P. 1
Kako motivisati zaposlene

Kako motivisati zaposlene

|Views: 508|Likes:
Published by Elzana Elesković

More info:

Published by: Elzana Elesković on Oct 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2013

pdf

text

original

DRŽAVNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU FILOZOFSKI FAKULTET PSIHOLOGIJA

SEMINARSKI RAD IZ POSLOVNE PSIHOLOGIJE TEMA:

KAKO MOTIVISATI ZAPOSLENE

PROFESOR: MIRJANA BEARA

STUDENT: ADELA MUSTAFIĆ, 06-018/07

NOVI PAZAR, JUL 2010. god. SADRŽAJ
SADRŽAJ................................................................................................................. 2 UVOD ..................................................................................................................... 3 MOTIVACIJA............................................................................................................. 4 TEORIJE MOTIVACIJE...............................................................................................7 Maslowljeva teorija hijerarhija potreba................................................................7 Herzbergerova teorija motivacije........................................................................7 McClellandova motivacijska teorija potreba .......................................................7 Vroomova teorija očekivanja...............................................................................8 Sedam teorija motivacije........................................................................................8 MOTIVACIONI CIKLUS .............................................................................................9 TIPOVI MOTIVACIJE................................................................................................. 9

Materijalna vs. nematerijalna osvajanja ..............................................................10 Novac i motivacija................................................................................................11 I ne samo novac...................................................................................................11 MOTIVACIJA U PRAKSI ..........................................................................................12 OČEKIVANJA ZAPOSLENIH.....................................................................................13 KAKO MOTIVISATI ZAPOSLENE – PRAKTIČNI DEO.................................................14 REZULTATI ISPITIVANJA........................................................................................20 DISKUSIJA RADA .................................................................................................. 24 ZAKLJUČAK .......................................................................................................... 24 LITERATURA .........................................................................................................25

2

Oni kroje svoji motivacionu praksu da bi zadovoljili potrebe i želje zaposlenih. Njegovi napori su veći i plodotvorniji što proističe iz viših ciljeva. Da bi se razumela motivacija potrebno je razumeti samo ljudsko biće. On je spreman da bolje misli i radi. To jednostavno zvuči. Motivacija je proces svesnog pokretanja i usmeravanja ponašanja i aktivnosti čoveka ka postizanju i ostvarenju određenih ciljeva i interesa. Njeno razumevanje je preduslov za uspešno motivisanje zaposlenih. biće nezadovoljan i nezainteresovan za plodotvorniji rad. racionalno rasuđuje. Pitanje motivacije zaposlenih je jedno od pitanja vezanih za upravljanje poslovanjem koje se u poslednjih nekoliko godina sve češće postavlja i sve više dobija na značaju. a samim tim i postojanje uspešnog menadžmenta i rukovodstva. Motivacija i zadovoljstvo zaposlenih postaju temeljem zanimanja suvremenog manadžementa ljudskih potencijala jer jedino se izgradnjom kvalitetnog motivacijskog sistema može pomoći organizaciji da poveća svoju konkurentsku sposobnost i vrednost. On se ne miri sa prosečnim rezultatima. Ljudska priroda može biti jako komplikovana.UVOD Motivacija ima veliki uticaj na zalaganje i učinak zaposlenih. pa samim tim i na ostvarivanje utvrđenih zadataka i ciljeva poslovne i razvojne politike predužeća. 3 . Njegovo uvećano naprezanju u cilju postizanja što boljih rezultata je rezultat uspešne motivacije. ali teorija i praksa motivacije su kompleksne komponente koje se oslanjaju na više različitih disciplina. Ako mu se to ne omogući. shvataju da moraju da znaju kako i zašto su zaposleni motivisani. Menadžeri koji žele da se njihovi zaposleni maksimalno angažuju u obavljanju svojih radnih zadataka. ni uspešnog poslovanja. Upravljanje i razvoj ljudskih potencijala postaje sve značajnije zbog novog mesta i uloge čoveka u svim društvenim procesima kao i u njihovom upravljanju. Zadatak menadžera u posluvnom svetu je da ostvare ciljeve organizacije i uspešnu poslovnu strategiju kroz rad zaposlenih. Predmet motivacije nije tačno određen i često je nedovoljno upotrebljen u praksi. Motivisanje i nagrađivanje zaposlenih je jedna od najvažnijih i najizazovnijih aktivnosti koje menadžeri sprovode. Motivisan čovek je spreman na velike napore. predlaže nova rešenja i zahteva bolje i humanije uslove rada. Bez dobre motivisanosti nema produktivnog rada.

