Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik ponedjeljak, 17. 10. 2011. Sarajevo Godina XVII Broj 5796

17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

Mostar

Neredi u Mostaru 2008. godine: Ho}e li se nemile scene ponoviti

Vlada FBiH: Podvale Nik{i}evih ministara

Huligani ve} N spremaju nerede! Rogatica
6. strana 3. strana

Strah zbog me~a Hrvatska - Turska

NIKO NE]E UGASITI RIJASET
Ko i za{to unosi nemir me|u muslimane Beograd od Bakira Izetbegovi}a tra`io uklanjanje muftije Zukorli}a
Softi} povodom medijskih {pekulacija da, navodno, zarad vlastite pozicije na tome trenutno radi reisu-l-ulema Mustafa ef. Ceri}. - Nema na~ina da neko, pa e postoji pojedinac, a ni mehanizam koji bi mogao ukinuti Rijaset IZBiH, tvrdi za „Avaz“ predsjednik Sabora IZBiH Safet ni reisu-l-ulema, ukine Rijaset IZBiH. Da bi se to dogodilo, onda bi Sabor IZ, najprije, morao ukinuti Ustav IZ, a to je nemogu}e - kazao je Softi}. 5. str.

ISTRA@UJEMO [pekulacije o dogovorima

Afere: Uni{tavanje nekada{njeg giganta
11. str.

Cijene: Poskupjela ve}ina namirnica

„Vila \oli“: Opskurni funkcioner `eli prevariti nesretne `ene

SUDBINE

Na~elnik istjeruje starice
2. strana

Skandal u zgradi An|eline \oli

4. str.

Borba za tijelo kapetana iz Kiseljaka

BIJELJINA

ZBOG VELIKOG INTERESOVANJA

Poginuo na zadnjem sjedi{tu

Dva koncerta Dine Merlina u Beogradu

32. i 33. str.

18. strana

17. strana

Ukratko

2

Dnevni avaz, ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

aktuelno

SKANDAL Problemi s useljenjem u zgradu An|eline \oli u Rogatici

@idan: Slovenski ministar

Sarajevo

Premijer FBiH Nermin Nik{i} i federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva Jerko Ivankovi} Lijanovi} primili su ju~er ministra poljoprivrede, {umarstva i prehrane Slovenije Dejana @idana, koji je stigao u dvodnevnu posjetu Sarajevu, saop}io je Ured Vlade Federacije BiH za odnose s javno{}u.

Dejan @idan u Vladi FBiH

Parlament BiH

^lan Delegacije Parlamenta BiH Lazar Prodanovi} u~estvovat }e na konferenciji Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE) pod nazivom „Implementiranje dimenzije ekonomije i okoline“, koja se odr`ava u Be~u od 17. do 19. oktobra.

Prodanovi} na skupu u Be~u

Na~elnik istjeruje starice!?
Useljenje u zgradu, ~iju gradnju poma`e slavna glumica, zakazano za novembar @ele smjestiti nekoga drugog umjesto mene, ka`e Andan
na{ list ispri~ala je da joj je prije nekoliko dana iz rogati~ke op}ine saop}eno da za nju u novoj zgradi nema mjesta. - Ranko Vladi~i} iz Fo~e rekao mi je da trebam potpisati papir i zajedno s drugom stanovnicom kolektivnog centra Radom Rosi}, koja mi nije ni{ta, prihvatiti stan~i} u naselju Tekija na petom spratu - ogor~eno pri~a Ranka. Ona tvrdi da na~elnik op}ine Rogatica Radomir Jovi~i}, u Fo~i, umjesto nje i Rosi}, poku{ava smjestiti `enu koja u spomenutom kolektivnom centru nije provela ni dan. Kada je ~ula ovu vijest, Rada Rosi}, priU centru Rogatice po~etkom novembra bit }e otvorena zgrada ~iju je gradnju pomogla holivudska zvijezda An|elina \oli (Angelina Jolie). Zgrada je namijenjena izbjeglicama iz kolektivnog centra koji se nalazi u biv{oj rogati~koj Ekonomskoj {koli. Ove izbjeglice pro{le godine \oli je obi{la sa suprugom Bredom Pitom (Brad Pitt). Ve} su se, me|utim, pojavili prvi problemi. Izbjeglice tvrde da se humani gest slavne glumice ve} sada uveliko zloupotrebljava. Jedna od izbjeglica u kolektivnom centru, Ranka Andan (74), za

Bratunac

Prvi sajam „@ene u agrobiznisu RS“, koji je odr`an u Bratuncu, potpuno je ispunio o~ekivanja i opravdao odr`avanje, ocijenila je ju~er predsjednica „Foruma `ena“ Bratunac Stanojka Te{i}, ~ije je udru`enje glavni organizator ove manifestacije.

Sajam ispunio o~ekivanja

Zavr{ila u bolnici

Andan: Ne}u potpisati

\oli s izbjeglicama u Rogatici

~aju njene kom{ije, zavr{ila je u bolnici u Fo~i. - Ovamo su dolazili ljudi iz An|elininog tima, jedna `ena i dvojica mu{karaca, i nekoliko puta me zapisivali. Sada na~elnik ka`e da mi nemamo pravo na sobu u novoj zgradi, da su se odjednom pojavile neke druge osobe i da }e se spisak jo{ jednom pr-

Biha}

Udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata (HVIDR-a) u Biha}u je odr`ala Osniva~ku skup{tinu, na kojoj je donesena odluka o formiranju HVIDR-e Unsko-sanskog kantona. Za predsjednika je izabran Marijan Mihi}, dosada{nji predsjednik Op}inske udruge. S. T.

Osnovana HVIDR-a USK

Luksuzna dvospratnica
Luksuzna dvospratnica u centru Rogatice, koju mje{tani odmila zovu „Vila \oli“, ima 11 garsonijera i dva jednosobna stana. Neki od budu}ih stanara obja{njavaju nam da }e sobe biti kompletno ure|ene, a da na raspolaganju imaju i veliku dvoranu za slavlja, kao i zajedni~ku prostoriju u kojoj }e piti kafu i dru`iti se.

Mra~ni sobi~ak

ekontrolisati - obja{njava Andan. U svom mra~nom sobi~ku kolektivnog centra, sa suzama u o~ima Ranka nam govori da ne}e potpisati nikakav papir iz Op}ine i da }e se za pomo} obratiti i Ameri~koj ambasadi u na{oj zemlji. - Nije uredu da se u An|elininu zgradu useli neko ko ni dana nije proveo u ko-

lektivnom centru, a da se ja, koja primam 40 maraka pomo}i mjese~no, smje{tam u drugi stan i ~ekam kada }e se pojaviti njegov prijeratni vlasnik - poru~uje Andan. Tokom ju~era{njeg dana neuspje{no smo poku{avali uspostaviti telefonsku vezu s na~elnikom Rogatice kako bismo ~uli i njegovo obrazlo`enje.
A. KESEROVI]

Vlada FBiH i ZDK

^ekamo povrat kapitalnih objekata
Za Direkciju su najzna~ajniji hoteli „Central“ i „Gazi“ i poslovni objekti na Ba{~ar{iji
- Najvi{e vakufske imovine je u Sarajevu, kao naprimjer Gazi Husrev-begova pala~a pored Katedrale, u kojoj je sada smje{ten Op}inski sud Stari Grad, nekoliko stanova koji su otkupljeni kada je na snagu stupio Zakon o otkupu stanova nad kojim postoji stanarsko pravo, te robna ku}a. Ta zgrada jedan je od kapitalnih objekata u Sarajevu. Za nas su zna~ajni hoteli „Central“ i „Gazi“, parcele od kojih je jedna na Gorici iznad Op}e bolnice i poslovni objekti na Ba{~ar{iji - ka`e Zaimovi}. Nagla{ava da je zakon o restituciji nekoliko puta predlagan, ali nikada nije ugledao svjetlo dana. Posljednji put RS se izjasnila da `eli da se ovakav akt donese na nivou entiteta, a Vlada FBiH i Iako zakon o restituciji u BiH jo{ nije donesen, Vakufska direkcija i dalje potra`uje svoju imovinu, ~ija se vrijednost mjeri u milionskim iznosima, potvrdio nam je Senaid Zaimovi}, direktor Vakufske direkcije u Sarajevu. On ka`e da samo u Sarajevu postoji veliki broj poslovnih objekata na vrlo atraktivnim lokacijama. Br~ko Distrikt jo{ nisu dali mi{ljenje. - Vakuf ~eka povrat imovine u RS. Najvi{e na{e imovine ima u Banjoj Luci, Zvorniku, Fo~i i Bijeljini. Problem je {to se na na{oj imovini grade objekti poput spomenika i vjerskih objekata. Na`alost, povrat ove imovine jo{ ne mo`emo tra`iti, sve dok se ne donese zakon o restituciji - isti~e Zaimovi}.
A. DEDAJI]

Senaid Zaimovi}, direktor Vakufske direkcije, za „Dnevni avaz“

Zajedni~ka sjednica vlada FBiH i ZDK sutra }e biti odr`ana u Zenici. Vlade }e raspravljati o harmonizaciji zakonskih rje{enja, o njihovim razvojnim mogu}nostima i o koncipiranju bud`eta za 2012. godinu.

Sjednica u Zenici

Zaimovi}: ^eka se zakon

aktuelno

Dnevni avaz, ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

3

Komentar dana
Pi{e: Faruk VELE (fvele@avaz.ba)

VLADA FBiH Dok Nik{i} {uti, pojedini ministri tihi}evski la`u

Koga {titi i koga se boji premijer?
Za{to Vlada od javnosti krije spisak du`nika po osnovu poreza, a istovremeno njeni ~lanovi poku{avaju kompromitirati uredne plati{e
Prije nekoliko mjeseci, poslanici SBB BiH, odnosno Mirza Ustamuji}, federalni poslanik, tra`ili su od Vlade Federacije BiH da saop}i spisak najve}ih du`nika u Federaciji BiH. Razlog je bio jednostavan i jasan: da javnost sazna unutra{nji dug, kako bi ta ista Vlada mogla bolje ekonomski parirati krizi i sirotinji, o kojima ne treba na{iroko pisati. ndala, ide toliko daleko da uredne porezne obveznike, kao {to je, primjerice, „Avaz“ (koji ne duguje nijedan fening poreza), u pojedinim emisijama la`no optu`uje da ne pla}aju porez!? Nemoralnost Kaplana koji je svjesno „Avaz“ zamijenio sa SDA-ovim niskotira`nim „Oslobo|enjem“ posljedica je premijerove neodlu~nosti ili straha da doma}a javnost napokon sazna ko uistinu duguje enorman novac dr`avi, odnosno njenim gra|anima. Boji li se Nik{i} porodice Selimovi} (od 120 njihovih privatiziranih kompanija ve}ina ih duguje ogromne novce po osnovu socijalnog i penzionog osiguranja, poreza na pla}e, itd.) i drugih tajkuna SDA koji su najve}i du`nici i Poreznoj upravi, i Upravi za indirektno oporezivanje, i dobavlja~ima?

Suljo i Srpska
Danas je cijela Federacija BiH pred kolapsom, a Alijini heroji ili ruju po kontejnerima ili se ubijaju u mraku neima{tine
Republika Srpska mnogo je funkcionalniji i jeftiniji entitet od Federacije BiH! Ovo su rije~i ~ovjeka kojeg je rahmetli Alija Izetbegovi} ostavio u amanet Bo{njacima da im do|e glave - Sulejmana Tihi}a. Njih je, znakovito, izgovorio u subotnjem intervjuu za „Glas Srpske“. Nastranu Tihi}eva podani~ka ljubav prema Dodiku, kojeg je, sjetimo se, upravo on doveo na vlast. No, ako RS danas jeste u boljoj poziciji nego FBiH, to je, nesporno, ponajvi{e zasluga predsjednika SDA, ~ija stranka ve} 20 godina vrijedno plja~ka i uni{tava sve {to joj do|e pod ruku. Jer, ko je ekonomski uni{tavao FBiH i Bo{njake ako ne Tihi}, koji u desetogodi{njoj vladavini nikada nije ni spomenuo rije~ ekonomija. Ne tako davno samo bud`et Kantona Sarajevo bio je ve}i od ukupnog iznosa u kasi RS. Danas je cijela FBiH pred kolapsom, a „Alijini heroji“ ruju po kontejnerima, ubijaju se u mraku neima{tine ili, naprosto, umiru u ti{ini. Tek ako imaju ne{to sre}e, onda rade kao hamali na Trgu Alije Izetbegovi}a u Me|ugorju. Kopaju vinograde, cijepaju drva, tucaju kamen i pjevaju „[ehidski rastanak“ koliko ih grlo nosi. Eto, pred tim Alijinim herojima, koje je doveo na prosja~ki {tap, predsjednik „najve}e bo{nja~ke partije“ (kako to gordo zvu~i) slavi i Republiku Srpsku, najavljuju}i da je na dobrom putu da od ekonomski slomljenih Bo{njaka ponovo u~ini podanike Beograda i Zagreba. Aferim, Suljo! Fakat, dobro ti ide.

[ta radi Porezna uprava
U izbjegavanju preciznog odgovora na pitanje SBB BiH, Porezna uprava „pokriva“ se zakonom, koji {titi porezne obveznike i garantira im tajnost podataka. Postavlja se, me|utim, pitanje da li onaj ko potkrada dr`avu i narod zaslu`uje takvu za{titu, pa ostaje poziv direktoru Uprave Midhatu Arifovi}u da upozna javnost s ta~nim podacima.
avo i o~ekuju od odgovorne vlade makar objektivno informiranje i ~injenice. Nik{i} to mora, prije ili kasnije, saop}iti svojim bira~ima i narodu. Ovo je jo{ va`nije nakon Kaplanovih zloupotreba i situacije da ministri - koji sigurno mogu do}i do ta~nih podataka kod Midhata Arifovi}a, direktora Porezne uprave FBiH, mogu lagati u konfuziji koju svojom {utnjom prave Vlada i federalni premijer.

Cifre i imena
Umjesto da uzme spisak od Porezne uprave FBiH, entitetska vlada izbjegla je da u poslani~kom pitanju najja~e opozicione stranke na|e mjesta za konkretnost, cifre i ta~na imena du`nika, pa i onoj Poreznoj upravi. Potom se dogodilo da, dok federalni premijer Nermin Nik{i}, kao najodgovorniji ~ovjek Vlade FBiH, uporno {uti, tu {utnju zloupotrebljavaju pojedini ministri i tihi}evski la`u narod. Politi~ki diletant i ministar kulture Salmir Kaplan, poznat pod nadimkom Mali od ska-

Arifovi}: Javnost tra`i istinu

Podmetanje drugima
To je pitanje premijerovog li~nog stava, komoditeta, ili ne~ega tre}eg, u {ta spadaju koalicioni ustupci SDP-a prema SDA. Ali, gra|ani i opozicija, kao njihov predstavnik u Parlamentu FBiH, imaju pr-

Vlada koja krije prave i velike porezne du`nike, a njeni ministri istovremeno tu svetu gra|ansku i poslovnu obavezu, u smislu neizmirivanja poku{avaju podmetnuti drugima, treba razmisliti o ostavkama, smjenama ili vlastitoj rekonstrukciji. Naprosto, igranje s dr`avom i njeno ismijavanje i zloupotreba ne smiju i}i od samog vrha, odnosno vlade, pa ni Nik{i}eve.
D. A.

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana Slab odziv u Sarajevu, Zenici i Banjoj Luci: Protesti do`ivjeli fijasko
- Ko onda mo`e da ka`e i ima pravo da ka`e da je u BiH lo{e? Ljudi nezadovoljni politi~arima, za koje tvrde i znaju da ih kradu, uni{tavaju svaku perspektivu za njihov `ivot i `ivote njihove djece. Taj isti narod tvrdi da je siroma{an, na rubu egzistencije, nema radnih mjesta, ne dobiva redovne plate, da su one male... Nemamo vlasti ve} godinu i onda na ulicu iza|e samo stotinjak ljudi. Ko ima pravo da (Prof. dr. Zgembo Usuplic) la`e da je u BiH lo{e?

www.dnevniavaz.ba

Odre|ene snage u BiH koriste politi~ku krizu za plasiranje pri~e o prekrajanju FBiH
Pitanje: Koriste li svjesno odre|eni elementi u BiH nepovoljan politi~ki moment u zemlji kako bi podgrijali pri~e o prekrajanju FBiH?

Kaplan: La`i u Tihi}evom stilu Nik{i}: ^emu tajna Ustamuji}: SBB BiH ~eka odgovor

NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

A) Da, svakako 78,95% B) Ne, nikako 11,53% C) Ne znam 8,52%

Sud Bosne i Hercegovine

A C B

U ~etvrtak presuda za genocid u Srebrenici
U Sudu BiH u ~etvrtak, 20. oktobra, bit }e izre~ena prvostepena presuda Momiru Pelemi{u i Slavku Peri}u, optu`enima za genocid po~injen u Srebrenici u julu 1995. godine. Dr`avno tu`ila{tvo tereti Pelemi{a, biv{eg zamjenika komandanta Prvog bataljona Zvorni~ke brigade, i Slavka Peri}a, nekada{njeg pomo}nika komandanta za bezbjednost u toj brigadi, da su u julu 1995. u~estvovali u ubistvima oko 1.200 Srebreni~ana na Vojnoj ekonomiji Branjevo. Optu`eni su i za ubistvo oko 600 mu{karaca u Domu kulture u Pilici. T u`ila{tvo BiH zatra`ilo je da Pelemi{ bude osu|en na najmanje 30, a Peri} na 45 godina zatvora, dok njihovi branioci smatraju da trebaju biti oslobo|eni, jer njihova krivica nije dokazana. Su|enje Pelemi{u i Peri}u po~elo je u martu 2009.

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 281.439 posjetilaca.

Ukratko

4

Dnevni avaz, ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

aktuelno

CIJENE U septembru poskupjela ve}ina `ivotnih namirnica

Diplomci AUBiH

Ameri~ki univerzitet

Produ`en upisni rok
Zbog velikog interesiranja studenata iz Turske, Ameri~ki univerzitet u BiH produ`io je upisni rok do 31. decembra. Nastava za studente koji se upi{u do tada po~ela bi kada i proljetni semestar, u februaru 2012., prenosi Fena. Ova odluka va`i i za studente iz BiH i iz drugih zemalja.

^eka nas nesta{ica hrane
Rast cijena bit }e nastavljen kao posljedica najve}e su{e u posljednjih 50 godina, ka`e Usorac
Posljedice najve}e su{e u posljednjih pet decenija, koja je ove godine opusto{ila poljoprivredna dobra, vo}njake i njive u BiH, gra|ani na{e zemlje konkretno su na svom d`epu osjetili ve} proteklog mjeseca. U septembru su porasle cijene mesa, jaja, {e}era, ulja, masti, kafe i vo}a. Ono {to nas neminovno o~ekuje prvo je nesta{ica, a onda i poskupljenje `ivotnih namirnica. Ovakva na{a dr`ava to nije mogla, niti }e biti u stanju sanirati i nadoknaditi - ka`e predsjednik Udru`enja poljoprivrednih proizvo|a~a i sto~ara u RS Vladimir Usorac. On ocjenjuje da }e se sa sli~nim problemima suo~iti i mnoge druge zemlje, a ne samo BiH, zbog ~ega }e one koje budu imale hranu, ~uvati svoje zalihe, a one zemlje koje je budu morale kupovati, ne}e pitati za cijenu. - Hrana }e nam postati luksuz. Bojim se da ne}emo pitati koliko ko{ta, nego da li je ima - dodao je Usorac. U Pokretu potro{a~a RS iznijeli su podatak da su od mesa najvi{e poskupjeli piletina i junetina, a od vo}a jabuke, orasi i ju`no vo}e kao {to su limun i narand`e.

[ta je poskupjelo
13 posto piletina 8 posto junetina 25 posto jaja 12 posto {e}er 40 posto doma}e vo}e 100 posto ju`no vo}e

^uvanje zaliha
- Gubitke od milijardu maraka, na koje ve} neko vrijeme upozoravaju poljoprivrednici, s po~etkom ove jeseni osje}aju svi gra|ani.

Posjeta Konjicu

Budimir s povratnicima
Predsjednik Federacije BiH @ivko Budimir obi{ao je povratni~ka naselja oko Konjica i prisustvovao dru`enju povratnika u selu Bukovica, javlja Onasa. Oni su kao goru}e probleme istakli nerazvijenu saobra}ajnu infrastrukturu, elektrifikaciju naselja i nedovr{ene vjerske i kulturne objekte.

Gra|ani te{ko podnose novi udar na ku}ni bud`et

Pad kupovine
Buli}: Svi }e biti na gubitku

- Poskupljenje }e se nastaviti i kada su u pitanju sir, jaja i kafa, dok je zbog boljeg

roda p{enice zabilje`en pad cijene bra{na, ali je i dalje skuplje nego u okru`enju i ne prati situaciju na svjetskoj berzi - istakli su u ovom udru`enju. Gordana Buli} iz Udru`enja potro{a~a u FBiH ka`e da namirnice nisu drasti~no poskupjele pojedi-

na~no, ali kada se sve sabere, to je znatan udar na ku}ni bud`et. - Za potro{a~a je to mnogo ako se jo{ uzme u obzir da su poskupjeli energenti. Stalna poskupljenja postoje, a svi to vidimo kada idemo u kupovinu. Mislim da nema nikakvog razloga da cijene

nekih proizvoda, poput {e}era i kafe, rastu uz izgovor da je to zbog su{e. O~ekujemo da s krajem mjeseca do|e do stabilizacije cijena. Rast cijena izazvat }e pad kupovine, tako da }e onda svi biti na gubitku, i potro{a~i i proizvo|a~i - ka`e Buli}.
B. S. - E. Ha.

Ekonomski savjet SDS-a

Te{ka kriza u finansijskom i privrednom sektoru RS
^lanovi Ekonomskog savjeta SDS-a smatraju da je Republika Srpska suo~ena s te{kim stanjem u finansijskim i privrednim tokovima i da hitno treba poduzeti mjere radi stabilizacije tih sektora, privrednog razvoja i zapo{ljavanja, javlja Srna. ^lan Savjeta Zoran Latinovi} rekao je na konferenciji za novinare u Banjoj Luci da je zbog te{ke ekonomske i finansijske situacije ugro`en `ivotni standard najve}eg djela gra|ana RS. Prema njegovom mi{ljenju, RS se suo~ava s rastom bud`etskog deficita, javnog duga i zadu`enja, poreza, doprinosa i javne potro{nje. Prema mi{ljenju ~lana Savjeta Milovana Stankovi}a, javna administracija jedan je od lo{ih generatora aktuelnog stanja i treba preispitati tro{kove koje stvaraju javna uprava i razne agencije.

Latinovi}: Za hitnu stabilizaciju

Iz Federalnog zavoda za statistiku

Blago poskupljenje industrijskih proizvoda
Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku (FZS), cijene industrijskih proizvoda pove}ane su u septembru 2011. za 0,5 posto u odnosu na avgust, javlja Onasa. Ukupan indeks cijena proizvo|a~a industrijskih proizvoda u septembru 2011. vi{i je za 6,1 posto nego u istom mjesecu prethodne godine, a za 2,5 posto nego u decembru 2010. Za devet mjeseci ove godine, ukupan indeks cijena proizvo|a~a industrijskih proizvoda vi{i je za 4,6 posto nego u istom periodu lani, navodi se u saop}enju iz FZS-a.

pogledi

Dnevni avaz, ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

5
Softi}: Nema pravljenja dvije Islamske zajednice u BiH

REAKCIJE Safet Softi}, predsjednik Sabora IZBiH

Rijaset niko ne}e ukinuti
Da bi se to desilo, morao bi biti ukinut Ustav IZ, a to ne}e podr`ati nijedan ~lan Sabora, ka`e Softi}
Ne postoji pojedinac, a ni mehanizam koji bi mogao ukinuti Rijaset Islamske zajednice (IZ) u BiH, tvrdi za „Dnevni avaz“ predsjednik Sabora IZBiH Safet Softi} komentiraju}i medijske {pekulacije da, navodno, zarad vlastite pozicije na tome trenutno radi reisu-l-ulema Mustafa ef. Ceri}. Softi} smatra da je proturanje ove nedobronamjerne informacije opasno, jer se njome evidentno unosi nemir me|u muslimane. Ovo tim prije {to se sve ve`e uz kona~no rje{avanje pitanja dvije islamske zajednice u Srbiji. - Nema na~ina da neko, pa ni reisu-l-ulema, ukine Rijaset IZBiH. Da bi se to dogodilo, onda bi Sabor IZ, najprije, morao ukinuti Ustav IZ, a to je nemogu}e. To bi, jednostavno, zna~ilo da mi, rje{avaju}i problem Islamske zajednice u Srbiji, pravimo dvije islamske zajednice u BiH, {to je apsurdno - ka`e Softi}. Prema njegovim rije~ima, ko god da je proturio ovu informaciju, osim {to je nedobronamjeran, taj je i totalno neupu}en u

Hrustemovi}: Pretpla}en na prva mjesta

Uno{enje nemira

Ugljanin poku{ava skloniti Zukorli}a
Na{ list saznaje gracijama, naime, da je Beograd, preko istupi muftije Zukobo{nja~kog ministra rli}a o nimalo zaviu Vladi Srbije, Sulednom polo`aju mujmana Ugljanina, slimana u toj dr`avi, tra`io od Bakira Srbiji ne idu u prilog. Izetbegovi}a da utIpak, tim `eljama nijecajem na Rijaset je do kraja udovoljeIZBiH pomogne da no, premda je i iz se s javne scene sklo- Ugljanin: [ta BiH i iz Turske sugeni muftija Zukorli}. je tra`io od rirano Zukorli}u da U vremenu ispu- Izetbegovi}a se u budu}nosti „bavi njavanja uvjeta za prvjerskim, a ne poliistup Srbije evropskim inte- ti~kim pitanjima“.

to kako funkcionira Islamska zajednica u BiH. - Nema tog ~lana Sabora koji bi podigao ruku za ovakvo ne{to, pa makar to naredile sve dr`ave i organizacije svijeta - kategori~an je Softi}. On isti~e da je upoznat s aktivnostima reisu-l-uleme vezanim uz objedinjavanje Islamske zajednice u Srbiji i da u tome ne vidi ni{ta sporno, kao {to ne vidi ni{ta sporno ni u zainteresiranosti turske vjerske i politi~ke elite da se ovo pitanje rije{i na najbolji na~in. Kako sada stvari stoje, postignuta je

Situacija u Srbiji

zavidna saglasnost o ustrojavanju IZ u Srbiji, koja }e i dalje ostati vezana uz Rijaset IZBiH. Ono {to je novo jeste da }e Rijaset imenovati glavnog imama za Srbiju, dok bi Muamer ef. Zukorli} i dalje ostao na funkciji muftije sand`a~kog, a du`nost muftije beogradskog obavljao bi Muhamed ef. Jusufspahi}. Adem ef. Zilki}, samoprogla{eni reis Srbije, najvjerovatnije odlazi u penziju.
A. HAD@I]

Trener zlatnog tima
Reprezentacija BiH u sjede}oj odbojci sedmi put zaredom prvak Evrope
Osam pobjeda za sedmu uzastopnu titulu, fenomenalan je bilans reprezentacije BiH u sjede}oj odbojci na Evropskom prvenstvu u Roterdamu, koje zavr{eno proteklog vikenda. Na{i zlatni odbojka{i predvo|eni sjajnim selektorom Mirzom Hrustemovi}em jo{ jednom su potvrdili superiornost na Starom kontinentu, koja traje od 1999. godine. Hrustemovi} je zajedno sa svojim timom dijelio besplatne ~asove iz sjede}e odbojke selekcijama Srbije, Hrvatske, Latvije, Turske, Poljske i Ukrajine, dok su Rusi imali tu privilegiju da u dva susreta sa BiH nau~e kako se osvajaju titule. Mirza Hrustemovi} ro|en je 10. januara 1959. u Rogatici. Na ~elu reprezentacije nalazi se od 1999. i u proteklih 12 godina osvojio je sve u sjede}eoj odbojci. Osim sedam naslova prvaka Evrope, Hrustemovi} ima i zlatnu medalju s Paraolimpijskih igara 2004. u Pekingu, a u dva navrata (2002. i 2006.) odveo je BiH do svjetskog trona. A. Dr.

Li~nost dana Mirza Hrustemovi}

Srbija mora prestati koristiti RS za blokadu BiH
Ona ne mo`e te`iti ka EU, a imati pretenzije prema BiH i Kosovu
Gostuju}i na sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca „Krug 99“, savjetnik Vlade Kosova za vanjske poslove Azem Vlasi ju~er je u Sarajevu izjavio da

Azem Vlasi na sesiji „Kruga 99“

Normalni odnosi
- Mi `elimo normalne odnose sa Srbijom. Toj dr`avi treba ~lanstvo u EU zbog stabilizacije situacije u regionu. Me|utim, samo korektnim pona{anjem prema BiH, Srbija joj mo`e pomo}i da bude funkcionalna dr`ava - rekao je Vlasi.

S „Kruga 99“: Posti}i konsenzus o Kosovu

(Foto: B. Nizi})

vlasti Srbije trebaju shvatiti da ne mogu koristiti Republiku Srpsku kao sre-

dstvo za blokiranje BiH. Vlasi, koji je na ovoj sesiji govorio o temi „Srbi-

ja izme|u Kosova i BiH“, kazao je da Srbija ne mo`e te`iti ~lanstvu u Evropskoj uniji (EU), a istovremeno pokazivati teritorijalne pretenzije prema BiH i Kosovu. Komentiraju}i nemogu}nost postizanja konsenzusa u BiH da se prizna nezavisnost Kosova, Vlasi je kazao da „uvijek jedan ~lan Predsjedni{tva BiH u vezi s ovim pitanjem djeluje kao produ`ena ruka Beograda“. - T {teti odnosima izme|u o BiH i Kosova, a pogotovo ekonomiji izme|u ove dvije dr`ave. Tako|er, takva blokada ote`ava gra|anima Kosova da normalno putuju u BiH A. Du. potcrtao je Vlasi.

Povodom osme godi{njice smrti Alije Izetbegovi}a, u Sarajevu }e sutra biti odr`ana akademija u organizaciji Muzeja koji nosi ime prvog predsjednika Predsjedni{tva RBiH, javlja Onasa. Tokom jednosatne akademije u Narodnom pozori{tu, izme|u ostalog, bit }e prikazan i kratki dokumentarni film, a prisutni }e imati priliku prisjetiti se {ta je govorio Alija Izetbegovi}. Izetbegovi} se povukao iz politike 14. oktobra 2000., a umro je 19. oktobra 2003. u Sarajevu.

Skup uz osmu godi{njicu smrti Alije Izetbegovi}a

Sutra u Sarajevu

Izetbegovi}: Prvi predsjednik Predsjedni{tva RBiH

Spec
Slu`benica Mikrokreditne organizacije „Sanrajz“ iz Fo~e R. A. po~inila je krivi~no djelo obmane pri dobivanju kredita i time o{tetila R. J. za oko 18.000 KM, saop}eno je iz Centra javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo. Istraga je u toku.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

mozaik

MUP HNK Iako Hrvatska i Turska utakmicu igraju u novembru

Navija~i ve} pripremaju nerede!
Policija dobila dojavu

Istraga u Filadelfiji

Mostarci strahuju da }e se ponoviti navija~ko ludilo kakvo se desilo poslije susreta ove dvije reprezentacije prije tri godine

Mentalni bolesnici vezani lancima
Istra`uju}i dojavu o skvoterima u zgradi u Filadelfiji, policajci su u podrumu ku}e prona{li ~etvero mentalno bolesnih ljudi vezanih lancima. Tri mu{karca i `ena u ~etrdesetim godinama, svi mentalne dobi de-

Sude}i prema dosada{njim pisanjima i prepucavanjima pojedinaca na internet-forumima, scene navija~kog ludila ne}e nas zaobi}i ni ovog puta.

setogodi{njaka, bili su pothranjeni i zatvoreni u maloj sobi niskog stropa. Dvoje ljudi policija je privela na ispitivanje, a bolesne su prevezli u bolnicu. Policija nije otkrila njihov identitet, a vjeruje se da su godinu bili zato~eni u Vest Palm Bi~u na Floridi te su u Filaldelfiju do{li prije dvije sedmice.

Mjere sigurnosti
Amir Begi}, komesar MUP-a HNK, ka`e da je upoznat sa situacijom na terenu i da su u tom smjeru ve} odr`ani preliminarni policijski sastanci. - Jo{ je rano govoriti o svemu ovome, jer su tek objavljeni spiskovi, ali mi imamo planove i ve} od ponedjeljka (danas, op. a.) po~injemo s pripremama na dono{enju mjera sigurnosti za vrijeme odigravanje ove utakmice - kazao nam je Begi}.
S nereda u Mostaru iz 2008.

Slu~aj iz Vijetnama

Sedam godina spava s kostima mrtve supruge

Van je kosti stavio u kalup

Begi}: Pravimo planove

U Mostaru se svi najvi{e boje reprize navija~kog ludila nakon utakmice izme|u Hrvatske i Brazila na Svjetskom prvenstvu 2006., kada je u neredima u Mostaru od metka stradao slu~ajni prolaznik Omar Torlo, a ozlije|eno je i {est policajaca. Ni{ta bolje nije bilo ni nakon utakmice Hrvatska - Turska 2008., kada je u navija~kim neredima u Mostaru povri-

je|eno 16 policajaca, u Stocu tri policajca, a u ^apljini jedan.

Eskalacija sukoba
Nakon utakmice izme|u Hrvatske i Njema~ke 2008. jake policijske snage u posljednji trenutak sprije~ile su kontakt navija~a sa zapadne i isto~ne strane u Mostaru. Svaki put je u pripravnosti bilo i do 1.000 policajaca i pr-

ipadnika specijalne policije, ali to nije pomoglo da se zaustavi haos koji se u Mostaru, ali i drugim mjestima doga|a skoro svaki put kada Hrvatska igra odlu~uju}e utakmice. Stoga je bojazan od eskalacije sukoba za vrijeme utakmice Hrvatska - Turska sasvim opravdana i ona predstavlja doga|aj visokog riM. HOD@I] zika.

Godinu nakon {to je preminula, Vijetnamac je iskopao kosti supruge te ve} sedam godina s njima spava. Otac sedmero djece Le Van tvrdi da je kosti supruge iskopao 2004. i spremio ih u golemu gipsanu statuu u

obliku `ene. Lokalne vlasti naredile su 57-godi{njem Vanu da pokopa kosti. Ali, kako ne postoji zakon koji zabranjuje dr`anje ostataka tijela u ku}i, vlasti su insistirale na ukopu, jer tvrde da kosti zaga|uju okoli{. Van se oglu{io i na ovakav zahtjev.

Istraga o napadu na ku}u Balijagi}a

Spec
U Sofiji je pao prvi snijeg ove sezone, temperature su vrlo niske, a ceste klizave. Zbog padavina je u vi{e okruga u Bugarskoj objavljen „`uti kod“, {to zna~i da }e vrijeme biti potencijalno opasno. Najni`a temperatura, minus deset stepeni, izmjerena je u centralnom dijelu zemlje, na vrhu Botev.

Pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona intenzivno rade na otkrivanju izvr{ilaca oru`anog napada na porodi~nu ku}u advokata Faruka Balijagi}a, saznaje „Dnevni avaz“ iz izvora bliskih istrazi. Operativna saznanja za sada

Policija provjerava lokalne kriminalce
ukazuju na nekoliko mogu}ih izvr{ilaca, a meta provjera je i jedan broj osoba iz lokalnog kriminalnog miljea. Napad se desio u petak ujutro kada je na ku}u Balijagi}a pucano iz automatske pu{ke, a ba~ena je i jedna

ru~na bomba. Advokat Balijagi} napad vezuje uz svoj intervju dat „Dnevnom avazu“, u kojem je optu`io bo{nja~ki politi~ki vrh za kriminal i nekoliko do sada nerazja{njenih ubistava u SaA. Mu. rajevu.

Uvi|ajna ekipa na mjestu napada

Uspjesi doma}ih ljekara

Mirjana Remeti} na akademiji pedijatara u SAD

Remeti}: Prezentirala istra`ivanje o autizmu

Tuzlanka Mirjana Remeti} u~esnica je ovogodi{njeg sastanka Ameri~ke akademije za pedijatriju (AAP), koji se ovih dana odr`ava u Bostonu. Dr. sc. Mirjana Remeti} predstavila je rezultate svog istra`ivanja u projektu „Autizam, edukacija i rani skrining“, koji su podr`ali AAP i Sekcija za me|unarodno zdravlje djece. Ova ugledna tuzlanska doktorica, ~ija istra`ivanja primijenjena u praksi godinama poma`u kako roditeljima tako i zdravstvenim radnicima u prepoznavanju ranih simptoma autizma kod djece, svoje radove ve} je prezentirala na mnogim svjetskim kongresima i konferencijama. Na projektu prezentiranom A. H. u Bostonu radila je tri godine.

mozaik

Dnevni avaz, ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

7

[ta ka`u poznati
Vladimir Putin

TREBINJE Ne smiruje se vatrena stihija

Dolar je parazit
Putin: Na}i rje{enje

Naselja nisu ugro`ena
Ga{enje ote`ava nepristupa~an teren na planini Leotar
Po`arna linija duga ~etiri kilometra

- SAD nisu parazit za svjetsku ekonomiju, ali je monopol ameri~kog dolara parazitski. Ovo je konstruktivna kritika, u nastojanju da se prona|e zajedni~ko rje{enje kako bi se oporavila posustala svjetska ekonomija.
(Ruski premijer na AFP-u)

Darinko Kosor

Odu{evljen sam Josipovi}em
- Odu{evljen sam svime {to Ivo Josipovi} radi, to je iznad svih mojih o~ekivanja. Dobili smo najboljeg mogu}eg predsjednika, posebno kada vidim ko su mu bili protukandi- Kosor: Iznad (Hrvatski politi~ar na HTV-u) o~ekivanja dati.

Vjeran Zuppa

Dr`ava kao bolesni~ka soba
Zuppa: Zdravstveno stanje

- Nije lako `ivjeti u dr`avi kao u bolesni~koj sobi nekoga nasmrt bolesnoga. Ne ka`em, me|utim, da tu pogodnost ne}emo `ivjeti i dalje. Nakon izbora. Rezultati tu sasvim ovise o aktualnom zdravstvenom stanju hrvatskog dru{tva. (Hrvatski dramaturg)
033/281-393 redakcija@avaz.ba

[ta ka`u u narodu
Veliki {umski po`ar koji je izbio preksino} u Ravni na planini Leotar kod Trebinja {iri se u tri pravca, a ga{enje ote`avaju nepristupa~an teren i jak vjetar koji u pojedinim momentima dosti`e brzinu od 70 kilometara na sat. Po`arna linija trenutno je duga oko ~etiri kilometra, a vatrogasci su tokom no}i uspjeli staviti pod kontrolu vatrenu stihiju koja je napredovala pr-

Vjetar dodatni problem
Radoslav Prelo, na~elnik podru~nog Odjela CZ Trebinje, ka`e da su raspolo`ive snage na terenu, a ho}e li se tra`iti neka dodatna pomo}, ovisit }e o razvoju situacije. ema repetitoru na Leotaru. Miodrag Batini}, koma- Vatrogasci su na terenu i gase po`ar na planini Leotar. Mora se pje{a~iti i po nekoliko kilometara do linije po`ara, a pu{e i jak vjetar, {to ote`ava ga{enje isti~e Prelo. ndir Vatrogasne jedinice Trebinje, ka`e da naseljena

mjesta nisu ugro`ena i da }e trebinjski vatrogasci u~initi sve da po`ar ugase. - Na raspolaganju nam je 20 vatrogasaca, poku{avamo gasiti koliko je u na{oj mogu}nosti, ali jak vjetar i nepristupa~an teren ote`avaju ga{enje. Gore trava i nisko rastinje. Po`ar ne prijeti naseljenim mjestima, a ~uva se dio prema repetitoru - ka`e P M. . Batini}.

Izgubili smo i gra|ansku odgovornost
- Bh. gra|ani, ~ini se, sami di`u ruke od sebe. Dok se tokom vikenda cijela Evropa digla na noge, tek mali broj Bosanaca i Hercegovaca iza{ao je na ulice. Razo~arani u vlast i zabavljeni time kako da pre`ive do sutra, izgubili smo sva(^italac iz Sarajeva) ku gra|ansku odgovornost.

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

17. 10. 2011.

Novi rekord web-portala „Dnevnog avaza“

Nevrijeme u Mostaru
promjenljivo

Za sedam dana vi{e od 2,3 miliona posjetilaca
Najve}i broj posjeta u jednom danu zabilje`en 13. oktobra
Web-portal „Dnevnog avaza“ zabilje`io je pro{le sedmice najvi{e posjeta od po~etka rada prije ~etiri godine. Pro{le sedmice bilo je 2.332.136 posjeta iz 139 dr`ava. Najve}a je evidentirana u ~etvrtak, 13. oktobra, kada je, prema „Google Analyticsu“, zabilje`eno 342.736 posjeta. Za sedam dana stranica ima 9.700.902 „pageviewsa“ i 751.906 korisnika s jedinstvenim unikatnim IP adresama. Web-portal Dnevniavaz.ba nastavit }e pravovremeno i iscrpno informirati svoje ~itaoce o svim de{avanjima u zemlji, regionu i svijetu. ^itaoci „Dnevnog avaza“ to }e, svakako, znati prepoznati, kao {to su, uostaN. M. lom, to ~inili i do sada.
Grana pala na automobil

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS

BIHA] 12 12 BANJA LUKA BR^KO 11 TUZLA 11 LIVNO ZENICA 10 SARAJEVO 10 16 MOSTAR GORA@DE 10

Uglavnom sun~ano

Iscrpno informiranje javnosti

Jo{ nije uga{en po`ar u Hutovom blatu
Po`ar koji od petka gori u Parku prirode Hutovo blato jo{ nije uga{en, potvrdio nam je ju~er Nikola Zovko, direktor Parka prirode. On je istakao da se vatra jo{ razbuktava prema jugoistoku parka i podru~ju Husi}i. - U subotu nave~er ~apljinskim vatrogascima u pomo} su pristigle i kolege iz Stoca, ali vjetar raznosi vatru

Vatra izazvala vi{emilionsku {tetu
i tako stvara nova `ari{ta, ote`avaju}i vatrogascima posao - ka`e Zovko i nagla{ava da se jo{ niko od dr`avnih i kantonalnih vlasti nije oglasio na apele za pomo} koje im Uprava Praka prirode upu}uje od kada je po`ar izbio. Iako je jo{ rano govoriti o procjenama {tete, jer po`ar nije stavljen pod kontrolu i

ne zna se koliko }e jo{ hektara izgorjeti, Zovko isti~e da se ve} sada mo`e re}i da }e ovo biti milionske {tete. - Trenutno se radi o {tetama od nekoliko miliona maraka, ali najve}a {teta je u tome {to }e Parku prirode trebati nekoliko godina za oporavak od ove katastrofe i do dana kada }e se ptice vratiti ovdje - ka`e Zovko. M. H.

Bura koja posljednjih dana pu{e u Mostaru donijela je mnoge probleme gra|anima, posebno u saobra}aju. Najve}u {tetu pretrpio je vlasnik automobila „{koda fabia“ na koji je zbog jakog udara vjetra pala grana sa stabla. Prema rije~ima vlasnika automobila, niko nije povrije|en, ali je grana preprije~ila cestu pa je saobra}aj bio obustavljen u dijelu ulice Stjepana Radi}a. Granu su uklonili komunalci. Posljednjih nekoliko dana, otkako pu{e bura, komunalci su imali vi{e ovakvih intervencija po gradu. - U subotu smo imali isti ovakav slu~aj, kada je na Rondou grana stabla pala na auto i o{tetila ga - ka`e nam M. H. jedan od radnika.

NEUM

20

PONEDJELJAK
17. 10. 2011.

UTORAK
18. 10. 2011.

SRIJEDA
19. 10. 2011.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 1 C do 13 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od -20C do 80C
DNEVNE TEMPERATURE

od 00C do 70C
DNEVNE TEMPERATURE

od 100C do 200C

od 14 C do 18 C

0

0

od 130C do 200C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA

Stabilnije vremenske prilike, uz vi{e sunca, pozitivno }e djelovati i popraviti raspolo`enje ve}ine populacije, a pote{ko}e kod osjetljivih osoba trebale bi se u znatnoj mjeri umanjiti.
Grad Sarajevo
Izlazak 7.03 Zalazak 18.00

17. 10. 2011.
Izlazak Zalazak 21.16 12.03

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Jaka bura lomila stabla

Ujutro }e biti pro10 hladno, a tokom dana sun~ano vrijeme uz malu do umjerenu obla~nost. Po kotlinama i uz rije~ne tokove u jutarnjim satima s maglom ili niskim oblacima. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroisto~nog smjera.

Ukratko

8
RAZGOVOR Po~asni konzul Fikret Klari} za „Avaz“

Dnevni avaz, ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

teme

Vu~urevi}: Ratni na~elnik

Trebinje

Vu~urevi} tu`i Srbiju
Ratni na~elnik Trebinja Bo`idar Vu~urevi} najavio je ju~er da }e tu`iti Srbiju zbog neosnovanog dr`anja u pritvoru i nepru`anja ljekarske pomo}i tokom boravka u zatvoru u [apcu, zbog ~ega mu je zdravstveno stanje izuzetno naru{eno. Vu~urevi} je rekao za Srnu da }e tra`iti od{tetu te da }e sav dobiveni novac dati u humanitarne svrhe.

Na{a zemlja trebala bi imati ambasadu u Albaniji
Odnosi izme|u ove dvije dr`ave trebaju biti daleko bolji
Albanija je prije tri godine otvorila svoju ambasadu u BiH. Te iste godine, bh. vlasti obe}ale su da }e otvoriti ambasadu u Albaniji. Ovo obe}anje, me|utim, do danas nisu ispunile. Ovo je za „Dnevni avaz“ izjavio po~asni konzul BiH u Albaniji Fikret Klari}. On smatra da bi odnosi izme|u ove dvije dr`ave mogli biti daleko bolji nego {to jesu.

Kongres SSVOIZ-a

Pobolj{ati polo`aj zaposlenih
Povodom predstoje}eg Kongresa Samostalnog sindikata visokog obrazovanja i znanosti (SSVOIZ) BiH, iz ovog sindikata ukazali su na potrebu pobolj{anja polo`aja uposlenika visokoobrazovnih i istra`iva~kih institucija. Iz SSVOIZ-a su istakli da FBiH jedva izdvaja 0,005 posto bruto dru{tvenog proizvoda za istra`iva~ki rad na univerzitetima, fakultetima i institutima, dok su uposlenici po pla}ama vrlo nisko rangirani. Iz ovog sindikata kazali su da o ovom problemu planiraju razgovarati s nosiocima vlasti.

Privredni rast
U razgovoru za „Avaz“ Klari} nagla{ava da bh. gra|evinske firme imaju veliku mogu}nost dobivanja posla u Albaniji, dr`avi u kojoj je u posljednje ~etiri godine izgra|eno vi{e od 320 kilometara autoputa. - Pogotovo kod obnove putne mre`e, Albanija bilje`i kontinuirani privredni rast. Posla ima i u oblasti turizma i energetike. Albanija je otvorena za bh. kompanije, novca ima, tr`i{ta ima. Potrebna joj je radna snaga - podvukao je Klari}.

On je naglasio da su procedure za registriranje firme u Albaniji daleko jednostavnije nego u BiH. Registrirati se i krenuti s radom, kako je istakao, mo`e se doslovno za dan. - U proteklim godinama u Albaniji je zabilje`ena tek jedna posjeta zvani~nika BiH! To je ono {to se treba mijenjati. Ja sam to kazao i ~lanu Predsjedni{tva BiH Bakiru Izetbegovi}u. Bez ja~ih bilateralnih odnosa i posjeta predstavnika vlada ne}e biti ni interesovanja bh. firmi za rad u Albaniji - istakao je Klari}.

Status manjine
Kao po~asni konzul BiH u ovoj zemlji, Klari} je vi{e od osobe koja obavlja poslove ambasadora. On se ujedno nalazi i na ~elu Udru`enja Bo{njaka u Albaniji. Bori se i da Bo{njaci u ovoj zemlji kona~no dobiju status manjine. - Ne znam za{to taj status

Klari}: Dobra prilika za bh. gra|evinske firme

jo{ nismo dobili, iako nas albanske vlasti izuzetno paze. Me|utim, sa statusom

manjine imali bismo mogu}nost djelovanja u Dr`avnom parlamentu. To bi

nam mnogo zna~ilo - rekao je Klari}.
A. DU^I]

Te{ka situacija u porodici Bege Dovad`ije

Saobra}aj

Kako putevima RS voziti traktor
Auto-moto savez Republike Srpske danas }e u saradnji sa MUP-om i Ministarstvom saobra}aja i veza RS nastaviti obrazovno-preventivnu akciju „Voza~i traktora i zaprega, u~estvujte bezbjedno u saobra}aju“, koja ima za cilj smanjenje broja saobra}ajnih nezgoda u kojima u~estvuju voza~i traktora i zaprega. Akcija }e trajati do 23. oktobra.

Nema posla, ostao i bez smje{taja
Demobilisani borac tvrdi da mu je na~elnik Vare{a obe}ao pomo} u vezi sa stambenim kreditom
Bego Dovad`ija, demobilisani borac iz Dabravina, optu`uje na~elnika op}ine Vare{ Hamdu Fati}a za nerije{eno stambeno pitanje. Nakon 12 godina ~ekanja da mu se odobri stambeni kredit, Dovad`ija se mora iseliti iz ku}e u kojoj je bio privremeno smje{ten. - Na~elnik mi je za kredit rekao da samo pripremim papire koji su potrebni, a da }e on na}i ~ovjeka s kojim }e napraviti kupoprodajni ugovor. Kako su svi krediti podijeljeni, nazvao sam na~elnika Fati}a da ga pitam {ta je sa mnom. On mi je rekao da mu nisam bio ni na kraj pameti - tvrdi Dovad`ija. U me|uvremenu, Mara Dimitrijevi} podnijela je zahtjev za delo`aciju porodice Dovad`ija iz njene ku}e. - Zbog ovakve situacije prinu|eni smo da budemo muhad`iri ovuda po Sarajevu, tra`e}i smje{taj i koru hljeba za djecu koja su mi gladna - zavr{ava svoju pri~u DoA. C. vad`ija.

Prnjavor

Ukradene lova~ke pu{ke
Dvije lova~ke pu{ke i pi{tolj ukradeni su iz ku}e Radojke Bobar (70) iz [trbaca i Milenka Vidi}a (72) iz Donjih Pala~kovaca kod Prnjavora. U Vidi}evu ku}u lopovi su nesmetano u{li kroz otklju~ana vrata, a u ku}u porodice Bobar kroz prozor. Oba slu~aja prijavljeD. ^. na su policiji.

Porodica Dovad`ija: Djeca nemaju {ta jesti

Agencija za sigurnost hrane u Bosni i Hercegovini

Procent neispravnih uzoraka hrane u na{oj dr`avi u konstantnom je padu, saop}eno je iz Agencije za sigurnost hrane BiH. Ovo je

Smanjen broj neispravnih namirnica
utvr|eno provjerama u laboratoriju za kontrolu hrane. Tako|er, utvr|eno je da je i manji broj oboljenja od neispravne hrane. Ove podatke Agencija je saop}ila povodom Svjetskog dana hrane koji se obilje`ava u spomen na 16. oktobar 1945. godine, kada je osnovana Organizacija Ujedinjenih naroda za poljoprivredu i prehranu (FAO). Agencija za sigurnost hrane u saradnji s na-

dle`nim institucijama BiH poduzima mjere radi usagla{avanja propisa o hrani sa zakonima Evropske unije.

teme

Dnevni avaz, ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

9

VOGO[]A Kako je uni{tena prosperitetna sarajevska op}ina

U industrijskoj zoni posla samo za ovce
Vogo{}i prijeti kolaps, jer su je na~elnici iz SDA dijele}i zemlji{te po strana~kim direktivama ostavili bez prihoda
Prije vi{e od godinu na{ list je upozoravao da nekada uspje{noj sarajevskoj op}ini Vogo{}a prijeti kolaps. Za to je kriv biv{i na~elnik Asim Sarajli}, danas zamjenik predsjednika SDA, koji je ostavio iza sebe milionske dugove napravljene raznim mahinacijama, koje su imale samo jedan cilj: li~no boga}enje i punjenje strana~ke kase.

Propao jo{ jedan sastanak u Travniku

Ni{ta od nove vlasti u SBK

HDZ i SDP ne popu{taju
Dva razli~ita stava o {kolstvu Razgovori }e biti nastavljeni ve~eras
Dogovor o formiranju vlasti u Srednjobosanskom kantonu (SBK), koji su u subotu nave~er postigli SDP, SDA i dva HDZ-a, ve} ju~er ujutro doveden je u pitanje. Samim time do{lo je do blokiranja procesa uspostave vlasti u HNK, kao i na dr`avnom nivou. pu{taju na kantonalnom nivou. HDZ je ovo ministarstvo dr`ao proteklih 12 godina - kazao je Helez, dodaju}i da }e pregovori ~elnika kantonalnih odbora ~etiri stranke biti nastavljeni ve~eras.

Nema renti
Op}ina je za ovu godinu planirala bud`et od deset miliona maraka. No, ve} sada je jasno da }e gubici biti ve}i od tri miliona KM. Uz do sada nagomilane gubitke, bolje upu}eni smatraju da bi ova op}ina, ako ne dobije neku zna~ajniju finansijsku injekciju, mogla do`ivjeti kolaps, jer samo na pla}e administracije godi{nje bude potro{eno oko pet miliona maraka. Na{ izvor iz Op}ine tvrdi da je problem u naplati od zakupaca. Biv{i na~elnik Sarajli}, ali i sada{nji Edin Smaji}, op}inske izbore dobivali su obe}anjem da }e nova industrijska zona preporoditi Vogo{}u i biti motor koji }e pokrenuti cijeli kanton. Obe}avano je zapo{lja-

Bez preglasavanja
Kako je naveo, ako SDP preuzme resor obrazovanja, ne}e biti nikakve majorizacije niti preglasavanja, a bit }e uva`avane kulturolo{ke i jezi~ke osobenosti svakog konstitutivnog naroda. Portparol HDZ-a BiH Mi{o Relota kazao je da iz ove stranke dogovor o~ekuju tokom dana{njeg dana. - Stavit }emo na stol sve {to je dogovoreno i ono {to nije, pa }emo se poku{ati usuglasiti. Vrijeme je da se u ovom tjednu postigne dogovor o izvr{noj vlasti i u SB@ i u HN@ - rekao je Relota.
A. DU^I]

Tra`e rotaciju
Predsjednik Kantonalnog odbora SDP-a Zukan Helez potvrdio je za „Avaz“ da su ponovo nastale komplikacije, jer HDZ BiH ne `eli odustati od Ministarstva obrazovanja, nauke kulture i sporta SBK. - Rije~ je o sukobu dva koncepta. SDP `eli ujediniti {kole, dok HDZ-u BiH to ne odgovara. Sve se vrti oko obrazovanja. HDZ `eli zadr`ati taj resor, ali mi tu ne mo`emo popustiti. Rekao sam im, ako tra`e rotaciju na dr`avnom, za{to je ne do-

Nova industrijska zona: Pretvorena u ispa{u

vanje oko 5.000 radnika, a umjesto toga zaposleno je pet ~uvara. Danas tamo posla ima samo za sto~are, koji napasaju ovce na pa{njacima u pustoj industrijskoj zoni. Ve}ina firmi je oti{la ili `eli oti}i, kao {to je slu~aj s „Bellissimom“, koja, kako saznajemo, odavno prodaje

Sarajli} ucijenjen
Iako je doveden kao poslu{nik SDA, na~elnik Smaji} shvatio je {ta mu je ostavio Sarajli} u amanet te je nedavno ucijenio svog prethodnika da mu pomogne da spasi Vogo{}u. Zbog toga je u SDA napravljen dogovor da {to vi{e novca iz bud`eta Kantona bude prebacivano u Vogo{}u, kako bi se poku{ale zakrpiti bud`etske rupe. Zadu`eni su, prije svih, Ned`ad Ajnad`i} i njegovo Ministarstvo za bora~ka pitanja da kupovinom bora~kih stanova poku{aju dio novca prebaciti u posrnulu Vogo{}u.

svoje objekte. - Infrastruktura nije zavr{ena, nema renti i nema punjenja bud`eta. Sarajli} je prodavao parcele, koje je Op}ina otkupila po cijeni od 27 KM po kvadratu, po strana~kim direktivama, a da nije obavezao kupce da moraju pokrenuti proizvodnju. Sada nemamo mehanizam da to uradimo. Svi napu{taju industrijsku zonu i cijelu ovu op}inu - tvrdi na{ sagovornik.

Parlamentarci BiH u @enevi
Sarajli} i Smaji}: Uni{tili Vogo{}u

Prodaja stanova
Ni{ta bolje nije ni u drugim dijelovima Vogo{}e. Navodno i Fakultet za javnu upravu prodaje svoje objekte, a i oni koji su sagra|eni, nisu se isplatili Op}ini. Takav je slu~aj sa stambenim objektima u Rosuljama, koje su

sagradili vlasnici Televizije Hayat, bra}a [vraki}. Zemlji{te su, naime, dobili besplatno, uz dogovor da ga prilikom prodaje stanova plate Op}ini. Stanovi su prodati, a Op}ina nije imala nikakve koristi od toga.
F. KARALI]

Delegacija Parlamenta BiH u~estvuje na zasjedanju Interparlamentarne unije, koje je po~elo ju~er u @enevi. U na{oj delegaciji su predsjedavaju}i Doma naroda i Predstavni~kog doma Ognjen Tadi} i Denis Be}irovi} te poslanik u Predstavni~kom domu Drago Kalabi}, saop}eno je iz Parlamenta BiH.

Spec
SARAJEVO - U povodu zavr{etka unutra{njih radova u sarajevskoj Katedrali, u subotu nave~er slavljena je sve~ana sveta misa. Euharistiju je u prepunoj Katedrali predslavio kardinal Vinko Pulji}, uz 40 sve}enika.

Klub poznatih

Berin Buturovi}

10

Dnevni avaz, ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

teme

@ivciraju me oni koji se kriju iza nadimaka
Li~ni profil pjeva~a
Ime i prezime: Berin Buturovi}. Datum i mjesto ro|enja: 15. april 1987., Sarajevo. Koji je Va{ najve}i porok: Nemam nekih zna~ajnih. Biste li donirali organe: Za nekoga bli`eg sigurno bih. [ta pomislite kada Vam crna ma~ka prije|e preko puta: Ha-ha, nisam sklon praznovjerju. [ta svaka dama mora imati u ta{ni, a mu{karac u nov~aniku: Dama vjerovatno {minku, a mu{karac obavezno novac. Ima li istine u izreci „Ko pjeva, zlo ne misli“: Kako kod koga. Da je sutra smak svijeta, {ta biste danas uradili: Proveo dan s porodicom, a nave~er dernek. Je li bolje danas biti lijep ili pametan: Ja sam za kombinaciju. Politika je za Vas: Nu`no zlo. Jeste li ikada izdali prijatelja: Ne mislim da sam. Je li Va{a slava gorkog ili slatkog okusa: Ne smatram se slavnim, ali do sada sam u`ivao u tome {to radim. Otkrijte nam jednu tajnu: Jako sam lijen. ^ega se najvi{e sramite: Do sada ni~ega, ali bih se sramio da se mene srame moja porodica i prijatelji. Najljep{a `ena/mu{karac je: Eh, kada bih se mogao za jednu odlu~iti, a mu{karce ne posmatram u tom smislu. Kada je brak dobar brak: Javit }u vam kada saznam. Je li jutro pametnije od ve~eri: Ako je ~ovjek pametan i razuman, svejedno je. Neostvarena `elja: Uh, ima ih mnogo, ali ona najve}a - da uspijem u onome {to radim. Omiljeni film: Volim inspi-

ISTRA@IVANJA [ta su pokazale studije o vakcini protiv H1N1

Djeca u Finskoj i [vedskoj obolijevaju od bolesti spavanja
Narkolepsija se pojavila kod tri do sedam osoba na 100.000 cijepljenih ljudi U BiH nije bilo vakcinisanih
Da je vakcina protiv virusa H1N1, koji izaziva svinjsku gripu, ostavila posljedice na zdravlje ljudi, pokazalo je i nedavno istra`ivanje Evropske agencije za lijekove (EMEA). Ona je istra`ila slu~ajeve narkolepsije, bolesti spavanja, koja se pojavila kod osoba vakcinisanih „pandemriksom“. na vezu izme|u vakcinacije i narkolepsije.

Genetski faktori
- Od {est do 13 puta ve}i je rizik od narkolepsije kod vakcinisanih u pore|enju s nevakcinisanom djecom i adolescentima, {to odgovara tri do sedam slu~ajeva na svakih 100.000 vakcinisanih osoba. Ovo pove}anje rizika nije zapa`eno kod starijih od 20 godina. Sli~an rizik nije potvr|en, ali ne mo`e biti isklju~en u drugim dr`avama kod kojih istra`ivanje jo{ nije zavr{eno - zaklju~ila je Komisija za humane lijekove. Istra`iva~i su zapazili da vakcina vjerovatno stupa u interakciju s genetskim materijalom ili faktorima `ivotne sredine. Nakon ovog istra`ivanja EMEA je preporu~ila ograni~enu upotrebu „pandemriksa“. Na{a dr`ava u jeku pandemije je kupila 60.000 vakcina protiv H1N1, ali nijedna doza nije iskori{tena. Na{e vakcine bit }e uni{tene zato {to im istje~e E. HALA] rok upotrebe.

