Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik nedjelja, 16. 10. 2011. Sarajevo Godina XVII Broj 5795

17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

MUN NE TRA@I PREKRAJANJE FBiH
Reforme su potrebne FBiH da bi ona postala funkcionalnija i manje birokratska, izjavio ambasador Mun Had`i}: Ne dolazi u obzir stvaranje tre}eg entiteta i okrupnjavanje kantona Kome trebaju politi~ke manipulacije Ekskluzivno: Mersad Berber za „Avaz“
vosedmi~nu izjavu ameri~kog ambasadora u na{oj zemlji Patrika Muna (Patrick Moon), u kojoj je objasnio da je mogu}e raditi na

REAKCIJE

Pogre{no tuma~enje izjave ambasadora SAD

O

reformama u Federaciji BiH kako bi ovaj entitet postao {to funkcionalniji, hrvatski mediji u BiH protuma~ili su kao zeleno svjetlo za njeno politi~ko prekrajanje.

- Ambasador je kazao da je mogu}e raditi na reformama u FBiH da bi ona postala funkcionalnija i manje birokratska - kazali su u Ambasadi SAD u Sarajevu. 2. str.

Drama u Sarajevu

Ostajem du`an Sarajevu i Bosni
Sanski Most: D`enaza za 14 Bo{njaka
3. strana

Berber: Nostalgija curi iz mojih novih djela

Prilog „Panorama“

KONA^NI SMIRAJ ZA NEVINE @RTVE ZLO^INACA
Inicijative: Vra}anje jedinstva u IZ

Dobrinja: Tijelo Slavka Pavlovi}a na mjestu tragedije

(Foto: S. Jordamovi})

POLEMIKE

SJEDE]A ODBOJKA

PROTESTI

Matvejevi}: Ja sam pomagao Bo{njacima

Sedmi put prvaci Evrope

Mali odziv gra|ana BiH

9. strana

61. strana

4. strana

16. strana

MO@E LI TURSKA POMIRITI SAND@AK

Raznio se bombom!

Starac oduzeo sebi `ivot na ulici

9. str.

Ukratko

2
REAKCIJE Pogre{no tuma~enje izjave ambasadora SAD

Dnevni avaz, nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011.

aktuelno

Jedan od ranijih po`ara

Ju~er u Trebinju

Veliki po`ar podno Leotara
U trebinjskom mjestu Ravni, ispod planine Leotar, ju~er u popodnevnim satima izbio je veliki po`ar na veoma nepristupa~nom terenu, javlja Fena. Po`arna linija, kako je javio RTRS, duga je oko dva kilometra. Prema posljednjim informacijama, po`ar ne prijeti doma}instvima. Na podru~ju Trebinja tokom ljeta vi{e od dvadesetak dana harali su po`ari.

Mun ne tra`i prekrajanje FBiH
Reforme su potrebne da bi FBiH postala funkcionalnija i manje birokratska, smatra Mun Ne dolazi u obzir stvaranje tre}eg entiteta, ka`e Had`i}
dogovor o formiranju Vije}a ministara da bi BiH napredovala na putu EU i NATO integracija. Upitan da li je mogu}e u~initi Federaciju funkcionalnijom, odgovorio je da je mogu}e raditi na reformama u FBiH kako bi ona postala funkcionalnija, manje birokratska, pa samim time bolje odgovorila zahtjevima gra|ana FBiH. Naravno, bilo kakva odluka o reformama u Federaciji zavisi od njenih politi~kih lidera i gra|ana - rekli su u Ameri~koj ambasadi. Damir Had`i}, potpredsjednik SDP-a, smatra da odre|eni politi~ki elementi u BiH svjesno koriste nepovoljan politi~ki moment u zemlji kako bi dodatno podgrijali pri~e o prekrajanju jednog entiteta u BiH. On nagla{ava da se u FBiH mora rije{iti pitanje preglomaznog birokratskog aparata kako bi on pokazao svoju punu funkcionalnost. - Ako nam je po~etni princip racionalnost i stvaranje uslova za

Bugojanski „Binas“

Radnici dolaze pred sud

Nezadovoljan te{kim polo`ajem radnika, Sindikat bugojanskog „Binasa“ odlu~io je poduzeti rigoroznije mjere u prevazila`enju brojnih problema, javlja Fena. Predsjednik Sindikata Suvad Durakovi} pozvao je federalnu inspekciju rada i druge da do|u u „Binas“ i sami se uvjere u haoti~no stanje u firmi. Radnici koji ve} deset godina ~ekaju naplatu dugova koje je nalo`io sud najavili su da }e svaki dan dolaziti pred zgradu suda i moliti za izvr{enje tih presuda.

Ovosedmi~nu izjavu ameri~kog ambasadora u na{oj zemlji Patrika Muna (Patrick Moon), u kojoj je objasnio da je mogu}e raditi na reformama u Federaciji BiH kako bi ovaj entitet postao funkcionalniji, hrvatski mediji u BiH tuma~e kao zeleno svjetlo za njeno politi~ko prekrajanje. Isti mediji Munovu izjavu smatraju i kao priliku za rje{avanje hrvatskog pitanja. Pozivaju}i se na vlastite i nepoznate diplomatske izvore, mahom okrupnjuju kantone s hrvatskom ve}inom i kao jedno od mogu}ih rje{enja vide da se unutar FBiH naprave dvije ili tri teritorijalne jedinice.

Rezultati izbora

obezbje|ivanje funkcionalnog sistema, onda mo`emo razgovarati o svemu. Me|utim, ako ovo radimo zbog toga {to bismo navodno rije{ili hrvatsko nacionalno pitanje stvaranjem, odnosno okrupnjivanjem jednog broja kantona da bismo stvorili tre}i entitet u BiH, to, naravno, ne dolazi u obzir - jasan je Had`i}. Marinko ^avara, potpredsjednik HDZ-a, za na{ list obja{njava da njegova stranka nikada nije tra`ila jednonacionalno okrupnjivanje kantona, ali da `eli dr`avu u kojoj }e se po{tivati ustav, izborni zakon i izborni rezultati.
A. K.

Skupovi u Mostaru

Dva kongresa germanista

Iz Ambasade SAD u BiH ju~er su objasnili za „Dnevni avaz“ na {ta je ambasador Mun konkretno mislio. - Ambasador Mun dao je intervju agenciji Srna 11. oktobra ove godine, tokom svog boravka u Briselu. Govorio je o brojnim teHad`i}: mama, a jedna od klju~nih Nepovoljan poruka koje je tom prilipoliti~ki kom uputio bila je da bh. moment politi~ari moraju posti}i

Zahtjevi gra|ana

U organizaciji bh. i me|unarodnog udru`enja nastavnika njema~kog jezika, ju~er je u Mostaru sve~ano otvoren Drugi bh. kongres nastavnika njema~kog jezika i Prvi regionalni kongres germanista. Na kongresima u~estvuje vi{e od 200 germanista iz osam zemalja.

Patriote niko ne mo`e gurati u tre}i entitet
Mirsad \ugum iz Saveza za bolju budu}nost BiH ka`e da jednonacionalni kantoni ne donose ni{ta dobro nijednom gra|aninu BiH. On nagla{ava da FBiH {to prije mora rije{iti problem birokratskog aparata koji je najve}i me|u svim zemljama u regiji. - Patriote koji BiH osje}aju svojom dr`avom, koji je vole i u njoj `ele `ivjeti sa svim njenim narodima, niko ne mo`e gurati u tre}i entitet - isti~e \ugum.

Dokumentarac

Franjevci iz Duvna u Kongu
U povodu 40 godina djelovanja fratara Hercegova~ke franjeva~ke provincije u Kongu, Miro A{~i}, novinar, snimatelj i reporter na HRT-u, snimio je u produkciji Provincije dugometra`ni dokumentarac pod naslovom „Misija Kongo“. A{~i} je u Kongu zabilje`io stvarnost u kojoj `ive i djeluju ~etvorica duvanjskih fratara: fra Filip Su~i}, fra Ante Kutle{a, fra Stojan Zrno i fra Pere ^ui}.

\ugum: Problem birokratskog aparata

Mun: Reforma ovisi o politi~arima i gra|anima

Alternativni klub Trebinje, povodom najnovijeg napada na gata~kog imama Sadeta ef. Bilali}a, uputio je otvoreno pismo ameri~kom ambasadoru u BiH Patriku Munu (Patrick

Ambasador pozvan u isto~nu Hercegovinu
Moon), od kojeg tra`i da posjeti isto~nu Hercegovinu. Alternativni klub moli ambasadora Muna da posjeti sve institucije nadle`ne za sigurnost povratnika i uputi upozorenje da je neoprostivo, 11 godina nakon Dejtona, napadati muslimanske dostojanstvenike usred grada u kojem je u proteklom ratu pobijeno 177 nevinih civila. - Za to jo{ niko nije odgovarao, kao {to niko nije odgovarao za poslijeratne napade na gata~ke Bo{njake i d`amije... Tra`imo ostavke na~elnika Centra javne bezbjednosti Trebi-

Pismo Alternativnog kluba iz Trebinja Patriku Munu

nje i glavnog okru`nog tu`ioca Trebinje, jer oni su ti koji su popustili pred avetima pro{losti - navodi se, izme|u ostalog, u pismu Alternativnog kluba ambasadoru Munu.

aktuelno

Dnevni avaz, nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011.

3

Komentar dana
Pi{e: Amil DU^I] (amil.ducic@avaz.ba)

SANSKI MOST Na mezarju Hrustovo-Vrhpolje

Opasne poruke
Sve u~estaliji napadi na slu`benike vjerskih zajednica u normalnoj dr`avi ponukale bi vlast da reagira. U na{oj dr`avi ovi doga|aji su, ~ini se, tek puki predmet statistike. No, postavlja se pitanje za ~ije interese. Podaci s terena vi{e su nego zabrinjavaju}i. U Fo~i je, naprimjer, u ne{to vi{e od godinu evidentirano ~ak devet napada na slu`benike IZBiH i njenu imovinu. Ni u jednom slu~aju nisu prona|eni napada~i, iako su neki od njih snimljeni sigurnosnim kamerama. Mete napada ~esto su iste: uni{tavaju se ni{ani na mezarju Tekija, kamenuje Atik Ali-pa{ina d`amija, a fizi~kih nasrtaja nije po{te|en ni glavni imam Salem ef. ]emo. Najnoviji napad na gata~kog imama Sadeta ef. Bi-

Ataci na vjerske slu`benike u RS postali su zabrinjavaju}i, ali za to bo{nja~ke politi~are nije briga
lali}a trebao bi kona~no upaliti alarm kod vlasti u RS. Oni koji su napali njega ustvari su odaslali jasnu poruku bo{nja~kim povratnicima da nisu po`eljni na ovoj teritoriji manjeg bh. entiteta. Dodaju li se uz ova dva doga|aja jo{ i kontinuirane opstrukcije gradnje d`amije ^ur~inica u Livnu, onda se jasno mo`e razaznati da iza svega stoji politika s opasnim namjerama. No, najvi{e zabrinjava inertnost i potpuna nezainteresiranost bo{nja~kih politi~ara za narod kojih ih je birao. Kada su u pitanju napadi na bo{nja~ke povratnike u Republici Srpskoj, svakako najve}u odgovornost treba tra`iti kod funkcionera SDA. No, oni su u ovom kriznom vremenu, kao nojevi, ve} odavno zabili glave u pijesak.

Posljednji opro{taj od nevinih `rtava

(Foto: M. Dedi})

Na {ehidskom mezarju Hrustovo-Vrhpolje kod Sanskog Mosta ju~er je klanjana d`enaza za 14 Bo{njaka koje su srpske snage ubile na po~etku rata. Nekoliko hiljada ljudi, ro|aka, kom{ija i prijatelja, oprostilo se od deset ~lanova porodice Kadiri}, dvojice Hod`i}a i po jednog ~lana porodica Kvrgi} i Ba{i}. Oni su iz svojih ku}a odvedeni 30. maja 1992. Tek 18 godina kasnije su ekshumirani iz masovne grobnice Jankov do, a vje~ni smiraj na{li su nakon devetnaest i po godina od smrti. D`enazu je predvodio muftija biha}ki Hasan ef. Maki}.

www.dnevniavaz.ba

Ukopano 14 bo{nja~kih civila
Ostaci nevinih `rtava ekshumirani iz masovne grobnice Jankov do

PORTAL - komentar dana

Su|enje Mladi}u trajat }e najmanje dvije godine: Ho}e li krvnik oti}i bez kazne?
- Tu`iti nasljednice re`ima koje su krile optu`ene i odugovla~ile s njihovim izru~enjem. To je strogo ka`njivo djelo. Naravno, prije svega, zlo~inci ne bi bili zlo~inci da to nje zlo~ina~ki re`im sistematski i planski pripremao i u djelo proveo.
(nemir svemir)

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

D`enazu predvodio ef. Maki}

Imena ubijenih
Na mezarju HrustovoVrhpolje ukopani su: Elvir, Enver, Mesud, Zlatan, Elvis, Midhet, Mirsad, Ferid, Mirsad i Alija Kadiri}, zatim Suad i Arif Hod`i}, Sadik Ba{i} i Ibrahim Kvrgi}.

- Od dana kada si oti{ao, ja sam nau~ila {ta je nada. Od tog dana sam svakog trenutka i{~ekivala na ku}nom pragu da se pojavi{, da me zagrli{. Te{ko je saznanje da nade nema vi{e, ostaje mi samo molitva - dio je pisma Sedine Kadiri}, k}erke ubije-

nog Midheta, koje je pro~itano pred otvorenim kaburima. Nakon d`enaze i ukopa na mezarju Hrustovo-Vrhpolje prou~ena je kabur-dova i pred du{e {ehida predan Ja’sin.
M. DEDI]

Policijska stanica Gacko
Pripadnici Policijske stanice Gacko uhapsili su i ispitali dvije osobe zbog napada na gata~kog imama Sadeta ef. Bilali}a, potvr|eno nam je u MUP-u Republike Srpske. Zbog krivi~nog djela ugro`avanja sigurnosti, prijava Okru`nom tu`ila{tvu Trebinje i}i }e protiv B. T. i A. C. iz Gacka. Njih dvojica sumnji~e se da su u ~etvrtak oko 22.05 sati napali ef. Bilali}a s namjerom da ga izvu-

Uhap{eni napada~i na imama

ku iz njegovog automobila ispred objekta Med`lisa IZ Gacko. Kako smo izvje{tavali s lica mjesta, napad na imama Bilali}a bio je motiviran vjerskom i nacionalnom netrpeljiv{}u. Ovaj incident izazvao je dodatni strah kod povratnika u okolici Gacka. Gata~kog imama u njegovom djelovanju u Gacku podr`ali su Rijaset IZBiH i Muftijstvo mostarsko.
A. Du.

Bilali}: Nasilnici ga poku{ali izvu}i iz vozila

Ukratko

4
TUZLA Policija i dalje ~uva ku}u Faruka Balijagi}a

Dnevni avaz, nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011.

aktuelno

Travnik: Pregovara~i optimisti

Sino} u Travniku

Po~eli razgovori o novoj Vladi SBK
U Travniku su sino} oko 18 sati po~eli novi razgovori, tre}i u posljednjih sedam dana, o formiranju Vlade Srednjobosanskog kantona (SBK), javlja Onasa. Za razliku od ranijih sastanaka, sino} su se za pregovara~kim stolom na{li samo predsjednici kantonalnih odbora HDZ-a BiH, HDZ-a 1990, SDP-a i SDA.

U istragu o napadu uklju~ene SIPA i OSA
U automobilu su bili voza~ i dva mu{karca koja su pucala iz automatske pu{ke i bacila bombu, ka`e advokat
prekju~er su ispitali najmanje 15 Balijagi}evih kom{ija. - Prema mojim saznanjima, troje od petnaestak ispitanih potvrdilo je da su napada~i sat i po prije napada sivim automobilom obilazili ulicom oko ku}e, ispituju}i teren. U automobilu su, prema njihovim iskazima, bile tri osobe - voza~ i dva mu{karca koja su pucala iz automatske pu{ke i bacila bombu. Pucali su iz jednog jedinog mogu}eg ugla na prozore ku}e, jer je ostatak zaklonjen ~empresima i drve}em. Prvi meci ispaljeni su ta~no na prozore prostorije u kojoj suIako ni drugi dan nakon oru`anog napada na porodi~nu ku}u advokata Faruka Balijagi}a u Tuzli po~inioci nisu poznati, uklju~ivanjem Federalnog MUP-a, SIPA-e i OSA-e dolazi se do novih saznanja koja bi mogla razotkriti ovaj mafija{ki napad.

Renco Davidi

Ispitivane kom{ije
I dok je uvi|aj nakon napada kasnio vi{e sati, jer je Faruk Balijagi} tra`io izuze}e glavnog kantonalnog tu`ioca [esenama ]osi}a, pripadnici Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA)

Va`an korak BiH ka Evropi
Zamjenik {efa Delegacije EU u BiH Renco (Renzo) Davidi izjavio je da bi u decembru moglo po~eti razmatranje kredibilnog zahtjeva BiH za ~lanstvo u EU ukoliko bi pitanja „Sejdi}-Finci“, dr`avne pomo}i i popisa stanovni{ta u BiH bila rije{ena u narednih nekoliko sedmica. On je za ATV rekao da formiranje zajedni~ke komisije oba doma Parlamenta BiH za provo|enje odluke Evropskog suda za ljudska prava u slu~aju Sejdi} i Finci predstavlja pozitivan korak.

Vo|u napada~a ]elo je upoznao s Bakirom Izetbegovi}em!
- Uspio sam saznati da je {ef grupe koja je izvr{ila oru`ani napad na moju ku}u osoba koju je svojevremeno Ramiz Delali} ]elo upoznao s bo{nja~kim ~lanom Predsjedni{tva BiH Bakirom Izetbegovi}em kazao je Balijagi}. On je pojasnio da ta osoba dolazi iz dr`avnog politi~kog vrha. Iz MUP-a i Tu`ila{tva TK ju~er nisu imali novih detalja o istrazi, uz obrazlo`enje da se za napada~ima intenzivno traga.

Rupa od metka na vratima Balijagi} ispred svoje ku}e
(Foto: A. Muslimovi})

pruga i ja ujutro boravimo kazao je ju~er Balijagi}.

Nova saznanja
Policajci u civilu i ju~er su ~uvali Balijagi}evu porodi~nu ku}u. Advokat je, kako nam

je kazao, do{ao do novih saznanja da su napada~i povezani s dr`avnim vrhom, kojem ne odgovara njegova istina iznesena u intervjuima za „Dnevni avaz“. Faruk Balijagi} prozvao

je kompletan bo{nja~ki politi~ki vrh za najte`i poslijeratni kriminal, a indikativno je da su napadi na njegovu ku}u uslijedili u vrijeme objavljivanja intervjua.
A. Mu.

Ju~er u Sarajevu, Zenici i Banjoj Luci

Obdukcija

Potvr|eno samoubistvo
Enver [oljanin (30) iz Sarajeva po~inio je samoubistvo, potvr|eno je nakon obdukcije u prosekturi Bare. Obdukciju je obavio Hamza @ujo, sudski vje{tak sudske medicine, koji na mladi}evom tijelu nije prona{ao tragove nasilja osim prostrelne rane u predjelu glave koja je nanesena vatrenim Ad. A. oru`jem.

Protesti do`ivjeli fijasko
U Sarajevu se stotinjak ljudi priklju~ilo skupu, a u Zenici tek tridesetak
organizatora, ima li za cilj dizanje glasa protiv nepravedne dominacije politi~ke i poslovne elite, lihvarskih kamata banaka i ugnjetavanja radni~kih prava. Prevladavali su plakati s porukama „Ve}i zlo~in je osnovati banku nego oplja~kati je“ Na Trgu djece Sarajeva u centru grada ju~er oko podne su pod sloganom „Okupiraj Sarajevo“ odr`ani mirni protesti nekoliko nevladinih organizacija, s Jedinstvenom organizacijom za socijalizam i demokratiju (JOSD) na ~elu. Protesti su, prema rije~ima

Sarajevo

Zavr{en skup o farmakoekonomici
Prva konferencija farmakoekonomike i s me|unarodnim u~e{}em pod nazivom „Farmakoekonomika i perspektive u BiH“, zavr{ena je ju~er u Sarajevu, javlja Fena. Kako je zaklju~eno na konferenciji, potrebno je ja~ati regionalnu saradnju radi {to efikasnije razmjene iskustava, podataka i zaklju~aka.

Rimljani se sukobili s policijom, jedna osoba u kriti~nom stanju
Protesti, inspirirani pokretom „Okupirajmo Wall Street“ u Njujorku, odr`ani su ju~er {irom svijeta. Najve}i neredi zabilje`eni su u Rimu. U sukobu s policijom povrije|eno je vi{e osoba, od kojih je jedna u kriti~nom stanju. Zapaljeno je vi{e automobila, me|u kojima i policijski kombi. Kako su javile agencije, Rim izgleda kao bojno polje. Policija je upotrijebila suzavac i vodene topove. Protesti su ju~er odr`ani i u Atini, Londonu, Parizu... U Milanu su demonstranti
S okupljanja u Sarajevu
(Foto: B. Nizi})

U Rimu zapaljena vozila

bacali jaja na zgradu banke UniCredit. Na zagreba~kim demonstracijama sino} se okupilo nekoliko hiljada ljudi.

i „Vratite radnicima pravo na {trajk“. Iako se o~ekivalo da }e na Trgu djece Sarajeva biti masovnije okupljanje, aktivistima ovih nevladinih organizacija pridru`ilo se tek stotinjak gra|ana, zbog ~ega je zaklju~eno da protesti nisu urodili plodom. ^lan JOSD-a Nedim Klipo pojasnio nam je da su pro-

testi u glavnom gradu BiH oslonjeni na velike demonstracije ispred Wall Streeta u Njujorku, koji su imali isti cilj. I u Zenici je zabilje`en lo{ odziv gra|ana na protest „Okupirajmo Zenicu“. Svega tridesetak ljudi prisustvovalo je najavljenom skupu. Haris Islamovi}, jedan od u~esnika i organizatora, izr-

azio je nezadovoljstvo zbog nezainteresiranosti gra|ana da ne{to promijene nabolje. U okviru inicijative „Kad mogu siroma{ni u SAD, mo`emo i mi“ tek pedesetak Banjalu~ana ju~er u 12 sati okupilo se u parku „Petar Ko~i}“ kako bi izrazili nezadovoljstvo stanjem u dru{tvu.
A. Du. - A. D`. - B. S.

pogledi

Dnevni avaz, nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011.

5

INTERVJU Azem Vlasi, savjetnik Vlade Kosova za vanjske poslove

Srbija ima teritorijalne pretenzije i prema BiH
Situaciju na Kosovu direktno su podstakle vlasti u Beogradu Srbija vi{e nije ona Milo{evi}eva koja je ratovala na tu|im teritorijama
Razgovarao: Amil DU^I]
Svako ponavljanje vlasti Srbije da nikada ne}e priznati Kosovo zapravo je iskazivanje teritorijalnih pretenzija prema drugoj dr`avi. Srbija polako ide prema Evropskoj uniji, a stigla bi br`e da ne vodi ovako glupu politiku, naro~ito prema Kosovu i BiH. Ovo je za „Dnevni avaz“ izjavio Azem Vlasi, veliki borac za nezavisnost Kosova, a danas savjetnik Vlade za vanjske poslove.
Klju~anin: Pri~a o o~evoj smrti

Li~nost dana Zilhad Klju~anin

@ivotna pri~a na papiru
Za roman „Galebovi“ knji`evnik dobio priznanje „Skender Kulenovi}“
Knji`evnik Zilhad Klju~anin osvojio je brojna priznanja u svojoj dugogodi{njoj karijeri. Posljednja nagrada „Skender Kulenovi}“ stigla je iz Bosanskog Petrovca za njegov roman „Galebovi“. Da ba{ Klju~aninu pripadne ovo priznanje u konkurenciji 17 nominiranih, presudili su njegov stilski izraz, struktura romana i jezgrovitost, ali i sama tematika knjige. Rije~ je o jednoj vrsti emigrantskog romana, o na{im ljudima u dijaspori, ta~nije o smrti Zilhadovog oca u Malmeu. Kroz njegovu `ivotnu dramu, dolazak u Bosnu, prote`e se i pomalo izmi{ljena, ali zanimljiva pri~a iz logora Manja~a. S druge strane, autor ka`e da je roman i humoristi~an, jer je takva i narav Bosanaca, kakav je bio i Zilhadov otac. Klju~anin je ro|en 1960. godine u Sanskom Mostu, zavr{io je fakultet u Sarajevu, gdje je i doktorirao. Profesor je knji`evnosti na Pedago{kom fakultetu u Zenici. Zilhadova supruga Spomenka profesor je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Imaju dvije k}erke, Zlatu i S. A. A. Biseru.

Strate{ki cilj
Kako ocjenjujete trenutnu situaciju na sjeveru Kosova? ^ini se da vlast Srbije u vezi s ovim pitanjem pokazuje odre|enu dvoli~nost. S jedne strane stvara se dojam da tra`i rje{enje s me|unarodnom zajednicom, a s druge da ni{ta ne ~ine da bi se stanje smirilo.
- Tu situaciju direktno su podstakle vlasti u Beogradu. Cilj je da se stvori dojam nestabilnosti na Kosovu i nesposobnosti kosovskih institucija da upostave red i zakon i na tom podru~ju. Ve} odavno vlasti Srbije taj sjeverni dio dr`e kao adut u svojim rukama za neke razgovore, gdje bi se postavilo eventualno pitanje pripajanja tog dijela Kosova. Vlast Srbije ima jedan strate{ki cilj, poslije svih ratova koje je povela za tu|e teritorije, da ostaje uknji`eno da je makar ne{to dobila.

Ivani} na konferenciji o bh. ekonomiji
Konferencija „Uloga desnog centra u kreiranju stabilne i prosperitetne ekonomije u BiH“, koju je organizirao PDP, zavr{ena je ju~er u Banjoj Luci. Najgore oblasti u bh. ekonomiji su zapo{ljavanje, nedostatak investicija, nepovoljna porezna politika i prevelik javni sektor, zaklju~eno je na skupu. - Ako se na tome sada ne po~ne raditi, bit }e sve gore. Jednog dana neko }e se probuditi u situaciji u kojoj se na{ao gr~ki premijer, koji nije bio na vlasti kada se Gr~ka zadu`ivala, a danas mora rje{avati probleme - kazao je lider PDP-a i organizator konferencije Mladen Ivani}. Komentiraju}i podatak da je BiH platila dva miliona KM penala zbog nepovu~enih, a odobrenih kredita, Ivani} je kazao da je to lo{e, ali

^eka nas gr~ki scenarij
(Foto: M. Lugi})

Indikativna je i poruka Srpske pravoslavne crkve (SPC) da Srbi na sjeveru Kosova istraju na barikadama. [ta mislite o tome?
- SPC je dio tog mehanizma, koji neposredno pravi scenarije za Kosovo i takozvano srpsko pitanje van prostora Srbije. Zamislite, Srpska pravoslavna crkva, koja se bavi vjerskim pitanjima, poziva ljude na barikade?! A takvo zapre~avanje puteva zapravo je iz scenarija Milo{evi}evog vremena od prije dvadesetak godina. To smo tada imali sa Srbima iz Knina. Srbija nastavlja pozivati kosovske Srbe na odme-

Vlasi: Srbija vodi glupu politiku

(Foto: B. Nizi})

tni~ko pona{anje i bojkotovanje kosovskih vlasti, dakle na nepriznavanje nove realnosti da je Kosovo slobodna i nezavisna dr`ava. Tako samo ide na {tetu kosovskim Srbima, a stavlja sebe u konfrontaciju s me|unarodnom zajednicom.

tna situacija na sjeveru Kosova fitilj za konflikte u regionu?

dusom Srba koji `ive tamo.

Ivani}: Neodgovornost vlasti

Novi konflikti
- To ne mo`e biti nikakav fitilj za neki novi konflikt u regionu zato {to Srbija vi{e nije ona Milo{evi}eva, koja je ratovala na tu|im teritorijama. Srbija je danas u takvom polo`aju da ne mo`e nijednog uniformisanog policajca ili vojnika poslati van svojih granica. Ako opet na tu|oj teritoriji potpale fitilj, u ovom slu~aju na Kosovu, onda se to mo`e zavr{iti samo egzo-

„Srbija izme|u Kosova i BiH“ Va{a je tema na sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca „Krug 99“. Kako gledate na BiH u ovim odnosima?
- BiH i Kosovo treba gledati kao dvije dr`ave na prostorima biv{e Jugoslavije, gdje se najo~iglednije vidi upornost stare srpske ekspanzionisti~ke politike. Ona svoje teritorijalne pretenzije u BiH pokazuje posrednim putem preko Republike Srpske, a na Kosovu to ~ini direktno.

U kojoj je mjeri trenu-

nije drasti~no, jer se radi o kreditima od Svjetske banke. - Vi{e ni Svjetska banka ne daje tako povoljne kredite prema nama. Zemlja koja pla}a jer ne koristi pare koje su joj odobrene, pokazuje katastrofalnu neodgovornost vlasti B. S. istakao je Ivani}.

Poruka bh. Srbima
- Dok je iz Zagreba bh. Hrvatima poru~eno da je njihova domovina BiH, a glavni grad Sarajevo, i da }e ih Hrvatska uvijek podr`avati, iz Beograda takve pruke bh. Srbima nikada ne}ete ~uti - ka`e Vlasi.

Spec
TUZLA - Mladi umjetnici, predvo|eni akademskom slikaricom Edinom Husanovi} i majstorom fotografije Muneverom Salihovi}em, ju~er su napravili izlo`bu svojih radova, nastalih tokom proteklih sedam dana, u okviru umjetni~ke radionice Fabrika.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011.

mozaik

USPJESI Svjetsko prvenstvo u malom nogometu

Tuzlanski policajci ponovo prvaci
Boljim izvo|enjem penala u finalu pobijedili ekipu iz Banje Luke
Semjuel je ruku provukao kroz rez

Fascinantan trenutak

Nero|ena beba ljekara uhvatila za prst
Fascinantna fotografija snimljena je tokom operacije jo{ nero|ene bebe. Semjuel Aleksander Arms (Samuel Alexander) operiran je u maj~inom stomaku kada je bio star 21 sedmicu, a zahvat je izveo dr. D`ozef Bruner (Joseph). Beba je imala problema s ki~mom i

Ekipa MUP-a Tuzlanskog kantona ovogodi{nji je pobjednik 29. svjetskog prvenstva u malom nogometu za policijske slu`benike. Takmi~enje je trajalo od 10. do 14. oktobra u Eibergenu u Holandiji. Na prvenstvu je u~estvovalo 170 ekipa iz vi{e od 50 dr`ava s vi{e od 2.000 igra~a, me|u kojima i tri ekipe iz BiH. Nakon pobjede nad timom Hrvatske u ~etvrtfinalu te ekipom iz

bez operacije ne bi pre`ivjela. Operacija je uspje{no izvedena i Semjuel je ro|en kao potpuno zdrav dje~ak. Fascinantan trenutak dogodio se nakon {to je ljekar obavio operaciju, kada je mali Semjuel kroz rez ispru`io ru~icu i uhvatio dr. Brunera za prst. Bruner je rekao da je to najemotivniji trenutak u njegovom `ivotu.

Ministar do~ekao pobjednike
Tuzlanski policajci ju~er su autobusom doputovali u svoj grad, gdje su ih do~ekale kolege predvo|ene ministrom unutra{njih poslova TK Begom Guti}em. Da su bh. policajci najbolji nogometa{i u svijetu, govori i podatak da su i pro{le godine u finalu igrale ekipe MUP-a TK i njihove banjalu~ke kolege.
Drugu godinu zaredom pehar stigao u Tuzlu
(Foto: A. Bajri} Blicko)

Uspjela operacija

Amerikancu transplantirali obje ruke
Bostonska bolnica „Brigham and Women’s“ saop}ila je da su 65-godi{njaku kojem su amputirane ruke i noge transplantirane dvije ruke u rijetkoj operaciji dvostruke transplantacije. Tim od vi{e od 40 ljekara, medicinskih sestara i drugog osoblja spojio je ruke Ri~ardu Manginu (Richard)

tokom 12-satne operacije. Mangino je rekao da se prilago|ava novim rukama te da sada ne}e morati svakog dana izvoditi ~udo kako bi uradio jednostavne stvari poput pripreme kafe i obla~enja. Mangino iz Masa~usetsa izgubio je ruke ispod lakata i noge ispod koljena nakon {to je obolio od sepse 2002. godine.

Kazahstana u polufinalu, mom~ad MUP-a TK u finalu se sastala s policajcima iz Banje Luke. Utakmica je okon~ana izvo|enjem penala, u ~emu su bolji bili policajci TK.

- I ove godine imali smo sna`nu podr{ku gra|ana BiH u Holandiji, koji su nas pratili do osvajanja titule svjetskih prvaka. Posebno smo sretni {to je na{a ekipa iza sebe ostavila timove

mo}nijih i bogatijih dr`ava i policija svijeta. Drugu godinu zaredom zlatni pehar donijeli smo u Tuzlu, odnosno u BiH - ka`e vo|a ekipe MUP-a TK Zoran TeofiloA. H. vi}.

Spec
Najpoznatiji niskotarifni avioprijevoznik „Ryanair“ odlu~io je da posada aviona i putnici ubudu}e dijele isti toalet. Ova kompanija izbacit }e dva ili tri toaleta da bi mogla ugurati jo{ {est sjedi{ta kako bi dodatno zaradila.

Gora`danski hotel „Behar“ jedan je od ovogodi{njih dobitnika „Zlatne ugostiteljske krune“, koju za rezultate u ovoj oblasti i gostoprimstvo dodjeljuje Udru`enje hotelijera i restoratera BiH. Vlasniku Murisu Ra`anici nagrada je uru~ena na sve~anosti u [irokom Brijegu. Ra`anica je prije sedam godina kupio prijeratni hotel „Drina“ i od devastiranog napravio reprezentativan objekt na obali Drine. Mali hotel, koji raspola`e sa 24 sobe, me|u kojima {est luksuznih apartmana, svjetsku slavu stekao je nakon {to je

Hotel „Behar“ jedan od najboljih u BiH

Izbor Udru`enja hotelijera i restoratera

Hotel „Behar“: Ugostili An|elinu \oli i Breda Pita

pro{le godine u njemu boravio najpoznatiji holivudski par An|elina \oli (Angelina Jolie) i Bred Pit (Brad Pitt). - Hvala svima koji su prepoznali na{ trud. Mi pare ne tra`imo, jer znamo da u dr`avi para nema. Dovoljno je i da nas neko podstakne ~estitkom, priznanjem, jer tako nam daje jo{ morala da nastavimo raditi i razvijati se ka`e Ra`anica. „Zlatnom krunom“ nagra|en je i Nedim Alagi}, vlasnika turisti~kog kompleksa „Bijele vode“ na podru~ju op}ine Pale-Pra~a, zbog najboAl. B. ljeg lovi{ta u BiH.

Sastanak s predstavnicima vlasti
Ministrica uprave i lokalne samouprave RS Lejla Re{i} i predstavnici Op}ine Bijeljina podr`ali su na sastanku u tom gradu projekte „Merhameta“. U razgovorima s predsjednikom „Merhameta“ MDD Hajrudinom [ahi}em, ~elnicom bijeljinskog „Merhameta“ Azrom Medini} i glavnim imamom Med`lisa IZ u tom gradu Samirom ef. Cami}em, Re{i} je obe}ala pomo} Ministarstva na ~ijem je ~elu. Jedan od „Merhametovih“ projekata koji vodi u

Podr{ka ministrice Re{i} projektima „Merhameta“
saradnji s Med`lisom jeste edukacija i osposobljavanje ljudi za rad u privredi. Rije~ je o jednogodi{njem projektu koji bi bio finansiran iz IPA fondova za prekograni~nu saradnju i koji bi bio realiziran s kompanijom „Manage“ iz Beograda. - Rije~ je o multietni~kom projektu koji }e pomo}i pospje{ivanju tolerancije me|u ljudima razli~itih nacionalnosti u Bijeljini, ali i pobolj{anju uslova bo{nja~kih povratnika u ovom gradu - kazao je Samir R. A. ef. Cami}.

Vrijednost 280.000 eura

Na|en grumen zlata od 7,6 kilograma
U Habarovskoj oblasti na istoku Rusije kopa~i zlata vosto~ke kooperacije na{li su grumen te`ak 7,6 kilograma. Vrijednost ovog zlatnog grumena procijenjena je

Rudnik u Rusiji

na oko 12 miliona rubalja ili 280.000 eura. - To je najve}i grumen otkriven u tom regionu. Pronalazak }e popuniti kolekciju Dijamantskog fonda Rusije - kazao je Sergej Safonov, zamjenik glavog in`injera kopa.

Bijeljina: U~esnici sastanka

mozaik

Dnevni avaz, nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011.

7
Rodbina i prijatelji na ispra}aju vjernika
(Foto: S. Jordamovi})

[ta ka`u poznati
Milo{ Radivojevi}

Nije mi strano da ogolim emocije
- S godinama do|e i osloba|anje emocija. Ali, nisam ja nikad bio kukavica u tom smislu, nije mi strano ni da ogolim emociRadivojevi}: je, jer je otvorenost prosto jedna od mojih osoMoje osobine bina. (Reditelj za „Blic“)

Luis Suarez

Ne varam i nikada nisam bio simulant
- Ne varam i nikada nisam bio simulant, ve} sam samo napada~ koji trpi mnogo prekr{aja. Premijer liga uzbudljivija je od bilo kojeg takmi~enja u kojem sam igrao, i fi- Suarez: zi~ka borba je uvijek prisutna. Fizi~ka borba
(Nogometa{ za „The Sun“)

Suzan Bojl

Mnogo vremena provodim sama
SARAJEVO Ispra}ena prva grupa vjernika

Had`ije na putu u Medinu
Ove godine na had` idu 1.434 vjernika iz BiH
telji i rodbina ispred d`amije „Kralj Fahd“ ispratili su tri autobusa s vjernicima. Nezim Halilovi}, rukovodilac Ureda za had` Rijaseta Islamske zajednice u BiH, kazao nam je da ove godine u Saudijsku Arabiju autobusima i avionima putuje 1.434 budu}ih had`ija. - Had` }e ove godine u organizaciji Ureda za had` iz BiH obaviti 1.165 had`ija, tako|er }e iz BiH u organizaciji „Biss Toursa“ iz Zenice na had` i}i 169 had`ija, a u organizaciji „Merkeza“ iz Novog Travnika 100 had`ija - ka`e Halilovi}. Tre}ini od ukupnog broPrva grupa muslimana iz BiH ju~er je nakon u~enja ikrar dove iz Sarajeva otputovala na had`. Brojni prija-

Bojl: Nekoliko ponuda

- Mnogo vremena provodim sama, a jo{ nije nai{ao niko poseban. Moram priznati da sam dobila nekoliko ponuda i neki od tih mu{karaca zaista su zgodni. ^ak sam dobila i neke fotografije, ali njihov je sadr`aj ipak previ{e za mene.
(Pjeva~ica za „People“)

[ta ka`u u narodu

033/281-393 redakcija@avaz.ba

Kontakt s had`ijama putem interneta
U tehni~kom smislu u ovogodi{njoj organizaciji had`a }e, kao i prethodne godine, pomagati Asocijacija had`ija Novo Sarajevo „Zulhulejfa“ sa sjedi{tem u Sarajevu. Ona }e putem GPS-a pratiti konvoj kopnom, tako da }e svi zainteresirani mo}i na web-stranici www.zulhulejfa.ba pratiti „Had` 2011“ u`ivo, putem videoklipova, direktnih prijenosa odre|enih obreda, fotografija te kontaktom s had`ijama putem: mailova, chata ili Skypea.

ja ju~era{njih vjernika ovo nije bio prvi odlazak na had`. - Du{a i srce su mi ispunjeni i zahvaljujem Allahu, d`. {., {to sam u prilici da ispunim svoju vjersku du`nost - kazao nam je jedan od vjernika. Dolazak had`ija koji putuju autobusima, u Medini se o~ekuje 23. oktobra, dok }e tog datuma, kao i 24. i 25. oktobra, u Saudijsku Arabiju iz BiH avioprijevozom krenuti i druga grupa had`ija. A. KESEROVI]

- Ako bude dokazano da je po`ar u Hutovom blatu zaista podmetnut, krivac mora biti prona|en i procesuiran na najstro`iji na~in. Pa zar nam nije dovoljno {to su agresori palili i uni{tavali sve {to su mogli? Kakvi to ljudi `ive me|u (^itateljica iz Mostara) nama?

Kakvi to ljudi `ive me|u nama?

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

16. 10. 2011.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

Nastavljeni protesti u Sarajevu

Festival u Solinu kod Splita
VRIJEME DANAS
BIHA] 11 12 BANJA LUKA BR^KO 11 TUZLA 11 LIVNO 10 ZENICA 9 SARAJEVO 8 17 MOSTAR GORA@DE 8

Scenarista Izudin [ahovi} primio priznanje

U jutarnjim satima preovladavat }e umjereno do prete`no obla~no vrijeme s maglom ili sumaglicom po kotlinama, a u ostatku dana sun~ano. Vjetar u Bosni slab do umjeren, sjeveroisto~ni, a u Hercegovini umjerena do jaka bura.

NEUM

20

Novo okupljanje ispred Egipatske ambasade

(Foto: S. Jordamovi})

Na Me|unarodnom festivalu turisti~kog filma, koji je preksino} okon~an u Solinu kod Splita, me|u 272 ostvarenja iz 67 zemalja svijeta specijalno priznanje dobio je film „Do`ivite ~aroliju - Dobro do{li u Mostar“. Film je ra|en u produkciji filmske ku}e ZAP Mostar.

Specijalna nagrada za film o Mostaru

NEDJELJA
16. 10. 2011.

PONEDJELJAK
17. 10. 2011.

UTORAK
18. 10. 2011.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od -2 C do 10 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 10C do 130C
DNEVNE TEMPERATURE

od -20C do 80C
DNEVNE TEMPERATURE

od 80C do 200C

od 10 C do 20 C

0

0

od 140C do 180C

@iri je mi{ljenja da je djelo ekipe iz Mostara nagradu zaslu`ilo zbog vje{to ispri~ane filmske pri~e o ljepotama i vrijednostima Mostara. Priznanje je primio scenarista filma Izudin [ahovi}. Na filmu su radili i Amer Brkan, Eldin Palata, Sanin Zukanovi} i Muris Beglerovi}. M. Sm.

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA

Uz stabilno vrijeme, temperature koje }e biti u skladu s kalendarom i bez izrazitijih oscilacija, ve}ina stanovni{tva trebala bi se osje}ati ugodno, a osjetljive osobe ne}e imati ja~ih tegoba.
Grad Sarajevo
Izlazak 7.01 Zalazak 18.02

16. 10. 2011.
Izlazak Zalazak 20.24 11.12

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Desetak Egip}ana ju~er u popodnevnim satima ponovo je protestiralo ispred zgrade Egipatske ambasade u Sarajevu tra`e}i smjenu aktuelnog ambasadora njihove zemlje u BiH Karema Omara Abdelaziza [arafa. Egip}ani koji `ive u BiH tvrde da ambasador njihove zemlje ne radi u interesu egipatskog naroda, ve} svrgnutog re`ima Hosnija Mubaraka.

Egip}ani tu`e ambasadora [arafa

Predsjednik egipatske dijaspore u BiH Aladin Said Ali Abdelal ka`e da }e protesti biti odr`avani sve dok ambasador ne napusti funkciju. - Dvadesetak ~lanova egipatske dijaspore u BiH anga`iralo je jednu advokatsku kancelariju u Kairu, ~iji su advokati, bez ikakve nov~ane naknade, u Egiptu protiv njega ve} podnijeli tu`bu A. K. obja{njava Abdelal.

Poslije podne sun~ano

Ukratko

8
PO@AR Nastavljena borba ~apljinskih vatrogasaca

Dnevni avaz, nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011.

teme

Had`iomerovi}: [ef Kluba

Bo{njaci u NSRS

Ne Zakonu o katastru
Za Klub Bo{njaka u Vije}u naroda RS neprihvatljiv je Zakon o premjeru i katastru, usvojen na nedavnoj sjednici Narodne skup{tine kako bi zamijenio Zakon o katastru. [ef Kluba Bo{njaka u Vije}u naroda RS Mujo Had`iomerovi} izjavio je za Fenu da je taj klub ve} ukazivao da je neprihvatljivo izmje{tanje gruntovnica iz sudova u Geodetsku upravu, pri ~emu je Vlada RS ostala i u novom zakonu.

Vatra progutala 2.000 hektara Hutovog blata
Ugljenisana polja u Parku prirode: [teta neprocjenjiva
(Foto: M. Hod`i})

Vlast bez sluha

Te`ak polo`aj slijepih u RS
Nadle`ni u RS nemaju sluha za probleme slijepih i slabovidnih osoba, niti rade na pobolj{anju njihovog te{kog socijalnog statusa, smatraju u Savezu slijepih u RS, prenosi Fena. - Jo{ te`e nam pada {to su odre|ena prava svedena na minimalnu mjeru. Umjesto da pro{iruju i pove}avaju olak{ice, one se su`avaju - ukazuje predsjednik Saveza slijepih u RS Branko Suzi}.

Neslu`bene informacije govore da je po`ar podmetnut Niko iz nadle`nih institucija dr`ave i HNK nije se odazvao na apele za pomo}
Borba ~apljinskih vatrogasaca protiv nezapam}enog po`ara koji je u petak izbio u Parku prirode Hutovo blato trajala je i ju~er. Po`ar se u jednom trenutku pribli`io i naseljima, ali je brzom intervencijom vatrogasaca stavljen pod kontrolu. Jo{ se ne znaju ta~ni uzroci po`ara, a prema neslu`benim informacijama, sumnja se da je on podmetnut. Do sada je vatrena stihija progutala vi{e od 2.000 hektara povr{ine Hutovog blata ili 80 posto njegovog mo~varnog dijela. Prema rije~ima Mate Jurkovi}a, zapovjednika Protupo`ar-

Ptice pobjegle u Mostar
Vi{e od 10.000 ptica iz Hutovog blata uznemireno je zbog vatrene stihije, ka`e predsjednik Ornitolo{kog dru{tva „Na{e ptice“ BiH Dra`en Kotro{an i upozorava da je ovo samo vrh ledenog brijega. - Ptice su, logi~no, sada uznemirene i vjerovatno se kre}u unutar parka, ali se mo`e o~ekivati da }e nastaviti seobu prema Livanjskom polju, takozvanim jadranskim putem, gdje je nedavno izbio jo{ jedan po`ar. Jer, zbog ovih po`ara, na`alost, nestaju ~ista~i, odnosno zajednice za ptice - kazao nam je Kotro{an. Pravu prijetnju za opstanak ovih ptica predstavljat }e krivolov, ka`e Kotro{an. Veliko jato ptica iz Hutovog blata ju~er je primije}eno u M. Sm. Mostaru.

Skup u Srebrenici

Va`na uloga lokalnih novinara
Kako i na koje na~ine pribli`iti kulturu gra|anima, koliko novinari u svom radu prate kulturna de{avanja i kakva je saradnja novinara i kulturnih radnika, samo su neka od pitanja o kojima se govorilo ju~er u Srebrenici tokom skupa pod nazivom „Mediji kao instrument kohezije lokalne zajednice“. Predava~ je bio tuzlanski novinar i publicista Zlatko Duki}.

Zovko i Jurkovi}: Vlasti su nas izdale

ne jedinice ^apljina, na terenu su sve raspolo`ive snage. On je

istakao da po`ar jo{ nije pod kontrolom i pred vatrogascima je jo{ jedna burna no}. - Niko od nadle`nih institucija dr`ave i HNK nije se odazvao na apele za pomo} vatrogasaca i uprave Parka prirode Hutovo blato. Vlasti su nas jo{ jednom izdale i pustile pojedince da se sami bore protiv vatrene stihije koja je uni{tila vrijednosti ovog bisera prirode. Ovdje vi{e nikada ne}e biti kao {to je bilo - kazao nam je Nikola Zovko, direktor Parka prirode Hutovo blato.
M. HOD@I]

Rifat Ke{etovi} o zahtjevu Mladi}eve odbrane

Podatke o srebreni~kim `rtvama nemogu}e pobiti
Broj do sada identificiranih Srebreni~ana apsolutno demantira sve koji poku{avaju negirati broj `rtava, ka`e Ke{etovi}
Srebreni~anima ubijenim u julu 1995. godine. Osim imena i prezimena, Mladi} tra`i i mati~ne brojeOdbrana ratnog zlo~inca Ratka Mladi}a zatra`ila je od Ha{kog tribunala da nalo`i dostavljanje podataka o svim

Poziv Mostarcima

Planinarenjem protiv droge
Manifestacija za sve gra|ane Mostara pod nazivom „Pje{a~enjem do zdravlja - protiv droge“ bit }e odr`ana danas u organizaciji Hrvatskog planinarskog dru{tva „Prenj 1933“ iz Mostara, u saradnji s gradskim Sportskim savezom. Cilj manifestacije je da gra|ani masovno posjete planinarski predjel ^abulje, da se tamo rekreiraju i u`ivaju u planinskom ugo|aju.

Vrijeme za suo~avanje sa zlo~inima
- Mo`da je i dobro {to zlo~inac tra`i ove podatke. Bit }e to prilika da mi, majke, upitamo zlo~inca i njegove branitelje kojeg su datuma i u koliko sati na{i sinovi ubijeni pa da i te podatke unesemo u mati~ne knjige. Vrijeme je da se zlo~inac suo~i s posljedicama svog zlo~ina - ka`e Hatid`a Mehmedovi}, predsjednica Udru`enja „Srebreni~ke Mehmedovi}: Pitanja za majke“. Mladi}a

ve `rtava, datum i mjesto njihovog ro|enja, imena roditelja... Docent doktor Rifat Ke{etovi} iz Tuzle, koji godinama vodi „Identifikacijski projekt Podrinje“ i kroz ~ije ruke svakodnevno prolaze posmrtni ostaci ubijenih Srebreni~ana, smatra da podatke o broju identificiranih `rtava genocida u Srebrenici ne mo`e pobiti nijedan sud na svijetu. - Ne bih komentarisao razloge zbog kojih Mladi}eva odbrana tra`i ove podatke, ali mogu potvrditi da broj do sada identificiranih Srebreni~ana apsolutno demantira sve koji poku{avaju negirati

Ke{etovi}: Identificirano vi{e od 5.500 ubijenih

broj `rtava. Za sud su relevantne samo nesumnjive ~injenice i to je u ovom slu~aju jedino i va`no - ka`e Ke{etovi}. Prema njegovim podacima, do sada su imenom i prezimenom identificirani posmrtni ostaci vi{e od 5.500 srebreni~kih `rtava. Osim toga, jo{ je vi{e od 1.000

otvorenih slu~ajeva u kojima se identifikacija poklopila, ali je rije~ o nekompletnim tijelima te ih kao takve porodice jo{ ne `ele ukopati. Tako|er, u halama se nalazi i veliki broj neotvorenih vre}a s posmrtnim ostacima ~ija identifikacija tek treba po~eti.
A. HAD@I]

teme

Dnevni avaz, nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011.

9

INICIJATIVE Poku{aj vra}anja jedinstva IZ u Srbiji

Mo`e li Turska izmiriti lidere u Sand`aku?
Nemije{anje politike i dr`ave u vjerska pitanja i obrnuto jeste princip od kojeg nikada nismo bje`ali, ka`e glavni imam
koje dogovore Ceri} i Gormez, ka`e da se stvari za sada pozitivno odvijaju. - Va`no je da }e nosioci sporazuma biti vjerski poglavari Ankare i Sarajeva. Za Bo{njake je op}enito va`no da Turska bude zainteresirana za ovaj prostor. Moja impresija tokom boravka u Turskoj je da je pitanje Sand`aka dobilo najpozitivniji tretman. Razgovaralo se na najvi{em nivou. To ulijeva povjerenje - ka`e Zukorli}. Zanimanje Turske za investicije na ovom prostoru itekako postoji, tako da je Turcima, ka`e Zukorli}, u interesu da se postigne stabiZukorli}: Stvari se pozitivno odvijaju

Vu~urevi}: Nije ~ekao odluku

Srbijansko dr`avno pravobranila{tvo

Turska inicijativa za vra}anje jedinstva Islamske zajednice u Srbiji podigla je veliku pra{inu u Sand`aku, posebno me|u njenim odavno posva|anim liderima. Iako glavni akteri, vrhovni vjerski poglavar Turske Mehmed Gormez i reisu-lulema Islamske zajednice u BiH dr. Mustafa Ceri}, jo{ ne izlaze u javnost s detaljima, mediji u regionu {pekuliraju da }e ponuda biti „uzmi ili ostavi“.

Vu~urevi} ne mo`e biti izru~en ni Hrvatskoj ni BiH
Prizivni sud u Beogradu zasjedao uprkos bijegu trebinjskog ratnog gradona~elnika
Predstavnik srbijanskog dr`avnog pravobranila{tva za ratne zlo~ine izjavio na javnoj sjednici Prizivnog suda u Beogradu da nisu ispunjeni uvjeti za izru~enje ratnog gradona~elnika Trebinja Bo`idara Vu~urevi}a ni Hrvatskoj ni BiH, javljaju agencije. Na sjednici Prizivnog suda u petak je razmatrana `alba na odluku kojom je odobreno Vu~urevi}evo izru~enje susjednim zemljama. Zamjenik srbijanskog tu`ioca za ratne zlo~ine Mioljub Vitorovi} rekao je za Tanjug da nisu ispunjene pretpostavke da Srbija izru~i Vu~urevi}a nijednoj od tih zemalja. Ratnom gradona~elniku Trebinja 12. septembra je, nakon bijega iz Srbije u Trebinje, odre|en pritvor zbog nepo{tivanja obaveze javljanja sudu u Beogradu. Vi{i sud je dan prije Vu~urevi}evog bijega objavio da je taj sud odobrio njegovo izru~enje i Hrvatskoj i BiH. Vu~urevi} je uhap{en 4. aprila na grani~nom prijelazu Karakaj, a u BiH je pobjegao po~etkom septembra.

Najvi{i nivo
Glavni imam Muamer ef. Zukorli}, koji je odmah najavio da }e podr`ati rje{enje

Tucakovi}: Aktivno u~e{}e IZBiH
Reis Ceri} informirao je ~lanove Rijaseta o posjeti delegacije muftija Islamske zajednice Turskoj, pokrenutim inicijativama i zajedni~kim aktivnostima dvije islamske zajednice. [ef Ureda za odnose s javno{}u Rijaseta IZBiH Ekrem Tucakovi} nije mogao govoriti o pojedinostima pokrenute inicijative, ali je potvrdio da IZBiH aktivno u~estvuje u njenoj izradi. Ulogu Turske ocjenjuje pozitivnom, kao i sve akti-

lnost u regionu te napravi jedinstvo me|u Bo{njacima. Iako mediji ve} {pekuliraju da }e vjerskim liderima biti zabranjeno uplitanje u politiku, kao {to je to bilo do sada, Zukorli} ka`e da niko ne}e pojedina~no biti tretiran ovom inicijativom.

Politi~ki faktori
Tucakovi}: Pozitivne aktivnosti

vnosti koje }e voditi ujedinjavanju Bo{njaka u Sand`aku te im omogu}iti da artikuliraju svoje interese.

- Nemije{anje politike i dr`ave u vjerska pitanja i obrnuto jeste princip od kojeg nikada nismo bje`ali. Ono {to se de{evalo kod nas upravo je posljedica mi-

je{anja politike u rad Islamske zajednice. Politi~ari, jednostavno, ne mogu imati formalnu ulogu u radu Islamske zajednice - smatra Zukorli}. Koja je uloga Rasima Ljaji}a i Sulejmana Ugljanina u samoj inicijativi, jo{ je nejasno. No, smatra da je evidentno da Turci poku{avaju osigurati podr{ku {to ve}eg broja politi~kih faktora u Sand`aku i {ire, kao i svih onih koji su na neki na~in zainteresirani za ovaj dio SrF. KARALI] bije.

Zbog {trajka u „@eljeznicama RS“

Ugledni intelektualac odgovara Rijasetu IZ

Matvejevi}: Postoje grupe koje {tete islamu u BiH
Islam ne}e mo}i islamizirati modernitet, kao {to ni kr{}anstvo nije uspjelo kristijanizirati modernitet, kazao ugledni profesor
Bio sam u Sarajevu za vrijeme bombardiranja. Ljudima sam dijelio lijekove. Vidio sam muke kroz koje su pro{li Bo{njaci, koji su najvi{e stradali u BiH. Ja sam mo`da vi{e pomogao muslimanima Bo{njacima nego neki drugi koji me kritiziraju. je, kako ka`e, ostao dosljedan. - Islam ne}e mo}i islamizirati modernitet, kao {to ni kr{}anstvo nije uspjelo kristijanizirati modernitet. Modernitet se odupire, ja~i je - istakao je on te dodao da se radi o poruci koja vrijedi za sve religije.

Uprava „@eljeznica RS“ (@RS) ponovo je pozvala ma{inovo|e, koji odbijaju raditi, da hitno pokrenu vozove, jer privrednici iz okru`enja upozoravaju da }e tu`iti odgovorne za {tetu zbog obustave rada dijela radnika @RS, saop}ila je Uprava preduze}a, javlja Srna. Ako ma{inovo|e odmah ne po~nu s radom, Uprava @RS upozorava da „Arcelor Mittal“ iz Prijedora mora obustaviti proizvodnju, jer nema gdje odlagati rudu, a

„Mittal“ u Prijedoru i Zenici pred ga{enjem proizvodnje

zeni~ki „Arcelor Mittal“ nema uvjeta za nastavak rada. - Ovo su samo neki od vapaja privrede iz okru`enja zbog kojih je neophodno da ma{inovo|e po~nu s radom i prestanu s kr{enjem zakona. Smatramo da niko nema pravo da dovede do obustave rada u privredi u okru`enju samo zato {to zahtijeva da njegova plata bude ve}a nego plate iste ili sli~ne stru~ne spreme u Republici Srpskoj - isti~e se u Upravi @RS.

Vehabijski pokret
Ovo je ju~er za „Dnevni avaz“ izjavio ugledni univerzitetski profesor Predrag Matvejevi}, jedan od vode}ih evropskih intelektualaca, odgovaraju}i na reakciju Rijaseta Islamske zajednice (IZ) BiH, u kojoj je on prozvan zbog stavova iznesenih u na{em listu. Poja{njavaju}i svoju izjavu u ekskluzivnom intervjuu za na{ list, profesor Matvejevi} rekao je da je evidentno da postoje grupe koje {tete islamu na prosto-

Negativne pojave
Odbacio je svaku mogu}nost da njegove izjave imaju ikakve veze s ne~im {to se zove islamofobija. - Na{i muslimani na ovim prostorima njeguju moderan islam. U BiH se treba suo~iti s negativnim pojavama. No, nakon onoga {to su pretrpjeli Bo{njaci, mo`da ipak treba vi{e vremena nego {to mislimo, da se s takvim pojavama suo~imo i da ih prevladamo - potcrtao je profesor Matvejevi}.
A. DU^I] „Mittal“ Zenica: Nema uvjeta za nastavak rada

Spec
Kasim Selimovi}, direktor i vlasnik kompanije „Piemonte“, 4. novembra u Kalesiji }e otvoriti novoizgra|eni tr`ni centar. Posao }e dobiti 40 radnika. Tim povodom Selimovi} je razgovarao s ministrom za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Seadom Hasi}em i njegovim pomo}nikom Elsajedom Fatu{i}em. Istaknuto je da jedino otvaranjem novih radnih mjesta i zapo{ljavanjem mladih ljudi Tuzlanski kanton ima izvjesnu perspektivu i mo`e ra~unati na br`i ekonomski F. S. razvoj.