povratna veza karakteristike koje se odnose na radno mesto. stavovi. 2. neophodno je reagovati. U većini slučajeva pad prođe sam od sebe nakon kraćeg vremena. planovima. Važno je da preduzetnici znaju da je pad motivacije i interesovanja normalna pojava koja se dešava svima s vremena na vreme. gubi poverenje u sebe. dakle. individualne karakteristike o o o potrebe. Motivi se često poistovećuju sa potrebama. Na motivaciju utiču: 1. Takvo stanje stvara odbojnost prema radu i stvaralaštvu. Intenzitet i efektivnost čovekovih aktivnosti u velikoj meri zavise od jačine motiva. Motivacija je povezana sa ponašanjem čoveka. pa se može reći da ona uzrokuje određeno ponašanje. takva osoba će biti veoma produktivna. spreman je da se suoči sa većim izazovima i ciljevima. vodi u depresiju i može da proizvede veoma nepoželjne situacije. On počinje spoznajom određene potrebe i shvatanjem njene neophodnosti i traje do njenog zadovoljenja. Sam izraz „motivacija” potiče od latinske reči „moves. međutim. Motiv je. sličnosti i značenje zadatka. određenog motiva a okončava se ostvarenjem određenog cilja ili interesa. motivacija se može shvatiti kao proces svesnog pokretanja i usmeravanja ponašanja i aktivnosti čoveka ka postizanju i ostvarivanju određenih ciljeva i interesa. pa bi se moglo reći da motivisati znači uticati na neku osobu da postupa u određenom pravcu. Proces motivacije podrazumeva proces između potrebe i cilja. Uopšteno motivacija se odnosi na uloženi napor u ostvarenju bilo kojeg cilja. interesi različite veštine. organizacijske karakteristike Čovek koji uspeva da zadovolji najveći deo svojih motiva je sigurniji u sebe. U slučaju motivacije zaposlenih ciljevi su usredsređeni na ponašanje vezano za posao. U osnovi reči motivacija je motiv koji navodi čoveka da se ponaša na određen način. nagonima i interesovanjima. Suprotno tome. autonomija. Motivacija se odnosi na sile koje daju energija. u svoje sposobnosti i mogućnosti.MOTIVACIJA Najpre je neophodno objasniti pojam motivacije. Motivacija je unutrašnji proces kod čoveka koji ga podstiče na obavljanje ili ne obavljanje neke aktivnosti. Povećanje motivacije radnika predstavlja jedno od osnovnih aktivnosti dobrog rukovođenja. namerama. movere” što znači: kretati se. interesima. karakteristike posla 3. Da bi bolje izvršavali svoje zadatke. Sa adekvatnom sposobnošću. Prema tome. Na taj način se stvara motivacioni ciklus ponašanja koji počinje javljanjem određene potrebe tj. 4 . čovek koji ne upeva da zadovolji određene motive i potrebe. kada postoje jasni znaci da bi gubitak motivacije mogao voditi posao u ozbiljne probleme. unutrašnja pokretačka snaga čoveka koja podstiče i usmerava njegovo ponašanje i njegove aktivnosti. radnike treba motivisati za rad na određen način. usmeravaju napore jedne osobe da naporno radi u cilju postizanja cilja. željama.

Ipak to je samo jedan od faktora koji utiču na ponašanje pojedinaca. na primer. pa tek onda druge. umetničkog ili bilo kog drugog okruženja. Zbog sve većeg broja konkurenata. kojom pojačava svoju konkurentnu ulogu na tržištu proizvoda i usluga. Spisak profesionalnih privilegija može da bude neograničen. dok će starije osobe možda preferirati bolji status na poslu ili da postanu članovi nekih profesionalnih udruženja. Mnoge firme pribegavaju angažovanju stručnjaka za izradu programa koji će imati holistički pristup i pružiti kompletan uvid u sve potrebe zaposlenih i prema tome utvrditi parametre za ispunjavanje istih.. a preduzeće visoku efikasnost. pravna pomoć. oni treba da znaju šta zaposlene motiviše za što bolje obavljanje posla Da bi se podstaklo puno radno angažovanje zaposlenih i postigao optimum u poslu potrebno je odrediti prave načine za njihovu motivaciju. ekstra odmori ili produženi godišnji odmor. programi rekreacije. A da bi to mogli da urade. da poznaju svoje zaposlene i da se trude da ostvarujući ciljeve organizacije zaposleni ostvaruju i svoje lične i profesionalne ciljeve. radne aktivnosti. Opšte je prihvaćen stav da je motivacija dobra stvar. Ima je manje nego što je dovoljno i povremeno je treba obnoviti. pa je stoga neophodno utvrditi prave uzroke nezadovoljstva zaposlenog i shodno tome odabrati adekvatne mere.. Ako hoćemo nekoga stvarno da motivišemo. tako i u bilo kojoj vrsti poslovnog. 5 . aktivnije i energičnije ostvaruju postavljene ciljeve i imaju lojalan odnos. fleksibilno radno vreme. pitanje motivacije je postalo suštinsko pitanje za ostvarivanje konkurentske prednosti organizacije. Da bi čovek mogao da motiviše druge. Najznačajniju ulogu pri motivisanju zaposlenih imaju rukovodioci koji treba da su dobri dijagnostičari. putovanja o trošku firme. zajmovi. mlađi ljudi mogu da budu motivisani time što će dobiti automobil kompanije na korišćenje. godina starosti. Stipendije. službena kola. Oni ne moraju biti samo u vidu povećanja plate ili unapređivanju. deoba profita. mora biti u stanju da spozna sebe i motiviše samog sebe. Visokomotivisani pojedinci ostvaruju velike rezultate. samo su neke od onih koje mogu da postanu deo i vašeg programa. Ljudsko ponašanje pokreću različiti motivi tako da pri angažovanju zaposlenih treba obratiti pažnju na različitost ljudi i njihove individualne potrebe. briga o deci zaposlenih radnika. utvrđivanje specijalnih novčanih nagrada za najproduktivnije radnike. Motivacija je neophodna za postizanje uspeha kako na ličnom planu. mi moramo da razumemo njegove potrebe i ciljeve. Tako. jer različite pogodnosti treba da se daju različitim ljudima. bračnog statusa i veličine porodice. sportskog. plaćanje članarine za profesionalna udruženja. Zaposleni koje je kompanija motivisala na adekvatan način. Potrebe zaposlenih se utvrđuju uz uvažavanje njihovog radnog iskustva. Dužnost rukovodioca je da motiviše zaposlene da daju svoj doprinos ostvarivanju ciljeva preduzeća. Ona je sredstvo kojim menadžeri mogu da urede odnose u organizaciji. organizacije ljudskog rada i društva.Motivi radnika da bolje rade mogu se podeliti u dve grupe i to: • • kolektivni motivi i lični motivi Motivacija je suštinsko pitanje celokupne ljudske aktivnosti vrednost sistema ličnosti.