Buturovi}: Nisam ljubitelj izlo`bi

Potvr|ena veza
Kako je objavila Agencija za lijekove BiH, ovo istra`ivanje pokrenuto je zbog brojnih prijava narkolepsije me|u djecom i adole-

rativne filmove tipa „Forest Gump“ ili „My Name Is Khan“. Va{ hobi: Tenis. Sportista koji Vas inspirira: Ro`er Federer (Roger). Sje}ate li se prvog poljupca: Pomalo nespretno. [ta je Va{ najve}i strah: Da ne}u uspjeti ostvariti svoju najve}u `elju. Najdra`a pjesma: Ima ih vi{e, recimo „Rijeka suza i na njoj la|a“. Kada ste posljednji put bili na izlo`bi ili u pozori{tu: Iskreno, nisam neki ljubitelj izlo`bi, a u pozori{tu nedavno. Citat koji pamtite: Savjest je nekada `e{}i i okrutniji sudac od svih {erijata i kadija koji su ikada postojali. Omiljena modna marka: Nisam optere}en time, nosim ono {to mi se svi|a. Osoba koja Vas `ivcira: Generalno, osobe koje se kriju iza nadimaka i kritikuju sve i svakoga.

Vakcina „pandemriks“: Rizi~na za djecu i tinejd`ere

Vakcinisano 30,8 miliona Evropljana
30,8 miliona Evropljana 2009. godine primilo je „pandemriks“ narkolepsija je rijetka bolest koju karakteriziraju pretjerana dnevna uspavljivanja uzrok je nepoznat, ali se smatra da je izazvana genetskim faktorima i utjecajem sredine prirodno je da se javi jedan novi slu~aj narkolepsije na 100.000 ljudi svake godine

scentima u Finskoj i [vedskoj. Bolest se pojavila u vrijeme pandemije gripe krajem 2009. i po~etkom 2010. godine. Komisija EMEA-e za humane lijekove analizirala je studije u Finskoj i [vedskoj, kao i preliminarna istra`ivanja u osam zemalja Evropske unije, u {ta je bila uklju~ena i grupa ljekara eksperata. Zaklju~eno je da rezultati za Finsku i [vedsku ukazuju

Zagreb

Nagrade bh. inovatorima
Na 8. me|unarodnoj izlo`bi inovacija „Arca 2011“, zavr{enoj prekisno} u Zagrebu, ~lanovi Asocijacije inovatora BiH dobili su sedam priznanja za 12 prikazanih inovacija. Dobitnici nagrada su Josip Guji}, Ajla Sadikovi}, dr. Adnan Dizdar, Ljubomir Samard`ija, Zdravko Bosni} i Ejub Karad`i}.

SMS
SKUPLJE KOMUNALIJE - Voda i druge komunalije skuplje su za 17 i 25 posto u Biha}u. Direktor Komunalnog preduze}a Demirovi} ka`e da to nije ni{ta u odnosu na kuglu sladoleda od jedne marke, pa ako gra|ani mogu dvije kugle platiti dvije KM, mogu i za vodu dati vi{e para. Direktore, koji to gra|ani izdvajaju dvije marke za sladoled? Mo`da misli{ na penzionere i nezaposlene? Aferim, direktore! AKCIJA BINGO Gra|ani Br~kog ~ekaju nastavak akcije „Bingo“ i pitaju se ko je

Dnevni avaz 061-142-015
Srbiji bilo da kona~no ostavi BiH na miru i po~ne rje{avati svoje unutra{nje probleme. Njene granice mogle bi biti jo{ manje. Neka se malo zabrinu za Vojvodinu. ^italac iz Sarajeva SAMOUBISTVO STARCA @ao mi je starca koji se raznio bombom na Dobrinji. Za sve je kriva ova na{a lo{a situacija u dr`avi. Omladina je nezaposlena, starci bolesni, usamljeni, niko se o njima ne brine. Narod je depresivan. Nije ni ~udo {to imamo sve vi{e samoubistava. Penzioner iz Tuzle

sre}ni dobitnik u narednom kolu. Br~aci podr`avaju borbu protiv korupcije i mita u svom gradu, posebno u Vladi Distrikta. Sre}ko PROTESTI U BiH - Gledam na televiziji koliko se ljudi u Italiji, Gr~koj, Hrvatskoj i drugim dr`avama okupilo na protestima protiv ugnjeta~a i onih koji kr{e radni~ka prava. Samo u BiH narod jo{ spava i pu{ta da ga svako ugnjetava. Zeni~anin SRBIJANSKA POLITIKA Dobro Azem Vlasi ka`e da Srbija `eli dio BiH preko Republike Srpske. Bolje bi

Parlament BiH

Konferencija o siroma{tvu
Zajedni~ka komisija Parlamenta BiH za ljudska prava danas }e u Sarajevu organizirati konferenciju na kojoj }e ukazati na potrebu ve}eg anga`mana cijelog dru{tva u borbi protiv siroma{tva, javlja Fena. Prema zvani~nim podacima, oko 48 posto stanovnika u BiH `ivi na granici siroma{tva, dok je 18 posto ispod linije koja ozna~ava kriti~no stanovni{tvo.

teme

Dnevni avaz, ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

11

Danas u Vi{em sudu u Beogradu

AFERE Nekada superuspje{ni „Zrak“ uni{tavan organizirano

Kako su oplja~kana 102 miliona maraka
Kapital firme za ~etiri godine smanjen sa 64,9 miliona na 16,7 miliona KM Ma{ine prodavane u bescjenje, a u sve upleten vrh SDA
Za ne{to vi{e od ~etiri godine, od 2003. do 2007., potpuno je oplja~kana i uni{tena nekada superuspje{na firma „Zrak“, ~iji je ukupni kapital smanjen za ~ak 102 miliona maraka, saznaje „Dnevni avaz“. U dokumentaciji, koja je u posjedu na{eg lista, vidljivo je da je u ovom periodu osnovni kapital firme smanjen sa 64.928.168 na 16.753.619 KM.

Su|enje za zlo~in nad porodicom Avdi}
Jovi}, \ur|evi} i Risti} optu`eni za ubistvo Rame Avdi}a i silovanje njegove k}erke i snahe
Na Odjelu za ratne zlo~ine u Vi{em sudu u Beogradu danas }e biti odr`ano tre}e ro~i{te u postpuku protiv trojice dr`avljana Srbije optu`enih za ratni zlo~in nad porodicom Avdi} u Bijeljini 14. juna 1992. Na optu`eni~koj klupi su Dragan Jovi}, Zoran \ur|evi} i Alen Risti}. Su|enje je po~elo u junu ove godine, a Srbija je dala posebne garancije za sigurnost svjedoka, ~lanova porodice Avdi}. Optu`eni su ranije izjavili da su na bh. rati{te do{li kao dobrovoljci Srpske radikalne stranke, a terete se da su upali u ku}u Avdi}a, oduzeli im novac i stvari.

Ekshumacija tijela ubijenog Rame Avdi}a

optu`io svoje sau~esnike. Danas }e svjedo~iti sudski vje{taci te Hurem Avdi}, pred ~ijim je o~ima

Svjedo~enje Danila Spasojevi}a
Na ro~i{tu bi trebao svjedo~iti i Danilo Spasojevi} iz Hasa kod Bijeljine, kojeg bijeljinsko Okru`no tu`ila{tvo u odvojenom
Protesti radnika nisu urodili plodom

Ostali rashodi
Istovremeno su inozemna dugovanja od 42 miliona KM isknji`ena iz „Zrakovog“ podbilansa, kao i vrijednost 200 stanova na koje nije zatra`en povrat. Saznajemo da je u drsku plja~ku dr`avne imovine upleten i sami vrh SDA, koji je godinama kontrolirao sektor namjenske industrije. Prvi predsjednik Skup{tine 2003. godine postao je Midhat Izetbegovi}, koji je tada predstavljao i bio zaposlenik Federalnog ministarstva odbrane (FMO). „Zrak“ 2005. godine prelazi u nadle`nost Ministarstva energije, rudarstva i industrije (FMERI). No, tada{nji ministar Vahid He}o,

sudskom procesu tereti da je zlo~ince doveo u ku}u Avdi}a. Optu`nica ga direktno ne tereti kao izvr{ioca. ubijen njegov otac Ramo. Iskaz }e dati i Huremova majka i sestra, dok njegovi brat i snaha ne `ele suo~enje sa zlo~incima i tra`e da im se uva`i pismena izjava ili svjedo~enje videolinkom.
E. MUSLI

uprkos svim dopisima dioni~ara, nikada ni{ta nije poduzeo da se sprije~i uni{tavanje „Zraka“.

Vlada FBiH tra`i rje{enje
Vlada FBiH na posljednjoj sjednici imenovala je Radnu grupu za ocjenu prijedloga za zaklju~enje vansudske nagodbe u postupku izmirenja potra`ivanja zaposlenika privrednog dru{tva „Zrak“ Sarajevo. Njen predsjednik je Adnan Frljak, a ~lanovi su Jakov Duji}, Nevena Voki}, Husein Hasibovi}, Sakib Mehi} i D`emo Ba{i}. {to je vidljivo i u finansijskim izvje{tajima. - Oprema je otpisivana i isknji`avana bez procjene sudskog vje{taka i upotrebne vrijednosti. Treba znati da se radi o ma{inama za koje je, da bi bile iznesene, bio potreban kamion, minimalno pet-{est radnika, vilju{kar. Ma{ine su morale pro}i kroz kapiju preduze}a - ka`e Filipovi}. To zna~i da su najkvalitetnije i najpreciznije ma{ine izno{ene organizirano i prodavane u bescjenje, a novac Njihov je zadatak da u roku od 30 dana u skladu s podacima iz Analize stanja u namjenskoj industriji s pravcima daljnjeg djelovanja i s procjenom zna~aja nekretnina ~ija se prodaja tra`i za nesmetan nastavak poslovanja privrednog dru{tva „Zrak“ Sarajevo, Vladi FBiH predlo`e dono{enje odgovaraju}eg akta. je zavr{avao u privatnim d`epovima i strana~kim fondovima. Filipovi} je jo{ prije {est godina tu`io FMO i Federaciju, a poslije toga i FMERI, i to zbog nezakonitog i {tetnog djelovanja te omogu}avanja plja~ke imovine ove firme. Tu`ba se odnosi na ukupnu nadoknadu li~ne {tete od skoro pola miliona KM, koja obuhvata gubitak vrijednosti dionica, izgubljenu dobit, neispla}ene pla}e i doprinose...
F. KARALI]

Izgubljena dobit
Kako je za na{ list kazao in`injer ma{instva i mali dioni~ar Husein Filipovi}, od 2003. je po~ela propast „Zraka“, firme koja je proizvodila tehniku za vojne potrebe vrhunskog kvaliteta. Filipovi} tvrdi da je sve {to je oplja~kano iz „Zraka“ pokriveno kroz „ostale rashode“,

Ramu Avdi}a ubili su pucnjem iz automatske pu{ke pred ostalim uku}anima, a potom su naizmjeni~no silovali Raminu k}erku i snahu, suprugu starijeg sina. Optu`eni Dragan Jovi} priznao je Ramino ubistvo, a za silovanje je

Iz Ha{kog tribunala

Sutra nastavak su|enja Karad`i}u
Su|enje biv{em Prijedora, i jo{ dvoje predsjedniku RS svjedoka ~iji je identiRadovanu Karad`tet za{ti}en. i}u u Hagu bit }e Na su|enju Karnastavjeno sutra saad`i}u, koje je po~elo u slu{anjem novog oktobru 2009. godine, svjedoka optu`be, do sada su saslu{ana javlja Srna. 122 svjedoka. Tu`ila{tvo je naKarad`i}a optu`nijavilo da }e tokom Karad`i}: Pod ca, izme|u ostalog, tesedmice saslu{ati te{kim reti za genocid u Srebr~etiri svjedoka - do- optu`bama enici i osam op}ina ktora Idriza Merd`ani}a, ko- BiH, teror nad civilima Saji je lije~io zarobljenike u Tr- rajeva i uzimanje pripadninopolju, Ivu Atliju, Hrvata iz ka UN-a za taoce.

Faksimil bilansa uspjeha: U 2004. pove}ani rashodi za skoro 25 miliona KM 

Dnevni avaz, ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

F=H==

PRIJEDOR Mještani Raškovca i Čejreka ponovo protestirali 

>= ’JHE=AIJE?=’ H= E=JE H=FK
U posljednjih 30-ak godina na ovom pružnom prijelazu stradalo 20 ljudi

Polaznici će nastaviti obuku na otvorenim vodama

Cilj projekta poboljšanje opšte sposobnosti
Udruženje “Eco Sports Group” iz Sarajeva uz podršku ronilačkog kluba “Posejdon” iz Trebinja ovih dana u Trebinju provodi projekat pod nazivom “Rehabilitacija, socijalna reintegracija osoba sa onesposobljenjem kroz sportove na vodi”. Projekt podržava USAID i traje dvadeset mjeseci, od juna 2011. do januara 2013. godine. Cilj projekta je poboljšanje opšte psiho-fizičke sposobnosti ljudi sa invaliditetom, kako bi im se podiglo samopouzdanje, proširile mogućnosti zapošljavanja, i što je najvažnije, da ih učini aktivnim članovima društva. - U ovoj fazi obuke učesnici uče sve potrebne radnje za savladavanje ronilačkih vještina potrebnih za nastavak obuke na otvorenim vodama. Aktivnosti kojima će se baviti učesnici projekta su i rafiting, upravljanje čamcima s vanbrodskim motorima, plivanje i mnogo timskog rada i zabave. Ove aktivnosti će se provoditi širom BiH na bazenima, rijekama, jezerima i moru kazao je Sead Muratović, predsjednik udruženja “Eco SportsGroup". P. M.

4E=č= >K= = EL=E@A

Saradnja Sarajeva i Trebinja

Mještani Raškovca i Čejreka, naselja kod Prijedora, koja se nalaze u blizini kobne “trinaestice”, pružnog prijelaza na kojem je u posljednjih 30-tak godina stradalo 20 ljudi, mirnim protestima po 16. put ponovili su zahtjev da se na “trinaesticu” konačno postavi rampa.

Neće odustati
Zahtijev od kojeg, po tvrdnji Milorada Vasiljevića, člana Savjeta mjesne zajednice Čejreci, mještani neće odustati, proslijeđen je na adrese lokalne zajednice, nadležnog ministarstva, ali i Željeznica RS. -Spremni smo uložiti i vlastita sredstva kako bismo spriječili ovo zlo od kojeg

Mještani izričito traže postavljanje rampe

(Foto: D. Stojnić)

Šta mi se (ne) sviđa u Vitezu

-U Vitezu mi se, prije svega, sviđa gostoljubivost i gostoprimljivost ljudi, to se ovdje očituje kao malo gdje. S druge strane, nema mnogo toga šta mi se ne sviđa, a najprije bih povećao nedovoljan broj kulturno-sportskih dešavanja. Vitezu najviše nedostaje pješačka zona koja bi nam mnogo značila. Najveću zamjerku imam na drva za ogrjev oko zgrada koja svakako treba ukloniti i tako u oblasti urbanizma 

A@IJ=A = FAš=č= =

Među okupljenim mještanima bio je i Boško Došen iz Čejreka koji je daleke 1987. godine na ovom prijelazu izgubio suprugu Cvijetu. -Na ovom mjestu život su izgubile i moje dvije komšinice, moji prijatelji iz Crne Doline... Sjećam se da sam vozio traktor, bila je velika magla i voz je Došen: Udar voza svom silinom udario pri- supruga - kazao je vidno kolicu na kojoj je bila moja potresen Došen.

1CK>E IKFHKCK

svi, jer je ovaj pružni prijelaz najfrekventniji u Prijedoru, podjednako strepimo - kazao je Vasiljević i podsjetio da je na prijelazu 80-ih godina bila rampa, ali je već odavno uklonjena.

Propisno obilježena
Milan Bešir, direktor saobraćajno-transportne djelatnosti (STD) ŽRS RS u Prijedoru kazao je da je “trinaestica” propisno obilježena znakovima stop i Andrejevim krstom. -Koliko znam, nekoliko

komisija bilo je jednoglasno u ocjeni da prijelaz treba obezbijediti branicima. Postoji dobra volja i od strane ŽRS i opštine Prijedor, kao i Direkcije za puteve RS, no problem predstavljaju finansije - naveo je Bešir. Kako saznajemo, za postavljanje modernog branika sa zvučnom signalizacijom na ovom pružnom prijelazu u Prijedoru treba obezbijediti najmanje 300.000 KM. M. ZGONJANIN

Zahvaljujući UNHCR-u Zorići će zimu dočekati u boljim uvjetima

2@HK HKšALA KćA =EAEJ ćA JAAH
Osjećam se kao da sam ponovo rođen, kaže Mirko Zorić

Valentin Plavčić, nogometni trener

napraviti više reda - kaže Valentin Plavčić, trener NKVitez. S. P.

”Dnevnom avazu”, najtiražnijem bh. dnevnom listu, potrebni su honorarni saradnici iz cijele BiH koji će pisati za rubrike crna hronika, unutrašnjopolitička, panorama i kultura. Svi zainteresirani svoju biografiju i broj telefona mogu poslati na e-mail: panorama( avaz.ba, a oni koji budu zadovoljavali uvjete bit će kontaktirani.
Zorić: Više neče kisnuti

2JHA>E DH=HE I=H=@E?E

”Dnevni avaz” vas poziva

Četveročlana porodica Zorić iz Dervente dobila je na poklon od „UNHCR-a” kontejner u kojem će stanovati u narednom periodu. Do sada su živjeli u neuslovnim prostorijama, u podrumu jedne ruševne kuće, čiji vlasnik živi u Hrvatskoj. Opština Derventa je obezbijedila zemljište i uređenje, a

Opština Derventa je obezbijedila zemljište

preko Centra za socijalni rada upoznata je organizacija UNHCR koji su odlučili pomoći Zorićima. - Kao da sam ponovo rođen. Kuća u kojoj smo živjeli ne može se nazvati domom, ali drugog mjesto za

stanovanje nismo imali. Kisnuli smo jer kuća nema krova i sve prolazi kroz ploču do podrumskih prostorija gdje smo stanovali. Šporet sam lijepio ilovačom. Zdravstveno stanje svih nas je veoma loše. Ja sam imao

operaciju dva puta u Doboju - priča Mirko Zorić (64) rodom iz Bosanskog Petrovca. Supruga Milka(78) je teško bolesna, ne može hodati. Kćerka Milena (30) od djetinjstva je suočena sa zdravstvenim problemima, dok je druga kćerka Mirjana naglo oboljela. Zorići su primali 41 KM socijalne pomoći koja je obustavljena, a Mirko kaže da je predao dodatne papire da ponovo počne dobivati novac koji im je bio siguran izvor prihoda. - Živimo veoma teško. Nema ni dnevnica, samo 30 dana sam radio. To nije dovoljno ni za hranu, a kamoli za liječenje svih nas. Ali ima dobrih ljudi koji su nam pomogli da bar živimo u boljim uvjetima, da nam glave ne kisnu-dodajeZorić. N. S.

JK=IE =J

Dnevni avaz, ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011. 

!

SREBRENIK Napokon će biti rješen problem stanara u centru 

=BEćAI=FHAC=IKE JHEH=JćAEIFAJHE
Građani tvrde da zbog buke nemaju osnovne uslove za normalan život
Predstavnici nezadovoljnih stanara upozorili su da će, ukoliko ni ova akcija ne rezultira smanjenjem buke, vlasnici stanova biti primorani da poduzmu radikalnije korake. Kako ističe Ekrem Omerović, predstavnik stanara, strpljenje vlasnika je na izmaku i ukoliko nadležnu ne uspiju riješiti ovaj problem, stanari najavljuju i moguće demoliranju kafića.

Predstavljamo prvačiće

Nakon nekoliko peticija nezadovoljnih stanara stambeno-poslovnih zgrada P-2/7 i P-2/14 u Ulici Alije Izetbegovića u Srebreniku upućenih nadležnim organima, u kabinetu općinskog načelnika Mehmeda Barjaktarevića održan je sasta- 

==LKK @AEH=A

Srebrenik: Nezadovoljni stanari traže hitnu akciju

nak posvećen provođenju Zakon o zaštiti od buke i Odluke o komunalnom redu općine Srebrenik. Uz predstavnike resor-

nih općinskih službi, sastanku su prisustvovali Besim Duraković, direktor Uprave za inspekcijske poslove TK-a, Enver Skendera-

gić, načelnik PU Gradačac i Edin Karić, komandir PS Srebrenik. U brojnim peticijama predstavnici nezadovoljnih stanara navode da zbog puštanja preglasne muzike u nekoliko kafića i nepoštivanja Odluke o radnom vremenu, vlasnici stanova i članovi njihovih porodica već duže vrijeme nemaju osnovne uslove za normalan život u svojim stanovima, te zbog toga traže hitnu akciju na rješavanju ovog problema. Uvažavajući zahtjeve građana, učesnici sastanka donijeli su zaključak da zajednički timovi predstavnika policije, općinske inspekcije i Uprave za inspekcijske poslove TK-a odmah krenu u akciju kontrole poštivanja Zakona o zaštiti od buke i Odluke o radnom vremenu u svim ugostiteljskim objektima u centru grada. O. MUJKIĆ

Učenici I-B razreda sa učiteljicom Ezanetom Hadžić

Prvi B razred Osnovne škole Stjepan Polje pohađaju učenici: Dženan Mehanović, Fatima Ibrišević, Emina Ibrišević, Mustafa Ibrahimović, Fata Ibrahimović, Nejra Havić, Mersad Hamzić, Haris Hadžić, Ajla

1* H=HA@ Š ’5JAF= 2A’
Spec

Fatušić, Samra Džebo, Mersed Džebo,Amel Džebo, Fadil Džaferović, Dalila Beganović, Berina Avdić, Ajdin Avdić i Amra Ahmetović. Nastavnica i razredni starješina je Ezaneta Hadžić. H. Č.

Načelnik Živinica Hasan Muratović i direktor IPSA instituta iz Sarajeva Ešref Gačanin potpisali su ugovor o izgradnji prostornog plana ove općine u narednom periodu. Prostorni plan će olakšati izradu projekata za pretpristupne fondove EU i od velikog je značaja za građane. Očekuje se da će njegova izrada biti završena u narednih šest mjeseci. Sa. M. 

"

Dnevni avaz, ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

I=H=ALIE =J

SIGURNA KUĆA Briga o žrtvama porodičnog nasilja

Radove je izvodila firma “Bosman”

(Foto: N. Grabovica)

Ovih dana završena je sanacija potpornog zida u ulici Višegradska kapija do broja 7 na Vratniku. Iz Općine Stari Grad su nam kazali da je rekonstrukcija bila potrebna jer je zbog dotrajalosti starog zida povremeno dolazilo do odrona i obrušavanja zemlje. - Radovi su podrazumijevali mašinsko-ručni iskop

2JFHEE@KLHKDK

Okončani radovi na Vratniku

zemlje za temelj, ugradnju plastičnih drenažnih cijevi i tamponskog sloja uz potporni zid, betoniranje te postavljanje armature - kazali su iz Službe za komunalne poslove i investicije. Izvođač radova bila je firma “Bosman”, a radove je sa 76.194 KM finansirala Općina. N. G.

U Osnovnoj školi „Zajko Delić” na Kobiljoj Glavi održana je radionica na kojoj su Šefika Mirvić, profesorica razredne nastave, i roditelji razgovarali o temi „Komunikacija između roditelja i škole”. Prema riječima Mirvić, jedan od načina dobre komunikacije jesu predavanja, radionice i sastanci na kojima se razgovara o edukaciji i odgoju njihove djece u školi kojupohađaju. Es. M.

5=H=@= H@EJA= E =IJ=LE=

OŠ “Zajko Delić” na Kobiljoj Glavi

*A IJH=D= @čA=JE LE @=
Osim fizičke zaštite, imaju i stručnu pomoć socijalnih radnika, psihologa i neuropsihijatara Prijave putem SOS telefona
neuropsihijatara. - Korisnici kada dođu u Sigurnu kuću, dobiju direktnu fizičku zaštitu i sve što im treba za zadovoljenje osnovnih životnih potreba. Pored toga, s njima se rade psihosocijalni tretmani, koji uključuju individualnu i grupnu terapiju, a imaju i medicinsku i pravnu pomoć - pojasnila je Hodžić-Lemeš. Nasilje u porodici može se prijaviti putem SOS telefona 033/222-000, koji je otvoren 24 sata, a do sada je zaprimljeno 7.963 poziva. Građani mogu prijaviti nasilje koje im se dešava i da im se pruži pomoć na način da im se osigura intervencija policije kada prijavljuju nasilje koje se dešava u trenutku poziva. Sigurna kuća trenutno je utočište za 32 žrtve porodičnog nasilja, incesta i seksualnog zlostavljanja. Najveći broj njih zadržava se u ovoj ustanovi oko mjesec, ali ima i onih koji ostanu znatno duže u zavisnosti od toga kako se rješava njihov slučaj, rekla je za “Avaz” menadžerica Sigurne kuće Mubera Hodžić-Lemeš. Žrtve porodičnog nasilja, osim fizičke zaštite, imaOsim toga, na inicijativu Gender centra, uspostavljen je jedinstveni besplatni broj
Hodžić-Lemeš: Ostaju oko mjesec

ju i stručnu pomoć socijalnih radnika, psihologa i

Mirvić: Dobar način

Vlada Kantona Sarajevo razriješila je dužnosti predsjednika Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Enesa Čengića i članove Ramiza Mehmedagića, Nedžada Krivdića, Marijanu Triglav, Muradifa Husića, Izeta Hormana i Eminu Ćerim.

-AI ČACEć LEIJ=HE FHA@IA@E

UO Agencije za privatizaciju KS

Fondacija lokalne demokratije i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice potpisali su sporazum o međusobnoj saradnji na usvajanju zakona o besplatnoj pravnoj pomoći na nivou

*AIF=J= FH=L= Fć

države. Hodžić-Lemeš naglašava da je saradnja vladinog i nevladinog sektora veoma bitna u rješavanju prava marginaliziranih grupa žena koje ne mogu ostvariti temeljna ljudska prava.

Od svog osnivanja 2000. godine Sigurna kuća, koja egzistira u okviru Fondacije lokalne demokratije, prihvatila je 1.248 žrtava nasilja u porodici. Od tog broja 437 su žene, 618 djeca te 193 djevojke koje su žrtve porodičnog nasilja, incesta ili seksualnog zlostavljanja. SOS telefona za Federaciju BiH 1265, na koji se automatski usmjeravaju svi pozivi upućeni na broj 033/222-000. I. TREPALOVAC

,A?= =KCHžAE=

Ovaj prijedlog morat će na narednoj sjednici potvrditi i Skupština KS, kao i prijedlog Vlade da za privremenog predsjednika na dva mjeseca ponovo bude imenovan Enes Čengić, a za članove Izet Horman, Ferid Šabotić, Goran Memić i EnisaPulić. S. M.

2H@==!I=@E?=?LEAć=EAAE=
Izložbeni plato na 1.500 kvadrata Sadnice koštaju od 80 feninga do 4,20 KM

Na platou ispred “Parkovog” vrtnog centra “Flora”

Saobraćajno ogledalo na raskrsnici ulica Novopazarska i Triglavska u općini Novo Sarajevo razbijeno je i predstavlja problem vozačima. Naime, zbog nepreglednosti vozači koji dolaze iz Triglavske ulice ne mogu vidjetiko imdolaziususret te može doći do nezgode. N. G. Opasnost zbog nepregledne krivine

4=>EA I=>H=ć= CA@=

Na križanju Novopazarske i Triglavske

Na platou ispred “Parkovog” vrtnog centra “Flora” u Aleji Bosne srebrene u Nedžarićima počela je prodaja 30.000 sadnica sezonskog cvijeća i zelenila. Centar radnim danima i subotom radi od 8 do 20 sati, a

nedjeljom od 8 do 14 sati. - Na izložbenom platou, koji se prostire na 1.500 kvadrata, bit će izložene i sadnice žive ograde, čija je cijena 80 feninga, dok će se sadnice jabuka, krušaka, šljiva, breskvi, kajsija i oraha moći na-

baviti po cijeni od 3,5 do 4 KM. Rasadi viole, miozotisa i belisa prodavat će se po cijeni od 80 feninga, a krizanteme od 4,20 KM - kazala je Aldijana Hamza iz preduzeća “Park”. Prema njenim riječima, u vrtnom centru

mogu se nabaviti i atraktivne sadnice tuja, čije se cijene kreću od šest do 80 KM. Novoizgrađeni izložbeni plato obogaćen je raznovrsnom ponudom iz asortimana dekorativnog bilja, vrtlarskog alata i galanterije. A. Na.

biznis

Dnevni avaz, ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

15

BIJELJINA Kako pre`ivljava Spektar drink

Recept za opstanak u krizi
Zarade od oko 600 maraka redovno prima 95 radnika Trinaestu pla}u uzela dr`ava
Detalj sa sastanka: Dogovoreni kvalitetni projekti

Firma Spektar drink iz Bijeljine opstaje na tr`i{tu uprkos ekonomskoj krizi. Za to vrijeme u fabrici koja prera|uje vo}e i povr}e i proizvodi bezalkoholna pi}a 95 radnika redovno prima u prosjeku oko 600 maraka pla}e.

Teret doprinosa
Vlasnik \or|e Slavinjak ka`e da ima recept za opstanak u kriznim vremenima, ali i dalje o~ekuje pomo} dr`ave i olak{ice za proizvodna preduze}a. - Znam da su pla}e male i nije mi jasno kako ljudi od Slavinjak: Ne njih `ive. biti kreditno Nismo ih zadu`en

Kiseli kupus za tr`i{te Evrope

(Foto: G. Bobi})

Nova linija za pakovanje marmelade

mogli pove}avati dvije godine, ali se trudimo prema svima biti korektni. Uz to, svim dobavlja~ima odmah ispla}ujemo njihovu sirovinu. Pove}anje doprinosa veliko je opte-

Izvoz ve}i za deset posto
Prema Slavinjakovim rije~ima, plan otkupa 1.000 tona vo}a i povr}a ove sezone ve} je ispunjen. Fabrika je likvidna, a izvoz je pove}ala za oko deset posto. Trenutno, preduze}e izvozi 80 posto proizvedenih marmelada i d`emova, a prve tone vakuumiranog kiselog kupusa upravo idu na tr`i{te.

re}enje i mi smo 13. pla}u dali dr`avi. Pokrenuli smo pitanje rastere}enja proizvodnih preduze}a i nadamo se da }e nadle`ni imati sluha - ka`e Slavinjak. On isti~e da je veoma bitno biti kreditno nezadu`en i sa~ekati prve znake izlaska iz ekonomske krize. - Pretpostavili smo {ta }e se de{avati na tr`i{tu i usporili smo investicije. Korigovali smo poslovnu politiku, odr`ali se na tr`i{tu i sa~uvali povjerenje dobavlja~a. Profit koji smo ostvarili ulo`ili smo u no-

vu opremu, novu hladnja~u kapaciteta oko 800 tona i u zavr{nici imamo dobre rezultate - ka`e Slavinjak.

Doma}e sirovine
Njegov investicijski program Vlada RS podr`ala je sa 40 posto. Slavinjak ka`e da druga~ije i ne mo`e, jer su prera|iva~i produ`ena ruka poljoprivrednika. Pri tome, navodi Slavinjak, najbitnije je da, odnedavno, sirovine nabavlja isklju~ivo na podru~ju Semberije, RS i cijele BiH. E. M.

Organizacija UNDP i druge agencije Ujedinjenih naroda ulo`ile su pola miliona maraka u Bosansku Gradi{ku. Dobra saradnja izme|u ove dvije strane bit }e nastavljena i ubudu}e, zaklju~eno je prilikom susreta predstavnika UNDP-a u BiH Jurija Afanasijeva i op}inskog na~elnika Nikole Kragulja. - Veoma smo zadovoljni dosada{njom saradnjom, pogotovo u oblasti za{tite `ivotne sredine, energetske efikasnosti i strate{kog planiranja. Bosanska Gradi{ka je

Investirano pola miliona maraka

Saradnja UNDP-a i Bosanske Gradi{ke

ure|ena op}ina i odavde na adresu agencija UN-a uvijek sti`u kvalitetni projekti re~eno je na sastanku. Na~elnik Kragulj kazao je da se nada dobrom nastavku saradnje. - Na{a op}ina zanimljiva je me|unarodnoj zajednici zbog me|ugrani~ne razmjene s Hrvatskom, koja }e uskoro postati ~lanica EU. Ta razmjena bit }e specifi~na zbog nesinhronizovanog zavr{etka autoputa prema Banjoj Luci, mosta preko rijeke Save i petlje u Oku~anima B. G. - kazao je Kragulj.

Spec
BANJA LUKA - U ugostiteljstvu Republike Srpske u drugom kvartalu ove godine ostvaren je promet od 25,9 miliona KM, za 10,9 posto vi{e nego u prvom kvartalu, podaci su Zavoda za statistiku RS, javlja Srna.

16

Dnevni avaz, ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

biznis

BOSANSKA KRUPA Privrednici kupili imovinu [ip Une

Tri{e: Potreban krajnji oprez

Du`ni~ka kriza

U novoj pilani posao }e dobiti 500 ljudi
Prema presudama, novac od prodaje imovine pripast }e radnicima

Predsjednik Evropske centralne banke @an-Klod Tri{e (Jean-Claude Trichet) odbacio je ju~er ideju prema kojoj du`ni~ka kriza ugro`ava euro, ali je insistirao na potrebi da svi Evropljani budu krajnje oprezni u pogledu javnih finansija, prenosi Hina. - Ne vjerujem da je eurozona ugro`ena i mislim da je jo{ manje ugro`en

Tri{e: Euro nije ugro`en

sam euro - odgovorio je Tri{e na pitanja francuskih medija. Me|utim, insistirao je na potrebi da sve zemlje zone, bez ikakve iznimke, budu krajnje oprezne. - Treba {tititi i sprije~iti radije nego lije~iti. Va`no je pa`ljivo pratiti bud`etske politike - naglasio je Tri{e dan nakon sastanka ministara finansija G20 u Parizu.

Spec
BEOGRAD - Broj prvi put registriranih putni~kih automobila u Srbiji, tokom drugog kvartala 2011., manji je za 24,7 posto nego u istom periodu lani, pokazali su podaci Republi~kog zavoda za statistiku.

Ste~ajni upravnik [ip Une Nijaz Dervi{i}, kao ovla{teni prodavac, i predstavnici devet firmi i pojedinaca potpisali su ugovor o kupovini cjelokupne imovine bosanskokrupskog preduze}a. Inicijativu za ovaj poslovni aran`man pokrenuo je op}inski na~elnik Armin Halitovi} kako bi pomogao radnicima [ip Une koji su zbog ste~aja ostali bez posla. Na~elnik Halitovi} projekt je ponudio privrednicima, pa je njih osam, zajedno s Op}inom, kupilo zemlji{te s pripadaju}im objektima. Op}insko vije}e u kratkom roku je donijelo sve neophodne odluke, me|u kojima je i ona da se na zemlji{tu [ip Une pokrene pilana. Ure|enje tog prostora bit }e ubrzano ovog mjeseca, a privremeni posao dobit }e 70 nezaposlenih gra|ana. Prvi proizvodni pogoni na ovom prostoru trebali bi se

Bosanska Krupa: Pripreme za gradnju pilane

Gradnja infrastrukture
Novac za ~i{}enje lokacije za pilanu osigurala je Op}ina. Po okon~anju tih radova planirana je gradnja saobra}ajnica, vodovoda, kanalizacione mre`e i telekomunikacijskih priklju~aka do svake od parcela.

po~eti graditi sljede}e godine. Najavljeno je da }e biti zaposleno 500 ljudi. Novac upla}en za kupovinu imovine [ip Une, koji, prema sudskim presudama, treba pripasti radnicima, bit }e im ispla}en u zakonski prA. M. edvi|enom roku.

?H= DHE=

Dnevni avaz, ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011. 

%

NESREĆA Težak udes u Amajlijama pored Bijeljine

2CEK = =@A IA@EšJK “FA ?HIA”
Smrtno stradali Nikola Babunović (34) vraćao se iz kafića kući s dvojicom prijatelja kada je automobil sletio s ceste

Vrijednost zaplijenjene robe 110.000 KM

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH na terminalu carinske ispostave Mostar privremeno su oduzeli tekstilne proizvode i ručne satove u vrijednosti od 110.000 KM, koje je jedan uvoznik na nezakonit način pokušao uvesti u Bosnu i Hercegovinu. Ratko Kovačević, portparol UIO, kazao nam je da se radi o kineskoj robi, od uvoznika “Fun-Fan”Travnik. 

=FEAAE I=JLE E č=H=FA E EA

Carinska ispostava Mostar

- Tokom zapljene pronađeno je 560 komada ručnih satova s natpisom zaštićenih robnih marki “adidas” i “nike” te 107.028 pari muških i ženskih čarapa koje nisu bile prijavljene za carinjenje - rekao je Kovačević, koji je naglasio da je protiv uvoznika pred nadležnim sudom već pokrenut odgovarajući postupak u skladu sa zakonskom legislativom. M. H.

Smrskani automobil nakon izlijetanja s kolovoza

(Foto: G. Bobić)

Nikola Babunović (34) iz Novog Naselja u Amajlijama pored Bijeljine poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jučer oko četiri sata na putu Bijeljina Amajlije, saznaje “Dnevni avaz”. Dežurni operativni Centra javne bezbjednosti Bijeljina potvrdio je da su dvije

osobe povrijeđene, a jedna smrtno stradala prilikom slijetanja automobila “opel corsa” s kolovoza. Za sada se ne zna šta je na ravnom dijelu puta bilo uzrok gubitka kontrole nad vozilom koje se kretalo iz pravca Bijeljine ka Amajlijama. Nezvanično saznajemo da je za upravljačem “opela”

bio Pero Kubatlija, koji je zbog zadobivenih povreda zadržan na liječenju u bijeljinskoj bolnici, a suvozač Radovan P. zadobio je lakše ozljede i nakon ukazane pomoći pušten je kući. Obojica su iz Novog Naselja. Smrtno stradali Nikola Babunović bio je na zadnjem sjedištu. Brat poginu-

loga Jovo Babunović kaže da su trojica komšija te noći bila u nekom od bijeljinskih kafića, a vožnja u ranim jutarnjim satima, samo stotinjak metara od porodične kuće, bila je kobna za njegovog brata. Policija ispituje slučaj i uzroke koji su doveli do smrti jedne osobe. E. M.

U Centru za reciklažu plastike Široki Brijeg, koji pripada udruzi “Utjeha”, preksinoć oko 19 sati izbio je požar u kojem je izgorjelo skladište za repromaterijal. Prema riječima Tončija Oglavine, voditelja ovog centra, skladište površine oko 3.000 metara kvadratnih potpuno je uništeno. - Nasreću, požar je

1CHA I=@EšJA I HAFH=JAHE=

Požar u Širokom Brijegu

ugašen na vrijeme, tako da smo uspjeli spasiti mašine, ali smo ostali bez materijala za rad. Vrijednost uništene robe procjenjuje se na 20.000 maraka - kaže Oglavina, dodajući da je požar u jednom trenutku došao do same kuće koja pripada Centru, ali brzom intervencijom vatrogasaca požar je lokaliziran. M. H.

Prvenstvena utakmica 9. kola Prve kantonalne lige Posavine između Odžaka 102 i Sloge iz Pruda prekinuta je nakon prvog poluvremena zbog prijetnji i napada na glavnog sudiju Zvonka Radmana iz Gornjeg Svilaja i njegove pomoćnike Željka Baotića iz Donje Mahale i Nikolu Bošnjaka iz Tramošnice. Informacija o incidentu saopćena je jučer i iz Kantonalnog MUP-a. U njoj je navedeno da su javni red i mir na utakmici narušila braća Asmir Č. (43), trener NK Odžak 102, i Almin Č. (34), rukovoditelj osiguranja na toj utakmici. Iz policije kažu da su njih dvojica, prema izjavama

5FHEAčA =F=@ AJ= šEF = IK@EK

Na nogometnoj utakmici u Odžaku

Policija osujetila linč

svjedoka, nakon završenog prvog poluvremena vrijeđala i prijetila sudijama, zbog čega će biti prekršajno prijavljeni Općinskom sudu. Odžačka policija traga za mladićem koji je tokom incidenta došao pred sudijsku svlačionicu s metalnom šipkom kako bi se obračunao sa sudijama. Pri dolasku policije odbacio je šipku i dao se u bijeg, tako da su policajci faktički spasili sudije od pravog linča. Neslužbeno saznajemo da su službene osobe napadača sa šipkom opisale kao jednog od igrača Odžaka 102 isključenog u ranijoj utakmici tog kluba. Ta. B. 

&

Dnevni avaz, ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

?H= DHE=

SUDBINE Poginuo u amsterdamskoj luci

*H>= = JEA =FAJ== E EIA==
Tijelo Ibrahima Đelila (43) leži u mrtvačnici dok se porodica i nevjenčana supruga Njemica ne dogovore gdje će biti ukop

Spriječeno širenje vatre

(Foto: M. Hodžić)

U mostarskom naselju Bjelušine, uz sami magistralni put M-17, jučer je izbio požar koji je zahvatio jedan objekt u krugu nekadašnje kasarne “Konak”, gdje su danas smještene Srednja ekonomska i ugostiteljsko-turistička škola, te terasu obližnje privatne kuće. Na mjesto požarišta upućena su četiri vatrogasna

8=JHC=I?E KC=IEE Fž=H

Bjelušine u Mostaru

vozila, koja su uprkos jakom vjetru uspjela spriječiti širenje vatre na okolne stambene objekte. Mještani kažu da je u trenutku izbijanja požara nestalo signala kablovske televizije i interneta od kablovskog operatera “Velnet”. Uviđaj će biti urađen nakon potpunog gašenja vatre. M. H.

U luci u Amsterdamu 5. oktobra dogodila se nesvakidašnja nesreća u kojoj je smrtno stradao i 43-godišnji Bosanac Ibrahim Đelil iz Kiseljaka. On je bio kapetan teretnog broda kompanije “Tug Spoters”, kojim je uplovio u luku kako bi ukrcao ugalj. Prilikom utovara kranista je greškom otvorio viljušku prepunu uglja koji je s visine pao na brod na kojem već bilo oko 700 tona uglja. Udar mase iz viljuške bio je toliko jak, da je prepolovio brod, koji je ubrzo potonuo, a s njim i kapetan Ibrahim Đelil.

Pokušaj sahrane
Nakon Ibrahimove smrti familija i rodbina iz Sarajeva i Kiseljaka zaputile su se u njemački grad Vizburg, gdje je Ibrahim živio s nevjenčanom suprugom, Njemicom Suzanom Dimer, s kojom ima dvoje djece. Htjeli su s njom podijeliti bol i preuzeti tijelo kako bi ga u BiH sahranili na dostojanstven način. No, nevjenčana supruga Suzana tražila je da Ibrahim ipak bude sahranjen u Njemačkoj i tu počinje borba za tijelo, koje veća danima leži u mrtvačnici u Amsterdamu. Porodica Đelil pokušava putem Ambasade i konzularnih predstavništava dobiti sprovodnicu kako bi tijelo prevezla u BiH, ali, prema mišljenju kapetanove sestre Alme Skršo, s kojom smo razgovarali, naša predstavništva u Njemačkoj nisu izašla ususret porodici i problem se nije mogao riješiti. Svoju saglasnost da IbrĐelil: Bio iskusan kapetan 

K= =Eć K>@A žA K CHK@E
Policiji se sam prijavio Marijan I. i predao nož
U subotu oko 19.45 sati domaljevačko-šamačkoj policiji predao se 48-godišnji Marijan I. iz sela Domaljevac, koji se osnovano sumnjiči da je pola sata ranije u svom selu pokušao ubiti Luku Majića (33) iz istog mjesta. Izvor blizak istrazi ispričao nam je da je policiju u 19.30 sati pozvalo osoblje motela “Zlatko” u Domaljevcu i prijavilo kako im je u objekt sav u krvi došao 33-godišnji Luka Majić, rođen u Beču, a nastanjen u Domaljevcu. Osoblju motela Majić je kazao da je uboden nožem u fizičkom obračunu ispred kafića “Kod Nike”. Sav krvav i s teškim ranama na grudima službenim policijskim vozilom prevezen je u Kantonalnu bolnicu u Orašju. Dežurni ljekar utvrdio je da su njegove povrede opasne po život, zbog čega je transportovan vozilom Hitne pomoći u vinkovačku Opću bolnicu. Dok je Majić prevožen u orašku bolnicu, u prostorije PS Domaljevac-Šamac sam je došao Marijan I. i kazao dežurnom policajcu da je on izbo svog sumještanina. Policajcu je predao nož kojim je zadao dva uboda u grudi Majiću. Nakon hapšenja prevezen je u oraški Dom zdravlja, u kojem su zbog vještačenja od njega uzeli uzorke krvi i urina. Zatražio je da mu se ukaže pomoć, kazavši da ga je pretukao mladić kojeg je ubo nožem. Ljekar je potvrdio da je Marijan lakše povrijeđen. Naš izvor neslužbeno tvrdi da je Luka Majić, prije nego što je uboden nožem, navodno nogama tukao Marijana u glavu, a da je Marijan bježao kako bi se spasio. Policija istražuje kako je Marijan I. došao u posjed noža i kada je zadao dva uboda Majiću. Prema posljednjim informacijama iz vinkovačke bolnice, zdravstveno stanje izbodenog Majića je i dalje složeno. Ta. B.

Domaljevac kod Bosanskog Šamca

ahim bude prebačen u BiH dala je i njegova prva supruga Rasema, s kojom također ima dvoje djece. I taj zahtjev proslijeđen je u mrtvačnicu, koja je u svemu najviše bila zainteresirana ko će platiti troškove. Upravo je to iskoristila nevjenčana supruga i

uspjela je prebaciti tijelo u Vizburg, gdje ga je 13. oktobra pokušala sahraniti bez znanja porodice.

Reagirao imam
Imam bh. džamije u Vizburgu slučajno je prošao pored groblja i vidio da se pri-

Nesreća tokom utovara uglja

prema nečiji ukop. Saznao je da je riječ o Ibrahimu i, znajući sve o ovom slučaju, obavijestio je Ibrahimovu prvu suprugu, pozvana je i policija, koja je spriječila ukop dok sud ne odluči gdje će to biti obavljeno. - Sa Suzanom smo svi kontaktirali i ona je uvijek ljubazna u komunikaciji s nama. Međutim, ona radi po svom. Zar da ne obavijesti nikoga, pa ni njegovu djecu i porodicu, nego da ga ukopa tako bez ikoga - kaže nam Rasema, koja živi u Vizburgu. Ibrahimova sestra Alma ističe da će oni nastaviti da se bore da tijelo bude preneseno u BiH. - Nadam se da će naša predstavništva odraditi svoj dio posla - plačno, ali odlučno kaže Alma. B. SULJIĆ-BOŠKAILO

Spec
Policijska patrola iz Sarajeva uhapsila je preksinoć Ć. A. (22)iz Sarajevazbogposjedovanjaoružja. Prilikomkontrole vozila kojim je osumnjičeni upravljao policajci su pronašli jedan improvizirani metalni pištolj ručne izrade. Nakon saslušanja u policiji Ć. A. je pušten na slobodu.

Osnovni sud u Brčkom potvrdio je optužnicu protiv Adnana Rečice, njegove majke Edine i Ervina Jasenčića iz Brčkog, koji su uhapšeni 5. juna i optuženi za neovlaštenu proizvodnju i trgovinu droge, te nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih sredstava. Optužnica tereti prvooptuženog da je nabavio i izradio mini laboratorij za 

== E IE = FJLHđA FJKžE?E
vještački uzgoj opojne droge, s pratećom opremom i materijalom, u kojem je uzgajao devet stabljika kanabisa te u PVC vrećicama držao radi daljnje prodaje 61,765 grama kanabisa sa sjemenkama. Adnan Rečica je, također, prema optužnici, nabavio i držao veće količine vojnog oružja, municije i eksplozivnih sredstava, saopćeno je iz Tužilaštva. Edina Rečica, majka prvooptuženog, optužena je za pomaganje sinu u izvršenju krivičnih djela. - Optužnica tereti E. R. da je učestvovala u držanju oružja, posjedujući štampane materijale u kojima se opisuju borbene karakteristike tog oružja i eksplozivnih materija i način pravljenja i korištenja eksploziva. Ona je učestvovala i u uzgoju droge, posjedujući

Uzgajali drogu u Brčkom

pismene upute iz te oblasti, račune o nabavci i plaćanju materijala za to, držeći u svojoj sobi PVC vrećicu sa 2,965 grama droge, navodi se u optužnici. Ervina Jasenčića optužnica tereti da je neovlašteno nabavio i u pomoćnom objektu ljetne kuhinje u svojoj sobi držao veću količinu vatrenog oružja, municije te eksplozivna sredstva.

?H= DHE=

Dnevni avaz, ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

6HA FCEKED K@LEA žELJ 1 CK>E FAIHAćAHKJE @ FHAL I=>H=ć=A JH=JH
BUŽIM Nesreća u Varoškoj Rijeci
Ramiz Skenderović (20) izletio s puta i nastradao pod teškom mašinom
Dvadesetogodišnji Ramiz Skenderović poginuo je u Varoškoj Rijeci kod Bužima kada je više od šest tona težak traktor, koji je vozio, iznenada skrenuo s puta i počeo se prevrtati niz stranu, a potom se zaustavio s kabinom okrenutom prema zemlji. Pomoću dizalice pokušano je ispravljanje traktora, ali se u tome nije uspjelo, pa se nekoliko sati čekalo na drugu dizalicu kako bi u predvečernjim satima tijelo stradaloga bilo izvučeno ispod traktora. Iza nastradalog Skenderovića ostali su roditelji, tri brata i sestra. Ova porodica živi u teškim uvjetima u svega dvije sobe, a traktor koji se prevrnuo pripada komšiji kod kojeg je 20-godišnjak radio. Komšije veoma biranim riječima govore o ovoj porodici, ističući da je Ramiz bio veoma vrijedan i poslušan i da se odazivao svima koji su ga pozivali da im pomogne u poljoprivrednim poslovima. Tuga i bol ne mogu se nikako nadoknaditi, ali saosjećanja i pomoć sigurno će dobro doći ovoj unesrećenoj porodici. N. Vu. 

'
M M Na parkingu u Gradačačkoj ulici broj 1 u Sarajevu prekjučer je G. V. (31), vozeći u rikverc “golf” (T89-J-274), udarila pješaka B. J. (83) iz Sarajeva. U ovoj saobraćajnoj nezgodi starac je slomio lijevi lakat, a pomoć mu je ukazana u bolnici Koševo, odakle je upućen na kućno liječenje. 

>HA FAš=

Nepoznat razbojnik prekjučer je, prijeteći pištoljem, opljačkao kladionicu “Bet Live” u ulici Majdanska bb u Sarajevu. Držeći uperen pištolj u radnicu Š. E. iz Sarajeva, razbojnik je oteo 1.861 marku pazara. Uviđaj su obavili sarajevski policajci, koji tragaju za razbojnikom. 

F=č== =@EE?=

Četiri osobe lakše su povrijeđeneu saobraćajnojnezgodi koja se dogodila prekjučer u kasnim popodnevnim satima na križanju ulica Dušana Baranina i Prvog maja u Bijeljini. Među povrijeđenima je troje djece, a sudeći prema oštećenjima vozila, pukim slučajem izbjegnuta je tragedija. U bijeljinskoj policiji potvrdili su broj povrijeđenih, kao i da su se sudarili “audi A4” s vozačem N. H. i “golf 2” s vozačem Ž. L., obojica iz Bijeljine. Istražitelji trebaju utvrditi koje je vozilo na raskrsnici načinilo prekršaj, jer je s prvenstvom prolaza ulica Dušana Baranina, koja ide duž kanala Dašnica. Povrijeđena djeca nalazila su se u automobilu “golf 2”, a prema očevicima, to vozilo je i načinilo prekršaj na raskrsnici. E. M. 

=šA FLHEAđA JHA @A?A

Udes na raskrsnici u Bijeljini

Stariji muškarac na neobičan način je izgubio život kada je ispred svoje kuće u naselju Gornja Breka, na broju 86, upao u otvoreni šaht. Na mjesto nesreće odmah su pozvane ekipe Hitne pomoći i policijska patrola. Ljekarima nije ostalo ništa drugo već da konstatiraju smrt. Ispostavilo se da se radi o

7F= K š=DJ E IHJ IJH=@=

Gornja Breka u Sarajevu

77-godišnjem G. A., koji je vlasnik kuće. Osim ekipa policije i Hitne pomoći, na mjesto događaja izašli su i sudski vještak medicinske struke Hamza Žujo i dežurni kantonalni tužilac. Naređen je pregled tijela, a po potrebi i obdukcija kako bi bio utvrđen tačan uzrok smrti. Ad. A.

Neobičan prizor na raskrsnici

(Foto: G. Bobić)

Nezgoda na putu Bijeljina - Tuzla 

== I =KJ>E =LHšE K HEA?E
U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila preksinoć na magistralnom putu Bijeljina - Tuzla, u mjestu Priboj, teže je povrijeđen vozač automobila “toyota corolla”, danskih registarskih oznaka. Prevezen je u tuzlansku bolnicu i nalazi se van životne opasnosti. U Centru javne bezbjednosti Bijeljina potvrđeno

Na lokalnom putu Fojnica - Dusina preksinoć oko 21.15 sati dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je teško povrijeđena 60-godišnja Ruža Šušnjara iz naselja Gojevići. Kako nezvanično saznajemo, nju je svojim automobilom udario 53-godišnji Tomo Petrović, također iz naselja Gojevići kod Fojnice, koji se nakon udara udaljio vozilom, ali je

2@AC=FLHEAđA=FAš=E=
kasnije priveden. Ruža Šušnjara s teškim povredama je prevezena u Dom zdravlja Fojnica, navodno je davala znake života pa je upućena u bolnicu u Novoj Biloj kod Travnika. Nezvanično saznajemo da je teškim povredama podlegla u bolnici. Uviđaj su obavili kriminalistički službenici Policijske uprave Kiseljak. H. Ču.

Oborio je automobil kod Fojnice

je da je vozilo iz za sada nepoznatih razloga sletjelo s kolovoza kod benzinske pumpe SAS u Priboju. Udarcem u drvo zaustavljen je put automobila ka obližnjoj rijeci. Nezvanično saznajemo da vozač “toyote” S. S. ima prebivalište u Srebrenici, a u Danskoj živi i radi. E. M.

Automobil zadržao udar u drvo

(Foto: G. Bobić)

Ukratko 

KRIZE Turski premijer oštar u svom obraćanju

Dnevni avaz, ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

C>KI

M

2=F= = F=JBHE

Papa Benedikt XVI prvi put koristi platformu s točkovima kako bi se kretao dugačkim krilom Bazilike svetog Petra. Portparol Vatikana Federiko Lombardi izjavio je da 84-godišnji Papa ne koristi platformu zbog zdravstvenih razloga nego kako bi mu ublažila napor i kako se ne bi mnogo umarao. Isto sredstvo koristio je i njegov prethodnik, papa Ivao Pavao II kada je bio bolestan kako bi došao do glavnog oltara, gdje je vodio nedjeljne mise.

-H@= 6KHI= >E C= =HKJE @IA I -7
Kipar u julu preuzima funkciju predsjedavajućeg EU, a zvanična Ankara ne priznaje Nikoziju
Erdoan: Pregovori slabo napreduju

M

U sukobu zatvorenika u zatvoru u gradu Matamorosu na sjeveru Meksika poginulo je 20 ljudi, rekli su zvaničnici. Državna i federalna policija pozvane su na lice mjesta da pomognu stražarima da vrate kontrolu u ovom zatvoru u blizini američke granice. Vlada još nije saopćila detalje o oružju koje je korišteno tokom sukoba niti o tome kako su žrtve poginule. Još 12 zatvorenika je povrijeđeno. Većina meksičkih zatvora je pretrpana i ogrezla u nasilju koje organiziraju moćni narko-karteli.

5K>E K =JLHK

Turska neće pregovarati s Republikom Kipar kada preuzme šestomjesečnu funkciju predsjedavajućeg Evropske unije ukoliko se prije toga ne postigne dogovor između dvije zajednice na podijeljenom otoku o rješenju kiparskog problema. Prema ustaljenom redoslijedu, Kipar treba preuzeti funkciju predsjedavajućeg 1. jula naredne godine. - Turska će zamrznuti odnose s EU kada takozvana vlada u Nikoziji preuzme šestomjesečnu funkciju u EU - izjavio je premijer Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan), go-

voreći na jednom skupu svoje partije. Ankara na otoku priznaje samo samoproglašenu vladu tamošnjih Turaka, iako je Republika Kipar član EU i Ujedinjenih naroda. Pregovori o rješenju kiparskog problema već se godinama vode pod pokroviteljstvom UN-a, ali za sada bez vidljivijeg napretka. U regionu je povećana zategnutost nakon nedavnog nesporazuma dvije strane zbog istraživanja rezervi prirodnog plina, koje se, navodno, kriju u istočnom Mediteranu, pa se strahuje da bi to moglo nepovoljno utjecati na nastavak pregovora.

,HC= E 4KIEA A@A LEIEA
Riječ je o mješavini kodeina, benzina, crvenog fosfora i teških metala, a nazivaju je još i drogom za siromašne
tajenje jetre te odumiranje tkiva, koje se mora amputirati. Njemačka policija kaže kako je droga stigla iz Rusije. Jeftinija je od heroina, a opijenost traje dva sata. - Droga je izuzetno opasna. Pojavilo se nekoliko slučajeva u Bohumu, a dobili smo informacije o nekoliko slučajeva i u drugim dijelovima države - kažu u policiji. Pravosuđe i policija odlU Njemačku je stigla droga “krokodil”, koja već nakon prvog uzimanja izaziva strašne posljedice. Riječ je o mješavini kodeina, benzina, crvenog fosfora i teških metala, a nazivaju je još i drogom za siromašne. Dugotrajnimkonzumentima koža postaje plava i zelena, javljaju se perut i čirevi, a meso se počinje odvajati od kostiju. Moguće je za-

”Krokodil” stigao u Njemačku

M

Bivši budistički monah zapalio se u znak protesta protiv kineske vladavine u Tibetu, što je osmi takav incident ove godine. Policija je ugasila vatru, ali nije poznato u kakvom je stanju monah Norbu Dathul (19). On se zapalio na glavnoj pijaci u gradu Abi u zapadnoj provinciji Sičuan, blizu Tibeta. Dathul je uzvikivao: “Tibetu treba sloboda”, i pozivao na povratak tibetanskog duhovnog lidera Dalaj-lame, koji je u egzilu od 1959. godine. 

=F=E IA =D

učili su da, kako bi suzbili širenje, neće krivično goniti konzumente ako odaju dilere. - Samo ako saznamo ko prodaje drogu, možemo zaustaviti tu pošast - objašnjavaju u policiji. Ruski stručnjaci naglašavaju da konzumenti nekada ne prežive ni prvo uzimanje droge, a i ako prežive, mogu poživjeti još najviše tri godine.

Reakcije moguće i nakon prvog uzimanja

M

Tri doktora u Kini uhapšena su zbog sumnje da su obavljala ilegalnu transplantaciju organa u jednoj privatnoj klinici. Policija u gradu Badžou uhapsila je doktore kada su se pripremali da izvade bubreg iz jednog muškarca. Istraga je trenutno u toku, naveli su neimenovani zvaničnici, odbijajući dati druge detalje. Kinaje 2007. zabranila transplantaciju organa od živih donora.

7D=FšA= JHE @JH=

Američka administracija odustaje od planova da i po isteku planiranog roka krajem godine zadrži trupe u Iraku, javio je AP. Viši zvaničnik administracije u Vašingtonu, koji je želio ostati anoniman, potvrdio je da će do 31. decembra sve američke trupe napustiti Irak, osim skoro 160 vojnika koji su u sastavu ambasade u Bagdadu. Pentagon je ranije razmatrao mogućnost da u Iraku zadrži skoro 5.000

2L=čAA E 1H== LA JHKFA K )BHE?E

Odluke iz Vašingtona

vojnika kako bi nastavili pružati obuku iračkoj vojsci i pomagati joj u sigurnosnim zadacima. U isto vrijeme Vašington je donio odluku o slanju 100 pripadnika svojih oružanih snaga u Afriku. Iako je zvanično objašnjenje da je to u skladu s nacionalnim interesima, činjenica je da su Amerikanci do sada bili neskloni slanju trupa u pomoć afričkim vladama radi suzbijanja lokalnih pobuna.

Američke snage odlaze 31. decembra

Španske vlasti zatvorile su pristup luci na otoku El Hijero usljed aktivnosti podvodnog vulkana. Brodovima je naloženo da isplove iz voda oko luke La Restinga, a avionima je zabranjeno da prelijeću iznad južnog dijela otoka, najmanjeg među Kanarskim otocima. Svih 600 stanovnika luke evakuirano je nakon što su zabilježene vulkanske aktivnosti. Bbrodu koji prikuplja uzorke sa lica mjesta, naloženo je da se vrati. Jučer je i novinarima rečeno da napuste oblast.

2JFK AL=KEH== >=IJ - 0EAHA

Vulkan na Kanarskim otocima

Aktivnost ispod vode

C>KI

Dnevni avaz, ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011. 

PROTESTI Demonstracije prerasle u nerede

4E >H== šJAJK K @K FHJAIJE
Izgrede u Italiji izazvalo nekoliko stotina zamaskiranih radikalnih militanata grupe “Black Block”, koji su se ubacili među demonstrante
rom svijeta, građani su negodovali zbog siromaštva do kojeg su doveli kriza i moćne finansijske institucije. U Rimu se nekoliko stotina militanata sukobilo sa snagama reda, a u sukobima je, prema izvještajima italijanskih medija, povrijeđeno skoro 70 demonstranata i pripadnika snaga sigurnosti. Prema informacijama službe hitne pomoći, 45 osoba je prevezeno u bolnice, a 25 ih je dobilo medicinsku

Sirt: Nove snage primorane na povlačenje

Dan nakon burnih i nasilnih protesta u Rimu građani zbrajaju počinjenu štetu i zgražaju se nad ponašanjem demonstranata. - Vidio sam žene, djecu i porodice u tom protestu, a nasilje ga je upropastilo, nadvilo je tamnu sjenu nad čitav događaj - rekao je Antonio Ličezi (Lucchesi), prenosi agencija Reuters. Tokom protesta ogorčenih, koji su u subotu održani u stotinama gradova ši-

pomoć na licu mjesta. Izgrede je počelo izazivati nekoliko stotina zamaskiranihradikalnih militanatagrupe “Black Block”, koji su se ubacili među demonstrante. U Njujorku je na protestu “Ujedinjeni za globalne promjene” uhapšena 71 osoba, većina na Tajms skveru kada je policija pokušala otjerati demonstrante s trga. Protiv pohlepe banaka demonstrirale su i hiljade ljudi u Vašingtonu.

