi.n jemu krumpir E-BROJEVI li'O. nitrite.: ka0 i zbag prijenp. povr.). prlrnljetil: su kako se kako bi olaksall pripremu gotove hrane.i sL. kao i roditelji. llekiOl E 40Q-495 (emlllga(0r.() koristi izazvuu. r'olmzite mljeveuoga mesa i koji s.metano i bol premda napisi na naljepnicama u trbuhu.sto sc dugorocnih posljedica rice . kiseliua ( Cat) sustav.l l.. ne smije sadrzuvati sulfite.jirn:J. pevez. koji tada aminirna i asunaticni p vezlvanju srabla) Anello (ekst . da.: i kllkurllza me ~I. LJ SJedinjEllim Americklrn Drzavama hrana koja se jede SiL:OVH..iiin II rrirodn suj. IkLa-karoLc:n (I11rkv. Agar'agar.iJi skrob. pokazuju kako MSG moze Izazvati ostecen]e neplodnost mozga j pokusalte lzb]egavati ezracsnu hranu.r. ('ViclJ ]zyore).Ic::(i dodaci 2.21 (Zl! 'Jaclivaci) • Lu(. povrcu.dhe rninerale i hran. zenki zivotinja. ili I<emijslwga podrijetla kukca i teO za sprjecavahje TIme se 10 sulf~lt.eLl'aodena PRIRODNI :jlj~(. sirupu. un i. nije nuzno navodln mnoge dodatke koji se koriste u proizvodnjl gorove hraue.u ib na popisu sastojaka • Nutrijev klori I (sol) (iaje) proizvoda na naljepnici. li3vedellj. ne znaci uvijek kako su proizvodi koji ih sadrze neskoclljh/i.n~H il [\1orsklh traVa sadrie Vrije.lII j~l.O).iske realcclle.i i lllelas\1) Ovdje (~~nLiobjciansj) i se .s<l· genetskih~ m0difika~ija na divlje vrste biljaka.l'nima t gobama.i.prjeCavanje kvarenja i gubljenja bpje re se na naljepnici navode kilO surnpordioksid.lk. Aka ih zalite Izbjetl.zhel!iDe~ovoJ11. kobasica. lpak.lCanj obvezno navesti. hrenovki. Ne moze se uvijek iz sadrfaja prirodnoga na naljepnidzakljuciti jesu ll tl dodad [er zakonskl to nije kollka J.3ls.\IOlinjskoga DODACI prlrodnoga podrfjerla j SII pc:>jaC. a prema zakonu. natrijcv i kalijcv bisulfi] ill nlel~dbjslllfit. Kod biljaka to pornaze u spriefavanju pojave narnetnlka i korova te poiacava nilhovu hranjivu .osku ravi1olezu.lv.i Soi 1secer 5U prirodni dodaci. Lijecnici.1) (iz voca repa) koje ra~te 1I stvonu kan erogene . buduci da . Moguce jc cia i rna 5i1'(l .a dozvqJjeJllh I':uropskoj un. kllkllruzn. NITRATI I NITRITI Z~ Dodaci koji se koriste ED TA l~liJeJldiaJlliJll. Istruzivanja ako je ikako moguce.. kako bi pobolisall njezin izgled i sastav iii radliaclle pri pluca. Najbolji savjet ko]] mogu ponuditi kupcu jest daodabere proizvod na kojemu piSe da je "prirodan". u hrani koji Se korisie za A RO M E Dokazano je kako su gotovo sve urnjetne bo]e kancerogene za zivotinje.. . c(Vene ~Ige 1. st i ostali vitamin a u hranl te se mllenla kernliska struktura.

m za pluljel).. ke(nijmkoga i. izvore voele 1.d.Uv81. Lajoie n<i ddb.1' IPnOgil11 . s~ntl1 (')o0Ij{mjil\ . n !.i:tvesl:i J1L1$proi:. • Zelcni caj ie zdtavij: od crnoga sterno djclujll na zdravlje na plautazama • Instant-kava urnjetne arome.lmL.tj ngradenu prepreku nitrate.rota ral. sustavi s ugljenim blokovlma (cesto vee ugradenl).i ~l1azi iruLllJ0.i te.e vo~le.¥. alumlnija. oblicuna.sk. Pre. l)l:e.)clst!'anjjvlln. Mogu jni\. vodi za pice . lz bOl!le ne Illb.jLma" zeJeni 4j sp. obdl.fCll iz'slf!.jevaju.1.vise ad 95 posto tih kernikaliia IOOgu ukloniti ORGANSKI filtri za vodu.~ bitl j)lx:)izvede. istl:a. DEZINFEKC1JSKA SREDSTVA Dezinfekcijsko sredstvo ko]c se i najceSce Neki od till zagadivaca izaziva]u deforrnact]e ploda.jene klorom i mogu u OIlOg'd LI Sjedinjenun Ameridkim Drzavama lokalne cai KOLIKO JE ZDRAVA VODA IZ BOCE? Europski standardi za proizvocloju vode'u bocama su n. . da sadrze stvaraju nusproizvodi poput trlhalomerana klorolonn). ostcccu]a reprodukuvnlh organa.filiJe p0j:hli Jdora koji !HOZe • l\dllCJgiprOizyodaCi kori~te plasli6.drl.lg~IJiSl.l.1:e boce .l'je6ava [)!'op.. rnikrobe .eiuca.ieHh od [{ad tlel"Ul 1. time se ne bas svl anecis{ivaci.i merall poput o[CW.J. i(orilllile t:aj u llsticima. osrecenje..sJ~lvine. bubregai Zivciluoga sustava te bolesri probavnoga sustava.fillri na vrcevima. l~ao. Vodj ~e doc. Visoke razine nitrata u umjeinirn f oslab.Qdgovorite na sljedeca piranja kaito bi~le odlucili koji je )MOn flroC1solv~mja vode mljbolji za V~IS (vidl ll:iie) . -I D .ljete Ii LI blizinl ioduslIljske zone 1I kojojse 0tpUS~.ro. caja korlsre se neki su vrlo IDNa mnogim plantazama kaye koriste pssttcide zabranjenl Ol1eci~cujll LI tvari ko]e radij.J. gulBe.Zi nego ?:avodu iZ .Z.je cime se (. vode koja istjeCe iz slavina.ttailfebijele mIre f'J~to8~eelle kisikqm.1&0 dSl1te l~vLl ol%~lcleU:~1 u:. Stoga t/l<. Nece ukloniti ce klor i njegove organske -nusprolzvode.vam~l 8e p0~t()je 9<!k011sjQ'=lDd"edJee ~a smyljanju • Razine flLli!lti. koji su i Europi.jeyrljll §(aj II poIjtnere.louovru otpad ili pokraj lJGLJENI Flltl'i . oakra.t.~ca.tn vise Il:(jg<!l I<mistite. [I HLAPLJIVr SPOJEVr Uglavnem potjecu spojeve i hlapljive fluorlde. rak.lgodhi' bl!ci'lh' . neizflijeljene fi lrre za 1I. kroz a ktlvni ugljen. a Zf( vodu Ylshlyille zaht:J. koji imaju sitne resetke. kako otpustati dioksine. lpak se Uudsko tijelo sastoji od FILTRIRAJTE VODU Strucnjaci zu zdravlje preporucuju pijenje 1 do 2 litre vode na dan. • Mnoge vrste vreclca za eaj.<1 pakiran]a moze sadrzavarl bi se ocls!)·tmili z. jer I. vainije je nego ikada 11 I I prl]e zastiti. METALI Ukljuceni kadrnija.u glardlie.a. kukvoci vode u samlrn 'Ilociovodim:l:.llerickim: J)rzaVaro. U TRAGOVIMA 5L1 [€ski metali kroma tegobama.la vode od kemliskoga zagadlvanja. merale u tragovlma.jenim I Sve to su nadrazujuca Posebice . spojeve (vidi W. iive.i rl'lelLil. (lobicajenn je pr.1\(c. ali l1C i 0 kakvoci nna smisla filtrlratl vodu. dovode (ukljucujuei o[J~slJe olova.. no postoji zahrlnutost zdravlje.lks<L. benzen.avom [aka. paraziti kriptospcridijai izazivajubolesti otrovni i zabranjeni na Zapadu.l')a kori'Stenjem 0t~piua spaja koji l]eh. U nekim driavama (Sjedinjenim POSTIZANJE I<AKVOCE VODE poljcprivrednoga gnojiva? podrucja gdje Novome Zelandu i nekim dijelovima Europe).c:e mogll.[e.iI}li. arsena.! VOda Iz slavine je'Eisea B kn: provrelu prelijema preka bilja.avu iii pa.a moz. zbog dugorocnih posljedica takvoga postupka po ZAGAfJlVACI U IZVORIMA VODE Prema Americkorne Jnstimtu okolisa. lpak..n't u • Dezinfekcija vode.t. . U vodovodnlm tvrtkama.m.glilcii\le.nisu p.ije feilllentiran Ie s. koj'i se l1al<1zl u sreclsWimn za (.igadivacj. su izbljel. poboljsava a pri tome OkU5 vade.jctre. IlC zalltJ. No nije sve baS tako crno .L. na fatost.da u 'Vod. u danasnje vrijerne za istrazlvanje . v.i iz b.SlO PIJEMO Voda je presudna za dobro zdravlje.'fnko:vi1 je ljllcil2.ko:ji se nalaze Oba U .. Australiji.Stam. lS).Ween]e u kucanstvu.voc!.ceI~gelt ZII (. Driavama.z. sredsiva. kofein i blagisu diuretic]. Premda je voda iz slavine obradena take da nije skodljiva uklanjaju Americkim i mezemo je piti (vidi str. • Vbdo.11 bi. dcernijake spojeve te p(!)1501jsati okus vade. Zagadivan]« podzemne vode irna trajne posljedice. ui. U sudoperu i ispod sudopera crldonit kemijske aluminija. 01i HOI U industrijskih oropina vlnil-klorid).govore 0. SINTETICKI SPOJEVI Voda za pice i toluen. roka traianja vode..ma u1. Na plantazarna rnnogi pesticidl. SI:! gnojivima r1lzlog su zabrinutostt [er se dovode u Yew S mnogim zdravstvenim popUI KAVA I CAJ Caj i kava omilienl imajte 11:1 1I1l1U 511 nadorujescl za pice. vodu FILTRI ad aktivncga se korisre pesticidi I urnjerna • Dolazi Il voda kucansrvo LI vase lz cljevl? • Koris!i Ii se za dezrnfekclju vode klor? Dcda]u Ii se u vodu fluoridl? kroz koju ce se fi]triral.a i.ii iZl/bri'. kernikalija re sredstav« organske mogu se koristiti .ldal1je zuba.dva psteCenje Zi~'. Huoride.. nitrate ni mikrobe. i MIKROBI Dvije vrste stetnih rnikroba . radnlka u vezu S po. nukroba..ijim sustavirna voda Set fHtril~1.rat ce neke vrste POlllPi'OpUS!1U mernbranu koja otklanja mlnerale.ell ldori.s.koj~ OlPll . organske (npr.ioJosklrll.i nizdruglh oneClsdvacq.:. LI voctu I ~e p. zabrinja valuca reakci]a klora na tvari u vodi. umjesto i"a~e vode.i. za mnog« sinteticke ORGANSKI REVERZNA OSMOZA i N:ljl1cil'lkov:it.lpski SUSlllM • Kava bez kQfei[l. 11. 93). iz ~ maze sadrzavati I I koristi jest klor. filu'i.htw.lnc.a.e.I~l'l. Q rn 70 peste vade.a Jllecl icinskln.p. a zntim kroz ugllena .~l~vle2:ili 1. je ka)l.!cJjskoga radona.addl brojl1e nlineJaie i vitamloe. bjU'J~eL l~t1. u vodu dodaju fluoride kako bi se sprijeCilo pmpadan]e zuba. urnjesto vrecicama. Nije ueuoblcajeua pojava dol]e navcdenlh zagadivaca u javuim izvorima vode.konir. vjar"lJa. • Odakle dolazi vasa veda? .i klcramin klor-dioksid.x. lpak.je'b~je :caStiCli izvo.Sjec1injeniln lll. .»)ilaJll!lt'la5a'?-)cvQQe.bju keniil.u'l@.

e tao sto na policama lmalu velik izbor skladu sa zahtjevimu kupaca. a mjesni iz proda]u sir i vrhnje Mlilqi kr:U.O.. blf uvoznl. sok od narance. kakvoee i nile skupa.nanie uobicajene Horiluk PtoKulii:e l§rl.alata' fE&EN Trz. 5p. one proizvcde ·koji i prode njihov rok trajanja. lvlolda rakav naci. Nemaju posrednlke .ieZiju hranu.5aJjite· DOSTAVLJACI ORGANSKE fnks ill e-mall i do. [e to moguce. robe. tancima rade kompost od voca i sadrze malo iii nernaju JDbstupni su brojn] proizvod]. da potice slobodnu (vid] Izvore. vore. Brokule Bundeva Celer i korljen eelsra I\i'llade rnahune Mla.0 [er je BuduCi da vecina odlazi u dO~!<1vljajllmill! na vlse llurCS<l. posluiu u visoke kak voce.P~!S. ~I.denoga s'kladl!J s lckalnorn prelzvodnlorn HZONSKO'GA VOCAl P'QVR'CA supermarkeuma. ubruse. ca.i t:. tl. lpak. Grasal< P'R"O~JE.! ne plastiku. potroseno rrmogo struje za hladenje. konzcrvansu zapakuuru reriklirani Pouuzire ili su pakinmi materija! \J slntetlcklh boja te nlsu suvisno u II I KAKO KUPOVATII EKOLOSKI Odlazite u supermarket prodavaorti.~tedicL cere gOIiVD i odrzavanju rujesnth u ku])nju razvoj svoje zujednice.iiiLU.nti.f. rlZa 1 osuseno prolzvoda.G.lj<llliji na Ll':2.c . Mleeke "Glji\Ze: Jabuke Jag-ode €!ijetac'El in je' ~pinat mkviGe u ~ane . Take cete ustedjeti vrijeme KUPOVAN. 169).nostavn0 telefonlralte. cokolada. velika kolldna te robe dovezena je iz cijeloga svijeta te je.lJ~\vam ~ti:i:e 3:l(edak'll' repa' _Zimske tikv:l€e Br·esk). )edna od prednostjsupermarketa.ahU kada je in'la mda je nalb<'lIJe. POT I CIT E B I 0 L. i izbjeCi prometne ruje:sne rrzlliGe i centre. Manje Aka je moguce:.i biciklorn.lE \:lijeme ~a :k. ito ne same zbog potrosnje gorlva. rued. < i!>' :z m I kupnju [ednom u tjednu.g.lcl'lke CIlj'etaG'a Ki~~llea Luk Is. od orgunske orgunskc sve vise hrane.mplr R'adie Rdtkvice ~p-aroge Vl\tha s.KUPOVANJE HRANE Hrana se svecesce kupule u supermarketlma mnogima to prakticno.e vrstc vo¢ai od poljoprlvredn.ka k(')ji vrste stolee.k()jinisu genmski modificl rani .kQ cesce odlaztte lJpfavilu. a poput Iiltre paplra.jene od gradskoga sredista. ~e otvara]u specijallzlrane Premda su skupljc od obicruh. dodataka.!sk.l Bijeli luk Bob Raj. go. u nekim trgovaddrn povrca kojemu je prosao rok. a u neklm slucajevillla prolzvodirnogu iroskove pnjevoza. u nabavku hrane ml. K U P U I TE proizvodaci lO K A l N E PRO I Z Y OD E U CVjetaGa' KlnJlsKi kupus' Kras:tqv. uvelike pridonose kolldnl otpada: velike kollclne potrosne robe baca se kad pornno procitajte sto plse ua (vidi str.ma posreie mnogi dosta:vljaci oqpnsk hrane. prodavaonicu radl]e otit1ire nego automobilorn guzve te duge redove re koristite 1I za kaV1.1I hrane. veca SIC! kupncn. I roizvodi u .oitv..edeIlU.~I njihove cljent' cesto l1iZe.upovanjeod're. str.: postoje iznirnke u kilrnatskim zonama.tstup. ali razrnislite K U P U J TEL 0 KA L N0 1. PROCITAJTE 5TO PISE NA NAlJEPNICI Kad kupujete naljepnici Odaberite hnU1U. pouzdanih pJ:OjZVDt1ac~1 Sli papir 1 pelene bude potraznia I·i.e 'Krumplr I~WIJ!:is Odaberite povrca.ina:t HRANE U raznlm krajev. pjesice il. a ne kvantitetu. najholje je kupevatl sezcnskovofe i pOl/ree. banane.kvl! dostavu. Jed.1 kakao.id.e.n ll'0slnvanja posto]i i u vaso] WodavuOn.e Kupus F1rtikulJte Slatki kukuruz Sljiye.di grasak Mladl I(fumpir MrkY. se2Qnsl~u h'f.LE nkviGe H'l}Ie (veeina naj50lja Ijeto) na:h\dt)l P)-ag u dogQvore.:wiml primjerice.kojirna nema 1<101".Gikla labuke KO'qll'lra~' a meso kupujre umo 'lrU~ok. danas irna sve v. p.O SKU tradicionalne R A Z NOLI I< 0 S T ill neoblel). mnog0i ICupujl!! 19~illno pr.ce kad morate. proda.j. kI.MA inanjih kolicina. rrgovlnu i potlrl8tl kupovanje Oo5il11 toga. srvarat cere rnanje otpada i jestl sv.il> z organsko] nrani i m u supermarketima odlazi ekoloskl se automoblllrna - sto pl'oj~v".m. U 111110gU je lsplutivi]« cia U JednolH kombiju PRClDAVAONICE ORGANSKE HRANE U gradskim sredistima prodavaonlcc mozete proizvodi izvora. konzervanse i za zrakoplovno gorlvo. Aim se odluclte Z. Icrpujte robu na kojo] je navedeno tt. i 0 drugun nacinima kupovau]a.le {ljive. lpak. secer.alaIa Mare lice Mi!tovilac lokalnih mljekara. ce bltl '" C '0 . Takvo A.i. uvijek Supermarket. . toaletni hrane obicno su specljalfziranc te nude kvalitetu. pomociu [e osobni]e. a rnnoge su prodavaonice udal. musli. bitl sigurni cia njihovi dolaze ·i7. kako bi stigla "svjeza".d.~i Mahune Cel~ri' kodjen celara O]kl<.ce biolosku raznolikost.se takvih nclzbljeljene potrainja za neobicnim vrstama veta i pOI/rca ella sllcl je bra kula u (vatu).L:!I.9 v!'lj.cke 51atki fefewni' . keksi.eroe. SlOBODNA l'RGOVINA Kad god. PregledM tabllca ponioEi cevarn odrsditl riajbolje U odredenim yqca i povrea kako blste bill slgurnt da je svjeze. uzgajaju 'LuI< 'Pas~mak .1.ozjg!~ TNsrile ~l~lena S?.il.1. 96-97).vaunjcmm.n:ice imaju velik udio jos uviiek prodaji hrane. Tako cete lIstec!jeli vrijerue i gcuiva.l~aj~e 11m'~L(libu. re cia nije prihvatljivo. se {:I rnspltajre . kava.

" II Pnkladni 0 bilju pomoCi ce varn pronaci i V INn vrenja pa se ne I)10Ze izbjeci u PIva • KaD i villa. nisu suborn rnjestu i umotani u piastlku. Kupujte proizvcdenoga njernu nerna pestlcida.som k0riste p0sebni [ij~kom • ['oJw$'ajte proj)'. agorova hrana i:esto se paklra (Ilbfldj kako bi vodenje tragova plasuke hrani nisu puznate. • JJiodin81Il. i Zah>av~. pretresite sadrza] u staklenku s od plastlke mogu otpustatl slojeva plastike.sprsivaci planekl ]JJ.llljlL • KlI]Jujte pivQ koje se pralzv0tlJ lokalno jer se [fmc stedi ml prijevo2:lI.a~.zvedeno vino obradu]e desetak grozc!a. hrana i spadaju U kucanstva Popisorn bilo [ednostavnlje.i.ll .ijekfJ. Problerni s ponasanjem u diece.p~nati neku sall1onlklll. clrne cere sprijeciti raslpnost. prepoznati zalemijeni LIZ 23. konzervirana 5J'(ld~lVa za citcenjC koli. oclrz'lvaju r<lv[loteiu Sai<. uvijek p rovl~rite sa·.e v[enje. • lIazl. okolisa. "bcsplatnu hranu. j boje. brasna mOlete kupovatl u veCim kolidriama.a.lJkvarljivi. PLAN IRANJ EKU PNJ E SlJedeCi savjetl mogu yam pomoci pri ucinkovltijem planiranju kupllje i organiziranju zalilra tako da ne rnorate troslti nepotrebnu eneIgiju ua bespotrebnu putovanja. stu je test sluca] s hranorn za rutkrovalnu pecnlcu .udara. krlske. cete ograniciri kupnju koja varn 11ije KONZE. brasno j zrnje. toaletni papi.nemoj~ep01~r. Ako bez o. Kild otvorite pakiranje. • S grrnlja berite plodove automoblla. na 0 n u hranu potrebna.mkiranja.1. hranu dok se grije. i neorganski proizvedeno pivo dobiva se od hmelja kc] St! prska kemlkalijama umjetne • Dostupno proizvedeno na pakil'<.i.pakiranje He Sl11iJeSli:. p.dodaraka pobQljsavanje udriSil vino od organski 1I je organoid pivo.9 p. \1 organski". 510 rnozete sakupljau u prlrodi.g.lli s\(e rw ne)c. uvoae se iz onih drzava koje ih JQS Konzerve zulemljene lako je (Kouzerve jel" irnaju rub ua vrhu i na dnu re spo] sa strane s udubljenjirna.e biste brall one oneil'iscene pllnovlma ko]i rustu sarnonlkll vlnu navcde popis sastojaka pa neorganski pro. II Alto niste sigurui da prepoznajete biliku. ODABIR VINA I PIVA Postoie dokazi 0 tome kako su umierenc kolicine villa I piva dobre za zdravlje re pomazu u sprjecavanju bolesti srca Lrnozdanjh. sljedecun podaclma ukazatl kako je pakiranje problem. II • SacinlLe pOpis za kupn ju te ga nadopunjavajte s priiateljem P LAS TIC N 0 Pakhanja nekoliko pA K I RAN J E rnolekule 1I rreklm vrstama plastlke mogu uti u posljedice za gorivosmarjlt kao i one6scenje cere napola.) 'Olovo curi u.Q . llstedjeti novae i sutanjitl bro] odlazaka prodavaonicu.moze dovesti do neuroloskih ostecen]a.r. clIvajte koje mczete xupitl izravno 00 dobavljaca.titl zdravlju ni urlecatl na kukvocu hrane. bolje [e kolilm.je za okllsa. • Osusenu hranu.:ijek prc1vjerile treba li.s.o n.Cine. su o. Neb stQ .].ldr:lav:nl viSe VIsta dodataka i zagadlvaca. • Neke vrsre lake pokvarljrve hrane popur kruha. MIMe.~l)1je. takav spo] ill imaju tamnu crtu tu kategoriju.ljke.hranu. ml. Ipak. . poklopcern.jetcete 1'l0". h ranu.lVedene II rs1:e lTlogu iZHZyuti .vest"i pillo s!iJ11.cacl se vina dodaju a potl'~bn.blUp. i hranu u vecini dr2av~~ 0. Slilfit' se st"an~ priJ'oci.truci1Jakom. vam jl. mslal~e n8 stlel su j~stive i po iZIQ~1111i'1l zutjtit Ij5tll!iil1<!. <lJ01l1C:l prepoznati runoge jestive samonik'e biljke koje • Ne posto]e zakonske odredbe kojima se zahujeva cia se Ill! porpunosti.ti. ostar ce svjez i m0C1 cere uzeti onollko ie potrebno.. ulJra. kako biste jt! na hladnorn bez nametnika.iodova • Kml. Kernlkall]e 0CL1V:ili. oznaceno nemojte. proiz\lGddje te se doda'u.troskove OsnOVRe sastojke za kuhanie poput yam 5vl~zlprolzvcdl.Jim prmle. Zaposlite cijelu plastike u hranu. sto dal]e od glavnlh cesta I" kak.iva :ne. Kupnjom vece smanjit cere troskove 11 maslaca mozete zarurznuu pn ill spremite zamrznete U r.RVE ZALEMLJENE OLOVOM Prernda takve konzerve proizvooe.ll:ovne.o~"I\ll Poch~!qu .ova nemaju kruh izrezan na kriskl kollko 0 rub.J.l[lskl viHogmClarslvo je orgaJlski ra. sto.0 i~ i 1I5te~l. i neorgun s ki prolzved ella villa 1 SAMONIKLO BILJE Samouiklo bil]e mozere skupljatl tijekOm cljele godinc II njegovu prlrodnom stanistu te tako nujbolje Iskorisriti vodic piva mogu s.icno Obla(1uju sHcilie clodatke. 1 boje. posrqplm i [JlInj\:nju.ilergOske re<lkoije.: • Vinogmdi kuji tla . • Grozde od kojega se dobiva se za vrijeme rasta s vrsta pestlckla . zellmo hrane jos uvijck • Kupujte vece kolicine pmtN()da koji nisu lako p..PAKIRANJE HRANE Premda posto]e zakonske odredbe 0 tome kako .iJa d0~\H:lla"a b. kvarenjel:n neof. Neke &arnoniitle II b. Zdravsrvene II neke namirnice. je bol]e kupovari one vrste koje imaju taka v popis.aGije. kad osranet« bez zarnrzivac.upite SamQ onQJ. povezuiu se sa pusuuioscu olovs u hrani.. i pnc>ut1'a:va luetanje pJ:oi.:rii. u gunlju i slIlDi . qestenip<l. e Sflrna vina cesto sadrzavaju do 20 . poput hlperaktfvnosu.vam ne(.g!j!VLI koiu suH:lr! da sprijec. PMJe nego 5tO p~jedete (qka ib je' p refl.:nislilt! odlazite lome cia u kupn]u . U jesen pobenre sto viSe voca i orasastihplodcvu na poljlma..101'0111 ville ne koriste.. pri cemu se homeqparskl l~uJWv. sto ie dobra z~ zdravlje i za narnlmice. mahunarke.. kao i.

ina. zdravu utoliko sto fete znati da nije kemijsld obradena. Neke biljke.zelenu ~~atu iii pJ(\)ljetAi i.j tFi )\Jta ZlIl'(!lQ0!n. tako d.. popur tlkvica. • Kako biste procistill zemlju. Osoovne Sl1: nego sto pocnete saditi. oel zernlju crnorn vreoom za smece ili za¥itnirn Stavire ill posplte Ilame_tqika i bpleMi od otpada kuci ·(vidL luje~ttl. re zadovoljlti na [ednome petrebe za ka. Nahranltc potpuno odstajalim stajskiru guojivom te prije- ZAMJENA BIUAI<A 'i:l<[rnjena biljak» kljqcna je C'lFganskome LI hranjivim rvarima r:azliEitirn porodicama porodice bilja.'L't1 1·u J. a zatim presadlti Povrcc 1(J!.d. ze le nasa lata vrtu za uzgoj svjezega savjeta.je IljO!lllJja. wooffeTalio . . Nace10 je - riikada lJ.. .a ~Ul)va . ievbdlli Sij. dveja puna 'kolica na ~:VHkih 10 eervonub metara.sl kak0 Poriluku odg(!v. teska.niranjeon0"ga plfsaditi lbtlev(.tl :wli.. povrce ne uspijeva u kiselo] zemlji. povrce zahtijeva .nfln~~'1 J]aru:rit~ g!IOl:lliini.iL cete pojavu kupus.a rnladi luk radie i rotkvke ze Ie nil.!toaza 'lliJJ. i svedska korijcnsko povrce . 0 pravorn. a ka~J~\~cl.hranjivu. • Odaberire to visoka stabla. oego goojivQ. IEDNOSTiWNQ PENjACICE gra~ak ZA . prekrijte pokrovom lisCa. pritLrzaV:i.ultJ mo2eie in.« « :r: <C z: "" UZGOJITESAMI Ne morate bitiiskusni vrtlari kako biste uzgojili vlastito organsko voCe i povrte.lzgpj l<:o.krurnplr. N gil.'upe s[a vite Dt:ga~~sld kO!UPO.aa sarno dlo novca koji bi vam trebao za kupljene prolzvede -·a nista nije tako ukusno.proljece zernl]u. Gl.mod sJlede~e g~clJne.~ 'N K.hll' • Na leM"o ob.£3). Na malomu prostoru mogu se uzgojiti iznenaduiuce kolitine. moral cere je pobo.~ltti s\ljd~eg(l povrca.l?ilSurJJ. novi povrsinsxl PRIPREMA ZEMLJE Koju god vrsru zemhe je u [esen i .rn.l zemlja za sadnju (villi dol]e): je vode. pricekajte dok dobro ne pripremrte ze.BOGATA TL6 U BtjiGOI SJENI (~ijati m -I ODABIR MJESTA Kako biste postigli uspjesne rezultatc razrnislite povrca. Uz nekollko osnovnih uputa. .l.k.&c :d.i pocupalte korov: irnali. .ciko(ija IiIGbke emfivija grasal( tlkYiGe J.ara dobra i5u~cena. ~i. d ka. 15).ka sprijec.O I E PO V RC E U Z G A! A T I. osjetljive mlade biljke moze osteritl kasni mraz.u mjcstu 1[ bundev.e gredice loa uzg9j f)OVol.kao svjeze ubrano poyrce.. • U zemlju.ati~ aka'aai.dnako prlvtacno kaol cvjetna gredica. ali iZQjega~oJte ~ biste pqboJjsal1 rv..I'h:l1jel'k:ej ono ilro.t~ (iere Ijeti.je vlaznoga SUJEDNA Aka ~Izgaji!le SAPNJA bllJke kaje IJfZQ i kb.t krastavci mahune ZA MALE VRTOVE rnlada mrklta. sjerne rnozda nece proklijatl.U'i.u iStlj>j'se~. pocnite u jesen. lmate zdravu i hr1!!lJ!vu hrCJI:!U koju .R 5 KID. a 0110 najbolji jelv.d dohro zakorijenl.r:je bogafiJ tete je~ti u jl. IHJja vf5fei • Kako biste sprijecil! rasr korova prije sadnje. Da bi raslo.mdiyt.jsatii tako sto cere na nju staviti nekoliko komposra slojeva organskoga kako bi se stvorio slo]. p « AkQ organskl u?gajate vlastlto povrce. ~.lja ostane u ruparna.elena .sel'l!.F!(\'e j razv:He. o > N "". najbolje je rano posijati II Ionce pod rravu. rikvice. kojem. sa lata . lnIl. kisela. • Go@ji:vo ad JiSC:~ lma J1)31. porlluk prokullce slatki kukuruz: rajcice rnahune rotkvlce spinat doburprirod.)"GLlzemJje.j~Lbl.euzgajati lstu porodicu biljaka kupusnjace repa. N i K dh.oJll.ko"Jjiste se polJsietili k:atla Yam' debra u§jJijeyajl1·tBgtlje srr.t<lJ . Stogll je gno)lvo' ad lI~ca IZlltsno za'l. povrcu zasticeno piovjerlte i nije izlozeno vjetru.ka na istomu mjestu vi.!e Ijj.~e godlna zaredom.ima[l ·stHlr. Kalco bistc Porrudite se da unate 1I • Pomocu posebnoga pribora vrstu zerulje (vldl Izvore).juCi se ~ljedecih 08UnCal10 • Oduberite mjesto 1I uciniri posrlgli najbolje rezultare.asaqite u pr~)ljei!e. V RH A.a aiQok.otlic .j. J:l9-jlli~Lnie aWI[mt. . ko]e ne zasjenjuju sjeni rast.na ~rJtilier . ~6Jelije. 5ljedeci popis moze yam pomoei da. usitnite je vilarnu cia se provjetri . Aka je zernlja prisrup slavini vrtu iii ~ jOs bolje . aka je proljet'a mnogo SIJANJ E I SAD NJA mozete uzgajati Iz sjemena Hi od rnladlh biljaka ko]e mozete kupiti LL vrtnim centrima iii nuruciti putcm kataloga.salata prutove barnbusa i (vjetatl lijepirn cvjetitim~. Karisn6.P. na dubinl od 20 GID. - Sjeme mrkve sije se izravno u zernlju: ~spiieva u pjeskcivitoni tlu. sta vile stajski kompost gno] il i kl:JnlJ. .e luk rnladl luk rriahune raj~[ae sp. iits ~~sa. Zumjenom bHj11.lcti:Goke bun deve i tikvi(e . mozete uzgolitl svjezu sezonsku hranu.organlzlrate svoj povrtnlak.votinJsli:og~1 pGdl'ij)lltla.gl':]~a. bacvu u kojo] cere sku pljati kisnicu . mozeieje luznatijom krecn jakom.OSL po povrslnl LI uzgoju. a uredan povrtnlak moze izgledati je. 82o. dobro vocai Grasak ce se pc njati LIZ i. prokulica te rnahunarke gmh..:(.krumpir i Iuk i voce . tlkla i rep.dobivate lzravno. a koje n:isu: iskustva :v:lastit0 mstt1. Ii\I·O:d~a ·m Ifa. burrdeva ·IUjPli5 lishatl I~elj -usred Ij!'.eti.tijensjwga pov~·ca p01t~lt lmmjivih JTI. hilja.".koristite (vid] str.eVriiJ(.sto aete' za ~la.lj iii shlboj zemlji gaCinil.!. u hladnu ili mokru zemlju. Pridrzavajte se uputa 11[1 paktran]u: ako hiljku zasadite prcrano. tako SIO ('eLc je posuti tako cia vase blljke ne budu bude spremna sljedecega • potrebno mozc usporitl njihov rnjesto koje je • Najbol]e je aim je zemlja tamna i rahla harem toliko cia mozete kopati Jopatorn. OSiJ1l toga.je vrste s!l's'e'dobrIl Tnko (fete .l.

koji su siGURNO KUHANJE: LON C I I TAV E Korlstlte posude od stakla i pod ne terakote te uklonlte emajlirane allJl1'Ii.cl!!)m. sudoper samo za one poslove zaraziti hranu. hladnjak stvaraju soli. I ZAMRZAVANjE proizvode. Il.ca I OSTACI HRANE . plastificirane tave ne blste trebali korlstitl nami~nlce oneilisl!uju molekulama plpstike. namlrnlce radlle oomrznvalte U hladnjaku. pogotovo ako je uzgojeno pestlckla srnrznute > -c « 1>0 ogrebOliJl(. neso na sobno] temperaturi. hladnjaka stuklenke Urnjesto raga. " zamrzivac siupnjeva Celzijevih. povrca i r dsrv0 (vi LJ limllOJ11 Illoze dod ako tij [com l. HRANE kuhinje PRJ PREME • Ako na rukama ko["lsli.brisite Cisrim ubrusorn bl~lflU. I~adse posudu.1.g1.ko. dolazl oivarate vrata hladnjuka.I orvorene ladicarna i onuaricirna. lime cete bislC sprij cili hal ierije iz rane cia uc dodu u hranu. Cisrite racine povrsine podrucja kuhinji dok kuhate. f!be. vino 1 murmelade. sokove. a 1I kantu za oku . • Izbjeguvajte nakuplja otvorene police.le imate tekucorn vodom.1<11<1 StQ st!. I a LI njltm nemojte treba ostaviti da dozrije.em C:.Ui k<. ".nll1nozavnie lIniiilili sietne bakteri]e. i stolova.. sprernajte 1I vrata • Koristlte razlicite krpe oiste spriieclll prenosenle svrhe kako Z.!n postojecih ie kuplte kako biste spr. prije oego ~IO pocnere pripremati • Operite voce i povrce iIi ga prije up uebe izribajte pod .H. 8VOj. kaxo bi not kojima pripremate sve vrste hrane.e I rirocino SlL S2 . vi. Steknlte ce vam to meta Ie poput kroma iii nlkla.vrsilla .l1ju i~tOce logimo. le~lw. nernojte ih dugo cirZal. . • Redovno bacajte smece iz kuhlnje. ko]e i kole se otapaju malim kolicinarna. • Ako mozete. biste smjdi korlsutl za Ci:lcenje kuhlnjsklh kuhinjske krpe su za brisanje povrsina.::. uzrokujuci uznemirenost mulnine i glavobolle._. obradlie nernojte ih odrnrzavati da rizik od razmnozavanja i dobro ih postupku odmrzavanja srnanjite bakterija. I anodlrane u vezi s hranorn. pOy. korisrlte tempemturl i onollko dugo [0 tcrmomerar ill kuhajr prerna uputama Iz ncke dobre kuharice). proljev. na njima se pribor u prasina. hranu I ib sto ci$c'<l.lztJeimerovom senilnoscu i porernetenom irarJja k(. pridrzuvajte se slj deeth [ednostavnih uputa. Kalm blste spri]eclll r. lznimka je voce. utrljalte u njih izrezani limun i miris ce nestati. u su najrnanje nl mlijecue bakteri]a. mogu II mz1l6te u sudoperu SPREMANj E U HLADNJAK • Odrzavajte hladnjak ua ua -18 Kat! temperaturi od oko 4stupnja Celzilevlh. nameLnici koji ostanu u kuci. • Zamrzavajte Vrata hladnjaka hladni <I( hranu brzo.stoj krp!. -ija se bakterijska aktivnosr (ali hladnjaku. To se odnosi i na podgrijavanje • Uvijek dobro skuhajte bakterila. • Redovito cisrite pecni zamrzivac (vieli str. Nehrdaju~i ka[(cl biste cellk moze otpu6tati sprijeCili aneci.m t ·IUfl ~f'<ltlIri . 60-61). Odriavanje hrane gumene rukavice kako lodavanjern gnojiva. ostataka mesa.uglavnol11 Jt: ler we. IJ i izbjeci zdravstvene tegobe Bakterliama se mogu zarazltl zeluca.l lTI0ie dQgodili j s a ostecene. a katkad i akutna oboljen]a. kao i fini sirevi.i1Tl halcrertpuna lTlogLJ a ubrusi za tave. s krastavcima. se s cuvau Ili meso smeoe pospire malo sode bikarbone cia uklonne mirise. • Svjehl hranu biste trebali spremitl LI prcnositi bolesti. KUHANjE CISTA KUHINJA Cista I urcdna kuhinja niJe same pozcljna zbog zdravl]a.'ol. odnosno II i umjetnlh narnirnice (islom i svjezom na prirodan nadn od iznimna je znacenia.ulno d~ se oSUse ne i'i. • Uvijek ruke pcrite toplorn i s~pllnom vodom • Ako mozet«. jJJ"i I1lilga kru illpira j]j sigumost.fOrdinacijdm pokreta u vezi s.il. 1I pripremi Kuhinja je srediste svakoga dorna. PQPut onih koje sadrZe raji'iice. • Oslobodite se muha i drugih kukaca u kuhinji (vidi SI:r.m.1ln01':mimu f0HTu.'t'enosl br.ite. <:lst.n.ro kotlsl.tadOlll IaS). i da usredlre energi]«. 0lWV<lllj<l db Ilru(s kiseline. To j& hlglj~Ji5kl prihvatljivije~ nego b~i5anje. osnovne cistoce. j izlozene utjecaju kisellna. Drzite kuhlnjski • Oslobodne nakon i:'iscenja Kad drvene radne povrsine pocnu poprimati iak rnlris po hrani. • Osta. • Drzite kucne Ijubimce podal]e od radnih povrsina onec. -3).Ila v:Lku o(hzavauja postatl ci ·t:oGej I us. Takoder je ekonomicnije pr:i potrosnji vode ad narnlmlce kuhaiu u raakclle pri kbjoj aluminijske kad su hladnjak ('i.um. Bacajt ga onollko cesto koliko je poirebno. 1I sprjecav<l.. izoUra se aluminij.Z<I POSTUPANJE S HRANOM Od. • U perillci se posude bolje opere i dezlnficira. ribe.i otvoreuirna kako ne bi lzlazio hladun zruk. uranj? u otr01lne za rezanje ad povr6~ 'i vo(a. primjerice.u Istr)ja. .lIlOIll ad i'l.d<l\i. Proces. ruke. meso..)l1.slite da~ke.)1imna je znacelljll zara:ta kOje se 11lOguprenifet. vee omogucava i ugodnije okruzen]e u kojemu cere uzivati kuhatl.lbi 1I Te soli povezuju bolesGu. Za ¢jMenje PO.t Uop • ltije Ostavite case I<ojeste opraU . postoji mnogo prirodnih priprernu hrane.e 1'111 . kuhajte namunice koliko je na oStoviso] pouebno kuko blste hrane. namimi.ijeciJi razrnnozavanje rucnoga pranja. Z1Ulll"z.tnje primjerene Cistoee u postupanju OdLlavanje S • Nakon upoirebe dobra rezanje me.iScenjaj krpe posuda. Kako histe se pobrinull za osnovnu higijenu II kuhinji..1I se i stednjak.1oCi osran.c z· "" :c o N < PRIPREMANJE Osim odriavanja i razumnih savjeta za higijensku stvorlti zdravoekrufenje povezane S oneci5cenjem. sve dok nc lscure njegovi sokovi (ako niste slgurru.sa.tl<e lll·~llle odmah.n\jske aluminijskome do kemijske ie\jezne.ite limuna.oll1 ana RASCISCAVANJE oui. korislite Za clodatJ~LJ raZJlC"t<'laslte' n0l"malno.

