P. 1
MOJA

MOJA

|Views: 1,716|Likes:
Published by Jasna Durmic

More info:

Published by: Jasna Durmic on Oct 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2012

pdf

text

original

KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO PREDSTAVLJA sistem pravnih propisa kojim država, radi svoje krivično pravne zaštite određuje

krivična djela i njihove učinioce i propisuje sankcije prema tim učiniocima. Krivično materijalno pravo, u odnosu na krivično procesno pravo, omogućava da se jedan krivični događaj formira u krivičnu stvar kao predmet krivičnog postupka, te je krivično materijalno pravo pretpostavka krivičnom procesnom pravu. OPĆE NAPOMENE KRIVIČNO ZAKONODAVSTVO U BIH? Krivično zakonodovastvo sačinjavaju: 1. Krivični zakon BiH, FBiH, RS i BD; 2. Drugi zakoni BiH, Entiteta i Brčko distrikta, kojima su propisana krivična djela - u svim ovim zakonima koji čine dopunsko krivično zakonodavstvo, kazne i druge mjere mogu se propisivati u skladu sa odredbama sistemskog krivičnog zakonodavstva (oni ne mogu propisivati djela koja su već propisana zakonima BiH, Entiteta ili Brčko Distrikta); 3. U širem smislu, ovdje se ubrajaju Krivični procesni zakoni (ZKP BiH, FBiH, RS i BD) i Zakon o izvršenju krivičnih sankcija; 4. Posebno krivično zakonodavstvo (npr. Zakon o ravnopravnosti spolova i sl.) koje mora biti u skladu sa krivičnim zakonima u pogledu uslova odgovornosti i kažnjivosti. Razlika između Zakona i Zakonika – kod zakona, krivična djela su sadržana i u npr. KZ FBiH, KZ Kantona i dr., a kod Zakonika, sva krivična djela su sadržana na jednom mjestu, tj. u jednoj knjizi. NA KOGA SE MOŽE PRIMIJENITI KZ FBIH (teritorijalna primjena) – na čitavo područje Federacije...kopnena teritorija, zračni prostor iznad te teritorije, obalne vode, vodene površine u okviru teritorije Federacije... KO JE DIJETE, KO JE MALOLJETNIK I ZAŠTO JE TO ZNAČAJNO? Dijete - svaka osoba do 14 godina. Dijete nije krivično odgovorno. Ne postoji ni odgovornost roditelja, staratelja za djela koja su počinila djeca. Maloljetnik – svaka osoba od 14 do 18 godina. Maloljetnici jesu krivično odgovorni. Postoje i mladji maloljetnici (od 14 do 16) godina i na njih se mogu primijeniti samo vaspitne preporuke (nije sankcija nego mjera) i vaspitne mjere (sankcija), nema maloljetničkog zatvora.

1|Page

BROJ IZVRŠILACA KAO OBILJEŽJE KRIVIČNOG DJELA? Udruženje – 3 i više lica; Više lica – 2 ili više lica Skupina – 5 ili više lica; Grupa – udruženje od najmanje troje ljudi koji su povezani radi trajnog, privremenog ili povremenog činjenja krivičnih djela (ovi uslovi moraju biti kumulativno ispunjeni); Organizovana grupa – grupa koja nije nastala spontano već formalno radi vršenja krivičnih djela, unutar nje nema podjele uloga; Zločinačka organizacija – nastala formalno, ne spontano, a radi vršenja krivičnih djela i to onih djela za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od 3 ili više godina. TAJNA? Ovdje je riječ o tajnosti isprava ili podataka. Razlikujemo četiri vrste tajni: a) tajne Federacije BiH, kantona i opštine (odluku o tajnosti donosi nadležni organ) b) vojne tajne (odluku o tajnosti donosi neki organ, princip legaliteta), c) službene tajne (odluku o tajnosti donosi nadležni organ pravnog lica, organ ovlašten za to pravnim aktom),
d) te profesionalne tajne (advokat, ljekar, vjerski ispovjednik, nema formalnog akta,

obaveza tajnosti se pretpostavlja)

Prema ZKP-u postoje tri kategorije: a) lica koja nikako ne mogu biti svjedoci (tu dolazi do efekta tajna!), b) lica koja ne moraju biti svjedoci, te c) lica koja ne moraju odgovarati na pojedina pitanja. Krivično djelo odavanja tajne: Kumulativno djelo, gdje prvo treba utvrditi postojanje obaveze čuvanja tajne. Dakle, prvo su utvrđuje tajnost. To se u suđenju zove isključenje javnosti. O tome odlučuje sudsko vijeće. POKRETNE STVARI? (mogu li telefonski impulsi biti predmet krađe?) Svaka stvar koja se može odvojiti od drugih predmeta (u skladu sa stvarnim pravom), ali i energija, telefonski impulsi (krivično djelo krađe struje, npr.). NAČELO ZAKONITOSTI? Krivično djelo i krivične sankcije propisuju se samo zakonom. Nikome ne može biti izrečena krivična sankcija za djelo koje u trenutku izvršenja nije bilo propisano kao krivično djelo

2|Page

domaćim ili međunarodnim propisima (Nullum crimen nulla poena sine lege) – zakonitost u materijalnom smislu. VREMENSKO VAŽENJE KRIVIČNOG ZAKONA? (obavezna primjena blažeg zakona)! Na počinioca krivičnog djela primjenjuje se propis ili zakon koji je važio u vrijeme počinjenja krivičnog djela (in tempore criminis). PROBLEMATIKA RETROAKTIVNE PRIMJENE KZ-a? (primjena blažeg zakona) Ako je između počinjenja i suđenja (do donošenja pravosnažne presude!) došlo do izmjene zakona, onda se na počinioca primjenjuje blaži zakon! Ali koji je blaži zakon? To uvijek zavisi od konkretnog slučaja.
1. zakon koji dekriminiše dato krivično djelo (primjer krivičnog djela kockanja kao

zanimanja, nekad bilo krivično djelo, danas samo prekršaj), 2. zakon koji proširuje osnove za isključenje krivične odgovornosti, dakle zakon koji propisuje širi osnov za ublažavanje kazne i/ili zakon koji predviđa širi osnov za oslobađanje od kazne (primjer odgovornosti službenog lica u slučaju prisile), 3. zakon koji predviđa manju mogućnost izricanja „akcesornih“ sankcija (na primjer, mjere bezbjednosti) Kada se jednom odredi blaži zakon, onda se on primjenjuje u potpunosti, nema fragmentarnog primjenjivanja više različitih krivičnih zakona!

IZUZETAK OD RETROAKTIVNE PRIMJENE (zabrana retroaktivne primjene) Ne može se krivično djelo „stvarati“ nakon što je počinjeno, takvo djelo nemoguće je naknadno sankcionisati – ali samo načelno, jer postoji izuzetak od tog pravila: Slučaj Mektouf: odluka Ustavnog suda iz 2007. godine, apelacija (obraćanje građana po osnovu povrede ljudskih prava – pritvor, pravično suđenje, retroaktivna primjena krivičnog zakona). Maktouf je suđen za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, koje je počinio u vrijeme kada Krivični zakon FBiH nije postojao, a tada važeći Krivični zakon SFRJ predviđao je mogućnost izricanja smrtne kazne. Suština zahtjeva: učinio djelo ratnog zločina u periodu SFRJ kada je za to djelo predviđana smrtna kazna. U međuvremenu je donešen i naš zakon i Vašingtonski sporazum, kojima je ukinuta smrtna kazna, te se Krivičnim zakonom BiH predviđa kazna dugotrajnog zatvora za djelo ratnih zločina. Apelant je u ovom slučaju tražio da se na njega primijeni entitetski Zakon (KZ FBiH), kao blaži, jer entitetski zakon predviđa kaznu do 20 godina za djelo ratnih zločina. ECHR (Evropska konvencija o ljudskim pravima) u članu 7. stav 1. isključuje retroaktivnu primjenu krivičnog zakona, ali u ovom slučaju Ustavni sud donosi odluku da je član 7. stav 2. predvidio izuzetak u slučaju krivičnih djela ratnih zločina i krivičnih djela protiv humanosti, ako se radi o „normama koje su prihvatili civilizirani narodi“.

3|Page

KRIVIČNO DJELO? Elementi krivičnog djela
a) Protivpravno djelo - postupanje protivno pozitivnim pravnim propisima, kršenje

određene zabrane ponašanja ili povreda određenih zaštićenih sloboda, vrijednosti ili stvari. Protivpravnost nije tipična samo za krivična djela, postoje i prekršaji kao vidovi protupravnog ponašanja, ali stepen ugrožavanja zaštićenih dobara nije tako velik kao kod krivičnih djela.
b) Djelo zakonom propisano kao krivično djelo (poštivanje načela zakonitosti) c) Djelo čija su obilježja propisana zakonom, u posebnom dijelu krivičnog zakona ali i u

drugim zakonima na nivou Federacije i Kantona (npr. u Blanketnim odredbama ZOOBS)
d) Djelo za koje je zakonom propisana određena kazna

UPUĆUJUĆE NORME - BLANKETNA DISPOZICIJA? To su nepotpune ili okvirne dispozicije u krivičnom zakonu koje su same za sebe neprimjenjive bez uzimanja u obzir drugog propisa na koji upućuju. Da bi se u takvim slučajevima moglo utvrditi da li je u pitanju krivično djelo ili ne, nužno je konsultovati propise na koje se ta blanketna dispozicija odnosi i tek tada ćemo biti u mogućnosti utvrditi da li u konkretnom ponašanju postoje elementi krivičnog djela. To su u stvari propisi i u njima mogu biti propisana krivična djela, npr. propisi koji se tiču građenja, protivpravnog prekida trudnoće i sl. Krivični zakon upućuje na neki drugi propis, više (kod ratnih zločina ili povreda humanitarnog prava – pozivanje na konvencije na međunarodnom nivou) ili niže pravne snage od zakona, gdje se tek kombinacijom Krivičnog zakona i tog drugog propisa dolazi do pune identifikacije datog krivičnog djela. Najbolji primjeri su krivična djela iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, gdje se mora pozvati na odgovarajući Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima (ZOOBS – blanketna dispozicija, akt), ili krivično djelo protupravnog prekida trudnoće, gdje se mora pozvati na odgovarajući pravilnik, ili krivično djelo nastalo povredom odgovarajućih propisa o mjerama zaštite na radu. Kod nekih krivičnih djela traži se određeno svojstvo, na primjer svojstvo službenog lica kod krivičnog djela pronevjere (službeno lice je tada često definisano internim pravnim aktom datog pravnog lica); odgovornost predsjednika kantona za krivično djelo zloupotrebe službenog ovlaštenja, koje ovlaštenje je propisano odgovarajućim zakonom i internim aktom. Načelni pravni stavovi Vrhovnog suda FBiH: nisu obavezujući za druge sudove u Federaciji, imaju samo „upućujuću“ snagu, obavezuju samo sudska vijeća samog Vrhovnog suda (dakle, riječ je o sekundarnom izvoru prava) – naime, šta je „znatna imovinska korist“, „znatno ugrožavanje bezbjednosti“?? RADNJA KRIVIČNOG DJELA? Način na koji se krivično djelo realizuje u stvarnosti, način izvršenja krivičnog djela; razlikujemo: alternativno određenu (ko sačini lažnu ispravu, ko preinači stvarnu ispravu ili ko lažnu ili preinačenu ispravu upotrijebi kao pravu) i

4|Page

kumulativno određenu (krivično djelo šumske građe čini onaj „ko u šumi, radi krađe, posiječe jedno ili više stabala, a ukupna drvna masa prelazi određeni broj kubika“; ili krivično djelo prevare, gdje se traži umišljaj, lažno prikazivanje činjenica, dovođenje u zabludu, te uslijed toga vršenje neke radnje na vlastitu štetu), dakle više radnji kumulativno ispunjenih. POSLJEDICA KRIVIČNOG DJELA? Da bi krivično djelo bilo izvršeno, potrebno je da proizvede posljedicu! Posljedica može biti:
1. konkretna (materijalna) – dešava se promjena u realnoj stvarnosti, npr. ubistvo. 2. apstraktna – nema promjene u realnoj stvarnosti, npr. krivično djelo organizovanja

otpora, gdje se u zakonu ne traži neki rezultat Da bi neko djelo bilo svršeno, moraju se ostvariti sva obilježja tog krivičnog djela, inače se radi samo o pokušaju krivičnog djela! UZROČNA VEZA IZMEĐU RADNJE I POSLJEDICE KRIVIČNOG DJELA (kauzalitet)? Moraju se isključiti sve druge okolnosti i događaji da bi bilo nedvojbeno jasno da je radnja izvršenja dovela do nastupanja zabranjene ili štetne posljedice (teorija ekvivalencije: ukoliko je radnja izvršenja ušla u neprekinuti lanac događaja, onda kasnije eventualne mogućnosti ili događaji nisu relevantni niti prekidaju kauzalnu vezu). npr. ubistvo i teška tjelesna povreda – treba tačno utvrditi usljed čega je došlo do smrti, da li baš usljed te teške tjelesne povrede I da li se smrt eventualno mogla spriječiti. npr. neko lice je ranjeno i drugo lice da vozi u bolnicu, no međutim vozi kao luđak i u vožnji zgazi neko treće lice koje podlegne. U tom slučaju, ne može onaj ko je odgovoran za ranjavanje lica koje je prevoženo u bolnicu biti kriv i za ovu saobraćajku i njene posljedice. SUBJEKT IZVRŠENJA KRIVIČNOG DJELA? Fizička (svi osim djece) i pravna (novi institut, riječ je uglavnom o nekom posrednom izvršenju, mora postojati krivična odgovornost fizičke osobe unutar pravnog lica) lica; Neka krivična djela mogu počiniti sva ili bilo koje fizičko lice (tzv. opšti subjektivitet), dok druga krivična djela mogu počiniti samo određene osobe, koje imaju traženo svojstvo ili traženu okolnost, npr. čedomorstvo (samo majka), zloupotreba službenog položaja (odgovorno lice unutar pravnog lica), to je tzv. posebni subjektivitet. Djeca, neuračunljivi, maloumni…nisu krivično odgovorni. NAČIN IZVRŠENJA KRIVIČNOG DJELA?
1. Činjenjem – aktivna radnja (poduzimanjem aktivne radnje kojom dolazi do neke

promjene u realnoj stvarnsti), npr. sačinjavanje falsifikovane isprave;
2. Nečinjenjem – pasivna radnja (kada počinilac, koji je pravno obavezan, propusti da učini

određenu radnju, pa dođe do nastupanja neke zabranjene posljedice, a ta posljedica

5|Page

što je. Posjeduje sva obilježja krivičnog djela. te zbog izostanka ili neznatnosti posljedice ne tretira se kao krivično djelo. da bi počinilac od sebe ili drugoga odbio istovremeni ili neposredno prijeteći protupravni napad. kod pokušaja i mjesto gdje je pokušao da radi te gdje je. željezničara da digne ili spusti rampu. oslobođen od kazne zbog nekih posebnih okolnosti. Moraju biti kumulativno ispunjena ova tri uvjeta! Ovdje sud donosi oslobađajuću presudu. već samo od kazne!) U izreci presude će stajati: kriv je. Ovo je važno za utvrđivanje mjesne nadležnosti suda! BEZNAČAJNO DJELO? (institut koji isključuje postojanje krivičnog djela) Djelo koje ima sva obilježja krivičnog djela. ili kriv je.. poslodavca da primjeni mjere zaštite na radu. koji se na drugi način ne bi mogao odbiti. osim u slučajevima prekoračenja nužne odbrane. ali ne i za pravnu kvalifikaciju. npr. kada postoji mogućnost blažeg kažnjavanja. stav 3.jednaka je izvršenju datog krivičnog djela činjenjem). NUŽNA ODBRANA? (institut koji isključuje postojanje krivičnog djela) Odbrana koja je neophodno potrebna. po umišljaju počinioca. MJESTO IZVRŠENJA KRIVIČNOG DJELA? Krivično djelo je učinjeno tamo gdje je učinilac radio ili gdje je bio dužan da radi i mjesto gdje je nastala posljedica izvršenja.. niskog stepena krivične odgovornosti (u pravilu nehat). Jedini slučaj kada sud mijenja činjenični opis optužnog akta je u slučaju primjene instituta nužne odbrane (kada se u činjenični opis unose okolnosti koje konstituišu te institute!). to jeste da navedeno djelo nije krivično djelo. npr. činjenični opis promijenjen utoliko da se opiše nužna odbrana. neovisno od toga kada je nastupila posljedica djela. zbog rokova zastare. Ovo je važno zbog utvrđivanja da li je učinilac bio kricično odgovoran u vrijeme izvršenja. te zbog primjene adekvatnog zakona. pri čemu postoji srazmjer u intenzitetu između odbrane i napada. ali je primjenom člana 26. Sud je vezan za subjektivni i objektivni identitet optužnog akta. a u slučaju „straha ili jake razdraženosti prouzrokovane napadom“ postoji mogućnost oslobađanja od kazne – ne od krivice. obaveze majke da hrani svoje dijete. ali se osuđuje na blažu kaznu. ali zbog načina izvršenja. ali se ne smatra krivičnim djelom. Čini ih samo onaj ko je pravno obavezan! VRIJEME IZVRŠENJA KRIVIČNOG DJELA? Krivično djelo je učinjeno onda kada je učinilac radio ili kada je bio dužan da radi. trebala nastupiti posljedica. Subjektivni i objektivni identitet optužnog akta – ko je počinilac (generalije) i dispozitiv (činjenični opis djela). 6|Page . što je.

muž pratio ženu i njenog švalera i došao na mjesto gdje se oni sastaju sa pištoljem (protivpravnost je u tome što je došao s pištoljem. koja opasnost se nije mogla drugačije odbiti. kao i recimo činjenicu da jedan drugog poznaju. trijezan čovjek sa pištoljem u ruci i prema njemu se kreće pijan. Bitno je cijeniti sve okolnosti. oni ništa nisu preduzeli. Nužna odbrana je moguća samo u odnosu na napad čovjeka. ili napada me neko za koga znam da je sklon vršenju krivičnih djela. neskrivljene opasnosti od sebe ili drugoga. neuračunljiv. Postojaće nužna odbrana i ako je napadač neuračunljiv. Znači došlo je do trenutnog prekida u napadu. KRAJNJA NUŽDA? (institut koji isključuje postojanje krivičnog djela) Kod krajnje nužde naglasak je na neskrivjenoj opasnosti. Kod nužne odbrane. 7|Page . to je osveta. Prekoračenje nužne odbrane npr. Ali. npr. dignutih ruku. vatrogasac). Postupanje u krajnjoj nuždi nije krivično djelo (presuda oslobađajuća. Pitanje je intenziteta…da li je to bio jedini mogući način odbijanja protivpravnog napada. ali će napad nastaviti. jer recimo kada je tu prijetnju prijavio policiji. U pravilu. pa i fizičku snagu napadača i napadnutog. Odbijanje istovremene. nije krivično djelo). to nije nužna odbrana. U ovom slučaju postoji realan napad. jedan rekao drugom. U slučaju prekoračenja nužne odbrane postoji mogućnost blažeg kažnjavanja. pri čemu postoji srazmjer u intenzitetu između učinjenog zla i zla koje prijeti. a kod prekoračenja važe pravila kao i kod prekoračenja nužne odbrane (blaže kažnjavanje) Nema pravo pozivanja na krajnju nuždu osoba koja je po službenoj dužnosti obavezna da se izlaže opasnosti (npr. Napadnuti može postupati u nužnoj odbrani i u slučaju kada ga recimo napadač tuče pa na moment prestane da bi uzeo drugo sredstvo s kojim će ga nastaviti tuči. niko nije dužan da trpi tuđi napad ili da bježi. ali nema srazmjera u napadu.Kada postoji protivpravnost u postupanju – nema nužne odbrane!!! npr. “fajter”… Stav je Vrhovnog suda da u takvim slučajevima može postojati nužna odbrana Za postojanje nužne odbrane nije od značaja činjenica da li je u momentu napada napadač bio krivično neodgovoran. niti prijetnje. umišljena. Putativna nužna odbrana (anticipirana) – nema istovremenog napada. možda i prepast. naime njega niko nije napao). nožem u leđa. u suprotnom se radi o krajnjoj nuždi. npr. Nema nužne odbrane u nužnoj odbrani. “kad skinem fixator ubicu te”. policajac. a ovaj drugi ga onda ubije. uvijek se ide od blažeg sredstva za odbranu da bi se ispoštovala srazmjernost napada i odbrane. a onda ga napadnuti udari npr. Prijeteća opasnost uglavnom se odnosi na neko dobro ili imovinu. ako napadač nakon što je napadnutom nanio povrede prestane sa napadom i ode. I onda ga ovaj sa pištoljem ubije umjesto da ga odgurne. Tu nema stvarnog napada.

u fazi pripremanja). ali se može i blaže kazniti. Za postojanje pokušaja potrebno da budu ostvarena 3 elementa: a) da je započeto izvršenje krivičnog djela. djela kada je svojom radnjom ostvario neko od obilježja kriv. b) da je u pravilu izostala posljedica i c) da je kod učinioca postojao umišljaj odnosno volja da izvrši krivično djelo. ali zabranjena posljedica nije nastupila. kod kojih pokušaj postoji već samom primjenom sile od strane učinioca). Može se reći da je izvršilac započeo izvršenje kriv. djela (npr. ili puca u namjeri da ubije. Budući da je umišljaj konstitutivno obilježje pokušaja. već eventualno samo da zaprijeti). ali promaši. učestvovanje u tuči). a) Osnovni konstitutivni elemenat pokušaja sastoji se u tome da je učinilac preduzeo radnje kojima je započeto izvršenje krivičnog djela. kod onog ko je samo posegnuo. ili kada je započeo daviti žrtvu u namjeri da je ubije. ali se nije još odlučio da puca. ko se samo mašio za pištoljem. zamahne nožem na drugo lice. 8|Page . lice A puca na lice B. Postoje krivična djela koja kod kojih pokušaj nije moguć zato što ta djela po svojoj prirodi ne mogu biti izvršena u vidu pokušaja (npr. bilo svojom voljom ili postupanjem trećeg) 2. izvjesno je da postoji pokušaj u slučaju kada je učinilac pucao u drugoga u namjeri lišenja života i promašio. jedno od obilježja pokušaja je i njegov subjektivni elemenat koji se sastoji u umišljaju ili volji učinioca da izvrši krivično djelo.POKUŠAJ? (krivično djelo u pokušaju) Postoji kada je izvršilac pristupio izvršenju krivičnog djela. svršeni ili dovršeni pokušaj . a i onda kada zakon izričito određuje kažnjavanje za pokušaj. napad na ustavni poredak ili ugrožavanje teritorijalne cjeline Federacije). ali samo rani žrtvu) c) Najzad.postoji kada je učinilac započeo radnju izvršenja.postoji kada učinilac u potpunosti izvrši radnju ali iz nekih objektivnih razloga željena posljedica ne nastupi (npr. u teoriji je vladajuće shvatanje da je nehatni pokušaj nemoguć. (npr. nesvršeni ili nedovršeni pokušaj . Za postojanje pokušaja nužno je da je odluka o izvršenju djela definitivna. KAŽNJAVANJE ZA POKUŠAJ? Učinilac će se za pokušaj kazniti kao da je djelo i izvršio. ili nabavio sredstva za pravljenje falsifikovanog novca. a kod drugih opet sam pokušaj predstavlja izvršenje krivičnog djela (npr. Kažnjavanje za pokušaj predviđeno je zakonom za sva djela za koja se može izreći kazna zatvora od 3 godine ili teža kazna. (stoga nema pokušaja npr. pa je uhvaćen već prilikom nabavljanja i pripreme tih sredstava. ali radnju ne dovrši. ali je nije dovršio iz nekih objektivnih razloga (npr. konačna. Nekada će biti dovoljno da je učinilac primijenio neko od sredstava ili načina izvršenja datog djela. b) Sljedeće obilježje pokušaja sastoji se u tome da krivično djelo nije dovršeno. kod razbojništva ili silovanja. Pri tome se mogu razlikovati dvije situacije odnosno dvije vrste pokušaja: 1.

izriče se jedinstvena kazna. u slučaju da se izrekne jedinstvena novčana kazna. odnosno ne veća od 20 godina zatvora (zakonski maximum).NEPODOBAN POKUŠAJ? Nepodoban pokušaj može postojati obzirom na: a) sredstvo izvršenja (npr. učinilac je ušao u kažnjivu zonu. odnosno ne veća od 15. pristupio realizaciji i kod njega je postojao umišljaj. 3. odn. ali manja od zbira svih ukupno. želja da djelo dovrši. pokušavaš ubiti nekog već ubijenog. nema želju da djelo završi. Kada se uporede pokušaj i dobrovoljni odustanak važno je obratiti pažnju na slijedeće: kod pokušaja učinilac je ušao u zabranjenu sferu. izvršenje krivičnog djela spriječi. na kraju jedinstvenu kaznu.000 KM.. dobrovoljni odustanak je fakultativni osnov za oslobođenje od kazne . zajednička kazna zatvora mora biti veća od najviše pojedinačne kazne zatvora a manja od zbira. Kod svih nepodobnih pokušaja važno je da učinilac nije svjestan navedenih nepodobnosti. ali nije imao želju da djelo završi. sam je odustao. mora biti veća od najviše pojedinačne a manja od zbira svih kazni. 2. pucaš u leš) c) način izvršenja (npr. služio se sredstvom nepodobnim za izvršenje krivičnog djela – neispravan pištolj) b) objekat (npr. STICAJ KRIVIČNIH DJELA? Kada počinilac jednom radnjom počini ili ostvari obilježja više krivičnih djela (idealni sticaj) ili je sa više radnji počinio više krivičnih djela (realni sticaj). za svaku radnju. DOBROVOLJNI ODUSTANAK? Situacija kada učinilac pokuša učiniti krivično djelo. Za razliku od većine krivičnih zakonodavstava koji u ovom slučaju predviđaju obavezno oslobođenje od kazne.„može se odloboditi od kazne“. za sva ta djela sudit će mu se istovremeno u okviru istog postupka. ali od izvršenja dobrovoljno odustane. ali su ga spriječili neki objektivni razlozi. a kod dobrovoljnog odustanka je ušao u zabranjenu sferu. onda se kao jedinstvena izriče veća od najveće pojedinačne. Dakle. Sud ga oglašava krivim za svako djelo. niko ga nije spriječio. za jedno od djela dosuđen dugotrajni zatvor. Kod odluke o kazni sud utvrđuje pojedinačne kazne za svako to djelo. onda će mu se izreći samo ta kazna (jedna kazna dugotrajnog zatvora sublimira sve ostale kazne zatvora). nije u mogućnosti da ga ubije). prema našem zakonu. Dakle. ubistvo čini neko nepodoban – invalid nožem pokušava ubiti nekog jakog. 1. niko ga nije spriječio. tj. Ali ako je npr. kazne se utvrđuju pojedinačno. a izriče se jedinstvena 9|Page .. Krivična odgovornost se utvrđuje zasebno za svako pojedino krivično djelo. ali se potom predomislio i sam odustao od izvršenja krivičnog djela. Konačno. Izreka presude sadrži izreku za svako pojedino krivično djelo. dakle nije bilo umišljaja. ako je više kazni zatvora.

URAČUNLJIVOST Nije uračunljiv počinilac krivičnog djela koji u vrijeme izvršenja krivičnog djela nije bio svjestan svoje radnje ili nije bio u mogućnosti da upravlja svojim postupcima (npr. kod njega postoji svijest o učinjenom djelu) Neuračunljiv počinilac krivičnog djela izjednačava se sa djetetom (dakle. Kod krivičnih djela koja su vezana za ličnost (ubistvo. ili npr. izvršena sun a sličan način. profesionalni vozač koji zna da će voziti taj dan. npr. Uračunljivost se cijeni prema vremenu izvršenja krivičnog djela (in tempore criminis). pri čemu. u slučaju plaćanja tuđom ukradenom kreditnom karticom postoji realni sticaj krivičnog djela krađe i krivičnog djela prevare. Izuzetak: u slučaju kada počinilac sam sebe namjerno dovodi u stanje neuračunljivosti – kod „samoskrivljene neuračunljivosti“ (npr. gdje je izuzetak samo slučaj kada se sva krivična djela odnose na ličnost jednog te istog oštećenog. ako bi se to djelo da se za njega znalo uvrstilo u produženo. toliko se napije da više nije u stanju upravljati svojim postupcima) uračunljivost se cijeni prema vremenu kada se osoba dovodila u to stanje – krivično odgovoran. U drugom slučaju. teška tjelesna povreda. ili npr. ako je teško djelo može se ponovo suditi i primjenjuju se pravila djela u sticaju. silovanje) ne može postojati produženo krivično djelo. KRIVIČNA ODGOVORNOST (URAČUNLJIVOST + KRIVICA)? Krivično je odgovoran onaj ko je uračunljiv i kriv! Kriv je ako je postupao sa jednim od dva oblika krivice. a naknadno se sazna da je u tom period postojala još jedna radnja krivičnog djela?* Praksa: gleda se težina djela. već samo sticaj krivičnih djela. onda se ona ne mogu smatrati presuđenima već se ponovo sudi. s umišljajem ili nehatom. za 7 nekih radnji. realni sticaj krivičnog djela prevare u slučaju sastavljanja lažne isprave u cilju izvršenja krivičnog djela prevare. ranije utvrđena kazna i kazna utvrđena za novo djelo zbog kojeg se uvjet i opoziva će se tretirati kao sticaj i izreći će se jedinstvena kazna. s obzirom na način izvršenja i druge okolnosti (poput vremenskog kontinuiteta) ta krivična djela predstavljaju jednu cjelinu. a naknadno se sazna da je u tom period imao jos recimo 15 sličnih djela. samo nema krivične odgovornosti!!). kleptoman. ukoliko je zakonom predviđeno da se odgovara za nehat. *Ako je neko osuđen za produženo krivično djelo. tada se ono smatra presuđenim.* PRODUŽENO KRIVIČNO DJELO? Kada je počinilac sa umišljajem počinio više istih ili istovrsnih krivičnih djela. krivično djelo nasilničko ponašanje…konzumira krivično djelo lake tjelesne povrede. Pravna kvalifikacija produženog krivičnog djela određuje se prema pravnoj kvalifikaciji najtežeg krivičnog djela (onog za koje je zapriječena najteža kazna). neće biti nasilničko i lake tjelesne u sticaju!! *U slučaju opozivanja uvjeta.Da li jedno krivično djelo može konzumirati drugo krivično djelo? Ovo je pitanje vezano za realni sticaj. 10 | P a g e . Osim u slučaju da se presuđeno produženo krivično djelo sastoji od 2-3 djela. krivično djelo i krivica postoje.

11 | P a g e . droga. idiot…) KRIVICA . dok se može javiti izvršenje krivičnog djela protiv bezbjednosti saobraćaja iz nehata). o njemu konačnu osudu donosi isključivo sud. Ako DA – umišljaj. Primjer svjesnog nehata: nesavjesno čišćenje oružja. Kod umišljaja je izvršilac svakako kriv. c) privremeni duševni poremećaj (najčešće uslijed alkohola.Razlozi ili osnovi neuračunljivosti: a) trajna duševna bolest (šizofrenija). mjesečarenje.VINOST (umišljaj ili nehat) UMIŠLJAJ Direktni (počinilac djela bio je svjestan da uslijed njegovih radnji može nastupiti zabranjena posljedica i želio je nastupanje te zabranjene posljedice) ili eventualni (počinilac je svjestan mogućnosti nastupanja zabranjene posljedice i pristaje na njeno nastupanje). ali je olako držao da ipak neće Primjer nesvjesnog nehata: željezničar nije znao a bio je dužan da zna da će voz naići I nije spustio rampu. ne znaš ko je. tako da je voz udario u auto koje je prelazilo prugu. Taj neko će sigurno nastradati. d) zaostali duševni razvoj (debil. pristao na njeno nastupanje. odnosi se na neku „voljnu sferu“. imbecil. koje se može ali i ne mora prihvatiti. ali prihvataš posljedicu. da je znao da će i kakva će nastupiti zabranjena posljedica. Granični slučajevi između eventualnog umišljaja i svjesnog nehata Eventualni umišljaj – pristaje na posljedicu Svjesni nehat – olako drži da će spriječiti posljedicu Granica je veoma tanka. svjestan je da rukovanje oružjem može dovesti do ozbiljne posljedice. ali je obzirom na svoja lična svojstva ili okolnosti morao biti svjestan da će posljedica nastupiti). b) privremena duševna bolest (manične i/ili depresivne psihoze). ako NE – nehat. kuca neko na vrata. odnosno da li bi on ipak uradio ono što je uradio). Dakle. nenormalan strah. s obzirom na intenzitet izvršenja krivičnog djela. „FRANKOVE FORMULE“ (analiza da li bi optuženi. Primjer eventualnog umišljaja: pucanje iz vatrenog oružja bez da se zna u šta se puca (kroz zatvorena vrata). za krađu se ne može odgovarati iz nehata. određuje se pomoću tzv. a ti uzmeš oružje i pucaš u vrata. Kod imovinskih i seksualnih delikata uvijek postoji direktni umišljaj. kod nehata je izvršilac kriv samo ako je zakonom predviđeno kažnjavanje za nehat (npr. afekt). visoke temperature. NEHAT Svjesni (izvršilac je bio svjestan mogućnosti nastupanja zabranjene posljedice. a nalaz vještaka je samo jedno ponuđeno mišljenje. Dakle. Pitanje uračunljivosti je pravno pitanje. U vojsci svako čišćenje oružja I rukovanje sa njim može rezultirati time da oružje opali I ubije nekoga. ali olako drži da posljedica neće nastupiti ili da će je moći spriječiti) i nesvjesni (izvršilac nije bio svjestan da je moguće nastupanje zabranjene posljedice.

koje da stvarno postoje. 12 | P a g e . to se onda tretira kao pitanje stvarne zablude. strani državljanin koji dođe u “tuđu” zemlju. Ne oslobađa se krivične odgovornosti! Aberratio iuctus (tzv. kada napadač cilja na jedno lice. Nosi dvostruku odgovornost i efekat sticaja. lišio je života. a ustvari se radi o nekoj drugoj osobi). izvršilac pogrešno smatra da postoje neke okolnosti. Putativna nužna odbrana se cijeni ne kao nužna odbrana i ne kao prekoračenje nužne odbrane. izvršilac nije bio svjestan postojanja nekog zakonom propisanog obilježja krivičnog djela (primjeri rodoskrvnuća. te kao takva isključuje postojanje krivične odgovornosti i donosi se oslobađajuća presuda. a objektivno napada nema. već kao stvarna zabluda. dok se u slučaju neotklonjive – oslobađa. vanbračne zajednice sa maloljetnom osobom ili dvobračnosti) ili 2. „promašeni udarac“) npr. činile bi dotično krivično djelo dozvoljenim (primjer šumske krađe kada osoba pogrešno smatra da je ta šuma njegova ili krađe kada počinilac vjeruje da je dotična stvar njegovo vlasništvo). ne poznaje krivičnopravne propise te države. jer napadač odgovara za svršeni pokušaj prvog i izvršenje drugog krivičnog djela (ubistvo iz nehata). U slučaju otklonjive – blaže se kažnjava. s tim što se vodi računa je li otklonjiva ili neotklonjiva. Ne oslobađa se krivične odgovornosti! Putativna nužna odbrana i stvarna zabluda Kada je osoba u zabludi da napad koji je prestao još uvijek traje i postupa po svom ubjeđenju u nužnoj odbrani. npr. Posebni slučajevi stvarne zablude iz prakse: Error in objectum (zabluda u objektu) npr. kada napadač vjeruje da napada jedno lice. b) Pravna zabluda – osnov za blaže kažnjavanje ili oslobađanje od kazne Počinilac iz opravdanih razloga nije znao da je neko određeno ponašanje zakonom određeno kao krivično djelo. a realizuje djelo prema nekom drugom. Otklonjiva stvarna zabluda može biti osnov za ublažavanje kazne. Neotklonjiva stvarna zabluda postoji kada izvršilac nije znao i nije bio dužan da zna za postojanje dotičnih elemenata.ZABLUDA? a) Stvarna zabluda – isključuje postojanje krivične odgovornosti Postoji kada 1. Postoje otklonjive i neotklonjive stvarne zablude. Potpuno je svejedno šta je on mislio. pa ga liši života.

a može se i blaže kazniti. teška krađa – jedan provaljuje. 13 | P a g e .. ukoliko se za to djelo može izreći kazna zatvora u trajanju od 3 godine ili više. unaprijed obećavanje da će prikriti izvršenje krivičnog djela. Kaznit će se I ako djelo nije izvršeno ni pokušano. spontano. npr. PODSTREKAVANJE Ko drugoga podstrekava na izvršenje krivičnog djela.. Podjela uloga je jako bitna kod saizvršilaštva. obezbijedi sredstvo ili izvršioca krivičnog djela. Kod podjle uloga između njih postoji SPORAZUM. kaznit će se kao da ga je sam počinio u granicama umišljaja. otklanjanje prepreka. Pa i ovaj što čuva stražu. kaznit će se kao da ga je sam počinio. Vrlo je bitan umišljaj.SAUČESNIŠTVO? Načini realizacije: više lica zajedno učestvuje u izvršenju krivičnog djela ili više lica zajedno na odlučujući način doprinose izvršenju krivičnog djela a) Saizvršilaštvo b) Podstrekavanje c) Pomaganje SAIZVRŠILAŠTVO Kod svakog saučesnika postoji svijest o nastupanju zabranjene posljedice i svaki saučesnik želi tu posljedicu i to djelo kao svoje (subjektivni element). Isto tako. i onaj koji ih je recimo dovezao do mjesta gdje će vršiti tešku krađu je saizvršilac. iako je pasivan. Može se vršiti na dva načina: stvoriti odluku kod nekoga da izvrši krivično djelo (teži slučaj) ili učvrstiti odluku kod nekoga da izvrši krivično djelo (malo blaži slučaj) Vrlo je bitan umišljaj. zavisno od situacije). POMAGANJE Ko drugome pomaže u izvršenju krivičnog djela. Tu spada davanje savjeta. kod krivičnog djela učestvovanja u tuči. jedan čuva stražu – svaki od njih je saizvršilac. ili čvrst prethodni dogovor ili konkludentni (npr. jedan krade. te svaki od njih doprinosi izvršenju tog djela (objektivni element).

dogovorili su krađu. Ako izvršilac učini djelo koje je potpuno različito od onog na koje je podstrekavan neće se raditi o saučesništvu. Dakle. „kvalitativni eksces“. bez obzira da li se u tom trenutku znalo ko je izvršilac krivičnog djela. Kod „negativnog ekscesa“ . ne zna kada se djelo vrši (npr. te izvršenjem novog krivičnog djela jednake težine ili težeg krivičnog djela 14 | P a g e . Ovaj koji krade naišao je na prepreku. ako je podstrekavanje bilo usmjereno na izvršenje krađe. I došao u situaciju da mora obiti vrata (obilježje teške krađe). II npr. maloljetnost). a on izvrši ubistvo. I npr. zbog čega on nije u mogućnosti da prati suđenje. osoba koja kupuje ukradenu robu.Razlika između pomaganja i prikrivanja Pomagač unaprijed zna da će se krivično djelo izvršiti. ali za krađu nije znala unaprijed). Eksces postoji kad je prisutno neslaganje između umišljaja saučesnika i izvršioca. recimo. odgovara se samo za stvarno učinjeno djelo. To je tzv. U ovom slučaju i izvršilac i podstrekač odgovoraju za krivično djelo krađe. a ovaj saizvršilac koji je čuvao stražu odgovara za krađu. a nikako na ostale saizvršioce. jer je izvršeno djelo potpuno različito od onog koje su saučesnici imali u vidu. (“pozitivni eksces”) – izvršenje težeg krivičnog djela u odnosu na umišljaj. ZASTARA? Nastupanjem zastare prestaje mogućnost države da nešto uradi. On vrši tešku krađu I za nju je odgovoran. podstrekač podstrekava izvršioca da izvrši razbojništvo. Ovo pravilo zove se i «princip limitirane akcesornosti». te su podijelili uloge (objektivni element). sve u granicama svog umišljaja. kada se vrijeme provedeno u ekstradicijskom pritvoru ne uračunava u vrijeme zastare. GRANICE KRIVIČNE ODGOVORNOSTI I KAŽNJAVANJE SAUČESNIKA Saizvršioci odgovaraju u granicama svog umišljaja. jer su se prethodno dogovorili da će izvršiti krivično djelo krađe. Zastara ne teče u toku vremena u kojem se nije moglo poduzeti krivično gonjenje. podstrekač odgovara za podstrekavanje na krađu. recimo u toku trajanja imuniteta ili postojanje nekog oboljenja kod optuženog. dakle u okviru onoga što je učinjeno.izvršenje lakšeg krivičnog djela u odnosu na umišljaj. dakle objektivni rok. Lična svojstva saizvršioca odnose se samo na tog saizvršioca (na primjer neuračunljivost. ko će ga izvršiti…. ili u slučaju čekanja na ekstradiciju. a on je stvari ukrao iz otvorenog prostora. III npr. Ovi rokovi zavise od visine zaprijećene kazne za pojedino krivično djelo. hoće to djelo kao svoje (subjektivni element). podstrekač ili pomagač. dakle kažnjava se u granicama umišljaja. podstrekavan je da izvrši tešku krađu obijanjem. Do prekida zastare dolazi preduzimanjem bilo koje istražne radnje od strane nadležnog organa. koji dobrovoljno spriječi izvršenje krivičnog djela. a) zastara krivičnog gonjenja – ne može se preduzeti krivično gonjenje kada protekne zakonom propisani rok za preduzimanje krivičnog gonjenja od dana izvršenja krivičnog djela. dok kod prikrivanja vrijeme izvršenja krivičnog djela nije poznato. U ovom slučaju podstrekač bi mogao odgovarati za neuspjelo podstrekavanje. a izvršilac za krivično djelo razbojništva. ili npr. Saizvršilac. može biti oslobođen od kazne. a izvršilac učini krivično djelo razbojništva.

mjere upozorenja. VRSTE KRIVIČNIH SANKCIJA? Kazne. d) uticaj na svijest građana o štetnosti krivičnih djela i pravednosti kažnjavanja počinioca. b) uticaj na izvršioca da ubuduće ne čini krivična djela. radnju…I to ne utiče na druga djela. Radnje koje preduzimaju ovlašteni radnici organa unutrašnjih poslova prije pokretanja krivičnog postupka nemaju karakter procesnih radnji i ne dovode do prekida zastarjelosti. sud po službenoj dužnosti pazi na nastupanje zastare. b) zastara izvršenja krivične sankcije . već zastarjevanje počinje iznova i može trajati sve do nastupanja apsolutne zastarjelosti. tj. Kod produženog krivičnog djela i djela počinjenog u sticaju. mjere sigurnosti (bezbjednosti).počinje teći od dana pravosnažnosti sudske odluke. Apsolutna nastupa kada protekne duplo onoliko vremena koliko je potrebno za relativnu zastaru. Zastara može biti relativna i apsolutna. Zastara spada u materijalnopravne prigovore u postupku.(određuje se prema visini zapriječene kazne). Ovo sve gore navedeno se odnosi na relativnu zastaru (gdje je vrijeme zastare određeno zakonom). radnje. Po našem zakonu princip je da gonjenje za krivična djela zastarjeva. 15 | P a g e . u kojem slučaju donosi odbijajuću presudu. kod ovakve vrste djela. presude. SVRHA? Generalna prevencija: uticaj na građane da poštuju pravni system I da ne čine krivična djela. c) uticaj na ostale građane da ne čine krivična djela. može se dati amnestija za svako pojedinačno djelo. Bitno je u obrazloženju presude pozvati se i osvrnuti na svrhu izrečene krivične sankcije (obrazloženje krivične sankcije i obrazloženje kazne). ne zastarjevaju krivična djela predviđena međunarodnim pravom kao što su genocid. kada optuženi odgovara za više krivičnopravnih radnji ili krivičnih djela. za svaku radnju pojedinačno i ne utiče na druge radnje. zastara nastupa sukcesivno. Isto tako. Individualna prevencija: spriječavanje počinioca krivičnog djela u daljem vršenju krivičnih djela I podsticanje optuženog na preodgoj. ratni zločin i sl. Izuzetno. Kod prekida zastarjelosti vrijeme koje je proteklo ne uračunava se u vrijeme zastarjevanja. vaspitne (odgojne) mjere. I KAZNE Svrha kažnjavanja: a) ukazivanje na pogubeljnost i društvenu opasnost činjenja krivičnih djela.

dnevni iznos ne može biti manji od 1/60 niti veći od 1/3 prosječne plate u FBiH (prema podacima Zavoda za statistiku). izriče se na pune godine. na primjer u slučaju ne ispunjavanja nekog dodatnog uslova pod kojim je mjera izrečena). te kazna maloljetničkog zatvora. dugotrajni zatvor je zamjena za smrtnu kaznu. Sud prilikom određivanja novčane kazne određuje i rok za njeno plaćanje. dugotrajni zatvor se izriče samo na pune godine. NOVČANA KAZNA može se izreći kao glavna ili sporedna. a do šest mjeseci i na pune dane.000 KM. Amnestija i uslovni otpust se kod kazne zatvora može tražiti kada se odsluži jedna polovina kazne (izuzetno nakon 1/3 kazne). novčana kazna može se izreći kao sporedna iako nije propisana zakonom (!). ne postoji mogućnost prinudnog izvršenja. pa ako se radi o krivičnom djelu za koje je propisana kazna zatvora u trajanju do 6 mjeseci. ako se novčana kazna ne može naplatiti. tako što se svakih 50 KM novčane kazne zamjenjuje jednim danom zatvora. Ova mjera može trajati od 10 do 60 dana. Moguć po zakonu pod tri uslova: kada se ponašanje osuđenog lica „toliko popravi“ da se ciljevi izricanja i izvršenja kazne mogu ispuniti i bez daljeg izvršavanja. a najduže 1 godinu i uglavnom se sprovodi u okviru nekih kantonalnih organa. koji može biti od 15 dana do 6 mjeseci. u dnevnim iznosima može biti od 5 do 360 dnevnih iznosa. ove podatke ne pribavlja sud. Izriče se u trajanju od 30 dana do 20 godina. pri čemu se taj rok može produžiti u opravdanim slučajevima. već dostavlja optuženi i podatci ne smiju biti stariji od šest mjeseci.KAZNA ZATVORA Kazna lišavanja slobode na određeni vremenski period. rijetko se javlja u praksi. da se radi o krivičnom djelu za koje je zapriječena kazna zatvora od 5 godina zatvora ili više. već se novčana kazna zamjenjuje kaznom zatvora. ukoliko optuženi na to pristane. tako što se odredi prosjek primanja dotičnog lica za tri mjeseca. maloljetnički zatvor se može izreći do 10 godina. a kod dugotrajnog zatvora kada se odsluže 3/5 kazne). izriče se na period od 20 do 45 godina. RAD ZA OPĆE DOBRO NA SLOBODI? (mjera) Između kazne zatvora I uslovne osude sud će prvo odmjeriti kaznu zatvora. USLOVNI OTPUST? (mjera) Optuženik podnosi molbu kada odsluži pola kazne. Izriče se u dnevnim iznosima ili u nominalnim iznosima. te da zbog teških posljedica i okolnosti djela ne bilo opravdano izreći vaspitnu mjeru. može biti kazna dugotrajnog zatvora. kada se može 16 | P a g e . ako je pribavljena protupravna imovinska korist preko 1. kazna dugotrajnog zatvora izriče se za „teške” oblike najtežih krivičnih djela počinjene sa umišljajem. kazna zatvora. te umanji za porodične obaveze za period od tri mjeseca. Uvijek se izriče kao glavna kazna. postoji mogućnost opozivanja ove mjere i izricanja kazne zatvora od strane suda. za izrečenu kaznu dugotrajnog zatvora može nakon 3/5 izdržane kazne. pitanje mentaliteta (?). dnevni iznos novčane kazne određuje se individualno. kod krivičnih djela učinjenih iz koristoljublja.000. Kazna maloljetničkog zatvora može se izreći samo pod četiri uslova: da se radi o licu koje je u vrijeme izvršenja krivičnog djela bilo stariji maloljetnik. izuzetno nakon izdržane 1/3 kazne. dugotrajni zatvor se ne može izreči počinioci krivičnog djela koji u vrijeme izvršenja nije bio napunio 21 godinu života. može se izreći novčana kazna dvostruko veća od te koristi. može se zamijeniti ovom mjerom rada za opće dobro na slobodi. da postoji krivična odgovornost počinioca.

školovanje i sticanje odgovarajuće spreme). Osuđenom licu se izriče kazna lakša po vrsti ili kraća po mjeri u odnosu na zakonom propisani okvir. . OPŠTA PRAVILA ZA ODMJERAVANJE KAZNE? Upućuju sud na koji način da odmjeri kaznu unutar datog zakonski propisanog okvira. „lične okolnosti optuženog“. UBLAŽAVANJE KAZNE? Odmjeravanje kazne: u okviru zakonom propisanog miniuma i maximuma. „ranija osuđivanost" – pogotovo ako je ranije krivično djelo počinjeno iz nehata.). ili ako je mijenjao iskaze (svoju odbranu).te ako osuđeni izvrši novo krivično djelo za koje mu je izrečena kazna zatvora do godinu dana.očekivati da će počinilac na slobodi biti primjerenog ponašanja i da ubuduće neće činiti krivična djela. O uslovnom otpustu odlučuje odgovarajuća komisija pri Ministarstvu pravde FBiH. sud često griješi navodeći te okolnosti samo paušalno i isuviše uopšteno („porodičan čovjek“. pobude. U obrazloženju presude moraju se jasno navesti koje olakšavajuće a koje otežavajuće okolnosti se uzimaju u obzir.ako osuđeni u toku izdržavanja kazne počini krivično djelo I izrečena mu je nova kazna zatvora veća od 1 godine– mora se opozvati – fakultativni osnov. Ako se uslovni otpust opozove. ako je u toku istrage htio pristati na sporazum iako je nevin. „motiv iz kojeg je djelo učinjeno“. nikada se obilježje krivičnog djela ne može tretirati kao otežavajuća okolnost. Posebni minimum i maximum: “kazniće se kaznom zatvora u trajanju od najmanje 5 godina” i “kazniće se kaznom zatvora do 3 godine” Pogrešno je uzeti kao otežavajuću okolnost to što se optuženi brani šutnjom! Ili npr. i ovdje se mogu izreći dodatni uslovi ili obaveze (uzdržavanje od alkohola. 17 | P a g e . dakle presuda pravosnažna. da li je djelo učinjeno u povratu itd. Opći minimum i maximum: 30 dana do 20 godina. Ublažavanje: izrečene kazne u trajanju kraćem i po vrsti lakšem nego predviđena. mjera kazne određuje se uzimajući u obzir sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti (naročito stepen krivične odgovornosti. te ako između ranijeg i novijeg djela ne postoji nikakva povezanost!). posjećivanje savjetovališta. pa će mu izreći jedinstvenu kaznu zatvora po pravilima o sticaju krivičnih djela (pri čemu se od kazne zatvora odbija onaj period koji je već odslužio prije uslovnog otpusta). sud će utvrditi novu kaznu zatvora za novo počinjeno krivično djelo. kazna već izrečena – može se opozvati – alternativni osnov. OPOZIVANJE USLOVNOG OTPUSTA Uslovni otpust se opoziva u dva slučaja: . te opozivanje uslovnog otpusta i nastavljanje izdržavanja kazne zatvora. jačinu ugrožavanja zaštićenih dobara.

Po vrsti: umjesto zakonom propisane. ali u kraćem trajanju. te b) sudsko ublažavanje kazne (u slučaju kada sud utvrdi postojanje „posebne olakšavajuće okolnosti“. Poseban je slučaj oslobođenja od kazne za krivična djela počinjena iz nehata. OSLOBOĐENJE OD KAZNE? Institut koji se primjenjuje samo kada je to zakonom propisano i dozvoljeno (primjer nužne odbrane i krajnje nužde.. ODMJERAVANJE KAZNE OSUĐENOM LICU? 1. da se svrha krivičnopravnih sankcija očigledno ne bi ostvarila izricanjem kazne“. ukoliko počini djelo za koje se može izreći kazna zatvora do 1 godine ili novčana kazna. Na isti način se postupa u slučaju da osuđeno lice počini novo krivično djelo u toku izdržavanja kazne. Često pitanje: Šta je razlika između instituta za odmjeravanje i ublažavanje kazne? Kod odmjeravanja kazne radi se o odmjeravanju u zakonski propisanom okviru (opšti ili posebni minimum i maksimum). Po mjeri: izriče se zakonom propisana vrsta kazne. prijavljivanja krivičnog djela od strane saizvršioca ili saučesnika). utvrđuje se kazna za novootkriveno djelo. izricanja kazne i upućivanja na izdržavanje kazne utvrdi da je osuđeno lice počinilo još jedno krivično djelo prije stupanja na izvršenje. pa će se izreći jedinstvena kazna zatvora prema pravilima za krivična djela počinjena u sticaju. izriče se druga (npr. izreka presude utvrđuje postojanje krivične odgovornosti. te da se podrobno obrazloži u samom obrazloženju presude. 2. odgovornost za odštetni zahtjev. pokušaja ili odustanka od krivičnog djela. tj. Postoji jedan izuzetak. Postoje dva pravna osnova: a) zakonsko ublažavanje kazne (kada je to zakonom propisano. u tom slučaju se može izreći disciplinska mjera. ako zakon propisuje mogućnost oslobođenja od kazne. nekada sud sve obične olakšavajuće okolnosti uzima kao jednu „posebno“ olakšavajuću okolnost (osobitu). svi elementi krivične odgovornosti ostaju (krivična evidencija. ispod zakonom propisanog okvira. što viši sudovi u drugostepenom postupku prihvataju i potvrđuju. ali da se oslobađa od kazne. Ako se nakon suđenja.. dakle. kod ublažavanja kazne radi se o odmjeravanju kazne van. onda se prva kazna zatvora uzima kao utvrđena.). da je optuženi kriv. 18 | P a g e . u tom slučaju se ublažavanje kazne može vršiti i bez uvažavanja pravila za ublažavanje (može se kazna ublažiti i više nego što je propisano). samo se kazna ukida. pod uslovom da „posljedice krivičnog djela tako teško pogađaju počinioca. kod pravne zablude). umjesto zatvora se izrekne novčana). Bitno je da u samoj izreci presude stoji pozivanje na odgovarajuće odredbe o ublažavanju kazne. primjer nužne odbrane. bilo u zatvoru ili tokom dopusta ili izlaska. pri čemu se već odsluženo vrijeme u zatvoru uračunava u jedinstvenu izrečenu kaznu.

OPOZIV UVJETNE OSUDE 1... koja su izvršena pod takvim olakšavajućim okolnostima. to bi bila nepravilna primjena materijalnog zakona). koja se neće izvršiti ukoliko optuženi u vremenskom periodu od . (Ako bi se u ovom slučaju izrekao uvjet. Ukoliko je za počinjeno krivično djelo zakonom zaprijećena kazna u trajanju od 10 godina I više.. ne počini novo krivično djelo“). njegovog odnosa prema oštećenima. II MJERE UPOZORENJA 1. To je maximalni rok kušnje. Opozivanje zbog novog krivičnog djela. Uslovna osuda Svrha uslovne osude je das u uputi upozorenje uz prijetnju kaznom kojom se ostvaruje svrha krivičnopravne sankcije. ekstradicijski pritvor. „rok kušnje“). Sudska opomena Svrha sudska opomene je da se počiniocu krivičnog djela uputi opomena u onom slučaju kada kažnjavanje nije nužno za ostvarivanje krivičnopravne zaštite. Formalni uslovi za sudsku opomenu: za djela zapriječena kaznom zatvora do jedne godine ili novčanom kaznom. Formalni uslovi za uvjetnu osudu: za krivična djela zapriječena kaznom zatvora do dvije godine.. a uslovna osuda može trajati do pet godina (tzv.. Dakle. ponašanjem optuženog nakon izvršenja krivičnog djela. okolnostima samog djela. sud se ovdje rukovodi stepenom krivične odgovornosti. Uslovna osuda se ne može izreći za krivična djela za koja se ni primjenom pravila o ublažavanju kazne ne može izreći kazna zatvora manja od godine dana.URAČUNAVANJE PRITVORA U KAZNU? Svako lišavanje slobode vezano za krivično djelo (pritvor. ličnim svojstvima počinioca. a može se opozvati ako je za novopočineno djelo zaprijećena kazna zatvora u trajanju do 2 godine. može uvjetna osuda ali samo ukoliko se zakonski kazna može ublažiti. Mora se opozvati ako je za novopočineno djelo predviđena kazna zatvora u trajanju od 2 godine ili više. da se svrha krivičnopravne sankcije može ostvariti na ovaj način. Sudska opomena se izriče rješenjem (ne sadrži i ne može sadržavati odluku o krivici). ranije i prekršajna kazna) mora se uračunati u izrečenu kaznu zatvora. 19 | P a g e . sadrži prijetnju da će se kazna izvršiti. Izriče se presudom (izreka presude glasi ovako: „izriče se uslovna osuda kojom se utvrđuje kazna zatvora od .. uglavnom odmah u samoj presudi ili naknadnim rješenjem suda. 2. Uslovna osuda moguća je i kod krivičnih djela počinjenih u sticaju..

pa se smatra da će i dalje u takvom stanju činiti krivična djela ukoliko se ne podvrgne psihijatrijskom liječenju). uz rad za opće dobro na slobodi… Neke traju zajedno sa kaznom. Ove upute nisu obaveze. neke se ne uračunavaju u kaznu. uz uslovnu osudu. uz uvjet ili rad za opće dobro na slobodi. dakle u toku izdržavanja kazne. a postoji mogućnost ponovnog činjenja takvog krivičnog djela). f) raspolaganje platom. rok kušnje. ili u toku mjere sui generis rada za opće dobro na slobodi. ali u slučaju neispunjenja uputa sud može odrediti i težu uputu ili opozvati uvjet. Vrste: a) obavezno psihijatrijsko liječenje (kada je počinilac djelo počinio u stanju bitno smanjene ili smanjene uračunljivosti. aktivnosti ili funkcije (kada je počinilac djelo počinio zloupotrebom službenog poziva i imovine. nisu mjere. a postoji opasnost da će uslijed ovisnosti ponovo počiniti krivično djelo). b) uzdržavanje od alkohola I droge. b) obavezno liječenje od ovisnosti (kada je počinilac djelo počinio pod „odlučujućim uticajem“ opojnih sredstava. a neke nakon kazne (npr. 20 | P a g e . uglavnom traje maximalno dok traje kazna ili izrečena mjera. onda opozivanje uvjeta nije neophodno. mogu se izricati uz kaznu. ili uz uvjetnu osudu. d) osposobljavanje za rad. Ide uz kazne. a) liječenje u zdravstvenoj ustanovi. e) prihvatanje zaposlenja. Tada se uz uvjet određuju i neke upute. Ide nakon izdržane kazne ili izrečene mjere. Određuje ih sud i mogu trajati od 6 mjeseci do 2 godine. c) zabrana vršenja poziva. oduzimanje vozačke dozvole).2. Rok za opoziv je rok provjere. Ako optuženi ne ispunjava obaveze koje su mu uvjetnom osudom određene. Ova mjera ide ili u ustanovi za izdržavanje kazne. Ukoliko je novootkriveno djelo počinjeno prije izricanja uvjetne osude. III MJERE BEZBJEDNOSTI (SIGURNOSTI) Svrha: Otklanjanje stanja ili uvjeta koji su uticali na počinioca da počini krivično djelo ili koji mogu uticati na počinioca da ubuduće čini krivična djela Izriču se presudom (uz oglašavanje krivim). dakle. c) posjećivanje psihijatrijskog savjetovališta. tj. 3. Uvjetna osuda može biti i sa zaštitnim nadzorom.

s tim što se mogu oduzeti i od trećeg lica ako je to lice znalo. usvojitelji. koji ostaje u porodici. – u slučaju kada imaju mogućnost da nadziru mldb. ili koji potiču od izvršenja krivičnog djela. 21 | P a g e . Izriče se za sve kategorije. ide uz sankciju a izvršava se nakon izvršenja sankcije. naknada štete oštećenom. u slučaju da roditelji. nisu u stanju da vrše nadzor nad mldb. potiču iz krivičnoh djela…) IV VASPITNE (ODGOJNE) MJERE MALOLJETNICI? Vaspitne (odgojne) mjere izriču se i odnose na maloljetne počinioce krivičnih djela. mogu trajati par sati ne duže od 30 dana. a neprekidno ne mogu trajati duže od 20 dana – I sve to u specijaliziranoj ustanovi. roditelji.d) zabrana upravljanja motornim vozilom (kada je počinalac izvršio krivično djelo protiv bezbjednosti saobraćaja. mldb. ali su to ranije recimo propustili. 2. ili kada se radi o razlozima zaštite opšte sigurnosti ili morala. nije baš devijantno. nije potrebno potpuno odvojiti od svakodnevnog života. Centar za socijalni rad može pratiti izvršenje ove mjere. ili za nadzorom nema više potrebe. e) oduzimanje predmeta (odnosi se na predmete koji su upotrebljeni ili bili namjenjeni izvršenju krivičnog djela. može se vratiti I novac umjesto nakota ako nakita recimo nema. OSNOVI ZA ODUZIMANJE PREDMETA 1. zasnovani su na pravilu da niko ne može zadržati protupravnu imovinsku korist koju je stekao izvršenjem krivičnog djela. To su: a) disciplinske mjere – upućuju se Centru za maloljetnike. Ovaj nadzor može trajati do 3 godine. Traju određeni broj sati. u tom slučaju on ide drugoj porodici. usvojitelja i dr. da je počinio neko “lakše” djelo. 3. usvojitelji i sl. staratelja…stekli uvjeti za nadzor nad mldb.. ako postoji opasnost od ponovnog izvršenja krivičnog djela. Sud može naložiti Centru za socijalni rad da obavlja nadzor nad tim pojačanim nadzorom roditelja. Ove mjere su u slučaju da ponašanje mldb. zbog mjera bezbjednosti (ako su ti predmeti namijenjeni daljem vršenju krivičnih djela. ne praznicima. starateljima… 1. a ti predmeti se nalaze u vlasništvu optuženog. Centru sa socijalni rad. Sada treba da vrše nadzor nad mldb. 2.. ili je moglo znati da je predmet pribavljen krivičnim djelom). škole… b) mjere pojačanog nadzora – upućuju se roditeljima. staratelji i dr. već je prodat. Centar za socijalni rad pruža pomoć. Ova mjera obustavit će se ako se utvrdi das u se kod roditelja. ali ovo nije isto što I naknada štete oštećenom. usvojiteljima. te kada postoji opasnost da bi počinilac upravljanjem motornim vozilom ubuduće ponovo mogao ugroziti saobraćaj).

Traje od 1 godine do 5 godina 3. organi socijalne zaštite. U toj ustanovi mldb. prihvatanje određenog zaposlenja. Svrha: ove mjere se izriču bez vođenja krivičnog postupka. te uvijek treba krenuti od one najblaže. gdje je generalna pervencija potpuno stavljena u drugi plan. a nema niti druge porodice koja bi to radial. Traje ne manje od 1 godine. jer nije u krugu porodice. Vrste preporuka: obaveza izvinjenja oštećenom. Njihov cilj je individualna prevencija. c) zavodske mjere 1. One nisu krivične sankcije. te da se njima vaspitno djeluje na mldb. Traju najduže do 1 godine. ali ne više od 3 godine. da ubuduće ne čini krivična djela. kojem je potreban stalni nadzor stručnog odgojitelja. koji može biti stresan i koji može imati negativne posljedice po ličnost maloljetnika. Maloljetnički zatvor. Vaspitne (odgojne) mjere.. Traje od 6 mjeseci do 3 godine. upućivanje u odgojno-popravni dom sud izriče mldb. Poenta je zaštita interesa maloljetnika. može ostati do svoje 23-e godine. liječenje u odgovarajućim ustanovama. Treba voditi računa da se ovim preporukama ne ometa školovanje ili posao maloljetnika. koji ima problem u duševnom razvoju. nisu u stanju vršiti nadzor. 2. u slučaju da roditelji I dr. kojem je potrebna pojačana mjera preodgoja. kojem je potrebno liječenje. Sve ove preporuke su u interesu maloljetnika. 2. upućivanje u drugu ustanovu za osposobljavanje izriče se mldb. naknada štete oštećenom i redovno pohađanje škole (specifično da ih može izreći Tužilaštvo). Poenta je u odgoju mldb. upućivanje u odgojnu ustanovu sud izriče mldb. uz uslov da maloljetnik priznaje izvršenje krivičnog djela i ako je spreman da se pomiri sa oštećenim. 22 | P a g e . VASPITNE I ODGOJNE PREPORUKE (mjera) Izriču se maloljetnim počiniocima krivičnih djela za koje je zapriječena kazna zatvora do 3 godine.3. smještaj u drugu porodicu/dom/ustanovu. SANKCIJE? (maloljetnici) 1. Ovaj slučaj ne najmanje koristan za mldb. rad u korist humanitarne organizacije ili zajednice. onda Centar za socijalni rad preuzima nadzor nad mldb. posjećivanje odgovarajućih savjetovališta (izriče ih sud).

dobijanja dozvola Ove posljedice nisu trajnog karaktera. gubitak posla. vlasti. Prestaju brisanjem osude. To praktično znači da se ne navode pojedinačno lica nego se oslobađaju sva lica optužena za krivično djelo npr. izbjegavanje vojne obaveze. daje je zakonodavno tijelo. Uvjet i sudska opomena ne proizvode pravne posljedice osude. Sud pribavlja mišljenje kaznenopopravne ustanove. Maximalna dužina trajanja posljedica je 10 godina. Ogleda se u gubitku ili u zabrani sticanja nekih prava. gubitak odlikovanja. Gubitak prava prestanak vršenja dužnosti. na osnovu molbe zainteresiranog lica ili njegovih srodnika ili ex officio. Amnestija se donosi zakonom. dakle onima od 16 do 18 godina. Lica obuhvaćena amnestijom ne mogu se protiviti tome. das u nastupile teške posljedice tako da izricanje vaspitne (odgojne) mjere nije opravdano. potpuno ili djelomično oslobađanje od kazne. Molba se dostavlja sudu koji je donio presudu. PRAVNE POSLJEDICE OSUDE? Nastpaju onda kada je presuda pravosnažna. određuje se brisanje osude ili ukida određena pravna posljedica osude. može se suditi za djelo koje su počinili kao mldb. zbog počinjenog krivičnog djela za koje je zakonom zaprijećena kazna zatvora u trajanju od 5 godina ili više. AMNESTIJA I POMILOVANJE? Amnestija je akt kojim se neograničenom broju lica daje oslobođenje od krivičnog gonjenja ili abolicija. Domašaj pomilovanja je nešto uži od 23 | P a g e .MALOLJETNIČKI ZATVOR? Može se izreći samo starijim maloljetnicima. privrednim društvima. Maloljetnički zatvor traje od 1 do 10 godina. zvanja. Potreban je visok stepen krivične odgovornosti. a ne može na vaspitne mjere i mjere bezbjednosti. i u toku suđenja i ako nije stupio na izdržavanje kazne. Onim maljoljetnicima koji su nakon počinjenja krivičnog djela postal punoljetni. Krug lica na koji se odnosi amnestija određen je u aktu o amnestiji. sve dok ne navrše 21 godinu. Zabrana sticanja prava zabrana vršenja poslova u firmama. sticanja zvanja u službi. Može se odnositi na kaznu zatvora i maloljetničkog zatvora. zamjena izrečene kazne blažom. Pomilovanje daje se rješenjem koje donosi Predsjednik Federacije u skladu sa zakonom.

Može se izreći i uvjetna osuda. 2. ako raspolaže protivpravnom imovinskom koristi. zabrana obavljanja određene privredne djelatnosti. prestanak pravnog lica. oduzimanje imovine. ako su odgovorni organi izgubili nadzor nad radom zaposlenika. 2. Za razliku od amnestije. Postoji i odgovornost pravnog lica i za djelo učinjeno u pokušaju. općina i mjesnih zajednica. kantona. entiteta. Pomilovanje se odnosi na određena lica. oduzimanje predmeta. Osnov odgovornosti postoji: a) b) c) d) ako je učinilac. ovlaštenja ili koncesije koje je izdala strana država i zabrana rada na osnovu dozvole.amnestije. gradova. Objavljuje se u službenim novinama. za račun ili u korist pravne osobe. - 24 | P a g e . KRIVIČNA ODGOVORNOST PRAVNIH LICA? Krivično mogu biti odgovorna sva pravna lica . učinio krivično djelo u ime. sudsko mišljenje ne obavezuje organ koji donosi odluku o pomilovanju. Osnov za ublažavanje kazne – ako odgovorno lice prizna da je ta pravna osoba počinila krivično djelo. 3.osim države. Mjere bezbjednosti za pravna lica: 1. Konačno. Odmjeravanje kazne – primjenjuju se opća pravila. učinjeno kao produženo krivično djelo ili odgovornost za saučesništvo (više pravnih lica). objavljivanje sudske presude. novčana kazna. Brčko distrikta. ovlašćenja ili koncesije koje su izdale domaće institucije. Pravne posljedice osude: - zabrana rada na osnovu dozvole. fizičko lice. i ako učinilac nije krivično odgovoran. a uzima se u obzir i privredna snaga pravne osobe. Pomilovanjem se oslobađa od krivičnog gonjenja ili se izrečena kazna zamjenjuje blažom. Davanjem amnestije ili pomilovanja ne utiče se na prava trećih osoba koja se zasnivaju na osudi. 3. pomilovanje može i za ukidanje mjera bezbjednosti (sigurnosti). Kazne za pravna lica: 1.

a ne sud. postavljati pitanja i td. i prvenstvena je obaveza suda u tom postupku da se stara o disciplini u sudnici.kod nas se primjenjuje 25 | P a g e . Aktuelni akuzatosko-inkvizitorski postupak (mjesoviti) . nakon čega ukoliko porota optuženog oglasi krivim sudija izriče krivičnopravnu sankciju. vodi računa o redoslijedu postupka i posebno se brine da eventaualno ne bude izveden neki nezakoniti dokaz. U tom postupku postoji mogućnost da optuženi bude ispitan kao svjedok i to samo pod uvjetom ako on to želi. akuzatorski (optužni) 2. ). inkvizitorski 3. odbrana faktički nije postojala i konačno. Mogla se donijeti samo osuđujuća presuda ako optuženi prizna ili ako postoje dva svjedoka kao neposredni očevici događaja. Suđenje se odvijalo na način da je uvijek sud prvo ispitivao optuženog i svjedoke. suđenje se samo svodilo na to da se formalno na osnovu onih dokaza koji su prikupljeni u istrazi donese presuda. Nastao je na način što je prvo Francuska preuzela nakon čuvene Francuske revolucije brojne elemente akuzatorskog postupka iz Engleske a onda se to proširilo po kontinentalnoj Europi. U tom postupku je zadržano inkvizitorsko načelo koje podrazumijeva pravo suda da se stara o utvrđivanju istine na način da je i sud mogao pozivati svoje svjedoke. Sam postupak ima karakter spora između dvije strane a odluku o krivnji donosi porota. U pitanju je postupak gdje stranke prikupljaju procesnu građu.FORME KRIVIČNOG POSTUPKA? 1. Kanada. akuzatorko-inkvizitorski ili mješoviti krivični postupak AKUZATORSKI Akuzatorski ili optužni postupak je najstarija forma krivičnog postupka koji je svoju izgrađenu formu dobio u straroj Grčkoj i Rimu ali se trajno zadržao u zemljama angloameričkog pravnog sistema (Engleska. INKVIZITORSKI Ovaj postupak predstavlja uredovanje suda i dijeli se na dva dijela: istragu i sudenje. MJEŠOVITI Uvođenjem nekih pravila iz akuzatorkog postupka u kontinentalnoj Evropi je nastao mješoviti krivični postupak. Australija itd. Adversarni sistem (odnosi se na ove prostore). Ako porota objavi da optuženi nije kriv. orijentalnog porijekla. SAD. U tom postupku branitelji faktički nisu ni postojali već se nastojalo da se od optuženog ishodi priznanje na bilo koji nacin uključujući razne torture i mučenja. Kod suda su bile koncentrirane sve funkcije i to funkcija gonjenja (nije bilo tužitelja) . sud oglasava optuženog da je oslobođen i time se postupak završava i nema nikakvog žalbenog postupka. a tek onda su stranke i branitelji dobivali mogućnost da i oni postavljaju pitanja.

osumnjičeni odnosno optuzeni i tuzitelj 2. NAČELO ZAKONITOSTI Ovo nacelo u procesnom pravu znaci da sva postupanja drzavnih organa vlasti moraju biti utemeljena na nekoj pravnoj normi ukljucujuci i situacije kada se primjenjuje pravna analogija. usmenosti i td. neposrednosti. 3. Osim ovih nacela koja su u zakonu izricito propisana i definirana postoje i nacela koja proizilaze iz drugih odredaba zakona u krivicnom postupku kao sto su prije svega nacelo kontradiktornosti. sporedni procesni subjekti su : osteceni . Misao ove zakonske odredbe podrazumjeva i pravo osumnjicenog odnosno optuzenog da on nije duzan da dokazuje svoju nevinost i da je tuzitelj duzan da izvodi dokaze i dokaze da je optuzeni ucinio krivicno djelo. punomocnici OSNOVNA NAČELA (PRINCIPI) U KRIVIČNOM POSTUPKU? Kada su u pitanju nacela krivicnog postupka treba naglasiti da jedan broj nacela zakonodavac izricito propisuje i definira kao sto su nacelo zakonitosti. Iz svega ovoga proizilazi kljucno zakljucak a to je da se jedino pravomocnom presudom kojom se optuzeni oglasava krivim moze osporiti odnosno oboriti predpostavka nevinosti. NAČELO IN DUBIO PRO REO (u sumnji. Ovo se sve odnosi i na ostale ucesnike u postupku. Dakle. vjestaci. U samom krivicnom postupku postoje procesni subjekti i ucesnici u postupku i to: 1. mogucnost sklapanja sporazuma o priznanju krivnje i td. PROCESNI SUBJEKTI I UČESNICI U POSTUPKU? Postupak je pojmovno namjenjen da se utvrdi da li je optuzena osoba ucinila krivicno djelo pa ako jeste da joj se izrekne krivicno pravna sankcija. nacelo jednakosti u postupanju. Cinjenice koje 26 | P a g e .Najveca promjena u aktuelno mjesovitom postupku jeste to sto je tuzitelj preuzeo vođenje istrage (ranije je to radio istrazni sudija kojeg vise nema). organ nadlezan za pitanje soc. teret dokazivanja na tužitelju. a primjenjuje se i modificirano inkvizitorsko nacelo. glavni procesni subjekti su : sud. kontradiktornosti i td. a sa druge strane da i organi vlasti znaju koje radnje i mjere mogu preduzimati. Slijedece promjene su te da u toku postupka dominiraju akuzatrski elementi i uvedene su novine kao sto je to izjasnjavanje o krivnji. nacelo legaliteta i td. u korist optuženog) Po zakononu je ovo nacelo izricito definirano na nacin da se sumnja u pogledu cinjenica koje predstavljaju bitna obiljezja krivicnog djela ili od kojih ovisi primjena krivicnog zakonodavstva rjesava na nacin koji je pogodniji za optuzenog. staranja i pravna ili fizicka osoba od koje je oduzeta imovinska korist. Ovakvo nacelo mora postojati kako bi svaki građanin unaprijed mogao racunati kakva ce radnja ili mjera prema njemu biti preduzeta u slucaju postojanja osnovane sumnje da je ucinio krivicno djelo. Na glavnom pretresu se primjenjuju mnoga nacela kao sto je nacelo usmenosti. ucesnici u postupku su : ostale osobe: svjedoci. javnosti. NAČELO PRETPOSTAVKE (PREZUMPCIJE) NEVINOSTI U pitanju je nacelo koje je ugradeno u medunarodne dokumente i znaci da se svako smatra nevinim za krivicno djelo dok se pravomocnom presudom ne utvrdi njegova krivnja.

To nacelo podrazumjeva da niko ne moze biti dva puta suden ili kaznjen u istoj krivicnoj stvari. zatim mora biti poucena da nije duzna dati iskaz. Pravno relevantne cinjenice = odlučne činjenice. 27 | P a g e . NAČELO PRAVA OSOBE LIŠENE SLOBODE Ovim nacelom su predvidena prava osobe koja je lisena slobode. nadalje da ima pravo na branitelja kao i pravo da obitelj te osobe ili konzularni predstavnik (ako je stranac) ili neka druga osoba koju osoba lisena slobode odredi bude obavjestena o okolnostima njenog lisavanja slobode. onda on ne moze naknadno poslije pravomocnosti presude za taj isti dogadaj ovu osobu ponovo optuziti za krivicno djelo pokusaja ubistva i pored toga sto se u stvarnosti zaista radilo o tom krivicnom djelu. Ako je optuzeni osuden za prekrsaj tu se jedino moze ako optuzeni bude oglasen krivim u krivicnom postupku ta kazna izrecena u prekrsajnom postupku mora se uracunati prema cl .predstavljaju obiljezja krivicnog djela se nalaze u cinjenicnom opisu optuzbe a cinjenice od kojeg ovisi primjena krivicnog zakonodavstva se utvrduju u obrazlozenju presude. a nije navedeno „ za krivicna djela“ sto je od posebnog znacaja. b) a u slucaju da se radi o cinjenicama koje bi isle u prilog optuzenom dovoljno je da su one samo vjerovatne Ovo nacelo i ocjena cinjenica u pogledu njihovog postojanja ili nepostojanja usko je vezana sa nacelom slobodne ocjene dokaza. Na ovo nacelo se moze pozvati samo osoba na koju se odnosi pravomocna presuda (osuđeni). 2 KZ FBiH u kaznu izrecenu za krivicno djelo cija obiljezja obuhvacaju i obiljezja prekrsaja. Lisenje slobode je moguce samo pod predvidenim zakonskim uvjetima a to je: da postoje osnovi sumnje da je nek osoba ucinila krivicno djelo i da postoji neki od razloga za pritvor. U odredbi ovog clana je predvideno da niko ne moze biti ponovo suden za djelo za koje je vec bio suden i za koje je donesena pravomocna sudska odluka. 57. a prekrsajni postupak nije onda se isti obustavlja. st. U obrnutom slucaju ako je pravomocno okoncan krivicni postupak. Kada je u pitanju ovo nacelo isto se ne moze primjenjivati za preksraj i za krivicno djelo pa uzeti da se radi o presudenoj stvari npr. U sastavu ove zakonske definicije je dovedeno je da niko ne moze biti suden za djelo. Osoba koja je lisena slobode mora biti obavjestena o razlozima lisenja slobode i to na maternjem jeziku ili jeziku koji razumije. Ovo zbog toga jer ako tuzitelj podigne optuznicu protiv nekoga i navede cinjenicni opis iz kojeg proizilazi da je zenskoj osobi metalnom polugom nanesen udarac po glavi snaznim zamahom pa tog optuzenog prema cinjenicnom opisu optuzuje za krivicno djelo teske tjelesne povrede i nasilnickog ponasanja. U pogledu takvih cinjenica moze nastati dvojba odnosno sumnja da li one postoje ili ne postoje i ova sumnja se uvijek odnosi na postojanje samo odlucnih cinjenica ( pravno relevantnih cinjenica) a te dvojbe treba rjesavati na slijedeci nacin: a) ako se radi o cinjenicama koje su na teretu otuzenog one moraju biti utvrdene sa potpunom sigurnoscu. NAČELO NE BIS IN IDEM (ne dvaput o istom ili zabrana ponovnog suđenja) Jedno od vrlo vaznih nacela u nasem krivicnom postupku je princip ne bis in idem. Sve ovo je garantirano ne samo ovim nacelom vec i međunarodnim dokumentima.

Po svojoj obaveznosti odbrana moze biti: 1. predlaze saslusanje svjedoka ili vjestaka. Pravno nevaljani dokazi su : a. pravo na formalnu ili strucnu odbranu (da se brani uz pomoc branitelja) Ukoliko u toku postupka postoje istovremeno obje odbrane tj.kada optuzeni moze ali i ne mora imati branitelja sto ovisi od njega. fakultativna odbrana . zatim da nije duzan iznijeti svoju odbranu (princip nemo prodere se ipsum). u tome da podnosi prethodne prigovore.ako su ti dokazi pribavljeni tako da je od optuzeog ili neke druge osobe iznudeno priznanje ili neka druga izjava. materijalna odbrana (pravo optuzenog da se sam brani) 2.sto se odnosi na one situacije kada zakon izricito predviđa da optuzeni mora imati branitelja. dokazi pribavljeni na zakonom zabranjen nacin . osumnjiceni odnosno optuzeni sam se brani i istovremeno koristi pomoc branitelja.Isto tako osoba lisena slobode mora biti poucena da moze postaviti zahtjev da joj se odredi branitelj po sluzbenoj duznosti ako prema svom imovnom stanju ne moze da plati branioca. podnosi zalbe i dr. Branitelj ne moze odustati od zalbe jer ne moze raditi na stetu branjenika. zatim 2. a jedan od oblika ove odbrane jeste pravo na odbranu siromasnih. jer se samo na takvim dokazima moze zasnivati presuda. 28 | P a g e . obligatorna . NAČELO PRAVA NA ODBRANU Ovo nacelo garantira osumnjicenom odnosno optuzenom pravo na odbranu. Odbrana moze biti: 1. Materijalna odbrana tj. NAČELO PRAVA OPTUŽENOG/OSUMNJIČENOG PRILIKOM PRVOG ISPITIVANJA Prilikom prvog ispitivanja osumnjičeni mora biti obavjesten o djelu za koje se tereti i osnovama sumnje koje postoje protiv njega. da njegov iskaz moze biti koristen u daljem toku krivicnog postupka kao dokaz (ovo samo pod uvjetom ako je bio prisutan njegov branitelj). Optuzeni mora biti posebno upozoren da ukoliko se odluci da da iskaz. odbrana optuzenog se sastoji npr. postavlja pitanja svjedocima ili vjestacima. onda treba naglasiti da ove dvije odbrane jedna drugu dopunjuju. a u slucaju da nastanu neke razlike bitno je ono sta je naveo optuzeni. a u slucaju ako se odluci da iznese svoju odbranu mora mu se omoguciti da se izjasni o cinjenicama i okolnostima i to kako onim koje ga terete tako i o onima koje mu idu u korist. NAČELO ZAKONITOSTI DOKAZA U toku krivicnog postupka od znacaja su samo zakoniti dokazi.

funkciju odbrane 3. sud ce donijeti presudu kojom se optuzba odbija. Tuzitelj moze odustati do zavrsetka glavnog pretresa. Nasuprot nacela mutabiliteta postoji nacelo imutabiliteta i znaci suprotno tj. Presuda se ne moze zasnovati ni na dokazima koji su dobijeni na temelju nezakonitih dokaza. tuzitelja i dr. nezakoniti dokazi . a ovo nacelo se primjenjuje u nekim zemljama Zapadne Europe. Kod nas se primjenjuje nacelo mutabiliteta. organi koji ucestvuju u krivicnom postupku moraju ex officio da izvode dokaze kako u korist tako i na stetu optuzenog. i ukoliko da izjavu da odustaje od krivicnog gonjenja ili optuzbe. funkciju gonjenja 2. U istrazi se prikupljaju dokazi.dokazi pribavljeni povredama ljudskih prava i osnovnih sloboda i bitnim povredama odredaba krivicnog postupka. funkciju presuđenja 29 | P a g e . Uvodenjem ovog nacela ne znaci da je kod nas prihvaćen akuzatorski postupak (vidi prethodna objasnjenja). Do takvog zakljucka tuzitelj moze doci i u toku glavnog pretresa. Uvođenjem ovog nacela razdvojena je ta funkcija na: 1. organa koji ucestvuju u postupku da sa jednakom paznjom ispituju i utvrđuju cinjenice kako one koje terete optuzenog tako i one koje mu idu u korist. da tuzitelj kada pokrene krivicni postupak ne moze odustati od krivicnog gonjenja. Prema ovom nacelu dakle. Ovo nacelo se zove jos i optuzno nacelo i njegovim uvodenjem nastale su slijedece posljedice tj doslo je do razdvajanja funkcije gonjenja odnosno doslo je do razdvajanja u inkvizotorskom postupku koji je ranije bio i gdje je sve funkcije obavljao sud. NAČELO JEDNAKOSTI U POSTUPANJU Ovo nacelo jednakosti u postupanju podrazumjeva obavezu suda. NAČELO MUTABILITETA Ovaj princip podrazumijeva pravo tuzitelja da odustane od krivicnog gonjenja do zavrsetka glavnog pretresa. ne samo sud vec i tuzitelj i dr. a na glavnom pretresu se izvode dokazi!!!!!! PRINCIP AKUZATORNOSTI – OPTUŽNO NAČELO Po definiciji ovo nacelo se sastoji u tome da se krivicni postupak ne moze pokrenuti i provesti bez zahtjeva tuzitelja. Ovo nacelo je usko vezano za nacelo akuzatornosti. Ovo je ustvari modificirano inkvizitorsko nacelo zbog kojeg je nas krivicni postupak pro forme mjesoviti postupak ili akuzatorko-inkvizitorski postupak.b.

Ako sud to pitanje rijesi u toku krivicnog postupka. to rjesenje ovog pravnog pitanja ne obavezuje nadlezni organ da u redovnoj proceduri rijesi to pitanje. a) sud može sacekati da to rijesi nadlezni organ b) ali isto tako moze po pravilima koji vaze u krivicnom postupku da rijesi to pitanje.. Ovo sve znaci da pravo suda. tuzitelja i drugih organa koji ucestvuju u krivicnom postupku da ocjenjuju postojanje ili nepostojanje cinjenica nije vezano ni ograniceno posebnim formalnim dokaznim pravilima. 30 | P a g e . 2. PREJUDICIJALNA PITANJA (PRETHODNA PITANJA) U toku krivicnog postupka mogu se pojaviti neka pravna pitanja za koja je nadlezan da rjesava neki drugi sud ili organ (npr. nastupila zastarjelost krivicnog gonjenja. zatim ako nastane mogucnost da se predmet ustupi na sudenje stranoj drzavi. ako je za krivicno gonjenje potrebno odobrenje. 1. u parnicnom postupku pitanje postojanja vanbracne zajednice) ili to moze biti pitanje koje bi trebalo rjesavati u upravnom postupku. U takvim situacijama sud moze postupiti na dva nacina i to • npr. Smisao ovog nacela jeste da sud prilikom donosenja presude ima obavezu ocijeniti svaki dokaz pojedinacno i u međusobnoj povezanosti i na osnovu takve cinjenice izvesti zakljucak da li je neka cinjenica dokazana ili nije. druga pretpostavka jeste da je tuzitelj obavezan primjeniti ovo nacelo ali ne i u slucaju ako postoje zakonske smetnje da se preduzme krivicno gonjenje (npr. 3. prva pretpostavka za primjenu ovog nacela jeste da postoje dokazi da je ucinjeno krivicno djelo. Treca pretpostavka se odnosi na situaciju kada tuzitelj ima pravo da da imunitet svjedoku. djelo obuhvaceno amnestijom) ili postoje druge okolnosti koje iskljucuju krivicno gonjenje. Ta ocjena obuhvata njihovu psiholosku i logicku ocjenu i dosljedno tome u obrazlozenju presude mora biti odgovarajuce obrazlozenje. Prema tom nacelu tuzitelj je obavezan da preduzme krivicno gonjenje ako postoje dokazi da je ucinjeno krivicno djelo osim u slucaju ako je to u zakonu drugacije odredeno. NAČELO SLOBODNE OCJENE DOKAZA Jedno od najvaznijih nacela i ono znaci da u krivicnom postupku vrijednost dokaza nije unaprijed odredena i da se to nacelo primjenjuje kako od strane suda tako i od strane tuzitelja. zatim odredene situacije kada su u pitanju maloljetnici.NAČELO LEGALITETA KRIVIČNOG GONJENJA U pitanju je nacelo koje iskljucivo obavezuje samo tuzitelja. ako se postavi pitanje drzavljanstva optuzene osobe. treca pretpostavka za primjenu ovog nacela jeste i odnosi se na izuzetke od principa legaliteta kada tuzitelj moze primjeniti nacelo oportuniteta (cjelishodnosti) a koje znaci to da on nema pravo na neki proizvoljan izbor vec samo na ocjenu da li je gonjenje dozvoljeno.

predsjednik vijeca. organa finansijske policije.. poreskih organa i organa vojne policije. riječi ili brojke ili njihov ekvivalent zapisane rukopisom. Ako se ispostavi da je u pitanju krivicno djelo za koje je propisana kazna zatvora do 10 godina sudi sudija pojedinac. “direktno ispitivanje” je ispitivanje svjedoka i vještaka od stranke. odnosno vještaka. “oštećeni” je osoba kojoj je osobno ili imovinsko pravo krivičnim djelom povrijeđeno ili ugroženo. u procjeni da li ce u nekom predmetu suditi sudija pojednac ili vijece bitno je koje su cinjenice i okolnosti djela navedene u cinjenicnom opisu iz optuzbe jer na osnovu toga sud procjenjuje o kojem se krivicnom djelu radi. odnosno branitelja. “ovlaštena službena osoba” je ona osoba koja ima odgovarajuća ovlaštenja unutar državne granične službe. c) “osuđeni” je osoba za koju je pravomoćnom odlukom utvrđeno da je krivično odgovorna za određeno krivično djelo. uključujući: korporacije. otkucane pisaćom mašinom. policijskih organa Federacije. mehanički ili elektronski ili nekim drugim oblikom sakupljanja podataka. mora se prvo izvesti pravni zakljucak o kojem se djelu radi. d) “sudija za prethodni postupak” je sudija koji u toku istrage postupa u slučajevima e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) kada je to propisano ovim zakonom.OSNOVNI POJMOVI? a) “osumnjičeni” je osoba za koju postoji osnovana sumnja da je počinila krivično djelo. sudske policije. “unakrsno ispitivanje” je ispitivanje svjedoka i vještaka od stranke. “stranke” su tužitelj i osumnjičeni. uključujući prikupljanje i čuvanje izjava i dokaza. odrediti ko ce u okviru suda postupati po nekom predmetu tj. “pravne osobe” su osobe koje su kao takve definirane u KZFBiH. zabilježene magnetskim impulsima. fotokopirane. “istraga” obuhvata aktivnosti poduzete od tužitelja ili ovlaštene službene osobe u skladu s ovim zakonom. odnosno vještaka. “zabilješke” i “spisi” su slova. “sudija za prethodno saslušanje” je sudija koji nakon podizanja optuženice postupa u slučajevima kada je to propisano ovim zakonom i koji ima ovlaštenja koja pripadaju sudiji za prethodni postupak. kao i carinskih organa. fotografirane. preduzeća. odnosno branitelja koja nije pozvala svjedoka. koja je pozvala svjedoka. b) “optuženi” je osoba protiv koje je jedna ili više tačaka u optužnici potvrđena. vijece i td. Ovakvu procjenu sud vrsi na temelju cinjenicnog opisa djela iz optuzbe jer nije vezan u pogledu pravne ocjene djela koju je naveo tuzitelj. Dakle. da li ce to biti sudija pojednac. odnosno optuženi. FUNKCIONALNA NADLEŽNOST SUDA (SASTAV SUDA)? Da bi sud mogao primjenjivati odredbe o funkcionalnoj nadleznosti tj. Za ostala krivicna djela sudi sud u vijecu sastavljenom od trojice sudija. udruženja i ortakluka i druge pravne osobe. 31 | P a g e . odštampane. “osnovana sumnja” je viši stepen sumnje zasnovan na prikupljenim dokazima koji upućuju na zaključak da je izvršeno krivično djelo.