Demonstranti u Londonu i Berlinu nastavili su s protestima i tokom noći sa subote na nedjelju. Skoro 500 ljudi provelo je noć ispred Katedrale sv. Pola u Londonu, a policija je uhapsila pet osoba. BBC javlja kako su demonstranti i jučer ujutro bili na trgu. U Tokiju je glavna meta protesta bilo sjedište kompanije TEPCO, koja je bila odgovorna za nuklearnu katastrofu.

Borci lojalni svrgnutom libijskom lideru Moameru Gadafiju, krenuli su u žestok protunapad u Sirtu, primoravši snage novog libijskog režima na povlačenje. Zasuti iznenadnom raketnom paljbom i pucnjavom iz automatskog oružja, borci libijskog Nacionalnog prijelaznog vijeća (NPV) povukli su se sa položaja.

2HEF=@E?E 28= FL=čA IA 5EHJ=
Prema navodima ljekara, u napadu je poginula jedna osoba, a desetak ih je povrijeđeno, prenosi AFP. Osvajanje Sirta jedan je od glavnih ciljeva Nacionalnog prijelaznog vijeća, koji je saopćio da neće proglasiti oslobođenje Libije sve dok i Gadafijevo rodno mjesto ne padne pod njihovu kontrolu.

Gadafijeve snage uzvraćaju

)DA@EA@ž=@ACEH=>==JH=žEI=?EA
SAD su saopćile da su otkrile zavjeru za ubistvo saudijskog ambasadora Adela el-Džubeira podmetanjem bombe u restoranu u Vašingtonu
Saudijska Arabija poduzela je prvi korak u namjeri da prijavi Iran Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda zbog navodne zavjere Teherana da ubije saudijskog ambasadora u Vašingtonu, javio je jučer saudijski dnevni list “Ašark el-Avsat”. Predsjednik Irana Mahmud Ahmedinedžad odbacio je jučer optužbe Vašingtona da su agenti iranske vlade odgovorni za zavjeru za ubistvo saudijskog ambasadora. - Iran je civilizirana nacija i nema potrebu pribjegavati atentatima - citirala je iranska novinska agencija IRNA Ahmedinedžada. Iranski vrhovni duhovni vođa, ajatolah Ali Hamnei upozorio je jučer da će Teheran snažno odgovoriti na svaku neprikladnu mjeru zapadnih sila, javila je državna televizija. Sjedinjene AmeričkeDrtiv Mansora Arbabsijara (56), Iranca koji je stekao i američko državljanstvo, i Golama Šakurija. Arbabsijar je, navodno, platio američkom tajnom agentu, koji se predstavljao kao plaćeni ubica meksičkog narko-kartela, da izvede atentat. On je uhapšen, dok se za Šakurija vjeruje da je u Iranu. Američki predsjednik Barak Obama (Barack) izjavio je da će tražiti najstrože moguće sankcije protiv Irana i da neće isključiti nijednu mogućnost, što bi moglo podrazumijevati i upotrebu sile. Teheran tvrdi da su optužbe da je odgovaran za zavjeru neosnovane i cinično smišljene sa ciljem da dodatno izoliraju Iran, kome je, zbog spornog nuklearnog programa, uvedeno nekoliko rundi međunarodnih sankcija.

Produbljava se kriza o navodnoj zavjeri Irana

Izrael je objavio imena 477 palestinskih zatvorenika koji će biti oslobođeni u zamjenu za izraelskog vojnika Gilada Šalita, javlja BBC. Palestinski zatvorenici sutra će biti oslobođeni u sklopu prve faze sporazuma, dok će još 550 zatvorenika biti oslobođeno nakon što se Šalit vrati kući. Palestinski militanti zarobili su Šalita u junu 2006. godine u akciji u blizini Pojasa Gaze. Sporazum o njegovom oslobađanju objavljen je prošlog utorka nakon više godina pregovora. Na listi u sklopu prve faze pregovora nalazi se 450 muškaraca i 27 žena. Izrael je odbio osloboditi tri ključne figure - Marvana Bargutija, lidera militanata koji služi višestruku doživotnu zatvorsku kaznu zbog napada na Izraelce, Abdulaha Bargutija, bombaša

5KJH= ćA >EJE FKšJA "%% 2=AIJE=?=

Razmjena za Šalita

Porodice zarobljenih Palestinaca

Hamasa, koji služi istu zatvorsku kaznu, kao i Ahmeda Sadata, koji je u zatvoru zbog ubistva izraelskog ministra turizma Rehavama Zevija 2001. godine.

Spec
Najmanje 18 osoba, među kojima desetero djece, poginulo je na sjeveru Zambije u sudaru autobusa i kamiona koji je prevozio bakar, saopćila je policija. Nesreća se dogodila sjeverno od glavnog grada Lusake. Među poginulima je i pet dječaka i pet djevojčica, a 17 ljudi je povrijeđeno.

Ahmedinedžad: Civilizirana nacija

žave saopćile su u utorak da su otkrile zavjeru za ubistvo saudijskog ambasadora Adela el-Džubeira podmeta-

njem bombe u restoranu u Vašingtonu. Zbog učešća u toj zavjeri podignute su optužnice pro-

Jedan pripadnik francuskog kontingenta KFOR-a preminuo je u bazi na administrativnom prijelazu Brnjak, potvrđeno je Tanjugu u

.H=?KIE LE K>E IA = *H=K
komandi međunarodnih snaga, ali nije precizirano šta je uzrok nesreće. Navodno se radi o samoubistvu. Zapovjednik NATO-a na Kosovu (KFOR) objavio je da će njegove snage danas ukloniti barikade kosovskih Srba na granici Kosova i Srbije ako to stanovnici do

NATO traži uklanjanje barikada na sjeveru Kosova

tada ne učine sami. Srbi na sjeveru Kosova ne žele dopustitida kosovskevlasti kontroliraju granične prijelaze Jarinje i Brnjak prema Srbiji.

22

Ponedjeljak 17. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

23

"
SUDBINE Hejli Okines stari osam puta brže

Dnevni avaz, ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011. 

EI

Oprezno s robotima

4>JE >E IA CE F>KEJE
Jedan japanski naučnik pokušava napraviti robote koji bi se, smatra, lako mogli okrenuti protiv ljudi. Osama Hasegava želi da ti roboti “razmišljaju” na način kako najbolje riješiti neki problem na temelju prethodnog iskustva. Prema tome bi roboti rješavali zadatke za koje nisu programirani, to jest poput ljudi. Hasegava to smatra iz-

Tvrdnje japanskog naučnika

,ALčE?= žELE K JEAK IJ=HE?A @ # C@E=
Kaže da planira napisati autobiografiju te govor koji će uputiti stručnjacima koji bi joj mogli pomoći

gradnjom mosta između robota i realnog svijeta. Algoritam SOINN robotima omogućava da koriste ono što već znaju kako bi zaključili kako izvršiti zadatke. Japanski naučnik nada se da bi takvi roboti mogli biti korisni u reguliranju rada semafora i u sistemima za otkrivanje potresa. Ali, napominje da treba biti na oprezu kako se takvi roboti ne bi okrenuli protiv ljudi.

Spec
Dag Niblek (Doug Niblack) iz Oregona tvrdi da je surfao na leđima velike bijele psine. Ispričao je kako je pokušao uhvatiti još jedan posljednji val prije odlaska na posao kada je ispod svoje daske osjetio da ga nešto podiže. S njim su u okeanu bila još dvojica surfera, ali Dag je otplivao dalje od njih.

Hejli Okines (Hayley, 13) opsjednuta je pop zvijezdom Džastinom Biberom (Justin Bieber), često ide u kupovinu i redovna je na Twitteru te je u svemu slična ostalim vršnjacima. Ali, njeno tijelo stari osam puta brže od normalnog te ona zbog rijetke bolesti progerije trenutno živi u tijelu žene od 105 godina. Osim toga, djevojčica iz Beksila u Velikoj Britaniji pati od artritisa i ćelavosti. Njen slučaj postao je i tema jedne dokumentarne serije. Hejli kaže da želi samo živjeti život normalne tinejdžerke. U najnovijoj dokumentarnoj seriji prvi put je javno progovorila o svojim osjećajima. Istakla je da planira napisati autobiografiju te govor koji će uputiti stručnjacima koji bi joj mogli pomoći. Njena

Hejli zbog bolesti ne ide u školu

majka Keri (Kerry) kazala je da je Hejli tipična djevojčica po svemu ostalom. - Hejli misli da zna sve bolje od ostalih, soba joj je uvijek u neredu te u svemu želi imati zadnju riječ - ispričala je majka. Dodala je da je teško nositi se sa svime. Kćerki do-

pušta da se druži s prijateljima, ali je uvijek želi imati na oku. Ljekari su kazali da postoji rizik da joj kukovi zbog iščašenja potpuno propadnu te od tada mora nositi podupirač. Hejli od aprila ove godine zbog zdravstvenog stanja ne ide u školu, ali se nada da će us-

koro ipak krenuti. Predložili su joj da ide na operaciju u SAD, gdje bi joj mogli pomoći najbolji stručnjaci. Kaže da joj je internet otvorio nove mogućnosti, a zahvaljujući Twitteru, upoznala je i Džastina Bibera. 

EI
M

Dnevni avaz, ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

#
M
Kineski mladenci mislili su da će provesti romantično popodne za pamćenje nekoliko sati prije svoje svadbe, kada su u jednom parku u Nandžingu zakazali zvanično svadbeno fotografiranje. Li Su i njen suprug Jip Ming odabrali su slikoviti šumarak parka Forest za fotografiranje. Sve bi bilo oličenje romantike u prirodi, da se odjednom nisu našli okruženi mladićima u maskirnim uniformama. Mladenci nisu znali da se tog dana u parku održava borba po uzoru na kompjuterske igrice.
Kori: Novac za Kubu

Pločnici koji konvertiraju energiju iz ljudskih koraka u struju planiraju se komercijalizirati za Olimpijske igre u Londonu 2012. Sistem “PaveGen” radi na principu pretvaranja kinetičke energije koju proizvodi ljudski korak, odnosno stajanje na površini pločnika. Ploče također mogu tri dana čuvati energiju. U njihovoj prvoj javnoj upotrebi, 20 ploča bit će postavljeno preko centralnog pješačkog prijelaza između londonskog olimpijskog stadiona i nedavno otvorenog trgovačkog centra koji očekuje 30 miliona posjetilaca u prvoj godini.

5JHK= E K@IED H== =@A?E AđK >H?E=

LISTE “Fortune” proglasio najmoćnije žene u poslovnom svijetu

4ABA@ = JHK
Predsjednica uprave “Kraft Foodsa” napravila značajan potez u poslovanju kada je odlučila svoju firmu podijeliti na dvije
u planu je i izgradnja tvornice biodizela u Brazilu, kao i postrojenja za uzgoj sojinih klica u Paragvaju. 

EEAH FHIE = KE?==
Legendarni američki komičar Irvin Kori (Irwin Corey, 97) u dronjcima luta ulicama Njujorka i svaki dan posljednjih 17 godina prosi. Zauzvrat daje besplatne novine. Glumac, komičar i politički aktivista nije beskućnik niti je siromašan. Živi u luksuznom stanu vrijednom 3,5 miliona dolara. Glumi beskućnika jer je usamljen nakon što mu je

Aktivista iz Njujorka

Časopis “Fortune” objavio je listu 50 najmoćnijih žena u svijetu. U odnosu na prošlogodišnju došlo je do nekih promjena. Ne samo da su se pojavila nova lica, već je ovog puta prvo mjesto pripalo predsjednici uprave “Kraft Foodsa” Ajrin Rozenfeld (Irene Rosenfeld). Rozenfeld je napravila značajan potez u poslovanju kada je odlučila svoju firmu podijeliti na dvije. Iako se još nije odlučilo kakva će biti njena nova uloga, ona, u svakom slučaju, planira ostati predsjednica uprave do isteka ugovora 2012. godine.

Inovativna rješenja
Elen Kalman (Ellen Kullman), direktorica i predsjednica uprave “DuPonta”, firme osnovane 1802., koja koristi nauku za izradu održivih rješenja bitnih za bolji, sigurniji i zdraviji život, nalazi se na četvrtom mjestu. “DuPont” nudi široku paletu inovativnih proizvoda i usluga, uključujući poljoprivredu, prehranu, elektroniku, komunikacije, sigurnost i zaštitu, dom i graditeljstvo, prijevoz i odjeću. Ova uspješna 55-godišnjakinja preuzela je kompaniju 2009. godine. Na petom mjestu nalazi se Anđela Brejli (Angela Braly), 51-godišnja direktorica i predsjednica uprave “Wellpointa”, zdravstvenog osiguranja koje ima 34 miliona korisnika i koje i dalje širi svoje poslovanje.

umrla supruga Fren (Fran). Sav novac, a ponekad sakupi do 250 dolara dnevno, daje dobrotvornom udruženju koje kupuje medicinske potrepštine za djecu na Kubi. U 80-godišnjoj karijeri, radio je sa Džekijem Glisonom (Jackie Gleason) i Vudijem Alenom (Woody Allen). Pojavljivao se u šouu s Dejvidom Letermanom (David Letterman), još nastupa u lokalnom klubu dva puta sedmično, a nedavno je bio na gostovanju u Čikagu.

Spec
Meksički ribar Enrike Lusero Leon (Enrique Lucero) nemalo se iznenadio kada je, čisteći utrobu ženke morskog psa koju je ulovio u Kalifornijskom zaljevu, unutra pronašao njenog mladunca kiklopa. Zametak dug 56 centimetara ima jedno funkcionalno oko na prednjoj strani glave, što je jasan znak prirođene malformacije poznate kao kiklopija, koja je zabilježena kod nekoliko životinjskih vrsta, ali i kod ljudi.

Velika dobit
Drugo mjesto pripalo je Indiri Nuji (Nooyi), predsjednici uprave “Pepsicoa”, koja je prošle godine bila na vrhu liste. Firma se najviše fokusirala na nutricionističke proizvode od kojih se nada do 2020. godine ostvariti dobit od 30 milijardi dolara. Na treće mjesto zasjela je Patricija Verc (Patricia Wo-

Rozenfeld: Nova uloga

ertz), direktorica i predsjednica uprave “Archer Daniels Midlanda”, poljoprivredne firme koja proizvodi

kukuruz, pšenicu i sjemenke. Pod njenim vodstvom poslovanje je prošireno i na južnoamerički kontinent, a

Nijemac nestao na otoku u Tihom okeanu

NijemacŠtefanR. (Stefan,40)krenuo je 2008. godine s djevojkom Hajke (Heike, 37)na put oko svijeta,o čemu jevodio i blog na internetu. Prije mjesec, svojim katamaranom pristali su na obali otoka Markes u Tihom okeanu. Sprijateljili su se s lokalnim stanovništvom, koje ih je pozvalo na tradicionalni lov na kozu. - Stari lovci upozorili su me da kada ugledamo kozu, treba zadržati dah - zapisao je Štefan na svom blogu. Sedam dana kasnije ponovo su ga pozvali da im se pridruži. Ali, Štefan se nije vratio iz šume. Hajke ga je tražila, ali u šumi ju je otelo pleme i vezalo za drvo. Uspjela je pobjeći i obavijestiti policiju. Pretražili su šumu, a njemačkom avanturisti nije bilo ni traga. Ipak, pronašli su ljudske kosti, zube i odjeću Policija sumnja da su ga oteli i pojeli kanibali.

ŠJAB== JAE E FAE =E>=E

Tokom potrage pronađene ljudske kosti, zubi i odjeća

Štefanu ni traga

26

Ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

27

28

Ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi 

KJKH=

Dnevni avaz, ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

'

UMJETNICI Zanimljiv performans Damira Nikšića u Sarajevu

,š= E A žKJ= EKJ=
Nikšić je izašao iz Galerije “Java” i prolaznicima dijelio jabuke i letke “Skini masku, otkrij svoj walter ego”
Šerbedžija: Igrat će okrutnog osvetnika

7 ’6=AK’ FHJEL E== EI=
Već sutra putujem u Tursku na snimanje, kaže glumac za naš list
Nikšić sa slučajnim prolaznicima
(Foto: B. Nizić)

Rade Šerbedžija u svjetskom hitu

Jabuka je i ostalo

U Galeriji savremene umjetnosti “Java” u Sarajevu preksinoć je otvorena izložba umjetnika Damira Nikšića pod nazivom “Sarajevolucija - Žuta minuta”.

Globalna akcija
- Riječ je o performansu koji sam želio organizirati

u sklopu 15. oktobra i time biti dio globalne akcije okupacije svijeta. Nakon izložbe Nebojše Šerića Šobe, na kojoj su predstavljene najsvježije fotografije iz Njujorka, pokušao sam i u Sarajevu napraviti nešto revolucionarno, jer došla mi je žuta minuta - kaže Nikšić, koji je to učinio di-

jelići prolaznicima letke na kojima je pisalo “Skini masku, okrij svoj walter ego”. Nikšić je osigurao i nekoliko gajbi zrelih, crvenih jabuka, koje je također dijelio prolaznicima, ali i brojnim prijateljima koje je pozvao na ovaj događaj.

7E @Hž=LK K ILA HKA
- Mladi ljudi pokazali su da su sposobni za revoluciju. Upravo se dešava okupacija Wall Streeta kao najvažnijeg mjesta odakle je poteklo to korporacijsko zlo i okovalo svijet u dugove i lošu ekonomsku politiku. Moja je želja da postanemo svjesni države i preuzmemo je u svoje ruke kao javnu stvar - kazao je Nikšić.

Arapski svijet
- Jabuka simbolizira Big Apple, znači Njujork, a njena zrelost ukazuje da je vrijeme da i mi nešto promijenimo u našoj zemlji - dodaje Nikšić, čiji je performans pratila muzika grupa “Letu štuke”, “Beatles”, EKV, “Plavi orkestar”... Umjetnik ističe da je

tzv. arapski svijet dao lekciju Evropi kako se ruše samoautoritativni vladari te da je okupacija svijeta počela. Izložbu sa sličnom temom “Resistance” Nikšić je prije nekoliko dana otvorio i u Parizu. - Želio sam nekako povezati Njujork, Pariz i Sarajevo da sve to izgleda pomalo revolucionarno bez ikakve govorancije na izložbi, već da obični ljudi uđu u galeriju, da se ne boje, iako je moja izložba prodajna - poručuje Nikšić. Izložene slike dio su Nikšićevog novog ciklusa pod nazivom “Bosanska teologija oslobođenja”. S. A. A.

Holivudska karijera Radeta Šerbedžije izdana udana dobiva na značaju,a najnovija vijest je da će ovaj istaknuti glumac igrati u nastavku svjetskog filmskog hita “Taken”, čiji je prvi dio uz budžet od 25 miliona dolara u kinima širom svijeta ostvario bruto zaradu od vrtoglavnih 227 miliona dolara! Zbog toga nije ni čudo što su se producenti “20th Century Foxa” i “EuropaCorpa” odlučili na snimanje drugog dijela. - Tačno je da sam dobio ulogu u ovom filmu i na snimanje idem već sutra u Tursku - potvrdio je za naš list Šerbedžija, kojiće filmraditi i u Francuskoj.

U “Takenu” glavnu ulogu iskusnog tajnog agenta Brajana (Bryan) sjajno je odigrao holivudski glumac Lijam Nison (Liam Neeson), koji prekida karijeru kako bi više vremena proveo sa 17-godišnjom kćerkom Kim. No, nakon njene otmice Brajan ima 96 sati da je izbavi iz lanca prostitucije. U nastavku svjetskog hita Šerbedžija će igrati Murada, čijeg je sina, koji je oteo Kim, Brajan ubio. Murad je okrutni osvetnik koji će zarobiti Brajana i njegovu sprugu, a njih će ovog puta spašavati njihova kćerka. Premijera filma očekuje se u oktobru 2012. godine. S. A. A.

Spec
Ansambl Narodnog pozorišta Republike Srpske sutra će premijerno izvesti predstavu “Revizor”, prema romanu Nikolaja VasiljevičaGogolja, urežiji JugaRadivojevića. Toće biti prva premijera u 82. sezoni ovog pozorišta od planiranih osam, dok će mala scena biti ustupljena mladim rediteljima.

7IFAš= EIE= K .H=BKHJK )F=K K -K Deseti dan protesta F@Hž== >H=ć= 6H=LEK
Spahić na promociji Ćuskića

Završen još jedan Svjetski sajam knjige

“Časna grješnica”

Završen je još jedan Svjetski sajam knjige u Frankfurtu. Posljednja dva dana bila su rezervirana za sve ljubitelje pisane riječi koji su se informirali o novim izdanjima, susreli s nekim piscima, kupili knjigu... I štand naše zemlje posjetili su brojni Bosanci i Hercegovaci koji su se željeli

upoznati s novim izdanjima bh. izdavaštva. Prekjučer je pred brojnom publikom svoju monografiju o slavnom putu “17. viteške krajiške brigade Armije BiH” promovirao i general Fikret Ćuskić. Na Sajmu su bile i pjesnikinje Ljiljana Lalić iz Banje Luke i Bisera Boškailo iz

Sandžaka, koje su u Njemačkoj promovirale svoje knjige. Od velike pomoći na bh. štandu bio je i Ibrahim Spahić, predsjednik Udruženja izdavača i knjižara BiH. Posjetiocimakoji nekeknjige nisu pronašli na štandu, Spahić je ljubazno dao e-mail putem kojeg ih mogu poručiti. B. Š.

Predstava “Časna grješnica”, autora i reditelja Šemsudina Gegića, krenula je na turneju po BiH. U subotu navečer izvedena je u Centru za kulturu u Travniku, gdje je pobrala frenetične aplauze brojne publike. Već u petak predstava će biti izvedena u Maglaju, a slijede Zavidovići i Goražde. U predstavi, koja na dokumentarno-umjetnički način žestoko progovara o (post)ratnoj tabu temi - djeci koja su rođena nakon nasilnog začeća silovanjem njihovih majki, izvrsne su uloge ostvarile studentice glume ASU Ajla Hamzić i Staša Dukić. S.A.A.

Desetom danu javnog protesta - performansa Envera Hadžiomerspahića, direktora Ars Aevija, ispred zaključanih vrata kolekcije na platou Centra Skenderija, u znak podrške prisustvovali su Nihad Kreševljaković, izvršni producent Festivala MESS, i Sead Kreševljaković, urednik Dokumentarnog programa TVSA. 

HAšAL=LEć

- Moram reći da mi je malo nadrealna ova situacija s obziromnatoda smodošli dati podršku nečemu za šta ne mogu shvatiti da u gradu poput Sarajeva ne postoje ljudi koji odlučuju, a koji su svjesni da seovdjene radioprojektukoji je samo uinteresu građana nego koji je u interesu grada i države - kazao je Nihad Kreševljaković.

Hadžiomerspahić s Nihadom i Seadom

30

Ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi
INTERNISTI^KA ORDINACIJA
Dr. Harun Bilalovi}, spec. internista BOLESTI SRCA I UNUTRA[NJIH ORGANA
internisti~ki i kardiolo{ki pregled Ultrazvuk, laboratorija, EKG NOVO! Ultrazvuk u ku}noj posjeti Pozivi za ku}ne posjete i najave na telefon 710-550; mobitel 061 177-630

GRBAVICA, ul. B. Muteveli}a 30
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIÈKO-DOBOJSKI KANTON VLADA ZENIÈKO-DOBOJSKOG KANTONA MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU Na osnovu èlana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj: 12/03 i 34/03), èlana 9.1. Statuta JP „Šumsko-privrednog društva Zenièko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidoviæi („Slu`bene novine Zenièko-dobojskog kantona“, broj: 13/05) i taèke a, èlana 20. Odluke o utvrðivanju Standarda i kriterija Vlade Zenièkodobojskog kantona za imenovanja/nominiranja na upra`njenu poziciju u reguliranim tijelima Zenièko-dobojskog kantona-Preèišæeni tekst („Slu`bene novine Zenièko-dobojskog kantona“, broj: 2/11), a u postupku imenovanja/nominiranja na upra`njene pozicije u reguliranim tijelima u kojima kantonalni organi vlasti imaju pravni interes i u kojima, prema va`eæim zakonima, pravima i propisima imaju zakonito pravo da vrše nominiranje, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zenièko-dobojskog kantona, objavljuje:

JAVNI OGLAS
za popunu upra`njenih pozicija predsjednika i èlanova Nadzornog odbora Javnog preduzeæa „Šumsko-privrednog društva Zenièko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidoviæi 1. Predsjednik Nadzornog odbora - 1 2. Èlan Nadzornog odbora - 4 Opis pozicija predsjednika i èlanova Nadzornog odbora Nadzorni odbor društva (predsjednik i èlanovi Nadzornog odbora društva) donose: statut i izmjene i dopune statuta, etièki kodeks preduzeæa, usvajaju godišnji izvještaj preduzeæa, koji ukljuèuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju, odluèuju o rasporedu dobiti i isplati dividende, naèinu pokriæa gubitaka, prestanku preduzeæa sa provoðenjem likvidacije i o odobravanju poèetnog likvidacionog bilansa i završnog raèuna po okonèanju postupka likvidacije, o izboru i rezrješenju èlanova nadzornog odbora pojedinaèno, o izboru vanjskog revizora i izboru i razrješenju èlanova odbora za reviziju, o naknadama èlanovima nadzornog odbora i odbora za reviziju, o poslovniku o radu skupštine nadzornog odbora i odbora za reviziju na prijedlog nadzornog odbora, o zastupanju javnog preduzeæa u sudskim postupcima koji se vode protiv èlanova uprave društva ili eventualnim postupcima protiv èlanova drugih organa javnog preduzeæa i odluèuju o drugim pitanjima utvrðenim zakonom i statutom. Mandat predsjednika i èlanova Nadzornog odbora je èetiri godine . Konaèno imenovana lica ostvarivat æe pravo na naknadu za rad u Nadzornom odboru prema ugovoru koji odobri skupština društva. Kandidati za imenovanje/nominiranje na upra`njene pozicije u J.P Šumsko-privrednom . društvu Zenièko-dobojskog kantona d.o.o. Zavidoviæi mora ispunjavati opæe i posebne uvjete. Opæi uvjeti: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, - da nije stariji od 65. godina, - da nije otpušten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, - da nije pod optu`nicom Meðunarodnog suda za ratne zloèine u bivšoj Jugoslaviji (èlan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine), - da nije na funkciji u politièkoj stranci u smislu èlana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 12/03), - da nije èlan organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 70/08), - da nema privatni/finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje, - da nije osuðivan za krivièno djelo i za privredni prijestup nespojive s du`nošæu u instituciji u koju se kandiduje, pet godina od dana pravosna`nosti presude, iskljuèujuæi vrijeme zatvorske kazne, - da nije lice kojem je pravosna`nom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u kojoj se kandiduje. Posebni uvjeti: - VSS (VII/1), - 5 godina radnog iskustva, - da posjeduje struèno znanje iz oblasti društvenih ili tehnièkih nauka, - da posjeduje znanje iz oblasti rada i organizacije privrednog društva, - sposobnost kreativnog doprinosa reformi u oblasti šumarstva, - sposobnost za savjesno, odgovorno i odluèno obavljanje upra`njene pozicije, - sposobnost nepristrasnog donošenja odluka, - komunikacijske i organizatorske sposobnosti, - sposobnost tumaèenja ekonomskih, tehnoloških i pravnih analiza i propisa, - rezultati rada ostvarenih tijekom poslovne karijere, - preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca, Uz prijavu na ovaj Javni oglas kandidati su du`ni prilo`iti: - biografiju s adresom i telefonskim brojem za kontakte - dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa: a) uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili kopija CPS liène karte, b) Univerzitetsku diplomu, c) Dokaz o radnom iskustvu nakon završene VSS spreme, d) Dokaz da nije osuðivan za krivièno djelo (ne starije od 6 mjeseci) od nadle`ne PU -MUP-a, e) Dokaz da se ne vodi krivièni postupak od Kantonalnog suda u Zenici (ne starije od 6 mjeseci), f) Dokaz da nije osuðivan za privredni prijestup od nadle`nog Opæinskog suda prema mjestu prebivališta(ne starije od 6 mjeseci) g) Ovjerenu izjavu kandidata (Opæi uslovi, alineje ,4. 5, 6, 7, i 8). Svi prilo`eni dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Kandidati uz prijavu na oglas mogu dostaviti preporuku ranijeg neposrednog rukovodioca (ako preporuku imaju). Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava neæe biti uzeti u razmatranje u daljnjem procesu kandidovanja. Svi kandidati s liste u`eg izbora bit æe pozvani na intervju. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima. Prilikom pozivanja kandidata na intervju, svaki kandidat koji uðe u u`i izbor dobit æe obrazac u kojem æe navesti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u sluèaju da doðe do njegovog imenovanja. Bilo koji kandidat ili bilo koja druga osoba - èlan javnosti slobodno mo`e podnijeti prigovor na konaèno imenovanje ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu poštovana naèela utvrðena Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. Prigovor se podnosi Kantonalnom ministru Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zenièko-dobojskog kantona, a kopija prigovora dostavlja se Instituciji ombudsmena za ljudska prava Federacije Bosne i Hercegovine. Oglas æe se objaviti u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i u „Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“. Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednje objave. Prijave sa svim tra`enim ispravama, dostaviti lièno ili poštom, preporuèeno na adresu: MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU Komisija za izbor na upra`njene pozicije u reguliranim tijelima Vlade Zenièko-dobojskog kantona Kuèukoviæi broj 2 72000 Zenica Uz naznaku: „Prijava na Javni oglas za popunu upra`njenih pozicija predsjednika i èlanova Nadzornog odbora Javnog preduzeæa „Šumsko-privrednog društva Zenièko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidoviæi -ne otvaratiNepotpune i neblagovremene prijave neæe se uzeti u razmatranje.

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

31

Novi uspjeh Amre Silajdžić

5EE= HA=K = /CA
Naša manekenka Amra Silajdžić nastavlja nizati uspjehe u Los Anđelesu, gdje živi i gradi karijeru posljednjih 12 mjeseci. Snimila je reklamu za Googleov novi proizvod na tržištu - telefon. Nakon spotova Enrikea Inglesijasa (Enrique Iglesias), Taje Kruza (Taio Cruz) i Blejka Šeltona (Blake Shelton) te uloga u popularnim TV serijama “CSI: New York” i “Entourage”, filmu “Gothic Assassins” i reklamama renomiranih marki, poput “Mercedesa”, ovo je još jedan uspješan angažman. S. A. A.

!

Dnevni avaz, ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011. 

AJ IAJ

ZVIJEZDE Nakon što su planule 

AHE == ?AHJ K FH>A I >A
Među gostima u Areni Vesna skoro 40.000 posjetilaca
ulaznice i za 26. novembar, bh. zvijezdu u Beogradu slušati i gledati skoro 40.000 ljudi! - Sretan sam što mi je publika u Srbiji ovim pokazala koliko joj je stalo. Radi svih onih fanova koji nisu stigli nabaviti ulaznice, odlučio sam da održim još jedan koncert u Beogradu. Moja publika zaslužuje najbolje i zato ću dati maksimum. Vidimo se u petak i subotu posljednjeg vikenda u novembru - poručio je Dino Merlin. Kako doznajemo, Merlin sa svojim pratećim bendom u studiju “Long Play”

5=H=@= I ,K>E? E 

Mirza Malkoč snimio pjesmu i spot

Povratak Dine Merlina u Beograd nakon više od 20 godina bit će trijumfalan. Naime, nakon što su za četiri dana planule ulaznice za koncert koji je zakazan za 25. novembar u dvorani Arena, Merlin je poslije konsultacija sa svojim menadžmentom odlučio da se na sceni beogradske dvorane pojaviti i 26. novembra. Kapacitet Arene za Merlinov koncert, kako nam je kazao menadžer ove dvorane Vladica Radević, bit će između 17.000 i 20.000 mjesta. Pa će tako, ako se prodaju

Niko u ovom trenutku ne želi otkriti šta se priprema iza zatvorenih vrata studija “Long Play” na Ilidži. Sa Merlinom sviraju članovi njegovog stalnog benda Mahir Beathouse, Dino Šukalo, Mahir Sarihodžić, Amar Češljar, Muamer Đozo te Adnan Busuladžić i sigurno je da se za publiku u

7 *ACH=@K FHAEAH= “MA E 4AME@” = >I=I

Beogradu pripremaju iznenađenja. Moguće je da će neki hitovi biti izvedeni u novim aranžmanima, a moglo bi se desiti i da Dino u Beogradu premijerno na bosanskom jeziku izvede evrovizijsku pjesmu “Lowe in Rewind”, koja se u novoj verziji zove “Sito”.

Maja Milinković završila snimanje
Malkoč i Lojo u studiju
(Foto: D. Zeba)

Bišćanin Mirza Malkoč stekao je popularnost u našoj zemlji učešćem u Hayatovom šouu “Zvijezda možeš biti ti”, anedavnoje počeosaradnjusa producentom Amilom Lojom i rediteljem Harisom Dubicom, s kojim je uradio spot za pjesmu “Kada srcem ljubim”.

- Spot smo radili u Švicarskoj i drago mi je što sam imao priliku da radim s vrhunskim profesionalcima. S Amilom Lojom nastavljam raditi na novim pjesmama i on je definitivno čovjek s kojim želim sarađivati u budućnosti kaže Malkoč. D. Z.

Maja Milinković završila je snimanje novog muzičkog materijala. Deset novih pjesama snimila je u studiju Denaba Pinje u Sarajevu, a za nekoliko dana CD bi trebao biti spreman za štampanje. - Album će biti distribuiran uz “Dnevni avaz” u četvrtak, 27. oktobra. Dva dana 

LE =>K = JHžEšJK % J>H=
ranije planiramo i promociju i premijeru novih pjesama u sarajevskom klubu “Underground”. Posjetioci će moći vidjeti i spotove za pjesme “Ratnici” i “U meni sve zna da volim te”, koje su najavile izlazak CD-a, koji u Berlinu namjeravam snimiti i na engleskom jeziku kaže Milinković. D. Z. 

AJ IAJ

Dnevni avaz, ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

!! 

= E @HKCE *ACH=@K @ = 1E@žE )AI=@=H 0HšK @>E
Pinkovci režu slavljeničku tortu
(Foto: S. Jordamović)

ulaznice za 25. novembar

Posjetioce je zabavljao i Vlado Podany

Proslava povodom 300. izdanja “Zabranjenog foruma”

Zmijanac Za dvije večeri u beogradskoj dvorani

U 21 sat velika torta, šamanjac i ružičasti baloni Pokazali smo da smo bitan segment na medijskom prostoru u BiH, kaže urednik i voditelj
Povodom 300. izdanja tok-šoua “Zabranjeni forum”, čiji je urednik i voditelj Aleksandar Hršum, u zgradi Pinka BH preksinoć je organizirana prigodna svečanost, kojoj su prisustvovale brojne poznate ličnosti iz javnog, kulturnog i političkog života naše zemlje. Šerif Konjević, Faruk Drina, Mirsad Đugum, Bakir Nakaš, Damir Šehanović, Zvjezdana Cvijetić, Mirsad Ibrić sa suprugom Eminom... samo su neke od poznatih ličnosti koje su podržale Hršuma i njegovu ekipu. - Sve je bilo super. Mislim da je zvanica bilo više nego emisija koje sam do sada uradio. U “Zabranjenom forumu” forsiramo dijalog u emisiji i mislim da smo u tome uspjeli. U saradnji s gledaocima, obradili smo 300 različitih tema. “Zabranjeni forum” nije samo Aleksandar Hršum nego je to cijeli

E =?A=HEIE =JAHE=

Bračni par Ibrić s Nakašom

Merlin: Izazvao veliki interes u Srbiji

na Ilidži održava intenzivne probe uoči beogradskih koncerata, koje će, naravno, biti finalizirane prije samog nastupa upravo u srbijanskoj prijestonici. Iako se svi detalji u vezi s ovim koncertima još drže u

tajnosti, saznali smo da će među Merlinovim gostima biti Vesna Zmijanac, s kojom je on osamdesetih godina snimio duet “Kad zamirišu jorgovani”, koji je u međuvremenu postao evergrin. L. S. R.
Hršum pozirao pored kartonskog “dvojnika”

Miss BiH Snežana Kuzmanović u srijedu će iz Sarajeva otputovati u London, gdje će se pripremati za izbor “Miss World”, koji će se 6. novembra održati u engleskoj prijestonici. Naša predstavnica ističe da ima dovoljno samopouzdanja i da se nada zapaženom nastupu u finalnoj večeri. - Pregledala sam fotografije djevojaka koje učestvuju i mogu reći da je konkurencija ove godine zaista jaka. Za moj stajling na ovom prestižnom takmičenju bit će zadužena modna kuća “Carmen Line”, na čelu s kreatorkom Plamenkom Stojić, te Zdenka Ćorić i Svjetlana Vuković Ceca - kaže Snežana Kuzmanović te dodaje da će se u talent-šouu predstaviti plesom. D. Z.

Predstavljamo učesnike “Jazz Festa Sarajevo” 5Až== K @K EL@E E FAIK J=čK 2AJIE EIJ E ==@AIE =F=@

Miss BiH ide na svjetski izbor

tim ljudi. To je zajednički uspjeh i pokazali smo da smo bitan segment na medijskom prostoru u BiH kaže Aleksandar Hršum. Urednik i voditelj Pinka BH u 21 sat zajedno s Lajlom Torlak, producenticom Draganom Đukić, Petrom Bedek, PR-om Pinka BH, prerezao je veliku tortu, ali i otvorio slavljenički šampanjac. Tada je u prostoriju sa plafona pao i veliki broj ružičastih balona. Aleksan-

dar je dobio dosta poklona, a prednjačile su kravate i flaše vina. - Koktel nismo pravili zbog poklona, ali moram priznati da ih je bilo vrlo zanimljivih. Čak sam dobio i dosta kancelarijskog materijala - kaže Hršum. Za muzički dio programa bili su zaduženi Vlado Podany, “Contast cover band” iz Brčkog te Nikolina Kovač. D. Z.

K ELA@>E ’K@IE -HCKAH 6HE=’
Kudsi Erguner, Reno Garsija-Fons i Bruno Seil nastupaju 4. novembra
istražuje muziku Indije i Pakistana. Od malih nogu svira nej, a osim što je jedan od najvećih živih majstora ovog instrumenta, ovaj umjetnik je i izniman kompozitor, muzikolog te predavač. Snimio je na desetine studijskih albuma, sarađivao s brojnim umjetnicima iz svijeta muzike i filma, poput Markusa Štokhauzena (Stockhausen), Didijea Lokvuda (Didier Lockwood) ili reditelja Pitera Bruka (Peter Brook), dok je sa Piterom Gebrijelom (Peter Gabriel) radio soundtrack za Skorsezeov (Scorsese) film “Posljednje Kristovo iskušenje”. U svom triju sarađuje sa

Kuzmanović: Putuje u srijedu

Zvuci poetskog istoka i akademskog zapada udružuju se u otvorenom dijalogu u muzici “Kudsi Erguner Trija”, koji će na ovogodišnjem “Jazz Festu Sarajevo” nastupiti 4. novembra u 20 sati. Uprkos različitom porijeklu članova trija, on predstavlja organsku cjelinu koja je inspirativna i meditativna. Lider ovog trija, turski instrumentalista Kudsi Erguner već više od tri decenije izučava klasičnu sufijsku muziku i filozofiju, a osamdesetih godina u Parizu je osnovao “Mevlana Institut”. Godinama se bavi muzikom Otomanskog carstva te

Erguner: Lider trija

još jednim virtuoznim instrumentalistom i autentičnim autorom, kontrabasistom Renoom Garsija-Fonsom (Renaud Garcia-Fons), kojeg zovu “Paganinijem kontrabasa”. Kudsi Erguner i Rene Garsija-Fons, uz nadahnutu pratnju perkusioniste Brune Seila (Caillat), komuniciraju u umjetničkom dijalogu i, kao istinski veliki umjetnici i ljudi, pokazuju nam još jednom da je muzički svijet uzbudljiv i bezgraničan. Ulaznice za ovaj i ostale koncerte “Jazz Festa” možete rezervirati na internetskoj stranici Jazzfest.ba. D. Z.

34

Ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

35

FILM

Dita fon Tiz: Svoju osobnost prenijela i na parfem

!$

Dnevni avaz, ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

IDM >E

"#

Kristina Hendriks model Vivijen Vestvud

Hendriks: Prepoznatljiv dekolte

MUZIKA

ZVIJEZDE Novi prekršaj kontroverzne glumice

2AJE =IJ=L= @>E EA
Studio “20th Century Fox” objavio je da će se novi nastavak akcijskog serijala “Umri muški” zvati “A Good Day To Die Hard”, odnosno “Dobar dan za muško umiranje”. Nove avanture policajca Džona Meklejna (John McClane), kojeg će ponovo tumačiti Brus Vilis (Bruce Willis), Amerikanci će moći početi gledati 14. februara 2013. Ovaj nastavak režira Džon Mur (John Moore). Prvi “Umri muški” u kina je stigao još 1988. godine, a ovo je peti nastavak serijala. 

E@E D= =LHšEJ ćA E= HAšAJ==
Ignorira uvjetnu kaznu U srijedu pred sudom
Kontroverzna glumica Lindzi Lohan (Lindsay Lohan) zaista je nepopravljiva. Nakon što se primirila neko vrijeme, uslijedio je novi udar na zakon. Nakon krađe u radnji, kada joj je sud odredio uvjetnu kaznu od 360 sati društvenokorisnog rada u jednom ženskom centru, prekršila je niz pravila te dosta ranije napuštala centar zbog čega su je, na kraju, izbacili i dodijelili Crvenom krstu. Iako je, navodno, bila dosta zadovoljnija ovim angažmanom, sada ponovo krši uvjetnu zbog čega bi se mogla naći iza zatvorskih rešetaka na godinu i po. Sve će biti sigurno u srijedu, kada se problematična glumica mora pojaviti pred sudom, a u prilog joj zasigurno ne ide ignoriranje i nepoštivanje uvjetne kazne i problemi s volontiranjem. Ljepotica iz serije “Ljudi sa Medisona” Kristina Hendriks (Christina Hendricks) zaštitno je lice kolekcije nakita “Get a Life” poznate dizajnerice Vivijen Vestvud (Vivienne Westwood). U kampanji za promociju seksepilna glumica prepoznatljivog bujnog poprsja na 

=@= AćA =IJKF=JE 
Izjava koju su na internetu objavili glavni “promotori” Madonine (Madonna) turneje 2012. godine je lažna. Prema toj objavi, pjevačica je 13. oktobra trebala nastupiti na Novom Zelandu, ali se to nije dogodilo. Dugogodišnja Madonina menadžerka za odnose s javnošću Liz Rozenberg (Rosenberg) demantirala je tu informaciju i sve ostale nastale na tom sajtu.

M

5BEIJE?EH= E IAIE F=HBA
Nakon što je prodavače u pariskim parfimerijama svakodnevno posjećivala jer je željela da miriše tačno onako kako je ona zamislila, burleskna ljepotica Dita fon Tiz (Teese) upriličila je u Berlinu predstavljanje svog novog parfema “Femme Fatal Dita Von Teese”. Seksepilna Dita prenijela je svoju osobnost i na parfem, koji, kako kaže, odiše elegancijom, glamurom, sofisticiran je i seksi, a istovremeno i mračan i misteriozan. Kombinira note bijelog cvijeća, bergamota i burbon-papra, jasmina i bugarske ruže. Na promociji je bila u svom prepoznatljivom stilu, s frizurom i šminkom u stilu glamuroznih četrdesetih, crnoj elegantnoj haljini do poda, a “outfit” je upotpunila cipelama “Christian Louboutin”.

Proizvod s imenom Dite fon Tiz

0ćA E =EJ =IAEJE čKLA FFHIA
jednoj od fotografija nosi veliko srce oko vrata, dok na drugoj ima zlatnu tijaru. I dok se mnoge šaljivdžije pitaju hoće li Kristinin dekolte zasjeniti lijepi nakit izrađen od paladija, rijetkog bijelog metala, Vestvud za glumicu ima samo riječi hvale.

Nesvakidašnja boljka holivudskog zavodnika

Lohan: Jednostavno nepopravljiva

niel Radcliffe) uskoro ćemo gledati u hororu “Žena u crnom”. Ovo je njegov prvi film nakon čuvenog serijala “Hari Poter”, u kojem je igrao mladog čarobnjaka. Redklif tumači lik mladog advokata koji odlazi u malo selo kako bi sredio sva dokumenta preminulog klijenta, ali tamo otkriva tragičnu tajnu duha jedne žene, koja opsjeda selo.

M

4A@EB = =@L=J (DaDanijela Redklifa

Iako važi za jednog od najvećih holivudskih zavodnika, Džordž Kluni ne voli pozirati sa ženama ispred fotoaparata. Pedesetogodišnji glumac se, naime, ne osjeća ugodno kada ga fotografiraju sa pripadnicama ljepšeg spola, a za tu njegovu boljku znaju i glumice s kojima glumi u filmovima. Tako je njegova partnerica iz novog filma “Martovske

,žH@ž KE IA A LE IE=JE I= žA==

Osim što ju je opisala kao veličanstvenu i utjelovljenje ljepote, ali i uporedila sa Merilin Monro (Marilyn Monroe), o saradnji s Hendriks izjavila je da je oduševljena što je glumica pristala raditi na njenom projektu te da je Kristina vrlo senzualna ispred kamere.

ide” Evan Rejčel Vud (Rachel Wood), kada su je fotoreporteri na premijeri filma u Njujorku pitali da se slika s Klunijem, rekla da moraju pitati glumca za dopuštenje. Čak ni na afterpartiju u klubu “Metropolitan” nisu pozirali zajedno. Njegova djevojka Stejsi Kibler (Stacey) nije prisustvovala zabavi, a glumcu su društvo pravili roditelji Nina i Nik Kluni (Nick).

2EF= E /AHE 0=ELA LAć FHE=JAE?A
Kluni: Neugodan osjećaj

Upoznale se na dobrotvornom meču

Uhvaćeni u Los Anđelesu

,AE E -šJ LEšA A žELA =A@
Nakon što ju je na šestu godišnjicu braka navodno prevario sa dvadesetdvogodišnjom recepcionerkom Sarom Lil (Leal), a ona nakon toga podnijela zahtjev za rastavu, čini se da se poznati glumački par Ešton Kučer (Ashton Kutcher) i Demi Mur (Moore) definitivno razvodi. Otkako je kamion za selidbe opažen ispred njihovog doma na Beverli Hilsu,mediji pretpostavljajuda supružnici ne žive više zajedno. Iako su pokušali normalizirati odnos odlaskom kod savjetnika, a Kučer priznao da se kaje i zatražio još jednu priliku kod Demi, čini se da je glumica, nakon što se recepcionerka oglasila u javnosti iznoseći detalje seksa s Eštonom, digla ruke od svega. Demi i Ešton nisu iznosili planove u vezi s razvodom, ali ukoliko dođe do njega, morat će da podijele imovinu u vrijednosti od 290 miliona dolara.

Definitivan razlaz para

Nakon što su se upoznale i ćaskale na jednom dobrotvornom događaju, bivša spajsica Geri Halivel (Geri Halliwell) i mlađa sestra vojvotkinje od Kembridža Pipa Midlton (Pippa Middleton) proglašene su novim najboljim prijateljicama. Dvadesetosmogodišnjoj Pipi na dobrotvornom boks-meču društvo je

pravio momak Aleks Loudon (Alex), dok je do nje sjedila pop zvijezda. Prema navodima očevidaca, Halivel je probila led, a razgovorljiva Pipa se prepustila komunikaciji i komentiranju meča uz osmijeh. Dobro raspoložene ubrzo su našle zajedničke teme i nastavile druženje i nakon te večeri.

Holivudska slatkica Rejčel Bilson (Rachel) ponovno je u ljubavi s glumcem Hajdenom Kristensenom (Hayden Christensen). Rejčel i Hajden u vezi su veoma dugo, a zaručili su se još prije tri godine. Ipak, nakon toga su počeli prekidi i problemi u njihovoj vezi. Stalno prekidaju i mire se, a najveći problem predstavlja im daljina. Iako Hajden zbog posla dosta vremena provodi u Los Anđelesu, ipak živi u rodnoj Kanadi pa ne viđa Rejčel onoliko koliko bi htio. No, očito su shvatili da je bolje i tako nego nikako pa su tako ovih dana uhvaćeni zajedno u Los Anđelesu.

4AčA E 0=@A FL K K>=LE

gazin “New Musical Express” proglasio je pjesmu “Paranoid Android” grupe “Radiohead” za najbolju u posljednjih 15 godina. Pjesma je na “Radioheadovom” albumu “OK Computer” iz 1997. i jedna je od njihovih najpoznatijih. Na drugom mjestu je bend “Arcade Fire” s numerom “Rebellion”, treći su “OutKast” s “Hey Ya”, četvrti “The Strokes”s“Last Nite”...

Doerti i Isvarijenko: I u šouu realnosti

odgađanja i neizvjesnosti, “Disney” je konačno potvrdio da će producirati “The Lone Ranger”, ali tek nakon što je filmu srezao budžet sa izvornih 275 miliona na 215 miliona dolara.Riječ je o rimejku klasične kaubojske TV serije, a u čijoj će modernoj holivudskoj verziji Džoni Dep (Johnny Depp) tumačiti Tonta, pomoćnika rendžera.

M

1F= ’6DA A 4=CAH’ najava, Nakon mnogo

Midlton: Pričljiva sestra

Halivel: Probila led

Mur i Kučer: Išli na savjetovanje

Bilson i Kristensen: Daljina im stvara probleme

Zvijezda nekada popularne serije “Beverly Hills” Šenen Doerti (Shannen Doherty) vjenčala se prekjučer u Malibuu za svog zaručnika Kurta Isvarijenka (Iswarienka). Ceremonija vjenčanja održala se na privatnom imanju uz romantični zalazak sunca, a postoje planovi da se prikaže i u jednom šouu realnosti. Inače, glumici je ovo treći brak nakon onih s Ešlijem Hamiltonom(Ashley) iRikom Salomonom (Rick). Nedavno je izjavila da je shvatila ozbiljnost braka i da više ne bi ulazila u njega bez razmišljanja, da je “naučila svoju lekciju i došla pameti”.

ŠAA ,AHJE IA LAč== JHAćE FKJ

Uz zalazak sunca

bra obilježava se 20 godina od izlaska legendarnog albuma “Achtung Baby” grupe U2. Tom prilikom slavni Irci objavit će novi “Achtung Baby - 20th Anniversary Editions”, album koji donosi niz bonus-snimaka i arhivskih materijala. Izlazak albuma najavljen je za 31. oktobar, a uskoro će biti objavljeni i detalji o mogućnostima prednarudžbe ovog izdanja. Narudžba omogućava da album stigne na kućnu adresu na sami dan službene objave izdanja.

M

5FA?E=E ’)?DJKC kraju okto*=>O’ Na samom

M 

=>= FAI= ’4=@EDA=@=’ maBritanski muzički

M

Mehmed Sokolovi}

Formula 1

PLBiH

100 godina moderne atletike u BiH

Fetel nastavio niz, Red Bullu dupla kruna

Zeni~ani `ale za proma{enim penalom

SJEDE]A ODBOJKA Reprezentativci BiH dominantni na Starom kontinentu

Zlatni niz traje 1 2 godina
Sedma uzastopna titula u Evropi Naredni izazov Paraolimpijske igre u Londonu

Bh. selekcija od 1999. do danas osvojila je sedam zlatnih medalja na EP-u

Izabranici selektora Mirze Hrustemovi}a okon~ali su grupnu fazu EP-a s ~etiri pobjede, bez izgubljenog seta. Maksimalnim rezultatima od 3:0 savladali su ekipe Hrvatske, Srbije, Latvije i Rusije. U ~etvrtfinalu su bili bolji od Poljske, tako|er sa 3:0, dok su u polufinalu savladali Ukrajinu sa 3:1. U finalu je pala i Rusija (3:1). vljalo neuspjeh“. Silno motivirani da se, nakon poraza u finalu Svjetskog prvenstva 2010. godine u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama, vrate na {ampionsko postolje, nisu imali dostojnog rivala na zavr{nici kontinentalne smotre u Roterdamu. - Uz puni respekt svim rivalima, mislim da na{ trijumf nijednog trenutka nije bio upitan, posebno zato {to smo na svim utakmicama s tribina imali izvanrednu podr{ku na{ih navija~a koji `ive u Holandiji. Potvrdili smo da imamo najbolju ekipu u Evropi - ka`e kapiten na{eg tima Sabahudin Delali}. Bila je ovo sedma uzastopna titula za reprezentaciju BiH na evropskim prvenstvima. Zlatni niz po~eo je prije 12 godina, na EP-u koji je 1999. odr`an u Sarajevu. Potom su uslijedili jednako uspje{ni nastupi u Soro{patku (Ma|arska, 2001.), Lapenrantu (Finska, 2003.), Leverkuzenu (Njema~ka, 2005.), Njire|ihazi (Ma|arska, 2007.), Elblagu (Poljska, 2009.) i, sada, u Roterdamu. - Naredni izazov bit }e nam Paraolimpijske igre idu}e godine u Londonu, gdje }emo, tako|er, poku{ati osvojiti {ampionski naslov E. J. rekao je Delali}.

Izgubili samo dva seta

to su najavili, to su i ispunili. Reprezentativci Bosne i Hercegovine u sjede}oj odbojci uo~i odlaska u Holandiju hrabro su izjavili da se „ku}i sigurno vra}aju s titulom prvaka Evrope, jer bi sve osim nove zlatne medalje predsta-

[

!&

Dnevni avaz, ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

IFHJ

KRALJICA SPORTOVA Ususret centralnoj manifestaciji obilježavanja velikog jubileja

Prvo takmičenje u avgustu 1911. godine na jednoj livadi na Alipašinom polju organizirao je tada maturant Feodor Lukač s nekoliko svojih kolega 

C@E= @AHA =JAJEA
2HCH= >EAž=L==
Završna svečanost obilježavanja 100. rođendana moderne atletike u BiH bit će obavljena u subotu, 29. oktobra, u Sarajevu. Prisustvovat će joj čuveni motkaš, danas potpredsjednik IAAF-a Sergej Bubka i drugi ugledni gosti. U programu su, između ostalog, otkrivanje spomen-ploče zahvalnosti Primu Nebiolu i Arturu Takaču, koja će biti postavljena na zgradi AK skokovima bio prvak u tri države. Po povratku u svoju zemlju, sada već kao hirurg, Lukač je 1921. predsjedavao osnivačkom sjednicom Skupštine Atletskog saveza tadašnje Jugoslavije. Za izvanredan doprinos razvoju atletike u BiH proglašen je počasnim predsjednikom ASBiH i AK Sarajevo. Između dva svjetska rata atletika se u našoj zemlji uglavnom upražnjavala u okviru školskih društava i nekoliko jevrejskih sportskih društava u Sarajevu, Banjoj Luci i u jošnekim centrima. Od atletičara iz tog vremena,jedinose ističeAleksaSpahić, prvi olimpijac iz BiH. Branio je boje Uskoka iz Čapljine, Slavije iz Sarajeva i nekoliko inozemnih klubova. Brži razvoj atletike bilježimo nakon 1946. godine u okviru fiskulturnih i gimnastičkih društava. Tek kasnije, razvojem atletskih klubova kao što su Sarajevo, Željezničar, Sloboda, Borac, Velež, Zenica i još nekih, izrastaju vrsne atletičarke i atletičari, koji ostvaruju međunarodno vrijedne rezultate. Sarajevo, a potom i otvorenje izložbe fotoportreta najistaknutijih atletičara, trenera i atletskih radnika. U Domu Oružanih snaga bit će održana svečana sjednica ASBiH i AK Sarajevo. 6. april. Šljakaste atletske staze postojale su još jedino na stadionu Skenderija i u Banjoj Luci. Od pobjednika sa Prvog prvenstva, jedino je živ akademik, prof. dr. Srećko Šimić, koji je trčao sa H. Sadikovićem, I. Salispahićem i M. Kamenjaševićem u pobjedničkoj štafeti na 4 x 100 metara. Najvrednije rezultate ostvarili su Drago Ančić, inače kasnije poznati fudbalski golman, na 100 metara te na 1.500 metara Drago Dopuđa, poslije vrsni rukometaš i fudbalski sudija. Neposredno nakon oslobođenja zemlje svojom svestranošću i kvalitetom isticala seNata Vogrinizbanjalučkog Borca, anakon njeMira Tuce, članica Veleža i Sarajeva. Od brojnih atletičarki i atletičara koji su ostvarili međunarodne uspjehe, posebno treba spomenuti Đurđicu Rajher-Šišul, Eminu Pilav, Maricu Mršić, Nađu Avdibašić-Vukadinović, Kosu Stojković-Nikolić, Katicu Šporer-Tošić, Daku Radoševića, Vinka Pokrajčića, Milada Petušića, Zlatana Saračevića, Vinka Galušića, Božu Miletića, Neđu Đurovića, Elvira Krehmića, Hamzu Alića... Kada su u pitanju najistaknutiji treneri u proteklih 65 godina, nezaobilazni su Jaša Bakov, Lazar Ćirović, Zoran Divčić, Srboljub Gvozdenović, Muhamed Latifagić, Nijaz Kapetanović, Munir Selimović i, od najmlađih, Mehmed Skender. Nezaobilazan doprinos razvoju atletike dali su amaterski atletski radnici: prof. dr. Slavko Burazor, Bogdan Maksimović, Anđelko Aco Milošević, Adi Mulabegović, Husnija Omerćehajić, Hakija Pozderac, Rade Pajurković, Josip Pehar, Vinko Rebac, Ivan Šimanić, Husnija Šabanagić, Ante Tomek, Bato Vlačić, prof. dr. Ljubiša Zečević i drugi. koliko svojih kolega organizirao je na jednoj livadi na Alipašinom polju prvo takmičenje prema atletskim pravilima.

Piše: Mehmed SOKOLOVIĆ, počasni predsjednik ASBiH Dvadeset devetog oktobra obilježavamo 100. godišnjicu nastanka moderne atletike u Bosni i Hercegovini. Istovremeno će biti obilježene još tri značajne obljetnice - 65 godina od Prvog prvenstva BiH, 45 godina od održavanja 25. jubilarnih balkanskih igara i 15 godina od održavanja nezaboravnog IAAF mitinga solidarnosti “Sarajevo '96”. U avgustu 1911. godine, kada su u Sarajevu djelovala dva neformalna srednjoškolska sportska društva, maturant Feodor Lukač s ne-

Osnivačka skupština
Trčalo se na 100 i 200 metara, bacala se kugla i disk, koji su kupili nekoliko dana ranije u Zagrebu. To se desilo samo 15 godina poslije Prvih olimpijskih igara u Atini i smatra se početkom moderne atletike u BiH. Zabilježeno je da su dominirali Zdravko Jeftanović u sprintu, a Feodor Lukač u skokovima. Poslije su obojica nastavila studije u Austriji i Švicarskoj, gdje su postizali vrijedne rezultate. Lukač je u

IAAF Atletski međunarodni miting solidarnosti, održan 9. septembra 1996. godine na Olimpijskom stadionu Koševo, izuzetno je mnogo značio za razvoj atletike i sporta uopće, posebno u gradu Sarajevu. Obnovljeni su stadion i atletska staza, rekonstruiran je Atletski centar Koševo, i to, uglavnom, sredstvima IAAF-a i MOK-a. Zahvaljujući tadašnjem pred- 

EJEC IE@=HIJE

sjedniku IAAF-a Primu Nebiolu, svjetska atletska porodica pokazala je našoj zemlji da nismo sami i udahnula nam toliko potrebnu dozu optimizma nakon ratnih užasa kroz koje smo prošli. Uz izvanredan ceremonijal otvorenja i skoro 50.000 gledalaca, na Mitingu su nastupili asovi svjetske atletike u muškoj i ženskoj konkurenciji iz 27 zemalja.

Prvenstvo BiH
Prvo prvenstvo BiH održano je 19. i 20. oktobra 1946. u Sarajevu na stadionu

Jubilarno 25. izdanje BAI-ja održano je 1966. u Sarajevu i ostat će zapisano zlatnim slovima u analima bh. atletike i bh. sporta. Bila je to do tada najveća sportska priredba u BiH. Na specijalno uređenom koševskom stadionu, prvi put uz osvjetljenje, otvorenju Igara prisustovalo je skoro 60.000 gledalaca. Mnogi nisu mogli ući na stadion. Za održavanje BAI-ja obnovljen je stadion i izgrađen Atletski

*==IA ECHA
centar Koševo. Pod naslovom “Veličanstvena noć na Koševu i tisuću puta hvala Sarajevu”, sportski novinar Vinko Luncer u “Sportskim novostima” od 7. septembra 1966. objavio je, pored ostalog, i sljedeće: - Poslije 15 godina profesionalnog praćenja sporta, vaš se reporter ne sjeća da je ikada doživio takve trenutke uzbuđenja. Ne sjeća se da je jedan grad tako spontano, tako dubo-

ko iskreno živio sa priredbom čiji je domaćin. Ni Beograd s Evropskim atletskim prvenstvom, ni Ljubljana sa SPENTOM ili hokejom 1966. Ne sjeća se atletika da je jedna priredba bila tako vidljivo prisutna, proslavljena na svakom koraku, da je bilo koji simbol, bilo koja skraćenica djelovala magičnom snagom takve moći zbližavanja i okupljanja, kao kratica Balkanskih igara BAI.

