P. 1
Kako motivisati zaposlene

Kako motivisati zaposlene

|Views: 508|Likes:
Published by Elzana Elesković

More info:

Published by: Elzana Elesković on Oct 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2013

pdf

text

original

DRŽAVNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU FILOZOFSKI FAKULTET PSIHOLOGIJA

SEMINARSKI RAD IZ POSLOVNE PSIHOLOGIJE TEMA:

KAKO MOTIVISATI ZAPOSLENE

PROFESOR: MIRJANA BEARA

STUDENT: ADELA MUSTAFIĆ, 06-018/07

NOVI PAZAR, JUL 2010. god. SADRŽAJ
SADRŽAJ................................................................................................................. 2 UVOD ..................................................................................................................... 3 MOTIVACIJA............................................................................................................. 4 TEORIJE MOTIVACIJE...............................................................................................7 Maslowljeva teorija hijerarhija potreba................................................................7 Herzbergerova teorija motivacije........................................................................7 McClellandova motivacijska teorija potreba .......................................................7 Vroomova teorija očekivanja...............................................................................8 Sedam teorija motivacije........................................................................................8 MOTIVACIONI CIKLUS .............................................................................................9 TIPOVI MOTIVACIJE................................................................................................. 9

Materijalna vs. nematerijalna osvajanja ..............................................................10 Novac i motivacija................................................................................................11 I ne samo novac...................................................................................................11 MOTIVACIJA U PRAKSI ..........................................................................................12 OČEKIVANJA ZAPOSLENIH.....................................................................................13 KAKO MOTIVISATI ZAPOSLENE – PRAKTIČNI DEO.................................................14 REZULTATI ISPITIVANJA........................................................................................20 DISKUSIJA RADA .................................................................................................. 24 ZAKLJUČAK .......................................................................................................... 24 LITERATURA .........................................................................................................25

2

Motivisan čovek je spreman na velike napore. Njegovo uvećano naprezanju u cilju postizanja što boljih rezultata je rezultat uspešne motivacije. Predmet motivacije nije tačno određen i često je nedovoljno upotrebljen u praksi. racionalno rasuđuje. Pitanje motivacije zaposlenih je jedno od pitanja vezanih za upravljanje poslovanjem koje se u poslednjih nekoliko godina sve češće postavlja i sve više dobija na značaju. 3 .UVOD Motivacija ima veliki uticaj na zalaganje i učinak zaposlenih. predlaže nova rešenja i zahteva bolje i humanije uslove rada. pa samim tim i na ostvarivanje utvrđenih zadataka i ciljeva poslovne i razvojne politike predužeća. On se ne miri sa prosečnim rezultatima. Njeno razumevanje je preduslov za uspešno motivisanje zaposlenih. Menadžeri koji žele da se njihovi zaposleni maksimalno angažuju u obavljanju svojih radnih zadataka. Oni kroje svoji motivacionu praksu da bi zadovoljili potrebe i želje zaposlenih. Zadatak menadžera u posluvnom svetu je da ostvare ciljeve organizacije i uspešnu poslovnu strategiju kroz rad zaposlenih. a samim tim i postojanje uspešnog menadžmenta i rukovodstva. Motivacija i zadovoljstvo zaposlenih postaju temeljem zanimanja suvremenog manadžementa ljudskih potencijala jer jedino se izgradnjom kvalitetnog motivacijskog sistema može pomoći organizaciji da poveća svoju konkurentsku sposobnost i vrednost. Ako mu se to ne omogući. Bez dobre motivisanosti nema produktivnog rada. shvataju da moraju da znaju kako i zašto su zaposleni motivisani. To jednostavno zvuči. ni uspešnog poslovanja. Ljudska priroda može biti jako komplikovana. Motivacija je proces svesnog pokretanja i usmeravanja ponašanja i aktivnosti čoveka ka postizanju i ostvarenju određenih ciljeva i interesa. ali teorija i praksa motivacije su kompleksne komponente koje se oslanjaju na više različitih disciplina. Motivisanje i nagrađivanje zaposlenih je jedna od najvažnijih i najizazovnijih aktivnosti koje menadžeri sprovode. On je spreman da bolje misli i radi. Njegovi napori su veći i plodotvorniji što proističe iz viših ciljeva. biće nezadovoljan i nezainteresovan za plodotvorniji rad. Da bi se razumela motivacija potrebno je razumeti samo ljudsko biće. Upravljanje i razvoj ljudskih potencijala postaje sve značajnije zbog novog mesta i uloge čoveka u svim društvenim procesima kao i u njihovom upravljanju.