Matvejevi}: Suo~iti se s negativnim pojavama

rima BiH. - Vidio sam da oko d`amija nekada ima manifestacija koje prije nisam nikada vidio kod na{ih muslimana. Mislim na vehabijski pokret. Ja sam odrastao s muslimanima i mogu re}i da sam

dobar poznavalac islama na ovim prostorima. One scene koje sam vidio kod nekih d`amija u Sarajevu koriste oni koji muslimanima Bo{njacima ne `ele dobro kazao je profesor Matvejevi}. On je ponovio tezu kojoj

Klub poznatih Faruk Lon~arevi}

Budala slomi nos i kada padne na le|a
Li~ni profil reditelja
Ime i prezime: Faruk Lon~arevi}. Datum i mjesto ro|enja: 16. februar 1975. Koji je Va{ najve}i porok: Ne znam re}i „ne“. Biste li donirali organe: Da, kada bi ih neko htio. [ta pomislite kada Vam crna ma~ka prije|e preko puta: Ni{ta ne pomislim, pljunem tri puta (ne doslovno). [ta svaka dama mora imati u ta{ni, a mu{karac u nov~aniku: Sliku svog duhovnog u~itelja. Ima li istine u izreci „Ko pjeva, zlo ne misli“: Ima. Da je sutra smak svijeta, {ta biste danas uradili: Ne bih odgovarao na pitanja. Je li bolje danas biti lijep ili pametan: Meni je toliko dobro, da pretpostavljam da sam i lijep i pametan. Politika je za Vas: Ne{to {to se bavi mnome kada se ja ne bavim njom. Jeste li ikada izdali prijatelja: Ne. Je li Va{a slava gorkog ili slatkog okusa: Kada je okusim, javit }u. Otkrijte nam jednu tajnu: Volim i jedem bijeli luk (tajna za one koji se ne dru`e sa mnom). ^ega se najvi{e sramite: Bijelog luka. Najljep{a `ena/mu{karac je: Ona s kojom sam. Kada je brak dobar brak: Kada sam ja kum. Je li jutro pametnije od ve~eri: Budali je sve isto. Neostvarena `elja: Da imam samo jedan omiljeni film.

10

Dnevni avaz, nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011.

teme

KROV NAD GLAVOM Zbrinjavanje najugro`enijih u FBiH

Penzionerima do sada podijeljeno 106 stanova
Radnicima Zavoda PIO bit }e dato 29 stanova u prvom krugu Preostalih 320 stanova bit }e dijeljeno zavisno od njihovog povrata, ka`e Omerefendi}

Od 500 stanova koji su u vlasni{tvu Federalnog zavoda PIO, penzionerima je do sada podijeljeno njih 106, potvrdio je ju~er za „Dnevni avaz“ Omer Omerefendi}, predsjednik Saveza udru`enja penzionera u FBiH.
Lon~arevi}: Ne znam re}i „ne“

Govor brojki PIO 500 stanova u vlasni{tvu Zavoda

Omiljeni film: Pogledaj gore. Va{ hobi: Sve {to radim. Sportista koji Vas inspirira: Karlos Alberto Paredes Arigel (Carlos). Sje}ate li se prvog poljupca: Da. [ta je Va{ najve}i strah: Strah od straha. Najdra`a pjesma: „Come Undone“. Kada ste posljednji put bili na izlo`bi ili u pozori{tu: Spojio i jedno i drugo na performansu „Slu~ajni prolaznici“ u Nacionalnoj galeriji BiH. Citat koji pamtite: Budala slomi nos i kada padne na le|a. Omiljena modna marka: „Narciso Rodriguez“. Osoba koja Vas `ivcira: Nije to osoba.

Podjela stanova se nastavlja, tako da bi uskoro trebalo biti zbrinuto jo{ 45 penzionera. - Predratni fond stanova na podru~ju FBiH bio je 2.500 stanova u vlasni{tvu penzionera. Od toga ih je 2.000 otkupljeno prema Zakonu o prodaji stanova. Za preostalih 500 stanova Savez se dogovorio s direktorom Zavoda Zijadom Krnji}em da budu raspodijeljeni ugro`enim penzionerima

Vra}anje u posjed

za 180 stanova zavr{en povrat 106 stanova podijeljeno penzionerima 45 stanova u fazi podjele penzionerima 29 stanova dobit }e radnici Zavoda PIO 320 stanova u postupku povrata

Zenica: Jedan od gradova u kojima slijedi podjela stanova

TATINO DIJETE - Du{a me moja boli kada u 16 sati pogledam ko sve zavr{ava svoje radno vrijeme, a ja radim kao prodava~. Metem, ~istim i {ta sve ne, a prije tri godine stekoh to VSS zvanje, diplomu iure iliti pravnik, jer pojedini direktori Zavoda za zapo{ljavanje pitaju: „[ta ti zna~i ovo iure?“ U ovoj dr`avi ne treba se {kolovati, ako si u stranci, mora{ se ulizivati, ne treba{ imati svoje mi{ljenje, a ako si tatino dijete, {kola ti i ne treba. Gora`danka STRAH OD BLATERA - Vjerujem u na{e „Lavove“ posebno nakon utakmice u Parizu, ali me zabrinjavaju osobe kao {to su Blater i njemu sli~ni koji su spremni zbog

SMS

Dnevni avaz 061-142-015
struje. Elektromafija ne miruje! NAPAD U TUZLI - Napadi poput ovog {to se desio u T de{avat uzli }e se sve dok u MUP-ovima budu radili uposlenici koji su zavr{ili pedago{ke i lutkarske akademije te strana~ki poslu{nici i tatini sinovi. DEPRESIVNA DJECA - ^itam u „Avazu“ da djeca zbog verbalnog i emotivnog zlostavljanja u {kolama padaju u depresiju. Vrijeme je da ministri kona~no po~nu raditi svoj posao, a ne da se samo brinu o tome u koju }e fotelju sjesti. Ako nastave ovako, BiH }e imati mentalno bolesnu omladinu, a onda nema ni budu}nosti za na{u dr`avu. Zabrinuta majka

Omerefendi}: Nije bilo `albi

i zaposlenicima Zavoda. Napravili smo korektan sporazum i njegova realizacija je dobra. Kako je u ve}ini stanova ve} neko `ivio, pokrenuti su postupci za njihov povrat i vra}anje u posjed Zavodu PIO. Kako stanovi budu osloba|ani, tako }e biti i dijeljeni prema utvr|enom pravilniku - ka`e Omerefendi}. Povrat je okon~an za 180 stanova, dok ostali postupci jo{ traju. - Od 180 stanova, 106 ih je

svog nacionalisti~ko-{ovinisti~kog odnosa i li~nog interesa zaboraviti na istinsko nadmetanje i korektnost u nogometu. Vjerni navija~ HE]O I ELEKTROMAFIJA Do kada }e menad`ment „Elektroprivrede BiH“ tolerirati sumnjive poslove direktora „Elektrodistribucije“ Zenica Sakiba Jusi}a? U Visokom je prilikom realizacije projekta polaganja novog el. kabla kroz cijeli grad, direktor Jusi} nezakonito omogu}io i firmi „A-T vlael“, sni{tvo sina Vahida He}e, da u najve}oj tajnosti polo`i privatni kabl za internet i kablovsku TV a sve , o tro{ku „Elektroprivrede BiH“, i redovnih plati{a

Ni`a cijena otkupa
- Sretna okolnost je da je pri otkupu dogovorena niska cijena od 600 KM. Poku{at }emo, ako budemo mogli, izna}i neku zakonsku mogu}nost da i penzioneri otkup izvr{e na osnovu certifikata ka`e Omerefendi}.

Koso: Moj otac je heroj
Poni`avali su ga na sve mogu}e na~ine dok je bio `iv, tvrdi sin rahmetli Abida Kose
avio nepravdu koja mu je, kako tvrdi, nanesena. - Moj otac je heroj, on nije la`ni invalid. Te{ko je bio ranjen dva puta. Nije mi jasno kako se njegovo ime na{lo uop{te na spisku. KaSabit Koso, sin rahmetli ratnog vojnog invalida paraplegi~ara Abida Kose, koji se na{ao na listi la`nih invalida Ministarstva za pitanja boraca FBiH, obratio se na{oj redakciji kako bi ispr-

Na spisku la`nih invalida i paraplegi~ari

podijeljeno penzionerima, odnosno izvr{ena je njihova verifikacija, jer su im ranija rje{enja dale druge institucije. Penzioneri su u njima stanovali, ali nisu imali odgovaraju}e papire, tako da su prvo njima izdata rje{enja. Oni ove stanove mogu otkupiti. Trenutno je 45 stanova u postupku dodjele u sedam kantona, a najvi{e ih je u Zenici i Sarajevu. Postupci su pri kraju u ZDK, KS i BPK. Pravi se rang-lista, a posebno se vodi ra~una o bolesnim penzionerima, {ehidskim porodicama, silovanim `enama... Tako|er, u toku je i postupak za dodjelu 29 stanova radnicima Zavoda PIO, prema njihovim kriterijima. I oni imaju pravo otkupa - poja{njava Omerefendi}. Prema njegovim ri-

je~ima, uglavnom se radi o jednosobnim stanovima i garsonijerama, od kojih je ve}ina o{te}ena. - Podjela preostalih 320 stanova bit }e obavljena zavisno od tempa njihovog povrata u vlasni{tvo Zavoda PIO. Partnerski odnos Saveza i Zavoda u ovom segmentu dobro funkcioni{e i za sada nema nikakvih problema. Nismo imali nijednu `albu od penzionera. Sve se radi prema zakonu, a osnovni cilj nam je zbrinjavanje te{kih socijalnih slu~ajeva. @elim ljudima re}i da ima jo{ 320 stanova i da imaju {ansu da ih dobiju, a u kojem vremenu, te{ko je predvidjeti - istakao E. Ha. je Omerefendi}.

Partnerski odnos

Helez obe}ao pomo}
Kako ka`e Zukan Helez, federalni ministar za pitanja boraca, ime Abida Kose na spisku la`nih vojnih invalida na{lo se gre{kom, jer ta lista jo{ nije pre~e{ljana. - Izvinjavam se jo{ jednom svima koji su se na{li na spisku la`nih invalida, a ostali su po drugom osnovu bez naknade. [to se ti~e Sabita Kose, obe}avam da }u ga obi}i i u~initi sve {to je u mojoj mo}i da mu pomognem - tvrdi Helez.

Koso: Plakao sam od tuge

da sam to vidio, nisam mogao vjerovati, plakao sam od tuge, {ta mi rade babi ka`e Koso. On isti~e da je njegov otac godinama trpio nepravdu i dok je bio `iv te da je njegovo ime, iako je pod zemljom, ukaljano. - Kada je bio na samrti, nisu ga htjeli primiti u bolnicu, jer je, osim {to je bio nepokretan, imao i rak plu}a. Kada sam ga doveo u bolnicu, nisu ga htjeli primiti, jer za njega nije bilo mjesta - ka`e Koso. Vidno potresen, tvrdi da vlast nema sluha za ratne heroje i njihove porodice. A. D.

I=H=ALIE =J

Dnevni avaz, nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011. 

VOGOŠĆA Iako je grijna sezona počela prošle sedmice

*ACHE== #IJ=L=
Nestalo vruće vode, jer radnici firme “Tragtas” nisu sanirali toplovod na svom gradilištu Stanovi ostali hladni iako svi vlasnici uredno plaćaju grijanje
U gradnju objekta uloženo 600.000 KM

Radost devet raseljenih porodica u Starom Gradu

Igmanska i ulica Tome Mendeša: Toplovod prekinut na gradilištu “Tragtasa”

Skoro 250 stanova u vogošćanskim ulicama Skendera Kulenovića i Tome Mendeša već nekoliko dana je bez grijanja. O tome su ih obavijestili iz firme “Bags-Energotehnika”, koja zagrijava 747 stanova u ovoj općini. Kako su kazali stanarima, grijanja neće imati, jer “Tragtas” nije sanirao toplovod na svom gradilištu u Igmanskoj i ulici Tome Mendeša.

Žunić, koji živi u ulici Skendera Kulenovića. Taib Kišić, stanar

Nemaju novca
- Ovo je sramota za firmu koja grije stanove, ali i za Općinu, koja je dozvolila nekome da gradi nasred toplovoda bez garancije da će ga popraviti do početka grijne sezone. Ne postoji opravdanje za to što se ljudi mrznu u hladnim stanovima - kazao nam je Enver

- Cijelu godinu smo plaćali grijanje i sada nam, jednostavno, kažu da grijanja neće biti. Odgovorni u “Energotehnici” nisu smjeli ovo dozvoliti. Više od hiljadu građana mrzne se u svojim stanovima. Neko u Općini bi trebao odgovarati kazao je stanar Fadil Zeničanin. zgrade u ulici Tome Mendeša, rekao je da su ih iz “Energotehnike” pred sami početak sezone obavijestili da neće imati grijanja. - Šta je sada preostalo starima,

/H=đ=E IA HK

onima koji imaju malu djecu? Kako se grijati kada većina ovih stanova nema drugo rješenje? No, i da ima, ljudi nemaju novac da plaćaju drva, struju, plin... - kazao je Kišić. Direktor “Energotehnike” Alaga Mujičić nije bio raspoložen da govori o tome kada će stanari dobiti grijanje i zašto su stanovi ostali hladni iako svi vlasnici uredno plaćaju grijanje.

Poslije 20 godina čekanja, devet interno raseljenih porodica sa područja Starog Grada konačno je riješilo svoje stambeno pitanje. Naime, ključevi stanova u novoizgrađenoj zgradi u naselju Brusulje uručeni su Stani Pljevljak, Jasminu Abitiju, Gordani Zejnilagić, Mehmedu Durakoviću, Nadžadu Lakači, Razi Stanić, Nedimu Mujkanoviću, Džemailu Abitiju, Nijazu Pinji i Radmili Sefer. - Prije 1992. godine živio sam ovdje, ali su zgrade tokom agresije uništene. U posljednjih 19 godina selio sam se pet puta. Danas sam presretan, jer konačno imam krov

2IEA IH C@E= FAJ K ILE @LE=

nad glavom - kazao nam je Lakača. Načelnik Ibrahim Hadžibajrić naveo je da je od novembra 2008. godine broj raseljenih porodica sa 28 smanjen na 11. - Na taj način ostvarili smo ogromne uštede. U proteklih petnaestak godina za plaćanje alternativnog smještaja ovim porodicama potrošena su skoro dva miliona KM - rekao je Hadžibajrić te je najavio i gradnju nove zgrade za smještaj preostalih raseljenih porodica. Gradnja ovog objekta počela je prošle godine, a u radove je uloženo skoro 600.000 KM. N. G.

Godišnjica pogibije Hašima Spahića i Šemse Baručije

0AHE EIK =>H=LAE

Pripremaju sanaciju
No, naša ekipa jučer je na gradilištu gdje je toplovod mjesecima

Obavijest “Energotehnike” stanarima

Obilježavanju prisustvovali bivši borci

Radnici “Intermije” počeli popravljati cijevi

prekinut, zatekla radnike firme “Intermia” kako se pripremaju da ga saniraju. - Sve ćemo dati od sebe da što prije popravimo toplovod. Imamo sav potrebni materijal pa se nadamo da ćemo vrlo brzo završiti - kazali su nam radnici. E. MURAČEVIĆ

Sajam “Dani organske proizvodnje Općina Centar 2011”, koji je počeo u četvrtak, završen je jučer na Trgu djece Sarajeva ispred “BBI Centra”. Svoje proizvode izložila su 32 proizvođača iz Federacije BiH, a građanima su nudili domaće proizvde od heljde, pšenice, čajeve, razne tinkture... - Cijene su sajamske i dosta snižene. Najviše smo prodavali heljdino brašno, koje košta četiri marke, kao i razne čajeve - kazala nam je prodavačica Emina Latifović. E. B.

M 

EE?= F I==IE ?EA== 5KIHAJE FFHELHA@E=
Novogradska općina organizira “Druge susrete privrednika”. Manifestacija će biti upriličena u multimedijalnoj sali u četvrtak, 20. oktobra, od 12.30 do 15.30 sati. Prisustvovat će predstavnici Novog Grada, Udruženja poslodavaca, Privredne komore Kantona Sarajevo i Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA. A. Na.

Završeni “Dani organske proizvodnje”

Ilijaški komandant, major Hašim Spahić i član komande 1. korpusa Armije RBiH, kapetan Šemso Baručija poginuli su na Moševačkom brdu 11. 10. 1994. godine, dok su tokom žestokih borbi bili na prvim odbrambenim linijama. Sedamnaest godina nakon herojske smrti ime Hašima Spahića nose najveća osnovna škola u Ilijašu i jedna od glavnih ulica grada. JOB “Unija veterana” općine organizirala je i ove godine

manifestaciju sjećanja na mjestu pogibije. Uprkos lošim vremenskim prilikama, učenici, saborci, predstavnici boračkih organizacija, općine i Ministarstva za boračka pitanja stigli su na prvu liniju odbrane, položili cvijeće na spomen-obilježje i prisustvovali času historije. O borbama na ovom dijelu ratišta i liku i djelu Spahića i Baručije govorili su bivši komandanti ilijaške brigade Enes Durak i općine Centar Sead Alić. S. S.

Dijelimo ulaznice

Heljdini palačinci najviše prodavani

Ulaznice za Kamerni teatar 55 dobile su Amila Hadžiabdić i Melisa Velić.

,>EJE?E K=E?= 

091/310-107 

Dnevni avaz, nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011.

F=H==

PRIJEDOR Kineski privrednici pokazali humanost 

KFEE IEA @= FCK EAčAA >AIC @Ač==
Riječ o 13 radova akademskih slikara koji su bili izloženi u holu Opštine Humanost nema veze s tim kojem narodu pripadaš, kažu gosti iz Kine

Investicija vrijedna 30.000 KM

(Foto: M. Lugić)

Gradnja teretane na otvorenom, vrijedne oko 30.000 maraka, počela je danas u banjalučkom naselju Starčevica, pored pješačke zone kraj rijeke Vrbas. - Teretana u prirodi će imati dva poligona sa po šest spratova. U prvom će biti klupa za trbušnjake, razboj,

/H=@= JAHAJ=A = JLHA
Šta mi se (ne)sviđa u Sapni

U banjalučkom naselju Starčevica

steper, vratilo i ljestve, a u drugom je oprema koja je namijenjena sportistima i kreativcima - navode u gradskoj upravi u Banjoj Luci. Izvođač radova je preduzeće „ABC sporting” iz Kotor Varoši, a teretana će biti završena u narednih 30 dana. B.S.

Četvoročlana privredna delegacija iz kineskog Tang Šana, koja je u Prijedoru tokom trodnevnog boravka i razgovora s načelnikom opštine Markom Pavićem istraživala mogućnosti ulaganja u elektronsku industriju, pokazala je i šta znači humanost. Kinezise kućinećevratiti praznih ruku, već sa 13 slika, čiji su autori akademski slikari iz Prijedora, koje su proteklih desetak dana bile izložene na svojevrsnoj aukciji u holu zgrade Opštine Prijedor. -Vidjeli su slike i kada im je rečeno da su na aukciji i da će dio prihoda biti usmjeren za liječenje teško bolesnog dječaka Nikole Mihajlovića, odlučili su ihkupiti. Platili su
Kinezi su bili sretni što su kupovinom slika nekome pomogli
(Foto: D. Stojnić)

2HEKFEE # AKH=
Nikola Mihajlović iz Prijedora, koji je zbog mišićne distrofije od treće godine prikovan za invalidska kolica, hitno treba aparat za kućnu ventilaciju (NIMV) koji će mu omogućiti normalno disanje i produžiti život. Za kupovinu ovog aparata porodica Mihajlović koja preživljava s 380 mjesečno maraka treba izdvojiti za njih nedostižnih 5.500 eura. - Presretna sam zbog vijesti. Nisam iznenadjena što su slike kupili baš Kinezi koje doživljavam kao velike humaniste - kazala je Gordana Mihajlović, Nikolina majka, i dodala da su do sada uz pomoć dobrih ljudi obezbijedili oko 1.500 eura.

- Prije svega, izdvojio bih činjenicu da je sapanjski sport skoro izumro. Klubovi koji egzistiraju su na ivici gašenja zbog loše finansijske situacije i ako se zadrži ovakvo stanje, koje karakteriše nemar odgovornih, može se lako desiti da se za koju godinu ugase i ovi klubovi koji nekako preživljavaju. Pridoda li se tome i izrazito loša situacija sa zapošljavanjem, ne čudi sve češći odlazak mladih iz BiH. Kulturne manifestacije su svedene na minimum. Ono što je dobro i što se poboljšava je situacija u obrazovanju. U srednjoj školi učenici imaju mo- 

=J=IJHB== @I FHA= IFHJK
Mihajlović: Potreban novac

onoliko koliko su tražili autori, tako da će pola novca dobiti 16-godišnjak, a pola Udruženje slikara iz Prijedora, čiji su članovi i autori ove izložbe - kazao nam je načelnik Pavić. Šen ji (Shen Yi) iz Tang Šana pojasnio je da je humanost izraz ljudskosti koja “nema veze stim kojem narodu pripadaš”. - Djeca su naša budućnost i drago nam je što smo bili u mogućnosti da otkupimo slike-kazaojeŠen ji. M. Z.

Mersudin Smajlović, profesor fizike

gućnost školovati se u širokom spektru zanimanja i zvanja pa nisu primorani po znanje putovati u druge sredine - kaže Mersudin Smajlović, profesor fizike. M. B.

”Dnevnom avazu”, najtiražnijem bh. dnevnom listu, potrebni su honorarni saradnici iz cijele BiH koji će pisati za rubrike crna hronika, unutrašnjopolitička, panorama i kultura. Svi zainteresirani svoju biografiju i broj telefona mogu poslati na e-mail: panorama( avaz.ba, a oni koji budu zadovoljavali uvjete bit će kontaktirani.

2JHA>E DH=HE I=H=@E?E

”Dnevni avaz” vas poziva

Na području opštine Bosanski Šamac sve je više stranih turista zainteresovanih za lovni turizam. Česti gosti su Italijani, Austrijanci, Nijemci i Francuzi, koji ne kriju zadovoljstvo zbog dobre organizacije, lovišta i saradnje koju imaju s Lovačkim udruženjem “Fazan” iz Bosanskog Šamca i nadležnom Agencijom za lovni turizam iz Brčkog. U strategiji razvoja opštine Šamac, lovnom turizmu dato je važno mjesto, ne samo zato što bi to u narednom periodu mogla biti jedna od vodećih privrednih djelatnosti, već i zbog raznovrsne divljači

5JH=E JKHEIJE H=@ @=A K L

Razvija se novi vid turizma u Bosanskom Šamcu

Lovni turizam zauzima važno mjesto na području Bosanskog Šamca 

FAJ= KIKC=
- Postigli smo dogovor s agencijom da lovci koji love na području opštine Bosanski Šamac i spavaju ovdje, što znači da im nudimo smještaj, domaću kuhinju, dodatne čuvare koji čuvaju oružje i servisiraju ga. Turisti koji su ovdje jednostavno moraju da budu zadovoljni onim što nudi ovo područje kaže Savo Minić, Predsjednik LU “Fazan”.

na lovištima. Iz ovog dijela BiH, lovci iz inostranstva odlaze zadovoljni, što su i sami potvrdili. Čopelo Đovani, lovac iz Padove, tvrdi da zajedno s drugim lovcima uživa u ljepotama Bosanskog Šamca i okruženja, da su lovišta na visokom nivou, a domaćini dobri i susretljivi.

- Ovdje mi se sve sviđa, a ono što moram istaći jesu dobri ljudi i ukusna hrana. A to je veoma važno svakom gostu - kaže Đovani. Udruženje i opština su se dogovorili sa Turističkom agencijom za lovni turizam iz Brčkog koje će uskoro imati svoje sjedište i u Bosanskom Šamcu. S. Je.

zeni~ko-dobojski kanton

Dnevni avaz, nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011. 

!

Predstavljamo prvačiće

ZAVIDOVIĆI Ismet Mujanović iz Krivaje sakuplja starine

Sinija, bešika, capin, brnaća, ralica, ibrici, fenjer sa “ćire”, samo su neki od predmeta koji su se prenosili sa koljena na koljeno u Ismetovoj porodici
Ismet Mujanović, penzioner iz Krivaje, naselja pored istoimene rijeke koje je odcentra Zavidovićaudaljeno 12-tak kilometara, kolekcionar je svega onoga što se s koljena na koljeno vezalo za porodično stablo Mujanovića, odnosno njegove putešestvije kroz zanimljiv radni vijek. 

EšJ= E A?EA A >E FH@= E = =LA F=HA
Sinija i bešika

Učenici sa učiteljicom Ekremom Muharemović-Kurtalić

Učiteljica I-3 razreda OŠ “Edhem Mulabdić” iz Zenice je Ekrema Muharemović-Kurtalić, a učenici su: Amra Alajbegović, Hana Brković, Naida Burkić, Temin Buza, Džan Čeljo, Sajra Duvnjak, Abdulfaris Durmić, Ilhana Halilović,

2HLE ! Š “-@DA K=>@Eć” AE?=
Povodom obilježavanja Dana općine

Sara Hinović, Rijad Heco, Lead Imamović, Tarik Konjić, Tarik Migić, Adna Porča, Nina-Sara Rajšel, Irma Sarajlić, Nedim Smajlović, Amar Sivac, Malik Sarajlić, Adelisa Šišić, Imran Šabić, Džejla Vranić i Harun Žuna. V. B.

U predivnoj bašći, na lijevoj obali Krivaje, pored novosagrađene kuće nalazi se istinski muzej čovjeka koji je u objektu od 50 kvadrata na sebi svojstven način postavio nekoliko serija i više od 300 raznih eksponata koji ga vraćaju u djetinstvo, školske dane, odlazak u tuđinu, voz “ćiru” koji je zadnji put otišao prema Zavidovićima davne 1973. godine, babu Mustafu i nanu Zilku, braću Ibrahima, Šefika, Nezira, sestru Rasemu, djecu, prijatelje. - Penziju sam zaradio u Njemačkoj, a i dosta sam svijeta obišao. Ipak, na neki način morao sam nešto na-

8=H=ž@EIA >=HA LAčAHE K ŽAFčK
Ismet Mujanović u svojoj kućnoj antikvarnici

praviti, kako bih se uživo mogao sjećati lijepe mladosti, mog babe koji je radio kao sjekač, nane koja nas je othranila. Počeo sam ovo slagati pred rat, 90-tih godina - kazao nam je Mujanović predstavljajući svoje bogatstvo.

- Imam i baš meser iz Kenije, ćupove i berencad, šivaću mašinu “singerica”, vage, ibrike i mlinove, nekoliko radio-aparata, tu je ovaj “grundig” iz 1940. godine. Poklone su donosili i

2E @ =@H=žED

moji najdraži. Prepariranog jastoga, dugog 82 centimetra, poklonio mi je brat koji živi na moru. Telefon i fotoaparat donijeli su mi zet i kćerka objašnjava Ismet. klupa iz njegove osnovne škole.

Branća i ralica pod tavanom

- Bunar sam adaptirao, na tavan stavio brnaću i ralicu, gore je bešika u kojoj sam bio ja pa kasnije i sva druga djeca, sinija na kojoj smo jeli i oko koje nas okupljala mati, očev capin zauzima posebno mjesto. Tu su i fenjeri, a ovaj sa “ćire” mi je posebno drag. Uvijek sam volio život pa se moralo naći mjesta i za ćuturice i flaše, tu je i kamin, naložim vatru, zaakšamlučim... - priča Ismet. Ispred vrata je školska

Stari kofer
tu je i stolica na kojoj su se on i druga djeca šišali, kofer koji je ponio u svijet davne 1968. godine... -Nema tih para za koje bi ja dao i jednu od ovih stvari. SuprugaFatima napravikahvu, unese ovdje, dole Krivaja huči, imali igdjeljepšeg rahatluka - ponosno kaže Ismet Mujanović. I. ISOVIĆ

Ansambl oduševio posjetioce dvosatnim programom

Iako su 29. septembra načelnik Breze Seid Smailbegović i predsjednik Skupštine ZDK Miralem Galijašević, svečanim presjecanjem vrpce, zvanično u rad pustili filtersko postrojenje, koje je najavljivano kao skupa investicija koja će riješiti višedecenijski problem vodosnabdijevanja, stanovnici ove Općine se još uvijek suočavaju s redukcijama vode. - Prema našim planovima i mojim očekivanjima, ovo bi trebao biti kraj redukcija. Već je pola sata kako smo pustili vodu u sistem i mislim da je već stigla do prvih rezervoara vode iz

2=HA FJHšAA L@A E @=A A=
kojih se snabdijeva grad. Mislim da je konačno sve otklonjeno i sve riješeno kazao je prilikom otvorenja filterskog postrojenja načelnik Smailbegović. Vrijednost projekta iznosila je 4,5 miliona KM, a Brezani svakog drugog dana vodu u stanove donose s obližnjih bunara, pitajući se poluglasno, kako je i zašto utrošen novac namijenjen obnovi vodovodne mreže. Komentar predstavnika vlasti na novonastalu situaciju nismo uspjeli dobiti, budući da su, kako nam je rečeno, zauzeti važnijim poslovima. E. AVDUKIĆ

Problem vodosnabdijevanja u Brezi ostao neriješen

Nakon Mađarske, Austrije i Slovačke ovu jedinstvenu barokom inspirisanu manifestaciju po prvi puta u BiH imali su priliku vidjeti i čuti Žepčaci na koncertu koja je održan u sklopu obilježavanja 14.oktobra Dan općine Žepče. Manifestacija je bila svojevrsna slika kroz koju je predstavljen općiumjetnički pokret u Evropi sredinom 17. Vijeka. Scena, instrumenti, melodije i izvođači prisutne ljubitelje klasične

muzike i umjetnosti oduševili su dvosatnim programom kojeg je izveo ansambl Camerata Garestin. Nakon koncerta Dom kulture na čelu sa direktorom Marinkom Kelavićem dogovorio je nastavak saradnje sa Varažadinskim umjetnicima, a dogovoren je i nastup žepačkih umjetnika koji će se kroz “Žepačke večeri kulture” predstaviti varaždinskoj publici u okviru tradicionalne manifestacije Špancir fest. R. Ag.

Građani vodu i dalje sipaju na bunarima

Akciju solidarnosti Crvenog križa, koja se u cijelom svijetu obilježava u posljednjoj sedmici oktobra, zenički aktivisti ove organizacije provode tokom cijelog mjeseca, a po potrebi bit će produžena i naredni mjesec. -Kako bimo postigli što bolje rezultate, vršimo intezivnu animaciju građana, mjesnih zajednica, učenika osnovnih i srednjih škola, javnih i privatnih preduzeća, a štampali smo i promotivni

2=žE IE@=HIJ K J>HK

Apel zeničkog Crvenog križa

materijal, plakate i letke. Pozivamo sve da nam se pridruže - kažesekretar CKOOZ Arma Oruć. Ona je i zamolila sve potencijalnedonatore dapomoć isključivo daju akreditovanim volonterima, da je lično donesu u njihove prostorije, ili da pozovu ured, nakon čega će volonteri doći na kućnu adresu ipreuzeti donaciju. Apelujemo da se prvenstveno doniraju prehrambeni i higijenski artikli. V. B.

14
KRIZA U problemima jo{ jedna austrijska banka

Dnevni avaz, nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011.

biznis

Ukratko

Volksbank u ovoj godini o~ekuje veliki gubitak
U banci najavljuju da }e godi{nji gubitak grupe iznositi oko 900 miliona eura
Austrijska banka Volksbank najavila je goleme gubitke u ovoj godini zbog zna~ajnog otpisa u doma}em poslovanju i u rumunskim operacijama, slijede}i tako primjer Erste banke, koja je po~etkom sedmice objavila sli~ne poteze, prenosi Hina.

Cazin: Prikuplja milion KM

Ponuda na SASE

Cazin izdaje obveznice
Sarajevska berza organizirat }e javnu ponudu za prodaju municipalnih obveznica Op}ine Cazin. Trajanje javnog upisa je od 17. do 26. oktobra. Minimalna cijena upisa iznosi 100 KM po obveznici, a u ponudi je 10.000 obveznica.

Vlada spremna pomo}i
Austrijsko ministarstvo finansija saop}ilo je da }e biti spremno daljnjim mjerama poduprijeti Volksbank ako bude potrebno. stanka nadzornog odbora. Kao rezultat toga, u banci o~ekuju da }e, zajedno s daljnjim jednokratnim tro{kovima, godi{nji gubitak grupe iznositi oko 900 miliona eura, plus-minus 150 miliona eura, ovisno o kretanjima na tr`i{tima, ka`e se u saop}enju. Ukupan ban~in gubitak u 2011. mogao bi tako pre- Prvo, me|utim, ban~ini menad`eri i dioni~ari moraju iznijeti valjan plan zna~ajnog ja~anja institucije - ka`e se u saop}enju ministarstva. ma{iti i milijardu eura. - O~ekujemo da }e gubitak biti u rasponu od 500 do 750 miliona eura - ponovio je Vencel. U ponedjeljak je sli~ne poteze povukao i austrijski bankovni div Erste bank, najaviv{i neto gubitke u visini do 800 miliona eura zbog jednokratnih tro{kova

Raiffeisen bez briga
S obzirom na situaciju na finansijskim tr`i{tima i nepopustljivu du`ni~ku krizu, dvije ~lanice grupe, Investkredit banka sa sjedi{tem u Be~u i Volksbank Romania, otpisat }e pribli`no 700 miliona eura, objavio je izvr{ni direktor Volksbanka Gerald Vencel (Wenzel) nakon sa-

povezanih s du`ni~kom krizom u eurozoni. Najavio je, tako|er, da }e zbog toga odgoditi povrat prve tran{e dr`avne pomo}i najmanje za godinu. Za razliku od njih, Raiffeisen je po~etkom sedmice saop}io da ima nisku izlo`enost dr`avnim dugovima perifernih zemalja eurozone i objavio da u 2011. o~ekuje profit. Volksbank je tako|er objavio da ne}e vratiti prvu tran{u dr`avne pomo}i u iznosu 300 miliona eura koju je trebao oplatiti ove godine. Banka je u sklopu dr`avnog programa dokapitalizacije u 2009. dobila milijardu eura kako bi

oja~ala svoj bilans. - Ekonomska situacija u Evropi svakim se danom pogor{ava. To nas je primoralo na vanredne otpise na ime rizika s dr`avnim dugovima i participiraju}eg kapitala, {to }e nesumnjivo pogoditi finansijske rezultate Volksbanka. Ovi potezi nu`ni su kako bismo se pripremili za te{ke uvjete u ekonomiji - naveo je Vencel u saop}enju.

Hrvatska

Sna`an rast stranih ulaganja
Direktna strana ulaganja u Hrvatsku u prvom polugodi{tu ove godine iznosila su 485,3 miliona eura, {to je dvostruko vi{e nego u cijeloj 2010. Rekordne investicije od 4,2 milijarde eura zabilje`ene su 2008. godine.

U BiH bez brige
Imaju}i, me|utim, u vidu ranije krizne periode u bankarskom sektoru, bh. ~lanice tih bankarskih grupacija ne bi trebale imati ve}ih prolema u svom poslovanju.

Standard & Poor’s

Smanjen rejting BNP Paribasa
Agencija Standard & Poor’s smanjila je dugoro~ni rejting vode}e francuske banke BNP Paribas . Dugoro~ni rejting BNP Paribasa smanjen je sa AA na AA minus, dok je njena perspektiva i dalje stabilna.

Kompanija Google

Profit znatno iznad o~ekivanja
Kompanija Google izvijestila je da je u tre}em tromjese~ju ostvarila neto dobit od 2,73 milijarde dolara, {to predstavlja rast od 26 posto u odnosu na isti period lani. Dobit je znatno iznad o~ekivanja.

Volksbank: Minusi zbog poslovanja u Rumuniji

Poljoprivredna proizvodnja u gornjem Podrinju
Moramo stvoriti uvjete da hranu proizvodimo ovdje, a ne da je uvozimo, poru~io Lijanovi}
Podr{ka nadle`nog federalnog ministarstva poljoprivrednicima iz gornjeg Podrinja ni izbliza nije dovoljna, istaknuto je tokom susreta federalnog ministra poljoprivrede Jerka Ivankovi}a Lijanovi}a sa zvani~nicima Gora`danskog kantona. Nezadovoljstvo slabom podr{kom, ali i ~injenicom da su zbog visokih kriterija ili njihovog ukidanja za neke podsticaje potpuno uskra}eni, izrazili su federalnim zvani~nicima i sami poljoprivrednici. Prema rije~ima kantonalnog ministra privrede Demira Imamovi}a, pomo} Federalnog ministarstva neophodna je i za sanaciju {teta na nasipima nakon katastrofalne poplave u decembru pro{le godine, ali i za o`ivljavanje mljekare Milgor. Ministar Lijanovi} tokom obilaska vo}njaka Agropodrinja kazao je da razumije {to su gora`danski proizvo|a~i nezadovoljni. - Moramo stvoriti uvjete da ljudi mogu proizvoditi plodove na toj vrijednoj zemlji, da ne uvozimo hranu, ve} da je proizvodimo ovdje - poru~io je Lijanovi}. No, vi{e novca za razvoj poljoprivrede i smanjenje uvoza hrane, pri ~emu na{a zemlja bilje`i deficit od oko dvije milijarde maraka, naja-

Gora`dani o~ekuju ve}u pomo} federalnih vlasti

Banja Luka: Predstavljeni proizvodi 22 firme

Manifestacija u Banjoj Luci
U okviru manifestacije „Dan brendova RS“ ju~er su entitetska Privredna komora i trgova~ki lanac Frukta trejd iz Dervente ispred tr`nog centra u Banjoj Luci promovirali doma}e proizvode pod sloganom „Na{e je bolje“. Istaknuto je da je cilj manifestacije, na kojoj su u~estvovala 22 preduze}a, ja~anje svijesti gra|ana o va`nosti kupovine doma}ih proizvoda, pobolj{anju njihovog kvaliteta i unapre|iva-

Promocija brendova RS

nju poslovanja i konkurentnosti doma}ih firmi. Gra|ani su ispred postavljenih {tandova mogli probati neke od doma}ih proizvoda, a svaki kupac za nagradu je dobio jo{ neki proizvod iz RS. - Ovaj projekt organizovan je zbog nepovoljnog polo`aja doma}ih proizvo|a~a pogo|enih nelojalnom konkurencijom i potpunom otvoreno{}u na{eg tr`i{ta pojasnili su iz Privredne koB. S. more RS.

Gora`de: Obilazak vo}njaka Agropodrinja

vljuje u idu}oj godini. Ministar Lijanovi} o~ekuje od Vlade i Parlamenta FBiH podr{ku u realizaciji usvojene Strategije

razvoja poljoprivrede u FBiH, koja predvi|a {est posto bud`eta za podsticaje u poljoprivredi.
Al. B.

?H= DHE=

Dnevni avaz, nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011. 

#

SUD BiH Presuda za trgovinu narkoticima

,EAHE IKđAE = =>=LK E KC I==
Skank uzgajali u podrumu ”Ford” se prevrnuo na krov
(Foto: R. Balić)

Na zaobilaznici Pazarić magistralnog puta M-17 Sarajevo - Mostar jučer oko 9.40 sati dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je teže povrede zadobio L. R., koji se nalazio u “fordu”

,LA FLHEAđA K IK@=HK
(M-70-O-009). Lakše je povrijeđen Š. T., koji je bio u “citroenu” (522-TG-363) iz Crne Gore. “Ford” se nakon sudara prevrnuo na krov. Uviđaj su obavili sarajevski policajci. R. B.

U Pazariću kod Hadžića

Rajko Slijepčević dobio tri godine, Saša Stanković godinu i devet mjeseci, a Miroslav Božić godinu i šest mjeseci zatvora
Nakon razmatranja i prihvatanja sporazuma o priznanju krivice, Sud BiH izrekao je presudu kojom je optuženi Rajko Slijepčević osuđen na kaznu zatvora od tri godine, Saša Stanković na godinu i devet mjeseci, a Miroslav Božić na godinu i šest mjeseci zatvora zbog neovlaštenog prometa opojnih droga. Okrivljenima je produžena mjera zabrane putovanja van BiH, dok su ostale mjere zabrane ukinute. Prema navodima iz optužnice, Slijepčević je krajem januara od nepoznate osobe iz Albanije naručio deset kilograma konoplje (skank) za 900 do 1.000 eura po kilogramu. Od ove količine dogovoreno je da tri kilograma pripadnu njemu, na ime provizije. Osam kilograma ove droge je 28. januara dovezeno u BiH u jednom vozilu, nakon čega je on tri kilograma prodao na području Slavonskog Broda, a zatim je preostalih pet kilograma predao trećoj osobi. Slijepčević je 10. februara, po prethodnom dogovoru s osobama iz Albanije, Crne Gore i Hrvatske, dogovorio kupovinu oko 20 kilograma skanka. Na ulazu u Teslić 13. januara ovu je drogu, upakovanu u 16 paketa u količini od 17,365 kilograma, patrola saobraćajne policije pronašla tokom pregleda vozila s crnogorskim tablicama. Trojica optuženih zajedno su od avgusta 2010. do marta 2011. godine u podrumskim prostorijama kuće Miroslava Božića instalirali opremu za uzgoj indijske konoplje. OptuženiStanković osiguraojestabljike indijske konoplje i fosfor zakvalitetniji rasti zajedno sa Slijepčevićem posredovao u prodaji ove droge osobama iz Slovenije. B. C.

Stanković i Božić krajem februara ove godine ubrali su vrhove indijske konoplje podobne za konzumiranje, odnosno prodaju. Količinu od 1.680 grama na ovaj način proizvedene droge, skupa s la-

2H=đA =>H=JHE

Policajci iz Drvara preksinoć 45 minuta poslije ponoći zaprimili su dojavu da se u ulici Jole Marića dogodila saobraćajna nesreća i da se u neposrednoj blizini “golfa” (M-54-J-585) koji je napustio nepoznat vozač nalazi tijelo muškarca. Istražitelji su ustanovili da se radi o S. B. (26) iz Drvara te da je vozilom u momentu saobraćajne nezgode naj-

2E?E= JH=C= = @>ACE L=čA

Na mjestu udesa pronađen mrtav

vjerovatnije upravljao V. B. (22) iz Zenice, koji je u bijegu. Uviđaj su obavili pripadnici PU Drvar i kantonalni tužilac, nakon čega je tijelo smrtno stradalog S. B. prevezno u mrtvačnicu Kantonalne bolnice u Livnu, gdje će biti obavljena obdukcija, a za vozačem golfa V. B. intenzivno se traga. A . K.

boratorijem i opremom za proizvodnju droge, prilikom pretresa podrumskih prostorija kuće optuženog Božića 8. aprila pronašli su službenici Jedinice za posebne istrage MUP-a RS.

Modran kod Dervente

6KčAEA>EEHELE@Kž=I=@>EFIK
Nakon hospitalizacije pušten kući Ovo nije pojedinačan slučaj, kažu u UKC-u
Docent doktor Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Banja Luka Nenad Lučić, koji je zadobio teške tjelesne povrede od kolege ginekologa Aleksandra Gnjatića, izjavio je jučer za “Dnevni avaz” da nikakve tuče nije bilo u najvećoj zdravstvenoj ustanovi u RS, već da je on napadnut. - Najjednostavnije rečeno, ni kriv ni dužan sam dobio po nosu. Dvojica kolega su se raspravljala i jedan od njih se okrenuo i udario me. Desilo seto što se desilo,a nije tako trebalo da se desi. Ja sam u krajnje specifičnoj situaciji i ovo je sve što za sada mogu da kažem - izjavio je Lučić jučer za “Dnevni avaz”. S dr. Lučićem jučer smo telefonom razgovarali nakon redovne ljekarske kontrole njegovog zdravstvenog stanja. Slomljena mu je nosna kost i nakon hospitalizacije pušten je na kućno liječenje. Za njega su kolege jučer imale samo riječi hvale, kao i pacijenti i uposlenici privatne ordinacije “Dr. Lučić”. - Ovo nije pojedinačan slučaj, imali smo mi sukobe i na kardio i internom odjelu, ali nije bilo ovakvih posljedica i nisu novinari imali informacije o tome. Ovaj je posao najstresniji, ali ne opravdava nasilje - kaže nam jedan od stručnjaka KC-a Banja Luka, čiji je identitet poznat redakciji. V. S.
Sa mjesta nesre}e: Povrije|eni putnici

Nenad Lučić, doc. dr. na UKC-u Banja Luka

Ordinacija ljekara Nenada Lučića

Ekipa “Derventskog lista”, u kojoj su bili novinarka Sanja Nović i fotoreporter Miloš Asentić, doživjela je jučer saobraćajnu nesreću u mjestu Modran kod Dervente. Iz za sada neutvrđenih razloga vozač “opel astre” P. A. iz Novog Sada udario je u “škodu” za čijim je volanom bio fotoreporter Asentić, 

LE=HE ’,AHLAJIC EIJ=’ @žELAE K@AI

koji je nakon toga izgubio kontrolu nad vozilom i poslije stotinjak metara sletio s puta, gdje se prevrnuo na krov. Asentić je zadobio teže povrede i zadržan je u dobojskoj bolnici, dok je novinarka Nović prošla s nekoliko ogrebotina. Vozaš “opela” ostao je nepovrijeđen. N. S. 

$
2=č= =@EE?A
Jako Klindo (19) iz Banje Luke uhapšen je jučer zbog osnovane sumnje da je u julu i septembru opljačkao dvije sportske kladionice. Nakon što je identificiran i uhapšen, priznao je banjalučkoj policiji da je 24. jula oko 9.50 sati s fantomkom na glavi i prijeteći pištoljem od radnice u sportskoj kladionici “Astra” u Ramićima u Banjoj Luci ukrao 1.556 maraka. Na isti način je 24. septembra oko 21.25 sati upao u kladionicu “Williams” iz koje je ukrao 810 maraka. Nakon kriminalističke obrade, pušten je na slobodu, uz izvještaj Okružnog tužilaštva Banja Luka o počinjenim razbojništvima. V. S.

Dnevni avaz, nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011.

?H= DHE=

Banja Luka

SARAJEVO Penzioner se raznio ručnom bombom na Dobrinji

M

M 

=@Eć FLHEAđA žA
Vogošćanin B. Đ. (28) prijavio je sinoć oko 23.19 sati policiji da ga je nožem povrijedio iznad lijevog uha H. M., koji je pobjegao. Prema izjavi povrijeđenoga, napad se desio ispred kafića “Elster” u Jošaničkoj ulici do broja 30 u Vogošći. Nakon zbrinjavanja u bolnici Koševo, povrijeđeni je pušten na kućno liječenje. Policija traga za napadačem.

Vogošća

Autobuska okretaljka: Istražitelji na mjestu stravičnog samoubistva

5J=H?= K I=K>EIJL JAH=A I=ć= Ać E >AIJ
(Foto: S. Jordamović)

Slavko Pavlović (84) došao taksijem na okretaljku autobusa, otišao od uličnog stuba, gdje je čučnuo i aktivirao ručnu bombu
Na suprotnoj strani okretaljke u to vrijeme se nalazilo više prolaznika i djece, a na svu sreću, od eksplozije nije niko povrijeđen. Policijske patrole, kao i ekipa Hitne pomoći, odmah su poslani na mjesto događaja, ali ljekari su mogli samo konstatirati smrt. Jedan od komšija koji je vidio kada se Pavlović raznio bombom bio je Sead Biso, koji je kazao da je vidio Slavka kako se polako kreće prema stubu te da u ruci ima nešto. - Bio je stariji čovjek i bolešljiv pa se sporo kretao. Kada je došao do stuba, samo je čučnuo i začula se eksplozija. Jako mi je žao komšije, bio je zaista dobar čovjek - kazao je Biso. Stanovnici Dobrinje iz-

Nepoznata osoba prekjučer je u mjestu Gornji Čajdraš kod Zenice provalila u kuću vlasništvo T. J. Provalnik je nakon premetačine iz kuće ukrao 100 maraka. Uviđaj su obavili pripadnici MUP-a ZDK, koji tragaju za počiniocem.

M

2HL=E KH= 

Zenica

Slavko Pavlović (84) iz Sarajeva jučer oko 11 sati na autobuskoj okretaljci u sarajevskom naselju Dobrinja 4, u ulici Esada Pašalića, raznio se ručnom bombom. Na zaprepaštenje očevi-

vao. Imao je bolesno srce i epilepsiju. Često smo zajedno sjedili ispred zgrade i razgovarali. Ponašao se savim normalno, ničim nije nagovijestio da bi se mogao ubiti. Mislim da je izašao van stana kako prilikom eksplozije nikoga nebi povrijedio, jer je znao da su umom stanu djeca

Policija osigurala mjesto eksplozije

M

7H=@A =KJ=IAJB

Maglaj

Hodžić: Jedva je hodao

Vlasnik “golfa” S. M. iz Maglaja prijavio je prekjučer policajcima iz Maglaja da je u noći sa 13. na 14. oktobar u Sarajevskoj ulici broj 6 provaljeno u njegovo vozilo. Provalnik je iz “golfa” ukrao autokasetofon. Policajci tragaju za kradljivcem.

daca ove strašne scene, starac je, nakon što je izašao iz taksija koji ga je dovezao do okretaljke, otišao do stuba na ćošku, gdje je čučnuo i izvukao osigurač ručne bombe.

uzetno su cijenili Pavlovića, koji je bio pažljiv, uljudan i veoma pošten čovjek, koji je penziju zaradio u “Centrotransu”. Živio je sam u stanu u ulici Petra Tiješića na broju 6. U posljednje vrijeme dosta vremena je provodio sa Senadom Hodžićem, koji živi u ulazu prekoputa njega.

Jedva hodao
- Jedva je hodao. Znao je pasti u kupatilu pa dugo nije mogao ustati bez nečije pomoći. Često je i na cesti padao. Družili smo se i nisam na njemu primijetio da bi mogao dići ruku na sebe. Nikada nije spomenuo da posjeduje oružje, niti da bi ga ikada upotrijebio. Mislim

Velika eksplozija
Poslije toga jako je sijevnulo i začuo se prasak. Starac je ostao u zgrčenom položaju, a na njemu su se vidjele smrtonosne povrede. Između nogu je ostao štap pomoću kojeg se kretao.

Biso: Žal za komšijom

da su ga ubile samoća i staračka nemoć. -Živio je od svoje penzije i u svakom momentu je bio spreman pomoći svima nama.Ne znamštaga jenatjeralo na ovaj čin - ispričao je Hodžić, koji je bio vidno potresen prijateljevom smrću. Iza žute trake kojom su policajci ogradili mjesto na kojem se starac ubio zatječemo Eseda Sejdića, koji živi iznad Pavlovića, a koji ga je i identificirao. - Prepoznao sam ga. Vidio sam njegovo lice. Odmah sam znao po štapu, papučama i mantilu da je to komšija. Ovo je strašno što se desilo. Pavloviću je jedan komšija pomogao da siđe niz stepenice do taksija koji je poz-

Sejdić: Identificirao Pavlovića

i unuci. Zbog toga je to i uradio naćošku okretaljke,daleko od svih - kazao je Sejdić. Nakon obavljenog uviđaja, kojim je rukovodila dežurna tužiteljica, tijelo nesretnog starca prevezeno je u prosekturu Bare, gdje će biti obavljena obdukcija. Neki mediji objavili su da se starac na ovaj očajnički čin odlučio zato što mu je dijagnosticiran kancer, ali komšije su to demantirale. A. ALJIMI

C>KI

Dnevni avaz, nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011. 

%

ISTRAGE Njemački istražitelji otkrili račun ruskog tajkuna

0@HLIE K šLE?=HI >=?E čKL= # EE= AKH=
Slučaj protiv Hodorkovskog u vezi sa pranjem novca otvoren je u Njemačkoj prije nekoliko mjeseci
ne navodeći je li istraga još u toku. Krajem 2010. godine Hodorkovski, bivši šef naftnog giganta “Jukos”, i njegov poslovni partner Platon Lebedev osuđeni su na po 14 godina zatvora zbog pronevjere nafte i pranja novca. Kazna uključuje sedam godina koje su već odslužili, većinom u Čiti u istočnom Sibiru. Hodorkovskom i Lebedevu prvobitno je rečeno da će ostati u zatvoru do 2017. godine, ali je sud u Moskvi 24. maja saopćio da će oni biti oslobođeni 2016. godine nakon što im je kazna smanjena sa 14 na 13 godina.
Čuljak i Šelebaj: Teške malverzacije

Njemački istražitelji slučajno su pronašli bankovne račune u vlasništvu ruskog tajkuna Mihaila Hodorkovskog i članova njegove porodice tokom inspekcije švicarske banke “Julius Baer” u filijali u Minsteru, piše njemački list “Sueddeutsche Zeitung”. Prema pisanju lista, inspekcija u banci provedena je kako bi se identificirali klijenti kojiizbjegavaju plaćanje poreza. Na računu Hodorkovskogbilo je15 milionaeura, javlja RIA Novosti. Slučaj protiv Hodorkovskog u vezi sa pranjem novca otvoren je u Njemačkoj prije nekoliko mjeseci, piše list,

Hodorkovski: Osuđen na 14 godina zatvora

2KJE FHA@IA@EčE =@E@=J
Ruska vladajuća stranka potvrdila je da će premijer Vladimir Putin biti njen kandidat na predsjedničkim izborima u martu naredne godine. - Jedinstvena Rusija predlaže svog vođu, predsjednika stranke Vladimira Vladimiroviča Putina za položaj predsjednika Rusije. Očekujemo da ćete poduprijeti našu stranku i naše vođe i uvjereni smo u pobjedu navodi se u saopćenju objavljenom na internetskoj stranici stranke. Putin je bio predsjednik države u dva mandata od 2000. do 2008. godine. Ustavnim promjenama usvojenima te godine, mandat predsjednika produžen je sa četiri na šest godina i Putin bi, nakon pobjede na predsjedničkim izborima 2012. te osvajanja još jednog mandata, mogao ostati na vlasti do 2024. godine.

Jedinstvena Rusija zvanično potvrdila

Putin bi, nakon pobjede na predsjedničkim izborima 2012. te osvajanja još jednog mandata, mogao ostati na vlasti do 2024. godine

Hrvatskom poduzetniku Vladimiru Šelebaj-Selijeu i još četiri osobe osumnjičene za malverzacije teške više od devet miliona kuna sutkinja zagrebačkog Županijskog suda odredila je jednomjesečni istražni zatvor. Šelebaj-Selije, koji je u javnosti poznat i kao bivši suprug HTV-ove novinarke i urednice Dijane Čuljak, tužilaštvo tereti za zloupotrebu ovlasti u privrednom poslovanju, odnosno da je, uz pomoć petero suosumnjičenih, fiktivnim ugovorima i računima izvukao šest miliona kuna putem firmi

ŠAA>=5AEAK @HAđA AIA? =JLH=

Afera “Core Media”

“Core Media” i “Media spot”, a za više od tri miliona kuna oštetio i državni budžet na račun podizanja uračunatog PDV-a. U nezakonitostima su mu, navodno, pomagali Tonček Mandić (51), Igor Šumaković (35), Vlado Bučan (60) te Kristina Cikač (36), koja radi kao producentica na HRT-u. Šelebaj-Sellier će u istražnom zatvoru u Remetincu ostati idući mjesec zbog opasnosti od utjecanja na svjedoke i ponavljanja krivičnog djela te opasnosti od bijega s obzirom na to ima i francusko državljanstvo.

Dvanaest osoba je poginulo, a najmanje 38 ih je ranjeno kada su jučer jemenske snagesigurnosti otvorile vatru na učesnike protesta u Sani, prenosi AP. Sigurnosne snage otvorile su vatru kada su se desetine hiljada učesnika protesta približile centru Sane, koji je pod kontrolom Republikanske garde, elitne jedinice koju predvodi sin predsjednika Alija Abdulaha Saleha. U razbijanju protesta korišteni su i suzavac i šmrkovi, navode zvaničnici. Jučerašnji protest održan je u okviru osmomjesečnog pokreta za zbacivanje s vlasti predsjednika Saleha, koji je 33 godine na čelu Jemena. 

IAH HJLED K 5=E 5JHI= A E@A = IK@
Francusko tužilaštvo odustalo je od istrage protiv bivšeg direktora Međunarodnog monetarnog fonda Dominika Stros-Kana (Dominique Strauss-Kahn), navodeći da postoji osnovana sumnja da je on izvršio seksualni napad na književnicu Tristan Banon (Tristane), ali da je slučaj zastario da bi se vodio sudski proces. Banon je tvrdila da ju je Stros-Kan pokušao silovati 2003. godine u stanu u Parizu, ali je tužilaštvo saopćilo da dokazi prije ukazuju na seksualni nasrtaj. Nekadašnji prvi čovjek Međunarodnog monetarnog fonda uhapšen je u Njujorku zbog optužbi za pokušaj silovanja sobarice Na-

Razbijanje protesta u Jemenu

Tužilaštvo odustalo

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barak Obama (Barack) upozorio je da dužnička kriza u eurozoni predstavlja veliku opasnost po privredu njegove zemlje. Obama je u petak navečer telefonom pozvao njemačku kancelarku Angelu Merkel kako bi razgovarali o najnovijem razvoju situacije u vezi s dužničkom krizom u eurozoni. U saopćenju Bijele kuće navodi se daje dvoje državnika razgovaralo i o pripremama za samit Grupe 20. Obama u posljednje vrijeme obavlja česte telefonske konsultacije s evropskim liderima.

,Hž=LE?E H=CL=H=E @KžEč HEE

Obama telefonirao Merkel

Obama: Česte konsultacije

Američka policija uhapsila je na desetine demonstranata pokreta “Okupirajmo Wall Street”, koji su protestirali širom zemlje. Najveći broj uhapšenih je u državama na zapadu Sjedinjenih Američkih Država, gdje su se protesti proširili iz Njujorka. U Denveru su privedene 23 osobe, ahapšenja su uslijeStros-Kan: Optužbe za silovanje

2E?E= D=FIE @AIJH=JA

Protesti u SAD

dila nakon što je 135 policajaca protjeralodemonstrante koji su se okupili ispred gradske skupštine. U Sijetlu je uhapšeno 10, a u San Dijegu jedan demonstrant. U Njujorku su napetosti između demonstranta sa policijom okončane nakon što su vlasti odustale od nasilnog čišćenja trga gdje su se demonstranti ulogorili.

Spec
Generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-mun kritizirao je Izrael zbog izvještaja da planira gradnju više od 2.600stambenihjedinica uistočnomJerusalemu,označivši to neprihvatljivim. Najava je stigla u trenutku kada se nastavljaju napori da se obnove izraelsko-palestinski pregovori i suprotni su pozivu da se suzdrže od provokacija.

Sana: Desetine hiljada ljudi na trgu

fisato Dijalo (Dialo). Apelacioni sud u Njujorku saopćio je da slučaj nema zakonskih osnova i Stros-Kan je pušten uz kauciju i stavljen u kućni pritvor.

Ukratko 

&
U Briselu je objavljen pravilnik rodno neutralnog oslovljavanja, koji moraju koristiti evropski političari. Gospođica ili gospođa tako su nedopušteni zbog brojnih kritika feministkinja, koje tvrde da su te titule seksističke. Od sada sežena oslovljava samo imenom, ane s gospođa igospođica, jer je mjerna jedinica brak. U prošlosti, gospođica je označavala niži status, dok se gospođa odnosila na starije žene. Danas gospođica označava neudatu ženu, a gospođa udatu.

Dnevni avaz, nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011.

C>KI

M

Devetorica zatvorenika su ubijena, a trojica su ranjena u okršaju u zatvoru u Hondurasu, dok je šest ljudi izgubilo život u sukobu narko-bandi. Nasilje u zatvoru u sjeverozapadnom gradu San Pedro Sula izbilo je kada su se sukobile dvije suparničke grupe, naoružane noževima i pištoljima.

7>EAE =JLHAE?E

REAKCIJE Nakon optužbi Vašingtona za kovanje zavjere

0=AE =L@A 5), =L= >AIEIAE E =FIKH@E
Stejt department saopćio je ranije da je u direktnom kontaktu s Iranom povodom optužbi za planiranje ubistva ambasadora Saudijske Arabije
dinjenim narodima Alireza Mirjusefi izjavio je da, nakon optužbi Sjedinjenih Američkih Država da je zvanični Teheran kovao zavjeru radi ubistva ambasadora Saudijske Arabije Adela el-Jubeira na američkom tlu, nije bilo direktnih kontakata Irana i SAD. Američki Stejt department saopćio je ranije da je u direktnom kontaktu s Iranom povodom optužbi, koje je Teheran odbacio kao neosnovane. Američke vlasti objavile
El-Jubeira: Razotkriven plan

M

Države Centralne Amerike u maksimalnoj su pripravnosti zbog obilnih kiša i nevremena i uragana, od kojih je proteklih dana poginuo veliki broj ljudi, a desetine hiljada stanovnika ostale su bez svojih domova. U Meksiku je poginulo osam ljudi od uragana “Džova”. Spasioci su pronašli sedam tijela u Nikaragvi, šest u El Salvadoru i dva u Hondurasu, dok je u Kostariki uragan pričinio samo materijalnu štetu.