Spomenuti jubileji i njihovo obilježavanje nisu svrha sami sebi. Oni treba da animiraju javnost o stanju bh. atletike, koje uglavnom nije dobro, o njenim vrijednostima kao bazičnog sporta, o neadekvatnom tretmanu u nastavi tjelesnog odgoja u školama i slaboj materijalnoj podršci društva. Sada je prilika i krajnje vrijeme da otvoreno povedemo raspravu o radu klubova i Saveza, o mogućnostima da se bolje organiziramo, da se ne mirimo sa prosječnostima, da osmišljenije pristupimo unapređenju stručnog rada u atletskim organizacijama.

2HEAH ) AE?=

Moramo hrabrije pristupiti prevazilaženju naših slabosti i energičnije se boriti za bolji tretman atletike u društvu, pa zašto ne reći i u javnim medijima, koji nam mogu mnogo pomoći. Da se može i više i bolje, najbolje govori primjer AK Zenica. Nije u pitanju samo Hamza Alić nego i sportska ostvarenja Paše Šehić, Edvina Selimovića, Amela Tuke, Mesuda Pezera i Dejana Mileusnića, naših najboljih mladih atletičara, koji su za svoje rezultate nagrađeni stipendijama Fondacije za stipendiranje mladih perspektivnih atletičara u BiH.

M

,=?E= = ) *I=

Alija Miraščić, bivši trener Atletskog kluba Bosna iz Sarajeva, donirao je svom klubu dvadesetak pari sprinterica. U ime AK Bosna, Miraščiću, koji živi u Luksemburgu, zahvaliojetrenerIslamĐugum. Z.Š.

Bajević: Odluka 14. decembra

Dušan Bajević ovogodišnji je predsjednik stručnog žirija 11. izbora najboljih sportista BiH za 2011., koji tradicionalno organiziraju “Nezavisne

,Kš= *=ALEć FHA@IA@E žEHE=
novine” i Radio-televizija BiH. Bajeviću će u radu pomagati žiri sačinjen od istaknutih sportskih radnika i predstavnika medija u našoj zemlji. - Velika mi je čast što mi je ukazano povjerenje. Dobro znam šta sportistima znači ova manifestacija. I sam sam tokom igračke i

Izbor najboljeg sportiste BiH za 2011. godinu

trenerske karijere nekoliko puta bio dobitnik sličnih priznanja - rekao je Bajević. Proglašenje najboljih bit će održano 14. decembra u Sarajevu.

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

39

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA BOSNA SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE ORGANA UPRAVE KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE TRAVNIK
Na osnovu ~lana 23. Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za prodaju pokretnih sredstava, opreme u vlasni{tvu Vlade Srednjobosanskog kantona, a u vezi s Odlukom Vlade broj: 01-02-332/11 od 14. 7. 2011. godine i Odlukom broj: 01-02-382/10 od 11. 11. 2010., Komisija za javne nabavke raspisuje:

JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU RABLJENIH MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKLA PUTEM PISMENIH PONUDA
PUTNI^KO VOZILO: 1. VOLKSWAGEN -9N-POLO 1,9 SDI, godina proizvodnje 2008, broja-crna registarski broj T20-A-596, snaga motora: 47 Kw, radni obujam motora: 1896 cm3, vrata 5, broj sjedi{ta - 5, broj {asije: WVWZZZ9NZ8Y147134, broj motora: ASY325500 DIZEL, nije registrovano, (vozilo nije u voznom stanju i mo`e se pogledati svaki dan u krugu Auto ku}e „BUBA“ PC 96, Vitez).................. po~etna cijena: 4.830,35 KM 2. LADA NIVA godina proizvodnje 2004, boja - zelena, registarski broj A65-0-994, snaga motora: 59 Kw, radni obujam motora: 1690 cm3, vrata 2+1, BROJ [ASIJE: xta21214041760645, broj motora: 212147816015 nije registrovano (vozilo nije u voznom stanju i mo`e se pogledati u krugu poslovne zgrade „Automerc [koro“ PJ Vitez, PC 96, te. 030 715-026......................................... po~etna cijena: 400,00 KM

Redni broj 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

MOTOCIKL:

Broj {asije

Broj motora

Registarska oznaka 288-A-954 288-A-942 288-A-950 288-A-959 288-A-955 288-A-962 288-A-935 288-a-938 288-A-961 288-A-949 288-A-960 288-A-948 288-A-944 288-A-953 288-A-952

Po~etna cijena u KM 150,00 20,00 200,00 150,00 200,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Skuter JF 150-9 LF 125 Skuter JF 150-9 Skuter JF 150-9 Skuter JF 150-9 Skuter JF 150-9 LF 125 LF 125 Skuter JF 150-9 Skuter JF 150-9 Skuter JF 150-9 Skuter JF 150-9 Skuter JF 150-9 Skuter JF 150-9 Skuter JF 150-9

LNKPCG0925J091483 LNKPCG0935J091492 LNKPCG0915J091488 LNKPCG0965J091485 LNKPCG0955J091476 LNKPCG0975J091477 LNKPCG09X5J091473 LNKPCG0945J091470 LNKPCG0965J091471 LNKPCG0995J091481 LNKPCG0995J091495 LNKPCG09X5J091490 LNKPCG0975J091494 LNKPCG0905J091482 LNKPCG09X5J091487

156FMI515207794 156FMI51520793 156FMI51520804 156FMI51520802 156FMI51520787 156FMI51520792 156FMI51520784 156FMI51520803 156FMI51520797 156FMI51520801 156FMI51520778 156FMI51520782 156FMI51520785 156FMI51520780 156FMI51520789

Svi motori su proizvedeni 2005. godine. Motocikli nisu u voznom stanju i mogu se pogledati u krugu poslovne zgrade [umarstva Fojnica, Bakovi~ki put bb. Fojnica, kontakt osoba [ehovi} Ned`ad tel. 030 832 907. PRAVO U^E[]A Imaju sva pravna i fizi~ka lica koja svoje ponude dostave na protokol Vlade Srednjobosanskog kantona, ul. Stani~na 43. Travnik sa naznakom: „Javno nadmetanje za prodaju vozila/motocikla (____redni broj) - ne otvaraj“ sa rednim brojem licitiranog vozila/motocikla, te prilikom predaje koverte na protokol upla}uje se 10% kaucije od po~etne cijene licitiranog vozila/motocikla na blagajni. NA^IN, VRIJEME I MJESTO ODR@AVANJA JAVNOG NADMETANJA Javno nadmetanje }e se izvr{iti metodom zatvorenih ponuda. Ponude se dostavljaju do dana 3. 11. 2011. (~etvrtak) do 10 sati. Ponude }e se otvoriti istog dana u 11 sati, u zgradi Vlade Kantona, sala na II katu. Vozila/motori koja su predmet javne prodaje mogu se pogledati pet dana prije dana prodaje na nazna~enim adresama. Ponu|a~ sa kojim se zaklju~i kupoprodajni ugovor du`an je u roku od 24 sata uplatiti cjelokupnu cijenu na `irora~un Vlade Kantona, te nakon uplate preuzeti vozilo/motor. U~esnik javnog nadmetanja ako odustane od zaklju~ivanja kupoprodajnog ugovora gubi pravo na povrat kaucije.

"

Dnevni avaz, ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

IFHJ

"

PREMIJER LIGA BiH Trener Sarajeva Jirži Plišek nakon pobjede nad Travnikom 

= >E KJEI= A@IJ== A LEšA FHA?EIJE K =LHšE?E
Znamo da smo odigrali utakmicu koja nije bila lijepa za oko, kaže češki stručnjak
Alen Mešanović (Sloboda) u akciji: Bez golova protiv Zvijezde
(Foto: T. Trojak)

Fudbaleri Sarajeva u subotu su na Olimpijskom stadionu “Asim Ferhatović Hase” na Koševu mnogo teže nego što se očekivalo minimalno savladali Travnik. Istina, bordo tim diktirao je tempo tokom cijelog susreta, ali je uspio postići svega jedan pogodak protiv upornih “Vezira”. - Znamo da smo odigrali utakmicu koja nije bila lijepa za oko. No, kontrolirali smo meč, a za bolji utisak nedostajalo je više preciznosti u završnici. Bilo je nekoliko odličnih situacija u prvom poluvremenu, kada su naši fudbaleri morali daleko bolje reagirati, a u tom slučaju ne bismo morali čekati gol Emira Obuće kaže Jirži Plišek (Jiri Plisek), šef stručnog štaba koševskog premijerligaša. Češki stručnjak smatra da je ekipa donekle podbacila u bitnom segmentu igre. 

=DEHLEć I=  IF=IE 5>@K
Domaći tim kasnio s uplatom novca za službena lica
votimcima ukupno 2.000 KM prije susreta. Ipak, ni to nije pomoglo ekipi da se vrati na pobjedničke staze, jer je, i pored solidne igre domaćina u debiju novog trenera Darka Vojvodića, Zvijezda odnijela bod s Tušnja (0:0). Bilo je primjetno da je Vojvodić uspio podići fizičku spremu ekipe, ali kada u timu upitnog kvaliteta podbaci nekolicina vodećih igrača, prije svih Samir EfenDetalj s Koševa: Bordo tim upisao nova tri boda
(Foto: S. Jordamović)

Odigravanje susreta u Tuzli bilo upitno

- U srijedu nas u Prijedoru očekuje revanš-meč osmine finala Kupa BiH protiv Rudara. Prvi susret dobili smo sa 3:0 i siguran

4AL=š K 2HEA@HK F= EIFEJ K IJ=HK
sam da nećemo ispustiti ovu značajnu prednost. Šansu će dobiti i nekoliko fudbalera koji su do sada imali manju minu-

tažu, a onda se nakon Prijedora okrećemo važnom gostovanju u Mostaru kod Zrinjskog - naglašava Plišek.

- Nedostajalo je više agresivnosti u i oko šesnaesterca gostujećeg tima. Istina, i koševski travnjak nije bio baš pogodan za ekipu koja napada - ističe Plišek. U 13. minuti meča Vučina Šćepanović ostao je

da leži na terenu bez svijesti. Ipak, nakon ukazane ljekarske pomoći, odigrao je svih 90 minuta. - Sve je uredu. Vučina je snažan momak i bit će spreman za sljedeće duele - dodaje Plišek. A. Dr.

Početak subotnje utakmice između Slobode i Zvijezde bio je upitan, jer Tuzlaci nisu na vrijeme uplatili ratu za troškove službenih lica (četvorica sudija, delegat i kontrolor). Neizvjesnost je riješio predsjednik Slobode Davud Zahirović, koji je poslao potrebnih 10.000 KM pa je delegat susreta Haris Idrizović iz Konjica odobrio početak utakmice. Osim toga, prvi čovjek kluba podijelio je pr-

dić, Staniša Nikolić i Almir Halilović, uz niz propuštenih šansi, nije se mogao očekivati povoljniji ishod. - Nemam šta zamjeriti igračima, koji su odigrali dobru i borbenu utakmicu. Šteta je što nismo barem jednim golom krunisali inicijativu protiv, u ovom momentu kvalitetnijeg rivala. Razočaran sam suđenjem, mislim da sudija Ognjen Valjić nije imao iste kriterije - izjavio je Vojvodić. 

AEč=E ž=A = FA=
Domaćin remijem prekinuo neugodnu seriju protiv Borca
Čelikov niz bez poraza protegao se na sedmu utakmicu. Ipak, ostaje utisak da je Borac, koji je tek iz kontranapada i prekida tražio priliku da po četvrti put zaredom pobijedi na Bilinom polju, bio potpuno zreo za četvrti uzastopni ovosezonski prvenstveni poraz. Činilo se da će tako i biti nakon penala za domaće u 68. minuti, ali je reprezentaČelikova službena internetska stranica - Nogometniklubcelik.ba - koja i nije bila previše informativna za klub ovog rejtinga, nije više u funkciji, odnosno suspendirana je.

Čelik već sedam utakmica bez poraza

2L >A IKž>AC I=J=
Razlog su neizmirene obaveze prema pružaocu usluga održavanja. Čelik je do sada već nekoliko puta, vjerovatno zbog istih razloga, gasio i otvarao nove službene stranice.
Duel Stakića (Borac) i Vršajevića (Čelik)
(Foto: J. Hadžić)

tivac i bivši golman Čelika Asmir Avdukić odbranio šut

Promašaj Hadžića sa penala

(Foto: J. Hadžić)

kapitena Emira Hadžića. - Pribojavali smo se neugodne tradicije. Pokušali smo da je srušimo, u čemu smo i uspjeli, a željeli smo i pobjedu. Imali smo svoje prilike, koje nismo iskoristili. Na našu sreću, ni Borac u finišu nije iskoristio naše greške - kaže Elvedin Beganović. Trener zeničkih nogometaša smatra da je utakmica, iako bez golova i previše prilika, bila dobra. - Najbitnije je da smo nastavili seriju bez poraza. Nadam se da će nam se vratiti ovaj promašeni jedanaesterac i da ćemo negdje sa strane donijeti tri boda - rekao je Beganović. V. B.

Nakon tri uzastopna poraza, fudbaleri Borca, sa novim trenerom Velimirom Stojnićem, uspjeli su da u derbiju 10. kola Premijer lige BiH odigraju neriješeno (0:0) protiv Čelika. Junak meča bio je golman Banjalučana Asmir Avdukić koji je imao nekoliko izvanrednih intervencija, a u 68. minutu odbranio je jedanaesterac kapitenu Čelika Emiru Hadžiću. - Avdukić je bio centralna ličnost, ali smatram da je bod zasluga cijelog kolektiva. Težili smo tome da konsolidiramo redove, popravimo disciplinu i mislim da smo u

*@ LAE = Kć=

Borac ostvario željeno u Zenici

tome uspjeli. Neriješen ishod je najrealniji. I Čelik i mi smo na jako teškom terenu prikazali dobru partiju kojoj su nedostajalo jedino golovi - istakao je Stojnić po povratku u Banju Luku, uz napomenu kako želi da čestita ekipi Čelika na gostoprimstvu, a domaćoj publici da se zahvali na aplauzu kojim su ispraćeni sa zeničkog Bilinog polja. Što se tiče povrede Dragoslava Stakića, u pitanju je bolan udarac u rebra i on bi se trebao brzo oporaviti te vratiti već na narednoj utakmici kada na Gradski stadion stižeSloboda. S. K.

Nogometaši Travnika očekivano su poraženi (0:1) na Koševu od Sarajeva, jer trener Haris Jaganjac nije mogao računati na Stipu Badrova, Harisa Bešliju, Nermina Varupu, Simbada Terzića i Harisa Redžepija. U takvoj situaciji “Veziri” su pružili blijedu partiju. Istina, ni Sarajevo nije blistalo, jer su gosti razgradili igru domaćina pa golman Alen Delić nije imao previše posla. No, podbacili su napadači, koji su u samo nekoliko navrata zaprijetili golu bordo tima. U timu Travnika nešto zapaženiju partiju pružili su Anel Ćurić, Darko Mišić i Nihad Ribić. - S obzirom na to koliko

*EA@ E@=A “8AEH=”

Travnik poražen od Sarajeva

Oslabljeni Travničani podbacili na Koševu

(Foto: S. Jordamović)

smo bili oslabljeni, momci su pružili borbenu igru i nema im se šta prigovoriti. Sarajevo je zasluženo pobijedilo, a mi se okrećemo mnogo

važnijem susretu, protiv Kozare na Piroti - rekao je Midhet Sarajčić, sportski direktor Travnika. S. P.

Stručno vodstvo Rudara razočarano je suđenjem u Bosanskoj Gradišci, gdje je prijedorski premijerligaš poražen od domaće Kozare sa 0:1, i to, kako tvrde, iz izmišljenog penala. Naime,

*KEć 2ćE IK@E= 0HIJEć =I A KEšJE
kako tvrde Prijedorčani, pomoćni sudija Dalibor Hrstić iz Ljubuškog signalizirao je igranje Marka Jevtića rukom. - Igrali smo dobro, posebno u nastavku utakmice. No,

Ogorčenje u Rudaru

domaći golman sjajno je branio, a naši su bili neefikasni u napadu. Sada smo u teškoj situaciji - ogorčen je Zoran Bujić, prvi pomoćnik Dragana Radovića. V. V.

42

Ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

INTERNACIONALNI UNIVERZITET BR^KO DISTRIKT BiH

KONKURS
ZA UPIS STUDENATA ZA PRVI CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKOJ 2011/2012. GODINI Na osnovu odluke Senata Univerziteta rektor Univerziteta raspisuje konkurs za upis studenata na slijede}e fakultete: FAKULTET ZA MENAD@MENT javna uprava, javne nabavke, ra~unovodstvo i revizija, bankarstvo, spoljna trgovina FAKULTET ZA INFORMATIKU poslovna informatika, profesor informatike i ra~unarstva, profesor matematike i informatike FAKULTET ZA POSLOVNO CIVILNU BEZBJEDNOST PRAVNI FAKULTET Op{te pravo, unutra{nji poslovi - kriminalistika U^ITELJSKI FAKULTET Razredna nastava Predaja dokumenata vr{i se do 31. 10. 2011. godine u Studentskoj slu`bi Univerziteta (M.M. I D`indi}a) od 08 do 18 sati. Konkurs je objavljen na web stranici Univerziteta www.internacionalni.co.cc Ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti vr{i se na dan prijave kandidata.

IFHJ

Dnevni avaz, ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

"!

ŠAHOVSKI MOZAIK Kup gubernatora u ruskom Saratovu 

ALAHL=JE HALEč
Visprenom igrom nakon duge pauze stekao dva poena prednosti
Priprema: Muhamed BORIĆ, međunarodni majstor Morozevič 6, Leko, Tomaševski po 4, Vitjugov, Aleksejev, Mojsejenko, Roiz, Širov po 3,5, Eljanov, Ponomarjov po 3, Andrejkin 2,5, Ni Hua 2. kon superfinala Rusije i Svjetskog kupa, treći uspješni performans, možemo očekivati povratak staroj slavi i momentu kada je bio treći rejting-igrač svijeta. O tome svjedoči i fenomenalna pobjeda nad Eljanovom u partiji koja spada u krug najboljih ovogodišnjih ostvarenja. Visprena igra i genijalni 34. potez Dc4 za-

1L= 5L č= ILAJIA AEJA
Sa sedam godina remizirao s Karpovom Pobjeđivao sve najbolje igrače
Ivan Sokolov rođen je 1968. godine u Jajcu, a najveći dio života proveo je u Sarajevu. Da će biti veliki igrač, nagovijestio je kada je imao svega sedam godina, remiziravši na simultanci protiv prvaka svijeta Anatolija Karpova. Siloviti uspon počeo je 1985. godine, kada je postao majstor FIDE. Naredne godine već je bio međunarodni majstor, a 1987. velemajstor. U trenutku osvajanja titule imao je svega 19 godina. Mlađi od njega velemajstori su do tada postali samo čuveni Robert Fišer (Fischer), Gari Kasparov i Najdžel Šort (Nigel Short). Osvajanjem titule prva-

Portreti bh. velemajstora (6)

Nakon sedam kola Kupa gubernatora, koji se igra u ruskom Saratovu, u vodstvu je ruski velemajstor Aleksandar Morozevič, i to sa čak dva poena prednosti u odnosu na Mađara Petra Leku i sunarodnjaka Evgenija Tomaševskog. Ovaj skoro nevjerovatni rezultat Morozevič je ostvario na turniru koji ima 19. kategoriju FIDE i srednji rejting od 2.707 poena. Ako uzmemo u obzir da duže vrijeme nije igrao, skoro dvije godine, pa se čak i počelo nagađati da je napustio profesionalni šah te da mu je nastup u Saratovu, na-

2HA@= = IA@C =

Morozevič: Fenomenalna pobjeda nad Eljanovom

log su novih uzleta. Ostali učesnici u njegovoj su sjeni, a jedino Leko i Tomaševski imaju rezultat “plus jedan”, što znači da je

borba za drugo mjesto još otvorena. Prvi rejting-nosilac, Ukrajinac Ruslan Ponomarjov (2.758) dijeli deveto mjesto.

1=>H=A F=HJEA
Morozevič - Eljanov (Škotska) 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.d4 exd4 4.Sxd4 Lc5 5.Sxc6 bxc6 6.Ld3 d6 7.Sc3 Se7 8.0-0 0-0 9.Sa4 Ld4 10.c3 Lb6 11.Lg5 f6 12.Lh4 Le6 13.Dc2 Dd7 14.Tad1 Sg6 15.Lg3 Df7 16.b3 Tae8 17.c4 c5 18.f4 Se7 19.e5 f5 20.exd6 cxd6 21.Le2 d5 22.Lf2 Tc8 23.Sb2 d4 24.Sd3 Sg6 25.Lf3 Df6 26.Tfe1 Tfe8 27.g3 a5 28.Te2 Ld7 29.Tde1 Txe2 30.Dxe2 Lc6 31.Ld5+ Lxd5 32.cxd5 a4 33.Se5 La5 34.Dc4 Dd6 35.Te2 axb3 36.axb3 Se7 37.Db5 Lb4 38.Sc4 Dd8 39.d6 Sc6 40.Se5 Sxe5 41.fxe5 1-0 Leko - Andreikin (Nimcoindijka) 1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Sf3 b6 5.e3 Lb7 6.Ld3 Se4 7.Dc2 Lxc3+ 8.bxc3 f5 9.0-0 0-0 10.c5 Tf6 11.Se1 Th6 12.g3 Th3 13.f3 Sxg3 14.hxg3 Txg3+ 15.Kf2 Dh4 16.Ke2 Sc6 17.Kd1 Se7 18.Df2 Dh3 19.Ld2 bxc5 20.Tb1 Lc6 21.dxc5 Sg6 22.Le2 Se5 23.Kc2 d6 24.Th1 Dxh1 25.Dxg3 Dh5 26.Tb4 De8 27.c4 La4+ 28.Kc1 Sc6 29.Lc3 e5 30.Txa4 Sd4 31.exd4 Dxa4 32.dxe5 Da3+ 33.Kd2 Te8 34.cxd6 cxd6 35.Sc2 f4 36.Dxf4 dxe5 37.Dxe5 1-0 Ni Hua - Moisenko (Engleska) 1.c4 e5 2.Sc3 Lb4 3.g3 Lxc3 4.bxc3 d6 5.Lg2 Se7 6.d4 Sbc6 7.Sf3 0-0 8.0-0 f5 9.e4 fxe4 10.Sg5 Lf5 11.g4 Ld7 12.Lxe4 h6 13.Sh7 Tf7 14.d5 Sa5 15.f4 Sxc4 16.Dd3 b5 17.f5 Kxh7 18.f6+ Kg8 19.g5 gxf6 20.gxf6 Sf5 21.Lxf5 Txf6 22.Dg3+ Kh8 23.Lg5 Lxf5 24.Txf5 Txf5 25.Lxd8 Txd8 26.Kh1 Tg8 27.Dh4 h5 28.Tg1 Txg1+ 29.Kxg1 Se3 30.Dd8+ Kg7 31.De7+ Kg6 32.De8+ Kg5 33.Dg8+ Kf4 34.Kf2 Tg5 35.Df7+ Sf5 36.Dxc7 e4 37.Dxa7 e3+ 38.Kf1 Kf3 39.a3 Tg2 0-1 Tomaševski - Ni Hua (Slavenska) 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 Sf6 4.e3 a6 5.Dc2 e6 6.Sf3 c5 7.cxd5 exd5 8.Le2 Le6 9.0-0 Sc6 10.Td1 Sb4 11.Db1 Dc8 12.Ld2 Lf5 13.Dc1 c4 14.a3 Sd3 15.Lxd3 Lxd3 16.Se5 Lg6 17.e4 dxe4 18.Sa4 De6 19.Sxc4 Le7 20.Sc5 Dc6 21.Sa5 Dd5 22.Saxb7 0-0 23.Dc3 Ta7 24.Sa5 Ld6 25.Sc4 Lb8 26.Se5 Te8 27.Tac1 Dd6 28.Dh3 Sd5 29.Sxg6 Dxg6 30.Sxe4 Tae7 31.Sc3 Sf6 32.Df3 Sg4 33.h3 Sh2 34.Dd5 Dd3 35.Sb1 Te2 36.Lb4 Tc2 37.Ld6 Txc1 38.Txc1 Sf3+ 39.Dxf3 Dxf3 40.gxf3 Lxd6 41.Kf1 a5 42.Tc6 Le7 43.Sc3 Tb8 44.Sd5 Ld8 45.b4 Kf8 46.Ke2 1-0 Mojsejenko - Morozevič (Kraljeva indijka) 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 0-0 6.Le3 c5 7.Sge2 Da5 8.Sc1 cxd4 9.Sb3 De5 10.Lxd4 Df4 11.g3 Dg5 12.De2 Sc6 13.Le3 Dh5 14.Lg2 Sd7 15.Sd5 e6 16.Sf4 De5 17.Sd3 Df6 18.h4 De7 19.h5 a5 20.hxg6 fxg6 21.a4 d5 22.cxd5 exd5 23.exd5 Sb4 24.Th4 Sc2+ 25.Dxc2 Dxe3+ 26.De2 Dg5 27.Kf1 Sf6 28.Sbc5 Dxg3 29.Df2 Dd6 30.Td1 Sg4 31.De2 Dg3 32.Txg4 Lxg4 33.Se4 Txf3+ 34.Lxf3 Lh3+ 35.Lg2 Tf8+ 36.Kg1 Ld4+ 37.Kh1 Lxg2+ 38.Dxg2 Dh4+ 39.Dh2 Dxe4+ 40.Dg2 Tf3 0-1 Aleksejev - Ponomarjov (Španjolka) 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sf6 4.0-0 Sxe4 5.d4 Sd6 6.Lxc6 dxc6 7.dxe5 Sf5 8.Dxd8+ Kxd8 9.Sc3 Ke8 10.h3 h5 11.Lf4 Le7 12.Tad1 Le6 13.Sg5 Th6 14.Sce4 c5 15.Sxe6 Txe6 16.Tfe1 Td8 17.Txd8+ Kxd8 18.c3 b5 19.Te2 h4 20.g4 hxg3 21.fxg3 b4 22.Kf2 Ta6 23.b3 bxc3 24.Sxc3 g5 25.Td2+ Kc8 26.g4 Sh4 27.Sd5 Ld8 28.Lg3 c4 29.bxc4 c6 30.Sb4 Ta3 31.Td3 Ta4 32.Sxc6 Lb6+ 33.Kf1 Txc4 34.Se7+ Kb7 35.Td7+ Tc7 36.Txc7+ Lxc7 37.Ke2 Ld8 38.Sf5 Kc6 39.Sd6 Kd5 40.Sxf7 Le7 41.Lxh4 gxh4 42.g5 Ke6 43.g6 Lf8 44.Kf3 Kf5 45.Sd6+ Kxg6 46.Kg4 Lg7 47.e6 Lf8 48.Sf5 Kf6 49.e7 Lxe7 50.Sxe7 Kxe7 51.Kxh4 Kf6 52.Kg4 Kg6 53.a4 a5 54.Kf4 Kh5 55.Ke5 Kh4 56.Kd5 Kxh3 57.Kc5 Kg4 58.Kb5 Kf5 59.Kxa5 Ke6 60.Kb6 Kd7 61.Kb7 1-0

Sokolov je dio naše historije, jer je bio jedan od članova olimpijskog tima koji je osvojio srebrenu medalju 1994. godine u Moskvi. Dugo godina je nastupao za naš najbolji tim na olimpijadama i prvenstvima Evrope. Nažalost, zbog nesuglasica s krovnim šahovskim institucijama, napustio je bh. šahovsku rejting-listu i sada igra za Holandiju. I dalje vrlo uspješno nastupa na velikim turnirima širom svijeta. ka bivše države 1988. ušao je u red najjačih jugoslavenskih igrača, a njegov šahovski uspondoveo ga jedo najboljegrejtinga od2.705poena, koliko je imao u januaru 2004. Tada je bio punopravan član svjetske elite. Popis međunarodnih turnira koje je osvojio je dug, ali je važnije da se kaže da je dobivao sve najbolje igrače današnjice, uključujuću Karpova, Vladimira Kramnika i Višvanatana Ananda, dok je u šahovsku legendu ušla njegova velika pobjeda nad genijalnim Kasparovom, na superturniru u Vajk an Zeu 1999.

2@ =IJ=L 0=@EA

Sokolov: Trijumf nad Kasparovom za šahovsku historiju

4EAč= E>KHE= @>H=E= =IL
Zagrebačka Mladost tek četvrta iako je bila rejting-favorit
Pobjedom riječke Liburnije završeno je 20. ekipno prvenstvo Hrvatske. Ova ekipa ponovila je prošlogodišnji uspjeh iako je prvi rejting-nosilac bila zagrebačka Mladost. Za riječki klub nastupili su Arkadij Najdič (Njemačka, 2.707), Ivan Šarić (2.643), Robert Markuš (Srbija, 2.635), Marin Bosiočić (2.593), Darko Dorić (2.504), Ognjen Jovanić (2.491) i Ante Šarić (2.489). Mladost je završila tek kao četvrta iako je imala zastrašujući sastav (Sergej Movsesjan, Ivan Sokolov, Hrvoje Stević, Alojzije Janković, Zdenko Kožul i Davorin Kuljašević).

Završeno ekipno Prvenstvo Hrvatske u Šibeniku

U organizaciji Šahovskog kluba “Dr. Dido”, a u povodu Dana općine, u Sanskom Mostu odigran je 14. tradicionalni open turnir “Sana 2011”. Učestvovalo je 26 igrača, koji su odigrali devet kola po švicarskom sistemu, a nagradni fondiznosio je 1.000 KM. Ovogodišnji pobjednik 

E= 8KEć F>A@E

Završen Open “Sana 2011”

zasluženo je postao banjalučki velemajstor Milan Vukić, koji je drugoplasiranom majstoru FIDE Vladi Narančiću pobjegao za cijeli poen. Osvajač prošlog turnira, međunarodni majstor Muhamed Borić morao se zadovoljiti trećim mjestom.

Ivan Šarić: Najbolji hrvatski igrač

Problem broj 536 Istovremeno je igrana i Prva B-liga, a pobijedilo je J. Kohtz, 1912. Đakovo. U Šibeniku su uspješno nastupili i naši velemajstori Ibro Šarić, Bojan Kurajica i Emir Dizdarević te međunarodni majstori Dalibor Stojanović, Željko Bogut i Muhamed Sinanović. Konačni poredak Prve A-lige: 1. Liburnija 15 meč-bodova (35,5), 2. Zagreb 13 (34,5), 3. Rijeka 13 (32), 4. Mladost 12 (32), 5. Osijek 12 (30), 6. Mravince 11 (30), 7. Đuro Đaković (Slavonski Brod) 7 (25), 8. Goran (Bibinje) 4 (22), 9. Varaždin 3 (20,5), 10. JuProblem 535: 1.Te3 Tc4 nior (Rijeka) 0 (8). 2.Sxh7 Sxe3 3.Tf4# 1-0 

=J K JHE FJA=

*EAE LKčA E @>EL=

Studija broj 536 J. Fritz, 1951.

Studija535: 1.Ld4Kd5 2.Ke2h2 3.Ta1 f1D 4.Kf1 Kd4 5.g4 Sg3 6.Kg2 h1D 7.Kg3 Dd5 (7...De4 8.Ta4;7...Da88.Sb3)8.Td11-0

""
Foto dana Vijest u brojci
NBA liga odobrila je prodaju Filadelfija 76-ersa. Američki mediji tvrde da će za bivše NBA prvake grupa investitora, okupljena oko biznismena Džošue Herisa (Joshua Harris), platiti 280 miliona dolara kompaniji “Comcast-Spectacor”. Nove vlasnike nije pokolebalo ni to što je trenutno u NBA na snazi obustava rada, a ni tošto su Siksersi posljednju titulu osvojili još1983. godine.

Dnevni avaz, ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

IFHJ

&

Izjava dana
- Kad ti neko želi prisloniti pištolj na glavu, i ja ću svoj uperiti prema njemu. (Bili Hanter, direktor Udruženja NBA igrača, o prijetnji vlasnika klubova da će otkazati sezonu)

Obračun ragbista Novog Zelanda i Australije

Golman fudbalske reprezentacije Slovenije Samir Handanovič dobio je na poklon sanduk piva od jedne estonske pivare u znak zahvalnosti za odbranu penala Nemanji Vidiću u duelu sa Srbijom. Slovenci su savladali Srbiju sa 1:0, što je omogućilo Estoniji da osvoji drugo mjesto u kvalifikacionoj grupi i da se plasira u baražza Evropsko prvenstvo 2012.

-IJ?E č=IJEE C== 5LAEA

Ofsajd

FORMULA 1 Fetel najbrži i u utrci za Veliku nagradu Južne Koreje

4A@ *KK @KF= HK=
Nijemac već u prvom krugu prestigao Hamiltona i vodio do kraja za novi trijumf
Fetel ispred Hamiltona: Nijemac deseti put najbrži u sezoni

Sa prošlogodišnjeg finala: Ralf Soke brani trofej

Aktuelni prvak svijeta u Formuli 1, Nijemac Sebastijan Fetel (Sebastian Vettel) bio je u bolidu Red Bulla najbrži u jučerašnjoj utrci za Veliku nagradu Južne Koreje, voženoj u Jeongamu, i tako je ostvario desetu pobjedu u tekućem šampionatu. Vozač McLarena, Britanac Luis Hamilton (Lewis) startovao je sa prve pozicije, ali ga je Fetel pretekao već u prvom krugu i tu prednost

sačuvao do kraja. Njemački as na taj je način samo potvrdio odbranu prošlogodišnje titule i pokazao da nije slučajno postao najmlađi dvostruki prvak u historiji Formule 1. Hamilton je sačuvao drugo mjesto, dok je treći kroz cilj prošao Fetelov klupski kolega, Australac Mark Veber (Webber), čime je Red Bull drugu godinu zaredom osvojio naslov i u konkuren-

Prvenstvo Formule 1 nastavlja se 30. oktobra 17. ovosezonskom utrkom za Veliku nagradu Indije. 

=HA@E =IJKF K 1@EE

Do kraja šampionata potom slijede još takmičenja u Abu Dabiju (13. novembar) i Brazilu (27. novembar).

ciji konstruktora. - Ovo je specijalan trenutak za nas. Ovo nije bila lagana utrka, ali smo uspjeli ushićeno je govorio 24-godišnji Fetel nakon svoje desete ovosezonske i ukupno 20. pobjede u karijeri. Do kraja šampionata preostale su još tri utrke, a Fetelov najveći izazov bit će pokušati dostići rekord Mihaela Šumahera (Michael Schumacher) od 13. pobjeda u sezoni. Legendarni njemački veteran bio je prisiljen u Koreji da odustane u ranoj fazi nakon što se u Mercedosovom bolidu sudario s Rusom Vitalijem Petrovom (Renault), koji mu se poslije izvinio. (E. J.)

5LAJIA LEA@A IJEžK K 5=H=AL
Već prijavljeno 256 igrača iz 26 zemalja
I četvrtu godinu zaredom Sarajevo će biti svjetski centar bilijara, na Međunarodnom turniru “Coloseum Sarajevo Open 2011”. Kao i proteklih godina, turnir će se održati u hotelu “Radon Plaza”, a početak je zakazan za 28. oktobar. Prema riječima direktora turnira Ramiza Turulje, najveće zvijezde ovog sporta potvrdile su dolazak. - Nakon prošlog turnira, na kojem su nastupili aktuelni svjetski prvak Karl Bojes (Boyes) i evropski Ralf Soke (Souqet), mislili smo da će takav spektakl biti nemoguće ponoviti. Već sada mogu reći da će ovaj turnir biti jači i od prošlog. Pored igrača koji su nastupali prošle godine, stižu i američki velikani Toni Drago i Rodni Moris (Rodney Morris) - kaže Turulja. Interesiranje za turnir je nezapamćeno, prijave stižu sa svih meridijana. - Već sada imamo maksimalan broj prijavljenih igrača, 256 iz 26 zemalja, a na čekanju je veliki broj igrača iz cijelog svijeta. Turnir će se igrati na 24 stola marke “Knight Shot Royal”, na kojima se igra Svjetsko prvenstvo i specijalno za sarajevski turnir stigli su iz Dubaija. Nijemac Ralf Soke branit će titulu šampiona, a organizatori se nadaju kako će zablistati i neko od bh. igrača. Z. Š.

Međunarodni turnir u bilijaru

Priznanje za legendarnog fudbalera

Stoičkov: Nekadašnja zvijezda Barcelone

Nekadašnji fudbaler Barcelone, Bugarin Hristo Stoičkov imenovan je jučer za počasnog konzula svoje zemlje u španskim provincijama Kataloniji i Aragonu. - Gospodine Stoičkov, dobrodošli u naš tim - rekao je na svečanosti bugarski ministar vanjskih poslova

5JEčL Fč=IE K *KC=HIA K *=H?AE
Nikolaj Mladenov. Stoičkov je bio ključni član Barcelone koja je pod holandskim trenerom Johanom Krojfom (Johan Cruyff) četiri puta uzastopno osvojila titulu prvaka Španije. Bivši selektor Bugarske, a sada savjetnik u ruskom klubu Rostovu, također je

bio zaslužan što je Barcelona 1992. osvojila prvi naslov prvaka Evrope. - Ovo je veliki izazov za mene. U Kataloniji živi više od 17.000 Bugara i učinit ću sve što je u mojoj moći da pomognem svojim sugrađanima - rekao je Stoičkov. (A. Dr.)

FILM

Dita fon Tiz: Svoju osobnost prenijela i na parfem

!$

Dnevni avaz, ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

IDM >E

"#

Kristina Hendriks model Vivijen Vestvud

Hendriks: Prepoznatljiv dekolte

MUZIKA

ZVIJEZDE Novi prekršaj kontroverzne glumice

2AJE =IJ=L= @>E EA
Studio “20th Century Fox” objavio je da će se novi nastavak akcijskog serijala “Umri muški” zvati “A Good Day To Die Hard”, odnosno “Dobar dan za muško umiranje”. Nove avanture policajca Džona Meklejna (John McClane), kojeg će ponovo tumačiti Brus Vilis (Bruce Willis), Amerikanci će moći početi gledati 14. februara 2013. Ovaj nastavak režira Džon Mur (John Moore). Prvi “Umri muški” u kina je stigao još 1988. godine, a ovo je peti nastavak serijala. 

E@E D= =LHšEJ ćA E= HAšAJ==
Ignorira uvjetnu kaznu U srijedu pred sudom
Kontroverzna glumica Lindzi Lohan (Lindsay Lohan) zaista je nepopravljiva. Nakon što se primirila neko vrijeme, uslijedio je novi udar na zakon. Nakon krađe u radnji, kada joj je sud odredio uvjetnu kaznu od 360 sati društvenokorisnog rada u jednom ženskom centru, prekršila je niz pravila te dosta ranije napuštala centar zbog čega su je, na kraju, izbacili i dodijelili Crvenom krstu. Iako je, navodno, bila dosta zadovoljnija ovim angažmanom, sada ponovo krši uvjetnu zbog čega bi se mogla naći iza zatvorskih rešetaka na godinu i po. Sve će biti sigurno u srijedu, kada se problematična glumica mora pojaviti pred sudom, a u prilog joj zasigurno ne ide ignoriranje i nepoštivanje uvjetne kazne i problemi s volontiranjem. Ljepotica iz serije “Ljudi sa Medisona” Kristina Hendriks (Christina Hendricks) zaštitno je lice kolekcije nakita “Get a Life” poznate dizajnerice Vivijen Vestvud (Vivienne Westwood). U kampanji za promociju seksepilna glumica prepoznatljivog bujnog poprsja na 

=@= AćA =IJKF=JE 
Izjava koju su na internetu objavili glavni “promotori” Madonine (Madonna) turneje 2012. godine je lažna. Prema toj objavi, pjevačica je 13. oktobra trebala nastupiti na Novom Zelandu, ali se to nije dogodilo. Dugogodišnja Madonina menadžerka za odnose s javnošću Liz Rozenberg (Rosenberg) demantirala je tu informaciju i sve ostale nastale na tom sajtu.

M

5BEIJE?EH= E IAIE F=HBA
Nakon što je prodavače u pariskim parfimerijama svakodnevno posjećivala jer je željela da miriše tačno onako kako je ona zamislila, burleskna ljepotica Dita fon Tiz (Teese) upriličila je u Berlinu predstavljanje svog novog parfema “Femme Fatal Dita Von Teese”. Seksepilna Dita prenijela je svoju osobnost i na parfem, koji, kako kaže, odiše elegancijom, glamurom, sofisticiran je i seksi, a istovremeno i mračan i misteriozan. Kombinira note bijelog cvijeća, bergamota i burbon-papra, jasmina i bugarske ruže. Na promociji je bila u svom prepoznatljivom stilu, s frizurom i šminkom u stilu glamuroznih četrdesetih, crnoj elegantnoj haljini do poda, a “outfit” je upotpunila cipelama “Christian Louboutin”.

Proizvod s imenom Dite fon Tiz

0ćA E =EJ =IAEJE čKLA FFHIA
jednoj od fotografija nosi veliko srce oko vrata, dok na drugoj ima zlatnu tijaru. I dok se mnoge šaljivdžije pitaju hoće li Kristinin dekolte zasjeniti lijepi nakit izrađen od paladija, rijetkog bijelog metala, Vestvud za glumicu ima samo riječi hvale.

Nesvakidašnja boljka holivudskog zavodnika

Lohan: Jednostavno nepopravljiva

niel Radcliffe) uskoro ćemo gledati u hororu “Žena u crnom”. Ovo je njegov prvi film nakon čuvenog serijala “Hari Poter”, u kojem je igrao mladog čarobnjaka. Redklif tumači lik mladog advokata koji odlazi u malo selo kako bi sredio sva dokumenta preminulog klijenta, ali tamo otkriva tragičnu tajnu duha jedne žene, koja opsjeda selo.

M

4A@EB = =@L=J (DaDanijela Redklifa

Iako važi za jednog od najvećih holivudskih zavodnika, Džordž Kluni ne voli pozirati sa ženama ispred fotoaparata. Pedesetogodišnji glumac se, naime, ne osjeća ugodno kada ga fotografiraju sa pripadnicama ljepšeg spola, a za tu njegovu boljku znaju i glumice s kojima glumi u filmovima. Tako je njegova partnerica iz novog filma “Martovske

,žH@ž KE IA A LE IE=JE I= žA==

Osim što ju je opisala kao veličanstvenu i utjelovljenje ljepote, ali i uporedila sa Merilin Monro (Marilyn Monroe), o saradnji s Hendriks izjavila je da je oduševljena što je glumica pristala raditi na njenom projektu te da je Kristina vrlo senzualna ispred kamere.

ide” Evan Rejčel Vud (Rachel Wood), kada su je fotoreporteri na premijeri filma u Njujorku pitali da se slika s Klunijem, rekla da moraju pitati glumca za dopuštenje. Čak ni na afterpartiju u klubu “Metropolitan” nisu pozirali zajedno. Njegova djevojka Stejsi Kibler (Stacey) nije prisustvovala zabavi, a glumcu su društvo pravili roditelji Nina i Nik Kluni (Nick).

2EF= E /AHE 0=ELA LAć FHE=JAE?A
Kluni: Neugodan osjećaj

Upoznale se na dobrotvornom meču

Uhvaćeni u Los Anđelesu

,AE E -šJ LEšA A žELA =A@
Nakon što ju je na šestu godišnjicu braka navodno prevario sa dvadesetdvogodišnjom recepcionerkom Sarom Lil (Leal), a ona nakon toga podnijela zahtjev za rastavu, čini se da se poznati glumački par Ešton Kučer (Ashton Kutcher) i Demi Mur (Moore) definitivno razvodi. Otkako je kamion za selidbe opažen ispred njihovog doma na Beverli Hilsu,mediji pretpostavljajuda supružnici ne žive više zajedno. Iako su pokušali normalizirati odnos odlaskom kod savjetnika, a Kučer priznao da se kaje i zatražio još jednu priliku kod Demi, čini se da je glumica, nakon što se recepcionerka oglasila u javnosti iznoseći detalje seksa s Eštonom, digla ruke od svega. Demi i Ešton nisu iznosili planove u vezi s razvodom, ali ukoliko dođe do njega, morat će da podijele imovinu u vrijednosti od 290 miliona dolara.

Definitivan razlaz para

Nakon što su se upoznale i ćaskale na jednom dobrotvornom događaju, bivša spajsica Geri Halivel (Geri Halliwell) i mlađa sestra vojvotkinje od Kembridža Pipa Midlton (Pippa Middleton) proglašene su novim najboljim prijateljicama. Dvadesetosmogodišnjoj Pipi na dobrotvornom boks-meču društvo je

pravio momak Aleks Loudon (Alex), dok je do nje sjedila pop zvijezda. Prema navodima očevidaca, Halivel je probila led, a razgovorljiva Pipa se prepustila komunikaciji i komentiranju meča uz osmijeh. Dobro raspoložene ubrzo su našle zajedničke teme i nastavile druženje i nakon te večeri.

Holivudska slatkica Rejčel Bilson (Rachel) ponovno je u ljubavi s glumcem Hajdenom Kristensenom (Hayden Christensen). Rejčel i Hajden u vezi su veoma dugo, a zaručili su se još prije tri godine. Ipak, nakon toga su počeli prekidi i problemi u njihovoj vezi. Stalno prekidaju i mire se, a najveći problem predstavlja im daljina. Iako Hajden zbog posla dosta vremena provodi u Los Anđelesu, ipak živi u rodnoj Kanadi pa ne viđa Rejčel onoliko koliko bi htio. No, očito su shvatili da je bolje i tako nego nikako pa su tako ovih dana uhvaćeni zajedno u Los Anđelesu.

4AčA E 0=@A FL K K>=LE

gazin “New Musical Express” proglasio je pjesmu “Paranoid Android” grupe “Radiohead” za najbolju u posljednjih 15 godina. Pjesma je na “Radioheadovom” albumu “OK Computer” iz 1997. i jedna je od njihovih najpoznatijih. Na drugom mjestu je bend “Arcade Fire” s numerom “Rebellion”, treći su “OutKast” s “Hey Ya”, četvrti “The Strokes”s“Last Nite”...

Doerti i Isvarijenko: I u šouu realnosti

odgađanja i neizvjesnosti, “Disney” je konačno potvrdio da će producirati “The Lone Ranger”, ali tek nakon što je filmu srezao budžet sa izvornih 275 miliona na 215 miliona dolara.Riječ je o rimejku klasične kaubojske TV serije, a u čijoj će modernoj holivudskoj verziji Džoni Dep (Johnny Depp) tumačiti Tonta, pomoćnika rendžera.

M

1F= ’6DA A 4=CAH’ najava, Nakon mnogo

Midlton: Pričljiva sestra

Halivel: Probila led

Mur i Kučer: Išli na savjetovanje

Bilson i Kristensen: Daljina im stvara probleme

Zvijezda nekada popularne serije “Beverly Hills” Šenen Doerti (Shannen Doherty) vjenčala se prekjučer u Malibuu za svog zaručnika Kurta Isvarijenka (Iswarienka). Ceremonija vjenčanja održala se na privatnom imanju uz romantični zalazak sunca, a postoje planovi da se prikaže i u jednom šouu realnosti. Inače, glumici je ovo treći brak nakon onih s Ešlijem Hamiltonom(Ashley) iRikom Salomonom (Rick). Nedavno je izjavila da je shvatila ozbiljnost braka i da više ne bi ulazila u njega bez razmišljanja, da je “naučila svoju lekciju i došla pameti”.

ŠAA ,AHJE IA LAč== JHAćE FKJ

Uz zalazak sunca

bra obilježava se 20 godina od izlaska legendarnog albuma “Achtung Baby” grupe U2. Tom prilikom slavni Irci objavit će novi “Achtung Baby - 20th Anniversary Editions”, album koji donosi niz bonus-snimaka i arhivskih materijala. Izlazak albuma najavljen je za 31. oktobar, a uskoro će biti objavljeni i detalji o mogućnostima prednarudžbe ovog izdanja. Narudžba omogućava da album stigne na kućnu adresu na sami dan službene objave izdanja.

M

5FA?E=E ’)?DJKC kraju okto*=>O’ Na samom

M 

=>= FAI= ’4=@EDA=@=’ maBritanski muzički

M

46

Ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

47

48

Ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

ILA=@=H
M

Dnevni avaz, ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

"'
M
Dug život nije neka radost ako se više ničeg ne sjećate. Srećom, pamćenje i bistar mozak možete sačuvati ako svakodnevno provodite mentalne vježbe. Naučnici su već dokazali da ljudski mozak ima čudesne sposobnosti regeneracije te da se može brzo prilagoditi. Uz poticaje mozak može stvoriti nove neuronske veze i povećati kognitivni kapacitet. Naučite napamet pjesmu, igrajte šah, uživajte u križaljci, naučite brojeve telefona napamet, računajte bez pomoći digitrona, zapamtite listu stvari koje treba kupiti. Pazite samo da izaberete nešto novo. Mozak ima čudesne sposobnosti

Tačno Netačno
Žan-Žak Desalin 1804. godine 1.protjerao Francuzejesa Haitija? Div iz Kardifa 2.postojao? nikad stvarno nije ni Najstarije na svijetu proizvodno 3.mjesto za parfeme nalazi se u Kini? 1. TAČNO

Crna boja dugo se smatrala idealnom zbog svoje mogućnosti da žensku figuru učini elegantnom te odgovara u svakoj prilici. No, ima i ne tako dobru nuspojavu, tvrde stručnjaci, a to je da lice čini starijim. Naime, crna boja može naglasiti tamne linije ispod brade, sjene oko očiju te bore na licu. Crni šalovi, šeširi, polo majice te kaputi s visokim okovratnikom naglasit će naznake starenja na licu. Ali, nemojte očajavati. Efekt se može ublažiti s malo boje oko vrata i to u obliku šala sa šljokicama ili lančića. Naglašava starenje

5J=HEE >C ?HA >A

5=čKL=JA >EIJ=H =

Pobunjeni rob postaje car Haitija
Žan-Žak Desalin (Jean-Jacgues Dessalines) je bio car a smatra se i ocem Haitija (Zapadna Afrija) koji je 1804. godine protjerao Francuze. Doveden je na Haiti kao rob. Istakao se u ustanku protiv tamošnjih robovlasnika 1791. godine te postao zamjenik ustaničkog vođe Tusen-Luverturea (Toussain-Louverture), ali ga je napustio da bi se pridružio francuskim ekspedicionim jedinicama i postao generalni guverner 1802. godine. Na vijest o ponovnom uvođenju ropstva (ukinutog 1794) podiže ustanak protiv Francuza 1803. godine te 1. januara 1804. godine proglašava nezavisnost čitavog ostrva Hispaniole pod imenom Haiti. U septembru iste godine proglašava se carem (Jean-Jacgues I) od kada provodi rasističku politiku prema bijelom stanovništvu i mulatima. Ubijen je u jednoj pobuni mulata. Rođen je vjerovatno 1758., a umro 17. oktobra 1806. godine.

LJUBAV Ako je bogat, muškarac može biti i lijep

Naučnici su utvrdili da žene rado prihvataju gojazne muškarce kao partnere ako su bogati
Naučnici su utvrdili da žene rado prihvataju gojazne muškarce kao partnere sve dok su bogati i dok im je novčanik nabrekao bar koliko i stomak. Nova studija je, čak, pokazala da postoji formula koliko novca muškarac mora zaraditi za svaki dodatni kilogram ako želi zadržati određenu vrstu žena. Istraživači tvrde da za svakih 10 posto povećanja indeksa tjelesne mase od normalne, neoženjeni muškarac mora povećati plaću za dva posto da bi izjednačio vrlinu i manu. Studija je pokazala da u slučaju privlačnosti gojaznih žena, glavnu ulogu ne igra novac već znanje. Što je obrazovanija, to je manje bitno što ima nekoliko kilograma više. Ali, uprkos razradi formule koliko muškarac ekstra novca treba zaraditi ili koliko žena mora imati fakulteta da nadoknadi višak na težini, istraživači kažu da postoji jednostavnije rješenje - lakše je umanjiti indeks tjelesne mase nego dobiti povišicu ili povećati nivo obrazovanja.
Mora zaraditi za svaki dodatni kilogram

ŽAA LA C=A =E I @K>E @žAF 

Potrebno je:500 g svježeg prhkog tijesta, 200 g kesten pirea, 2 ml arome vanilije, 40 g šećera u prahu, 100 g džema od šumskog voća, 40 ml mlijeka. Način pripreme: 1 U zdjelu staviti kesten-pire, dodati aromu vanilije, šećer u prahu i sve zajedno viljuškom izmiješati u jednoličnu smjesu. 2 Zatim dlanovima oblikovati kuglice veličine oraha i kratko ih staviti na stranu. 3 Tijesto raširiti na radnu površinu i izrezati na trokute. 4 Potom na šire dijelove trokuta stavljati po pola kašičice džema od šumskog voća, na njega položiti po jednu kuglicu kesten-pirea te svaki saviti u roščić. 5 Roščiće složiti na papirom za pečenje obložen pleh, premazati ih mlijekom i peći u rerni zagrijanoj na 180 stepeni 20-ak minuta. 

EBE?A = @>H KJH

Kulinarski kutak

2. TAČNO

Div iz Kardifa nikad nije postojao
U američkom gradiću Kardifu u državi Njujork 1869. dodine otkriven je tzv. Div iz Kardifa, vjerojatno jedna od najpoznatijih prijevara u Americi. Radilo se o tri metra dugom “kamenom čovjeku” koji je otkriven tokom kopanja bunara. Div je bio kreacija Džordža Hula (Georgea Hulla), trgovca duhanom koji je prevaru odlučio provesti nakon svađe s nekim radikalnim svećenikom koji mu je tvrdio da je dio Knjige postanka u kojoj se spominju divovi na zemlji, istinit. Hul je prevaru proveo u djelo izradom diva. Ubrzo je počeo dobro zarađivati pokazujući ga publici, a onda ga je prodao za gotovo dvadeset puta veću sumu od one što ju je utrošio na njegovoj izradi. Jedan suparnik je čak napravio i kopiju i na njoj također dobro zaradio, ali svemu je došao kraj nakon manje od godinu dana kada su oba diva na sudu proglašena prevarama.

TRO[NA KU]ICA

VRSTA MAJMUNA

VRSTA PTICE

[KOLSKA KNJIGA

SKIJA[ @ENA MU@EVOG BRATA UBICA IZ ZASJEDE

Z.J.

SPISI

UZVIK U KORIDI

RIMSKA PETICA

JEDAN OD SEDAM RIMSKIH BRE@ULJAKA

^IR (lat.)

3. NETAČNO
VOLUMEN STARIJA GLUMICA SOFI PREDMETI DJELA KONCI ANKONA

PJEVA^ NA SLICI @IVI VULKAN NA ANTARKTIKU @ITELJI RIJEKE

Najstarije proizvodno mjesto za parfeme
Najstarije na svijetu proizvodno mjesto za parfeme ne nalazi se u Kini nego na Kipru.Italijanski arheolozi pronašli su tamo jamu koja sadrži kružne otiske u kojima su držane posude s parfemima na nalazištu Pyrgos-Mavroraki, udaljenom 90 kilometara jugozapadno od glavnog kiparskog grada Nikozije. Naučnici tvrde da su nalazi stari četiri hiljade godina. Oni su uspjeli rekonstruirati mirisne arome korištene četiri milenija ranije. To su arome cimeta, lovora, mirte, anisa i citrusa bergamota, a riječ je o biljkama koje su rasle u toj regiji.

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA
ITALIJA

BELGIJSKI GRAD, ANVERS INDIJSKI NOV^I]I GLUMAC RID ARTUR KRA]E [AHIST KARPOV SREDSTVA ZA NADRA@AJ ALT

KAPITALIZAM, OPALITI, ANA, NOT, LABAVO, CRES, REVERS, ETNOS, RASTI, PETRA MARTI], TRIANGL, ITI 2677

KOBALT

MJERA ZA PAPIR

BIV. PRED. SAD RI^ARD

50

Ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

51

Na temelju èlanka 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“ br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i Uredbe Vlade HNK-a o produ`enju primjene Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj: 01-1-02-1089/11 od 21.09.2011. godine, Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Gradske uprave Grada Mostara, objavljuje

JAVNI NATJEÈAJ
za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Gradskoj upravi Grada Mostara - Struèni suradnik - prevoditelj 02/314 - 1 (jedan) izvršitelj

Na osnovu èl. 24. i 37. stav 1. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), èlana 1. Zakona o primjeni Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Kantonu Sarajevo („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj: 08/11) i èlana 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena struène spreme u organe dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine FBiH“ br. 35/06, 59/08 i 25/10), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, a na zahtjev Opæinskog suda u Sarajevu, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika i prijem pripravnika u Opæinskom sudu u Sarajevu I Dr`avni slu`benici I/ 01. Struèni saradnik za voðenje zemljišnih knjiga II Pripravnici II/ 01. Pripravnik- diplomirani pravnik 06/444 - 2 (dva) izvršioca - 2 (dva) izvršioca

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu Javnog natjeèaja koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Uvjeti: pored opæih uvjeta utvrðenih èlankom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeæe posebne uvjete, utvrðene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, i to: -VSS/VII stupanj struène spreme, završen filozofski ili filološki fakultet, profesor engleskog jezika - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakon stjecanja VSS - poznavanje rada na raèunalu Prijavljivanje na natjeèaj: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postojeæi dr`avni slu`benici) prijavljuju se na natjeèaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovaèko-neretvanski i Zapadnohercegovaèki kanton, Adema Buæa b.b, 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljedeæu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma steèena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine), 2. potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon stjecanja VSS, 3. dokaz o poznavanju rada na raèunalu, 4. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovaèko-neretvanski i Zapadnohercegovaèki kanton, Adema Buæa b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH, www.adsfbih.gov.ba ). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom struènom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita opæeg znanja. Napomena: U sluèaju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uvjete natjeèaja, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika æe biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta natjeèaja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita opæeg znanja i struènog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvjete natjeèaja, biti æe obavješteni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba Izabrani kandidati su du`ni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natjeèaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natjeèaja. Prijavu na natjeèaj, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natjeèaja u „Slu`benim novinama Federacije BiH“, putem pošte, preporuèeno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH Odjeljenje Agencije za Hercegovaèko-neretvanski i Zapadnohercegovaèki kanton Adema Buæa b.b. 88 000 Mostar sa naznakom „Javni natjeèaj za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Gradskoj upravi Grada Mostara“ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neæe se uzimati u razmatranje. DIREKTOR Sead Maslo, dipl. iur.

I/01. Opis poslova: rje{ava zemlji{no-knji`ne predmete, provodi upise u zemlji{ne knjige, radi rje{enja, upore|uje podnesene prijedloge koji se ti~u nekretnina sa stanjem u Zemlji{nim knjigama, svakodnevno prima stranke, izra|uje rje{enja, izdaje zemlji{no-knji`ne izvatke, prepise i uvjerenja, te obavlja uvide u zemlji{ne knjige za potrebe stranaka, advokata i sudskih vje{taka, obavlja i druge poslove po nalogu {efa odjeljenja. Uslovi: Pored opštih uslova predviðenih èlanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeæe posebne uslove, utvrðene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to: Za poziciju I/01.: - VSS/ VII stepen struène spreme- završen pravni fakultet, - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci, nakon sticanja VSS - polo`en ispit za zemljišnoknji`nog referenta - poznavanje rada na raèunaru Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postojeæi dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakoviæa br. 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljedeæu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma steèena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 2. potvrda / uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS 3. dokaz o polo`enom ispitu za zemljišnoknji`nog referenta 4. dokaz o poznavanju rada na raèunaru 5. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton Gora`de, u Sarajevu ul. Hamdije Kreševljakoviæa br.19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom struènom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita opæeg znanja. Napomena: U sluèaju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika æe biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja struènog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit æe obaviješteni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. II Pripravnici Uslovi: Pored opštih uslova predviðenih èlanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeæe posebne uslove, i to: za poziciju II/01. - VSS - VII stepen struène spreme, završen pravni fakultet Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma steèena u nekoj drugoj dr`avi nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine), 2. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o du`ini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome VII stepena struène spreme (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda), 3. uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završetka studija, 4. rješenje o utvrðenom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrðen stepen invalidnosti 60 % i više), 5. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakoviæa br. 19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). Izbor i prijem pripravnika izvršit æe se na osnovu jedinstvenih kriterija utvrðenih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena struène spreme u organe dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj: 35/06, 59/08 i 25/10). Napomena: Radni odnos pripravnika zasniva se na period do 2 (dvije) godine. Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje opštih uslova konkursa, izabrani kandidati æe biti du`ni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa. Sve tra`ene dokumente za poziciju I/01 (dr`avni slu`benici) potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u u „Slu`benim novinama Federacije BiH“, a za poziciju II/01 (pripravnici) najkasnije 15 dana od objave javnog konkursa u dva dnevna lista (raèunajuæi posljednju objavu), putem pošte, preporuèeno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ul. Hamdije Kreševljakoviæa br. 19/V 71000 Sarajevo sa naznakom „Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika i prijem pripravnika u Opæinskom sudu u Sarajevu“ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neæe se uzeti u razmatranje. DIREKTOR Sead Maslo, dipl. iur.