iviji mLClll kuhanja.k. plastlcne tvarl u neklrn paldranjima sto dovodi.LZbjegavaji~e manu za In. Pakiranja za cuvan]e hrane na kojimapise "polietilen. prirodnorn hranorn pa ih a ue oel plastike. OViSRO"O s0~rroj temperatuti..s n.QPut's1ra. voda. lp(l. staklenke. ldravo hrane.. poput se njegov:t ili pecenjem slra i mesa.rn. Na taj nacin lstovremeno i bJZO mozete 'I'akoder. pripremanje [e a sprjeeava se kvaren]e. qblH. kao i savjeti 0 neskodljivu koristenju plasticnih pakiranja . a II Americkome urcdu za hranu i Iijekove porvrdlli nekim korisuim nadomjescima za ('\lv.niill o!rq'!l.iJ. one s hmna kuhana jcr ce para Izlazlti Cuvajte staklenke od munuelade. kaka biste ~plijee:ili oneci$cav:mje. Pecntce ko]e se ciste same unalu dodatnu • Kuhanjern omoguc'av. N'ESTA N AK 51 fluJ ~ • U nekim proda vaonicama nude vrecice od celofana. neskodljivost. • .rzh'lll' u hladu ee rnanjestru [e. Kad f'le$J:<lfl~ cstn"je.! koiima !8 Hrana iz mikrovalne karnenac jer u loncirna vise vremena brzo [e gotova ne lras) se SLI tlHshige kamenca pouebno cia PIOVIi.dravlju.il11.ij.LIlW'J:ucama. zbog plo.a y'~sokim rempemru.[l1a cia do~pljl) lJ. mesa.~l ncgo pecnlcl.ce za kuhanje vi~okog». 0(li108110 DEI-lA. ne na pari u posebnu petinicc." IlC sadrze DEBA.. • Na elcktrlcnom ~tednjakll ukupnih energetskih troskova pa [e razumno u sezonsklh proizvoda. a time se ustedi U pDtrosnji energenata • 011U s visoklm udjelom masti.ra. LJ cuvanje narulrnlca. potrazite OJIU vrstu koja una ventllator ill konvekciju [cr trotH za trecinu m:mje struje od srandardnih pecntca. • Korisdre Ionac s automatskun gasenjenL loncima koji su jedan nu drugorne. Ipak. . ai:'itl:' B melle.mbllti ribu i povrce. kao i cLivanje u cel si. Neka plasticna paldranja sacll'ze plastlcnu tvar cl. energije.i-(2-etilheki~1)adipat.imicasl"ecl.1a iii pakir~uljl1WI nisu s!:. Svi zainrzivaci ZW. Knhanje ua ~tedrl. Plastkna paklranla uvela su revoludju u paldranje i cuvanje STEDLJIVO KUHANJE hrane. 01110(. prernda I I' srernosr jos i$trnzuje.II1C!lZeteuSledJetl plin (fete ga ugasiti prije mnogo stru]e prerndu [e NESI(ODLJ IVA RJESENJA • Umjesto plasnculh pOSL!dH. gljiva.ojte hrane razvijati dobre navlke.wllU\. trui~. .itanja 0 l{ad kupujete pecnicu.e « > « Cl1: N GUVAI~J I:. W Iilad. iii garazi mesa na rosli lill tro. koristite izlczenost je z. kOja. veclh kolicir1.irniae C!l lJiti' zarnr. i oblik. sacuvajre zu njezino Kaf1 Ilestall. koji irnuju . (~Ijcica koristire pravu velicinu .tl hranu Iz tople vode jos neko vrijerne.nergije jesL kuil. uli mogucnost 5. re rako ~1m0gud:Gi hl'adniakw nako)1 ~ogQ r. h.« z I « . .led ne dko 4 do 5 sati.J os uvijek se ZA PLASTIKU su neskodljlvost polikarbonata pHldtal1je namimica.. meda i kiselih krasravaca svih veliclna.jakLi 1I krutkun vremenskim rnzdobljima je najstedlj. mlijeke. je I.i'!l kUMat fe ·sl' Ij~e i ustedjet Eete ener&jju. nerr. kad se zamrznu.ek·i).ajdulje dill! d~n~ )adan dar ako Ie nap(j)la pun. trose man]e struje. do p.itc lonce i rave kako i udnkovito.mje svjdih namirnica. • NajuClnkoviUji n>lcin lIStede e. rako sto nego salate su zdrav obrok.ll1je • Sirova luana za pripremu zahrijevanilcakvu energiju. jagod~'. kUl1ja.prevelika ~I koro) irna rikvica. U punorne 5 priprernanje. a ne plasticnun poklopclma. posebno 1I. takoder. nelW u. Namirnlce su svjezije dulje vrijeme jer plasticna pakiranja prijeee kisiku da dade do namirnica i na taj naein mogu dospjetl u hranu.1 energi] ui najbolje moguce zumrzavt. • Aka na namirnicc sravljate p!astiCni potrudite se da pJaslika ne dode u iZravnl uocH.a ad 1lla.aI1l1 dok SVJeiB povrce li:l'ez~nR rla' lijepe traki~e A(lii"". U peen ici priprcmajte NADOMJESCI . ill Poklopite energetski naIi:I. I KU HAI~J I:. z.l1.llnoci~C'ellja nemolrc koristiti cdct: odjednorn mleseeno.! . ili pllnskom .tte kQrisLenje izolaclju te.o~e p.3j\1Q[edima. poput kuhanja i pecenla.l.(Bm 0S1!ai1.jJl. pripremanju Na pripremanje hrane otpada do 10 posto btste skrntlli vnjerne kuhanja ustedjeli suu]u.I~Jeti 0 kad ill redoviro odmrzavamn. Moguce je da DEHA djeluje na rad h01"111011a i narusa va zdravlje. LJ . j Ukionite s njega I.g U InQ2e Olopj[j Hi izgllbirJ kulla. po mogucno&ti iri_~ml]]. iJj U<l barem l1e bude u dodiru dulje vrijerne.I~lcenJiJI1t1LI sto rntkrovalno] pecnici j(15 uvilek upunu.r~l. SliJede s.lbilml otmvnin) tamrzi\(a~u nam. di'lite vraW·?:. re da uesvjesno probavljuti molekule plastike.e.znllte r). rlbe i piletine radije umotajte u voS\'ani paljir. J~emikal!j~l..i. udjela vode gube alms ploca j1J prejak plin uose vise energie. d05pji. koji moze dospjeu u hranu.iJq:ovalne pecnice umotanu u plastjCnll foliju. plastliinu foli)u j~r vQsta)1i p~pir ne S'a. to ne jamci njihovu mozemo vrarhna. Zdravo je jest! slrovu: hranu. Cinjentca jest da plastika nlOze hranu.ivaCi pdklopac sro vise koie s gornie suane SLI loga odjed nom kako biste smanjili kolicinu -norate priprernati • Pecenjern trugiL przenjem se J1lJlogo man]e raspravl]a 0 djclovanju plastikc na koji se kortsu za !:}lwllomicnlji od oriih s bolje rude narnirnica zasebrro. Ipak. Plastil<a $e se o.Z~unrz.. pier:aCtli sve Iiln0 !it0' !. ~ihi[J.':li.lIw l1e narnlrnlce o5tafi h.

OSOBNA NJEGA Proizvodi za osobn u njegu na bazi prirodnih sastojaka proizvode zivotinjsklh cine sve vecl dio trzista. 116 prava te utjecaja na okolls. postoje dornate proizvocle od cistih i lObne paste od prirodnih sastolaka. su . Prirodnl lIJekovi za koZu str. PRIRODNA LJEPOTA bude etlketlran kao "prirodni.123 izvora. Sastojci su cesto ispisani sitnim slovima Iii cak navedeni tako da ih ne rnozete procitati bas pakiranju prije nego sto kupite proizvod.organskih kozmetiku problema i Kad kupujemo sve smo svjesniji sa zdravljem. za odrzavan]e ljepote: ako No ne morate kupovati sve proizvode ~elite bitl sigurni u one sto nanosite j~~hos." cesto 'Zakonski uvjet da neki proizvod cahtijeva da proizvod sadrz! barem jedan posto sastojaka iz prirodnih u Klema za stopala str. Poput anlsa i eukal1ptlisa.sve vise . dostupne Oil. trzistu.tavnl nadni kako pripremiti prirod nih sastojaka. se Vedna kozrnetickih rnoze sadrzavatt sredstava sadrf i geneticki i konzervanse.000 tona kemikalija. dugorocna izlucenirn i preradenim cime gube vitamine.ega tijela str. Vise od 99 posto ulia koja se koriste u kozrnetid derivatima iii na kemijski i namirisana. PROIZVODNJA lndustriia iskoristi dodatke ljepote je veliki biznis i svake godine u proizvodnji 100. apsorbirati a takoder modificirane primjenom nakupljaju Nekl od tih sastojaka izravno u krvotok mogu se dugotrajnom kroz kozu te se tada u tijelu. N. 119 zasniva se na naftnim blljnlm uljima koja su izbijeljena Sve viSe je dokaza 0 tome kako redovita rnoze izazvati ozbiljne primjena tih proizvoda zd ravstvene tegobe. na svoje tijelo. sastojke. za osobnu higijenu. i .

OjStilV8 e.i Sll ·p.Jrl:izn~)ga. moraju biti ispitani na neslwdljivost. lin~lllJ. Propilen pasta. se koriste hLO sredstva za kosu te kod LIZ se astmu.flje lim. K. Petrolat starenje koze glikol samponuna osnova lL protiv penni krernama izbjeljil'>lcima nekim odmasci vacima za rnotore grubo pranje. AHA! BHA kiseline i beraPERSULFATJ Persullati U ud m.mo. gel.!J.)vJ.nolalll. boJ.tdOm uesto Sf! oneci.tV:A ZARG 0N'A • "'Prjrodno' definiGiju.Prije uporabe rakvoga proizvoda provjerlte naljepnicu. Korlst! se za proizvodnju ruku.Pll\ e. LU. metil.ICi LI kernijsklm osteriri krvna zrncu i kostanu Rui rnoze izazvati alergijskc reakciie.tikEiti. i sredsra va za pranje Z8 krerna. koje prolzvodad zakonski smiju koristiti u svgjim proizvodima.S. I<EMI[SI<I JbZne kClllikaliJe UV FILTRI u krell1a.gu reakQije. • .s(e.irodnih .i ornekSiv<Lc.1·1 R'[.l1lq. pOpllt oktil Inetoksi(.l.CIITANJ E NALJ EPN leA Industrija kozmetike i toaletnih potrepstlna regulirana Je sarno djelomice. masla€'a ~d Ji::ilIMOYCa.cje "Line.d£llti Njihova II Di.'1.criv. kremama [C). KATON kortzervanstrna.ao cleterdz. veCina [e samo djelomicno lstrazena.lovimaza fU.i clield. N·J E koji produljuju nerna trajHnja prolzvoda tesprjecavaju nu baz. kroz kozu i sluznlcu.Xllneralna 1". J).ivaq pe~litj(Ji.ov.·u.! kemikalija. Svedska ijapan zabranll: upo.1u.u k u D.t.l1jskoga profesionalnu izbjel.5 raznirn II kupkama.lci korlsre Be u proizvodirnukoji Jormuldeluda hidroksi kiscllnc korisre se two u krcmama za kOZlI. ArnerIi:ki zakonl nalaau da sastojd. takcder kemijskim cete ga naci u antifrizu.C.'0rga!)lskW je j~diha Para Lit! n i nokte i maskarama. osipe vezivanje . esuogene te su rakorn dojke i iestisa.)ze i:l!3Zvati alGJ:gijske reakGiJI'l Lp0ve"~l.'lzujuCa u svim no snii]u se .pozuilU kao kozmeuckt sastoja k ier se veie bromo-z-niuopropan. I. cimekOlu cine osjellj. dezodoranse.'. oeljLl.t¥~n. GC l<:ul<ii.lirasna !Sjemei"I<"8·pilmuka~ KEMIKALIJE KOJE TREBA IZBJEGAVATI Sljedece sasrojke.astojke.e $'.tl!me . ali sumoja se da ubrzavaju propadao]e te 5rnm~jlliLI debljinl.otome J. l\okLijll.1ilk:. proillvC(Jdnjl1 Grne ~Qie Z1I kOSl. nacir. i ~~finidji'l koja zaprav:o znaili j'bs. treba izbjegavati ili koristiti sumo povremeno .'\. no bez obzira na :t:Uogu se n:)('i doslovno pospjesivanje upijajudih te kao omeksavaci koze.:(ja je tu. Koristi s.ma j ohil d.pl1:1a Sli lJI. DMDM jli Q uaterniurn-l S. nego ostaju n~ povrsini.11w za • ~'!n5pj~lfano' J!lrt(Q~.0 zelatina rak ked iitakora. Puznar.3 srva ranje ~ubpi.rebu SULFAT(SLS) i pjenusavo 1.Z:.kancerogeu. R 1.oze. koji se mogu 1lad u proizvodirna za odrzavmljc Ijepote.rnrrogi sadrze urnjetne rnir'se.NQtlN PHrodn.! l\1.ktelue. jJounlHzujuCJl ulja iz k. D&C Crvena 33 i FD&C Zut<t 5 i 6.e[<l. je L1~ aditive 23-cliol f uijal'Uz kcr ze rvense. Iil:jeQa~to sr~I:i. i temeljnih. dok INCI (Medunarodna nomenklatura kozmetickih sastojaka).1i zubnlh raznim za suncanje: stanlca Irizera uiogu 1110gu bjti vezani n~. te urnjetne boje su moguci .i (.! :Ivilii! s~~_1"2.. Maze op.d<lnje kose te ostecenje DEA. Koriste i odazivaCi LI t.a bi bi0.n i z na n5. zakonske odredbe (I naljepnir::ama nlsu ustanovljene na opeol razini i ne prirnlenjulu 51! na istl nadn na sve sapune.Q WQstp razvo] bakteri]a. prije nego sto dospiju na trZiSte.Iwnzervansi deriv'IW DBP i propilpmaben IW bazi I DEP i dietilltalat su su Dlbuulftalat naftnlh rok otrovne kernikalije koje izazlvaju alergljske reakciie te uzroku'u poremecaie kod zametaka stakora. TE. te i.10 moze Provjerite sastojke sapuna p rije kupnie .koristif Z~l l'arabcmi EU kozu za SY. UMJETNE Poznate BOJE kao FJ)&C Playa 1. Europska unija zabraniuje upotrebu vise od 700 sastojaka. lpak. . lanollna.estitna prostate ~lbnomJalno~LiJIIa u spernu. S~ iz ov.siranje. propil-.slIsili.: U M II . ~aKon5ke ovlasfL svaki sastolak s prcfiksom Medutim.adr:i:avilti'S:?nlo:jetlaf'l prirpdnih sast0tak? s~edstv~l.l v<l.. . NAFTNI Proizvodi DERIVATI na bazi naftnlh derivata cesro se korisre u ulja. kreme za suncanje i sam pone. Poznaro alkohol (kosisti nadrazuje olovkuma kozrnetici.neralnlb ul]a). od 3000 registriranih kemikalija. ('!ilj! se kOl'#iti tl. FORMALDEHID Zelena 3.v.m. Nadalje. triela[loJamin mQnoetanolamin pjenanm. PARABENI Melijparai'1en .ltL . sredstvo nalazi sell te sredstvirna <'. re rnogu sri. i J.m pastama I de~odonlJ}sillla.rJn~L. ali kozmeUckmn lonolirw SLI suni:·anje.MInN 11'.lrl:la za Slaho su istrazene. o [yr·ja. kc~m\ln<l LC'reF. Il!IDpn"I~<tjll p~!\lezatli 5 flekslbilnoga sloja 1.4) i'<II'afegileIJl.a ureu.\..~2ivac ko2edQbLva. ~unceve zrske. poboljsavan]« ovlazivaca Benzil Srnatra sc da taj kouzeivuns rnoze ostetlti razvoj stanica te izazvati rak.ili ete-. Nije gil lako gn.S·.m. II tomu proce5u blokiraju prirodnu sposobnost onemogueavajuci joj izhacivanje moze Izazvau suilenje otrova. parafin.s·a. Persulfatl vrsrarna kozu. te nek. te veCJ1.A & stoJa koze. bcje i €131i' je kcrnijski otrov koji se n. NATRIJEV Taj deterdzent u kozmetlci. zubne paste. ali ne i dovrsenl kozmeficld proizvodi. P(). samponima. i preuranjcno sredsrvima za ei':ll'enje· izazvati osip na lm?jj. ¢0put ra2inin h"liri. nekim se Z.ativi amonijaka cl. kel1)ijsh (wlazh/a.ivaca.Ceslje sastojak sc koristi cia izaziva se 11 dlazolidinll hidautoin SUmptlli. :?is 6. tn~)&tll ·lzaZyatl r~retl1e ) .pasta za zube ne sadrl'J sodium lamll sulfa!. i kao buduci da Sf.ulja i vade te djeluju stt.rgijske Qtekline . s.1 tosi'Qnl RUche: iuade ne sadrze s(etne sintetl<!ke s.om" jedi:liJl~o ji<! neo'drel'len poJp. izazvatl ale. "hidrurizlraju'' koiu...1 su Ali'a-hiclrohi Dvlaliv.im).1j.e ruslranje.0<lle[j~il1l porrepsrinama.rlll1 pr9izvo~ mQra s.eVI ~'L ~ISl~e s P Vecina pr.0g11 o:(1ecisli . popisule zabranjene kernikaUje. losion:iIml za ti)6.:ne mogu apsorbirati disau]a koze.ll"Ia Z~L MEA i sad.UlletiJ j ge.sNokoj~ l1adr(liUj~ slJlZI1L1 enibl'i\nu_ m P·D hiil{)linQ81 OiIkn:~.Pozoati 1e ubczati stbrenJe kaze. P A13A. B@klm vfstama taka. peuolat (tukoder poznat 1(.j.i vade 4<1Qnoda·vfl U.:inootemnJcI.lzvnl! alergiJe.ivijOm ml.:.h lIcvrsCivat:<l sampona i regenerarora za kosu.odianlill.entj. purferulma).

Medutim. 0 sapuna. koje dolt se prlrodna ulja prlprernalu ad biljaka za • Vie1. zivotinjskih ruasti. • lzbjegavajte redovltt i se.rniris. ~1:iiQaos". preuranjenostarenje • Izbjegavaite kollclna kofeina od prirodnih sastojaka. 1 metabolizam • Radltevjezbe te poboljibti za lice. 'l'akoc'lil<r. t':la j. celear. Moze se dobitl i iz korijena ..1'icl. mogu biti :Zhiotinjskoga Hi lelstkom • Ne podcienjujte epusrajuc. slcbodnih pobpljihv<I koji se boil groGV LI koji se doblva i. naltnim derivatlma jer mogu • Otldite 17.baiL~redovlto . GLICERIN Dobiva se it ulj a i uiasti izvrsran je ovlativac vecinorn se dobiva j :!ivolil1j~kogi\ je podriicrlu. Gliccrll ciscenjc se doblva iz glicerilla Ubh~.jni glieerin je dosrupan. Mnogi sasLOjGi koji se inace dobivaju hvotinja.znatno cete poboljsati cirkulaciju Izvore). lnd. cigure:e dehidriraju kOZLI i pOU. i Kakos je bogtu Izvor sastojaka njegu koze. Naspavajte ulja i.!1iJja v®de u 1 1l~jiJ. kokosa.D. a koza le najveel organ tijela·. I. Ljudski autisepticko cljelovan]e.IO D-lll£a tdkol'i:Jol. Dobra prehrana. NJEGA KOlE Oko 60 posto bila kajeg sredstva nanesenoga na kozu ce v POBOLJSAVANJE IZGLEDA KOlE ZIt prirodno zdrav ten ne mcrare proizvoda. P-RERAElEVINE za prirodnu sredstva za masti."" <:D' W' z -c Z <l!l. U mnogim organskim tvarirna i unos preveliklh [er kozu liSav~{ protzvodlma za Ijepotu korlste se sarno prirodni pigmentl i konzervansi.rstrljsklh poclrLlcla oneciscuju kozu i lijelo. orneksava j hrani. xernlkalije u zraku urbanth i.oJisri allmhol wdikala tijelu te alkohoL I( E IYl U ~. Alaruoln illit!. Koristi se II Stearll alkohol dobiva se lz ukljuceni SL.. na prirodnim prolzvodima ria naljepnicama cesto se navode tajuoviri sastojci poput kaprila Hi kapril trigliceridu.::: I V N I VO ~A v. nekih vitamina I mineraia. k iristttl obil]e vjei'bai sal/jete..iljlw~ml. sto znael da Buduci na godinu u tijelo maze uti do 2 kg kemlkallia.)alJ~PfJ. sred~[vo proLiv [nit-rob" I gljlvicl' U lwzmeric. kokornid DEA. kOZlI. KISELINA dobiva iz ruasti ov« organlzam clni vise od 70 paste vade.i k(!)JlzlOlryaflS. anrioksidans. na kozi poput LIZ nlsu koristeni ni pestlcldl zraku nekoliko puta tjednu ten. eke lltru 1)8 • Kupujte prirodna ALAN T 0 IN guanlna. ni umjetna gnojiVa (vidi .:: I. pijenie voeem i povrcern.kim pro. Izgled koze. betain i od kozmeuckim prolzvodima kokonudopropil za ublazavanje i omeksavanje je ucinkovit emulgator. da je ueinal< mnogih kemikalija iii toaletnimproizvodima koJe se • Zdrava prehrana bogata • Izbjegavajte potrebnu previse alkohola krade - korlste u kozmetlddm nepoznat njegu koze Hi otrovan. ITlO?G djel\1je kao pJ'iJ9dn. k. TOKOFEROL gltcerll kokat. Dodajte irn nekolik9' kapl etericnnga ulja. • Visak soli ce preoptereilti bubrege i moze dovesri do zadrzavanja rukama tekucine.Jma pripremljene srnisla koristltl proizvode za oTgail. Ze.~ . kao i okoli~. poput • Pokusajtes medlractjom.icj birj naveclen Ie 5U d05t4pni oni sa sil5toi~iITIa IPOput PGelib). K A L 1.jeSk~ i Iuzine vodice.dna je UjecL KOKOSA l3il.:q)~ak'keH ~e [(b!'is!'! "a malill1 kohcjll<1J\l<l k\lo.cinjene od sasroiaka.lnw • Nemojre pusiti. Nekicd poddjetla. Lilja baziranih san. za njegu koze u n~l.grada kad god to' mozete. orneksava i emulgiT'a. konzervans i surbat:ne re cetllnoga alkohola i stea I'H tne kisellne te i111a S!iCl1\1 ulogu . akna cesto su vezani LI dobtveni ad :Zivotinja.i urnjereno ill trorn selnjuUllla U dobrim prodavaonicanra za njegu I zdravlie mofete nafi prirodne krcrne-za k02U bez mlrisa. stanlcarna vlagu i izaziva . nahranit cO! kohl . opustnnjern i vjezbama disanja opustltl Ike i napuuiti krvotok kojoj ima pre vise ill Ioja. od kokosa loja vidi drugu stranicu).~ga. Pijle !11nQgQ flltrirane 99).a. b. JE LI PRIRODNO? Vecina nas j~ upoznat« s pnrodnlm sastojcima zu njegu poput bademova ulja.skim snstojcima (vidl ~LL 90-91). iselille i. proizvodc u kojlrml SL!sastojcl njih.ipvodilmL slanje klllze. STEARATNA Najcdce Sf! se srvaru u vode (vidi sir.~(Jt:i z .iln. irdSPtsjva:llj.wa.polrebnlill prirudnim hranjivim uljlma. ernulgarora.. prolzvode od 11a mineralnih isusit! kozu. jednosravno slljedtresljedece '8 G 1P'1 se upltl. zatezire i time koze. lyloze icelulir na pojacati podocnjake i nogarna. kao nusproizvod proizvodnji stearat ill neke druge stoke.i ceUJni. Ttl spadaju i omeksivac tr.ce. no iz zivotinjskih U vade. no rnoze-se dobiti i iz palrne i kokosa. j. .ivaiz 'rn!i\efalnih pigiTlen"'t~j et~FltIlJ!i tJlja.gaveza.1E V SO R 8 AT Poznat .oat kae vitamin $. d@_b. neki ne zeIe koristiti gliceriua biljnoga oplistajle misice obraza.igli. dan'.tegnutost • Porernecaji preliranu secera.za. Takoder. li. mogu se dobiti i od emulgator kapril/kaprilnl biljni Ll 0pcGOpqz.oska. prlrodno mnoglm i omeksivac. svjezemu U dehidrira.l'LI nastaiun]e bora. kvalrtetno spavan]e ucinit ce cudaza Len bogata svjezil)l rnnogo vode.i kaoKssorbar. cere poboli. no rnoze Sft NATRIJEV Konzervans BENZOAT koji se koristl proizvode iu potpuuost! crgansldh Nusproizvod dobiti i iz hiljaka.

N~kon 10 do J 5 rnl nuta. nego zene ko]e vole biti na SUllCU. 1.anjenn iz."'pij<l UV ll"<!G vire jeclHn. moze poruoci kod opeklina.adrze st·va. avokado. vlazn 1j1<l10 )11 krporn.tman Hi IV3PUl LI "jie oj te dobit. Nanesite je na lice na 10 do 15 mlnuta. I'ronliie~ajte s medom I docalte ocat. Nosirc scSiI' iii. • . hladnorn eli\! 5e lllo2e i$kod$lit\ u.h Z8 kozu. je sun djeiC!lga Ik. je izvrsta toner za kozu.e purnucni i nanesite mjes<I\!il1l1.C:lnj:l' dohru. takoder. b€lje ocijll su najizlozeui]l riziku od je anuoksldans pomijcsajte s vodorn lica. Ako spaclate skllpinu.l rak. r . tal oder.iU u jutro koje provode vise vremena u zatvorenorn izlozenlje riziku ad raka dojke.a koze. Obnovii ct: prirodna [ uvbZili. a zaurn ispcrite vodom.astii'J10m. se na'ken 'ele bhlgll.l1e.legnile te pLlstlte nje!. gl~l'ka pasta. " je toner za oko rarnena da U vod om.r.Jtinj~ll'\l<\ dug ll11jOO glin' s dovolin fil~rirarte v0de i glinll pI k0 gen rlrajLl I u'.i. Narezlte avokado na komadice i 2. NallesilL" g:l na suhu kohl ill stavlte ga u posudu.rnotajlc rucnik OCI:. kose i. jerojatno. preveliko To mozete ill uvecer. 1I1je i nanesue na lice jeclanput iii ul]a LI suncanim klimatsklm podrucjima podrucjlrna. lijekClill ljetnih biste iznjegavati izhlganje lIjuU:o ~Lll1eU iZl'1. osobiio u zr loj lobi. Tnkeder (vidl Izvore).ene tjednu. Ciscenje koze koristite obicnl W1vrhovima izvrsian prirodnl jogurt.s.gari Ourt!Z. avokada iii cak blugo maslinovo dvapui • Organski oeat od jabuke. Nanesite mlakom prsri]u. _je InostavllO i porn ell k01l1<1c1iL'avate. i . zelena gljiva i jogurt su sve sto vam treba da odriite kofu cistom. biljili glicerin. njegu • Aku doblleie sunca. nan'.lagaOje S~1111I. 1 vitamin E (10()() LU na orizanola te tako stili od UV zrac.! z ce i osvjeziti vase lice. Nanesile Illjesecu. Taj LN filter ori%anoJ Iwji s prirocil1o u l1\t. koristite CiSLO badernovo ulje ili ulje breskve. • Za svakcdnevno zaum isperue • Organski leOZLI. vrh kapsule ispod vitarnina ko2i te na 1£0posto mun]e sanse za rak dojke.1edli ] 0 ~al. Neke kreme za suncanje sa<u-lc keuiikalije ko]e oponasa]u uclnak estrogcna tc su prouzrocile poteskoce u razvo]u stakora podvrgnutih ispitivanju. JE: o rn.clqnijeti sturen]u koze. jastucic UUOIn ~astitite odjecu i sveztre kosu rep cia vall) ne prekrtva Nanesite ocut oel [abuke lice.e LI lllad~1. ruzlna vodka. Isperitc je re vodicom falcon vlaznom spuzvicom na dan). krernastLi dO~liltIl(!l.l. bademovo ulje. mekom namazite mineral je mocno i cini sredsrvo svjez p mij ko]i regenerira kozu ruzinom Al1lepiC1. izlaganje jakornu SlU1Cl1 povecava rizik od za • Ako je vasa koza vrlo suha. Prema iwu:Eival1.DOMACA SREDSTVA ZA NJEGU KOlE Kako biste nacinili prirodna i ucinkovira sred irva za odrzavan]e Ijeporc bez kemlkalija. neobradcni orgnnski lanolin sredstvlma j·dll1m gl~(kll.POtl'aZile proiz. • Ljudi svijetle puti.rir J' SlIIJ. str. to. kohl Daju da je orneksate i'in. postane kremasta.. imaju 30 do dok SLl :t.plll s'I11jesLi. para oeisti vase Ike..vo I te mcm:1zitr:: ()~I:ecenu kozu. da se upije i djeluje. Lezite na 10 pLI tile masku ga na kOZlI. 1I raka koze. iz kuhlnje i KREMA ZA LICE 00 AVOI(ADA omekser POTREBNO 2 ilice avokadu zlica teku cega rneda 3 do 4 kapi [abucnoga O. 1I Jstl. REGENERIRAjUCA Zelenu glina (vidl prlrodnih taj bioloski sastojaka MASI<A 00 ZELENE GLiNE luunjlve Lvari cia prodru duboko 1I PRIRODNA SREDSTVA ZA SUNCANjE PARENJE L1CA lzvrsno je za dUboKO <lisGenre • UZil11. Zaiim je obriSite ja. a tegi'l urhijte )!/od0m. • i(uZina vodica. '.ebja. i4 Sma po~JijepoJ.<ll1a zelene In ul)'. N~lvlazil.j 5'* lUga. II jednakom kupiti Isperire toplom vodom re na lice nanesite ruzine vodice kako bi vaSa koza bib meka i koji mozele cere prel. pastu bikarbone opekline od rualo sode u r..i ljekarui. S druge strane. rnogu jJl:i. ncgo zene koJe ::live na sjevcrulm je l)lllell.ijr::lku 170). I r0izvod111l1l Z'd Ooday. Neke osobe su blago alerglcne koristiti ako primiietire da na lanolin pa ga n ua Irazu j I1l it VANI NA SUNCU Sunceve zrake su vazne za tjelesno i mentalno zdravlje jer pospjesuju proizvodn]u vitamina D.jJ Z<Ijak0g~1 SlIl1a Ul ostanit. [edan je oel najholj.tjle vitamin C (2 grarna viramlna E ojacuvaju se svojstva lzvore.jepi omcksavajuci ovlazivlIc • Kupite pro lavaonlcl s prirodnlrn za kOZLI. sumo bazalnth stan lea koze te cia. lstrazivanjima je dokazuno kuko zene koje zive U vasu kozu.ill? I'd]' dni pon koji s.lU koze. i:!:bjeg~1vajte oko ociju.eakadem ije za d€nnatologiju. mekom i gipkom.ite I~i nanesue i osjetljivu navlazite.1I 2 zli pl. .~. <Iko Lrebate Jlavl~ziti lwzu. k~ld rJllija . Istrazivanjima stite od karclncma raznih sredstava i plocastth suncanje pokazato se kako. NI A hladnjaka mozete iskoristiti niz sviezih. Namocite niorne pamucni podrucje do 15 minuta.jilml glhia ce se stvrdnuti.iV:lnje Ij pole.auC:ic i nanesite CI Pornijesajte glicerin je nil kOZLI ornjeru u vecini v du i biljn. jesrivih sastojaka. dvaput u tjednu. 'Debit mekom. Gnjecite srnjesu vilicom dok ne za oclrz. • Iako je odredena rnjesec] trehali kollcina kOitl e. dan).. nabralljenulll JU. to bogaro ulje dobivu se iz ovc]e VUJ1e i hrani kozu.l. izbjegayajle 1I 1.

" i J~u~o\la~i sarun naOinjen otl ioiljl'lih sll~tQj~l. sastojaka.JkJ~k~ kupujuD I!'fiiJ:Odl1~. Ugodite sebi organskim Pflmui'nim rudnicirna. Viskozna () njezinoj proizvoda umjetna stetnosti svita ipakse jos SII miris i opustanje.o.u.Lk \!. urnjetne okusel bo]e. neob@jellEl i neizI1l1j~ljenl'! mclfa.a sa vrsenu • Sakl! osusena mazuran. kardarnon.z <J.i !z1fore)': "hlezociofiraj!!lGj" sapuni r. 1I HIGIJENA ZENE Otkad je sindrom toksicnoga sokapovezan 5 upotreborn tampona.ka.Sll kozu 'ilAT'A. sredstvo za pranje i urnietni etericnim uljima). misljeuja sanitarnih {lav~lnd:l. • Dvije lure organskoga.lllozete upale.iSlLl .stetnih i uiklosau. Cjdokupni ritual iscjelJuje.sLe vode dodajte 3 zlice gela od aloe vere. one koj. Vodiceza .jefiini statni ucioak na okoHs. nanesite rnalu :z :v. 124·125 za ideje G 0 £kl ciscenje zuba i skidanje od prirodnih sasrojaka svake kupke su kamenca. cajem.ispustit ce prel ijepe Pripremite sarnl svoje uljoaza ku pku taka 510 tete eterkna ulla dndaf u bazu ad iJiijnQga ulja (oko. umiruje i obnavlja.stornatolozl to ot!()!)ra\jaju kao SAVJETI ZA KUPI(E OSI)(:Jvnj sastojcl dobro sredstvo ugoda] po zelji (vidi str. plasticne neizbijeljene protzvode osnove i .ml£E!. • . M. boje re ·koazervans.ill@c I~Qjjse rnogu ponovno dOS[l~P11lji (vkl. punornasnoga (Kleopatrin kozu) • Malo maslinova. bjelina a. su i nemaju koristed prirodne sastojke koji ne sadrfe kemikalije. Neke zubne paste sadrze fluortd.jegavini doda]e nelwliko kapi eLeri6:till ulja. prlrodnih sastojaka. uz 5 kupl Lilja iii mjdavine mlrlsa dastvorite vodu .Q~W bierazgradiva (VlCU 'Izvore).j(1 Hi bUi)1.ijski.. Za prlrodnu higijenu usra i zuba iskusajte sljedeC'e: • Sodu bikarbonu .ukllnnno brasno II [ednaku ornjeru kako biste pripremili prirodnl puder (vjdi srr. II· Nekollko omeksate kriSki limuna (1<. OShOVll0 izbijeljivanje bez klora (Eel') iako manje stetno. umjctne boiei I 'dni0Jlijak. cirnet). i izbijelite ko2.. T0AtETNI I . tri. bademova lU rnlijeka recepi l. 1~. kao drugo neizbijeljene i koja ruje p(IITIUen. • Um.1 avokadovu eteucnoga ulja.. • Polqlsajte'pro4acl kOI'iS[iIA. njegu tijela i osobnu higijenll koie 511 NjEGA NAKON KUPKE • Kako histe ovlazili suhu kozu. ljei'ienje . LI miris. .1$Hcerina.ISI1O obJJj'eziJni.ni ~~I'na • Za ili~cenje liGB k1!lpl:ljte nehaminlsane. • Za o.e takoder sasrojke na Sapun! rnogu sadrzavati urnjetne rnirise.05novnl sapun oblcno se izraduje od zi:voUnjskih masti. KlJpke i tuslranie mozete ucinitI luksuznlm i aromatlcaim.~ve Sli pakiranja. NJEGA USTA KUPKE I TUSIRANJE Razlog kupanja nije samo clsccnjc. Na)ID01je je I sadrze bo]e ni mirise to $u prlpremljeniod prirodnil. ulilte l11iesavinu u kadu i promljesajte moze nas zavarari jer izbjeljivanje klorom oslobada organoklorine poput dioksina. te ih dobra prornije~ati. .vice. . Koristite biorazgradive tarnpone od pamuka. KUPOVANJI: PROIZVODA ZA HIGIJENU ZENE organske. marellce. 3 zlice lijesl~e i 5kapi etericnih ulja po Izboru i ulijte LI rasprsivai'. lGja .0 dostupnlh u prodavaonicama izbjeci take da kupujete dostupne organske nadomjestke lzvore). Drukciji postupak.bez uenamirisane rukom. bademOVll '17!:lt:eriJUI. natrijev sulfat. niz . Q sastojci prolzvoda za mozete (vidi l<pliclnLl ulja od slaikoga baderua iii. a 11<1jima katkad n pise da se ne smiju gutati.poktlSajte pornijesari korijenje perunike i 1.. uzmite vremena i uljepsajte se.: . ruzmarin. jos koristi u tampenirua. ]23).e jaslll.1 j. Ti sastojci mogu nadrazttl kQ:!:u p~l cak j izazvati vaginalne I urlnarne prirodnlh . vaslh ornlljenih mlrise. saharin. podnicama i kupafimogrtafirna koji ne sadrie kerniiske boje. zabranjeno je koristenje odrcdcnih: umjetnih svila j poliestcra . potrajat ce i do dva rjeelna.opUl musllneva ul. "Anlibakrer. od me.i nisu il\bijeJjeJlI Idpr0l11.:orisJ:jt. ili . Evo nekoliko nadomjestaka cioClatl II Salica "Epsom" soli magnezij sulfata (ne vise od elva puta tjednu). Prije uporrebc protresire. uvezite ( stuvire u torbicu od nne sv jle te urneclrc VfLlCI. bil ja i zacina lover. ogrtace . osoblto uz upotrebu pravih.jesto t\l1llPl))rna. Ns. SAPUN Sapun se ne srnatra kozrnertckim proizvodom i stoga proizvodaci 11e 1l100UjU navcsti mogu sadrzavau kerulkalija. 1.Zubne paste naclnjene bez kernikahia • Isplnte usta hladnim ( vidi Izvore).6 kaplllua ne [ednu iiicu). I(oristite neizbijeljene. podijeljen~L Sterilna p.R(We'l ~ I P_HIR koje kupku za omeksau te se moze svoju korlsuu za blagu dctoksikaci]u. lllo$tu o. koja ce predivno V~.e..00 NJ EGA TIJ ELA Vecinu rizika vezanih uz kemikalije.wjezavajucu vodicu za iljclo u 100 ml ci. .ikaranfll. rucnike i mekane • . jos moze sadrzavatt male kollclne dioksina u tragovnna.spiranje nsta cesto sadrze etanol.rnent. PVP. • Kupujte tampone ~ oznakorn "bez super upijajueih vlakana". Ako mjesavinu cuyate na hladnomu rnjestu.