predstavljaju moćno sredstvo u rukama menadžera. gledajući da se što manje intelektualno. priliv i odliv novca i tehnike upravljanja. Zbog toga. uz primereni motivacioni pristup i stil rukovođenja. Šta se tada događa? Potpuno demotivisani ili omalovaženi ljudi počnu da se ponašaju na način kako su i tretirani – najjednostavnije rečeno samo „odrade” posao striktno poštujući ustanovljene procedure i radno vreme. Laka su meta bilo kog poslodavca iz okruženja koji im ponudi makar i jedan jedini motiv koji bi im vratio osećaj čoveka. Ne treba ispustiti iz vida da su koreni svih ljudskih motiva u zadovoljstvu. a ne prostog broja. „Motivacioni faktori” (faktori zadovoljstva) su istinski motivatori. izazovni. ljudi se pretvore u statističke brojeve ili se tretiraju kao vrlo lako zamenljiv inventar. loši međuljudski odnosi mala ili nikakva odgovornost za preuzeti posao prestroga kontrola. Naravno. a o lojalnosti kompaniji nema ni govora. pronašli ste šifru za uspeh! Kompanije ponekad previde značaj ljudskog faktora. najbolje je kombinovati sve faktore uporednom analizom obe teorije. Ti faktori se odnose na potrebu za ličnim razvojem. koji su u stanju da utiču na povećani entuzijazam i angažman zaposlenih.Faktori koji mogu da dovedu do umanjenja motivacije na poslu mogu biti: • • • • • • • • • • • dosadan posao koji se ponavlja malo korišćene stručne sposobnosti loši uslovi rada preopterećenost poslom nedostatak priznanja za dobro obavljen posao nedostatak povratnih informacija o tome kako su poslovi obavljeni nema mogućnosti za napredovanje nizak položaj u organizaciji. koji omogućavaju izražavanje svih sposobnosti zaposlenih. 6 . Faktori od kojih zavisi zadovoljstvo na poslu su: • • • • • • • • • • postignuće priznanje priroda posla odgovornost napredovanje politika kompanije i administracija nadzor plata međuljudski odnosi i radni uslovi. odgovornostima i priznanjima. uz minimum svojih kapaciteta. kreativno i emotivno angažuju. zanimljivi i svrsishodni poslovi. Glavna preokupcija često postanu kompjuterska tehnologija. A kako motivisati zaposlene da bi se postiglo njihovo zadovoljstvo na poslu? Ako saznate šta motiviše vaše ljude. većim ostvarenjima.

usloviti rada. McClelland (engl. 3. hrana. da svako sledi hijerarhiju potreba.) nastavio se na Maslowa. toplina potrebe za sigurnošću o fizička sigurnost i sigurnost od gubitka posla i imovine potrebe za povezivanjem o čovek je ljudsko biće i ima potrebu za povezivanjem i prihvatanjem od drugih ljudi potrebe za poštovanjem o donosi moć. administracija. ali njihov izostanak ne rezultira nezadovoljstvom o izazovan posao. 2. Također smatra da su potrebe niže razine uslov za potrebe više razine. tj. Osnovne ljudske potrebe prema važnosti (povezati sa slikom iznad): 1. 5.). 4.TEORIJE MOTIVACIJE Maslowljeva teorija hijerarhija potreba Jedna od najčešće spominjanih teorija motivacije je upravo teorija hijerarhija potreba Abrahama Maslowa (engl. priznanje o o McClellandova motivacijska teorija potreba David C. 1. ugled i status potrebe za samopotvrđivanjem o maksimizirati potencijal i postići nešto u životu o Herzbergerova teorija motivacije Frederick Herzberg (engl. potreba za moći 7 . On je zaključio da kada se jedna skupina potreba zadovolji ona prestaje biti motivator. faktori održavanja (higijene) nisu motivatori. ali njihovo nepostojanje rezultira nezadovoljstvom politika kompanije. voda. stan. motivatori o izazivaju zadovoljstvo. postignuća. fiziološke potrebe 2. plata i sl. Herzberg je svojih istraživanjima došao do dvo-faktorskeke teorije motivacije.) izdvojio je tri tipa osnovnih motivacionih potreba: 1. odgovornost. ali je u velikoj meri modificirao njegovu teoriju. status. napredovanje.

) smatra da će ljudi biti motivirani za ostvarenje cilja ako veruju u vrednost cilja i ako mogu videti da ono što čine pomaže u njegovu ostvarenju. nagrade za učinak i uloženi trud. primena joj je uspješna jer organizacija može zaposlenom pružiti takvu povratnu informaciju. uživaju u poučavanju i javnim nastupima 2. primena joj je uspešna jer odgovara na pitanje zašto se ljudi više trude. • Teorija postavljanja ciljeva . • Teorija pravednosti . ali se. • Teorija karakteristika posla . • Teorija jačanja .smatra da je izvor motivacije praćenje povratne informacije o obavljenom poslu sročene tako da povećava dostižnost ciljeva. ali i intenzivan strah od neuspeha o postavljaju sebi teže ciljeve i vole puno raditi o o Vroomova teorija očekivanja Victor Vroom (engl.nastoji smanjiti osećaj napetosti zbog uočene nepravde. potreba za postignućem o vidljiva je intenzivna želja za uspehom. spremni su pomoći i utešiti 3. pojavljuju etički problemi. vođen potrebama. primena joj je umereno uspešna jer nagrađivanje može biti učinkovito na nekim poslovima. primena joj je ograničena jer se doživljaj nepravde može ublažiti i na druge načine. SEDAM TEORIJA MOTIVACIJE • Teorija potreba .izvor motivacije je usmeravanje ponašanja prema postavljanju ciljeva.izvor motivacije je nesvestan. • Samoregulacijska prijava .drži da je izvor motivacije nagrada za učinak. a očekivanje procenjena. skloni raspravi. potreba za povezivanjem o ljudi s potrebom za povezivanjem osećaju se zadovoljni ako su voljeni i ne žele biti odbačeni iz društva o uživaju u osećaju intimnosti i razumevanja. tvrdoglavi i zahtevni.izvor motivacije je odnos između željenih rezultata. a ne samo pojačanom motivacijom. primena joj je uspešna jer se ciljevi mogu postavljati na svim poslovima. dobri su govornici. pa je primena teorije vrlo ogranicena. kad je reč o pokušaju promene ponašanja zaposlenih. otvoreni. Motivacija = valencija × očekivanje Valencija označava jačinu preferencije pojedinca prema rezultatu. verovatnost (od strane radnika) da će delovanje voditi do željenog rezultata. • Teorija očekivanja .ljudi koji imaju potrebu za moći veliku pažnju pridaju utecaju i kontroli teže pozicijama vođe.izvor motivacije ljudi nalaze se u poslu zato što imaju 8 .

