Dnevni avaz

17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik srijeda, 12. 10. 2011. Sarajevo Godina XVII Broj 5791

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

FRANCUSKA Reprezentacija BiH osvjetlala obraz u Parizu

Nogometna selekcija na{e zemlje remizirala u duelu s „Trikolorima“ Nasrijev penal ugasio nadu Jesu li nas ponovo pokrale sudije Selektor Su{i}: Ovo je velika nepravda [ansu ~ekamo u bara`u Travnik: Sukob zbog podjele funkcija

TIHI] PRIPREMA OSVETU SALKI SELMANU
Tuzla: Oplja~kana zlatara „Opal“

RAZBOJNIK OTEO PRSTENJE VRIJEDNO ^AK 22.000 KM
17. strana

Intervju: Advokat Faruk Balijagi} za „Avaz“

2. strana D`eko i Pjani}: Slavlje na{ih fudbalera nakon sjajnog gola

(Foto: AFP)

Balijagi}: Likvidacije su pripremane u Alijinom „audiju“

Turkovi} je imao prisne odnose s ~elnicima SDA
KAKANJ

5. str.

T

Na{i igra~i odigrali odli~nu utakmicu

Zgoditak iz spornog penala

rinaest minuta. Samo trinaest minuta dijelilo nas je od ostvarenja snova i direktnog plasmana na Evropsko prvenstvo 2012. go-

dine u Poljskoj i Ukrajini, sve dok Samir Nasri iz penala u 77. minuti pateti~nim Francuzima nije donio izjedna~enje na 1:1 i remi koji im je sa~uvao prvo mje-

sto u na{oj kvalifikacionoj grupi. Bh. reprezentaciji ostaje da kartu za EP izbori u bara`u, protiv neke od drugoplasiranih ekipa iz kvalifikacija. 57. str.

Ukradena bista Kemala Ataturka
17. strana

Ukratko

2

Dnevni avaz, srujeda, 12. oktobar/listopad 2011.

aktuelno

SUKOBI Travni~ki funkcioner otkazao poslu{nost Centrali SDA

Dodik: Potro{ena sredstva

RS

Tihi} sprema osvetu Selmanu
Uskoro uvo|enje povjereni{tva i smjena predsjednika Kantonalnog odbora
Novi unutra{nji raskol ovih dana ozbiljno potresa SDA, a posljedice ostavlja i na koaliciju platforma{kih stranaka koje vladaju dijelom Federacije BiH. lman je, nezadovoljan time, protestirao, ali bez uspjeha. Prema na{im informacijama, predsjednik KO SDA u Travniku Selman poru~io je Tihi}u da mu „nikada ne}e halaliti“ {to ga je, kako tvrdi, izdao prilikom sklapanja vlasti u Srednjobosanskom kantonu. Selman je, podsjetimo, ranije bio Tihi}ev ~ovjek od povjerenja i jedan od najodanijih kadrova, {to novi sukob u SDA ~ini jo{ dramati~nijim. - Selman se dugo hvalio da on jedini mo`e u d a r i t i {akom o sto i Tihi}u re}i neke stvari. Sada je potpuno bijesan,

Igokei novac po nalogu Vlade
Biv{i ministar porodice, omladine i sporta RS Proko Dragosavljevi} i na ju~era{njem javnom saslu{anju pred Odborom za reviziju Narodne skup{tine RS zbog negativnog revizorskog izvje{taja za pro{lu godinu ponovio je tvrdnje da su bud`etska sredstva mimo plana potro{ena nakon odluka Vlade RS, koju je pro{le godine vodio Milorad Dodik. - Najve}i dio sredstava dodijeljen je KK Igokea iz Lakta{a, i to za redovne aktivnosti 500.000 maraka - precizirali su revizori.

Op}inski odbori tra`e ministarska mjesta
navodi na{ izvor. U kona~nici, Selman je poru~io da }e i sam podnijeti ostavku na predsjedni~ku funkciju ako njegov KO SDA u SBK podr`i odluku Predsjedni{tva SDA da se na ovakav na~in formira vlast u tom kantonu. Isto }e u~initi i ako ga KO SDA podr`i, a Predsjedni{tvo SDA ostane pri ve} usagla{enim stavovima. - Tihi} ne voli ucjene na koje sada nesporno igra Selman i nije isklju~eno da se u KO SDA u SBK uvede povjereni{tvo, kao {to je to ve} ura|eno u Bugojnu, Donjem Vakufu i Jajcu podvla~e u srednjobosanskoj SDA.
F. V. - T. L.

Smjena i u SDA u Mostaru
Tihi} je, kako saznajemo, u nizu unutarpartijskih razra~unavanja odlu~io smijeniti i rukovodstvo SDA u Hercegova~ko-neretvanskom kantonu, odnosno Salku Sokolovi}a. Razlog je sli~an, Sokolovi} odavno nijer mu je Tihi} obe}ao da se teret dogovora o formiranju vlasti u Hercegova~ko-neretvanskom kantonu ne}e prelamati preko le|a SDA u srednjoj Bosni kao {to je to bio slu~aj 2002. i 2006. godine. No, Predsjedni{tvo SDA prihvatilo je dogovor suprotan Tihi}evom obe}anju, {to je Selman s pravom do`ivio kao izdaju. Zato sada govori sve najgore o ~elniku stranke - tvrdi „Avazov“ sagovornik u SDA. je zadovoljan dijelom vlasti koji bi SDA trebala dobiti i minira razgovore me|u lokalnim ~elnicima. Tihi} stoga namjerava uvesti povjereni{tvo i staviti Zijada Had`iomerovi}a na Sokolovi}evu poziciju.

Bez uspjeha
Do sada slijepo odani ~elnik srednjobosanske SDA Salko Selman okrenuo je le|a Sulejmanu Tihi}u, a ovaj mu je uzvratio osvetni~ki najavljuju}i uvo|enje povjereni{tva, potvr|eno je „Avazu“ iz vrha ove stranke. Do sukoba je do{lo zbog dogovora o formiranju vlasti u ovom kantonu, koji su postigli SDP i dva HDZa, a na {tetu Tihi}eve stranke. Se-

Tu`ila{tvo BiH

Optu`nica za krijum~arenje
Tu`ilac Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju pri Tu`ila{tvu BiH podigao je optu`nicu protiv @eljka Cvijanovi}a (1967.), Bojislava Stani{i}a (1974.), Zdravka Juri{i}a (1987.) i Bojana [u{nja (1987.). Prema tu`benim navodima, optu`eni su, izme|u ostalog, krijum~arili osobe albanske nacionalnosti preko dr`avne granice Crne Gore na teritoriju BiH.

Jasne poruke
Nadalje, Selmanu poseban problem predstavlja ~injenica da se zbog ovakvog raspleta doga|aja suo~io i s ozbiljnim unutarpartijskim nezadovoljstvom. Jer, jednostavno nema dovoljno pozicija kojima bi zadovoljio brojne kadrove. - Situacija u SDA je kulminirala. Iz SDA u Gornjem Vakufu jasno su po-

FBiH

Mirni skup `eljezni~ara
Vije}e zaposlenika „@eljeznica FBiH“, tri sindikata u @FBiH, Samostalni sindikat `eljezni~kih radnika u BiH, Sindikat ma{inovo|a u FBiH i Sindikat `eljezni~ara u HNK, pozvali su sve `eljezni~are u FBiH da u~estvuju na mirnom skupu koji }e biti odr`an danas u 13 sati u auli @eljezni~ke stanice u Sarajevu.
Tihi}: Sva|e sa saradnicima

ru~ili da }e svi dati ostavke ako Sed`ad Milanovi} ponovo ne bude ministar. Isto su kazali i u jaja~koj SDA, ako za ministra ne bude imenovan Bajro Maki} -

Selman: Bijesan zbog izdaje

Avdo Hebib, ~elnik „Patriotske lige“, za „Dnevni avaz“

Ogra|ujemo se od liste organizatora otpora
Rahmetli predsjednik Alija Izetbegovi} prvi zaustavio spisak
Spisak prvoboraca koji je sa~inila Komisija za utvr|ivanje liste organizatora i pokreta~a otpora Ministarstva za pitanja borca FBiH nije usagla{ena i zbog toga se ne mo`e smatrati kona~nim materijalom, izjavio je za „Dnevni avaz“ Avdo Hebib, predsjednik Saveza udru`enja organizatora otpora „Patriotska liga“. - Zbog toga se ogra|ujemo od objavljivanja ovog spiska. Biv{i ministar za pitanja boraca Zahid Crnki} formirao je ovu komisiju, tada je predlo`eno da sve dok se zvani~no ne verifikuju imena organizatora, lista ne mo`e biti objavljena ka`e Hebib. Kako isti~e, objavljivanje spiska koji nije gotov samo je izazvalo pometnju me|u borcima, jer svako od njih uglavnom smatra da treba biti me|u organizatorima otpora. - Kada je rahmetli predsjednik Alija Izetbegovi} bio `iv, po~eli smo s pravljenjem prve liste, ali i tada je bilo problema ko mo`e, a ko ne mo`e biti na spisku. Tada je predsjednik Izetbegovi} to zaustavio, jer je smatrao da }e se pojaviti pometnja me|u borcima - navodi Hebib. Isti~e da je zadatak komisije bio da utvrdi ko je organizator otpora preko validne dokumentacije. Postoje dokumenti koji mogu dokazati ko je bio u nekoj od organizacija kada je po~ela odbrana BiH. - Tada su postojali samo „Patriotska liga“ i „Zelene beretke“. Mi o~ekujemo od sada{njeg ministra za pitanja boraca Zukana Heleza da ponovo sazove komisiju kako bismo nastavili tamo gdje smo stali - nagla{ava HeAz. D. bib.

PSBiH

Sporazum ide dobro
Zajedni~ka komisija za evropske integracije PSBiH razmatrala je ju~er Izvje{taj o stanju provo|enja Privremenog sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju Predstavnici Direkcije za evropske integracije kazali su da implementacija Privremenog sporazuma, prakti~no, u trgovinskom dijelu ide dobro.

Hebib: Validna dokumentacija

aktuelno

Dnevni avaz, srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

3

Komentar dana
Pi{e: Ru`dija AD@OVI] (ruzdija@avaz.ba)

SKANDAL Zagreb potvrdio britansku presudu protiv bh. firme

’Energoinvest’ na udaru Hrvatske!
Kantonalni sud u Sarajevu, kao jedini nadle`an, odbio potvrditi presudu o dugu ve}em od osam miliona dolara, ali je to pro{log mjeseca u~inio Trgova~ki sud u Zagrebu
Da je pravosu|e, o~igledno, najslabiji dio sistema susjedne nam Hrvatske, koja je pred vratima Evropske unije, potvr|uje skandalozna pri~a koju otkriva „Dnevni avaz“. Sarajevski „Energoinvest“, naime, na{ao se na udaru presude koju je protiv njega 16. februara 2002. donio britanski sud, a 25. septembra ove godine potvrdio je Trgova~ki sud u Zagrebu!?

Politi~ko bjesnilo
Dr`ava BiH kraj ove godine bezvla{}a do~ekat }e na infuziji nakon {to je u njenu kasu ubrizgana finansijska injekcija od ne{to vi{e od 341 miliona KM. Vije}e ministara BiH u tehni~kom mandatu, naime, donijelo je Odluku o privremenom finansiranju institucija BiH i me|unarodnih obaveza BiH za period oktobar - decembar 2011. Pod privremenim finansiranjem dr`avne institucije ne mogu raditi punim kapacitetom. Ako se kriza vlasti prelije i na sljede}u godinu, {to u ovoj zemlji nije nemogu}e, to }e biti opasan udarac BiH i njenoj budu}nosti. Dakle, ovoj dr`avi i njenim gra|anima po~ele su se obijati o glavu samovolja, neozbiljnost i vlastoljublje doma}ih politi~kih elita koje ni vi{e od godinu nakon op}ih izbora nisu

U normalnim zemljama u ovo se doba godine usvaja dr`avni bud`et za narednu godinu
uspjele formirati dr`avnu vladu. A ovo je tek po~etak najte`ih dana po BiH, jer je nova svjetska kriza zakucala i na na{a vrata i, kao njen prethodni razaraju}i talas, uzet }e te`ak danak, a `rtve }e ponovo biti obi~ni gra|ani. U normalnim zemljama u ovo se doba godine usvaja dr`avni bud`et za narednu godinu. Za nas je ovo jo{ jedna bud`etska godina koju su pojeli skakavci i jo{ jedna izgubljena godina i prazan hod na putu ka Evropi. Evropska unija finansirala je ovih dana u na{oj zemlji projekt vakcinacije lisica protiv bjesnila. Za BiH i njene gra|ane ve}a bi korist bila da je taj projekt usmjeren na cijepljenje obijesnih bh. politi~ara koji ovu zemlju vode u propast, jer bi se mo`da na taj na~in kona~no izlije~ilo politi~ko bjesnilo koje BiH sve vi{e ko{ta.

Direktno mije{anje
Rije~ je o presudi Visokog suda Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, kojom je „Energoinvest“ obavezan da na ime duga londonskoj firmi „Sinochem International Oil“ isplati 8.001.943 dolara. Ovaj problem uskoro bi se trebao na}i na razmatranju pred Vladom FBiH, koja }e, najvjerovatnije, zatra`iti od Vije}a ministara BiH da uputi diplomatsku notu Hrvatskoj i zatra`i preispitivanje svoje presude. Ni u Vladi ni u Federalnom ministarstvu energije nikome nije jasno otkud hrvatski sud u cijeloj ovoj pri~i, ali je o~ito da se radi o direktnom mije{anju jedne dr`ave

Faksimil informacije koja }e se na}i pred Vladom FBiH

u pravne poslove druge dr`ave.

Tanker nafte
To je za na{ list potvrdio i generalni direktor „Energoinvesta“ D`email Vlahovljak, koji je ubije|en da presuda ne}e mo}i ostati na snazi. „Energoinvest“ smatra nezakonitim rje{enje zagreba~kog suda, a postupak po `albi sara-

Nedvojbeno je da se ovdje radi o skandaloznom presedanu koji otvara novi politi~ki i me|udr`avni problem izme|u BiH i Hrvatske, jer nemogu}e je ne zapitati se {ta }e se desiti s hiljadama drugih dugovanja i presuda koje bh. firme imaju po svijetu zbog ratnog perioda, ako bi ovaj slu~aj postao pravilo. Posebno stoga {to, ako „Enjevske kompanije je u toku. Zanimljivo je i to da je jo{ 25. aprila 2005. Kantonalni sud u Sarajevu, kao stvarno nadle`an, odbio zahtjev za priznanje britanske presude. „Sinochem“ je u Londonu pokrenuo tu`bu za namirenje duga po osnovu ugovora kojim je nekada{nji „EnergoinvestEnergopetrol“ u ime

ergoinvest“ pravosna`no izgubi spor u Zagrebu, prijeti opasnost da njegovim firmama k}erkama u Hrvatskoj budu blokirani ra~uni. No, zanimljivo bi bilo vidjeti i obratnu situaciju, odnosno kako bi zvani~ni Zagreb reagirao kada bi pravosu|e na{e zemlje potvrdilo neku stranu presudu protiv hrvatske firme?! i za ra~un Rafinerije Bosanski Brod u septembru 1991. od „Petrochema“ iz austrijskog Klagenfurta kupio tanker sirove nafte u vrijednosti od 19,8 miliona dolara. Kako Rafinerija nije bila u mogu}nosti da plati ovu naftu, sukcesivno ju je otpla}ivao „Energopetrol“. Zbog rata u BiH ostao je nepla}en dug od 3.672.564 dolara, koji je „Petrochem“ prenio na britanski „Sinochem“, od kojeg je i kupio sirovu naftu. Za taj ugovor o prijenosu duga „Energopetrol“ je saznao tek kada je „Sinochem“ podnio M. KUKAN tu`bu.

www.dnevniavaz.ba

Novi me|udr`avni problem

PORTAL - komentar dana Drama nakon zlo~ina na Tjenti{tu: Majka ubica htjela i sebi oduzeti `ivot
- Majka je ne~ije dijete, a roditelji vode brigu o svojoj djeci i u~e je moralu i odgajaju, {to {kole, fakulteti, univerziteti ne rade. Oni svi samo {koluju djecu, ali ih ne odgajaju, u tome je razlika. Na{oj djeci treba porodi~ni odgoj koji je zakazao, jer na{i roditelji ne vjeruju u Boga, te nas odgajaju kao `ivotinje.
(Halid Vje~an)

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

Vlahovljak: Nezakonita presuda

Ante Krajina, federalni ministar finansija

Nakon {to je „Dnevni avaz“ objavio informaciju da je bud`et FBiH za prvih devet mjeseci za 156 miliona KM manji od planiranog, federalni ministar finansija Ante Krajina potvrdio je da nema razloga za zabrinutost i da }e se do kraja godine

Nema razloga za zabrinutost
ta~no znati nedostaje li novca u bud`etu. Za prvih devet mjeseci ove godine planirana je milijarda i 190 miliona KM, a osigurana je milijarda i 34 miliona KM. - To je apsolutno nebitno. Bud`et ima dinami~ku

kategoriju. Prihodi su na razini planiranih, tako da nema razloga za zabrinutost. U rebalansu bud`eta planirali smo dodatna sredstva „BH Telecoma“ te kredit 58,7 miliona KM ka`e Krajina.
Az. D.

Krajina: Bud`et je dinami~ka kategorija

Osam godina zatvora Ne vjeruju da }e Mladi} do~ekati presudu za ubistvo 45 civila?!
Mirno okupljanje majki Srebrenice
Udru`enja tra`e procesuiranje pripadnika HVO-a da se ne bi stvorila pogre{na slika o de{avanjima u Bugojnu
Spomen-obilje`je na ulazu u Bugojno svjedo~anstvo je o stravi~nom masakru koji su pripadnici HVO-a po~inili 1993. godine nad 45 mje{tana naselja Vrbanja. Svake godine krajem jula porodice ubijenih upozore nadle`ne da se na ovom mjestu dogodio zlo~in koji }e zbog pojedinaca, vrlo vjerovatno, pro}i bez kazne. Osim Slavka [aki}a, koji je osu|en na osam godina zatvora, ubice bugojanskih Bo{njaka slobodno se {e}u nao~igled pre`ivjelih `rtava velikohrvatskog projekta stvaranja „Herceg-Bosne“. Budu}i da je pri kraju su|enje devetorici Bo{njaka zbog zlo~ina nad bugojanskim Hrvatima, mahom pripadnicima HVO-a, udru`enja iz ovog grada tra`e od Tu`ila{tva BiH da, kona~no, procesuira i odgovorne za zlo~ine nad Bo{njacima da se ne bi stvorila pogre{na slika o de{avanjima u ovom gradu. Predsjednik Udru`enja za za{titu tekovina odbrambeno-oslobodila~kog rata iz Bugojna Abdulah Jele~ ka`e da je Dr`avna agencija za

Predsjedni{tvo BiH svojim zaklju~kom s prekju~era{nje sjednice da gra|ani i privrednici u BiH nemaju razloga za zabrinutost za stabilnost doma}e valute, i to u vrijeme kada cijeli svijet, a posebno eurozonu, od koje BiH u znatnoj mjeri zavisi, drma duboka ekonomska kriza, jo{ je- Tro~lani dr`avni vrh: Pokazali da se ne razumiju u dnom je pokazalo da ekonomiju ne `ivi s gra|anima ove zemlje i i personalno i politi~ki odgovorne razumije ekonomiju i te{ku so- an {to nemamo formirano Vicijalnu situaciju u kojoj se nala- je}e ministara ni godinu dana od ze cijela dr`ava, gra|ani i privr- izbora, poku{ava sakriti vlastitu eda, saop}eno je ju~er iz Saveza za nesposobnost da predlo`i prebolju budu}nosti Bosne i Herce- dsjedavaju}eg Vije}a ministara, za {ta su prema Ustavu BiH jedini govine. - Tro~lani dr`avni vrh, koji je nadle`ni - navode iz SBB BiH.

Predsjedni{tvo BiH poku{ava sakriti svoju nesposobnost

SBB BiH o zaklju~ku dr`avnog vrha

4

Dnevni avaz, srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

aktuelno

Jele~: Osu|en samo Slavko [aki}

(Foto : F. Fo~o)

BUGOJNO Ho}e li biti procesuirani odgovorni za zlo~in u Vrbanji

Najstarija `rtva imala 86 godina
Civili u Vrbanji ubijani su na najbrutalniji na~in. Jele~ ka`e da su pripadnici HVO-a, ~ija je komanda bila smje{tena u Titovoj vili na Gorici, patrolirali ovim naseljem sredinom 1993. godine ubijaju}i, siluju}i istrage i za{titu (SIPA) jo{ 2007. godine kompletirala cijeli slu~aj. Pored toga, 2007. godine porodice poginulih iz Vrbanje zatra`ili su pro{irenje istrage na ~elne ljude HVO-a. - Tu`ila{tvo BiH jo{ nije podiglo optu`nice protiv odgovornih za zlo~ine koje su po~inili mahom pripadnici jedinice „Eugen Kvaternik“, iako su u SIPA-i tada tvrdili da je ovo jedan od najbolje dokumentiranih slu~ajeva. U Tu`ila{tvu, o~ito, smatraju da je presudom [aki}u stavljena ta~ka na ovaj slu~aj - ka`e Jele~. On podsje}a da je Ha{ki tribunal davno dostavio predmete za devetoricu pripadnika HVO-a zbog zlo~ina u Bugojnu. Me|utim, Jele~ i pale}i sve {to ima se na{lo na putu. Najstariji ubijeni imao je ~ak 86 godina, a svjedoci i danas pripovijedaju stravi~an doga|aj, kada su zlo~inci `ive spalili majku i k}erku u jednoj privatnoj ku}i. optu`uje tu`iteljicu Slavicu Terzi}u da nije `eljela podi}i nikakve optu`nice. Zbog toga su udru`enja jo{ prije tri godine podnijela prijavu Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u BiH protiv tu`iteljice Terzi}. - Nakon dvije godine odgovorili su da nema osnova za prijavu. Prijavu smo podnijeli i protiv tada{njeg glavnog tu`ioca Marinka Jur~evi}a, jer je 1993. bio tu`ilac Hrvatske zajednice Herceg-Bosna te je radio u korist HVO-a. On je kasnije odstupio, ali je ostala tu`iteljica T erzi}, koja, izgleda, ima ekskluzivno pravo da radi na slu~ajevima u SBK F. KARALI] - ka`e Jele~.

Pogre{na slika

Spor proces tra`enja nestalih

(Foto: A. Bajri} Blicko)

Porodice Srebreni~ana stravi~no ubijenih u julu 1995. godine, i ju~er su, kao i svakog 11. u mjesecu, na Trgu `rtava Srebrenice u Tuzli mirnim protestima iskazale nezadovoljstvo zbog sporog procesa tra`enja najmilijih i procesuiranja kasapina njihove djece. Zdravstveno stanje krvnika Ratka Mladi}a, koji je zbog sve te`eg stanja prevezen u bolnicu, dodatno je o`alostilo brojne ma-

jke, koje ne vjeruju da }e i ovaj zlo~inac do~ekati presudu koju zaslu`uje. - Srbija je grobara i predala u neupotrebljivom zdravstvenom stanju za su|enje i tako skupo naplatila svoju „po{tenost“ i „demokratiju“. Zdravog su ga nagra|ivali slobodom i znali su dokle mo`e `ivjeti ovako bolestan, pa ga predali - kazala je Hajra ]ati}, predsjednica Udru`enja A. Mu. „@ene Srebrenice“.

Ekskluzivno pravo

O zdravstvenom stanju ratnog zlo~inca Ratka Mladi}a, koji se, prema rije~ima njegovog advokata Milo{a [alji}a, zbog upale plu}a ve} nekoliko dana nalazi na bolni~kom lije~enju, Ha{ki tribunal i dalje se konkretno ne izja{njava. Nerma Jela~i}, portparol Tribunala, ka`e za „Dnevni avaz“ da je Mladi} u Sheveningen doveden oronulog zdravlja i s nekoliko medicinskih problema. - Mladi} trenutno prima medicinski tretman, ali ne mogu re}i koju vrstu tretmana, jer bih time prekr{ila pravila Ha{kog tribunala obja{njava Jela~i}.

Mladi} je pod medicinskim tretmanom

Nerma Jela~i}, portparol Tribunala

Jela~i}: Ne mogu govoriti o vrsti bolesti

Ona ju~er iz sigurnosnih razloga koje odre|uje dr`ava Holandija nije mogla odgovoriti ni na pitanje da li je Mladi} hospitaliziran izA. K. van Sheveningena.

Specijalna bolnica za forenzi~ku psihijatriju Sokolac, u kojoj }e biti smje{teni neura~unljivi po~inioci najte`ih zlo~ina u BiH, prve pacijente trebala bi primiti po~etkom idu}e godine. Kako je za na{ list kazao koordinator za implementaciju projekta bolnice Slobodan E}imovi}, gra|evinski radovi su zavr{eni. - Rade se jo{ neke sitnice. Za se-

Radovi zavr{eni, ~eka se oprema
dam do deset dana sanacija objekta bit }e okon~ana. Preduslovi su stvoreni za useljenje, s tim da bi se trebalo obaviti opremanje, koje nije u na{oj nadle`nosti. Za taj dio zadu`ena je Vlada RS, a koliko mi je poznato, ona je ve} izabrala direktora i pripremila sistematizaciju radnih mjesta za bolnicu. Mo`e se re}i da sve te~e svojim toE. Ha. kom - ka`e E}imovi}.

Gradnja Forenzi~ke psihijatrije na Sokocu

Psihijatrijska bolnica na Sokocu

pogledi

Dnevni avaz, srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

5

INTERVJU Faruk Balijagi}, tuzlanski advokat (I)

Turkovi} je za brutalne likvidacije koristio ’audi’ nabavljen od SDA
Narod je postao talac mafija{ko-zlo~ina~ke politike pojedinih bo{nja~kih mo}nika „Oslobo|enje“ ubla`ava gnusne zlo~ine
snika SDA sa Zijadom Turkovi}em, afirmativnim tekstovima „Oslobo|enja“ o najgnusnijim zlo~inima u Evropi te drugim detaljima i pote{ko}ama u su|enju.

Timo{enko ju~er u sudnici: Ka`njena za zloupotrebe

Li~nost dana Julija Timo{enko

Razgovarao: Admir MUSLIMOVI]
Tuzlanski advokat Faruk Balijagi} u slu~aju zlo~ina~ke organizacije Zijada Zike Turkovi}a brani Seada Dumanji}a, jednog od optu`enih, koji je priznao krivicu i pristao na svjedo~enje protiv biv{eg nalogodavca gnusnih zlo~ina. Dumanji} je prekju~er u Sudu BiH otkrio brojne detalje o mafija{kim

Mafija{ki obra~uni
Kao branilac jednog od optu`enih, upu}eni ste dijelom u sam proces su|enja. [ta o~ekujete na kraju svega?
- Na~in izvr{enja krivi~nih djela koja su po~inili ~lanovi zlo~ina~ke organizacije Zijada Turkovi}a ne samo u BiH nego i u Evropi do sada nije zapam}en. Ako na kraju su|enja kazne ne budu dugotrajni zatvor, onda imamo jasnu poruku da se na prostoru BiH nikada ne}emo rije{iti mafija{kih obra~una. To samo govori da se gra|ani ili trebaju seliti iz BiH ili priklju~iti mafija{ima. SDA kori{ten je u akcijama likvidacije mnogo vi{e nego „mercedes ML“ koji je Turkovi} zvani~no vozio. Niko u istrazi nije do{ao do podatka kako je Turkovi} postao vlasnik blindiranog auta, jer niko nije dao iskaz o tome. Ono {to je sigurno, automobil je pripadao SDA. Neko za to mora biti odgovoran.

@ena sa snagom
Jo{ jednom pokazala svoju snagu, pa makar bila i iza re{etaka
Ba{ kao i prije nekoliko godina, i ju~er su Ukrajinci zbog nje izlazili na ulicu. I bili spremni sukobiti se s policijom. Ona je `ena predvodnik promjena u zemlji Narand`aste revolucije, ona je lider opozicije, a od ju~er i zatvorenik. Julija Timo{enko, koja je Zapad osvojila novim vrijednostima, druga~ijim na~inom vladanja, svje`om politikom, ali i neobi~nim stajlingom i pletenicom, ju~er je osu|ena na sedam godina zatvora zbog zloupotrebe ovlasti. Sud ka`e da je o{tetila dr`avnu firmu ugovorom s Rusijom. Opozicija, ali i institucije EU ka`u druga~ije. Ukazuju da se radi o politi~koj presudi. Oslu{kuju}i prve reakcije, reagirao je i predsjednik dr`ave Viktor Janukovi~ i, smiruju}i ponovo uzavreli Kijev, poru~io da je spreman mijenjati zakon samo radi Timo{enko. E, tako je ona jo{ jednom pokazala svoju snagu. Pa makar bila i iza re{etaka. Juliju Timo{enko zovu „~eli~na lejdi“. Dva puta bila je na ~elu vlade Ukrajine. Pro{le predsjedni~ke izbore je izgubila. I prije nego {to je u{la u politiku, uspje{no se bavila biznisom i lijepo se I. ]. obogatila.

Postoje mnoge indicije da su u slu~aj „Turkovi}“ o~ito upleteni mnogi mo}nici i politi~ari u BiH. Vi tvrdite da znate ko su i u kojoj mjeri ti ljudi upleteni?
- Predmet „Turkovi}“

Ubla`avanje zlo~ina
List u vlasni{tvu Selimovi}a, „Oslobo|enje“, dao je veliki prostor [ejli Turkovi}, supruzi mafija{kog bosa, kao i mnogim drugima koji su upleteni u ovaj slu~aj. O kakvim je vezama ovdje rije~?
- Evidentno je da je zbog pisanja o zlo~ina~koj organizaciji Turkovi}a novinarka D`enana Karup-Dru{ko izgubila posao u novini „Dani“. List „Oslobo|enje“ dao je nenormalno veliki, afirmativni prostor [ejli Turkovi}, Zikinoj supruzi, kao i drugima upletenim u ovaj slu~aj, {to dovoljno implicira na upletenost porodice Selimovi} u slu~aj „Turkovi}“. Te{ko je prognozirati ishod ovog su|enja, ali iz razgovora s inspektorom Federalne uprave policije Nerminom [ehovi}em uvidio sam njegovu zabrinutost promid`bom koju „Oslobo|enje“ daje zlo~ina~koj organizaciji, koja je po~inila nezapam}en poslijeratni zlo~in. Smatram da „Oslobo|enje“ pravi jednu atmosferu ubla`avanja nevi|enog zlo~ina po~injenog u BiH. (Balijagi} u sutra{njem nastavku intervjua govori o zlo~inima „[eva“, slu~aju „Herenda“ i ulozi Bakira Izetbegovi}a)

Po uzoru na demonstracije u Njujorku

Balijagi}: Istraga }e obuhvatiti i kontakte Turkovi}a sa SDA

ubistvima koja je po~inila Turkovi}eva grupa. Komentiraju}i cijeli slu~aj i njegove politi~ke konotacije, Balijagi} ka`e da je „narod u BiH postao talac mafija{ko-zlo~ina~ke politike pojedinih bo{nja~kih politi~ara i mo}nika“.

Brojni kontakti
U intervjuu za „Dnevni avaz“ Balijagi} otvoreno govori o ulozi i vezama predratnih milicionera Hilme i Muje Selimovi}a i visokih du`no-

ima oko 17.500 stranica dokaznog materijala samo u jednom dijelu, u kojima se opisuju kontakti Zijada i ~elnika SDA. Prije svega, radi se o Amiru Zuki}u. Njegovi kontakti sa Zijadom Turkovi}em, koji mu je ujedno i kom{ija, vrlo su suptilni. Njihov odnos vezan je izbornom kampanjom SDA. Istraga }e obuhvatiti taj dio, ne bih da prejudiciram odre|ene stvari. U interesu daljnjeg procesuiranja ovog predmeta, jer se radi tek o

tre}ini istrage, bilo bi nekorektno da dalje govorim.

Tokom su|enja Dumanji} je potvrdio da je Turkovi} jedan od svojih automobila kupio od Predsjedni{tva BiH. Kako to komentirate?
- U toku ~itave istrage pokazalo se da su zadaci ubita~ne naravi ra|eni blindiranim autom koji je, svojevremeno, koristio rahmetli Alija Izetbegovi}. „Audi A8“ do kojeg je Turkovi} do{ao svojim vezama sa ~elnicima

Medije, pogotovo elektronske, proteklih dana preplavili su pozivi za „Dan protesta“ na 15. oktobar ove godine. „Okupirajmo Sarajevo“ ili skupovi sli~nog naziva za Banju Luku, Zenicu i Tuzlu dobili su i svoje webstranice, profile na Facebooku po uzoru na proteste koji su po~eli 17. septembra na Wall Streetu u Njujorku. U BiH su demonstracije solidarnosti najavili Jedinstvena organizacija za socijalizam i demokratiju (JOSD) i pokret „Dosta“. JOSD je na Facebook grupi „Okupirajmo Sarajevo“ najavio protestno okupljanje ispred BBI-ja, plenum gra|ana i diskusiju. U Zenici su protesti najavljeni na Trgu BiH, ispred Op}ine Zenica. No, za sada po-

Najavljeni protesti za 15. oktobar

Anonimni pozivi na proteste u Sarajevu

licija nije dobila najave skupa. - Nikakav skup 15. oktobra u Zenici, na toj lokaciji, do ovog trenutka nije prijavljen - kazala nam je Aldina Ahmi}, portparol MUP-a ZDK.
A. D@ONLI]

Spec
Komisija za finansije i bud`et Doma naroda PSBiH ju~er je razmatrala revizorske izvje{taje za 2010. godinu Ministarstva odbrane BiH, Uprave za indirektno oporezivanje BiH i Ureda za zakonodavstvo Vije}a ministara BiH.

[ta drugi pi{u
Milerovi s kćerkicom

$

Dnevni avaz, srijeda, 12. oktobar/listopad 2011. 

=E

LOZNICA Drina izbacila vrijedan eksponat iz 16. stoljeća

1IJHč== =H=J F= IA FH@E=
Bio je to najduži dan u mom životu, rekla je Amber Miler (Miller, 27) iz Ilinoisa, koja je bila 39 sedmica trudna s drugim djetetom prije nego što je startala na maratonu u Čikagu. Umjesto na cilj, skoro je otrčala u bolnicu, jer je dobila trudove pred kraj utrke. Ipak, nastavila je i malo trčala, a malo hodala do cilja. Strastvena sportašica us-

Amber Miler stigla na cilj

pjela je završiti utrku za 6 sati i 25 minuta. Samo nekoliko sati kasnije rodila je zdravu kćerku Džun Odru (June Audra), tešku 3.500 grama. Trčala je tri sata ispod svog rekorda. Iako je osjetila trudove za vrijeme utrke, rekla je kako nije sigurna da su trudovi jer inače osjeća bol ako trči trudna. Izgladnjela, nakon 42 kilometra imala je vremena stati da pojede sendvič prije poroda.

”8ž=” =HI = )5)E H=čK
Istraživački rover “Opportunity” NASA-e na Marsu je snimio mnoštvo fotografija od kojih su naučnici napravili film koji ostavlja dojam kao da rover vozimo sami. “Opportunity” je putovao od kratera Viktorija do kratera Endavor od septembra 2008. do avgusta 2011., kada je završio svoju misiju. Svakodnevno je fotografirao površinu Crvene planete, a naučnici su od putovanja dugog 21 kilometar izdvojili 309 fotografija od kojih su napravili film

Spektakularan doživljaj

U rijeci Drini u selu Jelav kod Loznice, prekoputa Janje, ribari su pukom slučajnošću otkrili jedan stari, dobro očuvani drveni čamac za koji se pretpostavlja da potječe iz 16. stoljeća. Čamac će poslužiti kao vrijedan historijski i arheološki materijal za otkrivanje nekih novih saznanja o vodenom saobraćaju na Drini. - Radi se o čamcu tipa monoksila, rađenom iz jednog komada drveta, najvjerovatnije hrasta. Čamac je dug 7,40 metara i ima metalna ojačanja - kaže historičar Zoran Tošić. On smatra da su čamac pokrenule velike prošlogodišnje decembarske poplave, a otkrio nizak vodostaj rijeke na čijem se dnu stoljećima nalazio pokriven kamenjem i muljem, što ga je donekle i očuvalo. Idoksu sestručnjaciizbeogradskog muzeja pripremali da čamac izvade iz rijeke, pre-

Č==? KH=@A F= LH=ćA =HDAE=
Umjesto arheologa, iz vode ga izvukli lopovi

Čamac će završiti u nekom zavičajnom muzeju

duhitrili su ih ovdašnji “eksperti”, koji su ga privremeno otuđili. Ipak, uz pomoć policije čamac je s neznatnim oštećenjima istog dana pro-

nađen i vraćen arheolozima. Nakon burne prošlosti u kojoj je doživio mnoge bune i ratove, vojske i posade, čamac je preživio još jednu

avanturu, a poslije svega najvjerovatnije će završiti tamo gdje i pripada, u nekom beogradskom ili lozničkom zavičajnom muzeju. M. M.

U povodu desete godišnjice rada, Sarajevska berza vrijednosnih papira (SASE) jučer je u Sarajevu organizirala 6. međunarodnu konferenciju pod nazivom “Oporavak tržišta kapitala - dugoročni trend ili...?”, javlja Fena.

6HžEšJA =FEJ== š=I= = ELAIJE?EA

Zlatan Dedić, direktor SASE u povodu desete godišnjice rada

Napravljen film

upotpunjen originalnim zvukom iz rovera. 

=JLHAE EIčE E =KJ= E FCEK
Na autoputu Rijeka - Zagreb kod Ravne Gore poginuo je zatvorenik. Skočio je iz vozila pravosudne policije.

Nesreća u Hrvatskoj

Na početku konferencije dodijeljena su priznanja članovima SASE za rezultate ostvarene od 2006. do 2011., i to u kategorijama “najveći ostvareni promet” i “najveći broj transakcija”. U obje kategorije prvo mjesto je zauzela brokerska kuća “Eurohaus” Sarajevo.

”-KHD=KIK” FHL= AIJ=

Skupu prisustvovali eminentni stručnjaci (Foto: I. Šebalj)

Skupu su prisustvovali eminentni stručnjaci iz oblasti finansija i tržišta kapitala, predstavnici kompanija

nosilaca kapitalnih investicija, predstavnici Centralne banke BiH, berzi, privrednih komora i drugi, kao i pred-

stavnici Istanbulske berze. Direktor SASE Zlatan Dedić rekao je da osiguranje sredstava za investicije treba biti u fokusu napora svih čiji je zadatak ekonomski napredak i boljitak zemlje te da tržište kapitala pruža šansu za pribavljanje tih sredstava. - Najavljeni kapitalni projekti Vlade FBiH u energetskom i sektoru cestovne infrastrukture izazivaju veliku pažnju investicijske i ukupne javnosti te nas je ova činjenica opredijelila da ukažemo i na mogućnost finansiranja pojedinih razvojnih projekata putem tržišta kapitala FBiH - istakao je direktor Dedić. On još smatra da brže pokretanje investicionog ciklusa može biti prevencija od eventualnog obnavljanja ekonomske krize u BiH.

Vozili su ga iz Pule u zatvorsku bolnicu u Zagreb jer mu je pozlilo u Valturi, gdje je služio kaznu. Stradali je u zatvoru bio jer je skrivio saobraćajnu sa smrtnom posljedicom.

Spec
Dan na Neptunu traje 16 sati. Za razliku od kamenih planeta, kojima naučnici jednostavno izmjere koliko im treba za krug oko svoje ose, kod plinovitih divova to ide malo teže. Kamene planete se vrlo jasno vrte oko svoje ose, a plinovi se oko jezgre kreću neravnomjerno pa je teže izračunati dužinu sata.

%

' 

' !$ !'

969097 085926

Nepoznati vandali u noći s ponedjeljka na utorak na ulazu u stadion Pod Bijelim brijegom u Mostaru ispisali su mnoštvo grafita uvredljivog sadržaja. Među brojnim porukama ispisanim crvenim sprejom osvanule i uobičajene “Smrt Turčina”, slovo U, te potpis Ultrasa, navijača Zrinjskog. U policiji nam je rečeno da su zaprimili informaciju o ovom događaju. M. Sm.

7 IJ=HK IL=KE KLHA@ELE CH=BEJE

Ispred stadiona na Bijelom Brijegu

Jedan od grafita na ulazu u stadion 

=E

Dnevni avaz, srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

%

[ta ka`u poznati
Doris Pak

Trpe obični ljudi, a ne političari
- Poseban problem je Federacija, i ne zato što je BiH za to kriva, to je učinjeno u Vašingtonu i ugrađeno u Dejton. Vidimo Pak: Poseban sada u Federaciji da vladu ne priznaju svi. To je problem koji dolazi iz Dejtona i još problem nije riješen, zbog toga trpe obični ljudi, a ne političari, jer oni imaju novac i svoju sitnu moć. (Evropska parlamentarka za Radio Slobodna Evropa)

Juli Zeh

Ne bojim se neonacista
- Ne bojim se neonacista, već razmišljanja “običnih ljudi”. Pokazalo se da je prosvjetiteljstvo i dalje samo vizija, da većina i dalje ne razumije što je pluralizam. Da pluralizam nije živopisna grupa ljudi s reklama Zeh: Isti jezik za “Benetton”na kojojje jedan crn, drugi bijel, trećižut, ali svi nose iste traperice, govore isti jezik i vode se istim kulturnim pravilima. (Njemačka književnica za “Jutarnji list”)

Granični prijelaz Rača
(Foto: G. Bobić)

Vanredna ekipa higijeničara očistila je Granični prijelaz Rača kod Bijeljine. O tome nas je obavijestio Ratko Kovačević, službenik za informiranje Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, koja je nadležna za granične prijelaze. Uređen je i mokri čvor koji svakodnevno koristi na hiljade vozača kamiona i osobnih automobila, a donedavno nije bio uupotrebi zbog nečistoće. No, nesvakidašnje prljavi toalet, čija je fotografija nedavno objavljena u našem listu, jučer je bio zaključan. Ostajepitanje dokada ćečistoća trajati na graničnom prije- 

A@= čEIJ=čE?= = DE=@A L=č=
Još nije usvojen pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta
lazu, jer Upravni odbor UIO ni šest godina nakonotvaranja prijelaza vrijednog 11,5 miliona KMnijeusvojio pravilnikosistematizaciji radnih mjesta. Trenutno, jedna čistačica ne može održavati ono što hiljade vozača i zaposlenih na graničnom prijelazu tokom dana isprljaju. Predsjedavajući Dragan Vrankić, ministar finansija i trezora BiH, te članovi Upravnog odbora UIO Ante Krajina, ministar finansija FBiH, Zoran Tegeltija, ministar finansija RS, Vladimir Trifković, ekspert iz RS, Šefika Hafizović, ekspert iz FBiH, i Ismet Suljendić, ekToalet je sada uredan, ali do kada (Foto: G. Bobić)

BIJELJINA Nakon teksta u “Avazu” očišćen granični prijelaz Rača

Josipa Lisac

Ne treba gubiti nadu
Lisac: Put do uspjeha

- Želim podsjetiti mlade muzičare da je u životu sve moguće, nikad ne treba gubiti nadu. Uvijek postoji put do uspjeha, samo treba biti dovoljno hrabar da nešto promijeniš. Pripremam jednu malu, intimnu art promociju stvaralaštva Karla Metikoše umjesto tradicionalnog koncerta. Bit će to lijepa večer za pamćenje. (Pjevačica za “Večernji list”)

[ta ka`u u narodu

¤ 033/281-393 redakcija(avaz.ba

Šehidske porodice mole za pomoć
- Žalosno je što mnogi danas olako zaboravljaju izgubljene živote boraca i onih koji su svojom krvlju platili našu slobodu i samostalnost. Danas šehidske porodice i ratni vojni invalidi žive na rubu egzistencije i mole za pomoć i minimalno povećanje mjesečnih naknada. Zar je ovo zemlja za koju su se borili? (Čitalac F. Alić)

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

12. 10. 2011.

- Apelujemo na korisnike da se domaćinski ponašaju prilikom korištenja prostorija i toaleta na GP-u Rača, jer smo u pre-

)FA HEIE?E=

promjenljivo

thodnom periodu imali mnoštvo neprilika, od izvaljivanja pisoara i WC školjki do krađa česmi saopćio je Kovačević.

spert Vijeća ministara BiH, vjerovatno imaju preča posla nego se brinuti o dovoljnom broju onih koji bi održavali čistoću međunarodnog graničnog prijelaza prve kategorije!? E. M.

ki{a i

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS
BIHA] 22

BANJA LUKA 23 BR^KO 21 

EI =IKžEE @= =I FEž=L=K
Ono što smo dobili u paketima liči na humanitarnu pomoć, kaže Bečić Za 150 KM moglo se kupiti više namirnica
su i na ovome htjeli uštedjeti. Jedva preživljavamo, a oni nama daju smeće od namirnica. Nismo zaslužili da nas ovako ponižavaju - kaže Ahmet Avdić. Borci nisu bili zadovoljni namirnicama zato što su bile lošeg kvaliteta, a sve je koštalo samo 80 KM, iako su trebali dobiti namirnice u vrijednosti od 150 KM, kao i Pripadnici boračke populacije KS su od Ministarstva za boračka pitanja KS dobili redovne godišnje pakete sa životnim namirnicama. Iako su do ove godine sami mogli birati namirnice u iznosu koji Ministarstvoodredi, ovogputa nije bilo tako. - Odredili su namirnice koje su najjeftinije. Malo im je što sve uzimaju od nas, pa

Borci ogorčeni nakon sramne podjele paketa u KS

Više oblačnosti očekuje se u istočnim i sjeveroistočnim područjima, a u ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. U jutarnjim satima po kotlinama će biti magle. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera.

GORAŽDE 19 MOSTAR 22

NEUM 22

SRIJEDA
12. 10. 2011. JUTARNJE TEMPERATURE

^ETVRTAK
13. 10. 2011. JUTARNJE TEMPERATURE
0

PETAK
14. 10. 2011. JUTARNJE TEMPERATURE
0

Iz Saveza demobilisanih boraca KS potvrdili su nam da su im stizale žalbe zbog loših paketa koje su borci dobili. - Tačno je da su nas borci zvali i žalili se na pakete koje su dobili. Ka-

2ELE >H=?=

od 6 C do 12 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

od 1 C do 10 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

od 1 C do 10 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 16 C do 25 C

0

0

od 12 C do 21 C

0

0

od 12 C do 21 C

0

0

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Tokom dana ugodnije će biti u Hercegovini i Krajini, prvenstveno zbog više sunčanih razdoblja, dok bi u centralnim i istočnim dijelovima zemlje meteoropati mogli imati izraženije tegobe zbog dužeg zadržavanja naoblake. Osjetljive osobe trebale bi povesti računa o adekvatnom odijevanju. Grad Sarajevo Izlazak 6.56 Zalazak 18.09 12. 10. 2011. Izlazak 17.58 Zalazak 7.17

zali su da oni ne vrijede 150 KM i da su veoma lošeg kvaliteta. Najviše su zvali borci iz Hadžića i općine Centar - kazao je Amir Rogonjić, sekretar Saveza.

Borci nezadovoljni sadržajem paketa

(Foto: S. Jordamović)

prethodnih godina. - Ono što smo dobili u paketima liči na humanitarnu pomoć. Brašno, grah, riža,

deterdžent za veš i higijsnski proizvodi su najgore kvalitete. Uvrijedili su nas - rekao je HamdijaBečić. E. M.

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

2IJAFA H=LA@H=L=A

TUZLA 21 LIVNO 19 ZENICA 22

SARAJEVO 19

Ukratko

8
DISKRIMINACIJA Problemi u Op}inskom sudu u Travniku

Dnevni avaz, srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

teme

Be}irovi}: Obratit }e se u~esnicima

Budimpe{ta

Be}irovi} na konferenciji
Predsjedavaju}i Predstavni~kog doma PSBiH Denis Be}irovi} u~estvovat }e na petoj konferenciji predsjednika parlamenata zemalja zapadnog Balkana danas u Budimpe{ti, javlja Fena. Prva sesija bit }e posve}ena izgledima integracija dr`ava zapadnog Balkana u Evropsku uniju, u okviru koje }e se u~esnicima skupa obratiti i Be}irovi}.

Pokrivenoj `eni osporeno pravo da radi na sudu
Predsjednik Suda Goran Duji} tvrdi da marama kr{i kodeks o zabrani isticanja vjerskih simbola
ovom pitanju, iako oni nisu nadle`ni, jer se radi o pitanjima sudske uprave.

Tribunal

Predsjednik Op}inskog suda u Travniku Goran Duji} osporio je pravo jednoj od namje{tenica ovog suda da pokrivena dolazi na posao, tvrde}i da se radi o kr{enju kodeksa kojim se zabranjuje isticanje vjerskih i nacionalnih simbola u pravosudnim institucijama, saznaje „Dnevni avaz“. Duji} je od Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a BiH zatra`io mi{ljenje o ovom pitanju isti~u}i kako je kao Hrvat ve} uklonio iz ovog suda kri`eve na lan~i}ima.

Sudska uprava
- @elim da odbranim teoriju da se radi o diskriminaciji na vjerskoj osnovi i da definitivno pojasnim razliku pitanja stila odijevanja i vjerskih oznaka. Moja klijentica razlikuje se jer nema frizuru kao druge dame. Po ovoj logici, ukoliko bi neko iz Op}inskog suda Travnik odbio da jede svinjsko meso ili da pije alkohol, mogli bismo re}i da time izra`ava svoje vjersko obilje`je ka`e Lozo. A. Nu.

Pe}anac optu`en za nepo{tivanje
Dragomir Pe}anac, biv{i oficir za bezbjednost i obavje{tajne poslove pri General{tabu Vojske Republike Srpske, optu`en je za nepo{tivanje Ha{kog tribunala zbog toga {to nije postupio po obavezuju}em nalogu sub pena, kojim mu je nalo`eno da svjedo~i u predmetu protiv Zdravka Tolimira, ili pokazao dobar razlog za{to to nije mogao uraditi, javlja Fena. Pe}anac je prvi put stupio pred Tribunal ju~er u sudnici I, a Pretresno vije}e nalog umjesto optu`nice za nepo{tivanje suda izdalo je na povjerljivoj osnovi 21. septembra.

Vjerska sloboda
- Bez prethodnog razgovora, odnosno pristanka nadre|enog slu`benika ili mog osobnog dolazi na posao „pokrivena“ mimo kodeksa pona{anja i pravila o odijevanju, sadr`anih ^lanom 13. Zakona o sudovima FBiH i u odredbama Poslovnika o unutarnjem sudskom poslovanju - stoji u dopisu koji je Duji} poslao u VSTV. Zastupnik namje{tenice, travni~ki advokat Adil Lozo ka`e da se radi o pokretanju istrage protiv njegove klijentice samo zato
Zgrada op}inskog suda u Travniku

{to se odlu~ila na druga~ij stil odijevanja, pri ~emu je izvr{en atak na njenu vjersku slobodu. - Ovo je jedan od rijetkih primjera gdje postoji pisani dokument da se atakuje na vjersku slobodu jedne osobe. U aktu stoji da njihovi radnici ne smiju ispovijedati vjersku ili bilo kakvu drugu pripadnost za vrijeme obavljanja slu`bene du`nosti, {to ona nije ni radila. O~ito je da predsjednik Suda ne razumije {ta je slo-

boda vjeroispovijesti - navodi Lozo. Lozo dodaje da su ve} vo|eni postupci pred Visokim sudskim i tu`ila~kim vije}em o

Neum

Edukacija za tu`ioce
U Neumu je ju~er po~elo ^etvrto stru~no savjetovanje tu`ilaca u BiH, koje organizira Udru`enje tu`ilaca u FBiH u saradnji s centrima za edukaciju sudija i tu`ilaca FBiH i RS te uz podr{ku Misije OSCE-a u BiH, USAID-a u BiH i Vlade FBiH. Ovo savjetovanje predstavlja i jednu vrstu edukacije za tu`ioce, a cilj mu je da se zajedni~ki rije{e pitanja od vitalnog interesa za sve profesionalce u pravosu|u.

Akt koji je upu}en Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u BiH

Nalazi uredu, pacijent nema izra`enih tegoba

Saradnja

Protokol o za{titi ljudskih prava
Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilovi} i direktorica Fondacije lokalne demokratije Jasmina Mujezinovi} potpisat }e danas u Sarajevu protokol o saradnji. Ministarstvo i Fondacija `ele usko sara|ivati u za{titi i promoviranju ljudskih prava marginaliziranih grupa gra|ana, posebno kroz zalaganje za sistemsko rje{avanje problema ovih gra|ana te osiguravanje besplatne pravne pomo}i, javlja Fena.