Suprotno tome. nagonima i interesovanjima. Prema tome. namerama. čovek koji ne upeva da zadovolji određene motive i potrebe. usmeravaju napore jedne osobe da naporno radi u cilju postizanja cilja. U osnovi reči motivacija je motiv koji navodi čoveka da se ponaša na određen način. unutrašnja pokretačka snaga čoveka koja podstiče i usmerava njegovo ponašanje i njegove aktivnosti. On počinje spoznajom određene potrebe i shvatanjem njene neophodnosti i traje do njenog zadovoljenja. individualne karakteristike o o o potrebe. Uopšteno motivacija se odnosi na uloženi napor u ostvarenju bilo kojeg cilja. Proces motivacije podrazumeva proces između potrebe i cilja. određenog motiva a okončava se ostvarenjem određenog cilja ili interesa. Na motivaciju utiču: 1. stavovi. U većini slučajeva pad prođe sam od sebe nakon kraćeg vremena. interesima. Važno je da preduzetnici znaju da je pad motivacije i interesovanja normalna pojava koja se dešava svima s vremena na vreme. međutim. pa se može reći da ona uzrokuje određeno ponašanje. Sam izraz „motivacija” potiče od latinske reči „moves. organizacijske karakteristike Čovek koji uspeva da zadovolji najveći deo svojih motiva je sigurniji u sebe. takva osoba će biti veoma produktivna. radnike treba motivisati za rad na određen način. pa bi se moglo reći da motivisati znači uticati na neku osobu da postupa u određenom pravcu. planovima. karakteristike posla 3. Da bi bolje izvršavali svoje zadatke. 4 . 2. Povećanje motivacije radnika predstavlja jedno od osnovnih aktivnosti dobrog rukovođenja. sličnosti i značenje zadatka. motivacija se može shvatiti kao proces svesnog pokretanja i usmeravanja ponašanja i aktivnosti čoveka ka postizanju i ostvarivanju određenih ciljeva i interesa. autonomija. povratna veza karakteristike koje se odnose na radno mesto. kada postoje jasni znaci da bi gubitak motivacije mogao voditi posao u ozbiljne probleme. Motivacija je unutrašnji proces kod čoveka koji ga podstiče na obavljanje ili ne obavljanje neke aktivnosti. neophodno je reagovati. vodi u depresiju i može da proizvede veoma nepoželjne situacije. željama.MOTIVACIJA Najpre je neophodno objasniti pojam motivacije. Sa adekvatnom sposobnošću. u svoje sposobnosti i mogućnosti. Motivi se često poistovećuju sa potrebama. Intenzitet i efektivnost čovekovih aktivnosti u velikoj meri zavise od jačine motiva. Takvo stanje stvara odbojnost prema radu i stvaralaštvu. gubi poverenje u sebe. dakle. interesi različite veštine. Motivacija je povezana sa ponašanjem čoveka. Motivacija se odnosi na sile koje daju energija. spreman je da se suoči sa većim izazovima i ciljevima. Na taj način se stvara motivacioni ciklus ponašanja koji počinje javljanjem određene potrebe tj. U slučaju motivacije zaposlenih ciljevi su usredsređeni na ponašanje vezano za posao. Motiv je. movere” što znači: kretati se.

Da bi čovek mogao da motiviše druge. Motivacija je neophodna za postizanje uspeha kako na ličnom planu. a preduzeće visoku efikasnost. pitanje motivacije je postalo suštinsko pitanje za ostvarivanje konkurentske prednosti organizacije. Oni ne moraju biti samo u vidu povećanja plate ili unapređivanju. Stipendije. službena kola. 5 .Motivi radnika da bolje rade mogu se podeliti u dve grupe i to: • • kolektivni motivi i lični motivi Motivacija je suštinsko pitanje celokupne ljudske aktivnosti vrednost sistema ličnosti. utvrđivanje specijalnih novčanih nagrada za najproduktivnije radnike. plaćanje članarine za profesionalna udruženja. mora biti u stanju da spozna sebe i motiviše samog sebe. ekstra odmori ili produženi godišnji odmor. Ako hoćemo nekoga stvarno da motivišemo. deoba profita. aktivnije i energičnije ostvaruju postavljene ciljeve i imaju lojalan odnos. Ljudsko ponašanje pokreću različiti motivi tako da pri angažovanju zaposlenih treba obratiti pažnju na različitost ljudi i njihove individualne potrebe. Tako. dok će starije osobe možda preferirati bolji status na poslu ili da postanu članovi nekih profesionalnih udruženja. Najznačajniju ulogu pri motivisanju zaposlenih imaju rukovodioci koji treba da su dobri dijagnostičari. da poznaju svoje zaposlene i da se trude da ostvarujući ciljeve organizacije zaposleni ostvaruju i svoje lične i profesionalne ciljeve. Dužnost rukovodioca je da motiviše zaposlene da daju svoj doprinos ostvarivanju ciljeva preduzeća. Mnoge firme pribegavaju angažovanju stručnjaka za izradu programa koji će imati holistički pristup i pružiti kompletan uvid u sve potrebe zaposlenih i prema tome utvrditi parametre za ispunjavanje istih. Opšte je prihvaćen stav da je motivacija dobra stvar. oni treba da znaju šta zaposlene motiviše za što bolje obavljanje posla Da bi se podstaklo puno radno angažovanje zaposlenih i postigao optimum u poslu potrebno je odrediti prave načine za njihovu motivaciju. kojom pojačava svoju konkurentnu ulogu na tržištu proizvoda i usluga. bračnog statusa i veličine porodice. fleksibilno radno vreme.. putovanja o trošku firme. organizacije ljudskog rada i društva. Zaposleni koje je kompanija motivisala na adekvatan način. programi rekreacije. pa je stoga neophodno utvrditi prave uzroke nezadovoljstva zaposlenog i shodno tome odabrati adekvatne mere. Ipak to je samo jedan od faktora koji utiču na ponašanje pojedinaca. pa tek onda druge. pravna pomoć. mlađi ljudi mogu da budu motivisani time što će dobiti automobil kompanije na korišćenje. Zbog sve većeg broja konkurenata. Spisak profesionalnih privilegija može da bude neograničen. Visokomotivisani pojedinci ostvaruju velike rezultate. zajmovi. na primer. jer različite pogodnosti treba da se daju različitim ljudima. umetničkog ili bilo kog drugog okruženja. godina starosti. briga o deci zaposlenih radnika. radne aktivnosti. Potrebe zaposlenih se utvrđuju uz uvažavanje njihovog radnog iskustva. Ima je manje nego što je dovoljno i povremeno je treba obnoviti. Ona je sredstvo kojim menadžeri mogu da urede odnose u organizaciji. samo su neke od onih koje mogu da postanu deo i vašeg programa. mi moramo da razumemo njegove potrebe i ciljeve. tako i u bilo kojoj vrsti poslovnog.. A da bi to mogli da urade. sportskog.