TIPOVI MOTIVACIJE Po Hercegu definišemo dva tipa motivacije: 1. koja se najčešće izražava novcem. Kazna – Spoljašnja motivacija (smanjenje plate. MOTIVACIONI CIKLUS Motivacioni ciklus sastoji se iz tri faze. Prva faza je nastajanje motiva. Spoljna motivacija. Unutršnja motivacija 2. pokrenuti tu pozitivnu energiju kod sebe i kod drugih je jedno od najboljih i najlepših umeća u životu. koje se mogu videti na narednom grafiškom prikazu: (Ne) zadovoljstvo Motivacija Učinak Povratna sprega Model motivacionog ciklusa Motivacioni ciklus sastoji se iz tri faze. Pretpostavlja se da kada se radnik nagradi to ponovo proizvodi motiv i tako se zatvara krug. Za sve što radimo potrebna je energija. otkazi. odnosno pokreću se aktivnosti zaposlenog ka ostvarenju određenog cilja. Postoje četri puta motivacije: 1. snaga. usluge od drugih ljudi…) sve ono čime će nas drugi nagraditi ako ostvarimo nešto.snažnu želju za uspehom. pošto je logična posledica učinka – određena nagrada. beneficija. Kako stvoriti. primena je umereno uspešna jer nije jasno je li u opisu posla reč o nečem što određuje kompanija ili o subjektivnom viđenju zaposlenog. roditelj koji kažnjava dete za loše učenje…) sve isto kao prethodni slučaj samo što vas sada neko spolja kažnjava umesto što vas nagrađuje. koji će nas terati da završimo stvari kako treba. Ako ne volimo to što radimo svi trikovi sveta ne mogu nam pomoći. U drugoj fazi te aktivnosti proizvode određeni učinak. a u trećoj fazi se javlja zadovoljstvo radnika učinkom. 9 . Nagrada – Spoljašanja motivacija (povećanje plata. 2. zabrana izlazaka ako ste npr.

Kada se govori o motivaciji zaposlenih koliko god je važna uloga koju ima menadžment toliko je važna i lična odgovornost svakog zaposlenog po pitanju sopstvene motivisanosti i ličnog odnosa prema poslu. a to su odnosi ljubavi. MATERIJALNA VS. kancelarija ili kompanijski auto gube svoju slast i zato im stalno iznova treba nalaziti neku zamenu ili stalno iznova moraju biti osvajani. Nagrada – unutrašnja motivacija. 4. sama priroda posla. nematerijalna motivacija je prostor na kojem se dešavaju čuda. ali koji je u profesionalnom smislu izazovniji ili kreativniji. moć. organizaciona kultura i drugo. priznanje. Novac je efikasniji motivator ukoliko je povezan sa uspešnošću na poslu i ukoliko nije jedini motivator.3. priznanje. Jednom osvojena povišica. To je ono kada kažemo sebi da nećemo izlaziti mesec dana ako ne položimo ispit i sl. jer pritisak da se posao završi dolazi iznutra. pobeda. Inspiracija. Svako ima „nešto svoje“ što ga tera da uspe i završi zadatak Najčešći motivatori koji se spominju u vezi s poslom su novac. sigurnost zaposlenja. NEMATERIJALNA OSVAJANJA Iako mnoga istraživanja pokazuju da se novac kao motivator nalazi relativno nisko na hijerarhijskoj lestvici motivatora to ne znači da je novac kao motivator najmanje važan. međuljudski odnosi. odnosno uspeh. samostalnost u radu. Radi se o tome da je zaposlenom stalno potreban neki spoljašnji podsticaj kako bi se više angažovao na poslu. Kazna – unutrašnja motivacija. odnosno prestiž. zato što je zadatak lični izazov za nas i sl. i u odsustvu spoljnih pritisaka ne ostavljaju nezavršen posao. Ipak. odnosno profesionalni razvoj. uslovi rada. nadahnuće. teži sve večim profesionalnim izazovima i većem stepenu odgovornosti i ima snažnu potrebu za postignućem. kada niko ne pita kada će se naplatiti. nematerijalnih momenata. Problem kod spoljašnje motivacije je da se zaposleni stalno iznova moraju motivisati. Naši unutrašnji razlozi. Suprotno od intrinzične je ekstrinzična ili spoljašnja motivacija. već pre da je novac nešto što se podrazumeva da sleduje. Nikada osoba neće podneti veliku žrtvu ili napor zbog novca koliko zbog nekih drugih. radimo nešto radi osjećaja uspeha. postignuće. neki statusni simbol ili nešto drugo. Reč je o takozvanoj intrinzičnoj ili unutrašnjoj motivaciji. znanje. Ako se zaposleni osećaju potplaćeno biće demoralisani i demotivisani i to ne može da se ispravi ni s jednim drugim vidom motivacije. Zato su u poslednje 10 . mogućnost napredovanja. samostalne su u poslu. Čest je slučaj da osobe koje imaju unutrašnju motivaciju napuste bolje plaćen posao i pređu na manje plaćen posao. lični doprinos. Najbitnije je ono što je najteže kopirati. kvalitet menadžmenta. koje imaju inicijativu. Radi se o tome da osoba voli svoj posao i motivisana je prvenstveno prirodom svog posla. međusobnog poverenja i poštovanja. status. unapređenje. Sve je veći broj oglasa u kojima se traže samomotivisane osobe (self-motivated/ selfdriven/ result oriented). razumevanja i sloge među ljudima. To može da bude povišica. u suštini samokažnjavanje posle neuspeha koje treba da nas natera da više radimo. želi da što više nauči i da se profesionalno razvija. viši cilj i svrha ne dolaze od novca.