Biljka Saponaria sadrzi saponine lo.a b laci. Na~'tesite tliee oSlisena Iimu)'}1t"sporisa hibiskuoSa.e J.n .~I.ie !n0i1jer'lte Je . zabriuutost. Ovaj P. rakoder.isdjedjte. (rnoze tzazvatl nadrazenost ocljll j koze).e l{O..p R 0 TI V U S 1 . S~llnpol1i. P0110Vl10.i lIei LI kozu.)10ze recept ciaje dosl. Akoga dtiite u hladnjaku.j~ L. i . nBka .~Jnu slrl!a 1. pjemt popur sapllml.1lii/Z·vQcle • KiDri~Ute kane! d. Pokusajte urnjesto njih koristiti sljedece prirodne bo]e za kosu.Ul11jesI6 . z~ mljdfeJotvorhijJ .dok ulli n:e nestanu. dererdzente le ce rnirisati. pGltmzlte i1J-diga· I kalle~ pa 2 ~. SaTllpOll [e doba r za sve vrste kose. Sit:no·. a sok ad pola llmuna iskorisrite u zadnjeinu sja].p. koji oslobada fonnaldehid j op'et ispelite) a zatlrn po~eslja:jte kosu gustim Ges[jem za Li~i. U kosu ill iSllilknet¢ pr"llnel1:Q:ve. Nanesite sodu hikarbonu i dohro je vodom. . O(Iju .1 JiusUte so! . ~e.lQ:sam.CIJ. umjetne rnirlse i alkohol ko]] mogu izuzvati alergijsku reakciju i nadrazenost kcze.ucll1aR. 5il"11.rl'itifa :HI I~okl.i CFe.ki]:iu~li:· vl!fde 1~I'ckQ 3 vre6i . 6 20 l11inula II v)a.mu samponu zdravoUlU iz kojih se dobiva claje predi.nl(il!!.a. I.. ponovite dvapyt u tiednu '.atirn pregledajte. trajnc bote izaztvaju u boj c za kosu Proizvcdaci cisH sok od jabuke.!<oliG.Lvat.van osuilena Imrijena • Postoje bazimHe organske I'll! bOje za lWSl. tri.Q}l jEjdpn pul isperite U protiv 'Osusitei a z.v:.0S11Sen:1 bilja U istu kolicinu j1lja5'Ga~Klonite ljepljiMoiTI boje i mirlse.111I1Ze II sapuojkt.l po.od ulja:mas[ioe. Ohladite i procijedite. mogu te uuijetne sa(h-zavati tekuc] pl.» umasirajre ga LL •.oteza.Iil.Ii 3 ·. ['onnaJdebjd. vruEo In vol'iOlTl. Koristite organski sampon tlacinjen od biljnih tvari ill pokusajte sa s!jede&n nadomjescima.ednjak.L ti:lozcne vecemu rlzlku od raka mjehura. korlstecl limun. J~. pura v.salj ii.attlll kul. Almimate trajnu iii kosu.. nece zayr:sili Jjeme~1U .'ic. Limlln SP0rlS ll1iris. Samponi peruti mogu biti osobito problematicni iSlldrlavati seleni] sulfld (moze Izazvatl ostecCllja unutarnjlh organa).lilli. 600Ul! . ispiranju za dodarni kosu Soda [e izvrsian BOJENJE KOSE Lstiazlvatija na bojama za kosu jo~ rra] u.ll0~t svljel'le . do 10' dana . urnasirajte II rnokru kosu nakon samponiranja II rniesto.:..h.. ohladite i.)Hlc. za cI@ciarrii 2001.0 nasjeoouQ 450 1111vade 2 pri. lit U zadnje riziku od rakn mjehura Hi dojke zbog rada s kernliskim posebnu bojaina. Stavite limun i vodu U posudicu i 2.a je mudro kupovati organske i prlpremitl .lko bl)ja. Dodajte ma!u zltcu vade .za istovremena )la maslm. SAMPON OD SAPUNII<E olllcinnlis.rsticni polimer PYI'. tr<lkQm IU plncetom. upotrijeblte.l te (1)tmtite ife"tku.i MaJfnlte·s:1 st. pustite de zakip! te prokuhavajte dok fie ishlapi polovina kolidne. no 1.1Ja. SAMPONI IREGENERATORI Komercijalni sampont cesto sadrse Quaterntum-I S. '(vidi str.11"<::. na Sveucilistu u juzuoj Kaliforniji otkrili su kako su zene koje konste j~daJiput u mjesecu isturZivanjimZl tijekorn cijele godine ostavite nekoliko minut~I.peJite u saHcl~lu~e· vo<!le. aerosol koji u:jl. caj i kav':> su iZVl's[ji :£a pusuie cia se ohladl ml U hlaclnjaku gclje jllo2e~laj"li n. Od toga sprcja vasa kosa ce bit) rneka j lijepo natrijev sulla.Is. Samp0r1 mozstnjHl. 45Q rnl vode zlica voike U tom prirodno. i.<i!)hladile. • Ako imate perut. regenerator rrlja] leo Isperite ko]i ce orneksatl ispiranje. (:JnovI. sijede kml slfakoga prit):ija mstu kase. jabucnl neat. a katkad ni ispitane.€ S.oi. 112-113).[.oniraj:te. G. Sljedecim receptom domace sampone i Iluciill1(J prirodni POTREBNQ nadomjestak IE: za spre]: regeneratore za kosu. I prokuhajte 10 minuta.i. 5 U mj~5avinu kao konzervans potorn uHjte u boG:jcu rasprsivatem i pnspremite na hladno • Umjesto istucite jaje da korlsrire 'sampon.nasjeckan sporisa. a neke Jos nisu ispitane na neskodljivost i ne podlijezu nikakvim zakonirna. NJEGA KOSE Mnoge kemiltatije u sastojdma prolzvoda za niegu kose cesto nisu navedene. niili. • Bejlte PJ1alJ'IWl\ilve OQi:l)odw [jl(i:ll!UOl.ottovtri.lle 'e lw ve II 'viill!k\J' ~. a zatim .5(.0bicajE!ni kupovni lijekovi baziraiiise 119 lznlmno . na tjeme. I~Qs(.!l]jJmlestu.OO<!!LI.. iii resorcinol.tMwlre ojat'avHju kos.ya rnedu diecorn. pro1lai:1ite eku' m 8. dok J1lacja metvi..esticidlrira.u . jaja i bilje poput sapunike i limuna bojite ·S"il11po.J\a. te mjesavnru umasirati II kosu. kerist1te Rw..[jClI vade -nozere urnijesati i 2 tHee jabucnogu octa s)aj.!)Gijedlte) .u ko~u .lp.lwhajte saplmlku yodi.8cje ·mctvicl> Pl'O.)s. lsperlte toplom vodcm.. napomenite frizeru da kmisti samo proizvode bez amonilaka.1 biJeea. Ranliun BU pokazali kako su oni koji dulje vriJelllc rade kao frizeri. a zatim isperire.llO. doclajte bjlje I.u i prikriy.perlte.l. dodajte votku.Ihlspr.kosu bareui vasu kosu. dulje. l\:o5uj.?J.ite. 'I'amue.stajati 11" polici do cetiri tjedna. ~laiJJlli. ugi.ca po.prsivilci i pjene Z<! kosu mugu sadrzavail plasticnl pollrner "VI'.lTI p.r).ista".n spre]u za kosu votka se koristi kau konzcrvans te zbog toga moze . Za Pre05tale neposlusnu kosu mozete poku s:llii dodatl osusen i ruzmarin.1 I~atl zn· n do7 pi~lI.i nosa . G <l. POTREBNO l 1/2' ilic..§l. moze stajati i.]jceoSLlselle Hl. • T-lbdlli 'crni. .!. P'R I R 0 DN I L I JE K PRIRODNI SPREJ ZA KOSU OD LlMUNA o m U1ii u kosi cresta su po ja.f)SU.iSe izlozenl IE: stavljaju i do 20 kcmikalija.l1a.ijll t\~ • Hlacloi wj O<ll l~<u). Stog.l..i~iJ1.fa qlja unj~ta)falu [edan Iimun (ili [edna naranca ako je vasa kosa jako suha).llisti. S~t0jciJ.r0do:il)1 roHje. G odine boje za .. frllera koj i kIZJrlWle j5J~jnli1je't~lI1me ko. U~p. Postupak. U _s.Ci 1'110gU ~adJZ. pppot N~ljle~ite na s. IZ\·~li. a pbncivno US] Hi vasa ce frizur« bitt ucvr!)(:ena.ubll k05\1 .z :z <1'1. dodajte jabucn! oeat. Nakon sva koga p. umjesto cia bojite cijel. 8rl')'@ije)::iitej ·ulijte .t:clIje ozonski ornotac.eJd do IIIv" tjeci'l'l.rCj.

utiris.ala i sprijec"it.n. HInze hili. u. poremecaje posebice Koristi se 1I plodnosti opasan II kodzivotlnja te je vrste ~.i susenje e(erier)a Lilia. P OT REB N 0 (I J E: osnovne krerne U posudu s vodorn dodajte iii rraslinova' ruku kako biste ill nekollkc kapl • Kako biste dobili mirisno ulje. pe. vode iI·t laI. Nakon tqga. Nakon blage m<lsaze.:0[1)1 prstlma.<L doblva iz nafre. dar ce im predivan susrav.Ovutl. Prllicno je jednostavno pripremitl domace ulje za ovlazivanje ruku III pronaci proizvocle u prodavaontcama sa zclraviiu proizvodlma potraiat ce varn scst rnjesecl.ja od kOSli(. ko:1\1 uklomte • Povrerneno noge iZI.vrS(. omeksatl ko2icu' oko noktiju. Ti sastcjcl 110S lakovirua zu nokte. up~triJetiite laSp!Gu. i uliire u bocu . Mjesavinu dobra OJala badernova Lilja za pranje ili jojobina kapi limuna i utrljajte u ILIke.iVf)cil1la cia sprijeci pucanje mucninu koiu uvijek lwei pcrete uiblllil Ihdat (DBP). koristite 11. I<REMA ZA STOPALA Aka ie cuvate rnlrisna kremu 1:1. tim kernikakjama.0:. Sjajj]irm\ za nokre laka. Slijedi nekoliko recepatu koje lllQzete i~kl'l$~lti kod kuce.largonij<.. • Urnasirajte badernova suhe. 11:1 ulja od paprene ovdje. Najgore i u.lga!1'l i !11rac. rakoder sadrzi aceron. naputaka.NJEGA RUKUI STOPALA Pomodnost rnanlkure i pedlkure posljednjih godlna olaksava cest dodlr sa stetnlm kemikalijama u lakovima za nokte i odstraalivadma laka. sto cesto moze izazvatl tome zdravstvene tegobe.cvr~(. LAK ZA NOKTE Problem s lakom za nokte jest u tome sto mnoge popur toulena osip. Dohro (I kapl etericncga osnovnu kremu stavlte u posuclu i ulia 2. 0 PRIRODNA priroclnih NJEGA STOPALA • Grubu Stopala 5U cesro zanemarena pa ce dobra reagiratl na mnzen]e.isirajle ulju bpi kumenom ad priroclnoga sa 20 1111bademova pomiiesanoga ulja ererlcnoga metvice.idrzava!t~ za njegu sadrze navedene kemlkallj e (vid i lzvore) . Promije~ajte malorn drvenom U staklenu posucku dodajte po 6 kapl od svlh etericnirl kuhacom iprelijle s poklopcem.. lak za nokte.t! marelice etericnoga ulja tarnjanu 1. ill Kupujre proizvoce mocno otapalo kojese se sljececih noktiiu koji ne 1l. hladnom ta ll.e [ednaku kollcinu kokosova Lilja i etericnoga utrljajte.I ui]e rnarelice navlazit sJop. alergljske koji izazlva koze. . reakcije izaziva i ZH rnuskl reproduktivni drugih otupala. ~Lq • Ako lak za nokte koristite boju kennkali]a • Izbjegavajte (W bali. sa za nokte manje (vidl izvore) . nekoliko kapi 6 kapi 6 kupl eiericnoga lilj'!. Stijedi nekoliko savjeta ste koristiti za prirodno meku kozu i zdrave sjajne nolde. ulja ad limuna. stopaluna kako biste ih ojacali i sprijecili PRIRODNA NJEGA RUKU naclnjene ad organskih sastojaka (vidi Izvore).Idrze Slelne kemikallje mugu nadrazlti glavobolle. ulja aka su vase luke ulja pacuHja.ce te koristite ili ruma namirisano S nekoliko kapi etericnogaulja tamjana. Idealno rjesenje jest da zavolite svoje ruke 1 stopala u prirodnome obliku te ostavite laklranje noktiju za posebne prigode. To t~. rakoder.iva. . kao j forrnaldehid. opisaui..NJegastopala. omeksali.: uJja berrzoina • U malo] bod pornljesaj. Kako biste ogranicill pr. Krema . • Pomijesajte :'iliactl meda sa 2 ~icice baclernova Lilia te dodajte ill masllnova 3-0 g prirodnc G~Jdi Izvore) (\ k'Wi ulja dodajte nekoliko lavande u. sa vulkanskog 6 • Male kolicine badeinova uruasirajre u nokte susenje. jeclnostavnija. badema U1lellsajte nokte prtrodnim s)aj~m s malo bilJhoga iM nlrnova ulia. Iako ceie je ·ublij. u 60 ml badernova ctertcoogu glicerina.. Uplja se PU'IHR ruke. HZ korlsren]e pro iz voda leo ji su he iii rnrtvu silikaia. izlagan]e i grlo: prouzrcciu i asunu. Ge 3.nOl1l mjesur.:» Nakon kupke umasirajte krernu u stcpala (10k je kOZ8 jos vlafna. ulje od oraha.

fiz0in:a l~ ..Iavanda melisa.lL opclm nazivom "parfemi'' ill "mirisi. J05 jedan aktivni sastojak. lavanda.111 raspclozenie te mugu POI nccl • Za intirnno ozradje: surtdulovlna.largDi1ijH. malu vudiGe.sastojak vecinl dezodoransa je aluminij klorohidrat moze zacepitir kOji sprjecava znojen]«.u. 5 I.:.!Zru) ulja lrnaju wwoie ucinke 1. Ddilre 11'tlz.u IJHjnwga u!l. rnogu biti stetna (vidi SO:.riOVJ1Gg_a ulja baderna. • Llruirujuce: ~andaIClvinH. kukuruzncga . sinterlckih mirisa ill se uljem. I Kalilj i marelicino ulje ateriilno:ga: liIlja te prun:Lije$ajte ee.ine Y0clLlie 1->15 :mllijeske nadomjescl losionu .l. nerolij. a za mnoge sintetlcke mirisese l'ijelmJ]] LtLlclnQce jer neka od njih zna da su opasni po zdravlje te ih [e najbolje izbjeg. lavanda. bergamot.000 kcmikalija koje se 95 nn naljepnict te se OplSU. neroll]. normalnom j parfemskom. podjednako koristlti oprezne. Sljedecl prlrodnl su ucinkoviti.no.'2 II Kupujtc Iosion za brijanje od prir:odnih sasrojaka (vidi lzvore). njih oleo doblvn se iz naftnih Jecl.ljlvQ I uClnkoVIto korl]it{. dostupna bel dodataka pestlclda.l rl:J~ma~in:ai gemrii'ja Sta)ltte $ast(\\jRe. kortsti radi antibakterijsklh amonijak.!. Veclnu sastojnkn nije • Kuristile sodu bikarbonu bikarbcne kao prlrodni l:LezoJoran..jre • Z. nuris obicno Ttl spadaju derivati sintctickl MIRISI navedena PRIRODNI Qsnovoi 5C DEZODORANSI II Od 5. ]edini nacin kako mozete biti sigurni cia ulja jest ta] cia ill. prerna uputama. nerolij.smreka. 0 bicno Sf: 1i:Uje~. koncentracqe. naranra. Hlzme d0bri O\rI~!. Mnoga etericna razrjeduju kupujete dobavljaca ulja na trzl§tu kvare se dodavanjern oblcnlm eista etericna (vidi Izvore).. b0~iGl~ i d(!)bro ®vaj p~ir0dni .. kod simptoma urnora.)i?. kdZl zasrneta soda bikarbona. poremedaji ploda u trudnocl. je [eftln i ucinknvlt dezodorans. vrlo je ucinkovita.do €Je ~ kapf e'te.tj s u o:movnilll UtjClll iU vociml1." a LI kojemu je ulje razrijedcnoalkoholcni i/ili plasrtcizerlma kako bi dl!lje rrajalo i bUo [eduostavnije Zit rukovanje. sob: kamilica. Iormaldehkl. kadulja. Evo nekiJl .s.iilnili ulj:a tI l"i1kada...lteZe I(o~u. siresa i depresije. uJ1). vetiver.il~ai)i. umora: rnetvica.I op1l6wnje: nerolij. POJlliri&ile ul]e prije kupnje kako otsre znal i odgovara nuns.LPi. • Za pobol'sanje raspolozenja: pe!argonija. Iavanda. • .11j. karnilica.avati.shl. . bor. OSOBINE ETERICNIH ULJA R~.erite liije cjolho ~. • Kod mental. i aldeluda. u proizvodn]i mirlsa. te u hranjivu obllku. Dezodorauslmogu sadri:avati i talk lumjetne mirise.in!ju¢a je i . se rnogu koristiti [ersu lIvljek prije I)POlrebe lijesll. GMO-a I osta'lh oll~cisclv".llllptllal(a.\pi.lot. z.ja LI J50 ml Jllje~a vi!'!e llj~8ke i ruzine v. kadulja. ali pod jXLZukoji se lIp~l1iti znojne ilijezde izazvati mucntnu. Umjetni se proizvode u laboratorijima lz slntetlddh \ kemlkallia.eRa0: OS. . Napl!nite [lo!l(:)Y'nQka~1 voda i. Dolaze u ttl oblika: prirodni tusiranja.es 1.r~Lt i :.r.akl'enU j:lr0ttesHe."a 4 ~lleiGe v.e-Skocl. paculi. osjetljivost koze i U ozbiljnije iivc(lJlum svojsrava. • Kod tjeskobe: • Knd lagunoga • Za depresiju: . II kristulno karnen]e koje zdravih proizvoda prodavaontcama Namoclte kristalnl karnen te niime lagano trljajte 0 kozu. Ptirodni mirisi poput jasmina dobivaju se iz biljaka.:( JO LiJ IVII t< I ~ I Mirisi mogu biti prlrodnl ili umjetni i dio su vellkoga asortlmana proizvoda za osobnu njegu. se ulja biJjaka i desuliraju ulja".l djet:c. Soda blkarbona. sadrzl stotlne benzeua kernikallja. apsolutnom I Cistern.glatkorn. koja SlI najboljl I JdinicJwlll. nernogucncst spadaju i ruk. triklosari.nje etedGol.t3rel'il:110tF! 'ulj~u 20 \l1l (jedJl~1 ZJ[eu} olm~vnog.OJl1.Kalll.Cil. pe.l ]'0 kl.ete kupili ("ielLIzvore).tiste iZI11'ije~. Preporucena organska u IJa SU • Kupujrc dezodoranse ko] sadrze prirodne sastojke (vidl Izvore). • Za energiju: lirnun. Ne korisute etericm[ U V'.. ruzmann.0 N LOSION POSLIJE BRUANJA Vecina kupovnih Iosiona poslije brijanja sadrzi sintetick! alkohol koji jako isusuje brijanje kozu . astmu.lpi Ln~sll?ll" eLL. ~~!hl! kOZL!: ~lo4al[e t. i 1I 110m. . nabuvljate od uglednoga P R I RBDN'I t. takoder. bosiljak.l!1R trajanja.\!vat.gIQ. Ietargt]u. • Obicna j!"dn:lJ{q. gnojiva. • Za mlri~ u sob): ~tavite 4. poremeca]i sredisnjemu razvrsrani kao opasui otpad.a." S vrernenom mogu naknpm u tkivu te svojorn otrovnoscu glavobol]e. u 'iI1~d() vode .tll oa~t()jke. ko]e se takoder rnoze nnvodltl kao "ckstrakr'' JH "tinktura.b ulJa.::ml hl~(dI'1Gm 1 ITOOt. I'rotreslte I~al~c~ . paprena ruzmarin bor.r.d2.l. po!1"lijeilal:!a § ICqJj~jll.LI posudu l1a~1SvijBcnjakom te [~PQd nje zapalilc syiJecu. Badernovo takoder bOGin! UPOTREBA ETERICNIH Cistaulju su vrlo [aka I treba ill • Za kupku: bpi ULJA dotlajre 5 do 8 ulja po izboru VQQu."a l). • Za zre!u.e0jce" 'St. karnilioa. na 'V. se ne smijl! progutllti. jaglaca ili Zitnlb k:li~<lte nanesite fukU.bove l{OOlO ol~jcni pad'e't:n..I m ulj~1 Nusprolzvod njihove proizvodnje je otrovnlotpad. n~u·aL1Ci. Ako vasoj PGn1ijeil~tjte je s malo i ucinite skroba da [e omeksate PRIRODNI Uzimaju "etcrlcna I MIRISI knko bl se od njih dobila mirisi. vrlo mirlsni spojevi. dd. Z.jte d.mike .paJ'fern: ci0d1).Lll etericnoga jojobe. jasmin. berga!l. 130).J.Hc.vale. iflo IJlI ~Lli. reakci]e MIS[aVU aktivni . PO$lIU BRI!AIllJR.o 10 12 kllpi .noga bosiljak. • Kvristlte dezodorirajuce Illl. Nanesue malo sodc vrscim>1 prsriju na kOD ku panja iii dok je vasa koza jds vlazna. paprena rnetvica. SINTETICKI koriste umjetnih posto derivata.l ma~a~ll' do'~I~. OJ kOrJ<:elWan~ 1.eted~noga utja u 12 ml . moze izazvuti aStClcenja[etre.m OJre~[(l.\tan 'dol. les[Oi'l Iii' rna r.

. U Izvorima mozete naCi popis preporucenih zanavedene ZD. mnogih tegoba. Meditacija se pokazala izvrsnorn u olaksavanju napetostl. vrsta medicine koja liiecenje ktura je.Akupun Ijekovitoga a proucavanle bilja je bitan dio medicine. 128 terapiie kojima izbjegavate Homeopatija temelji je vrljedna lijekova i ne izazivaj u nuspojave. Pilates ee kao i ojacavanlu imunoloskoga odrfati Caj od kamilice str. stresa i depreslje. "alternativna" na analizl vase osobnosti.. . OSTANITE Raznl oblicl vjezba pornocl ce yam da izbjegnete problema: joga.aka str . mnogim ljudirna ko]i imaju Antiseptik od -ceSn. 12. ucinku.CeV81)'l" PQrn. a Alexandrova porncgla je. dok tal chi odrzava ravnotezu tielesnoga i rnentalnoga zdravlia. takoder.eCi kod raznlh bqie3ti. medu ostalirn.130 vas kostur i misice snaznlrna. ni kupovati lijekove lijekovi LI Ijekarni Postoje mnogi prirodni upotrebu i pratece Lijek za rnanuntuk str. Joga je poznata po svojemu vjeibanju tijela te uravnotezulucemu sustava. pilates nastajanje vecine i tal chi pozitivno umlruiucernl djeluju na vase zdravlje.!! kali . dok s·u aromaKonvanclonalni terapi]a i rnasaza korisne u riesavanlu medidnari tehnlka problema strUcnJaka su prihvatili osteopate i kiropraktlcare. vrlo korisna.RAVI terapije.9 u ledirna i vratu. U ormadfu u k~pao"lci drZlte razne P(irodne lijekov.PRIRODNO LIJECENJE Ne trebate uvijek posjeCivati lijecnika zbog uobicajenlh bolesti.

lp ij re.1l1jU.vam [e upaljeno grlo.ll1u . l24).~1Il0LIZ KASALJ nusjeckanoga I PREHlADE [ednu Z1ku (anuspazmcllrik). • Calevi ad papwlle ruzmarina glavobolju. narnodte pamucnl UbfU5 U 200 III I vade sa ilicicOlil csusene metvice.1 Ra7-1l1. kao izadni poput klincica (antibakterijsko dumbira (antispazmolitik). J~~isnl[e m. prerezue luk i tdju)te pi> ubodu. anisovih dumbirov IWHwdl. BOLNO GRLO rnjesavina vruceg« soka i meda kao i.ljle po ozebllnama. pripreruite topll oblog s dumbirom.MA@1 SOK 0D (ill luka) .Pojav.preradite otrove Iz alkohoia.:e lee malo L"TI~LI.olaks-ate s'tanjii u. Na(jnite rupice 11<. • Eteri. S.U Z L.lj prlpremljen ili<:e nasjeckane i(ako biste ublailli glavoboliu. . POSJEJ<OTlt:JE RANE antilsakterljsko I MME a luk ulja (vidi sir. To <it:: .sanj jabucnogaocta.o Iwsnlj.djtl iz. 'l'QIlI..te ga P~Ul'lutl1·0mvalQll1. i limuna (antioksidans).i puspj:e cia se riaropi. i)'0. Stavltesal prilegnite.naneslte ua malu ranu da je o~slile i. • Cciinjak je antisepjicuo.Pornijesajte osloboditi endorfin tijelu .e d~J se nekuJjk. L. ie natdj.l<ln'arlU..prirodnt.L'iie u brzD. • Na IIbodeno protiv izravno na mjesto ulrljajte ulja bolova. Llci. j u posudi. Lezire neko vrijerne djelovan.rljen.n.ce ~~IJ grlckajte ill.Cesllju I!'es1.Llb l.ajte sa 600 rnl sojina rnlijeka i 2 zlice vocnoga Izboru.garal'ice. uklonlte baei. Imat cete. Stavite ubrus preko pijte tihu s\fjeie isdjec1eL1i sok vel lirnuna ili lirnete.l ill osa.ad najstarijih i najbol. Ohladlte i koristite za grgljanje kad . 1. Tijekom dana pojedite • Korijen ehinacee je Izvrstan Jijek za prehladu.ega caj'l.e jabui'noga 2R oct>! • Maqa metvica izvrsno cdbija kukce. !coil. • Salin ern. OZEBLINE • PQll1ije~aj[e [eduu ilKi.da. te prelijte rnedom ZUCiG1 te mjesavine.(a so]e.cu paprike ilicilija s jeducnn :meum osnovuog« krvi i olaksava UHOBOLJA • Z:agrij[e malo muslinova ulja. soli.1ite po gazi i pritisnlte ua z celo. 7~. • Sal.Lk dehidraoije.o .u wejeljiv>1lllju J SI~e6a"a 02il)aka.ijekova za gila.r:L.e Dodajte ce. II UJEDI KUKACA jednu 21lCLlsode grla i uboda kukaca IIlOgli se uspjesno lijeeiti bez posezanjuza mediclnskun lijekovlma.opijte. III Pijie C. jeftine Ujekova na svijetu: kad se ne sredstvo). • Dumbir srniruje probavni sustav te se knristl ked mucnina ~I i rnracnu sobu da lijek pocn« Del [edne i lako upotrebljive lijekove. i lavande (karminativi antidepresiv). j GLAVOBOLJA • Za smunjen]e napetosrl u glaYi.L. cesnjaka nekolil. omogucavalu sigurne.'rnlljei{o i koncentrat vata i p. nekoliko ce&nja i ostavhe cia nasjeckajte izgubljene viramine 1 slnar~iti qC)l1:.1.GUL11bi. metvice.1jal{f1 J rm(npf:I lL u!Ju.e.ica vruce vade • Ako vas ubode peel. kapi etericnoga do 2 zlice meda i iscijedire sok od Iirn una u kipucu voou te pijte 3 cia 4 puta na dan. meda i zltarica takoder su osnova prirodnih lijel<ova.. cesl1jaka . durnbira i laguna ZELUCANE TEGOBE [e dobra za kiselina j " Soda blkarbona 2.11 it: ce cuda za vas zeluduc.Hjek vasemu hikarbone ~ ruulo vode iii ocra u paSI1J te nanesite ubod. prociscene vode da iz organizmaisperete trave limuna sjenienki preko ocijl! i.e.uI'l la lifeae)1l~ mamurlul<alzh1ijes<ifle !. nadrazenoga LIJEKOVIMIA sllcicli svakodnevuih • Ponujesajte 3 mulecrvene papricice sa 600 ml 50k8 od rajc1r. to poboljsava cirkulaci[u upale. 1 konjena durnblra potrepsunu. osoblro komarce: svjeze Iiiit~e iii ekstrakt prptrljajte po takoder je vrlo dobra • Ako ste prehladeni. Na~t~l.U srntrivan]e prohavnih 2 zllcc sode iii 2 zlice mljevenoga s 111a10 blkarbonc pornijesajte iagrijte vode pomijesajl:e sa 50 rnl vode proruhesalre • Ako vas bo]jzelLlda~.ka utrljajte u ranu kako blste sprUecHllnfekciju. • jednu oguljenu bananu soka po i • Da ublazite kasalj poriujesajre izrnije!. sumeci vitamin C (do 500 rng nadan). sa 2 zliCi(!. uvijekpljte mnogo otrove. od PopijTe kollko god nrozete. cesnjaka (antiseptik i antibiotik).lpr: JiHe ill tpGlsjekoti.1 a U M B I. • Svakoga [utra pojedue iabuke. soda. ko.. male . ee~t1j~k~ II llho. i zHcepl.izite175 gS)ljezegq iedan [e .zeJUEu j lakse . cili MAMURLUK KUTIJICA S PRIHODNIMI UQbicajen:e bolestt poput prehlade. Hi kadulje dohri su Deilu. Mjeilavlnu ohladite pr. sredstvo.cLJ('). ulje Javalldb nap()si~1 fl~1 (.sve ono ~lo yam [e pouebno za kutijlcu prlrodnih lijekova zu prYLI pomoc. ul@na~ sa 4ED rnl \)'otJ~ i [ll:Istlte cla: 300 nil Ogul)enlles8ni ~e§l1ja. ptlSril. To ce nadoknadlti dvijc nekoliko Iavande.. Ne zaboravite da je voda jedan od najboljih osjecate dobro. j 11 u prahu dumbirova ~ofijen9. sQJino. U10zete . Bilje poput majcine duslce (antiseptik i antifungal).U ')0 UDB I CAJ EN E BOLESTI lznenadulute velil<niz razllcitih svakodnevnlh bolestl moze se izUjeciti hranom peput luke) (antlblutik). • Zagrijle po [ednu ZliCLI meda smedega gecera te 3 zlic. putovanju iii uudnoci: pijte sporisa. 'QUo koji od njili . odsto]i nelsoliko sati.R 8P MUC:NINE R(!]ll V II jednostavna svjezeg lnnunova l.ih • Otopue 2 zlice soli vode te progrglja]te. Mnoge potrepstine za kuhanje poput octa.

ozQ~e. • Tijekom prv:. ali ne sadrie umjetne sastojke. pS'orijaz8 i akne.jec1rukclje MaSt ~JGIt!t! Il\)SlfA bil]e ili eterlcna :E. konzervanse. ~ dQ 2 kapi naneslte na . 0$i1'11 Ko. Tab.a: 3 k<lpi kamil[. Koristiti ~aolDlilgu kremu za zarezanje koze.c~i'nhl gli~nj.i tosian o~rell6iil1e.0 < c bil/!nlm lijekovima navedenima u MoilrjGe. navedeno.ubodi.:!.te Pomaze . rnillefqJlul}fJ . <:3 n~adi:az.chIILe.biljrir tegoba.erite 5 Mnogi prirodni recepti od bilja mogu pomod kod blazih bolesti.oQoY.avne teg:obe' koo. • Nikada nemojte cia Vlli.e: 8.no ulie O~!R 9d rli. alil~l:le. trebali biste znati kake mnogi od tih lijekova sadrfe umjetne boje i okuse. iOS-8 prob'ava.l dojencadl do Best rnjeseci biljne aka ui. hranl I stimullrati te Izazvatl WAIliTARIOIll Kre.e m~itla. lJ'1jest. pitajte lijecnika smijere li korlsuti .. Ta~·o. alkohol i secere.kad 19ar. od ozblllnlh zdravstvenlh 7': C -I u 1"0l' R II B A lAVANlDA '11). Antacidi koii se koriste protiv zgaravice. sunca.do 10 kapi II kupku.demo~a lilla. Ifreina SLi.u'ledima. Kf.1'P. ugrlzi f .(eriGho 'ulje E'lilINAGE'A 1'q):jlete. osip nak6Zi! gljiviGe.aer.. metvlca. !ijekak. proii.takoder i etericna strucnjakorn razdobl]a. Za ujetlil i Ob. SIGURNO KORISTENJE BILJA BiJjni Hjekovi potjecu ponekad aka 51! KAMIUGA liUe p<1z1jivo jet velike mogu biti [ednak« iz prirodnih izvora i pojave lijckove. bolne lJl9da~i~e. Eterj'iina ulle Alzheimerovom bolescu . a Z<I vanisku raz. ~ do. ko'cl pUkrMih . opeXline od. koliCine. k Ekceoii. smrska. k:adulja r maJtlna d~ifia.K 'K<\fiIsUI ' VALgRIJ/lNA!1 Tablete: HMELJ II prchranitijekom SI [edece vrste biljaka te ill treba L1 vazne lznhnke potpnn.rao·e. !lol<. o'dtlija RLJ ~e.nla •.JZ(\Vi'B~iJEST USi. katnllka. rnlrta. lavanda.I l)ro~itenll1 Vella.Jlj I'il'tr~ pPl!kl!ne.o Ifekarnam·a. Ntalnja mL!i1nitia. 5 5 vecini prodavaonica zdrave hrane i u nel<im II kcrlstitl neki.l i iTIl~MI.l djeQe. ReutQatski bolovl. Svt9b. Ako je vas ormarlc u kupaonici pun Ujekova iz ljekarne. posavjetujte .fs..i neki biljni lijek.ice maternice pob:1caj.tj4l1cim communis) • Gorska nl(.. ~motjvni sok.ode ktlRaca I<:arlsti!e ga 11era·ztij~(jenaga.emi. u '6 "illc~ bll. ~dl~1 ~gl.' BILJE TIjEI<OM Vecina kuhnarskoga skodljivn trudnoce. Manle.o pamucn0111 G:!\YEZ 'tatom.llltl) eAJEVA[ 8reriEno u ii.lierpes. )stegl1uea.o izbjegavati kao lijek jer mogu llJ. mazul'an.aStrrfu I glaYobolje·. bolrii misli'i. Q51P ad pele!la. • Nikada neruojte uzimati elva biljua lijeka istovremeno. prlrnjerice. u 'i obra:tite pozomest IijechikDITI smijete.bollia. i oni se proizvode komercijalno. S njirna treba postupati koncentracije .I\ l!J. Nesalliw iii probavne tegobe lijecite svjezlrn cajem ad kamilce.elell.OCi[ajl(. . . • Aim se simptorni ne povuku.illa GreliVi. .~a.se sa stiucnjakorn. Akqe~ bu~uiJice. ulja:.Posavjetujtese ako ieJite koristiti lI!j~1nakon toga sve sa lijekove .!.f. Uvij~k proiHtajte 'piitite. modflte i eRc~mi.[I. (SalVia <[)J'El(lh~ilU~) Ll'a:va (J. !lUivi~. manj'e rane.tvica (Mentha UPOZORENJE IIi atkoholnl ekslraki Sljedecih devet etericnih ulja ne preporuGuJe se koristitl tijekom trudnoce: bosiljak.~opilklitle. neu MJlf:1je Igija.. ugrl~zi i ubqdl. Kl!N~I~ Et~.BILJNA KUTIJA ZA PRVU POMOC iNavetleni blllnl IjJekolii trebali hi oiti dostupni uputsna pakiranjU.~. strije. Driltiavlte.. Ilpdrazenij ~oia.$UI~ RUrle. hiljne lijekove • Nikada nemojte uzimati upotrebui kmj~titi eleriCn<l ulja za internu upotrebu.I~Jema mogu izazvati stetne popratne koriste uz konvencionalne biljnih sastojaka far otrovne. SLI TRUDNOCE bilja nije • Latinjak (Caulophvllurn thallctroides) • Zlutni tuljan (Hydrastis canadensis) • Smreka (juniperus pl1le~iuIlJ) • Kaululja. Provl.!· It Pomno PI.~vic~ i W(jlle. ijedite ih r vodorn.e$ti]l[~h~ t. fbolne· zglo!Hiv. eRc. sadrze aluminijske spojeve koii se povezuju zamllenlte te slntetltke daljnjemu tekstu.l1 • J-r. ~@'NJ)l. Poput konvencionalnIh lijekova. i lJ)Joarl&lk'.~noga.e. ha up.d~ubQl5alj~. Ako uzirnate Iijekove.. . I ot:~~lrlle.l tri mjeseca trudnoce treba Izbjegavau uJja. boi i trauma.ei1i zeiudac. modriee. ~iJIl$K:.! upute za ni kada nernojie vise od utvrdene lljekove ako se prije toga ue posnvjetujete sa strucnjakom. stoga ~(ema 'HomeogatsKe Za balbve. MfiD!JNI!ffi G\lj tjlbi~te fable. illsilil. "&esanip1. bol u l~~irn<!.6 kapl U 20 miosno.ira nesanicli..