Kao pravni razlozi mogu biti npr. bolest sudija koja duze traje (6 mjeseci). Prenosenje nadleznosti iz vaznih razloga. kada su u pitanju stvarni razlozi. onda o tome odlucuje Vrhovni sud Federacije. PRENOŠENJE NADLEŽNOSTI? IZ PRAVNIH ILI STVARNIH RAZLOGA Moguce je da je u nekom krivicnom predmetu sud iz pravnih ili stvarnih razloga sprijecen da postupa. ne prekida pretres i ne dostavlja predmet sudiji pojednicu vec donosi presudu. Ovo prenosenje nadleznosti se zove jos nužna delegacija i do njene realizacije dolazi samo onda ako su pravni ili stvarni razlozi trajnijeg karaktera tj.. sudija za prethodno saslusanje i predsjednik suda postupaju u onim slucajevima za koje predvideno da postupaju po zakonu. Protiv rjesenja o prenosenju nadleznosti bilo da se radi o nuznoj delegaciji ili o delegaciji iz vaznih razloga nije dozvoljena zalba. nakon podizanja optuznice sudija za prethodno saslusanje i td. a na prijedlog stranaka i branitelja. ovisno od faze postupka. kod malih sudova izuzece svih sudija ili istek mandata nekih sudija (odlazak u penziju). Kada je u pitanju zahtjev za ponavljanje krivicnog postupka o njemu odlucuje izvanraspravno vijece suda koje je donijelo prvostepenu presudu . na svom podrucju odrediti neki drugi stvarno nadlezni sud da postupa. IZ VAŽNIH RAZLOGA Moguce su situacije kada se sudi u nekom krivicnom predmetu da dode do uznemirenja građana pa se oni okupljaju ispred suda i ometaju njegovo normalno funkcioniranje i jos neke slicne situacije pa u tom slucaju moze doci do prenosenja nadleznosti iz vaznih razloga. a isto tako moguce je da sud ne moze postupati zbog nekih stvarnih razloga kao sto je npr. U drugom stepenu vijece je sastavljeno od trojice sudija.Ako se u toku sudenja kada sudi sudija pojedinac ispostavi da se ipak radi o krivicnom djelu za koje je nadlezno vijece onda je sudija pojedinac obavezan da prekine glavni pretres i predmet dostavi vijecu na sudenje koje mora provesti postupak iz pocetka. bolest svih sudija ili je sud ostecen krivicnim djelom .U ovakvim situacijama sud koji vodi postupak je po saslusanju stranaka i branitelja duzan da o tome obavjesti neposredno visi sud koji ce onda ukoliko su razlozi opravdani. npr. vrsi sudija za prethodni postupak u istrazi. to je isto troje sudija. POSLJEDICE NENADLEŽNOSTI? 32 | P a g e . U obrnutom slucaju ako vijece na glavnom pretresu ustanovi da je u pitanju krivicno djelo za koje je nadlezan sudija pojedinac. Sudija za prethodni postupak. Ako se moze prenijeti nadleznost na podrucju jednog suda na drugi sud na podrucju istog kantona onda ce u ovoj delegaciji odluciti kantonalni sud. Medutim. ako je potrebno izvrsiti prenosenje nadleznosti sa jednog opcinskog suda u jednom kantonu na opcinski sud u drugom kantonu.

d.Sud je obavezan da pazi na svoju nadleznost po sluzbenoj duznosti kako na stvarnu tako i na mjesnu. 33 | P a g e . da se zahtjev za izuzece odnosi na tacno odredenog sudiju ili predsjednika suda koji moraju poimenice biti navedeni u zahtjevu. Taj zajednicko neposredno visi sud odlucuje o sukobu nadleznosti donosenjem rjesenja protiv kojeg nije dozvoljena zalba. nije vec ranije bio podnesen. Ako je po zalbi protiv rjesenja kojim se neki sud oglasio mjesno nenadleznim odlucivao zajednicki neposredni visi sud. ZAHTJEV ZA IZUZEĆE (po zahtjevu stranaka ili branitelja)? Da bi stranke i branitelji mogli uspjesno podnijeti zahtjev za izuzece potrebno je da se ispune slijedeci uslovi : a. i da taj zahtjev. pismenim putem izjasni o tom zahtjevu (npr. POKRETANJE POSTUPKA ZA RJEŠAVANJE SUKOBA NADLEŽNOSTI? Sud kojem je predmet dostavljen od nekog suda koji je donio rjesenje o nenadleznosti. b. sud se ne moze oglasiti mjesno nenadleznim niti stranke mogu isticati prigovore u tom pravcu. tj. da su u zahtjevu navedene cinjenice i dokazi u smislu nekog od razloga za izuzece. onda onaj sud na koga se odnosi rjesenje ne moze uspjesno pokrenuti postupak za rjesavanje sukoba nadleznosti. U protivnom. Zajednicki neposredno visi sud za dva suda na podrucju jednog kantona jeste kanotnalni sud a ako se radi o sudovima koji se nalaze na teritorijama razlicitih kantona zajednicki neposredno visi sud je Vrhovni sud Federacije. Nakon sto optuznica bude potvrđena. vec administrativnim putem dostavlja prijedlog za rjesavanje sukoba nadleznosti zajednickom neposredno visem sudu. Ukoliko ocjeni da ni jedan od ovih sudova nije nadlezan. c. isti odbacuje izvanrasparvno vijece rješenjem protiv koga je nije dozvoljena zalba. ako zahtjev za izuzece ne sadrzi neki od tih elemenata. i cim primijeti da nije nadlezan donosi rjesenje o nenadleznosti protiv kojeg je dovoljena zalba. u zahtjevu se navodi da je optuzeni u nekoj svađi sa sudijom koji mu je komsija ili slicno) pa je onda potebno da se o tim navodima pismeno izjasni sudija odnosno predsjednik suda cije se izuzece trazi. da taj sudija ili predsjednik suda postupa u tom krivicnom predmetu. odrediće neki treci sud ako je taj sud stvarno ili mjesno nadlezan. pokrenuce postupak za rjesavanje sukoba nadleznosti administrativnim putem (ne donosi nikakvo rjesenje). ODLUČIVANJE PO ZAHTJEVU ZA IZUZEĆE Nakon podnosenja zahtjeva za izuzece potrebno je u vezi s njim da se sudija odnosno predsjednik suda cije se izuzece trazi. takvog sadrzaja. O zahtjevu za izuzece odlucuje opca sjednica (kod Vrhovog suda Federacije) a kod drugih sudija kolegij suda i to samo onda ako postoji mogucnost upustanja u meritum stvari (ne postoje uvjeti za odbacivanje zahtjeva za izuzece o kome odlucuje izvanraspravno vijece).

osunjiceni odnosno optuzeni moze postaviti zahtjev da mu se odredi branitelj po sluzbenoj duznosti pod uvjetom da prema svojim imovinskim prilikama nije u mogucnosti da sebi placa branitelja. Ovo je odbrana koja je izvan onih okvira koji se odnose na obligatornu odbranu kada zakon propisuje slucajeve kada optuzeni mora imati branitelja. Osumnjičeni odnosno optuzeni mora imati branitelja prilikom izjasnjenja o prijedlogu za odredivanje pritvora za vrijeme dok pritvor traje. - - Radi se o krivicnim djelima za koja je propisana kazna zatvora od 3 god ili teza kazna. sudija za prethodno saslusanje i td. Ako zahtjev za izuzece ne sadrzi ono sto je sve potrebno da bi se po njemu moglo postupati onda o njemu odlucuje izvanraspravno vijece rjesenjem kojim zahtjev za izuzece odbacuje. OPTUŽENI/OSUMNJIČENI MORA IMATI BRANITELJA - - Prije svega optuzeni mora imati branitelja ako je nijem. radi se o tome da uopce od volje optuzenog ne ovisi da li ce on imati branitelja. Ako osumnjiceni odnosno optuzeni sam nije izabrao branioca onda ce se on pozvati da sa predocene liste sam izabere branitelja a to se radi radi toga kako bi se izbjegli eventualni naknadni prigovori osumnjicenog odnosno optuzenog da mu je sud nametnuo nekog branitelja koji nije iskusan ili koji se bavi građanskim pravom ili slicno. Ovakav zahtjev za postavljanje branitelja siromasnom moze se podnijeti tokom cijelog krivicnog postupka i ako uspije sa tim svojim zahtjevom on moze na kraju biti obavezan da plati troskove odbrane ukoliko se dokaže da je u mogućnosti da ih plati.Opca sjednica odnosno kolegij sudija moze donijeti rjesenje kojim se zahtjev usvaja ili odbija a protiv tog rjesenje zalba nije dozvoljena. Ovisno od faze postupka rjesenje o postavljenju branitelja po sluzbenoj duznosti donosi sudija za prethodni postupak. Ni protiv tog rjesenja nije dozvoljena zalba. Zakon je predvidio i da siromasni optuzeni moze postaviti zahtjev za branitelja kada to zahtjevaju interesi pravičnosti i ocigledno je da su to one situacije gdje je propisana kazna zatvora ispod 3 godine. Osumnjiceni mora imati branitelja u vrijeme dostavljanja optuznice ako je u pitanju krivicno djelo za koje se moze izreci kazna zatvora od 10 god ili teza kazna. gluh ili je u pitanju krivicno djelo za koje se oze izreci kazna dugotrajnog zatvora. U rjesavanju po zahtjev za izuzece ne moze ucestvovati sudija cije se izuzece trazi! OBLIGATORNA (OBAVEZNA) ODBRANA U nasem krivicnom zakonodavstvu su predvidene situacije kad je odbrana obavezna tj. Osumnjiceni odnosno optuzeni mora imati branitelja ako sud utvrdi da je u pitanju slozen predmet ili ako je to potrebno zbog dusevnih smtenji osumnjicenog odnosno optuzenog ili drugih okolnosti koje su u interesu pravicnosti. 34 | P a g e . POSTAVLJANJE BRANITELJA ZBOG SLABOG IMOVNOG STANJA U pitanju je fakultativna odbrana koju osumnjiceni odnosno optuzeni moze koristiti ukoliko su ispunjeni odredeni uvjeti.

Da bi pretres stana bio zakonit potrebna su i dva svjedoka da prisustvuju tom pretresu. npr. Postoje situacije kada ovlastena sluzbena osoba nije duzna da postupa na navedeni nacin. onda se pozivaju ovi svjedoci da se izjasne o tome da li je zaista droga pronađena. ukoliko smatraju da njegov sadrzaj nije tacan. odnosno optuzeni uspije sa svojim zahtjevom do izbora branitela dolazi na isti nacin kao i kod obavezne odbrane (sud će ga pozvati da sa predočene liste izabere branioca. a ako se ono vrsi u vojnom objektu naredba se dostavlja vojnim vlastima i pretrazi mora prisustvovati najmanje jedna vojna osoba.Ako ovakav osumnjiceni. Uloga svjedoka prilikom pretresa stana? oni pazljivo prate tok pretresanja kako bi mogli uociti da li je ovlastena sluzbena osoba zaista prilikom pretresa u stanu pronasla npr. Ako se pretraga vrsi u sluzbenim prostorijama? Onda istoj trebaju prisustvovati starjesina ili rukovoditelj. npr. • Ovlastena sluzbena osoba ima pravo da pronadene predmete zbog kojih je vrsen pretres privremeno oduzme i da o tome vlasniku tih predmeta preda potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta. ali ako ti predmeti ukazuju da je mozda ucinjeno neko drugo krivicno djelo i to se konstatuje u zapisnik odnosno oduzimaju se i ti predmeti a vlasniku se izdaje potvrda. da se predstavi i obavjesti vlasnika stana iz koje je policijske uprave i da mu uruci naredbu o pretresu stana. Ovo je vrlo znacajno ukoliko ova okolnost (nalaženje npr. prostorija i sl. POSTUPAK IZVRŠENJA NALOGA O PRETRESU? Postoje situacije kada ovlastena sluzbena osoba dobije nalog za pretres nekog stana ili dr. nakon sto je vrata otvorio vlasnik stana. Moguce je da prilikom pretresa ovlastena sluzbena osoba pronađe i neke druge predmete povodom kojih ne vrsi pretres. drogu. stan prazan ili ovlastena sluzbena osoba opravdano smatra da je prazan ili ako u naredbi izricito pise da ta osoba nije duzna da tako postupa. Ukoliko vlasnik stana pravi probleme i protivi se pretresu onda ovlastena sluzbena osoba ima pravo da upotrijebi silu. PSIHIJATRIJSKO VJEŠTAČENJE OPTUŽENOG/OSUMNJIČENOG? 35 | P a g e . pretres stana . droge ili drugih spornih stvari) u toku sudenja postane sporna.ovlastena sluzbena osoba treba. Sluzbena osoba je duzna da sacini zapisnik o pretresu stana a svjedoci prije nego sto se potpisu mogu staviti primjedbe na zapisnik.

U ovom drugom rjesenju. postoji mogucnost da u toku istrage sudija za prethodni postupak donese odgovarajuće rjesenje i da se osumnjiceni prinudno smjesti u bolnicu. sud donosi rjesenje o propasti jemstva i ukoliko je polozeno u novcanom iznosu isti se uplacuje u prihod proracuna Federaciji. 2. 3. ako se pojavi sumnja da osumnjicni odnosno optuzeni zbog dusevnih smetnji nije sposoban učestvovati u postupku. Rjesenje o ukidanju jemstva: ako se pojavi novi osnov za pritvor. ako osumnjičeni tuzitelju donese neku potvrdu da ima neke lakse dusevne smetnje ne smije se takav osumnjiceni smijestati u psihijatrijsku kliniku radi vjestacenja jer je ocigledno da bi se takvo vjestacenje moglo obavljati u kancelariji tuzitelja ili ambulanti. imovnog stanja osobe koja daje jemstvo te osobnih i obiteljskih prilika optuzenog. jasmtvo uvijek glasi na novcani iznos a njegova visina ovisi prije svega od tezine krivicnog djela. a boravak osumnjicenog na psihijatrijskoj klinici moze trajati najduze dva mjeseca. Ako se nekome ima odrediti pritvor ili se vec nalazi u pritvoru samo zbog opasnosti od bjegstva. JEMSTVO? (mjera obezbjeđenja prisustva u krivičnom postupku) Jedna od mjera za obezbjedenje prisustva osumnjicenog odnosno optuzenog u krivičnom postupku. odnosno optuzeni se ponovno stavlja u pritvor a jemstvo se vraca. prilikom davanja jamstva ono se moze dati u gotovom novcu. zatim ako se otkrije da optuzeni sprema bjegstvo ili ako se urednom pozivu ne odazove a svoj izostanak ne opravda. moze se ostaviti na slobodi ilii pustiti iz pritvora uz jemstvo (materijalne garancije i obecanje optuženog/osumnjičenog da se nece kriti ili bez odobrenja napustiti mjesto boravka). U pogledu stavljenog prijedloga za odredivanje jamstva sud moze donijeti rjesenje kojim se prijedlog za odredivanje jamstva odbija ili rjesenje kojim se prijedlog za odredivanje jamstva usvaja. ako se pojavi sumnja da je smanjena ili iskljucena uracunljivost osumnjIcenog odnosno optuzenog. Vrijeme koje on provede u bolnici mu se uracunava u vrijeme trajanja pritvora ako se nalazi u pritvoru.Moze se vrsiti samo u slucajevima samo ako za takvo nesto postoje odgovarajuci razlozi. Zakonodavac je predvidio tri moguca slucaja kada se moze odrediti psihijatrijsko vjestacenje osumnjicenog odnosno optuzenog a to su: 1. ako se pojavi sumnja da je osumnjiceni odnosno optuzeni ucinio krivicno djelo usljed ovisnosti od alkohola ili droge. 36 | P a g e . ovisno o tezini slucaja. a ako ne onda u slucaju ako mu bude izrecena kazna zatvora onda mu se to vrijeme uracunava u tu kaznu. Ukoliko optuzeni pobjegne. U ovakvom slucaju osumnjiceni. Naime. zatim stavljanju hipoteke i td. Tek ako bi prilikom tog vjestacenja vjestak naveo da je u pitanju osumnjiceni koji mora biti na posmatranju na psihijatrijskoj klinici onda nastaje cinjenicna osnova da se takvo vjestacenje i odredi. Ukoliko se osumnjiceni protivi da ode u psihijatrijsku bolnicu na posmatranje. Psihijatrijsko vjestacenje se moze obaviti u kancelariji tuzitelja ili u ambulanti. Prilikom placanja tj.

npr. Protiv tog rjesenja je dozvoljena zalba u roku od 24 sata racunajuci od casa primitka tog rjesenja. Ovo rješenje ne zadržava izvršenje. tacka a) (bjegstvo). Određuje se rješenjem. tuzitelj moze Vrhovnom sudu Federacije predloziti jos dva puta uzastopno produzenje pritvora za po tri mjeseca ali uz taj 37 | P a g e . PRITVOR? (mjera obezbjeđenja prisustva u krivičnom postupku) NADLEŽNOST ZA ODREĐIVANJE PRITVORA Pritvor se može odrediti samo na prijedlog tuzitelja ukoliko sud utvrdi da su ispunjeni opci (postojanje osnovane sumnje) i posebni uvjeti za pritvor ( neki od razloga za pritvor) koji su predvideni u članu 146 ZKP FBiH. O tom prijedlogu odlucuje Vrhovni sud Federacije BiH i protiv rjesenja koje bude doneseno dozvoljena je zalba u roku od tri dana. Novina je u nasem zakonu da se izuzetno i u izrazito slozenim predmetima kada su u pitanju krivicna djela za koja je propisana kazna dugotrajnog zatvora. Protiv tog rjesenja dozvoljena je zalba izvanraspravnom vijecu istog suda u roku od 24 sata. stav 1. TRAJANJE PRITVORA U ISTRAZI Po rjesenju sudije za prethodni postupak pritvor moze trajati najduze mjesec dana i to rjesenje se zove Rjesenje o određivanju pritvora. U slucaju da istraga nije dovrsena tužitelje moze staviti prjedlog za produzenje pritvora za jos tri mjeseca. U pravilu se duzina pritvora odreduje na jedan mjesec ali je po zakonu moguće da to bude i krace. Kad se uspjesno moze podnijeti zahtjev za jemstvo? Pod uvjetom da mu je pritvor odreden na osnovu člana 146. ali pod dodatnim uvjetima a to je: da se radi o krivicnom djelu za koje se moze izreci kazna zatvora od 10 god ili teza kazna i ako postoje narocito vazni razlozi. ali o zalbi koja moze biti podnesena u roku od tri dana rjesava neposredno visi sud. Ukoliko se pokaze potreba da pritvor i dalje traje isti moze na prijedlog tuzitelja biti produzen jos za dva mjeseca.Ovakvo rjesenje o ukidanju jamstva donosi se i u slucaju ako je optuzeni osuden na kaznu zatvora i nakon pravomocnosti presude kao osudenik stupi na izdrzavanje kazne. Ovo rjesenje donosi izvanraspravno vijece istog suda. a o zalbi protiv tog rjesenja odlucuje izvanraspravno vijece tog suda u roku od 48 sati. 15 dana. To rjesenje se urucuje pritvorenoj osobi u trenutku pritvaranja s tim sto tome mora prethoditi posebno rociste na kome se mora omoguciti osumnjicenom i njegovom branitelju da se izjasne po prijedlogu tuzitelja za odredivanje pritvora.

odrzavanje pretresa). 38 | P a g e . Prema zakonu sudija za prethodni postupak ima ovlastenja da odredi pritvor a isto tako ima ovlastenja da ukine pritvor. dvije godine za krivicna djela za koja je propisana kazna zatvora preko 10 godina ali ne i dugotrajni zatvor. Sto se tice samog trajanja pritvora nakon potvrdivanja optuznice isti moze trajati : - jednu godinu za krivicna djela za koja je propisana kazna zatvora do 5 godina. Istekom ovih rokova. Pritvor se obavezno ukida ako je donesena presuda kojom se optuzba odbija. zatim u slucaju ako je optuzenom izrecena uvjetna osuda. kao i ovlastenja koja su dodatno propisana da ima sudija za prethodno saslusanje. onda nece doci do ukidanja pritvora bez obzira sto se optužba odbija). onda pritvor moze trajati jos jednu godinu za potrebe drugostepenog suda (pozivanje. a vijece je duzno da o toj zalbi odluci u roku od 48 sati. Ako prije isteka onih devet mjeseci prvostepena presuda bude ukinuta. on tada uz presudu ovisno od situacije moze odrediti. On nema ovlastenja da produzava pritvor jer je to dato u iskljucivu nadleznost vijecu. jednu godinu i sest mjeseci za krivicna djela za koja je propisana kazna zatvora do 10 godina. novcana kazna. sudio opcinski sud optuzenom koji je u pritvoru pa se u toku sudenja ispostavilo da taj sud nije stvarno nadlezan vec kantonalni sud . tri godine za krivicna djela za koja je propisana kazna dugotrajnog zatvora. odnosno ako u tom roku drugostepeni sud ne donese presudu kojom se prvostepena presuda potvrduje ili preinacuje pritvor mora biti ukinut. UKIDANJE PRITVORA U toku istrage sudija za prethodni postupak nakon saslusanja tuzitelja ima pravo da donese rjesenje o ukidanju pritvora protiv kojeg bi rjesenja tuzitelj imao pravo zalbe izvansrasparvnom vijecu istog suda u roku od tri dana. osim u slucaju nenadleznosti (npr. produžiti ili ukinuti. Zbog toga rjesenje o produzenju pritvora nakon potvrdivanja optuznice moze donijeti samo vijece. Prema odredbama o krivicnom zakonu sudija za prethodno saslusanje ima ista ovlastenja koja ima i sudija za prethodni postupak. ako je oglasen krivim a osoboden od kazne ili ako je uracunavanjem pritvora vec izdrzao kaznu koja mu je izrecena (bio u pritvoru jednu godinu a osuden na kaznu zatvora od pola godine). protvor mora biti ukinut. PRITVOR NAKON POTVRĐIVANJA OPTUŽNICE Nakon potvrđivanja optužnice pritvor se moze odrediti. produziti ili ukinuti pritvor.prijedlog mora imati i izjavu kolegija tuziteljstva o mjerama koje ce biti preduzete kako bi istraga bila okoncana. Kada prvostepeni sud donese presudu. Nakon izricanja prvostepene presude pritvor moze trajati najduze devet mjeseci. Imajuci to u vidu dakle da je propisano da sudija za prethodno saslusanje ima ista ovlastenja kao i sudija za prethodni postupak onda on moze isto tako odrediti i ukiniti pritvor ali ne moze produziti pritvor jer u zakonu mu tako ovlastenje nije dato.

pravo drzavnih organa da se sazna istina. pravo da svjedok sam sebe tereti i tako izlozi krivicnom gonjenju a sa druge strane.ODUZIMANJE (LIŠENJE) SLOBODE I ZADRŽAVANJE? Ovlastena sluzbena osoba mora nekoj osobi oduzeti slobodu (lišiti je slobode) ukoliko su kumulativno ispunjena dva uvjeta a to je: 1. 39 | P a g e . ukoliko bude stavljen takav prijedlog. mora tuzitelja obavjestiti o razlozima lisavanja slobode. mora je pustiti na slobodu. Na ovo pravo svjedok mora biti upozoren. a ona moze biti da donese rjesenje kojim se odbija prijedlog za odredivanje pritvora. kada osobu lisenu slobode predaje tuzitelju. Slijedeci taj princip zakonom je propisano da svjedok ima pravo da ne odgovara na pojedina pitanja ako bi ga istinit odgovor izlozio krivicnom gonjenju.) Ovlastena sluzbena osoba je duzna bez odlaganja. onda ocigledno dolazi do sukoba dva prava a to su sa jedne strane. Kako je propisano da u ovakvom slucaju svjedok nije duzan da daje odgovore na pitanja ocigledno je da je zakonodavac primat dao ovakvom pravu svjedoka da sam sebe ne tereti i izlozi krivicnom gonjenju. ako postoji neki od razloga za pritvor (opasnost od bjegstva. ako je doneseno rjesenje o odredivanju pritvora (nakon odrzanja rocista u prisutnosti branitelja na kome im je bilo omoguceno da se izjasne o prijedlogu tuzitelja) osumnjiceni ili optuzeni mogu izjaviti zalbu o kojoj izvanraspravno vijece mora odluciti u roku od 48 sati. u roku od 24 sata donijeti odluku o tom prijedlogu. U suprotnom. protiv kojeg tuzitelj moze izjaviti zalbu s tim sto se ova osoba mora pustiti na slobodu i zalba tuzitelja ne zadrzava izvrsenje tog rjesenja. Izuzetno ako se radi o krivicnim djelima terorizma to mora uciniti najkasnije u roku od 72 sata. osnovana bojazan da ce ponoviti krivicno djelo i td. U slucaju ako istice taj rok. U pokusaju da se razrijesi situacija zakonodavac je dao ovlaštenje tuzitelju da u ovom slucaju. Ovaj imunitet u toku istrage se zove tajni imunitet s obzirom da za njega niko ne zna. Ako se odluci da ne daje iskaz s obzirom na mogucnost da bude izlozen krivicnom gonjenju. Ovlastena sluzbena osoba. Prema novin zakonskim rjesenjima taj imunitet svjedocima moze dati samo glavni tuzitelj a ne i njegovi zamjenici i tuzitelji. PRAVO SVJEDOKA DA NE ODGOVARA NA POJEDINA PITANJA? Nas procesni zakon dosljedno slijedi princip nemo prodere se ipsum (niko nije duzan pruzati dokaze protiv sebe). ponudi svjedoku imunitet ukoliko ovaj da iskaz i to istinit. Tuzitelj mora ovu osobu ispitati bez odlaganja (naravno pod uvjetima ako nakon potrebnih upozorenja osumnjicena osoba na to pristane) i mora u roku od 24 sata odluciti da li ce tu osumnjicenu osobu pustiti ili ce sudiji za prethodni postupak staviti prijedlog za odredivanje pritvora. kada se svjedok pozove na ovu benificuju. Sudija za prethodni postupak mora. a sluzbena osoba nije bila iz objektivnih razloga u mogucnosti da tu osobu u propisanim rokovima preda tuzitelju. a nakasnije u roku od 24 sata nakon lisenja slobode tu osobu sprovesti tuzitelju. ako postoje osnovi sumnje da je ta osoba ucinila krivicno djelo 2. pa postoji mogucnost da se on moze koristiti ovim benificijama.

5. 4. okolnosti koje potvrduju postojanje osnove sumnje. Da je to zaista tako vidi se iz zakonske odredbe u kojoj je propisano da se istraga ne moze okoncati dok osumnjiceni ne bude ispitan (naravno ovo podrazumijeva i situaciju kada on nakon upozorenja o svojim pravima izjavi da nece dati iskaz). a niti to smije sugerisati i predlagati odbrana. ISTRAGA? O pokretanju istrage odlucuje tuzitelj. Tuzitelj ce uvijek donijeti naredbu o sprovodenju istrage ako postoje osnovi sumnje da je krivicno djelo ucinjeno. Ako takav imunitet glavni tuzitelj dadne svjedoku za vrijeme sudenja on se zove javni imunitet. 40 | P a g e . Tu odluku tuzitelj donosi samostalno i to je jedan znacajna novina u nasem ZKP-u. NAREDBA O PROVOĐENJU ISTRAGE U slucaju ako postoje osnove sumnje da je pocinjeno krivicno djelo tuzitelj donosi naredbu o sprovođenju istrage. U zakonu je propisan sadrzaj ove naredbe pa je navedeno da ista mora sadrzavati: 1. Pored toga. zakonski naziv krivicnog djela. Imunitet glavni tuzitelj uvije daje odlukom. to je advokat ukoliko svjedok nije u mogucnosti da pravilno koristi svoja prava koja je dobio odlukom tuzitelja. Iz zakonskog odredenja da u naredbi o sprovođenju istrage treba navesti podatke o ucinitelju ukoliko su poznati proizilazi da se istraga moze voditi i protiv nepoznatog ucinitelja krivicnog djela.Ovaj imunitet tuzitelj moze dati i smije dati samo onom svjedoku koji mu je zaista potreban. postojece dokaze. jer npr. Dakle temeljni uvjet za sprovodenje istrage je postojanje osnovane sumnje a izvori o njenom postojanju mogu biti svi oni izvori saznanja koja predvida zakon i koja su povezana sa konkretnim krivicnim djelom. onda ovom svjedoku koji se pozvao na zakonsku benificiju glavni tuzitelj ne smije dati imunitet. opis djela iz kojeg prizilaze zakonska obiljezja krivicnog djela (činjenični opis). a ovakvom svjedoku moze biti odreden pravni savjetnik za vrijeme ispitivanja. 2. vec je to diskreciono pravo tuzitelja. podatke o ucinitelju krivicnog djela ukoliko su poznati. Ovakva situacija se moze pojaviti i u toku sudenja kada sud ne smije ni na koji nacin sugerisati da tuzitelj nekom svjedoku da imunitet kako bi ovaj svjedocio ( radi se o svjedoku koji se pozvao na ovu benificiju). 3. Prema tome ako nasuprot tome tuzitelj ima iskaze nekoliko kvalitetnih svjedoka i materijalne dokaze na osnovu kojih moze dokazati da je osumnjiceni protiv koga se vodi istraga ucinio krivicno djelo. ima samo neke materijalne dokaze i dva tri slaba svjedoka a nedostaje mu jedan kvalitetan svjedok. vec i u odnosu na njega mora preduzeti krivicno gonjenje. Dakle. kao glavni preduvjet za sprovođenje istrage jeste da postoje osnovi sumnje da je ucinjeno krivicno djelo a ona se opisuje kao oblik vjerovatnosti koji se temelji na određenim okolnostima i koji ukazuje na mogucnost postojanja krivicnog djela i neke osobe kao moguceg ucinitelja. u naredbi moraju biti sadrzane i okolnosti koje treba istraziti i koje istrazne radnje treba preduzeti.

okolnostima pod kojima se desilo to krivicno djelo i o drugim vaznim okolnostima. PROVOĐENJE ISTRAGE Nakon donosenja naredbe o sprovođenju istrage ili eventualno i proširenju istrage tuzitelj moze preduzimati brojne istrazne radnje odnosno prikupljati dokaze. a u pitanju su osobe koje mogu dati podatke o ucinitelju krivicnog djela. a to ce biti onda ako: prijavljeno djelo nije krivicno djelo. nepostoje osnovi sumnje da je prijavljena osoba ucinila krivicno djelo. tuzitelj i u tom slucaju mora donijeti naredbu o prosirenju istrage. obaviti uvidaj. ispitivati ostecene svjedoke. onda u tom slucaju ovlastena osoba moze uzimati otiske prstiju i od uposlenika banke kako bi se nakon 41 | P a g e . ukoliko se u toku istrage pojave okolnosti koje ukazuju na postojanje osnova sumnje da je pored osumnjicenog predmetno krivično djelo za koje se vodi sitraga ucinila jos neka osoba ili vise njih. pomilovanjem ili postoje druge okolnosti koje iskljucuju krivicno gonjenje. ZADRŽAVANJE NA MJESTU POČINJENJA KRIVIČNOG DJELA Postoje određene situacije kada ovlastena sluzbena osoba na mjestu ucinjenja krivicnog djela zatekne odredene osobe. ako je zastupila zastarjelost. Ukoliko bi tuzitelj bez te naredbe o prosirenju istrage vodio istragu i za to kivicno djelo onda bi to predstavljalo ozbiljno krsenje prava osumnjicenog.• Ukoliko se u toku sprovodenja istrage pojave okolnosti koje upucuju na postojanje osnova sumnje da je osumnjiceni pored onog krivicnog djela za koje se vodi istraga ucinio jos neko krivicno djelo. zatim da od te osobe uzme otiske prstiju a moze i objaviti fotografiju te osobe. tuzitelj mora donijeti naredbu o proširenju istrage. Moguce su situacije da bude izvrseno razbojnistvo u nekoj banci. Ovo zbog toga jer onda sve te zapisnike o saslusanjima ili pribavljeni nalaz i misljenje vjestaka tuzitelj moze koristiti za potrebe sudenja. Isto tako ima pravo da onu osobu za koju postoje osnovi sumje da je pocinila krivicno djelo kasnije u policijskoj upravi fotografira. vjestake. Tako moze saslusati osumnjicenog. ali samo pod uvjetom ako za takvo nesto dobije odobrenje tuzitelja. onda o tome mora u roku od 3 dana obavjestiti ostecenog i podnositelja prijave koji u roku od 8 dana imaju pravo podnijeti prituzbu Uredu tuzitelja. djelo obuhvaceno amnestijom. • Nasuprot ovim situacijama postoje i slucajevi kada ce tuzitelj donijeti naredbu o nesprovođenju istrage. Takođe moze preduzeti i odgovarajuce mjere koje osiguravaju sigurnost svjedoka a moze odrediti i potrebna vjestacenja. Takve osobe ovlastena sluzbena osoba ima pravo da zadrzi na licu mjesta najduze 6 sati i o tome mora obavjestiti tuzitelja. Pri tome treba naglasiti da o svakoj preduzetoj radnji mora biti sacinjen zapisnik. Isto tako. rekonstrukciju i druge radnje. - Kada tuzitelj donese naredbu o nesprovođenju istrage. U zakonu je sada uvedena jedna novina a to je da u slucaju ako se osumnjiceni nalazi u prtivoru moze izdati naredbu za njegovo dovodenje s tim sto o tome mora obavjestiti sudiju za prethodni postupak.

Ovo zbog toga jer i tuzitelj moze ako zeli doci na mjesto dogadaja i tom prilikom zahtjevati da se obave odredene radnje za koje smatra da su potrebne. a u slucaju da odbije takav prijedlog. u vezi kojih je potrebno obaviti uviđaj i vjestacenja. Naime. Zadatak je ovlastene sluzbene osobe da obavi uvidaj u takvim situacijama ali prethodno mora obavjestiti tuzitelja. prvenstveno u toku istrage se primjenjuje ovaj procesni institut pod uvjetima da je u interesu pravde da se svjedok saslusa u toku istrage kako bi se njegov iskaz mogao koristiti na glavnom pretresu zato sto kasnije nece biti dostupan sudu za vrijeme suđenja (npr. sudsko obezbjedenje dokaza. u fazi istrage sudija za prethodno saslušanje mora donijeti rjesenje. EKSHUMACIJA U onim situacijama kada postoji sumnja ili je ocigledno da je neka smrt prouzrokovana krivicnim djelom ili je u vezi sa krivicnim djelom (nasilna smrt). Bilo koja osoba prema kojoj sluzbena osoba preduzima neku od naprijed navedenih radnji ima pravo da podnese prituzbu tuzitelju. svjedok zivi u Kanadi i izjavi da nema namjeru više dolaziti u BiH). tuzitelj u slucaju potrebe mora zatraziti od sudije za prethodni postupak odgovarajucu naredbu za ekshumaciju da bi se naknadno izvršio pregled leša i obdukcija. zatim o saobracaju i td. Sve radnje koje se preduzimaju tokom uvidaja moraju biti konstatovane u zapisnicima i u posebnom sluzbenom izvjestaju koji sacinjava ovlastena sluzbena osoba – zapisnik o uviđaju. U slucaju ako je les vec zakopan.pronadenih otisaka prstiju na raznim predmetima npr. OBDUKCIJA. dnevnim stolovima i td. UVIĐAJ I VJEŠTAČENJE Svakodnevno se desavaju razna krivicna djela pocev od krivicnh djela protiv zivota i tijela. PREGLED. Da bi sud obavio radnju sudskog obezbjedenja dokaza potrebno je : - da stranke ili branitelj stave prijedlog za sudsko obezbjedenje dokaza. ono se obavlja po modelu unakrsnog ispitivanja. protiv kojeg rjesenja je dozvoljena zalba izvanraspravnom vijecu u roku tri dana. SUDSKO OSIGURANJE (OBEZBJEĐENJE) DOKAZA U reformisanom krivicnom zakonodavstvu se pojavio novi institut. tuzitelj mora obavezno narediti pregled lesa i vrsenja obdukcije. eliminirali otisci uposlenika i doslo do otisaka koji njima ne pripadaju i koji moguce ukazuju da pripadaju ucinitelju krivicnog djela . od vjestaka za tehnicku ispravnost vozila zatraziti da pregleda vozilo i da svoje nalaz i misljenje). i pod uvjetom da nece biti dostupan sudu za vrijeme sudenja. da je u interesu pravde da se svjedok saslusa (to ce biti ako je u pitanju vazan svjedok a ne i u slucaju ako su mu poznate nebitne okolnosti). Sto se tice odredivanja vjestacenja od strane ovlastenih sluzbenih osoba oni to mogu uciniti samo za vrijeme trajanja uvidaja (npr. 42 | P a g e . Ako sud prihvati saslusanje ovog svjedoka.

Kada to sve stigne na sud. onda on pravi jednu zabiljesku u spisu predmeta o tome da je istraga okoncana.Ovo sudsko osiguranje moze se sprovesti i u drugim slucajevima npr. OBUSTAVA ISTRAGE U toku istrage tuzitelj donosi naredbu za obustavu istrage pod tačno određenim uvjetima: - ako djelo koje je pocinio osumnjiceni nije krivicno djelo. Ovo je bitno da bi se moglo procjeniti da li tuzitelj poduzima dalje aktivnosti u smislu sacinjavanja optuznice. Postoje nekada situacije kada tuzitelj ne okonca istragu u roku od 6 mjeseci i od dana donosenja naredbe za provodenje istrage. onda je u tom slucaju potrebano da on obavjesti glavnog tuzitelja koji treba sazvati kolegij tuzitelja kako bi se preduzele mjere za okoncanja istrage. uz dokaze na kojima se zasniva optuznica. ranije data izjava moze biti koristena za direktno. ako nema dovoljno dolaza da je osumjiceni ucinio krivicno djelo. osumnjiceni i njegov branitelj imaju pravo uvida u sve spise i dokaze kao i pravo da traze fotokopiranje pojedinih 43 | P a g e . ukoliko takav svjedok pristupi na takav pretres. Pod tim mjerama se podrazumjeva se to da se procjeni da li istraga nije okoncana iz subjektivnih razloga (tuzitelj nije bio dovoljno aktivan da okonca istragu ) ili se radi o objektivnim razlozima kada treba u rjesavanju predmeta ukljuciti jos jednog ili vise tuzitelja ovisno od tezine predmeta kako bi se ta istraga okoncala. tuzitelj sacinjava optuznicu u dovoljnom broju primjeraka za osumnjicenog ili vise njih i za njihove branitelje i to sve dostavlja sudu. OKONČANJE ISTRAGE U slucaju ako tuzitelj nije donio naredbu o obustavi istrage. Konacno jos treba dodati da. Po zakonu je predvideno da se istraga ne moze okoncati dok osumnjiceni ne bude saslusan a pod tim treba podrazumijevati ne samo situaciju kada je on nakon upozorenja pristao i dao svoj iskaz vec i situaciju kada je koristio svoje pravo da ga ne daje. ako je potrebno izvrsiti analizu neke materije koja vremenom gubi određena svojstva (neke vrste droge). pomilovanjem ili zastarom ili postoje druge okolnosti koje iskljucuju krivicno gonjenje. O obustavi istrage tuzitelj mora obavjestiti podnositelja prijave i osumnicenog ukoliko je ispitan. unakrsno i dodatno ispitivanje. U vezi ovako donesene naredbe postoji obaveza tuzitelja da o obustavljenoj istrazi obavjesti ostecenog koji nakon toga ima pravo da podnese prituzbu uredu tuzitelja. Nakon sto je istraga obustavljena zakonodavac je predvidio mogucnost njenog ponovnog otvaranja ali samo pod uvjetom ako se pojave novi dokazi ali ne i u ostalim slucajevima koji su naprijed nabrojani i koji su bili osnova za donosenje naredbe o obustavi istrage. ako je djelo obuhvaceno amnestijom. Naravno u toj obavjesti o obustavi istrage mora navesti konkretne i jasne razloge zbog cega je ista donesena. PODIZANJE OPTUŽNICE? Kada su ispunjeni svi potrebni uvjeti. a ako smatra da u tom predmetu treba podici optuznicu.

ODLUČIVANJE O OPTUŽNICI? Predmet zajedno sa optuznicom i dokazima koje je tuzitelj dostavio se dostavljaju sudiji za prethodno saslusanje. poricanje o krivnji. Dakle. Ukoliko optuznica ne sadrzi sve ono sto je propisano u zakonu ona se tretira kao i svaki drugi neuredan podnesak. Podnosenjem optuznice i drugih potrebnih dokaza pocinje nova faza krivicnog postupka a to je postupak optuživanja koji se sastoji u slijedecim : - - upucivanje optuznice sudiji za prethodno saslusanje. obaveza je sudije za prethodno saslusanje da u roku od 8 dana pregleda sve te dokaze. i da odluci da li ce potvrditi optuznicu. prethodni prigovori. I Njegova prvenstvena obaveza jeste da provjeri da li je sud stvarno ili mjesno nadlezan kao i to da li je djelo obuhvaceno amnestijom. a u slozenim slucajevima u roku od 15 dana. sporazum o priznanju krivnje. Protiv tog rjesenja tuzitelj ima zalbu u roku od tri dana. povlacenje optuznice. SADRŽAJ OPTUŽNICE U zakonu je taksativno nabrojano sta optuznica treba da sadrzi pocev o naziva suda pa do dokaznih prijedloga. U toj optuznici nakon navođenja imena i prezimena osumnjicenog i njegovih osobnih podataka slijedi navođenje opisa djela iz kojeg proizilaze zakonska obiljezja krivicnog djela odnosno u njemu su sadrzane sve cinjenice neophodne da se krivicno djelo sto blize odredi. predmet na kome je i sredstvo kojim je izvrseno krivicno djelo i td. Najednostavniji nacin da se 44 | P a g e . ovo je jedan od podnesaka cija je forma u zakonu strogo propisana uz obavezno navodenje o kojem se krivicnom djelu radi. koji su to dokazni prijedlozi i td. pomilovanjem.). Ukoliko primjeti da optuznica ima nekih formalnih nedostataka sa istom postupa kao i sa svakih neurednim podneskom na nacin sto pismenim putem poziva tuzitelja da optuznicu ispravi u smislu nedostataka koje je uocio (i ujedno ga treba upozoriti ukoliko tako ne postupi u odredenom roku da ce ta optuznica biti odbacena). obaveza je sudije za prethodno saslusanje da ispita formalnu ispravnost optuznice tj. izjasnjenje o krivnji. I u ovoj fazi postupka nakon podizanja optuznice stranke i branitelj mogu staviti prijedlog za sudsko obezbjedenje dokaza. (činjenični opis djela). ) onda pregleda dokaze na kojima je tuzitelj zasnovao svoju optuznicu kako bi procjenio da li postoji osnovana sumnja da je osumnjiceni ucino krivicno djelo za koje ga tuzitelj tereti. pregovaranje o krivnji. zastarom ili eventualno postoje druge okolnosti koje iskljucuju krivicno gonjenje. da li optuznica sadrzi sve ono sto je u zakonu propisano da mora sadrzavati. potvrđivanje ili odbijanja svih ili pojedninih tacaka optuznice. U ovakvoj situaciji kada je sve uredu (nadleznost i dr. vrijeme i mjesto izvrsenja. III Ukoliko sudija za prethodno saslusanje konstatira da je naprijed pomenuto uredu (nadleznost i td. ako se ispostavi da je sud nadlezan i da ne postoje okolnosti koje iskljucuju krivicno gonjenje. II Tek nakon toga.dokaza koji su im potrebni za odbranu.

dusevnog stanja optuzenog ili drugih okolnosti u interesu pravicnosti (jedan od oblika obavezne odbrane). V Potvrđena optuznica se dostavlja optuzenom i njegovom branitelju bez odlaganja a ako se nalazi u pritvoru u roku od 24 sata. datum. da je upoznat i da razumije posljedice koje se odnose na imovinsko-pravni zahtjev. U ovoj fazi optuzeni moze podnijeti i prijedloge o dokazima koje namjerava izvesti na glavnom pretresu a o cemu mora biti poucen od strane sudije za prethodno saslusanje. Ukoliko odbije prethodne prigovore ili istekne rok za njegovo podnosenje prelazi se na uzimanje izjave o krivnji od optuzenog. ovakvo potvrdivanje optuznice nekada nije moguce u slucaju ako sudija za prethodno saslusanje smatra da neku tacku optuznice treba odbiti. I Vazno je napomenuti da prije nego sto optuzeni da izjavu o krivnji da on od strane sudije za prethodno saslusanje mora biti upozoren o posljedicama priznanja krivnje. odnosno da li on razumije te posljedice a to su: - da se priznanjem krivnje odrice on prava na suđenje. ime sudije. Isto tako provjerava da li eventualno postoje uvjeti da se optuzenom odredi branitelj po osnovu prava na odbranu siromasnima. nakon odbijanja svih ili pojedini tacaka optuznice tuzitelj moze podnijeti novu optuznicu koja mora biti zasnovana na novim dokazima i ista ponovno prolazi kroz redovnu procedutu (provjere potvrđivanja i td. troskove krtivicnog postupka. III1 Samo izjasnjenje o krivnji je novi koncept koji je iz angloamerickog pravnog sistema uveden kod nas reformisan krivicnim zakonodavstvom i svodi se na izjasnjavanje optuzenog: „kriv sam „ . IZJAŠNJENJE O KRIVNJI? Izjava o krivnji je novina u nasem zakonodavstvu i nju optuzeni daje sudiji za prethodno saslusanje u prisutnosti tuzitelja i branitelja. kao i na mogucnost da pod odredenim uvjetima bude osloboden obaveze njihovog placanja. a ako se ne izjasni o krivnji ili prica nesto sto nema veze sa pitanjem onda sudija za prethodno saslusanje u zapisnik unosi po sluzbenoj duznosti da je ovaj izjavio da nije kriv. Uz optuznicu sud dostavlja i obavjest u kojoj ga obavjestava da moze podnijeti prethodne prigovore u roku od 15 dana a sudija za prethodno saslusanje o njima mora odluciti u roku od 8 dana. II Nakon tih upoznavanja i provjera obaveza je sudije za prethodno saslusanje da utvrdi da li optuzenom treba biti postavljen branitelj zbog slozenosti predmeta. IV Onoga momenta kada je sudija potvrdio komletnu optuznicu štembiljem ili je donio rjesenje kojim je potvrdio jednu tacku a drugu nije osumnjiecni dobiva status optuzenog. a o njoj mora odluciti izvanraspravno vijece u roku od 72 sata.optuznca potvrdi jeste stavljanje štembilja na optuznicu na kome je naveden broj. oduzimanje imovinske koristi. Konacno.). Ovo isto se odnosi i na slucaj ako smatra da treba odbiti potvrđivanje kompletne optuznice i u ova dva poslijednja slucaja to moze uciniti samo rjesenem protiv kojeg je dozvoljena zalba u roku od 24 sata. „nisam kriv“. Medutim. Za razliku od angloamerickog pravnog sistema koji predstavlja spor izmedu strana u postupku kod nas je isti ustrojen kao spor (zbog mjesanja suda u toku postupka a posebno 45 | P a g e .

Izjava o priznanju krivnje se ne moze koristiti kao dokaz u ovom poslijednjem slucaju kada je sud odbacio izjavu o priznanju krivnje. Ta provjera se vrsi na posebnom rocistu na kome sud provjerava : - - - da li do izjave kojom optuzeni priznaje krivnju doslo dobrovoljno. Glavni pretres mora biti zakazan u roku od 30 dana a izuzetno taj rok se produzava za jos 30 dana. V Ako optuzeni porekne krivnju onda se predmet upucuje sudiji. odnosno predsjedniku vijeca. ona predložena u optužnom aktu. ako optuzeni prizna krivnju onda spora nema. 46 | P a g e . da li postoji dovoljno dokaza da je optuzeni ucinio krivicno djelo (ovo pokazuje da priznanje krivnje optuzenog ne predstavlja autonoman dokaz. Sud moze prihvatiti izjavu o priznanju krivnje ili je moze odbaciti. odnosno vijecu (ovisno od tezine krivicnog djela). svjedno i sa razumjevanjem. po istom principu. zatim to saopcava strankama i branitelju.. recimo uvjetna osuda). PREGOVARANJE O KRIVNJI? Kao jedan od novih elemenata u nasem krivicnom postupku jeste pregovaranje o krivnji koji procesni instiitut vodi porijeklo iz angloamerickog pravnog sistema. RAZMATRANJE IZJAVE O PRIZNANJU KRIVNJE? Razmatranje izjave o priznanju krivnje je u funkciji provjere da li je optuzeni upoznat i razumio koje su sve posljedice davanja izjave da priznaje krivnju. a u ostalim slucajevima vijecu. ali radi suđenja. sudija za prethodno saslusanje predmet dostavlja sudiji. po propisanoj proceduri razmatra i u slucaju prihvatanja optuženog da mu se izrekne krivicno pravna sankcija (npr. da li je optuzeni upoznat i da li razumije da se izjavom o priznanju krivnje odrice prava na sudenje. s tim sto dokaze kojima je tuzitelj potkrijepio svoju optuznicu sudija za prethodno saslusanje vraca tuzitelju. da li je optuzeni upoznat sa odlukom o naknadi troskova i pravom da bude osloboden od plaćanja istih. Ako je u pitanju krivicno djelo sa zaprijecenom kaznom do 10 god. Radi toga je zakon predvidio da se u takvim situacijama ne raspravlja o krivnji vec da se nakon toga ista (krivnja). predmet se dostavlja sudiji. IV U slucaju kada se optuzeni izjasni da je kriv. a u protivnom ako smatra da nisu ispunjeni takvi uvjeti odbacuje izjavu o priznanju krivnje. jer su pored tog priznanja potrebn i drugi dokazi). Podnosenjem optuznice zaista nastaje spor jer je u pitanju krivnje zaista sporno između dvije strane. U slucaju ako prihvati izjavu o priznanju krivnje na osnovu prethodnih provjera onda ce nastaviti sa pretresom za izricanje krivicno pravne sankcije.na glavnom pretresu). da li je optuzeni razumio i da li je upoznat o mogucim posljedicama vezanim za imovinsko pravni zahtjev i o oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivicnim djelom. III2 Medutim.

zalbu moze izjaviti tuzitelj. a ako je teza zalbu moze izjaviti optuzeni. U protivnom. Dakle. odnosno ako je blaza. odnosno optuzeni i njegov branitelj jos u istrazi o uvjetima priznanja krivnje. .da li on razumije da se sporazumom o priznanju krivnje odrice od prava na suđenje. ako optuzeni izjavi zalbu i tvrdi da nije ucinio krivicno djelo onda ce sud koristeci njegovu izjavu o priznanju krivnje. Sto se tice mogucnosti za izjavljivanje žalbe. tuzitelj ne moze ponuditi izricanje krivicno pravne sankcije koja se u konkretnom slucaju ne moze izreci. Prilikom razmatranja samog sporazuma provjerava se : . a moze se razmatrati tek nakon njenog potvrđivanja. osudu za neko tesko krivicno djelo za koje je propisan kazna zatvora najmanje 3 godine. . svjesno i sa razumjevanjem kao i nakon upoznavanja sa mogucim posljedicama ukljucujuci i one vezane za imovinsko-pravni zahtjev. Sporazum o priznanju krivnje ukoliko bude postignut predstavlja jednu vrsu ugovora i dostavlja se uz optuznicu.da li je do sporazuma doslo dobrovoljno.da ne moze izjaviti zalbu zbog krivicne prave sankcije koja mu bude izrecena presudom. oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivicnim djelom i troskove krivicnog postupka. .da li je predvidena krivicno prava sankcija u skladu sa zakonom. . njenu provjeru i postojanje drugih dokaza lako odgovoriti na taj zalbeni prigovor. a sa druge strane tuzitelj mu moze ponuditi izricanje kazne ispod zakonom odredenog minimuma kazne zatvora za to krivicno djelo ili umjesto kazne zatvora blazu krivicno pravnu sankciju npr. sigurno je da ni tuzitelj ni optuzeni odnosno njegov branitelj ne mogu uspjesno izjaviti zalbu zbog krivicno pravne sankcije ako je ona previdena u sporazumu. onda ga oni razmatraju tj. Izvan ovoga tuzitelj. optuzeni i njegov branitelj mogu izjaviti zalbu i iz drugih pravnih osnova a sasvim je drugo pitanje da li mogu uspjeti sa takvom zalbom.da li postoji dovoljno dokaza o krivnji optuzenog. sa jedne strane osumnjiceni odnosno optuzeni na ovaj nacin se upoznaje sta bi mogao dobiti u slucaju ako prizna krivnju. RAZLOZI ZA PRIGOVOR I ODLUKA O PRIGOVORU 47 | P a g e . onda se prelazi na zakazivanje glavnog pretresa. ako taj sporazum bude odbacen. ako krivicno pravna sankcija nije u skladu sa onom koja je predvidena u sporazumu. a predvidena je u sporazumu o priznanju krivnje. uvjetnu osudu. kao npr. Takođe se i u ovom slucaju.da li je ostecenom pruzena mogucnost da se pred tuziteljem izjasni o imovinsko pravnom zahtjevu. izjava optuzenog se konstatira u zapisnik i nastavlja se sa pretresom o izricanju krivicno pravne sankcije. Tada nastaje situacija da taj sporazum razmatra sudija za prethodno saslusanje. To njihovo pregovaranje mora biti iskljucivo u okvirima krivicnog zakona tj. . kada je odbacen sporazum. O svemu ovome se obavjestava osteceni. mogu ga prihvatiti ili odbaciti. Ako taj sporazum bude prihvacen. priznanje optuzenog ne moze koristiti kao dokaz.O krivnji mogu pregovarati osumnjiceni. Tako npr. a nakon sto dostavi predmet sudiji odnosno vijecu koji naknadno dobiju takav sporazum. U protivnom.

Prethodni prigovori se mogu podnijeti i odnose se na: . onda se glavni pretres odlaze.staviti prigovor u pogledu odluke kojom je odbijen zahtjev za postavljanje branitelja po sluzbenoj duznosti. pomilovanjem. a najduze 30 dana. NEDOLAZAK TUŽITELJA ILI OSOBE KOJA GA ZAMJENJUJE NA GLAVNI PRETRES U slucajevima kada tuzitelj ili osoba koja ga zamjenjuje ne dode na glavni pretres. ali i pod uvjetom da je glavi pretres upravo odlozen zbog izostanka tuzitelja. Protiv rjesenja o ovom pritvoru je dozvoljena zalba u roku od 3 dana. a on iskoci kroz prozor i pobjegne) onda se moze u tom slucaju optuzenom odrediti pritvor. kako po sluzbenoj duznosti tako i po prigovorima stranaka i branitelja. zastarom ili da postoje druge okolnosti koje iskljucuju krivicno gonjenje. osporavati zakonitost dokaza. . Tako npr. uzece se po sluzbenoj duznosti kao da taj prigovor postoji. obavjestava se Visoko sudsko i tuzilacko vijece. poziva ga da dode i izjavom na zapisnik opravda svoj izostanak. 000 KM nakon sto se sud uvjeri da je ovaj bio uredno obavjesten. Sudija za prethodno saslusanje o tim prigovorima odlucuje rjesenjem u roku od 8 dana i protiv tog rjesenje zalba nije dozvoljena. u protivnom ako i pored takvog poziva ne pristupi na glavni pretres sud naređuje njegovo privodenje naredbom o prinudnom dovodenju. Taj pritvor traje do objavljivanja presude.zahtjevati spajanje i razdvajanje postupka.moze se ukazivati na formalne nedostatke optuznice. Ukoliko je kaznjen tuzitelj. U zakonu postoji jedna velika novina u odnosu na ranija rjesenja a to je da se u slucaju ako samo jedan od optuzenih podnese prigovor i uspije sa tim prigovorom. Umjesto dolaska tuzitelj moze poslati pismeni podnesak i eventualno dokaz zbog cega je izostao (npr. a isti je od koristi i za onog optuzenog koji ga nije podnio.mogu se isticati prigovori u pogledu toga da je djelo obuhvaceno amnestijom. Nakon toga sudija provjerava da li je tuzitelj koji je pozvan uredno obavjesten pa ako jeste. . NEDOLAZAK BRANITELJA NA GLAVNI PRETRES 48 | P a g e . ako je u zapisniku na glavnom pretresu konstatirano da je glavni pretres odlozen zbog toga sto su sve sudnice bile zauzete a ne i zbog izostanka tuzitelja. Ukoliko tuzitelj ne opravda svoj izostanak on moze biti kaznjen novcano do 5. ako bude kaznjen tuzitelj ima pravo zalbe na rjesenje u roku od tri dana. NEDOLAZAK OPTUŽENOG NA GLAVNI PRETRES Obaveza je optuzenog da pristupi na glavni pretres pod uvjetom da je uredno pozvan. ljekarsko uvjerenje da mu je tog dana pozlilo i slicno). .osporavanje nadleznosti (odnosi se samo na stvarnu nadleznost) jer je optuznica potvrdena i ne moze se mjenjati mjesna nadleznost.O prethodnim prigovorima odlucuje sudija za prethodno saslusanje u roku od 8 dana i taj sudija ne moze ucestvovati u sudenju. . U suprotnom. Ako sud utvrdi da optuzeni ocigledno izbjegava da dode na sud (situacija kada sudska policija sa naredbom dođe njegovoj kuci. onda ga sud ne moze kazniti.

Za razliku od toga optuzeni i njegov branitelj uvodno izlaganje mogu dati samo onda ako to zele tj. ali je isto tako propisana mogucnost da predsjednik vijeca moze u interesu pravicnosti odrediti da taj redoslijed ide drugacije. ako smatra da je to u interesu pravicnosti. Ukoliko ne uspije da opravda svoj izostanak moze biti kaznjen novcanom kaznom do 5. U zakonu je tacno odredeno kojim redoslijedom ti dokazi se izvode. NEDOLAZAK SVJEDOKA ILI VJEŠTAKA NA GLAVNI PRETRES Ako svjedok ili vjestak ne dode na glavni pretres iako su uredno obavjesteni a svoj izostanak ne opravdaju. UNAKRSNO I DODATNO ISPITIVANJE Ovaj model ispitivanja je preuzet iz angloamerickog pravnog sistema ali se analizom odredaba koje reguliraju ovakvo ispitivanje uocava da postoje i elementi inkvizitorskog 49 | P a g e . unakrsno i dodatno ispitivanje. Inace. 000 KM . nisu obavezni kao tuzitelj da daju uvodna izlaganja. Optuznicu cita tuzitelj. pa za drugo krivicno djelo i td. redovno se primjenjuje onaj nacin izvodenja dokaza po kome se prvo izvode dokazi optuzbe. GLAVNI PRETRES? ČITANJE OPTUŽNICE I UVODNO IZLAGANJE Glavni pretres pocinje citanjem optuznice. zatim dokazi odbrane. Nakon sto optuznica bude procitana predsjednik vijeca poziva optuzenog da se izjasni da li je razumio optuznicu pa ako utvrdi i zakljuci da nije onda ce mu on razmljivim jezikom pojasniti njen sadrzaj. Poslije toga tuzitelj je obavezan da iznese uvodno izlaganje i to na nacin koji je razumljiv i za optuzenog. mogu biti i prinudno dovedeni a mogu biti kaznjeni i novcanom kaznom do 5. pa onda dokazi optuzbe kojima se pobijaju navodi odbrane (replika). 000 KM i o tome se obavjestava advokatska komora. IZVOĐENJE DOKAZA U procesnim pravilima je odredeno da stranke i branitelj imaju pravo pozivati svjedoke i izvoditi dokaze. Protiv rjesenja o novcanom kaznjavanju imaju pravo zalbe u roku od 3 dana. model unakrsnog ispitivanja koji podrazumijeva direktno. U svim ovim slucajevima se primjenjuje tzv. ako ima vise optuzenih i vise krivicnih djela predsjednik vijeca ima ovlascenja da odredi. Tako npr.Ako branitelj ne dode na glavni pretres iako je uredno pozvan ili glavni pretres napusti bez odobrenja suda i on mora biti pozvan da opravda svoj izostanak. nadalje dokazi cije je izvodenje nalozio sudija odnosno vijece i konacno svi dokazi relevantni za izricanje krivicno pravne sankcije. da se prvo izvode dokazi za jedno krivicno djelo. Gdje god se u zakonu nalazi rječica „će“ to znaci mora. DIREKTNO. potom dokazi odbrane kao odgovor na pobijanje (duplika). U angloamerickom pravnom sistemu to je redovan slucaj koji se koristi iz taktickih razloga.

i to u slučajevima ako je ispitana osoba umrla. samo tokom unakrsnog ispitivanja. Pravi izuzeci od neposrednog izvodenja dokaza su situacije kada se zapisnici iz istrage mogu citati na glavnom pretresu. vjestacima i td. sam postupak se odvija tako da mu prvo pitanja postavlja stranka ili branitelj koji je pozvao svjedoka a oni ga prvi ispituju kako bi dokazali istinitost svoje tvrdnje. Svjedoka treba zastiti od maltretiranja tj.sistema (pravo suda da prikuplja procesnu gradu. Pitanja se ogranicavaju na opseg odgovora datih prilikom direktnog ispitivanja. (prigovor!) Moze se nastojati prilikom tog ispitivanja dovesti u pitanje kredibilitet svjedoka (npr. utvrdivanja alibija). U zakonu se pominje mogucnost postavljanja pitanja „ u korist vlastitih tvrđenja „ sto bi se moglo protumaciti da pitanja mogu ici i u drugom pravcu (npr.). Unakrsno ispitivanje Kao i glavno ili direktno ispitivanje potice iz angloamerickog pravnog sistema. to je prema adversalnom sistemu irelevantno za cinjenicna utvrdenja. Postavljanje pitanja koja navode na odgovor tzv. traziti da svjedok ode u hodnik i predloziti da ga se salusa kao svjedoka odbrane kroz direktno ili glavno ispitivanje. b) ako sud ne dozvoli postavljanje takvih pitanja. stranke ili branitelj koji su pozvali svjedoka moraju dobiti priliku da svjedoka ispitaju u smislu utvrđenja pravog smisla (znacenja) odgovora koje je davao prilikom unakrsnog ispitivanja. Ako svjedok odgovori izvan toga. Medutim u odnosu na to zakonodavac je napravio određene izuzetke i to tako sto je dopustio koristenje iskaza svjedoka koji su prikupljeni u istrazi na glavnom pretresu prilikom direktnog. od toga da ponovo odgovara na pitanja na koja je odgovorio. IZUZECI OD NEPOSREDNOG PROVOĐENJA DOKAZA Poznato je da je u skladu sa nacelom neposrednosti na sudenju potrebno neposredno izvoditi dokaze. Nema privođenja tih svjedoka. sugestivna pitanja moguce je postavljati po odobrenju sudije odnosno predsjednika vijeca. pa to treba otkriti. Moze se desiti da svjedok opisuje cijeli dogadaj iako je vidio samo dio tog dogadaja. ne moze se pronaci ili je njen dolazak znatno otezan (nalazi se u Kanadi). U toku ispitivanja svjedoka (isto tako i vjestaka). Ako sud to ne bi dozvolio moguce je preduzeti slijedece: a) traziti od suda da dozvoli pitanja u pravcu dokazivanja alibija argumentima da je to ekonomicno i sl.. unakrsnog i dodatnog ispitivanja. 50 | P a g e . glavno ili direktno ispitivanje limitira unakrsno ispitivanje. dusevno oboljela. da laze). postavlja pitanja svjedocima. U toku citavog ispitivanja postoji mogucnost da se sud ukljucuje i postavlja svoja pitanja. Dodatno ispitivanje Konacno. Njime se nastoje dobiti odgovori za suprotnu stranu i to takvi kojima se oslabljuju odgovori koje je svjedok dao prilikom direktnog (glavnog) ispitivanja. Glavno ili direktno ispitivanje. Dakle.

izmjena optuzbe mora se odnositi na genusno isto djelo (isti dogadaj) i tuzitelj ne moze mijenjati optuzbu u smislu da umjesto jednog događaja optuzenog tereti za drugi događaj. Tacno da ce on nekada iz tih razloga izvrsiti izmjenu optuzbe ali on to moze uciniti i u slucaju ako su svjedoci ponovili svoje iskaze iz istrage. OBJEKTIVNI IDENTITET Podrazumjeva da se presuda mora odnositi na onaj događaj koji je predmet optuzbe. ako na glavnom pretresu nece da daje iskaz. Pod izmjenom optuzbe se podrazumijeva da tuzitelj u cinjenicnom opisu djela mijenja odlucne cinjenice npr. VEZANOST PRESUDE ZA OPTUŽBU? ( pitanje objektivnog identiteta presude i optuzbe ) Kada govorimo o identitetu presude i optuzbe valja reci da postoji subjektivni i objektivni identitet presude i optuzbe. Isto tako moze umjesto navoda da je optuzeni ucinio krivicno djelo teske krade obijanjem (razvaljivanjem brave na vratima) to ucino provaljivanjem (uskakanjem u stan kroz otvoren prozor). Medutim. IZMJENA OPTUŽBE Kada je u pitanju izmjena optuzbe. SUBJEKTIVNI IDENTITET Izmedu presude i optuzbe mora postojati subjektivni identitet. Ovo iz razloga jer u zakonu pise da tuzitelj moze izmjeniti optuzbu ako ocjeni da izvedeni dokazi ukazuju da se izmjenilo cinjenicno stanje. i tužitelj vrsi izmjenu takvih cinjenica.i i navesti da mu je taj udarac zadan nozem ako naravno za takvo nesto postoje dokazi. dok pravni identite ne mora postojati. svjedok promijenio svoj iskaz u odnosu na onaj koji je dao u istrazi). a niti optuzeni ili njegov branitelj mogu staviti bilo kakve prigovore u pogledu tog prava tuzitelja. 51 | P a g e . (nije isao iz jednog pravca vec iz drugog). Pravilo je da postoji stroga vezanost izmedu cinjenicnog opisa presude i optužbe. Naravno. iskljucivo je ovlastenje tuzitelja da on na glavnom pretresu zatrazi da mu se dozvoli izmjena optuzbe. Ovo je jasno zbog toga sto je iskljucivo tuzitelj nadlezan da odreduje opseg i predmet sudenja. sudska praksa je prihvatila shvatanje da se u okviru jednog krivicnog djela mogu mijenjati njegova konstitutivna obiljezja i tako da sud moze (iako je to bila obaveza tuzitelja).Konacno je predvidena mogucnost citanja iskaza optuzenog kojeg je dao u istrazi kao osumnjiceni u prisustvu branitelja. U pogledu ovog zahtjeva sud nema ovlastenje da zabrani tuzitelju izmjenu optuzbe. Ovo sve zbog toga sto promjena tih cinjenica i okolnosti nista ne mijenja na teze u odnosu na optuzenog i prvna kvalifiacija ostaje ista. Ukoliko cinjenicni opis pored odlucnih cinjenica sadrzi neke druge nevazne cinjenice. one koje predstavljaju obiljezja krivicnog djela krađe. Iz takvih zakonskih naloga jasno proizilazi da je diskreciono pravo tuzitelja da on o tome odlucuje i to njegovo pravo nije ovisno od toga da li se na glavnom pretresu izmjenila sadrzina izvedenog dokaza (npr. preciziranje optuzbe. umjesto onoga sta se navodi u optuznici da je ostecenom zadao udarac sjekirom to izmjenit. onda je to tzv. kada se ispostavi da je optuzeni. a to znaci da se presuda mora odnositi samo na onu osobu koja je optuzena.

to ce biti slucajevi ako se prema opisu djela radi o građanskopravnom odnosu. a samo u onim slucajevima kada to zakon dozvoljava dokaze provoditi na posredan nacin. c) utvrdujuca presuda (donosi se u posebnom postupku za osobe koje su tesko dusevno bolesne. ako nedostaje neki od elemenata konkretnog krivicnog djela ili neki od elemenata opceg pojma krivicnog 52 | P a g e . u punom kapacitetu mora se postivati nacelo neposrednosti. Dakle. Sto se tice pravnog identiteta sud nije vezan za pravnu ocjenu tuzitelja koju je on naveo u svojoj optuzbi i uvijek moze djelo kvalifikovati onako kako smatra da ga treba kvalifikovati prema cinjenicnom opisu djela. kojima je potrebno lijecenje i koje su protupravno djelo ucinile u neuracunljivom stanju). da je djelo ucinjeno uz obijanje ili provaljivanje necijeg stana i optuzenog osuditi za djelo teske krade). Ovo zbog toga jer se samo na taj nacin moze omoguciti primjena nacela kontradiktornosti i suprotnoj strani omoguciti da ispita svjedoka. Meritorne presude imaju tri a to su: a) presuda kojom se optuzni oslobada od optuzbe. I PRESUDA KOJOM SE OPTUŽENI OSLOBAĐA OD OPTUŽBE Jedna od prvostepenih presuda jeste presuda kojom se optuzeni oslobada od optuzbe. formalne ili procesne presude 2.Konacno sud moze ispustiti nedokazana kvalifikatorna obiljezja iz krivicnog djela teske krade (da je izvrseno provaljivanje ili obijanje) i djelo prekvalifikovati kao krađu. Tu presudu sud donosi u slijedecim slucajevima: 1. b) presuda kojom se optuzeni oglasava krivim. upravnopravnom odnosu. DOKAZI NA KOJIMA SE ZASNIVA PRESUDA? Sud temelji svoju presudu samo na onim dokazima koji su izvedeni na glavnom pretresu. krivicnog djela krađe sam dodavati kvalifikatorne elemente (npr. U slucaju ako bi sud u cinjenicni opis unio kvalifikatorne elemente onda bi to predstavljalo povredu objektivnog identiteta presude i optuzbe i dosljedno tome bitnu povredu odredaba krivicnog postupka. Sud nikada ne moze uz konstitutivne elemente npr. meritorne presude Formalna presuda je samo jedna kojom se optuzba odbija. ako djelo za koje se optuzeni optuzuje nije zakonom propisano kao krivicno djelo . pravno irelevantnom odnosu. VRSTE PRESUDA? PRVOSTEPENA PRESUDA Postoje: 1.

ucinjenje) u neuracunljivom stanju. Dakle. Ako je to tako onda je jasno da i sa aspekta krivicnog zakona ovakve osobe ne mogu uciniti krivicno djelo i to: 1. Kada analiziramo krivicne zakone BiH i druge krivicne zakone u BiH mozemo vidjeti da za ovakve osobe nije predvidena nikakva krivicno pravna sankcija ukljucujuci i mjere sigurnosti obaveznog lijecenje i cuvanja. sto nije predvidena mogucnost izricanja krivicno pravne sankcije. 2. Ukoliko bi se na glavnom pretresu ispostavilo da se ne radi o tesko dusevno bolesnoj osobi i neuracunljivoj osobi tuzitelj mora odmah mijenjati svoje prijedloge koje su naprijed navedeni u optuznici. ako postoje okolnosti koje iskljucuju krivicnu odgovornost a to su: npr. jer ako tako ne bi postupio sud ce donijeti presudu kojom se optuzba odbija. ako nije dokazano da je optuzeni pocinio krivicno djelo za koje se optuzuje. Odlučne činjenice . da im je potrebno lijecenje.djela ili je djelo ucinjeno u nuznoj odbrani. Po zakonu je predvideno da i protiv ovakvih osoba tuzitelj podnosi optuznicu u kojoj stavlja prijedloge da je ta osoba ucinila protupravno djelo u stanju neuracunljivosti kao i u prijedlog da se toj osobi privremeno odredi prisilni smjestaj u zdravstvenoj ustanovi i u odnosu na tu osobu se potvrduje optuznica. Ovakva osoba ne moze uciniti krivicno djelo vec samo protupravno djelo iz razloga sto takve osobe nisu krivično odgovorne zbog njihovog teskog psihickog stanja. Da ta osoba ne moze uciniti krivicno djelo vidimo i po tome sto je krivicni postupak pojmovno namjenjen da se ucinitelju krivicnog djela izrekne krivicno pravna sankcija. one koje predstavljaju obilježja konkretnog krivičnog djela. Protiv ovog rjesenja kao i presude dozvoljena je zalba u oku od 15 dana. 2. Utvrđuje ih sud!!! Skup odlučnih činjenica je činjenično stanje. kod te osobe nedostaje krivična odgovornost i upravo radi toga i u zakonu pise da ta osoba moze uciniti protupravno djelo (a ne krivicno djelo). ali ta osoba ne moze dati izjavu o krivnji iz razloga sto zbog teskog dusevnog stanja nije imala psihicki odnos prema djelu. stvarna zabluda ili neuracunljivost. II POSTUPAK U SLUČAJU NEURAČUNLJIVOSTI U toku istrage moze se otkriti da je ucinitelj nekog djela tesko dusevno bolesna osoba kojoj je potrebno lijecenje i koja je protupravno djelo ucinila u neuracunljivom stanju. krajnjoj nuzdi ili je u pitanju beznacajno djelo. vec i to da su ostvarili objektivni ucin djela (ono sto je bilo u stvarnosti . sto kod njih ne postiji krivična odgovornost.činjenice od kojih ovisi primjena neke zakonske odredbe. Tek kada se to sve utvrdi donosi se utvrdujuca presuda u kojoj se ne izrice krivicno prvna sankcija i pored toga ce donijeti rjesenje da se toj osobi privremeno odreduje prisilni smjestaj u zdravstvenoj ustanovi u periodu od 6 mejseci. U toku samog postupka protiv ovih osoba nuzno je utvrditi ne samo njihovo tesko psihicko stanje. Utvrđeno činjenično stanje se nalazi samo u presudi. 3.* 53 | P a g e . *Riješiti pravni spor znači utvrditi odlučne činjenice.

jer djeluje prema svima (erga omnes) i za svoj objekat ima stvar.OPŠTE NAPOMENE VEZANE ZA STVARNO-PRAVNE ODNOSE Stvarno pravo u objektivnom smislu je skup opštih pravnih normi koje regulišu subjektivna stvarna prava. POSJED Posjed je faktička vlast na stvari.. Stvarno pravo u subjektivnom smislu je apsolutno. NEPOSREDAN – kada neko stvar koju posjeduje drži i koristi. Za razliku od stvarnog prava. Posjed može biti neposredan i posredan. Ima ga svaka osoba koja neposredno ima tu neku određenu stvar. ako imam stambeni prostor i njegov sam posjednik i onda ga dam nekom drugom – ustupim mu stan. Sastoji se od posjedovanja. i on ima pravo na zaštitu. 54 | P a g e . između prodavca i kupca povodom zaključenog ugovora o prodaji.u slučaju da taj „novi“ posjednik bude uznemiravan. POSREDAN – kada se po nekom pravnom osnovu (pokretna ili nepokretna) stvar ustupi nekome drugom na korištenje (npr. korištenja i raspolaganja (koje se mora vršiti u skladu sa namjenom i prirodom stvari ).. karakteristika obligacionog prava je odnos između određenih subjekata (inter partes) npr.

dakle. elementarna nepogoda i sl. Nasljednik postaje posjednik određene stvari u času smrti ostavioca. onda im pripada pravo zaštite u odnosu na tu treću osobu. KADA SE GUBI? Kada posjednik prestane da vrši faktičku vlast na stvari. pod pretpostavkom da nije pribavljen vi. koji može služiti za sticanje prava vlasništva. iako nije faktički posjednik u tom momentu. iako vrši faktičku vlast nad stvari ne smatra se faktičkim posjednikom iako tu stvar ima u posjedu. U slučaju da jedan suposjednik ometa drugoga u vršenju prava. vlasnika. KADA PRESTAJE POSJED. Savjesnost se pretpostavlja! Ukoliko misliš da je neko nesavjestan posjednik. nije faktički. prevarom i zloupotrebom prava). pripada mu pravo na posjedovnu zaštitu. KAKO SE OSTVARUJE POSJEDOVNA ZAŠTITA? Posjedovna zaštita se ostvaruje TUŽBOM zbog smetanja ili oduzimanja posjeda kod suda.služi se prolazom preko tuđe livade. POSJED PRAVA STVARNE SLUŽNOSTI ima osoba koja faktički koristi nekretninu druge osobe.držanje stvari. počinje teči od dana učinjenog smetanja.objektivni – 1 godina.subjektivni – 30 dana i teče od dana saznanja za izvršeno smetanje i saznjanja o učiniocu. ukoliko određenim okolnostima nije spriječen da vrši faktičku vlast (npr. a to će biti značajno i kroz zaštitu posjeda. Međutim. Detentor je osoba koja na osnovu radnog odnosa vrši faktičku vlast nad stvari koja je u vlasništvu druge osobe i postupa po uputama te osobe. npr. ZAKONIT – ako je zasnovan na punovažnom pravnom osnovu. Detentor. posjed može biti savjestan/nesavjestan i zakonit. trebaš to i dokazati. Postoji i posjed prava. pa prema tome nema ni pravo na posjedovnu zaštitu. Tu su svi stanari te zgrade SUPOSJEDNICI toga prava. dakle ima posjed prava stvarne služnosti. Postoje dva roka: . NESAVJESTAN – nesavjestan posjednik ne može sticati prava. tj. To je IDEALNI POSJED. pripada mu pravo na zaštitu u odnosu na osobu koja ga ometa. clam i precario (što znači silom. POSJED PRAVA postoji i kod npr. Savjestan posjednik može sticati određena prava. Jedino pod ovim uslovima možemo govoriti o zakonitom posjedu. Od posjeda treba razlikovati DETENCIJU . SAVJESTAN – kada posjednik nije znao niti je mogao znati da stvar koju drži nije njegova. SUPOSJEDNICI – više osoba koje imaju posjed na istoj stvari. 55 | P a g e . Nadalje. . Ova tužba se podnosi sudu u zakonom predviđenom roku.). bolest. i jedan i drugi posjed imaju pravo na POSJEDOVNU ZAŠTITU u odnosu na svakoga ko ga ometa u vršenju posjeda ili mu posjed oduzima (uznemiravanje i oduzimanje).Dakle. Ukoliko su suposjednici ometani od strane treće osobe. korištenja električnih usluga u stambenoj zgradi.

tužitelj traži od suda da na temelju utvrđenih dokaza donese rješenje kojim će se utvrditi da se tužitelj nalazi u mirnom faktičkom posjedu i da ga je tuženi omeo u posjedu. to može utvrditi u posebnoj parnici neovisno od odluke koja se donosi u postupku po tužbi zbog smetanja posjeda. U postupku po tužbi za smetanje posjeda.čin smetanja. kao i da naknadi troškove spora i to sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvršenja. te da mu se naloži da uspostavi ranije posjedovno stanje i da se ubuduće kani takvog i sličnog smetanja pod prijetnjom novčane kazne (ovo stoji u Rješenju zbog smetanja posjeda). odluke nadležnog organa ili uz pristanak posjednika. 2. Ovaj postupak je HITAN! Nema osnova za posjedovnu zaštitu ako je smetanje učinjeno: a) b) c) na osnovu zakonskog ovlaštenja. KADA SE TUŽBA PODNESE PO PROTEKU OVIH ROKOVA? 56 | P a g e .. . a tuženi osoba koja je napravila smetanje (pasivno legitimisan). U tužbi zbog smetanja posjeda tužitelj. Dakle. traži se vraćanje. Kada je oduzeta stvar. 1) MORA DA DOKAŽE da je imao faktički posljednji mirni posjed na određenoj stvari i da ga je učinilac ometao u posjedu. Onaj ko smatra da mu pripada pravo na posjed.vrijeme smetanja i . Sud pruža zaštitu posjedniku u onom obimu u kojem je posjed postojao prije nastalog smetanja. faktičkog mirnog posjeda i čina smetanja. MORA NAVESTI 2) . I suposjednik može ustati sa ovakvom tužbom protiv trećeg lica ali i protiv drugog suposjednika! GRANICE PRUŽANJA POSJEDOVNE ZAŠTITE? Tužbeni zahtjev glasi na uspostavu ranijeg posjedovnog stanja. Isključeno je raspravljanje o pravu na posjed i pravnom osnovu za sticanje posjeda.osobu koja je to uradila..Tužitelj je posjednik (aktivno legitimisan). raspravljanje je ograničeno samo na utvrđenje: 1.

sud o tome odlučuje u vanparničnom postupku. promet likova. .što znači troši svoju stvar (sve do uništenja) i otuđenje stvari. 57 | P a g e . Tako je posebnim propisima predviđena obaveza da poljoprivrednici obrađuju (iskorištavaju) poljoprivredno zemljište.a sve u skladu sa prirodom i namjenom stvari.što znači vrši faktičku vlast na stvari. Posebna su ograničenja prava vlasništva u javnom interesu radi zaštite prirodnih bogatstava. da je način vršenja samopomoći adekvatan okolnostima.Sud prvo kada dobije ovakvu tužbu provjerava je li podnijeta u zakonom propisanom roku. Ukoliko je podnijeta po proteku rokova. i sa njom raspolaže . RJEŠENJE kojim se ZAHTJEV ODBIJA. okoline ili kulturno-historijske baštine... 2. oružja i sl. KADA I PROTIV KOGA? Protiv onoga ko ga uznemirava ili mu oduzima posjed pod uvjetom. 1. Ovdje se radi o uzdržavanju od tzv. smrada i sl.. posjeduje . odnosno zabranjeno ga je vršiti protivno cilju zbog kojeg je ustanovljeno. da je samopomoć nužna i 3. MOŽE LI SE OGRANIČITI ILI ODUZETI? Može izuzetno. a ukoliko nije moguće postići dogovor o visini naknade.. „srazmjerna napadu“ (kao kod nužne odbrane u krivici). koristi . uključujući i ubiranje plodova 3. a u protivnom se ono može dati na privremeno korištenje drugom.).. VLASNIŠTVO ŠTA JE VLASNIŠTVO? Vlasništvo je pravna vlast na određenoj stvari. Posebnim propisima se može i posebno urediti način korištenja nekretnina koje su dio kulturno-historijske baštine.. da je opasnost neposredna. ako je npr. buke. sud donosi meritornu odluku. tj. nedozvoljenih štetnih emisija u vidu dima. To je pravo vlasnika da stvar. POSJEDNIK IMA PRAVO I NA SAMOPOMOĆ. 2.što znači ekonomsko upotrebljavanje i služenje svojom stvari. Vlasnik pri korištenju svoje stvari treba da se uzdrži od ometanja drugih vlasnika u korištenju njihovih stvari. Zakonom se može ograničiti ili zabraniti promet nekih stvari kada za to postoje opravdani razlozi (npr. u javnom interesu recimo u slučaju exproprijacije (izvođenje općekorisnih radova) i u takvoj pravnoj situaciji vlasniku pripada pravo na punu naknadu i to po tržišnim cijenama u vrijeme oduzimanja. 1.

NOSIOCI PRAVA VLASNIŠTVA (Ko ima pravo vlasništva?) Nosilac prava vlasništva može biti fizičko i pravno lice. slobodni dijelovi prirode smatraju se državnim vlasništvom. Stvari u općoj upotrebi su stvari koje nisu prometu a to su npr. mašine. na zemljištu na kojem je zgrada izgrađena i na zemljištu koje služi redovnoj upotrebi zgrade. Vlasniku recimo zgrade pripada pravo vlasništva na zemljištu ispod zgrade. stanovi. Isto tako. Sve stvari koje su u općoj upotrebi su van prometa. Pokretne su one stvari koje se mogu premještati sa jednog mjesta da drugo bez oštećenja njihove suštine. instalacije i sl). Svako fizičko ili pravno lice ima pravo da nesmetano samostalno ili u zajednici (suvlasništvo) koristi to svoje pravo. Postoje i nepokretnosti po namjeni – to je pripadak nekretnine koji po volji vlasnika služi iskorištavanju glavne (nepokretne) stvari (npr. divljač. javni trgovi i sl. Njime se može odrediti da su neke stvari recimo isključivo u vlasništvu Federacije ili u vlasništvu nekih fizičkih osoba. šume.). prikovano ili na drugi način trajno spojeno sa zgradom (vrata. statutom i internim pravilima pravnog lica koja moraju biti u skladu sa zakonom. poslovni prostori i sl. Koje su stvari u općoj upotrebi i način korištenja tih stvari uređuje se posebnim zakonom. dok su nepokretne one stvari koje to ne mogu (zemljišta. Mineralna voda. putevi. promet na nekretninama koje su u vlasništvu.STVARI U PROMETU I STVARI U OPĆOJ UPOTREBI? Stvari u prometu su stvari na kojima postoji pravo vlasništva. alati itd. PREDMET PRAVA VLASNIŠTVA? Predmet prava vlasništva su pokretne i nepokretne stvari. stvari oko nas.). One postaju stvarima u smislu Zakona o vlasničko-pravnim odnosima kada se na njima stekne posjed. građevinski objekti namjenjeni trajnoj upotrebi. parkovi. Zakonom se može ograničiti npr. ribe i dr. ali samo ako je tu u javnom interesu. a taj posjed se može steči na osnovu koncesije (dozvole) nadležnog organa. Tijela pravnih lica vrše vlasnička ovlaštenja saglasno zakonu kojim je to pitanje regulisano. tj. prozori. smatra se da je nepokretnost sve ono što je uzidano. SUVLASNIŠTVO POJAM SUVLASNIŠTVA? 58 | P a g e .

sud može stvar dodijeliti jednom od suvlasnika s tim da on ostalim suvlasnicima isplati naknadu prometne vrijednosti njihovih suvlasničkih dijelova. i sl. izdavanje. prodaja. ¼ . Da upravlja sa stvari zajedno sa ostalim suvlasnicima. Ti dijelovi se zovu IDEALNI DIJELOVI i izrazavaju se kao ½. dakle ne proizvodi pravno dejstvo.Kada dvije ili više osoba imaju pripadajući dio na nepodijeljenoj stvari. Da stvar posjeduje i da se njome koristi srazmjerno svom suvlasničkom dijelu. u slučajevima kada fizička dioba stvari nije moguća. prenamjena. tada postoji suvlasništvo. a to mogu povjeriti i nekome od suvlasnika ili nekolicini suvlasnika ili trećoj osobi. Ukoliko je stvar jako mala pa se iz tih razloga ne može izvršiti dioba. a za sve što prelazi granice redovnog upravljanja potrebna je saglasnost svih suvlasnika (npr. potrebna je saglasnost suvlasnika čiji dijelovi zajedno čine više od ½. ali i kada se ti dijelovi ne znaju unaprijed ali su odredivi. Sud o tome odlučuje u izvršnom postupku. Civilna dioba stvari? Po odluci suda. a preduzimanje posla je neophodno za redovno održavanje stvari. s tim da je taj njihov dio unaprijed određen. PRAVA SUVLASNIKA? Da raspolaže svojim dijelom bez saglasnosti drugih suvlasnika. jer bi izlazak geometara i drugih lica mogao da nanese štetu usjevima) – ovo je izuzetak od pravila! Klauzula o odricanju? Prava na diobu suvlasnik se ne može odreći i svaki ugovor kojim se neki od suvlasnika odriče prava na diobu je ništav.). tj. u vrijeme kada bi se diobom nanosila šteta stvari (npr. ako su suvlasnici na zemljištu na kojem je nešto zasijano. Ako se radi o poslovima redovnog upravljanja (popravke.. održavanje i sl. s tim da u slučaju prodaje ostali suvlasnici imaju pravo preče kupovine. Suvlasnik se ne može odreći prava na suvlasništvo jer bi takva izjava bila ništava. Da traži fizičku diobu stvari u svako doba izuzev u nevrijeme.) Ako se ne postigne ovakva saglasnost. mogu se odrediti. tj. Kako se ponuda dostavlja i šta sadrži? 59 | P a g e . hipoteka i sl. Ne može tada. OBAVEZE SUVLASNIKA? Suvlasnik je dužan da u slučaju prodaje svog dijela najprije ponudi svoj dio ostalim suvlasnicima (dakle. Organizuje se javna dražba. ostali suvlasnici imaju pravo preče kupovine). svaki suvlasnik može zahtjevati da o tome odluči sud u vanparničnom postupku. stvar se proda i suvlasnicima se da ono što im pripada srazmjerno njihovim suvlasničkim dijelovima. Pravo na diobu suvlasnika ne zastarjeva. pa odjednom neko od suvlasnika želi da izdvoji svoj suvlasnički dio i to pokušava da uradi u periodu kada je recimo pšenica već izrasla..

. kao što su: temelji. zajednička imovina nasljednika (do donošenja rješenja o nasljeđivanju). zajedničkim dijelovima zgrada (stanovi ili poslovni prostori). tavan. stepenište. Etažni vlasnici su vlasnici na posebnim. broj katastarske čestice i općina kojoj pripada). Ukoliko proda trećem licu po povoljnijim uvjetima. Dostavlja se preporučenom pošiljkom ili se predaje lično drugom suvlasniku ili suvlasnicima u dva primjerka.Ponuda mora biti sačinjena u pisanom obliku. njihove odnose uređuje sud u vanparničnom postupku. zajednička imovina bračnih drugova (do diobe). a ako oni ne postignu saglasnost da zaključe takav ugovor. po samom zakonu .originarno: a) stvaranjem nove stvari (prerada) b) miješanjem (sjedinjavanje) c) građenjem na tuđem zemljištu d) dosjelošću e) sticanjem od nevlasnika f) okupacijom napuštene stvari 60 | P a g e . Etažno vlasništvo (vlasništvo nad dijelovima zgrada) Ova materija je regulisana Zakonom o vlasništvu nad dijelovima zgrada. električne. koji služe zgradi kao cjelini. Na zajedničko vlasništvo se primjenjuju odredbe o suvlasništvu. ZAJEDNIČKO VLASNIŠTVO Postoji u određenim situacijama koje su predviđene zakonom. od kojih potpisuje oba primjerka i na jedan stavlja datum potpisa. U takvoj pravnoj situaciji. npr. te mora sadržavali identitet parcele (broj parcele. Ukoliko se u tom roku od 30 dana ne izjasni. ali pod istim ili nepovoljnijim uvjetima. tj. STICANJE PRAVA VLASNIŠTVA Pravo vlasništva se stiče na sljedeće načine: 1. smatrae se da ponudu ne prihvata. prodavac može prodati svoj dio trećem licu. Uzajamnji odnosi etažnih vlasnika se regulišu ugovorom (mora biti u pismenoj formi i potpisi ovjereni). cijenu i ostale uvjete prodaje. etažno vlasništvo. Dakle. s tim da je dužan prilikom podnošenja tužbe kod suda deponovati taj iznos kupovne cijene i time dati do znanja da je ozbiljan kupac. tu stvar pripada nekoliko lica ali dijelovi nisu određeni. već su odredivi.. Ovaj datum je bitan jer je ponuđeni suvlasnik dužan da u roku od 30 dana od prijema ponude obavijesti ponudioca da li ponudu prihvata ili ne prihvata. suvlasnik sa pravom preče kupovine može TUŽBOM kod suda zatražiti poništenje tog ugovora. vodovodne i druge instalacije i sl.

derivativno 3. na osnovu zaključenog ugovora.. 2. krojač za mušteriju od njenog materijala sašije odijelo) – tada ta stvar pripada vlasniku materijala. VAŽNA JE SAVJESNOST STICAOCA PRAVA!!! 3.ukoliko su vrijednost rada i materijala jednake. kada neko od tuđeg materijala. svoj materijal preda drugom licu da to lice svojim radom izradi novu stvar (npr. 1. a drugi savjestan? 61 | P a g e . tako da se te spojene stvari više ne mogu odvojiti bez znatne štete ili bez nesramjernih troškova (npr. nasljeđivanjem 4. kojom postaje određena nova stvar. odlukom nadležnog organa Kod originarnog načina sticanja prava vlasništva. a može biti i drugačije ugovoreno. Vlasnici spojenih stvari postaju suvlasnici stvari koja je nastala miješanjem/spajanjem. Kod derivativnog sticanja prava vlasništva. Stvaranjem nove stvari (prerada) – sticanje prava vlasništva kod pokretnih stvari Prerada je ljudskim radom izvršena promjena materijala. zaključenjem ugovora o prodaji).g) odvajanjem plodova 2. I a. Mješanjem (spajanjem) – sticanje prava vlasništva kod pokretnih stvari Spajanje postoji kada dva ili više vlasnika spoje svoje stvari u jednu. - je vrijednost rada veća od vrijednosti materijala. - I b. sticalac svoje pravo IZVODI iz prava prednika (npr. na osnovu pravnog posla . nastaje suvlasništvo na izrađenoj stvari. kada neko. Ako je prilikom mješanja stvari jedan od vlasnika bio nesavjestan.. svojim radom načini novu stvar – stvar mu može pripasti ako: je to lice bilo savjesno (nije znao niti je mogao znati da tuđi materijal prerađuje bez dozvole vlasnika). Prerada ne postoji u slučaju popravke neke stvari. kada se u televizor ili automobilski motor ugrade dijelovi različitih vlasnika). kada neko od svog materijala i svojim radom načini novu stvar – on je i vlasnik te stvari. sticalac svoje pravo NE IZVODI iz prava prednika. srazmjerno vrijednosti pojedinih spojenih stvari.