2HEFH=LIJ >CKH=C==

M

M 

L= FH=LE= IL=L==

5==@AH = IK@K & J>H=

Suđenje bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu po optužnici za uzimanje provizije od Hypo banke 1995. i 1996. godine, što je kvalificirano kao slučaj ratnog profiterstva, počet će 28. oktobra. USKOK u prvoj optužnici tereti Sanadera za zloupotrebu položaja i ovlaštenja, tešku 3,6 miliona kuna, te za ratno profiterstvo. Slučaj je dodijeljen sudiji Ivanu Turudiću, vršiocu dužnosti predsjednika suda. Među prvim svjedocima bit će Nikica Valentić, koji je bio premijer, kao i Mate Granić, tadašnji ministar vanjskih poslova.

Vrhovni vjerski vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei odbacio je kao apsurdne optužbe SAD da Teheran stoji iza zavjere za ubistvo saudijskog ambasadora u Vašingtonu. - To su besmislene i apsurdne optužbe - rekao je Hamnei u prvom direktnom reagiranju na navode američkih vlasti da su razotkrile plan za ubistvo ambasadora Saudijske Arabije, iza koga, kako tvrde, stoje dijelovi iranske vlade. Zvaničnik Irana pri Uje-

su 11. oktobra da su razotkrile plan za ubistvo saudijskog ambasadora El-Jubeira u Vašingtonu, iza kojeg, kako tvrde, stoje dijelovi iranske vlade. Zbog učešća u ovoj zavjeri, podignute su optužnice protiv dvije osobe. Uhapšen je Mansor Arbabsijar (56), Iranac koji je stekao i američko državljanstvo, dok je Golam Šakuri još na slobodi. On i Šakuri optuženi su da su planirali teroristički napad oružjem za masovno uništenje.

M

U napadu američkih bespilotnih aviona na uporište militanata u pakistanskoj plemenskoj regiji ubijena su četiri pobunjenika u četvrtom napadu u dva dana u blizini afganistanske granice. Avioni su ispalili osam projektila na uporište u Bagharu, 40 kilometara zapadno od Vane, najvećeg grada plemenske oblasti Južni Vaziristan, gdje je pakistanska vojska prije dvije godine pokrenula kopnenu ofanzivu.

4=AJE =F=@

6HA HJLED K 6HEFEK
Oružani sukobi izbili prvi put od kada je glavni grad Libije pod kontrolom revolucionara
centra grada. Predstavnik službe sigurnosti u Tripoliju Abdelrazak el-Aradi rekao je da su u borbama ubijena dvojica Gadafijevih pristalica i jedan pripadnik snaga NPV-a, dok je ranjeno 30 osoba. Prema njegovim riječima, 50 naoružanih ljudi učestvovalo je u napadu, a 27 ih je uhapšeno, prenio je AFP. Vojni portparol novog libijskog prijelaznog režima AbNaoružane pristalice svrgnutog libijskog lidera Moamera Gadafija sukobile su se u Tripoliju sa snagama novog režima prvi put od kada je glavni grad Libije pod kontrolom revolucionara,a unasilju jeubijeno troje, a ranjeno 30 ljudi. Gadafijeve pristalice napale su borcelibijskog Nacionalnog prijelaznog vijeća (NPV) u Abu Salimu, četvrti desetak kilometara južno od

Neredi u glavnom libijskom gradu

del Rahman Busin rekao je da su sukobi u Abu Salimu izbili nakon demonstracija podrške Gadafiju te je potvrdio da su se Gadafijeve pristalice sukobile s borcima NPV-a i u drugim dijelovima Tripolija, ali nije naveo nikakve detalje. NPV se nada da će narednih dana moći proglasiti pobjedu na teritoriji cijele Libije nakon što osvoji Gadafijev rodni grad Sirt.

NPV se nada skorom proglašavanju pobjede

M

Dosadašnji ministar transporta Filip Hamond (Philip Hammond) postavljen je za britanskog ministra odbrane nakon ostavke Lajama Foksa (Liam Fox). Hamond je rekao da je velika čast i privilegija preuzeti dužnost od Foksa, koji je fantastično radio svoj posao. On je u saopćenju povodom stupanja na novu dužnost istakaoda ćeučiniti sve i da finansije u pozadini odbrane budu, također, sigurne.

0=@ EEIJ=H @>H=A

Veliki požar izbio je u petak navečer od ceste u blizini Podgore u Hrvatskoj. Požar se širi i dalje istočno od mjesta i na zapadnom dijelu prema Tučepima, ali su kuće odbranjene, prenose hrvatski mediji. Informacije s terena govore da je požar zahvatio površinu od približno 1.000 hektara. Izgorjeli suborova šuma, masline i nisko raslinje. Vatra je došla inadomakkuća, alisu one, srećom, odbranjene. Prema Podgori je iz deset županija upućena pomoć u ljudstvui tehnici,aangažirani su i kanaderi.

8=JH= FHEAJE 2@CHE =F=E= IA >AE
Profesorica koja se u dvorištu škole polila benzinom i zapalila pred očima zaprepaštenih učenika, umrla je od zadobivenih povreda, saopćila je policija. Roditelji i učenicikazali su da je 44-godišnja profesorica matematike imala velike probleme u odnosima s nekoliko učenika na časovima. Njene kolege održale su ispred škole manji protest kako bi iskazale solidarnost s kolegicom. U školi je otvoreno psihološko savjetovalište, u koje je već došlo 80 učenika koji su pretrpjeli traumu zbog događaja.

Požar u Hrvatskoj

Tragedija u Francuskoj

Angažirane ekipe iz 10 županija

Hitna pomoć pred školom

Četvorica militanata poginula su u samoubilačkom napadu na američku bazu na istoku Afganistana. Militanti su pokušali ući u bazu u oblasti Raka u regionu Pandžšir, rekli su zvaničnici, dodavši da su uspjeli uništiti ulaznu kapiju. Prema nepotvrđenim izvještajima, poginulasu idvojicaafganistanskih vozača,apovrijeđena su dvojica stražara, javlja BBC. U ovoj bazi bio je smješten provincijski tim za obnovu, sastavljen i od vojnog i od civilnog osoblja.

6=E>=E =F=E >=K

Afganistan 

EI
M

Dnevni avaz, nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011. 

'
M
Francuska policija uhapsila je trojicu Italijana i jednog Francuza zbog toga što su, igrajući obilježenim kartama, oštetili kasino “Princess” u Kanu za 64.000 eura. Francuz je osumnjičen da je obilježio špil karata nevidljivim mastilom i naštimao da trojica Italijana dobiju upravo te karte za poker. Njih trojica nosili su specijalna sočiva pomoću kojih su mogli vidjeti ono što je za ostale igrače i krupijea bilo nevidljivo.

5KFAHDAH = IK@K

Samoproglašeni superheroj Feniks Džons (Phoenix Jones), koji već skoro godinu patrolira ulicama Linvuda u Vašingtonu i bori se protiv kriminala obučen u crno-zlatni kostim, skinuo je masku na sudu u Sijetlu, gdje će biti odlučeno hoće li biti optužen zbog napada suzavcem. Policija ga je nedavno privela pod optužbom da je suzavcem napao četvero ljudi koji su izlazili iz jednog noćnog kluba u Sijetlu. 

>EAžAA =HJA K =IEK

PODUHVATI Kajl Majnard popet će se na vrh visok 5.895 metara 

A= HKK E CK =E HAćA = EE=@ž=H
U usponu na najviši afrički vrh neće koristiti nikakva pomoćna sredstva
motivacijske govore, takmičio se i u hrvanju te je vlasnik teretane, ali kaže da će uspon na Kilimandžaro biti njegov najteži poduhvat. Penjanjem želi poslati poruku veteranima invalidima i djeci invalidima da je život pun izazova, ali to ne znači da treba odustati, nego treba odlučiti kakvo značenje izvući iz tog izazova. Ekipa zadužena za uspon “Misija Kilimandžaro 2012” sastoji se od zdravih i invalida, civila i veterana rata, koji na 16-dnevni put kreću u januaru naredne godine. Kajl nije prvi invalid koji se odlučio na taj poduhvat. Kris Vadel (Chris Waddell), koji je ostao paraplegičar nakon skijaške nesreće, popeo se na Kilimandžaro 2009. godine.

Kajl Majnard (Kyle Maynard, 25) iz američke Džordžije rođen je bez ruku i nogu, ali ne planira invaliditetu dozvoliti da ga zaustavi u ostvarenju cilja da se popne na 5.895 metara visoku planinu Kilimandžaro. U usponu na najviši afrički vrh neće koristiti nikakva pomoćna sredstva. Samo će krajeve ruku, koje se završavaju kod laktova, i krajeve nogu, koje se završavaju kod koljena, obložiti gumom kako se ne bi povrijedio. - Ovo želim napraviti već godinama, samo zbog izazova. Što je nešto teže, iskustvo je bolje kada to ostvarite kaže mladić. Kajl širom svijeta drži

U prodaji je

Kajl će na krajevima udova imati zaštitne gume 

AIAčE == LEA $ @=H=
Na imanje će se preseliti cijela porodica, Bil i Melinda Gejts s troje djece
Bil Gejts (Bill Gates) unajmio je dvorac koji će mjesečno plaćati čak 600.000 dolara, i to kako bi njegova 15-godišnja kćerka Dženifer (Jennifer) bila što bliže mjestu održavanja Zimskog konjičkog festivala u Palm Biču na Floridi. Na ovom festivalu, koji se održava od decembra do maja, učestvuje i Dženifer. Na imanje će se preseliti cijela porodica, Bil i Melinda Gejts s troje djece. Dženifer tamo ima sve uvjete za vježbu - konje i poligon. Ova vila u Velingtonu ima osam spavaćih soba, a imanje se prostire na pet hektara.

Bil Gejts seli se zbog kćerkinog hobija

Imanje se prostire na pet hektara 

AFEC ==LKA =F=EFIK = J>=H
Harold Kemping (Camping), propovjednik koji je tvrdio da će 21. maja biti smak svijeta, ponovo se oglasio i ovog puta tvrdi da će svijetu doći kraj 21. oktobra. Kemping je najavljivao apokalipsu i 1988. i 1994. godine, ali ne odustaje ni nakon trećeg promašaja. Kampingje nakon21.maja izjavio da se preračunao, ali sada tvrdi danije dobro protumačio znake o kojima piše u Bibliji. On je rekao i da postoji nada za one koji se mole i po-

Američki propovjednik ponovo se oglasio

kaju zbog svojih grijeha. - Svi se mogu moliti Bogu za spas, jer se izbor i spasenje nalaze samo u Njegovim rukama - rekao je propovjednik. 

Dnevni avaz, nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011. 

KJKH=

FILM Veliko interesiranje za “Orkestar” u susjedstvu

4=IFH@=JA =HJA = FHAEAHK K =CHA>K
Ovo je priča o intimnom putovanju kroz vrijeme koje nas je mazilo, a onda nas je zgazilo, kaže reditelj Pjer Žalica

Detalj s izložbe

Izložbu “Urbani imaginarij” otvorenu preksinoć u Omladinskom kulturnom centru (OKC) “Abrašević” pogledali su brojni posjetioci. Riječ je o kolekciji nastaloj u okviru projekta (Re)collecting Mostar, kao rezultat jednogodišnjeg istraživačko-umjetničkog rada o temi javnog prostora i javne memorije grada na Neretvi. - Naš fokus bio je rad s lokalnom zajednicom i studentima Univerziteta “Džemal Bijedić” i Sveučilišta Mostar kako bismo svi zaje- 

JLHAE =HDEL AHEE IJ=H=

”Urbani imaginarij” u “Abraševiću”

dno sakupljali, kritički analizirali, kreativno promišljali i interpretirali memoriju grada te formirali otvoreni arhiv koji smo nazvali urbanim imaginarijem. To je, zapravo, arhiv svih građana ovog grada - istakla je Amila Puzić iz Umjetničke produkcije OKC “Abrašević”. Izložba će biti otvorena sedam dana, a projekt je realiziran u okviru MDG-F programa Kultura za razvoj te podržan i od Erste fondacije, kao i Ambasade Francuske u BiH. M. Sm.

Ulaznice za zvaničnu hrvatsku premijeru filma “Orkestar”, reditelja Pjera Žalice, koja je u zagrebačkom kinu “Tuškanac” zakazana za srijedu, rasprodate su u rekordnom roku. Zbog velikog interesiranja publike, Direkcija Zagreb Film Festivala u svoj program uvrstila je dodatnu projekciju filma za subotu, 22. oktobra, u 21 sat. Svoj dolazak na svečanu premijeru već su potvrdili učesnici filma Rade Šerbedžija, Arsen Dedić, Stipe Mesić, Vladimir Smolec, Siniša Škarica, Marjan Brkić, Nikša Bratoš, Ivo Jerić, kao i brojni gosti iz kulturnog i javnog života Hrvatske. Film “Orkestar” nakon svjetske premijere na Sarajevo Film Festivalu bit će prikazan na međunarodnim festivalima, a počinje i njegova regionalna distribucija. U Zagreb uskoro stiže i reditelj Žalica, a na Festiva-

Detalj sa snimanja dokumentarnog filma

lu će mu se pridružiti i protagonisti filma, članovi grupe “Plavi orkestar”, kao i producent Ademir Kenović. - Ovo je film o intimnom

putovanju kroz vrijeme koje nas je mazilo, a onda nas je zgazilo. Ovo nije priča o lošim vremenima, nego o dobrim ljudima. Ljudima koji

i u najtežim okolnostima pronalaze snagu i poticaj za kreativno djelovanje i vjeru u bolje sutra - kaže Žalica. D. ZEBA

Počeli “Andrićevi dani”

Spec
U okviru uspješne izdavačke produkcije zeničke “Naše riječi” u pripremi je treća knjiga nagrađenih i najboljih novinskih književnih priča s tradicionalnih konkursa koje objavljuje ova kuća. - Prethodno su objavljene knjige “Deset proljeća” i “San Irfana Kovača”, koje su naišle na izuzetan prijem kod čitalaca, ali i kritike. I treća, kao i dvije već objavljene knjige, nosit će naslov po jednoj od nagrađenih novinskih priča - kaže direktor “Naše riječi”Sajto Ćehović. A. Dž.

1ž>= ’>EH= A@E= IJAć=’
Među najvrednijim eksponatima i kamera kojom je snimano suđenje Gavrilu Principu
U Muzeju grada Zenice ovog mjeseca počet će postavljanje nove, izuzetno zanimljive kolekcije nazvane “Zbirka medija 20. stoljeća”, podijeljene u nekoliko faza, tako da će cjelokupan posao biti završen do proljeća naredne godine. - Izložba podrazumijeva prezentaciju sredstava masovnog komuniciranja, bilo u svrhu prenošenja vijesti, bilo umjetnosti. U kolekciji su stari gramofoni, fotoaparati, radioaparati, televizori, projektori, kamere te nosači zvuka, slike, plakati i fotografije - kaže Adnadin Jašarević, direktor zeničkog muzeja. Među najvrednijim eksponatima su kamera kojom je snimano suđenje Gavrilu Principu, gramofon iz 1905. koji radi na kurblu... - Svi aparati rade, tako da će posjetioci moći čuti kako reprodukuju zvuk, vidjeti sliku sa starih ruskih projektora i poslušati hitove s početka prošlog stoljeća dodaje Jašarević. A. Dž.

U Muzeju grada Zenice

U povodu 15. godišnjice smrti Muhameda Kondžića, u Općoj biblioteci u Zenici održana je književna večer posvećena ovom piscu, koji je dio života proveo u ovom gradu, gdje je i umro 1996., u 64. godini.

5Ać=A = KD=A@= @žEć=

Godišnjica smrti bh. književnika

Jedna od rijetkih Kondžićevih fotografija

O neobičnom i stradalničkom životu Kondžića te njegovom bogatom i upečatljivom literarnom opusu govorili su književnici Kemal Mahmutefendić i Željko Grahovac. U Općoj biblioteci postavljena je i izložba knjiga, rukopisa, fotografija i ličnih predmeta bh. književnika. Kondžić, rođen u Derventi, radio je u obrazovanju i kao novinar u Derventi, Prnjavoru, Slavonskom Brodu, Tuzli i Travniku, a pred kraj života profesionalno se okreće književnosti, zbog koje, prema odredbama tadašnjegverbalnog delikta,završavaiuzatvoru triipogodine. Dobitnik je književnih nagrada u Hrvatskoj i BiH, a danas na njega u Zenici podsjeća samo spomen-ploča na zgradi u kojoj je živio i u kojoj se danas nalazi upravo Opća biblioteka. A. Dž.

Publika u HAK Travnik

Premijernom izvedbom predstave “Prokleta avlija” članovi Hrvatskog amaterskog kazališta Travnik otvorili su pozorišni dio manifestacije “Andrićevi dani”, nakon čega je na scenu izašao glumac Haris Burina te izveo monodramu “Ćorkan”, rađenu prema motivima Andrićeve proze. - Ove godine, na radost svih, u obilježavanje “Andrićevih dana” uključile su se sve relevantne kulturne institucije. Mislim da je to lijepa poruku za sve Trav-

’2HAJ= =LE=’ FHEA ’ĆH==’

ničane, sve ljubitelje Andrića. Vrijeme je da ovaj nobelovac dobije mjesto koje zaslužuje ne samo u svom rodnom gradu nego i u BiH kaže Anto Bilić, intendant Hrvatskog amaterskog kazališta Travnik. Do kraja manifestacije na sceni HAK Travnik gostovat će Teatar slijepih i slabovidnih iz Zagreba i Teatar Fedra iz Bugojna. Zbog velikog interesiranja još jednom će biti izvedena “Prokleta avlija”. K. K.

Jašarević: Nekoliko faza

Eksponati spremni

panorama
Dnevni avaz nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011.
Me­ ­ ad­Be­ ­ e­ rs rb r

Unu­ a­Mej­ k mi­je­na­ve}a­ j ra­ o­ t d s
Bo­ ­s­Pa­ d`a ri n

Tri­go­ i­ e­u­ve­ i­ dn z sa­Mo­ ta­ ­ o­ s rk m
Edin­Zub~evi}

„Ja­ z­Fe­ t“ z s je­uspje{no di­e­e jt

Moj­su­ r­ t­ se s­Ta­so­ o­ j n m

Ma­ e­ e­ ka­ n k n Ale­ sa­ dra­ k n Ko­ a~evi} v

a o­ ­i t o­r a­l i{­Ya­y Re­p ­ a`a:­Pa­rz­l [kola­no­g me­t ­„Valter“­ n d ­ n ­i ­i Ha­rs­Bu­r­ a­l Ja­ r­a ka­Iva­n

2
Alban Ukaj odlazi na Daleki istok

Dnevni avaz, nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011.

Susret s Edrijenom U`ivam u miholjskom ljetu Brodijem
Faruk Lon~arevi} ne voli zimu
Faruka Lon~arevi}a po~etkom 2012. o~ekuju pune ruke posla, jer }e, uz novi film, re`irati i novu predstavu u vlastitoj produkciji. Za sada Lon~arevi} svakodnevno radi sa studentima na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, gdje je docent na predmetu Elementi filma, a kada nije u zgradi na

obali Miljacke, u`iva u miholjskom ljetu, jer ba{ i ne voli zimu. Sun~ane dane uglavnom provodi u {etnji sa pripadnicama ljep{eg S . A. A. spola.
Lon~arevi}: Po~etkom 2012. film i predstava
(Foto: Ja-Sa)

Ukaj: Vo`nja biciklom prije puta
(Foto: Ja-Sa)

Mladi bh. glumac Alban Ukaj ovih dana pakuje kofere, jer ga uskoro o~ekuje putovanje na Daleki istok. Ukaj je, naime, pozvan u Tokio na svjetsku premijeru gr~kog filma J.A.C.E reditelja Menelaosa Karamaghiolisa, u kojem na{ glumac igra glavnu ulogu. Film je u takmi~arskoj konkurenciji 24. festivala TIFF, a Ukaj je, uz Edrijena Brodija (Adrien Brody) te jo{ neka svjetska gluma~ka imena, u konkure-

nciji za najboljeg glumca Festivala. - Sretan sam zbog putovanja u Tokio, jer mi se taj dio svijeta oduvijek ~inio zanimljivim, a naravno da me raduje i ~injenica da sam u konkurenciji za najboljeg glumca. Nagrada, ako do|e, dobro je do{la, a ako ne, nikom ni{ta ka`e Ukaj. Glumac na Daleki istok putuje 23. oktobra, a ostat }e sedam dana. Posebnih priprema za put

nije imao tako da je na{ao vremena i za vo`nju biciklom ulicama Sarajeva. - Kako oni nemaju „red carpet“ nego „green carpet“, jedina mi je obaveza da u mojoj garderobi dominira zelena boja, jer je cilj Festivala, izme|u ostalog, i o~uvanje prirode. Svi }emo nositi zelene kravate - dodaje Ukaj. S . A. A.

[pica
Zauzeti Burhan [aban

Predah za istaknutog glumca

Snimanje popularne serije

’Igra prijestolja’ u Dubrovniku i Lokrumu
Na ulicama Dubrovnika i otoku Lokrumu ovih dana odvija se snimanje druge sezone popularne ameri~ke serije „Igra prijestolja“. Producenti serije iz kompanije HBO tokom snimanja pridr`avaju se visokih standarda za{tite okoli{a pa su tako i na Lokrumu pri bojenju kori{tene potpuno ekolo{ke boje koje se lako ispiru. Iako je poslovna praksa producenata HBO-a da pojedini setovi ostanu tajna do emitiranja snimljenog materijala, u Dubrovniku su bili spremni napraviti izuzetak te ostaviti scenografiju kao mogu}u turisti~ku zanimljivost. No, na zahtjev konzervatora, ipak su o~istili boju i izbrisali zidnu sliku te iz prostorije uklonili sve rekvizite te je tako ostavili u daleko boljem stanju nego {to su je zatekli. Naime, o svom tro{ku su od sme}a i `ivotinjskih le{ina o~istili sve lokacije na kojima su snimali te brodom „Triton“ s Lokruma na Grabovicu odvezli ~ak sedam kamiona H. P. otpada.

Zub~evi}: Re`ira i predaje
(Foto: Ja-Sa)

Zub~evi} u {etnji Ferhadijom
Nakon sjajnih uloga koje je ostvario u „Remakeu“, „Dobro u{timanim mrtvacima“, „Nafaki“ te posljednjem „Cirkus Columbia“, na{ istaknuti glumac Miralem Zub~evi} se, kada je rije~ o filmskoj umjetnosti, odmara. Ono {to je aktuelno u njegovoj karijeri jeste predstava „Stranci pred rajem“, koju je postavio na scenu Narodnog pozori{ta Tuzla i na repertoaru je ve} 19. oktobra uz sjajne uloge Elvire Aljuki} i Adnana Omerovi}a. Kada se ne dru`i sa studentima na akademijama dramskih, odnosno scenskih umjetnosti u Tuzli i Sarajevo, gdje, ina~e, predaje, Zub~evi} rado pro{eta S . A. A. Ferhadijom.

[aban u centru Sarajeva
(Foto: Ja-Sa)

@urio na putovanje u Skoplje
Glumci iz serije na ulici u Dubrovniku

Burhan [aban, nakon nekoliko poslovnih sastanaka u centru Sarajeva, `urio je ku}i da spakuje stvari za put u rodnu Makedoniju. Ka`e nam kako kasni na putovanje u Skoplje, gdje }e biti sve do sr-

edine novembra. Burhan }e u Skoplju raditi na novim pjesmama, a u glavnom gradu BiH o~ekuje ga dosta obaveza na muzi~kom planu. U planu ima nekoliko nastupa u D. Z. BiH, ali i u Turskoj.

Dnevni avaz, nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011.

3
- Tek kada je D tpisan, imao saejton poizlo`bu u jedn m veliku oj ciji u Istanbulu. fondaSu{i} je bio m I Safet e| ma koji je kupi u prvio djelo i u svojoj moje ima dva moja kolekciji iz onar mojih djel vanredna velika ulja. On je {to se u fudbal a. Safet predstavlja vrhuna kolekcic je on na{ sele u moglo dok ga je igrao. D onoga obro je da ktor. Vahidu H samog rata, ka alilhod`i}u sa m dio veliki drvo da je napravio ku}u u Mos uo~i taru, urarez, moje mog faze. Ne znam u}e najljep{e kl spaljena u ratu sudbinu toga, jer je Vahina asi~ne ku}a .

Moj svijet...

bavici Atelje na Gr ao

Na{i klasici
- Uvijek sam volio dobru sevdalinku i bio sam veliki prijatelj sa Safetom Isovi}em. Kada sam pravio TV emisiju, uzeo sam njegov „[ehidski rastanak“ i smatram da je to dio imanentnog naslije|a, koji nosi ~ovjek u svom prtljagu. Upravo ta muzika. Mi smo slavni upravo po sevdalinci, baladama, koje su remek-djela. Kao {to je Sidran nedavno rekao, kada sve potone, na{e balade, kao {to su „Hasanaginica“, „Omer i Merima“, vrhovi su koji }e ostati iznad vode.

Su{i} i Vaha

Grbavici im - Moj atelje na inu. Po mom sudb je tragi~nu je iglane, njega odlasku na C i bosanski slinaslijedio velik lj Ibrahim te kar i moj prija lost, on ga `a Ljubovi}. I, na ih tih katarzi momentu sv avici morje u tologiGrb koje su bile na ateljeu su ostala njegova an m puni ao napustiti. U su se, vjerovatno, kriminal u slobojska djela, koja m svijeta. Ibrahim je do{ao m broni tem rasula {iroali je ostala tuga za ogrom . ajevo, pre`ivio dno Sar kih djela. I nije jem antologijs

EKSKLUZIVNO Mersad Berber za „Dnevni avaz“

Ostajem du`an i Sarajevu i Bosni i pripremam opse`ne izlo`be Su{i} i ja smo veliki prijatelji „Srebrenica“ je dio zami{ljene trilogije, drugi i tre}i radim s Abdulahom Sidranom i Edinom Kukavicom Situacija s Umjetni~kom galerijom BiH prvo je tu`na pa sve ostalo
Razgovarala: Larisa SARAJLI]-RAMOVI]
ada je prije nekoliko dana Umjetni~ka galerija Bosne i Hercegovine obilje`avala najtu`niju godi{njicu u svom 65 godina dugom postojanju, ni oni koji u sebi ba{ ne nose umjetni~ku crtu, nisu mogli ostati ravnodu{ni. Vi{e od mjesec Galerija je, zbog nedostatka finansijskih sredstava, zatvorena za javnost, a oni koji bi se o tome trebali brinuti, „ni po~e{ali se nisu“. - Uvijek sam navijao za na{u nogometnu reprezentaciju, a pogotovo od kada je Safet Su{i} selektor. Mi smo veliki prijatelji. Moj mla|i sin Azer i{ao je u Pariz da navija. Valjda nam je to satisfakcija za sve one druge neuspjehe. Velika je premija do}i u priliku razigravati s velikom Francuskom. Imamo vrhunske igra~e i bila bi velika tragedija ako se ne bismo uspjeli plasirati na Evropsko prvenstvo. Sve je to afirmacija zemlje, a i ja sam u mladosti igrao fudbal - ka`e Berber na po~etku ekskluzivnog intervjua za „Dnevni avaz“.
Kako komentirate situaciju s Umjetni~kom galerijom BiH? Berber: Stalno sam na neki na~in prisutan u BiH

Nostalgija curi iz mojih novih djela
K

IZ BIOGRAFIJE

Tragi~na okolnost
O tome smo htjeli razgovarati sa Mersadom Berberom, a kako smo ga u njegov zagreba~ki dom pozvali u jeku nogometne euforije, upravo smo tom temom otvorili intervju. U veoma ugodnom, ali i otvorenom razgovoru umjetnik svjetskog glasa otkrio nam je da }e sara|ivati s Abdulahom Sidranom i Edinom Kukavicom, ali je govorio i o drugim veoma zanimljivim temama.

Mersad Berber ro|en je 1. januara 1940. u Bosanskom Petrovcu. Slikarstvo je diplomirao 1963. godine u klasi Maksima Sedeja na Akademiji likovnih umjetnosti u Ljubljani. Godine 1965. specijalizirao je grafiku. Od 1978. do 1982. radio je na Katedri za crte` i grafiku Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. Berber je danas jedan od najpoznatijih grafi~ara u svijetu. Njegovo djelo uvr{teno je 1984. godine u kolekciju „Tate Galleryja“. Imao je ~itav niz samostalnih i kolektivnih izlo`bi. Dobitnik je vi{e od 50 nagrada i priznanja za svoj rad. Od 2007. ~lan je Ruske akademije umjetnosti. U braku je s Adom i imaju sinove Ensara i Azera. - Stalno sam na neki na~in prisutan u BiH. Atmosfera u Zagrebu je sjajna ovog momenta, jer rje{ava probleme koje imate kada do|ete u moju visoku dob. Ta nostalgija curi iz ~ovjeka. Ona je duboka komponenta i mislim ba{ ovoga {to sada radim, iako nije na meni da govorim o svom djelu. Upravo je ta nostalgija jedan od autenti~nih dijelova mog slikarstva.
Ka`ete da ste u visokoj dobi, ali ostavljate dojam osobe pune energije i elana. Zdravlje Vas dobro slu`i?

- Ta je institucija srce bosanske moderne, od Ismeta Mujezinovi}a, velikana kao {to je Gabrijel Jurki} do velikih retrospektiva bh. grafike i slikarstva. Sve se to de{avalo u prostorijama na{e Umjetni~ke galerije i ona je neosporno najstarija institucija i po fundusu i po me-

Unuka Mej je moja najve}a sre}a
Unuka Vam sigurno predstavlja veliku radost.

- Da. Na{a unuka Mej rodila se na kraju posta, 24. avgusta. Ensarova i Irina k}erka. To je za mene najsretniji doga|aj od ro|enja sinova. Ono {to je kod Velaskeza (Velazquez) bila „Infanta“, sada je meni Mej, valja je slikati. Mala je jo{, ali je pratimo. Ensar nam svake no}i {alje njene fotose. Mej je moja najve}a sre}a. moriji, {to treba da predstavlja umjetnost, pogotovo 20. i po~etka 21. stolje}a. Tragi~na je okolnost da je institucija nacionalnog ponosa dovedena u pitanje. Pridru`ujem se protestu kolega i smatram da }e dr`ava na}i rje{enje. To je kao kada bi ukinuli Narodno pozori{te Sarajevo. Tu`no je. Prvo je tu`no pa sve ostalo.
U razgovoru s Vama te{ko je ne spomenuti Va{e epohalno djelo „Srebrenica“.

Historijske kontroverze
Prije rata ste trebali raditi scenografiju za film „Na Drini }uprija“ Emira Kusturice. Je li Vam sada drago {to niste?

- Bila je velika `elja Emirova da se ja prihvatim tog scenografskog posla. To je davno doba bilo, ja mu `elim uspjeha oko tog velikog projekta. Naravno, tu ima niz velikih kontroverzi s historijskog aspekta - oko }uprije na Drini, u ~itavoj toj gra|i, kako je Andri} postavio neke scene... Neki na{i veliki autoriteti iz orijentalistike nisu se slo`ili s tim. Jer, ~esto puta je ta poetika opasna ako ~esto puta ~itav jedan narod satanizira. Ali, tu su bile i prepreke koji je taj veliki roman u svojoj gra|i imao, {ta je to autenti~no? To je ne{to {to je bosanska orijentalna historiografija osporila.

- „Srebrenica“ je dio zami{ljenog projekta trilogije. Drugi dio vjerovatno }u

napraviti s Abdulahom Sidranom. To je skoro gotovo, ali na`alost, uvijek je problem finansiranje. Radi se o smije{nim sumama u odnosu na megalomanske projekte koji propadnu. Ovdje se radi o plemenitoj misiji knjige, koja uvijek ima mjesto u historiji jednog naroda. Knjiga se zove „Crtanje Bosne“ i ve} sam pri kraju sa Sidranom. Tre}i }u, vjerovatno, raditi sa sjajnom mladom li~nosti iz sfere bosanskog sufizma Edinom Kukavicom. Vjerovatno }u raditi temu o velikim zaboravljenim misti~nim pjesnicima Bosne. To je knjiga koja

di`e veo s velike duhovne ba{tine daleke Bosne.

Tuga za zavi~ajem
Ho}ete li uskoro u Sarajevo?

- Kako radim ovaj projekt sa profesorom Kukavicom, vjerovatno }u dolaziti. To su stvari koje traju godinama. Ostajem du`an i Sarajevu i Bosni, i pripremam opse`ne izlo`be. Samo je pitanje trenutka da to realiziramo. Ta veza je duboka i neraskidiva.
@ivite u Zagrebu, a razmi{ljate li mo`da o povratku u BiH?

- Kotrlja se to nekako sve skupa. Na mjestu gdje je nekada bilo veliko veselje, curi ta nostalgija i melanholija. Melanholija je upravo ta tuga za zavi~ajem.

4
MOJ CD PLAYER
1. „Undo“ Dino Merlin 2. „Titanium“ David Guetta 3. „Young Forever“ Jay-Z 4. „Ulica uzdaha“ „Luna“ i Halid Be{li} 5. „Kao moja mati“ Zdravko ^oli}

Dnevni avaz, nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011.

ZLATAN DURATOVI]

Info

RAZOTKRIVANJE

L. K.

Opet stvara probleme
Problemati~na zvijezda Vitni Hjuston (Whitney Houston), koja se bori s ovisno{}u, ponovo izaziva probleme, ovog puta zbog nepo{tivanja pravila pona{anja u avionu. Na letu iz Dalasa za Detroit osoblju aviona zadavala je pote{ko}e, nije `eljela zavezati sigurnosni pojas prije polijetanja. Nakon {to joj je stjuardesa zaprijetila kako }e je izbaciti s leta ako je ne poslu{a i ne zave`e pojas, pjeva~ica se smirila te ju je poslu{ala.

Vitni Hjuston

Glumac u ulozi ugostitelja
Milo{evi}: Veliki gurman


Andrija Milo{evi} otvorio restoran

- Bata i Boris bili su prije rata dobri prijatelji, spojili su ih mnogi filmovi koje su zajedno snimali. Jednom sam s djecom dva mjeseca stanovala kod njih u Beogradu dok je Boris ondje snimao film. Lijepo su nas ugostili. Od tada se mnogo toga promijenilo - Diana, supruga Borisa Dvornika, o dvojici glumaca.

Konjevi}: Najvi{e razmi{ljam o svojim grijesima

Ja sam taj koga zavode
Bosanskohercegova~ki pjeva~ [erif Konjevi} otkrio je u rubrici „Razotkrivanje“ o ~emu najvi{e razmi{lja, {ta smatra svojom najlo{ijom karakternom osobinom i druge zanimljivosti.

? Kao dje~ak, `eljeli ste postati...?
To {to jesam.

- Ne volim ba{ i}i u teretanu. Dra`e mi je tr~ati po pla`i i tamo raditi sklekove i trbu{njake. Svakog sam jutra jeo 16 jaja i vje`bao. Snimali bismo jednu scenu za film po cijeli dan tako da mi je ostajalo dosta energije glumac Kelan Luc iz vampirske sage „Sumrak“.

P

opularni crnogorski glumac Andrija Milo{evi} otvorio je sa dvojicom prijatelja restoran-bar „Ka{mir“ u Beogradu i na taj na~in se pridru`io ekipi poznatih ugostitelja. Andrija }e ovih dana u svom restoranu proslaviti po~etak emitiranja serije „Pevaj, brate“, koja po~inje na Prvoj TV. - Na nagovor svojih dobrih prijatelja Brace i D`onija, rije{io sam da im se pridru`im u vo|enju po-

sla. To je jedno prelijepo mjesto sa zaista odli~nom hranom, koje pru`a neku vrstu pravog mediteranskog do`ivljaja. Kuhinja je vrhunska internacionalna, ima tu {panskih, italijanskih i francuskih jela. Fenomenalan tartar-biftek. Ja sam veliki gurman i taj restoran zaista zadovoljava moje apetite - obja{njava Andrija kako se na{ao u ugostiteljskim vodama.

- Koliko me god veseli izlazak, toliko me i `alosti. Iako znam da je sve uredu, stalno zovem mu`a Daniela da provjerim kakva je situacija kod ku}e. Moram priznati da je Lana veoma dobra beba i da s njom nemamo ve}ih problema. Ali, ~esto se rano budi i pri~a sama sa sobom pa onda i ja ustanem i pravim joj dru{tvo glumica Ana Begi}-Tahiri o maj~instvu.

zmi{ljate?

? O ~emu svakodnevno najvi{e ra? Koju svoju karakternu osobinu smatr? Koga naj~e{}e ogovarate?
To {to sam temperamentan. Najvi{e se {alim na svoj ra~un. O svojim grijesima i kako }u umrijeti.

ate najlo{ijom?

karijeri je...?

? Iznos prvog honorara koji ste dobili u ? ?
Ne mogu da se sjetim, ali znam da sam kupio bra{no. Zdravko ^oli} i „Dru`e Tito, mi ti se kunemo“. Ja sam taj koga zavode. A suprugu sam osvojio pjevanjem. Sin vodi glavnu rije~.

Najdra`a pjesma u `anru zabavne muzike Vam je?

[ta je Va{ najve}i adut u zavo|enju suprotnog spola?

? Ko je gazda u Va{oj ku}i, Vi ili supruga?
stvo u tri rije~i?

? Opi{ite svoje prvo seksualno isku[uma, vrlo mlad i neiskusan...
L. K.

Spektakli

Spektakli

Spektakli...

D`oni Noksvil Roni Vud opet otac po tre}i put slobodan
Glumac D`oni Noksvil (Johnny Knoxville) i njegova supruga Naomi postali su roditelji djevoj~ice. Noksvil ve} ima {esnaestogodi{nju k}erku Medison (Madison) sa Melani Lin Melanie Lynn), s kojom je 11 godina bio u braku. S Naomi je 2009. dobio sina Roka (Rocko), a par se vjen~ao pro{le jeseni i sada dobio prinovu. Mjesec nakon {to je glasnogovornik Ane Araujo izjavio da je vrlo vjerovatno da }e se Roni Vud (Ronnie Wood) i ona vjen~ati, sti`e vijest da je par prekinuo dvogodi{nju vezu. Ronija je, navodno, frustriralo to {to je s Anom stalno morao obilaziti dru{tvene doga|aje pa su `estoke sva|e u njihovom domu postale redovne.

Povrije|ena ^eril Kol
Iako se ^eril Kol (Cheryl Cole) nedavno nadala da }e u`ivati u porodi~nom `ivotu sa svojim biv{im suprugom E{lijem (Ashley), ~ini se da joj je on ugasio svaki tra~ak nade. On joj je, naime, rekao, ako se pomire, ne zna~i da `eli imati djecu s njom. Ona mu je, navodno, rekla da joj je to najgora mogu}a kazna.

Salmi Hajek dovoljne kreme
Salma Hajek (Hayek) otkrila je da ne namjerava i}i plasti~nom hirurgu. Priznaje da se u`asava od pomisli na operacije i da su joj i kreme sasvim dovoljne. - Bitno se brinuti o sebi, jer ako nisi pa`ljiv, jednog }e{ se dana probuditi i bit pun bora izjavila je 45-godi{nja ljepotica.

Majli Sajrus otkrila pravo ime
Osvojila je svijet u hit seriji „Hannah Montana“, a nakon toga krenula u pjeva~ku karijeru kao Majli Sajrus (Miley Cyrus). K}erka je ameri~ke kantri zvijezde Bili Rej Sajrus (Billy Ray), ali to, tako|er, nije njeno pravo ime. Puno ime biv{e „Disneyeve“ zvijezde je Destini Houp Sajrus (Destiny Hope).

[erif Konjevi}

Dnevni avaz, nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011.

5

Kult_art izlog

RAZGOVOR Edin Zub~evi}, direktor „Jazz Festa Sarajevo“

Ne pravimo festival da bismo dobili novac poreznih obveznika @elim brzu i {to skoriju smrt svim javnim ustanovama koje postoje samo zato {to ih je neko osnovao I ove godine smo poku{ali biti umjetni~ki beskompromisni i zanimljivi

Nakon svih ovih godina, ne o~ekujemo ni{ta osim publike
R
i~ard Bona (Richard), Dejv Holand (Dave Holland), D`on Aberkrombi (John Abercrombie) i [eik Lo (Cheick) samo su neka od velikih imena svjetske scene ~ijim }e nastupima 15. izdanje „Jazz Festa Sarajevo“ od 1. do 6. novembra po~astiti publiku. Dakle, pred muzi~kim sladokuscima u bh. prijestonici ponovo je vrhunska poslastica najvi{e zahvaljuju}i ~istom entuzijazmu i ogromnom trudu direktora manifestacije Edina Zub~evi}a i njegovih saradnika. I pored brojnih obaveza kojima je okovan uo~i po~etka „Jazz Festa“, Zub~evi} je prona{ao dovoljno vremena za razgovor za „Dnevni avaz“. 15 godina organiziranja (Foto: Z. Gafi}) festivala, da u ovom dru{tvu zaista nema smisla bilo {ta unaprijed planirati u tom smislu. Mi smo se fokusirali, kao i svake godine, na program. Naravno, kada ne znate {ta vas iza ugla ~eka, ne smijete se opustiti i ispuniti sebi sve programske `elje. Tako nismo anga`irali jo{ neke muzi~are koje smo `eljeli, - Smatram da nema, ali navikli smo na to, kao i na raspodjelu sredstava po nedoku~ivim i neobja{njivim kriterijima koji postoje samo u glavama onih koji su u poziciji da odlu~uju. Ali, nije to ni{ta novo u na{em dru{tvu i ne vrijedi o tome pri~ati, jer da vrijedi, nakon 15 godina, rezultati bi, u tom smislu, bili vidljivi. Nema vi{e potrebe obja{njavati zna~aj i vrijejamo i rastemo. U „Jazz Festu“ se {alimo da smo vjerovatno jedni od rijetkih koji smo spremno do~ekali recesiju. Nama oduvijek govore da u kulturi nema novca, iako mi znamo da ima, ali da nije raspodijeljen u skladu s transparentnim kriterijima niti se novac raspore|uje u skladu s nekom kulturnom politikom ili strategijom, jer tako ne{to u ovoj zemlji ne po-

Knjiga

Ogor~enost
U svom najnovijem romanu „Ogor~enost“ Filip Rot, autor s vi{e od pedeset godina knji`evnog sta`a, pi{e o jedincu mesara iz Nju D`ersija. Radnja se doga|a 1951. godine tokom Korejskog rata, a glavni junak odlazi na studij u Ohajo s nadom da }e pobje}i od porodi~nog posla, za{titni~ki nastrojenog oca i poziva za vojsku. Pripovjeda~ ovog kratkog romana je Markus, savr{eni sin, „mudar, odgovoran, marljiv, radi{an i odlika{ u {koli“. Nikada ne izaziva neprilike, nikada ne pije, ne pu{i i nikada ne ostaje dokasno vani...

nego i za zajednicu u cjelini. Ta velika besperspektivna porodica je kulturna scena u na{oj zemlji, a to uspje{no dijete je „Jazz Fest Sarajevo“. S druge strane, onome kome je potrebno obja{njavati za{to je ovom dru{tvu potrebna institucija poput Umjetni~ke galerije BiH, ni{ta se ne mo`e objasniti. Ipak, `elim brzu i {to skor-

Ohrabruju}e brojke
„Jazz Fest“ odavno je oboga}en radionicama i koncertima za najmla|e. Koliko je festival uspje{an u svojoj misiji edukacije publike i u kojoj mjeri je uspio izgraditi kategoriju redovne publike?

@ivjeti pod stresom
Jeste li na samom po~etku uop}e o~ekivali da }e „Jazz fest“ `ivjeti ovoliko dugo i prerasti u respektabilnu manifestaciju?

- Planirali smo da „Jazz Fest“ traje i da kroz svoje programe predstavi ono {to je, prema na{em mi{ljenju, va`no na sceni, naravno, u skladu sa mogu}nostima i to tako da nakon nekog vremena mo`emo re}i da smo imali privilegiju i zadovoljstvo da u Sarajevu i BiH gledamo i slu{amo najzna~ajnije muzi~are svog vremena. Naivno sam o~ekivao da }e za pet ili deset godina sve do}i na svoje, da }emo festival mo}i organizirati normalno i bez nepotrebnih nervnih slomova, kao na{e kolege {irom svijeta, ali ni{ta od toga. @ivjeti u na{oj zemlji zna~i `ivjeti pod stresom tako da smo nau~ili i {ta zna~i raditi u ovoj zemlji. Danas, nakon svih ovih godina, ne o~ekujemo ni{ta osim publike.

- U strate{ki presudnoj mjeri. U dva navrata smo anga`irali istra`iva~ku agenciju „Valicon“ da saznamo ne{to vi{e o svojoj publici i njihovim stavovima o festivalu. Istra`ivanja su potvrdila na{e mi{ljenje da „Jazz Fest“ ima lojalnu publiku te da se broj posjetilaca svake godine pove}ava za pet posto. Ovom prilikom zahvaljujem svim redovnim posjetiocima „Jazz Festa“ i pozdravljam one koji }e to tek postati.

CD

As the Dark Wave Swells
Nema sumnje da momci i djevojka iz grupe „The Bambi Molesters“ u`ivaju u muzici koju stvaraju i sviraju te je odmah jasno da im to nije hljeb nego zadovoljstvo koje ih ispunjava, {to je uo~ljivo i na njihovom albumu „As the Dark Wave Swells“. Produkcijski sjajno, atmosferom nabijeno i kompozitorski ma{tovito. Bend iz Siska kategorija je za sebe i takvog ga treba i do`ivjeti. Volite li `anr surf roka, u`ivat }ete u ovom albumu. Ako ne volite, nemojte ga ni poku{ati slu{ati.

jer bismo, onda, time zapravo doveli sebe u situaciju sigurnog finansijskog gubitka. Ovako, imamo izuzetan program, koji }e nam, uz veliki odziv publike, donijeti jo{ jedno uspje{no festivalsko izdanje.

Nedoku~ivi kriteriji
Smatrate li da „Jazz Fest“ ima adekvatnu podr{ku dr`avnih institucija u odnosu na druge manifestacije?

Kako biste opisali ovogodi{nji program „Jazz Festa“?

- Najbolji odgovor na ovo pitanje dat }e publika „Jazz Festa“. Mi smo poku{ali da i u ovoj godini opet predstavimo razli~ite muzi~are i razli~ite muzi~ke stilove sa svih strana svijeta i da u svojoj selekciji budemo umjetni~ki beskompromisni i zanimljivi. Nadam se da smo u tome i uspjeli.
Kako ste uspjeli zatvoriti finansijsku konstrukciju?

dnost „Jazz Festa“ niti napominjati na ~injenicu da su rijetki umjetni~ki festivali koji imaju tako brojnu publiku koja je spremna da, iako u nezavidnom finansijskom polo`aju, svakog dana u toku festivala kupi jednu ili dvije ulaznice. Ne pravimo festival da bismo dobili novac poreznih obveznika, godinama smo organizirali festival bez ikakve pomo}i tzv. nadle`nih institucija i to nas nije sprije~ilo da se razvi-

stoji ni u jednoj oblasti `ivota pa je nerealno o~ekivati da postoji u kulturi. Kamo sre}e da su stvari druga~ije. A dovoljan je jedan, samo jedan politi~ar koji zaista `eli i zna raditi svoj posao pa da stvari u odre|enoj oblasti krenu nabolje.
Svjedoci smo vremena u kojem se preko no}i gase kulturne institucije. Strahujete li od toga da sli~na sudbina ne zadesi i „Jazz Fest“?

Pet zvjezdica
Nekoliko vrhunskih muzi~ara, poput Dejva Holanda, ve} je ranije dolazilo na „Jazz Fest“. [ta Vam oni ka`u, kako do`ivljavaju manifestaciju i samo Sarajevo?

- Nismo zatvorili finansijsku konstrukciju, ali svakodnevno radimo na tome. Shvatili smo, nakon

- Konkretno, Dejv Holand je pro{le godine na svom profilu na Facebooku i Tweeteru za „Jazz Fest Sarajevo“ napisao „5 stars festival!“ (festival sa pet zvjezdica, op. a.). Nije ba{ da o svakom festivalu umjetnici takvog formata govore u superlativima tako da nam ta vrsta komplimenata godi, jer dolazi od nekoga koga ne samo da izuzetno cijenimo nego je i muzi~ar koji ima historijsku va`nost kada je ova muzika u pitanju, a ujedno je i danas vitalan i utjecajan i kao autor i kao izvo|a~ pa nam to, samim tim, jo{ vi{e zna~i.

- S obzirom na to da smo se sami upalili, sami }emo se, ako treba, i ugasiti, ali nas ni~ija nebriga ne}e natjerati da odustanemo. Ne `elimo da na{i motivi i povodi le`e u tu|oj nezainteresiranosti i neznanju. Zamislite jednu veliku porodicu s mnogo djece u kojoj je otac neradnik i probisvjet, a majka samo na momente svjesna svog maj~instva. A onda zamislite jedno dijete koje je ipak, uprkos svemu, napravilo ne{to zna~ajno i veliko ne samo za tu porodicu

iju smrt svim javnim ustanovama koje postoje samo zato {to ih je neko osnovao, a koje zapo{ljavaju za vlastiti posao nezainteresirane i nestru~ne osobe, kao i svim onim institucijama koje svoj jedini razlog za postojanje nalaze u vlastitim pla}ama, koje, u pravilu, skoro nikada ne zarade, ali ne zato {to nisu u mogu}nosti nego zato {to to ne `ele i ne znaju. Pri tome javne ustanove u ovoj zemlji tro{e ve}inu novca koji se odvaja za kulturu. One su te zbog kojih nema novca za kvalitet, jer je njihov posao da proizvode kvalitet, ali to ne ~ine i onda ta kulturna proizvodnja pada na teret onih koji to `ele i znaju, ali nemaju novac da to u~ine. Tako se razvila mala kulturna scena u na{oj zemlji, dok jedna mala vojska birokrata u kulturi ve} decenijama u`iva sinekure, ~ine}i, prakti~no, jedno H. PROLI] veliko ni{ta.

DVD

Nema zemlje za starce
„Nema zemlje za starce“ napeti je triler koji }e, zahvaljuju}i vje{to ispri~anoj pri~i, izvrsnoj re`iji i impresivnoj glumi, posebno odu{eviti odane fanove bra}e Koen. Cijela pri~a po~inje kada lovac Levelin Mos nai|e na popri{te mafija{kog obra~una, kamionet okru`en mrtvim tijelima, u kojem se nalaze velika koli~ina heroina i dva miliona dolara. On odlu~i uzeti novac te tim ~inom pokrene lavinu nasilja.

6

Dnevni avaz, nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011.

Info
Oduvijek na ramenu
^ini se da je `enama na ramenu oduvijek visila neka torbica. To, naravno, nije ba{ tako. Torbica se prvi put spominje u 14. stolje}u, ali se ve} na egipatskim hijeroglifima prikazivalo ne{to sli~no torbici vre}ice koje su se nosile oko struka.

Torbe svih oblika i boja
O

Trendovi za jesen

REKLI SU Mirjana Deak

Preferiram ve}e torbe
- Uglavnom nosim ve}e torbe, a male nikada ukoliko nisu za ve~ernji izlazak. [to se ti~e oblika, preferiram Deak: U svim bojama kvadratne, i to one koje se nose preko ramena. Imam ih u svim bojama i sve su uglavnom ko`ne, {to je 80 posto moje kolekcije, osim, naravno, onih ljetnih, koje su od platna ili skaja.

Klasika nikada ne izlazi iz mode i svako bi u svom ormaru trebao imati barem jednu ovakvu torbu, koja }e upotpuniti formalni, elegantni „outfit“
Sasvim suprotno na{im razmi{ljanjima, prvi koji su po~eli nositi torbice, odnosno one su tada bile vi{e nalik nov~aniku, bili su mu{karci. Ipak, s vremenom su, valjda, primijetili da torbice ba{ i nisu najve}i dokaz mu{kosti pa su u drugoj polovini 16. stolje}a izmislili d`epove, u koje su mogli spremiti svoje nov~anike, a `ene su ih u 18. stolje}u izvadile iz unutra{njosti svojih suknji i stavile u torbice. dabir prave torbe jednako je va`an kao i biranje ostatka „outfita“. Torba je definitivno jedan od najva`nijih dijelova svake modne kombinacije. U dana{nje vrijeme, kada je, prakti~no, sve u modi, ipak postoje modeli torbi koji su popularniji od ostalih. Po{tarske torbe izgledaju odli~no uz svaku „casual“ varijantu, a i vrlo su prakti~ne. I, {to je najbolje, postoji bezbroj modela, a na vama je samo da odaberete onaj koji vam se najvi{e svi|a. Mo`ete se odlu~iti za „cool“ vinta` stil, torbu sa zaobljenim rubovima, strogo ~etvr-

tastu torbu ili, pak, za vre}asti model. Odaberite mini torbu ili se odva`ite za ne{to ve}u. Umjerenost je vrlina, osobito kada su u pitanju ove torbe. Sada ve} mo`ete prona}i torbe u svim mogu}im bojama pa malo eksperimentirajte i odlu~ite se za jednu od njih. Birajte izme|u boje fuksije, neonski `ute, narand`aste ili plave. Svaka }e u dobroj kombinaciji izgledati fenomenalno, a vi u trendu! Klasika nikada ne izlazi iz mode i svako bi u svom ormaru trebao imati barem jednu ovakvu torbu, koja }e upotpuniti formalni, elegantni „outfit“. Ove damske torbice (ne{to sli~no kao „Hermesova“ torba „birkin“), koje se u pravilu nose za kratke ru~ke, izgledaju fenomenalno. Klasi~ni dizajn je vje~an, zato se nemojte bojati investirati u kvalitetniju ovakvu torbu, jer je to dugoro~no ulaganje.

Aida Deli}

Samo da je velika
- Potpuno mi je svejedno kakva je torba, samo da je velika i da mo`e {to vi{e stvari stati u nju. Naravno, osim toga, mora Deli}: Volim tro{iti novac biti i lijepa. Imam ih mnogo. Tip sam `ene koja voli taj detalj pa tako, gdje god odem, kupujem torbe. Za razliku od sestre, koja kupuje samo cipele, ja kupujem samo torbe. To je ne{to na {ta volim tro{iti novac.
(Foto: Ja-Sa)

STREET MODA Trendseterice na ulicama Sarajeva

Zagrijavanje za jesenju modnu pistu
U sedmici koja je iza nas, osjetili smo ne samo novo godi{nje doba nego i ono zimsko, na koje bismo kalendarski jo{ trebali pri~ekati. Takvom hladnom vremenu prilagodile su se i sarajevske ljepotice, nastoje}i ne zanemariti stil prilikom slojevitog utopljavanja. Kako pro{logodi{nja jesenska i zimska garderoba jo{ nije u prvim policama ormara, kombinira se s ljetnim modnim detaljima. Tako se mogu primijetiti Sarajke sa {alovima raznih boja, ugsice na koje smo ve} navikli, kaputi, mantili ili d`emperi koji izgledaju kao kaputi za hladne dane. Ad. K.

1 2 5

Pop lista
Nina Badri} „Mama“ „Plavi orkestar“ i „Dubioza kolektiv“ „(R)evolucija“ Massimo Savi} „Iz jednog pogleda“ Dino Merlin „Undo“ Gibonni „Veslo na vodi“ Mirza [oljanin „Ne mogu podnijeti to“ Amir Kazi} Leo „Volim te svejedno“ Jasna Gospi} i @eljko Samard`i} „Sarajevo meni putuje“ „Crvena jabuka“ „Gigi@migi“ „Parni valjak“ „Vjeruj“

Dnevni avaz, nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011.

7

Duet sa suprugom
Va{ suprug Dubravko, s kojim imate k}erku Luciju, tako|er je muzi~ar, ta~nije frontmen grupe „Pips, Chips & Videoclips“. Vjerovatno se odli~no razumijete kada razgovarate o poslu?

Jedino su „[tuke“ ozbiljne
[ta slu{ate kada je rije~ o regionalnim izvo|a~ima?

„Zemlja gruva“

Estrada

3 4

10

6 7 8 9

- Apsolutno. Na tom polju se mo`emo dobro tje{iti, razgovarati, nadopunjavati i sara|ivati na kraju krajeva. Suprug je, uostalom, snimio duet sa mnom na „Diksilendu“. Vrlo vjerovatno }u i ja gostovati na novom albumu „Pipsa“. To mi je sve nekako i logi~no, jer su na{i bendovi sli~ni po muzi~kom senzibilitetu.

- Izdvojila bih „Letu {tuke“. Njihovog frontmena Dinu [arana ozna~ila bih kao plodnog autora i harizmati~nog lika. On je izvrstan izvo|a~, bila sam prijatno iznena|ena kada sam ga prvi put slu{ala u`ivo, naprosto vlada scenom. Osim „[tuka“, niko drugi mi u ovom trenutku ne pada na pamet, jedino njih do`ivljavam kao ozbiljnu grupu u masi drugih bendova koji nestanu preko no}i.

Premijera spota „Meni treba“
Sve popularniji beogradski bend „Zemlja gruva“ predstavit }e sutra nave~er na regionalnom MTV-ju novi spot, za pjesmu „Meni treba“. Ovaj videoklip ujedno je i najava „live“ DVD izdanja, snimljenog na prvom velikom solisti~kom koncertu benda u Domu omladine Beograda 14. maja ove godine. Kako ka`u ~lanovi benda, pjesma „Meni treba“ posveta je legendarnoj numeri „Liberation Riddim“ benda „Morgan Heritage“, na osnovu koje su nastali mnogi rege klasici, kao, naprimjer, „Jah Jah City“ Jamaj~anina Kejpltona (Capleton). Koncert, kao i audio i videosnimak, ura|eni su u produkciji studija „Gruvlend“, uz pomo} prijatelja i saradnika benda „Zemlja gruva“. - O mom `ivotu uglavnom drugi pri~aju, a ja ga `ivim, {to je genijalno i rijetko na na{im prostorima. Ljudi uglavnom pri~aju o svojim `ivotima, a ne `ive ih. Ni{ta nikome nije jasno, jer kada se sami zapetljaju, neka se sami i otpetljavaju. Ja nikada nisam bila zapetljana pa nemam razloga da se otpetljavam, jer je moj

MUZI^ARI Jadranka Ivani{ Yaya, pjeva~ica grupe „Jinx“

Pop prijedlog Oliver Dragojevi} i Stjepan Hauser „Brod u boci“

1
2 3

Rok i alter lista
„Dubioza kolektiv“ „Making Money“ „Letu {tuke“ „U ovom svijetu“ „Hladno pivo“ „Fotoaparat“ TBF „Uvik kontra“ SARS „Mir i ljubav“ Mar~elo i „Filteri“ „Mamica“ „Zoster“ „Sve u svoje vrijeme“ „Vatra“ „Ima li budnih“ „Dubioza kolektiv“ „Kokuz“ „Svi na pod“ „Lopovska“

Ba{ je slatko {to nas politi~ari citiraju
Ne treba doslovno shvatati na{e stihove Porodi~na `ena je neka vrsta transformera Sve {to ponekada gledamo na Dnevniku podsje}a na „Monti Pajton“

4 5

10

6 7 8 9

Z

Rok i alter prijedlog „Majke“ „Te{ke boje“

agreba~ka grupa „Jinx“ vi{e od decenije i po vlada radijskim eterom od Vardara do Triglava. Jednostavni, ali istovremeno intrigantni tekstovi pjesama i retropop imid` ~ine ih originalnom pojavom na regionalnoj sceni, stoga nije iznena|enje {to su ~lanovi benda veoma dobro prihva}eni i u Bosni i Hercegovini, gdje ~esto gostuju.

mom, tako i uspje{nom koncertnom turom koja je uslijedila nakon izdavanja CD-a. Sviramo svuda, svugdje smo odli~no primljeni, publika dobro reagira na nove pjesme. Nemamo pravo na bilo kakvu primjedbu.
Upravo nakon ovog albuma „Jinx“ su mnogi nazvali „majstorima jednostavnosti“...

poruku, prekrijemo je s vi{e slojeva. Kod nas nije ni{ta na prvu loptu i ne treba doslovno shvatati na{e stihove, sve radimo s nekim odmakom...
Dobro, ali to, o~ito, ne smeta politi~arima da citiraju pjesme „Jinxa“. Nedavno se dogodilo da u Saboru Hrvatske izgovaraju stihove Va{e pjesme „Na ~emu si ti“...