Predsjednik RS Milorad Dodik je ju~er ujutro ne{to poslije 10 sati pu{ten je iz KC Banja Luka, gdje je od nedjelje popodne bio na tretmanu „zbog osje}aja iscrpljenosti i bolova u `elucu“. Nakon izlaska je poru~io da se osje}a potpuno zdrav. - Ja sam uredu, nema razloga da ne budem uredu - kratko je rekao novinaru prije ulaska u slu`beni „mercedes“, koji ga je ~ekao ispred bolnice. Kako bi „otklonili sumnje u stanje predsjednika RS zbog raznih napisa koji su se pojavili“, direktor KC Banja Luka Mirko Staneti} sazvao je nakon Dodikovog izlaska iz bolnice konferenciju za novinare na koju je doveo {efove klinika koji su lije~ili Dodika. - Predsjednik RS Milorad Dodik je otpu{ten. On je zdrav, vi{e nema nikakvih izra`enih tegoba i otpu{ta se s preporukama kolega za ambulantno povremeno pra}enje - kazao je Staneti}. On je zaklju~io da je Dodik

Dodik pu{ten iz bolnice

Dodiku savjetovan kra}i odmor
Direktor Staneti} je rekao da je Dodiku pri otpustu savjetovan kra}i odmor. - Predsjedniku smo savjetovali da se jo{ malo odmori, ali je on po~eo telefonirati i zakazivati sastanke na moje o~i ~im je krenuo niza stepenice. Naravno, ja nemam mandat da se upli}em u to, ali cijeli tim je savjetovao predsjedniku da se odmori jo{ dan-dva - rekao je Staneti}.

Dodik po izlasku iz bolnice

(Foto: M. Lugi})

„izuzetan pacijent“, koji je slijedio medicinske upute te da se tokom njegovog boravka u bolnici nisu provodile nikakve posebne procedure.

Staneti} je pojasnio da je Dodikov boravak u bolnici iskori{ten kako bi mu bili ura|eni gastroenterolo{ki, reumatolo{ki, neurolo{ki, radiolo{ki te kardio-

lo{ki nalazi, zbog ~ega su kratko o tome govorili {efovi ovih klinika. Jedinstven zaklju~ak koji se iz njihovih izlaganja mo`e izvu}i jeste da je Dodik gotovo u potpunosti zdrav, a u bolnicu je primljen „zbog bolova u trbuhu i `elucu, izazvanih uzimanjem lijekova protiv bolova u le|ima“. A. [I[I]

teme

Dnevni avaz, srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

9

Ukratko

MALVERZACIJE Radnici te{ko optu`uju direktora „Lutrije BiH“

Ho}e li istra`itelji ispitati kako se obogatio Edhem Pa{ukan?
Nezadovoljni zaposlenici pitaju se kako je Pa{ukan za samo pola mandata do{ao do ku}e, novog stana i luksuznog automobila Firma je pokradena i dovedena pred raspad [ta se krije iza namje{tanja vrijednih tendera
Dok „Lutrija BiH“ ove godine proslavlja {est decenija djelovanja, generalni direktor Edhem Pa{ukan od te profitabilne dr`avne kompanije stvorio je zlatnu koku za li~no boga}enje i boga}enje uskog kruga svojih poslu{nika, namjeravaju}i, o~ito, da taj „halal imetak“ tro{e i narednih 60 godina.

Brisel: Kritike za BiH

Evropska komisija

BiH o~ekuje najgori izvje{taj
Izvje{taj o napretku BiH koji }e Evropska komisija predstaviti danas, bit }e jedan od najgorih koji je na{a zemlja dobila. „Dnevni avaz“ o tome je ve} pisao, a prema najavama, Parlament bi tako trebao izvu}i odre|ene zaklju~ke i preporuke za institucije BiH koje su prepoznate u lancu odgovornosti.

Br~ko Distrikt

Sin i ljubavnica
Za to vrijeme, krajnje je neizvjesno ho}e li „Lutrija

Usvojen Program o utro{ku sredstava
„Lutrija BiH“: Zlatna koka za li~no boga}enje

Pa{ukan: Zagr(a)ebi ko sebi...

BiH“ (ako Federalna vlada uskoro ne povu~e odgovorne poteze) uop}e i do~ekati novi jubilej. Na sve to ovih dana upozorava grupa nezadovoljnih radnika „Lutrije BiH“ iznose}i ~itav niz posve konkretnih optu`bi na ra~un dugogodi{njeg rukovodioca. Oni, izme|u ostalog, tvrde da je Pa{ukan za samo pola svog mandata „hajrovao“ ku}u, novi stan i luksuzni automobil! Istovremeno, radnici

optu`uju direktora Pa{ukana i njegove saradnike da su pokrali firmu i doveli je pred sami raspad, stvaraju}i od nje privatnu pr}iju u „kojoj je svaki {ef zaposlio svoju suprugu, sestru, sina, ljubavnicu...“ Da je to tako, potvr|uju i ozbiljne tvrdnje radnika da su samo za posljednjih {est mjeseci zaposlenicima tri puta umanjene pla}e, i to pod izgovorom da „novca vi{e nema“. A da novca ima, ali ne za svakoga, ilustrira podatak da je Uprava ostala neokrznuta smanjenjima, jer je pla}a funkcionerima tek jednom blago spu{tena. Na sve ove probleme nedavno je ozbiljno upozorio i sarajevski magazin „Slobodna Bosna“.

Ko se sve uhljebio u „Lutriji BiH“
Da Pa{ukan zna nagraditi one koji mu ~uvaju le|a, potvr|uje primjer Minke Re{idbegovi}, koja je, kako je otkrila „Slobodna Bosna“, napredovala do pozicije {efice Odjela op}ih poslova. Tako|er, sindikalistu Mehmedaliju Zili}a radnici optu`uju da je svoju suprugu zaposlio u sektoru kontrole ispla}enog materijala, a sina u On-Line centar „Lutrije BiH“. Kako je „Avazu“ potvrdilo vi{e sagovornika iz „Lutrije BiH“, Pa{ukan je posebno umije{an u namje{tanje razli~itih tendera, odnosno vrijednih poslova njemu bliskim kompanijama. Time, uprkos ozbiljnim optu`bama radnika za kriminal, u posljednje vrijeme poku{ava kupiti novi direktorski mandat. Zamjenika generalnog direktora [efika Serdarevi}a optu`uju da je svoju suprugu zaposlio u ra~unovodstvu, a mjesto u „Lutriji“ na{ao je i za sina iz prvog braka, Omara Serdarevi}a. Tako|er, {ef posebnih igara „Lutrije BiH“ Dragan Klari} stavljen je na crnu listu Pa{ukanovih poslu{nika, jer je svoju suprugu Zizu Klari} zaposlio u Upravi „Lutrije BiH“. Nakon {to su radnici iznijeli optu`be u javnost, Pa{ukanovim mutnim poslovima, saznajemo, uskoro }e se ozbiljno pozabaviti i istra`ni organi. Time bi, isti~u radnici, napokon bilo uvedeno malo reda u ovo preduze}e u stopostotnom vlasni{tvu Federacije BiH, a koje odavno djeluje kao otu|eni centar mo}i. Nezadovoljnici {efa sarajevskog regiona „Lutrije BiH“ Dragana No`icu terete da je svoju suprugu \anelu zaposlio u kontrolu ispla}enog materijala. Finansijski direktor „Lutrije BiH“ D`evad Uzunovi} na{ao je radno mjesto za svoju svastiku i sestri}a, a penzionisani komercijalni direktor Mirsad Skadrak zaposlio je k}erku te sa TV Hayat u „Lutriju BiH“ doveo Almu Ajanovi}. U „Lutriji BiH“ ranije su potvrdili da su pla}e svim uposlenicima umanjene zbog osjetnog pada prometa u ljetnim mjesecima. Tako|er, istakli su da je i kompanija u te{kom polo`aju, jer je promet opao za ~ak 20 posto, {to samo potvr|uje crne slutnje zaposlenika!
Istra`iva~ki tim „Dnevnog avaza“

[ef Odjela za privredni razvoj, sport i kulturu Vlade Distrikta Pero Gudeljevi} potvrdio je da je Vlada jednoglasno usvojila Odluku o usvajanju Programa utro{ka sredstava odobrenih Odlukom o usvajanju amandmana na bud`et Br~ko Distrikta BiH za 2011. godinu, za subvencije privatnim preduze}ima na ime naknade {tete nastale prilikom pro{logodi{njih poplava, javlja Fena. Nakon {to je odluka usvojena, Gudeljevi} je pojasnio da sada slijedi procedura imenovanja komisije.

Tu`ila{tvo BiH

Kupovanje fotelje
- Radnici `ive na rubu egzistencije. Pod svakodnevnim su pritiskom, stresom i mobingom generalnog direktora Edhema Pa{ukana i njegovih „pomaga~a“ - kazali su ogor~eni zaposlenici.

Ekshumacija kod ^ajni~a
Na lokalitetu sela Zaborak, zaselak \akovi}i u op}ini ^ajni~e, pod nadzorom Tu`ila{tva BiH u toku je proces ekshumacije posmrtnih ostataka `rtava iz proteklog rata. Prona|eni su skeletni ostaci najmanje dvije osobe za koje se pretpostavlja da su tijela supru`nika ubijenih u porodi~noj ku}i 1992. godine. Prema do sada dostupnim informacijama i saznanjima, najvjerovatnije se radi o stradalim osobama bo{nja~ke nacionalnosti.

Slavuj, [piri} i Kuni} okre}u le|a Dodiku?
Slavko Jovi~i} Slavuj i Nikola [piri}, poslanici SNSD-a u Predstavni~kom domu Parlamenta BiH, zbog sve izra`enijeg nezadovoljstva vlastitim pozicijama u Klubu poslanika i SNSD-u razmi{ljaju o napu{tanju stranke, saznaje „Dnevni avaz“ iz izvora bliskih ovoj stranci. Klub poslanika SNSD-a mogao bi napustiti i DNS-ovac Petar Kuni}, koji svoje nezadovoljstvo otvoreno pokazuje prilikom glasanja. Postoji mogu}nost da ovo troje poslanika odlu~e „prije}i“ u nezavisne, A. [. pa ~ak i da se priklju~e SDS-u!

Mario Buri} danas se vra}a u Split
Mario Buri} (26) iz Splita, navija~ Hajduka, koji je te{ko povrije|en u navija~kim neredima koji su se desili u pro{li ~etvrtak u Sarajevu, kada su trebali igrati @eljezni~ar i Hajduk, danas }e, najvjerovatnije, biti otpu{ten iz sarajevske bolnice. Ovo nam je ju~er kazala Biljana Jandri}, portparol Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu. Mladi} je zbog frakture lobanje operiran na Neurohirurgiji. - Pacijent je dobro, hoda, komunikativan je, oporavljen... Predlo`eno mu je da po njega do|u ambulantna kola, jer ljekari smatraju da ne bi trebao E. Ha. riskirati vo`njom u privatnom automobilu - ka`e Jandri}.

Klub poznatih Sabina Mali~begovi}

Ne zavirujem u mu{ke nov~anike
Li~ni profil pjesnikinje iz @ep~a

10

Dnevni avaz, srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

teme

ZDRAVSTVO Evropa ~eka nabavku kubanskog cjepiva

Ime i prezime: Sabina Mali~begovi}. Datum i mjesto ro|enja: Rak u horoskopu. Koji je Va{ najve}i porok: Op}enito sam poro~na. Biste li donirali organe: Da. [ta pomislite kada Vam crna ma~ka prije|e preko puta: Ni{ta. [ta svaka dama mora imati u ta{ni, a mu{karac u nov~aniku: Moja ta{na je i za mene tajna, u mu{ke nov~anike ne zavirujem. Ima li istine u izreci „Ko pjeva, zlo ne misli“: Ne, ni najmanje. Da je sutra smak svijeta, {ta biste danas uradili: Dovr{ila bih ~itanje zapo~ete knjige. Je li bolje danas biti lijep ili pametan: Najbolje je biti prepametan. Politika je za Vas: Ne `elim da se izra`avam. Jeste li ikada izdali prijatelja: Nikada. Je li Va{a slava gorkog ili slatkog okusa: Ne znam, nisam slavna. Otkrijte nam jednu tajnu: Onda ne bi bila tajna. ^ega se najvi{e sramite: Ni~ega posebnog. Najljep{a `ena/mu{karac je: Moj mu{karac. Kada je brak dobar brak: Kada opstane. Je li jutro pametnije od ve~eri: Mnogo puta sam se uvjerila. Neostvarena `elja: Ima ih mnogo. Omiljeni film: Diznijeve bajke. Va{ hobi: ^itanje. Sportista koji Vas inspirira: Za inspiraciju je potrebno vi{e od sportiste.

BiH ne planira kupiti vakcine protiv raka!?
Kubanci tra`e odobrenje od Evropske agencije za lijekove Vakcina pokazala odli~ne rezultate na 1.000 testiranih pacijenata Nema planova
15 novooboljelih svakog dana u RS od malignih bolesti 6 umrlih svaki dan od malignih bolesti u RS 5.000 novooboljelih 2009. godine u RS 140 umrlih na 100.000 stanovnika 2004. godine u FBiH 164 umrla na 100.000 stanovnika 2009. godine u FBiH

Mali~begovi}: Voli Diznijeve bajke

Kubanska vakcina „cimavaks - efg“ protiv raka plu}a i prostate bit }e dostupna gra|anima Srbije najkasnije za tri godine, ali izgleda da tako ne}e biti i u BiH. Da }e vakcina, koju Kubanci zovu revolucionarnim otkri}em, biti na raspolaganju oboljelima u Srbiji, nedavno su potvrdili i kubanski stru~njaci, imunolog Pedro Kamilo Rodrigez (Camilo Rodriguez) i onkolo{ki urolog Horhe Hernandes Alberto Gonzales (Jorge). Oni su boravili u Srbiji, gdje su s tamo{njim ljekarima zapo~eli dogovore o budu}oj nabavci vakcine koja, kako tvrde Kubanci, zaustavlja rak plu}a i prostate. Kubanci razgovaraju i s Evropskom agencijom za lijekove (EMEA) kako bi u sljede}e tri godine, koliko }e trajati ispitivanje vakcine, dobili odobrenje za promet u Evropskoj uniji.

Bolest u brojkama

Sje}ate li se prvog poljupca: Ooooo, kako da ne. [ta je Va{ najve}i strah: Strah za budu}nost moje djece i sva~ijeg djeteta u na{oj zemlji. Najdra`a pjesma: Sve iz osamdesetih godina pro{log stolje}a. Kada ste posljednji put bili na izlo`bi ili u pozori{tu: Stalno sam u pozori{tu, izlo`bama, knji`evnim ve~erima, slijedom posla koji obavljam. Citat koji pamtite: Ne volim i ne pamtim citate, volim i priznajem na{e narodne poslovice. Omiljena modna marka: Ne posjedujem markiranu odje}u niti me bilo {ta markirano impresionira. Osoba koja Vas `ivcira: Najvi{e sama sebe.

Vakcina „cimavaks - efg“: U upotrebi na Kubi, u Maleziji, Peruu i Engleskoj

Rodrigez i Gonzales: Dogovori u Srbiji

IZETBEGOVI]U, OGLASI SE - Svi normalni ljudi u BiH osudili su nerede navija~a u Sarajevu, Mostaru i Banjoj Luci, ali ne i naru~ioci nereda. Svi znamo ko ho}e da destabilizira dr`avu i na ovaj na~in, ali me ~udi za{to {ute bo{nja~ki politi~ari u vlasti. Izetbegovi}u, oglasi se, tebi su upravo Bo{njaci dali svoj glas na

SMS

Dnevni avaz 061-142-015
KM, a nezaposlen. Ma, odmah hapsiti i oduzimati imovinu. TE[KO SAVEZU - Ko je mogao Alu Ho{i}a izabrati za predsjednika Saveza RVI, kada je to odani kadar SDA koji je proteklih 15 godina bio predsjednik RVI USK i preko njega su oprani milioni maraka? Te{ko na{em savezu.

U BiH za sada nema ozbiljnih planova o tome. Provjerili smo da li se i na{a zemlja priprema za budu}i uvoz ovog cjepiva. Kako nam je nezvani~no re~eno u zdravstvenim krugovima u FBiH, da bi se „cimavaks“ pojavio na bh.

tr`i{tu, mora ga odobriti EMEA-a, a zatim vakcina mora biti registrirana kod Agencije za lijekove Mr|a: Stru~ne BiH. To, analize me|utim, ne zna~i da }e ona biti besplatna i dostupna svima, {to }e isklju~ivo zavisiti od toga ho}e li biti novca u entitetskim fondovima. - Znamo o ~emu je rije~, ali jedna ovako ozbiljna vakcina i eventualno njena nabavka zahtijevaju istra`ivanje tr`i{ta, procent oboljelih te stav najve}ih stru~njaka iz ove oblasti zdravstva na nivou entitetskih i dr`avnih komisija. Za sada nismo razgovarali o tome - izjavila je za „Dnevni avaz“ portparol

Ko se lije~io na Kubi
Kubanska medicina poznata je u svijetu. Na Kubi su se lije~ili biv{i lider te dr`ave Fidel Kastro (Castro), predsjednik VenecueInstituta za za{titu zdravlja u RS Milka Mr|a. Nezvani~no saznajemo da ni u Zavodu za javno zdravstvo FBiH nije bilo razgovora o kubanskoj vakcini. U svakom slu~aju, „cimavaks“ je ljudima {irom svijeta, pa tako i u BiH, dao nadu da je prona|en lijek za dvije te{ke bolesti. U BiH se, ina~e, bilje`i porast broja oboljelih i umrlih od ovih bolesti. Samo od karcinoma plu}a godi{nje oboli vi{e od 1.900 ljudi u BiH. le Hugo ^avez (Chavez), kao i srbijanski glumac Velimir Bata @ivojinovi}, koji se izlije~io od gangrene u poodmaklom stadiju. Istra`ivanja kubanske vakcine kod raka prostate su u drugoj, a kod karcinoma plu}a u tre}oj fazi, koja obuhvata 573 pacijenta na Kubi. Ova vakcina ispituje se jo{ od 1993. godine i do sada je isprobana na vi{e od 1.000 oboljelih. Od 2008. godine koristi se na Kubi, a dostupna je i u Maleziji, Peruu i Engleskoj. Kubanski ljekari tvrde da su rezultati odli~ni i da je vakcina u ve}ini slu~ajeva zaustavila rak u poodmakloj fazi i pretvorila ga u hroni~nu bolest, koju je mogu}e kontrV. S. - E. Ha. olirati.

Data nada

posljednim izborima! OBE]ALI PA SLAGALI Za{to Federacija BiH ne isplati vojni~ke pla}e i regrese Vojske Federacije iz 2000. i 2001. godine? Obe}ali su to i slagali nas. ODMAH HAPSITI - Eto kakva nam je dr`ava. Lihvar iz Tuzle posjeduje imovinu od dva miliona KM i pla}a kauciju od 400.000

@upanijski sud u Zagrebu u ponovljenom postupku u slu~aju „Mali Maestro“ krajem septembra proglasio je krivim potpredsjednika Hrvatskog fonda za privatizaciju (HFP) Ivana Gotovca za primanje mita od poduzetnika iz BiH Svjetlana Stani}a te za poku{aj zloupotrebe polo`aja i ovlasti u korist Stani}a. Sud je Gotovca nepravomo}no osudio na 22 mjeseca, a Stani}a, po~asnog konzula Republike Koreje u BiH, na

Stani} osu|en u Hrvatskoj, firma u BiH i dalje propada
godinu zatvora. Dok sudovi u Hrvatskoj procesuiraju slu~ajeve korupcije, radnici „FeroelekKadi}: [ta je tra“ podsje}s na{im aju da je uprsudovima avo Svjetlan Stani}, zajedno s bratom Goranom i ocem Antom, stvarnim vlasnikom „Stani} Investa“, pod sumnjivim

@upanijski sud utvrdio odgovornost za korupciju

okolnostima kupio ovu firmu za 2,5 miliona KM. Knjigovodstvena vrijednost firme tada je iznosila oko 29 miliona KM. Predsjednik Sindikata radnika „Feroelektra“ Emin Kadi} ka`e da je „Stani} Invest“ pobijedio na tenderu zato {to je obe}ao ulaganje oko 22 miliona KM u firmu, zadr`avanje postoje}ih i zapo{ljavanje novih 250 radnika. - Djelatnost firme je uni{tena. Mi smo osam godina na minimalcu. Zaposleno je dese-

Stani}: Davanje mita

tak novih radnika, mahom portira, a iz firme je oti{lo oko 60 starih uposlenika. Ulo`io je oko milion i 600.000 od obe}anih 22 miliona KM ka`e Kadi}. F. KARALI]

teme

Dnevni avaz, srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

11

Ukratko NATO

ALARMANTNO Stru~njaci upozoravaju na opasan trend

Agresivna djeca u {kolama zlostavljaju svoje vr{njake
Imala sam slu~ajeva da su djeca od 12 ili 14 godina seksualno uznemiravala {kolskog druga, ka`e Dizdarevi}
Porast slu~ajeva maloljetni~ke delinkvencije samo je posljedica procesa koji po~inje nasiljem prema vr{njacima jo{ od prvih razreda osnovne {kole, smatraju stru~njaci. Psihologinja Jasna Dizdarevi} ka`e da je agresivno pona{anje prisutno i kod djece koja nisu iz problemati~nih porodica. - Imala sam slu~ajeva da su djeca uzrasta od 12 ili 14 godina po~inila neka kri-

Hafman posjetio Srebrenicu
Brigadni general Geri Hafman (Gary Huffman), komandant [taba NATO-a Sarajevo, odao je po~ast `rtvama genocida u Srebrenici i svim `rtvama sukoba u BiH, javlja Fena. General Hafman ju~er je posjetio Srebrenicu, gdje je obi{ao mezarje Poto~ari i lokalnu Fabriku akumulatora. U pratnji brigadnog generala Hafmana bili su i visoki du`nosnici [taba NATO-a Sarajevo, saop}eno je iz ovog {taba.

Nasilje me|u vr{njacima u osnovnim i srednjim {kolama u Bosni i Hercegovini bilje`i opasan trend rasta, a ono {to zabrinjava jeste da oko 90 posto takvih slu~ajeva ostaje zatvoreno u {kolskim zidinama. Djeca pate u ti{ini, a roditelji sami nisu u stanju rije{iti taj problem. Mnoga djeca postaju tako `rtve nasilja, uznemiravanja od agresivnih vr{njaka.

Po~etak procesa

dojava o bombama da bi nastava bila prekinuta. - Me|u u~enicima tog uzrasta dolazi do tenzija i sukoba mi{ljenja, {to za posljedicu ima obra~une i nasilje. Dobro je da je dosta {kola i dvori{ta pokriveno videonadzorom, jer ovi problemi po~inju uzimati maha - navodi pedagogica jedne od sarajevskih srednjih {kola. Prema istra`ivanju koje je radila Institucija ombudsmana za djecu RS, ukazano je da svaka druga osnovna {kola u ovom entitetu bilje`i slu~ajeve nasilja me|u vr{njacima, a tako je i u skoro 64 posto srednjih {kola. - Po~inioci i `rtve u osnovnim {kolama naj~e{}e su u~enici osmog razreda, a u srednjim {kolama, drugog razreda - objasnila je ombudsman za djecu RS Nada A. Nu. - B. S. Grahovac.

Ustavni sud BiH

Sjednica Vije}a od pet sudija
Ustavni sud BiH zakazao je za danas odr`avanje 118. sjednice Vije}a od pet sudija, na kojoj }e biti razmatrano vi{e od 200 apelacija fizi~kih i pravnih osoba. Kako je za Fenu kazao {ef Kabineta predsjednika Ustavnog suda BiH Nedim Ademovi}, ve}ina apelacija odnosi se na nerazumnu du`inu trajanja postupaka pred sudovima i organima uprave, odnosno povredu prava na pravi~no su|enje.

Krivi~na djela

Podaci za maloljetnike
Ubistvo u poku{aju 3 Ugro`avanje sigurnosti u saobra}aju 13 Silovanje i bludne radnje 2 Broj prekr{aja u ugostiteljskim objektima 19 Prekr{aji na ulicama, trgovima 210 Lak{e povrije|enih u ~injenju prekr{aja 93 Kra|a 209 Te{ka kra|a 380 Razbojni{tvo 45
Obra~uni u holovima {kole ~esta slika

vi~na djela ili su seksualno uznemiravala svog {kolskog druga. Posebno je stra{no kada se neko te starosne dobi etiketira kao delinkvent. Jedina prevencija jeste ka`nja-

vanje roditelja nov~ano ili zatvorom - ka`e Dizdarevi}. Agresivnost u pona{anju djece u {kolama potvrdili su i pedagozi, koji isti~u sve u~estalije slu~ajeve la`nih

Poruke sa susreta federalnog ministra i {efa EUPM-a

EUPM podr`ao ja~anje zakonskog okvira i operativnu nezavisnost policije, ali i precizno odre|enu raspodjelu odgovornosti rukovodilaca
O trenutnoj sigurnosnoj situaciji, a posebno o nedavnim navija~kim neredima i njihovom spre~avanju u budu}nosti, razgovarali su ju~er federalni ministar unutra{njih poslova Predrag Kurte{ i {ef Policijske misije EU (EUPM) u BiH [tefan Feler (Stefan Feller). Tokom posjete Feleru ministar je istakao da nepostojanje dr`avnog zakona o spre~avanju nereda na sportskim stadionima ote`ava rad policije u ovoj oblasti. Komesar Feler podr`ao je inicijativu da se do 31. oktobra donese strategija za spre~avanje nasilja na sportskim terenima. Posebna je potcrtano neophodnim zajedni~ko djelovanje kantonalnih komesara i ministara policije, odnosno federalnog ministra unutra{njih poslova i direktora Federalne uprave policije (FUP), na rje{avanju ovih problema. - Naglasiv{i korektnu saradnju s direktorom FUP-a, ministar Kurte{ upoznao je komesara Felera s aktivnostima koje FMUP i on preduzimaju u vezi s unapre|ivanjem postoje}e zakonske regulative o unutra{njim poslovima u FBiH. Istakao je

Feler dao podr{ku Kurte{u

Feler i Kurte{: Komesari i ministri zajedni~ki trebaju djelovati

da je u pripremi dono{enje zakona o unutra{njim poslovima u FBiH - saop}eno je iz Federalnog MUP-a i napomenuto da }e zakon biti dono{en u redovnoj parlamentarnoj proceduri te nakon odr`anih javnih rasprava o njemu. EUPM je podr`ao ja~anje zakonskog okvira unutar ko-

jeg }e operativna nezavisnost policijskih snaga biti neupitna, uz istovremeno, precizno odre|enu raspodjelu odgovornosti onih koji operativno rukovode policijskim snagama u odnosu na predstavnike izvr{ne vlasti u kantonalnim, odnosno Vladi FBiH, koji obavljaju ministarske funkcije. M. K. 

w

Dnevni avaz, srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

F=H==

Radovi bi trebali biti završeni do ljeta 2013. godine

Kulturno umjetničko društvo “Bosiljak” iz Dervente sutra organizuje “Bosiljkovanje” u Derventi sa početkom u 17 sati. Manifestacija počinje svečanim defileom ulicama grada, a nakon toga u 19 sati u Centru za kulturu nastupit će brojni folklorni ansambli. “Bosiljkovanje” se nastavlja 14. oktobra u dvorani u Srpcu, 15. u Kino dvorani u Šamcu i 16.oktobra u Centru za kulturu u Prnjavoru. N. S.

ŠAIJ KE?= @>E= LE ECA@
Radovi vrijedni više od tri miliona KM
Zvornik je postao veliko radilište jer je počela rekonstrukcija glavnih gradskih ulica koja će trajati narednih 17 mijeseci, a odvijat će se u etapama. Vrijednost radova je 3,2 miliona KM, a sa 60 posto sredstava finansira ih Vlada RS, dok se za ostatak pobrinula Opština Zvornik. -Počeli smosa ulicomVuka Karadžića dugom 800 metara u kojoj ćemo u naredna dva mjeseca, osimasfalta, mijenjati i vodovodnu i kanalizicionu mrežu, ali neće biti probema s vodosnabdijevanjem jer nećemo vaditi stare cijevi već ćemo pored njih stavljati nove. Zatim slijedi uljepšavanje i ostalih ulica, a bit će ih ukupno šest. Od gradjana se traži malo razmijevanja za novonastalu situaciju - kaže Jelenko Vasić, direktor preduzeća “Zvornikputevi”, izvođača radova. Kako je kazao potpredsjednik SO Zvornik Danijel Dragičević, ovo jeza lokalnu zajednicu najznačajniji prijekt u posljednjih 50 godina. On očekuje da će radovi biti završeni do ljeta2013.godine. M. M.

Počela rekonstrukcija u Zvorniku

BANOVIĆI Protest radnika Fabrike građevinske opreme

2=ćAEIK@>EE@=K=H== L=IE?=JLHE=BEHKKBEHE
Direktorica Sazbera Kukić duguje i radnicima i državi Gdje su završili milioni KM Nemaju prava

Očajni radnici banovićke Fabrike građevinske opreme, njih 150, koji su već osam dana u štrajku, jučer su mirno protestirali pred zgradom Općine, tražeći da razgovaraju sa načelnikom. Nakon što su shvatili da su na pogrešnoj adresi, na kojoj mogu dobiti samo podršku, mirno su se razišli. - Imam 29 radnog staža, a ja i radne kolege spali smo na prosjački štap. Od januara nismo dobili plaću, nisu nam uplaćivani doprinosi za PIO, ne možemo se liječiti, a otkako smo u štrajku ukinuti su nam prijevoz, hrana, sve - kaže Edin Turbić. Radnici krivca za situaciju u kojoj su se našli vide isključivo u direktorici i vlasnici fabrike Sazberi Ku-

Šta mi se (ne)sviđa u Prijedoru 

=A CH=@= = LEšA ECH=EšJ=
-U Prijedoru volim brojna kulturna zbivanja koja gradu daju prepoznatljiv pečat, počev od pozorišta, likovne scene pa do pjesničkih večeri. Čini mi se da je porasla i ekološka svijest Prijedorčana, jer je grad u posljednje vrijeme barem naoko čišći i uredniji. Voljela bih da Prijedor ima više zaposlenih. Prijedoru bi trebalo i više zelenih površina i dječijih igrališta. Na mjestima gdje su nekada bile zelene površine preko noći niču gradilišta i zgrade. Ne znam da li je to danak urbanizacije, ali

Radnici su se okupili pred zgradom Općine Suzana Stupar, pjesnikinja

znam da bi bilo prijatnije da je više parkova i prostora za dječiju igru - kaže Suzana Stupar, pjesnikinja. M. Z.

Obdanište “Neven” iz Višegrada i ove godine organizuje zanimljiva druženja u povodu “Dječije nedjelje”, koja se tradicionalno obilježva u prvoj sedmici oktobra. -Djeca iz ovog obdaništa posjetit će OŠ “Vuk Karadzić”, ženski manastir Hrista Spasitelja u Vardištu, zatim manastir Presvete Bogorodice u Dobrunu, a posjetit ćemo i Andrićevu spomen učionicu i biblioteku. Organizovat ćemo i edukativno-zabavne igraonice u

,HKžA= = =Eš=A E >@=EšJ= ’ALA’
našem vrtiću i to će biti prilika da se djeca kroz razne aktivnosti dobro zabave - kazala je direktorica višegradskog obdaništa Mladenka Vilotić. Ona je istakla dobru saradnju sa opštinom Višegrad koja izdvaja određena sredstva za rad ove predškolske ustanove u kojoj trenutno boravi 54 mališana. “Dječija nedjelja” bila je prilika da i načelnik opštine Tomislav Popović djeci uruči poklone. M. An.

U povodu Dječije nedjelje u Višegradu

Mrkonjić: Opravdane sumnje

kić koja je, kako tvrde, osnovala firmu u firmi, a sve mašine, strojeve i alat prodaje u bescjenje. -Do prije 15 dana imali smo toliko posla da smo morali produžavati radno vrijeme. Prije toga radili smo četiri remonta u TE “Tuzla”, imali smo poslove u Njemačkoj. Veliki je novac zarađen, a kad smo tražili da

nam isplati makar jednu plaću rekla je nema novca. Ovu novu firmu u fabrici registrovala je na sina kojem “prodaje” mašine i alate, a nas tjera na ulicu - kaže Turbić.

w

5==?E= FKJAL= K 6HA>EK

Završena je sanacija putnih pravaca Trebinje-Radovan Ždrijelo prema Dubrovniku i Lastva-Dolovi prema Crnoj Gori. Sredstva od 2,5 miliona KM izdvojili su “Putevi RS”, a radove su izvodili radnici “Hercegovina puteva”. Pored skidanja starog i postavljanja novog sloja asfalta, postavljene su i betonske bankine, zamijenjena je zaštitna ograda, očišćeni propusti te je postavljena nova vertikalna i horizontalna signalizacija. P. M.

’*IEL=A’ K čAJEHE CH=@=

Veliki dugovi
Predsjednik štrajkačkog odbora Edhem Mrkonjić kaže kako je svima jasno da direktorica zatvara fabriku, a

očajni radnici traže makar da im uplati novac u PIO kako bi se mogli prijaviti na biro. - Otvoreno nam je rekla da firma ne može opstati, jer je prezadužena. Sumnjamo da su milioni, a imamo informaciju da se radi oko pet miliona KM koje fabrika duguje, otišli u kupovinu poslovnih prostora - kaže Mrkonjić. N. MAKSIMOVIĆ

Na više mjesta u Bosanskoj Gradišciizvaljeni susaobraćajni znakovi.Zanimljivo je da uništavanje znakova u većini slučajeva nije posljedica saobraćajnih nezgoda, već se hiroviti mladići iživljavaju na znakovima uglavnom vikendom u sitne sate. Tako su na banjolučkoj petlji na razdaljini od pedeset metara srušena dva saobraćajna znaka, a u posljed-

7EšJAE I=>H=ć=E =LE
Srušena dva znaka na udaljenosti 50 metara

Vandalizam u Bosanskoj Gradišci

nje vrijeme na meti huligana su slivnici za kišnicu, poklopci na šaktovima, betonske kante za otpatke i saksije za cvijeće. Porušeni saobraćajni znakovi iako trenutno nisu u funkciji jasno pokazuju dvije stvari, hirovitost mladih ljudi i sporu reakciju nadležne službe, zadužene za održavanje saobraćajne signalizacije. B. G.

F=H==

Dnevni avaz, srijeda, 12. oktobar/listopad 2011. 

!

PRNJAVOR Mikrobiološke analize pokazale

8@= I= FAJ ELH= EA @>H= = FEćA
Dokazano prisustvo većeg broja bakterija od dozvoljenog

Mada je od Drugog svjetskog rata pa do danas, uloženo gotovo 50 miliona maraka za rješavanje problema vodosnabdijevanja pitkom vodom stanovnika prnjavorske opštine, Prnjavorčani i dalje nemaju pitku vodu. Kao jedna od alternativa

ČAIJA AIJ=šE?A
Pored toga što je na većini izvorišta, a vjerovatno i privatnih bunara, voda za piće neispravna, stanovnici prnjavorske opštine, u glavnom oni u seoskom dijelu, bili su, proteklog ljeta, suočeni sa nedostatkom vode što je izazvalo velike probleme, obzirom da se većina toga stanovništva bavi stočarstvom, zbog čega su bili primorani da kupuju vodu za stoku.

Voda iz brojnih bunara nije ispravna

su prnjavorska izvorišta, ali ni tu situacija nije baš najbolja. Naime, posljednje mi-

krobiološke analize vode, izvršene sa osam prnjavorskih izvorišta, pokazale su

da čak njih pet ne ispunjavaju norme Pravilnika o higijenskog ispravnosti vode za piće u mikrobiološkom pogledu . - Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove će istaknuti obavještenje stanovništvu da voda nije za piće i vršiće se dezinfekcija i čišćenje tih javnih vodnih objekata koji su neispravni i gdje je dokazano veće prisustvo bakterija od dozvoljenih, tako da ćemo pokušati da dovedemo te bunare u stanje ispravnosti - kazala je Radica Sandić, načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove u opštini Prnjavor. Inače, pomenutom analizom, utvrđeno je da su najposjećenija prnjavorska izvorišta, “Dobra voda”, na Lazinoj vodi, i “Brestovac Gradina”, takozvana Đokina voda, ispunjavaju norme pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće u mikrobiološkom pogledu. D. ČOLIĆ

U pozorišnoj sali KSC -a u bugojnu večeras će biti održana polufinalna večer tradicionalne manifestacije “Djeca pjevaju hitove 2011”. Nastupit će 23 mlada izvođača , koji su to pravo stekli nakon audicije , koju je nedavno proveo organizator, KSC Bugojno. Večeras će nastupiti: Adna Šećić, Lamija Plecić i Ema Hozić, Ajsel Kaniža, Aida Šahinbegović, Azemina Magrdžija, Emina Duratbegović , Nizama Delić, Mevla Muratspahić, Ahmed Kišija, Đenis Vilajet, Lejla Hadžiabdić i Talija Softić, Nedim Hadžiahmetović, Ajdin Beganović, Đenita Vilajet, Majda Filipović, Larisa Avdić, Ilma Hatarić, Zinedin Đevahirić, Adem

7 FKBE=K ! =@= ELđ=č=

Djeca pjevaju hitove u Bugojnu

Iman Hadžiabdić, jedna od polufinalista

Bumbul, Iman Hadžiabdić i Hana Hadžiabdić. Finalna večer kada će biti proglašeni i najuspješniji izvođači ove tradicionalne manifestacije je u petak u 19,30 sati. Az. M.

Spec
Na Španskom trgu u Mostaru danas u 11 sati udruženje “Novi Pogled” obilježit će “Dan roza vrpce”, javila je Onasa. Ovom manifestacijom žele skrenuti pažnju na sve češćcu pojavu karcinoma dojke. Nadamo se da će građani svojim prisustvom dati podršku našem radu i borbi protiv ove opake bolesti, saopćeno je iz Udruženja. Tokom mjeseca provodit će se edukativne radionice na temu karcinoma dojke i grlića maternice, a 21. oktobra u Mostaru će biti održan 'Pink party'”. 

"

Dnevni avaz, srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

I=H=ALIE =J

KONTROLE Saobraćajna policija Kantona Sarajevo

Selimović: Nije bilo fizičkog kontakta

Samir Selimović o događaju u “Skenderiji”

Na prekjučerašnjem sastanku predstavnika Sindikata i radnika Centra “Skenderija” nije bilo nikakve tuče između Edina Kulenovića i mene. Nije ništa bilo osim razgovora, kazao je radnik Samir Selimović, reagirajući na jučerašnji tekst objavljen u našem listu o tuči sindikaliste i radnika “Skenderije”. - Zaposlenici su na sastanku izrazili nezadovoljstvo 

= I=IJ=K EA >E JKčA

8=čE I=E FHE=K = IK =@HCEH=E
Četiri aparata u gradu bilježe brzinu i prolazak na crveno Pokušat ćemo nabaviti uređaj za testiranje na droge koji će odmah printati rezultate, kazao Klisara
zači žele vidjeti gdje su napravili prekršaj - kazao nam je Željko Klisara, inspektor za saobraćaj MUP-a KS.

informacijom o smanjenju plaće. Nije bilo nikoga od predstavnika menadžmenta i na tome se sve završilo. Kolega Kulenović i ja samo smo žučnije raspravljali, nije bilo nikakvog fizičkog kontakta niti sam ga pitao je li on na strani radnika ili na strani menadžmenta. Ono što je navedeno u tekstu čiste su insinuacije ljudi koji žele senzacije - kazao nam je Selimović. S. M.

Osim četiri stacionirana radara za snimanje prekoračenja brzine ili prolaska vozila na crveno svjetlo koji su postavljeni na nekoliko lokacija u gradu, pripadnici Jedinice za saobraćaj Kantona Sarajevo prilikom kontrola na cestama koriste i mobilne radare. - Da bismo zaustavili jurnjave te donekle spriječili učestale saobraćajne nesreće, naše patrole koje kruže

Specijalni testeri
Prema njegovim riječima, pored brze vožnje i prolaska kroz crveno, Saobraćajna policija prilikom zaustavljanja vozila može kontrolirati i je li vozač pod utjecajem droga. - Ako procijenimo da je

U vogošćanskom naselju Rosulje danas će ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Nedžad Ajnadžić uručiti ključeve 50 stanova pripadnicima

5J=LE = # >H=čED FH@E?=
boračke populacije, među kojima su i jedno dijete bez oba roditelja, 23 roditelja šehida, 22 supruge šehida te četvorica ratnih vojnih invalida. I. Tr.

Danas u Vogošći

Policiji se ponekad zamjera što ne najavljuje radarske kontrole pa je bilo inicijativa da u blizini takvih kontrola postave znakove upozorenja. - Nema razloga da kazujemo gdje su kontrole. 

A= =L= KFHA=
Gdje postoji znak, on se mora poštovati bez obzira na to je li policija tu ili nije. Bilo je takvih sugestija od Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, ali to do sada nije učinjeno - ističe Klisara.

gradom koriste i četiri mobilna radara koje pomjeramo u 10 namjenskih kutija raspoređenih po Kantonu.

Obavijest vozačima
Ti aparati uslikaju vozače koji brzo voze,nakon čega im na kućnu adresu šaljemo obavijest o učinjenom prekršaju. Slike i dokaze čuvamo u centru u slučaju da vo-

Jedna od lokacija na kojoj često bude radar

(Foto: S. Jordamović)

Klisara: Čuvamo dokaze

koristio neku od droga, to vrlo lako možemo otkriti pomoću specijalnih testera. Imali smo situacija i da oni koji su koristili neku od droga prije testiranja sami to priznaju te nam

kažu šta su uzeli. Ako bude novca, sljedeće godine pokušat ćemo nabaviti i prenosivi uređaj za droge koji će odmah printati rezultate dodao je Klisara .A. NALO

Dijelimo ulaznice 091/310-107

Danas dijelimo ulaznice za trosatno plivanje u Olimpijskom bazenu “Otoka”. Prvi čitalac koji u 10 sati pošalje SMS dobit će jednu ulaznicu. Ključna riječ je ULAZNICA, nakon čega trebate ukucati razmak te OB, opet razmak te ime i prezime. -----------------Cijena SMS-a je 0,35 KM + PDV.
W:725.475pt H:241.825pt 

EFEIE >=A

Završena je obnova sjevernog dijela Vratničkog bedema u ulici Bakije sokak u starogradskom naselju Vratnik. - Napravili smo 55 metara zida koji je visok od tri do 4,5 metara. Osim sanacije kame- 

>LA8H=JEčE>A@A

Uređenje zida starog oko 280 godina

nog materijala, zid je fugovan, aradnici su postavilii rukohvate, tako da je spriječeno daljnje obrušavanje- kazalaje Amira Radončić, stručna saradnica u Zavodu za zaštitu kulturno-historijskog iprirodnognaslijeđaKS. N. G.

Zid je visok od tri do 4,5 metara

?H= DHE=

Dnevni avaz, srijeda, 12. oktobar/listopad 2011. 

#

PUCNJAVA Vatreni obračun u sarajevskom naselju Alipašino Polje

)@E= ,=E@žEć H=A DE?A K IJ=

U Sudu BiH jučer je Mersudin Mešanović (40) iz Srebrenika osuđen na jedinstvenu kaznu od 15 godina zatvora zbog neovlaštenog prometa drogom, krivotvorenja isprava i nedozvoljenog držanja oružja ili eksplozivnih sredstava. Od Mešanovića se također oduzima imovina pribavljena krivičnim djelima, odnosno motel u Srebreniku sa zemljištem od 1.174 kvadratna metra. Mešanović je okrivljen jer je postao član organizirane grupe koja je formirana radi međunarodne kupoprodaje, prijevoza, posredovanja u daljnjoj međunarodnoj prodaji, slanju i isporuci droge. Grupa je od decembra 2008. do februara 2009. godine transportirala oko 70 kilograma heroina iz Crne Gore u BiH s namjerom prebacivanja oko 50 kilograma Mešanoviću poznatom kupcu u Engleskoj. Mešanović je dogovorio i realizirao ku- 

Aš=LEćK # C@E= H>EA

Međunarodna trgovina drogom

Mešanović: Oduzet motel

povinu, prijenos i prijevoz oko 110 kilograma marihuane iz Albanije preko Crne Gore, BiH i Slovenije do zemalja zapadne Evrope. Njemu se stavlja na teret i međunarodna kupovina i prijenos 1,5 kilograma heroina iz BiH preko Hrvatske do njemu poznatih kupaca u Sloveniji. B. C.

Policiju o pucnjavi obavijestili građani

Povrijeđeni 30-godišnjak policiji kazao da je u njega pucao Dženan Drljević, koji se jučer predao policiji Uhapšen i Dragan Madžić (34)
U Sarajevu se preksinoć desio novi oružani obračun. Ovoga puta dogodilo se to na Trgu međunarodnog prijateljstva na Alipašinom Polju, gdje je hicem iz pištolja u stomak pogođen Aldijan Daidžić (30). Povrijeđeni je oko 21.25 sati dovezen u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS), gdje je odmah operiran. minalne hirurgije. Trenutno nije životno ugrožen - kazala nam je Biljana Jandrić, portparol KCUS-a. Policiju su građani oko 21 sat obavijestili o pucnjavi, ali na mjestu događaja nisu nađeni tragovi obračuna. Ubrzo zatim osoblje iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć obavijestilo je policiju da se ranjeni Daidžić ovoj ustanovi obratio za pomoć. U razgovoru s policajcima povrijeđenije kazaodaje nanjega pucao Dženan Drljević. Nakon pucnjave uhapsila Dragana Madžića (34), koji se sumnjiči za pokušaj ubistva. Madžić je bio u društvu Drljevićem koji se jučer, kako nezvanično saznajemo, u poslijepodnevnim satima predao policiji. se dovodio u vezu s bacanjem ručne bombe u istom naselju. Dragan Madžić je 2004. godine bio osuđen na deset mjeseci zatvora zbog nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga. Policija je u njegovom stanu na Trgu međunarodnog prijateljstva u Sarajevu 4. septembra 2002. godine zaplijenila tri paketa marihuane, ukupne težine oko dva kilograma. Madžić je poznati diler koji je preprodavao drogu u svome naselju. B. C.

Poznati policiji
Svi akteri ovog događaja odranije su poznati policiji i osuđivani su za određena krivična djela. Daidžić je ranije privođen zbog droga, a Dženan Drljević je 2006. godine bio meta pucnjave na Alipašinom Polju. Drljević

U sarajevskom naselju Panjina Kula jučer oko devet sati dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je teže povrijeđena pješakinja Elzina Čaušević (34) iz Sarajeva. Nju je, prema informacijama iz policije, udario kamion, a kako nam je kazala portparol Kliničkog centra

2Aš=EK >HE =E

Nezgoda u Sarajevu

Univerziteta u Sarajevu Biljana Jandrić, u bolnicu je primljena u 9.05 sati. - Radi se o teškim povredama karličnog pojasa. Prebačena je na Kliniku za ortopediju i traumatologiju, gdje će biti zadržana na daljnjem liječenju - rekla nam je Jandrić. A. J.

Pojačane mjere sigurnosti u Posušju

Hitna operacija
- U pitanju je vrlo teška povreda, a nakon operacije smješten je na Odjel abdo-

4ALLAH=šE= I 2B=Eć= F šAIJ AIA?E =JLH=
Četvorica aktera pucnjave koja se u junu ove godine dogodila u ulici Ruđera Boškovića u sarajevskom naselju Pofalići u ponedjeljak su puštena na slobodu nakon što su im u Općinskom sudu Sarajevo izrečene zatvorske kazne.

Općinski sud Sarajevo

Optuženi Milić također je bio ranjen u pucnjavi

Mehmedbašić: Nagodba s Tužilaštvom

Optuženi Adnana Turčalo, Haris Milić, Vedad Višnjić i Haris Pirić potpisali su s kantonalnim tužiocem sporazum o priznanju

krivice koji je sud prihvatio, potvrdio nam je njihov branilac Omar Mehmedbašić. U skladu sa sporazumima svima je izrečeno po

šest mjeseci zatvora osim Harisu Miliću, koji je dobio osam mjeseci zatvora jer je ranije osuđivan. Četvorska je okrivljena za teško krivično djelo protiv opće sigurnosti ljudi i imovine u vezi s izazivanjem opće opasnosti. U razmjeni vatre iz dva automobila u junu ove godine na Pofalićima ranjen je u ruku 14-godišnji Armin H. dok je s drugovima igrao fudbal. Arnelu Trnki (18) zrno se zaustavilo u kosti lobanje, a optuženi Haris Milić tada je bio pogođen u stopalo i potkoljenicu. Još se traga za Adelom Muratovićem koji je, kako nam je rekao advokat Mehmedbašić, najavio da će se uskoro predati. B. C.

Policija istražuje navode roditelja

Iz PU Posušje saznajemo da su pojačane mjere sigurnosti oko ustanova u kojima se nalaze djeca zbog upozoravanja roditelja na osobe koje navodno zovu djecu u automobile. Neslužbeno saznajemo da je prije nekoliko dana jedna majka prijavila policiji dvojicu muškaraca koji su njeno dijete zvali da uđe u automobil. Ovo se, kako saznajemo, dogodilo kod gradskog vrtića gdje se dje- 

AF=JA I>A =A @ALčE?A K =KJ>EA

vojčica igrala. Vozilo crne boje, nepoznate marke, zaustavilo se u blizini djevojčice, nakon čega su je nepoznati muškarci iz vozila pozvali riječima: “Mrvice, dođi kod strike”. Nasreću, jedna odrasla osoba je bila u blizini i čula da zovu djevojčicu te je pozvala da ne ulazi u vozilo. Posuška policija utvrđuje istinitost informacija o ovom slučaju. M. H.

Bio za volanom “renaulta 5” koji se direktno sudario s vozilom “renault cargo”
Jedna osoba je teže povrijeđena, a dvije lakše u saobraćajnoj nesreći koja se jučer dogodila na dijelu magistralnog puta Novi Travnik - Bugojno u rejonu Rostova. Direktno su se sudarili “renault cargo”, vlasništvo preduzeća “Kim-Tec” iz Viteza, za čijim je upravljačem bio Nemanja Čato, i “renault 5”, kojim je upravljao Enes Bečić. Pokušavajući izbjeći vozila koja su se sudarila stradala su još dva autoBugojnu, Bečić je zbog složenosti povreda prebačen u Kantonalnu bolnicu Travnik, dok je Marko Jukić iz Žepča, koji je bio na mjestu suvozača u vozilu “renault cargo”, hospiltaliziran u bugojanskoj bolnici. - Teže povrijeđeni učesnik u sudaru na Rostovu zadobio je potres mozga, doživio je traumatski šok i prijelom butne kosti, zbog čega je bilo neophodno izmještanje u Kantonalnu bolnicu Travnik. Drugi učesnik u nezgodi zadobio je blaži potres mozga i površne ozljede na licu i hospitaliziran je u našoj ustanovi - kazao je dr. Eniz Rujanac. Naknadno, po okončanju uviđaja, pomoć je ukazana i vozaču “renault carga” Nemanji Čati. Prvi rezultati istrage, saznali smo, ukazuju da je uzrok ovoga udesa neprilagođena vožnja uvjetima na putu te klizav kolovoz usljed kiše koja

-AIK *AčEćK IA= >KJ= IJ

Udes na Rostovu kod Bugojna 

$

Dnevni avaz, srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

?H= DHE=
Uviđaj obavljen jučer ujutro
(Foto: E. Ražanica)

NESREĆA Težak udes na Malezijskom putu

2CEK C@EšE -@=H 4=Eć E *HčC
Od automobila ostala samo olupina, motor ispao i završio na ledini
Ramić nakon nesreće davao znakove života, no uprkos brzoj intervenciji ljekara iz Hitne medicinske pomoći u Brčkom, mladić je podlegao na putu do bolnice. Na licu mjesta potvrđeno nam je da se prilikom slijetanja u kanal vozilo nekoliko puta prevrnulo i na kraju se zaustavilo na kolovozu. Uviđaj je zbog neosvijetljenog terena obavljen tek jučer ujutro, do kada je saobraćaj Malezijskim putem bio u prekidu, a vozila su preusmjeravana na alternativne pravce. Uviđaj su obavili službenici Jedinice saobraćajne policije pod nadzorom dežurnog tužioca Tužilaštva Na regionalnom putu Brčko - Cerik, u mjestu Brka, na Malezijskom putu u ponedjeljak oko 19.20 sati dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je smrtno stradao 21-godišnji Eldar Ramić zvani Kajzer iz Brčkog. Nesretni mladić upravljao je automobilom “opel vectra” i iz još neutvrđenih razloga izgubio je kontrolu nad vozilom i sletio u odvodni kanal pored puta. Na licu mjesta bio je jeziv prizor, od automobila je ostala samo hrpa željeza, a motor vozila završio je na ledini oko 50 metara dalje od automobila. Nekoliko osoba nezvanično nam je potvrdilo da je

Dr. Rujanac: Česte nesreće

Smrt u prevrnutom automobilu

(Foto: InfoBrcko)

Brčko Distrikta BiH, a na licu mjesta neophodnu pomoć pružili su i pripadnici

Profesionalne vatrogasne jedinice Brčko. E. RAŽANICA

(Foto: A. Mandžić)

U izvlačenju teško povrijeđenog pomogli vatrogasci

mobila, “golf 2” registarskih oznaka Rume u Republici Srbiji, i “golf 5”. Najteže povrede zadobio je Enes Bečić, u čijem su izvlačenju učestvovali i bugojanski vatrogasci. Nakon što im je pružena prva pomoć u bolnici u

je padala jučer prije podne. Prema riječima dr. Rujanca, na dionici od Etno-sela na Rostovu prema Bugojnu često se događaju saobraćajne nesreće koje za posljedicu imaju teže povrijeđene i smrtno stradale osobe. Az. M. 