OP]INSKI SUD U @EP^U Zemlji{noknji`ni ured Broj: 044-0-Dn-11-000167 @ep~e, 04. 10. 2011. godine Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-11-000167, po zahtjevu „Elmont“ d.o.o. @ep~e, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su u Posjedovni list broj 1839 katastarska op}ina @eljezno Polje, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 2483 naziv parcele „Usputnica-proiz.hala i sk.“ kulture privredna zgrada povr{ine 482 m2 i ekonomsko dvori{te povr{ine 2077 m2. Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je „Elmont“ d.o.o. @ep~e, Golubinja bb, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Edina Mem~i}

52

Ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

53

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 017201 09 Mal Zenica, 25. 08. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Edvin Koki}, u pravnoj stari tu`itelja Telekom Srpske ad Banja Luka, Mladena Stojanovi}a 8., Banja Luka, protiv tu`enog Rami} Mirza iz Zenice, Lisa~ka 75., radi isplate duga, vs 510,42 KM, donio je dana 10. 06. 2011. godine, a na osnovu ~lanova 348. stav 3. i 349. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH, OBJAVLJUJE slijede}u:

PRESUDU zbog propu{tanja
Obavezuje se tu`eni da tu`itelju isplati dug u iznosu od 510,42 KM sa zakonskom zateznom kamatom, i to: - na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 09. 2008. godine, kao dana dospjelosti, pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 10. 2008. godine, kao dana dospjelosti, pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 11. 2008. godine, kao dana dospjelosti, pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 05. 2008. godine, kao dana dospjelosti, pa do isplate,

- na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 06. 2008. godine, kao dana dospjelosti, pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 08. 2008. godine, kao dana dospjelosti, pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 07. 2008. godine, kao dana dospjelosti, pa do isplate, - na iznos od 89,22 KM po~ev od 15. 03. 2008. godine, kao dana dospjelosti, pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 02. 2009. godine, kao dana dospjelosti, pa do isplate, - na iznos od 187,20 KM po~ev od 27. 02. 2009. godine, kao dana dospjelosti, pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 12. 2008. godine, kao dana dospjelosti, pa do isplate, - na iznos od 23,40 KM po~ev od 15. 01. 2009. godine kao dana dospjelosti, pa do isplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove postupka u iznosu od 152,00 KM, a sve u roku od 15 dana od dana dono{enja presude pod prijetnjom prinudne naplate. STRU^NI SARADNIK Koki} Edvin POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje u skladu sa odredbom ~lana 183. stav 1., u vezi sa ~lanom 328. do 334. Zakona o parni~nom postupku FBiH.

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U BIJELJINI Broj: 80 0 Mal 015027 09 Mal Bijeljina, 29. 09. 2011. godine

OGLAS
Osnovni sud u Bijeljini, sudija Zlatna Martinovi}, u predmetu broj 80 0 Mal 015027 09 Mal, u pravnoj stvari tu`itelja Telekom Srpske a.d. Banja Luka, ul. Mladena Stojanovi}a broj 8, protiv tu`enog ^odo Rado{ iz Bijeljine, Br~anski put 81, a sada na sudu nepoznatoj adresi, radi naplate duga, V.sp. 936,00 KM, donio je dana 25. 08.2011. godine sljede}u: PRESUDU zbog propu{tanja Usvaja se tu`beni zahtjev tu`itelja, te se obavezuje tu`eni ^odo Rado{, da tu`iocu Telekom Srpske a.d. Banja Luka, isplati dug u iznosu od 936,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: Na iznos od 46,8 KM po~ev{i od 15. 06. 2009. g. kao dana dospjelosti do kona~ne naplate, Na iznos od 46,8 KM po~ev{i od 20. 07. 2009. g. kao dana dospjelosti do kona~ne naplate, Na iznos od 46,8 KM po~ev{i od 15. 01. 2009. g. kao dana dospjelosti do kona~ne naplate, Na iznos od 46,8 KM po~ev{i od 15. 02. 2009. g. kao dana dospjelosti do kona~ne naplate, Na iznos od 46,8 KM po~ev{i od 15. 03. 2009. g. kao dana dospjelosti do kona~ne naplate, Na iznos od 46,8 KM po~ev{i od 15. 04. 2009. g. kao dana d ospjelosti do kona~ne naplate,

Na iznos od 46,8 KM po~ev{i od 15. 05. 2009. g. kao dana dospjelosti do kona~ne naplate, Na iznos od 46,8 KM po~ev{i od 15. 12. 2008. g. kao dana dospjelosti do kona~ne naplate, Na iznos od 46,8 KM po~ev{i od 15. 08. 2008. g. kao dana dospjelosti do kona~ne naplate, Na iznos od 46,8 KM po~ev{i od 15. 09. 2008. g. kao dana dospjelosti do kona~ne naplate, Na iznos od 46,8 KM po~ev{i od 15. 10. 2008. g. kao dana dospjelosti do kona~ne naplate, Na iznos od 46,8 KM po~ev{i od 15. 11. 2008. g. kao dana dospjelosti do kona~ne naplate, Na iznos od 374,4 KM po~ev{i od 29. 07. 2009. g. kao dana dospjelosti do kona~ne naplate, na `iro ra~un broj 562-099-00001685-95 NLB Razvojna banka. Tu`eni je du`an platiti tu`iocu tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 245,00 KM, na `iro ra~un broj 562-099-0001726997 kod NLB Razvojne banke, a sve u roku od 15 dana po pravosna`nosti presude a pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mogu podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u roku od 8 dana ra~unaju}i od dana kad je prestao razlog koji je prouzrokovao propu{tanje, a ako je stranka tek docnije saznala za propu{tanje, od kad je za to saznala. Poslije proteka 60 dana od dana propu{tanja, ne mo`e tra`iti povrat u prija{nje stanje. Sudija Zlatna Martinovi}

54

Ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
UNION BANKA DD SARAJEVO Dubrovaèka br.6

oglasi

Na osnovu èlana 32.a. Zakona o bankama Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine F BiH“, broj: 39/98, 32/00, 48/01, 27/02, 41/02, 58/02, 13/03, 19/03 i 28/03), èlana 47. Statuta Union banke d.d. Sarajevo i Odluke Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo broj: NO-1/35864/11-2 od 12.10.2011.godine, Nadzorni odbor Union banke d.d. Sarajevo raspisuje:

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje Direktora Union banke d.d. Sarajevo .........................................................................1 izvršilac Imenovanje se vrši na period od 4 (èetiri) godine. USLOVI A) Opæi: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina - da se na njega ne odnosi èlan IX.I. Ustava Bosne i Hercegovine - da nije izabrani zvaniènik, nosioc izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u instituciji vlasti Bosne i Hercegovine (Slu`beni glasnik BIH, broj 16/02, 14/03 i 12/04), - da nije osuðivan za krivièno dijelo ili za privredni prijestup iz oblasti privrednog i finansijskog kriminala u periodu od 5 godina od dana pravosna`nosti presude iskljuèujuæi vrijeme zatvorske kazne, - da nije osoba kojoj je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti Uprave Banke, - da nije u sukobu interesa prema va`eæim propisima, - da ne podlije`e ogranièenjima utvrðenim èl. 33. i 34. Zakona o bankama FBiH (Slu`bene novine F BiH“, broj: 39/98, 32/00, 48/01, 27/02, 41/02, 58/02, 13/03, 19/03 i 28/03) B) Posebni: - visoka struèna sprema (VII/1 stepen), završen ekonomski ili pravni fakultet, teoretsko poznavanje bankarstva steèeno na univerzitetu, praktièno poznavanje bankarstva steèeno putem obuke na radnom mjestu i posjedovanje posebnih znanja neophodnih za uspiješno rukovoðenje bankom (specijalizacije, struèni seminari, znanje stranih jezika i sl.) - najmanje 5 godina radnog iskustva, odnosno najmanje 3 godine radnog iskustva na rukovodeæim poslovima u bankama uporedive velièine i vrste, drugim društvima koja nude finansijske usluge ili radnim mjestima u vladi ili njenim organima, a koji su povezani sa bankarstvom. C) POTREBNI DOKUMENTI: - uvjerenje o dr`avljanstvu, orginal ili ovjerena fotokopija (ne starije od 6 mjeseci), - identifikacioni dokument kandidata: rodni list i ovjerenu fotokopiju liène karte (da ovjera nije starija od 6 mjeseci); - ovjerenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu, odnosno nostrifikovana diploma za kandidate koji su diplomirali izvan teritorije BiH - potvrda o radnom iskustvu u struci, ovjerena od strane poslodavca/poslodavaca kandidata - uvjerenje da nije osuðivan za krivièno djelo, pribavljeno od nadle`nog MUP-a - uprava policije (orginal ili ovjerena fotokopija, ne starije od 6 mjeseci), - uvjerenje da nije osuðivan za privredni prestup pribavljeno od nadle`nog Opæinskog suda prekršajno odjeljenje (orginal ili ovjerena fotokopija, ne starije od 6 mjeseci), - uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivièni postupak od nadle`nog suda (orginal ili ovjerena fotokopija, ne starije od 3 mjeseca), - izjava da nije bio èlan organa upravljanja ili rukovoðenja, odnosno interni revizor u banci u kojoj je od strane FBA ili drugog nadle`nog organa uvedena privremena uprava, pokrenut postupak likvidacije ili steèaja u periodu od 1 godine prije uvoðenja tih mjere (ovjerena od nadle`nog organa), - izjava da nije bio èlan organa upravljanja ili rukovoðenja u pravnom licu u kojem je pokrenut postupak steèaja u periodu od 1 godine prije uvoðenja tih mjere (ovjerena od nadle`nog organa), - dokaz o vlasništvu u drugom pravnom licu, odnosno izjava da nije vlasnik, (ovjerena od nadle`nog organa) - dokaz o uèešæu u organima upravljanja u drugom pravnom licu, odnosno izjava da nije u takvom èlanstvu, kao i izjava da nije èlan Nadzornog odbora druge banke (osim banke sa kojom postoje uske veze u smislu èl. 33. Zakona o bankama) - izjave ovjerene od nadle`og organa, - Program rada Banke za period najmanje 4 godine sa naèinom i instrumentima za provoðenje predlo`ene i utvrðene poslovne politike Banke. Konkurs ostaje otvoren 15 dana raèunajuæi od narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnim novinama. Prijava sa kraæom biografijom i svim tra`enim dokumentima dostavlja se putem preporuèenog pisma, na adresu: UNION BANKA D.D. SARAJEVO, Ul. Dubrovaèka br. 6, s naznakom „Prijava na javni konkurs - Direktor Banke“. Neblagovremene i nepotpune prijave neæe biti uzete u razmatranje. Union banka d.d. Sarajevo nije obavezna vraæati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

Datum: 17. X 2011.g

OBAVIJEST
Javne konsultacije u okviru Projekta „Plava voda“ Javno preduzeæe Regionalni vodovod „Plava voda“ d.o.o. Travnik implementira Projekat „Plava voda“ koji za opæi cilj ima unapreðenje odr`ivog korištenja istoimenog izvorišta u korist lokalnog stanovništva. S ciljem što veæeg ukljuèivanja javnosti u implementaciju Projekta, Uprava Preduzeæa planira da organizuje niz javnih konsultacija u opæinama koje su sa aspekta poveæane potrebe za vodosnasbdijevanjem izrazile interes za uèešæe u ovom Projektu. Osnova tema javnih konsultacija je uticaj implementacije Projekta na okoliš i lokalno stanovništvo. Javne konsultacije æe se odr`ati u dolje navedenim opæinama po slijedeæem rasporedu: Opæina Travnik: 24.10.2011. (ponedjeljak) u periodu od 11-13 h, sala Opæine Travnik; Opæina Novi Travnik: 24.10.2011. (ponedjeljak) u periodu od 14-16 h, sala Opæine Novi Travnik; Opæina Vitez: 25.10.2011. (utorak) u periodu od 11-13 h, sala Opæine Vitez; Opæina Busovaèa: 25.10.2011. (utorak) u periodu od 14-16 h, sala Opæine Busovaèa; Opæina Zenica: 26.10.2011. (srijeda) u periodu od 13-15 h, sala Opæine Zenica. Podsjeæamo javnost da su još od juna mjeseca 2011.g. dokumenti o Projektu dostupni za za sve zainteresirane graðane svakim radnim danom od 9:00 do 14:00 u prostorijama Preduzeæa (Zenjak bb, Travnik) te na info- pultovima navedenih opæina. Takoðer se dokumenti u elektonskoj formi (na lokalnom i engleskom jeziku) dostupni i na WEB stranici Preduzeæa: www.jprvplavavoda.ba. Za više informacija mo`ete kontaktirati: Javno preduzeæe Regionalni vodovod „Plava Voda“ d.o.o. Travnik Adresa: Zenjak bb, 72270 Travnik. Tel: +387(0) 030 511 133; Fax: +387(0) 030 511 132. E-mail: prv.plavavoda@bih.net.ba

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-11-000 167 Zavidovi}i, 07. 10. 2011. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-11-000167, a po zahtjevu Avdi~evi} Elvira sin Semiza iz Stavaka b.b., op}ina Zavidovi}i u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana: u posjedovni list broj 449, katastarska op}ina Potkle~e, ozna~ena sa: - katastarska ~estica broj 984/3 „Jelah“, livada 2 klase povr{ine 500 m2. Prema podacima iz katastra, posjednik navedene nekretnine je Avdi~evi} Elvir Semizov, Kova~i, Stavci b.b., sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-11-000 165 Zavidovi}i, 07. 10. 2011. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67 Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-11-000 166 Zavidovi}i, 07. 10. 2011. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-11-000165, a po zahtjevu Had`iefendi} Zijada sin Junuza iz D`ini}a b.b., op}ina Zavidovi}i u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: u posjedovni list broj 768, katastarska op}ina ^inovi}i, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 2447/1 „Opanak“, oranica 6 klase povr{ine 1335 m2 - kastarska ~estica broj 2447/2 „Opanak“, oranica 6 klase povr{ine 840 m2 Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je Had`iefendi} Zijad Junuzov, Kova~i, D`ini}i b.b., sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-11-000166, a po zahtjevu Mahmutovi} Elvira sin Mehe iz Zavidovi}a, ul. Sarajevska b.b. u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana: u posjedovni list broj 2621, katastarska op}ina Zavidovi}i, ozna~ena sa: - katastarska ~estica broj 614/4 „Stjepana Radi}a“, ku}a i zgrada povr{ine 95 m2 i dvori{te povr{ine 125 m2. Prema podacima iz katastra, navedena nekretnina je upisana kao DRSV Mahmutovi} Elvir Mehin, Zavidovi}i, Branilaca grada b.b., sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak 17. oktobar/listopad 2011.

55

PRIVATNA INTERNISTI^KA ORDINACIJA

AB
Nudi vam:
-kompletan internisti~ki pregled -laboratorijska dijagnostika -ultrazvu~na dijagnostika -ku}ne posjete -holter EKG

Dr. Avdija Ba{i} U ulici A. B. [imi}a 23 T 660-635, 716-200 el.:

48 56 Ponedjeljak 17. oktobar/listopad 2011. Dnevni avaz

50 
Golf 4 TDI-gti, 150 KS, 1.9, ful oprema, kraj 2001. god., klima, alarm, 2 ključa, bord komp, crna boja, 4 vrata, plavo-crna koža, 4 el podizača, el retrovizori, alu felne, grijači sjedišta, ESP, tek uvezena, ekstra, plaćeno sve, 11.600 KM fiksno. Tel. 065 472 216 Golf 4, 1999 god. 1,4 benzin, servo, klima.Tel. 061 259 784 Golf II, 88. dizel. Tel. 061 741 488 Golf S paket, dizel 1984. god. Tel. 032 736 305 Ibiza 16 benzin, 2001. god., tek registrovan, sa urađenim servisom, 6.500 KM. Tel. 065 814 306 Maple C31, star 3 godine, cijena 4.000 KM. Tel. 062 266 486 Mazda 323, 90. g., 13 reg. do 10. 2012. Tel. 062 332 603 Mercedes 124 200 D, 86. god., zelena, reg. Extra stanje, bez ulaganja, veoma povoljno. Tel. 063 365 166 Oldtimer Citroen GS 1.3 iz 1980. Vozilo je trajno registrovano i posjeduje originalnu boju. Prešao je 75.000 km. Istinski unikat. Cijena 4.100 KM. Tel. 061 142 418 i 061 900 021 Pasat limuzina 2002., 1.9 TDI, ful oprema. Tel. 061 325 156 Pežo 407, godina 2006, 1.6, cijena 17.000.00 KM, može i auto do 7.000.00 KM. Tel. 061 984 736 Prodajem ili mijenjam za manje auto ford explorer, 95. godina, 4.0 ugrađen plin, dodatni branici, full. Tel. 061 175 746 Prodajem ili mijenjam za vozilo 4x4 Mercedes 123 240 D u odličnom stanju cijena 3.000 KM. Tel. 061 196 242 Renault kangoo 1.5 dci, god. 2003., teretno vozilo, cijena 6.400 KM. Tel. 062 536 237 Renault megan 1.4 b, registrovan 98 god, cijena 3.700 KM. Tel. 062 189 556 Renault megane 1.5 dci, 2003. god., zeleni met., ful oprema, dvije kartice, extra stanje, 10.300 do reg. Tel. 061 108 512 Renault megane 1.5 DCI, 2003. god., zeleni met., ful oprema, dvije kartice, extra stanje, nove gume, 10.500 do reg. Tel. 061 108 512 Renault Megane, 97. godina, 1.4 e, registrovan do aprila 2012., u vrlo dobrom stanju, cijena 3.850 KM. Tel. 063 999 398 Reno 5, 85 g., 1.4 B, neregistrovan, alarm, daljinsko zaključavanje, 1.100 KM. Može zamjena za dizel. Tel. 063 046 747 Reno clio 1.2 benzin, 12. mjesec, 2002. g., klima, centralno, daljinsko, elek podizači, orginalna muzika, plava metalik boja, plaćeno sve do registracije, ekstra stanje, cijena 6.450. Tel. 063 894 638 Reno kangoo, 2005. godište, u odličnom stanju, povoljno. Tel. 061 958 001 Reno megan 98. g., 1.9 Dti, reg. do 10/12, vrata 5, očuvan, urađen vel. servis, prešao 190.000 km, cijena 5.850 KM. Tel. 061 837 221 Reno Megane 2007, 1,5 dci 2vrata, extra stanje registrovan, servisna knjiga, klima, el. paket uvoz Francuska, cijena 10 900 KM.Tel. 061 259 784 Reno scenic, dci 2002. god., uvezen i registrovan,9.300 KM. Tel. 061 309 914 Seat Ibiza 2003. god, benzin 1.4 16v, full, 8400 KM, može zamjena za golfa. Tel. 061 255 806 Seat ibiza, 1999. g. Ful oprema, klima podizači, itd., 1.4l, 16v, 74kw, alu felge šesnaeske, auto u top stanju, 6.400 KM. Tel. 061 278 115 Škoda felicia 1999., dizel, registrovana u martu 2011. Cijena 3.900 KM. Tel. 061 557 463 Škoda Octavia 1.9 TD 2007. god. U dobrom stanju, prvi vlasnik, registrovana do 08. 2012., prešla 203.000 km, klima, ABS, cd-mp3. Cijena 16.000 KM. Tel. 061 138 114 ili 061 201 278 VW buba folcika 1200, 1976. god., tek reg, restaurirana komplet limarijski, nova sva mehanika, urađena generalka motora, novi akumulator i 4 gume + alu felge spuštena. Tel. 063 999 871 Kupujem vozila svih vrsta. Kraće karakteristike o vozilu s cijenom slati putem poruke. Hvala. Tel. 062 588 266 Izdajem novo uređen i komplet namješten stan 77 m2, I kat trokatnice, 2 balkona, 2 parking mjesta, 800 metara od Baščaršije, 450 KM + režije. Tel. 061 172 327. 2047-1tt HRASNICA Kovači, izdajem namješten jednosoban stan. Tel. 694 960. 2271-1tt Breka 57 - izdajem namještenu garsonjeru sa grijanjem 150 KM. Struja i voda posebno. Tel. 061 890 311 Hrasno, Olovska 162, udaljeno 300 m od pekare AS. Izdajem namještenu garsonjeru u kući sa dva ležaja. Cijena po viđenju. Tel. 061 862 730 Hrasno, sobe za noćenje i kraći boravak. Tel. 062 100 285 Ilidža Osjek, izdaje se kuća. Tel. 061 304 213 Izdajem Dobrinja adaptiran 80 m2, Grbavica 54 m2, Pofalići 55 m2, Koševsko Brdo 28 m2. Tel. 061 288 939 Izdajem dvoiposoban namješten stan u strogom centru grada. Tel. 061 202 497 Izdajem dvokrevetnu sobu s centralnim grijanjem, djevojkama, Č. Vila. Tel. 033 649 152 Izdajem dvosoban namješten stan sa grijanjem, Safeta Zajke. Tel. 061 149 442, 061 233 948 Izdajem dvosoban namješten stan studentima, blizina kampusa. Tel. 061 514 816 Izdajem dvosoban namješten stan u zgradi na Dolac Malti. Tel. 061 233 078 Izdajem dvosoban stan sa grijanjem, poseban ulaz, Safeta Zajke. Tel. 061 149 442, 061 233 948 Izdajem dvosoban stan, namješten u Mojmilu (Olimpijska). Tel. 061 200 190 Izdajem dvosoban stan, sprat privatne kuće, poseban ulaz, Buća Potok, ul. Amira Krupalije, cijena 150 KM. Tel. 033 647 589 Izdajem garsonjeru kod Vijećnice. Tel. 033 532 457 Izdajem garsonjeru studentu nepušaču na duže, Grbavica, KM 200. Tel. 061 991 573 Izdajem garsonjeru u Starom Gradu. Tel. 061 924 656 Izdajem Ilidža namješten 35 m2 i nenamješten 50 m2. Tel. 061 288 939 Izdajem jednokrevetnu sobu poseban ulaz studentu. Tel. 033 532 035, 063 639 110 Izdajem jednosoban lijepo namješten stan u opštini Novi Grad. Tel. 061 228 353 Izdajem jednosoban namješten stan u privatnoj kući sa posebnim ulazom, Pofalići. Tel. 066 911 441 Izdajem jednosoban stan u privatnoj kući, poseban ulaz, sve novo. Tel. 062 810 943 Izdajem jednosoban, prazan stan. Tel. 061 203 376 Izdajem lijepo namješten dvosoban stan, Koševsko brdo, cijena po dogovoru. Tel. 062 119 723 Izdajem lux. stan 120 m2 namješten sa dvorištem, vrtom i garažom, Koševsko Brdo - Ciglane. Tel. 062 714 650 Izdajem namješten manji dvosoban stan dvjema studenticama. Ul. Vrazova - centar. Tel. 061 866 042, 033 668 523 Izdajem namješten studenticama kod FDS-a. Tel. 033 655 398 Izdajem namještenu kuću na duži period, ulaz poseban i odvojene režije, na Mihrivodama. Tel. 061 867 867 Izdajem namještenu sobu sa centralnim grijanjem na Kovačima, djevojkama. Tel. 033 534 595 Izdajem namje{ten jednosoban stan u privatnoj ku}i. Tel. 062 560 784, 033 219 870. Izdajem nov 3-soban stan na duže vrijeme Alipašino C faza, KM 300. Tel. 061 171 518 Izdajem nov namješten,dvosoban stan sa garažom na Šipu. Tel. 061 811 833 Izdajem povoljno bračnom paru sa do dvoje djece sprat kuće i garažu. Pofalići. Tel. 061 944 370 Izdajem prazan jednoipoosoban stan, privatna kuća, Hrasno, poseban ulaz. Tel. 033 610 138 Izdajem sobu blizu Medicinskog i Građevinskog fakulteta. Tel. 033 205 396 Izdajem sobu na Dolac Malti blizu tramvajske stanice. Tel. 065 615 640

ni Najve}i dnev oglasnik u Bosni i Hercegovini
Kamioni 
Kombi mercedes 207, u dobrom stanju, putnički, višenamjenski, reg. do 8 mj. 2012., cijena 2.500 KM. Tel. 061 597 049 MB Atego 815 2004. god., 54.000 km, 29.000 KM ili zamjena. Tel. 061 784 790 Peugeot partner 1.9 d, god. 2003., uvezen, teretni, cijena 5.400 KM. Tel. 062 536 237 Prodajem kombi tip 2 teretni dizel pogodan za ljude koji rade, god. 86., potpuno ispravan, cijena 2000 KM. Tel. 063 962 334 Prodajem kombi tip 2 teretni, dizel, 86. god., za ljude koji rade, potpuno ispravan, cijena 2.000 KM. Tel. 063 962 334 Prodajem putnički kombi VW T2. Tel. 061 102 911 Prodajem putnički kombi VW, T5, 2005. god. Tel. 061 210 018 Tamić kiper, 1990. god. Tel. 061 131 750

Va{ mali oglas danas }e vidjeti ljudi

300.000

Automobili Ponuda 
Škoda fabia 1,9 SDi, 2001. god; Škoda fabia 1,9 TDi XII 2000. god; Seat ibiza 1,9 TDi 2003. god. Auta su tek uvezena, plaćena carina i PDV. Tel. 061 205 098. 2195-1tt Alfa romeo 145 crvena boja, kraj 96. godište, 19 tdi, sa dodatnom opremom, ekstra stanje, žena vozač. Tel. 061 204 988 Audi 2.0 tdi, 2005. god., kupljen u Asi, prešao 96.000 km, nove gume, tek urađen veliki servis, reg do avgusta 2012., može zamjena za slabije. Tel. 061 414 013 Audi 80 jaje 1.8 ajnšpric benzin, 1988 g., očuvan, gume vrlo dobre, motor također, registrovan, cijena 2.700 KM, HNK. Tel. 063 521 965 Audi 80, 87. g., 1.6 dizel, tek registovan, nove gume, ekstra stanje, cijena 3.850. Tel. 063 894 638

Motocikli 
Beverly 2004. god., 500 kubika, prešao 21.500 km, siva boja, registrovan do 9. 2012. Tel. 061 237 268 Motor BMW R1100S 2004g u extra stanju, povoljno. Tel. 062 300 400 Motor keeway outlook 150 kubika, 2009. g., vodeno hlađenje, alarm, dva ključa, dobro očuvan. Cijena 1.800 KM. Tel. 061 350 376 Prodajem skuter Huatian navigator 150 kabira, 2009. godina extra stanje manji kvar na instalaciji, 1.300 KM. Tel. 062 730 291 Prodajem skuter keeway 125, dobrom stanju 2008. god, cijena 1.300 KM, može zamjena za auto uz moju doplatu. Tel. 061 304 612 

Nissan Almera, dizel, 2003. godište, full oprema. Cijena fiksno 7.900 KM. Tel. 061 130 168. 
Audi 80, 90. god. 91 motor 16 benzin, 51 kw, u dobrom stanju + alu felge sa gumama, reg do 10. okt. 2012. god., cijena 3.350. Tuzla, TK. Tel. 062 584 794 Audi 80cc u dobrom stanju nije reg. cijena 1.000 KM. Može jeftinije, Nemila. Tel. 063 026 473 Audi A4 2008. god, novi model, 2.0 tdi, 34.000 km prešao, sa servisnom knjigom, kupljen u Asa autu, full oprema, registrovan. Cijena 41.000 KM, može zamjena. Tel. 061 356 485 BMW 3, limarija ekstra, alu felge, nove gume, zatamnjen, plin, registrovan. Tel. 065 892 512 Daewo lanos 97 reg. 07. 2012., sa komplet rezervnim djelovima. Doboj Istok. Tel. 062 129 755 Džip landrover 20 TD, 2000. g., frilander. Tel. 062 359 649 Fiat punto 1.9 D, 2002. g., reg do 7. 2012., nove gume, nov akumulator, servo, abs, cd, crveni, troja vrata. Tel. 061 351 087 Ford escort 1998. god. Karavan, klima, benzin 16V, reg 04. 01. 2012. Cijena 3.000 KM. Tel. 063 230 998 Ford fiesta, 2005 godina, tek reg., 7200 KM. Tel. 061 925 862 Ford fokus, 2002., dizel, ful oprema, klima, kao nov, plava metalik, servisna knjiga, uvoz Njemačka, plaćena carina i PDV, cijena 7.900 KM. Tel. 061 204 169 Golf 1, 450 KM. Zelena boja, registrovan. Tel. 061 869 473 Golf 1998 god., crveni 1.9 tdi, prodajem 7.400 KM, može zamjena za golf 2 uz doplatu. Tel. 064 4116 059 Golf 2 1.6 dizel, 85. god., registrovan do 17. 07. 2012., cijena 2.300 KM, Mostar. Tel. 061 707 087 Golf 2, 1.6 dizel, dvoja vrata, bijeli, 5 brzina, servo volan, istek regist, 2.200 KM, Trg heroja 30. Tel. 061 537 425, 062 341 343 Golf 2, 1988 god., 1.3 benzin, u dobrom stanju, dvoja vrata, registrovan do 06. 2012. Tel. 061 789 675 Golf 2, god. 1987. dizel 1.6, registrovan, 01. 2012., cijena 2.300 KM. Tel. 064 4107 939 Golf 3, godina 97., abs, airbag, servo volan, elektro šiber daljinsko zaključavanje, mp3 cd player, registrovan, crvena boja. Tel. 061 670 315

Dijelovi i oprema 
Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta 5 KM. Tel. 061 149 190 Gume Michelin Energy 205/55 R 16 u dobrom stanju, 4 komada. Cijena 200 KM. Tel. 061 199 580 Prodajem auto CD DVD, sa LCD monitorom 600 KM. Može zamjena za razno. Rub. Br. 17, Vogošća. Tel. 063 046 747 Prodajem četiri čelične felge 15-ke sa 5 rupa za golfa 5 i 6 i Škodu oktaviju 5. Tel. 061 397 739 Prodajem dijelove za Suzukija marutija. Tel. 061 524 260 Prodajem osam čeličnih felgi, 16 cola, novi passat. Tel. 061 171 871 Prodajem tri Michelin gume sa felgama 125/15, prvenstveno namjenjene za 2CV vozila. Povoljno! Tel. 061 142 418 Prodajem u kompletu polovne, dobro očuvane dijelove za Mercedes tip 123 - 240 TD karavan. Desna prednja i zadnja vrata, alternator, farovi prednji (komplet) i hidraulični amortizer zadnji. Tel. 061 144 718 Prodajem za Golfa IV, 4 čelične felge 14, sa dobrim zimskim gumama (Sava). Povoljno! Tel. 061 064 873 Prodajem za Mercedes 608 teretni, dvije poluosovine, trkače, zvono i tanjirasti zupčanik. Tel. 061 495 504 Radimo dubinsko čišćenje kompletnog auta, cicevi, nebo, pod, tapacirung vrata, auto bude kao nov, cijena 60 KM. Tel. 061 204 169 Šoferšajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462 

Izdajem sobu sa kupatilom odvojeno od stana studentici, Koševo. Tel. 061 276 703 Izdajem sobu studentici - centar. Tel. 061 206 911 Izdajem sobu u trosobnom stanu studentici ili zaposl. ženi, upotr. kuhinje, kupatila, kod RTV doma. Tel. 033 542 235 Izdajem sprat kuće, poseban ulaz. Tel. 033 485 616 Izdajem sprat u priv. kući 3 sobe, kuhinja, KTV, internet, centr. grijanje, ul. Posavska, studentici, Hrasno. Tel. 033 521 592 Izdajem stan na Grbavici 64 m2, namješten za stranca. Tel. 066 772 002 Izdajem stan u privatnoj kući, poseban ulaz i sva brojila. Ilidža, Kasindolska 7. Tel. 062 943 325 Izdajem stanove jatov neboder luksuzan stan 70 m2, Titova 70 m2, M. Dvor 60 m2, Kranjčevićeva 100 m2, Logavina 60 m2, Breka 70 m2, Čobanija dvoetažni stan sa garažom, M. Dvor 100 m2, pos. prostor 190 m2 slatina, Isaka Samokovlije 60 m2. Tel. 062 959 129 Izdajem studenticama 2-soban stan u Hrasnom. Tel. 033 643 515 i 033 521 880 Izdajem studenticama opremljen stan, centralno grijanje, cijena 200 KM, Aneks. Tel. 063 892 067 Izdajem u centru namješten stan. Tel. 061 156 170 Izdajem veći jednosoban namješten stan u priv kući zap ženskim osobama studenticama ili mlad bračni par, Novi Grad Saliha Behmena 33. Tel. 061 566 878 Izdajem, Ilidža, nenamješten stan 50 m2, adaptiran, 350 KM. Tel. 061 288 939 Otoka, izdaje se dvosoban namješten stan na duže vrijeme, Gradačačka ulica. Tel. 065 512 520 Sarajevo, kod Socijalnog, izdajem prazan 2,5-soban stan sa balkonom, sunćan, adaptiran, centralno grijanje, zaposlenom bračnom paru na duži period. Tel. 061 493 643 Sobu izdajem dobro opremljenu, ima cen. grij., studentici, Hrasno. Tel. 062 181 870 Za dva studenta u ul. Hamdije Pozderca kod Bosmala garsonjeru izdajem. Tel. 066 659 872

Prodaja 
Prodajem dvosoban stan 60 kvadrata u ulici Hadželi 95 Hadžići. Cijena po dogovoru. Tel. 423 110, 066 842 451. 11820-1Ndž PRILIKA: Hitno prodajem novo adaptiran komplet namješten moderan stan 77 m2, I sprat u novijem troetažnom objektu sa dva balkona, dva parking mjesta, u vlasništvu, 800 metara od Baščaršije, Vratnik, 110.000. Tel. 061 172 327. 2047-1tt Bjelave, prodajem stan 40 m2 + balkon, renoviran. Tel. 061 286 603 Breka - prodajem troiposoban stan 94 m2. Tel. 061 839 592 Dobrinja I, Trg Zlatnih ljiljana dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa kuhinjom rađenom po narudžbi. Tel. 061 538 128 

Hitno prodajem ili izdajem radi odlaska u inostranstvo! Renoviran stan 70 m2 u bosanskoj kući ulica Bistrik 48 u neposrednoj blizini Baščaršije sa avlijom i šupom. Tel. 061 142 418 i 0047 95 242 869 Hrasnica jednosoban stan sa velikim balkonom na 2. spratu u odličnom stanju, 42.000 KM. Tel. 061 510 964 Ilidža - Otes, prodajem stan 45 m2, I sprat, povoljno. Tel. 061 748 943 Koševsko brdo, prodajem jednoiposoban stan 40m2 kompletno renoviran. Cijena po dogovoru. Tel. 061 803 715 Novogradnja Stup “Tibra 2” stanovi sa klimom koji su u ponudi samo kod nas, od 27 do 94 m2. Ekstra povoljna cijena. Tel. 061 504 425 Povoljno prodajem stan u Hrasnici 54 m2. Tel. 062 229 677 Povoljno Stup novogradnja stanovi Tibra 2 od 28 do 90 m2, Nedžarići novogradnja 48, 59, 65, 67 m2. Tel. 061 925 409 Prodaja Grbavica troiposoban stan renoviran sa garažom. Tel. 061 964 797 Prodajem dvoetažni stan 90 m2, plus 2 balkona, kod češke i španske ambasade u blizini Vijećnice, 200.000 KM. Tel. 061 222 030 Prodajem dvoetažni stan u Aerodromskom naselju 54 m2 + 35 m2 potkrovlje. Vrlo povoljno, papiri uredni, vlasništvo 1/1. Tel. 061 740 460 Prodajem dvosoban stan 54 m2 u starom Ilijašu, cijena 45.000 KM. Tel. 061 572 069 Prodajem dvosoban stan u Hrasnom. Tel. 061 202 497 Prodajem na Ciglanama stan 73 m2, ul. Husrefa Redžića na 3 katu. Tel. 061 856 041 Prodajem stan 32 m2, naselje Otoka. Tel. 062 849 865 Prodajem stan 74 m, ul. Čumurija 6. Cijena 2.400 KM. Tel. 061 490 426 Prodajem stan Dolac Malta, 12. kat, 80.000 KM. Tel. 036 807 585 Prodajem stan na Otesu, 60,5 m2, 1. sprat, etažno grijanje, potpuno adaptiran. Cijena 1.400 KM/m2. Tel. 061 359 910 Prodajem stan na Stupu u novogradnji od 54m2 i 68m2 po cijeni 1.155 km m2 + PDV. Kupovinom stana obezbijeđeno 1 parking mjesto. Tel. 061 548 023 Prodajem stan u Vogošći 51 m2 1m2 - 1.250,00 KM. Tel. 061 795 449 Prodajem stan, Breka, ulica Ismeta Mujezinovića 67 m2, sprat 3, adaptiran. Tel. 061 268 126 Prodajem trosoban stan 78 m2, centar Vogošće. Tel. 062 993 253 Sanski Most, prodajem stan na odličnoj lokaciji, adaptiran, može zamjena za stan ili kuću u Sarajevu. Tel. 061 724 611 Strogi centar Katedrala 109 kv adaptiran polupotkrovlje 3. sprat povoljno. Tel. 061 935 477 Vitez prodajem jednosoban stan 46 m2, IV sprat, u zgradi PIO/MIO. Tel. 066 206 844

Potražnja 
HITNO potrebna kuća namještena za stranog diplomatu do 2.500 KM, na četiri godine ugovor, prednost Grbavica. Tel. 061 142 704. 2250-1tt Agenciji potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje i prodaju za poznate klijente. Tel. 062 677 488 Agenciji potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje i prodaju za poznate klijente. Tel. 061 145 853 Agenciji potrebno više stanova u zgradi. Opremljenih ili praznih za iznajmljivanje i prodaju. Za poznate klijente. Tel. 061 031 330 Mlađi bračni par traži namješten ili polunamješten stan u centru Vogošće. Tel. 061 466 432

Potražnja 
Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441, 062 274 441 Kupujem ispravna i manje havarisana vozila, mlađa godišta, isplata odmah. Tel. 061 507 984 Kupujem japanska i ostala havarisana i rashodovana vozila. Tel. 063 459 893 Kupujem kombi t4 g 95-98., putnički. Tel. 062 374 737 Kupujem vozila niže vrijednosti, havarisana, na stranim tablama i sl. Tel. 061 758 217

Stanovi Izdavanje 
Izdajem stan studentima na Ilidži blizu Univerziteta, potpuno opremljen (novo). Tel. 061 160 896, tr. 061 578 850, eng. 061 245 765. 11521-1Ndž

Dnevni avaz ponedjeljak 17. oktobar/listopad 2011. 57 
Potreban jedan ili dva cimera, odvojena soba, Alipašino B faza, odmah ispod trolejbuske, kablovska, internet, povoljno. Tel. 062 454 402 Potreban manji stan u zgradi, fino opremljen, za stranca na jednu godinu (agencija). Tel. 062 677 488 Potreban stan u zgradi za iznajmljivane fino namješten, do 60 m, blizina prevoza za poznatog klijenta, agencija. Tel. 061 522 190 Prodajem kuću 200 m2, luksuzna gradnja, sa 1.400 m2 okućnice. Gladno Polje, Rakovica - Hitno. Tel. 061 548 247 Prodajem kuću i okućnicu ukupno 200 m2, iznad Skenderije, ul. Stolačka 19. Tel. 033 442 998, 062 139 085 Prodajem kuću Ilidža Pejton prizemlje, 2 sprata sa garažom i poslovnim prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007 Prodajem kuću Ilidža Pejton prizemlje, 2 sprata sa garažom i poslovnim prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007 Prodajem kuću na Boračkom jezeru sa dva duluma zemlje. Tel. 061 382 292 Prodajem kuću na Poljinama. Tel. 061 856 179, 065 249 146 Prodajem kuću u Draževićima Kiseljak. Novogradnja, 1/1, zemljište 1.685 kvadrata, uključen sav namještaj, centralno grijanje. Tel. 063 230 998 Prodajem kuću za odvažne, vlasništvo, sve komunalije, Sarajevo, vrijedi 200.000 za 81.000 KM. Tel. 061 167 884 Prodajem nedovršen vikend objekat na Jablaničkom jezeru sa dozvolom i priključcima. Tel. 061 102 911 U Visokom - Poriječani donji, na prelijepom mjestu prodajem dvije porodicne kuće na parceli od 2.5 dunuma livade sve za 45.000 e. Tel. 061 475 353 Izdaje se poslovni prostor pogodan za sve namjene 20 m. Tel. 061 481 605 Izdajem 3 poslovna prostora od 60 kvadrata i jedan od 130 kvadrata na Stupu Ilidža. Kontakt mobitel: 061 646 492 Izdajem dio frizerskog salona u Saraj polju za manikir. Tel. 061 275 468 Izdajem frizerski salon u Buća potoku sa komplet inventarom, Adema Buće 285. Tel. 061 863 722 Izdajem p.p. 100 m2 Otoka, nov, za sve namjene, dva ulaza blizu Merkura. Tel. 063 930 834 Izdajem poslovni prostor 45 m2 + 500 kvadrata otvorenog prostora u Novom Gradu Sarajevo. Prilaz direktno sa glavne ceste. Povoljno. Tel. 061 141 610 Izdajem poslovni prostor 70 m2 u centru grada + 50 m2 terase. Ustupam ugovor. Tel. 061 171 399 Izdajem poslovni prostor na Mostarskom raskršću uz glavnu cestu sa grijanjem 105 m2, cijena povoljno. Tel. 061 509 337 Izdajem povoljno kompletno opremljen frizerski salon na Otesu. Tel. 061 143 578 Izdajem prostor 140 m2 za skladište robe, Stari grad. Tel. 061 198 796 Iznajmljujem kancelarijski prostor na M. Dvoru, 2x80 m2 na I i II spratu (zaseban ulaz), 50 metara od Parlamenta BiH. Tel. 061 836 521 Jako vrelo vlastite laboratorijski ispitane čiste vode u sastavu poslovnog objekta površine 1.000 M2, na 17. kilometru od Sarajeva. Pogodno za biznis i proizvodnju. Tel. 061 249 249 lzdajem poslovni prostor 40 m2, Hrasno, ul. A. Šaćirbegović. Tel. 061 199 008 Pos. prostor 85 m2 ili iznajmljivanje na duži period kod ambulante u S. Koloniji. Tel. 061 223 119

Ostalo 
Fotoaparat Minolta 404si (na film) prodajem sa dva objektiva AF 28-80 (0.38m/1.3ft macro), AF 75-300 (1.5m/4.9ft macro) i torbicu original, nema blica. Cijena fiksno 250 maraka. Tel. 061 477 854 Fuji film 12 megapixela, 5x optički zum nov u kutiji digitalni aparat i digitalna kamera sa karticom. Tel. 061 817 960 Kupujem pokvaren player DVD i pokvaren hardver od računara kutija, plaćam 10 KM obje, zvati iza 17 sati. Tel. 061 358 043 Prodajem njemački digitalni risiver za satelitske kanale. Tel. 063 400 140 Prodajem Play Station 2 čipovan, 2 đojstika, sve potrebne kablove, u odličnom stanju + 10 igrica za 150 KM. Tel. 061 970 975 Prodajem Plejstešn 3, jedan đojstik, 2 CD-a 60 gb 550 KM. Može zamjena za plejstešn 2 uz doplatu. Tel. 061 788 076 Prodajem TV color Days ekran 52 cm, 150 KM. Tel. 061 103 038 Prodajem TV marka Gold Star, nova tipa, teletext, daljinski, 100 KM, ekran 51 cm. Tel. 061 928 514 Prodajem TV marka NEO nova tipa ekran 54 cm, teletext, daljinski, 100 KM. Tel. 061 928 514 Vršim otkup praznih toner kaseta (ne odg.na sms). Tel. 065 596 402

Zamjena 
Mijenjam četverosoban stan u centru za dva manja do Otoke. Tel. 062 193 207 Mijenjam kuću u Starom Gradu za jednoiposoban stan - Sarajevo. Tel. 063 514 023 Mijenjam luksuzan trosoban stan 87 m2 naselje Bačići Stup na dvije etaže etažno grijanje, vlastiti vodomjer, klima, tri balkona, podrum 10 m2 za dvosoban oko 65 m2 na relaciji Č. Vila - Stari Grad uz dogovor. Tel. 061 215 635 Mijenjam noviju, modernu kuću (vila) u Banjoj Luci, za kuću u Sarajevu. Tel. 033 534 086

Mašine 
Cikular - građevinski, motor 2,2 kw monof. 2880 o/min. Cijena 350 KM. Tel. 062 561 778 Cirkular - trof. motor (žaga i noževi za hoblanje na istoj osovini). Tel. 061 145 885 Daljinski upravljači za beton pumpe, kranove, prese... Montaža, garancija. Tel. 061 131 525, 065 595 334 Elektro-motor sa hidrauličnom pumpom za betonaru (vrata mješalice). Cijena 200 KM. Tel. 062 561 778 Prodajem brusilicu Einhel 20000w kao nova, cijena 70 KM. Tel. 061 206 985 Prodajem nov benzinski vibrator sa dvije igle za beton i veliku škrinju za trgovinu. Tel. 061 130 673 Prodajem pumpu za beton i estris 2004. god. sa magirus motorom četiri klipa. Tel. 061 141 292 Vibro sto za izradu betonske galanterije (900x900) mm ploča. Cijena 300 KM. Tel. 062 561 778 

Prodajem drveni poklopac za stepenište (može se koristiti i kao vrata), dimenzije 2x1 metar. Tel. 033 238 333 Prodajem dvije plinske peći Emina 6 na dimnjak cijena 300 KM. Tel. 061 571 547 Prodajem kamin za etažno grijanje Alfa 11 kw 600 KM. Tel. 063 352 400 Prodajem peć na prerađeno ulje. Tel. 061 158 784 Prodajem peć narodno grijanje 24 kw, cijena 650 KM. Tel. 061 709 825 Prodajem peć za centralno na naftu ili plin, Buderus 21 kw 1.500 KM. Tel. 063 352 400 Prodajem platformu za stepenište ili podeste na ravnoj povrsini za unutrašnje prostorije, bijeli bor, puno drvo, lakirano, iz dva dijela. Tel. 033 238 333 Prodajem plinsku peć na dimnjak, njemačka proizvodnja, 70 KM. Tel. 061 221 938

Zemljišta 
Kuća Kromolj uz gl. cestu P+2 sprata, na parceli od 1.250 m2. Potrebni unutrašnji radovi, 125.000 KM. Tel. 061 269 835 
Mijenjam za hrvatsko primorje vikend kuću 125 m2 sa okućnicom 1820 m2 sa lijepim pogledom, Kobiljača opština Ilidža. Tel. 062 552 293 Penzioner iz Sarajeva mijenja stan 35 m u trospratnoj zgradi kod Vrhovnog suda, renoviran, kabl., parking basta za sl. nekretninu na Jadranu urednih papira. Tel. 062 562 601 Blagaj, prodaje se parcela 1.935 m2, pored asfaltnog puta za Vranjevice, 500 m od vrela Bune. Vlasništvo 1/1. Cijena 22.000 KM. Tel. 061 490 220 Bos. Krupa, Donje Krcane, prodajem 9 parcela: od 630 m2 do 1.030 m2, vl. 1/1, fotografije i dokumenti na pik.ba, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886

Kućni ljubimci 
Hitno radi selidbe prodajem uvezeni par argentinskih doga vrhunskog pedigrea, vrlo povoljno. Tel. 062 293 669 Prodajem - papagaje mlade - tigrice, raznih boja. Tel. 062 435 260 Prodajem CD-ove i audio kasete sa pjesmom ptica: slavuja, štiglića, kanarinaca... Tel. 061 547 280 Prodajem male tornjake povoljno. Tel. 061 198 796 Prodajem šarplanince čistokrvne, mužjak i ženka, uredno vakcinisani, stari 8 mijeseci, extra čuvari, cijena povoljna, hitno zbog selidbe. Tel. 062 569 483 Prodajem štenad njemačkog ovčara sa rodovnicima, vakcinisana. Tel. 061 032 324 Vrhunsko štene Cane corso, crne boje, vakcinisan, očišćen od parazita sa rodovnikom. Tel. 062 907 283

Ostalo 
Balkonska vrata pvc, nova 210x95 - 7 komada, prozori pvc 135x110 - 9 komada, 125x110 - 2 komada sa al. roletnama, uvoz iz Njemacke. Tel. 061 221 441 Ilidža, prodajem stari crijep, dobro očuvan, Polet - Novi Bečej M 222. Tel. 061 234 012 Polovan crijep 1.600 komada. Tel. 061 171 627 Povoljno prodajem polovne PVC balkonske prozore i vrata, dobro očuvani sa aluminijumskim žaluzinama. Tel. 062 439 583 Prodajem 3 ustakljena prozora 160 x 130 sa zaštitnim gelenderima. Tel. 061 108 221 Prodajem grede 10x12 cm 5,6 i 7 m. Lukavica, povoljno. Tel. 065 499 060 Prodajem polovan crijep Kontinental. Tel. 062 829 321 Prodajem polovan crijep Vinkovci 1.500 komada. Cijena po dogovoru. Tel. 062 649 918 Prodajem suhu rezanu građu za krovnu konstrukciju dimenzija 8x16x6 met. Tel. 061 072 572

Namještaj 
Hitno prodajem sto sa 6 stolica kao novo, puno drvo, normalne veličine, 200 KM. Tel. 061 235 436 Prodaje se ugaona garnitura, 320x260 cm, smeđe boje, 100 KM. Tel. 033 228 000 Prodajem extra ugaonu garnituru za sjedenje, cijena 500 KM. Tel. 061 813 062 Prodajem garnituru trosjed, dvosjed i fotelja korišteno 3 god. i dobro očuvano, povoljno. Tel. 061 499 921 Prodajem kauč, trosjed na razvlačenje i dvije fotelje radi selidbe. Cijena 150 KM. Tel. 033 647 395 Prodajem kompjuterski sto sa policom 50 KM, ormar + staklena vitrina staro godinu dana 200 KM. Tel. 062 264 815 Prodajem krevet na sprat, Konjic. Tel. 063 883 729 Prodajem nov kauč 70 KM, komodu 100 KM, kuh. 100 KM, dva tepiha 20 KM, sto i 4 stolice 100 KM. Tel. 065 361 160 Prodajem povoljno korišteno: ležaj, kauč, vitrine, radni sto, ulazna i sobna vrata, ćilimi. Cijena minimalna. Tel. 061 397 227 Prodajem regal-most, dvije vitrine puno drvo, korišteno, vrlo povoljno. Tel. 033 531 192 Prodajem regal-most, vitrinu i orman puno drvo korišteno, vrlo povoljno, cijena po dogovoru. Tel. 061 738 181 Prodajem spavaću sobu i ugao. Tel. 062 533 003

Garaže 
Izdajem garažu u privatnoj kući na Grbavici I. Tel. 063 639 213 Prodajem 2 garaže na Ciglanama jedna do druge iza Robota. Tel. 061 856 041 Prodajem garažu (papiri da na toj lokaciji postoji od 1961.), plaćen porez, ul. Patriotske lige kod br 8, Centar Sarajevo! Tel. 062 159 025 Prodajem garažu 17 m2 u ul. Hifzi Bjelavca, Sarajevo, Bačići - Stup. Tel. 062 352 928 Prodajem garažu na Grbavici. Tel. 062 547 731 Prodajem garažu u naselju C5 Dobrinja, veličina 12,69 m2, cijena eur 7.000,00. Tel. 062 127 677

Ostalo 
Prodajem ćurke piliće i domaće koke ljekovita jaja i japanske prepelice. Tel. 063 485 152 Prodajem inkubator poluautomatski, za raznu perad do 70 jaja, pogodno za domaćinstva, valivnost preko 90%, upotreba jednostavna, garancija stalna, 150 KM. Mirso. Tel. 061 854 294 Prodajem kavez kapaciteta 120 koka sa pratećom opremom cijena po dogovoru. Tel. 062 327 670 Prodajem koze dobra pasmina. Tel. 061 210 347 Prodajem kravu sa teletom. Tel. 033 623 288 Prodajem kurbane povoljno, zvati iza 18 sati. Tel: 062 087 313 Prodajem kurbane povoljno. Tel. 066 216 434 Prodajem povoljno ovnove za kurbane uz čuvanje do Bajrama. Sarajevo. Tel. 061 350 416

Kuće 
Izdajem kuću na Dobrinji, komplet opremljena i useljiva odmah, s dva stana po 100 m2 + garaža. Kontakt tel. 061 156 825, 11843-1Ndž Faletići, prodaje se manja kuća u izgradnji sa građevinskom dozvolom. Tel. 061 829 224 Ilidža - kuća kod stare Opštine sa 483 m kvadratna stambenog prostora i 676 m kvadratnih okućnice. 065 877 065. Ilidža, Kobiljača, vikend kuća 125 m2 sa okućnicom 1.820 m2, sa lijepim pogledom. Cijena po viđenju. Može i zamjena za hrvatsko primorje. Tel. 062 552 293 Kuća u centru Makarske, Kala Larga p + 2, papiri 1/1. Tel. 063 899 989 Kuću u Kladnju prodajem u centru uz magistralu. Tel. 061 300 873 Prodaje se kuća modernog stila u Starom Gradu na Bistriku. Korisni prostor 270 m2, tri posebne etaže, dvije garaže s 3 mjesta, bašta 850 m2. Kuća u gruntu 1/1. Tel: 061 543 234 Prodaje se manja kuća na Mihrivodama, 1/1, svi priključci i avlija, cijena po dogovoru. Tel. 033 534 086 Prodajem dvije kuće, šest duluma zemlje na Gazinom Hanu. Tel. 066 854 149 Prodajem hitno kuću i zemlju u Crnoj Bari - Bogatići Srbija. Tel. 00387 61 226 645 Prodajem ili mijenjam kuću u Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 061 817 960 Prodajem ili mijenjam novu duplex vilu u Turskoj, Izmir-Kusadasi 140 km2 za odgovarajuću nekretninu isključivo u Sarajevu. Tel. 061 190 610 

Briješće, placevi za kuće, 400 metara od osnovne škole “Behaudin Selmanović”, 1/1, povoljno, može auto u račun. Tel. 061 103 080 Ilidža, Gornje Vlakovo, parcela 1.050 m2, ograđeno, voda, mlad voćnjak, 17.000 KM. Tel. 062 571 698 Opština Trnovo-Federacija, prodajem 4,5 duluma zemlje livada, kroz imanje teče 100 m čista rijeka, izvori rijeke su 50 m udaljeni od imanja, sačuvana priroda, sve zagrađeno žicom, željezna kapija, od glavne ceste koja ide za Trnovo udaljeno 2 km, do sela Gračanica asfalt, od sela 800 met. makadama, sve 1/1. Cijena po dogovoru. Tel. 061 686 095. Prodajem zemljište 3 duluma, može i u parcelama, Rakovica, Bistrički Potok. Tel. 062 346 727 Prodajem zemlju industrijska zona Stup i Mostarsko raskršće, povoljno i hitno, sa pratećim objektima. Tel. 061 288 939 Prodajem zemlju za vikendice, Djevojačke vode. Tel. 065 335 075 Radava, zemljište za vilu, 2365 kvadrata, potok u imanju, može i mlađe auto ili džip, 4 kilometra od Skenderije, povoljno. Tel. 061 103 080 Rakovica Kakrinje, prodajem parcelu, dulum zemlje. Tel. 061 304 599, 033 665 419 Višegrad Drinsko, prodajem 12 dunuma zemlje 18.000 KM. Tel. 033 453 617 

Poslovni prostor 93 m2 mijenjam za stan ili auto uz doplatu, (prodajem ili izdajem zainteresovanim). Elitno naselje Nova Breka. Sarajevo. Tel. 061 130 545 Prodajem poslovnu zgradu, Ferhadija, 230 m2 + podrum + dvorište. Tel. 061 558 932 U Visokom - Kralupi prodajem farmu kap. 6.000 kom. pilića na parceli od 12 dunuma zemlje 600 voćki, rađajuće šljive. Vikendica, gradska voda, trofazna struja, tel, asfalt, sve za 125.000 e. Tel. 061 475 353 Zenica, prodajem poslovni prostor suteren 60 kvadrata pogodan za sve namjene. Tel. 061 795 489 i 061 753 131

Kompjuteri 
PC serviser nudi usluge opravke računara povoljno. Dolazak besplatan. Tel. 062 328 044 Prodajem laptop HP compag mini procesor 1.8. Mherz H.Disk 160 gb, vine 2 gb može do 4 gb. Veličina 10,1.inc. Baterija drži 6 sati, 400 KM. Tel. 061 788 076 Servis računara Majo, profesionalna dijagnostika i popravak računara, instalacija windowsa, antivirusna zaštita, internet konekcija + konfiguracija wireles rutera. Tel. 061 243 611 Servisiranje računara, instalacije sistema, antivirusi, izrada vizitki (100 komada = 10 KM), video nadzor, dolazak na adresu. Tel. 061 700 863

Bijela tehnika 
Frižider staklena vrata 300 KM, veš mašine, šprete struja plin 150-160 KM, dostava besplatna. Tel. 533 631 Hitno prodajem frižider veliki kombinovani LG, cijena 300 KM. Tel. 062 158 190 Mašinu za veš prodajem stara tipa, može i za dijelove, 100 KM, zvati navečer. Tel. 238 283, 066 842 204 Prodajem bojler Gorenje 50 l, u dobrom stanju, povoljno. Tel. 033 238 333 Prodajem električni šporet marke Bira, malo korišten. Cijena 100 KM, Sarajevo. Tel. 062 672 361 Prodajem kuhinjski bojler 10 litara 40 KM. Tel. 061 374 387 Prodajem mašinu za veš, nova, nekorištena, 100 KM. Tel. 065 923 891 Prodajem sve vrste frižidera i rashladnih uređaja sa garancijom dolazak besplatan. Tel. 061 156 309

Poslovni prostori 
Izdaje se kancelarijski i skladišni prostor u Ložioničkoj ulici. Moguć pristup kamionu. Informacije na tel. 033 521 203. N. Prodajem radnju, ul. Bosanskih gazija br. 24, Pejton (Ilidža), POVOLJNO. Tel. 061 133 968. 11841-1Ndž Grbavica, izdajem prostor 50 m2, 3 prostorije, potpuno adaptiran, pogodan za kancelarije ili ordinacije, nalazi se pored Shoppinga. Tel. 061 724 611 

Apartman na Vlašiću, blizu starta žičare. Tel. 061 210 650 Apartmani, namještene sobe za dnevni boravak i prenočište. Kod Vize. Tel. 061 897 866 Apartmansko prenočište iznad Katedrale, parking, internet, kablovska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647 Bjelašnica apartman 56 m2, ll sprat, balkon, lift, garaža, povoljno. Tel. 061 571 199 Hrasno, sobe za noćenje i kraći boravak. Tel. 062 100 285 Neum - povoljno izdajem apartmane smještene uz more. Tel. 063 327 098, 036 884 169 Prodajem apartman na Bjelašnici 41 m2 na prvom spratu. Tel. 061 558 932 Promajna Makarska prodajem stan 70, apartman 35, dvorište 60 m kvadratnih, sve zajedno 90.000 eura. Tel. 063 329 540

Telefoni 
Iphone 3gs, 16gb, 450 KM. Tel. 061 715 104 Prodajem htc legend android softwer 5mpx camera, 8 GB memory kartica, tel. je malo korišten, star 2 mjeseca, kao nov, cijena povoljna. Tel. 062 606 060 Prodajem ili mijenjam iphone 4 kineska verzija. Tel. 061 211 539 Prodajem Nokiu 6230i 50 KM, Samsung j700 50 KM, Sonyericson w880i 60 KM, Sonyericsson t610i 30 KM, uz sve tel. ide punjač, usb i memory kartica. Tel. 062 606 060 Prodajem Samsung star pink s5230 u extra stanju. Tel. 062 606 060 Prodajem Sony Ericsson Vivaz u odličnom stanju. Kupljen u Njemačkoj prije tri mjeseca. Fiksno 250 KM. Tel. 062 856 038 

“Kuće snova” - katalog projekata najljepših kuća na 165 stranica. Cijena 18 KM + poštarina. Tel. 070 202 323, 062 180 957 Kupujem i prodajem knjige.Tel. 061 338 893. Prodajem knjige iz gramatike italijanskog i engleskog jezika. Tel. 061 243 836

Ostalo 
Harmonika vrata Harmik. Prodaja i ugradnja sa dvije vodilice. Tel. 033 225 227, 061 516 910 Kupujem plinsku fasadnu peć 2,5 do 3 kw, novu ili malo korištenu. Tel. 061 212 983 

Prodajem repromaterijal za izradu nakita. Tel. 062 654 185

35
58
Ponedjeljak 17. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz 
Potreban veći broj saradnika za katalošku prodaju švicarske kozmetike. Akcija - besplatno učlanjenje, brza zarada. Tel. 061 398 565 Potrebna djevojka za rad u kafiću na Mojmilu. Tel. 062 363 619 Potrebna kozmetičarka, frizerka m/ž. Tel. 061 521 391 Potrebna radnica sa iskustvom do 30 godina za rad u trgovini. Ilidža, Otes. Tel. 061 157 473 Potrebna radnica za rad u frizerskom salonu na Saraj Polju. Tel. 061 275 468 Stomatološka sestra sa radnim iskustvom traži posao. Tel. 061 078 442 Student iz Sarajeva, vrijedan i odgovoran, živi sa majkom, radio bih posao noćnog čuvara za 250 KM. Tel. 062 087 419 Traži se djevojka za rad u kafiću na Pelješcu. Plaća 1.000 KM, stan, hrana, prijava zdravstveno, mirovinsko..., potrebno imati HR papire. Tel. 00385 98 526 755 Tražim posao noćnog čuvara. Tel. 061 172 895 Tražim posao u SA kant. pekara, trafika, održavanje stanova, posl. prostora. Ozbiljna i odgovorna sam i posjedujem iskustvo na naved. poslovima. Tel. 062 591 333 Tražim posao! Završena VSS (inžinjer - građevine), jedna god radnog staža u struci, vozačka dozvola E kategorije dobro poznavanje rada na računaru Auto-cad itd. Tel. 061 850 231 Tražim posao, imam 20 god., smjer rukovaoc rudarske mehanizacije površinskog kopa. Tel. 062 985 759 Tražim posao. Poznajem engleski, arapski jezik. Posjedujem vozačku B, C kategoriju. Tel. 062 855 716 Tražim posao. Profesorica pedagogije i psihologije u penziji 52 god. sa iskustvom dugogodišnjim čuvala bi i djecu i starije osobe. Tel. 063 228 022 Tražim posao. Radila bih kao pomoćna radnica u kuhinji. Tel. 062 891 802 Tražim radnika za rad oko stoke. Tel. 061 789 871 Tražite posao? Internacionalna kompanija traži suradnike u Bihaću, Cazinu, V. Kladuši, B. Krupi, S. Mostu, Ključu, B. Petrovcu i Bužimu, za rad u direktnoj prodaji. Tel. 061 725 789 Vozač B C D E kategorije, posjeduje cpc i adr certifikat, traži zaposlenje. Tel. 062 854 694 Započnite sopstveni posao idejama knjige “Vodič malih biznisa sa 2.500 ideja”! Knjiga je sada na CD-u! Tel. 032 244 417 Započnite sopstveni posao proizvodnjom eteričnih ulja, mirisa, parfema i drugih proizvoda pomoću knjige “Eterična ulja”. Tel. 032 244 417