~emu smo odrasli, {ta volimo slu{ati i kako smo odgojeni.
Koliko se grupa „Jinx“ promijenila od samih po~etaka do danas?

- To je lijepo sro~eno, ko

- Da, to je ba{ bilo slatko.

- Dosta. Kao prvo, stariji smo, odrasliji, iskuliraniji... Dakle, vi{e ne grize{ kada ne treba, a kada treba, onda mo`e{, jer zna{. Super je ta zrelost. Bend su poga|ale i promjene u samom sastavu,

Teatar apsurda
Upravo preksino} „Jinx“ je ubilje`io jo{ jedan nastup u na{oj zemlji, ta~nije u sarajevskom Domu mladih, na koncertu uprili~enom u sklopu Multimedijalnog art festivala. Kao i uvijek, bend je predvodila pjeva~ica Jadranka Ivani{ Yaya, koja je u razgovoru za „Dnevni avaz“ pri~ala o Sarajevu, novom albumu, politi~arima, braku s liderom grupe „Pips, Chips & Videoclips“ Dubravkom Ivani{em Ripperom...
Rado dolazite u glavni grad BiH? Yaya: Nismo previ{e komplicirani

1
2 3

4 5

10

6 7 8 9

Enes Begovi} „Lijepa je“ Halid Be{li} i „Legende“ „Tambura{i“ Verena Cerovina „Bje`i ku}i“ [erif Konjevi} „Ljubavi“ Osman Had`i} „Samo jedna `ena zna“ Enes Begovi} i Mladen Voji~i} Tifa „Dva jarana“ Kemal Hasi} „Kao i prije“ Lepa Brena „Metak s posvetom“ Elvira Rahi} „Cura s ~ar{ije“ Adnan Jakupovi} „Mene zaboravi“ Folk prijedlog Adnan Nezirov „Ne {iri ruke“

Folk lista

- Uvijek je super u Sarajevu. Jo{ od mladih dana smo „dobri“ sa Sarajevom, znamo da je tu publika super i dobar provod. Sve pet.
Aktuelni album „Diksilend“ na tr`i{tu je ve} vi{e od pola godine, ali kriti~ari i publika ne prestaju da ga hvale?

god da je rekao. Sla`em se s konstatacijom, jer mi smo ipak pop bend i nismo previ{e komplicirani za slu{ati. Gajimo lagani radiofoni~ni stil i upravo te`imo toj jednostavnosti.
Mo`emo li, onda, re}i da ste jednostavni i apoliti~ni?

- Mi smo zaista zadovoljni, kako samim albu-

- Da. Apsolutno smo neanga`irani i apoliti~ni. I kada `elimo poslati neku

Sve {to ponekada gledamo na Dnevniku, podsje}a na „Monti Pajton“, to je jedan teatar apsurda, u kojem se, eto, i mi ponekada na|emo ni krivi ni du`ni. Najbolje je isklju~iti se iz svega toga, {to manje gledati Dnevnik i `ivot }e ti prote}i najnormalnije, bez prevelikog stresa.

ali to svaki put znamo iznivelirati i dovesti u pravu formaciju.
U tom dugom periodu trajanja „Jinxa“ i sami ste pro{li brojne promjene u privatnom `ivotu te se, na koncu, transformirali u porodi~nu `enu?

Volim paniku
Bend pravi muziku i obla~i se u retrofazonu, u stilu sedamdesetih i osamdesetih. Kao da `elite re}i da je nekada bilo bolje?

Rok i alter . . . . . . . . . . . . . . . Pop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prijedlog . . . . . . . . . . . . . . . . Ime i prezime . . . . . . . . . . . . Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . .
Za svoje omiljene pjesme i interpretatore, osim kuponom, mo`ete glasati i na broj mobitela 091/410-100. Cijena po SMS-u je 0,50 KM. U poruci ispred imena pjeva~a ili grupe za koju glasate ili koje predla`ete treba navesti i top-listu kojoj pripadaju: pop, folk ili rok i alter.

Izra|ujem nakit
Bavite se i modom?

- Kako se uzme. Veoma dugo izra|ujem nakit, jo{ od djetinjstva. To mi je kao hobi, djeluje vrlo opu{taju}e na mene, poput neke meditacije, a vrlo je bitno da to mogu raditi u kvadratu svog stana. Svojevremeno sam sa prijateljicom radila i reviju, prije mo`da sedam godina. Ona je predstavila svoje kreacije od tekstila, a ja sam, naravno, modele uljep{ala svojim nakitom. No, to je bio moj jedini ozbiljniji izlet u svijet mode.

- Mo`da i da. Sve je bilo ljep{e u to vrijeme, ti stari bendovi, zvukovi... Mi se baziramo na tim utjecajima, bitno nam je da se osjeti na{a recikla`a, jer mo`da i podsvjesno `elimo da se sjetimo na

- Transformirali, ha-ha, odli~no. Pa, dobro, s obzirom na broj obaveza, porodi~na `ena i jeste neka vrsta transformera. Ali, ja to volim. Volim strku i paniku, volim kada imam mnogo obaveza, moj dnevni raspored je skroz lud. Da nije tako, bila bih, vjerovatno, depresivna. Kada nisam u {estoj brzini, onda previ{e razmi{ljam o stvarima o kojima ne bih trebala, a to nikada nije dobro.
H. PROLI]

`ivot vrlo jednostavan, lijep... Ja sam slobodna `ena u svakom smislu te rije~i srbijanska pjeva~ica Nata{a Bekvalac o tra~evima.

Koncert za velikog fana

8

Dnevni avaz, nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011.

Novi „Lancomeovi“ proizvodi u BiH

^udotvorna molekula u serumu „Visionnaire“
Vu~kovi}: Jednosatni koncert

Sa promocije u Galeriji „Roman Petrovi}“
(Foto: B. Nizi})

Parfem „Tresor Midnight Rose“ utjelovljuje vragolastu `enstvenost

Severina pjeva u dnevnom boravku
Pjeva~ica Severina Vu~kovi} obradila je vlastiti hit. Na muziku pjesme „Tvoja prva djevojka“ otpjevala je sasvim novi tekst autora Luke Buli}a. Kompozicija pod nazivom „Meni moja Seve do{la je!“ govori o fanu kojem se ostvario najve}i san - Severina pjeva u njegovom dnevnom boravku. To }e se zaista i desiti 20. oktobra, kada }e hrvatska zvijezda odr`ati jednosatni koncert u ku}i Roberta Grabovca. Cilj ovog projekta, koji, ina~e, organizira Narodni radio, je da priu{ti slu{aocu iskustvo kakvo novac ne mo`e kupiti, a zanimljivo je da su pristigle prijave iz cijelog regiona.

ancomeov“ serum „Visionnaire“ stigao je i u BiH! Ekskluzivni zastupnik „Lancomea“ za BiH, kompanija „Everet“ predstavila je u petak u sarajevskoj Galeriji „Roman Petrovi}“ ovaj visokoselektivni proizvod za njegu ko`e. - Prvi napredni korektor, koji je nastao nakon deset godina istra`ivanja, mo`e se upotrebljavati na svim tipovima ko`e, ~ak i na osjetljivoj ko`i i na konturama o~iju, kroz cijelu godinu, ujutro i nave~er. Pogodan je za sve tipove ko`e te za sve `ivotne dobi - re~eno je na prezentaciji „Visionnairea“. Tajna seruma je u „~udotvornoj“ molekuli nazvanoj LR2412, koja daje sebi „pogon“ i prodire u sve slojeve ko`e, i one

L

Serum „Visionnaire“

najdublje. Na taj na~in ona pokre}e niz mikrotransformacija koje vode ka istinski lijepoj ko`i - tekstura je finija, bore su izbrisane, pigmentacijske i vaskularne fleke su reducirane, a pore su su`ene. Iz „Evereta“ su predstavili i novi parfem - „Tresor Midnight Rose“, ~ije je za{titno lice holivudska glumica Ema Votson (Emma Watson). - ^arobni nektar intenzivnog mirisa meda u cvje-

Pjeva~ EKV-a nije zaboravljen

^etiri godine od smrti

Region nije zaboravio To{u Proeskog
Danas se navr{avaju ~etiri godine otkako je u saobra}ajnoj nesre}i u blizini Nove Gradi{ke tragi~no nastradao makedonski pjeva~ To{e Proeski. Mise zadu{nice za prerano preminulog pjeva~a To{u Proeskog odr`ane su u Hrvatskoj, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji, ali i u Njema~koj i Bugarskoj. U petak je odr`an i memorijalni maraton u Zagrebu, a u Novoj Gradi{ci godi{njica }e se obilje`avati ~etiri Proeski: Tragi~no nastradali pjeva~ dana.
Mladenovi}: Pjeva~ kultne grupe

Ivana Banfi} snima CD elektronske muzike
Hrvatska dens zvijezda Ivana Banfi}, nakon ~etverogodi{nje diskografske pauze, priprema novi album, na kojem }e se na}i pjesme elektronskog pravca. Njen novi muzi~ki materijal pojavit }e se na prolje}e sljede}e godine, a navila ga je singlom „Vampir“. - Uvijek sam voljela elektrozvuk, to je muzika s kojom sam rasla. Polako izbacujem pjesmu po pjesmu. Album mi je skoro gotov. Planiram put oko svijeta za 365 dana zajedno s familijom i razmi{ljam kako da to izvedem - ka`e Ivana Banfi} te isti~e veliku podr{ku supruga Krune Ladi{i}a. D. Z.

Nakon ~etiri godine pauze

Milan Mladenovi} dobiva ulicu u Zagrebu
Uskoro bi jedna ulica ili trg u Zagrebu mogli ponijeti ime Milana Mladenovi}a, pjeva~a kultne grupe „Ekatarina Velika“. - Rije~ je o pokojnom pjeva~u EKV-a, grupe koja je osamdesetih i devedesetih godina imala izuzetno veliki utjecaj na pop-rok scenu u Jugoslaviji. ^itav niz mladih bendova i danas je pod njenim sna`nim utjecajem - rekao je Marin Knezovi}, predsjednik zagreba~kog Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova. Milan Mladenovi} ro|en je 1958. u Zagrebu, a u {estoj godini preselio se u Sarajevo. U Beograd se doselio 1970. godine, a svoj prvi bend „Limunovo drvo“ osnovao je sa {kolskim kolegom Dragomirom Mihajlovi}em Gagijem. Milan Mladenovi} umro je 5. novembra 1994. u Beogradu u 36. godini `ivota.

Dnevni avaz, nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011.

9

U Sarajevu odr`an koncert „Indexi i prijatelji“

sarajevskom klubu „Cinemas“ preksino} je odr`an koncert „Indexi i prijatelji za Da~u, Bodu i \oku“, a hitove legendarne grupe pjevali su Aki Rahimovski, Dado Topi}, Mladen Voji~i} Tifa, Kaliopi, Hanka Paldum, Irina Kapetanovi}, \ulijano... Moderator programa bio je Mladen Jeli~i} Troko. Koncert je s kompozicijom „Plima“ otvorila Irina Kapetanovi}. Kaliopi je u sarajevski klub do{la nekoliko minuta prije konce-

U

Kaliopi odu{evila, rasplesana Dina Kova~evi}
Aki Rahimovski, Mladen Voji~i} Tifa i Dado Topi} izveli „Pjesmu za Davora“
rta, a interpretacijom pjesme „Budi kao more“ odu{evila je sve prisutne. Hanka Paldum pjevala je „@ute dunje“, Aki Rahimovski „Jutro }e promijeniti sve“ te sa Mladenom Voji~i}em Tifom i Dadom Topi}em „Pjesmu za Davora“. Koncert je evergrinom „Da sam ja netko“ zatvorio \ulijano. U „Cinemasu“ su bile i porodice preminulih ~lanova „Indexa“, sin Davorina Popovi}a Dario, supruga \or|a Kisi}a Mahira, kao i Bodina supruga Dina
Razgovor Sinana Alimanovi}a i Dade Topi}a

Hanka na sceni s Trokom

tnom srcu, u kojem je ru`a, najupe~atljivija je nota parfema „Tresor“, sla|a nego ikad. Utjelovljuje vragolastu `enstvenost. Ru`a postaje zaigrana uz so~ne tonove maline, da{ak drvenih nota i rasko{ne note vanilije. Ostavlja sna`an pe~at ka`e Ane Flipo (Anne), tvorac ovog vo}no-cvjetnog mirisa. Parfem je u glamuroznoj, rubno dekoriranoj bo~ici, koja podsje}a na dragulj. D`. B.
Banfi}: Planira put oko svijeta za 365 dana

Kova~evi}, koja je bila izuzetno raspolo`ena i plesala je skoro sve vrijeme. - Bila je to prava ve~er nostalgije i uspomena s dosta emocija. To nam je bio glavni cilj i u tome smo uspjeli. Mislim da smo se na pravi na~in prisjetili legendarnih muzi~ara i pokazali da nisu zaboravljeni. Osmjesi na licima porodica ~lanova „Indexa“ najbolja su mi nagrada - ka`e Tomislav Ka{ljevi}, producent koncerta „Indexi i prijatelji za Da~u, Bodu i \oku“.
Me|u posjetiocima i Dario Popovi}
(Foto: M. Kadri})

Pun sarajevski klub „Cinemas“

D. Z.

Lepa Brena obradovala fanove
Lepa Brena obradovat }e svoje fanove ro|ene 20. oktobra, kada i pjeva~ica, besplatnim ulaznicama za njen koncert. Dovoljno je samo da donesu li~nu kartu na blagajnu Beogradske arene, gdje }e 20. oktobra biti odr`an koncert. I ostatak publike dobit }e na poklon, uz kupljenu ulaznicu, Brenin CD s novim pjesmama. Ina~e, Brena }e na ovom koncertu imati brojne goste, vi{e od 300 javnih li~nosti iz regiona i inozemstva, a svoj dolazak je, izme|u ostalih, najavio i teniser Boris Beker, veliki prijatelj bra~nog para @ivojinovi}. Za spektakl u Areni pjeva~ica se ozbiljno priprema. Tako od ranog jutra vje`ba koreografiju, radi kondicione vje`be... Tako|er, jede samo ribu, piletinu, povr}e i salatu, a tijelo joj, prema rije~ima njenog trenera, izgleda kao da ima 20 godina.

Ulaznice za ro|endan Ho}e li Jelena
Prema slu`benoj anketi Eurosonga, ~ak 40 posto ljudi `eljelo bi da vidi Jelenu Rozgu kao predstavnicu Hrvatske na narednom takmi~enju za Pjesmu Evrovizije. U anketi u kojoj je u~estvovalo 5.000 ljudi iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Gr~ke, [panije i ostalih evropskih zemalja, glasalo se za to da Jelena Rozga

Hrvati u anketi Eurosonga

Rozga na Eurosong?
u~estvuje na presti`noj muzi~koj smotri u glavnom gradu Azerbejd`ana Bakuu, koja se odr`ava krajem maja naredne godine. Zvani~na studija ovog muzi~kog takmi~enja pokazala je da je Jelena Rozga u velikoj prednosti nad kolegama iz Hrvatske te da }e, najvjerovatnije, nastupiti kao predstavnica susjedne zemlje.
Rozga: U velikoj prednosti

Brena: U Beogradskoj areni 20. oktobra

10

Dnevni avaz, nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011.

NOGOMET Boris Pand`a, nogometni reprezentativac BiH

U Parizu nakon utakmice nije mogao zaspati Split mi je u veoma lijepom sje}anju, ali Hajduk nije Belgija je stvarno zemlja za deset
ogometni reprezentativac Boris Pand`a poznat je kao veliki borac na zelenom terenu, za kojeg nema izgubljene lopte. Svoj `ivot te{ko mo`e zamisliti bez nogometa, u kojem je do`ivio mnogo lijepih, ali i ru`nih trenutaka. Jedan od najte`ih dana u `ivotu bio mu je nakon remija u Parizu protiv Francuske.

I u Belgiji me zovu Kung-fu Pand`a
N
sam ni tri sata spavao. Ni bara` nije lo{, ali bili smo tako blizu plasmana ka`e Pand`a. Vi{e od 18 mjeseci stameni stoper ~lan je belgijskog Mehelena, gdje dosta uspje{no nosi dres istoimenog kluba. - Vi{e sam nego zadovoljan u Mehelenu. Ekipu je ove godine napustilo dosta igra~a tako da }emo malo te`e ispuniti ciljeve, a to je plasman me|u prvih {est ekipa. Moje ambicije su trenutno vezane za Mehelen, a naravno, `elim da u budu}nosti zaigram u nekoj od liga petice - ka`e Boris.

Pand`a: Belgijanci samo gledaju svoja posla

Zaljubljenik u engleski nogomet
Boris Pand`a veliki je zaljubljenik u engleski nogomet i volio bi da se jednog dana oku{a u Premijer ligi. - U Engleskoj se igra pravi mu{ki nogomet. Svaka utakmica je puna tempa. Od engleskih klubova, najdra`i mi je ^elzi, dok u Njema~koj zbog navija~a simpati{em Borusiju iz Dortmunda - ka`e Boris. - Iako nemaju vladu, kao ni BiH, oni nisu nimalo zabrinuti. Dr`ava je odli~no ure|ena i imaju normalan `ivot bez vlade. Zemlja je stvarno za deset, zna se ta~no ko {ta radi. Kod njh dr`ava bolje funkcionira bez vlade nego na{a sa svim mogu}im vladama i ministrima. Belgijance ne zanimaju previ{e de{avanju na Balkanu. Samo gledaju svoja posla - nastavlja Boris. Pand`a je tri sezone nosio dres splitskog Hajduka, ali mu taj period u karijeri nije ba{ u najdra`em sje}anju. - Moja najve}a gre{ka je odlazak u Hajduk. To mi je jedna dobra {kola. Split mi je u veoma lijepom sje}anju, ali Hajduk nikako nije. Ne ~ujem se ni s kim iz biv{eg kluba. Ponekada me zovu novinari iz Splita. Nikada nisam imao problema s navija~ima, ali sam nezadovoljan statusom koji sam u`ivao. Nisam to zaslu`io svojim igrama i zalaganjem - ka`e na{ internacionalac. Za vrijeme igranja u Hrvatskoj dobio je zanimljiv nadimak. Naime, saigra~i su ga zvali Kung-fu Pand`a. - Sve se desilo sasvim slu~ajno. Glavni krivac za taj nadimak je jedan hrvatski novinar. Na`alost, nadimak je pogre{no protuma~en, jer nisam neki udara~ ili siled`ija na zelenom terenu. Kung-fu Pand`a zovu me i u Belgiji, ali njima je to simpati~no ka`e na{ reprezentativac. Pored nogometa, Boris voli i tenis, koji u slobodno vrijeme rekreativno igra sa prijateljima. - Mislim da bih bio dobar teniser. Imam sve predispozicije za to. Ipak, nogomet mi je uvijek bio i ostao na prvom mjestu ka`e na{ reprezentativni D. ZEBA stoper.

Dr`avna vlada
- Sve ja na po~etku li~ilo na to da }e to biti no} koje }e se svi Bosanci i Hercegovci uvijek rado sje}ati. Nadali smo se pobjedi i historijskom plasmanu na Evropsko prvenstvo. Bili smo vrlo blizu cilja. Dugo }e ostati osje}aj `aljenja za tri boda. U Parizu sam nakon utakmice te{ko mogao zaspati. Mislim da ni-

Najve}a gre{ka
Na{em reprezentativcu nije trebalo mnogo vremena da se navikne na `ivot u Belgiji.

Tri godine u vezi s Ivonom
Boris je skoro tri godine u vezi sa Mostarkom Ivonom, koja mu ~esto dolazi u posjete u Belgiju. - Za sada nam dobro ide. Lijepo se sla`emo. Ona jo{ studira tako da je rano govoriti o vjen~anju. Sve u svoje vrijeme. Naravno, roditelji Zvonko i Anica i sestra @eljana bili bi sretni da se uskoro o`enim - ka`e Pand`a.

[ev~enko: @eli ostati u sportu

Atraktivna Peruanka na tribinama

Dejzi konkurencija Park ^u-jong mora u vojsku Larisi i Peti
Paragvajke Larisa Rikelme (Larissa Riquelme) i Peti Orue (Patty) ve} du`e vrijeme slove za najljep{e navija~ice na svijetu, a nedavno su dobile konkurenciju u atraktivnoj Peruanki Dejzi Arauho (Daisy Araujo). Ona je zajedno s kolegicom Irinom Grandez dala razlog pripadnicima ljep{eg spo- Dejzi na utakmici protiv ^ilea la iz Perua da kvalifikacija za Svjetsko prprate svoju nogometnu re- venstvo protiv ^ilea u Saprezentaciju. ntijagu i dubokim dekolteDejzi je podr`avala svoj om i bujnim poprsjem plijenacionalni tim na susretu nila poglede mu{karaca.

Problemi ~lana Arsenala

[ev~enko `eli igrati golf

Kad napusti fudbal

Andrej [ev~enko, legendarni ukrajinski nogometa{, jo{ nije rekao posljednju rije~ u najva`nijoj sporednoj stvari na svijetu. Golgeter kijevskog Dinama nedavno je bio strijelac u utakmici izme|u Ukrajine i Bugarske, a nakon {to okon~a aktivno igranje, i dalje `eli ostati u sportu, ali ne u nogometu. On se ve} izvjesno vrijeme posvetio igranju golfa. Na nedavnom profesionalnom turniru u Ukrajini zauzeo je drugo mjesto, a prijatelji ga uveliko nagovaraju da razmisli o u~e{}u na Olimpijadi 2016. godine, jer }e golf poslije Londona biti uvr{ten u olimpijske sportove.

Arsenalov nogometa{ Park ^u-jong morat }e za dvije godine u vojsku u rodnoj Ju`noj Koreji. Park }e stoga jo{ dvije sezone igrati u Arsenalu, u koji je ovog ljeta stigao iz Monaka. U Francuskoj je igrao tri godine, a karijeru je po~eo u Seulu. Ukoliko ne provede 21 mjesec u vojsci prije nego {to napuni 30 godina, mo- ^u-jong: Jo{ dvije godine u Arsenalu gao bi se suo~iti najbolje mjesto da zavr{im sa zatvorskom kaznom ili svoj boravak u Evropi. Voprotjerivanjem iz svoje zejska se u mojoj zemlji ne mlje. mo`e izbje}i - rekao je 26- Mislio sam da bi ovo bilo godi{nji Park ^u-jong.

Zanimljivosti

Dnevni avaz, nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011.

11

Savjeti

Noviteti vi{e privla~e U `ene
@ene su anga`iranije od mu{karaca na dru{tvenim mre`ama i sklonije su upotrebi pametnih telefona, pokazali su rezultati istra`ivanja na 14.000 `ena. Iako je televizor i dalje omiljeni medij `ena, one imaju ve}u tendenciju od mu{karaca da paralelno konsultiraju i druge mre`e, kao {to je Facebook. Istra`ivanje je pokazalo i da mu{karci vi{e koriste pametne telefone za zabavu, a `ene prije svega za komunikaciju i da one vi{e upotrebljavaju dru{tvene mre`e, jer smatraju da im omogu}avaju ~e{}u komunikaciju s ve}im brojem prijatelja, {to ne bi mogle da nisu online.

Ku}i{te „Aston Martinovog“ telefona izra|eno je od prozirnog safir-kristala, a rubovi su ukra{eni platinom

Mobitel sa potpisom „Aston Martina“

U [vicarskoj predstavljen koncept

Ako imate laptop....
Da biste laptopu osigurali dugogodi{nji pouzdani rad, potrebno ga je redovno odr`avati. Na taj na~in {titite svoju investiciju, podatke, osigur-

spotu Ti-Pejna (T-Pain) za pjesmu „5 O’Clock“ prvi put se pojavio prozirni pametni telefon proizvo|a~a automobila „Aston Martin“, koji je proizveden u saradnji s kanadskim „Mobiadom“. Koncept CPT002 prezentirali su na presti`nom Sajmu nakita i satova u [vicarskoj, na kojem se redovno predstavljaju luksuzni proizvodi. Ku}i{te „Aston Martinovog“ telefona izra|eno je od prozirnog safir-kristala, a rubovi su ukra{eni platinom. Pokre}e ga operativni sistem Android. CPT002 je prvenstveno namijenjen voza~ima „aston martina“, jer ima funkcije koje su u skladu s automobilom. Tako korisnik mobitelom mo`e otklju~ati automobil te se ure|aj automatski povezuje s GPS-om i ekranom u automobilu. Tako|er slu`i kao dodatni senzor u slu~aju nesre}e i izra~unava pravovremeno otvaranje zra~nih jastuka. Jo{ nije poznato ho}e li ure|aj u}i u serijsku proizvodnju, ali je sigurno da }e se prodavati uz automobile „aston martin“.

avate da pouzdano funkcioniraju ba{ kada ih trebate. Evo kako ~uvati laptop: Pravilnim rukovanjem i preno{enjem - paziti na mehani~ka o{te}enja i naprezanja, LCD ekrani su skupe komponente. Primjerenim okru`enjem - pra{ina, temperatura i vlaga mogu na{tetiti vitalnim dijelovima. Pohranom podataka rezervne redovne kopije va{ih podatka mogu vam sa~uvati mnogo sredstava i vremena. Antivirusna za{tita. Nadogradnja operativnog sistema.

Flash

Flash

Flash ...

„Galaxy S2“ telefon godine
Pametni telefon ju`nokorejskog „Samsunga“ „Galaxy S2“ progla{en je telefonom godine na ovogodi{njem izboru najboljih tehnolo{kih ure|aja „T3 Gadget Awards“ u Londonu. To je prvi put u tri godine da je tu presti`nu nagradu osvojio telefon neke duge kompanije osim „Applea“ i HTC-a.

Aplikacija za bolji san

„MacBook Pro“ od 24-karatnog zlata

^itavo ku}i{te 13-in~nog „MacBooka Proa“, koji potpisuje firma „Computer Choppers“, obu~eno je u 24-karatno zlato, a „Appleov“ znak na stra`njoj strani ure|aja prekriven je dijamantima. Ne treba ni napominjati da je, osim {to blje{ti, funkcionalnost ure|aja identi~na standardnoj verziji. Cijena u ovom trenutku nije poznata.

Japanci su napravili novu aplikaciju za pametne telefone, koja unapre|uje kvalitet sna korisnika. „Zeo Sleep Manager“ mjeri mo`danu aktivnost i druge signale tokom sna, analizira podatke te prema tome daje savjete kako pobolj{ati san. Aplikaciju je mogu}e koristiti na „iPhoneu“, „iPadu“ i mobitelima na platformi „Android“.

Aleksandra Kova~evi} u Las Vegasu

Upoznala sam Majka Tajsona!
Legendarni bokser veoma je duhovit ne zna kada je no}, a kada dan Grad u kojem se

12

Dnevni avaz, nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011.

13
Atraktivna Ivana Vukni}

Na{a manekenka Aleksandra Kova~evi} ve} desetak dana boravi u dalekoj Americi. Bh. ljepotica odu{evljena je Las Vegasom, gdje redovno obilazi zanimljiva de{avanja, kao {to su koncerti i predstave. - Las Vegas je definitivno grad u kojem se ne zna kada je no}, a kada dan. Koliko god ~ovjek imao vremena, ne mo`e sti}i na brojna de{avanja. Jedino da se nekako mogu klonirati pa da u isto vrijeme budem na dva mjesta - u {ali govori Aleksandra. U gradu kocke na{a manekenka radila je nekoliko revija, a Kova~evi} u dru{tvu Tajsona nakon jedne od njih, upoznala je legendarnog boksera Majka Tajsona (Mike Tyson). - Majk je divna osoba, veoma pozitivnog duha. Veoma je duhovit. Njemu i njegovom menad`eru bilo je drago, jer su

(Foto: M. Kadri})

Spli}anka dobila ponude u Japanu
Atraktivna Spli}anka Ivana Vukni} bilje`i sve ve}e uspjehe u modnom svijetu. Nakon {to je pro{le godine pobijedila na takmi~enju „The Best Model Hrvatske“, anga`mani ne prestaju plju{tati sa svih strana. Nedavno je otkrila da je dobila primamljive ponude u Japanu. Trenutno priprema snimanje reklame za hrvatski brend, u okviru kojeg }e osvanuti na brojnim d`ambo-plakatima. TaVukni}: Ni`e uspjehe

Najmla|i se u~e nogometnim majstorijama

Dribling novih d`eka

Polaznici {kole na Bilinom polju s na{im reprezentativcima

U POSJETI Sarajevska {kola fudbala „Valter“

Brza hrana

Aleksandra isti~e da joj se u Americi jedino ne svi|a hrana, ali da se nekako snalazila. - Amerikanci vole brzu hranu i jedu ve}inom nezdravo. Navikla sam na laganiju hranu tako da je to jedino {to mi ne odgovara - ka`e Kova~evi}. upoznali Miss BiH. Lijepo smo se dru`ili ve}i dio ve~eri. Rekao mi je da bi volio do}i u Bosnu. Ostali smo u kontaktu i meni je velika ~ast, jer sam upoznala jednu tako cijenjenu li~nost u svijetu. Tako|er, upoznala sam Entuana Petona (Antwan Patton), poznatog kao Big Boija iz ameri~kog hip-hop sastava „OutKast“ - ka`e Kova~evi}. Aleksandra je obi{la sve vode}e hotele i kasina u Las Vegasu, a najvi{e joj se dopao hotel „Venecija“. - Naravno, „Cesar Palace“ je najve}i i veoma je lijep, ali mi je „Venecija“ ipak najbolja D. Z. - ka`e ljepotica.

@elimo napraviti lijepu pri~u
Na utakmici BiH - Luksemburg 22 ~lana ove {kole
ada se pribli`avate dvorani na ~etvrtom spratu „Avaz Twist Towera“, razdragani dje~iji glasovi pouzdan su znak da se na tom mjestu de{ava ne{to lijepo. I letimi~an pogled dovoljan je da se uvjerite kako 56 djece okupljene u [koli fudbala „Valter“ u`iva u svakom trenutku zajedni~kog treninga. Tu se najmla|i u~e nogometnim majstorijama, ali i drugarstvu i zajedni{tvu. - Pored fudbalskih treni-

ko|er, nedavno je na predivnoj splitskoj pla`i

snimila katalog za kupa}e kostime.

Nakon {to ga pjeva~ica nije shvatila ozbiljno

Drejk: Rijana mi je slomila srce
Pjeva~ Drejk (Drake), koji je s Rijanom (Rihanna) snimio duet „What’s My Name“, izjavio je da mu je pjeva~ica slomila srce, jer je on mislio da je njihova veza mnogo ozbiljnija nego {to jeste. - Bio sam vi{e povrije|en nego prije. Znam da nisam bio Rijanin princ na bijelom konju. Tada me je jako povrijedila iako nije htjela. Ne krivim je. Bio sam povrije|en, jer sam mislio da imamo ne{to vi{e - rekao je Drejk. Pjeva~ je otkrio i kako mu je ona slomila srce te da mu je te{ko da se zabavlja s drugim devojkama zbog svoje slave. - Te{ko je natjerati djevojke da ti vjeruju. Kada ka`ete djevojci da ste u Njujorku i da radite na svom albumu, a ona pro~ita u novinama da ste na Bahamima s tom i tom devojkom, kako da vam vjeruje? - dodao je.

Gratis treninzi za djecu bez oba roditelja
dam mjeseci poslije na utakmici izme|u reprezentacija Bosne i Hercegovine i Luksemburga 22 polaznika „Valtera“ istr~ala su ne teren Bilinog polja zajedno s nogometnim zvijezdama iz dvije zemlje. - Za djecu je to bila ogromna radost. Nekoliko dana prije odlaska u Zenicu nisu mogli spavati - dodaje Junuzovi}. Kako je dobar prijatelj s ve}inom na{ih reprezentativaca, Junuzovi} ka`e da }e i u budu}nosti djeci prire|ivati susrete s njihovim uzorima te isti~e da imaju velike planove. - Ako Bog da, u budu}nosti `elimo napraviti i nogometni kamp. @elimo za Sarajevo i dr`avu napraviti lijepu pri~u - dodaje Junuzovi}. Djeca u „Valteru“ treniraju pod budnim okom menad`era Adisa Behlulovi}a, a Junuzovi} poru~uje da su njihova vrata {irom otvorena za djecu bez oba roditelja, i to bez ikakve naknade.
L. SARAJLI]-RAMOVI]

K

U jednom od brojnih kasina

nga, nastojimo da omogu}imo djeci lijepo dru`enje. Obilje`avamo ro|endan svakog na{eg ~lana. Prvi poklon bila je lopta sa potpisima na{ih reprezentativaca pa dres ili torta. Uvijek je ne{to drugo. Naravno da vodimo ra~una i o tome kakvi su u~enici na{i ~lanovi. Moraju biti dobri u {koli da bi imali na{u podr{ku - ka`e Adis Junuzovi}, predsjednik Udru`enja [kola fudbala „Valter“. Prvi trening ova {kola imala je u martu, a samo se-

I Barbarezov sestri} me|u polaznicima
Junuzovi} ima sina, za kojeg ka`e da je jo{ mali za „Valter“, ali dodaje da je me|u polaznicima „Valtera“ i sestri} Sergeja Barbareza. Barbarez i Junuzovi}

Nikola Neme{evi} Neme{

TOP-PRI^A Legenda evergrina Toni Benet

Petra Bedek udaje se za brati}a zvijezde

Novi uspjeh starog lisca
S albumom „Duets II“ postao najstariji pjeva~ s najve}im brojem prodatih albuma
@ivahni 85-godi{nji pjeva~ evergrina Toni Benet (Tony Bennett) s albumom „Duets II“ prvi je put u {est decenija dugoj karijeri, punoj uspona i padova, dospio na prvo mjesto liste najprodavanijih izdanja u Americi i do drugog mjesta trenutno najprodavanijih albuma u svijetu. na, ova ameri~ka muzi~ka legenda zavr{ila bi kao njegova mlada saradnica Ejmi. On se izvukao, a ona je oti{la i 14. septembra, na Ejmin ro|endan, iza{ao je singl „Body and Soul“, simboli~ni duet dvije generacije, jedne spa{ene i jedne posrnule du{e.

Zdravka ^oli}a ne zovem stric
Petra Bedek, portparol Pinka BH, udat }e se u subotu za brati}a Zdravka ^oli}a - Harisa. Mlada Zagrep~anka je u Sarajevu, nakon zaposlenja, na{la i svoju ljubav. Harisa je upoznala prije ne{to vi{e od jedne godine u kafi}u koji je tada dr`ao na Skenderiji. Nakon, kako ka`e Petra, privla~nosti na prvi pogled, rodila se ljubav. Zaljubljeni par vjen~anje i svadbeno veselje imat }e u subotu u sarajevskom hotelu „Europa“. Pozvano je 200 gostiju, a sigurno je da }e najpoznatiji biti ^ola. - Zdravko nam je potvrdio da sti`e sa suprugom i k}erkama - ka`e Petra. Ona je odu{evljena porodicom ^oli}, ~ije }e prezime i uzeti, a ka`e da se zbog bliskosti svi oslovljavaju imenima. - Tako da i Zdravka zovem

Automobilom se zaletio u novinsku redakciju
Biv{i stanar ku}e „Velikog brata“ Nikola Neme{evi} Neme{ automobilom se namjerno zaletio u vrata zgrade redakcije „Blic Pulsa“ u Beogradu. Redakciju je prije incidenta nazvao Neme{ov prijatelj, rekav{i kako je zvijezda „Velikog brata“ ljuta na novinare koji su napisali tekst iz kojeg je Neme{ zaklju~io da se radi o njemu, mada njegovo ime nigdje nije spomenuto. Nakon {to su Neme{ovom prijatelju u redakciji rekli da do|e u njihovu zgradu kako bi normalno porazgovarali, situacija se smirila. No, onda je na scenu stupio de~ko Marijane ^vrljak i automobilom se zabio u zgradu. Radnici iz osiguranja poku{ali su ga smiriti pa je Neme{ nakon nekog vremena sjeo u auto i oti{ao. Poslije je do{la i policija, ali su u redakciji „Blica“ rekli kako pomahnitalog Neme{a ne}e tu`iti, jer pretpostavljaju da je samo imao lo{ dan.
Zgrada redakcije „Blic Pulsa“

PR Pinka BH i njen izabranik Haris vjen~at }e se u subotu u sarajevskom hotelu „Europa“

Dvije generacije
Na albumu je ugostio vrhunske kolege - Lejdi Gagu (Lady), Aretu Frenklin (Aretha Franklin), Majkla Babla (Michael Bubble), Noru D`ons (Jones), D`ona Majera (John Mayer), Kvin Latifu (Queen Latifah), Keri Andervud (Carrie Underwood) i mnoge druge, a posebnu pa`nju privukao je duet „Body & Soul“ s Ejmi Vajnhaus (Amy Winehouse). Da ga sin 1979. godine nije izvukao iz pakla kokai-

Odijelo i kravata
Entoni Dominik Benedeto (Anthony Dominick Benedetto), kako se zvao dok ga Bob Houp (Hope) nije nagovorio krajem ~etrdesetih da skrati ime, voli spominjati svoje siroma{no imigrantsko italijansko porijeklo i odrastanje u njujor{kom Kvinsu. Otac mu je umro kada je imao deset godina, a majka je {ivenjem prehranjivala troje djece. Godine 1950. poBenet i Vajnhaus: Simboli~ni duet dvije generacije

Oborio rekord

Benet je ovim uspjehom sru{io dosada{njeg rekordera po starosti Boba Dilana (Dylan), koji je imao 67 godina kada je 2009. njegov album „Together Through Life“ tako|er debitirao na vrhu „Billboard 200 charta“. tpisao je prvi ugovor s „Columbia Recordsom“, ostaju}i mu vjeran do danas. Pi{u}i o njegovom najnovijem albumu, jedan pop kriti~ar opisuje Benetov mekani, milozvu~ni glas, koji se kroz „Duete II“ kre}e poput vinta` „rolls roycea“, sasvim opu{teno,

u dru{tvu mla|ih gostiju iz svijeta popa, roka i soula. Uvijek u odijelu, kravati i besprijekorno ~istim cipelama, kao u vrijeme kada je pjevao „I Left My Heart in San Francisco“, „Because of You“ i „Wonderful“, veliki uspjeh postigao je upravo zato {to je ostao ono {to jeste.
L. KARAHMET-PUJAGI]

Haris i Petra: Ostajemo `ivjeti u Sarajevu

Benet: Ostao ono {to jeste

imenom, a ne stric - govori Petra. Mlada Zagrep~anka ka`e da su njih dvoje ~esto kod Harisovog oca Dragana u Beogradu, a za budu}u svekrvu da joj je druga najbolja prijateljica. - S nestrpljenjem o~ekujem subotu i najsretniji dan u svom `ivot. Udajem se

prvi i posljednji put u `ivotu. Tradicionalno sam odgojena i za mene je brak svetinja - dodaje Petra. Mladi par ostat }e `ivjeti u Sarajevu, a cilj njihovog bra~nog putovanja, kada Petra dobije slobodne dane na Pinku BH, bit }e neka egzoti~na zemlja.
L. S . R.

14

Dnevni avaz, nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011.

@IVOTNA PRI^A Haris Burina, jedan od najpoznatijih bh. glumaca

Do{ao sam u stanje da se takmi~im samo sa sobom
ogovoriv{i razgovor dan nakon nogometne utakmice izme|u Bosne i Hercegovine i Francuske (~ije dokumente ima), nismo ni

Haris Burina sa suprugom Uranelom

Uskoro spomenik Pi{onji i @ugi na Bradini Nakon pola stolje}a snima se film u Zenici Svugdje u svijetu je bolje nego u Bosni, ali nigdje nije ljep{e nego u Bosni

D

- Upravo kako pjesma ka`e, okuka, Pi{onja, @uga, Bradina, mo`da ba{ u to vrijeme, uskoro bi

rodi{. Eto, ja, ~ovjek ro|en i odrastao u Zenici, dvaput sam osvojio Edinbur{ki festival, jedini u

moja filozofija - govori ovaj zeni~ki glumac. U osnovnu {kolu otac ga je upisao godinu ranije, a

onaj ko je uspio u Sarajevu. Tada si siguran da mo`e{ uspjeti i u svijetu. A ja mislim da sam uspio u

abuke“ Gos t na koncertu „J pe gru

i}a Spahe iz - Na poziv Asmira Spah iz „Jabuke“, bit }u 4. nove}e“ i @ere „Nemogu}e vru u „Crnjihov gost na koncert mbra u zeni~koj Areni taj koncert - ka`e Burina. vene jabuke“ i otvorit }u

sanjali da }emo Harisa Burinu zate}i toliko neraspolo`enog. Nakon seta jadikovki o sudijskoj nepravdi i prokletstvu kvalifikacija, naglo se prebacio na film, i to pola stolje}a unazad. Nakon {to je 1961. u Zenici sniman antologijski uradak Veljka Bulaji}a „Uzavreli grad“, u gradu ~elika nakon pola stolje}a na}i }e se filmske kamere, i to Gorana Markovi}a, ~uvenog reditelja iz Srbije.

Uspjeh u Sarajevu
- Njegovi roditelji, ~uveni glumci Olivera i Rade Markovi} snimali su „Uzavreli grad“, a i on je bio s njima u Zenici. Kada sam mu kazao da od tada nijedna filmska ekipa nije snimala u Zenici, promijenio je planove i u novembru i januaru do}i }e da dio filma snimimo ovdje - ka`e Burina. Odmah je nastavio o muzici, rekav{i kako je ponosno skoro tri decenije po~asni „sporedni“ ~lan „Zabranjenog pu{enja“ te se prisjetio „Pi{onje i @uge“ i okuke „negdje kod Bradine oko dva’es tri i pet“...
Burina: Desetine anga`mana

se trebao otvoriti spomenik Pi{onji i @ugi, simbolima na{e bolje, pro{le mladosti. Podi`e ga jedan

njegovoj historiji. Kada ima{ talent, vjerovatno ima{ i pameti, a kada

lo „]orkan“ `ivotno d je zvan je u Za, po

u Travniku - U petak je „]orkan“ bioje projekt u koji sam ponarid. To gu je~ar, Skoplje, Oh i se po rezultatima. Mo jbolje ulo`io sebe, a i vid lo - smatra ovaj Zeni~anin. dje re}i da je moje `ivotno

prijatelj koji ima kafanu. Mjesto ro|enja ti je nebitno, ali je bitno za {ta se

ima{ pameti, brzo shvati{ da i najtalentiraniji moraju najvi{e raditi da bi uspjeli. To ti je

svoj prvi javni nastup imao je kao osmogodi{njak - recitacija na Danu {kole. Pro{ao je sve scene. Danas radi u Austriji, skokne do k}erke u Francusku, priprema filmski projekt s Turcima, nastupa u BiH, Makedoniji... Pored desetina anga`mana, sti`e otvoriti izlo`bu prijatelja, slikara Adina Hebiba te bude gost francuskog ambasadora na dodjeli Ordena Svetlani Broz... - Znam da je uspio samo

Sarajevu. Treba razumjeti taj grad, ali i Bosnu. Treba se prilagoditi, a ne izgubiti svoje. Ja usred Sarajeva ka`em da sam Zeni~anin, ali se prilago|avam Sarajevu. I kada ka`em „uspio“, nipo{to ne mislim „uzdigao“, jer to Sarajevo prezire - ka`e.

Novi poziv
Na upit {ta radi kad ne radi, odgovara pri~om o glumcu koji `eli uspjeti. - Gledam ljude, u~im, pa-

mtim, skeniram. Kradem ih da nisu svjesni. Upravo kada ne radim, radim. ^itam ljude, u~im od ljudi, crpim iz naroda. Kafana je jedina institucija u kojoj mo`ete re}i koliko ste ~ovjek, koliko ste talentirani, koliko ste obrazovani i, povrh svega, koliko ste svjesni da ste samo tren, pokret na ovoj planeti, koja vam govori da je ~ovjek `iv samo onoliko koliko je `iv u srcima drugih ljudi - smatra Burina. Govore}i o svojoj karijeri, Burina ka`e da je u~inio sve da ne do|e u situaciju da govori i da se poredi s drugima. - Do{ao sam u stanje da se takmi~im samo sa sobom, {to sam htio ~itavog `ivota. To mi stanje dozvoljava da volim jedino {to imam, `ivot - a to su supruga, k}erka, posao, prijatelji, grad, dr`ava. Iako je tema napretek, za kraj nam ka`e da politi~arima `eli re}i ono {to znaju - da su sportisti i umjetnici najbolji ambasadori i da oni, politi~ari, ako `ele dobro svojoj zemlji, trebaju sve usmjeriti ka pravim ambasadorima zemlje. A uvjeren je da ve}ina politi~ara ne `eli dobro zemlji nego samo sebi. Ovih dana dobio je ponovljeni poziv da vodi dramsku sekciju u Francuskoj, ali ka`e da te{ko mo`e zamisliti `ivot izvan BiH. - Svugdje u svijetu je bolje nego u Bosni, ali nigdje nije ljep{e nego u Bosni zaklju~uje Burina.
A. D@ONLI]

Filmografija

Sje}anje na Fi}u
Iz mladosti i djetinjstva Haris se najradije sje}a dru`enja s Fikretom Ibrahimpa{i}em Fi}om, njegovim, kako ka`e, uzorom i porodi~nim prijateljem. - Fi}o je bio direktor Arhiva TVSA, osniva~ zeni~kog i jo{ nekoliko bh. muzeja, tu`ilac i sudija, ali prije svega `iva biblioteka, ~ovjek koji je pamtio bolje nego iko koga znam, ali i zapisivao i pohranjivao sve na {ta je nailazio. Njegov jedinstveni autogram sa posvetom dobili su Josip Broz Tito i moj otac - ka`e Burina.

Nemogu}e je i samo nabrojat isve uloge Har sa Burine. Od „Audicije“, „Velikog talenta“, „Oca na slu`be nom putu“, „Misije majora ara reAtertona“, „Ran uduza“, „Bel Epoka“, „Bulev u{tiobro o „K jenika“ prek o Westa“, „D „Nafake“, e hronike“, „G volucije“, „Crn do „Neba iznad krajolika“, evda9“, „S aca“ olucije 81 manih mrtv „Pe~ata“, „Rez „Tate i zetova“, „Dva smo svijeta razli~ita“. ene fi, ha za Karima“ imao je epizode serija i sc , oj godini sn ijeta razli~ita“, „Kad bude U ov o sv “, lmova „Dva sm ademija“, „Top je bio vreo “, „Vojna ak „Body complete“... bi}e sy“, „Shangay Gyp

je otkrio da je ka o dje~ak i mladi } igrao, a gdje bi ugo, u pogoni drma ^elika. - Kada je Elvir li} po~injao u Bopi nirima, ja sam osturao u omla radi nskom timu. K ada je fudbal iz lju bavi i zezanja treb ao prerasti u spor profesiju, obavt, zu, ipak je prevedalo ono {to vi levolim i u ~emu {e sam sada - go vori glumac.

Fudbalska k arijera Burina nam

Dnevni avaz, nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011.

15

Najdra`i kutak

Savjeti

Nova vila vrijedna 10 miliona dolara
B
\enita Dumpor]emalovi}
red Pit (Brad Pitt) i An|elina \oli (Angelina Jolie) nedavno su kupili novu ku}u u Londonu, vrijednu deset miliona dolara. Jedan od najpoznatijih bra~nih parova na svijetu kupio je ku}u dovoljno veliku za njih i {estero djece. Ova velika porodica tamo }e boraviti u vrijeme kada Bred bude snimao film „Word War Z“. Luksuzna ku}a ima pet spava}ih soba, a unutra{njost je dekorirana mje{avinom modernog {tiha i antiknog namje{taja i detalja. Posjeduje vanjski bazen i okru`ena je zelenilom te ure|enim vrtovima. Prelijepa ku}a smje{tena je u naselju Holivud na Temzi, koje je poznato po skupim nekretninama, a u njemu su ve} boravile i neke druge poznate zvijezde.
(Ad. K.)

Zavirite u dom An|eline \oli i Breda Pita

Sklonite kablove
„Uredno i lijepo“ nisu samo rije~i koje mo`emo povezati s gomilom kablova koji idu uz kompjuter ili televizor. U tu svrhu na inozemnom tr`i{tu postoje razli~iti proizvodi koji efikasno rje{avaju ovaj problem. Kod nas, na`alost, jo{ nisu dostupni. Idealan na~in za sakrivanje kablova je kutija napravljena od plastike, otporne na vatru. Jednostavno ubacite produ`nu uti~nicu u kutiju bez prethodnog isklju~ivanja ure|aja i zatvorite poklopac. Ukoliko vam to dozvoljava povr{ina i materijal od kojeg je napravljen va{ radni sto, nabavite nekoliko samoljepljivih kukica te sakrijte sve kablove i produ`ne uti~nice ispod stola tako {to }ete ih pri~vrstiti s donje strane radne plo~e. Od pomo}i, tako|er, mogu biti razli~ite stvari koje mo`da beskorisno le`e na dnu ladice. Tako {tipaljke za papir mogu dr`ati razne priklju~ke u savr{enom redu, zaka~ene na rub stola. Obi~na kartonska tuba od toalet-papira mo`e poslu`iti kao dr`a~ kablova.

Ku}a je smje{tena u naselju Holivud na Temzi, koje je poznato po skupim nekretninama

Crno-bijela prostorija
Jedna od najuspje{nijih bh. manekenki, lijepa Mostarka \enita Dumpor otkrila nam je u kojem kutku u ku}i provodi najvi{e vremena. - Kada sam prije godinu po~ela renovirati stan u kojem sada `ivimo ja i moj mu`, po`eljela sam da imam dnevni boravak u crno-bijeloj kombinaciji pa, prema tome, najvi{e vremena provodim tu. Najme{taj je moderno dizjaniran, u jednom kutku je smje{ten i kompjuter, tako da ~esto sjedim i za radnim stolom. Tako|er, u sobi imamo i ogromnu plazmu pa veoma mnogo vremena provodimo gledaju}i filmove - ka`e \enita. Ad. K.

Pit i \oli: Me|u najpoznatijim parovima

Dokorirajte prostoriju crvenom
Crvena mo`e biti boja inspiracije u va{em domu, naravno ako je koristite mudro. Razmislite o svom odnosu prema crvenoj boji u odijevanju i jednostavno to prenesite na zidove. Ako nosite crvenu ko{ulju uz neku neutralniju kombinaciju, obojite jedan zid u crveno ili na neutralno obojen zid jednostavno objesite crvenu umjetni~ku sliku. Bojenje ulaznih vrata u crvenu boju mo`e od va{eg stana ili ku}e u~initi objekt koji plijeni pa`nju. Pri odabiru nijanse posebnu obratite pa`nju na liniju dizajna enterijera i boju okolnih zidova. Ako se odlu~ite na primjenu crvene u ve}oj mjeri, poput crvene garniture za sjedenje, pobrinite se da je prostorija u koju planirate staviti ovakav namje{taj dovoljno svijetla i prostrana. Budu}i da je crvena boja sama po sebi vrela, njena primjena u kuhinji mora biti bri`ljivo isplanirana i

Ideje

Ideje

ideje...

Za ljubitelje cvjetnih dezena
Jedan od na~ina da prostor izgleda `ivo i svje`e jeste upotreba cvjetnih dezena i dekora sa cvjetnim printom. On je sve popularniji, jer se kroz svijetle tonove unosi svjetlost u prostoriju, za razliku od tamnih, koji apsorbiraju svjetlost. Brojne nijanse osvje`avaju}e zelene, ljubi~aste, crvene, narand`aste ili `ute krase enterijere, koji su inspirirani cvije}em i detaljima. To su elegantni cvjetovi na draperijama i zavjesama, {ik grafi~ka silueta cvijeta u omiljenim jednobojnim ramovima, cvjetna {tampa na tapetama ili tkaninama, i tako se redaju neodoljivi dezeni, kojih se ljubitelji cvije}a veoma te{ko odri~u.

svedena na minimum. Crveni lusteri, stolice ili dekorativni detalji trebali bi biti sasvim dovoljni da zadovolje potrebu prostorija. Ma-

nja prostirka ili }ilim, po mogu}nosti orijentalni, dobar je na~in da unesete crvenu boju u enterijer, a uklopit }e se uz skoro svaki dekor.

16

Dnevni avaz, nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011.

Zgodni par na naslovnici „Voguea“

Adam i Ana u vru}em zagrljaju
Zgodni frontmen benda „Maroon 5“ Adam Levajn (Levine) i njegova djevojka, supermodel ruskog porijekla Ana Vjalicina slikali su se za naslovnicu novembarskog izdanja ruskog „Voguea“. Njihova naga isprepletena tijela krase naslovnicu, dok unutra{nje stranice prikazuju par u razli~itim pozama, gole, ali i odjevene. Interesantno je da im ovo nije prvi put da se slikaju zajedno za neki ~asopis, a Levajn svoju seksepilnu djevojku ~esto anga`ira i u spotovima. Naime, kada se muzi~ar,za potrebe kampanje za osvje{}ivanje mu{karaca o tumoru prostate i testisa slikao go za „Cosmopolitan“, Ana mu je rukama pokrivala intimne dijelove tijela. Popularni frontmen otkrio je da su za uspjeh njihove dvogodi{nje veze najzaslu`nije moderne tehnologije, poput mobitela, koji mu omogu}ava da uvijek zna gdje je njegova ljep{a polovina ili da joj, jednostavno, mo`e napisati da je voli.
(L. K.)

TOP-LISTE „Bezobrazne“

Njima su se
Lejdi Gaga modnim izra`ajima {okira svijet An|elina \oli krv biv{eg partnera nosila oko vrata
lava i novac u svijetu Holivuda naj~e{}e idu uz dozu ekscentri~nosti. Ipak, da nas zvijezde s vremena na vrijeme ne iznenade nekim svojim ispadima ili da ne posjeduju tu bezobraznu samouvjerenost, neophodnu da bi se nosilo s uspjehom, vjerovatno ne bi ni bile toliko popularne, a ni naro~ito interesantne pripadnicima sedme sile. Ove ljepotice zasigurno se ne boje pokazati svoju pomalo divlju prirodu. Pjeva~ica Pink jedna je od „zlo~estih“, ali na pozitivan na~in. Nikada nije privla~ila pa`nju skandalima i ispadima nego, jednostavno, svojom samouvjereno{}u u izra`avanju stavova i mi{ljenja. Svojim „britkim jezikom“, ne osvr}u}i se na komentare drugih, ostvarila je sve ono {to je po`eljela i postala je zvijezda. Lil’ Kim, kontroverzna rep muzi~arka, svoju opakost izra`ava i kroz stihove svojih pjesama, pune psovki, te oskudnim i pomalo neukusnim odijevanjem. Seksepilna Kim

Svift: Primjer mladim muzi~arima

U izboru magazina „Billboard“

S

Tejlor Svift najmla|a `ena godine
Dvadesetjednogodi{nja kantri-pop pjeva~ica i tekstopisac Tejlor Svift (Taylor Swift) progla{ena je u izboru magazina „Billboard“ `enom godine, a nagradu }e primiti 2. decembra na ceremoniji u Njujorku. Mlada izvo|a~ica ujedno je i najmla|a osoba koja je do sada primila ovu presti`nu nagradu. Bil Verde (Bill Werde), izvr{ni urednik magazina, izbor obja{njava time da je Tejlor pokazala izvanredan talent, veoma rano ostvarila je veliki utjecaj na muziku te da predstavlja pozitivan primjer za sve mlade muzi~are i svojim radom, ali i osobno{}u. Tako|er je izrazio uvjerenje da }e mlada muzi~arka i u budu}nosti nastaviti da ni`e iste uspjehe. Harizmati~na Fergi (Fergie) ovim priznanjem po~a{}ena je pro{le godine, a godinu prije Bijonse Noules (Beyonce Knowles).

1

2

Levajn i Vjalicina: Provokativne fotografije

~ak je neko vrijeme provela u zatvoru zbog la`nog iskaza na sudu, pokazuju}i da se nikome ne}e pokoriti. Iako je svoju muzi~ku karijeru po~ela kao slatka djevojka iz susjedstva, Kristina Agiljera (Christina Aguilera) ubrzo je ru`i~asti svijet zamijenila pomalo divljim. Ovaj neosporni vokalni kvalitet, prema mi{ljenju ve}ine, najblistaviji je u svom „prljavom“ izdanju. Ekscentri~na Lejdi Gaga (Lady) uvijek pobu|uje duhove i nikoga ne ostavlja ravnodu{nim. Ovu obrazovanu vrhunsku muzi~arku, koja svojim modnim ludorijama {okira svijet, ~esto nazivaju sljede}om pop kraljicom, nakon Madone (Madonna). Kako god, broj po{tovalaca rada ove pjeva~ice neprestano se {iri. Bogata nasljednica Paris Hilton jedna je od onih koje novcem `ele kupiti slavu, i

3

4

5

Na stranici Worth1000.com

Portreti poznatih na neobi~nim mjestima
Da ljudska ma{ta zaista mo`e sva{ta, jo{ jednom su pokazali kreativci na stranici Worth1000.com. Oni su portrete poznatih „foto{opirali“ na najneobi~nijim mjestima, koja su, ipak, na neki na~in povezana s njima.
D`odi Foster

^e Gevara

Hit Led`er

An|elina \oli

Tako je lik An|eline \oli (Angelina Jolie) nastao simboli~no od soli, jer je glumila u filmu „Salt“, a glumice D`odi Foster (Jodie Foster) na krilu leptira, koji je bio na posteru njenog filma „Kad jaganjci utihnu“, te preminulog osniva~a „Applea“ Stiva D`obsa (Steve Jobs) na jabuci. Portret tako|er premi-

nulog Hita Led`era (Heath Ledger) ovjekovje~en je na kori stabla drveta u liku D`okera (Jocker), argentinskokubanskog revolucionara ^e Gevare (Che Guevara) u pjeni kafe, nogometa{a Lionela Mesija (Messi) na travi stadiona Kamp nou i jednog od bra}e Marks (Marx) na Trgu svetog Marka u (L. K.) Veneciji.

Lejdi Gaga: Sljede}a pop kraljica

to ne biraju}i sredstva. Tako je svijet {okirala snimkom seksa, slikama na kojima je u alkoholiziranom stanju, a za naslovnicu je ~ak i prezentirala modrice koje joj je napravio biv{i momak Nik Karter (Nick Carter). Ekscesna Lindzi Lohan (Lindsay Lohan) davno je iz dobre i uzorne djevojke, kakvu je pamtimo iz prvih filmova, odrasla u prijestupnicu

6

Dnevni avaz, nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011.

17

ludorije isplatile
Dijaz: Raskinula vezu s Aleksom Rodrigezom

holivudske zvijezde

Poznata glumica se seli

\oli: Prete~a „zlo}a“

koja konzumira alkohol i kokain. Mada neki opravdanje za njeno takvo pona{anje pronalaze u lo{im porodi~nim odnosima, a ona je nebrojeno puta obe}avala da }e se promijeniti, ~ini se da kod ove „bezobraznice“ nema po-

bolj{anja. „Prete~a“ zlo~astog pona{anja u Holivudu je svakako lijepa An|elina \oli (Angelina Jolie). Brojne tetova`e, krv biv{eg partnera, glumca Bilija Boba Tortona (Billyja Thortona), koju je nosila oko

7

vrata, francuski poljubac s bratom na dodjeli Oskara, lezbijske veze... ne uklapaju se u njen dana{nji imid` bri`ne majke i UNove ambasadorice dobre volje, koja poma`e ljudima {irom svijeta.
(L. K.)

Kameron Dijaz kupila ku}u u Londonu
Odlu~ila se na kupovinu, jer mnogo putuje na relaciji Amerika - Velika Britanija
Glumica Kameron Dijaz (Cameron Diaz), koja je nedavno raskinula vezu s igra~em bejzbola Aleksom Rodrigezom (Alex Rodriguez), kupila je ku}u u Londonu, u blizini parka Belize. - Kameron je izlazila nekoliko puta otkako se uselila. Ide do „Starbucksa“ po kafu i {eta po naselju rekao je izvor za magazin „The San“. Zvijezda filma „Bad Teacher“ kupila je imanje blizu Gvinet Paltrou (Gwineth Paltrow), Stele Makartni (Stella McCartney) i D`ada Loua (Judd Low), a imat }e vremena i da se ~e{}e vi|a sa svojim novim prijateljem, princom Harijem (Harry), s kojim se upoznala u teretani u Londonu kada je snimala film „Gambit“. Kameron je, navodno, kupila ku}u u Londonu, jer mnogo putuje na relaciji Amerika - Velika Britanija.