= 0EJA FćE >HE= FAš== E A CKH= >E?E
Relja Mijić (76) iz Prijedora zadržan na liječenju u bolnici u Prijedoru
U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jučer oko 14 sati u naselju Urije u Prijedoru, na raskršću ulica Milana Vrhovca i Kozarske, u blizini gradske bolnice, povrijeđen je biciklista Relja Mijić (76) iz Prijedora. Prema prvim saznanjima, nesreća se dogodila nekoliko trenutka nakon što je starac kupio vreću kupusa, natovario je na bicikl kojim je, gurajući ga pored sebe, pokušao pretrčati raskrsnicu. Upravo u tom momentu iz pravca grada prema bolnici kretala su se kola Hitne pomoći s rotacijom koja su, uprkos pokušaju vozača da zaustavi vozilo, udarila neopreznog biciklistu. Uznemireni vozač kola Hitne pomoći Srpko Slijepčević (53) iz Bosanske Kostajnice, koji je u vozilu imao i pacijenta kojeg je iz Bosanske Kostajnice vozio

Nezgoda u prijedorskom naselju Urije

U ulici Džemala Bijedića u Sarajevu u ponedjeljak oko 21.10 sati nepoznati razbojnik opljačkao je radnicu sportske kladionice “Formula”. Tom prilikom odnesen je pazar od oko 1.400 KM, njena plaća od 520 KM i mobitel. Policija traga za počiniocem ovog krivičnog djela.

w 

@AIA F==H =@EE?A

Rasut kupus iz vreće koja je bila na biciklu

(Foto: D. Stojnić)

prema bolnici u Prijedoru, jučer je, potresen nesrećom, u neformalnom razgovoru kazao da se svim silama trudio da zaustavi vozilo. U je-

dnom trenutku, vidjevši da je udar neizbježan, vozilom je nagazio na ivičnjak rizikujući da se prevrne. Kako saznajemo bici-

klista, Relja Mijić hospitaliziran je u bolnici u Prijedoru i nalazi se van životne opasnosti. M. Z.

?H= DHE=

Dnevni avaz, srijeda, 12. oktobar/listopad 2011. 

%
Zlatara “Opal”: Naredio vlasnici da legne na pod
(Foto: A. Muslimović)

Nepoznate osobe preksinoć su iz kruga područne škole “Kemal Ataturk” koja se nalazi u sastavu OŠ “Ahmed Muradbegović” iz Donjeg Kaknja ukrale bistu koja se nalazila na samom ulazu u školu. Policijskoj stanici u Kaknju krađu su prijavili uposlenici škole i tokom dana oba-

7H=@A= >EIJ= A== )J=JKH=

Roščevina kod Kaknja

vljen je uviđaj na licu mjesta. Bista Kemala Ataturka postavljena je 2008. godine, kada je Vojna misija Republike Turske pomogla rekonstrukciju škole iizgradnju poligona za učenike. Ovaj vandalski čin osudili su brojni građani Kaknja. Policija intenzivno traga za kradljivcima. Az. S.

TUZLA Opljačkana zlatara “Opal”

4=>E JA FHIJAA LHEA@ 
Lopov najprije pitao za cijenu pa izvadio pištolj Potjera bez rezultata
kom su trčali radnici obližnjih radnji iz Zanatske ulice, gdje se pljačka i dogodila, ali bezuspješno. - U zlataru je ušao momak s namjerom, kako je kazao, da kupi prsten. Kada sam ga pitala do koliko novca i izvadila kutiju s prstenjem, izvadio je pištolj i zaprijetio da mu sve predam te da nakon toga legnem na pod i da ne ustajem dok on ne izađe iz radnje. Kada je izašao, počela sam vrištati, a za njim su nakon toga počeli trčati moj muž i druge komšije u namjeri da ga uhvate. Ukupna vrijednost prstenova je oko 22 hiljade maraka - kazala je opljačkana vlasnica Mulić. Uviđaj su obavili pripadnici Odjela kriminalističke policije MUP-a TK, a o svemu je obaviješten i dežurni kantonalni tužilac. A. Mu.

Bista bila u krugu škole

(Foto: A. Salihbegović)

Nepoznati muškarac prekjučer je, prijeteći pištoljem, opljačkao zlatarsku radnju “Opal”, vlasništvo Almire Mulić, nanijevši joj štetu od oko 22 hiljade maraka. Nakon što je od vlasnice ukrao kutiju s više komada zlatnog prstenja za razbojni-

5=KčAIE IA =C@E >H=ćK čA= IKđAA
Seadu Dizdaru 30 mjeseci zatvora Adi i Alen Alić pred sudijom 31. oktobra

Pljačka poštanskog vozila kod Zenice

Medicinsko osoblje Zavoda za hitnu pomoć Kantona Sarajevo preksinoć je u 20.30 sati obavijestilo policiju da je u kupatilu porodične kuće u Trebinjskoj ulici, općina Novi Grad Sarajevo, zatečeno beživotno tijelo Sadete H. (50). Ljekari Hitne pomoći su na licu mjesta konstatirali smrt, a uviđajem koji je policija obavila u prisustvu dežur- 

JHL== IA I EIAE

Samoubistvo u Sarajevu

nog kantonalnog tužioca utvrđeno je da nije bilo tragova nasilja. U kupatilu je također pronađena jedna plastična boca sone kiseline s natpisom “Limko” i jedna plastična kantica iz koje je žena najvjerovatnije pila kiselinu. Tijelo je prevezeno u prosekturu groblja Bare, gdje će biti izvršen vanjski pregled leša, a po potrebi i obdukcija.

Privođenje Adija Alića i Seada Dizdara u sud

Zeničanima Adiju (20) i Alenu (33) Aliću jučer nije započelo planirano suđenje zbog razbojništva i pljačke vozila “BH Pošte” iz proceduralnih razloga. Njihovom saučesniku prema optužnici Seadu Dizdaru (36) iz Zenice Kantonalni sud u Zenici prihvatio je sporazum o priznanju krivice, kojim je predviđena zatvorska kazna od dvije godine i šest mjeseci zatvora pa se on neće ni pojaviti na suđenju. Njih trojica su optužena

da su 3. juna ove godine počinila oružano razbojništvo nad radnicima “BH Pošte” u zeničkom naselju Kasapovići otevši im oko 40.000 KM za isplatu penzija. Stariji brat Alić nalazio se na vikend dopustu iz KPZ-a

Zenica u koji se vratio 5. juna, iako je dan ranije za njim raspisana potjernica. Alen Alić nalazi se na izdržavanju kazne od 12 godina zbog saobraćajne nesreće u kojoj su 2002. poginule četiri djevojke. 

=đAA FKšA E BAH >A L?=
Policija je, po nalogu suda, pretresla desetak lokacija u Zenici koje su koristili ili posjećivali trojica braće Alić i Dizdar. Prema saznanjima “Dnevnog avaza”, na području sela Peševići kod Smetova pronađen je kofer u kojem su transportirane ukradene novčanice, ali ne i novac u njemu.

Braća Alić terete se i za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, a kako saznajemo u Kantonalnom sudu, odgodu je izdjejstvovao advokat Alena Alića Nikica Bodul. - S obzirom na to da je advokatu potreban rok za razmatranjei uvidu spis,početak suđenja prolongirali smo za 31. oktobar - kazao nam je sudija Nermin Tešnjak, koji je potvrdio da će stariji brat Alić nasuđenjebiti dovedenizzatvora, a mlađi iz pritvora. A. DŽ.

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu Foča - Gacko, u mjestu Prijeđel, teško je povrijeđena osoba s inicijalima D. D. koja se nalazila u vozilu “nissan navara”, saopćeno je iz CJB Istočno Sarajevo.

5AJE I ?AIJA E K@=HE K @HL

Udes na putu Foča - Gacko

Nesreća se desila kada je vozač “nissana” M. H. zbog neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad vozilom, skrenuo s kolovoza i udario u drvo. Policijski službenici izvršili su alkotestiranje kojim je utvrđeno da vozač nije imao alkohola u organizmu.

Šumske krađe na području oraške općine se nastavljaju. Posljednja u nizu stradala je šuma 61-godišnjeg Blaža Vincetića iz Donje Mahale. Prema policijskim informacijama, nepoznate šumokradice ušle su u njegov šumski posjed u

ŠKH=@E?A FIAA JHE DH=IJ= E =IA

U privatnoj šumi kod Orašja

rejonu Neđevaca i posjekle tri stabla bosanskog hrasta i jasena velikog prečnika. Vlasnik je policajcima kazao da mu je pričinjena materijalna šteta veća od 700 maraka. Policija je obavila uviđaj i traga za šumokradicama. Ta. B.

18

Srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

>EEI

Dnevni avaz, srijeda, 12. oktobar/listopad 2011. 

'

21

2KđA # H=@ED AIJ=
Posjetioci mogu upoznati 50 izlagača iz regije, među kojima je i 13 iz BiH, koji nude posao
Do posla se može doći iz udobnosti svog doma

POSAO Najveći online sajam zapošljavanja

8EšAEEIE FILE K 1H=K
Država ne smije ostati po strani, tvrdi Hamidović
U Bagdadu će idućeg mjeseca biti održan 38. međunarodni velesajam, na kojem će se predstaviti i nekoliko firmi iz BiH TGS Hamidović iz Kalesije, ŠF Inžinjering iz Tuzle, FIS, SIMPO, preduzeće za preradu drveta i promet građevinskog materijala WoodMagnat iz Kalesije i SD Semka iz Vozuće. Od Rasima Hamidovića, vlasnika TGS-a Hamidović, saznali smo da su za učešće na ovom sajmu zakupili oko 300 kvadratnih metara izložbenog prostora. - U Iraku se otvaraju veliki, višemilionski poslovi i naša država ne bi smjela ostati po strani. Morala bi se

Uoči Velesajma u Bagdadu

Hamidović: Zakupili prostor

značajnije uključiti - kaže Hamidović, dodajući da je susjedna Hrvatska poklonila maksimalnu pažnju ovom sajmu i učešću svojih kompanija. F. S.

Klikom na internet-stranicu Dan karijera (www.dankarijera.com) posjetioci sajma još danas mogu upoznati 50 izlagača iz regije, među kojima je i 13 iz BiH, koji nude posao ili program za edukaciju. S poslodavcima i edukativnim ustanovama posjetioci mogu komunicirati putem chata i saznati sve o mogućnostima zapošljavanja. Ovakav novi koncept sajma, koji se iz realnog

preselio u virtuelni prostor, posjeduje niz prednosti u odnosu na klasične sajmove, a prije svega otklanja sve teritorijalne barijere. Posjetioci mogu iz udobnosti svog doma ili kancelarije posjećivati sajam, razgovarati s poslodavcima, potražiti edukativne programe ili prijaviti se za posaoa. Prvog dana sajam je zabilježio više od 45.000 posjeta, a posjetiocima je ponuđeno 250 rad-

nih mjesta u regiji. Nakon veoma uspješnog prošlogodišnjeg Virtuelnog dana karijera i znanja, sajam po drugi put organiziraju najjači internet-portali za zapošljavanje u regiji: Posao.ba iz BiH, MojPosao.net iz Hrvatske i Infostud iz Srbije. Cilj projekta je, osim informiranja osoba koje traže posao o radnim mjestima i edukaciji u regiji, jačanje saradnje kompani-

ja i edukativnih ustanova s ovih prostora, ali i podsticanje mobilnosti na tržištu rada. Regionalni partner projekta je MDGF program zapošljavanja i zadržavanja mladih u BiH. Lokalnu podršku sajmu pružio i je Federalni zavod za zapošljavanje, čime je dodatno ojačana saradnja privatnog i javnog sektora u sferi zapošljavnja, a sve radi podizanja stope zaposlenosti.

Marko Pavić, načelnik općine Prijedor, jučer je potvrdio da su članovi kineske delegacije zainteresirani za kupovinu industrijske zone Celpak u ovom gradu. - Zainteresovani su za kupovinu cijele ove zone, u koju će dovesti više privrednika iz Kine. Za sada je rano 

EAE žAA KFEJE +AF=

Investicije u Prijedoru

govoriti o detaljima pregovora kako bi ovdje bilo otvoreno oko 2.000 radnih mjesta - kazao je načelnik Marko Pavić i dodao da je za nastavak pregovora i daljnje vođenje ovih poslova već formirana radna grupa koju čine domaći i kineski predstavnici. M. Z.

20

Srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi
Nea KRIVOKAPA-WILLIAMS Aida HALILOVI]

Njega lica na prvom mjestu Kako ostati `iv
Kenan MAGODA Merima D@AFI]

Nazif GLJIVA

Za pla}anje svih pjeva~a morao bih prodati pola Sarajeva

Nagrada za rad je trofej prvaka na kraju sezone
Jasmina ^ELEBI]

Na{e `ene su na razme|u nezavisnosti i tradicije
Alma MUJAGI]

Volim osjetiti energiju publike

U Atlanti ostvarujem svoj san

Takve pri~e ho}u www.azramag.ba

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

21

) HAAJA = =I >EJ ćA ’ = K> = K>’
Ne dolazite blizu naše zemlje, preklinjem vas, poručio je Hasun
važi pravilo “oko za oko, zub za zub”- rekao je Hasun. On je govorio delegaciji ženaizLibana kojesudošle izraziti saučešće zbog pogibije njegovog sina početkom mjeseca kojeg su ubili nepoznati napadači. - Ne dolazite blizu naše zemlje, preklinjem vas - poručio je Hasun, prenosi AP. Hasunove izjave uslijedile su nakon upozorenja Sirijski veliki muftija Ahmad Badredin Hasun upozorio je zapadne zemlje da će, ukoliko Sirija bude vojno napadnuta, osveta biti samoubilački bombaški napadi u SAD i Evropi. - Kažem cijeloj Evropi, kažem Americi, mi ćemo, ako bombardirate Siriju ili Liban, aktivirati bombaše samoubice koji su sada u vašim zemljama. Od sada sirijskog ministra vanjskih poslova Valida Mualema da će Damask poduzeti mjere protiv zemalja koje priznaju sirijsko nacionalno vijeće. U međuvremenu, režim Bašara el-Asada nastavlja s represijom nad narodom koji traži njegov odlazak s vlasti. Najmanje31 osobaubijena je u nizu sukoba širom Sirije, među kojima i civili.

Sirijski veliki muftija plaši Zapad

Dnevni avaz, srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

C>KI

7H=EI= 'čAE ćAEE IJ=A IA@ A=č= =DJEAL= @= IA IJ=JKI
Uz pripreme za novu rundu razgovora

Kompanija “Apple” priprema 19. oktobraceremoniju odavanjapočasti njenompreminulom suosnivaču Stivu Džobsu (Steve Jobs), prenose francuski elektronski mediji. Lokalne vlasti su objavile i da je Džobs preminuo od zaustavljanja disanja prouzrokovanog tumorom pankreasa, a nikakva autopsija nije provedena. Inače, kompanije “Samsung” i “Google” odložile su predstavljanje novog multifunkcionalnog telefona zbog smrti Džobsa, čime mu izražavaju svoje poštovanje.

,ž>IL= FH@E?= EA JH=žE= =KJFIEK

”Apple” priprema ceremoniju odavanja počasti

Timošenko jučer u sudnici: Sporazum s Rusijom potpisala 2009.

KIJEV Šefica opozicije, omiljena Julija Timošenko os

5H>EA K -7 KLAJKA IL
Među zahtjevima i ukidanje paralelnih institucija

Timošenko: Štitit ću svoju čast na Evropskom sudu za ljudska prava
Sud je udovoljio tužbi “Naftogaza” i presudio da Timošenko nadomjesti 516 miliona grivni (oko 189,5 miliona dolara) u korist nacionalne naftne kompanije. Agencija Interfaks navodi da će se zatvorska kazna računati počevši od 5. avgusta, kada je pritvorena, kao i da je Timošenko zabranjeno da tokom tri godine bude u državnoj službi. Dok je trajalo čitanje presude, pred sudom je demonstriralo nekoliko hiljada pristalicaTimošenko protiveći se njenom kažnjavanju. U jednom su se trenutku sukobili s policijom, želeći provaliti kordon jakih snaga sigurnosti i upasti u sudnicu. Čitajući presudu, Kirejev je naveo da je cijena pli-

Šef prištinske delegacije u dijalogu s Beogradom Edita Tahiri izjavila je jučer da je kosovska vlada odbila razgovarati o prijedlozima za reguliranje carinskih punktova na sjeveru Kosova, ističući da je to stav i Evropske unije. Nakonrazgovora sposrednikom u dijalogu Robertom Kuperom (Cooper), koji je završio posjetu Prištini, Tahiri je kazala da je izrazila opredjeljenjeza nastavakdijaloga i da će evropski posrednik imati intenzivnu šatl-diplomatiju kako bi što bolje pripremio sljedećurundu razgovora. - Trebalo bi razgovarati o temama predviđenim za prošlu, otkazanu rundu dijaloga, a prvenstveno je riječ o implementaciji već postignutih dogovora - navela je Tahiri. Kosovski premijer Hašim Tači prenio je Kuperu da

Pečorski oblasni sud u Kijevu osudio je jučer bivšu premijerku, a sada lidera opozicione partije Otadžbina Juliju Timošenko na sedam godina zatvora, javile su novinske agencije, prenoseći da je bivša premijerka najavila žalbu Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

na bila u nesrazmjeri s ranije dostignutim dogovorima kao i da je analiza rada “Naftogaza” pokazala da je poslije potpisivanja sporazuma s ruskom stranom uz odobrenje Timošenko cijena plina porasla za više od 50 posto.

Pogažen ustav
Proces protiv bivše premijerke započeo je 24. juna, a ona tvrdi da je upravo ona efikasno Ukrajinu izvela iz plinske krize 2009. godine. Timošenko se usprotivila presudi. - Ne slažem se s tom kaznom. Ova presuda predstavlja povratak Ukrajine u 1937. godinu. Sud je pokazao da su pogaženi ustav i pravosuđe - rekla je i dodala da će “štititi svoju čast na Evropskom su-

Državna služba
Ranije je predsjedavajući vijeća Rodion Kirejev, čitajući presudu, rekao da je Timošenko proglašena krivom jer je prekoračila ovlaštenja prilikom potpisivanja sporazuma o isporuci i tranzitu plina s Rusijom 19. januara 2009. godine i da je nanijela štetu kompaniji “Naftogaz-Ukrajine” od milijardu i po grivni (oko 200 miliona dolara).

Tači: Postoje crvene linije

Priština u dijalogu s Beogradom ima jasnu platformu s “crvenim linijama”, a to su nezavisnost, teritorijalniintegritet i unutrašnje uređenje. Jučer je beogradski “Blic” objavio, pozivajući se

Šef Međunarodne civilne kancelarije na Kosovu Piter Fejt (Peter Feith) izjavio je jučer da kada je u pitanju sjever Kosova, treba biti nalaženje rješenja za barikade i blo-

.AJ 8=@=LE= ==

kade puteva kako bi građani i predstavnici međunarodne zajednice imali slobodu kretanja. Druga stvar, po njegovoj ocjeni je, jačanje vladavine zakona na sjeveru Kosova.

na diplomatski izvor iz Brisela i iz vrha srbijanske vlasti, da će Njemačka insistirati da Evropska komisija u svoje mišljenje o davanju statusa kandidata Srbiji unese nove, stroge uvjete vezane uz Kosovo. Traži se ispunjenje četiri zahtjeva: da se dijalog Beograda i Prištine nastavi bezuvjetno, da se postigne dogovor o regionalnom predstavljanju Kosova, telekomu i struji, da Priština preuzme sud u sjevernoj Kosovskoj Mitrovici i da se počne s ukidanjem paralelnih institucija.

Julija Timošenko ne prestaje izazivati pažnju medija. Jedna od najmoćnijih žena na svijetu u dva navrata je bila premijerka Ukrajine, a na posljednjim izborima za predsjednika, prošle godine, izgubila je neznatnom razlikom glasova od aktuelnog predsjednika Viktora Janukoviča. 

AFJE?= @ BJAA K
Timošenko je prvi put bila premijerka Ukrajine od februara do septembra 2005., poslije Narandžaste revolucije. Na čelu vlade je bila i od decembra 2007. do marta 2010., a jedno vrijeme je bila i zamjenica tadašnjeg premijera Viktora Juščenka. Rođena je 27. novembra 1960. godine u Dnjepropetrovsku, gdje je završila ekonomski fakultet. U politiku je ušla 1996. godine, kada je u svojoj oblasti osvojila rekordnih 92,3 posto glasova na izborima za poslanika vrhovne rade, a svjetskoj javnosti postala je poznata kao jedan od lidera Narandžaste revolucije, zajedno s Viktorom Juščen-

C>KI

Dnevni avaz, srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

!

7 FEJE?E JHA>= >EJE FšJA
Državnik razmišlja o budućim generacijama, a ne o sljedećim izborima, kaže Erdoan
Premijer Turske Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) kritizirao je jučer francuskog predsjednika Nikolu Sarkozija (Nicolas Sarkozy) da optužbama protiv Turske zbog navodnog genocida nad Ermenima pokušava na domaćoj sceni pred predstojeće predsjedničke izbore pridobiti glasove te zajednice koja živi u Francuskoj. - U politici treba biti pošten - izjavio je u parlamentu premijer Erdoan i optužio Sarkozija da izjavom da Ankaratreba priznati genocid nad Ermenima, ustvari, pokušava napraviti “izbornu investiciju” i pridobiti 600.000 glasova. - Jedan državnik mora razmišljati o budućim generacijama, a ne o sljedećim izborima - istakao je premijer Erdoan, prenosi AFP. Sarkozi je krajem prošle sedmice tokom posjete Erevanu pozvao Ankaru

Nakon prozivki za Ermene, Erdoan održao lekciju Sarkoziju

Erdoan jučer u parlamentu: Ništa od “izborne investicije”

da konačno prizna da je u vrijeme raspada Otoman-

ske imperije 1915. godine i kasnije na prostorima da-

našnje Turske izvršen genocid.

č= A@E' K = C@E=
-šJ 2EJEčE JELEH=E HELEčE FH?AIE
Evropska unija izrazila je duboko razočarenje presudom suda u Kijevu u predmetu protiv Julije Timošenko, ukazujući da bi ta presuda mogla imati velike posljedice na bilateralne odnose Unije i Ukrajine. - EU će razmisliti o svojoj politici prema Ukrajini - navodi se u saopćenju visoke predstavnice EU za vanjsku politiku i sigurnost Ketrin Ešton (Catherine Ashton). du za ljudska prava”, prenosi agencija RIA Novosti. Reagirajući na uznemirujuće scene pred sudom, U saopćenju se navodi da je presuda izrečena poslije suđenja na kom nisu poštovani međunarodni standardi, zahtjevi za fer, transparentan i nezavisan sudski proces, na koje je Ešton ukazivala i u ranijim izjavama. - To, nažalost, potvrđuje da se pravda primjenjuje selektivno u politički motiviranim krivičnim procesima protiv lidera opozicije i članova bivše vlade - istakla je Ešton. predsjednik Januković najavio je moguće izmjene zakona koje bi mogle ići u korist Timošenko.

uđena zbog prekoračenja ovlasti 

FJE FHJEL L=IJE K -CEFJK
Mnogi demonstranti pregaženi su oklopnim vozilima
kretali ka Koptskoj kršćanskoj crkvi, gdje je održana molitva za nastradale u žestokim sukobima snaga sigurnosti i pripadnika te manjinske zajednice. Ulice Kaira kojima se kretala povorka bile su ispunjene ljudima koji optužuju vlast da je odgovorna za nasilje u kojem je u protekla dva dana ubijeno 26 ljudi, a više od 500 je ranjeno. Prema prvim izvještajima forenzičara, mnogi demonstranti su pregaženi oklopnim vozilima ili su ubijeni hicima iz automatskog oružja. Vojno vijeće, koje je preuNa desetine hiljada ljudi uzvikivalo je jučer u Kairu parole protiv vladajućeg Vojnog vijeća tokom kretanja povorke koja je organizirana povodom sahrane 17 Kopta koji su ubijeni tokom sukoba uegipatskoj prijestonici. Uzvikujući “Dolje vojna hunta!”, demonstranti su se zelo vlast u zemlji poslije zbacivanja Hosnija Mubaraka s čela države, upozorilo je da će se oštroobračunati sučesnicima demonstracija ukoliko se one nastave. Vrhovno vijeće oružanih snaga upozorilo je da će poduzeti “neophodne” mjere u cilju “stabiliziranja sigurnosti”.

Vojno vijeće prijeti žestokim obračunom

Demonstranti krenuli na molitvu za ubijene

L=@E @ =JLH=
kom 2004. godine. Paralelno s univerzitetskom karijerom bila je i uspješan menadžer, najprije kao vlasnica lanca videoteka, a potom u nacionalnoj industriji plina. Kako navode pojedini mediji, u tim poslovima je stekla veliko bogatstvo pa su se uz njeno ime vezivale priče da je učestvovala

u preprodaji velikih količina plina, i to ukradenog. Protiv nje su u posljednjih 10 godina pokrenuta tri krivična postupka. Ukrajinska “čelična lejdi” proglašavana je za najljepšu u političkom svijetu, a, prema mišljenju časopisa “Forbes”, i za jednu od najmoćnijih žena svijeta.

w

/=@=BE A K FKIJEE >EK CH=E?A I )žEH

Zvaničnik libijskog Nacionalnog prijelaznog vijeća izjavio je da vjeruje da se Muamer Gadafi krije u pustinji na jugozapadu zemlje, u blizini granice s Nigerom i Alžirom, ali je demantirao da svrgnutog lidera štiti pleme Tuareg. Musa Kuni, predstavnikplemena Tuaregulibijskomvijeću, rekao je da je Gadafi poslao sina Hamisa u pustinjsku oblast da pripremi rutu za eventualni bijeg dva mjeseca prije nego što su Tripoli osvojile pobunjeničke snage krajem avgusta. Kuni je dodao da je Gadafi njegovao prisne veze s vladom Nigera i da je više puta prelazio granicu, prenosi AP.

24

Srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi 

EI
w

Dnevni avaz, srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

#
w
Najveći virus ikada otkriven izoliran iz vode okeana s obale Čilea nazvan je megavirus i 10 do 20 puta je veći od prosječnog. Naučnici smatraju da megavirus napada amebe, jednoćelijske organizme koji plutaju slobodno u moru. Čestica virusa je veličine oko 0,7 mikrometara (hiljaditi dio milimetra) u prečniku, a megavirus je veći i od nekih bakterija.

Brajan Martin (Bryan), Australac koji je svakodnevno plivao u moru na obalama Perta, najvjerovatnije je žrtva bijele ajkule, s obzirom na to da je pronađen dio njegovog kombinezona koji je isjeckan, saopćila je policija. U slučaju da se potvrdi ova informacija, bit će to drugi smrtonosni napad ajkule duž ove plaže od 2000. godine, a treći napad ajkule u Australiji od početka godine.

)KIJH==? žHJL= =KA 

AC=LEHKI K A=K

6HK@E?E EL=@E= 2@ L@EEA IHA>H LHEA@ >A>K E IJ==
Vrijednost procijenjena na 19 miliona dolara

STRAVIČNO Amerikanka uhapšena zbog strašnog zločina

Lociran još jedan brod

Rodrigez je napravila carski rez po uzoru na TV emisiju, majčino tijelo sakrila u podrum, a beba je ubrzo umrla u bolnici

Amerikanka Anet Morales-Rodrigez (Annette Morales-Rodriguez, 33) iz Vioskonsina, koja već ima troje djece, optužena je za ubistvo trudnice Marice Ramirez-Kruz (Maritze Ramirez-Cruz, 23). Nakon što ju je istukla do smrti Rodrigez je izvukla bebu iz utrobe Kruz i predstavljala je kao svoju. Dječak je, također, preminuo. Policija je detaljno opisala stravičan zločin. Anet je očajnički željela još jedno dijete, a Marica je čekala četvrto. Anet je priznala da je dvije sedmice pretraživala predgrađe Milvokija ne bi li pronašla trudnicu čije bi dijete mogla predstaviti kao svoje. Vidjela je Maricu 6. oktobra i ponudila joj prijevoz. Čim je Marica sjela, Anet ju je zamolila da prvo svrate kod nje da presvuče cipele. Marica je ušla za njom u kuću da bi otišla u toalet. Rodrigez je nekoliko puta udarila trudnicu s leđa bejzbolskom palicom.

Američka firma “Odyssey Marine Exploration” objavila je da je na dubini od 2.500 metara pronašla još jednu olupinu broda punog srebra. Radi se o britanskom ratnom brodu “SS Mantola”, koji je 9. februara 1917. u sjevernom Atlantiku potopila njemačka podmornica. Lovci na blago locirali su “Mantolu” 160 kilometara

od nalazišta potopljenog broda “SS Gairsoppa”, koji su našli prošli mjesec. Vjeruje se da je “Mantola” prevozila oko 17.000 kilograma srebra. Ta količina srebra danas bi na tržištu vrijedila oko 19 miliona dolara. Britanska vlada potpisala je ugovor s firmom “Odyssey” za spašavanje tereta broda, dopustivši im da zadrže 80 posto vrijednosti spašenog srebra.

,Ač= FCEK K IKšEE?E HK>=
Tijelo nesretne žene policija je našla u kući

Tragedija u Njemačkoj

Nakon što je žena pala na pod gušila ju je dok nije izgubila svijest. Izrezala ju je pokušavajući izvesti carski rez kao što je vidjela na “Discovery Channelu”. Izvadila je bebu, a majčino tijelo sakrila u podrum.

Iste večeri Anet je nazvala Hitnu pomoć i rekla da beba koju je taj dan rodila ne diše. Anet su odveli u bolnicu i nakon pregleda nje i bebe utvrdili da nije bila trudna niti je nedavno rodila, a dječak je ubrzo preminuo. Dan kasnije po-

licija je došla u njenu kuću i pronašla iskasapljeno tijelo. Obdukcija je pokazala da je nesretna trudnica umrla od velikog gubitka krvi. Maricin suprug ne može prihvatiti tragediju koja ga je zadesila.

Igra trogodišnjih blizanaca iz Njemačke završila je tragedijom. Blizanci su se igrali u kući u kojoj su bili s ocem, a majka im se za to vrijeme vraćala s posla. Oko 19 sati dežurne službe primile su poziv da je dijete u sušilici za rublje i da ne diše. Nažalo-

st, kada su došli na mjesto događaja, mogli su samo utvrditi da je maleni Franc (Franz) mrtav. Drugog blizanca preuzela je socijalna služba. Detalji nesreće još nisu poznati, a policija istražuje ubistvo iz nehata. Mediji nagađaju da je tokom igre Franc ušao u sušilicu koju je njegov brat Paul uključio.

4đA>AHKKILEH==CEJ=HEIJF=E=
Melendez je neko vrijeme koristio vještačke udove, ali ih je ubrzo odbacio, prihvatio svoje tijelo i počeo učiti svirati
dnoće. “Talidomid” je masovno korišten tokom 50-tih i početkom 60-tih godina prošlog stoljeća kao lijek za smirenje i pomoć pri jutarnjim mučninama, prije nego što je otkriveno da uzrokuje oboljenja kod beba. Osim što nema ruke, Melendez ima i deformaciju lijevog stopala. Ipak, pored svih problema, nikada nije gubio vjeru u sebe. Toni Melendez (Tony, 49) rođen je bez ruku, ali ga to nije spriječilo da radi ono što voli - da stvara muziku. Njemu stopala služe umjesto ruku pa je tako naučio pisati, ali i svirati na gitari. Porijeklom je iz Nikaragve, a uzrok njegovog deformiteta je “t a l i d omid”, lijek koji je uzimala njegova majka tokom tru- Mogu okretati stranice knjige, mogu svirati na gitari, sve što može ruka uraditi, moja stopala to simuliraju. Stvari činim na malo drugačiji način, ali uspijevam nekako - kaže Toni. Melendez je neko vrijeme koristio vještačke udove, ali ih je ubrzo odbacio, prihvatio svoje tijelo i počeo učiti svirati. Godišnje održi oko 150 koncerata, a nastupao je i za papu.
Mobitelom se spajao na Facebook

Toni Melendez nije odustao od svog sna 

=>H=LE >EJA K KćE K A F=č=

Uhapšen provalnik

Toni ima 150 koncerata

Jedan provalnik iz Novog Meksika uhapšen je nakon što je policija pronašla mobitel koji je zaboravio u kući u koju je provalio. Do lopova su došli bez ikakvih problema jer se s mobitela spajao na svoj Facebook profil.

Osim za provalu, odgovarat će i za oružanu paljbu jer je u bijegu ispalio šest hitaca prema članovima porodice u čijem je vlasništvu kuća u koju je provalio, a koji su ga prilikom povratka u svoj dom zatekli u krađi. Srećom, nije bilo povrijeđenih.

26

Srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Poliklinika Atrijum
...put do zdravlja nikad nije bio kra}i...
Internisti~ki pregledi Holter EKG (24 satno snimanje EKG-a) Holter krvnog tlaka (24 satno snimanje krvnog tlaka) Ehokardiografija (ultrazvuk srca) Dobutamine ehokardiografija (za pacijente sa koronarnim i nekim valvularnim oboljenjima) Ergometrija (EKG pri optere}enju) Programi za sr~ana oboljenja !!! Kompletna obrada po ni`im cijenama za pacijente koji se odlu~e na cjelokupan program (angina pectoris, sr~ana aritmija, stanje nakon infarkta, hipertenzija, sr~ano popu{tanje, ugra|eni bypass, ugra|ena umjetna valvula)
Avaz Business Center D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Tel/fax:+387 33 467 444 +387 33 768 768 www.poliklinika-atrijum.ba

Ultrazvuk krvnih sudova (Doppler) Pregledi sporta{a i izrada programa za prehranu i uporabu suplemenata !!! Akupunktura Preoperativni internisti~ki pregledi Ultrazvuk gornjeg abdomena- jetra, `u~na kesa, pankreas, bubrezi Ultrazvuk male zdjelice Ultrazvuk {titne `lijezde i vratnih struktura Ultrazvuk dojki Ultrazvuk testisa Laboratorijske pretrage Screening pregledi za menad`ere

i jo{ mnogo toga... 

KJKH=

Dnevni avaz, srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

%

EKSKLUZIVNO Novi uspjeh Edina Galija u Holivudu

7 DEJ IAHEE ’AM /EH’ I= E ,Aš=A
Serija se emitira na Foxu i veoma je popularna Zbog ovog angažmana otkazao sam ugovor za seriju “Ljudi s Medisona”, kaže mladi Bosanac
Edin je u decembru planirao dolazak u BiH, ali dobio je glavnu ulogu u filmu “The Call”, pa mu je to malo poremetilo planove. - To mi je stvarno drago. Snimanje još nije počelo, a prije toga ne želim iznositi više detalja - kratak je Gali. Osim toga, u iščekivanju je premijera filma “Hemingway & Gellhorn” reditelja Filipa Kaufmana (Philip Kaufman), kojeg je snimao s Nikol Kidmen (Nicole Kidman), Klajvom Ovenom (Clive Owen) te Robertom Duvalom (Duvall).

Umjetnička galerija BiH: Dan kao i svaki drugi

Edin Galijašević (24), Bosanac koji u Holivudu gradi sjajnu glumačku karijeru pod imenom Edin Gali, zabilježio je novi uspjeh. Kako ekskluzivno doznajemo, dobio je uloga u novoj američkoj seriji “New Girl”, koja se emitira

)>@AHLEć A= šJ= I=LEJE
Najdramati~niji trenutak u historiji galerije
Uredbu kojom se osniva Umjetnička galerija u Sarajevu Vlada NRBiH donijela je 11. oktobra 1946. godine sa zadatkom da prikuplja i otkupljuje djela naših i stranih umjetnika, te da izlaganjem i organiziranjem izložbi na teritoriju BiH utječe na razvoj umjetnosti. Izmjena u nazivu desila se 1969. i ona nastavlja rad kao Umjetnička galerija BiH. Jučer je ta ista galerija trebala proslaviti 65 godina postojanja. Svoj 65. rođendan Umjetnička galerija obilježava u najdramatičnijem trenutku svoje historije, zatvorenih vrata za javnost. - Novom stalnom postavkom “Retrospectrum”proslavljena je 60. godišnjica, a danas smo zapitani nad samim opstankom institucije i umjetničkih djela koja se u njoj čuvaju. Ovo je dan kao i svaki drugi, nemamo šta slaviti. Bez posjetilaca i bez ičega - kaže kustosica Maja Abdomerović. U više od mjesec, koliko je galerija zatvorena, nijedan političar, nije pokazao interes za stanjeuovoj instituciji,nitiponudio moguće rješenje. - Jedino što su uradili jeste pozivanje na “nenadležnost” i međusobno izražavanje želje da će “onaj drugi” iznaći rješenje, a uposlenicima žele dug život i dobro zdravlje - dodaje Abdomerović. Ad. K.

Rođendan Umjetničke galerije BiH 

LE BE

Gali: Na setu serije “New Girl” u kojoj glimi DJ-a

- Ulogu sam dobio prije dvije sedmice, prošle sam snimao i već danas kreće emitiranje epizoda s mojim likom - rekao nam je jučer Edin u telefonskom razgovoru iz Holivuda.

Veliko zadovoljstvo
Ne krije veliko zadovoljstvo ovim angažmanom i nada se nastavku saradnje s ovom ekipom. - Kad sam gledao snimljene scene, prijatno sam se iznenadio. Izgleda super. Za sada sam snimio tri epizode, a vjerovatno postanem i stalni lik - govori

Edin je kao sedmogodišnji dječak s roditeljima izbjegao iz rodne Velike Kladuše najprije u Njemačku, a kada je imao jemladi glumac. Edin Gali je prije dvije godine dobio prestižnu nagradu Emi za sporednu ulogu u hit seriji “Mad Men”, kod nas poznatijoj kao “Ljudi s Medisona”, a nedavno je najavio da će glumiti i u petoj sezoni ove uspješnice. Ali, zbog “New

4đA K 8AE =@KšE

danaest godina, njegova porodica stigla je u Ameriku. Živjeli su u Sent Luisu i prije šest godina Edin se preselio u Kaliforniju.

na kanalu Fox i koja je postigla ogromnu popularnost u Americi. Edin tumači lik DJ-a iz Evrope i upravo će danas u Americi biti emitirana epizoda u kojoj on glumi. Glumi rame uz rame sa zvijezdom Zoi Dešanel (Zoe Dashanel).

Girla” raskinuo je ugovor za “Med Mena”.

Poslušao agenta
- Mnogo mi je bolji ugovor s “New Girl”, tako da sam poslušao svog agenta i otkazo sam “Mad Mena”. Valjda nisam pogriješio - iskren je Gali. L. SARAJLIĆ-RAMOVIĆ

*HA F=JA EčIJE = Ež>E 5AA *=H=J=HALEć=
Autor predstavio svoj doživljaj Kozije ćuprije, Rimskog mosta, “Avaz Twist Towera”...
U Kamernom teatru 55 preksinoć je otvorena izložba Seje Bajraktarevića. Četiri desetljeća posvetio je muzici, a 2010. otkriva slikarski talent teje sada odlučioda svoju naklonost prema slikarstvu pokaže javnosti. Predstavio je više od 20 djela, koja su nastala u protekloj godini. Na izloženim slikama predstavljen je njegov doživljaj smaka svijeta, Kozije ćuprije, Rimskog mosta pa sve do modernog graditeljstva kao što je “Avaz Twist Tower”. U Kamernom teatru okupio se veliki broj javnih ličnosti iz raznih sfera života, među kojima IvicaŠarić, Vojislav Vujanović, Senad Bašić, Bakir Nakaš, Mirsad Tuka, Abid Sakalaš, Muradif Brkić,

Muzičar u svijetu likovne umjetnosti

Novi likov(Foto: S. Saletović) ni događaj Galerija “Roman Petrović” predstavila je preksinoć otvaranjem izložbe radova učenika Srednje škole primijenjenih umjetnosti generacije iz 1983. godine. Izložbu je otvorio Mensur Poro- Preksinoć u galeriji “Roman Petrović” vić, aktuelni direktor ove pljanja uz druženje, već prave škole. izložbu, što bi trebalo postati - Moram istaći da je ovo tradicionalno. Zanimjivo je jedna od najupornijih gene- da im ni državne granice nisu racija, koja već drugu godinu prepreka, pa umjetnici stižu i zaredom pravi izložbu. Ne iz Švedske, Hrvatske - nagladogovaraju samo puka oku- sio je Porović. Ad. K. 

E @Hž=LA CH=E?A EIK FHAFHA=

Radovi generacije iz 1983. godine

(Foto: S. Saletović)

Bajraktarević: Predstavio više od 20 djela

Brojni gosti na izložbi

Zijad Sipović, Bakir Hadžiomerović, Jasmin Duraković, Mustafa Skopljak, Sinan Alimanović, Amir Bjelanović Tula, Indria Kučuk-Sorguč... - Drago mi je da se ovom velikom čovjeku odazvao za-

vidan broj ljudi iz muzičkog, glumačkog, umjetničkog te svijeta novinarstva. Sejo je otvorena i senzibilna duša, koja ostavlja utisak na sve nas. Prije svega je moj dobri prijatelj, a kao čovjek i um-

jetnik je jako interesantan i unikatan, te se nadam da će ovaj njegov izražaj doći i do širih masa. Sigurna sam da ima šta da ponudi - kaže Kučuk-Sorguč. Ad. K.

U okviru manifestacije Dani Matice hrvatske u Sarajevu 2011.,koja je otvorena u ponedjeljak u Samostanu sv. Ante, organiziran je program Matica hrvatska Du(Foto: M. Kadrić) brovnik - Sarajevu. U muzičkom S programa u Samostanu sv. Ante dijelu programa nastupio je jolik” akademske slikarice gitarista Maroje Brčić, dok je Dubravke Lošić. Manifestau Maloj galeriji Sv. Ante cija će trajati do 9. novembra, Ad. K. predstavljena izložba “Kra- a ulaz je slobodan. 

JLHAE FHCH= ,K>HLE 5=H=ALK

Dani Matice hrvatske

Fotografija koja je objavljena u “Vogueu”

&

Dnevni avaz, srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

IDM >E

!%

Denis s dvjema kćerkama: Bez vanjskih ometanja

ZVIJEZDE Za početak naredne godine 

@CđA >EAL =IJKF K 5=H=ALK
Odlučio se za sjevernoameričku turneju, ne isplati mu se dolaziti zbog jednog koncerta u Evropu, kažu u “Prodavnici zvuka”
- Taman kada smo dogovorili skoro sve detalje u vezi s Mobijevim dolaskom u glavni grad BiH, njegov menadžment je promijenio ploču. Iznenada su nam saopćili da se muzičar odlučio za sjevernoameričku turneju u oktobru i novembru te da mu se ne isplati zbog samo jedPopularni američki muzičar Ričard Melvil Hol (Richard Melville Hall), poznatiji pod umjetničkim imenom Mobi (Moby), u novembru je trebao nastupiti u Sarajevu. Međutim, kako doznajemo od agencije “Prodavnica zvuka”, koja je trebala upriličiti ovaj spektakl,

Bosanskohercegovačka ljepotica Aida Đapo nedavno je postigla još jedan uspjeh na svjetskom nivou. Zajedno sa sarajevskim foto-

5=H=@= )E@A Đ=F E 5=BAJ= 0=@žEKIEć= I ’8CKA’
grafom Safetom Hadžimusićem Aida je, naime, potpisala ugovor za italijansko izdanje časopisa “Vogue”. - Nas dvoje smo se prijavili na takmičenje “Voguea” kao model i fotograf. Poslali smo fotografiju koju je snimio Safet, a na kojoj se nalazim ja. Nakon izvjesnog vre-

Veliki uspjeh bh. ljepotice i fotografa

mena ta ista fotografija je pobijedila. Kao nagradu osvojili smo ugovor, odnosno saradnju s ovim svjetskim časopisom-govoriAida. Ad. K.

4=JHEL=A = ’0=HFAH'I *===H’

Miranda Ker pokazala tijelo

Mobi je poznat po objedinjavanju različitih žanrova, od elektronske muzike do rokenrola. Tokom bogate karijere, ispunjene milionskim tiražima albuma, nagradama i rasprodatim koncertima širom svijeta, sarađivao je sa zvijezdama kalibra Majkla Džeksona (Mikoncert poznatog Njujorčanina odgođen je za nekoliko mjeseci. 

=IJKF= = ,

chael Jackson), Dejvida Bouvija (David Bowie), Britni Spirs (Britney Spears), “Metallice”... U Sarajevu bi, kako poručuju iz agencije “Prodavnica zvuka”, trebao nastupiti prvenstveno kao DJ, te predstaviti svoj novi set elektronske muzike. nog koncerta dolaziti u Evropu. Ipak, dobra vijest za

Deniz Ričards (Denise Richards) odnedavno ima novi trik pomoću kojeg osigurava dovoljno vremena za svoju porodicu. - Počela sam jednom sedmično isključivati telefon i provoditi cijeli dan samo s djecom, bez vanjskih ometaMobi: Ipak neće razočarati fanove u BiH 

A@= @= IA@Eč A= A = ?EAE ILEAJ
nja. Do tada uopće nisam shvatala koliko mi vremena mobitel oduzima. To je fenomenalna stvar koju sam napravila i najbolji dar mojoj djeci. One su me naučile najveću životnu lekciju, da se posvetim određenom trenutku i stvarno ga proživim -

Deniz Ričards odvaja vrijeme za porodicu

otkrila je glumica koja ima tri kćerke, biološke Lolu i Sam te usvojenu petomjesečnu Eloiz (Elois). Glumica i bivša supruga Čarlija Šina (Charlie Sheen) kaže da je najčešće pitaju kako uspijeva biti samohrana majka i imati karijeru.

Mobijeve fanove u BiH jeste da ćemo ove zime, sigurno, upriličiti njegov koncert u Sarajevu, s tim da bi se to trebalo dogoditi početkom nare-

dne godine. U decembru imamo zakazan novi sastanak s njegovim menadžmentom, kada ćemo, definitivno, ugovoriti termin

nastupa - govori sarajevski DJ Ari Hughes, inače zaposlenik agencije “Prodavnica zvuka”. H. P.

Kurnjikova na naslovnici “Women's Healtha”

Bivšoj teniserki Ani Kurnjikovoj (Anna Kournikova), koja je u mini suknji mamila uzdahe na terenu, još mogu pozavidjeti na zategnutom tijelu. Lijepa Ruskinja slikala se za naslovnicu magazina “Women's Health”. Ana, koja je inače jedna od trenerki u programu šoua realnosti “The Biggest Lo- 

=JACKJ JEA )A KHELA

Bivša teniserka u super formi

ser”, u kome pomaže gojaznim osobama da skinu višak kilograma, za ovaj ženski magazin otkrila je tajne svog dobrog izgleda. - Umje moćnastvar. Možete sve postići ako to dovoljno jako želite. Znam sve o disciplini, snazi, kondicionom treningu i predanosti. To je moja šansa da nešto pružim - rekla je Ana .

Miranda Ker (Kerr) zaista je jedna od najljepših žena svijeta. Savršeno tijelo i anđeosko lice priskrbili su joj titulu jedne od najtraženijih manekenki današnjice, ali i brak s Orlandom Blumom (Bloom). S njim je prije nekoliko mjeseci dobila i sina, no po njenoj sjajnoj liniji to se ne može zaključiti. Ovog puta pokazala je sve svoje čari u seksi editorijalu za “Harper's Bazaar”.

Multimedijalni Art Festival (MAF) naziv je manifestacije koja će od 14. do 16. oktobra biti upriličena u Domu mladih u Sarajevu. Na dnevnom programu Festivala predavači iz BiH i susjednih zemalja održat će prezentacije izdomena multimedijalne umjetnosti, dok je noćni program rezerviran za koncerte poznatih bendova i DJ-eva iz Hrvatske, Srbije, Njemačke i BiH. Tako će scenu Doma mladih tokom trajanja MAF-a dijeliti popularna hrvatska grupa “Jinx”, srbijanski “Darkwood Dub”, bh. muzičari “Vuneny”, Basheskia, Edward Q i mnogi drugi. Kako naglašavaju organizatori, najvažniji cilj manifestacije jeste da mladi pokažu interes za aktivno sudjelovanje u kreiranju ovakvog tipa festivala. Na taj način bi dobili priliku da sami budu kreatori dijela programskih šema MAF-a te da uživaju u koncertima, izložbama i nastupima umjetnika s kojima su aktivno sarađivali. H. P.

’EN’ ’,=HM@ ,K>’ E ’8KAO’ K ,K =@ED

Multimedijalni Art Festival u Sarajevu 

=IJKFE @=ćED >A@L=

Motus Fest

Dženan Lončarević u četvrtak dolazi u Sarajevo, gdje će učestvovati na manifestaciji “BH muzički Oskar”, a već u nedjelju u Beogradu pjevat će na koncertu “Indexi i prijatelji -za Daču, Bodu i Đoku”. - Drago mi je što ću biti dio velikog koncerta u Sava centru. Odrastao sam na pjesmama “Indexa” i redovno ih interpretiram na svojim nastupima. Drago mi je što ću u nedjelju pjevati “Žute dunje”. Želja mije dau Beograduugostim Darija Popovića, sina legendarnog Davorina, koji je u razgovoru za “Dnevni avaz” izrazio želju da dođe na koncert “Indexi i prijatelji - za Daču, Bodu i Đoku” u Beogradu - kažeLončarević. D. Z.

,žA= č=HALEć žAE KCIJEJE ,=HE= 2FLEć=

Pred koncert “Indexi i prijatelji” u Beogradu

Lončarević: U nedjelju pjeva “Žute dunje”

*HA@ 2EJ >EAI= = ILA IA>A
Prvo izdanje manifestacije Motus Fest bit će organizirano 28. oktobra u Mostaru, tačnije u Omladinskom kulturnom centru Abrašević. Posjetioci će tog dana imati priliku vidjeti umotvorine mladih mostarskih autora, od poezije i fotografija do likovnih radova, a navečer će biti upriličeni koncerti bh. bendova “Aestetic Empathy”, “Siledžije”, “Orion” i “Brainswitch”. H. P.
”Jinx”: Među učesnicima manifestacije Pit: Film premašio budžet, a rokovi prekoračeni

Na setu mu zaplijenjeno 85 pušaka

Na setu filma “World War Z” antiteroristički tim u Budimpešti zaplijenio je 85 pušaka. Iako Bred Pit (Brad Pitt) nije terorist, tretirali su ga kao upravo takvog. - Film je već premašio budžet, a rokovi su prekoračeni. Bred je bijesan - izjavio je izvor. Direktor antiterorističke jedinice u Mađarskoj Hajdu Janos izjavio je da je oružje zaplijenjeno, a pronađene su većinom puške, većina ih je automatskih. Problem se pojavio kada je utvrđeno da se u dokumentaciji tvrdi da se puške ne mogu upotrebljavati, a zapravo je oružje bilo spremno za upotrebu. - Tog je jutra privatnim avionom dopremljeno oružje jednoj osobi u Budimpešti. Transport ovakvog oružja ilegalan je čak i ako se trebalo koristiti samo na setu - izjavio je Janos.

Dnevni avaz

SRIJEDA, 12. OKTOBAR/LISTOPAD 2011.

Crvene bobice za zdravlje

Dokazan

o

[ipurkom protiv prehlade
Osim što je ukusan i bogat antioksidansima, sok od šipurka može poboljšati zdravlje vašeg srca, revitalizirati spolni život, zaštititi vas od raka
Šipurak je divlje voće iz porodice ruža. Sićušni crveni plodovi bojom variraju od narandžaste do crvene. Ako se želite opskrbiti vitaminom C, šipurak je odličan izbor! Dobra je vijest da šipurak poboljšava koncentraciju, sprečava infekcije i prehlade, pomaže kod tegoba s venama te stimulira libido i potenciju. Vitamin C važan je dio uravnotežene prehrane. Zato, ako tragate za prirodnim i ukusnim izvorom ovog važnog vitamina, pravo je vrijeme da u svakodnevnu prehranu uključite šipurak koji se bere od rane do kasne jeseni. Osim što je ukusan i bogat antioksidansima, sok od šipurka može poboljšati zdravlje vašeg srca, revitalizirati spolni život, zaštititi vas od raka dojke i spriječiti nakupljanje suvišnih kilograma. Proizvodi od šipurka otklanjaju umor, malaksalost, bljedilo kože i nevoljnost kao i ostale tegobe uzrokovane nedostatkom vitamina C. Šipurak blagotvorno djeluje na sistem organa za varenje, na izlučivanje mokraće (bez ikakvih nadražaja bubrega).