Vlasniku zemljišta pripada pravo izbora u roku od 3 godine od dana završetka gradnje objekta. Građenjem na tuđem zemljištu – sticanje prava vlasništva kod nekretnina Zakon pravne situacije nastale izgradnjom objekta na tuđem zemljištu reguliše u zavisnosti od savjesnosti graditelja odnosno vlasnika zemljišta. ili da b) stvar pripadne nesavjesnom vlasniku. ako rušenje ne bi bilo opravdano obzirom na vrijednost objekta ili obzirom na ponašanje graditelja ili vlasnika zemljišta (npr. obzirom na lokaciju. može alternativno zahtjevati: a) da objekat pripadne njemu. sud može i ODBITI zahtjev po svojoj procjeni. Kakva prava ima vlasnik zemljišta u ovom slučaju? Ima pravo na naknadu prometne vrijednosti zemljišta po cijenama koje su bile u vrijeme donošenja sudske odluke. u slučaju b) . znaci da je znao i mogao je znati da ovaj gradi na njegovom zemljištu. 1. uz obavezu naknade prometne vrijednosti stvari. 2. c) da mu graditelj isplati prometnu vrijednost zemljišta. kao npr. da je vlasnik NESAVJESTAN. objektivni 10 godina od završetka gradnje. I c.U tom slučaju. 3. Savjestan graditelj na ovaj način postaje vlasnik na zgradi ili drugom izgrađenom objektu. Graditelj može postati vlasnik samo ako je SAVJESTAN. savjestan vlasnik može u roku od jedne godine od izvršenog spajanja ZAHTIJEVATI da: a) mu pripadne cijela stvar u vlasništvo. Ako je graditelj bio NESAVJESTAN. potrebno je i odgovarajuće ponašanje vlasnika zemljišta. graditelj je naknadno saznao da gradi na tuđem zemljištu). Da bi savjestan graditelj mogao steći pravo vlasništva. bez obzira da li je savjestan ili ne. . Ako su i graditelj i vlasnik zemljišta SAVJESNI – postoje 3 situacije u zavisnosti od vrijednosti građevinskog objekta i zemljišta: 62 | P a g e . b) da graditelj sruši objekat i vrati zemljište u prvobitno stanje. zemljištu na kojem je objekat sagrađen i na zemljištu koje služi redovnoj upotrebi zgrade. tj.kada vlasnik zahtjeva od graditelja da sruši objekat. Subjektivni rok za podnošenje tužbe je 3 godine od dana saznanja za završenu izgradnju. vlasnik zemljišta. Ima pravo podnijetu tužbu za naknadu i to u zakonom propisanom roku. Kada se postavi neki od ovih zahtjeva. a nakon proteka tog roka ima pravo da tražiti samo naknadu prometne vrijednosti zemljišta.u ovom slučaju je vlasnik zemljišta dužan graditelju isplatiti naknadu u visini prosječne građevinske vrijednosti objekta u vrijeme donošenja sudske odluke. tj. ako nije znao niti je mogao znati da gradi na tuđem zemljištu.

bez obzira na dužinu posjeda ne može steči pravo vlasništva po ovom osnovu. Ovaj zahtjev se može postaviti u roku od 3 godine od dana završetka izgradnje objekta (kada je objekat moguće koristiti u svrhu za koju je sagrađen). clam. b) ako je vrijednost zemljišta veća – sud može dosuditi objekat vlasniku zemljišta i ujedno ga obvezati da graditelju naknadi vrijednost objekta u visini prosječne građevinske vrijednosti objekta obzirom na lokaciju gdje je izgrađen. U vrijeme posjeda uračunava se i vrijeme za koje su prethodnici posjednika vršili posjed stvari ako su u pitanju savjesni posjednici. kome je potrebniji).a) ako je građevinski objekat znatno veće vrijednosti od zemljišta – objekat sa zemljištem pripada graditelju. Savjesnost posjeda se predpostavlja.onaj koji je znao ili je mogao znati da nije vlasnik stvari.. c) Nesavjestan posjednik. zakonom predviđeno vrijeme. ali je dužan da vlasniku zemljišta isplati naknadu u visini prometne vrijednosti zemljišta. ali u toj situaciji vodi računa o okolnostima koje opravdavaju donošenje takve odluke (npr. zamjeni) i 2) ako nije pribavljen vi. i 10 godina – za nekretnine. Vrijeme potrebno za dosjelost počinje teći od dana kada je posjednik stupio u posjed stvari. 63 | P a g e . Posjed je zakonit ako su kumulativno ispunjena sljedeća 2 uslova: 1) ako se zasniva na nekom pravnom osnovu koji je potreban za sticanje prava vlasništva (ugovor o prodaji. i 20 godina – za nekretnine. dužan je da to i dokaže.. poklonu. a završava se protekom posljednjeg dana zakonom propisanog roka. Dosjelost – sticanje prava vlasništva kod nekretnina Način sticanja prava vlasništva posjedovanjem stvari za određeno. Posjed je savjestan ako posjednik nije znao i nije mogao znati da stvar koju drži u posjedu nije njegova. c) ako su vrijednosti zemljišta i objekta približno jednake – sud objekat i zemljište može dosuditi ili vlasniku ili graditelju. b) Savjestan i nezakonit posjednik pravo vlasništva stiče u roku od 6 godina – za pokretnu stvar. pa ako neko ističe nesavjesnost. I d. a) Savjestan i zakonit posjednik pravo vlasništva stiče u roku od 3 godine – za pokretnu stvar. precario.

Raniji vlasnik stvari. naplatni pravni posao (ne može povodom besplatnog pravnog posla. pravni osnov pribavljanja pokretne stvari mora biti teretni. zlatar koji vrši prodaju nakita). koji moraju biti kumulativno ispunjeni: 1. I e. uz obavezu da sticaocu nadoknadi prometnu vrijednost stvari. iako je na njoj izgubio pravo vlasništva. 2. Sticanje prava vlasništva od nevlasnika – sticanje prava vlasništva kod pokretnih stvari Opšti uslovi za sticanje prava vlasništva po ovom osnovu. posudbi. Ukoliko onaj koji je dosjelošću postao vlasnik želi da se upiše u zemljišne knjige. prijašnje vlasništvo prestaje. Ovaj zahtjev može postaviti u roku od 1 godine od dana kada je izgubio pravo vlasništva. poklona) Uz navedene opšte uslove. Dakle. posluzi). stvar je uspomena od oca. smrti ostavioca. npr. sticalac mora biti savjestan. podnosi TUŽBU ZA UTVRĐIVANJE da je stekao pravo vlasništva dosjelošću. u ovoj pravnoj situaciji rok dosjelosti počinje teći od trenutku otvaranja nasljeđa tj. Okupacija napuštene stvari – sticanje prava vlasništva kod pokretne stvari 64 | P a g e . može zahtjevati povrat stvari samo ukoliko ona za njega ima poseban značaj (afekcionu vrijednost). npr. 3. Onim momentom kada je postao vlasnik. za sticanje prava vlasništva po ovom osnovu. Presuda je samo dekleratorna i služi za upis prava vlasništva u zemljišne knjige. mora se raditi o pokretnoj stvari. on mora dokazati sve prethodno. b) da je stvar pribavljena od nevlasnika kojem je stvar pravi vlasnik predao u posjed na osnovu nekog pravnog posla koji nije osnov za sticanje vlasništva (stvar predata nevlasniku u posjed na osnovu ugovora o zakupu. potrebno je da bude ispunjen i jedan od sljedećih uslova (alternativno): a) da je stvar pribavljena od nevlasnika koji se inače bavi stavljanjem takvih stvari u promet (npr. I f. c) da je stvar pribavljena na javnoj dražbi.Nasljednik postaje savjestan posjednik u momentu otvaranja nasljeđa i u situaciji kada je ostaviteljev posjed bio nesavjestan (a nasljednik nije znao niti je mogao znati za to). tj.

Ako je ugovor potpisan. Ako postoji više savjesnih sticalaca (npr. Napuštenim se ne mogu smatrati izgubljene stvari. bacanjem u smeće). plodovi se smatraju sastavnim dijelom glave stvari i pripadaju njenom vlasniku. Međutim. 65 | P a g e . onda su oni vlasnici odvojenih plodova. Sticanje prava vlasništva odvajanjem plodova Plodovi su sporedne pokretne stvari koje periodično daje glavna stvar. plodovi se smatraju tek odvajanjem od glavne stvari. ako se glavna stvar nalazi kod plodouživaoca ili zakupca po osnovu zaključenog ugovora o plodouživanju ili zakupu. pravo na upis u zemljišnu knjigu ima onaj kojem je stvar predata u posjed. Kao samostalni objekt prava. Pravo vlasništva na nekretnini se stiče u momentu upisa tog prava u zemljišnu knjigu. a ukoliko niko nije ušao u posjed nekretnine.Okupacija je uzimanje u posjed napuštene pokretne stvari s namjerom da se postane vlasnik (tj. a ako nije moguća onda se daje naknada u novcu. II. Okupacijom se ne može steči pravo vlasništva na nekretnini. Napuštene stvari su one koje su od vlasnika vidno napuštene (npr. a savjesnost se pretpostavlja. jer napuštene nekretnine postaju državno vlasništvo. a stiče se različito. gdje sticalac svoje pravo vlasništva izvodi iz prava prethodnika. Do odvajanja. ako su na osnovu takvog (ništavog) ugovora ugovorne strane ispunile svoje obaveze. Pravo vlasništva se u ovakvim slučajevima zasniva zaključenjem ugovora (pravna osnova). NEKRETNINE Potrebno je da se zaključi pismeni ugovor i da se potpisi ugovarača ovjere kod suda. u zavisnosti da li se radi o pokretnim stvarima ili o nekretninama. Sticanje prava vlasništva na osnovu pravnog posla . ugovori o prodaji nekretnina podliježu notarskoj obradi i ovjeri. I g. Mogu biti prirodni i civilni.derivatno Ovdje se radi o derivativnom načinu sticanja prava vlasništva. s namjerom njenog prisvajanja u svoju korist). Međutim. ugovor je ništavan. prema Zakonu o notarima. pravo na upis ima onaj koji je prvi predao ugovor za upis u zemljišnu knjigu. nekretnina je prodata nekolicini lica). pravilo je restitucije. a pravo vlasništva se stiče predajom stvari u posjed sticaoca. Pravilo je da je vlasnik stvari ujedno i vlasnik odvojenih plodova. Kriteriji koje će sud koristiti u ovom slučaju jeste cijena u momentu donošenja odluke. a potpisi nisu ovjereni na sudu. Ovaj upis se vrši pod uslovom da je sticalac savjestan. POKRETNE STVARI Pravni posao je punovažan i kada se zaključi u usmenoj formi.

ključeva automobila). EKSPROPRIJACIJA Prelaz nekretnine u privatnom vlasništvu određenog lica u državno vlasništvo. Izuzetak od navedenog pravila. kada se pravo vlasništva na pokretnoj stvari stiče već u trenutku zaključenja ugovora. ranijem vlasniku pripada pravo naknade. a tim momentom nasljednik postaje i idealni posjednik iako de facto ne drži stvar u posjedu (što je izuzetak od pravila) te mu pripadaju sva vlasnička prava i prava posjeda. koji stvar nastavlja da posjeduje po nekom drugom pravnom osnovu (npr. ranijem vlasniku pripada pravo na punu naknadu. spis se dostavlja nadležnom opštinskom sudu. IV. -kada se stvar nalazi u posjedu trećeg lica. sipanje određenih količina pšenice u vreće). KOMASACIJA 66 | P a g e . je oduzimanje zemljišta određenom licu i pripajanje tog zemljišta u korist drugog lica. a nezamljoradniku naknada u novcu. komesacija i uzurpacija. skladišnice i sl. predajom isprave (tovarnog lista. spis se dostavlja nadležnom opštinskom sudu. Sticanje prava vlasništva odlukom državnog organa Načini sticanja prava vlasništva odlukom državnog organa su eksproprijacija. -kada sticalac i dalje ostavi stvar u posjedu prenositelja prava. Ova materija je uređena Zakonom o eksproprijaciji. su 3 slučaja tzv.). uručenjem nekog dijela stvari (npr. po osnovu ugovora o posudbi ili čuvanju).). kao i pravo na posjedovnu zaštitu koje stiče samim nasljeđivanjem. radi racionalnije obrade zemljišta. koji će u vanparničnom postupku odrediti naknadu. po osnovu ugovora o čuvanju). ARONDACIJA Ili zaokruživanje. Prvo se nastoji postići sporazum o visini naknade. ali po nekom drugom pravnom osnovu koji nije osnov za sticanje prava vlasništva (npr. III. Za oduzeto pravo vlasništva. arondacija. Sticanje prava vlasništva nasljeđivanjem Nasljednik postaje vlasnik momentom smrti ostavioca. Ako se korisnik arondacije i raniji vlasnik ne sporazumiju o naknadi. fiktivne prodaje: -kada se stvar od ranije nalazi u posjedu sticaoca.Predaja se smatra izvršenom i u slučaju simbolične predaje stvari: 1. 2. Za oduzeto pravo vlasništva. i to zemljoradniku ustupanjem drugog zemljišta. te 3. izdvajanjem (kada su u pitanju generičke stvari – npr. željeznice i sl. a ako se sporazum ne postigne. Postaje vlasnik u momentu pravosnažnosti rješenja ili odluke nadležnog organa. kada to zahtjeva opći interes (radi izgradnje puteva. koji će u vanparničnom postupku odrediti naknadu.

- Obaveze posjednika (tuženog) zavise od njegove savjesnosti. Savjestan posjednik: − − − dužan je vratiti stvar vlasniku zajedno sa plodovima koji nisu ubrani. komasacionom) području sačinjenom od usitnjenih i nepravilnih parcela. ZAŠTITA PRAVA VLASNIŠTVA Pravo vlasništva se štiti vlasničkim tužbama.tužba za vraćanje stvari u posjed – SUD DONOSI RJEŠENJE Ovu tužbu može podnijeti vlasnik (aktivno legitimiran). Uzurpantu odn. Postupak sprovodi nadležna opštinska služba. Tužitelj mora dokazati da je vlasnik stvari (ZK izvadak). ne odgovara za pogoršanje ili propast stvari do kojih je došlo za vrijeme savjesnog posjeda. tako da svaki učesnik dobije zemljište približno iste površine i kulture koje je imao prije komasacije. REI VINDICATIO . − može stvar zadržati dok mu vlasnik ne nadoknadi nužne i korisne troškove. tako da se na određenom (tzv. odrediti identitet stvari i dokazati da se individualno određena stvar nalazi kod tuženog bez pravnog osnova. formira manji broj većih i pravilnih parcela. protiv posjednika . 67 | P a g e . korisnih troškova u obimu u kojem je vrijednost stvari povećana.Način uređivanja zemljišnih površina. jer je smatrao da je stvar njegova. te troškova koje je učinio radi svog zadovoljstva ili uljepšavanja stvari (uz mogućnost da traži odvajanje ako je ono moguće). TUŽBENI ZAHTJEV: da mu se stvar preda u posjed. bez obzira u čijem su vlasništvu. njegovim nasljednicima se pod određenim uslovima može priznati pravo vlasništva na uzurpiranom zemljištu.nevlasnika koji stvar drži bez pravnog osnova (pasivno legitimiran). ima pravo na naknadu nužnih troškova održavanja. Te tužbe ne zastarijevaju. Nakon toga se vrši raspodjela zemljišta iz komasacione mase. UZURPACIJA zemljišta u državnom vlasništvu Svako samovlasno zauzimanje zemljišta ili držanje zemljišta koje je u državnom vlasništvu. 1.

TUŽBENI ZAHTJEV: predaju stvari od osobe koja tu stvar drži po slabijem pravnom osnovu ili bez pravnog osnova (npr. a ako plodove nije ubrao ili je ubrane plodove potrošio. kupac ne postaje vlasnik momentom zaključenja ugovora. kupcu posjed oduzelo lice koje nema pravnog osnova. a pravo na naknadu korisnih troškova samo ako su korisni lično za vlasnika. Ako su pravni osnovi iste vrijednosti. ACTIO PUBLICIANA . da je tražena stvar individualno određena. Pravo da se potražuju naknade zastarjeva u roku od 3 godine od dana predaje stvari vlasniku. Npr. osim ako bi ta šteta nastala i da se stvar nalazila kod vlasnika. u odnosu na osobu koja je stvar stekla bez tereta (ugovor o poklonu). da je posjed tuženog bez pravnog osnova ili po slabijem pravnom osnovu.Nesavjestan posjednik: − dužan je stvar vratiti stvar vlasniku zajedno sa svim plodovima koje je stvar dala za vrijeme posjedovanja. ima pravo na naknadu nužnih troškova koje bi imao i vlasnik da se stvar nalazila kod njega. tada kupac (predpostavljeni vlasnik) može podnijeti ovu tužbu i tražiti da sud obaveže tog posjednika da mu preda stvar u posjed. kupio stvar a nije je uknjižio) Tužitelj mora dokazati: - da je njegov posjed zakonit (savjesnost se predpostavlja). već momentom upisa u zemljišnu knjigu) Ako je u ovom slučaju. Na podnošenje tužbe aktivno je legitimirano lice koje je pribavilo individualno određenu stvar na zakonit način na temelju pravnog posla. kada su dva lica zaključila ugovor o prodaji nekretnina koji je punovažan i izvršen.tužba za predaju stvari radi jačeg prava (tužba pretpostavljenog vlasnika) – SUD DONOSI RJEŠENJE To je tužba koja se podnosi kada neko smatra da ima jače pravo na posjed. dok nema pravo na naknadu troškova koje je učinio radi svog zadovoljstva ili uljepšavanja stvari. onda jači pravni osnov ima onaj ko je prvi podnio tužbu. − − dužan je naknaditi štetu koja je nastala na stvari. otuđio ili uništio. Savjestan posjednik postaje nesavjestan od momenta kada mu je tužba uručena. a u momentu pribavljanja nije znalo ili nije moglo znati da nije postalo vlasnik stvari. onda jači pravni osnov ima osoba kod koje se stvar nalazi. Ako ni jedan nije u posjedu stvari. Jači pravni osnov ima osoba koja je stvar stekla teretom (ugovor o prodaji). 68 | P a g e . Tužilac se zove i pretpostavljeni vlasnik. ali kupac nije postao vlasnik jer nije izvršio upis u zemljišnoj knjizi (kod prodaje nekretnina. 2. protiv osobe koja ima slabiji pravni osnov. dužan je vlasniku platiti naknadu.

propašću stvari. zaštita? POJAM Pravo vlasnika povlasnog dobra (određene nekretnine). ko ga je izvršio. TUŽBENI ZAHTJEV: da sud utvrdi da je tuženi izvršio uznemiravanje i da je dužan da sa uznemiravanjem prestane. napuštanjem stvari (kada je njen vlasnik na nesumnjiv način izrazio volju da više ne želi da ima vlasništvo na stvari.tužba kojom se zahtjeva zaštita od uznemiravanja prava vlasništva – SUD DONOSI PRESUDU Ovu tužbu podnosi vlasnik ili pretpostavljeni vlasnik protiv osobe koja ga protivpravno uznemirava u korištenju stvari. Pored zahtjeva koji se odnosi na prestanak uznemiravanja. vlasnika poslužnog dobra (npr. te da se ubuduće uzdrži od uznemiravanja pod prijetnjom novčane kazne Tužilac mora dokazati: da je vlasnik ili predpostavljeni vlasnik. da je tuženi učinio uznemiravanje kojim ometa ili ograničava njegovo pravo vlasništva. - STVARNE SLUŽNOSTI Pojam. takvu izjavu može dati pred nadležnim organima u postupku određenom zakonom. te se izriče zabrana daljeg uznemiravanja pod prijetnjom novčane kazne. - U postupku po ovoj tužbi sud odlučuje presudom kojom se konstatuje da je izvršeno uznemiravanje. tj. ako je drugim zakonom to posebno određeno (npr. može se postaviti i zahtjev za naknadu štete ukoliko je ista pričinjena uznemiravanjem. komasacije i uzurpacije).) ili da zahtijeva da 69 | P a g e . da mu vlasnik poslužnog dobra dozvoli korištenje prilaza preko svog dvorišta i sl. prestanak. kako. PRESTANAK PRAVA VLASNIŠTVA - kada druga osoba stekne pravo vlasništva na istoj stvari. arondacije. sticanje. nakon čega se donosi rješenje kojim se utvrđuje da je stvar napuštena). da za potrebe te nekretnine vrši određene radnje na nekretninama drugog vlasnika. ACTIO NEGATORIA . oduzimanje stvari u javnom interesu u slučajevima eksproprijacije.3.

stvarna služnost ostaje u korist svih dijelova. tj. tada služnost prestaje protekom perioda od 3 godine. pravo služnosti se stiče pravosnažnošću odluke. godišnje. DOSJELOŠĆU – potrebno je da budu ispunjena dva uvjeta: da se vlasnik povlasnog dobra služio npr. propašću jednog od dobara. kada vlasnik povlasnog dobra u cijelosti ili djelimično ne može koristiti svoje dobro bez korištenja nekretnine drugog lica (npr. a za nastanak služnosti kao stvarnog prava je potreban upis u zemljišnu knjigu . PRESTANAK kada ista osoba postane vlasnik povlasnog i poslužnog dobra. Ako je za korištenje poslužnog dobra potrebno montirati neki uređaj. U tom slučaju.se vlasnik poslužnog dobra suzdrži od vršenja određenih radnji koje bi inače imao pravo vršiti na svojoj nekretnini. ako je utvrđeno da je konstituisana služnost postala nepotrebna (vlasnik poslužnog dobra ima pravo zahtijevati da služnost prestane. vlasnik povlasnog dobra nema prilaz sa javnog puta). Također se štiti posebnom konfesornom tužbom. sporazumno. mada zakonom može biti određeno i drugačije. ZAŠTITA Štiti se vlasničkom tužbom zbog smetanja posjeda (Actio Negatoria) koja mora biti u zakonom propisanom roku (30 dana – subjektivni rok i 1 godina – objektivni rok). troškove snosi vlasnik povlasnog dobra. onda stvarna služnost ostaje samo na parceli na kojoj je konstituisana. u vrijeme kosidbe. Može se ustanoviti u korist određenog lica (lična) ili u korist svakog vlasnika određene nekretnine (stvarna). a ukoliko je to korisno i za vlasnika poslužnog dobra onda troškove snose srazmjerno korištenju. odlukom suda.. Stvarna služnost uvijek prati povlasno dobro. nevršenje služnosti stečene dosjelošću kroz period od 20 godina. to može biti ugovor (u pismenoj formi) ili testament. Ukoliko dođe do podjele povlasnog dobra. ODLUKOM SUDA ILI DRUGOG NADLEŽNOG ORGANA .sud će svojom odlukom zasnovati pravo služnosti kada je to nužno. npr. prolazom. 70 | P a g e . kroz period duži od 20 godina i da se vlasnik poslužnog dobra cijelo to vrijeme nije protivio tom korištenju. Može se ustanoviti na određeno ili na neodređeno vrijeme. Pravni posao je samo pravni osnov za sticanje prava služnosti. odnosno prati pravo vlasništva. STICANJE PRAVNIM POSLOM – dogovaraju se pod kojim uvjetima. Svaka služnost vrši se na način da se što manje ometa vlasnik poslužne nekretnine. Ukoliko dođe do podjele poslužnog dobra. ako je postala nepotrebna) ako se vlasnik poslužnog dobra protivi korištenju određene služnosti a vlasnik povlasnog dobra to poštuje i ne vrši služnost.

Vlasnik povlasnog dobra protiv vlasnika poslužnog dobra, ali i protiv trećih lica koja ga ometaju u korištenju prava. Podnosi se radi utvrđenja već stečenog prava služnosti, najčešće ako je pravo stečeno dosjelošću, pa se od suda traži da to utvrdi (konstatuje). TUŽBENI ZAHTJEV: da se utvrdi da tužitelju kao vlasniku povlasnog dobra pripada pravo služnosti, npr. korištenje pješačkog prolaza, preko poslužnog dobra tuženog (određuje se precizno koja je širina i dužina tog prolaza), a u pravilu se i pravi skica koja je sastavni dio izreke presude i to se naglašava. Tužilac mora dokazati: postojanje prava služnosti, da je on vlasnik povlasnog dobra, a da je tuženi vlasnik poslužnog dobra, te da ima pravni interes za podnošenje tužbe (najčešće je to osporavanje du mu pripada pravo služnosti). Ako vlasnik poslužnog dobra smatra da je pravo služnosti nepotrebno, onda tužba utvrđivanja nepotrebnosti prava služnosti.

PRAVO ZALOGA
Pravo na tuđoj (pokretnoj ili nepokretnoj) stvari ili na tuđem pravu, na osnovu kojeg prava zalogoprimcu pripada ovlaštenje da se iz založene stvari, odnosno prava namiri ako mu njegovo dospjelo potraživanje ne bude na vrijeme izmireno. Povjerilac se namiruje na način što od suda traži prodaju stvari i izmirenje duga od ostvarene cijene. Predmet zaloga: POKRETNE STVARI I PRAVA (potraživanja, autorsko pravo, pravo patenta i sl.) – pravo zaloga na ovim stvarima je regulisano Zakonom o obligacionim odnosima; NEKRETNINE (hipoteka) – pravo zaloga na ovim stvarima regulisano je Zakonom o vlasničko pravnim odnosima HIPOTEKA - pojam, nastanak, hipotekarni dužnik... Pravo zaloga na nekretninama koja ovlašćuje hipotekarnog povjerioca da se iz založene nekretnine namiri ako njegovo dospjelo potraživanje prema dužniku ne bude blagovremeno ispunjeno. Hipoteka nastaje:
1) 2) 3)

pravnim poslom sudskom odlukom – (vrši se upis u javnu knjigu) po zakonu

Upis hipoteke se vrši u javnoj (zemljišnoj) knjizi.

71 | P a g e

Hipoteka se odnosi na cijelu nekretninu i na njene plodove koji nisu odvojeni od glavne stvari i na druge sastavne dijelove i pripadke i na poboljšanje stvari ako je do njih došlo nakon zasnivanja hipoteke. Može se zasnovati i na idealnom suvlasničkom dijelu nekretnine. Može se i prenijeti na drugog, zajedno sa prenosom potraživanja koje je osigurano tom hipotekom. Za jedno potraživanje može se zasnovati više hipoteka na više stvari, tj. nekretnina u slučaju kada se iz vrijednosti jedne nekretnine potraživanje ne može namiriti u cjelosti. Ukoliko bi došlo do podjele nekretnine opterećene hipotekom, nema smetnje za ostvarenje prava hipotekarnog povjerioca. Založena nekretnina osigurava potraživanje povjerioca do potpunog ispunjenja obaveze – nedjeljivost hipoteke. Postoji mogućnost prenosa hipoteke, ali samo zajedno sa prenosom potraživanja osiguranog hipotekom. Hipotekarni dužnik se ne može odreći prava vlasništva na nekretnini opterećenoj hipotekom. HIPOTEKARNI POVJERILAC Uvijek je hipotekarni povjerilac banka, te joj pripada pravo da se iz hipoteke namiri kada dođe vrijeme. Realizacija takvog ovlaštenja (namirenja), ostvaruje se sudskom prodajom založene nekretnine na javnoj prodaji. Prodaja se vrši po pravilima izvršnog postupka. Hipotekarnom povjeriocu pripada pravo prvenstva na namirenje u odnosu na ostale povjerioce koji na nekretnini nemaju zasnovanu hipoteku. Kada postoji više hipotekarnih povjerilaca, pravo prvenstva na namirenje ima onaj koji je ranije zasnovao hipoteku. Hipotekarni povjerilac može zasnivati hipoteku na već postojećoj hipoteci u korist treće osobe, bez pristanka hipotekarnog dužnika – NADHIPOTEKA. Služi za obezbjeđenje duga koji hipotekarni povjerilac ima prema nadhipotekarnom povjeriocu. Dakle, njome se zasniva pravni odnos između hipotekarnog i nadhipotekarnog povjerioca. U slučaju da hipotekarni dužnik pogoršava stanje založene nekretnine i time smanjuje njenu vrijednost, hipotekarni povjerilac može tražiti da sud naloži hipotekarnom dužniku da se od takvog ponašanja uzdrži, a ako ovaj i dalje nastavi sa pogoršanjem stanja založene nekretnine, hipotekarni povjerilac ima pravo zahtjevati namirenje i prije dospjelosti svog potraživanja, dakle, može tražiti prinudnu naplatu svog potraživanja. PRESTANAK HIPOTEKE

1)

kada prestane obaveza, ispuni se tražbina (npr. hipotekarni dužnik plati potraživanje obezbjeđeno hipotekom)

72 | P a g e

2)

kada se hipotekarni povjerilac odrekne hipoteke (izjava o odricanju mora biti sačinjena u pismenom obliku i data kod nadležnog organa koji vodi javne knjige gdje je hipoteka upisana – općinski sud) 3) kada ista osoba postane nosilac prava vlasništva i prava hipoteke na istoj stvari 4) kada propadne nekretnina koja je opterećena hipotekom. Postoje odredbe (klauzule) ugovora o hipoteci koje su zabranjene i ništave (ne proizvode pravno dejstvo ako se ugovore) - to su: One kojima hipotekarni povjerilac ugovara ubiranje plodova na nekretnini opterećenoj hipotekom, ili tu nekretninu iskorištava na drugi način ili odredbe kojima za slučaj neizmirenja potraživanja stiče pravo vlasništva na toj nekretnini.

PRAVA STRANIH LICA
Strane fizičke i pravne osobe mogu pod zakonom određenim uslovima sticati pravo vlasništva na pokretnim stvarima kao i domaća lica, ako to zakonom nije drugačije određeno, ali i na nekretninama. Strani državljani mogu to svoje pravo prenijeti i na nasljednike. Oni koji obavljaju neku privrednu djelatnost na području Federacije, mogu sticati pravo vlasništva na stanovima, poslovnim zgradama, poslovnim prostorima, na zemljištu na kojima se ti objekti nalaze. IZUZETAK od ovoga je to da se može odrediti posebnim zakonom da stranci ne mogu steći pravo vlasništva na određenim teritorijama, npr. na nekim zaštićenim područjima. Sticanje prava vlasništva može biti ograničeno RECIPROCITETOM. Evidenciju o pravima stranih pravnih i fizičkih lica vodi Federalno ministarstvo pravde. Odobrenja ili saglasnosti za sticanjeprava vlasništva daje Federalni ministarstvo pravde uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva vanjskih poslova, koji vode računa o tome da li za sticanje nekih prava postoji reciprocitet. ZAKUP Daje se za potrebe diplomatsko konzularnih predstavništava i njihovih organa i specijalnih agencija, kao i organa UN-a i EU uz prethodnu pismenu saglasnost Federalnog ministarstva

73 | P a g e

pravde, koje je dužno prethodno pribaviti mišljenje Ministarstva vanjskih poslova BiH, mogućnost zasnivanja dugoročnog zakupa na period od 5 do 50 godina.

ZAKON O PROMETU NEPOKRETNOSTI
Ovim Zakonom uređuju se uvjeti i postupak prometa nekretninama. NEPOKRETNOSTI u smislu ovog Zakona su: poljoprivredna dobra, građevinska zemljišta, šume, šumska zemljišta, neplodna zemljišta, zgrade, stanovi, stambene zgrade, poslovne zgrade, posebni dijelovi zgrada... Nekretnine u općoj upotrebi nisu u prometu. PROMET NEKRETNINA - prenos prava vlasništva na nekretninama u svojini građana. Promet nekretnina koje se nalaze u vlasništvu, slobodan je pod uvjetima određenim zakonom. Prenosom prava vlasništva na građevinskom objektu, zgradi, prenosi se i pravo vlasništva na zemljištu ispod zgrade i zemljištu koje služi redovnoj upotrebi zgrade. Prenosom prava vlasništva na nekretnini koja je izgrađena na državnom zemljištu, stiče se pravo korištenja na zemljištu ispod zgrade i zemljištu koje služi redovnoj upotrebi zgrade. Zemljište koje služi redovnoj upotrebi zgrade – smatra se ono zemljište koje je predviđeno regulacionim planom, a ako plan nije donešen onda zemljište određeno Rješenjem nadležnog organa općine. Prodaja nekretnina koje su u državnoj svojini vrši se JAVNIM NADMETANJEM, tj. pismenim ponudama, ili neposrednom pogodbom samo onda kada je otuđenje putem javnog nadmetanja bilo bezuspješno. Ugovori suprotni ovoj odredbi su ništavi.

74 | P a g e

UGOVOR Ugovor na osnovu kojeg se prenosi pravo vlasništva na nekretninama mora biti sačinjen u pisanom obliku i potpisi ugovorača moraju biti ovjereni u nadležnom sudu. Ugovor koji ne ispunjava naprijed navedene uvjete ne proizvodi pravno dejstvo – ništav je. Ustaje se tužbom za utvrđivanje ništavosti, presuda ima deklaratoran karakter. Ništavi ugovori se ne mogu konvalidirati ispunjenjem. Ovim zakonom određeno je da su punovažni ugovori (odnosi se na ugovore zaključene prije 1994. godine, odnosno prije stupanja na snagu ovog Zakona)
1. zaključeni prije stupanja na snagu ovog zakona ako su sačinjeni u pisanom obliku

ukoliko su ugovarači potpisali ugovor, a bez ovjere, ukoliko su obje ugovorne strane obveze iz ugovora ispunile u cijelosti ili pretežno. Pretežno je znatno više od pola. 2. ukoliko su u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona izvršile ovjeru potpisa. Ova pravila se primjenjuju i na predmete zatečene u radu, dakle ako u prvostepenom postupku nije donesena pravosnažna presuda, odnosno ako je prvostepena presuda ukinuta. Tada se gleda jesu li stranke svoje obaveze ispunile bar pretežno.

PRAVO PREČE KUPOVINE Prema ovom Zakonu postoji ukoliko je konstituisana na suvlasnika ili u odnosu na treću osobu (npr. na zakupca koji je tu nekretninu koristio najmanje 5 godina) Suvlasnik – može raditi sve sa svojim dijelom, ali kada dođe do prodaje, on mora napraviti ponudu u pisanom obliku, u koju unosi sve tačne podatke o nekretnini i sve uvjete prodaje. Tu ponudu mora dostaviti suvlasniku (potencijalnom kupcu) preporučeno ili u dva primjerka od kojih jedan potpisuje kupac i na njega upisuje datum kada je potpisao, a koji datum je bitan zbog toga što ako kupac u roku od 30 dana po prijemu ponude ne da nikakav odgovor na ponudu, smatraće se da ponudu ne prihvata, pa prodavac može po proteku navedenog roka nekretninu prodati trećem licu pod istim uvjetima navedenim u ponudi, ali ne i pod povoljnijim uvjetima. Ukoliko proda trećem licu po povoljnijim uvjetima (nižoj cijeni), suvlasnik sa pravom preče kupovine može TUŽBOM kod suda zatražiti poništenje tog ugovora i ustupanje te nekretnine njemu pod uvjetima pod kojima je prodata trećem licu, s tim da je dužan prilikom podnošenja tužbe kod suda deponovati taj iznos kupovne cijene i time dati do znanja da je ozbiljan kupac. Ovaj ugovor je rušljiv. Dakle, postoje dvije vrste ugovora u prometu nekretnina koji ne proizvode pravno dejstvo: - ništavi (ustaje se tužbom za utvrđenje) - rušljivi (ustaje se tužbom za poništenje)

75 | P a g e

pod manama volje). Zemljišnu knjigu čini: 1. ZBIRKA ISPRAVA 3. Ne može se odreći prava vlasništva ako na nekretnini postoje tereti. One su javne. Svako zemljišnoknjižno tijelo ima svoj poseban zemljišnoknjižni uložak sa posebnim brojem. a pravo služnosti koje prati sudbinu nekretnine nije prepreka. ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA ZEMLJIŠNE KNJIGE Knjige u koje se upisuju i evidentiraju svi pravni odnosi vezani za nekretnine. godine (dakle za vrijeme ratnih dejstava) kojim je vlasnik nekretnine pod dejstvom prinude. odnosno takvi pravni poslovi su ništavi. U ovakvim slučajevima mogu se tražiti i BRISOVNE TUŽBE. 76 | P a g e .04. Prema tome. data prevarom.1991. Nakon toga se donosi Rješenje i dostavlja se u Zemljišnoknjižni ured. Zemljišnoknjižni ulošci su dijelovi Glavne knjige koji čine pojedine listove te knjige i obuhvataju jedno zemljišnoknjižno tijelo. bila bi ništava. Zemljišnoknjižno tijelo je ukupnost nekretnina jednog ili više vlasnika koji se nalaze u istoj katastarskoj općini i čine jedno pravno jedinstvo. ne predstavljaju pravni osnov za sticanje prava vlasništva. Ta izjava mora biti potpuno slobodna (ne prinudna. Katastarsku općinu čini određena teritorija u koju se upisuju zemljišta i zgrade jednog ili više naselja. da se izvrši brisanje unosa u knjigama iz ratnog perioda.ODRICANJE OD PRAVA VLASNIŠTVA Izjava o odricanje se daje pred nadležnim organom općine. Ništavost pravnih poslova zaključenih nakon 30. Ukoliko bi bila data pod bilo kakvim pritiskom. Jednostrana izjava volje kao i drugi pravni poslovi zaključeni nakon 30. REGISTRI I GLAVNA KNJIGA Zbir zemljišnoknjižnih uložaka jedne katastarske općine. prevare i sile prenio pravo vlasništva na drugo fizičko ili pravno lice ne proizvode pravno dejstvo. Vode se u zemljišnoknjižnim uredima općinskih sudova.04. a sastoji se iz više katastarskih čestica. GLAVNA KNJIGA 2.1991.

prekupa itd. vlasniku oduzeta poslovna nesposobnost). red prvenstva otuđivanja. prenosa ili prestanka zemljišnoknjižnog prava (npr.) Uknjižba koja se ne temelji na punovažnom pravnom poslu. VRSTE UPISA 1. realni tereti ili neka obligaciona prava (npr. koja se ne temelji na pravnom osnovu nije pravno valjana. npr. registri parcela. izvršnom ili krivičnom postupku. Ovim se omogućava trećim licima da steknu saznanja o eventualnim smetnjama za zaključenje ugovora i sl. stavljanje nekoga pod starateljstvo. Uknjižba mora biti na temelju punovažnog pravnog posla (poklon. III REGISTRI Pomoćne knjige koje olakšavaju pronalaženje podataka. sudska odluka. Unose se i podaci o pravnom osnovu na temelju koga je neko lice steklo neko pravo (ugovor o prodaji. 2) List B ili vlastovnica . katastarskih čestica. produženje roditeljskog prava. presuda na osnovu koje se vrši upis još nije pravosnažna ili ugovor odnosno potpisi u ugovoru nisu ovjereni). Uknjižba ili intabulacija – to je konačan upis sticanja. II ZBIRKA ISPRAVA Skup isprava (ugovora. postojanje nekog spora). 2. površinu nekretnine i eventualne promjene (otpisi katastarskih čestica u drugi zemljišnoknjižni uložak). pa stoga ovlaštenoj osobi pripada pravo na brisovnu tužbu. oni se mogu dozvoliti na osnovu Rješenja zemljišnoknjižnog ureda suda kod kojeg se vode knjige ili na osnovu sudske odluke donijete u vanparničnom..upisuju se nepokretnosti sa podacima koji označavaju broj katastarske čestice. otkupa. Predbilježba ili prenotacija – to je uvjetni upis koji ima privremeni karakter upisa. Predmetom uknjižbe mogu biti stvarna prava. sudskih i drugih odluka) na temelju kojih su izvršeni upisi u zemljišnoj knjizi.ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ULOŽAK čine: 1) List A ili posjedovnica . prenosa ili prestanka nekog zemljišnoknjižnog prava. o darovanju). pravo preče kupovine. opis nekretnine (oranica. pravo služnosti). Zabilježba ili abnotacija – to je upis informativnog karaktera kako bi se publikovali važni lični odnosi u pogledu ograničenja raspolaganja i upravljanja nekretninom (npr.sadrži evidenciju pojedinih prava i njihovih titulara (pravo vlasništva.. 77 | P a g e .). hipoteka. tj. sticanja. zgrada. parničnom. 3) List C ili teretovnica – upisuju se tereti koji opterećuju nekretninu (pravo zaloga. oduzimanje poslovne sposobnosti. 3. šuma. U ovaj list se upisuju i podaci vezani za ograničenja raspolaganja obzirom na ličnost vlasništva (npr. dvorište). spisak titulara upisanih u zemljišne knjige. POSTUPAK ZA UPIS U ZEMLJIŠNU KNJIGU Da bi se mogli izvršiti ovi upisi. pravo korištenja).

Svaki ugovor na osnovu koga se vrši prenos prava vlasništva. Upis se vrši na osnovu zahtjeva. pravno valjanog osnova treba biti upisano kao zemljišnoknjižni vlasnik ili suvlasnik (sticalac). onda ona (parcela ili čestica). statističkih ciljeva. bilo da se radi o poklonu. plodnosti. Prema tome ako se jedna parcela cijepa na 5 dijelova. Katastarski operat . pored glavnog broja dobija još i podbroj. katastarskih planova i 2. bonitetu. U katastar se upisuju posjednici. a ista molba odnosi se prema licu koje je upisano kao zemljišnoknjižni vlasnik ili suvlanik (prethodnik). Katastar također posjeduje registar radi lakšeg snalaženja u podacima sadržanim u katastarskoj evidenciji. izrada Zemljišnih knjiga. a sticalac upisao kao novi vlasnik. a kad dođe do cijepanja. katastarskih operata. a to je izjava ranijeg vlasnika da je saglasan da se izvrši prijenos vlasništva sa njega na novog vlasnika (kupca). tj. KATASTARSKA EVIDENCIJA Pored Zemljišnih knjiga. Katastraski planovi .čini zbirka popisa i pregleda koji sadrže podatke o površini parcele. Postupak za upis i promjene u posjedovnoj evidenciji katastra vrše se po pravilima upravnog postupka. Uz molbu se prilaže isprava koja može poslužiti kao pravni osnov za upis (na temelju čega). To je dio zemljišta koji pripada jednom posjedniku. 78 | P a g e . Katastarske čestice su označene brojem. podjele parcela. onda će ona biti 100/5. Ovo načelo je jako značajno jer se ljudi pozivaju da su u zabludi i da nisu znali. Svrha ove evidencije je ostvarenje tehničkih. Ovo načelo omogućava da se stranke ne pozivaju na zabludu.sadrže podatke o polažaju i obliku zemljišta i objekata na tom zemljištu koji pripadaju jednoj katastarskoj općini. a u Zemljišne knjige prava vlasništva. oporezivanje prihoda ostvarenih na nekretninama itd. Katastar se sastoji od: 1. Osnovna i najmanja jedinica u katastru je katastarska parcela ili katastarska čestica. Molbu za upis podnosi lice koje na osnovu punovažnog pravnog posla. odnosno prijepis sa jedne osobe na drugu. zamjeni. klasi. molbe osobe koja mora navesti kakav upis traži zajedno sa podacima o nekretnini i zajedno sa ispravom na osnovu koje traži upis. nadležni organi općine vode katastarsku evidenciju. tj. Prema tome. ekonomskih. mora da sadrži klauzulu intabulandi. molbu podnosi sticalac kako bi se prethodnik izbrisao kao vlasnik. Bez ove klauzule se ne može vršiti upis u zemljišnu knjigu. tj. NAČELA Načelo javnosti Zemljišne knjige su javne knjige o nepokretnostima i svakome je dozvoljeno da ih razgleda. Dakle. a on počinje od 1 pa na dalje. na temelju čega. katastarskom prihodu i posjednicima. nitko se ne može pozivati na nepoznavanje onog što je upisano u Zemljišnim knjigama. itd. poreskih. kvalitetu.

Ovlaštene osobe u zemljišnoknjižnom uredu dužne su provjeriti da li postoje neke zapreke zbog kojih upis ne bi bio dozvoljen. Ovo načelo se ne odnosi na površinu katastarskih čestica. prenijeti i prestati upisom u Zemljišne knjige (derivatni način sticanja prava vlasništva). Načelo pouzdanja u zemljišne knjige Sve što je upisano u Zemljišnim knjigama u pravilu se smatra pravilnim i potpunim. jedna strana obavezuje isplatiti imovinsku korist drugoj strani s ciljem da njoj ili kome drugom izda poslovnu prostoriju u zakup.kojima se npr. tj. U ovaj ugovor mogu se unijeti i ništave klauzule i u tom slučaju ugovor ne proizvodi pravno dejstvo. Poslovna prostorija – prostorija (jedna ili više) namjenjena za vršenje poslovne djelatnosti koja po pravilu čini jednu građevinsku cjelinu i ima zaseban glavni ulaz. za upis istih nekretnina prva molba koja je dospjela u ured uvažit će se. Izuzetak – kada vlasnik postaje dosjelošću. Poslovne prostorije se mogu davati pod zakup na zakonom određen način i vrijeme. Načelo prioriteta Jače pravo ima onaj ko je ranije upisan. Na molbi se osim datuma prijema bilježi i čas kada je molba primljena. a druga odbiti. To je odstupanje od načela upisa. u knjizi još uvijek upisan prijašnji vlasnik iako mu je pravo vlasništva prestalo. Ako su istog dana primljene dvije molbe. jer Zemljišne knjige ne garantiraju istinitost tih podataka. Poslovna zgrada – zgrada namijenjena za vršenje poslovnih djelatnosti ukoliko se pretežnim dijelom koristi u tu svrhu. Zakup poslovnih zgarad i poslovnih prostorija zasniva se ugovorom između zakupodavca i zakupca. u ovakvim slučajevima novi vlasnik ustaje tužbom da bi se upisao.Načelo upisa Prema ovom načelu zemljišnoknjižno pravo može se steći. UGOVOROM O ZAKUPU Ovaj ugovor mora biti sačinjen u pisanom obliku. vidjeti da se radi o punovažnom pravnom osnovu i ako je zahtjev. odnosno sadržaj za upis u skladu sa zemljišnoknjižnim stanjem. To su klauzule: . 79 | P a g e . Neka prava se mogu steči i na originaran način dosjelošću ili građenjem na tuđem zemljištu). Prioritet se računa po vremenu prijema molbe za upis u zemljišnoknižnom uredu. ZAKON O ZAKUPU POSLOVNIH PROSTORIJA Ovim zakonom uređuju su uvjeti i način pod kojima se mogu izdavati u zakup poslovne zgrade i prostorije. odnosno. Načelo legaliteta To znači da se upis može dozvoliti na osnovu isprave iz koje se može jasno zaključiti. Može se zaključiti na određeno ili na neodređeno vrijeme.

zakupac je dužan prethodno odrediti primjeren rok zakupodavcu da poslovnu prostoriju dovede u stanje u kakvom ju je bio dužan predati. a to je npr. PRAVA I OBAVEZE ZAKUPODAVCA I ZAKUPCA Zakupodavac je dužan . Zakupac je dužan: - plaćati zakupninu . kojima se jednoj strani obećava imovinska korist ukoliko odustane od ugovora.- kojima zakupodavac ili treće lice obećavaju zakupcu imovinsku korist ukoliko isprazni poslovnu prostoriju i preda je zakupodavcu ili trećoj osobi. Ovo pravo mu ne pripada ako je propustio da prethodno obavijesti zakupodavca. odnosno davanja primjerenog roka. Ukoliko je nanio neku štetu u poslovnoj prostoriji. da obavijesti zakupodavca o potrebi popravke .da preda zakupcu poslovnu prostoriju u stanju da se ona može koristiti u svrhu određenu ugovorom. Zakupac ne odgovara za pogoršanje stanja poslovne prostorije do koga je došlo usljed njenog redovnog korištenja. a ako to vrijeme nije odredeno ugovorom onda je dužan zakupninu plaćati unaprijed svakog mjeseca. a može ih ostvariti prebijanjem tih troškova sa iznosom zakupnine koji se odnosi na održavanje.ako u toku trajanja zakupa nastane potreba da se na poslovnoj prostoriji izvrši popravka. onda zakupac ima određena prava. ili da traži srazmjerno smanjenje zakupnine. zakupac tada ima pravo da popravku izvrši na teret zakupodavca ili da odustane od ugovora. - Zakupac u ovakvim situacijama ima i određena prava. - zakupodavcu omogućiti preduzimanje radnji potrebnih za redovno održavanje – zakupodavac je dužan pri vršenju tih radnji voditi računa da te radnje obavi na način na koji će što manje ometati zakupca. Dužan je plaćati održavanje zajedničkih prostorija i uređaja. Da bi se koristio ovim svojim pravima u ovakvoj situaciji. - 80 | P a g e .u vrijeme određeno ugovorom. i to najkasnije do petog u mjesecu. da odustane od ugovora. Zakupac ove popravke može izvršiti na teret zakupodavca i kada ga prethodno nije obavijestio. Ako zakupodavac u ostavljenom roku ne izvrši popravku. kao npr. zakupac je dužan obavijestiti zakupodavca o toj potrebi za popravkom i odrediti primjeren rok za vršenje popravke. dužan je da je otkloni. Bez ove prethodne obavijesti. U toj situaciji odgovara za štetu koju je tim propuštanjem nanio zakupodavcu. ili da na teret zakupodavca poslovnu prostoriju dovede u stanje potrebno za normalno obavljanje djelatnosti. na teret zakupodavca. zakupac gubi ovo pravo izbora. u skladu sa odredbama ugovora. poslovnu prostoriju koristiti samo u svrhu predviđenu ugovorom – i pri tome postupati sa pažnjom dobrog domaćina. Posredovanje pri zaključivanju ugovora o zakupu poslovnih prostorija mogu vršiti samo organizacije udruženog rada koje se bave tom djelatnošću. ima pravo na naknadu troškova za učinjene popravke redovnog održavanja koje ne padaju na njegov teret. Bez ove odgovornosti (za štetu) može postupiti samo ako se radi o hitnoj stvari. Ukoliko poslovnu prostoriju ne preda u takvom stanju.

dana u mjesecu. Ako otkazuje zakupac – navode se razlozi i rok za preuzimanje ispražnjenih prostorija. a zakupodavac se tome ne protivi. ili 15. Može dio zakupljenih prostorija dati u podzakup drugom licu samo uz saglasnost zakupodavca. Ukoliko u parničnom postupku sud utvrdi da su razlozi zakupca opravdani i da je on u pravu. 81 | P a g e . Kada sud uruči OTKAZNI NALOG zakupcu. Ako po isteku ugovorenog vremena poslovne prostorije ne budu ispražnjene i predate. Uručenje otkaza: Otkaz se suprotnoj strani uručuje preko nadležnog suda. Otkazni rok može teći samo od 1. zakupac ima pravo na prigovor. U tom slučaju. ako zakupac i poslije vremena na koje je ugovor bio zaključen nastavi da koristi poslovnu prostoriju. sve ide na parnicu. dužan je poslovnu prostoriju predati u stanju u kojem je bila kada ju je uzeo u zakup. nije pismeno ili preko suda zahtijevao da mu zakupac preda prostorije. neovisno je li ugovorom zaključen na određeno ili na neodrđeno vrijeme ako su ispunjeni uvjeti propisani zakonom i to: a) ako zakupac i nakon opomene poslovne prostorije koristi suprotno ugovoru ili poslovnim prostorijama nanosi znatnu štetu. zakupodavac može tužbom kod nadležoog suda tražiti predaju ispražnjenih prostorija. sud će UKINUTI OTKAZNI NALOG. Rok za podnošenje prigovora je 8 dana od dana dostave naloga. po isteku vremena na koje je zaključen. gdje navodi razloge da zakupodavac to recimo čini iz obijesti. Moraju se navesti razlozi otkaza i rok za pražnjenje poslovnih prostorija. prećutno obnovljenim na neodređeno vrijeme. sud bi nalog PODRŽAO. PRESTANAK NA OSNOVU ODUSTANKA Zakupodavac može odustati od ugovora o zakupu poslovnih prostorija u svako vrijeme. Sporovi po tužbi za predaju poslovnih prostorija smatraju se hitnim. PRESTANAK UGOVORA OTKAZOM Ugovor o zakupu poslovnih prostorija zaključen na neodređeno vrijeme ne može prestati otkazom prije isteka roka od 1 godine od dana zaključenja. U suprotnom slučaju.Po isteku ugovora. PRESTANAK UGOVORA O ZAKUPU - - istekom ugovorenog vremena otkazom odustankom PRESTANAK ISTEKOM UGOVORENOG VREMENA Ugovor o zakupu poslovnih prostorija zaključen na određeno vrijeme smatra se. Punovažnost otkaza: biće punovažan kada između dana dostave otkaza protivnoj strani i dana kada treba da prestane zakup protekne vrijeme određeno ugovorom ili ovim zakonom (otkazni rok).Ne može vršiti izmjene ili prepravke poslovne prostorije bez odobrenja zakupodavca. otkazni rok iznosi 6 mjeseci. Smatra se da se zakupodavac ne protivi ako do isteka vremena na koje je ugovor zaključen ili 15 dana po isteku toga vremena. a ako taj rok nije određen ugovorom. odnosno po prestanku zakupa.

Naslov djela je zaštićen kao i samo djelo. Ovim zakonom regulisani su autorskopravni odnosi. a pravna lica mogu biti samo NOSIOCI PRAVA. članci. izvođenje. Autor djela – lice koje je stvorilo određenu intelektualnu tvorevinu. VRSTE AUTORSKIH PRAVA 1. muzičke obrade i druge prerade umjetničkih djela koja čine novo djelo. političke ili umjetničke prirode. Autor može biti samo fizičko lice. postoji opasnost od rušenja).. Ukoliko se neka od strana na ovo ogluši. dramska. brošure. Autorsko djelo . Autorom se smatra osoba čijim je imenom i prezimenom ili pseudonimom djelo označeno. U tom slučaju treće lice postaje zakupodavac. imovinska 2. nauke. Strana koja odustaje od ugovora dužna je obavijestiti suprotnu stranu i odrediti rok preuzimanja odnosno pedaje poslovnih prostorija.raznih djela. OSTALE ODREDBE O PRESTANKU UGOVORA O ZAKUPU Ugovor o zakupu poslovnih prostorija može prestati ako je poslovna prostorija eksproprisana ili je u stanju da predstavlja opasnost po život i zdravlje ljudi. umjetnička djela. Zakupac može odustati od ugovora o zakupu poslovnih prostorija u svako vrijeme bez obzira na ugovorene ili zakonske odredbe o trajanju zakupa. saobraćaj ili okolne objekte (npr. način i oblik izražavanja). zbirke pa čak i zbirke sudskih odluka. ako zakupodavac u primjerenom roku koji mu je zakupac za to ostavio ne dovede poslovne prostorije u stanje u kome ih je dužan predati.individualno određena tvorevina iz raznih oblasti (književnosti. Ova prava su prenosiva. Ukoliko se radi o djelu pod pseudonimom čiji autor nije poznat. 82 | P a g e . umjetnosti i drugih oblasti stvaralaštva bez obzira na vrstu. Autorska djela su pisana djela. Ugovor o zakupu ne prestaje kada treće lice kupovinom ili po drugom osnovu postane vlasnikom zgrade u kojoj se nalaze zakupljene prostorije. Taj rok ne može biti kraći od 30 dana od dana obavještenja o odustanku. I prevodi dijela. reprodukovanje. književni tekstovi. moralna I IMOVINSKA – sadrže ovlaštenja autora na iskorištavanje.. Razlozi za PSEUDONIM mogu biti lične. autorsko pravo pripada tada izdavaču djela. druga strana ustaje tužbom tražiti prava. umnožavanje. knjige.b) ako zakupac u roku od dva mjeseca i nakon opomene ne plati zakupninu zakupodavcu.

dovršeno. skraćenju ili bilo kojem mijenjanju djela kao i to da se usprotivi svakoj upotrebi djela koja vrijeđa njegov ugled. Ništav je autorski ugovor kojim autor prenosi prava iskorištavanja svih svojih budućih djela. Pravo autora na iskorištavanje djela može se u potpunosti ili djelimično uz naknadu ili bez naknade prenijeti na pojedince ili na pravna lica za vrijeme trajanja autorskog prava ili za određeno vrijeme. tj. Pravo na zaštitu imaju pored autora: koautori. pa ta lica stiču status nosioca autorskog prava. autorska moralna prava mogu vršiti i organizacije autora: savezi književnika. Za zastupanje pred sudovima i drugim organima. Da bi taj ugovor proizveo pravno dejstvo on mora biti u pisanom obliku. Lice na koje je preneseno autorsko pravo. 83 | P a g e . ovlaštenje autora čije je pravo predmet spora. autorska imovinska prava postaju državno vlasništvo.. Protekom tih rokova. Predmet autorskog ugovora može biti i djelo koje još nije stvoreno. ako ugovorom nije drugačije određeno. Imovinska prava autor može prenijeti na fizičko ili pravno lice i TESTAMENTOM. bračni drug. kompozitora. Mogu se prenijeti i zakonskim NASLJEĐIVANJEM. Dužnost autora je da se za vrijeme trajanja autorskog ugovora uzdržava od postupaka koji bi korisnika ometali u vršenju prenesenog autorskog prava. b) nije ovlašteno da prilikom korištenja unosi u autorsko djelo bilo kakve izmjene. Poslije smrti autora. roditelji. Nasljeđuju ih djeca. autorska imovinska prava mogu koristiti nasljednici u rokovima predviđenim u Zakonu o autorskim pravima. njihovi nasljednici. odnosno iskorištavanje autorskog djela a) ne može to pravo prenositi na treća lica bez saglasnoti autora. Zaštitu svojih prava autor može ostvarivati tužbom kod suda. Jednako su zaštićena i imovinska i moralna autorska prava. II MORALNA – sadrže neotuđiva i neprenosiva ovlaštenja autora da bude priznat i označen kao autor pod svojim imenim ili pseudonimom. djelo postaje slobodno i njime se može koristiti svako lice bez ograničenja. nosioci autorskog prava i organizacija kojima je autor pripadao. pravo da se usprotivi deformiranju. ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA Lice čije je autorsko pravo ili srodno pravo povrijeđeno može zahtijevati zaštitu tog prava kao i naknadu štete. Ugovor koji nije u pisanoj formi ne proizvodi pravno dejstvo – ništav je.Za njihov prenos potreban je UGOVOR. organizacije autora moraju imati posebnu PUNOMOĆ. Poslije smrti autora... filmskih umjetnika. Ukoliko nema nasljednika. Sva ova lica su aktivno legitimirana za podnošenje tužbe kod suda za zaštitu autorskih prava.

To vrsenje prava ne smije ukljucivati samovolju. umjetnosti. Zaštitu moralnih autorskih prava pored autora mogu preuzeti i akademije nauka. Ukoliko je šteta nastala. Lice čije je autorsko pravo povrijeđeno može zahtijevati isplatu naknade kako po pravilima o prouzrokovanju štete. Sud uvijek odlučuje cijeneći sve okolnosti u skladu sa Zakonom o autorskim pravima i Zakonom o obligacionim odnosima. da ni jedna od njih ne smije da iskoristava svoj jaci ekonomski ili neki drugi polozaj koristeci se time da nametne obavezu drugoj strani koju inace ne bi po redovnoj strani prihvatili. Oni bi bili aktivno legitimirani da ustanu tužbom ukoliko bi došlo do skrnavljenja. iskrene i otvorene i spremne da potpuno i valjano ispune preuzete obaveze. U slučaju povrede moralnog autorskog prava. nepaznju. 84 | P a g e . Znaci. sud može dosuditi naknadu nematerijalne štete po pravilima Zakona o obligacionim odnosima. po prestanku autorskog prava autora. autor može zahtijevati plaćanje ugovorene ili za tu vrstu posla uobičajene naknade uvećane za 200 %. NAČELO SAVJESNOSTI I POŠTENJA To načelo ukljucuje da su ugovorne strane pri zasnivanju obligacionih odnosa savjesne. Kod zloupotrebe prava problem je u vrsenju odnosno u nacinu vrsenja tog prava. onda se primjenjuju pravila Zakona o obligacionim odnosima u kojem je regulisana naknada štete. Zakonom je predviđeno i izdavanje privremenih mjera. Takvo ponasanje se iziskuje od obje strane. mora se vrsiti na nacin kojim se ne dovodi u nepovoljniji polozaj suprotna strana. OSNOVNA NAČELA? NAČELO RAVNOPRAVNOSTI Znači da su stranke odnosno ucesnici u obligacionim odnosima potpuno ravnopravni tj. bez obzira na to da li mu je zbog povrede pričinjena materijalna šteta. tako i po pravilima o sticanju bez osnova.U slučaju povrede imovinskog autorskog prava izvršene namjerno ili iz nepažnje. obijest. NAČELO ZABRANE ZLOUPOTREBE PRAVA Zabranjeno je vrsenje prava u obligacionim odnosima protivno cilju zbog koga je ono zakonom ustanovljeno i priznato.

Ovo nacelo ne dolazi do primjene kod besplatnih ugovora. Ovo nacelo dolazi do izrazaja i kod zelenaskih ugovora. u ovoj situaciji ne moze se traziti. NASTANAK (IZVORI) OBLIGACIONOPRAVNIH ODNOSA? Ugovori . Isto tako kod ugovora na srecu i besplatnih ugovora vrijedi. 85 | P a g e . sve sto trebaju obavljati u skladu dobog domacina. opet nema prava na pobijanje ugovora.NAČELO ZABRANE ISKORIŠTAVANJA MONOPOLNOG POLOŽAJA Zabranjeno je iskoristavanje monopolnog polozaja kojim se sticu materijlne i druge koristi koji se ne temelje na radu ili stvaraju neravnopravan polozaj u poslovanju. Ova paznja zavisi od vrste preduzetih obaveza. Duznost i obaveza da se preuzete obveze ispune. ugovor pobijati zbog prekomjernog ostecenja. Vi ste dobrovoljno pristali na nesto i vi dajete ogromnu vrijednost za to. Paznja dobrog sturcnjaka. NAČELO ZABRANE PROUZROKOVANJA ŠTETE Necelo da se svako mora uzdrzavati od postupka koji nanosi stetu.tada je ugovor rusljiv. kod ugovora na srecu ili na javne drazbe. ucesnika u pravnom prometu. Duzni su se ponasati tako da ne ometaju izvrsenje obaveze od strane drugih osoba. paznja dobrog domacina odnosi se na gradane u svakodnevnim njihovim aktivnosima. Ako kupite sliku i za nju date vecu vrijednost nego sto je njena prava vrijednost. 1. Ucesnici u obligacionim odnosima duzni su da ostvarivanju svojih prava uzdrzavaju se od postupaka kojim bi se otezalo izvrsenje obveza drugog ucesnika. na osnovu kojih se ugovorne strane sporazumjevaju da jedna ugovrna strana (dužnik) drugoj strani (povjeriocu) izvrši određenu činidbu. Pažnja dobrog privrednika je pravni standard koji se odosi na pravna lica i vrsioce samostalnih djelatnosti. Za posljedicu ima rusljivost. sporazumom ili na temelju zakona kada on to propisuje. Povreda ovog nacela najcesce se manifestuje kao prekomjerno ostecenje. NAČELO EKVIVALENCIJE (jednake vrijednosti uzajamnog davanja) Ovo nacelo dolazi do izrazaja kod dvostranih teretnih ugovora sto znaci da ono sto je obaveza jedne strane mora biti adekvatna obavezi druge strane. profesionalca . ili se obje strane međusobno obavezuju da izvrše određene činidbe. Pri izvrsenju preduzetih obaveza ucesnici u obligacionim odnosima duzni su se ponasati sa paznjom dobrog privrednika ili odnosno dobrog domacina ili sa povecanom paznjom dobrog strucnjaka. Svako se mora uzdrzavati od ucinjenja stete drugom u obligacionom odnosu. Preuzeta obaveza moze prestati samo saglsanom voljom tj. Preuzete obaveze se moraju do kraja ispostovati na ugovoreni nacin i u dogovorenom roku.To su dvostrani pravni poslovi kojima se zasnivaju obligacioni odnosi. Stranka prodala kucu po nerealnoj cijeni a nije znala za pravu vrijednost . One su odgovorne za ispunjenje obaveza.to je paznja koja se zatjeva od strucnih lica. Ako je nesto kupljeno na javnoj drazbi pa je data neuporedivo veca cijena od stvarne vrijednosti stvari koja je kupljena i prema tome doslo do prekomjernog ostecenja a time i povrede nacela ekvivalencije. jer je kupljena recimo iz emotivnih razloga.

Od legitimacionih papira treba razlikovati legitimacione znake. činidbu ili se obje strane obvezuju na vršenje činidbe. 1 UGOVOR? Ugovor je dvostrani pravni posao koji se zaključuje saglasnošću volja ugovornih strana u cilju postizanja određ. 3. odreden ili odrediv.To je mješanje u tuđe poslove. pri čemu je štetnik dužan nadoknaditi štetu oštećenom pod zakonom propisanim uslovima . tim momentom stiču poslovnu sposobnost.bez ovlaštenja osobe u čiji korist se vrši taj posao. To je dvostrano-pravni posao kojim se zasnivaju obligaciono-pravni odnosi kojim se jedna strana. pozorišne i dr.Prouzrokovanje štete . ili da se nađe u određenoj situaciji (npr. Pored ovoga. da je predmet obveze davnje. 86 | P a g e . Lice starije od 15 god. Poslovodstvo bez naloga . nagrada za najbolji roman). konkurs za izradu projekta. koji predstavljaju samo dokaz za određenog povjerioca da je s njim zaključen dvostrani ugovor (npr. konsoman) c) Legitimacioni papiri – su željezničke. uz napomenu da u njima nije naznačen povjerilac. oglas da se pronađe izgubljena stvar. Isprave koje sadrže obavezu za izdavaoca. ako to obećanje nije prethodno opozvano na zakonom propisani način.To su izjave na osnovu kojih nastaje obaveza prema subjektu koji ispuni uslov. PRETPOSTAVKE ZA ZAKLJUČENJE PUNOVAŽNOG UGOVORA Za zakljucenje punovaznog ugovora potrebna je saglasnost volja ugovornih strana o bitnim elementima ugovora. tj da je sposobna da se sama stara o svojim pravnim interesima). b) Vrijednosni papiri – su pismene izjave kojim se njen izdavalac obavezuje ispuniti obavezu upisanu u toj izjavi njenom zakonitom imaocu (mjenica. strani (povjeriocu) izvršiti određ. u pravilu (dužnik). 5. dopusten. lica koja su zaključula brak sa 16 godina. Jednostrana izjava volje . Pravna lica poslovnu sposobnost stiču upisom u javne knjige. pravnih učinaka. 4. obvezuje dr. djelimicno je sposobno time sto moze zakluciti punovazan ugovor o radu i slobodono raspolagati svojom zaradom. Ovo se odnosi na fizicka lica. bitno je da se strane u ugovoru poslovno sposobne (poslovna sposobnost stiče se sa 18 godina pod pretpostavkom da je osoba duševno sposobna.To je prelazak imovine sa jednog na drugo lice bez pravnog osnova. uz obavezu sticaoca da je vrati. bonovi i sl. ček. vršenjem nekog faktičkog ili pravnog posla od strane jednog lica u korist drugog . (na ispitu se moraju znati uslovi) 2. broj na znaku koji se izdaje u garderobi). Može biti nužno i korisno. Tu spadaju: a) Javno obećanje nagrade – kojim se neodređeni krug lica poziva da za nagradu poduzme neku radnju. Čak i ona mldb. cinjenje ili trpljenje moguc. ili da postigne neki uspjeh. karte (ulaznice).To je protupravna radnja kojom se činjenjem ili propuštanjem drugome prouzrokuje šteta. Sticanje bez osnova .

odredena ili odrediva. cinjenu (kod ugovora o djelu). sa namjerom da se zaključi ugovor. ili c) konkludentnim radnjama (npr. jer ukoliko tako postupi odgovaraće za štetu prouzrokovanu pregovorima. Saglasnost se daje unaprijed (kao dozvola) ili naknadno (kao odobrenje). za punovažnost ugovora je osim izjave volje potrebna i saglasnost trećeg lica. Zasnivanjem stvarnog prava stice se pravo na stvar. Izjava volje za zaključenje ugovora može se dati: a) riječima. I taj prijedlog sadrzi bitne sastojke ugovora i vazi kao ponuda ukoliko drugacije ne proizilazi iz okolnosti slucaja i obicaja. kada je po odredbama Porodičnog zakona potrebo da organ starateljstva odobri otuđenje imovine lica koje je pod starateljstvom. Osnovna karatkteristika obligacionog prava da ono nije pravo na stvari vec licno pravo na neke stvari. Lice koje nema namjeru da zaključi ugovor. za sticanje stvarnog prava. U trpljenju kada npr. mogao da trpi da susjed crpi vodu sa njegovog imanja. kod prodaje su to predmet i cijena). Negativne cinidbe mogu se sastojati u necinjenju. Pregovori koji predhode zaključivanju ugovora ne obavezuju. Svaki ugovor ima posebne bitne sastojke (npr. U pravilu predmet duznikove obveze moze biti svaka cinidba koja je moguca. Cilja zasnivanja ne može biti suprotan osnovnim načelima obligacionog prava. kada kupac na osnovu ponude pošalje prodavcu cijenu). Ponuda je prijedlog za zakljucenje ugovora ucinjena nekom licu koja mora da sadrzi sve bitne elemente ugovora tako da bi se njenim prihvatom mogao zakljuciti ugovor. Zasnivanjem obligacionog pravnog odnosa stice se samo pravni osnov za pribavljanje stvari odnosno. U nekim slučajevima. te u skladu sa načelima savjesnosti i poštenja. IZJAVA VOLJE Kod izjeve volje zahtijeva se da ugovorne strane izraze saglasnost o bitnim sastojcima ugovora. b) uobičajenim znacima (rukovanjem. Pozitivne cinidbe mogu se sastojati u davanju (kod kupoprodajnih ugovora). mogu ali i ne moraju dovesti do zaključivanja ugovora. To isto se odnosi i na lice koje je imalo namjeru zaključiti ugovor. tj odredeno pozitivno ili negativno ponasanje duznika. kimanjem glave. tj. OPĆA PONUDA To je prijedlog za zakljucenje ugovora ucinjen neodredenom broju lica. Npr. nekad i šutnjom). dopustena. IZLAGANJE ROBE 87 | P a g e . ali od toga odustane bez osnovanog razloga. ne smije pregovaračima stvarati privid da takav ugovor želi zaključiti. Pregovarači su pregovore dužni voditi ozbiljno.Predmet obligacionog odnosa moze biti cinidba. Izjava volje sadrži ponudu i prihvat ponude.

Ako ponuđeni prihvati ponudu.u tom slučaju odgovara za štetu. zavisi od prirode ugovora. FORMA PONUDE U obliku koji se zahtijeva za ugovor koji se treba zaključiti.. već samo poziv da se učini ponuda pod navedenim uslovima. Nema dejstva odredba u ponudi u kojoj ponudilac upozorava ponuđenog da ce sutnju smatrati prihvatanjem ponude. nesporazum. Ako nema roka.. 88 | P a g e . TV-a. bitna zabluda.. oglasi putem štampe. onda se smatra da teče od datuma oznacenog u ponudi. kada ponuđeni posalje stvar ili plati cijenu. a ponuđać se ogluši. ponuđenog. Kakvo dejstvo imaju mane volje na punovažnost ugovora? PRIJETNJA Ukoliko je ugovorna strana ili neko treci pod ovim okolnostima izazvao opravdan strah kod suprotne strane. MANE VOLJE Prijetnja. Ponuda se moze opozvati ako je ponuđeni primio opoziv prije prijema ponude ili istovremeno sa njom. Ako je prihvatanje ponude izvrseno sa zakasnjenjem to ce se tretirati kao nova ponuda od strane suprotne strane. ako to pismo nije datirano. prevara. Moze se odrediti i rok za prihvatanje. letaka.oni ne predstavljaju ponudu za zakljucenje ugovora.To je jedna vrsta ponude. tj. onda se racuna od dana predaje pošti. Ovo je od značaja za valjanost ugovora. prividan (fiktivan) ugovor.. KADA JE PONUDA PRIHVAĆENA? kad ponudilac primi izjavu ponudenog da prihvata ponudu. tj. Sa oznacenjem cijene smatra se kao ponuda. DO KADA PONUDA OBAVEZUJE? Ponuda pobavezuje ponudioca do isteka roka. KAKO SE TUMAČI ŠUTNJA PONUĐENOG? - Šutnja ne znaci prihvatanje ponude. pa je ona zbog toga zakljucila ugovor. SLANJE OGLASA I KATALOGA Sa cjenovnikom i tarifom. takav ugovor je rusljiv i moze se traziti njegovo ponistenje.

Moze se traziti ponistenje ugovora. od strane druge strane ili trećeg lica. Ovaj ugovor nema učinka!! On je nepostojeći! 89 | P a g e . kupujete zlatnu narukvicu a ona je samo pozlacena. Moze biti zabluda o glavnom predmetu . PREVARA Namjerno dovođenje u zabludu ili držanje u zabludi nekoga. Strana koja je dovedena u zabludu može tražiti poništenje ugovora i kada zabluda nije bitna.Strah mora biti opravdan. ozbiljna prijetnja. Posljedice su rušljivi ugovori!! Bitno je da je doslo do zablude kod bitnih elemenata ugovora. Zabluda o licu – npr. sa ciljem da se stvori lazna predstava kod trecih lica. situacija kada kupujete neku nekretninu. ona će uticati na punovažnost ugovora samo ako je druga ugovorna strana znala ili morala znati za prevaru. FIKTIVNI UGOVOR Svjesni sporazumni nesklad volja i njegovog ocitovanja. kako bi se na taj način došlo do zaključenja ugovora. Zabluda o bitnim svojstvima glavnog predmeta – npr. a u ugovor se unosi druga parcela ili kad je u pitanju cijena. ZABLUDA Može biti bitna i ona djeluje na punovažnost ugovora. Radi se o zakljucenju ugovora bez namjere da se time ostvari neki cilj. Zakljucuju ugovor koji ne zele (simulirani). vi ste u uvjerenju da kupujete jednu parcelu. Zabluda o prirodi pravnog posla – npr. Nesuglasnost između određene predstave i faktickog stanja koja se odnosi na bitne elemente ugovora. odredenu parcelu. a u stvari zaključile ugovor o ostavi. a u stvari zele drugi ugovor (desimulirani). to dakle vi mislite. zakljuce ugovor o prodaji a zele ugovor o poklonu a sve u cilju obmane trece strane. sklapate ugovor sa licem A ili B.npr. a fakticki sklapate ugovor sa licem C... ugovorne strane htjele da zaključe ugovor o zajmu. ja mislim kupujem za jednu cijenu a u ugovor unesena druga cijena. Samo izgleda da su zakljucili ugovor iako fakticki ugovorne strane ne zele zakljuciti ugovor. Ako je prevaru učinilo treće lice.npr.

onda je ugovor ništav. jer ovo uvjetovanje punovažnosti ugovora formom ima isto dejstvo kao da je forma zakonom uvjetovana. Medutim. ugovor se može zaključiti i pod uslovom.Subjektivni rok se racuna od dana saznanja za povrede bitnih elementata. a forma nije ispoštovana. moralu drustva. Takvi ugovori se ne mogu konvalidirati ispunjenjem preuzetih obaveza. Pored zakonske forme postoji i ugovorena forma. ugovor pretaje vaziti kad se uslovi ispune.. SREDSTVA OSIGURANJA UGOVORA? 90 | P a g e . Nedopušteni i nemogući uvjeti? Ništav je ugovor u kome je postavljen odlozni ili raskidni uslov suprotan ustavu. Ukoliko je nesto dato na temelju nistavog ugovora. Posljedica ako ugovor zaključi osoba koja nema poslovnu sposobnost? Ništav ugovor! FORMA UGOVORA? Pravilo je da su ugovori neformalni ukoliko posebnim zakonom nije propisana određena forma. a propustile su da ovaj dogovor ispostuju samo u dijelu kojim su se obvezale da ce ugovor saciniti u pisanom obliku ali su neovisno od toga preuzete obveze ispunile u cjelost. USLOVI KAO NAČINI OGRANIČENJA UGOVORA Ako nastanak ugovora zavisi od neizvjesne činjenice. Zakon o naslijedivanju takode. ako su strane pisanom formom uvjetovale punovaznost ugovora. Ako je zakljucen pod raskidnim uslovom. pa se uslov ispuni. vracanje datog. Zakon o prometu nepokretnosti propisuje određenu formu ugovora. Ukoliko su ugovorene strane pored ostalog ugovorile da ce ugovor zakljuciti u pisanom obliku i pri tome su se dogovorili o svim bitnim elemetnima ugovora. Ako je zakonom propisana forma ona se mora ispostovati. Tada ispunjenjem obveza ugovor ostaje na snazi (konvalidira). ugovor djeluje od trenutka njegovog zakljucenja.. prinudnim porpisima. npr. Ako to nije moguce onda se daje naknada u novcu po cijenama u vrijeme donosenja sudske odluke. Ako je ugovor zakljucen pod odložnim uslovom. ne proizvode pravno dejstvo. POSLJEDICE Ugovori koji nisu zakljuceni u zakonom prpoisanoj formi su ništavi. pravilo je restitucija tj.

dakle kada se ugovor ne izvrši.KAPARA Određena imovinska vrijednost. Zakljucenje glavnog ugovora moze se zahtijevati u roku od 6 mjeseci od isteka roka predviđenog za njegovo zakljucenje. a ako to nije moguće onda naknadu štete. ne moze odustati od ugovora. Unaprijed se dogovaraju da ce isplatom odredenog iznosa moci da odustanu od ugovora. onda ovlastena strana moze odustati od ugovora sve dok ne protekne rok odreden za ispunjenje ugovora. Ako nije odreden rok onda se opet uzima 6 mjeseci ili neki drugi rok. sve zavisno od prirode posla. Nakon što se počnu ispunjavati obaveze iz ugovora. dok suprotna strana stiče određena prava. Ako nije određen rok za davanje odustance. Odustancu je duzna dati istovremeno sa davanjem izjave o odustajanju. ako ga ne izvrši primalac kapare: davalac može po izboru tražiti izvršenje ugovora ili naknadu štete i vraćanje kapare ili iznos dvostruke kapare. ako ga ne izvrši davalac kapare: druga strana može po svom izboru tražiti izvršenje ugovora. U njemu treba odrediti i rok za zakljucenje glavnog ugovora. 91 | P a g e . Primalac kapare stice pravo vlasnistva na toj imovini koja je data kao kapara (na novcu najčešće) DEJSTVO KAPARE Obezbjeđuje izvršenje ugovora i u pravilu se uračunava u cijenu. najcesce novac. ne moze se dati odustanca. Preugovor mora biti zakljucen u obliku (formi) koji je propisan za zakljucenje glavnog ugovora. Predugovor mora da sadrzi sve bitne elemente glavnog ugovora. koji jedna ugovorna strana daje drugoj kao znak da je ugovor zakljucen. kapara se vraća ili se uračunava. U slučaju neispunjenja. ODUSTANCA Davanjem odustance svaka ugovorna strana moze se ovlastiti da odustane od ugovora. POSLJEDICE - U slučaju ispunjenja ugovornih obaveza. PREDUGOVOR? Ugovor kojim se preuzima obaveza na zakljucenje glavnog ugovora. Ako strana koja je primila kaparu ne ispuni obaveze iz ugovora stiče obaveze. Ona strana koja je dala kaparu (kaparisala). Kada jedna od ugovornih strana izjavi drugoj da ce dati odustanicu ona poslije toga vise ne moze zahtijevati izvrsenje ugovora.

ako se ne postupi po tome onda presuda zamjenjuje glavni ugovor. Zastupanje može nastati: 1) na osnovu zakona .zastupanje na osnovu punomoći. a ne i na izvršenje glavnog ugovora! Izuzetak . Zastupništvo je način preduzimanja pravnih poslova za drugoga. Zakonom o privrednim društvima određeno je da društvo zastupa direktor. U tom zahtjevu sudu treba da stoje dvije stvari: obveza za zaključenje (tuženi se obavezuje na zaključenje).zakonsko zastupanje (npr.sa istim pravnim dejstvom kao da su ti poslovi zaključeni odn. Dejstvo zastupanja? Ugovor koji zakljuci zastupnik u ime zastupanog lica u granicama svojih ovlastenja obvezuje neposredno zastupanog i drugu ugovornu stranu. ZASTUPANJE (PUNOMOĆNIK) Ugovor kao drugi pravni posao moze se zakljuciti i preko zastupnika (punomocnika). Obvezuje samo na zaključenje. jedino tada prestaje obveza na zakljucenje ugovora. obvezivace neovlasetno zastupanog samo ukoliko je naknadno ugovor odobrio. Prenosenje zastupanja na drugog jemoguće samo ako mu je to dozvoljeno zakonom ili ugovorom. u kome jedno lice (zastupnik) u granicama dobijenih ovlaštenja zaključuje ili preduzima jedan ili više pravnih poslova za drugoga (zastupanog) . onda se može tražiti sudskim putem da sud obaveže tu drugu stranu na zaključenje ugovora. Ako ugovor zakljuci neovlastena osoba.Kakav zahtjev se još može postaviti? Ukoliko jedna strana neće da zaključi ugovor u predviđenom roku. a Porodičnim zakonom da roditelj zastupa maloljetno dijete). 2) može proizilaziti iz statuta ili akta nadležnog organa.Ako su se u vremenu od zaljucenja predugovora do momenta kada je trebao da se zakljuci glavni ugovor izmjenile okolnosti toliko da predugovor ne bi bio ni zakljucen da su te okolnosti ranije postojale. obavljeni po samom zastupanom licu. Ukoliko nema ni naknoadnog odobrenja u takvoj pravnoj situaciji strana sa kojom je ugovor zakljucen moze od neovlastenog punomocnika traziti nakandu stete ukoliko je u 92 | P a g e . zakljuci kao punomocnik u ime drugog bez njegovog ovlastenja. 3) na osnovu izjave volje zatupanog . Ugovor je punovažan ako je zaključenje pravnog posla izvršeno u granicama dobivenog ovlaštenja.

S obzirom na opseg ovlaštenja. i njome ovlastiti punomoćnika da sklapa ugovore i obavlja poslove koji su uobičajeni u obavljanju poslovne djelatnosti pravnog lica. opozivom punomoći od strane vlastodavca . jer se za takva ovlaštenja zahtjeva specijalna punomoć. Punomoć prestaje 1. prestankom pravne osobe koja je punomoć dala – osim ako se započeti posao ne može prekinuti bez štete za pravne sljedbenike. upravljanje pokretnom i nepokretnom imovinom vlastodavca). - 93 | P a g e .izdaje se za poslove koje prevazilaze okvire redovnog poslovanja (npr.može se učiniti izjavom bez posebne forme. smrću odn. 3. sklapanje ugovora o jemstvu.otuđenje i raspolaganje dobrima vlastodavca). PUNOMOĆ Davanje punomoći Punomoć je . Punomoć mora imati odgovarajuću formu samo ako se odnosi na ovlaštenje zaključenja ugovora za koje je zakonom predviđena posebna (najčešće pismena) forma. Poslovna punomoć Poslovnu punomoć može dati. prestankom pravne osobe kao punomoćnika. Punomoćnik može biti i pravna osoba. pravna osoba.izdaje se u slučajevima kada posao za vlastodavca ima poseban ekonomski značaj (npr. 2. b) posebna (specijalna) . a to znaci da nije znala niti je morala znati da to lice nije imalo ovlastenja za zastupanje. preuzimanje mjenične obaveze.trenutku zakljucenja ugovora bila savjesna. Posljedice prekoračenja ovlaštenja? Kada zastupnik prekoraci granice ovlastenja zastupani je u obavezi samo ako je to prekoračenje odobrio.izdaje se za sve poslove redovnog upravljanja nekim dobrima davaoca punomoći (npr. u granicama zakona. ugovora o poravnanju). isključujući otuđenje i raspolaganje. punomoć može biti: a) opšta (generalna) . smrću odn. c) vanredna . Forma punomoći Ugovor o punomoćstvu je u pravilu neformalan ugovor.ovlaštenje za zastupanje što ga vlastodavac pravnim poslom (jednostranim pravnim poslom ili ugovorom o punomoćstvu) daje punomoćniku.