Na setu svog novog filma

Kotijar se smrzavala u moru
Trideset{estogodi{nja francuska oskarovka Marion Kotijar (Cotillard) na jugu Francuske snima svoj novi film „Rust and Bone“, zasnovan na zbirci kratkih pri~a pisca Krega Dejvidsona (Craig Davidson). Na setu u srijedu snimljena je kako se smrzava nakon scene u kojoj se gola kupala u moru. Kako u ovom filmu glumi invalidnu osobu, lijepa glumica je na nogama imala zelene dokoljenice kako bi se kasnijom obradom kadrova dobio izgled kao da su joj obje potkoljenice amputirane. U filmu koji se smatra najzna~ajnijim francuskim filmom za ovu godinu, s bud`etom od 22 miliona dolara, Marionin partner je Matijas [enarts (Matthias Schoenaerts).

Lohan: Nekada dobra i uzorna

Kotijar: Francuska oskarovka

Pivo iz fri`idera

Inovacije...

18

Dnevni avaz, nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011.

Kompanija „HomePub“ proizvela je fri`ider koji ima mogu}nost instalacije jedne ba~vice piva ta~nije pet litara.

Fakti

Slatki{i sa zlatom
Na fri`ideru je ugra|en ventil („{pina“) te se, kao u bilo kojem pabu, mo`e nato~iti ohla|eno pivo.

Hrana s da{kom elegancije i luksuza

Odrezak salisburi kreirao ljekar
Odrezak salisburi kreirao je ameri~ki ljekar D`ejms Salisburi (James Salisbury) 1886. godine kao lijek za mnoge bolesti, poput gihta,

Gad`et za ananas
Iako volite kuhati i probati nove recepte, ponekad vam nedostaje vremena. Kako brzo o~istiti i nare-

zati ananas dok manevrirate izme|u glavnog jela, salate i deserta? Mnogima ~i{}enje i rezanje ananasa nije ba{ omiljena akcija u kuhinji, ali }e vam ovaj odli~ni gad`et od sada maksimalno olak{ati posao. Jednostavan je za rukovanje i odr`avanje.

vrijeme ekonomske krize zlato posebno dobiva na vrijednosti. Ovaj dragocjeni metal, me|utim, ~esto se koristi i u industriji hrane u obliku netoksi~nog praha ili listi}a kako bi se udahnuo osje}aj elegancije, luksuza i bogatstva. Tako su gosti hotela „Westin“ u Njujorku 2007. godine imali jedinstvenu priliku da za hiljadu dolara probaju najskuplji tost u obliku krofne, tzv. bejgl. Sav prihod od prodatih hljep~i}a i{ao je u dobrotvorne svrhe, a cijena im je bila astronomska zbog luksuznih sastojaka, poput krem-sira od tartufa i jestivih listi}a od zlata. Jedna od najpopularnijih dekoracija za slatki{e su dra`eje, za koje se ~esto dvoumimo mo`emo li ih jesti ili ne.

Praline {efice kuhinje u Bruklinu Sare Mad`id imaju samo pet sastojaka ^okoladica od 1.630 dolara kakao, maslac, pavlaku, ~okoladni ke Britanije la„Wispa“ ~okoladice „Cadbury“ iz Veli preliv i zlatni prah s tr`i{ta da bi se nsirao je 1981., ali su 2003. nestale

U

Ameri~ka agencija za hranu klasificirala je sve dra`eje od metala kao nejestive. U Evropi, me|utim, ne postoji zakon kojim bi se reguliralo konzumiranje ovih kuglica. Praline {efice kuhinje u Bruklinu Sare

ile u prodavnice. ~etiri godine poslije trijumfalno vrat one punjene karaJedna verzija ~okoladice bile su 0. prestala da se melom i dodatkom zlata, ali je 201 stiranje kupaca, ponovo je u prproizvodi. No, na insi ry“ je ~okoladicu odaji. Da bi je promovirao, „Cadbe Ko{ta 1.630 dolaoblo`io zlatom i uvio u zlatni papir. ra, koliko stoji fina unca zlata.
Mad`id (Sarah Madgid) imaju samo pet sastojaka - kakao prah, maslac, pavlaku, ~okoladni preliv i zlatni prah. „Serendipity“ ~uveni je restoran na Menhetnu. Njujor~ani ga vole, ali i turisti. U{ao je u historiju 2004. godine, kada je po~eo slu`iti sladoled „zlatno izobilje“ po cijeni od hiljadu dolara. Tri godine poslije, restoran je ponudio sladoled „ekskluzivna smrznuta ~okolada“, koji je ko{tao 25.000 dolara. Oba slatki{a sadr`avala su listi}e od 24-karatnog zlata.

Jedna od najpopularnijih dekoracija su dra`eje

bronhitisa i tuberkuloze. Salisburi je, naime, vjerovao da bi mljevenu govedinu trebalo jesti tri puta dnevno te prije i poslije svakog obroka popiti ~a{u tople vode. Iako je terapijski u~inak odreska salisburi danas definitivno osporiv, njegovoj popularnosti ne mo`e se protivrje~iti. Naime, odrezak salisburi toliko je ra{ireno jelo, naro~ito u Americi i Evropi, gdje se slu`i u skoro svim restoranima. Poznat je jo{ po imenu pljeskavica ili tatarski biftek.

Info

Info

Info...

Afrodizijak u kafi
Na britanskom tr`i{tu pojavila se prva kafa s afrodizija~kim djelovanjem. „Amore del Caffe“ ~ini mje{avina rijetke indijske kafe „Monsooned Malabar“ i ekstrakt kamenica, {koljki kojima se pripisuje afrodizija~ko djelovanje. Proizvo|a~i napitka „De’Longhi“ svoj proizvod su prigodno predstavili u luksuznoj trgovini donjeg rublja „Rigby & Peller“ u centru Londona. Kafa }e se prodavati po cijeni od 39 funti za 100 grama.

Crvljivi sir kao delikatesa
Mnogi ne mogu smisliti pljesnive sireve, a vjerovatno bi se onesvijestili da vide crva kako gmi`e kroz njihov budu}i obrok, dok drugi to itekako vole i cijene. Radi se o zaljubljenicima u sir „Casu Marzu“, koji se proizvodi na Sardiniji od ov~ijeg mlijeka. Sir se namjerno izla`e sirnim muhama, koje pola`u jaja u njega. Iz jaja{aca se izlijegu larve, koje migolje kroz sir i probavljaju ga. Time dolazi do razgradnje masti, ~ime se poti~e proces fermentacije. U trenutku kada je sir spreman za konzumaciju, sadr`i hiljade `ivih crvi}a.

Nova sorta jabuka
Jabuke „Redlove Era“ dolaze iz Velike Britanije, a njihova posebnost nalazi se ispod crvene korice, gdje se nastavlja crveno meso. Osim neobi~nog izgleda, jabuku krase i mnogi drugi epiteti. Iako jo{ nije dostupna na {irokom tr`i{tu, oni koji su je probali, tvrde da se u ustima osjete nijanse bobi~astog vo}a, slatko}a i o{trina. Idealna je za kuhanje, ali i za sirove vo}ne i povrtne salate. Za njihovo nastajanje zaslu`an je {vicarski uzgajiva~ vo}a Markus Kobelt.

Dnevni avaz, nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011.

19

MOJE PUTOVANJE Navija~ko-turisti~ka groznica u Parizu

Jedan dan u Gradu svjetlosti
Blizu Trga Konkord, {to je trebao biti start sedmicama bri`no ve} ujutro je pala i posljednja nada da }e plan biti realiziran.
nije bila jedna nego tri. Usput smo sastavili idealan tim za ve~eras, kladili se ko }e ga zabiti i dogovorili slavlje negdje u gradu. 11.30 Napokon Trg Konkord, na na{em Trg sloge. Najve}i trg u Parizu, povr{ine od 21,35 hektara. Na njemu je 32 stolje}a star obelisk, poklon Egip}ana. Ovdje je nekada, ka`e turisti~ki vodi~, bila giljotina za vrijeme Francuske revolucije. Na Konkordu po~inju Jelisejska polja ili [anzelize, na ~ijem je drugom kraju Trijumfalna kapija, ali ja odoh na kontra stranu. Kroz Trijumfalnu kapiju }u ionako pro}i ve~eras, u navija~koj koloni. 12.00 Brzohoda~kim korakom idem pored „Les Invalidesa“, kompleksa muzeja, zgrada i spomenika vojnim veteranima (tu negdje je i grob Napoleona Bonaparte)... Toranj, napokon! I red! Na ulaz u ovu najvi{u gra|evinu u Parizu (320,75 metara), koji se napla}uje 13,40 eura (lift do vrha), treba ~ekati u redu najmanje dva sata. Opet na{i... [alovi, zastave, pjesma... I koja re~enica iz vodi~a: Nazvan po svom dizajneru, in`injeru Aleksandru Gustavu Ajfelu (Alexandre Gustav Eiffel) - koji ima i svoj most na sarajevskoj Skenderiji - ovaj je toranj vrhunska turisti~ka atrakcija. Izgra|en je 1889. povodom Svjetske izlo`be. Metalna konstrukcija te{ka je 7.300 tona. 13.30 Pariski metro jedan je od simbola grada. Brojke govore vi{e od slova: 16 linija, 214 kilometara, 301 stanica, 4,5 miliona putnika dnevno i 1,5 milijardi godi{nje. Podzemnom se za~as sti`e do Notr-dama. Usput ~ujem nekoliko „|es’, ba“. Na{i su okupirali i metro. 14.15 Katedrala posve}ena Djevici Mariji nalazi se na otoku na rijeci Seni u najstro`ijem centru i najstarijem dijelu Pariza. Ovo remek-djelo goti~ke arhitekture jedno je od tri najva`nije pariske znamenitosti, uz Ajfelov

planiranog obilaska najve}ih pariskih znamenitosti, Mo`da se sklope tek djeli}i mozaika
toranj i Trijumfalnu kapiju. Za detaljnije razgledanje nema vi{e vremena. Nastavljam ka sjeverozapadu, pored Luvra (lijepo izgleda izvana, bilo bi super da imam vremena u}i, makar da se slikam kod „Mona Lize“), pa pored Opere do Galerije Lafajet. 15.00 Hm, kakvo ime za {oping-centar. Francuzi i od kupovine prave umjetnost. Osnovana 1893. kao prodavnica moderne odje}e, danas je to ogromna robna ku}a u nekoliko me|usobno povezanih zgrada, za ~iji obilazak treba, valjda, jedan cijeli dan. Unutra, sve markirano, sve papreno. I ne{to {to nikada nisam vidio - pred „Chanelovom“ radnjom red i za{titar koji pu{ta mu{terije jednu po jednu, da se unutra ne bi pravila gu`va. Ovdje nema mnogo na{ih. [to li? 16.00 Sat poslije i sa stotinjak eura manje u d`epu, po~inju pripreme za utakmicu. Ostatak Pariza upoznat }u na internetu. Propustio sam Monmartr i Baziliku Svetog srca, Pigal i „Mulen ru`“, Muzej Orsej... Morat }u ponovo do}i. 18.00 Voz do Sent Denija je krcat, doma}i se vra}aju sa posla, na{i idu na utakmicu. Ima nas u svakom vagonu, neki su ve} po~eli sa pjesmom. 19.00 Otvaraju se kapije veleljepnog zdanja. Stad d’Frans se polako puni, odavno se zna da }e svako od 81.338 mjesta biti zauzeto. Na{i zauzimaju jug, ali ih ima i na svim drugim tribinama. 20.00 „Volim te, Bosno“, odjekuje stadionom, akusti~nim kao da je dvorana. 21.44 Ludilo!!!!!!!!!!!!!!!! Vodimo! Svaka ~ast, majstore, bravo Dijamantu! Hrabro „Zmajevi“! 22.31 O~aj!!!!!! 23.00 „Hvala, „Zmajevi“„, iza}i }e sutra na naslovnoj strani na{e novine. „Samo 13 minuta dijelilo nas je od ostvarenja snova“, pisat }e u izvje{taju. Iako nismo uspjeli, iako nam je Nasrijev penal pokopao nade, bilo je lijepo biti Bosanac (i Hercegovac) tog 11. oktobra u Parizu. Vidimo se u novembru u Lisabonu.

Pi{e: Oleg LOKMI]

7.00 [to bi bilo lijepo odspavati barem jo{ pola sata, ali valja sti}i u Luvr, popeti se na Ajfelov toranj, pro}i kroz Trijumfalnu kapiju, popiti kafu na Monmartru i sti}i na neko navija~ko okupljanje... 9.05 Znao sam da sam trebao pritisnuti „snooze“, a ne „stop“. Luvr }u ostaviti za neku drugu posjetu Parizu, a Monmartr opasno visi... Valjda stignem na Toranj. 10.30 „Ro|ak, ho}emo li po jednu?“ Blizu Trga Konkord, {to je trebao biti start sedmicama bri`no planiranog obilaska najve}ih pariskih znamenitosti, ve} ujutro je pala i posljednja nada da }e plan biti realiziran. Mo`da se sklope tek djeli}i mozaika zvanog „Jedan dan u Gradu svjetlosti“. „Ro|ak“ je Mirsad iz Njema~ke, prvi put ga vidim, ali zemljaka ne mo`e{ odbiti. Naravno,

20

Nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Dnevni avaz, nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011.

21

M

Kako biste imali lijepu i zdravu kožu, bar jednom mjesečno uronite u kadu i sebi priuštite tjelesni i duševni odmor. Idealna, a jednostavna kupka se pravi tako što u nju stavite dvije šoljice morske soli, nekoliko kapi ulja od lavande i dvije kašičice meda. Koža će biti meka i svilenkasta. Evo dva recepta na koji način da idealan piling napravite kod kuće: U dvije kašičice gela za tuširanje stavite1,5 kašičicupalentepa izmiješajte. Nakon pilinga koža će biti mekana i glatka. U pola šoljice morske soli dodajte 2,5 kašičice maslinovog ulja. Izmiješajte te time istrljajte tijelo. Osim što će biti Idealan piling glatka koža će dobiti i sjaj. napravite kod kuće

M 

KFA = @H=L JEA ŠE= K @EI IJEK

Tačno Netačno
Bitka kod Lajpciga ili Bitka poraz? 1.bila je odlučujući Napoleonovnaroda . Mnogo toga neistinitog se pripisuje 2francuskoj kraljici Antoaneti? Hju Latimer, engleski na lomači? 3.mučenik je ipak završioprotestantski 1. TAČNO

Šminka ove jeseni je malo drugačija od one na koju smo navikli u ovo doba godine, jer osim toplih jesenjih boja, aktuelne su i one vrlo intenzivne, jarke i svjetlucave. Vizažisti za večernju šminku predlažu disko stil, koji je prije svega rezerviran za hrabrije dame. Ovaj mejkap zahtijeva i drugačiji stil odijevanja i treba ga znati nositi. Hit boja ove jeseni je plava, pa se možete poigrava s različitim tonovima. Na kapak nanesite svjetliju nijansu, pa onda na pokretni dio kapka tamniju i pritom pazite da prijelazi budu neprimjetni. Ako želite više istaći oči nanesite crni tuš i na kraju stavite maskaru u dva do tri sloja. Hit boja ove jeseni

Bitka naroda odlučujući Napoleonov poraz
Bitka kod Lajpciga ili Bitka naroda bila je odlučujući Napoleonov poraz čiji ishod je bio uništavanje ostataka fransuske moći u Njemačkoj i Poljskoj. Opkoljena u gradu na današnji dan, 16. oktobra 1813. godine, Napoleonova vojska mogla je samo da odbija napade neprijatelja udruženih saveznika - Rusije, Pruske i Austrije. Kad je počela da se povlači preko jedinog mosta iz grada prema zapadu, jedan uplašeni kaplar raznio je most ostavljajući 30.000 francuskih vojnika u zamci u Lajpcigu. Ova bitka bila je jedna od najžešćih u Napoleonovim ratovima. Francuzi su imali 38.000 ubijenih i ranjenih, a saveznici su izgubili 55.000 ljudi.

METEOROPATIJA Kako se izboriti s promjenama vremena

5= LAž>= E =C== DH==
Prijelazi između godišnjih doba izazivaju veću učestalost srčanih i moždanih udara, prehlada, upale dišnih organa i astmatičnih napada
Nagle promjene temperature vazduha kojima smo izloženi ovih dana, muče i hronične bolesnike i relativno zdrave osobe, a istraživanja pokazuju da meteoropatija najčešće pogađa djecu mlađu od 15 i osobe starije od 50 godina. Prijelazi između godišnjih doba izazivaju veću učestalost srčanih i moždanih udara, prehlada, upale dišnih organa i astmatičnih napada kod starijih osoba i hroničnih kardiovaskularnih bolesnika. Ljekari zato u prelaznom periodu savjetuju dovoljno sna, jer je umoran čovjek osjetljiv na sve, pa i na promjenu vremena, a preporučuju fizičku aktivnost i boravak na svježem zraku, kao i laganu ishranu bogatu vitaminima. Također se preporučuje redovno tuširanje naizmjenično toplom i hladnom vodom i slojevito odijevanje, dok se hronični bolesnici moraju strogo pridržavati terapije.

Potrebno je: 1 kg krompira, 5 jaja, 200 g kiselog vrhnja, 50 g maslaca, so, biber, ulje. Način pripreme: 1. Obariti krompir u ljusci. Kad je kuhan ostaviti da se malo prohladi, pa oguliti koru i isjeći ga na kolutove. 2. Jaja tvrdo skuhati. 3. U podmazanu posudu poredati naizmjenično kolutove krompira i jaja. Postupak ponavljati dok imate namirnica. 4. Umutiti vrhnje s biberom, a ulje dobro zagrijati, preliti krompir prvo vrhnjem, a potom vrelim uljem. 5. Odozgo staviti maslac isečen na listove i peći sat na 200 stepeni. Poslužiti toplo. 

HFEH = BH=?KIE

Predlažemo

2. TAČNO

Istine i neistine o kraljici Antoaneti
Posljednja kraljica apsolutističke Francuske Marija Antoaneta, pogubljena je giljotinom na današnji dan 16. oktobra 1793. godine u Parizu. Ta austrijska nadvojvotkinja zapamćena je kao najomraženija francuska kraljica, no to je dobrim dijelom bila posljedica propagande kojom se potpirivao revolucionarni plamen. Velik dio citata koji joj se pripisuju, pa i najpoznatiji o “kruhu i kolačima”, vrlo vjerovatno nema nikakve veze s njom. Revolucionarni sud ipak ju je po kratkom i namještenom postupku osudio na smrt zbog različitih zločina i prekršaja. Legenda kaže da je na stratištu posljednje riječi uputila krvniku i to ispričavši mu se nakon što mu je stala na nogu.

3. TAČNO
SKICA, NACRT PAS KOJI DONOSI ULOV PRONALASCI TENISER LENDL LAGANA TKANINA ZEMLJI[NO PODRU^JE ^LAN LIBERALNE STRANKE ITALIJA OBMANUTI KOGA VRSTA MINERALA MAKARSKA

Hju Latimer miljenik i otpadnik od crkve
Hju Latimer (Hugh Latimer), engleski protestantski mučenik je ipak završio na lomači. Sin imućnog farmera slobodnjaka školovao se na Univerzitetu Kembridž gdje je došao u dodir sa doktrinama Martina Lutera i prešao u protestantizam. Podržavao je napore Henrika VIII da dobije poništenje braka, ali je kasnije ekskomuniciran zato što je odbio da prizna postojanje čistilišta ili potrebu da se poštuju sveci. Izrazio je potpunu pokornost i kratko je bio biskup Bustera. No, ponovo je bio zatvoren pod sumnjom da je heretik, ali je oslobođen kada je Edvard VI stupio na prijesto i za vrijeme njegove kratke vladavine bavio se propovjedništvom. Po stupanju na prijesto Meri I i kasnijem povratku na katolicizam, bio je uhapšen zbog izdaje i spaljen na lomači. Rođen je 1485., a umro 16. oktobra 1555. godine.

KAPITALISTI^KO URE\ENJE GLUMICA MANJANI OBAR, AVARIN NIJE ^VRSTO RIJEKA U SLOVENIJI POTVRDA ZA IZDATU ROBU DO@iVLJAJ SPAVA^A POVE]AVATI SE MAGNEZIJ SPUSTITI SE S VISINE

ISPALITI HITAC

”Normalized Operating Time”

OTOK U JADRANU

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA SKLADI[TARI, TLAKA, KREOL, RANIJERI, NE, MUTNOST, MIG, ODIO, TABELA, SIN, RECITAL, TOALET, KACA 2676

NAROD, PLEME (gr~.)

TENISERKA NA SLICI MUZI^KI INSTRUMENT, UDARALJKE

”INTERNAT. THEATER INSTITUTE”

PERZIJSKI KRALJ

PRODUKT PRI PREDADI NAFTE

TAMNICA, ZATVOR

ZNAMENITI TRGU VENECIJI

^ISTITI KRPOM

AIDA ODMILJA

LJEPOTICA KO[ARKA[ NASLICI KOMAZEC

NAUKAO ZVUKU

KOCKAR

NAPADINA ISTAKNUTU LI^NOST TEMELJNA BOJA POSEBICE, PONAOSOB ZADAH, MIRIS ST.GR^KI DRAMA TI^AR RA^UN(skr.) NEKAD MODERNI OBLIK CIPELE MORSKA RIBA RADIJUS POZORI[TE LOGI^KOUOP]AVANJE ISKUSTVA HIRUR[KINO@I] SEBASTIJAN ODMILJA GRADI]U AUSTRIJI DIOKONJSKEOPREME (mn.) LITAR IGRA^I KOJI ZABIJAJU GOLOVE GALIJ DIJELOVI MOLEKULA RELACIJA LANTAN KANTAUTOR DEDI] BOKSER MUHAMED VOZILO JAVNOG PRIJEVOZA HRVATSKI ISTORI^AR SVETOZAR DIOPLUGA, RALO GLUMAC GINIS DRUM, PUT LOVNA KITOVE @ENSKO IME ZBIRKE GEOGRAFSKIH KARATA

SVOJERU^NO

POSUDA ZACVIJE]E

FINSKO JEZERO, INARI

U@AD, KONOPCI

NIJE KRIV

ELEKTRON

SJEVERNI JELEN, SOB SITNITINO@EMILI MAKAZAMA KOJEIMA JEDANMOTOR RE@iSER TADI] [PANSKI GRAMATI^KI ^LAN PRIJATELJ, GOST(tur.) BUDISTI^KI SVE]ENIK DIOKROJA^KOG PRIBORA KOTVA, ANKER SLO@nOST

GLUMICA TEJLOR VLAS

FRANCUSKI GRAD GLUMAC DRMA] OBIM UBICA VLASTITOG OCA STARA MJERAZA TE@INU PJEVA^ICA ^ARD@I] DJE^IJA IGRA^KA, STAKLENA [ARENA KUGLICA SLIKAR KOKO[KA [PANSKI TENISER FERER DIOSVEMIRSKOG BRODA [TAP, BATINA PJEVA^ OFARIM

NEUTRON

LI^NA ZAMJENICA

TOVARNA @IVOTINJA VRSTA DRAGULJA (mn.)

TRAVNIK

OSPICA DRUGE, OSTALE ”ReadyTo Run” IVOVA [UMICA [.A. NAKITZA U[I

GEOMETRIJSKI LIK

384

ZGUSNUTA VODENA PARABLIZU TLA

REPER NASLICI

UDIO

UBIJENI ITALIJANSKI POLITI^AR

SLAVNI JAPANSKI RE@iSER

TRESTI SE, DRMUSATI SE

REPER NASLICI

NE DOLA@ENJE NANEKI SKUPISL.

RIJEKAU RUSIJI

ARAPSKA DR@AVA

LJETOPIS, GODI[NJAK

ZADNJI DIO BRODA (mn.)

ENGLESKI GLUMAC ELIOT NULA LONG PLAY RADNI PROSTOR SLIKARAISL.

HEMIJSKI SPOJ

PRIJEVREMENO

PRVI ^OVJEK POBIBLIJI PJEVA^ PESTNER TREZORI, SEFOVI

VRSTA MAJMUNA

@IVOTINJE (pu~.)

ZADAH, MIRIS

POBO@NE RIJE^I

BERILIJ

^EST NAZIV HOTELA

KIMETA ODMILJA PJEVA^ICA COKOJA PJE[^ANI NANOSU PUSTINJI

ODRONJAVANJE TLA

RUMUNIJA

EGIPATSKA SVETA PTICA

NEDAVNO, PRIJE NEKOLIKO DANA

KOJESE ODNOSINA AKORD

SINONIM BRZE HRANE IZNOSINA KOJE GLASE VALUTE SOBICE, KLIJETKE RUSKO MU[KOIME TRGOVCI IKONAMA VOLUMEN LJUTNJA, KIVNJA HEMIJSKI ELEMENT KRATKA ANEGDOTA LITAR STARIJI TENISER TONA K.D.

PLO^ICA NANEPCU KITA

LJ.O. SAVR[EN

^UVAR REDA

ODBRAMBENI IGRA^ NA^INJEN ODLANA MAKOLIKO

ZAVIST (tur.)

ITALIJANSKI MITSKI JUNAK

NULA

PRA@ITELJ BALKANA SREDSTVO ZASIRENJE ”National Instituteof Genetics” ISTA SLOVA D.T. MAKAR JEDAN OBIM

MU[KI POTOMAK

AMINOPROPIONSKA KISELINA

RAZINA

RIMSKA [ESTICA

NADMENO, NABUSITO

BOLESNI PODMETA^ PO@ARA AMERI^KI GLUMAC (KOLOMBO)

OTI]I [ETAJU]I

KAMEN (tur.)

ELEKTRON

PJEVA^ STJUART

STARIJA ZAVE@GLUMICA LJAJ, MIA SMOTULJAK

REPER NASLICI

KREKETANJE @ABA

STARIJI PJEVA^ HAD@IMANOV ZATVORITI KOP^ANJEM

RE@ISER KENOVI]

REPER NASLICI

LI^NA ZAMJENICA

AGREGATNOSTANJE VODE

^AS

PJEVA^ICA FENKLIN

OSOBA SATELEPATSKIM MOGU]NOSTIMA

VARNI^ITI

AI[A ODMILJA

VRSTA LASICE, ZERDAV PUSTO MJESTO VELIKE PTICE SELICE VODENICA SMOTULJAK, ZAMOTULJAK POGODAKU KO[ARCI BILIJARSKI [TAP MINERALIZ ATAKAME ARTUR KRA]E VRSTA GLINE PRAMJERA

GRADU TURSKOJ

POKRIVALO ZAGLAVU STRANA SVIJETA LI^NA KARTA TE@INA OMOTA ROBE GLUMACI PLESA^ FRED PRIBJE@I[TE FRANC. FUDBALSKI MAGNAT BERNAR TITAN URED REKTORA ”KRILATI” BROD PRAVITI SLIKU

ELEKTRI^NO KUHALO DIKENSOV JUNAK TVIST

SVJETILJKA, LATERNA (mn.)

NAZIV

VRHU NEPALU

AMERI^KI GLUMAC KIANU

DIJELOVI MOLEKULA

UZIMATI NANI[AN

ALT NADMENO, GRUBO IGRANA SRE]U

SLAVNI ATLETI^AR VIREN TEMPO SLIKAR KOKO[KA SLAVNI BRAZILSKI FUDBALER

NORVE[KA PJESNIK SARAJLI] MU[KO IME

POSUDA ZACVIJE]E

GLUMICA MARSO

AMILIN IMENJAKZ

KR[, GOLET

STARIJI ^OVJEK BOG SUNCAU STAROM EGIPTU

SOKRATOV TU@iLAC

TULJANI

RJE[ENJA: str. 1. AKUSTIKA, HAZARDER, ATENTATI, SR, MINIJ, VAZA, APA, ENARE, RN, R, SKU[A, TEORIJA, SEB, IMST, KANAPI, L, ATOMI, GA, LA, ODNOS, PRAV, ALI, E, RITIG, LOS, ALEK, RECKATI, JANES, ET, EL, SIDRO, DOST, LIL, N, LAMA, O, ONO, AKOV, MAGARAC, OPALI, OK, TR, MODUL, OSPA, ABI, RTR, IVIK, NAU[NICE, OKTAEDAR, str. 2. MSTA, ANAL, GULD, LP, O, ADAM, OTO, HAMBURGER, APOENI, LJO, JAL, IZBE, V, IKONARI, AKTINIJ, T, NIVO, CAKA, IVAN LENDL, ADEN, KRME, IMID,R, RANO, ATEL, KIMA, US, ZERINA, REDAR, BEK, O, IKOLIKO, SIN, ZASIR, ALANIN, DD, VI, IJEDAN, AROGANTNO, PITER FOK, I[A, SAMUR, RE[O, RODE, OT, SMOTAK, MAKALU, KE, ATOMI, ART, NI[ANITI, LASE, OK, T, VAZA, AMIL, ^IKO, ATON, ZAKOP^ATI, ADANA, FES, FENJERI, LK, IME, ASTER, RIVS, TAPI, REKTORAT, A, SLIKATI, LOTO, IS, N SOFI, KRA[, ANIT, FOKE, str. 3. KEJSI STONER, ASA, ANA OBREGON, VRAT, RINGO STAR, HVALE, MOKA, IONAKO, BAR, EMONA, VOREN BITI, LO, DUGO, ODOAKAR, IRAOLA, OBARKA, A, TI[LER, VERAS, ANJ, AKIM, AKAR, RUINE, D@OKER, ERTL, ZAR, EN, IZDISAJ, KIP, TEODOLIT, DEPO, A, E, ROSI, IDILA, U[, REAL, NASUKATI SE, JASNA GOSPI], ROB, AL PA]INO, DODATI, SMAKA, IPER, OSK, MADA, KLIF, ISTAM, I^ANIN, LETVA, ZU, NALITI SE, AIDA, @, MRATINJE, ORK, LAJ, ED@, IRAVADI, SAMA, KIP, INESA KRAVEC, I]AN, IRAN, IRIRI, ], LEON, SOPTATI, @ANR, MISLAV, CO, SA, AKCENTI, OPIS, OKIDATI, INONIJA, Uspravno: - A[IK - A]A - ALAVIT - AMERICIJ - ANRI - ARABIKA - ASASIN - ATERIRANJE - AULE - BAKSUZ - BI - CT - ]O - DOL - DOSAD - DU - EFE - EN - GARA - GI - HONORAR - IAKO - IBO - IDR - ITIRI - IVIK - JANKO - JELA - OSK - REAL - RINGO STAR - ROB - ROSI - RUINE - SA - SAMA - SMAKA - SOPTATI - TEODOLIT - TI[LER - U[ - VERAS - VRAT - ZAR - ZU - @ANR

Ove dvije kri`aljke }ete rije{iti ako ta~no upi{ete rije~i iz popisa. Rije~i su poredane abecednim redom. Da bismo rje{avanje olak{ali ozna~ili smo polja u koja }ete upisati imena i prezimena li~nosti sa slika.

Vodoravno: - AIDA - AKAR - AKCENTI - AKIM - ANJ - ASA - BAR - CO - D@OKER - DEPO - DODATI - DUGO - ED@ - EMONA - EN - ERTL - HVALE - I]AN - I^ANIN - IDILA - INONIJA - IONAKO - IPER - IRAN - IRAOLA - IRAVADI - IRIRI - ISTAM - IZDISAJ - KIP - KIP - KLIF - LAJ - LEON - LETVA - LO - MADA - MISLAV - MOKA - MRATINJE - NALITI SE - NASUKATI SE - OBARKA - ODOAKAR - OKIDATI - OPIS - ORK

POMIJE[ANE MOZAI^NE KRI@ALJKE

- KEDAR - KEDI - KNINJANIN - LADIK - MEI - MU@JACI - NAKANITI - NENAD - ODANOSTI - OGANO - O NIL - ORA - ORKA - OSA - OTKAZ - OVARITIS - PA[E - PALA - PAT - PI - PLIN - RAST - RIOS - RITA - SALATA - SEVER - SO - SOGAN DOLME - SOPILE - SPADALA - SRSI - TARIK - TETOVO - US - VV - ZLIN - @AK

48

Nedjelja 16. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz 45

ni Najve}i dnev oglasnik u Bosni i Hercegovini
1610dogl1 Prodajem kombi tip 2 teretni dizel pogodan za ljude koji rade, god. 86., potpuno ispravan, cijena 2000 KM. Tel. 063 962 334 Prodajem kombi tip 2 teretni, dizel, 86. god., za ljude koji rade, potpuno ispravan, cijena 2.000 KM. Tel. 063 962 334 Prodajem putnički kombi VW T2. Tel. 061 102 911 Prodajem putnički kombi VW, T5, 2005. god. Tel. 061 210 018 Tamić kiper, 1990. god. Tel. 061 131 750 Izdajem dvosoban prazan stan u kući poseban ulaz. Husinska ulica Vraca. Tel. 033 619 371 Izdajem dvosoban stan sa grijanjem, poseban ulaz, Safeta Zajke. Tel. 061 149 442, 061 233 948 Izdajem dvosoban stan, namješten u Mojmilu (Olimpijska). Tel. 061 200 190 Izdajem dvosoban stan, sprat privatne kuće, poseban ulaz, Buća Potok, ul. Amira Krupalije, cijena 150 KM. Tel. 033 647 589 Izdajem garsonjeru u Starom Gradu. Tel. 061 924 656 Izdajem jednoipos. stan sa centr. grijanjem u Velešićima. Tel. 062 541 365. Izdajem jednosoban lijepo namješten stan u opštini Novi Grad. Tel. 061 228 353 Izdajem jednosoban namješten stan u privatnoj kući sa posebnim ulazom, Pofalići. Tel. 066 911 441 Izdajem jednosoban stan u privatnoj kući, poseban ulaz, sve novo. Tel. 062 810 943 Izdajem jednosoban, prazan stan. Tel. 061 203 376 Izdajem kuću 100 m2 PVC stolar., opremljeno + bašta u Binježevu. Tel. 033 511 963 Izdajem kuću u Nedžarićima, Fra Antuna Kneževića 12. Nije opremljena, grijanje na drva, cijena 200 KM. Tel. 062 670 029 Izdajem lijepo namješten dvosoban stan, Koševsko brdo. Cijena po dogovoru. Tel. 033 432 270 Izdajem lijepo namješten stan studenticama. Tel. 033 203 887 Izdajem lux. stan 120 m2 namješten sa dvorištem, vrtom i garažom, Koševsko Brdo - Ciglane. Tel. 062 714 650 Izdajem manji jednosoban namješten stan u privatnoj kući, ulica Dolačka 85 između Buća i Boljakovog potoka. Ulaz je poseban. Tel. 062 253 772 Izdajem namješten jednosoban stan sa centralnim grijanjem u privatnoj kući. Zaposlenim ili studentima. Tel. 033 663 599 Izdajem namješten manji dvosoban stan dvjema studenticama. Ul. Vrazova - centar. Tel. 061 866 042, 033 668 523 Izdajem namješten sprat kuće na Mihrivodama na duži period. Tel. 062 417 684 Izdajem namješten stan 80 m2, extra za strance, pos. ljude kod Holiday Ina, M. Dvor. Tel. 061 897 959. Izdajem namješten stan za dvije studentice u Pofalićima. Tel. 033 653 749 Izdajem namješten studenticama kod FDS-a. Tel. 033 655 398 Izdajem namještenu garsonjeru, centar-Mejtaš kod medic. i trgovačke škole, cijena 300 KM, samcima. Tel. 066 409 444. Izdajem namještenu garsonjeru, poseban ulaz, centralno grijanje. Tel. 033 209 570 Izdajem namještenu kuću kod remize GRAS. Centralno grijanje, kablovska, parking za auto, povoljno! Tel. 061 174 010 Izdajem namještenu manju garsonjeru, ul. Gornja Breka br. 39. Tel. 061 213 208 i 033 446 460 Izdajem namje{ten jednosoban stan u privatnoj ku}i. Tel. 062 560 784, 033 219 870. Izdajem nov namješten,dvosoban stan sa garažom na Šipu. Tel. 061 811 833 Izdajem prazan jednosoban stan privatna kuća 150 KM, Trebinjska 123. Tel. 033 610 134 Izdajem sobe studenticama. Tel. 033 618 434, 061 571 525 Izdajem sobu blizu Medicinskog i Građevinskog fakulteta. Tel. 033 205 396 Izdajem sobu djevojci u stanu 120 KM Grbavica. Tel. 062 967 609 Izdajem sobu studentima na Koševskom Brdu (Sarajevo). Tel. 066 850 854 Izdajem sobu u trosobnom stanu studentici ili zaposl. ženi, upotr. kuhinje, kupatila, kod RTV doma. Tel. 033 542 235 Izdajem sprat bračnom paru ili studenticama u Starom Gradu. Tel. 062 272 637 Izdajem sprat u priv. kući 3 sobe, kuhinja, KTV, internet, centr. grijanje, ul. Posavska, studentima, Hrasno. Tel. 033 521 592 Izdajem stan na Grbavici studenticama, privatna kuća. Tel. 063 459 893 Izdajem stan u naselju Aerodrom 350 KM. Tel. 062 455 090

Automobili Ponuda 
Prodajem SEAT altea XL 1,9 Tdi, 2009. god., prešao 43.000 km, sa full opremom. Može zamjena za jeftinije. Tel. 062 878 649. 11703-1Ndž Alfa romeo 145 crvena boja, kraj 96. godište, 19 tdi, sa dodatnom opremom, ekstra stanje, žena vozač. Tel. 061 204 988 Audi 80/90 god. 91. motor 16 benzin, 51 kw u dobrom stanju + alu felge sa gumama, reg do 10. okt. 2012. god., cijena 3.350, Tuzla, TK. Tel. 062 584 794 Bora 1.9 TDI 2003. g., automatik, reg do 06/2012., 12.400 KM. Tel. 061 715 746 Džip landrover 20 TD, 2000. g., frilander. Tel. 062 359 649 Đeta 1989. god., 1.6 dizel, plava boja, reg do 9. mjeseca 2012. god. Cijena 3.400 KM. Tel. 063 414 906 Fiat Stilo 1.9 JTD, karavan, metalik siva, tek registrovan, prešao 133.000 km, ful oprema, 9.800 KM. Tel. 061 206 985. Ford Fiesta 1.3 B, 2003. god., siva, 2 vrata, full oprema, registrovan do 25. 7. 202., 1 vlasnik, 62.000 prešao, očuvan, cijena 8.000 KM. Tel. 061 835 565. Ford fiesta, 2005 godina, tek reg., 7200 KM. Tel. 061 925 862 Ford mondeo 1.8 TD, 1997., klima, crni metalik limuzina, reg do juna 2012, cijena 4.200 KM. Tel. 062 786 733 Ford Sierra u dobrom stanju, 1987. god., motor 1.8 dizel, kuka, šiber. Cijena 800 KM. Sarajevo. Tel. 063 895 212 Golf 1999. godina, 1.9 tdi limuzina, alarm, 2 vrata, reg do 11/2012., 8.300 KM. Tel. 062 615 888 Golf 2, 1987. godište, tek registrovan. Tel. 062 972 951 Golf 2, god. 88., 1,3 benzin, dvoja vrata, prešao 150.000, u dobrom stanju, registrovan do 06. 2012. Tel. 061 789 675 Jetta 2, 1986. god., 1800 cm3, 4 vrata, met. siva. Tel. 061 228 605, 063 892 412. LR Diskover 2,5 TD 5, 2002. god. Orginal sat 70.000, ful oprema, registrovan do septembra 2012 (kuka, dva šibera, klima, grijači siceva, itd), može zamjena za građevinski materijal. Tel. 061 144 200 Maple C31, star 3 godine, cijena 4.000 KM. Tel. 062 266 486 Mazda 3, 1.6 TDI, 1/2006., ful oprema, registrovana. Tel. 061 347 549 Mazda 323, 90. g., 13 reg. do 10. 2012. Tel. 062 332 603 Mercedes 190, 2.0, benzin, u odličnom stanju, neregistrovan, cijena 1.500 KM, hitno. Tel. 063 871 834 Mercedes 190, 2.0, benzin, u odličnom stanju, neregistrovan, cijena 1.500 KM, hitno. Tel. 063 871 834 Oldtimer Citroen GS 1.3 iz 1980. Vozilo je trajno registrovano i posjeduje originalnu boju. Prešao je 75.000 km. Istinski unikat. Cijena 4.100 KM. Tel. 061 142 418 i 061 900 021 Opel corsa - stranac, auto je u odličnom stanju, drugi vlasnik, servisna knjiga, prešla 77.000 km. Tel. 066 276 533 Opel corsa 1.2 benzin, 44kw, 99. g., tek registovana, crna boja, dvoja vrata, dobro stanje, cijena 3.900. Tel. 063 894 638 Opel corsa 1.4, 1996., povoljno. Tel. 061 102 911 Opel korsa 1988. g. Reg. do 29. 04. 2012., fixno 800 KM. Tel. 062 524386 Pasat 1999. godina, 1.9 tdi limuzina, alarm zeder, reg do 03/2012., 10.200 KM. Tel. 062 615 888 Prodajem ili mijenjam za manje auto ford explorer, 95. godina, 4.0 ugrađen plin, dodatni branici, full. Tel. 061 175 746 Putni~ki kombi Reno Master 8+1 tek reg. cijena po dogovoru.Tel. 062 560 784 Renault kangoo 1.5 dci, god. 2003., teretno vozilo, cijena 6.400 KM. Tel. 062 536 237 Renault kangoo 1.5 dci, god. 2003., teretno vozilo, cijena 6.400 KM. Tel. 062 536 237 Renault megane 1.5 DCI, 2003. god., zeleni met., ful oprema, dvije kartice, extra stanje, nove gume, 10.500 do reg. Tel. 061 108 512 Renault Megane, 97. godina, 1.4 e, registrovan do aprila 2012., u vrlo dobrom stanju, cijena 3.850 KM. Tel. 063 999 398 Reno clio 1.2 benzin, 12. mjesec 2002. g., klima, centralno, daljinsko, elek. podizači, orginalna muzika, plava metalik boja, plaćeno sve do registracije, ekstra stanje, cijena 6.450. Tel. 063 894 638 Reno Clio 1.5 DCI, 2002. god., plavi, 2 vrata, tek registrovan, garažiran, očuvan, kao nov, cijena 7.500 KM. Tel. 062 548 408. Reno kangoo, 2005. godište, u odličnom stanju, povoljno. Tel. 061 958 001 Reno Megane 2007, 1,5 dci 2vrata, extra stanje registrovan, servisna knjiga, klima, el. paket uvoz Francuska, cijena 10 900 KM.Tel. 061 259 784 Reno scenic, dci 2002. god., uvezen i registrovan,9.300 KM. Tel. 061 309 914 Seat Altea XL 1,9 tdi, 2009. g. Prešao 42.000 km, u fabričkom stanju plus još dosta dodatne opreme, može zamjena za auto do 10.000 KM. Tel. 062 878 649 Seat Ibiza 1.4 16 V, 2003. god., sivi, 2 vrata, full oprema, plaćeni carina i PDV, 159.000 prešao, servisna uredna, cijena do reg. 8.500 KM. Tel. 061 835 565. Seat Ibiza 2003. god, benzin 1.4 16v, full, 8400 KM, može zamjena za golfa. Tel. 061 255 806 Seat leon 2001. godina, 1.9 tdi limuzina alarm zeder, reg do 06/2012., 10.400 KM. Tel. 062 615 888 Škoda Fabia 1.9 SDI, 2001. god., zelena, limuzina, comfort, ful oprema, tek registrovan, 1 vlasnik od uvoza, očuvan, cijena 9.200 KM. Tel. 061 083 802. Škoda Fabia 1.9 TDI, 2000. god., plava comfort, full oprema, registrovan do 5. 8. 2012., nove gume, garažiran, extra stanje, cijena 9.100 KM. Tel. 061 158 202. Škoda fabia combi benzin16 v, elegance, full oprema, 2004. g., reg. 05/12., servisna, nove gume, kvačilo, cobra alarm, 9.100 KM. Tel. 061 199 580 Škoda Octavija Tour 4, 2009. god. 1.9 TDI, cijena 20.800 KM. Tel. 063 721 420. Terenac marke Jeep cherokee, 2001., dizel, cijena 11.800. Tel. 061 507 959

Motocikli 
Beverly 2004. god., 500 kubika, prešao 21.500 km, siva boja, registrovan do 9. 2012. Tel. 061 237 268 Motor BMW R1100S 2004g u extra stanju, povoljno. Tel. 062 300 400 Motor keeway outlook 150 kubika, 2009. g., vodeno hlađenje, alarm, dva ključa, dobro očuvan. Cijena 1.800 KM. Tel. 061 350 376 Prodajem skuter keeway 125, dobrom stanju 2008. god, cijena 1.300 KM, može zamjena za auto uz moju doplatu. Tel. 061 304 612

Dijelovi i oprema 
Gume Michelin Energy 205/55 R 16 u dobrom stanju, 4 komada. Cijena 200 KM. Tel. 061 199 580 Prodajem alu felge za Mercedes 124 sa gumama, cijena 200 KM, Sarajevo. Tel. 062 315 611 Prodajem četiri čelične felge 15-ke sa 5 rupa za golfa 5 i 6 i Škodu oktaviju 5. Tel. 061 397 739 Prodajem osam čeličnih felgi, 16 cola, novi passat. Tel. 061 171 871 Prodajem u kompletu polovne, dobro očuvane dijelove za Mercedes tip 123 - 240 TD karavan. Desna prednja i zadnja vrata, alternator, farovi prednji (komplet) i hidraulični amortizer zadnji. Tel. 061 144 718 Šoferšajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462

Stanovi Izdavanje 
Blizu Baščaršije izdajem jednos. namješten stan, centralno. Tel. 033 531-366, 062 105 335. Breka 57 - izdajem namještenu garsonjeru sa grijanjem 150 KM. Struja i voda posebno. Tel. 061 890 311 Centar, blizu Katedrale izdaje se namješten stan. Tel. 061 480 445. Dvije dvokrev. sobe sa upotrebom kuhinje, ul. Hadžilojina. Tel. 062 907 806. Dvos. namješten stan izdajem studentima na Grbavici. Tel. 061 188 903. Dvos. namješten stan, pos. ulaz. Tel. 061 827 933. Dvos. stan 60 m2, nenamješten, 1 sprat, Koš. Brdo, ul. A. Hangija. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Grbavica, izdajem dvos. namješten stan. Tel. 061 862 385. Hrasno, sobe za noćenje i kraći boravak. Tel. 062 100 285 Izdajem 4-soban stan, priv. kuća, S. Grad-Medrese, zaposlenom bračnom paru. Tel. 033 534-086. Izdajem dvije sobe studentima, upotreba kuhinje i kupatila, kod Druge gimnazije. Tel. 061 320 946 Izdajem dvokrevetnu sobu s centralnim grijanjem, djevojkama, Č. Vila. Tel. 033 649 152 Izdajem dvos. namješten stan na Soukbunaru više Skenderije. Tel. 061 461 273. Izdajem dvosoban namješten stan sa grijanjem, Safeta Zajke. Tel. 061 149 442, 061 233 948 Izdajem dvosoban namješten stan studentima, blizina kampusa. Tel. 061 514 816 Izdajem dvosoban namješten stan studentima. Čengić vila 1, centralno grijanje, lift. 400 KM + režije. Tel. 061 130 998 

Izdajem stan u privatnoj kući, poseban ulaz i sva brojila. Ilidža, Kasindolska 7. Tel. 062 943 325 Izdajem studenticama 2-soban stan u Hrasnom. Tel. 033 643 515 i 033 521 880 Izdajemtrosoban stan,Grbavica, lux namješten, 700 KM. Tel. 061 778 157 Izdajem u centru dvosoban namješten stan. Tel. 061 156 170 Izdajem u centru namješten stan. Tel. 061 156 170 Jednosoban prazan stan, priv. kuća, S. Grad izdajem. Tel. 033 534-086. Kovači St. Grad, izdajem stan opremljen 60 kv stan + terasa 15 kv, 100 m od tramvajske stanice. Bračnom paru ili dvije studentice, 500 KM sa režijama. Tel. 061 132 151 Namješten stan studenticama. Tel. 033/203-887. Namještena garsonjera sa centr. grijanjem, muškarcu. Tel. 033 655-332. Nenamješten dvos. stan, 1 sp., Dobrinja, ul. Rudija Alvadža. Tel. 033/442-998, 062 139 085. Prazan dvos. stan Aerodrom. naselje izdajem. Tel. 033 668-122, 061 548 271. Sarajevo, kod Socijalnog izdajem prazan 2,5-soban stan sa balkonom, sunčan, adaptiran, centralno grijanje, zaposlenom bračnom paru na duži period. Tel. 061 493 643 Soba blizu med. i građ. fakulteta. Tel. 033 205-396. Sobu izdajem dobro opremljenu, ima cen. grij., studentici, Hrasno. Tel. 062 181 870 Stan izdajem na Koš. brdu, dvosoban, nenamješten. Tel. 061 161 060. Stan na Koš. brdu, dvosoban nenamješten. Tel. 061 161 060. Stara Breka, izdajem dvos. namješten stan. Tel. 206-402. U centru dvos. namješten stan izdajem. Tel. 061 156 170. U centru izdajem dvos. namješten stan. Tel. 061 156 170. U centru izdajem dvos. namješten stan. Tel. 061 156 170. U privatnoj kući (Hrasnica) izdajem stan. Tel. 061 438 000. Vrlo povoljno izdajem kuću, okućnicu i garažu, Reljevo dvor, pored glavne ceste. Tel. 061 191 645 Za dva studenta u ul. Hamdije Pozderca kod Bosmala garsonjeru izdajem. Tel. 066 659 872

Obavje{tenje ~itaocima!
Svi mali oglasi koji stignu SMS porukom od petka u 14 sati i tokom subote, bit }e objavljeni u naredni ponedjeljak. 
A. Šaćirbegović 58 m2, XVII sp+2 balkona, 1.800 KM/m2. Tel. 061 558 932. Banovići 72 m2, V sp., 2 balkona, može i zamjena za Sarajevo. Tel. 061 558 932. Baščaršija, stan od 50 m kvadratnih u privatnoj kući, 50 m kvadratnih dvorišta i 10 m kvadratnih podruma prodajem. 061 260 598. Breka - prodajem troiposoban stan 94 m2. Tel. 061 839 592 Breka 67 m2, 3. sprat, ul. I. Mujezinovića, ima 2 balkona, etažno gr., adaptiran 2.350 KM. Tel. 061 269 835 Breka, prodajem troipos. stan 94 m2. Tel. 061 839 592. Centar, Avde Jabučice, prodajem stan 67 m2 ili mijenjam za manji, potrebna adaptacija. Tel. 061 838 707 Centar, kod franc. ambasade 83 m2, II sp., dvoetažni, 2 kupatila, etaž. grijanje. Tel. 061 558 932. Dobrinja 3, ul. Kasima Prohića, 4 soban na 2. spratu, balkon, centralno gr., 114.000 KM. Tel. 061 510 964 Dobrinja I, Trg Zlatnih ljiljana dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa kuhinjom rađenom po narudžbi. Tel. 061 538 128 Dobrinja, dvoiposoban stan od 65 m kvadratnih sa dva balkona, visoko prizemlje. Prodaja. 065 877 065. Dvoipos. stan 67,35 m2, 2 balkona, ugrađ. plakari, vl. 171, 2.000 KM/m2, D. Malta, E. Šehovića. Tel. 033 615-675.

Prodaja 
Prodajem dvosoban stan 60 kvadrata u ulici Hadželi 95 Hadžići. Cijena po dogovoru. Tel. 423 110, 066 842 451. 11820-1Ndž Novogradnja Stup “Tibra 2” stanovi sa klimom koji su u ponudi samo kod nas, od 27 do 94 m2. Ekstra povoljna cijena. Tel. 061 504 425. 2057-1tt

Potražnja 
Kupujem japanska i ostala havarisana i rashodovana vozila. Tel. 063 459 893 Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441, 062 274 441 Kupujem vozila niže vrijednosti, havarisana, na stranim tablama i sl. Tel. 061 758 217 Uzimam havarisana auta. Tel. 061 084 692 Kupujem ispravna i havarisana vozila mlađa godišta. Tel. 061 507 984 Kupujem japanska i ostala havarisana vozila. Tel. 061 365 193 Kupujem havarisana vozila, pasat 3 i golfove. Tel. 061 504 190 Tražim tab. 074-K-240, Golf Ia, n.n. vlasnika, hitno, radi odjave vozila. Svaka informacija je korisna. Hvala. Tel. 062 596 906

Kamioni 
MB Atego 815 2004. god., 54.000 km, 29.000 KM ili zamjena. Tel. 061 784 790 Peugeot partner 1.9 d, god. 2003., uvezen, teretni, cijena 5.400 KM. Tel. 062 536 237

46

Nedjelja 16. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz 
Kuća u B. Potoku, useljiva, sređena, vl. 1/1, cijena 110.000 KM. Tel. 033 719-405. Kuća u centru Makarske, Kala Larga p + 2, papiri 1/1. Tel. 063 899 989 Kuća u R. Boškovića Pofalići, sa 4 stana, povoljno, hitno. Tel. 061 182 341. Kućau ul.Rakovička kodPlavog granapa as 2 dun. zemlje. Tel. 062 836 813. Kuća za odmor sa bazenom i 1.400 m kvadratnih okućnice (Ljubina, 25 metara od Skenderije). Može zamjena. 061 260 598. Kuću prodajem sa baštom na Vratniku, povoljno. Tel. 536-239. Prodaje se kuća modernog stila u Starom Gradu na Bistriku. Korisni prostor 270 m2, tri posebne etaže, dvije garaže s 3 mjesta, bašta 850 m2. Kuća u gruntu 1/1. Tel: 061 543 234 Prodaje se kuća na Mihrivodama, 1/1 sa avlijom, cijena po dogovoru. Tel. 033/534-086. Prodajem hitno kuću i zemlju u Crnoj Bari - Bogatići Srbija. Tel. 00387 61 226 645 Prodajem ili izdajem na Mojmilu brdu, kuću sa dva stana, useljiva. Tel. 061 501 485 Prodajem ili mijenjam kuću u Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 061 817 960 Prodajem kuću 200 m2, luksuzna gradnja, sa 1.400 m2 okućnice. Gladno Polje, Rakovica - Hitno. Tel. 061 548 247 Prodajem kuću i okućnicu ukupno 200 m2, iznad Skenderije, ul. Stolačka 19. Tel. 033 442 998, 062 139 085 Prodajem kuću Ilidža Pejton prizemlje, 2 sprata sa garažom i poslovnim prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007 Prodajem kuću Ilidža Pejton prizemlje, 2 sprata sa garažom i poslovnim prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007 Prodajem kuću na Boračkom jezeru sa dva duluma zemlje. Tel. 061 382 292 Prodajem kuću na Poljinama. Tel. 061 856 179, 065 249 146 Prodajem kuću u Butmiru, tri sprata+garaža, 1/1, na lijepom mjestu. Tel. 061 174 802. Prodajem kuću u Rakovici-Rudnik sa 1.000 m2 okućnice, cijena 50.000 KM. Tel. 062 157 088. Prodajem nedovršen vikend objekat na Jablaničkom jezeru sa dozvolom i priključcima. Tel. 061 102 911 Vikendica, sve komunalije, 920 m2, zemljišta, voće. Tel. 061 911 703. Zemljište sa šumom, bukva i grab, površ. skoro 30 dun., povoljno, Rakovica. Tel. 061 182 341. Zemljište za vikendice u Rakovici - rudnik, cijena i kvadratura po dogovoru. Tel. 061 174 802. Zemljište, 900 m kvadratnih sa građevinskom dozvolom i svim priključcima na parceli (Mostarsko raskršće). 061 260 598. Prodajem pumpu za beton i estris 2004. god. sa magirus motorom četiri klipa. Tel. 061 141 292 Vibro sto za izradu betonske galanterije (900x900) mm ploča. Cijena 300 KM. Tel. 062 561 778 Prodajem extra ugaonu garnituru za sjedenje, cijena 500 KM. Tel. 061 813 062 Prodajem garnituru trosjed, dvosjed i fotelja korišteno 3 god. i dobro očuvano, povoljno. Tel. 061 499 921 Prodajem kauč, trosjed na razvlačenje i dvije fotelje radi selidbe. Cijena 150 KM. Tel. 033 647 395 Prodajem kompjuterski sto sa policom 50 KM, ormar + staklena vitrina staro godinu dana 200 KM. Tel. 062 264 815 Prodajem krevet na sprat, Konjic. Tel. 063 883 729 Prodajem nov kauč 70 KM, komodu 100 KM, kuh. 100 KM, dva tepiha 20 KM, sto i 4 stolice 100 KM. Tel. 065 361 160 Prodajem povoljno korišteno: ležaj, kauč, vitrine, radni sto, ulazna i sobna vrata, ćilimi. Cijena minimalna. Tel. 061 397 227 Prodajem regal-most, dvije vitrine puno drvo, korišteno, vrlo povoljno. Tel. 033 531 192 Prodajem regal-most, vitrinu i orman puno drvo korišteno, vrlo povoljno, cijena po dogovoru. Tel. 061 738 181 Prodajem spavaću sobu i ugao. Tel. 062 533 003 

Dvos. stan 44 m2, kod Muz. škole 82.000 KM. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Gabelina 67 m2, prizemlje, 2.200 KM/m2. Tel. 061 558 932. Garsonjera 32 m2 na Višnjiku, cijena 75.000 KM. Tel. 062 157 088. Grbavica, dvoiposoban stan od 64 m kvadratna sa balkonom. Prodaja. 065 877 065. Grbavica, dvos. 54 m2, 5 sp., ima lift, extra lokacija. Tel. 061 493 323. Hitno prodajem ili izdajem radi odlaska u inostranstvo! Renoviran stan 70 m2 u bosanskoj kući ulica Bistrik 48 u neposrednoj blizini Baščaršije sa avlijom i šupom. Tel. 061 142 418 i 0047 95 242 869 Hrasnicajednosoban stansavelikim balkonom na 2. spratu u odličnom stanju, 42.000 KM. Tel. 061 510 964 Hrasnica trosoban 81m, etažno, 2 balkona, 2 mokra čvora, 4. sprat, 1.100 KM/m. Tel. 061 510 964 Ilidža - Otes, prodajem stan 45 m2, I sprat, povoljno. Tel. 061 748 943 Marijin Dvor - Prodajem stan (procjena vrijednosti 220.000,00) KM 94 m2, III sprat. Tel. 061 482 273 N. Grad, jednos. 34 m2, 1 sp., cijena 51.000 KM. Tel. 061 493 323. Novogradnja Stup “Tibra 2” stanovi sa klimom koji su u ponudi samo kod nas, od 27 do 94 m2. Ekstra povoljna cijena. Tel. 061 504 425 Novogradnja Stup Tibra 2 stanovi od 27 do 94 m2, cijena extra. Tel. 061 272 573 Povoljno prodajem stan u Hrasnici 54 m2. Tel. 062 229 677 Prodajem 4-soban stan na Al. Polju 77 m2, 5 kat, balkon, kablovska. Tel. 061 167 930. Prodajem dvoetažni stan 90 m2, plus 2 balkona, kod češke i španske ambasade u blizini Vijećnice, 200.000 KM. Tel. 061 222 030 Prodajem dvoetažni stan u Aerodromskom naselju 54 m2 + 35 m2 potkrovlje. Vrlo povoljno, papiri uredni, vlasništvo 1/1. Tel. 061 740 460 Prodajem dvoiposoban stan u Sarajevu kod Drvenije. Tel. 065 637 320 Prodajem dvosoban stan 54 m2 u centru, odmah useljiv, ul. Koševo 5. Tel. 062 814 279 Prodajem dvosoban stan 54 m2 u starom Ilijašu, cijena 45.000 KM. Tel. 061 572 069 Prodajem dvosoban stan Grbavica, K. Kapetanovića. Tel. 062 117 637 Prodajem dvosoban stan ili mijenjam za Novi Sad. Tel. 033 453 737 Prodajem garsonjeru hitno Otoka. Tel. 062 786 833 Prodajem ili izdajem na Mojmilu brdu, kuću sa dva stana, useljiva. Tel. 061 501 485. Prodajem izvanredan, odmah useljiv stan, 50 m2, V.P. Dobrinja 5. Tel. 061 489 514 Prodajem renoviran tros. stan 9 sp., 76 m2, 157.000 KM, Pofalići. Tel. 061 377 017. Prodajem stan 58 m2 u centru Živinica, I sprat, kod Komunalnog. Zamjenjena stolarija, grijanje, odvojeni vodomjer, garaža i šupa. Cijena 55.000 KM. Tel. 061 391 863 Prodajem stan 68 kvadrata, prvi sprat. Luksuzno adaptiran na exstra lokaciji. Tel. 061 214 071 Prodajem stan 69 m2, ul. G. Kalgarija, Dobrinja 3. Tel. 033 460-064. Prodajem stan 74 m, ul. Čumurija 6. Cijena 2.400 KM. Tel. 061 490 426 Prodajem stan Bačići, 65,5 m2, sa balkonom, lift, komunalije zasebno, cijena po dogovoru. Tel. 061 373 473. Prodajem stan na Grbavici, ul. Grbavička (blizina apoteke Kovačići), 45 m/kvadratni, dvostrano orijentisan + dva balkona, lift, sedmi sprat, cijena 2.050 KM. Tel. 061 522 190 Prodajem stan u centru grada Ferhadija 69 kvadratnih metara. Tel. 062 570 532 Prodajem stanove u novogradnji, 27-90 m2, visoka kvaliteta gradnje, 1.600 KM/m2. Tel. 061 415 787 Prodajem trosoban stan 78 m2, centar Vogošće. Tel. 062 993 253 Prodajem trosoban stan 78 m2, centar Vogošće. Tel. 062 993 253 S. Grad, dvoipos. 64 m2, 3 sp., renovirana, kod Inat kuće. Tel. 061 493 323. Socijalno, Ložionička 5, trosoban stan 72 m2, 6. sprat. Cijena 133.000 KM. Tel. 062 430 698 Stan 54 m2, Obala Kulina bana, II sp. Tel. 062 920 191. Stan u centru grada, 63 m2. Tel. 062 294 160. Stan u Hrasnom, dvos. adaptiran, extra lokacija, povoljno. Tel. 061 724 597. Strogi centar Katedrala 109 kv, adaptiran, polupotkrovlje, 3. sprat, povoljno. Tel. 061 935 477 Stup, novogradnja, dvos. stan 56 m2, 5 sprat, (OMW-pumpa). Tel. 061 493 323. Tros. stan u centru Sarajeva, Kaptol, 1 sp, 73 m2. Tel. 033 209-708. Vogošća - Centar kod Autobuske stanice, veći jednosoban 44 m2/III, stolarija nova kvalitetna sa vanj. žaluzinama, parket, blindo vrata, stanje odlično 1.250 KM/m2. Tel. 061 269 835

Ostalo 
Balkonska vrata pvc, nova 210x95 - 7 komada, prozori pvc 135x110 - 9 komada, 125x110 - 2 komada sa al. roletnama, uvoz iz Njemacke. Tel. 061 221 441 Ilidža, prodajem stari crijep, dobro očuvan, Polet - Novi Bečej M 222. Tel. 061 234 012 Polovan crijep 1.600 komada. Tel. 061 171 627 Prodajem grede 10x12 cm 5,6 i 7 m. Lukavica, povoljno. Tel. 065 499 060 Prodajem polovan crijep Kontinental. Tel. 062 829 321 Prodajem polovan crijep Vinkovci 1.500 komada. Cijena po dogovoru. Tel. 062 649 918 Prodajem razne stvari iz 4-sobnog stana (priv. kuća). Tel. 033/534-086. Prodajem suhu rezanu građu za krovnu konstrukciju dimenzija 8x16x6 met. Tel. 061 072 572

Poslovni prostori 
Centar, pos. prostor 157 m2 stambena zgrada. Tel. 061 170 426, 065 690 351. Istočno Sarajevo, Lukavica - poslovni prostor 38 m kvadratnih i stan na spratu 62 m kvadratna. Jeftino. 065 877 065. Izdaje se poslovni prostor 48 m2, ul. Tešanjska 1 (Karingtonka pogled na Kranjčevićevu 1.100 KM. Tel. 061 501 200 Izdajem 3 poslovna prostora od 60 kvadrata i jedan od 130 kvadrata na Stupu Ilidža. Kontakt mobitel: 061 646 492 Izdajem dio frizerskog salona u Saraj polju za manikir. Tel. 061 275 468 Izdajem frizerski salon u Buća potoku sa komplet inventarom, Adema Buće 285. Tel. 061 863 722 Izdajem poslovni prostor 45 m2 + 500 kvadrata otvorenog prostora u Novom Gradu Sarajevo. Prilaz direktno sa glavne ceste. Povoljno. Tel. 061 141 610 Izdajem poslovni prostor 58 m2, stamb. zgrada u Mostaru (istočni dio), I. Krndelja 36. Tel. 061 143 666 Izdajem poslovni prostor na Mostarskom raskršću uz glavnu cestu sa grijanjem 105 m2, cijena povoljno. Tel. 061 509 337 Izdajem poslovni prostor od 40 m2 na duži period. Tel. 061 398 436 Izdajem povoljno kompletno opremljen frizerski salon na Otesu. Tel. 061 143 578 Izdajem skladište na Čengić Vili, pristup šleperima. Tel. 033 668 096 Jako vrelo vlastite laboratorijski ispitane čiste vode u sastavu poslovnog objekta površine 1.000 M2, na 17. kilometru od Sarajeva. Pogodno za biznis i proizvodnju. Tel. 061 249 249 Pos. prostor 18 m2, “Papagajka”, prodajem ili izdajem. Mob. 062 139 054. Pos. prostor 85 m2 ili iznajmljivanje na duži period kod ambulante u S. Koloniji. Tel. 061 223 119

Mijenjam ku}u u Starom Gradu za jednoiposoban stan - Sarajevo. Tel. 063 514 023 

Zenica, tros. 72,5 m2, 5 sp., renoviran (Blatuša), moguća zamjena za Sarajevo (dvosoban). Tel. 061 493 323.