Bakterijska fermentacija

Sir za manje infekcija
Mliječni proizvodi mijenjaju bakterijski sastav stolice i tako smanjuju opasnost od infekcija, objavili su finski naučnici. Jogurt i sir te svježi voćni sokovi štite od upale mjehura, pokazala je studija u koju je bilo uključeno više od 300 žena. Infekcije mokraćnih puteva najčešće su potaknute stolicom, pojasnili su naučnici. Bakterije koje su sadržane u mliječnim proizvodima izmjenjuju bakterijski sklop stolice te tako mogu smanjiti rizik od infekcija. Korisni bi mogli biti i svi mliječni proizvodi koji su proizvedeni bakterijskom fermentacijom.

Svojstva ~aja
Čaj od šipurka preporučljiv je za sprečavanje nastanka kamena u bubrezima i mokraćnim kanalima. Također, čisti krv, a koristi se kod upalnih procesa bubrega i mokraćnog mjehura.

Začini

Za početak dana

Zdravo bilje

Sok od narand`e sa 60 korisnih sastojaka
Jutarnjim obrokom trebali bismo zadovoljiti četvrtinu dnevnih potreba za hranjivim sastojcima. Ali, svi izgovori zbog kojih prečesto preskačemo doručak ne bi nas trebali spriječiti da ujutro popijemo barem čašu čistog voćnog soka. Svi su svježi voćni sokovi bogati organizmu prijeko potrebnim biljnim tvarima, tzv. fitonutrijentima, koji nas štite od brojnih bolesti. U tom smislu najizdašniji je narandžin sok - sadrži ih čak 60, među kojima najviše flavonoida, prirodnih antioksidansa, odgovornih za zdravlje kardiovaskularnog i imunološkog sistema. Čaša narandžinog soka daje 110 kalorija i zadovoljava prosječne dnevne potrebe za vitaminom C. Dobar je izvor kalija, folacina i tijamina (B1), a sadrži i B6, nijacin i magnezij. Prirodni sok, dokazano je, podiže nivo HDL (dobrog) holesterola: nakon 12 sedmica uzimanja jutarnje čaše narandžinog soka i kod žena i kod muškaraca omjer dobrog i lošeg holesterola popravlja se u korist dobrog za čak 16 posto!

Konzumiranje tamnog grožđa sorte Concord ima pozitivan utSpec jecaj na noćni krvni pritisak, što je znak zdrave regulacije pritiska. Ovi rezultati samo se nastavljaju na niz studija koje su pokazale dobrobitne učinke soka tamnog grožđa na fleksibilnost arterija, koja doprinosi zdravoj cirkulaciji.

Ma`uran za `eludac
Brojni ljekari i danas propisuju mažuran kao lijek protiv tegoba želuca, crijeva i žuči. Bolesnici redom potvrđuju dobar učinak kod slabe probave, pomanjkanja apetita, napinjanja, grčeva i proljeva. Mažuran pomaže i kod glavobolje, migrene, vrtoglavice i epilepsije. Drugi ljekari smatraju mažuran samo vrlo dobrim i zdravim začinom. Trebalo bi svakako mažuran isprobati i kao suhu biljku i mast.

U čaši soka 110 kalorija

Preporuke

30

Dnevni avaz, srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

PORODICA I ZDRAVLJE

Prevencija kardiovaskularnih bolesti

Zdrava prehrana daje rezultate
Dobre masti

Piše:
Dr. Senada Hujdurović

Pinjoli za pritisak
Pinjoli pripadaju grupi orašastih plodova koji se odlikuju svojstvenom aromom, visokim sadržajem ulja i visokovrijednim bjelančevinama. Osim toga, sadrže obilje mikrominerala i u mastima topljivih vitamina. Orašasti plodovi sadrže velike količine masti koje nose 60 posto ukupnih kalorija. Iako su bogati mastima, ne znači da nisu dobri za zdravlje. Upravo suprotno, njihove su masti uglavnom nezasićene, zbog čega su korisne u prevenciji kardiovaskularnih bolesti i snižavanju LDL holesterola. Posebno mononezasićene masne kiseline snažno djeluju na smanjenje pristiska i masnoća.

Preporuka je da svi koji žele promijeniti navike trebaju prvo utvrditi kolike su vrijednosti krvnog pritiska, šećera te kolika im je težina

O

davno je prihvaćeno da se, uz određene uvjete, prijevremena smrtnost i onesposobljenost od bolesti srca i krvnih žila može smanjiti i do 50 posto. Faktori rizika za nastanak bolesti srca i krvnih žila na koje se ne može utjecati su dob, spol i porodična anamneza. Međutim, faktori na koje se može utjecati i time smanjiti rizik od bolesti srca su povišeni krvni pritisak,

pušenje, šećerna bolest, povišene masnoće u krvi, prekomjerna tjelesna težina i nedovoljna tjelesna aktivnost.

Povrće na prvom mjestu

Stopa smrtnosti
Postoje čvrsti dokazi djelotvornosti mjera prevencije za bolesti srca i krvnih žila. Primjeri smanjivanja učestalosti tih bolesti mogu se naći u nekim razvijenim zemljama koje su imale visoku stopu smr-

Optimalna dijeta
Američko društvo za srce predložilo je i posebnu “dijetu” koja smanjuje rizik od bolesti srca. Tako se peporučuje 4,5 zdjelica voća i povrća dnevno, dva ili više puta sedmično 100 grama ribe, i to najbolje losos ili skuša, jer su bogate omega-3 masnim kiselinama koje mogu smanjiti trigliceride, manje od 450 kalorija šećera u slatkim napicima sedmično, jer te kalorije trebaju doći iz zdravije hrane. Slatka pića povezana su s debljinom i visokim pritiskom. Dalje se preporučuje manje od 5 grama soli dnevno, tri i više puta dnevno po 28 grama cjelovitih žitarica, što će smanjiti opasnost od kardiovaskularnih bolesti i pomoći u održanju zdrave tjelesne težine.

tnosti, posebno od ishemične bolesti srca. Rezultat se pokazao

kad su te države započele programe prevencije koji su, uz ostalo, uključili suz-

ZU PLAVA POLIKLINIKA
Dr. Senada Hujdurovi}, internista kardiolog Dr. D`emil Hujdurovi}, ginekolog tel. 035/393-111, 033/463-888, e-mail: plavapoliklinika@yahoo.com

Pru`amo kvalitetne usluge dijagnostike i lije~enja:

bijanje pušenja, prihvatanje pravilnih prehrambenih navika, kontrolu povišenoga krvnog pritiska, uz primjenu efikasne dijagnostike i liječenja. Tako je Američko društvo za srce (AHA) definiralo mjere te pravila prehrane koji zajedno mogu značajno poboljšati kardiovaskularno zdravlje.

U Tuzli
ultrazvuk svih organa, Color Doppler mamografija i UZ dojki svi specijalisti~ki pregledi uz ovjerenu zdravstvenu knji`nicu: Mr-magnetna rezonanca spiralni CT-kompjuterska tomografija porodi~na medicina

U Sarajevu
ginekolo{ka obrada bezbolan prekid trudno}e EKG, UZ srca, Holter Color Doppler arterija i vena UZ abdomena, {titnja~e i dojki op{ti pedijatrijski pregledi laboratorija odmah specijalisti~ki, konzilijarni, sistematski pregledi

Prestanak pu{enja
Odmah se, naravno uz pridržavanje pravila prehrane, preporučuje prestanak pušenja. Indeks tjelesne težine ne bi smio prelaziti 25, za lagane vježbe trebalo bi sedmično odvojiti 150 minuta, a ako su vježbe intenzivnije, 75 minuta. Ukupni holesterol ne bi smio biti viši od 5 milimola po litru krvi, a krvni pritisak ne bi smio prelaziti 120/80. Nivo šećera treba biti od 3 do 5 milimola po litru. Doda li se tome i pravilna prehrana koju je odredila AHA, kvalitet života značajno bi se povećao i u starijoj dobi. Preporuka je da svi koji žele promijeniti navike trebaju prvo utvrditi kolike su vrijednosti njihovog pritiska, šećera te kolika im je tjelesna težina.

PORODICA I ZDRAVLJE

Dnevni avaz, srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

31

Djeca

Matične stanice iz masnog tkiva - zašto, kako i kada

Piše:
Prim. dr. Emir Talirević
vjedoci smo rapidne ekspanzije pohranjivanja matičnih stanica pupkovine koje trenutno u našoj zemlji možete organizirati putem tri firme specijalizirane i licencirane u Evropskoj uniji za ovu djelatnost. Međutim, iz objektivnih razloga najveći broj nas je propustio priliku da pohrani svoje matične stanice te se nerijetko s pacijentima sretnem s pitanjem postoji li neka alternativa koju oni mogu primijeniti.

Nada za do sada neizlje~ive bolesti
Vrijednost matične stanice upravo je u njenoj primitivnoj organizaciji, odnosno sposobnosti da se razvije u bilo koje drugo tkivo
metom ekstenzivnih istraživanja u svijetu kod različitih oboljenja koja su donedavno imala dosta lošu prognozu, poput oštećenja kičmene moždine, hroničnih bolnih stanja, stres inkontinencije, Alzheimerove demencije, opsežnih infarkta miokarda i drugih formi srčanog popuštanja praćenih velikim područjima disfunkcionalnog srčanog mišića te kod niza drugih. Šta je to što matične stanice masnog tkiva čini idealnim izborom kod odraslih pacijenata koji žele primijeniti ovu metodologiju? Prije svega, ono što svi čitaoci trebaju znati jeste da je vrijednost matične stanice upravo u njenoj primitivnoj organizaciji, odnosno
Posebna procedura uzimanja i čuvanja ćelija

Redovan san

Spavanje i kilogrami
Istraživanje australskih naučnika ukazuje na manji rizik za pretilost kod djece koja rano odlaze na spavanje i rano ustaju. Djeca koja su išla kasno u krevet te su i kasnije ustajala imala su prosječno 1,5 puta veće izglede da će biti pretila, objavili su istraživači s Univerziteta Južne Australije. Uz to, djeca koja su kasno lijegala bila su dvostruko češće nedovoljno tjelesno aktivna.

S

Rizici

Sr~ani mi{i}
Pohranjivanje matičnih stanica iz masnog tkiva je nešto što stječe sve veću popularnost u medicini razvijenih zemalja te je pred-

Pu{enje ugro`ava arterije
Pušenje, pa čak i kratkoročno, povećava rizik od razvijanja bolesti perifernih arterija kod žena. Ako pušite više od 15 cigareta dnevno, tada je vaš rizik od razvijanja ove bolesti više nego deseterostruk, tvrde harvardski istraživači. Periferna arterijska bolest predstavlja suženje perifernih arterija, pogotovo u nogama. Pušenje, visoki pritisak i holesterol te dijabetes povećavaju rizik od periferne arterijske bolesti koja u zapadnim zemljama pogađa oko pet posto populacije starosti između 55 i 74 godine.

sposobnosti da se razvije u bilo koje drugo tkivo. Stanice pupkovine, kao najranije stanice, imaju najveću sposobnost u ovom smislu. Međutim, ispitivanja su pokazala da matične stanice koje se nalaze u masnom tkivu odraslih imaju dosta slične sposobnosti kao i stanice pupkovine, iako se nalaze nekoliko stepenica iznad u procesu razvoja.

Specijalan tretman
Kada kažemo da se nalaze nekoliko stepenica iznad, znači da, iako se radi o matičnim, neformiranim stanicama, određeni koraci njihovog usmjeravanja su se ipak dogodili tako da je upotreba ovih stanica idealna za određena stanja, dok njihova upotreba kod nekih drugih oboljenja ipak zahtijeva njihovo vraćanje na prvobitni nivo, što

sličniji stanju nakon uzimanja istih iz pupkovine. Sama procedura uzimanja matičnih stanica iz masnog tkiva je izuzetno jednostavna i u biti sastavljena iz uzimanja manje količine masnog tkiva (obično 10 do 20 ml) koje se nakon toga specijalno tretira i vrši separacija matičnih stanica. Po obavljanju ovoga procesa, stanice se odvajaju i konzerviraju za dugogodišnje čuvanje ili se, u slučaju njihove

primjene, vraćaju nazad pacijentu kao infuzija koja će se aplicirati na jasno definiran način. Kod stanja koja zahtijevaju stanice što sličnije matičnim, primjenjuje se proces pod nazivom indukcija pluripotentnosti, a koji predstavlja specijalnu metodu pripreme i genetske obrade samih stanica kako bi one poprimile sva obilježja nediferenciranih ćelija koje nalazimo u pupkovini.

Mogu}nosti primjene
Upotreba matičnih stanica u medicini je u dramatičnoj ekspanziji posljednjih godina i ove stanice se upotrebljavaju s više ili manje uspjeha kod niza teških oboljenja za koja donedavno pacijentima nismo mogli ponuditi bilo kakve terapijske opcije, ali je svakako najveća upotreba u plastičnoj hirurgiji (rejuvenilacija i zatezanje lica), kardiohirurgiji (aplikacija stanica u oštećene dijelove srčanog mišića), urologiji (stres inkontinencija) te neurohirurgiji (hronične bolne radikulopatije).

Opasnost od cigareta

Naučna studija potvrdila

Aspirin smanjuje pojavu raka
Škola za higijenu i tropsku medicinu (LSHTM) u Londonu objavila je studiju koja pokazuje da mala doza “aspirina” smanjuje pojavu nekoliko uobičajenih vrsta raka. Potvrđeno je da male doze aspirina utječu na smanjenje smrtnog ishoda kod nekoliko zajedničkih vrsta raka jednjaka, pluća, želuca, pankreasa i, eventualno, mozga. Smanjenje smrtnosti je oko 20 do 30 posto. Benefit nije povezan s dozom aspirina većom od 75 miligrama, spolom i pušenjem, ali se povećava s godinama. ”Aspirin” najvjerovatnije treba uzimati najmanje pet godina da bi on postigao efekt, možda i duže za pojedine vrste raka, ali benefit je u svakom slučaju veći što se “aspirin” duže koristi. Do sada su “aspirin” uzimali samo pacijenti s povećanim rizikom od srčanog napada i udara ili oni koji su već doživjeli ovakve zdravstvene probleme.

Uzimati male doze

Jeste li znali

32

PORODICA I ZDRAVLJE
Signali koje treba ozbiljno shvatiti

U prodaji

Dnevni avaz, srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

33 32
Crvene kapilarne izrasline na koži

Jeste li znali

Pratite promjene na ko`i dojke
Vrlo je važna blagovremena dijagnoza, jer vrlo često zbog svog ekcematoidnog izgleda na početku bolesti karcinom ostane neprepoznat
esu li ekcematozne promjene na dojci bezazlene promjene često alergijske prirode ili se radi o nečemu mnogo ozbiljnijem? Morbus Paget ili Carcinoma Paget je adenokarcinom najčešće lokaliziran jednostrano na dojci žene. Morbus Paget intraepidermalni je adenokarcinom izvodnog kanala mliječne žlijezde. Javlja se uglavnom kod žena, nakon četrdesete godine života, iako se ovaj karcinom može vidjeti i kod mlađih osoba. Izuzetno rijetko se javlja kod muškaraca.

Piše:
Dr. Katarina Dujmović

Piše:
Prof. dr. Edin Suljagić
eliki broj promjena na koži lica od najranije dječije dobi pa do kasne starosti pojavljuje se u različitim oblicima. Vrlo su česti, predstavljaju estetsku deformaciju, ali često i znak unutrašnjih oboljenja i zbivanja u organizmu. Čest poremećaj koji se javlja po rođenju i nikada spontano ne iščezava zove se Port-wine stain (Nevus flammeus). Radi se o nepravilno omeđenom crvenkastom ili ljubičastom vaskularnom poremećaju lokaliziranom na licu, građenom od dermalnih krvnih sudova. Nalazi se najčešće na obrazima, vratu, čelu, može biti samostalan, a može se pojaviti i kao dio tzv. Sturge-Weber sindroma.

Laser daje dobre rezultate
Kavernozni hemangiom je duboka vaskularna malformacija koja je često udružena s površnim varikozitetima ili arteriovenskim šantovima

J

V

Infekcije i lijekovi

Zdravo palmino ulje
Palmino ulje se uglavnom hladno preša ili hemijski ekstrahira te plasira zdravo ulje koje ima više prednosti za zdravlje. Palmino ulje koristi zdravlju iz više razloga sadrži obilje vitamina A i E, antioksidanse, nutrijente i dugog je trajanja. Ipak, palmino ulje se preporučuje u ograničenim količinama jer sadrži 40 do 50 posto zasićenih masnih kiselina, a moguće ga je kombinirati i s drugim uljima poput maslinovog.

Za{to hurme
Hurme sadrže šećer, masnoće, proteine i neke važne vitamine. Hurme su također bogate prirodnim sastojcima. Savremena medicina pokazuje da one sprečavaju abdominalni kancer. One su dakako bolje od drugog voća ako se uzme u obzir njihov sastav. Sadrže ulje, kalcij, sumpor, željezo, potazij, fosfor, magnezij, mangan i bakar. Drugim riječima, jedna hurma je minimum za jednu zdravu i balansiranu hranu.

Pecka i svrbi
Pagetova bolest se javlja na dojci oko bradavice, odnosno na areoli. Na samom početku bolesti vidi se crvenkasti upalni plak. Zahvaćeno područje pecka, svrbi i postoji lagana bolnost. Kako bolest napreduje na crvenkastoj, otvrdnutoj koži stvaraju se ljuske i kruste i karcinom se počinje progresivno širiti u okolinu. Crvenkast plak koji se razvija može biti okrugao, ovalan ili policikličan i gotovo uvijek je jasno ograničen od okolne zdrave kože. Kada započne invazivan rast karcinoma, javljaju se ulceracije i čvorovi te dolazi do ulegnuća bradavice. Osim na površini, čvorovi se javljaju i u unutrašnjosti dojke, što se može utvrditi detaljnom palpacijom. Povećanje i otvrdnuće limfnih čvorova u pazusima znak je

Kapilarna pro{irenja
Teleangiektazije su kapilarna proširenja koja se najčešće nalaze s obje strane nosa. Ova promjena sastoji se od proširenih paralelno postavljenih crvenih niti ili končića koji se pružaju uz rub nosa i na nosnim krilima. ”Vensko jezero” je angiomatozna tamnoplava ili ljubičasta promjena građena od proširenih venskih sudova. Pojavljuje se najčešće na licu, usnama kod osoba starijih od 50 godina. Podjednako se javlja kod muškaraca i žena i nepoznate je etiologije. Također promjene nisu praćene simptomima, a krvarenje se može pojaviti nakon povrede ili traume. Promjene su stabilne u svojoj veličini i ne iščezavaju spontano. Najbolji način liječenja je laser (ND-YAG).

Crvena boja
Ponekad može biti udružen s mišićnom slabošću, epilepsijom, mentalnom retardacijom i glaukomom. Najčešće je jednostran u 85 posto slučajeva. Ovakve promjene na licu nikada ne iščezavaju spontano. Liječenje je isključivo ovisno o primjeni laserske tehnologije (Pulse dye laser ili Nc Yag Cutera). Kapilarni hemangiom (Hemangioma capillare) je vaskularna čvorićasto-pločasta promjena koja se javlja po rođenju i najčešće nestaje do pete godine života. Snažno se širi tokom prve godine života, može narasti od 1 do 8 centimetara. Jarko
Laseri na prvom mjestu u terapiji

^aj od zove protiv ka{lja
Zova je odličan lijek protiv prehlade. Vrući čaj, napravljen namakanjem cvijeta zove, ako se uzme na početku prehlade, upale krajnika, upale grla i gripe, pridonosi brzom izlječenju jer potiče krvotok, izaziva znojenje i organizam čisti od otrovnih tvari. Čaj protiv prehlade pripremite na sljedeći način: tri kašike cvjetova zove prelijete litrom vrele vode i pijte tokom dana na gutljaje.

Sistemske manifestacije

Morbus Paget pogađa i mlađe osobe

Prognoza
Prognoza Pagetovog karcinoma ovisi o tome jesu li se ili nisu pojavile metastaze. Zato je vrlo važno kod svake promjene na koži navedenih regija odmah se obratiti ljekaru da bi se pravovremeno postavila dijagnoza, čime je i terapijski uspjeh veći. da je došlo do pojave metastaza. Vrlo je važna blagovremena dijagnoza ovog karcinoma, jer vrlo često zbog svog ekcematoidnog izgleda na Kukuruz je povrće, ali ga optužuju da nije dovoljno hranjiv. Dobro ga je jesti jer ima puno vlakana. I, naravno, poput većine žutog i zelenog povrća, ima dovoljno luteina i zeaksantina.

samom početku bolesti on ostane neprepoznat i zamijenjen s kontaktnim dermatitisom ili atopijskim dermatitisom, koji se također mogu javiti na istim lokalizacijama.

Pojava Pagetove bolesti u anorektalnoj regiji često je povezana s postojanjem primarnog karcino-

ma rektuma, uretre, mokraćnog mjehura ili cerviksa uterusa. Metastaze su česte.

svakom pacijentu posebno. Moguće intervencije su: hirurške, laserska tehnologija (Pulse dye laser), krioterapija ili primjena sistemskih kortikosteroida. Najbolje je ako se promjene spontano povuku jer ostaju najbolji kozmetički rezultati. Kavernozni hemangiom je duboka vaskularna malformacija koja je često udružena s površnim varikozitetima ili arteriovenskim šantovima. Ovakve promjene se ne pojavljuju po rođenju, ali se razvijaju tokom djetinjstva. Obično su asimptomat-

Sherry angioma (Angioma senile) su česte promjene kod osoba srednje životne dobi i starijih, a podjednako pogađa i muškarce i žene. Karakterizira se crvenim čvorićima polukuglate površine, jarkocrvene boje, prečnika 2-5mm, koje su raspoređene obično po vratu, trupu i leđima, i njihov broj se s godinama povećava.

Pile}a supa kao penicilin
Pileća supa slovi kao “domaći penicilin” i nalazi se na listi najzdravijih namirnica koje djeluju preventivno protiv prehlade i gripe, a zahvaljujući protivupalnom djelovanju, ubrzavaju liječenje. Tekućina iz supa i variva tjera viruse i bakterije, a vitamini i minerali jačaju imunitet. Uz pileće meso i arsenal povrća supa neće biti slabašna, već krepko jelo koje zadovoljava sve potrebe oslabljenog organizma.

Usne i lice
Crvene tačkice po tijelu predstavljaju kozmetičku anomaliju, obično su asimptomatske, mogu krvariti i pretvaraju se kraste ako se povrijede. Najbolji terapijski efekt postiže se primjenom lasera (532nm KTP).

Spider nevus
Spider nevus (nevus araneus) je crvenkasta promjena koja izgleda kao pauk. Centralno se primjećuje crvena tačkica od koje radijalno odlaze crvene kapilarne niti koje podsjećaju na paukove nožice. crvene je boje i lobulirane građe. Predilekciona mjesta su lice, trup, noge, genitalna i oralna sluznica. Iščezava do prve godine života, a kod nekih pacijenata traje do desete. Nakon sponatnog povlačenja ostaje atrofija, promjene pigmenta kože i njene strukture. Tretman ovakvih promjena mora se individualno odrediti prema ske i predstavljaju kozmetičku anomaliju. Mogu biti udružene s raznim vaskularnim sindromima. Dijagnoza se postavlja klinički, ali se potvrđuje arteriografijom. Kavernozni hemangiom može biti kompliciran ulceracijama (infekcijama i čirevima), krvarenjem i ožiljcima. Terapijski pristup je multidisciplinaran i dosta nepredvidivog toka.

Specijalisti~ka dermatovenerolo{ka ordinacija

^este metastaze
Sve promjene koje pobuđuju sumnju da se možda radi o Pagetovom karcinomu potrebno je poslati na patohistološku analizu. Pagetova bolest, osim na dojci, može se pojaviti, iako znatno rjeđe, i na nekim drugim lokalizacijama, kao što je anorektalna regija ili pazusi. Ovo oboljenje se tada naziva ekstramamarni oblik Pagetove bolesti.

DR. DUJMOVI]
Tekija ~ikma 9, I sprat, Sarajevo Tel. O33 22 55 98, 061 50 42 05

Dijagnostika i terapija bolesti ko`e, vlasi{ta i noktiju Mikolo{ka i bakteriolo{ka dijagnostika ko`nih oboljenja

Alergijska oboljenja ko`e Medicinska kozmetologija Miolifting, limfna drena`a lica i jontoforeza - tretmani podmla|ivanja zrele ko`e i preventivni tretmani protiv starenja

U oktobarskom broju donosimo:
Jela za gurmane Kako pripremiti punjena tele}a prsa Darovi jeseni Sve od vrganja Jeste li probali doma}i hljeb od bundeve Kesten - sa puretinom i u slasnoj torti Tradicionalno slavensko jelo Slane i slatke knedle Predla`emo Kola~i s bademima
Osim novih recepata za ukusnu jesenju trpezu, „Va{a kuharica“ i u ovom broju nudi pregr{t kulinarskih savjeta i trikova

Spec

Ako krompir kombinirate s ostalom hranom, glihemijski indeks nije važan. Krompir je inače bogat kalijem i vitaminom C, a glihemijski indeks bit će niži ako mu dodate malo maslinovog ulja koje će usporiti apsorpciju ugljikohidrata.

Spec

34

Srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Objavljuje se prodaja putni~kih vozila:
1. Nissan Pathfinder 2.5 Dci 2007. god. 2. Nissan Pathfinder 2.5 Dci 2007. god. 3. Nissan Pathfinder 2.5 Dci 2007. god. 4. [koda Octavia 1.9 TDI 2007. god.
sve ponude poslati na e-mail bbres@live.com ili na adresu Ismeta A. [erbe 3, Stup. Kontakt telefon 061/908-088
nr: 022458

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET
Nastavno-nau~no vije}e Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu daje

OBAVJE[TENJE
JASNA RUMORA, dipl. ing. agr. branit }e magistarski rad pod naslovom „Prinos i kvalitet gro`|a sorte Debit pri razli~itim optere}enjima ~okota rodnim okcima na podru~ju Zadra“ dana 10. 11 2011. godine u 13 sati, na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu. Odbrana magistarskog rada je javna. Primjerci radova se mogu pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakog radnog dana od 10 do 13 sati. Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Zmaja od Bosne br. 8.
2053-tt

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD TUZLA Broj 32 0 P 050004 04 P Tuzla, 03. 10. 2011. godine TU@ITELJ: ABS Banka DD Sarajevo, Filijala Tuzla, ul. Stupine B-6, Tuzla, TU@ENI: 1. Fejzi} Ahmet sin Sulejmana iz Tuzle, ul. Fadila Jahi}a [panca br. 8, 2. [e~i} (Milu{i}) Emira k}i Alije iz Tuzle, ul. Kre~anska br. 15, 3. Juki} Jasminka k}i Radoslava iz Tuzle, ul. Skojevska i 4. [e~erbegovi} Alma k}i Murisa iz Tuzle, ul. Mar{ala Tita br. 5, RADI: duga, v.s.p. 15.524,97 KM

POZIV
Za EMIRU [E^I] IZ TUZLE kojim se pozivate na ro~i{te odre|eno za dana 15. 11. 2011. godine u 12,30 ~asova, pred ovaj sud, zgrada suda u Lukavcu, ul. Skendera Kulenovi}a bb., soba br. 8. Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`ilac smatrat }e se da je tu`ba povu~ena (~lan 84. stav 1. ZPP FBiH). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`eni ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~lan 84. stav 2. ZPP FBiH). SUDIJA Fahira Ali}

PORODICA I ZDRAVLJE
Vitiligo, gubitak pigmenta u koži

Dnevni avaz, srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

35

Stres je okida~ za bolest bijelih mrlja
Piše:
Prof. dr. Naima Arslanagić

Vrlo često je udružena s drugim oboljenjima koja nemaju nikakvu vezu s melanocitima, čime se šalju signali da se nešto dešava u organizmu
tis, oboljenjem paraštitnih žlijezda, zatim jednom vrstom anemije, kao i s oboljenjem nadbubrežne žlijezde te s ulceroznim kolitisom, oboljenjem debelog crijeva. Veliku ulogu u nastanku vitiliga igra i stres, kao okidač nastanka oboljenja. Bolest se lako prepoznaje i dijagnosticira. I laik uočava bijele mrlje na koži. Počinju obično kao manje aree kože bez pigmenta, najčešće na licu, naročito oko očiju, zatim na nadlanicama, koljenima, gležnjevima, laktovima... Nerijetko bijele mrlje prvo počnu u preponskim pregibima. Bolest se može javiti u svakoj dobnoj grupi. Naročito je česta kod djece i mlađih osoba. Prije svega, potrebno je liječiti osnovno autoimuno oboljenje koje se dijagnosticira nakon opsežnih laboratorijskih i kliničkih pretraga. U najvećem procentu oboljelih u toku liječenja osnovnog autoimunog oboljenja bijele mrlje se normalno pigmentiraju. Nakon što se odgovarajućim pretragama utvrdi da je autoimuni proces isključivo protiv melanocita,

B

olest bijelih mrlja ili vitiligo je oboljenje koje nastaje zbog gubitka već postojećeg pigmenta u koži. Bolest je stara koliko i čovječanstvo, ali je posljednjih godina u cijelom svijetu u porastu. Porast obolijevanja od vitiliga tumači se današnjim, stresnim načinom života. Vitiligo nije samo bolest kože. Vrlo često je udružena s drugim oboljenjima u organizmu koja nemaju nikakvu vezu s melanocitima, ćelijama koje stvaraju pigment. Vitiligo ne boli, ali psihički opterećava. Promjene na koži svakoj oboljeloj osobi šalju jasne signale da se nešto dešava u organizmu.

Antitijela
Pretpostavlja se da se u organizmu, odnosno u koži stvaraju antitijela protiv vlastitih ćelija koja formiraju antitijela protiv melanocita. Tako oštećeni melanociti ne mogu više stvarati pigment.

Lice i zglobovi
Do danas, nažalost, nije poznat tačan razlog nastanka vitiliga. Najviše prihvaćena pretpostavka jeste da se radi o autoimunom oboljenju. Potvrdu za to nalazimo u čestoj udruženosti vitiliga s autoimunim bolestima drugih organa. Tako je vitiligo često udružen sa šećernom bolesti, autoimunim oboljenjem štitne žlijezde, tzv. Hašimotov tireoidi-

Bolest nerijetko počinje na rukama

odnosno da je autoimuni proces samo u koži, terapija se provodi lokalnom primjenom lijekova koji u koži koče autoimuni proces. Postoje i lijekovi koji stimulativno djeluju na melanocite kako bi ponovo počeli proizvoditi melanin, ali nijedan lijek nema stopostotnu sigurnost izlječenja. Vrlo važno je napomenuti da osobe s vitiligom trebaju upotrebljavati zaštitne faktore protiv sunca, jer dijelovi bez pigmenta lako gore. Nakon minimalnog izlaganja suncu javlja se crvenilo i pečenje kože, a nerijetko i mjehuri, što ukazuje na opekotine prvog i drugog stepena. Iza toga ostaje na rubu bijelih mrlja jako pigmentiran rub, čime se još više naglašava kontrast prema bijeloj koži. Taj kontrast boje se i inače pojačava ako se koža koja nije zahvaćena promjenama izlaže suncu.

Prognoza
Prognoza je individualna, zavisi od osobe do osobe. Kod nekih osoba pojavi se samo na jednom mjestu, ostaje u takvom obliku različito dugo vremena i ponekad se može i spontano povući. Kod drugih se bijele mrlje šire zauzimajući veće predjele kože, međusobno se spajaju i nemaju tendenciju izlječenja, uprkos poduzetim terapijskim mjerama. na od terapijskih mogućnosti jeste premazivanje bijelih mrlja odgovarajućim lijekovima koji pokazuju osjetljivost na sunce i naknadno, vrlo obazrivo i dozirano izlaganje vještačkim izvorima svjetla. I činjenica je da kod određenog postotka oboljelih dolazi do izlječenja bijelih mrlja. Iz ovoga se jasno da zaključiti da liječenje bijelih mrlja treba povjeriti iskusnom dermatologu koji će ih znati ispravno liječiti.

[tetnost sunca
Kada su u pitanju odnos vitiliga i sunca, tu postoje činjenice koje su naizgled kontradiktorne. Naime, jed-

Uspjeh bečkih istraživača

Nove analize starosti triglicerida u tijelu
Zahvaljujući metodi koja je prvobitno razvijena za testiranje leda na glečerima, bečki istraživači su na tragu “debelom stomaku”. Otkrili su da ljudi s prekomjernom težinom duže zadržavaju više triglicerida u tkivu. Ljudsko masno tkivo skladišti masne kiseline u hemijskoj formi triglicerida. Masne naslage u ljudskom organizmu rezultat su bilansa primanja i razgradnje. O dinamici ovih procesa skoro da ništa nije poznato. Tako do sada nije bilo jasno koliko se dugo ljudske masne kiseline skladište. Uz pomoć nove metode može se odgovoriti i na to pitanje. Grupa istraživača primijenila je metodu da bi ustanovila starost triglicerida iz ljudskog masnog tkiva. Pri tome su otkrili da su, nezavisno od spola i starosti, trigliceridi kod ljudi s normalnom težinom u prosjeku stari 1,3 godine.

36

Srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Fotografija koja je objavljena u “Vogueu”

&

Dnevni avaz, srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

IDM >E

!%

Denis s dvjema kćerkama: Bez vanjskih ometanja

ZVIJEZDE Za početak naredne godine 

@CđA >EAL =IJKF K 5=H=ALK
Odlučio se za sjevernoameričku turneju, ne isplati mu se dolaziti zbog jednog koncerta u Evropu, kažu u “Prodavnici zvuka”
- Taman kada smo dogovorili skoro sve detalje u vezi s Mobijevim dolaskom u glavni grad BiH, njegov menadžment je promijenio ploču. Iznenada su nam saopćili da se muzičar odlučio za sjevernoameričku turneju u oktobru i novembru te da mu se ne isplati zbog samo jedPopularni američki muzičar Ričard Melvil Hol (Richard Melville Hall), poznatiji pod umjetničkim imenom Mobi (Moby), u novembru je trebao nastupiti u Sarajevu. Međutim, kako doznajemo od agencije “Prodavnica zvuka”, koja je trebala upriličiti ovaj spektakl,

Bosanskohercegovačka ljepotica Aida Đapo nedavno je postigla još jedan uspjeh na svjetskom nivou. Zajedno sa sarajevskim foto-

5=H=@= )E@A Đ=F E 5=BAJ= 0=@žEKIEć= I ’8CKA’
grafom Safetom Hadžimusićem Aida je, naime, potpisala ugovor za italijansko izdanje časopisa “Vogue”. - Nas dvoje smo se prijavili na takmičenje “Voguea” kao model i fotograf. Poslali smo fotografiju koju je snimio Safet, a na kojoj se nalazim ja. Nakon izvjesnog vre-

Veliki uspjeh bh. ljepotice i fotografa

mena ta ista fotografija je pobijedila. Kao nagradu osvojili smo ugovor, odnosno saradnju s ovim svjetskim časopisom-govoriAida. Ad. K.

4=JHEL=A = ’0=HFAH'I *===H’

Miranda Ker pokazala tijelo

Mobi je poznat po objedinjavanju različitih žanrova, od elektronske muzike do rokenrola. Tokom bogate karijere, ispunjene milionskim tiražima albuma, nagradama i rasprodatim koncertima širom svijeta, sarađivao je sa zvijezdama kalibra Majkla Džeksona (Mikoncert poznatog Njujorčanina odgođen je za nekoliko mjeseci. 

=IJKF= = ,

chael Jackson), Dejvida Bouvija (David Bowie), Britni Spirs (Britney Spears), “Metallice”... U Sarajevu bi, kako poručuju iz agencije “Prodavnica zvuka”, trebao nastupiti prvenstveno kao DJ, te predstaviti svoj novi set elektronske muzike. nog koncerta dolaziti u Evropu. Ipak, dobra vijest za

Deniz Ričards (Denise Richards) odnedavno ima novi trik pomoću kojeg osigurava dovoljno vremena za svoju porodicu. - Počela sam jednom sedmično isključivati telefon i provoditi cijeli dan samo s djecom, bez vanjskih ometaMobi: Ipak neće razočarati fanove u BiH 

A@= @= IA@Eč A= A = ?EAE ILEAJ
nja. Do tada uopće nisam shvatala koliko mi vremena mobitel oduzima. To je fenomenalna stvar koju sam napravila i najbolji dar mojoj djeci. One su me naučile najveću životnu lekciju, da se posvetim određenom trenutku i stvarno ga proživim -

Deniz Ričards odvaja vrijeme za porodicu

otkrila je glumica koja ima tri kćerke, biološke Lolu i Sam te usvojenu petomjesečnu Eloiz (Elois). Glumica i bivša supruga Čarlija Šina (Charlie Sheen) kaže da je najčešće pitaju kako uspijeva biti samohrana majka i imati karijeru.

Mobijeve fanove u BiH jeste da ćemo ove zime, sigurno, upriličiti njegov koncert u Sarajevu, s tim da bi se to trebalo dogoditi početkom nare-

dne godine. U decembru imamo zakazan novi sastanak s njegovim menadžmentom, kada ćemo, definitivno, ugovoriti termin

nastupa - govori sarajevski DJ Ari Hughes, inače zaposlenik agencije “Prodavnica zvuka”. H. P.

Kurnjikova na naslovnici “Women's Healtha”

Bivšoj teniserki Ani Kurnjikovoj (Anna Kournikova), koja je u mini suknji mamila uzdahe na terenu, još mogu pozavidjeti na zategnutom tijelu. Lijepa Ruskinja slikala se za naslovnicu magazina “Women's Health”. Ana, koja je inače jedna od trenerki u programu šoua realnosti “The Biggest Lo- 

=JACKJ JEA )A KHELA

Bivša teniserka u super formi

ser”, u kome pomaže gojaznim osobama da skinu višak kilograma, za ovaj ženski magazin otkrila je tajne svog dobrog izgleda. - Umje moćnastvar. Možete sve postići ako to dovoljno jako želite. Znam sve o disciplini, snazi, kondicionom treningu i predanosti. To je moja šansa da nešto pružim - rekla je Ana .

Miranda Ker (Kerr) zaista je jedna od najljepših žena svijeta. Savršeno tijelo i anđeosko lice priskrbili su joj titulu jedne od najtraženijih manekenki današnjice, ali i brak s Orlandom Blumom (Bloom). S njim je prije nekoliko mjeseci dobila i sina, no po njenoj sjajnoj liniji to se ne može zaključiti. Ovog puta pokazala je sve svoje čari u seksi editorijalu za “Harper's Bazaar”.

Multimedijalni Art Festival (MAF) naziv je manifestacije koja će od 14. do 16. oktobra biti upriličena u Domu mladih u Sarajevu. Na dnevnom programu Festivala predavači iz BiH i susjednih zemalja održat će prezentacije izdomena multimedijalne umjetnosti, dok je noćni program rezerviran za koncerte poznatih bendova i DJ-eva iz Hrvatske, Srbije, Njemačke i BiH. Tako će scenu Doma mladih tokom trajanja MAF-a dijeliti popularna hrvatska grupa “Jinx”, srbijanski “Darkwood Dub”, bh. muzičari “Vuneny”, Basheskia, Edward Q i mnogi drugi. Kako naglašavaju organizatori, najvažniji cilj manifestacije jeste da mladi pokažu interes za aktivno sudjelovanje u kreiranju ovakvog tipa festivala. Na taj način bi dobili priliku da sami budu kreatori dijela programskih šema MAF-a te da uživaju u koncertima, izložbama i nastupima umjetnika s kojima su aktivno sarađivali. H. P.

’EN’ ’,=HM@ ,K>’ E ’8KAO’ K ,K =@ED

Multimedijalni Art Festival u Sarajevu 

=IJKFE @=ćED >A@L=

Motus Fest

Dženan Lončarević u četvrtak dolazi u Sarajevo, gdje će učestvovati na manifestaciji “BH muzički Oskar”, a već u nedjelju u Beogradu pjevat će na koncertu “Indexi i prijatelji -za Daču, Bodu i Đoku”. - Drago mi je što ću biti dio velikog koncerta u Sava centru. Odrastao sam na pjesmama “Indexa” i redovno ih interpretiram na svojim nastupima. Drago mi je što ću u nedjelju pjevati “Žute dunje”. Želja mije dau Beograduugostim Darija Popovića, sina legendarnog Davorina, koji je u razgovoru za “Dnevni avaz” izrazio želju da dođe na koncert “Indexi i prijatelji - za Daču, Bodu i Đoku” u Beogradu - kažeLončarević. D. Z.

,žA= č=HALEć žAE KCIJEJE ,=HE= 2FLEć=

Pred koncert “Indexi i prijatelji” u Beogradu

Lončarević: U nedjelju pjeva “Žute dunje”

*HA@ 2EJ >EAI= = ILA IA>A
Prvo izdanje manifestacije Motus Fest bit će organizirano 28. oktobra u Mostaru, tačnije u Omladinskom kulturnom centru Abrašević. Posjetioci će tog dana imati priliku vidjeti umotvorine mladih mostarskih autora, od poezije i fotografija do likovnih radova, a navečer će biti upriličeni koncerti bh. bendova “Aestetic Empathy”, “Siledžije”, “Orion” i “Brainswitch”. H. P.
”Jinx”: Među učesnicima manifestacije Pit: Film premašio budžet, a rokovi prekoračeni

Na setu mu zaplijenjeno 85 pušaka

Na setu filma “World War Z” antiteroristički tim u Budimpešti zaplijenio je 85 pušaka. Iako Bred Pit (Brad Pitt) nije terorist, tretirali su ga kao upravo takvog. - Film je već premašio budžet, a rokovi su prekoračeni. Bred je bijesan - izjavio je izvor. Direktor antiterorističke jedinice u Mađarskoj Hajdu Janos izjavio je da je oružje zaplijenjeno, a pronađene su većinom puške, većina ih je automatskih. Problem se pojavio kada je utvrđeno da se u dokumentaciji tvrdi da se puške ne mogu upotrebljavati, a zapravo je oružje bilo spremno za upotrebu. - Tog je jutra privatnim avionom dopremljeno oružje jednoj osobi u Budimpešti. Transport ovakvog oružja ilegalan je čak i ako se trebalo koristiti samo na setu - izjavio je Janos.

38

Srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi
NEMATE POSAO??? NOVOM PREDSTAVNI[TVU AMERI^KE KOMPANIJE U SARAJEVU
POTREBNO: * 4 saradnika/ca * 2 sa SSS * 2 sa VS/VSS od 20-40 godina NUDIMO: * razli~ite pozicije * stalno zaposlenje * mogu}nost napredovanja

* 2 dana nedjeljno slobodna * isplata 2 puta mjese~no Zvati od 09.00-17.00 h Tel: 033 629 625 Mob. 066 789 929

ILA=@=H
Pregled oka

Dnevni avaz, srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

!'

Tačno Netačno
vi kao Kolumbov dan? 1Današnji dan se širom Amerike slaKonoe Fumimaro bio je 2vođa i premijer Japana? politički bio atinski državnik poznat kao 3Demosten jenajveći besjednik antičke Grčke? 1. TAČNO

BILJNA NJEGA Prirodni recepti za blistav ten 

=EE?= EAčE IA>HAK
Maske i tonici koje sami pripremate kod kuće mogu ublažiti dermatološke probleme, pa čak i spriječiti da se neki od njih pojavi
Supstance iz bilja imaju i terapeutsko djelovanje

Smeđe mrlje na kapku su opasne

Dijabetičari imaju povećan rizik od brojnih očnih problema, uključujući i glaukom te kataraktu. No,najčešća prijetnjavidu je dijabetička retinopatija, u kojoj dijabetes utječe na cirkulaciju oka, što je vodeći uzrok sljepila. Promjene povezane s retinopatijom češće se pojavljuju kod ljudi koji dugoboluju od dijabetesa nego kod onih kojima je tek dijagnosticirana ta bolest. Simptom koji nipošto ne treba zanemariti su izbočine ili smeđe mrlje na kapku. To može biti znak raka kože. Posebno pregledajte donji kapak. Izbočina može imati izgled bisera sa sitnim krvnim žilama. 

=LE = K>KK

Spec 
Istraživači s “King's College London Dental Institutea” tražili su poveznicu između trošenja zuba na nekoliko mjesta u ustima i prehrane kod više od hiljadu muškaraca i žena između 18. i 30. godine života. Tražili su oštećenja cakline do dva milimetra na površini zuba i dentinu, glavnoj potpornoj strukturi zuba ispod cakline, te ih uporedili s prehranom. Utvrđeno je da su ljudi koji jedu jabuke imali četiri puta više šanse za oštećenje na dentinu, dok gazirana pića nisu pokazala rizik.

Prirodna kozmetika možda nije moćna kao hemijska, ali zato mnogo može pomoći u očuvanju zdravlja kože. I ne samo to, aktivne supstance iz ljekovitog bilja pokazale su evidentno terapeutsko djelovanje. Maske i tonici koje sami pripremite kod kuće mogu ublažiti dermatološke probleme, pa čak i spriječiti da se neki od njih pojave, pojašnjavaju dermatolozi. Evo nekoliko korisnih, a jeftinih recepata. Kamilica liječi seboreju. Potrebno je: 50 g kamilice, 100 ml mlijeka, 15 g meda, mekinje. Cvjetove kamilice prelijte vrelim mlijekom i ostavite dva sata da se ohladi. Procijedite, pa dodajte med i mekinje dok ne dobijete konzistentnu masu. Bršljan briše kapilare. Potrebno je: 20 g bršljana, 250 ml vode, 15 g meda, 5 ml bademovog ulja, talk (mineral) po potrebi. Listove bršljana skuhajte u vodi, ohladite i procijedite. U čaj dodajte med i bademovo ulje, a zatim toliko talka da maska bude gusta. Bosiljak vraća vlagu. Potrebno je: 30 g bosiljka, 250 ml vode, 15 ml mlijeka, talk, po potrebi. Osušeni bosiljak prelijte vrelom vodom, ohladite i procijedite. U čaj dodajte mlijeko i talk dok ne dobijete potrebnu gustinu. Nana čisti mitesere. Potrebno je: 15 g nane, 250 ml vode. Prelijte nanu ključalom vodom i ostavite da sud odstoji poklopljen pola sata. Kad procijedite, dobit ćete zeleni losion koji odlično čisti bubuljice i mitesere.

Amerikanci danas slave Kolumbov dan
Današnji dan se širom Amerike obilježava kao Kolumbov dan, praznik koji slavi dolazak Kristofora Kolumba (Christopher Columbo) u Novi svijet. U rano jutro 12. oktobra 1492. godine posada njegove ekspedicije ugledala je kopno, što je bio prvi pogled Evropljana na američki kontinent. Kolumbo je u tom trenutku s tri broda “Nina”, “Pinto” i “Santa Marija” bio doplovio do današnjih Bahama vjerujući da je došao do Azije. Nakon što je uspostavio manju koloniju vratio se u Evropu sa zlatom, začinima, a doveo je i nekoliko američkih starosjedjelaca. Vjeruje se da je Kolumbo bio prvi Evropljanin koji je doplovio do Amerike od 10. stoljeća kada su Vikinzi imali svoja naselja u Njufaundlendu.

2. TAČNO

Potrebno je: 4 jaja, 25 dkg šećera, 50 dkg brašna, 1 kašičica praška za pecivo, 40 dkg samljevenih badema, po 5 dkg nasjeckane ušećerene narandžine i limunove korice, 1 kašičica samljevenog cimeta, malo samljevenih karanfilića, naribanih muškatnih oraščića i samljevenog pimenta, 1 žumance, 80 oguljenih badema. Način pripreme: 1. Jaja sa šećerom umutiti u pjenastu smjesu. U nju prosijati brašno i prašak za pecivo, dodati bademe, korice, cimet, karanfiliće, muškatni oraščić i piment,

5=JE =C=E I >=@AE=

Predlažemo da pripremite

Bio je protiv rata zbog kojeg se ubio
Konoe Fumimaro bio je politički vođa i premijer Japana koji je bezuspješno pokušavao ograničiti moć vojske i spriječiti da se japanski rat s Kinom pretvori u svjetski sukob. Godine 1941. potpisao je akt o nenapadanju sa Sovjetskim savezom i učestvovao u pregovorima u kojima su posredovale Sjedinjene Američke Države u vezi s rješavanjem konflikta s Kinom. Kasnije, iste godine podnosi ostavku zbog razmimoilaženja u stavovima s Todžom Hidekijem. Tokom rata bio je prisiljen da napusti centar političkih zbivanja, ali je poslije toga bio zamjenik ministra. Izvršio je samoubistvo kada mu je uručen nalog za hapšenje pod sumnjom da je ratni zločinac. Rođen je 12. oktobra 1891., a umro 16. decembra 1945. godine.

pa zamijesiti tijesto. 2. Zamotati ga u aluminijsku foliju i staviti na dva sata u frižider. 3. Zagrijati rernu na 180 stepeni. Razvaljati tijesto na pobrašnjenoj radnoj površini da bude oko jedan cm debelo te ga narezati na 40 jednako velikih kvadrata/krugova. Staviti ih na pleh. 4. Umutiti žumanca s malo vode, premazati njima kvadrate. Vodoravno prorezati bademe pa po jednu polovinu utisnuti u svaki ugao kvadrata. 5. Peći kolače 20 minuta na

srednjoj prečki da postanu svijetlosmeđi, zatim ih nožem odvojiti od pleha i staviti na rešetku da se ohlade. 6. Pečene kolačiće možete (a i ne morate) premazati džemom po želji, pa ih lijepiti jedan za drugi.

PU[^ANI MECI

DIJAFRAGMA

KNJIGA IZLAZNIH FAKTURA (skr.)

U OVOM PRAVCU

OKRUTNI VLADAR

SLIKAR KOKOKA

VOLUMEN

PTICA GRABLJIVICA

IME VODENA PJESNI^KA FUDBALERA @IVOTINJA FIGURA NA SLICI

3. TAČNO

PLOD TROPSKE PALME OZLJEDA, POVREDA RAZREDI MU[KO IME MRA^NO, TAMNO [.T. UPITNA ZAMJENICA OBLIK PLODA @ITARICA FIRENCA POEN U IGRI BITKA GLUMAC ROBINS PREZIME FUDBALERA NA SLICI ALT DIO KROJA^KOG PRIBORA STARIJI HRVATSKI GLUMAC IVO

Najveći govornik u mladosti mucao
Demosten (Demosthenes) je bio atinski državnik poznat kao najveći besjednik antičke Grčke. Sudeći prema Plutarhu, u mladosti je mucao i poboljšavao je svoj izgovor tako što je stavljao kamenčiće u usta i vježbao pred ogledalom. Njegovi talenti su bili rano uočeni, a moćna klijentela upošljavala ga je kao pisca besjeda. Podsticao je Atenjane protiv Filipa II u svojim znamenitim filipikama, a kasnije protiv Filipovog sina Aleksandra Velikog. Time je navukao na sebe Eshina koji je tvrdio da su Filipove namjere miroljubive. Demonsten je postigao da Eshin bude ostrakiran. Rođen je 384. godine prije nove ere, a umro 12. oktobra 322. godine.