Ti faktori se odnose na potrebu za ličnim razvojem. najbolje je kombinovati sve faktore uporednom analizom obe teorije. zanimljivi i svrsishodni poslovi. kreativno i emotivno angažuju. „Motivacioni faktori” (faktori zadovoljstva) su istinski motivatori. Faktori od kojih zavisi zadovoljstvo na poslu su: • • • • • • • • • • postignuće priznanje priroda posla odgovornost napredovanje politika kompanije i administracija nadzor plata međuljudski odnosi i radni uslovi. uz minimum svojih kapaciteta. predstavljaju moćno sredstvo u rukama menadžera. Šta se tada događa? Potpuno demotivisani ili omalovaženi ljudi počnu da se ponašaju na način kako su i tretirani – najjednostavnije rečeno samo „odrade” posao striktno poštujući ustanovljene procedure i radno vreme. koji omogućavaju izražavanje svih sposobnosti zaposlenih. većim ostvarenjima. Zbog toga. a o lojalnosti kompaniji nema ni govora. uz primereni motivacioni pristup i stil rukovođenja. koji su u stanju da utiču na povećani entuzijazam i angažman zaposlenih. gledajući da se što manje intelektualno. A kako motivisati zaposlene da bi se postiglo njihovo zadovoljstvo na poslu? Ako saznate šta motiviše vaše ljude. Naravno. pronašli ste šifru za uspeh! Kompanije ponekad previde značaj ljudskog faktora. odgovornostima i priznanjima.Faktori koji mogu da dovedu do umanjenja motivacije na poslu mogu biti: • • • • • • • • • • • dosadan posao koji se ponavlja malo korišćene stručne sposobnosti loši uslovi rada preopterećenost poslom nedostatak priznanja za dobro obavljen posao nedostatak povratnih informacija o tome kako su poslovi obavljeni nema mogućnosti za napredovanje nizak položaj u organizaciji. priliv i odliv novca i tehnike upravljanja. Ne treba ispustiti iz vida da su koreni svih ljudskih motiva u zadovoljstvu. izazovni. Laka su meta bilo kog poslodavca iz okruženja koji im ponudi makar i jedan jedini motiv koji bi im vratio osećaj čoveka. loši međuljudski odnosi mala ili nikakva odgovornost za preuzeti posao prestroga kontrola. ljudi se pretvore u statističke brojeve ili se tretiraju kao vrlo lako zamenljiv inventar. a ne prostog broja. Glavna preokupcija često postanu kompjuterska tehnologija. 6 .

Herzberg je svojih istraživanjima došao do dvo-faktorskeke teorije motivacije. 3.). toplina potrebe za sigurnošću o fizička sigurnost i sigurnost od gubitka posla i imovine potrebe za povezivanjem o čovek je ljudsko biće i ima potrebu za povezivanjem i prihvatanjem od drugih ljudi potrebe za poštovanjem o donosi moć. odgovornost. On je zaključio da kada se jedna skupina potreba zadovolji ona prestaje biti motivator. stan. Također smatra da su potrebe niže razine uslov za potrebe više razine. potreba za moći 7 . tj. voda. fiziološke potrebe 2. da svako sledi hijerarhiju potreba. priznanje o o McClellandova motivacijska teorija potreba David C. 4. ali njihovo nepostojanje rezultira nezadovoljstvom politika kompanije. faktori održavanja (higijene) nisu motivatori. hrana. ugled i status potrebe za samopotvrđivanjem o maksimizirati potencijal i postići nešto u životu o Herzbergerova teorija motivacije Frederick Herzberg (engl. 1. usloviti rada. motivatori o izazivaju zadovoljstvo. administracija. status.) nastavio se na Maslowa. 2. postignuća. 5. Osnovne ljudske potrebe prema važnosti (povezati sa slikom iznad): 1.TEORIJE MOTIVACIJE Maslowljeva teorija hijerarhija potreba Jedna od najčešće spominjanih teorija motivacije je upravo teorija hijerarhija potreba Abrahama Maslowa (engl. napredovanje. McClelland (engl.) izdvojio je tri tipa osnovnih motivacionih potreba: 1. plata i sl. ali je u velikoj meri modificirao njegovu teoriju. ali njihov izostanak ne rezultira nezadovoljstvom o izazovan posao.

nagrade za učinak i uloženi trud.) smatra da će ljudi biti motivirani za ostvarenje cilja ako veruju u vrednost cilja i ako mogu videti da ono što čine pomaže u njegovu ostvarenju. • Samoregulacijska prijava . a očekivanje procenjena. pojavljuju etički problemi. otvoreni. vođen potrebama. • Teorija postavljanja ciljeva . verovatnost (od strane radnika) da će delovanje voditi do željenog rezultata.izvor motivacije je usmeravanje ponašanja prema postavljanju ciljeva. skloni raspravi. • Teorija očekivanja . kad je reč o pokušaju promene ponašanja zaposlenih. potreba za povezivanjem o ljudi s potrebom za povezivanjem osećaju se zadovoljni ako su voljeni i ne žele biti odbačeni iz društva o uživaju u osećaju intimnosti i razumevanja. ali se. • Teorija karakteristika posla . spremni su pomoći i utešiti 3. primena joj je uspješna jer organizacija može zaposlenom pružiti takvu povratnu informaciju. • Teorija jačanja . tvrdoglavi i zahtevni. Motivacija = valencija × očekivanje Valencija označava jačinu preferencije pojedinca prema rezultatu.izvor motivacije ljudi nalaze se u poslu zato što imaju 8 . primena joj je umereno uspešna jer nagrađivanje može biti učinkovito na nekim poslovima. potreba za postignućem o vidljiva je intenzivna želja za uspehom.nastoji smanjiti osećaj napetosti zbog uočene nepravde. uživaju u poučavanju i javnim nastupima 2. SEDAM TEORIJA MOTIVACIJE • Teorija potreba . primena joj je uspešna jer se ciljevi mogu postavljati na svim poslovima. primena joj je uspešna jer odgovara na pitanje zašto se ljudi više trude.drži da je izvor motivacije nagrada za učinak. a ne samo pojačanom motivacijom. primena joj je ograničena jer se doživljaj nepravde može ublažiti i na druge načine. • Teorija pravednosti . pa je primena teorije vrlo ogranicena.izvor motivacije je nesvestan. ali i intenzivan strah od neuspeha o postavljaju sebi teže ciljeve i vole puno raditi o o Vroomova teorija očekivanja Victor Vroom (engl.ljudi koji imaju potrebu za moći veliku pažnju pridaju utecaju i kontroli teže pozicijama vođe.smatra da je izvor motivacije praćenje povratne informacije o obavljenom poslu sročene tako da povećava dostižnost ciljeva. dobri su govornici.izvor motivacije je odnos između željenih rezultata.