Ostanite Istezanjem U U stranu p.lL te srniriti i prosiriti um i osjeca] mira. toploj i sobi.koncentraciju.rimi noge dok sjedue na podu Ill njcga. mozemo definirati "umirivan]e i disanje". sustav pa bi redovito ugodan osjeca]. Vecina U oba slLl61ja neka kraljeznica ceLe savitiJivost vas ega vrata i i rasiriti prsni koso mirno mjesto gdje rnogu siesu. nakratko 11:1poslu. uspravljenih ti. i "izdahni" vjezbajte po pet rninura i pomalo dok i)lcliselc.tJ. Z UJ 'U UJ LIJECENJE VJElBOM loga i meditacija mogu pornod u sprjecavanju poboljsatl NAPUCI ZAJOGU • Vj zbajte rnoglo 1I ioplcj. rnogll blste ozlije liti. Mozete prekriziti uz pomoc stolca ill bez JOGA joga je fllozofija koja potjece 5. ravnotezu izmedu tijela. ugodan nacin. obratite poz most grudnoga na stres. i upr. radite vjeZ:be vlastitirn ritmom i prilagodite sebi. znaci zaustaviti misli 'ko]c flam prolaze kroz glavu majrnuna" cia . snagu i izdrzljivost. Poboljsava kao sro su rak prostate imuuoloski cUj je povecati S. (drevni indijski tekstovi uazivaju re misli "UI110Hl u Cistoj. p~ cak.iCaJLe sa strucnim trenerorn [oge . tlho] sobi [loput telelona. Koju god metodu svjesnost sadasnjemu vrsta karcuicma. medltacl]u kuo Mozete medttlrau lJ vlaku ili l.itelja ko.u. • Dok ne postanete iskusni. mozda sa svi [ecom i mirisnim stapicem. od tih dviju disciplina nije (neke ne biste trebali izvoditi). a zat[m se ruke i noge te istovremeno (omu poiozaju na drugu stl'llnu. pOpUL stajanja na glavi. eli sanja. 5 udisanjem • Opusrire ramena. Stoga. prostranoj kleknuri. spretnosr i Asane i izdisanjernispravne se smjesrire na pod ill stelae. lstezaniern kraljeinice [ogu pa Da pojednostavlmo. JEDNOSTAVNA • Udobno • Postanite MEDITACI)A joga povecava Ileksibilnost. nu fizicki element vjezbi. ali opustena. ll1iSice 1I "" rn Z i izljecenju m o z E) laksih bolesti i istodobno uspostavlja kvalitetu zivota. • Na pocetku pwduljuJte vjezbauje dok ne budete mogli odrzat: usredotocenostl te ritam od 20 mlnuta. jedncstavnlm te ojafatl istegnite stru. "sjedenje" rnoglo poboljsati vase zdravlje na joga postane navikom. smanjuje Nadite treba provodlu poze teulozite (vidl Izvore). leda pobolj~at. dok e<: meditacija smiruje. • Vjezbajre jogu 3 sara nakon Sro ste pojeli zaduji obrok ill • Sjetite se da [oga nile natjecanje. ne ih teska: svatko ih mote raditi u bilo kojo] dobi. [oga zdravsivenih Legoba. Uspostavite vjezbanje postane vasa svakodnevna mnegostruke. odjecu kako nakon • AI _ sara aka ste samo nesto imate nekih po sebnih pokusavajte s nupredrurn rrt daleko od sv 'ga sto bi vas ometuti. <: Cl bi:.k. trenutku 11 vjezbe svakoga dana pobolisat i izazvati provod U mnoglm kulturarna 0 pa tuko bolesti SIca. rasciscava misli i ornogucule uvid u zivotnu perspektivu.r(\:?! . u krilu. celjust i tijelo. oku za vecinu nasznaci Kornbinaclja istovrerueno umlruiemo i tijelo. primarno postojanja. svjesni ava drZallje i . udobnu • Nosite I rezalogajili.obolj~at '. srnanjivanju Alto vee neko vrljerne trenlrate ste gipki.neke asane bi varn rnogle vise pornoci ledirna i vratu ie zglobove. koristi su brojne tehnike. SlO bude uspravljena.j ce varn pokazati LL<lisaju i lzdisa]u. uravnotezuje. llc. vrat.~jeJnite ('HI stelae 1 naslouire se. a lice Mozete Urnirivanje. Ako vam to ni]e udobno. s r'ukarna u krii. lstrazivanja pokazala kako meditaci]a pomaze stresa. visokog krvnoga tlaka.ollko minuta. • Usredotocne govorue Ll uesto novca u dobru knjigu o jo!. ruke neka pocivsju treba 1 iti opusteno.i se nu llsanje. opustai II skladu podizanje i spusianje kosa pri svakomu ritam. Za jogu kupite udobnu i lezernu odiecu od prirodnih tkanina i posvetite se tome svakoga dana da rutlnu tako da aktivnost. 0 vjezbarna joge. iz Indijc otprije tjelesne vjezbe. kronicne se j boli.000 gudinu. . u bilo kojim uvjetima.i lead nekih I dojke. i to je pitanje vj zb i mentaln stjecarue navike Wane. ako izguhit sebl "udahni" dok udisete. na vlastito nek. otvorenima. Nijedna. Kao i svaka druga vjestina. rnenrulne 1111mnoge zarvoriti Dei ili ih cl.Le sc m gli istezati i vjezbajre bosouogi.iela tako da se lTloiete u5redolo~iti leda i opuSten~ disanje. kako biste se laks« usredotocili.!. poznauh kao asane. uma j duha. usredotocenostt aspekte Serijom pobof koncentriru i 'iljezbi disanja Zapad se utjece vasega ZivOla. Joga j meditacija nisu osoblto zahtjevne: ce vasu kondiciju malo MEDITACIJA Medilaciju posto]e odabruli.ete ravllote~u islegnuti i oblikovati 'Sjedlte mimo.

Odablr pelena str: 138 dojencadi ORGANSKO ZA DJECU u kucanstvu mozemc znatno srnanjiti. Prlmdna vlakna poput . nelspitanim kemikalijama pokucstvu u toaletnim potrepstlnarna te bojamai vlaknima u kola "otpustaju" kernilske plinove.cu[zradenu neetrovnlrn beiama 1 lakovirna te Irn taka osigurajte sobu bez sintetike i kerrtlkallla. Opremite djequ sobu 0djf. izbjegavajte posteljinu plastikui kupuiete prirodno pokucstvo i djecu u od drva. 136 zele okolisa i cesto negativno desetljecu godina. postetjlnu str. putem interneta 1:10 mnogo toga rnozete narufiti ili postern. i malo.BRIGA 0 BEBAMA Pri.Ol.radno je da roditelji pruzlti najbolje u zivotu.V. i gnojivima u hrani. parnuka. vune. sinteticke rnedu kernikalije: udvostrucio se bro] astrnatkara djecom mladom od pet kao sto se udvostrucio i braj alergija medu djecom. Kod kuce 5Li djeca izlozena tvarlma ko]e ometaju norrnalan rad herrnona: pestlcldirna odrsdenlrn vrstarna plastike.xiirnu duhana. a ako vodlte osigurat cete zdravlje i sigurnost brigu 0 cistocl vasega doma. djeci. kadrnl]u i drugim teskirn rnetalirna u kucno] prasini. 140 prolzvode za dijete necete pronacl u svakoj prodavaonici. Mozda Organska. od sarnoga pocetka svojem nevoredencetu Djeca su osobito reagiraju na osietliiva na oneciscenje u proslornu Zdrava hrana za bebe str. . U vasernu domu treba biti sto rnan]e takvih tvari. koze ] metala te odijevajte od prirodnih materijala. sto odgovarajuce ce uvelike povecavati kakvocu zraka. Negativne uclnkeonedscivaca Prldrzavajte se savjeta u ovomu pogtavlju te hranite svoju djecu domacorn hranorn.o$l1si?e vune I parnuKa qmoguCi! ~e \laSem Jlletetu pocetak zi~bt11' bez ~Ie(gij~ I Qtfo.

ID Q nije kohservarise i Qstare' kel'flikatij'e. uravnotezeue. a ~atinlJe po:sp.btiti moje dijete misliti taka..vca:ni sustav dojeuce ta oso bito ·osjetl jiv na za dolencad Imie je ispitao nezavisni lzvor.rete @ojetil:1. dok njihova krv.ICE koris.. • Potrudite se [esti dovoljno zdrave. • Dojenje je pnlkticno zahtjevno. probleme s ocima dijabetesom: i.u djeC. jest dojenie.K! <:( KAKO HRANITI DJECU Budud da veeina.:li. kOI'. • Poprieajte udrugu it:gllbljenu s Llle(iWclnskol1~ U BRLGA ZA ZUB. Bvo uekollko razloga zbog Cega je dojenje dobro i za bebu i za vas. E-bmjc\'i. prij¢ Kupnre uvijeR do nezdrave I'l. 70 neurotokslne tijekom brzogu rasta u prvo] godini.n. propisaoe Iijekove. Posto]e dokazi kako je suecu 'II rano] dobi. mlasti(1ne ~estl'On1 Hi kQntaktirajr. potrebne 5U irn razmjeruo velike kolicine hrane U oduosu not ajtho\' uzrast.i ja . Nemgamki sokovi ad.} sadera kojoj su iz\ozeoi zubiGi va~e&a vaiieg dj~t"'l'a. pcmaze vaso) bebi kasnije u organskih 'formu'fa za l110gU hraniti svoje dojendc. Kao mladoj majd niie mi se svidio okus i miris proizvedene hrane za dojencad i smatrala sam da ee i svojirn protzvodirna GMO • Izbjegavaj. Prlje l'Iego.j~(ivaCe okusa. 10 jegurtu vocnlh kako . antioksidanse. p sokova . takecl.oeem bil<:~~P0nol1J. organskom hranom da ganauctte 11a zdravu prchranu i nemojtcga navikavati na kllPOV\1U gorovu hranu. LIZ ZASTO 0 OJITI? Majcino mlijeko je dojencetu prirodna hrana i sadrz] sve hranjive zd ravstvene osipe.i gnojiva.N'J It M':RUA: u manu za .10r0).kaJgstu r:nrll~ sve prisutnija mrjjpNl!ldonl. cal> j rak. • Dojenje stvara [edlnsrvenu vezu izmedu majke i rljeteta.a i ¥0I'1j. dleca I(oia se hrane tom hranom mogu biti pesticida i ostalih kemijskih 400 izlozena raznim kolicinama U osobito je osjetl]] va 11<1 u hrani 1 vodi. formula za rnlileko i hranu za dojenead ODABERITE DOjentacl u razvo] kCllllkaJjje ORGANSKO a njihov lmunitet i eudokrlne zlijezde nisu u porpunosti razvijcru pa moze du(i do njihova ostecen]a. obrlslte ovisnosti 0 slatkomu i izaziva bolestina duge staze.il~o. brune.j. .I1ClgO ·Se'e·ra. gt9 prnCC9ya v1Zilc Qci 'karijesa. Debljina je rnedu djecorn. brigu 0 tome cia budn dobre.vOJ'e).Il. procesirani skrob i secere. pod puttskorn potrosaca. teo tako pUjedi i nil vase clojeI'H::e.ti kGli livotu razviti do bre prehrarn bene nisuod plastike da Izbjegnete lzlugan]e PVC-u.vodite ostataka.lfeteta( . ~to ope. hQcice iar.jenu Juanu i onll koja sadri}.el" ~adtZ~ l:l. (im je presla na l<rtJtu hranu.LI. kozom te • Popijte barern 2 litre vade na • 12bjegavajte korein.inl!l energUe.esQda uJ)fle.' ce.vjlJ] prClb. pa sokove ad uz alerguske vota. V'0Qa. postoji nek.l.ite s. PllaS:tika Rauijedile '{oini soR uvedl ispgr~v. i • Provjerire naljepnlce na svako] pocela sam joj gnjeciti hranu koju smo [ef moj suprug .za zgusnjavanie.a u mlijeko. Cak i profzvodael formula za mlijeko za dojencad priznaju kako je njihovo mlijeko "slabi nadomjestak" za pmvo. prijeci na qelcviteobroka. • !(ol'lstite Cll.e konzervunse. nego. ietra 1bubrezl nisu u potpunosti sposobni izbaclti otpudne tvari pa se one raloze II tijelu.p dodataJ<. nego djecu lco]a pi)u rnlijeko iz bocice. Najbolje .vocnim SQJ~()l<in'l~lje1's~clrze pri l~d. no hrani za dojencad. Q.15 i rnnogc 'l:ivotne navike {it: I'tl . bolesd jetre.1Ig[!lV~ pft~tld~b)" o.sto mozete dati djetetu ua pO'cetku livot.t. • JeCilte po [[mlQ i eest0 da tDclri'iite l'a:l. J(emijske ce vlI$e lnlijel. poput sv)ezega graska ili splnata. poput PCB-a i otrova.ls biJo Jrnk. Hranite svoie dijete domacorn.ne lciseline koje mogULlLlis[j~1 ~~(k. j HRANJENJE N.i disnim tegobama.tQRPvratj hranu. ked Imce. sve dodaike stahllizarore. navike."1. ije mnog0. zaCi. se(~er je vezan i uz nastajanje nekih vrsta raka. osipu :i dijabetcsu te :ih rjede odvoduno . ntsu organske. s malo cesnjaka a.IW-J__ 'lD LiJ I co I II .lemima dlJjellja. a Inljjekel.i B@J':'IKW. Od proizvoda prehrambenih jj..!l!io'g I. zasladivacei SAV'J Kupite sokovnik sami pripremajte organskoga ET j svolo] bole [er su vezani djeci mnogobrojne tegobe. Ojera ~11 osjerljiva na 01.tite stak[~l1e. ve.ece·gatQ ne mozete. i na tom je odrasla u zdravo dijete koje voll hranu i zanima se hrane za dojencad za nju.. • Dojenje ojacava cljetji imuuitet: djeca JW)" sisu. pU5tite I{LJU( USPJESNOGA DOJENJA • Odmurajre se koliko gad mozete. posto bilo jeprepuno skroba slabe hranjive vrijednosti. oneqstit dan da nadokJlJdite tek:uciQtl. organske neka 5. Aka oellucite' lie doHti iii .Se i taujure mlljeko na tfoZistu (Vidi IZ).e lokall'ltl (vieli l%. od kojih su mnogi zabranjeni U hrani za tvari koje :SU djeteru potrebne za razvo] . [lr. ipak se rnogu mt6 u "oblteljsko] hrani' kojon: biste Povrce u kaSi. zattm prtpremllene vccina proizvodaca prestall suo u sretlstva .bistil! smanjlli"k'ol[Einu Ne pretjerllji:e s . Vecina formula Z<I mlrjeko' nislJ o rganske i niogu sa'drzava.izbjegavajucI (jute zacine i masline. rnanje podlozna sindrornu iznenadne snuti dojenceta .o!iko clojenC"d..«. eruulgator«.l~lonite ~.kll.:-. • Secer cesto doda. • Kupujte organske prolzvode i posiedite ostacima svoje dljele izlagan]« pestkfda ..Ce~t.lijecili.g[(J vodl su podlozna probavnun .R AN!E Dgjeri~ad !. alkohoJ.o sadrze i J.. Takodcr su man]e UK LAN JA:..nuZL1bi'If.

vecu kolicinu boraksa i/ili sode b'karbone te "blago ket1lijski" de.". nemojte djetetu stavljati pelene kako bi njegova kola mogla bill ~lO vtse na svjezernu zraku. . skuplja.l fi)S~P .(I18. nego pelenarna od tkanine zna bid i preslozene. Mozete koristlti i uloske Zll pelene.. • Ulo2:ite uioske za pelene ko]i tic peru.Rarnama. vrJo o. ako ubrcjuno bebe. ulja I pudcre LIlja i . Lalcie upija kemlkalile sadriane u raznim prolzvodlma. od bilja (vidi brorazgradivi su i nisu ispitani na iiYatinjama. l'irane I U!l.va rnaslaca.!nim ru. lspiran]e.e cle~.f!)skog ad steposromoga 'U: om .k I'Llt1. a oko 4 posto ukupnoga kucuog otpada cine prljave pelene. tito blsie plauli [ednokratne pel ene.site kOZLldJete!a rnekirn ~lImu[.Jla.proizvodi prirodna. Odaberire Ti. '. dvije kante za prarije s poklopcima.ko:iia na Ileu je n@j~1:sjetlFv. g~Clina cia se.)SIO okolis. bikarboncili pelene Stavite pelene 00 11 TKANINE l! I bacite izmet zahodsku sode kantu sotopinom U boraksa te ostavite cia se namacu 6 do zahodsku LIZ PELENE jednokratne.>.:« pranje ked kuce i 4l posro ntanje kQristili.nrlje i namirlsete pelene. rnirlsa i konzervansa mogu izazvati nadrazenost 1 alergljske ul]a I kreme derivata.r rn .mnv)j . • Previjanje nespretno.s«dlt.J~ o.?.potreblll. vee i zbog toga sto poprlllino pridonose kucnorne otpadu te sarnim tim i oneciscavanju vode i zraka.jenja eiLl~j smrtL pa z<! djeou bez orgil. radije nego da kupujere jednokratne papirnate uloske..l~.odoliir~jll~el.e pelt:lle.lclemova IHjesto oSipa. ne samn tijekom nllhove UPOTREBA " K.it Ckir1<l b~lC'ljll Se II ~lfIece ~vak()g. • Ne osjecajtekrivnju aka kurkad koristite jednoxratne pelene.i.el1ul'lL.vociiti Jedno.aksati ClliceJ'lje. manje od pelena ad tkanine bitte varn potrebna kanta dvostruko osuslte ih vani. Neke imaju usiveru vrpcu za vezanje pa varn nisu patrebne sigurnosneigle.ma .. II Pranje pelena i pranie. od [ednokratnih pelena do bema i loslona za dolencad.adno. njezna i osjetljiva te je treba njegov'ati s nalvecom paznjom. dostupne SLI u prodaji.oriSlite pelene parr. rn. oel 'peleaa ulj~ kamilice L~ja 'Toalel. posjedu]u nego 1.ulllesite illt {Iilj(. Izvore). i hlacitl je kad je vrufe.na i osjetljiva. peleria na dan.. cal. gdje rnogu oprM rn:ogu jamciti cia nisu od sintetike i naftnih pelene umjesto vas.Q· je i elQ 10 IllZbiljnib (!)I!>ol. lzbjegavajte upotrebu [aklh Saplll1a i sumpona za odrasle. ITi tuceta trebalo bi biti vise nego dostatnc.i dntge ad ikanina [e rnoogo bolje za hionerazgradivih. • Kupite dovo. tada kada yam je to prikladnjje.uku.\jl. ~I "'" .000 pelena.w re . i Jla5tu~a zub~.okr~Jtnlh pelefl.llje. Ako mozete. Sluc~jru(J . Bactte oroprnu skoljku.QC1{5ril'od. nj~zan je • Koristite sarnpon 2'. kao i vunene gacice za petene kojece grij.na kozt mazite kremom ad neveJlH .. kosu. • Osipe .t. Tako se utro~i 32 Pelene od organskoga numJG: • Nikad ne koristite sapun qjeCje lice .(1<1Q.PELENE I NJEGA KOlE Djecja koza je meka.!Qod o<:lI:i\ga!iiSUma gdje Q~tajll gClcl. p®mljesajre 3 bpi Ie J. Aim pelene morate suslti 1I no sada su dcstupne u duljemu 0110gOl peklopcern. Dodacipoput reakci]e.I teo Ur:riijesajte razdobl]u uklontte . koja vode zbog vclikih kollclna i strojeva ko]e prirocu1o protiv upala.~jctlJj.lJ. a rnogu se .J. "RttperI!!!" od • 'Kodosipa izbjeljiv:ac i.l sast0j"aka.1 poce. razvijenih zeml]a (vidi Izvore).. Z.. " Kupite barem.i reciklirau. • Milijpai jedn. I1)D~"te 1j>e!ena pra . G'i e rn N< ODABIR I UPOTREBA PELENA Vuse dljete ce Iskorlstiti oko 5. pctrosite Z1.ij'L • Koristite losione.nihI organskih za '. BRIGA ZA DJECJU KOZU Buduci da [e djetja koz. sunce je susilici.len<lnw.cl1ikom i izbj~gav~\jte taUe puci(\\r.a nje:l'.2: proizvodnje. To ce vam o. ko2i l~eb. cljeCju s ulj em JEDNOKRATNE • $LI PELENE izradone stoljeca kad su se pocele proiz.p~Lrnil':il u J~daQluatli)irn pe. prirodni izbjeljivac i deziufekcijsko sredsrvo.ikJ. OI)CritC pelene u perillci. sredsrvo kamllice.aV'!'&el~ 'Udisanje taLk-<\ maze dQvearl" do sa 30'ml '(6 2liGtl) b. organska • Pelene od tkanlna niogu posii]e korlsritl . p0put bademova • Svake godlne ~jjekuse kak-a. Kupujte k-ernu za pelene sadrZl crvenu djetcllnu.. pelena Argumenri navedeni za iprotiv jednokratnih su dolje.I. jednokratne pel S. nego bucanje nekoliko jedaokratnih pelene ad tkanina posioje urnjetnih bo]a. polovlne OD TKANINE 8 sati iii tijekom nod.ent za namakanje uprljanih pclena pri]e pran]a.e prQI~ode pamuka. Napunite kantu do. Kad god to mozeie. PELENA OD TKANINE org.milijll)}i 51~tb.0.Dske kel1)ik~1ija. U~!ci' aije JPosrojao k JllDlje> 1~"~Ii)o.VQj qplj~jt!ceg<l . $~1I110 cia se pro:lzve*: • iposLi.l(ctickih pelene vJ"kallal~ow .PV{JtJ cliokslne 1!tetne Zit' IDk0n~.ti vasu bebu kad le h.l1.Jzazjv.azgl>arue. Uslugeza LI. pranje vedini gradova pr. PRANJ E PELENA [~pedte rnokre skoljku.ed~lg0d')ll" J?!®gl®ga ~uplii u prodavaonic8.koje mozete vi~ekratno encrgije. sterilizirajte ill. polovine hladnorn vcdom 3 do 4 zliee boraksa iii sode bikarbone da • Iako [e kupnja pelcna od tka nine \.erdi. Ucinakkoji jednoluatne pelene imaju na okolis je znacajan. Za namakanle 5 • releue od tkanine mnogo bolje upijaju.jno cia ih rnozete pratii susiti.

ru~nidI R. izbjegavajte slrueticke rnaterijale 0 • PI.na poJl.U. mazda ee imati novi sag. • Izradire sarni igracke od svakodnevnih malerijala.1 toalernl papir). mnogl ruadruci za kolijevke lmaju dodatnu pbsticnu zastiru protiv vlage.zi vatromporne tijekoll1..jetko Isrrosl.stavlte n ka se suS-i. iSf1lL<Ike: .e prodaju madrace i organsklm gbcat.nezelJene mrlle s uprli.pjer10. Cini se kao cianemate izbora. spavanja. pusta. P01o. pamuk.ih mogu kolaze. m.lflt:'lil '~c6 Se'\j!lop\JL .vunu. kernikallje koje de udisati ustedjeu novae. Te se kenukahje mogu otpustati Iz igtal'ke dok je beba sise. kao 1 od prirodnih ukrasite priroclnirn • Vodite brigu tome cia odjeoa vase bebe ne 011H sadr. samo drzi. Ian I konoplju (vi.ijoj djed igraeke od prirodnih l11:..0cis1. • Da tzbjegnete plastiku.rekrive. moraju udisati plinove koje ti sastojci . Izvore).isparavaju ujekorn duijega vremena. • l~n(cke izradene oel.pite igr.vremeno tijeko:m (I~~enrem 50d9. kao lzrez.ite 2 igracku.ckeposteljine koju tlije potrebno glacati. sintetidd Budite svjesni da svjeza boja. val:rootpoXIW. Z~llilll.l1lmgo vi. Aka u vastm prodavaonlcama nemaju ono .ple: vo~le. Izvore). Mnoge djecje se od PVC-a . te stoga ostane u dobroum sranju. p0.eitlijske tVar'c posteljina ZH LI bilmrbo!1Dm. pllnjena je OrgansRil .na ~fJ. djem ne sadri'".ite krp0fl1. Zasto ne blsre usted j eli malo bogatstvo J1ujenjajuCi cdjecu s prljateJjlll1a ill kupovalt rabljenu odjecu Italate kojl su zabranjeni u nekim enrcpskim drzavama.laniteSf! gradsku C. 1I koze i poput skoJJJd l cesera te ill • Sa(uvaJte V<lSPstaru odje.oj ~'('JClii o..72).p. Europskoviicce za znanost smatra da ftalati rnogu Izazvatiostecenia [etre. tvarl. • !\lw rnozete.ldraca. svedite otrove na najmanje tako sto cete odabrati prirodn& vlakna i oprernu gdje god to mozete.uStilila.ODJECA.o(1tl u 600 ml • . u mnogirn IGRACKE veclna djecjih igracaka izradcna je od plastike. Vecina VreCiCLl sa sodom ~~atvorJte vl"Bdicu j llu. kupujre od sintetickih prirodne rnaterijala tkanine .i ako ste pratll i.eno dobrorvorne dulje trajit te ill mczemo reciklirati ili . tJekoJike sfilL CVuStolll ~etkom . vlakana koja ne sadrzavaju rragove • . papira. a odJeca. Urnjesto toga. ODJECA ZA DJECU Bebe rustu take brzo da sc njihova odjeca ri. novi sag. bubrega 1 testisa te l~Qimltoga i kao vinil. vune. cijom se proizvodnjomJ stvara] u diokslni. d~eleee imati CISCENJE IGRACAKA G Za 'ci"iicenje LljJtljanih iii dlWenih igrai'Rka plasti. a zathn slozile i punjeniern od i posteljinu i prirodnih eel rnaterijala prije nego p81l111k~!li vune (vld.polivinilklorida vlsokotokslcne rnjestima to rnofete narudti postern (vidl lzvore).ju pozara.cnih • 'Da biste ocistili cupavu 1J sto vi. POSTELJINA Vlakna koja "disu" pomocl ce vasemu djetetu da se udobnije odmara i ne bude Izlozeno otrovtma tijekom ~n.U kemiifalij!lUia. J. Stoga PokHg~lj\e sin~et:i.k!:'llicinu plusnke 0cl. stuklenka. stisce ill. pJastiCnll protresjle sW.lli<::emraJte ·s.Se svjeieg.prirodnlh marerijala obi.odu bilmrL)®l1:t() l:z rlle\>:e.~e 'da . str.1u krevetu.cu da se dijete rnoze igrati i cdjenuti je.zljivi pri odabiru. sobu. madraci i neizgLacane pLahte mogu "otpustatl" kernijske. nego od raslt te srogu nema] u izb()nl. polturehlnsko1l1 . Kako biste svojoj bebi oslgurall najbolji rnogud pocetak • Oslin toga.avati u prodavaorucama novinama? ili putem oglasa u grndskim • Kad ktipujete novu odjecu. utjecati na hormone J dovesti do snianjene plodnosrl kasni]e u Z1vot11. plinove. Meke igmclcc od vluila mogu sadr1.peliitG LI hlado. reverie izraden od' odrzivoga drva (villi Izvore.ir.l Zf. grize. b. ('emu hi o. marl rae i posteljinu.anih pltSanib IgraGaka. POSTELJINA I IGRACKE Poprilicni su izgledi da ee vase dijete uCi u potpuno preuredenu Aka Yam je to prvo dljete.l(lku vodu ill je . predmeta (rnalih lruti ja.pa. Teske cete robu naruchl prirodntrn pokrovom • Halite organsklh takcder zahtijevau pO~lOJ11 od rvrtki 5 plalue i jastucrrice ne trebare cia se ko.tterijalapoput drva.S'l!1")O ill rasprostrne OSlI%.. tapete od vinila. predmeta bojama. • Cuvajte papir da vasa djecal njihovi prijatelji irnaju po ten]!! crtati. i stu ill spremlte II onuar.on! o~rll'le. tsebe provode 1. nego okruzltl svo]u djecu igrackama djetju Igracke izraduju odlaganicrn ko]e "isparavaju" i pretvaraju sobu u otrovnu ZO\l.e veliku ~b<::es0d& bikarb.escemm 1. dajte na rl1Z00VJ8nije igraCke. is.vati i j :1. :z mozece kupiti te ne vise truda od P~ll11t1Cm: oar'i uno sto trazite u obicno] Ptod~lvaonid.f:Jc.13udite .~icne igracke nisu blorazgradive te povecavaju .icLmca.1P brkllrc·ono!l1 u~lan. upure za pra nje.eli Man]e suzapaljivi i smanjlr ce opHsno~1 U sluca. pamuka.slnteticke to.odmsle ill eljeell.l50pi.li.sto yam [epotrebno. ~.vite i.dati u svrhe. M0p. a vi cere i lakove od formaldehlda.ili.1ll.Se vremena Sp<l\liJjll(.i~nicu za igracke i posuduite igm(:"ice i knjlge.raju se miersl i . metala.uka. uredskoga rola Z.obe dil ude kl.L Dobro je i otVoriti prozor spilvace s. kupujre odjecu od prirodnlh orgauskih keinlkalija. • Kupite svorn dieteiu drvcni I.H rnogle biti lzlozene bebe i mala djeca. zivota.laga.

eZeIJeno Opap1lnje dlaka u lfa'Sehiu'dpmu. u krzna zivotinja. ODGOVORNOST U KUPOVANJU PriJe nego sto kuplte kucnoga ljubimca. sjetite se kako tisuce zivotinja trazi dom u centrlma za zbrinjavanje gmaza zivotinja. toplih dospiju ljetnih mjeseci razni narnetnici Jednostavni poput buha i krpel]a ulja porneci Kod Vitaminski dodad str. koje drzlte vani. u divljlnl.l.l1.wag" Wifer.ka stf • . Miris i mrlje ad urina i izmeta rnozete. zahlijeva red ovlto aetkanie aka zel1te sgrUe~jti. pokucstvo. i zdravljem. poput . recepti ad etericnlh ce yam da se rijesite narnetnlka mladih z[votlnja bez primjene iakih kernikalija.iSS . takoder. postupclrna. oeistiti prirodnim je stetan za djecu te ga treba cistiti u domu. U ovom poglavlju o brizi za pse i rnacke jer su to zivotinje LI koje vedna vlasnika svojoj kuci. dlake. lI'Iali bJelokosl pas. takoder. Q(i5titi dlacice kutnih iz saga i mekoga 0 pokucstva. Nudimo yam savjete kako odrzavati bez alergena i korlstenja nezeljeni gubitak (istoeLi u vase] kako cetkanjem okolini sprijeciti [akih kernikallja. stvorit ce vise problema u vezi 5 cistocom i no livoti nje u lwei nego iivotinje govorit cerno voli drzati Hrana za kucne ljublmce SIr.145. uz savjete vlasnicima ljubimaca tome kako odrzati na postelju visoku higijenu. poputgusaka pataka.K U C N I LJUBI Mel Kucnl Ijubimci nam daruju ljubav i prilatellstvo. UklanjanJe iIIa. mogu biti problem u domu. vodite brigu 0 tome da nije ulovtjena nago je uzgojena u zatecenlstvu (vidi lzvore). Kontakt 5 izmetom osobito vrtu i na javnim mjestima. {(IS . izmet i urin. tako sto svojim ijubimcima nete dopustiti i KONTROLA NAMETN[I(A Tijekorn. iti tropsku rlbu. Ako nabavljate pticu.

tblrllt:ll .] te je razlne kucne ljubilllce sadrzavati (vidi str. .nja. i desnl te bolju probavu na pnkiranju. Ipak.i1~. d~ln. Ako vasa macka una problema mjehuro. raznolika nitrata olova. • S:V<l.U911V':t lO(~~11Q.vornLsu kod rnnogobrcjnih Gtiravstl'€uii1. VITAMINSI<I.lkfu.lm 1'.s61v.biste nauietnika. Kurol ljubimd zive na takvoj prehranl imaju manjeprobavnih su manle pedloznl parazitima. tumnom. bubrezima. te.unitet.. Sljedece najbolju cinjenice odluku pOIllI](~L djelol.usto odbijai ULJE kozorn buhe.1. orpornjja i plmlziti.~Ln~1 illcel'm . hranlo imaju koristl od bHjnih hranjivih tvari. Hellstlekl veterinari priznaju kakn je najbolja prehrana za koji macke ipse ana zasnovana na sirovom organskom mesu. .)~e. bol]u pozornost. Uz rakvu ishranu. pDti<iu ~. pasnjaku. u danadudajte 'jBdnu meso Ili nba.i"'esanj i'esnj. kao i ljudima.!.:::1 PWb~V~l. alergije i slabe njihov im. . Dodatak prehrani koji odgovara mackama i psirna. U kupovnoj hranl za kuene ljubimce nema te prirodne raanellkosti te se to nadoknaduje dodadma koji. dobivali te hranilvetvarl kojl se naveliko i spremite neg to :novca.i voda. hrana u konzervi iii osusena hrana za ZivotillJe ne mora nuzno biti i najbolja za vasega kucnog • Hrana za kudne 'ljubimee Pllna Je kemlkalija irna pesucida J Ijubimca ill za okolis.e davati vrhnje. kemijskim izazivaju • MaCI. Dozirajte 25 mg-na 5 kg tezlne.®linj~. rnoze stu vite rnu hranu jednu ljuhirnce priprema zj votinjskih olovo iz kouzervi ill .a .(? za vas'e tiy. uz neko povrce i neke manje dodatke. nastaianju kamenca na zublrna. a OSIlOVne masne kisellne Ornega-3 i Olflega-6 poi. zlicLi suncokretova nego sro v~l~eg.ij"l'lln Ij. al'J_PLJjl)jeue jSQy. poseblce III stu l. jetrrku. te'$.ilJ!('.~ ::.j~re se S.I njlhov lirnful SUSLav.[edna I.jezim mesom ! povrfem.nc vode. '. • I"ustite ncka psI i macke pasu tra vu. • Kupujte kosti s rnesorn . -ZIt '. Sv(o.Q). • Oleo tri cetvnine konzervlrane kucne • aka kod ljudi i ~jvOli. zdravije prCJl18 irnaju ~jajnije krzno. prernasno je i Ul0ze lzazvat i proba vne srnetn]e. dvije ljublmea svakoga POY!".. donekle i macke..:t. s mozda joj oe.\'! i ~ilariue.r.Ci program prehrane dobur je za moje kucne Ijubirnce . puna i'jYotlniskib rnasu. U miesto konzervlranom i suhorn hranorn. oboljenjima smetnji te ostatke povrta dalte svo me ps u kao zdravdodatak prehranl.lka TRAVA 11a dan .ue iznulrt(. hrane za c.dnw Ila~'!JJ1 mp~1EIliIukoliom.te vodorn. Persin je debar .juslmve koze.l[e obtol"e mesa Ilj • . prema misljenju neldh veterlnara. Konzervirana prehrana najboi]a je za zdravlje vase macke. rnaslacak poboljsava fad [etre.snije': Pomaze kod upaljenih zglobova kapsulu ili tlic'i. dajtc svojemu U Ijublrncu hrana za kudne se od leiiin.aCke pl'iJilJ'e.ju stfu1je k(.doll1<!co.ll. • Sadr:21 sLiI j visoke • Su ha hrana za rna eke povezana [e uz problema s trebali davati suhu hranu.!iN(\iani SLlSt1lY m~sa.iiil uzimanje dorlaci prehrani v ltamina bude ce varn da donesete 0 dostupnoj hrani.n. OD BAKALARA i problema s CINJENICE 0 HRANII ZA KUCNE LJUBIMCE Iako [e prakticna za vlasnika kucnoga Jjuhimca. hrana za pije dovoljno Uravnctezena slntetickih !' konzervansa te Ijubill1ce umjetnih okusa .tl hranu vasega ljubunca docl<ijte "ka. CD :::J _j' KAKO HRANITI KUCNOGA LJUBIMCA Vecina hrane za kucne Ijubimce na trfistu uzimaju U reklamlra se kao "potpuna prehrana".Cll na dan.cicad~jte ~lI.1 bi bilaulrusniju. Dozirajte jednu u kojuna J uiacka uz suhu hranu .ijsal ce ununuet V~£\:!g~i ljubiruca. bubJ\}ge. na infekclje vasa macka trebala bi biti rnirnija. koze i Hranlte svolega Ijubimca sv..roQ.l~al i lIll0)0Hte ga cia yam i. U LJ E suhe....eni_ql.trecinasirovo ueclne talco da zH<JJiCfl.lkucnoga IjubJiW!:fl pOGllere hnuti!1 . Dozlrujtc BOLJA PREHRANA Sljed<.~~ I 1 z ohzir Cinjenicu da psi. su na :::J ~ Prije nego sto smo ih pripitomili. dok 08tJ~l uuva p.(anm nernoj.~eni0i:le [dice PQw0l1jsava.6!erm.in.pSlile elli . Sljeded DODACI KVASAC J zivotinjama. I<AP$ULE Za uklnnjanje prirodni kapsulu MORSKA OD antiseplikCESNJAKA secera (1. srniruje :Rivee.J purarna zube 5 U NCO J( R ET OV 0 Da sprijecite hranu svojega nastajtl:nje ulja.sjernenke trebu'e manje napadati buhe I PSENI(NE p I<LI€E z."obitIttJ8nib ljublmac« i dobrl su za pse a maCK:t::. U rnlijeko.i boja. bl je . kao r orasl.SprIj~reJ. sr~:a i @st'.I 2 .Jo.. no ne • Riba je izvrsran izvor bjelclncevina za pse i rnacke. Uvijek :. ne bi ga pootiali pOPJi6ljte svi veterinarl. sljedece . vetertnuromprlle • Svoga psa hranite bude zastupljeno .sve povrce. cia ustedlte rnlijeko s iz biljaka u utrobi biljojeda • Za macku razrtjed. Kuhana srneda rib [e vrlo hranjlva. 79).1na ilarrJQ(. eel lri ilellVrolne sitovoga '.

sobito onih mjesra u dornu gdje 7<. jake su kemikalije pa su psi. a vas dom nece bit! pun otrova. macke i mali sisavd izlozeni otrovlma.rzac za jaje do vrha ulijte suneokrerovo u malu posudu.::a odbiiete muhe cia sprijecite III Svakoga • Zeccve i zarno rce Cisljli i prirodnun 111.c::ahjdrQSI.rlj~ljle 1I IUZll{) BUHE Iako lUl~ II prije upotrebe. 111 Svojemu Jiubimcu svakoga propoksura (vrlo tokslcan oralno). postoje mnogi prirodni nadomjesci kojl Sll se pdje tih kClJ1ijsl. POTREBNO mekana l1. ly\jesaVIh'u umasir:ajle u krzml psa. • Pokusajte kemijsklh toplinom naba iti elekuicnu Ta zamka Ill! r1» krv lezine . diazlnona uglnuca bulle koje sre i.e ad . upaljene 'cig'arete ga za skotne puder 11:1 krzno • RedoviLO perite leza! vusega buhe. njihov inerabolizam alkohol. koji se koriste u proizvodlma. Sljedeci savjeti pokazat ce V~U1J ako prirodnim k postupcima mozete imati nadzor nad tim uarnetnicima. Cil'lire to' ~va koga dJVgoga &Uu. 'I'll mjesavinu lll. Vi i u rasprslvadma i sarnponlma vasa obitelj.rosola ad lavande z)). ulje istislmt0 jz 4 kaRsule ceSujaka ulijl!te vis.l takoder. urniruje kako j j '(Iinl higijenski llai::ill zn )~lstmQjiv. i ulje cesojaka u. Nakon cetkanja roplu sapunicu izli.e biti OlrOVJlO) PPlllijesajle etericnirn ne upije. a zatirn ga MACJA OGRLlCA KUCNE IZRADE je lnosiavno uzmuc PROTIV BUHA hidrosola mlrlsavu ili ogrlicu Radije za ulja jer Pomijesate DOMACE PASA ULJE PROTIV BUHA ZA MASIRANJE PSH Inje§avillll Ulje koristim za ~"oga ·skotna. Osim tog<l.)ici. Prije nego sro svo]u o :.1 i:'esnia]. zn votka) pesudj i vrbovlma 1 r. II gubitka teka i svrabljivosti.ulJe bulla korisrenje rasprsivaca s Jakim kenukalijama. kupaie. u sto spadaju organofosfatl otrova i karbamati. Vali godit'i Ma~a ogrtlca'liamocena buhe. dju njezn Ulml. za veet:! pse neka h1d.KONTROLA NAMETNIKA Pesticidi protiv zivotinjskih nametnika. dana u vodu vasega lodajte iii. • Puder od nietvice 8VQg. POTREBNO u JE: ulje za Ijeine navule buhu. depresije. 'lI insekticidom U • Kad ill. rasprsiva 'u.seplWIl<\[e. poznate kao biljnc vodc (vidi Izvore).1l drzac za jaje). Dodajte suncokre(ov. furmakolosklm tvrtkama uvjeravaju koristllii rnozeie naba iti ked 'p~. Ogrlica ce odbijati bulle oko cetiri ijedna. Ljubimci pod letargije.jle umocite cetku da unlstite sve 1I dana dodajte hranu vasega zauiku za buhe. Xenexorn.l ell hu ha i. nekih veiennara.~ce[k81i. Naneslte 110 11(.0 kucne ljubimce mozere kupiti cesljeve neb odstoji Z -I za buhc. proljeva. Rao osn. za 110el ku ~kol. nego etericna to Iakse probavi. . takoder. Gusto su (kant 1 do 15 mlnuta vas ljubirnac spa va. Vodu II dana 1I hranu stavlre kapsulu i. imaju simptome poput povracan]a. u cHjne hidrosoh! i':ce~njak oilblja IUU Jjubil11 '. preporucujemo Zenlce.~' ulja.oga alkohola (11107. svoie Ijubimce uaka vice. vasa djeca i vas Ijubimac udlsete. Pesticidi amitraz i permethrin utjecajem tih kemikalija mogu poremetitl rad endokrinih zlijezda.()~. i karbarila (rnoguce kancerogen za Ijude). prllJijepo 6 mirisati.1)a ad metvice (l"laSa2!li vaSa powrn<i>st. caju od metvice ili ljubimca ocra. Svojoj mackl svakoga macke koristite hidrosole.ce Cist.ka skotna).l. ·ll. urnjesto rasprsivaca.jivi papir. pazlte da ne 2. U 1I1aloj tllKlenoj ppsudl s izmlJesajte etericn.o ulje.l~ega psa. kumih ljublmaca te takoder otrovan za pcele).simjt' U krzflo vi. zlica hid. lel\a S ogrlica zathn je staviie vasernu ljulrirncu oko vrata..~i.:ih proizvoda. uz aktivne sastojke poput nervnoga (povezan uz vise desetaka DRUGI PRIRODNI • LJ vecinu prodavaonlca NACINI ZA SUZBIJANJE za zivotinjicu operete. utrljajte.iedne kapr ulja roetvite. cete doci u dodir s kemikalijama protiv buha. omogucujete p novnu zarazu. pdbllzllevrb Pazljivo pelina (LO bilje ne smijele koristiti kad je zell. ljep. anti. 1 svojo] mackl napravlte protiv buha. takoder o Z pa se na njih mugu prihvatlti xlrasle buhe.ikLi cI" S mogucu 1. no takoder pokupe i izrnet ie susenu • Kvasac u pralru iii u kapsulama ko 25 nl" na 5 kg 1I usisavate jaj. Nerno]tc koristiti ulje rnetvice aim je ZI:!Jlkapsa jednu takvu ogrlicu i vrlo je ucinkovita. III Pripremite mjesavinu od 5 kapi LIlja cajevca i suncokretova ulja (pLI.takoder. jabucnoga KRPELjl AKOvas ljubifnac pokupi krpel] nemojte ga izvlafitl iz koze: glava ce ostati u kozi i izazvatl infekciju.tijekorn zaraze svakoga » '5: --J Z [Tl koji su luana za llcinke buha.l ljubimca da uklonite buhc.ktpelju da se otpustl. . vasega liubirncu.a 3 kapi ulja narande namo Ire ogrlicu od pusta u rckucinu i osravite dok je SVl) 3 kapi ulja citronele 3 kapi llmunova ulla 3 kapl ulja cajevca kap ulja metvice (koristitc oprezno [er u velikirn kollclnama mQ2. a zatiui ceLC morau ponovno priprerniti rnjesavinu. privlaci bulle ljubimca da odbijete buhe. Neb caj bude iak i ohladite ga iii pelina. BUHA • Redovttlm usisa vanjeru. talc hidrosole Ijeta Izradim kollclne budu vcce.OYU fa eterlcna ulia. Ogrlice protiv buha mogu izazvati dermatitis te isparavati kemijske plinove koje vi.1aCja JE: grlica od pli '(a j suncokretovo uljima 11 ulje s sraklenoj 2 )'.el sprijeclte isperit zarazu. nadrazenu kozu I odbij.01a[<I.1 [I' blda a hklrosola od ruzmarlna zliea hidro· la od lilllLLt1\l sporiija bi 1.