U[IVENI DIO

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA
URAN

BLATO, GLIB AUSTRALSKI MEDVJEDI] O.G. IZUMRLA PTICA TRKA^ICA

POTKOMANDIR, OTKOS, SALSA, SP, SVAKO, TS, JANTAR, SMIT, EDE, LED, RSI, DAVID SILVA, IKAR, TORAKS 2672

40

Srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

41

Broj: 01-07-07/1-34-2-231 Dana: 29.09.2011. godine Na osnovu èl. 27., 49. i 50. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj: 49/05) i èlana 7. Uredbe o Uredu za pritu`be javnosti („Slu`bene novine Federacije BiH“, br.: 68/05, 62/07, 8/11 i 38/11), Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - Federalno ministarstvo unutarnjih poslova r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ÈLANOVA UREDA ZA PRITU@BE JAVNOSTI U FEDERALNOM MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA - FEDERALNOM MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA
I - Predmet javnog konkursa Predmet javnog konkursa je imenovanje predsjednika i èlanova Ureda za pritu`be javnosti u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova iz reda predstavnika javnosti i dr`avnih slu`benika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova. II - Organizacijski status i sastav Ureda Ured za pritu`be javnosti u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova èine predsjednik i dva èlana, od kojih je jedan dr`avni slu`benik Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Federalnog ministarstva unutarnjih poslova i dva predstavnika javnosti. Od dva predstavnika javnosti, najmanje jedna osoba treba da bude `enskog spola. III - Uèesnici konkursa Pozivaju se ugledne osobe sa fakultetskim obrazovanjem da se kao predstavnici javnosti i dr`avni slu`benici Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, ukoliko ispunjavaju kriterije sadr`ane u ovom javnom konkursu, kandidiraju za imenovanje na poziciju predsjednika i èlanova Ureda za pritu`be javnosti u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova. IV - Kvalifikacioni kriteriji Prilikom odabira kandidata za navedene pozicije slijedit æe se kvalifikacioni kriteriji iz èlana 8. Uredbe o Uredu za pritu`be javnosti („Slu`bene novine Federacije BiH“, br.: 68/05, 62/07, 8/11 i 38/11), i to kako slijedi: 1. Predsjednik Ureda za pritu`be javnosti - predstavnik javnosti - 1 (jedan) a) Opæi kriteriji - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da nije dr`avni ili policijski slu`benik, - da nije èlan bilo koje politièke stranke, - da nema kriminalni dosje ili da nije krivièno osuðivan, ukljuèujuæi i brisane presude. b) Posebni kriteriji Predsjednik mora imati najmanje 10 (deset) godina radnog iskustva na pravnim poslovima, od èega najmanje 5 (pet) godina na rukovodnim radnim mjestima u organima uprave ili kao sudija ili tu`ilac. 2. Èlan Ureda za pritu`be javnosti - predstavnik javnosti - 1 (jedan) a) Opæi kriteriji - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da nije dr`avni ili policijski slu`benik, - da nije èlan bilo koje politièke stranke, - da nema kriminalni dosje ili da nije krivièno osuðivan, ukljuèujuæi i brisane presude. b) Posebni kriteriji Èlan Ureda koji je predstavnik javnosti treba biti pravne ili druge društvene struke sa najmanje 7 (sedam) godina radnog iskustva u svojim djelatnostima. 3. Èlan Ureda za pritu`be javnosti - predstavnik Ministarstva (dr`avni slu`benik Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova) - 1 (jedan) a) Opæi kriteriji - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da nije èlan bilo koje politièke stranke, - da je dr`avni slu`benik uposlen u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova, - da nema kriminalni dosje ili da nije krivièno osuðivan, ukljuèujuæi i brisane presude i da nije ka`njavan, ukljuèujuæi i brisane disciplinske kazne. b) Posebni kriteriji Èlan Ureda predstavnik Ministarstva treba biti pravne ili druge društvene struke sa najmanje 7 (sedam) godina radnog iskustva u svojim djelatnostima. V - Mandat èlanova Ureda Mandat predsjednika i èlanova Ureda traje dvije godine i mo`e se obnoviti samo jedanput. VI - Nadle`nost Ureda za pritu`be javnosti U nadle`nosti Ureda su sljedeæi poslovi: 1. zaprimanje praæenje i prosljeðivanje svih `albi dostavljenih Ministarstvu protiv uposlenika Ministarstva; 2. praæenje realizacije istraga Jedinice za profesionalne standarde (u daljnjem tekstu: JPS); 3. izdavanje naredbi za ponovnu istragu ili dopunu istrage u sluèaju kada Ured nije zadovoljan provedenom istragom JPS; 4. nadgledanje izvještaja podnesenih od strane JPS -a u sluèaju kada postoje osnovi sumnje da se radi o kriviènom djelu i sluèaj treba proslijediti nadle`nom tu`ilaštvu; 5. nadgledanje postupka u kojem odgovorni rukovodilac obavještava podnosioca `albe da je `alba neosnovana i da se protiv uposlenika neæe pokretati istraga, jer je postupao u skladu sa zakonom i propisanim procedurama, kako bi se onemoguæilo vršenje pritiska od strane rukovodnih slu`benika na podnosioca `albe; 6. primanje izvještaja od sudova o uposlenicima Ministarstva protiv kojih se vodi krivièni postupak ili istraga i njihovo prosljeðivanje odgovornom rukovodiocu; 7. nadgledanje disciplinskih kazni izreèenih od strane nadle`nih disciplinskih tijela i provoðenja tih kazni, kako bi se osigurala praviènost i dosljednost, kao i svrha ka`njavanja; 8. nadgledanje da li JPS obavještava podnosioca `albe o ishodu istrage u pismenoj formi, što je prije moguæe, ako je `alba podnijeta protiv policijskog slu`benika i neposredno obavještavanje u drugim sluèajevima; 9. preduzimanje zakonskih radnji protiv podnosioca `albe u sluèaju neistinite i tendenciozne `albe; 10. iniciranje disciplinskih mjera protiv istra`itelja ili rukovodioca JPS -a zbog namjerne zloupotrebe ili zapostavljanja istrage; 11. nadzor nad ostvarivanjem neovisnosti u radu JPS -a; 12. pokretanje postupka za utvrðivanje odgovornosti protiv bilo kojeg uposlenika Ministarstva koji bude odlagao, opstruirao ili prikrivao informacije vezano za bilo koji disciplinski prekršaj; 13. pripremanje i podnošenje tromjeseènog i godišnjeg izvještaja Vladi Federacije BiH i Komisiji za odbranu i sigurnost Predstavnièkog doma Parlamenta Federacije BiH i Komisiji zaodbranu i sigurnost Doma naroda Parlamenta Federacije BiH o pitanju opæeg funkcioniranja i rada Ureda, ukljuèujuæi bilo koje pitanje koje zaslu`uje pa`nju zbog te`ine ili drugih posebnih okolnosti. VII - Dokazi o ispunjavanju kvalifikacionih kriterija U svrhu dokaza o ispunjavanju opæih i posebnih kriterija - kvalifikacionih kriterija za imenovanje na poziciju predsjednika i èlanova Ureda za pritu`be javnosti u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova, uz prijavu sa kraæom biografijom, kandidati su du`ni prilo`iti sljedeæa dokumenta (original ili ovjerene kopije): - uvjerenje o dr`avljanstvu BiH (ne starije od šest mjeseci), - uvjerenje nadle`nog suda da se protiv kandidata ne vodi krivièni postupak (ne starije od tri mjeseca), - uvjerenje da kandidat nema kriminalni dosje ili da nije krivièno osuðivan, ukljuèujuæi i brisane presude (ne starije od tri mjeseca), - diplomu o visokoj školskoj spremi (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma steèena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine), - uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu, - ovjerenu izjavu da kandidat nije obuhvaæen odredbom èlana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine, - ovjerenu izjavu kojom kandidat potvrðuje da nije èlan bilo koje politièke stranke, - ovjerenu izjavu da kandidat nije dr`avni ili policijski slu`benik (kandidat za predstavnika javnosti), - ovjerenu izjavu da kandidat nije disciplinski ka`njavan, ukljuèujuæi i brisane disciplinske kazne (kandidat za predstavnika Ministarstva). Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u „Slu`benim novinama Federacije BiH“ i u najmanje tri dnevna lista koji se distribuiraju na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Èlanovi Ureda imaju pravo na naknadu za rad u Uredu u skladu s Odlukom o naèinu obrazovanja i utvrðivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa dr`avne slu`be („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj: 14/11). Prijave sa kraæom biografijom i potrebnom dokumentacijom (u originalu ili u ovjerenoj kopiji) mogu se predati neposredno putem Pisarnice FMUP-a ili dostaviti preporuèeno poštom, na adresu: Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova Federalno ministarstvo unutarnjih poslova Ul. Mehmeda Spahe br. 7 71 000 S a r a j e v o sa naznakom: „Javni konkurs za imenovanje predsjednika i èlanova Ureda za pritu`be javnosti u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova“ Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave neæe se uzeti u razmatranje. Kandidatima koji ne budu izabrani dokumentacija se neæe vraæati osim na lièni zahtjev kandidata. Sve informacije o objavljenom Javnom konkursu mogu se dobiti na telefon: 033/280-020. MINISTAR Predrag Kurteš, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Zeni~ko-Dobojski kanton OP]INSKI SUD U TE[NJU Zemlji{noknji`ni ured Broj: 039-0-Dn-11-001 081 Dana, 06. 10. 2011. godine Na osnovu ~l. 88. A u vezi sa ~l. 63. i 67. Zakona o zemlji{njim knjigama Federacije BiH, („Sl. novine FBiH, br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Te{nju, zemlji{noknji`ni ured

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu br. 039-0-Dn-11-001 081 a po zahtjevu Smaji} Ibre, zastupanog po punomo}niku Fuadu Prnjavorcu, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane po novom premjeru u posjedovni list br. 627. k.o. Miljanovci, ozna~ene kao: - katstarska ~estica br. 1089/5 zv. ^au{evka njiva 3 klase u pov. 2467 m2 koja odgovara prema podacima starog premjera sa k.~. br. 1584/4, upisana u zk. ul. br. 974 k.o. Miljanovci, - katastarska ~estica br. 1089/6 zv. ^au{evka Privredna zgrada u pov. 667 m2, ekon. dvori{te u pov. 435 m2 koja ogovara prema podacima starog premjera sa k.~. br. 1683/13, upisana u zk. ul. br. 974 k.o. Miljanovci, - katastarska ~estica br. 1089/11 zv. ^au{evka, ekon. dvori{te u pov. 902 m2, koja odgovara prema podacima starog premjera sa k.~. br. 1540/8, upisana u zk. ul. br. 975 k.o. Miljanovci, - katastarska ~estica br. 1089/12 zv. ^au{evka, pristupni put u pov. 279 m2, koja odgovara prema podacima starog premjera sa k.~. br. 1683/14, upisana u zk. ul. br. 974 k.o. Miljanovci, - katastarska ~estica br. 1089/13 zv. ^au{evka, njiva 3 klase u pov.

685, koja odgovara prema podacima starog premjera sa k.~. br. 1540/9, upisana u zk. ul. br. 975 k.o. Miljanovci, - katastarska ~estica br. 1089/16 zv. ^au{evka, prist. put u pov. 151 m2, koja odgovara prema podacima starog premjera sa k.~. br. 1548/19, upisana u zk. ul. br. 974 k.o. Miljanovci, - katastarska ~estica br. 1102/1 zv. ^au{evka, njiva 3 klase u pov. 995 m2 koja odgovara prema podacima starog premjera sa k.~. br. 1548/20, upisana u zk. ul. br. 974 k.o. Miljanovci, - katastarska ~estica br. 1103/1 zv. ^au{evka, {uma 2 klase u pov. 1523 m2 koja odgovara prema podacima starog premjera sa k.~. br. 1683/15 upisana u zk. ul. br. 974 k.o. Miljanovci, - Prema podacima katastra Op}ine Te{anj, posjednik navedene nekretnine je Smaji} Ibro, sin Smaje iz Miljanovaca, dok je prema podacima Zemlji{noknji`nog ureda Op}inskog suda u Te{nju, kao suvlasnici u zk. ul. br. 974 upisani su Had`an Halil, sin Halila iz Ljetini}a, Smaji} Ema iz Miljanovaca, Had`an Mumin, sin Saiha iz Ljetini}a, Had`an Zlata, k}i Saliha iz Ljetini}a, Had`an Habiba, k}i Saliha iz Ljetini}a, Had`an Melva, k}i Saliha iz Ljetini}a, Smaji} Salko, sin Fahre iz Miljanovaca, Smaji} Himzo, sin Mehe iz Miljanovaca, Djedovi} Salih iz Lepenice, dok u zk. ul. br. 975 su upisani Kati} Marko, sin Ilije iz Omanjske i Kati} Anto, sin Pere iz Omanjske. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Jasminka Prnjavorac

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD SARAJEVO Broj: 65 0 P 196949 11 P Sarajevo, 05. 10. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Nermina Sijer~i}, u pravnoj stvari tu`itelja OBU]A MU[AN iz Novog Gora`da, Ulica Kopa~i bb, zastupan po Tutund`i} Muenesu advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enog TEHNOS DOO SARAJEVO, Ulica Vinka [amarli}a br. 1., radi utvr|enja prava vlasni{tva i uknji`be, v.s.p. 25.000,00 KM, dana 05. 10. 2011. godine, objavljuje sljede}i:

u Sarajevu, Odsjek KPU da po pravomo}nosti ove presude izvr{i upis prava vlasni{tva u zemlji{ne knjige na ovom poslovnom prostoru na ime tu`itelja sa dijelom 1/1 prava vlasni{tva. „Ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, tu`itelj predla`e da sud donese Presudu zbog propu{tanja kojom }e usvojiti tu`beni zahtjev u cjelosti (~l. 182. stav 1. ZPP-a)“. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te odnosno sjedi{te stranke, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i razloge osporavanja ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se u skladu sa ~l. 71. stav 1. ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu u skladu sa ~lanom 74. stav 1. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku s pozivom na broj gornji. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Nermina Sijer~i}, s.r.

OGLAS
Poziva se tu`eni TEHNOS DOO SARAJEVO, Ulica Vinka [amarli}a br. 1., da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu od 16. 05. 2011. godine, kojom je tu`itelj predlo`io da sud donese slijede}u presudu; Utvr|uje se da je tu`itelj Obu}a Mu{an iz Novog Gora`da, JMBG 2002956130026 po osnovu dosjelosti stekao pravo vlasni{tva na poslovnom prostoru sa dijelom 1/1 koji se nalazi u Vogo{}i, Ulica Jo{ani~ka broj 116, objekat M-4, lamela II, broj K-1, povr{ine 40,63 m2, zajedno sa pripadaju}im dijelovima zajedni~kih ure|aja i dijelova zgrade koji slu`e zgradi kao cjelini i zemlji{te ispod zgrade, {to je tu`eni du`an priznati i trpiti da se tu`itelj temeljem ove presude uknji`i kao vlasnik sa dijelom 1/1 prava vlasni{tva u zemlji{nim knjigama - Odsjek KPU kod nadle`nog suda, u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. Nala`e se zemlji{noknji`nom uredu Op}inskog suda

42 Srijeda 12. oktobar/listopad 2011. Dnevni avaz 48

28 
Opel kadet suza crveni, 88. god., 1.4i, poluajnspric, 60ks, 44 kw, mala potrošnja, cijena 1.200 KM, Sarajevo. Tel. 061 741 218 Opel vectra, 2.2 DTI 130 ks, 2002, ful oprema, koža, memori sjedišta, nova boš pumpa, navigacija, alu felge, tempomat, registrovana do kraja juna. Tel. 061 890 430 Pasat 1.6 benzin 1990. god., tek registrovan, limuzina, 3.100. Tel. 061 372 968 Pasat 93. g. 1,9 TDI, limuzina. Klima, servo, euro kuka, nikada nije havarisan u dobrom stanju, 5.100 KM. Tel. 061 507 984 Pasat karavan 1.9 dizel tek reg. 89. Tel. 061 847 074 Polo trojka, 1.9 dizel, 1994. godište, žuta boja, dvoja vrata, ima servo i zračni jastuk, registrovan do dvanestog mjeseca cijena 4.200 KM, Žepče. Tel. 063 405 228 Prodajem Fiat punto 1.3 dizel, 2004. god., cijena 6.800 KM, može zamjena za punto l. Tel. 066 138 608 Prodajem fiat punto 1.9 D, 2002. g., reg do 7. 2012., nove gume, nov akumulator, servo, abs, cd, crveni, troja vrata. Tel. 061 351 087 Prodajem golf 2, godina proizvodnje 89., extra stanje, cijena 5.200. Tel. 061 922 527 Prodajem povlasticu za uvoz automobila 70 posto RVI. Tel. 061 900 473 Renault kangoo 1.5 dci, god. 2003., teretno vozilo, cijena 6.400 KM. Tel. 062 536 237 Renault megane 1.5 DCI, 2003. god., zeleni met., ful oprema, dvije kartice, extra stanje, nove gume, 10.500 do reg. Tel. 061 108 512 Renault Megane, 97. godina, 1.4 e, registrovan do aprila 2012., u vrlo dobrom stanju, cijena 3.850 KM. Tel. 063 999 398 Reno kangoo, 2005. godište, u odličnom stanju, povoljno. Tel. 061 958 001 Seat Altea XL 1,9 tdi 2009. g. Prešao 42.000 km u fabričkom stanju, plus još dosta dodatne opreme, može zamjena za auto do 10.000 KM. Tel. 062 878 649 Seat leon 2001. godina, 1.9 tdi, 110 KS, limuzina, el. paket, klima, sivi metalik, CD mp3, dobre gume, alarm, zeder, reg do 06/2012., 10.200 KM. Tel. 062 615 888 Izdajem nov namješten,dvosoban stan sa garažom na Šipu. Tel. 061 811 833 Izdajem sobu Dolac Malta, kod tranvajske stanice. Tel. 065 615 640 Izdajem sobu sa c. grijanjem zaposlenom, ozbiljnom muškarcu u Novom Sarajevu. Tel. 033 659 895, 062 943 021 Izdajem sobu sa kupatilom odvojeno od stana studentici, Koševo. Tel. 061 276 703 Izdajem sobu u trosobnom stanu studentici ili zaposl. ženi, upotr. kuhinje, kupatila, kod RTV doma. Tel. 033 542 235 Izdajem sprat u privatnoj kući 3 sobe, kuhinja, KTV, internet, centr. grijanje, ul. Posavska, studentima, Hrasno. Tel. 033 521 592 Izdajem stan na Grbavici studenticama, privatna kuća. Tel. 063 459 893 Izdajem stan u Donjim Velešićima. Tel. 033 205 816 Izdajem stan u privatnoj kući, poseban ulaz i sva brojila. Ilidža, Kasindolska 7. Tel. 062 943 325 Izdajem stanove Vrazova 59 m2, Logavina 60 m2, Vraca 100 m2, Breka 70 m2, Breka 60 m2, Titova 70 m2, Kalmija Baruha dvoetažni, Kranjčevićeva 100 m2, Ejuba Ademovića 140 m2, rezidencija 300 m2 Kasima Begića, Husrefa Redžića 71 m2, Titova 60 m2. Tel. 066 085 478 Izdajem studenticama 2-soban stan u Hrasnom. Tel. 033 643 515 i 033 521 880 Izdajem studentima i samcima sprat u kući od 90 m2, ima sve, plinsko grijanje, 100 KM po sobi, Pofalići, iznad FDS-a. Tel. 066 003 937 Izdajem u centru namješten stan. Tel. 061 156 170 Izdavanje dvosoban stan namješten 1. sprat, N. Sarajevo. Tel. 061 493 323 Iznajmljujem dvosoban polunamješten stan na Dobrinji. Cijena po dogovoru. Tel. 062 622 656 Sobu izdajem dobro opremljenu, ima cen. grij., studentici, Hrasno. Tel. 062 181 870 Stari Grad, Kovači - izdajem stan opremljen 60 kv + tarasa15 kv, c. grijanje, 100 m od tramvajske stanice. Bračnom paru ili dvije studentice, 500 KM sa režijama. Tel. 061 132 151

Kamioni 
MB Atego 815 2004. god., 54.000 km, 29.000 KM ili zamjena. Tel. 061 784 790 Peugeot partner 1.9 d, god. 2003., uvezen, teretni, cijena 5.400 KM. Tel. 062 536 237 Prodajem kombi tip 2 dizel. Zatvoreni, potpuno ispravan, neregistrovan. Cijena 2.000 KM. Tel. 063 962 334 Prodajem kombi tip 2 teretni, dizel, 86. god., za ljude koji rade, potpuno ispravan, cijena 2.000 KM. Tel. 063 962 334 Prodajem putnički kombi VW T2. Tel. 061 102 911 Prodajem putnički kombi VW, T5, 2005. god. Tel. 061 210 018 Tamić kiper, 1990. god. Tel. 061 131 750

1210dogl1

Automobili Ponuda 
Golf 4 TDI, 2002. god., 4 vrata, automatska klima, b. kompjuter, tempomat, 74 kW, metalik zlatna, plaćena carina + PDV, prešao 175.000 km. Cijena 11.900 KM. Tel. 062 972 861. 11681-1Ndž Prodajem SEAT altea XL 1,9 Tdi, 2009. god., prešao 43.000 km, sa full opremom. Može zamjena za jeftinije. Tel. 062 878 649. 11703-1Ndž Prodajem Touran 1,9 TDI, 77 kw, 105 KS, 6 brzina, 2005., klimatronik, board komp., tempomat, alu felge, tek uvezen, na coll tablama, sve plaćeno do registracije, servisna knj. - moguća zamjena. Tel. 061 564 177. 11704-1Ndž Alfa romeo 156, 2.4 jtd, 103 kw, 2001. god., ful 8.300 KM. Tel. 062 275 211 Audi A3, avgust 2002. god., benzin 1,6 metalik siva, 13.000 KM. Tel. 061 221 891 BMW E36 318I coupe, godina 1993., reg. do maja 2012., u izvrsnom stanju, posjeduje dosta opreme. Tel. 063 995 774 Džip ford explorer 4x4 2000. god., registrovan čitavu godinu, nov akumlator, gume 4,0, benzin, u izvrsnom stanju, cijena 8.500 KM. Tel. 061 726 654 Džip landrover 20 TD, 2000. g., frilander. Tel. 062 359 649 Ford Escort 1998. god., karavan, klima, benzin 16v. reg. 04. 01. 2011. Cijena 3.000 KM. Tel. 063 230 998 Ford Ka 1,3, 2001., klima, 4xairbag, al. felge nove gume, CD, ekstra stanje, plaćeno sve do registracije, 4.700 KM. Tel. 061 161 355 Ford mondeo 1.8 td, 97, klima, crni metalik limuzina, reg do juna 2012, cijena 4.200 KM. Tel. 062 786 733 Ford Siera BBG 16 1987 u ispravnom stanju i drugog u dijelovima i carinsku ceradu za teretno vozilo dim 5.10.x 2.50x1.50 m. Tel. 061 417 898 Golf 1 za samo 450 KM auto je u dobrom stanju. Auto se nalazi na području Doboja. Tel. 061 869 473 Golf 1999. godina, 1.9 tdi limuzina, alarm, 2 vrata, reg do 10/2012., 8.500 KM. Tel. 062 615 888 Golf 2 dizel 87 god. Boja plava, dvoje vrata, registrovan, gume 4 skoro nove, cijena 3.300 KM, Sarajevo. Tel. 061 741 218 Golf 2, 1.3 b, 1989. god., cijena 2.500. Tel. 061 324 306 Golf 2, benzin 88. g., 1,3 dvoja vrata, crna boja, duboke karambolke. Tel. 062 921 514 Golf 2, četvero vrata, šiber, sive boje, benzin 13 neregistrovan, u voznom stanju, utegnut. Tel. 061 191 141 Golf 5,1.9 tdi. 2004. god., klima, tek reg, cijena po dogovoru, moguća zamjena za golf 2 uz doplatu. Tel. 062 947 942 Golf III ben + plin, koža, klima, centr. dalj. zaklj., reg., alu čelične felge, mijenjam za skuplje ili prodaja. Tel. 061 101 266 Havarisani Citroen xsara pikaso 1.6 benzin, 2007. godište, prešao 29.000 km, cijena 3.800 KM. Tel. 061 726 654 Maple C31, star 3 godine, cijena 4.000 KM. Tel. 062 266 486 Mazda 323, 90. g., 13 reg. do 10. 2012. Tel. 062 332 603 Mercedes 123 240 D bez ulaganja 3.000 KM ili mijenjam za Nivu 4x4 bez ulaganja. Tel. 061 196 242 Mercedes 2.5 dizel, 87. god. Reg. do 01. 05. 2012. Tel. 061 776 891 Mercedes c200 cdi karavan 2001. godina u extra stanju. Tel. 062 606 060 Oldtimer Citroen GS 1.3 iz 1980. Vozilo je trajno registrovano i posjeduje originalnu boju. Prešao je 75.000 km. Istinski unikat. Cijena 4.100 KM. Tel. 061 142 418 i 061 900 021

Ford courier 1.8 d, registrovan, god. 2000., cijena 3.600 KM. Tel. 062 536 237 
Alipašino Trg ZAVNOBiH-a, jednoiposoban, lijepo namješten, osmi sprat, 350 KM. Tel. 061 522 190 Breka 57 - izdajem namještenu garsonjeru sa grijanjem 150 KM. Struja i voda posebno. Tel. 061 890 311 Grbavica, u zgradi izdajem jednoiposoban lijepo namješten sunčan stan od 39 m2 + veliki balkon sa centralnim grijanem, kb TV, parking, v. prizemlje, na duže. Tel. 061 173 947 Hrasno, sobe za noćenje i kraći boravak. Tel. 062 100 285 Ilidža Osjek - izdaje se kuća. Tel. 061 304 213 Izdaje se ili prodaje prazan dvosoban stan na Dobrinji kvadrant C5 prvi sprat. Tel. 066 138 608 Izdajem dvokrevetnu sobu s centralnim grijanjem, djevojkama, Č. Vila. Tel. 033 649 152 Izdajem dvosoban namješten stan kod muzičke škole. Tel. 061 225 290 Izdajem dvosoban namješten stan studentima, blizina kampusa. Tel. 061 514 816 Izdajem dvosoban stan sa grijanjem, poseban ulaz, Safeta Zajke. Tel. 061 149 442, 061 233 948 Izdajem dvosoban stan studentima i studenticama. Tel. 033 221 768 Izdajem dvosoban stan u naselju Aerodrom 350 KM. Tel. 062 455 090 Izdajem dvosoban stan, namješten u Mojmilu (Olimpijska). Tel. 061 200 190 Izdajem dvosoban stan, sprat privatne kuće, poseban ulaz, Buća Potok, ul. Amira Krupalije, cijena 150 KM. Tel. 033 647 589 Izdajem Ilidža od 38 m2, 55 m2, 65 m2, 85 m2, 180 m2, Dobrinja 44 m2. Tel. 061 288 939 Izdajem jednosoban lijepo namješten stan u opštini Novi Grad. Tel. 061 228 353 Izdajem jednosoban namješten stan u privatnoj kući sa posebnim ulazom, Pofalići. Tel. 066 911 441 Izdajem jednosoban stan u privatnoj kući u Blažuju. Tel. 066 328 718 Izdajem jednosoban stan u privatnoj kući, poseban ulaz, sve novo. Tel. 062 810 943 Izdajem jednosoban stan ul. Asima Ferhatovića. Tel. 061 912 040 Izdajem jednosoban, prazan stan. Tel. 061 203 376 Izdajem lijepo namješten dvosoban stan, Koševsko brdo, cijena po dogovoru. Tel. 062 119 723 Izdajem lijepo opremljen dvosoban stan na D. Malti, centralno, 1. sprat, 400 KM. Tel. 062 677 488 Izdajem lux. stan 120 m2 namješten sa dvorištem, vrtom i garažom, Koševsko Brdo - Ciglane. Tel. 062 714 650 Izdajem namješten jednosoban stan, centralno, Odobašina 55. Tel. 061 108 310 Izdajem namješten manji dvosoban stan dvjema studenticama. Ul. Vrazova - centar. Tel. 061 866 042, 033 668 523 Izdajem namješten stan 50 kvadrata privatna kuća, centr. grijanje i voda uračunato u kiriju. Lokacija prije bolnice Jagomir, po mogućnosti studenti ili studentice. Kirija 300 KM. Tel. 061 524 692 Izdajem namješten stan 65 m2, ul. Patriotske lige preko puta stadiona Koševo, cijena 400 KM. Tel. 061 733 455 Izdajem namješten stan 65 m2, ul. Patriotske lige preko puta stadiona Koševo, cijena 400 KM. Tel. 062 612 059 Izdajem namješten stan studenticma. Tel. 033 203 887 Izdajem namješten stan u blizini univerziteta u Mostaru. Tel. 063 316 983 Izdajem namješten studenticama kod FDS-a. Tel. 033 655 398 Izdajem nov 3-soban stan na duže vrijeme, Alipašino C faza, KM 300. Tel. 061 171 518

Motocikli 
Beverly 2004. god., 500 kubika, prešao 21.500 km, siva boja, registrovan do 9. 2012. Tel. 061 237 268 Motor BMW R1100S 2004g u extra stanju, povoljno. Tel. 062 300 400 Motor keeway outlook 150 kubika, 2009. g., vodeno hlađenje, alarm, dva ključa, dobro očuvan. Cijena 1.800 KM. Tel. 061 350 376 Prodajem Kawasaki ZR 7, 99. god. Prešao 44.000, u odličnom stanju. Može zamjena za auto, uz moju doplatu. Tel. 061 171 327 Prodajem motor Tibra, 125 kubika (2005. g.) u odličnom stanju. Povoljno! Tel. 062 752 436 Prodajem Piaggio skuter 50 kubika, nov akumulator 1.250 KM. Tel. 062 105 460 Prodajem skuter keeway 125, dobrom stanju 2008. god, cijena 1.300 KM, može zamjena za auto uz moju doplatu. Tel. 061 304 612

Dijelovi i oprema 
Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta 5 KM. Tel. 061 149 190 Gume Michelin Energy 205/55 R 16 u dobrom stanju, 4 komada. Cijena 200 KM. Tel. 061 199 580 Prodajem alu felge za Mercedes 124 sa gumama, cijena 200 KM, Sarajevo. Tel. 062 315 611 Prodajem branike za fiću, nove, povoljno. Tel. 063 877 639 Prodajem četiri čelične felge 15-ke sa 5 rupa za golfa 5 i 6 i Škodu oktaviju 5. Tel. 061 397 739 Prodajem dijelove za Suzuki maruti. Tel. 061 524 260 Prodajem novo veliko tule. Tel. 061 142 771 Prodajem osam čeličnih felgi, 16 cola, novi passat. Tel. 061 171 871 Šoferšajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462 Tražim tab. 074-K-240, Golf, n.n. vlasnika, hitno, radi odjave vozila. Svaka informacija je korisna. Hvala. Tel. 062 596 906

Prodaja 
Breka - prodajem troiposoban stan 94 m2. Tel. 061 839 592 Centar, Avde Jabučice, prodajem stan 67 m2 ili mijenjam za manji, potrebna adaptacija. Tel. 061 838 707 Dobrinja I, Trg Zlatnih ljiljana dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa kuhinjom rađenom po narudžbi. Tel. 061 538 128 Goražde. Stan 66 m2 , III sprat, lift. Vlasništvo 1/1, Višegradska 13/3, povoljno. Tel. 061 217 336 Grbavica, dvosoban stan 52 m2, V sprat, lift, balkon, blizina škole, ambulante, pijace... Cijena po dogovoru. Tel. 061 482 999 Ilidža - Otes, prodajem stan 45 m2, I sprat, povoljno. Tel. 061 748 943 Ilidža, Pejton, novogradnja sa garažom, 55 m2. Garaža, kuhinja i rasvjeta gratis, 1. sprat. Prodajem za 1.850 KM sa PDV-om. Tel. 061 167 273 Novogradnja Stup “Tibra 2” stanovi sa klimom koji su u ponudi samo kod nas, od 27 do 94 m2. Ekstra povoljna cijena. Tel. 061 504 425 Povoljno jednosoban stan na Čengić vili, Džemala Bijedića 34, ukupne površine 39 kvadrata. Tel. 061 502 266 Povoljno prodajem stan u Hrasnici 54 m2. Tel. 062 229 677 Prodaja N. Grad jednosoban 34m2, 1.sprat, cijena 51.000 KM. Tel. 061 493 323 Prodaja Stup novogradnja dvosoban 56 m2, 5. sprat ili zamjena za jednosoban. Tel. 061 493 323 

Prodajem dvoetažni stan 90 m2, plus 2 balkona, kod češke i španske ambasade u blizini Vijećnice, 200.000 KM. Tel. 061 222 030 Prodajem dvosoban stan 54 m2 u starom Ilijašu, cijena 45.000 KM. Tel. 061 572 069 Prodajem dvosoban stan u Hrasnom. Tel. 061 202 497 Prodajem ili mijenjam 40 m2 stambenog i 40 m2 poslovnog jedna cjelina u centru. Tel. 061 157 929 Prodajem jednoiposoban stan 40 m2 na Koševskom brdu, komplet adaptiran. Tel. 061 803 715 Prodajem stan 53 kvadrata u Hrasnom, 98.000 KM. Tel. 061 752 404 Prodajem stan 53 m2, Dolac Malta. Tel. 036 807 585 Prodajem stan 74 m, ul. Čumurija 6. Cijena 2400 KM. Tel. 061 490 426 Prodajem stan 80 m2, ul. Jezero 11, prizemlje, cijena 2.100 KM/m2. Tel. 061 222 295 Prodajem stan 80 m2, ulica J. Vancaša 17/1, cijena 2.150 KM/m2. Tel. 061 222 295 Prodajem stan na Čengic V., 60 m2, 5. sp., 1.900 po m2. Stan je u dobrom stanju, a zgrada ima lift. Tel. 062 383 064 Prodajem stan na Dobrinji 3 visoko prizemlje, 66 m2. Cijena po kvadratu 1.560 KM. Tel. 061 382 408 Prodajem stan u Bihaću 33 m u centru. Tel. 061 806 407 Prodajem stan u Hrasnom, Antuna B. Šimića, 18. sprat 36 m2, 60.000. Tel. 062 619 361 Prodajem trosoban stan 78 m2, centar Vogošće. Tel. 062 993 253 Prodajem trosoban stan na Breki, 73 m2, renoviran, drugi sprat, etažno grijanje. Tel. 062 346 818 Prodajem trosoban stan u Starom Gradu na dobroj lokaciji, cijena po dogovoru. Tel. 033 532 865 Prodajem u Ilijašu renoviran stan 43 kvadrata, cijena 56.000. Tel. 061 324 788 Socijalno, Ložionička 5, trosoban stan 72 m2, 6. sprat. Cijena 133.000 km. Tel. 062 430 698 Trosoban stan kod hotela Evropa, l sprat, 79 m2, pogodan i za poslovni prostor povoljno. Tel. 061 571 199 Vogošća centar novogradnja stan 48 m2 jednosoban i 75 m2 trosoban, uknjiženi, odmah useljivi, balkon, lift, cijena 1.486 KM/m2. Tel. 061 571 199

ni Najve}i dnev oglasnik u Bosni i Hercegovini

Potražnja 
Agenciji potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje i prodaju za poznate klijente. Tel. 062 677 488 Agenciji potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje i prodaju za poznate klijente. Tel. 061 145 853 Agenciji potrebno više stanova u zgradi. Opremljenih ili praznih za iznajmljivanje i prodaju. Za poznate klijente. Tel. 061 031 330 Agenciji potrebno više stanova za prodaju i izdavanje. Tel. 062 200 777, 033 203 127 Kupujem stan ili poslovni prostor u blizini suda. Tel. 033 212 598 Kupujem stan u Hrasnom do 30 m2, do drugog sprata, hitno. Tel. 062 157 088. Mlađi bračni par traži namješten ili polunamješten stan u centru Vogošće. Tel. 061 466 432 Potreban manji stan u zgradi, fino opremljen, za stranca na jednu godinu (agencija). Tel. 062 677 488 Potreban stan u zgradi za iznajmljivane fino namješten, do 60 m, blizina prevoza za poznatog klijenta, agencija. Tel. 061 522 190 Potrebno više stanova, kuća i pos. prostora za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061 437 732 Tražim stan do 500 KM na relaciji Grbavica, Kovačići, Skenderija na duži period. Samo ozbiljne ponude. Tel. 066 990 472

Mercedes sprinter 311 cdi, god. 2003., 80 KW, nosivost 1.600 kg, u odli~nom stanju. Tel. 062 536 237 
Škoda fabia 2001. god., 1.4 MPI, klima, metalik siva. Vozilo u izvanrednom stanju registrovano do 5. 2. 2012. Cijena 6.800 KM. Tel. 062 993 690 Škoda fabia, 1,9 tdi, 2003.god. Klima, abs, asr, servo, ima zeder, urađen v. servis, prešla 185.000, u super stanju, reg. do 5/2012. Cijena 9.200 KM. Tel. 061 483 339 Škoda fabija kombi 2003. god., prešla 120, kupljena u Asi, prvi vlasnik, u ekstra stanju. Tel. 061 218 431 Vento 96. godište, u odličnom stanju, registrovan do maja 2012. Tel. 062 922 355 VW buba folcika 1200, 1976. god., tek reg, restaurirana komplet limarijski, nova sva mehanika, urađena generalka motora, novi akumulator i 4 gume + alu felge spuštena. Tel. 063 999 871 VW jetta, u extra stanju, prešla 48.200 km, originalna kilometraža, prvi vlasnik, 16 benz, 75 ks, 4 nove gume Michelin i 4 nove zimske na felgama Pireli, vozilo bez ulaganja idealno za zimu, registrovana do 6. 2012. god., cijena 3.500 KM. Tel. 061 109 933 VW pasat 1999. godina 1.9 tdi, 90 KS, limuzina, el. paket, klima, CD mp3, zimske gume, alarm, zeder, reg do 02/2012., 10.200 KM. Tel. 062 615 888

Stanovi Izdavanje 
Izdajem stan studentima na Ilidži blizu Univerziteta, potpuno opremljen (novo). Tel. 061 160 896, tr. 061 578 850, eng. 061 245 765. 11521-1Ndž MOSTAR - Cernica, centar grada, izdajem sobe ili stanove studentima, radnicima ili familijama. Tel. 036 880 516, Mob. 063 350 056. 1388-1mo Izdajem stan 67 m2 namješteno 350 KM, drugi sprat, Trg djece Dobrinje. Tel. 062 621 622. 2051-1tt Izdajem namješten stan studentima, Koševo. Tel. 061 327 409. 2033-1tt

Potražnja 
Kupujem japanska i ostala havarisana i rashodovana vozila. Tel. 063 459 893 Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441, 062 274 441 Kupujem kombi t4 WV, godina 96 - 99. Tel. 06 237 4737

Dnevni avaz srijeda 12. oktobar/listopad 2011. 43

Zamjena 
Mijenjam dvosoban stan 52m2, Ul. Grbavička, (V sprat, lift, balkon, blizina škole, ambulante, pijace) za dvoiposoban/trosoban u Centru (Mejtaš, Čekaluša, Džidžikovac, Katedrala) uz doplatu. Tel. 061 482 999 Mijenjam kuću u Starom Gradu za jednoiposoban stan - Sarajevo. Tel. 063 514 023 Mijenjam luksuzan trosoban stan 87 m2 naselje Bačići Stup na dvije etaže etažno grijanje, vlastiti vodomjer, klima, tri balkona, podrum 10 m2 za dvosoban oko 65 m2 na relaciji Č. Vila - Stari Grad uz dogovor. Tel. 061 215 635 Mijenjam za hrvatsko primorje vikend kuću 125 m2 sa okućnicom 1820 m2 sa lijepim pogledom, Kobiljača opština Ilidža. Tel. 062 552 293

Mejta{ - 5 minuta od Katedrale
Novogradnja na atraktivnoj lokaciji, visoki kvalitet gradnje sa obezbje|enim gara`nim mjestima. Stanovi veli~ine od 39 do 114 m2. Kontakt broj 061/257-773 
Penzioner iz Sarajeva mijenja stan 35 m u trospratnoj zgradi kod Vrhovnog suda, renoviran, kabl., parking basta za sl. nekretninu na Jadranu urednih papira. Tel. 062 562 601 U Bratuncu mijenjam 8 dun. zemlje sa puno voćnjaka za Sarajevski kanton ili okolinu. Tel. 033 699-153 

Prodajem dvije porodične kuće sa poslovnim prostorima do škole “Velešićki heroji”. Tel. 061 172 977 Prodajem hitno kuću i zemlju u Crnoj Bari - Bogatići Srbija. Tel. 00387 61 226 645 Prodajem ili mijenjam kuću u Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 061 817 960 Prodajem kuću 155 m2, bašta, garaža, cijena 320.000 KM. Ul. Vrboska 19. Tel. 061 222 295 Prodajem kuću na Boračkom jezeru sa dva duluma zemlje. Tel. 061 382 292 Prodajem kuću na lokaciji Žepče Begov han, Golubinja! Kuća je 10x8 sa okućnicom, useljiva. Cijena po dogovoru. Tel. 063 470 193 Prodajem kuću na Poljinama. Tel. 061 856 179, 065 249 146 Prodajem kuću u Draževićima Kiseljak. Novogradnja, 1/1, zemljište 1.685 kvadrata, uključen sav namještaj, centralno grijanje. Tel. 063 230 998 Prodajem kuću u Prnjavoru Ilije Malića 11. Tel. 033 453 617 Prodajem kuću, useljiva, vlasništvo 1/1. Tel. 062 845 809 Prodajem nedovršen vikend objekat na Jablaničkom jezeru sa dozvolom i priključcima. Tel. 061 102 911 Prodajem useljivu kuću 120 m2 stambenog prostora, asfaltni prilaz, svi priključci,lokacija StariGrad -Trčivode. Jako povoljno. Tel. 062 150 856 Prodajem useljivu kuću, 120 m2 stambenog prostora, asfaltni prilaz, svi priključci, lokacija Stari Grad Trčivode. Povoljno. Tel. 062 150 856 

Pos. prostor 85 m2 ili iznajmljivanje na duži period kod ambulante u S. Koloniji. Tel. 061 223 119 Prodajem posl. prostor 26 m2 u posl. zgradi Unipromet. Tel. 061 686 524 Prodajem poslovne prostore, prenočišta, motele, hotele na najboljim lokacijama u gradu. Tel. 061 214 071 

Prodajem laptop HP compag mini procesor 1.8. Mherz H.Disk 160 gb, vine 2 gb može do 4 gb. Veličina 10,1.inc. Baterija drži 6 sati. Tel. 061 788 076 Prodajem matičnu ploču ASUS A7V266-E sa procesorom Amd Athlon 2000 +, kulerom i drajverima za 45 KM i hard disk WD Caviar 40GB za 20 KM. Tel. 061 702 383 Servis PC, instalacija Windowsa, umrežavanje i instalacija internet konekcije. Vraćanje obrisanih podataka sa hard diska. Dolazak na adresu. Tel. 061 106 720 Servis računara Majo - Profesionalna dijagnostika i popravak računara, instalacija windowsa, antivirusna zaštita, internet konekcija + konfiguracija wireles rutera. Tel. 061 243 611

Telefoni 
Apartman na Vlašiću, blizu starta žičare. Tel. 061 210 650 Apartmani, namještene sobe za dnevni boravak i prenočište. Kod Vize. Tel. 061 897 866 Apartmansko prenočište iznad Katedrale, parking, internet, kablovska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647 Iphone 3gs, 16gb, 450 KM. Tel. 061 715 104 Prodajem htc legend android softwer 5mpx camera, 8 GB memory kartica, tel. je malo korišten, star 2 mjeseca, kao nov, cijena povoljna. Tel. 062 606 060 Prodajem ili mijenjam iphone 4 kineska verzija. Tel. 061 211 539 Prodajem Nokiu 6230i 50 KM, Samsung j700 50 KM, Sonyericson w880i 60 KM, Sonyericsson t610i 30 KM, uz sve tel. ide punjač, usb i memory kartica. Tel. 062 606 060 Prodajem Samsung star pink s5230 u extra stanju. Tel. 062 606 060 Prodajem Sony Ericsson Vivaz u odličnom stanju. Kupljen u Njemačkoj prije tri mjeseca. Fiksno 250 KM. Tel. 062 856 038

49 

Prodajem spavaću sobu i ugao. Tel. 062 533 003

Bijela tehnika 
Frižider staklena vrata 300 KM, veš mašine, šprete struja plin 150-160 KM, dostava besplatna. Tel. 533 631 Polovan frižider Bira 130+35 lit., cijena 70 KM. Tel. 061 905 086, 033 218 573 Prodajem električni šporet marke Bira, malo korišten. Cijena 100 KM, Sarajevo. Tel. 062 672 361 Prodajem mašinu za veš, nova, nekorištena, 100 KM. Tel. 065 923 891 Prodajem sve vrste frižidera i rashladnih uređaja sa garancijom dolazak besplatan. Tel. 061 156 309 Prodajem škrinju 110 lit. i plinsku peć. Tel. 062 622 656 Stakleni frižider 300 KM, veš mašine, šporete struja-plin 150-160 KM, dostava bespl. Tel. 533 631 Stara tipa mašina za veš Gorenje, 100 KM, zvati naveče. Tel. 238 283 

Prodajem ženku švajcarskog ovčara sa pedigreom i svim papirima. Tel. 061 143 433 Vrhunsko štene Cane corso, crne boje, vakcinisan, očišćen od parazita sa rodovnikom. Tel. 062 907 283

Ostalo 
Prodajem ćurke piliće i domaće koke ljekovita jaja i japanske prepelice. Tel. 063 485 152 Prodajem inkubator poluautomatski, za raznu perad do 70 jaja, pogodno za domaćinstva, valivnost preko 90%, upotreba jednostavna, garancija stalna, 150 KM. Mirso. Tel. 061 854 294 Prodajem japanske prepelice raznih uzrasta. Tel. 062 500 032 Prodajem kavez kapaciteta 120 koka sa pratećom opremom cijena po dogovoru. Tel. 062 327 670 Prodajem koze dobra pasmina. Tel. 061 210 347 Prodajem kravu sa teletom. Tel. 033 623 288

Zemljišta 
Blagaj, prodaje se parcela 1.935 m2, pored asfaltnog puta za Vranjevice, 500 m od vrela Bune. Vlasništvo 1/1. Cijena 22.000 KM. Tel. 061 490 220 Bos. Krupa, Donje Krcane, prodajem 9parcela: od 630m2 do 1.030m2, vl. 1/1, fotografije i dokumenti na pik.ba, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886 Plac za vikendicu 800 m2, 4 kilometra od Hadžića 6.000 KM. Tel. 062 125 082 Prodajem zemljište 2.600 m2 pored puta Sarajevo - Tuzla nedaleko od raskrsnice za Čevljanoviće, cijena 12.100 KM. Tel. 061 106 720 Prodajem zemljište 3 duluma može i u parcelama Rakovica Bistrički potok. Tel. 062 346 727 Prodajem zemlju u Blagovcu - Vogošća uz asfaltnu cestu prema Tihovićima. 30 duluma 1/1, cijena 100.000 KM. Može kompenzacija za stan ili aute. Tel. 061 235 035 Prodajem zemlju za vikendice, Djevojačke vode. Tel. 065 335 075 Rakovica Kakrinje, prodajem parcelu, dulum zemlje. Tel. 061 304 599, 033 665 419

Mašine 
Cikular - građevinski, motor 2,2 kw monof. 2880 o/min. Cijena 350 KM. Tel. 062 561 778 Daljinski upravljači za beton pumpe, kranove, prese... Montaža, garancija. Tel. 061 131 525, 065 595 334 Elektro-motor sa hidrauličnom pumpom za betonaru (vrata mješalice). Cijena 200 KM. Tel. 062 561 778 Prodajem brusilicu Einhel 20000w kao nova, cijena 70 KM. Tel. 061 206 985 Prodajem nov benzinski vibrator sa dvije igle za beton i veliku škrinju za trgovinu. Tel. 061 130 673 Prodajem pumpu za beton i estris 2004. god. sa magirus motorom četiri klipa. Tel. 061 141 292 Vibro sto za izradu betonske galanterije (900x900) mm ploča. Cijena 300 KM. Tel. 062 561 778

Ostalo 
Fotoaparat Minolta 404si (na film) prodajem sa dva objektiva AF 28-80 (0.38m/1.3ft macro), AF 75-300 (1.5m/4.9ft macro) i torbicu original, nema blica. Cijena fiksno 250 maraka. Tel. 061 477 854 Kupujem pokvaren player DVD i pokvaren hardver od računara kutija, plaćam 10 KM obje, zvati iza 17 sati. Tel. 061 358 043 Prodajem njemački digitalni risiver za satelitske kanale. Tel. 063 400 140 Prodajem Play Station 2 čipovan, 2 đojstika, sve potrebne kablove, u odličnom stanju + 10 igrica za 150 KM. Tel. 061 970 975 Prodajem TV color Days ekran 52 cm, 150 KM. Tel. 061 103 038 Prodajem TV marka Gold Star, nova tipa, teletext, daljinski, 100 KM, ekran 51 cm. Tel. 061 928 514 Prodajem TV marka NEO nova tipa ekran 54 cm, teletext, daljinski, 100 KM. Tel. 061 928 514 Vršim otkup praznih toner kaseta (ne odg.na sms). Tel. 065 596 402

Ostalo 
Kupujem plinsku fasadnu peć 2,5 do 3 kw, novu ili malo korištenu. Tel. 061 212 983 Peć prodajem gusanu, okruglu, sva od gusa. Tel. 061 018 864 Povoljno prodajem grijalicu nova, zvati navečer. Tel. 238 283 Prodajem 2 madraca-dušeka, cijena 100 KM. Tel. 033 641 953 Prodajem centrometalovu peć za centralno grijanje na čvrsto gorivo, 25 kw. Tel. 061 226 734 Prodajem dvije plinske peći Emina 6 na dimnjak cijena 300 KM. Tel. 061 571 547 Prodajem peć na prerađeno ulje. Tel. 061 158 784 Prodajem peć narodno grijanje 24 kw, cijena 650 KM. Tel. 061 709 825 Prodajem peć Rustik u odličnom stanju. Tel. 062 851 827 Prodajem plinsku peć Emina 6 kw na dimnjak kao nova povoljno. Tel. 061 198 969 Prodajem plinsku peć na dimnjak, njemačka proizvodnja, 70 KM. Tel. 061 221 938 Prodajem podne grijače. Tel. 061 358 261 Prodajem staru TA peć 4,5 kw, cijena 50 KM. Tel. 220 173

Garaže 
Garaža u Hrasnom 12 m2, ul. Aleja Lipa 45-46, u sklopu zgrade ima struju i vodu na izuzetnoj lokaciji. Cijena 14.000 KM. Tel. 062 173 719 Izdajem parking mjesto u dvorištu zgrade Karingtonke, kapija i rampa na daljinski. Tel. 061 897 947 Prodajem 2 garaže na Ciglanama jedna do druge iza Robota. Tel. 061 856 041 Prodajem garažu (papiri da na toj lokaciji postoji od 1961.), plaćen porez, ul. Patriotske lige kod br 8, Centar Sarajevo! Tel. 062 159 025 Prodajem garažu 17 m2 u ul. Hifzi Bjelavca, Sarajevo, Bačići - Stup. Tel. 062 352 928 Prodajem garažu na Grbavici. Tel. 062 547 731 Prodajem garažu u naselju C5 Dobrinja, veličina 12,69 m2, cijena eur 7.000,00. Tel. 062 127 677

Ostalo 
Balkonska vrata pvc, nova 210x95 - 7 komada, prozori pvc 135x110 - 9 komada, 125x110 - 2 komada sa al. roletnama, uvoz iz Njemacke. Tel. 061 221 441 Ilidža, prodajem stari crijep, dobro očuvan, Polet - Novi Bečej M 222. Tel. 061 234 012 Polovan crijep 1.600 komada. Tel. 061 171 627 Povoljno prodajem polovne PVC balkonske prozore i vrata, dobro očuvani sa aluminijumskim žaluzinama. Tel. 062 439 583 Prodajem grede 10x12 cm 5,6 i 7 m. Lukavica, povoljno. Tel. 065 499 060 Prodajem polovan crijep Kontinental. Tel. 062 829 321 Prodajem polovan crijep Vinkovci 1.500 komada. Cijena po dogovoru. Tel. 062 649 918 Prodajem punu ciglu, format 25X12 cm. Tel. 066 711 208 Prodajem suhu rezanu građu za krovnu konstrukciju dimenzija 8x16x6 met. Tel. 061 072 572 Prodajem vrata - 1 sobna i 1 za kupatilo, nova. Tel. 033 210-306, 061 838 142 PVC prozori Fischer 180x150, 150 KM, 90x150, 100 KM, balkonska vrata 90x250, 150 KM. Tel. 061 309 843

Poslovni prostori 
IZDAJEM POSLOVNI PROSTOR 15 M2, POGODAN ZA SVE NAMJENE NA IZVANREDNOJ LOKACIJI. MULA MUSTAFE BAŠESKIJE BR. 39. ZVATI NA TEL. 061 497 835. 2055-1TT Izdajem 3 poslovna prostora od 60 kvadrata i jedan od 130 kvadrata na Stupu Ilidža. Kontakt mobitel: 061 646 492 Izdajem dio frizerskog salona u Saraj polju za manikir. Tel. 061 275 468 Izdajem frizerski salon u Buća potoku sa komplet inventarom, Adema Buće 285. Tel. 061 863 722 Izdajem pos prostor 210 m2 na glavnoj cesti, prilaz za šlepere Saraj polje. Tel. 061 545 358 Izdajem poslovni prostor 200 m2 sa velikim parkingom u Mostaru na magistralnom putu M-17 prekoputa Obi marketa. Tel. 063 916 644 Izdajem poslovni prostor 45 m2 + 500 kvadrata otvorenog prostora u Novom Gradu Sarajevo. Prilaz direktno sa glavne ceste. Povoljno. Tel. 061 141 610 Izdajem poslovni prostor na Mostarskom raskršću uz glavnu cestu sa grijanjem 105 m2, cijena povoljno. Tel. 061 509 337 Izdajem poslovni prostor. Tel. 061 169 905 Izdajem povoljno kompletno opremljen frizerski salon na Otesu. Tel. 061 143 578 Izdajem prostor 620 m2 na Stupu preko puta crkve, pogodan za razne namjene. Tel. 061 571 199 Izdajem radnju na Baščaršiji. Tel. 062 692 255 Jako vrelo vlastite laboratorijski ispitane čiste vode u sastavu poslovnog objekta površine 1.000 M2, na 17. kilometru od Sarajeva. Pogodno za biznis i proizvodnju. Tel. 061 249 249 Kupujem poslovni prostor oko 20 m2, na atraktivnijoj lokaciji. Tel. 061 218 275 lzdajem poslovni prostor 40 m2, Hrasno, ul. A. Šaćirbegović. Tel. 061 199 008 

“Kuće snova” - katalog projekata najljepših kuća na 165 stranica. Cijena 18 KM + poštarina. Tel. 070 202 323, 062 180 957 Kupujem i prodajem knjige.Tel. 061 338 893. Prodajem knjige iz gramatike italijanskog i engleskog jezika. Tel. 061 243 836