Nagrada – Spoljašanja motivacija (povećanje plata.snažnu želju za uspehom. a u trećoj fazi se javlja zadovoljstvo radnika učinkom. roditelj koji kažnjava dete za loše učenje…) sve isto kao prethodni slučaj samo što vas sada neko spolja kažnjava umesto što vas nagrađuje. usluge od drugih ljudi…) sve ono čime će nas drugi nagraditi ako ostvarimo nešto. Ako ne volimo to što radimo svi trikovi sveta ne mogu nam pomoći. Unutršnja motivacija 2. 9 . 2. Za sve što radimo potrebna je energija. koja se najčešće izražava novcem. snaga. odnosno pokreću se aktivnosti zaposlenog ka ostvarenju određenog cilja. Spoljna motivacija. TIPOVI MOTIVACIJE Po Hercegu definišemo dva tipa motivacije: 1. Postoje četri puta motivacije: 1. Prva faza je nastajanje motiva. Pretpostavlja se da kada se radnik nagradi to ponovo proizvodi motiv i tako se zatvara krug. pokrenuti tu pozitivnu energiju kod sebe i kod drugih je jedno od najboljih i najlepših umeća u životu. Kazna – Spoljašnja motivacija (smanjenje plate. koji će nas terati da završimo stvari kako treba. primena je umereno uspešna jer nije jasno je li u opisu posla reč o nečem što određuje kompanija ili o subjektivnom viđenju zaposlenog. U drugoj fazi te aktivnosti proizvode određeni učinak. koje se mogu videti na narednom grafiškom prikazu: (Ne) zadovoljstvo Motivacija Učinak Povratna sprega Model motivacionog ciklusa Motivacioni ciklus sastoji se iz tri faze. otkazi. beneficija. zabrana izlazaka ako ste npr. MOTIVACIONI CIKLUS Motivacioni ciklus sastoji se iz tri faze. Kako stvoriti. pošto je logična posledica učinka – određena nagrada.

Nikada osoba neće podneti veliku žrtvu ili napor zbog novca koliko zbog nekih drugih. razumevanja i sloge među ljudima. nematerijalnih momenata. Kazna – unutrašnja motivacija. Ako se zaposleni osećaju potplaćeno biće demoralisani i demotivisani i to ne može da se ispravi ni s jednim drugim vidom motivacije. viši cilj i svrha ne dolaze od novca. moć. Nagrada – unutrašnja motivacija. kvalitet menadžmenta. radimo nešto radi osjećaja uspeha. Problem kod spoljašnje motivacije je da se zaposleni stalno iznova moraju motivisati. kada niko ne pita kada će se naplatiti. Najbitnije je ono što je najteže kopirati. Inspiracija. nadahnuće. Ipak. sama priroda posla. Svako ima „nešto svoje“ što ga tera da uspe i završi zadatak Najčešći motivatori koji se spominju u vezi s poslom su novac. Kada se govori o motivaciji zaposlenih koliko god je važna uloga koju ima menadžment toliko je važna i lična odgovornost svakog zaposlenog po pitanju sopstvene motivisanosti i ličnog odnosa prema poslu. Reč je o takozvanoj intrinzičnoj ili unutrašnjoj motivaciji. a to su odnosi ljubavi. unapređenje. međuljudski odnosi. Jednom osvojena povišica. ali koji je u profesionalnom smislu izazovniji ili kreativniji. Naši unutrašnji razlozi. priznanje. To je ono kada kažemo sebi da nećemo izlaziti mesec dana ako ne položimo ispit i sl. Radi se o tome da je zaposlenom stalno potreban neki spoljašnji podsticaj kako bi se više angažovao na poslu. koje imaju inicijativu. uslovi rada. Suprotno od intrinzične je ekstrinzična ili spoljašnja motivacija. samostalnost u radu. Zato su u poslednje 10 . sigurnost zaposlenja. teži sve večim profesionalnim izazovima i većem stepenu odgovornosti i ima snažnu potrebu za postignućem. u suštini samokažnjavanje posle neuspeha koje treba da nas natera da više radimo. već pre da je novac nešto što se podrazumeva da sleduje. To može da bude povišica. lični doprinos. MATERIJALNA VS. odnosno profesionalni razvoj. mogućnost napredovanja. želi da što više nauči i da se profesionalno razvija. priznanje. status. Sve je veći broj oglasa u kojima se traže samomotivisane osobe (self-motivated/ selfdriven/ result oriented). zato što je zadatak lični izazov za nas i sl. odnosno prestiž. Radi se o tome da osoba voli svoj posao i motivisana je prvenstveno prirodom svog posla. odnosno uspeh. pobeda. jer pritisak da se posao završi dolazi iznutra. NEMATERIJALNA OSVAJANJA Iako mnoga istraživanja pokazuju da se novac kao motivator nalazi relativno nisko na hijerarhijskoj lestvici motivatora to ne znači da je novac kao motivator najmanje važan. samostalne su u poslu. Čest je slučaj da osobe koje imaju unutrašnju motivaciju napuste bolje plaćen posao i pređu na manje plaćen posao. i u odsustvu spoljnih pritisaka ne ostavljaju nezavršen posao. postignuće. Novac je efikasniji motivator ukoliko je povezan sa uspešnošću na poslu i ukoliko nije jedini motivator.3. nematerijalna motivacija je prostor na kojem se dešavaju čuda. međusobnog poverenja i poštovanja. znanje. kancelarija ili kompanijski auto gube svoju slast i zato im stalno iznova treba nalaziti neku zamenu ili stalno iznova moraju biti osvajani. neki statusni simbol ili nešto drugo. organizaciona kultura i drugo. 4.