Va{ mali oglas danas }e vidjeti ljudi 

Sarajevski kanton - Prodajem vlastito domaće crno grožđe. Cijena 1 km/kg. Tel. 061 862 730 Tražim agregat preko 7 kw. U zamjenu dajem fordov kedi 1994. god, neregistrovan. Tel. 066 188 290

300.000 

Prodajem čamac gumeni Yamaha zodijak 380 s star 4 godine cijena po dogovoru. Tel. 061 146 270 Prodajem gradska bicikla muški i ženski u odličnom stanju, malo korištena, uvezena iz Holandije. Tel. 062 837 121 Prodajem kosu klupu za vježbe, očuvana, povoljno. Tel. 063 023 377 Prodajem sobnu traku za trčanje nova, Tuzla. Tel. 063 509 470 Prodajem sto za stoni tenis na rasklapanje nov upakovan. Tel. 061 763 742 

Kolekcija 503 topografske karte BiH. Razmjera 1:25.000. Najbolje do sada izrađene karte VGI/JNA na jednom DVD-u. Tel. 032 244 417 Kolekciju antikviteta prodajem, pogodnu za galeriju ili luksuzan hotel, za 4.000 eura. Tel. 061 497 121 Kupujem 16 komada novina Tempo sa posterima po dogovoru, objavljeni od 1982. do 1988. godine. Plaćam 10 KM po komadu, plus prevoz 50 km. Tel. 061 876 741 Prodajem pištolj HS 9, osobama sa odobrenjem, cijena 710 KM. Tel. 061 836 076 Prodajem unikatnu i očuvanu vitrinu sa ogledalom (Alt Deutsch - kraj 19. vijeka). Povoljno. Tel. 061 366 921 

“PARTY PICA” stadion Grbavica za rad potrebne 2 ozbiljne djevojke. Info tel. 061 546 443. 2266-1tt Restoranu na Grbavici potreban konobar sa iskustvom. Tel. 033 654 988. 2160-1tt Autopraonici na Otoci potreban ozbiljan radnik sa iskustvom. Ul. Žrtava fašizma. Tel. 062 758 226. 2258-1tt Fast fudu na Alipašinom Polju potrebna radnica na posluživanju. Tel. 061 775 330 Frizerskom salonu “studio 11” na Čengić Vili potrebna radnica sa iskustvom plata po dogovoru. Tel. 061 869 518 Frizerskom salonu potreban frizer muški/ženski. Tel. 061 374 648 Frizerskom salonu za žene i muškarce potrebna radnica. Tel. 061 813 346 Građevinski radnik traži posao, desetogodišnji rad na građevini, radio i kao grupovođa, vozačka B kategorije. Tel. 066 064 875 Hitno potrebna radnica na posluživanju u kafani Staka u centru Hadžića. Tel. 062 648 539 Hitno tražim posao, stalni radni odnos, noćni čuvar ili u državnoj firmi radio bi časno i pošteno, imam 45 g., imam B katagoriju državni. Tel. 062 151 642 Mladić sa završenom SSS, poznavanje engleskog i španskog, traži posao (recepcija i sl.). Tel. 061 381 802 Momak 35 godina, ozbiljan i vrijedan, traži bilo kakav posao. Tel. 061 709 346 Momak 35 godina, ozbiljan i vrijedan, traži bilo kakav posao. Tel. 061 709 346 Momak traži posao. Poznajem engleski i njemački jezik. Tel. 062 969 012 Ozbiljna žena traži posao, iskustvo, ugostiteljstvo. Tel. 062 140 648 Pizza majstor i kuhar sa velikim iskustvom, traži posao sa smještajem. Tel. 064 401 91 01 Potreban radnik u trgovini na Čaršiji, prednost radnicima sa iskustvom... Tel. 061 109 321 

VELIKA AKCIJA. U prodaji su bukova cijepana drva, čokovi metrice 65 KM, ugalj (Kreka) drveni 90 KM, kameni (Banovići) 160 KM, briketi 180 KM. Tel. 061 247 186, 062 552 323. 11385-1Ndž Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu, obveznice, dionice, isplata i dolazak na adresu odmah u FBiH i RS. Najpovoljnije. - Prodajem certifikate za otkup stanova povoljno. Tel. 061 175 237. 1687-1tt Kupujem staru deviznu štednju i ratnu odštetu. Isplata odmah. Certifikate, kupovina - prodaja za otkup stana povoljno. Tel. 061 526 918. 11685-1Ndž Briket i drva vreća 5 KM, bukova iscijepana drva 1 metar 75 KM, tačna mjera. NE KRADEM!!! Tel. 062 424 220, 063 497 226. 2119-1tt “RASPRODAJA OGREVA” Bukova drva u svim oblicima, ugalj Banovići (kocka, orah), drveni ugalj Kreka. Prevoz obezbijeđen. Tel. 061 670 068. 2155-1tt Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu, dionice firmi i fondova. Isplata odmah u čitavoj BiH. Prodajem povoljno certifikate za otkup stanova. Tel. 061 836 657. 11908-1Ndž 

Kupujem 3 tone peleta sa dostavom u Mostar. Tel. 061 915 916 Kupujem dionice obveznice, stara devizna štednja, ratna potraživanja, odšteta u čitavoj BiH. Isplata odmah. Tel. 063 351 572 Kupujem potrošene akumulatore svih veličina 10 do 20 KM po komadu, te sve vrste otpadnog željeza, stare veš mašine, itd, dolazim na adresu, Sarajevo i okolina. Tel. 061 540 533 Kupujem staru dev. štednju, ratnu štetu i dionice, isplata odmah, dolazim kući. Tel. 062 118 803 Kupujem staru deviznu štednju dionice isplata odmah. Prodajem certifikate za otkup stana. Tel. 062 178 644 Kupujem staru deviznu štednju ratnu odštetu i dionice, dolazim na adresu, isplata odmah. Tel. 066 734 673 Kupujem staru deviznu štednju, obveznice, dionice odšteta. Isplata odmah u FBiH i RS. Tel. 061 517 897 Kupujem staru deviznu štednju. Isplata odmah. Prodajem certifikate za otkup stana. Tel. 061 836 657 Ostvarite svoj biznis proizvodnjom nekih od 50-tak alkoholnih pića, prva domaća brošura! Tel. 032 244 417 Prodaje se rasladna vitrina i rasladni ormar vaga. Tel. 061 481 605 Prodajem bolesnički krevet dvomotorni sa madracem i dekubitus dušekom sa kompresorom, sve 1.200 KM. Tel. 061 348 325 Prodajem dvije karte za utakmicu Dinamo - Ajaks. Tel. 061 139 457 Prodajem jaja od prepelica 0,33 po komadu Gradačac. Tel. 061 639 917 Prodajem kafe aparat, mješalicu za tijesto, vitrinu za kolače secije. Tel. 061 131 447 Prodajem kauč pogodan za manji prostor, računar pentium IV. Tel. 062 332 183 Prodajem komplet inventar za buregdžinicu - aščinicu. Tel. 063 189 457 Prodajem kontejner u dobrom stanju dimenzije 6,20x2,40 sa WC-om. Tel. 061 226 449 Prodajem krevetac za bebu sa jogijem, kolica sa nosiljkom, kućnu igraonu i kengura. Tel. 061 304 222 Prodajem mašinu za prženje kafe, italijanske proizvodnje “Petroncini” 30kg, zagrijavanje do 300 stepeni, mogućnost prženja express kafe. Mašina je u odličnom stanju sa svim priključnim elementima za otprašivanje i filtriranje. Cijena po dogovoru. Tel. 061 208 207 Prodajem mašinu za rezanje mesa sa kostima 1.300 KM ili mijenjam za agregat preko 7 kw. Tel. 066 188 290 Prodajem mješalicu za tijesto 50 kg, mašinu za mljevenje mesa 32 i top za ćevape. Tel. 061 493 862 Prodajem plastenik 100 m kvadratnih star godinu dana sa komplet opremom u ekstra stanju hitno, cijena po dogovoru. Tel. 061 973 754 Prodajem plastenike od 40-100 kvadrata nove sa novim najlonom garancijom i prevozom. Tel. 061 510 673 Prodajem plastenike od 40-100 kvadrata novi sa novim najlonom garancijom i prevozom. Tel. 065 081 563 Prodajem podpazušne štake metalne za odrasle, jeftino. Tel. 653 454 Prodajem portabl šivaču mašinu cijena 50 KM. Tel. 062 134 216 Prodajem povoljno pelene za odrasle. Tel. 062 440 655 Prodajem rakiju šljivu prepeka 47 stepeni (domaći voćnjaci) 1l - 15 KM, krušku 41 stepen 1l - 20 KM, sijeno nebalirano 1kg - 20 feninga. Vitez. Tel. 062 779 263 Prodajem rakiju šljivu prepeka 47 stepeni, 1l - 15 KM, krušku 1l - 20 KM, sijeno nebalirano 1 kg - 20 feninga. Vitez. Tel. 064 4057 286 Prodajem razne stvari iz 4-sobnog stana. Tel. 033 534 086 Prodajem sadnice jagoda - mjesečarki, malina i žive ograde. Tel. 061 220 420 Prodajem šivaću mašinu, štepenica industrijska. Tel. 062 105 039 Prodajem vagu digitalnu do 300 kg, struja, baterija, nova. Tel. 061 618 483 Prodajem vagu digitalnu za trgovinu do 30 kg nova. Tel. 061 618 483 Prodajem vagu digitalnu za trgovinu do 30 kg nova. Tel. 061 763 742 Prodajem zimske futrovane jakne, nove. Cijena 5 KM. Tel. 061 335 269 Rashladni ormari, vitrine, police, metalne vage, kompjuteri kasa. Tel. 061 958 001

Zanatske 
NAJPOVOLJNIJE, NAJKVALITETNIJE ALUMINIJSKE ŽALUZINE 20 KM, TRAKASTE ZAVJESE, VANJSKE ROLETNE, HARMONIKA VRATA, BLINDO VRATA, PVC PROZORI. TEL. 061 501 401. 10234-1Ndž “KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namještaja, auta, pranje portala, itisoni 1m/1,5 KM, generalno čišćenje 5 KM - 1 h. Firma “GLANZ”. Tel. 061 350 688. 11305-1Ndž Servis veš mašina (Gorenje, EI Niš, Končar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), šporeta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 1478-1tt Alu žaluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne, tende, platnene roletne. Cijena sa ugradnjom. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 11424-1Ndž 

Moler radi molersko farbarske radove, čisto, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 419 501 Molerske usluge po vrlo pristupačnim cijenama. Tel. 062 823 902 Molersko farbarski radovi: moleraj, gletovanje zidova, edelpuc, lijepljenje stiropora i navla}enje mrežice, vrlo povoljno i sa iskustvom. Tel.062 672 741 Najkvalitetnije i najpovoljnije sa garancijom radimo termo-fasadu i španske zidove. Tel. 061 278 188 Parket postavljanje brušenje se vrste parketa, podova, laminata sa besprašinskom mašinom. Tel. 062 921 100 Parket, šipod, laminat postavljamo i lakiramo uz garanciju. Tel. 062 828 306 Parket, šipod, laminat, postavljamo, brusimo, lakiramo. Vršimo ugradnju panel parketa uz garanciju. Posjedujemo ljepila, lakove, lajsne. Tel. 062 828 306 Popravljam sve vrste frižidera i rashladnih uređaja sa garancijom dolazak besplatan. Tel. 061 156 309 Postavljam brusim lakiram sve vrste parketa i šippoda. Tel. 062 006 257 Postavljanje svih vrsta laminata, parketa, podova kao i bru{enje bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 061 321 289, 062 667 515 Rigips majstor radi sve od rigipsa. Tel. 061 511 503 Staklar vrši sve vrste staklarskih usluga. Dolazim na adresu. Tel. 061 609 947 Stolar izrada kuhinja, plakara, predsoblja, šadrvana. Tel. 061 827 806 Stolar pravi kuhinje, američke plakare po vašoj mjeri povoljno. Tel. 061 267 648 Stolar vrši opravku i izradu namještaja, stolarije, dihtovanje i sl. Tel. 061 312 956 Tapetar - stolar uredno, brzo i vrlo povoljno. Tel. 061 606 651, 066 620 342 Tapetar presvlačimo sve tipove namještaja, a ujedno izrađujemo novi po vašoj mjeri i modelu. Tel. 061 829 108 i 061 862 872 

Sarajevo, nastavnica drži instrukcije matematike za osnovce. Tel. 061 566 473 Studenti Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu nude instrukcije iz matematike, fizike i elektrotehnike za osnovce i srednjoškolce. Tel. 062 565 885

Ostalo 
Žohare, stjenice, žute mrave i miševe uništavamo, 100 % garancija. Tel. 033 234 805, 061 184 796. N. “Higijena” najpovoljnije dubinsko usisavanje pranje i ispiranje svih vrsta tepiha 1 KM-m! Ugao 20 KM, Kauč 10 KM! Sarajevo. Tel. 061 141 944 Agencija “Paramedic”, prevoz slabo pokretnih i nepokretnih osoba sanitetskim vozilom, fizikalna terapija u vašem domu. Tel. 061 564 564 Agencija Arkadas nudi usluge kućne njege starim, bolesnim i nemoćnim osobama, mijenjanje pelena, davanje injekcija, terapija, plasiranje katetera, itd. Tel. 062 699 668 Agencija Meka - kućna njega i pomoć starim i bolesnim, terapija, čuvanje na 4, 8, 12 i 24 h, noćne dežure, usluge fizioterapeuta, promjena pelena, katetera, itd. Tel. 061 237 641 Autoprevoz kombijem razne robe + selidbe povoljno! Tel. 061 160 644 Autoprevoz kombijem, selidbe, odvoz šute, obez. radna snaga, jeftino. Tel. 061 378 166 Bula Aida liječim sihire, crvene vjetrove, napade đina napasnika, plač djece, kostobolje, strahove, nesanicu, za nafaku, mir u kući, polaganje ispita, ako vam ne ide ljubav, da djecu imate uspješno, liječim samo po časnom Kur'anu od svih zlih sila. Ako imate ovakvih problema javite se svih vjera i nacija da vam pomognemo s Božijom pomoći. Tel. 066 121 821 Čistila bih i održavala stanove dogovor sa žeskim osobama. Osoba sam od poverenja. Tel. 066 529 114 Čistila bih poslovni prostor, ozbiljne ponude. Tel. 062 781 316 Čuvala bih dijete u vašem ili svom stanu uz pomoć u kući. Tel. 061 220 782 Čuvala bih djecu. Tel. 061 842 180 Kombi prevoz i selidbe najpovoljnije u gradu odvoz kabastog otpada, šute i ostalog sa radnom snagom ili bez. Tel. 061 890 067 i 066 533 339 Kombi prevoz namještaja, selidbe i odvoz stari stvari koje vam nisu potrebne, obezbijeđena radna snaga, povoljno. Tel. 061 552 366 Kombi prevoz putnika, selidbe, odvoz šute, cijena povoljna. Tel. 061 817 424 Kombi prevoz stvari i robe po potrebi radna snaga povoljno. Tel. 061 353 704 Kvalitetno vrhunski profesionalci rade snimanje svadbi, rođendana i svega što vi poželite, prave profesionalne spotove... Tel. 062 356 113 Montaža satelitskih antena. Tel. 061 325 513 Obuka i dodatni časovi za vozače B kategorije povoljno Sarajevo. Tel. 062 711 596 Ordinacija l.d. Montenegro rješava sljedeće bolesti: diskus hernija, migrena (glavobolja) angina pektoris, skolioza (kriva kičma) spondiloza, cirkulacija, reumatski artritis! Ako nije uklonjen bol minimalno 50/ od prve terapije oslobođeni ste plaćanja! RVI i penzioneri 25 posto popust! Ne trpite bol Ćamil Sarajevo. Tel. 062 580 122 Presnimavanje sa video kaseta, mini dv,i 8mm na DVD. Sarajevo. Tel. 062 824 523 Prevoz robe i putnika kombijem na sve destinacije. Tel. 061 267 648 Prevoz stvari većim kombijem, selidbe, odvoz kabastih stvari, povoljno sa radnom snagom ili bez... Tel. 062 139 453 Prodajem tekstovepjesamaza svuvrstu muzike bez notnog zapisa. Ko hoće hit, imaće ako plati. Tel. 062 183 236 Profesionalo šminkanje za svadbe i dr. svečane prilike, šminkanje za sve potrebe snimanja, spotovi, reklame.., mogućnost dogovora i dolaska na vašu adresu. Tel. 061 488 222 Radim umjetničke slike po narudžbi, oslikavam interijere, cijena zavisi od veličine i kompleksnosti motiva. Tel. 061 855 060 Specijalni tretmani protiv žohara, moljaca, mrava, stjenica, buha i miševa. Tel. 033 216 373, 062 328 447 Transport roba po BiH kamion sa ceradom od 5 tona do 12 tona. Tel. 061 156 664 Vršim kombi prevoz do 1,5 t, namještaja, razne robe po cijeloj BiH 0-24h, povoljno. Tel. 062 569 483 Vršim prevoz putnika sa klimatiziranim kombijem Volkswagen t5 na more i ostale destinacije. Tel. 061 200 546 Zubne proteze i druge usluge zubne protetike, izrada u toku dana, radimo i vikendom. Tel. 061 141 544 Žena srednjih godina čuvala bi stariju osobu ili djecu. Tel. 062 095 418 

MIKADO - Al. žaluzine, trakaste, panelne i DUAL zavjese, VANJSKE PVC I AL. ROLETNE, platnene roletne i harmonika vrata. Tel. 033 655 600, 061 55 15 15, www.mikadobh.com. 11771-1Ndž VODOINSTALATER sa ELEKTRIČAROM - sve opravke starih i ugradnja novih bojlera, peći, česmi, šolja - sanitarija, kupatila komplet, osigurača, utičnica i sl. Tel. 061 222 228. 11748-1Ndž TV SERVIS vrši popravke svih TV aparata. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033 451 778. Mob. 061 148 042. 11909-1Ndž Bravar - radi sve vrste bravarskih poslova brzo i povoljno. Tel. 062 940 731 Bravarske radove, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078 Brusim, lakiram, postavljam sve vrste parketa, šipoda, laminata veoma povoljno. Tel. 061 714 751 Centralno grijanje i vodu, radim povoljno i kvalitetno. Tel. 061 741 215. Električar usluge el instalacije, automatski osigurači, indikatori za banju, el bojler, el šporet i drugo. Tel. 061 312 435 Elektrosistemi, klima uređaji servis i montaža, el. instalacije, aut. osigurači, interfoni itd. Tel. 061 191 566, 033 630 324 Izvodimo građevinske radove, moleraj, keramiku i drugo. Brzo i kvalitetno. Tel. 061 788 076 Keramičar vrši usluge postavljanja pločica najjeftinije u gradu. Tel. 061 511 249, 033 444 630 

Tapetar, stolar presvlači i popravlja sve vrste namještaja, dolazim na adresu. Tel. 061 606 651 TV video servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata. Dolazak na kućnu adresu. Daljinski upravljači za sve marke TV aparata. Tel. 650 867, 061 188 410 VKV keramičar majstor profesionalac kvalitetno ugrađuje sve vrste pločica. Tel. 061 183 918 Vodoinstalater povoljno opravlja staro, montira novu instalaciju i renovira kupatila. Tel. 061 225 727 Vodoinstalater sa iskustvom vrši opravke instalacija, montažu sanitarnih uređaja i pročepljenja. Tel. 061 348 717 Vodoinstalater, vršim sve usluge u kupatilu brzo i efikasno. Tel. 061 199 442, 033 621 733

Intelektualne 
Bračni par daje uspješno daje instrukcije iz matematike, fizike i hemije. Tel. 033 514 560, 062 256 213 Daje profesor uspješno i povoljno instrukcije iz matematike, fizike, informatike, statike, statistike i elektrotehnike. Uspjeh zagarantovan! Tel. 061 390 983 Dajem instrukcije iz engleskog jezika i hemije. Sarajevo. Tel. 061 524 681, 033 801 606 Instruiram đake i studente iz matematike na Al. polju. Tel. 061 157 991 Iskusni pedagog podučava engleski i prevodi sve vrste tekstova. Tel. 033 443 585 Pomažem osnovcima u učenju, izradi zadača, te u izradi lektira. Sarajevo Tel. 062 173 298 Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce, srednjoškolce. Tel. 061 244 251 Profesorica instruira matematiku, fiziku, hemiju, OET uspješno. Tel. 061 188 451, 033 235 141

oglasi
O^EKIVANI JACK POT ZA 84. KOLO LOTO-a

Dnevni avaz

ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

59

510.000,00 KM

O^EKIVANI JACK POT ZA 84. KOLO JOKER-a

83.000,00 KM

PRIVREMENI IZVJE[TAJ 83. KOLA LOTO-a OD 15.10.2011.godine
DOBITNA KOMBINACIJA 83. KOLA LOTO-a:

PRIVREMENI IZVJE[TAJ 83. KOLA JOKERA OD 15.10.2011.godine
BROJEVI PO REDOSLIJEDU 32 03 IZVLA^ENJA:
PRVI DOBITNI BROJ JOKERA: DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA:

03 24

25

30

32

37

30

37

24

25

U 83. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95.947,20 KM UKUPNI NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47.973,60 KM FONDOVI DOBITAKA: FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 11.993,40 + J.P. 484.610,20 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . .496.603,60 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.196,00 KM FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.594,70 KM FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19.189,40 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA SA 6 POGODAKA DOBITAKA: NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO SA 5 POGODAKA DOBITAKA: 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.439,20 KM SA 4 POGOTKA DOBITAKA: 361 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26,60 KM SA 3 POGOTKA DOBITAKA: 5.782 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,30 KM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 3 0 7 4 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 4 7 1 6 1

U 83. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.496,00 KM NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.248,00 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.049,60 + J.P. 81.178,40 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82.228,00 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.198,40 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA 6 BROJEVA DOBITAKA: NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO 5 BROJEVA DOBITAKA: NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00 KM 4 BROJA DOBITAKA: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .578,80 KM 3 BROJA DOBITAKA: 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32,20 KM 2 BROJA DOBITAKA: 188 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,60 KM 1 BROJ DOBITAKA: 1.883 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM

LUTRIJA BIH, SARAJEVO 16.10.2011.god.

NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 81. KOLO LOTO-a OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA NIJE BILO
FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.255,40 KM FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.673,90 KM FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19.347,80 KM

KONA^AN IZVJE[TAJ 81. KOLA LOTO-a OD 08.10.2011.godine

U 81. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96.738,80 KM UKUPNI NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48.369,40 KM FONDOVI DOBITAKA: FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 12.092,30 + J.P. 457.368,60 ) . . . .469.460,90 KM

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
SA 6 POGODAKA DOBITAKA: NEMA . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO SA 5 POGODAKA DOBITAKA: 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.036,50 KM SA 4 POGOTKA DOBITAKA: 449 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,50 KM SA 3 POGOTKA DOBITAKA: 7.054 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,70 KM

LUTRIJA BIH, SARAJEVO 16.10.2011.god.

KONA^AN IZVJE[TAJ 81. KOLA JOKERA OD 08.10.2011.godine
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 81. KOLO JOKERA OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA NIJE BILO
FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.067,70 + J.P. 78.799,80 ) . . .79.867,50 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.270,80 KM

U 81. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.677,00 KM NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.338,50 KM

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 81. KOLO LOTO-a JE 15.11.2011.GOD.

GENERALNI DIREKTOR EDHEM PA[UKAN s.r.

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
6 BROJEVA DOBITAKA: NEMA . . . . . . JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO 5 BROJEVA DOBITAKA: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.000,00 KM 4 BROJA DOBITAKA: NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00 KM 3 BROJA DOBITAKA: 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27,80 KM 2 BROJA DOBITAKA: 184 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,50 KM 1 BROJ DOBITAKA: 1.994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM

OBAVJE[TENJE ZA IGRA^E SMS PORUKE ZA LOTO IGRU IGRA^-GOST SLATI OD SRIJEDE DO UTORKA NA SLIJEDE]E BROJEVE TELEFONA: BH TELECOM: 091/412-602 HT MOBILNE KOMUNIKACIJE: 063/ 88-872 (cijena poruke 0,50 KM + PDV) Igre na sre}u Lutrije BiH i provjere dobitaka na www.lutrijabih.ba Rok za prigovore ~etiri dana od prvog idu}eg dana po objavljivanju privremenog izvje{taja.

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 81. KOLO JOKERA JE 15.11.2011.GOD.

GENERALNI DIREKTOR EDHEM PA[UKAN s.r.

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 16. 10. 2011. godine

Poliklinika Atrijum
...put do zdravlja nikad nije bio kra}i...
Internisti~ki pregledi Holter EKG (24 satno snimanje EKG-a) Holter krvnog tlaka (24 satno snimanje krvnog tlaka) Ehokardiografija (ultrazvuk srca) Dobutamine ehokardiografija (za pacijente sa koronarnim i nekim valvularnim oboljenjima) Ergometrija (EKG pri optere}enju) Programi za sr~ana oboljenja !!! Kompletna obrada po ni`im cijenama za pacijente koji se odlu~e na cjelokupan program (angina pectoris, sr~ana aritmija, stanje nakon infarkta, hipertenzija, sr~ano popu{tanje, ugra|eni bypass, ugra|ena umjetna valvula)
Avaz Business Center D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Tel/fax:+387 33 467 444 +387 33 768 768 www.poliklinika-atrijum.ba

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Parni~no odjeljenje za sporove male vrijednosti Ilid`a Broj: Mal-2910/05 Sarajevo, 27. 09. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Mirna Budimli}, u pravnoj stvari tu`itelja JP Elektroprivreda BiH - „Elektrodistribucija“, ul. Zmaja od Bosne br. 49, protiv tu`enog Mahmutovi} Smaila, iz Sarajeva, sa posljednjim poznatim prebivali{tem u ul. Branislava Nu{i}a broj 36, radi isplate nov~anog potra`ivanja, v.sp. 581,10 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 53/03)

Ultrazvuk krvnih sudova (Doppler) Pregledi sporta{a i izrada programa za prehranu i uporabu suplemenata !!! Akupunktura Preoperativni internisti~ki pregledi Ultrazvuk gornjeg abdomena- jetra, `u~na kesa, pankreas, bubrezi Ultrazvuk male zdjelice Ultrazvuk {titne `lijezde i vratnih struktura Ultrazvuk dojki Ultrazvuk testisa Laboratorijske pretrage Screening pregledi za menad`ere

OBJAVLJUJE
- dostavu tu`be na odgovor POZIVA SE TU@ENI da u roku do 30 dana ovom sudu dostavi odgovor na ure|enu tu`bu od 29. 02. 2008. godine (prijedlog za izvr{enje na osnovu vjerodostojne isprave od 14. 03. 2003. godine). U tu`bi je predlo`eno da se tu`eni obave`e tu`itelju isplatiti dug u iznosu od 581,10 KM, sa pripadaju}im zakonskim kamatama i to na iznos od 49,90 KM od 04. 02. 2002. godine, na iznos od 32,20 KM od 05. 03. 2002. godine, na iznos od 61,70 KM od 06. 04. 2002. godine, na iznos od 15,50 KM od 07. 05. 2002. godine, na iznos od 13,00 KM od 07. 06. 2002. godine, na iznos od 15,40 KM od 07. 07. 2002. godine, na iznos od 60,50 KM od 05. 08. 2002. godine, na iznos od 12,50 KM, od 07. 09. 2002. godine, na iznos od 14,50 KM od 07. 10. 2002. godine, na iznos od 19,50 KM od 06. 11. 2002. godine, na iznos od 169,70 KM od 07. 12. 2002. godine, i na iznos od 116,70 KM od 08. 02. 2003. godine te tro{kove postupka, sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334 ZPP-a.). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`eni kom je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na istu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj plo~i suda i u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni saradnik Mirna Budimli}

i jo{ mnogo toga...
OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-11-000 163 Zavidovi}i, 07. 10. 2011. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-11-000163, a po zahtjevu Gari} Sabire k}i Mustafe iz Hajderovi}a b.b., op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: u posjedovni list broj 885, katastarska op}ina Perovi}i, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 1472 „Luka“, pa{njak 4 klase povr{ine 2512 m2 - katastarska ~estica broj 1473 „Luka“, {uma 5 klase povr{ine 2014 m2 - katastarska ~estica broj 1659/2 „Vrtlovi“, oranica 6 klase povr{ine 700 m2. Prema podacima iz katastra, posjednica navedenih nekretnina je Gari} Sabira Mustafina, Hajderovi}i, Perovi}i b.b., sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnoim njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

60

Ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Mals 072642 09 Mals Sarajevo, 05. 10. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP ELEKTROPRIVEDA BiH - ELEKTRODISTRIBUCIJA Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 49, protiv tu`enog RADNJA KRIJE[TORAC VASVIJA, Sarajevo, ul. Nadmejdan br. 1, radi duga od 76,05 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 53/03) OBJAVLJUJE - dostavu tu`be na odgovor Dana 28. 01. 2009. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog, a radi isplate duga u iznosu od 76,05 KM, pa je prredlo`eno da sud nakon provedene rasprave, ili u toku pripremanja glavne rasprave, donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 76,05 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 11,40 od 11. 03. 2008. godine do isplate, - na iznos od 8,05 od 11. 04. 2008. godine do isplate, - na iznos od 8,05 od 11. 05. 2008. godine do isplate, - na iznos od 8,05 od 11. 06. 2008. godine do isplate, - na iznos od 8,05 od 11. 07. 2008. godine do isplate, - na iznos od 8,05 od 11. 08. 2008. godine do isplate, - na iznos od 8,05 od 11. 09. 2008. godine do isplate,

- na iznos od 8,05 od 11. 10. 2008. godine do isplate, - na iznos od 8,05 od 11. 11. 2008. godine do isplate, uz naknadu tro{kova postupka, sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 344. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, ogovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj plo~i suda i u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 117055 09 I Sarajevo, 07. 10. 2011.godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Ajla Papovi} Mujan, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA BOSNA I HERCEGOVINA Sarajevo, Obala Kulina Bana br. 9a, protiv izvr{enika SANELA KADRI] iz Sarajeva, ul. Senada Mandi}a Dende br. 1 „radi izvr{enja, v.s. 1.050,18 KM, na osnovu ~l. 10. i 21. Zakona o izvr{nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 32/03 i 33/06), a u vezi sa ~lanom 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 53/03, na prijedlog tra`ioca izvr{enja OBJAVLJUJE RJE[ENJE O IZVR[ENJU odre|eno dana 23. 11. 2009. godine, po prjiedlogu tra`ioca izvr{enja od 02. 10. 2009. godine, na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice serijski broj AF1320048, protestirane dana 20. 07. 2009. godine kod Op}inskog suda u Sarajevu pod brojem 1667/09, protiv izvr{enika Kadri} Sanele iz Sarajeva, a radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 1.050,18 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana 25. 07. 2009. godine pa, do isplate, te tro{kova postupka u iznosu od 8,00 KM, kao i tro{kova izvr{nog postupka. Izvr{enje je odre|eno: a) zabilje`bom rje{enja o izvr{enju u zemlji{noj knjizi Op}inskog suda u Sarajevu, na nekretninama u vlasni{tvu izvr{enika sa dijelom 1/1 i to: stan koji se nalazi u Sarajevu,

u ul. Senada Mandi}a Dende br. 1, sprat 6, oznaka stana 28, koji se sastoji od 1,5 sobe, kuhinje i pomo}nih prostorija, ukupne povr{ine 48 m2, vlasni{tvo izvr{enika Kadri} Sanele, sa dijelom 1/1, utvr|ivanjem vrijednosti nekretnine, te prodajom iste i namirenjem tra`ioca izvr{enja u cjelosti. U slu~aju nemogu}nosti naplate na nov~anom potra`ivanju, izvr{enje }e se provesti: b) zapljenom, procjenom i prodajom motornog vozila marke VW GOLF vlasni{tvo izvr{enika, broj {asije WVWZZZ1GZNW190112, broj motora ABN001665, registarskih oznaka 926-D-023, te namirenjem tra`ioca izvr{enja iz iznosa ostvarenog prodajom do kona~nog namirenja. c) popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika, koje se nalaze u njegovom mjestu prebivali{ta/boravi{ta, kao i na drugim pokretnim stvarima izvr{enika koje se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da je on njihov vlasnik, a u smislu odredbe ~lana 114. do ~l. 135. Zakona o izvr{nom postupku, te uplatom nov~anih sredstava koja se ostvare prodajom na ra~un tra`ioca izvr{enja br. 154001000000190 kod Intesa Sanpaolo banke dd BiH Sarajevo, sve do namirenja tra`bine. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 50,00 KM. SUDIJA Ajla Papovi} Mujan POUKA: Protiv rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 (osam) dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku, smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 024854 07 Mals Sarajevo, 05. 10. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP ELEKTROPRIVREDA BiH - „Elektrodistribucija“ Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 49, protiv tu`enog „MI“ d.o.o. Sarajevo, ul. Hifzi Bjelavca br. 68/III, radi duga od 207,50 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 53/03)

Dnevni avaz

ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

61

- na iznos od 22,55 KM od 11. 01. 2007. godine do isplate, - na iznos od 22,55 KM od 11. 02. 2007. godine do isplate, - na iznos od 17,45 KM od 11. 03. 2007. godine do isplate, - na iznos od 22,05 KM od 11. 04. 2007. godine do isplate, uz naknadu tro{kova postupka, sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasnova svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj plo~i suda i u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi}

OBJAVLJUJE
- dostavu tu`be na odgovor Dana 26. 04. 2007. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog, a radi isplate duga u iznosu od 207,50 KM, pa je predlo`eno da sud nakon provedene rasprave, ili u toku pripremanja glavne rasprave, donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 207,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 27,05 KM od 11. 09. 2006. godine do isplate, - na iznos od 26,35 KM od 11. 10. 2006. godine do isplate, - na iznos od 38,70 KM od 11. 11. 2006. godine do isplate, - na iznos od 29,90 KM od 11. 12. 2006. godine do isplate,

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 164333 10 Mals Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Emina Burgi} u pravnoj stvari tu`itelja „ZVE^EVO COMMERCE“ doo Sarajevo, ul. Olimpijska b.b., zastupan po D`and`anovi} Hamidu advokatu iz Sarajeva, protiv tu`ene ESME [ABI], ul. Dubo~ani broj 1, vl. T.r. „Esma“, ul. Dubo~ani broj 1, Klju~, radi duga od 150,92 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ broj 53/03, 73/05 i 19/06 - u daljem tekstu ZPP-a)

2008. godine pa sve do isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka. Ovim putem tu`enoj se dostavlja tu`ba od 18. 10. 2010. godine na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`ena du`na da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako tu`ena osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`ena zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`ene. Tu`ena mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Ukoliko tu`ena u roku od 30 dana sudu ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dva primjerka, za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`ena da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni saradnik Emina Burgi}

OBJAVLJUJE
- dostavu tu`be na odgovor Dana 18. 10. 2010. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`ene, a radi isplate duga u iznosu od 150,92 KM na ime duga po osnovu robe isporu~ene po ra~unu broj 645/08BL od 27. 06. 2008. godine i broj 2243/08BL od 09. 10. 2008. godine. Kako tu`eni nije izvr{io obavezu pla}anja duga, to je predlo`eno da sud nakon provedene rasprave, ili u toku pripremanja glavne rasprave, donese odluku kojom }e obavezati tu`enu da tu`itelju isplati iznos od 150,92 KM sa zakonskom zateznom kamatom na iznos od 28,95 po~ev od 13. 07. 2008. godine do isplate i na iznos od 121,97 KM po~ev od 25. 10.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Parni~no odjeljenje za sporove male vrijednosti Ilid`a Broj: Mal-26593/05 Sarajevo, 29. 09. 2011. godine
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 005829 06 Mal Mostar, 31. 05. 2011. godine OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni saradnik Lana Kukolj, u pravnoj stvari tu`itelja HT d.o.o. Mostar, protiv tu`enika Dragutin Arsenijevi}, iz Mostara, radi isplate, v.s. 29,60 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“, br. 53/03, 73/05 i 19/06) objavljuje: Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju ukupan iznos glavnog duga na ime telefonskih usluga u visini od 29,60 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to - na iznos od 3,52 KM po~ev od 22. 07. 2006. godine pa do isplate - na iznos od 3,52 KM po~ev od 21. 08. 2006. godine pa do isplate - na iznos od 3,52 KM po~ev od 22. 09. 2006. godine pa do isplate - na iznos od 3,52 KM po~ev od 22. 10. 2006. godine pa do isplate - na iznos od 3,52 KM po~ev od 22. 11. 2006. godine pa do isplate - na iznos od 6,00 KM po~ev od 29. 12. 2006. godine pa do isplate - na iznos od 6,00 KM po~ev od 16. 01. 2007. godine pa do isplate te mu nadoknaditi tro{kove postupka u iznosu od 103,00 KM a sve u roku od 15 dana i pod prijetnjom izvr{enja. Stru~ni saradnik Lana Kukolj Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude `alba nije dopu{tena, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~l. 183. ZPP-a FBiH).

Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Mirna Budimli}, u pravnoj stvari tu`itelja Javna ustanova „Djeca Sarajeva“, ul. La Benevolencija br. 4, protiv tu`enog @ivkovi} Danijela iz Sarajeva, sa posljednjim poznatim prebivali{tem u Sarajevu ul. Pehlivanu{a broj 49, radi isplate nov~anog potra`ivanja, vrijednost spora 210,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 53/03)

OBJAVLJUJE
- dostavu tu`be na odgovor POZIVA SE TU@ENI da u roku od 30 dana ovom sudu dostavi odgovor na tu`bu od 21. 11. 2005. godine. U tu`bi je predlo`eno da se tu`eni obave`e tu`itelju platiti potra`ivanja u novcu u iznosu od 210,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 21. 11. 2005. godine, pa do isplate uz naknadu tro{kova postupka. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostavi sudu pismeni

OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU stru~ni saradnk Lana Kukolj, u pravnoj stvari tu`itelja HT d.o.o. Mostar, protiv tu`enika Dragutin Arsenijevi}, iz Mostara, radi isplate, v.s. 29,60 KM, dana 15. 03. 2011. godine donio je:

PRESUDU
zbog propu{tanja

odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`eni kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na istu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj plo~i suda i u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni saradnik Mirna Budimli}

62

Ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

mome voljenom ocu

Dana 17. 10. 2011. godine navr{ava se deset godina kako nas je napustio na{ brat, djever i amid`a

MUSTAFA (MUJAGA) D@INDI] RAMIZ (ALIJA) D@INDO
iz Br~kog

17. 10. 2001 - 17. 10. 2011.
Po dobru }emo te pamtiti i uvijek sje}ati. Od sina Alije i unuke Merime
11883-1nd`

Brat Fadil, snaha Nad`ida sa k}erkom Almom i sinom Amerom
P-76120

Dana 17. 10. 2011. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti na{e drage

ALBIJANE HAD@IALI], ro|. [EHOVI]
Po{to nismo u mogu}nosti da se pojedina~no zahvalimo svima koji su nam pritekli u pomo} i izrazili sau~e{}e u te{kim trenucima, ovom prilikom dugujemo iskrenu zahvalnost svim uposlenicima: „Kon~ar“ ku}anski aparati Zagreb „Ekonomik“ Vitez „Euroinspekt“ Sarajevo „Adi-Ad“ Vogo{}a „Elkor“ Vogo{}a „Bakije“ doo Sarajevo Agencija „Poslovnost“ Sarajevo SDP - Stari Grad Sarajevo Udru`enje 2 BB Stari Grad Sarajevo Udru`enje antifa{ista i NOR-a St. Grad Sarajevo Hotel „Hondo“ Sarajevo Prijatelji i poznanici restoran „Stadion“ Ko{evo Svim kom{ijama, prijateljima i poznanicima. Tevhid }e se prou~iti u utorak, 18. 10. 2011. godine u ku}i `alosti u 16 sati, A. Nametka 92. Zahvalna o`alo{}ena porodica Had`iali}, Jusufovi}, Albrecht. Amila i Nejla Jahi}
1190-1nd`

Dana 17. 10. 2011. navr{ava se sedam tu`nih dana od smrti na{e drage

Dana 17. oktobra 2011. navr{avaju se 52 tu`na dana od smrti na{e majke, nane, pranane i punice

SJE]ANJE

Dana 16. oktobra 2011. godine navr{ila se tu`na godina od kada je na ahiret preselio na{ dragi {kolski drug

SAFE DELALI] D@UBUR
Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe, tvoj lik i dobrotu. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tehvid }e se prou~iti istog dana 17. 10. 2011. u 17 sati u ku}i `alosti Sepetarevac 8. K}erka Jasmina sa porodicom
11842-1nd`

FATA (BAJRE) [ORLIJA
Draga majko, neka ti je vje~ni rahmet i neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Hatma dova prou~it }e se u d`amiji iza ak{am namaza u Jar~edolima. O`alo{}eni: k}erka Rabija, zet Vejsil, unuci Mirsad i Mirza, snahe Sanela i Eldina i praunuka Erina Aini Terzo
11902-nd`

SAKIB - KIBE HALILOVI]
S po{tovanjem i ponosom ~uvat }emo uspomenu na tebe. IV4 generacije 1964/65 u Bijeljini
1205-1tz

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom bratu Ramizu D`indi

na{oj dragoj

bratu i daid`i

RAMIZ (ALIJE) D@INDO SAFIJI KABLAR
Neka ti je vje~ni rahmet du{i plemenitoj.

NEDELJKO GALI]
Curi na{e vrijeme, poput pijeska iz probu{ene ko{are... Deset godina je pro{lo od kada si oti{ao, ostavljaju}i ~isti obraz, svijetlo ime i tragove ljubavi u svemu ~ega si se dotakao za `ivota. S tugom i ljubavlju tvoji: [tefica, Dejan, Bojan i 11742-1nd` Ma{a

RAMIZ (ALIJE) D@INDO

1949 - 2001.

Neka ti je vje~ni rahmet. Sestra Miza, sestri~na Arijana sa porodicom
11883-1nd`

Od sestre Mine, sestri}a Rusmira i njegove porodice
11883-1nd`

SJE]ANJE na na{eg dragog daju

POSLJEDNJI SELAM

TU@NO SJE]ANJE

na{oj dragoj

Emina i Sara Lahmar
2174-1tt

na na{eg dragog amid`u i prijatelja

Danas se navr{ava godina od smrti na{e drage majke

POZDRAV

mome bratu Ramizu D`indi

FAHRIJA (BEGO) RAMI]
17. 10. 2005 - 2011.
Zauvijek }emo se sje}ati tvoje plemenitosti, dobrote i ~uvati najljep{e uspomene na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Senada sa porodicom
2260-1tt

SAFIJI KABLAR RAMIZ (ALIJE) D@INDO
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Porodica Su{i}
2174-1tt

FADILA SULJOVI]A (VILFAN)
17. 10. 2009 17. 10. 2011.
Taiba, Ferida, Ramiz, Azra, Haris, Aida, D`e{a, Deni
2241-1tt

NURA (MUMIN) BABALIJA
Draga majko, Vrijeme prolazi, a tuga i bol za tobom je sve ve}a. Uvijek }e ostati sje}anje na tebe i tvoju dobru du{u. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja djeca Fatima, 2267-1tt Murat i Aziz

Sestra Saliha sa porodicom [alipur
11883-1nd`

Dnevni avaz
SJE]ANJE SJE]ANJE SJE]ANJE

ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

63

na na{eg dragog i najboljeg prijatelja

SEAD - SEJO MUHAMEDAGI] ADEM SPAHI]
11. 10. 1998 - 11. 10. 2011.

EKREM - KEMO JELE[KOVI]
17. 10. 2010 - 17. 10. 2011.

had`i RAHIMA SPAHI]
17. 10. 2009 - 17. 10. 2011.

Pro{lo je 6 mjeseci - fali{ nam. Tvoj lik i djelo ostat }e zauvijek u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji prijatelji Raka i Zlatan
2264-1tt

Nedostaje{ nam... Mona, Laila, Alma, Selma, Majkl, Amila i D`evad
2238-1tt

Dragi roditelji, pored sre}e koju ste nam pru`ili, osje}amo neizmjernu tugu i `alost {to niste sa nama. Upu}ujemo molbe dragom Allahu d`.{. da vas nagradi svojom nagradom - podari vam lijepi D`ennet i vje~ni rahmet va{oj du{i. Sin Adil sa porodicom
2239-1tt

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 17. 10. 2011. godine navr{ava se 10 godina od smrti na{eg dragog

Dana 17. oktobra 2011. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret drage nam snahe i dajd`inice

na{oj dragoj i plemenitoj mami, nâni i punici

ALME HAD@I]
Dani prolaze, a sje}anja na tebe ostaju. U na{im srcima vje~no voljena, u mislima nikad zaboravljena. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i rahmet tvojoj plemenitoj du{i.

LEJLA EMANUELA (BEGLERA) ANDRIJANI], ro|. RESI]D@AMBEGOVI]
Mila na{a, mi Te svi puno volimo, hvala Ti za sve... „Amazing Grace, how sweet the sound That saved a wretch Like me I once was lost but now am found Was blind, but now I see...“ Tvoji najmiliji
2255-1tt

MUSTAFE D@INDI]A

Sa zahvalno{}u i po{tovanjem, Porodica
P-76120

Tvoje: Mediha i Meliha sa porodicama
2227-1tt

POSLJEDNJI SELAM

na{em najdra`em amid`i

ALMA HAD@I]
17. 10. 2010 - 17. 10. 2011.
I ovi dani {to su ispred nas su zauvijek promijenjeni. Ispra}amo ih onako pusto jer nema ni minute koja }e pro}i a da nas ne zaboli bez tvog osmijeha. Ostat }e{ u na{im srcima zauvijek nasmijana i voljena! Neka ti je vje~ni rahmet.
111

POSLJEDNJE BISTRO

na{em velikom prijatelju i istaknutom ~lanu

MUHAMEDU (RIZVE) RIZVANBEGOVI]U
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.

MUHAMEDU - AVDI RIZVANBEGOVI]U

Tvoje Ajla i Ediba Rizvanbegovi}

Tvoji: D`anan i Amra
11903-1nd`

^LANOVI UDRU@ENJA SPORTSKIH RIBOLOVACA „SARAJEVO - 1906“
11905-1nd`

Dana 17. 10. 2011. godine navr{avaju se tri godine kako je na ahiret preselio na{ dragi

Dana 17. 10. 2011. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od prerane smrti mog sestri}a

ADNAN (HUSO) IMAMOVI]
Te{ko je iskazati tugu i bol, te{ko se navi}i bez tebe, jer ni{ta nije kao prije. Smrt nije pitala koliko te volimo. I koliko }e{ nam nedostajati. Nismo te mogli zadr`ati, ali smo ponosni na tebe i tvoj lik {to smo te takvog imali. Ostavio si iza sebe dobrotu, ljubav, ponos. Nema toga srca koje te mo`e zaboraviti, a ni suza koje te mogu isplakati. S ljubavlju, po{tovanjem i ponosom ~uvat }emo tvoj lik u srcima sve dok smo `ivi. Molim Boga da ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Vje~no o`alo{}eni daid`a Mustafa Kozi} sa porodicom 2240-1tt SJE]ANJE

SALIH SMAJLOVI]
Dana 17. 10. 2011. navr{ava se 17 godina od pogibije na{eg Ponosni smo {to smo te imali. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Tvoji: supruga [evala, sinovi Hilmo i Dino, snahe Lejla i Alma, unuci Tarik, Faruk i Nejra
2257-1tt

MUHAMEDA (ASIM) PELJTO
Zauvijek si u na{im srcima. Tvoji: Mujo, Maca, Nata{a, Edin, Rijad Peljto
2249-1tt

Dana 17. 10. 2011. godine navr{ava se 40 najtu`nijih dana od preseljenja na ahiret na{eg sina

ADNAN (HUSO) IMAMOVI]
Dani prolaze, ni`u se jedan za drugim, a na{a bol postaje sve ve}a i ve}a. Rije~i ne postoje i ne mogu opisati na{u tugu za tobom, dragi Adnane. Oti{ao si i ostavio nas da za tobom tugujemo dok nas ne spuste pored tebe. Tvoj odlazak zaustavio je vrijeme i odnio sve na{e radosti i nade, jedini i nikad pre`aljeni sine. Molimo se Uzvi{enom Gospodaru da ti otvori d`enetska vrata i primi te pod svoje okrilje. Zauvijek neutje{ni roditelji majka [emsa i otac Huso
2240-1tt

Dana 17. 10. 2011. godine navr{ava se 10 tu`nih godina otkako nas je napustio dragi suprug, otac i dedo

SULJO (MEHMEDA) FAZLAGI]
U velikoj tuzi ostaje nam da te se vje~no sje}amo i spominjemo tvoju blagost, po`rtvovanje i plemenitost koju si nam pru`io. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Supruga Vezirka sa familijom Hatma dova }e se pokloniti u petak, 21. 10. 2011. u Sje1432-1mo vernom logoru prije d`ume namaza.

SJE]ANJE na drage roditelje, dedu i nanu

SJE]ANJE

ADEM SPAHI]
10. 10. 1998 - 10. 10. 2011.

HAD@D@I RAHIMA SPAHI], ro|. ZUKANOVI]
17. 10. 2009 - 17. 10. 2011.

ADNAN (HUSO) IMAMOVI]
Ne postoje rije~i kojima mo`emo opisati koliko te `alimo. Prolaze dani, pro}i }e i godine, ali ni{ta ne}e umanjiti sje}anje na tebe. Nedostaje{ nam, nedostajat }e{ nam do kraja na{ih `ivota, dragi Adnane. Neka ti je rahmet veliki i vje~ni. Zibija i Zila
2240-1tt

Dana 17. 10. 2011. godine navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{e drage supruge i majke

FERIDE PAJE
Iako nisi sa nama, uvijek si prisutna u na{im srcima i mislima. Pamtit }emo te po dobroti, spominjati sa puno ljubavi, sa tugom u srcu sje}ati. Tvoj suprug Ifet, k}erka Amina i sin Admir

Da vam dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. K}erka Sadeta i unuke Meliha i Alma
2263-1tt

11907-1nd`

64

Ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

ALIRIZAH (ALIJE) GA[I
17. 10. 1997 - 17. 10. 2011.
Sa ponosom te se sje}amo i ~uvamo uspomenu na tebe. K}erka Selma i sin Imer sa porodicom
2265-1tt

Dana 17. oktobra 2011. navr{avaju se dvije godine ispunjene bolom, tugom i nevjericom da sa nama nije vi{e na{a draga mama, majka i punica

BEJZA (IBRE) SARAJLIJA
Vrijeme prolazi, bol i tuga ostaju. Sa ponosom i velikim po{tovanjem se sje}amo tvog dragog lika, a s ljubavlju spominjemo tvoje ime. Sretni smo {to smo te imali, vje~no o`alo{}eni {to smo te izgubili. Nikada ne}emo zaboraviti tvoju dobrotu i tvoj dragi osmijeh. Ostavila si neizbrisiv trag u na{im `ivotima. I dok `ivimo mi, `ivjet }e{ i ti u na{im srcima kao najljep{a uspomena. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Edina, unuci Emina i Adi i zet Ned`ad
PTT

Dana 17. 10. 2011. navr{avaju se 2 godine kako je preselila na ahiret na{a draga

Dana 17. 10. 2011. godine navr{ava se godina otkako je preselila na ahiret na{a najdra`a

MEDIHA (TAIBE i EDHEMA) MUJANOVI], ro|. ^OLAKOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem uvijek }emo se sje}ati tvog lika, tvoje dobrote i plemenitosti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~iti rahmet jer si ti to zaslu`ila. Tvoji: k}erka Enida i Larisa, suprug Re{ad
2218-tt

ALMA (SULJE) HAD@I], ro|. ]ERIMAGI]
Neka je vje~ni rahmet u lijepom D`ennetu tvojoj plemenitoj du{i. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoji: suprug Nusret, sinovi D`anan, Amer i Tarik, snaha Amra
2252-1tt

SJE]ANJE

HIKMET (IRFAN) ISLAMOVI] HIKMET (IRFAN) ISLAMOVI]
(Banja Luka) Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Porodica Kahrimanovi}
P-71380

17. 10. 2009 - 17. 10. 2011.
(Banja Luka) Danas su dvije godine bez tebe, a bez tebe vi{e nije isto. Bol u srcu je do`ivotna, a ljubav prema tebi vje~na.

Tvoj sin Arnes, snaha Melisa i unuka Elma
P-71380

Dana 17. 10. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog supruga, oca, djeda, brata i svekra

Dana 17. 10. 2011. navr{avaju se 3 bolne i tu`ne godine od kada nije sa nama

POSLJEDNJI SELAM

bratu, djeveru i amid`i

JOSIP (JURE) NUI]
Te{ko je vjerovati da nisi sa nama. Uspomene na tebe, tvoju plemenitost i dobrotu uvijek }emo nositi u srcima. Hvala ti za sve {to si nam darivao. Supruga Nada, k}er Vesna, unuka Arijana i snaha Branka
11886-1nd`

KEMAL D@EKO
Samo mi koji te volimo znamo kako je `ivjeti bez tebe. Smrt je ja~a od `ivota, ali nije ja~a od sje}anja. Vrijeme nije lijek, ve} samo nijemi svjedok boli za tobom. Tvoja porodica: supruga Raza, djeca Nazif, Emina i Edin
11878-1nd`

AZIZU KRALJI]U

Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.

Tvoji: brat Sulejman, Hasija, Nermin i Nermina
11881-1nd`

Dnevni avaz
SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE

ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

65

na na{u cijenjenu i po{tovanu kolegicu - ~lana kolektiva JU O[ „Me{a Selimovi}“ Sarajevo

ALMU (SULJE) HAD@I], ro|. ]ERIMAGI]
1954 - 2010.
iz Sarajeva

[EFIKA BURD@OVI], ro|. OV^INA
17. 10. 2003 - 17. 10. 2011.

BAJRAM BURD@OVI]
9. 11. 2005.

S ljubavlju i zahvalno{}u, Kolektiv JU O[ „Me{a Selimovi}“
11895-1nd`

Ne postoji ni jedan dan da vas se ne sjetimo, da vas ne spomenemo i rahmet ne predamo. Svakim danom smo svjesniji koga smo izgubili. Uvijek ste u na{im srcima i mislima. Va{a djeca: Dino, Elma i Evka, unu~ad Edin, Elmedina, Edisa, Ema i Amina, praunuke Ena, Na|a i Nina, snaha Samra, zetovi Meho Arnautovi}, Amir Bajri} i Adis Had`i} P-71104

Dana 17. 10. 2011. godine navr{ava se 18 godina od kako je na ahiret preselio na{ dragi

Danas se navr{ava 7 dana od smrti na{e drage i plemenite sestre

MEHMED (EMIN) [EHOVI]
Te{ko je gledati svijet a u njemu ne vidjeti tebe, ali ka`u da plemeniti ljudi kratko `ive, a vje~no traju. U na{im srcima ostaje neizlje~iva rana, sje}anje i uspomena na tvoj plemeniti lik. Po dobru te pamtimo i s ljubavlju spominjemo. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Asifa, sin Emin, k}erke Adisa, Lejla i zet Haris Rujovi}
11831-1nd`

15. 5. 1958 - 17. 10. 1993.

SAFIJE - FIJE KABLAR, ro|. MU[I]
Po dobroti }emo je pamtiti, sa puno ljubavi spominjati. Neka joj dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Njeni brat i sestre sa porodicama
2247-1tt

Dana 17. 10. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana otkako nas je napustila na{a draga majka

Dana 17. 10. 2011. godine navr{ava se sedam dana od smrti

SAFIJA (AHMED) KABLAR, ro|. MU[I]
S ponosom i ljubavlju te se sje}amo i vje~no ~uvamo u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji najmiliji: Samir, Munevera, Adisa, Melisa i Vedad Kablar Tevhid }e se prou~iti danas u 12,00 sati u ku}i `alosti, Porodice Ribar 39.
2235-1tt

NAZIFE (BE]IRA) IKANOVI]
S ponosom i ljubavlju te se sje}amo i vje~no ~uvamo u na{im srcima. Tvoji najmiliji: suprug Milo{, sin Muhamed, snaha Sabina, unuci Nedim i Edvin
2245-1tt

Dana 17. 10. 2011. godine navr{ava se {est (6) godina otkako je preselio na ahiret

Dana 17. 10. 2011. navr{ava se 40 dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi

POSLJEDNJI SELAM

U utorak, jedanaestog oktobra/listopada 2011. godine preselila je na ahiret na{a cijenjena, draga i voljena

FAHRIJA (BEGE) RAMI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.

]AMIL (SALKO) TUR^INOVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`ennet. Tevhid }e se prou~iti 21. 10. 2011. godine u d`amiji Kahrimani poslije d`uma namaza. Tvoji: Vildana i D`evad
11872-1nd` 11889-1nd`

HALIDA (UZEIRA) SIR^O
1925 - 2011.
iz Visokog Hvala Vam za svu ljubav, pa`nju, njegu i dobrotu koju ste darivali na{im porodicama. Zahvalne porodice: Ceriba{i} - Begovac, Kamari}, Maslo
11894-1nd`

Tvoja supruga Zilha

SJE]ANJE

Dana 17. oktobra 1992. godine prestalo je da kuca plemenito srce na{e majke

Dana 17. 10. 2011. godine navr{ava se 5 godina od kada nas je sudbina rastavila od na{eg dragog sina i brata

Dana 17. 10. 2011. godine navr{ava se sedam dana od smrti moje tetke

SELIM (SENAD) MAKAN
Vrijeme nije lijek nego svakodnevni svjedok na{e boli. Tvoj vedri lik je pred na{im o~ima, tvoja plemenita du{a u na{im srcima, a ti si ~esto sa nama u razgovorima. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
2196-1tt

SAFIJA KABLAR
Draga moja tetka, moj tata je jednom rekao da vrijedi{ za dva ~ovjeka. Kad je moja mama preselila, ti si mi bila druga mati. Svu ljubav sam poklonila tebi, a sada sam i tebe izgubila. Svima }e{ nam nedostajati, a ponajvi{e meni. A nas dvije samo znamo za{to. Zauvijek }e{ biti u mom srcu. Tvoja Mersiha
11830-1nd` PTT

1995 - 2006.

VASVIJE ^USTOVI]
S puno po{tovanja, E{ef i Amira Hatma dova }e se predati 17. 10. 2011. godine u Begovoj d`amiji iza podne namaza.

Tvoji: otac Senad, mama Meliha, brat Almin i sestra Selma

Dana 17. 10. 2011. navr{ava se godina od smrti na{eg dragog supruga, oca, dede, punca i svekra

Dana 17. 10. 2011. godine navr{ava se godina od preseljenja na ahiret

Dana 17. 10. 2011. godine navr{ava se godina dana kako je preselila na ahiret

SELIM MUSI]
Bio si najbolji mu` i nesebi~an otac i djed. Tvoja djela nas zadu`uju da uprkos boli `ivimo od sje}anja. Tvoji: supruga [efija, sin Samir, k}erka Sanela, zet Nijaz, snaha Anela i unu~ad Armin, Aldin, Melina, Maid, Mirela
2269-1tt

SEHIJE IMAMOVI]
Draga na{a kolegice, dugo }emo te pamtiti i ne}emo dati zaboravu da te izbri{e. Neka je rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Radne kolege FZS ured u Gora`du Zumra, Sabaheta, Izet
666-1go

SEHIJA (ALIJA) IMAMOVI], ro|. PARAD@IK
Vrijeme prolazi, draga na{a, a tuga i bol i praznina ostaju u srcima onih koji su te neizmjerno voljeli. Neka ti dragi i jedini Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i sve d`enetske ljepote, te vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i, a nama svima sabur. Tvoji najmiliji i zauvijek o`alo{}eni: suprug Midhat, sin 663-1go Eldin i k}erka Edina

66

Ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
Dana 17. oktobra 2011. navr{ava se {est mjeseci otkako je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac Pro{le su dvije godine otkako nije sa nama na{a tetka

POSLJEDNJI SELAM

dragoj prijateljici i kolegici

IBRAHIM (OSMAN) OVNOVI]
S ljubavlju koju smrt ne prekida i tugom koju vrijeme ne lije~i nosit }emo te u srcima zauvijek. Neka ti dragi Allah d`.{. tvojoj plemenitoj du{i podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Sala, sin Jasmin, k}erka Fazila, Jasminka, \emila, Samira i Mirisa sa porodicama
1434-1mo

SAFIJI KABLAR
Molimo dragog Allaha d`.{. da joj podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Enisa i Mahmut Junuzovi}
2246-1tt

(1929 - 2011.)

MEDIHA MUJANOVI], ro|. ^OLAKOVI]
S tugom i po{tovanjem, sestri}i Amer i Aida Halvad`ija i brati~na Sabina ^olakovi}
2262-tt

Dana 17. 10. 2011. godine navr{ila se godina od preseljenja na ahiret na{e drage

Dana 17. 10. 2011. godine navr{avaju se 2 tu`ne godine otkako nije sa nama na{ voljeni

SJE]ANJE na drage roditelje

FERIDA (SAFET) PAJO, ro|. UZUNOVI]
Ka`u da plemeniti ljudi kratko `ive, a vje~no se pamte. Zauvijek }emo se sje}ati tvog nasmijanog lika, skromnosti i plemenite du{e. Neka ti dragi Allah d`.{. podari D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja majka Maida, brat Almir, snaha Suada sa djecom Muhamedom i Sajrom
11911-1nd`

FADIL SULJOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo te od zaborava.