Poslovni punomoćnik ne može otuđiti ili opteretiti nekretnine. U tom slučaju ide se tužbom za utvrđenje. NIŠTAVI UGOVORI Ugovor je ništav ako je protivan ustavnom uređenju. uzeti zajam i voditi spor. bitna zabluda i prevara čine ugovor rušljivim. kod tzv. tj. preuzeti mjenične obveze ili obveze jamstva. dužna je to vratiti – restitucija! Ako je ništavost zbog suprotnosti ustavnom poretku i dr. Djelimična ništavost – npr.). U donošenju ovakve odluke. moralu društva. ako nije dobio posebnu punomoć za svaki takav posao.. ali ta ograničenja imaju učinak prema trećem samo ako je za njih znao ili mora znati. Na ništavost sud pazi po službenoj dužnosti. a pravo na isticanje prigovora ništavosti ne zastarjeva. a donosi se deklaratorna presuda. i odlučiti da se to preda općini prebivališta. dakle vrši sve pripreme za zaključenje ugovora. Pravo da zahtjeva utvrđenje ništavosti ima svako zainteresovano lice i nadležni tužilac. prikupljanja naredbi. Prema tome. prinudnim propisima. tada se može odbiti zahtjev strane koja je šta primila na osnovu takvog ugovora. naplati cijenu. ili kada je to propisano ZOO ili drugim zakonom izričito za pojedinačne slučajeve (npr. RUŠLJIVI (POBOJNI. onda se samo ta odredba i ima smatrati ništavom a ugovor ostaje na snazi. kada su prilikom zaključenja ugovora postojale mane volje (prijetnja. kao i punoljetna lica kojima je ograničena poslovna sposobnost). Paulijanske tužbe i dr. ništavi ugovori ne proizvode pravno dejstvo. Posljedice ništavosti: U slučaju ništavog ugovora. dok u slučaju nesporazuma i fiktivnog ugovora smatra se da ugovor ne nastaje. vrši prodaju na kredit. u slučaju prekomjernog oštećenja. - Trgovački putnik Trgovački putnik ima ovlaštenje posredovanja i nastojanja pronalaženja kupaca. jedna strana po osnovu ovakvog pravnog posla dala šta drugoj strani. OBORIVI) UGOVORI Ugovor je rušljiv kada ga je zaključila ograničeno poslovno sposobna osoba (lica između 14 i 18 godina koja nisu zaključila brak po odobrenju suda. 94 | P a g e . sud vodi računa o savjesnosti! Dakle. ništav je). samo neka odredba ugovora je ništava. trgovački putnik ima samo ovlaštenje na posredovanje da bi došlo do zaključenja ugovora koji će sklopiti njegov poslodavac. Poslovna punomoć može biti ograničena na određenu vrstu poslova ili na određene poslove. On nema pravo da zaključuje ugovor.

a ako to nije moguće. kojim jedna ugovorna strana ugovara za sebe ili treće lice nesrazmjernu imovinsku korist zloupotrebljavajući stanje nužde. kupio nešto „iznad stvarne cijene“. PREKOMJERNO OŠTEĆENJE Očigledan nesrazmjer uzimanja i davanja. Poništenje se može tražiti u zakonom određenim rokovima za poništenje rušljivih ugovora: subjektivni rok – 1 godina od saznanja. Oštećena strana može tražiti od suprotne strane da izvrši nadopunu cijene do prave vrijednosti stvari ili da traži poništenje pravnog posla. ZELENAŠKI UGOVOR Zelenaški ugovor je dvostrano-obvezni teretni ugovor. Poenta je u zloupotrebi tih okolnosti u cilju postizanja nesrazmjerne imovinske koristi. Posljedice poništenja Posljedica poništenja je restitucija primljenog. Najčešći slučaj je kod prometa nekretninama. može tražiti poništenje ugovora u zakonom propisanom roku: subjektivi rok – 1 godina od dana saznanja za razloge rušljivosti. objektivni rok – 3 godine od zaključenja. Bitno je da je u vrijeme zaključenja ugovora došlo do očigledne nesrazmjere u uzajamnim davanjima. RASKID UGOVORA Ugovorne strane mogu uvijek sporazumno raskinuti ugovor. Ugovor se može i jednostrano raskinuti (bez saglasnosti drugog ugovarača). Posljedica zelenaškog ugovora Ovakvi ugovori suprotni su moralu društva. Načela povrijeđena ovakvim ugovorom su načelo zakonitosti i načelo savjesnosti i poštenja. Izuzetak – ukoliko je do prometa došlo na javnoj dražbi pa je neko iz sentimentalnih razloga npr. teško materijalno stanje. a savjesna je samo ako u času zaključenja ugovora nije znala niti je mogla znati za pravu vrijednost stvari. lakomislenost ili zavisnost druge strane. može se zahtjevati novačana naknada. te su samim tim ništavi. nedovoljno iskustvo. Samo savjesna strana u času zaključenje ugovora može postaviti ovakve zahtjeve.Ugovorna strana u čijem je interesu rušljivost ustanovljena. ako za to postoje zakonom propisani uslovi: 95 | P a g e . Ovdje je bitno rukovoditi se načelom ekvivalencije i ukoliko je ono narušeno ima za posljedicu rušljiv pravni posao! Pojavljuje se kod dvostranih pravnih poslova. objektivni rok – 3 godine od dana zaključenja rušljivog ugovora.

ugovor se raskida automatski.1. zbog promjenjenih okolnosti. u drugim slučajevima koji su zakonom propisani. Ovo sve važi i ako rok nije fixno određen. tj. ukoliko bez odlaganja obavijesti dužnika da želi ispunjenje ugovora. pod uvjetom da su te okolnosti nastupile prije isteka roka za ispunjenje ugovornih obaveza – samo u tim slučajevima te promijenjene okolnosti imaju dejstvo na raskid ugovora. mora dati dužniku naknadni rok.. zbog postojanja materijalnih i pravnih nedostataka na stvari. Kupac je dužan pregledati kupljenu stvar ili je dati nekom stručnom na pregled i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavca u roku od 8 dana. Ali i u ovom slučaju povjerilac može održati ugovor na snazi i po isteku roka. koje otežavaju jednoj strani da ispuni obavezu. vanrednih situacija (poplava. po samom zakonu istekom tog roka. Dužnik može i po proteku roka da ispuni obavezu. Prodavac odgovara za materijalne nedostatke bez obzira na to da li mu je nedostatak poznat. a kada se radi o ugovorima u privredi to mora uraditi bez odlaganja.. onda u roku od 8 dana računajući od dana kada je nedostatak otkrio. zbog prekomjernog oštećenja. povjerilac može tražiti raskid ugovora. tj. 3. 96 | P a g e . ali ako povjerilac hoće da raskine ugovor. samo u tim slučajevima se može tražiti raskid ugovora! ODGOVORNOST (JAMSTVO) ZA MATERIJELNE I PRAVNE NEDOSTATKE Pravila o neodogovornosti za materijalne i pravne nedostatke odnose se na dvostranoobavezne teretne ugovore. Ako su obje stranke prisutne pregledu kupac je dužan odmah staviti primjedbe zbog vidljivih nedostataka. 1. 4. 6. 5. Odgovornost za materijalne (fizičke) nedostatke Postoji ako stvar koja je predmet ugovora: a) nema izričito ugovorena svojstva ili b) nema uobičajena svojstva. 2. tako da primalac (kupac) ne može koristiti stvar na predviđeni način. Raskid ugovora zbog neispunjenja Ako se radi o fiksnom roku ispunjenja ugovora (bitni element tog ugovora je ispunjenje obaveze u određenom roku) a dužnik ne ispuni svoju obvezu u ugovorenom roku. a kod ugovora u privredi bez odlaganja. kada su ugovorne strane ugovorile odustanicu (klauzula u ugovoru da se ugovor raskida ako ugovorna strana ne plati određeni novčani iznos). zbog neispunjenja.uglavnom do okolnosti koje ne zavise od ugovornih strana). Ako ni u naknadnom roku obaveza ne bude ispunjena. ograničenje uvoza. a ako se radi o skrivenim nedostacima. Dejstvo promijenjenih okolnosti na raskid ugovora Ako je nakon zaključenja ugovora došlo do nepredviđenih. ugovor se smatra raskinutim. Ako nije došlo do ispunjenja.

b) Umjesto toga može tražiti od prodavca da se smanji cijena na iznos umanjene vrijednosti stvari s tim da će zadržati stvar sa tim nedostatkom. a ne one strane koja je napravila formular. ili b) ako na stvari postoji neki teret odn. U situaciji da treće lice oduzme stvar od kupca. Ne treba se doslovno držati riječi. 2. kupac ne gubi pravo da se pozove na nedostatak i poslije isteka navedenih rokova ako je nedostatak bio poznat prodavcu ili mu je mogao biti nepoznat. Dakle radi se o subjektivnom roku. umanjuje ili ograničava. pravo (npr. Nejasne odredbe ugovora zaključenog prema unaprijed odštampanom formularu tumačit će se u korist druge strane. ugovor između prodavca i kupca se raskida. TUMAČENJE UGOVORA Odredbe ugovora primjenjuju se onako kako glase. nije mogao upotrebljavati stvar sa nedostatkom i stoga nije ostvario prihode – izgubljena dobit). kupac ima pravo i na naknadu štete ako je pretrpio štetu zbog nedostatka stvari (npr. pravo služnosti) koje ograničava kupčevo pravo (vlasništva). Osim navedenih prava. a u slučaju kada su prava kupca umanjena ili ograničena. Pravo kupca prestaje protekom 1 godine od saznanja za postojanje prava trećeg lica na stvari. Stvar ima pravni nedostatak: a) ako prodavac nema pravo vlasništva na stvari jer to pravo pripada nekom drugom koji može od kupca zahtijevati predaju stvari (tužba rei vindicatio). da prenese pravo vlasništva na njega). Nema objektivnog roka. Međutim. c) Tražiti raskid ugovora ali prije toga mora prodavcu ostaviti rok za isporuku stvari bez nedostatka. Kupac koji je blagovemeno obavijestio prodavca o nedostacima ima pravo (kupčeva prava): a) Tražiti od prodavca da otkloni nedostatak ili da mu preda istu drugu stvar bez nedostatka. Kada se pojavi takav nedostatak kupac treba pozvati prodavca da otkloni takav nedostatak (npr. ako na prodatoj stvari postoji neko pravo trećeg lica koje kupčevo pravo isključuje. 97 | P a g e .Prodavac neće odgovarati za nedostatak ako se taj nedostatak pokazao nakon 6 mjeseci od predaje stvari kupcu. već tražiti zajedničku namjeru ugovarača i odredbu shvatiti kako to odgovara načelima Zakona o obligacionim odnosima. kupac može tražiti raskid ugovora ili smanjenje cijene. tj. Odgovornost za pravne nedostatke (odogovornost za evikciju) Postoji ako je primalac (kupac) od strane trećeg lica onemogućen u redovnoj upotrebi stvari.

Ako dužnik ne ispuni obavezu ili je ne ispuni na ugovoreni način. ima pravo da kumulativno zahtjeva i jedno i drugo. Odnosi se samo na nenovčana potraživanja. UGOVORNA KAZNA (ima značaj u privrednim sporovima) Ugovorna (konvencionalna) kazna je unaprijed ugovoren ili utvrđen iznos novca ili neke druge imovinske koristi koju dužnik obećava da isplati povjeriocu u slučaju da ugovorenu nenovčanu obavezu: a) ne ispuni ili b) neuredno je ispuni ili c) zakasni sa njenim ispunjenjem. Ugovorna kazna predstavlja osiguranje povjeriočevog potraživanja. teret dokazivanja je na oštećenom! Mldb. odgovara prema općem pravilu odgovornosti za štetu. Ako je prolazno nesposoban.Nejasne odredbe ugovora bez naknade treba tumačiti u smislu koji je manje težak za dužnika. povjerilac može alternativno zahtjevati od dužnika ili da ispuni ugovorenu obavezu ili da plati ugovornu kaznu. Izuzetno. zaostalosti i sl. a moguće je da se sastavi poseban akcesoran ugovor o ugovornoj kazni. I prolazna nesposobnost ima značaja. Dakle. 2 UZROKOVANJE ŠTETE Šteta se može javiti kao materijalna šteta u vidu smanjenja nečije imovine (obična šteta) ili spriječavanja njenog povećanja (izmakla korist) ili kao nematerijalna šteta . za štetu? Ne odgovaraju ni djeca između 7 i 14 godina. Neodgovorna lica: koja nisu sposobna za rasuđivanje zbog npr. I djeca do 7 godina su neodgovorna. a poseban značaj ima u privrednim sporovima. neodgovoran je ako nije svojom krivnjom doveden u takvo stanje. Često se predviđa u samom ugovoru kao posebna klauzula. paritet forme). jer na novčanim potraživanjima se kao sredstvo obezbjeđenja primjenjuje kamata. to je pravilo. bio sposoban za rasuđivanje. Mora biti ugovorena u formi predviđenoj za ugovor iz koga proizilazi dužnikova obaveza (tzv. oštećeni može da dokaže da je u času prouzrokovanja štete mldb. Odgovornost mldb.nanošenje fizičke ili psihičke boli ili straha. a kad je kazna ugovorena za slučaj zakašnjenja sa ispunjenjem obaveze. OPĆE PRAVILO 98 | P a g e .

djelatnosti. Ukoliko je stvar nekome povjerena. U slučaju nužne odbrane. Dakle. obvezuje neodgovorno lice! (subjektivna odgovornost) ŠTETA NASTALA DJELOVANJEM OPASNIH STVARI ILI DJELATNOSTI Princip objektivne odgovornosti. Oštećeni je dužan da dokaže samo uzročnu vezu između učinioca i štete. onda z štetu odgovara onaj ko je stvar protivpravno oduzeo (ukrao). odgovara onaj ko je dužan da se po zakonu ili odlukom nadležnog organa ili ugovorom ima nadzor nad njima. ali se može osloboditi od odgovornosti u zakonom predviđenim slučajevima. tj. Sav ostali teret dokazivanja je na štetniku. (Ovo je princip subjektivne odgovornosti) – odgovornosti po osnovu krivnje. ODGOVORNOST ZA DRUGOG Za nesposobne odgovaraju drugi. štetnik nije dužan naknaditi štetu napadaču.. Ne odgovaraju ako je šteta nastala dok je dijete bilo povjereno drugom licu ili ustanovi. (dakle. Za dijete starije od 7 godina odgovaraju po općim pravilima odgovornosti. MOTORNO VOZILO – odgovornost za štetu 99 | P a g e . situacija kada je štetu prouzrokovalo lice koje nije odgovorno. za nju i odgovara. bogat ali nije odgovoran) i oštećenog. ako je stvar ukradena. osim ako dokažu da je šteta nastala bez njihove krivnje. To znači da je imalac opasne stvari odn. npr.Onaj ko je prouzrokovao štetu. Može se osloboditi te odgovornosti ako dokaže da je vršio nadzor u skladu sa obavezama i da bi šteta nastala i pri najbrižljivijem staranju. Imalac opasne stvari – to je vlasnik stvari. otkloniti. Onda se ide po principu pravičnosti. onda za štetu odgovara taj kome je stvar povjerena. onaj ko se bavi opasnom djelatnosti dužan nadoknaditi štetu uzrokovanu od te stvari odn. Oslobođenje od odgovornosti – ukoliko imalac dokaže da šteta potiče od uzroka same stvari. Tada sud može obzirom na materijalno stanje štetnika (npr. udario pješaka koji je „izletio“.. a ovaj ga nije mogao izbjeći niti se zaustaviti. ovdje se krivnja ne dokazuje. Dakle. a lice koje vrši nadzor nad njim nije u mogućnosti da naknadi štetu. ODGOVORNOST PO OSNOVU PRAVIČNOSTI npr. RODITELJI Za štetu koju je prouzrokovali dijete do 7 godina uvijek odgovaraju po pravilu objektivne odgovornosti. Oštećeni mora dokazati samo uzročno posljedičnu vezu između djelovanja opasne stvari ili opasne djelatnosti i nastale štete. ne treba dokazivati krivnju). obvezati štetnika na naknadu štete. čije se dejstvo nije moglo predvidjeti.

da bi se kroz taj period uspostavilo normalno stanje. d) renta se može davati kao naknada za pojačanu ishranu. Odgovornost je srazmjerna stepenju krivnje. oštećenja zdravlja. Naknada se u obliku rente U slučaju smrti. NAKNADA ŠTETE MATERIJALNA ŠTETA U pravilu se ide na uspostavljanje ranijeg stanja kakvo je bilo prije štete. povrede. Razlika se dosuđuje u obliku rente. a kao posljedica toga i gubitak ili smanjenje zarade koju je ranije ostvarivao. pripada mu pravo na naknadu tih izdataka. b) gubitak zarade – koja se kao naknada dosuđuje oštećenom koji je pretrpio povredu zbog čega ima smanjenu radnu sposobnosti. f) moguće je dosuditi naknadu zbog nemogućnosti napredovanja u poslu (npr. kamata se dosuđuje od dana donošenja sudske odluke po cijenama u vrijeme presuđenja. • kada je šteta uzrokovana krivičnim djelom učinjenim s umišljajem. c) renta se može dosuditi i ako oštećeni ima nepokrivene troškove liječenja i dr. sud može odrediti visinu štete prema vrijednosti koliku je ta stvar imala za oštećenog. invalidnost i gubitak sposobnosti). a ako nije moguće onda naknada u novcu. Visina dosuđene rente može se mijenjati zavisno od promijenjenih okolnosti (npr. Solidarno se odgovara za štetu nanesenu trećem licu. dosuđuje naknada u novcu. Oštećenom u ovom slučaju pripada pravo na razliku između zarade koju je ranije ostvarivao i zarade koju ostvaruje nakon pretrpljene povrede. velika razlika između radnih mjesta). Uvijek se postavlja zahtjev i sud donosi odluku. duševne boli i strah. 100 | P a g e . Obaveza naknade štete dospijeva u momentu nastanka štete! Ali i ako se npr. poginuli član porodice izdržavao a na teret štetnika u obliku rente. NEMATERIJALNA ŠTETA Ova naknada se u pravilu dosuđuje za pretrpljene fizičke bolove. e) ako je neko određeno vrijeme nesposoban za obavljanje nekih poslova potrebnih za održavanje lične higijene. Ovaj vid štete se manifestuje kao: a) izgubljeno izdržavanje ili pomaganje – koje se određuje licu koga je npr. Može biti doživotno ili na određeno vrijeme. pa u tu svrhu mora angažovati drugu osobu.Pravilo je da se odgovara po osnovu subjektivne odgovornosti (ispituje se krivnja).

Solidarni dužnik – npr.. d) isplata jednog duga dva puta. neku obavezu.. straha. 3) da ne postoji valjan pravni osnov za sticanje imovine na drugoj strani. b) naknadni prestanak osnova. Pojedini slučajevi sticanja bez osnova su: a) isplata nepostojećeg duga (nedugovanog). ukoliko se ne može utvrditi tačan doprinos svakog pojedinačno. Sud uvijek pokušava da utvrdi udio svakog od saizvršilaca. njihov intenzitet i trajanje. U sporovima povodom određivanja nematerijalne štete angažuju se vještaci – stručnjaci medicinske struke koji utvrđuju postojanje bolova i straha. ukoliko je među njima postojala trajna zajednica života. i to: 1) da je kod jedne strane došlo do povećanja imovine. roditelji). djeca. I ona lica koja su prouzrokovala štetu radeći nezavisno jedan od drugog. Može li se naslijediti potraživanje nematerijalne štete? Može se naslijediti samo ako je utvrđeno pravomoćnom presudom. onda naknađuju štetu u jednakim dijelovima.Vodi se računa o jačini bolova.i njihovom trajanju. I u ovakvim slučajevima može doći do primjene principa pravičnosti. Za slučaj smrti ili teškog invaliditeta – pravo na naknadu za duševni bol imaju samo članovi uže porodice (bračni drug. može tražiti od ostalih sudužnika da mu plate – REGRESNA PARNICA. 2) da kod osiromašene strane postoji zabluda ili neznanje. odnosno uvjerenje da ima obavezu nešto da plati. c) izostanak protučinidbe. ODGOVORNOST VIŠE LICA ZA ISTU ŠTETU Odgovornost je solidarna. a na drugoj do umanjenja (osiromašenja). dakle ne kao saizvršioci. Tako isto podstrekač ili pomagač. Kada se može tražiti vraćanje za sticanje bez osnova i ko može tražiti? 101 | P a g e . u situaciji ako plati više od svog udjela koji je bio dužan platiti. ali ako to nije moguće. 3 STICANJE BEZ OSNOVA Da bi nastala obveza po ovom pravnom osnovu moraju biti ispunjeni određeni uslovi. Moguće je da pravo na tu vrstu naknade steknu braća i sestre.

da je bio u uvjerenju da je dužan to učiniti. poslovođa bez naloga je dužan to završiti i tada mu pripada pravo na naknadu nužnih i korisnih troškova kao i naknada za izdatke koje je imao. vjetar odnio krov). međutim. nema pravo na ove naknade i još je obavezan da nadoknadi eventualnu štetu. prilikom boravka u inostranstvu neko za prijatelja pod povoljnom cijenom kupi stvar za koju je ovaj ranije izjavljivao da bi je želio kupiti).postoji ako neko poduzima posao za drugo lice iako zna da mu je to lice zabranilo da to čini. U slučaju poslovodstva protivnog zabrani gospodara posla. Dužan da obavijesti osobu za koju radi i da ga pozove da on nastavi sa obavljanjem tog posla (u slučaju npr. izuzev: a) ako je u tom momentu zadržao pravo da traži vraćanje ili b) ako je to učinio pod prinudom (onda mu pripada pravo na vraćanje).izjave na osnovu kojih nastaje obaveza prema subjektu koji ispuni uslov. tj. Tu spadaju: javno obećanje nagrade. znači o poslu koji ne trpi odlaganje (npr. Razlikujemo: 1. 102 | P a g e . onaj ko je dato obećanje ispunio a nije znao. Međutim.postoji ako nije nužno već korisno za drugo lice. ako je vjetar odnio krov pa komšije pristupe jer pada kiša). 5 JEDNOSTRANA IZJAVA VOLJE Jednostrane izjave volje su . nužno poslovodstvo bez naloga . nagrada za najbolji roman). 2. 4 POSLOVODSTVO BEZ NALOGA Poslovodstvo bez naloga je neovlašteno miješanje u tuđe poslove vršenjem nekog posla u korist drugog lica. 3. ili b) da postigne neki uspjeh. ne može tražiti vraćanje datog onaj ko je izvršio isplatu znajući da nije dužan.postoji ako je nezvano vršenje tuđeg posla poduzeto radi otklanjanja neposredno predstojeće štete. oglas da se pronađe izgubljena stvar. vrijednosni papiri i legitimacioni papiri. vršilac posla pribavi nešto bez ovlaštenja ali jw to korisno za poslodavca (npr. korisno poslovodstvo bez naloga .Vraćanje može tražiti onaj koji izvrši isplatu. niti je mogao znati da je obećanje nagrade opozvano ima pravo zahtijevati da mu se da obećana nagrada. konkurs za izradu projekta. poslovodstvo protivno zabrani gospodara posla . a ukoliko on neće to da nastavi. pod uslovom da je u vrijeme plaćanja bio savjestan. a onaj ko je prije opozivanja učinio izvjesne izdatke radi izvršenja radnje određene u javnom oglasu ima pravo na naknadu tih izdataka. ako to obećanje nije prethodno opozvano na zakonom propisani način. U slučajevima nužnog i korisnog poslovodstva – vršiocu tog posla pripadaju i neka prava. ili c) da se nađe u određenoj situaciji (npr. Opoziv: Obećanje se može opozvati na način na koji je učinjeno kao i ličnim saopćenjem. Javno obećanje nagrade Poziv kojim se javnim oglasom neodređeni krug lica poziva da za nagradu: a) poduzme neku radnju. zbog čega između ta dva lica nastaje obligacionopravni odnos.

kada je pristala na ustupanje. Ne može biti veća od kamatne stope koja se u mjestu ispunjenja plaća na štedne uloge po viđenju. Legitimacioni papiri Željezničke. Istovremeno ona ima i karakter naknade štete zbog toga što je kod novčane obaveze povjerilac lišen upotrebe svog novca. Dužan je platiti dužnik kada zakasni sa ispunjenjem novčane obaveze. pozorišne i dr.Vrijednosni papiri Pismena izjava kojom se njen izdavalac obavezuje ispuniti obavezu upisanu u toj izjavi njenom zakonitom imaocu (mjenica. taj treći stiče sopstveno i neposredno pravo prema dužniku. Ugovarač ima pravo od dužnika zahtijevati da izvrši obavezu u korist trećeg. ček. Taj treći (treće lice) tada postaje nosilac svih prava i obveza iz ugovora. može ustupiti ugovor nekom trećem. Ne odgovara za ispunjenje i ne jamči ispunjenje obveza iz ugovora ovoga koji je preuzeo (prijemnika). Od legitimacionih papira treba razlikovati legitimacione znake. Ustupilac odgovara za punovažnost ugovora. zatezne kamate Koje predviđa zakon za slučaj postojanja novčane obaveze. Isprave koje sadrže obavezu za izdavaoca. USTUPANJE UGOVORA Svaka strana u dvostranom ugovoru ako na to pristane druga strana. koji predstavljaju samo dokaz za određenog povjerioca da je s njim zaključen dvostrani ugovor (npr. broj na znaku koji se izdaje u garderobi). istupa iz ugovora. Zakonske ili tzv. KAMATE Naknada za korištenje tuđeg novca ili za korištenje drugih zamjenjivih stvari. ako šta drugo nije ugovoreno. Ugovor prelazi na PRIJEMNIKA i ta druga strana. 103 | P a g e . jer kamata se dosuđuje do dozvoljenog iznosa. uz napomenu da u njima nije naznačen povjerilac. karte (ulaznice). Ugovaranje veće stope od dozvoljene ne čini ugovor ništavim. konsoman.). Pristanak na ustupanje je punovažan ako je dat u formi ugovora iz kojeg proističe. Vrste: Ugovorene kamate Predviđene ugovorom. tovarni list i dr. UGOVOR U KORIST TREĆEG Kada neko u svoje ime ugovori potraživanje u korist trećeg. bonovi i sl.

zakonski .u slučaju zakonskog izdržavanja. NAČINI PRESTANKA OBAVEZA? 104 | P a g e .kod sastavljanja legata nasljedniku se može odrediti obaveza da legataru preda određene stvari ili isplati određeni iznos novca. na osnovu zakona ili jednostranom izjavom volje. Ova vrsta obaveze može nastati na osnovu ugovora. ali da se te obaveze može osloboditi ako isplati određeni iznos. U ovom slučaju. zakonom . npr. ALTERNATIVNE OBAVEZE Obveze kod kojih dužnikova obveza ima dva ili više predmeta. npr. U stvari. Takva izjava se više ne može opozvati. po stopi određenoj zakonom koji reguliše tu materiju. Ove obaveze mogu nastati ugovorom. zakona ili testamenta. npr. npr. ili b) može odustati od ugovora davanjem odustanice. davalac izdržavanja može plaćati izdržavanje ili primiti izdržavano lice u svoje domaćinstvo na izdržavanje. ali je dužnik obavezan po svom izboru dati samo jednu od njih da bi se oslobodio obveze. jednostranom izjavom volje .ZOO predviđa odustancu povodom koje dužnik ima dvije mogućnosti: a) može ispuniti ugovornu obavezu.Plaća se na iznos glavnog duga za vrijeme od dospijeća do isplate.ako ostavilac obaveže nasljednika na davanje legata predajom određeneog predmeta.kod zaključenja ugovora o prodaji kupac se obavezuje prodavcu isplatiti određeni iznos novca ili mu umjesto toga dati neku stvar. Izbor se smatra izvršenim u momentu kada je dužnik obavijestio drugu stranu (povjerioca) o tome šta je izabrao. FAKULTATIVNA OBAVEZA Kod njih postoji obaveza koja se odnosi samo na jedan predmet uz ovlaštenje dužnika da se svoje obaveze može osloboditi davanjem nekog drugog predmeta koji je određen pravnim poslom ili zakonom. taj zbir neisplaćenih kamata se posmatra kao glavnica na koju se dodaju kamate. npr. Povjeriocu pripada pravo da tužbom traži zbir neisplaćenih zateznih kamata. ugovor . testamentom . to se procesne kamate (koje se dobijaju tužbom). To je tužba za naknadu kamata. Ovo je izuzetak od pravila da je zabranjeno plaćanje kamate na kamatu.

3 OTPUST DUGA Obaveza prestaje kada povjerilac izjavi dužniku da neće tražiti ispunjenje obaveze a dužnik se s time saglasi.kada jedna strana izjavi drugoj da u odnosu na njeno potraživanje stavlja u preboj svoje potraživanje. da postoje međusobne potraživanja. ona potraživanja koja su data dužniku na čuvanje ili posudbu. 3. otkaz smrt dužnika ili povjerioca 1 ISPUNJENJE OBAVEZA Pod ispunjenjem podrazumjevamo – valjano izvršenje dugovane činidbe. da su oba potraživanja dospjela (nastupili rokovi). Vrste: a) jednostrana . koja je predmet dužnikove obaveze.. 105 | P a g e . 2. b) ugovorna . ali da ističe svoje (dužnikovo) potraživanje prema tužitelju i zahtjeva od suda da ta potraživanja prebije. a kod sudske kompenzacije mora postojati i izjava pred sudom.kada se međusobna potraživanja komenziraju na osnovu sporazuma imaoca tih potraživanja.nastaje na osnovu odluke suda povodom prigovora tuženog da ne osporava potraživanje povjerioca. 2 PREBOJ ILI KOMPENZACIJA Da bi došlo do preboja moraju biti ispunjeni uvjeti: 1. Kada nastupa preboj? Momentom kada se ispune zakonske pretpostavke za prijeboj. da glase na novac ili druge zamjenljive stvari istog roda i iste kvalitete. c) sudska . U preboj ne mogu potraživanja koja se ne mogu plijeniti po pravilima izvršnog postupka. potraživanja iz namjernog uzrokovanja štete i potraživanja zbog smrti ili teško narušenog zdravlja ili ona iz osnova zakonskog izdržavanja.1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) ispunjenje obaveza raskid ugovora zbog neispunjenja preboj ili kompenzacija otpust duga prenov ili novacija sjedinjenje (konfuzija) nemogućnost ispunjenja protek vremena. Za prestanak obaveze nije potrebna posebna forma za punovažnost (nema veze sa formom glavnog ugovora).

(npr. prestaje samo jemstvo.4 OBNOVA (PRENOV. To su uglavnom događaji koji su doveli do nemogućnosti ispunjenja za koje nije odgovorna ni jedna ugovorna strana i da je nomogućnost nastupila u periodu od zaključenja ugovora do vremena kada je obveza trebala biti ispunjena (stavljanje stvari van prometa itd). kada zakupac produži upotrebljavati stvar nakon isteka ugovorenog vremena trajanja zakupnog odnosa. jer ona prelazi na nasljednike. 5 SJEDINJENJE (KONFUZIJA) Obaveza prestaje sjedinjenjem. Ukoliko trajanje dugovinskog odnosa nije unaprijed određeno. U slučaju kad jemac postaje povjerilac. a zakupodavac se tome ne protivi). Odnosi se samo na indivudialno nezamjenjive stvari! 7 PROTEK VREMENA. umjesto isplate cijene iz ugovora o prodaji ugovarači se sporazume da dužnik isplati određeni novčani iznos kao zajam). obaveza glavnog dužnika ne prestaje. ako su otac i sin u obligacionom odnosu pa smrću oca njegov sin postane jedini nasljednik) Ako je obaveza upisana u javnu knjigu obaveza sjedinjenjem prestaje tek kada se izvrši upis brisanja. 6 NEMOGUĆNOST ISPUNJENJA Kada govorimo o ovome treba imati u vidu da se nemogućnost odnosi na ispunjenje svih obveza. važi pravilo da ga svaka strana može prekinuti otkazom (izjavom volje jedne od ugovornih strana). NOVACIJA) Obveza prestaje kada se povjerilac i dužnik saglase da postojeću obvezu zamijene novom (novim ugovorom).u kojim slučajevima se obaveza gasi njihovom smrću: 106 | P a g e . Kada taj rok istekne. a ne samo jedne obveze iz ugovora. izuzev kada je ugovoreno ili zakonom određeno da se poslije isteka roka ovaj odnos može produžiti na neodređeno vrijeme. mjesto i način ispunjenja obaveze. – ne smatraju se novacijom. ugovornoj kazni i sl. naknadni sporazum o kamatama. Izuzeci . Sporazum povjerioca i dužnika kojim oni mijenjaju rok. Ovo zato što je nemoguće da jemac sam sebi garantuje za ispunjenje obveze. kada jedno isto lice postane i povjerilac i dužnik. (npr. a pri tome nova obaveza mora da ima drugačiji predmet i pravni osnov (npr. OTKAZ Trajni dugovinski odnos (to je odnos gdje se izvršenje činidbe koja je predmet obaveze dužnika izvršava stalno. 8 SMRT DUŽNIKA ILI POVJERIOCA Smrću dužnika ili povjerioca obaveza ne prestaje. prestaje i obveza. neprekidno kroz određeno vrijeme) sa određenim rokom prestaje.

a povjerilac podnese tužbu. ali ako to ne učini. Dužnikova obaveza kao naturalna i dalje postoji. ili u kojima treba da se izvrši neka radnja pod prijetnjom gubitka nekog prava. računa se i vrijeme do smrti ostavioca). U tom ugovoru ne učestvuje dužnik. Time se ne gasi pravo povjerioca. što znači da je dužnik može ispuniti i nakon nastupanja zastarjelosti. obaveza dužnika (dok kod zastarnih rokova takve posljedice ne nastupaju. (npr. penzije ne mogu se prenositi. Razlika između prekluzivnih i zastarnih rokova je u slijedećem: kod prekluzivnih rokova se gubi ne samo pravo na tužbu u materijalnom smislu.strogi rokovi u kojima treba da se podnese neka tužba. već samo po prigovoru dužnika. Ne može se izvršiti prenos slijedećih potraživanja: potraživanja vezanih za ličnost povjerioca i potraživanja koja se po svojoj prirodi protive vršenju prenosa. Zastarjelost nastupa kada istekne posljednji dan zakonom propisanog roka predviđenog za zastarjelost. 107 | P a g e .1) Ako je obaveza nastala s obzirom na lična svojstva ili lične sposobnosti dužnika – obaveza se gasi njegovom smrću. gubi se samo pravo na tužbu ali ne i subjektivno pravo). Sud po službenoj dužnosti ne pazi na zasterjelost. U vrijeme zastare računa se i period koji je protekao u korist dužnikova prednika (npr u slučaju nasljeđivanja. potraživanja koja se ne mogu zaplijeniti po odredbama izvršnog postupka (dio plaće. smrću primaoca izdržavanja kod ugovora o doživotnom izdržavanju). već i samo subjektivno pravo povjerioca odn. Cesija je ustupanje potraživanja sa dosadašnjeg povjerioca na treće lice. tj. već se gasi samo zahtjev za ostvarenje tog prava. Od zastarnih rokova treba razlikovati prekluzivne rokove. naknada neimovinske štete. Na prekluziju sud pazi po službenoj dužnosti! CESIJA? To je promjena povjerioca. ne zahtijeva se njegov pristanak. tj. obaveza slikara da izradi portret). sud će po prigovoru dužnika da je potraživanje zastarjelo odbiti tužbeni zahtjev. 2) Ako su povjerilac i dužnik izričito u ugovoru predvidjeli sa obaveza prestaje smrću jednoga od njih. Prekluzivni rokovi . gubi se pravo na podnošenje tužbe. alimentacija. Za punovažnost cesije potrebno je da se između povjerioca (ustupioca) i trećeg lica (prijemnika) zaključen ugovor o cesiji. 3) Ako je proroda pravnog odnosa takva da obaveza prestaje smrću jedne od ugovornih strana (npr. ZASTARJELOST? To je gubitak prava zahtijevati ispunjenje obveze kada protekne zakonom određeno vrijeme.

Zbog toga dužnik može istači sve prigovore protiv novog povjerioca koje je imao prema ranijem povjeriocu. Međutim ako je novi dužnik prezadužen. Zakon formulise porodicu kao životnu zajednicu roditelja i djece i drugih krvnih srodnika. U pravilu svaki dug se može preuzeti izuzev onog koji je lične prirode. 108 | P a g e . raniji dužnik se oslobađa obveze. te neke od postupaka nadleznih organa u vezi sa porodicnim odnosima. Ugovor o preuzimanju duga mora biti sačinjen u istom obliku u kojem je bio sačinjen ugovor kojeg preuzima. usvojenje. Može se i ugovoriti zabrana prenošenja. pravne ucinke vanbracne zajednice. Za punovažnost ovog ugovora potreban je pristanak povjerioca. Cesijom se položaj dužnika ne može pogoršati. Vanbracna zajednica jeste zajednica zivota zene i muskarca koji nisu u braku ili u vanbracnoj zajednici sa nekom drugom osobom. brak pravne odnose u braku odnose roditelja i djece. ugovor o djelu).potraživanja koja se po svojoj prirodi protive prenošenju (npr. znači važi pravilo pariteta. PREUZIMANJE DUGA? To je ugovor između dužnika i trećeg lica kojim treće lice prima na sebe obvezu duga. već ostaje u obvezi zajedno sa ranijim dužnikom. kao i lica iz vanbračne zajednice. bracnim odnosima i starateljstvom. raniji dužnik se neće osloboditi obveze. usvojilaca i usvojenika. To je zajednica koja traje najmanje tri godine ili krace ako je u njoj rođeno dijete. Pristanak se može dati izričito ili prećutno. starateljstvo. Novi dužnik preuzima i obvezu da ispuni i sporedna potraživanja. Porodicni zakon u FBiH ureduje najprije porodicu. Na osnovu ugovora o preuzimanju duga. insolventan. U odnosu na kamate do preuzimanja duga pravilo je da terete novog dužnika. srodnika po tazbini.

Nasilnicko ponasanje je svako narusavanje fizickog ili psihickog integriteta. osoba kojoj je oduzeta poslovna sposobnost ili koja je nesposobna za rasudivanje. Za postojanje braka potrebno je: 1. nakon sklapanja građanskog braka. Za odobrenje takvoj osobi da zakljuci brak sem navedenog neophodno je da je i zakljucenje braka ocito u njenom interesu. Ono je opisano u Zakonu o ravnopravnosti spolova. Brak ne mogu sklopiti ni svekar i snaha. da su buduci bracni partneri izjavili pristanak za sklapanje braka. zet i tasta. jer brak ne mogu sklopiti usvojilac i njegov usvojenik. bez obzira da li je i raniji brak prestao. prevare. trudnoca zene sa drugim muskarcem. 3. POSTUPAK SKLAPANJA BRAKA 109 | P a g e . BRAK? zakonom uređena zajednica života žene i muškarca. 2. Ako nema nekog od ovih uslova. istinski sto znaci da je produkt svijesti a ne prisile..U porodici je zabranjeno nasilnicko ponasanje bracnog partnera ili bilo koje drugog clana porodice. Medutim i ovdje zakon pravi izuzetke. To vazi i u odnosu na usvojenja. i ako se utvrdi da postoje opravdani razlozi sud moze dozvoliti zakljucenje braka.. ovdje moze doci u obzir i izvrsenje krivicnih djela koja su ucinjena protiv dostojanstva i morala. da je pristanak izjavljen pred maticarem. Najcesce se ovdje radi o zabludi odnosno okolnosti koje bi bracnog partnera odvratile od zakljucenja braka da je za njih ranije znao. ocuh i pastor. Brak se ne moze zakljuciti ni izmedu krvnih srodnika u ravnoj i pobocnoj liniji do 4.. bračni partneri mogu po svojoj volji sklopiti brak i pred vjerskim službenikom. da su buduci bracni partneri razlicitog spola. Najcesce to su teske i krajnje opasne bolesti. Brak nije valjan ako je na njegovo sklapanje bracni partner u strahu izazvanom prijetnjom prisiljen ili je bio u zabludi o nekoj bitnoj osobini drugog bracnog partnera. taj pristanak je dobrovoljan. USLOVI ZA PUNOVAŽNOST BRAKA Za punovaznost braka potrebno je: Brak ne moze sklopiti osoba koja je vec u braku. Izuzetno moze sklopiti brak i osoba koja je nesposobna za rasudivanje ako se utvrdi da je ona sposobna da shvati znacenje braka i obaveze koje proizilaze iz braka. stepena iskljucivo. sklapa se saglasnom izjavom volja pred matičarem kao državnim službenikom. trajna i neizljeciva spolna nemoc. maceha i pastorak. ali i organu starateljstva. tako zakljucen brak nema pravnog ucinka! Pravo na tuzbu za utvrdivanje da li brak postoji ili ne postoji pripada svakoj osobi koja za to ima pravni interes.

Nakon toga ako nema prigovora maticar upoznaje bracne partnere sa njihovim pravima. Razvod braka se moze zahtijevati: 1. Uz prijavu se podnosi izvod iz matične knjige rodenih a nekada je potrebna i druga dokumentacija. PRESTANAK BRAKA Brak prestaje: 1. tuzbom 2.Osobe koje namjeravaju sklopiti brak osobno podnose prijavu maticaru u opcini u kojoj zele sklopiti brak. Poslije ovakvog zakljucenog braka bracni partneri mogu zakljuciti brak i pred vjerskim sluzbenicima. Izuzetno brak se moze zakljuciti i pred jednim bracnim partnerom uz prisustvo punomocnika drugog bracnog partnera. 2. obavezama a i znacenjem braka. smrcu bracnog partnera. 3. ponistenjem. razvodom. zahtjevom za sporazumni razvod braka Muz nema pravo na tuzbu za razvod braka za vrijeme trudnoce zene ili dok njihovo dijete ne navrsi 3 godine. Sud ce razvesti brak po zahtjevu za sporazumni razvod braka ako je brak trajao najmanje 6 mjeseci ili ako postoji sporazum bracnih partnera sklopljen u postupku 110 | P a g e . Brak sklapaju bracni partneri uz prisustvo maticara i dva svjedoka. dogovara sa njima dan sklapanja braka i preporucuje im da se uzajamno obavijeste o svom zdravstvenom stanju i da posjete neke ustanove bilo iz oblasti zdravstva ili neka savjetovalista. te isprava su ispunjeni uslovi za postojanje i punovaznost braka. Maticar na osnovu izjava srednika da zele sklopiti brak i na drugi nacin provjerava uslove da li postoje za punovaznost i za postojanje braka. da na osnovu njihovih izjava i izjava svjedoka. proglasenjem bracnog partnera za umrlog. Sklapanje braka pocinje izvjestajem maticara da su bracni partneri prisutni. 4. RAZVOD BRAKA? Bracni partner moze traziti razvod braka ako su bracni odnosi tesko i trajno poremeceni.

organom starateljstva. potreban je i pristanak djeteta. onda nije dozvoljeno osporavaje takvog utvrđenja (DNK analiza). Ocem djeteta rođenog u braku ili u periodu od 300 dana od prestanka braka smatra se muz majke djeteta. nacin odrzavanja osobnih odnosa. i notarom. moze biti dato i poslije smrti djeteta ali samo uz uslov da je dijete ostavilo potomstvo. Priznanje moze biti dato i u testamentu. Za priznanje ocinstva i materinstva djeteta koje je navrsilo 14 god. kontakata roditelja i djece. Usvojenjem se zasniva roditeljski. izdrzavanje djece.posredovanja. OSPORAVANJE MATERINSTVA I OČINSTVA Dijete moze osporavati materinstvo ili ocinstvo osobi koja je u maticne knjige rođenih upisana kao njegov roditelj. sudom. odnosno srodnicki odnos. Ako je materinstvo i ocinstvo utvrđeno sudskom odlukom. PRIZNAVANJE MATERINSTVA I OČINSTVA? Djetetova majka je zena koja ga je rodila. USVOJENJE? To je poseban oblik porodicno pravne zastite djece bez roditelja ili djece bez odgovarajuceg roditeljskog stranja. Ono se moze zasnovati kao: 111 | P a g e . Muskarac koji sebe smatra ocem djeteta moze tuzbom osporavati ocinstvo muskarcu koji je to dijete priznao za svoje. moze podnijeti tuzbu za osporavanje ocinstva. a odnosi se na ostvarivanje roditeljskog staranja. Materinstvo i ocinstvo se moze priznati pred maticarem. Priznanje materinstva i ocinstva je neopozivo! Ocinstvo se moze priznati i prije rođenja djeteta ali ono proizvodi pravno dejstvo samo ako je dijete rođeno zivo. Muskarac koji je priznao ocinstvo. Ovakva tuzba moze se podnijeti sa navrsenih 25 godina zivota djeteta. ali samo uz uslov da se utvrdi njegovo ocinstvo. Sud i pored ovih uslova nece dozvoliti razvod braka ako sporazum koji se tice djeteta nije u njegovom interesu (interesu djeteta). Prije pokretanja postupka za razvod braka obaveza je podnijeti zahtjev ovlastenom licu bilo fizickom ili pravnom za posredovanje. a kasnije saznao za cinjenicu koja iskljucuje njegovo ocinstvo.

prodaja djece. Ako se suprotno ovog usvajaju djece to je izvoz. Za usvojenje je potreban pristanak oba roditelja i to izricit pristanak i u odnosu na vrstu usvojenja. RODITELJSKO STARANJE? To je skup odgovornosti. Vanbracni partneri koji zive najmanje 5 godina u vanbracnoj zajednici zajednicki mogu potpuno usvojiti dijete. duznosti i prava roditelja koje ima za cilj zastitu licnih i imovinskih prava i interesa. Zasniva se samo ako je u unteresu usvojenika. Posebni uvjeti za nepotpuno usvojenje? Nepotpuno se moze usvojiti dijete do navrsenih 18 godina zivota. Ne moze se usvojiti srodnik po krvi u pravoj liniji ni brat ni sestra. koja ne pruza dovoljno sigurnosti da ce pravilno ostvarivati roditeljsko stranje. potpuno 2. kojoj je oduzeto roditeljsko staranje dok traje nesposobnost. Roditeljsko staranje se moze ograniciti ili oduzeti odlukom nadleznog organa. Usvojiti ne moze osoba: 1. Usvojilac moze biti samo osoba koja je u zivotnoj dobi od 25 do 45 godina i koja je starija od usvojenika najmanje 18 godina. 2. Potpuno usvojiti dijete mogu bracni partneri zajednicki. Usvojilac moze biti i strani drzavljanin ako je usvojenje u najboljem interesu djeteta i ako dijete ne moze biti usvojeno u BiH. nepotpuno. sa izuzetkom da mu roditelji nisu poznati. kojoj je oduzeta poslovna sposobnost ili ima ogranicenu poslovnu sposobnost. Ne moze se usvojiti ni dijete prije isteka 3 mjeseca od njegovog rođenja. Posebni uvjeti sa potpuno usvojenje? Potpuno se moze usvojiti dijete do 10 godina zivota.1. 3. Roditelji su zajednicki i prvenstveno odgovorni za razvoj i odgoj djeteta. Postoje i izuzeci da usvojilac moze biti i straiji od 45 godina ali razlika izmedu uvojioca i usvojenika ne smije biti veca od 45 godina. Potrebna je suglasnost organa socijalne zastite za usvojenje djeteta. U takvom slucaju ako je dijete starije od 10 godina i sposobno je da shvati znacaj usvojenja potreban je i njegov pristanak. a iz razloga koje propisuje zakon. te maceha ili ocuh djeteta koje se usvaja. a sve to ostvaruje se u najboljem interesu djeteta. 112 | P a g e .

Te osobe nazivamo štićenicima. Organ starateljstva sticeniku imenuje staratelja. 113 | P a g e . IZDRŽAVANJE DJECE. Duzni su upoznati dijete o njegovim pravima i obavezama. Izricanjem te mjere prestaju sve obaveze i prava roditelja prema djetetu osim obaveze izdrzavanja djeteta. Ako se dijete nalazi na redovnom skolovanju roditelji su duzni osigurati mu odrzavanje i nakon punoljetnosti a najduze do navrsene 26 godine. cuvati dijete od svih poroka. Roditelji su duzni da se staraju o obrazovanju svoje djece. ne samo o osnovnom i srednjoskolskom. tolerancije. upravljaju njegovom imovinom i imaju pravo i zivjeti sa djetetom. ODUZIMANJE RODITELJSKOG STARANJA Roditelj koji zloupotrebljava svoje pravo ili grubo zanemaruje svoje duznosti. Sporazumno mu određuju ime i prezime. solidarnosti. Punoljetna djeca su duzna izdrzavati svoje roditelje koji su takode nesposobni za rad i ne mogu se zaposliti. Ako je punoljetno dijete bolesno ili ima fizicke ili psihicke nedostatke. a moze starateljstvo vrsiti i neposredno sam organ. Staratelj zastupa sticenika samostalno. slobode. ne stara se o djetetu ili napusta dijete pa se time dovede u opasnost zivot djeteta i njegovo zdravlje. nego prema svojim mogucnostima i sposobnostima djeteta i o njegovom visokom obrazovanju. U rjesenju o imenovanju staratelja odreduju se njegova prava i duznosti. Roditelji s duzni kontrolisati djetetovo ponasanje i odgajati dijete u duhu mira. RODITELJA I DRUGIH SRODNIKA? Roditelji su duzni izdrzavati maloljetno dijete i pri tome koristiti sve svoje mogucnosti i sposobnosti. Roditelji su duzni starati se i o zivotu i zdravlju djeteta. Svrha starateljstva je zamjena roditeljskog staranja. a ako ne postignu sporazum o tome odlucuje organ starateljstva. Roditelji zastupaju djete. dostojanstva. interesima i obavezama. sud ce u vanparnicnom postupku oduzeti roditeljsko staranje. Roditeljsko staranje prestaje kada dijete stekne poslovnu sposobnost ili kada bude usvojeno. tako da je nesposobno za rad a nema dovoljno sredstava za zivot. STARATELJSTVO? To je oblik zastite maloljetnih osoba bez roditeljskog staranja i punoljetnih osoba koje nisu sposobne same brinuti o svojim pravima.Roditelji se ne mogu odreci rodieljskog staranja. a nemaju dovoljno sredstava za zivot. Ako takav roditelj nije izdrzavao svoje dijete u vrijeme dok je on bio obavezan da ga izdrzava. roditelji su duzni izdrzavati ga dok ta nesposobnost traje. a sve to u skladu sa njegovim uzrastom. onda se i dijete moze osloboditi izdrzavanja roditelja. ravnopravnosti.

dobitak od igara na srecu i prihodi od intelektualnog vlasnistva. Bracnim ugovorom se mogu urediti imovinsko pravni odnosi bracnih partnera prilikom sklapanja braka kao i u toku bracne zajednice. ima pravo na izdrzavanje od svog bracnog partnera srazmjerno njegovim mogucnostima. Pravo na izdrzavanje ostvaruje se onim redom kako bi oni bili pozvani na nasljeđivanje. Ugovor je jaci pravni osnov od zakona kada je u pitanju bracna stecevina i njena dioba. pa bi to izdrzavanje predstavljalo ocitu nepravdu.Obveza izdrzavanja postoji izmedu brace. IZDRŽAVANJE BRAČNOG I VANBRAČNOG DRUGA? Bracni partener koji nema dovoljno sredstava za zivot ili ih ne moze ostvariti iz svoje imovine a nesposoban je za rad i ne moze se zaposliti. Bracni partneri su u jednakim dijelovima suvlasnici u bracnoj stecevini. Pripadnost bracne stecevine u jednakim dijelovima ne odnosi se samo na bracnu stecevinu koja je nastala nakon stupanja na snagu novog zakona nego i na ranije nastalnu bracnu stecevinu tako da je ovaj zakon propisao da ukoliko je u zemljisnim knjigama kao vlasnik bracne stecevine upisan jedan bracni partner drugi moze traziti ispravku upisa. odnosno razvedenog bracnog partnera ako se on bez ozbiljnog povoda grubo i nedolicno ponasao u bracnoj zajednici. Ovo pod uslovom da nisu drugacije ugovorili. Bracna stecevina se dijeli najprije predbracnim ili bracnim ugovorom ako postoji. Bracnu stecevinu cine i pokloni trecih osoba ucinjenih u vrijeme trajanja bracne zajednice. se moze traziti tuzbom i u roku od jedne godine od prestanka braka ako su ti uslovi postojali u vrijeme glavne rasprave. Na ove ugovore uvijek se primjenjuje domace pozitivno pravo i ne moze se ugovoriti primjena prava druge drzave. sestara kao i u odnosu na malodobne osobe. BRAČNA STEČEVINA I PODJELA? Bracni partneri mogu imati bracnu stecevinu i posebnu imovinu. Zahtjev za izdrzavanje moze se postaviti do zakljucenja glavne rasprave u postupku za ponistenje ili razvod braka. Izuzetno. Pravo na izdrzavanje prestaje ako izdrzavani razvedeni bracni partner sklopi novi brak ili zasnuje vanbracnu zajednicu. POSTUPAK U BRAČNIM SPOROVIMA? Pokrece se tuzbom a moze i zahtjevom za sporazumni razvod braka. Bracna stecevina cini imovinu koju su oni stekli radom za vrijeme trajanja bracne zajednice kao i prihodi iz takve imovine. 114 | P a g e . Sud moze odbiti zahtjev za izdrzavanje bracnog.

5. obaveza psihosocijalnog tretmana. 4. 115 | P a g e . kuce ili nekog drugog stambenog prostora. svojerucno pisanje. Eventualni dijelovi koji su pisani od druge osobe ili putem masine ne cine testament nevaznim u cjelosti nego samo u dijelu koji su tako napisani. Testament je jaci pravni osnov pozivanja na naslijede u odnosu na zakon. 2. obrazovne i druge ustanove koje u obavljanju svoje duznosti saznaju za ucinjeno nasilje. 6. ZAKON O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI Zastitu od nasilnickog ponasanja duzni su pruziti policija. Nije ograniceno niti rokom a ni uvjetima. obavezno lijecenje od ovisnosti bilo koje vrste. SVOJERUČNI TESTAMENT On je punovazan ako ga je testator napisao svojom rukom i ako ga je potpisao. U parnici za razvod braka.Za sudenje u bracnim sporovima nadlezan je pored suda opce mjesne nadleznosti i sud na cijem su podrucju bracni partneri imali poslijednje zajednicko prebivaliste. a uz njegov pristanak dok se postupak pravomocno ne zavrsi (dok se ne odluci po zalbi). zdravstveni i socijalni radnici. Uslov je dakle. Pravo na tuzbu u bracnom sporu ne zastarjeva. Protiv ucinioca nasilja u porodici mogu se izreci zastitne mjere: 1. 3. ali vec zapoceti postupak mogu nastaviti. vaspitaci. osiguranje zastite osobi izlozenoj nasilju. udaljenje iz stana. tuzilac moze tuzbu povuci do zakljucenja glavne rasprave bez pristanka tuzenog. Pravo na tuzbu za ponstenje ili razvod braka ne prelazi na nasljednike bracnih partnera. zabrana uznemiravanja ili uhođenja osobe izlozene nasilju. nastavnici. Duzni su odmah po saznanju prijaviti ucinjeno nasilje nadleznoj policijskoj upravi. organ starateljstva i sud. zabrana priblizavanja zrtvi nasilja.

Testament se moze opozvati i sacinjavanjem novog testamenta a najjednostavniji i nejsigurniji nacin za opozivanje testamenta je njegovo fizicko unistenje. U slucaju vise testamenata vazan elemenat u odlucivanju koji testament je punovazan je datum. Prije sacinjavanja testamenta. a zatim ce i sam sudija potpisati testament. Moze se staviti nadimak. oznaciti datum i staviti pecat.Na kraju testamenta testator obicno stavlja puno ime i prezime ali i drugacije stavljanje imena i prezimena ne cini testament nepunovaznim. Kazivanje testatora se vjerno unosi i to po mogucnosti rijecima samog testatora. Ova vrsta testamenta najcesce se cuva u sudu. SUDSKI TESTAMENT To je redovni javni testament sastavljen po zelji testatora pred sudom. stavi otisak kaziprsta. On najprije utvrduje identitet testatora i to putem javnih isprava sa fotografijom. Mjesno je nadlezan svaki stvarno nadlezan sud bez obzira odlakle je testator. SPORAZUM O USTUPANJU I RASPODJELI IMOVINE ZA ŽIVOTA? Predak moze pravnim poslom za života ustupiti i razdijeliti imovinu svojoj djeci i drugim svojim potomcima. nadimak. a zbog bolesti ne moze da se potpise. Valjan je ovakav testament i kada testator koji je inace pismen. Ako testator nije u stanju da procita testament sudija ce procitati testament u prisusustvu dva svjedoka koji se takode na testamentu potpisuju. Ne mora se stavljati ni datum kada je testament sacinjen ali je korisno da on bude naznacen. a ako nema isprava onda putem izjava svjedoka koji imaju svoje javne isprave. Ovaj testament sacinjava sudija. sudija objasni testatoru pripise koji ogranicavaju raspolaganje ali i na mogucnost iskljucenja iz nuznog dijela nuznih nasljednika. Obicno se to cini u onoj formi u kojoj je testament i sacinjen. majka. Svjedoci moraju biti istovremeno prisutni citanju i potpisivanju testamenta. U prvom slucaju (ako je pismen). nisu potrebni testamentarni svjedoci a u drugom slucaju (ako je nepismen). eventualnih fizickih nedostataka i da li je pismen. Ako testator zna da cita i pise sudija ce testament dati testatoru da ga procita i potpise. OPOZIVANJE TESTAMENTA To je izjava volje kojom zavjestilac mijenja ili u cjelosti ukida svoj raniji testament. Nakon toga sudija potvrduje da je testator testament procitao i potpisao u njegovom prisustvu. odnosno da nije u stanju da procita testament. potrebna su dva svjedoka. Svjedoci su punoljetne osobe i ne mogu biti potomci testatora. Ovaj testament je sigurniji od svojerucnog testamenta zbog manje vjerovatnosti da ce se pogrijesiti. Uvjeti forme ovog testamenta zavisni su od toga da li testator zna da cita i pise ili ne. opcepoznati pseudonim ili jednostavno otac. Nakon toga sudija utvrđuje sposobnost osobe da punovazno sacini testament pitanje godina zivota. rasudivanja. 116 | P a g e .

Mora biti zakljucen u pismenoj formi i ovjeren kod sudije. Ovaj ugovor ima pismenu formu i obavezu ovjere kod sudije. Potomci ne odgovaraju za dugove ustupioca ali se i to moze ugovoriti. Ovaj ugovor nema elemente ugovora o nasljedivaju. Ugovor se moze raskinuti sporazmom ugovaraca. Ako samo jedan od potomaka nije saglasan sa ugovorom nema ni punovaznog ugovora u pogledu stvarnopravnog odnosno nasljednog odnosa. Potomak koji nije dao saglasnost moze je dati naknadno u istoj formi. Sudija mora procitati sporazum i upozoriti ugovarace na posljedice sporazuma. I nakon zakljucenja ugovora primalac izdrzavanja ostaje vlasnik a to samo upucuje da se radi o dvostrano teretnom ugovoru. Dovoljno je da je za jednu ugovornu stranu zajednicki zivot postao podnosljiv. U svakom slucaju ugovor se moze raskinuti kada ugovorne strane ne ispunjavaju svoje obaveze iz ugovora. bilo da je u pitanju naknada stete.Ugovor je punovazan ako su se sva djeca i drugi potomci ustupioca koji bi bili pozvani na naslijedivanje po zakonu sa ugovorom saglasili. Takav ugovor po svojoj pravnoj prirodi zadrzava obligaciono pravni karakter i smatra se kao ugovor o poklonu. Sporazum moze obuhvatiti i bracnog partnera. UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU? To je dvostran pravni posao gdje se davalac izdrzavanja obavezuje da ce dozivotno izdravati primaoca izdrzavanja. NASLJEĐIVANJE AUTORSKOG PRAVA 117 | P a g e . a ovaj primalac izjavljuje da mu ostavlja svu svoju imovinu ili jedan dio pod suspenzivnim rokom predaje koja se ima izvrsiti nakon smrti primaoca izdrzavanja. bilo da se radi o sticanju bez osnova. Karakteristicno je da nakon zakljucenja ovog ugovora dakle ustupanja i raspodjele imovine medu njima nastaje obaveza jemstva u odnosu na ustupljenu imovinu. moze se nastaviti ovaj ugovor. Premdet ovog ugovora moze biti samo ona imovina koja je bila u vlasnistvu pretka u vrijeme zakljucenja ugovora. Moze to biti i neka treca osoba. Ovaj ugovor se moze zakljuciti samo izmedu predaka i njegove djece i drugih potomaka i to onih koji bi u momentu zakljucenja ugovora po zakonu bili nasljednici i to samo prvog nasljednog reda. Kod raskida ugovora svaka ugovorna strana ima pravo traziti naknadu po pravilima oblogacionog prava. Ni kod ovog ugovora davalac izdrzavanja ne odgovara za obaveze primaoca izdrzavanja. a kada ugovorne strane zive zajedno ugovor se moze raskinuti i kada se njihovi odnosi toliko poremete da je zajednicki zivot nepodnosljiv. Sporazum je punovazan samo ako su sa njime saglasni svi akteri. Ako jedna od ugovornih strana nije bracni partner. Kada umre davalac izdrzavanja. onda u vezi sa ovakvim ugovorom zakon daje zastitu u pogledu nuznog dijela. Steta nastaje protipravnom djelatnoscu i kada je ona nastala onda je to naknada stete. Karakter ovog ugovora je i obligaciono pravni a ima i elemente stvarnog prava jer se imovina razdjeljuje i ustupa.

Ako se utvrdi da nema nasljednika ili se ne zna da li ih ima. a ako nasljednik da izjavu samo u svoje ime takva izjava ne veze njegove potomke. na jednake djelove. Smiosao odredbe je taj da ako prije ostaviočeve smrsti umre njegovo djete.Poslije smrti autora autorsko pravo prelazi na njegove nasljednike. Ona moze biti pozitivna i negativna. medutim ako nije data slobodnom voljom vec pod prinudom. nasljednicima uz oznaku nasljednih dijelova koji im pripadaju. ZAKONSKI NASLJEDNICI I. naljeđuju njegova djeca (pravo predstavljanja). Ako nema tih nasljednika autorska imovina postaje drzavno vlasnistvo. RJEŠENJE O NASLJEĐIVANJU? Nakon sto se raspravi zaostavstina sud donosi rjesenje o nasljedivanju koje sadrzi podatke o umrloj osobi. nasljedni red Zakonski nasljednici su djeca ostavioca i njegov bračni drug (pod djecom se smatraju i vanbračna i usvojena djeca). pravomocno rjesenje se dostavalja i zemljisnoknjiznom uredu radi provođenja. umrlog nasljeduju samo njegova djeca. Negativna vazi i za potomke nasljednika. 118 | P a g e . U rjesenju ce se takode navesti da li i koji nasljednici nasljeđuju zaostavstinu po osnovu zakona ili testamenta. Prije oca umre njegovo jedno dijete. U slucaju nasljedivanja po zakonu. Npr. Protekom tih rokova autorsko djelo postaje slobodno djelo tako da se njime moze koristiti svaka osoba i bez ogranicenja. Oni nasljeđuju na jednake djelove. koji ima svoju djecu. a u odredenom roku se niko ne pojavi. prijetnjom ili prevarom moguce je u paricnom postupku traziti ponistenje takve izjave. donosi se rjesenje da se zaostavstina preda opcini. Ako zaostavstinu cine nepokretnosti. njegovoj zaostavstini. Dio zaostavštine koji bi pripao ranije umrlom djetetu da je nadživilo ostavioca nasljeđuju njegova djeca (unučad ostavioca). Osnov nasljedivanja moze biti zakon a i testament autora. postoji otac koji ima 3 djece i bračnog duga. NASLJEDNIČKA IZJAVA? To je izjava nasljednika pred sudom da li se prihvata ili odrice nasljeda. Poslije smtri autora nasljednici mogu koristiti imovinska prava ali samo u rokovima predvidenim zakonom o autorskom pravu. Odricanje od nasljedstva ne moze biti djelimicno niti pod bilo kojim uslovima. U takvom slucaju omogucice se nasljedstvo. tada naljeđuju njegova djeca (princip reprezentacije). A ako nekoj osobi pripada legat. njegov bracni partner i njegovi roditelji i to po nasljednim redovima koji su zakonom odredeni. a ko je neko od unučadi umrlo prije ostavioca dio koji bi njemu pripao da je bio živ u trenutku smrti ostavioca. Ova izjava se ne moze opozvati. plodouzivanje ili neko drugo pravo oznacice se i ta osoba kome to pripada.

zamjeni i dozivotnom izdrzavanju. niti su oni ostavili nekog potomka.II.to su apsolutni nuzni nasjednici i njihov dio iznosi ½ od onog dijela koji bi im pripadao po zakonu. U odnosu na teretne pravne poslove kao sto su ugovor o prodaji. ugovor o poklonu. III. nasljedni red Zaostavštinu umrloga koji nije ostavio ni potomke ni roditelje. pa i ako se odao neradu ili nepostenom zivotu. Njihov nuzni dio iznosi 1/3. ako je ucinio neko krivicno djelo. Da bi se legat ostvario legatar treba da nadzivi ostavioca. praunučad) nasljeđuje njegov bračni drug i roditelji na jednake djelove (svaki sa ½). a to pravo mogu ostvariti samo ako nema nuznih nasljednika prvog nasljednog kruga. Ako je jedan od roditelja umro prije ostavioca.nasljeđuju njegovi djedovi i nane. U suprotnom predmet legata ostaje osobi koja je bila duzna da izvrsi legat. dio zaostavštine koji bi mu pripao nasljeđuju njegova djeca . pa i zakonski nasjednik ali se on samo tada zove prelegat. ne postoji ogranicenje ostavioca da raspolaze svojom imovinom u cjelosti. Legatar moze biti svako lice a sto znaci i testamentarni nasljednik. da se prihvati legata i da bude dostojan.a to su u stvari braća i sestre ostavioca. ako nije obuhvacen bracni partner . njegovi usvojenici. prvi krug cine djeca umrlog i njegov bracni partner .tretiraju se primjenom pravila o nuznim nasljednicima. legat. NUŽNI NASLJEDNICI Su odredeni najblizi srodnici umrlog koji imaju pravo na nuzni dio. naljedni red Zaostavštinu umrloga koji nije ostavio potomke (djecu. Nuzni nasljednici se razvrstavaju u dva kruga: 1. ZAPIS ILI LEGAT? Legat je posljednja volja kojom zavjestalac ostavlja nekoj osobi (legataru) određenu imovinsku vrijednost iz ciste zaostavstine. Ako iza umrlog nije ostao bračni drug zaostavštinu u cjelosti nasljeđuju roditelji. Moguce je da ostavilac iz nasljedstva iskljuci nuznog nasljednika ako se on od ostavioca teze ogrijesio. 119 | P a g e . ustupanju. unučad. drugi krug cine potomci umrlog. niti bračnog partnera . Nužni dio je zakonom predviđeni dio zaostavstine na koji imaju pravo nuzni nasljednici uprkos pravilima o zakonskom i testamentarnom nasljedivanju. njegovi roditelji. Testament. braca i sestre - oni ostvaruju pravo na nuzni dio samo ako su trajno nesposobni za rad i nemaju nuznih sredstava za zivot. 2.

a pravda je promjenjiva kategorija. istina je ono što stranke dokažu u postupku. 120 | P a g e . Novi ZPP je donesen za „dobre sudije“.... samo stranke imaju pravo da predlažu dokaze). Novi ZPP teži ka formalnoj. koji dobro vladaju pravom.. Ako se odrekne legata ili legatar postane nedostojan pravo na legat utvrduje se rjesenjem o nasljedivanju ili se utvrduje samo postojanje legata i ne naređuje njegovo izvrsenje. a ne materijalnoj istini (daje mogućnost strankama da one odrede mjeru zaštite svojih građanskih prava.Pravo na legat se gasi ako legatar umre prije ostavioca. te mogu brže i efikasnije završavati slučajeve.

STVARNA LEGITIMACIJA Za razliku od stranačke i parnične sposobnosti. Rok za ispravljanje tužbe ne može biti duži od osam dana (čini se da je prekluzivan rok. a o njoj sud vodi računa po službenoj dužnosti. te odbaciti tužbu. ono mora imati stranačku i parničnu sposobnost. Prigovor nedostatka stvarne legitimacije je materijalno-pravne prirode i o njemu se odlučuje presudom. međutim. postoji i građansko-pravna legitimacija koja se zove stvarna legitimacija. Ona može biti djelomično ili potpuno ograničena (kao kod lica do 14 godina ili kod lica kojima je potpuno oduzeta poslovna sposobnost). Parnična sposobnost je sposobnost stranke da sama preduzima radnje u postupku. a obrnuto nije uvijek slučaj. Stranačka sposobnost je sposobnost osobe da bude stranka u postupku. Tužba se uvijek odbacuje (cjenjenje procesnih pretpostavki) putem rješenja. te možemo zaključiti da svako lice koje je parnično sposobno istovremeno je i stranački sposobno. To je odnos materijalno-pravne prirode samih stranaka prema predmetu spora i odnosi se samo na subjekte građansko-pravnog odnosa. a tužbeni zahtjev se odbija (meritorno odlučivanje) putem presude. 121 | P a g e . NADLEŽNOST Prema važećem zakonodavstvu. međutim dovoljno je da „tuženi poduzme radnje u pravcu ispravljanja tužbe“). i punoljetna lica mogu imati ograničenu poslovnu sposobnost i ona su tada u postupku sposobna samo u granicama svoje poslovne sposobnosti. i kao takva je procesna pretpostavka uopšte za vođenje postupka.ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU STRANKE U POSTUPKU Da bi neko fizičko ili pravno lice bilo stranka u postupku. Stranačka sposobnost pretpostavlja potpunu poslovnu sposobnost. sud će rješenjem ukinuti sve do tada provedene radnje koje su zahvaćene tim nedostatkom. Kod fizičkih lica stiče se rođenjem. sva nadležnost u oblasti parnice je na opštinskim sudovima. a kod pravnih lica u skladu sa materijalnim propisom i upisom u registar pravnih lica. s tim što i stranke mogu istaći takav prigovor. Parnična sposobnost je uža od stranačke sposobnosti. taj nedostatak – ukoliko je otklonjiv – otklonit će i nastaviti sa postupkom. osim postupka priznavanja stranih sudskih odluka. koje predstavljaju procesnu legitimaciju. Stvarna legitimacija može biti aktivna i pasivna. Tu sposobnost imaju sva lica koja imaju mogućnost sticanja prava i obaveza na području građansko-pravnih odnosa. Poslovna sposobnost je izjednačena kod fizičkih i pravnih lica. Ako je pak nedostatak neotklonjiv. Ako sud utvrdi da lice nema stranačku sposobnost.

SUPARNIČARSTVO (SUPARNIČARI) Suparničarstvo može biti materijalno. čime se spriječava nadripisarstvo u ovoj oblasti. kao i u toku revizionog postupka) po službenoj dužnosti pazi da li je lice koje se pojavljuje kao punomoćnik ovlašteno za zastupanje. Obim punomoći je važno pitanje na ispitu. te kada tuženi nema određeno prebivalište. grupa radnika koja zahtjeva ista prava iz radnog odnosa kod istog poslodavca). To ovlaštenje stranka može dati u punomoći ili naknadno. kada se radi o zahtjevu iste vrste i istom stvarno i mjesno nadležnom sudu (npr. nalazi se u inostranstvu. a ne prema zastupnicima lično. Ti suparničari su se i prije i izvan parnice nalazili u nekoj pravnoj zajednici. Privremenog zastupnika postavlja organ starateljstva. sud tokom cijelog postupka (u toku prvostepenog i drugostepenog. UMJEŠAČ 122 | P a g e . srodnici po krvi ili tazbini). te dostava nije uspjela. kao i parnično sposobne stranke kada ih one ovlaste. Formalni suparničari su ona lica među kojima izvan parnice ne postoji pravna zajednica. Punomoćnici zastupaju lica sa ograničenom ili djelimično ograničenom parničnom sposobnošću preko njihovih zakonskih zastupnika. kao i odgovornost advokata i odgovornost fizičkog lica. Zakon je odredio slučajeve u kojima se može postaviti privremeni zastupnik – ograničenje poslovne sposobnosti. ona ima pravno dejstvo u odnosu na sve suparničare. tako da radnje suda neposredno djeluju prema stranci. Svi formalni suparničari su obični. Prema zakonu. Materijalni suparničari su više lica koja mogu jednom tužbom tužiti ili biti tuženi. Obični suparničari su ona lica protiv kojih se može donijeti sadržajno različita presuda. Privremeni zastupnik može se postaviti u određenim slučajevima. nedostatak zakonskog zastupnika. Punomoćnik može biti svako parnično sposobno fizičko lice. advokatska društva). a u vezi sa predmetom spora (npr. Novi ZPP uvodi zabranu advokatu da ovlasti drugoga advokata na njegovu zamjenu u preduzimanju radnji zastupanja na glavnoj raspravi bez izričitog ovlaštenja stranke. Kada jedan ovakav suparničar preduzme neku radnju u postupku. što znači da tužbeni zahtjev može biti usvojen ili odbijen. a njihova prava i obaveze ne proizilaze iz istog činjeničnog i pravnog osnova. Ograničenje postoji i za fizička lica koje bi imale status punomoćnika (to mogu biti samo bračni drug. bračni drugovi). sunasljednici. ??). ako su u pogledu spora u pravnoj zajednici i ako njihova prava i obaveze proističu iz istog činjeničnog i pravnog osnova. a izuzetno i pravno lice (npr.ZASTUPNICI STRANAKA To su lica koja vode parnicu umjesto stranke i u njeno ime. ali samo tuženoj stranci. vanbračni drug. suprotni interesi stranke i zakonskog zastupnika. međutim ima slučajeva kada i materijalni suparničari mogu biti obični (npr. suvlasnici. obično i formalno. Lica sa ograničenom ili djelimično ograničenom sposobnošću zastupaju zakonski zastupnici. Riječ je o procesnoj zajednici. a samo izuzetno to ovlaštenje ima sud. Karakteristično je da se spor kod materijalnih suparničara može riješiti samo na jednak način prema svim suparničarima.

trpi ili propusti. c) savjesni posjednik postaje nesavjestan. PARNIČNI POSTUPAK? TUŽBA Podnošenje tužbe Tužba je prva procesna radnja. to ne spriječava sud da vodi parnicu između istih stranaka. c) ako stranka otuđi stvar u toku postupka. Za razliku od drugih postupaka. 123 | P a g e . Što važi po opštim pravilima za sve podneske. sud po službenoj dužnosti pazi na postojanje takve parnice (litispendencija). b) pitanje presuđene stvari.Lice koje ima pravni interes da u parnici koja teče pobijedi ili uspije jedna stranka. a prigovor mogu podnijeti i stranke. sud raspravlja i odlučuje samo u granicama zahtjeva iz tužbe i eventualne protutužbe. Ne mogu se podnijeti niti teći dvije parnice po istom zahtjevu i između istih stranaka. Isti slučaj je u postojanju presuđene stvari (res iudicata). Po svom sadržaju mogu biti: a) Kondemnatorne ili obvezujuće. Momentom dostave tužbe tuženom na odgovor nastaju slijedeće procesno-pravne posljedice: a) pitanje prigovora litispendencije. b) iscrpljuje se pravo alternativnog izbora obaveza. što znači da se stranci ne može dosuditi ono što nije tražila. sklopiti poravnanje i u tom pogledu su njegova dispozitivna prava široka. niti više od onoga što je tražila. pri čemu nije potrebno da tužilac dokazuje pravni interes. Tužilac može povući tužbu. priznati tužbeni zahtjev. kao i rokova zastarjelosti i dospjelosti. Umiješanjem u parnicu on je prihvata u onom stanju u kakvom je ona bila u trenutku miješanja. Parnica počinje teći dostavom tužbe tuženom na odgovor. kojima se traži ispunjenje određene obaveze tuženog da nešto učini. a i stranke po tom osnovu mogu podnijeti prigovor sudu. Sa druge strane. kojom se pokreće parnični postupak u cilju zaštite određenog subjektivnog prava. Tužba je podnesak kao i svaki drugi. Materijalno-pravne posljedice dostave tužbe na odgovor: a) nastaje prekid prekluzivnih rokova za podnošenje tužbe. d) nema povlačenja tužbe bez pristanka tuženog. VRSTE TUŽBI Tužbe se dijele na građansko-pravne i procesno-pravne. Ona može biti data i usmeno na zapisnik kod parničnog suda. odreći se od tužbenog zahtjeva. to važi i za tužbu. parnični postupak se ne može pokrenuti po službenoj dužnosti. jer i tu sud pazi po službenoj dužnosti. Umješač se može pridružiti parnici sve do pravosnažnosti presude...

Ovdje je važno naglasiti da sud nije vezan za pravni osnov. Sve parnične radnje moraju se zasnivati na zakonu. činjenice i dokaze. pa i onda kada njih same stranke nisu predložile. Sud nije ovlašten da postupak provodi po načelima pravičnosti (!). Što nije predviđeno u zakonu. vrijednost spora. U tom dijelu je sud samo pasivni posmatrač i na osnovu takvog raspravljanja donosi svoju odluku. Sud ne može pokrenuti parnicu. d) Načelo traženja istine. sada više to ne smije činiti!). dostavljanje tužbe. to u parničnom postupku u pravilu nije ni dopušteno. po kojem sud više nije dužan da utvrđuje činjenice koje stranka nije iznijela. za razliku od presuda po osnovu kondemnatornih i konstitutivnih tužbi! c) Konstitutivne ili preobražajne tužbe. tužbeni zahtjev. a u drugom jeste!!) c) Raspravno načelo daje strankama svu inicijativu za prikupljanje procesnog materijala. Zakon propisuje uslove podnošenja ovih tužbi. stečajnog. utvrđujuće ili prejudicione. ostavinskog i drugih postupaka. ne može promijeniti zahtjev. tu se sud ne smije držati pasivno. sud će tužbu odbaciti. pa makar one bile i relevantne za primjenu materijalnog prava. ne može iznositi nove činjenice i predlagati dokaze (to dovodi do situacija u praksi kada se u vrlo sličnim slučajevima donose različite presude. b) Načelo oficijelnosti se odnosi samo na procesne radnje koje sud sam preduzima po službenoj dužnosti. Prema novom ZPP-u.b) Deklaratorne. 124 | P a g e . jer u jednom slučaju stranka jeste istakla neki prigovor. kojima se traži utvrđivanje nekog sadržaja. Tužilac ovdje mora imati pravni interes. NAČELA PARNIČNOG POSTUPKA a) Načelo zakonitosti. a obično su to tužbe iz izvršnog. jer ako tužilac nema pravni interes. Presude po osnovu deklaratornih tužbi ne mogu biti predmet izvršenja. Ovdje se radi o strogom legalitetu i sud nema nikakvih diskrecionih ovlaštenja. kao i sve ostale elemente koje sadrže podnesci. ovo načelo je jako ograničeno i objektivizirano i obuhvata slijedeće radnje: ispitivanje tužbe. kojima se traži ustanovljenje nekog pravnog odnosa ili njegova promjena ili razvrgnuće. Po ranijem zakonu sud je u skladu sa načelom oficijelnosti bio dužan da utvrđuje činjenice i izvodi dokaze koji su relevantni za rješavanje spora. Odluka suda je vezana samo za procesnu građu koju su prikupile stranke. pravni osnov. Pravni interes postoji kada se isti rezultat ne može postići kondemnatornom tužbom. To su obično tužbe iz imovinsko-pravnih odnosa i porodičnog prava. koje podrazumijeva zahtjev stroge primjene zakona. iz kojeg proizilazi pravo ili pravni odnos. Na taj način se dolazi do formalne istine (dok je po ranijem zakonu sud mogao dati upute procesno-pravne prirode neukoj stranci. SADRŽAJ TUŽBE Tužba mora sadržavati osnov za nadležnost.

Sud nije vezan za pravni osnov kojeg je tužilac naznačio u tužbi. sudija je stranka u sporu) i generalna (drugi razlozi). Pravni osnov je također obavezan elemenat tužbe. Delegacija nadležnosti je moguća kada viši sud odredi drugi mjesno nadležni sud za rješavanje. iz kojih proizilazi pravna posljedica koja se traži tužbom. Te pripreme obuhvataju: prethodno ispitivanje tužbe. jer se njime traži pravosnažno odlučivanje o jednoj pravnoj posljedici. izuzeće sudije). a ne i na stvarnu nadležnost (ovo iz razloga što je to pitanje rješio Zakon o sudovima u FBiH dajući svu tu nadležnost opštinskim sudovima). Sud se može oglasiti mjesno nenadležnim po službenoj dužnosti samo kada za taj spor postoji isključiva mjesna nadležnost drugog suda (npr. ili eventualnoj ili alternativnoj obavezi (facultas alternativa). To je procesno-pravni zahtjev za pružanje pravne pomoći. sporovi o nepokretnostima prema mjestu gdje se nalazi) i najkasnije do podnošenja odgovora na tužbu. kojem je predmet ustupljen kao nadležnom. svrshishodna (npr. Prethodno ispitivanje tužbe obuhvata ispitivanje da li je tužba razumljiva i potpuna. smatra se nenadležnim i za rješavanje nadležnosti predmet proslijeđuje višem sudu. Moguć je i sporazum o mjesnoj nadležnosti. mora se ticati određenog spora ili više određenih sporova koji bi proizilazili iz istog pravnog odnosa.Kada je u pitanju nadležnost. U nedostatku ovog elementa. isključiva i supsidijarna. ali i kada nije naveden sud će postupiti po tužbi. ispitivanje stvarne nadležnosti. Prigovor mjesne nadležnosti stranka može istaći najkasnije u odgovoru na tužbu. uglavnom se misli na mjesnu. to se ne odnosi na neku ispravku npr!! Tužbeni zahtjev predstavlja jedan od osnovnih elemenata tužbe. Mjesna nadležnost može biti opšta. Vrijednost spora je kriterij za određivanje troškova postupka. a ne same činjenice. Izmjena pravnog osnova ne predstavlja preinačenje tužbe ili promjenu tužbenog zahtjeva!!! Postupanje po tužbi? Odmah nakon prijema tužbe započinje pripremanje glavne rasprave. Sukob nadležnosti postoji kada sud. o kojoj sud treba da donese odluku. tužba se ne može vratiti na ispravku. Predmet dokazivanja su tvrdnje o činjenicama. Činjenični osnov čine pravno relevantne činjenice. potpisan od strane stranaka. U tužbi se može podnijeti više tužbenih zahtjeva i u takvim slučajevima se radi o objektivnoj kumulaciji. te blagovremenosti podnošenja tužbe. vrste postupka i prava na reviziju. Primjer: Isključiva mjesna nadležnost s obzirom na mjesto gdje se nalazi nekretnina postoji samo u slučaju postojanja spora o nepokretnosti. odnosno pravne zaštite. Delegacija može biti nužna (npr. Tužbeni zahtjev mora biti određen. koji mora biti u pismenom obliku. pripremno ročište i zakazivanje glavne rasprave. stranačke i parnične sposobnosti. pravilnosti zastupanja. dostavu tužbe tuženom na odgovor. izberiva. 125 | P a g e .

već će se odbiti tužbeni zahtjev. koje se odnosi na tužbeni zahtjev. ili uz pristanak tuženog sve do zaključenja glavne rasprave. Objektivno preinačenje tužbe je promjena istovjetnosti zahtjeva. ako pripremno ročište nije održano. Povlačenje tužbe znači da je tužilac odustao od svoga prava na određenu pravnu zaštitu. a od materijalno-pravnih činjenica zavisi osnovanost tužbenog zahtjeva. Svi ovi elementi su procesno-pravne prirode i oni se razlikuju od materijalno-pravnih činjenica. Povlačenje tužbe može biti djelomično ili u cjelosti. onda se traži i njegov pristanak na ovakvu preinaku tužbe. Ako tuženi ne pristane na preinačenje. d) da o istom zahtjevu već teče parnica. O procesno-pravnim pretpostavkama sud vodi računa po službenoj dužnosti u toku cijelog postupka. Subjektivno preinačenje tužbe postoji kada tužilac pored ili umjesto ranije označenog tuženog označi drugo lice. preinaka je moguća ako sud utvrdi da tužilac bez svoje krivice nije mogao tužbu preinačiti ranije i ako je tuženi u mogućnosti da odmah raspravlja po preinačenoj tužbi. osim u brakorazvodnim sporovima. Tužba se odbacuje rješenjem kada sud utvrdi: a) da nije nadležan. 126 | P a g e . f) da je sklopljena sudska nagodba. kao da tužba nije ni podnesena. Novotuženi mora pristati da stupi u parnicu. b) da je tužba neblagovremena. ili zato što još nije formirana neka služba. ili iz drugih sličnih razloga. e) da je o istom zahtjevu već pravosnažno završen postupak. Tužba se ne može odbaciti zbog „preuranjenosti“ tužbenog zahtjeva. te h) da nepostoji pravni interes kod tužbe za utvrđivanje. što znači da se ista može ponovo podnijeti. g) da se tužilac odrekao tužbenog zahtjeva. ime i prezime ili naziv pravnog lica. na primjer zato što još nije donesen neki zakon. i subjektivno preinačenje. Preinačenje tužbe ? Može biti objektivno preinačenje. Ako se podnese tužba zbog nedospjele obaveze. sadržaj izjave i potpis podnosioca. proširenje postojećeg zahtjeva ili isticanje novog zahtjeva. Načelno se tužba ne može povući nakon zaključenja glavne rasprave. Od procesno-pravnih elemenata zavisi dopuštenost tužbe. c) da je tužba povučena. Preinačenje je moguće najkasnije do zaključenja pripremnog ročišta ili do početka glavne rasprave. a ako je prvotuženi se upustio već u parnicu i dao odgovor na tužbu. tužba se neće odbaciti. predmet spora. nakon toga samo ako sud ocijeni da preinaka nije usmjerena ka odugovlačenju postupka i ako tuženi na to pristane. prebivalište ili boravište ili sjedište. Protiv rješenja kojim se usvaja ili odbija zahtjev za preinačenje tužbe nije dozvoljena posebna žalba. koje se odnosi na stranke. Povlačenje tužbe? Povlačenje tužbe je moguće bez pristanka tuženog prije dostavljanja tužbe tuženome.Tužba je potpuna ako ima oznaku suda.

Rješenje o zakazivanju mora sadržavati posljedice eventualnog izostanka sa pripremnog ročišta i upozoravaju stranke da najkasnije na tom ročištu mogu iznijeti činjenice i predložiti dokaze. pa sud u takvom slučaju donosi presudu zbog odricanja. Protivtužba? Radi se o samostalnom zahtjevu protiv tužioca kojeg je tuženi u parnici koju je tužilac pokrenuo protiv njega istakao pred istim sudom. jer ako se ne dostavi odgovor na tužbu moguće je donijeti presudu zbog propuštanja. ili ako se ti zahtjevi mogu prebiti. tuženi je dužan najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tužbu. a samo izuzetno se glavna rasprava može zakazati bez pripremnog ročišta. zakon poznaje i takozvanu presumpciju ili fikciju povlačenja tužbe (npr. pa tužilac ne može ponovno podnijeti tu istu tužbu. kompenzirati (npr. nedolazak tužioca na pripremno ročište. Pripremno ročište? To je završna faza pripremanja za glavnu raspravu.Za razliku od izjave tužioca o povlačenju tužbe. Pripremno ročište se uvijek zakazuje kada nema odgovora na tužbu. Protivtužbu je moguće podnijeti ako je zahtjev protivtužbe u vezi sa zahtjevom iz tužbe. a ne i dužnost. tj. iako je uredno obaviješten i nije opravdao svoj izostanak). Pripremno ročište se zakazuje nakon prijema odgovora na tužbu. Dostavljanjem odgovora na tužbu tuženi se upušta u raspravljanje. jer se takvi zahtjevi mogu ostvariti i u posebnoj parnici. Zakon predviđa obaveznu konsultaciju sa strankama. Zakazivanje pripremnog ročišta uglavnom je obavezno. Odgovor na tužbu? Nakon prijema tužbe sa prilozima. važi i za protivtužbu. Tok pripremnog ročišta? 127 | P a g e . koja se odnosi na datum zakazivanja. novčani zahtjevi). Dostavljanje odgovora je obavezno. Protivtužba je samo mogućnost. Predviđeno je da se postupak u pravilu sastoji od dva ročišta: pripremnog ročišta i ročišta za glavnu raspravu. Odricanje od tužbenog zahtjeva? To je izjava tužioca kojom se definitivno odriče prava na pravnu zaštitu određenog sadržaja. te ako je po srijedi nadležnost istog suda. Ovakva presuda ima učinak pravosnažne presude. Sve što važi za tužbu. i to u roku od 30 dana. ali i na neformalan plan suđenja.

Potom prvo tužilac ukratko izlaže bitna pitanja iz tužbe i pročita isprave. Sudska nagodba nastaje kada je stranke potpišu. Sud mora paziti na nepristrasnost u svom nastojanju da stranke zaključe sudsku nagodbu. a onda o prijedlozima stranaka i činjenicama kojima stranke obrazlažu svoje prijedloge. Ona predstavlja jednu vrstu ugovora. a potrebna je saglasnost stranaka. Nakon okončanja svih ovih faza zaključuje se glavna rasprava. kojim se uređuje i materijalno-pravni i procesnopravni odnos. Medijaciju može predložiti sud. nakon izlaganja odgovora na tužbu prvo se pristupa saslušanju stranaka. a tuženi potom izlaže svoj odgovor na tužbu. ali može biti zakazana i održana i odmah nakon pripremnog ročišta. Novi ZPP ne daje mogućnost ponovnog otvaranja glavne rasprave. a najkasnije u roku od pet godina od dana njenog zaključenja. Po zaključenju glavne rasprave sudija mora obavijestiti prisutne stranke o datumu donošenja presude. Zatim se odlučuje o pitanjima koja će se raspravljati na ročištu za glavnu raspravu i o dokazima koji će se izvesti. Sudska nagodba? Sudska nagodba se može zaključiti u toku cijelog postupka. Zatim se saslušavaju svjedoci. koje se preduzimaju radi utvrđenja relevantnih činjenica na koje će sud primjeniti materijalno pravo prilikom donošenja svoje odluke. odlaganje i nastavak ročišta? 128 | P a g e . ako takav prijedlog postoji. Nakon što se glavna rasprava otvori. a zatim tuženi izlaže odgovor na tužbu. Zatim se raspravlja o procesnim pitanjima.Na pripremnom ročištu se otklanjaju sve smetnje koje spriječavaju dalje postupanje suda. a potom svjedoci koje je predložio tuženi. i to prvo svjedoci koje je predložio tužilac. Prema odredbama o redoslijedu izvođenja dokaza. Odgoda. Medijacija? Novi ZPP poznaje i alternativno rješavanje sporova putem medijacije. Na ročištu ukratko tužilac izlaže tužbu. obznani se predmet raspravljanja te se utvrdi da li su pozvane stranke i prisutne. a čija je posljedica pravosnažnost. Glavna rasprava? Predstavlja niz procesnih radnji stranaka i suda. ima karakter pravosnažne presude i predstavlja izvršni naslov. Postoji i Zakon o medijaciji sa popratnim podzakonskim propisima. Sudska nagodba se pobija tužbom u roku od tri mjeseca od dana saznanja. Glavna rasprava se zakazuje 30 dana od dana održavanja pripremnog ročišta.

datu pismeno ili usmeno. isprave. kojom se on odriče od toga da sud zaštiti neko njegovo subjektivno pravo. Odgoda predstavlja odluku suda da se glavno ročište ne otvara. a i na raspravi koja je zakazana povodom žalbe pred drugostepenim sudom. vještačenja (samo jedan vještak jedne struke!). i to pitanja materijalno-pravne i procesno-pravne prirode. Ne može se rasprava odložiti na period duži od 30 dana. Ova presuda se može donijeti sve do zaključenja glavne rasprave. Sudske odluke? Parnične radnje kojima se rješavaju pojedina pravna pitanja iz građanskog spora. b) Presuda na osnovu odricanja Presuda na osnovu odricanja predstavlja izjavu tužioca. Dokazna sredstva su: uviđaj. Nakon pravosnažnosti ove presude ona ima dejstvo presuđene stvari (res iudicata). ZPP također poznaje i institut osiguranja dokaza. saslušanja parničnih stranaka. 129 | P a g e .Odgoda i odlaganje su novim ZPP-om znatno ograničeni. Sud prema svom vlastitom i slobodnom uvjerenju ocjenjuje izvedene dokaze i donosi zaključak da li je neka činjenica dokazana ili nije dokazana (naravno. a odlaganje podrazumijeva situaciju kada se ročište već vodi. protivtužbeni zahtjev. Novi ZPP razlikuje odgodu od odlaganja.. kako u pogledu razloga. svjedoci. na temelju pravne logike!). Sud će odbiti donošenje presude na osnovu priznanja kada je u pitanju zahtjev sa kojim stranke ne mogu raspolagati. a može se opozvati do donošenja presude.. jer se samo na njima može zasnivati donošenje odluke. a ne samo činjenice iz kojih proizilazi osnovanost tužbenog zahtjeva. Priznanje ne smije biti vezano za neki rok. te prigovor prebijanja). Priznanje tužbenog zahtjeva moguće je do zaključenja glavne rasprave. iako izreka glasi da se tužbeni zahtjev odbija. tako i u pogledu perioda na koji se rasprava odlaže. Presudom se meritorno odlučuje o zahtjevima stranaka zbog kojih se vodi parnica (tužbeni zahtjev. Davanjem takve izjave trajno se gasi pravo koje je bilo predmet tužbenog zahtjeva. Dokazivanje? U postupku treba dokazivati samo pravno relevantne činjenice. Oblik odluke je presuda i rješenje. niti uslovljeno bilo čime. ZPP poznaje slijedeće presude: a) Presuda na osnovu priznanja Presuda na osnovu priznanja donosi se na temelju jednostrane izjave volje tuženog kojom on priznaje tužbeni zahtjev.

protiv takvog rješenja tuženom je dopuštena žalba. Ako je prijedlog neblagovremen. 130 | P a g e . te drugim očitim pogreškama u pisanju i računanju. Dopunska presuda? Ova presuda se donosi kada sud propusti da odluči o dijelu tužbenog zahtjeva ili o svim tužbenim zahtjevima o kojima mora da odluči i o kojima je već raspravljeno. Ako je zahtjev očigledno neosnovan i ako sa njim stranke ne mogu raspolagati. a i po prijedlogu stranaka. Određivanje roka za izradu presude je novost u ZPP i od tog roka počinje teći i rok za žalbu. Njome se sankcioniše pasivnost tuženog. nego samo osnovanost prijedloga za povrat u prijašnje stanje. ako neki od uslova nije ispunjen. sud je dužan o tome izvjestiti predsjednika suda i navesti razloge propuštanja. koja zamjenjuje raniju presudu zbog izostanka. Ako sud odbije prijedlog za povraćaj. Izuzetak su presude zbog propuštanja i presude donesene u drugostepenom postupku na sjednici vijeća. Da bi sud mogao donijeti ovu presudu potrebno je da se ispune strogo postavljeni uslovi. Rok za podnošenje ovog prijedloga je 30 dana. sud će ga odbaciti rješenjem.. Ako prijedlog pak nije osnovan. Ako sud usvoji prijedlog za povraćaj. Donošenje presude? Obaveza je suda da izradi presudu u roku od 30 dana od dana zaključenja glavne rasprave. Ispravljanje presude? Prilikom izrade presude može doći do greške u imenima.c) Presuda zbog propuštanja Ova presuda je novost u našem procesnom pravu. sud može odbiti tužbeni zahtjev. Međutim. Ispravljanje presude vrši sud po službenoj dužnosti. sud će ga opet rješenjem odbiti (ne cijeni se osnovanost. izigravanje ovog roka putem uvođenja dostavljanja presude. Takve greške ne smiju imati uticaja na suštinu presude. jer nije dao odgovor na tužbu. donijet će i rješenje kojim se ukida presuda zbog propuštanja. Stranke nemaju pravo žalbe na ovu presudu. odnosno njihovi punomoćnici u zgradi suda. Dopunska presuda se donosi samo na prijedlog stranke. brojevima. U slučaju propuštanja ovog roka. već samo da li je pitanje raspravljeno). takvom žalbom ne može se pobijati sam meritum presude. Preuzimanje presude? Preuzimanje presude vrše stranke..). a ne po službenoj dužnosti suda. bez obzira kada je preuzimanje presude izvršeno (zloupotreba u praksi. Žalbeni rok počinje teći 30 dana od dana zaključenja glavne rasprave. ali tuženi može podnijeti prijedlog za povrat u prijašnje stanje. sud će odbiti donošenje ove presude.