postaje važniji Dok su uslovi pod kojima visina zarade deluje motivaciono mora biti povezana sa onim pokazateljima učinka i ponašanja na koje radnik može uticati • • • • • postavljeni planovi. je bitan integrišući faktor. Ako ste materijalista. Zajednički cilj. Kao deo nečega što je važno pojedinac se oseća kao da je sam važan. Ipak. najbolje što možemo. standardi moraju biti ostvarivi mora postojati jasna veza između rezultata rada i nagrada povećanje zarade za veći učinak mora biti dovoljno da opravda uloženi napor povećanje zarade mora direktno i neposredno slediti povećanje radnog učinka i poboljšanje uspešnosti razlike u zaradama izmađu dobrih i loših radnika moraju biti dovoljno velike. Pokušajte utvrdite kolika je korist posla koji radite. Ukoliko postoji atmosfera uzajamnog poverenja. godine rekao da nagrađivanje kroz utvrđene plate ni kod jedne kategorije zaposlenih ne osigurava najveću predanost radu pa tako danas kažemo da je novac nezaobilazan ali ne i dovoljan motivator za rad. vaš odgovor će biti novac. kako pronaći motivaciju i raditi nešto savesno. dok ne pronađemo nešto bolje. Ako vam ni novac nije najvažnija stvar motivaciju pokušajte pronaći u korisnosti. radite na telefonskoj 11 . već: • • • Novac je važan. To se odnosi ukoliko npr. Činjenica da pomažete drugima može biti jako dobar motiv. izvukli njihov maksimum i aktivirali najbolji deo njihove ličnosti. lakše i kvalitetnije obavljen. Svako će se potruditi da uradi što bolje svoj posao ako se oseća da je projekat značajan. nego drugima. kao i u životu ljudi su upućeni jedni na druge. ako nije izravno povezano s ciljem prema kojem idemo ili težimo. a svako voli da se oseća na taj način. U poslu. ali ne i dovoljan mehanizam motivisanja Novac nije podjednako važan za svakog pojedinca i u svakoj situaciji Što je novca manje. ne vama. iskazan kroz misiju i viziju.vreme tako popularni takozvani Trust Building Trainings.. poštovanja i saradnje svaki posao će biti brže. NOVAC I MOTIVACIJA Novac je svakako najstariji i najočigledniji a i univerzalni mehanizam motivisanja za rad. Veliki lideri su oni koji umeju da se koriste nematerijalnim motivatorima i da manipulišu emocijama ljudi kako bi ih pokrenuli. I NE SAMO NOVAC. Osećanje da je zadatak važan i očekivanje pohvale od nekoga koga poštujemo snažni su razlozi da se posao dobro obavi. Motivacija znači pružiti nekome razlog da radi dobro. Šta nas motiviša za postizanje nekog cilja lako je odgovoriti – CILJ. Pa ćete raditi po principu «koliko para toliko muzike». Ali. još je slavni ekonomista Džon Stjuart Mil 1849.. Lideri i menadžeri treba hrabre i pohvaljuju one koji sa njima rade. Ako je to što radimo samo usput.

odgovorniji. sami izaberu način na koji će obaviti posao. Očekivanja zaposlenih predstavljaju snažan motiv. Budite svesni da su novčane nagrade veliki motiv. I obrnuto – šta neće dobiti ako ga obave loše.neka ih dožive kao svoje. Čuveni general Paton je rekao: „Nikada ne recite ljudima kako da urade posao. Jednu osobu ste usrećili! Na kraju radnog dana to može biti 500 sretnijih osoba. Neki čak veruju da novac ne motiviše. 8. Radeći nemojte razmišljati o šefu koji je naporan.centrali za pomoć korisnicima. Prirodu i sadržaj posla prilagodite i približite ljudima. ali će njegovo odsustvo demotivisati! 4. jer je rešila svoj problem. zamenite je drugim rečima istog značenja kao što su „izazov” ili „situacija koju treba rešiti”. Omogućite ljudima da učestvuju u postavljanju svojih ciljeva . raznovrsniji. dobijanjem većih odgovornosti ili pružanjem mogućnosti da ostvare nešto značajno. Budite dobar primer svojim podređenima. Zar to stvarno nije dobar motiv?! MOTIVACIJA U PRAKSI 1. pohvalama. bez obzira da li ste u stanju da ih ispunite. Potrudite se da prepoznate potrebe svojih podređenih. Misli „veliko” . Budite pravi lider. 7. 12 . Potrudite se da saznate ne samo njihove potrebe. Stavite im do znanja da od njih zavisi da li će nešto ostvariti i dobiti ili ne. ali isto tako ljudi mogu biti snažno motivisani priznanjima. dinamičniji. Kažite im šta treba raditi. a ne nametnute! 6. Nakon razgovora s vama jedna je osoba sretnija. to će vam pomoći u pristupu motivaciji svojih ljudi. Dajte jasno do znanja da posle ostvarenja cilja sledi nagrada. 3. kada je to moguće. iskorištavač ili tko zna što drugo… Neka vas motivira činjenica da svaki put kada podižete slušalicu pomažete nekome. unapređenjima. Izbegavajte upotrebu reči „ problem”. jer ljudi vole da imaju za menadžere osobe koje im imponuju! 9.visoka očekivanja su ključ svakog uspeha! Stalna akcija . izazovniji itd. tako da ti poslovi budu zanimljiviji.nema uspeha bez proaktivnosti! 10. već i želje. 2. Kvalitet života na radnom mestu smatra se ključnim faktorom motivacije. i oni će vas iznenaditi svojom ingenioznošću”. 5. Dozvolite im da. Pozitivne komunikacije – entuzijazam i optimizam! Cenite vreme.

Materijalni motivatori imaju neuporedivo veću snagu motivisanja od moralnih. Ponašanje ljudi u kompaniji može se podeliti na potrebno ponašanje da bi se ostvarili ciljevi kompanije i ponašanje koje se nagrađuje. odnosno plaća. ako mogu. umeravaju i održavaju ljudsko ponašanje ka određenom cilju. održavanja i podsticanja takvog ponašanja. Najveći problem menadžmenta je spajanje potrebnog ponašanja sa ponašanjem koje se plaća. Motivacija predstavlja skup procesa koji podstiču. da li će i šta dobiti ako obave svoj deo posla. (koji ne mora uvek biti materijalna nadoknada) koji mora biti jasan i unapred poznat zaposlenima. tj. Zbog toga treba obratiti pažnju na očekivanja zaposlenih i njihovu percepciju. Prema tome i motivaciju možemo podeliti na moralnu i materijalnu. a materijalne ličnim. od velikog značaja za motivaciju zaposlenih. zaposleni sebi može postaviti tri pitanja : 1. usmerena na budućnost. a odgovor na njega . Usled toga je sistem nagrađivanja. Moralne motive možemo nazvati i kolektivnim motivima. da li će nagrada biti vredna uloženog truda? ZNAČAJ MOTIVACIJE Ljude treba motivisati nudeći im da rade ono što se nagrađuje. zbog čega se ovaj proces ne može u potpunosti objasniti ljudskim potrebama. U tom svetlu.najveći princip menadžmenta. da li mogu uraditi ono što menadžer od mene traži? 2. 13 . koje motivaciji prethode. Radna motivacija podrazumeva ukupnost različitih metoda i procesa izazivanja. da li će menadžer biti zadovoljan i da li će me nagraditi? 3. Najveća motivacija je nagrađivanje koje može biti materijalno i moralno. Motivacija je proces pokretanja ljudske aktivnosti usmerene ka postizanju određenih ciljeva. Na koji način motivisati ljude predstavlja ključni problem u kompaniji. odnosno plaća.OČEKIVANJA ZAPOSLENIH Motivacija je. koje je usmereno na postizanje određenih radnih ciljeva. kao proces.