SEJFO MUHI]
17. 10. 1996 - 17. 10. 2011.

ZARFA MUHI], ro|. DEDI]
11. 6. 2010 - 17. 10. 2011.

Tvoji: supruga Esma, k}erke Sanela i Alisa, zetovi Bernadin i Muamer, unu~ad Mirza, Hamza i Lejla
11861-1nd`

Molimo Allaha d`.{. da vam podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Va{a djeca: sin Amir, k}erke Amira i Miza sa porodicama 2259-1tt

Dana 17. 10. 2011. godine navr{avaju se 52 dana od kada je preselila na ahiret na{a draga majka, svekrva i nena

ZINKA NEKOVI], ro|. DELJANIN
S ljubavlju, ponosom i lijepim uspomenama nosimo te u na{im srcima. Ostat }e{ uvijek voljena i nikad zaboravljena. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Erdan, snaha Ajkuna i unuke Emina, Elida i 11869-1nd` Ajla

Dana 17. 10. 2011. navr{avaju se dvije godine otkako nije sa nama na{a sestra

Dana 17. 10. 2011. navr{ava se 19 godina od preranog gubitka na{eg dragog

MEDIHA MUJANOVI], ro|. ^OLAKOVI]
Sestre Meliha Halvad`ija i Nermina Ru`di} i brat Mahir ^olakovi}
2262-tt

SAMIRA (MEHMEDA) DELI]A CAKE
Uspomene na plemenitost i {irinu tvoje du{e nikad ne}e izblijedjeti. Ostat }e{ zauvijek dio nas. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: tata Medo, pomajka Sadeta, sin Nihad i Dina
11877-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE SJE]ANJE

dragom prijatelju

VLADI KNE@EVI]U KIFETU
Postoji prijateljstvo, ljubav i po{tovanje koje ni smrt ne prekida, a tugu vrijeme ne lije~i! Nedostajat }e{ nam... Tvoji: Zijo, Sada, Mirza, Emina, Admir, Maja i mala raja Iman i Ajdin
11910-1nd`

FATIMA ALI^I], ro|. \ULIMAN
17. 10. 2006 - 17. 10. 2011.
Sje}anje na Tebe je dio na{eg `ivota u kome }e{ nam uvijek nedostajati. Suprug Ra{id, k}erke \evada, Na|ida i Velida sa porodicama
1435-1mo

SENIJA A[^ERI]
27. 12. 1922 - 15. 10. 2003.

KEMAL A[^ERI] (DUNDO)
5. 7. 1957 - 15. 10. 2008.
11914-1nd`

Vje~no o`alo{}eni sin - brat Vahid sa porodicom

ZIKRIJA (RASIM) SVRAKA
1960 - 2011.

Navr{ile su se tri tu`ne godine od kako nije sa nama na{ dragi

Dana 17. oktobra 2011. godine navr{ava se 20 godina otkada nas je sudbina rastavila od na{eg dragog

ASIM (SINANA) SELIMBEGOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji najmiliji
2270-1tt

EMIR (HUSNIJA) \IP
Dragi na{ Emire, tvoj vedri lik je pred na{im o~ima, tvoja plemenita du{a je u na{im srcima, a ti si ~esto sa nama u razgovorima. Tvoji: otac Husnija, majka Fadila, brat Ramel i sestra 2276-1tt Emna

Posljednji selam majci na{eg dragog prijatelja: Aden, Bernes, Damir, D`enita, \or|e, Ermin, Kenan, Muhidin, Mustafa, Nedim, Nerim, Nermin, Nihad, Seid i Vedran
2273-1tt

Dana 17. 10. 2011. navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

HAZIM (ALIJA) BUTMIR
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u ponedjeljak, 17. 10. 2011. godine u 14,30 sati u ku}i rahmetlije, Hambina carina 1. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: supruga, sestra i brat sa porodicama

Ovom prilikom se `elimo zahvaliti mr. dr. Aldenu Prci}u, sestri Saneli Panjeta, mr. dr. Timuru Ceri}u, sestri Fuadi D`anko, dr. Amiri Abad`i} i osoblju DZ „Stari Grad“ Had`ibegi} Elmi, Me{etovi} Mustafi i Hod`i} Elviru, prof. dr. D`emalu Pecar, dr. Arijani Leventa, na njihovom medicinskom i humanom odnosu prema na{em Hazimu. Zahvaljujemo se rodbini, kom{ijama i prijateljima koji su bili uz nas u najte`im trenucima.
2279-tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

67

na{em kolegi i prijatelju

MUHAMEDU RIZVANBEGOVI]U
UPRAVA I ZAPOSLENICI KJKP SARAJEVOGASA
N

MUHAMEDU RIZVANBEGOVI]U
S po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Zaposlenici Sektora distribucije KJKP Sarajevogasa
N

POSLJEDNJI SELAM

TU@NO SJE]ANJE

majci na{eg prijatelja i kuma

na na{eg dragog

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom prijatelju

na{em dragom prijatelju

SENKA MANDRA

MEHMED (EMIN) [EHOVI]
15. 5. 1958 - 17. 10. 1993.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. K}erka Adisa, zet Elvis, unu~ad Ajla, Be}ir i Said
11884-1nd`

KIFETU
Od Zorana i porodice
11916-1nd`

MUHAMED AVDO (RIZVE) RIZVANBEGOVI]

Neka joj Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Amer i Elma Hod`i}
11918-1nd`

Nusret i Fikreta sa porodicama
2277-tt

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom stricu

Dana 17. 10. 2011. navr{avaju se 2 godine od kada nije sa nama na{

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj nani

Dana 17. 10. 2011. navr{avaju se tu`na 52 dana od kako nije sa nama na{a voljena majka, punica i nana

VLATKU - KIFI KNE@EVI]U

ZVONIMIR KNE@EVI] LONCO
Ljubav i sje}anje ostaju zauvijek. K}erka Dajana sa porodicom

FATA [ORLIJA
Voljena na{a, bol i praznina nije samo u rije~ima i suzama, bol je u na{im srcima gdje }e{ zauvijek ostati voljena i nezaboravljena. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i d`enetske ljepote. Zauvijek tvoji: k}erka Miza, zet Lutvo i unuk Tarik
037862 2272-1tt

BEHIJI FAZLI]
Molimo Gospodara Uzvi{enog da te obaspe Svojom milo{}u i podari ti dru{tvo odabranih. Unuk Kenan sa suprugom Emom

Od Dajane sa porodicom

11913-1nd` 11913-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj

POSLJEDNJI SELAM na{oj dragoj majki

Sa `alo{}u i tugom

POSLJEDNJI SELAM na{oj majki i supruzi

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj

prof. dr. sci. VIKTORIJI TOMI]
Oti{li ste tiho kao {to ste i `ivjeli. Tokom svog dugogodi{njeg rada na Katedri za anatomiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu, nesebi~no ste prenosili svoje znanje kako studentima, tako i svojim saradnicima, i uvijek imali toplu rije~ za sve nas. Zbog toga }e u na{im srcima uvijek ostati lijepa uspomena i sje}anje na Vas. KOLEKTIV KATEDRE ZA ANATOMIJU
11920-1nd`

BEHIJI
Uvijek }emo pamtiti tvoju dobrotu i plemenitost. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem tvoje Snje`a, Kaja i Neda 2281-1tt sa porodicom

TIFA (BEGO) [I[I]
Draga na{a, uvijek }e{ `ivjeti u na{im sje}anjima i biti sa~uvana od zaborava. Bila si osoba koju su svi voljeli, cijenili i po{tovali, plemenita i savjesna. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet kroz koji rijeke teku, u kojem }e{ vje~no boraviti. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji dragi Samir i Emira
1921-1nd`

TIFA (BEGO) [I[I], ro|. GU[O HAZIM (H. ALIJA) BUTMIR
Suada Ajanovi}
2275-tt

Draga na{a, po dobroti }emo te pamtiti, a u srcima uvijek ~uvati. Samo mi koji smo te voljeli znamo kako je bez tebe. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Omer, sinovi Admir i Samir, snaha Mirnesa, unu~ad Mahir i Maela i tvoja draga Emira Hota 11915-1nd`

68

Ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi

NUKICA (AVDO) KEVELJ
preselio na ahiret dana 15. oktobra 2011. godine u 19.10 sati u 50. godini. Ispra}aj }e se obaviti ispred Komemorativnog centra u ponedjeljak, 17. oktobra 2011. godine (20. Zu-l-Kade 1432. h.g.) u 12.30 sati, d`enaza }e se klanjati ispred D`indi} d`amije, a ukop na mezarju Bukov~i}i. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: majka Safija, supruga Safeta, k}erka Amina, sestra Nermina, bra}a Nermin i Nedim, porodice Kevelj, Ba{i}, Voloder, Jerko~, Kova}, Lon~ari}, Mujanovi}, [ehovi}, Mira{~ija, Hasanba{i}, Zub~evi}, Hasi}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji 1206-1tz Tevhid }e se prou~iti po povratku sa mezarja u Prin~evoj d`amiji.

...za ovaj trenutak pripremajte se - (hadis)
POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a majka

dragoj

na{em dragom bad`i i zetu

\ULA BE[I] BUBI
iz Kozarca preselila na ahiret 16. 10. 2011. u 91. godini. D`enaza }e se obaviti 17. 10. 2011. u 16 sati na mezarju Kozarac - Dera.
11925-1nd`

NUKICA (AVDO) KEVELJ
Prerano si nas napustio, ali }e{ uvijek biti u na{im srcima i mislima. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Edisa i Alija [ehovi}
1207-1tz

Od tetke, tetka, Sa{e i Nata{e Rebo

O@ALO[]ENI: mnogobrojna rodbina i kom{ije
11923-1nd`

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{e drage prijateljice Lejle na{em dragom tetku

ocu na{e kume

NUKICA (AVDO) KEVELJ
Zauvijek }emo ~uvati sve trenutke provedene s tobom. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Omar i Iman [ehovi}
1207-1tz

MUHAMED - AVDO RIZVANBEGOVI]
Sandra, Mladen, Lela N., Keno, Arhida, Selma A., Selma i Damir H., Sajo i Lejla S., Maida, Nata{a @., Nata{a i Tarik, Danijela, Silva, Aneta, Bobo, Belma i Mirza [.
1192-1nd`

VLATKU KNE@EVI]U
S po{tovanjem }emo ~uvati uspomene na Vas. Ilvana, Naida i Dino Kurbegovi}
11917-1nd`

Dana 16. 10. 2011. godine navr{ilo se 5 tu`nih godina otkada je preselila na ahiret moja draga supruga rahmetli

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

dragom prijatelju

na na{eg dragog

had`i DIBA-hanuma ISANOVI], ro|. KATICA
S ljubavlju i po{tovanjem! Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj suprug Suad
11924-1nd`

HAZIM BUTMIR ELMAZA TURKOVI]A
17. 10. 1980 - 17. 10. 2011.
Tvoja plemenitost i dobrota ostat }e zauvijek u na{im srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari vje~ni rahmet i d`enetske ljepote.
2282-1tt

Supruga \ula sa djecom

S neizmjernim po{tovanjem i tugom, Tvoji Arijana, Jasmin i [ida Leventa

2278-tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj majci, punici i nani

na{oj dragoj majci, punici i nani

na{oj dragoj

BEHIJI FAZLI]
Molimo Allaha d`.{. da podari vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. K}erka Amira, zet Vahid i unuk Ismir Halilovi}
037859

BEHIJI FAZLI]
U srcima }emo te zauvijek nositi, a po dobrom spominjati. K}erka Sabira, zet Sead i unuk Amar Ramovi}
037860

BEHIJI - BEHKI FAZLI]
U na{im tu`nim no}ima tra`it }emo te u snovima. Sestra Fikreta i zet Muhamed Salihbegovi} sa djecom Adnanom i Sanelom, unu~adima Eldarom i Ninom
037861

Dnevni avaz
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga ...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

69

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SENKA (RED@O) MANDRA, ro|. BEKTA[
preselila na ahiret u subotu, 15. 10. 2011. godine u 52. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 17. 10. 2011. godine u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: suprug Izet, sinovi Izudin i Ismar, unuk Nidal, brat Mehmed, sestre Mirza i Azra sa porodicama, djever Atif sa porodicom, zaove Sakiba, Atifa, Samija i Rejha sa porodicama, kom{inice Hata, Ismeta i Izeta, te porodice: Mandra, Bekta{, Jusupovi}, Korjeni}, Semi}, Jusufovi}, Rizvo, D`ini}, Kuli}, Avdagi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.00 sati, ul. Barica 147, Vogo{}a. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

SUADA (MEHMED) ^ENGI], ro|. KULENOVI]
preselila na ahiret u subotu, 15. 10. 2011. godine u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 17. 10. 2011. godine u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erke Arijana i D`enana, zet Hamdija Karali}, unu~ad Aida, Nedim, Lejla i Kerim, praunuk Vanja, zet Sa{a Cvijeti}, snaha Maja Beker, te porodice: ^engi}, Kulenovi}, Karali}, ^amd`i}, Cvijeti}, Beker, Torli}, Hasibovi}, Goro, Muji}, Muhamedagi}, Jahi}, Tabakovi}, Dervi{evi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.00 sati, ul. Ru|era Bo{kovi}a 216, Pofali}i. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

MURADIF (HALIL) ZUKI]
preselio na ahiret u subotu, 15. 10. 2011. godine u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 17. 10. 2011. godine u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: majka Sifa, sin Muhamed, k}erka [emsa, sestra Safija, tetka Behka, dajd`inica Ajnija, sestri}i Mirza i Faris, zet Ramo, snaha Ehlimana, amid`i}i, amid`i~ne, dajd`i}i, dajd`i~ne, teti}i, teti~ne, te porodice: Zuki}, Mo}evi}, Maruki}, Jamakovi}, Pleho, Mehi}, Ma{i}, ^akari}, Mu{ovi}, Su}eska, Katica, Hasanspahi}, Dizdarevi}, Deli}, Smaji}, @iga, Begi}, Heldov, Ja{arevi}, Torlak, Gurda, Bu~o, Mirjevi}, Biber, Cerovi}, Memi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u Istiklal d`amiji na Otoci. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, kom{ije i poznanike da je na{ dragi

VLATKO (KARLO) KNE@EVI] - KIFA
iznenada preminuo u 60. godini. Sahrana }e se obaviti 18. 10. 2011. godine u 14.15 sati na gradskom groblju „Bare“. O@ALO[]ENI: k}erka Dijana, sin Davor, zet Muamer, snaha Olja, sestra Vera, zet Pavao, snaha Fatima, punac Sabit, te porodice Kne`evi}, Nicevi}, [ahbegovi}, Simjanovi}, Sefer, ^iki}, Zul~i}, Davidovi}, Buri}, Juri}, Duspara, Rami}, Wolf, Ondobak, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Prevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti, ulica Kasima Prohi}a br. 5/I u 13.00 sati.
111

[EMSO (RED@O) GLU[^EVI]
iz Vi{egrada preselio na ahiret dana 15. 10. 2011. godine u 87. godini. D`enaza }e se klanjati u ponedjeljak 17. 10. 2011. godine poslije ikindija-namaza u 16.00 sati, a polazi ispred ^ar{ijske d`amije - Kakanj, a ukop }e se obaviti na mezarju Bare - Kakanj. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: sin Red`o, k}erke Nura, Nisveta, Hanifa, Zuhra, Ham{a, zetovi Mustafa, Ramadan, Meho, Nihad, unu~ad Elvedina, Edin, Alma, Amra, Sejdin, Senada, Ervin, Elvis, Sabastijan, Federik, @aron, Sali, snaha Bernadeta, praunu~ad Eman, Anan, svastika Mula Porodice: Glu{~evi}, Tvrtkovi}, Hod`i}, Ti~i}, @uni}, Mustafi}, Kapetanovi}, Su}eska, Osmanagi}, [eta, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji Dova }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza (u 16.00 sati) u ^ar{ijskoj d`amiji - Kakanj PTT

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

IGOR (SIMO) HASANAGI]
exhumacija iz Bratunca
D`enaza }e se obaviti u utorak, 18. 10. 2011. godine u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: brat Elmir, sestra Sanela, dajd`a Fadil, tetka Adila, te porodice: Hasanagi}, Bojad`i}, Alihod`i}, Kla~ar, Jordamovi}, kao i ostala rodbina i prijatelji RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

1985 - 1992.

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ZEHRA (SMAJO) BRDARI], ro|. [EHOVI]
preselila na ahiret u subotu, 15. 10. 2011. godine u 61. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 18. 10. 2011. godine u 14.00 sati na mezarju Ravne bakije. O@ALO[]ENI: suprug [evkija, sinovi Amel i Abdel, brat Nijaz, sestra Enisa, sestri} Elvir, snaha Lejla, djever Sulejman sa porodicom, zaova Suada sa porodicom, tetke Zineta i Nezira sa porodicama, amid`a Nezir sa porodicom, dajd`a Salko sa porodicom, te porodice: Brdari}, [ehovi}, Red`ovi}, Dizdarevi}, Alajbegovi}, Smaji}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 13.30 sati. 111 INNA LILLAHI WE INNA ILEJHI RAD@IUN.

DU[AN (LAZAR) [E[LIJA
preminuo u subotu, 15. 10. 2011. godine u 88. godini. Sahrana }e se obaviti u ponedjeljak, 17. 10. 2011. godine u 13.30 sati na groblju „Bare“. O@ALO[]ENI: sin Dragan, k}erka Rada, snaha Marica, unu~ad Sr|an, Goran i Sanja, bra}a Jovan, Novak i Mladen sa porodicama, brati}i, brati~na, sestri~na, {ura Mirko sa porodicom, te porodice [e{lija, Vasi}, Fr`ovi}, Brati}, Koko{ar, Lali}, kao i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Ku}a `alosti: ul. Ive Andri}a br. 5.
111

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SANJIN (SIMO) HASANAGI]
exhumacija iz Bratunca D`enaza }e se obaviti u utorak, 18. 10. 2011. godine u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: brat Elmir, sestra Sanela, dajd`a Fadil, tetka Adila, te porodice: Hasanagi}, Bojad`i}, Alihod`i}, Kla~ar, Jordamovi}, kao i ostala rodbina i prijatelji RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

1980 - 1992.

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

BEHIJA (MUHAREM) FAZLI], ro|. GALIJATOVI]
preselila na ahiret u subotu, 15. oktobra 2011. godine, u 72. godini. D`enaza }e se klanjati u ponedjeljak, 17. oktobra 2011. godine, poslije ikindije namaza u haremu d`amije u Lje{evu, a ukop }e se obaviti u 15.30 sati na mezarju Lje{evo. O@ALO[]ENI: suprug Asim, k}erke Amira i Sabira, sestra Fikreta, zetovi Muhamed, Vahid i Sead, unuci Kenan, Ismir i Amar, snaha Ema, zaova, djeverovi, jetrve, brati~ne, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, te porodice Fazli}, Halilovi}, Ramovi}, Salihbegovi}, Avduki}, Novokmet, Had`iomerovi}, Neimarlija, te ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.30 sati u ku}i `alosti u ulici Salke Lagumd`ije br. 5/IV - Sarajevo. 111

HAJRUDIN (KASIM) GUJI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 13. oktobra 2011. godine, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 17. oktobra 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en sa autobuskog stajali{ta na Ko{evskom Brdu u 13.00 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: sestra Nura, brat Muhamed, daid`i} Sabir sa porodicom, te familije Guji}, Tuni}, Brankovi}, ^engi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
037863

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{

KEMAL ([EMSA) [ILJAK
preselio na ahiret u petak, 14. oktobra 2011. godine u 51. godini - Nora - [vedska. O`alo{}ena porodica Mjesto i datum d`enaze bit }e naknadno obavije{teni.
11912-1nd`

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

TIFA (BEGO) [I[I], ro|. GU[O
preselila na ahiret u subotu, 15. 10. 2011. godine u 54. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 17. 10. 2011. godine u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: suprug Omer, sinovi Admir i Samir, k}erka Admira, unu~ad Mahir, Ermin i Maela, bra}a Suvad i Mirsad, zet Nermin, snahe Mirnesa, Safija i Nezira, djever Suljo, jetrva Dina, zaove Almasa, [evala, Medina, Dika i Mubera, amid`a Hasib, strina Ai{a, dajd`a Sabit, dajnice Mina i Tifa, tetka Bibija, brati}i, brati~ne, sestri~na Adisa sa djecom i mu`em, djeveri} i djeveri~na, zaovi}i i zaovi~ne, amid`i}i, amid`i~ne, teti}, teti~ne, dajd`i}, dajd`i~ne, te porodice: [i{i}, Gu{o, Tabakovi}, Lunja, Topalovi}, Me|useljac, Sinanovi}, Hrlovi}, Mutap~i}, Fejzi}, Babi}, Lugi}, Kadri}, D`aferovi}, Mahmutovi}, Pod`i}, D`ananovi}, D`afi}, Raoni}, Brdarevi}, Ramovi}, Muharemovi}, ]osovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.00 sati, ul. Feriza Tumbula 35, Bu}a Potok. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

AMRU[ (JETULAH) GEGAJ
preselio na ahiret u subotu, 15. oktobra 2011. godine, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 17. oktobra 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Zlatka, djeca Adem, Izet i Hajrija, snahe Jasmina i Senada, unu~ad Amara, Sara, D`anan, D`ejna, Ardijana, Eman, Ardijan, Danijal, Armin, Eldar, Smaragda i Amina, zet Azur, praunuka Sumeja, brat Bajru{, snahe, brati}i i brati~ne, {ure Edhem, Omer, Muhamed i Hajro sa porodicama, svastike Safija i Mirsada sa porodicama, te porodice Gegaj, Kolar, Be{irevi}, Hindi}, Deljanin, ^ongo, Kustura, Hod`i}, Ibi{evi}, Prazina, Drkenda, Plo~o, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Gornja Breka br. 86.
111

70

Ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i susjede da je na{a draga

DUBRAVKA (VJEKOSLAV) BA[KARADA
preminula 15. 10. 2011. godine u 45. godini. Sahrana drage nam pokojnice obavit }e se u ponedjeljak, 17. 10. 2011. godine u 16.00 sati na Rimokatoli~kom groblju Stup. O@ALO[]ENI: majka Ana, brat Dubravko, nevjesta Danijela, brati}i Fabijan i Florijan, stric Ivo sa obitelji, tetka Vesna sa obitelji, strina Slavica sa obitelji, ujaci Marko, Mato, Nedo, Ivo i Anto sa obiteljima, tetke Mara, Ivka, An|a i Lena sa obiteljima, te obitelji: Ba{karada, Vuji~evi}, Rebo, Jakubovski, Jedrinovi}, Miji}, Mi{ki}, Kne`evi}, Bekavac, Halilovi}, Begi}, Posavljak, [imi}, Grgi}, Juki}, Milos, [imunovi}, Mati}, Lju11901-1nd` bas, \eba, te ostala rodbina, prijatelji i susjedi

MUHAMED - AVDO (RIZVE) RIZVANBEGOVI]
preselio na ahiret u subotu, 15. oktobra 2011. godine u 63. godini. D`enaza }e se klanjati u ponedjeljak, 17. oktobra 2011. godine u Carevoj d`amiji u Stocu iza ikindije namaza, a ukopat }e se u haremu Popla{i}i u Stocu. O@ALO[]ENI: supruga Teja - Zehra, sin Haris, k}erka Lejla, unuka Zara, bra}a Alija i Samir, sestra Sultanija, zet Ned`ad Taletovi}, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, svastika Jasna Raljevi}, daid`e i tetke, te porodice: Rizvanbegovi}, Raljevi}, Had`iahmetovi}, Taletovi}, ]atovi}, Sarajli}, ]erimovi}, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
11899-1nd`

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

NUKICA (AVDE) KEVELJ
preselio na ahiret u subotu, 15. 10. 2011. godine u 49. godini. D`enaza }e se klanjati u Tuzli, u ponedjeljak iza podne namaza. O@ALO[]ENI: majka had`i Safija Kevelj, brat Nermin, Nedim, sestra Nermina, zet Emir, snaha Safeta, unuka Amina i Azra, daid`a Zi}rija, dainica Vasva, daid`i}i Amer i Smajo, sestri} Zejnil i njegova familija, sestri}i Mensud, Emir i Edin i njihova familija, daid`i}i Esad i Sead i njihova familija, tetak Dervi{ i tetak Be{ir, amid`i} Be{ir, Juso i Meho, amid`i~ne Zejna i Hajra i ostala familija, prijateljica Hedija i njezina familija El-Fatiha
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
2280-tt

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi suprug, otac, brat i djed preminuo u 65. godini nakon kratke i te{ke bolesti

RAMIZ (ALIJA) D@INDO
preselio na ahiret u petak, 14. oktobra 2011. godine, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 17. oktobra 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti iz ulice Olimpijska 4 sa polaskom u 13.00 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: sin Alija, bra}a Avdo i Salko, sestre Saliha, Mina i Miza, unu~ad Merima, Nid`ara, Narcisa i Nedim, zetovi Avdo i Selim, snaha Branka, sestri}i Amer, Rusmir i Ranko, sestri~ne Ata, Arijana i Ranka, brati}i Nenad i Emir, brati~ne Jadranka, Marina, Jasna i Aida, te porodice D`indo, Kurbegovi}, Kari{ik, Burek, Mujadinovi}, Bajri}, Bradari}, Kev~ija, ]orovi}, Muminovi}, Vreto, @dralovi}, Dedi}, Pilavd`ija, Markovi} i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Olimpijska br. 30/IV. 111

MARKO LIVAN^I]
20. 8. 1947 - 16. 10. 2011.
Sahrana }e se obaviti u ponedjeljak, 17. 10. 2011. godine na mjesnom groblju Rakovica u 16 sati. Tijelo pokojnika }e biti u kapeli mjesnog groblja Rakovica od 14.00 sati. O@ALO[]ENI: supruga Ru`ica, sin @eljko, k}erka Biljana, snaha Gordana, zet Goran, unu~ad Filip i Kristina, bra}a Mirko i Ilija, sestra Kata, nevjeste, brati~ne i brati}i, sestri~ne i sestri}i, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
0001388

"BAKIJE" "BAKIJE"
OSNOVANO 1923
www.bakije.com

POKOPNO DRU[TVO

SARAJEVO

NUDIMO VAM I POPUST 10%
Javite se na na{e telefone: 033/ 281-364 i 033/ 281-361 ili fax: 033/ 281-435

POZIV ZA KU]NU DOSTAVU AVAZOVIH IZDANJA NA

SVAKO JUTRO NA[E AV VA[IM VRATIM VINE OMILJENE NO

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 7 mobitel 00387 (0)61 131-788 7 00387 (0)33 233-062 0 fax 00387 (0)33 447-122 1 mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808

AKO STE ZAINTERESOVANI ZA OVU JEDINSTVENU PONUDU,
molimo vas da ~itko popunjenu narud`benicu dostavite na na{u adresu:

avaz-roto press, Te{anjska 24A, 71000 SARAJEVO

SA NAZNAKOM “ZA KU]NU DOSTAVU” ili
U Oglasnu slu`bu “Twist Tower“ Te{anjska 24A, “avaz-roto press” (Avaz Bussines centar) - D`emala Bijedi}a 185

NARUD@BENICA
IZDANJE: DNEVNI AVAZ SPORT

kom.__________________ __________ kom.___________________ _________ kom.______________________ _______ kom.__________________________ __ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

AZRA EXPRESS ZDRAVLJE U KU]I BEBE I MAME

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

Ime i prezime ____________________________________________________________ Op}ina_________ ulica____________________________________________________ Broj telefona/mobitela ____________________________________________________ Vrijeme dostave do ________________________________________________sati Broj li~ne karte:________________________________________________ ____________ Svojeru~ni potpis __________________________________________________________

oglasi
U PRODAJI JE NOVI BROJ
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Zeni~ko-dobojski kanton OP]INSKI SUD U TE[NJU Broj: 39 0 Mal 006459 09 Mal Dana, 24. 08. 2011. godine Op}inski sud u Te{nju, po stru~nom saradniku Ahmetovi} Fatimi, u pravnoj stvari tu`itelja Telekom Srpske A.D. Banja Luka ul. Mladena Stojanovi}a broj 8, protiv tu`enog Star~evi} Edina iz Te{nja ul. Put Alije Isakovi}a bb, radi duga v.s. 786,57 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. a u vezi sa ~lanom 349. stav 3. ZPP-a OBJAVLJUJE slijede}u

Dnevni avaz

ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

71

PRESUDU
zbog propu{tanja Nala`e se tu`enom da tu`itelju isplati iznos od 786,57 KM sa zakonskom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveze do dana isplate a kako slijedi i to: - na iznos od 23,4 KM po~ev od 20. 08. 2009. godine kao dana dospjelosti pa do isplate - na iznos od 23,4 KM po~ev od 20. 09. 2009. godine kao dana dospjelosti pa do isplate - na iznos od 23,4 KM po~ev od 15. 02. 2009. godine kao dana dospjelosti pa do isplate - na iznos od 23,4 KM po~ev od 15. 03. 2009. godine kao dana dospjelosti pa do isplate

- na iznos od 23,4 KM po~ev od 15. 04. 2009. godine kao dana dospjelosti pa do isplate - na iznos od 23,4 KM po~ev od 20. 10. 2009. godine kao dana dospjelosti pa do isplate - na iznos od 120 KM po~ev od 29. 10. 2009. godine kao dana dospjelosti pa do isplate - na iznos od 293,17 KM po~ev od 15. 11. 2008. godine kao dana dospjelosti pa do isplate - na iznos od 23,4 KM po~ev od 15. 01. 2009. godine kao dana dospjelosti pa do isplate - na iznos od 23,4 KM po~ev od 15. 06. 2009. godine kao dana dospjelosti pa do isplate - na iznos od 23,4 KM po~ev od 20. 07. 2009. godine kao dana dospjelosti pa do isplate - na iznos od 139,4 KM po~ev od 15. 12. 2008. godine kao dana dospjelosti pa do isplate - na iznos od 23,4 KM po~ev od 15. 05. 2009. godine kao dana dospjelosti pa do isplate kao i da tu`iocu nadoknadi parni~ne tro{kove u iznosu od 111,00 KM, koji se odnose na taksu za tu`bu i presudu, te tro{kove objave oglasa u dnevnom listu „Dnevni avaz“ sve u roku od 30 dana. Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatra se da je tu`enom presuda uredno dostavljena. Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. Stru~ni saradnik Ahmetovi} Fatima

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BOSANSKOJ KRUPI Broj: 18 0 P 003521 09 P Dana: 07. 09. 2011. godine Op}inski sud u Bosanskoj Krupi, sudija Bo`anka Novakovi}, u pravnoj stvari tu`itelja BH Telecom, Direkcija Biha}, protiv tu`enog Omara Omera sina Omera Mujki}a iz Sarajeva, radi isplate duga, v.s. 4.942,27 KM. Objavljuje se:

PRESUDA
zbog propu{tanja

Tu`eni se obavezuje da tu`itelju na ime duga, plati iznos od 4.942,27 KM sa zateznom kamatom od dana podno{enja tu`be tj. 09. 08. 2000. godine, pa do isplate, kao i da mu nadoknadi tro{kove sudskog postupka u visini od 395,40 KM, a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude. SUDIJA Bo`anka Novakovi} Pouka: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje u skladu sa ~lanom 183. stav 1. ZPP-a FBiH.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 015064 09 Mal Zenica, 23. 8. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Emina Husakovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Telekom Srpske AD Banja Luka, ul. Mladena Stojanovi}a br. 8., protiv tu`enog Klepi} Ediba ul. Mar{ala Tita br. 17, Zenica, radi isplate duga, vs 1.275,96 KM,

OBJAVLJUJE
Tu`enom Klepi} Edibu, ul. Mar{ala Tita br. 17, Zenica dostavlja se na odgovor tu`ba podnesena ovom sudu dana 13. 02. 2009. godine, u kojoj je postavljen tu`beni zahtjev da se tu`eni obave`e na isplatu iznosa od 1.275,96 KM sa pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveza do dana isplate kako slijedi: - na iznos od 46,80 KM po~ev do 15. 05. 2008. god. do dana uplate - na iznos od 199,56 KM po~ev od 15. 02. 2008. god. do dana uplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 03. 2008. god. do dana uplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 04. 2008. god. do dana uplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 06. 2008. god. do dana uplate

- na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 07. 2008. god. do dana uplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 08. 2008. god. do dana uplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 09. 2008. god. do dana uplate - na iznos od 561,60 KM po~ev od 22. 01. 2009. god. do dana uplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 10. 2008. god. do dana uplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 11. 2008. god. do dana uplate - na iznos od 46,80 KM po~evod 15. 12. 2008. god. do dana uplate - na iznos od 46,80 KM po~ev od 15. 01. 2009. god. do dana uplate - kao i naknadom tro{kova postupka, koji se sastoje od sudske takse na tu`bu i presudu po odluci suda, a sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu ~l. 62 st. 2. ZPP-a i tu`eni je du`an dostaviti u pismenoj formi odgovor na tu`bu u smislu ~l. 71 ZPP-a, u roku od 30 dana od dana prijema tu`be. Ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja. Obavje{tava se tu`ena da se dostava smatra izvr{enom, protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Ps 003322 08 Ps Tuzla, 05.09. 2011. godine Op}inski sud u Tuzli, sudija Had`i} Sead, u pravnoj stvari tu`ioca „FARMAVITA“ d.o.o. Sarajevo, Igmanska 5 A Vogo{}a, zastupan po punomo}niku Sabrihafizovi} D`emilu, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enog PZU „MEDIKAMENT“ Lukavac, Sarajevska br. 1., radi naplate duga, v.sp. 7.512,02 KM, van ro~i{ta, dana 05. 09. 2011. g. donio je

PRESUDU
- zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju platiti iznos od 7.512,02 KM sa zateznom kamatom po~ev od 27. 04. 2008. g. pa do isplate, kao i da tu`itelju plati tro{kove postupka u iznosu od 495,00 KM, a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Sudija Had`i} Sead Pouka: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa ~l. 328. i 329. ZPP.

BOSNA I HERCEGOVINA

Stru~ni saradnik Emina Husakovi}, s.r.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 032468 10 Mal Zenica, 09. 08. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Sinanovi} Amela, postupaju}i po tu`bi tu`itelja Telekom Srpske A.D. Banjaluka, ul. Mladena Stojanovi}a br. 8, protiv tu`enog Skomorac Amel iz Zenice, ul. I zeni~ke brigade br. 21, radi duga, v.s. 2.041,09 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06; u daljnjem tekstu: ZPP), objavljuje slijede}i

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 mal 025161 09 Mal Zenica, 24. 08. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Alma Bijedi}, u pravnoj stvari tu`itelja DOO „Zenica-stan“ Zenica, Ul. Fra Ivana Juki}a br. 1, koga zastupa generalni punomo}nik Mladen Veseljak, advokat iz Zenice, protiv tu`enog Marti} Mihailo iz Zenice, Ul. @eljezni~ka br. 1, Zenica, radi duga, v.s. 360,30 KM van ro~i{ta, dana 24. 08. 2011. godine, donio je slijede}u:

isplati nov~ani iznos od 360,30 KM (slovima: tristotinei{ezdeset i 30/100 KM), za period od 01. 01. 2007. godine do 30. 06. 2009. godine sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 10. 09. 2009. godine do isplate, te da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 394,80 KM, sve u roku od 15 dana.

Obrazlo`enje
Dostava ove Presude tu`enom smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste. Sudija Alma Bijedi}, s.r. PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. Tu`eni mo`e podnijeti sudu prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa ~l. 328 Zakona o parni~nom postupku.

OGLAS
Tu`enom Skomorac Amelu dostavlja se na odgovor tu`ba, podnesena ovom sudu dana 11. 02. 2010. godine, kojom tu`itelj predla`e da se obave`e tu`eni na isplatu iznosa od 2.041,09 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to - na iznos od 93,60 KM po~ev od 20. 01. 2010. godine do dana isplate - na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 04. 2009. godine do dana isplate - na iznos od 93,60 KM po~ev od 20. 11. 2009. godine do dana isplate - na iznos od 93,60 KM po~ev od 20. 07. 2009. godine do dana isplate

- na iznos od 93,60 KM po~ev od 20. 08. 2009. godine do dana isplate - na iznos od 131,49 KM po~ev od 15. 02. 2009. godine do dana isplate - na iznos od 880,00 KM po~ev od 28. 01. 2010. godine do dana isplate - na iznos od 93,60 KM po~ev od 20. 09. 2009. godine do dana isplate - na iznos od 93,60 KM po~ev od 20. 10. 2009. godine do dana isplate - na iznos od 93,60 KM po~ev od 20. 12. 2009. godine do dana isplate - na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 03. 2009. godine do dana isplate - na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 06. 2009. godine do dana isplate - na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 05. 2009. godine do dana isplate kao i da tu`itelju naknadi tro{kove postupka, sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu ~l. 62. st. 2. ZPP-a i tu`eni je du`an dostaviti u pismenoj formi odgovor na tu`bu u smislu ~l. 71 ZPP-a, u roku od 30 dana od dana prijema tu`be. Ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava smatra izvr{enom, protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Stru~ni saradnik: Amela Sinanovi}, s.r.

PRESUDU - Zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da tu`itelju na ime duga

%
/Š  ŽAAEč=H
Stadion Podavala u Gabeli. Gledalaca 600. Sudija: Dragan Skakić (Bosanska Gradiška) 6. Pomoćnici: Anto Sučić (Nova Bila) i Zikret Kuljaninović (Tuzla). Delegat: Dubravko Mišković (Livno). Strijelac: 1:0 - Bogičević (90, Zeba). Žuti kartoni: Karić, Mus (GOŠK), Vasilić, Jamak (Željezničar). Igrač utakmice: Zajko Zeba (Željezničar) 7. GOŠK: Šreng 6, Žderić 5,5, Šabanović 6,5, Mus 6, Helvida 6,5, Ćulum 6,5 (34. Prskalo 5,5), Šiljak 6, Tomić 6, Dudić 6 (88. Raguž - ), Karić 6,5, Bošnjak 6,5. Trener: Milomir Odović. ŽELJEZNIČAR: Gušo 6,5, Vasilić 6, Kvesić 6, Gerhard 5,5, Čolić 5,5, Bogičević 7, Svraka 5,5, Jamak 6 (82. Smajić -), Selimović - (25. Ramić 6), Adilović 5,5 (60. Bešlija 6), Zeba 7. Trener: Amar Osim.

Dnevni avaz, ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

IFHJ

5=LE=  HEIE
Stadion Slavije u Lukavici. Gledalaca: 300. Sudija: Muamer Bureković (Zenica) 6. Pomoćnici: Nikica Tomas (Drinovci) i Rodoljub Topić (Čelinac). Delegat: Muharem Kurić (Donji Vakuf). Strijelci: 1:0 - Rašević (11, Simić), 1:1 - Marjanović (67, Žižović), 1:2 Marjanović (72, Žižović). Žuti kartoni: Rašević (Slavija), Žižović, Stojkić, Miličević (Zrinjski). Igrač utakmice: Lazar Marjanović (Zrinjski) 7. SLAVIJA: Tomović 5,5,Janković5,5 (81.Beširević -),Urta6,5, Papaz5,5, Sadiković 6,5, Simić 6,Zeba 6 (58. Perišić 5,5), Rašević6, Todorović 6, Vukelja 5,5 (75. Pušara -), Muminović 5,5. Trener: Zoran Erbez. ZRINJSKI: Hadžić 6, Šunjić 6,5, Džidić 6, Duro 6 (57. Zadro 6), Marjanović7,Bekić 6,5,Sušić6(64. Džekson-),Miličević6,Stojkić 6,Žižović 7 (75. Lamešić -), Markić 6. Trener: Slaven Musa.

8AAž  ! EFE?
Stadion Vrapčići. Gledalaca: 200. Sudija: Midhat Arnautović (Tuzla) 6,5. Pomoćnici: Senad Ibrišimbegović (Travnik) i Jasmin Smajić (Tuzla). Delegat: Izet Banda (Bihać). Strijelci:0:1 -Harba (35,Kapić),1:1 -Zolj(56, Lakičević),1:2 -Muharemović (59, penal), 1:3 - Raščić (76, Muharemović). Žuti kartoni: Merzić, Demić, Stokić (Velež), Pliska (Olimpic). Igrač utakmice: Veldin Muharemović (Olimpic) 7,5. VELEŽ: Bobić 5,5, Okić 5, Lakičević 5,5, Kodro 5, Kazazić 5, Kajtaz (20. Stokić 5), Merzić 5 (46. Demić 5), Ivetić 5 (70. Rovčanin -), Spahić 5, Zolj 5,5. Trener: Edin Prljača. OLIMPIC:Fejzić 6,5,Suljević 6,5,Osmani6,5, Škaljić- (22.Rizvanović 7), Regoje7, Vidović6,5, Muharemović 7,5,Đurić 7 (90.Kiso -),Harba 7, Kapić 6,5 (49. Raščić 7), Pliska 7. Trener: Nedim Jusufbegović.

PREMIJER LIGA BiH Željezničar došao do pobjede u Gabeli u posljednjem minutu

Za sveono štosu propustili iskoristiti uprvom poluvremenu, nogometaši GOŠK-a kažnjeni su u zatvaranju utakmice protiv Željezničara, kada su gosti poentirali za pobjedu. Gabeljani su prvi dio meča bili dominantan takmac, koji je prvi udarac na svoj gol dozvolio tek u 40. minuti, kada je mlako šutirao Velibor Vasilić, a Nikola Šreng lagano uhvatio loptu. Do tada je sve bilo na strani domaćina, koji je prijetio preko Mahira Karića (6. minuta), Spomenka Bošnjaka (8), Tomislava Tomića (9. i 14.) te Danijela Ćuluma (16.). U 21. minuti desio se detalj zbog kojeg su domaći bili gnjevni na sudiju Dragana Skakića. Karić je u šesnaestercu gostiju izvrsno primio loptu na prsa i krenuo prema Adnanu Guši te u duelu sa Benjaminom Čolićem pao, ali mu je Skakić dodijelio žuti karton za simuliranje. Domaći su do kraja prvog dijela nastavili u istom ritmu, Ćulum je u 30. minuti pogodio i stativu, ali je po- 

=@H= *CEčALEć =E FH=š=A /Š=
U prvom poluvremenu domaći mnogo bolji, u drugom gosti
Milomir Odović

1=LA JHAAH=

Amar Osim

- Odigrali smo dobru utakmicu, posebno u prvom poluvremenu. Mislim da nam Željezničar nije napravio ništa posebno ni u drugom dijelu. Nismo smjeli dozvoliti da primimo ovakav gol. Još su nam se pred nastavak takmičenja povrijedili Ćulum i Karić.

- Kad postigneš gol u posljednjoj minuti, čitavo poluvrijeme ne igraš, a domaćin ima dosta šansi, kako drugačije okvalificirati nego da je pobjeda bila sretna. Čestitam GOŠK-u na korektnoj igri, zaslužili su najmanje bod. Drago mi je da smo pobijedili, jer nam je ovo bila veoma važan meč. novo nedostajala realizacija. Drugi dio pripao je Željezničaru, ali ne tako uvjerljivo. Između nekoliko akcija Zajke Zebe i poluprilika najbolju šansu gosti su imali u 70. minuti, kada je kapiten Željezničara proigrao Muamera Svraku, a on sam sa sedam metara šutirao pored gola. U 79. minuti Tomić je izišao sam pred Gušu, ali je gađao u njega. Kada je isticala 90. minuta, korner s lijeve strane izveo je Zeba, a na prvoj stativi GOŠK-ovog gola udarcem glavom poentirao je stoper Željezničara Jadranko Bogičević i tako donio tri boda gostujućem sastavu. E. BIJEDIĆ

Tabela
Rezultati 10. kola: Leotar Široki Brijeg 0:0, Kozara - Rudar 1:0, Sarajevo - Travnik 1:0, Sloboda - Zvijezda 0:0, Čelik Borac 0:0, GOŠK - Željezničar 0:1, Slavija - Zrinjski 1:2, Velež - Olimpic 1:3. Parovi 11. kola (22. i 23. oktobar): Travnik - Kozara, Rudar Leotar, Olimpic - Slavija, Zrinjski - Sarajevo, Široki Brijeg Čelik, Borac - Sloboda, Željezničar - Velež, Zvijezda - GOŠK.
1. Široki B. 2. Sarajevo 3. Željezničar 4. Zrinjski 5. Borac 6. Olimpic 7. Velež 8. Leotar 9. Čelik 10. Kozara 11. Travnik 12. Zvijezda 13. Rudar 14. GOŠK 15. Sloboda 16. Slavija 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 7 6 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 4 1 1 1 2 2 2 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 6 7 16:3 22:8 19:8 20:14 14:11 15:11 12:10 8:9 10:14 9:11 13:17 8:12 8:14 7:10 5:16 9:27 23 22 20 18 17 14 14 12 12 11 11 11 11 10 10 7

Gabela: Karić i Čolić u borbi za loptu

(Foto: M. Škorić) 

=IJ=L= IA =CE= 5=LEA
Lazar Marjanović režirao preokret u Lukavici
Goran Simić je centrirao s lijeve strane, a nisku loptu sa pet metara glavom je u mrežu sproveo Dejan Rašević. Imao je isti igrač sjajnu priliku i dvije minute poslije, a na drugoj strani je Amer Bekić u 15. minuti bio sam pred praznim golom Slavije. No, iskomplicirao je situaciju, a njegov blagi šut Nikola Janković zaustavio je na gol-liniji. Ofanzivna igra Slavije nastavljena je i poslije odmora. U 55. minuti Ognjen Todorović pobjegao je po lijevoj strani i ubacio za Raševića, a koji je loptu sam, umjesto da je plasira u mrežu, zahvatio sa tri metra volejom i uzdrmao prečku. Nastavlja se posrtanje Slavije. Sada već sedam uzastopnih kola Lukavičani nisu osjetili slast pobjede, a novim porazom od Zrinjskog još više su iskomplicirali ionako tešku situaciju. Za razliku od prethodnih utakmica, domaći fudbaleri pružili su ovog puta dobru igru, a prvu priliku iskoristili za vodstvo od 1:0. To je bio možda i presudan trenutak. Stativa Tonija Markića bila je najava rezultatskog preokreta. Prvo je Lazar Marjanović u 67. minuti iskoristio upotrebljivi centaršut Mladena Žižovića, a onda je prošetao kroz odbranu Slavije i sa 16 metara matirao Stefana Tomovića za konačnih 2:1. G. IVANKOVIĆ
Marjanović: Dva gola

Novi poraz pred domaćom publikom

IFHJ

Dnevni avaz, ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

%!

Prva liga FBiH u fudbalu

MOSTAR Velež podbacio na svom terenu protiv Olimpica

’8KLE’ FHEE 8H=FčEćA
Domaći ponovo poraženi nakon reprezentativne pauze
Fudbaleri Velaža ostali su vjerni lošoj tradiciji pa su još jednom ove sezone poraženi na svom terenu nakon reprezentativne pauze. Prošlod puta izgubili su od Širokog Brijega, a sada od Olimpica. Od samog početka vidjelo se da će Olimpic biti težak protivnik “Rođenima”. Gosti su na sredini terena preuzeli inicijativu i ugrožavali zadnju liniju Veleža, koja je slabo funkcionirala. Bolju igru Olimpic je naplatio u 35. minuti. Semir Kapić bio je asistent, a Haris Harba savladao je golmana Adnana Bobića. Velež je malo bolje otvorio drugo poluvrijeme, čak je i izjednačio, ali to je bilo sve što je pokazao. Slobodan Lakičević je u 56. minuti centrirao, a Amir Zolj lob-udarcem prevario golmana Irfana Fejzića. Kada je izgledalo da bi domaći mogli nešto više, gosti su ponovo poveli. Samo tri minute nakon poravnanja, Goran Stokić izgubio je loptu u kaznenom prostoru, a zatim sleđa srušio Admira Raščića. Sudija Midhat Arnautović pokazao je na penal, a siguran s bijele tačke bio je Veldin Muharemović. Tačku na “i” dobre igre gostiju stavio je upravo Raščić, odlično je iz kontranapada iskoristio asistenciju Muharemovića i lošu reakciju odbrane Veleža. F. IBRULJ

Kušljić: Dvostruki strijelac za Rudar

Stadion Rudara u Kaknju. Gledalaca 300. Sudija: Irfan Peljto (Sarajevo) 6. Strijelci: 0:1 - Smriko (1), 1:1 - Kušljić (49), 2:1 - Kušljić (73), 2:2 - Lovrinović (75). Žuti kartoni: Matović, Mašić, Kušljić (Rudar), Pranjković, Dedić, Živković, G. Jurić (Vitez). Igrač utakmice: Goran Kušljić (Rudar) 7. RUDAR: Šabić 5,5, Duvnjak 5 (80. Sadiković -), Matović 5,5, Imamović 6, A. Kubat 5,5, Topalović 5, S. Kubat 5 (46. Čeliković 5), Gafurović 6, Neimarlija 5 (46. Mašić 5,5), Kušljić 7, Murić 6. Trener: Slaviša Božičić. VITEZ: Živković 6,5, Šantić 6, Pranjković 6,5, Hasanović 6,5, M. Jurčević 7, G. Jurić 6, Lovrinović 7, Rezdaušek 5,5 (65. Vidović -), Smriko 6,5 (89. Tabaković -), Dedić 6, I. Jurić 6 (70. Z. Jurčević -). Trener:MarioĆutuk. M. Ko.

4K@=H 8EJA 

6=>A=
Rezultati 10. kola: Jedinstvo - Čapljina 1:0, Iskra - Gradina 1:0, Rudar - Vitez 2:2, Bratstvo - Krajina 3:0, Famos SAŠK Napredak - Krajišnik 0:0, UNIS - Budućnost (nije odigrano), Omladinac Goražde 3:2, Branitelj Orašje 1:2.
1. Krajina 10 2. Rudar 10 3. Čapljina 10 4. Bratstvo 10 5. Omladinac 10 6. Famos SN 10 7. Gradina 10 8. Orašje 10 9. Goražde 10 10. Jedinstvo 10 11. Branitelj 10 12. Budućnost 9 13. Iskra 10 14. Krajišnik 10 15. Vitez 10 16. UNIS 9 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 3 3 2 1 3 3 2 1 1 3 0 0 0 2 2 1 3 2 4 1 2 2 3 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 5 4 7 11:7 14:11 14:8 17:10 14:19 13:11 18:17 14:13 17:20 16:16 11:13 9:10 11:13 10:10 13:13 6:16 18 18 17 16 16 15 15 15 15 14 14 13 12 11 10 4

.=I 5)Š  H=EšE GledalaStadion KSC Hrasnica.

Raščić: Izborio penal pa dao gol

Leotar je po treći put ove jeseni odigrao bez golova na svojim Policama, ali su u trebinjskom klubu, nakon remija sa Zvijezdom i Čelikom, sada ipak zadovoljniji bodom osvojenim protiv vodećeg Širokog Brijega. - Nije podbačaj uzeti bod protiv vodećegtima Premijer lige, tim prije što smo morali nastupiti bez nekoliko standardnih igrača. Najvećije dobitak ove utakmice to što je Leotar dobio jednog talentiranog igrača Gojka Cimirota (18),nakoga ćemoćiračunati dugo godina - kaže trener Le- 

>E?= JHAAH= =@L= >@

Leotar i Široki igrali bez golova

ca 300. Sudija: Drago Tabak (Tomislavgrad) 6. Žuti kartoni: Halilović, Terzić, Ortaš, Kurto (Famos SAŠK Napredak), Treić (Krajišnik). Igrač utakmice: Mišel Ružić (Krajišnik) 7. FAMOS SAŠK NAPREDAK: Kadić 6,5, Halilović - (25. Mulaosmanović 5), Kozica 6, Terzić 6 (50. Hero 5), Šabotić 6, Avdić 5,5, Mirvić 5, Ortaš5,5, Salković 5 (55. Kurto 5,5), Mahović 5,5, Fazlagić 6. Trener: Damir Beća. KRAJIŠNIK: Hodžić 6, Šneler 6,5, Bajrić 6, Ružić 7, Sarajlija 6,5, Treić 6, Račić 6, Scimento 6,5, Er. Šabić 6 (60. Ed. Šabić -), Halilović 6,5,Pehilj6(80.Ćorić-).Trener:DenisSadiković. F. J.

1IH= /H=@E= 100. Sudija: Tarik Kečo Gradski stadion Jaklič u Bugojnu. Gledalaca

Police: Leotar treći put odigrao bez golova

otara Bogdan Korak. Ekipa Širokog Brijega ostala je dužna trebinjskoj publici. - Željeli smo pružiti kvalitetniju igru, planirali smo sva tri boda. Zadovoljan sam igrom u prvom poluvremenu, dok je Leotar u drugom bio bolji. Imali su dosta prekida, ali je naša odbrana dobro reagirala - kaže trener Širokog Branko Karačić. Inače, uz tri remija bez golova, Leotar je na Policama doživio i jedan poraz, od Veleža (0:1). M. P.

(Sarajevo) 7. Strijelac: 1:0 - Kmetaš(40). Žuti kartoni: Ćosović (Iskra), Muslimović (Gradina). Igrač utakmice: Safet Kmetaš(Iskra) 6,5. ISKRA: Karašin 6,5, Matišić 6 (77. Fuka -), Zeko 6, Ojdanić 6, Sučić 6, Kmetaš6,5, Pejić 6,5, Behić 6 (73. Jusufbašić -), I. Smajić 6,5, Ćosović 6 (57. Medić 6), E. Smajić 6,5. Trener: Nedžad Selimović. GRADINA: Zukić 6, Muslimović 6, Popara 6, Alić 6, Salihbašić 6, D. Smajlović 6 (70. Muratović 6), M. Smajlović 6, Džananović 6, Turudija 6, Turbić 6 (55. Ordagić 6), Musić 6 (46. Mašić 6). Trener: SamirAdanalić. K. B. 

A@EIJL u Bihaću. Gledalaca Sudija: Admir Šehović Č=FE= 200. Stadion Jedinstva

(Sarajevo) 7,5. Strijelac: 1:0 - Gomis (45). Žuti kartoni: Kovačević, Šušnjar, Šarić, Feliks (Jedinstvo), Rajič, Džananović, Baćak (Čapljina). Crveni karton: Edin Sejdić (Jedinstvo). Igrač utakmice: Samuel Gomis (Jedinstvo) 7,5. JEDINSTVO: Keranović 6,5, Kovač 7, Sejdić 6,5, Šušnjar 6,5, Kovačević 6,5, Džaferović 6,5 (67. Mišić 6), Šarić 6,5 (86. Lobato Luiz -), Toromanović 7, Feliks 7, Galin 6,5, Gomis 7,5 (88. Batinić -). Trener: Senad Smajić. ČAPLJINA: Baćak 5,5, Puljić 5,5, Benić 6, Džananović 6, Marković 5,5, Obad 6,5, Rajič 5,5 (47. Bošnjak 6), Kukić 6 (78. Zubac -), Vila 5,5, Jusufbašić 6,5, Salihović 6,5. Trener: Zlatko Križanović.E. A.

Me|unarodni fudbal

74
[PANIJA Uvjerljive pobjede velikana

Dnevni avaz, ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

sport

Kranj~ar: O{tar odgovor gazdi Dinama

Hrvatski fudbaler Niko Kranj~ar odgovorio je gazdi Dinama Zdravku Mami}u, koji je rekao da u reprezentaciji ne smije da bude pretpla}enih. - Ko je Mami} da ocjenjuje ko mo`e igrati za Hrvatsku? Sada se opet na{ao da me proziva i potencira moju formu, jer mu odgovara da se oslobodi prostor nekom njegovom igra~u - rekao je o{tro Kranj~ar.

Kranj~ar odbrusio Mami}u

Barcelona i Real zahuktavaju utrku za {ampionsku titulu
Mesi blistao za Katalonce, Iguain za Madri|ane

Lagerbak selektor Islanda

Lagerbak: Volim Islan|ane

Fudbalski savez Islanda saop}io je da je za novog selektora reprezentacije imenovao [ve|anina Larsa Lagerbaka (Lagerback). On }e na novu du`nost zvani~no stupiti 1. januara sljede}e godine. - Volim Island i Islan|ane. Po{tujem to {to tako mala zemlja ima dosta dobrih fudbalera. Nadam se da }emo brzo dogovoriti odigravanje nekoliko prijateljskih me~eva - rekao je Lagerbak. Island se do sada nijednom nije uspio kvalificirati za Svjetsko ili Evropsko prvenstvo. Lagerbek je u dosada{njoj karijeri bio selektor reprezentacija [vedske i Nigerije.

S utakmice u Barceloni: Mesi prolazi Espinozu

(Foto: AFP)

Forlan dva mjeseca izvan terena

Barcelona i Real polako se, ali sigurno, odvajaju na vrhu tabele {panske Primera lige i zahuktavaju „mrtvu utrku“ za {ampiona. Obje ekipe bile su uvjerljive u 7. kolu, Real je sa 4:1 ispratio Betis, dok je Barcelona savladala Rasing Santander sa 3:0. Madri|ani su, ipak, imali mnogo vi{e problema, gosti iz Sevilje, koji su na po~etku sezone uvezali ~etiri pobjede zaredom i bili lideri tabele, sa~uvali su svoju mre`u u prvom poluvremenu. U nastavku je zablistao Gonzalo Iguain (Higuain)

Pike se povrijedio
Stoper Barcelone @erar Pike (Gerard Pique) te{ko se povrijedio na utakmici sa Santanderom i morat }e pauzirati 15 dana. [panski reprezentativac istei sa tri gola potopio Betis. - Veoma sam sretan nakon {to sam toliko dugo ~ekao da se oporavim i zaigram, sada potpuno u`ivam. Prije nekoliko sedmica bio sam daleko od utakmica tako gao je tetive koljena i ne}e ga sigurno biti u ekipi u Ligi {ampiona protiv Viktorije Plzen te u prvenstvenom derbiju sa Seviljom. da sada `elim da potpuno iskoristim svaku priliku - rekao je za {pansku televiziju 23-godi{nji Argentinac. Izostanak nedovoljno oporavljenog Karima Benzeme nado-

knadio je izvrsni Higuain, a @oze Murinjo (Jose Mourinho) izjavio je za dnevnik „As“: - Imati dvojicu takvih napada~a, sve je samo ne problem. Problem je imati jednog ili nijednog. Za razliku od „Kraljeva“, Barcelona je brzo zavr{ila posao sa Santanderom, ve} u 27. minuti vodila je sa 2:0, a protivnik je sretan {to je na kraju primio samo tri gola. Blistao je Lionel Mesi, koji je, osim dva prelijepa gola, pravio karakteristi~ne slalome kroz odbranu (Z. [.) Santandera.

ENGLESKA Arsenal te{ko do bodova

Forlan: Najte`a povreda u karijeri

Povreda napada~a Intera Dijega Forlana daleko je ozbiljnija nego {to se ~inilo u prvi mah pa }e urugvajski reprezentativac, umjesto ~etiri sedmice, kako je prvobitno re~eno, pauzirati dva mjeseca. Nakon detaljnih pregleda, ustanovljeno je da je povreda potkoljenice iskusnog napada~a daleko ozbiljnija i, kako je sam rekao, najte`a koju je do`ivio u dosada{njoj karijeri. (A. Dr.)

Ove sezone slabi Arsenal i ju~er se itekako namu~io kako bi u engleskoj Premijer ligi do{ao do pobjede nad Sanderlendom (2:1). Na svu sre}u navija~a „Topnika“, Holan|anin Robin van Persi (Van Persie) imao je golgetersko poslijepodne te sa dva pogotka rije{io dileme o pobjedniku. Njukasl je i nakon osmog kola ostao nepora`en, remizirav{i ju~er na svom terenu protiv Totenhema. Gosti iz Londona vodili su u dva navrata, ali su „Svrake“ uspjele anulirati prednost.
(A. Dr.)

Van Persi obradovao ’Topnike’
Ibri~i}: Na~eo mre`u Tomska

London: Trenutak kada je Van Persi postigao pobjedonosni gol za Arsenal (Foto: Reuters)

Na{ fudbalski reprezentativac Senijad Ibri~i} bio je strijelac u ju~era{njoj doma}oj pobjedi Lokomotiva iz Moskve protiv Tomska (3:0), u okviru Prvenstva Rusije. Ibri~i} je bio u startnoj postavi (iza{ao polovinom drugog dijela), a na~eo je mre`u protivnika u 20. minuti iz penala.

Ibri~i} strijelac za Lokomotiv

sport
ITALIJA

Dnevni avaz, ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

75

FRANCUSKA Neuspjeh Mehmeda Ba`darevi}a

Poraz Intera i Napolija

Uvjerljivi poraz So{oa
So{o na{eg stru~njaka Mehmeda Ba`darevi}a do`ivio je ju~er uvjerljiv poraz u 10. kolu francuskog fudbalskog prvenstva, izgubiv{i na gostovanju kod Valensijena (0:3). Pari Sen @ermen vratio se u Pariz sa tri boda, savladav{i A`aksio sa 3:1. Tako je ekipa iz glavnog grada Francuske izbila na prvo mjesto, dok druga dva velikana i dalje igraju slabo. Bordo je izgubio u Nici i sada je pao na ~ak 18. poziciju, a Marsej je remizirao u Tuluzu i nalazi se na 15. mjestu. (A. Dr.)