Protiv rješenja o ispravci dopuštena je posebna žalba. tako da se ispravak može vršiti u bilo koje vrijeme.Prijedlog za ispravak nije vezan rokom. Žalbeni razlozi: a) Povreda odredaba parničnog postupka (koja je uticala na pravilnost donesene odluke!) b) Pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje c) Pogrešna primjena materijalnog prava Drugi su razlozi žalbe kada je u pitanju presuda na osnovu priznanja ili odricanja: a) Povreda postupka b) Izjava o priznanju ili odricanju data u zabludi ili pod uticajem prinude ili prevare 131 | P a g e . naznaku da li se presuda pobija u dijelu ili u cjelini. kada upravlja parnicom. Dopuna žalbe mora biti podnijeta u roku za žalbu. kojom se pobija prvostepena presuda i od suda traži njena izmjena ili ukidanje ili preinačenje. U pravilu se u žalbi ne mogu iznositi nove činjenice niti predlagati novi dokazi. a pod propisanim uslovima i umješači. Odredbe koje se odnose na presudu na odgovarajući način valja primjenjivati i na rješenja. a meritorno samo u postupku smetanja posjeda. izuzetak je samo kada ih podnosilac žalbe bez svoje krivice nije mogao iznijeti do zaključenja glavne rasprave. Rok za podnošenje žalbe je prekluzivan. dispozitivna stranačka radnja. Pravo na žalbu imaju stranke. Zakon strogo propisuje formu žalbe (traži se pismena forma i navedeni su svi elementi žalbe koji su obavezni). a ako se žalba na presudu odnosi samo na okolnosti ispravke. Stranka se može odreći žalbe ili odustati od žalbe. Rješenja? Odlukom u formi rješenja sud u pravilu odlučuje o procesnim pitanjima. razloge žalbe i potpis podnosioca žalbe. Sadržina žalbe? Žalba mora sadržavati oznaku presude protiv koje se izjavljuje. onda takvu žalbu sud uzima i tretira kao prijedlog za ispravku. Žalba protiv presude? Redovan pravni lijek.

Prvostepeni sud je obavezan da blagovremenu. a protivna stranka nije dužna iskoristiti mogućnost odgovora. Ovo samo u slučaju ako se takvo podnošenje žalbe može pripisati neznanju ili očiglednoj omaški podnosioca žalbe. Drugostepeni sud nije u mogućnosti drugačijom ocjenom izvedenih dokaza na sjednici vijeća donijeti drugačiju odluku! Mogućnost održavanja rasprave pred drugostepenim sudom postoji samo u slučaju kada se pobija presuda. Ukinuti prvostepenu presudu i uputiti predmet prvostepenom sudu na ponovno suđenje (putem rješenja. Žalba se podnosi sudu koji je izrekao prvostepenu presudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku. potpunu i dozvoljenu žalbu dostavi na odgovor protivnoj stranci. pa stigne nadležnom sudu nakon žalbenog roka. smatra se da je blagovremeno podnijeta. kao i kada ocijeni da je zbog povrede odredaba parničnog postupka u prvostepenom postupku potrebno održati raspravu pred drugostepenim sudom.Postupak prvostepenog suda po žalbi? Izjavljivanjem žalbe počinje postupak po žalbi. Preinačiti prvostepenu presudu. Odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi prvostepenu presudu (putem presude) 3. Odbaciti žalbu kao neblagovremenu. ovo nije uvažavanje žalbe!!) 4. Ukinuti prvostepenu presudu i odbaciti tužbu 5. Zakazivanje rasprave pred drugostepenim sudom Drugostepeni sud će zakazati raspravu kada utvrdi da radi pravilnog utvrđenja činjeničnog stanja jeste potrebno utvrditi nove činjenice ili izvesti nove dokaze. a ne i rješenje! Raspravu pred drugostepenim sudom vodi sudija-izvjestilac u sastavu istog vijeća koje je odlučilo da se otvori ova rasprava. nepotpunu ili nedozvoljenu (putem rješenja) 2. Postupak pred drugostepenim sudom? Kada se spis prvostepenog suda sa žalbom dostavi drugostepenom sudu. koji traje od podnošenja žalbe do donošenja drugostepene odluke. Odlučujući po žalbi na sjednici vijeća ili na osnovu održane rasprave drugostepeni sud može: 1. Ako se blagovremena žalba dostavi nenadležnom sudu. Obično ovaj sudija i predsjedava raspravi. Drugostepeni sud odluke donosi na sjednici vijeća ili nakon održane glavne rasprave. započinje postupak pred drugostepenim sudom. 132 | P a g e .

Zabrana reformatio in peius???? Sud ne može preinačiti presudu na štetu stranke koja se žalila. razlozi revizije i potpis revidenta. Sve odredbe koje uređuju žalbu na presudu odnose se i na žalbu na rješenje. Odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi prvostepeno rješenje 3. Kada zakon propisuje da nije dozvoljena posebna žalba. i to samo ako je riječ o predmetu gdje je primjena zakona značajna i za druge slučajeve 133 | P a g e . nepotpunu ili nedozvoljenu 2. samostalan. tako da nedostatak bilo kojeg od tih elemenata reviziju čini nepotpunom (kada se vraća na ispravak ili dopunu) ili nedozvoljenom.000 KM.000 KM. što se odnosi samo na vrijednost onog djela presude koja se pobija!! U izuzetnim slučajevima zakon dopušta reviziju i kada je vrijednost spora manja od 10. Podnosi se protiv pravosnažne presude drugostepenog suda donesene u povodu žalbe. ova zabrana ne postoji. a po potrebi predmet vratiti prvostepenom sudu na ponovno postupanje Revizija? Vanredan. Rješavajući po žalbi protiv prvostepenog rješenja drugostepeni sud može: 1. Odbaciti žalbu kao neblagovremenu. Za reviziju je propisana stroga pismena forma i obavezni elementi. Ako nema nekog od ovih elemenata revizija je nepotpuna i u takvom slučaju vraća se na ispravak ili dopunu. izjava da li se presuda pobija u dijelu ili u cjelosti. devolutivan. ograničeni i dvostrani pravni lijek. nesuspenzivan. ako je samo ta stranka podnijela žalbu. Obavezni elementi revizije su: označenje presude koja se pobija i protiv koje se izjavljuje revizija. Uvažiti žalbu i rješenje preinačiti ili ukinuti. takvo rješenje se može pobijati u žalbi protiv odluke prvostepenog suda. Žalba protiv rješenja? Ako zakonom nije izričito propisano da žalba protiv određenog rješenja prvostepenog suda nije dozvoljena. Ako su obje stranke podnijele žalbu. stranka na koju se odnosi to rješenje može uvijek izjaviti žalbu protiv takvog rješenja. Revizija je dozvoljena samo ukoliko vrijednost spora prelazi 10. Dopustivost revizije Reviziju stranka može podnijeti protiv drugostepene presude samo ukoliko je ona izrečena na njenu štetu.

Dakle. koja po osnovu apelacije cijeni drugostepene presude sa aspekta „ljudskih prava“ u skladu sa Evropskom konvencijom. Odgovornost sudije u slučaju primjene ZOO: može odgovarati za štetu ako je protiv njega vođen disciplinski postupak. Pojam pogrešne primjene materijalnog prava određuje sam zakon i on propisuje da ta povreda postoji kada sud nije primjenio odredbu materijalnog prava koju je trebao primjeniti ili kada odredbu nije pravilno primjenio. Zakon o izvršnom postupku. što je daleko od presuđivanja na osnovu striktnih (entitetskih) propisa. Razlozi za reviziju a) Povreda odredaba parničnog postupka koja je učinjena u postupku pred drugostepenim sudom b) Pogrešna primjena materijalnog prava c) Prekoračenje tužbenog zahtjeva učinjeno u postupku pred drugostepenim sudom U reviziji se ne mogu iznositi problemi činjenične prirode. Povreda mora da bude učinjena pred drugostepenim presudom. Odluke revizionog suda Revizioni sud najprije ispituje da li je revizija blagovremena. Prekoračenje tužbenog zahtjeva pred drugostepenim sudom Prekoračenje tužbenog zahtjeva učinjeno pred prvostepenim sudom nije razlog za reviziju.. ili ako je namjerno pogrešno primjenio materijalno pravo (analogna primjena odredaba o odgovornosti organa uprave). Zakon o stečajnom postupku.. prekoračenje mora biti učinjeno pred drugostepenim sudom. ali ne i u predmetima iz oblasti u kojima revizija nije dozvoljena po zakonu koji uređuje tu oblast. a Ustavni sud BiH cijeni imovinu! To je posljedica činjenice nepostojanja Vrhovnog suda BiH. dakle ako sud ocijeni da bi odluka po reviziji mogla biti od značaja za primjenu prava u drugim slučajevima. Revizioni sud prvo cijeni dopuštenost revizije po ovom kriteriju.3). Zakon o zemljišnim knjigama ne poznaju reviziju!! Ustavni sud BiH se ustanovio kao „četvrta instanca“. odnosno o ocjeni dopustivosti revizije sud odlučuje i kada to stranka u reviziji nije navela. jer Vrhovni sud FBiH cijeni vlasništvo. Zakon o vanparničnom postupku (osim jedino u postupcima eksproprijacije).(član 273. potpuna i dopuštena. O ovoj povredi sud vodi računa samo na zahtjev revidenta i u takvom slučaju se preinačava drugostepena presuda. Revizija se izuzetno može dopustiti u svim predmetima ispod određenog limita. U tom smislu sud može: 134 | P a g e .

a jedan primjerak te odluke dostavlja se drugostepenom sudu. i to onih postupaka koji su završeni pravosnažnom odlukom (presudom ili rješenjem). Prijedlog za ponavljanje postupka podnosi se onom sudu koji je donio odluku u prvom stepenu. Uvažiti reviziju i ukinuti presudu drugostepenog suda... Drugostepena rješenja protiv kojih je revizija uvijek dopuštena: a) ako je protiv rješenja drugostepenog rješenja žalba odbačena. Nakon te dostave se spis sa jednim primjerkom te odluke dostavlja i prvostepenom sudu. bez obzira iz kojih razloga je ta žalba odbačena b) revizija je uvijek dopuštena protiv rješenja drugostepenog suda kojim je potvrđeno rješenje prvostepenog suda o odbacivanju žalbe Ponavljanje postupka? Ponavljanje postupka traži se prijedlogom. jer pravosnažnost te presude nije bila ni dovedena u pitanje 2. te odbaciti tužbu 4. ZAKON O IZVRŠNOM POSTUPKU Nov zakon. uvijek je dopuštena revizija. kao i obratno. nehuman. bez potrebe da se u izreci odluke drugostepena presuda potvrđuje. Uvažiti reviziju i preinačiti drugostepenu presudu Revizijski sud nije vezan prijedlozima podnosioca revizije. Odbiti reviziju kao neosnovanu. te predmet vratiti drugostepenom sudu (u praksi je moguće da revizioni sud ukine i drugostepenu i prvostepenu presudu) 3. Po novom ZPP-u je revizijski sud sam nadležan da svoje odluke dostavlja strankama. naročito odredbe o hipoteki. Uvažiti reviziju.1. POKRETANJE IZVRŠNOG POSTUPKA 135 | P a g e . te presudu može preinačiti i kada revident traži njeno ukidanje. ukinuti i drugostepenu i prvostepenu presudu.

I odluka krivičnog suda može biti izvršna isprava. vrsta. jer se dostavlja drugoj strani na odgovor. osim ako ZIP-om nisu isključeni. te predmet. koje bi sprječilo izvršenje. Druga isprava koja je zakonom predviđena kao izvršna (poravnanje iz medijacije). 136 | P a g e . jer se ne može pristupiti njegovom rješavanju prije isteka roka za odgovor. I žalbu i prigovor osim stranaka. jer o njemu odlučuje drugostepeni sud. Na prigovor se stranke izjašnjavaju u roku od osam dana i sud u izvršnom postupku najčešće podnosioca prigovora upućuje na parnicu.Izvršni postupak se pokreće po prijedlogu tražioca izvršenja. Ovaj prigovor se podnosi do završetka izvršnog postupka. ali i po službenoj dužnosti. obim i vrijeme ispunjenja obaveze. i to samo u odnosu na namirenje tražioca izvršenja. Rok za prigovor je prekluzivan. b) c) d) Izvršna isprava podobna je za izvršenje ako je na njoj označen tražilac izvršenja i izvršenik. Izvršna notarska isprava. PRAVNI LIJEKOVI Redovni pravni lijekovi su prigovor i žalba. te suspenzivan. pod određenim uslovima imaju pravo podnijeti i treća lica koja imaju pravni interes. može podnijeti prigovor. tražioca izvršenja i izvršenika. jer u pravilu odlaže izvršenje. PRIGOVOR TREĆEG LICA Lice koje tvrdi da u predmetu izvršenja ima takvo pravo. Devolutivan pravni lijek. Prigovor je redovan i samostalan pravni lijek. u dijelu kojim je pozitivno odlučeno o imovinsko-pravnom zahtjevu. kao i po prijedlogu lica i organa kada je to zakonom izričito predviđeno. što znači da o njemu odlučuje isti sud koji je donio rješenje. Sudska odluka može biti presuda i rješenje. Prigovor je dvostran pravni lijek. On je i remonstrativan pravni lijek. ŽALBA Redovan pravni lijek. koji sprječava pravosnažnost rješenja. Prigovor je bilateralan. U pogledu mogućnosti pokretanja i vođenja postupka nema bitnih promjena u odnosu na raniji zakon. Izvršna odluka donesena u upravnom postupku i nagodba ako glase na ispunjenje novčane obaveze. Suspenzivno dejstvo u pravilu ima samo prigovor. PRIGOVOR Rješenja donesena u izvršnom postupku u prvom stepenu mogu se pobijati samo prigovorom. IZVRŠNE ISPRAVE? a) Izvršna odluka sudova i izvršna sudska nagodba. ali ne sprječava provođenje rješenja.

Novi ZIP je radikalno izmjenio pravila o izuzimanju od izvršenja. autorske naknade. sa protestom i povratnim računom. Novim ZIP-om je napušteno načelo socijalnosti. Ne mogu biti predmet izvršenja ni medalje. IZVRŠENJE NA POKRETNIM STVARIMA Predmet ovog izvršenja ne mogu biti predmeti koji su neophodni i potrebni izvršeniku i članovima njegove porodice za zadovoljenje svakodnevnih potreba (hrana. zatim utvrđenjem vrijednosti nepokretnosti. vjenčani prsten. priznanja. posebno kada se radi o bankarskim kreditima koji se osiguravaju hipotekom. te prodajom nepokretnosti i namirenjem tražioca izvršenja. ZEMLJIŠNI DUG 137 | P a g e . I sl. Najprije se popisuju i plijene pokretne stvari. druga ordenja. ratne spomenice. Prodaja se vrši usmenim javnim nadmetanjem. a moguće je izvršenje i na zajedničkom vlasništvu. isl. lična pisma. IZVRŠENJE NA NOVČANIM POTRAŽIVANJIMA Novčana potraživanja su primanja izvršenika po osnovu radnog odnosa. U oba slučaja ovo se odnosi na primanja izvršenika do 1000 KM mjesečno. IZVRŠENJE NA NEPOKRETNOSTIMA Za ovakva izvršenja nadležan je sud na čijem se području nalaze nepokretnosti. a nekada i neposrednom pogodbom. izvršenje je moguće do 2/3 primanja. Ako pak primanja prelaze ovaj iznos. ogrijev. Po novom ZIP-u to su mjenica i ček. ono naročito ne postoji u našoj kreditnoj praksi. Svrha ovih isprava je pojednostavljenje postupka. jer je njome princip srazmjernosti značajno ugrožen. zatim računi. pa i izvodi iz poslovnih knjiga koji se odnose na cijenu komunalnih usluga. penzije. Za provođenje ovog postupka mjesno je nadležan sud na čijem se području nalazi prebivalište izvršenika. a po novom ZIP-u je moguće izvršenje do 1/2.). Izvršenje se provodi zabilježbom izvršenja u zemljišnoj knjizi.VJERODOSTOJNE IZPRAVE Izvršenje radi ostvarenja novčanih potraživanja određuje se i na osnovu vjerodostojne isprave. Predmet izvršenja može biti samo nepokretnost kao cjelina. a i suvlasnički dio može biti samostalan predmet izvršenja. a zatim u roku od 15 dana vrši njihova prodaja. zakupnine. Po ranijem ZIP-u bilo je moguće izvršenje do iznosa 1/3 primanja izvršenika. Izvršenje se provodi pljenidbom i prenosom potraživanja. a provodi se u onom obimu koji je potreban za namirenje konkretnog potraživanja.

on je ustvari hipoteka ali bez potraživanja. 138 | P a g e . sva činjenična pitanja upućuju se u parnicu. Zakonu o stečajnom postupku i Zakonu o notarima.Radi se o stvarno-pravnom osiguranju na nepokretnosti. može se pobijati u parničnom. što znači da ako je nešto činjenično odlučeno u vanparničnom postupku. ali ga još nema toliko u praksi. a ako je nešto činjenično rješeno u parničnom postupku. Zemljišni dug nije akcesorne prirode kao hipoteka. Spominje se u Zakonu o zemljišnim knjigama. ZAKON O VANPARNIČNOM POSTUPKU Osnovno pravilo: ovdje se ne raspravlja o činjenicama. vrijedi i za vanparnični postupak.

Za vođenje postupka nadležan je sud na čijem području lice kojem se oduzima ili vraća poslovna sposobnost ima prebivalište ili boravište. kao i drugih lica koja nisu u mogućnosti da se sama o sebi brinu. Karakteristično je da tu žalbu može izjaviti i lice kojem se oduzima poslovna sposobnost. osim ako ZVP-om nije drugačije određeno. bez obzira na njegovo zdravstveno stanje. Smrt nekog lica može se dokazivati po odredbama ZVP-a samo kada se smrt ne može dokazati ispravama predviđenim propisima o matičnim knjigama. U vanparničnom postupku sud po službenoj dužnosti preduzima mjere radi zaštite prava i pravnih interesa maloljetnika o kojima se roditelji ne staraju. a tako i vraćena. Sud na odgovarajući način ispituje okolnosti koje su od značaja za utvrđenje postojanja slobodne volje i želja maloljetnika za 139 | P a g e . koji daje nalaz i mišljenje o duševnom stanju i sposobnostima za rasuđivanje dotičnog lica. Rok za žalbu je tri dana od prijema rješenja. kada je zakonom propisanom da se brak može zaključiti između tih lica samo na osnovu dozvole suda. ako su ispunjeni potrebni uslovi. U vanparničnom postupku shodno se primjenjuju odredbe ZPP-a. Vanparnični postupak se pokreće prijedlogom fizičkog ili pravnog lica. ZADRŽAVANJE NA LIJEČENJU U USTANOVI ZA OBOLJELE? O ovome odlučuje sud kada je zbog prirode bolesti neophodno dotičnom licu ograničiti slobodu kretanja. PROGLAŠENJE NESTALOG LICA UMRLIM I DOKAZIVANJE SMRTI? Umrlim licem proglasit će se lice o čijem životu za poslijednjih pet godina nije bilo nikakvih vijesti. DOZVOLA ZA ZAKLJUČENJE BRAKA? U ovom postupku sud odlučuje o davanju dozvole za zaključenje braka između određenih lica. te u drugim slučajevima propisanim zakonom. ODUZIMANJE I VRAĆANJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI? Poslovna sposobnost može biti potpuno ili djelimično oduzeta. a iznimno i po službenoj dužnosti. porodičnim. imovinskim i drugim pravima i interesima. Protiv rješenja o oduzimanju ili vraćanju poslovne sposobnosti dozvoljena je žalba i mogu je izjaviti lica koja su učestvovala u postupku. Postupak je hitan i provodi se najkasnije u roku od sedam dana. Postupak se pokreće po prijedlogu maloljetnog lica. a starije je od 60 godina. U tom postupku mora se provesti dokaz po vještaku medicinske struke odgovarajuće specijalnosti.Vanparnični postupak utvrđuje pravila postupka u kojima sudovi postupaju i odlučuju o ličnim.

Geometar mora imati „stajne tačke“ kao referentne tačke od kojih vrši mjerenje. ako zakonom nije drugačije određeno. Prvostepeni sud može povodom blagovremene žalbe novim rješenjem preinačiti ili ukinuti svoje rješenje. Sud uređuje među: 1. ako utvrdi da je žalba osnovana. Pravičnost ne znači „po pola“. Ako su u toku postupka sporne neke činjenice od kojih zavisi neko pravo na naslijeđe. gdje poziva stranke i vještaka geometra. te koja prava iz te zaostavštine pripadaju nasljednicima. ako su učesnici postupka saglasni sa time. nadležan je organ uprave. kada matičar ima obavezu da najkasnije u roku od tri mjeseca dostavi smrtovnicu sudu. koja imovina sačinjava njegovu zaostavštinu. Rok za žalbu iznosi 15 dana od dana dostavljanja rješenja (ali rok nije prekluzivan!). RASPRAVLJANJE ZAOSTAVŠTINE? U ovom postupku sud utvrđuje ko su nasljednici ostavioca. ali u praksi je to uglavnom inicijativa nasljednika). po jačem pravu. 140 | P a g e . ako jeste. ako su međašni znaci uništeni. 3. već se cijeni prema okolnostima konkretnog slučaja.zaključenje braka. 2. a time se ne vrijeđaju prava drugih sudionika koja su zasnovana na tom rješenju. legatarima i drugim licima. prema posljednjem posjedu. sud stranke upućuje na parnični postupak! Ako obje stranke pristanu da se međa uredi prema jačem pravu. Uređenje međe u gradu zavisi od toga da li je građevinska parcela parcelisana ili nije. Drugostepeni sud može odlučiti i o neblagovremenoj žalbi isto kao i prvostepeni sud o blagovremenoj žalbi. po pravičnosti. Postupak se pokreće po službenoj dužnosti (u teoriji. te posjedovanje tjelesne i duševne sposobnosti maloljetnika za vršenje prava i dužnosti koji proizilaze iz braka. Postupak se pokreće po prijedlogu jednog od vlasnika ili posjednika susjednih nekretnina. u suprotnom. Žalba zadržava izvršenje rješenja. protiv kojih je dozvoljena posebna žalba. u suprotnom je jako teško izvršiti pouzdano mjerenje. UREĐENJE MEĐA? Sud uređuje među između susjednih nekretnina. sud će postupak prekinuti (jedini slučaj kada se vanparnični postupak prekida!!) i sudionike uputiti na pokretanje parničnog postupka. Sud nakon „ročišta za pomirenje“ zakazuje ročište na licu mjesta. Uređenje međe u vanparničnom postupku moguće je samo ako vrijednost spora iznosi do 3000 KM (tzv. Međa se može urediti i prema katastarskim mapama. ako nije. oštećeni ili pomjereni. ŽALBA U VANPARNIČNOM POSTUPKU? U vanparničnom postupku se odluke donose u obliku rješenja. malična vrijednost). sud može izvršiti uređenje međe. stranke se ne moraju uputiti na parnicu.

novine FBiH 61/01) 141 | P a g e .Pravosnažnost rješenja donesenog u vanparničnom postupku ne sprječava sudionike da o svom zahtjevu traže zaštitu u parničnom ili u upravnom postupku. ZAKON O STRANIM ULAGANJIMA (Sl.

i to pod istim uslovima kao i rezidenti (domaća pravna i fizička lica). strani ulagači pod istim uslovima kao i domaći ulagači imaju pravo upravljanja privrednim društvima. Posebni oblici stranih ulaganja POSTUPAK ODOBRENJA I REGISTRACIJE STRANIH ULAGANJA? U FBiH strana ulaganja u sektore koji podliježu restrikcijama odobravaju slijedeća ministarstva: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Osnivanje pravnog lica u zajedničkom vlasništvu domaćeg i stranog ulagača 3. Federalno ministarstvo kulture i sporta. Strana ulaganja su oslobođenja plaćanja carina i carinskih obaveza. 34/00). BiH 21/98. i to u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (ZPD). regulisano je Zakonom o politici direktnih stranih ulaganja u BiH (Sl.). strani ulagači imaju pravo da vrše transfer dobiti koja nastane kao rezultat njihovog ulaganja i poslovanja u FBiH. strano ulaganje se ima smatrati odobrenim. U pogledu vlasničkih prava na nekretninama. PRAVA. koji ne može biti veći od 49% glavnice takvog privrednog društva. obaveze i povlastice stranih ulagača. strano ulaganje se ima smatrati odobrenim. isl. Nadalje. Restrikcije se odnose na ograničenje uloga stranog ulagača. Osnivanje pravnog lica u potpunom vlasništvu stranog ulagača 2. u skladu sa važećim zakonima u FBiH i BiH. Ako postoje razlozi za odgodu donošenja rješenja o stranom ulaganju. kultura. dužno je da u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva donese rješenje. i to bez ograničenja i u konvertibilnoj valuti. OBLICI STRANIH ULAGANJA? 1. strani ulagači imaju jednaka prava i stiču nekretnine kao i domaća pravna i fizička lica. Ulaganje u postojeće pravno lice 4. Strani ulagač. osim carinskog evidentiranja. BiH 17/98). prije nego što pristupi ulaganju i osnivanju privrednog društva. Nakon što ministarstvo zaprimi zahtjev. Ukoliko ne donese rješenje u ovom roku. te postupak registracije stranih ulaganja. gl. Ukoliko u navedenom roku ne donese rješenje. OBAVEZE I POVLASTICE STRANIH ULAGAČA? Strani ulagač ima pravo da investira dobit iz svojih ulaganja u sve sektore privrednih i neprivrednih djelatnosti u BiH. Ovdje ipak postoje određene restrikcije i to u oblasti vojne industrije i proizvodnje i oblasti javnog informisanja. informisanje. ministarstvo je dužno da o tome obavijesti podnosioca i u tom slučaju dužno je da donese konačno rješenje o stranom ulaganju u roku od 90 dana od dana prijema zahtjeva.Ovim zakonom uređeni su prava. gl. mora da podnese zahtjev naprijed navedenom ministarstvu za pribavljanje saglasnosti (vojna industrija. Sve ono što nije uređeno ovim zakonom. oblici stranih ulaganja. Strani ulagač može osnovati privredno društvo pod istim uslovima kao i domaći ulagači. a u skladu sa Zakonom o carinskoj politici BiH (Sl. Također. 142 | P a g e .

Priznanjem. sadržaj i zaštita prava industrijskog vlasništva. nosioci prava stiču materijalna i moralna prava. Zakonodavac je u članu 4. i to patenata. a oznaka koja označava geografsko porijeklo proizvoda štiti se geografskom oznakom. znak koji je podoban za razlikovanje roba ili usluga štiti se žigom. odn. registracijom prava industrijskog vlasništva. U roku od 5 dana računajući od dana podnošenja uredne prijave ministarstvo će donijeti rješenje o odobrenju stranog ulaganja. a zahtjev se podnosi Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. on je regulisan članom 2 ovog zakona. koji kaže da se pronalazak štiti patentom ili patentom sa skraćenim trajanjem.Odobrenje stranog ulaganja važi bez vremenskog ograničenja!! Strani ulagač je dužan da podnese zahtjev za registraciju ugovora ili drugog akta o ulaganju. Svi sporovi koji eventualno nastanu u vezi sa stranim ulaganjima. mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo BiH. Materijalna prava imaoca prava industrijskog vlasništva obuhvataju isključiva prava privrednog iskorištavanja i raspolaganja. Sticanje prava industrijskog vlasništva u BiH može se zahtjevati i prijavom podnesenom u inostranstvu. odn. gl. tj. što znači da strana pravna i fizička lica su izjednačena sa domaćim – ali po principu reciprociteta. izuzev ako zainteresovane strane ne dogovore arbitražu ili ugovore nadležnost stranog suda. BiH 3/02) definiše se i uređuje sticanje. rješavaju se pred nadležnim sudovima u BiH. industrijski dizajn. ukoliko je to u skladu sa međunarodnim ugovorima i konvencijama. Pravni učinak priznatih prava industrijskog vlasništva iz takvih prijava 143 | P a g e . industrijskog dizajna i geografske oznake. i to u skladu sa međunarodnim ugovorima i konvencijama. u skladu sa Zakonom o politici direktnih stranih ulaganja u BiH. Moralno pravo pronalazača. Kada govorimo o predmetu zaštite. Reciprocitet se pretpostavlja dok se ne dokaže suprotno. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO Zakonom o industrijskom vlasništvu u BiH (Sl. Institut također prima prijave kojima se zahtjeva sticanje prava industrijskog vlasništva u inostranstvu. Strani ulagači također imaju i obavezu da poštuju zakone i propise BiH i entiteta. robnih i uslužnih žigova. u skladu sa navedenim zakonom. POSTUPAK STICANJA PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA? Sticanje pojedinih prava industrijskog vlasništva u BiH ostvaruje se podnošenjem prijave Institutu za standarde. jednako kao i domaća pravna i fizička lica. kao i svih izmjena vezanih za te akte u roku od 30 dana računajući od dana potpisivanja tog akta. zakona utvrdio jednakost stranih i domaćih lica kada je u pitanju zaštita prava industrijskog vlasništva. autora industrijskog dizajna podrazumijeva pravo da bude naznačen u prijavi i svim drugim ispravama koje se odnose na patent. novi oblik proizvoda ili njegovog djela štiti se industrijskim dizajnom.

od dana upotrebe na izložbi prijavljenog pronalaska. Kompletan postupak sticanja. koji je u nekoj državi članici Pariske unije ili WTO-a podnio prvu prijavu za isti pronalazak. znak ili oblik proizvoda prijavu podnese kasnije. prometa i prestanka prava industrijskog vlasništva vodi se u Institutu. kada podnosilac prijave može zahtjevati priznanje višestrukog prava prvenstva na osnovu više ranijih podnesenih prijava. pod uslovima iz člana 8 zakona. shodno Konvenciji o međunarodnim izložbama.“ Član 8 zakona govori o „unijskom pravu prvenstva“. tj. može u roku od tri mjeseca od dana zatvaranja izložbe zahtjevati u prijavi pravo prvenstva od prvog dana izlaganja. odnosno znaka. ili upotrijebi znak za označavanje roba i usluga. Podnosilac prijave ima pravo prvenstva u odnosu na svakog drugog podnosioca. odnosno oblik proizvoda ili njegovog djela. u BiH ili drugim članicama Međunarodne unije za zaštitu industrijskog vlasništva (Pariska unija) ili Svjetske trgovinske organizacije (WTO) izloži pronalazak. od datuma podnošenja uredne prijave patenta. Protiv odluka Instituta donijetih u prvom stepenu dopuštena je žalba Komisiji za žalbe Instituta u roku od 15 dana. oblika proizvoda. s tim što se tužba neposredno podnosi Institutu. odn. održavanja. i to u jednoj ili više država članica Pariske unije ili WTO-a. Postoji i tzv. kojeg reguliše član 7 zakona: „Lice koje na službenoj ili službeno priznatoj međunarodnoj izložbi. ako to zatraži i to: za patent u roku od 12 mjeseci. koji za isti pronalazak. kao stvarno-nadležnim sudom. prometa i prestanka prava industrijskog vlasništva. Institut vodi za svako pojedinačno pravo industrijskog vlasništva slijedeće registre: 1) Registar prijava za priznanje prava industrijskog vlasništva 2) Registar priznatih prava industrijskog vlasništva 3) Registar zastupnika za zaštitu industrijskog vlasništva 144 | P a g e . NAČELO PRVENSTVA? Institut radi na osnovu načela prvenstva. Postoji i tzv.. „izložbeno ili sajamsko pravo prvenstva“. pripadniku članice Pariske unije ili WTO-a.. za industrijski dizajn ili žig u roku od 6 mjeseci od dana podnošenja prve prijave. Protiv rješenja Instituta donesenih u drugom stepenu žalba nije dopuštena. održavanja. a na prijedlog direktora Instituta. „višestruko pravo prvenstva“. ali se može pokrenuti upravni spor pred Sudom BiH. kao i za pružanje informacijskih usluga. i to u skladu sa posebnom tarifom koju donosi Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. priznat će se pravo prvenstva u BiH. industrijskog dizajna. Za postupak sticanja. žiga. tj.izjednačen je sa pravima industrijskog vlasništva koja su priznata na osnovu nacionalnih prijava. plaćaju se takse i naknade posebnih troškova postupka. oblik proizvoda ili njegovog djela ili znak.

uvezani su u jedinstveni informacioni sistem industrijskog vlasništva BiH. REDOSLIJED ISPITIVANJA PRIJAVA Prijave se ispituju po redoslijedu određenim datumom njihovog podnošenja. Strana pravna i fizička lica ostvaruju prava iz Zakona o industrijskom vlasništvu u BiH pred Institutom samo preko zastupnika koji su ovlašteni za zastupanje. Izuzetno. Znak razlikovanja koji dobije rješenje nadležnog organa je žig. Ko se može baviti poslovima zastupanja u postupku zaštite prava industrijskog vlasništva pred Institutom? Mogu se baviti pravna i fizička lica koja moraju biti upisana u registar zastupnika kojeg vodi Institut. usluga jednog učesnika u privrednom prometu od istih ili sličnih roba.Treba naglasiti da su registri javni. uz koji zahtjev podnosilac mora dostaviti i dokaz o postojanju spora 2) Ako je podnesen zahtjev za međunarodno registrovanje žiga 3) Ako je saglasno drugim propisima neophodno izvršiti hitnu registraciju u određenom roku 4) Na poseban zahtjev podnosioca prijave INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO OBUHVATA: a) Patent b) Žig c) Industrijski dizajn d) Geografska oznaka porijekla ŽIG ILI ROBNA MARKA? Pojam žiga: Žigom se štiti znak koji se može grafički prikazati i koji je podoban za razlikovanje roba. odn. 145 | P a g e . usluga drugog učesnika u privrednom prometu. prijava se može ispitivati i po hitnom postupku. da se vode u elektronskoj formi. odn. i to: 1) U slučaju sudskog ili drugog spora. To mogu biti samo ona pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove utvrđene posebnim propisima. dostupni trećim licima na uvid. Institut ima i svoj glasnik koji izdaje i u kojem se objavljuju podatci o pravima koja su upisana u navedene registre. ali uz obavezu podnošenja zahtjeva za hitno ispitivanje.

osim uz odobrenje nadležnog organa te države ili organizacije. Ovo pravo ima i podnosilac prijave od datuma podnošenja prijave. oglasima i drugim oblicima ponude. 2) figurativni. te isključivo pravo upotrebe žiga u privrednom prometu za te robe i usluge. za koje je žig priznat. 146 | P a g e . trodimenzionalni oblici. slova. koji svojim ukupnim izgledom nisu podobni za razlikovanje roba ili usluga u privrednom prometu. koji su isključivo oblici određeni vrstom proizvoda ili oblici proizvoda potrebni za postizanje određenog tehničkog rezultata ili oblici koji proizvodima daju bitnu vrijednost. KARAKTERISTIKE ŽIGA Žig je vlasničko pravo.Žigom se mogu štititi znakovi. koji su isti sa ranijim žigovima za istu vrstu roba ili usluga. katalozima. ali se može neograničeno obnavljati. kolektivni. putem tržišne inspekcije i putem Uprave za indirektno oporezivanje i carinskih organa. uključujući i mogućnost da javnost dovede u vezu prijavljeni znak sa ranijim žigom. ZAŠTITA ŽIGA Tripartitna – upravnopravna. odn. ili ga upotrebljavati za obilježavanje tih roba ili usluga. brojevi. u korespondenciji i drugim oblicima poslovne dokumentacije. koji sadržavaju državni ili drugi javni grb. posebno u odnosu na geografsko porijeklo. koji svojim izgledom ili sadržajem mogu obmanuti javnost. koji se ne mogu grafički prikazati. na uputstvima. koji svojim izgledom ili sadržajem povrijeđuju autorska prava ili druga prava industrijskog vlasništva. 3) individualni. grafički prikazi. koji su u vijeme podnošenja prijave žiga za znak opštepoznati u BiH u granicama značenja člana 6 Pariske konvencije. te postoji opasnost od izazivanja zabune u privrednom prometu. slogani. prospektima. vrstu. kratice. kvalitet ili neko drugo obilježje roba ili usluga. a posebno riječi. Žigom se ne mogu zaštititi znakovi: koji su protivni javnom poretku ili moralu. građanskopravna i krivičnopravna. VRSTE ŽIGOVA 1) verbalni. koji su isti sa ranijim žigovima ili su slični ranijim žigovima za istu ili sličnu vrstu roba ili usluga. 86): Nosilac žiga ima isključivo pravo na obilježavanje žigom svojih roba i usluga. Upravnopravna zaštita se ostvaruje putem Instituta za intelektualno vlasništvo BiH. kombinacije boja i njihovih nijansi. koji se sastoje isključivo od oznaka ili podataka koji su uobičajeni u svakodnevnom govoru ili ustaljenoj trgovačkoj praksi. koji predstavljaju ili podražavaju nacionalni ili religiozni simbol. amblem. teritorijalno je i vremenski ograničeno (10 godina). te 4) trodimenzionalni. ambalaža za proizvode – pod uslovom da su distinktivni – kao i kombinacije svega naprijed navedenog. ISKLJUČIVA PRAVA NOSIOCA ŽIGA (čl. Nosilac žiga može zabraniti trećim licima da bez njegovog odobrenja upotrebljavaju znak koji je isti kao znak ili sličan znaku za robe ili usluge iste ili slične vrste kao što su one za koje je žig priznat. Ovo pravo obuhvata i upotrebu žiga na sredstvima za pakovanje. zastavu. naziv ili kraticu naziva neke države ili međunarodne organizacije. koji se sastoje isključivo od oznaka ili podataka koji u prometu služe za označavanje karakteristika roba ili usluga. fakturama.

Prigovor pasivne legitimacije. uvozi. Zakon o stečaju predstavlja jedan visoko razvijeni mehanizam. 2. stavlja u promet. a ima za cilj unovčenje imovine stečajnog dužnika radi grupnog namirenja potraživanja stečajnih povjerilaca. stečajni postupak. Prijeteća platežna nesposobnost postoji ako stečajni dužnik. Stečajni postupak je posebna vrsta postupka. 4. Prigovor da je proizvod lošeg kvaliteta. a ne i robnu marku. Stečajni postupak se može otvoriti i zbog prijeteće platežne nesposobnosti (institut preuzeto iz njemačkog stečajnog prava).Krivičnopravna zaštita: „Ko protivno odredbama Zakona o industrijskom vlasništvu u BiH povrijedi tuđi žig. jer tuženi za neovlaštenu upotrebu žiga okrivljuje dobavljača. te stoga po cijeni jeftiniji. ZAKON O STEČAJNOM POSTUPKU (29/03) Zakonom o stečajnom postupku uređuju se uslovi za otvaranje stečajnog postupka. pa zbog toga ne može doći do zabune na tržištu. Platežna nesposobnost je najčešće i osnovni razlog za otvaranje stečajnog postupka i vrijedi za sve kategorije stečajnih dužnika. jer je on od dobavljača naručio samo vrstu robe. skladišti ili upotrebljava proizvod koji je predmet zaštite. pravne posljedice njegovog otvaranja i provođenja. nudi. Za podnošenje prijedloga ovlašteni su stečajni dužnik i svaki povjerilac koji ima pravni interes. POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA Stečajni postupak se pokreće pismenim prijedlogom. koji je prilagođen slučajevima u praksi. prenosi preko granice. Bitno je istaći da zbog prijeteće platežne nesposobnosti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka može podnijeti samo stečajni dužnik. Prigovor da tuženi nije znao da uvozi robu sa tuđim žigom. a po svojoj prirodi spada u vanparnične postupke. pri čemu sud samo stvara uslove za izražavanje autonomne volje povjerilaca. Ovom kaznom kaznit će se svako lice koje neovlašteno izrađuje.“ Najčešći prigovori tuženog u slučaju neovlaštene upotrebe žiga: 1. u vremenu dospjelosti neće biti u stanju da ispuni obaveze plaćanja. 147 | P a g e . RAZLOZI ZA POKRETANJE I CILJ STEČAJNOG POSTUPKA? Stečajni postupak se sprovodi iz razloga platežne nesposobnosti ili zbog prijeteće platežne nesposobnosti stečajnog dužnika. industrijski dizajn i geografsku oznaku. Osnovna premisa ovog zakona jeste da je imovina stečajnog dužnika ustvari imovina njegovih povjerilaca. prema predviđanjima. kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine. 3. Stečajni dužnik je platežno nesposoban ukoliko nije u stanju izvršavati svoje dospjele obaveze plaćanja neprekidno u roku od 30 dana. koji ima usklađenu sistematiku i jasan je za primjenjivanje. kao i reorganizacija stečajnog dužnika nesposobnog za plaćanje na osnovu stečajnog plana. Prigovor da je proizvod originalan.

2) nad imovinom dužnika pojedinca (komplementari kod komanditnog društva i osnivači društva sa neograničenom solidarnom odgovornošću). u stečajnom postupku nema se pravo: 1) na povrat u pređašnje stanje. VOĐENJE I TOK STEČAJNOG POSTUPKA Stečajni postupak vodi stečajni sudija kao pojedinac. općina i javnih fondova. Stečajni postupak se sprovodi: 1) nad imovinom pravnog lica. kao i nepotpun prijedlog. b) odrediti odgovarajućeg vještaka. a sud ga mora razmotriti u roku od 15 dana od dana prijema prijedloga. pa sudu vrati prijedlog koji nije uređen. U stečajnom postupku razlikujemo dva stadija: 1) prethodni postupak i 2) glavni stečajni postupak. Postupak se sprovodi javnim pozivom nad imovinom pravnih lica. Ako predlagač u ostavljenom roku ne dostavi uređen prijedlog nikako. nema sudskog vijeća. a koje potraživanje je bilo razlog za podnošenje prijedloga. 2) na ponavljanje postupka. sud će vratiti predlagaču i naložiti mu da prijedlog uredi i otkloni nedostatke u roku od 15 dana. na prijedlog podnosioca ili samog stečajnog dužnika stečajni sudija može obustaviti stečajni postupak i u tom slučaju troškove snosi stečajni dužnik. Ako predlagač ne postupi po nalogu suda. c) rješenjem odrediti mjere radi obezbjeđenja stečajne mase.Prijedlog se mora podnijeti u roku od 30 dana od dana nastupanja platežne nesposobnosti. 3) na reviziju. Neuredan prijedlog. Prijedlog se može povući do otvaranja stečajnog postupka. S tim u vezi stečajni sudija može: a) imenovati privremenog stečajnog upravnika. za otvaranje stečaja nad takvim pravnim licem potrebna je prethodna saglasnost ministra odbrane. sud će takav prijedlog odbaciti rješenjem. Stečajni postupak je u načelu hitan postupak i provodi se na opštinskom sudu pred privrednim odjeljenjem na čijem je području sjedište stečajnog dužnika. smatrat će se da je povukao prijedlog i u tom slučaju troškove snosi predlagač. za razliku od ranijeg zakona. 148 | P a g e . ORGANI STEČAJNOG POSTUPKA 1) Stečajni sudija Sudski organ koji. izuzev nad imovinom FBiH. koje mjere kasnije može ukinuti. Kako se radi o vanparničnom postupku. U prethodnom postupku utvrđuje se postojanje procesnih i materijalnih pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka. Ako stečajni dužnik proizvodi predmete naoružanja i vojne opreme. Ukoliko stečajni dužnik nakon podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka ispuni potraživanje podnosioca prijedloga.

4) Odbor povjerilaca (fakultativni organ stečajnog postupka) Kontrolni organ. Na prvoj skupštini koja uslijedi nakon postavljanja stečajnog upravnika skupština može izabrati drugog stečajnog upravnika. ako postoje razlozi koji upućuju na to da je nepodoban. kao i imovinu koju stečajni dužnik stekne za vrijeme trajanja stečajnog postupka. te da je unovči u skladu sa odlukom skupštine povjerilaca.On vodi i upravlja stečajnim postupkom. Pravo glasa u skupštini povjerilaca imaju povjerioci koji su prijavili svoja potraživanja. Skupštinom povjerilaca rukovodi stečajni sudija. Ovu listu vodi federalni ministar pravde i ona se objavljuje u Službenom glasniku FBiH. upravlja tom imovinom. c) vodi poslovne knjige. Za stečajnog upravnika mogu biti imenovana samo lica sa liste stečajnih upravnika. b) izvrši detaljan popis stečajne mase. kao i popis stečajnih povjerilaca za koje je saznao i do kojih je došao na osnovu poslovnih knjiga i poslovne dokumentacije stečajnog dužnika. Stečajni upravnik mora imati položen stručni ispit. Ostale skupštine povjerilaca moraju se sazvati ako to traži stečajni upravnik. koja raspolažu odgovarajućom stručnošću i kvalifikacijama. Sazivanje prve skupštine povjerilaca vrši se u okvirima odluke o otvaranju stečajnog postupka. Skupština povjerilaca iz kruga povjerilaca bira članove odbora povjerilaca. a naročito da sačini početni bilans. odbor povjerilaca ili najmanje pet povjerilaca koji zajedno zastupaju najmanje jednu petinu prijavljenih iznosa potraživanja. ovlašten da: a) hitno i bez odlaganja uđe u posjed imovine stečajnog dužnika. a kojem je potrebno postavljenje od strane stečajnog sudije. pristrasan ili ne ispunjava uslove za imenovanje. koja spada u stečajnu masu. ali samo do donošenja rješenja o otvaranju stečajnog postupka (!) Njegova osnovna funkcija jeste imenovanje stečajnog upravnika i vršenje nadzora nad njegovim radom. koji se osniva radi zaštite interesa stečanih povjerilaca. 149 | P a g e . Izbor drugog stečajnog upravnika može predložiti najmanje pet povjerilaca koji zajedno predstavljaju najmanje jednu petinu prijavljenih iznosa potraživanja. 2) Stečajni upravnik Operativni organ stečajnog postupka. a koja potraživanja nije osporio stečajni upravnik ili neko od povjerilaca sa pravom glasa. kao i potrebnim poslovnim iskustvom. 3) Skupština povjerilaca Skupštinu povjerilaca saziva stečajni sudija. STEČAJNA MASA I RASPOREĐIVANJE POVJERILACA Stečajna masa obuhvata cjelokupnu imovinu koja pripada stečajnom dužniku u vrijeme otvaranja stečajnog postupka. d) podnosi potrebne izvještaje nadležnim organima. Stečajni sudija može odbiti postavljenje izabranog stečajnog upravnika. Za stečajnog upravnika mogu se imenovati samo fizička lica. a odluke se donose većinom glasova prisutnih povjerilaca. Odbor kontroliše i podržava stečajnog upravnika.

b) troškovi koji su pojedinim stečajnim povjeriocima nastali njihovim učešćem u postupku. Zaposlenici koji su ostali na radu dok traje stečajni postupak primaju platu i ostala primanja u visini koju odredi stečajni upravnik. Razlučni povjerioci imaju pravo na odvojeno i prioritetno namirenje svih potraživanja iz određenih dijelova stečajne mase. pod uslovom da ne spadaju u više ili niže isplatne redove. Isticanje rješenja o otvaranju stečajnog postupka na oglasnoj ploči suda ima konstitutivan karakter za nastupanje ovih posljedica i bez ovog čina one ne bi mogle ni nastupiti. a neke bezuslovne. kao i povjerilaca koji u toku trajanja stečajnog postupka steknu pravo potraživanja prema stečajnoj masi (to su povjerioci mase). 3. te za namirenje povjerilaca koji u vrijeme otvaranja stečajnog postupka imaju osnovan imovinski zahtjev prema stečajnom dužniku (to su stečajni povjerioci). a namiruju se za a) potraživanja koja potiču iz perioda privremene uprave i b) potraživanja zaposlenika stečajnog dužnika po osnovu radnog odnosa za posljednjih osam mjeseci do dana otvaranja stečajnog postupka. PRAVNE POSLJEDICE OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA Pravne posljedice nastaju ex lege. Stečajni povjerioci nižih isplatnih redova. neke su trajne. Povodom pravnih posljedica zakon definiše tri grupe pitanja: 1) Opšte dejstvo otvaranja stečajnog postupka 2) Ispunjenje pravnih poslova 3) Prebijanje i pobijanje Danom otvaranja stečajnog postupka prestaju radni odnosi zaposlenika. koji u trenutku otvaranja stečajnog postupka imaju opravdan imovinski zahtjev prema stečajnom dužniku.Stečajna masa služi za namirenje troškova stečajnog postupka. e) potraživanja koja se odnose na povrat zajma koji nadomiješta kapital nekog osnivača ili potraživanja koja su sa tim izjednačena. Neke pravne posljedice su uslovne. i to slijedećim redoslijedom: a) kamate koje teku od otvaranja stečajnog postupka na potraživanja svih povjerilaca. čija se potraživanja namiruju iza ostalih stečajnih povjerilaca. izlučnom pravu! Njegovo pravo na izlučivanje reguliše se posebnim propisom. kao i imovinskopravna šteta nastala kao posljedica izvršenog krivičnog djela ili prekršaja. a neke privremene prirode. Stečajni povjerioci opšteg isplatnog reda. Stečajni povjerioci viših isplatnih redova. i to u visini najniže plate 2. U firmi stečajnog dužnika dodaje se oznaka „u stečaju“. d) potraživanja koja se odnose na usluge stečajnog dužnika. Namirenje povjerilaca iz stečajne mase vrši se po slijedećem redoslijedu: 1. koji se namiruju prije ostalih stečajnih povjerilaca. c) novčane kazne i prekršajne kazne. Lice koje ima pravo na izdvajanje stvari koje ne pripadaju stečajnom dužniku nije stečajni povjerilac. hipotekarni povjerioci ili povjerioci zemljišnog duga). To su povjerioci koji su zakonom određeni kao takvi (npr. ovdje se radi o tzv. 150 | P a g e .

a kojeg potvrđuje stečajni sudija. U tom smislu. Kada stečajni upravnik okonča sve poslove iz stečajnog postupka. gase se računi stečajnog dužnika i prestaju prava lica koja su bila ovlaštena da raspolažu imovinom stečajnog dužnika. Reorganizacija se provodi na osnovu stečajnog plana. 151 | P a g e . u cijelosti ili djelomično. Nakon otvaranja stečajnog postupka stečajni plan ima pravo podnijeti i stečajni upravnik. onda se taj povjerilac upućuje na parnicu. kao i stečajni dužnik.Odmah po otvaranju stečajnog postupka uvodi se stečajni upravnik. Stečajni dužnik može podnijeti stečajni plan zajedno sa prijedlogom za otvaranje stečajnog postupka. Danom upisa u sudski registar rješenja o zaključenju stečajnog postupka stečajni dužnik prestaje da postoji. Uloga suda ovdje je samo potvrđujuće i nadzorne prirode. Kada se donese stečajni plan. koja imaju prednost povremenih davanja. Na skupštini povjerilaca stečajnom upravniku može biti naložena izrada stečajnog plana. Kamate na potraživanja koja se namiruju iz stečajne mase prestaju teći (!) Prijavljivanje u stečajnu masu potraživanja prekida zastaru. Pokreću je stečajni dužnik i stečajni upravnik. on ne donosi nikakvo rješenje o tome (!) i postupak po tom stečajnom planu se nastavlja konkludentno. s obzirom da osnovni cilj stečajnog postupka treba biti saniranje stečajnog dužnika. Rok za pokretanje parnice je 30 dana od dana ročišta na kojem se vršilo ispitivanje potraživanja (prekluzivan rok!). pretvaraju se u jednokratna novčana potraživanja. Novčana potraživanja povjerilaca prema dužniku. te se otvara novi račun. on sačinjava i podnosi izvještaj stečajnom vijeću za zaključivanje postupka. REORGANIZACIJA Stečaj ne znači uvijek primarno gašenje i prestanak stečajnog dužnika. a o njoj odlučuju stečajni povjerioci. Povjerioci u tom slučaju prijavljuju svoja potraživanja stečajnom sudu. koja nisu dospjela. Međutim. i to u roku od 30 dana od dana održavanja skupštine. i to u tri slučaja: a) ako stečajni plan ne poštuje propise o postupku podnošenja ili propise o sadržaju plana. reorganizacija je poseban pravni institut. kojim se stečajnom dužniku omogućava ne samo da preživi i da ozdravi. Ako sudija utvrdi da je stečajni plan podoban. stečajni sudija ga potvrđuje ili odbacuje. Stečajni plan se sastoji od pripremne osnove i osnove za sprovođenje. već i da nastavi sa svojim poslovanjem. koji predstavlja izraz volje učesnika u postupku. sada se smatraju dospjelim. Ako se potraživanje nekog od povjerilaca ospori. Novčana i nenovčana potraživanja. kao ni mjere prinudnog izvršenja radi namirenja potraživanja u pogledu kojih postoji izvršna isprava. stečajni sudija može i da odbaci stečajni plan. Stečajno vijeće donosi odluku koja se objavljuje u Službenom glasniku FBiH. Stečajni upravnik nakon upoznavanja sa potraživanjima povjerilaca mora da se izjasni koja potraživanja priznaje ili osporava. Reorganizacija počiva na načelu privatne autonomije. Protiv stečajnog dužnika ne mogu se dopustiti mjere osiguranja. b) ako nema izgleda da će povjerioci prihvatiti stečajni plan. UPRAVLJANJE I UNOVČAVANJE STEČAJNE MASE Stečajni upravnik je dužan da sastavi popis predmeta iz stečajne mase.

Preostali dio imovine. njegovo privredno odjeljenje. Likvidacija se provodi nad imovinom pravnog lica sa ciljem namirenja svih povjerilaca unovčavanjem imovine pravnog lica. koji se srazmjerno se dijeli članovima društva Rješenje o zaključivanju postupka likvidacije se objavljuje u službenim novinama FBiH. Troškovi postupka i sudske takse. Kada je pravnom licu rješenjem nadležnog državnog organa izrečena mjera trajne zabrane daljnjeg obavljanja djelatnosti. Potraživanja povjerilaca 3. Pokretanje postupka likvidacije upisuje se u registar društava. Ako se prije unovčavanja ustanovi da imovina neće biti dovoljna za pokrivanje potraživanja povjerilaca. mora provesti likvidacioni postupak. a zatim slijedi unovčavanje imovine. Na rješenje o odbacivanju stečajnog plana dozvoljena je žalba u roku od osam dana. Likvidacioni postupak se provodi u slijedećim slučajevima: 1. Vrši se popis imovine i povjerilaca. koji će donijeti rješenje o brisanju. prema mjestu sjedišta pravnog lica. Nadležan je isti sud kao i za stečajni postupak. Organi likvidacije su: 1. I ovo rješenje o brisanju društva iz registra također se objavljuje u službenim novinama FBiH. U tom slučaju zastupnik društva je obavezan da podnese prijedlog za pokretanje likvidacionog postupka. pokrenut će se stečajni postupak. a po pravosnažnosti rješenja se dostavlja registracijskom sudu. izdatci likvidatora i nužni troškovi uprave društva 2. U slučajevima u kojima se. a to je opštinski sud. tj. a njihova ovlaštenja se prenose na likvidatora (!). čiji podatci se također upisuju u registar. Danom upisa u registar prestaje mandat uprave i drugih organa društva. Donošenjem Zakona o likvidacionom postupku propisano je da se ovaj postupak vodi u sudu. 2. ZAKON O LIKVIDACIONOM POSTUPKU (Sl. FBiH 29/03) Ovim zakonom se uređuje likvidacioni postupak pred nadležnim sudovima u FBiH. Kada je pravosnažnim rješenjem suda utvrđena ništavost upisa u sudski registar ili ništavost osnivanja pravnog lica. shodno Zakonu o privrednim društvima. Likvidacioni sudija i 152 | P a g e . gl. dok se ranije ovaj postupak mogao voditi i u samom privrednom društvu. Redoslijed namirenja povjerilaca je slijedeći: 1. a u postupku likvidacije pravnih lica. 3.c) ako je očigledno da se ne mogu ostvariti prava iz stečajnog plana.

Likvidator je dužan da dostavi prijavu za upis u registar društava o prestanku društva u roku od 30 dana od dana odobrenja navedenog finansijskog izvještaja. Mandat Komisije traje pet godina. Također je dužan da objavi poziv za prijavu potraživanja. OVLAŠTENJA KOMISIJE Komisija osigurava primjenu i nadzire provođenje Zakona o vrijednosnim papirima. koji se osnivaju odlukom Komisije. ovlaštenja i odgovornosti. a naročito je ovlaštena za: • Regulisanje uslova i načina izdavanja i prometa vrijednosnih papira • Odobravanje izdavanja dionica i drugih vrijednosnih papira 153 | P a g e . kojim se uređuje upravljanje i organizacija Komisije. likvidator je dužan. ZAKON O KOMISIJI ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE (39/98. zaključuje sporazume o promjeni i prestanku prava i obaveza društva. zamjenik predsjednika i tri člana. Likvidator je dužan da obavijesti sve poznate povjerioce da je društvo u postupku likvidacije. STATUS SASTAV I ORGANIZACIJA KOMISIJE Komisija je samostalna i specijalizovana institucija Federacije BiH. Likvidator je također dužan da podnese na odobrenje dioničarima ili članovima društva finansijski izvještaj sa konačnim izvještajem o toku likvidacije i prijedlogom za raspodjelu preostale imovine dioničarima ili članovima društva. zaključuje sporazume o poravnanju sa povjeriocima. likvidator obavlja slijedeće: izmiruje obaveze i naplaćuje potraživanja društva. Komisiju sačinjavaju: predsjednik. Likvidator Likvidatora imenuje organ društva koji je donio odluku o prestanku društva. za šta rok ne može biti kraći od tri mjeseca od dana objavljivanja poziva. kao i finansiranja. te može zaključivati i nove ugovore ako se isti odnose na raskid nezavršenih poslova. kao i drugih propisa koji se odnose na emisiju i promet vrijednosnih papira. da bez odlaganja podnese zahtjev za otvaranje stečajnog postupka. a isto lice može više puta biti imenovano u sastav Komisije. koje na prijedlog Vlade FBiH imenuje i razrješava Parlament FBiH. Likvidator može biti samo fizičko lice. ali može imati urede van sjedišta. sastava. statusa. U vršenju svojih ovlaštenja. organizacije. Sjedište joj je u Sarajevu. Likvidator je ovlašten da u ime društva preduzima i zaključuje samo one poslove i radnje koji se odnose na likvidaciju. i ima status pravnog lica. tom istom odlukom sud će imenovati likvidatora. Komisija ima svoj statut. ako utvrdi da društvo u likvidaciji nije sposobno da izmiri sve obaveze. Akti koje donosi Komisija su konačni i protiv njih se može (samo) pokrenuti upravni spor. 36/99) Ovim zakonom je osnovana Komisija za vrijednosne papire u FBiH. a kada društvo prestaje na osnovu odluke suda.2. Konačno. te regulisana pitanja njenog sjedišta. zastupa društvo.

u skladu sa zakonom. propisivanje uslova i pravila za promet vrijednosnim papirima. b) Obveznice Obveznica je vrijednosni papir ili isprava u kojoj se njen izdavalac obavezuje da će osobi koja je označena u obveznici ili po naredbi te osobe ili donosicu (ako obveznica glasi na donosioca) isplatiti određenog dana iznos naveden u obveznici ili u anuitetskom kuponu. Obveznice mogu izdavati Federacija BiH. Najbitnije ovlasti su nadziranje primjene zakona i drugih propisa o emisiji i prometu vrijednosnim papirima. a opština na osnovu odluke opštinskog vijeća. Dionička društva u pripremama. investicionih fondova. Vrijednosni papiri mogu biti isprave ili elektronski zapisi. Promet ovim vrijednosnim papirima može se vršiti na dva načina: putem berze ili preko ovlaštenih predstavnika (berza je dioničko društvo. c) Certifikati Zakon o vrijednosnim papirima se ne odnosi na mjenice i čekove!! 154 | P a g e . te učesnici u prometu vrijednosnim papirima. Temeljem tog ugovora Registar će upisati dioničare određenog dioničkog društva. uzajamnih fondova i drugih pravnih lica koja se bave izdavanjem vrijednosnih papira Regulisanje uslova i načina izdavanja obveznica kantona i opština Propisivanje pravila i nadzor nad prometom vrijednosnim papirima Zaštitu interesa investitora Propisivanje i nadzor nad primjenom standarda upravljanja dioničkim društvima (!) Propisivanje uslova.• Odobravanje izdavanja vrijednosnih papira društava za upravljanje fondovima. emisija i promet vrijednosnim papirima. Sve promjene povodom prometa dionica moraju biti evidentirane kod Registra vrijednosnih papira. Emisiju obveznica Federacija i kanton mogu vršiti na osnovu zakona. sadržaj i način prijenosa vrijednosnih papira. ZAKON O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA (39/98. a) Dionice Kod Registra vrijednosnih papira vodi se elektronski zapis. broj dionica i njihovu nominalnu vrijednost koja je označena u osnivačkom aktu. 36/99) Ovim zakonom je propisana forma. a nakon održane osnivačke skupštine. kantoni i opštine. te nadziranje rada Registra vrijednosnih papira. a ovlašteni predstavnici su brokeri koji rade u tuđe ime i za tuđi račun i dileri koji rade u svoje ime i za svoj račun). davanje dozvola za emisiju vrijednosnih papira. davanje odobrenja za rad i vršenje nadzora nad radom profesionalnih posrednika i drugih učesnika u prometu vrijednosnim papirima • • • • • Komisija u vršenju ovlaštenja. ima 32 ovlasti. sa Registrom obavezno zaključuju ugovor.

te isprave. a trasat (akceptant) je potpiše na opisani način on postaje glavni dužnik. To je i papir javne vjere – što znači formalne istine. Mjenica može glasiti samo na novčanu svotu i nikada na činidbu. Papir koji osigurava upravljanje u društvu čiju dionicu posjeduje. ček). Mjenične radnje Akceptiranje mjenice Akcept se vrši tako d atrasat na samoj mjenici napiše: priznajem ili prihvaćam ili napiše drugu riječ koja ima to značenje a zatim se potpiše. Po zakonu to je papir po naredbi. Ona se sastoji iz dva dijela priznanice i založnice i u cjelini gledana u sbi sadrži dva stvarna prava: pravo vlasništva (osoba koja je predala stvar ne mora dokazivati vlasništvo na stvari. to je zakonska pretpostavka) i založno pravo. Njena samostalnost leži u apstraktnosti – ne zna se zbog čega je mjenični dužnik se obavezao. To je i prezentacijski papir . Mjenica uvijek glasi na određeni novčani iznos i izdavalac mjenice (trasant) obavezuje se da će zakonitom imaocu (trasatu) on sam (vlastita mjenica) ili remitent po dospjelosti isplatiti novčani iznos naveden u mjenici. ali g amož ograničiti n adio iznosa. a izričitom kaluzulom može biti drugačije određeno. Vrijednosni papiri mogu da sadrže u sebi obligaciona prava. Potpisi nesposbnih osoba ili lažni potpisi ne utiču na obavezu drugih mjeničnih potpisnika. Ona je vrijednosni papir i bez tog papira nema nastanka. 155 | P a g e .HARTIJE OD VRIJEDNOSTI PREMA SADRŽINI PRAVA To su isprave koje u sebi sadrže određena prava i izdavalac vrijednosnog papira. Ova prava su uvijek inkorporiana u ispravu (sadržana su u njoj) i zakonit imatelj ne mora da dokazuje sadržaj isprave (to je zakonska pretpostavka). Usmeno se ne može niko mjeničnopravno obavezati. Vrijednosni papir koji u sebi sadrži stvarno pravo (ZOO ugovor o uskladištenju). Mjenična obaveza vezana je za ispravu i ona se izdaje u obliku kojeg zakon odredi. Ako prihvata trasat mjenicu (akceptira). Pravo na mjenicu je stavrno-pravne prirode. MJENICA Ona je isprava. stvaran prava i pravo na upravljanje. To znači da izdavalac mjenice (trasant) mjenicu popunjava. Primjer vrijednosnog papira koji u sebi sadrži obligaciju (mjenica. Prava koja proizilaze iz mjenice su obligacionopravne prirode. Skladištar je dužan da osobi koja je predala stvar izda skladišnicu. obavezuje se da će zakonitom imatelju isprave ispuniti obavezu koja je sadržana u toj ispravi. Samostalnost se ogleda i u solidarnoj odgovornosti mjeničnih dužnika. a ni prava prenosa. Akceptom se trasat obavezuje da mjenicu plati po dospjelosti. Forma i bitni sastojci za pojedine vrste isprava se propisuju zakonom. onda taj akcept mora biti bezuvjetan. Tužba protiv akcepatnat nije uslovjena nikakvim protestom jer on nije regresni ngo glavni dužnik.što znači da vjerovnik dolazi dužniku na naplatu. Samo onaj ko ima tu ispravu može tražiti ispunjenje mjenične obaveze. Mjenična obaveza je samostalna i stroga. Vrijednosni papir koji u sebi sadrži upravljačko pravo (dionica). Vrijednosni papiri su uvijek formalne isprave. pismeno očitovanje obaveze.

Avalista odgovara onako kako odgovara onaj za koga jamči. Regresna tužba se podnosi protiv regresnih dužnika i uz nju se osim mjenice prilaže mjenični protest. kao i protiv onih koji su po ovoj mjenici odgovorni – pravo na regres. Tužbe trasata protiv trasanta. a ako plati mjenicu stupa na mjesto honorata. vuče se na banku kao trasata jer se smatra da ona ima tu pasivnu sposobnost. Prenos mora glasiti na prvu mjeničnu svotu. nema regresa zbog neakceptiranja. Indosiranje Kada je na mjenici označeno ne po naredbi onda se ona ne indosira. a može biti i vremenski ograničen. mjenica je sredstvo kreditiranja. Indosiranjem se prenose sva prava sadržana u mjenici na indostara i on od mjenično vjerovnika postaje regresni dužnik. Prenos mora glasiti na punu mjeničnu svotu.pravnom odnosu. ni protesta. Avaliranje Aval je mjenično jemstvo. ček može da glasi na donosioca. trasanta protiv trasata zbog neisplate mjenične svote. imalac čeka može da odbije djelimičnu isplatu. a ne mjeničnopravnog dejstva. Kada se mjenica amortzuije rješenjem. glasi na donosioca. ali i sam ima takva prava od svojih prethodnika. Postupak amortizacije se pokreće prijedlogom. Izražava se riječima „per aval“ – kao jemac. Indosament indosiranjem ne smije isticati nikakve uslove. Trasant mora da raspolaže pokrićem kod tarsata u momentu izdavanja odnosno isplate čeka. 156 | P a g e . tužba zbog povraćaja mjenice. Kada isplati mjenicu. ovo iz razkloga što je amortizacijom prestao mjeničnopravni odnos. dospjeva po viđenju. Prenos se vrši cesijom kao u građansko.Amortizacija mjenice Pod amortizacijom mjenice se podrazumijeva sudski vanparični postupak u kojem se donosi odluka o proglašenju izgublljene ili oštećene mjenice nevažećom. i tužba zbog neopravdanog obogaćenja. Aval može biti djelimičan i potpun. Može ga dati svako lice. ne akceptira se. avalista stiče pravo iz mjenice protiv onoga za koga je inače jamčio. kod čeka se ne mora odrediti rok dospjelosti. Mjenična radnja. Ako su stavljeni smatra se kao da nisu napisani. Između mjeničnihMtužbi i tužbi u građanskom pravu u suštini je razlika neznatna. Postoji više vrsta mjeničnih tužbi. Razlika između mjenice i čeka Ček je sredsvo plaćanja. raniji imalac može da ima prava samo prema glavnom mjeničnom dužniku – to znači da rješenje o amortizaciji mjenice ima karatkter građansko pravnog. Avalista solidarno odgovara. Redovna mjenična tužba je ona koja se podnosi protiv glavnog mjeničnog dužnika. Opoziv čeka može vršiti samo trasant. protesti i tužbe mjenične tužbe su sredstvo za ostvarivanje prava mjeničnih povjerilaca. Slodarno odgovara za plaćanje mjenice. Mjenični prigovori. Prenos se obavlja potpisivanje tj davanjem izjave na poleđini mjenice ili alonžu da se mjenična svota isplati naznačenoj osobi tj indosataru. ne može se ni domicilirati (odrediti mjesto naplate). ne može se umnožavati Kao mjenica.

a članovi društva samo do visine svoga udjela u društvu. Zakon o osiguranju imovine i lica (d. Osnivač i član društva može biti samo poslovno sposobno fizičko lice. domaća i strana (strana pravna lica samo pod uslovima propisanim Zakonom o stranim ulaganjima). odgovaraju solidarno i svojom ličnom imovinom.d. ali pravo na naslijeđe se ne može isključiti niti ograničiti. Zakon o javnim preduzećima (d. Društvo sa neograničenom solidarnom odgovornošću 3. Tu zakonski zastupnik daje izjavu o prihvatu naslijeđa.. Društvo svoju djelatnost obavlja samostalno.) PRIVREDNO DRUŠTVO? Pravno lice koje obavlja proizvodnju i prodaju proizvoda i vrši usluge na tržištu radi sticanja dobiti (pravni subjektivitet pravnog lica može se utvrditi samo zakonom) Društvo mogu osnovati pravna i fizička lica.ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA 84/08: značajne izmjene Zakona u pogledu dioničkih društava.o. ORGANIZACIONI OBLICI DRUŠTVA 1.d.n. Prije upisa u sudski registar društvo ne može stupati u pravni promet. posebno će se urediti i pitanje ko će maloljetnika zastupati u društvu. Kod društva sa neograničenom solidarnom odgovornošću i kod komanditnog društva svaki član društva d.). Kod društva sa ograničenom odgovornošću i kod dioničkog društva za obaveze odgovara društvo svojom imovinom.o. Pravni učinak upisa društva u registar nastupa prema trećim licima 16.d. proizvodnja naoružanja i vojne opreme). Društvo sa ograničenim odgovornošću 2. Danom upisa u registar društvo stiče pravnu i poslovnu sposobnost i od toga dana odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom. a izbor djelatnosti vrši se u skladu sa propisanom klasifikacijom djelatnosti. i d. Zakonom može biti određeno da se neke djelatnosti mogu obavljati samo na osnovu odobrenje ili uz prethodnu saglasnost nadležnog organa (npr. a jedini izuzetak jeste slučaj maloljetnika koji naslijeđuje udio u društvu. Svako društvo obavlja samostalno djelatnost. Dioničko društvo Pravilo je da društvo za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.o.o. 157 | P a g e .).o.d.. koje momentom upisa u registar postaju pravne činjenice. i komplementar u k. Ostali propisi iz ove oblasti: Zakon o bankama (d. Komanditno društvo 4. a fizičko lice koje bi prije upisa stupilo u pravni promet u ime društva odgovaralo bi za takve obaveze cjelokupnom svojom imovinom. dana od dana objavljivanja upisa u službenim novinama FBiH. Sve činjenice sadržane u osnivačkom aktu i drugim aktima jesu faktičke činjenice. i d.

OSNIVAČKI KAPITAL Osnovni kapital je onaj kapital kojeg su članovi društva odredili u osnivačkom aktu i koji će. U slučaju kada društvo odluči da snizi iznos osnovnog kapitala. b) kod dioničkog društva. Kada se u društvo unose stvari i prava.Društvo može obavljati samo one poslove koji spadaju u okvire registrovane djelatnosti. dužno je da tu svoju odluku obznani. Ako bi pak društvo zaključilo pravni posao sa trećim licima izvan registrovane djelatnosti. ne može to učiniti ispod zakonom propisanog minimuma osnovnog kapitala. da je objavi u službenim novinama uz garanciju povjeriocima da će ispuniti svoje obaveze. biti dužni da unesu u društvo do dana upisa društva u registar. pored novca. Na osnovu novčane vrijednosti stvari i prava utvrđuje se novčani iznos sa kojim pojedini osnivač participira u ukupnom kapitalu društva i na osnovu toga se utvrđuje njegov udio u društvu. može biti dat i u obliku izvršenih usluga. pa se novčana vrijednost određuje na osnovu nalaza i mišljenja vještaka. Stvari i prava se procjenjuju prije svega saglasnošću volja osnivača. Ukoliko se visina osnovnog kapitala ne povećava iz vlastitih sredstava društva. Kod društva sa neograničenom solidarnom odgovornošću udio u osnovnom kapitalu. može se povećati na slijedeći način: a) kod društava sa ograničenom odgovornošću. Ako društvo odluči da snizi osnovni kapital društva kapitala. Registarski sud je dužan odbiti upis društva u registar u slijedećim slučajevima: 1) 2) 3) Ako je osnivač većinski vlasnik koji ima nepodmirene dospjele obaveze prema povjeriocima ili nepodmirene poreske obaveze Ako je osnivač u društvu sa neograničenom solidarnom odgovornošću već komplementar u komanditnom društvu Ako je osnivač jedini član društva sa ograničenom odgovornošću na kojem je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije Kapital: Novčani izraz stvari. a ako to nije moguće. koji mora unijeti svoj kapital. stvari i prava. Iznos udjela u osnivačkom kapitalu mora biti naveden i određen u osnivačkom aktu i po visini i po strukturi. 100 KM za pojedinačni ulog) i za dionička društva (50. Društva kapitala mogu povećati osnovni kapital i iz vlastitih sredstava. Osnovni kapital tokom trajanja društva može biti mjenjan. oni se izražavaju i u novčanoj vrijednosti. prava i novca koji se unose u društvo. 158 | P a g e . osnovni kapital se može povećati i pristupanjem novog člana. Društvo može stupati u pravni promet sa trećim licima samo u okviru ili u vezi sa svojom redovnom djelatnošću. Zakon propisuje najniži iznos temeljnog kapitala u novcu za dva oblika privrednih društava – za društva sa ograničenom odgovornošću (2. ali samo u mjeri koja je potrebna za poslovanje društva.000 KM). može biti povećan ili smanjen.000 KM ukupno. vrši se vještačenje. u slučaju pozitivnog poslovanja i pod uslovom da se ne naruši zakonom propisani minimum rezervi. Udio u društvu izražava se u procentima ili u razlomcima i ta činjenica također se upisuje u registar. te druge poslove koji se uobičajeno obavljaju uz redovnu djelatnost upisanu u registar. taj bi pravni posao bio valjan – osim ako je to treće lice znalo ili moralo znati da se radi o poslu izvan redovne djelatnosti. u zavisnosti od vrste društva.

). Načelo prvenstva ili prioriteta upisa u sudski registar podrazumijeva da je sud dužan prilikom primanja prijave na njoj naznačiti dan i čas prijema (u praksi se dijele brojevi). kada društvo osniva dva ili više lica. Do donošenja Zakona o notarima (2002./k. te može sadržavati (samo one) strane riječi koje su uobičajene i za koje ne postoje odgovarajuće riječi u službenim jezicima koji se koriste u Federaciji. a sjedištem se u smislu zakona smatra mjesto koje je upisano u registar (faktička činjenica upisom postaje pravna činjenica).d. Sud je po službenoj dužnosti obavezan da pazi na ovo.o. kada se kao osnivački akt pojavljuje odluka osnivača (mora sadržavati sve bitne sastojke kao i ugovor o osnivanju).o. Društvo sa ograničenom odgovornošću i dioničko društvo može osnovati i jedno lice.o. što znači da će sud registra odbiti upis društva ukoliko se njegova firma bitno ne razlikuje od firme društva koja je već upisana u registar. kao ime pod kojim društvo posluje. koja pretpostavlja da se firma društva mora jasno razlikovati od firme drugog društva. 159 | P a g e . U obavljanju tih poslova mogu sticati prava i preuzimati obaveze u ime i za račun društva. a društva lica su društvo sa neograničenom solidarnom odgovornošću i komanditno društvo. FIRMA Svako društvo osnivačkim aktom utvrđuje svoju firmu. Podružnice nemaju svojstvo pravnog lica. osnivački akt je notarska isprava). U firmu se mora unijeti i skraćenica oblika društva (d. Podružnica se upisuje u registar kod registarskog suda kod kojeg je upisano i samo društvo. itd. Zakonom je propisano i koji su to zabranjeni sastojci firme (protivni zakona i morala. Mora biti napisana na jednom od službenih jezika u Federaciji.osnovni kapital se može povećati i emisijom novih dionica (emisija može biti i zatvorena i otvorena). U pravnom prometu i u korespondenciji sa trećim licima društvo mora uvijek upotrijebiti firmu prema sadržaju koji je upisan u registar. Firma se obavezno ističe na poslovnim prostorijama i poslovnoj korespondenciji. Osnivački akt je strogo formalan akt. kao i pripremanje nacrta statuta društava. Zakon garantuje isključivost firme svakom pravnom licu. Društvo sa ranije registrovanom firmom ima pravo na sudsku zaštitu i može zahtjevati brisanje kasnije registrovane firme koja narušava načelo isključivosti.)./d. Društva kapitala su društvo sa ograničenom odgovornošću i dioničko društvo. Zakon o upisu privrednih subjekata u registar propisuje da će registarski sud prema sjedištu društva o upisu podružnice obavjestiti sud na čijem se području ta podružnica nalazi.d.n. zaštićeni robni znaci. sa zakonom propisanom pismenom formom i ovjerenim potpisima osnivača./d. PODRUŽNICE Društvo može imati podružnice kao svoje organizacione jedinice izvan sjedišta društva. a mogu imati sve ili neke od poslova u okviru registrovane djelatnosti društva. Društvo će aktom o osnivanju odrediti svoje sjedište. s tim što zakon dopušta mogućnost da se sjedište odredi i statutom. OSNIVAČKI AKT U pravilu ugovor. ali član 73 Zakona o notarima uređuje da su notari nadležni ili ovlašteni za vršenje obrade i ovjere osnivačkih akata (dakle. ali je također obavezan da podnosiocu prijave na njegovo traženje omogući uvid u registar i da mu pomogne u izboru odgovarajuće firme.) potpisi osnivača su mogli biti ovjereni ili kod suda ili kod nadležnog organa.

a kod zajedničke prokure sve prokuriste moraju nastupati zajednički da bi pravni posao bio valjan (u ovom slučaju se obaveza može ispuniti prema bilo kojem od prokurista. prokura se može dati samo fizičkom licu.Firma društva se sama za sebe ne može prenositi na druge privredne subjekte.o. Poslovna sposobnost pravnog lica prosuđuje se prema ovlaštenjima zastupnika tog pravnog lica. Ukoliko je pak došlo do prekoračenja ovlaštenja. Prokura se naravno može i opozvati. 160 | P a g e .o. a takva promjena mora također biti upisana u registar kod suda. Obzirom na vrstu i broj lica. Pravna sposobnost znači sposobnost da se bude nosilac prava i obaveza. Ta lica su ovlaštena da u ime društva poduzimaju pravne radnje i pravne poslove u okviru ovlaštenja upisanih u registar.o. skupština ima 100 glasova. Prokura je u najširem smislu ovlaštenje da se u ime i za račun pravnog lica poduzimaju pravne radnje iz okvira njegovog poslovanja – osim ako bi se radilo o prometu nepokretnosti. ZASTUPANJE Uprava rukovodi društvom i njegovim poslovanjem. Pravna sposobnost pravnog lica je ograničena djelatnošću koju to pravno lice obavlja. Inače. jer se za ispunjenje obaveze ne traži zajedničko primanje obaveze). iz okvira svoga ovlaštenja. a prestat će uvijek kada je sa danom otvaranja stečajnog postupka kao pravna posljedica istog prestalo pravo na zastupanje pravnog lica upisanog u registar. zastupa ga i odgovara za zakonitost poslovanja. Lice na koje je preneseno to ovlaštenje u pravnom prometu nastupa kao punomoćnik. skupštinu društva čine članovi društva. pri čemu kod više pojedinačnih prokura svaki prokurista nastupa odvojeno od drugih. Za obaveze koje preduzme zastupnik odgovara pravno lice. tenije znalo niti je moglo znati da je došlo do prekoračenja. Upravu čine lica koja su osnivačkim aktom ili statutom određena za poslovanje. a to su prokuristi. u smislu da je zastupniku za određene poslove potrebno odobrenje nadležnog organa. ali i ne mora. U svakom slučaju prokura prestaje kada po zakonu prestane postojati i pravno lice za koje je vezana. a poslovnu politiku vodi uprava društva. može se prenijeti samo sa prenosom društva (slučajevi statusnih promjena društva). Prokura? Postoji još jedna vrsta punomoćnika. ako je treće lice bilo savjesno. a lica koja vrše poslove uprave upisuju se u registar. Zastupnik društva može prenijeti ovlaštenje za preduzimanje pojedinih pravnih radnji ili poslova. a poslovna sposobnost jeste sposobnost preduzimanja pravnih radnji i pravnih poslova u skladu sa zakonom.o. na drugo lice. Okviri zastupanja mogu biti ograničeni osnivačkim aktom ili statutom. UPRAVLJANJE I ODLUČIVANJE Pravilo je da odluke u društvu donose njegovi osnivači. PRAVNA I POSLOVNA SPOSOBNOST Društvo stiče pravnu i poslovnu sposobnost upisom u registar. Kod d. to može biti zaposlenik pravnog lica. a broj glasova u toj skupštini određen je prema udjelu u osnovnom kapitalu (zakonom je propisano da u d. Kod društava kapitala organ upravljanja i odlučivanja je skupština društva. pravno lice će odgovarati za ispunjenje obaveza iz pravnog posla. prokura može biti pojedinačna ili zajednička. jer za to prokurista mora imati posebno i izričito ovlaštenje. a zastupnik kao vlastodavac. Prokura se upisuje u registar.

U privrednim društvima zakonom je dozvoljeno samo organizovanje skupova sindikata! REGISTAR DRUŠTAVA Obuhvata registar podataka (upisnik) i registar isprava. i sudjelovanje u radu skupštine. dužan je da putem uprave društva učini ponudu ostalim članovima društva. član ima pravo da sudjeluje u raspodjeli dobiti društva. PRAVNI POLOŽAJ ČLANOVA DRUŠTVA Kod društava kapitala član društva ima pravo na upravljanje. da bi se time osigurao njihov pravni položaj u smislu dotadašnjeg udjela u osnovnom kapitalu. Članovi uprave su zastupnici pravnog lica.d. tj. može bez ograničenja stavljati svoje dionice u promet. Postupak registracije je oblik vanparničnog postupka.koji se dijele srazmjerno udjelu u kapitalu.o.o. Zavisno od oblika i veličine društva.d. njegovim nasljednicima ne može se osnivačkim aktom ograničiti pravo na nasljeđivanje njegove imovine unesene u društvo (nasljeđivanje je univerzalno pravo koje. 161 | P a g e . U slučaju da nasljednici ne prihvataju članstvo u društvu.o. ako je član društva fizičko lice. je svaki dioničar član skupštine. Ta ponuda mora biti data u pismenom obliku i mora sadržavati uslove prodaje. ostali članovi su dužni da im isplate novčanu vrijednost imovine koju je njihov ostavilac unio u društvo na dan davanja izjave o neprihvatanju članstva. a može se na odgovarajući način urediti i osnivačkim aktom. ovlaštenje za zastupanje može biti podijeljeno među više njih. smatra se da ne žele i ponuđač može tada svoj udio u društvu prodati trećem licu. ali su dužni da istovremeno kod suda deponuju novčani iznos iz ponude koja im je bila učinjena i time izraze volju da pod ponuđenim uslovima otkupe prodati udio. Sud je dužan da izvrši upis u roku od 15 dana od dana podnošenja uredne prijave.o. Osnivač koji ima namjeru da svoj udio u društvu proda u cjelini ili samo dijelom. Ako se ponuđeni članovi društva u roku od 30 dana ne izjasne da prihvataju ponudu. Međutim. Kod društava lica pravilo je da članovi društva odlučuju konsenzusom. ako je imovina društva izložena javnoj prodaji. Ako zakonom nije propisana obaveza formiranja nadzornog odbora. povoljnijim uslovima. ali samo ako ima više od deset osnivača i ako mu osnovni kapital prelazi iznos od 15 miliona. Prijavu za upis u registar dužan je podnijeti osnivač društva ili drugo lice ovlašteno za podnošenje prijave. ne može biti ograničeno). Društvo sa ograničenom odgovornošću po zakonu mora imati nadzorni odbor. Dioničko društvo obavezno po zakonu mora da ima upravni odbor. ostali članovi društva imaju pravo na tužbu za poništenje takvog ugovora (ova tužba mora obuhvatiti obje ugovorne strane!).. onda nadzor nad d. onda njegove odluke imaju pravni karakter i dejstvo odluke skupštine.o. Pravo preče kupovine imaju i dioničari pod određenim uslovima. a član d. i svaka dionica iste klase nosi određeni broj glasova). upravu može da čini jedna osoba. član d. s tim što je ovo pravo raspolaganja u nekim slučajevima ograničeno zakonom. vrše zajedno svi članovi društva. kada se radi o novoj emisiji dionica. Član d. tri ili više.o. Ako međutim trećem licu udio bude prodat pod drugačijim. ako je to uređeno osnivačkim aktom i upisano u registar.o. Nadalje. Članovi društva imaju pravo da raspolažu imovinom društva. Kada jedno lice osniva d. kada su za to ispunjeni zakonski uslovi (prvenstveno u smislu pozitivnog poslovanja). a kod društava lica sudjeluje u odlučivanju konsenzusom. je ograničen pravom preče kupovine uspostavljenim u korist ostalih članova tog društva. u d. U pogledu raspolaganja svojim udjelom.o. u pravilu. Pravo preče kupovine članovi društva mogu realizovati u izvršnom postupku. i to u roku od 15 dana. ali samo pod istim uslovima iz ponude. ne može raspolagati svojom imovinom dok ne protekne zakonom određeno vrijeme. Pravo preče kupovine uspostavljeno je zakonom i ne može biti isključeno osnivačkim aktom ili statutom društva. ali i obavezu da snosi gubitke i rizik od gubitka u slučaju negativnog poslovanja. nadzorni odbor i odbor za reviziju.

Pravila postupanja suda prilikom upisa u registar propisana su Zakonom o registraciji. Ako pravno lice mijenja sjedište. javna preduzeća. Stvarno nadležan je opštinski sud sa privrednim odjeljenjem. statusne promjene privrednog subjekta (promjena oblika. zadružni savezi. a to je opštinski sud u sjedištu kantonalnog suda. te lica o čijim bi se pravima i obavezama moglo odlučivati u ovom postupku Načela registra: a) načelo obaveznosti. u smislu da bi novo sjedište bilo na području drugog mjesno nadležnog suda. ponavljanja postupka i mirovanja postupka. pripajanje. O upisu promjene sjedišta odlučuje sud na čijem području bi bilo novo sjedište poslovnog subjekta. sud kod kojeg je to lice bilo upisano u registar dužan je bez odlaganja po službenoj dužnosti dostaviti sve prijave i podatke koji se odnose na taj subjekat. te druga pravna lica kada je to određeno zakonom Upis u registar: Upis svakog podatka za koje je poslovni subjekat obavezan podnijeti prijavu za upis Učesnici u postupku upisa: Lice koje je podnijelo prijavu za upis. Mjesno nadležan je opštinski sud prema mjestu sjedišta poslovnog subjekta. c) načelo oficijelnosti (postupanje po službenoj dužnosti. Subjekti upisa: Poslovni subjekti koji obavljaju privrednu djelatnost. podjela i spajanje subjekta). b) načelo zakonitosti (postupak registracije uređuje se zakonom). u smislu da registarski sud ne može odbiti urednu i potpunu prijavu za upis u registar). te drugi podatci kada je to određeno zakonom. f) načelo konstitutivnosti (sve faktičke činjenice sadržane u prijavi i priloženim ispravama danom upisa u registar postaju pravne činjenice i kao takve djeluju prema trećim licima). a sastoji se iz glavne knjige (upisnik) i zbirke isprava. U registar se upisuje: osnivanje privrednih subjekata. h) načelo javnosti (osigurava da svako. g) načelo jednoobraznosti (registracija se vrši na jednoobrazan način. prestanak privrednih subjekata. bez dokazivanja pravnog interesa. d) načelo formalnosti (registarski sud postupa po pismenim obrascima). kao i shodna primjena pravila o parničnom postupku. Registarski sud: Sud nadležan za poslove registracije. koja podrazumijeva da se savjesna treća lica mogu pouzdati u istinitost podataka upisanih u registar.Svaki upis pravnog lica ili relevantne promjene u pravnom licu u registar sud je dužan objaviti po izvršenom upisu u službenim novinama FBiH. Načelo istinosti ili pouzdanja je (oboriva) zakonska pretpostavka. zadruge. rješavati ih prema redoslijedu zaprimanja prijava). može izvršiti uvid u podatke upisane u registar i može zatražiti prepis tih podataka). u smislu postojanja propisanih obrazaca). tj. e) načelo prvenstva (registarski sud je obavezan postupati po prijavama. zabrana obavljanja djelatnosti na osnovu pravosnažnog rješenja nadležnog 162 | P a g e . ZAKON O REGISTRACIJI POSLOVNIH SUBJEKATA Registar: sadrži bazu podataka i isprave. uz izričito isključivanje mogućnosti korištenja vanrednih pravnih sredstava. podatci koji se odnose na stečaj i likvidaciju. npr.