lakše i kvalitetnije obavljen. I NE SAMO NOVAC. najbolje što možemo.vreme tako popularni takozvani Trust Building Trainings. NOVAC I MOTIVACIJA Novac je svakako najstariji i najočigledniji a i univerzalni mehanizam motivisanja za rad. ako nije izravno povezano s ciljem prema kojem idemo ili težimo. Ukoliko postoji atmosfera uzajamnog poverenja.. Kao deo nečega što je važno pojedinac se oseća kao da je sam važan. kao i u životu ljudi su upućeni jedni na druge. Lideri i menadžeri treba hrabre i pohvaljuju one koji sa njima rade. Ali. radite na telefonskoj 11 . standardi moraju biti ostvarivi mora postojati jasna veza između rezultata rada i nagrada povećanje zarade za veći učinak mora biti dovoljno da opravda uloženi napor povećanje zarade mora direktno i neposredno slediti povećanje radnog učinka i poboljšanje uspešnosti razlike u zaradama izmađu dobrih i loših radnika moraju biti dovoljno velike. Motivacija znači pružiti nekome razlog da radi dobro. ali ne i dovoljan mehanizam motivisanja Novac nije podjednako važan za svakog pojedinca i u svakoj situaciji Što je novca manje. ne vama. Ako vam ni novac nije najvažnija stvar motivaciju pokušajte pronaći u korisnosti. Ako je to što radimo samo usput. Osećanje da je zadatak važan i očekivanje pohvale od nekoga koga poštujemo snažni su razlozi da se posao dobro obavi. Veliki lideri su oni koji umeju da se koriste nematerijalnim motivatorima i da manipulišu emocijama ljudi kako bi ih pokrenuli. je bitan integrišući faktor. U poslu. iskazan kroz misiju i viziju. kako pronaći motivaciju i raditi nešto savesno.. Zajednički cilj. To se odnosi ukoliko npr. Svako će se potruditi da uradi što bolje svoj posao ako se oseća da je projekat značajan. dok ne pronađemo nešto bolje. Ako ste materijalista. još je slavni ekonomista Džon Stjuart Mil 1849. Ipak. izvukli njihov maksimum i aktivirali najbolji deo njihove ličnosti. poštovanja i saradnje svaki posao će biti brže. postaje važniji Dok su uslovi pod kojima visina zarade deluje motivaciono mora biti povezana sa onim pokazateljima učinka i ponašanja na koje radnik može uticati • • • • • postavljeni planovi. godine rekao da nagrađivanje kroz utvrđene plate ni kod jedne kategorije zaposlenih ne osigurava najveću predanost radu pa tako danas kažemo da je novac nezaobilazan ali ne i dovoljan motivator za rad. vaš odgovor će biti novac. nego drugima. već: • • • Novac je važan. Činjenica da pomažete drugima može biti jako dobar motiv. Pokušajte utvrdite kolika je korist posla koji radite. a svako voli da se oseća na taj način. Pa ćete raditi po principu «koliko para toliko muzike». Šta nas motiviša za postizanje nekog cilja lako je odgovoriti – CILJ.

Nakon razgovora s vama jedna je osoba sretnija. bez obzira da li ste u stanju da ih ispunite.neka ih dožive kao svoje. Jednu osobu ste usrećili! Na kraju radnog dana to može biti 500 sretnijih osoba. Potrudite se da prepoznate potrebe svojih podređenih. Neki čak veruju da novac ne motiviše.nema uspeha bez proaktivnosti! 10. sami izaberu način na koji će obaviti posao. Dozvolite im da. raznovrsniji. dobijanjem većih odgovornosti ili pružanjem mogućnosti da ostvare nešto značajno. Stavite im do znanja da od njih zavisi da li će nešto ostvariti i dobiti ili ne. Pozitivne komunikacije – entuzijazam i optimizam! Cenite vreme. Zar to stvarno nije dobar motiv?! MOTIVACIJA U PRAKSI 1. Kažite im šta treba raditi. jer je rešila svoj problem. kada je to moguće. Budite pravi lider. izazovniji itd. 2. ali će njegovo odsustvo demotivisati! 4. 7. Dajte jasno do znanja da posle ostvarenja cilja sledi nagrada. odgovorniji. Izbegavajte upotrebu reči „ problem”. Čuveni general Paton je rekao: „Nikada ne recite ljudima kako da urade posao. ali isto tako ljudi mogu biti snažno motivisani priznanjima.visoka očekivanja su ključ svakog uspeha! Stalna akcija . unapređenjima. pohvalama. zamenite je drugim rečima istog značenja kao što su „izazov” ili „situacija koju treba rešiti”. Omogućite ljudima da učestvuju u postavljanju svojih ciljeva . i oni će vas iznenaditi svojom ingenioznošću”. to će vam pomoći u pristupu motivaciji svojih ljudi. 12 . Očekivanja zaposlenih predstavljaju snažan motiv. 3. Kvalitet života na radnom mestu smatra se ključnim faktorom motivacije. I obrnuto – šta neće dobiti ako ga obave loše. već i želje. dinamičniji. 5. jer ljudi vole da imaju za menadžere osobe koje im imponuju! 9. tako da ti poslovi budu zanimljiviji. iskorištavač ili tko zna što drugo… Neka vas motivira činjenica da svaki put kada podižete slušalicu pomažete nekome. Prirodu i sadržaj posla prilagodite i približite ljudima. Budite dobar primer svojim podređenima.centrali za pomoć korisnicima. Misli „veliko” . 8. a ne nametnute! 6. Radeći nemojte razmišljati o šefu koji je naporan. Potrudite se da saznate ne samo njihove potrebe. Budite svesni da su novčane nagrade veliki motiv.

OČEKIVANJA ZAPOSLENIH Motivacija je. Na koji način motivisati ljude predstavlja ključni problem u kompaniji. usmerena na budućnost. da li će i šta dobiti ako obave svoj deo posla. Moralne motive možemo nazvati i kolektivnim motivima. održavanja i podsticanja takvog ponašanja. Zbog toga treba obratiti pažnju na očekivanja zaposlenih i njihovu percepciju. zaposleni sebi može postaviti tri pitanja : 1. odnosno plaća. da li će nagrada biti vredna uloženog truda? ZNAČAJ MOTIVACIJE Ljude treba motivisati nudeći im da rade ono što se nagrađuje. 13 . da li će menadžer biti zadovoljan i da li će me nagraditi? 3. Ponašanje ljudi u kompaniji može se podeliti na potrebno ponašanje da bi se ostvarili ciljevi kompanije i ponašanje koje se nagrađuje. Motivacija je proces pokretanja ljudske aktivnosti usmerene ka postizanju određenih ciljeva.najveći princip menadžmenta. Radna motivacija podrazumeva ukupnost različitih metoda i procesa izazivanja. a materijalne ličnim. Najveća motivacija je nagrađivanje koje može biti materijalno i moralno. Najveći problem menadžmenta je spajanje potrebnog ponašanja sa ponašanjem koje se plaća. ako mogu. odnosno plaća. od velikog značaja za motivaciju zaposlenih. umeravaju i održavaju ljudsko ponašanje ka određenom cilju. tj. koje je usmereno na postizanje određenih radnih ciljeva. da li mogu uraditi ono što menadžer od mene traži? 2. Usled toga je sistem nagrađivanja. Prema tome i motivaciju možemo podeliti na moralnu i materijalnu. (koji ne mora uvek biti materijalna nadoknada) koji mora biti jasan i unapred poznat zaposlenima. koje motivaciji prethode. U tom svetlu. kao proces. a odgovor na njega . Materijalni motivatori imaju neuporedivo veću snagu motivisanja od moralnih. Motivacija predstavlja skup procesa koji podstiču. zbog čega se ovaj proces ne može u potpunosti objasniti ljudskim potrebama.