Potražnja 
Agenciji potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje i prodaju za poznate klijente. Tel. 062 677 488 Agenciji potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje i prodaju za poznate klijente. Tel. 061 145 853 Agenciji potrebno više stanova u zgradi. Opremljenih ili praznih za iznajmljivanje i prodaju. Za poznate klijente. Tel. 061 031 330 Mlađi bračni par traži namješten ili polunamješten stan u centru Vogošće. Tel. 061 466 432 Potreban manji stan u zgradi, fino opremljen, za stranca na jednu godinu (agencija). Tel. 062 677 488 Potreban stan u zgradi za iznajmljivane fino namješten, do 60 m, blizina prevoza za poznatog klijenta, agencija. Tel. 061 522 190

Bijela tehnika 
Frižider staklena vrata 300 KM, veš mašine, šprete struja plin 150-160 KM, dostava besplatna. Tel. 533 631 Prodajem električni šporet marke Bira, malo korišten. Cijena 100 KM, Sarajevo. Tel. 062 672 361 Prodajem mašinu za veš, nova, nekorištena, 100 KM. Tel. 065 923 891 Prodajem sve vrste frižidera i rashladnih uređaja sa garancijom dolazak besplatan. Tel. 061 156 309

Kompjuteri 
Prodajem laptop HP compag mini procesor 1.8. Mherz H.Disk 160 gb, vine 2 gb može do 4 gb. Veličina 10,1.inc. Baterija drži 6 sati. Tel. 061 788 076

Ostalo 
Kupujem plinsku fasadnu peć 2,5 do 3 kw, novu ili malo korištenu. Tel. 061 212 983 Peć prodajem gusanu, okruglu, sva od gusa. Tel. 061 018 864 Povoljno prodajem grijalicu nova, zvati navečer. Tel. 238 283 Prodajem 2 madraca-dušeka, cijena 100 KM. Tel. 033 641 953 Prodajem centrometalovu peć za centralno grijanje na čvrsto gorivo, 25 kw. Tel. 061 226 734 Prodajem dvije plinske peći Emina 6 na dimnjak cijena 300 KM. Tel. 061 571 547 Prodajem peć na prerađeno ulje. Tel. 061 158 784 Prodajem peć narodno grijanje 24 kw, cijena 650 KM. Tel. 061 709 825 Prodajem peć Rustik u odličnom stanju. Tel. 062 851 827 Prodajem plinsku peć Emina 6 kw na dimnjak kao nova povoljno. Tel. 061 198 969 Prodajem plinsku peć na dimnjak, njemačka proizvodnja, 70 KM. Tel. 061 221 938 Prodajem podne grijače. Tel. 061 358 261 Prodajem staru TA peć 4,5 kw, cijena 50 KM. Tel. 220 173

Zamjena 
Mijenjam kuću u Starom Gradu za jednoiposoban stan - Sarajevo. Tel. 063 514 023 Mijenjam luksuzan trosoban stan 87 m2 naselje Bačići Stup na dvije etaže etažno grijanje, vlastiti vodomjer, klima, tri balkona, podrum 10 m2 za dvosoban oko 65 m2 na relaciji Č. Vila - Stari Grad uz dogovor. Tel. 061 215 635 Mijenjam noviju modernu (vilu) kuću u Banjoj Luci za kuću u Sarajevu. Tel. 033/534-086. Mijenjam za hrvatsko primorje vikend kuću 125 m2 sa okućnicom 1820 m2 sa lijepim pogledom, Kobiljača opština Ilidža. Tel. 062 552 293 Penzioner iz Sarajeva mijenja stan 35 m u trospratnoj zgradi kod Vrhovnog suda, renoviran, kabl., parking bašta za sl. nekretninu na Jadranu urednih papira. Tel. 062 562 601

Telefoni 
Iphone 3gs, 16gb, 450 KM. Tel. 061 715 104 Prodajem htc legend android softwer 5mpx camera, 8 GB memory kartica, tel. je malo korišten, star 2 mjeseca, kao nov, cijena povoljna. Tel. 062 606 060 Prodajem ili mijenjam iphone 4 kineska verzija. Tel. 061 211 539 Prodajem Nokiu 6230i 50 KM, Samsung j700 50 KM, Sonyericson w880i 60 KM, Sonyericsson t610i 30 KM, uz sve tel. ide punjač, usb i memory kartica. Tel. 062 606 060 Prodajem Samsung star pink s5230 u extra stanju. Tel. 062 606 060 Prodajem Sony Ericsson Vivaz u odličnom stanju. Kupljen u Njemačkoj prije tri mjeseca. Fiksno 250 KM. Tel. 062 856 038

Zemljišta 
Prodajem zemlju na Borcima, bila u dva bora - Boračko jezero, 40 duluma, može zajedno ili u parcelama. Pogodno za vikendice, struja, voda, telefon. Tel. 00381 65 6247 399, 00381 64 1949 659. 2162-1tt Blagaj, prodaje se parcela 1.935 m2, pored asfaltnog puta za Vranjevice, 500 m od vrela Bune. Vlasništvo 1/1. Cijena 22.000 KM. Tel. 061 490 220 Bos. Krupa, Donje Krcane, prodajem 9 parcela: od 630 m2 do 1.030 m2, vl. 1/1, fotografije i dokumenti na pik.ba, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886 Briješće, parcele za kuće vl. 1/1, 400 metara od škole, može zamjena za mlađe auto ili džip uz dogovor. Tel. 061 103 080 Dobrinja 5.000 kvadrata zemljišta za gradnju poslovne zgrade, a može i 1/2 parcele odnosno 2.500 kvadrata zemljišta, kao i 1.250 kvadrata, sve po dogovoru. Tel. 061 103 080 Kanton Sarajevo: Rakovica - Kakrinje prodajem parcelu 1.300 m2. Tel. 066 350 197 Opština Trnovo-Federacija, prodajem 4,5 duluma zemlje livada, kroz imanje teče 100 m čista rijeka, izvori rijeke su 50 m udaljeni od imanja, sačuvana priroda, sve zagrađeno žicom, željezna kapija, od glavne ceste koja ide za Trnovo udaljeno 2 km, do sela Gračanica asfalt, od sela 800 met. makadama, sve 1/1. Cijena po dogovoru. Tel. 061 686 095. Povoljno prodajem 11 duluma kvalitetne šume bijelog bora, na tvrdom putu, pogodna za transport, ZD kanton. Tel. 061 469 619 Prodajem dun. zemlje na Sedreniku. Tel. 061 018 864. Prodajem gradsko građ. zemljište u Ilijašu u ravnom dijelu, povoljno. Tel. 033 719-405. Prodajem zemlju industrijska zona sa građevinskom, 2.000 m2, hitno. Tel. 061 288 939 Prodajem zemlju Stup 2.800 m2 sa građevinskom. Tel. 061 288 939 Prodajem zemlju za vikendice, Djevojačke vode. Tel. 065 335 075 Radava zemljište za vilu, 2.400 kvadrata, potok u imanju, može zamjena za mlađe auto ili đip uz dogovor, 4 kilometra od Skenderije, povoljno. Tel. 061 103 080 Rakovica Kakrinje, prodajem parcelu, dulum zemlje. Tel. 061 304 599, 033 665 419

Garaže 
Izdajem garažu u privatnoj kući na Grbavici I. Tel. 063 639 213 Na Dobrinji prodajem garažu 14 m2, povoljno. Tel. 061 897 959. Prodajem 2 garaže na Ciglanama jedna do druge iza Robota. Tel. 061 856 041 Prodajem garažu (papiri da na toj lokaciji postoji od 1961.), plaćen porez, ul. Patriotske lige kod br 8, Centar Sarajevo! Tel. 062 159 025 Prodajem garažu 17 m2 u ul. Hifzi Bjelavca, Sarajevo, Bačići - Stup. Tel. 062 352 928 Prodajem garažu na Grbavici. Tel. 062 547 731 Prodajem garažu u naselju C5 Dobrinja, veličina 12,69 m2, cijena eur 7.000,00. Tel. 062 127 677 Apartman na Vlašiću, blizu starta žičare. Tel. 061 210 650 Apartmani, namještene sobe za dnevni boravak i prenočište. Kod Vize. Tel. 061 897 866 Apartmansko prenočište iznad Katedrale, parking, internet, kablovska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647 Bjelašnica apartman 56 m2, ll sprat, balkon, lift, garaža, povoljno. Tel. 061 571 199 Hrasno, sobe za noćenje i kraći boravak. Tel. 062 100 285 Neum - povoljno izdajem apartmane smještene uz more. Tel. 063 327 098, 036 884 169 Prodajem apartman na Bjelašnici 41 m2/I sprat, kod Srebrene lisice. Tel. 061 558 932

Ostalo 
Fotoaparat Minolta 404si (na film) prodajem sa dva objektiva AF 28-80 (0.38m/1.3ft macro), AF 75-300 (1.5m/4.9ft macro) i torbicu original, nema blica. Cijena fiksno 250 maraka. Tel. 061 477 854 Fuji film 12 megapixela, 5x optički zum nov u kutiji digitalni aparat i digitalna kamera sa karticom. Tel. 061 817 960 Kupujem pokvaren player DVD i pokvaren hardver od računara kutija, plaćam 10 KM obje, zvati iza 17 sati. Tel. 061 358 043 Prodajem njemačkidigitalnirisiver za satelitske kanale. Tel. 063 400 140 Prodajem Play Station 2 čipovan, 2 đojstika, sve potrebne kablove, u odličnom stanju + 10 igrica za 150 KM. Tel. 061 970 975 Prodajem TV color Days ekran 52 cm, 150 KM. Tel. 061 103 038 Prodajem TV marka Gold Star, nova tipa, teletext, daljinski, 100 KM, ekran 51 cm. Tel. 061 928 514 Prodajem TV marka NEO nova tipa ekran 54 cm, teletext, daljinski, 100 KM. Tel. 061 928 514 Vršim otkup praznih toner kaseta (ne odg.na sms). Tel. 065 596 402

Kuće 
Prodajem nedovršenu kuću i okućnicu u Tešnju, ul. Kose bb. Površina 93,2 m2, dvorište 251,2. Svi zainteresovani obratiti se na tel.: 00498997899778 (kuća) ili 00491602042579 (mobitel). 11860-1ndž Devastirana vikendica sa 9.000 metara zemljišta - prodajem. Donje Vlakovo. 065 877 065. Fojnica - Ščitovo, kuća P+S+P sa garažom i 4.200 m kvadratnih zemljišta. Jeftino. 061 260 598. Gornja Jošanica - Vogošća, nedovršena kuća sa tri stana i 700 metara kvadratnih okućnice. 061 260 598. Hrasno, kuća 3 etaže, 400 m2 zemljišta (kod pekare AS). Tel. 061 493 323. Ilidža -kućakodstare Opštine sa 483 m kvadratna stambenog prostora i 676 m kvadratnih okućnice. 065 877 065. Ilidža, Kobiljača, vikend kuća 125 m2 sa okućnicom 1.820 m2, sa lijepim pogledom. Cijena po viđenju. Može i zamjena za hrvatsko primorje. Tel. 062 552 293 Kuća p+s, Vrbanjuša 106, Sarajevo, prodajem ili izdajem. Mob. 062 139 054.

Kućni ljubimci 
Hitno radi selidbe prodajem uvezeni par argentinskih doga vrhunskog pedigrea, vrlo povoljno. Tel. 062 293 669 Prodajem - papagaje mlade - tigrice, raznih boja. Tel. 062 435 260 Prodajem šarplanince čistokrvne, mužjak i ženka, uredno vakcinisani, stari 8 mijeseci, extra čuvari, cijena povoljna, hitno zbog selidbe. Tel. 062 569 483 Prodajem štenad njemačkog ovčara sa rodovnicima, vakcinisana. Tel. 061 032 324 Vrhunsko štene Cane corso, crne boje, vakcinisan, očišćen od parazita sa rodovnikom. Tel. 062 907 283

Mašine 
Cikular - građevinski, motor 2,2 kw monof. 2880 o/min. Cijena 350 KM. Tel. 062 561 778 Cirkular - trof. motor (žaga i noževi za hoblanje na istoj osovini). Tel. 061 145 885 Daljinski upravljači za beton pumpe, kranove, prese... Montaža, garancija. Tel. 061 131 525, 065 595 334 Elektro-motor sa hidrauličnom pumpom za betonaru (vrata mješalice). Cijena 200 KM. Tel. 062 561 778 Prodajem brusilicu Einhel 20000w kao nova, cijena 70 KM. Tel. 061 206 985 Prodajem nov benzinski vibrator sa dvije igle za beton i veliku škrinju za trgovinu. Tel. 061 130 673

Ostalo 
Prodajem ćurke piliće i domaće koke ljekovita jaja i japanske prepelice. Tel. 063 485 152 Prodajem inkubator poluautomatski, za raznu perad do 70 jaja, pogodno za domaćinstva, valivnost preko 90%, upotreba jednostavna, garancija stalna, 150 KM. Mirso. Tel. 061 854 294 Prodajem kavez kapaciteta 120 koka sa pratećom opremom cijena po dogovoru. Tel. 062 327 670

Namještaj 
Hitno prodajem sto sa 6 stolica kao novo, puno drvo, normalne veličine, 200 KM. Tel. 061 235 436 Prodaje se ugaona garnitura, 320x260 cm, smeđe boje, 100 KM. Tel. 033 228 000

Dnevni avaz nedjelja 16. oktobar/listopad 2011. 47 
Prodajem koze dobra pasmina. Tel. 061 210 347 Prodajem kravu sa teletom. Tel. 033 623 288 Građevinski radnik traži posao, desetogodišnji rad na građevini, radio i kao grupovođa, vozačka B kategorije. Tel. 066 064 875 Hitno potrebna radnica na posluživanju u kafani Staka u centru Hadžića. Tel. 062 648 539 Hitno tražim posao, stalni radni odnos, noćni čuvar ili u državnoj firmi radio bi časno i pošteno, imam 45 g., imam B katagoriju državni. Tel. 062 151 642 Mladić sa završenom SSS, poznavanje engleskog i španskog, traži posao (recepcija i sl.). Tel. 061 381 802 Momak 35 godina, ozbiljan i vrijedan, traži bilo kakav posao. Tel. 061 709 346 Momak 35 godina, ozbiljan i vrijedan, traži bilo kakav posao. Tel. 061 709 346 Momak traži posao. Poznajem engleski i njemački jezik. Tel. 062 969 012 Ozbiljna žena traži posao, iskustvo, ugostiteljstvo. Tel. 062 140 648 Pizza majstor i kuhar sa velikim iskustvom, traži posao sa smještajem. Tel. 064 401 91 01 Potreban radnik u trgovini na Čaršiji, prednost radnicima sa iskustvom... Tel. 061 109 321 Potreban veći broj saradnika za katalošku prodaju švicarske kozmetike. Akcija - besplatno učlanjenje, brza zarada. Tel. 061 398 565 Potrebna djevojka za rad u kafiću na Mojmilu. Tel. 062 363 619 Potrebna instruktorica matematike za osnovca koja bi dolazila na kućnu adresu 3-4 puta u sedmici na Trg heroja. Tel. 061 190 610 Potrebna kozmetičarka, frizerka m/ž. Tel. 061 521 391 Potrebna radnica sa iskustvom do 30 godina za rad u trgovini. Ilidža, Otes. Tel. 061 157 473 Potrebna radnica za rad u frizerskom salonu na Saraj Polju. Tel. 061 275 468 Stomatološka sestra sa radnim iskustvom traži posao. Tel. 061 078 442 Student iz Sarajeva, vrijedan i odgovoran, živi sa majkom, radio bih posao noćnog čuvara za 250 KM. Tel. 062 087 419 Tražim posao noćnog čuvara. Tel. 061 172 895 Tražim posao u SA kant. pekara, trafika, održavanje stanova, posl. prostora. Ozbiljna i odgovorna sam i posjedujem iskustvo na naved. poslovima. Tel. 062 591 333 Tražim posao vozača, C kategorija, višegodišnje iskustvo. Tel. 063 484 847 Tražim posao, imam 20 god., smjer rukovaoc rudarske mehanizacije površinskog kopa. Tel. 062 985 759 Tražim posao. Poznajem engleski, arapski jezik. Posjedujem vozačku B, C kategoriju. Tel. 062 855 716 Tražim posao. Profesorica pedagogije i psihologije u penziji 52 god. sa iskustvom dugogodišnjim čuvala bi i djecu i starije osobe. Tel. 063 228 022 Tražim posao. Radila bih kao pomoćna radnica u kuhinji. Tel. 062 891 802 Tražim radnicu za rad u ugostiteljskom objektu. Tel. 066 053 559 Tražim radnika za rad oko stoke. Tel. 061 789 871 Vozač B C D E kategorije, posjeduje cpc i adr certifikat, traži zaposlenje. Tel. 062 854 694 Započnite sopstveni posao idejama knjige “Vodič malih biznisa sa 2.500 ideja”! Knjiga je sada na CD-u! Tel. 032 244 417 Započnite sopstveni posao proizvodnjom eteričnih ulja, mirisa, parfema i drugih proizvoda pomoću knjige “Eterična ulja”. Tel. 032 244 417 Lijepo uzgojen hibiskus i kaktus pogodno za poslovne prostore prodajem. Tel. 033 217 932 Ostvarite svoj biznis proizvodnjom nekih od 50-tak alkoholnih pića, prva domaća brošura! Tel. 032 244 417 Pekarsku peć Termotehnika na lož ulje, može i na drva, peče 96 vel ili 144 mala kruha, cisternu 2.000 lit., dva plamenika i troja kolica sa plehovima, sve za 4.500 eura. Peć je stara 11 god. i prvi sam vlasnik. Tel. 062 592 562 Prodaje se rashladna vitrina i rashladni ormar vaga. Tel. 061 481 605 Prodajem 6 kovanih šank stolica i 3 šank stola, povoljno. Tel. 062 969 539 Prodajem aparat za šećer aku chek go, paket igli, insulin levemir paket, lancete, 180 KM može zamjena za razno - Sarajevo. Tel. 062 739 465 Prodajem bolesnički krevet dvomotorni sa madracem i dekubitus dušekom sa kompresorom, sve 1.200 KM. Tel. 061 348 325 Prodajem bolesnički krevet dvomotorni sa madracem i dekubitus dušekom sa kompresorom, sve 1.200 KM. Tel. 061 348 325 Prodajem dvijekarteDinamo -Ajaks. Cijena po dogovoru. Tel. 061 139 457 Prodajem jaja od prepelica 0,33 po komadu Gradačac. Tel. 061 639 917 Prodajem kafe aparat, mješalicu za tijesto, vitrinu za kolače secije. Tel. 061 131 447 Prodajem kafe aparat, mješalicu za tijesto, vitrinu za kolače secije. Tel. 061 131 447 Prodajem komplet inventar za buregdžinicu - aščinicu. Tel. 063 189 457 Prodajem kontejner u dobrom stanju dimenzije 6,20x2,40 sa WC-om. Tel. 061 226 449 Prodajem krevetac za bebu sa jogijem, kolica sa nosiljkom, kućnu igraonu i kengura. Tel. 061 304 222 Prodajem krevetac za bebu sa jogijem, kolica sa nosiljkom, kućnu igraonu i kengura. Tel. 061 304 222 Prodajem mašinu za prženje kafe, italijanske proizvodnje “Petroncini” 30kg, zagrijavanje do 300 stepeni, mogućnost prženja express kafe. Mašina je u odličnom stanju sa svim priključnim elementima za otprašivanje i filtriranje. Cijena po dogovoru. Tel. 061 208 207 Prodajem mašinu za rezanje mesa sa kostima 1.300 KM ili mijenjam za agregat preko 7 kw. Tel. 066 188 290 Prodajem mašinu za rezanje mesa sa kostima 1.300 KM ili mijenjam za agregat preko 7 kw. Tel. 066 188 290 Prodajem mikroskop centrifugu i destilacioni aparat. Tel. 063 332 098 Prodajem mješalicu za tijesto 50 kg, mašinu za mljevenje mesa 32 i top za ćevape. Tel. 061 493 862 Prodajem mješalicu za tijesto 50 kg, mašinu za mljevenje mesa 32 i top za ćevape. Tel. 061 493 862 Prodajem opremu za restoran, piceriju, buregdžinicu i fast fud. Tel. 061 255 748 Prodajem plastenike od 40-100 kvadrata nove sa novim najlonom garancijom i prevozom. Tel. 061 510 673 Prodajem podpazušne štake metalne za odrasle, jeftino. Tel. 653 454 Prodajem polovnu i novu garderobu i obuću. Tel. 062 547 587 Prodajem portabl šivaču mašinu cijena 50 KM. Tel. 062 134 216 Prodajem portabl šivaču mašinu cijena 50 KM. Tel. 062 134 216 Prodajem povoljno pelene za odrasle. Tel. 062 440 655 Prodajem rakiju šljivu prepeka 47 stepeni, 1l - 15 KM, krušku 1l - 20 KM, sijeno nebalirano 1 kg - 20 feninga. Vitez. Tel. 064 4057 286 Prodajem sadnice jagoda - mjesečarki, malina i žive ograde. Tel. 061 220 420 Prodajem sadnice jagoda - mjesečarki, malina i žive ograde. Tel. 061 220 420 Prodajem stolarski banseg liveni, ploča nagibna, prečnik točka 80, veoma povoljno. Tel. 061 747 920 Prodajem stolicu AB rocket, povoljno. Tel. 033 455 635 Prodajem šivaću mašinu, štepenica industrijska. Tel. 062 105 039 Prodajem ugostiteljsku sečiju 4 3 sa 4 taburea i 4 stola, cijena po dogovoru. Tel. 061 700 313 i 061 201 035 Prodajem vagu digitalnu do 300 kg nova. Tel. 061 618 483 Prodajem zimske futrovane jakne, nove. Cijena 5 KM. Tel. 061 335 269 Prodajem žabice za šalovanje stare proizvodnje 100 komada i prodajem pekmez od šipa povoljno. Tel. 061 287 361 Rashladni ormari, vitrine, police, metalne vage, kompjuteri kasa. Tel. 061 958 001 Sarajevski kanton - Prodajem vlastito domaće crno grožđe. Cijena 1 km/kg. Tel. 061 862 730 Tražim agregat preko 7 kw. U zamjenu dajem fordov kedi 1994. god, neregistrovan. Tel. 066 188 290 Tražim agregat preko 7 kw. U zamjenu dajem fordov kedi 1994. god, neregistrovan. Tel. 066 188 290 Sve vrste adaptacija kuća, stanova, poslovnih prostora, ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat, moleraj i ostalo. Tel. 061 542 493. Tapetar - stolar uredno, brzo i vrlo povoljno. Tel. 061 606 651, 066 620 342 Tapetar kvalitetno presvlačim sve vrste tapaciranog namještaja, a ujedno i pravim novi po željenoj dimenziji i modelu. Tel. 061 829 108 Tapetar stolar presvlači i popravlja sve vrste namještaja, dolazim na adresu. Tel. 061 606 651 TV video servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata. Dolazak na kućnu adresu. Daljinski upravljači za sve marke TV aparata. Tel. 650 867, 061 188 410 VKV moler radi molerske poslove, uredno, brzo, jeftino. Tel. 062 214 519. Vodoinstalater obavlja sve vodoinstalaterske usluge brzo, čisto i kvalitetno i povoljno. Tel. 033 454 529, 061 332 746 Vodoinstalater sa iskustvom vrši opravke instalacija, montažu sanitarnih uređaja i pročepljenja. Tel. 061 348 717 Vodoinstalater, vršim sve usluge u kupatilu brzo i efikasno. Tel. 061 199 442, 033 621 733 Vršimo popravku i presvlačenje svih vrsta namještaja, prevoz do radnje besplatan. Tel. 033 459 539

Obavje{tenje ~itaocima!
Svi mali oglasi koji stignu SMS porukom od petka u 14 sati i tokom subote, bit }e objavljeni u naredni ponedjeljak. 
^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima, odvoz i dovoz besplatan Tel. 061 580 063. Američko dubinsko usisavanje i pranje ćilima, namještaja - povoljno i kvalitetno, cijena po dogovoru. Tel. 061 522 239 Čistila bi stanove i održavala, pouzdana osoba, dogovor sa ženskim osobama. Tel. 066 529 114 Čistila bih poslovni prostor, ozbiljne ponude. Tel. 062 781 316 Čuvala bih dijete u vašem ili svom stanu uz pomoć u kući. Tel. 061 220 782 Čuvala bih djecu. Tel. 061 842 180 Dipl. fizioterapeut pruža usluge pacijentima nakon moždanih udara u vidu masaže, pasivnih, aktivno potpomognutih i aktivnih vježbi. Sarajevo!. Tel. 061 382 941 Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe 5x2x2.20 m kubnih. Tel. 061 147 361 Kiper kamionom sa kranom i mini bagerom radimo istovar, odvoz šute, iskope temelja, uređenje površina drenaže... Tel. 061 158 784 Kombi prevoz i selidbe najpovoljnije u gradu odvoz kabastog otpada, šute i ostalog sa radnom snagom ili bez. Tel. 061 890 067 Kombi prevoz namještaja, selidbe i odvoz stari stvari koje vam nisu potrebne, obezbijeđena radna snaga, povoljno. Tel. 061 552 366 Kombi prevoz putnika i stvari na području cijele BiH, po dogovoru. Tel. 061 907 268 Kombi prevoz raznih stvari i roba po potrebi radna snaga povoljno. Tel. 061 353 704 Kvalitetno vrhunski profesionalci rade snimanje svadbi, rođendana i svega što vi poželite, prave profesionalne spotove... Tel. 062 356 113 Molersko farbarski radovi: moleraj, gletovanje zidova, edelpuc, lijepljenje stiropora i navla}enje mrežice, vrlo povoljno i sa iskustvom. Tel.062 672 741 Montaža satelitskih antena. Tel. 061 325 513 Obuka i dodatni časovi za vozače B kategorije, Sarajevo. Tel. 062 711 596 Postavljanje svih vrsta laminata, parketa, podova kao i bru{enje bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 061 321 289, 062 667 515. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Pranje o peglanje posteljine, stolnjaci, deke, jorgani, kvalitetno i povoljno dostava besplatna.Tel. 061309 800 Profesionalni vozač vrši prevoz putnika na more i po BiH, kombi 7+1, povoljno. Tel. 062 713 956 Profesionalno čišćenje kuća i poslovnih objekata. Tel. 062 455 930 Profesionalno šminkanje za svadbe i druge svečane prilike. Mogućnost dogovora i dolaska na Vašu adresu. Tel. 061 488 222 Rehabilitacija, kineziterapija, manuelna masaža, dolazak na adresu, fizik. terap. Tel. 061 367 166, 033/615-675. Sarajevo - Centar. Obrazovana djevojka, završena gimnazija KŠC, čuvala bi djecu i predavala im instrukcije. Samo ozbiljne ponude. Tel. 062 551 170 Sve vrste adaptacija ku}a, stanova, poslovnih prostora, ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat, moleraj i ostalo. Tel. 061 542 493. Usluge snimanja kamerom VHS-DVD svadbe, dženaze i ostalo, kompjut. obrada, montaža. Tel. 061 205 109. Vršim kombi prevoz do 1,5t, namještaja, razne robe, selidbe, po cijeloj BiH 0-24h. Povoljno! Tel. 062 569 483 Vršim prevoz putnika sa klimatiziranim kombijem, T5 wv na more i ostale destinacije. Tel. 061 200 546 Vršim prevoz, selidbe, veliki kombi sa radnom snagom ili bez, Koš. Brdo. Tel. 062 226 665 Žena srednjih godina čuvala bi stariju osobu ili djecu. Tel. 062 095 418 

“Kuće snova” - katalog projekata najljepših kuća na 165 stranica. Cijena 18 KM + poštarina. Tel. 070 202 323, 062 180 957 Kupujem i prodajem knjige.Tel. 061 338 893. Prodajem anatomski atlas domaćih zivotinja - 3 djela P. Popesko. Tel. 065 534 137 Prodajem knjige iz gramatike italijanskog i engleskog jezika. Tel. 061 243 836 Prodajem knjige za školsku lektiru= Dnevnik Ane Frank, Orlovi rano lete, Mali princ, Družina Pere Kvržice, Bašta sljezove boje, Pripovijetke, Ivo Andrić. Tel. 061 303 466

Zanatske 
NAJPOVOLJNIJE, NAJKVALITETNIJE ALUMINIJSKE ŽALUZINE 20 KM, TRAKASTE ZAVJESE, VANJSKE ROLETNE, HARMONIKA VRATA, BLINDO VRATA, PVC PROZORI. TEL. 061 501 401. 10234-1Ndž “KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namještaja, auta, pranje portala, itisoni 1m/1,5 KM, generalno čišćenje 5 KM - 1 h. Firma “GLANZ”. Tel. 061 350 688. 11305-1Ndž Servis veš mašina (Gorenje, EI Niš, Končar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), šporeta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 1478-1tt Alu žaluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne, tende, platnene roletne. Cijena sa ugradnjom. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 11424-1Ndž Blistal - Dubinsko usisavanje i polusuho pranje tepiha, ćilima, etisona i sjedećih garnitura u Vašem stanu. Tel. 062 118 202 Bravar -radi svevrste bravarskihposlova brzo i povoljno. Tel. 062 940 731 Bravarske i autolimarske usluge vrlo povoljno i kvalitetno kovane ograde od 80 KM 1m sa materijalom patos komplet sa materijalom 160 KM. Tel. 061 506 065 i 033 981 419 Bravarske radove, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078 Brusim, lakiram, postavljam sve vrste parketa, šipoda, laminata veoma povoljno. Tel. 061 714 751 Centralnogrijanje ivodu,radimpovoljno i kvalitetno. Tel. 061 741 215. Električar VKV radi sve u vezi jake struje, povoljno. Tel. 061 461 273. Građ. firma izvodi sve vrste radova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Izrada i montaža namještaja, kuhinja, plakara, stolova, polica. Tel. 062 466 093. Keramičarske usluge, moleraj, postavljanje el. instalacija i laminata. Tel. 062 466 093. Moler radi molersko farbarske radove čisto, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 419 501 Moleri iskusni rade kvalitetno, čisto i jeftino. Tel. 062 214 519 i 062 358 946 Molerske usluge krečenje stanova 1-sobni120 KM,2-sobni200 KM,3-sobni 300 KM. Tel. 033 630 332, 062 073 760 Molersko farbarske radove radimo profesionalno, rigips, keramika, laminat, termo izolacije za unutrasnje i vanjske izolacije uz garanciju. Tel. 061 255 253 Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje, stolarije i radijatora. Tel. 061 262 895 Molersko farbarski radovi: moleraj, gletovanje zidova, edelpuc, lijepljenje stiropora i navlaćenje mrežice, vrlo povoljno i sa iskustvom. Tel.062 672 741 Parket, šipod, laminat postavljamo i lakiramo. Tel. 062 828 306 Popravljam sve vrste frižidera i rashladnih uredjaja sa garancijom dolazak besplatan. Tel. 061 156 309 Postavljanje svih vrsta laminata, parketa, podova kao i brušenje bezprašinskom mašinom uz garanciju. Tel. 061 321 289, 062 667 515 Rad od temelja do krova, stiropor fasade, svi radovi sa našim ili vašim materijalom. Tel. 061 270 729 Radim poslove sa Hilt. mašinom. Tel. 033 239-498. Radim sve molersko-farbarske poslove, brzo, kvalitetno i povoljno. Mob. 061 926 333. Rigips, moleraj, edelpuc! Kvalitetno i povoljno! Tel. 061 872 910 Serviskuć. el.instalacija, ugradnjabojlera, napa, lusteri i ostalo. Tel. 061 205 109. Staklar vrši sve vrste staklarskih usluga. Dolazim na adresu. Tel. 061 609 947 Stolar izrada kuhinja, plakara, predsoblja, šadrvana. Tel. 061 827 806 Stolar vrši opravku i izradu namještaja, stolarije, dihtovanje i sl. Tel. 061 312 956

35

Intelektualne 
Ako želite naučiti kreativno pisati (eseje, rasprave, prikaze), nazovite. Tel. 062 907 317. Bračni par daje uspješno daje instrukcije iz matematike, fizike i hemije. Tel. 033 514 560, 062 256 213 Dajem instrukc. iz bos. jezika, lektorišem, pišem lektire, maturske i seminarske. Tel. 061 865 068. Dajem instrukcije iz bosanskog jezka i književnosti gimnazijalcima i studentima. Tel. 062 907 317. Dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim kući. Tel. 061 914 014. Engleski za učenike i odrasle, instruktor provjereno uspješno, dolazim kući. Tel. 615-732. Instalacija windowsa, programa i antivirusna zaštita, besplatan dolazak, 10 KM. Tel. 061 709 346. Instruiram đake i studente iz matematike na Al. polju. Tel. 061 157 991 Instrukcije engleski, njemački i prevod. Tel. 061 339 306 Instrukcije engleski, njemački i prevod. Tel. 061 339 306. Instrukcije engleski, njemački i prevodi. Tel. 061 339 306. Iskusan prof. engleskog (simult. prev.), prevodi tehničku dokumentaciju (stručnu literaturu, brzo i povoljno). Tel. 062 757 808. Iskusni pedagog podučava engleski i prevodi sve vrste tekstova. Tel. 033 443 585 Knjigovodstvo za str, sur, szr i usluge, cijena oko 130 KM. Tel. 615-732. Lektorišem sve vrste radova, kao i stručne knjige. Tel. 062 907 317. Molbe, žalbe, tužbe, odgovori na tužbe i dr. pravne usluge pružam. Tel. 063 190 722. Pomažem osnovcima u učenju, izradi zadača, te u izradi lektira. Sarajevo Tel. 062 173 298 Prevodim engl. 5 KM/str i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643-990. Prof. bos. jezika daje instrukcije, lektoriše tekstove. Tel. 061 865 068. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce, srednjoškolce. Tel. 061 244 251 Profesorica instruira matematiku, fiziku, hemiju, OET uspješno. Tel. 061 188 451, 033 235 141 Registrirate firmu (doo, dd, sur, str) i trebate pravnu pomoć, javite se. Tel. 063 190 722. Sarajevo, nastavnica drži instrukcije matematike za osnovce. Tel. 061 566 473 Sve za kompjuter, rješavanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Uspješno i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 22-173 Uspješno i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220-173. 

Prodajem repromaterijal za izradu nakita. Tel. 062 654 185 

Prodajem čamac gumeni Yamaha zodijak 380 s star 4 godine cijena po dogovoru. Tel. 061 146 270 Prodajem gradska bicikla muški i ženski u odličnom stanju, malo korištena, uvezena iz Holandije. Tel. 062 837 121 Prodajem kosu klupu za vježbe, očuvana, povoljno. Tel. 063 023 377 Prodajem sobnu traku za trčanje nova, Tuzla. Tel. 063 509 470 

Kolekcija 503 topografske karte BiH. Razmjera 1:25.000. Najbolje do sada izrađene karte VGI/JNA na jednom DVD-u. Tel. 032 244 417 Kolekciju antikviteta prodajem, pogodnu za galeriju ili luksuzan hotel, za 4.000 eura. Tel. 061 497 121 Kupujem 16 komada novina Tempo sa posterima po dogovoru, objavljeni od 1982. do 1988. godine. Plaćam 10 KM po komadu, plus prevoz 50 km. Tel. 061 876 741 Kupujem LP ploče Ex-Ya rok i crtane romane. Tel. 061 244 290. Prodajem pištolj HS 9, osobama sa odobrenjem,cijena710KM.Tel.061836076 Prodajem unikatnu i očuvanu vitrinu sa ogledalom (Alt Deutsch - kraj 19. vijeka). Povoljno. Tel. 061 366 921 

Fast foodu i piceriji: 2 dostavljača hrane - 600 KM, 1 pom. radnica u kuhinji - 500 KM, 1 pic majstor - 600 KM. Tel. 062 249 388 Fast fudu na Alipašinom Polju potrebna radnica na posluživanju. Tel. 061 775 330 Frizersko kozmetičkom salonu na Socijalnom hitno potrebna atraktivna maserka i učenica frizerka. Tel. 062 842 626 i 062 796 039 Frizerskom salonu “studio 11” na Čengić Vili potrebna radnica sa iskustvom plata po dogovoru. Tel. 061 869 518 Frizerskom salonu potreban frizer muški/ženski. Tel. 061 374 648 Frizerskom salonu za žene i muškarce potrebna radnica. Tel. 061 813 346 

VELIKA AKCIJA. U prodaji su bukova cijepana drva, čokovi metrice 65 KM, ugalj (Kreka) drveni 90 KM, kameni (Banovići) 160 KM, briketi 180 KM. Tel. 061 247 186, 062 552 323. 11385-1Ndž “RASPRODAJA OGREVA” Bukova drva u svim oblicima, ugalj Banovići (kocka, orah), drveni ugalj Kreka. Prevoz obezbijeđen. Tel. 061 670 068. 2155-1tt Akustičnu gitaru prodajem. Cijena 30 KM. Tel. 061 130 435 Kupujem deviznu štednju Jugo i Privrednu banku i ratnu odštetu. Isplata odmah iz Federacije BiH i R. Srpske. Tel. 063 723 595, 065 027 864 Kupujem neispravne tlakomjere do 5 KM. Tel. 061 723 629.

Ostalo 
Žohare, stjenice, žute mrave i miševe uništavamo, 100 % garancija. Tel. 033 234 805, 061 184 796. N. “Servis zdravlja” uništavamo žohare, ruse, stjenice, buhe, moljce, komarce, miševe, itd. Tel. 033 219 761, 061 928 535

48

Nedjelja 16. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi
O^EKIVANI JACK POT ZA 42. KOLO TV BINGA 900.000,00 KM PRIVREMENI IZVJE[TAJ ZA 41. KOLO TV BINGA ODR@ANO DANA 14.10.2011.godine

89 07

48 06

74 05

66 16

88 14

46 12

59 73

01 22

84 39

24 69

26 67

55 08

76 77

75 43

64 57

45 20

37 49

28 38

13

54

BINGO 37+ DOBITAK IZVU^EN NA 38. BROJU
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
BINGO 37+ DOBITAKA: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24.666,60 KM SA 10 POGODAKA ( 2 REDA ) DOBITAKA: 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569,20 KM SA 5 POGODAKA ( 1 RED ) DOBITAKA: 7.145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,00 KM SA 14 POGODAKA ( BEZ 2 REDA ) DOBITAKA 6 . . . . . . . . . . . . . . . . .200,00 KM SA 13 POGODAKA ( BEZ 2 REDA ) DOBITAKA 74 . .DOBITAK 2 SISTEMSKA LISTI]A JACK POT ZA 41. KOLO . . . . . . . . . . .852.059,60 KM UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . .206.110,50 KM NAGRADNI FOND 60% . . . . . . . . . . . .123.666,30 KM FOND ZA IGRU IGRA^-GOST . . . . . . . .20.000,00 KM FOND ZA 14 POGODAKA . . . . . . . . . . . . 5.000,00 KM

DOBITAK LAPTOP: ZENICA 00145 4230452 036-3725858-30

DOBITAK BINGO 37+
GORNJI VAKUF ZASTUPNIK 00218 4250421 036-0057592-00 1xB37+
PRIVREMENI IZVJE[TAJ ZA 41. KOLO IGRE BINGO PLUS OD 14.10.2011.godine

FOND ZA BINGO 37+ . . . . . . . . . . . . . .24.666,60 KM PRENESENI IZNOS U JACK-POT . . . . . .24.666,60 KM FOND ZA 10 POGODAKA . . . . . . . . . . .14.799,90 KM FOND ZA 5 POGODAKA . . . . . . . . . . . .27.533,20 KM FOND ZA GLEDAOCE . . . . . . . . . . . . . . .7.000,00 KM

IZVU^ENI BROJEVI BINGA PLUS:

5

6

3

4

2

2

IZVU^ENE SMS PORUKE U IGRI IGRA^-GOST „ [ANSA VI[E“ ZA NAREDNO KOLO
1. ZAVIDOVI]I 2. [IROKI BRIJEG 3. TUZLA 4. VITEZ 5. ZENICA ZASTUPNIK: ZASTUPNIK: ZASTUPNIK: ZASTUPNIK: ZASTUPNIK: 00539 00289 00652 00142 00145 4250004 4250150 4250165 4250097 4240711 035-1815532-32 036-0864157-41 036-3700275-09 036-0857949-30 036-3728312-01

U 41. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68.703,50 KM NAGRADNI FOND JE 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41.222,10 KM

FOND ZA DOBITAK BINGO PLUS 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.439,24 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31.782,86 KM

GARANTOVANI JACK POT ZA 42. KOLO IGRE BING0 PLUS 50.000,00 KM
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
BINGO PLUS 6 DOBITAKA: NEMA FOND DOBITAKA SE PRENOSI U JACK POT BINGO PLUS 5 DOBITAKA: NEMA FOND DOBITAKA SE PRENOSI U JACK POT BINGO PLUS 4 DOBITAKA: 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.654,80 KM LUTRIJA BiH SARAJEVO 15.10.2011.godine BINGO PLUS 3 DOBITAKA: 126 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100,00 KM BINGO PLUS 2 DOBITAKA: 1.256 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00 KM

DOBICI U SMS IGRI IGRA^-GOST „[ANSA VI[E“ ZA NAREDNO KOLO
1. 10.250,00 KM 2. 4.100,00 KM 3. 3.070,00 KM 4. 2.050,00 KM 5. 1.020,00 KM 6. 4.000,00 KM 7. 3.000,00 KM 8. 2.000,00 KM 9. 1.000,00 KM 10. +1.000,00 KM 11. 500,00 KM 12. 500,00 KM 13. 500,00 KM 14. 500,00 KM 15. 500,00 KM

KONAÈAN IZVJEŠTAJ 40. KOLA IGRE BINGO PLUS OD 07.10.2011.god. NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 40. KOLO IGRE BINGO PLUS OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA BINGO PLUS 6 i BINGO PLUS 5 NIJE BILO
FOND ZA DOBITAK BINGO PLUS 6 ( 11.068,32 + J.P. 61.209,83 ) . . . . . . .72.278,15 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36.498,48 KM BINGO PLUS 3 BINGO PLUS 2 DOBITAKA: 142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100,00 KM DOBITAKA: 1.424 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,00 KM
GENERALNI DIREKTOR EDHEM PA[UKAN s.r.

U 40. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79.278,00 KM NAGRADNI FOND JE 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47.566,80 KM BINGO PLUS 6 BINGO PLUS 5 BINGO PLUS 4 DOBITAKA NEMA FOND DOBITAKA SE PRENOSI U JACK POT DOBITAKA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.150,60 KM DOBITAKA: 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .957,80 KM

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA

LUTRIJA BIH, SARAJEVO 15.10.2011.god.

KONAÈAN IZVJEŠTAJ 40. KOLA TV TOMBOLE BINGO OD 07.10.2011.god. NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 40. KOLO TV TOMBOLE-BINGO: OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA:BINGO 33 (JACK POT),BINGO 36 i BINGO 37+ NIJE BILO BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA :
FOND ZA SMS NAGRADNU IGRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20.000,00 KM FOND ZA 14. POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 KM FOND ZA BINGO 37+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29.425,10 KM PRENESENI IZNOS U JACK POT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29.425,10 KM FOND ZA 10 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.655,10 KM FOND ZA 5 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34.195,10 KM FOND ZA GLEDAOCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.000,00 KM GENERALNI DIREKTOR EDHEM PAŠUKAN s.r.

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 40. KOLO IGRE BINGO PLUS JE 14.11.2011.godine

BINGO 37+ DOBITAKA: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29.425,10 KM SA 10 POGODAKA (2 REDA ) DOBITAKA: 20 . . . . . . . . . . . . . .882,80 KM SA 5 POGODAKA (1 RED) DOBITAKA: 7.178 . . . . . . . . . . . . . . . .4,80 KM SA 14 POGODAKA (BEZ DVA REDA) DOBITAKA: 5 . . . . . . . . . . . . . .200,00 KM SA 13 POGODAKA (BEZ DVA REDA): 94 DOBITAK 2 SISTEMSKA LISTIÆA JACK POT ZA 40. KOLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .832.151,50 KM UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237.834,00 KM NAGRADNI FOND 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142.700,40 KM

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 40. KOLO TV BINGA JE 14.11.2011.godine

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 15.10.2011.godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 137796 10 P Sarajevo, 30. 9. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija D`idi} Sanela, postupaju}i u pravnoj stvari tu`itelja NLB TUZLANSKA BANKA D.D. TUZLA, ul. M. Tita br. 34 Tuzla zastupanog po punomo}niku Omanovi} Edinu protiv tu`enih PINJO MUAMERE iz Sarajeva, ul. Vrbanju{a br. 119 i [ETA SENADINA iz Sarajeva, ul. [eher ]ehajina ~ikma br. 5. radi duga v.s.p. 3.477,37 KM nakon ro~i{ta za glavnu raspravu odr`anog dana 28. 9. 2011. godine u prisutnosti punomo}nika tu`itelja, a odsutnosti uredno obavije{tenih tu`enih, donio je dana 30. 9. 2011. godine sljede}u:

PRESUDU
Obavezuju se tu`eni da tu`itelju isplate glavni dug u visini od 3.477,37 KM sa pripadaju}im zakonskim kamatama po~ev od dana 06. 05. 2010. godine kao dana podno{enja tu`be pa do dana kona~ne isplate duga, zajedno sa sporednim potra`ivanjima - kamatama i naknadama u ukupnom iznosu od 1.042,39 KM i tro{kovima parni~nog postupka u iznosu od 278,18 KM i to sve u roku od 30 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.

Obrazlo`enje
Dana 06. 05. 2010. godine ovaj sud je zaprimio tu`bu tu`itelja protiv tu`enih radi duga. U tu`bi je navedeno da je potpisivanjem pristupnice za Master Card Standard prvotu`ena dana 29. 01. 2006. godine postala korisnikom navedene kartice tu`itelja, a po Op}im uvjetima poslovanja sa Master Card karticama koji su sastavni dio pristupnice na koje je prvotu`ena potpisuju}i pristupnicu pristala, te da je u svojstvu jemca pristupnicu potpisao drugotu`eni [eta Senadin i da je na temelju tako potpisane i ovjerene pristupnice, tu`itelj prvotu`enoj kao vlasniku ra~una omogu}io da u granicama raspolo`ivih sredstava i dozvoljenog prekora~enja mo`e vr{iti u iznosu od 2.500,00 KM podizanje gotovine i vr{iti pla}anje fizi~kim i pravnim licima, pa kako je tu`itelj ispunio svoje obaveze i prvotu`enoj izdao Master Card karticu otvaraju}i joj ra~un sa pravom kori{tenja odobrenog limita, a kako tu`ena nakon kori{tenja istog ne vra}a iskori{tena sredstva na na~in na koji se obavezala, iako je tu`itelj u vi{e navrata pisanim putem i vi{e puta usmeno opomenuo tu`ene, isti tu`itelju na dan 29. 04. 2010. godine duguju iznos od 3.477,37 KM na ime glavnice, iznos od 987,98 KM na ime ugovorene kamate, te iznos od 54,41 KM na ime sporednih potra`ivanja pa je predlo`eno da sud donese odluku kao u izreci presude. U odgovoru na tu`bu zaprimljenom kod ovoga suda dana 10. 06. 2010. godine drugotu`eni [eta Senadin je istakao da je Pinju Muameri bio jemac za kreditnu kar ticu i da ju je izvijestio o primljenoj tu`bi povodom

neizmirenog duga, te da se ista obavezala da }e preuzeti dugovanje u cjelokupnom iznosu. U toku dokaznog postupka izvedeni su dokazi ~itanjem pristupnice za Master Card Standard karticu podnosioca Pinjo Muamere od 29. 01. 2006. godine, izvoda iz ovjerenih poslovnih knjiga od 29. 04. 2010. godine, te rje{enja Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-06-00079 od 29. 06. 2006. godine pa je ocjenom izvedenih dokaza kako pojedina~no, tako i u njihovoj me|usobnoj vezi, sud donio odluku kao u izreci presude primjenom odredbi ~lana 2., a u vezi sa odredbama ~lana 8 ZPP-a iz slijede}ih razloga: ^itanjem pristupnice za Master Card Standard kar ticu podnosioca Pinjo Muamere od 29. 01. 2006. godine utvr|eno je da je potpisivanjem pristupnice za Master Card Standard kar ticu prvotu`ena postala korisnikom navedene kar tice tu`itelja. ^itanjem izvoda iz ovjerenih poslovnih knjiga od 29. 04. 2010. godine utvr|eni su iznosi dospjelih obaveza tu`enih na dan 29. 04. 2010. godine i to na ime glavnog duga iznos od 3.477,37 KM na ime obra~una kamata iznos od 987,98 KM, te na ime naknada iznos od 54,41 KM. ^itanjem rje{enja Op}inskog suda u Sarajevu broj 650-Reg-06-00079 od 29. 06. 2006. godine, utvr|eni su podaci o pravnom sljedni{tvu tu`itelja. Tu`beni zahtjev tu`itelja je osnovan u cijelosti. Naime, u toku dokaznog postupka sud je utvrdio da je potpisivanjem pristupnice za Master Card Standard kar ticu prvotu`ena Pinjo Muamera postala korisnikom navedene kar tice, te da je na temelju tako potpisane i ovjerene pristupnice tu`itelj omogu}io prvotu`enoj kao vlasniku ra~una da u granicama raspolo`ivih sredstava i dozvoljenog prekora~enja vr{i u iznosu od 2.500,00 KM podizanje gotovine, te pla}anje fizi~kim i pravnim licima, te da je u svojstvu jemca pristupnicu potpisao drugotu`eni [eta Senadin, a {to je drugotu`eni u~inio i nespornim u odgovoru na tu`bu. Iz provedenog dokaza ~itanje izvoda iz ovjerenih poslovnih knjiga od 29. 04. 2010. godine sud je utvrdio visinu dugovanja prvo i drugotu`enih po predmetnoj kartici. Dakle, kako je sud iz svih izvedenih dokaza, te navoda istaknutih u toku postupka, utvrdio da je tu`itelj pru`io dokaze na okolnost osnova i visine tu`benog zahtjeva, to je sud primjenom odredbi ~lana 557, a u vezi sa odredbama ~lana 17 Zakona o obligacionim odnosima donio odluku kao u izreci presude. Odluku o kamatama sud je donio primjenom odredbi ~lana 277 Zakona o obligacionim odnosima. Odluku o tro{kovima postupka sud je donio primjenom odredbi ~lana 386 stav 1 ZPP-a, a isti se sastoje od takse na tu`bu u iznosu od 139,09 KM i takse na presudu u iznosu od 139,09 KM, {to ukupno iznosi 278,18 KM u skladu sa Zakonom o sudskim taksama. SUDIJA D`idi} Sanela POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu u roku od 30 dana od dana dostavljanja presude. @alba se podnosi putem ovoga suda u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ip 113081 09 Ip Sarajevo, 03. 10. 2011. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Aida Spahi}, u izvr{nom postupku tra`ioca izvr{enja NLB TUZLANSKA BANKA DD TUZLA, ul. M. Tita br. 34 Tuzla, protiv izvr{enika „HERTI“ d.o.o. Srebrenik, zastupano po punomo}niku Hercegovac Izeta advokat iz Sarajeva, radi izvr{enja - prodajom nekretnine, van ro~i{ta dana 03. 10. 2011. godine, donio je slijede}i:

ZAKLJU^AK
odre|uje se ro~i{te za PRVU JAVNU PRODAJU za dan UTORAK 06. 12. 2011. godine, sa po~etkom u 10,00 sati i to: - Na nekretnini upisanoj u zk. ulo{ku broj 633 k.o. Presjenica NP ozna~enim na k.~. 3008/21 E8, u naravi posebni dio stambene zgrade - apartman B3 u suterenu koji se sastoji od 7 (sedam) prostorija, u ukupnoj povr{ini od 49,00 m2, vlasni{tvo „Herti“ d.o.o. Srebrenik sa dijelom 1/1 Javno nadmetanje odr`at }e se u prostorijama Op}inskog suda u Sarajevu, soba broj 414/IV - izvr{ni odjel ovog suda. 1. konstatuje se da je vrijednost predmetne nekretnine procijenjena na iznos od 179,210,00 KM (slovima: stotinusedamdesetdevethiljadadvijestotinedeset KM), a utvr|ena nalazom stalnog sudskog vje{taka Sakota Sulejmana od 16. 05. 2011. godine. 2. na predmetnoj nekretnini u C listu (teretnom) nema upisanih tereta. 3. na prvom ro~i{tu za javno nadmetanje nekretnina se ne mo`e prodati ispod 1/2 (jedne polovine) utvr|ene vrijednosti koja je navedena u ta~ki 1 ovog zaklju~ka. 4. potencijalni kupci su du`ni polo`iti osiguranje u iznosu od 10.000,00 KM i o tome pru`ii dokaz sudu prije otvaranja ro~i{ta. Uplata osiguranja se vr{i na depozitni ra~un suda kod UNICREDIT BANKE DD: broj: 3389002208264956 Ponu|a~ima ~ija ponuda nije prihva}ena osim za 3 (tri) najbolja ponu|a~a vratit }e se osiguranje odmah nakon zaklju~ivanja javnog nadmetanja. 5. najbolji ponu|a~ - kupac je du`an da kupoprodajnu cijenu po kojoj je nekretnina prodata polo`i sudu u roku od 30 dana, ra~unaju}i od dana prodaje. Ako kupac u tom roku ne polo`i cijenu, prodaja }e se proglasiti nevaljanom i novim zaklju~kom odrediti da je nepokretnost prodana drugom po redu ponu|a~u koji treba po prijemu tog zaklju~ka sudu deponovati prodajnu cijenu u roku od 30 dana. Ukoliko drugi ponu|a~ ne polo`i cijenu u ostavljenom roku, sud }e nekretninu ponuditi tre}em ponu|a~u pod istim uslovima. Ako kupci u ostavljenim rokovima ne polo`e prodajnu cijenu, sud }e oglasiti da je prodaja neuspjela i odrediti }e novu prodaju. Ova pravila se primjenjuju i u slu~aju odustanka tre}eg ponu|a~a. 6. Poreze i takse u vezi sa prodajom nekretnine snosi kupac ukoliko se stranke druga~ije nisu dogovorile. 7. ovaj zaklju~ak objavit }e se na oglasnoj plo~i suda. Stranka mo`e o svom tro{ku objaviti Zaklju~ak o prodaji u sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaklju~ku obavijesti lica koja se bave posredovanjem u prodaji nepokretnosti. Stranke se mogu sporazumjeti da se prodaja navedene nekretnine izvr{i i neposrednom pogodbom do otvaranja ro~i{ta za javno nadmetanje. Sudija Aida Spahi}, s.r. POUKA: Protiv ovog zaklju~ka nije dozvoljen poseban pravni lijek.

Dnevni avaz
U nedjelju, 16. oktobra 2011. navr{ava se DESET tu`nih godina od kako nije sa nama na{a voljena

nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011.