Ukoliko sud smatra da je prijava za upis podnesena u skladu sa zakonom. podatci o podružnicama. kantonalnom sudu. sud će o prijavi za upis odlučiti rješenjem. da li postoji propisani osnivački akt. datum/dan/čas prijave. Kada ocijeni da su ispunjeni potrebni uslovi za postupanje po prijavi. sjedište..) pretpostavki za upis. U suprotnom. registarski sud može preinačiti svoje rješenje. propisani oblik prijave. kao i o privremenim mjerama (dakle postoje upisi i zabilježbe!) U glavnu knjigu se upisuju: firma. ime/prezime/prebivalište/sjedište osnivača. S obzirom da ovaj zaključak suda spada u domen upravljanja postupkom registracije. Troškovi postupka: S obzirom da se radi o vrsti vanparničnog postupka. obim ovlaštenja zastupnika. sud nije dužan obrazlagati takvo rješenje (postoje odgovarajući obrasci). 163 | P a g e . priloženost potrebnih isprava uz prijavu. Protiv rješenja kojim je odlučeno o upisu u registar može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana prijema rješenja. isključivost firme) i materijalnih (da li je zahtjev za upis u skladu sa zakonom. protiv ovog zaključka nije dozvoljena žalba. Ukoliko u ostavljenom roku podnosilac prijave ne postupi po zaključku suda. visina kapitala u novcu. POSTUPAK REGISTRACIJE? Sud je po prijemu prijave dužan ispitati prijavu i u formalnom i u materijalnom smislu. tj. Ukoliko se u žalbi protiv prvostepenog rješenja iznose nove činjenice i predočavaju nove isprave. nedopuštenu ili nepotpunu. Pravo na žalbu pored subjekta upisa imaju i druga lica sa pravnim interesom. iznošenje novih činjenica i novih dokaza tretira se kao nova prijava za upis (jer nema ponavljanja postupka). Ukoliko pak sud odbija zahtjev za upis. na koje poziva podnosioca prijave i eventualno lica kojima bi mogle biti poznate sporne okolnosti ili činjenice. U toku postupka ispitivanja prijave za upis u registar. sud će odbiti prijavu za registraciju. sud može zaključkom pozvati podnosioca prijave da u roku koji ne može biti duži od 30 dana otkloni eventualne nedostatke u prijavi. dužan je takvo rješenje obrazložiti. b) podjela jednog društva na dva ili više i c) pripajanje jednog društva drugom. utvrditi postojanje i formalnih (identitet podnosioca prijave.organa. sud može po potrebi održati ročište. oblik ili vrsta poslovnog subjekta. Postupajući u okvirima ovog prethodnog ispitivanja. Registarski sud može žalbu odbaciti kao neblagovremenu. djelatnost. Ukoliko utvrdi da je žalba osnovana. s tim što su rokovi ovdje nešto drugačiji (u svakom slučaju u roku od 60 dana od dana objave upisa). STATUSNE PROMJENE DRUŠTAVA a) Spajanje dva ili više društava. matični ili identifikacioni broj. udio svakog od osnivača. podatci o prokuri. registarski sud dostavlja žalbu drugostepenom. samo ukoliko tom preinakom ne dira u prava trećih lica utemeljena na dotičnom upisu. ovlaštenost podnosioca prijave. sudionici u postupku registracije sami snose svoje troškove. vrijednost kapitala u stvarima i pravima. Također se mogu vršiti i zabilježbe o nekim stanjima koja su propisana u zakonu..

2) Spajanjem. odnosno donošenjem rješenja stečajnog suda da se odbija zahtjev za otvaranje stečajnog postupka. imovinom društva. te zahtjev za brisanje dosadašnjeg društva). a istovremeno sa prijavom upisa novog subjekta podnosi se prijava za brisanje društava koja prestaju postojati. Osnivači za obaveze društva odgovaraju neograničeno i solidarno. kada se primjenjuje obrnut postupak na pretvaranje osnovnog kapitala. Uneseni 164 | P a g e .Oblik može da mijenja društvo sa ograničenom odgovornošću. Društvo sa neograničenom solidarnom odgovornošću ne može mijenjati oblik.o. 3) Okončanjem stečajnog postupka.. Prestanak društva i brisanje društva iz registra su dvije različite i razdvojene činjenice – nakon prestanka društva slijedi brisanje na osnovu donošenja rješenja registarskog suda o brisanju! Društvo sa neograničenom solidarnom odgovornošću (d. a u registar se unosi promjena vezana za osnovni kapital društva.d. ovdje postoji izričita zakonska zabrana. koji podliježe „notarskoj obradi i ovjeri“. a svaki član društva. K. dioničko društvo i komanditno društvo.. može promjeniti svoj oblik samo u smislu da postane komanditno društvo na dionice. 4) Odlukom skupštine društva. NAČINI PRESTANKA DRUŠTVA 1) Istekom vremena na koje je osnovano. Kada d. pripajanjem ili podjelom prestaju ranija društva i nastaju novi pravni subjekti (pravni sljednici) bez unovčavanja imovine. odnosno voljom članova društva (odluka je ovdje osnov za pokretanje postupka likvidacije u svrhu zaštite povjerilaca). tj.o. gdje se također traži odobrenje Komisije za vrijednosne papire.o. dobija onaj broj dionica koji odgovara njegovom udjelu u osnovnom kapitalu (ova promjena ne može biti izvršena bez odobrenja Komisije za vrijednosne papire).d.o. što se također upisuje u registar (prijava upisa dva nova pravna lica. Spajanjem. može pretvoriti svoj oblik u d. 5) Odlukom parničnog suda ili pravosnažnom presudom krivičnog suda kojom je izrečena mjera prestanka društva. Jedno društvo se može podijeliti na dva ili više novih društava prenosom imovine. odluči da promjeni svoj oblik u smislu da postane d.o. njegov osnovni kapital pretvorit će se u dionice sa nominalnom vrijednošću koju određuje skupština društva. koje pripajanjem postaje njegov pravni sljednik. bez likvidacije.) Ovo društvo može osnovati dva ili više lica putem zaključivanja osnivačkog ugovora kao osnivačkog akta.d. pripajanjem ili podjelom društva.n. jer stečajni dužnik nema imovine. Društvo se može pripojiti prenosom svojih prava i obaveza na već postojeće društvo. D. ali i svojom imovinom. Novonastali pravni subjekat će biti upisan u registar na osnovu prijave ovlaštenog lica. kao dioničar.

U društvo se mogu unositi novac. osnovni kapital i njegovu strukturu. U slučaju likvidacije društva. Društvo koje se sastoji od najmanje dva lica. Za izmjene osnivačkog ugovora potrebna je saglasnost svih osnivača. djelatnost društva. koja imaju različit pravni status.) Društvo kapitala. do visine svoga udjela. Članovi društva učestvuju u raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka srazmjerno visini svojih udjela. prava i obaveze društva. Dobit se u skladu i srazmjerno odredbama osnivačkog ugovora dijeli na dio dobiti za komanditore (dijeli se srazmjerno unesenoj imovini) i dio dobiti za komplementare (dijeli se na jednake dijelove). za taj posao bi odgovarao isto kao i komplementari. ukoliko njegovi nasljednici ne prihvate da stupe na njegovo mjesto. a vrijednost uloga se unosi u osnivački ugovor. Društvo sa ograničenom odgovornošću (d. Ako bi komanditor zaključio neki pravni posao bez ovlaštenja. Prijavu za upis u registar potpisuju svi osnivači. Komplementari su ti koji odgovaraju za obaveze društva neograničeno i solidarno. svaki član ima pravo na srazmjeran dio preostale imovine društva. dakle i vlastitom imovinom.o. Osnivački akt mora sadržavati podatke o osnivačima. ali samo uz saglasnost ostalih članova društva. Društvom mogu upravljati i/ili ga zastupati svi članovi društva. ovo društvo prestaje ako sud odluči o prestanku. djelatnost. Iz društva može istupiti neki član. odn. te usluge. upravo zbog neograničene solidarne odgovornosti. ili se osnivačkim ugovorom upravljanje i/ili zastupanje može na određeni period povjeriti određenom članu društva. firmu i sjedište društva. nakon što se izmire svi troškovi u postupku likvidacije. Također. Ovo društvo se izuzetno može transformisati u komanditno društvo na dionice. te djelatnost. ili pak u zakonskom roku od dva mjeseca. podatke o licu ovlaštenom za zastupanje društva. Pristupanje se vrši na osnovu pismene izjave. dok komanditori odgovaraju samo ograničeno. Osniva se ugovorom koji obavezno mora sadržavati podatke o osnivačima/članovima. naznaku koji članovi imaju koji položaj u društvu. Društvo može prestati i u slučaju smrti fizičkog lica kao člana društva. vrsta i visina udjela.) „Tajno društvo“ prema teoriji prava. Za obaveze društva odgovara se samo imovinom društva. a ostali članovi ne odluče da promjene osnivački ugovor i društvo nastavi postojati. članovi. Istupanje se vrši putem ugovora. te podatke o licu koje će biti ovlašteno da podnese prijavu za upis u registar. sjedište. Udjeli članova su jednaki. Komanditno društvo (k. koji može biti ugovor o osnivanju ili odluka o osnivanju.d. prednost u raspodjeli te imovine imaju komanditori. te ograničenja pravnog subjektiviteta – ukoliko članovi društva ne odluče drugačije. način izmirivanja troškova osnivanja društva.ulozi postaju imovina društva momentom sticanja pravnog subjektiviteta. U slučaju da preostane imovine nakon provedenog stečajnog postupka. koji onda odgovara za obaveze društva nastale do njegovog istupanja. Za izmjenu osnivačkog ugovora potrebna je saglasnost svih članova. Osniva se osnivačkim aktom. s obzirom da se tu radi samo o imovini (komanditori nemaju prava u upravljanju ili zastupanju društva). Svaki član društva ima pravo i obavezu da upravlja društvom. prestanka postojanja ili stečaja jednog od pravnih lica kao članova društva. Društvu može pristupiti novi član.o. Samo 165 | P a g e . stvari. koja sadrži prava i obaveze novog člana u skladu sa zakonom. Društvo će prestati u slučaju smrti člana društva. prava. Svaki član društva dužan je svoj udio unijeti u roku utvrđenom ugovorom. Osnivački ugovor obavezno mora sadržavati podatke o osnivačima. ali u biti nema tu tajnosti. firmu. Prijavu za upis društva u registar potpisuju svi članovi društva. Ugovorom se može odrediti da za prenos udjela komanditora na treća lica nije potrebna saglasnost komplementara. komanditora i komplementara. kapital članova društva podijeljen je na udjele (procenti ili razlomci). jer se svi članovi upisuju u registar. koji onda odgovara za obaveze društva nastale i prije njegovog pristupanja. Član društva može svoje pravo na upravljanje prenijeti na neko treće lice.

kod ovog društva moguće je da se društvo osnuje na određeno vrijeme, što proizilazi iz zakonskih odredaba o pojedinim vrstama društva (!). Osnovni kapital društva mora iznositi najmanje 2.000 KM, odnosno 100 KM za pojedinačni udio svakog od više članova društva. Do dana podnošenja prijave za upis u registar društava mora biti uplaćena polovica od iznosa osnovnog kapitala propisanog zakonom. Društvo donosi svoj statut, koji se ne mora priložiti uz samu prijavu za upis, ali se mora podnijeti u roku od 60 dana od dana upisa. Statutom se, između ostalog, reguliše način upravljanja društvom, način mjenjanja visine osnovnog kapitala, način pristupanja društvu, način isključenja i razlozi za isključenje člana društva, itd. Uz prijavu za upis u registar prilaže se osnivački akt, dokaz da je izvršena uplata propisanog dijela osnovnog kapitala (50%), te spisak članova nadzornog odbora (ukoliko ga društvo ima). Članovi društva mogu slobodno raspolagati svojim udjelom u društvu, s tim što se taj udio ne može prodati u toku prve godine od dana upisa društva u registar, te da postoji pravo preče kupovine ustanovljeno u korist ostalih članova društva. Uprava društva obavezna je prijavljivati sve promjene činjenica i podataka upisanih u registar. Prijenos udjela u društvu vrši se pismenim ugovorom i nasljeđivanjem. U slučaju povrede prava preče kupovine, ostali članovi društva imaju pravo na tužbu radi poništenja ugovora kojim je otuđen dotični udio u društvu. Ukoliko nasljednici umrlog člana društva zahtjevaju isplatu njegovog udjela u društvu, društvo je dužno da tu isplatu izvrši prema tržišnim cijenama. Društvo ne može imati vlastite udjele u društvu. Dobit se dijeli među članovima društva srazmjerno njihovim udjelima, osim ukoliko osnivačkim ugovorom nije drugačije dogovoreno. Član društva može istupiti iz društva, kada ima pravo na isplatu novčane naknade njegovog udjela po tržišnim cijenama, a isto to pravo ima i član društva koji je isključen iz društva. Protiv odluke o isključenju član može tužbom zahtjevati sudsku zaštitu. Dioničko društvo (d.d.) To je društvo kod koga je temeljni kapital podijeljen na dionice. Duštvo može osnovati jedan ili više osnivača. Osnivači su obavezno i dioničari. Osniva se ugovorom o osnivanju, a ako je jedna osoba odlukom (ovo su osnivački akti). Formalan je akt, u pisanom obliku i moraju potpisi biti ovjereni kod notara (obrada i ovjera). Osnivački akt treba da sadrži: ime i prezime osnivača sa adresom njegovog prebivališta, odnosno za pravna lica firma i sjedište; firma i sjedište društva; djelatnost društva; prava i obaveze osnivača; iznos temeljnog kapitala; ukupan broj dionica i njihovu nominalnu vrijednost; depozitnu banku (kod koje će se vršiti upis i uplata dionica); opis i procjenu vrijendosti ulogau stvarima i pravima; ime i prezime osobe koja će zastupati društvo u postupku osnivanja.

Ugovor o osnivanju potpisuju svi osnivači. Odluka i ugovor su osnivački akti i podliježu notarskoj obradi i ovjeri. Može ga potpisati i punomoćnik osnivača, ali i takva punomoć mora biti ovjerena u skladu sa zakonom. Ako se u d.d. pored novca unose stvari ili prava, ukupni ulozi u novcu ne mogu biti ispod 50.000 KM a nominalna vrijednost dionice ne može biti ispod 10KM. Nominalna vrijednost je ona vrijednost koja se dobije kada se temeljni kapital podijeli na broj osnivača. Nominalna vrijednost je ona koje se daje dionici u osnivanju, a koja se kasnije tokom poslovanja može mijenjati. U akt se unosi sadržaj prava koja proizlaze iz dionica (pravo

166 | P a g e

glasa, prioritetna dionica itd.). Ako se unose stvari i prava moraju se izraziti u novčanoj vrijednosti. Mora se odrediti i ime osobe koja će podnijeti prijavu za upis i koja će zastupati dd. Ugovorom se određuje i banka tzv. depozitna banka kod koje će se vršiti uplata dionica. Prilikom osnivanja dd sve dionice mogu otkupiti osnivači i to je tzv. simultano osnivanje društva. Ili mogu u skladu sa ugovorom, jedan broj dionica otkupiti osnivači, a preostali broj dionica kupuju druga lica na osnovu javne ponude ili tzv. javnog poziva za upis i uplatu dionica (zakonom o vrijednosnim papirima je određeno kako će se izvršiti javni poziv). Ovo je sukcesivno osnivanje društva. Kada se radi o simultanom osnivanju društva smatra se da je upis dionica izvršen potpisivanjem ugovora, a uplata se vrši nakon što je komisija za vrijednosne papire donijela rješenje kojim je utvrdila da je uspjela emisija dionica. Ako se radi o sukcesivnom osnivanju onda se mora odrediti vrijeme i mjesto upisa dionica, mjesto i način uplate dionica, i tek na osnovu toga može se zatražiti da komisija za vrijednosne papire odobri javnu ponudu. Rješenje komisije kojim se odobrava emisija dionica služit će kao osnov da se može sazvati osnivačka skupština. Svrha osnivačke skupštine jeste da se ocijeni odnosno usvoji izvještaj o osnivanju društva. Ako se radi o simulatnom osnivanju nikada neće biti sporno da li je osnivanje uspjelo ili nije (smatra se da je nastalo potpisivanjem ugovora o osnivanju), a kod sukcesivnog se to tek vidi na skupštini. Osnovni zadatak osnivačke skupštine je: da usvoji izvještaj o osnivanju da usvoji statut da imenuje članove nadzornog odbora i da potvrdi vrijednost uloga u stvarima i pravima.

Izvještaj o osnivanju DD mora da sadrži: Broj upisanih dionica, Njihovu nominalnu vrijednost, Popis i procjenu vrijednosti svakog uloga u stvarima i pravima.

Ovaj izvještaj je isprava koja je dokaz uspješnosti osnivanja društva i on je jedna od isprava koja će se priložiti prilikom podnošenja prijave za upis u Registar. Osnivačka skupština donosi statut. Sadržaj statuta je određen zakonom i njime se uređuju ona pitanja koja nisu uređena ugovorom o osnivanju, a koja se odnose na: - fukcionisanje skupštine, - na način formiranja i korištenja fondova, - pokriće gubitaka, - postupak statusnih promjena (pripajanje, spajanje i podjela), - sastav i način imenovanja nadzornog i upravnog odbora, - prestanak društva.

167 | P a g e

U roku od 15 dana od održane osnivačke sukuštine uprava DD dužna je podnijeti zahtjev za upis u registar emitenata vrijednosnih papira kod Komisije za vrijednosne papire. Uz zahjtev za upis dostavlja se i: - zapisnik osnivačke skupštine; - dokaz o uplati ukupnog iznosa upisanih dionica po cijeni nakon emisije; - statut; - popis članova nadzornog odbora i uprave. POJAM JAVNOG PREDUZEĆA Javno preduzeće, u smislu ovog zakona, jeste pravno lice koje je upisano u sudski registar kao privredno društvo i koje obavlja djelatnost od javnog društvenog interesa (energetika, komunikacije, komunalne djelatnosti, upravljanje javnim dobrima i druge djelatnosti od javnog društvenog interesa) ili pravno lice definisano kao javno preduzeće posebnim propisom. Djelatnosti od javnog društvenog interesa utvrđuju općina, kanton i Federacija BiH, svako u okviru svojih nadležnosti. Javna preduzeća mogu se organizirati u obliku dioničkog društva ili društva sa ograničenom odgovornošću. UPRAVLJANJE Organi javnog preduzeća: Skupština, Nadzorni odbor, Uprava (menadžment), kao organi upravljanja i Odbor za reviziju

OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA Temeljni kapitala DD iznosi najmanje 50.000 KM. U ovom iznosu se temeljni kapital unosi u novcu. Nominalna vrijednost dionice ne može biti ispod 10 KM. U postupku osnivanja cijena dionice ne može biti ispod ove nominalne vrijednosti. Ovaj temeljni kapital koji je unesen u društvo može se tokom opstanka društva povećavati, a odluku o povećanju temeljnog kapitala donosi na prijedlog nadzornog odbora Skupština. Povećanje se može vršiti i iznosom iz rezervi, a može se vršiti i emisijom novih dionica. Procedura za emisiju (mora biti odobrenje za emisiju, mora se odrediti depozitna banka). Ako se ne vrši na ovaj način, može se povećati tako što će se povećati nominalna vrijednost dionice na teret fondova rezervi. Kada se vrši na taj teret mora se voditi računa da iznos rezervi iznosi 25% od ukupnog kapitala.

168 | P a g e

Može se i smanjiti kapital o čemu odluku donosi skupština. U odluci mora biti navedeno zbog čega se smanjuje osnovnii kapital i način njegovog smanjivanja. Taj način smanjivanja je vrlo bitan jer jedan od načina može biti povlačenje dionica. Pravilo je da zaposlenici nisu dioničari. Izuzetno zasposlenici mogu biti dioničari ako je takva mogućnost predviđena statutom. Međutim, oni mogu stjecati dionice ograničeno. Zbir svih dionica zaposlenika ne može preći 5% od osnovnog kapitala. U fazi osnivanja društva osnivači su dioničari. U daljem toku opstanka društva to se može vršiti na tržištu na kome se vrši promet dionica. Dionica osigurava učešće dioničara u skupštini društva, tako da dioničaru pripada pravo na odlučivanje. Ono podrezumijeva pravo na učestvovanje i odlučivanje na skupštini. Svaka dionica nosi jedan glas. Ne može se izdavati dionica koja nosi više glasova. Na osnovu dionice dioničar ima pravo da sudjeluje u raspodjeli dobiti. To pravo učestvovanja u dobiti se iskazuje pravom na naplatu od dividende. Dividenda se isplaćuje srazmjerno nominalnoj vrijedosti dionice. O isplati odlučuje skupština kad je DD sposobno da izvršava svoje obaveze. Kod emitovanja dionica (samo u slučaju nove emisije) postojeći dioničari mogu imati pravo preče kupovine pod uslovom da u roku od 30 dana od emisije upišu. Pod određenim uslovima imaju pravo kao manjina na zaštitu. UPRAVLJANJE DD -

-

skupština; nadzorni odbor; uprava i odbor za reviziju.

Društvom upravlja skupština, nadzorni odbor i uprava. Skupštinu DD čine dioničari. Ista se održava u mjestu sjedišta DD najmanje jednom godišnje. Predsjedava predsjednik NO, ili jedan od članova NO ako je predsjednik spriječen. Skupština bira dva dioničara koji ovjeravaju zapisnik. Predsjednik i članovi NO i odbora za reviziju, direktor i drugi članovi uprave dužni su prisustvovati skupštini. Skupštinu saziva NO, uprava, ovlašteni dioničar ili grupa dioničara. Pravo odlučivanja ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra nalazio 30 dana prije održavanja skupštine. Dnevni red, mjesto i vrijeme odlučivanja objavljuje se najmanje u jendom dnevnom listu u FBiH, najkasnije 30 dana prije datuma određenog za zasjedanje skupštine. Obavještenje o odražavanju skupštine se šalje preporučenom pošiljkom svakom dioničaru (može i telefaksom ili elektronskom poštom). Skupština može odlučivati ako je na njoj zastupljeno više od 30 % ukupnog broja sa pravom glasa. Ako po isteku 60 minuta nije postignut taj kvorum, skupština se odgađa, te NO ponovo zakazuje skupštinu u roku koji nije manji od 15 ni duži od 30 dana. Ponono sazvana kupština može odlučivati ako je na njoj zastupljeno više od 10% ukupnog broja dionica. O radu skupštine sačinjava se zapisnik koji obavezno sadrži: firmu i adresu sjedišta dd; mjesto i vrijeme održavanja skupštine; ime i prezime predsjedavajućeg, zapisničara, lica koja ovjeravaju zapisnika i članove odbora za glasanje; dnevni red; odluke; podatke o glasanju; prigovore dioničara i članova NO. Zapisnik se sačinjava u roku od 30 dana od dana održavanja skupštine. Potpisuju ga predsjedavajući skupštine, zapisničar i ovjerivači zapisika. Nadzorni odbor sačinjavaju predsjednik i najmanje dva člana (uvijek je neparan broj) i imenuje ih skupština na period od 4 godine.Zakonom je propisano ko ne može biti član nadzornog odbora (zbog sukoba interesa). (član 260. lice osuđivano za krivično djelo i

169 | P a g e

privredni prijestup nespojiv sa dužnošću nadzornog odbora, pet godina od dana pravosnažnosti presude; lice kome je presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti NO; i lice straije od 70 godina.). Kandidata za člana NO predlaže dioničar sa najmanje 5% dionica sa pravom glasa. Prijedlog se podnosi pismeno, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine. Predsjednik i članovi biraju se glasanem. Onaj ko ima najviše glasova bira se za predsjednika NO. Direktor i član uprave ne može biti član NO, niti isto lice može biti član NO u više od tri društva. Predsjednik i članovi NO zaključuju sa DD ugovor koji odobrava skupština. Sjednica NO održava najmanje jednom u 3 mjeseca. Funkcija mu je da nadzire rad društva, da nadzire rad uprave, da imenuje upravu, da usvaja izvještaje o poslovanju, predlaže način raspodjele dobiti i druge poslove koji se određeni zakonom i statutom. Njihova odgovornost za vršenje funkcije zakonom je pojačana na način da neograničeno solidarno odgovoaraju za štetu prouzrokovanu društvu neizvršavanjem ili neurednim izvršavanjem svojih dužnosti. Upravu društva čine direktor i izvršni direktor. Uprava društva organizuje i rukovodi poslovanje društva, zastupa i predstavlja društvo i odgovara za zakonitost poslovanja. Ako društvo ima i izvršne direktore, onda direktor predsjedava upravom, rukovodi poslovanjem i zastupa društvo. Mandat mu je 4 godine. Ako postoje izvršni direktori, onda se njihov djelokrug poslova koji bi se odnosio na organiziranje rada, zastupanje mora odrediti pismenim aktom. Izvršni direktori su i osobe koje se upisuju u registar privrednih subekta (jer zastupaju društvo). DD ima i sekretara koga imenuje nadzorni odbor. To je osoba koja je dužna da vodi zapisnike, koja čuva dokumente društva i koja je ovlaštena za sprovođenje odluka nadzornog odbora i direktora. Ovdje se obrazuje i Odbor za reviziju. U Odboru ne može biti član nadzornog odbora i osoba koja bi imala neki direktni finansijski interes osim plaće. Vrše revizije finansijskog poslovanja, polugodišnjeg i godišnjeg obračuna a dužni su izvršiti reviziju i kada to zahtijeva određeni broj dioničara sa najmanje 10% dionica sa pravom glasa. Fond rezervi – DD je obavezno imati fond rezervi, koji se formira iz dobiti a i iz drugih izvora. Fond rezervi iznosi najmanje 25% osnovnog kapitala Društva. Godišnje se izdvaja 10% neto dobiti, i sve tako dok fond ne dostigne iznos od 25%. Ukoliko taj iznos ne dostigne do kraja pete poslovne godine, izdvajanje po ovom osnovu se povećava na 20% godišnje neto dobiti. Fond rezervi iznad zakonskog minimuma može se koristiti za: 1. dopunu dividendi, najviše do 5% osnovnog kapitala; 2. povećanje nominalne vrijednosti dionica u slučaju povećanja osnovnog kapitala povećanjem nominalne vrijednosti dionica; 3. a može se koristiti i za emisiju besplatnih dionica, u slučaju kad se temeljni kapital povećava emisijom besplatnih dionica umjesto povećanja nominalne vrijednosti postojećih dionica. PRESTANAK DD 1. 2. 3. 4. Odlukom Skupštine Spajanjem, pripajanjem i podjelom Odlukom Komisije i suda Okončanjem stečajnog postupka.

170 | P a g e

Zahtjev podnose osnivači banke. • c) ako je došlo do spajanja. *podaci o kapitalu. Bankarska dozvola se izdaje u obliku rješenja. *način rada organa banke. Agencija je finansijska institucija FBiH. dakle pravna osoba izvan sastava banke sa osnovnim ovlastima: − da izdaje dozvolu za osnivanje banke.BANKE? Banka je pravna osoba koja obavlja poslove primanja novčanih depozita. dužno je da prijavu za upis podnese u roku od 30 dana. Osnivači. a uz njega se podnosi: *ugovor o osnivanju potpisan od svih osnivača. ali je bitno da kapital u novcu ne može biti ispod 15 miliona KM. *dionički kapital. osniva se kao dioničko društvo i da bi se osnivala mora da ispunjava određene uvjete. U postupku osnivanja banke. Svojstvo pravne osobe banka stječe upisom u Registar. i *druga pitanja u skladu sa zakonom. ona može biti ukinuta rješenjem Agencije u slijedećim slučajevima: • a) na zahtjev banke. *pravo glasa vezano za dionice. To je najniži kapital koji mora biti u novcu. *druge vrste kapitala. U banku se mogu unositi i stvari i prava. − da izdaje dozvolu za statusne promjene banke. − da izdaje dozvolu da obavlja određene vrste poslova. Agenciji se podnosi zahtjev za izdavanje bankarske dozvole. Agencija nadzire poslovanje banke i preduzima odgovarajuće mjere i može da ukine datu dozvolu iz razloga propisanih Zakonom o bankama. − da izdaje dozvolu za svaku promjenu u organizaciji ustroja banke. • b) ako se ne upiše u Registar u predviđenom roku (30 dana od dana dobijanja dozvole). Temeljni kapital za osnivanje banke je 15 miliona KM. *plan i projekcija poslovanja koja između ostalog sadrži i vrste predviđenih djelatnosti i strukturu otganizacije banke. i *popis vlasnika banke. Ako prijava nije podnesena u tom roku. Bankarska dozvola koju izdaje Agencija je uvjet za upis u Registar poslovnih subjekata. *djelatnost. Bankarska dozvola uvijek glasi na neodređeno vrijeme i nije prenosiva. koji obavezno mora da sadrži *sjedište. *broj i nominalnu vrijednost dionica. Postupak stečaja banke je sudski postupak na osnovu Zakona o stečaju. *nacrt statuta. davanja kredita i drugih bankarskih poslova propisanih zakonom. a ocjenu tih uvjeta vrši Agencija za bankarstvo. lice ovlašteno za zastupanje. Agencija za bankarastvo provodi likvidaciju banke. odnosno. − dozvola obuhvata i imenovanje rukovodnog osoblja banke. pripajanja i podjele banke ukinuće se dozvola koja je data za • tu banku • d) ako sami vlasnici banke odluče da likvidiraju banku 171 | P a g e . *podaci o kvalifikacionoj strukturi i iskustvu predviđenog nadzornog odbora i uprave banke. Agencija može da ukine datu dozvolu. Uz zahtjev za izdavanje dozvole prilaže se i nacrt statuta.

rukovodi poslovanjem. Predstavništva prema Zakonu ne mogu obavljati bankarske poslove. Ako je na području Federacije sjedište filijale stranih banaka i one su dužne da podnesu zahtjev Agenciji za izdavanje odobrenja. Imenuje se na 4 godine. Za imenovanje direktora potrebna je saglasnost Agencije za bankarstvo. provodi se postupak likvidacije. Mandat je 4 godine. Nadzorni odbor u banci sačinjavaju predsjednik i najmanje 4 člana ( a max 6) i ovdje imenovanje može biti bez ograničenja mandata koji traje 4 godine. Upisuju se u Registar kod Agencije. Položaj.• e) ako je dozvola data na osnovu neistinitih podataka. Nadzorni odbor i Uprava. finansijski managemant i druge poslove. daje sve oblike jemstva. Upravu čini direktor i izvršni direktori i zamjenik direktora kojeg može imenovati Nadzorni odbor. predstavništva i filijale i osobe koje su ovlaštene za zastupanje u prometu. Zakon je uredio način rada Skupštine. Banka ima Odbor za reviziju kojeg imenuje Nadzorni odbor. lažnih isprava itd. Organizaciona struktura banke Banka može imati filijale i može imati predstavništva. Te filijale mogu u svoje ime i za svoj račun da primaju depozite. vrši finansijski lizing. ali se može ponoviti. U rješenju o ukidanju mora se navesti s kojim danom se ukida dozvola i to rješenje se mora objaviti u Službenim novinama. kupovinu i prodaju strane valute. 172 | P a g e . Djelatnost banke To su: primanje svih vrsta depozita i drugih novčanih sredstava. prava i odgovornosti direktora uređuju se ugovorom između Nadzornog odbora i direktora. usluge platnog prometa i prenos novca. Imenuje ih Skupština. glasanja. Upravljanje bankom Bankom upravlja Skupština. On vrši nadzor nad poslovanjem banke. Banka može imati filijale izvan sjedišta FBIH. sve u skladu sa ovlastima koje sadrži dozvola Agencije za bankarstvo. daju kredite. Skupštinu čine svi dioničari. Direktor predsjedava upravom. kupovinu i prodaju vrijednosnih papira. Ako te mjere nisu mjerodavne. Prestanak u postupku stečaja u postupku likvidacije Specifičnost za banke je da prije nego što je pokrenut postupaak likvidacije može uvesti privremenu upravu ako ju uvodi Agencija za bankarstvo s ciljem da se otklone nepravilnosti u radu banke i da se poduzmu mjere da bi se banka dovela u stanje urednog poslovanja. već samo prikupljati podatke i davati informacije odnosno vršiti prezentiranje banke i njenih poslova. U sudski registar upisuju se i organizacioni oblici banke. davanje i uzimanje kredita. zastupa i predstavlja banku i odgovara za zakonitost poslovanja. a mandat mu može biti obnovljen bez ograničenja. sazivanja (pogledati u zakonu).

Ako se utvrdi da nema dovoljno sredstva da se završi postupak likvidacije i izmire obaveze koje banka ima, pokrenut će se postupak stečaja. Ugovor o kreditu koji daje banka svojim komitentima Po formi je formalan pravni posao, propisana je pisana forma. Banka zaključuje takav ugovor sa svojim komitentom koji može biti i fizička i pravna osoba. Bitan sastojak ovog ugovora jeste da ugovor mora da sadrži *novčani iznos kredita, *uslove davanja, *uslove korištenja i *uslove vraćanja kredita. Dakle, ugovor o kreditu za predmet može imati samo novac. Uslovi korištenja znače da kredit može biti sa namjenom i bez namjene. Uslovi vraćanja: način otplate, odgoda vraćanja, kamate. Namjena kredita obavezuje korisnika kredita da ga koristi u namjenu za koju je dat. Ako ga korisnik ne koristi u date svrhe, banka ima pravo da otkaže ugovor o kreditu. U slučaju otkazivanja, sav novčani iznos dospjeva za plaćanje po otkazu ugovora. Banka može otkazati ugovor i u slučaju ako je njen komitent insolventan i nije u mogućnosti da vraća kreditne rate onako kako dospjevaju. Korisnik kredita može odustati od kredita ako nije započeo da koristi novac koji je predmet ugovora, može otplatiti ugovor i prije isteka roka, a za to je potrebna saglasnost banke. Ko otplati kredit prije roka nije dužan da plaća kamate koje bi platio da je kredit vraćao u predviđenom roku, a banka može tražiti naknadu štete. (Ugovor o zajmu kao predmet može imati novac i druge zamjenjive pokretne stvari i to je razlika između ova dva ugovora. Ako je u pitanju stvar koja se daje po ugovoru o zajmu, zajmoprimac stječe vlasništvo nad stvari danom predaje iste i u zakonom propisanom roku vraća stvar iste vrste (zamjenjivu, ne mora biti ista ona koju je dobio). Kod ugovora o zajmu može se ugovorati kamata, a zajmodavac ne može zahtjevati kamatu ako nije ugvoorena. Izuzetno, kod ugovora u privredi zajmodavac može zahtevati kamatu i kada nije ugovorena. Solidarnost kod ugovora u privredi se uvijek pretpostavlja, ako nije isključena ugovorom. ) BANKARSKI POSLOVI To su: ugovor o depozitu, ugovor o tekućem računu i sefu, štedni ulog... Bankarski poslovi su formalni i ugovori se zaključuju u pisanom obliku. Depoziti i štedni ulozi mogu biti po viđenju i oročeni. Tako se i depozit kao ulog na štednju smatra formalnim pravnim poslom, budući da je banka dužna da izda štednu knjižicu i da na sredstva depozita plaća kamatu. Kod banke se mogu deponovati i papiri od vrijednosti, takođe na osnovu ugovora. Ugovor o sefu je ugovor kojim se banka obavezuje da stavi na upotrebu korisniku prostor u banci pod posebnim ključem za koji korisnik sefa plaća određenu naknadu. Banka je dužna da preduzme mjere osiguranja sefa i nadzor nad njim, da bi korisniku osigirala one predmete koje je pohranio u sef. U sef se ne mogu stavljati predmeti koji bi ugrozili sigurnost banke i drugih sefova. Banka nikada ne zna šta se nalazi u sefu.

173 | P a g e

Bankarska garancija je jednostrani pravni posao kojim se banka obavezuje primaocu garancije (treća osoba) da će, za slučaj da njen komitent ne ispuni svoju obavezu prema korisniku garancije, banka tu obavezu ispuniti. Ove garancije su uobičajene u prometu robe. Da bi banka dala bankarsku garanciju komitent sklapa ugovor sa bankom. Treća osoba može tražiti isplatu od banke u slučaju da komitent nije ispunio svoju obavezu. Banci treba dokazati da je svoju obavezu izvršio a da novčana obaveza prema njemu nije ispunjena. Garancija se uvijek daje za određeni pravni posao (u našem sisitemu), a drugim sistemima se smatra i ispravom koja se može prenositi. Garancija se uvijek izdaje za određeni pravni posao i samo se za njega može koristiti.

UGOVORI U PRIVREDI
OSNOVNA OBILJEŽJA UGOVORA U PRIVREDI Ugovori u privredi, po svojoj pravnoj privredi, su posebna vrsta ugovora. Odredbe ZOO-a, koje se odnose na ugovore, primjenjuju se i na ove ugovore, osim ako za ugovore u privredi nije izričito drugačije određeno. Ugovori u privredi su ugovori koje privredna društva i druga pravna lica, koja obavljaju privrednu djelatnost, kao i imaoci radnji i drugi pojedinci, koji u vidu registrovanog zanimanja obavljaju neku privrednu djelatnost, zaključuju među sobom u obavljanju djelatnosti koji sačinjavaju predmete njihovog poslovanja ili su u vezi sa tim djelatnostima. Strane koje učestvuju u ugovoru najčešće su (obje) pravna lica, međutim, moguće je da jedna od tih ugovornih strana bude i fizičko lice. ZOO razlikuje osnovne ugovore u privredi, i to su oni iz redovne registrovane djelatnosti, te sporedne ili akcesorne ugovore, koji proizilaze iz djelatnosti koje potpomažu potpuno realizovanje registrovane djelatnosti. To su ugovori gdje obje ugovorne strane nisu pravna lica (npr. izdavački ugovor, ugovor o prevozu, isl.). Predmet tih ugovora su robe ili vršenje raznih usluga u vezi sa prometom robe (npr. otpremanje, uskladištenje, prevoz, isl.). Oni su u pravnom prometu i društvenom životu vrlo česti, a naročito često se pojavljuje ugovor o prodaji. Ugovori u privredi nisu formalni ugovori i u pravilu se zaključuju usmeno (!), a smatraju se zaključenim kada se na bilo koji način podudare i izraze ponuda i prihvat ponude – bitno je da se ugovorne strane sporazumiju o osnovnim elementima ugovora. Međutim, u ovakvim odnosima, ZOO nekada propisuje formu (npr. kod ugovora o građenju, ugovora o licenci, ugovora o alotmanu, ugovora o bankarskim kreditima, itd.), a nekada pismenu formu ugovore i same ugovorne strane. U privredno-pravnim odnosima pooštrena je odgovornost ugovornih strana u poređenju sa građansko-pravnim odnosima (!). U građanskom pravu predviđena je odgovornost dobrog domaćina, a u privrednom pravu to je odgovornost dobrog privrednika, odn. u izvršavanju obaveza iz profesionalne djelatnosti odgovornost dobrog stručnjaka (to znači da ugovarači snose i određeni profesionalni rizik). Odgovornost u građanskom i privrednom pravu, dakle, nije ista. U građanskom pravu odgovornost je postavljena u dva stepena: onaj ko povrijedi ugovor, dakle zakasni sa ispunjenjem ili uopšte ne ispuni svoju ugovornu obavezu, odgovara ako je do tih okolnosti došlo umišljajem (dolusom), ili iz razloga krajnje nepažnje.

174 | P a g e

U privrednom pravu, pak, ta odgovornost se odnosi i na onoga ko je povrijedio odredbe ugovora iz obične nepažnje, što znači ne odgovara se samo za culpa latu, već i za culpa brevis (ugovarač odgovara kao dobar privrednih, a ne kao dobar domaćin!). Karakteristike privredno-pravnih odnosa postoje i kod djeljivih obaveza. Kada postoji više dužnika, i pored toga što je obaveza djeljiva, dužnici odgovaraju solidarno, a to znači da odgovaraju bez prava prigovora redoslijeda (!). Suština solidarne odgovornosti jeste da jedan odgovara za sve, a svi za jednoga. Solidarnu odgovornost ugovorne strane mogu da isključe. U slučaju neispunjenja obaveza, ugovorne strane u međusobnim odnosima samo postavljaju pitanje naknade stvarne štete i izgubljene dobiti, a samo u izuzetnim slučajevima i naknadu konkretne štete. Odredbe o prekomjernom oštećenju ne odnose se na ugovore u privredi (!), a osnov tome je profesionalnost ugovornih strana. Shodno tome, kod ugovora u privredi, rokovi (rokovi zastarjelosti) su kraći, jer tržište ne trpi da neizvjesnost duže traje. Kada se radi o prijemu robe i prenosu vlasništva na robi, u privrednom pravu taj prenos se vrši na simboličan način (npr. distanciona prodaja, kod koje kupac najčešće ne vidi robu, ali je dobio papire za tu robu). Predaja stvari kod prenosa prava korištenja na robi često se vrši simboličnom predajom papira (skladišnice, konosmana), a ponekad indosamentom tih papira (mjenice, skladišnice, ako glase po naredbi). Za rješavanje sporova iz ugovora u privredi važi poseban postupak ZPP-a. U načelu, privredni sporovi se razlikuju od građanskih.

ZAKLJUČIVANJE UGOVORA U PRIVREDI Načelo autonomije: Kao i u građanskom pravu, i u privrednom pravu važi načelo autonomije volje i slobodnog uređivanja obligacionih odnosa. Ukratko, ugovorne strane same i slobodno biraju poslovnog partnera, odlučuju o vrsti ugovora koji će zaključiti, voljama određuju sadržaj ugovora, slobodno određuju arbitražu i izabrani sud (ali ne i redovni sud). PREGOVORI ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA Pregovori prethode zaključivanju ugovora. Oni mogu, ali i ne moraju dovesti do zaključenja ugovora. Učesnici pregovora razgovaraju o nizu pitanja značajnih za zaključenje ugovora, dakle o svim bitnim elementima, te se očekuje da će se pregovori transformisati u ugovor putem ponude i prihvata ponude. Pregovori se mogu voditi sa jednim ili više lica, a slično je i sa ponudom, jer je ponuda jednostrana izjava volje upućena jednom licu, ali moguća je i ponuda upućena većem, ili čak neodređenom broju lica. Poziv na pregovore treba razlikovati od ponude za zaključenje ugovora (!), jer poziv na pregovore ne sadrži sve bitne elemente ugovora i njegov cilj je da dovede do ponude, koja kao takva mora sadržavati sve bitne elemente ugovora. Osim toga, pregovori ne obavezuju, a ponuda obavezuje bar za određeno vrijeme. Poslije obavljenih pregovora bilo koji od učesnika može staviti ponudu. Treba naglasiti da pregovori često imaju karakteristike ponude. Pregovarači su dužni voditi pregovore na ozbiljan način, sa namjerom da dođe do zaključenja ugovora, u skladu sa načelima savjesnosti i poštenja. Lice koje nema namjeru da zaključi ugovor ne smije kod pregovarača stvarati privid da takav ugovor želi zaključiti, jer ukoliko tako postupi, odgovarat će za štetu prouzrokovanu pregovorima. To znači da se odgovara i za pregovore (!), ali

175 | P a g e

samo u smislu ako neko ulazi u njih da bi drugome prouzrokovao štetu. U ovakvim slučajevima odgovara se samo za stvarnu štetu, tj. za onu štetu koja je stvarno nastala, a ne za buduću štetu, tj. onu koja će nastati. Dakle, za razliku od ugovornih odnosa u građanskom pravu, gdje se izmakla dobit uvijek nadoknađuje, u ugovorima u privredi to nije slučaj. Osnov odgovornosti kod pregovora: Po svojoj pravnoj prirodi, odgovornost kod pregovora spada u kategoriju deliktne odgovornosti (!), a ne ugovorne odgovornosti. Kada je u pitanju krivica, ona se zasniva na krivici štetnika. Oštećeni nije dužan da dokazuje krivicu, on je dužan da dokaže da mu je šteta nastala, a štetnik dokazuje da nije kriv. PONUDA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA Ponuda je jednostrana izjava volje, koja je kao prijedlog za zaključivanje ugovora upućena određenom licu, sa ciljem zaključenja ugovora. Kao takva, ponuda mora da sadrži sve bitne elemente ugovora, tako da bi se njenim prihvatanjem mogao zaključiti ugovor. Ponuda se može izraziti ne samo izričitom voljom, već i svim drugim načinima kojima se volja može izraziti. Kod jednostrane izjave onaj koji je dao odgovara za svoju obavezu, a kod dvostrane izjave može se odgovarati i za tuđu obavezu (npr. jamac koji odgovara za dužnika). Ponudilac je slobodan u svom izboru lica kojima će uputiti ponudu. Međutim, pravo preče kupnje je svojevrstan vid ograničenja. Osim ugovorom, za određena lica pravo preče kupnje može biti određeno i samim zakonom. Lica koja po samom zakonu imaju preče kupnje moraju biti pismeno obavještena o namjeravanoj prodaji, kao i njenim uslovima. Pored posebne ponude, koja se upućuje jednoj određenoj osobi, postoji i opšta ponuda, koja se upućuje neodređenom broju osoba, a koja sadrži sve bitne sastojke ugovora. Tu ponudu karakteriše kontinuitet, tj. stalnost, jer se ona neće ugasiti ako jedno lice prihvati ponudu. Izlaganje robe bez označavanja cijene ne znači da je učinjena ponuda. Slanje kataloga, cjenovnika, tarifa i drugih vrsta obavještenja, oglasa putem štampe, radija i TV-a, ne smatraju se ponudom, već samo pozivom da se učini ponuda pod objavljenim uslovima, a to iz razloga što nije određena količina, koja je jedan od bitnih elemenata ugovora. Ponuda obavezuje ponuđača do momenta od kojeg je ponuđač ne može opozvati, što znači od prispjeća ponude ponuđenom, jer od tog trenutka ponuda postaje neopoziva. U ponudi se može odrediti rok trajanja ponude, i u tom slučaju ponuda obavezuje ponuđača do isteka tog roka. Prihvatanje ponude, koje je ponuđaču stiglo sa zakašnjenjem, u načelu ne dovodi do zaključivanja ugovora. Takvo prihvatanje ponude smatra se kao nova ponuda, sada od strane ponuđenog. Ponuda ugovora za čije zaključenje zakon zahtjeva posebnu formu, obavezuje ponuđača samo ako je učinjena u toj propisanoj formi. Prihvat ponude: Jednostrana izjava volje kojom ponuđena strana daje saglasnost na ponudu koju je primila. Time se smatra da je ugovor zaključen. Prihvat ponude po sadržini treba da odgovara samoj ponudi, što konkretno znači da su se ugovorne strane saglasile o bitnim elementima ugovora. Ponuda često ima i elemente koji nisu bitni, dakle sporedne elemente. Prihvat ponude se ne odnosi na ove sporedne elemente, pa se oni mogu određivati i nakon prihvata ponude. Prihvat ponude mora biti bezuslovan (!); ako je ponuda prihvaćena pod nekim uslovom, onda se takav prihvat ponude smatra novom ponudom. Volja za zaključenje ugovora može biti data, tj. prihvat ponude se može izraziti na izričit način, pismeno ili usmeno, ili na prešutan način, konkludentnim radnjama (npr. kod javne prodaje dizanjem ruku). Svi ugovori se ne mogu zaključiti konkludentnim radnjama; odnosno, konkludentnim radnjama mogu se zaključiti samo neformalni ugovori. U privrednom pravu ne važi načelo da šutnja ponuđenog ne znači prihvat ponude (!), ali kod ovog pravila postoje i izuzetci, kada se šutnja ponuđenog smatra prihvatom ponude (!), i to u dva slučaja: a) ako se radi o dugogodišnjoj poslovnoj vezi ugovornih strana u pogledu određene robe, kada se smatra da je ponuđeni prihvatio ponudu koja se odnosi na takvu robu, osim ako je ponudu odmah ili u ostavljenom roku odbio; te b) kod ugovora o

176 | P a g e

osiguranju, kada osiguranik obavijesti da želi da zaključi ugovor, a osiguravač u roku od 30 dana ne odbije ponudu, smatra se da je ugovor zaključen i za slijedeći rizični period pod istim uslovima kao i u periodu koji je upravo istekao. Ugovor u privrednom pravu smatra se zaključenim kada postoji saglasnost ugovornih strana o bitnim sastojcima ugovora. Bitno je da te izjave volja moraju biti date slobodno i ozbiljno. VRIJEME ZAKLJUČENJA UGOVORA Ugovor je zaključen onog časa kada ponuđač primi izjavu ponuđenog da prihvata ponudu; međutim, ugovorne strane mogu predvidjeti i drugo vrijeme zaključenja ugovora. U nekim slučajevima za zaključenje ugovora potrebna je i saglasnost trećih lica; tada je ugovor zaključen onog časa kada ponuđač primi izjavu ponuđenog da prihvata ponudu, a treći saglasnost može dati prije zaključenja ugovora (kao dozvolu za zaključenje), ili nakon zaključenja ugovora (kao saglasnost sa zaključenjem). MJESTO ZAKLJUČENJA UGOVORA Smatra se da je ugovor zaključen u mjestu u kojem je ponuđač imao svoje sjedište, odnosno prebivalište, u trenutku kada je učinio ponudu. (tzv. opšte načelo). Pored toga, ugovorne strane mogu ugovorom odrediti i neko drugo mjesto zaključenja ugovora. Da bi ugovor nastao kao valjan pravni posao, predmet obaveze iz tog ugovora mora biti dopušten, moguć, te određen ili odrediv – u suprotnom, ugovor je ništav.

NIŠTAVOST UGOVORA U PRIVREDI a) Ako je ugovor protivan načelima društvenog uređenja, prinudnim propisima i moralu društva b) Ako je predmet ugovorne obaveze nemoguć, nedopušten, te neodređen ili neodrediv c) Ako osnov ugovora ne postoji, ili ako postoji, ali je nedopustiv d) Ako postoje mane volje (ugovarač je potpuno poslovno nesposobno lice) e) Ako se ugovor odnosi na pravnog subjekta koji ne postoji f) Ako ugovor nije zaključen u zakonom predviđenoj formi Ništav ugovor ne konvalidira ni u slučaju naknadnog prestanka navedenih nedostataka!! Ako je pak nedostatak minoran, a ugovorne obaveze ispunjene, ugovor će postojati i ne može se tražiti utvrđivanje ništavosti takvog ugovora. Na ništavost se pazi po službenoj dužnosti. Prigovor ništavosti može istaći svako zainteresovano lice, pa i lice koje nema pravni interes. Od ništavosti treba razlikovati rušljivost – ništav ugovor nikada nije ni nastao, pa sud presudom samo utvrđuje ništavost, a rušljiv ugovor jeste nastao, ali ima nedostataka zbog kojih se može pobijati.

177 | P a g e

Tako je postavljeno i kada ugovorne strane ugovore pismenu formu. Licitacija ili aukcija se može sprovesti pismeno ili usmeno. takav ugovor nije ni zaključen. PRAVNA PRIRODA UGOVORA U PRIVREDI Svi ugovori u privredi imaju obligaciono-pravno dejstvo. takav ugovor je suprotan prinudnim normama i stoga je ništav.FORMA UGOVORA U PRIVREDI Ovi ugovori su. kao što su javna prodaja nadmetanjem. Ova sredstva su regulisana ZOO-om. licitacija ili aukcija. jer mu nedostaje bitan elemenat. a za prenos prava vlasništva potrebna je predaja robe. te ugovor o prodaji sa obročnim otplatama cijene. Ako su ugovorne strane dogovorile formu. uglavnom pismena. što zavisi od toga kako je učinjena ponuda. te Zakonom o zalogu na pokretnim stvarima (ZZPS). Svi ugovori u privredi. neformalni i konsenzualni. onda je ona uslov punovažnosti ugovora. tj. a predaja stvari predstavlja način sticanja (modus acquirendi). ugovor se može raskinuti neformalno (!). jamstvo. jer je ugovor samo pravni osnov. bez obzira da li formu predviđa zakon ili dogovor stranaka. Sudska praksa kaže da – ako u oglasu o javnom nadmetanju nije izričito navedno – onaj ko je dao taj oglas nije dužan da zaključi ugovor čak ni sa najpovoljnijim ponuđačem (!). SREDSTVA OBEZBJEĐENJA UGOVORA U PRIVREDI Ova sredstva se dijele na sredstva radi zaključenja ugovora i na sredstva radi ispunjenja ugovora (ugovorna kazna. jer je bitna saglasnost volja ugovarača. Dakle. dokumentarni akreditiv i zalog). Za pojedine od ovih ugovora zakonom se traži određena forma. a ugovor nije zaključen u toj formi. a ugovor nije zaključen u toj formi. ugovor o trgovinskom zastupanju. ili su u pretežnom dijelu izvršile svoje ugovorne obaveze. pismenom obliku. a u slučaju ugovorene forme moguć je neformalni oblik raskida. Kod sporazumnog raskida ugovora. takav ugovor neće proizvoditi pravno dejstvo. Također. 178 | P a g e . jesu dvostrano-obvezujući i pretpostavljaju uzajamno ispunjavanje ugovornih obaveza. *Ovdje postoji samo jedna razlika – kod zakonske forme svaka izmjena i dopuna ugovora mora biti učinjena na isti način. ugovor o licenci. kada zakon traži formu. a kada su strane ugovorile određenu formu. načini zaključenja ugovora. To znači da zaključeni ugovori predstavljaju samo pravni osnov (iustus titulus) za sticanje stvarnih prava. jamstvo. zaključenjem ugovora o prodaji ne prenosi se pravo vlasništva nad robom. a u slučaju nekretnina potreban je upis u zemljišne knjige. i takav ugovor je nepostojeći. i to za slijedeće ugovore: ugovor o građenju. a ne stvarno-pravno dejstvo. u načelu.* Postoje još i posebni slučajevi. Ako ugovor nije zaključen u zakonom propisanoj ili ugovorenoj formi. izmjene ugovora ne moraju biti učinjene u formalno. Ipak. osiguranje. ZVPO-om. taj ugovor se može smatrati valjanim i proizvodit će pravno dejstvo. Kada zakon traži pismenu formu. u praksi se ovi ugovori najčešće zaključuju u pismenoj formi. zaključenjem ugovora u privredi nastaje obligaciono-pravni odnos. Ako su ugovorne strane ispunile takav ugovor (sa ugovorenom formom). tada se takav ugovor ne može raskinuti neformalnim sporazumom. Kada zakon traži formu. ili većina njih. alotman. bankarska garancija. dakle u pismenom obliku. kredit.

i povjerilac je ne mora dokazivati. Ugovornom kaznom se obezbjeđuje ispunjenje nenovčanih obaveza. 179 | P a g e . Ako nema štete. onda oni odgovaraju solidarno.garancije“. ako ne ispuni svoju ugovornu obavezu. Ugovorna kazna je po svojoj prirodi akcesorna. što znači da odredba o ugovornoj kazni predstavlja sporednu obavezu u ugovoru i dijeli sudbinu glavne obaveze. Povjerilac može tužiti jamca. povjerilac može zahtjevati ispunjenje glavne obaveze i plaćanje ugovorne kazne (kumulativno!). U pravilu do jamstva se dolazi na osnovu posebnog ugovora zaključenog između povjerioca i jamca. ona se pretpostavlja. u privrednom pravu jamac odgovara kao platac (!). povjerilac ima pravo izbora da traži isplatu ugovorne kazne ili ispunjenje obaveze. kao davaoca garancije. Za razliku od građanskog prava. Postoje i tzv. kao i za buduću određenu obavezu. dok se u nekim slučajevima jamstvo predviđa zakonom. bez obzira na njen sadržaj. Kod zaključenja ugovora o jamstvu ne mora se tražiti saglasnost dužnika. b) u slučaju kašnjenja u ispunjenju ugovorne obaveze. bitno je samo da je obaveza za koju se jamči pravovaljana. a da istovremeno ne tuži glavnog dužnika. Ugovor o jamstvu mora biti zaključen u pismenoj formi.UGOVORNA KAZNA Spada u grupu najčešćih i najvažnijih sredstava obezbjeđenja ispunjenja ugovora u robnom prometu. kada korisnik garancije može tražiti ispunjenje od bilo koje od ovih dviju banaka. Daje se za svaku pravovaljanu obavezu. Pravno dejstvo sporazuma o ugovornoj kazni podrazumijeva: a) u slučaju neispunjenja ugovorne obaveze. ili je ispuni sa zakašnjenjem. a ako su utuženi i jamac i glavni dužnik. njena valjanost zavisi od glavne obaveze radi koje je data. i to u slučaju kada postojeću garanciju potvrdi druga banka. što znači da postoji solidarna odgovornost glavnog dužnika i jamca. Uvijek se izražava u novcu i njena forma je pismena. JAMSTVO Nastaje ugovorom i zakonom. gdje jamac supsidijarno odgovara. Može biti izražena u novcu ili u predmetima. „garancija na prvi poziv bez prigovora“. Osnovni uslov za plaćanje ugovorne kazne jeste da se povreda ugovorne obaveze može pripisati krivici dužnika (!). a neke od njih tretira ZOO. dok dužnik može dokazivati da nije kriv. Dužnikova krivica se ne utvrđuje. Ako je zbog neispunjenja ili zakašnjenja pretrpio štetu. i kao takva ima za posljedice samostalne i nezavisne obaveze. Najširu primjenu ima kod ugovora o prodaji i ugovora o građenju. Odgovornost jamca u privrednom pravu je pooštrena. a ugovorna kazna je manja od nastale štete. Karakteristična je tzv. Obaveza jamca je akcesorne prirode i ona zavisi od obaveze glavnog dužnika. U slučaju da jamac izvrši svoju obavezu. Postoje razne vrste bankarskih garancija. on stiče pravo regresa prema glavnom dužniku. BANKARSKA GARANCIJA Izjava banke. povjerilac ima pravo tražiti i ugovornu kaznu i naknadu štete u vidu razlike do visine štete. Ovaj ugovor se zaključuje između jamca i povjerioca – čak i protivno volji dužnika. „super. koju je jedna ugovorna strana dužna isplatiti drugoj ugovornoj strani. Ova garancija je akcesorne prirode. kojom se ona obavezuje prema korisniku garancije da će umjesto svog komitenta ispuniti obavezu ukoliko budu ispunjeni uslovi iz same garancije. dakle daje se i za uslovnu obavezu. Ugovorna kazna je određena suma novca ili neka druga imovinska korist. i jamac nema pravo na prigovor redoslijeda (!). Bankarska garancija je jednostrana izjava volje. povjerilac ima pravo na ugovorenu kaznu.

Ponekad se odstupa od načela „prvi u vremenu. Ovo načelo se primjenjuje radi jednostavnijeg i lakšeg uređenja stvari. akreditivna banka se obavezuje da će korisniku akreditiva isplatiti određenu novčanu sumu. Predmet založnog prava mogu biti individualno određene i nepotrošne pokretne stvari. da bi ostvario založno pravo na stvari koja je založena. Nije mu potreban izvršni naslov. UGOVORI UGOVOR O PRODAJI Ovim ugovorom se prodavac obavezuje predati kupcu stvar koju prodaje. potraživanja. Ovo važi samo u slučaju zaloga na pokretnim stvarima. Zalogodavac može biti lice koje nije nosilac prava raspolaganja ili vlasnik založene stvari. ne mora sudskim putem tražiti ostvarenje toga prava. jači u pravu“. isl. opoziv je ako ništa nije ugovoreno. a povjerilac se obavezuje da primljenu stvar čuva i po prestanku svog potraživanja istu vrati neoštećenu zalogodavcu. Povjerilac založnog prava. Banka je obavezna prema korisniku od dana kada mu je otvaranje akreditiva saopšteno. ako do određenog roka bude udovoljeno uslovima navedenim u nalogu za otvaranje akreditiva. sudska presuda. Akreditiv mora biti sastavljen u pismenoj formi. Ugovorom o zalogu obavezuje se dužnik ili neko treće lice (zalogodavac) prema povjeriocu (zalogoprimcu) da će mu predati neku pokretnu stvar na kojoj postoji pravo vlasništva. Predmet i cijena ugovora o prodaji Cijena je novčana naknada koju kupac plaća prodavcu za isporučenu robu. Akreditiv može biti opoziv ili neopoziv. nalogodavac je vezan izdanim nalogom od dana kada je nalog prispio banci. ZALOG Založno pravo na pokretnim stvarima jedan je od najznačajnijih oblika realnog obezbjeđenja urednog ispunjavanja obaveza iz ugovora u privredi.DOKUMENTARNI AKREDITIV Prihvatanjem naloga za otvaranje akreditiva. da bi prodao založenu stvar. Ugovor o prodaji nekretnine mora biti sklopljen u pismenoj formi. Dokumentarni akreditiv sam po sebi znači da uz njegovo ispunjenje mora biti dostavljena dokumentacija koja je navedena u nalogu i samom akreditivu. Na jednoj stvari može se zasnovati više založnih prava po različitim pravnim osnovima. a kupac se obavezuje prodavcu platiti cijenu. Nasuprot tome. novac. Roba koja je predmet prevoza ujedno je i založena.). pa i onda kada je otvoren na određeno vrijeme. tako da ovaj stekne nad njom pravo vlasništva. odn. jer prevozioci imaju pravo zaloga na toj robi (!). kao što je slučaj kod ugovora o prevozu robe. Subjekti zaloga mogu biti domaća i strana fizička i pravna lica. Određuje se za jedinicu po 180 | P a g e . Fiksna može biti određena neposredno ili posredno. da bi se prije ostalih povjerilaca mogao naplatiti iz njene vrijednosti u slučaju da potraživanje ne bude isplaćeno po dospjelosti. koje se nalaze u prometu (pokretne stvari. Može biti fiksna i promjenljiva. i to nije slučaj kada je u pitanju zalog na nepokretnostima (hipoteka).

ali kupac koji nije znao niti morao znati. U takvim slučajevima. Zakon propisuje 1 181 | P a g e . tako da stranke mogu ugovorom da riješe drugi način prelaska rizika i to se najčešće rješava klauzulama (npr. u takvom slučaju rizik prelazi samim tim rokom. a ako se ni ona ne može utvrditi onda cijenu određuje sud prema oklnostima konkretnog slučaja. Kada cijena u ugovor nije unesena to ne znači da nema cijene kao bitnog elementa. Ako je pegled izvršen u prisustvu obiju strana primjedbe treba saopćiti odmah. i obavijestiti prodavca bez odgađanja. jer kupac tada plaća cijenu koju je prodavac redovno naplaćivao u vrijeme zaključenja ugovora. a prodavcu je pri sklapanju ugovora bila ili morala biti poznata ta otprema. Od ovog pravila ima i izuzetaka. Pregled stvari – Kupac je dužan primljenu stvar pregledati na uobičajeni način ili je dati na pregled. Razumna cijena je tekuća cijena u vrijeme zaključenja ugovora. te je ništav ugovor o prodaji stvari van prometa. To je slučaj i kod novačnih obaveza. Dakle. a zatim raskinuo ugovor ili tražio zamjenu robe. franco). *kada kupac u ugovoreno vrijeme nije preuzeo robu. nego da dio krivice snosi i druga strana. nego i izmakla korist. *Kod odgovornosti za prelazak rizka važno je napomenuti da ona postoji i kada dužnik nije kriv. Predmet ugovora je stvar koja mora biti u prometu. Ovo je postavljeno kao dispozitivna norma. a usljed te situacije ne može ostvariti svrhu ugovora.479-kad postoje materijalni nedostaci. Prodaja se može odnositi i na buduću stvar. Za prodaju stvari čiji je promet ograničen važe posebni propisi. a sa predajom stvari rizik prelazi na kupca!!! Oštećenje ili propast stvari. može isti raskinuti i tražiti naknadu štete. Recimo. U takvim okolnostima postavlja se pitanje rizika. a nije je preuzeo. Ovo se dešava u određenim slučajevima.količini ili za ukupnu količinu. inače gubi pravo koje mu pripada. Ako je kupac otpremio stvar dalje. zavisno od doprinosa jedne i druge strane vrši se naknada štete. Prodaja tuđe stvari obavezuje ugovaratelja.). Cijena je zavisna od kvaliteta robe. Prelazak rizika za robe sa prodavca na kupca Od momenta zaključenja ugovora pa do njegovog potpunog ispunjenja. Osnovno je pravilo da do predaje kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja snosi prodavac. momentom predaje robe kupcu na njega prelazi i rizik za tu stvar. kada se plaćaju zatezne kamate: bez obzira je li dužnik kriv za docnju i da li je povjeriocu nastala šteta. i isključiti ali samo u slučaju kada je do štete došlo običnom nepažnjom1. jer se štiti savjesna strana. U praksi su mogući slučajevi da jedna strana nije isključivo kriva. čim je to prema redovnom toku stvari moguće. (čl. Pošto su ove odredbe dispozitivne prirode o pitanju odgovornosti za štetu i visinu štete. iako se roba nalazila u pritežanju kupca rizik nije prešao na njega. Ako u ugovoru o prodaji cijena nije određena niti odrediva ugovor nema pravni učinak. prodata roba može slučajno propasti ili biti oštećena. ako nema svojstva ili odlike koje su ugovorene i ako roba nije saobrazna uzorku ili modelu. a kad nema ni ove onda razumnu cijenu. krađa ili zagubljenje stvari može se izjednačiti sa slučajnom propasti ili oštećenjem. nezavisno od aktivnosti ugovornih strana. Nestanak. odgovornost ugovorne strane mogu ugovorom proširiti. ako je kupac preuzeo robu. ograničiti. ako nema potrebna svojstva za naročitu upotrebu. U ovakvim slučajevima naknađuje se ne samo stvarna šteta. Garantovanje materijalnih svojstava Prodavac je dužan garantovati kupcu da roba ima određeni kvalitet. pregled stvari može biti odgođen do njenog prispjeća. *Drugi slučaj. Ako se slučajno ošteti ili nestane stvar nakon isteka roka. dakle obuhvata fizičku propast ili oštećenje koje je nastalo slučajno. To znači da prodavac odgovara kupcu ako roba nema svojstva za redovnu upotrebu ili promet. kao da je robu preuzeo kada je trebao.

U praksi se to zovu reklamacioni prigovori. Kada rok nastupi ugovor prestaje. Odgovornost i prigovori za materijalne nedostatke na robi Ukoliko kupac pregleda robu i utvrdi da ona ima materijalne nedostatke. 2. To je slučaj neznatnog materijalnog nedostatka. jer se najlkaše rješavaju stvari. rok je 3 godine. Garancija za ispravno funkcionisanje prodate stvari Ovdje se radi o odgovornosti za ispravno funkcionisanje robe. a došlo je do kvara. količine i poslati preporučenom poštom. nema drugog primjerenog roka. Kupac može zahtjevati sniženje cijene 3. Da li je nedostatak neznatan ili ne. Ako je poslato običnom pošiljkom može biti upitno pravo kupca. zakon ne prepušta strankama da određuje nego tu okolnost određuje sud. Zahtjevati od prodavca da nedostatak ukloni ili da mu preda drugu stvar bez nedostatka. Ko odgovara za ispravno funkcionisanje? Obično se radi o tehničkoj robi. Imamo i prodavca koji je tu robu prodao. daje se prodavcu primjeren rok i na njemu je da li će ugovor opstati. Ugovor se ne može raskinuti ako kupac nije ostavio prodavcu primjeren rok za ispunjenje tog ugovora. Prodavac i u ovom slučaju može da održi ugovor ako odmah obavijesti kupca da mu isporučuje robu. pa i kada nije isporučena ugovorena količina robe. Može da raskine ugovor U svakom slučaju. Prodavac neće odgovarati za materijalne nedostatke ako je kupcu u času zaključenja ugovora taj nedostatak bio poznat ili nije mogao ostati nepoznat (u vrijeme zaključenja ugovora. Ako se radi o prevari (prodavac je znao šta šalje). Nabolje je kada postoji servis.kada prodavac ne odgovara za materijlane nedostatke. Prigoovr mora biti blagovremen. Proizvođači su dužni da daju garanciju za tu robu. dužan je u određenom roku staviti prigovor prodavcu. Kupac može da traži odgovornost od garanta po osnovu garancije. Sve ove norme nisu prisilne naravi. a ne za neki njen nedostatak. Dakle. Šta treba napisati kod nedostataka robe? Treba konkretno navesti opis nedostatka. Odgovornost prodavca isključuje se i u slučaju prodaje stvari na javnoj dražbi. Ovo je odnos u ispunjenju ugovora. U praksi. Rokovi za reklamaciju su godinu dana od dana odašiljanja robe ako se ne radi o prevarnom odašiljanju robe. Kada se pregled robe vrši u prisustvu obje strane rok za prigovor je odmah. Nešto je drugačije kod fiksnih ugovora gdje je rok bitan elemenat. Ako prodavac nije prisutan pregledu rok je bez odlaganja. Ova vrsta odgovornosti nema veze sa materijalnim nedostacima. da li je nedostatk bio ili mogao biti poznat cijeni se po prosječnoj ocjeni kupca). a od prodavca po osnovu ugovora o prodaji i garanciji. 182 | P a g e . Tužbom/presudom se samo utvrđuje da je ugovor raskinut. Nejćešče prodavac zna šta šalje i šta očekivati i poslije toga. Prava kupca i materijalni nedostaci Kupac koji je blagovremeno i uredno obavijestio prodavca o nedostacima može: 1. Stvar je ispravno upotrebljavana. Garantni rokovi se produžuju nakon popravke/zamjene stvari (za dio koji je zamijenjen ili za kompletnu stvar ako je zamijenjena u cjelosti). Kod nevidiljivih nedostataka prodavac ne odgovara za nedostatke nakon proteka 6 mjeseci. Ovdje odgovara i prodavac i garant. konkretan i upućen na siguran način. stranke ih najčešće prilagođavaju svojim potrebama ili ih isključuju. kupac ima pravo na naknadu štete. po zakonu. Rokovi za reklamaciju su prekluzivni.

ali nema pravo na naknadu štete. sniženje cijene. U tom slučaju dolazi do sankcija. da deponuje iznos kupovne cijene kod nadležnog suda i time izbjegne plaćanje kamata 2. Njom se potvrđuje da je primljen na brod radi prijevoza teret koji je u njoj označen. da traži nakanadu pretrpljene štete. nego zato što on to ne može u tom momentu da uradi. prodavac odgovara za pravne nedostatke stvari. onda po proteku osmog dana od dana zaključenja ugovora. Povjerilačka docnja Kada prodavac zapadne u povjerilačku docnju. protekom roka on se raskida po samom zakonu. da mu isporuči drugu stvar. ne samo zato što on to neće. ako iz samog držanja prodavca proizilazi da on neće ni u ostavljenom roku ispuniti svoju obavezu. ugovor se po zakonu smatra raskinutim. Apstraktna šteta sastoji se u razlici ugovorene cijene i tekuće cijene za ugovorenu robu. U slučaju raskida ugovora. Kupac je dužan da obavijesti o tome prodavca i da od njega traži da se u razumnom roku oslobodi stvar od prava ili pretenzija trećeg lica. i tada kupac može tražiti vraćanje stvari. Ako krcatelj nije tražio izdavanje teretnice. kupac koji ne obavijesti prodavca za pravne nedostatke i bez prava prizna osnovano pravo trećeg. Konkretna šteta obuhvata običnu štetu i izmaklu korist. on i u takvom slučaju može tražiti odgovornost prodavca. U ovim slučajevima kupac može po svom izboru tražiti raskid ugovora ili zahtjevati srazmjerno sniženje cijene. Istekom godine dana od dana saznanja za postojanje prava trećeg. U takvim slučajevima. Kada prodavac zapadne u dužničku docnju. Docnja? Dužnička docnja Kod ugovora u prodaji prodavac zapada u dužničku docnju ako na vrijeme nije isporučio kupcu ugovorenu robu. Konkretna šteta se utvrđuje prema okolnostima svakog konkretnog slučaja.Zaštita od evikcije – odgovornost za pravne nedostatke U praksi se dešava da ne nekoj stvari postoji pravo treće osobe koje isključuje. umanjuje ili ograničava kupčevo pravo. a ako se radi o stvarima određenim po rodu. Ako je kupac u vrijeme zaključenja ugovora znao da će mu stvar biti oduzeta ili njegova prava smanjena ili ograničena. gasi se i pravo kupca po osnovu pravnih nedostataka. Kada je u pitanju fiksni ugovor. da traži ispunjenje ugovora i naknadu štete zbog zakašnjenja 2. da traži raskid ugovora i naknadu štete zbog neispunjena Kupac nije dužan u ovim slučajevima ostaviti primjeren rok za ispunjenje. naknada štete može biti naknada apstraktne štete i konkretne štete. u tom slučaju kupac ima dva prava: 1. kupcu pripadaju alternativno dva prava: 1. a da o tome kupac nije obaviješten i da ne pristaje da uzme stvar sa tim opterećenjima. a to je slučaj recimo kada odbije da primi cijenu. Najčešće prodavac ne postupa po upozorenju kupca. U slučaju oduzimanja stvari od kupca (od treće osobe). Ako rok nije određen. protekom roka koji je određen. Kada se radi o pravu trećeg koje je očigledno. Ako je rok ugovoren. brodar je dužan da izda konosman ili teretnicu. onda brodar ili krcatelj imaju 183 | P a g e . Konosman Poslije završenog prijema tereta na zahtjev krcatelja broda.

i u tom slučaju se radi o prenosu vlasništva uskladištene robe. Komisionar kao samostalna ugovorna strana sa trećom osobom zaključuje ugovor. Skladišnica se sastoji iz dva dijela: priznanice (recepisa) koji služe za prenos prava vlasništva na uskladištenoj robi i varanta (založnice) koja se koristi radi zalaganja uskladištene robe a u svrhu dobijanja kredita. Skladišnica se može prenositi jedinstveno (oba djela zajedno). Skladišnica To je hartija od vrijednosti koju izdaje skladištar za robu koju je primio na uskladištenje. ali i za tačnost podataka koje je unio njegov prevozilac. a ne tržišne vrijednosti robe predate na uskladištenje. Skladištar je dužan naknaditi nastalu štetu u visini stvarne. Ona obavezuje skladištara da po proteku roka za čuvanje i održavanje robe izda robu legitimnom imaocu skladišnice. tarifom ili prema ugovorenom poslu i postignutom rezultatu. već zavisno od naloga komitenta i on tada obavlja pravne radnje. Komisionar nije dužan da obavijesti treću stranu ko mu je komitent. da položi račun komitentu i da komitenta obavijesti sa kim je zaključio ugovor (ko je treća strana). Naknada se određuje ugovorom. u oba slučaja je prenosivi tovarni list. OSTALI UGOVORI UGOVOR O KOMISIONU To je ugovor kojim komisionar u svoje ime a za račun komitenta istupa prema trećem licu kao samostalna ugovorna strana. On je dokaz o zaključenom ugovoru i dokaz da je prevozilac primio na prevoz stvari označene u tovarnom listu. kao i neispravnom ambalažom. ali on je samostalni imenovani ugovor. Ako tako glasi. bilo o prodaji ili kupovini robe. Ugovor o komisionu je jedna vrsta ugovora o nalogu. Kada se prenosi odvojeno. Kod tog pravnog posla postoji interni. Pošiljalac je odgovoran za tačnost podataka i izjava koje je unio u tovarni list. nužnih i korisnih troškova. Tovarni list po pravilu nije hartija od vrijednosti. On mora dokazati da je šteta na robi uzrokovana višom silom ili krivicom ostavodavca ili manama ili prirodnim svojstvima robe.pravo da zahtijevaju tovarni list za predmetnu robu i takav tovarni list nema karakteristiku hartije od vrijednosti. Skladišnicu je moguće indosirati pa i u djelu priznanice. Odgovornost skladištara je objektivna. zajmova itd. dvostran je i teretan i neformalan. Tovarni list Pošiljalac je dužan da za svaku pošiljku preda prevoziocu posebno popunjen tovarni list na propisanom obrascu. Komisionar odgovara za izbor treće osobe i kod klasičnog komisiona on ne odgovara za ispunjenje tog ugovora. Predaja skladišnice u potpunosti zamjenjuje fizičku predaju robe prilikom prenosa vlasništva na robi. Svi ekonomski efekti iz zaključenog ugovora pripadaju komitentu. 184 | P a g e . eksterni i završni odnos. Skladišnica je dokaz da je roba primljena na čuvanje i održavanje. naknadu potrebnih. Bitan elemenat ovog ugovora je sama priroda pravnog posla kojeg treba komisionar da zaključi. Komisionar je dužan da se pridržava naloga komitenta i da čuva njegove interese. U oba slučaja radi se o izdavanju robe. Komisionar ima pravo na naknadu (proviziju). Ova naknada mu pipada i kada nije ugovorena. a moguće i odvojeno. Tovarni list može glasiti po naredbi i na donosioca. najprije se mora prenijeti varant (založnica). Komisionar prilikom zaključenja ugovora sa trećom osobom mora prilikom izbora te osobe cijeniti poslovni ugled i kreditnu sposobnost te treće osobe.

pa takav ugovor ima elemente i posredovanja i zastupanja. žiga. Nalogodavac može da opozove nalog sve dok on nije izvršen. Dužan je da se pridržava naloga i upustava nalogodavca. U slučaju smrti davaoca licence ona se nastavlja sa njegovim nasljednicima. Pojačana odgovornost vodi ka povećanoj naknadi odnosno. uzorka ili modela. Isključiva licenca je takva gdje se stiče isključivo pravo iskorištavanja predmeta licence i ona postoji samo ako je izričito ugovorena. UGOVOR O USKLADIŠTENJU 185 | P a g e . Ako naknada za posredovanje nije određena ugovorom. a sticalac licence se obavezuje da mu za to plati određenu naknadu. proviziji. a ako je ugovoreno da ima pravo i na naknadu iako njegova nastojanja ostanu bez rezultata. UGOVOR O LICENCI Tim se ugovorom obavezuje davalac licence da sticaocu licence ustupi. odgovara i za ispunjenje obaveza iz zaključenog posla. Svaka od ugovornih strana može otkazati ugovor ako se radi o ugovoru na neodređeno vrijeme. u cjelini ili djelimično. Bitan sastojak ovog ugovora je sam predmet ugovora. onda se u slučaju spora uzima da se radi o ugovoru o zastupanju. ona se određuje tarifom ili lokalnim običajima. Otkazni rok je 6 mjeseci i on se ne može dati u toku prve godine trajanja ugovora. U slučaju smrti sticaoca licence i ona se nastavlja sa njegovim nasljednicima. Pravo iskorištavanja licence može biti ograničeno prostorno a i vremenski i samo u onim slučajevima kada to nije suprotno ustavu i zakonu.Posrednik radi u svoje ime i za svoj račun . izuzev ako nije drugačije ugovorena. Ako se ne može tako odrediti. Ako se ugovor na takav način. onda kažemo da je u pitanju podlicenca.Posredovanjem ne nastaje trajni odnos Ugovor je neformalan i konsenzualan. on prestaje istekom vremena i u tom slučaju nije potrebno da bude otkazan.Pored klasičnog komisiona moguć je i tzv. ne i pravnu. tehničkog znanja ili iskustva. onda poprima obilježja ugovora o djelu. Stvara samo komercijalnu vezu. pravo iskorištavanja pronalazaka. Kada sticalac isključive licence prava iskorištavanja predmeta licence ustupi drugom. Razlika između posredovanja i zastupanja je slijedeća: . davalac licence može raskinuti ugovor. On postupa sa pažnjom dobrog privrednika.Zastupnik radi u tuđe ime i za tuđi račun . Po svojoj pravnoj prirodi je ugovor o nalogu. a odgovoran je nalogodavcu za izbor trećeg lica. Ugovor o licenci mora biti zaključen u pisanoj formi na vrijeme ne duže od zakonske zaštite prava koja su predmet licence. Kada je ugovor o licenci zaključen na određeno. pojačani komision (delkvedere komision) gdje komisionar. pod istim uslovima produži i tome se ne protivi davalac licence. onda se radi o novom ugovoru neodređenog trajanja. Ako je u pitanju pravno lice kao korisnik licence i nad njim se otvori stečajni postupak. pored odgovornosti za izbor trećeg lica. ali samo sa onim koji produžuju njegovu djelatnost. Posrednik ne zaključuje ugovore i u pravilu on poduzima samo faktičke radnje. UGOVOR O POSREDOVANJU Ovim se ugovorom posrednik obavezuje da nastoji naći i dovesti u vezu sa naredbodavcem lice koje bi sa njim pregovaralo o zaključenju određenog ugovora. Naknada za posrednika ne mora biti ugovorom određena. Ukoliko posrednik ugovorom bude izričito ovlašten i da zaključi ugovor sa trećom osobom. ona se određuje prema radu posrednika i učinjenoj usluzi.

što znači da je rok bitan elemenat ugovora (pored cijene i predmeta) i on se može ugovoriti za radove u cjelini ili po pojedinim fazama. Kao izvođač može se pojaviti samo privredni subjekat koji je registrovan za građenje odgovarajućih građevina. I jedinična cijena i ukupna cijena mogu biti promjenjive i nepromjenjive. odnosno na već postojećem objektu izvršiti kakve druge građevinske radove. I eventualna šteta je buduća ali je neizvjesna. Od izmakle koristi treba razlikovati eventualnu štetu. ako gradnja duže traje pod uslovom ako su se ovi elemnti promijenili za više od 10% u odnosu na ugovorenu cijenu. karakteristikama robe primljene na uskladištenje i ambalaže. Jedinične cijene obuhvataju i viškove radova. ostaviocu i da po proteku ugovorom određenog vremena vrati stvari ostaviocu. Skladištar nadoknađuje štetu ostavodavcu po principu stvarne. to nije naknada naturalne štete. materijala. Bitni elementi . a ne realan ugovor. Kada je u pitanju ukupno ugovorena cijena ona se ne mijenja u slučaju viškova radova. usljed promjene u cijeni rada. on je neformalan. Povjerilac je ostavodavac. BITNI SASTOJCI UGOVORA O GRAĐENJU Ugovor o građenju je ugovor o djelu kojim se izvođač obavezuje prema određenom projektu sagraditi u ugovorenom roku određenu građevinu na određenom zemljištu. Promjenjive se najčešće ugovoraju u obliku klizne skale. u slučaju docnje sa izvođenjem radova izvođač nema pravo na izmjenu cijene). u praksi se najčešće zaključuje u pismenoj formi na formularima koje pripremi skladištar. a skladištar se može exkulpirati odgovornosti ako dokaže da je šteta nastala usljed više sile. a ne vjerovatna. Samo kazna treba da je srazmjerna krivici a ne i šteta. ali samo ako se oni pojavljuju u uobičajenom obimu. radnjom trećeg lica. Obavezna je pismena forma. Osim elaborata investitor mora pribaviti i građevinsku dozvolu. Naknađuje se obična šteta i izmakla korist. nije dužan da dokazuje krivicu skladištara.Izvođenju građevinskih radova može se pristupiti na osnovu investicionog programa – elaborata. bilo iz vlastitih izvora. a ne formalan ugovor. Drugačije je ako je u pitanju individualno određena stvar koja je propala gdje ostavodavac nije dužan primiti drugu sličnu stvar. Ti radovi po zakonu uvijek se naknadno plaćaju. Da bi ovaj ugovor bio posao poslovnog prava. Prethodne radnje . Ako to nije slučaj. Elaborat može izraditi sam investitor. ali isto tako ona se ne mijenja ni za slučaj manjkova radova.Osnovno kod ugovora o građenju je da je izvođač dužan da ugovorene radove izvede u ugovorenom roku. Osim navedenog investitoru su neophodna i finansijska sredstva. a naručailac se obavezuje da mu za to plati određenu cijenu. Određuje se kao jedinična cijena ili za cijeli objekt kao ukupno ugovorena cijena. nego ispunjenje ugovorene obaveze. ako postoje elementi na osnovu kojih se ona može odrediti i ako ta izmakla korist nije suprotna važećim propisima i dobrim poslovnim običajima. izvođač radova ima pravo tražiti za viškove radova novu cijenu. Skladištar odgovoara po načelu objektivne odgovornosti. To je konsezulan. vrstu i kvalitet stvari.To je ugovor kojim skladištar preuzima obavezu da određeno vrijeme čuva i održava stvari koje pripadaju drugom subjektu. a ne tržišne vrijednosti robe. Ako nepažnjom skladištara propadne određena količina zamjenljivih stvari. a ostavilac da za stručno čuvanje i održavanje stvari isplati skladištaru ugovorenu naknadu. potrebno je i da investitor bude privredni subjekat. koju izdaje nadležni općinski organ. a može ugovoriti njegovu izradu sa nekim preduzečem registrovanim za tu djelatnost. bilo da ih pribavi putem kredita. 186 | P a g e . iz kojeg se vidi o kakvom se objektu radi. Ukupno ugovorena cijena ne obuhvata vrijednost nepredviđenih i naknadnih radova. Izmakla korist postoji ako je ona izvjesna. Međutim. Stranke su dakle: investitor (naručilac) i građevinar (izvođač). Kod ovog ugovora cijena mora da bude precizno određena (ne odrediva). ZOO ne priznaje eventualnu štetu kao vid štete ali smatra kad ona nastane da se radi o konkretnoj šteti. I kod nepromjenjive cijene zakon (ZOO) predviđa mogućnost njene izmjene pod određenim uslovima (npr. a skladištar ipak preda ostaviocu istu količinu.

Dakle. osim u slučaju ako ima pismenu saglasnost naručioca ili ako su u pitanju hitni i nepredviđeni radovi. 4. Od tada prelazi i rizik sa izvođača na naručioca (finansijera. Izvođač neće odgovarati za nedostatke ako uspije dokazati da nije kriv za utvrđene nedostatke i u slučaju greške u projektu koja se i protiv njegove potrebne pažnje nije mogla otkloniti. onda agencija nema pravo na odustanak od ugovora. U slučaju akutne opasnosti može i obustaviti radove. 3. UGOVOR O ALOTMANU Kojim se obavezuje ugostitelj da u toku određenog vremena stavi na raspolaganje turističkoj agenciji određeni broj ležaja u određenom objektu. djelujući pažnjom dobrog stručnjaka. bez pomoći izvođača radova mogao otkloniti nedostatke na objektu. Sve to mora da učini pošteno i savjesno. Investitor može zadržati određenu svotu novca da bi sam kasnije. UGOVOR O PREVOZU U CESTOVNOM SAOBRAĆAJU 187 | P a g e . jer s obzirom na svoja svojstva i profesiju ne može ne znati sve gore navedeno. Odgovornost izvođača radova za nedostatke građevine Izvođač radova odgovara za nedostatke: 1. odgovarajućim propisima ili pravilima struke. 2. a ne i da li je izvođač ispunio sve svoje ugovorene obaveze. Ukoliko je ugovorom predviđena posebna obaveza turističke agencije da popuni angažovane kapacitete. pruži ugostiteljske usluge osobama koje uputi agencija i plati joj određenu proviziju. Ovo iz razloga što se tehničkim pregledom utvrđuje tehnička ispravnost objekta u opštem interesu. investitora). a agencija nastoji da ih popuni i plati cijenu pruženih usluga ukoliko je koristila angažovane hotelske kapacitete.Obaveza izvođača radova da preda objekt finansijeru Rokovi garancije za gradnju objekta teku od trenutka primopredaje radova. ako odstupi od projekta. mora da poštuje i javno pravne propise koji se na njih odnose. Primopredaja radova se ne smatra tehnički pregled od strane nadležnih organa koji izdaju upotrebnu dozvolu. ako su nedostaci građevine rezultat greške u projektu pa i onda kada je projekat primio od naručioca ili trećeg lica iz razloga što je izvođač radova kao profesionalac dužan skrenuti pažnju naručiocu na nedostatke u projektu. Ako ovaj ne reaguje mora obavijestiti nadležni inspekcijski organ. ako su nastali nedostaci zbog kvaliteta marerijala bez obzira čiji je matreijal upotrebljen. Odgovornost građevinara je pooštrena. ako su nedostaci građevine nastupili što radovi nisu izvedeni u skladu sa ugovorom. Ako uoči nedostatke u projektu mora o tome da bez odlaganja obavijesti investitora. izvođač odgovara i za rad podizvođača. treba razlikovati kolaudaciju (tehnički pregled) od superkolaudacije (prijem objekta od strane investitora). Osim što treba da se pridržava projekta. Ugovor o alotmanu mora biti zaključen u pismenoj formi. Turistička agencija može odustati od korišenja smještajnih kapaciteta a da time i ne raskine ugovor o alotmanu ako na vrijeme pošalje obavještenje o odustanku od korištenja određenih kapaciteta. 5. Pridržavanje projektne dokumenatcije Za svako odstupanje od projekta izvođač mora imati odobrenje investitora.

štrajka. više sile. Brodar odgovara za štetu samo ako je kriv. Dopušteno je ugovorom pooštriti brodarevu odgovosrnost i utvrditi viši iznos. brodar i korisnici prevoza. ratnih događanja. a po cijenama mjesta odredišta na dan kada je brod stigao u luku. Bitni elementi su predmet i vozarina.. UGOVOR O PREVOZU MOREM ILI UNUTRAŠNJIM VODAMA Kod ovog ugovora se brodar obavezuje da preveze stvari od mjesta otpreme do mjesta opredjeljenja. On nije formalan. Posebna havarija nastaje višom silom. Visina naknade štete se utvrđuje prema tržišnoj vrijednosti stvari. U praksi se zaključuje pismeno izdavanjem tovarnog lista. ali se stranke mogu dogovoriti da se izda takav tovarni list koji ima karakteristike hartija od vrijednosti. a naručilac prijevoza da plati vozarinu. Krivica brodara za štetu se pretpostavlja – princip subjektivne pretpostavljene krivice. odnosno na dan kada je morao stići. ali ne može se u većoj mjeri ograničiti brodareva odgovornost. Tovarni list može da glasi po naredbi ili na donosioca. Osnov za to je zajednica rizika koju čine: sopstvenik broda. nemira. pomorskih nezgoda. 188 | P a g e . dvostrano je obavezan i teretan. a u cilju spašavanja broda i robe. Tovarni list predstavlja samo potvrdu zaključenog ugovora i dokaz da je prijevoznik primio robu na prijevoz... pobuna. Radi se o svjesnom žrtvovanju manjeg da bi se spasilo veće. Štetu i troškove generalne havarije snose zajednički svi učesnici u pomorskom poduhvatu srazmjerno vrijednosti imovine koja ulazi u dužničku masu. Zajednička havarija je svjesno prouzrokovana šteta od strane zapovjednika broda u toku plovidbe.Tim ugovom se prevozilac obavezuje da cestovnim prijevoznim sredstvom preveze određenu stvar od mjesta otpreme do mjesta opredjeljenja i da u tom mjestu stvar preda primaocu ili drugom ovlaštenom licu kojeg primalac odredi a pošiljalac se obavezuje da prevoziocu plati ugovorenu prevozninu. Nepostojanje tovarnog lista ili gubitak ili njegova neispravnost nemjau uticaja na postojanje i sadržaj ugovora o prijevozu. međunarodnog zločina na moru. Ugovor o prijevozu nije formalan. Oslobađa se od odgovornosti ako dokaže da je šteta nastupila zbog skrivene mane broda za koju brodar nije morao znati. ali se u praksi često zaključuje u pismenom obliku. Poatojanje ugovora o prijevozu može se dokazivati i drugim sredstvima. Tovarni list po pravilu nije prenosiv. Stranke su brodar i naručilac prijevoza. Bitni elementi su cijena i predmet.

da se ta osoba odrekla ili na drugi nacin izgubila drzavljanstvo BiH 5. Putem medunarodnih sporazuma 1. Usvojenje ovdje se mora raditi o potpunom usvojenju dijetete koje je mlade od 18 godiina 4. da mu nije izrecena sigurnosna mjera protjerivanja stranaca iz BiH e.ZAKON O DRŽAVLJANSTVU BIH STICANJE DRŽAVLJANSTVA 1. Naturalizacija radi se o strancu koji je podnio zahtjev za u prijem u drzavljanstvo BiH ali da bi bio primljen u drzavljanstvo BiH mora ispunjavati uvjete: a. da nije osudivan na izdrzavanje kazne zatvora za krivicno djelo ucinjeno sa umisljajem na period duze od 3 godine u periodu od 8 godina od dana podnosenja zahtjeva f. da je prije podnosenja zahtjeva imao prijavljeno stalno mjesto boravka na teritoriji BiH c. Porijeklo ako je dijete u vrijeme rodenja a bez obzira na mjesto rodenja oba roditelja bili drzavljani BiH Ako je u vrijeme rodenja jedan od roditelja bio drzavljanin BiH a dijete je rodeno na teritoriji BiH Ako je jedan od roditelja bio drzavljanin BiH a dijete je rodeno u inozemstvu 2. Porijeklom 2. Naturalizacijom 5. da ima 18 godina b. Usvajanjem 4. Rođenje drzavljanstvo BiH stice se rodenjem ako je dijete rodeno ili nadeno na teritoriji BiH a cija su oba roditelja nepoznata ili su oba roditelja nepoznatog drzvaljanstva 3. Olaksanom naturalizacijom 6. da poznaje jedan od jezika konstitutivnih naroda u BiH d. Rođenjem 3. Olaksana naturalizacija 189 | P a g e .

da ima stalno mjesto boravistva na teritoriji BiH 3 godine prije odnosenja zahtjeva c. PRESTANAK DRŽAVLJANSTVA 1. 5. odricanjem osoba koja napuni 18 godina a koja zivi u inozemstvu moze se odreci drzavljanstva BiH ali pod jednim uvjetom ko ima drzavljanstvo te drzave ili ako joj je zagarantovano drzavljanstvo te drzave kada su u pitanju djeca mora biti suglasnost oba roditelja i mora imati drzavljanstvo te drzave ili da mu je zagarantirano na neki drugi nacina drzavljanstvo te drzave 3. otpust. da brak traje 5 godina prije podnosenja zahtjeva u prijem za drzavljanstvo b. sve doprinose ili sve druge obavze koje su joj odredene pravomocnom odlukom suda da je ta osoba strekla ili joj je zagarantirano drzavljanstvo te druge drzave 4.. laznih dokaza. 3.uvjeti za prijem : a. da se odrekao ili je na neki drugi nacin izgubio svoje ranije drzavljanstvo Zakon je propisao da odredene osobe mogu steci drzavljanstvo BiH i ako ne ispunjavaju ove uvjete koji su propisani kada je u pitanju naturalizacija i ilaksana naturalizacija a to su osobe: a. emigranti koji su se vratili u BiH b. 2.ovdje se radi o bracnom drugu drzavljana BiH . 4. prva i druga generacija potomaka emigranata Isto tako drzavljasntvo BiH mogu steci osobe ako ne ispunjavaju ove uvjete ako su od neke posebne koristi za BiH. po sili zakona odricanjem otpustom oduzimanjem medunarodnim sporazumom 1.uvjeti osoba koja trazi otpust iz drzavljanstva BiH mora imati 18 godina protiv te osobe ne moze se voditi kazneni postupak zbog ucinjenog krivicnog djela koje se goni po sluzbenoj duznosti mora izmiriti poreske obaveze. po sili zakona drzavljanstvo BiH prestaje po sili zakona dobrovoljnim sticanjem ako osoba stekne drzavljanstvo neke druge osobe a bilateralnim sporazumom izmedu te drzave i BiH nije uredeno dvojno drzavljanstvo 2. skrivanja dokaza a akoji su relevantni za sticanje drzavljanstva BiH ako drzavljanin BiH ucestvuje u nekim oruzaim snagama neke druge drzave a da za to nema suglasnost nadleznih organa BiH 190 | P a g e . oduzimanje drzavljanstva moze se oduzeti ako je to drzavljanstvo steceno na osnovu ili pomocu laznih informacija.