SZR „Elektroindukt“ u Novom Pazaru vrši popravku i remont elektro motora. kućnih aparata. Uzorak: testirano je četiri radnika. Primenjen je test MOP2002 i Bojanovićeva skala za merenje spremnosti zalaganja na poslu. Cilj: ispitati motivisanost zaposlenih u SZR „Elektroindikt“. ne slažem se. 14 .ZNAČAJ MOTIVACIJE U razvijenim zapadnim zemljama. nisam siguran. Bojanovićeva skala za merenje spremnosti zalaganja na poslu (1996) Na kraju svake tvrdnje ispitanik se opredeljuje za jedan od ponuđenih odgovora – slažem se. Ispitivanje je trajalo oko 30 minuta. da odgovori neće uticati na njohov rad i status u firmi. elektro mašina. Procedura ispitivanja: ispitanici su zamoljeni da odgovore na sva postavljena pitanja na testu i skali. Ispitanicima je rečeno da je ispitivanje anonimno i da će se koristiti samo u naučne svrhe. Metod: test MOP2002 i Bojanovićeva skala za merenje spremnosti zalaganja na poslu. a naročito u istočnoj Aziji (Japan. KAKO MOTIVISATI ZAPOSLENE – PRAKTIČNI DEO Testirani su radnici SZR „Elektroindukt“ u Novom Pazaru. jer zna da će kroz njen uspeh ostvariti i lične materijalne ciljeve). Koreja) uspešno se ukrštaju kolektivni i lični motivi (japanski radnik je odan kompaniji. „Elektroindukt“ postoji i uspešno radi elektro motore i mašine za velike fabrike i preduzeća u Sandžaku 25 godina.

Slažem se b. a. Čoveka treba ceniti po sposobnostima i moralu. Ne slažem se 5. a. Nisam siguran c. Nisam siguran c. Nisam siguran c. Nisam siguran c. Važnije je imati dobre odnose sa onima koji ocenjuju naš rad. Čovek ne može da bude zadovoljan ako ne da sve od sebe na poslu. a. a. Slažem se b. Slažem se b. jer je energija potrebna i za druge stvari. Slažem se b. Radnik treba da se zalaže na poslu čak iako to njemu samom ne koristi mnogo. a. a. Ne slažem se 6. Nisam siguran c. Slažem se b.1. Čovek treba da da sve od sebe na poslu čak iako drugi radnici iz njegove grupe ne rade dovoljno. Slažem se b. Ne slažem se 2. Nisam siguran c. a nikako prema tome koliko se trudi na poslu. nego zalagati se na poslu. Ne slažem se 15 . Nisam siguran c. Ne treba odviše zapinjati na poslu. a. Čovek treba da se zalaže na poslu bez obzira da li ga drugi zbog toga cene ili ne. Ne slažem se 7. Slažem se b. Ne slažem se 4. Ne slažem se 3.

Nisam siguran c.8. Ne slažem se 14. Nije uvek pametno zapinjati na poslu. Slažem se b. Nisam siguran c. Slažem se b. Nisam siguran c. a. Čovek uvek bolje prođe ako se trudi na poslu nego ako se ne trudi. Ne slažem se 16 . uvek izađe na isto. Slažem se b. Nisam siguran c. Ne slažem se 11. Slažem se b. Slažem se b. Iz ekonomske krize možemo isplivati samo ako svaki pojedinac da maksimum na svom radnom mestu. Ne slažem se 13. a. a. U ovim uslovima nikakvo zalaganje na poslu više nema smisla. Slažem se b. Ne slažem se 10. Kada privreda propada. a. Slažem se b. Ne slažem se 12. Nisam siguran c. stanje ne može popraviti pojedinac svojim zalaganjem na poslu. a. Verujem da se pojačanim radom možemo izvući iz krize. Ne slažem se 9. a. Nisam siguran c. Zalagao se na poslu ili ne zalagao. Nisam siguran c. a.

Ovo ispitivanje je anonimno. zaokružite uglavnom tačno (4). Uvek istrajem u ostvarivanju svog Potpuno netačno 1 Uglavnom netačno 2 Nisam siguran/a 3 Uglavnom tačno 4 Poptuno tačno 5 17 . U ovom upitniku nema tačnih i pogrešnih odgovora. Bala G. zaokružite nisam siguran/na (3) Ako se tvrdnja samo u maloj meri odnosi na Vas. fakultet. preduzeće)________________________________ Nivo obrazovanja majke: Nivo obrazovanja oca: Uputstvo za popunjavanje upitnika: Treba da iskažete u kojoj meri se tvrdnje u upitniku odnose na Vas: • • • • • Ako se tvrdnja u potpunosti odnosi na Vas. Mihić V. zaokružite uglavnom netačno (2) Ako se tvrdnja uopšte ne odnosi na Vas. zaokružite potpuno tačno (5) Ako se tvrdnja odnosi na Vas.. Iskreni odgovori su najbolji mogući. Ako niste sigurni da li se tvrdnja odnosi na Vas. Rezultat istraživanja koristiće se samo u naučne svrhe. MOP Molimo Vas da sva pitanja pažljivo pročitate i na sva odgovorite. zaokružite potpuno netačno (1) Tvrdnje 1..Franceško M. Pol: M Ž Godine starosti: _________ Vaša ustanova (škola. ali ne u potpunosti.

želim da ga dostignem. 8. 3. Ne uzbudjujem se mnogo ako ne završim ono što sam započeo/la. Najbolje se osećam kada postižem dobre rezultate.Znam šta hoću da postignem u životu. Divim se uspešnim ljudima. U životu je uspeh na prvom mestu. 22.cilja 2. Svaki posao je novi izazov za mene. posao privodim kraju. Iz svojih grešaka uvek izvlačim pouku za ubuduće. 28. Upornost je ljudska osobina koju veoma cenim. Svaku aktivnost prethodno treba dobro isplanirati. ostavi za sutra“ 20. 7.Čak i kada mi ne ide lako. Ne razumem ljude koji jure za uspehom. Sve unapred isplaniram da bih postigao/la bolje rezultate. Tvrdnje 17. 24. 21. Najveći podsticaj predstavlja mi takmičenje sa drugima 10. 25. 18.Težim da u svemu budem ispred drugih. 23. 4. 19. Biti najbolji je dobar životni moto. Uspešno obavljen posao je za mene najveća nagrada. 5. 26. Sebi uglavnom postavljam visoke ciljeve. Moja parola je: „što ne moraš danas. 29. 11. 6. Priželjkujem uspeh u svakoj aktivnosti koju započinjem. U svemu pto radim nastojim da budem najbolji/najbolja. 14. Pred sobom uvek imama neki cilj koji želim da ostvarim. Ako radim nešto teško. U svakom trenutku treba imati jasno definisan cilj. Po svaku cenu moram da 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Potpuno netačno 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Uglavnom netačno 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Nisam siguran/a 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Uglavnom tačno 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Poptuno tačno 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 18 . 16. 12. Obično odlažem onaj posao koji zahteva puno truda. Ukoliko je neko bolji od mene. 27. 15. Važno mi je da se istaknem u onome što radim. 9. najčešće istrajem. Važno mi je da se istaknem svojim uspehom. 13.

Imam potrebu da drugima pokažem koliko sam uspešan/uspešna. Tvrdnje 41. Ulažem puno energije da bih se istakao pred drugima. 43. Uvek ostvarim najveći deo onoga što sam predvideo. Uvek završavam ono što sam započeo/la. Planiram svoje aktivnosti za sutrašnji dan. Smatram da sam takmičarskog duha. U budućnosti sebe vidim kao uspešnu osobu. Moj moto je „treba živeti od danas do sutra. već pažljivim planiranjem i marljivim radom. Osećam veliko zadovoljstvo kada ispunim dnevni plan. Kada ostvarim jedan cilj. Često se dosađujem. 32. Veoma mi je važno da se priča o mojim uspesima. 34. 37. 52. 38. Mislim da nema smisla mnoge stvari planirati unapred. 42. 47. Spremna sam preuzmem odgovoronost za zadatke koje izvršavam. 36. 48. Važno mi je kako drugi ocenjuju moj rad.“ 53. Kad nemam isplaniran dan.postignem uspeh u aktivnostima kojim se bavim. 30. I posle više neuspešnih pokušaja. 40. Važno mi je šta drugi misle o mojim postignućima. Planiram svaku svoju aktivnost. Drugi ljudi smatraju da sam osoba koja „zna šta hoće“. I sama pomisao na ostvrenje cilja budi kod mene pozitivna osećanja. odmah pronalazim drugi jer me to ispunjava. bez velikih planova. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Potpuno netačno 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Uglavnom netačno 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Nisam siguran/a 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Uglavnom tačno 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Poptuno tačno 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 19 . 35. 33. 45. 51. ne odustajem. Uvek se trudim da radim bolje nego što sam ranije radio/la. Do uspeha se ne dolazi preko noći. 31. Cenim ljude koji su istrajni u psotizanju svojih ciljeva. 49. 50. 44. osećam se neobično. 46. 39.

ne odustajem dok je ne osvojim. Više volim da sam spontan. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 REZULTATI ISPITIVANJA RADNIK 1: Pol: M Ž Godine starosti: 28 Ustanova (škola. preduzeće): SZR „Elektroindukt“ Nivo obrazovanja majke: srednja škola Nivo obrazovanja oca: viša škola MOP : C : ___60__ T: __68__ _4. 55. Kada mi se neka osoba dopadne. „stati malo na loptu“ Takmičenje sa drugima T: 3. usmereni ka svojim ciljevima a ne ka ciljevima drugih 20 .615__ __3.579_ I: ___56_ P: __29__ __3.625__ Postavljanje i ostvarivanje ciljeva C: 4. nego da sve unapred isplaniram.733_ __3.615 – previsoko.579 – umereno izraženo takmičarstvo. fakultet.54.

733 – umeren radoholizam.29% ispitanik se slaže da povećanim zalaganjem na poslu mogu se postiću bolji rezultati.923 – previsoko.25 – visoka usmerenost ka planiranju.2___ __4. RADNIK 2: Pol: M Ž Godine starosti: 55 Ustanova (škola. 64.Istrajnost I: 3. Ispitanik je negativno odgovorio na tvrdnje koje su isticale odnose sa drugim ljudima. usmereni ka svojim ciljevima a ne ka ciljevima drugih Istrajnost I: 4.923__ __3. bolja zarada i zadovoljstvo na poslu. I visoko ali nije iznad C Planiranje P: 3. „stati malo na loptu“ Takmičenje sa drugima T: 3. preduzeće): SZR „Elektroindukt“ Nivo obrazovanja majke: srednja škola Nivo obrazovanja oca: srednja škola MOP : C : ___64__ T: __74__ _4. već je akcenat stavljen na sam posao koji ispitanik obavlja u firmi.895 – umereno visoko izraženo takmičarstvo. fakultet.2 – radoholizam.625 – umereno visoka usmerenost ka planiranju.895_ I: ___63_ P: __34__ __4. 21 . puno rada i truda.25___ Postavljanje i ostvarivanje ciljeva C: 4. I visoko ali nije iznad C Planiranje P: 4. Bojanovićeva skala za merenje spremnosti zalaganja na poslu: Od 14 tvrdnji ispitanik je na 9 odgovorio da se treba zalagati na poslu i dati sve od sebe.

RADNIK 3: Pol: M Ž Godine starosti: 33 Ustanova (škola. preduzeće): SZR „Elektroindukt“ Nivo obrazovanja majke: visoka škola Nivo obrazovanja oca: visoka škola MOP : C : ___53__ T: __68__ _4.43% da se treba zalagati na poslu da bi se postigli maksimalno dobri rezultati. 22 .579 – umereno izraženo takmičarstvo.125__ Postavljanje i ostvarivanje ciljeva C: 4.077 – umereno visoko Takmičenje sa drugima T: 3. 71.8 – umeren radoholizam.800_ __4. I visoko ali nije iznad C Planiranje P: 4. fakultet.Bojanovićeva skala za merenje spremnosti zalaganja na poslu: Ispitanik je na 10 tvrdnji od 14 odgovorio pozitivno. Takođe ispitanik ističe da se treba zalagati za dobre društvenosocijalne odnose za drugim zaposlenim ljudima u firmi.125 – umereno visoka usmerenost ka planiranju. tj.579_ I: ___57_ P: __33__ __3. usmereni ka svojim ciljevima a ne ka ciljevima drugih Istrajnost I: 3.077__ __3.

231 – visoko postavljanje i ostvarivanje ciljeva Takmičenje sa drugima T: 3. I visoko ali nije iznad C Planiranje P: 3. fakultet. Ispitanik naglašava da se treba zalagati na poslu iako drugi radnici iz njegove grupe ne rade dovoljno. 23 . usmereni ka svojim ciljevima a ne ka ciljevima drugih Istrajnost I: 3. preduzeće): SZR „Elektroindukt“ Nivo obrazovanja majke: srednja škola Nivo obrazovanja oca: srednja škola MOP : C : ___55__ T: __68__ _4.231__ __3. odnosno 57.579 – umereno izraženo takmičarstvo.625__ Postavljanje i ostvarivanje ciljeva C: 4. RADNIK 4: Pol: M Ž Godine starosti: 48 Ustanova (škola.667_ __3.667 – umeren radoholizam.579_ I: ___55_ P: __29__ __3.Bojanovićeva skala za merenje spremnosti zalaganja na poslu: Od 14 tvrdnji ispitanik je na 8 odgovorio da se treba zalagati na poslu i dati sve od sebe.14%.625 – umereno visoka usmerenost ka planiranju.

greške u radu.. Demotivisanost je često prikrivena. mi smo u stanju da uradimo mnogo više nego što nekada možemo da zamislimo. pozitivno se odnose prema novim zadacima i povećanim zahtevima. Ipak je možemo prepoznati po različitim oblicima defanzivnih. on bi trebalo da bude pametno osmišljen jer samim tim znamo koliko da očekujemo od sebe i koliko možemo da postignemo. DISKUSIJA RADA Motivisane radnike nije teško prepoznati. Kako bismo bili sigurni da ćemo ostvariti neki cilj. agresivnih i protektivnih oblika ponašanja.. Korak po korak. Međutim. ali šta da učinimo u onim situacijama kada nam se nešto ne radi.» Ser Vinston Čerčil 24 . a optimista u svakom problemu vidi mogućnost. tj. «Pesimista u svakoj mogućnosti vidi problem. ZAKLJUČAK Koliko god mi to želeli. kroz facijalnu ekspresiju. ili kada ne vidimo svrhu u tome što treba da uradimo? I tu je odgovor motivacija . slobodno izražavaju svoje ideje i sugestije. bez prave motivacije i spremnosti da "izguramo cilj" uvek postoji šansa da odustanemo. boju glasa.86 % da se treba zalagati na poslu da bi se postigli bolji rezultati. lako je sa stvarima koje su nam važne i značajne. šta je to što nas sprečava da realizujemo svoje ciljeve i da radimo na tome. odsutnost. 42. Kada smo motivisani.važno je da naučimo da prepoznamo šta je to što nas kao individue otiviše. slabu zainteresovanost.Bojanovićeva skala za merenje spremnosti zalaganja na poslu: Ispitanik je na 6 tvrdnji od 14 odgovorio pozitivno. Međutim ono bez čega gotovo sigurno nećemo moći da ostvarimo bilo koji cilj jeste dobra motivacija. telesni stav. Oni spontano. Ipitanik nije siguran da se zalaganje na poslu uvek isplati. odnosno kada nam je nešto važno ili značajno.

Kondić.maturskiradovi.net/forum/Thread-motivacija-menad%C5%BEment 25 . PSIHOLOGIJA RADA.net/literatura/mng016. PSIHOLOGIJA RADA U FORMULI USPEHA ORGANIZACIJE.com/doc/15997316/MOTIVACIJA http://www. Čukić. Kruševac.scribd.rs/article. B. B. Čukić. ICIM – Izdavački centar za industrijski menadžment.. ICIM – Izdavački centar za industrijski menadžment. http://www.. 2003.covermagazin.aspx?artid=0350-22360801045P http://www. V. INTEGRATIVNI MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA. S.LITERATURA Čizmić. 2004. Kruševac..nb.com/karijera. 2004.plark. Beograd.php http://scindeks. Centar za primenjenu psihologiju.link-elearning.php?NID=102 http://www.com/lekcija-Motivacija-zaposlenih_4245 http://www.

hr/static/erg/2005/poljak/motivacija.com/hr-znanja/hr-clanci/? hrOblast=90&hrClanak=51&key=&month=0&year=0&submit_hr_clanci=Prika%C5%BEi 26 .php?IDJedinice=6177 http://blueblab.html http://bs.wikipedia.zpr.org/wiki/Motivacija http://www.http://znanje.wordpress.pdf http://www.com/saveti/files/savet_209/Motivacija_u_ostvarenju_poslovn ih_ciljeva.com/linkdl/elearning/pregledJedinice.infostud.link-elearning.com/2007/08/31/kako-se-motivisati/ http://mojtim.infostud.fer.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->