14 . „Elektroindukt“ postoji i uspešno radi elektro motore i mašine za velike fabrike i preduzeća u Sandžaku 25 godina. Ispitivanje je trajalo oko 30 minuta.ZNAČAJ MOTIVACIJE U razvijenim zapadnim zemljama. SZR „Elektroindukt“ u Novom Pazaru vrši popravku i remont elektro motora. KAKO MOTIVISATI ZAPOSLENE – PRAKTIČNI DEO Testirani su radnici SZR „Elektroindukt“ u Novom Pazaru. elektro mašina. Primenjen je test MOP2002 i Bojanovićeva skala za merenje spremnosti zalaganja na poslu. a naročito u istočnoj Aziji (Japan. jer zna da će kroz njen uspeh ostvariti i lične materijalne ciljeve). ne slažem se. Cilj: ispitati motivisanost zaposlenih u SZR „Elektroindikt“. Procedura ispitivanja: ispitanici su zamoljeni da odgovore na sva postavljena pitanja na testu i skali. Metod: test MOP2002 i Bojanovićeva skala za merenje spremnosti zalaganja na poslu. Bojanovićeva skala za merenje spremnosti zalaganja na poslu (1996) Na kraju svake tvrdnje ispitanik se opredeljuje za jedan od ponuđenih odgovora – slažem se. Uzorak: testirano je četiri radnika. nisam siguran. kućnih aparata. da odgovori neće uticati na njohov rad i status u firmi. Koreja) uspešno se ukrštaju kolektivni i lični motivi (japanski radnik je odan kompaniji. Ispitanicima je rečeno da je ispitivanje anonimno i da će se koristiti samo u naučne svrhe.

jer je energija potrebna i za druge stvari. Slažem se b. Slažem se b. Radnik treba da se zalaže na poslu čak iako to njemu samom ne koristi mnogo. Čovek treba da se zalaže na poslu bez obzira da li ga drugi zbog toga cene ili ne. Nisam siguran c. Ne slažem se 3. Slažem se b. Nisam siguran c. nego zalagati se na poslu. Važnije je imati dobre odnose sa onima koji ocenjuju naš rad. a. Nisam siguran c. Nisam siguran c. Slažem se b. Slažem se b. Ne slažem se 7. a. Slažem se b.1. Nisam siguran c. Nisam siguran c. Ne slažem se 5. Ne slažem se 15 . Slažem se b. Ne slažem se 4. Čovek ne može da bude zadovoljan ako ne da sve od sebe na poslu. Čoveka treba ceniti po sposobnostima i moralu. Čovek treba da da sve od sebe na poslu čak iako drugi radnici iz njegove grupe ne rade dovoljno. a. Ne slažem se 6. a nikako prema tome koliko se trudi na poslu. a. a. Ne treba odviše zapinjati na poslu. Nisam siguran c. Ne slažem se 2. a. a.

Ne slažem se 16 . a. a.8. Nisam siguran c. Ne slažem se 12. Ne slažem se 13. Slažem se b. a. Iz ekonomske krize možemo isplivati samo ako svaki pojedinac da maksimum na svom radnom mestu. a. Ne slažem se 10. a. Kada privreda propada. Nisam siguran c. Ne slažem se 14. Slažem se b. Nisam siguran c. Ne slažem se 11. Nisam siguran c. stanje ne može popraviti pojedinac svojim zalaganjem na poslu. Nisam siguran c. Nisam siguran c. Ne slažem se 9. Slažem se b. a. Nisam siguran c. Verujem da se pojačanim radom možemo izvući iz krize. Slažem se b. Slažem se b. Slažem se b. a. Slažem se b. U ovim uslovima nikakvo zalaganje na poslu više nema smisla. Nije uvek pametno zapinjati na poslu. Čovek uvek bolje prođe ako se trudi na poslu nego ako se ne trudi. Zalagao se na poslu ili ne zalagao. uvek izađe na isto.

Rezultat istraživanja koristiće se samo u naučne svrhe. zaokružite uglavnom netačno (2) Ako se tvrdnja uopšte ne odnosi na Vas. Pol: M Ž Godine starosti: _________ Vaša ustanova (škola. zaokružite potpuno netačno (1) Tvrdnje 1. MOP Molimo Vas da sva pitanja pažljivo pročitate i na sva odgovorite. Iskreni odgovori su najbolji mogući.. ali ne u potpunosti. zaokružite nisam siguran/na (3) Ako se tvrdnja samo u maloj meri odnosi na Vas. preduzeće)________________________________ Nivo obrazovanja majke: Nivo obrazovanja oca: Uputstvo za popunjavanje upitnika: Treba da iskažete u kojoj meri se tvrdnje u upitniku odnose na Vas: • • • • • Ako se tvrdnja u potpunosti odnosi na Vas.Franceško M. Bala G.. zaokružite uglavnom tačno (4). Uvek istrajem u ostvarivanju svog Potpuno netačno 1 Uglavnom netačno 2 Nisam siguran/a 3 Uglavnom tačno 4 Poptuno tačno 5 17 . Ovo ispitivanje je anonimno. Ako niste sigurni da li se tvrdnja odnosi na Vas. fakultet. zaokružite potpuno tačno (5) Ako se tvrdnja odnosi na Vas. U ovom upitniku nema tačnih i pogrešnih odgovora. Mihić V.