Kuće 
Brčko, Meraje, ul. Prvomajska. Prodajem kuću od 131 m2, sa tri etaže, centralno grijanje, namještena, na placu od 450 m2, uknjižena kuća, cijena po dogovoru. Tel. 061 569 570 Ilidža - kuća kod stare Opštine sa 483 m kvadratna stambenog prostora i 676 m kvadratnih okućnice. 065 877 065. Ilidža - kuća kod stare Opštine sa 483 m kvadratna stambenog prostora i 676 m kvadratnih okućnice. 065 877 065. Ilidža, Kobiljača, vikend kuća 125 m2 sa okućnicom 1.820 m2, sa lijepim pogledom. Cijena po viđenju. Može i zamjena za hrvatsko primorje. Tel. 062 552 293 Ilidža, Plandište, Bosanski Ljiljan 17, objekat P + 1 + P 150 m2, okućnice 150 m2, 1/1. Tel. 062 319 563 Kuća u centru Makarske, Kala Larga p + 2, papiri 1/1. Tel. 063 899 989 Ladžanica prodajem ili mijenjam za kuću, stan u Sarajevu. Tel. 062 902 584 Pofalići, veća kuća sa 3 pos. prostora u funkciji novogradnja, vl 1/1. Tel. 033 981 881 Prodaje se kuća modernog stila u Starom Gradu na Bistriku. Korisni prostor 270 m2, tri posebne etaže, dvije garaže s 3 mjesta, bašta 850 m2. Kuća u gruntu 1/1. Tel: 061 543 234 Prodaje se kuća, ul. Čadordžina, 3 etaze, 213 m2, 300.000. Tel. 062 619 361, 062 619 361 Prodajem dvije kuće šest duluma zemlje na Gazinom Hanu. Tel. 066 854 149

Namještaj 
Hitno prodajem ležaj 200 KM i frižider 150 KM. Tel. 063 152 400 Hitno prodajem regal dvokrilni puno drvo. Prodajem ćilim Nepal u super stanju hitno, 2,5 sa 3,5. Tel. 061 202 204 Hitno prodajem sto sa 6 stolica kao novo, puno drvo, normalne veličine, 200 KM. Tel. 061 235 436 Prodaje se ugaona garnitura, 320x260 cm, smeđe boje, 100 KM. Tel. 033 228 000 Prodajem extra ugaonu garnituru za sjedenje, cijena 500 KM. Tel. 061 813 062 Prodajem garnituru trosjed, dvosjed i fotelja korišteno 3 god. i dobro očuvano, povoljno. Tel. 061 499 921 Prodajem kauč, trosjed na razvlačenje i dvije fotelje radi selidbe. Cijena 150 KM. Tel. 033 647 395 Prodajem kompjuterski sto sa policom 50 KM, ormar + staklena vitrina staro godinu dana 200 KM. Tel. 062 264 815 Prodajem krevet na sprat, Konjic. Tel. 063 883 729 Prodajem nov kauč 70 KM, komodu 100 KM, kuh. 100 KM, dva tepiha 20 KM, sto i 4 stolice 100 KM. Tel. 065 361 160 Prodajem povoljno korišteno: ležaj, kauč, vitrine, radni sto, ulazna i sobna vrata, ćilimi. Cijena minimalna. Tel. 061 397 227 Prodajem regal-most, dvije vitrine puno drvo, korišteno, vrlo povoljno. Tel. 033 531 192 Prodajem regal-most, vitrinu i orman puno drvo korišteno, vrlo povoljno, cijena po dogovoru. Tel. 061 738 181 

Prodajem repromaterijal za izradu nakita. Tel. 062 654 185

Kućni ljubimci 
Hitno radi selidbe prodajem uvezeni par argentinskih doga vrhunskog pedigrea, vrlo povoljno. Tel. 062 293 669 Prodajem - papagaje mlade - tigrice, raznih boja. Tel. 062 435 260 Prodajem CD-ove i audio kasete sa pjesmom ptica: slavuja, štiglića, kanarinaca... Tel. 061 547 280 Prodajem Posavskog goniča, oštenjen 25. 06. 2008., od odličnih roditelja. Papiri uredni, odličan krmar na tragu i odličnim ocijenjen (Dejvi). Tel. 061 784 815 Prodajem rasnu štenad rotvajlera stari dva i po mjeseca. Roditelji se mogu pogledati pri kupovini. Tel. 061 190 781 Prodajem šarplanince čistokrvne, mužjak i ženka, uredno vakcinisani, stari 8 mjeseci, extra čuvari, cijena povoljna, hitno zbog selidbe. Tel. 062 569 483 Prodajem štenad njemačkog ovčara sa papirima, vakcinisana. Tel. 061 032 324 

Prodajem čamac gumeni Yamaha zodijak 380 s star 4 godine cijena po dogovoru. Tel. 061 146 270 Prodajem gradska bicikla muški i ženski u odličnom stanju, malo korištena, uvezena iz Holandije. Tel. 062 837 121 Prodajem kosu klupu za vježbe, očuvana, povoljno. Tel. 063 023 377 Prodajem sobnu traku za trčanje nova, Tuzla. Tel. 063 509 470

Kompjuteri
PROFESIONALNO RJEŠAVANJE KOMPJUTERSKIH PROBL., POVOLJNO. UGRADNJA I ZAMJENA KOMPONENTI, ANTIVIRUSNA ZAŠTITA. INSTAL. WINDOWSA, UMREŽAVANJE. DOLAZAK NA ADRESU. TEL. 061 170 085. 2067-1tt 

Kolekcija 503 topografske karte BiH. Razmjera 1:25.000. Najbolje do sada izrađene karte VGI/JNA na jednom DVD-u. Tel. 032 244 417

44

Srijeda 12. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz 
Tražim posao. Poznajem engleski, arapski jezik. Posjedujem vozačku B, C kategoriju. Tel. 062 855 716 Tražim posao. Profesorica pedagogije i psihologije u penziji 52 god. sa iskustvom dugogodišnjim čuvala bi i djecu i starije osobe. Tel. 063 228 022 Tražim posao. Radila bih kao pomoćna radnica u kuhinji. Tel. 062 891 802 Tražim radnika za održavanje stoke, dobra plata. Tel. 061 789 871 Vozač B C D E kategorije, posjeduje cpc i adr certifikat, traži zaposlenje. Tel. 062 854 694 Započnite sopstveni posao idejama knjige “Vodič malih biznisa sa 2.500 ideja”! Knjiga je sada na CD-u! Tel. 032 244 417 Započnite sopstveni posao proizvodnjom eteričnih ulja, mirisa, parfema i drugih proizvoda pomoću knjige “Eterična ulja”. Tel. 032 244 417 Mašinaza pakovanjeuugostiteljstvu, povoljno, zvati naveče. Tel. 238 283 Ormar rashladni, peć za pečenje razne vrste tijesta, peć za piliće, stol sa 2 vrata i sve je novo i sve je Inox! Cijena po dogovoru. Tel. 063 420 761 Ostvarite svoj biznis proizvodnjom nekih od 50-tak alkoholnih pića, prva domaća brošura! Tel. 032 244 417 Prodajem 10 kom. - bakrene džezve sa tacnama, povoljno, zvati naveče. Tel. 238 283 Prodajem 3 velika fikusa pogodni za restorane. Tel. 061 079 020 Prodajem bolesnički krevet dvomotorni sa madracem i dekubitus dušekom sa kompresorom, sve 1.200 KM. Tel. 061 348 325 Prodajem Braunove mrežice za brijanje i električne aparate. Tel. 061 323 906 Prodajem dječija kolica u odličnom stanju 50 KM. Tel. 062 641 554 Prodajem dvije karte Dinamo Ajaks. Cijena po dogovoru. Tel. 061 139 457 Prodajem industr. mašine za tekstil Juki, (specijalke), nove, povoljno. Tel. 061 724 597 Prodajem jaja od prepelica 0,33 po komadu Gradačac. Tel. 061 639 917 Prodajem kafe aparat, mješalicu za tijesto, vitrinu za kolače secije. Tel. 061 131 447 Prodajem komplet inventar za buregdžinicu - aščinicu. Tel. 063 189 457 Prodajem kontejner u dobrom stanju dimenzije 6,20x2,40 sa WC-om. Tel. 061 226 449 Prodajem krevetac za bebu sa jogijem, kolica sa nosiljkom, kućnu igraonu i kengura. Tel. 061 304 222 Prodajem LP ploče, 1 kom. 2 KM i crtane romane. Tel. 061 244 290 Prodajem mašinu za prženje kafe, italijanske proizvodnje “Petroncini” 30kg, zagrijavanje do 300 stepeni, mogućnost prženja express kafe. Mašina je u odličnom stanju sa svim priključnim elementima za otprašivanje i filtriranje. Cijena po dogovoru. Tel. 061 208 207 Prodajem mašinu za rezanje mesa sa kostima 1.300 KM ili mijenjam za agregat preko 7 kw. Tel. 066 188 290 Prodajem mješalicu za tijesto 50 kg, mašinu za mljevenje mesa 32 i top za ćevape. Tel. 061 493 862 Prodajem muški zimski kaput dobro očuvan, boja lješnika - Mura, veličina 54, cijena 50 KM. Tel. 062 522 200 Prodajem plastenike od 40-100 kvadrata nove sa novim najlonom garancijom i prevozom. Tel. 061 510 673 Prodajem plastično bure 2000 l, tvrda plastika, sa poklopcem i mesarski panj za sječenje mesa 40x40 cm. Tel. 061 285 475 Prodajem podpazušne štake metalne za odrasle, jeftino. Tel. 653 454 Prodajem portabl šivaču mašinu cijena 50 KM. Tel. 062 134 216 Prodajem povoljno pelene za odrasle. Tel. 062 440 655 Prodajem rakiju šljivu prepeka 47 stepeni, 1l - 15 KM, krušku 1l - 20 KM, sijeno nebalirano 1 kg - 20 feninga. Vitez. Tel. 064 4057 286 Prodajem sadnice jagoda - mjesečarki, malina i žive ograde. Tel. 061 220 420 Prodajem šivaću mašinu, štepenica industrijska. Tel. 062 105 039 Prodajem trosjed i dvosjed kao novo, boja žuta - 550 KM, mašinu za suđe ZOP 31 - 150 KM, televizor Panasonik 60 cm - 130 KM, plejstešn 3 - 550 KM, dječiji autić - 300 KM. Prodajem vagu digitalnu do 300 kg nova. Tel. 061 618 483 Prodajem zimske futrovane jakne, nove. Cijena 5 KM. Tel. 061 335 269 Prodajem ženski kostim prirodna koža, crni, veličina 46. Tel. 062 522 200 Rashladni ormari, vitrine, police, metalne vage, kompjuteri kasa. Tel. 061 958 001 Sarajevski kanton - Prodajem vlastito domaće crno grožđe. Cijena 1 km/kg. Tel. 061 862 730 Tražim agregat preko 7 kw. U zamjenu dajem fordov kedi 1994. god, neregistrovan. Tel. 066 188 290 Agencija “Paramedic” prevoz slabo pokretnih i nepokretnih osoba sanitetskim vozilom, fizikalna terapija u vašem domu. Tel. 061 564 564 Agencija Arkadas nudi usluge kućne njege starim, bolesnim i nemoćnim osobama, mijenjanje pelena, davanje injekcija, terapija, plasiranje katetera, itd. Tel. 062 699 668 Agencija Meka - kućna njega i pomoć starim i bolesnim, terapija, čuvanje na 4, 8, 12 i 24 h, noćne dežure, usluge fizioterapeuta, promjena pelena, katetera, itd. Tel. 061 237 641 Autoprevoz kombijem selidbe, odvoz šute, obez radna snaga, jeftino. Tel. 061 378 166 Čistila bi stanove i održavala, pouzdana osoba, dogovor sa ženskim osobama. Tel. 066 529 114 Čistila bih i održavala stanove dogovor sa žeskim osobama. Osoba sam od poverenja. Tel. 066 529 114 Čistila bih poslovni prostor, ozbiljne ponude. Tel. 062 781 316 Čuvala bih dijete u vašem ili svom stanu uz pomoć u kući. Tel. 061 220 782 Čuvala bih djecu. Tel. 061 842 180 Kvalitetno vrhunski profesionalci rade snimanje svadbi, rođendana i svega što vi poželite, prave profesionalne spotove... Tel. 062 356 113 

Kolekciju antikviteta prodajem, pogodnu za galeriju ili luksuzan hotel, za 4.000 eura. Tel. 061 497 121 Kupujem 16 komada novina Tempo sa posterima po dogovoru, objavljeni od 1982. do 1988. godine. Plaćam 10 KM po komadu, plus prevoz 50 km. Tel. 061 876 741 Kupujem LP ploče ex-Yu rok i crtane romane. Tel. 061 244 290 Prodajem lovačku pušku bokerica Zbrojevka Brno 16x7x57 R sa papirima. Tel. 062 982 333 Prodajem pištolj HS 9, osobama sa odobrenjem, cijena 710 KM. Tel. 061 836 076 Prodajem unikatnu i očuvanu vitrinu sa ogledalom (Alt Deutsch - kraj 19. vijeka). Povoljno. Tel. 061 366 921

Va{ mali oglas danas }e vidjeti

500.000 !
ljudi 

“KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namještaja, auta, pranje portala, itisoni 1m/1,5 KM, generalno čišćenje 5 KM - 1 h. Firma “GLANZ”. Tel. 061 350 688. 11305-1Ndž Servis veš mašina (Gorenje, EI Niš, Končar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), šporeta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 1478-1tt Alu žaluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne, tende, platnene roletne. Cijena sa ugradnjom. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 11424-1Ndž VODOINSTALATER sa ELEKTRIČAROM - sve opravke starih i ugradnja novih bojlera, peći, sanitarija, česmi, kupatila, kuhinje, osigurači i sl. Tel. 061 222 228. 11470-1Ndž Kanalizacija “SUBAŠIĆ” Elektromehaničko pročepljenje kanalizacije. - Ispiranje visokim pritiskom vode (vozilo, 150 bari). Pregled kanalizacije kanal-kamerom. - Brze intervencije, popravke, održavanje... Tel. 033/223-560, 061/100-078. 1559-1tt VODOINSTALATER SA ELEKTRIČAROM vršimo popravku starih i ugradnju novih instalacija (eko plastika, sanitarije, bojlera, indikatora, osigurača i drugo). Tel. 061 132 149, 061 180 120. 11597-1Ndž ISKUSAN: tesar, zidar, keramičar, vodoinstalater, itd. Samo unutrašnji radovi. Tel. 061 269 385. 4050-1tt 

“PARTY PICA” stadion Grbavica za rad potrebne 2 ozbiljne djevojke. Info tel. 061 546 443. 11665-1Ndž U ugostiteljskom objektu u centru grada potrebna kuharica, šankerica i dostavljač. Tel. 062 839 930. 2063-1tt Dvadesetjednogodišnjakinja, s poznavanjem njemačkog i engleskog jezika, poznavanje rada na računaru, traži posao. Tel. 062 518 737 Fast foodu i piceriji: 2 dostavljača hrane - 600 KM, 1 pom. radnica u kuhinji - 500 KM, 1 pic majstor - 600 KM. Tel. 062 249 388 Fast fudu na Alipašinom Polju potrebna radnica na posluživanju. Tel. 061 775 330 Frizerskom salonu potreban frizer muški/ženski. Tel. 061 374 648 Frizerskom salonu za žene i muškarce potrebna radnica. Tel. 061 813 346 Građevinski radnik traži posao, desetogodišnji rad na građevini, radio i kao grupovođa, vozačka B kategori28 je. Tel. 066 064 875 Hitno potrebna radnica na posluživanju u kafani Staka u centru Hadžića. Tel. 062 648 539 Hitno tražim posao, stalni radni odnos, noćni čuvar ili u državnoj firmi radio bi časno i pošteno, imam 45 g., imam B katagoriju državni. Tel. 062 151 642 Mašinista sa iskustvom 20 godina traži posao na građevinskim mašinama. Tel. 062 048 557 Mladić sa završenom SSS, poznavanje engleskog i španskog, traži posao (recepcija i sl.). Tel. 061 381 802 Momak 35 godina, ozbiljan i vrijedan, traži bilo kakav posao. Tel. 061 709 346 Momak 35 godina, ozbiljan i vrijedan, traži bilo kakav posao. Tel. 061 709 346 Momak sa radnim iskustvom, traži posao kuhara ili pomoćnog kuhara. Tel. 063 480 802 Momak traži posao. Poznajem engleski i njemački jezik. Tel. 062 969 012 Ozbiljna žena traži posao, iskustvo, ugostiteljstvo. Tel. 062 140 648 Pizza majstor i kuhar sa velikim iskustvom, traži posao sa smještajem. Tel. 064 401 91 01 Potreban radnik u trgovini na Čaršiji, prednost radnicima sa iskustvom... Tel. 061 109 321 Potreban veći broj saradnika za katalošku prodaju švicarske kozmetike. Akcija - besplatno učlanjenje, brza zarada. Tel. 061 398 565 Potrebna djevojka za rad u kafiću na Mojmilu. Tel. 062 363 619 Potrebna kozmetičarka, frizerka m/ž. Tel. 061 521 391 Potrebna radnica za rad u frizerskom salonu na Saraj Polju. Tel. 061 275 468 Potrebni radnici/radnice za rad u šanku i sali na Olimpijskom bazenu. Tel. 061 273 756 Stomatološka sestra sa radnim iskustvom traži posao. Tel. 061 078 442 Student iz Sarajeva, vrijedan i odgovoran, živi sa majkom, radio bih posao noćnog čuvara za 250 KM. Tel. 062 087 419 Tražim posao noćnog čuvara. Tel. 061 172 895 Tražim posao u SA kant. pekara, trafika, održavanje stanova, posl. prostora. Ozbiljna i odgovorna sam i posjedujem iskustvo na naved. poslovima. Tel. 062 591 333 Tražim posao, imam 20 god., smjer rukovaoc rudarske mehanizacije površinskog kopa. Tel. 062 985 759 VELIKA AKCIJA. U prodaji su bukova cijepana drva, čokovi metrice 65 KM, ugalj (Kreka) drveni 90 KM, kameni (Banovići) 160 KM, briketi 180 KM. Tel. 061 247 186, 062 552 323. 11385-1Ndž Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu, obveznice, dionice, isplata i dolazak na adresu odmah u FBiH i RS. Najpovoljnije. - Prodajem certifikate za otkup stanova povoljno. Tel. 061 175 237. 1687-1tt “RASPRODAJA OGREVA” Bukova drva u svim oblicima, ugalj Banovići (kocka, orah), drveni ugalj Kreka. Prevoz obezbijeđen. Tel. 061 670 068. 1965-1tt Kupujem deviznu štednju Jugo i Privrednu banku i ratnu odštetu. Isplata odmah iz Federacije BiH i R. Srpske. Tel. 063 723 595, 065 027 864. 11685-1Ndž “RASPRODAJA” ogrevnog drveta (čutci - cijepano) kao i uglja (Kreka - kameni) i briketa. Dostava besplatna. Tel. 062 203 119. 11693-1Ndž Cvijet benjamin šareni visine 1,7 m. Tel. 061 177 456 Elektromagnetne sklopke “Rade Končar” od 80 A do 400 A. Tel. 061 228 605, 063 892 412 Italijanske barske stolice za kafić u odličnom stanju, kožne. Tel. 061 411 717 Klavir prodajem petrov i harmoniku Deliciju, klavirnu. Tel. 061 018 864 

Parket postavljanje, brušenje, lakiranje svih vrsta podova, parketa, laminata, sa bez prašinskom mašinom. Tel. 062 921 100 Popravljam sve vrste frižidera i rashladnih uređaja sa garancijom dolazak besplatan. Tel. 061 156 309 Stolar vrši opravku i izradu stolarije, namještaja, dihtovanje i sl. Tel. 061 312 956 TV video servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata. Dolazak na kućnu adresu. Daljinski upravljači za sve marke TV aparata. Tel. 650 867, 061 188 410 Vodoinstalater 30 god. iskustva vrši opravke instalacija, montažu sanitarnih uređaja i pročepljenja. Tel. 062 139 034 Vodoinstalater povoljno opravlja staro, montira novu instalaciju i renovira kupatila. Tel. 061 225 727 Vodoinstalater, vršim sve usluge u kupatilu brzo i efikasno. Tel. 061 199 442, 033 621 733 Vršimo presvlačenje i popravku svih vrsta namještaja, prevoz do radnje besplatan. Tel. 061 210 832

Intelektualne 
Bračni par daje uspješno daje instrukcije iz matematike, fizike i hemije. Tel. 033 514 560, 062 256 213 Dajem instrukcije iz engleskog za odrasle i učenike. Tel. 062 205 072 Deutsch-bersetzungen, nachhilfe, konversation, lektorat. Tel: 062 198 790 Instruiram đake i studente iz matematike na Al. polju. Tel. 061 157 991 Iskusni pedagog podučava engleski i prevodi sve vrste tekstova. Tel. 033 443 585 Njemački jezik - prevodi, instrukcije, konverzacija, lektorisanje. Tel. 062 198 790 Pomažem osnovcima u učenju, izradi zadača, te u izradi lektira. Sarajevo Tel. 062 173 298 Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce, srednjoškolce. Tel. 061 244 251 Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije đacima i studentima tokom godine. Tel. 061 382 301

Mijenjam ku}u u Starom Gradu za jednoiposoban stan - Sarajevo. Tel. 063 514 023 

Montaža satelitskih antena. Tel. 061 325 513 Ordinacija l.d. Montenegro rješava sljedeće bolesti: diskus hernija, migrena (glavobolja), angina pektoris, skolioza (kriva kičma) spondiloza, cirkulacija, reumatski artritis! Ako nije uklonjen bol minimalno 50/ od prve terapije oslobođeni ste plaćanja! Ne trpite bol! Ćamil Sarajevo! Tel. 062 580 122

Prodajem mazdu 121 1.3b, registrovan do 01. 07. 2012. god., pogodan za dostavu. Tel. 063 459 893 

Kupujem dionice obveznice, stara devizna štednja, ratna potraživanja odšteta u čitavoj BiH. Isplata odmah. Tel. 063 351 572 Kupujem neispravne tlakomjere do 5 KM. Tel. 061 723 629 Kupujem potrošene akumulatore svih veličina 10 do 20 KM po komadu, te sve vrste otpadnog željeza, stare veš mašine, itd, dolazim na adresu, Sarajevo i okolina. Tel. 061 540 533 Kupujem staru deviznu štednju, obveznice, dionice odšteta. Isplata odmah u FBiH i RS. Tel. 061 517 897 Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu i dionice isplata odmah. Tel. 063 749 284 Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu i dionice, dolazim na adresu, isplata odmah. Tel. 066 734 673 Kurbane prodajem, čuvam do Bajrama, povoljno. Tel. 061 828 971, 061 142 892

Zanatske 
NAJPOVOLJNIJE, NAJKVALITETNIJE ALUMINIJSKE ŽALUZINE 20 KM, TRAKASTE ZAVJESE, VANJSKE ROLETNE, HARMONIKA VRATA, BLINDO VRATA, PVC PROZORI. TEL. 061 501 401. 10234-1Ndž 

Bravarske radove, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078 Brusim, lakiram, postavljam sve vrste parketa i šipodova kao i postavljanje laminata. Tel. 062 352 352 Brusim, lakiram, postavljam sve vrste parketa, šipoda, laminata veoma povoljno. Tel. 061 714 751 Elektrosistemi, klima uređaji servis i montaža, el. instalacije, aut. osigurači, interfoni, itd. Tel. 061 191 566, 033 630 324 Građevinski radovi od temelja do krova, stiropor fasade, svi radovi sa našim ili vašim materijalom. Tel. 061 270 729 Najkvalitetnije i najpovoljnije sa garancijom radimo termo-fasadu i španske zidove. Tel. 061 278 188 

Profesorica instruira matematiku, fiziku, hemiju, OET uspješno. Tel. 061 188 451, 033 235 141 Sarajevo, nastavnica drži instrukcije matematike za osnovce. Tel. 061 566 473 Studentica daje instrukcije iz matematike. Povoljno. Tel. 061 066 314

Ostalo 
Žohare, stjenice, žute mrave i miševe uništavamo, 100 % garancija. Tel. 033 234 805, 061 184 796. N. “Higijena” najpovoljnije dubinsko usisavanje pranje i ispiranje svih vrsta tepiha 1 KM-m! Ugao 20 KM, Kauč 10 KM! Sarajevo. Tel. 061 141 944 

Pravim sve vrste zubnih proteza, totalne i parcijalne. Cijena 150 KM, garancija na gotov rad. Tel. 062 725 107 Prevoz stvari većim kombijem, selidbe, odvoz kabastih stvari povoljno sa radnom snagom ili bez... Tel. 062 139 453 Vršim kombi prevoz do 1,5t, namještaja, razne robe, selidbe, po cijeloj Bosni i Hercegovini 0-24h. Povoljno! Tel. 062 569 483 Vršim prevoz putnika, sportista, planinara, turista sa kombijem WV4 po čitavoj Bosni i Hercegovini i dalje. Cijena po dogovoru. Tel. 061 213 025 Zubne proteze izrada u toku dana povoljno poliranje, popravka starih proteza dodatak zuba, podlaganje. Tel. 061 141 544

oglasi
Na osnovu ~lana 3. stav 3. Zakona o bud`etima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10 i 45/10), a u cilju transparentnosti i efikasnosti upravljanja i tro{enja bud`etskih sredstava, Federalno ministarstvo zdravstva, objavljuje

Dnevni avaz

srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

45

JAVNI KONKURS
za finansiranje/sufinansiranje programa i projekta „Transfer neprofitnim organizacijama - za prevenciju zloupotrebe opojnih droga“ Iz sredstava Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
Sredstva Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, odobrena Federalnom ministarstvu zdravstva za prevenciju zloupotrebe opojnih droga u ukupnom iznosu od 200.000 KM, raspore|uju se neprofitnim organizacijama za finansiranje/sufinansiranje projekata i programa namijenjenih prevenciji zloupotrebe opojnih droga. Namjena sredstava Sredstva, koja budu odobrena neprofitnim organizacijama su nepovratna. Ukupan prihod neprofitne organizacije u prethodne dvije godine treba biti dvostruko ve}i od iznosa tra`enih sredstava za realizaciju programa odnosno projekta. U predlo`enom projektu odnosno programu ne}e se odobravati sredstva za nabavku promotivnog materijala (kapa, majica, ki{obrana, privjesaka za klju~eve i sl.), a printanje bro{ura i lifleta mo`e se obavljati jedino uz prethodnu saglasnost Federalnog ministarstva zdravstva ili Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Federalno ministarstvo zdravstva }e vr{iti nadzor nad utro{kom sredstava i realizacijom odobrenih programa i projekata. Predmet Javnog konkursa Po ovom javnom konkursu pravo u~estvovanja imaju neprofitne organizacije, registrirane na podru~ju Federacije Bosne i Hercegovine, sa sjedi{tem na podru~ju Federacije, a koje ispunjavaju op}e i posebne kriterije. Prednost imaju projekti i programi namijenjeni primarnoj i sekundarnoj prevenciji zloupotrebe ilegalnih psihoaktivnih supstanci (droga). U oblasti primarne prevencije prednost imaju aplikacije ~iji je cilj: - osposobljavanje timova porodi~ne/obiteljske medicine, - osposobljavanje timova centara za mentalno zdravlje za rad sa osobama koje imaju problem upotrebe/zloupotrebe psihoaktivnih supstanici. U oblasti sekundarne prevencije prednost imaju aplikacije ~iji je cilj: - razvijanje i podr{ka postoje}im centrima za opioid i supstitucionu terapiju, - uspostavljanje novih centara za opioid supstitucionu terapiju, - uspostavljanje hispitalnog programa detoksifikacije, - razvoj novih drop-in centara (uslov je da neprofitna organizacija raspola`e adekvatnim prostorom). Op}i kriteriji: 1. Rje{enje o registraciji neprofitne organizacije, izdato od strane nadle`nog organa, 2. Program rada za 2011. godinu sa obrazlo`enjem, 3. Finansijski plan za 2011. godinu, 4. Obrasce Godi{njeg obra~una za 2009. i 2010. godinu (Bilans stanja i Bilans uspjeha - ovjerene kopije), 5. Spisak zaposlenih u neprofitnoj organizaciji, 6. Uvjerenje nadle`nih organa da su ispunjene obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje, 7. Broj lica uklju~enih u realizaciju programa odnosno projekta i njihova biografija, 8. Prijedlog za nastavak odr`ivosti programa odnosno projekta sa obrazlo`enjem, 9. Identifikacioni broj, 10. Kopiju ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog ra~una Posebni kriteriji: 1. Izvje{taj o realiziranim projektima u prethodne dvije godine, 2. Projekti koji se namjeravaju realizirati u 2011. godini, 3. Dosada{nja iskustva u izvo|enju programa/projekata iz oblasti za koju se javni poziv objavljuje, 4. Precizno definirane cijene grupe i broj korisnika, 5. Izjava da }e svaka tri mjeseca dostavljati izvje{taj po odabranim indikatorima izvr{avanja programa/projekta Federalnom ministarstvu zdravstva. Program i projekat treba da sadr`i: - Kratak sa`etak projekta odnosno programa, - Detaljan opis projekta odnosno programa, uz obrazlo`enje problema i potreba za realizacijom predlo`enih aktivnosti, - Du`ina trajanja programa odnosno projekta, - Iznos sredstava potrebnih za finansiranje realizacije projekta odnosno programa, te eventualni izvori sufinansiranja, - Detaljan opis monitoringa i evaluacije programa (ulazni indikatori, indikatori procesa, izlazni indikatori i indikatori ishoda, ako su mogu}i, na~in pra}enja projekta/programa i na~in evaluacije), - Transparentnost i mogu}nost kontrolisanja ostvarenih rezultata i ocjene uspje{nosti projekta odnosno programa. Rok za realizaciju programa i projekta Rok za zavr{etak projekta odnosno programa je {est mjeseci od dana doznake sredstava iz Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, potpisane od strane ovla{tenog lica, na adresu Federalnog ministarstva zdravstva, ul. Titova br. 9., Sarajevo. Prijave treba da sadr`e dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih kriterija, kao i tra`ene podatke o predlo`enom programu odnosno projektu. Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objave javnog poziva u dnevnim novinama. Prijave koje ne ispunjavaju op}e i posebne kriterije iz ovog javnog konkursa, ne}e se razmatrati.
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U GRADA^CU Broj: 28 0 I 011488 09 I Grada~ac, 04. 10. 2011. godine Op}inski sud u Grada~cu po sudiji Atifi Zaimovi}, u izvr{nom predmetu tra`ioca izvr{enja Sadikovi} Almina, Ibrahimovi} Be}ira i drugih koje zastupa Kadrija Koli} advokat iz Ilid`e protiv izvr{enika „OS PETROL“ doo Srebrenik zastupan po punomo}niku Emiru Suljagi} advokatu iz Srebrenika radi duga gore ozna~enog dana donio je slijede}i

ZAKLJU^AK O PRODAJI

Rje{enjem OP]INSKI SUD U GRADA^CU dopu{teno je izvr{enje protiv izvr{enika Os Petrol Doo Srebrenik, radi namirenja duga tra`ioca izvr{enja prodajom pokretnih stvari izvr{enika. Dana 23. 03. 2011. godine zaplijenjene su i popisane sljede}e pokretne stvari izvr{enika Os Petrol Doo Srebrenik. 1. Odre|uje se prva prodaja pokretnih stvari izvr{enika: Red. br. 1. 2. 3. Opis popisanih stvari 20.000 litara dizel goriva Kom. Vrijednost 47.000,00 KM

i to putem usmenog javnog nadmetanja na dan 19. 10. 2011. godine, u 11 sati i 30 minuta na licu mjesta na benzinskoj pumpi u Srebreniku - magistralni put. 2. Utvr|uje se da je vrijednost pokretnih stvari iz ta~ke 1. ovog zaklju~ka u ukupnom iznosu od 47.000,00 KM. 3. Najni`a prihvatljiva ponuda po kojoj se predmetne stvari mogu prodati jeste 1/2 utvr|ene vrijednosti po jednoj stvari. 4. Ponu|a~ s najve}om ponudom du`an je platiti cijenu odmah nakon objavljivanja rezultata ro~i{ta za prodaju. Ako to ne u~ini, drugi ponu|a~ }e biti progla{en kupcem i bit }e du`an platiti cijenu koju je ponudio i tako redom. 5. U slu~aju da nijedan ponu|a~ ne plati cijenu, Sud }e, na zahtjev jedne od stranaka, objaviti da ro~i{te za prodaju nije uspjelo, a stranka mo`e, u smislu odredbe ~lana 131. stav 3. Zakona o izvr{nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 32/03 i 33/06), u roku od osam dana tra`iti zakazivanje novog ro~i{ta. 6. Ukoliko nijedna stranka ne predlo`i odr`avanje novog ro~i{ta za prodaju u roku iz ta~ke 5. ovog zaklju~ka ili ako se stvari ne uspiju prodati na drugom ro~i{tu, Sud }e, u smislu stava 5. navedenog ~lana, postupak obustaviti. 7. Ovaj zaklju~ak o prodaji objavit }e se na oglasnoj tabli Suda, a tra`ilac izvr{enja ga mo`e objaviti u javnim glasilima o svom tro{ku. Sudija Atifa Zaimovi} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog zaklju~ka nije dopu{ten pravni lijek.

46

Srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
Dana 12. oktobra 2011. navr{ava se godina od kako je preselio na ahiret na{ dragi suprug i otac

Dana 12. oktobra 2011. navr{ava se godina od prerane smrti mojeg brata

MURATA ([EFKA) [PIRTOVI]A
Dragi moj Mure, sa tugom se sje}am posljednjih dana koje sam proveo sa tobom u ^ikagu. Pro{la je godina, a ~ini mi se da sam jo{ ju~e slu{ao tvoj glas, gledao tvoj osmijeh i {alio se, kao i obi~no sa tobom, iako smo obojica znali da je bolest te{ka i da }emo se brzo rastati. Nikada ne}u zaboraviti tvoj vedri duh, tvoju dobrotu i ljubav kojom si zra~io oko sebe. 11686-1nd` Tvoj brat Ibrahim sa porodicom

MURAT ([EFKO) [PIRTOVI]
Vrijeme prolazi, ali vje~na ljubav, po{tovanje i sje}anja na tebe ostaju zauvijek u na{im srcima. Supruga Adisa sa djecom Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }emo tog dana posjetiti Muratov mezar u 12.00 sati i prou~iti Fatihu. 11686-1nd`

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE
na voljenog supruga i tatu

SALAHUDIN - DINO HAND@I]
dipl. ing. arh
S ljubavlju i sjetom Aida Land`o - Hand`i}
2012-tt

RAHMIJA - RAHMO ZELJKOVI]
12. 10. 2008 - 12. 10. 2011.
Izgubili smo najljep{u du{u koja je obasjavala na{e `ivote. Na{a ljubav i ponos su beskrajni. TVOJI: supruga VAHIDA, k}erka JASNA, sin MIRSAD, zet MUHAMED, snaha INDIRA i tvoja draga unu~ad [EJLA, DALILA i SAMIR 2037-tt

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

Dana 12. 10. 2011. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog brata

na na{eg dragog brata Dana 12. 10. 2011. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret

SJE]ANJE

Dana 12. 10. 2011. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret mog dragog brata

MUHAMED - JOFE BAJRI]
Bio si veliki ~ovjek, human, dobro~initelj za svakog i bio voljen me|u svima. Postoji ljubav koju smrt ne mo`e prekinuti. Brat Bimbo, Ajla i Nermina

MUHAMED - JOFE (SALKE) BAJRI]
S ljubavlju koju smrt ne mo`e prekriti tugom, zauvijek }e{ ostati u na{im srcima sa svojim vedrim likom i tvojom dobrotom.
2054-tt

SUVAD - MUHAMED BAJRI]
Tvojim odlaskom promijenilo se sve. Bio si i ostao na{ ponos, oli~enje po{tenja i dobrote. Ostavio si veliku prazninu u na{im `ivotima.
2054-tt

Tvoj brat Iso, Dado i Smilja

Sestra Sabaha, zet Zahid, Sabina i Dino

2054-tt

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog brata Dana 12. 10. 2011. navr{ava se godina od kada nije sa nama

Dana 12. 10. 2011. navr{avaju se 4 godine kako nije sa nama na{a draga

POSLJEDNJI SELAM

dragoj amid`inci

AMIRA IMAMOVI]
Bila si i ostala uzor kako treba `ivjeti i voljeti. Neka je vje~ni rahmet Tvojoj plemenitoj du{i. Suprug Hamdija, k}erka Lejla, unuke Ajla i Alma, zet Zikret, sestra Saliha sa porodicom
2054-tt p1998-tt

MUHAMED - JOFE BAJRI]
Te{ko je prihvatiti istinu da te vi{e nema me|u nama. Kada odu dobri i plemeniti ljudi ostaje tuga, lijepo sje}anje i veliko po{tovanje. Brat Meho i Jasmina

MUNEVERI AJANOVI]

Porodica Babi} - Haris, Aida, Alma, Hajrudin sa porodicama
2059-tt

Dana 12. 10. 2011. navr{ava se 7 dana od smrti na{e drage

TU@NO SJE]ANJE

Dana 12. 10. 2011. navr{ava se 8 godina od kako nije sa nama na{ voljeni

HAJRE FAZLI], ro|. [ETI]

EDIN (BEHUDIN) PRLJA^A
12. 4. 2011 - 12. 10. 2011.

SALIH (IBRE) ZEBI]

Molimo dragog Allaha d`.{. da joj podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. K}erka Jasminka sa porodicom
2056-tt

S ljubavlju, tugom i po{tovanjem. Radne kolege iz Direkcije pravnih poslova Intesa Sanpaolo Banke dd Bosna i Hercegovina
2062-tt

@ivot nestaje u trenutku, a sje}anja na tvoje nasmijano lice, plemenitost i dobrotu zauvijek ostaje u na{im srcima. Tvoji: supruga [efika, sin Armin, k}reka Amra, sestra Zep-88420 jna, snaha Amra, zet Semir, unu~ad Mirza i Maja

Dnevni avaz
Navr{ila se godina otkad nas je napustila na{a mama, majka, punica i sestra

srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

47

HAFA - VASVIJA AVDIBEGOVI]
Prolazi vrijeme, `ivot ide dalje, ali ni{ta nije isto. Od kada nisi pored nas i sre}a boli, i radost je nekako tu`na. Razum ne mo`e shvatiti, usne ne mogu re}i dok samo srce zna koliko smo izgubili. Zbog svega {to si nam pru`ila zauvijek }e{ ostati da `ivi{ u na{im srcima. Tevhid }emo prou~iti 14. 10. 2011. u 13.00 ~asova u ulici Had`i [abanovi}a 8. Vole te tvoji najmiliji
2017-tt

POSLJEDNJI SELAM
majci na{eg kolege Ferzudina

ISMETI ISLAMOVI]
Kolege iz KJKP „Toplane - Sarajevo“ Loris
2058-tt

Dana 12. 10. 2011. navr{avaju se tri godine od kada je na ahiret preselila na{a draga majka

Dana 12. 10. 2011. navr{ava se 7 dana od kako je preselio na ahiret na{ voljeni i nikad pre`aljeni

NAMKA SALIHAGI] (udova IBRAHIMA)
Neka joj milostivi Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH Sinovi Zijad i Mensur sa porodicama

\ULEJMAN (MUHAREM) HUJDUR
Samo oni koji su te voljeli znaju kako je bez tebe. Tuga i bol su do`ivotni, a ljubav i sje}anje vje~ni. @ivio si tiho i ne~ujno, tako si i oti{ao. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
2021-tt

Tvoja supruga Aida i k}erka Elma Tevhid }e se prou~iti 12. 10. 2011. godine u ulici Halida Kajtaza br. 72 u 16 sati.

Ovom prilikom zahvaljujemo se rodbini, prijateljima, kom{ijama, radnim kolegama, njegovim saborcima i svima koji su sa porodicom podijelili najte`e trenutke i ubla`ili bol i tugu za na{im \ulijem.
2052-tt

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Dana 12. 10. 2011. navr{ava se 7 dana od smrti na{eg dragog supruga, oca, punca, svekra i dede

na dragu majku

na na{u majku

HUSE (FADIL) PAND@I]A
Bol nije u suzama, ni u rije~ima, bol je u na{im srcima gdje }e{ vje~no ostati. Molimo Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. O`alo{}ena porodica Tevhid }e se prou~iti dana 12. 10. 2011. u 16 sati u ku}i 11682-1nd` `alosti Trg Zavnobiha 2/VIII.

^ELEBIJA SMAILAGI], ro|. ]EJVAN
iz Banje Luke S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
11691-1nd`

MUJESIRA MEHINAGI]
12. 4. 2011 - 12. 10. 2011.

Zahvalna djeca

1996-1tt

Dana 12. 10. 2011. navr{ava se godina otkako je preselio na ahiret na{ babo, punac i dedo

Navr{ava se godina od smrti najdra`eg

Navr{ilo se 40 dana od kada je preselio na ahiret na{ veliki prijatelj

HAMDIJA - DEDO (RAMO) GRACI]

FAHRUDINA KALENDERA

HARIS BA^VI]

Mnogo nam nedostaje{! Uvijek si u na{im mislima i srcima. S ljubavlju i po{tovanjem, K}erke Muratka i Muradija - Mikica sa porodicama
11689-1nd`

Po dobrom }emo ga uvijek pamtiti. Porodica Kalender
2021-tt

Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Familija: Adnan - ]ena, Omer, Dina, D`ana i Medo
P-71120

Uvijek si sa nama draga na{a

Uvijek si u na{im srcima i mislima draga na{a

POSLJEDNJI POZDRAV

FATIMA (ISMET) SMAJI], ro|. NOVALIJA

FATIMA (ISMET) SMAJI], ro|. NOVALIJA

teta FATIMI SMAJI]

Sestra Fahrija, bra}a Fahrudin i Fikret, brati}i Arsen i Alen sa Inom, brati~ne Sandra sa Mi}om i Irina, sestri} Sa{a, sestri~na Biljana sa djecom 2030-tt Jovanom i Filipom i snaha Vuka

Tvoji: k}erka Amila, unuka Hana, unuk Mirza i zet Sead
2031-1tt

Almir, Sanela, Amar i Danin Teskered`i}

2045-1tt

48

Srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

POSLJEDNJI SELAM
dragoj k}erki, mami, supruzi i nani

ALBIJANA HAD@IALI], ro|. [EHOVI]
Maida, Hasko i Velida, Aida, Faruk i Dalila
11702-1nd`

POSLJEDNJI SELAM
dragoj mami i nani

POSLJEDNJI SELAM
dragoj daid`inici i snahi

ALBIJANA HAD@IALI], ro|. [EHOVI]
Velida, Aida i Dalila
11702-1nd`

ALBIJANA HAD@IALI], ro|. [EHOVI]
Kika, Meda, Sudo, Amela i Alma sa porodicama
11702-1nd`

POSLJEDNJI SELAM
dragoj supruzi

ALBIJANA HAD@IALI], ro|. [EHOVI]
HASKO
11702-1nd`

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

dragoj

Dana 12. 10. 2011. navr{ava se 7 dana od smrti na{e drage i plemenite majke i nane

NUSRET ^AU[EVI]
12. 10. 2004 - 12. 10. 2011.
Pro|e sedam dugih i te{kih godina kako sam bez tebe, babi}u, ostala. Na mezarju ti{ina, u du{i tuga, u srcu pla~e praznina. Bo`e, kako vrijeme leti... Svako prolje}e, ljeto, hladni decembar, a jo{ te`i oktobar, svaki 12-ti. Opet dolazi... a ti si tu, u svakom trenutku, jutru u predve~erju, u svakoj no}i, svakoj sekundi, u pobjedi i u porazu, i u sre}i i u tuzi... Uvijek }u se sje}ati onoga {to sam najvi{e voljela i svih na{ih trenutaka provedenih zajedno, a koje je kratko trajalo. Volim te i voljet }u te dok sam `iva... Molimo Allaha d`.{. da te nagradi lijepim D`ennetom. Tvoja k}erka Berina, supruga Fehrija i majka Fata
11695-1nd`

SENADE SAVI], ro|. LASOHAN
Najdra`a mamice, du{a }e boljeti, srce }e uvijek patiti, ali mi }emo te uvijek voljeti. Sa puno ponosa vje~no ~uvati uspomenu na tvoju ljubav i plemenitost. Hvala ti za svaki minut proveden s tobom, na{a lavice.
2075-tt

ALBIJANI HAD@IALI]
Od kolega i kolegica iz EUROINSPEKTA - SARAJEVO

Tvoje k}erke Goga i Sla|a sa porodicama

2077-tt

Dana 12. 10. 2011. navr{avaju se tri godine od kada je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 12. 10. 2011. navr{avaju se 52 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga, oca, dede i svekra

ADEM (RAMO) STR[EVI] ADNAN (MUSTAFE) POBRI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Porodica
11696-1nd`

Vrijeme koje prolazi ne mo`e umanjiti na{u veliku bol i tugu za tobom. Ponosni smo {to smo te imali i {to si bio dio nas, jer si bio i ostat }e{ uzor u svemu {to je po{teno, vrijedno i plemenito. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. EL-FATIHA Hatma dova }e se predati 14. 10. 2011. prije d`uma namaza u Centralnoj d`amiji u Sokolovi} Koloniji. Tvoji najmiliji 11699-1nd`

Dnevni avaz
Dana 12. 10. 2011. navr{ava se pet godina kako sa nama nije na{a draga

srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

49

Dana 12. 10. 2011. navr{ava se pet godina od kada nas je napustila na{a jedina i voljena

NERMINA SARAJLI], ro|. NAKI]
12. 10. 2006 - 12. 10. 2011.
Vrijeme prolazi, ali uspomena na tebe ne blijedi. Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: svekrva Hajrija i zaova Jasmina sa k}erkama Jasenkom i Amilom iz Tuzle

NERMINA SARAJLI], ro|. NAKI]
12. 10. 2006 - 12. 10. 2011.
Na{a su srca puna ljubavi prema tebi i `alosti jer smo te izgubili. Od smrti nismo mogli da te sa~uvamo, ali zauvijek }emo ~uvati uspomenu na tebe i tvoj dragi lik. Neutje{ni u svom bolu i vje~ito o`alo{}eni: suprug Jasmin, k}erke Belma i Emma, ma1186-1tz jka Salla - Hiba i otac Red`o iz Tuzle

1185-1tz

Dana 12. 10. 2011. navr{ava se 5 godina od kako nije sa nama na{a draga

NERMINA SARAJLI], ro|. NAKI]

Ako je smrt bila ja~a od `ivota nije ja~a od na{e ljubavi prema tebi. Tvoji najmiliji: otac Red`o, mati Hiba, brat Vejsil, snaha Marijana, brati~na Ella
1184-1tz

POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom ro|aku i velikom prijatelju

HAZIM BUTMIR

Had`i Halid A{~i} sa porodicom
2070-tt

SJE]ANJE
Danas se navr{ava 18 godina od kada nije sa nama na{ sin i brat

Dana 12. 10. 2011. godine navr{ava se 27 godina od smrti na{e drage

ARMIN (IBRE) MERZI]
Dani, mjeseci i godine ne mogu izbrisati uspomenu na Tvoj dragi lik, plemenitost i dobrotu. Tuga i bol nisu u suzama i rije~ima ve} u na{im srcima, gdje }e{ zauvijek ostati voljen i nikad zaboravljen. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~iti rahmet. Tvoji: tata Ibro, mama Mubera, bra}a Jasmin i Miran i nevjesta Amra 1408-1mo

EMINE VELI], ro|. \IKI]
iz Mostara

S velikom ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo sje}anje na tebe. PORODICA
1413-1mo

Dana 12. 10. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

dragom bratu

SJE]ANJE

Dana 12. 10. 2011. navr{avaju se tri godine od kako je preselio na ahiret na{ dragi brati}

SJE]ANJE

Dana 12. 10. 2011. godine navr{ava se 19 tu`nih godina otkad nisi sa nama

ASIM (JAKUB) BA[I]
Ponosni smo {to smo te imali, nikada te ne}emo zaboraviti. Tvoj lik }emo uvijek pamtiti, s ljubavlju spominjati i u srcu nositi. Neka ti je vje~ni rahmet. Supruga Fatima, sinovi Senad, Enes i Amir, snahe Enisa i Samira i unuke Adna i Hanna
11688-1nd`

1952 - 2011.

ARMIN (IBRE) MERZI]
Po dobru }emo te pamtiti, s ljubavlju spominjati, a zauvijek u srcu nositi. Prijatelj Alija Mari} sa familijom
1412-1mo

HAJRO (JA[AR) OV^INA
Po dobrobiti }emo te pamtiti, sa ljubavlju spominjati, s po{tovanjem i ponosom ~uvat }emo uspomenu na tvoj plemeniti lik. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: sestra Nurko Zineta sa porodicom
P-71320

D@EMIL - PILE [EGALO
12. 10. 1995 - 12. 10. 2011.
Dragi na{, s ljubavlju te se sje}aju supruga, sinovi, unu~ad i snahe
11664-1nd`

ADNAN (rah. MUSTAFE) POBRI]
Utjehe nema, zaborav ne postoji, samo ogromna tuga, beskrajna ljubav onih koji te vole. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet, a nama da te vje~no s Fatihom spominjemo. Tvoje tetke Asija Fejzi} i Rasema Taslman - Amin. 2035-tt

MURAT (RASIM) BIBI]
Godine koje su pro{le nisu izbrisale sje}anje na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: babo Rasim, majka Ha{ija, brat Miralem, snaha Nermina i brati}i 11687-1nd` Adnan i Adna

50

Srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
Dana 12. 10. 2011. navr{ava se 5 godina od kada je na{a draga

VELIDA HALILBEGOVI], ro|. ^EKI]
preselila na ahiret Vrijeme prolazi sa bolom i tugom {to nisi sa nama. Ali, ti i dalje `ivi{ u na{im srcima i na{im pri~ama. Na{a ljubav i sje}anje na tebe trajat }e dok smo i mi `ivi. U na{im srcima ostat }e{ vje~no voljena i nikada zaboravljena. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i sve d`enetske ljepote. Tvoji: suprug Zijad, k}erka Majda, sin Emir, zet Jadran, snaha Esma, unuci Zlatan, Maid i Ademir Tevhid }e se prou~iti dana 19. 10. 2011. u 17.00 sati u stanu u ulici Stupine B-7/II u Tuzli.
1181-1tz

Dana 12. 10. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti na{eg kolege

Dana 12. 10. 2011. navr{ava se sedam dana od smrti na{eg dragog i jedinog amid`e

SEIDA ALIKADI]A
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anja i ljubav ostaju zauvijek. Ne postoje rije~i utjehe koje bi ubla`ile bol za tobom. Ostaju nam bol i praznina. Mnogo nam nedostaje{ i te{ko je shvatiti da te zaista vi{e nema, ali ljubav i lijepo sje}anje na tebe ostat }e zauvijek. Radne kolege iz Albere
11697-1nd`

SEID (MUHAMEDA) ALIKADI]
Ponosni smo {to smo te imali. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Porodice He}o i Radon~i}
11697-1nd`

Danas, 12. 10. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana kako je preselio na ahiret

SEID (MUHAMEDA) ALIKADI]
Oti{ao si tiho, dostojanstveno kako si i `ivio. Iza tebe je ostala velika praznina i bol. Najljep{e uspomene i ljubav prema tebi trajno }emo ~uvati u na{im srcima. Zahvalni i ponosni {to smo te imali. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Amin

Ovom prilikom zahvaljujemo se rodbini, prijateljima, radnim kolegama i kom{ijama koji su sa porodicom podnijeli najte`e trenutke i ubla`ili bol i tugu za na{im Seidom. Porodica

Tevhid }e se prou~iti u srijedu u 14.00 sati u ku}i rahmetlije, Dervi{a Numi}a 24/III 10.
Dana 12. 10. 2011. navr{ava se 7 dana od smrti na{e drage i plemenite amid`inice
Dana 12. 10. 2011. navr{ava se trideset tu`nih dana od kako nije sa nama na{a draga majka, nana

11697-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 12. 10. 2011. godine navr{ava se {est mjeseci kako je preselio na ahiret na{ dragi

na{oj dragoj snahi i dajd`inici

FIKRET (KEMALA) REJZOVI]
iz Br~kog
Danas, kao i onog dana, tvoj odlazak jednako boli. Praznina i bol nisu u rije~ima, nego u na{im srcima. Zauvijek }e{ ostati voljen i nikad zaboravljen. Tvoji: supruga Fatima, k}erke Amela i Adisa, zetovi Denis i Adnan, unu~ad Iman i Vedad 1182-1tz Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.