49

Voljena na{a, Bila si ne{to najljep{e u na{im `ivotima. Po dobru }emo Te pamtiti, s ljubavlju spominjati, a u na{im srcima zauvijek ~uvati. Ponosni smo {to si bila dio nas, na{e porodice i na{ih bi}a. Za sve nas, koji smo Te voljeli, Ti postoji{ i traje{ kroz najljep{e uspomene. Sje}anje i ljubav prema Tebi, iskrene dove upu}ene dragom Allahu, dok `ivimo bi}e sa nama. Hvala Stvoritelju {to nam sa Tobom u~ini `ivot na ovom svijetu tako lijepim. Hvala ti za dobrotu, plemenitost i zajedni~ke trenutke `ivljenja! U ti{ini vje~nog mira uvijek }e{ biti u na{im mislima, srcima i dovama upu}enim Allahu d`.{. da Te nagradi d`enetskim ljepotama, a od nas vje~ni rahmet tvojoj du{i. Sa ljubavlju i po{tovanjem, zauvijek o`alo{}eni Tvoji najmiliji: sin Alen, k}erka Ismena, suprug Adi, bra}a Arif i Zifo, sestre Mevla, Ramiza i Fatima, svekar, svekrva, zaove, brati}i, sestri}i i mnogobrojna rodbina i prijatelji koji su Te iskreno cijenili i voljeli. U nedjelju, 16. oktobra ove godine poslije ak{am namaza u 18,20 sati, prou~it }e se hatma dova u Malezijskoj d`amiji - Nova Breka, Ul. Ismeta Mujezinovi}a bb.

[A]IRA ^AU[EVI], ro|. KRUPA

2236-tt

Dana 17. 10. 2011. navr{ava se 40 dana od smrti moje drage i voljene majke

ZEHRE (HUSKI]) ]U[KOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Esada - Sada i zet Hasan
2203-tt

Dana 17. 10. 2011. navr{ava se sedam dana od smrti moga jedinog, najboljeg, najplemenitijeg oca, supruga, dede i pradede

Dana 16. X 2011. navr{ava se sedam godina od smrti na{eg dragog oca, supruga, brata i djeda

Dana 16. 10. 2011. godine navr{ava se 6 mjeseci otkako je preselio na ahiret na{ dragi

TU@NO SJE]ANJE na na{eg dragog brata

IBRO (ALIJA) MI[UT
1937 - 2011.
Jo{ uvijek ne vjerujemo da si nas napustio i molimo Allaha da ti podari lijepi D`ennet. Sa ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: supruga Hasiba, k}erka Fatima - Sada sa sinom Mirjamom i k}erkom Mirselom Tevhid }e se odr`ati u ku}i `alosti u ponedjeljak, 17. 10. 2011. u 11.00 sati, ul. Kasima Had`i}a 21. O`alo{}ena porodica
11856-1nd`

ZDRAVKO POPOVI]

had`i FARID SADIKOVI]

IZET (DURANA) ^IZMI]
16. 10. 2006 - 16. 10. 2011.
Uvijek si u na{im srcima i na{im `ivotima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Bra}a Ismet i Esad sa porodicama 2248-tt

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Porodice Popovi} i Krneti}
11871-1nd`

@ivot nestaje u trenu, a sje}anje i ljubav ostaju zauvijek. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Supruga Emila sa djecom
2223-tt

TU@NO SJE]ANJE Dana 16. oktobra 2011. godine navr{ava se 40 dana otkako vi{e nije sa nama na{ dragi tata, suprug i deda Tuga u srcima i bol u du{i zauvijek ostaju.

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

dragom

na

BAHRUDIN (NAIL) BE[LIJA
12. 7. 1944 - 6. 9. 2011. Gora`de
Nek ti je lahka zemlja bosanska. Tvoja porodica
sm-0001334

ISMARU

TODOR PROESKI TO[ICA
16. 10. 2007 - 16. 10. 2011.
Dobro mom~e, sekoj den, sekoj ~as, sekoja minuta, ti si vo moeto srce, vo dlabo~inite na mojata du{a... Mi nedostasuva{ mnogu... 399-1ze INDIRA
[esnaestog oktobra 2011. navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e voljene supruge i majke

Dina, Ibro i Jasmina
2242-tt

Dana 16. 10. 2011. navr{ava se godina od smrti na{e drage mame, svekrve, majke i pramajke

POSLJEDNJI POZDRAV

tati na{e drage Zorice

ALBINA (RATEJ) HASIBOVI]
Tvoj odlazak ostavio je veliku prazninu u na{im srcima i `ivotima. Ispunjeni bolom i tugom, ali vje~nom ljubavlju i po{tovanjem prema tebi. Nedostaje{ nam voljena na{a mama i majka. Zauvijek tvoji: k}erka Mimica, sin Emir, Ned`ad, snahe Amira, Ivanka, Azra, zetovi Remzo i Mi{el, unu~ad Arnela, Mirela, Sanin, Adela, Narcis, Almir i praunu~ad Amani, Hened i Deni 11832-1nd`

JASMINE LUK[I], ro|. DELALI]
Hvala ti za svu tvoju dobrotu, plemenitost i pa`nju kojom si nas okru`ivala. Tvoji suprug Hajrudin i sin Edin
11837-1nd`

~ika MIRKU LUKI]U

Dina, Ibro, Enisa i Jasmina
2243-tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

Dana 16. 10. 2011. navr{ava se godina tu`nih dana od smrti na{e drage majke

po{tovanom

ro|aku i velikom prijatelju

ALBINE (RATEJ) HASIBOVI]
Uspomenu na Tvoj lik, dobrotu, plemenitost i vedrinu kojom si zra~ila cijeli `ivot, nosit }emo u na{im srcima i lijepim uspomenama. S ljubavlju, po{tovanjem i ponosom {to si bila dio na{ih `ivota. Tvoji sin Ned`ad - Bubo, snaha Amira i unuci Narcis i Almir sa Azrom 11876-1nd`

ISMET (FEHIM-aga) MULAHASANOVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Sena i Esad Taljanovi}
2244-tt

ISMET (FEHIM-aga) MULAHASANOVI]

Neka mu dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a porodici sabur. Had`i Fata-hanuma Softi}
2244-tt

50

Nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

ocu na{eg brata

Dana 16. 10. 2011. godine navr{ava se {est mjeseci od kada nije sa nama na{ dragi

ISMET BEGANOVI]

MUHIDIN - MUKO (MEHMEDA) GLUHI]

Sretni smo i ponosni {to smo te imali, a zauvijek tu`ni {to smo te izgubili. Tvoji: Alda, Arma, Elko, Fika, Nihad, Sedin
11873-1nd`

Tvoji: Aj{a, Kenan, D`enana, Alma, Nerko, Dalija, Luna
11874-1nd`

SJE]ANJE

Dana 17. oktobra 2011. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e drage

na uvijek voljenog i nikad zaboravljenog

IBRAHIM ISAKOVI]
16. 10. 1979 - 16. 10. 2011.
Neka je rahmet tvojoj dobroj du{i. S ljubavlju i tugom, Tvoja djeca
Dana 17. 10. 2011. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret brata, amid`e i djevera Dana 17. 10. 2011. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga i oca

ZEHRE ]U[KOVI], ro|. HUSKI]
iz Doboja
Sin Mihnet, k}erke Ehlimana i Esada, bra}a Nusret, Fikret i Ibrahim, sestra Murveta, zetovi Ferid i Hasan, snaha Fahira, unu~ad Nedim, Nerma, Amel i Edin, praunu~ad Harun, Neira i Faris, porodice ]u{kovi}, Huski}, Mujakovi}, Kabiljagi}, Prepi}, Ze~evi}, Sendijarevi}, Odoba{i}, Hod`i}, Osmi}, Sarajli}, te ostala rodbina, kom{ije i prijatelji
2222-tt

Mevlud }e se prou~iti u Donjoj d`amiji u ponedjeljak, 17. oktobra 2011. godine u 13.15 sati.

2204-tt

GODI[NJI POMEN

Dana 17. 10. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana otkako je preselila na ahiret na{a draga majka

MIROSLAV - MI[O RA[EVI]
12. 7. 1937 - 16. 10. 2011.
Dragi tata, te{ko je povjerovati da vi{e nisi sa nama. Najljep{e uspomene na tebe ~uvat }emo vje~no u na{im srcima. O`alo{}eni: supruga Zagorka, k}erka Branka, zet Sa{a, unuci Oliver i Alek, sestre Radojka i Milojka sa porodicom, te ostala rodbina i prijatelji PO^IVAJ U MIRU BO@IJEM VJE^NAJA PAMJAT!
11840-1nd`

ZEHRA ]U[KOVI], ro|. HUSKI]
iz Doboja (1929 - 2011)
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. O`alo{}eni tvoji najmiliji: k}erka Ehlimana, zetovi Ferid i Mensur, unu~ad Nedim i Nerma, snaha Admira, praunu~ad Harun, Neira i Faris Tevhid }e se prou~iti u ponedjeljak, 17. 10. 2011. u Donjoj d`amiji u Doboju, iza podne namaza. 396-1ze

FEHIM GABELJI]
Od uspomena i ljubavi napravili smo most koji povezuje zemlju i nebo i dr`i te zauvijek s nama. Molitvom te ~uvamo u na{im srcima kao najve}i Bo`iji dar. @ivimo za susret iza kojeg ne slijedi rastanak. Najdra`i tvoji: brat Aziz, snaha Azerminka, brati~ne Arialda, Almedina i Azmira
11839-1nd`

FEHIM GABELJI]
Te{ko je na}i utjehu i snagu za svaki dan `ivota bez tebe. Vrijeme koje je pro{lo ne mo`e umiriti tugu, bol i prazninu u na{im du{ama koje su ostale nakon tvog iznenadnog odlaska. Zauvijek }emo te pamtiti po dobroti i plemenitosti. Nikad te ne}emo zaboraviti. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Princa i sinovi Fehid i Hamza 11839-1nd`

Dana 16. 10. 2011. navr{ava se tu`na godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga, oca i dede

POSLJEDNJI SELAM

dragom ro|i

BEHMO (HUSO) TIRO
Sa ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu i sje}anje na tvoju ljubav, plemenitost i dobrotu koju si nam darivao. Bio si i ostao uzor ~asnog `ivljenja i vrijedan po{tovanja i ljubavi. Vrijeme prolazi, a sje}anje na tebe i tvoj lik ostaje. Nek ti je vje~ni rahmet. Tvoja supruga, djeca i unu~ad 11858-1nd`

Dana 16. 10. 2011. navr{ava se 5 godina od kako nije sa nama

ISMETU MULAHASANOVI]U
S ljubavlju i po{tovanjem ostaje{ u na{im srcima. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Avdo Mulahasanovi} sa porodicom
11870-1nd`

MUSTAFA BEGI] MUSTO
Vrijeme kao umorni putnik hoda, dok Doljanka jo{ uvijek sa tvojim imenom i smijehom te~e. Donosi ih nama kako bi hodili lak{e. Jasna, Arna i Ajdin
ptt

Pro|e najtu`nijih sedam dana...

Na{em voljenom

SJE]ANJE

D@EVAHIRA NALI], ro|. EMINOVI]
16. 10. 2007 - 16. 10. 2011.
Nedostaje{ nam svakim danom vi{e, a sje}anja na tebe `ivjet }e dok `ive oni koji te vole. Tvoju dobrotu, ljubav i plemenitost i sve {to si ~inila za nas ne}emo zaboraviti. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Suprug Izet, sin D`enan, k}erka D`enana, zet Sead, snaha Silvana, unuci Damir, Belma i Azer p-72270

ZIKRETA (RASIM) SVRAKA
Postoji ljubav koju smrt ne prekida, postoji tuga koju vrijeme ne lije~i. Pro}i }e dana i godina mnogo, ali ti }e{ `ivjeti u na{im srcima sve dok ima daha u na{im grudima, a i poslije. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: Hakija, Alen i Ajla, Haris i Selma 2254-tt

PAVLE - RAN^E (MAKSIM) BUGARIN
Odajemo ljubav, po~ast i zahvalnost {to je bio posve}en, po`rtvovan i divan suprug, bri`an otac i nje`an deda i prefinjena umjetni~ka du{a i istan~an esteta. Zauvijek tvoji, a ti, tata, vje~no sa nama Sofija, Mateja, Sandra, Sa{a, Ivan i Milka „Po nekom bijelom sjaju koji ~as raste ~as pada, vidi se da se sunce negdje bori sa maglama, koje ne mo`e da probije.“ I. ANDRI]
11896-1nd`

Dnevni avaz
Dana 16. 10. 2011. navr{ava se godina od smrti na{e drage nene
POSLJEDNJI POZDRAV

nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011.

51

dragoj kolegici

ZLATIJE BI^O
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja unu~ad: Ned`ad, D`enana, Sanela, Sanita, Saldin, Samra, Sanin, Said, Kemo, Elvis
668-1go

SPOMENKI PIVA^

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
N

ISMET MULAHASANOVI] PECA
18. 11. 1947 - 14. 10. 2011.
Posljednji selam Ismetu Mulahasanovi}u Peci, jednom od organizatora otpora bo{nja~kog naroda u miljevskom kraju, borcu i na~elniku saniteta Prve fo~anske brigade Armije RBiH. I sa pu{kom i sa sanitetskom torbom u ruci, Ismet je bio ~ovjek u kojeg smo se mogli pouzdati. Pouzdajemo se u Milostivog Allaha i iskreni Ga molimo da na{eg brata i saborca nagradi najljep{om nagradom za svo po`rtvovanje koje je ulo`io u odbranu svoje zemlje i naroda, za sve na{e previjene rane i ubla`ene bolove, i da mu podari mjesto u D`ennetu me|u na{om bra}om {ehidima i me|u dobrim ljudima. Inna lillahi ve inna ilejhi rad`iun. Saborci iz Prve fo~anske brigade ARBiH.
2251-tt

Danas, u nedjelju, 16. 10. 2011. godine navr{ava se sedam tu`nih dana otkako je preselila na ahiret na{a voljena

Dana 16. 10. 2011. navr{ava se tu`nih 40 dana od kako vi{e nije sa nama na{ dragi dedo

BEDRIJA (RAMIZ) BUZA
Draga na{a, po dobroti }emo te pamtiti, a u srcima zauvijek ~uvati. Samo mi koji smo te voljeli, znamo kako je bez tebe. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti istog dana (nedjelja, 16. 10. 2011.) u ku}i `alosti u ulici Hamdije Kre{evljakovi}a 26/III sa po~etkom u 11.00 sati. Tvoji najmiliji
No037858

OSMAN (SELMAN) PERTE[I
Bol nije u suzama ni u rije~ima, bol je u na{im srcima gdje }e{ ostati zauvijek voljen i nikada zaboravljen. Tvoji najmiliji: Vahidin, Amira, Mirela, Samira, Tare, Alma, Dino, Aldijana i Lana
2253-tt

Dana 16. 10. 2011. navr{ava se godina od kada je na ahiret preselila na{a draga i voljena

Dana 16. 10. 2011. navr{ava se godina od kada je na ahiret preselila na{a draga

Dana 16. 10. 2011. navr{ava se godina od kada je na ahiret preselila na{a draga

ZLATIJA BI^O
Bol nije u rije~ima ni u suzama. Bol je u na{im srcima i ona tu ostaje. Tvoju dobrotu i ljubav koju si nam poklanjala, vje~no }emo pamtiti. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka [evka, zet Safet, unuci Said i Sanin, praunuk Adin i snaha Lejla 668-1go

ZLATIJA BI^O

ZLATIJA BI^O
Vrijeme koje prolazi ne mo`e umanjiti na{u bol i tugu za tobom. Zauvijek }emo te nositi u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Ned`ib i snaha Vasva sa svojim k}erima Sanelom i Sanitom, zetovima Alminom i Zuferom i unu~adima Hamidom, Ahmedom i Eminom 668-1go

Uvijek }emo pamtiti tvoj plemeniti lik i dobrotu. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: unuk Ned`ad, unuka D`enana, snahe \ulsa i Medina, praunu~ad Harun i Lamija 668-1go

Dana 16. 10. 2011. navr{ava se 20 godina od kako nije sa nama na{ dragi

POSLJEDNJI SELAM

dragom ocu i puncu

MUJO (HAMID) D@INDO ALIJA (SIFET) SENDI]
iz Grada~ca

ISMETU MULAHASANOVI]U

S ljubavlju, ponosom i lijepim uspomenama nosimo te u na{im srcima. Ostat }e{ uvijek voljen i nikada zaboravljen. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. 11880-1nd` Supruga sa djecom
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

Uvijek si u na{im srcima i mislima. Tvoja supruga Razija, sinovi Ernest i Edin sa porodicama
ptt

Molimo dragog Allaha d`.{ da ti oprosti grijehe i podari ti lijepi D`ennet. Zet Edin, k}erka D`ana i unuke Merjema i Esma
11887-1nd`

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{eg dragog supruga i oca

na dragog

Dana 17. 10. 2011. navr{ava se godina otkako je na bolji svijet preselio na{ dragi sin

SJE]ANJE

na na{eg dragog

dragom prijatelju

po{tovanom prijatelju

HAMDIJA (ADEM) ]ESKO
16. 10. 1997 - 16. 10. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem Supruga Rukija, k}erke Sanela i Muamera
11882-1nd`

ADNANA OMANOVI]A
16. 10. 2002 - 16. 10. 2011.
Zauvijek `ivi{ u na{im srcima i mislima. Vole Te Tvoji najdra`i

FEHIM GABELJI]
Pro{la je godina, duga, preduga. Mnogo nam nedostaje{. Tvoj lik i tvoja dobrota zauvijek }e ostati u nama. Neka ti Allah podari sve d`enetske ljepote, ostale rije~i su suvi{ne. Tvoji: otac Nurif, majka Fehima, brat Mulfik 11839-1nd`

IBRAHIMA BILANOVI]A
iz Konjica 16. 10. 2010 - 16. 10. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
ptt

ISMETU MULAHASANOVI]U
Molimo Allaha d`.{. da ti podari D`ennet. Od prijatelja Selima Ga~evi}a sa porodicom
11885-1nd`

ISMETU MULAHASANOVI]U
Molimo Allaha d`.{. da ti podari d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Porodica Tali} - Adis, Jasmina i Lamija
11885-1nd`

1415-1mo

52

Nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

Dana 16. 10. 2011. navr{ava se 7 dana od smrti na{eg dragog supruga, oca, dede, punca i brata

dragom ocu i svekru

SIMO (\URA\) PERDUH ISMETU MULAHASANOVI]U
Uvijek }emo pamtiti tvoju dobrotu i plemenitost. Tvoji: supruga Marija, k}erka Svetlana, unuke Delila i Hanadi, zet Rifko, sestre i ostala rodbina Ovim putem zahvaljujemo se svim kom{ijama i prijateljima koji su podijelili sa nama tugu i 11875-1nd` bol. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti oprosti grijehe i podari lijepi D`ennet. Sin Enes, snaha Alma, unuci Anes i Selma
11887-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

Dana 16. 10. 2011. navr{avaju se 24 godine od smrti na{eg dragog supruga, oca i dede

ocu na{eg radnog kolege Senada

AHMET VOJNOVI]
iz Stoca

ISMETU BEGANOVI]U
Postoji ne{to {to nikad ne mo`e umrijeti, a to su ljubav, po{tovanje i sje}anje na Tebe. UPOSLENICI DRU[TVA „KONKRIT“ D.O.O. SARAJEVO
2237-tt

Supruga \ulsa, sinovi Muhamed i Muamer sa porodicama
1430-1mo

Dana 16. 10. 2011. navr{ava se ~etrdeset dana od smrti na{eg dragog prijatelja

TODOR TO[E PROESKI
25. 1. 1981 - 16. 10. 2007.

ALJE KARALI]A
S ponosom ~uvamo uspomenu na tebe i nosimo te u svojim srcima. Radne kolege Vodovoda - Mostar
1427-1mo

Nedostaje{... Vesna, Sanela, Ta{a, Vanja, Lejla, Meri, D`eni, Ajla, Deni, Ejla Pomen }e biti odr`an 16. 10. 2011. godine u 17.00 sati, u Sabornoj crkvi (kod Ekonomskog fakulteta).
11890-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom djeveru

dragom priki

Dana 16. 10. 2011. navr{ava se 7 dana od smrti na{e drage majke i nane

POSLJEDNJI SELAM

na{em istaknutom ~lanu Patriotske lige BiH

MUNEVERA [A[I] PAVLU BUGARIN - RAN^ETU PAVLU BUGARIN - RAN^ETU
Postoji ljubav koju smrt ne prekida, ti jo{ `ivi{ u na{im srcima. Nek ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i d`enetske ljepote. Zauvijek tvoji, k}erka Halida, zet Adnan, unu~ad Nadina i Nedim
11789-1nd`

ISMET (FEHIM) MULAHASANOVI]

Od snahe Ranke, Bori{e i Dragane sa porodicama
11897-1nd`

Od prije Vikice, @ane i Drene sa porodicama
11897-1nd`

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Savez udru`enja boraca Patriotske lige Bosne i Hercegovine
N

TU@NO SJE]ANJE

HUSEIN (SMAJO) RAMOVI]
13. juli 1954 - 16. oktobar 2007.
I poslije 19 godina tvoga stradanja od zlo~ina~ke ruke, te{ko je gledati svijet, a u njemu ne vidjeti tebe. Ali, ka`u da plemeniti ljudi kratko `ive, a traju vje~no. U na{im srcima ostaje neizlje~iva rana, sje}anje i uspomena na tvoj dragi i plemeniti lik. Po dobru te pamtimo i s ljubavlju i po{tovanjem te pominjemo. Ponosni smo {to si nam bio suprug i otac, a koliko smo poti{teni to samo mi znamo... Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja supruga Munira sa k}erkama Amirom i Amrom, sinom Amerom, snahom [ejlom, zetom Serd`adom i unucima Admirom, Almedinom, Lamijom, Sarom i Farisom

11888-1nd`

MILOVAN ESAPOVI]
[to re}i poslije svega, svega {to si me nau~io. Ostalo je sje}ati se prelijepih poslijeratnih trenutaka koje sam pro{ao s tobom. Za tebe nikad nije bilo prepreka, uvijek si i{ao naprijed i ni{ta te nije moglo zaustaviti. Tako ni{ta ne mo`e zaustaviti prelijepo sje}anje na tvoj plemeniti lik. Vje~no }e{ `ivjeti u nama. I {to re}i osim jedno veliko hvala, moj Milence. Haris - NISSAN
2261-tt

POSLJEDNJI POZDRAV dragom prijatelju

MILOVANU ESAPOVI]U
Uvijek }emo te se rado sje}ati, svih tvojih avantura, poslovne brzine i dugogodi{nje suradnje. Nisi bio samo poslovni partner ovog kolektiva, bio si prijatelj i veliki ~ovjek. Takvog te pamtimo i ~uvamo u na{im srcima. Nadamo se da si na nekom boljem mjestu. Kolektiv AUTOHIT D.O.O. SARAJEVO

2261-tt

Dnevni avaz

nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011.

53

SJE]ANJE
DANA 16. 10. 2011. GODINE NAVR[AVAJU SE ^ETIRI GODINE OD D@ENAZE 37 [EHIDA KASINDOLSKE EKSHUMIRANI 25. 5. 2007. GODINE NAKON 15 GODINA TRA@ENJA

DERVO (HAJRO) BIHORAC
1957 - 1992.

SALIH (HAJRO) BIHORAC
1940 - 1992.

MAHMUT (AVDO) ]ATOVI]
1946 - 1992.

SEID (HASAN) DEVI]
1946 - 1992.

BESIM (SEID) DEVI]
1970 - 1992.

ALIJA (SULJO) DURI]
1935 - 1992.

SAMIR (ALIJA) DURI]
1968 - 1992.

SUVAD (ALIJA) DURI]
1962 - 1992.

HASAN (ZIJAD) D@ANI]
1953 - 1992.

ELMAZ (HAMID) D@ANKOVI]
1936 - 1992.

RIFAT (ELMAZ) D@ANKOVI]
1971 - 1992.

[EF]ET (ELMAZ) D@ANKOVI]
1963 - 1992.

MUJO (HAMID) D@INDO
1937 - 1992.

FEHO (RA[ID) EROVI]
1956 - 1992.

HUSO (RED@EP) GA^EVI]
1959 - 1992.

[EMSO (RED@EP) GA^EVI]
1950 - 1992.

ZUVDIJA (RED@EP) GA^EVI]
1968 -1992.

ZIL@DO (ABDULAH) HAJDAREVI]
1948 - 1992.

EMIR (ZILD@O) HAJDAREVI]
1973 - 1992.

EMIN (HAMZA) KATICA
1954 - 1992.

HARIS (HAMZA) KIKI]
1971 - 1992.

RU[ID (IBRO) KOVA^
1956 - 1992.

EMIN (MEHMED) KULO
1934 - 1992.

HASAN (MEHMED) KULO
1936 - 1992.

NAIL (ALIJA) MAKSUMI]
1948 - 1992.

ERVAN (LATIF) MARTINOVI]
1966 - 1992.

HABIB (RASIM) MEDOVI]
1968 - 1992.

ELMAZ (RAMIZ) MULI]
1962 - 1992.

SABAHUDIN (RED@EP) MULI]
1957 - 1992.

UJKAN (RED@EP) MULI]
1953 - 1992.

HUSEIN (SMAJO) RAMOVI]
1954 - 1992.

IBRAHIM (CANO) RASTODER
1939 - 1992.

RAHMAN (CANO) RASTODER
1933 - 1992.

SABID (]AMIL) SELIMOVI]
1951 - 1992.

D@AFER (IBRAHIM) TURKOVI]
1956 - 1992.

HUSEJIN (JUSUF) TURKOVI]
1953 - 1992.

KASIM (JUSUF) TURKOVI]
1958 - 1992.

PRESELILI NA AHIRET 1992. GODINE OD ZLO^INA^KIH RUKU GODI[NJICA D@ENAZE OBILJE@IT ]E SE U^ENJEM ZAJEDNI^KOG TEVHIDA U NEDJELJU, 16. 10. 2011. GODINE IZA AK[AMA U KASINDOLSKOJ D@AMIJI „O SINKO MOJ DOBRO ILI ZLO TE[KO KOLIKO ZRNO BILO U STIJENI ILI NA NEBESIMA ILI U ZEMLJI ALLAH ]E NA VIDJELO IZNIJETI JER ON ZNA NAJSKRIVENIJE STVARI.“ VI I MI NERASKIDIVO NASTAVLJAMO TAMO GDJE STE VI ZAUSTAVLJENI. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH UDRU@ENJE „@ENE KASINDOLSKE ’92“ nr-037754

54

Nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
Sa velikim bolom i tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu, kumove, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi

... za ovaj trenutak - pripremajte se (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MUHAMED - AVDO (RIZVE) RIZVANBEGOVI]
preselio na ahiret u subotu, 15. oktobra 2011. godine u 63. godini. D`enaza }e se klanjati u ponedjeljak, 17. oktobra 2011. godine u Carevoj d`amiji u Stocu iza ikindije namaza, a ukopat }e se u haremu Popla{i}i u Stocu. O@ALO[]ENI: supruga Teja - Zehra, sin Haris, k}erka Lejla, unuka Lara, bra}a Alija i Samir, sestra Sultanija, zet Ned`ad Taletovi}, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, svastika Jasna Raljevi}, daid`e i tetke, te porodice Rizvanbegovi}, Raljevi}, Had`iahmetovi}, Taletovi}, ]atovi}, Sarajli}, ]erimovi}, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
11899-1nd`

PAVLE (MAKSIMA) BUGARIN - RAN^E
preminuo poslije kra}e bolesti dana 14. 10. 2011. u 69. godini. Sahrana dragog nam pokojnika obavit }e se dana 16. 10. 2011. godine u 14.00 ~asova na porodi~nom groblju Vrelo Bosne - Bla`uj. Povorka polazi ispred Crkve. Kratka, ali te{ka bolest ostavila je duboko o`alo{}ene: suprugu Milku, sina Aleksandra, k}erku Sandru, bra}u Momu i Jovu, sestru Nadu, zeta Ivana Jevtovi}a, unuka Mateja, unuku Sofiju, snahe Ranku i Radu, brati}e, brati~ne i sestri}a sa porodicama, te porodice Bugarin, Grbi}, Radonja, Kuzmi}, Simani}, Eri}, Iki}, Anti}, ^avi}, Jevtovi}, Cvetkovi}, Vidovi}, Erak i ostalu mnogobrojnu rodbinu, kumove, prijatelje i kom{ije
11896-1nd`

Dana 16. 10. 2011. navr{ava se 40 dana od kako je preselio na ahiret na{ babo, suprug, brat, amid`a i daid`a

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na na{u dragu

ocu na{eg radnog kolege Sanela

ALJO (MEHE) KARALI]
Ne mo`emo prihvatiti da te nema me|u nama, a koliko nam nedostaje{ to samo mi znamo. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: sin Armin, k}erka Amra, supruga Vilha, brati} [ahin, sestre Zekija i Bahrija sa porodicama 1431-1mo SJE]ANJE na na{e roditelje

JASMINU LUK[I]
Sretni smo {to smo s tobom podijelili dio svog `ivota, a tu`ni {to smo prerano ostali bez tebe. Uvijek }e{ nam ostati u sje}anju. Ivanka i Ljubica
2212-tt

ISMETU BEGANOVI]U
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. [UMENS D.O.O. SARAJEVO
p-71104

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga sestra i tetka

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MEHMED (ALIJA) VELI] SPOMENKA PIVA^
RABIJA MA[ALA 16. 10. 1970 - 2011. ZEJNIL SIJANI] 29. 9. 2003 - 2011.
preselio na ahiret u petak, 14. oktobra 2011. u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 16. oktobra 2011. godine u 15.00 sati na mezarju Krajnovi}i - Bratunac. O@ALO[]ENI: supruga Fatima, sinovi Mehmedalija i Sulejman, k}eri Mu{ka, Hatuna i Hasiba, snaha Ramiza, zetovi Avdija i Salih, unu~ad Hamed, Saliha, Safija, Edvada, Edvad, Edina, Mehdi, Mirnesa, Mehdina, Belma i Belmin, praunu~ad Emina, Amna, Naira, Eldar, Belmin i Elma, sestra Mina, sestri}i Idriz i [aban, sestri~ne Nura, D`emila i Zemina, te porodice Veli}, Mustafi}, Ja{i}, Malagi}, Smaji}, [urkovi}, Salihovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Ku}a `alosti: Vrela br 4 - Rakovica. 111
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

preminula 14. 10. 2011. u 56. godini. Sahrana }e se obaviti 17. 10. 2011. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sestra Nada, sestri~na Anja, zet Enes, Ena i Adi, te ostala rodbina i prijatelji
111

Molimo dragog Allaha d`.{. da vam podari lijepi D`ennet. 11893-1nd` Va{a djeca sa porodicama!

POSLJEDNJI SELAM

na{em najdra`em amid`i
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MUHAMEDU (RIZVE) RIZVANBEGOVI]U

NEFISA (IBRAHIMA) HUBJER, ro|. @IVOJEVI]
preselila na ahiret dana 15. 10. 2011. godine u 77. godini. D`enaza polazi ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du u nedjelju, 16. 10. 2011. godine u 13.00 sati, a ukop }e se obaviti na mezarju Hubjeri. Tevhid }e se prou~iti istog dana u mektebu Hubjeri u 13.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH!
11900-1nd`

ISMET (MURADIF) BEGANOVI]
preselio na ahiret u petak, 14. 10. 2011. godine u 60. godini. D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 16. 10. 2011. godine u 14.00 sati na mezarju Rodijelj - Fo~a. O@ALO[]ENI: supruga I{a, sinovi Senad, Sanel i Salko, brat Kasim, sestra Rasema, punica Devlija, snahe D`emila, Musamira i Nisveta, daid`a Juso, zet Hamdija, svastike Muniba i Raza, bad`e Taib, Mustafa i Ibro, porodica od {ure - supruga Naza i djeca Ismir i Jasmin, unu~ad Adna, Ajla, Adnel i Amina, brati~ne, setri~na, dajd`i~i, dajd`i~ne, teti}i, teti~ne, te porodice Beganovi}, Fazli}, Karad`a, Andelija, [abeta, Oru~, Divovi}, Popara, Helji}, Odoba{i}, Beho, Baru~ija, Meki}, Vatrenjak, ^avrk, Spahija, Muslim, Preljevi}, Muminovi}, Mahmutovi}, Smje~anin, Panjeta, Hubijar, A{~i}, Spahi}, Hod`i}, Agi}, Ahmethod`i}, Zametica, D`uho, Br|anin, Imamovi}, ]emo, Tupo, D`aka, Omerspahi}, Katana, Tar~in, Be}kovi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred restorana „Esmeralda“ Stup, sa polaskom u 10,30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoje Ajla i Edina Rizvanbegovi}

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE na na{eg voljenog

dragom bratu

O@ALO[]ENI: k}erka Enisa, sinovi Nijaz i Muhidin, sestre Belkisa i Pa{a, snahe Abida, Lejla i Sejka, unuci Alen, Nermin i Osman, unuke Nejra, Emina i Amila, zaove Hajra i Rasema, brati} i brati~na, sestri}i i sestri~ne, te porodice Hubjer, @ivojevi}, ^olo, Suljagi}, Kukavica, D`ananovi}, [ogolj, Be{lija, Efendi}, Gabela, Hod`i}, Imamovi}, Du~i}, Selimovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 667-1go POSLJEDNJI POZDRAV

mom drugu

Na{em dragom
S tugom u srcu i boli u du{i javljamo rodbini i prijateljima da je na{a tetka, zaova i rodica

PAVLU BUGARIN - RAN^ETU

MUGDIM (HAMZE) BUSULAD@I] {ehid 16. 10. 1993 - 16. 10. 2011.
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje zauvijek ostaje. Bol nije u suzama, ni u rije~ima, bol je u na{im srcima gdje }e{ zauvijek ostati. Neka ti Allah d`.{. podari D`ennet i vje~ni rahmet.

prof. dr. sc. VIKTORIJA TOMI]
REDOVITI PROFESOR ANATOMIJE U MIROVINI

ENVER [OLJANIN

PAVLU BUGARIN - RAN^ETU

u ~etvrtak, 14. listopada 2011. godine nakon duge i te{ke bolesti blago u Gospodinu preminula. Sahrana }e se obaviti u ponedjeljak,17. 10. 2011. godine u 13.00 sati u obiteljskoj grobnici na gradskom groblju „SVETI MIHOVIL u Sarajevu. “ PO^IVALA U MIRU BO@JEM O@ALO[]ENI: brati} Davor sa obitelji, brati~ne Jasna - Clara sa obitelji i Dijana sa obitelji, snaha Katarina, rodice i ro|aci, te obitelji Tomi}, Gaguli}, Bleibtreu, Cox, Juri} i Mari~evi} Ku}a `alosti: ul. Muse ]azima ]ati}a br. 10/IV. Molimo za tihu su}ut. 111

Od brata Mome, Danijela i Darke
11897-1nd`

Tvoj otac Hamza, majka Zineta, brat Ibrahim, snaha Nela i brati}i Daris i Adin
11898-1nd`

[vabo K.P Busova~a .Z.
2256-tt

Posljednji pozdrav od svastika Mare i An|elke sa porodicama
11896-1nd`

Dnevni avaz
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Sa dubokim bolom i velikom tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011.

55

ISMET (FEHIM) MULAHASANOVI] - PECA
nosilac ratnog priznanja
poslije duge i te{ke bolesti preselio na ahiret dana 14. 10. 2011. (petak) u 64. godini.
D`enaza }e se klanjati u Centralnoj d`amiji u Sokolovi} Koloniji, 16. 10. 2011. godine (nedjelja), poslije podne namaza, a ukop }e se obaviti na mezarju Kova~i kod Hrasnice. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije d`enaze u ku}i rahmetlije (Magistrala 52 Ilid`a). RAHMETULLAHI ALEJHI-HA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: supruga Safeta, sinovi Enes i D`enan, k}i D`ana, brat Zulfo, sestra Vasvija, unuci Anes, Selma, Arnel, Merjema, D`ejla i Esma, zet Edin, snahe Alma i Dina, te porodice Mulahasanovi}, Aliba{i}, Dedovi}, Mirojevi}, Omanovi}, Kadri}, Budnjo, [iljak, Omeragi}, Hasanbegovi}, Softi}, [urkovi}, Tahirbegovi}, Hod`i}, Rahmanovi}, Berberki}, Aganovi}, Kari}, Ga~evi}, Avdi}, Isi}, [ari}, Halilovi}, Rami}, Bajim, prijatelji iz Norve{ke Wenche, Leiv, Astrid i Egil, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji

11185-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom priki

dragom bratu i ujaku

NUDIMO VAM I POPUST 10%
Javite se na na{e telefone: 033/ 281-364 i 033/ 281-361 ili fax: 033/ 281-435

POZIV ZA KU]NU DOSTAVU SVAKO JUTRO NA ILJENE [E OM AVAZOVIH IZDANJA VA[IM VRATIMA VAE NOVIN
NO

AKO STE ZAINTERESOVANI ZA OVU JEDINSTVENU PONUDU,
PAVLU BUGARIN - RAN^ETU
molimo vas da ~itko popunjenu narud`benicu dostavite na na{u adresu:

PAVLU BUGARIN

avaz-roto press, Te{anjska 24A, 71000 SARAJEVO

Od prike Milana iz Toronta sa porodicom
11897-1nd`

SA NAZNAKOM “ZA KU]NU DOSTAVU” ili
Od sestre Nade i Sa{e sa porodicom
11897-1nd`

U Oglasnu slu`bu “Twist Tower“ Te{anjska 24A, “avaz-roto press” (Avaz Bussines centar) - D`emala Bijedi}a 185

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom bratu, stricu i djeveru

NARUD@BENICA
POSLJEDNJI POZDRAV
IZDANJE: DNEVNI AVAZ SPORT AZRA EXPRESS ZDRAVLJE U KU]I BEBE I MAME __________ kom.__________________ kom.___________________ _________ kom.______________________ _______ kom.__________________________ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________ __

PAVLE - RAN^E (MAKSIMA) BUGARIN
Od brata Jove, snahe Rade, Dalibora i Sr|ana sa porodicom
11897-1nd`

Ime i prezime ____________________________________________________________

PAVLE (MAKSIMA) BUGARIN
Od ro|aka Necka i Deje sa porodicama
11897-1nd`

Op}ina_________ ulica____________________________________________________ Broj telefona/mobitela ____________________________________________________ Vrijeme dostave do ________________________________________________sati Broj li~ne karte:________________________________________________ ____________ Svojeru~ni potpis __________________________________________________________

"BAKIJE" "BAKIJE"
SARAJEVO

POKOPNO DRU[TVO

Dnevni avaz

UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE

Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/ 281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba
SARAJEVO: Tešanjska 24, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451

OSNOVANO 1923
Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 7 00387 (0)33 233-062 0 mobitel 00387 (0)61 131-788 7 fax 00387 (0)33 447-122 1

GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251; TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477 GRA^ANICA: Ahmed Pa{e Budimlije 23 (zgrada Ozrenka) 035/ 706 - 043;

MOSTAR:
Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890;

Bosne srebrene 3
049/ 215 - 648; BANJA LUKA: Kralja Petra I Kara|or|evi}a bb . /fax: 051/ 215 - 887
BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2 /fax: 055/ 209 - 753

BR^KO:

ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441;
424 - 440;

BIHA]: Biha}kih branilaca 2 , /fax: 037/ 310 - 363; TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718;

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

#$
5=H=AL  6H=LE
Olimpijski stadion “Asim Ferhatović Hase” u Sarajevu. Gledalaca 1.500. Sudija: Eldis Prošić (Cazin) 6,5. Pomoćnici: Mario Vincetić (Orašje), Sreten Udovčić (Prijedor). Delegat: Željko Kraljević (Ljubuški). Strijelac: 1:0 - Obuća (59, Kojašević). Žuti kartoni: Čomor (Sarajevo), Varupa, Zatagić, Ribić (Travnik). Igrač utakmice: Emir Obuća (Sarajevo) 7. SARAJEVO:Adilović 6, Čomor 6, Belošević6, Zrnanović 6, Dupovac 6, Šćepanović 6,5,Bajraktarević 6 (46.Sesar 6),Kojašević 6 (85.H. Handžić -), Suljić 6 (59. Hadžić -), Obuća 7, Haskić 6. Trener: Jirži Plišek. TRAVNIK: Delić6, E.Varupa 5,5, Zatagić5,5, Mišić5,5, Laštro5,5 (67. Popović-), Kovačević5,5, Ribić5,5, Ivešić5,5, Ćurić6, Dolić5,5 (51.Karalić 5,5), Simeunović 5,5 (80. Mujakić -). Trener: Haris Jaganjac.

Dnevni avaz, nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011.

IFHJ 

AJ=H ŠEHE *
Stadion Police u Trebinju. Gledalaca 400. Sudija: Rusmir Mrković (Sarajevo) 6. Pomoćnici: Ratko Kunić (Banja Luka), Goran Dujak (Odžak). Delegat: Davor Ristović (I. Sarajevo). Žuti kartoni: Milenković, Todorović, Vučinić, Vuković (Leotar), Ćorić, Bertoša (Široki Brijeg). Igrač utakmice: Semjon Milošević (Leotar) 6,5. LEOTAR: Milenković 6, Vučinić 6, Todorović 6, Šaraba 6, Milošević 6,5, Ratkovica 6, Andrić 6, Marković 6 (86. Kajgo -), Zečević 6 (73. Souto -), G. Cimirot 6 (65. Aničić 6), Vuković 6. Trener: Bogdan Korak. ŠIROKI BRIJEG: Bilobrk 6,5, Diogo 6, Bertoša 6, Ješe 6, Džidić 6, Marsijano 6, Ivanković 6, Kožul 6, Zakarić 6 (75. Šilić -), Roskam 6 (73. Mišić -), Ćorić 6 (88. Fereira -). Trener: Branko Karačić.

5>@= LEA@=
Stadion Tušanj u Tuzli. Gledalaca 800. Sudija: Ognjen Valjić (Banja Luka) 6. Pomoćnici: Elvis Prošić (Cazin), Damir Knežević (Livno). Delegat: Haris Idrizović (Konjic). Žuti kartoni: Efendić, J. Mešanović, Filipović, Ribić (Sloboda), Jakovljević, Husić, Delić, E. Halilović (Zvijezda). Igrač utakmice: Goran Labus (Zvijezda) 7. SLOBODA: Mujkić 6,5, Efendić 6, Čivić 5,5, Jahić 6, Jogunčić 6, Zoletić 6, Nikolić 6, J. Mešanović 6, Filipović 5,5 (68. Rahmanović -), A. Halilović 5,5 (79. Ribić -), A. Mešanović 6. Trener: Darko Vojvodić. ZVIJEZDA: Labus 7, Jakovljević 6,5, Đelmić 6, Husić 6, Gavarić 6,5 (90. Omić -), Moranjkić 6,5, Jusić 7, Hasić 6, Delić 6 (77. Hamzić -), Matko 5,5, E. Halilović 6,5. Trener: Dragan Jović.

PREMIJER LIGA Bordo tim mnogo teže nego što se očekivalo savladao “Vezire”

-EH >Kć= >H=@L= FHHA CA@=?A
U slaboj utakmici Sarajevo rijetko stvaralo prilike Poraz Jaganjca u debiju Malo šansi
Domaći su bili blizu pogotka u 20. minuti, kada je Haskić dobro prošao po lijevoj strani i ubacio na peterac, gdje je Kojašević bio sam, ali se spetljao, što je odbrana “Vezira” iskoristila da spriječi pogodak. Gosti su pokušali u 25. minuti preko Anela Ćurića, čiji je šut sa 25 metara zaustavio Adi Adilović. Bilo je to sve što je malobrojna publika na Koševu po izuzetno hladnom vremenu mogla vidjeti u prvom dijelu.

U utakmici koja je po posljednjem sudijskom zvižduku odmah zaboravljena, fudbaleri Sarajeva jučer su na Koševu, uprkos skromnom izdanju, savladali Travnik, na čijoj je klupi debitirao Haris Jaganjac. Bordo tim došao je do pobjede mnogo teže nego što se očekivalo, iako je tokom cijelog susreta imao više od igre i bio ofanzivniji protivnik. No, domaći su rijetko uspijevali stvoriti izgledne prilike. Utakmicu je riješio najiskusniji igrač Sarajeva i jučer kapiten Emir Obuća kada je u 59. minuti iskoristio dodavanje Damira Kojaševića. Napadač Sarajeva je sa desetak metara prebacio loptu preko golmana Alena Delića. Domaći su prvi put zaprijetili u 9. minuti, kada je Kojašević centrirao, a Obuća iz solidne pozicije glavom šutirao preko gola. Dvije minute poslije Kojašević je ponovo bio u ulozi asistenta, ali je Nermin Haskić pucao preko gola.

Slab fudbal
Ni u nastavku nije bilo dobrog fudbala. Tri minute prije pogotka Kojašević je iz dobre pozicije sa petnaestak metara šutirao pored gola. Obuća je odmah nakon pogotka pokušao sa 20 metara, ali je lopta preletjela preko prečke gola Travnika. Na drugoj strani slično je pokušao i Vladimir Karalić, ali je Adilović bio siguran. Bila je to posljednja šansa na utakmici. A. DRINJAKOVIĆ

Trenutak odluke na Koševu: Obuća je prebacio Delića

(Foto: S. Jordamović)

Tabela
Rezultati 10. kola: Leotar - Široki Brijeg 0:0, Kozara - Rudar 1:0, Sarajevo - Travnik 1:0, Sloboda Zvijezda 0:0, Čelik - Borac 0:0. Danas (15 sati): GOŠK - Željezničar, Slavija - Zrinjski, Velež Olimpic. Parovi 11. kola (22. i 23. oktobar): Široki B. - Čelik, Rudar - Leotar, Travnik - Kozara, Zrinjski - Sarajevo, Olimpic - Slavija, Željezničar Velež, Zvijezda - GOŠK, Borac Sloboda.
1. Široki B. 2. Sarajevo 3. Željezničar 4. Borac 5. Zrinjski 6. Velež 7. Leotar 8. Čelik 9. Olimpic 10. Kozara 11. Travnik 12. Zvijezda 13. Rudar 14. GOŠK 15. Sloboda 16. Slavija 10 10 9 10 9 9 10 10 9 10 10 10 10 9 10 9 7 7 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 1 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 4 1 1 1 2 2 3 2 3 4 4 4 5 5 5 4 3 6 6 16:3 22:8 18:8 14:11 18:13 11:7 8:9 10:14 12:10 9:11 13:17 8:12 8:14 7:9 5:16 8:25 23 22 17 17 15 14 12 12 11 11 11 11 11 10 10 7 

HAžA EHL=A = 2E?==
Zečević u 48. minuti promašio prazan gol
Vjetarna stadionuPoliceu Trebinju bio je veliki protivnik igračima oba tima. Prvi udarac na gol Leotar je uputio u 20. minuti, kada je šutirao Srđan Andrić, a osam minuta poslijeNenad Zečević se našaou lijepojgol-prilici. U finišu prvog dijela Zečević je s desne strane snažno pucao, ali se golman Luka Bilobrk nije dao iznenaditi. Naotvaranju drugogpoluvremena Mateo Roskam oštro je šutirao, ali je intervenirao Boško Milenković. Najbolju šansuimao jeNenad Zečeviću 48.minuti, kadaje neometans Prije početka utakmice fudbaleri oba tima izašli su u bijelim majicama “Fare projekt”, čiji je transparent bio dominantan na istočnoj tribini, a na kojem je pisalo: “Fudbal spaja Balkan, Alpe i Jadran.” To je projekt pomirenja na prostorima bivše Jugoslavije, kao i borbe protiv svih negativnosti na fudbalskim terenima.
S utakmice na Policama: Andrić (Leotar) u akciji
(Foto: P. Mucović)

Leotar i Široki Brijeg razočarali gledaoce

.K@>= IF==

ivice šesnaesterca šutirao na prazan gol i pogodio desnu stativu golmana Bilobrka, koji je istrčao sa svog gola. Lijepu akciju izveli su u 57. minuti Zečević i Dragan Vuković, ali se Vladimir Todorović spetljao na svega pet metara. Minutu poslije Aleksandar Marković oštro je šutirao, a lopta je otišla pored gola. Prikazanom igrom publici su ostali dužni fudbaleri oba tima, posebno igrači Leotara. Gosti ničim nisu opravdali vodeće mjesto na tabeli Premijer lige. M. PILJEVIĆ

IFHJ

Dnevni avaz, nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011.

#% 
=H=  4K@=H
Stadion u Bosanskoj Gradišci. Gledalaca 200. Sudija: Semir Kaplan(Stolac) 7.Pomoćnici:DaliborHristić (Ljubuški), Asmir Budumlić (Bihać). Delegat: Ljubiša Tripunović (Doboj). Strijelac: 1:0 - Studen (36, penal). Žuti kartoni: Kovačević, Stjepanović (Kozara), Vejinović, Šodić, Jevtić (Rudar). Igrač utakmice: Dalibor Kozić (Kozara) 7,5. KOZARA: Kozić 7,5, Kovačević 6, Ćorić 7, Bajić 6,5 (46. Popović 6,5), Basara 7, Studen 7, Mujić 7, Srećo 6 (80. Ujić -), Stjepanović 6,5,Gigović 7, Spasojević6,5 (58. Gnjatić7). Trener: Vlado Jagodić. RUDAR: Tripić 6,5, Vejnović 6,5, Jovanović 7, Dragić 7, Šodić 7, Pantić 6 (73. Maksimović -), Jevtić 6,5 (77. Kecman -), Žerić 7 (83. Srndović -), Ramić 6, Đorić 7, Kantar 7. Trener: Dragan Radović.

ČAE *H=?
Stadion Bilino polje u Zenici. Gledalaca 3.500. Glavni sudija: Darko Obradović (Stolac) 7. Pomoćnici: Zoran Taborin (Zvornik), Haris Baković (Sarajevo). Delegat: Mile Mandić (Bosanska Dubica). Žuti kartoni:Martinović, Damjanović,Šišić (Čelik),Avdukić, Sakan, Žarić (Borac). Igrač utakmice: Asmir Avdukić (Borac) 7,5. ČELIK: Nurković 6, Brković 5,5, Čović 6, Jusić 6, Sadiković 6,5, Purić 6,5, Damjanović 6 (73. Horić -), Martinović 5,5, Kapetan 5,5 (73. Šišić -), Vršajević 6,5, Hadžić 5,5 (86. Stupar -). Trener: Elvedin Beganović. BORAC: Avdukić 7,5, Stupar 5, Stakić - (31. Maksimović 6), Marković 6,5, Žarić 6, Grahovac 6 (90. Dujaković -), Raspudić 6, Sakan 5,5, Mikić 6,5, Stajić 5,5 (86. Vidaković -), Kajkut 6. Trener: Velimir Stojnić.

Alen Mešanović pred golom gostiju

(Foto: A. Bajrić)

BILINO POLJE Čelik i nakon četiri godine bez pobjede nad Borcem 

AEč=E E I= FA== @ C=
Hadžić u 68. minuti sa 11 metara nije uspio savladati golmana Avdukića 

LEA@E >@ = 6KšK
Sloboda nakon tri uzastopna poraza nije uspjela slaviti
Sloboda ni nakon tri uzastopna poraza (Rudar, Olimpic, Željezničar) nije uspjela slaviti mada je u kantonalnom derbiju protiv Zvijezde u igri tuzlanskih fudbalera bila primjetna želja za uspjehom. Igrali su domaći sasvim solidno, ali su gosti iz Gradačca, a posebno odbrambena linija, na čelu s golmanom Goranom Labusom, djelovali sigurno i čvrsto. Zvijezda je u otvorenoj igri zaprijetila u ranoj fazi preko Matije Matka, čiji je udarac glavom sa osam metara završio pored gola. Sloboda je uzvratila odličnim udarcem Adnana Jahića. Pokušao je i Almir Halilović, ali ni on nije bio precizan. Posljednju priliku u prvom dijelu gosti su imali iz prekida. S više od 20 metara Senad Husić uputio je silovit projektil iznad prečke. Nastavak susreta bio je u znaku domaćih, koji su, predvođeni iskusnim Alenom Mešanovićem, jurišali prema golu Zvijezde. Njegov mlađi prezimenjak Jasmin imao je odličnu priliku u 50. minuti. Izašao je Mešanović sam pred golmana Zvijezde, koji je ipak odbranio njegov udarac. Nakon jednog sata igre, Tuzlacima se otvorila još jedna idealna šansa. Alen Mešanović probio je lijevu stranu i uposlio Stanišu Nikolića, koji je iz punog trka, sa samo nekoliko metara, šutirao daleko iznad gola. Pokušao je i Jahić, ali je Labus izbio loptu u korner. Gosti su najzrelijušansu u drugom poluvremenu imali u 76. minuti. Matko je sa desne strane šutirao prema praznoj mreži, ali je loptu ispred linije izbio Muharem Čivić. E. MUHAREMAGIĆ

Kantonalni derbi bez golova

Fudbaleri Čelika i četvrtu godinu zaredom nisu savladali Borac, ali su, za razliku od protekle tri, uspjeli osvojiti barem bod na svom Bilinom polju i prekinuti neugodnu seriju protiv aktuelnog prvaka. Utakmica je završena bez golova. Domaći u 68. minuti, nakon što je Duško Sakan u šesnaestercu Borca srušio Darija Purića, nisu realizirali penal koji je izveo kapiten Emir Hadžić. Asmir Avdukić odbranio je njegov prizeman šut u desnu stranu, a Hadžić ni odbijenu loptu nije uspio spremiti u gol.Domaći sunajboljupriliku u prvom poluvremenu imali u 44. minuti, nakon nespretne intervencije Milana Stupara, koji je sa dva metra skoro zatresao vlastitu mrežu. Prvu šansu domaći su imali već u 2. minuti, preko Avdije Vršajevića, koji je šutirao sa sedam metara, a Avdukić skrenuo loptu u korner. Avdukić je i u 16. mi-

Pokušaj Čelikovog kapitena Hadžića: Bez golova na Bilinom polju

(Foto: J. Hadžić)

nuti odbranio šut Darija Purića sa 18 metara. Vršajević je na odbijenu loptu prebrzo utrčao i uhvaćen je u ofsajd zamku. Gosti su u drugom

poluvremenu zaigrali agilnije, pa smo u 46. minuti zabilježili i njihov prvi šut u okvir gola. Šutirao je Saša Kajkut, alije AdisNurkovićodbranio

njegov udarac. Kajkut je i u sudijskom vremenu sa skoro 25 metara dobro izveo slobodan udarac, ali je lopta prošla iznadprečke. V. BEGUNIĆ

8=HAš=LEć 1CH=K JLHA K CIJE= šJ = žA @CL=H=JE

Velež želi nastavak dobre tradicije

Kozara je pod vodstvom trenera Vlade Jagodića ubilježila i drugu minimalnu domaću pobjedu. U krajiškom derbiju domaćin je savladao ekipu Rudara iz Prijedora. Gol odluke postigao je kapiten Nenad Studen iz pe- 

@KčE 5JK@A 4AIFAJKK IJ=H?A =E >HEEH= Eć žAA FEJEL= HAKJ=J
nala. Prethodno je Marko Jevtić igrao rukom u svom šesnaestercu. U drugom dijelu gosti su bili dominantniji, ali se istakao golman Kozare Dalibor Kozić s nekoliko sjajnih intervencija. Z. VAJKIĆ

Pobjeda domaćina u krajiškom derbiju Olimpic na vrućem gostovanju Veležu

Elvir Rahimić igrao je od prve minute za CSKA, koji je na svom terenu dočekao Terek u 27. kolu ruskog fudbalskog šampionata.

4=DEEćKFčAJI=IJ=LK

Fudbalsko prvenstvo Rusije

Iako je CSKA nakon prvog poluvremena vodio sa 2:0, gosti iz Groznog u nastavku su postigli dva gola i izboriliremi-2:2. (Z. Š.)

Olimpic će danas bez četvorice igrača pokušati ostvariti dobar rezultat kod Veleža. Dženan Durak i Nedim Hiroš duže su van pogona, a Admir Vladavić i Amer Jugo nisu željeli igrati protiv “svojih” pa su raskinuli ugovore s Oli- Admir Raščić: Dobra atmosfera u timu mpicom. tabeli paće namposao bitivrlo - Svi su ostali na raspolaga- težak. Štose tiče igrača na koje nju, atmosfera u ekipi je zaista više ne računamo, to je priča dobra i, ukoliko ispoštujemo koju smo ostavili postrani i sve ono što se dogovorimo, smatram da imamo dovoljno možemo očekivati dobar re- dobrih igrača. Naravno, uz zultat. Želio bih iskazati zaista svo poštovanje prema Vladaveliki respekt prema protivni- vićui Jugi,kojisunam dosada ku. To je ekipa s tradicijom, valjali - kazao je trener Nedim teže da igraju, ispred nas su na Jusufbegović. (A. Č.)

Varešanović: Kod kuće izgubili previše bodova

Iako je Olimpic većini bh. ekipa vrlo neugodan protivnik, pogotovo kada gostuje, Veležspadameđu rijetkekoji se mogu pohvaliti činjenicom da su u četiri posljednja duela ostvarili tri pobjede. U prošloj sezoni Velež je minimalno slavio na Koševu, dok je u Vrapčićima bio uvjerljiv (1:0, 3:0), a sezonu ranije omjer je bio 1-1 (4:1 pobjeda Veleža, 1:0 trijumf Olimpica). U ovom trenutku Velež imatri bodaviše odOlimpica, koji je u prvenstvu neočekivano ispustio dva boda protiv

GOŠK-a, i to nakon što je savladao Borac i Slobodu. - Taj njihov remi s GOŠK-om nesmije naszavarati. Olimpic je ekipa koja u svojim redovima ima nekoliko iskusnih, ali i mladih kvalitetnih igrača. U gostima igraju otvoreno, što, opet, nama može odgovarati. Upravo ću zbog toga tražiti maksimalan pristup od igrača. Ne smijemo dozvoliti bilo kakvo iznenađenje. Ipak smo kod kuće izgubili previše bodova - kaže trener Veleža Mirza Varešanović. F. I.

#&
8AAž EFE?
Stadion Vrapčići u Mostaru. Početak u 15 sati. Sudija: Midhat Arnautović (Tuzla) VELEŽ: Oštraković, Škaljić, Kajtaz, Kazazić, Lakičević, Ivetić, Kodro, Zolj (Merzić), Velagić, Rovčanin, Okić. Trener: Mirza Varešanović. Nedostaju: Cerić (crveni karton), Jazvin (žuti kartoni). OLIMPIC: Fejzić, Rizvanović, Škaljić, Regoje, Harba, Kiso, Vidović, Đurić, Muharemović, Kapić, Raščić. Trener: Nedim Jusufbegović. Nedostaju: Hiroš, Durak (povrede).

Dnevni avaz, nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011.

IFHJ

5=LE= HEIE
Stadion Slavije u Lukavici. Početak u 15 sati. Sudija: Muamer Bureković (Zenica). SLAVIJA: Tomović (Kubura), Beširević, Urta, Papaz, Sadiković, Rašević, Perišić, Simić, Todorović, Muminović, Vukelja. Trener: Zoran Erbez. Nedostaju: Dujković, Oglečevac, Radovanović (povrede), Nikolić, Lackanović (kartoni). ZRINJSKI: Hadžić, Markić, Šunjić, Džidić, Stojkić, Duro, Miličević, Sušić, Žižović, Marjanović, Bekić. Trener: Slaven Musa. Nedostaju: Melher (povreda), Pehar (suspenzija), Žuržinov, Aničić (kartoni).

/Š ŽAAEč=H
Stadion Podavala u Gabeli. Početak u 15 sati. Sudija: Dragan Skakić (Bosanska Gradiška). GOŠK: Šreng, Žderić, Mus, Helvida, Šabanović, Šiljak, Ćulum, Bošnjak, Tomić, Karić, Dudić. Trener: Milomir Odović. Nedostaje: Zlomislić (kartoni). ŽELJEZNIČAR: Gušo, B. Čolić, Kvesić (Stanić), Vasilić, Bogičević, Nijema, Jamak, Svraka (Zolotić), Adilović, Zeba, Bešlija (Selimović). Trener: Amar Osim. Nedostaju: -.