23. 4. Ne uzbudjujem se mnogo ako ne završim ono što sam započeo/la. Svaki posao je novi izazov za mene. Važno mi je da se istaknem svojim uspehom. U životu je uspeh na prvom mestu. Po svaku cenu moram da 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Potpuno netačno 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Uglavnom netačno 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Nisam siguran/a 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Uglavnom tačno 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Poptuno tačno 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 18 . Iz svojih grešaka uvek izvlačim pouku za ubuduće. Ukoliko je neko bolji od mene. 12. 8. 15. Moja parola je: „što ne moraš danas.Čak i kada mi ne ide lako. 18. 9. Priželjkujem uspeh u svakoj aktivnosti koju započinjem. 26. Upornost je ljudska osobina koju veoma cenim. Divim se uspešnim ljudima. 28. Obično odlažem onaj posao koji zahteva puno truda. posao privodim kraju. 14. najčešće istrajem. U svemu pto radim nastojim da budem najbolji/najbolja. 13. U svakom trenutku treba imati jasno definisan cilj. 5. 6. ostavi za sutra“ 20. Tvrdnje 17. Biti najbolji je dobar životni moto.Težim da u svemu budem ispred drugih. Važno mi je da se istaknem u onome što radim. 24. Ne razumem ljude koji jure za uspehom. 19. 25. 3. Sve unapred isplaniram da bih postigao/la bolje rezultate. 21.Znam šta hoću da postignem u životu. 7. Najbolje se osećam kada postižem dobre rezultate. Najveći podsticaj predstavlja mi takmičenje sa drugima 10. Pred sobom uvek imama neki cilj koji želim da ostvarim. 11. Svaku aktivnost prethodno treba dobro isplanirati. 22. želim da ga dostignem. 29. Sebi uglavnom postavljam visoke ciljeve. 27. 16.cilja 2. Ako radim nešto teško. Uspešno obavljen posao je za mene najveća nagrada.

42.postignem uspeh u aktivnostima kojim se bavim. već pažljivim planiranjem i marljivim radom. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Potpuno netačno 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Uglavnom netačno 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Nisam siguran/a 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Uglavnom tačno 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Poptuno tačno 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 19 . Osećam veliko zadovoljstvo kada ispunim dnevni plan. I sama pomisao na ostvrenje cilja budi kod mene pozitivna osećanja. bez velikih planova. Moj moto je „treba živeti od danas do sutra. I posle više neuspešnih pokušaja. 48. 33. 32. 43. Cenim ljude koji su istrajni u psotizanju svojih ciljeva. 44. Kad nemam isplaniran dan. 40.“ 53. 34. Kada ostvarim jedan cilj. 50. 46. Mislim da nema smisla mnoge stvari planirati unapred. Smatram da sam takmičarskog duha. 45. 35. Tvrdnje 41. 38. Često se dosađujem. Imam potrebu da drugima pokažem koliko sam uspešan/uspešna. Uvek se trudim da radim bolje nego što sam ranije radio/la. Uvek završavam ono što sam započeo/la. Do uspeha se ne dolazi preko noći. Ulažem puno energije da bih se istakao pred drugima. osećam se neobično. 47. Važno mi je šta drugi misle o mojim postignućima. 51. ne odustajem. 36. 31. Drugi ljudi smatraju da sam osoba koja „zna šta hoće“. Planiram svaku svoju aktivnost. 30. Važno mi je kako drugi ocenjuju moj rad. Veoma mi je važno da se priča o mojim uspesima. 37. Uvek ostvarim najveći deo onoga što sam predvideo. U budućnosti sebe vidim kao uspešnu osobu. odmah pronalazim drugi jer me to ispunjava. 39. Planiram svoje aktivnosti za sutrašnji dan. 52. 49. Spremna sam preuzmem odgovoronost za zadatke koje izvršavam.

Kada mi se neka osoba dopadne.54.615 – previsoko. nego da sve unapred isplaniram. Više volim da sam spontan. ne odustajem dok je ne osvojim. preduzeće): SZR „Elektroindukt“ Nivo obrazovanja majke: srednja škola Nivo obrazovanja oca: viša škola MOP : C : ___60__ T: __68__ _4. usmereni ka svojim ciljevima a ne ka ciljevima drugih 20 . „stati malo na loptu“ Takmičenje sa drugima T: 3. 55. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 REZULTATI ISPITIVANJA RADNIK 1: Pol: M Ž Godine starosti: 28 Ustanova (škola.579_ I: ___56_ P: __29__ __3.625__ Postavljanje i ostvarivanje ciljeva C: 4.615__ __3.733_ __3.579 – umereno izraženo takmičarstvo. fakultet.

Istrajnost I: 3. I visoko ali nije iznad C Planiranje P: 3. 21 .29% ispitanik se slaže da povećanim zalaganjem na poslu mogu se postiću bolji rezultati.25___ Postavljanje i ostvarivanje ciljeva C: 4. „stati malo na loptu“ Takmičenje sa drugima T: 3.923__ __3.923 – previsoko.895_ I: ___63_ P: __34__ __4. Ispitanik je negativno odgovorio na tvrdnje koje su isticale odnose sa drugim ljudima.733 – umeren radoholizam.2 – radoholizam. puno rada i truda. RADNIK 2: Pol: M Ž Godine starosti: 55 Ustanova (škola. već je akcenat stavljen na sam posao koji ispitanik obavlja u firmi. fakultet. preduzeće): SZR „Elektroindukt“ Nivo obrazovanja majke: srednja škola Nivo obrazovanja oca: srednja škola MOP : C : ___64__ T: __74__ _4. 64.625 – umereno visoka usmerenost ka planiranju. Bojanovićeva skala za merenje spremnosti zalaganja na poslu: Od 14 tvrdnji ispitanik je na 9 odgovorio da se treba zalagati na poslu i dati sve od sebe.25 – visoka usmerenost ka planiranju. I visoko ali nije iznad C Planiranje P: 4. usmereni ka svojim ciljevima a ne ka ciljevima drugih Istrajnost I: 4. bolja zarada i zadovoljstvo na poslu.2___ __4.895 – umereno visoko izraženo takmičarstvo.