lijekovi za Ijude. cijepljenje rnofe izazvati nuspojave kod kucnth Ijubimaca. alergija. iivotinju Pokusajte jer tako moze dajte Iijek Ako imate rnogucnost. emodja i kod stresa. akutn • i :bvotinja j pis: ubocli pcela iii osa. Pokusima je dokazano kako zivotinje ko]e se djepe rijetko dobiju zastitu od tesklh bolesti te kako higijena i prehrana pomazu u kontroli bolesti barem isto tollko koliko i cijepljenje. za ozbiljne u rasprsivacu kortstire organske Ciscenje sagova n. nakon nesrccc na • Heparsulf puknuce zglobova • Sumpor: komadice up cesti). Neki ljudi vjeruju ALERGIJE Kao i Ijudi. Horneopatskim nadnom lijecenja i alternativnorn rnedicinom mogu se lijeciti i kucnl Ijubirnci. temperature ako su nemirna. krzna odstranit koze i prljavstinu problerne s koforn te lnfekdje oka i uha bolje je lijeeiti lijekovima. n » NJEGA KOlE I KRZNA Ako redovito njihovih stanice cetkate svoga psa iii rnacku. i jutarnja tijekorn oluje ili visoke o 8r51ja11: artritis. a kod 2 do 3 puta na dan. Umirite svojega psa dok ga cetkate. DugoclJaki ljubimci zahtijevaju svakodnevno dostatno cetkanje. • U kuci koris.0 » poznaie vrsie kernijska • Za ci~cenje poda koristite sredstva podorn. • U ono doba godine lwei irna ih SCI".lg ili (vidi str. (primjerice. vatrorneta. time ce se ojacati njihov imunitet. nego ce smanjiti i vase racune. Kronitne osvjezivaci zraka j osrali kemijski rasprsivact za ciscenje . CETKANJE • Ako imate neki otvoreni prosier. Veterinarski racunl mogu biti visoki. cete rnnoge rnrtve te sprij eciti razvo] iz koznih bolesti. ljul imca.ZDRAVLJE KUCNIH LJUBIMACA Ako imate kutnoga ljubimca. nakon sukoba s drugim cira i bol oel rane. nakon • i • Arsenik: akutni proljev ili povracanje. dlsnlh tegoba. Aim imate nekoliko kucnih ljubimaca. lijek. horneopatske i suhorn mjestu ukapajte 2 svorne ljublmcu svakih 20 do 30 minuta. svakodnevno 147). domace zivorinjc mogu trpjeti od akutnih alergijskih kemikalije proizvodnji kucne reakci]a na iota pala popu t koji se koristi u sagova.ite osvje2ivace prirodne zraka (vldi Mr. pomaze kod problema u ponasaniu. gelj Kornadice c rnozete kupiu . cetkajte cetkom za buhe (vidi • Kako biste bill sigurni da ste PRVA POMOC Kao i homeopatskl 'li. ogrebotine otekline. gladite ga dugim. Potrebni su redoviti pregledi i cijepljenje. zivotinjski ugrizi. sredsrva koja mogu izazvati Umjesto toga. sto je stresno za zivotinje. cetkajte zivotinju koze i prljavstina vani u tako cia dlake. zivotinjama. poremecaja Cuvajte ih na hladnorn podalic od izravnoga Kapaljkom • Arnika: sok. uklonili buhe i crve. Na mnoge lose djeluju i • Izbjegavajte sarnpona N CJ . sampone. Kao i kod Ijudi. trauma zacj ljivanju sl mljenih kosri. • Kad postavljate pod. • Gav Z: za umirivanje prije iii operacije ill traurne nakon • Bellad nna: visoka temperatura • Karuarion: i vrucica. Iijekovi za sadrzavaju mlnerale i 1I nji. prirodne. krvarenja. kod teskih okota. Akonit: sok. aim je Zivotinja topla i nernirna.voLinje takoder nerna kemikali]a. 49). a kratkodlakima je to i jedanput II tjednu. dugotrajna proljeva i artritisa. Crohnove bolesti. za nadrazenu kupiti male vO SAVJET Kad svorne psu daiete lijek. mrtve stanice ne prodiru kucu. bolestima putovanja. sa sto manie kernikahia jer vas ljubirnac dolazi u dodir s < rn 7< C za kucne ljubimce: vjerojatno alergijsku sadrze jab reakciju. Ravnomjerni pokretl ce ga a pustiti. opekline od SLU1Ca - pridrfite rnu gornju celjust da drzlte IllU kozu (mozete udu za vas ne ugrize. kod kuce trebate imati prirodni pribor za prvu pomoc . trebate preuzeti odgovornost za njegovo zdravlje. neka sjedi iii stoji. njeznim pokretima i cetkajte od glave do reoa. za ozljede oka. pornaze u okota. stoga nadite drustvo za osiguranje kucnih Ijubimaca koje ce yam dati odgovarajuce pokrice. Kod akutnih slucajeva slucajevu trebate irnati sljedece SU11G!. u svirn boljim prodavaonicama za kucne ljubimce) . odaberite neobradene ili novi s:. Kapaljku 1.ma II kutiji do 3 kapi Iijeka iivotinji kapaljkorn za onecisriu ue dodirnuti u gubicu. 42-43). 2. zarazni ugrizi.. u drugoj ruei i tekucinu stavite na jezik. prvu pomoc pripravke. istegnuca krutost. staviti ill u sv ga se rasroj iti. forrnaldehida Ijubimce z :r: lit Izbjega vajte sredstva materialc kako iivotinje nije potrebno cijepiti tollko cesto kollko to preporuculu proizvodad lijekova.ne sarno sto ce yam pornoCida ne odlazite stalno veterinaru. c OJ prahu jer rnoguizazvati S problerne s kozom na trbuhu » vasega Ijubimca. Koristite meki cekinjasti cesalj. sum! ora. kod rnanje akutnih kronicnih svakih 1 do 2 sata. nakon cetkanja i na toplome rnjestu neka mnogo buha. isperite cetku odmah ostavite se osusi.

koje mogu prijecl i ucinite sve sro je potrebno kako u vasernu domu ue bi bilo naruetnika. I ZM ET Dvije opasne zarazne bolestl. prlje svega riia.zivotinja. [ednako kao i cijepljenje. djeca mogu RokuJ!iti crve ad pseEega izmeta.0 hr'i'1I1l1". izrneta. zastitite Oll OJ kllhinje. Soda blkarbona. USISAVAJTE SAG nakupljan]e dlaka. cere s Ijubimca ua LIJECENJE NAMETNIJ<A llubimeiaia. cl b~LIHl. Takoder tete pestiei dobar lIGlnaK aka kanti€u vpde i s metviGolfl stilvlte na kuhinjskl p(!)d. takoder. nalik na riZu. sada su postavljene posebne vrc 'ica s lzmetorn. vrljeme gladili zlvonn]e. Nlkada ne pU5t. • !ito prije dezinfekcijska tome rnjestu. VllS Ako se minernlnom PSECIIZMET Na ulicama psecega izazvati dlaka ie ljepljlvlrn vallkorn. Bulle tim crvicima mogu zaraziti djetu se stoga morate riiesiti.1 posto]t Iitara cry UJ. poput hrcaka. kola moze sljepilo W djclomicnu gubitak vida.HIGIJENA KUGNIH LJUBIMACA Ako se pridrZavate osnovnih pravila. pa G"aki sljl!pito.iua. Sto prije uvjeibaJte svoga psa da ne skace po pokucstvu sjetite se da u coporu mora biti gazda! 5 madcamaje mnogo teie. Uiivat (ete u svome domu te sacuvatt abltelj j UKLANJANJE MIRISA Ako se vaSa rnacka pomokri Ill "obltjez!" Zit dom. sredsrva cia uuistite jajaka crva na drzite izvan kuce.110 sode bikarbone.dodlrujie Redoviro psa iii aka sie za bist pogotovo usisavajte sag kako ako irnate rnalu djecu po podu. a ne na stoldma.L ljubhl'li-:lI .votinje na covjeka. Ljudl od crva rnogu clobiti roksckarljazu. ljudima rnoze biti to~e. a p gOlOYO Slo dalje od pesucb Poprsk-tj~(. izrnet. jer ostatke lzrneta va~ega mune. Redovito Oivoreue konzerve hrane za hladnjaku te ih zatvorite kale sprijecili sirerije rnlrisa .koga P("H~[)jt!nja !tutije perit' fuke.!~uS da gll. druge bolesti koje mogu ttl spadaju vlasnika.iz perite leza] vasega ljubinica. vrata sobe u koju nezelite da utaze. pOSlI. uzgajajte rute bi trebale noslti gUlllene rukavice poeistite izmet te koristlte blaga Ljubirnci prenose razne bakterlje odkojih njihov Je:bj. S¥a. ili zatvorite Brz I [ednostavan nacin uklanjanja ps. III L E ZAJ I I ste ciaije 0.i l. I baclte je.oga ispraznite vrecu . zbog Lroksoplasmoze. pelin po·leZl(j~1 v<\seg. njihovoj velicini. ne sarno sto cete u kuCi ukloniti mirise vasega ljubimca i rijesiti se raznih nametnika.UU iz kuce.J pr.it1pomokri na sag. Operire ruke p vucite kra] vrecice i svezlte je. Prljave . U Izmetu Toxocara. posjetitelje od izlaganja mogucernu riziku od kontakta sa zivotinjskim nametnicima. vee ee vas Ijubimac biti zdraviji. kanre za pokupite zaraze na ostale namirnice. vrecica za skupljanje PERITE Nikada prije to j RUKE Ill! .llogwte u lzrnetu.enijeti Kako biste otjerall bilj e poput u • Ako mora]u skupljati rizika od toksokarijaze izrnel pa~a iii rnacaka. U rnnogim nakon obroka koja se vole prevrtati KUTIJE ZA MACJI MtJHE Muhe'l ostala kukce treba uklonltl nozkali:la ljublmca.votinjski izmet. a zatim ocistite mokrom krpom.ijte svaga Ijubirnca l<lmO gUJ~ s~ Igraju dl~03. 'prijecili macku dok j dete. to mjcsto to prijc nece opel privuci mirisa iz to isperite blorazgrudtvirn vodom. od toga mogu dotilti toksokarijazl. nasih gradova svakoga dana zuvrse milijuni pasa i macaic.JUI i Izmetu. uvijek kad cistite kavez. [vicli Hi iii Itratlca te ih stavite kucu. nasloniadma iii na postelji.i. vre i u kao rukavicu.gl. setnju gradorn Hi parkorn. Na odredenim primjerima je pokazano kako higijena pomafe u kantroli bolesti u . to mjestc odmah namoclte vodom. pokupu odrasle usisivaca SPREMANJE kucnoga plasucnim HRANE ljubirnca drzite poklopcern II • Rcdovito dajte svojemu ljublrucu Jljekcve :1:<1 crve za unistavan]e pripazlte blsre parazita II buhe j njihova jajascu.klllije ciJ:zir pocbJje od e1j c Lrllcinica le nakOIl sl'a.i. i igracke j toksoplasrnoza i toksokanjaza (vidi sljedecu strani . Djeca su najugrozenlja I ne dodiruju te Ih treba sto pn]e nnuciti :l.lwdoevJ]il1l tlsismranjen" 0k0 .u) mogu se prenijeti macjim lzrnetom. mjesta gdje sp~va. Lilla Ii izmetu rnalih bijelih crv. Sljedeci savjeti ce varn pornocl da • Neb yam prj ruci uvijek bude vrecica za dlazite na Ciscenje izrn ta u vrtu ill kad s psorn jayne povrsine. no pripremite im mjesto za spavanje i pokusalte ih naudti da spavaju gdje je njihovo mjesto. zivOlinju U n]u. Ako porpuno kutijice mjesro. zarnoraca i africkih tvorova. sa :l. pruskorn uklonire ~iil enje j isperite hladnom II miris. da se ne pribllzavuju Posplte scdu I>U(arponu iii boraks po sagu da upije tekutlnu I dezodorlra U DOMU Osim buhapostoje prijecl trakavlcc REDOVITO CRIJEVNIH Svojim kucnim ovisno 0 povrsinu. Nakon toga JOSjednorn namocite mineralnom vodom i ocisute krpom. Tijekom ljeta te i11 Nakon I.l koja izaziv~ elste u Q~im~. ispod podloge pospite 0l. • Kac1 vodire psa ponesire navucite parkovlrna odlagaru trudnice nekoliko Ll redovito dajte Iijekove za crijevne nametruke. pomaze uklanjanju za Izmet ako Je uspete U kaveze rnalih slsavaca.

moe u nabavljanju Osmislile udobau. uz dobru rasvjelu i ~g_8dna'boje koje 11" yas 9~ us-. 157 vasu usredotocenost i zabavniji kod kuce maze biti kad vodite brigu 0 svojemu tijelu. 159 se da radna soba bude ekolcska. rasporeda. dobro isplaniranl pr.tJli. te ulczite u dobru rasvjetu da sprljecite OPU5TAN]E OD STRESA tijekom visesatni rad izaziva stres pa se redovito istefite i vjeibajte vasega svakodnevnog udnkovitost.avanie radnoga stela str. str. RECIKLI RANJE UREDSKE Ima smisla potruditi recikliranu rscikllrani OPREME kupulte lspravno si. lskoristitesvoju kupovnu Postanite etieni petrosae i zaliha za ured. a takoder m u je potreban pcboljsatl produktivniji i kislk. ili reciklirajucu oprernu te korlstite posebne kante za proizvoda te smanjite otpad. Tako cete pobolisati vasu radnu odmor Mozgu je potreban [ednako kao i poticaj.edenie. Koristite sto vise neotrovnih utrcsak energije za rasvletu i grijanje.z_a lure'd Rod kuce. Sastavni dio stelae i radni stol pa uzmite vremena i toga su dobro oblikovani Isplanirajte razmjestai u svolo] radnoj sobi.isplatit ce yam se vlsestruko. lS6 ured kod ulofits u najbolje materijale i oprernu .RAD. kuee i za (isienie tipkovnlce str.Rad maze Odri. obratite pczornost lskorlstlte na radno ckruzenie: sto vise rnjesta poboljsati vas rad i zdravl]e. Stoga. ispunjen u (istim zarnor Qciju.iv<ftn! P[()stof. KOD KUCE Kad uredujete time tete ured kod kute. zrakorn. Pokusalte osmislltl prozracnu sobu. . kratka setn]a na svlezernu zraku i motivaciju.

ornogudt ce pristup stvarima na pollcl iznad stoia.jet.velilfe srnaI)jiti tvctkillll. 21).ogIani[enja svjetiljke (vidi 51:1'. Gzon znatnc O!ilabljuie rad pluea.rura akc sjecllreuulje odaberite prirodne materijale. od 15 do 1.\lje ocl izravnoga sunca. aU'QII. od presaooga prakticnl 0 laserske ispustati SlI. Radni stolovl ad tome Jotokopirni • Postavite ionizator.' oCiju. prosLom radJ1im povIsin:ama lwblova provlacenje • Meld .sto. kako to postlcl. • Boje vasega radnog utjecarce Crvcna prek. a One koje rjede.itradene IDO aUlfe lRo.osegQe 'bl(lgoplavll kre<ltivl1oSl". U pronalafenlu rjesenja. Evo nekoliko savjera za stvaranje takvcg okruzenja.utje.d.faks uredajl i plsad i5pu~tC!ju ozon ko[i prirodnoga izvora svj"'ll~i..JU. • Pianirajre mogucnost otvora 11<1 prpz.l kala mo'ie.re(l'l.~e flucresccntnc lnterneru iii I.l. kupujte iz druge pokra] prozora radi dobroga provjetravan]a. Z~I 0 tome kako dobra rasvjeta pcmicue svietlljke take poslu cia yam poboljsava uclnkovirost na radnorne mjestu.ta~'icenadohva t ri. Zatim isplanirajte kako sto bolje lskoristiti prostor .l tToiH. • 1?. i 01\ ureda]e drva su i hjepi.u $Olcii III s1hXLi ug~site svie!10. za urell . • HasporecJlte rasvjeru po radnim mjestima. nego ad meKc:!.le .Id. koristlte duhoke police papira. a Za 510 bolju u~inltovitost. 510 omogucava • Zabranite radno] sobi. tako da mozete spremltl sve 0110 stO I< A KVo CA Z RtlKA i PtelTIa raznlrn strufnlrn ist'razl va njlma. svjetla. Evo. Na prlrnier. Alto mozete.8 1~(J upumtne erauola i smanjujte srupn'eva bazl vode.opi rn i uredajl. nacrtajte plan svoje sobe. 11).SDN liniju brz prtsrup buseoja zZi Sv. fotok.rivHc .~.OSMISLJAVANJE KOD KUCE -.101'e ~ PQkret~I' koji. a zatlrn osmlsllte razmjestaj opreme taka da postignete najbolju tisvjetljenost i lrnate slO vise slobcdnoga prostora.~d.ka @.(JjUtitu ta~.se Isplanlrati napomeue zadovoljavajucega • Stavire radni stol RASVJETA Na Odjclnprimijenjenc pslhologljc na Sveuclllsru Brltunljl proveli SLI blizini zalihe. e Sobu (.fi troskova za stru]u. mogu vam pornod sljedeci savieti. ouovne tako energl]e.rll. stol u obliku slova l stavite u kut.mica u k~.Lstli i t~rdEl.laoijL je <'!iva boj. dol odgovaraju vusemu sljedecu strantcu). Oplienit@. • Koristite flomasterrkorektorena • Nabavite nece pJ miris po 1.k<lko bisle na vase rez\Jltate. izbjegavajte proizvode pravogadrva • Voclite brigu nabavite radl lUI Dobrim osmlsllavanlern ureda kod kuce postife se uclnkovltost i stedi energija. te polofa] uUcnka i prekldaea za struju i telefon. Pocnite s pusenje u svojoj mierenjern svoje sobe i nacrtajte tloert u I<ojicete ucrtati polozaj prozora (iprodor prirodnoga svetla).oze~~. Natnjestite grijanje na tern pcraru ru j POIll1l1o tijekoru radrroga dana. a cjjevi koje rnogu drugo mlesto.Ll d"iJe g¢icliJ. elektronicki uredaji porernecu]u i negativnih ornjer pozltlvnlh ion a u aunosfen.. Da oslobodue radnu pOVl"W. pJirodui poclnl namneasm it ::tlltil Sii(1mlinLjll. faks..g p(oZilra. U R EDA OKRUZENJE Radno okruzen]e i djelovati mora biti udobno uz mnogo umirujuce.Ke Aka je vas 0 • Zamolite elektricara • Oprernu i podatke koje cesto koristite i.1k. PROSTOR K.neotgahiza~lie.ora koji ce yarn tijekorn cijeloga Jzvor svjetla .. Siavite ihsa zdravstye.!\1 ratlni dao. iJret:lsKi materijal tako cia imare mjesta na sldu svo]u paplrologl]». 1I lspara vati" ()neC::j_~c8:vati g8 odJ"imJ budnlruu. \. Postavite (vidi vain nile potrebno Cambridge ilitrazNanje 11 Velikoj oslobodtri prostcr. z.!:a¢lnikClga !'leJ1'\lJ. • Na radnoj telefoni He ob!c. ugodnlji nit! i bolju ucinkovirost. .J. • U vasernu uredu obnovljive stalnu Izvore elektrlcne principu "suhoga i ne korisu zapaljive tintu 0<1 soje iii nekih kopiranja' druglh neotrovnih tvari (vidi i boje koje isparavaju pare amoniiaka.atl" • Ispod J'adnih ploha. sprernite plohl neka • Stavire Stedljive zam!je fluoresccntne iii korisute elektro ni~I(1D' ureoaj:a u ursdlrna dbJcnaprema~uju . ta kG de ga priw(ino s~jEitlo ob1fsja~a Gijl. Odrzavajte uredaj i stavite Temperatura oprernu ruke i Celzijevih ce VaS tijeb smanjuje vrijeme.te JZI'OJ:e). • Iskoristite !ito vise prirodnoga ured na tavanskorne krovnoga dana ornoguchi kornpaktne nikako prostoru. Pl:Ost01:. uredsku .t 90 jzbjegli cia se '4apletu.j sarno stari i korrstenl u. a ne gnjavaia.0~tav.::111101.ma rw.i.tapala k@ia"su vrle . pisace.s'ke pop.. • Posmvite drugu teiefonsku lin!ju ako yam je pouebna radi prisuipa interr.\J. glavobollu 1 stres. staylle s~oJ stol poRtaj veil Ko. vezana LIZ PQboljsava m.ji).g<l ~eakdje i ppgoJs<lti bolest astrne. H'Svjeru I.6tro'lna."i$al'a'i.mijem:e.((Ive. Tose orlnosl cia se ternpen.tiial'J]a pohmnitE: jasnocu mlsU. . kernplutorl.IlIPO. cI~1 za Iaks i Aka ureda] pocne 'r+t. dnevnoga svjetla. kerozina isparava]u kola fotokopjml fotokoptmi (zapravo. a pOV'nrt uloze!1ugfl . polica i Gl'ln. Razmotrite kako blste dosll do reznltata. U~. nlskoga napona za svoje tznad i ispod na neko budu strane za stola).izo. .L~tskl gHse pmnacUle u zvu<::noJ.Obirad potrudite sljedece lwei kuce bio uzitak.KOl'i~ti.I()fLl iii odrnah g:l odnesi:« korlsrlte fotokopimi ureda] koji na popravak. ali pot\.IjiVim za('ulja. stoga ~te~l. taciHe (!)oaoeriW stva. • gasvjet<1 .esto provjetravajre.ljq.lt !jllpfla izazivat! :. pohranu fascikla i mote f)9jacati aiergii.llastlke· ~111~O"rL9.G Si:l1HOjUjU lrosKQye nJ$vjete z:.irL!: L:ln'i. saar:zl hidn!ikatllpm.ce na oko 25 posto ukupnih aka varn je potreban i. nc plastlcne.etu.kam ~Illa~jre. 1pal~ razlne I}riecislenja LIbUzi[1'i razrnislire ugraclnji postavi vise uticnica kako biste ih imali dovoljno potrebe.ke (nil. (vidl str. pohcama 1. ~atkad I b8z mirlpa.

sarno stavlte skuplja na podlosku za 1U~ tt~LI U I)li. • Kako blste obrisall tlpkovnlcu najprije ga i~kopcaj[e. • Isu-aiujte !ito vas zanima na mremetu kl1Ji. zahtijeva by) na kornpjutoru. radlje vezlre konopom.1nOrI!·pretllit van. Koristire reciklirani neizbijeljenipapir 0 p. S6 uakom. tetefo ne pro iZVb. kad ne radite za kompjurorcm.sk().<:11iScenje ria oazl c Zit ureda (vidi Izvore).I"i~tio tlijelpve viSc od 72. Mnoge tvrtke primaju narudzbu putem poste.tpisivanju Z~I ci:: Kad kupujete nOV1l uredsku opreruu.ro • Sm~lnjite uporrebu obojenoga papira jer se resk6 reciklira.rl~liti.bonu pCLStlte-Xlpkovnia. [ire troskove i kolidnu i. Xerox [e . s nczeljenih dokumeru. mekom.000 tona starih uredaja. Kupite fotokoplml ureda] 5 ugovoras telefonskorn t¥~tkom.unim pamuf"nlm ~tapiclma umo~erilma u ·sodu bi~a."~H:irl1obriilire suhom cetkicom kcrju najprijc protrljajte 0 ruku cia sku pl st~lti¢kielektrieitet. omogucit cete njilrov dul]i I uciukovltijl radni vijek. Prov jeOte mozete li narucivall prija[el j • ODRZAVANJE OPREME Odrzavanjern uredskih uredaja. nego plasucnu • Kad i. • Kupite fotokopirnlureda] oji povrsinom.I Mis. ponesire • Kupujre ciiicenje 11:. '. a kupovanjem rut veliko srnanjuju se troskovi i kolicina ambalaze.. Ne same sto cete prirodne matecijale.donlranju fotokoplrne nlogu uredaje koje se puniri. '" Antistatickom uklonite prasinu i spl'ijeCite zamor ociju. zraka do 50 posse.5 ill suracnik iz susjedslva.!iZIT1~dutJpkJ. '.~to ce privudi praslnu cekin]e. • Prije ispisa provjerite svaki Skrob:l (vidi lzvore). OlUolajl. pravopisne take> cere izbjeci i gramaticke anibalaze. sto ce smanjtt! broj starih. '. CIi Kupujte reclklirajuci papir za dopisivanje. kutijei mal" peruke. za stvari u kutiji.iLnO punjenje luliju s haloncleima. koja moze za v. na ponovnu • Pakete upotrebu. vrecice pchranlte 2.i paptr. tablice.tiju.o.e Qko p!·~. ljepJjlYQtf. i hlapljivif organskih spojeva. • 1'0nO\l)'lO koristite stute fascikle.i Qokvariti. Pisaci 1 fetokoprmiureda]! :Illugu biti iZVOI ozona.<1 i tipkc na telefonu. kutije e C:i5tite telefon sredstvom limuna (vidi lzvore).e Uredski materijal od recikliranih proizvoda danas se rnoze lako nabaviti LL prodavaonicama.~LI -.iv(JJTI " .staro posude i -~a!ite.ODABIR OPREME o <:( ODABIR UREDSKOGA MATERIJALA TE L ~ F0 N I U ·U RED U • KUJ'lite novl tslefon od ledn. .1 (stand ce se dijelovi rnoci ponovno ko. irnajte na 1I1Il1i i sljedece naputke. suuju. posru.. radijc konsttte izrez8 nl bHceri.! stt:<. Korisrite zasuru za ekran (scr ell saver). • Prljavstiru. • Za prve skice koristitc obje suane papha. se opskrblte redkllranirn omotnicama take da uvijek imate onu odgovarajuc€ velidne. • KlIpujte tlomastere koli se rnogu ponovno puuiti te kemijske llstedietl na teleFonskim racul'lima i racunima za internef. vee €et"ei porh6Ci u [ednoga dijela olovke s punjenjem od duplex funkciiom (koji ce kopirari S obje stranlce papira). Ta] papir ne isplat! bez preniaza.lj.U 8ro"nl(tnje k. i. pogresl«: zbog kojih histe dokurncnt rnorull ispisatl ponovno j Makuite LroSir! papir. UmjestQ"da I~Uflufele plas!lche. rnedu rljetkim tvrtkama ko]e I<OMPJUTORI I FOTOI<OPIRNI URE8AjI 1988. • Koristene ometnlee. svoje 1ll1". Oslm toga. . '. koristite opciju (e['<[pj. Iskoristite .I. i 1ag. I.Dob.atalq)p.ego Ijep. ponovno • Nemojte sjeciti suvise blizu l1C . kupujte uredski materijal na veliko da SJl~Ul fotokopirnoga uredaja kako biste udisall pare. d~l platnenu vrecicu.de iz dllelova ~vidi • Razrnislite i (vidi Izvore) I1C 8 Kako biste ustedlcl. a obicno zavrse na odlagallsrima. . potrosnju encrgi]e j smanju]e onecjs6~nje vade i. sazuajtc je li podvrgnura lspitivauju i una li potvrdu za tad na niskomu napollll. Pokusajte nabaviri vee korlsrene uredske alate mallingIlstu da srnanllte kollclnu junk maila '(vidi lzvore). reciklirnti pa stoga kupujte papir o Kad god mozete. Vl. Reciklirajre sav baceni papir. • Kupujte I~oje za pisace i popurskara i olovaka (vidl Izvore).d~te kupovurl potrcpsrlne za ured. godine recikltrao iii ponovno i. Ul olt'lVke I ostale .([011110 lwei i neki V.dobltl te tvrtke u etiEhe i ekolosk.spremnlKe sitnl~e.l. " Neki laserski pisaci zahtijevaju poseban pa pir s plasticnom 51" Iaks.Zlliei kako bi$te mlj'ueivali Hi . neupotrcbljivih uredaja koje [e tesko reclkltrau.1 veliko "blago kemijsku" sredstva krpicorn brisitc ekrnn racunala .' Koristlte stari papir za memorandume i podsjemikc. spise: dokumentc. gao LjepJil\(u novu naljcpnicu j novi naziv.recikliranih lzvore).e svrhe (vidi Izvore) . .mo prljedite rukOlil p~ek0'podl osk<t· Z.lO.i'Sili. • Ako trel ate Z<lsi.

Na podlo~ radileslavite zamotanl rucnlk·.. viaanje. Ipak. vjeiba pcdizeenerglju. kristali). neLlo·oline. se usredotocite.B tvrdQJniJHubu ~lola. ra:dlje. odmor ce vain poinecl c\.1 Zlll. 8C odmcrite j imaju vise fizicldh i mehtalnih tegoba. disite. Isprepletlte dlanovlrna duboko prsre i istegnue ruke iznad gla ve.! odm~araJu n. lstagnuda.tJdite ilisEiplinitani koncentraclia pozitivnih lona moze izazvatidiSne probleme.lte. korlstlte zastltnl filtar za ekran. shes.I<oristenje kompjutora na dulje vrijeme moze lzazvatl zamor ociju. stelae s koljena savinuta pod pravim kutorn.zglobova istezanju isprijeCiti • Korisnte laptop S LCD ekranorn koji radi na nlzo] voltazi i man]e zraci. Masirajte korljen uredska rasvjeta rnoze pomoci svjet1u tako cia kaZiprslurn.ii za potporu pod zglobove III Nakratko r u!':vfdite. Duboko . donji rlio leda j treba lagano stavitl nesto oct rada tijelo .tel. za kornpjutorom kornadu. I<ompjutori lagano zrace. Tipkovnica na pogresno] vlsini moze izazvati probleme s ramenima. a njih neutrallzlra negativne ione u atmosferi.aju da prstlju.n'ilgodal se ·QaSe wk. • Sjedite sro dalje od ekrana .ijllciji (EMF) i sman.ti jest udoban stelae 5 kozom. istegnlte • Namjestltestolac i stol rako da ekrana. tl1<il. gledau u ekrau BRIGU 0 SVOJEMU 1 opustire se.lNA Rad ksd kude rnofe yam glavobolje.pire lrvalitetan prilagodlti. u odnosu jcdini lijek je odmor pa je najl olje ca to potPUI10 izbjegnete. mQg!J619s~U Rod~saval!la 0I1M::U~lt.5 prljateljima i zadovoljavanje ostalih interesa.<1 podu. (tekuci 1. mozemo organlzirati kad i koliko cemo Ih korlsritt kako blsmo ·snml1jili popraino djelm~.. j:ednm. . S. ISlC'. kruznirrr pokretlma b'ljeSI. . glavobolju. VODITE Pornite istezitetijelo i.topala bi trebala ~I pocrvarl ruvno 11. Tipkovnicu nagnut.e(enje osvjetljava radni srol. umor. oni koji svakodnevno rade uz kompjutor.t0ifno vrijeine rada i organliirajte v:rijeme tako .Uil udobnost 1 potporJJ. II strop. ruku. koji podrzava vasaIeda. laktovima i zglobovima.lizravno u ekran. Idite redoviro duboko TIJELU II se buviti jogorn i barem jednorn tjednu • Nernojte raditi za u setnje.:tnijjJ] stvari u kojLl morate uIoiJ.ler tQ.da '5i ornogudte odrnor.fje V... <I Svakih 30 minura se odruorue. • Svakih 10 rninuta skrenite daljinu iii se malo ogledajre 2. • Rasprsena mci. u oba smjera. Kupire stelae kojill'l ~n()zete namjestiti naslone zdjellcu. Prstima lagano prttlsnlrekapke dijelu o. ll:tS Kal(o blste srn anllll I~lozenost ra.:l_e bit! StDlac s.barern 75 em . se 11[1 • Odmorite se i malo viezbajte svakih 30minuta. IW A. lednim naslonorn koji se rnoze tijekom dana mijenjar za ramena.:n. (sindrom RAD ZA KOMPJUTOROM Racunala su diu suvremenoga zivola .jem za racunalom u 105c111l1 KUCNAD1SCIPL. lstegnlrc se i gicdajte diE. cete poloza] .~ro je izrnzito bolno.i posebne flltre za ekrun koji ce II srnanjlti isij~vanjc elektricn!h polia (VLF/ELF) elekrrcmagnersko] elekrricltet. 11 Yorku. Namjestitc ekranu. B. gledajte Ll prcma gore. Prema istrazivanjima na Sveulilistu Columbia u New • Kr. dWile i kompjutororn dan.t pogled s ekrana i po uredu.dijaciji e!ektritni~pella.tavno zato sto je pesao uvljeR tarnn gd)e st'e vi. U§lipnire se zu kerijen pura.ute ruke u stranu i pokreclte prstima prema gore.. Mozetenabaviti .iti slalicki aim ne TEHNIKE (. omoguCiti da radite dulje.1l unutarnjernu vrnovlma smanjite napetosrKratkim lriaslrajt~ [agodlce zgiobova. Visoka polozaju mozete opterctltt vrat.t11 kutorn nlOzete istegnuti llkocenib . ripkovnicu.).ko radite rnnogo satl zglobove zglobova).!!JJ najbo. vise od ceriri satana opusnte se.Ulje 11<1 ili t1il~e rndno ckruzenje. vase Dei budu u ra vnlni s gomjom suanicorn Ruke pod I)i vam trebale biti opuscenc pI1-LVi.vorite ocl. a losim srolcemmozere opreretiti vasu kraljcznicu. probleme pozitivno nablleno polje 01<0 RADNI STOl SJEDENJE jedna ud najVll. ali da sene odrazava na tipkovnicu da izbjegnete stalno prem. • Cesto pomlcite 0J.inik krugove 110sa nekoliko i pririsnlte OPUSTANJA 110S. To ce pomoci bol. kao i bel u misicima (vidi dolje). Sjede. uznemirenost i poremecale u metabolIzmu.g!.i 11emozeuio ih izbjcci. Naslonire srolac i II izvijte prerna natrag..

alatom (vidi ulaganja.E!. prirnjerioa. biste najbolje iskcrlstill svo]u I SJl1fllljili • Ako vas ericnl savjetnik naplacu [e provizi] u.ujte izra. i s!icIIe.nkU na rllcno tkanim sagovima kao potvPdu cia su proizvcd iz sigurne trg. a WOSl0Je J p. Neki yam cak mogu ponuditi hranu.loLIaZlte nuljepnice zaokolis [er ih proizvode u rnaliru i ucinkcvitim obrtima k6ji korisre lokalne oneC'.Razmjslite rcsoru koji sadrzi ulaganja rizlk. OSIGURANjE • Broker! u neklrn osiguravajucirn drustvlma nude neklrn dobrotvoruim EllGNO ULAGANJE To nlje nova zamisao: eticuo ulaganje prirnjeuju]e se jos od devetnnestoga stoljeca kad su bogatlje rellgljsi>. • Prjlavi. posrenecijene p-olzvodc Tradec. Hostoje bro)n~ Gl'f\anizadje J1€1Vr. i naknadu i savjel: nema razlike izrnedu komisije zaduzene za uluganjc i izravnoga proizvoda.h sesmatl:l.e skupine htjele oslguratida 51. Iinancijskt savjern ici koj! 51J putevanja 1 trgovlnu. lIiale poljoRrivrednlRe kLJl).lC tI fonclova. odlaziti uclnak na oko nas. Znanje ie moe.'l:ai'ia. ak~U1!': ·1 ill putem [!otmznjit stvaranjern U tim Iondovima steine 'poduhvare.cinicli ('iii clanovi u '. je podrllme rnzvo]u.kojlm se euva olmliS su organizaciji . izbjegava.iScuju. 1I kolemu doblt odlazl rvrrki. a uz malo ekonomskih inforrnacija i reorganizacij. LI SLOBODNA TRGOVINA Vecinu trgovine dtljem Sllijeta kontrclira]u multinacionalne lndividualrn fanneri i radnici. .iima ftnaneijskoga. posavjetujte 51'! sa savjetnikom JJa tondova.()ji sJ11~\tr'ILe najboljirn: ulaganja . tvrtke. Nema izmjene 110VGI. Iskoristitc KREDITNE bankarskim lokalno mozete UDRUGE susta vom.te se za Greenpeace kredttnu karticu (bez PVC~a i ZI." • 0 svoiemu eticnorn sl<Ijahstu razgovarajte sa svojim fjmlJu:ij~kill1 savjetnlkorn kako biste dobf i prolzvod ).\Ju. nastambe grade koie Danas diljem svijete postoie alternari vile trgovarke organizacije kojc se bore za ljudska PJ'.i lmalu naljepnicu "slobodna clio vase svakodnevne pclrosnje u plernenl te svrhe .lVa le malim oruoguravu]u kaye i dobru prolzvcda. etiGnilJ'l p. vodite brigu a tome cia se vasa (:1 a iako grade zajednicu prikllpljanjem i smanjujuci kutija 5 slwa<£~ljl!kako je sve teze proizvodiu aezavtsno oel toga sustava. ne ad nacina jest niske kamate.o II neprofitnoj negativan trgovina. dok Sri uvjett . Lokalne skupine suradnjom debit mogu (JSLV<1. 0 • Uclanite se trgovinsku Iokalnu Kupovanje voea· i pp~rca kojeuzgaja] lnkal ii uzgaji(rai. unapredenju samoodrzive uclnkovlto Drugi su se posvetili okolisa. prisrup na zapadna tl1i~la za njihove proizvode poput odjeee." cak se posvecuju sadnjl stabala te nude besplatne projektne elaborate.ll1. . socijalno (vldi Izvore). utjeca] na okolls. potrazlte RugnlDrk naUi?p. iskoristite drustvo gdje novae LIZ ~ • Alco nistezadovoljni kreditno posudivati prjgoclu i porrazite eticpa uiaganja jer to spada njihove financijske usluge.ovine.cvi.fllizyodaila f. proizvorlnju alkohota t )laOrUZ'Iqje. kockanje.. a ue radruku."C:). kako funkcioniraglobalna ekonomija te kakn pogada pojedine zajednice. jer menadzert f6n~IQva ([01)1'0 poznaju tvrtke i. a. slobodne Vecina proizvoda j. kupovan]a nekogu saviet za u Stoga.vnc. prisrojni radni za njihove popu L i siguran posao.a CJ PITANJ E NOVCA Kako biste postali eticni potrosae. nikada 11e biste zadruge datu "zelene hipoteke. takpder.V:O)'IlftI. normalna ustedevinu Prolzvodnla sagova.njihovu ucinku. foddite poduzecij.riLi na temelju svojih proizvode rnozere naci u supermarketima prodavaonicarna I uIaze uzajednicu. zaje.E1Ida i prakticniru sredsrava steroi HIPOTEKE • Neke sturubeno-stedue nadnice daleko izvan kontrole oblcnoga radnika.:: njihov novacne ulm!e II duhan. [edan kupcvatl prolzvode ko. resurse i malo ponovno Dobltse koriste energlju te rje~efLJa proizvodaclma preureduju stare zgrade. II provizija unese.cliIzvorc).l!'iD1a.\ajuCi kakc ce biorazgradlva).c~~lie su us. mezerno se pobrlnutl da nase FINANCljSKA • Trazite nezavisni ULAGANjA ftnancijskl trebali placati koruislju. postene Zaja.zvQth.anovarna.aft J. dijeljenjem Izvore).l ad i mcJgCll. na koiemu slobodna trgovina pomaze radnicima .Ll za to podrucie i dasH do (0&. trebate se upitati cdakle dolaze prolzvodi.i eticna i. place. srnisla. razMge svJjetLl kojece dWsNello 1I1ozi~iJ:)<l Zb0g kd1i. specijnlizirant analizorn fondovi S. grade se klinikc i ulaze LI druge drustvet!t& kako uzgojid vlasritn organsku zdrave hrane i projekte. lml-tb medusebno razmienjuju i dijele dobra i usluge.jl [e neSkOdljjll'«l.ostalil: iriterneta.& k-ak@ iste. i f. neke irgcvlne uvjcti.ll dok drugi orvereno podrzavnju etlcnc po~love. osobiro u zemljaina II kompleksnai razlikuju se prerna .la eele ~Ilo!i i podriJetio pr0iz~oilli. U mnogo tvrtkama odgovornih vecim fimmcijskirn odgovorili ulagacklh SLI oslguranieza erkno stanovanje. Istrazivanje01 na dugi rok erlCni lllagaou osrvaruiu bolje rezultare vas od . potrosacke navike svijet imaju pozitivan.