Juventus i Udineze ostali na vrhu
^ak pet utakmica zavr{eno bez pogodaka
Juventus i Udineze ostali su na vrhu tabele italijanske Serije A iako su svoje me~eve u 6. kolu odigrali nerije{eno. Obje ekipe su gostovale, Juventus u Veroni protiv Kjeva, a Udineze u Atalanti. Na prvo mjesto mogao je Napoli, ali nije, jer je na svom terenu pora`en od Parme, 1:2. O~ajnu sezonu Inter je „za~inio“ porazom od Katanije, koja ih je zakovala na 17. mjesto tabele i osam bodova manje od vode}ih. Njihov gradski rival pobijedio je Palermo 3:0 i po~eo se podizati, a Mark van Bomel (Bommel) podjednako je sretan i zbog poraza Intera i Napolija. - Gledamo kako da popravimo na{u igru, ali priznajem da je dobro kada ostali izgube bodove - rekao je Holan|anin. Kapiten ^ezene Adrian Mutu isklju~en je na utakmici protiv

Duel Bonga (Valensijen - desno) i Kamare (So{o) (Foto: AFP)

NJEMA^KA

Pobjeda Kelna

Podolski presudio Hanoveru
U derbiju za~elja 9. kola njema~kog fudbalskog prvenstva Hamburg je odnio bodove iz Frajburga, ali je i dalje ostao na posljednjem mjestu. Tri boda (2:1) HSV-u donio je hrvatski internacionalac Ivo Ili~evi}. Frajburg nije iskoristio jedanaesterac u fini{u susreta. Keln je, zahvaljuju}i Lukasu Podolskom, strijelcu oba pogotka, na svom terenu savladao Keln: Podolski poga|a iz slobodnog udarca za (2:0) Hanover. (A. Dr.) doma}e

Robinjo: Milan lako sa Palermom

(Foto: AFP)

svog biv{eg kluba Fiorentine, u jo{ jednom me~u bez golova, ukupno

pet je zavr{eno najnepopularnijim rezultatom. (Z. [.)

Engleska
9 - Vejn Runi (Man~ester junajted) 8 - Serhio Aguero (Man~ester siti) 6 - Edin D`eko (Man~ester siti) 5 Robin van Persi (Arsenal), Demba Ba (Njukasl)

Francuska
8 - Kevin Gameiro (PSG) 7 - Olivije @iru (Monpelje), Bafetimbi Gomis (Lion) 6 - Alan Traore (Okser) 5 - Fenis Olijeh (Okser), Havijer Pastore (PSG)

Italija
5 - Rodrigo Palasio (\enova), Sebastijan \ovinko (Parma) 4 - German Denis (Atalanta), Antonio di Natale (Udineze)

Njema~ka
10 - Mario Gomez (Bajern) 8 - Klas-Jan Huntelar ([alke) 7 - Papis Sise (Frajburg) 6 - Muhamed Abdelue (Hanover), Klaudio Pizaro (Verder)

[panija
10 - Lionel Mesi (Barcelona) 8 - Gonzalo Iguain (Real) 7 - Kristijano Ronaldo (Real) 5 - Radamel Falkao (Atletiko Madrid), Roberto Soldado (Valensija)

Strijelci

Engleska, 9. kolo
Rezultati i strijelci 8. kola: Liverpul Man~ester junajted 1:1 (D`erard 68 - Ernandez 81), Man~ester siti - Aston vila 4:1 (Baloteli 28, D`onson 47, Kompani 52, Milner 71 - Vornok 65), Norvi~ - Svonsi 3:1 (Pilkington 1, 63, Martin 10 - Grejem 12), QPR - Blekburn 1:1 (Helguson 16 - Samba 24), Stouk - Fulem 2:0 (Volters 80, Delap 87), Vigan - Bolton 1:3 (Dijame 40 - Koldvel 4 autogol, Ngog 45, Igls 90), ^elzi - Everton 3:1 (Starid` 30, Teri 45+1, Ramire{ 61 - Velios 82), WBA - Volverhempton 2:0 (Brunt 8, Odemvingi 75), Arsenal - Sanderlend 2:1 (Van Persi 1, 83 - Larson 31), Njukasl - Totenhem 2:2 (Ba 48, Ameobi 86 - Van der Vart 40 penal, Defo 68).
1. Man. s. 2. Man. j. 3. ^elzi 4. Njukasl 5. Liverpul 6. Totenhem 7. Stouk 8. Aston vila 9. Norvi~ 10. Arsenal 11. QPR 12. WBA 13. Svonsi 14. Fulem 15. Everton 17. Sanderland 18. Bolton 19. Vigan 20. Blekburn 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 7 6 6 4 4 4 3 2 3 3 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 0 27:6 22 2 0 25:6 20 1 1 20:9 19 4 0 11:6 16 2 2 11:9 14 1 2 13:12 13 3 2 6:8 12 5 1 10:9 11 2 3 10:11 11 1 4 12:17 10 3 3 2 4 2 4 1 4 1 5 6:14 9 7:10 8 7:12 8 7 7:11 7 6:12 7

Francuska, 10. kolo
Okser - Lil 1:3 (Olije~ 36 - Pajet 71, Jelen 82, Debu~i 90+4 penal), Evijan - Sent Etjen 1:2 (Sagbo 59 - Batl 46, Obamejang 51), Monpelje - Di`on 5:3 (Pole 27 autogol, @iro 50, 58 penal, 82, Kamara 64 - Kornje 9, 11, Gerber 90), Lion - Nansi 3:1 (Bastos 26, 31 penal, Gomis 28 - Jo-guk 89), Brest - Kaen 1:1 (Gru`i 45 - Horto 85), Tuluz - Marsej 0:0, Nica - Bordo 3:0 (Mulungui 11, Helebik 35, Klerk 65), A`aksio PSG 1:3 (Me|arin 24 - Gameiro 2, 50, 53), Valensijen - So{o 3:0 (Abubakar 43, 75, Kadir 71) Ren - Lorijen (sino}).
1. PSG 2. Monpelje 3. Lion 4. Lil 5. Tuluz 6. Lorijen 7. Ren 8. Kaen 9. St. Etjen 10. Okser 11. So{o 12. Di`on 13. Nica 14. Valensijen 15. Marsej 16. Brest 17. Evijan 18. Bordo 19. A`aksio 20. Nansi 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 6 6 5 5 4 4 4 3 2 3 3 2 2 1 0 1 1 1 0 2 1 19:8 23 2 2 22:14 20 2 2 17:10 20 4 1 18:11 19 3 2 12:10 18 4 1 12:7 16 3 2 18:14 15 3 3 14:12 15 4 3 10:13 13 6 2 16:14 12 3 4 16:22 12 2 5 11:20 11 4 4 11:10 10 3 5 12:12 9 6 3 10:12 9 8 2 8:10 8 5 4 10:15 8 5 4 11:17 8 4 5 10:20 7 5 5 7:13 5

Italija, 6. kolo
Katanija - Inter 2:1 (Almiron 47, Lodi 51 penal - Kambijaso 6), Milan - Palermo 3:0 (No~erino 40, Robinjo 55, Kasano 64), Napoli - Parma 1:2 (Maskara 76 - Gobi 57, Modesto 82), ^ezena - Fiorentina 0:0, Atalanta Udineze 0:0, Kaljari - Sijena 0:0, Kjevo - Juventus 0:0, \enova - Le~e 0:0, Novara - Bolonja 0:2 (Ramirez 45, Akvafreska 64) , Lacio - Roma (sino}).
1. Juventus 2. Udineze 3. Kaljari 4. Napoli 5. Palermo 6. Kjevo 7. Katanija 8. Parma 9. Roma 10. Lacio 11. Fiorentina 12. \enova 13. Milan 14. Sijena 15. Atalanta 16. Novara 17. Inter 18. Bolonja 19. Le~e 20. ^ezena 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 3 1 1 1 1 0 3 0 3 0 2 1 9:3 12 7:1 12 8:5 11

Njema~ka, 9. kolo
Bajern - Herta 4:0 (Gomez 5, 69 penal, Riberi 7, [vajn{tajger 13), Majnc - Augsburg 0:1 (Braker 88 penal), [tutgart - Hofenhajm 2:0 (Okazaki 48, Pogrebnjak 77 penal), Volfsburg - Nirnberg 2:1 (Mand`uki} 24, 83 penal - Ajgler 70), Borusija (M) - Bajer 2:2 (Rojs 65, Herman 72 - Rejnarc 20, [erle 87), Verder - Borusija (D) 0:2 (Peri{i} 42, Ovomojela 71), [alke - Kajzerslautern 1:2 (Huntelar 62 penal - Tifert 30 penal, Kemaha 72), Frajburg - Hamburg 1:2 (Sise 47 - Hong-Min 12, Ili~evi} 74), Keln Hanover 2:0 (Podolski 24, 86).
1. Bajern 2. Borusija (M) 3. Borusija (D) 4. [tutgart 5. Verder 6. [alke 7. Hanover 8. Bajer 9. Hofenhajm 10. Keln 11. Herta 12. Volfsburg 13. Nirnberg 15. Majnc 16. Augsburg 17. Frajburg 18. Hamburg 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 3 2 2 1 2 2 1 1 25:1 22 2 2 11:6 17 1 3 15:7 16 1 3 14:6 16 1 3 16:12 16 0 4 18:15 15 3 2 11:12 15 2 3 12:13 14 1 4 12:9 13 1 4 15:18 13 3 3 12:13 12 0 5 11:16 12 2 4 10:12 11 2 5 4 4 7:13 8 7:16 7 2 5 12:19 8 1 6 14:24 7 1 6 11:21 7

[panija, 7. kolo
Hetafe - Viljareal 0:0, Majorka - Valensija 1:1 (Hemed 90+2 penal - Rami 39), Real Madrid - Betis 4:1 (Higuain 46, 70, 73, Kaka 59 - Molina 69), Barcelona - Rasing 3:0 (Mesi 11, 67, ^avi 27), Granada - Atletiko 0:0, Rajo Espanjol 0:1 (Romarik 56), Saragosa - Sosijedad 2:0 (Postiga 11, 49), Levante - Malaga 3:0 (Barkero 14, Huanlu 30, Kone 41). Danas: Atletik - Osasuna (21).
1. Barcelona 2. Levante 3. Real 4. Valensija 5. Malaga 6. Sevilja 7. Betis 8. Atletiko 9. Saragosa 10. Espanjol 11. Majorka 12. Sosijedad 13. Viljareal 14. Osasuna 15. Rajo 16. Atletik 17. Hetafe 18. Granada 19. Santander 20. Sporting 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 6 7 6 7 7 7 6 5 5 5 4 4 3 4 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 2 0 26:4 17 2 0 11:3 17 1 1 24:6 16 2 1 10:7 14 1 2 10:7 13 3 0 6:3 12

1 2 10:5 10 1 2 3 1 3 1 0 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 9:9 10 6:5 7:8 9 9

0 3 10:11 12 3 2 3 2 0 4 2 3 1 4 4 2 4 1 3 3 2 3 2 4 2 4 4 3 1 5 8:6 9

8:11 9 6:4 7:6 6:4 9:8 8:8 4:4 8:7 8 8 8 8 8 6 5

9:13 9 6:11 9 6:8 8

7:10 7 7:11 7 5:12 7 6:11 6 7:9 5

4 3 10:9

2 3 10:12 5 1 4 1 4 1 4 2 4 8:13 4 4:10 4 3:9 2:7 4 2

16. Volverhempton8 2

14. Kajzerslautern 9

6:10 5 2:8 5

3 4 10:10 6 0 6 12:22 6 2 5 2 5 6:14 5 9:18 5

4:12 4 2:10 1

76

Dnevni avaz, ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

sport

KO[ARKA Igrano prvo kolo Prvenstva BiH za mu{karce

Begi}: Ostavka pod pritiskom

Almir Begi} nije vi{e trener odbojka{a Kaknja. Nakon utakmice protiv 7 Lukavca (3:1), Begi} je podnio ostavku, jer su ~elnici kluba izrazili nezadovoljstvo prezentiranim igrama i ostvarenim rezultatima na startu novog prvenstva. Umjesto Begi}a, za novog trenera imenovan je Nenad Kova~evi}, koji se ljetos oprostio od aktivnog igranja i preuzeo vo|enje kadeta i juniora Kaknja. U njegovom kadru bilo je i nekoliko potencijalnih prvotimaca (Adnan Bjelopoljak, Esad \ako-

Kova~evi} umjesto Begi}a

Promjena na klupi odbojka{a Kaknja

Leotaru bodovi u Zenici, Zrinjski pao u Vi{egradu
Bosna za poen ja~a od Brotnja

Odigrani su me~evi 1. kola Prvenstva BiH za ko{arka{e:

vac, Muris Krivokapa i Sejdin Mustafi}), koji su prekomandovani u prvi tim. Podsje}amo, pod rukovodstvom Almira Begi}a Kakanj je u minule dvije sezone osvojio duplu krunu (Prvenstvo i Kup), ali po~etni rezultati u novoj sezoni nisu zadovoljili rukovodstvo kluba, koje mu je sugeriralo da podnese ostavku ili }e, u protivnom, biti smijenjen! Nenad Kova~evi} na klupi }e debitirati u srijedu, kada u okviru {esnaestine finala CEV kupa u Kaknju gostuje Budu}M. Ko. nost iz Podgorice.

Sportska dvorana u ^itluku. Rezultat: Brotnjo Bosna ASA BH T elecom 75:76 (26:26, 21:12, 11:26, 17:12). BROTNJO: Markovi} 6, Jel~i} 7, Stefanovi} 16, Josipovi} 11, Doko, Barbari}, Bre~i} 14, Lesko, ^utura 8, Novak, Pinjuh 7, Planini} 6. BOSNA ASA BH TELECOM: Guzonji} 2, Kali}, Hod`i} 13, Buza 5, Hot 3, Damjanovi}, ^amd`i} 8, A. Demi} 8, Rahimi} 27, S. Demi} 7, Rizvi} 3, Re{idovi}. Trener: Hamdo Frljak.

Brotnjo 75 Bosna ASA BHT 76

PLBiH za odbojka{e
Rezultati 3. kola: Kakanj - 7 Lukavac 3:1, Radnik - Br~ko Jedinstvo 2:3, Modri~a Optima Mladost 3:2, Borac - Napredak 1:3. Susret ^apljina Student BO je odgo|en.
1. Napredak 2. Mladost 3. Br~ko J. 4. Student 5. Kakanj 6. ^apljina 7. Modri~a 8. 7 Lukavac 9. Radnik 10. Borac 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 2 2 3 3 9:3 8:5 8:6 6:2 7:6 5:3 6:8 5:8 4:9 1:9 9 7 6 5 5 4 3 2 1 0

PLBiH za odbojka{ice
Rezultati 3. kola: Biha} Preminger - Hercegovac 3:0, Modri~a - Radnik 3:1, Jedinstvo - Mladost 3:0. Susreti Jahorina - HE na Drini i Kula Grada~ac Gacko su odgo|eni.
1. Jedinstvo 2. Kula G. 3. Biha} P. 4. Modri~a 5. Jahorina 6. Gacko 7. Radnik 8. Drina HE 9. Mladost 10. Hercegovac 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 3 3 9:0 6:1 7:3 6:4 6:2 5:4 5:7 1:6 0:9 0:9 9 6 6 6 5 4 3 0 0 0

Jadranska liga za ko{arka{e
Rezultati 3. kola: Cedevita - Zlatorog 85:73, Crvena zvezda - Union Olimpija 93:101, Zagreb - Budu}nost 81:72, Hemofarm - Helios 83:70, Partizan - Radni~ki 77:70, Krka [iroki Wwin 71:73, Makabi - Cibona 97:81.
1. Partizan 2. Makabi 3. Olimpija 4. Cedevita 5. [iroki 6. Hemofarm 7. Cibona 8. C. zvezda 9. Radni~ki 10. Zagreb 11. Budu}nost 12. Krka 13. Helios 14. Zlatorog 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 256:194 281:221 274:251 258:219 257:254 252:251 261:263 261:269 257:267 223:245 213:237 211:238 219:261 222:275 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3

Gradska arena u Zenici. Rezultat: ^elik - SLT Leotar 63:76 (20:20, 14:17, 19:17, 10:22). ^ELIK: Ri~ardson 4, Maksimovi}, E. Merdanovi} 6, Dobrijevi}, Dedi} 12, Begagi} 3, Pezer 6, Curanovi}, Perovi} 5, Hrn~i} 11, Vlai} 16, A. Merdanovi}. Trener: Ivica Mari}. SL TAKOVO LEOTAR: Kova~evi}, Rikalo 3, Aleksi} 4, Pelki} 14, Ka{}elan 8, Zotovi} 10, Crnogorac 11, Milanovi}, Markovi} 2, Seten~i} 9, Ninkovi}, Josipovi} 15. Trener: Radomir Kisi}. V. B.

^elik 63 SL Takovo Leotar 76

Ri~ardson (^elik) i Ka{}elan (Leotar): Bodovi i{li u Trebinje

(Foto: J. Had`i})

Sportska dvorana u Lakta{ima. Rezultat: Igokea Vogo{}a 96:67 (33:17, 22:22, 21:13, 20:15). IGOKEA: Adamovi} 2, Mileti} 16, Dozet 17, \uri-

Igokea Vogo{}a

96 67

ca 7, Komatina 6, Tresa~ 2, Aleksi} 2, Mati} 2, [ulovi} 10, Bocka 7, Brki} 22, Joksimovi} 3. Trener: Dragan Baji}. VOGO[]A: Habul, Hasanspahi}, Selimovi}, Kahriman, Osmi}, ^engi} 11, Had`ifejzovi} 24, Aljovi} 7, Keser, Hujdurovi} 18, Ali} 2, Radan 5. Trener: Muris Z. V. Hamidovi}.

67 59 ^apljina Lasta Sportska dvorana u Vi{egradu. Varda HE - Zri- Hercegovac
njski 67:59 (14:9, 21:11,

Varda HE Zrinjski

11:21, 21:18). VARDA HE: \ur|evi} 14, \eri}, Markovi} 6, Laki}, Vukovi} 4, Damjanovi} 2, Mirkovi}, Ivanovi} 2, Kajevi} 4, Simi} 9, Golubovi} 9, Mi~eta 17. Trener: Dragoljub Vida~i}. ZRINJSKI: Klarica 3, Ma{i}, Avdibegovi} 13, D`ons 6, Tepav~evi} 6, Han 2, Petri}, Radulovi} 6, Hasandi} 18, Tomi}, Bodiroga, Jovanovi} 5. Trener: Boris S. V. D`idi}.

Sportska dvorana u

82 60

^apljini. Rezultat: ^apljina Lasta - Hercegovac 82:60 (19:13, 15:15, 25:13, 23:19). ^APLJINA LASTA: Previ{i} 3, Kova~evi} 10, Klje{tan 11, Jagodi}-Kurid`a 13, Brki} 23, Jurkovi} 2, Gali} 12, Karamati}, Jel~i}, Repe{a 2, Halilbegovi} 2, [ima 4. Trener: Hrvoje Vla{i}. HERCEGOVAC: Lali} 13, Pare`anin, Mili~evi}, Radmilovi}, Gajovi} 18, Kulji} 4, Fimi}, Rako~evi} 9, Vukovi} 10, Savi} 3, Brati}, \urkovi} 3. Trener: Zoran Er. B. Glomazi}.

PLBiH za rukometa{ice
Rezultati 5. kola: Zrinjski - @ivinice 37:18, Borac - Ilid`a 30:24, Jedinstvo - Katarina 26:29, Hrasnica - Mira 19:40, Ljubu{ki Hum - Kne`opoljka 40:28, Gora`de - Lokomotiva (26. oktobra). Parovi 6. kola (21. i 22. oktobra): Ilid`a Kne`opoljka, @ivinice - Ljubu{ki Hum, Mira - Zrinjski, Katarina Hrasnica, Lokomotiva - Jedinstvo, Borac Gora`de.
1. Mira 2. Zrinjski 3. Borac 4. Katarina 5. Ljubu{ki Hum 6. Jedinstvo 7. Ilid`a 8. @ivinice 9. Hrasnica 10. Gora`de 11. Kne`opoljka 12. Lokomotiva 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 3 3 3 5 4 148:103 167:115 145:104 144:114 141:132 122:123 135:137 114:152 147:186 91:105 136:175 82:126 15 12 12 12 8 7 7 4 4 3 0 0

Gradska arena u Zenici. Rezultat: ^elik - „Radivoj Kora}“ 68:60 (11:14, 20:13, 16:8, 21:25). ^ELIK: Veselovski 6, Vidovi}, Baji} 10, Bura 3, Tolikova 22, Risti} 9, Tavi} 6, Bejti} 6, Pa{i}, Rus 6, Solo. Trener: Zoran Trivan. RADIVOJ KORA]: ^oli} 13, Stankovi} 2, N. Jovanovi} 11, J. Jovanovi} 4, \or|evi} 2, Topuzovi}, Stjepanovi} 8, Markovi} 8, Brajkovi} 10, Kapor 2. Trener: Dragan Vukovi}. ^elik je u 2. kolu Regionalne lige za ko{arka{ice ostvario prvi trijumf, na

Prvi trijumf ^elika
Tolikova je predvodila doma}e
(Foto: J. Had`i})

Regionalna liga za ko{arka{ice

Tabela
Rezultati 2. kola: Hemofarm - Sloboda 94:56, ^elik - „Radivoj Kora}“ 68:60, Celje - Budu}nost 87:73, Mladi Kraji{nik Vojvodina 70:56, Partizan - Vo`dovac 82:76.
1. Celje 2. Partizan 3. Hemofarm 5. „R. Kora}“ 6. ^elik 7. Vo`dovac 8. Budu}nost 9. Vojvodina 10. Sloboda 2 2 0 172:141 2 2 0 152:138 2 1 1 156:126 2 1 1 141:134 2 1 1 121:119 2 1 1 149:149 2 1 1 132:140 2 0 2 124:155 2 0 2 122:175 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2

4. M. Kraji{nik 2 1 1 137:129

svom parketu protiv beogradskog „Radivoja Kora}a“. Najbolja u zeni~kim redovi-

ma bila je mlada Ruskinja Ana Tolkova sa 22 poena i V. B. {est skokova.

IFHJ

Dnevni avaz, ponedjeljak, 17. oktobar/listopad 2011.

%%

4=I AđK čAE?E= 5=LA= @>H== @>H=
(Foto: B. Nizić)

RUKOMET Predsjedništvo imenovalo selektore, Sirćo sve demantirao

Napredak u odnosu na utakmice sa Šafhauzenom i Zagrebom

Nakon poraza Bosne od Šamberija

Nova afera u bh. rukometu počela jučer sa dva kontradiktorna saopćenja za javnost

šHEFE K =F=@K
Planirali smo primiti 23 ili 24 gola, ali i dati barem jedan više od protivnika, kaže Riđić
Rezultati 3. kola: Bosna Šamberi 18:25, Šafhauzen Zagreb 27:28, Barcelona Savehof 36:24. Parovi 4. kola: Savehof Bosna (20. oktobar), Zagreb Barcelona, Šamberi Šafhauzen (22. oktobar).
1. Barcelona 2. Zagreb 3. Šamberi 4. Šafhauzen 5. Savehof 6. Bosna 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 94:75 91:72 83:76 87:81 80:99 60:92 6 6 4 2 0 0

Rukometna reprezentacija BiH: Odličan sastav i slabi rezultati

Muška rukometna reprezentacija BiH nikada nije proživljavala teže trenutke, a odavno nismo imali kvalitetnijih igrača i trenera u zemlji i naročito u inozemstvu. Sve uspjehe Tahirovića, Grahovca, Šarića, Terzića, Toromanovića... izgleda da će zasjeniti nova afera, koja je počela jučer sa dva kontradiktorna saopćenja za javnost, prvo Predsjedništva Rukometnog saveza BiH, a potom Mirsada Sirće, aktuelnog predsjednika ovog tijela, koja su stigla u našu redakciju. U prvom je pisalo: - Predsjedništvo RSBiH

na sjednici od 15. oktobra donijelo je odluku da su selektori rukometne reprezentacije Josip Glavaš i Osman Ahmetović. Stručni tim imenovan je u sljedećem sastavu: Dragan Marković, trener, Nebojša Golić, tim-menadžer, i Mirza Muzurović, direktor. Ova se imenovanja, kako stoji, odnose na ciklus pretkvalifikacija za Svjetsko rukometno prvenstvo. Potpisani su članovi Predsjedništva RSBiH Mirsad Sirćo, Zdravko Miličević i Stanislav Mucić. No,nedugo zatimstigao je Sirćin demanti, u kojem stoji:

Na konkurs za izbor selektora prijavili su se Senjanin Maglajlija, Goran Suton i Goran Stojić. Stručna komisija RSBiH nedavno je utvrdila da nijedan od kandidata ne ispunjava uvjete te da će on biti ponovljen, a da se za 

=C=E= 5JEć E 5KJ

Bosna je i u trećem kolu Lige prvaka poražena, mada je protiv Šamberija (18:25) pružila bolju igru nego što to krajnji rezultat može sugerirati. Ekipa koja je sigurno tri puta slabija od one koja je prije dvije godine u Zetri sa 24:23 savladala ovog francuskog rivala, mogla je i ovog puta odigrati egal utakmicu, ali je period od deset minuta bez postignutog gola bio presudan. Liga prvaka je ipak takmičenje gdje sebi ne smijete dopustiti takav luksuz.

/HKF= )

predstojeće utakmice nađe prijelazno rješenje. Maglajlija, kojeg mnogi priželjkuju na selektorskoj poziciji, te Suton nemaju zvanje višeg trenera rukometa, a Stojić nije vodio ekipe u evropskim takmičenjima. saopćenju koje je poslato s adrese RSBiH. Treba napomenuti da nam je prvo saopćenje stiglo sa privatne adrese Marije Primorac, portparola Mucićevog Izviđača, teda jeu njemubila i materijalna greška kojaje poslije ispravljena (prvo je napisano da je Glavaš selektor, a potom da su selektori Glavaš i Ahmetović). Šta god da se desilo, nema sumnje da se bh. rukometu opet crno piše! I. ĆOSIĆ 

=H=čEć @==I = FAH=?EK
Za mnoge je iznanađujući bio nastup Igora Karačića, koji možda odslikava u kakvoj se situaciji Bosna trenutno nalazi. Srednji vanjski, koji će danas biti podvrgnut operaciji ramena zbog čega neće igrati tri mjeseca, skoro se nije ni oznojio, a bio je najbolji strijelac Bosne sa pet golova. A pošteno se s loptom nije susreo već četiri mjeseca. U subotu je igrao, jer je znao da je to sve od njega za ovu kalendarsku godinu.

5H=L=A >D HKAJ=
Srozavanje bh. reprezentativnog rukometa dostiglo je tačku usijanja u prošlim kvalifikacijama za EP 2012. u Srbiji. U konkurenciji Mađarske, Makedonije i Estonije, BiH je osvojila svega jedan bod uz gol-razliku od 96:112 i zauzela sramotno posljednje mjesto. Pitanje je ima li kraja agoniji.

- Predsjedništvo RSBiH nije održalo sjednicu, samim tim nije ni donijelo bilo kakvu odluku o imenovanju. Ovakav način ponašanja Stanislava Mucića i Zdravka Miličevića krajnje je neprimjeren i nelegalan. Dostavljanje ovakvog krivotvorenog dopisa medijima, sa potpisanim i mojim imenom, a bez mog znanja, podliježe disciplinskoj te odgovornosti u skladu sa pravnim propisima ove zemlje - napisao je Sirćo u

- Čestitao bih Bosni na gostoprimstvu i fer i korektnoj utakmici. Došli smo u Sarajevo znajući da će biti teško, posebno zato što je bh. prvak agresivan u odbrani te zbog činjenice da se ekipa već

*=šEć =@LE I

jednom opekla ovdje. Ipak, ovog puta smo dominirali, imali smo kontrolu od sredine prvog poluvremena i zadovoljni smo s nova dva boda kazao je naš internacionalac Edin Bašić. napredak je vidljiv. - Pokazali smo da možemo igrati i sa mnogo renomiranijim protivnikom. Napredujemo, ali to je proces koji će potrajati. Ovog puta napad je podbacio, ali treba shvatiti i da imamo mali broj igrača u rotaciji. Većinom se istroše u odbrani, što se odrazi na drugoj strani - dodao je Riđić. A. Č.

Bh. predstavnik prošao zahvaljujući golu Ante Borasa iz sedmerca nakon isteka vremena
Gradska dvorana u Ljubuškom. Gledalaca 1.000. Sudije: Milan Hajek i Karel Mačo (Češka). Sedmerci: Izviđač 3 (3), Vardar 3 (3). Isključenja: Izviđač 2 minute, Vardar 4. Rezultat: Izviđač Vardar 29:26 (12:13). Prva utakmica: Vardar - Izviđač 27:25. IZVIĐAČ: B. Burić (5 odbrana), Tolić (12 odbrana), Miličević, Milas, Malinović 6, Zeljić, Grbavac 4, S. Burić 4, Matić 9, Kordić, Boras 3, Vegar, Ilić 2, Džeba 1, Pavlak, Tomić. Trener: Zdenko Grbavac. VARDAR: Abadžić (7 odPetrić 4, Jovčevski, Marković 8, Lazarov 1, Abutović. Trener: Veselin Vujović. U dramatičnoj završnici Izviđač je pogotkom iz sedmerca nakon isteka vremena osigurao potrebnih tri razlike i plasirao se u treće kolo Kupa EHF.Tridesetak sekundiprije kraja Vardar je iz sedmerca došao do rezultata koji ga vodi dalje (28:26). Doslovno u posljednjoj sekundi zbog prekršaja na Malinoviću suđen je sedmerac za domaćina, koji je realizirao najiskusniji igrač Izviđača Ante Boras, a u dvorani je nastaloslavlje. M. Kr.

1LEđ=čK FHEF== @H== K BEEšK

Uzvratna utakmica 2. kola Kupa EHF

- Krajnji rezultat je možda malo previsok. Ipak, nekim segmentima možemo biti zadovoljni, prije svega odbranom, koja je dobro funkcionirala. No, napad je bio loš. Planirali smo primiti 23 ili 24 gola, ali i dati barem jedan više od protivnika kaže trener u stručnom štabu Danijel Riđić. Za razliku od utakmica sa Šafhauzenom i Zagrebom,

2*E0 = HKAJ=šA
Rezultati 6. kola: Bosna Prevent - Leotar 33:25, Vogošća - Gradačac 22:31, Prijedor - Čelik 29:40, Maglaj Sloga 21:32, Derventa Gračanica 35:30, Zrinjski Krivaja 26:25, Goražde Konjuh (19. oktobra). Parovi 7. kola (21. i 22. oktobar): Gračanica - Goražde, Krivaja - Derventa, Sloga - Zrinjski, Čelik - Maglaj, Gradačac - Prijedor, Leotar - Vogošća, Konjuh Bosna.
1. Čelik 2. Sloga 3. Zrinjski 4. Derventa 5. Bosna 6. Krivaja 7. Goražde 8. Gradačac 9. Konjuh 10. Maglaj 11. Gračanica 12. Leotar 13. Vogošća 14. Prijedor 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 3 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 2 2 1 3 2 4 4 5 5 6 206:162 187:152 184:151 178:180 183:185 176:162 132:119 173:163 130:127 166:176 181:188 150:184 152:196 177:221 15 15 15 13 12 10 10 9 7 6 4 3 1 0

Slavlje Ljubušaka nakon meča

(Foto: M. Kraljević)

brana), Ristovski (6 odbrana), Stoilov 1, Ojleski, Markoski,

Nikolić 1, Simović 2, Doder 4, Vujović 4, Kukoski, Sobol 1,

PONEDJELJAK 17. 10. 2011.

20.10
SERIJA, BHT1
10.55 PRI^E IZ STARIH GRADOVA 17.25 GREH NJENE MAJKE 16.10 UKLETA MARIJANA 18.15 AMOR LATINO 12.20 HRANE SVIJETA

BHT1
07.00 Dobro jutro 09.10 Galakti~ki fudbal, animirana serija, 4/22 09.35 Sandokan, animirana serija, 16/45 10.00 BHT vijesti 10.10 Re~i Ive Andri}a 10.45 Ivan Kalcina, mali koncert 10.55 Pri~e iz starih gradova. Mostar, 1/2 11.25 Gorko-slatko, igrana serija 12.00 BHT vijesti 12.15 TV Liberty, r. 12.45 Smanji gas!, emisija o saobra}aju, r. 13.15 Liga {ampiona u nogometu, magazin, r. 13.45 Gurmanski izleti. Orijent ekspres 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.40 Galakti~ki fudbal, animirana serija, 5/22 15.05 ^udesni svijet, obrazovna serija, 50/52 15.20 Nema problema 15.45 Izgubljena ~ast, igrana serija, 20/77, r. 16.30 Hronika regija. Sjeverna Bosna 17.00 Gorko-slatko, serija, 210/228 17.25 BH gastro kutak, kulinarski show 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Telefoni}i, animirana serija, 7/28 19.00 Dnevnik 1 19.40 Retrovizor, muzi~ki program 20.10 Izgubljena ~ast, igrana serija, 21/77 21.00 Josip Pejakovi}. U ime naroda 21.30 Global, emisija o zbivanjima u svijetu 22.00 Dnevnik 2 22.30 Premijer liga BiH u nogometu, sportski program 23.00 Mikelan|elo Buonaroti, snimak predstave 00.20 Sve u svemu, dnevni magazin, r. 01.05 Pregled programa za utorak

FTV
06.15 Gospo|a Barbara, igrana serija /12/ 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti Dje~iji program 09.05 Poko 09.20 Super {pijunke 09.45 Tomica i prijatelji 10.00 Spretno - sretno 10.25 Hot wheels 10.45 Harveytoons 10.55 Tomica i prijatelji 11.00 Sve }e biti dobro, serija 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, igrana serija, 25. epizoda 13.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 4. epizoda 14.00 Magazin LP u nogometu 14.30 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin 15.05 Vijesti 15.10 Na{a mala klinika, igrana serija 16.05 Sve }e biti dobro, serija, 36. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Greh njene majke, igrana serija, 9. epizoda 18.25 Larin izbor, igrana serija, 26. epizoda Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Rat za Dubrovnik. Rat ili mir, dokumentarna serija, 4. epizoda 20.45 Slomljena krila, igrana serija, 56. epizoda 21.40 Medicinska istraga, igrana serija, 4. epizoda /12/ 22.25 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.55 Pandemija, dokumentarni serijal, 1. dio 23.45 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 4. epizoda 00.35 Dnevnik 3, r. 01.05 Pregled programa za utorak

OBN
07.40 Oggy i `ohari, crtani film 08.00 Ukleta Marijana (12), meski~ka telenovela 09.00 Gorki `ivot (12), turska serija 10.15 Stol za 4, kulinarski show 10.45 Bilo jednom u Turskoj (16), turska serija 11.55 OBN Info, informativni program 12.15 Ludo srce (16), turska serija 13.15 Ljubav -vjera-nada, turska serija 14.15 Izgubljeni (12), turska serija 15.10 Rijeka nade (12), turska serija 16.10 Ukleta Marijana (12), meksi~ka telenovela 17.10 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.40 Bilo jednom u Turskoj (16), turska serija 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 Finale, sportski pregled 20.00 Ljubav -vjera-nada (12), turska telenovela 21.00 Izgubljeni (12), turska telenovela 22.00 Dolina vukova (16), turska kriminalisti~ka serija 23.00 Vox populi 23.20 Telering, talk show 00.20 Izgubljeni (12), turska telenovela 01.20 Dolina vukova (16), turska kriminalisti~ka serija

TV ALFA
08.00 Novo jutro, jutarnji program 09.30 Zec i je`, crtani film 09.55 Top shop 10.00 [umska vje{tica, crtani film 10.25 Amor latino, igrana serija 20/120 11.15 [to da ne, zabavni program (r) 11.30 Vijesti 11.35 Intervju /tema dana (r) 12.00 Zakon ljubavi, igrana serija (r) 13.00 Ukradeni `ivoti, igrana serija (r) 14.05 CSI. Las Vegas, krimi serija 15.05 Zakon ljubavi, igrana serija 16.00 Ukradeni `ivoti, igrana serija 17.00 Vijesti 17.15 Predaj se srce, turska serija (r) 18.15 Amor latino, igrana serija 21/120 19.00 Vijesti 19.10 TV Liberty - inf./pol. magazin 19.55 Vijesti 20.05 Predaj se srce, turska serija 21.00 [panska primera liga. Athletic Club At. Osasuna 23.00 CSI New York, krimi serija 22.00 Intervju /tema /komentar dana 00.30 Astrologija

TV1
07.00 Jutarnje vijesti TV1 07.05 [umska vje{tica, crtani film 07.35 Zec i je`, crtani film 08.00 Vijesti 08.05 Doba ljubavi, igrana serija, ep. 11/24 09.00 Vijesti 09.05 Zakon ljubavi, igrana serija, 85. ep. 10.00 Flash News 10.05 Ukradeni `ivoti, igrana serija, 77. ep. 11.05 Biznis vijesti 11.15 Superstars, dokumentarni program, ep. 56 12.00 Vijesti plus 12.20 Hrane svijeta, serijalni program, ep. 7/13 13.00 Flash biznis- sport 13.05 [umska vje{tica, crtani film 13.30 Zec i je`, crtani film 14.00 Flash News 14.05 CSI. Las Vegas, igrana serija 6. ep. 15.00 Flash News 15.05 Zakon ljubavi, igrana serija, 86. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, igrana serija, 78. ep. 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, igrana serija, 35. ep. 18.15 Biznis vijesti 18.20 Sportski magazin 19.00 Najava Dnevnika 19.10 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Predaj se srce, igrana serija, 36. ep. 21.00 [panska primera liga. Athletic Club At. Osasuna 23.00 CSI. New York, igrana serija, 7. ep. 00.15 Pono}ne vijesti plus 00.30 Krv i ru`a 2, igrani film

Izgubljena ~ast
Vrijeme provedeno u zatvoru i ~injenica da ga nisu primili na Kembrid`, dotu}i }e Vurala. Kada u jednom kafi}u slu~ajno sretne svoju staru ljubav otvorit }e joj svoje srce... Erdogan je sve vi{e kivan na Re{ata Ja{arana, ali svoj bijes iskaljuje na Selimu. Fatmagul svakog dana saznaje ne{to o Kerimovom `ivotu

00.30
FILM, PINK BH

Frankie i Johnny
Odmah nakon izlaska iz zatvora D`oni se zaposli kao kuhar u kafi}u gdje upoznaje Frenki koja radi kao konobarica. Frenki je nepovjerljiva prema mu{karcima zbog lo{eg iskustva iz pro{losti, ali D`oni je odu{evljen njome i ne prestaje joj se udvarati.. Uloge: Al Pa}ino, Mi{el Fajfer, Nejtan Lejn Reditelj: Geri Mar{al

18.25
SERIJA, FTV

SATELITSKI PROGRAM
RTS
11.30 12.00 12.30 13.00 14.00 14.30 15.00 16.00 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 21.10 23.00 23.05 23.25 23.55 00.10 Srbija na vezi Dnevnik Igraj fudbal, budi sretan Trezor Sve boje `ivota Srpski isto~nici Ovo je Srbija Porodi~no blago, serija Dnevnik [ta radite, bre Beogradska hronika Oko, info Srbija na vezi Dnevnik Porodi~no blago, serija RTS karavan Vijesti Za sva vremena Sve boje `ivota Dnevnik Evronet

Eurosport
09.30 09.45 10.15 11.00 14.45 15.15 16.00 16.45 17.30 18.30 19.30 20.45 20.55 21.00 21.30 21.35 22.30 23.30 Motorsportovi Superbike Superbike Tenis, WTA Turnir Moskva Tenis Biciklizam, Trka kroz Lombardiju Superbike Superbike, Svjetsko prvenstvo Portugal Fudbal Biciklizam, Trka kroz Lombardiju Tenis, WTA Turnir Moskva Svi sportovi Svi sportovi Wwe Svi sportovi Wwe Borila~ki sport Fudbal

Eurosport 2
11.00 Stoni fudbal 11.30 Superbike 12.30 Fudbal, FC Koln - Hannover 96 13.00 Superbike 14.00 Ekstremni sportovi, Las Vegas 15.00 Fudbal, [alke 04 Kajzerslautern 16.00 Fudbal, Verder Bremen Dortmund 17.00 Fudbal 18.00 Trka automobila, [panija 18.30 Fudbal, Widzew Lodz - LKS Lodz 20.15 Fudbal, St Pauli - Fortuna Dusseldorf 22.15 Fudbal 23.00 Surfing 23.15 Rukomet,BjerringbroSilkeborg - Fuchse Berlin

Sportklub
10.00 ATP Masters Shanghai finale 11.30 Premier League, Stoke Fulham 13.15 Championship: Birmingham - Leicester 14.50 Danish league: Aarhus Odense 16.30 Premier League: Arsenal Sunderland 18.15 Vijesti 18.45 Premier League News 19.00 Pregled Premier League 20.30 U`ivo: Euroleague 20.45 U`ivo: Euroleague: Zalgiris - CSKA 22.30 Pregled ruske lige 23.00 Pregled holandske lige 00.00 Vijesti

22.20
FILM, NOVA TV

Larin izbor
Ton~i je upravo priznao Neli kako je dan proveo s Blankom. Ona je uzrujana i o~ekuje od mu`a da joj ka`e svoje namjere. Izravno ga pita misli li se vratiti biv{oj `eni. Ton~i joj odgovara da ne zna. Nela je bijesna. Na brodu teku pripreme za vjen~anje.

Bilo jednom u Meksiku
Progonjen i slomljen tragedijom, El Marija~i se povla~i u `ivot u izolaciji. Prisiljen je prestati se skrivati kada ga Sends, korumpirani agent CIA-e, nagovori na sabota`u ubistva meksi~kog predsjednika... Uloge: Antonio Banderas, Selma Hajek, D`oni Dep Reditelj: Robert Rodrigez

17.00
SERIJA, PINK BH

20.05

Porodi~no...

19.30

Tenis

17.00

Fudbal

16.30

Premier League

21.16
SERIJA, HRT2

National G.
12.00 Ulovljeni 13.00 Testirajte svoj mozak 14.00 In`enjerske veze 15.00 Opasni susreti 16.00 Mravlji grad 17.00 Te`ak `ivot 18.00 [apta~ psima 19.00 Ulovljeni 20.00 Megagra|evine 21.00 Povjerljivo 22.00 Te`ak `ivot 23.00 Megagra|evine 00.00 Povjerljivo

MTV Adria
14.50 15.30 16.00 17.00 17.50 18.00 18.30 19.00 19.40 20.00 20.10 20.30 21.20 21.30 22.00 22.50 23.30 00.20 When I Was 17 Plain Jane International Real World. Las Vegas True Life 3 From 1 Brand New Jukebox Videography. Hip Hop Just See MTV Music Video Premiere Just See MTV Rock Chart 3 From 1 The Hard Time Of Rj Berger Real World Las Vegas Real World Las Vegas Jersey Shore 4 Reno 911

FOXlife
17.40 Kako sam upoznao va{u majku 18.10 [apat duhova 19.05 Da, Draga 20.00 [tiklama do vrha 20.55 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji 21.25 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji 22.00 [kola za parove 22.55 Kako sam upoznao va{u majku 23.20 Svi vole Rejmonda 23.50 Vil i Grejs 00.20 [apat duhova 01.10 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji

FOXCRIME
13.20 14.10 15.00 15.50 16.40 17.30 18.20 19.10 20.00 20.50 21.40 22.30 23.20 00.10 01.00 03.15 Frikovi Nestali Put osvete Red i zakon. Zlo~ina~ke namjere Monk Bouns Bjekstvo iz zatvora Policajci iz Detroita Put osvete Red i zakon. Zlo~ina~ke namjere Bouns Za{titnica svjedoka Kasl Frikovi Policajci izDetroita Dekster

Trijumf ljubavi
Maksimilianoi MariaDesamparada neutje{no pla~u kad vide da dijete za koje su mislilida je njihovo zapravo nije njihovo. [korpion pogrije{i i ozbiljno rani oca Huan Pabla. [korpion ka`e Padili da je zabunom ubio oca Huan Pabla i da mu mora pomo}ida seskrije.Fausto ka`e[korpionu da je, vjerovatno, u~inio ne{to lo{e ~im bje`i.

Dr. House
Imu}an biznismen u “Princeton-Plainsboro” dovodi svog sina koji pati od neobja{njivihbolova u`elucu iinzistira na tome da dr. Haus vodi slu~aj. Otac vjeruje da je osobna tragedija karmi~ka kazna za njegov financijski uspjeh i da rje{enje medicinske zagonetke njegova sina le`i u obrtanju sudbine, a ne u medicinskome lije~enju.

PONEDJELJAK 17. 10. 2011.

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ Ljubav: Na sve na~ine {titite svoju intimu. Va{e su emocije sna`ne, ali ih poku{avate potisnuti. Za{to?! Posao: Neka vas ne zavedu nove, fantasti~ne ideje koje vam se roje u glavi. Najprije, zavr{ite zapo~eto. Zdravlje: Mo`ete biti zadovoljni. Ljubav: Ako ste u dugoj vezi, osje}ate `elju za promjenom. Morate priznati, ne{to se zbiva sa vama! Posao: Ovaj dan nije toliko problemati~an, kako vam se ~ini. Kona~ni bilans puno je bolji nego {to mislite. Zdravlje: Oprez sa hranom. Ljubav: Za vas je najbolje da se naoru`ate strpljenjem. Ne poduzimajte velike, pogotovo ne sudbonosne korake. Posao: Preoptere}enost vas mo`e dovesti u ozbiljniju krizu. Poku{ajte barem nekoliko sati odvojiti za opu{tanje. Zdravlje: Rastureni ste izme|u obaveza i ljubavi. Ljubav: Ne propu{tajte priliku za ljubav. Posebno kada osjetite da vam srce treperi na “onaj poseban na~in”... Posao: Borbenost je, tako netipi~no za vas, danas va{ najja~i adut. To vas vodi direktno do uspjeha. Zdravlje: Oslobodite se napetosti. Ljubav: Ne gubite vrijeme na bezrazlo`ne sumnje. Prepustite se ljubavi, imate veliku {ansu za sre}u. Posao: Finansijska situacija je, najve}im dijelom, rezultat va{eg marljivog rada i istinske `elje za uspjehom. Zdravlje:Mnogo bolje raspolo`enje. Ljubav: Pogotovo ako ste u vezi, pripremite se za kra}i period pun nedoumica i manjih napetosti. Posao: Izbjegavajte besmisleno tro{enje. Pri~ekajte, slijedi prilika za zaradu i povoljnija perspektiva. Zdravlje: Mogu}i su problemi sa grlom. Ljubav: Ne propustite priliku za lijepu ljubavnu pri~u. Cijeli dan ispunjen je toplinom i nje`nostima. Posao: Ako razmi{ljate o ve}im ulaganjima, dobro razmislite. Sa~ekajte jo{ neko vrijeme, dolaze povoljne prilike. Zdravlje:Vi{e nego solidno. Ljubav: Novi kontakti posebno su zanimljivi. Mogu}e je ra|anje nove simpatije, pa i zaljubljivanje. Posao: Sami ste krivi ako do|e do ka{njenja, krivih dogovora ili misterioznih gubitaka poslovnih papira. Zdravlje:Oprez, apetit se poja~ava. Ljubav: Budite aktivniji. Iza|ite, bit }e veoma zanimljivo i uzbudljivo. Mo`da i uz starog partnera... Posao: Beskrupulozan poslovni imid`, mo`e vam donijeti i neprijatelje. Nesmetano ostvarujete ambicije. Zdravlje:Dobro se osje}ate. Ljubav: @udite za toplinom, sigurno{}u i razumijevanjem. Sve to vam, ipak, pru`a va{ stalni partner. Posao: Ako budete strpljiviji, mo`ete o~ekivati uspjeh. Bilo bi {teta sve propustite odga|anjem poslova. Zdravlje:Gotovo, pa nikad bolje. Ljubav: Zaokupljeni ste pove}anim obavezama. Tako vam malo vremena ostaje za privatni `ivot... Posao: Osje}ate da vas niko ne razumije i ne cijeni va{a nastojanja. Niste raspolo`eni za nove obaveze. Zdravlje: Kontrolirajte emocije. Ljubav: O~ekuje vas va`an razgovor, koji mo`e potpuno promijeniti tok zbivanja. Budite tolerantniji prema partneru. Posao: Bilo bi jo{ bolje ako se osamostalite. Partnerstvo i timski rad nisu uvijek dobitna kombinacija. Zdravlje:Rekreacija rje{ava problem.

21.00

GRAND NAROD PITA

21.00

SLU^AJEVI X

12.33

KAD ZAVOLIM...

02.10

SEINFELD

PINK BH
07.30 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Put oko svijeta, reality emisija 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Zabranjena ljubav, serija 12.00 Info top, info. program 12.05 Biometerolo{ka prognoza 12.20 City, zabavna emisija 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info. program 14.20 Grand Hitovi, muzi~ki program 15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba 15.50 Info top, inf. program 16.00 More ljubavi, serija 17.00 Trijumf ljubavi, serija (2 epizoda) 18.50 Porodi~ni obra~un, kviz 19.30 Info top, centralne vijesti 19.45 Biometerolo{ka prognoza 19.46 Za zdrav i lijep osmijeh 19.50 Timmy time, crtani film 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Grand Narod pita, zabavno muzi~ka emisija 22.30 AmiG Show, zabavna emisija 23.30 Kraljica juga, serija 00.30 Frankie i Johnny, film

HAYAT TV
08.30 TV Shop DIBiH 08.50 Fifi, crtani film, 41. epizoda 08.50 Beba Felix, crtani film, 26. epizoda 09.00 Bumba, crtani film, 8. epizoda 09.10 Mekanike u misiji, crtani film, 1. epizoda 09.25 Timmy, crtani film, 1. epizoda 09.40 Fifi, crtani film, 1. epizoda 09.50 Garfield, crtani film, 2. epizoda 10.15 Dragon ball Z, crtani film, 16. epizoda 10.45 Bakugan, crtani film, 79. epizoda 11.10 Winx, igrana serija, 1. epizoda 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 12.00 Kazali{te u ku}i, igrana serija, 22. epizoda 13.00 Miljenica, serija, 90. epizoda 14.00 Glam Blam 14.50 Bioclinica 15.00 Top Shop 15.15 Vitafon 15.40 TV Shop DIBiH 16.00 Kad li{}e pada, igrana serija, 112. epizoda 17.00 Staklena ku}a, serijski program, 30. epizoda 18.10 Sport centar 18.15 Nepobjedive banzuke, zabavno-sportski TV show 18.45 HIPP - Bio hrana - HIPP 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.30 Sport 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, igrana serija, 113. epizoda 21.00 Slu~ajevi X, kriminalisti~ki magazin 22.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, zabavno-muzi~ki program 22.22 Staklena ku}a, igrana serija, 31. epizoda 23.20 Razotkrivanje, igrani film

HRT1
12.33 Kad zavolim, vrijeme stane,telenovela 13.19 Sve }e biti dobro, serija (84/180) (R)* 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.18 Tre}a dob, emisija za umirovljenike 14.50 Alisa, slu{aj svoje srce telenovela (84/240)* 15.34 Glas domovine 16.02 Kulturna ba{tina. Od Novigrada do Novigrada 16.18 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom 16.25 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.36 HAK - Promet info 17.37 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) 17.43 8. kat. Pas moj najbolji prijatelj, talk show 18.32 Od Lark Risea do Candleforda 1, serija (6/10) (R)* 19.22 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) 19.30 Dnevnik 20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.10 TV Bingo 20.35 Provodi i sprovodi, humoristi~na serija (5/20)* 21.15 Puls Hrvatske 22.30 Svijet profita 23.03 Predstavljamo vam..., emisija pod pokroviteljstvom 23.10 Dnevnik 3 23.30 Sport 23.45 Tajni `ivot umjetni~kih djela 6. Blagovijest, dokumentarna serija (1/3)* 00.34 [apta~ psima 5 (13/37) (R)* 01.22 Dr. House 6, serija (5/22) (R)* 02.04 Bez traga 7, serija (12) (13/24) (R)* 02.45 @ica 2, serija (18) (4/12) (R)*

Nova TV
07.45 Tomica i prijatelji, crtana serija 31/46 08.00 TV izlog 08.15 Nate Berkus Show 52/173 09.15 Kad li{}e pada, serija R 89/320 10.15 Ljubav i kazna, serija R 11.15 Inspektor Rex, serija R 15/123 12.15 IN magazin R 13.00 Larin izbor, serija R 14.00 Teresa, serija 56-57/152 16.00 Inspektor Rex, serija 16/123 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 90/320 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Ljubav i kazna, serija 41/107 21.00 Larin izbor, serija 28/160 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Bilo jednom u Meksiku, igrani film (12)* 00.10 Highlander IIl, igrani film (12) 02.10 Seinfeld, serija 9/180 02.40 Heroji, serija (12)*7/19 03.30 Ezo TV, tarot show (18)* 04.30 [a{avi robija{i, igrani film, R 06.15 Nate Berkus Show R 52/173 07.00 Kraj programa

MRE@A
07.05 [umska vje{tica, crtani film 07.35 Zec i je`, crtani film 08.05 Doba ljubavi, serija, ep. 11/24 09.05 Zakon ljubavi, serija, 85. ep. (R) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija, 77. ep. (R) 14.05 CSI. Las Vegas, serija 6. ep. (R) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 86. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, serija, 78. ep. 17.15 Predaj se srce, igrana serija, 35. ep. (R) 20.05 Predaj se srce, igrana serija, 36. ep. 21.00 [panska primera liga. Athletic Club - At. Osasuna 23.00 CSI. New York, igrana serija, 7. ep.

HTV OSKAR C
13.00 14.05 15.00 16.00 17.15 18.15 19.00 19.30 Klinika, serija CSI. Las Vegas , serija Zakon ljubavi, serija Ukradeni `ivoti, serija Predaj se srce, serija Kviz Dnevnik HTV Oscar-C Reemitiranje dnevnika HRT-a 20.05 Predaj se srce igrana, serija 21.00 [panska primera liga. Athletic Club - At. Osasuna 23.00 CSI. New York, serija

23.05 Dnevnik Kiss (r) 23.30 No}ni program

KAKANJ
18.00 18.30 19.00 19.15 19.30 20.00 20.20 20.45 21.00 21.30 22.00 22.45 23.00 23.30 Ritam Srebrenice Merjem, serija Denis napast Marketing Dnevnik FTV Vijesti IC Merjem, serija Marketing IC SPORT TV Liberty Amor Latino, serija Marketing Vijesti TV Sahar Glas Amerike

23.10 @ica 2, serija 00.07 Zakon i red. Zlo~ina~ke nakane 4, serija 00.49 Retrovizor. Moja obitelj, serija 01.18 Retrovizor. 24 (7), serija

22.45 Igrani film po izboru gledalaca

TV OSM
15.05 16.00 17.15 18.30 19.10 19.30 19.40 20.05 21.10 22.35 Zakon ljubavi, serija Ukradeni `ivoti, serija Predaj se srce, serija Dan, centralna inf. emisija SMS oglasi Portal Game zone Predaj se srce, serija CSI. New York, serija @ivot paparaca 1, film

BN
17.10 18.00 18.25 18.30 19.00 19.30 20.05 20.10 20.55 20.55 22.30 22.55 23.00 23.50 Pozori{te u ku}i, serija Danas u Srpskoj Marketing Monitoring BN sport Dnevnik 2 Marketing Pozori{te u ku}i, serija Marketing BN koktel Dnevnik 3 Marketing Anali Poslednja legija, film

VISOKO
19.30 Dnevnik FTV 20.05 Sje}anja 20.30 Aktuelnosti, inf. program 20.45 Marketing blok 20.50 Drugo poluvrijeme, sportski program 21.15 Sportske legende, 22.00 Amor latino, serijski program, 1. epizoda 23.00 Aktuelnosti, r. 23.15 TV strane

ZENICA
19.00 19.30 19.50 20.00 21.00 21.05 21.30 22.30 Zenica danas Muzi~ki spotovi Obavje{tenja Dokumentarni program TV izlog,mali oglasi Svijet uspje{nih Sponzoru{e, serija Obavje{tenja i tu`na sje}anja 23.00 Zenica danas, r.

HRT2
16.05 Meteor i veliki kota~i, crtani film 16.18 Mala TV 16.48 Po{tar Pet, crtani film 17.05 [apta~ psima 17.55 Obrtnik partner info, emisije pod pokroviteljstvom 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.31 Crna kutija. Pravo na obrazovanje 18.59 Vijesti iz kulture 19.07 Patak Frka, crtana serija 19.35 Glazbeni specijal. The Cult 20.00 @ivot ide dalje 2, serija 20.45 Traumatologija 21.16 Dr. House 6, serija 22.05 Bez traga 7, serija 22.50 Putem europskih fondova

TV GORA@DE
19.00 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 Dnevnik Sportski pregled Ritam `ivota/r Sestrice, igrana serija Muzi~ki program Dnevnik/r

RTRS
17.05 Larin izbor, serija 18.00 Dragulj u kruni, serija 19.15 Pingu, crtana serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Moj ro|ak sa sela, serija 21.15 Presing 22.30 Dnevnik 3 22.45 U prolazu. Tihomir Stani} 23.15 I ja, film

KISS
18.50 Marketing 19.00 Dnevnik Kiss 19.20 Sportski pregled i vrijeme 19.30 Dnevnik HRT 19.55 Marketing 20.05 Dobar, Lo{, Zao 21.05 Pressica, talk show 22.05 ^ovjek i zdravstvena kultura

HIT TV
18.30 19.00 19.25 19.35 20.00 21.00 21.30 22.00 22.35 Vremeplov Objektiv I Triumph Frame Tiana, serija ^udo `ivota Vrele gume Objektiv II Ja sam tvoja sudbina, serija

TV USK
18.40 19.00 19.30 20.05 Hello Kitty Dnevnik 1 Muzi~ki program Time out, program za mlade 21.05 Sport 21.30 Dnevnik 2 21.50 Predaj se srce, serija

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

LJUDI I DOGAĐAJI

Istvud: Blizak republikancima

1IJLK@DOGA\AJI LJUDI I == K *EA KćE

Predsjednik Barak Obama govorio pred hiljadama okupljenih

(Foto: AFP)

VAŠINGTON - Suočen sa slabim rejtingom, Džordž Buš (George Bush) došao je 1988. godine na ideju da za potpredsjednika imenuje Klinta Istvuda (Clint Eastwood), smatrajući da će uz njegovu pomoć lakše dobiti izbore. Istvud je poznat po konzervativnim političkim stavovima i blizak je Republikanskoj partiji. Na kraju je Buš izabrao mladog senatora Dena Gvejla (Dan Guayle) za potpredsjednika i dobio izbore. 

*)1 ,406) /)5
Predsjednik SAD kazao da nijedna promjena nikada nije bila brza, niti bez kontroverzi
VAŠINGTON - Američki predsjednik Barak Obama (Barack) jučer je učestvovao u zvaničnom otkrivanju nacionalnog spomenika ubijenom lideru borbe za ljudska prava Martinu Luteru Kingu (Luther). Obama je rekao da posao koji je započeo King još nije završen, ali da koliki god bili izazovi, dolaze bolja vremena. Govoreći pred hiljadama okupljenih, Obama je rekao da je King svojevremeno uzburkao američku savjest, ali je tu zemlju učinio boljom. Bez njega, rekao je Obama, Amerika možda ne bi imala hrabrosti da postane to što je danas. - Naš rad, njegov rad, još nije završen. Veliki izazovi, velike promjene su pred nama. Da je King živ, podsjetio bi nas da nezaposleni čovjek može osporiti pretjerivanja Wall Streeta, a da ne demonizira sve koji tamo rade, da biznismen može imati teške pregovore sa sindikatima, a da ne osporava pravo na kolektivno pregovaranje, da se mi možemo žestoko sporiti zbog obima i uloge vlade, a da se ne doBANGKOK - U velikim poplavama koje su pogodile Tajland, u kojima je poginulo skoro 300 osoba, a više desetina hiljada ljudi napustilo svoje domove, antički grad Ajutuja suočio se s novom prijetnjom - krokodilima koji su

Američki predsjednik na otvaranju memorijala Martinu Luteru Kingu

vodi u pitanje naša ljubav prema ovoj zemlji - rekao je Obama u govoru, tokom kojeg mu je na trenutke glas zadrhtao. Na spomeničkom kompleksu visokom devet metara ispisano je 14 poznatih Kingovih citata. Memorijal, koji je koštao 120 miliona dolara, sastoji se od Kingove statue u bijelom granitu.

Kolumbijke dale ultimatum

2F=LA = 6==@K
stigli s bujicama. Krokodili su doplivali u poplavljeno područje nakon što su pobjegli s okolnih farmi, a vlasti nude nagradu od 33 dolara za svakog uhvaćenog krokodila.

2HAEKJ IAI šJH=

BOGOTA - Stanovnice jugozapadnog kolumbijskog gradića Barbakoasa obustavile su štrajk seksom, koji su proglasile prije nekoliko mjeseci. Naime, 250 žena odlučilo je uskratiti seksualne odnose partnerima sve dok lokalne vlasti ne budu pristale da izgrade put koji će njihov grad povezati s ostatkom zemlje. Radovi na novom putu konačno su započeli, a žene su saopćile da je seksualnoj apstinenciji došao kraj.

8ALAHE?= E IJHK=
Sarkozi: Naručio kafe i otišao

Iskosa

5=HE =>H=LE F=JEJE
VILETEL - Francuskom predsjedniku Nikoli Sarkoziju (Nicolas Sarkozy) propao je pokušaj da se prikaže kao čovjek iz naroda nakon što je u kafiću rekao da će počastiti prisutne, a otišao je, ne plativši račun. Sarkozi je, tražeći podršku za predsjed-

ničke izbore, posjetio malo mjesto Viletel. Sa svojim domaćinima došao je do šanka i naručio šest kafa. Račun za njegovu rundu bio je desetak eura. Kada su popili kafu, predsjednik je zaboravio platiti te je samo išetao iz kafića.

KONEKTIKAT - Jedna vjeverica ostavila je 15.000 ljudi bez struje. Vjeverica je skočila na žice od struje te ju je ubio strujni udar od desetak hiljada volti. Za njenu pogibiju niko, vjerovatno, ne bi ni saznao da nakon kratkog spoja bez struje nije ostalo 15.000 ljudi. Prekid struje trajao je nekoliko sati.

Ajutuja: Antički grad pod vodom