800_ __4. I visoko ali nije iznad C Planiranje P: 4.43% da se treba zalagati na poslu da bi se postigli maksimalno dobri rezultati.077__ __3. preduzeće): SZR „Elektroindukt“ Nivo obrazovanja majke: visoka škola Nivo obrazovanja oca: visoka škola MOP : C : ___53__ T: __68__ _4. 22 .8 – umeren radoholizam. usmereni ka svojim ciljevima a ne ka ciljevima drugih Istrajnost I: 3.579 – umereno izraženo takmičarstvo.579_ I: ___57_ P: __33__ __3. tj.077 – umereno visoko Takmičenje sa drugima T: 3. fakultet.125 – umereno visoka usmerenost ka planiranju.125__ Postavljanje i ostvarivanje ciljeva C: 4. 71.Bojanovićeva skala za merenje spremnosti zalaganja na poslu: Ispitanik je na 10 tvrdnji od 14 odgovorio pozitivno. RADNIK 3: Pol: M Ž Godine starosti: 33 Ustanova (škola. Takođe ispitanik ističe da se treba zalagati za dobre društvenosocijalne odnose za drugim zaposlenim ljudima u firmi.

579 – umereno izraženo takmičarstvo.579_ I: ___55_ P: __29__ __3.667 – umeren radoholizam.625__ Postavljanje i ostvarivanje ciljeva C: 4.14%. preduzeće): SZR „Elektroindukt“ Nivo obrazovanja majke: srednja škola Nivo obrazovanja oca: srednja škola MOP : C : ___55__ T: __68__ _4. RADNIK 4: Pol: M Ž Godine starosti: 48 Ustanova (škola.Bojanovićeva skala za merenje spremnosti zalaganja na poslu: Od 14 tvrdnji ispitanik je na 8 odgovorio da se treba zalagati na poslu i dati sve od sebe. Ispitanik naglašava da se treba zalagati na poslu iako drugi radnici iz njegove grupe ne rade dovoljno. fakultet. odnosno 57. usmereni ka svojim ciljevima a ne ka ciljevima drugih Istrajnost I: 3.667_ __3.231__ __3.625 – umereno visoka usmerenost ka planiranju.231 – visoko postavljanje i ostvarivanje ciljeva Takmičenje sa drugima T: 3. 23 . I visoko ali nije iznad C Planiranje P: 3.

«Pesimista u svakoj mogućnosti vidi problem. boju glasa. ali šta da učinimo u onim situacijama kada nam se nešto ne radi. Ipitanik nije siguran da se zalaganje na poslu uvek isplati. Međutim. slobodno izražavaju svoje ideje i sugestije. 42.važno je da naučimo da prepoznamo šta je to što nas kao individue otiviše. mi smo u stanju da uradimo mnogo više nego što nekada možemo da zamislimo. slabu zainteresovanost.86 % da se treba zalagati na poslu da bi se postigli bolji rezultati. DISKUSIJA RADA Motivisane radnike nije teško prepoznati. šta je to što nas sprečava da realizujemo svoje ciljeve i da radimo na tome. tj. ili kada ne vidimo svrhu u tome što treba da uradimo? I tu je odgovor motivacija . telesni stav. lako je sa stvarima koje su nam važne i značajne. pozitivno se odnose prema novim zadacima i povećanim zahtevima. odsutnost.. Korak po korak. Kako bismo bili sigurni da ćemo ostvariti neki cilj.» Ser Vinston Čerčil 24 . greške u radu. Kada smo motivisani. Ipak je možemo prepoznati po različitim oblicima defanzivnih. odnosno kada nam je nešto važno ili značajno. Međutim ono bez čega gotovo sigurno nećemo moći da ostvarimo bilo koji cilj jeste dobra motivacija. kroz facijalnu ekspresiju. Oni spontano. agresivnih i protektivnih oblika ponašanja.. ZAKLJUČAK Koliko god mi to želeli.Bojanovićeva skala za merenje spremnosti zalaganja na poslu: Ispitanik je na 6 tvrdnji od 14 odgovorio pozitivno. a optimista u svakom problemu vidi mogućnost. Demotivisanost je često prikrivena. bez prave motivacije i spremnosti da "izguramo cilj" uvek postoji šansa da odustanemo. on bi trebalo da bude pametno osmišljen jer samim tim znamo koliko da očekujemo od sebe i koliko možemo da postignemo.

Kondić.net/literatura/mng016.com/doc/15997316/MOTIVACIJA http://www.maturskiradovi. B. INTEGRATIVNI MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA.link-elearning.plark. Centar za primenjenu psihologiju.php?NID=102 http://www. Čukić. Beograd.aspx?artid=0350-22360801045P http://www. ICIM – Izdavački centar za industrijski menadžment. http://www.rs/article.net/forum/Thread-motivacija-menad%C5%BEment 25 . PSIHOLOGIJA RADA. 2003.. 2004. 2004.com/lekcija-Motivacija-zaposlenih_4245 http://www.LITERATURA Čizmić. ICIM – Izdavački centar za industrijski menadžment.scribd.. Kruševac. S..php http://scindeks.covermagazin. Kruševac. Čukić.nb.com/karijera. B. PSIHOLOGIJA RADA U FORMULI USPEHA ORGANIZACIJE. V.

com/hr-znanja/hr-clanci/? hrOblast=90&hrClanak=51&key=&month=0&year=0&submit_hr_clanci=Prika%C5%BEi 26 .wikipedia.zpr.http://znanje.com/saveti/files/savet_209/Motivacija_u_ostvarenju_poslovn ih_ciljeva.pdf http://www.wordpress.hr/static/erg/2005/poljak/motivacija.com/2007/08/31/kako-se-motivisati/ http://mojtim.com/linkdl/elearning/pregledJedinice.fer.infostud.php?IDJedinice=6177 http://blueblab.link-elearning.html http://bs.org/wiki/Motivacija http://www.infostud.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->