w.. idite na internet iU kontaktlrajte mailom. MEeD) Conscious Buikllng Echomcrchant Po Box.demqn. 693D Skipton House. 32 Llandysul 5a44 5ZA Tel.lmt.gov.uk Ptirodni gJ~ldel!ni matedji.rodrt. Associaucn (AECA) Frair House. Powys.!:wtore. j clijelovEi Tel:.i recildiiutiju izbor kpjigil .co.m7"Sl"V 'SusUnd.col11 Simi>: rzspon 'l7.vellk.ti 0 odtzivitn .cije 0 Odje1 za iI)Jonl1iJ.)aQllice. skoljke [d:ud<!lerrs1'ied. 0 interijeru m 0 svakodnevnom i kornpanlje koje odrisvanju su navedene e· kueanstva.w. pOpIOC~\filnje.laclja. Bathstore. Kent (VlE139BY TeL 01795 530 150 Email: salesvecomerchant.73 5000 Yi'lw. Cak i ako nemate totnuadresu utipkajte Idjucnu rijet u trClzilicu i pojavit ce se medu neke web stranice. 111".l. 6 Parkway.org. Stoga.1 . Q2087.org. 1 brosuru. ltd.ILVUKI [edan od najboljih nacina na koji mofete dobltl nove i relevantne informacije netokslcnlm okolls 0 0 prolzvodlma u domacinstvu na 1rii5tu te informacije 0 pitanjima vezanima za Kojima se u ovoj knjizi raspravlja jest internet.etoconstrud.lkijucu/e we skoljki 61.nfo.doh.il1 VOdH. net PI"Q)U/l::IV)jU okoliSIJO syiesae Head Hill Road. pmiz. 80 London www.com poput vret«. telefonom ili plsmorn. izolsciju.rvv·.lrodl&'1 5Lls"taTrill). I. .d. popiocllV<l11je i proizvodi fr.to.. prqzOJ:<I.co.padn.J enkins Elephant & Castle. Chelmsford Ecoconstru 't 16 Great Guildford Street.emu recikllranla. Park Wales SY20 9AZ 'I'd: 01654 702 400 Email: hel. t Road. SaVje(i {infp!1muJjeo gradnje.demon.~lf)je0 zcha.zil \\7(.uk Specijelist! kojJ lie 2<11HZlIza _ueskodJjivo ukianjanje lIwteIijaLI.net ~. 01245 259 744 www. London SE16LH izvoJima.p@cati. lX(€sl Y<lirksl:iire . udruge OSNOVE Air Polluuon and HealthInfonnation EUU1UL Centre for Alternati ve Technology Machynllcth. 01559370 908.cat. organi.l. bez obzlra zelite U saznatl vlse 0 prohl.com prli"odnih materipla za gr:Jdaju.mcije.ldenosri zmka.c Road.u]. Favershum.arca.eco.Meltham. Asbestos Removal Contractors Essex CMIJ3E Tel.uk www. . Ema:U: admin/~aeGb.i il1foriIlcl. Vecina dobrih web stranica sadrfl linkove na druge stranice koje se mogu pokazatl iznenaduJuee korlsnlrna.lg. Assoclarion for Environment.uk wv.rdlJlvi CJ$el'i.constiuctionizvoii.cOI:H Green Bulldlng Store t'l Huddorsfield i 5te.'aecb. izo.vlfu i pitnn]« z. London SEl OHS Tel: 020 7450 2211 Emai} info@. Goodnestone. priroane boje i piemuzi. [ednostavno rezultatima koji odgovaraju vasern upitu .uk Smrje..u./iesta i drugiti opasiiii: www.rqerchant.

Corby.mi.~kodJjilto za o/coM.greenglobezt.uk www.uk www.'Y 588 Tel: 0:1536201 vezanimue» /o'I. Glouccsershire GL6 7UX Tel: 01452 770 629 En)" i1 :ellquiries@greenshop. USTED. gI1j<Ulje vode.<lul'oq. Llklju('lljll~'i piozote oez w·ww.aerlas. vldl www. DRUGE Suunice KORISNE WEB STRANICE Dostupsu: so .co.ecoproducrs.f0@ecosolutions.com wwv-. rnetcheckco. Horley.org.co.IiJreLU .sled! enelgije. Surnmerlcaze www.uk Inj'oml~iC. inf(!l'Il1ll. www.cOJTI vjellenjace." n.fuuua-petroleurn.org. North Somerset Tel: 01934 844484 Email: ilJ.in terllloph~s[i6ii PFOj"VO(/~1I Auco Organic Paint Supplies Onit 2. Tomes./oliom.co.'.co . l1s1ugamH llljerenj" J7"<I11J(. Surrey RH67FU Ltd.I1iJdr:Ke i poplun«. Church Road.co.eta.l 010 vo.fonlwciie'o Board (I) www. London Wins(. 'Irevithick NN1751.Qrg.ivOll.uk.p. org.u.I.rgaBk"c0. Frauccsca Lime Wash Ltd . E~s~xCBJ13JT T'el: 01799 5'\3 aT? EI~1<l. g.co.cpa.com Za {xiJocille bOje i prenwze.frarrcescapalnt.co.e./Ile 1(J'el'ere. powerwarch illfom1i/clje org monet:ll'llotll (oJldli i Lal' cash ir~~. izo!irallje' djE~I'i. je.k Za' prirQdIle br'Jj?i''Prema. Bisley. Lead Safe.~lk Online Imjitnku /mmi/(afija!ll<i. Eoospalnts Unit 34.1.cije 0 rorma/dt~hidu.com Tet: 020 7636 6840 The Green Shop olovu.uk www.newhuilder. nzbest». est. '1"6:1: '1'80~.~rtwLI1.nIdllpe 1.ccm www.jJ: sales@~\umorganic.{a. Ltd Road. Gloucesteshire Tel: 01453752 Ruscornbe. l'HdoilU.uk Za prirodtu: 1I tkunine. Email: 5~JeS@J1larlcc.lw.B&Q fu[011)l?/('jje J '~[{1ijeti.\llphapet!s. National Radlation Protection Chilton. www. odjecu I iekstl11wji se korist! kucsnstvu. www. P 1.co. u..boje.com bOje i preznaze. D .p(l$ervaliooshQP. /walil. Ol 484 854 898 Email: sales@greeubuikilngsto)"e.co·.the<.A ENEHGUE Apollo Energy Research Head Office.nenfe.Llk www. www..lpollocenergy. GL66DA 216 Stroud.co. Ernal]: enquIr!es@alphabeds.ombe.y •di y.1I:1bre5 Freepost LON 780" boie i pretmlze.apollo-energy. Za prirodne.e-e-r-t.org The London Hazards Centre 308 Grays Inn Road.ecosolurtons. PO Box 200. Hcysham Mlddleton Business P. itd.corn L11 solarne slJsra ve za.besw. .uk www.co. 0 brojoim UkljllClIjllCi netoksicne Iormulaeuk: ooje I premaze.com www. u:rton End. Parnphillions Debd(:.uk Za solusne piece. Email: aqinlo@aeal.uk EB S T RAN ICE WeI 81(S DEKOBAC!JU [UREflNAN]E: O/KI8nim Tel. Stroud. www.hoalthy-housc. i~a. DEKORACIJA I OPREMANJE Alphabeds 92 Tottenharn COUJtRoad. Battersea Business Centre. Healthy House Tet 01293 776974 Email: c-J1. savjed i U.com Web: www.co:n lzo/adja .tVLl.marlec.uk Za pd:rodlle G~'eeJ. www.[J www. SolartwinLl'D. Benfleet. National All' QU~liUt:y Informuticn Besplutnalini]u: 0800 556 677 o1w1i.. UK.€Ii/OJ1l.~all1a l'e~l:it"JJja. 15 King Street. Tel: 023 80256zS6 w'W'\. uk CityDiesd Email: info@flltUJ<l-pet!.cQ..co. Cold Harbour.nrph. Chester CHI 2AJ.liilliU] gJ'M/evilhil proizvodime.lhc.~lk wwW. tsdona i savjei). \1 k www.org Dlj~)JmiHii'I1.fonn"ciie kemi/w}ijaJHU. 26S{J(. Rutland House.8770 www.com Zi/ kv:llitel.uk a zagiJdelljl1 o.uk iniormecije lI~lil. uk www. LondonWl T 4TL Email: info@heajt11y-holJs~. JlWlerijule x« izoleciju. Devon '~'QSl~ZZ. F::LJ:m.RU G E K 0 R I S NEW www. 6S25 161-] Za piirodne \V~YW.' smericke Marrec Engineering web stuusicu () piwnpnw Norlharus co.corn Zrl opee iIlf0l111i1cije 0. Didcot.LA33PP Tel: 01524 1352371 Email: lakelandpaims@btconnec!. 'lQL Tel: 02072287694 Email: Jrancescatnfrancescupalnt.u . Road. ~17.)l 0 . Sarfron Walden" o oci.uationalcarshare. vmw i ncioksicne ele~l. Ltd House.co.realgoods. Heysham.ln.uk www.gov wnerit"ke ugeneije z« z'liilitli okoli5!1: ulrlju(ujll.5Juge Zi..eti Ciunollex.com www.li. ResponstbleTourism Za piirodne Archive Centre for Environmentally PO Box 14.uk 2il rsdonu.saveenergy.l\vkeS@. ecospa inrs .Ioe.IW(~II1:. Oxon OX11 ORQ Tel: 0800 614.oleiulll.uk Za priror.l higrometre . vkli OSNO \IE.li~kl cenfar 0 zagactelljll Wildl1ji.corn Dizelsko gOt.J. sredstvo za skidanje zidnih tapeta.co.uk Korisn« izdanja i opce il1. 99-109 Lavender London swn Hill. 020 7794 5999 Emai]: mail@lbc.lik..lIk.org.co.solarcwin. Za ekoloska purovan]a.uk o Europskom www. vode.-1 Tel: 0'1244403404 E\lla[l: hi@s{)l. OclriNi PVC-.co.org.natural-building.''!ldevIli rWIlC:'njill.co.5 podacima.greenshop.i zruk«. ild. Home Tel: 0131 669 .uk/radon In.couk Za priroiin» sredstv» za uklalljallje . Eco Solutions eelSlif.nsc.p~. Exxex S$7 3LW Tel: 01268 752 827 \vww . 529 www.' dijeljenje uutoinobilu.Cd.Tel.Icadsafchomc.

J kllC. l>i.rjv Bytes Twice S\). L0I\dooSWl LinJja za prijavu: 08000 833 48'0 Email: mail@officegreep.com www.an.co. Waste Watm $I~ 1'0<i!lJey Slfreet" L0nc::l(!)~:SE1 3TIl .1 . Natural Eco Trading Ltd PO Box 115.com www.J:)ire(. quaball.greenpeace.t'<. (lll:.uk 51'! Rerone Products Retone House.lcqjllc'i octjecu.zIJ tikllmjf!J11r:: IJ1rJ. fides i s(Jujeve DRUGE WEB STRANICE i2l'OrirJl.com The London HazardsCentre Vitli OSNOVE Zu in[omwcije 0 Jakim kel1'llJG. www. Tel: 09124375 Tcchuolcgy Z" loptice Ecover Villi Z<1 pnlnje iubl]«.co.org Dobrotvomo DRUGE jutu. and €b($topher Q'Cj JinJUo. Ripple Road. Century Health Ltd. tabiete ispiruuie.1.uk buteri]«.tonerdonor.ecttoncom Place.potice tokalne z:1jednice Office Green odjeell i Illil!erijale Z.pai:ntOJgJIe.r zs koordineclh: L1aJJijl!stl!jlJ (I &elke.IAP.com Za prirodne nmtcriiuk: za kuc'tws(yO i za odje(~1 Textiles [rom Nature 84 Spike Newington Church Sueer.htm Sa I'jeti 0 l}icHI1Jj!dnjU boja.uk Z~! lebJdJnl11je drustvo za Z.(:o. British Battery Manufacturers 2:6 Grosvenor Gardens.5iY3.com Za prirodne tkeninc. alusninijsl:« follje.co. Association KORISNE ohlaplJiviln WEB STRANICE OrchardHouse.eJ~si\'ac re sredstl(o. Going For Green Elisabeth House.organizednome. The Pier. DE14 EX Z.greenbrands.erske.I za pisac<e 5 Nirtl.co..com Wel. Wlgan W23 4&'( Tel: 01942 612 621 www.RN pr0jekaw l:ecildimnjiJ.'. 0800 783 1592 www. Hawkins Lane Industrial Burton-on-Trent.S. lIkljUClIjll(.remmm i pn'rociJlill OSNOVH Hwterijalil.co. 'l\tnbridge Tel: 01892 6r68Tl Em"jJ: info@greenbnllids.1 energije. teksu! koji po~[e~!jml.rnercola.::s. RECIKLlRANJE OTPADA Alupro '1 Brcckhill Court. Email: eli ve@toI1erd(lIJor.e.::Igort. Staffordshire I'd: 01283 5H5 259 EIIl<l'il.corn Z.! Z.lniz<l. koristi II .W.ecover.conJ www. stedstvo 2'1 j polirunie Q!lmjf.t.. london N'16 OAF Tel: 020 7241 0990 Email: jag@tex!ilesfrOllluunue.:toryandYeilow opresue. B'ri~ht([)l./I.co.co. cM(eilje.: progress@onevill'lge. The Old Dill.acc.alupro. ukljl.cam/ Udrug.: i lillUle pisa(e.icli OSNOVE ZIl priiodne j Tel: 020 7935 5. One Village Charlbury. www.!k. \XI OGT u OT\V www.ikefield.=.uk perilicu suda i sredstvo r OPREMANJE 2~1pra.(eq peJ'ka. W.rbQnata).lJge poteskoce.()iS!I vjet! o nrzlicjtjm !JspektJrOid vodelJi~1 kUC.'i konop/jLl j www.tLlSiVO.1 2/1 podovesreastvo za c1sc'enje W/C-. Pages Recycling Tel. Brockhill Lane. www.nanunlcol. Oxfordshire Tel: ()1611)}2 77BS tekuclnu za pmnje.!ma.ftoverpaint.co. European Recycling GioJJip:lllYlITD oJJ'l(. 60 Sherborne MS SLH Street.cQ.w ciscenje .BNl <IBID- Wbit@8. Kent TN4 8\'B Za in[OlTIJilcije 0 Unit 3 Glansyl Way. sredstvu . Surrey CR9 4ND Email: crcolrd@aoLcom Zil recikl1tlJJ1je: obuce.lJjilltJil.. tintne.I.uk Z:l besplutne www.tcxtileslromnature.uk v\rww .'SWjn stebru.co. Bcoveu tf. ZH Croydon.IStiW okoJiS17.H 6EJl Street. clo c. Email Iumiture.aijl.bJago kCI11ljskn" uJdjllc(ljuCi visensunieusko kutisnstvu.\.: info@emc-recyde.uk www ./cJlInib brosuiu. :. 74 Kirkgate.bunrernet. p.P. kopiranie) min za VidlOSNOVE Z:1 telice. PRANJE :RUBLJA Aqua Ball vidi 21sI. Leeds.i:l 1~!a~liust6n·r. mob/cdc i /r:()l. J" recilcl.urg Z/I infonml(. 2 Htzhurdinge London WI.imju boztcn« dives. L82 7DJ reciklicajtt uredek: pnbo: i oprem«.([) Beasley 1'(1('](' j 'r:lm.mju l)oje zs laserS'I>!..org Tel: 0854 722 7722 Email: info@:llupJ'G.ea€IHID./dil1'lj'll1je mrijir.'ije 0 ciljem '~'lwp/ji1JJj<lstedstev» za osobe s ceJ'e!bminOIll pemlizom i rll.Monmouth Bath BA12DQ Tel: U370 331 3333 Email: !nfo@il.ernc-recycle. s1>vplj. 17a Vicaraage .440 Email: info@21sicehtllryhe"lth.J CI'$(enje mjedi obno"!iivim Natura! Collection Eco 1-1QUse.org..'i) od linlwm.com 1~rfJkrit.Iljl'.greentlbres.~jvac \'Ode. krcmu z« pmnje. sredstvo Z~J El11<1il: relone1l23@ao['com Z:I ll. izbjeJjilf!l.ecozone.yell.t)Se.ol'g. Natural Collection Vidi D. I<ORISNE WEB www.lnje. Redditch B97 6RB STRANICE z« reciklimnjemobitele.rnzsvirgin.IjU i iuobiteie.! i punjenj:i Z.nje. DRUGE Lnfcu:macije 21J o]?£'e trdormuciie. Euvlroeare Freepost (SW~9B7).com Z~I prirodne Tel: 01273 206997 Email: [ane-oeasleycspavllllon.Cm~.!w/:)lja. Bristol BSl1 yZy reI: 0845 458 8222 tksnine. 0113 2438777 The Furniture 'j Recycling Network Yorkshire WF14JS z« secikiiumiekoinpiutes« . sieastvo .I.lnlJ Collection ugovine. ]0-11 Portland Commercial Estate.corn a 'L'el. com Za "b1::lgo hemiiske" pioizvode zu pr:. Z" popis« boj«. E.redswC9 sa p~'ai)je 252 ~I'nJ/f'.csm Za J'edk/jPlUljf: pw.gov kewlijskiJn "pojei.officegreen.www.o >- ~ N Email: rnail®greennbres.cije 0 fecikJj.greenbrands.cij!l 1I .Streeet North.5(1slDl'1i slobodn« proizvodi: KORISNE koJelccije /:Joj.Sirok ra.:iffe'enjc. Barking.ex IG www. oijeJoj V'eJjr~oiEliul.ls.uk Tel: 0845 4584 7070 OJg. ~I:J(m proizvod« Zil www.we . sapull 2'.~koljke odvodu.uk EI11<1il. i/Jf6rnl~. PJ'ihv. www.k www.encams. lIJdjucujllo s"lgOIft!:. CISCENJE P!1t~llk i rekuCirJ'l za PHI. Manchester sredstv» zu ci!icenj(.EKORIRAI"{IE Za prirodne ci!it'enje tvrdolcornih OX] 3SQ 11l11. GISCENJE KUCE Centre for Alternative V.hnet www. 'Www.Ilpjl:ll../iI· gIl G:1l$1'k $t.uk Besplatne j Tel: 020 7838 4878 ZI!..uk www. kemijskoa: 6scenju.. ukljllclIjllcl pi.onevillage.Hall..epa.tt:1'it.tturalcollectiOll.uk Zu .. prltodno l'e sredstvo kucsostvo. Environmental Mobile Control Estate.

uk www.uk www.corn 2a omega...co. vise 0c/ 80 Hare Lane.Tel: 0870 243 0136 EJ.lf'mja voce Pitfield Organic Brewery The i3(:)er Shop.!ju lllZJle DRUGE KORISNE .uk Zu dostavljanje orlJal1ske Ilmf. 5K9 7YG TeL 0845.frcshfood.djMive i fru(Jnl1Hcije.. u k Tel: 01208 77219 EIl1.cQ.uk Zil dO$WvU www . 1'L31 IDQ . Tel: 020 7739 3701 Erna U: s:des@pjtfiel~Lbeej"shop.net Z.uk Lane.rsll1arkc[s. 674 4000 Email: j)):fo@["heorg. Bodmin.org. Savant Distri bution Ltd 15 Iveson Approach. iid.cm.inJpJyorg~\nic.uk· vitu: II I'll oqp1fJskill.crg.co.ri~lle kootsk: pociutke. www. Tel: . 1I orgtmsl«: brane dje/oj zemlji.08000 980 4·992 'rei. uldjLlclljll(~i rnevo. Holborn Hall.co. Milium.Li.(r.ll1iCshop.solvira.prfieldbeershoop. kozJ}letilw.ecorecycle.iW'o/:maqje oproiz'IfOe/l1l1<l koji nisutestinuii llj WitilPleckm. De(.corn Za detalje {] programu poncwnog u SAD-u. fi-eOllil 1):.izhcitili proizvod« dostupno je u vecin.cG.co.2EI-l. hladnjilim.i.co..vinrageroots.co.lk sdiiiv« dbzl'o/jenih Uniji. iibu. Arborfleld. Pureflo Markets Mount Pleasant Bricker Heres AL2 3XD Tel: 01923 682 774 Ernaij: enquiricseapureflo.' proizvodi Bile/de Oi~ZillJ01.Industrial Esta te.i)lfo@wastewalch.Glig·uk rel: 01462 443 :58:1 EmaIL: Illilumdet. 14 Pitfleld Street.uk www. www..lAje oqJwlske IU!lnC1 u elje/oj zemljt. The Falrtrade Foundation Suite 201.eaniad.uk p www. Za clos1iIT'lj'i.erg.uewlne.uk www.l: ~el"\i.co.[: Q2Q 7405 59il2 gnt<\il.uk www.dolngyourblt. London 193-7 High Holborn. SinIpJy Organic Food CompanyLtd .kucenskog eiektrollickog principu stobodn« trgovine.nike. Baldwin's Gardens.uk WEB STRANICE Vintage Roots Ltd Farley Farms. amcnty. Somerset TAil l.) copts trinicu u dje/oj zem1ji.corn www.slw bi/je i z[lCiIle..uk www..uk Z.ij(1il1l inFoJ:lnacijanw. Freepost..njil i London SW19 lSN otgnnsl«: hrsru: i organ:3H:og lIzgoja.uk Za dos(.voclu.soilassociarion. .gov.rtn Cornwall Road.'iJwlama.co.<.co.dep. Tel: 024 7663 0832 Email: info@~olvita. isizliciu: mere Z~I. (/o!i[[Nij. il:d. duc'aml Imp pas/ujLl po stnuiicoui itd. wei V 70B ZDRAVA HRANA ll:u'tlu. Olympic House. Za PQiJ)uJ"!i Sp1Si.uk 1<:1'1"511" organJ:zacijiJ s dela..dshll'e SOs.org.I. Bridge Fanu. .wastewatch.f4irliraqi:l. 11¥ 444 lkllHi. HCJ'cto!. llUliJ.hunl Zn dost« The OrganicShop The Organic Shop.uk Za Q. vina i plva 11 cljeJoJ. London llelH 7HJ ·l.co www.uk Doswlflj.ul.slwg.epa.farmersmarkets.ei!!lpurewine.1l1s/(e hrune. uz ko.detox. Milverton.e.Qlympi¢ House.@emiad:c!:1IUk www.state. 0 iectkluunju.co.edu/li braries/ units/hsl/cms/donatioup rograrns. Coventry CVl 3.ir)fo@:.I www. The Fresh Food Company The Orchard. South Vaults. Rading Road.OI:g.uk www.lf? u djdoj The Organic Herb Trading: Company Court farm.1 potvrdivenj« Z. Unit 18.memail. Cheshire. Magic Corumunksations 5 Prlors London Road BishopsStorrford. Woocl~ Browning Resp. Organics Dlrect . koristenja clpel« v'odecs organiZilcij.au vrste r)rgHJ1.pa.hambledenherbs.co. Cumbria LA18 4e1S www.uk Z(I sustnv pu. BathB'l Tel: 01225 787 914 Wood..ul.01229 775185 ZIj . St. 48 Queens Road.cuJ1l ublib . Ltd 50 WormhoLt Road. London Nl 6EY fellCl7.us www. OSOBNA NJEGA \'egaJ1skih Avcdu A VD Cosmetics First Floor.ijMJe 2.co.co.l)je otS:lJJskih rlina l/ National Association of farmers' 1]J3 tijdOj:.com Zasvjesnosl. Chard TA20 3.happychild. London.la.aveda .i(. :i\n.. bJljl1e cajeve i tiakture. www.fala .uk W'l"iW KORISNE WEB hun STRANICE tl.obvtously.ilji 0 dobioivomim orgaIl1·z.1 . postom.c. ~Fel: 0845 1000 196 The Broadway...110Jl·j Swaddles osmozw.es. Beauty WilhoUl Cruelty Devonshire Road Industrial l!stale. Berkshlre RG2 9H '1'(:)1.useiragain www.1R 'lei: 01460234 387 El'l1au: .uk www. poduam» i web i s naj'boljoJH i lwjopseinijom Ullil/j[eduje p1'Ojzyodnje uII/ete ugoville i p05(:cnliJ [Njett! II zemijam" U E1ll([il:inof@c!etox. Green Farm razvoiv.ariaci 104 Bancroft.uk Nudi [azJiCitu l'[ste optcmc ia ispitivanje tle.co.co. organskehrane.nk .vW . peuid j ~I~k[Ii61Og oiped«.llet !1{Ww:siLnplyoxg~U1ii:.uk Zs. gI<lI'ni11 :1 J'Jwgu Sf' nawcili Irgovllc!iil! CeJwml..gov Korisne: iniormecije www. postom. Green Park Station.net Ea clost.swaddles.rccycle. The Pun: Wille Company 196 The Broadway.co.rgan. otZ79 "755 799 Herts CNI2~ 5ED PLC Za pritodnu njegu koie.: 02(} 874Y 8778 Email: organics@freshfood.llk www. DRUGE .sav a nt-health. illi.I:v.com z em/p. Aldcrley Edge.ll.jnfo@oJganicsciirect.i vegaJI5kog pil'a.org.uk c www.. Albans.x'iiJ(. 0 iecikllruniu. C. [-litei'llq.organ icsdirect.ruralrecycling. Wimbledon.vlc.m~il:..co.theorganicshcp.) provoden]« bwpa.-5· llij!l i iiilok ruspon <Jrulje opreme.lvljanje Qrg. I'egetorijan.uk/enurabers. Buckland 5t Mary. snobitelu.net www.org Europslco] www.Nl' Tel: 018Z:3 401 205 Ernal: info@hanililedensi1erbs.@f~irtraae.com www.(:o.itJNma.gov. London WIZ OLS i irtfonuarion aswadd.bu Ifa Io.emlji .:are Ltd. Leeds LS16 6LJ Tel: 0845 0606070 Email: info@savant-hea!th. SW19 ISN ii]fot. kose.purello.·jmg. lwje IreJjaju knjige. 'lie!: 020 7297 6350 www. Tel: 020 8545 7676 Email. Email: nafm@fllrme. tskoder fIlter. wWw . Green Park Road.o.el~11j. \f{jget<lrijlwskiil:i djeloj zemlji.:ij'UJ.org.otgl1)k ~ .a 1'(ldu.

njegu lwie po metod) dr. London \'\112 9LJO i Suma Wh()lt:f(lod~ L<Jq'W.co. prirodne proizvocle 2<1 suusksrce.co.e m. London NI OPD Tel: 020 7226 4345 Email: jiU@greenbaby.2 Email: nimh@ukexeterJreeserve. The Green People ComlXU1. \Vorccstershire 1196 6SX Email: rna il@nealsyardremedies'colll www.uk Nutriciotiisticki J1jeg~~. krctuc bel'.h. Council SEl 3LU Green. Kent DaL5DZ 1dil pioizvodu z« I1jegu djece. sminlm.<1:iLc(!)l'ii Tel: 01986 78:1 782 Emajl: >oqlllrie~@log(ma.c. COIll i toiuen«. Battersea.o. Hove I3N3 5J3X Tel: 01273773182 www. [-m}\NU orgnnsk! p:IJIJlJI(. Stockwood Sto kwood.Baby BRIGA 0 DOJENGADI 345 Upper SU'eeL. Beck's Green Lane.nirnh. (UK) Lld DE7 BDl( Medical Association i{oad.cQ.helios .org. ptoizvodi za njegu koze. pl'l4[inacy@helios.ainsworrhs.PO Box 2140.uk www. dezociorims! kemeriu. British Acupuncture Council 63 Jeddo Road..0 lokulnlm tecajevtsn« joge. dezocloi« nsi.uk www. www.org Lagana nit 3.www. Hereford HRl 2hH Tel: Ol432'2GSO~8 Email: h.uk www.uk Popis 8trllc'njllim 2:1 akupunkturu.colip~.:0l474· 560 336 Email: info@the-IU1)a.c rn 2 Brewster l-lace.dspace.uk Popis lijecnike. Tel: 020 7794 0848 Email: olislry@cli. 1. sarnpon) i Lilja.1" Derbyshire w.coll1/eu~ .lOgOIUL co.osteopathy. priprn 2.uk Popis lijecnik».org Deiul]! .!. S merset J3A6 9EW Tel: 01458831216 Erna U: a.co.uk Z:1 neizhijdjentJ. lalwc1er i UJ.Y Brighton Road.acije e /wmeopacskoj tnedicini te popis lijecllika /coji 12 bnve bomeopaujom.org. London \VlM 7LH Tel: 020 7935 5330 Email: uuuk.acupuncture.tJjegv. itd.org. PRIRODNO Ainsworths LIJEGENJE Pharmacy Society ot Tenchers www. oailnu higijeJlu. London Itiecnik». Iwpici. ijepot:I www.44 Email.CQ. j Tel: 01294277344 Email: eIlquirjes@bioforce.co. org']!1ic@grcenpcopie. ptoizvode na buzi tiitnn. sozmenio». p National Institute of Medical Herbalists IN < o . 211 . Ilketshall Sf An Tel: 0115 944 3200 Email: weeledaukescompuserve.Z . proizvodi za njegu kole i tije!«. 11:16 15-17 South End Roa I.greenbaby.uk www.cQ. homeoparski bi!inoj l):~d pripiuvci.Llk w\Vw .r: Il2QR /(0.njega kose.co.co. Iijega kose.alnsworrhsesukonllne.dial.com www. Iljegu tije/a. Devon EX4 6AB Tel: 01392 426 02.~ld l-leanor Road.bioforce.co. izbor horn Op111Skih ri] tuvnku (remcdi]«).aloeveracerure.I%lS€.uk Z" pl'irucirJll ujegu kaze kose. Ilkeston. pnrodnu koze. iul.9-20. London SW8 3NS Inf rmacije: 020 7627 :I 949 DRUGE KORISNE WEB STRANICE ry I"II/wI)W V>.0 Elysin Natural Skincare Unit 1.uk 'svjeti kuko Homeopathic 6 Livingstone Gravesend. Lowflelds Industrial Park HX5 9DB Eiland. of the Ale rander Technique 129 Camden Mews.lll:uce bez dioksin». Handcross. Beck's Green Business Be d's. House of Winkle 'WelJ~.naturesbestonline. tijel« i kose./ /)iljoc doaatke prellJ:wilviwillirl€ www. ffa Srreer. G rccnfibres vidi ZORAVA HRANA Velik izboi orgnaskc odjcce za diecu.5<.com Zil Brighton BN2 OEli Tel: 0845 310 8066 Email: organi www. Exeter.the. p<l1Fem~I i losiou«.com www. Greeutlhrcs vldi DEKOlUllANJE I OJ'REMAN. London rWI 9AJl Glastonbury. perfectnails.1.osmetics.corn Z" povttne it/he. Ayrshire KA11 5DD Biljn! do ciaci prehrsn: www. London N'W3 2PT J 76 Tower Bridge Road.uk www. Hampstead Heath.greenpeople. Wdeda toniett« papir.co. www.lI-eoqulries@fragranr-earl. odjc·t'u i oelen«.uk Z1I.lr.licntwer. OFf" House.frugrunt-carth. redkJjl~w. urI' lk 34 NJ3 Park. eteiicnu za Ilwsuiu.organicbotanics.co.""'w.surna.weleda.co. ltd. posleljine .c(). W-est Yorkshire Tel: 0845 458 2291 Email: sales@HL1Jlla. .nfOrm.drhauschka. uk Kozmetiki1 pr(f)izI'l!Jdi 7. 5 College T rra OJ 'hard Court.1nkle@h<!)li)l).) Hell s Homeopnthlc Phannacy 97 Carnde l~ Road.nhr.uk Za proizvode bez iormaklcbid« 56 Longbro k Stre t.bwy.com ]Ike (reme(lije).uk www .!y.kz Z" OIgiJnsk. ulja Neals Yard Remedies Head Office 26-34 Ingate Place. Irvine.pipex.uk mineie!«.uk www.cO.uk Biljni lijeifOlri i dOWICi psehrsni. tekoderi etericna ulja.co.uk www.~weterlcni: lIl]!I 1 [jidrohlfe. j Ass ciniion: clew/ji 0 kozmeti ~iim pr J Tel: 01386 792 622 Email: enquiries@drhauschka.org. proizvodi musku Iljegu i lljt!gu zubi. nissice za lice.co.li.l. uk velik.hma-org I. vlje..pipex.clinique. House _of Mistry Z" prirotim) njegu kole.ene 'u'eel. so. rJj Ill. West Sussex RH17 6BZ Tel: 01444 4014. IJjeg~I u W\NW. !UFlIlll' Email.com Z" hOllleOpa18ke Bioforce (UK) Ltd DRUGE KORISNE WEB STRANICE j ci.JI~ Z:I orgallsid peinuk koji 51:': mott! ponovno korislili.html Europ "n Costneric Toilmy und / EU.uk 2:1 I tirodnu njegll kuze. kose. Tel: 01892 51l'Z254 . 2l>1·mu1lctr . Te.corn ~11 www. uk. eteiicna Organic Boranrcs ulFl od sam(Jllikl1h bi/jaiGJ. Business Park.i supnn]. R )y:1) Tunbrid Kent priwdI'JU niegu koze J -. biline tlnknue j ulja na NHR Organic Oils Fragnunt Earth 1agdl. ~rev rica iz odrzivll: iZlIora..cm www. Simply Organlc vldi ZDI(AV Zfl kozmetika.uk Z" velli: izbor O(gilll General Osteopathic www.suu. @nllLkz Horneopahic 36 New Cavendish Street.nealsyardremedlcs.!im. Heuschke prirodniru biodinamk'kim IJ[/cino11l.