ŽELJEZNIČAR Duel nekadašnjih saradnika u Gabeli

Sadiković: Sve usmjereno na Zrinjski 

E ćA IA šJH= @H=EJE = ECHK
Pobjeda je jedini izbor, kaže Džemal Sadiković
Nezadovoljni odnosom rukovodstva kluba te budući da još nisu dobili avgustovsku plaću, fudbaleri Slavije stupili su u utorak u štrajk. No, prekjučer im je izmiren dio potraživanja. - Igrači su se vratili svojim obavezama, dobili su dio novca i sada je sve preusmjereno na utakmicu sa Zrinjskim. Moram, međutim, naglasiti da je stanje veoma teško i da je Slavija u velikim problemima - kaže direktor Slavije Željko Radonja. Koliko će štrajk i nagomilani problemi utjecati na ishod utakmice, koju u Slaviji karakteriziraju šekspirovskim “biti ili ne biti”? - Svjesni smo situacije. O jačini Zrinjskog ne treba trošiti riječi. No, znamo gdje će nas gurnuti svaki drugi rezultat osim pobjede. Tri su nam boda jedini izbor kaže Džemal Sadiković, koji je uspješno zaliječio povredu zarađenu u kup-utakmici sa Širokim Brijegom. G. I.

Igračima Slavije izmiren dio potraživanja

Prvenstvena pauza zamrznula je seriju Željezničara od pet pobjeda zaredom i osam utakmica bez poraza, ali se na Grbavici nadaju da će nakon gostovanja u Gabeli niz nepobjedivosti biti nastavljen. - Ne znam je li nam pauza dobro došla, vidjet ćemo to protiv GOŠK-a. Specifična je situacija, igramo s ekipom koju ne poznajemo na terenu koji ne poznajemo. Iskusna su ekipa, teško primaju golove, već su četiri utakmice bez poraza u Premijer ligi. To je sasvim dovoljno da budemo vrlo oprezni - kaže trener Želje Amar Osim. 

IE FHJEL @LEć=
Moramo biti u najboljem izdanju, kaže trener “Plavih”

,KCC@EšA FHE=JAIJL
Željezničar i GOŠK već decenijama gaje prijateljstvo, a klub s Grbavice bio je redovan učesnik Memorijala u Gabeli. - Mislim da sam kao igrač dva puta prije rata nastupao na turniru u Gabeli. Nedavno smo igrali i prijateljske utakmice - govori Osim.
Zeba: Željo želi petu pobjedu zaredom

Osim i Milomir Odović, nekadašnji saradnici u stručnom štabu Željezničara, kada su “Plavi” osvojili dvije titule šampiona i dva Kupa BiH, bit će ovog puta na suprotnim stranama. - Od kada je Odović

došao, GOŠK je popravio igru. Postali su mnogo ozbiljniji, disciplinirani su i znaju šta hoće. Ako hoćemo da pobijedimo, moramo biti u najboljem izdanju, jer će nas kazniti ako budemo komotni - smatra Osim.

U konkurenciji će biti svi igrači, i oporavljeni Sulejman Smajić, te povratnici iz mlade i juniorske reprezentacije Benjamin Čolić, Josip Kvesić i Nermin Zolotić. Z. Š.

Pred nogometašima Zrinjskog danas je već šesto gostovanje ove sezone, a na kojem će pokušati doći do petog pozitivnog rezultata. Trener Slaven Musa ne skriva ambicije i kaže da je protiv Slavije cilj pobjeda. - Nema razloga da krijemo da želimo tri boda. Posljednjih dana mogli smo

’2AEćE’ A HEK @= žAA JHE >@=

Zrinjski gostuje kod Slavije

čitati da je Slavija u velikim problemima, ali to nas ne interesira mnogo. Već smo dokazali ove sezone da imamo kvalitet da osvajamo bodove u gostima. Pauza u prvenstvu za nas je došla u idealnom trenutku, jer smo se digli i fizički i psihički - izjavio je Musa. Ma. P. 

EDL= =@= EE= A JH= E J A =š= š=I=
Moramo se postaviti visoko i probati zabiti gol na početku
pa je, tvrde, u posljednje dvije sedmice napravila pomake u igri prema naprijed i fizičkoj spremi. Koliko u toNogometaši GOŠK-a u optimističnom raspoloženju dočekuju Željezničar (Gabela, 15 sati). EkiGOŠK i Željezničar nikada u historiji nisu igrali takmičarsku utakmicu. Prethodnih godina često su igrali prijateljske, a posljednje gostovanje “Plavih” na stadionu Podavala zabilježili smo 20. jula 2009. godine, kada je tokom priprema za prvenstvo, u kojem je Željezničar poslije osvojio titulu prvaka, bilo 1:1. Za oba kluba važnija su

Feđa Dudić optimista pred Željezničar

,žA ECH= = AHE=K

Rezultati 10. kola: Jedinstvo - Čapljina 1:0, Iskra Gradina 1:0, Rudar - Vitez 2:2, Bratstvo - Krajina 2:0, Famos SAŠK Napredak - Krajišnik 0:0, UNIS - Budućnost (utakmica nije odigrana ). Danas: Omladinac - Goražde, Branitelj - Orašje. Poredak: Krajina 18, Rudar 18, Čapljina 17, Bratstvo 16, Famos SN 15, Gradina 15, Goražde 15...

M

2HL= EC= .*E0

bila učestvovanja Željezničara na Memorijalu “Andrije Ankovića”. Sarajevski klub uveličao je turnir u tri navrata (1988., 2004. i 2005. godine). Nikada ga nisu osvojili, a najbliže tome bili su 6. februara 2005. godine, kada su u finalu poraženi na jedanaesterce od Zrinjskog. U redovima Želje tada je nastupio i Edin Džeko.

me ima istine, pokazat će susret sa jednim od favorita prvenstva. - Fizički smo se digli za dvadesetak posto. Protok lopte je bolji nego prije 14 dana. Ako budemo igrali kao što smo radili na treninzima, mislim da se možemo nadati dobrom rezultatu, čak i pobjedi - smatra napadač GOŠK-a Feđa Dudić. Željezničar je, međutim, također u boljoj formi nego na startu prvenstva. - Ali, mi igramo na svom terenu. Moramo se postaviti visoko, probati zabiti gol na početku - dodaje Dudić. U zadnjoj liniji Želje vidi

Dudić: Dobro radili u pauzi

priliku za GOŠK. - Imaju pozadi Bogičevića i Vasilića koji su visoki i malo tromiji stoperi. Možemo to iskoristiti ako spustimo loptu. No, ako počnemo nabijati kao protiv Zrinjskog, onda su oni u ogromnoj prednosti - završava Dudić. Er. B.

sport

Dnevni avaz, nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011.

59
Podr{ka iz Sarajeva
Navija~i Liverpula organizirano su gledali utakmicu i u Sarajevu. U jednom pabu na Dolac-Malti okupio se veliki broj navija~a iz cijele BiH.

ENGLESKA Bez pobjednika u derbiju na Enfildu

Junajted i dalje nepora`en, D`ekin Siti preuzeo vodstvo
Na{ reprezentativac nije dobio priliku protiv Aston vile
Man~ester junajted ostao je nepora`en i nakon gostovanja na Enfildu iako je pokazao znatno manje od Liverpula u velikom derbiju 8. kola engleskog fudbalskog prvenstva. Doma}i nisu uspjeli realizirati veliki broj prilika, sve do 68. minute, kada je povratnik u ekipu Stiven D`erard (Steven Gerrard) zatresao mre`u iz slobodnog udarca. Golu je kumovao Junajtedov veteran Rajan Gigs (Ryan Giggs), koji se u `ivom zidu pomjerio sa svoje pozicije i dozvolio lopti da pro|e u nebranjeni dio mre`e. Menad`er gostiju Aleks Ferguson (Alex) potom je u igru ubacio Vejna Runija (Wayne Rooney), Nanija i Havijera Ernandeza (Javier Hernandez), a ovaj posljednji je u 81. minuti iskoristio centar{ut i iz gu`ve glavom zatresao mre`u za izjedna~enje. Remi Junajteda omogu}io je njegovom gradskom riva-

Navija~i Liverpula okupili su se iz cijele BiH

(Foto: B. Nizi})

Tabela
1. Man. s. 2. Man. j. 3. ^elzi 4. Njukasl 5. Liverpul 6. Totenhem 7. Stouk 8. Aston vila 9. Norvi~ 10. QPR 11. Svonsi 12. Fulem 13. Everton 14. Volverhempton 15. Arsenal 16. Sanderland 17. Bolton 18. WBA 19. Vigan 20. Blekburn 8 8 8 7 8 6 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 8 7 8 8 7 6 6 4 4 4 3 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 3 2 0 3 5 2 3 2 4 1 1 1 3 0 2 2 2 0 0 1 0 2 2 2 1 3 3 4 3 4 4 4 3 6 4 5 5 27:6 25:6 20:9 9:4 11:9 11:10 6:8 10:9 10:11 6:14 7:12 10:9 7:11 6:10 10:16 9:8 12:22 5:10 6:14 9:18 22 20 19 15 14 12 12 11 11 9 8 7 7 7 7 6 6 5 5 5

Lista strijelaca
9 - Vejn Runi (Man~ester junajted) 8 - Serhio Aguero (Man~ester siti) 6 - Edin D`eko (Man~ester siti) 4 - Gabrijel Agbonlahor (Aston vila), Frenk Lampard (^elzi), Luis Suarez (Liverpul), Demba Ba (Njukasl)
Sa me~a u Liverpulu: Ernandez posti`e izjedna~uju}i gol za goste

Lebron D`ejms na Enfildu
Derbiju u Liverpulu prisustvovao je i slavni NBA ko{arka{ Lebron D`ejms (Lebron James). Zvijezdi Majami hita ovo je bio prvi dolazak na Enfild nakon {to je u aprilu ove godine postao manjinski vlasnik slavnog D`ejms na tribinama stadiona engleskog kluba. lu Sitiju da preuzme lidersku poziciju na tabeli. „Gra|ani“ su nadigrali Aston vilu i potvrdili da {ampionske ambicije nisu nerealne. Edin D`eko je ju~er, nakon sjajne partije u Parizu, presjedio svih 90 minuta. Stouk golmana Asmira Begovi}a tek je u zavr{nici me~a uspio slomiti otpor Fulema (2:0) i uknji`iti tri boda. U duelu doju~era{njih drugoliga{a Norvi~ je bio bolji od Svonsija (3:1). Rezultati i strijelci 8. kola: Liverpul - Man~ester junajted 1:1 (D`erard 68 - Ernandez 81), Man~ester siti Aston vila 4:1 (Baloteli 28, D`onson 47, Kompani 52, Milner 71 - Vornok 65), Norvi~ - Svonsi 3:1 (Pilkington 1, 63, Martin 10 - Grejem 12), QPR - Blekburn 1:1 (Helguson 16 - Samba 24), Stouk - Fulem 2:0 (Volters

80, Delap 87), Vigan - Bolton 1:3 (Dijame 40 - Koldvel 4 autogol, Ngog 45, Igls 90), ^elzi - Everton 3:1 (Starid` 30, Teri 45+1, Ramirez 62 Velios 82). Danas: WBA Volverhempton (13 sati), Arsenal - Sanderlend (14.30), Njukasl - Totenhem (17).
(A. ^.)

NJEMA^KA Bavarci pove}ali prednost na vrhu

Bajern nastavio mljeti
Manuel Nojer bez primljenog gola ve} 1.108 minuta
asistirao kod dva gola, a na njemu je napravljen penal za ~etvrti gol najve}eg njema~kog kluba. Najbli`i pratioci Bajerna su kiksali, Verder je na svom terenu izgubio od Borusije iz Dortmunda sa 0:2, dok je Borusija iz Menhengladbaha remizirala sa Bajerom sa 2:2. Bajern je nastavio mljeti svoje protivnike u Bundesligi, sa 4:0 ispratio je Hertu i pove}ao prednost na vrhu na pet bodova. Ve} u 13. minuti vodili su sa 3:0. Golman Manuel Nojer (Neuer) ve} je 1.108 minuta bez primljenog gola. Junak pobjede bio je Frank Bilal Riberi (Franck Ribery), koji je postigao jedan,

Tabela
1. Bajern 2. Borusija (M) 3. Borusija (D) 4. [tutgart 5. Verder 6. [alke 7. Hanover 8. Bajer 9. Hofenhajm 10. Herta 11. Volfsburg 12. Nirnberg 13. Keln 14. Kajzerslautern 15. Majnc 16. Frajburg 17. Augsburg 18. Hamburg 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 8 9 9 8 9 8 7 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 3 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 0 3 2 1 3 0 2 1 2 2 1 4 1 1 2 3 3 3 4 1 3 4 3 5 4 4 5 5 5 4 6 25:1 11:6 15:7 14:6 16:12 18:15 11:10 12:13 12:9 12:13 11:16 10:12 13:18 7:13 12:19 13:22 7:16 9:20 22 17 16 16 16 15 15 14 13 12 12 11 10 8 8 7 7 4

Lista strijelaca
10 - Mario Gomez (Bajern) 7 - Klas-Jan Huntelar ([alke) 6 - Muhamed Abdelue (Hanover), Papis Sise (Frajburg), Klaudio Pizaro (Verder) 5 - Robert Levandovski (Borusija D.), Mario Mand`uki} (Volfsburg) Hofenhajm je pora`en na gostovanju u [tutgartu (0:2), a ponovo se na terenu na{ao Vedad Ibi{evi}. Bh. reprezentativac u{ao je u igru u 62.
Ibi{evi} je igrao za Hofenhajm od 62. minute
(Foto: AFP)

Fenin u bolnici
^e{ki fudbalski reprezentativac Martin Fenin (24) hitno je prevezen u bolnicu nakon {to je imao izliv krvi u mozak, saop}io je njegov klub Enerd`i Kotbus. Fenin je trenutno na ispitivanjima kako bi se utvrdili razlozi zbog kojih mu se pogor{alo zdravstveno stanje.

minuti, ali njegova ekipa nije uspjela posti}i pogodak. Rezultati i strijelci: Bajern Herta 4:0 (Gomez 5, 69 penal, Riberi 7, [vajn{tajger 13), Majnc - Augsburg 0:1 (Braker 88 penal), [tutgart Hofenhajm 2:0 (Okazaki 48, Pogrebnjak 77 penal), Volfsburg - Nirnberg 2:1 (Mand`uki} 24, 83 penal -

Ajgler 70), Borusija (M) - Bajer 2:2 (Rojs 65, Herman 72 - Rejnarc 20, [erle 87), Verder - Borusija (D) 0:2 (Peri{i} 42, Ovomojela 71), [alke - Kajzerslautern 1:2(Huntelar 62 penal Tifert 30 penal, Kemaha 72). Danas: Frajburg - Hamburg (15.30 sati), Keln - Hanover (Z. [.) (17.30).

60

Dnevni avaz, nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011.

sport

LIGA PRVAKA [amberi o~ekivano bolji od Bosne

Deset minuta za novi poraz
Francuzi serijom od 5:0 prelomili susret u svoju korist

Selimbegovi} sa modricom na ~elu

(Foto: Azmin Karanovi})

Incident nakon utakmice Zrinjski - Krivaja

Golman Ronald Zubac udario Jasmina Had`ihasi}a, a navija~ Ajdina Selimbegovi}a
Novi incident, koji se desio nakon rukometne utakmice u petak u Mostaru, samo je nastavak uznemiruju}ih doga|aja koji su eskalirali ove jeseni na i oko sportskih terena u Bosni i Hercegovini. Naime, po zavr{etku prvo je golman Zrinjskog Ronald Zubac sle|a napao na{eg golmana Jasmina Had`ihasi}a, a u istim trenucima ogradu je presko~ilo izme|u deset i 15 pojedinaca s tribina, a jedan od njih {akom je udario u glavu golmana Ajdina Selimbegovi}a.

Zavidovi}ane napali doma}i rukometa{i i gledaoci u dvorani Bijeli brijeg

Garmaz: Gosti nisu sportski podnijeli poraz
- Naravno da `alimo zbog incidenta koji se desio na kraju utakmice, a koja je, prakti~no, do samog kraja bila vi{e nego korektna. Nervoza na kraju utakmice bila je logi~na s obzirom na to da je utakmica do posljednjeg napada bila izjedna~ena i napeta, ali do nemilih scena sigurno ne bi do{lo da su gostuju}i igra~i sportski podnijeli poraz. venstvenog susreta izme|u Zrinjskog i Krivaje (26:25), prvo su doma}i rukometa{i napali goste, a zatim je i manja grupa gledalaca presko~ila ogradu i utr~ala na teren te nasrnula na igra~e kluba iz Zavidovi}a. Ovo nam je ispri~ao slu`beni predstavnik Krivaje Azmin Karanovi}. - Na terenu je sve bilo uglavnom fer i korektno. No, kod rezultata od 24:24, tendencioznom odlukom sudije Mevludina [abi}a iz Gra~anice na{oj ekipi oduzeta je lopta u napadu, ubrzo je diskvalificiran Amir Ali}, a zatim na dvije minute isklju~en i Nermin Ba{i}. Zavr{ili smo bez dvojice igra~a, kada je i rije{eno pitanje pobjednika - ispri~ao je Karanovi} pa je nastavio: - Utakmica je zavr{ena, igra~i su se pozdravljali na dijelu terena ispod tribine, gdje su i po~ele nemile scene. PrNisam ta~no vidio {ta se dogodilo, ali mi je re~eno da je jedan od gostuju}ih igra~a po zavr{etku utakmice udario na{eg igra~a, nakon ~ega je do{lo do naguravanja. Istina je da su se u toj gu`vi na parketu na{la i dva-tri gledaoca, kojima tamo nije bilo mjesto, ali sve se, ipak, brzo smirilo izjavio je glavni sekretar Zrinjskog Filip Garmaz. Svi smo bili iznena|eni, posebno pona{anjem doma}eg igra~a Bernarda Mandari}a. Slu`bena lica, na{a klupa te Filip Garmaz i Zoran Doki}, kao slu`beni predstavnik, odnosno trener Zrinjskog, nastojali smo smiriti situaciju, u ~emu smo za nekoliko minuta i uspjeli. Kako sam i konstatirao u zapisniku, u dvorani Bijeli brijeg za vrijeme utakmice nije bilo policije ni redara, {to je i delegat evidentirao. Naknadno su do{la tri policajca i ubrzo osigurala na{ autobus. Nije mi poznato je li otkriven napada~ niti da li je protiv bilo kojeg gledaoca koji je utr~ao na teren, podnesena prekr{ajna prijava. Tako|er, ne znam je li na slu`benom snimku ostalo zabilje`eno sve {to je slijedilo nakon utakmice istakao je ~lan Upravnog odbora Krivaje.
I. ISOVI] Sa me~a u Sarajevu: Tre}i poraz „Studenata“
(Foto: B. Nizi})

Rukometa{i Bosne pretrpjeli su tre}i poraz u ovogodi{njem izdanju Lige evropskih prvaka. U Sarajevu ih je nadigrao francuski viceprvak [amberi, za kojeg igraju na{i Neboj{a Grahovac i Edin Ba{i}. Krajnji ishod, 25:18 za Francuze, mo`da i nije realan u odnosu na igru obje ekipe. „Studente“ je poraza

Bosna 18 (9:14) 25 [amberi
Dvorana „Mirza Deliba{i}“ KSC Skenderija u Sarajevu. Gledalaca 3.000. Sudije: Denis Stenrand i Anders Birh (Danska). Delegat: Bo`idar \urkovi} (Srbija). Sedmerci: Bosna 2 (1), [amberi 2 (1). Isklju~enja: Bosna 10, [amberi 6 minuta. Rezultat: Bosna - [amberi 18:25 (9:14). BOSNA: Martinovi} (11 odbrana, 1 sedmerac), Tatar, Terza, Me|i} 2, najvi{e ko{tao period od deset minuta, izme|u 19. i 29., bez postignutog gola. Do tada se uglavnom igralo gol za gol. Bosna je povela preko Tarika Me|i}a u 5. minuti (1:0), a posljednje vodstvo imala je ve} u 14. Toj~i} 2, Ba{i}, Kara~i} 5, ^aki} 4 (1), Halilbegovi}, Rakovi}, Arapovi}, Pa`in 1, Gorenac, Vra`ali} 2, Savi} 1, Mesari} 1. Trener: Irfan Smajlagi}. [AMBERI: Dumolin (14 odbrana), Grahovac (1 odbrana, 1 sedmerac), Ba{i} 1, Buselje 4 (1), Detrez 3, Roan, @il 2, Maso-Pele, Bara{e 3, No~ar 2, Bi~ani} 4, Pati 6, Maro, Paturel. Trener: Filip Garden. (6:5). Poslije je bh. prvak pogodio tri stative, a proma{ene zicere doma}ih gosti su iskoristili i preuzeli vodstvo. U spomenutih deset minuta u kojima sarajevski rukometa{i nisu mogli pro-

GRUPA A
Tre}e kolo: Kadeten [afhauzen - Zagreb CO 27:28, Barcelona - Savehof 36:24, Bosna - [amberi 18:25.
1. Barcelona 2. Zagreb 3. [amberi 4. [afhauzen 5. Savehof 6. Bosna 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 94:75 91:73 83:76 87:81 80:99 60:92 6 6 4 2 0 0

na}i put do mre`e, [amberi je napravio seriju od 5:0, koju je kod rezultata od 7:13 prekinuo Faruk Vra`ali}. U posljednjoj sekundi prvog dijela Sedrik Pati (Cedric Paty) pogodio je za 14:9 za [amberi. Kada su u 33. minuti gosti poveli sa 16:10, bilo je, prakti~no, jasno da bodovi odlaze u Francusku. Ipak, doma}i su se vratili pa su preko Me|i}a, Josipa Pa`ina i Igora Kara~i}a do 44. minute do{li na samo minus tri (13:16). Nekoliko sudijskih odluka izbacilo je iz ritma na{eg prvaka, {to su iskusni gosti iskoristili i serijom od 3:0 ponovo se rezultatski odvojili. U 59. minuti [amberi je vodio sa maksimalnih osam golova razlike (25:17).
A. ^.

Saop}enje @RK Krivaja
Zapa`eni rezultati zavidovi}kih rukometa{ica nekome su, o~ito, zasmetali i sada kancelarija Rukometnog saveza BiH, na ~elu s generalnim sekretarom Smajom Kara~i}em, ~ini sve kako bi onemogu}ila igra~ice Krivaje u pohodu na Premijer ligu BiH. Ovo se, izme|u ostalog, da zaklju~iti iz saop}enja @RK Krivaja, kojim se reagira na poni{tavanje licenci igra~icama koje su do{le na posudbu iz uga{enog tuzla-

Za{to je Smajo Kara~i} poni{tio licence sestrama Omahi}?

Kamke zaustavio Ba{i}a
Bh. teniser Mirza Ba{i} zaustavljen je na startu kvalifikacija za ATP turnir u [tokholmu ([vedska), vrijedan 600.000 eura. Ba{i} je u prvom kolu kvalifikacija pora`en od tre}eg nosioca Nijemca Tobijasa Kamkea, 96. igra~a svijeta, sa 1:6, 6:2, 2:6.

Zavidovi}ani se `ale na postupak RSBiH

nskog Jedinstva. Sestrama Armini i Almiri Omahi}, naime, zabranjen je nastup za ekipu Krivaje do daljnjeg zbog navodnog kr{enja odredbi. Ina~e, sve dosada{nje utakmice (3. kola, op. a.) registrirane su postignutim rezultatima pa i one na kojima su nastupale sestre Omahi}. Da apsurd bude ve}i, istog dana kada su registrirane za Krivaju, RSBiH registrirao je jo{ nekoliko igra~a i igra~ica za I. I. druge klubove.

IFHJ
Foto dana

Dnevni avaz, nedjelja, 16. oktobar/listopad 2011.

$
Vijest u brojci
Francuski fudbalski prvoligaš Marsej saopćio je da je u prethodnoj fiskalnoj godini zabilježio gubitak od 15 miliona eura. Vlasnica kluba Margarita Luj-Drajfus objavila je početkom oktobra da jeljetos investirala dodatnih 20 miliona eura u Marsej. Ukoliko se situacija ne poboljša, nije isključena ni prodaja kluba. 

#

Izjava dana
- Trebala sam mnogo ranije predvidjeti rast stanovništva i gradova koji se desio krajem 20. stoljeća. (Predsjednica Brazila Dilma Rusef o kašnjenju radova na objektima za SP 2014. u fudbalu)

Ofsajd

ŠAIJ C@E= IKIFAEA =Holandska fudbalska federacija izre% DKEC==

Detalj s otvorenja Panameričkih igara u meksičkoj Gvadalahari (Foto: Reuters)

kla je suspenziju od šest godina za 17 huligana koji su izazvali nerede na stadionu u Roterdamu. Huligani, protiv kojih je pokrenut i krivični proces, izazvali su nasilje ispred Fejenordovog stadiona uoči meča s De Grafšapom.

SJEDEĆA ODBOJKA Još jedan veliki uspjeh naše reprezentacije

5A@E FKJ =HA@ FHL=?E -LHFA
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Hamilton ulazi u pit-stop: Kreće sa prve pozicije

(Foto: AFP)

5LE JHBAE
EP Talin Estonija SP Teheran Iran EP Sarajevo BiH POI Sidnej Australija EP Sorošpatak Mađarska SP Kairo Egipat EP Lapenrant Finska POI Atina Grčka EP Leverkuzen Njemačka SP Rurmond Holandija EP Njiređihaza Mađarska POI Peking Kina EP Elblag Poljska SP Edmond SAD EP Roterdam Holandija

Rusi u finalu dobili samo jedan set

Formula 1: Danas utrka za VN Koreje

Bronza

Bronza Zlato Srebro Zlato Zlato Zlato Zlato Zlato Zlato Zlato Srebro Zlato Srebro Zlato

Vozač McLarena Luis Hamilton (Lewis) krenut će sa prve startne pozicije u današnjoj utrciSvjetskog prvenstva Formule 1 za Veliku nagradu Južne Koreje. Pobjedom u kvalifikacijama Britanac je prekinuo dominaciju Sebastijana Fetela (SebastianVettel) iRedBulla. Hamiltonu će u prvom startnom redu društvo praviti upravo Fetel, koji je prošlog

0=EJ FHAEK @E=?EK .AJA=

vikenda osigurao odbranu naslova svjetskog prvaka. Treći u kvalifikacijama bio je Dženson Baton (Jenson Button) iz McLarena, a četvrti drugi vozač Red Bulla Mark Veber (Webber). Slijedi dvojac Ferrarija Felipe Masa (Massa) i Fernando Alonso. Start utrke zakazan je za 8 sati po našem vremenu. Do kraja sezone voze se još utrke u Indiji, Abu Dabiju i Brazilu.

Reprezentativci BiH u sjedećoj odbojci: Trijumf u Roterdamu

Reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojilaje posedmi put zaredom naslov prvaka Evrope u sjedećoj odbojci. U finalnom susretu Evropskog prvenstva u holandskom gradu Roterdamu naši reprezentativci savladali su Rusiju sa 3:1 (22:25, 25:23, 25:10, 25:23) te potvrdili dominaciju na Starom kontinentu. Finalni meč nije počeo dobro, jer su Rusi dobili prvi set, ali su izabranici selekto- 

IL==čE =J=
Igrači: Dževad Hamzić, Sabahudin Delalić (kapiten), Asim Medić, Safet Alibašić, Adnan Manko, Ismet Godinjak, Mirzet Duran, Adnan Kešmer, Ejub Mehmedović, Ermin Jusufović, Nizam Čančar i Beniz Kadrić. Selektor: Mirza Hrustemović.

ra Mirza Hrustemovića potom preuzeli inicijativu. - Nije bilo lako, sudije su nas u prva dva seta zakidale, ali smo, onda, napravili pritisak koji je urodio plodom. U međuvremenu su iskusniji igrači ušli i riješili pitanje pobjednika - rekao nam je kapiten Sabahudin Delalić. Bosna i Hercegovina je došla do titule u konkurenciji 12 ekipa, koje su u prvoj fazi EP-a razigravale u dvije grupe. Bh. igrači savladali su

sve protivnike u grupi A (Srbija, Hrvatska, Rusija, Latvija, Turska). Zatim su u četvrtfinalu porazili Poljsku, u polufinalu Ukrajinu, a u finalu Rusiju te EP završili sa maksimalnim učinkom od osam pobjeda u osam mečeva. Ekipa je jučer krenula natrag autobusom, a nakon više od 24 sata putovanja, u Sarajevu bi trebala biti večeras nakon ponoći. (E. J.) 

=F==? DAE 7čEKH= F JHAćE FKJ =HA@ =JE K LEšA>K

Svjetsko prvenstvo u gimnastici

Ekipa Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona odbranila je titulu svjetskog policijskog prvaka u malom nogometu na takmičenju u holandskom gradu Eibergenu. Na turniru na kojem je nastupilo 180 ekipa iz 40 zemalja, Tuzlaci su se u finalnom susretu u konkurenciji

2E?=?E E 6KA @>H=EE ILAJIE JH

U Holandiji osvjetlali obraz BiH

za igrače starije od 35 godina sastali s kolegama iz banjalučkog MUP-a. Završnica je bila dramatična, igrani su i produžeci, a pobjednik je riješen nakon izvođenja penala. Tuzlaci su poveli sa 2:0, a Banjalučani preokrenuli na 2:3, ali je Igor Sliško izjednačio doslovno u posljednjem napadu. U petominut-

Učimura: Ušao u historiju gimnastike

(Foto: AFP)

Ekipa MUP-a Tuzlanskog kantona na pobjedničkom postolju

nom produžetku nije bilo golova, a prilikom izvođenja

penala junak je bio golman Almir Mujkić. E. M.

Japanac Kohei Učimura po treći je put zaredom osvojio naslov svjetskog prvaka u višeboju na Svjetskom prvenstvu u Tokiju, čime je postao prvi gimnastičar u historiji kojem je to uspjelo. Srebrenu medalju osvojio je Nijemac Filip Boj (Phi-

lipp Boy), a bronzanu Japanac Kođi Jamamuro. Učimura je jučer bio najbolji i na parteru, dok je Amerikanka Mekajla Maroni (McKayla Maroney) uzela titulu u preskoku.Na dvovisinskom razboju zlato je pripalo Ruskinji Viktoriji Komovoj.

NEDJELJA 16. 10. 2011.

14.55
NOGOMET, BHT1
19.00 DNEVNIK 1 23.00 PARALELE 13.50 VOX SPECIJAL 20.05 KAKO VRIJEME PROLAZI 14.05 CSI. NEW YORK

BHT1
07.05 Nova avantura, magazin, r. 08.00 BHT Vijesti 08.15 TV Liberty 08.45 London Live, muzi~ki program, r. Program za djecu i mlade 09.15 Sandokan, animirana serija, 16/45 09.40 [kola filma, obrazovna serija, 25/26, r. 10.05 Nedjeljni zabavnik 11.10 Duhovni mostovi, emisija o religiji 12.00 BHT vijesti 12.15 Skriveni dokazi, igrana serija, 42/62 13.00 Izazovi poljoprivrede 13.50 Liga {ampiona u nogometu, magazin 14.20 Smanji gas!, emisija o saobra}aju 14.55 Nogomet. BH Telecom derby kola. Vele` - Olimpic, prijenos BHT vijesti (u pauzi utakmice) 16.55 Samo za zabavu, revijalni program 17.20 Me|u strancima, kanadsko-italijanski igrani film 19.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.35 Gurmanski izleti. Orijent ekspres, strana dokumentarna serija, 4/26 20.00 Zemlja slijepih, britansko-ameri~ki igrani film 21.45 BHT vijesti 22.00 BHT sport 22.30 Me|u strancima, kanadsko-italijanski igrani film, r. 00.05 Zemlja slijepih, britansko-ameri~ki igrani film, r. 01.45 Pregled programa za ponedjeljak

FTV
07.10 Gospo|a Barbara, igrana serija /12/ 08.00 Vijesti 08.05 Zamr{eni oblici koje stvara priroda, japanski dokumentarni film Dje~iji program 08.50 Tomica i prijatelji 09.00 Gladijatorska akademija 09.25 Vragolasti Denis 09.50 Pingu 09.55 Kako to 10.10 Graditelj Bob 10.20 Kralj dinosaura 10.45 Frankina stopala 11.00 Magazin LP u nogometu 11.25 Sedmica, magazin iz kulture 12.00 Dnevnik 1 12.15 Zelena panorama, program za agrar 12.45 Georgina pravila, ameri~ki igrani film /12/ 14.55 Vijesti 15.05 Slomljena krila, igrana serija, 53. epizoda, r. 15.45 Slomljena krila, igrana serija , 54. epizoda, r. 16.30 Slomljena krila, igrana serija, 55. epizoda, r. 17.15 Sydney White, ameri~ki igrani film /12/ 19.15 Tomica i prijatelji, crtana serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Kuduz, doma}i igrani film /12/ 22.10 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija /12/ 23.00 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin 23.30 Zavjera?. Atentat na Lincolna, dokumentarni serijal 00.25 Dnevnik 3 00.45 Koncert Bojan Marovi} 01.45 Dnevnik 2, r. 02.15 Pregled programa za ponedjeljak

OBN
08.00 Gusarska akademija, crtani film 08.20 Nimboli, crtani film 08.40 Atomska Betty, crtani film 09.00 Metajets, crtani film 09.20 Johnny Test, crtani film 09.40 Oggy i `ohari, crtani film 10.00 Preokret, igrani film 11.30 Princ iz Bel Aira, humoristi~na serija 12.00 Lonci i poklopci, kulinarski show 12.50 Telering, talk show 13.50 Vox specijal, Su~eljavanje. Salmir Kaplan (SDA), Mirza Ustamuji} (SBB) 14.50 Ljubav-vjera-nada, turska serija 15.50 Exkluziv, zabavni program 16.30 Red Carpet (18), showbiz magazin 17.30 Dejana Talk Show, Tema. “Porodi~no nasilje nad mu{karcima!”, talk show 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 Putujmo zajedno, turisti~ki magazin 20.00 Ljubav-vjera-nada (12), turska serija 21.00 Tata moje bebe (12), igrani film 22.55 Pepper Denis (12), humoristi~na serija 00.35 Prljavi rat (16), igrani film 02.15 Tata moje bebe (12), igrani film

TV ALFA
07.05 ^arobne cipelice, crtani film 07.35 Duh u boci, crtani film 07.50 2011 Formula 1 Korean Grand Prix-VN Koreje 10.10 Top shop 10.20 Sportske legende emisija o velikanima sporta iz regiona 11.30 Vijesti 12.00 Top shop 12.10 Za svaku bolest trava raste, emisija o zdravlju (r) 13.00 Top shop 13.10 Genijalci vi|eni o~ima djece, dje~iji serijal 5/19(r) 14.05 CSI. New York, igrana serija 15.05 Otok, igrana serija 16.00 Gljiva Show, zabavno-muzi~ki program - nova sezona (r) 17.20 Kako vrijeme prolazi, igrana serija 18.50 Vijesti 19.00 Za svaku bolest trava raste, emisija o zdravlju 20.05 Kako vrijeme prolazi, igrana serija 22.00 [panska primera liga. Sevilla F.C. - R. Sporting 00.30 Astrologija

TV1
07.00 Jutarnje vijesti TV1 07.05 ^arobne cipelice, crtani film 07.35 Duh u boci, crtani film 07.50 2011 Formula 1 Korean Grand Prix-VN Koreje 10.00 Flash News 10.05 Predaj se srce, igrana serija 11.00 Biznis vijesti 11.10 Sedma brzina, emisija o automobilizmu 12.00 Vijesti plus 12.20 Kapital, biznis magazin 13.00 Flash biznis- sport 13.05 Dobar, lo{, zao talk show 14.00 Flash News 14.05 CSI. New York, igrana serija, 6. ep. 15.00 Flash News 15.05 Otok, igrana serija, 3. ep. 16.00 Flash biznis- sport 16.05 CSI. Las Vegas, igrana serija, 6. ep. 17.00 Vijesti plus 17.20 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 2. ep. 19.00 Najava Dnevnika 19.01 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 3. ep. 22.00 [panska primera liga. Sevilla F.C. - R. Sporting 00.00 Pono}ne vijesti plus 00.15 Povratak Sandokana 1, igrani film

Vele` Olimpic

22.00
NOGOMET, ALFA-Mreža

[panska primera liga: Sevilla F.C. - R. Sporting

21.00
FILM, OBN

SATELITSKI PROGRAM
RTS
13.30 Balkanskom ulicom 14.10 Vrijeme je za bebe 14.45 Gastronomad, zabavni program 15.00 Vijesti 15.10 Sat 16.03 Porodi~no blago, serija 17.05 Moja lijepa Srbija 17.40 Medijska mre`a srpske dijaspore 18.10 Srpski isto~nici 18.27 Sasvim prirodno, reporta`a 19.00 Slagalica, kviz 19.30 Dnevnik 20.05 Porodi~no blago, serija 21.00 Balkan- sje}anje na To{eta 22.30 Zapamti me, filmski omnibus 23.30 Gastronomad 23.50 Dnevnik 00.05 Kosmos, dokumentarni program

Eurosport
08.30 Ma~evanje 09.30 Maraton, Amsterdam 12.00 Tenis 12.45 Superbike 13.00 Superbike 14.00 Supersport, Svjetsko prvenstvo Portugal 15.15 Svi sportovi 16.00 Superbike 16.30 Superbike, Svjetsko prvenstvo Portugal 17.30 Tenis, WTA Turnir Linc 18.30 Ma~evanje, Svjetsko prvenstvo Italija 21.00 Boks 22.00 Boks, L. Bute - @. Mendi 23.00 Motorsportovi 23.15 Tenis, WTA Turnir Linc

Eurosport 2
07.00 Vijesti 07.30 Surfing 07.45 Fudbal, [alke 04 Kajzerslautern 09.00 Bendi, S.KUP [vedska 10.30 Superbike, Svjetsko prvenstvo Portugal 11.30 Superstok, Svjetsko prvenstvo Portugal 12.00 Bendi, S.KUP [vedska 13.15 Svi sportovi 13.30 Tenis, WTA Turnir Linc 14.00 Fudbal, [alke 04 Kajzerslautern 15.30 Fudbal, Freiburg Hamburger SV 17.30 Fudbal, FC Koln - Hannover 96 19.30 Fudbal 20.30 Bendi, S.KUP [vedska 21.00 Ekstremni sportovi, Las Vegas

Sportklub
08.00 Premier League, Manchester City - Aston Villa 10.00 U`ivo: Tenis STUDIO 10.30 U`ivo: ATP Masters Shanghai finale 13.00 U`ivo: Premier League, WBA - Wolves 15.00 U`ivo: Ruska liga, Rubin Spartak M 17.00 U`ivo: Premier League, Newcastle - Tottenham 19.00 Premier League, Arsenal Sunderland 21.00 Belgijska liga, Anderlecht Standrad 22.45 Vijesti 23.00 Premier League Golovi 23.30 U`ivo: Argentinska liga, Boca Juniors - Belgrano 01.30 U`ivo: Argentinska liga, Lanus - Velez

12.20
FILM, HRT2

Tata moje bebe
Loni, Dominik i D`itrojica su prijatelja ne`enja.Cijeli `ivotim jepun zabavai tulumai`ive gotovobezbri`no.Na|u se na `ivotnim perkretnicama kada njihovedjevojke,sve tri,ostanutrudne uisto vrijeme.Budu}i o~evikre}u na emocionalno putovanje na kojem moraju nau~iti puno toga. Uloge: Edi Grifin, Entoni Anderson, Majkl Imperioli Reditelj: [eril Danje

Za~arana ku}a
D`im Evers uspje{an je i ambiciozan posrednik za prodaju nekretnina, sretno o`enjenza Saru koja muje ujedno i poslovna partnerica. Na poziv Edvarda Grejsija Sara i D`im prije porodi~nog izleta odu sa svojom djecom u razgledavanje imanja. Uloge: Edi Marfi, Terens Stemp, Netanijel Parker Reditelj: Rob Minkof

22.00
FILM, PINK BH

21.00

BALKAN

18.30

MA^EVANJE

21.00

EKSTREMNI...

19.00

PREMIER LEAGUE

15.35
MINI-SERIJA, HRT1

National G.
13.00 Majka bradavi~asta svinja 14.00 Gromovite zvijeri 15.00 Generali u ratu 16.00 Generali u ratu 17.00 Generali u ratu 18.00 Generali u ratu 19.00 Povjerljivo 20.00 Testirajte svoj mozak 21.00 Testirajte svoj mozak 22.00 Testirajte svoj mozak 23.00 Testirajte svoj mozak 00.00 Testirajte svoj mozak

MTV Adria
12.10 16.10 16.30 17.10 17.20 17.50 18.00 19.40 20.10 20.30 21.00 21.20 21.50 22.40 23.40 00.40 01.00 When I Was 17 2 Weekend MTV Express Brand New Just See MTV MTV Takeover 3 From 1 Domacica The Family Crews The Hard Times Of Rj Berger 2 Blue Mountain State 2 Reno 911 Chapelle Show South park Jersey Shore 4 Alternative Nation MTV Express Music Non Stop

FOXlife
15.30 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji 16.27 Ket i Kim 17.20 Houp i Fejt 18.15 Dr. Haus 19.10 Da, Draga 20.05 O~ajne ku}anice 21.00 Melisa i D`oi 22.00 Sestra D`eki 22.57 Seks i grad 23.25 Seks i grad 00.00 Seks i grad 00.35 Seks i grad 01.15 Ket i Kim 02.05 Svita

FOXCRIME
15.00 15.50 16.40 17.30 18.20 19.10 20.00 20.50 21.40 22.30 23.20 00.10 01.00 01.45 02.30 03.15 Monk Monk Monk Frikovi Tijelo kao dokaz Bouns Nestali Ubila~ki nagon Kasl Dojlova republika Kasl Kasl Kasl Kasl Kasl [ark

Marley i ja
Nedavno vjen~ani par uspje{nih novinara Groganovi kupujuku}u na Floridi. Ubrzo po~inju razmi{ljati o djeci, no nakon neuspjelog poku{aja da se brinu za sobnu biljku D`eni Grogan odlu~uje da bi za po~etak trebali nabaviti psa kako bi uvje`bali svoje roditeljske vje{tine... Uloge: Oven Vilson, D`enifer Aniston, Erik Dejn Reditelj: Dejvid Frankel

Emma
Dvadesetjednogodi{nja Ema Vudhaus nema razloga za brigu: lijepa je, pametna i bogata, `ivi u udobnoj ku}i i u`iva u blagodatima `ivota. Tako u dokonosti daje maha velikoj strasti: igra se ljubavne posrednice prijateljima i rodbini... Uloge: Romola Garai, Majkl Gambon, D`oni Li Miler Reditelj: D`im O'Hanlon

NEDJELJA 16. 10. 2011.

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ
Ljubav: Na putovanju ili proslavi upoznat }ete vi{e nego zanimljivu osobu. Korak je do lijepe veze.... Posao: Razna ka{njenja ili zastoji u poslu, mogu usporiti va{e planove. Ni{ta zato, nadoknadit }ete sve. Zdravlje: Nemate razloga za nervozu! Ljubav: Ako i imate lijepu vezu, skloni ste avanturi ili barem ma{tanju o jednoj uzbudljivoj osobi?! Posao: Poku{avate izbje}i uobi~ajene obaveze, ali to vam i nije toliko pametno. Zato, prihvatite se posla. Zdravlje: Nema napetosti. Ljubav: Situacija je vi{e nego ugodna. Odnos sa voljenom osobom ponovo ulazi u fazu sre}e, ljubavi... Posao: Ljuti vas trenutna situacija. Ostvarenje planova ne ide predvi|enim tempom. Ne sekirajte se. Zdravlje: Odli~no se osje}ate. Ljubav: Ako partner bude za izlet ili izlazak, obavezno prihvatite. To }e, vjerovatno, doprinijeti sre}i. Posao: Malo se trebate povu}i. Vi{e zbog sebe, vlastitog mira, kako neke stvari ne bi morali obja{njavati. Zdravlje: Nemojte se forsirati. Ljubav: Preispitujete osje}anja. I kad mislite da ste hladni prema partneru, oboje znate da to nije ta~no. Posao: Izuzetno te{ko posti`ete koncentraciju. To ne zna~i da treba da odustanete od svojih nakana. Zdravlje: Uzrujavanje izaziva probleme. Ljubav: Ako osje}ate da je istinska ljubav prema partneru nestala, budite po{teni i recite to otvoreno. Posao: Najbolje je da se, ako je to ikako mogu}e, opustite. Vjerujte da }e vrijeme te{ko}a ubrzo pro}i. Zdravlje: @ivci su vam slaba ta~ka. Ljubav: Bole vas odre|ene rije~i voljene osobe. Ne uzvra}ajte istom mjerom. Sve je plod nervoze. Posao: U prilici ste da budete pozvani na razgovor za odli~an posao. Poka`ite {ta znate i umijete. Zdravlje: Zaboravite na te{ko}e. Ljubav: Mislite da se iza umiljatosti osobe do koje vam je stalo krije ~ista ljubav. Pazite, budite oprezniji... Posao: Pona{ate se kao da za vas nema prepreka. Shvatate ih kao izazov i zato uspijevate u namjerama. Zdravlje: Prolazno neraspolo`enje. Ljubav: Vjerovatno, od danas va{a veza kre}e novim, ljep{im, boljim tokom. Shvatate da ste voljeni. Posao: Najvi{e uspjeha imate u poslovima koji su vezani za umjetnost, tehniku, ali i putovanja. Zdravlje: Mo`e se re}i - izvrsno. Ljubav: Porazgovarajte sa partnerom. Prona|ite uzroke nezadovoljstva, smirite strasti, budete realniji. Posao: Finansijska situacija je promjenljiva, {to vas sekira. Va{i prohtjevi ve}i su od stvarnih mogu}nosti. Zdravlje: Alkohol i pu{enje {tete zdravlju... Ljubav: Va{u rezerviranost uspje{no remeti osoba koja vas bezgrani~no i bezrezervno voli. Posao: Obuzdajte `elju za pretjeranim tro{enjem. Pogotovo, izbjegavajte zadu`ivanje zbog shopinga. Zdravlje: Bez pote{ko}a. Ljubav: Dugi, nje`ni, povjerljivi razgovori s osobom koju volite ili koja vam se svi|a, uljep{at }e vam dan. Posao: Finansijski plodovi obaveza koje ste preuzeli na sebe, na zavidnom su nivou. Prati vas naklonost autoriteta. Zdravlje: Pobrinite se za liniju.

17.30

DIVA

20.10 POLICAJAC S PETLOVOG BRDA

21.10

LOZA

10.00

NOVAC

PINK BH
06.00 Lud za pi{toljem, film 08.00 Timmy Time, crtani film 09.00 Marka na brzaka, kviz r. 10.05 Bra~ni sudija, zabavna emisija r 11.20 Grand hitovi 12.00 Info top, inf program 12.05 Biometerolo{ka prognoza 12.20 Gold express, muzi~ki program 14.00 Info top, inf.program 14.10 Show time, zabavno muzi~ki show 15.55 Info top, inf.program 16.00 Biometerolo{ka prognoza 16.05 Dobar kom{ija, zabavna emisija 17.30 Diva, zabavna emisija 18.00 Sve za ljubav, zabavna emisija 19.30 Timmy Time, crtani film 20.00 Vitezovi iz blata, zabavna emisija 20.30 3 X DA, zabavna emisija 22.00 Marley i ja, film 00.30 Daredevil, film

HAYAT TV
08.00 Pocoyo, crtani film, 26. i 27. epizoda 08.20 Jagodica bobica, Jagositne pustolovine, crtani film, 26. - 30. epizoda 10.00 Nepobjedive banzuke, zabavno-sportski TV show 11.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, nominacije 12.58 Biometeorolo{ka prognoza 13.00 Dijeta za pretilu porodicu, dokumentarni program, 2. epizoda 14.00 Avantura Pluto Nasha, igrani film 15.50 ]ao, inspektore, igrani film 17.25 Sport centar 17.30 @elja plus 18.00 Glam Blam, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.38 Horizonti 20.10 Policajac s Petlovog Brda, igrana serija 1. epizoda 21.00 Sport centar 21.05 Grad duhova, igrani film 23.00 Drumski ratnik, igrani film 00.40 Astro Num Caffe, u`ivo

HRT1
12.00 Dnevnik 12.16 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 12.17 Syngenta, emisija pod pokroviteljstvom (R) 12.25 Plodovi zemlje 13.20 Split. More 13.52 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 14.00 Nedjeljom u dva 14.55 Predstavljamo vam..., emisija pod pokroviteljstvom 15.00 Mir i dobro 15.27 Branitelji domovine, informativno-edukativni spot (R) 15.35 Emma, mini-serija (1/4)* 16.30 Na japanskom stolu. Ri`a ri`a spa{ava svijet (1/10)* 16.50 Fotografija u Hrvatskoj (R) 16.56 Predstavljamo vam..., emisija pod pokroviteljstvom 17.00 Vijesti 17.11 HAK - Promet info 17.15 Vrtlarica 17.45 Pjevaj moju pjesmu, glazbeni game show 19.16 LOTO 6/45 19.23 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) 19.30 Dnevnik 19.57 Sport 20.12 Sve u 7!, kviz* 21.04 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) 21.10 Loza, TV serija (2/16)* 22.00 Vijesti 22.20 Oko globusa, vanjskopoliti~ki magazin 22.50 Vijesti iz kulture 23.00 Emma, mini-serija (1/4) (R)* 23.55 Poirot 1, serija (4/10) (R)* 00.46 Skica za portret (R) 01.03 Reporteri. ^ileanski rudari (R)* 02.03 Eko zona (R) 02.28 Jelovnici izgubljenog vremena (R) 02.48 Prizma, multinacionalni magazin (R)* 03.30 Lijepom na{om. Novigrad Istarski (2/2) (R) 04.19 Oko globusa, vanjskopoliti~ki magazin (R)

Nova TV
05.55 TV izlog 06.10 U sedmom nebu, serija6/23 07.00 Peppa, crtana serija15-16/26 07.15 Bakugan II - New Vestroia, crtana serija24/26 07.40 Beyblade metal fusion, crtana serija23/39 08.05 Winx, crtana serija2/52 08.30 I tako to..., serija6/18 09.00 Automotiv Lifestyle, magazin 09.30 Magazin Lige prvaka 10.00 Novac, poslovni magazin 10.30 ZelenJava, magazin2/12 11.00 Larin izbor, serija R 13.00 Dodirnuti vrh svijeta, igrani film 14.50 [a{avi robija{i, igrani film 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Jaha~i iz sjene. igrani film 19.05 INA Plave vijesti 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Supertalent , show 21.45 Red carpet, showbiz magazin - 1. dio 22.00 Red carpet, showbiz magazin - 2. dio (15)* 23.20 Obra~un s Jakuzom, igrani film (12) R 01.10 Polarna oluja, igrani film (12)*R 02.40 Televizijska posla, serija11/22 03.05 Svi mrze Chrisa, serija13/22 03.30 Najgori tjedan, serija10/16 03.55 Red carpet, showbiz magazin (15)* R 05.05 U sedmom nebu, serija R 05.50 I tako to..., serija R 06.15 Automotiv Lifestyle, magazin 06.40 Novac, poslovni magazin R 07.05 Kraj programa

MRE@A
10.05 14.05 15.05 17.20 Predaj se srce, serija CSI: New York, serija Otok, serija, 3. ep. (R) Kako vrijeme prolazi, serija, 2. ep. (R) 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 3. ep. 22.00 [panska primera liga: Sevilla F.C. - R. Sporting

HTV OSKAR C
12.00 Glazbeni program 13.05 Dobar, lo{, zao, talk show 14.05 CSI. New York, serija 15.15 Otok, serija 16.15 Film 17.20 Kako vrijeme prolazi, serija 18.15 Glazbeni program 19.30 Reemitiranje Dnevnika HRT-a 20.10 Kako vrijeme prolazi, igrana serija 22.00 [panska primera liga: Sevilla F.C. - R. Sporting

putopisna rep. 21.15 Euromax, em. o stilu `ivota 22.00 [paljolska primera liga 00.00 No}ni program

KAKANJ
17.00 Odbojka: OK Kakanj-OK Lukavac 18.30 Poznati 19.00 Bra}a Koale 19.15 Marketing 19.30 Dnevnik FTV 20.05 INFO IC 20.35 Ritam srebrenice 20.45 Marketing 21.00 Dvostruki `ivot, film 22.45 Marketing 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Odbojka: OK Kakanj-OK Lukavac

prijenos 20.00 Bilo jednom na Divljem zapadu, talijansko-ameri~ki film 22.45 Mona Lisa, britanski film 00.31 No}ni glazbeni program. Glazbeni spotovi* 03.06 No}ni glazbeni program. Psihomodo Pop Boogaloo Live, snimka koncerta

20.45 20.50 20.51 22.30 23.30 00.00

program Marketing blok Zdrav `ivot i ekologija Igrani film Na{a realnost TV strane Odjavni telop

TV GORA@DE
17.30 18.00 18.30 19.00 21.00 22.00 Bajke za djecu Criss Angel - iluzionist Poljoprivredme teme/r Sedmica Klinika, serija Igrani film

BN
15.00 16.00 19.20 19.30 20.10 20.45 21.15 22.00 23.30 Kamiond`ije, serija Nedeljno popodne Marketing Monitor Balkanske prevare Paparzzo Bela la|a Tu|a Amerika, film Bermudski trougao 2, film

RTRS
11.25 12.00 12.20 13.00 13.25 14.00 15.00 15.30 16.25 17.00 17.10 18.10 18.50 19.30 20.10 20.50 22.30 22.40 23.15 23.50 Pad leta 29, serija Dnevnik 1 Snop Ognji{ta - `abice i kra?polje, dok. program Vez, emisija Nekad bilo Reporta`a Merlinove avanture, serija Poprokaut, muzi~ka emisija Vi?esti Mo? ro|ak sa sela, serija Na{ biznis Magazin lige {ampiona Dnevnik 2 Odgovor.no 1 Kako sam sistematski uni{ten od idiota, film Dnevnik 3 Sportski pregled Poprokaut Van grada, film

TV USK
16.30 Nedjeljom zajedno, zabavno-revijalni program 18.30 [umska {kola, 4/4 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija 21.55 [panska primera liga, prijenos utakmice, 1. poluvijeme 22.45 Vijesti 23.00 [panska primera liga, prijenos utakmice 2. poluvijeme

ZENICA
17.00 17.55 18.00 18.30 19.00 19.50 20.00 20.45 21.00 22.30 22.45 Muzi~ki program Mali oglasi, TV izlog Autoshop Mali oglasi Pri~e za laku no} Obavje{tenja Selu u pohode TV izlog Igrani film Obavje{tenja [ou na moj na~in, r.

HRT2
08.55 Zlatna kinoteka - Ciklus Billyja Wildera. Sabrina,ameri~ki film 10.48 Biblija 10.58 [iroka Kula. Misa, prijenos 12.20 Filmska matineja. Za~arana ku}a, film 13.47 Fotografija u Hrvatskoj 14.11 Vinkova~ke jeseni 2011., smotra KUD-ova 15.20 e-Hrvatska, emisija pod pokroviteljstvom 15.58 Tokio. SP u gimnastici, snimka 17.00 Olimp 17.25 Hokej, EBEL liga. Medve{~ak - EHC Liwest Black Wings Linz,

TV OSM
16.00 17.20 18.30 19.10 19.30 19.40 20.05 21.00 Vikend caffe Doba ljubavi, serija Nedjelja, inf. emisija SMS oglasi Portal Game zone Predaj se srce, serija Dva smo svijeta razli~ita, serija 21.50 Doba ljubavi, serija 22.50 Ubistvo generala 2, film

KISS
16.00 17.50 18.20 19.20 19.30 19.55 20.05 20.45 [paljolska primera liga Kuhinje, r. TJEDNIK, Info magazin Marketing HRT DNEVNIK Marketing Lifestyle TV Adventure Rakela,

HIT TV
15.00 18.20 20.15 21.15 22.30 Hit nedjeljom Film Dobro ti ve~e Nije te{ko biti ja Reporta`e sa zemlje mira, emisija o ekologiji 23.00 Talk show 00.30 Film

VISOKO
17.00 19.25 19.30 20.05 20.30 Sportski program, r. Marketing blok Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti, inf.

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

LJUDI I DOGAĐAJI

Panahi: Zabrana snimanja

LJUDI I DOGA\AJI 2HAIK@= 2==DEK

TEHERAN - Iranski sud potvrdio je iranskom reditelju Džaharu Panahiju presudu od šest godina zatvora i 20 godina zabrane snimanja filmova, putovanja i javnog izjašnjavanja. Panahi je osuđen u decembru 2010. zbog aktivnosti protiv nacionalne sigurnosti i propagande protiv vlasti nakon što je počeo snimati film o problemima poslije reizbora predsjednika Mahmuda Ahmedinedžada u junu 2009.

Svonk: Duboko žali zbog učešća u proslavi

58 2)) 8)+
Svonk je izjavila da nije znala za nestanke ljudi, spaljivanje kuća, ubistva i zlodjela za koja optužuju Kadirova
Glasnogovornica američke glumice rekla je da Svonk želi dati svoj honorar različitim humanitarnim organizacijama. Dvostruka dobitnica Oskara izjavila je tokom ove sedmice da duboko žali što je učestvovala na rođendanskoj proslavi predsjednika Čečenije, koji je optužen za mnoga zlodjela protiv čovječnosti. Mnoge organizacije za zašt itu ljudskih prava apelirale su na Hilari Svonk i ostale poznate LOS ANĐELES - Glumica Hilari Svonk (Hilary Swank) donirala je u humanitarne svrhe svoj honorar koji je zaradila povodom gostovanja na 35. rođendanu čečenskog lidera Ramzana Kadirova, prenijele su agencije. ličnosti koje su prisustvovale proslavi da vrate novac ili da ga poklone. Svonk je izjavila da nije znala za nestanke ljudi, spaljivanje kuća, ubistva i ostala zlodjela za koja optužuju Kadirova.
Poljan: Predvodila žene

Američka glumica žali zbog gostovanja na rođendanu Ramzana Kadirova

LOS ANĐELES - Biološka majka Stiva Džobsa (Steve Jobs) ne zna da je osnivač “Applea” preminuo, jer je previše bolesna. Džoan Simpson (Joanne, 79), koja je sina dala na usvajanje, ima demenciju i živi u staračkom domu u Los Anđelesu. Izvori bliski porodici kažu da 

== A = = ,ž>ILK IHJ

7H= =KH= 2=

jedva zna ko je ona sama. Džoana i Abdulfatah Džon Džandali (Abdulfattah John Jandali) sina su dali na usvajanje 1955. godine dok su bili studenti. Odgojili su ga Pol i Klara Džobs (Paul i Clara Jobs). Stiv se, navodno, s vremenom pomirio s biološkom majkom, ali ne i s ocem.

HAVANA - Vođa i osnivač utjecajne kubanske disidentske grupe “Žene u bijelom” Laura Poljan (Pollan) umrla je u 63. godini u Havani od groznice denge. Ona je osnovala ovu grupu prije 10 godina, kada je zatvoren njen suprug. Članice grupe, obučene u bijelo, sastajale su se svakog vikenda u centru Havane, zahtijevajući slobodu za grupu od 75 muškaraca zatvorenih tokom represije vlade 2003. godine.

’/HAAFA=?A’ FHEK >H@
BERLIN - Ekološka organizacija “Greenpeace” porinula je jučer novi brod “Rainbow Warrior”, koji je koštao 33 miliona dolara, da bi zamijenila prethodni, star 50 godina, koji je koristila u kampanjama za očuvanje prirode. Brod će na prvi zadatak najvjerovatnije u Sjedinjene Ame-

”Rainbow Warrior”: Košta 33 miliona dolara

ričke Države u okviru kampanje protiv termoelektrana na ugalj. Navodi se da će novi brod potom otploviti do Amazona kako bi privukao pažnju na uništavanje prašume. Brod dugačak 58 metara, opremljen je heliodromom i sistemom za brzo porinuće desantnih čamaca.

NJUJORK - Eksplicitan snimak mladog para koji vodi ljubav tokom skoka padobranom izazvao je zabrinutost američkih vlasti, posebno nakon što su se pojedini roditelji žalili da su snimak gledala njihova maloljetna djeca. Na videu je prikazan Aleks Tores (Alex), porno-glumac koji povremeno radi kao instruktor padobranstva, u društvu Houp Hauel (Hope Howel), sekretarice kompanije “Skydive Taft”, u kojoj je Tores zaposlen.

5AI K AJK

Iskosa

Džobs: Biološki roditelji dali ga na usvajanje