Odlukama se ureduju pojedina pitanja ili propisuju neke mjere ili se jos moze davati suglasnot na neka akta odlukom. Vladu imenuje predsjednik Federacije uz suglasnost dopredsjednika Federacije. zaključci. Predsjedništvo BiH može pokrenuti postupak opoziva Predsjedavajućeg Vijeća ministara. odluke. Predsjedavajućeg Vijeća ministara imenuje predsjedništvo BiH. radio aktivnih materija itd. Podnošenjem ostavke predsjedavajućeg. Uredbama se ureduju najvaznija pitanja iz nadleznosti vlade i osnivaju neke druge strucne sluzbe vlade federacije ( npr ured za zakonodavstvo). 191 | P a g e . Predsjedavajući Vijeća ministara može podnijeti ostavku. Prema ustavu FBiH sastav Federalne vlade je slijedeci: 8 Bosnjaka. Čini ga predsjedavajući Vijeća ministara i ministri. Ministre imenuje predsjedavajući Vijeća ministara. 5 Hrvata i 3 Srbina. Izvršna u vlast u BIH – Vijeće Ministra. AKTI VIJEĆA MINISTARA . AKTI VLADE FEDERACIJE Vlada Federacije donosi uredbe sa zakonskom snagom kao sto je to propisano u Ustavu Federacije. Nakon tih konsultacija tu odluku potvrduje zastupnicki odnosno predstavnicki dom Federacije. a ako to prihvati Parlamentarna skupština. Članovi Vijeća ministara i Predsjedavajući ostaju da obavljaju te poslove do izbora novih članova. a odluku o imenovanju donosi Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. ZAKON O VLADI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Vlada Federacije je izvrsni organ vlasti a cine je premijer i ministri. Predsjedništvo BiH. dolazi se u istu situaciju kao i da sam podnosi ostavku. eksploziva. Manadat je 4 godine isto kao i članova Parlamentarne skupštine. Vlada FBiH Izvršna u vlast u kantonu – Vlada kantona Izvršna u vlast u općini i gradu – Načelnik općine i gradonačelnik ZAKON O VIJEĆU MINISTARA (SG BIH 38/02) - VIJEĆE MINISTARA To je izvršna vlast BiH. a odluku o imenovanju također potvrđuje Predstavnički dom Parlamentarne skupštine. nakon konsultacije sa premijerom ili kandidatom za premijera. Usvaja nacrte i prijedloge zakona koji se dostavljaju Skupštini. krijumcarenje vatrenog oruzja. cijelo Vijeće ministara je u ostavci. donosi uredbe. rješenja. rjesenja i zakljucke. Isto tako. Centralna banka BiH Izvršna u vlast u FBIH – Predsjednik FBIH.Odluke.- ako je drzavljuanstvo BiH steceno suprotno odredbama koje reguliraju sticanje drzavljanstva naturalizacijom i olaksanom naturalizacijom moze se oduzeti ako je osoba osudena pravomocnom presudom nadleznog suda a radi se o poduzimanju radnji kojima se narusava ustavni poredak i sigurnost BiH ako postoji pravomocna presuda za odredena krivicna djela i to npr.

Rješenjem se odlucuje o imenovanjima i i razrjesenjima iz nadleznosti Vlade Federacije kao i o drugim pitanjima o kojima se rjesava pojednacnim aktom. Zakljuckom se ureduju neki stavovi o pitanjima od znacaja za provodenje unutarnjih odnosa u Vladi i odreduju neki zadaci federalnim organima uprave ( npr. zakljucak o smanjivanju troskova). Sjediste Vlade Federacije je u Mostaru i Sarajevu.

ZAKON O FEDERALNIM MINISTARSTVIMA
Federalna ministarstva su: 1. Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - Federalno ministarstvo unutarnjih poslova. U sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova nalazi se Federalna uprava policije koja vrši operativne poslove policije iz nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova utvrđene posebnim zakonom; 2. Federalno ministarstvo pravde - U sastavu Federalnog ministarstva pravde nalazi se Zavod za javnu upravu. 3. Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija - U sastavu Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija su: Porezna uprava, Carinska uprava i Finansijska policija. 4. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije - U sastavu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije je Zavod za mjeriteljstvo i Federalna direkcija za namjensku industriju. 5. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija - U sastavu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija je Federalna direkcija za civilnu avijaciju i Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta. 6. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike . 7. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica. 8. Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata. 9. Federalno ministarstvo zdravstva - U sastavu Federalnog ministarstva zdravstva je Federalna uprava za zaštitu od zračenja i radijacijsku sigurnost. 10. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. 11. Federalno ministarstvo kulture i sporta - U sastavu ministarstva kulture i sporta nalazi se Zavod za zaštitu spomenika. 12. Federalno ministarstvo trgovine. 13. Federalno ministarstvo prostornog uređenja. 14. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - U sastavu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva nalaze se Federalna uprava za šumarstvo i Federalni zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi.

192 | P a g e

15. Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta. 16. Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

ZAKON O MINSTARSTVIMA BIH
Ministarstva na nivou BiH To su: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo pravde, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Ministarstvo finansija, Ministarstvo civilnih poslova, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Ministarsvo komunikacija i prometa, Ministarstvo sigurnosti, Ministarstvo odbrane.

Čime su osnovana? Zakonom o ministarstvima i drugim tijelima uprave u BiH, i istim zakonom su određene nadležnosti tih ministarstava.

ZAKON O ORGANIZACIJI ORGANA UPRAVE FBIH
Ovim zakonom propisan je način organiziranja uprave u FBiH, kantonu, općini i gradu. Ovo je jedan sistemski zakon i na osnovu njega donose se svi ostali zakoni iz oblasti uprave, s tim da u nekim lex specialis zakonima određena rješenja mogu biti i drugačije propisana. Nadležnost federalnih organa uprave utvrđuje se u federalnom zakonu o federalnim ministarstvima, a organizacija i nadležnost kantonalnih organa uprave propisuje se kantonalnim zakonom. Nedležnost gradskih i općinskih službi propisuje se propisom gradskog odnosno općinskog vijeća. Koje poslove obavljaju organi uprave? 123456izvrsavanje zakona i drugih propisa vrsenje upravnog nadzora donosenja podzakonskh propisa davanje odgovora zakonodavnim organima pracenje stanja u oblasti za koje su osnovani i druge poslove koje su porpisani zakonom i podzakonskim aktom

Kada su u pitanju Federalni organi oni izvrsavaju federalne zakone i druge federalne propise i osiguravaju izvrsavanje federalnih zakona ako su ti poslovi koji su propisani tim zakonom preneseni na kanton, grad odnosno opcinu. Kantonalni organi uprave oni takode neposredno izvrsavaju kantonalne zakone kao i federalne propise ako je taj dio nadleznosti iz federalnog zakona prenesen na kanton.

193 | P a g e

Opcine izvrsavaju propise koje donose gradska odnosno opcinska vijeca kao i poslove koji su im preneseni od strane federacije, odnosno kantona. BiH jedan dio svoje nadleznosti moze prenijeti na Federaciju i na kantone. Upravni nadzor obuhvata nadzor nad zakonitoscu upravnih akata koje donose institucije koje imaju javna ovlascenja i inspekcijski nadzor. Organi uprave donose podzakonske akte samo u slucaju ko je to propisano u zakonu. Svaki organ uprave prati stanje iz oblasti za koju je taj organ uprave osnovan. Kakve su nadležnosti organa uprave kod prenosa ovlaštenja, a koje obaveze? Povjeravanje javnih ovlastenja to znaci da organi uprave jedan dio svoje nadleznosti mogu povjeriti nekom drugom pravnom subjektu i to povjeravanje jednog dijela svoje nadleznosti zovemo povjeravanje javnih ovlastenja povjeravanje javnih ovlastenja moze se vrsiti samo zakonom, medutim, organi uprave jedan dio ipak ne mogu povieriti odredenim pravnim subjektima a to su inspekcijski poslovi, ali u okviru tih poslova organi uprave mogu zatraziti strucnu pomoc odredenih specijaliziranih institucija. – mogu se povjeriti ekspertize, analize...iz razloga sto organi uprave tehnicki ni strucno nisu osposobljeni za obavljanje tih poslova nadleznosti organa uprave prema njima: daju strucna misljenja, uputstva, tumacenje propisa, rjesavaju po zalbama, daju odredene instrukcije a taj ima obavezu da podnosi sestomjesecne odnosno godisnje izvjestaje s tim sto organi uprave mogu zatrazitio odreden informacije i obavjestenja i mimo tih izvjestaja koji se dostavljaju svakih 6 mjeseci odnossno svaku godinu dana. Ako ti subjekti ne izvrsavaju to, onda ce organ uprave pokrenuti postupak izmjene zakona kojim je izvrseno povjeravanje tog djela nadleznosti

-

-

Kako se osnivaju organi uprave? Organi uprave osnivaju se zakonom. Zakonom se osnivaju organi uprave na razini drzave, federalni organi uprave i kantonalni organi uprave, a gradske i opcinske sluzbe za upravu propisom gradskog odnosno opcinskog vijeca. Zakonom o osnivanju uprave propisuje se nadleznost organa uprave. Organi uprave osnivaju se na način koji osigurava potpuno i efikasno obavljanje svih upravnih i stručnih poslova iz okvira nadležnosti Federacije, kantona, općine i grada i radi efikasnog ostvarivanje prava i izvršavanja obaveza građana i pravnih lica. Osnivanje federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija Federalni organi uprave i federalne upravne organizacije osnivaju se i ukidaju, te njihov djelokrug utvrđuje federalnim zakonom a u skladu sa ovim Zakonom. Federalni organi uprave su  federalna ministarstva i  federalne uprave.

194 | P a g e

Federalne upravne organizacije su:  federalni zavodi,  federalne direkcije i  federalne agencije. Federalne uprave i Federalne upravne organizacije mogu se osnovati kao samostalne federalne upravne organizacije i kao federalne upravne organizacije u sastavu federalnog ministarstva. Osnivanje kantonalnih organa uprave i kantonalnih upravnih organizacija Kantonalni organi uprave i kantonalne upravne organizacije osnivaju se i ukidaju i njihov djelokrug utvrđuje kantonalnim zakonom a, u skladu sa ovim Zakonom. Kantonalni organi uprave su kantonalna ministarstva i kantonalne uprave. Kantonalne upravne organizacije su:  kantonalni zavodi,  kantonalne direkcije i  kantonalne agencije. Kantonalne upravne organizacije mogu se osnivati kao samostalne kantonalne upravne organizacije i kao kantonalne upravne organizacije u sastavu kantonalnog ministarstva.

Osnivanje općinskih organa uprave i općinskih upravnih organizacija Općinski organi uprave su općinske službe za upravu. U općini se mogu, samo izuzetno, osnivati općinski zavodi, općinske direkcije i općinske agencije kao općinske upravne organizacije, koje mogu biti samostalne, ili u sastavu općinske službe za upravu ako ima potrebe za osnivanjem tih organizacija. Općinski organi uprave i općinske upravne organizacije osnivaju se i ukidaju i njihov djelokrug utvrđuje odlukom općinskog vijeća a u skladu sa ovim Zakonom i odgovarajućim zakonom kantona. Osnivanje gradskih organa uprave i gradskih upravnih organizacija Gradski organi uprave su gradske službe za upravu. Gradski organi uprave i gradske upravne organizacije osnivaju se i njihov djelokrug utvrđuje odlukom gradskog vijeća o organizaciji i djelokrugu gradskih organa uprave i upravnih organizacija u skladu sa ovim Zakonom i odgovarajućim zakonom kantona. ZADATAK: Ministar dođe na zadatak da se osnuje novo ministarsvo - treba se pripremiti zakon o izmjenama i dopunama zakona o kantonanim ministarstvima u kojim se dodje jos jedno ministarstvo i njegove nadleznosti. Obradivac zakona je resorno ministarstvo (Postupak donosenja zakona ne pita na ispitu..)

195 | P a g e

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji organa uprave (sistematizacija)? Unutranja organizacija uprave ureduje se pravilnikom (jedinice, sistematizacija radnih mjesta, uslovi., opsi radnih mjesta, broj izvrsilaca...) Ko rukovodi organima uprave, upravom i upravnom organizacijom? Kantonalnim i federalnim organima uprave rukovodi ministar. On zastupa i predstavlja ministarstvo i organizira rad ministarstva. Ministar je odgovoran za izvršavanje svojih ovlaštenja, odnosno, nadležnosti organa kojim rukovodi, a ako ministar ocijeni da ne može obavljati poslove – može podnijeti ostavku. Federalni ministar podnosi ostavku predsjedniku Federacije, a kantonalni premijeru Vlade Kantona. Samostalnom upravom i upravom u okviru ministarstva rukovodi direktor. Direktor zastupa i predstavlja upravu i upravnu organizaciju, organizira i osigurava obavljanje svih poslova iz nadležnosti uprave, odnosno upravne organizacije. Direktora samostalne federalne uprave i samostalne federalne upravne organizacije postavlja Vlada Federacije, a rukovodioca samostalne kantonalne uprave i samostalne kantonalne upravne organizacije imenuje vlada kantona, u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine Ministar/rukovodilac organa uprave donosi slijedeće propise: pravilnike, uputstva, instrukcije i naredbe. Pravilnikom se uređuju pojedina pitanja iz okvira federalnog/kantonalnog zakona, uputsvom se bliže propisuje način postupanja, a instrukcijom također se utvrđuju pravila o postupanju u određenoj oblasti/poslovima.

Propisi koje donose organi uprave (pitanje) Donose pravilnike a pravilnicima se blize propisuju pojednine odredbe zakona. Osim pravilnika donose uputstvo kojim bi se popisivao nacin izvrsavanja odredenih poslova. Instrukcija - utvrduju se pravila o nacinu obavljanja nekog posla. Naredba - moze se nesto narediti ili zabraniti. Od pojediniacnih akata donose rjesenja i zakljucke. To donosi rukovoditelj organa uprave. Oni mogu ovlastiti rukovodece drzavne sluzbenike ili druge sluzbenike da donose pojedinacni akt.

Odnos organa uprave prema građanima, izvršnoj i zakonodavnoj vlasti? Odnosi organa uprave prema građanima Organi uprave zahtjeve građana rješavati u skladu sa zakonom i u rokovima propisanim zakonom. Organi uprave dužni su u kontaktima sa građanima postupati na način da se u svakoj situaciji poštuje dostojanstvo ljudske ličnosti i njihov moralni integritet.

196 | P a g e

Opće odredbe o inspekcijskom nadzoru? Inspekcijiski nadzor vrše organi uprave – federalna /kantonalna inspekcijska uprava. s tim što zakonodavna vlast može tražiti izvještaj o radu i preduzeti određene mjere za reorganizaciju i prijedlog za promjenu osobe rukovodioca organa uprave i rukovodećih državnih službenika. a u okviru njih inspektori. Uvjerenja se izdaju odmah. Može tražiti da se ispita stanje u određenoj oblasti i da se od utvrđenog stanja pripreme odgovarajuće izmjene i dopune zakona. O zahtjevu za naknadu troškova odlučuje se rješenjem na osnovu propisa kojim su uređene naknade troškova svjedocima u upravnom postupku.Protiv takvog rješenja građanin može izjaviti žalbu nadležnom drugostepenom organu uprave u roku od osam dana od dana prijema rješenja. a bez njegove krivnje službena radnja radi koje je pozvan nije obavljena. ili od građana traže nepotrebne i suvišne dokaze.Ovakve radnje državnih službenika predstavljaju težu povredu službene dužnosti. 197 | P a g e . a u općini . ili traže dokaze koje su. ispitati tu pritužbu i ako utvrdi da je osnovana. odnosno u gradu . a najkasnije u roku od pet dana od dana podnesenog zahtjeva. Inspektori su državni službenici sa posebnim ovlaštenjima.Građani se mogu obratiti i upravnoj inspekciji. ima pravo zahtijevati naknadu nastalih troškova koji obuhvataju troškove prijevoza i troškove ishrane za vrijeme boravka u sjedištu organa uprave. Odnos organa uprave prema zakonodavnoj i izvršnoj vlasti Prilikom pripreme zakona i provedbenih propisa organ uprave može tražiti smjernice i upute za pripremu zakona iz određene oblasti. Rukovodilac organa uprave obavezan je odmah. a najkasnije u roku od pet dana od dana prijema pritužbe. Kad se građanin odazove pozivu organa uprave. dužan je preduzeti zakonom predviđene mjere (pokrenuti disciplinski postupak ili preduzeti druge mjere) prema državnom službeniku na čiji se rad pritužba odnosi i istovremeno podnosiocu pritužbe obavezno dostaviti pisani odgovor o preduzetim mjerama. Vlada Federacije/kantona može tražiti da organ uprave određeni zakon/propis pripremi u određenom roku. dužni su na pisani ili usmeni zahtjev građana izdavati uvjerenja o podacima iz tih evidencija. Organi uprave za svoj rad odgovorni su Vladi Federacije/kantona. Oni obavljaju inspekcijske preglede po službenoj dužnosti ili po zahtjevu stranke. ili ako na bilo koji drugi način odugovlače sa rješavanjem zahtjeva građana. Organi uprave i upravne organizacije i pravna lica sa javnim ovlaštenjima koji u skladu sa zakonom i drugim propisima vode službene evidencije o određenim činjenicama. s tim da ti troškovi ne mogu biti veći od visine službene dnevnice utvrđene za državne službenike. Ako državni službenici u organima uprave zahtjeve građana ne rješavaju u propisanim rokovima. odnosno gradonačelniku i općinskom načelniku. jer podatke o tim činjenicama državni službenici dužni su pribaviti po službenoj dužnosti. Zahtjev za naknadu troškova podnosi se pisano organu uprave koji je pozvao građanina. Prema zakonodavnoj vlasti je isti odnos. građani imaju pravo da u vezi sa takvim ponašanjem državnih službenika podnesu pritužbe rukovodiocu organa uprave.Organi uprave dužni su građanima pružati potrebnu pravnu pomoć i davati odgovarajuća objašnjenja i upute za ostvarivanje njihovih prava i obaveza. Organi uprave ne smiju od građana zahtijevati da pribavljaju uvjerenja i druge javne isprave o činjenicama o kojima organi vode službene evidencije.općinskom načelniku. oni dužni pribavljati po službenoj dužnosti.gradonačelniku. Ukoliko se radi o zahtjevu stranke inspektor je dužan da izvrši pregled i obavijesti stranku u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Zapisnik koji sacini upravni inpektor dostavlja se rukovoditelju organa uprave i nezadovoljna stranka moze izjaviti zalbu federalnom min pravde. na sudove i sudsku vlast i zakonodavnu i izvršnu vlast..  krivičnu prijavu. Upravna inpekcija? nalazi se pri Federalnom min pravde a kanotnalna pri kantonalnom.-)):  sprovođenje zakona o organizaciji uprave.  privredni prijestup. Primjena ovog zakona – on se odnosi na organe uprave i na upravne ustanove. Federalna upravna inspekcija ostala je u nadležnosti Federalnog ministarstva pravde i nadležna je za (član 139-10 nabrajanja.  izreći novčanu kaznu ako je to propisano materijalnim zakonom. i protiv njega se može pokrenuti upravni spor pred Vrhovnim sudom FBiH. Doneseno rješenje je konačno. gradskim i općinskim organima uprave i upravnim organizacijama. Nadleznost – primjena propisa o drzavnoj upravi. Kantonalna upravna inspekcija organizira se za vršenje inspekcijskog nadzora u kantonalnim.  sprovođenje zakona o upravnom postupku i drugim zakonima koji reguliraju postupak koji je drugačiji od zakona o upravnom postupku. rjesavanje stvari u prvostepenom i drugostepenom postupku.  može podnijeti zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka. postivanje pravila ustavnog postupka. UPRAVNI POSTUPAK Načela upravnog postupka? • Načelo posebnog postupka – to znači da se određenim zakonom iz određene upravne oblasti može urediti/propisati postupak koji je drugačiji od zakona o upravnom postupku (zakon o prestanku primjene zakona o napuštenim stanovima) 198 | P a g e . Lice kod kojeg je izvršen inspekcijski nadzor može izjaviti žalbu u roku od 8 dana nadležnom organu. Protiv rješenja Federalnog upravnog inspektora može se podnijeti žalba Federalnom ministarstvu pravde u roku o d8 dana..  donijeti rješenje o zabrani rada. Upravne i druge mjere inspektor naređuje donošenjem pisanog rješenja. primjena propisa o radnim odnosima. i o primjeni kojeg zakona je riječ (federalni ili kantonalni). Kojem organu se izjavljuje žalba zavisi od toga da li je rješenje donio federalni ili kantonalni inspektor. a od upravnih mjera može preduzeti slijedeće:  donijeti rješenje kojim će narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka.  zahtjev za prekršaj.Inspektor može preduzeti slijedeće mjere: prvo mora sačiniti zapisnik i u njemu konstatovati utvrđeno činjenično stanje.  radne odnose državnih službenika i namještenika. kancelarijsko poslovanje i nacin provodenja administrativnog izvrsenja..

Npr. To prakticno znaci da se u konkretnom slucaju primarno primjenjuju odredbe posebnog upravnog postupka a u odosu na druga pitanja koja nisu regulisana posebnim zakonom primjenjuju se pravila ZUP-a. Ovo načelo se odnosi i na Institucije koje imaju javne ovlasti. Nadleznost u upravnom postupku? 199 | P a g e . Pravila posebnog postupka ne mogu bitzi protivna nacelima ZUP-a. zakon o soc zastiti.poreski zakoni. na osnovu utvrđenih činjenica i dokaza. Načelo pravomoćnosti – rješenje protiv koga se ne može izjaviti žalba niti pokrenuti upravni spor je pravomoćno rješenje. Posebni postupak prospisuje se u zakonima kojima se regulise odredena upravna materija npr. zako o penzijsko inv osiguranju i sl. Načelo samostalnosti u rješavanju – to znači da organ uprave samostalno donosi odluku bez uticaja bilo koga. Načelo efikasnosti – to znači da su organi uprave dužni po zahtjevima stranaka rješavati u rokovima koji su propisani zakonom. u svim pitanjima u kojim nije propisan poseban postupak primjenjuju se odredbe ZUP-a. Ako je to nuzno za drukcije postupanje u tim pitanjima. Načelo dvostepenosti . • • • • • • • • Posebni postupak? Predstavlja odstupanje od ZUP-a. I takvo rješenje može se izmjeniti. ali se može pokrenuti upravni spor je konačno rješenje. Načelo saslušanja stranaka – to znači da je organ uprave dužan dopustiti strankama da se izjasne o svim činjenicama i dokazima u konkretnom slučaju koje su važne za donošenje rješenja. zakon o zdravstenom osiguranju.• Načelo supsidijarne primjene propisa – to znači da ako je određenim lex specialis zakonom propisan poseban postupak. poništiti i ukinuti u slučajevima propisanim zakonom. Načelo zakonitosti – to znači da su svi organi uprave i upravne organizacjije dužne prilikom rješavanja upravnih stvari da primjenjuju zakone i druge propise.pravilo je da se protiv svakog I stepenog rješenja donesenog u upravnom postupku može izjaviti žalba. zakon o penzijsko inv zakonu-posto je to jedna posebna upravna oblast i posto je ona kompleksna materija i specificna ona zahtjeva posebna pravila procedure kako bi se efikasnije provodio zakon. Radi se o tome da se pojedina pitanja postupka za odredenu upravnu oblast mogu posebnim zakonom regulisati drukcije u odnosu na ZUP. Načelo konačnosti – rješenje protiv koga se ne može izjaviti žalba. Načelo materijalne istine – to znači da prije donošenja rješenja odnosno rješavanja po zahtjevu stranke organ uprave dužan je da utvrdi sve činjenice koje su bitne za donošenje zakonitog i pravilnog rješenja. carinski zakon . Zakonom se može propisati da se protiv prvostepenog rješenja ne može izjaviti žalba. postupa se po odredbama tog zakona. Supsidijarna primjena ZUP-a? Znaci da odredbe ZUP-a imaju dopunski ili supsidijarni karakter u odnosu na posebni postupak utvrđen nekim drugim zakonom.

Pripis na kome se temelji stvarna nadleznost donosioca rjesenja mora se naznaciti u uvodu rjesenja. Organi uprave duzni su u toku cijelog postupka da paze na svoju stvarnu i mjesnu nadleznost. Sluzbeno lice cim sazna da postoji razlog za izuzece duzno je prekinuti rad na predmetu i o otme obavjestiti lice ili organ koji je nadlezan da odluci o izuzecu. Pokretanje postupka rjesavanja sukoba nadleznosti moze biti po sluzbenoj duznosti ili na zahtjev stranke. Izuzeće službene osobe? To je institut kojim se zeli osigurati objektivnost u rjesavanju upravnih stvari. koje su federalnim zakonom stavljene u nadleznost tih organa. Stranka u upravnom postupku – ko ne može biti stranka? Stranka je lice po cijem je zahtjevu pokrenut upravni postupak ili protiv kojeg se vodi upravni postupak ili lice koje radi zastite svojih prava i interesa ima pravo da ucestvuje u upravnom postupku. Mjesna nadležnost oznacava podrucje na kojem pojedini organi mogu da vrse poslove iz svoje nadleznosti. Prema tome u upravnom postupku postoji tri grupe stranaka: 200 | P a g e . Slucajevi obaveznog izuzeca utvrdeni su u cl 42 ZUP-a. O izuzecu sluzbenog lica odlucuje starjesina organa uprave a o izuzecu starjesine organa urave odlucuje vlada Federacije. Kantonalni organi uprave nadlezni su da u prvom stepenu rjesavaju u stvarima koje su kantonalnim zakonom stavljene u njihovu nadleznost i upravnim stvarima koje su federalnim zakonom sa Federacije prenesene na kantone.Postoji stvarna i mjesna nadleznost. Povreda propisa o nadleznosti ima za posljedicu ponistavanje rjesenja po sluzbenoj duznosti. O izuzecu zapisnicara odlucuje sluzbeno lice koji vodi postupak. Dok se ne odluci o zahtjevu za izuzece sluzbeno lice moze preduzimati samo one radnje u postupku koje ne trpe odlaganje. organizacioni propis. Protiv zajljucka kojim se zajljucuje o izuzecu nije dozvoljena zalba. Stvarna nadleznost odreduje se u propisima kojima se pravno regulise odredena upravna oblast ili po propisima kojima se regulise nadleznost pojedinih organa tzv. To su vanredni pravni lijekovi. Utvrduje se u pravilu propisima o teritorijalnom uredenju federalnih jedinica. U prvoj situaciji radi se o pozitivnom sukobu nadleznosti a u drugom o negativnoj. Odredbe o izuzecu sluzbenog lica shodno se primjenjuju i na izuzece zapisnicara. Stvarna nadleznost je pravo i duznost jednog organa da upravne stvari rjesava u upravnom postupku. ( to su situacije o srodstvu). Sukob nadleznosti? Javlja se u situaciji kad dva ili vise organa tvrde da su nadlezni za rjesavanje iste pravne stvari ili kad svi ti organi odbijaju da rjesavaju u odredenoj upravnoj stvari. odnosno gradsko ili opcinsko vijece. Pravilo je prvo da Federalni organi uprave u pravom stepenu rjesavaju u onim upravnim stvarima iz iskljucive nadleznosti Federacije i zajednicke nadleznosti Federacije i kantona. Postoji vise pravila o tome koji organi rjesavaju o odredenim upravnim stvarima. Fakultativno izuzece postoji u slucaju kad druge okolnosti dovode u sumnju nepristrasnost sluzbenog lica. kao i u upravnim stvarima iz nadleznosti kantona koje su kantonalnim zakonom prenesene na federalne organe. odnosno kantona . U zakonu su precizno odredeni organi koji rjesavaju sukobe nadleznosti zavisno od nivoa vlasti. Postoji obavezno i fakultativno izuzece. kantona i opstina.

vještaka. pasivna i 3. predmet. a ako ima više stranica – numerišu se. a postar ce a vratima stana staviti saopstenje o tome gdje se pismeno nalazi. dodatvati. Zapisnik ima snagu javne isprave bez obzira da li stranka ima primjedbi na isti ili ne. posredno dostavljanje. ili ako jesu. Time se dostava smatra izvrsenom. drustva. U zapisniku se ništa ne smije precrtavati. aktivna . Zapisnik je javna isprava a da bi imao taj status mora da sadrži slijedeće podatke: naziv organa. Pravno lice u postupku obavlja radnje preko sovh predstavnika odnosno zakonskog zastupnika koji se odreduje opstim aktom tog lica. izjave stranaka. Ako njih nema pismeno se moze predati susjedu ako on na to pristane ili licu koja radi na istom radnom mjestu sa primaocem pismena. Za procesno nesposobno lice radnja u postuoku obavlja zajonski zastupnik . 2. Ako se utvrdi da ovo lice ne moze izvrsiti dostavljanje jer je trazeno lice odsutno pismeno ce se vratiti organu uz naznacenje gdje se trazeno lice nalazi. naselja i sl.u slucaju da lice kome se dostavljanje vrsi nije prisutno pismeno se predaje nekom odraslom clanu domacinstva. Ako boraviste tog lica postane nepoznato i pored preduzetog istrazivanja organ ce tom licu postaviti privremenog zastupnika kojem ce uruciti pismeno. Sve stranke koje su učestvovale u postupku potpisuju se na kraju. 2. koji nemaju svojstvo pravnog lica mogu biti stranka u postupku ako mogu biti nosoci prava i obaveza o kojim se rjesava u upravnom postupku. Ombusmen nije stranka u upravnom postupku ali u tom postupku moze prisustvovati radi ostvarivanja zastite prava i sloboda gradana. osobe koje su prisutne. Ako dostavljac u stanu ili na radnom mjestu ne nade trazeno lice on ce nekom od odraslih ukucana ostaviti pismeno obavjestenje o tome da trazeno lice u odredeni dan i sat bude prisutno u svom stanu ili radnom mjestu 201 | P a g e . osim nacrta rješenje. To je procesna sposobnost. Zapisnik u upravnom postupku – šta sadrži? O usmenoj raspravi illi nekoj drugoj važnijoj radnji u upravnom postupku sastavlja se zapisnik. vrijeme i mjesto gdje se sačinjava. osnovne jedinice privrednih drustava. kratak sadržaj svih provedenih radnji. ukratko će se upisati sadržaj datih primjedaba. Na kraju zapisnika navest će se da je zapisnik pročitan i da nisu stavljene nikakve primjedbe. obavezno licno dostavljanje. a ako odbijaju da potpišu i to se konstatuje u zapisnik. On ima pravo da pregleda sva sluzbena dokumenta koja se odnose na pravne spise i zahtijevati dostavu informacija. Spisi se mogu razgledati. Fizicko lice koje je potpuno poslovno sposobno moze samo obavljati radnje u postupku. Dostavljanje pismena u toku postupka – kako se vrši? Postoje tri nacina dostavljanja: 1. tj. prilog zapisnika.vrsi se licno licu kome je pismeno namjenjeno u slucaju kad je to odredeno zakonom ili kada od dana dostavljanja tece rok koji se po zakonu ne moze produziti. dokumenata i spisa u vezi konkretne upravne stvari. Organi uprave drugi organi. Pročita se strankama. nacrta zapisnika i neke druge povjerljive dokumentacije.1. Stranka moze biti bilo koje pravno ili fizicko lice. Ako se dostavljanje ne moze izvrsiti ni na ovaj nacin a nije utvrdno da je to lice odsutno pismeno se predaje nadleznom organu opstine prema boravistu te osobe. zainteresovana.

kojim će se podneseni zahtjev odbaciti kao preuranjen. Ako i poslije toga dostavljac ne zatekne lice kome se dostavljanje ima izvrsiti on ce na vratima stana ostaviti pismeno saopstenje u kome se naznacava gdje se pismeno nalazi. stranka je podnijela zahtjev za izdavanje odobrenja i prilozila je isprave na kojem temelji svoj zahtjev. 3. Kada organ odlučuje o povratu on donosi zaključak kojim se dozvoljava povrat. a ako je drugostepeni tada žalba nije dozvoljena. U prijedlogu stranka je duzna iznjeti okolnosti zbog kojih je bila sprijecena da u roku izvrsi propustenu radnju i da te okolnosti ucini bar vjerovatnim. Upravni postupak je pokrenut čim je nadležni organ izvršio ma koju radnju radi vođenja postupka. donijet će o tome zaključak. Protiv tog zaključka dopuštena je posebna žalba. Na tom saopstenju dostavljac ce staviti potpis i datum stavljanja na vrata. a nije potrebno posebno saslusanje stranke. Smatra se da je dostavljanje pismena izvrseno portekom 15 dana od dana isticanja saopstenja na oglasnoj ploci. POKRETANJE PRVOSTEPENOG POSTUPKA Koje postupke sprovodi organ uprave prije donošenja rješenja (kad se sprovodi postupak. a cinjenice su utvrdene ili bar ucinjene vjerovatnim. posebni slucajevi dostavljanja *dostavljane pismena javnim saopstenjem Ako se radi o licu ili vise lica koja orhanu nisu poznata dostavljanje ce se izvrsiti javnim saopstenjem na oglasnoj ploci organa.radi prijema pismena. Nakon proteka tri mjeseca roka ne moze se traziti povracaj. a ako je zaključkom odbijen zahtjev za povrat u pređašnje stanje. Ovaj postupak se provodi i u slucaju preduzimanju hitnih mjera u javnom interesu koje se ne mogu odlagati. Protiv tog zaključka kojim je odobren povrat nije dozvoljena žalba. Npr. Povraćaj u priješnje stanje – kome se podnosi? Stranka koja iz opravdanih razloga propusti da izvrsi neku radnju moze podnijeti prijedlog za povrat u prijasnje stanje. Prijedlog se podnosi u roku od 8 dana od dana prestanka razloga za propustanje. žalba je dozvoljena ako je zaključak donio prvostepeni organ. ( ako izgubis rjesenje o polozenom pravosudnom ispitu) 202 | P a g e . odnosno sluzbenih podataka kojima raspolaze organ uprave. posebni postupak)? Može se pokrenuti na dva načina: po službenoj dužnosti i po zahtjevu stranke. Osim toga orga moze javno saopstenje objaviti i u novinama i drugim sredstvima informisanja. skraceni postupak – se vodi u slucaju kada je stranka u svom zahjevu navela sve cinjenice na osnovu kojih se moze utvrditi stanje ili ako se cinjenicno stanje moze utvrditi na osnovu cinjenica koje su poznate organu uprave. Uz prijedlog za povracaj stranka je duzna priloziti podnesak koji je trebala podnijeti. Stavljanjem saopstenja na vrata smatra se da je pismeno uruceno bez obzira na eventualna ostecenja ili unustenja tog saopstenja. Ako nadležni organ povodom stavljenog zahtjeva stranke utvrdi da po važećim propisima nema uvjeta za pokretanje postupka. O dostavljanju na ovaj nacin obavjesitti ce se organ koji je naredio dostavljanje.

saslusanja stranke. Nagodba se upisuje u zapisnik i smatra se da je zakljucena kad je stranke nakon procitanog zapisnika potpisu. organ uprave ne moze rjesavati ova pitanja kao 203 | P a g e .posebni ispitni postupak. efikasnosti i ekonomicnosti.provodi se kad je to potrebno radi utvrdivanja cinjenica kojima se utvrduje cinjenicno stanje ili kada je to potrebno radi saslusanja stranke. pruzanje mogucnosti strankama da stite svoja prava i interese na usmenoj raspravi najvise dolaze do izrazaja nacela upravnog postupka. Kad naiđe na takvo pitanje organ uprave moze postupiti na dva nacina: a. pomoc neukoj stranci. saslusanje svjedoka ili vjestaka. utvrdivanje ocinstva ili kad je to zakonom odredeno. te upotrebe jezika i pisma. Ako ne dozvoli nagodbu sluzbeno lice o tome donosi zaljucak. Nagodba mora biti jasna i odredena i ne smije biti na stetu javnog interesa. Sluzbeno lice je duzno po sluzbenoj duznosti pribaviti podatke o cinjenicama o kojima taj ili drugo organ vodi sluzbene evidencije. Sluzbeno lice je ovlasteno da u toku cijelog postupka po sluzbenoj duznosti naredi izvodenje dokaza ako nade da je to potrebno radi razjasnjenja stvari. Prethodno pitanje? To je pitanje koje cini posebnu pravnu cjelinu za cije rjesavanje je nadlezan sud ili neki drugi organ. Usmena rasprava mora se odrediti ako u postupku ucestvuju dvije ili vise sranaka sa protivnim interesima kad se ima izvrsiti uvidaj . Orga uprave ce produzizi vodenje postupka ako ocjeni da je to potrebno u javnom interesu ili ako to zahtjeva protivna strana. Sluzbeno lice duzno je po sluzbenoj duznosti o tome upozoriti stranke. pocev od nacela materijalne istine. a od cijeg rjesavanja zavisi rjesavanje te upravne stvari. da prekine upravni postupak dok nadlezni organ ne rijesi prethodno pitanje ako se prethodno pitanje odnosi na postojanje krivicnog djela. Kad je nagodba zakljucena organ donosi zakljucak kojim postupak obustavlja. Ona ima dva cilja: a. utvrdivanje cinjenica b. Usmena rasprava je jedna od najvaznijih radnji u posebnom ispitnom postupku. Nagodba ima snagu izvrsnog rjesenja u upravnom postupku. Ovaj postupak provodi se na nacin kako to odredi sluzbeno lice. Stranka odustaje od zahtjeva podnosenjem pismene izjave organu ili usmeno na zapisnik. da sam rijesi prethodno pitanje ili b. U tom slucaju organ uprave zakljuckom obustavlja postupak i o tome obavjestava protivnu stranu ako je ima. Odustanak od zahtjeva ? Stramka moze odustati od zahtjeva u toku cijelog postuoka. javnog morala ili pravnog interesa trecih lica. Usmena rasprava? Odreduje se na inicjativu organa ili na prijedlog stranke. postojanje braka. Poravnanje ili nagodba? Ako u postupku ucestvuju dvije ili vise stranaka sa suprotnim zahtjevima sluzbeno lice koje vodi postupak u toku cijelog postuoka nastojace da se stranke nagode potpuno ili bar u nekim spornim tackama.

Dokazivanje u upravnom postupku? U upravnom postupku utvrduju se pravno relevantne cinjenice tj. uvjerenja koja se izdaju po cinjenicama o kojima se ovd eslutzbene evidencije 2. Trece lice moze uskratiti pokazivanje isprave iz razloga iz kojih svjeok moze uskratiti svjedocenje. Postoje dvije vrste uvjerenja: 1. Ako stranka ne podnese ispravu sluzbeno lice ce cijeniti od kakvog je uticaja ta cinjenica na rjesavanje konkretne stvari. Uvjerenja o cinjenicama o kojima se ne vode sluzbene evidencije izdaju se samo kad je to zakonom odredeno. 3. Takva isprava je javna isprava. Rok za izdvanje ovih uvjerenja je 8 dana. Ova uvjerenja namaju snagu javne isprave te njihovu vjerodostojnost organi utvrduju odgovarajucim drugim dokazima. Uvjerenjima se utvrduju ili potvrduju odredene cinjenice. opstepoznate cinjenice i cinjenice cije postojanje zakon predpostavlja. U tom slucaju stranka je duzna organu uprave donijeti dokaz da je zatrazila pokretanje postupka. Organi i institucije duzni su na trazenje organa dostaviti ispravu ako se nalazi kod njih. Dokazna sredstva mogu biti: 1. U ovim slucajevima on je duzan prekiuti upravni postupak i sacekati odluku nadleznog organa. Ako se portupak vodi po zahtjevu stranke a organ naide na prethodno pitanje organ moze zakljuckom naloziti jednoj od stranaka da kod nadleznog organa pokrene rjesavanje prethodnog pitanja u odredenom roku. smatra se da je odustala od zahtjeva pa ce se postupak obustaviti. 3. cinejnice od kojih zavisi rjesavanje uprave stvari.prethodna pitanja. Izjava stranke? 204 | P a g e . uvjerenja o kojima se ne vode sluzbene evidencije uvjerenja koja se izdaju na osnovu sluzbenoh evoidencija imaju karakter javnih isprava i izdaju se na usmeni zahtjev a moze i na pismeni i to istog dana kad se zatraze a najkasnije u roku od 5 dana. Ako stranka ne postupi na taj nacin. Sluzbeno lice koje vodi postuopak poziva stranku koja se poziva na ispravu da je podnese na uvid. Uvjerenja u upravnom postupku? Uvjerenje je poseban vid isprave koja se izdaje radi dokazivanja u postupcima. Ako se isprava nalazi kod treceg lica organ ce ga pozvati da na raspravi pokaze ispravu. novcano kaznjavanje. 5. Javne isprave? Isprava koju u propisnom obliku izdaje organ u granicama svoje nadleznosti dokazuje on sto se u njoj navodi. 2. javne isprave uvjerenja izjave svjedoka uvidaj vjestacenje saslusanje stranke nece se utvrdivati nesporne cinjenice. Ako trece lice bez opravdanog razloga odbije da pokaze ispravu postupice se kao u slucaju svjedoka koji odbije da svjdeoci tj. 4.

otisak pecata organa Zaglavlje rjesenja sadrzi naziv organa. uputstvo o pravnom lijeku 6. Rješenje? To je upravni akt kojim se okoncava upravni postupak. uvod 3. Dispozitiv ili izreka rjesenja . rok za podnosenje tuzbe i iznos takse. U uvodu se navodi da li je rjesenje doneseno po zahtjevu stranke ili po sluzbenoj duznosti. Dispozitiv mora biti kratak. Uviđaj ili očevid? Uvidaj se preduzima kad je za utvrdivanje neke cinjenice potrebno neposredno opazanje sluzbenog lica koje vodi postupak. U obrazlozenju navodi se kratko izlaganje stranaka. U slucaju da je protiv rjesenja moguce pokrenuti upravni spor.sadrzi obavjestenje o tome da li je protiv tog rjesenja zalba dozvoljena ili ne. u pouci potrebno je tacno naznaciti sud i njegovo sjediste kome se tuzba podnosi. jasan i odreden kako bi bio podoban za izvrsenje. Ako to uskrati sluzbeno lice ce novcano kazniti vlasnika odnosno drzaoca stvari. Uvod rjesenja – sadrzi naziv organa. Uputstvo o pravnom lijeku . Ako se radi o situaciji da zalba ne odlaze izvrsenje rjesenja to se mora naznaciti u dispozitivu. te razlozi zbog kojih nije uvazen neki od zahtjeva i slicno. ime odnosno imena stranaka i njihovih zastupnika i kratko oznacenje predmeta. Vlasnik ili dralac stvari prostorija ili zemljista koje se trebaju razgledati ili preko kojih treba preci do mjesta uvidaja duzan je dopustiti prilaz i obavljenje uvidaja. u kom roku se zalba izjavljuje i kom organu se podnosi. Sastavni dijelovi rjesenje su: 1. Donosi se na temelju cinjenica utvrdenih u toku postupka. propis o stvarnoj naldeznosti organa. kao i o troskovima postupka. te da je u donosenju rjesenja ucestvovalo dva ili vise organa. Uvidaj se vrsi uz prisustvvo vjestaka. obrazlozenje 5. zatim razlozi koji su bili odlucujuci koji su bili odlucujuci kod ocjene dokaza . broj i datum donosenja rjesenja. 205 | P a g e . Izjava stranke moze se uzeti kao dokazno sredstvo i ustvarima molog znacaja. izvedeni dokazi i utvrdene cinjenice. Vjestacenje kao dokazno sredstvo? Provodi se kad je za utvrdivanje ili ocjenu neke cinjenice vazne za rjesavanje upravne stvari potrebno strucno znanje kojim ne raspolaze sluzbeno lice koje vodi postupak. potpis sluzbene osobe 7.Izjava stranke moze se uzeti kao dokazno sredstvo ako za utvrdivanje odredene cinjenice ne postoji neposredan dokaz ili se takva cinjenica ne moze utvrditi drugim dokaznim sredstvima.je dio rjesenja u kojem se rjesava o predmetu i o svim zahtjevima stranaka. Ako se u dispozitivu nalaze izvrsenje neke radnje mora se odrediti rok za njeno izvrsenje. zaglavlje 2. dispozitiv ili izreka 4. Izjavu stranke organ cijeni po slobodnoj ocjeni.

Vrste rješenja? Postoji vise vrsta podjela rjesenja ali su u praksi najznacajnija: 1. Usmeno rjesenje? Organ uprave moze donijeti rjesenje i usmeno narediti njegovo izvrsenje bez odlaganja kad je to potrebno radi preduzimanja hitnih mjera u cilju osiguranja javnog mira i sigurnosti ili radi otklanjanja neposredne opasnosti po zivot i zdravlje ljudi i imovine. saglasost. tada organ moze po sluzbenoj duznosti ili na prijedlog stranke donijeti dopunsko rjesenje u pogledu tacaka koje nisu obuhvacene prvobitnim rjesenjem 3. 2. svaki od tih organa je duzan rjesiti o toj stvari. u tom slucaju stranka ima pravo zalbe. djelimicno rjesenje donosi se kad zahtjev sadrzi vise tacaka a samo su neke od njih dozrele za rjesavanje a organ ocjeni da je cjelishodno da se o tim tackama donose posebno rjesenja. 206 | P a g e . ti organi su dzni da u roku od 15 dana na dostavljneo rjesenje daju potvrdu. saglasnot ili misljenje. U praksi to se rjesava na taj nacin da jedan od organa sacini nacrt rjesenja koji dostavlja tim drugim organima . U skracenom postupku rok je 15 dana. saglasnot ili misljenje. potvrda . Donosenje rjesenja od strane dva ili vise organa? Kad je propisano da o jednoj upravnoj stvari rjesavaju dva ii vise organa . Donosenjem rjesenja o glavnoj stvari ukida se privremeno rjesenje. dopunsko rjesenje donosi se kad organ nije odlucio o svim pitanjima koja su bila premdet postupka . Ako orga uprave u okviru ovih rokova ne donese rjesenje i ne dostavi ga stranci smatra se da je njen zahtjev odbijen . U tom slucaju organ je duzan donijeti pisano rjesenje u narednom roku od 8 dana. U nazivu ovog rjesenja navodi se da je privremeno. U uvodu ovakvih rjesenja obavezno se navodi da e rjesenje doneseno uz potvrdu . Ove situacije rjesavaju se na nacin da drugi organ ili organi daju potvrdu ili saglasnost ili misljenje. Ukoliko ti organi u ovom roku ne postupe na ovaj nacin smatra se da je dato odobrenje . To mogu uciniti posebnim aktom a mogu i na samom dostavljenom rjesenju. Sva tri ova rjesenja po svojoj prirodi su samostalna u pogledu pravnih lijekova i izvrsenja. odobrenje ili misljenje organa ciji se nazivi moraju naznaciti. U toj situaciji ti organi ce se sporazumjeti kji ce od njih izdati rjesenje. privremeno rjesenje donosi se kad je potrebno prije okoncanja postupka donijeti rjesenje kojim se privremeno ureduju sporna pitanja ili odnosi. odnosno odobrenje. Rok za izdavanje rjesenja? Rok za izdavanje rjesenja je 30 dana a u slucaju posebnog ispitnog postupka 60 dana. Takvo rjesenje donosi se na podlozi podataka u casu njegovog donosenja. Osnovni pravni lijek i redovni pravni lijekovi? Žalba? Jedino zakonom se moze iskljuciti zalba.

kad dobije rjesenje od prvostepenog organa provjerava da li je blagovoremean i ako nije on ce zalbu odbaciti. Rok za zalbu je 15 dana a moze biti i kraci. Ako prvostepeni organ utrdi da je doslo do povrede moze da izmjeni svoje rjesenje samo u slucaju kad su u pitanju jednostranacki predmeti. jer se radi o novim cinjenicama i dokazima i to moramo trecoj strani prezentirati.zakon je rekao da je prvostepeni organ mora procitati zalbu da dovede u pitanje zakonitost njegovog rjesenja. Zakon ne trazi posebno kada se radi o sadrzaju zalbe. Postoji situacija kada iako uoci nedostatak moze da vrati na prvostepeni organ ako misli da on moze postupati brze od njega samog. 207 | P a g e . Kad moze prvostepeni organ moze izmjeniti svoje rjesenje? . iz kojeg razloga pobija rjesenje i obim u kojem kojim se rjesenje pobija.moze ponistiti rjesenje djelimicno . Dobvoljo je da se u toj zalbi naznaci orga koji je donio rjesenje. Otisak prsta moze samo se uzeti punomoci .Protvi rjesenja domova parlamenta Ferderacija. Kad prvostepeni organ dobije zalbu. Stranka moze u zalbi isticati nove dokaze s tim da mora navesti razloge zbog kojih nije ranije iznijela te dokaze Da li se zalba dostavlja na odgovor trecem licu? Da.ponistava i vraca Drugostepeni organ moze ponistiti rjesenje provstepenog organa i donijeti svoje rjesenje po kojem se treba da potupa.veoma bitno Zalba se izjavljuje protiv rjesenja prvostepenom organu drugostepenom rganu s tim da se dostavlja i prvostepenom organu. Odluke drugostepenog organa: . ne dostavlja prvosteopenom oprganu. Ima slucaj da su sve cinjenice dobro utvrdene ali je pogresno primjenjeno materijalno pravo ili pogresno izveden zakljucak. On se racuna od dana dostavljanja stranci istog. broj i datum rjesenja. Ako stranka navede da nije pravilno proveden postupak svjedoci se ne mogu saslusavati van rasprave.moze rjesenje izmjeniti ako bi drugostepeni organ dosao do saznanja da neke cinjenice nisz praviolno ocjenjene drugostepeni organ otklanja sve to sam. gradskog i opcinskog vijeca kao i rjesenja federacije vlade i kantona ne moze se izjaviti zalba. to zavisi od koje se materiji radi. on postupa tako sto prikupi spise i posalje drgostepenom organu na rjesavanje.bitno Kad se radi o drugostepenom postupku. Nadleznost drugostepenog organa zavisi od toga koje je materijlane propise primjenio prvostepeni organ kad je donosio prvostepena rjesenja.moze ponisiti rjesneje u cjelosti .

Vanredni pravni lijekovi? Obnova postupka Koje se rjesenje moze obnoviti? Protiv rjesenja koja su postala konacna u upravnom postupku.ako stranka sazna nove cinjenice ili pribavi nove dokaze za koje nije znala u vrijeme kada je provoden upravni postupak a da je znala drugacije bi se provodio postupak(nove cinjenice tj stare cinjenice ali nisu bile poznate ili nije znao u vrijeme to za njih) . ispituje da je blagovremen. Organ moze odmah rijesiti stvar i donijeti rjesenje o odbijanju obnove postupka. stranka moze odustatti od zalbe do donosenja rjesenje.30 i 60) dana. Ima 11 zakonskih razloga za obnovu postupka. i da li je okolnost na kojima temelji ucinila vjerovatnim. a u slucaju zalbe drugostepenom organu) Obnova postupka se vodi po prijedlogu kada stranka podnosi prijedlog. Zakon kaze da organ rjesavajuci po prijedlogu za obnovi postupka moze ostaviti na snazi ranije rjesenje ili rjesenje moze izmneiti sto podrazumjeva sda ga moze ukinuti ili ponisititi Da li podnosenje prijedloga za obnovu postupka odlaze izvrsenje rješenja? 208 | P a g e . Rok zalbe je 30 dana. stranka podnosi zalbu drugostepenom organu. tada se postupak zakljuckom obustavlja. Ovdje je predviden rok od 30 dana a kada je saznala za nove cinjenice ili dokaze ili stranka koja je trebala ucestvovati u postupku. kada prvostepeni organ odgvoori tada drugostepeni organ cijeni jesu li opravdani razlozi ili ne. Ako nisu opravdani razlozi tada drugostepeni organ preuzima ulogu provstepenog organa i mora u u meritumu rjesuiti stvari ili odbiti zahtjev. Tada drugostepeni organ pita drugostepeni organ pita prvostepeni organ zasto nije rijesio taj zahtjev.Moze li se rjesavajuci zalbu rijesiti na stetu onog koji se zali? moze (to rjesenje na koje se stranka zali je nistavo) Ćutanje uprave? Prvostepeni organ dobio zahtjev a ne moze u zakonskom roku da ga rijesi (15. Dva temeljna su: . da li je od ovlastenog lica.da se stranci koja je u postupku trebala da ucestvuje u u pravnom postupku nije pruzila mogucnost da ucestvuje u postupku a koja je trebala da ucestvuje u postupku obnovu postupka moze straziti stranka prije svega stranka ali i sluzbeno lice. ako jsu tada ce drugostepeni organ rjesenjem naloziti da se u roku 15 dana rijesi status. Koji organ je nadlezan za donosenje rjesenja o obnovi postupka? Onaj organ koji je donio konacno rjesenje (moze biti prvostepeni i drugostepeni.

zakonom iskljuceno tada se primjenjuje zahtjev za zastitu zakonitosti.ako je doneseno na osnovu ucjene. Žalba protiv novog rješenja dopuštena je samo ako je to rješenje donio prvostepeni organ.vanredno ukidanje rjesenja Ponistavanje i ukidanje po pravu nadzora? Po pravu nadzora nema zalbe. Zahtjev za zastitu zakonitosti? Ovdje se radi o rjesenju protiv koga se ne moze voditi npr spor. dužan je da o tome obavijesti stranku. To je krivino djelo. prinude.ako se radi o slozenom rjesenju . Ako je rjesenje donijeto na osnovu izjave stranke i utvrdimo da je stranka lagala tu se radi o obnovi postupka.ako se radi o rjesenju o kojem se nije trazila saglasnost . Ako organ utvrdi da nema potrebe da se rješenje ukine ili izmijeni. Stranka u upravnom postupku – nauciti definiciju!! 209 | P a g e . Ima 5 razloga za ponistavanje a 1 za ukidanje.Ako je rjesenje donio nenadlezni organ . Ako je rješenje donio drugostepeni organ. odnosno ako je rješenje prvostepenog organa konačno. može se ukinuti ili izmijeniti i pravomoćno rješenje koje je nepovoljno po stranku.tu nema roka ukidanje rjesenja razlika je zbog pravnih posledica ukinuce rjesenje ako dode do saznaja da je rkesenje doneseno uz povredu materijalnog zakona ali mu je rok samo jednu godinu. To radi drugostepeni organ.ako je mjesno nenadlezni organ rjesavao.Po pravilu ne. a organ koji ga je donio smatra da je nepravilno primjenjeno materijalno pravo. Mijenjanje i ponistavanje rjesenja u vezi sa upravnim sporovima? Kada drugostepeni organ dobije tuzbu stranke onda se obavezno dostavi tom organu na odogovor i kada on utvrdi da je tuzba osnovana on moze sam izmjeniti svoje rjesenje i poslati stranci i sudu. 5 razloga: . protiv rog rješenja može se pokrenuti upravni spor.ako je u istoj stvari doneseno pravnosnazno rjesenje . Drugostepeni organ vrseci nadzor moze ponistavati provstepena rjesenja koja su konacna. ako organ ocjeni da ce stranka uspjeti u obnovi postupka moze odloziti izvrsenje rjesenja. Ukidanje i mijenjanje uz pristanak stranke? ako je pravosnažnim rješenjem stekla neko pravo. Kod vanrednih radi se o izvrsnom rjesenju .jedna godina . Na zahtjev stranke. može ga ukinuti ili izmjeniti samo uz saglasnost stranke i ako time ne vrijeđa pravo treće osobe.

4. dužan je bez odgađanja da o tome obavijesti organ nadležan za pokretanje postupka i donošenje rješenja. 3. a povreda može biti razlog za obnovu postupka. a u slučajevima predviđenim ovim zakonom-sudskim putem (sudsko izvršenje). Ako se rješenje odnosi na dvije ili više stranaka koje u postupku učestvuju sa istovjetnim zahtjevima. Organ koji sazna za rješenje kojim je povrijeđen zakon. Nakon isteka roka od pet godina od dana kad je rješenje postalo izvršno ne može se tražiti njegovo izvršenje. rješenje postaje izvršno u roku od 15 dana od dana donošenja rješenja. Ako rješenjem nije određen rok za izvršenje radnje. Prvostepeno rješenje postaje izvršno: 1. dostavom stranci rješenja kojim se žalba odbacuje ili odbija. poništavaju se i pravne posljedice koje je takvo rješenje proizvelo . izvršenje radi ispunjenja novčanih potraživanja iz primanja na osnovu radnog odnosa može se provesti administrativnim putem po pristanku izvršenika. ako žalba nije dopuštena. Izvršenje rješenja provodi se administrativnim putem (administrativno izvršenje). dostavom stranci . Izvršenje rješenja? Rješenje doneseno u upravnom postupku izvršava se pošto postane izvršno. ako žalba ne odgađa izvršenje.od dana donošenja (ex tunc).Pravne posljedice poništavanja i ukidanja rješenja? Poništavanjem rješenja i oglašavanjem rješenja ništavim. odnosno za poništavanje. žalba koju podnose bilo koja od tih stranaka sprečava izvršnost rješenja. 210 | P a g e . dostavom stranci. ako žalba nije izjavljena. 2. Ukidanjem rješenja ne poništavaju se pravne posljedice koje je rješenje već proizvelo do dana ukidanja. Izvršenje se može provesti i na temelju zaključenog poravnanja. istekom roka za žalbu. ukidanje ili mijenjanje rješenja. Izvršenje rješenja donesenog u upravnom postupku provodi se radi ostvarivanja novčanih potraživanja ili nenovčanih obaveza. Drugostepeno rješenje kojim je izmijenjeno prvostepeno rješenje postaje izvršno kad se dostavi stranci. ali samo protiv osobe koja je učestvovala u zaključivanju poravnanja. ali se onemogućava daljnje proizvođenje pravnih posljedica ukinutog rješenja . Izvršenje radi ispunjenja nenovčanih obaveza izvršenika provodi se administrativnim putem. Izvršenje radi ispunjenja novčanih potraživanja provodi se sudskim putem. Izuzetno.ukidaju posljedice od dana ukidanja (ex nunc).

Ako stranka neće da izvrši rješenje. Da bi se moglo pristupiti izvršenju rješenja. Organi uprave uspostavljaju pravo služnosti. Suština organa uprave je donošenje upravnih akata kojima rješavaju o pravima i obavezama građana i pravnih lica u pojedinačnim upravnim stvarima Ko sve može pokrenuti upravni spor? Pojedinac – fizičko lice i pravno lice. dostavi se račun organu. UPRAVNI SPOR ZAKON O UPRAVNOM SPORU – SN FBIH 2/98 i 8/00 Šta je upravni spor? To je spor o zakonitosti upravnog akta. Izvršenje radi osiguranja izvršenja . potrebno je da organ nadležan za provođenje administrativnog izvršenja donese po službenoj dužnosti ili na zahtjev tražioca izvršenja zaključak o dozvoli izvršenja. organ čije se rješenje ima izvršiti stavlja na rješenje potvrdu izvšnosti i dostavlja ga radi izvršenja sudu nadležnom za izvršenje. To su prije svega skupine građana. Protiv ovog zaključka dopuštena je žalba nadležnom drugostepenom organu. postoje dva načina: . Zaključkom se utvrđuje da je rješenje koje se ima izvršti postalo izvršno i određuje način izvršenja.prisila novčanim naknadama ( koja prvi put ne može biti veća od 50 KM) . određeno naselje. Izvršenje nenovčanih obaveza Izvršenje radi ostvarenja nenovčanih obaveza izvršenika provodi se preko drugih osoba ili prinudom (prisilom). proteknu rokovi.ako neće onda se ide preko angažovanjem drugog lica (sruši. Kad se ima provesti sudsko izvršenje rješenja donesenog u upravnom postupku. Rješenje doneseno u upravnom postupku koje sadrži potvrdu izvršnosti jeste osnov za sudsko izvršenje. To izvršenje provodi se po propisima koji važe za sudsko izvršenje. upravni spor može pokrenuti i oni koji nisu ni fizička ni pravna lica. sudu). Pored toga.Administrativno izvršenje provodi organ uprave koji je o stvari rješavao u prvom stupnju. ako smatra da mu je upravnim aktom povrijeđeno neko pravo. ako bi bez toga moglo biti osujećeno ili znatno oteženo izvršenje nakon što rješenje postane izvršno.može se zaključkom dopustiti izvršenje rješenja i prije nego što je ono postalo izvršno. Izvršenje radi osiguranja može se provoditi administrativnim ili sudskim putem. organ uprave ali samo pod jednim uslovom: da takvo lice može biti nosilac prava i obaveza o kojima se rješavalo u pravnom 211 | P a g e .

postupku.. koji je također zainteresovan da taj stan ostane njemu. pravna lica koja imaju javna ovlaštenja (Federalni zavod za PIO).. 212 | P a g e . On se može pojaviti u upravnom sporu ako ocijeni da je konačnim upravnim aktom povrijeđeno ljudsko dostojanstvo. Kantona. gradske službe. osnovna prava i slobode zagarantovane ustavom FBiH i međunarodnim konvencijama. o čemu odlučuje predsjednik vijeća za upravne sporove. grada ili općine.. upravne organizacije (direkcije. općinske službe. Međutim ako prvostepeni organ nije donio rjesenje a protiv kojeg zakonom nije dozvoljena zalba.. Presude u upravnom sporu su obavezne prema svakom. Šta je organ u smislu ZUS-a? Pod njima se podrazumijevaju federalni i kantonalni organi uprave. Protiv čega se pokreće upravni spor? Samo protiv upravnog akta.oni nisu pravna lica same po sebi. Ćutanje administracije? . Stranke su: nosilac stanarskog prava i korisnik koji je tokom rata dobio privremeno rješenje. najčešće drugostepenog (u 95% slučajeva). Upravni spor može pokrenuti i ombudsmen. Ko sudi? U upravnim sporovima sudi sudija pojedinac. tako da i zainteresovano lice ima u sporu položaj stranke Ko rješava upravne sporove? Kantonalni sud i to prema sjedištu prvostepenog organa odnosno njegove organizacione jedinice. agencije. ali je dozvoljeno pokrenuti upravni spor. Može i protiv prvostepenog akta na koje nije dozvoljena žalba.Šta kada prvostepeni i drugostepeni organ ćuti? Ako u upravnom postupku prvostepeni organ protiv cijeg akta je dozvoljena zalba nije u roku od 60 dana ili u posebnim propisom odredjenom kracem roku donio nikakvo rjesenje po zahtjevu. Ako u upravnom postupku drugostupanjski organ nije u roku od 30 dana ili u posebnom propisom odredjenom kracem roku donio rjesenje po zalbi stranke protiv prvostupanjskog rjesenja. Da li u upravnom sporu ima zainteresirana stranka? Da. Vodi se spor između njih. Upravni akt jeste akt nadležnog organa kada rješava o izvjesnom pravu ili obavezi pojedinca ili pravnih lica u nekoj upravnoj stvari.). stranka može pokrenuti upravni spor. Primjer: povrat stana. Postoji treća stranka koji su mnogi kantonalni sudovi ignorisali: to je vlasnik stana. Protiv kojeg upravnog akta se pokreće upravni spor? Konačnog. Postaju pravna lica ako se to reguliše. stranka ima pravo da se obrati svojim zahtjevom drugostepenom organu. Upravni spor može pokrenuti i pravobranilac kad je upravnim aktom povrijeđen zakon na štetu Federacije. stranka moze pokrenuti upravni spor kao da joj je zalba odbijena. zavodi. Izuzetno. a ne donese ga ni po zahtjevu upravne inspekcije kojoj se stranka obratila. Ako ne može biti nosilac prava i obaveza ne može se pojaviti sa tužbom u upravnom sporu. u složenim predmetima upravnog spora sudi se u vijeću od trojice sudija.

Ona se podnosi u roku od 30 dana od dana kada je stranci dostavljen akt koji se osporava. Ako sud odbije odgodu. Stranka može podnijeti organu uprave ili sudu (u tužbi zatraži da se odgodi izvršenje i tada se hitno postupa) zahtjev za odgodu (ako hoće da pokrene spor) pod slijedećim uslovima da: • • da odlaganje nije protivno javnom interesu i da tim odlaganjem nije nanesena šteta drugoj stranci Izuzetak: Kada se stranka obraća organu uprave za odgodu izvršenja i nije uspjela. tada ne može isti zahtjev isticati u tužbi. 3) u stvarima o kojima neposredno na osnovu ustavnih ovlastenja odlucuju domovi Parlamenta Federacije ili predsjed-nik Federacije i dopredsjednik Federacije odnosno zakonodavno tijelo kantona-zupanije. 2) sto je akt donesen od strane nenadleznog organa. on je samo tužena strana. Organ koji donosi rješenj nije i ne može biti stranka u postupku. Kada općinsko vijeće donese upravni akt može se pokrenuti upravni spor protiv tog akta. Tužena strana? To je organ čiji se upravni akt osoprava. Zakonski razlozi za pobijanje upravnog akta? Upravni akt moze se pobijati: 1) sto u aktu nije nikako ili nije pravilno primijenjen zakon. Upravni spor . 4) ako je nadlezni organ rjesavajuci po slobodnoj ocjeni prekoracio granice ovlastenja koja su mu data pravnim propisima i suprotno cilju u kome je ovlastenje dato. ili sto je iz utvrdjenih cinjenica izveden nepravilan zakljucak u pogledu cinjenicnog stanja.postupak? Pokreće se tužbom. 2) protiv akata donesenih u stvarima o kojima se po izricitoj odredbi zakona ne moze voditi.Protiv kojih akata se ne može voditi upravni spor? 1) protiv akata donesenih u stvarima u kojima je sudska zastita osigurana van upravnog spora. nema prava na žalbu. Odgoda izvršenja? Kada stranka podnese tužbu u upravnom sporu to ne odgađa izvršenje upravnih rješenja (a najčešće se radi o carinama i porezima). ako im je upravni 213 | P a g e . Ovaj rok važi i za ombudsmene i za pravobranioce. 3) ako se u upravnom postupku koji je aktu prethodio nije postupilo po pravilima postupka. a narocito ako cinjenicno stanje nije potpuno i pravilno utvrdjeno. propis zasnovan na zakonu ili opci akt.

jer se ista dostavlja drugoj strani na odgovor.ako se radi o stvari o kojoj se ne može po odredbama zakona voditi upravni spor. Dostava upravnih spisa po tužbi? Sud je dužan tužbu dostaviti organu uprave koji je donio upravni akt na odgovor u određenom roku (odgovara se u roku koji nije duži od 20 dana) Tuženi je dužan da dostavi upravne spise sudu.ako akt koji se tužbom osporava nije upravni akt. Svaka stranka je dužna dokazati činjenice na koje se poziva. Uz tužbu se dostavlja obavezno i akt koji se pobija. . Tužba se dostavlja u dva primjerka.ili da je očigledno da se upravnim aktom ne dira u pravo tužioca (ne odnosi se na njega). ali postoji izuzetak: kada stranka uz tužbu prilaže izuzetno jak dokaz koji dovodi u pitanje činjenično stanje iz upravnog postupka.i ako već postoji sudska odlika o istoj stvari. sud je dužan obavjestiti stranke i zainteresirana lica. Šta sve može tužilac? O upravnim sporovima sud rješava nejavno. dakle teret dokazivanja je na strankama.. Može se izjaviti i na zapisnik kod nadležnog suda. u kom pravcu predlaže da se riješi stvar. Ako stranka u sporu zatraži da prisustvuje nejavnom rješavanju ili da se u predmetu održi javna rasprava. ako nađe da osporeni upravni akt ima takve nedostatke koji sprečavaju ocjenu zakonitosti. naznaku tuženog. . Ako ne dostavi spise u ostavljenom roku. Odbačaj tužbe? Sud će rješenjem odbaciti tužbu ako je: neblagovremena. Prstoznakom se može potpisati samo u jednoj situaciji: samo kada nepismena stranka daje punomoć. Kada se žalbaupravnom postupku dostavlja na odgovor? Samo u jednom slučaju: kada stranka u žalbi ističe nove činjenice i dokaze. o 214 | P a g e . Tužba se predaje neposredno ili preporučenom poštom. ako ih ima. (Kako se može potpisati stranka u upravnom postupku koja je nepismena? Drugo lice će ga potpisati i osoba koja ga je potpisala ispod naznači svoje ime i prezime i adresu. zakonske razloge za pobijanje akta. po sudiji pojedincu ili na sjednici. koji upravni akt se osporava. U tužbi se ne mogu navoditi nove činjenice i dokazi. . donosioca akta. . Sud može iz ovih razloga odbaciti tužbu u svakom stadiju postupka. tada organ uprave povrijeđuje službenu dužnost.akt dostavljen. Sud može poništiti upravni akt i bez dostavljanja tužbe na odgovor. podnesena od neovlaštenog lica. Može se desiti da iz neznanja ili omaškom da tužba bude predata drugom organu – u tom slučaju se smatra da je predata u roku. . A ako im akt nije dostavljen tužbu mogu podnijeti u roku od 60 dana od dana kada je akt dostavljen stranci u čiju je koris akt i donesen. tada sud ima pravo i obavezu da podnese prijavu disciplinskoj komisiji protiv službenog i odgovornog lica u tom organu. Sastav tužbe? Tužba mora sadržavati: ime i prezime tužitelja i druge lične podatke. prijevremena (ćutanje administracije). Tužilac može odustati od tužbe sve do donošenja sudske odluke u upravnom sporu.ako je stranka podnijela tužbu a imala je pravo na žalbu na prvostepeno rješenje a to pravo nije iskoristila. Tada sud rješenjem obustavlja postupak.

Ko i kako rješava upravni spor? Spor se rješava presudom. Sud može da poništi sve prethodne akte i donese meritornu odluku koja se izvršava. sud može. kratko oznacenje predmeta spora i dan kad je presuda. O raspravi se vodi zapisnik u koji se unose samo bitne činjenice i okolnosti kao i izreka odluke. Presudom se tužba može uvažiti na 2 načina: upravni akt se poništava i rješava se upravna stvar tj. poništiti osporeni upravni akt i prvostepeni upravni akt ako je i on sadržavao iste nedostatke i predmet vratiti tuženom ili prvostepenom organu na ponovno rješavanje kada ocijeni da će on brže i efikasnije provesti postupak i odlučiti o upravnoj stvari. Vijećanje i glasanje vrši se bez prisustva stranaka. presuđuje u meritumu. poništit će osporeni upravni akt i prvostepeni upravni akt ako je i on sadržavao iste nedostatke. na sjednici ili po sudiji pojedincu. Rješavanje suda po tužbi? Kada sud na raspravi utvrdi drugačije činjenično stanje u odnosu na činjenično stanje utvrđeno u upravnom postupku i otkloni povrede pravila upravnog postupka. tako što se tužba uvažava ili odbija kao neosnovana. O vijećanju i glasanju vodi se poseban zapisnk. Zapisnik potpisuju predsjednik vijeća odnosno sudija pojedinac i zapisničar. ali pri tome nije vezan razlozima tužbe. Na ništavost upravnog akta sud pazi po službenoj dužnosti. clanova vijeca i zapisnicara. ako je zalba dozvoljena.Stranke u sporu mogu zatražiti da prisutvuju nejavnom rješavanju ili da se u predmetu održi javna rasprava samo u tužbi ili odgovoru na tužbu. Raspravom rukovodi sudija pojedinac odnosno predsjednik vijeća. te sam rješiti upravnu stvar. odnosno održati usmenu raspravu javno (u daljnjem tekstu: rasprava). sud će raspraviti spor i bez prisustva stranaka. Ako nadležni organ ne postupi po presudi suda on čini tešku povredu službene dužnosti i tada je sud dužan podnijeti prijavu za pokretanje disciplinskog postupka. ako su za to ispunjeni uvjeti. Dispozitiv mora biti odvojen od obrazlozenja. Također može tužbu odbiti i potvrditi upravni akt i to je opet meritorno rješavanje. dispozitiv. 215 | P a g e . broj i datum.datumu nejavnog rješavanja i njihovom pravu da tom rješavanju prisustvuju. nego sud. odnosno rjesenje sadzi: oznacenje suda. a može da tužbu uvaži i poništi i prvostepeno i drugostepeno rješenje i vrati na ponovni postupak ali samo kada ocjeni da ovi organi mogu lakše i efikasnije provesti postupak. Šta presuda sadrži? Presuda. oznacenje stranaka i njihovih zastupnika. obrazlozenje i pouku o zalbi. Izostanak stranke sa rasprave ne zadržava rad suda. Kad je u predmetu odlučivano nejavno. Sud odlučuje većinom glasova sudskog vijeća. koji potpisuju svi članovi vijeća i zapisničar. odnosno rjesenje izreceno i objavljeno. uvod koji obuhvata ime i prezime predsjednika vijeca. sud tada rješava stvar u meritumu (nema poništavanja rješenja i vraćanja na ponovni postupak). Zakonitost osporenog akta? Z Zakonitost osporenog upravnog akta sud ispituje u granicama zahtjeva iz tužbe.

Ponavljanje postupka Postupak okoncan presudom ili rjesenjem nadleznog suda ponovit ce se na zahtjev stranke: 1) ako stranka sazna za nove cinjenice ili nove dokaze na osnovu kojih bi spor bio povoljnije rijesen za nju da su te cinjenice. a pobijanu odluku ispituje samo u granicama zahtjeva. Ako to ne učini u ostavljenom roku. Zahtjev se moze podnijeti u roku od 30 dana od dana dostavljanja stranci sudske odluke protiv koje se podnosi zahtjev. 4) ako je isprava na kojoj se zasniva sudska odluka lazna. Nadležni sud ce odbaciti rjesenjem zahtjev koji je: - - neurednu i to nakon što je pozvato podnosioca zahtjeva koji je bio nepotpun ili nerazumljiv da te nedostatke otkloni. i koji je nedozvoljen. Presuda. Originalnu presudu. tek onda donosi rješenje kojim odbacuje zahtjev. Ako Vrhovni sud Federacije ili kantonalni ukine sudsku odluku. vjestak ili 216 | P a g e . odnosno rjesenje potpisuju predsjednik vijeca i zapisnicar.U presudi se moraju cijeniti svi navodi tuzbe. Žalba . Nadležni sud rjesava o zahtjevu. 2. Pravni lijekovi? 1. a ti su nedostaci takvi da sprječavaju rad suda. Presudom se odbija ili uvažava zahtjev. sud moze ukinuti ili preinaciti sudsku odluku protiv koje je podnesen zahtjev. Zahtjev za vanredno preispitivanje ne može se podnijeti zbog povrede pravila postupka koja se odnosi na pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje. ili ako je svjedok. predmet vraca na ponovni postupak. 3) ako je odluka zasnovana na presudi donesenoj u krivicnoj ili gradjanskoj stvari. Vrhovnom sudu Federacije stranka može podnijeti zahtjev za vanredno preispitivanje zbog povrede federalnog zakona ili drugog federalnog propisa ili zbog povrede pravila federalnog zakona o postupku koja je mogla biti od uticaja na rješenje stvari putem kantonalnog suda.Protiv odluke donesene u upravnom sporu žalba se ne može izjaviti. kao i razloge i obim u kome se predlaze preispitivanje. neblagovremen ili zahtjev koji je podnijela neovlascena osoba. donesene u upravnom sporu stranka moze. 2) ako je do odluke suda doslo usljed krivicnog djela suca ili radnika u sudu. u nejavnoj sjednici. 3. Presudom kojom se zahtjev uvazava. odnosno dokazi bili izneseni ili upotrijebljeni u ranijem sudskom postupku. Zahtjev sadrzi oznacenje sudske odluke cije se preispitivanje predlaze. odnosno rjesenje izdaje se strankama u ovjerenom prijepisu. Kantonalnom sudu stranka može podnijeti zahtjev za vanredno preispitivanje zbog povrede kantonalnog zakona ili drugih kantonalnih propisa ili zbog povrede pravila federalnog zakona o postupku koja je mogla biti od uticaja na rješenje stvari. O zahtjevu za vanredno preispitivanje odlucuje nadležni sud vijecu sastavljenom od trojice sudija. po pravilu. Zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke Protiv pravosnazne sudske odluke kantonalnog suda. Vrhovnom sudu Federacije ili kantonalnom sudu podnijeti zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke. a ta presuda je kasnije ukinuta drugom punomocnom sudskom odlukom. akorješava kantonalni sud onda koji nisu ucestvovali u donosenju odluke.

Obaveznost presude? Ako je presudom poništeno rješenje i vraćeno prvostepenom organu.stranka. odnosno. isti je dužan u roku od 15 dana donijeti novo rješenje shodno uputama iz sudske presude. i poslije roka od pet godina ponavljanje postupka se moze traziti zbog razloga zakonom određenih. nema više vraćanja predmeta upravnom organu. Ovo rješenje treba da izvrši kod koga se te radnje čine ili ne čine. Ako on to ne učini. Ako upravni organ nije slijedio upute suda. Postoji čak i mogućnost novčanog kažnjavanja (200-800 KM). pod uslovom da nije zajamčena druga sudska zaštita protiv takvih akata. O tuzbi za ponavljanje postupka rjesava sud koji je donio odluku na koju se odnosi razlog za ponavljanje postupka. a sud tu stvar mora riješiti u meritumu. zahtjev u kojem će zatražiti da sud koji je poništio upravni akt riješi tu upravnu stvar jer organ uprave ćuti. onda sud može da preuzme izvršenje tog rješenja. a kojima se krše prava pojedinaca (iz ustava i međunarodnih konvencija i sporazuma). Ponavljanje postupka pokrece se tuzbom. 6) ako zainteresiranoj osobi nije bila data mogucnost da ucestvuje u upravnom sporu. Ukoliko ZUS ne sadrži pojedine odredbe shodno se primjenjuju odredbe ZPP-a. prilikom saslusanja pred sudom dao lazan iskaz. Protiv odluke suda donesene po tuzbi za ponavljanje postupka mogu se podnijeti pravni lijekovi koji su ovim zakonom dozvoljeni u glavnoj stvari. Osim pojedinačnih akata. ovo se odnosi i na pojedinačne radnje tj. 217 | P a g e . a ako on to neće da izvrši. Izuzetno. 5) ako stranka nadje ili stekne mogucnost da upotrijebi raniju sudsku odluku donesenu u istom upravnom sporu. Odlučuje se rješenjem. stranka može ponovo podnijeti tužbu sudu. ili donese rješenje protivno uputama iz presude. a odluka suda se zasniva na tom iskazu. Ponavljanje postupka moze se traziti najkasnije u roku od 30 dana od dana kad je stranka saznala za razlog ponavljanja. Po proteku pet godina od pravosnaznosti sudske odluke ponavljanje se ne moze traziti. Ovakav zahtjev rješava kantonalni sud. ponašanju službenog ili odgovornog lica koji svojim radnjama onemogućava stranci da ostvari ustavom zagarantovana prava i slobode. i to sudija pojedinac koji nije učestvovao u donošenju te odluke. Sud presudom rjesava o tuzbi za ponavljanje postupka. Postupak zaštite sloboda i prava pojedinaca zaštićenih ustavom federacije? Ovim pravnim sredstvom se dozvoljava da se pobijaju akti koji se inače ne mogu pobijati. Odluka suda je upravni akt koji se izvršava (ako podliježe izvršenju). Protiv ovog rješenja dozvoljava se podnošenje zahtjeva za vanredno preispitivanje i to vrhovnom sudu FBiH. Ako se to zaista utvrdi. tada postoji mogućnost da kantonalni sud donese rješenje kojim će zabraniti dalje postupanje ili nepostupanje ili će naložiti da se postupi na određeni način i utvrđuje određene mjere kako bi se otklonile te negativne posljedice. stranka može podnijeti tužbu. Organ koji je ćutao vrši tešku povredu i protiv njega se može pokrenuti disciplinski postupak.

1991.04. djeca do 15 godina. Invalidska penzija – dovoljno je da se utvrdi gubitak radne sposobnosti prouzrokovan povredom na radu ili profesionalnom bolešću. ako se nalaze na redovnom školovanju do 25 godina. – 22. Invalidnost postoji kada osiguranik zbog trajnih promjena zdravstvenog stanja ne može da radi na odgovarajućim poslovima.1995. Vrste staža: − − − − poseban staž (beneficirani) – na njega imaju pravo pripadnici Armije BiH.  pravo na invalidsku penziju. a te promjene nastale su zbog: povrede na radu. 218 | P a g e . Izmjenjena radna sposobnost nastaje kada osiguranik ne može da obvalja poslove svog radnog mjesta sa punim radnim vremenom.ZAKON O PENZIONO INVALIDSKOM OSIGURANJU Prava iz PIO:  pravo na starosnu penziju. osobe koje rade sa skraćenim radnim vremenom koje se računa kao puno radno vrijeme penzijski staž – to je staž na osnovu koga osiguranik ostvaruje prava iz PIO a to je samo za onaj staž koji je plaćen. ali može da obavlja druge poslove uz prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju. Starosna penzija – uvjeti: da osoba ima 65 godina života i minimalno 20 godina staža osiguranja. nepuno radno vrijeme. supruga iz razvedenog braka ako je presudom za razvod braka utvrđeno pravo na izdržavanje. profesionalne bolesti i u tom slučaju kod osiguranika nastaje gubitak radne sposobnosti. godine staž osiguranja (sa uvećanim trajanjem) koji se računa sa uvećanim trajanjem – odnosi se na osiguranike koji rade na naročito teškim i po zdravlje štetnim poslovima gdje se ni posebnim mjerama zaštite na radu ne mogu poboljšati uslovi rada staž osiguranja sa efektivnim trajanjem .12. HVO i policije koji su uzeli učešće u odbrani BiH i to u periodu od 30. Porodična penzija – pravo na nju ima: bračni partner (žena preko 45. muškarac preko 65 godina).  pravo na porodičnu penziju i  prava osiguranika sa preostalom radnom sposobnšću. povrede van rada. odnosno 40 godina staža osiguaranja bez obzira na godine starosti.pravo na taj staž imaju osobe koje rade puno radno vrijeme.

sudije Ustavnog suda Federacije. Članovi općinskih vijeća. Državni službenici mogu biti: Državni službenici i rukovodeći državni službenici. Članovi kantonalne vlade. Izuzeće u primjeni – na koga se ne primjenjuje? Članovi Parlamenta Federacije. pomoćnici rukovoditelja i glavni inspektori (federalni i kanotnalni). sekretar organa uprave. Zapošljavanje i unapređenje Zapošljavanje i unapređenje profesionalne karijere državnog službenika temelji se na javnom konkursu i profesionalnoj sposobnosti. kao konstitutivni narodi zajedno sa ostalima i građani Bosne i Hercegovine bit će proporcionalno zastupljeni. Hrvati i Srbi. Ovaj zakon se ne primjenjuje na revizore zaposlene u Uredu za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine. Zakonski principi Državna služba osigurava poštivanje i primjenu sljedećih principa: a) zakonitost.ZAKON O DRŽAVNOJ SLUŽBI U FBIH Proporcionalna zastupljenost U organima državne službe Bošnjaci. f) politička nezavisnost. b) transparentnost i javnost. c) odgovornost. članovi Vlade Federacije. općinski načelnik svake općine i sudije općinskih sudova nisu državni službenici i njihov radno-pravni status se uređuje drugim propisima. sudije Vrhovnog suda Federacije i federalni tužioci nisu državni službenici i njihov radno-pravni status se uređuje drugim propisima. pripadnike policije i oružanih snaga. članovi skupština kantona. d) učinkovitost i ekonomičnost. Članovi gradskih vijeća i gradonačelnici nisu državni službenici i njihov radno-pravni status se uređuje drugim propisima. Rukovodeći državni službenici su rukovoditelj samostalne uprave i samostalne ustanove. 219 | P a g e . Lica zaposlena kao savjetnici nosioca funkcija iz ovog člana nisu državni službenici. e) profesionalna nepristrasnost. predsjednik i potpredsjednici Federacije. sudije kantonalnih sudova i kantonalni tužioci nisu državni službenici i njihov radno-pravni status se uređuje drugim propisima.

2. viši stručni saradnici i stručni savjetnici. pomoćnika rukovodioca organa državne službe i glavnog federalnog i kantonalnog inspektora koji se nalaze na poziciji radnog mjesta koja je istovijetna poziciji radnog mjesta na koje se vrši preuzimanje. Ko odlučuje o pravima i dužnostima državnih službenika? Odlučivanje o pravima i dužnostima državnih službenika 1. odlučuje rukovodilac organa državne službe. osim kada je ovim zakonom i podzakonskim propisima utvrđeno da odlučuje drugi organ (Agencija i Odbor za žalbe). a kod rukovodećih državnih službenika može preuzimati samo ove rukovodeće državne službenike: sekretara organa državne službe. Nametnuti premještaj može biti i zamjena službenika sa jednog na drugo radno mjesto. stručni saradnici. ako postoje objektivno utvrđene i neodložne potrebe službe. 3. uz saglasnost državnog službenika koji se premješta. Ukoliko u organu državne službe postoji upražnjeno radno mjesto državnog službenika u tom slučaju rukovodilac organa državne službe prvo razmatra da li može na to radno mjesto premjestiti državnog službenika koji se nalazi na sličnom radnom mjestu u istom organu državne službe. Interni premještaj državnog službenika 1. 4. Za donošenje i dostavljanje rješenja državnom službeniku.Ostali državni službenici su: inspektori. O pravima i dužnostima državnih službenika iz radnoga odnosa. Kod odlučivanja o premještaju u obzir se uzimaju ocjene rezultata rada koje je ostvario državni službenik koji se premješta. 2. Premještaj može biti dobrovoljan. Primjerak rješenja dostavlja se Agenciji. O pravima i dužnostima donosi se rješenje. kao i njegova ukupna stručna sposobnost za obavljanje poslova na radnom mjestu na koje se premješta. Kako se vrši popuna radnih mjesta? Popuna upražnjenih radnih mjesta sa liste prekobrojnih 220 | P a g e . državni službenik ima pravo u roku od 15 dana od dana prijema rješenja izjaviti žalbu Odboru državne službe za žalbe (u daljem tekstu: Odbor za žalbe) radi preispitivanja pravilnosti donesenog rješenja. a izuzetno i nametnut. Protiv rješenja. Preuzimanje se vrši pisanim sporazumom organa državne službe od čega se primjerak sporazuma i rješenje o postavljenju dostavljaju Agenciji. Ukoliko premještaj podrazumijeva i promjenu prebivališta državni službenik ima pravo na odgovarajuću naknadu. na osnovu ovog zakona i podzakonskih propisa. primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o upravnom postupku. Rješenje o premještaju donosi rukovodilac organa državne službe. Sporazumno preuzimanje dužnosti državnog službenika iz drugog organa državne službe Organ državne službe može sporazumno sa drugim organom državne službe istog nivoa vlasti i uz saglasnost ili pisani zahtjev državnog službenika preuzeti državnog službenika sa iste ili slične pozicije. 3.

te na naknadu za slučaj nezaposlenosti. Agencija prvo pokušava popuniti to radno mjesto državnim službenicima koji se nalaze na listi prekobrojnih državnih službenika koju vodi agencija za sve organe državne službe u FBiH. 2. 25. dana prije krajnjeg roka za prijave u “Sl. 3.opće uvjete iz čl.  ukoliko je privremeno penzionisanje nemoguće rukovodilac organa državne službe razrješava dužnosti prekobrojnog državnog službenika koji može izjaviti žalbu Odboru za žalbe i tražiti preispitivanje svog razrješenja. ima pravo na otpremninu u skladu sa zakonom. u skladu sa zakonom (posebnim zakonom).naziv i opis upražnjenog radnog mjesta . državnom službeniku se nudi prijevremeno penzionisanje.1.spisak potrebnih dokumenata. ovog zakona .  državni službenik koji je proglašen prekobrojnim. Agencija proglašava državnog službenika prekobrojnim na prijedlog organa državne službe. Državni službenik koji je proglašen prekobrojnim se može:  rasporediti na slično upražnjeno radno mjesto državnog službenika u drugom organu državne službe.  ukoliko je ovo raspoređivanje nemoguće.posebne uvjete utvrđene pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji . odnosno ako se popuna ne vrši na taj način. Troškove objavljivanja javnog konkursa snosi organ državne službe za čije se potrebe provodi taj konkurs. Ukoliko se upražnjeno radno mjesto u organu državne službe ne bi moglo popuniti sa liste prekobrojnih. Javni konkurs objavljuje se najmanje 15. Popuna se vrši prema kriterijima i pravilima za izbor državnih službenika koje podzakonskim aktima utvrđuje Agencija. a nije dalje raspoređen. smanjenja obima poslova organa državne službe ili njegovog ukidanja. rok i mjesto njihovog podnošenja. Zabranjena je diskriminacija na osnovu spola u postupku zapošljavanja i unapređenjka državnog službenika 2. 221 | P a g e . u tom slučaju rukovodilac tog organa podnosi zahtjev Agenciji za popunu tog radnog mjesta. Prekobrojnost Prekobrojnost nastaje isključivo kao posljedica reorganizacije. prekobrojni državni službenik ima prednost prilikom ponovnog zaposlenja u organu državne službe. u tom slučaju to radno mjesto Agencija popunjava oglašavanjem javnog konkursa. u skladu sa ovim zakonom. Kada rukovodilac organa državne službe odluči da popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika ne vrši Internim premještajem i sporazumnim preuzimanjem dužnosti državnog službenika iz drugog organa državne službe. Ukoliko se u organu državne službe oglasi upražnjeno slično radno mjesto u roku od godinu dana od dana razrješenja s dužnosti. Novinama FBiH” i u najmanje 2 dnevna lista koji se distribuiraju na cijeloj teritoriji BiH i na službenoj internet stranici Agencije. Javni konkurs sadrži: . u skladu sa zakonom. Javno oglašavanje 1. 4.