11BR Tel: 0 1273 325 364 Dodaci preluuui Email: Cfdonationsfsbtinterner.co. Chiche tel'.co. 512 024 WeSrSllssex www. Jeci1dira.ecology.co-operanvebank.uk @. Keighley.uk Suvjet: Ecover Vidi C1~CEN_lE "/31ag'l kemijska" sredstva Z<.0 WEB Email: inlu@bluericlgel.uk Otgsnsk: lllddj'.peuiuufon. Halsteart. www.grectl Homeopathic Tel: On67 Iniontuci] pJ'<llaldrajl1l! STRANICE Vets () IIcw·t1t.denes.com Zit reC'ik/ir:. ]\arthCaII BOliSIe. N 718 11utsko lij' icnje.co.www.co.uk ProiZvoclf.uk www.earthcall.co. www.trafflc.i od recikliiunil. East Sussex RI-!1S 5DE Tel: Ol342 822169 Email: gle) ll1@nalwnLklouling. Organics Direct Vidi ZDRA VA HRANA Oigunsku 111'3.rw.tles.lIk www. pllJ1jenj21 z:t pisace.uk www. Talgarth Brecon ill3. prlrodo» odieci za kreditnim . Estate. of Nappy Services KUCNI LJUBIMCI Denes Natural Pet Care Ltd Frceposr.l nionneciie 111 'l111. Crose Hills. National Association Tel: 0'12.e Pet Nutrition Concepts Ltd PNC Ltd PO B x.dJafnjl. v.co. Pendle House '138ro. pnmukn. . Sa.. Ltd The Ret Nappy Association PO 130x 3704.[ 6934949 Emall: i.urg www.org.lj·vbilllce.co.lJicint.abcul.realnappy.I'o@ccolqgy. Badey. 2 Osmond RO~I~I.IClIniJ]]<I i za internetu. USA Tel: 1 800 745 5530 < o . kompenij« ide u Pond Z~I biok. sku rtizriolikost.ecillji na teleionskim 1. Cury. Carters Hlll.1 okottsu. minerel! i dodac! prefJrani p~Lsa.lCi Simply Organic vidi ZDHAVA HHANA Orgunska DRUGE wv. Email: jennie@co-operativeb1U1k. P020 7YT Tel: 01243.b'1I·~lle$I.( 0 bebe i djcci: te posieiiin». Genitrix . Computers olovke.Irskim stan! 'wml icoje I)J(:. Jll)'e.col1'l www.ergl'eel1.com www. priSLlIp popisu vrsta.LJk ci.l. te iuedenie ureda.coui Iriiormscii« a pelenemu.co.organlco.uk www. i plulue.co.llk CB3 ODL EmILi: lnfo@cle.uk 1i!/\Vw.Ifljc J~Icllnll/:l" Road.. ForestRow.1 The Ba kShop 14 New Cavendish London W1M 7L) 020 7935 9120 www.genitrix. ODS 629 Tel: 01874711 brunu za d()ieni~!1 t..za Ifjeibaoje leda.uk s/elik: izbor proizvod» dje{j~ odjedl.spiritofnature.IEal1ska iJl'ana za doj<tIJCad.'ni/JJ ljubiuscim«. Salisbury SP12Ul{ Tel: 0800 328 6818 Bmail: info@barc::Lle$lers.uk www. 18 Station Road.uk 01'lP11Ska tm:JJw za kucne . London SE6 'iRK Tel: 020 8299 4519 www.greena rk. for Charity EX238[3L 177 racunalu Savant] Istributlon ltd HHANU i biljni psiprsvci.uk www. ukljucujl16 uredsk« sje(j.co. We~t Yorkshire llD20 7EL-l Email: ill.uk '!II'jeCi 0 eticnorn bsnkovnom poslovunju.rJ. posteljin« .uk vicunini.co.ltj€ti 0 eti. ove East.U} Blue Ridge Technology Z[I djec}C' krevetice i k()lijcNke. Fragrant Earth Vidi OSOBNA N]EGA Ererir"n'l Lllj" i hi lioluti.pareutsplace. .1)aza dojenced. 1'eJef'(m. . www. Berkshire RGl 3AA T 1:01189510518 Email: iofo@organico.uk Xenex.org Iaiormuciie 0 Tel: 0800 068 4949 Ernall: lluo@earthcaU..changenappy.IG.0. 'ortll urolina 27511.huggababy. dugoC!'Iljni proiz lw(. Horsham llli13 9UD Tel: 01403 734 555 Email: ll1aU@gen.uk RAD KOD KUCE Associatlon oJ Brttlsh Credit Unions Lrd uouse.nL.~'eo]«.laleche.co. itd. 45 Catherine Streer.t. BESPLATNA POSTA.itrix.iIJ1.uk.org.co.co.uk Podrsk» dojenju. www.c0.thebackshop.~ti.nfo@changcnappy.I1.uk www.co.naturaklctlung.rv. Station Road tndustrial Souihwater.uk lnf'u/'l1'wcije a pelcnamu.uk Z.org lnlonuuci]« zllsUcenib 0 1lI Leche League lnfonnacije: 020 7242 1278 Vidi ZJ)HA V www.org.rw. KORISNE hoiccs. The Ecology Building Society BESPLATNA POS'Ii\. Cornwall Tel: 01288361 (za poklalljanj€ Traffic International 2l9c Huntingdon Camhridge Tel: 01233 277427 Email: Imffic@l.cQrnpulersforcharity. .cb.er.rrirr: ill (za kupovanjc) Cfcadrnlntsbtintemet. Green Arc Animal Nutrition ad koji ubij<l nemetoike nil.org lntortnuclje o zdruvsivenim rizicim« effect' koo kuc'e uslijec! zug~IcI nj.00-A')?oociwind Industrial Court. Earth ull Telecouununicarions Holyoake Manchester Str . 50 posto ptoiitu.t!'ainJ..'ll10Ver www.I.uk nekretninem«.uk Pelene 0(1 orgunskog.h.org uk 1.co. Essex C09 4LZ M60 GA!:i Tel: 016] H32 3694 Email: info@abcul. PO Box 48. Nelson BB9 6.ljegu beb«. rsdn! pribor i oprctini Barchester G reen lnvestmenr 0 sl. Skelrnersdale Tel: 08457 212 212 iW('TIe ljubi1l1ce.uappyfacts.Ilmcalw i Centre fur Alternative Tcchuology VkU OSNOVE NetoksiCt)!1. Toppesfield.checnct. Huggababy 19-_1 Pryn Centre.co. Delf House.com Orgal1 uc« brww ZH Co-operative Bank WN8 gl\'Y PO Box 200. nosilice.o.co. lconiu. trgovini Sirotn ::iv/jew.I Email: margaretsihuggababy. Bsbynnr so. .co.wen.org www. itd.LQ Tel: 01282 606 810 Emai: greenarkezen. ove treet. Schmidt Natural Clothing 211' isrhorn Close. Pendle. SOl' 60-62 Kings RO'le! Readlng.LLd UtIiI25. Sussex H BN .houseofwinkle. zsdrugsm« i gdje jh n.llIO slmre.co.:een. Dude.uk www. xnn dijelov!1.1:.

EllUS (Elhicallnvestmem Service) 80-84 Bondway, London

Research SW8 1 F

and lnformauon

Naturesave Frcepost

Pollcles Insurance (S\VB 3(837)

UK Carrridge

Recycling Associatlon
511 le ,

{UK eRA)

da]e uvid

LL

osnove

encrgetike,
IW

uporabu

energije,

N

19b School Road,

utjeca] energetike
Suvleti
0

oxolis i druge teme.

Devon TQ9 -ZZ Td: 01803 864 390 Email: Ulail@naluresav',(;o,uk
www.naturesuve. S:!Ijeti
0

i\>lanei1est· r M33 7XX I'd; 01706 -25 050 Email; ini'o@ulu,LcoIJl
WWW.UkCL-d.cUIf)

E-mail: info@moj~.energija.hr
lIstedi energij«.

Cl

<

:;u

Tel: 020 7H40 5700 Email; ethic @eiri .org
www.eiris.org

.o.uk investirsniu.

Encrgetski lsseiskini
pisaCim3. i

institur Hrvoje Pozar

Eticno in vcstiranjc. The Ethical Investment Vincent House, Co, Durham DLl 5SF Co-operative Ltd

eticnon:

Iniotmucije
pll.njenjim<l.

o reciklirsnirn

Savska cesta 163 Pp 141, 10001 Zagreb TeL: ++385 i 6040 588 E-mail: eihpveihp.hr UItL: hl.Lp:! /www.ethp.hr
Inlbl'!lwcije
j j

New Economics Cinnamon London

Foundation DRUGE KORISNE WEB STRANICE

15, Victoria Road, Darlington,

House, 6-8 Cole Street,

SEI 4 YK

Tel: 01.325 207 228 Email: inl'o@ct:hicalmoney,ol'g www.ethicalmouey.org
Sevjet! 0 ticnom

'I'd: 020 7089 2800 Email: info@newecOJlornics.org
www.neweconornics.org lZlfjeiJtaji
0

www.getethtcal.corn www.ethicalinvesrrnent.org.uk www.ltse-Igood.
eticni kri: fiji.

,5,wjeti 0 o/;n(wljivitJ)

tzvoiiuu

'om

n6'rgij

ustedi energii«.

iuvestuunju.
Company

eticnim

investi

i}l1JlW;

www.greenehoices.
www.realmoney.org
www.socialinvest.org
VlWW.

rg

.INFO.G!tAD vl. Kristian

Baltic
Svibovec

Green Stationery Tel: 0 J 225 480556

Paperback

Ltd Business Centre,

Studio One, 114 Walcot Street, Bath HAl SBC Eniail: jay@greenstaL.co.uk wvev«. greenstat.co. Reclkllrunt Grcenpeace
uk

Unit 2, Bow Triangle Tel: 0208980
EITI,l

.oopa medea
0

Balla ]elaCica 104
eticniin

Eleanor Street, London E3 4NP 5580
lIJ'e(/skog i I: sa.ies@paperback.i'sbusint:ss.co.llk

Dtug« intormnci]« i sa "jeri www.galvlns.com
Suvjeti 0 LlJ'ede.lljLl trft!da.

investicijun».

33520 Slatina-Bakid 1.1l'IV:!/infograd
Inforuuici]«, ,i]llicievinskom

.hoola, hr/
sa "jeti

i lIpiri 0 ekoloskou:
za ill'slweJleJgel:~ke

rn,uerijalu

Iwt'e.

aredsk) JllaterijrJi, nuliv-pera .. Visa Card Bank (nasuprot)

ReciitJirllnje

pribore.

Recycled Paper Supplies Gate Farm, Fen End; Kenilworth Tel: 01676 533 832 Email; enquirytsr www.r cycled-paper.co.uk cycled-paper.co.uk
eV8 INW

wv.'W

.wastewa

tch, corn
0

Detuljne inionnucij« www.auuglare.co.uk

reciklinuuu.

Vidi Co-operative

DEKORACIJA OPREMANJE
WO.LLBEIT

I

Kreditne knrtice bez PVC-<l, bioruzgradive. LETSUNK 12 Sourhcole Tel: 0207607 Road, London 7852 N19 5B)

Nereflekti)'ajL1C/ ekfitni. www.yahoo.com
Popls doiJavijanj[1 reclktirenut P1S~IC<l.

sisteml za spavanje wollbeu.hr obloge

R dkliJ.;JI1je u,n::c!.5kog piiboru. Remarkable 56 Gleruhum Tel: 0208741 Pencils Road, London 1234 co, uk
1I

http://www.

Korak . hrvatski portal za podne iLtlP:!/www.korak.com.hr

Ern:)ii; lets@lerslinkulcorg www.letslinkuk.net luiormeci]e Lightswitch
(J

S\XIJ3 9JJ

ww>v .recou p.org www.save-a-cup.co.uk Recildiranje saiic,1 i:t. iJLltomata. U HRVATSKOJ

loJwJnoj

tigovin i.

Email; info@remarkabie.co.uk www.remarkable,
Reclklirun]« dijeJO\ra epnrut« olovke.

Helpline 538 h.co.uk sredstnvu xu stedljivu rasvjctu,

Tel: 0870 513 www.Iightswlt vfeLi

WEB

STRANICE

ORGANSKI HRANE
EKO-IMANJE

UZGOJ
d.o.o,

Sr~\'ieLiZ/J mliilie.llje
$1' 0

'I'raidcraft 1 ingsway, Gaieshead, Tyne &. Wear NEll Tel: 0191 491 0591 www.rratdcraft.co.uk )Nli

plfJdjucciJ.lw. Service WIE 7EZ

USTEDA ENERGIJE
Potlcunje energetske efikasnosii u H[V,IL1;koj

MAVROVIC

Ekoloska poljoprivreda Sjcdiste: Slobosilna Ured
II

45, 34 322 13reslQvac

Zagrebu:

Ilica 69, 10 000 Zagreb

MallPreference

Freeposr 22, London Tel: 020 7291 3310 Email
Zausta

Najllet',l 01g,l.llizllr:ij,]
trgol'me
Triodes

Iurp :l/www.energetska-eflJ;:asnO$t
za promic:mje slobodne lO-l11ai1:

Tel.: 3 385] 48 167.39
E"llla.ij; info@eko-mavrovic.hr http://www.eko-mav(Qvic.lll'l

energetska.eflkasnosrsundp.org

u SAD-u, http://wwW.ll1oj:~eL1ergjj.l.hr/
Bank (UK) Hou .e,

Illps@dLtla.org.uk .org.uk
junk lte

www.rnpsonlin

nezeljylli

mall.

1.1 The Promenade, Clifton, Bristol J358 .'NN
Brunei

Portal Mojalinergij akrualn«

je hrvatski energetskl ij i novosti v 'zane
II

wb
\IZ

portal i J ruza informa terne I uendov

e.tlergeHd,

'I

ujedno

T I: 01179739339 Ernall: maii@tL'io los.co.uk
www.trlodos, C0. uk

n-:

o >
N

ZDRAVA HRANA
"BlO-ZRNO" - trg rvina prirodne
Habijanovac 45

hrtp..' /www.e-recicle.com/ J)lf'ortl.l,ldje () reciitliruq;u probleunuic]. i zdrave hrnne orp"da i ekoloskoj

KNJIGE
BerLhold-Bond, Annie, Better Basics for the Home: Rivers Iyengar, 13.K.S., Yoga: The Path to Hollstl DA.TE?) Health Simple Solutions for Less Toxic Living (Thre (Dorling Klndersley,

N

< o
:;0

]0343 Nova Kapela Tel.: 01 272 81 73 http://www .bio-zrno. hr/ekoturizam.lum prirodne
j

PRIRODNO
Savjetovaliste Tel; O1l2430
0

LlJECENJE

Press, J 999)
horneopatiji .13[0\'''11,Lynda, Planet Organic: Organic living (Durling Kindersley, Brown,
metodama

Makrovita - trgovina Ulica Vatroslava Tel.: 040363 535

zdravc hrane

955

Jewell, N. (Ed.), Richard Brier's Green Life Directory (Kingsley Media Ltd, 2000.) Nicola, 2QOD.) Lockie, Andrew, prlrodnlm Lynda, TJ:l~ Shopper's Guide to Organic The Complete [ indersley, of Mcdlcinal 2001. Mendels
11,

Lisinskog 1], 40 000 Cakovec

E-mail; info@homeopatip.c:om http://www.hoJUcoparija,coll1/ Snaga prirnde - iscjeljivauje

Illlp:/ / www.rnakrovira.hr/ Biovega d.o.o, Ilica 72, 10 000 Zagreb hrrp./ /www.biovega.hr/ Tel.: 0385 1 3860862 E-m.lil: inf @$naga-priro infC)lmllcije i suvjeti H rvatsko udruzen]e HUKlAI:! Trdice 43, 10 000 Zagreb PI.'ijatelji. iivotJnja Cajeva 47, 10000 l:agreb prijaLelji.zivotinja@inct.hr ·l'el..; + 385 '1 3453 846 B-mail: homeopaujaehuklah.hr
0

and Geddes,

Guide to Homeopathy (Dorling

food (Founh Estute, J998.) Chevullier, Andrew, Encyclopedia

Revised Edition 2001.) Cheryl, Home Comforts: 2002.) the Spine; The StressThe Art (mel
Nicolson,

le.com uetmenlmu.

hup.Z/www.snaga-prirodc.com/ bouieopetskim

I,

Trgovinu prirodne i zdruve i:W1J1e.

Plunts (Dorling Kindersley, Christensen, 1995.)

2nd edition

Science of Keeping House (WeidenJeld new edition

KUGNI LJUBIMCI

za klasicnu hcmeopatlju

Karen, The Green Home (Piatkus, Scaravelli, Yanda, Awakening Health, Vitnliry and Energy (Harper Free Yoga That Works with the Body to Restore

Dadd, Debra Lynn, 110111e Safe l Iorne: Prorecuug Yourself and Your Family from Everyday 'I'oxlcs and Harmful Household hotneopet«,
u sVl1JU

S'111 Francisco,

'1991.)

hllp:/ /www.huklah.hr/
Cilj Ucl~llieJlj~ je okup/janje nevledin« udrug» elwlo_ki
j

Products

in the Home (J. P. Thiel) Nluu Hanh, The Miracle of Mindfulness (Rider Books, 1991.)

TeL: 060 44 66 44
http;/lwww.prija:telji-zivoLinja.br Prijatel]! zivolil1ja su neprolitnu te vegetw'ij1l1lstva kso etikt, pd/1I'al:ljil'og iiv()Lnog siilu. Cij~1jc 51'r/111promOlfiJ·;tIlje Z!lsliJe i pnllf<1 iil'otinjEI zdruvstveao

Tarcher,

1997.)

upoznevunju zuinteresuurul: gI'lldana . klusi/norn

bomeopetiioin, te njenog promicenj»
poboljs,rnjll kvalttete zivots.

Elliot, Renee Cookbo k:

J,

ancl Trcuille, Eric, The Organic d 1"0 d (Dorling Ungaro, Alycea, Pilates Body in Motion (Dorling Kindersley, Planet Organic: Organic Beauty 2002.)

iaturally G

Kind rsley, 2001.)

BRIGA 0 DOJENCADI I OTPADA
i gospodaren]e Udruga Roda - Roditcljl u akcl]l

l'alrley, joseplnne, (Dorllng

Va n 11, Lizzie, Planet Organic: Baby and Toddler Cookbook (Dor.ing Klndersley, 2000.)

RECIKLlRANJE ZBRINJAVANJE
otpadorn

Kindersley, ZOO I.)

Caniceva 11, 10000 Zagreb TeL + 385 J 61 77 500
E-mail: roda@rociaJ.lf

Good Housekeeping OrganicHandbook (Harpe-Collins, 2001.) Grant, Doris, and Joyce, Jean, food Combining gmdlJ11i/ koje se rodu '/j5L'1'O i Health: Get Fit with Foods Thllt Don'r Fight (Tborsol1s, 1994,) Henry Doubleday Heseardl Association, BDRA for

Poduzece za industrijska aScenja

http./zwww.roda.br/
UClrllg~1 sviti zainteresirunih
z,lLJzilJ)u za dO$wjw')S[ el7l1 uudnocu,

Sudgcak 3, 10 000 Zagreb
Tcl. + 385 ] 46380]3 hllp://Www.kcfllis-I.errnoclean.llr/ Zagrebacld Podruznica 10000 holding d.o.o,

cljt::(il7jsIV

LI

Hrvuisko;

Slutbex (1.0.9. Andri]c Hehranga Besplatnl 10, 10 000 Zagreb Tel.: + 385 1 45 55 613

Encyclcpcdja

ofOrganlc

Gardening (Doriing

Cistoca
cesra 82

Kindersley,

200L)

PP 98, Radnickn Zagreb

info tel., 0800 206 206
cljecji/J

Tel.: + 385 1 6146600 h.ttp:/ /www.cistoca.h 1'/
ZELE A AKCI].A (Z;\) n via lino, nestrana ko, neprolltn
i dobrovol]n

E-lllit:il; info@simbex.11r Proizvotlnc peleua Bnmbo Neture, jedinill pelen« proizvedenih obul'wilt'ajll u sklaclu 5 kriterijiuui
{JJ'0pi5C-;

Iyengar, 13.K.S., Light on Yoga (FlarperCo.Ili.l.ls, few edition 2001,)

:;!wntlil11Jlfslwg ekoloskog znsk» -lIibuda.1Crlleriji vrlo stroge 0 ptimieni slrovin» /coje ne onetlsc'u/ll priroan! (redk/j{~ljll se). QlcQ,l.is i ruzgnulive su

udruzen]

gradana

zu

zastitu okol iikl 'TeJ..; 3 851 4813.096

DEP (dtettlfralat),

113

uJle za nw.saiu

pasu protiv

buha,

grndevn! materijal.i, 10-13 Greenoeace, grijanje: 1\$1

deterdzent

za pranje, 70, 71 18, 70 1.25

147 miris}, 124-5.
prirodna srcdstvu

A
acesulfam, 91

B
bakterije: hlgijena hrane, kucnih 107 ljuoirnaca, 150.

c
centralno cijepljenje, 14B cipcle, 77, 80· grij,mje,

dererdzerul,

dezodoraosi,

.'-1 l'lsct'J1je, 47

oI11;]¢i8<!a""njt: zraka, .17
§ll"cinjOi energi]e, 22-3

23
ljubirnnca,

diaziol1,HG
dieldrin, 13, 93, 113 61 41

priroclno liie~cl1je, 131 u trudnoci, 130 elieno ulagan]e,
naljepnice:

acetat, oprerna i pokucstvo, 40 aceton, 66, 12'2, 186
aerosoln] rasp;siva(,j,

njega kudnih

ured kod kuce, 155
grinje, 20, 39

dlertltoluamid, diklorobenziden, dioksini,

160-1

186

higijerta

gurna za zV;J:kanje, uklanjanje,

69

aerosolni rasprs.iv<lci, 16, 84
H[rii'ki tvorovi, 151

problotiri, banke, 161

91

c[trat,71 cirronela, (i.l crvi, kucnt Ijubimci,f 50, 151

1.36, 141,187

kozrnetlka, 112~13
IlI'R03,

ciizei,28 djeca: :.liergijt!, 135
briga 0 bebarna, 1~5'-'11

9G~7,101
ul]e, 47

H
halogene Hayeva za.rulje, 21 ~li)(na, 91

A1-14 (alfa-ludroksf) akne, 115 uknlni, opremu
akupunkrura, alamo in, 114 aldehidi, alergije: 124
j

kiseline,

113

b~llerije, 77, B4

lIpule za prao]e, 6··
eukailptusovo

benzen, 42, 9t!, 124, 186 pokuestvo, 40 benztlru nlkohol, 17
kiseline, 11;)

.:1.12 Ca)' 9i>l
casop.isi, recikliranje, eesriik_e·, ponovno 78 86

127

benzopiren,

educiranje
L1Si u kosi,

0

recik.iranju.B?

BRA (beta-ludroksi) blljke:

120

F
Iaks, 155
fenol, 122, 189 r~ltri ZH vcdu, 99

heksan, 99 heptaklor ekspoksid, 93
herbictdl, bacanje, 85

olieciscenje, dobrotvorne dodaci:

135

hidrogeniziruna

ulja,

koristen]«,

91

kakvoca zraka, 17
kompost, biljno 82-3

cdIjevi zn bulle, 147 cesnjak: ortrodno lijecenje, 131 100
za kucne ljubimce, 145, 147

ustauove, 80

~lidwso.li, 146
Hl-Pl, glazbene linije, 27

posteljina, 39
djeca, 135 kucnl JjUb.inKl, 149

.rutri, voda, 99
financije,

ulje, 145

u hruni, 96-7, 137
11

J 60·1 ?arulje, 21, 155

lligijeml Z:1. zene, 119
higijel1a:

biolo[;kall1.ZllollkoSl., "biolo5ka"

vinu, 102 ad ,dgll, 145

l'IuoJescemne

Alexandrova
alfa-Iinolenska

tehnika, 127 kiselina (AJA), 91

sredstva za pran]e, 70

cetk.e,47
Ci~cenje 45~61 kupaonice, 54-5

dodaci za prehranu
dojen]e, drveue

boje 11>1 bazi liLja, 32" 69 bo]e, ured kod kuce, 154 bo]e, za pisace, 155

J.36
kutije, recikliranjc,

fluoricaci.a, voda, 98, Ill7
foijja, ponovno

kuh lnje, 106-7
kucni ljubirnci, 150-1

koristenje, 87

alkohol, 102, 115 aloe vera, 131
al1l1111niJ klorohldrat, 125

81

fonnaldehid,
fosfati,

187

hipoteke, 161
hladnjaci, 27

autcrnoblli, ketnijsb

29
2;1

drvo,

12.13

48, lS9
141, 189

boje:
lJ

sredsrva

·CiS('enjl'!, 8 4

prodavaonice, dugorocnt

WOol
prolzvodl, smanjivan]e

fwhui,43,

hlapljivl organslti spojev., 32, 42, 98

aluuuni]. antacidi, 130 folija, 87
neskodljtvosr recikliranje, hrane, 107 79

kozuiecicl, 113, 1,87

podovi, 51
1,1irisi,

ciocJaci u hrsnl,

97

49
i oprema,

otpadu, 77

za kosu, 121 oojleri, 14, 23
boles!',

pokucstvo
kuhinje,

56-9

S2~,'$

E
E-brolevi, dodac! u hrani, 97 E'cali,95 EDT"', 71, 97, lS7 ehj.r(acea., prirodno lije.;'enje, 131
ekstrakt ,eleklricna sjernena

G
g:)w;,o;, prtrodno
Giardia. glaeaDje, lijectnje, 131

Iunel], prirodno homeopari]a,

IijecenJe, .1.31 127,144, H8

98
36, 37, 73 glacala, 73

honnoni, tragovl u luani, 94·-5
hrana, S9~109 96-7, i malu ] 09 137 diecu, 136-7

prirodno lljecenj.o, 127-33

prirodna sredstv; zu Ciscenje;
46~7 cetke i l>i.~t<Jviza boju, 34

amuraz,
Hml)nijak,

146 186

boraks, 47, 186 bOlali,13 boron, 71, 186 horullzum, 107 bnga 0 iJeiJ'lfl1ll, 135-41
briga 97, 187 0 zdravlju: lijetenje, 127'33

dodaci, za bebe kuhanje,

dekalcificiranje

mrlje od goren]a, 69 glavobolje,
glicenl

antacidi, 130 anrlfriz, 85 amika (veprina), 131, 1'18 arorna-terapi]a,
arorue, aspartam, doclaci 127
II

igracke, 141
zitlovi,50

grejpfn,lla, 47

prirodl1Q Iijecenje, 129
ll 4

oprema:

steurur,

napitci, 9.8-9
genersld doinac;

prozori,50

~tecil* energije, 19, 26c7 urcd .kod kuce, 154
recikliranje,

glicerin,66, gl iste, :1 560
globalno gliive,

LJ4, Wi

modlllclrana
uzgo], 10,j-5

(GMO),

97

luuni,

prirodno

91, 186

kr1clliljubu.)jci, brijanje, u hranl, 94-5

148~9

D
daske za rezanje, 52., 107 113, 122 DBP (dlbutllftaiar),

pobolisavanje 19 radijacija, ualjepnice ostaci, 107

R(anja koze,

115

8D

zatopljenje, 103

96
96-7, 101

asuna, 39., 135
anribiotici, tragovi

125

etekli'i~!liprekrivaCi, 27 elektromagnetsk;1 158 112 eJl\Ulzivpi vosak, 1,;14 ('!llziml, "bloloska" f/.i1)llje, 70, Up eianol, 66, Hi7
SJeciSl'Y!I La

buhe, 143, 146-7, 149

~r;{<l'ehj't, 10, 27,

GM0,·97 gnojivo gnojlvo gO)'jyo, od trave, 83 od l[Sea, 83, 104

"lltoLUek!ni~~r, 10
amo.t'l1obili,23"9

voda u boC'~I.11",98

DDT,94, U3 DliA (dieranelamlnoo.earuldj,
DEl{A

prearana,

90-1

azbesl; io- 1.1 a;.lUiJi)s-lnetil, 93

(di 2,et.ilbClI{!;t1 adjp~ll), .1 Qe
k"UJ:I,eJ1GtI

],0. 17

organska hrana, 92-5, 100-1
p"ki\:il,nje, 1 02

odstl~mjlv~lnje

u g,la&ll1,

gorska mervlca, '147 g0~ova luana, 91, 92
gVd.~t~v)n$lI.eud(lJile, l(11

njeg>l l.uenlh
150
pr,jpr.l;1lml,

ljubltIl3c;H, [4'4-5,

7~ dikoru"nje, 31.4fl·

ell:lrlOO

!,ll);t:

l0G-T

160-1 Joutzatori. 148 insekticidi. 13 Ian. 99. 24-5 izopropilnl alkohol. 35 kava bez kofeina. uklanjanje. ciscenje. 17. 119. 116-17 lijekovi. prirodno lijecenje. 51 limunska kiselina. 38 102 srnanjivanje kolicine otpada. 100-3 cuvanje. 61 "kombiniranje hrane". prirodno kampilobakter. 116 junk mail. 76-7 kakvoca zraka. ciScenje. nadomjesci. 160 kuci. prirodno lijecenje.11 n. 102 naslage kalcija. uklanjanje. 80. 188 naftni deri vati. oprernanje. 53. 107 luana za kucne Ijuoirnce. 48. 116 maske. Ciscenje. 188 ljekovito b. 105 vodi. opremanJe_ 36 laneno ulje. uklanjanie. 27. 52-3 higijena. 98 metano!.16-17 ciscenje. 53.43 miSevi. 95 jednokratna [ednokratne roba. 42. 122 naljepnice. Ll N !lafta. 95 metomil. 90-1 nltriti. uklanjanje. 49 jabucru ocat: Sleclnja energiie. 188 linolenska kiselina.jgcenje. 131 nun. 78 nozevi. 118-19 kucni ljubimci. 69 mrlje od trave. 123 njega tijela. 132. 60. 64 nametnici: ulaga nje. 73 80.60 mramor. 129 muhe. 10-13 kucne biljke. 99 kazemska boja.43 oprernanje. recikliran]e. 109 ciSc'enje 52 nacini kuhanja. 66. 26. 112. 108 samoniklo bilje. 112-13 njega koze. 66. 10. kuce. 115 rnaske za lice. 10. 43. 13. 160 K kamen plavac. 131 karnilica. 67 mrlje ad karrana. Ciseenje. 82-3. 111-25 mrlje od crncga vina. uzgajanje riba. 26-7 ciM'enje. . 138 [oga. 57 mrlje od voca. 112 mrl]e od krvi. 122 ]ale. 147 ksile». 109 neiikodljivo5t. 57 krpe. 118-19 njega usta i zuba. 66 ured aji. u perilicama. 47 lindan. LJ mirisi. higijena kucn. slobodna trgovina. dodaci u hrani. Ciscenje. 57 mrlja. 136. 120-1 njega ruku. 51 njega stopala. 60-1 na kucnim ljucimcuna. 188 99 u kozrnerici. 17 kucni ljubimci. 106-7 stednja vode. 25 kamenac. higijena hrane. 79 u vodi. 69 bran 130 medunika. 113. 95 komarci. maskara. 123 mirisi. 116 masne kiseline. 90 mineralna ulja. 77 pelene. 37. 137 NJ njega tljela. 156 recikliranje. meditacija. 151 hrda: ciiicenje uklanjanje zeljeza. 159 [oguri. 127-33 lijeska. njega kose. 71 izrnet. 146 karnauba vosak. 80 kofein. 57 rnlijecni premaz. prirodno Iijecen]e. 99 kava. 39 maleinski hidrazid. 127 rnasti. 133 hrcci. 155. 93-4 obradivanje diva. konzerve s kooperanti. J 14-17 kreditne karuce. 115 kokosi. 10-11. 79. 49 J kornpjutori: kupanje: niega lijeb. 116 laserski pisaCi. 70 brijanj a. 7 izbjeljivac od klcra. 15 kupnp: prijevoz auiomobilom. 191 metilparaben. 188 meso: kuhanje. 69 128 GC. 60-1 za prunje rublja.93 mikrobi. 113 127. 109 ~tednja energije. 97 uovac. 191 K -sorbat. 104 konoplja izolacija. ciScenje lic". 91 127 145. mo[ci. 34. 143. zamrzivaci. masne mrlje. 131 melamin. 99 metilni alkohol. 137. 68 mrl]e oel cokolade. hra na. 112-3 tragovi u hrani. 81 rad. 93-4 keramika. 65. 59 51. 29 nai'talin. 9~ ld01al1. 93 kasal]. slobodni uzgoj. im.66 rnerilenklorkl. 13 recikliranje. 137 85 lakiranje. 35. 127. njega koze. 187 klorofluorougljici knjige. 27 ured ked kuce. 127. 121 karbaril. 188 stobodna trgovina. 140-1 madraci. recikliranje. 146- losos. 52. tzolacl]a. 115 143. J23 kuruena vuna. 98 u kucansrvu. 51. 93 rnamurluk. 28 mirisna rnjesavina bilja. 59 kristalni dezodorirajudi krom. 150 limenke. 118-19 ocllaganje. Ciscenje. u hrani. J47 kupaonice: ciscenje. 131 lice. uklanjanje. 98 klorin. 37. 54 lijecenje. 113. 100-3 otiraCi. 67 mrlje od Iastila za cipele. 33 mlijecni proizvodi. 122 njega stopala. O!OVOlll. 71. 91 . 157 jura M macke. slobodan uzgoj. 33 kemijsko ciscenje. njega xoze.85 prirodno Iijecenje. 71 negativni ioni. 125 losion poslije mikrovalne pecnice. 161 kreditne udruge. 57 konzerve S olovom.60 mjed. 92. 38 opremanje. 161 kriptosporidijum. 131 klordioks.ilje. onectscerue.h ljubimaca.42. 125 Iijevano zeljezo. uklanjanje. 155 lonci. 95 kosiraf. 69 mrlje oel slarkisa. 129 kucru narnetnici. 60 oneciscenje zraka. 85 tragovi u hrani. 157 lavanda.kupnja. 85. 48 u kozmeticr. 129 rnaramice. uklanjanjc. proizvodi za (. 22. 48. 103 hranjcnje ria bocicu. 28. 114 97 I igracke. 38. 158 nestanci struje. 57 27 NTA. mravi. u prehrani.88-9 vino i pivo. 38. 69 ljudska pra va. 69 9 MEA (monoetanolarnin). 55 60 kozmeuka. 189 najlon. 144-45 organskoga podrijetla. 71 izbjeljivac. 109 [0price slijetlno sijanje. 68. 1. njega kose. selak. 107 kuhinje: 107 17. 136 kana. 158 kompost.d. 59 kiroprakrika. merilziva. 125. 67 mrlje ad hrane.rklanian]e. 136 jaja. 150.]i. 94-5 metali: cjgcenje. rublje. 67-8. 50. 68 MSG (monosodium glutamat). 40 nakir.31 nitrati. 124-5 Ll voda 77 . 131 karnen. prirodno Iijecenje. 94-5 mobiteli recikliranjc. 124-5 njega xoze. 95 napici: caj i kava. 16. 109 neven. kisnica. 16 bacanie. uklanjanje. 120-1 njega ruku.68- mrlje od jaja. Ciscenje. 66.87 uklanjanje. 91 lonci i tave sustav. gradevni materijal. 61. 143-51 kuhanje: stednja energije.rnoloski mucnina. 57-9 kausticna soda. 46. 80 neskodljivost. 14 kukci ugrizi i ubodi. ciscenje. 51. 143-51 rnadraci Z. 98 lanolin. 151 izolacija. 119 maramice. 24 otiraCi. 122. 54-5 stedn]« vode. 15 klincici. prirodno lijecenje. 132-3. 102 L lak za nokre. eucno. 130-1 Ijepila. Ciscenje. 102 linoleum. 58 113 narnakan]e rublja. 93. 94-5 mlijeko: hranjenje na iJOClCLt:. kristal. 13.I dJecje krevetice. 69 masaza. 160-1 novine. 109 minerali. 141 kemikalije: bacanje.

riba: 11 Ci~cenje radnlh 56 pokUCSLV(. '6. pranje. 91.85 prirodni. 63-73 rllcnici. tiscenje. qt)l:ai'i uti kokcsovih plalue. 38.ori§Leflje. 53. 57 otiraci i ssgovl. lzolacija. 109 pecllke. pcelinji vosak. 101. 154 radon.vo. 123. radijatori.102 plvski kvasac. ~O sezonslco voce i p\wrce. 45. 121 na 56 vidi sods bili.14B psi. lesion Z'.140 kemijsk» Cis¢enje. 139 platnene vrece. 11 _proizvodi za c:iS~eJ1je. PI'(ll. 103 seleni] sulfid. 155 uestnnci struje.6.scenje zahodu.77. 55 plocice od terakore. 23 mello. persulfati. 112. 95· PCP (pentaklorofenol). pJ'it. 72. 59 . 138~~ pelin. PI'D (parafenilen-diamln). 113. ll2 . 36-8 uklanjanle mrlju. poltkarhonat]. . 36] 111M> i:. tvrdi podovi. 27.. 92. pranje. 112..t~6lmlsn(:' ktselme. 113 purafln.l koze. 150 slusalice. 91 osobna njega. l1. 102 posteljin:J.1 109 peleue. 138. ci~cet)je. opremanje.25· (~$JeQ[)a. kuce. U6 pollester. 96. '91 1. 19:[ sulM. 120 bebe.njeg'J' zuba. 47.9ri' s ad stresa. 123 m~OI1. oprernanje. reciklnanje. BO 66-9 41 ozonsk' QJ1l. 2. 93. mel na kompjutoru. 23. 87 13. 121 rak. 93.~.~ije[lfe. ic. 47.'I ulje. W. 50 RSI.iScenje.e ljina. 18S organofosfati.8. 17 proizvcdena trske. 81. 190 porculan: osigll ra:nje. 1:30 probavne tegobe. 154 73 26. 159· reciklirartie. J4'1 planiranie obroka. so. 10 sukraloza. 48 onecisce»]e. 56 mineralua vlakna. 52 soda. 64.H pisace. 109' Strujni kablovi. 41 PCV. 42.tjelljeI~a. c. 155. 145 ull)("g.153 ·osnovna nJel. punjenja Z. o odgovarajuce odje.a. 80 40. 136. 45 oqeCiScenje zraka. 78. 91. 156 optickii:zbjeljrva<.u. 138. 156 prljevoz. 27 smece. 11~ osnovue masne ktsettnc. 15. 145 hL'~!M'za kucne ljubirnce.Jod iiplilljoiske Ci~('enje. 1~7 os.o siJ~J)je. 59 90 popr::tvd.gi. 47 orpad. 73 . Ciik'e. 79./ propilen glikol.iadja. ureil ked kuce. ogrltce zu bulle. 159 strojno ulje. 42. ured kod knee. 48. moljei. 75-&7 resorcinol. 70.(H:'e.54 lzolaci. 120 J'eV<. 107 radni stolovi. I <J 5 perilice za rublie. 71 pasrrva. 52 47 113 10 recikliranje. 24 rak prsa. 124 trave. 84-5 struja: susta vi za gJ. 72-3 uklanjanje rnrlja.isc'enje prozora. 155. 65 opasni otpad. 56 158 skiclanje Ziunih urpera. oprcman]e. 119 pumuk. 50 r. pakiranje. 9S 93 pokucstvo od barnbusa. cHr. 10. Hil "sioclrom boJeslle zgrade. 51 . od luganje. 91. njega. 117.lo.i1l1l1lU!.al'- prlroclno Ujecenje. 59 c. 25 sredstva za c. r1jeg. 113 okrilmetoksicinamat. bacanje. 25 ured . ] 59 sindrom roktijcnog~! soka. 158. 72 preradevine U4 kokosa. 50. ~Iil . 141 platnene peleue. 129 sok 0(1 1.~~ 17 rad kod kuce.(Qsu. pr~ni~.1!l1 ~lIl(atl. 40~1 slntctskc orgunske kemikalt]e. 115 ruztna vodica. p II ignxcke. 21 kamenca gbealu... villa i pivii. 73. 119. J46 okrlldhnetil PABA. kucnih ljubi-. 13 pokucsrvo od trske. 43 pi. 143-5.\ kozu. B5 slavlne.'i. 28-9 ramija (klneska trava).rije: ~teGnja eL1e. 93 91. 13. lIiit~d>l energije. 159 rubl]e.TLIl<l osruoza. 37. 191 stotct.3~73 R rad kod kuce..nje. l09 salmonela. 49. sredsrvoza 48. Clscenje-. omeksivucl. prehlade. ogrebutlne. c-iscen)e. 46-7 proizvodi za uljepsav'tnje kQzl1Je[iJ. 14. 121 recikliranje. -13 vlukana. posude vidi IOIlO i awe potassium sorbat. 25 prolzvodl od presanoga drva.o. I:U. 55 odvodnecijevi.1 puder.1 organska . 139 158 sindroin ukocenih zgtobova. slrell~~ Z1\ilIJffnc. rolete.27 radne povrsine. CiScenje. 66 sown bikurbouat /. 91. ciik'enje. 75~87 srnanjivanje kolicine. 129 problemi ~ vlagom.. 137 ured bel kuce. 51 pluto.oclne tkanine. 105 slobodna trgovina. 6. 38 sJnt(ltlcka vlakna. kakvoca zraka. 65 staklo: 'ciScenje. 2Z' pesticidi. 22. 87 popravd.plocice. prehrani. 1. 72 39. 145 problutici. Cisl'enje.piJates. pozlata. pirerroid.saiate.kod. 39 recikliranje. 112 purallnski V0511k. 42-3 (iscenje. 129 podlosct zu podovi: mi. 158 zarulje. 124-5 pasta zazube." 9 pe[(ojat.:I7. 54. 128 lJrekidaCi za reguliranje os'. lOS polistiren. 1'55 l'I1'lr0<'1'10 :>'oIJeuq.\: 156 Hi. 190 pecena hrana. li02 li~[r<l0kn. 56. 59 112 PVC (poilvinil ldorid). 189 Ci~ceJ1je.5H.ijani.:lovl. 43 ured kod Jwce. 76 odstranjivanie 73 odvodi. pJijeclan. propilparaben.87 stiren. parfem. 108 plastika. pamucni Jpstui"iCi.90 pozltfvnl 10Ili. 38. 102 clivallje luuue. 47. 86 parabenl..propokus.0laC. sok od dumbira.. 20-1. 190 djecja. 146> 9-2-. 51. slijedn. 56-7 ured ked 1. 127-33 prirodno svjetlo. 16. 119 50l. 113 "ieU orgunska hrana. 95 71. IIZgOj riba. 7tl-9 ponovno I. 1Q2 117 53.56 pokucstvo. 29 bacanje. oprernaoje. sredstva za pran]e. 63-73 pOST. ci~~enje. protein. 116. . 140cl 31. . 139 oslobadanie kuce. 189 rllz za usra. 189 1. (. ciii<'enje. 95 145 povrsmu. 93 paratlon-ruetll. pIVa pomoc. 16.'enje.. ogrebotln«. 106 perkarbonat. 117. perJi~. 119 sintetska vlakna. 9i~-4. 127 pO'Yfte. 24 37 prekrivaci.l pel propulut.. samoniklo jestivo bilie. 161 osipod pelena. 99 sredstva za dezinfekci]u. 108 recikliran]e. 4. ponovno korlsten]e. prirodno lijecl'!Qje.povrce.u'1Inje. eticno. 91 problenu s grl0l11. 190 rak mokracnoga mjehura.\~. 1'15 sprernnici zu roplu vodu. 86 papir. 153-9 mdijat:ija.155 osvje~ivaci zraku.60 recikllranje. 92-5.!'oiaoij. 157 Izolu tija. . 147 PERC (perkloroetilen). 114 145.L 11-. 100. 25 olllega-3 masne kiseline. 20 prooa va. papir za uruamnje. 39. 76~7 ovlaziv~ld. 75-87 121 sod" bikarbona. 84-5 opeldlne od sunca. 43. 14.0 d!. 147 maca.n plasticno pakiranje. 13 pj~aCi.autornobila.orizanol. 010\'0.ecikliJ~lnje. 1'\5 98 sjaiil.rg'ije. 5'f jl()kLICSiVU. 52.gcenje. 16. 129 38 rasprsivaci za kosu od limuna. 311 ru':nQ pran]e. 66-9 odlagalista.ij~L. 32. 12:1 rasprsivaci za kosu. 16 Iiltri za vodu..l7 prirodna vlakna.k'1:~t:likij~. mel lwei 146 safir. 85 sintettcka. to-l tist'ellje. 65 perilice za posude. sagov i. ured kod kuce. l~lJctni'ljublrnoi. 53 sredstvo zsr pretpran]e. 24 perrnetrin. 117 oprerna.l9 113 106. 190 pakiranje hrane. 11.ml susenje i slagarqe. otir~ICiud guspine ieraplie.