MUNEVERE AJANOVI]
Neka joj dragi Allah podari lijepi D`ennet. Ahmed Ajanovi} sa porodicom
11701-1nd`

BEHARA MULAOSMANOVI], ro|. SARA^
Draga majko, te{ko je tra`iti utjehu i snagu za svaki dan `ivota bez tebe. Bol nije u rije~ima i suzama, ve} u srcima gdje ostaje{ voljena i nikad zaboravljena. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: suprug Omer, k}erke Samela, Samra, sinovi Amel, Alen i Salmin, zet Senad, unuke ]amila, Amila i Lejla
11706-1nd`

ALBIJANA HAD@IALI]

Od porodica Selimhod`i}, Had`iali}, Jahi} i Albrecht
p-71108

Danas je sedam dana od smrti drage nam

Dana 12. 10. 2011. navr{ava se godina ispunjena tugom i bolom od kada nisi sa nama

VELIKI RAHMET

POSLJEDNJI SELAM

mom prijatelju

na{oj dragoj

FATIMI SMAJI]
Neka ti je vje~ni rahmet i da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji Ejub i Adisa
11694-1nd`

MUNEVER- hanume AJANOVI]

MUHAMED (SALKO) BAJRI] JOFE
Smrt uvijek bira plemenite ljude, odabrala je tebe ne pitaju}i koliko }e{ mi nedostajati i ostavila neizbrisivu tugu u srcu. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja supruga Behka Tevhid }e se prou~iti u Begovoj d`amiji u 14,30 sati.
2074-tt

SEIDU ALIKADI]U

SJE]ANJE

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj du{i.

Fahrudin Puli} sa porodicom

PA[AGA SMAJI]
Pro{la je godina od kada nisi sa nama. @elimo da ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi D`ennet i d`enetske ljepote.
2073-tt

S po{tovanjem, Feto Nihad sa porodicom
2076-tt

Tvoja k}erka Velida, zet Sabahudin i unu~ad Kenan i Emina
2096-1tt

Dnevni avaz
Beskrajno tu`ni dajemo
POSLJEDNJI SELAM

srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

51

na{em dragom prijatelju

had`i SABIT ef. (AHMETA) SMAJLOVI]
Molimo Allaha d`.{. da mu podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet, a njegovoj porodici sabur. FAHRUDIN I SABAHETA PA[AGI]
N

Dana 12. 10. 2011. navr{ava se sedam tu`nih dana kako je preselila na ahiret na{a draga majka i nana

MUNEVERA AJANOVI], ro|. DURUMBA[I]
Uvijek }emo te se rado sje}ati i spominjati. Tvoj plemeniti lik, dobrota i saburluk zauvijek }e ostati u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoj sin Edib, unuk Edin, te ostala porodica i prijatelji

Ovom prilikom se najtoplije zahvaljujemo na pomo}i: dr. Hiro{ Mustafa, dr. Senad Pe{to, dr Be{li} [efik, dr. Ne|ad Ljaljevi}, dr. Dijana Avdi}, dr. Ismet Gavrankapetanovi}, dr. Azra Burek, dr. Bosanko, sestra Nuna i osoblju KC u Sarajevu.

2081-tt

Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 12. 10. 2011. u 16.30 sati u ku}i `alosti, Saburina br. 7.

SJE]ANJE

Dana 12. 10. 2011. navr{ava se 7 dana od smrti na{e majke, nane i svekrve

Dana 12. 10. 2011. navr{avaju se tri godine otkako nije sa nama na{

NIJAZ (RU[ID) KARI]
Vrijeme koje prolazi ne odnosi tugu i bol koju si ostavio za sobom. Nedostaje{ nam da sa tobom podijelimo ljubav, radost, uspjehe, sve male i velike stvari! Vole te tvoji: otac Ru{id, majka Selma, sestra Belma, zet Enes i tvoje Melisa i Naida
11710-1nd`

MUNEVERE AJANOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: sin Ahmo, snaha Veda, unuci Senad sa suprugom Selmom i Nihad, te porodice Burekovi}
2084-tt

Dana 12. 10. 2011. navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{e drage dainice

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{eg kolege Ned`ada

MUNEVERE AJANOVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i d`enetske ljepote.

SADETA HOD@I]
Mobilna tehnika BHRT-a: Irfo, Edo, Dragan B., Marica, Adela, Samir, Senad, Suvad, Amar, Vahid, Re{o, Omer, Juka, Ibro, Ismet, Nedim, Anto, Dragan M., Nihad, Manjo, Armin, Asim
659-1go 11715-1nd`

Tvoji: Ramiza, Sabiha i Zehiba sa porodicama

Dana 12. 10. 2011. navr{ava se 6 mjeseci otkako je preselio na ahiret na{ dragi

ESED (IBRA) KAJMOVI]
Dragi babo, dani prolaze, a tuga i bol ostaju. Ostavio si tragove koji se ne bri{u, sje}anja koja ne blijede, dobrotu i ljubav koja se pamti. Smrt nije pitala koliko te volimo, koliko }e{ nam nedostajati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a tvojoj du{i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Elvir, snaha Snje`ana, unuci Benjamin i Jan
11709-1nd`

Dana 12. 10. 2011. godine navr{ava se 6 mjeseci otkako je preselio na ahiret na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj

ESED (IBRA) KAJMOVI]
Danas je 6 mjeseci od kako nisi sa nama, a ja te ~ekam da do|e{, da me zovne{. Svaki dan bez tebe sve je te`i i te`i. Dragi babo, dani prolaze i mjeseci, a tuga i bol ostaju vje~no. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a tvojoj du{i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Mersid, snaha Aida, unu~ad Emir i Ema
11709-1nd`

IVANDA IVI
Zauvijek }e{ ostati u na{im lijepim uspomenama. Spahi} Adela, Admir, Jasmina i Nijaz
11708-1nd`

Dana 12. 10. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

Dana 12. 10. 2011. navr{avaju se dvije godine tuge i bola otkako nije sa nama na{ najdra`i

POSLJEDNJI SELAM

\ULEJMENA HUJDURA
Tvoja dobrota i plemenitost ostaju u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.

]AMIL (AGO) BALA[ NEZIR - MUHA MUHI]
Kako dani prolaze sve nam vi{e nedostaje{. Svaki tren je ispunjen Tvojim postojanjem u na{im srcima. Ti zna{ da si vje~no uz nas. Tvoji prijatelji: Edo iz Zenice, Majo, Amira, te porodice Beganovi} i Spahi}
11711-1nd` 11712-1nd`

Tvoji: Rasim, Amira, Kenan, Nizama i Adian
11714-1nd`

Tvoja porodica

52

Srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

supruzi na{eg prijatelja Haska

ALBIJANA HAD@IALI]
Od prijatelja iz restorana stadiona Ko{evo: Hajdar Plakalo, [emso Bukva, Omer Katica, D`evad Zahiragi}, Hamid Katica, Admir Bajrovi}, Mirsad Zulum, Hikmet i Micko Kapo, ^oli} Ahmed - ^ola, Be}ir i Mirsad [i{i}, Bakir i D`evad Katica, Mufid Drkenda, Vahidin [ahinpa{i}, Edo - Masni, Had`ira - D`ira, Mi}a Pejanovi}, Nedim Sejtarija, Lauda Hrustemovi}, Besim Carina, Topalovi} - Topa, [kamo Rasim, Samir Hasanovi}, Halil Omanovi}
2088-tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj kom{inici gospo|i

majci na{e snahe

na{oj

ISMETA ISLAMOVI]

MUNEVERI AJANOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: Ajanovi} Devla, Jazvin D`emila i Hamo
2095-1tt

ALBIJANI HAD@IALI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a porodici sabur. Va{ Hilmo sa porodicom
2091-1tt

ALBIJANI HAD@IALI]
Porodica Bukva: [emso, Indira, Aldin, Mustafa i Pa{aga
2093-1tt

Molimo Allaha d`.{. da joj podari lijepi D`ennet, a porodici sabur. Edhem, Remzija i Lejla Katica
2094-tt

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

supruzi mog prijatelja Haska

Dana 12. 10. 2011. godine navr{ava se godina od smrti na{eg nikad pre`aljenog babe, punca i dede

na{oj dragoj kolegici

PA[AGE (ISMET) SMAJI]A ALBIJANA HAD@IALI]
Od Laude sa porodicom Hrustemovi}
2083-1tt

SADETI HOD@I]
Od Kadire, Rifeta i Aldina Porodica Daj|i}
11718-1nd`

I danas je nakon godinu ista tuga u na{im srcima kao i prvog dana kada si nas zauvijek napustio. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Advija, Fadil, Anida i Adis Ali}
2087-1tt

Dana 12. X 2011. navr{avaju se 3 godine kako je preselila na ahiret na{a draga majka, nana, punica

MUNIRA (NASUF) D@UBUR
Sa ljubavlju i po{tovanjem uvijek }emo se sje}ati tvog lika, tvoje dobrote i plemenitosti ljudskog ovog svijeta bile u tebi. Neka te dragi Allah d`.{. nagradi lijepim D`ennetom i vje~nim rahmetom jer si ti to zaslu`ila. Tvoji: sin Murat, k}erke Ema, Emira, Raza, Senada sa porodicama
11717-1nd`

Dana 9. 10. 2011. godine navr{ila se godina otkako je preselila na ahiret na{a draga

Dana 12. 10. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana kako nam je na{ voljeni

HATEMA DOLO, ro|. HUSKOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Zauvijek }emo te ~uvati u na{im srcima. Tvoj suprug Dolo Meho, porodice Huskovi}, Hod`i}, Kadrispahi} i ostala rodbina i prijatelji

HARIS (NURFET) KERE[
preselio na ahiret. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet, a tvojoj porodici sabur. Tvoji: Zahid, Irfan, Sena i nana [ehra
658-1go 11720-1nd`

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog Dana 12. 10. 2011. godine navr{avaju se 4 tu`ne godine otkako je preselila na ahiret na{a draga
Dana 12. 10. 2011. navr{ava se godina od smrti

HARETA
S tugom koju vrijeme ne lije~i i ljubavlju koju smrt ne prekida, `ivi{ i `ivjet }e{ u na{im srcima i mislima. Na{a ljubav je ja~a od rastanka. Volimo te Hare!!! Samir, Snje`a, Adi i Deni
P-71104

BAHRIJA BABAI], ro|. RED@I]
Draga na{a majko, ne postoji vrijeme koje mo`e da umanji bol i prazninu koji su ostali iza tebe. Molimo se vi{oj sili, da su za te, bedem vjere, ni{ani nani{anili ljepotu {to nema mjere... Tvoji najmiliji
11721-1nd`

PA[AGA (ISMET) SMAJI]
Tu`an je ovaj dan jer podsje}a na bolan rastanak s tobom. Na{a ljubav nije bila dovoljna da te zadr`imo, ali je dovoljna da te nikad ne zaboravimo. Tvoji najmiliji: supruga Ramiza, sin Adin, snaha Lejla i unu~ad Mahir, Senada i Mahira
2092-tt

POSLJEDNJI SELAM (POZDRAV)

majci radnog kolege Hasana

NAFA TAHMAZ
Od pripadnika Specijalne policijske jedinice Federalne uprave policije Federalnog ministarstva unutra{njih poslova
11716-1nd`

Dnevni avaz
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

53

D@ED@A - D@ANA (ASIM) MIROJEVI], ro|. BASARI]
preselila na ahiret u utorak, 11. 10. 2011. godine u 61. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 12. 10. 2011. u 14.00 sati na mezarju Ravne bakije. O@ALO[]ENI: majka Ai{a, sestre Nermana i Arzija, Haris, snaha Elma, unu~ad Asja i Asim, Aida, zet Emin, sestri~ne Emina i Indira, sestri} Kadir, djeveri Ahmed, Nurko, Mustafa i Fehim sa porodicama, rodice Jasmina i Dika i ro|ak Fadil sa porodicama, te porodice Mirojevi}, Dervoz, Basari}, Zubetljak, Hasanagi}, Bu`imki}, Muji}, Lasohan, Mori}, [ehi}, Rustempa{i}, Gavranovi}, Zahiragi}, ^engi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.00 sati, ul. Nahorevska 32. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

SADETA HOD@I], ro|. KO^AN
preselila na ahiret u ponedjeljak, 10. oktobra 2011. u 51. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 12. oktobra 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred tvornice „ZRAK u Bu}a Potoku sa polaskom u 12.30 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: suprug Husein, sin Ned`ad, k}erka Anela, zet Mahir, otac Tahir, bra}a Safet i Refik, sestre Sabaheta, Refadija i Sadija, snahe Ibrima i Malka, zetovi Zaim i Esad, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, svekrva D`evahira, djever Jonuz sa porodicom, zaove Miradija i Refadija sa porodicama, te porodice Hod`i}, Ko~an, Kora~, ]eman, ^ukurija, Muratovi}, Adrovi}, Huremovi}, Daid`i}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Trebinjska br. 103. 111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

NAZIFA (BE]IRA) IKANOVI]
preselila na ahiret 10. 10. 2011. u 83. godini. Ukop }e se obaviti u srijedu, 12. 10. 2011. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: suprug Milo{, sinovi Zlatko i Muhamed, sestra Ak~a, snahe Stana i Sabina, unu~ad Jasmin, Jasmina, Nedim i Edvin, praunu~ad Boban, Ivanela i Bo{ko, te porodice Ikanovi}, Spai}, Korajac, Tihi}, Nuki~i}, Hamzagi}, Suba{i}, Kadri}, Jevicki, Bojovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Ku}a `alosti: ul. Behd`eta Muteveli}a br. 89/V, Sarajevo.
111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Dana 12. 10. 2011. navr{ava se godina od smrti na{e drage

VEZIRA (HUSO) LEPIR, ro|. \ANKOVI]
preselila na ahiret u utorak, 11. 10. 2011. godine u 60. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 12. 10. 2011. godine u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sinovi Fikret, Mirzet i Mithat, snahe Merisa, Mirela i Elvira, unu~ad Denis, Anes, Erna i Anesa, sestra Fata i zet [evko sa porodicom, snaha Izeta sa porodicom, zaove Tifa i Hasiba sa porodicama, te porodice Lepir, \ankovi}, Divovi}, Musli}, ^erimagi}, Ivazovi}, Smajlovi}, Pa~ariz, Bor~ak, Radon~i}, [iljak, Tabakovi}, Harba, Klinac, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.00 sati, Mi{evi}i do br. 90. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

had`i NURIJA - NUNE (AVDO) ALJI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 10. 10. 2011. u 68. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 12. 10. 2011. u 13.00 sati na mezarju Drozgometva - Had`i}i. O@ALO[]ENI: sin Salem, k}erke Alma i Razija, zet Ahmet, snaha Samira, unu~ad Almir, Admir, Medina, Miralem, Mirela, Amel, Selma i Adna, praunuk Mahir, bra}a Husein i Nazif i sestre Hanifa, Nazifa i Nura sa porodicama, te porodice Alji}, Mujan, Luli}, Salihovi}, Bajraktarevi}, Zlatovi}, Alagi}, Bilalovi}, Rami}, Ja{arevi}, Berberovi}, Ali}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13.00 sati, Grivi}i 118. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

JOZEFINA GRABOVICA, ro|. PAVI]
12. 10. 2010 - 12. 10. 2011.
Bol nije u suzama ni u rije~ima, bol je u na{im srcima gdje }e{ zauvijek `ivjeti. S ljubavlju i po{tovanjem Tvoji najdra`i
1183-1tz

SJE]ANJE

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ZLATKO (ZAIM) HASANBEGOVI]
1951 - 12. 10. 2010.

ZAIM ([A]IR) HASANBEGOVI]
1915 - 1997.

NADE@DA ([]EPAN) HASANBEGOVI]
1924 - 1998.

ISMETA ISLAMOVI], ro|. GANI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 10. oktobra 2011. u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 12. oktobra 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sinovi Ferzo i Ferzudin - Dino, snahe Edina i Sanela, unu~ad Lejla, [ejla, Vildana, D`an i Haris, zet Edis, praunuk Vedad, bra}a Adem i Muharem, snaha Hanifa, brati}i, brati~ne, sestri} i sestri~ne, djever Izet sa porodicom, zaove Safeta, Izeta i Naila sa porodicama, te porodice Islamovi}, Gani}, [}eti}, Huremovi}, Kiseljakovi}, Katica, Durek, Vihri}, Ja{arevi}, Isanovi}, Martinovi}, Mehi} i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji Istiklal na Otoci. Ku}a `alosti: Semira Fra{te br. 18/II.
No037854

Tvoja supruga Zada i snaha sa sinovima Damirom i Adnanom, k}erkom Emili i unu~adima

2089-tt

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj sestri, zaovi i tetki

SJE]ANJE

UMIJI (MEHE) DUPOVAC, ro|. FEJZI] KEMAL MEHMEDBEGOVI]
@ivjet }e{ uvijek u na{im srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji brat Safet, snaha Edina, brati} Meho, Almira i Nedim, brati~na Jasmina, zet Konjhod`i} Haris, Jasmin i Malik
p-71240

12. 10. 2007 - 12. 10. 2011.
Zauvijek u na{im srcima, s ljubavlju i po{tovanjem Supruga Nura, k}erka Amra, zet Sa{a, unuci Sanja i Goran
p-72270

Dana 12. 10. 2011. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od preseljenja na ahiret majke na{eg Etka

Dana 12. 10. 2011. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od preseljenja na ahiret majke na{eg Etka

Navr{ilo se 18 godina od smrti na{e drage majke

MUNEVERE AJANOVI]

MUNEVERE AJANOVI]

MUHIBE FILIPOVI]

Ned`ad Kordi} sa porodicom i Fazileta Zeneli sa porodicom
2085-1tt

Osoblje restorana „Pod lipom“
2085-1tt

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. K}erka [ida i unuke Amra i Amela

N

54

Srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

S tugom u srcu i boli u du{i javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je na{ najmiliji gospodin

VINKO (sin LUKE) KRNJI]
u nedjelju, 9. 10. 2011. godine u 70. godini blago u Gospodinu preminuo. Posljednji ispra}aj dragog nam pokojnika obavit }e se u ~etvrtak, 13. 10. 2011. godine u 15.00 sati na groblju RI^INA u Posu{ju. O@ALO[]ENI: supruga Azra - Cica, sestre Slavica i Draga, bra}a Milan, An|elko, Frano i Ivan sa obitelji i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i znanci Po~ivao u miru Bo`jem!
ptt

ALBIJANA HAD@IALI], ro|. [EHOVI]
preselila na ahiret u nedjelju, 9. oktobra 2011. u 66. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 12. oktobra 2011. u 16.00 sati na mezarju Ravne bakije. O@ALO[]ENI: majka Maida, suprug Hasan, k}erke Velida i Aida, zet Faruk, unuka Dalila, zaove Kika, Meda i zet Sudo, te porodice Had`iali}, Mujdagi}, Selimhod`i}, [ehovi}, Jusufovi}, Gluhi}, D`inalija, Had`ibajri}, Dru{ki}, Piperac, Nik{i}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16.00 sati u ku}i merhume u ulici Alije Nametka br. 92.
No037851

S velikom tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Sa dubokom boli obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{ dragi

FATIMA (ISMET) SMAJI], ro|. NOVALIJA
preselila na ahiret u nedjelju, 9. oktobra 2011. godine u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 12. oktobra 2011. u 14.00 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: k}erka Amila, sestra Fahrija, bra}a Fahrudin i Fikret, unu~ad Hana i Mirza, brati}i Arsen i Alen sa porodicom, brati~ne Sandra sa porodicom i Irina, sestri} Sa{a, sestri~na Biljana sa porodicom, snaha Vukosava, zet Sead, te porodice Smaji}, Novalija, Ba{i}, Jelko, Jelki}, Mufti}, Tuti}, Be}ar, Ze}o, Vesi}, Koro, Kre~o, Mujaba{i}, Teftedarija, Hasanovi}, Dlaki}, Zeljkovi}, Jankovi} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji ^obanija. Ku}a `alosti: Radi}eva br. 2/IV.
No037852

ISLAM (ARIF) ]IBO
dana 11. 10. 2011. godine preselio na ahiret u 71. godini. D`enaza }e se klanjati u srijedu, 12. 10. 2011. godine poslije ikindije namaza, u 16.15 sati kod d`amije u Spiljanima, a ukopat }e se na haremu Spiljani. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: supruga ]erima, sin Osman, k}erke [ehida i Minka, bra}a Selver i Hasan, sestre Saja, Nura, Hasnija i \ulsa, zetovi Mujo, [erif, Salko i Hamid, unu~ad, porodice ]ibo, Spiljak, Kezo, Nezirevi}, [ljivo, Maci}, Bubalo, Sultani}, Novali}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Prevoz iz Konjica obezbije|en ispred robne ku}e u 15.30 sati.
p-88400

1940 - 2011.

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

NAZIFA (BE]IRA) IKANOVI]
preselila na ahiret dana 10. 10. 2011. u 83. godini. Ukop }e se obaviti u srijedu, 12. 10. 2011. godine u 13,30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: suprug Milo{, sin Muhamed, snaha Sabina, unuci Nedim i Edvin
2061-tt

NAZIFA (BE]IRA) IKANOVI]
preselila na ahiret dana 10. 10. 2011. u 83. godini. Ukop }e se obaviti u srijedu, 12. 10. 2011. godine u 13,30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Zlatko, snaha Stana, unuci Jasmir, Jasmina, praunuci Boban, Ivanela i Bo{ko
2061-tt

POSLJEDNJI SELAM

Dana 12. 10. 2011. navr{ilo se 40 dana od prerane smrti na{eg

na{oj dragoj amid`inci

HARISA BA^VI]A
Najdra`i sine, brate ne postoje rije~i utjehe. Bez tebe vi{e ni{ta nije isto. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 12. 10. 2011. poslije ikindije namaza u 15.30 sati u d`amiji ^obanija. Tvoji najmiliji: majka ]amka, otac Fehim, sestra Sabina 2069-1tt sa porodicom

...za ovaj trenutak - pripremite se... Sa `alo{}u obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ZULEJHI D@ALTUR, ro|. MUJKI]
Po dobrom te pamtimo, s ljubavlju i po{tovanjem spominjemo jer uvijek si bila uz nas, u lijepim i te{kim trenucima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Esma, Muhejmen, Ahmed, Elvedina i Emina
11719-1nd`

UMIJA (MEHE) DUPOVAC, ro|. FEJZI]
preselila na ahiret dana 11. 10. 2011. u 71. godini. D`enaza }e se klanjati u srijedu, 12. 10. 2011. u 16,00 sati poslije ikindije namaza, a ukopat }e se na kaburistanu - haremu Dupovci. O@ALO[]ENI suprug Mahmut, sinovi Halid i Mahir, brat Fejzi} Safet, snahe Fahra, Alisa i Mirela, unu~ad Medaris, Nihad i Senita, praunuka Ajna, te porodice Dupovac, Fejzi}, Rahmanovi}, Murti}, Kazi}, Re{idovi}, Konjhod`i}, Hasanovi}, ]enanovi}, Ba{i}, Koro, Muji}, Kazazovi}, \elilovi}, Rizvo, Tur~inovi}, Delali}, ]atovi}, Serdarevi}, Hod`i}, Mujan, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti, Dupovci 25. p-71240

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj

suprugu, ocu, dedu i svekru

RAMADAN ([UKRIJE) TAHTO
preselio na ahiret u utorak, 11. 10. 2011. godine u 62. godini. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet, a porodici sabur. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 13. 10. 2011. poslije podne namaza u haremu d`amije - Bastasi - Fo~a. Porodica Tahto Hamida - Asima, sinovi Fahrudin i 11722 Nijaz, k}i Lejla, snaha Edina i unuka Irna

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HAJRO (JA[AR) OV^INA
preselio na ahiret u srijedu, 5. oktobra 2011. godine u Njema~koj u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 12. oktobra 2011. godine u 14.00 sati na mezarju Borovi - Semizovac. O@ALO[]ENI: supruga \ula, sinovi Ismet i Safet, k}erke Izeta, Safeta i Sadeta, sestra Zineta, unu~ad, sestri}i, kom{ije i prijatelji

SADETI HOD@I]
Ka`u da dobri ljudi kratko `ive, ali se zauvijek pamte. Neka ti dragi Allah d`.{. podari najljep{e mjesto u D`ennetu i vje~ni rahmet. Edin i Edina Rapa
11713-1nd`

111

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{a draga

srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

55

HALIDA (UZEIR) SIR]O
preselila na ahiret u utorak, 11. 10. 2011. u 86. godini. D`enaza polazi u srijedu, 12. 10. 2011. poslije ikindije namaza (15,38) ispred Perta~ke d`amije, a obavit }e se na Gradskom groblju u Visokom. Tevhid (`enski) }e biti prou~en poslije ikindije namaza u d`amiji u Donjoj Mahali. Prijevoz autobusom obezbije|en sa Sebilja. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: nevjeste Zahida, Rabija, Mediha i Senada, brati}i Zlatko i Zijad, brati~ne Aida, Edina, Zijada i Suada, zatim Nura Kamari}, Belma Karavdi}, Nafa Greda, Ha{im Nazifovi}, Safet Vra`ali}, te porodice Sir}o, ^eho, Nazifovi}, Hod`i}, Mla~o, Kamari}, Rami} i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji ptt

U dubokoj boli i tuzi opra{tam se od moje majke

NAFA (BEGA) TAHMAZ, ro|. D@AKA
1929 - 2011.
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga Nafa preselila na ahiret. D`enaza }e se obaviti u Hrasnici, mezarje Kova~i, 12. 10. 2011. - srijeda, poslije podne namaza u d`amiji Hrasnica. Za sve informacije na telefon 061 258 035, 061 161 519. PORODICA TAHMAZ
11690-1nd`

BILJANE SMIRNOV, ro|. MARJANOVI]
koja je preminula u ponedjeljak, 10. 10. 2011. godine. Sahrana }e se obaviti u srijedu, 12. 10. 2011. godine u 14.15 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: k}erka Andreja, sestra Ranka, ne}ak Nikola, kumovi dr. Mira Gradina i Slobodan Gradina, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije 111

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva.

Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

NUDIMO VAM I POPUST 10%
Javite se na na{e telefone: 033/ 281-364 i 033/ 281-361 ili fax: 033/ 281-435

POZIV ZA KU]NU DOSTAVU AVAZOVIH IZDANJA
SVAKO JUTRO NA VA[IM VRATIMA VA[E OMILJENE NOVINE

POKOPNO DRU[TVO
OSNOVANO 1923

"BAKIJE" "BAKIJE" "

tel. 00387 (0)33 533-763 7 mobitel 00387 (0)61 131-788 7 00387 (0)33 233-062 0 fax 00387 (0)33 447-122 1

AKO STE ZAINTERESOVANI ZA OVU JEDINSTVENU PONUDU,
molimo vas da ~itko popunjenu narud`benicu dostavite na na{u adresu:

SARAJEVO

avaz-roto press, Te{anjska 24A, 71000 SARAJEVO

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808
OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU

SA NAZNAKOM “ZA KU]NU DOSTAVU” ili
U Oglasnu slu`bu “Twist Tower“ Te{anjska 24A, “avaz-roto press” (Avaz Bussines centar) - D`emala Bijedi}a 185

NARUD@BENICA
IZDANJE: DNEVNI AVAZ SPORT AZRA EXPRESS ZDRAVLJE U KU]I BEBE I MAME

www.bakije.com

kom.__________________ __________ kom.___________________ _________ kom.______________________ _______ kom.__________________________ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________ __

Ime i prezime ____________________________________________________________ Op}ina_________ ulica____________________________________________________ Broj telefona/mobitela ____________________________________________________ Vrijeme dostave do ________________________________________________sati Broj li~ne karte:________________________________________________ ____________ Svojeru~ni potpis __________________________________________________________

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE

Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba

SARAJEVO: Tešanjska 24A, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441;

GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251; TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477

MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890;

TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718;

424 - 440;

56
^ELIK Zeni~ani `ele produ`iti niz bez poraza

Dnevni avaz, srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

sport

Fejzi} i Deli}: Spremni za Ko{evo

Travnik u pauzi dobio novog kormilara

Damjanovi}: Favoriti smo i protiv prvaka Borca
Svjestan sam da ponovo kre}em iz po~etka, ka`e Damjanovi}

„Veziri“ }e na Ko{evu biti izuzetno oslabljeni
Nakon {to je u Ned`adu Selimovi}u imao najdugovje~nijeg trenera, klub s Pirote postavio je jo{ jedan rekord kada je u pitanju uloga {efa stru~nog {taba. T su „ ako Veziri“ u ~etiri posljednje utakmice promijenili ~etiri trenera, jer je Selimovi} vodio tim u susretu protiv GO[K-a, Mesud Durakovi} kmicu. Trener Jaganjac pred susret protiv Sarajeva ve} ima problema, jer }e njegov tim na Ko{evu biti gotovo desetkovan. Zbog `utih kartona ne}e nastupiti Simbad T erzi}, Stipe Badrov, Haris Red`epi i Nermin Varupa, dok se na povrede `ale Haris Be{lija, Nihad Ribi} i Vladimir Karali}, kojih ta-

Jaganjac debituje protiv Sarajeva

Lihovac do`ivio saobra}ajku
Vra}aju}i se iz Viteza u Travnik, trener golmana „Vezira“ Selver Lihovac do`ivio je manji saobra}ajni udes. Lihovac je, izbjegavaju}i vozilo koje se iz suprotnog pravca krprotiv Vele`a, Nermin Ba{i} protiv Slavije, dok }e Haris Jaganjac debitovati predstoje}eg vikenda protiv Sarajeva. Travni~ani su prvenstvenu pauzu iskoristili treniraju}i na terenima u gradu i mada je bilo planirano, nisu odigrali nijednu test utaetalo direktno prema njemu, skrenuo s puta i udario u metalnu ogradu. Na svu sre}u, pro{ao je s lak{im ozljedama, dok je na vozilu pri~injena znatna materijalna {teta. ko|er ne}e biti na Ko{evu. S druge strane, ohrabrenje za Jaganjca je povratak golmana Nevresa Fejzi}a nakon potresa mozga u Mostaru, ali je i Alen Deli} bravurozno branio protiv Slavije pa su obojica u kombinaciji . za susret na Ko{evu. S. P

Biv{i reprezentativac BiH Dario Damjanovi} (30) ve} dvije sedmice trenira s nogometa{ima ^elika, stigao je i certifikat iz Njema~ke, tako da }e, vjerovatno, ve} u subotu i debitovati u crno-crvenom dresu protiv Borca na Bilinom polju (18 sati). ^elik }e u ovom susretu tra`iti seriju od ve} {est utakmica bez poraza, ali i revan{ za tri uzastopna poraza na svom terenu protiv Banjalu~ana. - ^injenica je da postoji ta neugodna tradicija, ali i ona se mora prekinuti. Uvjeren sam da }emo i sedmu utakmicu ostati nepora`eni. ^elik je na svom terenu favorit protiv svakog, pa i protiv prvaka Borca - ka`e Damjanovi}, koji dodaje da i ne zna ho}e li dobiti priliku da nastupi. - Na raspolaganju sam treneru Elvedinu Beganovi}u koji }e procijeniti da li sam spreman ili ne za nastup. Ne mogu ja suditi o sebi, pogotovo {to dugo nisam ni igrao utakmice. Posljednji zvani~ni me~ odigrao sam u aprilu za drugi tim Kajzerlauterna isti~e Damjanovi}.

Damjanovi} na treningu: Kao i svaki profesionalac, {utim i radim

Iskusni veznjak zna da mu na Bilinom polju ne}e biti lako. - Svjestan sam da ponovo kre}em iz po~etka u

^eliku i nije mi to ni{ta neobi~no. Kao i svaki profesionalac, {utim i radim, a tako je bilo i u svim drugim klubovima. Za mene ne-

ma razlike u kojem sam klubu, jer samo `elim biti od koristi svakom timu koji me je anga`ovao - ka`e V. B. Damjanovi}.

Svojevremeno je Sloboda va`ila kao fudbalski kolektiv za primjer, no odavno je ovaj klub iz Tuzle na koljenima. Priti{}u ga mnogi problemi, a dug iznosi 5,5 miliona KM. Ima li izlaza iz sada{nje situacije? Ako bi se ljudi koji su trenutno u klubu barem malo uozbiljili, onda Tuzlaci imaju {ansi da izbjegnu ma~ nad glavom, koji im se nadvio i godinama prijeti. Jo{ 2002. godine Sloboda je imala dug od 900.000 KM

Slobodi prijeti paraliza

Tuzlaci na velikoj raskrsnici

Sve misli okrenute Zenici
Po~inje izgradnja sjeverne tribine stadiona u Banjoj Luci
li da rade s ostatkom ekipe. Mislim da smo uspjeli da oporavimo igra~e i da spremni ulazimo u jedan jak, srijeda - subota, ritam utakmica - isti~e Velimir Stojni}, koji je na klupi Banjalu~ana zamijenio Zvezdana Cvetkovi}a. Stadion u Banjoj Luci }e istovremeno ovih dana postati svojevrsno gradili{te jer su zavr{eni pripremni radovi za po~etak izgradnje sjeverne tribine, ali i dva pomo}na terena. Tribina bi, prema trenutnom projektu, trebala imati 2.784 stolice, sa svla~ionicama, ambulantom za prvu pomo}... Tada bi se krenulo i u izgradnju ju`ne tribine pa Pauzu u Premijer ligi fudbaleri aktuelnog prvaka, banjalu~kog Borca iskoristili su da osvje`e igra~ki kadar, zalije~e nekoliko lak{e povrije|enih fudbalera, da bi onda zapo~eli sa `estokim pripremama za subotnji me~ desetog kola i gostovanje u Zenici. - Nisam `elio da u ovoj pauzi tra`im protivnika i igram neku prijateljsku utakmicu. Iskoristio sam ovo vrijeme da jo{ bolje upoznam igra~e, prvenstveno njihovo fizi~ko i psihi~ko stanje. Prijatno sam iznena|en zalaganjem svih kandidata za prvi tim, a ~ak su i lak{e povrije|eni fudbaleri zahtijeva-

Borac uo~i nastavka sezone

i da se tada ve} po~elo ozbiljnije prilaziti problemima i neda}ama, sada bi situacija bila druga~ija. Ovako, letargija je samo produbljena, a kulminacija se pribli`ava. Slobodi prijeti paraliza. Sve dok se budu lije~ili li~ni kompleksi i frustracije nad jednim od najstarijih fudbalskih klubova u dr`avi, te{ko }e Sloboda do`ivjeti procvat. Doda li se tome da je trenutno uzavrelo stanje u klubu, onda navija~i imaju mnogo razloga za brigu. E. M.

Branko Kara~i}, trener [irokog Brijega
Nogometa{i [irokog Brijega nakon devet odigranih kola dr`e prvo mjesto sa 22 osvojena boda. Prvenstvenu pauzu iskoristili su na najbolji na~in. Kako ka`e trener Branko Kara~i}, konsolidirani su redovi, zalije~ene ozljede pojedinih igra~a, tako da su plavo-bijeli maksimalno spremni i motivirani ulaze u nastavak prvenstva. U subotu ih ~eka te{ko

Stojni}: Zadovoljan zalaganjem fudbalera

Trebinje odlu~uje o jesenjem naslovu

bi Gradski stadion do kraja naredne godine trebao ima-

ti kapacitet od 13.000 sjeS. K. de}ih mjesta.

gostovanje kod ove sezone ne ba{ uvjerljivog Leotara. - Gostovanje u Trebinju je neugodno. Leotar ove sezone i nije ba{ uvjerljiv doma}in, ali nas to nikako ne smije zavarati. Uvjeren sam, ako dobijemo u subotu, da nas nitko ne mo`e zaustaviti na putu osvajanja jesenjeg naslova maksimalno oprezan, ali i optimisti~ki nastrojen je trener Branko Kara~i}. D. K.

Reprezentativna pauza je itekako dobro do{la fudbalerima Vele`a nakon dvije izuzetno zahtjevne utakmice protiv Zrinjskog. U dva me~a odigrana u samo ~etiri dana ekipa se poprili~no potro{ila pa je pauza iskori{tena za novo punjenje

Po~ela izgradnja tribine za gostuju}e navija~e
baterija pred utakmice koje dolaze. A definitivno ne}e biti lako jer Vele` o~ekuje ekipu Olimpica, a tu je i revan{ utakmica Kupa BiH protiv Zrinjskog, gostovanje na Grbavici, duel protiv @eljezni~ara. - Radimo u normalnom ritmu, odigrali smo i jedan susret u kojem smo isprobali neke igra~e. Protiv Olimpica ne mo`emo ra~unati na kartonirane Tarika Ceri}a i Armina Jazvina - ka`e trener Vele`a Mirza Vare{anovi}. Kada je u pitanju sam

Novosti iz Vele`a

klub, ono {to svakako vrijedi izdvojiti jeste ~injenica da se radovi na pomo}nom terenu polako privode kraju. Tako|er, na samom stadionu Vrap~i}i po~ela je gradnja manje tribine koja bi trebala biti rezervirana za gostuF. I. ju}e navija~e.

sport

Dnevni avaz, srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

57

Kamera „Dnevnog avaza“ s navija~ima

Pariz je ponovo bio pod okupacijom
„Volim te, Bosno“ odjekivalo je sat i po prije utakmice pariskim stadionom
„Volim te, Bosno“ odjekivalo je sat i po prije utakmice veljepnim pariskim stadionom na kojem je otvoreno Svjetsko prvenstvo 1998. godine. Gotovo kompletnu ju`nu tribinu „Stade de Francea“ i Hercegovci iz [vedske, Njema~ke, Austrije, [vicarske, Holandije, Velike Britanije, Irske, Islanda... Te{ko je ju~er bilo pro{etati Parizom du`e od desetak minuta a da ne ~ujete na{ jezik ili ne vidite majicu

Luli} i Reveje: Odli~na igra i nepravedan ishod

(Foto: AFP)

BiH }e u prvoj utakmici bara`a biti li{ena pomo}i Sa{e Papca i Borisa Pand`e, koji su sino} dobili parne kartone.Ime protivnika u bara`u saznat }emo u ~etvrtak, kada }e biti obavljen `rijeb.
Navija~i BiH pod Ajfelovim tornjem
(Foto: J. Had`i})

Bez Papca i Pand`e

KVALIFIKACIJE Bili smo samo 13 minuta od plasmana na EP

Nasrijev penal odnio Euro
Nakon D`ekinog gola, Francuze spasio udarac s bijele ta~ke
na „Stade de Franceu“ odigrala mo`da najbolju utakmicu od svog postojanja. Dobrim dijelom utakmice bili smo bolji od „Trikolora“, stvarali {anse, redali kornere, sjeni nekada{njeg svjetskog i evropskog prvaka stvarali probleme, ali uzalud. Osim {to je na gol, umjesto Asmira Begovi}a, stao Kenan Hasagi}, sastav koji je Safet Su{i} poslao na teren do`ivio je samo jednu izmjenu. Postava je bila defanzivnija u odnosu na onu iz Zenice protiv Luksemburga, ali ne mnogo otupljene o{trice. Umjesto Vedada Ibi{evi}a, usko~io je Boris Pand`a, koji je zauzeo poziciju stopera, dok je Sa{a Papac pre{ao na lijevog beka. Ofanzivni Senad Luli} pomjerio se naprijed, dok se Haris Medunjanin povukao uz Elvira Rahimi}a. Me|utim, iako smo bili u postavi 4-2-3-1, sa u napadu usamljenim Edinom D`ekom, Francuzima smo u prvih nekoliko minuta jasno dali do znanja po {ta smo do{li. Po~etak je obe}avao mnogo, jer smo u prvih 10-tak minuta imali nekoliko akcija. Izveli smo ~ak tri kornera i uputili pet udaraca ka golu Francuza, ali nijedan u okvir. Djelovali smo izvanre-

Trinaest minuta. Samo trinaest minuta dijelilo nas je od ostvarenja snova i direktnog plasmana na Evropsko prvenstvo 2012. godine u Poljskoj i Ukrajini, sve dok Samir Nasri iz penala u 77. minuti pateti~nim Francuzima nije donio izjedna~enje na 1:1 i remi koji im je sa~uvao prvo mjesto u na{oj kvalifikacionoj grupi.

Francuska 1 (0:1) 1 BiH
Stadion „Stade De France“. Gledalaca: 81.338. Sudija: Kreg Tomson ([kotska) 5,5. Pomo}nici: Frensis Endrjus i Alesder Ros (oba iz [kotske). Strijelci: 0:1 - D`eko (40), 1:1 - Nasri (77 iz penala) @uti kartoni: Kabaje, Evra, Dijara (Francuska), Papac, Spahi}, Mujd`a, Pand`a (BiH).
FRANCUSKA Lloris 7 Reveje 7 Rami 6,5 Abidal 7 Evra 6,5 Kabaje 7 (60. Gameiro 7) Mvila 7 Nasri 7 Menez 7,5 Remi 6,5 (81. Dijara -) Malouda 6,5 (60. Martin -) Selektor: Loran Blan BiH: Hasagi} 7 (46. Begovi} 7) Mujd`a 7 (61. Maleti} -) Pand`a 7 Spahi} 6,5 Papac 7 Rahimi} 7 Medunjanin 7 (71. Zahirovi} -) Pjani} 7 Luli} 7 Misimovi} 7,5 D`eko 7,5 Selektor: Safet Su{i}

Trg pod opsadom navija~a BiH

Odli~na predstava
Na{oj reprezentaciji ostaje da kartu za evropsku smotru izbori u novom bara`u, protiv neke od ostalih drugoplasiranih ekipa iz kvalifikacija, ali je pariski me~, uprkos tome, ostavio vrlo gorak okus, tim prije {to se stekao dojam da smo sino} morali pro}i bolje. Bosna i Hercegovina je

dno. U prvih pola sata Francuzi nisu imali nijedan poku{aj ka Hasagi}u.

Nasrijev pad
Odbrana je djelovala veoma ~vrsto, dok su, s druge strane, Misimovi}, Pjani}, Luli} i Mujd`a zadavali doma}inu dosta problema. ^ekala se samo realizacija Edina D`eke, koji je u 40. minuti pokazao zbog ~ega va`i za jednog od najboljih napada~a Evrope. Na{ as je nakon brzo izvedenog slobodnog udarca pri-

Su{i}: Ova generacija zaslu`uje EP
Selektor Safet Su{i} bio je vi{e nego razo~aran ishodom, a naro~ito je istakao trenutak iz 77. minute. - Ovo je nepravda. I meni je bilo ~udno kada je sudija pokazao na bijelu ta~ku, jer ne znam je li bio i faul, a kamoli jedanaesterac. [teta. Momci su dali sve od sebe, odigrali su fenomenalno prvo poluvrijeme u kojem smo nadigrali Francuze. Ostaje nam nada da u bara`u izborimo plasman na EP i nadam se da ho}emo. Ova generacija to zaslu`uje.

hvatio loptu na ivici {esnaesterca, rije{io se Ramija i udarcem desnicom majstorski pospremio loptu u donji lijevi ugao francuskog gola za erupciju odu{evljenja na dijelu tribine s navija~ima Bosne i Hercegovine. U drugo poluvrijeme u{li smo s Asmirom Begovi}em na golu. Francuzi su navalili ka na{em golu, stvorili veliki pritisak, ali smo se dobro branili. Najbolju priliku „Trikolori“ su imali u 72. minuti, kada je nakon slobodnog udarca Nasrija Begovi} odli~no reagirao i skrenuo loptu u pre~ku. I onda, u 77. minuti, {kotski sudija Kreg Tomson (Crag Thomson) pokazao je na bijelu ta~ku. Spahi} je neoprezno sru{io Nasrija, koji je pao kao poko{en. Gol Francuza potpuno nas je slomio. Iako smo poku{ali, nismo mogli do novog pogotka. Ponovo idemo u bara`, nadajmo se, ovoga puta s vi{e sre}e nego pro{li protiv O. LOKMI] Portugala.

zauzeli su na{i navija~i koji su ovih dana „okupirali“ grad svjetlosti. Te{ko je bilo procijeniti koliko su mjesta, od rasprodatih 81.338, zauzeli, s obzirom na to da ih je bilo po svim sektorima, ali je sasvim sigurno da ih nije bilo manje od 10.000. Iako u broj~anoj manjini, po decibelima su znali i nadja~ati doma}e navija~e. Pariz su pohodili na{i ljudi iz svih krajeva svijeta. Upoznali smo Mustafu koji je dvojicu sinova doveo iz Nebraske (SAD), ~uli smo da je bilo ~ak i „Kana|ana“, „Australaca“. Uz nekoliko hiljada iz domovine, stigli su i Bosanci

s brojem 11 i prezimenom D`eko... „BH Fanaticosi“ i druge navija~ke grupe okupili su se na Trgu Porte de Pantin, na sjeverozapadu Pariza. Prema procjenama, bilo ih je dvije hiljade. Nakon {to su okupirali Trg i dobro se zabavili, u koloni su, uz navija~ke pjesme, krenuli prema stadionu. Vi{e je bilo manjih grupa i pojedinaca koji su se nakon obilaska pariskih znamenitosti metroom zaputili do stadiona u predgra|u Sen Deni. A onda su svi zajedno sna`no i zdu{no bodrili Su{i}eve izabranike svih 90. miO. L. nuta.

Zrinjski se priprema za novo gostovanje
Reprezentativna pauza za Zrinjski do{la je u veoma dobrom trenutku, jer je Slavenu Musi i njegovim igra~ima dobro do{ao predah nakon utakmica protiv Vele`a koje su „Plemi}e“ potro{ile kako fizi~ki tako i psihi~ki. Borbu za bodove mostarski klub nastavit }e ve} {estim ovosezonskim gostovanjem, a protivnik Zrinjskom bit }e Slavija. - Ve} odavno znamo da ne}emo mo}i ra~unati na suspendiranog Milu Pehara, ali i Marina Ani~i}a te Igora @ur`inova, koji su skupi-

Protiv Slavije i bez Igora Melhera

li po tri `uta kartona. Kako sada stvari stoji, Slaviju }e vjerovatno presko~iti i Igor Melher, jer su pretrage otkrile da problemi s upaljenom tetivom nisu stvar pro{losti - izjavio je Musa. Zbog {irine kadra izostanak nekoliko igra~a ipak ne}e biti preveliki hendikep za Zrinjski. Umjesto Melhera, na golu opet treba o~ekivati Adnana Had`i}a, koji je u sezonu i u{ao kao prvi Musin izbor, dok su Pehar, Ani~i} i @ur`inov i ranije ove sezone znali ostati Ma. P . na klupi.

Me|unarodni fudbal

58

Dnevni avaz, srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

sport
Karlos: Kerimov ispunjava sve `elje

RUSIJA Roberto Karlos o planovima ambicioznog kluba s istoka Evrope

Vilja: Hvali Argentinca

Napada~ Barcelone David Vilja (Villa) priznao je ju~er da ga je igranje s Argentincem Lionelom Mesijem (Messi) u~inilo boljim fudbalerom i pomoglo mu da napreduje. - Mesi zahtijeva mnogo od saigra~a i morate biti koncentrirani. Ponekad djeluje kao da me ne vidi, a ustvari nije tako. Mnogo sam napredavao pored njega - izjavio je Vilja. Vilja je u Barcelonu do{ao pro{log ljeta i s katalonskim klubom osvojio titule prvaka Evrope i [panije. U 50 odigranih utakmica postigao je 23 gola.

Vilja: Mesi me u~inio boljim

An`i `eli biti poput Reala i Barcelone
Najavljuju anga`man Nejmara, Nenea, Anelke i Van Persija

Njema~ki fudbalski prvoliga{ Hamburg saop}io je da }e sportski direktor Frenk Arnesen (Franck) u narednom periodu obavljati i funkciju trenera prvog tima. Arnesen }e na toj funkciji zamijeniti Mihaela Eninga (Michael Oenning) koji je pro{log mjeseca dobio otkaz zbog lo{ih rezultata. Uprava Hamburga je umjesto Eninga anga`irala Rodolfa Kardosa (Cardoso), ali je Bundesliga to odbila jer nema potrebnu trenersku licencu. Kardoso }e ostati kao pomo}nik Arnesenu. Arnesen je jedino trenersko iskustvo imao kao pomo}nik Bobija Robsona (Bobby) u PSV Ajndhovenu od 1991. do 1993. godine. Poslije osam kola u Bundesligi, ekipa Hamburga zauzima posljednje mjesto na tabeli s ~etiri boda.

Arnesen novi trener Hamburga

Roberto Karlos (Carlos) u ruskom An`iju ima veliko povjerenje gazde Sulejmana Kerimova, koji Brazilca vidi i u budu}nosti u ambicioznom ruskom prvoliga{u. Karlos je trener i igra~ An`ija, a prema njegovim rije~ima, klub iz Maha~kale uskoro dovodi jo{ nekoliko velikih imena, Brazilce Nejmara (Neymar) i Nenea, Francuza Nikolasa Anelku (Nicolas) i Holan|anina Robina van Persija (Persie). - Osim Anelke, na listi na{ih

`elja nalaze se Nene iz Pari Sen @ermena i Van Persi iz Arsenala izjavio je Karlos. Zimski prijelazni rok mogao bi biti veoma buran ako An`i ispuni barem dio najavljenih obe}anja. - @elimo napraviti jak tim poput Reala ili Barcelone. Ako najve}i evropski klubovi ne mogu da plate od{tetu, ima ko mo`e. Sulejman Kerimov je tu da fudbalerima ispuni svaku `elju - rekao je Brazilac. An`i je trenutno na osmom mjestu ruskog prvenstva. (Z. [.)

Jankulovski se vratio u Banjik

Admir Vladavi} i Amer Jugo sporazumno su raskinuli saradnju s Fudbalskim klubom Olimpic pa }e trener Nedim Jusufbegovi} u nastavku Premijer lige biti uskra}en za usluge ovog dvojca. Raskidu ugovora prethodila je odluka ove dvojice Mostaraca da ne igraju u narednom kolu protiv Vele`a. - Bio sam svjestan da }e se sve ovako zavr{iti, ali {ta }u, nisam mogao igrati protiv sebe. Imao sam istu situaciju kad sam bio u @elji i shvatio sam da jednostavno to ne mogu. Pogrije{io sam samo {to to u ugovoru nisam nazna~io. Predsjednik Nijaz Graci} predlo`io je da me suspendiraju, ali sam mu rekao da nema potrebe, nego da }u vratiti novac koji su mi dali pa da raskinemo ugovor bez repova. Sada }u najvjerovatnije pauzir-

Vladavi} i Jugo odbili da igraju i prekinuli saradnju s ’Vukovima’

Problemi u Olimpicu pred duel s Vele`om

Mansiniju prijeti zatvor
Brazilski fudbaler Mansini (Mancini), koji je optu`en za seksualno napastvo- Mansini: Tu`ioci pokrenuli slu~aj vanje jedne mlade `ene na zabavi koju je pro{log decembra organizirao njegov tada{nji suigra~ Ronaldinjo (Ronaldinho), mogao bi biti osu|en na tri godine i osam mjeseci zatvora. Toliku kaznu je zatra`io tu`ilac u ovome slu~aju. Biv{i ~lan Rome, Intera i Milana iskoristio je pijanstvo mlade djevojke da bi je odveo u svoj stan i seksualno napastvovao. Mansini, koji sada igra za brazilski Atletiko Mineiro, odbacio je optu`be za silovanje. Kako je navela italijanska „La Gazzetta dello Sport“, tu`ioci su pokrenuli slu~aj iako je napadnuta djevojka u me|uvremenu povukla optu`bu.

Vladavi}: Postoji mogu}nost povratka u @ilinu

ati do zime, imam privatnog trenera, ili }u raditi s Vele`om, a onda postoji opcija da se nazimu vratim

u @ilinu. Anga`irao sam svog menad`era pa }emo vidjeti - ka`e A. ^. Vladavi}.

Jankulovski: Napu{ta Milan

^e{ki fudbalski prvoliga{ Banjik iz Ostrave potpisao je ugovor s biv{im igra~em Milana Marekom Jankulovskim. Nakon {to je Jankulovskom istekao ugovor s italijanskim klubom, Banjik je odlu~io da vrati igra~a koji je po~eo u Ostravi, gdje je nastupao od 1994. do 2000. godine. Pro{le sezone igrao je samo pet utakmica za Milan zbog povrede koljena, a s „Rosonerima“ je osvojio Ligu {ampiona 2007. godine. U Italiji je nastupao jo{ (Z. [.) za Napoli i Udineze.

Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2018. godine u Rusiji bit }e odr`ano na 12 stadiona u 11 gradova, saop}io je ju~er predsjednik Organizacionog komiteta SP (LOC) Vitalij Mutko. - Za sada imamo 13 gradova kandidata i ukupno 15 stadiona. Svaki grad, od najve}eg - Moskve, do najmanjeg - Saranska, ima podjednake {anse da bude izabran. Sve mora biti prvoklasno, stadion, aerodrom, hoteli, putevi kao i sva infrastruktura - rekao je Mutko.

Mundijal u Rusiji na 12 stadiona

Planovi organizatora SP-a 2018.

Mutko je rekao da bi Sankt Peterburg do 2012. godine trebao imati zavr{en stadion kapaciteta 69.000 mjesta, dok bi Kazanj otvorio kapije po~etkom 2013. godine za svoj stadion sa 45.000 sjedi{ta. Prvi ~ovjek LOC-a doveo je u pitanje cijenu renoviranja moskovskog Lu`njiki stadiona kapaciteta 84.000 sjedi{ta. Mutko je istakao da bi se za 1,27 milijardi dolara, koliko ko{ta renoviranje, mogla izgraditi dva stadiona.

Stadion Lu`njiki: Neophodno renoviranje

sport

Dnevni avaz, srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

59

Veliki uspjeh juniora u Bugarskoj

KVALIFIKACIJE MLADIH BiH - Kipar 5:1

BiH ide u zavr{ni krug kvalifikacija
Nakon Rusije i Irske savladali i doma}ina
Juniorska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je veliki uspjeh plasirav{i se u zavr{ni krug kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Na turniru u Bugarskoj

Tabela
1. BiH 3 2. Irska 3 3. Bugarska 3 4. Rusija 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6:1 9 7:4 6 3:6 3 1:6 0

[iv{i}: Strijelac prvog gola

Zakari} u akciji u Zenici: Sjajna predstava na{ih nada

Rapsodija u Zenici
Na{ tim pregazio goste golovima Vi{}e, Bilbije, Zakari}a i Stevanovi}a (dva)
Stadion Bilino polje u Zenici. Gledalaca: 200. Glavni sudija: Kristof Dierik 7. Pomo}nici: @oel de Brujin. Dirk @ilon (svi iz Belgije). Delegat: Johan van Kuterik (Holandija). Strijelci: 1:0- Vi{}a (5, penal), 2:0Bilbija (18), 3:0- Zakari} (25), 4:0- Stevanovi} (41), 4:1- Pitaras (55, penal), 5:1Stevanovi} (69). @uti karton: ^oli}, Be{i} (BiH), Antoniades, Demetriju (Kipar). Igra~ utakmice: Miroslav Stevanovi} (BiH) 8. BIH: Divkovi} 7, ^oli} 7 (46. Husi} 7), Marki} 7,5, Brekalo 7,5, Su{i} 7,5, Hand`i} 7 (46. Grahovac 7), Be{i} 7,5, Vi{}a 8 (75. Kvesi}-), Zakari} 8, Stevanovi} 8, Bilbija 7,5. Selektor: Vlado Jagodi}. KIPAR: Kirjakos 6, Antoniades 5, Demetriju 6, Drakos 5, Finiris 5 (46. Ekonomides 6), Perikleus 5 (73. Ru{ias-), Pitaras 6,5, Fijlaktu 5 (46. Panajotu 6), Vasiliju 5,5, Jangudakis 5, Sotiriju 5,5. Selektor: Savas Paraskevas. Mladi reprezentativci su sino} protiv selekcije Kipra odigrali odli~nu utakmicu i pobijedili s visokih 5:1. Bila je ovo na{a druga pobjeda u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo u Izraelu 2013., a mladi su za trijumf primijenili recept A- reprezentativaca u petak protiv Luksemburga.

Tabela
Rezultati: San Marino - Njema~ka 0:8, BiH - Kipar 5:1, Bjelorusija - Gr~ka 1:3.
1. Njema~ka 5 5 0 0 23:1 15 2. Gr~ka 4 3 0 1 9:4 9 3. BiH 4 2 1 1 9:5 7 4. Bjelorusija 5 2 1 2 8:8 7 5. Kipar 5 1 0 4 9:14 3 6. San Marino 5 0 0 5 0:26 0 Naredno kolo: Gr~ka - Njema~ka, San Marino - Bjelorusija (11. novembar), Kipar BiH (12. novembar).

prilike pred gostuju}im golom i u 41. minuti, nakon {to je gostuju}i golman odbranio {ut s tri metra Bilbije. Isti je igra~ odli~no izveo korner sa desne strane, a Miroslav Stevanovi} pospremio loptu u mre`u za 4:0.

na{i mladi}i dominirali su u svim utakmicama, ostvariv{i tri pobjede i uvjerljivo prvo mjesto u grupi. Nakon 2:0 protiv Rusije i Irske, ju~er su potvrdili kvalitet trijumfom protiv doma}e selekcije Bugarske, koja je tako ispala iz kvalifikacija. Osim Bosne i Hercegovine, u zavr{ni krug kvalifikacija plasirala se i Irska, koja je savladala Rusiju 3:1. U duelu s Bugarskom ve} u 5. minuti pogodio je Safet [iv{i}, a poravnao je Todor Nedelev u 19. minuti. Kona~nih 2:1 donio je re-

zervista Amer Rahmanovi} u 78. minuti. Na{i juniori nastupili su u sastavu: Jajalo, Sarvan, Bevab, Plakalo, Kukavica, Graovac, Bila} (61. Rahmanovi}), Prci}, Maleti} (77. Had`i}), Zoloti}, [iv{i} (83. \eri}). Selektor je Toni Kara~i}. U zavr{nom krugu kvalifikacija nastupit }e 28 reprezentacija podijeljenih u sedam grupa. Pobjednici }e osigurati plasman na Evropsko prvenstvo zajedno s doma}inom Estonijom.
(Z. [.)

Malo popustili
Na{i su u nastavku malo popustili, pa je 55. minuti, nakon {to je Zakari} u {esnaestercu sru{io Steliosa Demetrija, najbolji gostuju}i igra~ Andreas Pitaras sigurno pogodio za 5:1. Gol je ponovo mobilizirao na{e, koji su zaigrali svoju igru i u 69. minuti postavili i kona~nih 5:1. Strijelac je ponovo bio Stevanovi}, kojeg je uposlio Vi{}a. On je obi{ao golmana te pospremio loptu u mre`u. Bilbija je u 67. minuti pogodio pre~ku, a u 83. minuti i stativu. V. B.

Penal za po~etak
Kipu golova zapo~eo je Edin Vi{}a u 5. minuti iz penala, koji je dosu|en zbog prekr{aja Mariosa Antoniadesa nad na{im kapitenom Nemanjom Bilbijom, koji je prije toga pogodio lijevu stativu gostuju}eg gola.

Na{ kapiten je u 18. minuti, iz drugog poku{aja, uspio i savladati golmana Joanua Kirjakosa te povisiti na 2:0, a sjajno mu je asistirao s lijeve strane Mateo Su{i}. Svoju izvrsnu igru Zakari} je u 25. minuti krunisao i prekrasnim golom glavom sa oko sedam metara, kada je lobovao golmana za 3:0. Na{i su nastavili redati

Stadion u Londonu: Englezi `ele i Svjetsko atletsko prvenstvo

Nakon zavr{etka OI sljede}e godine

Olimpijski stadion u Londonu ostaje u javnom vlasni{tvu
Kompanija zadu`ena za upravljanje Olimpijskim stadionom u Londonu na kojem }e se odr`ati sve~anosti otvaranja i zatvaranja Olimpijskih igara naredne godine te atletska takmi~enja na OI odlu~ila je poni{titi odluku iz februara kojom bi stadion nakon zavr{etka Igara trebao biti prodat engleskom fudbalskom klubu Vest Hemu. Iz kompanije „Olympic Park Legacy Company“ (OPLC) objavili su da }e stadion ostati u javnom vlasni{tvu te da }e zainteresirani mo}i samo iznajmiti stadion. Iz OPLC-a su tako|er poslali ultimatum Totenhemu u kojem navode kako Spursi imaju rok od tri sedmice da prihvate ponudu u visini od 17 miliona funti za svoj ostanak u sjevernom Londonu i odustajanje od pravne borbe za selidbu na Olimpijski stadion. Zadr`avanjem stadiona u javnom vlasni{tvu bit }e sa~uvana atletska staza, {to je bilo jedno od klju~nih obe}anja u kandidaturi Londona za doma}ina Igara. Tako|er, zadr`avanjem atletske staze pove}avaju se izgledi Londona da organizira Svjetsko atletsko prvenstvo 2017. godine.

Argentinac ne namjerava prestati igrati fudbal

Zaneti `eli produ`iti ugovor s Interom
Kapiten Intera Havijer Zaneti (Javier Zanetti) izjavio je da bi volio ostati u klubu i nakon 40. godine `ivota, prenose italijanski mediji. Zaneti ima 38 godina, a ugovor s nero-azurima ima do ljeta 2013. godine. - Ukoliko me noge ne izdaju, volio bih da ugovor produ`im na jo{ godinu. Potpisat }u bjanko ~ek, a predsjednik Masimo Morati (Massimo Moratti) neka odlu~i visinu pla}e - rekao je Zaneti. Fudbaler Argentine za Inter je debitovao 1995. godine, a za 17 godina u klubu iz Milana odigrao je 760 utakmica i postigao 21 gol. (Z. [.)

Monpelje mjesec bez Dernija
Francuski Monpelje, drugoplasirana ekipa tamo{njeg prvenstva, mjesec }e biti bez veznjaka @efrija Dernija (Geoffrey Dernis), koji se povrijedio na treningu. Monpelje, biv{i klub kapitena reprezentacije BiH Emira Spahi}a, nakon devet kola nalazi se tri boda iza prvoplasiranog (A. ^.) PSG-a.

Zaneti: Potpisat }e bjanko ~ek

$

Dnevni avaz, srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

IFHJ

RUKOMET Bosna danas domaćin 5. kola Regionalne lige

6HEKB =@ ANA = E== E HEA
”Studenti” pozivaju navijače da u što većem broju dođu u dvoranu “Ramiz Salčin”

Rizvić: Potpisao na tri godine

4= 4ELEć IJEC= E ČAE=
Kompletiran sastav Bosne za Prvenstvo
Ramo Rizvić novo je pojačanje košarkaša Bosne ASA BH Telecoma. Nekadašnji član zeničkog Čelika (24 godine, 200 centimetara), koji igra na poziciji krila, potpisao je ugovor na tri sezone sa sarajevskim “Studentima”. Time je kompletiran sastav pred start Prvenstva BiH za koje je Bosna licencirala sljedeće košarkaše: Dino Hodžić, Marko Batina, Marko Vuković, Amin Hot, Armin Kalić, Eldin Čamdžić, Sindis Demić, Edin Rešidović, Srđan Damjanović (bekovi), Nermin Buza, Ali Demić, Ramo Rizvić (krila), Edin Alispahić, Esmir Guzonjić, Dženan Rahimić, Amer Dizdar (centri). Trener je Hamdo Frljak. - Formirali smo tim u skladu s mogućnostima i mislim da smo napravili solidan posao. Dosta je mladih igrača za koje vjerujemo da će iskoristiti šansu te uz podršku ovih nešto iskusnijih ispuniti cilj i plasirati se u Ligu 6 - kaže Admir Bukva, direktor KK Bosna. U klubu ne kriju da je finansijska situacija i dalje teška, no Bukva kaže da postoje razlozi za optimizam. - Stvorena je pozitivna klima, naročito kada je u pitanju saradnja s gradskim, kantonalnim i federalnim strukturama koje su nam pružile konkretnu podršku. Vjerujem da ćemo uskoro riješiti i pitanje generalnog sponzora - rekao je Bukva. Bosna sezonu otvara u subotu gostovanjem kod BrotnjauČitluku. E. J.

Novo ime u redovima Bosne

1. Metaloplastika. 2. Nexe 3. Zagreb 4. Metalurg 5. Vardar 6. Tatran 7. Borac 8. Lovćen 9. Bosna 10. Izviđač 11. Crvena zvezda 12. Sutjeska

6=>A=
4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 2 1 3 3 4

94:85 110:104 84:73 75:67 117:110 105:90 115:109 106:116 78:75 107:121 72:87 116:142

9 8 7 7 7 6 6 6 4 3 0 0

Terza: Nexe je odlična ekipa

Drugo kolo Jadranske ABA lige košarkašima Širokog danas (20 sati) donosi i prvi domaći meč protiv Radničkog iz Kragujevca. Prilika je to da bh. prvak upiše drugu pobjedu nakon što je na startu slavio kod Heliosa (92:90). Danas će na parket i drugi naš predstavnik na međunarodnoj sceni, mostarski Zrinjski koji u prvom kolu Balkanske lige gostuje Levskom u Sofiji (18 sati). Bugari su veliki favorit ne samo u ovom meču nego i kompletnoj ligi.

w

ŠEHE FHJEL 4=@EčC

Nexe iz Našica trenutno je drugoplasirana ekipa Regionalne SEHA lige za rukometaše, a upravo će ovaj tim predvođen sjajnim bh. stručnjakom Kasimom Kamenicom danas u 18 sati, u derbiju 5. kola, gostovati rukometašima Bosne. Utakmica se igra u dvorani “Ramiz Salčin”, a osim što će predstavljati odličnu uvertiru pred duel 3. kola Lige pr-

vaka u kojemBosna dočekuje francuski Šamberi (subota, 19), bit će i dobra prilika da Bosna konačno prekine lošu rezultatsku seriju. Naš prvak, naime, ima tri vezana poraza (Šafhauzen, Metaloplastika, Zagreb) pa se utakmica doima svojevrsnom prekretnicom. - Iako ćemo do polusezone praktično biti hendikepirani neigranjem

nekoliko igrača, bitno je da sakupimo optimalan broj bodova, jer na proljeće planiramo biti bolji, a cilj je poznat, to je finalni turnir Regionalne lige koji će se igrati u Sarajevu. Nexe je odlična ekipa, svake godine prave iskorak, trenutno su bez poraza, remizirali su sa Zagrebom i Metalurgom. Bit će veoma

teško - kazao je trener Irfan Smajlagić. Budući da je utakmica veoma bitna, “Studenti” pozivaju navijače da u što većem broju dođu udvoranu “Ramiz Salčin” i podrže bh. prvaka. Ulaz za sve posjetioce bit će slobodan. Ostala naša dva predstavnika Izviđač i Borac večeras će u Ljubuškom odigrati svojevrstan bh. derbi. A. Č.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine usjedećoj odbojci ostvarila je i treću pobjedu na Evropskomprvenstvu, ko-

*E0 FHJEL =JLEA IJL=HE= E čAJLHJK F>A@K
je se igra u holandskom gradu Roterdamu. Nakon što su savladali Srbiju i Hrvatsku, igrači BiH jučer su u okviru trećeg kola bili bolji i od Latvije, sa ubjedljivih 3:0 (25:6, 25:19, 25:11). Izabranici selektora

Evropsko prvenstvo u sjedećoj odbojci

Mirze Hrustemovića danas će u četvrtom kolu igrati protiv Rusije, s početkom u 18sati. M. T.

IFHJ
Foto dana

Dnevni avaz, srijeda, 12. oktobar/listopad 2011.

$
Vijest u brojci
Njemač- Mogao bi poraka fudbalditi na vicevima na ska federaengleskom jeziku, cija (DFB) kaznila je sa 10.000 jer ovi koje priča nisu eura sportskog direktora Bajera baš smiješni. Leverkuzena Rudija Felera zbog nesportskog ponašanja. Kako je precizirano, Feler je u (Šef ekipe Red prvenstvenoj utakmici protiv Bulla Kristijan Kelna (1:4) kritizirao sudiju Horner o svjetskom Gintera Perla. prvaku Formule 1, Feler ima 24 sata da se, evenNijemcu tualno, žali na novčanu kaznu. Sebastijanu Fetelu) 

Izjava dana

Ofsajd

Belgijski rafting tim na takmičenju u Turijalbi (Kostarika)

Egipćanisu izsigurnosnih razlogaotkazali planove o organizaciji nogometnog turnira osam ekipa na kojem su trebali biti odlučeni afrički putnici na Olimpijske igre u Londonu sljedeće godine. Turnir se trebao igrati u krajem novembra, ali tada se održavaju i parlamentarni izbori. Pošto je situacija u zemlji jako napeta, strahuje se da bi tada moglo biti nemira. 

J== =BHEčE >=H=ž = EFEIA ECHA

NBA Upitan start najjače svjetske košarkaške lige 

AI=H ,ALE@ ŠJAH J== KJ=E?=
Ovo je četvrti “lockout” u historiji, a tek drugi koji je zagazio u regularnu sezonu Bez dogovora

Profesionalni boks

Dejvid Štern (David Stern) se ne šali. Nakon što tokom dva dana i 13 sati pregovora Udruženje NBA igrača i vlasnici klubova nisu približili stavove o podjeli finansijskih prihoda, komesar najjače svjetske košarkaške lige objavio je otkazivanje prve dvije sedmice, odnosno tačno 100 utakmica novog šampionata! Šternova odluka objavljena je 102. dan od kada su vlasnici uveli obustavu rada (“lockout”), koji podrazumijeva otkazivanje svih treninga, utakmica i bilo kakvog drugog organiziranog okupljanja ekipa, pa čak i zabranu kontakta između igrača i klupskih zvaničnika. ”Lockout” će biti prekinut tek nakon što dvije stra-

Hej u borbi protiv Klička

Bivši svjetski profesionalni prvak u teškoj kategoriji Dejvid Hej (David Haye) povlači se iz boksa jer nije obnovio svoju licencu. Britanac je uvijek govorio da će se boriti do 30. godine, a u četvrtak će napuniti 31, prenosi Eurosport. - Primio sam e-mail u kojem sam obaviješten da se
Štern: “Izbrisao” dvije prve sedmice šampionata

,ALE@ 0A =LHšE =HEAHK = HECK

Hej više neće boriti - rekao je jedan od čelnih ljudi britanskog boksa Robert Smit (Smith). Hej je posljednji meč imao početkom jula ove godine, kada je izgubio titulu svjetskog prvaka u WBA verziji na poene protiv ukrajinskog borca Vladimira Klička. (E. J.)

2HF== "$" Ač=
1998/1999. 1996/1997. 1995/1996. 204 1 74 464 0 0 32 0 0

Kolone znače: sezona, broj dana trajanja "lockouta", ukupni broj otkazanih mečeva i prosjek po ekipi

ne potpišu novi kolektivni ugovor, ali dogovora još nema i pitanje je kada će biti postignut. Čak i da nekim čudom bude izbjegnuto otkazivanje kompletnog šampionata, jasno je da će klubovi igrati skraćenu sezonu, manje od predviđene 82 utakmice. Ovo je četvrti “lockout” u NBA historiji, a tek drugi koji je zagazio u regularnu sezonu i izazvao otkazivanje utakmica (1998/1999. klubovi su igrali samo po 50 susreta prije plej-ofa).

- Svaki dan bez dogovora znači da moramo razmotriti daljnju redukciju preostalog kalendara - najavio je Štern nove rezove u ligi koja je trebala početi 1., a sada će najranije startovati 14. novembra.

Pritisak na igrače
Igrači ovaj Šternov potez vide kao dodatni pritisak na njih da pristanu, kako kažu, na nepovoljne uvjete, jer vlasnici žele godišnja izdvajanja za košarkaše sa 2,1 smanjiti na 1,3

milijarde dolara. - Ovo je samo segment njihovog plana, jer očekuju da će igrači ustuknuti ako im ne daju ček ili dva. Međutim, to će biti užasna greška, jer će igrači ostati ujedinjeni - izjavio je direktor Udruženja igrača Bili Hanter (Billy Hunter). Naime, vjeruje se da će vlasnici istrajati na “lockoutu” kako bi imali izgovor da prestanu igračima plaćati rate iz ugovora i na taj način ih natjerati da pristanu na dogovor. (E. J.)

Selektor reprezentacije Njemačke Joahim Lev (Joachim Low) poklonio je svoj sretni plavi džemper s prošlogodišnjeg Svjetskog prvenstva muzeju fudbala koji gradi nacionalni savez njegove države. - Nadam se da će džemper naći mjesto u muzeju i da će nadležni voditi računa o njemu. Mada, ko zna, možda će mi biti potreban za neka buduća takmičenja - rekao je 51-godišnji trener koji je reprezentaciju preuzeo 2006. 

ALL IHAJE @žAFAH =LHšE K KAK

Poklon njemačkog selektora

Lev: Možda mu i zatreba džemper

Taj džemper Lev je nosio tokom prošlogodišnjih mundijalskih pobjeda protiv Australije, Argentine i Engleske, dok su poraženi u utakmicama protiv Srbije u grupnoj fazi takmičenja te protiv kasnijeg prvaka Španije u polufinalu. Nijemci su na Svjetskom prvenstvu u Južnoj Africi osvojili treće mjesto. Muzej fudbala gradi se u njemačkom gradu Dortmundu, a zvanično će biti otvoren 2014. godine.

Slavnoj klizačici Katarini Vit (Witt) 5. novembra bit će uručeno priznanje Sportska legenda u izboru Udruženja njemačkih sportskih novinara. Vit (45 godina) postat će time prva žena kojoj su novinari ukazali tu čast. Do sada su ovu titulu dobili nogometaši FrancBekenbauer (Franz Beckenbauer) i Oliver Kan (Kahn), teniser Boris Beker (Becker) te rukometni trener Hejner Brand (Heiner). Vit je Istočnoj Njemačkoj donijela dvije zlatne olimpijske medalje u umjetničkom klizanju, 1984. u Sarajevu i 1988. u Kalgariju. 

=J=HE= 8EJ FIJ=A 5FHJI= ACA@=

Priznanje slavnoj klizačici

Vit: Zlato u Sarajevu

w

Nova lopta marke “Adidas” na Evropskom fudbalskom prvenstvu 2012. bit će opasnija za golmane i od Džabulanija, izjavio je direktor “Adidasa” Herbert Hajner (Heiner). - Napravit ćemo loptu koja će se brže kretati i nadamo se da će strijelci biti još efikasniji - rekao je Hajner, čija je kompanija izradila i loptu, popularni Džabulani, koja je korištena na Svjetskom prvenstvu 2010. godine. Hajner nije želio otkriti ime nove lopte, već je to ostavio za 3. decembar, kada će u Kijevu biti obavljeno žrijebanje grupa za EP u Ukrajini i Poljskoj. 

FJ= F=IE= E @ ,ž=>K=E=

SRIJEDA 12. 10. 2011.

22.35
FILM, TV ALFA-Mreža
19.35 RETROVIZOR 00.40 POD SRETNOM ZVIJEZDOM 18.50 OBN INFO 18.15 AMOR LATINO 21.10 IGRA

BHT1
07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade 09.10 Galakti~ki fudbal, animirana serija, 1/22, r. 09.35 @ivotinje u opasnosti, obrazovna serija, 1/6 10.00 BHT vijesti BHT arhiv ... 10.15 Bio jednom jedan Dnevnik 10.30 Jedna rijeka s pet imena, dokumentarni program 11.00 Pri~e iz starih gradova: ^ajni~e, 2/2 11.30 Gorko-slatko, igrana serija, 206/228, r. 12.00 BHT vijesti 12.20 Od Sarajeva do Jerusalima, dokumentarni program 13.10 Muzi~ki program 13.25 Zdravlje u Evropi: XXL, strana dokumentarna serija, 4/12, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija 14.35 Galakti~ki fudbal, animirana serija, 2/22 15.00 Dje~iji festivali 15.15 Doma}a lektira: Prokleta avlija 15.40 Izgubljena ~ast, igrana serija, 17/77, r. 16.30 Hronika regija: Hercegovina 17.00 Gorko-slatko, igrana serija, 207/228 17.30 Euroimpuls, magazin 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Telefoni}i, animirana serija, 5/28 19.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.35 Retrovizor, muzi~ki program 20.10 Izgubljena ~ast, igrana serija, 18/77 21.00 O`eni}u celo selo, dokumentarni film 22.00 Dnevnik 2 22.30 Makgruber, ameri~ki film 00.00 Sve u svemu, dnevni magazin, r. 00.45 Pregled programa za ~etvrtak

FTV
06.15 Gospo|a Barbara, igrana serija /12/ 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti Dje~iji program 09.05 Mali spasioci 09.20 Poko 09.35 X-man 10.00 Spretno - sretno, tv igra 10.25 Harveytoons 10.50 Tomica i prijatelji 11.00 Sve }e biti dobro, igrana serija, 32. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, igrana serija, 22. epizoda 13.25 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 1. epizoda 14.20 Fudbal, nogomet i jo{ pone{to, dokumentarni film 14.55 Vijesti 15.05 Na{a mala klinika, igrana serija 16.00 Sve }e biti dobro, igrana serija, 33. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Greh njene majke, igrana serija, 7. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.20 Larin izbor, serija, 23. epizoda 18.50 Dnevnik, najava Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Tv Bingo show, vanredno kolo 21.20 Slomljena krila, serija, 53. ep. 22.10 Anti~ki Rim. Uspon i pad carstva - pad Rima, igrana serija BBC-a, 6. dio 23.04 Dnevnik, najava 23.05 [etnja sa dinosaurima. Okrutno more, dokumentarni program BBC-a, 3. dio 23.35 Dnevnik 3 Finansijske novosti 00.05 Sestra Jackie, igrana serija, 3. epizoda /18/ 00.40 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 1. epizoda 01.30 Dnevnik 3, r. 02.00 Pregled programa za ~etvrtak

OBN
08.00 Ukleta Marijana (12), meksi~ka telenovela 09.00 Gorki `ivot (12), turska serija 10.15 Stol za 4, kulinarski show 10.45 Bilo jednom u Turskoj (16), turska serija 11.55 OBN Info, informativni program 12.15 Ludo srce (16), turska serija 13.15 Ljubav -vjera -nada, turska serija 14.15 Izgubljeni (12), turska serija 15.10 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 16.10 Ukleta Marijana (12), meksi~ka telenovela 17.10 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.40 Bilo jednom u Turskoj (16), turska serija 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 Fe|a Presents, muzi~ki program 20.00 Ljubav-vjera-nada (12), turska telenovela 21.00 Izgubljeni (12), turska serija 22.00 Dolina vukova (16), turska kriminalisti~ka serija 23.15 Vox populi 23.20 Iza scene (16), igrani film 01.05 OBN Info, informativni program 01.25 OBN Sport, sportski pregled 01.30 Vox populi 01.35 Iza scene (16), igrani film

TV ALFA
08.00 Novo jutro, jutarnji program 09.30 Ostrvo kornja~a, crtani film 09.55 Top shop 10.00 Ma~ak Mika, crtani film 10.25 Amor latino, igrana serija (r) 17/120 11.20 Jukebox, muzi~ki program 11.30 Vijesti 11.35 Intervju /tema dana (r) 12.00 Zakon ljubavi, igrana serija (r) 13.00 Ukradeni `ivoti, igrana serija (r) 14.05 The Game, igrana serija 14.30 The Game, igrana serija 15.05 Zakon ljubavi, igrana serija 16.00 Ukradeni `ivoti, igrana serija 17.00 Vijesti 17.15 Predaj se srce, turska serija (r) 18.15 Amor latino, igrana serija 18/120 19.00 Vijesti 19.10 U~esnik i svjedok, dokumentarni serijal autora M. Filipovi}a (r) 5/11 19.55 Vijesti 20.05 Predaj se srce, turska serija 21.10 The Game, igrana serija 21.30 The Game, igrana serija 22.00 Caffe Azra, zabavni program 22.20 Intervju/tema/ komentar dana 22.35 Pri~a o Bubiju [olcu, igrani film 00.30 Astrologija

TV 1
06.00 Nijemi svjedok, igrana serija, ep. 9/100 07.00 Jutarnje vijesti TV1 07.05 Ma~ak u ~izmama 1, crtani film 07.35 Ma~ak u ~izmama 2, crtani film 08.00 Vijesti 08.05 Doba ljubavi, serija, ep. 8/24 09.00 Vijesti 09.05 Zakon ljubavi, serija, 82. ep. (R) 10.00 Flash News 10.05 Ukradeni `ivoti, serija, 74. ep. (R) 11.05 Biznis vijesti 11.15 Superstars, dokumentarni program, epizoda 53 12.00 Vijesti plus 12.20 Odlazak u svemir, dokumentarni serijal, ep. 6/14 13.00 FLASH BIZNIS-SPORT 13.05 Ma~ak u ~izmama 1, crtani film (R) 13.30 Ma~ak u ~izmama 2, crtani film (R) 14.00 Flash News 14.05 Igra, igrana serija, 53. ep. (R) 14.30 Igra, igrana serija, 54. ep. (R) 15.00 Flash News 15.05 Zakon ljubavi, igrana serija, 83. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, serija, 75. ep. 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, igrana serija, 32. ep. (R) 18.15 Biznis vijesti 18.20 TV1 ORDINACIJA, emisija o zdravstvu (R) 19.00 Najava Dnevnika 19.30 19.10 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Predaj se srce, serija, 33. ep. 21.10 Igra, igrana serija, 55. ep. 21.30 Igra, igrana serija, 56. ep. 22.00 Dnevnik u 22 22.35 Pri~a o Bubiju [olcu/Die Bubi Scholz Story, igrani film 00.15 Pono}ne vijesti plus 00.30 Tajna uspjeha, igrani film 01.58 No}ni program

Pri~a o Bubiju [olcu
Pri~a o bokseru Gustavu Bubiju [olcu, koji je karijeru zapo~eo krajem 40-ih godina, a po~etkom 50-ih postaje jedan od velikih sportskih idola tog vremena. Nakon {to je osvojio 88 borbi, povla~i se iz sporta. Dvadeset godina kasnije, ponovo je u centru pa`nje zbog ubistva svoje `ene. Uloge: Beno Furman, Guc Georg, Nikolet Krebic Reditelj: Roland Suso Rihter

00.30
FILM, PINK BH

Daredevil
Malom Metu Murdoku gangsteri pred o~ima ubiju oca. Biolo{ki otrov ga oslijepi, no poja~an sluh mu omogu}uje nevjerovatnu sposobnost snala`enja u prostoru. Murdok odraste i postane advokat. Ipak, to je samo posao koji obavlja danju... Uloge: Ben Aflek, D`enifer Garner, Kolin Farel Reditelj: Mark Stiven D`onson

22.30
FILM, BHT1

SATELITSKI PROGRAM
RTS
12.15 12.30 13.00 14.00 14.30 15.00 15.55 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 21.05 21.30 22.35 23.05 23.35 23.50 Sport plus Enciklopedija za radoznale Trezor Medijska mre`a srpske dijaspore Mala filmska muzika Ovo je Srbija Pozori{te u ku}i Dnevnik [ta radite, bre Beogradska hronika Oko info Srbija na vezi Dnevnik Porodi~no blago Stranac u Srbiji Carev~evi dani Dokolica Beokult Dnevnik Evronet

Eurosport
08.30 Motorsportovi 08.45 Trka automobila, Svjetska Reno serija Barcelona 09.15 Svi sportovi 09.30 Fudbal 10.30 Fudbal 11.15 Fudbal 12.15 Fudbal 13.00 Fudbal 14.00 Tenis, WTA Turnir Linc 19.45 Fudbal 20.00 Svi sportovi 20.05 Konji~ki skokovi 21.05 Konji~ki skokovi 21.10 Golf, U.S. P.G.A. Tour 22.10 Golf 22.15 Jedrili~arstvo, Boston 22.45 Jedrili~arstvo 23.05 Ma~evanje, Svjetsko prvenstvo Italija

Eurosport 2
11.00 Ameri~ki fudbal 12.30 Snuker, Poljska 13.30 Reli, Intercontinental Rally Challenge 14.00 Fudbal 14.45 Fudbal 15.30 Fudbal 16.15 Enduro, Svjetsko prvenstvo Francuska 16.45 Svi sportovi 17.00 Spidvej, Velika Nagrada Hrvatska 18.00 Svi sportovi 18.15 Motorsportovi 18.30 Boks, WBA Svetski [ampionat Njema~ka 20.00 Tenis, WTA Turnir Linc 21.45 Wwe 22.15 Wwe 23.00 Surfing 23.15 Tenis, WTA Turnir Linc

Sportklub
07.30 Vijesti 08.00 U`ivo: ATP Masters Shanghai 16.00 U`ivo: Tenis 17.00 U`ivo: KHL: St Petersnburgh - CSKA 19.15 Vijesti 19.45 Premier League News 20.00 Tenis 20.30 ATP Masters Shanghai 00.00 Vijesti 00.30 Premier League News 00.45 Ajax TV 01.00 ATP Masters Shanghai

22.20
FILM, NOVA TV

Makgruber
Parodija na akcionu avanturu Mekgajver. U isto~nom sibiru, Diter Fon Kant i njegovi ljudi preuzimaju kontrolu nad raketom naoru`anom bojevom glavom... Uloge: Vil Forte, Kristen Vig, Rajan Filipe, Val Kilmer Reditelj: D`orma Takon

Pomajka
D`eki i Luk se razvode, a njihova djeca, En i Ben te{ko se mire sa ~injenicom da im se roditelji razvode te da u o~evom `ivotu postoji nova `ena, uspje{na fotografkinja Izabel... Uloge: D`ulija Roberts, Suzan Sarandon, Ed Heris Reditelj: Kris Kolambus

21.20
SERIJA, FTV

23.05

Beokult

20.05

Konji~ki skokovi

18.30

Boks

20.30

ATP Masters

20.30
FILM, HRT2

National G.
12.00 Ulovljeni 13.00 Poznati svemir 14.00 In`enjerske veze 15.00 Opasni susreti 16.00 Kolibriji 17.00 Te`ak `ivot 18.00 [apta~ psima 19.00 Ulovljeni 20.00 Katakombe Palerma 21.00 Mumije Inka 22.00 Te`ak `ivot 23.00 Katakombe Palerma 00.00 Mumije Inka

MTV Adria
15.10 15.40 16.00 17.00 17.50 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.10 22.00 22.50 23.10 23.40 00.00 01.00 Audrina Audrina Real World. Las Vegas True Life 3 From 1 Brand New Jukebox Videography. Rock Riff Just See MTV MTV Express Top 20 Paris Hilton's British Best Friend My Life As Liz 2 Awkward Chapelle Show #Alternative Nation 3 From 1

FOXlife
15.00 15.55 16.46 17.40 18.10 19.05 20.00 20.55 22.00 22.25 22.55 23.20 23.52 00.20 01.10 01.35 Da, Draga Kupid O~ajne ku}anice Kako sam upoznao va{u majku [apat duhova Da, Draga Ali Mekbil Seks i grad Sestra D`eki Sestra D`eki Kako sam upoznao va{u majku Svi vole Rejmonda Vil i Grejs [apat duhova Seks i grad Seks i grad

FOXCRIME
15.50 Red i zakon. Zlo~ina~ke namjere 16.40 Monk 17.30 Ubila~ki nagon 18.20 Bjekstvo iz zatvora 19.10 @enski klan 20.00 Put osvete 20.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere 21.40 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere 22.30 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere 23.20 Kasl 00.10 Frikovi 01.00 @enski klan 01.45 Bjekstvo iz zatvora

Slomljena krila
Zejnep iznenada dobiva pismo iz Gr~ke. To pismo promijenit }e njen `ivot. Aj{e biva uhva}ena od kapetana [ahina u vrijeme kada se treba susresti s Nevzatom. Kapetan [ahin ispituje svakoga ko je upleten u tajni Nevzatov dolazak u ku}u...

Osveta
Ljevi~arska kolumbijska gerila, ~iji je vo|a nemilosrdni Klaudio Perini zvani Volf, organizira teroristi~ki bomba{ki napad u Los An|elesu ~ije su nevine `rtve supruga i sin~i} vatrogasca Gordija Bruera... Uloge: Arnold [varceneger, Fran~eska Neri, Elijas Koteas Reditelj: Endrju Dejvis

SRIJEDA 12. 10. 2011.

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ Ljubav: Va{a ljubavna situacija danas je letargi~na. Sa partnerom nema razumijevanja i to vas brine. Posao: ^vrsto ste odlu~ili da je vrijeme da po~nete vi{e zara|ivati. Onako i onoliko koliko zaslu`ujete. Zdravlje: Preduhitrite probleme sa `elucem. Ljubav: Sve ste emotivniji i ranjiviji. Posebno ~eznete za pravom ljubavi, za ne~im ~vrstim, jakim. Posao: Izbjegavali ste odre|ene obaveze, ponadali se kako ih mo`e zaboraviti. Neko }e vas podsjetiti. Zdravlje: Kontrolirajte zube. Ljubav: Sve {to se zbiva na ljubavnom planu, do`ivljavate dramati~no. Skloni ste pomalo te{kim mislima. Posao: Prili~no ste ambiciozni. Od sebe tra`ite potpunu predanost poslu, po cijenu da sasvim “pregorite”. Zdravlje: Javljaju se va{e stare boljke. Ljubav: Mislite da }ete rije{iti odre|ene probleme, ako izbjegnete razgovor sa partnerom. Veoma grije{ite. Posao: Odli~no su vam aspektirani poslovi koje ste nedavno po~eli. Iskoristite to, isplatit }e se. Zdravlje: Miran, lijep dan. Ljubav: Kod vas je ba{ zanimljivo. Upoznajete nove, zanimljive ljude. ^ini se da ste na pragu nove ljubavi. Posao: Nesporazum sa kolegama plod je nezadovoljstva vlastitim rezultatima, ali i ne~ije zavisti. Zdravlje: Ne tra`ite “spas” u hrani. Ljubav: Nalazite se u pravom vrtlogu nejasnih emocija i strasti. Nedoumice poku{avate rije{iti radom. Posao: Ljubavni problemi odvla~e vas od posla. Sve skupa, ometa va{u koncentraciju i volju. Zdravlje: Krenite sa fizi~kim vje`bama. Ljubav: Odli~no ste raspolo`eni, optimisti~ni. Posebno je nagla{en va{ {arm, {to budi `elju za osvajanjem. Posao: Ako razmi{ljate o promjeni, pogotovo napredovanju, otvaraju vam se povoljne mogu}nosti. Zdravlje: Vodite vi{e ra~una o ishrani. Ljubav: Ne oskudijevate ni u ~emu bitnom, a najmanje u emocijama. Ispunjeni ste ljubavlju, nje`no{}u. Posao: Neumoljivo ru{ite sve barijere na putu do cilja. Uveliko vam poma`e va{a direktnost u radu. Zdravlje: U izvrsnoj ste formi. Ljubav: Zanimljiv susret i ugodan razgovor ispunjavaju ovaj dan. Iskoristite sve prednosti za lijepu vezu. Posao: Pove}ane obaveze, zadr`avaju vas na poslu vi{e nego {to `elite. Nije vam drago, ali izdr`at }ete. Zdravlje: Izbjegavajte zadimljene prostore. Ljubav: Pitate se {ta `elite, {ta o~ekujete od osobe sa kojom ste u vezi. “Klju~” rje{enja je kod vas. Posao: Razmi{ljate o novom poslu, o ne~emu gdje do kraja, mogu do}i do izra`aja va{e sposobnosti. Zdravlje: Mogu}e su manje tegobe. Ljubav: Nesprazum koji ste imali sa partnerom ima i svoju pozitivnu stranu. Jasno vam je u ~emu ste grije{ili. Posao: Puno radite, ali o~ekivani rezultati kao da izostaju. Mogu}e je odga|anje va`nih rokova i planova. Zdravlje: Mo`ete biti zadovoljni. Ljubav: Zadr`ite sada{nju situaciju koliko god mo`ete. Ne `urite, ne razmi{ljajte previ{e o budu}nosti. Posao: Poku{avate na}i posao koji zahtijeva pokretljivost, komunikativnost. Izbjegavate ve}e napore. Zdravlje: Vrlo ste osjetljivi.

23.30

KRALJICA JUGA

21.00

@ENE S BROJA 13

20.10

STIPE U GOSTIMA

00.40

NAVY CIS

PINK BH
07.30 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Put oko svijeta, reality emisija 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Zabranjena ljubav, telenovela 12.00 Info top,info.program 12.05 Biometerolo{ka prognoza 12.20 City, zabavna emisija 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top , info.program 14.20 Grand hitovi, muzi~ki program 15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba, emisija 15.50 Info top, inf.program 16.00 More ljubavi, telenovela 17.00 Trijumf ljubavi, serija (2. epizoda) 18.50 Porodi~ni obra~un, kviz 19.30 Info top, centralne vijesti 19.45 Biometerolo{ka prognoza 19.46 Za zdrav i lijep osmijeh 19.50 Timmy time, crtani film 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Bra~ni sudija, zabavna emisija 22.15 Grand Parada, muzi~ki show 23.30 Kraljica juga, serija 00.30 Daredevil, film 02.00 Nuklearna podmornica, film

HAYAT TV
08.50 Beba Felix, crtani film, 23. epizoda 09.00 Bumba, crtani film, 7. i 8. epizoda 09.10 Garfield, crtani film, 49. epizoda 09.25 Lijeni grad, crtani film, 50. epizoda 09.50 Jagodica Bobica, Jagositne pustolovine, crtani film, 32. epizoda 10.15 Dragon ball Z, crtani film, 13. epizoda 10.45 Bakugan, crtani film, 75. epizoda 11.10 Winx, crtani film, 46. epizoda 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 12.00 Kazali{te u ku}i, igrana serija, 18. epizoda 13.00 Miljenica, igrana serija, 87. epizoda 14.00 Hayat production show, zabavno-muzi~ki program 14.50 Bioclinica 15.00 Top Shop 15.15 Vitafon 15.40 TV Shop DIBiH 16.00 Kad li{}e pada, igrana serija, 109. epizoda 17.00 Staklena ku}a, serijski program, 27. epizoda 18.10 Sport centar 18.15 Nepobjedive banzuke, zabavno-sportski TV show 18.45 HIPP - Dijete u igri, komunikacija s drugom djecom 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.30 Sport 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, igrana serija, 110. epizoda 21.00 @ene s broja 13, serijski program 22.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, zabavno-muzi~ki program 22.32 Staklena ku}a, igrana serija, 28. epizoda 23.30 Putnik 57, igrani film

HRT1
14.20 Rije~ i `ivot: Kako Kazneni zakon {titi vjerni~ke osje}aje?, religijski program 14.55 Alisa, slu{aj svoje srce - telenovela (81/240)* 15.40 Alpe Dunav Jadran 16.10 HAZU Portreti. Ljubo Babi} (R) 16.20 Predstavljamo vam..., emisija pod pokroviteljstvom 16.25 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.08 Hrvatska u`ivo 17.39 HAK - Promet info 17.40 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) 17.45 8. kat, talk show 18.20 Od Lark Risea do Candleforda 1, serija (3/10) (R)* 19.15 LOTO 7/39 19.20 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.10 Stipe u gostima 4, TV serija (4/20)* 20.45 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 20.50 Misija: Zajedno 21.45 Paralele 22.10 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom 22.15 Otvoreno 22.55 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom 23.00 Dnevnik 3 23.20 Sport 23.23 Vrijeme 23.25 Vijesti iz kulture 23.30 Drugi format 00.20 [apta~ psima 5 (10/37) (R)* 01.10 Serija (R)* 01.55 @ica 2, serija (18) (2/12) (R)* 02.50 Prekid programa radi redovnog odr`avanja ure|aja 04.45 Kralj vinograda 1,serija (1/13) (R)*

Nova TV
07.10 Roary, crtana serija 5/52 07.25 Bumba, crtana serija 45-46/150 07.40 Tomica i prijatelji, crtana serija 28/46 07.55 TV izlog 08.10 Nate Berkus Show49/173 09.10 Kad li{}e pada, serija R 86/174 10.10 Ljubav i kazna, serija, R 37/62 11.10 Inspektor Rex, serija R 12/15 12.10 IN magazin R 12.55 Larin izbor, serija R 24 13.55 Teresa, serija 50-51/152 16.00 Inspektor Rex, serija 13/15 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 87/174 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Ljubav i kazna, serija, serija 38/62 21.00 Larin izbor, serija 25/160 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Pomajka, igrani film 00.40 Navy CIS, serija R 02.25 Seinfeld 7/180 02.50 Na putu prema dolje, serija (12)*3/13 03.40 Ezo TV, tarot show (18) 04.40 Zvijer, serija (12)* R6/13 05.25 Nate Berkus Show R 49/173 06.10 IN magazin R 06.50 Kraj programa

MRE@A
07.35 Ostrvo kornja~a, crtani film 08.05 Doba ljubavi, serija 09.05 Zakon ljubavi, serija 10.05 Ukradeni `ivoti, serija 14.05 Igra, serija 14.30 Igra, serija 15.05 Zakon ljubavi, serija, 83. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, serija, 75. ep. 17.15 Predaj se srce, serija, 32. ep. (R) 20.05 Predaj se srce, serija, 33. ep. 21.10 Igra, serija, 55. ep. 21.30 Igra, serija, 56. ep. 22.35 Pri~a o Bubiju [olcu/Die Bubi Scholz Story, film

15.05 16.00 17.15 18.15 19.00 19.30

Zakon ljubavi, serija Ukradeni `ivoti, serija Predaj se srce, serija Kviz Dnevnik HTV Oscar-C Reemitiranje dnevnika Hrt-a 20.05 Predaj se srce, serija 21.00 Igra, serija 22.35 Pri~a o Bubiju [olcu, film

20.35 Criss Angel Mindfreak, serija 22.00 Dnevnik KISS, r. 22.20 Filmski program

KAKANJ
17.05 18.00 18.30 19.00 19.15 19.30 20.00 20.20 20.50 21.00 21.30 22.00 22.45 23.00 23.30 Amor Latino, serija IC sport Merjem, serija Bra}a Koale Marketing Dnevnik FTV Vijesti IC Merjem, serija Marketing Auto Shop Magazin Mr. Bean Amor Latino, serija Marketing Vijesti TV Sahar Glas Amerike

00.00 Retrovizor: Zakon i red. Zlo~ina~ke nakane 4, serija 00.45 Retrovizor: Moja obitelj 8b, serija 01.15 Retrovizor: 24, serija

VISOKO
19.25 19.30 20.10 20.30 20.45 21.20 22.00 23.00 23.15 Marketing blok Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti, inf. program Svijet uspje{nih, emisija Svijet tajni, serija Biografije, dok. program Aktuelnosti, inf. program, r. TV strane

BN
18.30 19.00 19.30 20.05 20.10 20.55 20.55 22.30 22.55 23.00 00.45 Monitoring Sport fles Dnevnik 2 Marketing Pozori{te u ku}i, serija Marketing Stav I kontrastav Dnevnik 3 Marketing Recept za ubistvo, film Blagoslovena Marija, film

ZENICA
18.00 Najava Zenice danas 18.01 Zabavni program: Cris Angel 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 19.50 Obavje{tenja 20.00 Sredinom 21.00 TV izlog, mali oglasi 21.05 Zdrava TV 21.30 Sponzoru{e, serija 22.30 Obavje{tenja 23.00 Zenica danas, r.

TV USK
18.40 19.00 19.30 20.05 20.45 21.30 21.50 22.50 23.25 Hello Kitty Dnevnik 1 Muzi~ki program Turisti~ki putokaz Kultura, program iz kulture Dnevnik 2 Predaj se srce, serija TV liberti, inf. program Reporta`e sa zemlje mira. Srne i ljudi postaju prijatelji

RTRS
17.05 Larin izbor, serija 18.00 Dragulj u carskoj palati, serija 19.15 Pingu, crtana serija 19.22 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Turneja, serija 21.05 Art ma{ina, emisija iz kulture 21.55 Statisti, serija 22.30 Dnevnik 3 22.45 Sjednica narodne skup{tine RS, pregled 22.55 Filmovi Lika Besona Nikita

HRT2
16.20 Mala TV 16.50 Po{tar Pet, crtani film 17.05 [apta~ psima 5 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.35 4 zida 19.05 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija 19.30 Glazba, glazba... {ansone 19.55 Ve~eras 20.00 Gavin i Stacy 1, serija 20.30 Osveta, film 22.20 Put do Eura 2012 pregled nogometnih kvalifikacija 23.05 @ica 2, serija

TV GORA@DE
17.00 19.00 20.30 21.00 22.00 22.30 Najava programa Dnevnik Na{a realnost Liberty TV Sestrice, igrana serija Muzi~ki program

KISS
15.10 ^ovjek i zdravstvena kultura, r. 16.10 Hrana i vino, emisija 16.40 Otok, serija 17.40 Ekstra plus (R) 18.50 Marketing 19.00 Dnevnik KISS 19.20 Marketing 19.25 Sportski pregled i vrijeme 19.30 DNEVNIK HRT 20.05 @ivot pi{e pri~e, dok emisija, r.

TV OSM
17.15 Predaj se srce, serija 18.30 Dan, inf. emisija 19.10 SMS oglasi 19.30 Portal 20.05 Predaj se srce, serija 21.10 Igra, serija 21.35 Igra, serija 22.35 Igrani film 00.30 Astro show

HIT TV
19.35 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.35 23.50 00.00 00.05 Triumph Taina, serija Otvoreni studio Objektiv II Ja sam tvoja sudbina, serija Glas Amerike Triumph Frame Tri minuta Film

HTV OSKAR C
13.00 Klinika, serija 14.05 Igra, serija

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

LJUDI I DOGAĐAJI

Od ovog grožđa se pravi piće

ČKLA LE J=HJHA

LJUDI I DOGA\AJI

PARIZ - Čuveno brdo Monmartr nadaleko je poznato po crkvi “Sacre Coeur”. Međutim, bliži pogled na njegove strme padine otkriva 1.500 kvadratnih metara čokota loze od koje se prave vina “Pinot noir” i “Gamay”, ukupno oko 2.000 boca takozvanog “Montmartre” vina godišnje.

Naaš na snimanju za editorijal: Nema ništa čudno

Prva Arapkinja koja se skinula za naslovnu stranu nekog magazina

*111 4-87+1)
Huda Naaš ima 22 godine, iz Izraela je, a svojim je potezom izazvala burne reakcije
JERUSALEM - Huda Naaš (Naccache), 22-godišnja manekenka iz Izraela, prva je Arapkinja koja se za naslovne strane nekog magazina fotografirala u bikiniju i time srušila brojne predrasude. Naaš se fotografirala za magazin “Lilac”, a to što se na naslovnici pojavila u bikiniju ne vidi kao nešto pretjerano spektakularno, iako je to izazvalo burne reakcije u njenoj zemlji. Za nju je to samo još jedna promotivna aktivnost, budući da će u decembru predstavljati Izrael na takmičenju za Miss planete Zemlje na Tajlandu. Međutim, Huda je, definitivno, prva djevojka koja se našla na naslovnici jednog arapskog magazina u tako oskudnom izdanju, ali budući da potječe iz Haife, u kojoj je pola stanovnika izraelskog, a pola arapskog porijekla, odmah je izazvala brojne kontroverze. Prema mišljenju mnogih, ova djevojka je izvela “arapsku bikini revoluciju”, čije će se posljedice tek vidjeti u budućnosti. - Imam porodicu koja me podržava i nisu imali ništa protiv da se slikam u bikiniju. Moj otac je bio veoma zadovoljan kada je prvi put vidio fotografije. Rekao mi je da sam lijepa i poželio mi puno sreće izjavila je Huda, koja je postala tema čak i jedne televizijske emisije u kojoj su anketirane majke drugih arapskih manekenki koje su izjavljivale kako svojim kćerkama niBAJREUT - Na autoputu u Njemačkoj jučer se zapalio šleper sa šest potpuno novih “porschea”, tri “panamere” i tri “cayenna”. Još se utvrđuje šta je uzrok požara, no sigurno je da se šteta mjeri u milionima eura. Prizor sa zgarišta bio je sve samo ne uobičajen - devet skupocjenih vozila bilo je potpuno uništeno i “okupano” pjenom za gašenje požara.

kako ne bi dozvolile fotografiranje u kupaćem kostimu. Iako je Huda kršćanskog porijekla, ona tvrdi da su ovakvo nešto prije nje uradile još dvije manekenke koje su muslimanke, čime su dokazale da takvo nešto nije nemoguće. Urednici magazina “Lilac” naveli su da je njihov časopis oduvijek bio progresivan kao i da nečija religijska pripadnost nema nikakve veze s editorijalom u kojem se Huda pojavljuje.

5=@=L @LE

Bišr u bolnici poslije otmice

1CHAE LE “FHI?DAE”

KAIRO - Egipćanin Muhamed Bišr (Mohamed Bishr) nevjerojatno liči na bivšeg iračkog predsjednika, pa su ga zbog toga oteli i ponudili mu 330.000 dolara da glumi Sadama Huseina u porno filmu. Vjeruje se da su otmičari željeli snimiti film i potom ga prodati medijima kao da je originalni Sadamov.

Iskosa 

AJAHEJ K KćE AJ=

ČA= IA HđAA >A>A
PARIZ - Francuska prva dama Karla Bruni-Sarkozi (Carla Sarkozy), koja bi se trebala poroditi svaki dan, drži u stalnoj pripravnosti domaće medije pred događajem koji bi njenom suprugu, francuskom predsjedniku Nikoli Sarkoziju (Nicolas) donio malo

Nikola i Karla Sarkozi uskoro će biti roditelji

oduška od uzastopnih političkih nedaća. Rođenje bebe moglo bi poboljšati Sarkozijev imidž pred nastupajuće predsjedničke izbore koje bi konzervativni predsjednik mogao lako izgubiti od socijalističkog kandidata Fransoa Olanda (Francois Hollande).

PARIZ - Francuska porodica otkrila je po povratku s odmora meteorit veličine jajeta koji je nakon pada kroz Zemljinu atmosferu probio krov njihove kuće u predgrađu Pariza Draveju. Naučnici kažu da je ovo prvi svemirski kamen koji je pronađen na tolikoj blizini od centra francuske prijestonice (19 kilometara), a ujedno je i jedan od šezdesetak meteorita koji su pali na Francusku u posljednja četiri stoljeća. A što je još neobičnije, porodica u čiju je kuću pao meteorit star 4,57 milijardi godina preziva se Komet.

Vatrogasci pored uništenih automobila