Komisiju za izbor sačinjava najmanje tri člana. od kojih su najmanje dva člana državni službenici iz organa državne službe. b) stručni ispit.Koje uvjete mora da ispunjava državni službenik? Opći uvjeti za postavljenje državnog službenika .1 Ustava Bosne i Hercegovine. od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta. Javni konkurs sadrži: a) ispit općeg znanja. mogu ostati na tom radnom mjestu u periodu ne dužem od tri godine od stupanja na snagu ovog zakona. da je stariji od 18 godina. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX. na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini. 2. stepena stručne spreme. da ima univerzitetsku diplomu najmanje VII. Ko vrši postavljenje rukovodečih službenika? Postavljenje državnog službenika 222 | P a g e . podzakonskim aktom utvrđuje uvjete. Kandidati koji su položili stručni upravni ispit ili pravosudni ispit izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja. stepen) koje su ranije postavljene kao državni službenici na radna mjesta u državnoj službi. lice nije otpušeno iz državne službe. dok se ostali članovi imenuju s liste eksperata koju utvrdi Agencija. da je zdravstveno sposobno za obavljanje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto. Agencija imenuje posebne komisije za izbor koje su nepristrane u provedbi javnog konkursa.  Izuzetno od ovih uvjeta. Vlada Federacije. lica sa višom stručnom spremom (VI. način i program polaganja ispita općeg znanja. kao rezultat disciplinske mjere. Javni konkurs Agencija utvrđuje značaj i sadržaj javnog konkursa. Komisije za izbor 1. od kojih je jedan član predstavnik sindikata.Da bi bilo postavljeno na radno mjesto državnog službenika lice mora ispunjavati sljedeće opće uvjete:      da je državljanin Bosne i Hercegovine. da u posljednje tri godine. na prijedlog Agencije. na koji se javni konkurs odnosi i koji imaju akademsko i profesionalno iskustvo u oblastima obuhvaćenim procesom javnog konkursa.

Nakon prethodno pribavljenog mišljenja od Agencije. Razriješeni državni službenik ima pravo uložiti žalbu Odboru za žalbe radi preispitivanja odluke. Državnog službenika postavlja rukovodilac organa državne službe. sljedeći uspješni kandidat s rezervne liste postavlja se na upražnjeno radno mjesto državnog službenika. koji time gubi svoj status bez primanja naknade zbog otpuštanja. 4.1. državni službenik prolazi razdoblje probnoga rada. Ocjenjivanje probnog rada rukovodećih službenika vrši rukovodilac organa državne službe. 5. postavljeni državni službenik prima pisani opis svog radnog mjesta i opis uvjeta službe. Prije preuzimanja dužnosti. rukovodilac organa državne službe razrješava dužnosti državnog službenika. Kada se radi o prvom zapošljavanju u organu državne službe. b) naziv organa državne službe u koji je državni službenik postavljen. Tekst zakletve utvrđuje Agencija. 2. 5. uz prethodno pribavljeno mišljenje Agencije. Period probnog rada državnog službenika obuhvata vrijeme uvođenja u posao i vrijeme obavljanja dužnosti i ukupno traje šest mjeseci. rukovodilac organa državne službe potvrđuje postavljenje državnog službenika na radno mjesto. Ukoliko je ocjena rada: a) zadovoljavajuća. 3. 2. Potpisani tekst zakletve sastavni je dio personalnog dosjea državnog službenika. 3. s liste uspješnih kandidata koji su prošli javni konkurs. Neposredno nadređeni državni službenik se određuje kao supervizor odgovoran za davanje ocjene rada na kraju probnog perioda. Rezervna lista uspješnih kandidata čuva se do isteka probnog rada postavljenoga državnog službenika. Probni period 1. b) nezadovoljavajuća. općinski načelnik i gradonačelnik postavljaju nadležne općinske i gradske državne službenike sa liste uspješnih kandidata koji su prošli javni konkurs. Postavljenje državnog službenika vrši se rješenjem koje se objavljuje na oglasnoj ploči organa državne službe i dostavlja državnom službeniku. c) naziv radnog mjesta i platni razred. Postavljeni državni službenik preuzima dužnost polaganjem zakletve vjernosti pred rukovodiocem organa državne službe. 4. Rješenje o postavljenju sadrži: a) ime i prezime državnog službenika. Ukoliko je državni službenik razriješen dužnosti. Ocjena rada 223 | P a g e . Probnom radu ne podliježu pripravnici. 6.

b) imaju mogućnost da u odgovarajućem vremenskom roku prilože pisane informacije uz ocjenu svoga rada i imaju pravo izjaviti žalbu Odboru za žalbe radi preispitivanja ocjene o radu. Propisi o radu i socijalnom osiguranju Na državnog službenika primjenjuje se Zakon o radu. u skladu sa članom 65. Ukoliko su dvije uzastopne ocjene rada negativne. razrješava dužnosti državnog službenika.Pripravništvo traje godinu dana nakon čega pripravnik stiče pravo prijave na javni konkurs. zadovoljavajuće. porodiljsko odsustvo i sl. Svi državni službenici: a) imaju nesmetan pristup ocjenama svoga rada koje se nalaze u ličnom dosjeu. Državni službenik može izjaviti žalbu Odboru za žalbe radi preispitivanja razrješenja. Radni odnos na određeno vrijeme U slučaju duže odsutnosti državnog službenika sa posla (bolovanje. najmanje svakih 12 mjeseci. Pripravnici Rukovodilac organa držane službe može zatražiti od Agencije da u državnu službu primi pripravnika.) može se primiti državni službenik u radni odnos na određeno vrijeme koji traje do povratka odsutnog državnog službenika na posao. Odmori i odsustva? Odsustvo i godišnji odmor 224 | P a g e . uspješno i izuzetno uspješno. Rezultati ocjene rada uzimaju se u obzir prilikom unapređenja i internih premještaja.Ocjenu rada rukovodećih i drugih državnih službenika utvrđuje rukovodilac organa državne službe.Organ državne službe dužan je da obavijesti pripravnika o sadržaju programa i načinu na koji se nadgleda njegov pripravnički rad. ostali zakoni i kolektivni ugovori kojima se uređuju prava i obaveze iz radnih odnosa. ovog zakona. po prethodno pribavljenom mišljenju Agencije.Rezultati ostvareni u obavljanju poslova u toku perioda koji se ocjenjuje označuju se sljedećim ocjenama: nezadovoljavajuće. Radni odnos na određeno ne može prerasti u radni odnos na neodređeno vrijeme. Ocjena rada zasniva se na rezultatima postignutim u realiziranju poslova predviđenih opisom radnoga mjesta i ciljevima koje za dati vremenski period utvrdi neposredno nadređeni službenik. Rukovodilac organa državne službe ocjenjuje rad svih državnih službenika. osim ako ovim zakonom nije drugačije utvrđeno. na prijedlog neposredno nadređenog službenika. koji se zapošljava na osnovu javnog konkursa kojeg objavljuje Agencija. Prijem u radni odnos prvo se vrši sa liste prekobrojnih a tek onda javnim oglašavanjem. rukovodilac organa državne službe.

b) ispunjavanja zakonskih godina života. Godišnji odmor po svim osnovama ne može biti duži od 36 radnih dana. c) gubitkom državljanstva Bosne i Hercegovine. i) ako je osuđen za krivično djelo i zbog izdržavanja kazne zatvora mora biti odsutan sa rada u državnoj službi duže od šest mjeseci. h) dvije uzastopno negativne ocjene rada. 225 | P a g e . vodeći pri tom računa o podjednakom učestvovanju svih državnih službenika. odnosno navršenjem 40 godina penzijskog staža. Neplaćeno odsustvo i rad sa skraćenim radnim vremenom Vlada Federacije utvrđuje bliže uvjete u skladu s kojim državni službenik može uzeti neplaćeno odsustvo. za koje se kasnije pokaže da su lažni. Prestanak radnih odnosa državnih službenika? Prestanak radnog odnosa državnog službenika Državnom službeniku prestaje radni odnos u organu državne službe u sljedećim slučajevima: a) dobrovoljnim istupanjem iz državne službe. Državni službenik ima pravo i obavezu učestvovati na savjetovanjima i drugim oblicima obrazovnih aktivnosti. O učestvovanju državnih službenika na savjetovanjima i drugim oblicima obrazovnih aktivnosti odlučuje rukovodilac organa državne službe. i kada se može dužnost državnog službenika obavljati sa skraćenim radnim vremenom. d) sticanja državljanstva druge države suprotno Ustavu Bosne i Hercegovine i njenim zakonima. k) predajom dokumenata ili izjava tokom postupka podnošenja prijava za prijem u državnu službu.Rukovodeći državni službenici imaju pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 25 radnih dana i na plaćeno odsustvo od pet radnih dana u jednoj kalendarskoj godini Ostali državni službenici imaju pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 20 radnih dana i na plaćeno odsustvo od pet radnih dana u jednoj kalendarskoj godini. f) odbijanja polaganja zakletve vjernosti i/ili potpisivanja teksta zakletve vjernosti. g) nezadovoljavajući probni period. j) na osnovu izrečene disciplinske mjere prestanka radnog odnosa u državnoj službi. e) prekobrojnošću. Stručno obrazovanje i usavršavanje Državni službenici obavezni su da neprestano rade na svom stručnom obrazovanju i usavršavanju.

Postupak za prestanak radnog odnosa Državnog službenika razrješava rukovodilac organa državne službe.Članove Disciplinske komisije imenuje Agencija. Žalba se može uložiti u roku od 15 dana od dana prijema odluke Disciplinske komisije. Komisiju čine tri člana. Gradske državne službenike razrješava gradonačelnik uz pribavljeno mišljenje Agencije. koja mora biti obrazložena. e) prestanak radnog odnosa u državnoj službi. podnijeti žalbu Odboru za žalbe.Općinske državne službenike razrješava općinski načelnik uz pribavljeno mišljenje Agencije. ovog zakona. sa izuzetkom prestanka radnog odnosa zbog dvije uzastopne negativne ocjene rada. d) vraćanje na nižu kategoriju u okviru radnih mjesta iz člana 6. sa izuzetkom prestanka radnog odnosa zbog dvije uzastopne negativne ocjene rada. Disciplinske mjere U slučaju da državni službenik učini povredu službene dužnosti mogu se izreći sljedeće disciplinske mjere: a) javna disciplinska opomena. sa izuzetkom prestanka radnog odnosa zbog dvije uzastopne negativne ocjene rada. Agencija izvršava konačna rješenja donesena u disciplinskom postupku. a rukovodilac organa državne službe ne može biti član Komisije. prema prethodno pribavljenom mišljenju Agencije. Protiv odluke Disciplinske komisije državni službenik ima pravo izjaviti žalbu Odboru za žalbe radi preispitivanja donesene odluke. 226 | P a g e . b) suspenzija prava učestvovanja u javnim konkursima za unapređenje u državnoj službi u periodu od najviše dvije godine. Disciplinski postupak protiv državnog službenika vodi Disciplinska komisija i izriče disciplinske mjere. c) kaznena suspenzija sa poslova i plaće tokom perioda od dva do 30 dana. Disciplinski postupak protiv državnog službenika pokreće rukovodilac organa državne službe ili lice koje on odredi. nastalih kao rezultat njegove krivice. Disciplinska komisija tokom postupka pribavlja mišljenje medijatora državne službe o podnesenoj disciplinskoj prijavi. može. Državni službenik kome prestaje radni odnos. u roku od 15 dana od prijema odluke o razrješenju. Disciplinski postupak Radi pokretanja disciplinskog postupka svi državni službenici mogu rukovodiocu organa državne službe podnijeti disciplinsku prijavu. Žalba odlaže izvršenje odluke o razrješenju. Ko rješava po disciplinskoj odgovornosti? Disciplinska odgovornost Državni službenik može se smatrati disciplinski odgovornim zbog kršenja službenih dužnosti utvrđenih ovim zakonom. Naknade Državni službenik ne ostvaruje pravo na otpremninu ako izgubi svoj status. osim u slučajevima prekobrojnosti.

Član Odbora za žalbe je: a) nezavisan i nepristran. Agencijom rukovodi direktor Agencije kojeg imenuje Vlada Federacije na osnovu javnog konkursa. c) organizira i realizira stručno obrazovanje i usavršavanje državnih službenika uposlenih u organima državne službe. d) organizira edukaciju kandidata za polaganje stručnog ispita za državnu službu koji predstavlja uvjet za rad u organu državne službe. e) pruža stručnu pomoć organima državne službe u realiziranju njihove kadrovske politike. Javni konkurs za popunjavanje slobodnih radnih mjesta u Odboru za žalbe oglašava se u tri visokotiražna dnevna lista koji se distribuiraju na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. kao i uspostavu i vođenje registra državnih službenika. organizacijskih poboljšanja i razvoja.ADS – Agencija za državnu službu? Vlada Federacije osniva Agenciju za državnu službu Federacije. g) obavlja ostale poslove i zadatke koji su joj ovim zakonom stavljeni u nadležnost. na zahtjev i u skladu sa potražnjom organa državne službe. Odbor državne službe za žalbe Vlada Federacije osniva Odbor državne službe za žalbe (Odbor za žalbe) koji se sastoji od tri člana. Agencija vrši sljedeće poslove: a) postavlja državne službenike u organima državne službe u Federaciji. Vlada Federacije imenuje članove Odbora za žalbe na rok od četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora. f) podnosi godišnji izvještaj o stanju kadrova u organima državne službe u Federaciji i podnosi svoj plan rada za narednu godinu Vladi Federacije na odobravanje. bira članove Odbora za žalbe. najmanje jedan mjesec prije roka za predaju molbi. Nezavisna komisija za izbor kandidata. b) planira i realizira proces zapošljavanja državnih službenika. na osnovu njihovog radnog iskustva i demonstrirane sposobnosti da obavljaju dužnost u Odboru za žalbe. u skladu sa zakonom. kao i razvoj državne službe. 227 | P a g e . koju imenuje Vlada Federacije.

3) da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta. preduzeta ili propuštena radnja odnosi. c) povlači se sa dužnosti prije isteka mandata samo na inicijativu Vlade Federacije. Odluke Odbora za žalbe su: a) konačne i podliježu svakom preispitivanju od nadležnog suda. o žalbama koje se izjave na odluke disciplinske komisije i o žalbama koje se izjave na odluke direktora Agencije. b) poziva svjedoke i eksperte kada se to smatra neophodnim.b) ne može bit na javnoj funkciji na koju je izabran izravno ili neizravno. b) dostavit će se podnosiocu u roku od osam dana od dana donošenja. Odluke Odbora za žalbe moraju biti donesene na zakonskim osnovima i pravilno i potpuno utvrđenom činjeničnom stanju. 228 | P a g e . Odbor za žalbe: a) saslušava podnosioca želbe. b) organa državne službe gdje državni službenik obavlja svoju dužnost i c) Agencije. Odbor za žalbe. 4) da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutrašnjoj organizaciji organa državne službe. odlučuje u drugom stepenu o svim žalbama koje se izjave na rješenja rukovodioca organa državne službe. d) usvaja poslovnik o svom radu koji se objavljuje u ''Službenim novinama Federacije BiH''. Primaju se na rad putem ADS. ukoliko je to primjereno situaciji. U radni odnos u organ državne službe na radno mjesto namještenika može biti primljena osoba koja ispunjava sljedeće opće uvjete: 1) da je državljanin Bosne i Hercegovine. c) traži i dobiva sve relevantne informacije od nadležnih organa. u skladu sa ovim zakonom i podzakonskim propisima. koja je pokrenuta uslijed izuzetnih okolnosti i konsenzusom ostalih članova Odbora za žalbe. Postupak pred sudom može se pokrenuti u roku od 30 dana od dana prijema konačne odluke. 2) da je punoljetna. i to na zahtjev: a) državnog službenika na kojeg se sporna odluka. odnosno ne može biti imenovan na radno mjesto u bilo kojem zakonodavnom ili izvršnom organu na bilo kojem nivou vlasti u Federacije i u Bosni i Hercegovini. Odlučivanje o prijemu namještenika u radni odnos (ko odlučuje)? O potrebi prijema namještenika u radni odnos odlučuje rukovodilac organa državne službe u okviru potreba i slobodnih radnih mjesta namještenika utvrđenih pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji organa državne službe. ZAKON O NAMJEŠTENICIMA Namještenci su osobe sa SSS i VŠS.

Prijem u radni odnos vrši se rješenjem koje sadrži: 1) ime i prezime namještenika koji se prima u radni odnos. 4) rok trajanja oglasa. s tim što o pravima. Rok za javni oglas ne može biti kraći od 15 dana. Ustava Bosne i Hercegovine. Interni oglas sadrži: 1) naziv radnog mjesta i opis poslova upražnjenog radnog mjesta. 3) spisak dokumenata koje treba podnijeti uz prijavu na oglas. 2) posebne uvjete utvrđene za obavljanje poslova tog radnog mjesta. Namještenik stupa na posao nakon što rješenje o prijemu u radni odnos postane konačno. 6) da nije obuhvaćena odredbom člana IX 1. Za rad na pomoćno-tehničkim i pomoćnim poslovima u organu državne službe. 3) platni razred. dužnostima i odgovornostima 229 | P a g e . Odredbe Zakona o državnoj službi koje se odnose na eksterni premještaj državnih službenika u organ državne službe primjenjuju se i na namještenike u organima državne službe. 5) adresu za podnošenje prijava na oglas. Popuna upražnjenog radnog mjesta putem javnog oglašavanja Ako se upražnjeno radno mjesto namještenika ne može popuniti putem internog oglasa onda se popuna tog radnog mjesta vrši putem javnog oglašavanja. Javno oglasavanje vrsi rukovodilac a ne agencija. Oglas se objavljuje na oglasnim tablama svih organa državne službe. 4) vrijeme trajanja radnog odnosa (neodređeno ili određeno vrijeme). Pravo prijavljivanja na ovaj oglas imaju namještenici iz organa državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji.5) da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpuštena iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji. Rukovodilac organa državne službe odlučuje o prijemu namještenika u radni odnos sa liste kandidata koji ispunjavaju sve uvjete javnog oglasa. radni odnos može zasnovati i osoba sa navršenih 15 godina života. Oglas ostaje otvoren najmanje 10 dana od dana objavljivanja. Popuna upražnjenog radnog mjesta putem internog oglašavanja Popuna upražnjenog radnog mjesta u organu državne službe prvo se vrši putem preuzimanja namještenika iz drugog organa državne službe o čemu se objavljuje interni oglas. 5) trajanje probnog rada i 6) datum stupanja na posao. Javni oglas objavljuje se u najmanje tri različita dnevna lista koja se distribuiraju na cijelom području Federacije. O pravima. dužnostima i odgovornostima namještenika iz radnog odnosa odlučuje rukovodilac organa državne. odnosno u Bosni i Hercegovini. 2) naziv radnog mjesta i organizacione jedinice u kojoj se radno mjesto nalazi.

Radni odnos se zasniva zaključivanjem ugovora o radu. Ugovor o radu ne moze se sklopiti sa licem koje nije navrsilo 15 godina zivota. Za obavljanje izvanrednih. ili poslova čiji se obim privremeno i nepredviđeno povećao.namještenika u općinskim i gradskim organima državne službe odlučuje općinski načelnik. Protiv rješenja može se pokrenuti spor kod nadležnog suda u roku od 30 dana od dana prijema rješenja donesenog po žalbi. odnosno medijatora državne službe produžiti probni rad za još tri mjeseca sa utvrđenim zahtjevima koje namještenik treba da ispuni u toku produženog probnog rada o čemu rukovodilac organa državne službe donosi rješenje. O pravima. a za pripravnike više školske spreme devet mjeseci i još tri mjeseca po isteku staža u kojem pripravnik polaže stručni ispit. a koji nisu trajnijeg karaktera. Godisnji odmor najmanje može trajati 18 a najviše 30 dana. Prvostupanjsku komisiju imenuje rukovoditelj organa uprave i drugostepena komisija koju firmira vlada. Za donošenje i dostavljanje rješenja namješteniku primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o upravnom postupku. namješteniku čiji je probni rad ocijenjen nezadovoljavajućom ocjenom. Lice izmedju 15 i 18 godina zivota (u daljem tekstu: maloljetnik) moze se zaposliti pod uvjetom da od 230 | P a g e . ili povremenih poslova. Odnosno ako se radi o namjesetnicima iz kantona onda vlada kantona. a zaposlenik je osoba koja obavlja određeni posao. Izuzetno. Prestanak radnog odnosa? Sve je isto kao i kod državnih službenika. Probni rad je kraći (3 mjeseca). ZAKON O RADU Poslodavac je fizička i pravna osoba koja daje posao. Protiv rješenja namještenik ima pravo da u roku od 15 dana od dana prijema rješenja izjavi žalbu Odboru državne službe za žalbe. može se na njegov zahtjev i uz pribavljeno mišljenje sindikata. odnosno gradonačelnik. Pripravnik se prima u radni odnos na period trajanja pripravničkog staža koji za pripravnike srednje školske spreme iznosi šest mjeseci. dužnostima i odgovornostima namještenika odlučuje se rješenjem. zasniva se radni odnos na određeno vrijeme dok traju potrebe za obavljanje tih poslova a najduže dvije godine. Žalba odlaže izvršenje rješenja ako ovim Zakonom nije drugačije predviđeno. Disciplinski postupak pokreče rukovoditelj. Rješenje Odbora za žalbe je konačno. ili privremenih.

ovlastenog lijecnika ili nadlezne zdravstene ustanove pribavi potvrdu kojom dokazuje da ima opcu zdravstvenu sposobnost za obavljanje tih poslova. bolovanje. razdoblje između dva zaključena ugovora koje nije duže od 15 dana kod istog poslodavca. dopust sa posla ukoliko je dao saglasnost poslodavac. Ako zaposlenik izricito ili precutno obnovi ugovor o radu na odredjeno vrijeme sa istim poslodavcem. Prekidom ugovora o radu ne smatra se ako se zaposlenik nalazi na godišnjem odomoru. Prilikom zakljucivanja ugovora o radu moze se ugovoriti probni rad. otkazni rok iznosi najmanje sedam dana. porodiljsko odsustvo. raspored radnog vremena 8. ako kolektivnim ugovorom nije drugacije odredjeno. plaća i naknade na plaću 9. odsustvo sa rada. Ugovor o radu na odredjeno vrijeme ne moze se sklopiti za period duzi od dvije godine. Elementi ugovora o radu? 1. otkaz ugovora o radu. Probni rad ne moze trajati duze od sest mjeseca. Ako je ugovoren probni rad. naziv i sjedište poslodavca 1. takav ugovor smatrat ce se ugovorom o radu na neodredjeno vrijeme. u roku od jednog mjeseca od dana kada zaposlenik utpocne da radi kod poslodavca kada se radi o ugovoru o radu na neodredjeno vrijeme. ime i prezime zaposlenika 2. 2. Pismenu izjavu poslodavac je dužan uručiti zaposleniku: 1. opis poslova 7. Ako poslodavac ne zaključi ugovor sa zaposlenikom on je dužan zaposleniku uručiti pismenu izjavu koja sadrži sve podatke koje sadrži i ugovor. godišnji odmori i sve vrste odmora i odsustva 10. početak rada 4. mjesto rada 5. odnosno izricito ili precutno zakljuci s istim poslodavcem uzastopne ugovore o radu na odredjeno vrijeme na period duzi od dvije godine bez prekida. na odredjeno vrijeme. na neodredjeno vrijeme. naziv radnog mjesta 6. 231 | P a g e . trajanje ugovora o radu 3. Ugovor o radu koji ne sadrzi podatak u pogledu trajanja smatrat ce se ugovorom o radu na neodredjeno vrijeme. Ugovor o radu zakljucuje se: 1.

Ako je uvedena preraspodjela radnog vremena. Prekovremeno ne mogu raditi maloljetnici i trudnice. smatraće se da je zaključen na neodređeno vrijeme. Ako poslodavac ne uruči tu pismenu izjavu a radi se o zaključivanju ugovora o radu na određeno vrijeme. a za sezonske poslove najduze 60 sati sedmicno. Puno . Ako je uvedena preraspodjela radnog vremena. Prekovremeni rad može iznositi sedmično najviše 10 sati + 10 sati uz saglasnost zaposlenika. Poslodavac može da zaključi ugovor sa pripravnikom ako je potrebno radno iskustvo ili polaganje ispita. porodiljsko. s tim da prosjecno radno vrijeme ne moze biti duze od 52 sata sedmicno. vodom. a tokom drugog perioda krace od punog radnog vremena. Zaštita maloljetnih osoba i žena Žene ne mogu da rade noću. ne moze biti duze od 40 sati u sedmici.i 3. 232 | P a g e . Maloljetnici imaju pravo na godišnji odmor koji ne može trajati manje od 24 dana.znači da zaposlenik može da zaključi ugovor još kood jednog ili dva poslodavca. Kopija se dostavlja nadležnom organu za zapošljavanje. takvo radno vrijeme ne smatra se prekovremenim radom. koliko traje taj rad i pod kojim uvjetima se taj zaposlenik može vratiti na posao. o prekovremenom radu poslodavac obavijestava organ nadlezan za poslove inspekcije rada kantona (u daljnjem tekstu: inspekcija rada kantona). Radno vrijeme? 1. Ta osoba ima pravo na naknadu plaće u iznosu od 80% od najniže plaće i može da zaključi ugovor o obavljanju volonterskog rada. Prije poroda 28 dana. Ako priroda posla to zahtijeva. Noćni rad se smatra rad od 22.Radno vrijeme kod poslodavca traje 40 sati sedmično 2. Imaju pravo na zdravstvenu zaštitu za povredu na radu i zaštita od profesionalnih oboljenja. Skraćeno – ako se radi o radnim mjestima sa posebnim uvjetima rada i računa se kao puno vrijeme. Imaju pravo na trudničko.00 do 06. puno radno vrijeme moze se preraspodjeliti tako da tokom jednog perioda traje duze.2. prosjecno radno vrijeme tokom kalendarske godine ili drugog perioda odredenog kolektivnim ugovorom. najkasnije na dan kada zaposlenik otpocne da radi za poslodavca kada se radi o ugovoru o radu na odredjeno vrijeme. Ako prekovremeni rad zaposlenika traje duze od tri sedmice neprekidno ili vise od 10 sedmica u toku kalendarske godine. pod zemljom. Nepuno .00 sati (u poljoprivredi do 05:00 sati). Maloljetne ne mogu prekovremeno raditi. mogu otići i 42 dana prije. Ako zaposlenik odlazi u inozemstvo mora u ugovoru regulirati u kojoj valuti će se isplaćivati.

Plaće? Utvrduju se ugovorom. 2. majka. 7. bolovanje. dedo i nana (po ocu i majci). 5.. Plaćeno odsustva sa rada Zaposlenik ima pravo na odsustvo sa rada uz naknadu place do sedam radnih dana u jednoj kalendarskoj godini . Zaposlenik ima pravo na placeno odsustvo i u drugim slucajevima i za vrijeme utvrdeno propisom kantona. s tim da se odsustvo od dva dana koristi uz naknadu place .neplaceno odsustvo. a drugi dio se može koristiti do 30. kad zaposlenik navrsi 65 godina zivota i 20 godina staza osiguranja odnosno navrsi 40 godina staza osiguranja. pastorce i dijete bez roditelja uzeto na izdrzavanje). Izuzetno. Plaća se utvrđuje ugovorom o radu: za vrijeme bolovanja. 2. Prestanak ugovora o radu? 1. Odsustvo može biti plaćeno i neplaćeno. plaćenog odsustva i godišnjeg. Zaposlenik ima pravo na naknadu godisnji odmor. usvojeno. odobriti odsustvo sa rada bez naknade place . 4. otkazom poslodavca odnosno zaposlenika. Za vrijeme odsustva iz stava 1. teze bolesti i smrti clana uze obitelji. Clanom uze obitelji. braca i sestre. u smislu stava 1. Poslodavac moze zaposleniku.. danom dostavljanja pravosnaznog rjesenja o utvrdivanju gubitka radne sposobnosti . ovog clana prava i obaveze zaposlenika koji se sticu na radu i po osnovu rada. sporazumom poslodavca i zaposlenika. ocuh. smrcu zaposlenika. poslodavac je duzan omoguciti zaposleniku odsustvo do cetiri radna dana u jednoj kalendarskoj godini. radi zadovoljavanja njegovih vjerskih odnosno tradicijskih potreba. juna naredne godine. vanbracno. miruju.Vrste odmora? 1. dnevni odmor između dva radna dana sedmični odmor godišnji. istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na odredeno vrijeme. Godišnji odmor se može koristiti iz dva dijela. porodaja supruge. otac. bolovanje. 3. smatraju se: supruznici odnosno vanbracni supruznici. placena odsustva. Naknada plaće: plaćeno odsustvo. na njegov zahtjev. 3. usvojilac. dijete (bracno. kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu. ako zaposlenik bude osuden na izdrzavanje kazne zatvora u trajanju duzem od tri 233 | P a g e . Neplaćena se reguliraju Pravilnikom. 4. prvi ne može biti kraći od 12 dana. godišnji odmor. odnosno domacinstva.placeno odsustvo. 6. pravilnikom. ovog clana. maceha. ako se poslodavac i zaposlenik drugacije ne dogovore.placeno odsustvo u slucaju: stupanja u brak.

a koji u periodu od naredna tri mjeseca ima namjeru da zbog ekonomskih. a koji su takve prirode da ne bi bilo osnovano ocekivati od posodavca da nastavi radni odnos. utvrduju se pismenim ugovorom izmedu zaposlenika i poslodavca. ili 2. PROGRAM ZBRINJAVANJA VIŠKA Poslodavac koji zaposljava vise od 15 zaposlenika. Nacin. sa sindikatom koji predstavlja najmanje 10% zaposlenika. u slucaju da je zaposlenik odgovoran za tezi prijestup.mjeseca . Akt u pisanoj formi dostavlja se vijecu zaposlenika ili sindikatu prije pocetka konsultiranja. Zapocinje najmanje 30 dana prije davanja obavijesti o otkazu zaposlenicima na koje se odnosi. duzan se konsultirati sa vijecem zaposlenika. poslodavac i zaposlenik mogu se dogovoriti i o drugom vidu naknade. Poslodavac moze otkazati ugovor o radu zaposlenika uz propisani otkazni rok. 8. a sadrzi. Otkaz se daje u pismenoj formi. ugovor o radu se ne moze otkazati bez prethodnog pismenog upozorenja zaposleniku. za svaku navrsenu godinu rada kod tog poslodavca. obrazloziti otkaz zaposleniku. tehnickih ili organizacijskih razloga. Izuzetno. tehnickih ili organizacijskih razloga za vise od 10% zaposlenika otkaze ugovore o radu. Poslodavac 14 dana. U slucaju laksih prijestupa ili laksih povreda radnih obaveza iz ugovora o radu. Progrma zbrinjavanja je akt u pisanoj formi i priprema ga poslodavac. Poslodavac moze otkazati ugovor o radu zaposleniku.danom stupanja na izdrzavanje kazne. u pismenoj formi. a kojem poslodavac otkazuje ugovor o radu nakon najmanje dvije godine neprekidnog rada. 9. Pravo na otremninu Zaposlenik koji je sa poslodavcem zakljucio ugovor o radu na neodredeno vrijeme. vaspitna ili zastitna mjera u trajanju duzem od tri mjeseca . bez obaveze postivanja otkaznog roka. odlukom nadleznog suda koja ima za posljedicu prestanak radnog odnosa. ili za tezu povredu radnih obaveza iz ugovora o radu. je takav otkaz opravdan iz ekonomskih. a ako kod poslodavca nije formirano vrijece zaposenika. Otpremnina se utvrduje kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. zaposlenik nije u mogucnosti da izvrsava svoje obaveze iz radnog odnosa. ako zaposleniku bude izrecena mjera bezbjednosti. ako: 1. a zaposlenik 7 dana. uvjeti i rokovi isplate otpremnine. s tim da se ne moze utvrditi u iznosu manjem od jedne trecine prosjecne mjesecne place isplacene zaposleniku u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu. osim ako se ugovor otkazuje zbog krsenja obaveze iz radnog odnosa ili zbog neispunjavanja obaveza iz ugovora o radu od strane zaposlenika. Poslodavac je obavezan. ali najmanje peterici zaposlenika. umjesto otpremnine iz. Otkaz Mogu dati i zaposlenik i poslodavac. slijedece podatke: 234 | P a g e .pocetkom primjene te mjere. narocito. ima pravo na otpremninu u iznosu koji se odreduje u zavisnosti od duzine prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa sa tim poslodavcem.

Ako se za svakog zaposlenika ne moze utvrditi dio stete koju je on prouzrokovao. Štrajk? Zaposlenici imaju pravo organizirati štrajk i niko ne smije iz tih razloga imati manja prava od onih koji nisu učestvovali u štrajku. Ako je prouzrokovana steta mnogo veca od utvrdenog pausalnog iznosa naknade stete. svaki zaposlenik odgovara za dio stete koju je prouzrokovao. Privremeni i povremeni poslovi . duzan je stetu naknaditi. Ako u periodu od jedne godine od otkazivanja ugovora o radu. za stetu odgovaraju solidarno. Zaposlenik može tražiti zaštitu svojih prava kod poslodavca.to su poslovi za koje se ne može zaključiti ugovor o radu na određeno ili neodređeno vrojeme i ne mogu trajati duže od 60 dana u toku godine i koji se predviđaju pravilnikom ili kolektivnim ugovorom. mjere.− − − − − razloge za predvidjeno otkazivanje ugovora o radu. prije zaposljavanja drugih lica æe ponuditi zaposlenje onim zaposlenicima ciji su ugovori o radu otkazani. a ako nema 15 tu funkciju obavlja sindikat. a može i kod suda u roku od godinu dana. Naknada štete? Zaposlenik koji na radu ili u vezi sa radom namjerno ili zbog krajnje nepaznje prouzrokuje stetu poslodavcu. poslodavac moze zahtijevati naknadu u visini stvarno prouzrokovane stete. Ako se naknada stete ne moze utvrditi u tacnom iznosu ili bi utvrdivanje njenog iznosa prouzrokovalo nesrazmjerne troskove. 235 | P a g e . rasporedjivanje zaposlenika na drugo radno mjesto kod istog poslodavca. poslodavac namjerava da zaposli zaposlenike sa istim kvalifikacijama i stepenom strucne spreme. privremeno skracivanje radnog vremena). Ako stetu prouzrokuje vise zaposlenika. kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu moze se predvidjeti da se visina naknade stete utvrduje u pausalnom iznosu. prekvalifikacija gdje je to potrebno. Ako je vise zaposlenika prouzrokovalo stetu krivicnim djelom sa umisljajem. mjere za koje poslodavac smatra da se mogu poduzeti u cilju prekvalificiranja zaposlenika radi zaposljavanja kod drugog poslodavca. Vijeće zaposlenika? Zaposlenici kod poslodavca koji zapošljava preko 15 zaposlenika mogu formirati vijeće zaposlenika. mjere za koje poslodavac smatra da bi mogle pomoci zaposlenicima da nadju zaposlenje kod drugog poslodavca. smatra se da su svi zaposlenici podjednako odgovorni i stetu naknaduju u jednakim dijelovima. Sindikat ima pravo pozvati na strajk i provesti ga nacin kako je propisano zakonom o strajku. broj i kategoriju zaposlenika za cije je ugovore predvidjen otkaz. za koje poslodavac smatra da se pomocu njih mogu izbjeci neki ili svi predvidjeni otkazi (npr. O pravima i dužnostima zaposlenika odlučuje poslodavac.

ista se dostavlja nadležnoj općinskoj službu po prebivalištu zaposlenika. Imenovanje arbitara i arbitraznog vijeca i druga pitanja u vezi sa arbitraznim postupkom ureduju se kolektivnim ugovorom ili sporazumom strana. Ispravku netačno upisnih podataka može da vrši PIO i općinska služba 236 | P a g e . Arbitrazna odluka mora biti obrazlozena. U radnu knjižicu se upisuju opći podaci o zaposleniku.Arbitraža? Strane u sporu mogu rjesavanje kolektivnog radnog spora sprorazumno povjeriti arbitrazi. a izdaje je nadležna općinska služba za poslove rada. a poslodavac je dužan izdati potvrdu o tome. Protiv arbitrazne odluke zalba nije dopustena. kolektivnom ugovoru i na pravicnosti. Ako se desi da se zaposleniku poslije prestanka radnog odnosa ne preda radna knjižica. Arbitraza temelji svoju odluku na zakonu. a prilikom zasnivanja radnog odnosa zaposlenik je dužan predati radnu knjižicu poslodavcu. Ako je zaposlenik umro – predaje se srodnicima. Arbitrazna odluka ima pravnu snagu i dejstvo kolektivnog ugovora. Radna knjižica Može se izdati osobi koja ima 15 godina života. drugom propisu. Izdaje se na zahtjev te osobe. osim ako strane u sporu ne odluce drugacije.

Samo je ona sastavni dio našeg ustavnog poretka. Nezavisna sudska vlastznači da je nezavisna od svega osim zakona i morala. nastavlja svoje pravno postojanje po međunarodnom pravu kao država sa unutrašnjom strukturom modificiranom ovim ustavom i sa postojećim međunarodno priznatim granicama. Princip kontinuiteta propisa koji su se zatekli na dan potpisivanja ustava BiH i usvajanja ustava FBiH – zatečeni propisi ostaju na snazi. Ostale konvencije se ne primjenjuju direktno i 237 | P a g e . EKLJP je objavljena u Službenom glasniku BIH 6/99. On predstavlja decentarlizirani model načina na koji bi se trebala organizirati država. Sudska vlast je nazavisna i samostalna od zakonodavne i izvršne vlasti. godine. Direktno znači da se primjenjnuje po članu II. 1995.2 ustava BiH. 2 ustava BiH – međunarodni standardi određuje odnos ustava BiH i EKLJP – EKLJP se direktno i prioritetno primjenjuje u BiH. SAD. garancija demokratije. Princip ustavnosti – podrazumijeva usklađenost sa ustavom BiH svih nižih ustava. Samostalna sudska vlast-znači da niko ne može odlučivati o sudskoj odluci izvan sudskog sistema. Princip izvršenja sudskih odluka – svi organi vlasti su dužni provoditi sudske odluke i pomagati u njihovom izvršenju. 5. godine od strane 14 zemalja vijeća Evrope. Ustav BiH je parafiran 21.2 Ustava BiH) – BiH je demokratska država koja funkcionira u skladu sa zakonom i na osnovu slobodnih i demokratskih izbora.hijerarhija zakonskih akata) Odnos ustava BiH i Evropske konvencije o ljudskim pravima (EKLJP) EKLJP je donesena 1950. Anex IV ovog Sporazuma je ustav BiH. 3. 4. ako nisu u suprotnosti sa ovim ustavom. 6. Član II.trodioba vlasti na zakonodavnu. Princip kontinuiteta BiH (član I Ustava BiH) . izvršnu i sudsku vlast. Ustavni principi su: 1.USTAVNI SISTEM OPĆENITO O USTAVU BIH Uvod Ustav je najviši pravni akt.11. a stupila na snagu 1953. 14. Princip vladavine prava (zakona) (član I.RBiH čije je ime zvanično ime od sada BiH 2. kao i u drugim međunarodnim organizacijama. Ustav BiH je potpisan. dok kompetentna vlast ne donese svoj propis. on je dio Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH koji sadrži 11 anexa (Dayton-ski sporazum). zakona i podzakonskih akata (tzv. Princip podjele vlasti .12. a potpisan u Parizu. Ona ostaje država članica UN i može kao BiH zadržati članstvo ili zatražiti prijem u organizacijama unutar sistema UN-a. nije usvojen. godine.1995 u Daytonu. Zasniva se na principu podjele vlasti.

Unsko-sanski kanton sa sjedištem u Bihaću 2. u RS – Narodna skupština RS. Ustav BiH nije objavljen u službenim glasilima. na nivou kantona – Skupština kantona. Poslije ustava.prava i slobode utvrđene u EKLJP i njenim protoklima se direktno primjenjuju u BiH. kantonalni propisi. federalni propisi. Srednje-bosanski kanton sa sjedištem u Travniku (sjedište kantonalnog suda je u Novom Travniku) 8.Parlamentarna skupština BiH. Zeničko-dobojski kanton sa sjedištem u Zenici 5. Prioritetno znači da ima prioritet sa ostalim domaćim zakonima. općinski propisi. dolazimo na zakone. Kanton 10 sa sjedištem u Livnu Federalni ustav Washingtonski ustav. koji trebaju da budu usklađeni sa istom. nije ga donijela Ustavotvorna skupština. Posavski kanton sa sjedištem u Orašju (sjedište kantonalnog suda je u Odžaku) 3.2 Ustava BiH . propisi gradova. Imamo i Brčko distrikt kao rezultat arbitražne odluke. a ustav FBiH je objavljen u SN FBiH broj 1/94. Razlika po formi između Daytonskog i Washingtonskog ustava je ta što je ustav BiH potpisan. 238 | P a g e . imamo kantonalno uređenje federacije: 1. na nivou grada . (Član II. u Brčko distriktu . Ko obavlja zakonodavnu vlast u BiH? Zakonodavnu vlast obavljaju: na nivou BiH . Statut Brčko Distrikta. Kada se spuštamo sa nivoa države na Federaciju kao entitet. Ovi akti imaju imaju prioritet nad svim ostalim zakonima) Ustavni sistem BiH se sastoji od 2 entiteta (pogrešno je reći da je podijeljena na 2 entiteta). Ustavi kantona u FBiH. kantonalne zakone.Skupština Brčko distrikta. S obzirom na navedeno Ustavni sistem BiH čini Ustav BiH. na nivou FBiH Parlament FBiH. federalne zakone. u općinama – općinsko vijeće (donose samo propise). Zapadnohercegovački kanton sa sjedištem u Širokom Brijegu 9.Gradsko vijeće. Imamo državne zakone. za razliku od ustava FBiH koji je usvojen u ustavnopravnoj proceduri od strane Ustavotvorne skupštine FBiH. Nakon zakona idu propisi na nivou države. nije ustavna kategorija. zakone RS i zakone Brčko distrikta. Ustavi entiteta. Hercegovačko-neretvanski kanton sa sjedištem u Mostaru 7. Bosansko-podrinjski kanton sa sjedištem u Goraždu 6. Tuzlanski kanton sa sjedištem u Tuzli 4.prioritetno. zbog sprazuma koji je postignut u Washingtonu. Sarajevski kanton sa sjedištem u Sarajevu 10.

Samostalnost suda .Koje su nadležnosti BiH? Slijedeca pitanja spadaju u nadležnost ustanova Bosne i Hercegovine: (a) Vanjska politika. 4. Pravo na djelotvorni pravni lijek (član 13) . Sudija mora biti nezavisan od svega osim od zakona i morala.pravna pouka u svakoj prvostepenoj odluci. Ovdje su pobijedili interesi materinstva i zaštita djeteta. pravo na sklapanje braka (član 12). (i) Reguliranje prometa izmedju entiteta. 6. 5. 2. (j) Kontrola zracnog prometa. pravo na pravično suđenje (član 6). ukljucujuci odnose s Interpolom. (g) Medjunarodna provedba krivicnog prava te provedba krivicnog prava izmedju entiteta. Ljudska prava po EKLJP 1. Ljudske slobode po EKLJP 239 | P a g e . (d) Monetarna politika (e) Financiranje ustanova te medjunarodnih obveza Bosne i Hercegovine. pravo na slobodu i sigurnost (član 5). (f) Politika u svezi s pitanjem useljavanja. (b) Vanjskotrgovinska politika. izbjeglica i azila. pravo na jednakost pred zakonom. pravo na djelotvorni pravni lijek (član 13).o prvostepenoj sudskoj odluci može odlučivati samo drugostepeni sud. 7. Nepristrasno znači da se sa jednakom pažnjom cijene navodi obje strane («bez mržnje i naklonosti»). Dodatna nadležnost ustanova BiH? Entiteti jedan dio svoje nadležnosti mogu prenijeti u nadležnost ustanovama BiH. (c) Carinska politika. pravo na poštivanje privatnog i obiteljskog života (član 8). pravo na život (član 2). obrazovanim na osnovu zakona. Pravo na poštivanje privatnog i obiteljskog života (član 8) – Važeći porodični zakon: muž nema pravo na tužbu na razvod braka za vrijeme trudnoće žene odnosno starosti djeteta do 3 godine. EVROPSKA KONVENCIJA O LJUDSKIM PRAVIMA (EKLJP) – objavljena je u SG BIH 6/99. 3. Pravo na pravično suđenje (Član 6) je ključan za diplomirane pravnike i glasi: svako tokom odlučivanja o njegovim građanskim pravima i obavezama ili o krivičnoj optužbi protiv njega ima pravo na pravičnu i javnu raspravu u razumnom roku. pa je tako u nadležnosti BiH odbrana (pa imamo ministra odbrane BiH). (h) Osnivanje i upravljanje zajednickim kapacitetima/sredstvima. Visoko sudsko i tužilačko vijeće i granična policija. pred nezavisnim i nepristrasnim sudom.

Devet delegata Doma naroda čine kvorum. savjesti i vjeroispovjesti (član 9). 4.) Nadležnost je kogentna norma (ius cogens) i povreda nadležnosti predstavlja najtežu formalnu povredu postupka. 240 | P a g e . sloboda misli. i to 2/3 iz FBiH a 1/3 iz RS.1. NIVOI VLASTI U BiH ZAKONODAVNA VLAST NA NIVOU BIH To je Parlamentarna skuptšina BiH koja se sastoji od dva doma: Predstavnički (zastupnički) dom koji ima 42 poslanika (zastupnika) koji se biraju sukladno izbornom zakonu na neposrednim tajnim izborima. Nadležnosti Parlamentarne skupštine BiH • • • • Donošenje zakona Odlučivanje o izvorima i visini sredstava (budžeta) za rad institucija BiH i za podmirivanje međunardonih obaveza BiH Odlučivanje o davanju saglasnosti na ratifikaciju međunarodnih ugovora Ostale nadležnosti potrebne za izvršavanje njenih dužnosti ili one nadležnosti koje su joj dodijeljene uzajamnim sporazumom entiteta. Dom naroda ima 15 delegata (izaslanika) i to 2/3 iz FBiH (5 H + 5B) a 1/3 iz RS (5S). 2. (Posalnici se biraju na neposrednim tajnim izborima. zabrana diskriminacije (član 14) i zabrana zloupotrebe prava (član 17). Biraju se iz Doma naroda Parlamenta FBiH odnosno iz Narodne skupštine RS. Kvorum čini većina svih zastupnika. godine je brisana iz krivičnog zakonodavstva FBIH iz razloga usklađivanja sa EKLJP. zabrana ropstva ili prinudnog rada (član 4). IZVRŠNA VLAST BiH Izvršnu vlast BiH čini predsjedništvo i Vijeće ministara. a delegat se delegira iz Doma naroda Parlamenta FBIH i Vijeća naroda Narodne skupštine RS. a 1998. Protokol 6 – ukidanje smrtne kazne. 3 Bošnjaka i 3 srpska delegata. s tim da su prisutna najmanje 3 Hrvata. U ranijem sistemu je postojala. 3. 2. zabrana mučenja (član 3). sloboda izražavanja (član 10) i 3. sloboda okupljanja i udruživanja (član 11) Zabrane po EKLJP 1. Protokoli EKLJP najvažniji je prvi protokol – zaštita imovine.

turizam. Vijece ministara. Predsjednik predlaze i doministre (koji nisu iz istog konstitutivnog naroda kao njihovi ministri) koji preuzimaju duznost nakon potvrde od strane Zastupnickog doma. Delegate biraju kantonalne skupštine na mandat od 4 godine. Članovi Predsjednistva mogu biti birani dvaput uzastopce. Kantonalna nadležnost (obrazovanje. On utvrđuje ljudska prava i slobode (pravo na život. energetska politika i finansiranje insitutcija FBIH. na obrazovanje. donošenje propisa o korištenju lokalnog zemljišta. utvrđivanje gospodarske politike.Predsjednistvo Bosne i Hercegovine sastoji se od tri clana: jednog Bosnjaka i jednog Hrvata. Vijece ministara podnosi ostavku ako mu Parlamentarna skupstina u bilo koje doba izglasa nepovjerenje NIVOI VLASTI U FBiH Ustav FBiH ima jako puno amandmana (108 amandamana). od kojih je svaki izravno biran na podrucju Federacije. na imovinu. 241 | P a g e . Mandat je 4 godine. Nadležnost F (isključiva) je (državljanstvo F. razvoj kantonalnog turizma) ZAKONODAVNA VLAST F BIH Zakonodavna vlast FBiH je Parlament FBiH koji ima dva doma: Zastupnički (predstavnički) dom koji se sastoji od 98 poslanika (zastupnika) koji se biraju na neposrednim izborima tajnim glasanjem. Nadležnost Predsjedništva BiH • • • • • • • Vođenje vanjske politike BiH Imenovanje ambasadora BiH Zastupanje BiH u međunarodnim i evropskim integracijama Vođenje pregovora o sklapanju međunarodnih ugovora BiH i ratificiranje takvih ugovora Izvršavanje odluka Parlamentarne skupštine BiH Predlaganje godišnjeg budžeta Parlamentarnoj skupštini BiH Obavljanje i drugih funkcija koje mu dodjeli Parlamentarna skupština ili na koje pristanu entiteti. te potom cetiri godine ne mogu biti ponovo birani. na socijalnu zaštitu). korištenje zemljišta na federalnoj razini). Zajednička nadležnost F i kantona (zdravstvo. na zdravstvenu zaštitu. slobodu. stambena politika. Predsjednistvo predlaze predsjednika Vijeca ministara koji preuzima duznost nakon potvrde od strane Zastupnickog doma. socijalna politika. Članovi predsjednistva izravno se biraju u svakom entitetu. zajednička nadležnost F i kantona i kantonalna nadležnost. korištenje prirodnih bogatstava. Predsjednik i ministri zajedno tvore Vijece ministara nadlezno za ostvarivanje politike i odluka Bosne i Hercegovine. Dom naroda se sastoji od 58 delegata (izaslanika) i to po 17 delegata iz reda svakog od konstitutivnih naroda i 7 delegata iz reda ostalih. sa izborne liste svake registrirane stranke. S podrucja Federacije moze biti imenovano najvise dvije trecine svih ministara. provođenje socijalne politike. provođenje zakona i drugih propisa o državljanstvu i politika zaštite čovjekove okoline). fiskalna politika F. te jednog Srbina izravno biranog na podrucju Republike Srpske. na osnivanje i pripadanje političkim partijama. donošenje propisa o finansijama. Podjela nadležnosti – isključiva nadležnost F.

Najmanje jedna trecina ministarskih mjesta bit ce popunjena Hrvatima. uz suglasnost Dopredsjednika Federacije. Predsjednik ili Dopredsjednik Federacije mogu se smijeniti odlukom Ustavnog suda koji postupa po zahtjevu Parlamenta Federacije. KANTONALNO UREĐENJE FBIH FBiH je jedan od entiteta države BiH. odnosno po zahtijevu 2/3 clanova svakog doma. ne moze biti iz istog konstitutivnog naroda kao njegov ministar. koji je predsjednik Vlade. Izbor Predsjednika i Dopredsjednika Federacije moraju zajedno odobriti vecinom glasova Zastupnicki dom. zamjenika premijera i ministara. 242 | P a g e . Ukoliko jedan od domova odbije zajednicku kandidacijsku listu. Vlada se moze smjeniti bilo odlukom Predsjednika Federacije. ukljucujuci zamjenika premijera. imenuje Vladu Federacije nakon konzultacija s Premijerom ili s kandidatom za taj polozaj. klubovi moraju ponovo razmotriti kandidaturu Predsjednika i Dopredsjednika Federacije. uz obrazlozenje da je doticni duznosnik prekrsio prisegu ili iz drugih razloga nedostojan obavljati tu duznost.Nadležnosti Parlamenta FBIH su • • • • • Donošenje zakona o vršenju funkcija federalne vlasti Izbor predsjednika i dva potpredsjednika FBiH Potvrđivanje imenovanja Vlade FBiH većinom glasova Donošenje budžeta FBiH Vršenje drugih nadležnosti koje su mu povjerene IZVRŠNA VLAST F BIH Šef federalne izvršne vlasti je Predsjednik FBiH i dva potpredsjednika. Nijedan zamjenik. Predsjednik Federacije. Nadležnosti Predsjednika FBIH • • • • Imenovanje Vlade FBiH Imenovanje sudija Ustavnog suda FBIH na prijedlog Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Potpisivanje odluka Parlamenta FBiH nakon njihovog donošenja Davanje pomilovanja za djela utvrđena federalnim zakonima Vlada Federacije sastoji se od premijera. ukljucujuci vecinu glasova bosnjackih izaslanika i vecinu glasova hrvatskih izaslanika. od kojih svaki ima zamjenika. Predsjednik Federacije predstvlja i zastupa Federaciju Pri izboru Predsjednika i Dopredsjednika Federacije Klub bosnjackih izaslanika i Klub hrvatskih izaslanika u Domu naroda kandidiraju zasebno po jednu osobu. u suglasnosti s Dopredsjednikom Federacije. Za imenovanje je potrebno odobrenje vecine Zastupnickog doma. Ona se satoji od federalnih jedinica – kantona. Predsjednik Federacije smjenjuje ministre i zamjenike ministara na prijedlog Premijera. bilo vecinskim izglasavanjem nepovjerenja Vladi u jednom i drugom domu. a onda Dom naroda.

Mandat je 2 godine i ne može biti izabran više od dva puta zaredom.Imamo 10 kantona obrazovanih u FBiH. Oni ostaju na snazi pod uvjetom da nisu u suprotnosti sa ustavom FBIH. PRINCIP IZVRŠENJA SUDSKIH ODLUKA PREMA USTAVU FBIH? 243 | P a g e . Kantoni imaju nazive određene isključivo prema gradovima koji su sjedišta odgovarajućih kantonalnih vlasti ili prema regionalnim geografskim karakteristikama. drugi propisi i sudska pravila koja su bila na snazi na dan stupanja na snagu ustava FBiH (30. Nadležnosti kantonalne skupštine • • • Priprema i dvotrećinskom većinom usvaja kantonalni ustav Donosi zakone i druge propise za izvršavanje kantonalnih nadležnosti Usvaja budžet kantona IZVRŠNA VLAST KANTONA 1. dok kompetentna vlast ne donese svoj propis. predsjednik kantona – bira se većinom glasova skupštine među kandidatima što ih predlažu zastupnici. 2. Oni ostaju na snazi dok nadležni organi vlasti ne odluče drugačije. Naziv kantona se utvrđuje ustavom kantona. ZAKONODAVNA VLAST KANTONA To je Kantonalna skupština koja se sastoji od jednog doma.03. godine). Svaki kanton ima ustav kojim se osiguravaju institucije vlasti i zaštita ljudskih prava.1994. vlada kantona – vladu imenuje predsjednik a odobrava skupština kantona većinom glasova. NADLEŽNOSTI GRADSKOG VIJEĆA: • • • • Priprema i dvotrećinskom većinom usvaja statut grada Bira gradonačelnika Donosi budžet grada Donosi druge propise u izvršavanju prenesenih ovlaštenja i vrši druga ovlaštenja utvrđena statutom NADLEŽNOSTI OPĆINSKOG VIJEĆA: • • • Priprema i dvotrećinskom većinom usvaja statut općine Usvaja općinski budžet Donosi propise u izvršavanju općinskih nadležnosti ZATEČENI PROPISI PREMA USTAVU FBIH To su zakoni. odnosno.

zakon stupa na snagu 8. STUPANJE NA SNAGU ZAKONA? Zakoni stupaju na snagu kako je u njima propisano. PRAVILO: Ustavom se stvari utvrđuju. Doboj. Zakoni nemaju retroaktivno dejstvo.vakacioni rok (čekanje zakona) – rok po isteku kojeg će se zakon početi primjenjivati. AMANDMANI NA USTAV FBIH Može ih predlagati Predsjednik FBiH u saglasnosti sa potpredsjednicima. Premijer Vlade FBIH nadležan je za osiguranje izvršavanja odluka sudova FBiH. Istočno Sarajevo) i 19 Osnovnih sudova. Vacatio Legis . a zakonom propisuju. a Parlament je dužan usvojiti zakone u identičnom tekstu kao te odluke!!!!* ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA SUDSKI SISTEM U BIH OPĆENITO Na nivou BiH: Ustavni sud BiH (ustavna kategorija) i sud BiH (zakonska kategorija) Na nivou FBiH: Ustavni sud FBiH (ustavna kategorija) i Vrhovni sud FBiH (zakonska kategorija) Na nivou kantona: Kantonalni sud (svaki kanton po jedan) i općinski sudovi (ukupno 28) – finansiraju ih kantoni. Okružni sudovi (ukupno 5: Trebinje. većina poslanika u Predstavničkom domu ili većina hrvatskih ili bošnjačkih delegata u Domu naroda. iako je stupio na snagu npr. AMANDMANI NA USTAV BIH Izmjene i dopune ustava BiH mogu se vršiti odlukom Parlamentarne skupštine BiH donesenom dvotrećinskom većinom prisutnih delegata koji su glasali. Bijeljina. ali ne ranije nego što budu objavljeni u službenom glasilu FBiH. Vlada FBiH. *Odluke visokog predstavnika su konačne i obvezujuće (član 10 Ustava BiH). Banja Luka. Apelacioni sud Brčko distrikta BiH (drugostepeni). Na nivou Republike Srpske: Ustavni sud RS. dana od dana objavljivanja a počet će se primjenjivati u roku od 6 mjeseci (razlog za vakacioni rok je (najčešće) radi donošenje podzakonskih propisa). Na nivou Brčko distrikta: Osnovni sud Brčko distrikta BIH (prvostepeni). Vrhovni sud RS.Svi organi vlasti izvršavat će i pomagati u izvršavanju presuda i rješenja svih sudova navedenih u ovom ustavu. 244 | P a g e .

Izvršena je koncentracija općinskih sudova kao privrednih sudova u privrednim predmetima i to su naprijed navedeni sudovi koji se nalaze u sjedištu kantona i mjesno su nadležni za cijeli kanton. Širokom Brijegu. Općinski sud u Tešnju. Općinski sud u Gradačcu (postoji Odjeljenje u Srebreniku). 7. Općinski sud u Visokom (ima Odjeljenje u Olovu). Općinski sud u Bugojnu (ima Odjeljenje u Jajcu). Općinski sud u Gračanici. To je sve ukupno 16 privrednih odjeljenja u BiH. mi imamo podjeljenu nadležnost između nivoa BiH. Općinski sud u Zenici 5. Unsko – sanski kanton: Općinski sud u Bihaću. Sjedište Općinskih sudova: 1. Travniku. U privrednim predmetima ovi općinski sudovi mjesno su nadležni za područje cijelog kantona. Posavski kanton: Općinski sud u Orašju 3. Općinski sud u Kalesiji i Općinski sud u Živinicama (postoji Odjeljenje u Kladnju) 4. Zeničko-dobojski kanton: Općinski sud u Kaknju. Zapadnohercegovački kanton: Općinski sud u Širokom Brijegu i Općinski sud u Ljubuškom 9. Bijeljina. Tuzlanski kanton: Općinski sud u Tuzli. Trenutno postoje 4 sudska sistema. Sarajevu i Livnu. Općinski sud u Čapljini. 2. Tuzli. U Republici Srpskoj prvostepeni sudovi sa privrednim odjeljenjima su osnovni sudovi u sjedištu okružnih sudova {Trebinje. Općinski sud u Zavidovićima (ima Odjeljenje u Maglaju). Goraždu. Općinski sud u Cazinu. Sarajevski kanton: Općinski sud u Sarajevu 10. Općinski sud u Kiseljaku 8.Mreža sudova? Mjesna nadležnost općinskih sudova Mreža sudova u FBiH prati kantonalno uređenje FBiH.Po sadašnjem ustavnom sistemu. i Brčko distrikta. a u Brčko Distriktu je to Osnovni sud Brčko Distrikta. Banja Luka. Sokolac (ovo je izuzetak jer nije u sjedištu okružnog suda u Istočnom Sarajevu) i Doboj}. Zenici. Srednje-bosanski kanton: Općinski sud u Travniku. Općinski sud u Žepču. Kanton 10: Općinski sud u Livnu (ima dva odjeljenja: u Drvaru i Tomislavgradu) Općinski sudovi sa privrednim odjeljenjima Privredna odjeljenja obrazuju se u općinskim sudovima u Bihaću. Bosansko-podrinjski kanton: Općinski sud u Goraždu 6. Orašju. Hercegovačko-neretvanski kanton: Općinski sud u Mostaru. SUDSKI SISTEM U FBIH . dva entiteta (unutar FBiH – kantona). 4 krivične procedure. Općinski sud u Velikoj Kladuši. Općinski sud u Bosanskoj Krupi (postoji Odjeljenje u Bužimu). BiH nema trgovačke sudove. 2 zatvorska sistema. Općinski sud u Sanskom Mostu. Općinski sudovi koji vrše poslove upisa u Registar pravnih osoba 245 | P a g e . Mostaru. Općinski sud u Konjicu. Drugostepeni sud u ovom slučaju je kantonalni sud tog kantona. Privredna odjeljenja i Registri pravnih osoba su u ovih 16 sudova.

Poslove uipisa u Registar pravnih osoba vrše slijedeći općinski sudovi u: Bihaću. Da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima kada je to zakonom predviđeno (ponavljanje postupka). vrijednosnih papira. d. te u sporovima na koje se primjenjuje vazduhoplovno pravo. SN FBIH 38/05). Orašju. Mostaru. Da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom. osim sporova o prijevozu putnika d) sporove iz autorskog prava. b) u sporovima koji se odnose na brodove i na plovidbu na moru i unutrašnjim vodama. Goraždu. Da postupa tokom istrage i nakon podizanja optužnice. Za krivična djela za koja je posebnim zakonom određena nadležnost općinskog suda. Da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude na osnovu sudske odluke. kao i na oglasnoj tabli u zgradi u kojoj se održavaju sudski dani. U građanskim predmetima a. Da u prvom stepenu sudi za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina. c. srodnih prava i prava industrijskog vlasništva e) sporove nastale povodom djela za koja se tvrdi da predstavljaju nelojalnu konkurenciju ili monopolistički sporazum f) privredne prijestupe g) u postupcima stečaja i likvidacije. Travniku. Ovdje je došlo do promjene stvarne nadležnosti. STVARNA NADLEŽNOST OPĆINSKIH SUDOVA? U krivičnim predmetima: a. vlasničkih i drugih stvarnih prava na nekretninama. odnosno odjeljenja izvan sjedišta suda. te u sporovima na koje se primjenjuje plovidbeno pravo. f. Zenici. Sudski dani Sud može odrediti da se održavaju sudski dani radi vođenja postupaka ili obavljanja drugih poslova u mjestima koja se nalaze na području suda. te na prava i obaveze proistekle iz vrijednosnih papira u kojima su obje stranke u postupku pravna osoba ili fizička osoba koje u svojstvu samostalnog poduzetnika ili u drugom svojstvu obavlja privrednu i drugu registriranu djelatnost u vidu osnovnog ili dopunskog zanimanja. Predsjednik suda donosi odluku o mjestu i vremenu održavanja sudskih dana. 246 | P a g e . e. usluga. jer su ranije ove poslove obavljali Kantonalni sudovi (Zakon o sudovima u Federaciji. h. Tuzli. U svim krivičnim postupcima prema maloljetnicima. osim sporova o prijevozu putnika c) u sporovima koji se odnose na avione. Širokom Brijegu. U svim građanskim sporovima i u vanparničnom postupku U privrednim predmetima a) u sporovima koji se odnose na prava i obaveze po osnovu pravnog prometa roba. b. g. Za krivična djela za koja je Sud BiH prenio nadležnost na općinski sud. Sarajevu i Livnu (svaki je nadležan za područje cijelog kantona). Mjesto i vrijeme održavanja sudskih dana objavljuje se na oglasnoj tabli suda. ali izvan njegovog sjedišta.

U drugim predmetima: a. odlučuje o drugim redovnim i vanrednim pravnim lijekovima ako je to određeno zakonom (apelaciona2 i kasaciona nadležnost). Prvostepena stvarna nadležnost kantonalnih sudova: 1. 2. da određuje mjere osiguranja c. kao i o zahtjevima za zaštitu sloboda i prava utvrđenih ustavom ako su takve slobode i prava povrijeđeni konačnim pojedinačnim aktom ili radnjom službene osobe u organima uprave.IKS referat) b. 6. 2 247 | P a g e . ili drugoj pravnoj osobi kada za zaštitu tih prava nije osigurana druga sudska zaštita. odgovorne osobe u preduzeću. odlučuje o žalbama protiv odluka općinskih sudova i 2. da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice za djela iz nadležnosti kantonalnog suda. da odlučuje u svim upravnim sporovima. da vrši druge poslove određene zakonom MJESNA I STVARNA NADLEŽNOST KANTONALNIH SUDOVA? Sjedišta kantonalnih sudova prate kantonalno uređenje FBIH. da obavlja zemljišno-knjižne poslove (može se formirati izdvojena ZK jedinica izvan sjedišta općinskog suda) d. 3. da sudi za krivična djela za koja je zakonom propisana kazna zatvora više od 10 godina ili dugotrajni zatvor. Rješava o slukobu mjesne nadležnosti općinski sudova sa područja kantona 2. Odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude na osnovu sudske odluke 4. Odlučuje o prenosu mjesne nadležnosti sa jednog općinskog suda na drugi općinski sud na području kantona 3. ustanovi. Da obavlja druge poslove određene zakonom. uz dva izuzetka: Novi Travnik i Odžak (u Orašju je većina institucija). da vodi izvršni postupak (podrazumijeva i upućivanje na izvršenje krivičnih sankcija . Da pruža međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim predmetima. da pruža pravnu pomoć sudovima u BiH e. 7. da vrši poslove upisa u Registre pravnih osoba g. Ostale nadležnost kantonalnih sudova: 1. da sudi za krivična djela za koja je Sud BiH prenio nadležnost na kantonalne sudove 4. ako zakonom nije određeno da neke od tih poslova vrši kantonalni sud (kantonalni sud uvijek radi međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim predmetima. da vrši poslove međunarodne pravne pomoći. Osam kantonalnih sudova ima sjedište u sjedištu kantona. a općinski sud u građanskim predmetima – prema prebivalištu stranke) f. Postupa po molbama za pomilovanje 5. Drugostepena stvarna nadležnost kantonalnih sudova: 1. Rješava o priznavanju odluka stranih sudova. stranih trgovačkih sudova i stranih arbitraža. odnosno.

ukljucujuci kantonalni ustav i njegove eventualne amandmane. da rješava sukobe nadležnosti između kantonalnih i općinskih sudova sa područja različitih kantona. izmedju kantona i federalne vlasti.premijer i zamjenik Premijera. izmedju ustanova federalne vlasti ili pak unutar pojedine ustanove federalne vlasti Postupak pred Ustavnim sudom može pokrenuti: I . 2. II .). organizirani kriminal i sl. Proširena opća sjednica Vrhovnog suda FBiH? Sačinjava je Predsjednik Vrhovnog suda i sve sudije Vrhovnog suda kao i delegati kantonalnih sudova. Funkcija proširene opće sjednice Vrhovnog suda je – zauzimanje načelnih stavova i ujednačavanje prakse u primjeni federalnih zakona. 5. Presude Vrhovnog suda konacne su i obvezujuce. te 248 | P a g e .VRHOVNI SUD FBiH? Stvarna nadležnost Vrhovnog suda FBiH 1. vidi se da Vrhovni sud FBiH nema prvostepene nadležnosti. da odlučuje o prenošenju mjesne nadležnosti sa jednog suda na drugi su 6. u skladu sa ovim ustavom. . da odlučuje o žalbama protiv odluka kantonalnih sudova. izmedju opcina i njezina kantona ili federalne vlasti. da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima protiv pravomoćnih odluka sudova. On je također ustavna kategorija. 4. da odlučuje o pravnim lijekovima protiv odluka svojih vijeća. USTAVNI SUD FBiH? Ustavni sud sastoji se od devet sudaca. Poglavita je funkcija Ustavnog suda rjesavanje sporova: a) b) c) d) e) f) izmedju kantona. da obavlja i druge poslove. Ustavom FBiH je predviđeno da Vrhovni sud može imati prvostepenu nadležnost. . 3.predsjednik i potpredsjednik FBiH.1/3 članova bilo kog doma parlamenta FBiH i to ⇒ radi utvrđivanja da li je prijedlog zakona koji je usvojio jedan od domova ili zakon koji su usvojili oba doma u skladu sa ovim ustavom. izmedju opcine i grada. . izmedju grada i njegovog kantona ili federalne vlasti. i da li je li predlozeni ili usvojeni propis koji je donijelo neko tijelo federalne vlasti u skladu sa ovim ustavom. Ranije je imao u upravnim sporovima i nekim krivičnim stvarima (terorizam. Vrhovni sud najvisi je zalbeni sud Federacije. i to ⇒ da se utvrdi je li prijedlog zakona ili zakon koji je usvojen u tom zakonodavnom tijelu.1/3 zastupnika u zakonodavnog tijela doticnog kantona.premijer i zamjenik premijera. Prema navedenom.kantonalni predsjednik ili .

Da bi se pojedinac mogao ovlašteno obratiti Ustavnom sudu BiH moraju biti ispunjeni slijedeći uvjeti: 1. a Ustavnom sudu FBiH ne može. Nakon toga. a kantonalni sud u vijeću od 3 sudije donosi drugostepenu presudu kojom žalbu odbija i potvrđuje prvostepenu odluku. USTAVNI SUD BiH? Sastav Ustavnog suda BiH Ima devet (9) sudija: šest (6) domaćih i tri (3) stranca. da se radi o kršenju ustavnog prava 2. Pojedinac (fizička ili pravna osoba) se može obratiti Ustavnom sudu BiH direktno. predsjednik Vijeca ministara. rok od 60 dana od dana prijema odluke suda iz entiteta Primjer: Tužitelj podnosi tužbu za utvrđenje prava vlasništva na nekretninama. jer se radi o njegovom ustavnom pravu (vlasništvo). Od šest domaćih. Postupak pred Ustavnim sudom moze pokrenuti: samo clan Predsjednistva. predsjednik ili dopredsjednik bilo kojeg od dvaju domova Parlamentarne skupstine. Blagovremeno se žali kantonalnom sudu. tužilac podnosi reviziju Vrhovnom sudu FBiH putem prvostepenog suda. Prvostepenom presudom tužilac se odbija sa tužbenim zahtjevom. da su iscrpljene sve pravne mogućnosti u entitetu i 3. ili pak cetvrtina bilo kojeg doma predstavnickog tijela nekog od entiteta. Odluke Ustavnog suda konacne su i obvezujuće. Tužitelj od momenta prijema ove odluke ima rok od 60 dana da podnese apelaciju Ustavnom sudu BiH.da li usvojeni propis koji je donijelo neko tijelo kantonalne. 249 | P a g e . Apelaciona jurisdikcija ustavnog suda BiH: pokreće se apelacijom. Nadležnosti ustavnog suda BiH? - Ustavni sud ima iskljucivu nadleznost za razrjesavanje svih ustavnih sporova izmedju entiteta ili pak izmedju Bosne i Hercegovine i jednog ili oba entiteta. Vrhovni sud FBiH u revizijskom postupku donosi presudu: revizija se odbija i obje nižestepene odluke potvrđuju. gradske ili opcinske vlasti sukladan ovom ustavu. četiri bira Predstavnički dom Parlamenta FBiH. ili među ustanovama Bosne i Hercegovine. a dvojicu bira Narodna skupština RS i tri stranca bira Predsjednik Evropskog suda za ljudska prava (u Strazburu) nakon konsultacije sa Predsjedništvom BiH. 1/4 bilo kojeg doma Parlamentarne skupstine.

Apelaciona nadležnost . . između države i Brčko Distrikta. političku nezavisnost. RS i Brčko Distrikta ako ta djela ugrožavaju teritorijalni integritet.za krivična djela utvrđena zakonim FBiH. 13. suverenitet. 6. tužilac okružnog tužilaštva RS. upravno i apelaciono odjeljenje. . 250 | P a g e . te između Suda BiH i bilo kojeg drugog suda. Danas postoji jedno VSTV i ono je na nivou BiH.odlučuje po tužbama konačnih upravnih akata ili kada se radi o šutnji institucija BiH. Sjedište je u Sarajevu. sudija Okružnog ili Osnovnog suda RS. izuzev zahtjeva za ponavljanje postupka.SUD BIH? Osniva se radi efikasnog funkcioniranja nadležnosti države BiH i poštivanja ljudskih prava i vladavine zakona na njenoj teritoriji. 12.odlučuje o žalbama protiv presuda ili odluka koje donese Krivično odjeljenje Suda BiH. tužilac kantonalnog tužilaštva FBiH. VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH (VSTV BIH)? Ranije su postojala 3 VSTV u BiH (entitetska i na nivou BiH). tužilac tužilaštva BiH. On je i prvostepeni i drugostepeni sud. sudija kantonalnog ili općinskog suda FBiH. upravnu i apelacionu nadležnost. 5. 10. tužilac Federalnog tužilaštva. Vijeće čini 15 članova: 1. sudija Suda BiH. sudija ili tužilac Brčko Distrikta. 8. Sud BiH ima krivičnu. 3. tužilac republičkog tužilaštva RS. 11. 4. VSTV je nezavisni i samostalni organ BiH i ima svojstvo pravne osobe koje ima zadatak da osigura nezavisno. sudija Vrhovnog suda RS. . nacionalnu sigurnost i međunarodni subjektivitet BiH ili mogu imati ozbiljne štetne posljedice na privredu BiH.rješava sukob nadležnosti između sudova iz entiteta.za krivična djela utvrđena KZ BiH. između entiteta. sudija Vrhovnog suda FBiH. advokat kojeg bira advokatska komora FBiH. .odlučuje o žalbama protiv presuda ili odluka koje donese Upravno odjeljenje Suda BiH. 2. Sud BiH ima krivično. Krivična nadležnost . . Upravna nadležnost . i sudova entiteta i sudova Distrikta Brčko. advokat kojeg bira advokatska komora RS.rješava imovinske sporove između države i entiteta. 7. . nepristrasno i profesionalno pravosuđe.ocjenjuje zakonitost upravnih akata organa vlasti BiH.odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima protiv pravosnažnih odluka koje su donijela odjeljenja Suda BiH. 9. U krivičnoj materiji za djela iz KZ BIH nadležan je Sud BiH u prvom stepenu. između entiteta i Brčko Distrikta.

razrješenjem. i predsjednike sudova. Posebni uvjeti za predsjednika općinskog suda su: jedan od sudija imenovanih u taj sud koji ima dokazane rukovodne i organizacione sposobnosti bitne za rad tog suda. 15. sudije porotnike i dodatne sudije u sve sudove Bosne i Hercegovine uključujući i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine. navršenje određenih godina života. diploma pravnog fakulteta. Mandat članova Vijeća je 4 godine i mogu imati 2 uzastopna mandata. zamjenike glavnog tužioca i tužioce u sva tužilaštva u Bosni i Hercegovini. Mandat sudije je bez ograničenja trajanja. imenuje glavne tužioce. odlučuje o privremenom upućivanju sudija i tužilaca u drugi sud ili tužilaštvo. I td. navršenje određenih godina života. vodi disciplinske postupke. Posebni uvjeti za sudiju općinskog suda su: diplomirani pravnik koji ima najmanje 3 godine iskustva u radu na pravnim poslovima nakon položenog pravosudnog ispita. utvrđuje disciplinsku odgovornost i izriče disciplinske mjere sudijama. Za predsjednika kantonalnog i Vrhovnog suda FBiH mandat je 6 godina. uključujući i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine.14. daje prijedloge nadležnim organima u vezi sa njihovim predlaganjem i izborom sudija Ustavnog suda Republike Srpske i imenovanjem sudija u Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine. dodatnih sudija i tužilaca. Mandat je 4 godine. 251 | P a g e . razrješenjem. Posebni uvjeti za sudiju kantonalnog suda su: diplomirani pravnik koji ima najmanje 5 godine iskustva u radu na pravnim poslovima nakon položenog pravosudnog ispita.(nabrojano je 30 tački u zakonu)       Osnovni uvjeti za obavljanje sudske i tužiteljske funkcije su: državljanstvo BiH. prima pritužbe protiv sudija i tužilaca. Mandat sudije je bez ograničenja trajanja. Posebni uvjeti za sudiju Vrhovnog suda FBiH su: diplomirani pravnik koji ima najmanje 8 godine iskustva u radu na pravnim poslovima nakon položenog pravosudnog ispita. odlučuje o privremenom udaljenju od vršenja dužnosti sudija. Može prestati ostavkom. Članovi vijeća ne smiju obavljati funkciju niti bilo kakvu dužnost u političkoj partiji. sudija porotnika. sudijama porotnicima. razrješenjem. Vijeće ima sljedeće nadležnosti    imenuje sudije. Može prestati ostavkom. nadzire stručno usavršavanje sudija i tužilaca. jedan član kojeg bira Vijeće ministara a koji ne obavlja pravosudnu funkciju i nije član Vijeća ministara. Mandat sudije je bez ograničenja trajanja. odlučuje o odsustvima sudija i tužilaca. jedan član kojeg bira predstavnički dom Parlamentarne Skupštine BiH a koji ne obavlja pravosudnu funkciju i nije iz reda poslanika Parlamentarne Skupštine BiH. dodatnim sudijama i tužiocima. navršenjem određenih godina života. Može prestati ostavkom. ako je pravni fakultet završen u drugoj državi obavezna je nostrifikacija. s tim da može biti reimenovan. određuje minimalan obim stručnog usavršavanja koji svaki sudija i tužilac mora ostvariti u toku godine. položen pravosudni ispit i uvjeti stručne obuke koje propisuje VSTV.

održavanju reda u sudnici i sigurnosti suda. a organ rukovođenja je direktor. podatak o porastu maloljetničkog kriminaliteta). Postoji sporazum između Vrhovnog suda FBiH i Federalnog tužilaštva o saradnji i podršci sudske policije tužilaštvima. FUNKCIJA SUDOVA? Sudovi sude i kad sud sudi tada ima represivnu i preventivnu funkciju. Organ upravljanja u Centru je Upravni odbor Centra. SUDSKA POLICIJA U FBIH To je u FBiH ustavna kategorija. Ombudsmanima sudska policija pomaže na njihov zahtjev. Predsjednik Vrhovnog suda FBiH odgovoran je za upravljanje sudskom policijom. U reformi krivičnog prava polazni princip bio je da je krivično pravosuđe vršenje javnih ovlaštenja. Sud je u represivnoj funkciji kada sudi u krivičnim predmetima. privatne tužbe 252 | P a g e . Pored ustava. te izvršavanju sudskih naloga. Sudska policija može pomagati i tužilaštvima iz naprijed navedenih razloga. privođenju optuženih osoba. Tužilaštvo goni za sva krivična djela. jer je u ustavu FBiH utvrđeno da će se osnovati sudska policija radi pomoći sudovima u FBiH u: osiguranju informacija. Imamo 10 kantonalnih odjeljenja sudske policije i jedno na nivou FBiH.CENTAR ZA EDUKACIJU SUDIJA I TUŽITELJA? Centar za edukaciju sudija i tužitelja je javna ustanova. Odgovarajuće prostorije. osiguranju prisustva svjedoka.(nešto se već dogodilo pa slijedi sankcija). Sjedište Centra je u Sarajevu.(u ovoj funkciji treba da se spriječi neko desavanje) Na osnovu toga sačinjavaju informacije za nadležna tijela (npr. opremu i godišnji budžet za rad Centra obezbijedit će Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.VSTV daje mišljenje o programu edukacije. Za sudsku policiju na nivou BiH odgovoran je Ministar pravde BiH. Preventivnost se ostvaruje kroz statistiku i analitiku. goni potencijalne učinioce krivičnih djela i privrednih prijestupa). kao i ombudsmenima. Nadležnost Centra za edukaciju sudija i tužitelja je permanentna i organizirana edukacija sudija i tužilaca. TUŽILAŠTVA Tužilaštvo goni (preduzima potrebne istražne radnje. Organizacija sudske policije u FBiH Organizacija sudske policije u FBiH prati kantonalno uređenje FBiH. postoji i Zakon o sudskoj policiji. Centar ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u sudski registar.

a najmanje jednom u šest mjeseci. Funkciju kantonalnog vrši Glavni kantonalni tužilac i kantonalni tužioci. Glavni federalni tužilac u ostvarivanju funkcije gonjenja za federalna krivična djela. FEDERALNO PRAVOBRANILAŠTVO Federalno pravobranilaštvo pruža pravnu zaštitu imovini i imovinskim interesima FBiH. postupa pred Vrhovnim sudom. Kod tužilaštava postoji princip subordinacije (odnos višeg i nižeg) kod nadležnosti glavnog federalnog tužioca koji je najodgovorniji za rad tužilaštava u FBiH. Glavni federalni tužitelj mora da ima rukovodne i organizacione sposobnosti. Glavni federalni tužilac rješava o sukobu nadležnosti između dva kantonalna tužilaštva. Što se tiče ostalih krivičnih djela. Federalni pravobranitelj može biti diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom i 10 godina iskustva na imovinsko-pravnim poslovima i da je stekao ugled stručnjaka u imovinsko-pravnim odnosima. advokat ili na sličnim pravnim poslovima nakon položenog pravosudnog ispita. Organizacija tužilaštava Na nivou države je Tužilaštvo BiH i ono postupa pred Sudom BiH. oštećeni ne može više preuzeti krivično gonjenje (u RS još uvijek postoji ova mogućnost). Glavni kantonalni tužioci redovno. naloži da se predmet izuzme od jednog tužioca/tužilaštva i da u rad drugom tužiocu/tužilaštvu. Na zahtjev glavnog federalnog tužioca. U RS postoji: 5 Okružnih javnih tužilaštava sa sjedištima kao i okružni sudovi i Republičko javno tužilaštvo RS. Federalni tužitelj može biti osoba sa 10 godina iskustva u radu kao sudija. Federalnom tužilaštvu podnose izvještaje o stanju kriminaliteta i rješavanju predmeta. Nema više zamjenika. te federalni tužioci. glavni federalni tužilac postupa pred svim sudovima u skladu sa odredbama ovog zakona. uz potvrdu Parlamenta FBiH. a općinsko – općini.više nema. 253 | P a g e . kantonalna tužilaštva dostavljaju izvještaje o predmetima sa detaljnim opisom preduzetih mjera. a mandat je neograničen. u Brčko Distriktu: Javno tužilaštvo Brčko distrikta BiH. U njemu imamo i međunarodne tužitelje. Federalnog pravobranitelja predlaže Federalni ministar pravde. ukinuta su Općinska tužilaštva. On ima ovlaštenje da: izdaje obavezna uputstva (može ga izdati i u konkretnom predmetu). Glavni federalni tužilac nadzire rad kantonalnih tužilaštava u cilju garantovanja zakonitosti i efikasnosti postupaka. Kantonalno pravobranilaštvo pruža kantonu. U FBiH postoji: Federalno tužilaštvo FBiH i 10 Kantonalnih tužilaštava. u skladu sa Ustavom Federacije i federalnim zakonodavstvom. Funkciju Federalnog tužilaštva vrši glavni federalni tužilac i zamjenici glavnog federalnog tužioca. tužilac. a imenuje ga Premijer FBiH uz saglasnost dva zamjenika. njegov mandat je 6 godina i može biti reimenovan.

Organizacija advokature ne prati kantonalno uređenje FBiH nego je napravljen po principu regionalizacije: 1.za Zeničo-dobojski i Srednjebosanski kanton Pravo na upis u Imenik advokata Federalne advokatske komore ima osoba koja. • da ima položen pravosudni ispit (do 22. Imenik advokata je javna knjiga. • da je dostojan obavljanja advokatske djelatnosti. Kanton 10 i Zapadnohercegovački kanton U Tuzli .05. 4. • da pokaže zadovoljavajuće znanje pred Ispitnom komisijom iz poznavanja Zakona o advokaturi. Organizacija? Postoji pet regionalnih advokatskih komora i jedna federalna advokatska komora. sudu. ADVOKATURA To je nezavisna profesionalna djelatnost u skladu sa Zakonom o advokaturi FBiH.Obavezna uputstva federalnog pravobranitelja? izdaje ih kantonalnim i općinskim pravobraniteljima u pogledu primjene federalnih zakona (radi ujednačavanja primjene federalnih zakona na području cijele FBiH). 3. a nakon toga nostrifikacija diplome). a nakon toga priznavanje vrši Federalno ministarstvo pravde rukovodeći se načelom reciprociteta). osim u slučaju zaposlenja u advokatskom društvu. krivično djelo izvršeno iz koritoljublja i drugih niskih pobuda osim ako je proteklo 5 godina od izdržane. • da nije u radnom odnosu.05. godine u bilo kojoj bivšoj federalnoj republici SFRJ. oproštene ili zastarjele kazne.za HNK. U kantonima su kantonalnim zakonima propisana kantonalna/općinska pravobranilaštva. Ranije ponašanje i postupci moraju ukazivati da će ta osoba savjesno obavljati advokatsku djelatnost. Federalna advokatska komora i regionalne advokatske komore imaju svojstvo pravne osobe. Pravo na obavljanje advokatske djelatnosti stiče se momentom upisa u Imenik advokata koji se vodi kod Federalne advokatske komore i davanjem svečane izjave. • da nije osuđivan na kaznu zatvora za određena krivična djela protiv čovječnosti. službene dužnosti.za Tuzlanski i Posavski kanton U Bihaću . • da je nakon diplomiranja stekao najmanje 4 godine radnog iskustva na pravnim poslovima u advokaturi. 2.1992. • završen pravni fakultet (do 22. U Sarajevu . Kodeksa advokatske etike i poznavanje drugih akata Federalne advokatske komore (advokatski ispit). godine bilo kojeg fakulteta u SFRJ. a osobi koja je u radnom odnosu danom upisa u imenik advokata prestaje radni odnos. Statuta.za Sarajevo i Goražde U Mostaru . 254 | P a g e . ispunjava slijedeće uvjete: • državljanin BiH. 5.1992. tužilaštvu i drugim pravnim poslovima.za Unsko-sanski kanton U Zenici .

Notarske isprave imaju dokaznu snagu javnih isprava. podnesak je pismeno van ročišta). Notar mora biti osiguran na 250. Obavljaju tri vrste poslova: 1. Notarska obrada isprava 2. upravnim i ostalim postupcima pred svim redovnim i drugim sudovima.). prekršajnom i drugim postupcima u kojima se odlučuje o odgovornosti fizičkih i pravnih osoba. tužilac.Advokatska djelatnost obuhvata: davanje pravnih savjeta. 255 | P a g e . ili može biti. 4) ako je u istom predmetu on ili član ili zaposlenik advokatske kancelarije ili društva postupao kao sudija. arbitražama te pravnim osobama. Notarski obrađena isprava ima snagu izvršnog naslova. 5) ako se on ili član ili zaposlenik advokatske kancelarije ili društva bavio na drugi profesionalni način predmetnim slučajem. žalbe i dr. 3) ako je on ili član ili zaposlenik advokatske kancelarije ili društva radio kao advokatski pripravnik sa advokatom koji pruža pravnu pomoć suprotnoj stranci. Potvrda (npr. Advokat će uvijek odbiti zastupanje: 1) ako je pružao pravnu pomoć suprotnoj stranci u istom predmetu ili po bilo kom drugom pitanju vezanim za taj predmet. sastavljanje raznih isprava (ugovori. Odobrenje na advokatsku tarifu daje Federalno ministarstvo pravde. o životu određene osobe – da je živ zbog ostvarivanja prava na penziju u inostranstvu) Notare imenuje kantonalni Ministar pravde uz saglasnost federalnog Ministra pravde.. Ovjera (npr. i 7) u drugim slučajevima predviđenim zakonom ili opštim aktima Federalne advokatske komore.000 KM kod osiguravajućeg društva za slučaj naknade štete učinjenje tokom obavljanja notarskih poslova. ovlašteno službena osoba Ministarstva unutrašnjih poslova ili kao službena osoba u organu uprave. testamenti i dr. odbrana u krivičnom. pisanje različitih podnesaka (zahtjevi. zastupanje stranaka u svim parničnim. 2) ako je suprotnoj stranci u istom predmetu pravnu pomoć pružao advokat koji radi u istoj advokatskoj kancelariji ili advokatskom društvu. tužbe. drugim državnim organima. 6) ako on ili član ili zaposlenik advokatske kancelarije ili društva ima osobni interes koji je. Notari su javna služba? . NOTARI Notari su neovisni nositelji javne službe. molbe.zato što su organi uprave i pravosuđa prenijeli na njih svoje ovlasti. pružanje drugih oblika pravne pomoći fizičkim i pravnim osobama kako bi se zaštitila njihova prava i interesi. potpisa) 3. u sukobu sa interesima zastupane stranke.

d) pravne poslove.Pravni poslovi gdje je obavezna notarska obrada isprava su: a) pravne poslove o regulisanju imovinskih odnosa između bračnih drugova. kao i između lica koja žive u vanbračnoj životnoj zajednici. c) pravne poslove kojima se obećava neka činidba kao poklon s tim što se nedostatak notarske forme. 2. Tu spadaju naročito: 1. kao i svaka promjenastatuta. 256 | P a g e . e) osnivačka akta privrednih društava i utvrđivanje njihovih statuta. u ovom slučaju. za koje. koji su u saglasnosti sa njegovom djelatnošću. ništavi su. (bračni i predbračni ugovor) b) raspolaganje imovinom maloljetnih i poslovno nesposobnih lica. nisu sačinjene notarski obrađene isprave. osobito dobrovoljne prodaje. Pravni poslovi. procjene i javne prodaje /licitacije/ pokretnih stvari i nekretnina u vanparničnom postupku. nadomješta izvršenjem obećane činidbe. razdioba prodajne cijene u izvršnom postupku. Sud ili drugi organ vlasti mogu notaru. povjeriti vršenje i drugih poslova. 3. popis i pečaćenje ostavinske imovine i stečajne mase. čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava na nekretninama. uz njegovu saglasnost.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->