98 92-5 z. uredaji za reguliranj zraka. 67 IS' 54 ulje JlJajCinl:: dusice. 38 zastorl zu 54 130 . 17. 26. 129 djeca. '13'1 kontarninacija. 59 vrba. na pokucstvu. 16.51 27. 25 lijecen]e. 151 toksoplazmoza. 11:$. 27 42-3 poboljSav\lnje stanja koze. zaSlita od propu ha. vinilne bo]e. 25 u llgtjik-G!loksid.23. zaru[je sa zHI'nil11 nitirna. 117 lUS. prirodno lijecenje.:: 'njaka. 82-3 uii1alometani.158 vemiikulit. toluen.1I9 ~.6 21 za rublje. ugljiJHIW!lOksicl. 91 vi decrekorderl. 119 uhobol]a. rutin" kompjutoru. grija6 zu vodu. 47.17 j zlaro. 17. 199 uredi kod kuce. 98-9 uklanjanje zalijevanje.idcl~Ii'I. 59 Claji: rnrlja. 20 ulja citrusa. Cii'k~ellje. zastita zlIStjta urujetnl. 159 vluga. 93 moljci. 148 vid. 150. 59 srenad. 158. 79 » ro N 1<17. 55 z. ugrizi. 150. rnrl]a.93 Skuljke. 28 \lo1. v valerljaua.54 vatra. njega koze. 191 veterinari. zamrzivaci. 66 125 uzgo] povrca. 114 umjetna svlla. organskl uzgoj.128 trikloroeran sampani pcrkloroetl len. susenje rublja. 72 susilice 20.~al11ponl. 3J. 47. stednj" J04-. J9 '17 90. z()i1ari. ]55. 20 zeljczo.9. 4Q.lanjaJ~e. 15 od propu hu. 151 na hrani.~cenie vodom. 131. 120 triklcsan. 1919 ielefcni. 25 od ~LlJ1C. 95 vode. 15. 29 . 191 tesko drvo. 127. ]47 47 za pice. vrata. 117 tragovi gorenja. virulklorld. ci§ccnj . 92. 52 vosak. J. J. 56. 37 U5 151 trznice. A uagovi vade. tlk.eluc:L. 48 tekucine za ispiranje usta. 45 illedoja. 130 zasicenc 9] 92 perad: bakterijska zi\loHnje. 1'1-1'). 153-9 uredaji za Iotokoptranje. vino. 41 tipkovnice. €oe. 118 ultraljublcasro zracenje. opremanie. 151 VDU.20 lt$leda energijc. 154. ] 50 zahod. 90. '159 tkanlne: opreman]e. uuns-masu. T)~. 53 ~cednj" en"'1'gije. uljc kaduljc. llS ulju: za kuhanje. 135 '16. 116 uklanjaoje mrlja. 68. 90 vje2.1 zelena maska. 102 viskoza. za peru I. 151 91 \J~i.l50. opreman]e. i'iscenje. 94-5 posteljina.sunceva svjetlost. drvo. 77. 60 recikliranje. 13 1-EA (rrletanolarnln). 80 vidi taka ler mobitei! televiziju. 80. lnsekti. 26 501<0\1[. . Ciscenje. zasladivacl. ugljikohidmli.:ijen3 kucnlh ljubimaca. njegu koze. 137 $ebk. 1'19 tupetiranje. 27 T tili chi.ljevl. ]56 emulzj]a. ~tedl. vlazn sri u~ 150. 127 x Xenex.nj11. 155 rekuce sredstvo za pranje. 8 19-29 vuovikornpost. 145 137 156. ] 2 tesko zapaljive sinteticke tkanine. bi(. 191 uklanjanje uklanjunje vOioja sa svi). 17 lOO vaze.unorci.49 til' > 66-69 toaletni pal ir. uzbijan]e buha. 112 158 z zraka. 2Q-~ biclklom. prirodno J 31 l> zarul]e cijeloga spekira. 91 rad ked kuce. 71 147 zidne tapete. 9S" 124. zecevi. 33. 156.rogje. 1 . urnjetna gnojiva. 34.95 Smlnka. Srakori. 13. 103 rnasti. tamponi. 41 secer. 99 zeolit.60 trudncca. 47 124 u ribi.banje. 137 vitamini. kompjutor. 63-73 92. 66.2. 87 uklanjanje mrlja. 69 vidi telaxler etericn« ulja u lje bakalara. zeleni alj. 10. 93 roksokarljaza. 60 zu. 95 zubi.80 urin. terrnostatl. 72 uklanjanje 151 vrecice. 59 zracenje.150 voska. uzgajanje. uznemirenosr oipada. 15. svila. 55 84-5 vlazncsr. ~3 zastort. 98 32 20. rrakavice. voda. 24. 120 'nus. Luolen. ulje bjevta. 3'5. 14 omeksivaci vade. bacanje. 15. 34 v(lIa.42 [US. lijecenje higljen» biljern.j'l. !:iO vocni voda: ci. 158.I. smunjivuujc koliclne svijednjak. sagovi.T? voce. 13:1 umivaonici. 119 tokoferol. Ci~cenjl:'. vapno. 132-3 ulja La masazu. 69 reciklimnje. 50 lzclaci]a. 50 zidovi: ci~ce(1jc. 23 rerpentln. 31 TBTO (uibutlhln oksld). sagovi. 116 I u nib ljubimaca. 76. 31 rubl]e. 40. 68 cllScenje.98 zahod za kucne ljubirnce.

srcane ostecenj. -srecisrvo za Clscenje.i.ljenl. .!'.kqilig.vocinju deterd2. proizvodnje.rijeClli propadanje zuba.lSLL PreLpos.I.kOZ'l lakse .ni.IJle stanju nalazi u vodi.organl1nfl.ost.IJi ['<1st ali .u prirodi. Njih. a d~l ga Hi tor)"!e ne llni§tav~lj l!.eJ'<..cla jest ~to t'W. (vkli glazuru. sve vee! i broj hladnjacirna. Mogu izazvati hlperakttvnost ponasanju.llcadi.U1 ll1:in:eraJ biljke. u hrnni.nu. vatru i koroz. spojevima i na SlroPlI. ali spojevi borona SLI u .jm kolicinama te pr0Ilaiaze moze Diti da iiaZiva rak u 2:i.ilte-rijal koji je stanju. izlaganje moze dovesti 90 rnudnine. selaka i vauostalnoga stakla re u drugun Sadr. rakoder.tvu.ohohl koja ~e Il~lIazi u \lim. .e U obliku b"ijelvga.1 vi8e raziha.vue pos-tanje. U se je krlstalna za ('iscenje i kisclina Izvore vode kako bl sp. vectna Prirrxlni plin uSLra inirisa.Be pl'e\rBe knristj.e i.ivnim.db moze' d. piletini i ribi. a p.iJid oZe pwlJzrO.mti problem!:: s koioll1 i s ci:(s'Uljem.lca satlrlavali nn krovu.l'I.ziva bica. nje·gu isredstvima 1.7.lnO. osipa po ko.ja za fluorid ne pobolj~av. milia idozenost pOl'emea!je . Sve dO.l lzazvati dvostruku mucninu.estalom V0111_ Oshrb.ja. OS!P. m. LI VOelll je Pojmn se korLsti ZH opis proizvoctl koji se.setiamcleseLih vazn.p.1"1d. plocic31TIa rut podu u cijevinul i otvorirna s. ETANOL Vl. pOpUL proizvotii i LTJ. 1I wd 1I bllbreg<l.1XIica i pt. boron cigaretlloga i dima. u kojima ga una. mora biti navedeno sadrze. funglcidima konzervanslma FLUORID Jijekovima te plinoviura ispusnim d'rnu se prtrodrum putem .0ve. ekce. t"egoba s gulOin. U LI ale oka te probleme s p disanjern i opekline nakoz. ali ~ll za godinu prosloga gradevni azbest.:i[Jl se od katrana pokazalo ekceme. FORMALDEHID izazvaLi. otrovne plinove.JJ:ijeJlj~lti'11.1L1I'~' i.WOg sust:.d~1n8S. proizvodnji sredstvlma pokucstvo Prirodni vulkani j i deterdzenata. .la.1 provjelraviln.1 strove nafte.kci.primjenjuj.i za razne grane stakla i.I bOja i kernlkallja vlaknirna . Oko. 1I kemi. prai.J edl na [e to plji va azbest.i pJ'Oi<. za koji znansrvcnlci vjeruju cia je najmocniji putern.rnoze i<J. leukemijll BLAGA i ))1ijel. Tukoder ie sadrzan u vecinl pasta . gastritis.ki se cl. dezorljeuriranosr. ·FoJ. il. za J.o.1avlja bi.80 posto nrnonijaka.ijel.ds1i se za automobilsko .se sintetickin..lwlije.1 u).ivotinjul11u . pos]jeclicu in.na. moze bill i.e se u. .je.rnoze BORON Mineralkoji dod.je 1'akoder se tesko Z'd pri POH~d.v.fomnald.: enziIDi poja se 5ve teSee povezuju s uc.'1l. I Termin Z. nadrazenost iz bakteri.Jju nlrjje orgal.rske. Medu Lim. osipe i. pbsli. Nalazio se u.6gim europskim se bolje raspriluju te ih pluta i . da ga tetraklorodibenzo-p-dioksin (TeDD).olll.1 i pi:vu kad f"ernH:nliJ<l iz kOJ'iste se Bezbojni se bo vezivanje lzaziva plin Jetlw 11111'i5<1 koristi kQnzl:!rv~lI"ls.ogaunosu cak i u rnalim Prenia nekim pokazali su kako l:1uoridu kolidnama.c.(j)im rakoder arnonijaku ocijll koji je ikada srvoren sinteticklm Dioksini mogu izazvati se i s rakorn.oljeca In Dogi neobnlcleni koliosa.ll1el.a[erijali za SeCerIle l. na primJer.:. Bezbojna sol.lja. deterdzc:naw Spojevi U . luunidbenom lancu.. veJjj.jetlll'ip~~pL~u.na.u.iZm:vali -glavobolju.<:!ozenosI n:ioze izazvati nadrazcnosr lspitivanjima na iivotinjan"la se cia su kancerogene.vo.enzino. kemikallja iu kuja se toplji\T tianastlji.i. cksploziva.d.6ob"rBaCn. je u vodi .lT1jel'.LI..r.isLe. liml.01jnj~1.picni spada. astmu. BENZEN Hezbojna tekuclna slatkasta Dobiva mirisa. Na nesto malo prolzvoda ·koj. legobe s n':produkl. bojama.. povezuju 1I ll10gu biti i kancerogenl .1jp. lijekovima i kozmerlcf).lakse. ispravnost dodnu. l1!areri.Dokazano kloFOfluorougljike). Baton je bil.. Za paijiva Je i izrazajna laka za za se moze mid Korrsti se za luzina na Zernlji.t. koristi gnojrvu.nolo~ki . 81.llU moze Z~ mll'lni p.bi.canstvo.!ca. lCr.~USl:a v..jival1jem c1nl<! kioL0m i drl!J. grla i ljepila. pOlw~anju vrtoglavicu.IDC!lIJe.' Q~lab.lID. benz! na .spuljivanjern takoder otpada. si)ltetic\. mesu.1I8[~..Il'ljetnim izoladjl. Daclt<lMnosti 'Q)~j~l.~1 .lll ku6111l.'!.iti i m iznentldnll .l s clis'anjeb:t~ gllL!Vo.1lu njegovH vlak. u t.e izazvaii nos". a~~e~~ ZijCI. Proizvode u kucanstvu. U t~l. I.1:1- su otrovni.I'j'laca m<lflje !.JiSllll1:i osobnu ciscenje <leroso1tli Sl. vrtoglavic.lt~k prehl'ani za neka .RJ ECNI K ACETON Proizvedena male prirodnornu bezbojna mirisa nokte. izolaciji. U malirn kollcinama udisaniem acetona.dergijsklh rea. poremecaje u otrov izradu odstranjivaca ki.rnije$ati·~ b.!.je l1uzan ilec13l'll. lwei djece. nadrazenost grl. zap~IJji:vih cj$t-i6lJl'l. voska za BORAKS Boraks ill natrij-tetraborat stanju rnaslacu. mutacije gena kod ferusa. .utaci.lmporan ria vrLlci. ·u nekiru drzavarna dodaja ga 11 aliprevelika izlozenost. vapna i sil.r13mazima i j sjajilima.'lslpu. 1I j sirove rnaterijale kako bi se sprijecilo oneciscavanje u procesima. . o~iJ11 akn se vlakna ne izgdzlI iIi ()Sl:er. Unistav. dioksin katkad se koristi [ednoga oel najouovnijlh dioksina. lako jc zupaljiva.. izvori benzena su suruski pozan.a.m· El<lri0i i sprjecavanje ~e Cia je zapaljiv(. umor. Kancerogen olwli5 j opasna 1I je znanstvenlka fluorida.lY<t.giroko [e omeksivac vode. rul({lV(~ll bbgolceJ:1l ij~ltlh prQ/. 1. .i kao aerosolni inhaLatori koji oe korisLe hjecenje ast1l1e LI azbeSL Ne POS[oji opaSll.ila. nadrazeuost ciklus.ob. kod ljudl te cia djeJuje 0. Zrak II prostorijamu. za proizvodnju te u j)oljoprrvredi. glavobol]u. 8 SREDSTVA kemijskJh m.1 II pravilu. apetita.sti. cigareta i na odlagallstlrna . koji ~adr:Ze amonijak.(.1dustl'ije. za zaCinn.enaw. Ostahh 20 u u. ·sredslvu ZH qa Zapwl.kvoj pr:t)izvodnli nego proizvodi pllOJpiCOIl1jer otplli'itati Cisti boron )e ramni prall ko)i se malo Im. Nalaze se Ferioli susadrzani srnolarna u rvrdo] .1skoga je t1\1Z.in U lekucemll koji se takoc[er kucanstvu.ie i.e.locil1. U i..e.6. pluca. dovodl 1I pi tanje hrani.. Dulje stunju.na 1Z p. Moze sleLno djelovati 11:. Mdze izazvati vrtoglavicu.1Il1)je. ill"~dit1djega l'iiV~.I za .risti..trebalo bi koristiti stedljivo oprezno jer i.c. omeksivac vade i u projzvodnji kemikalijama. a plastid. prlrodn: sasiojak A ROM E Oko I. ua prirnjer. Benzen mineral koji se u prirodnome n.t derivata 1I .o bi PQtakn1. Vise se l1e kqr. Aka aka se nade ENZ I M I vodi za pice.ji ci. .Ier ill u ima u pnrodi 51'0) put . ltigWtf.i LI Mogu izazvati niperaktivnost.iju.oze biti . ko]! se tvornicarua. KEMI)SKA msprsivac lItbl. pe.ijskh:n ol.\sprili\l.i proizvodi . [e ED TA Ettlenolamintetmocrena je 1I siroko] prirnjeni kao Prernda se ta j mineral u pIiIiOChJO. AEROSOLNI RASPRSIVACi Sadrze topljive.1 koji se ne pije . ibuci.LJ.do kHS.i. a naci u okollsu tekuclna okusa. take du za drvo.3. 1 stetno djelu]e nii sredBnji zivcani sustav.e.aWliWI dozvuJj"cl1. ociju i tegabe.iktiti takooer se koriste .jll stanju. proizvedeu se zaumjerna tkanina.ma L bOIOllU korii.ovo ujelovanje .1 zube.lalcle.enost . inlU. praizvodim4l za AZBEST IVIlnera.! AI< daskarna za glacHtlje.. temelje na Sflstojt. gllbit>lk koze i Prirodni katalizatori dobivaju koji se isrrazivanjima.jali.l. karnenoga izraduju ugljena. ku<Mn~iiY.zazvalJdepl"eslj~1 bdoz.500 mlflnih koristi se za arome porerneca. lrbuha.ise j</i izraduju s azbestorn. . ."st~l al).l. ali jJ(ltir. naftnogil dertva~l. pluca. Oslin toga. kao blagl anriseptik.re koris1lo za proi?vodnju proj'Ll(ocia 1I PO[l!L1l o.kronicnu. tragovima je bezopasan. nece 11 1'i plinovi Illogll u pluca i kOlu .ezo1dionI).. boja. celuloze i papiru.l i rak (rri..ll gena .od proizvoda pOpllt zbunjenost.[1lltrag LI gnojivima kak.i element ispod).lzv~lI:i lIl110r. slabost. plucnll bole. rnogll bitl izl()zeni i ljudi [er Ih 1I lma u mlijeku.i. prodrijeti korisri mikroskopska (azbestow) Upruvilll.j. UobiGajeru minemli poput soii.h proizvcda ne sadrze B0 JE FD&C hoje (koristese 2.':i i tegoba s disanjern.lja i bolji mod.Dosta 13la1101a onog.I~dt .krecle.l kl. Ql!'@van alm. bilo iii dodirlvanjem nlo2. automobila.~tetan [\.u (vid! talwcler Mogu ll1Llcnio. oc:iju te ~krHUli mensrrualnl je. opis FENOLi Derivati benzcna shim i procesu A MO N. a dobiva se iz strove nafte. anem.i.upijaju.u.1 pULem c10biva iz etile. pJ!. sadrzi vise benzena .z~\PJavo. Duda vallje fluorida zabrunjeno clrzavama.l zube.lJ DIOKSINi Sku[llJna kemijskih spojellQ" ne..ll1.gim i..SHut cl0It.na ljudski organiz. dobrolTIu .ih obnovJjivjh izvora. '1':< goriyo i II10ze ~e Vrsra era!lo!a ko.ICima drl'.i~njLl izbjel. posto koristi se za proizvodnju plastike.

li l. 'edam clo FOSFATI Soli fosforne kiseline koriste se je kao ornekslvaci vode. djecu. upotrel a n kih Italata proizvodnji Drzavama zabranjena duda.UI ili ..cljecu. Najrasi. ku 'ine. p(uern(:caje s lIisalljem. PCBS J'olikluril1lni bil(. povracanje.agtitne odjece. kojl > neki call i ieske (cak J.inl. otopina konzervansa <:<1 ci$celJje za drvo te san'ponin13. mote zavrsiLi u hrani s visoicim Drugi proizvudnja stelna za ok lis.. 0 mirisa. Poznaro cia su stetni za okolis: mogu izazvatl eutroflkaciju ruSL alll II vodenun Cinl. rak Iwze i pobac:lj. kanccrogen.:a slrllkl~lnl C:i. Kada NAFTALIN Ta hlapljiv:.tlbl'}.umora. boje koze. Dafta. Takoder poznar i pod rrazivorn \wsIJ:. i srcanili. vrtoglavlcu i drluuvlcu.enosl glll<lnjem eiju. 'ekolnsl.000 poscbnih tekucina koja nisu navedeni.ro\l.V:Hi sprjeeavHnje ~apalj!vo~tj kod paldraJ1je mogu za vrsiti brani ftatm glavoboIju. IlQsa.moklonni diok.logi Org. 1l. pilj njem spojeva koja klma $ olruvna ~kupina spejev:I kemijskill. ozonskoga pridonosi ornotaca globalnorn i ima]u M I R 151 Mnogi umjeini proizvodima proizvodima naftni derlvati imaju tokslcne ruirisi u nuspojave. kao insekticid za razlicite vrste bilja I. fwlat (DEHP). Iwn('erogeni. umjetniru umjetnih koristiti za izradu I.1 Sl'ijeta. Uclisanjelll moz izazvati glavol uL11manje IU<lne i proi:/.'inJ. se. Maze izazvari murninu. 'lV:leni zavr'avllju liLi no. vrtoglnvlce..JELJIVACJ ~lirola dDclajll se ka.]ko{it.oj je kao zarnj<::na za fosfate dl:!tcrdzenril11:t :w pranje k. tesl'o se Medu ostallm. oneciscivac je okolisa oruoraca rnoze izazvati ulergi]e.'n<len. Mo2e se I1m'i Skoljka. ~~lpuna. dezodoransa. ORGANOJ<LORINI Skupin<l kemijskih se dobiva Lkani1l<l.iirtuje S(': ·okoliil. k.neobnovljiva rastavljaju na osnovne se Iros i mnogo oneciscu]« stvaraju koji dodamo d] luju na okolis. NATRIJ kausticna NITRATI Nalaze se 1I se koristi u proizvodnji mirisirna hladenje.nje le ZIlojenje. glavobolje.l.l ~LY:lral1. Koristi se za tretlran]e sjeuienja i stabala.:ni[j Sli kO:7. 1ll1lcniJ1u. kozc i grla. kao Bezbojna otopina mugu priieci u nitrite.osi kao jer se Nitrati su (ubrzanl sus:a vuna.don.:r.e u veterini. U Sh'ol. i<!iazvaLi nadraien susta 11<\. bez za i l1ltra te kao 'pblu:ov na [Jovriiinama elemenala. pOnaS.'tecenja bl. n] gu i mogu i heptaklor. vnoglavicu LINDAN Iznirnno do gla vobo Ije. stvaraju se poIikludrani za kOje je pozn<1LO d:1 i 111k. 1~lln.u zminih sjedala. zaiop]] KSILEN 1.lor prodit'''' o~jetJjiv" u kozu te Inoze oCiju. i slim U uslma. pllnove kloroflu Jijelov ozona. tegobe pO\lrSil\(:!. za kucansrvo lzazvau rak lwei mlseva). cierivata. zapaJjivOSl'i. za rak kod Ijudi. za jzradu pak:iJ. pri. poput rougljika. poput sirove izvora sastojke. povezuje za . moze nalaziu tkaninaruu. ri.istili uf(-. [\. medu U vjerojamo. bezbojna proizvodima. (\ iz siJOve na rle.~ecernom bolcscu oboljenjima.risl~d uljml p]'()izvoda zu ooobnLl njegu.oglavicu.lnl.1 m.u insekticid sampona za stoku i dornace protiv lIsi j losionu za . na [·arma. izazi aJ lIei glavobolje. JAKA I<EMIJSI<A SREDSTVA igr<lcaka za upotreba U ucinak "sraklenickog plina". sredstvimn za pranje te N'1Vecien je kao ot. mucnine i nesanice.ll1a.ic':'jneparafina dieldrin. s hormonorn zena.. PCB.tiaja.primjerice.J dobiv~1 se Sastojak je zraka i asfaJta.tni susm v. Ijll te ZJ~lka i kuglIcama [ rnog'u iseu dti.lna uniji. pal'l'brw.!. Formaklehid Ij ci.a IIlergel1i. izazivaju sterilnosl. spoj '\. Time i a uafte . rad honnona i.al'. pestickla. s. otrovni insekticid koji METILNI mijesaujem ALKOHOL koja se dobiva soli. zJ'ac:nih NAFTNI DERIVATI svi l1al111i derivati. bilumena koja se koristi za drugi pro. l.i.j\1. prOlll!. U rakoder min orgalL~kim spoj virna. U Sl'ccistvil11:1 zH·d(!zodorirallje ovlaiivaC~l. ruineralnih sebi nisu skc dljivi. vrecicama.llj do 4.lmo u clrugiln MELAMIN TernJoplasticn.a . neld su nezeljl:!l1i indlls(lij~kilTl kao u.IO sredsrv.~I u vecini vodenih ipak cneciscu [e okolis toplih razdoblja.10gU paraJiJl i 5vi. terpentina. izbjeljivada. Jm. Z.. l'Ilecl.ni ih a sUll1l1ja ~e da su i moze lovt:sti do Fwlati koji se korisle 1I ()la pahl.ko bi 1I vi Iljivo V zracenje laksali zahoclskili osvjezivaCima za moljce. i opasni nusprolzvocli zivQLinje_ Aktivni je sastojak ukhu\janje katkad njega. OPTICKI Derivatl pre(lrorili !ivj II kentij za Iwsu i bdwva se ne veiu sc s visoldm krvnlm Llakom.i koji visOj od sob11e. polimer etera bazi~\ se cija je i iz llaitnil. Moze se j~pinl na poljoprlvredmm zenllji~.\zaIi su kako velike koliCine DEHI) t~spadaju m'lamina ga ima st reakcijOLD koji BU se ll. KLOROFLUOROUGLJICI «0I1ste se kao plill \I lllU~~n kama. stalirn. madraca.er je IZB. tokova o ZO N plin koji se sasroji od tri kisika.II1ja. koristi se kao izbjeljlvac j Prvorn svj tskorn raru kOl15t10 se kao kemijsko oruzje.1 pok. djele proizvodnje). i za podove usne. Europsko] uniji zabranjena je 1.roeili d formaci)e pri POWell!..!j protiv eJekuicnih iZl'adu sjedala u automobilirna LIproizvotinji kemijskome .i -inskoj opremi se s rakorn dojke. Am cis enju i tI za gasenje pOlar. Izlozenosr KLOR Teski.mogu porelll do piju u zmk . povezuje iSlIsuje prirodna NTA Nitril tri crena kiselina (NTA). energije okoli5. SUI v d OlP )'111zlJnl pokIev.mno 7.lnjc::n je i u nekim UJ·z'!V'.111l :W osobrur mal k mogu 1I heksakl robenzen i peruaklorofenol. koze. DEI{A. rn 1"'>' Z 7<. l\1l. se rnozc OSHIl1 bo]a.pVC plastid. \I Organokionnl povezan sterno mogu iia:w<llj rak U· maramicarna i sokovima.nna.ris pOPlll kuglk:a 1. ubrusima.ren. Nj.PI mcla s nu '1 roiz. Ozonski od sunccva Na razini zernlje j Own j rnolekule zatim POllQVOO izgraduiu. na naftnim eleriv:Uima SasLOjak nekih osvjezivab kutija za hrallu. ravnotezu). pusuda. oslabjeti podrucja moze dovesti a dokazan od umjetno ko]t sadrze klor. Naftni derivati su u sirokoj primjeni Mogu se sagovirna ~adr:l.. koristi se za uklanjanje boja i kuo visenarnjenslco sredstvo ornorac stili zemlju UV zracen]a. tp n~1lje na vfuCinu. zUlIlljerwsl.a ll1oljce.n se kori!. regeneratora. je ogranicena.l mrlja. astaju procesom u kojcmu se neobradene tvari.vodi u fIln gi pI" izvod· indusllij ')d. moze djelovati na sredisnji ii1I(. gelje tlak. . pasti:Ullil Zit Hlapljiva. koristiti umlesto a I1lIlOgO je jdtiniji je i OIJ'Ovan.anja od polbtireml te u hladnjacima MelmnJ. Dulje Izlagan]e rnoze potaknuti alergijske reakcrje. zutozcleni kao dczinfekcijsko plin jab sredstvo. kojl zasihnoga 'U FTALATI Kemikal ije ko]e se koriste za plastlficiran]e.ll llij:l. za iZl')d. sredstava Zl1 daskama ruzevima zuhe. za lluorescemno hidraulicne l n~\ . DDT. no djeluju tako cia spustaju tijelu krvnl se lako apsorbira kroz kozu.1 z. ulj.I.j. primjcl'ice.llnpDI1. tzazivaju glavobol]u. l'tahu. iZ~I7. ako se iilb.f)jLI. rasprsivaca grl.iji je cJ. iZlli. Moguce je cia je kancerogen izbacen u cijeloj i za ljude.ulm agencija za zastitu disnoga PovezujLl se s unlSta:vanjem ol1ei. izbjeljuju i climetilena.1 IJ11.izvodi bif'enlli. Osirn toga. 111..lbrega i jeln:.l i pluea.i metileria krajevjl11. lJepila. plrul1cn i rnirisa. Zapaljiv je rak u Zil'otioja na kojima je ispitan. promjene nadrazenosti povracanja ponasanju.1 iz koze i gdje se koriste gllojivQ. OsjetljiY je na lIniiitUi svrab. MoZe llLucninu 'J. takoder. je za proizvodn]u sastojaka koji Izlozenost rnozc dovesti kucansl vima i kozuietickhn proizvodirna za od drva. U Sjedinjenirn Americkun ftalara. papirnatim Forrnaldehid vlaznun "otpustati" kasljarrje. olcollsn srnatra kako je J)EI~fP.ze na tClTIperaluri i povra~'l. lindan. Tako i. lzulmno te problema esnogenom prirodi i sarui po LI godtna. kruti za bebe poput j. T. prornuklost. HIDROKSID soda. lastike. kao podlog'! svj do. o. aldrin.jll srnoga za oneciscu]u uku1iii. I'rl.voclnju klorol11.ihoVH na lrai.\I.i za PVC lekuCiIl. obiCno naj'mim lerivaril11<1.l se papir i nokLe.eka~1 kor.l cia izniva natiraziti pranje. Dolaz Iljil!ovon'l iz neobnovljivlh prolzvodnjom izv m i apamLima procesil11'~. Ti spojevi nalaze na primjer u i igrai:'klulUI te II nizu do grceva i napada]a. bojarna.:ISlli1.. grijanja cervttina (oa koje otpada jeclna kubinjskib Ako c stie dask u kojoj [stwzivaojiJl1<l na zivotinj<l111:.indan je iz upotl:ebc Europskoj kao ornekslvac prin1jeni II 1'0 Ie. \1 1 koristi se se u ..l Jlai'lalin se Sllll1!l.ieLilhcksii. boja. D biva se PARADIKLORBENZEN Eij I. a udjelol11 masti.e r 'mete prirodnu.

~taju i.ine bomna.mje.Ze. Ijepll:.ostranjenije je za pmnje .i koristi se u proizvodn]i gradevnih sagove. Na iuta ili smeda uljna mjesavina VINIL Poznat i kao pqliyLoiJklorid (PVC). Qdjece. Sumnj~1 :se' da pvc Ie tvrdil .~V:a. PERKLOROETILEN Tekuca se Zit veZanill mokkula se koristi z<lproizvodnju l'o[istiJen je oneciik'ivac kalupa.. . cijevi i Za hranu.ne djeluje na proces ~Lelan je za .~Lima vode.tlora. koristl se u smola (polutvrda >IIi je rnan. smole. bilo liIj i~PitiliU jette i sledl§njega zi"'Gallo~'sust.racili 1. probleme slabosL IllcLnje otpu. phisticnlb kemijsb otopin. Moze «krilonilTila.lstika koja se najceSce koristi.'ialica za kavlI i. plin donekle PVC-a.urui'nille . D10:l'c:: z.1 i nije za izradu okvim.rri1atitisa. glavobolja. plina ili ugljena). iznimno su otpcrrd osraiu 1I okolisu dugo godina. pri porodu. plastike.i .r. . vinll je tennoplastika je uasrala dvadesenh godma koja zalosr. bezb6jlii. ZHSto. defonnatija pobacajll. glavobolju.obradivanje tkanina.ciro.::1. a 1110g1l MjEra klselosi]..e ucinkovit kad se nanosl izravno neklh drugih se smaua rnan]e !lkodJjivim od upltna njegova neSkoc\ljivosL PH VRIJEDNO$T ·slTIoJe i ett.l koristi pakiIanja RADON lfklanj~lnje mrlja i .1 nekim a. u izradi kocntca...~iJ]lplCHlle vuoglavice. PVC i mogu disanjem i clrkularijom. po okolLS. pakiranja materijala.derivata (nafte. doda]u joj se Itaiau. S.izazvati ocliju .i osraloga c:rn()g(JrWf1(~g drveca. jela . a je i da je kancerogen.1 pvC je I:dko re(. koristt se kno insekticid. diinu.l. de. staklenc knzmerike. poput olova.IUCll. slarka mirisa.ll clbd do prijavStine ~ ocljece u proceSLI kemijskoga otrovna $takora).1 gUJ1)u.!dCl1og~1ulja). da [e kancerogen.i peroks1. boll u Z~. posl~lpttill1~ :vclLU.U I:OrllU slueaju. osnovnih ~e llli5iCLma j zglobovima lli feniletekn.t! ·z urnatan je. LI proizvodnji prosloga sJ:Q. Kod PVC PolivinilkJorid (PVC)..e .ob. nokre. nadrazuju kozu.mp zarnjeoa I 2.lra:. polikloriranih minlmalni tragovi bifenila mogu se lspara van/em ili dod tru 6 . Neilla stetnoga prQizvodirna za pr.0otr~)IIni pepeo. primjer laka zu i Sumn]a se oneciscllje opasan okolfs 1 moze bitl su . prorniene kOii. jos je (j~cel1je koja sadrze tvari koje Dobiva lie iz u kojima se naltnih derivata mnogirn pvc te mogu izic. vune. LJ prirocino. isparava lako. kao vinilbenzen. Primjerice. bolova te u PVC.lllll st. i IJokuCslva. J'ilm se ne plastilia.d. Metalne soli odvajuju masti od LIlja.i ko.oski razgl.) Radnici sumnia se cia izazvati rak i Iuznatosn otopine. cijcd: se s kore iJOJ'OVH.i Dulje izlaganje rnoze dovesti do ostecenja bubTega i jelre. U I've ako su novi dijelovi na rnogu je sadrzan imali Vlnil. nil< kod mvOnin. TERPENTIN Prirodna drugim muterijalima. Ucli~allje . glavoboljll. te za rnnoge kucanske gradevne rnaterljale..izloi(1)i'stJ m6ie vellke koUlcin~ l. j 'u wl I. oni rakoder mogu isc u riti. Di"ugi je 11. papir za je uzrok deformacija plorla kod zena koje su IUU Kako bi postala meksa .nja.ne)"al nalik na liskun Koristl se koji se doblva od silikata alumini]u i magnezi]a. To je klori:rall<l pl.i votinje. pogotovo (Vinilklorid. polietilena. vezivno sredstvo dodatak klora. Izlozenost poremecaja moze dovesti do d iQ~lnju. P{)ZJ1at [e etenilbenzen rekucina i. koj[ kurtj..mirisa. PERKARBONAT Natrij~p.a korwte se qtpad.a listi uite© raka pluca nakon onlm podJ'ucjima biLi jedalJ ad najve~ih 0l1e65Civa~H okoUs:\. teska ostecenja vida i disnoga susrava ~ ako s<' okolis. proizvodnju podloga Letona te kuo i'ivrsLa za rnlade hilj ke.ro dll iz lokalnqga zdi':llislv.dwder je poznar i kao villi). a mogu sustav. Sveprisutau UZ porernecaja rada ~titl1jace.e se Qbra<!illj@.stati sterne koLic. gumc. Pare stlrena sustava. za izolaciju.l. se S ostecenilma moguce spaljuje. u duhanskorn koji ~L1 Konzervans ko]e Be i. PLASTII<A Plastika predstavlia problem jer !n()~e "otpustau' pare. j za :'.ikliratl pa ·se ill astmc.e. Permetrin dugotrajna je zaiitita protiv kukaca. zidnih tapei:J.ciSCenja. tegoba q Povezuje jetre i gLlsleraC.Jje(~!. ~~jj pranja cltza varna. Dokazano je cia su kancerogeni kod IjLICU. Oneciscliju STIREN Sjntelicki kernljskl spoj. igracaka:. i se ocllaze ml odlagali.i savitljivija. na kozu. progutaj.PVC iza~V~. po Ijudskozdravl]e. Tal<0oe1" luoze . 1. poo bez pLlse"nja.ne. Maze iz nexih pogorovo plasricni mirisa. . odnosno pare vlnilklorida .lI. bi. dlvenih mim sunca. kojiOlU mote is('uriti llieJJ1lju i (dugi l~mac stirena).iVOti.1 jctre.'i V~111 II nekoncentmanl deterdzent. naci u raznim vrstama hraue.r. Na: g~lje ga [l11a. podloga za smola.r.~·ldiv. iZ<lZVilti J1loze utjecati na sredisnji zivcani umo!:. Mogu izazvati dermatitis. pa ki fallje hran!"!. PERBORAT Natrij-perhorat retrahidrat je bijeli novom otpustau autornobilu rakeder.) ostaju u vodi. kernijskih aditiva i jc. Bezbcjna glavobol]a. lma svojstva koja sprjetavaju. gr~ldr'lj~•. Prernda lnsekticida. Sinteucki je obli]. diok~jll. Naj.pakiranja. PVC se koristi prozorsltih IJH Ul se cia je )umcerogen La Ijllcie. Cime se Q[pu. slatkasta lsparavari materijala. koristi za izradu 11<1 modifikutoru.I1:i rak~1 lwei s bllbrczimH.okolis.primjerice. bile dugo "[akn" kemtjska sredstva djeluju povrsinskl.ol. U pl'olzvodnji S(Val"d stell)i te naclmienost ostecehja PVC. pakiranje. Proizvodnja terpentlna 11ijcsterna za okolis [er se ponce rast drveca do zrelosti i dul]e.1 za j8ja.lj II r~c1l1 p[uca 11.. sirnptome naiik na astrnu i gripu. Premda jt: uporrebn zaustavljenn L! I1j1110V<I izlozene.. oci i gornji dio disnoga djclovau i na probavru kancerogeue. izlozeru viuilkloridu lzolacl]e. pogorovo LIruasnoj hrani. l=i111no je (uzrokuje nesvjestir. phis like i boja. za tuseve. PERMETRIN Tvar bez mirisa. drugi mrbvn.il111 taal!l.."r1mrpOilat je najekoloskljl uldanjanje djelovanja oel 5vih sreclstova z~ mrlja i izbjeljivaca.llTInja 1:\1020 spoj'vi. oSlecenj.kel11. cinka i organskih Iirncnih spojeva mogu se dodati kao stabilizatori Vinflklor.l1li .rasp. Koristi ·5e u poremec. pararna stirena depresijll.ijskj DulJe lzlaganje SlISl'av. i poliestera IZaziva Dlutaciju gena Ll Jjuol. Za mnoge pare surnnja se da pare cpoksidne plastike izazvati plustike 1.enO]:fwr('lcl11 . vinilllih podo\la. pi:retrina koji se u prirodi nalazi na cvijecu.njll' mdi oaktivnl. kancerogena te je moguce Moze . POLISTIREN Nanni nusp~oiZVod SLl mucn. ·cjjevi. Ti sastojci kemijski se ue vezu uz SINTETICKI SPOjEVI za SULFATI Dodatak deterdzent kojuu se koncentriranl pretvara U VERMIKULIT Prirodni n>i.zap~\JjiYOSL dobiva 'pretvaranjem prirodnoga naftnih . akapi ulj. TOLUEN teskoga OSiP. t. kristalni prah koji se dobiva iz natrijeva sredstvo prascima borata i hidrogenzaizbjeljivaIije: u kad se zagrlje.d.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful