Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik ~etvrtak, 20. 10. 2011. Sarajevo Godina XVII Broj 5799

17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

Mafija

Otvoreno govorio o Zikinim ubila~kim nagonima

Nastavljen proces zlo~ina~koj grupi

Istra`ujemo: Zapeo milionski projekt „@FBiH“
9. strana

Dumanji} Turkovi}u: S Ubio si Torlakovi}a Krvoproli}e
4. strana

BLOKIRANE STRANE INVESTICIJE
Na ~ekanju vi{e stotina zahtjeva Samo za statisti~ki broj potreban niz dokumenata Napravljene gre{ke u proceduri
avaz“. Trenutno u Sarajevu postoji vi{e stotina zahtjeva stranaca za osnivanje firmi, koji su, bukvalno, na ~ekanju. Razlog blokada je gre{ka u protrani investitori u na{oj zemlji u posljednje vrijeme ne mogu osnivati kompanije, jer je taj proces u potpunosti blokiran, saznaje „Dnevni ceduri. Odmah nakon registracije firme, naime, treba podnijeti zahtjev za njeno razvrstavanje prema djelatnosti, odnosno za izdavanje takozvanog statisti~kog broja. 3. str.

SKANDALOZNO

Registracija firmi u BiH

Dramati~no: Posljednji apel za milost

29. str.

Gora`de: Paklena no} zbog ljubavnih jada

Demonstracije u Istanbulu: Teroristima zaprije}eno „velikom osvetom“

(Foto: AFP)

@
17. strana

FIFA RANG LISTA

Udar na Tursku!
BEOGRAD

Kurdski pobunjenici ubili 24, a ranili 18 vojnika

Historijski uspjeh ’Zmajeva’

Merlin ne}e odustati od koncerta

57. strana

34. i 35. strana

22. i 23. strana

Ukratko

2

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011.

aktuelno

PARLAMENT FBiH Upu}en prijedlog za formiranje istra`ne komisije
Pripadnici Petog korpusa na prijemu

Peti korpus ARBiH

„Sila nebeska“ slavi 19 godina
Povodom 21. oktobra i 19. godi{njice formiranja Petog korpusa Armije RBiH, predsjedavaju}i Skup{tine USK Husein Ro{i}, premijer USK Hamdija Lipova~a i ministar za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Ahmet Egrli} uprili~ili su prijem za pripadnike KoM. D. rpusa.

SBB tra`i da svi porezni du`nici budu poznati javnosti
Vlada FBiH glavna barijera za stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta, smatra Fehim [kalji} Nik{i} bez odgovora
Zastupnici Saveza za bolju budu}nost BiH uputili su ju~er na tematskoj sjednici Predstavni~kog doma Parlamenta BiH inicijativu za formiranje istra`ne komisije koja bi bila sastavljena od zastupnika iz svih parlamentarnih stranaka, a njen zadatak bio bi uvid u pla}anje poreza velikih poreznih obveznika! poslanik SBB BiH. On je najavio da ovaj klub ne}e odustati od formiranja komisije te }e ovo pitanje potencirati i na narednoj sjednici Predstavni~kog doma. Osim toga, Fehim [kalji}, predsjednik Kluba SBB BiH, o{tro je kritizirao Vladu FBiH, istaknuv{i da je ona „najve}i administrativni ko~ni~ar ekonomskog razvoja FBiH i stvaranja povoljnog poslovnog ambijenta“. - Ovaj dom jo{ nije usvojio nijedan strate{ki zakon. Postavlja se pitanje Vladi FBiH {ta ona ~eka i ho}emo li mi mirno sjediti. Vlada je trebala pripremiti plan izlaska iz krize. Za{to Vlada od nas krije odre|ene podatke o poreznim du`nicima - pitao je [kalji}. Predstavnici Vlade FBiH na sjednici koja je bila poS ju~era{nje sjednice: Smanjeno investiranje u FBiH
(Foto: M. Kadri})

Pula

@alba Abdi}eve porodice
Komisija Ministarstva pravosu|a Hrvatske za uvjetni otpust u pismenom aktu pulskom zatvoreniku Fikretu Abdi}u, koji izdr`ava 15godi{nju kaznu za ratni zlo~in, potvrdila je pisanje „Dnevnog avaza“ da kladu{ki Babo nije pu{ten iz zatvora jer nije dovoljno socijaliziran. Porodica Fikreta Abdi}a poslala je predstavku pu~kom pravobraniocu u kojoj se `ali na rad Uprave za zatvorski sistem i njen odnos prema M. D. Abdi}u.

Ko krije du`nike
Klub zastupnika ove stranke ju~er je insistirao na tome da Parlament FBiH, kao zakonodavno tijelo koje imenuje Vladu, mora znati ko to ne pla}a porez ovoj dr`avi. - Po~injemo sumnjati da neki visoki politi~ki du`nosnici od nas kriju koji su to veliki porezni du`nici. To se mora izvesti na~istac - poru~io je Munib Jusufovi},

Ratna privatizacija je plja~ka
O{tre kritike Vladi FBiH uputio je Faruk Jabu~ar, poslanik SBB BiH, koji je zatra`io da se ova vlast, kona~no, obra~una s onima koji su se nezakonito obogatili. - Privatizacija je plja~ka. Ratna privatizacija po tzv. Markovi}evom sistemu omogu}ila je pojedincima milionske plja~ke. Neophodno je istrajati na dono{enju zakona o nelegalno ste~enoj imovini, na ~emu }e Klub SBB insistirati poru~io je Jabu~ar.

Vlada FBiH

Danas o poskupljenju plina
U Vladi FBiH pripremljen je prijedlog Ministarstva trgovine o pove}anju cijene plina u Federaciji za 13,89 posto, rekao je dopremijer Desnica Radivojevi}. Vlada }e taj prijedlog razmatrati danas na sjednici u Sarajevu, a kao osnovni razlog za poskupljenje naveden je rast cijena nafte na svjeA. D. tskom tr`i{tu.

sve}ena administrativnim barijerama, me|utim, nisu imali odgovore na argumentirane zahtjeve.

Nema investicija
Federalni premijer Nermin Nik{i} samo je u svom uvodnom izlaganju rekao da unapre|enje poslovnog

okru`enja i investiranja u FBiH predstavlja „zajedni~ki interes te da zbog toga ne bi trebalo biti podjela izme|u pozicije i opozicije u Parlamentu FBiH“. Poslanicima se obratila Aida Soko iz Vije}a stranih investitora, koja je prezentirala preporuke iz „Bijele

knjige“. Ona je potcrtala da je u 2011. smanjen priliv direktnih stranih investicija u odnosu na proteklu godinu. Zaklju~ila je da su one u prvom polugodi{tu iznosile oko 65 miliona KM, {to je za 19,5 posto manje u odnosu na proteklu godinu.
A. DEDAJI]

Problemi u Evropskoj uniji utje~u i na BiH

Nova kriza sti`e po~etkom 2012!
Bankari iznose crne prognoze
Bosnu i Hercegovinu ve} krajem ove godine zahvatit }e novi val ekonomske krize, koji bi mogao pokositi slaba{nu bh. privredu, a stanovni{tvu donijeti novi pad standarda. Ovo su predvi|anja svih relevantnih analiti~ara i institucija u BiH, ali i iz inozemstva. Novi val krize uslijedit }e zbog pogor{anja situacije u

Efekti novog vala
Smanjenje doznaka iz inozemstva Opadanje izvoza u evropske zemlje Smanjenje dotoka kapitala u banke Dodatno smanjenje stranih investicija Usporavanje industrijske proizvodnje Opadanje kupovne mo}i gra|ana Novi val otpu{tanja i smanjenja pla}a U analizi se navodi i da trendovi zabilje`eni u bankarskom sektoru BiH u tre}em kvartalu, tako|er, ukazuju na prve naznake usporavanja rasta kreditne aktivnosti i postepeno zaustavljanje trenda pada kamatnih stopa. Izvr{ni direktor Sparkasse banke Nedim Alihod`i} za „Dnevni avaz“ ka`e da su prognoze za narednu godinu pesimisti~ne. Kada su u pitanju zemlje centralne Evrope, neke analize predvi|aju ~ak upola ni`i rast BDP-a u 2012. Isti~e da }e se to direktno odraziti na na{u zemlju. Osim toga, napominje da je veliki problem BiH politi~ka nestabilnost, ~ije rje{avanje nije na pomolu. - To dodatno ote`ava ekonomsku situaciju i vrlo vjerovatno }e voditi pogor{anju kreditnog rejtinga zemlje. Naravno, lo{iji rejting mo`e odbiti direktne strane investicije, koje su ve} godinama u padu, a od kojih uveliko zavisi na{ ekonomski razvoj - ka`e Alihod`i}. Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) tako|er je snizila projekcije rasta na{e ekonomije za narednu godinu. U svom posljednjem izvje{taju, stru~njaci EBRD-a navode da dugotrajna politi~ka kriza u zemlji i usporavanje ekonomija zemalja eurozone nastavljaju prijetiti ekonomskim izglediG. MRKI] ma BiH.

Tuzla

Politi~ka kriza samo pogor{ava stvari

Tijela Mustafi}a stigla u BiH
Posmrtni ostaci porodice Mustafi}, majke Fadile i djece Ilme i Emrah, koji su stradali u Francuskoj, dopremljeni su ju~er avionom u Sarajevo, odakle su preba~eni u Tuzlu. Prije dvije sedmice Nesid Mustafi} ubio je svoju `enu, a potom zapalio automobil u kojem se nalazio s troje svoje djece, a samo najstarije dijete je pre`ivjelo. Nesidovo tijelo na Sarajevski aerodrom G. M. sti`e danas.

eurozoni, a kako BiH ve} dugo nema dr`avne vlasti, a entitetske ne pripremaju adekvatan odgovor i ekonomsku politiku, to }e ostaviti te{ke posljedice, posebno na izvoz, koji je bio jedini pozitivan pokazatelj u ovoj godini. T potvr|uje i predvi|anje o Raiffeisen banke, koja je dodatno smanjila prognozu ekonomskog rasta BiH za 2012.

Alihod`i}: Prognoze pesimisti~ne

Smanjenje procjene rasta bh. ekonomije u 2012.
Raiffeisen banka EBRD Sa 1,5 na jedan posto Sa 2,5 na 2,3 posto

- Efekti novog vala ekonomske i finansijske krize koji }e zahvatiti eurozonu, na malu bh. ekonomiju, zavisnu od vanjskih tr`i{ta i finansiranja, o~ekuju se upravo u 2012. godini - saop}eno je iz ove banke.

aktuelno

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011.

3

Komentar dana
Pi{e: Goran MRKI] (goranm@avaz.ba)

Potpuno blokirane strane investicije!
Za dobivanje statisti~kog broja potreban vam je niz dokumenata. No, da biste ih dobili, vi ve} morate imati statisti~ki broj za koji tek predajete zahtjev
Strani investitori u Sarajevu u posljednje vrijeme ne mogu osnovati kompaniju, jer je taj proces u potpunosti blokiran kod nadle`ne slu`be Federalnog zavoda za statistiku i poreznih organa FBiH, saznaje „Dnevni avaz“. Prema na{im informacijama, trenutno u Sarajevu postoji vi{e stotina zahtjeva stranih investitora za pribavljanje tzv. statisti~kog i ID/poreznog broja novoregistriranih kompanija stranih investitora, a na ~ijem ~elu

’Avaz’ saznaje Zbog gre{ke u proceduri za pokretanje kompanije

Pravo na siroma{tvo
Predsjednik Narodne stranke Radom za boljitak Mladen Ivankovi} Lijanovi} izgovorio je ovih dana re~enicu koju su svi ~uli, a malo ko razumio. Lijanovi} je kazao da „gra|ani BiH nemaju vi{e pravo biti siroma{ni“. Iz ovoga se mo`e zaklju~iti da gra|ani `ele biti siroma{ni, da im je to do sada „tolerirano“, ali da vi{e ne}e biti. Na koji }e na~in vlast zabraniti narodu da bude siroma{an i kakve }e biti kazne za one koji i dalje budu uhva}eni u siroma{tvu, za sada nije poznato. Naravno, Lijanovi}eva izjava samo je jeftini poku{aj zamjene teza. Ve}ina gra|ana `eli normalan `ivot, dostojan ~ovjeka, ali im vlast to ne do-

Naredna godina donijet }e nam skuplji plin, krizu, otkaze i jo{ manje ku}ne bud`ete
zvoljava, niti }e im, prema svemu sude}i, dozvoliti u budu}nosti. Najavljeno poskupljenje plina samo je nova cigla u zidu izme|u stvarnog `ivota i obe}anog blagostanja. Prema podacima Svjetske banke, polovina stanovni{tva BiH `ivi na granici siroma{tva, a vi{e od ~etvrtine ih je ispod te granice. Naredna godina, kako pokazuju sve relevantne analize, donijet }e nam nova otpu{tanja i nova smanjenja ku}nih bud`eta. Naravno, to ne}e osjetiti oni koji odlu~uju o na{im sudbinama, koji se nisu u stanju dogovoriti ni o raspodjeli fotelja i koji imaju pravo biti sve bogatiji dok zemlja tone u sve dublju bijedu.

Projekt ELMO

Ugro`eni novi poslovi u BiH

www.dnevniavaz.ba

Baki}: Otkloniti prepreku

zvrstavanje kompanije prema djelatnosti, odnosno dobivanje statisti~kog broja. Za dobivanje tog broja potreban vam je niz dokumenata. No, da biste dobili sve te dokumente, vi ve} morate imati statisti~ki broj

Na{la se gre{ka
Baki} ka`e da strani investitori ne}e mo}i dobivati statisti~ki broj dok se ne ukloni sporni preduvjet za njegovo izdavanje. To je su direktori koji nisu dr`avljani BiH. Razlog za to gre{ka je u proceduri izdavanja statisti~kog broja. Naime, odmah nakon registracije firme treba podnijeti zahtjev za rapribavljanje uvjerenja o privremenom poreznom mati~nom broju za direktora koji nije dr`avljanin BiH. (!?), za koji tek predajete zahtjev. To, operativno, osnivanje kompanije ~ini nemogu}im. Ovo nam je potvrdio sarajevski advokat Suvad Baki}, koji ima vi{egodi{nje

iskustvo u pravnom savjetovanju i zastupanju renomiranih stranih investitora u BiH. On ka`e da je donedavno sve i{lo glatko, ali da se problem pojavio nedavno, kada je proveden projekt ELMO. Tada je uspostavljen jedinstveni softver preko kojeg se evidentiraju dokumenti, ali se u njemu na{la i gre{ka. Da bi dobio statisti~ki broj, strani investitor mora prilo`iti, izme|u ostalog, uvjerenje o pribavljenom privremenom poreznom mati~nom broju za direktora koji nije dr`avljanin BiH, za {ta je potrebna boravi{na dozvola. - Za pribavljanje boravi{ne dozvole za direktora

[ta je potrebno
statisti~ki broj porezni mati~ni broj boravi{na dozvola dokaz o radnoj dozvoli statisti~ki i porezni/ID broj
koji nije dr`avljanin BiH, izme|u ostalog, neophodno je dostaviti dokaz o pribavljenoj radnoj dozvoli, a za ~ije izdavanje je, izme|u ostalog, neophodno pribaviti statisti~ki i porezni/ID broj - tvrdi advokat Baki}. Tu se za~arani krug zatvara, jer imate pet dokumenata od kojih nijedan nije mogu}e izvaditi, jer je za svaki potreban neki drugi.
G. MRKI]

PORTAL - komentar dana Rastu tenzije na sjeveru Kosova: Srbi na barikade izveli i djecu!
- Toj djeci ne fali ni {kola niti bilo {ta. Njima se, naprotiv, govori da su njihovi vr{njaci „[iptari“ njima podre|eni... Toj djeci ne fali ni~ega osim govora istine, istine onoga {ta se njihovim vr{njacima {irom Kosova desilo prethodnih (tudicpasa biligradski) decenija.

www.dnevniavaz.ba

Za~arani krug

Pitanje: Koje politi~ke subjekte smatrate odgovornim za glad i siroma{tvo s kojima se milion gra|ana BiH svakodnevno bori?
A) SDA 23,44% B) SNSD 17,19% C) SDS 1,56% D) HDZ 10,94% E) HDZ 1990 3,13% F) SDP 7,81% G) Svi nabrojani 35,94%

[estorka snosi odgovornost zbog siroma{tva gra|ana

Tuzlanski advokat Faruk Balijagi} izjavio je ju~er za na{ list da policija vje{to prikriva po~inioce napada na njegovu ku}u kada je ba~ena bomba i ispaljen rafal. Balijagi} tvrdi da zna o kome je rije~, ali da iz sigurnosnih razloga svoje porodice nije spreman javno re}i ime napada~a. - Vrh MUP-a TK zna ko je izvr{io napad na moju ku}u. Ta osoba je po~inila samo u Tuzlanskom kantonu 58 prekr{aja do sada i uvijek je naoru`ana, a u njenoj pr-

Balijagi}: Policija prikriva napada~a
atnji uvijek idu dva automobila. Policija ga ne kontrolira, pa samim tim {titi kriminal. Dovodim se u situaciju i razmi{ljam da napustim ovu zemlju, u kojoj se ne osje}amo sigurno ni ja ni porodica. Povodom toga sam tra`io od premijera Vlade TK Seada ^au{evi}a da se o~ituje o radu policije, tra`e}i odgovor jesu li gra|ani sigurni na ulicama i u svojim ku}ama - kazao je Balijagi}. U MUP-u TK odbacuju njegove izjave vezane za ovaj slu~aj. Povodom Balijagi}eve

Tuzlanski advokat nakon napada na njegovu ku}u

NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

C D B A G

Balijagi}: Razmi{ljam da napustim ovu zemlju

tvrdnje da je jedan od policijskih slu`benika tokom uvi|aja nakon napada na ku}u izgovorio „Majku mu, {to ga ne ubi{e, kako se izvukao“, Odsjek za odnose s javno{}u MUP-a TK oglasio se i saop}enjem. - Izvr{enim provjerama utvr|eno je da su prezentirani navodi i izjave neistiniti i neta~ni, s obzirom na to da na mjestu doga|aja nisu zabilje`eni nikakvi nedoli~ni komentari slu`benika policije - re~eno je, izme|u ostalog, u saop}enju Odsjeka za odnoA. Mu. se s javno{}u.

E F

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 304.538 posjetioca.

Ukratko

4

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011.

aktuelno

SUD BiH Nastavljeno su|enje zlo~ina~koj grupi Zijada Turkovi}a

Ma{i}: Susret s Abreu

Susreti

Ma{i} s direktoricom Svjetske banke
Federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Ma{i} ju~er se susreo s novoimenom direktoricom Svjetske banke za BiH Anabelu Abreu. Prema rije~ima Ma{i}a, ovo je prvi zvani~ni susret s Abreu, a na sastanku su razmatrane mogu}nosti saradnje Svjetske banke i ovog miniA. Nu. starstva.

Dumanji} optu`io Turkovi}a da je ubio Taiba Torlakovi}a
Duel svjedoka pokajnika s optu`enim vo|om kriminalne organizacije Sve si ih pobio, kazao Dumanji} Turkovi}u Svjedok znao sve detalje
U nastavku su|enja zlo~ina~koj organizaciji Zijada Zike Turkovi}a ju~er je zavr{eno saslu{anje Seada Dumanji}a. On je dovr{io svoj iskaz u vezi s monstruoznim ubistvima Mithata Meki}a, njegove trudne djevojke, kao i Marija Toli}a i Vernera Ajdarija. Dumanji}, koji je, kao {to je i sam izjavio, u~estvovao u pripremanju i organiziranju ovih ubistava, bio je siguran u podatke koje je iznosio.

SIPA

Priveden osumnji~eni za ratni zlo~in
Policijski slu`benici Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA) ju~er su na podru~ju isto~ne Ilid`e priveli R. B. (1953.) zbog osnovane sumnje da je po~inio ratni zlo~in protiv stanovni{tva, javlja Fena. - Nakon kriminalisti~ke obrade R. B. }e u prostorijama SIPA-e, uz izvje{taj o po~injenom kaznenom djelu, biti predat na postupanje Kantonalnom tu`ila{tvu Kantona Sarajevu, po ~ijoj naredbi je i priveden - saop}eno je iz SIPA-e.

Pakovanje tijela
Tokom saslu{anja, koje su vodili tu`ioci Diana Kajmakovi} i Oleg ^avka, svjedok je detaljno ispri~ao o na-

Laki}: Nemoj se ceriti
Za Dumanji}a je ju~er imao pitanja i Milenko Laki}, koji se sa svjedokom upitao i za zdravlje. Dumanji} se prilikom njegovog ispitivanja nekoliko puta nasmijao, na {ta mu je Laki} u jednom momentu kazao: - Nemoj se ceriti, da te mikrofonom ne bih udario po glavi. bavci vre}a, najlona i ljepila koji su upotrijebljeni za „pakovanje“ Toli}a i Ajdarija, koje je u ku}i na Bistriku likvidirao optu`eni Milenko Laki}. Dumanji} je ispri~ao da je Rajko Milovanovi} iz ku}e na Bistriku isje-

Turkovi}: Uznemiren iskazom

(Foto: S. Saletovi})

Dumanji}: Turkovi} mu nudio heroin

Dr`avna pomo}

Komisija podr`ala principe zakona
Komisija za vanjsku trgovinu i carine Predstavni~kog doma PSBiH ju~er je podr`ala principe Prijedloga zakona o sistemu dr`avne pomo}i u BiH, ~iji je predlaga~ Vije}e ministara BiH, javlja Fena. Zakonsko reguliranje sistema dr`avne pomo}i bitan je preduvjet za napredak BiH u procesu evropskih integracija i ispunjenje me|unarodnih obaveza koje je dr`ava preuzela.

kao namje{taj i itison kako bi bili uklonjeni tragovi krvi. Te stvari odnio je Laki} u Bijeljinu, gdje ih je trebao zapaliti. I sam Dumanji} upla{io se za svoju sigurnosti nakon {to mu je Turkovi} kazao da se mladi} ~ija je ku}a na Bistriku i njegova djevojka ne smiju vratiti prije vremena, jer }e ina~e biti ubijeni, a ku}a zapaljena. Dumanji} je odbio u~estvovati u ukopu tijela na Ivan-sedlu, jer je posumnjao da }e i njega ubiti. Spasio ga je, prema njegovom mi{ljenju, odlazak u zatvor, nakon ~ega je, deset dana kasnije, ubijen Rajko Milovanovi}. Dumanji} je ju~er, tako|er, potvrdio da su on, Isl-

„Odgovaramo za one koje smo ubili“
Turkovi} je u jednom momentu pitao Dumanji}a da li je u~estvovao u pripremanju ubistva Nasera Keljmendija i da su kod Dumanji}evog prijatelja, izvjesnog Moce, nabavljali kuglice za jam Kalender i Zijad Turkovi} prije 1. marta pro{le godine u dva navrata poku{ali ubiti Mithata Meki}a. Prvo na Vla{i}u, a potom i u Zenici, kada im je pomagao i Toli}. Meki} je tada izbjegao likvidaciju. Iako je odbrana ju~er tvrdila da ima razli~itosti u Dumanji}evim iskazima, on se nije dao zbuniti, pa je iznio i takve detalje kao i {to je boja namje{taja u ku}i na Bistriku. Odgovaraju}i na pitanja advokata Fahrije Karkina, Dumanjii} je potvrdio da je od Isljama Kalendera i ostalih ~uo da Turkovi} prodaje heroin i nije `elio davati imena drugih osoba koje su mu to rekle. - Meni je Turkovi} li~no eksploziv. Dumanji} mu je odgovorio da to nije ta~no, ali da to sve nije bitno. - Ovdje odgovaramo za one {to smo ubili, a ne za one koje smo htjeli ubiti kazao je Dumanji}. nudio narkoti~ka sredstva po nabavnim cijenama, ali nisam ni{ta uradio - odgovorio je Dumanji} da potvrdi svoj iskaz. Najinteresantniji dio ju~era{njeg pretresa bio je moment kada su se suo~ili Turkovi} i Dumanji}. Bilo je to suo~enje dvojice ljudi koji se dobro poznaju, a sada su na suprotnim stranama.

Karkin prijeti napu{tanjem su|enja
Zijad Turkovi} ju~er se na kraju `estoko usprotivio prijedlogu da su|enje bude zatvoreno za javnost tokom svjedo~enja Isljama Kalendera. On je u svom nastupu potvrdio svoje ranije namjere da svoja krivi~na djela podvaljuje hrabrim dr`avnim tu`iocima, nepodobnim advokatima i drugim uglednim javnim li~nostima. Advokat Karkin po zavr{etku su|enja izjavio je novinarima da je spreman iza}i iz predmeta ako su|enje bude zatvoreno za javnost.

Nerasvijetljena ubistva
Kada se povela pri~a izme|u njih o Toli}u i Meki}u, Dumanji} je ponovio da im je Turkovi} u izuzetnim okolnostima nosio drogu. Turkovi} je na to pitao: „Ima li iko `iv da to potvrdi“, na {ta je Dumanji} kazao: - Nema, kada su svi mrtvi. Sve si ih pobio.

Delegacije

Holan|ani danas u Srebrenici
Delegacija parlamenta Kraljevine Holandije, koju predvodi predsjedavaju}i Stalnog odbora za evropske integracije Rejmon Viljem Knops (Raymond Willem), susrela se ju~er u Sarajevu s ~lanovima Zajedni~ke komisije za evropske integracije PSBiH. ^lanovi delegacije holandskog parlamenta nalaze se u dvodnevnoj posjeti BiH, a danas }e posjetiti Srebrenicu.

Uznemireni Turkovi} pitao je Dumanji}a da li je ta~no da je u Tu`ila{tvu kazao da je ubio mladi}a. Dumanji} je iznena|eno zapitao: „Ko? Ja?“, a zatim je uz osmijeh odgovorio: - A ti si ubio Taiba Torlakovi}a. Ti si mi pri~ao. U prepucavanju o ubistvima koja nisu rasvijetljena, Turkovi} je Dumanji}u, prije nego {to je bio prekinut, kazao: - A ja sam bio kada si ti ubio! Dumanji} je potvrdio da se svojevremeno dru`io sa sinovima Nasera Keljmendija, ali da se nikada nije upoznao s njihovim ocem. Osim Karkina i Turkovi}a, Dumanji}a su ju~er ispitivali i branioci Milenka Laki}a, Fadila Aljovi}a i Hajrudina Memovi}a. Naredni pretres zakazan je za 24. oktobar, za kada je predvi|eno da bude saslu{an svjedok pokajnik i Turkovi}ev kum Isljam Kalender. Sudija Izo Tanki} ukazao je da je Tu`ila{tvo najavilo da }e tra`iti isklju~enje javnosti, o ~emu }e Sud donijeti odluku na sljede}em ro~i{tu. B. CERI]

Iako je {ef turske diplomatije odgodio posjetu Beogradu

Ministar vanjskih poslova Turske Ahmet Davutolu (Davutoglu) odgodio je ju~er planiranu posjetu Srbiji zbog napada kurdskih pobunjenika na tursku armiju, pri ~emu su ubijena 24 vojnika. Davutolu je trebao srbijanskog predsjednika Borisa

Sporazum o IZ u Srbiji ide u zavr{nicu
Tadi}a upoznati sa sadr`ajem sporazuma o vra}anju duhovnog i institucionalnog jedinstva Islamske zajednice u Srbiji, na kojem su proteklih sedmica intenzivno radili reisu-l-ulema IZBiH dr. Mustafa ef. Ceri} i novi turski reis {ejh Mehmed Gormez. Zbog najnovijih de{avanja u Turskoj, u Davutoluovom kabinetu ju~er su „Avazu“ kazali da ne mogu precizirati kada }e biti dogovoren novi susret {efa turske diplomatije i srbijanskog predsjednika.

Uprkos tome, saznajemo, u narednih nekoliko dana i}i }e se u zavr{nicu realiziranja inicijative za sporazum, odnosno u njegovo potpisivanje. Sporazum }e, podsjetimo, u Istanbulu potpisati li~no, na najvi{em nivou, reis Ceri} i F. V. - T. L. {ejh Gormez.

Davutolu: Sukob odgodio susret

pogledi

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011.

5

ANALIZA Tragom informacija o smjeni D`emaila Vlahovljaka

Ho}e li SDA uni{titi i „Energoinvest“?
Vi{e od 800 radnika, koji imaju redovne i solidne pla}e, u strahu od nakana ove stranke i `ele znati {ta im se sprema
Odluka da D`email Vlahovljak, koji ve} deceniju uspje{no vodi sarajevski „Energoinvest“, bude smijenjen, donesena je prije nekoliko dana u SDA, a sada se ~eka da prijedlog o tome i imenovanju Enesa ^engi}a za novog direktora zvani~no stigne u Federalnu vladu, saznaje „Dnevni avaz“.
Aguero: Zabio gol u posljednjim sekundama
(Foto: AFP)

Li~nost dana Serhio Aguero

Spasilac „Gra|ana“
Argentinski napada~ sa~uvao {anse timu Edina D`eke
Man~ester siti je protiv Viljareala u tre}em kolu Lige evropskih prvaka visio i skoro da su svi vi{e prestali razmi{ljati o bilo kakvim {ansama da ova superbogata ekipa mo`e dosti}i cilj, plasirati se u osminu finala. Sa samo dva boda iz tri utakmice {anse bi bile ravne skoro nuli. Poku{avali su mnogi do}i do gola za 2:1, na{ Edin D`eko nije imao sre}e propustiv{i nekoliko dobrih prilika, ali je onda u igru u{ao Argentinac Serhio Aguero (Sergio). Minute su istjecale, a trener Roberto Man~ini (Mancini) oro{ena ~ela ve} je razmi{ljao {ta re}i novinarima. Ipak, u posljednjim sekundama Aguero je uspio nekako podmetnuti nogu ispred D`eke i posti}i gol za erupciju odu{evljenja na stadionu „Gra|ana“. Sergio Aguero, osim {to je odli~an napada~, poznat je i po tome {to je zet jednog od najve}ih nogometa{a svih vremena Dijega Armanda Maradone, ro|en je 2. juna 1988. u Buenos Airesu. U karijeri je igrao za Independijetne i Atletiko Madrid prije nego {to je ovog ljeta postao najskuplje dovedeno poja~anje Sitija u A. ^. njegovj historiji.

Pozitivno poslovanje
Ova vijest izazvala je pometnju u „Energoinvestu“, ~iji bi se radnici ovih dana u okviru sindikata i Unije veterana te firme trebali oglasiti o novonastaloj situaciji. U strahu su, prije svega, za svoj budu}i status, jer ne znaju {ta se zapravo krije iza nakane SDA, a mnogi se pribojavaju uni{tenja ove kompanije i mogu}e plja~ka{ke privatizacije. @ele znati {ta im se sprema, jer oni nisu ni uni{tena „Hidrogradnja“, „Krivaja“, „@eljezara“... Nisu ni „BH Telecom“, „BH-Gas“ ili „Elektroprivreda“, jer „En-

„Energoinvest“: Mnogi se pribojavaju plja~ka{ke privatizacije

ergoinvest“ ne prodaje nikakve usluge koje bi u nedostatku novca mogao poskupiti

na teret gra|ana, nego njegovi radnici sami zara|uju novac u ovoj dr`avnoj firmi.

Sastanci sindikata radnika
Mustafa Jugo, predsjednik Sidnikata radnika „Energoinvesta“, koji ima devet sindikalnih organizacija, potvrdio je ju~er za „Dnevni avaz“ da }e ove sedmice biti odr`ani sastanci na kojima }e se radnici o~itovati o najavljenoj Vlahovljakovoj smjeni. - Mislim da direktor treba ostati, s obzirom na njegove rezultate, ali o svemu }e na{ odbor donijeti odluku, koju }emo potom saop}iti javnosti - najavio je Jugo. Ovih dana bit }e poznat i stav Unije veterana „Energoinvesta“, potvrdio nam je predsjednik te unije D`evad Novi}.

Nekretnine i tr`i{ta
Vrijedi napomenuti da Vlahovljak, kojem su ostale jo{ dvije godine mandata, nijednu godinu od kada je na ~elu „Energoinvesta“ nije zavr{io s gubitkom. Iz 2010. „Energoinvest“ je, uprkos recesiji, iza{ao s prihodima od 367 miliona KM, {to je za oko deset posto vi{e nego 2009., a dobit je za isto toliko ve}a, odnosno iznosila je 2,1 milion KM. „Energoinvest“ je vla-

snik brojnih izuzetno vrijednih nekretnina {irom svijeta, a njegova najzna~ajnija tr`i{ta su Libija, Al`ir, Srbija, Kosovo, Etiopija, Kongo. Pro{le godine u{ao je i na tr`i{te u Slova~koj i Makedoniji, a trenutno se nalazi pred dobivanjem posla u Albaniji te{kog 35 miliona eura! Ova kompanija ima vi{e od 800 zaposlenih koji redovno primaju pla}e, a ona je u neto iznosu i prosjeku oko 1.300 KM, {to je itekako dovoljan agrument za bojazan radnika za budu}u egziM. KUKAN stenciju.

Sorensen o formiranju Vije}a ministara

Gra|ani BiH imaju pravo dobiti vladu
Gra|ani BiH obavili su svoju du`nost na izborima i sada imaju pravo dobiti vladu, a EU je na strani gra|ana, s obzirom na to da postoji veliki broj reformi koje se moraju provesti na svim nivoima, od kantonalnog do dr`avnog. To je ju~er na konferenciji inicijative „Gra|ani za Europu“ u Sarajevu rekao Peter Sorensen, {ef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH. On je naglasio da su bh. gra|ani najvi{e zabrinuti zbog nezaposlenosti i ekonomske i socijalne nesigurnosti u zemlji i da je osnovni korak u rje{avanju tih problema uspostavljanje novog Vije}a ministara BiH. Preporuke civilnog dru{tva u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja jesu izrada strategije na dr`avnom nivou, potpuna harmonizacija

,Avaz’ saznaje

Nakon pompeznih najava iz Vlade FBiH

„Shell“ }e naftu tra`iti teoretski!
Direktor „Energoinvesta“ ka`e da nema govora ni o kakvim bu{otinama naredne dvije godine
Iako je ministar energije, rudarstva i industrije FBiH Erdal Trhulj, nakon {to je Vlada FBiH nedavno donijela odluku o prihvatanju Memoranduma o razumijevanju sa „Shellom“, pompezno najavio da se prve bu{otine nafte i plina o~ekuju 2013. godine, „Avaz“ saznaje da }e holandska kompanija u prve dvije godine samo teoretski istra`ivati naftu u ve}em bh. entitetu. Ovo nam je potvrdio generalni direktor „Energoinvesta“ D`email Vlahovljak, posredstvom kojeg je „Shell“ do{ao u BiH. Predstavnici „Shella“, ka`e, polaze od ~injenice da su neka istra`ivanja ra|ena jo{ 1990. godine. - „Shell“ }e sada nastaviti taj posao, koji }e trajati dvije godine, tokom kojih }e biti izvr{ena digitalizacija podataka, utvr|ivanje, na jedan teoretski i eksperimentalan na~in, pomo} geolo{kih i satelitskih karata te svih ostalih tehnika kojima firma raspola`e, ima li nafte u FBiH - ka`e Vlahovljak. On ka`e da u prvih nekoliko godina ne}e biti nikakvog bu{enja. Radi se, ka`e, o utvr|ivanju na kojim podru~jima zaista ima nafte u Federaciji BiH. Tek tada }e, smatra Vlahovljak, iz „Shella“ odlu~iti isplati li im se dolaziti u BiH ili }e re}i: „Evo vam ovi podaci, to nije za F. KARALI] nas.“

Sorensen: Provesti sve reforme

i implementacija zakona. Za sektor energije i okoli{a pozivaju na dono{enje zakona o za{titi okoli{a na nivou BiH, izradu smjernica za implementaciju Socijalno-akcionog plana za BiH iz 2010., a kada je rije~ o sektoru rada i zapo{ljavanja, prioriteti su razvoj institucionalne strukture za rad i zapo{ljavanje na dr`avnom niA. C. vou.

Spec
Na ro~i{tu za izja{njenje o krivnji pred Odjelom I za ratne zlo~ine Suda BiH optu`eni Veselko Ragu` i Ivo Ragu` izjasnili su se da nisu krivi, javlja Fena. Sud BiH potvrdio je 5. septembra optu`nicu u predmetu Veselko Ragu` i drugi, koja Veselka i Ivu Ragu`a tereti za krivi~no djelo ratni zlo~in protiv stanovni{tva.

Vlahovljak: Nastavljaju posao

[ta drugi pi{u

$

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011. 

=E

SARAJEVO Višednevna nestašica testova u bolnici

6KHIE =HAHE IJEžK =HA@ED @==
Testovi su na vrijeme naručeni, ali ih proizvođač nije imao na lageru, kaže Jandrić

Mekgilivrej s dječakom

*=?E= @EAJA KDL=JE C= L=JHC=I=?
Samo sam radio svoj posao, rekao je vatrogasac Glen Mekgilivrej (Glenn McGillivray), koji je u Bostonu uhvatio šestogodišnjeg dječaka kojeg je baka ispustila s prozora zapaljenog stana na trećem spratu. - Znao sam da ga neće moći držati dok dovedemo pomoć. Ispustila ga je, a ja

Amerikanka spasila unuka

sam ga uhvatio. Dječak je dobro, a baka ga je iznijela na prozor kako bi ga zaštitila od vatre i dima. Baka i djed su se spustili niza stepenice nepovrijeđeni - rekao je Glen. Više od 70 ljudi ostalo je bez doma nakon što se jedan mladić neuspješno pokušao ubiti u svom stanu na prvom spratu. Navodno je pustio plin i zapalio ga, a vatra se proširila.

Nekoliko pacijenata požalilo se našoj redakciji da na DIP-u Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu vlada nestašica tumorskih markera za prostatu (PSA), zbog čega ne mogu uraditi važne analize. Jedan od pacijenata istakao je da ova nestašica traje već mjesec. Biljana Jandrić, portparol KCUS-a, potvrdila je da nema PSA markera,ali je istakla da problem nije nastao zbog bolnice, već proizvođača. - Naša bolnička apoteka na vrijeme je naručila PSA markere, koje dobivamo putem firme “Abot”. Međutim, proizvođač ih nema na lageru, tako da je to razlog što ga i mi nemamo. U “Abotu” se nadaju da ćemo markere dobiti u narednih nekoliko dana - kaže Jandrić, ističući da reagensa nema 15 dana, a ne mjesec.

Jandrić: Dnevno 80 testiranja

U jednom pakovanju KCUS dobije 400 testova, koji mogu pokriti pet dana, jer dnevno bude oko 80 paci-

jenata, plus osobe koje su naručene na kontrolu. - Ovu analizu najviše traže ljekari opće prakse -

dodala je Jandrić. Na privatnim klinikama testiranje na tumor prostate košta 120 KM. E. Ha.

,ALčE?= A@A ILA
Ako je u pitanju hrana, trogodišnja Natali Hejharts (Natalie Hayhurst, 3) iz Indijane nije izbirljiva poput ostale djece njene dobi. Ona jede doslovno sve. Do sada je probala limenku, ciglu, drvo, eksere, magnete, sijalice, prašinu, igračke, plastičnu bocu... Djevojčica se ne može kontrolirati jer boluje od rijetkog pika poremećaja, odnosno jedenja nejestivog. U februaru je Natali završila u bolnici na operaciji jer je pojela sijalicu. Hirurzi su, srećom, iz nje uspjeli izvući staklo.

Neobičan poremećaj

Natali ne bira

Nakon što je dvaput navodno neuspješno pokušana prodaja, treća prodaja zgrade bivšeg hotela “Balkan” u centru Zenice uskoro će biti obavljena po triput nižoj cijeni, potvrđeno nam je jučer. Zgrada koja pripada jevrejskoj porodici Verosta (Werosta), nacionalizirana i vjerovatni predmet restitucije, u dva navrata prodavana je za dva i po miliona KM. Kada to nije uspjelo, odlukom povjerilaca firme “Dionis”, koja upravlja objektom, cijena je spuštena na 833.000 KM! Zgrada u strogom centru Zenice ima 977 kvadrata na nekoliko etaža, prostore u

0JA “*==” FH@=K = &!! 

Skandalozna odluka o zgradi u centru Zenice

Hotel “Balkan”: Prodaja ispod cijene

prizemlju koji su izdati zakupcima te veliki parking i dvorišni prostor.

Stečajni upravnik “Dionisa” Asim Sunulahpašić jučer nam je potvrdio da su

potraživanja povjerilaca “Dionisa” veća od 1,6 miliona KM i da je odluka o novoj cijeni odluka povjerilaca. - Osim ovoga, još je na prodaju objekt Gradske kafane, ali je on u Ustavnom sudu stvar apelacije i još nije na prodaju - prokomentirao je Sunulahpašić naš upit kako će s dvostruko nižom cijenom od potraživanja biti izmirene obaveze prema povjeriocima. Zgrada "Balkana" prethodno je bila izuzeta iz privatizacije, jer su potomci porodice Verosta, koji žive u SAD, izrazili želju da im se vrati objekat. A. DŽ. 

AIJ= Aš >A>A
Iz jedne hamburške bolnicenestao jelešnovorođenčeta, a da lopov pri tome, izgleda, nije ni znao šta je sadržaj metalnog sanduka. - Izgubiti dijete je najteže što može zadesiti roditelje, ali, ako se oni od njega još ne mogu ni oprostiti, to

Bolnica u Hamburgu

je katastrofa - izjavio je šef ginekologije u Hamburgu Folker Ragoš (Volker Ragosch). Policija polazi od toga da je lopov ukrao metalni sanduk ne znajući šta je unutra. Slučaj se dogodio 11. oktobra, a otkriven je tek 14. oktobra. Klinika je ponudila 5.000 eura za informaciju o nestankukovčega.

Autor Avdo Huseinović objavio je zbornik radova o 2. i 3. maju 1992. godine, danima od presudne važnosti za odbranu Sarajeva i BiH. Riječ je o referatima od 5. maja ove godine, u kojima se, između ostalog, govori o odbrani Predsjedništva

1IJE=  E ! =K '' 
BiH, zatim o zarobljavanju specijalaca JNA te o otmici prvog predsjednika BiH Alije Izetbegovića. U zborniku su istaknuti referati Stjepana Kljuića, Ejupa Ganića, Dragana Vikića, generala Jovana Divjaka i Sefera Halilovića. Ar-

Zbornik radova autora Avde Huseinovića

hivsku građu ove publikacije predstavljaju, između ostalog, i brojni tekstovi “Dnevnog avaza” Značaj ove publikacije je da je autorHusejnović na jednom mjestu objedinio važne referate o presudnim danima odbrane BiH.. A. Du.

Huseinović: Objedinio važne referate

Spec
Britanac Džonatan Mekgovan (Jonathan McGowan, 44) od 14. godine jede životinje koje su pregazili automobili. Sve je počelo s mrtvom zmijom koju si je skuhao. Nije mu bila pretjerano ukusna, ali mislio je da tako pomaže okolišu. Hrana je organska i šteta bi bila da propadne, a ujedno razvija kulinarske sposobnosti. Voće, povrće i začine nastavio je kupovati.

Sedam kompjutera sa serverom donirala je jučer Općina Centar Sarajevo Klinici za plućne bolesti Podhrastovi. Vrijednost donacije je 15.000 KM. Kompju-

,EH= IA@= FKJAH= K LHEA@IJE @ # 
tere je direktoru KCUS-a i šefu Klinike Podhrastovi Farisu Gavrankapetanoviću i Hasanu Žutiću uručio pomoćnik općinskog načelnika Osmo Babić. Ovo je treća donacija Općine Centar KCUS-u ove godine, s ukupnom vrijednošću od 185.000 KM. Lani je Općina Centar KCUS-u uručila pet donacija vrijed-

Klinika Podhrastovi u Sarajevu

nosti 260.000 KM. Novac je iskorišten za nabavku medicinske opreme. Općina Centar je jedan od najvećih pojedinačnih donatora KCUS-u. E. Ha. 

=E

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011.

%

[ta ka`u poznati
Zvonimir Mršić

Vratimo vjeru u politiku
- Postoji bojazan da zbog krize društva dođe do sukoba određenih društvenih skupina, što je puno veća opasnost od ekonomske krize. Od nje je opasnija moMršić: Kriza gućnost da dođe do sukoba radnika i seljadruštva ka, zaposlenih u javnom i privatnom sektoru, nezaposlenih i zaposlenih. Zato je veoma važno da vratimo vjeru u politiku. (Hrvatski političar za “Nacional”)

Saša Broz

Hemije mora biti
- Hemija između mene i teksta mora postojati. Volim kada kroz tuđe priče, stanja i probleme mogu i sebi pojasniti neke stvari koje me provociraju i u umjetničkom smislu i privatno. Želim uživati dok postavljam neki komad i, ako zaključim da mi određeni tekst to neće omo- Broz: Želim uživati gućiti, tog posla se neću prihvatati. (Rediteljica za “Vjesnik”)
Samo svježe mlijeko termički se obrađuje

Milan Lane Gutović

TVRDNJE Slovenci izazvali paniku u regionu

7*E0IAEAAHA?EEH=
Iz Slovenije pristižu mailovi o ponavljanju pasterizacije mlijeka To je zlonamjerna informacija, kažu u “Milkosu”
reciklirano. Slovenci tvrde da se mlijeko s isteklim rokom trajanja povlači iz trgovina i vraća proizvođaču koji ima zakonsko dopuštenje da ponovi proces pasterizacije na 190 stepeni i da ga vrati na tržište. Taj proces može se ponoviti pet puta, a proizvođač je dužan objaviti koliko je puta to učinio, navodi se u mailovima. Prodaju li i u BiH reciklirano mlijeko, pitali smo u Upravi za inspekcijske poslove Federacije BiH, ali odgovor nismo dobili. Dušanka Makivić iz Uprave za inspekcijske poslove RS pojašnjava da, prema važećim propisima, nije moguća bilo kakva prerade i upotrebe mlijeka s isteklim rokom trajanja.

Cijenim mrtve kompozitore
- Zbog velike inflacije muzike počeo sam cijeniti mrtve kompozitore. Više nijedna vrana ne može da grakne, a da oni ne ispjevaju neku pjesmu. To silovanje muziGutović: Siloke osjećam kao direktan pritisak. Kada vanje muzike sam bio dijete, voda je bila besplatna, a muzika se plaćala. Danas se voda plaća, a muzika je besplatna i represivna. (Srbijanski glumac za portal Smedia)

Informacija da se u pojedinim zemljama u regionu u prodaju vraća reciklirano mlijeko isteklog roka trajanja šokirala je ovdašnju javnost. Ova informacija objavljena je u Sloveniji, a ubrzo je izazvala paniku u cijelom regionu.

[ta ka`u u narodu

¤ 033/281-393 redakcija(avaz.ba

Podjela po stranačkoj pripadnosti
- Državu su nam podijelili po stranačkoj pripadnosti i isisavaju svaki fening do posljednje sekunde svoje vlasti. Samo zato da bi sebi stavili barem hiljadu maraka u džep, oni će državu oštetiti za milion, a za tu pljačku će imati većinu u parlamentu. Sada,kad bismo imuzeli sve, nebismo povratili niti jedan posto uništenog. (Čitateljica V. A.)

Ponovna upotreba
- Uredbom 853. propisano je da se termički tretirano mlijeko dobiva samo iz svježeg mlijeka, tako da nema mogućnosti da se ono reciklira u svrhu ponovnog stavljanja za ljudsku upotrebu - navodi Makivić. Zabrinuti građani obratili su se i “Milkosu”, a direktor ove firme Adin Fakić odgovorio je na upite ustvrdivši da se radi o neosnovanoj informaciji koja je proistekla ili iz neznanja ili je zlonamjerna. E. Ha.

Zabrinuti građani
U našoj državi pojavila su se brojna pitanja o kvalitetu mlijeka, a strah građana podgrijavaju i mailovi koji svakodnevno pristižu iz Slovenije o recikliranju ovog proizvoda. Bh. građanima Slovenci putem mailova savjetuju da provjere brojeve na dnu tetrapaka koji, kako tvrde, pokazuju koliko je puta mlijeko

Iz Uprave za inspekcijske poslove RS ističu da inspektori svakodnevno u objektima u kojima se proizvodi mlijeko kontroliraju ulazak sirovina u proizvodnju. - U tehnološkom postupku proizvodnje mlijeka, koji je potpuno zat-

5L=@AL= JH=

voreni sistem prerade, od dostavne cisterne do gotovog proizvoda, jednostavno nije moguće izvršiti bilo kakvo prepakiranje i ponovnu preradu mlijeka. Brojevi i oznake koji prate svako pakovanje predstavljaju oznaku serije - kažu Upravi.

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

20. 10. 2011.

promjenljivo

ki{a i

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS
BIHA]

BANJA LUKA 14 14 BR^KO 15

U Federaciji BiH prošlog mjeseca prijavljeno je 1.501 oboljelih od zaraznih i parazitarnih bolesti. U istom razdoblju prošle godine registrirana je 991 zaražena osoba. Porast broja oboljelih nije za paniku, tvrde epidemiolozi te pojašnjavaju da je do povećanja došlo zbog većeg broja oboljelih od enterokolitisa, ospica i zaušnjaka. Epidemija zaušnjaka počela je početkom godine i otad je evidentirano 5.608 zaraženih u FBiH. Epidemiolozi kažu da ova bolest u BiH bilježi trend opadanja. - U prošlom mjesecu imali smo 99 oboljelih od zaušnjaka, od čega je najviše u Kantonu Sarajevo (27), Tuzlanskom (23), Zeničko-dobojskom (21) i Srednjobosanskom kanto-

^ETVRTAK
20. 10. 2011. JUTARNJE TEMPERATURE

PETAK
21. 10. 2011. JUTARNJE TEMPERATURE
0

SUBOTA
22. 10. 2011. JUTARNJE TEMPERATURE
0

od 3 C do 15 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

od -2 C do 7 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

od -1 C do 8 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 12 C do 20 C

0

0

od 8 C do 16 C

0

0

od 7 C do 15 C

0

0

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Pogoršanje vremena praćeno povećanom naoblakom, padavinama i zahladnjenjem, kod osjetljivih osoba uzrokovat će poteškoće poput reumatskih bolova, glavobolje, nervoze i dekoncentracije, stoga im preporučujemo izbjegavanje težih aktivnosti i reduciranje boravka na otvorenom. S prolaskom dana, opća slika u cijeloj zemlji će se sve više pogoršavati. Neophodno je posvetiti pažnju odijevanju, s obzirom na to da će zbog većeg sadržaja vlage i osjet hladnoće biti izraženiji.

U KS otkrivene 33 zaraze bakterijama MRSA i MSSA

nu (21) - saopćeno je iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH. U septembru su registri-

rana 33 slučaja zaraze bakterijama MRSA i MSSA, a svi su otkriveni u KS, zatim 10 slučajeva sepse, 11 brucelo-

za, 41 herpes zoster, 12 viroznih meningitisa, 55 slučajeva svraba... E. Ha.

Grad Sarajevo Izlazak 7.06 Zalazak 17.55

20. 10. 2011. Izlazak 00.00 Zalazak 14.07

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD 

@=Kš==>A#$&I>=

Zavod za javno zdravstvo FBiH

5EAC = F=E==

TUZLA 15

Očekuje se posteLIVNO ZENICA peno naoblačenje s 16 13 SARAJEVO kišom, pljuskovima i 14 grmljavinom, prije podne u zapadnim i sjeverozaGORAŽDE padnim područjima, a poslije 14 podne i krajem dana i u ostalim MOSTAR djelovima. Ponegdje u višim po16 dručjima zapadne Bosne, kiša može prijeći u susnježicu ili snijeg. Po kotlinama i uz riječne tokove u jutarnjim NEUM 16 satima s maglom ili niskim oblacima.

Ukratko

8
SAZNAJEMO Vlada RS smanjuje administraciju

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011.

teme
D`ombi}: Mjere {tednje

Radoji~i}: Neprihvatljiv na~in govora

Reakcije

Predsjednik Narodne skup{tine RS Igor Radoji~i} nazvao je „bespotrebnom vrstom korespondencije“ otvoreno pismo koje je ~lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} uputio predsjedniku RS Miloradu Dodiku, javlja Fena. Radoji~i} tvrdi da „ne zna {ta se htjelo posti}i tim pismom, osim da se dalje podi`u tenzije u javnosti“.

Izetbegovi} di`e tenzije

Premijer RS dijeli otkaze!
Spreman raskid ugovora s nekoliko stotina zaposlenika za izbjeglice i raseljena lica bez posla }e ostati 14 ljudi
Mnoga ministarstva u Vladi RS posljednjih sedmica provode postupak sistematizacije radnih mjesta, u okviru koje }e biti otpu{teno nekoliko stotina dr`avnih slu`benika i namje{tenika, saznaje „Dnevni avaz“. Prema pouzdanima saznanjima na{eg lista, iz svakog miPosebno su u strahu kadrovi koji su u prethodnom mandatu Milorada Dodika u ministarstva zapo{ljavani na osnovu strana~ke podobnosti i partijske knji`ice SNSDa. Iz Kabineta premijera Aleksandra D`ombi}a „Avazu“ je re~eno da je u pitanju „interna reorganizacija“. - Rije~ je o sistematizaciji po resorima, u cilju efika-

U Ministarstvu

ji su na razli~ite poslove u Vladi RS primljeni na osnovu regularne konkursne procedure. Tako }e samo u Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica (MIRL) bez posla ostati 14 ljudi. - U toku je postupak progla{enja vi{kom 14 zaposlenih, zbog racionalizacije,

Tu`ila{tvo BiH

^itanjem optu`nice i izno{enjem uvodnih rije~i pred Sudom BiH po~elo je su|enje Zoranu Marjanovi}u, optu`enom za zlo~ine protiv ~ovje~nosti po~injene u Rogatici, javio je ju~er Birn. D`evad Muratbegovi}, tu`ilac Tu`ila{tva BiH, u uvodnoj rije~i je rekao da je optu`eni Marjanovi}, nekada{nji pripadnik VRS, bio u~esnik napada usmjerenog protiv civilnog stanovni{tva u drugoj polovini 1992. godine.

Po~elo su|enje Marjanovi}u

Slu`benici u panici

Dodikova ~istka

Predmet ’Granit’

Povodom novinskih napisa u vezi s predmetom „Granit“ ju~er se Op}inski sud Sarajevo oglasio saop}enjem za javnost u kojem navodi da se radi o neta~nom izvje{tavanju javnosti. - Radi se o ~istom dezavuiranju javnosti. Predsjednik suda ne dr`i spise, ve} se oni nalaze u radu kod postupaju}ih sudija - navodi se u saop}enju.

Predsjednik ne dr`i spise

Administrativno sjedi{te manjeg entiteta: Pri~e po hodnicima

nistarstva bez posla }e ostati po nekoliko desetina slu`benika i namje{tenika. To je posljednjih dana glavna tema svih pri~a po hodnicima Administrativnog centra Vlade RS.

snijeg rada - kazala je {efica D`ombi}evog kabineta @eljka Dragi~evi}. A ta „interna reorganizacija“ zna~it }e otpu{tanje vi{e desetina slu`benika ko-

odnosno smanjenja obima poslova. Rje{enja o prestanku radnog odnosa bit }e donesena krajem ove ili po~etkom sljede}e godine, u zavisnosti od du`ine traja-

nja otkaznog roka za svakog radnika pojedina~no - potvrdila je za „Avaz“ portparol MIRL-a Dragana Bojovi}. Osim {to je i ovo potvrda da je bud`et RS u ozbiljnoj dubiozi, „sistematizacija radnih mjesta“ bez sumnje je na tragu Dodikovih najava da }e se obra~unati s onima koji su se obogatili tako {to su radna mjesta i partijske knji`ice SNSD-a napla}ivali po nekoliko hiA. [I[I] ljada maraka!

Pelemi{ i Peri}

Rje{enje tra`e Lagumd`ija i ^ovi}
HDZ BiH `eli ministarstva finansija i obrazovanja, a SDP-u treba pripasti jedan od ovih resora, kazao Damir Had`i}
- HDZ BiH `eli tri klju~ne pozicije. Ve} imaju predsjednika Skup{tine, a `ele jo{ i ministarstva obrazovanja i finansija SBK. Me|utim, jedno od tih ministarstava treba pripasti SDPu. Nama je ve}i interes da preuzmemo resor obrazovanja, kako bismo promijenili neke stvari, me|u kojima je i stajanje ukraj fenomenu „dvije {kole pod jednim krovom“ - kazao je Had`i}. Na na{u opasku da je lider HDZ-a BiH izjavio da mu je predsjednik SDP-a dostavio listu `elja, zbog Nakon definitivne pat-pozicije u pregovorima o formiranju vlasti u Srednjobosanskom kantonu, rje{enje }e narednih dana ponovo tra`iti ~elnici SDP-a i HDZ-a BiH Zlatko Lagumd`ija i Dragan ^ovi}. Potvrdio je to ju~er za „Avaz“ potpredsjednik SDPa Damir Had`i} prenose}i nam zaklju~ke s ju~era{nje sjednice Predsjedni{tva ove stranke odr`ane u Sarajevu. On je naglasio kako je o~igledno da predstavnici kantonalnih odbora ovih stranaka ne mogu na}i kompromis te ih „vi{e ne treba iscrpljivati“.

Nakon propasti pregovora kantonalnih odbora u Travniku

Izricanje presude Momiru Pelemi{u i Slavku Peri}u, optu`enima za genocid u Srebrenici, odgo|eno je za 31. oktobar po{to Sudsko vije}e jo{ nije donijelo odluku, potvr|eno je u Sudu BiH, javio je ju~er Birn. Ranije je bilo planirano da presuda bude objavljena 20. oktobra.

Izricanje presude 31. oktobra

SDP osudio Dodikovu retoriku
Predsjedni{tvo SDP-a ju~er je najo{trije osudilo nacionalisti~ke izjave predsjednika RS i SNSD-a Milorada Dodika i vrije|anje nacionalnih osje}anja dijela gra|ana BiH. Iz SDP-a je saop}eno ~ega nije postignut dogovor u SBK, Had`i} je naglasio da je apsolutno identi~nu listu dostavio i ^ovi}. - Ako HDZ BiH odlu~i prihvatiti ~injenicu da mora da ponovni poku{aj podizanja nacionalnih tenzija kroz afirmiranje politike secesije i negiranja naroda ne predstavlja ni{ta drugo do skretanje pa`nje sa socio-ekonomske situacije u zemlji. praviti kompromis, onda mo`emo razgovarati. Ako to ne prihvati, onda ne vidim kako je mogu}e tra`iti partnerstvo o bilo ~emu - podvukao A. DU^I] je Had`i}.

Had`i}: Ho}emo Ministarstvo obrazovanja

teme

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011.

9

Ukratko

ISTRA@UJEMO Gdje je zapeo milionski projekt „@eljeznica FBiH“

Talgo vozovi propadaju zbog Srbije i Hrvatske!
Kupljeno devet garnitura za 67,6 miliona eura Gubici hiljada eura dnevno Susjedne zemlje nemaju ovakvih vozova, ka`e Bijedi}
Iako je jo{ prije nekoliko godina potpisan kreditni ugovor izme|u BiH i [panije od 67,6 miliona eura, kojim je kupljeno devet garnitura nagibnih vozova „talgo“, „@eljeznice FBiH“ (@FBiH) jo{ nemaju sve dozvole za me|unarodni saobra}aj, zbog ~ega ova kompanija dnevno gubi hiljade eura, saznaje „Dnevni avaz“. Podsje}amo, kupljeno je pet dnevnih i ~etiri no}ne garniture. No, savremeni vozovi, s televizijom, internetom, tu{-kabinama i ostalom luksuznom opremom, i dalje samo skupljaju pra{inu. Ministar saobra}aja i komunikacija FBiH Enver Bijedi} kazao je ju~er za „Avaz“ da hrvatska i srbijanska ministarstva saobra}aja ne `ele izdati dozvole za nove vozove, koji bi trebali saobra}ati na relaciji Beograd - Be~ Budimpe{ta. U @FBiH za sada imaju samo dozvolu za saobra}aj prugama u BiH, ta~nije do Plo~a, kao i dozvole od Ma|arske. - Zvani~an odgovor od susjeda nismo dobili. Ovo su moderni, nagibni putni~ki vozovi, koje oni nemaju. Mo`da je to razlog {to nam ne daju dozvole. To bi izazvalo haos u njihovom saobra}aju, jer bi se putnici zapitali: „Vidi bh. vozova, a vidi na{ih“ - ka`e Bijedi}. Koliki su ta~no gubici @FBiH, ministar ka`e da je te{ko re}i. No, sigurno je, isti~e, da bi putnika bilo mnogo vi{e od planiranih. S druge strane, u @FBiH ni nakon mjesec nisu `eljeli odgovoriti na na{ upit i brojne telefonske pozive o tome dokle se do{lo s projektom. vo nagibni voz, Hrvatska ne}e, kako saznajemo, u skorije vrijeme izdati saglasnost
Bijedi}: Veliki gubici

Olson: S predavanja NATO-a u Srebrenici

Srebrenica

Predavanje o ciljevima
Kada predstavnici u BiH postignu politi~ki dogovor, NATO mo`e relativno brzo izvr{iti uknji`enje vojne imovine, koja spre~ava BiH da u|e u MAP i da dostavi godi{nji nacionalni plan. To je rekao D`on Olsen (John), zamjenik komandanta i {efa Savjetovnog tima NATO-a pri [tabu NATO-a u Sarajevu, na ju~era{njem predavanju pod nazivom „Novi strate{ki koncepti NATO-a“ odr`anom u Srebrenici. M. S.

IZBiH

Reis Ceri} uputio pismo su}uti
U povodu teroristi~kog napada na turske civile i vojnike u provinciji Hakari, reisu-l-ulema IZBiH Mustafa Ceri} uputio je pismo reisu-l-ulemi Turske {ejhu Mehmedu Gormezu, javlja Mina. - Preneseti na{e bratsko suosje}anje cijelom turskom narodu na ~elu s predsjednikom Abdulahom Gulom, premijerom Red`epom Tajipom Erdoanom (Recep Tayyip Erdogan) i ministrom vanjskih poslova Ahmetom Davutoluom (Davutoglu) - ka`e se, izme|u ostalog, u pismu su}uti koje je uputio reis Ceri}.

Internet i TV
U Centralnoj radionici @FBiH u Rajlovcu nalaze se ~etiri garniture vagona.

Za{to je raskinut ugovor s Turcima?
Uprava „@eljeznica FBiH“ krajem pro{le godine raskinula je ugovor sa `eljeznicama Turske o najmu 17 lokomotiva, koje su Tur@FBiH te }e savremeni vozovi „talgo“ najvjerovatnije i ci godinama koristili i pla}ali. Kako saznajemo, lokomotive od tada stoje na turskoj granici, a @FBiH na ovaj na~in gubi oko 10.000 eura dnevno. dalje skupljati pra{inu u RaF. KARALI] jlovcu.

Skupljaju pra{inu
Nezvani~no saznajemo da su iz Srbije najavili da bi uskoro mogli izdati dozvolu za bh. vozove. No, nakon `eljezni~ke nesre}e koja se nedavno dogodila u blizini Splita, a u kojoj je u~estvovao upra-

Bern

Be}irovi} o siroma{tvu
Predsjedavaju}i Predstavni~kog doma PSBiH Denis Be}irovi} obratio se u~esnicima 125. Skup{tine Interparlamentarne unije u Bernu u okviru panel diskusije „Preraspodjela siroma{tva, ne samo bogatstva“, javlja Fena. Be}irovi} je kazao da jedan od najve}ih problema s kojima se svijet suo~ava jeste siroma{tvo, glad i svjetska ekonomska kriza.

Saobra}aju ovakvi vozovi

Na~elnik op}ine Gacko osudio napad na imama

Huseinovi} odgovara @ili}u
Povodom izjave Ahmeda @ili}a, direktora Upravnog odbora BHRT-a, za na{ list, koji je, komentiraju}i odluku Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) u BiH da ne raspi{e novi konkurs za izbor srpskog i hrvatskog ~lana UO BHRT-a, RAK nazvao otu|enim centrom mo}i koji se izdigao i iznad Parlamentarne skup{tine (PS) BiH, ju~er se oglasio Kemal Huseinovi}, direktor RAK-a, koji je za „Dnevni avaz“ rekao da nije postojala nikakva zakonska osnova za ponavljanje ovog procesa. - Rje{enje za postoje}i problem je jednostavno. Ukoliko PSBiH ne `eli izvr{iti imenovanje predlo`enih kandidata s rang-liste, zakon treba izmijeniti na na~in da se Agencija obave`e

Radmilovi}: ]erani}a RAK se dr`i zakona sam dobro naru`io!
Na~elnik op}ine Gacko Milan Radmilovi} ju~er je u izjavi za „Dnevni avaz“ osudio napad na glavnog imama Sadeta ef. Bilali}a, koji se u ovom gradu desio pro{le sedmice. Kako smo izvijestili, zbog fizi~kog nasrtaja na gata~kog imama, odnosno krivi~nog djela ugro`avanja sigurnosti, policija je podnijela krivi~ne prijave protiv Blagoja Tepav~evi}a, zaposlenika Termoelektrane Gacko, i Aleksandra ]erani}a (24), odbornika SDS-a u Skup{tini op}ine Gacko. - To je bio jedan nemili incident, ali radi se o izolovanom slu~aju. Kada je u pitanju odbornik u Skup{tini, on je djelovao pod uticajem alkohola, a vjerovatno je bio inspirisan mladala~kim nesta{lukom. Ja sam s njim razgovarao i, narodski re~eno, dobro sam ga naru`io - kazao je Radmilovi}. On je istakao da garantira za sigurnosnu situaciju u Gacku, naglasiv{i da policija dobro radi svoj posao. Izrazio je nadu da sli~nih incidenata u Gacku vi{e ne}e biti, dodav{i da nasrtaj na imama ne}e prerasti u negativnu tendenciju. A. Du.
Huseinovi}: Po{tujemo zakon

@eljeznice RS

Putnike malo ko i spominje
da ponovi postupak, kako je u~injeno u izmjenama Zakona o RTRS, ili da se uloga Agencije u potpunosti izbaci, kako je u~injeno Zakonom o JS RTV FBiH. Zlonamjerno je optu`ivati Agenciju zato {to se striktno dr`i zakona - govori HuseiA. K. novi}. Vozovi u RS i dalje stoje, jer pregovori Uprave „@eljeznica RS“ i ma{inovo|a nisu rezultirali dogovorom o prekidu {trajka. Desetog dana obustave rada ma{inovo|e ponavljaju zahtjeve da im bude ispla}ena razlika u pla}i, javlja Fena. Putnike, jo{ od prvog dana {trajka, malo ko i spominje.

Radmilovi}: Izolovan incident

Klub poznatih

Adnan Gu{o

Da je sutra smak svijeta, napravio bih dernek
Li~ni profil golmana @eljezni~ara
Ime i prezime: Adnan Gu{o. Datum i mjesto ro|enja: 30. novembar 1975., Sarajevo. Koji je Va{ najve}i porok: Lubenica. Biste li donirali organe: Ne. [ta pomislite kada Vam crna ma~ka prije|e preko puta: Ni{ta, samo pljunem tri puta. [ta svaka dama mora imati u ta{ni, a mu{karac u nov~aniku: Dama kozmetiku, mu{karac kreditnu karticu. Ima li istine u izreci „Ko pjeva, zlo ne misli“: Ima. Da je sutra smak svijeta, {ta biste danas uradili: Napravio bih dernek. Je li bolje danas biti lijep ili pametan: Zavisi od situacije. Politika je za Vas: Zamazivanje o~iju. Jeste li ikada izdali prijatelja: Nisam. Je li Va{a slava gorkog ili slatkog okusa: Slatkog. Otkrijte nam jednu tajnu: Nemam ih. ^ega se najvi{e sramite: Ni~ega. Najljep{a `ena/mu{karac je: Moja supruga. Kada je brak dobar brak: Kada se supru`nici vole i po{tuju. Je li jutro pametnije od ve~eri: Uvijek bilo. Neostvarena `elja: Nemam ih. Omiljeni film: „Bitka na Neretvi“. Va{ hobi: Ribolov. Sportista koji Vas inspirira: Ser Aleks Ferguson

10

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011.

teme

REGION Nakon {to su bh. vlasti priznale pe~ate

Kosovo ukinulo mjere prema BiH
Stiglo pismo o zelenom svjetlu za dokumente Kosova Velika pa`nja u javnosti

(Od specijalnog izvje{ta~a „Dnevnog avaza“ s Kosova)

Gu{o: Te{ko ga i`ivcirati

(Alex). Sje}ate li se prvog poljupca: Ne sje}am se. [ta je Va{ najve}i strah: Bolest. Najdra`a pjesma: „Bolje biti pijan nego star“. Kada ste posljednji put bili na izlo`bi ili u pozori{tu: Ne pamtim. Citat koji pamtite: Ne zamaram se time. Omiljena modna marka: Nemam je. Osoba koja Vas `ivcira: Te{ko me i`ivcirati.

Prva vijest u kosovskim medijima ju~er nije bilo stanje na sjeveru dr`ave, ve} pismo koje je stiglo iz Bosne i Hercegovine direktno Ministarstvu trgovine i industrije Kosova. - Nakon {to je ova zemlja uputila zvani~an dopis o priznanju carinskih pe~ata Kosova, Vlada Kosova ukinula je mjere reciprociteta s Bosnom i Hercegovinom - potvrdila je ministrica trgovine Mimoza Kusari-Ljilja (Lila). U pismu se saop}ava da je BiH donijela odluku o priznavanju pe~ata Kosova te se upu}uje zahtjev da se u {to skorije vrijeme razmotri uklanjanje recipro~nih mjera. Vlada Kosova uspostavila je mjere reciprociteta prema BiH 20. jula 2011., kada je odre|ena carinska taksa od

Kosovo: Trgovina u prvom planu

deset posto za robu uvezenu iz te zemlje zato {to je BiH zajedno sa Srbijom odbila pr-

iznati pe~ate Kosova. No, Srbiji su mjere reciprociteta ukinute jo{ 16. se-

Samo KFOR mo`e kroz barikade
Predstavnici paralelnih srpskih op}ina na sjeveru Kosova na sastanku u Zubinom Potoku, nakon trosatnih razgovora, odlu~ili su djelimi~no propustiti KFOR preko barikada te da tako bude sve dok se s grani~nih prijelaza Jarinje i Brnjak ne uklone kosovski carinici i policija. Sastanak je prekinut, kako javljaju agencije, nakon {to je zamjenik komandanta KFOR-a Johan Luif (Johann) napustio salu. To zna~i da barikade ne}e biti uklonjene potpuno, ve} da KFOR mo`e prolaziti u odre|eno vrijeme, s odre|enim brojem vojnika. Prethodno je komandant KFOR-a Erhard Drevs postavio ultimatum da }e sa~ekati do kraja dana, odnosno do zavr{etka sjednice u Zubinom Potoku, nakon ~ega }e, ako Srbi ne prihvate njegov zahtjev, krenuti s uklanjanjem barikada.

ptembra 2011. godine, jer je priznala kosovske pe~ate. Tek nakon vi{e od mjesec Vlada Kosova je dobila zahtjev u pismu koje je upu}eno od bh. institucija. U Pri{tini se komentira da je ekonomski interes, ipak, natjerao Bosnu i Hercegovinu da direktno komunicira s institucijama Kosova, s obzirom na to da kosovske vlasti nisu poduzele ni{ta kako bi otklonile odluku o carinjenju robe koja dolazi iz BiH s deset posto.
Nadira AVDI]-VLASI

SMS
PROMJENA ZAKONA Mislim da se nikada ne}emo rije{iti ovih stranaka na vlasti dok se ne promijeni zakon da je dovoljna ve}ina onih koji su glasali, a ne onih koji se nalaze na spisku. Ovako je dovoljno da hobotnica-administracija glasa sama za sebe, {to i radi! Ilid`a MOLBA NAVIJA^IMA - Molio bih navija~e Sarajeva i @elje i njihove vo|e da se dogovore i da

Dnevni avaz 061-142-015
for u Travniku, kod Komunalnog, izgra|en kada ve} drugi mjesec nije proradio. Zar nije bilo pametnijih i pre~ih ulaganja? S. Z. SMRTNA PRESUDA „Bravo“, gospodine Tirak, s obzirom na visoke doprinose, skupu fiskalizaciju i kredite, skupu struju i naftu, malu mar`u, ve}ini malih poslodavaca i njihovih radnika potpisali ste smrtnu presudu.

zajedno gledaju derbi na stadionu, da poka`emo da smo civilizovani i da ne bude nereda. BORCI ZA EU - Neka ministar Helez ide do kraja s revizijom. Kada }e po~eti u USK? Tamo ima boraca koji rade po EU, a sva su prava ve} ostvarili. Naravno, uz pomo} korumpirane komisije. ^italac iz Biha}a POGRE[NO ULAGANJE Volio bih znati za{to je sema-

Odbrana tvrdi da je optu`nica bazirana na predrasudama
Nije dokazano krivi~no djelo niti su ustanovljeni ciljevi napada, kazao advokat Bili}
Nekoliko sati trajalo je ju~er izno{enje zavr{nih rije~i na su|enju bra}i Rijadu i Muhamedu Rustempa{i}, Abdulahu Hand`i}u i Edisu Veli}u, optu`enima za terorizam, udru`ivanje radi ~injenja krivi~nih djela, neovla{teni promet oru`jem i vojnom opremom te proizvodima dvojne namjene. Optu`nica grupu, izme|u ostalog, tereti da je imala namjeru izvr{iti teroristi~ke napade na vi{e lokacija i meta u BiH radi zastra{ivanja stanovni{tva i ozbiljne destabilizacije struktura dr`ave. Cilj im je, kako se navodi, bila uspostava {erijatske dr`ave u na{oj zemlji i izazivanje me|uetni~kih konflikata. Tu`ila{tvo je u zavr{noj zastupnik Rustempa{i}a, tra`io je izricanje osloba|aju}e presude ukazav{i na nedostatke optu`nice i nezakonitosti prilikom hap{enja grupe i pretresa, ali i kod provo|enja posebnih istra`nih radnji, prislu{kivanja i pra}enja. Bili} je, izme|u ostalog, ukazao i na nezakonitosti kod kori{tenja za{ti}enog svjedoka, naglasiv{i da je optu`nica bazirana na diskriminaciji i predrasudama o islamu. - Cijela istraga bazirana je na tome {to optu`eni nose duge brade, kratke pantalone, jesu li im `ene i djeca pokriveni... - istakao je Bili}. Nastavak izno{enja zavr{nih rije~i zakazano je za 26. oktobar.
E. Ha.

Zavr{ne rije~i u slu~aju Rustempa{i}

Rustempa{i} i ostali: Optu`eni za terorizam

rije~i zatra`ilo izricanje osu|uju}e presude sumnja-

ju}i da je krivica grupe dokazana. Advokat Senad Bili},

teme

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011.

11

Ukratko

RIM Jasminko Hasanba{i} uhap{en u akciji karabinjera

Bosanac na ~elu bande u Italiji?
Istih smo godina, ali sa Hasanba{i}em nikad nisam igrao, ka`e Had`ibegi}
Bosanskohercegova~ki dr`avljanin Jasminko Hasanba{i} u utorak je uhap{en u Italiji zbog krijum~arenja droge i oru`ja, javili su italijanski mediji. Hasanba{i} je uhap{en sa jo{ 24 osobe u velikoj akciji karabinjera iz Rima kojom je prekinut lanac {verca oru`ja iz Hrvatske i droge iz [panije u Italiju.

Bramerc: Ubrzati Mladi}ev proces

Ha{ki tribunal

Bramerc se ne}e `aliti
Glavni tu`ilac Ha{kog tribunala (ICTY) Ser` Bramerc (Serge Brammertz) ne}e se `aliti na odluku Vije}a Ha{kog tribunala koje je zabranilo da se optu`nica protiv Ratka Mladi}a razdvoji na dva dijela. Bramerc je ovo potvrdio u izjavi za AP, naglasiv{i da }e njegov tim raditi na preoblikovanju optu`nice protiv Mladi}a kako bi osigurao {to br`e su|enje. On je naglasio da u skra}ivanju optu`nice ne razmi{lja o izbacivanju cijelih komponenti, a svakako ne onih koji se odnose na etni~ko ~i{}enje op}ina, opsadu Sarajeva i genocid u Srebrenici.

Vlasnik praonice
Sumnja se da je Hasanba{i} bio na ~elu opasne me|unarodne bande koja je blisko sara|ivala sa sli~nim bandama iz Italije. Jedan od povjerljivih ljudi bio mu je Duman Hamidovi}, Rom iz BiH, koji je bio zadu`en za uvoz droge
Hasanba{i}: U Italiji poznat i kao nogometa{

Rim: Akcija policije protiv krijum~ara

Nogometa{i ga ne poznaju
Italijanski mediji objavili su informaciju da je Hasanba{i} biv{i igra~ zagreba~kog Dinama, beogradske Crvene zvezde, ali i nekada{nje nogometne reprezentacije Jugoslavije. No, prema izjavama ovda{njih sportskih radnika, za Hasanba{i}a niko nikada nije ~uo. - Sude}i prema njegovim godinama, nas dvojica trebali smo igrati zajedno, ali nismo nikada. Uop}e ne znam ni ko je on. Vjerovatno je izmislio da je bio fudbaler - kazao nam je ju~er nekada{nji nogometni reprezentativac Faruk Had`ibegi}. Iz zagreba~kog Dinama tako|er demantiraju vezu s Hasanba{i}em, kao i iz Crvene zvezde. - Vodimo spisak svih ~lanova u historiji na{eg kluba. Jasminko Hasanba{i} nikada nije bio ~lan Zvezde - kazao nam je ju~er Marko Nikolovski, portparol beogradskog kluba.

iz [panije, koja je mahom prodavana u okolici Rima, javljaju mediji. O Hasanba{i}u, zvanom Mister, malo se zna, tek da je trener Internacionalnog nogometnog kluba Arcobaleno, sastavljenog od igra~a iz Rumunije, Senegala, Etiopije i Moldavije, kao i da je vlasnik praonice.

Tok istrage
- U ovom trenutku ne mo`emo govoriti o detaljima istrage protiv Jasminka Hasanba{i}a - kazali su nam ju~er iz policije u Rimu.

Informacija o dr`avljaninu BiH nema ni Interpol u BiH. - Druge informacije, osim objavljenih u medijima, Odsjek Interpola u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH, ne posjeduje, ali se o~ekuje da }e kolege iz NCB Interpol Rome proslijediti zahtjev za asistenciju policijskih i pravosudnih organa u BiH, ovisno o toku istrage u Italiji - ka`e za „Dnevni avaz“ Mirela Znaor, {efica Kabineta direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela. Znaor napominje da, prema podacima kojima raspola`e Odsjek NCB Interpol Sarajevo, Hasanba{i} nije predmet me|unarodne A. KESEROVI] potjernice.

Privredni kriminal

[teta skoro 17 miliona KM
Materijalna {teta pri~injena krivi~nim djelima privrednog kriminala tokom devet mjeseci ove godine na podru~ju koje pokriva Centar javne bezbjednosti Banja Luka iznosi 16.956.000 maraka, javlja Fena. Evidentirano je 225 krivi~nih djela privrednog kriminaliteta i bilje`i se pove}anje u odnosu na isti period 2010., kada je bilo prijavljeno 199 tih krivi~nih djela.

Zeni~ko-dobojski kanton

Obilje`ena osma godi{njica smrti Alije Izetbegovi}a

Sindikalisti prekidaju kontakte s Vladom
Sindikati visokog, srednjeg i osnovnog obrazovanja te bud`etskih korisnika, udru`eni u Granski sindikat Zeni~ko-dobojskog kantona, ju~er su premijeru ZDK Fikretu Plevljaku uputili otvoreno pismo u kojem ga obavje{tavaju da prekidaju svaki socijalni dijalog s njim, jer je Vlada ZDK usvojila i Skup{tini dostavila Nacrt bud`eta za 2012. bez razgovora sa sindikatom. Premijer Plevljak kratko je za na{ list prokomentirao da je ju~er razgovarao s potpisnicima tog pisma te da mu nije jasna namjera pisma, jer dijalog sa sindikatom postoji i razvija se „na oboA. D`. strano zadovoljstvo“.

Fatiha i cvije}e za prvog predsjednika
U povodu obilje`avanja osme godi{njice smrti prvog predsjednika Predsjedni{tva BiH, osniva~a i predsjednika Stranke demokratske akcije (SDA) Alije Izetbegovi}a, predstavnici politi~kog, kulturnog i javnog `ivota BiH te ~lanovi porodice ju~er su polo`ili cvije}e i prou~ili Fatihu na {ehidskom mezarju Kova~i. Izme|u ostalih, me|u prisutnima je bio reisu-l-ulema Mustafa ef. Ceri}, a Ja’sin na mezaru rahmetli predsjednika prou~ili su naibu-reis Ismet ef. Spahi} i glavni imam Begove d`amije Mensur ef. Malki}. A. Nu.

Grani~na policija

Duman~i} primio Muna
Direktor Grani~ne policije BiH Vinko Duman~i} ju~er je primio ambasadora Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava u BiH Patrika Muna (Patrick Moon), javlja Fena. Direktor Duman~i} je prezentirao ambasadoru SAD najnovije rezultate aktivnosti Grani~ne policije BiH, ujedno ga informiraju}i o aktuelnim projektima.

Izetbegovi} je sahranjen na {ehidskom mezarju Kova~i

(Foto: F. Fo~o) 

Dnevni avaz, četvrtak, 20. oktobar/listopad 2011.

F=H==

SKANDALI Otkriven plagijat na dječijem festivalu u Goraždu

2>A@E?EE*KC=HIA @KAJ==CH=@=
Kompozicija je kopija bugarske pjesme predstavnice na Eurosongu od prije četiri godine
dorove (Elitse) i Stojana Jankulova (Stoyana Yankulova) selekcioni žiri Ivanovu je uvrstio među takmičare, a stručni žiri pjesmi dao najviše poena. Nakon reakcije javnosti posredstvom portala Gorazdeonline, s ciljem da se sačuva ugled u ratu stvorenog dječijeg festivala, pjesma je diskvalificirana, a nagrada predstavnicima iz Bugarske oduzeta. Tako je „Šta se pjesmom sanja”, u izvedbi Merime Hubjer i Emira Vehabovića iz Goražda, preuzela tron. Drugo mjesto osvojila je Anastasija Bosančić iz Banja Luke sa pjesmom „Prva ljubav”, dok je treća Goraždanka Arijana Nevesi-

Djeca sa policajcima vježbala prelaz preko ulice

Srbački saobraćajci jučer su posjetili djecu Dječijeg vrtića”Naša radost” Srbac da bih podučili kako se trebaju ponašati kao učesnici u saobraćaju. Ova praksa koja traje već nekoliko godina pokazala je dobre rezultate jer se mališani od malih nogu navikavaju na oprez kada se kreću od kuće do vrtića i obratno. - Djeci smo objasnili kakva je uloga saobraćajnog policajca, kako on reguliše saobraćaj, kako funkcionišu semafori, koji su najvažniji saobraćajni znaci, kako se

7čEE=Eš=A=@=IA F=š=KKI=>H=ć=K
prelazi ulica i kako se djeca trebaju ponašati na trotoaru - rekao nam je Ilija Cvijić, vođa saobraćajnog sektora u PS Srbac. Dodao je da je slična obuka početkom septembra ove godine provedena za prvačiće u sve tri osnovne škole opštine Srbac. - Tata i mama su me učili kod kuće kako treba prelaziti ulicu, ali sam danas od policajaca naučio još više, pa ću se truditi da poštujem saobraćajne propise - kaže polaznik vrtića Filip Radojčić. Lj. K.

Saradnja Dječijeg vrtića i PS Srbac

U vremenu kada autorska prava vrijede koliko i pasoš SFRJ ništa ne predstavlja iznenađenje, ali kada se i najmlađi počnu baviti “posuđivanjem”, tuđeg zvona zvone na uzbunu. Na goraždanskom dječijem festivalu “Šta se pjesmom sanja” nastupila je i pobijedila mala Bugarka Lubomira Ivanova.

Isti naziv
Kompozicija “Voda” bila je ubjedljivo najkvalitetnija, a kako i ne bi bila kada je plagijat, vjerna kopija prije četiri godine na Eurosongu ispjevane bugarske pjesme predstavnice. Iako se gosti iz Bugarske nisu potrudili da promjene barem naziv pjesme u izvedbi Elise To-

Bugarka Lubomira Ivanova: Ostala bez nagrade

njac sa kompozicijom “Ja o meni odlučujem”.

Šta mi se (ne) sviđa u Sapni 

K@E ?EAA JH=@E?EK
-Srećan sam što živim ovdje zbog prirodnih bogatstava, ljepote šuma i vode i mira koji donosi život u manjim sredinama. Ovaj prostor ima izvanredne turističke potencijale koje treba znati iskoristiti. Ljudi ovdje, osim prirode, cijene i svoju tradiciju i drže do starih običaja pa se nekima mogu učiniti konzervativnima. Stanje u putnoj komunikaciji, vodovodnoj i kanalizacionoj mreži je neuporedivo bolje u odnosu na prije desetak godina. Ono što zabrinjava su proizvodni kapaciteti i slaba zaposlenost. Oni koji rade uglav-

Festival “Šta se pjesmom sanja” nastao je u ratu, u opkoljenom gradu, a danas je jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija koju organizira goraždanski Cen- 

=IJ= K H=JK

Najbolji aranžman
Nagrade za najbolji aranžman, tekst i muziku pripale su Adnanu Mušanoviću, Slaviši Guji i Srđanu Milojeviću. Dječji žiri nagrade je dodijelio Martini Kovač iz Mostara za pjesmu „The Best Friends”, druga nagrada pripala je Milici Pe-

tar za kulturu. Ove godine izvedeno je 15 novih kompozicija i jedan plagijat uz učešće mladih iz BiH, Crne Gore, Makedonije, Bugarske, Srbije i Hrvatske.

jović i “Rock and rollu” iz Podgorice, dok je treća pozicija po ocjeni Dječijeg žirija zauzeo Faruk Bečić iz Goražda sa kompozicijom “Budi vitez”. U revijalnom dijelu programa nastupile su pobjednice prethodnih festivala Nejra Merkez i Džejla Ramović, kao i popularna plesna grupa “South Park”. Al. BAJRAMOVIĆ

5=DH== == I= čAJLAH @A?A žELE K =FKšJA KćE >A L@A
Zorica Pecirep svakodnevno donosi vodu s javne česme u gradu
Opština Višegrad trenutno ima 83 korisnika koji primaju novačanu pomoć putem Centra za socijalni rad i 213 osoba koje koriste naknadu za tuđu njegu, potvrdila je direktorica ove ustanove Mila Dikić. Ona ističe da se socijalna davanja korisnicima redovno isplaćuju, ali i da su potrebe mnogo veće u odnosu na prethodnu godinu. Visina mjesečnog iznosa socijalne pomoći je 41 KM. Korisnik socijalne pomoći je i Zorica Pecirep, koja živi u napuštenoj kući u centru grada sa četvero maloljetne djece. Vlasnici kuće, porodica Šuško, žive u Travniku i već nekoliko godina ih ne uslovljavaju plaćanjem kirije. - Sažalili su se na našu sirotinju a kuću ne misle prodavati već je čuvaju kao uspomenu na provedeno djetinjstvo u Višegradu. Navarte ponekad i rekli su da nas neće dirati - priča Zorica. Uslovi za život su teški

Sve više Višegrađana na spisku za socijalnu pomoć

Nermin Halilović, profesor ekonomije

nom su zaposleni u javnim ustanovama ili uslužnoj djelatnosti, što je dugoročno neodrživo - kaže Nermin Halilović, profesorekonomije. M. B.

”Dnevnom avazu”, najtiražnijem bh. dnevnom listu, potrebni su honorarni saradnici iz cijele BiH koji će pisati za rubrike crna hronika, unutrašnjopolitička, panorama i kultura. Svi zainteresirani svoju biografiju i broj telefona mogu poslati na e-mail: panorama( avaz.ba, a oni koji budu zadovoljavali uvjete bit će kontaktirani.

2JHA>E DH=HE I=H=@E?E

”Dnevni avaz” vas poziva

Zorica sa djecom: Jedva preživljavaju

jer je prošlo tri godine od kada je Komunalno preduzeće zavrnulo ventil za vodu zbog, kako su joj rekli, pucanja cijevi, ali komšije smatraju da je to zbog računa koje Zorica ne može plaćati. Tako ova samohrana majka svakodnevno donosi vodu s jav-

ne česme u gradu. - Moja pomoć iznosi 125 KM i ništa drugo ne primam. Nekako uspijemo preživjeti. Najstriji sin Vladimir sakuplja bakar i željezo i to nas spasi kad nemamo šta jesti. Kažu mi komšije da idem u Opštinu ali koga da

moljakam. Načelnik mi je jednom obećao pomoć, ali izgleda nema ništa od toga. Ponekad očistim nekome stan i za to dobijem 20 KM ali sad je vreća brašna skuplja od toga a nama vreća ne može biti mjesec - priča Zorica. M. An.

JK=IE =J

Dnevni avaz, četvrtak, 20. oktobar/listopad 2011. 

!

Predstavljamo prvačiće

ŽIVINICE Refik Halilović hobi pretvorio u biznis

-J=LE= I= ! AIF=J=

Učiteljica I-a razreda OŠ “Višća” Živinice je Fikreta Salkić, a učenici su: Anida Brčaninović, Samira Brčaninović, Maida Brkić, Ermin Džinić, Vedad Đerzić, Edis Hamzić, Elma Hodžić, Elvedin Hodžić, Amar Husejnović, Amina Ibrahimo-

2HLE = H=HA@ Š “8Ešć=” ŽELEE?A

Učenici I-a sa učiteljicom Fikretom Salkić

vić, Alena Kahrimanović, Elmin Kahrimanović, Fatima Kovačević, Emrah Kuljaninović, Deni Mazić, Ismar Mešić, Lamija Mešić, Armin Meštrić, Lejla Meštrić,Maid Meštrić, Mirnela Rizvić, Mirza Šehić i Edin Topalović. Sa. M.

Izgrađeno devet objekata, među kojima je i zavičajni muzej te zanatske radnje
Refik Halilović iz Živinica, ljubitelj starine danas je poznat po etno avliji. Podno planine Konjuh, sagradio je prvo vikendicu, u starom bosankom stilu, a potom prikupljajući različite eksponate, danas ima avliju, u koju kad uđete, izgubite dah. nata, na trenutak zaboravite da ste u savremenom dobu. U okviru turističke mape i izletišta Mačkovac koje obuhvata i Etno avliju sa zavičajnim muzejom, vodenicama, i različite kućne radinosti, gdje se nalazi i sportsko-rekreativni centar Brana, predstavlja atrakaciju i poseban gušt za sve ljude. Refik Halilović je od Udruženja hotelijera BiH, u akciji ocjenjivanja ukupne
Halilović sa nagradom

Važno priznanje
Boravak na malom prostoru sa preko 30.000 ekspo-

vet objekata, od zavičajnog muzeja do zanatskih radnji. Jedna od kuća u kojoj se nalazi zavičajni muzej stara je ravno stotinu godina. U zavičajnoj kući rodio se Refik i njegov otac, a danas se tu nalazi Musafirhana i Kutubhana, u kojoj se nalaze knjige stare i preko dvije stotine godina. Refik je ljubav prema starinama naslijedio od roditelja.

Uskotračna pruga
kvalitete, u Širokom Brijegu dobio priznanje Zlatna ugostiteljska kruna. - Sretan sam zbog ove nagrade koju sam dobio, a mislim i zasluženo, jer sam uložio mnogo truda i novca kako bi napravio jedan ovakav kompleks u starom duhu. Želja mi je da se svaki posjetilac osjeća ugodno u ambijentu koji povezuje stara vremena sa modernimi i cilj mi je da etno avlija preraste u etno selo - kazao je Refik. U etno avliji nalazi se de- Ovu ljubav i strast prema starinama naslijedio sam od roditelja. Meni nije žao prijeći cijelu Bosnu da bih nešto nabavio u svojoj avliji. Ovjde ima eksponata starih skoro tri stotine godina. U planu sam proširiti ponudu, jer želim svakom gostu dočarati nekadašnja vremena naših predaka, koja će svakog vratiti staru bosansku prošlost. Imam tri kočije koje će moći koristiti posjetioci, a u planu je izgradnja uskotračne pruge koja će prevoziti turiste - ističe Halilović. S. MUMIĆ

Zločin koji se desio prije 19 godina u blizini zvorničkog naselja Lokanj ni do danas nije rasvijetljen niti je iko procesuiran za njega. U pokušaju da dođu do slobodne zvorničke teritorije 14. jula 1992. godine grupu od 69 Bošnjaka iz Teočaka pohvatana je od strane srpske straže i istog dana pobijena. Udruženje boraca Patriotske lige Teočak pokrenulo je inicijativu da porodice i bliža rodbina prvi put obiđu mjesto stradanja njihovih najmilijih. -Niko do sada nije otišao niti našao dobru volju da organizira obilazak tog mjesta i barem Fatihom oda počast našim nevino stradalim mještanima - kaže predsjednik PL Teočak Ibrahim Hasanović. U Udruženju kažu da su već uputili zahtjev u Banju Luku kako bi im se odobrila

4@>E= ćA FHLE FKJ FIAJEJE AIJ IJH=@== =EEED

Godišnjica zločina nad 69 Teočana

Hasanović: Odati počast

posjeta i obilazak mjesta zločina te da ovih dana očekuju odgovor. E. Dž.

Zavičajni muzej u starinskom duhu

Općina Tuzla je u okviru projekta obnove cesta Federacije BiH dobila od Federalnog ministarstva prometa i komunikacija novčani iznos od 500.000maraka, kojiće biti utrošen za obnovu i izgradnju pojedinih tuzlanskih ulica. Novac će biti utrošen za projekat koji će se odvijati u četiri faze, a radovi na prvoj dionici, koja obuhvata cestu od Male pijace do raskrsnice

2čEA >L= ?AIJ= K 6KE
kod Tenisa, počinju danas. - U prvoj fazi projekta za tri dana trebala bi biti potpuno presvučena novim asfaltomdionicaod Malepijacedo Tenisa. Druga faza je potpuna rekonstrukcija ulice koja od ulice 6. Bosanska vodi do zgrade Vlade TK, gdje će biti zamijenjene kanalizacine i vodovodne cijevi - kazao je Aid Berbić, zamjenik šefa Službe za komunalne poslove i poslove mjesnih zajednica Općine Tuzla. Do kraja ove sedmice očekuje se i početak radova na preostala dva projekta, a riječ je o rekonstrukciji dijela ulice Armije BiH, jedne od najdužih saobraćajnica u Tuzli, te pojedinih ulica u mjesnoj zajednici Tušanj. Radovi će prema riječima Berbića biti vrlo brzo završeni, a režim

Uz pomoć Federalnog ministarstva prometa i komunikacija

saobraćaja tokom rekonstrukcije biće izmijenjen. Od danas saobraćaj će se odvijati dvosmjerno u lijevoj kolovoznoj traci od raskrsnice kod Male pijace do raskrsnice kod Tenisa, a učesnicima u saobraćaju skreće se pažnja dapoštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju, te da po mogućnosti koriste alternativne putne pravce kao što jejužna magistral A. Mu.

Usklopu Programarazvoja lokalne infrastrukture za 2011. godinu, Općina Srebrenikzapočela jerealizacijuprojekta izgradnje kanalizacione mreže u dijelu naselja Babunovići. Radove izvodi firma “ITK Musić” Srebrenik, čija je ponuda bila najpovoljnija na nedavno raspisanom tenderu, a projektom je predviđenaizgradnja trikrakaprimarne kanalizacione mreže ukupne dužine 1.554 metra. Vrijednost radova, kojima će biti riješen problem odvodnje feklanih voda iz oko 100 domaćinstava, je 

š @=ćEIJ=L= @>EJ ćA ==E=?EK

Poboljšanje mreže u Srebreniku

198.812 KM, a sredstva je osigurala Općina Srebrenik. Radovi na izgradnji kanalizacione mreže trebali bi biti okončani do kraja narednog mjeseca, a u 2012. godini planirana je i izgradnja prečistača otpadnih voda, čime će biti spriječeno zagađenje Lušničke rijeke. Kako ističe Halid Kovač, savjetnik za investicije i razvoj u općinskoj službi za budžet i poduzetništvo, u izgradnju savremenog prečistača u Babunovićima u idućoj godini bit će uloženo 250.000 KM. O. M. 

"

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011.

I=H=ALIE =J

S jučerašnje prezentacije projekta

Nakon četiri godine prikupljanja podataka

2HLE LEHJKAE L@Eč H @Hž=LK
Cilj nam je bio stvoriti pozitivni imidž i percepciju BiH, ističe Gerussi

Udruženje građana “Plan B” u saradnji s Agencijom “Innovattivo” prezentiralo je jučer u hotelu “Europa” jedan od trenutno najvećih virtuelnih projekata u svijetu pod nazivom “Visit and Explore Bosnia and Herzegovina”. Od sada, naime,svi Bosanci i Hercegovci kao i brojni turisti i znatiželjnici na internet-stranici www.visitbosnia.org mogu dobiti sve relevantne informacije o BiH, njenim turističkim potencijalima i prirodnim bogatstvima prikazanim na poseban multimedijalni način. - Prednost ovakvog tipa prezentacije je u stvarnom viđenju prostora. Tako, na-

primjer, možete virtuelno hodati ulicama brojnih gradova u cijeloj BiH, pogledati unutrašnjost mnogih hotela, muzeja, vjerskih objekata te se šetati iz jedne prostorije u drugu. Cilj nam je bio stvoriti pozitivni imidž i percepciju BiH, kako u svijetu tako i kod njenih građana, te privući inozemne turiste i potencijalne investitore u našu državu kazao nam je Mario Gerussi, autor projekta. Realizacija projekta trajala je četiri godine, a u tom perioduprikupljeno jeoko6.000 fotografija, 200 videoklipova, 40 videoizjava, 450 virtuelnih objekata te 5.500 virtuelnih slika. N. G.

U Odjelu za putne isprave nema gužvi

MUP KS U skladištu 5.000 pasoša čeka vlasnike

7IH @IJ=L= = KćK =@HAIK
Razmišljamo da omogućimo preuzimanje na svih osam gradskih lokacija, kaže Petrović
Odjel za putne isprave MUP-a KS još skladišti veliki broj nepodignutih putnih isprava. Prema posljednjim podacima koje smo dobili iz MUP-a, riječ je o 5.000 pasoša koji već mjesecima čekaju vlasnike. Kako nam je rekla direktorica Uprave administracije i podrške pri MUP-u KS Sanja Petrović, ovaj broj je dosta smanjen u odnosu na proljetni period, kad su imali 7.000 pasoša u skladištu. soši mogu preuzeti samo u zgradi Administrativnog odjela MUP-a KS, razmišljamo da to promijenimo, tako da omogućimo preuzimanje na svih osam gradskih lokacija, gdje je do sada bilo moguće samo predati zahtjeve. To nam je trenutno problem jer nam je sva tehnika ovdje. Osim toga, razmišljamo da, po uzoru na druge kantone, na jednom mjestu organiziramo izdavanje svih isprava - navodi Petrović.

Dodatne olakšice
- Većinom su u pitanju putne isprave naše dijaspore koji su predali zahtjeve za pasoše, ali zbog obaveza nisu mogli čekati da ih podignu. Budući da se pasoši preuzimaju isključivo lično, većina ih nikad nije podignuta. Nakon što se primijeni dopuna Zakona o putnim ispravama pasoše će moći podići osobe koje imaju punomoć podnosioca zahtjeva. Osim toga, slat ćemo ih i poštom na adresu podnosioca zahtjeva - kazala nam je Petrović. Prema njenim riječima, u planu imaju dodatno ja-

Detaljni pregledi
Kako ističe, biometrijske pasoše praktično je nemoguće krivotvoriti te do sada nisu imali prijavljenih slučajeva.

Petrović: Pojačati kapacitete

Kako nam je rekla Petrović, u biometrijske pasoše roditelja ne mogu se upisivati djeca, kao što je bio slučaj sa starim putnim ispravama. - Imali smo slučajeve da roditelji dovedu bebu od pet dana da joj izvade pasoš. Onda to bude simpatična situacija jer na fotografiji mora imati otvorene oči i ne smije plakati, a svi znamo kakva su djeca - rekla nam je Petrović. čanje kapaciteta, čime će građanima olakšati preuzimanje pasoša. - S obzirom na to da se pa- Sistem provjere je na najvišem mogućem nivou, od otisaka prstiju do svakog ličnog podatka, tako da je mogućnost greške svedena na minimum. Podnosioci zahtjeva za pasoš se toliko detaljno pregledaju da nas računar, u slučaju kad, recimo, braća blizanci predaju zahtjeve za pasoš, nakon obrade podataka upozori da bi se moglo raditi o krađi identiteta jer se većina podataka poklapa - ističe Petrović. M. GUŠIĆ

*A>A H=K E=JE JLHAA čE 

= >AIA ’DEJE F=Iš’ " 
Petrović je navela i to da je u slučaju bolesti ili smrtnog slučaja u porodici “hitni pasoš”, koji se izdaje u roku od dva dana, moguće umjesto za 200, koliko inače košta, dobiti za 40 KM, što je cijena redovnog pasoša koji se čeka mjesec. - Potrebno je samo donijeti potvrdu ljekara za liječenje u inozemstvu ili smrtni list ili neki drugi dokument kojim se dokazuje da su razlozi za izdavanje “hitnog pasoša” opravdani - navodi Petrović.

?H= DHE=

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011. 

#

*H==*==>= FHE==HELE?K= IHJ@A@=EKKA
Ne daj Bože da se ikome to desi - kazala je optužena

Osnovni sud u Banjoj Luci

Uviđaj vršen iza policijske trake

(Foto: I. Šebalj)

SARAJEVO Požar u ulici Mahmuta Mahmutovića u naselju Kanara

1CHA= IJ=HI= H=@= E IFH=J IKIA@A KćA
Komšije čule pucketanje jučer sat poslije ponoći Vatra se iz stolarske radnje proširila i na kuću Šefkete Sijamić
na uviđaj u naselju Kanara izašli su i pripadnici MUP-a KS koji su zajedno s Kurtovićem pokušavali otkriti uzroke požara. Na izgorjeli sprat s nevjericom je gledala i Šefketa, decertificirani borac Armije BiH, koja je nedavno ostala bez posla i živi kao podstanar na Dolac-Malti. Uskoro se namjeravala useliti u ovu kuću. - Odmah sam došla čim sam čula da gori. Međutim, bilo je kasno da se išta spasi. Vatrogasci su došli 45 minuta nakon dojave, a nakon što su došli, ubrzo im je nestalo vode, tako da plamen nisu uspjeli odmah ugasiti. Komšije su pokušale šlaufima, ali plamen je bio ogroman. Uglavnom se radilo o drvenoj konstrukciji i salonit pločama pa se vatra brzo širila. Izgorjela mi je i građa koja je bila pored kuće, a donji sprat koji je bio opremljen nije oštećen, ali je pun vode od gašenja. Vrlo lako se moglo desiti da se požar proširi na ostale kuće - priča Sijamić.

Dovođenje optužene: Presuda 21. oktobra

(Foto: M. Lugić)

U požaru koji je jučer sat poslije ponoći izbio u ulici Mahmuta Mahmutovića u Novom Sarajevu na broju 43 u potpunosti je izgorjela stolarska radnja Hide Kurtovića, a vatra je zahvatila i kuću Šefkete Sijamić koja se nalazila u blizini.

Nestalo vode
Povrijeđenih, na svu sreću, nije bilo, a jučer ujutro

Sijamić: Namjeravala se useliti

Spašen kombi
Komšije kažu da su čule pucketanje, uspjele su spasiti Kurtovićev kombi koji je bio parkiran pored radnje. O silini plamena najbolje govori i rasvjetna sijalica u dvorištu Kurtovića koja se gotovo sva istopila od toplote.

Istražitelji na zgarištu

Šta je izazvalo požar utvrdit će istraga, a prema riječima komšija, unutra je bila peć, a vatru je mogao izazvati i spoj na elektroinstalacijama. Saznajemo da je Kurtović živio od ove radnje, a u požaru su mu izgorjele sve mašine koje je imao unutra. A. JAMAKOVIĆ

Branka Balaban (54) iz Prijedora, optužena da je u saobraćajnoj nesreći u martu 2009. godine u Banjoj Luci svojim vozilom usmrtila Momčila Kuridžu (63) i njegovu četverogodišnju unuku Anju Gazibarić, priznala je krivicu u banjalučkom Osnovnom sudu. Sudija je prihvatio njenu izjavu te za petak najavio izricanje presude. -Žaomije što se to desilo. Ne daj Bože da se ikome to dogodi - kazala je Balaban. Tužilaštvo je zatražilo da se prilikom izricanja presude i eventualnog odmjeravanja kazne uzmu u obzir otežavajuće okolnosti, činjenica da je Balaban

sve donedavno bila u bijegu, da je u trenutku nesreće prekoračila brzinu i pješake pregazila na pješačkom prijelazu. Njen branilac zatražio je od suda da joj izrekne minimalnu zatvorsku kaznu. Balaban je uhapšena 1. septembra ove godine u Mađarskoj, a u bijegu je bila od oktobra 2009. godine, kada je podignuta optužnica protiv nje. Do jučer se nije pojavila ni na jednom zakazanom ročištu, zbog čega je za njom bila raspisana potjernica. Članovi porodice nastradalih, prema riječima advokatice VesneRujević, kojaih zastupa, “zbogbola nisumogli doći na suđenje”. B.S.

Dojava o podmetnutoj bombi u školi u Širokom Brijegu bila je lažna, potvrđeno je iz MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona. Iz Kantonalnog MUP-a saopćeno je da je Policijska stanica Posušje prekjučer u 16.55 sati dobila prijavu da je u neimenovanoj školi na području Širokog Brijega postavljena eksplozivna naprava koja će za određeno vrijeme eksplodirati.

-L=KEH=AILAšA=F@HKčKFćEA
U saopćenju se navodi da su odmah po primljenoj prijavi obaviješteni Policijska stanica Široki Brijeg, Kantonalni MUP i dežurni kantonalni tužilac, nakon čega je počela evakuacija svih škola na području općine Široki Brijeg. Iz MUP-a navode da je za veoma kratko vrijeme evakuirano sedam škola, tri škole u kojima se održavala nastava u drugoj smjeni, otkazane su dvije priredbe koje su trebale biti održane u dvjema školama, a iz dvije škole evakuirano je tehničko osoblje koje se u njima nalazilo. Izvršenim pregledima utvrđeno je da je dojava bila lažna, odnosno ni u jednoj školi nije pronađena eksplozivna naprava, navode iz MUP-a. U svim školama na području općine Široki Brijeg jučer se nastava odvijala nesmetano.
Široki Brijeg: Otkazivane i školske priredbe

Lažna dojava digla Širokobriježane na noge

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jučer oko 14 sati na izlazu iz Vogošće jedna osoba je povrijeđena. U sudaru su učestvovali “golf 4”, “passat” i kamion “mercedes”, a povrijeđena je Dika Bašić (56), koja je bila suvozač u “golfu”. Prema riječima portparola Kliničkog centra Univerziteta u Sara-

5=FKJE?E IAE HKčE C> E A
jevu Biljane Jandrić, konstatirani su joj prijelomi desnog zgloba ruke i lijevog koljena. Imala je i nekoliko posjekotina po glavi i rukama pa je jučer prebačena na Kliniku za ortopediju i traumatologiju. Saobraćaj na ovom dijelu puta normaliziran je u 15.25 sati. A. J.

Sudar na izlazu iz Vogošće

w 

JHCK CHE?K I LH=J=

U ulici Braće Begić u sarajevskoj općini Centar prekjučer oko 14.10 sati izvršeno je razbojništvo nad H. R. iz Sarajeva. Za sada nepoznati razbojnik otrgnuo joj je zlatnu ogrlicu s vrata i pobjegao. O slučaju je obaviješten kantonalni tužilac, a službenici MUP-a KS rade na rasvjetljavanju ovog krivičnog djela. 

$

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011.

?H= DHE=

PRIJEDOR Slučajno pronađen u naselju Brezičani

Vatrogasci 41. put izašli na intervenciju

(Foto: T. Bjelošević)

Požar koji su jučer oko 13.30 sati izazvala dvojica poljoprivrednika iz sela Donja Mahala u rejonu Gradišta u Tolisi 41. je požar ove godine na području oraške općine, kazali su to vatrogasci DVD-a Donja Mahala koji su učestvovali u njegovom gašenju. Požar je izbio nakon što su neoprezni po-

/HAE šK= E KKHKEšJ=

Požar na području Orašja

*H= 5KEć @=E= Až= HJ=L FHA@ FHKCA
Kući u Pruscima kod Bosanskog Novog nije se vratio od 2. oktobra Nestanak supruga policiji prijavila prije pet dana

ljoprivrednici zapalili kukuruzište. Plamen se, nošen vjetrom, proširio i na šumu zasađenu bosanskim hrastom, jasenom, grabom i drugim vrstama drveća. Brzom intervencijom DVD-a Donja Mahala i Tolisa požar je ugašen, a nastalu štetu utvrdit će vještak šumarskestruke. Ta. B.

Našoj redakciji obratio se sarajevski advokat Sadik Hota, branilac Edina Krasnića (40), koji je zajedno s Nerminom Hadžovićem (21) i Samirom Šalakom (22) optužen za krivično djelo razbojništvo sa smrtnom posljedicom u kojem je ubijena 57-godišnja Zineta Kasnić. - Želio bih da razjasnim da je moj klijent trećeoptuženi u ovom slučaju. Nije organizirao ovo krivično djelo, ništa nije priznao tokom istrage, pa čak ni meni kao braniocu. Edin nije ni ulazio u kuću u kojoj je živjela ubijena, što namjeravam i dokazati. Ostala dvojica su počinioci ovog djela, s kojima moj

-@E H=IEć EA HC=EEH= H=>EšJL

Sadik Hota, advokat iz Sarajeva

branjenik nema nikakve veze. U prostoriji gdje je pronađena ova nesretna žena pronađeni su DNK tragovi osobe čije ime ne mogu sada otkriti, a koja će se pojaviti kao svjedok tužilaštva. Postoje osobe koje su umiješane u ovaj slučaj, kojima će se tek suditi. Tužilaštvo ne raspolaže materijalnim dokazima koji terete mog branjenika. Edin je preplakao sve vrijemesuđenja imolio jeporodicu ubijene da ga razumije te da nema ništa sa smrću Zinete Krasnić. Sve moje tvrdnje imaju uporište u optužnici i bit će potkrijepljene materijalnim dokazima - pojasnio jeHota. Ad. A.

Ustanovljeno da je riječ o prirodnoj smrti

(Foto: D. Stojnić)

Nezgoda u centru Srebrenika

U Brezičanima kod Prijedora, u jarku u neposrednoj blizini željezničke pruge, jučer oko 13 sati otkriveno je beživotno tijelo starijeg muškarca u fazi raspadanja. Slučaj je policiji, kako saznajemo, prijavila mještanka ovoga naselja koja je prilikom prelaska pruge vidjela mrtvog muškarca, potrbuške okrenutog prema zemlji i obučenog samo u trenirku i žutu majicu kratkih rukava. Nešto kasnije u policiji je potvrđen i njegov identitet, a riječ je o Branku Suziću (58) iz Prusaca kod Bosan-

skog Novog, čiji je nestanak policiji u ovom gradu, mada je on od kuće otišao još 2. oktobra, supruga prijavila prije pet dana. Kako saznajemo, nesretni čovjek preminuo je prije desetak dana prirodnom smrću, što je potvrdila i patolog Nikolina Balaban. Uzrok smrti ustanovljen je pregledom leša u bolnici u Prijedoru, gdje je konstatirano da na Suzićevom tijelu nema tragova nasilja, čime su otklonjene špekulacije da je nesretni čovjek ubijen ili da ga je udario voz. M. Z.

Odnošenje tijela

S preksinoćnjeg uviđaja

Na raskrsnici Radničke i ulice Varoških polja u centru Srebrenika preksinoć oko 22 sata dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali “ford escort” (J82-E-499), kojim je upravljao Hazem P. (23) iz Sladne kod Srebrenika, i “audi 80” (632-T-074), za

8=čE AEAđAE K IK@=HK

(Foto: O. Mujkić)

čijim upravljačem je bila Ervina H. iz Srebrenika. Na oba vozilapričinjena je materijalna šteta, a vozači i njihovi saputnici prošli su bez povreda. Uviđaj na licu mjesta obavili su srebrenički policajci. O. M.

Dvadesetčetverogodišnji Alen Rizvić iz Busovače, bjegunac iz KPZ-a Zenica koji se još nije vratio s dopusta na izdržavanje preostalih sedam dana kazne, ponovo je sa svojom izabranicom, 16-godišnjom sugrađankom S. Č. O tome nas je obavijestio u utorak, kazavši da je ona dan ranije ponovo pobjegla od kuće da bi bila s njim. - Poručujemo njenim roditeljima da nas ne traže više. Mi ćemo ubuduće biti zajedno i u tome nas niko neće spriječiti. Preselit ćemo se u Sarajevo dok se situacija malo ne smiri i dok se njeni roditelji ne pomire s ovim. Ubrzo će biti i

2HKčKK @= ED LEšA A JH=žA = ==LKK E LAč=A

Romeo i Julija iz Busovače ponovo zajedno

Rizvić sa svojom izabranicom

vjenčanje, oboje ćemo se zaposliti, uplatit ću joj i vozački da položi... Shvatam njene roditelje da se protive što nismo iste vjere, ali naša ljubav je jača od toga - kaže Alen. Podsjećamo da je otac maloljetnice nekoliko puta kćerku vraćao kući te prijavljivao Alena za otmicu. Alen kaže da će se za desetak dana vratiti u zatvor na odsluženje kazne zbog pljačke pumpe i da se kaje zbog toga što je uradio. I maloljetna S. Č. potvrdila nam je da želi biti s Alenom te da nema potrebe da joj roditelji stoje na tom putu i dodaje da ih samo smrt može rastaviti. A. J.

?H= DHE=
Na udaru bila imovina porodice Fočić
(Foto: A. Bajramović)

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011. 

%

ISTRAGA U pozadini napada ljubavni jadi

2E?=?K ECHE =KJ>E *9

Bregovi u Trebinju

2=A= ć K /H=ž@K K HAžEE IJ=LAC IKFHKC=
Špekulacije o organiziranom kriminalu, nakon izjava svjedoka i osumnjičenih Sarajlija, pale u vodu Osveta Alena Kovačevića porodici bivše supruge
počinili krivična djela udruživanje radi činjenja krivičnog djela, izazivanje opće opasnosti i oštećenje tuđe stvari. U prijedlogu za pritvor također stoji da su Pezo i Grebo, na nagovor Kovačevića, iznajmili automobil “opel corsa” u rentakar agenciji u Sarajevu. U Novom Sarajevu kod Socijalnog pridružili su im se i prvoosumnjičeni Kovačević i Adnan Turčalo. U obrazloženju tužioca navodi se da su Kovačević, Turčalo i Grebo na benzinskoj pumpi u naselju Hrasno u dvije flaše sarajevske kisele vode
Draško: Četvorki određen pritvor

Vlasnik zaposlen u CJB Trebinje

(Foto: P. Mucović)

Zbog opasnosti od bijega i utjecaja na svjedoke, odnosno saučesnike, kantonalni tužilac iz Goražda Lazar Draško zatražio je, a sud prihvatio i odredio pritvor četvorki iz Sarajeva uhapšenoj u ponedjeljak nakon podmetanja požara pod vozilo i bacanja bombe na trgovačku radnju u vlasništvu Jasmina Fočića iz Goražda.

Kupili benzin
Kako se navodi u prijedlogu za pritvor, postoje osnovi sumnje da su Alen Kovačević, Adnan Turčalo, Almir Grebo i Ademir Pezo

U trebinjskom naselju Bregovi, na parkingu kod “Marketa 99 +”, jučer oko 3.25 sati izgorio je automobil BMW u vlasništvu Miloša Lukajića, policajca CJB Trebinje. Povrijeđenih nije bilo, policija je obavila uviđaj, a više detalja bit će saopćeno nakon vještačenja. Ovo je treći slučaj ove godine u kojem je izgorio automobil nekog policijskog službenikau Trebinju. Početkom godine, 3. januara, izgorio je “golf 2” u vlasništvu Riste Grahovca, inspektora u Odjeljenju za opšte poslove CJB Trebinje,

kao i “audi”, vlasništvo Đorđa Avdalovića, kriminalističkog inspektora u Centru javne bezbjednosti Trebinje, koji je zapaljen u julu. Izgorjelih automobila u Trebinju bilo je i prošle godine, kada su zapaljeni “jaguar”, vlasništvo Đoke Kovačevića, “golf 5” Dalibora Medana te “golf 2” bivšeg radnika trebinjske jedinice Granične policije Željka Dobranića. U prethodnom periodu izgorjeli su i automobili policajaca CJB Trebinje Obrada Vladušića, Aleksandra Dukića i Sulejmana Beriše. P. M.

5=>H=ć=?E HA=CEH=E = IFA?E=?E
Konferenciju za novinare posvećenu sigurnosnoj situaciji u BPK Goražde i nedavnom podmetanju požara i bombaškom napadu na imovinu porodice Fočić jučer su održali Emir Frašto, pre- Sipović, Frašto i Hurić: Pohvale policiji mijer, Nusret Sipović, ministar unutraš- vljene su i konkretne nanjih poslova, i Ešef Hurić, grade za iskazanu hrabrost, komesar policije. Za pipa- a akciju za koju bi drugdje dnike MUP-a koji su učes- bile potrebne specijalne jetvovali u potjeri i hapšenju dinice obavili su policajci sarajevske četvorke naja- pozornici i saobraćajci.

natočili benzin koji im je služio zapodmetanje požara, a u dežurnoj apoteci na Baščaršiji kupilisu neutvrđen broj medicinskih rukavica koje su koristili tokom izvršenja krivičnih djela.

Upućivao prijetnje
Nakon saslušanja osumnjičenih u Tužilaštvu raspolažu informacijom da su požar na vozilu podmetnuli Kovačević, Turčalo i Grebo, dok ih jePezo čekaou automobilu, te da je bombu aktivirao Kovačević prije pokušaja bijega. Kovačević se brani šutnjom, Turčalo i Grebo detaljno su opisali šta se događalo te noći, dokje Pezoizjavio da je bio samo vozač i da nije učestvovao u pripremama,planiranju iiz-

vršenju krivičnih djela. Iako se prvog dana istrage špekuliralo da se radi o organiziranom kriminalu, zbog čega su uviđaj obavili i istražitelji FUP-a, na osnovu izjava svjedoka i osumnjičenih istraga je jučer potpuno promijenila smjer. Na osnovu do sada prikupljenih informacija, pretpostavlja se da je u pozadini ovog slučaja namjera prvoosumnjičenog Kovačevića da se napadom na imovinu njene familije osveti bivšoj supruzi iz Sarajeva s kojom se razveo. Tokom istrage prikupljene suinformacije daje prethodno njenoj porodici upućivao prijetnje koje su prijavljene MUP-u Sarajevskog kantona. Al. BAJRAMOVIĆ

Vozač traktora S. Š. (51) iz zaseoka Šiljkovići kod Vlasenice poginuo je jučer kada se na šumskom putu u mjestu Neđeljište prevrnuo traktor u kojem je sjedio. Traktorom je upravljao M. Š. iz Vlasenice.

2CEK = FHALHJ== JH=JH=
Opljačkana pumpa u Hadžićima

Na šumskom putu kod Vlasenice

Vlasenička policija obavila je uviđaj, a u toku je istraga. O saobraćajnoj nesreći obaviješten je tužilac Okružnog tužilaštva koji je naredio obdukciju tijela nastradalog.

Banjalučka policija uhapsila je u Gajevoj ulici u Banjoj Luci Mirelu Mašanović (25) i Belmu Šorlija (25), obje iz Sarajeva, zbog sumnje da su prekjučer oko

7D=FšAA š=AHE?A E 5=H=AL=
16.15 sati ukrale dvije ženske kožne jakne u vrijednosti od 4.625 maraka. U Centru javne bezbjednosti Banja Luka potvrđeno je da su zaprimili prijavu da su dvije ženske osobe ukrale kožne jakne iz butika “Nerc Bešlagić” koji se nalazi na Bulevaru Živojina Mišića u ovom gradu. Izlaskom na teren policija je pronašla i privela dvije djevojke kod kojih su pronađene jakne, a osumnjičene su za krivično djelo krađa. B. S.

Krale u banjalučkom butiku

U ulici Devete brdske brigade u Hadžićima kod Sarajeva preksinoć oko 22 sata opljačkana je benzinska pumpa HOLDINA. Prema informacijama iz policije, dvojica razbojnika su, prijeteći pištoljem i ko-

4=>E?E HEIJEE FEšJ E IFHA = =EL=A
ŠK=H FHE=LE IAčK >KLA

risteći sprej za omamljivanje, ukrala određeni iznos novca, a zatim pobjegla u nepoznatom pravcu. Pripadnici MUP-a KS obavili su uviđaj, a o svemu je obaviješten kantonalni tužilac u Sarajevu.

w

Nepoznate osobe bespravno su posjekle devet stabala bukve u mjestu Jablanica kod Trnova. Bespravnu sječu šume primijetio je šumar M. S. koji je slučaj prijavio policiji. Policija traga za počiniocima. 

&
w

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011.

?H= DHE=

Službenici Policijske uprave Ilijaš uhapsili su prek jučer u 11.50 sati J. I. (75) iz Ilijaša zbog nedozvoljenog držanja oružja ili eksplozivnih sredstava. Prilikom pretresa njegove kuće pronađena je i oduzeta jedna ručna bomba. Uhapšeni je zadržan u policiji, koja radi na dokumentiranju ovog krivičnog djela.

Ispred kuće žalosti u Batkovićima 

IJ E =KIJHKC=HIC AI=LAIE L=č FAHE@= =LHšE = JF=@K
(Foto: G. Bobić)

DONJI VAKUF Isječena metalna konstrukcija u naselju Krivače

Istraga o nesreći kod Bijeljine

Zoranu Radiću (24) određen jednomjesečni pritvor Sahranjen Ilija Vasić (16)
Šesnaestogodišnji Ilija Vasić iz Batkovića kod Bijeljine kojeg je u nedjelju automobilom usmrtio njegov poznanik Zoran Radić (24) jučer je sahranjen na lokalnom groblju u rodnom selu. Radić je pobjegao s mjesta nesreće, ali je već sutradan priveden nakon što je u njivi pored puta ponađeno beživotno tijelo mladog Vasića. Radiću je određen jednomjesečni pritvor. U porodici Vasić je neizmjerna tuga. Prije deset godina u saobraćajnoj nesreći u Batkoviću izgubili su i sina Branislava. Nezvanično saznajemo da se Zoran Radić nakon bijega s mjesta nesreće vratio traktorom kako bi pokupio dijelove automobila koji su ostali na cesti. Obdukcija tijela nastradalog urađena je u ponedjeljak, 17. oktobra. Prema riječima dežurnog tužioca Murisa Šabića, patolog Vidak Simić utvrdio je da je smrt nastupila trenutno od posljedica udara automobilom. Dječak je udaren u lijevu nogu, nakon čega je glavom udario u vjetrobransko staklo i bio odbačen nekoliko metara od puta. Tužilac je ispitao Radića, rekavši da on djelimično priznaje počinjeno krivično djelo. - Međutim, osim što je pobjegao s mjesta nesreće, ostaje nesporno da je kasnije pokušao prikriti tragove jer je imao namjeru zamijeniti oštećeno vjetrobransko staklo, kazao je tužilac Šabić. E. M.

FKš= FHEHEJE JH=CLA

Bilo je ukupno šest tona željeza, posumnjali smo da je riječ o konstrukciji nekog mosta pa smo odbili to platiti i preuzeti, kaže Muhamed Starčević iz “Sirovinametala”

Željezni otpad koji je istovaren u “Sirovinametalu”

w 

HE >>K K KćE

2LHEAđA= FAš=E=

Na raskrnici sarajevskih ulica Jukićeva i Koševsko brdo u općini Centar prekjučer oko sedam sati dogodila se saobraćajna nezgoda. Automobil “renault megane” kojim je upravljaoA.A.(36)izSarajeva oboriojepješakinju R. S. (68) na kolovoz. Pomoć jojje pružena u Kliničkomcentru Univerziteta u Sarajevu, a ljekari su konstatirali težu povredu noge.

(Foto: A. Mandžić)

Policija iz Donjeg Vakufa pokrenula je detaljnu istragu da bi rasvijetlila kako je most iz donjevakufskog naselja Krivače završio na otpadu sirovina preduzeća “Sirovinametal” u Bugojnu. Potvrdio nam je to direktor ovog preduzeća Muhamed Starčević.

Izrezani dijelovi
- Nakon vaganja vozila i istovara željeza posumnjali

smo da se radi o konstrukciji nekog mosta. Konstrukcija mosta koja je bila izrezana na metar do tri metra dužine bila je tipično austrougarskog načina gradnje s debelim zakovicama. Tu je bilo i starih željezničkih šina, šasija nekog starog kamiona i drugog željeza. Do nas je željezo transportiralo preduzeće “Bešić”, koje se također bavi otkupom sirovina. Bilo je ukupno šest tona i

40 kilograma željeza. Odbili smo to platiti upravo zbog sumnje koju smo imali kaže direktor Starčević. Prema njegovim riječima, drveni pješački most u Krivačama prije nekoliko godina odnijela je poplava, a “Sirovinametal” učestvovala je u njegovoj ponovnoj gradnji. - Imali smo na raspolaganju jednu željeznu konstrukciju pa je Općina Donji Vakuf od nas tražila da je postavimo na stubove nekadašnjeg drvenog pješačkog mosta, što smo mi i uradili i za to bili uredno plaćeni kaže Starčević. Objašnjavajući kako je isječeni most došao u krug otpada, Stračević spominje mještane Jusića koji su ga i ranije kontaktirali.

Dovukli željezo
- Prije izvjesnog vremena ponovo su nam se obratila trojica mještana Jusića i tražila od nas da im ostavimo jednu konstrukciju

Zakovice tipične za austrougarski period

dužine 13 metara kako bi njome pojačali postojeći most te ga prilagodili za kretanje ne samo pješaka već i vozila. Zauzvrat su obećali da ćemo dobiti u zamjenu neko drugo željezo. Već tada smo se kao preduzeće ogradili da nismo stručni ni nadležni za gradnju mostova i na tome se završilo. Međutim, oni su dovukli spomenutu konstrukciju, nakon čega nismo htjeli sudjelovati u tome da primimo željezo, odnosno isječenu konstrukciju koja je skinuta s mosta. O svemu sam obavijestio i načelnika općine Donji Vakuf Husu Sušića - priča Starčević. Kaže i kako je dio konstrukcije u svom krugu istovarilo preduzeće “Bešić” iz Donjeg Vakufa radi rezanja i prijevoza željeza do Bugojna. Isječena konstrukcija mosta i drugo željezo nalazili su se i prilikom naše posjete u krugu “Sirovinametala”. Az. M.

Službenici PS Trnovo uhapsili su dvije osobe koje su zatekli u krađi bakarnog lima i bakarnih oluka s glavne kapije mezarja u Kijevu kod Sarajeva.

5E@=E >==H E KA I =FEA A=H=
Prilikom obilaska terena zatečeni su R. N. i S. S. kako u automobil “fiat tipo” ubacuju bakarne dijelove kojesu skinuli s krova kapije.Oni su odranije poznati policiji po činjenju krivičnih djela, a prilikom ispitivanja priznali su krađu. Policija je tokom uviđaja uzkorito rijekeŽeljeznice pro-

Lopovi uhvaćeni na djelu kod Trnova

našla komade bakarnog lima i torbu s alatom u kojoj su se nalazili bonsek plata i kliješta za rezanje lima, viljuškasti ključevi i drugo.

>EEI

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011. 

'

PROJEKTI Počela proizvodnja u Krivaji u nekoliko dobitnih centara

Jučer je bio veliki dan za Zavidoviće. U Industrijskom preduzeću Krivaja počela je proizvodnja u nekoliko dobitnih centara, a do kraja sedmice na svojim radnim mjestima trebalo bi biti 513 radnika. Skoro 2.300 kubnih metara sirovine garant je za početak rada spomenutih segmenata Krivaje zahvaljujući Šumskom privrednom društvu Zeničko-dobojskog kantona, koje je ušlo u projekt pokretanja proizvodnje.

8AEE @= = =LE@LEćA
Ukoliko se održi dinamika rada moglo bi se vratiti više od 800 radnika, tvrdi Džindo
Prodavnica se nalazi u centru grada

Bh. modna kuća otvorila novu poslovnicu

Radnici su zadovoljni pokretanjem proizvodnje

Direktor Krivaje Suad Džindo optimističan je, ali i svjestan brojnih problema, koji će se morati riješiti. - Prema našem planu, do kraja godine, ukoliko se

Džindo: Vjetar u leđa

Za Krivaju, bez sumnje, slijede teški dani borbe za opstanak, povratka povjerenja dugogodišnjih kupaca i potrage za novim otkupljivačima Krivajinih proizvoda.

2JHA>= C=H=?E=

održi ova dinamika rada, mogli bismo vratiti na radna mjesta više od 800 radnika. Još je mnogo problema koji vise nad glavom preduzeću, ali i radnika. Od izu-

Inozemni kupci, kako saznajemo, dolaze u preduzeće i traže garancije za daljnju saradnju. Jedna takva delegacija njemačkih biznismena posjetila je jučer Općinu i Krivaju.

zetnog značaja je činjenica da je Vlada Federacije BiH učinila zaista ogromne napore da pomogne Krivaji. To je vjetar u leđa bez kojeg ne bismo mogli - kazao je Džindo. U razgovoru za “Dnevni avaz” Džindo nam je kazao da s respektom gleda na grupu od desetak predstavnika radnika, koji su svojim ličnim naporima i voljom doprinijeli pokretanju proizvodnje u preduzeću. Ar. MEMIŠEVIĆ

Modna kuća Bellissima otvorila je u subotu još jednu novu poslovnicu u centru Prištine. Ovo je prvi put da Bellissima izlazi na tržište Kosova, a prve reakcije kupaca su odlične. Otvorenje je bilo popraćeno raznim sadržajima, koje su pratili brojni posjetioci i zvanični gosti. Predstavljanje nove kolekcije jesen/zima te generalnog koncepta brenda novoj publici i kupcima Bellissima je organizirala kroz održavanje modne

*AEIIE= @ I=@= E K 2HEšJEE

revije i koktel-druženje praćeno muzikom koju je puštao jedan od najpoznatijih prištinskih DJ-eva. Pored toga, Bellissima je prvih 10 kupaca u Prištini obradovala poklon-bonovima, a ostale kupce popustom od 20 posto te odličnom koktel-zabavom. Bellissima je ovim događajem dobila još jednu potvrdu svog kvaliteta te još jedan poticaj za daljnji razvoj i napredovanje, kao i širenje na inozemnom tržištu.

HM promet iz Maglaja širi tržište 

ADEćELE@ŠLE?=HIA@)KIJH=EA
Naše njive nisu zatrovane preparatima GMO kao one u susjedstvu, tvrdi Mehonić
im ljudskog, lokalpatriotskog, imamo i ekonomski razlog za ovakvo ponašanje. Plasman naših proizvoda vani je iskompliciran administrativnim barijerama i od nas se traži da oborimo cijene na granicu rentabilnog plasmana - kaže za “Dnevni avaz” Samir Mehonić, koordinator federalnog Udruženja. On kaže da će buduća radnja u Zenici ponuditi više od hiljadu proizvoda, koji će, osim oznake “M ade in BiH”, imati i naziv “Organsko”, dobiven prema međunarodno priznatim standardima od akreNakon Sarajeva, i Zenica bi uskoro trebala dobiti prodavnicu u kojoj će građani moći kupiti isključivo domaće, organski uzgojene proizvode sa priznatim međunarodnim certifikatima. Prodavnicu će otvoriti privatni poduzetnik Muharem Šeper, koji se bavi proizvodnjom meda i proizvoda od meda i već ima paletu od 36 vlastitih proizvoda. - Članovi Saveza udruženja asocijacija organskih proizvođača Federacije BiH su kategorični - sve što proizvedu, namjeravaju prvo plasirati na domaćem tržištu. Nama je namjera da ditirane certifikacijske kuće. - Protekli rat donio nam je sreću u nesreći, a to je da naše njive nisu zatrovane preparatima GMO, kao one u susjedstvu. Sada mi, nakon stručnih analiza, imamo zemljište znatno prirodnije i zdravije od poljoprivrednika u Srbiji i Hrvatskoj, što nam daje prednost u proizvodnji organske hrane i zato smo traženi vani. Proizvodi moje firme izvoze se od Švicarske do Australije, a spreman sam dokazati da su cijenom povoljniji od niza sličnih - kazao nam je Mehonić. A. DŽONLIĆ
Nova šansa za zaposlenje u pogonima HM prometa

Proizvodnja organski zdrave hrane u BiH

Mehonić: Traženi u inozemstvu

naš čovjek ima zdravu prehranu, a tržni viškovi bi tek onda bili plasirani vani. Os-

Mihael Gajster s Instituta za istraživanje i razvoj Emona iz Ljubljane, Milan Mravljak, konsultant u uvođenju i informatizaciji agrarnog sektora, te Zvonko Hardi, podsekretar Službe za međunarodnu međuinstitucionalnu saradnju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i prehrane Sloveni-

2@Hš= FHAJE= K A=HIJLK
je, posjetili su Poljoprivredni zavod Unsko-sanskog kantona, gdje su razgovarali o tehničkoj podršci agrarnom sektoru BiH, koja će uslijediti početkom naredne godine. Slovenci će pomoći implementaciju projekta “Uvođenje menadžmenta u mliječnu proizvodnju”, koji bi na prostoru Federacije BiH trebao obuhvatiti USK i Zeničko-dobojski kanton. - Projekt obuhvata administrativnu i tehničko-savjetodavnu podršku, obuku stručnjaka nutricionista, kontrolu kvaliteta mlijeka i krmnog obroka, kontrolu zdravstvenog stanja grla, na-

Slovenski stručnjaci posjetili USK

Firma HM promet iz Maglaja, koja se bavi izradom zaštitne odjeće za inozemno tržište, primila je u radni odnos još 31 radnicu. Među radnicama kojima je počeo teći radni odnos, mnogo je onih koje godinama čekaju na zaposlenje. - Od 1989. sam na birou, završila sam ekonomsku školu. Nemam iskustva u ovoj vrsti posla, ali vrijedi pokušati. Imam porodicu, djeca rastu i zahtjevi su sve veći kaže Minka Murtezanović, jedna od novih uposlenica. Prema riječima Muha-

7FIA= ! L= H=@E?=
meda Hrnjića, vlasnika HM prometa, prilikom odabira budućih radnica vodilo se računa o zapošljavanju osoba iz višečlanih porodica u kojima malo ko radi. - U naredna tri mjeseca, koliko bude trajala obuka, radnice će imati zasnovan radni odnos, plaću i sve plaćene doprinose. Nakon prvog mjeseca, firma će im plaćati i putne troškove. Od radnica očekujemosamo dabuduvrijedne i poštene - kazao je Hrnjić, koji je najavio proširivanje proizvodnje. N. Br.

bavku softverske opreme za vođenje evidencije na farmama - istakli su slovenski stručnjaci. Posjeta slovenske delegacije iskorištena je i za razgovore o zajedničkom kandidiranju projekta za fondove EU Eureka,koji raspolažu značajnim sredstvima za projekte izoblastiagrara. M. D.

Spec
U organizaciji PKRS, Regionalne privredne komore Doboj, a pod pokroviteljstvom Općine Doboj, u ovom gradu otvoren je 15. sajam malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i firmi u osnivanju “Dobojexpo 2011”. Prijavljen je 291 izlagač, od čega je 213 iz BiH, 56 iz Srbije i 22 iz Hrvatske. Uz prisustvo potpredsjednika Republike Srpske Enesa Suljkanovića i brojnih zvanica, Sajam je svečano otvorio Željko Kovačević, ministar industrije, energetike i rudarstva RS. M. Č.

20

^etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

OÈEKIVANI JACK POT ZA 85. KOLO LOTO-a

SUPER LOTO OÈEKIVANI JACK POT ZA 01. KOLO JOKER-a

520.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 84. KOLA LOTO-a OD 18.10.2011.godine

85.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 84. KOLA JOKERA OD 18.10.2011.godine

DOBITNA KOMBINACIJA 84. KOLA LOTO-a:
UKUPNI NAGRADNI FOND JE 50% FONDOVI DOBITAKA:

03 07

10

29

31

39

U 84. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118.760,40 KM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59.380,20 KM . . . . . . . . . . . . . . . .511.448,60 KM

BROJEVI PO REDOSLIJEDU 31 39 IZVLA^ENJA:

29

07

03

10

FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% (14.845,00 + J.P.496.603,60)

DOBITNI LISTIÆI U IGRI IGRAÈ - GOST U 83.i 84. KOLU
1. SARAJEVO - 0840019643200071 2. SARAJEVO - 0840000540600063 3. SARAJEVO - 0840070143200252 4. BIHAÆ - 0840036343100122 5. @EPÈE - 0840071843100002 6. TUZLA - 0840081342700002

FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.907,00 KM FOND ZA DOBITAK TREÆE VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.876,00 KM FOND ZA DOBITAK ÈETVRTE VRSTE 40% BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA 6 POGODAKA DOBITAKA: 5 POGODAKA DOBITAKA: 4 POGOTKA DOBITAKA: 3 POGOTKA DOBITAKA: NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .809,70 KM 511 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,20 KM 8.218 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,90 KM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23.752,10 KM

PRVI DOBITNI BROJ JOKERA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 9 9 7 3 0 DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA: . . . . . . . . . . . . . . . .0 9 3 0 2 3
U 84. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.999,00 KM NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.499,50 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.299,90 + J.P. 82.228,00 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.527,90 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.199,60 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA 6 BROJEVA DOBITAKA: 5 BROJEVA DOBITAKA: 4 BROJA DOBITAKA: 3 BROJA DOBITAKA: 2 BROJA DOBITAKA: 1 BROJ DOBITAKA:
LUTRIJA BIH, SARAJEVO 19.10.2011.god.

LUTRIJA BIH, SARAJEVO 19.10.2011.god.

KONAÈAN IZVJEŠTAJ 82. KOLA LOTO-a OD 11.10.2011.godine
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 82. KOLO LOTO-a OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA NIJE BILO FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . .9.089,60 KM FOND ZA DOBITAK TREÆE VRSTE 20% . . . . . . . . . .12.119,40 KM FOND ZA DOBITAK ÈETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . .24.238,90 KM

U 82. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121.194,40 KM UKUPNI NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . .60.597,20 KM FONDOVI DOBITAKA: FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 15.149,30 + J.P. 469.460,90 ) . .484.610,20 KM

NEMA NEMA 2 22 271 2.259

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00 KM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367,60 KM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50,10 KM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,10 KM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM

KONAÈAN IZVJEŠTAJ 82. KOLA JOKERA OD 11.10.2011.godine
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM INEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJEKONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 82. KOLO JOKERA OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA NIJE BILO FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.310,90 + J.P. 79.867,50 ) . . .81.178,40 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.243,60 KM

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
SA 6 POGODAKA DOBITAKA: SA 5 POGODAKA DOBITAKA: NEMA .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .649,30 KM SA 4 POGOTKA DOBITAKA: SA 3 POGOTKA DOBITAKA: 646 8.985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18,80 KM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,70 KM

U 82. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13.109,00 KM NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.554,50 KM

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 82. KOLO LOTO-a JE 18.11.2011.GOD.

GENERALNI DIREKTOR EDHEM PA[UKAN s.r. 6 BROJEVA DOBITAKA: 5 BROJEVA DOBITAKA: 4 BROJA DOBITAKA:

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
NEMA . . . . . JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00 KM 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231,10 KM 3 BROJA DOBITAKA: 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,50 KM 2 BROJA DOBITAKA: 237 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,40 KM 1 BROJ DOBITAKA: 2.470 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 KM GENERALNI DIREKTOR EDHEM PA[UKAN s.r.

OBAVJE[TENJE ZA IGRA^E SMS PORUKE ZA LOTO IGRU IGRA^-GOST SLATI OD SRIJEDE DO UTORKA NA SLIJEDE]E BROJEVE TELEFONA: BH TELECOM: 091/412-602 HT MOBILNE KOMUNIKACIJE: 063/ 88-872 (cijena poruke 0,50 KM + PDV) Igre na sre}u Lutrije BiH i provjere dobitaka na www.lutrijabih.ba Rok za prigovore ~etiri dana od prvog idu}eg dana po objavljivanju privremenog izvje{taja.

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 82. KOLO JOKERA JE 18.11.2011.GOD.

LUTRIJA BiH SARAJEVO

19.10.2011.godine

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011.

21

Hrvatski tajkun za “Mercator” daje dvije milijarde eura

0ćAE6@HEć=FAJIFHEAčEJEFEJE=
”Agrokor” želi kreirati regionalnog diva koji bi imao 60 hiljada zaposlenih i više od 2.500 trgovina
venska politika. Njen otpor Ivici Todoriću svaki je put bio toliko jak da su radije odgađali prodaju “Mercatora” i puštali da se njihov nacionalni ponos i dalje koprca u financijskim problemima i nejasnoj vlasničkoj strukturi nego da ga predaju u ruke “najvećem hrvatskom tajkunu”. Slovenski političari se i sada protive prodaji “Mercatora” “Agrokoru” - tvrde da će “Agrokor” istisnuti slovenske proizvode s “Mercatorovih” polica i da će forsirati hrvatske

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011.

C>KI

Hrvatski koncern “Agrokor” ponovo je predao ponudu za kupovinu 50,03 dionica najvećeg slovenskog lanca trgovine prehrambenih proizvoda “Mercator”. ”Agrokor” Ivice Todorića je i sada najveća maloprodajna firma u Adria regiji, no s “Mercatorom” bio bi važan igrač i u evropskim razmjerima. Da ovog puta uspije kupiti “Mercator”, nastao bi novi regionalni div koji bi imao gotovo 60 hiljada zaposlenih, više od 2.500 trgovina i gotovo 50 milijardi kuna prometa, što je još malo pa polovica budžeta Hrvatske, piše hrvatska štampa. Ovo je četvrti pokušaj Ivice Todorića da kupi najveći slovenski trgovački lanac i ovoga je puta za taj pothvat spreman izdvojiti više od 800 miliona eura, a ukupno oko dvije milijarde eura, u što je uključeno i saniranje “Mercatorovih” dugova. - Svaki put do sada Todorića je u preuzimanju “Mercatora” spriječila slo-

Todorić: Četvrti pokušaj

Dan poslije isteka roka za predaju ponuda za kupovinu većinskog dijela “Mercatora” na Ljubljanskoj berzi cijena dionice ''Mercatora'' pala je za 2,8 posto, na 168,1 eura. Trgovački lanac “Mercator” među vodećim je poslovnim kompanijama u Sloveniji prema ostvarenim 

= @HKC AIJK

prihodima. S prošlogodišnjim prihodom od 2,78 milijardi eura bio je na drugom mjestu, poslije “Petrola”. Čista dobit grupe “Mercator” je u prvom polugodištu 2011. iznosila 18,5 miliona eura. Krajem juna grupa je zapošljavala 23.620 radnika. - navodi “Jutarnji list”. List ističe da ovoga puta ti argumenti blijede pred činjenicom da slovenska privreda nije nikad lošije stajala i da je zbog pada vlade Boruta Pahora u Sloveniji nastao politički vakuum koji će se razriješiti tek nakon izbora 4. decembra.

Turske vojne snage patroliraju provincijom Hakari

Slovenija je ove jeseni doživjela sudbinu još nekih evropskih zemalja - agencija “Moody's” joj je snizila kreditni rejting s Aa2 na Aa3. Razlozi su mogućnost da država mora dodatno 

EžE HAJEC

dokapitalizirati neke slovenske banke, slabe ekonomske prognoze zbog problema u realnom sektoru, najviše u građevinarstvu i nekretninama, te rast političke nesigurnosti.

5JEžA ILAJ=
Ova borba bit će nastavljena sve dok se terorizam ne okonča, kaže
Predsjednik Turske Abdulah Gul (Abdullah) zaprijetio je jučer kurdskim pobunjenicima “velikom osvetom”, dok je u napadima komandosa i turske avijacije ubijeno 15 kurdskih terorista. Turski komandosi upali su jučer ujutro u sjeverni Irak kako bi se tamo obračunali s pripadnicima zabranjene Radničke partije Kurdistana (PKK), koja tamo ima svoja uporišta i odatle povremeno napada ciljeve u Turskoj. Turskim komandosima pomažu avioni i artiljerija.

KRVOPROLIĆE Kurdski teroristi pobili vojnike, Ankara

Grupa Palestinaca oslobođenih iz izraelskih zatvora i određenih da budu protjerani u inozemstvo na osnovu dogovora o razmjeni s Izraelom počeli su stizati u zemlje domaćine. Sirijski državni mediji javili su da je 16 oslobođenih zatvorenika stiglo jučer u Damask, 15 bivših zatvorenika doputovalo je u katarski glavni grad Dohu, a nešto ranije 11 Palestinaca doputovalo je u Tursku. Ukupno je protjerano 40 Palestinaca u uvjerenju da su suviše opasni da bi živjeli nadomak Izraela. U okviru prve faze razmjene oslobođeno je 477 Palestinaca u zamjenu za otetog izraelskog vojnika Gilada Šalita (Shalit). Većina ih se vratila u pojas Gaze, a dio

Š=EJ =FčA FH=L=

Protjerani Palestinci stižu u zemlje domaćine

Stradali civili
Kurdski teroristi su u noći s utorka na srijedu u jugoistočnoj Anadoliji, u provinciji Hakari, ubili 24, a ranili više od 18 pripadnika turskih snaga sigurnosti i civila. Ovo je najsmrtonosniji napad PKK na turske cilje-

Erdoan jučer na konferenciji za novinare: Nećemo stati

Damask jučer: Došlo 16 zatvorenika

Reis Cerić uputio pismo sućuti reisu-l-ulemi Republike

na Zapadnu obalu. Šalit je započeo oporavak poslije pet godina i četiri

mjeseca u zatočeništvu. Jučer su ga ponovo pregledali vojni ljekari.

Ruski premijer Vladimir Putin potvrdio je da su Rusija, Ukrajina i još šest bivših sovjetskih republika iz Zajednice nezavisnih država (ZND) postigle sporazum o formiranju zone slobodne trgovine. - Složili smo se da pot-

2KJE BHEH= K I>@A JHCLEA
pišemo sporazum o zoni slobodne trgovine - rekao je Putin na kraju samita zemalja članica ZND-a (bivše sovjetske republike, bez baltičkih država i Gruzije) u Sankt Peterburgu. On je istakao da je poslije

Sporazum šest bivših sovjetskih republika

dugih pregovora, “intenzivnih i konstruktivnih”, riješen glavni problem. - Ovim sporazumom će biti uspostavljena dugoročna osnova naših ekonomskih i trgovinskih odnosa - poručio je ruski premijer.

Povodom terorističkog napada na turske civile i vojnike u provinciji Hakari reisu-l-ulema Mustafa Cerić uputio je pismo reisu-l-ulemi Republike Turske, šejhu MehmeduGormezu,javilajeMina. - S dubokim osjećanjem boli primili smo vijest o terorističkom napadu na turske vojnike i civile u provinciji Hakari. Najoštrije osuđujući

8=š= > A E =
teror i nasilje nad nevinim ljudima, molimo Vas, Vaša eminencijo, da u ime Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i moje osobno ime prenesete našu iskrenu sućut porodicama turskih šehida, kao i da prenesete naše bratsko suosjećanje cijelom turskom narodu na čelu s predsjednikom Abdulahom Gulom, premijerom Redžepom Tajipom Erdoanom i ministrom vanjskih poslova Ahmetom Davutoluom. Želimo da znate da je napad na čast i slobodu turskog naroda napad i na našu čast i našu slobodu. Vaša bol je i naša bol. Vaša patnja je i naša patnja. Uvjereni smo da će turski narod kao i do sada naći načina da se odbrani od tero-

C>KI

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011.

w

Međunarodna agencija za kreditne rejtinge “Moody's” snizila je kreditni rejting Španije za dva stepena, upozorivši da još nije doneseno nikakvo “pouzdano” rješenje za ekonomsku krizu u toj članici zone eura.

4AJEC ŠF=EA IEžA = @L= IJAFA=
Negativna prognoza data je samo nekoliko dana nakon što je slično učinila rivalska agencija “Standard i Poor's”, prenosi AFP. Analitičari ukazuju da je “Moody's” sada već uobičajenim obrazloženjem o slabom ekonomskom rastu i velikom javnom i privatnom dugu ustvari izrazio nepovjerenje u Španiju i EU u vezi s njihovim dosadašnjim rukovođenjem krizom. - Velike potrebe španske vlade za pozajmljivanjem

Nema pouzdanog rješenja za ekonomsku krizu

w

! 4=@E=?E= K šE

U jednoj osnovnoj školi u Higašimurajami, predgrađu Tokija, registriran je veoma visok nivo radijacije, saopćile su gradske vlasti. Prilikom očitavanja podataka s površine nekoliko centimetara iznad mulja u jarku kod školske kuhinje izmjereno je do 2.153 mikrosiverta na sat. Normalan nivo radijacije je oko 0,08 mikrosiverta na sat.Eksperti, međutim, nisu naveli je li zračenje povezano s radioaktivnim materijalima koji su iscurjeli iz nuklearne elektrane Fukušima.

Bugarska Komisija za lustraciju kaže da se među kandidatima za predsjednike općinskih vlasti (kmet) na predstojećim lokalnim izborima nalaze 272 saradnika bivših tajnih službi. Saradnici bivših tajnih službi bugarskog komunističkog režima čine tri posto prijavljenih na izborima, što je manje nego za prethodne lokalne izbore 2007. Za funkcije lokalnih predsjednika najviše bivših špijuna kandidirala je partija bugarskih Turaka “Pokret za prava i slobode” (PPS) 50.

/=I=K = >ELšA šFEKA

kao i visoka vanjska zaduženost španskog bankarskog i korporativnog sektora čine Španiju ranjivom na daljnje stresove kad je riječ o pribavljanju finansija - navedeno je u izvještaju “Moody'sa”.

8=IJE @ >=A 7E+HA@EJ =FEAEA "# EE= AKH=
poslala komandose u Irak

Propala savršena porezna prevara

Gul Masovna vojna operacija
ve od 1992. godine. - Ova borba bit će nastavljena sve dok se terorizam ne okonča. One koji su napali naše vojnike očekuje velika osveta - izjavio je predsjednik Gul. Premijer Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) odložio je jučer posjetu Kazahstanu i održao vanredni sastanak s ministrima odbrane i unutrašnjih poslova, vodećim generalima i šefom obavještajne službe. Erdoan je jučer na konferenciji za novinare kazao da je Turska pokrenula više operacija, uključujući “snažnu potjeru u granicama međunarodnog prava”. On nije elaborirao o čemu se radi, ali je istakao: - Nikada nećemo tolerirati bilo kakav napad u Turskoj ili izvan nje. Također, premijer je naglasio da očekuje “a k-

6KHIA

U utaji učestvovala i banka Barclays

tivnu saradnju” m e đ u n arodne zajednice u borbi protiv militanata.

Italijanska porezna policija zaplijenila je 245 miliona eura najvećoj italijanskoj banci UniCredit u okviru istrage zbog navodne porezne prevare u 2007. i 2008. putem složene finansijske šeme u kojoj je učestvovala i britanska banka Barclays, prenose agencije. Rukovodioci dvije banke su, prema tim izvorima, pod istragom, uključujući bivšeg izvršnog direktora UniCredit banke Alesandra

Profuma (Alessandro), koji je dao ostavku prije godinu. Portparol ove banke izjavio je da je “veoma iznenađen” tom zapljenom imovine, ukazavši da je “siguran da je banka poslovala ispravno”. Navodna prevara je vezana za porezne deklaracije za 2007. i 2008. i korištenje kompleksnog finansijskog mehanizma poznatog kao “Projekt Brontos”, koji je razvila banka Barclays, a ko-

UniCredit: Vjeruju da su poslovali ispravno

ristio UniCredit. Ta šema je, kako je ukazao sud u Milanu, omogućila UniCredit banci da plaća manji porez u Italiji tako što je prevodila kamate u dividende koje su u Italiji uglavnom izuzete iz plaćanja poreza. Prema izvještajima itali-

janskih medija, UniCredit banka je trebala plaćati porez od 100 posto gotovinskog priliva u okviru te šeme, ali je plaćala porez od svega pet posto jer je taj priliv okarakteriziran kao dividende, umjesto kao kamate na bankarski depozit.

Osuda NATO-a
Turski zvaničnici nisu saopćili koliko je turskih komandosa upalo u Irak, ali se vjeruje da su ušli četiri kilometra unutar granice. Pretpostavlja se da bi to mogao biti uvod u masovnu vojnu operaciju u sjevernom Iraku, sličnu onoj 2008. godine, kada je interveniralo oko deset hiljada vojnika. Jučer je u Ankari grupa vojnika veterana demonstrirala i tražila oštrije mjere protiv kurdskih terorista. Generalni sekretar NATO-a Anders Fog Rasmusen (Fogh Rasmussen) osudio je nasilje Kurda. - U ime Saveza, na najsnažniji mogući način osuđujem napad u Turskoj - naveo je Rasmusen.

/Hč= F=H=EEH==

Najmasovniji protest u posljednje dvije godine

š= >
rizma i da nastavi svoj put progresai širenjamira istabilnosti u regionu i svijetu. Učimo dovu uzvišenom Allahu da šehidima podari dženet, njihovim porodicama sabur, a turskom narodu da Allah podari mudrost i hrabrost u odbrani svoje časti i slobode - kaže se u pismu reisu-l-uleme Mustafe Cerića, prenosi Fena.

Turske i zvaničnicima
Grčki sindikati započeli su jučer dvodnevni generalni štrajk, najmasovniji protest u posljednje dvije godine, u nastojanju da spriječe parlament da izglasa nove mjere štednje koje bi spasile državu od bankrota. Širom zemlje od osam sati zatvorene suvladine ustanove, preduzeća, javne službe, čak i prodavnice koje osiguravaju osnovne namirnice, a skoro 70.000 ljudi demonstriralo je ispred zgrade parlamenta u centru Atine, javio je Reuters. U štrajku učestvuje većina profesionalnih grupa u zemlji - državni službenici, poreznici, ljekari, nastavnici, novinari, mornari, taksisti, trgovci, a i kontrolori leta obustavili su rad, što je izazvalo haos u aviosaobraćaju. Policija je pooštrila mjere sigurnosti da bi se izbjegli eventualni sukobi, a bila je primorana upotrijebiti suzavac. Grčki premijer Jorgos Papandreu uputio je apel za podršku, uporedivši situaciju s kojom se zemlja suočava s ratom i poručivši poslanicima vladajuće stranke PASOK da je njihova dužnost da podrže nove mjere štednje.

Spec
Prema rangiranju Instituta “Economist Inteligence Unit” (EIU), Beč je u poređenju sa 140 svjetskih metropola drugi grad s najvišim životnim kvalitetom. Na prvom mjestu nalazi se australski Melburn, a prvi put nakon 10 godina kanadski Vankuver nije zauzeo prvo, već
Reis Cerić: Osudio napad

je spao na treće mjesto. Iza njega se nalaze Toronto, Kalgari i Sidnej. Beč i Helsinki su jedina dva evropska grada među 10 najboljih. Grad s najnižim životnim kvalitetom u cijelom svijetu, prema EIU, jeste Harare u Zimbabveu.

24

^etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011.

25

$

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011. 

EI

STRAVIČNO Policija u Everetu uhapsila pomahnitalu ženu

Policija pokušava uhvatiti zvijeri

,ELA LEAHE šAJ=K KE?==
Desetine životinja, uključujući lavove, tigrove, medvjede i vukove, slobodno šetaju ulicama američke savezne države Ohajo nakon što su, navodno, pušteni s farme s divljim životinjama. Službe za divlje životinje i policajci love životinje. Već

Panika u Ohaju

2Kš== KžK @IAćE C=LK JH FE
Sudija je zadržao ženu u pritvoru zbog porodičnog nasilja i odredio kauciju od 250.000 dolara
Američka policija uhapsila je ženu (43) iz Evereta nakon što je, navodno, pokušala mužu (36) odsjeći glavu motornom pilom dok je spavao. Istražitelji su došli u kuću i čuli prestravljenog muškarca kako viče: “To si ti, to si ti! Ti si mi pokušala odsjeći glavu! Idešu zatvor!” Sudija je zadržao ženu u pritvoru zbog porodičnog nasilja i odredio kauciju od 250.000 dolara. Žena je tvrdila policajcima kako je pilom napala lopova koji je ušao u kuću. Pobjegao je, kazala je, kroz prozor kćerkine sobe. Nisu joj povjerovali. Na prozoru je brava zbog koje se prozor ne može otvoriti više od nekoliko centimetara. Suprug je ispričao policajcima kako se probudio dok mu je motorna pila bila na vratu. - Bila je upaljena rekao je šokirani muškarac. Na vratu i ramenima imao je ogrebotine. Na ženi su pronašli tragove krvi. Policijaje rekladaniko od učesnika incidenta nije bio pod utjecajem alkohola ili droge.

su ih ubili 25, a lokalnom stanovništvu su naredili da ostanu u svojim kućama. Vlasnik farme pronađen je mrtav uz nekoliko otvorenih kafeza. Vlasnik farme, 62-godišnji Teri Tompson (Terry Thompson) je prije tri sedmice pušten iz zatvora, gdje je služio jednogodišnju kaznu.

Spec
U Njemačkoj se već neko vrijeme održavaju kursevi crtanja grafita za starije generacije koji polako postaju sve popularniji kao i umjetnost na koju se odnose. Ali neki od seniora odvažili su se i otišli korak dalje pa su tako svoju novostečenu vještinu iznijeli na ulice, gdje svakodnevno crtaju grafite. 

EI
w

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011.

%
w
Tokom renoviranja jedne palače u italijanskom gradu Modeni pronađena je grobnica sa skeletima muškarca i žene koje ni smrt nije uspjela rastaviti. Naučnici smatraju da se radi o bračnom paru ili ljubavnicima koji su živjeli prije 1.500 godina. Njih dvoje su sahranjeni tako da je ženina glava okrenuta ka muškarcu, a on drži njenu desnu ruku svojom lijevom. Njihov identitet naučnici neće lako otkriti, ali pretpostavlja se da su plemićkog porijekla.

Kradljivca automobila dočekalo je pravo iznenađenje kada je na zadnjem sjedištu ugledao dijete koje spava. Lopov je na ulici u Saudijskoj Arabiji čekao plijen i ubrzo je spazio kako muškarac i žena izlaze iz automobila i ostavljaju ga upaljenog. Bila je to prava prilika za njega te je uskočio u vozilo i odvezao se. Ali ubrzo se šokirao kada je ugledao dijete kako spava. Srećom, to ga je podstaklo da stane i pobjegne. Policija je kasnije pronašla automobil, a dječak je sve vrijeme spavao.

7H= @EAJA K =KJK

2H=đAE IAAJE K @AE

SUDBINE Australku čeka transplantacija

6Kž>= >C AE@= ćA @ =A C=IC FAL== @>EJE =JAHE?K
Trio završio na sudu
Melinda je rođena bez maternice, ali ima jajnike koji normalno proizvode jajašca
usvojiti dijete, ali je i to propalo. S majkom Alen (Allen) znala je razgovarati o mogućnosti da joj ona da svoju maternicu. Želju će joj, konačno, pokušati ispuniti dr. Mets Brenstrom (Mats Brannstrom) i njegov tim sa švedskog Univerziteta Gotenburg. Dr. Brenstrom je rekao da je transplantacija maternice jedino rješenje za žene koje je nemaju. I Melinda i njena majka Alen svjesne su rizika, ali želja za vlastitim djetetom je prevelika. - Ako neko to može, onda je to moja kćerka - rekla je Alen. Britanski bračni par tužio je operni trio koji su angažirali da im pjeva na svadbi. Virdžinija (Virginia, 76) i Alan Linč (Lynch, 74) tvrde da je izvedba bila promašaj te da su pjevači toliko glasno pjevali

Linčovi: Nezadovoljni izvedbom

Melinda Arnold prva je Australka kojoj će biti transplantirana maternica da bi mogla imati dijete. Donor će joj biti vlastita majka. Melinda je rođena bez maternice, ali ima jajnike koji normalno proizvode jajašca. Pokušala je apsolutno sve da dobije dijete. Prije 10 godina vlastita joj je majka čak bila i surogat majka, ali nije uspjelo. Potom joj je prijateljica pokušala iznijeti trudnoću. I to je bilo bezuspješno. Tri godine Melinda i suprug pokušavali su

da je nekim gostima doslovno bilo zlo. Na sudu je odlučeno da će Linčovi dobiti novac koji su platili triju “Soprano Bella”. Iz agencije koja je angažirala pjevačice tvrde da im je ovo prva pritužba nakon više od 1.000 odrađenih nastupa njihovih pjevača.

4=čK = >EJA @=H=

Šokirana Amerikanka

Melinda s majkom: Vjeruju u uspjeh 

= FH@=K =BJ= F=JBH= I FCA@ = HA
Cijena je simbolična - jedna kruna (13 eurocenti), ali budući vlasnik snosi troškove putovanja do platforme
Selin: Troškove napravila braća

Norveška kompanija “Statoil” objavila oglas

Na prodaju je naftna platforma u dobrom stanju, pogled na more, 20 soba bez garaže, s komotnim prostorom za helikopter, piše u oglasu koji je norveška naftna kompanija “Statoil” objavila da bi prodala svoje instalacije Huldra u Sjevernom moru. Kao parodija na oglase za prodaju nekretnina kompanija je navela u ilustriranoj brošuri objavljenoj na svojoj internet-stranici da se do platforme stiže brodom, zapadno od Ber-

gena u pravcu pučine. Cijena je simbolična jedna kruna (13 eurocenti), ali budući vlasnik snosi troškove putovanja do platforme, piše u brošuri. Platforma će uskoro biti suvišna pošto je nalazište koje se s nje eksploatiralo iscrpljeno. Demontiranje velikih naftnih platformi predstavlja problem za naftnu industriju, posebno zbog ekoloških propisa koji moraju biti ispoštovani prilikom takvih operacija.

Amerikanka Selin Arons (Celine) iz Južne Floride doživjela je šok kada joj je stigao račun za mobitel u iznosu od 201.000 dolara. Posrijedi nije bila nikakva greška. Selin ima dvojicu gluhonijeme braće koji komuniciraju putem SMS-ova, a koriste svoje telefone i na njima gledaju vide-

ospotove. To joj, obično, ne predstavlja nikakav poseban trošak. Njena braća su, međutim, nedavno boravila dvije sedmice u Kanadi, gdje su, koristeći roming, poslali više od 2.000 poruka i skinuli veliku količinu videomaterijala. Ipak, telefonska kompanija će Selin umanjiti račun na 2.500 dolara i dati joj rok od šest mjeseci da ga plati. 

A@LA@ K IKFAH=HAJK
Kupci u jednom supermarketu u gradu Kečikan na Aljasci neprijatno su se iznenadili kada su među voćem ugledali medvjedića. Mladunče se uspjelo uvući u radnju i smjestiti se među hranu, gdje su ga prvi vidjeli kupci kojima je bilo

Mladunče tražilo hranu

sumnjivo pomjeranje brda narandži. Kada su ga otkrili, zapanjeni kupci su ustuknuli, a medvjedić se ohrabrio i krenuo šetati po prodavnici. Zaposleni su pozvali osiguranje, ali ih je preduhitrio jedan od kupaca koji je prišao medvjedu, zgrabio ga i iznio iz supermarketa.

28

^etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Draga moja Ajsela, volim te vise od zivota Zelis li se udati za mene?
Tvoj David

kultura

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011.

29 Ministarstvo: Nema
Kinoteka BiH ~uva i prvih 40 igranih filmova nastalih u BiH

DRAMATI^NO Vapaj ~elnika dr`avnih kulturnih institucija

- Ministarstvo mo`e raspolagati samo bud`etskim novcem, a kako nema bud`eta, nema ni novca. Bud`et nije usvojen, parlamentarci nisu raspravljali o njemu, pa tako ni o grantovima za kulturu.

bud`eta, nema novca

Konkurs }e biti raspisan onog momenta kada bude usvojen bud`et i kad Parlament odobri grant za kulturu - kazala nam je glasnogovornica Ministarstva civilnih poslova Zorica Rulj.

Molimo za milost!
Historijsko blago BiH nemjerljive vrijednosti pred propadanjem Na{i vrli ministri, pogotovo oni iz RS, svoje kulturne potrebe zadovoljavaju po selima, ka`e Sakib Pleh
I ptice na grani znaju nabrojati sedam kulturnih institucija od dr`avne va`nosti koje su na rubu egzistencije zbog nebrige upravo dr`ave. O problemima Zemaljskog muzeja BiH, Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, Biblioteke za slijepa i slabovidna lica BiH, Muzeja knji`evnosti i pozori{ne umjetnosti BiH, Kinoteke BiH, Historijskog muzeja BiH brinu se i na njih ukazuju jo{ samo mediji. - Apeliramo i molimo Vas da, u okviru Va{ih ingerencija i autoriteta, po hitnom postupku pokrenete proceduru dodjele sredstava za redovno funkcioniranje ovih institucija iz bud`eta BiH, kako bi bila izbjegnuta izvjesna mogu}nost slu~aja Umjetni~ke galerije BiH, odnosno da se zatvori i preostalih {est institucija, koje pre`ivljavaju posljednjim atomima snage. Odgovornost za o~uvanje i opstanak kulturnog naslije|a je u Va{im rukama - rije~i su koje su direktori ovih
Maglajli}: Pisali smo Sredoju Novi}u

Jedan od eksponata u Historijskom

muzeju BiH

(Foto: I. [ebalj)

la samo jo{ nada. Prije 15 dana poslala sam pismo Sredoju Novi}u, ministru civilnih poslova BiH, u kojem sam ga pitala za sredstva, te mu prenijela informaciju koju je tra`io da li }e Muzej obilje`iti 50 godina od dobivanja nagrade Ive Andri}a. Mi smo pripremili izlo`bu, ali nemamo sredstava da je realiziramo. [turo mi je odgovorio da on ne mo`e pomo}i jer bud`et nije usvojen i

Ugro`ena i zbirka „Ratno Sarajevo“

raju nabaviti potreban materijal da bi napravili proizvod - knjigu na Brajevom pismu, ili je snimiti na CD. - Vlastiti prihod ove biblioteke jeste nula maraka, jer nemamo ~lanarine, a tro{kova ima milion. Na{i vrli ministri, pogotovo oni koji do-

va~ka prava nad njima. - Kako je Vije}e ministara donijelo privremenu odluku o finansiranju za potrebe vlastitog funkcioniranja, na isti na~in mo`e transferirati sredstva za nas, kao i pro{le godine, kako bismo nastavili s radom. Ne dogo-

institucija ~etvrtog oktobra uputili najvi{im dr`avnim institucijama.

Milionski iznosi
Do danas, ka`u nam, nisu dobili povratnu reakciju. U tom muku, ti{ini, ignoriranju... pre`ivljavaju i mole za milost. A ruke od svega ne mogu di}i jer shvataju vrijednost nacionalnog blaga koje ~uvaju, a koje je u skladu s UNESCO-ovim konvencijama i kulturna ba{tina ~ovje~anstva. - Muzej se uru{ava svake godine sve vi{e. Gra|a je smje{tena u neadekvatnim prostorima. Da imamo finansijskih sredstava, pustili bismo plin, ali, ovako, grijemo samo tri prostorije. Papir koji je star 150 godina te{ko da }e u ovakvim uvjetima opstati. [teta je velika, a historija BiH se ~uva upravo u Historijskom muzeju. Vrijednost zbirki koje mi posjedujemo ne mo`e se procijeniti, to su milionski iznosi ka`e direktorica Historijskog

[ta sve propada zbog nebrige vlasti?
- Izlo`ba „Povelja Kulina bana“ - Jedan od ~etiri primjerka uskotra~nih oklopnih vozova - Kur’an iz 1820. godine - Sve~ana uniforma generalpukovnika JNA Milutina Kukanjca - Stru~ne biblioteke - Zbirka naoru`anja i oru`ja iz Drugog svjetskog rata - Nov~i} Stjepana II Kotromani}a - Pe~ati, li~ni predmeti narodnih heroja - Nao~ale Valtera Peri}a - Tre}i od pet Titovih originalnih kipova - Izlo`ba „Ratno Sarajevo“ - 2.750 knjiga na Brajevom pismu - Knjige na CD-ovima za slijepa lica - Radna soba Silvije Strahimira Kranj~evi}a - Mapa knji`evne ba{tine BiH - Arheolo{ke zbirke - Odjeljenje za etnologiju muzeja Muhiba Kaljanac. Ni{ta bolja situacija nije ni u Muzeju knji`evnosti i pozori{ne umjetnosti BiH. I oni imaju problema s grijanjem, pla}e nisu primili mjesecima, i ~ekaju na grant iz Ministarstva civilnih poslova BiH. - Sada je ve} oktobar i ne vjerujem da }e u ovoj godini biti raspisan konkurs za dodjelu sredstava. To je ve} politi~ko pitanje. Na`alost, nama je osta-

- Zbirke s podacima o 2.000.000 `ivog i ne`ivog svijeta BiH i drugih zemalja - Specijalne zbirke NUB-a - Kolekcija bh. umjetnosti - Kolekcija {vicarskog umjetnika Ferdinanda Hodlera

- Prvi zvu~ni kratki igrani film „Ljubav u Sarajevu“ snimljen 1936. godine, ~iji su autori Nikola Drakuli} i Edo Ljubi}, te film sniman davne 1919. godine u okolini Mostara i Bune „Kopa~ blaga od Blagaja“... di li se to, sigurno stavljamo klju~ u vrata. Mi smo davljenici koji se hvataju za slamku - ka`e predstavnica ove biblioteke Bedita Islamovi}. Direktorica Kinoteke BiH Devleta Filipovi} isti~e da je prestra{no to {to im je ura|eno. Oni ~uvaju nacionalno dobro, prvih 40 igranih filmova nastalih u BiH, ~ija je vrijednost tako|er neprocjenjiva.
M. ^USTOVI]

Titova {tafeta iz 1985.

Pomo} za Seida Pori}a
Te{ka situacija koja je zadesila Historijski muzej BiH odrazila se na njegove uposlenike. Osim neredovne pla}e, portir ovoga muzeja Seid Pori} pao je na postelju. Posljednje dane `ivota provodi u nezavidnim uvjetima, a njegove kolege zbog nemogu}nosti da mu pru`e pomo} mole ljude dobre volje da mu makar posljednje dane olak{aju. Oni koji `ele pomo}i Pori}u mogu se obratiti uposlenicima Historijskog muzeja.

Ministarstvo nema para - ka`e direktorica Muzeja knji`evnosti i pozori{ne umjetnosti Medhija Maglajli}.

Davljenik i slamka
Sakib Pleh, direktor Biblioteke za slijepa i slabovidna lica, svjestan situacije, tvrdi da se grantu ne nada, jer zna da ga nema. Ka`e da je njima najgore jer, za razliku od drugih ustanova, oni mo-

laze iz RS, svoje kulturne potrebe zadovoljavaju u nekom selu, i ne zanimaju ih bh. institucije, jer su napravili sedam ili 10 sli~nih. U pat-poziciji smo - ka`e Pleh. Da situacija bude jo{ gora, direktori ovih institucija su se na{li u za~aranom krugu. Ne mogu nikoga ni tu`iti jer, iako im je prema ro|enju BiH majka, ona ih nije preuzela, dakle nije uzela osni-

30

^etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 187967 11 Ps Sarajevo, 13. 10. 2011. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Radivoje Stani{i}, u pravnoj stvari tu`ioca „RAIFFEISEN LEASING“ D.O.O. SARAJEVO, protiv tu`enog T.D. DOO BR^KO, radi duga u iznosu od 100.501,33 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje:

OGLAS
Dana 04. 03. 2011. godine tu`ilac „RAIFFEISEN LEASING“ D.O.O. SARAJEVO je podnio tu`bu protiv tu`enog T.D. DOO BR^KO radi duga u iznosu od 100.501,33 KM. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da mu na ime glavnog duga isplati iznos od 100.501,33 KM, sa zakonskom zateznom kamatom propisanom u ~lanu 1. Zakona o visini stope zakonske zatezne kamate po~ev{i od dospjelosti svakog pojedina~nog ra~una pa sve do isplate, kao i nadoknaditi mu tro{kove parni~nog, sve u roku od 30 dana pod prijetnjiom prinudnog izvr{enja. Predlo`io je dono{enje presude zbog propu{tanja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavj{etava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70. stav 1. ZPP-a FBiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334 ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Radivoje Stani{i}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 098328 09 P Sarajevo, 12. 10. 2011. godine Tu`itelj NLB Tuzlanska banka dd Tuzla Tu`eni: Rifet Sinanovi} Radi: Isplata duga Vsp: 25.397,84 Na osnovu ~l. 348. ZPP-a objavljuje

godine u 11,30 sati, pred ovaj sud u SUDNICI 6, SOBA 103/1. Sudija Amela Selimovi}-Fazlagi} NAPOMENA Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a).

POZIV
Za tu`enog: RIFET SINANOVI], Rakovica do br. 45, Sarajevo Pozivate se kao stranka na glavnu raspravu zakazanu za dan ^ETVRTAK, 2. 2. 2012.

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011.

31

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 112689 09 P Sarajevo, 05. 10. 2011. godine Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3. 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku, (Sl. novine Federacije broj 53/03) Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Ivana Kr`elj u pravnoj stvari tu`itelja Azra Hajro - Lojo, Meki} Ti|a, Vladimir Komanovi} i Ismet Krni}, svi iz Sarajeva, protiv tu`ene Maksuma Spre~o iz Sarajeva, ul. Ante Babi}a br. 3/16., radi utvr|enja - naslje|e v.s.p. 3.000,00 KM, objavljuje OBJAVLJUJE SLJEDE]I Dana 24. 09. 2009. godine tu`itelj je podnio tu`bu i predlo`io da sud donese slijede}u PRESUDU Obavezuje se tu`ena Maksuma Spre~o da tu`iteljima u jednakim dijelovima isplati dug u ukupno iznosu od 3.000,00 KM na ime jemstvenog duga po Rje{enju br. 65 0 O 073581 09 O 2 od 08. 09. 2009. godine, u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja uz naknadu tro{kova parni~nog postupka. Poziva se tu`ena Maksuma Spre~o iz Sarajeva, ul. Ante Babi}a br. 3/16, da u roku od 30 dana da odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku

OGLAS

suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334 ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Dostava se smatra obavljenom protekom 15 dana od dana objavljivanja. Tu`eni je du`an dostaviti odgovor na tu`bu u 2 primjerka, pozivom na broj predmeta 65 0 P 112689 09 P . SUDIJA Ivana Kr`elj

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 I 137492 10 I Sarajevo, 12. 10. 2011. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, i to sudija Ljiljana Uljarevi}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH SARAJEVO, protiv izvr{enika ELMEDIN ZORLAK iz Sarajeva ul. Bra}e Muli}a do br. 3, radi duga, dana 12. 10. 2011. godine, objavljuje da je doneseno RJE[ENJE O IZVR[ENJU od 19. 05. 2010. godine Na prjiedlog tra`ioca izvr{enja od 05. 05. 2010. godine a na osnovu mjenice broj 21207170-1 od 25. 09. 2008. godine, koja je dospjela na pla}anje dana 25. 12. 2009. godine, koja je protestirana kod Op}inskog suda u Sarajevu dana 26. 12. 2009. godine pod brojem 2809/09, na iznos od 1.462,91 KM, sa zate-

znom kamatom po~ev od 25. 12. 2009. godine pa do isplate, tro{kova protesta mjenice u iznosu od 55,00 KM, i tro{kova izvr{nog postupka u iznosu do 54,00 KM, odre|eno je izvr{enje Rje{enjem o izvr{enju broj gornji od 19. 05. 2010. godine, protiv izvr{enika ELMEDIN ZORLAK iz Sarajeva ul. Bra}e Muli}a do br. 3, pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika te prenosom nov~anog iznosa potrebnog za namirenje na ra~un tra`ioca izvr{enja. Protiv Rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana dostavljanja rje{enja. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Prigovor ne zaustavlja tok izvr{nog postupka ako Zakonom nije druga~ije odre|eno. Dostava Rje{enja o izvr{enju izvr{eniku ELMEDIN ZORLAK iz Sarajeva ul. Bra}e Muli}a do br. 3, smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja na osnovu ~lana 348. stav 3. ZIP-a. SUDIJA Ljiljana Uljarevi} s.r.

FILM

!

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011.

IDM >E

!!

MUZIKA

HOLIVUD Američki mediji raspisali se o navodnom očinstvu glumca

Glumac Hju Džekmen (Hugh Jackman) možda će zamijeniti Danijela Krejga (Daniel Craig) u narednom nastavku serijala o agentu 007. - Dok sam snimao “X Mena 2”, agent me je pozvao i rekao mi da su producenti filmova o Džejmsu Bondu veoma zainteresirani za mene. Tada sam morao da odbijem, jer sam zaista bio preokupiran već dogovorenim projektima, ali ću sljedeći poziv prihvatiti - kaže Džekmen.

w

Brus Vilis ljut na muža bivše supruge i želi mu očitati lekciju
Brus Vilis (Bruce Willis) poludio je, navodno, kada je doznao da Ešton Kučer (Ashton Kutcher) vara njegovu bivšu suprugu Demi Mur (Moore),skojom jeubrakubio 13 godina i s kojom ima troje djece. Jedan od Brusovih prijatelja ispričao je za tabloide kako 55-godišnji glumac mlađahnog i nestašnog Eštona planira “pozvati na red”. - Planira se suočiti s Eštonom i ozbiljno s njim porazgovarati. Iako su on i Demi prekinuli još 2000. godine, i dalje jedno na drugo gledaju kao na porodicu. Brus je takav da, ako praviš probleme nekome koga voli, isto je kao da ih praviš njemu. Vjerovao je da Ešton neće povrijediti njegovu familiju. Kad ga se dočepa, to baš i neće
Demi, Ešton i Brus: Obojica uskoro bivši

Lima: Izgleda odlično u bilo čemu

Adrijana Lima (Adriana) snimila je veseli editorijal, u kojem je pozirala u šarenom rublju žarkih boja. Zgodna anđelica “Victoria’s Secreta”

)@HE== K ž=HE >==
izgleda odlično u bilo čemu, dokle god pokazuje što više golog tijela. U novom editorijalu istaknula je svoje bujne grudi, za

Novi editorijal za “Victoria’s Secret”

kojima uzdišu muškarci širom svijeta, a njeno skoro savršeno tijelo predmet je zavisti većine žena koje bi “ubile” da izgledaju barem upola dobro kao ona.

izgledati lijepo - tvrdi neimenovani Vilisov prijatelj. U cijelu priču o Kučerovoj seks-aferi jučer se uplelo i ime glumice Dženjuari Džons (January Jones),poznate poulozi u seriji “Momci sa Madisona”. Glumica koja je rodila dijete te nikome nije rekla ko mu je otac, spominje se kaobivša Kučerova ljubavnica te su počele glasine kako bi upravo on mogao biti tata njenog sina Ksandera Dejna Džonsa (Xander Dane Jones). - Glumac se upustio u seks za jednu noć sa jednom od svojih bivših, koja je zvijezda popularne TV serije. Ona je zatrudnjela,aglumčeva suprugajepoludjela. Glumac ju je pokušao nagovoriti da pobaci, ali nisu uspjeli ni pokušaji podmićiva-

njaniucjene.I onikojiznajuo kome se tačno radi, šute o svemu, ali ne znamo koliko će se dugo ta tajna moći čuvati. Bit će teško ne spomenuti tu priču tokom razvoda, do kojeg će sigurnodoći jošprije Nove godine - pišu američki mediji.

Stjuart: Radi na filmu o Snjeguljici P

2LHA@= = IE=K
Kristen Stjuart (Stewart) povrijedila se na snimanju novog filma. Glumica najpoznatija po ulozi u vampirskoj sagi “Sumrak”, trenutno je zaposlena na novom filmu, fantaziji o Snjeguljici, a tokom snimanja u utorak na setu se desila nezgoda zbog čega je snimanje prekinuto. - Za danas smo gotovi. Kristen se ozlijedila, nije ništa opasno. Nastavljamo u petak - napisao je na svom profilu na Twitteru Maks

Nezgoda Kristen Stjuart

Džons: Ne želi otkriti ime oca svog sina

Manđelo (Max Manganello), koji, također, glumi u filmu. Neka od zvjezdanih imena u “Snjeguljici” su i Šarliz Teron (Charlize Theron), Kris Hemsvort (Chris Hemsworth) i Bob Hoskins.

Reditelj filma “Pravi čelik” Šon Levi (Shawn Levy) planira snimanje filma o tvorcu Pinokija Đepetu (Geppeto). Radnja filma “The Three Misfortunes of Geppeto” govori o “vremenu prije Pinokija”, o ljubavnom životu tvorca najpoznatijeg “drvenog junaka”, tačnije o njegovoj nesreći da bude zaljubljen u Džuliju Mun (Julia Moon). Scenarij je pisao Majkl Vukadinović (Michael), a film će biti snimljen za studio “20th Century Fox”.

w

2HEč= ĐAFAJK

4KE K JFAIK
Anđelica “Victoria's Secreta” Rouzi Hantington-Vitli (Rosie Huntington-Whietely) pozirala je u golišavom izdanju za novembarski broj južnoafričkog izdanja FHM. Iako je bila u toplesu, grudi ipak nije pokazala nego ih je prekrila dlanovima, a istaknula je svoju stražnjicu.

U FHM-u

Muzej “Madam Tiso”

Riz Viterspun o odnosu s kolegicom

,žAEBAH E = IK>J IA =E

Liza Nijemi sa figurom Patrika Svejzija

Čuveni muzej voštanih figura “Madam Tiso (Tussauds)” u Holivudu upotpunio je vlastitu kolekciju skulpturom glumca Patrika Svejzija (Patrick Swayze), koji je preminuo 2009. od raka gušterače, u 57. godini.Figura je napravljena po uzoruna njegovu ulogu u kultnomfilmu “Prljavi ples”, koji ga je i proslavio, a postavljanju u muzeju prisustvovala njegova supruga Liza Nijemi (Lisa Niemi). Nijemi kažeda nijenimalo oklijevalakada sepojavilaideja da se napravi skulptura njenog muža koja asocira na njegovu ulogu u slavnom filmu.

5LAEAL= LšJ== BECKH=

spot za četvrti singl s albuma “Femme Fatale” Britni Spirs (Britney Spears) za pjesmu “Crminal”, čije je snimanje izazvalo veliku pažnju fanova pop zvijezde, ali i britanske javnosti. Naime, tokom snimanja spota u Londonu u novinama se pojavila fotografija Britni kako istrčava iz supermarketa noseći pištolj, što je izazvalo reakciju nekih zvaničnika, koji ovaj spot smatraju neprimjerenim poslije nedavnih nereda na londonskim ulicama.

Hantington-Vitli: Golišavo izdanje

Problemi bivše supruge Pola Mekartnija
w

Kompanije “Hasbro” i “Paramount” shvatile su kako nema nijednog razloga zašto bi franšiza koja dobro zarađuje na svjetskim kinoblagajnama, došla svom kraju tako da će se snimati još dva nastavka “Transformersa”. Ne zna se hoće li dio projekta i dalje biti reditelj Majkl Bej (Michael Bay), koji je nedavno izjavio da se želi ostaviti “Transformersa” i posvetiti nekim drugim filmovima.

,L= =IJ=L=

Mils: Izbjegavala Miramontesa

Losanđeleski frizer Dejvid Miramontes (David), koji radi pod imenom Dejvid Pol (David Paul), odlučio je da, zbog duga od 80.000 dolara, tuži Heder Mils (Heather Mills), zvijezdu šoua realnosti i bivšu suprugu Pola Mekartnija (Paul McCartney). Frizer je prekjučer podnio tužbu vrhovnom sudu u Los Anđelesu. Navodi kako je za Mils radio od 2005. te da je dao otkaz

.HEAH JKžE 0A@AH >C @KC= @ & @=H=

2008. godine, jer mu nije plaćala usluge. Tada se pravdala da nema novca, jer čeka da se njen razvod sa Mekartnijem finalizira. No, nakon što su se službeno razveli, umjesto da plati Miramontesu, Mils je frizera počela izbjegavati. U tužbi je navedeno i kako je friziranje izvan svog prostora Dejvid naplaćivao po 5.000 dolara.

Riz Viterspun (Reese Witherspoon) otkrila je kako se od svojih kolegica iz glumačkog svijeta odlično slaže s Dženifer Aniston (Jennifer). - Ne postoji mnogo ljudi koji posjeduju taj nevjerovatni spoj seksepila i simpatičnosti. Jednostavno poželiš otići namanikuru s njom pase onda “pohvatati”. Baremja to želim,a baš to ponekada subotom i radimo. Nevjerovatno je- kaže Riz,koja je kolegici uručila nagradu na godišnjoj priredbi “Women in Hollywood Tribute”. Riz se prisjetila i vremena kada je glumila Dženiferinu sestru u seriji “Prijatelji”,koja jeproslavilaAniston. Kaže da je bila opsjednuta serijom. -U svemutome zaboravilasam kakonikada ranije nisam bila na televiziji ili pred publikom uživo. Uspaničarila sam se i skroz smrznula. Odmah mi je postalo jasno da nemam pojma šta radim i da sam potpuno izvan svoje lige. Dženifer me je tada utješila,reklami jedasenetrudimda budem savršena nego samo da budem ono što jesam - ispričala jeRiz.

Pjevačica otkrila

)@A žAE K FHL@ I= FHE? 0AHEA
U intervju za britanski “The Sun” sve popularnija pjevačica Adel (Adele) otkrila je kako bi rado upoznala neke članove kraljevske porodice. Za princezu Kejt Midlton (Kate Middleton) rekla je da je briljantna i divna te da voli njenog supruga, princa Vilijama (William), dok bi se s njegovim mlađim bratom Herijem (Harry) rado provodila do sitnih sati. - Silno želim upoznati kraljevsku porodicu, pogotovo princa Herija, s kojim bih voljela izaći u ludi provod - rekla je pjevačica.

,=HAžELE 8AJI Tom Vejts (Waits) objavit će 25. oktobra novi album “Bad As Me”, koji je već sada moguće poslušati na internetu. Pretplatnici na Vejtsov “newsletter” već su dobili jedinstveni kod koji je potrebno upisati kako bi se pristupilo preslušavanju albuma na stranici Badasme.com.

w

w

*HEJE E FEšJ Konačno je objavljen

w

7C= *@=

-šJ KčAH J=? @AJAJ= ,žAK=HE ,žI

Britanski rokeri iz grupe “Snow Patrol” najavili su da njihov novi, šesti album “Fallen Empires” izlazi 10. januara, piše muzička štampa. Posljednji album “A Hundred Million Suns” bend je objavio 2007. i postigao zavidan uspjeh. Novo izdanje donosi 14 pjesama, a među gostima su Majkl Stajp (Michael Stipe) iz REM-a i gitarista grupe “Queens of the Stone Age” Troj van Lijuen (Troy Van Leeuwen).

ŠAIJE =>K

!"

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011. 

AJ IAJ

,E AHE ćA E JHAćK )H
Iz Srpskog narodnog pokreta “Naši” poručuju da će u blizini Arene postaviti “zastavu zločinačke armije BiH kako bi publika mogla da obriše noge”,navodi se u saopćenju koje vrvi od uvreda Ulaznice za drugi koncert prodaju se bolje nego za prvi
Pripreme za koncerte Dine Merlina u Areni u Beogradu 25. i 26. novembra odvijaju se prema planu i na to nikakav utjecaj nemaju aktivnosti pripadnika Srpskog narodnog pokreta “Naši”, doznali smo jučer u menadžmentu Dine Merlina. Nakon što su u Novom Sadu zapalili zastavu BiH u “znak protesta zbog održavanja koncerta Dine Merlina u Srbiji”, iz SNP-a “Naši” jučer su obavijestili javnost da pokreću kampanju za otkazivanje koncerta bh. zvijezde. protiv Srba”. - Ukoliko ne dođe do otkazivanja koncerata, aktivisti SNP-a “Naši” na dan njihovog održavanja u blizini Arene postavit će replike ratnih grbova i zastava zločinačke armije BiH kako bi publika mogla da obriše noge prije ulaska u salu. U samoj sali bit će zapaljene replike ratnih zastava BiH - navodi se u saopćenju Srpskog narodnog pokreta “Naši” te se dodaje da neće pokušavati nasilno spriječiti koncert, “ali će uraditi sve kako bi se pokazalo da li se Merlin pokajao zbog svoje sramne prošlosti ili i dalje misli da su “Srbi bolesnici koje tretivnostima na pripremi koncerta - rečeno nam je u Melinovom menadžmentu. A, kako ekskluzivno doznajemo, ne da nema ni govora o otkazivanju koncerta nego postoji velika mogućnost da Merlin rezervira i treću Arenu! Ovo se jučer moglo čuti među dobro obaviještenim izvorima, iako u Merlinovom menadžmentu ove informacije ne žele komentirati. Još se ne zna, ako dođe to treće Arene, da li bi koncert bio održan 27. novembra ili nekoliko dana poslije.

BEOGRAD Nezapamćen interes za koncerte bh. zvijezde

Neistinite glasine
U saopćenju koje vrvi od uvreda na račun BiH i

Oboren rekord
Naime, nakon što su ulaznice za prvi koncert u Areni planule za četiri dana, za drugi su oborili rekord prodaje. - Ulaznice za drugi koncert prodaju se bolje nego za prvi. Vlada nezapamćen interes - rekla nam je jučer Danijela Zečević, menadžer za online prodaju ulaznica. Na naš upit kakve su reakcije u Beogradu na aktivnosti SNP-a “Naši”, Zečević kaže da o tome ništa ne zna. - Ovdje je sve uredu i samo mogu reći da ljudi u Beogradu jedva čekaju da Dino Merlin dođe - kazala je Zečević. L. SARAJLIĆ-RAMOVIĆ

1 @HKCE ?AHJ H=IFH@=J
Danijela Zečević rekla nam je da su ulaznice i za drugi Merlinov koncert skoro rasprodate. - Očekujemo da će danas (jučer, op. a) biti rasDine Merlina i u kojem, između ostalog, našu državu nazivaju lažnom, a Merlina srbomrscem, navode da će “u okviru kampanje koristiti plakate i letke koji trebaju da obavijeste publiku o izjavama i postupcima Merlina kojima je širena mržnja i podsticani zločini prodata i druga Arena. Ovo se, zaista, ne pamti. Za oba koncerta u prodaju je pušteno po 17.000 ulaznica - kaže Zečević.

ba zaobilaziti” i “da sve Srbe treba ukloniti puškama”. U menadžemntu Dine Merlina također su nam kazali da su glasine o mogućem otkazivanju koncerata u Beogradu neistinite. - To su izmišljotine koje nemaju veze sa stvarnim ak-

6E JKH= = FH ’=NEK 2MAH=’
Bend iz Sarajeva učestvovat će 3. decembra na “Eurock
grupu Evrope “Eurock Marathon”. - Drago mi je da sam u Sarajevu prvi put i da imam priliku da podržim divnu djecu ispred manifestacije “Eurock Marathon”. Ovo je novo takmičenje i dobro je da je osnovano, jer smo vidjeli dosta pop manifestacija, ali ne i rok - kazala je Marija Papalamprou (Maria), menadžerka manifestacije. Jučer je u Domu mladih, pored fotografija brojnih zvijezda, postavljena i “Maximum Powera”, na šta su posebno ponosni. Ad. K. Svjetski poznati producent Toni Kotura (Cottura) stigao je jučer u Sarajevo kako bi podržao promociju spota “Chemical Reaction” grupe “Maximum Power”. - Djeca su stvarno fantastična. Kao autor pjesama i njihov producent, tvrdim da su numere veoma teške za interpretaciju, ali oni to rade na veoma dobar način - kazao je Kotura na jučerašnjoj konferenciji za novinare. ”Maximum Power” jučer je izveo sve tri numere, kojima će se predstaviti 3. decembra u Atini na finalnom izboru za najbolju rok

Čuveni producent stigao u Sarajevo

S jučerašnje konferencije: Velika 

AJ IAJ

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011.

!# 

===J AK

,AE= 5BJEć FKJKA K *AHKJ

Novi angažman naše manekenke

Delila Softić, koja je imala brojne inozemne angažmane, listi zemalja u kojima je radila revije i kataloge, uskoro će dodati i Liban. - Dobila sam primamlj-

ivu ponudu iz Bejruta pa bih za sedam dana trebala otputovati. Liban me je uvijek nekako posebno privlačio. Pored ove ponude, aktuelan je i poziv iz Pariza - kaže Delila. D. Z.

/IJE F=JE AEč=E
Uz Žeru će se pojaviti Tarik Filipović, Haris Burina, Dinka Delić, dječiji hor “Džananović”
Merlin: Koncerti 25. i 26. novembra neće biti otkazani

Na koncertu “Crvene jabuke” u Areni 

?EE
Marathonu”

Nastup 19. novembra

podrška za bend

(Foto: M. Kadri})

Berin Buturović počeo je s bendom pripreme za svoj prvi veći nastup u Sarajevu. Pjevač iz Konjica svirku u glavnom gradu BiH zakazao je za subotu, 19. novembra, u klubu “Cinemas”. - Imao sam nekoliko nastupa u “Coloseumu”, ali ovo je tek pravi test za mene. Riječ je o kultnom sarajevskom okupljalištu i drago mi je što ću se sa publikom družiti u nekadašnjoj “Slozi” - kaže Buturović. D. Z.

*KJKHLEć K ’+EA=IK’

Pripreme za koncert “Crvene jabuke”, koji je u zeničkoj Areni zakazan za 4. novembar, u punom su jeku. Nakon više od 20 godina, nastup ovog benda u Zenici organizira tuzlanska agencija “Beral Music”, iz koje poručuju da se sve odvija u najboljem redu. Gosti na koncertu će, kako doznajemo, biti popularni Zeničani - Tarik Filipović, Haris Burina, nekadašnja Miss Jugoslavije Dinka Delić te dječiji hor “Džananović”. S Draženom Žerićem Žerom iostalim momcimaiz benda nastupit će i Asmir Spahić Spaha, zenički kompozitor i muzičar, čija se pjesma “Do neba” nalazi na novom albumu “Crvene jabuke”, a koja se izdvojila kao veliki hit. Prema najavama organizatora, prodaja ulaznica po-

”Crvena jabuka”: Koncert u Zenici 4. novembra

činje u ponedjeljak, 24. oktobra, na štandovima ispred

Robne kuće “Bosna” i u Šoping-centru “Džananović”,

te u poslovnicama agencije “Biss Tours”. L. S. R.

Mirza i Hana na snimanju u Vilsonovom šetalištu

Na nekoliko lokacija u Sarajevu Mirza Šoljanin snimio je spot za pjesmu “Tebi da se vratim”, koju potpisuju Fahrudin Pecikoza i Mahir Sarihodžić. - Ova je pjesma izazvala odlične reakcije kod publike, zato smo odlučili da baš 

EH= Š=E K =CH=K 0=A 6AHLEć
za nju uradimo videozapis kaže Šoljanin. Glavna uloga u spotu pripala je Hani Terović, mladoj manekenki iz BiH koja živi u Švedskoj.Mirza jepokazaoodlične glumačke sposobnosti i dobio pohvale od ekipe koja je radilanasnimanju. D. Z.

Novi spot mladog pjevača

36

^etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi
Bosnia and Herzegovina Bosna i Hercegovina Federation of Bosnia and Herzegovina Federacija Bosne i Hercegovine FEDERAL MINISTRY OF FEDERALNO MINISTARSTVO ENVIRONMENT AND TOURISM OKOLI[A I TURIZMA

Broj: 08/1-34-1-1105/11-2 Sarajevo, 19.10.2011. godine
Broj: 02-13/11 Datum: 15.10.11. g. Na osnovu ~lana 3. Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje Uprave - direktora Javnog preduze}a Televizija Kantona Sarajevo d.o.o Sarajevo, broj 02-13/11 od 15.10.11 Nadzorni odbor Javnog preduze}a Televizija Kantona Sarajevo d.o.o Sarajevo raspisuje:

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje Uprave - direktora JP TVSA d.o.o Sarajevo I Ogla{ava se pozicija: Uprava - Direktor JP TVSA ( 1 izvr{ilac) Opis pozicije: Direktor obavlja poslove iz nadle`nosti Uprave JP TVSA, kako slijedi: 1. organizacija i vo|enje poslova Preduze}a; 2. izvje{tavanje Nadzornog odbora Preduze}a na zahtjev Nadzornog odbora; 3. provedba Statuta i Eti~kog kodeksa; 4. izrada i nadgledanje realizacije planova poslovanja; 5. izrada provedbenih propisa za postupak nabavki i provedba Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. 6. priprema prijedloga o raspodjeli dobiti; 7. priprema prijedloga cijena usluga; 8. zapo{ljavanje i otpu{tanje zaposlenika u skladu sa postupcima utvr|enim u poslovniku ili poslovnicima te va`e}im zakonima; 9. zastupanje Preduze}a prema tre}im licima; 10. staranje i odgovornost za zakonitost rada Preduze}a; 11. distribucija i implementacija eti~kog kodeksa u Preduze}u; 12. obezbje|enje postupanja svih odgovornih lica u skladu sa eti~kim kodeksom tako {to }e se protiv lica koja vr{e navedeni kodeks provesti disciplinski postu pak; 13. drugi uslovi neophodni za nemetano odvijanje organizacije i vo|enja poslovanja Preduze}a; 14. jedino je Uprava nadle`na zaklju~ivati ugovore u ime Preduze}a; 15. Pojedina~ni ~lan Uprave nema ovla{tenje zaklju~iti ugovor ili niz vezanih ugovora ~ija stvarna ili procijenjena vrijednost je ve}a od 30.000,00 KM. 16. Uprava nema ovla{tenje zaklju~ivati ugovore ili niz vezanih ugovora ~ija stvarna ili procijenjena vrijednost je ve}a od 60.000,00 KM, bez prethodno priba vljene pismene saglasnosti ve}ine ~lanova Nadzornog odbora. 17. Uprava mo`e obavljanje du`nosti iz ta~ke 11. i 12. ovog ~lana delegirati uz prethodnu pismenu saglasnost Nazornog odbora, ali ostaje odgovorna za realizaci ju istih. 18. ^lanovi Uprave obavljaju poslove iz svog djelokruga u interesu Preduze}a i u vo|enju poslova iz svog djelokruga postupaju s pa`njom dobrog privrednika te u skladu sa eti~kim kodeksom. 19. Svako kr{enje pravila eti~kog kodeksa osnov je za otkaz ~lanu Uprave. Pored naprijed navedenih poslova iz djelokruga rada Uprave JP TVSA, direktor obavlja i sljede}e poslove i zadatke: - predsjedava Upravom, - organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanja Preduze}a, - zastupa i predstavlja Preduze}e u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograni}enja, - predla`e razvojnu poslovnu politiku, - predla`e planove rada i program razvoja i preduzima mjere za njihovo sprovo|enje, - usvojeni plan poslovanja dostavlja resornom ministarstvu, - predla`e organizaciju Preduze}a, - odgovoran je za zakonitost rada u Preduze}u, - podnosi izvje{taje o poslovanju i godi{nji obra~un, - donosi pojedina~ne akte u skladu sa Statutom i op{tim aktima Preduze}a, - izvr{ava i organizuje sporovo|enje odluka organa Preduze}a, - utvr|uje prijedloge op{tih akata, - odlu~uje o potrebi za radom i raspore|ivanju radnika, - odlu~uje o pravima i odgovornostima radnika u skladu sa Zakonom, Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o radu, - preduzima radnje vezane za registraciju Preduze}a, - zaklju~uje ugovore i poduzima druge pravne radnje. II Izbor i imenovanje direktora vr{i se za mandatni period u trajanju od ~etiri (4) godine.

Na osnovu ~lana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine FBiH“ broj: 35/05), ~lana 28. Zakona o radu („Slu`bene novine FBiH“, broj: 43/99, 32/00 i 29/03), ~lana 3 Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika i volontera VII. stepena stru~ne spreme u Federalnom ministarstvu okoli{a i turizma, te Odluke o prijemu volontera u Federalnom ministarstvu okoli{a I turizma , broj: 08/1-34-1-1105/11-1 od 14.10.2011. godine, federalna ministrica objavljuje:

JAVNI POZIV
Za prijem volontera u Federalnom ministarstvu okoli{a i turizma 1. Jedan volonter-zavr{en Pravni fakultet-diplomirani pravnik 2. Dva volontera-zavr{en Ma{inski fakultet-dipl. ing. ma{instva-smjer ekolo{ko in`injerstvo 3. Dva volontera-Prirodno-matematski fakultet-odsjek za geografiju-smjer turizam i za{tita sredine Opis poslova i radnih zadataka: Volonteri }e obavljati poslove s ciljem osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja radnog iskustva za polaganje stru~nog (upravnog) ispita. Uslovi za prijem: 1. Volonter mora ispunjavati sljede}e op}e uslove propisane ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine - da ima navr{enih 18 godina `ivota, {to se dokazuje izvodom iz mati~ne knjige ro|enih (original ili ovjerena fotokopija), - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, {to dokazuje izvodom iz mati~ne knjige dr`avljana (original ili ovjerena fotokopija) ne starijim od {est mjeseci, - da protiv njega nije pokrenut krivi~ni postupak {to dokazuje uvjerenjem nadle`nog suda, ne starijim od tri mjeseca, a koje dostavljaju izabrani kandidati po zavr{etku izborne procedure, a prije zaklju~ivanja ugovora o volonterstvu - da nije obuhva}en odredbama ~lana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, {to dokazuje izjavom ovjerenom kod nadle`ne op}inske slu`be, - da je zdrastveno sposoban, {to dokazuje ljekarskim uvjerenjem, ne starijim od tri mjeseca, a koje dostavljaju izabrani kandidati po zavr{etku izborne procedure, a prije zaklju~ivanja ugovora o volonterstvu. 2. Osim op}ih uslova propisanih zakonom, volonter mora ispunjavati i posebne uslove: - zavr{en odgovaraju}i fakultet VII. stepena stru~ne spreme, {to dokazuje diplomom ili uvjerenjem o diplomiranju koje je izdala visoko{kolska ustanova, ne starijim od jedne godine od dana diplomiranja (original ili ovjerena fotokopija), -nostrificirana diploma ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH, -da nema ostvaren radni sta` du`i od jedne godine, nakon ste~ene visoke stru~ne spreme, {to dokazuje ovjerenom fotokopijom radne knji`ice ili potvrdom - uvjerenjem zavoda za zapo{ljavanje, 3. Izbor volontera komisija }e izvr{iti po sljede}im utvr|enim kriterijima: -prosjek ocjena zavr{enog studija (original ili ovjerena fotokopija), -trajanje nezaposlenosti nakon sticanja diplome VII. stepena stru~ne spreme, prema evidenciji nadle`ne slu`be za zapo{ljavanje (original ili ovjerena fotokopija), -Ukoliko kandidati ne dostave dokaz o ispunjavanju nekog od navedenih kriterija, ne}e biti bodovani po tom osnovu. Volonterski rad mo`e trajati najdu`e jednu godinu. Javni poziv ostaje otvoren 15. dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima. Prijavu na Javni poziv, s potrebnim dokumentima, dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom na adresu: Federalno ministarstvo okoli{a i turizma, ulica Alipa{ina br.41; 71 000 Sarajevo, s naznakom za „Javni poziv za prijem volontera“. Prijave na Javni poziv dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. Dostaviti: -Dnevni Avaz -dnevni list -a/a MINISTRICA Dipl.ecc. Branka \uri} Alipa{ina 41, 71 000 Sarajevo; tel. + 387 33 562 870, fax + 387 33 201 602 www.fmoit.gov.ba

III
Kandidat za izbor i imenovanje mora ispunjavati sljede}e op}e uvjete: a) da je dr`avljanin BiH, b) da je stariji od 18 godina, a mla|i od 70 godina na dan imenovanja, c) da presudom Suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti Uprave, d) da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak vezan za poslove u nadle`nosti Uprave (uvjerenje nadle`nog suda da protiv kandidata nije potvr|ena optu`nica), e) da nije na funkciji ili ~lan organa politi~ke stranke. Kandidati za direktora pored op}ih uvjeta mora ispunjavati i posebne uvjete: a) da ima univerzitetsku diplomu (VII stepen stru~ne spreme) dru{tvenog ili tehni~kog smjera, b) da ima najmanje 5 (pet) godina iskustva u struci nakon sticanja visoke stru~ne spreme, i najmanje 3 (tri) godine na rukovodnim radnim mjestima, c) da ponudi Plan i program razvoja preduze}a. IV Kandidati za direktora JP TVSA ne mogu biti u upravlja~kim strukturama (Upravni odbor, Nadzorni odbor, Poslovodni odbor/menad`ment, Skup{tina, Uprava) u javnim i/ili privatnim emiterima koji se bave djelatno{}u kao JP TVSA. Kandidati za Upravu ne mogu biti ~lanovi Skup{tine i/ili Nadzornog odbora JP TVSA, ukoliko ne dostave potpisanu i ovjerenu izjavu (ostavku) da }e se u slu~aju izbora u Upravu odstupiti iz Skup{tine i/ili Nadzornog odbora JP TVSA. V U vezi op}ih i posebnih uvjeta kandidati trebaju prilo`iti: - uvjerenje o dr`avljanstvu (original ne stariji od {est mjeseci); - rodni list (original ne stariji od {est mjeseci); - uvjerenja nadle`nog suda za c) i d) op}ih uvjeta; - izjavu da kandidat da nije na funkciji ili ~lan organa politi~ke stranke; - dokaz o stru~noj spremi (univerzitetska diploma VII stepen ili ovjerena kopija iste); - dokaz o radnom iskustvu nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca i obrazac iz PIO/MIO); - potvrda poslodavca o obavljanju poslova rukovode}eg radnog mjesta u trajanju od najmanje tri (3) godine; - prijedlog Plana i programa razvoja preduze}a za mandatni period; -izjavu da kandidat nije u u upravlja~kim strukturama (Upravni odbor, Nadzorni odbor, Poslovodni odbor/menad`ment, Skup{tina, Uprava) u javnim i/ili privatnim emiterima koji se bave djelatno{}u kao JP TVSA; - izjavu da }e kandidat dostaviti potpisanu i ovjerenu izjavu (ostavku) da }e u slu~aju izbora u Upravu odstupiti iz Skup{tine i/ili Nadzornog odbora JP TVSA; - kra}u biografiju. Napomena: Sve izjave moraju biti ovjerene kod nadle`nog op}inskog organa ili notara, kao i kopije dokumenata. VI U slu~aju eventualne potrebe Nadzorni odbor zadr`ava pravo da za kandidate, koji ispune formalno - pravne uvjete iz Javnog konkursa, po slu`benoj du`nosti zatra`i od nadle`nog organa izdavanje uvjerenje iz kaznene evidendicije (uvjerenje da kandidat nije osu|ivan). VII Konkurs }e biti objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i na slu`benoj web. stranici JP TVSA www.tvsa.ba. Prijave dostaviti na adresu: JP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Sarajevo, ul. Alipa{ina bb - OSC „Zetra“, 71 000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje Uprave - direktora JP TVSA - NE OTVARAJ“. Rok za podno{enje prijava je 15 dana od objave konkursa u dnevnom listu „Dnevni avaz“. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Nakon {to Komisija ispita formalno - pravnu ispravnost pristiglih prijava, Nadzorni odbor Javnog preduze}a Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Sarajevo obavit }e intervju i kona~no imenovanje direktora. PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA Adnan Veli}

oglasi

Dnevni avaz

~etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011.

37

ASFALTGRADNJA
GRUPA OSNIVA^A
OBAVJE[TENJE
U skladu sa odredbama ~lana 329 stav 1 i 3 Zakona o privrednim dru{tvima i ~lana 26 stav 3 Statuta Dru{tva Asfaltgradnja doo grupa osniva~audjeli~ara Asfaltgradnje doo Visoko prodaje svoj udio u paketu od 32,2602% odnosno 1.238.921,60KM upisanog kapitala dru{tva.

Ponude se dostavljaju na adresu Donja Zim~a br. 78 Visoko u roku od 30 dana od dana objavljivanja.

Dodatne informacije na telefon 061/176-079 a informacije o profilu firme putem www.asfaltgradnja.com
« BELAMIONIX « d.o.o.BR^KO Tel.:00 387 (0) 49 746 096; Fax:00 387 (0) 49 746 095 @ E-mail : belamionix@belamionix.ba USLOVI: 1. RADNO ISKUSTVO U PRODAJI NA TERENU OD NAJMANJE DVIJE GODINE ILI DA JE VE] U RADNOM ODNOSU. 2. VOZA^KA DOZVOLA B KATEGORIJE TRA@E SE OSOBE SA DETALJNJIM POZNAVANJEM TERENA I KUPACA SA ODRE\ENOG KANTONA, KOJI @ELE BOLJU ZARADU I SIGURAN POSAO. OGLAS TRAJE OD 18 – 22.10.2011 GOD 1. HERCEGOVA^KI KANTON1 IZVR[ILAC 2. UNSKO-SANSKI KANTON1 IZVR[ILAC 3. TUZLANSKI KANTON 1 IZVR[ILAC MOLBE SA BIOGRAFIJOM I DETALJNIM OPISOM POSLOVA KOJI SE VIDE U OVOM POZIVU POSLATI NA FAX: 049/746-095 ILI NA MAIL @ belamionix@belamionix.ba

OGLAS
O POPUNI RADNIH MJESTA FIRMA U RAZVOJU,PERSPEKTIVNA,SA [IROKOM PALETOM EKSKLUZIVNO UVOZNI^KIH ARTIKALA PREHRANE,POSU\A,IGRA^KI I SLI^NIH ARTIKALA TRA@I JO[ PO JEDNOG KOMERCIJALISTU NA:

38

^etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJAEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Mals 038134 08 Mals Dana: 25. 08. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to stru~na saradnica Ena Bahtijarevi}, odlu~uju}i u pravnoj stvari tu`itelja VF KMERC DOO SARAJEVO, Ul. Kurta Schorka broj 7, protiv tu`enog, „HEYVA“ DOO SARAJEVO, Ul. Zmaja od Bosne broj 4 (Hotel Holiday Inn), radi duga v.s.p. 1.487,14 KM, dana 25. 08. 2011. godine, donio je

PRESUDU
zbog propu{tanja Nala`e se tu`enom da tu`itelju plati dug kako slijedi: - iznos od 648,66 KM uz uve}anje za zakonske zatezne kamate po~ev od 18. 01. 2007. godine pa do isplate - iznos od 264,89 KM uz uve}anje za zakonske zatezne kamate po~ev od 15. 02. 2007. godine pa do isplate - iznos od 625,66 KM uz uve}anje za zakonske zatezne kamate po~ev od 15. 02. 2007. godine pa do isplate kao i da nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 90,00 KM, a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.

tu`bi se navodi da je tu`eni kod tu`itelja kupovao robu koju nije platio, te tako ostao du`an gore navedeni iznos. Kako tu`eni nije ni nakon opomena tu`itelja izvr{io svoju obavezu plati dug, to tu`itelj predla`e da sud donese presudu kao u izreci, a sve u smislu odredbe ~lana 182. stav 1. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine FBiH“ broj 53/03, 73/05 i 19/06), tj. predla`e dono{enje presude zbog propu{tanja. Sud je dostavio tu`enom tu`bu na odgovor i to putem oglasne plo~e suda i objavljivanjem oglasa u novinama. Ta vrsta dostave u skladu sa ~lanom 348. stav 3. i 4. ZPP-a, se smatra urednom sa dano 08. 07. 2011. godine. Kako u ostavljenom roku tu`eni nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu, sud je donio, u smislu ~lana 182. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine FBiH“ broj 53/03, 73/05 i 19/06) presudu zbog propu{tanja, kojom je usvojio tu`beni zahtjev. Odluka o tro{kovima temelji se na odredbama ~lana 386. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine FBiH“ broj 53/03, 73/05 i 19/06), a iste se sastoje od takse na tu`bu u iznosu od 60,00 KM i takse na presudu u iznosu od 30,00 KM. STRU^NA SURADNICA ENA BAHTIJAREVI], s.r. POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba u smislu ~lana 183, stav 1. Zakona o parni~nom postupku, ali tu`eni mo`e podnijeti Prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa ~lanom 329. Zakona o parni~nom postupku. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u najmanje jednim novinama koje se distribuiraju na podru~ju FBiH i na oglasnoj plo~i suda.

Obrazlo`enje
Dana 04. 03. 2008. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog radi duga u iznosu od 1.487,14 KM. U

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BUGOJNU Broj: 46 0 P 008103 09 P Bugojno, 14. 10. 2011. godine

POZIV
ZA PRIPREMNO RO^I[TE ZA ORTOPEDIJA LA[VA d.o.o. iz Travnika, Pozivate se kao stranka na PRIPREMNO RO^I[TE za dan 21. 11. 2011. godine u 09.00 sati, pred ovaj sud u sobu broj 6. Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Sudija AMIRA @DRALOVI]

Tu`itelj: Eki Mikrokreditna Fondacija Ured u Bugojnu Tu`ei: Katarina Car, ORTOPEDIJA La{va d.o.o. Travnik, Zvonko Car, Radi: Isplate duga Vsp: 4.485,80 Tu`itelj: Eki Mikrokreditna Fondacija Ured u Bugojnu, protiv tu`enog Katarina Car, Zvonko Car i ORTOPEDIJA LA[VA d.o.o. iz Travnika, radi duga v.s. 4.485,80 KM

ILA=@=H
w

Dnevni avaz, ~etvrtak,, 20. oktobar/listopad 2011.

!'
w
Pranje veša na niskim temperaturama možda smanjuje potrošnju energije, ali može ozbiljno naškoditi zdravlju jer nije dovoljno jako da ubije sve bakterije, otkriva studija Škole higijene i tropske medicine u Londonu. Jedini način za iskorjenjivanje bakterija, virusa i grinja jeste pranje na temperaturama višim od 40 stepeni i u kombinaciji s deterdžentom koji sadrži bjelilo. Ako veš ipak perete na nižim temperaturama, svakako upotrijebite dezinfekcijsko sredstvo uz deterdžent.

Tačno Netačno
no da ostane? 1Mudedžar je onaj kome je dozvoljeapsolutistička i centralistička? 2Vladavina Marije Terezije bila je Tomo Martin svijet? 3koji je oplovio Skalica je prvi Hrvat 1. TAČNO

Bobice su možda male, ali su moćan paket zdravih tvari. Borovnice su poznate po svom korisnom utjecaju u zaštiti mentalnih sposobnosti te tako smanjuju rizik od Alzheimerove bolesti i demencije. Svježe, smrznute ili u soku uključite u svoju prehranu brusnice, ribizle, jagode i maline jer su ti mali dragulji prirode puni snažnih antioksidanata koji mogu smanjiti rizik od karcinoma i infekcija te štititi vašu memoriju. Stavite ih u salate, jogurt ili zdjelicu žitarica ili dodajte u frape.

*>Eč=IJ LćA šJEJE = Ež= JAFAH=JKH= A K>E= >=JAHEA

NJEGA Vrijeme je da se opustite u kadi 

EAč= KF= EAč= FKJ
1. Da bi se tijelo opustilo, a koža nahranila, temperatura kupke treba biti 36-38 stepeni. 2. Nikada ne primjenjujte kupku odmah nakon jela. Sačekajte dva sata. 3. Ako kupku koristite uvečer, dodajte u vodu kašičicu valerijane. Bolje ćete spavati.

w

8=ž A =JE

Potrebno je: 600 g mljevene teletine, 6 jaja, 2 glavice luka, kašičica bijelog luka u prahu, kašika sjeckanog peršuna, 80 g sredine bijelog hljeba, 50 ml mlijeka, list lovora, kašika suhog biljnog začina, so, biber, ulje. Način pripreme: 1. Luk usitniti i dinstati na ulju kome ste dodali biber i lovor. Kada je luk gotov, izvaditi lovorov list i presuti u posudu s mesom. Dodati dva jaja, ocijeđeni hljeb, biljni začin, peršun, so, pa masu umijesiti rukama. 2. Ostala jaja skuhati tvrdo i oguliti ih. 3. Meso rastanjiti na providnoj foliji, po sredini poredati kuhana jaja i saviti rolat. 4. Staviti u podmazan pleh, premazati rolat uljem i peći u rerni na 200 stepeni. 5. Prohlađeni rolat isjeći na kriške i servirati uz pire od krompira. 

AIE H=J

Predlažemo

Mudedžar onaj kome je dozvoljeno da ostane
Mudedžar (Mudejar) je onaj kome je dozvoljeno da ostane, odnosno predstavnik islamske vjere koji je ostao u Španiji nakon što su hrišćani povratili primat nad Iberijskim poluotokom od 11. do 17. stoljeća. Ukoliko su redovno izmirivali porezne dažbine, mudedžarima je bio garantiran status zaštićene manjine. Mogli su da zadrže svoju religiju, jezik i običaje. Formirane su zasebne zajednice u većim gradovima, gdje se život odvijao u skladu s njihovim islamskim zakonima. Već u 13. stoljeću počeli su se služiti španskim jezikom, koji su pisali arapskim pismom. Poslije 1492. godine bili su primorani na izbor: ili da napuste špansko tlo ili da se preobrate u hrišćane. Hroničari su početkom 17. stoljeća zabilježili da je više od tri miliona španskih muslimana napustilo poluotok.

2. TAČNO

Marija Terezija uvodi opću školsku obavezu
Marija Terezija na vlast je došla na današnji dan, 20. oktobra 1740. godine, nakon smrti oca, cara Karla VI Habsburškog. Okrunjena je četiri godine kasnije u Pragu, a za njenu vladavinu svojstvena su apsolutistička i centralistička nastojanja povezana s germanizacijom. Nastojala je pod pritiskom novog doba spriječiti prekomjerno iskorištavanje kmetova, uvela je opću školsku obavezu, vodila četiri rata koja su dovela do znatnih teritorijalnih gubitaka i održavala uređeno stanje unutar Habsburške monarhije.

Kupka će nahraniti kožu

Za suhu kožu dva litra toplog mlijeka pomiješajte sa 400 g meda pa sipajte u kadu punu tople vode
Dermatolozi su složni u jednom - tople kupke od mlijeka nahranit će kožu i opustiti vas. Želite li iskušati njihov učinak, evo kako ćete ih pripremiti. Med i mlijeko za suhu kožu. Dva litra toplog mlijeka pomiješajte sa 400 g meda pa sipajte u kadu punu tople vode. Ostanite u kupki 30 minuta, a onda ne ispirajte tijelo vodom, dozvolite koži da upije hranjive sastojke. Bijela kafa uništava celulit. U kadu s toplom vodom dodajte litar mlijeka obogaćenog vitaminima A i E u koje ste umiješali pet kašika mljevene kafe. Detoksikacija u kozijem mlijeku i lavandi. U kadu punu tople vode dodajte pola kg morske soli, litar svježeg kozijeg mlijeka i nekoliko kapi eteričnog ulja lavande, koje će neutralizirati miris kozijeg mlijeka i dodatno vas opustiti.

MUZI^AR STJUART

DIO ZAKONA

POLE\U[KE SURUGA D@ONA LENONA PRO@DRLJIVA RIBA

NAJMANJI NEPARNI BROJ

ATLETI^ARKA MARLEN

KIKINDA

NULA

STRU^NJAK U OKULISTICI

KOJE NIJE MO]NO

DRUGO IME NATO PAKTA

3. TAČNO

RONALD ODMILJA

Skalica - prvi Hrvat koji je oplovio svijet
Hrvatski pustolov Tomo Martin Skalica uputio se na današnji dan, 20. oktobra 1851. godine, na put oko svijeta finskim kitolovcem iz Bremena preko Atlantskog okeana u jugozapadnom smjeru, prema Americi. Skalica je oplovio Ognjenu zemlju (na slici), stigao u San Francisko, a zatim preko Havajskog otočja i Tihog okeana uplovio u Petropavlovsk na Kamčatki, da bi se iz Kine vratio u Evropu. Slavonskobrodski “srećogonja”, kako su ga nazivali, tako je postao prvi Hrvat koji je oplovio svijet, doduše ne na svome nego na stranome brodu.

ISPALITI STRIJELU GRAD U SRBIJI AFRI^KA ZEMLJA PISAC PAUND GR^KI FUDBALSKI KLUB NA[ BOKSER NA SLICI PROFITABILNO SLO@ENO SLOVO STRANA MJERA ZA TE^NOST VRSTA PTICE

MUZI^AR STIVENS KO[ARKA[ TVRDI]

SVE]ENICI U STARIH KELTA

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA JAHANJA, SKUT, AMAR, SETERI, SAVITI SE, N[, TRI, EMANUEL, REJON, UTRKE, ELEN, SLON, R, BARDEM, RAVI 2680

PJEVA^ PESTNER

TVRDO DRVO

@ITELJKA KAKNJA

ARTILJER. ORU\E

40

^etvrtak 20. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Na osnovu ~lana 2. i 26. Zakona o privatizaciji preduze}a („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj: 27/97- 4/09) i ~lanova 1.-3. Pravilnika o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj:75/05), te Odluke Nadzornog odbora „Velepromet-maloprodaja“ dd Visoko broj: 313 od 10. 10. 2011. godine, Agencija za privatizaciju Zeni~ko-dobojskog kantona, objavljuje:

JAVNI POZIV BR. 103
za prodaju metodom neposredne pogodbe u maloj privatizaciji Prodavac: „Velepromet-maloprodaja“ d.d. Visoko Predmet prodaje: Robna ku}a „VEMA“ sa pripadaju}im zemlji{tem. Objekat robne ku}e „VEMA“ Visoko izgra|en i pu{ten u funkciju 1982. godine u strogom centru grada. Prema Prospektu vlasnika, objekat se sastoji od podruma, prizemlja i {est eta`a ukupne povr{ine 8.838 m? od ~ega je 6.500 m? prodajnog i skladi{nog prostora. Oko objekta je izgra|en parking prostor povr{ine 5.390 m?, sve izgra|eno na k.~. 1694/1 Zk ulo`ak br. 5910. U toku i poslije rata objekat je pretrpio znatna materijalna o{te}enja, me|utim, njegovi vitalni elementi nisu ugro`eni, {to je potvr|eno i stru~nim atestima. Lokacija predmeta: Ulica Branilaca br. 19 Visoko [ifra predmeta: 040200591 Po~etna cijena: 4.999.200,00 KM Depozit: 100.000,00 KM Naknada za u~e{}e: 4.999,20 KM Na~in pla}anja: Pla}anje postignute kupoprodajne cijene }e se izvr{iti u cjelosti i u gotovini. Napomena: -Na osnovu zahtjeva za doregistraciju zakonske hipoteke br. 10-4-01-15-5-381/07 Z.M. od 07.05.2007. uknji`ena zakonska hipoteka na nekretninama poreznog obveznika- du`nika „Velepromet-maloprodaja“ d.d. Visoko radi osiguranja potra`ivanja u iznosu od 1.799.004,87 KM u korist Kantonalnog poreznog ureda Zenica. Nakon upla}ene kupoprodajne cijene, Prodavac preuzima obavezu brisanja hipoteke. -Na osnovu pravosna`nog rje{enja Op}inske slu`be za geodetske, imovinsko- pravne poslove i katastar nekretnina Visoko br. 06/5-31-5-29/02 od 11.11.2002. godine uknji`eno pravo slu`nosti prolaza i prilaza pje{ke u k.k. ul. 994 K.O. Visoko u du`ini od 50 m i {irine 3 m preko parcele 1694/1 kao poslu`nog dobra, a u korist parcele 93 kao povlasnog dobra. KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA: 1. Cijena 350 bodova ili 35% 2. Upo{ljavanje 30 radnika Prodavca 350 bodova ili 35% 3. Ulaganja u sanaciju objekta u iznosu od 1.000.000,00 KM 300 bodova ili 30% ____________________________________________________________________________ UKUPNO 1000 bodova ili 100 % Podno{enje ponuda i obaveze ponu|a~a Pravo u~e{}a na neposrednoj pogodbi imaju sva fizi~ka i pravna, doma}a i strana lica u skladu sa ~lanom 12. Zakona o privatizaciji preduze}a („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj: 2/97-4/09) u daljem tekstu Zakon. Ponude se podnose neposredno ili preporu~enom po{tom na adresu: Agencija za privatizaciju Zeni~ko-dobojskog kantona, Zmaja od Bosne b.b., Zenica do 16,00 sati 10.11.2011. godine u zape~a}enoj koverti na kojoj je nazna~en naziv predmeta prodaje. U koverti se uz ponudu dostavlja dokaz o izvr{enom pla}anju depozita i naknade za u~e{}e. Ponu|a~ je du`an u koverti sa ponudom i dokazom o uplati depozita i naknade dostaviti izjavu pod punom moralnom, materijalnom i krivi~nom odgovorno{}u da nema smetnji u smislu ~lana 12. Zakona da u~estvuje u postupku privatizacije. Prijave podnesene po{tom smatrat }e se blagovremenim ukoliko je vrijeme otpreme po{tom u skladu sa navedenim rokom. Pobjednik neposredne pogodbe je du`an do potpisivanja kupoprodajnog ugovora dostaviti potvrdu od nadle`nog organa kojom se potvr|uje da nema smetnji u smislu odredaba ~lana 12. Zakona. Depozit se pla}a na ra~un Agencije za privatizaciju ZDK broj:1340100000014670 kod IK banka d.d. Zenica, a naknada za u~e{}e na ra~un broj:1340100000013021 kod IK banka d.d. Zenica. Direktni pregovori sa ponu|a~ima odr`at }e se u prostorijama Agencije za privatizaciju ZDK, dana 15.11. 2011. godine u 11,00 sati. Za sve dodatne informacije i bli`e identifikacione podatke o predmetu prodaje sadr`ane u prospektu i katalogu predmeta prodaje potencijalni kupci se mogu obratiti Sektoru za poslove privatizacije u Agenciji, li~no, putem telefona broj 032/243-117 ili pismeno na adresu Agencije za privatizaciju Zeni~ko-dobojskog kantona, Zmaja od Bosne b.b., Zenica. Vrijeme i na~in eventualnog obilaska i pregleda objekta potencijalni kupac mo`e sam birati. Kontakt osoba u preduze}u: Pelto Mirsad telefon 032/738-736 Javni poziv za neposrednu pogodbu br. 103, bit }e objavljen u listu „Dnevni avaz“ dana 20.10. 2011. godine, Bosna i Hercegovina te na Internet (www.apf.com.ba).

PRAVILA NAGRADNE IGRE „ AQUAFRESH KONZUM“ 1. Prire|iva~ nagradne igre : MCI d.o.o. [iroki Brijeg u suradnji sa KONZUM d.o.o. Sarajevo. 2. Svrha nagradne igre: promid`beni u~inak na proizvod „Aquafresh“ koji se nalaze u prodaji na teritoriju Bosne i Hercegovine. 3. Trajanje nagradne igre: Nagradna igra traje od 10.08.2011. do 31.10.2011 godine na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine. 4. Nagradni fond: 1. nagrada - automobil Volkswagen Polo 2. nagrada 50 x Aquafresh poklon paketa. Nagrade iz prethodnog stavka ne mogu se zamijeniti za novac. Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 20.349,50 KM 5. Uvjeti za sudjelovanje u nagradnoj igri: pravo sudjelovanja imaju sve osobe s mjestom prebivali{ta u Bosni i Hercegovini koje ispune uvjete opisane u to~ki ovih pravila osim radnika MCI i Konzuma te ~lanova njihove u`e obitelji. 6. Na~in sudjelovanja: Svaki sudionik mo`e sudjelovati u nagradnoj tako {to }e kupiti bilo koja 2x komada Aquafresha te }e popuniti kupon sa svojim osobnim podacima (ime i prezime s to~nom adresom, br. tel. ili mob.) te isti ubaciti u predvi|enu kutiju za nagradnu igru u predmetnom objektu. Jedna osoba mo`e sudjelovati s neograni~enim brojem kupona iz stavka 1 ove to~ke. U slu~aju da dobitnik nagrade na dan prijave nagrade nema 14 godina, nagrada }e biti izdana na ime roditelja, odnosno staratelja. 7. Nagradno izvla~enje: Izvla~enje }e se obaviti 05.11.2011. u KONZUM-u. U izvla~enju }e sudjelovati svi sudionici koji su pravilno popunili kupon i ubacili ga u predvi|enu kutiju za nagradnu igru a nisu djelatnici MCI-a, Konzuma, odnosno nisu ~lanovi njihovih u`ih obitelji. Izvla~enje }e se obaviti nakon mije{anja kupona, te izvla~enjem kupona dok se ne izvuku sve nagrade. Izvla~enje }e nadzirati komisija od 3 ~lana po izboru prire|iva~a nagradne igre. 8. Objava pravila i rezultata, odnosno dobitnika nagrada: Pravila nagradne igre bit }e objavljena prije po~etka u Dnevnom Avazu, a nakon izvla~enja u roku od 8 dana od izvla~enja u istim novinama bit }e objavljeni rezultati s popisom dobitnika. 9. Rok za podizanje nagrada: 30 dana od dana objave dobitnika u Dnevnom Avazu. Dobitnik prve nagrada du`an je platiti porez na dobit sukladno pozitivnim pravnim normama Bosne i Hercegovine. 10. Na~in dobivanja nagrada: dobitnik glavne nagrade bit }e o nagradi obavije{ten telefonom i nagrada }e mu biti uru~ena osobno. Ostalim dobitnicima nagrade }e biti uru~ene po{tom. 11. Rje{avanje sporova: U slu~aju spora prire|iva~ utvr|uje nadle`nost Op}inskog suda [iroki Brijeg. 12. Uvjeti pod kojima se nagradna igra mo`e prekinuti: nagradna igra mo`e se prekinuti u slu~aju vi{e sile. 13. Na~in izvla~enja ako se u igru uklju~i manje sudionika od broja nagrada koje su predvi|ene nagradnim fondom: Ukoliko se u nagradnu igru uklju~i manje sudionika od predvi|enih nagrada, bit }e uru~eno nagrada koliko je sudionika, a prema redoslijedu izvla~enja, odredit }e se tko je dobitnik koje nagrade (npr.1.izvu~eni dobitnik dobiva prvu nagradu itd.) 14. Organizator ne odgovara za gre{ke u po{tanskim uslugama. 15. Sudjelovanjem u nagradnoj igri svi sudionici prihva}aju ova pravila nagradne igre. Ova pravila odobrena su Rje{enjem Federalnog ministarstva financija broj: 05-15-546/11 od 28. 07. 2011. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON ZENICA OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA ODJELJENJE U MAGLAJU Broj: 042-1-Ip-07-000 122 Maglaj: 09. 09. 2011. godine Op}inski sud u Zavidovi}ima, Odjeljenje u Maglaju, sudija Rasima Ba`dali}, u izvr{nom predmetu tra`ioca izvr{enja NLB Tuzlanska banka D.D. Tuzla, Mar{ala Tita broj 34., 75000 Tuzla (pravni sljednik CBS Banke d.d. Sarajevo), zastupana po zakonskom zastupniku, protiv izvr{enika CGV D.O.O. MAGLAJ, Bunarska ulica bb., zastupan po zakonskom zastupniku, a ovaj po punomo}niku Muhamedovi} Enisu, advokatu iz @ep~a, radi naplate iznosa od 62.135,00 KM, izvr{enjem na nekretnini izvr{enika, zabilje`bom izvr{enja u zemlji{noj knjizi, utvr|ivanjem vrijednosti nepokretnosti, prodajom nepokretnosti i namirenjem tra`itelja izvr{enja iz imovine dobijene prodajom nekretnine, po slu`benoj du`nosti, van ro~i{ta, dana 09. 09. 2011. godine, donio je:

ZAKLJU^AK
o prvoj prodaji nekretnine izvr{enika 1. Odre|uje se ro~i{te za prodaju nekretnine izvr{enika, koju ~ini: nekretnina upisana u izvatku iz knjige polo`enih ugovora, podulo`ak KPU broj 1440 KO Maglaj, u popisnom listu A ozna~en kao ku}a - zgrada i dio zemlji{ta, iz zk. ul. 2333 KO Maglaj, u naravi dvosoban stan i zajedni~ke prostorije na k.~. broj 539/26 i k.~. broj 1509, povr{ine 66,57 m2, koji se nalazi u Maglaju, ul. A. Mahmutagi}a broj 1, „nadzida“, stan „A“, sada{nje vlasni{tvo LATIFOVI] ZLATANA, sin Hazima iz Maglaja, sa 1/1 usmenim javnim nadmetanjem. Ro~i{te }e se odr`ati u Op}inskom sudu u Zavidovi}i, odjeljenje u Maglaju, sprat I, u kancelariji broj 53, dana 14. 11. 2011. godine u 12,00 ~asova. 2. Na nepokretnosti iz ta~ke 1. ovog zaklju~ka nema stvarnih slu`nosti, a ista je optere}ena zalo`nim pravom u korist tra`itelja izvr{enja, odnosno u korist pravnog prednjika tra`itelja izvr{enja. 3. Ukupna vrijednost nekretnine iz to~ke 1. ovog zaklju~ka je 91.200,90 KM i ista se na zakazanom ro~i{tu ne mo`e prodati ispod polovine te vrijednosti, tj. ispod 45.600,45 KM. 4. Ponu|a~ sa najboljom ponudom du`an je u roku od 30 dana ra~unaju}i od dono{enja posebnog zaklju~ka o prodaji nekretnine platiti cijenu umanjenu za polo`eno osiguranje. 5. Na ro~i{tu za javnu prodaju kao kupci mogu u~estvovati osobe koje su do po~etka prodaje polo`ile osiguranje koje iznosi 9.120,09 KM. Navedene osobe su du`ne prije po~etka prodaje sudu predati dokaz da su osiguranje platili na ra~un Op}inskog suda u Zavidovi}ima broj: 1340300000061026 koji se vodi kod Investiciono-komercijalne banke DD Zenica. Ponu|a~ima ~ija ponuda ne bude prihva}ena, osim za tri najbolja ponu|a~a, osiguranje }e se odmah vratiti nakon zaklju~enja prodaje. 6. Ovaj zaklju~ak o prodaji objavi}e se na oglasnoj tabli suda, a stranke mogu o svom tro{ku objaviti ovaj zaklju~ak o prodaji u sredstvima javnog informisanja. 7. Stranke se mogu sporazumjeti, najkasnije do ro~i{ta za javnu prodaju, da se prodaja nekretnine izvr{i neposrednom pogodbom putem osobe ovla{tene za promet nekretnina ili sudskog izvr{enja. Sudija Ba`dali} Rasma PRAVNA POUKA: Protiv ovog zaklju~ka prigovor i `alba nisu dozvoljeni.

48

Dnevni avaz četvrtak 20. oktobar/listopad 2011. 41

ni Najve}i dnev oglasnik u Bosni i Hercegovini 
Mazda 323, 90. g., 13 reg. do 10. 2012. Tel. 062 332 603 Mercedes 250 D, 87. godište, u solidnom stanju. Centralna brava, šiber, servo volan, svjetlo plavi metalik. Cijena povoljna. Tel. 061 319 772 Mercedes c200 cdi, 2001 god, karavan, u extra stanju. Tel. 062 606 060 Nissan almera, 2003. god. Dizel, full oprema. Fiksno 7.900 KM. Tel. 061 130 168 Octavia A5 1.9 Tdi dec 2007 srebrna metalic elegance + kupljena u salonu, prvi vlasnik, servisna knjiga, prešla 71.000, u extra stanju. Tel. 061 729 655 Oldtimer Citroen GS 1.3 iz 1980. Vozilo je trajno registrovano i posjeduje originalnu boju. Prešao je 75.000 km. Istinski unikat. Cijena 4.100 KM. Tel. 061 142 418 i 061 900 021 Opel Astra GTC, 1.7 Cdti, 2007. godina, kupljena u BiH, drugi vlasnik, prešla 45.000 km, enjoy oprema, cijena 17.800 KM. Tel. 061 244 097 Opel vektra 2001 dizel, ekstra stanje, sva oprema, hitno 7.700 KM. Tel. 062 077 739 Pasat karavan tdi automatik, godina 1998., cijena 8.100 KM, auto je u super dobrom stanju. Tel. 062 121 796 Pasat karavan tdi, 125 kw, 2007. god., auto posjeduje orginalnu servisnu knjigu, uvoz iz Njemačke, plaćena carina i porez. Vozilo je u perfektnom stanju. Tel. 061 204 942 Pežo 406 2.2 HDI, 2001 god, ekstra stanje, ful oprema, može zamjena. Tel. 061 241 448 Polo trojka 1.9 dizel, 1994. godište, žuta boja, dvoja vrata, ima servo, registrovan do dvanestog mjeseca, cijena 4.200 KM, Žepče. Tel. 063 405 228 Prodajem Hyundai Matrix, porodični monovolumen, stanje natprosječno, 2002. g. 90.000 km, full oprema. Tel. 061 200 422 Prodajem ili mijenjam za 1-soban stan uz moju doplatu BMW 530 d 2003. god., metalik crna, registrovan, tek servisiran. Tel. 061 749 575 Prodajem ili mijenjam za vozilo 4x4 Mercedes 123 240 D u odličnom stanju, cijena 3.000 KM. Tel. 061 196 242 Punto kraj 98. godine. Tel. 062 758 416 Renault kangoo 1.5 dci, god. 2003., teretno vozilo, cijena 6.400 KM. Tel. 062 536 237 Renault megane 1.5 DCI, 2003. god., zeleni met., ful oprema, dvije kartice, extra stanje, nove gume, 10.500 do reg. Tel. 061 108 512 Renault Megane 2007., diesel 1.5, 85 ks, bijeli, 3 vrata, očuvan, registrovan do 8. 2012., uredno servisiran, klima, podizači, tempomat, cd. Cijena 10.500 KM. Tel. 061 377 017 Renault Megane, 97. godina, 1.4 e, registrovan do aprila 2012., u vrlo dobrom stanju, cijena 3.850 KM. Tel. 063 999 398 Reno 18 god. proiz.1984., motor 1.4, reg. do maja 2012., u odličnom stanju, cijena 800 KM. Tel. 061 504 973 Reno kangoo, 2005. godište, u odličnom stanju, povoljno. Tel. 061 958 001 Reno laguna 1.9 dci, 2003., 74kw, 101KS, metalik siva boja, 5 vrata, tempomat, klima. Tel. 061 427 193 Reno megane coupe 1.6, 16 ventila, 1999. godište, cijena 6.700 KM. Tel. 061 730 405 Seat ibiza 99. g. Ful oprema, klima, podizači, itd, 1.4l, 16v, 74kw, alu felge šesnaeske, auto u top stanju, 6.400 KM. Tel. 061 278 115 Škoda felicia 1.3 karavan, 98 godina, reg. do 03. 2012. godine, plava, nove gume, cijena 1.850 KM. Tel. 062 319 729 VW pasat 2.0 tdi lim. navi + crni, 07 g. i pasat 1.9 tdi kar. crni. 07 g. može car. povlastica, Pežo 407 1.6 hdi lim 07. g. navi + sport, 07. g. extra stanja. Tel. 061 133 050 Yugo 55. U voznom je stanju i odličnog izgleda. Tel. 061 544 973 Peugeot - partner 1.9 d, teretni, uvezen, god. 2003., cijena 5.500 KM. Tel. 062 536 237 Peugeot partner 1.9 d, god. 2003., uvezen, teretni, cijena 5.400 KM. Tel. 062 536 237 Prodajem kombi Hyundai H-1, 2006. godina, sa pređenih samo 11.000 km, 2.5 tdi, na kombiju nema tragova korištenja, cijena povoljna! Tel. 061 171 998 Prodajem putnički kombi VW T2. Tel. 061 102 911 Prodajem putnički kombi VW, T5, 2005. god. Tel. 061 210 018 Prodajem VW T4 2.5 TDI, 2002. god. klima produženi. Tel. 061 141 292 Tamić kiper, 1990. god. Tel. 061 131 750 Dvije namještene sobe, poseban ulaz, kupatilo, izdajem studenticama. Tel. 033 203 887 Hrasno, sobe za noćenje i kraći boravak. Tel. 062 100 285 Izdaje se jednosoban stan, 40 kvadrata, opremljen. Ul. Igmanska kod Hitne. Tel. 066 544 876 Izdajem dva opremljena stana trosobna u Sokolović K. Tel. 062 294 556, 033 514 565 Izdajem dvoiposoban namješten stan u zgradi kod pivare sa etažnim grijanjem, kablovskom. Tel. 062 956 971 ili 061 566 516 Izdajem dvoiposoban stan Elezova 6, Vratnik. Tel. 033 534 168 Izdajem dvokrevetnu sobu s centralnim grijanjem, djevojkama, Č. Vila. Tel. 033 649 152 Izdajem dvosoban i jednosoban stan, sve zasebno, B. Potok. Tel. 618 353, 061 269 155 Izdajem dvosoban namješten stan na Čengić Vili. Tel. 061 546 049 Izdajem dvosoban namješten stan sa grijanjem, Safeta Zajke. Tel. 061 149 442, 061 233 948 Izdajem dvosoban namješten stan studentima, blizina kampusa. Tel. 061 514 816 Izdajem dvosoban prazan stan u privatnoj kući na lokaciji Aneks (preko puta suda) u ulici Kenana Demirovića. Tel. 061 294 679 Izdajem dvosoban stan sa grijanjem, poseban ulaz, Safeta Zajke. Tel. 061 149 442, 061 233 948 Izdajem dvosoban stan, sprat privatne kuće, poseban ulaz, Buća Potok, ul. Amira Krupalije, cijena 150 KM. Tel. 033 647 589 Izdajem garsonjeru u Starom Gradu. Tel. 061 924 656 Izdajem jednosoban lijepo namješten stan u opštini Novi Grad. Tel. 061 228 353 Izdajem jednosoban namješten stan na Pofalićima kod plavog granapa. Tel. 061 147 404 Izdajem jednosoban namješten stan u privatnoj kući sa posebnim ulazom, Pofalići. Tel. 066 911 441 Izdajem jednosoban stan u privatnoj kući, poseban ulaz, sve novo. Tel. 062 810 943 Izdajem jednosoban stan u prizemlju privatne kuće u Blažuju. Tel. 066 328 718 Izdajem jednosoban, prazan stan. Tel. 061 203 376 Izdajem jedokrevetnu sobu sa c.g. sa upotrebom kuhinje studentici ili zaposlenoj djevojci u tr. stanu sa još jednom djevojkom. Nedžarići, iznad st. domova. Tel. 062 542 832 Izdajem lijepo namješten dvosoban stan, Koševsko Brdo, cijena po dogovoru. Tel. 062 119 723 i 033 432 270 Izdajem lijepo namješten stan studenticama. Tel. 033 203 887 Izdajem luksuzno namješten stan od 110 m2 na Koševskom brdu sa dvorištem i garažom. Cijena po dogovoru. Tel. 062 714 650 Izdajem lux. stan 120 m2 namješten sa dvorištem, vrtom i garažom, Koševsko Brdo - Ciglane. Tel. 062 714 650 Izdajem namješten jednosoban stan, Stari Grad. Tel. 033 217 268 Izdajem namješten stan na Grbavici u privatnoj kući. Tel. 063 639 213 Izdajem namješten stan studenticama kod Fabrike duhana, cen. grijanje, kablovska, internet. Tel. 033 655 398 Izdajem namješten stan studenticama kod FDS-a, centralno grijanje, kablovska, internet. Tel. 033 655 398 Izdajem namještenu manju garsonjeru, ul. Gornja Breka br. 39. Tel. 061 213 208 i 033 446 460 Izdajem namještenu sobu sa centralnim grijanjem na Kovačima Baščaršija, djevojkama. Tel. 033 534 595 Izdajem namještenu sobu sa upotrebom kuhinje. Tel. 062 374 130 Izdajem nov namješten,dvosoban stan sa garažom na Šipu. Tel. 061 811 833 Izdajem povoljno jednosoban namješten stan u privatnoj kući u Pofalićima - Sarajevo. Ulaz i režije odvojeni. Tel. 033 655 329 Izdajem sobe studenticama poseban ulaz kod stadiona Grbavica. Tel. 061 571 525 Izdajem sobu blizu Medicinskog i Građevinskog fakulteta. Tel. 033 205 396 Izdajem sobu studentici - centar. Tel. 061 206 911, 070 239 810 Izdajem sobu studentima na Koševskom Brdu (Sarajevo). Tel. 066 850 854

2010dogl1

Automobili Prodaja 
HITNO! Prodajem Mercedes A 160, god. 2002., dizel, regist. do X 2012., cijena 10.000 KM. Tel. 061 079 755. 11978-1Ndž Zbog bolesti hitno prodajem Rio kia 1.4 sedan, kraj 2007. g., registrovana do kraja god. sa dodatnom opremom, prvi vlasnik, sa pređenih 19.000 km kao nova. Cijena 12.000 KM. Tel. 061 266 525 Alfa romeo 156, 2.4 jtd, 103 kw, 2001. god., ful 8.300 KM ili mijenam za jeftinije uz vašu doplatu. Tel. 062 275 211 Audi A3, kupljen u ASA autu, avgust 2002. god., benzin 1,6 metalik siva! Tel. 061 221 891 Audi A4 2002 1.9 TDI SLine, crveni, el. paket, Bose sound sistem, grijači sjedišta sa dosta opreme, tek registrovan, može zamjena, 15.900 KM. Tel. 062 958 975 Audi A4 TDI, 1997. godina, urađen veliki servis, cijena po dogovoru. Tel. 061 211 424 Džeta 85. godina, dizel, u dobrom stanju, 2.500 KM, Passat 98 god. tdi klima, ful oprema 9.600 KM, Mercedes e 220 cdi 2002 godina sa ful opremom cijena 18.700 KM. Tel. 061 879 100 Felicia karavan, 1,3, 1966, sa katalizatorom, prešla 200.000, cijena 2.700 KM. Tel. 061 217 510 Fiat punto 1.9D, 2002. g., reg do 7. 2012., nove gume, nov akumulator, servo, abs, cd, crveni, troja vrata. Tel. 061 351 087 Fiat seicento, 2000. godina, 900 kubika, metalik sivi, registrovan, u odličnom stanju, mala potrošnja, gradski auto, cijena 3.500 KM. Tel. 062 534 343 Fiat silo 1.9 jtd karavan, tek registrovan, odlično stanje, full oprema, 9.900 KM. Tel. 061 206 985 Ford escort 95 god, 1.6b, Ford 1.6d 88 god, Honda acord 2.0 b 90 god, Mazda 121 90 god, Toyota starlet 83 god, Fiat croma 89 god. Tel. 063 459 893 Fordfiesta 13 ben96 god regdo maja 2012., 3.700 KM. Tel. 062 008 374 Golf 1, 1.6d, 85 god, registrovan do 3. 8. 2012. Bijela boja, 2 nove gume Sava R13. U ekstra stanju motor i limarija. Prešao 215.000 km. Cijena 1.500 KM. Tel. 062 003 700 Golf 2 dizel, 1989. godina, metalik siva boja, registrovan do 09. 06. 2012., u dobrom stanju, cijena 3.600 KM. Tel. 063 837 474 Golf 2, 1986., benzin 1.3, plava boja. Reg do 10/2012. extra očuvan, auto je bez ulaganja, cijena 2.100 KM. Tel. 062 056 538 Golf 2, 1990. godina, dizel, 2.000 maraka, hitno radi odlaska u inostranstvo. Tel. 061 276 664 Golf 2, dizel,1986, petero vrata, registracija ističe za par dana, fiksna cijena 1.000 KM. Tel. 062 203 152 Golf 4 TDI - sve crveno, 1.9, ful oprema, kraj 2001. god, klima, alarm, 2 ključa, crna, 4 vrata, koža, grijači sjedišta, 6 brzina, 4 el.podizača, el. retrovizori, alu felne, spere, bord komp., tek uvezena i registrovana, ekstra stanje, 11.950 KM. Tel. 065 472 216 Golf 5, 1.9 tdi, 2004. god., klima, tek reg, cijena po dog, moguća zamjena za golf 2 uz doplatu. Tel. 061 294 078 Maple C31, star 3 godine, cijena 4.000 KM. Tel. 062 266 486

Motocikli 
Prodajem Kawasaki ZR7, 99 god. u odličnom stanju ili mijenjam za noviji automobil uz moju doplatu. Tel. 061 171 327 Prodajem motocikl Suzuki gsx750, 2001. godina, povoljno 3.300 KM. Tel. 062 350 666 Prodajem motocikl Yamaha YZF 750 ccm, 94. godina, 100 KS, plavo-bijela boja, drugi vlasnik u BiH. Extra stanje. Cijena po dogovoru. Tel. 062 987 921 Prodajem Yamahu fj 1.200cm, 93kw, u odličnom stanju, nove gume, nov akumulator, tek registrovan, može zamjena za skuter. Tel. 061 241 448

Dijelovi i oprema 
Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta 5 KM. Tel. 061 149 190 Gume Michelin Energy 205/55 R 16 u dobrom stanju, 4 komada. Cijena 200 KM. Tel. 061 199 580 Prodajem 4 čelične felge 13-ke za Ford eskort. Povoljno! Tel. 066 212 741 Prodajem aluminijske felge 16, 4 šarafa petokrake, sa gumama Momo, cijena 350, hitno. Tel. 062 334 492 Prodajem četiri čelične felge 15-ke sa 5 rupa za golfa 5 i 6 i Škodu oktaviju 5. Tel. 061 397 739 Prodajem kabinsko zadnje svjetlo za Mercedes 814 i 817. Ilidža. Tel. 061 201 698 Prodajem motor 1.6 TDI, mjenjač petobrzinac, prednju haubu, prva lijeva i zadnja lijeva i desna zadnja vrata, zadnju osovinu, sjedišta i još mnoštvo dijelova za Audi 80 jaje. Tel. 033 415 559 Prodajem nove spojlere, bočne za Mercedes 814-817 1117. Ilidža. Tel. 061 201 698 Prodajem osam čeličnih felgi, 16 cola, novi passat. Tel. 061 171 871 Prodajem prednja i zadnja desna vrata za Seat alteu xl freetrack veoma povoljno. Tel. 061 566 133 Prodajem sve električne dijelove za Pasata 1 d/b bosch pumpu, prednja i zadnja šajba, štop lampe, farove, hladnjake. Tel. 063 459 893 Prodajem u kompletu polovne, dobro očuvane dijelove za Mercedes tip 123 - 240 TD karavan. Desna prednja i zadnja vrata, alternator, farovi prednji (komplet) i hidraulični amortizer zadnji. Tel. 061 144 718 Prodajem vodenu pumpu, nova za Mercedes 814-817 1117. Ilidža. Tel. 061 201 698 Prodajem za golfa IV, 4 čelične felge 14, sa dobrim zimskim gumama (Sava). Povoljno. Tel. 061 064 873 

Izdajem sobu u trosobnom stanu studentici ili zaposl. ženi, upotr. kuhinje, kupatila, kod RTV doma. Tel. 033 542 235 Izdajem sprat kuće. Može i namješten i sa garažom. Pofalići. Tel. 061 944 370 Izdajem stan u privatnoj kući, poseban ulaz i sva brojila. Ilidža, Kasindolska 7. Tel. 062 943 325 Izdajem studenticama 2-soban stan u Hrasnom. Tel. 033 643 515 i 033 521 880 Izdajem studenticama trosoban namješten stan sa centralnim grijanjem kod Merkura na Otoci. Tel. 062 671 747 Izdajem u centru namješten stan. Tel. 061 156 170 Izdajem uredno namješten stan, 60 m2, Al. Polje. Tel. 061 144 556 Iznajmljujem stan na Koševskom Brdu, dvosoban, nenamješten. Tel. 061 161 060 Otoka izdaje se dvosoban namješten stan na duže vrijeme, Gradačačka ulica. Tel. 065 512 520 Sarajevo, kod Socijalnog, izdajem prazan 2,5-soban stan sa balkonom, sunčan, adaptiran, centralno grijanje, zaposlenom bračnom paru na duži period. Tel. 061 493 643 Sobu izdajem dobro opremljenu, ima cen. grij., studentici, Hrasno. Tel. 062 181 870 U porodičnoj kući izdajem sprat, odnosno novosagrađen, luksuzno napravljen stan s đakuzijem, studentima ili zaposlenim osobama površine 120 kvadrata u Ulici Sklade u naselju Doglodi kod Stupa. Tel. 062 481 388

Prodaja 
Prodajem jednosoban stan - 32 m2 Novo Sarajevo, ul. Ložionička, XV kat, c.g. - 58.000 KM. Tel. 061 375 787. 2352-1tt Breka - prodajem troiposoban stan 94 m2. Tel. 061 839 592 Centar, Avde Jabučice, prodajem stan 67 m2 ili mijenjam za manji, potrebna adaptacija. Tel. 061 838 707 Dobrinja I, Trg Zlatnih ljiljana dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa kuhinjom rađenom po narudžbi. Tel. 061 538 128 Hrasnica 56 m2, 1. sprat, balkon, cijena 60.000 KM. Tel. 061 724 504 Hrasnica jednosoban stan sa velikim balkonom na 2. spratu u odličnom stanju, 42.000 KM. Tel. 061 510 964 Ilidža - Otes, prodajem stan 45 m2, I sprat, povoljno. Tel. 061 748 943 Novogradnja Stup “Tibra 2” stanovi sa klimom koji su u ponudi samo kod nas, od 27 do 94 m2. Ekstra povoljna cijena. Tel. 061 504 425 Povoljno prodajem stan u Hrasnici 54 m2. Tel. 062 229 677 

Povoljno stanovi, novogradnja na Stupu Tibra-2. Parking, grijanje, klima, internet, kablovska. Tel. 033 639 190 lok.116 Povoljno Stup novogradnja stanovi Tibra 2 od 28 do 90 m2. Nedžarići novogradnja 48, 59, 65, 67 m2. Tel. 061 272 573 Prodaja N. Grad jednosoban 34 m2, 1. sprat, cijena 51.000 KM, hitno. Tel. 061 493 323 Prodaja Socijalno dvosoban stan 55m2 cijena 1.700 KM/m2. Tel. 061 493 323 Prodajem 4-soban stan 94 m2 sa garažom, Aerodrom. naselje, Akifa Šeremeta 34. Tel. 033 545 129 Prodajem dvoetažni stan 90 m2, plus 2 balkona, kod češke i španske ambasade u blizini Vijećnice, 200.000 KM. Tel. 061 222 030 Prodajem dvoetažni stan u Aerodromskom naselju 54 m2 + 35 m2 potkrovlje. Vrlo povoljno, papiri uredni, vlasništvo 1/1. Tel. 061 740 460 Prodajem dvoiposoban stan - Č. Vila 63m2, odlična lokacija, adaptiran, centralno, IV-sprat, ustakljen balkon, uredan haustor. Cijena fiksna 1.880 KM. Tel. 061 522 190 Prodajem dvosoban stan 54 m2 u starom Ilijašu, cijena 45.000 KM. Tel. 061 572 069 Prodajem dvosoban stan 56 m2, visoko prizemlje, Grbavica, sarajevo, poseban ulaz za invalide. Tel. 062 840 163 Prodajem garsonijeru 31 m2, naselje Otoka. Tel. 062 849 865 Prodajem garsonjeru na Mjetašu 20 m2, 55.000 KM. Tel. 063 212 080 Prodajem jednosoban stan 57 m2, prvi sprat, Grbavica kod ambulante, centralno grijanje, 2.050 KM/m2. Tel. 061 206 985 Prodajem namješten jednosoban stan sa balkonom, centralno grijanje, 37 m na Grbavici, ulica Grbavička 22, cijena 77.000 KM. Tel. 061 488 726 Prodajem namješten trosoban stan ul. Hiseta Marijin Dvor. Tel. 062 157 797 Prodajem stambeno poslovni stan 92 m2, 2. sprat, extra luksuzan, mali Bosmal, Hrasno. Tel. 062 840 163 Prodajem stan 70 m2, Alip. Polje, A faza, 3. sprat. Tel. 543 146 Prodajem stan 74 m, ul. Čumurija 6. Cijena 2.400 KM. Tel. 061 490 426 Prodajem stan 80 m četverosoban, Alipašino polje. Tel. 061 899 923 Prodajem stan na Dobrinji 3 visoko prizemlje 66 m2. Cijena po kvadratu 1.560 KM. Tel. 061 382 408 Prodajem stan na Marijin Dvoru, odlična lokacija, 90 m2, odličan za notare, advokate, ordinacije, kao poslovni. Papiri uredni, cijena 1.100 e/m2. Tel. 062 300 030 Prodajem stan na Stupu u novogradnji od 54 m2 i 68 m2. Cijena 1.155 KM m2 + PDV. Kupovinom stana obezbijeđeno 1 parking mjesto. Tel. 061 548 023

Potražnja 
Kupujem japanska i ostala havarisana i rashodovana vozila. Tel. 063 459 893 Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441, 062 274 441 Kupujem ispravna i manje havarisana vozila, mlađa godišta, isplata odmah. Tel. 061 507 984 Kupujem vozila manje vrijednosti. Kraće karakteristike o vozilu s cijenom slati putem poruke. Tel. 062 588 266

Stanovi Izdavanje 
Izdajem namješten dvosoban stan, kod bolnice Koševo, sa etažnim grijanjem. Tel. 033 208 893. 11961-1Ndž Izdajem prazan stan 80 m2, povoljno - Radnička (Kovačići). Tel. 065 050 316. 11995-1Ndž Izdajem jednokrevetnu sobu, sa manjom kuhinjom, poseban ulaz, studentu. Tel. 033 532 035, 063 639 110

Prodajem mazdu 121 1.3b, registrovan do 01. 07. 2012. god., pogodan za dostavu. Tel. 063 459 893

Kamioni 
Mercedes sprinter 211 cdi, kombinovani 5+1, registrovan, nosivost 760 kg, god. 2001. Tel. 062 536 237

42

Četvrtak 20. oktobar/listopad 2011.

50

Dnevni avaz 
Rakovica Kakrinje, prodajem parcelu, dulum zemlje. Tel. 061 304 599, 033 665 419 Rakovica Šimin gaj 21, prodajem 1.500 m2 zemljišta. Tel. 062 294 556, 033 514 565 Šest dunuma zemlje u Brezi. Pogodno za gradnju vikendica. Ulaz na zemlju sa asfalta. Infrastruktura prisutna na zemlji. Cijena po dogovoru. Tel. 062 077 739 Neum - povoljno izdajem apartmane smještene uz more. Tel. 063 327 098, 036 884 169 Prenočište na Baščaršiji, sobe sa kupatilom, TV-om, cijena 20 KM. Tel. 061 192 073 Prodajem apartman na Bjelašnici 41 m2 na prvom spratu. Tel. 061 558 932 Prodajem apartman u Bristu, Makarska rivijera, 56 m2. Sa pogledom na more, dva balkona, parking, cijena 69.000 eura. Tel. 061 485 199 

Prodajem stan u Bihaću 33 m u centru. Tel. 061 806 407 Prodajem stan u porodičnoj kući sa okućnicom iposlovnimprostorom. U Bihaću. Tel. 061 806 407 Prodajem stan u Sarajevu 72 m2, Kemal Begova 19, visoko prizemlje blizu BBI centra, renoviran, plinsko grijanje. Pogodan za poslovni prostor. Tel. 061 100 459 Prodajem trosoban stan 78 m2, centar Vogošće. Tel. 062 993 253 Prodajem trosoban stan na Dobrinji 2 savremeno adaptiran, namješten, 78 m2, lift, V sprat, cijena prema sporazumu. Tel. 033 455 471, 061 366 852 Stan 33 m2, Ilidža, naselje Pejton, 4. sprat, odlična lokacija, odmah useljiv, bez ulaganja, cijena po dogovoru. Tel. 061 262 738 Strogi centar Katedrala 109 kv adaptiran, polupotkrovlje 3. sprat povoljno. Tel. 061 935 477

Va{ mali oglas danas }e vidjeti ljudi

300.000
Telefoni

Poslovni prostori 
Izdaje se kancelarijski i skladišni prostor u Ložioničkoj ulici. Moguć pristup kamionu. Informacije na tel. 033 521 203. N. Kuća na tri sprata. Useljiva sa četiri dunuma zemlje. Kilometar od grada Breze. Cijena po dogovoru. Tel. 062 077 739 Kuća u centru Makarske, Kala Larga p + 2, papiri 1/1. Tel. 063 899 989 Ladžanica kuću i zemlju prodajem, mijenjam za kuću ili stan za Sarajevo. Tel. 062 902 584 Nedžarići kuća dupleks 120 kv stambenog, 2 kupatila, garaža, grijanje, fasada, prozori, sve novo ograđeno plus autopraona može i druge namjene, 65.000 eura. Tel. 061 244 166 Prodaja, kuća novogradnja, kotlovnica, bašta i okućnica, voćnjak 800 m2, vl.1/1, može zamjena za stan uz doplatu ili stan i vikendicu u KS. Tel. 061 210 755 Prodaje se kuća modernog stila u Starom Gradu na Bistriku. Korisni prostor 270 m2, tri posebne etaže, dvije garaže s 3 mjesta, bašta 850 m2. Kuća u gruntu 1/1. Tel: 061 543 234 Prodajem dvije kuće šest duluma zemlje na Gazinom Hanu. Tel. 066 854 149 Prodajem dvije kuće šest duluma zemlje na Gazinom Hanu. Tel. 066 854 149 Prodajem hitno kuću i zemlju u Crnoj Bari - Bogatići Srbija. Tel. 00387 61 226 645 Prodajem ili mijenjam kuću u Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 061 817 960 Prodajem kuću i okućnicu ukupno 200 m2, iznad Skenderije, ul. Stolačka 19. Tel. 033 442 998, 062 139 085 Prodajem kuću Ilidža Pejton prizemlje, 2 sprata sa garažom i poslovnim prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007 Prodajem kuću na Boračkom jezeru sa dva duluma zemlje. Tel. 061 382 292 Prodajem kuću na Ilidži sa namještajem, sve je novo, hitno. Tel. 062 841 196 Prodajem kuću na Mahmutovcu sa 2 stana, posebni ulazi, povoljno. Tel. 061 506 750 Prodajem kuću na Poljinama. Tel. 061 856 179, 065 249 146 Prodajem kuću u centru Cazina i trosoban stan u Bihaću. Tel. 061 809 972 Prodajem kuću u Sokolović Koloniji 250 m2, dva ulaza, prvi sprat useljiv, nanovo sva renovirana, stiropol fasada, garaža i okućnice oko 400 m2, blizu škole, 1/1 vl. Tel. 061 821 888 Prodajem nedovršen vikend objekat na Jablaničkom jezeru sa dozvolom i priključcima. Tel. 061 102 911 Vogošća, kuća dupleks: jednosoban stan, garsonjera, garaža, ostava, terasa 6x5,5, mogućnost proširenja, 63.000 KM fiksno. Tel. 436 322 Bjelave, izdajem poslovni prostor 80 m2, pogodan za sve namjene. Tel. 062 747 725 Izdaje se 200 m2 poslovnog 200 m2 kancelarijskog 200 m2 skladišnog prostora s vlastitim parking prostorom, N. Sarajevo, D. Malta. Tel. 061 247 785 Izdaje se poslovni prostor pogodan za sve namjene 20m. Tel. 061 481 605 Izdajem 250 kancelarijskog prostora u Famosu. Tel. 061 709 931, 061 159 249 Izdajem 3 poslovna prostora od 60 kvadrata i jedan od 130 kvadrata na Stupu Ilidža. Kontakt mobitel: 061 646 492 Izdajem frizerski salon u Buća potoku sa komplet inventarom, Adema Buće 285. Tel. 061 863 722 Izdajem na Aneksu povoljno poslovni prostor od 40 m2 koji je pogodan za više namjena. Tel. 061 135 449 Izdajem pos. prostor Ferhadija 12 kvadrata 54. Tel. 063 189 457 Izdajem posl. prostor 50 m2 Skenderpašina ulica, nova zgrada, 2 min do gl. EU zgrade. Polunamješten, klima alarm, al. portali, cijena extra povoljna. Tel. 061 426 158 Izdajem poslovni prostor 45 m2 + 500 kvadrata otvorenog prostora u Novom Gradu Sarajevo. Prilaz direktno sa glavne ceste. Povoljno. Tel. 061 141 610 Izdajem poslovni prostor 70 m2 u centru grada + 50 m2 terase. Tel. 061 171 399 Izdajem poslovni prostor 70 m2 u centru grada + 50 m2 terase. Ustupam ugovor. Tel. 061 171 399 Izdajem poslovni prostor na Mostarskom raskršću uz glavnu cestu sa grijanjem 105 m2, cijena povoljno. Tel. 061 509 337 Izdajem poslovni prostor od 40 m2 na duži period. Tel. 061 398 436 Izdajem povoljno kompletno opremljen frizerski salon na Otesu. Tel. 061 143 578 Iznajmljujem kancelarijski prostor na M. Dvoru, 2x80 m2 na I i II spratu (zaseban ulaz), 50 metara od Parlamenta BiH. Tel. 061 836 521 Jako vrelo vlastite laboratorijski ispitane čiste vode u sastavu poslovnog objekta površine 1.000 M2, na 17. kilometru od Sarajeva. Pogodno za biznis i proizvodnju. Tel. 061 249 249 lzdajem poslovni prostor na Ilidži centar pov 100 m2. Tel. 061 778 247 Nedžarići izdajem autopraonu komplet opremljena. Tel. 061 244 166 Pos. prostor 85 m2 ili iznajmljivanje na duži period kod ambulante u S. Koloniji. Tel. 061 223 119 Zenica prodajem poslovni prostor suteren 60 kvadrata pogodan za sve namjene. Tel. 061 795 489 i 061 753 131

Potražnja 
Potrebno više stanova i kuća praznih i namještenih za prodaju i izdavanje. Tel. 033 203 127, 062 200 777. 2380-1tt Kupujem garsonjeru na Dobrinji bez posrednika i agencija samo od vlasnika 1/1 do 45.000 KM. Tel. 066 235 385 Kupujem ili mijenjam stan od 53m2 uz doplatu za veći stan 80-100m2. Prednost širi centar grada i niži spratovi. Tel. 061 213 363 Kupujem manji stan bliže kliničkom centru. Tel. 061 338 542 Kupujem manji stan u zgradi do 40 m u Vogošći. Tel. 061 779 609 Kupujem stan do 40 kvadrata, po mogućnosti do trećeg sprata. Tel. 061 387 197, 033 802 070 Kupujem stan na Dobrinji, prizemlje, suteren, do 45 kvadrata. Tel. 061 521 818 Kupujem u Vogošći jednoiposoban - dvosoban stan do 60.000 KM. Tel. 061 233 191 Potreban jedan ili dva cimera, odvojena soba, Alipašino B faza, odmah ispod trolejbuske, kablovska, internet, povoljno. Tel. 062 454 402 Potreban manji i lijepo namješten stan za stranca do 500 KM na relaciji Grbavica, Kovačići, Skenderija na duži period. Samo ozbiljne ponude. Zvati od 08 do 16h. Tel. 066 990 472 Tražim namještenu garsonjeru ili manji jednosoban stan (blizina tramvaja, trolejbusa) do 200 KM. Tel. 062 046 650

Mašine 
Cikular - građevinski, motor 2,2 kw monof. 2880 o/min. Cijena 350 KM. Tel. 062 561 778 Cirkular - trof. motor (žaga i noževi za hoblanje na istoj osovini). Tel. 061 145 885 Elektro-motor sa hidrauličnom pumpom za betonaru (vrata mješalice). Cijena 200 KM. Tel. 062 561 778 Prodajem aparat za varenje Gorenje. Tel. 463 383 Prodajem drebang s alatom. Supra 550. Tel. 061 131 014 Prodajem viljuškar marke Hyster, 5t, duge vile. U ekstra stanju. Povoljno. Tel. 061 163 894 

Nokia N73 muzic edition u extra stanju 50 KM. Tel. 063 798 978 Prodajem Nokiu 6230i 50 KM, Samsung j700 50 KM, Sonyericson w880i 60 KM, Sonyericsson t610i 30 KM, uz sve tel. ide punjač, usb i memory kartica. Tel. 062 606 060 Prodajem Samsung star pink s5230 u extra stanju. Tel. 062 606 060 Prodajem Sony Ericsson Vivaz u odličnom stanju. Kupljen u Njemačkoj prije tri mjeseca. Kamera 8 pix. Fiksno 250 KM. Tel. 062 856 038 Prodajem SonyEricsson w880i 60 KM, Samsung star s5230 u extra su stanju. Tel. 062 606 060 

Ležaj - kauč samac sa 2 ladice za posteljinu 100 KM, moderni ovalni luster iz Njemačke Inoks pet svjetiljki sa tegom za podešavanje visine, 100 KM, Sarajevo. Tel. 066 235 385 Peć (80 /70) na plin + stalak za pomjeranje visine + 2 pleha + boca za plin 700 KM. Tel. 061 494 894 Prodajem centrometalovu peć za centralno grijanje na čvrsto gorivo, 25 kw. Tel. 061 226 734 Prodajem dupla vrata na jednom štoku, bijeli bor puno drvo nova, povoljno. Tel. 061 397 976 Prodajem dvije plinske peći fasadna i za dimnjak. Tel. 061 828 389 Prodajem električni uljni radijator 9 rebara marke Vivax malo korišten. Tel. 061 184 724 Prodajem gusanu peć za c. grijanje, na lož ulje 35kw sa bojlerom, plamenikom i pumpom. Tel. 061 760 761 Prodajem kamin sa štedišom, cijena 100 KM. Tel. 033 459 473 Prodajem zidnu plinsku peć 80 KM. Tel. 061 225 905

Ostalo 
Fotoaparat Minolta 404si (na film) prodajem sa dva objektiva AF 28-80 (0.38m/1.3ft macro),AF 75-300(1.5m/4.9ft macro)itorbicu original,nemablica.Cijena fiksno 250 maraka. Tel. 061 477 854 Fuji film 12 megapixela, 5x optički zum nov u kutiji digitalni aparat i digitalna kamera sa karticom. Tel. 061 817 960 Prodajem DVD-Player Grundig ispravan 20 KM iz Tuzle. Tel. 066 745 991 Prodajem kameru osam mm ispravna, više foto aparata ispravnih za kolekcionare. Tel. 063 802 398 Prodajem Play Station 2 čipovan, 2 đojstika, sve potrebne kablove, u odličnom stanju + 10 igrica za 150 KM. Tel. 061 970 975 Prodajem plejstešn 3, jedan džojstik, dva CD-a, 60 gb., 550 KM. Tel. 063 046 747 Prodajem TV color Days ekran 52 cm, 150 KM. Tel. 061 103 038

Kućni ljubimci 
Na prodaju vrhunska štenad tornjaka i njemačkog ovčara sa svim papirima, dostava po dogovoru. Tel. 061 101 283 Prodajem - papagaje mlade - tigrice, raznih boja. Tel. 062 435 260 Prodajem crvenu kanarinku sa kafezom 40 KM. Tel. 061 184 432 Prodajem male tornjake povoljno. Tel. 061 198 796 Prodajem mušku štenad labrador retrivera stara 2 mjeseca, s rodovnikom i urednim vakcinama. Tel. 063 442 857 Prodajem povoljno 8 mjeseci starog Haskia sa plavim očima, mužjak sa papirima. Tel. 061 915 915 Prodajem štenad mogsa stara 4 mjeseca, cijena 500 KM sa papapirima. Tel. 062 206 251 Prodajem štenad rotvajlera, stari dva i po mjeseca u leglu imaju jos jedan, mužijak 200 KM i tri ženke po 100 KM. Roditelji se mogu pogledati pri kupovini. Tel. 061 190 781 Prodajem ženku švajcarskog ovčara sa pedigreom i svim papirima. Tel. 061 143 433

Ostalo 
Balkonska vrata pvc, nova 210x95 7 komada, prozori pvc 135x110 - 9 komada,125x110 -2 komadasa al.roletnama, uvoz iz Njemačke. Tel. 061 221 441 Prodajem 3 ustakljena prozora 160x130 sa zaštitnim gelenderima. Tel. 061 108 221 Prodajem grede 10x12 cm 5 i 6 m. Vojkovići. Tel. 065 499 060 Prodajem polovan crijep Kontinental. Tel. 062 829 321 Prodajem polovan crijep u veoma dobrom stanju “Novi Bečej tip 222” vrlo povoljno. Tel. 062 966 589 Prodajem polovnu stolariju “Jelovica”. Tel. 061 914 159 Prodajem punu ciglu, format 25X12 cm. Tel. 066 711 208

Zamjena 
Mijenjam 2-soban stan (59 m2) na Grbavici za veći uz doplatu na istoj lokaciji. Tel. 033 431 999 Mijenjam dvosobanstan na Dobrinji 3b na 4. spratu od 56 m2 za manji stan niže spratnosti na Dobrinji, prodajem regal sa 2 dvokrilna ormara 1 sa staklom drugi bez stakla hitno. Tel. 061 202 204 Mijenjam kuću u Starom Gradu za jednoiposoban stan - Sarajevo. Tel. 063 514 023 Mijenjam stan 39 m2, na Dobrinji 2, za sličan u Starom gradu ili Centru. Tel. 061 106 849 Mijenjam za hrvatsko primorje vikend kuću 125 m2 sa okućnicom 1820 m2 sa lijepim pogledom, Kobiljača opština Ilidža. Tel. 062 552 293 Penzioner iz Sarajeva mijenja stan 35 m u trospratnoj zgradi kod Vrhovnog suda, renoviran, kabl., parking basta za sl. nekretninu na Jadranu urednih papira. Tel. 062 562 601

Namještaj 
Hitno prodajem manji ugao u odličnom stanju. Cijena 350,00 KM. Tel. 061 200 820 Prodaje se ugaona garnitura, 320x260 cm, smeđe boje, 100 KM. Tel. 033 228 000 Prodajem 4 kreveta sa madracima 190 90 ručna izrada bijeli bor lakiran. Cijena je 150 KM. Kreveti su u odličnom stanju i pogodni za pansione. Tel. 061 386 611, 061 553 344 Prodajem garnituru iz dnevnog boravka trosjed, dvosjed i fotelja. Tel. 062 098 006 Prodajem garnituru za dnevni boravak, nova, cijena po dogovoru. Tel. 033 460 346 Prodajem namještaj stilski po komadu i naveliko mermerne ploče i druge stvari. Tel. 062 189 558 i 033 658 318 Prodajem regal-most, dvije vitrine puno drvo, korišteno, vrlo povoljno. Tel. 033 531 192 Prodajem trosjed i dvosjed, dobro očuvan, povoljno. Tel. 061 275 445 Prodajem ugao sa foteljom, dvosjed i fotelju, sve 300 KM. Tel. 033 465 545

Ostalo 
Prodajem ćurke piliće i domaće koke ljekovita jaja i japanske prepelice. Tel. 063 485 152 Prodajem inkubator poluautomatski, za raznu perad do 70 jaja, pogodno za domaćinstva, valivnost preko 90%, upotreba jednostavna, garancija stalna, 150 KM. Mirso. Tel. 061 854 294 Prodajem vlastite ćurke, patke, guske - guščiju mast, mlade kokoši horoze. Donosim na adresu žive ili očišćene. Tel. 061 925 691

Kompjuteri 
Novo u ponudi! Izrada vizitki (100 komada = 10 KM), servis računara, instalacije sistema, antivirusi, video nadzor. Radimo non-stop (0-24h). Posebna pogodnost, besplatno oglašavanje na nasoj web stranici www.bhislam.com. Tel. 061 700 863 Prodajem laptop HP compag mini procesor1.8.Mherz H.Disk160gb,vine 2 gb može do 4 gb. Veličina 10,1.inc. Baterija drži 6 sati. Tel. 061 788 076 Prodajem laptop HP compak mini procesor 1.8. HD 160 GB. Vine 2gb. Može do 4gb, tipke kao u velikog laptopa, veličina10.1 inc. Baterija drži 6 h, 400 KM. Vogošća. Tel. 063 046 747 Prodajem laptop, compaq presario C-500, duel cor pro 1.8, hd 80gb, 1gb ram, led ekr instali win 7, 350 KM. Tel. 061 366 686 Prodajem matičnu ploču ASUS A7V266-E sa procesorom Amd Athlon 2000+, kulerom i drajverima za 45 KM i hard disk WD Caviar 40GB za 20 KM. Tel. 061 702 383 Prodajem nove laptope, mobilne telefone i plazme u pola cijene. Tel. 062 258 087 Profesionalno rješavanje kompjuterskih problema povoljno. Ugradnja i zamjena komponenti, antivirusna zaštita. Instaliranje windowsa, umrežavanje. Dolazak. Tel. 061 170 085 Računar Dual Core Pentium, 2GB RAM DDR2, 80GB HDD, DVD, VGA 1GB DDR3, miš, tastatura, garancija, 300 KM. Tel. 062 267 695 Servis računara “AKI” Grbavica. Instalacija, održavanje, antivirusi, programi, internet, nadogradnja računara. Sve na jednom mjestu. Dolazak na kućnu adresu. Tel. 061 545 375 Servis računara Fresh computers. Tel. 063 700 305 Servis računara Majo, profesionalna dijagnostika i popravak računara, instalacija windowsa, antivirusna zaštita, internet konekcija + konfiguracija wireles rutera. Tel. 061 243 611

Zemljišta 
Bos. Krupa, Donje Krcane, prodajem 9 parcela: od 630 m2 do 1.030 m2, vl. 1/1, fotografije i dokumenti na pik.ba, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886 Briješće, parcele za kuće vl. 1/1, 400 metara od škole, može zamjena za mlađe auto ili džip uz dogovor. Tel. 061 103 080 Dobrinja 5.000 kvadrata zemljišta za gradnju poslovne zgrade, može i 2.500 kvadrata zemljišta, kao i 1.250 kvadrata zemljišta, na kraj dobrinjskog bulevara sve po dogovoru. Tel. 061 103 080 Ilidža Osjek, prodajem građ. placeve. Tel. 033 699 195 Opština Trnovo-Federacija, prodajem 4,5 duluma zemlje livada, kroz imanje teče 100 m čista rijeka, izvori rijeke su 50 m udaljeni od imanja, sačuvana priroda, sve zagrađeno žicom, željezna kapija, od glavne ceste koja ide za Trnovo udaljeno 2 km, do sela Gračanica asfalt, od sela 800 met. makadama, sve 1/1. Cijena po dogovoru. Tel. 061 686 095. Prodajem dunum zemljišta Misoča - Ilijaš. Tel. 061 333 245 Prodajem parcele za kuće i vikendice, u račun auto. Tel. 061 159 249 Prodajem zemljište 10 duluma, može u placevima, Poturovići, Vogošća iznad Toyota servisa. Tel. 062 607 614 Prodajem zemlju za vikendice, Djevojačke vode. Tel. 065 335 075

Garaže 
Garažu izdajem 13 m2, Aerodrom. naselje, povoljno, A. Šeremeta. Tel. 061 897 959 Garažu izdajem sa kanalom 15 m2 blizu kina Kumrovec. Tel. 061 145 847. Izdajem garažu na Čengić Vili. Tel. 033 642 610 Izdajem garažu na Koševskom brdu, ulica Jukićeva, cijena 60 KM. Tel. 061 264 179 Izdajem garažu povoljno, Sarajevo. Tel. 061 922 569 Izdajem garažu u privatnoj kući na Grbavici I. Tel. 063 639 213 Prodajem 2 garaže na Ciglanama jedna do druge iza Robota. Tel. 061 856 041 Prodajem garažu na Grbavici. Tel. 062 547 731 Prodajem garažu u naselju C5 Dobrinja, veličina 12,69 m2, cijena eur 7.000,00. Tel. 062 127 677

Kuće 
Ilidža -kućakodstare Opštine sa 483 m kvadratna stambenog prostora i 676 m kvadratnih okućnice. 065 877 065. Ilidža, Kobiljača, vikend kuća 125 m2 sa okućnicom 1.820 m2, sa lijepim pogledom. Cijena po viđenju. Može i zamjena za hrvatsko primorje. Tel. 062 552 293 

Apartman na Vlašiću, blizu starta žičare. Tel. 061 210 650 Apartmani, namještene sobe za dnevni boravak i prenočište. Kod Vize. Tel. 061 897 866 Apartmansko prenočište iznad Katedrale, parking, internet, kablovska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647 Bjelašnica apartman 56 m2, ll sprat, balkon, lift, garaža, povoljno. Tel. 061 571 199 Gradac - povoljno izdajem sobe sa balkonima, pripadajućim kupatilom i WC-om i upotrebom kuhinje. Tel. 00385 21 697 340 Hrasno, sobe za noćenje i kraći boravak. Tel. 062 100 285 Izdajem apartmane, sobe za noćenje sa parkingom od 15 do 25 KM, Koševsko Brdo. Tel. 062 226 665 Izdajem sobe za prenočište u blizini Baščaršije. Sobe imaju svoje kupatilo internet, cablovsku, parking. Tel. 061 184 724 Izdajem vikendicu na Jahorini 50 m od skijaške staze. Tel. 066 136 470

Bijela tehnika 
Polovan frižider Bira130+35lit.,cijena 70 KM. Tel. 061 905 086, 033 218-573. Prodajem električni šporet marke Bira, malo korišten. Cijena 100 KM, Sarajevo. Tel. 062 672 361 Prodajem mašinu za veš marke Ardo uvezena iz Italije kao nova cijena 200 KM. Tel. 062 062 493 ili 061 304 259 Prodajem mašinu za veš, nova, nekorištena, 100 KM. Tel. 065 923 891 Prodajem povoljno elektr. bojler “Mebos” Energoinv. 50 lit., starija tipa, ispravan i očuvan. Tel. 061 171 421 Prodajem veš mašinu Gorenje. Tel. 463 383 Stara tipa mašina za veš Gorenje, 100 KM, zvati naveče. Tel. 238-283. 

Kupujem i prodajem knjige.Tel. 061 338 893. Prodajem 100 knjiga starijih izdanja, strani jezici, 50 značaka, 50 zastavica. Tel. 037 351 057 Prodajem knjige iz gramatike italijanskog i engleskog jezika. Tel. 061 243 836 Prodajem medicinske enciklopedije 3 toma, izdanje “Svjetlost” Sarajevo. Tel. 037 351 057 Prodajem sportske knjige “Ribolov” Šefika Mršića, Konjički sport Bihaća, Bihaćka hronika. Tel. 037 351 057

Ostalo 
Harmonika vrata Harmik. Prodaja i ugradnja sa dvije vodilice. Tel. 033 225 227, 061 516 910 Prodajem repromaterijal za izradu nakita. Tel. 062 654 185

Dnevni avaz četvrtak 20. oktobar/listopad 2011. 43 
Potrebna radnica za rad u frizerskom salonu na Saraj Polju. Tel. 061 275 468 Profesionalnom TV šminkeru potreban stalni posao. Tel. 061 488 222 Student iz Sarajeva, vrijedan i odgovoran, živi sa majkom, radio bih posao noćnog čuvara za 250 KM. Tel. 062 087 419 Tražim posao noćnog čuvara ili bilo kakav posao iza 17h, redovan student. Tel. 061 079 262 Tražim posao noćnog čuvara. Tel. 061 172 895 Tražim posao posedujem kao vozač B, C kategoriju. Tel. 065 297 114 Tražim posao trgovinske dostave B kategorije, distribucija štampe, pekara i slično. Tel. 066 064 875 Tražim posao! Završena VSS (inžinjer - građevine), jedna god radnog staža u struci, vozačka dozvola E kategorije dobro poznavanje rada na računaru Auto-cad itd. Tel. 061 850 231 Tražim posao, imam 20 god., smjer rukovaoc rudarske mehanizacije površinskog kopa. Tel. 062 985 759 Tražim posao, komercijaliste, konobara, ili el. struke. Tel. 063 078 696 Tražim posao. Poznajem engleski, arapski jezik. Posjedujem vozačku B, C kategoriju. Tel. 062 855 716 Tražim posao. Radila bih kao pomoćna radnica u kuhinji. Tel. 062 891 802 Tražim radnika za održavanje stoke, dobra plata. Tel. 061 789 871 Ugostiteljskom objektu, na Baščaršiji potrebno osoblje: roštiljdžija, servirka, konobari. Zvati od 10-16h. Tel. 061 493 723 Vozač B C D E kategorije, posjeduje cpc i adr certifikat, traži zaposlenje. Tel. 062 854 694

Va{ mali oglas danas }e vidjeti ljudi

300.000 

Prodajem čamac gumeni Yamaha zodijak 380 s star 4 godine cijena po dogovoru. Tel. 061 146 270 Prodajem kosu klupu za vježbe, očuvana, povoljno. Tel. 063 023 377 Prodajem sobnu traku za trčanje nova, Tuzla. Tel. 063 509 470 Prodajem sto za stoni tenis na rasklapanje nov. Tel. 061 618 483 

Kolekcija 503 topografske karte BiH. Razmjera 1:25.000. Najbolje do sada izrađene karte VGI/JNA na jednom DVD-u. Tel. 032 244 417 Kolekciju antikviteta prodajem, pogodnu za galeriju ili luksuzan hotel, za 4.000 eura. Tel. 061 497 121 Kupujem 15 komada novina Tempo sa posterima po dogovoru, objavljeni od 1982. do 1988. godine. Plaćam 10 KM po komadu, plus prevoz 50 km. Tel. 061 876 741 Kupujem srebro, srebrene novčiće, nakit srebreni, predmete od srebra, ordene, medalje i slično. Tel. 061 139 767 Kupujem stare razglednice do 1960. god., sa bilo kojim motivom. Tel. 061 284 915 Kupujem stare razglednice i long plej ploče. Tel. 061 284 915 Prodajem harmoniku Dallape dugmetara 140 basova, 2.000 eura. Tel. 061 131 014 Prodajem pištolj HS 9, osobama sa odobrenjem, cijena 710 KM. Tel. 061 836 076 Prodajem pušku 1921. god., Kraljevina Jugoslavije u ex. stanju. Tel. 061 145 110 Prodajem unikatnu i očuvanu vitrinu sa ogledalom (Alt Deutsch - kraj 19. vijeka). Povoljno. Tel. 061 366 921 

VELIKA AKCIJA. U prodaji su bukova cijepana drva, čokovi metrice 65 KM, ugalj (Kreka) drveni 90 KM, kameni (Banovići) 160 KM, briketi 180 KM. Tel. 061 247 186, 062 552 323. 11385-1Ndž Kupujem staru deviznu štednju i ratnu odštetu. Isplata odmah. Certifikate, kupovina - prodaja za otkup stana povoljno. Tel. 061 526 918. 11685-1Ndž Briket i drva vreća 5 KM, bukova iscijepana drva 1 metar 75 KM, tačna mjera. NE KRADEM!!! Tel. 062 424 220, 063 497 226. 2119-1tt “Prodaja ogrevnog drveta” (cijepano - ćutci) kao i uglja (Kreka kameni), bukovi i jelovi briketi. Prevoz obezbijeđen isti dan. Tel. 062 203 119. 11932-1Ndž “GORI VATRA” doo nudi drva i ugalj na deset rata za penzionere i sve usposlene. Posebna pogodnost za gotovinsko plaćanje. Tel. 061 173 949. 11942-1Ndž U prodaji je ugalj Banovići (orah kocka), ugalja Kreka, drva rezana i cijepana. Isporuka brza, količina zagarantovana. Tel. 061 026 202. 11942-1Ndž “RASPRODAJA OGREVA” bukova drva u svim oblicima, ugalj Banovići (kocka, orah), drveni ugalj Kreka, prevoz obezbijeđen. Tel. 061 670 068. 2342-1tt Kaverta nova viagra, snažne tablete za mušku potenciju, cialis tablete za produženu potenciju, diskretno, uputstvo, garantovano efikasno. Tel. 065 417 196 Kupujem deviznu štednju i ratnu odštetu, isplata odmah. Tel. 065 027 864 Kupujem dionice, obveznice, stara devizna, štednja ratna potraživanja, odšteta u čitavoj BiH. Isplata odmah. Tel. 063 351 572 Kupujem dionice, stare devizne štednje, odštete, certifikate. Tel. 061 348 708 Kupujem hitno norvešku gušanu peć Jotul polovnu humanitarnu plaćam do 250 KM. Tel. 061 400 190 Kupujem kontejner manji može i oštećen. Tel. 061 158 784 

“PARTY PICA” stadion Grbavica za rad potrebne 2 ozbiljne djevojke. Info tel. 061 546 443. 2266-1tt Fast fudu na Alipašinom Polju potrebna radnica na posluživanju. Tel. 061 775 330 Frizerskom salonu za žene i muškarce potrebna radnica. Tel. 061 813 346 Građevinski radnik traži posao, desetogodišnji rad na građevini, radio i kao grupovođa, vozačka B kategorije. Tel. 066 064 875 Hitno tražim posao, stalni radni odnos, noćni čuvar ili u državnoj firmi radio bi časno i pošteno, imam 45 g., imam B katagoriju državni. Tel. 062 151 642 Hitno tražim zaposlenje kao tehn. sekretar operater sa radnim iskustvom. Može i rad u trgovini, agenciji, kiosk, itd. Tel. 066 265 724 Kuhar sa radnim iskustvom traži posao kuhara ili pomoćnog kuhara. Tel. 063 480 802 Mladić sa završenom SSS, poznavanje engleskog i španskog, traži posao (recepcija i sl.). Tel. 061 381 802 Momak 28 godina tražim posao u ugostiteljstvu kao šanker, imam radno iskustvo ili kao šef odjeljena hitno. Tel. 062 442 956 Momak 35 godina, ozbiljan i vrijedan, traži bilo kakav posao. Tel. 061 709 346 Osam wellness asistenata, samostalan posao bez šefa. Mogućnost zarade 700 eura i više. Tel. 062 288 691 Pizza majstor i kuhar sa velikim iskustvom, traži posao sa smještajem. Tel. 064 401 91 01 Potrebna djevojka za rad u piceriji na posluživanju. Tel. 033 203 005 Potrebna radnica sa iskustvom do 30 godina za rad u trgovini. Ilidža, Otes. Tel. 061 157 473 

Kupujem potrošene akumulatore svih veličina 10 do 20 KM po komadu, te sve vrste otpadnog željeza, stare veš mašine, itd, dolazim na adresu, Sarajevo i okolina. Tel. 061 540 533 Kupujem staru deviznu štednju, dionice, ratnu odštetu, isplata odmah. Prodajem certifikate za otkup stana. Tel. 061 836 657 Kupujem staru deviznu štednju, obveznice, dionice odšteta. Isplata odmah u FBiH i RS. Tel. 061 517 897 Kupujem staru deviznu štednju, obveznice, ratne štete, dionice i dr., dobro i odmah plaćam. Tel. 061 191 935 Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu i dionice, dolazim na adresu, isplata odmah. Tel. 066 734 673 Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu, obveznice, dionice, isplata i dolazak odmah u FBiH i RS. Prodajem cetifikate povoljno za otkup stanova. Tel. 061 175 237 Ostvarite svoj biznis proizvodnjom nekih od 50-tak alkoholnih pića, prva domaća brošura! Tel. 032 244 417 Otkup sekundarnih sirovina (papir,arhiva, najlon, PET, plastika). Cijena dobra, a isplata odmah. Eko-forma d.o.o. p.j. Ilidža, ul. M. Gavrankapetanovica 11 (Nedžarići kod Pennyplus). Tel. 061 948 640 Poklanjam sadnice lipe, graba, javora. Tel. 066 092 978 Povoljno stolice za ljuljanje, korpe i kaveze za mačke, pse i opletene boce. Tel. 061 200 894, 033 525 966 Presnimavanje sa video kaseta, mini DV,I 8mm na DVD. Sarajevo. Tel. 062 824 523 Prodaje se rashladna vitrina i rashladni ormar, vaga. Tel. 061 481 605 Prodajem 2 caffe aparata za kafu sa mlinom, peć za palačinke italijanska i običnu vagu libela do 20 kg. Tel. 066 830 935 Prodajem 2 ugaone sečije bijeli bor presvučene kožom, a pogodne za buregdžinice i ćevabdžinice. Tel. 066 830 935 Prodajem bolesnički krevet dvomotorni sa madracem i dekubitus dušekom sa kompresorom, sve 1.200 KM. Tel. 061 348 325 Prodajem bukova drva iscjepana 2+1 60 maraka metar kupite 2 metra dobijete 1 metar gratis. Tel. 061 276 664 Prodajem bukova i grabova drva, cijena 43 KM iscijepana i suha. Dovozimo na adresu. Zovnete danas, dobijete drva danas. Tel. 062 455 903 Prodajem bundu nerc (od glave i nozica, vel 44), žensku garderobu, vel. 44 i obuću, vel. 38-39. Tel. 062 547 587 Prodajem daske od regala. Tel. 468 450 Prodajem dobro očuvan polovni vuneni ćilim 380 x 280 cm, cijena 50 KM. Tel. 033 666 138, 062 104 226 Prodajem jaja od prepelica 0,33 po komadu Gradačac. Tel. 061 639 917 Prodajem kofer električnu šivaću mašinu u dobrom stanju, cijena povoljna. Tel. 061 352 034 Prodajem komplet inventar za buregdžinicu - aščinicu. Tel. 063 189 457 Prodajem kontejner u dobrom stanju dimenzije 6,20x2,40 sa WC-om. Tel. 061 226 449 Prodajem manometre ručku i brenere za autogeno varenje. Tel. 061 548 599 Prodajem mašinu za prženje kafe, italijanske proizvodnje “Petroncini” 30kg, zagrijavanje do 300 stepeni, mogućnost prženja express kafe. Mašina je u odličnom stanju sa svim priključnim elementima za otprašivanje i filtriranje. Cijena po dogovoru. Tel. 061 208 707 Prodajem mašinu za rezanje mesa sa kostima 1.300 KM ili mijenjam za agregat preko 7 kw. Tel. 066 188 290 Prodajem med čista šumska paša, cijena 12 KM na veliku količinu. Tel. 062 727 919 Prodajem neuložene certifikate za otkup stana u cijeloj Federaciji BiH. Povoljno! Tel. 061 458 147 Prodajem plastenike od 40-100 kvadrata nove sa novim najlonom garancijom i prevozom. Tel. 061 510 673 Prodajem podne grijače. Tel. 061 358 261 Prodajem podpazušne štake metalne za odrasle, jeftino. Tel. 653 454 Prodajem portabl šivaču mašinu cijena 50 KM. Tel. 062 134 216 

Prodajem povoljno pelene za odrasle. Tel. 062 440 655 Prodajem rakiju šljivu prepeka 47 stepeni, 1l - 15 KM, krušku 1l - 20 KM, sijeno nebalirano 1 kg - 20 feninga. Vitez. Tel. 064 4057 286 Prodajem rashladnu vitrinu Soko Mostar, 190 dužina i 80 visina. Tel. 061 755 391 Prodajem ribu (smudž, šaran, kljen). Tražim veš mašinu u dobrom stanju. Tel. 061 498 177 Prodajem sadnice jagoda - mjesečarki, malina i žive ograde. Tel. 061 220 420 Prodajem solarijum starija tipa i spravu za vježbanje Orbitrek. Tel. 062 341 353 Prodajem šivaće mašine Bagat, Singer i Pfaf (koža) na 2 rate uz garanciju. Tel. 061 145 504 Prodajem šivaće tri mašine, jedna Singer veća, povoljno. Tel. 033 453 737 Prodajem šivaću mašinu, štepenica industrijska. Tel. 062 105 039 Prodajem zimske futrovane jakne, nove. Cijena 5 KM. Tel. 061 335 269 Pržiona kafe. Dva kamena mlina vaga pakirica. Kao nova. Cijena po dogovoru. Tel. 062 077 739 Sarajevski kanton - Prodajem vlastito domaće crno grožđe. Cijena 1 km/kg. Tel. 061 862 730 Sezonska rasprodaja stolica, fotelja, dvosjeda, stolova, korpi i dr. proizvoda pletenog namještaja. Cijena izrazito povoljna. Tel. 061 200 894, 033 525 966 Tražim agregat preko 7 kw. U zamjenu dajem fordov kedi 1994. god, neregistrovan. Tel. 066 188 290

Zanatske 
NAJPOVOLJNIJE, NAJKVALITETNIJE ALUMINIJSKE ŽALUZINE 20 KM, TRAKASTE ZAVJESE, VANJSKE ROLETNE, HARMONIKA VRATA, BLINDO VRATA, PVC PROZORI. TEL. 061 501 401. 10234-1Ndž “KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namještaja, auta, pranje portala, itisoni 1m/1,5 KM, generalno čišćenje 5 KM - 1 h. Firma “GLANZ”. Tel. 061 350 688. 11305-1Ndž Servis veš mašina (Gorenje, EI Niš, Končar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), šporeta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 1478-1tt Alu žaluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne, tende, platnene roletne. Cijena sa ugradnjom. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 11424-1Ndž MIKADO - Al. žaluzine, trakaste, panelne i DUAL zavjese, VANJSKE PVC I AL. ROLETNE, platnene roletne i harmonika vrata. Tel. 033 655 600, 061 55 15 15, www.mikadobh.com. 11771-1Ndž TV SERVIS vrši popravke svih TV aparata. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033 451 778. Mob. 061 148 042. 11909-1Ndž KANALIZACIJA “SUBAŠIĆ” - Elektromehaničko pročepljenje kanalizacije¸Ispiranje kanala visokim pritiskom vode (vozilo 150 bari)¸Pregled kanal-kamerom i lociranje kvarova; Brze intervencije, popravke, održavanje... Tel. 033 223 560, 061 100 078. 2386-1tt Bravarske radove, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078 Brzo i kvalitetno molujem. Tel. 061 926 333 Građevinski radovi od temelja do krova stiropor fasade sa našim ili vašim materijalom. Tel. 062 216 268 Keramičar vrši usluge postavljanja pločica, cijena 8 KM. Tel. 061 511 249, 033 444 630 Keramičarske usluge kvalitetno. Tel. 061 083 369 

Mijenjamo konvektore, ventile i druge radnje za grijanje kvalitetno i povljno. Tel. 033 800 514, 061 922 476 Najkvalitetnije i najpovoljnije sa garancijom radimo termo-fasadu i španske zidove. Tel. 061 278 188 Parket postavljanje, brušenje se vrste parketa, podova, laminata sa besprašinskom mašinom. Tel. 062 921 100 Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286 Staklar vrši sve vrste staklarskih usluga. Dolazim na adresu. Tel. 061 609 947 Stolar izrada kuhinja, plakara, predsoblja, šadrvana. Tel. 061 827 806 Stolar vrši opravku i izradu namještaja, stolarije, dihtovanje i sl. Tel. 061 312 956 Tapetar kvalitetno presvlačim sve vrste tapaciranog namještaja, a ujedno i pravim novi po željenoj dimenziji i modelu. Tel. 061 829 108 TV video servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata. Dolazak na kućnu adresu. Daljinski upravljači za sve marke TV aparata. Tel. 650 867, 061 188 410 Vodoinstalater opravlja i postavlja česme, vodokotliće, sifone, ventile. Penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803 Vodoinstalater povoljno opravlja staro, montira novu instalaciju i renovira kupatila. Tel. 061 225 727 Vodoinstalater sa iskustvom vrši opravke instalacija, montažu sanitarnih uređaja i pročepljenja. Tel. 061 348 717

Ostalo 
Žohare, stjenice, žute mrave i miševe uništavamo, 100 % garancija. Tel. 033 234 805, 061 184 796. N. “Higijena” najpovoljnije dubinsko usisavanje pranje i ispiranje svih vrsta tepiha 1 KM-m! Ugao 20 KM, Kauč 10 KM! Sarajevo. Tel. 061 141 944 Autoprevoz kombijem, selidbe, odvoz šute, obez radna snaga, jeftino. Tel. 061 378 166 Brinula bih o starijoj osobi ili čuvala bi djecu. Tel. 062 729 778 Brinula bih o starijoj osobi ili čuvala bih djecu. Tel. 062 095 418 Bula Aida liječim sihire, crvene vjetrove, napade đina napasnika, plač djece, kostobolje, strahove, nesanicu, za nafaku, mir u kući, polaganje ispita, ako vam ne ide ljubav, da djecu imate uspješno, liječim samo po časnom Kur'anu od svih zlih sila. Ako imate ovakvih problema javite se svih vjera i nacija da vam pomognemo s Božijom pomoći. Tel. 066 121 821 Čistila bih i održavala stanove dogovor sa žeskim osobama. Osoba sam od poverenja. Tel. 066 529 114 Čistila bih kancelarije, p. prostore uz prijavu zbog dopune staža, ozbiljne ponude. Tel. 062 781 316 Čistila bih poslovni prostor, ozbiljne ponude. Tel. 062 781 316 Čuvala bih dijete školsko ili predškolsko u vašem ili svom stanu uz pomoć u kući. Može i starija osoba Tel. 061 220 782 Čuvala bih djecu. Tel. 061 842 180 Čuvala bih stare osobe i pomagala u kući. Tel. 468 450 Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe 5x2x2.20 m kubnih. Tel. 061 147 361 Kiper kamionom sa kranom i mini bagerom radimo istovar, odvoz šute, iskope temelja, uređenje površina drenaže. Tel. 061 158 784 Kombi prevoz i selidbe najpovoljnije u gradu odvoz kabastog otpada, šute i ostalog sa radnom snagom ili bez. Tel. 061 890 067 i 066 533 339 Kombi prevoz namještaja, selidbe, odvoz kabastih stvari, povoljno bez oštećenja, radna snaga obezbijeđena. Tel. 062 139 453 Kombi prevoz putnika selidbe odvoz šute, cijena povoljna. Tel. 061 817 424 Kvalitetno vrhunski profesionalci rade snimanje svadbi, rođendana i svega što vi poželite, prave profesionalne spotove... Tel. 062 356 113 Najjeftinija registracija i prevod vozila u Kantonu Sarajevo. Tel. 062 316 911 Ordinacija l.d. Montenegro rješava sljedeće bolesti: diskus hernija, migrena (glavobolja) angina pektoris, skolioza (kriva kičma) spondiloza, cirkulacija, reumatski artritis! Ako nije uklonjen bol minimalno 50/ od prve terapije oslobođeni ste plaćanja! RVI i penzioneri 25 posto popust! Ne trpite bol Ćamil Sarajevo. Tel. 062 580 122 Ozbiljna gospođa penzioner pazila bih stariju gospođu. Tel. 062 320 034 Povoljno za one koji posjeduju vozačku a nisu vozili. Ilidža. Tel. 061 201 698 Prevoz stvari i roba za Višegrad, Rogaticu... 28.10. po akcijskoj cijeni. Tel. 061 158 784 Šivanje autopresvlaka za sva vozila prva i druga ugradnja paleta boja tkanine i eko kože, popravak sjedišta, šivanje kože mjenjača, popravak neba. Tel. 061 215 658 Vršim prevoz putnika klimatiziranim kombijem 8+1 i luksuznim vozilom na sve relacije. Tel. 061 187 954 Zubne proteze i druge usluge zubne protetike, izrada u toku dana, radimo i vikendom. Tel. 061 141 544

Intelektualne 
Bračni par daje uspješno daje instrukcije iz matematike, fizike i hemije. Tel. 033 514 560, 062 256 213 Dajem instrukcije i vršim prevode iz njemačkog jezika. Tel. 061 425 275 Dajem instrukcije iz engleskog jezika i hemije (bakalaureat inž. hemije) Sarajevo. Tel. 061 524 681, 033 801 606 Dajem instrukcije iz engleskog jezika i prevodim sve vrste tekstova. Tel. 062 739 347 Dajem instrukcije iz matematike, povoljno. Tel. 033 651 419 Instruiram đake i studente iz matematike na Al. polju. Tel. 061 157 991 Instrukcije iz engleskog jezika za osnovce i srednjoškolce, sve vrste prevoda. V. Polje, povoljno, profesorica prevodilac - tumač. Tel. 066 941 741, 063 041 880 Instrukcije iz matematike i fizike za sve škole i fakultete. Tel. 061 286 082 Instrukcije iz matematike, 60 minuta 20 KM. Tel. 061 325 800 Matematika, instrukcije đacima, iskusan profesor dolazi vašoj kući. Tel. 062 691 202 Nastavnik matematike i fizike daje instrukcije iz matematike i fizike. Dolazim na adresu. Tel. 062 011 827 Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce, srednjoškolce. Tel. 061 244 251 Profesorica instruira matematiku, fiziku, hemiju, OET uspješno. Tel. 061 188 451, 033 235 141 Sarajevo, nastavnica drži instrukcije matematike za osnovce. Tel. 061 566 473 Student PMF-a povoljno daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjoškolce. Tel. 062 437 683 Studentica engleskog jezika i književnosti daje osnovcima instrukcije iz engleskog jezika. Školski sat 5 KM. Tel. 062 575 204 Uspješno i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220-173

44

^etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
Dana 20. 10. 2011. godine navr{ava se tu`na godina od kada nije sa nama na{ dragi

DE[O (SALKO) ME[I]
Vrijeme koje prolazi ne mo`e umanjiti veliku bol i tugu za tobom. Ostala su najljep{a sje}anja na tvoju plemenitost, ljubav i dobrotu. Ponosni smo {to smo te imali i {to si bio dio nas. Bio si i ostat }e{ vje~no u na{im srcima voljen i nikad zaboravljen. Tvoji: supruga Jasmina, sinovi Mirza i Amir
1216-1tz

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 20. 10. 2011. godine navr{ava se tu`na godina od kako je na ahiret preselio na{

ocu na{eg uposlenika

DE[O (SALKO) ME[I] HALIM KUNOVAC
Energoinvest d.d. Sarajevo - Sektor In`enjering za dalekovode
2428-tt

Vrijeme ne mo`e izbrisati bol i tugu, niti sa~uvati od zaborava. Muhidin Kova~evi} sa porodicom Nedim, Emela, Fatima i Muhidin Kova~evi}
1217-1tz

POSLJEDNJI POZDRAV

suprugu na{e kolegice Amre

Dana 20. 10. 2011. godine navr{avaju se 4 tu`ne godine od smrti na{eg dragog

ZAHIR (MUJO) AHMETOVI] ADNAN MU[OVI]
1946 - 2011.
Suradnici, kolege i prijatelji iz MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE
2430-1tt

Dragi babo, godine prolaze, ali one ne mogu izbrisati na{u neizmjernu bol, ljubav, po{tovanje i stalno sje}anje na tebe i tvoj dragi plemeniti lik. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i sve d`enetske ljepote. Tvoja k}erka Hismija, zet Ramiz, unu~ad Nermina, Nermin i Nejra
2429-1tt

Dana 19. 10. 2011. navr{ila se 21 godina od smrti na{eg dragog i nikada pre`aljenog supruga, oca, svekra i djeda

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj majci

JASMINI KU^UKALI] HASIBA (SALIHA) D@AFEROVI]A
S ljubavlju, ponosom i lijepim uspomenama nosimo te u na{im srcima. Ostaje{ uvijek voljen i nikada zaboravljen. Tvoji: supruga Senija, sinovi Miralem i Mirsad, snahe Nisveta i Murisa i unu~ad Maid, ptt Adna i Haris Draga mati, podarila si nam bezgrani~nu ljubav iz svog `ivota, nau~ila nas da budemo po{teni i iskreni ljudi. Na tome ti zahvaljujemo. @elimo da ti dragi Allah d`.{. olak{a kabur i uvede te u lijepi D`ennet, u~ini sretnom kao {to si i ti ljude oko sebe ~inila sretnima i punim veselja i `ivota. Sinovi Alen i Ahmed
No037868

SJE]ANJE SJE]ANJE SJE]ANJE na mog dragog dedu

Prof. dr. DE[O ME[I]
20. 10. 2010 - 20. 10. 2011.
Po{tovani Profesore, Tvoj plemeniti lik i djelo su za nas stalno nadahnu}e. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. S po{tovanjem, Kolektiv Klinike za anesteziju i reanimaciju UKC Tuzla
1215-1tz

Prof. dr. DE[O ME[I]
20. 10. 2010 - 20. 10. 2011.
Po{tovani Profesore, Tvoj plemeniti lik i djelo su za nas stalno nadahnu}e. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. S po{tovanjem, Kolektiv Klinike za hirurgiju UKC Tuzla
1214-1tz

ZAHIR (MUJO) AHMETOVI]
20. 10. 2007 - 20. 10. 2011.
Danas su ~etiri godine od kako si oti{ao, ali si zauvijek ostao u mojim mislima. Tvoja ljubav koju si mi nesebi~no pru`ao, ostat }e kao najljep{a uspomena mog djetinjstva. Molim dragog Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote. Tvoja unuka Nermina
2429-tt

Dnevni avaz

~etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011.

45

Dana 19. 10. 2011. godine navr{ile su se 3 godine od kada je preselio na ahiret na{ dragi

had`i MEHO (had`i OSMANA) SU[A
Ma koliko vremena pro{lo uvijek }e{ biti u na{im srcima i uspomenama. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Majka had`i [evala, supruga had`i Habiba, sinovi had`i Mahir i Osman, k}erka Mahira, zet Ismet, nevjeste Begzada i Nermina, unu~ad Sumeja, Habiba, Muhamed, Meho, Amina, Hamza i Haris
12008-1nd`

Dana 19. 10. 2011. godine navr{ile su se 3 godine od kada je preselio na ahiret na{ dragi direktor

had`i MEHO (had`i OSMANA) SU[A
Vrijeme prolazi, ostado{e djela - dobrota, po{tenje i ljubav prema ~ovjeku. Bio je i ostao na{ ponos, podr{ka i oslonac u svemu. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a tvojoj du{i vje~ni rahmet. Uposlenici SU[A COMMERCE DOO, VISOKO.
12007-1nd`

Dana 20. 10. 2011. godine navr{avaju se 52 dana od preseljenja na ahiret na{e majke i nane

MU[A ALAGI]
S ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. O`alo{}ena porodica Hatma dova }e se prou~iti na mezarju u Pra~i, 20. 10. 2011. (danas) u 10.00 ~asova.
2425-tt

46

^etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

Dana 20. 10. 2011. godine navr{ava se pet godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog oca, dede i svekra

BAJRAM EROVI]
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.

PORODICA
12014-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragom prijatelju

bratu na{eg dragog prijatelja Hedeta

MUAMERU LOKVAN^I]U
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet, a porodici sabur. Sejo i Dino Pamuk sa porodicom
12017-1nd`

MUAMER LOKVAN^I]
Neka Allah d`ele{anuhu podari sabur tvojim najmilijim, a tebi mjesto u d`enetskim avlijama. ESAD SADIKOVI] SA PORODICOM
12016-1nd`

TU@NO SJE]ANJE

BOLNO SJE]ANJE

Dana 20. 10. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od preranog prelaska na ahiret na{e drage sestri~ne i rodice

Dana 20. 10. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od kada je na ahiret preselila na{a draga sestri~na

AJLA (MEHE) FRENJO
Voljena na{a, Sje}anje na tebe je dio na{ih `ivota u kojima }e{ nam vje~no nedostajati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoji: tetka Nazifa, tetak Asim, ro|ak Arman i ro|ak Alija sa suprugom Eminom
1454-1mo

AJLA (MEHE) FRENJO
Zauvijek }e ostati bol i praznina u na{im srcima zbog tvog preranog odlaska. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i neka je rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: tetka Hatid`a, tetak Adem Balavac, daid`a Alija Jaganjac sa porodicom
1453-1mo

1985 - 2011.

1985 - 2011.

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog

na na{u dragu

Na dana{nji dan se navr{ava godina od smrti na{eg voljenog supruga, oca, punca, svekra, dede i pradede

HAJRU HAD@ANOVI]A
S ljubavlju i ponosom Te spominjemo, s osmijehom na licu Te se sje}amo, s ~e`njom u srcu Te volimo. Tvoji: supruga Behija, sin Ibro, k}i Vasvija, unuke Elma, 2418-tt Lejla sa porodicom, Beca i Ena, snaha Jasminka

20. 10. 2002 - 20. 10. 2011.

AZEMINU - NERKU HALAPI]
19. 10. 2002 - 19. 10. 2011.
Te{ko je `ivjeti bez tvog srca, dobre i ~iste du{e u kojoj je bilo mjesta za sve. Tvoja majka Fatima, sin Dino, sestra Enesa sa PTT porodicom, nevjesta Bahra

MU[AN (ALIJA) USTAMUJI]
Vrijeme prolazi, a bol i tuga ostaju. S tugom, ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Neka je rahmet tvojoj du{i. Tvoji: supruga i djeca sa porodicama
2420-1tt

Dnevni avaz
Dana 19. 10. 2011. godine navr{ila se godina od preseljenja na ahiret na{e drage

~etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011.

47

ABIDE (TAIBA) ABASPAHI], ro|. MUSABA[I]
(1938 - 2010)
Sa po{tovanjem i velikom ljubavlju te spominjemo i ~uvamo uspomenu na tvoju neizmjernu dobrotu i ljubav koju si nam pru`ala. Neka ti dragi Allah podari D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Ned`ib, k}erke Mirsada, Binasa i Enisa, zetovi Mithat i Sead, unu~ad Benjamin i Una Hatma dova }e se pokloniti u petak, 21. 10. 2011. u d`amiji u Hrasnici.
2412-tt

TU@NO SJE]ANJE

Dana 20. 10. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana otkako sa nama nije na{ voljeni

POSLJEDNJI SELAM

Dana 20. 10. 2011. navr{ava se {est tu`nih godina kako nas je napustila na{a najdra`a

EMILIJA SALAMUNOVI] - EMICA
Sje}anje ne i{~ezava na tragu godina, ljubav ne bri{e vrijeme. Ti pripada{ svakom na{em trenutku koji `ivimo bez tebe, voljena na{a. Vole te tvoji: Zorica, Sanela i Dino
2355-tt

DRAGAN TOMI]
Hvala ti na dobroti i ljubavi koju si nam nesebi~no pru`ao. Ostat }e{ uvijek voljen i nikad zaboravljen, jer smr}u se ne umire. O`alo{}ena porodica: supruga Kaja, sin Goran, k}erka Marinela sa porodicama Ovom prilikom se zahvaljujemo svim dobrim ljudima koji su nam pru`ili podr{ku i sa nama podijelili tugu. U ~etvrtak, 20. 10. 2011. u 12 sati }emo posjetit }emo njegovu vje~nu ku}u.
2369-tt

ERMIN BOSTAND@I]
Od strine Bibe, Semira i Mersije

TU@NO SJE]ANJE

FADIL (AVDO) HALAPA
1947 - 2002.
S ljubavlju te se sje}amo i ~uvamo u na{im srcima. Tvoji: supruga Bahra, sin Elvir, snaha Dina, unuci Faris i Tarik, prija Sana
2405-tt

Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote.
p-71320

Dana 21. 10. 2011. godine navr{ava se 7 dana kako je preselila na ahiret na{a draga supruga, majka, punica

SAD@IDA (ISMET) HAD@IME[I], ro|. ]UR]I]
Kako pro|o{e ovi dani, kako te nema, osjetih se mirnijom i tu`nijom nego ikad. Majko moja, drug moj, te{ko je shvatiti da te zaista vi{e nema. Nedostaje{ nam. Ne postoje rije~i utjehe koje bi ubla`ile bol i tugu za tobom, samo postoji ljubav koju smrt ne prekida. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u petak, 21. 10. 2011. u d`amiji 11991-1nd` Otes, poslije ikindije namaza u 15.30 sati.

Dana 20. 10. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e drage mame

Dana 20. 10. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana kako je prestalo kucati srce na{e nane

HIDAJETE (GALIB) AD@ANELA
Postoji ljubav koju smrt ne prekida, ti jo{ `ivi{ u na{im srcima. Svakodnevno molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: sin Erduan, snaha Samira, rodica Ferdeza sa porodicom
11999-1nd`

HIDAJETE (GALIB) AD@ANELA
Samo Allah d`.{. zna koliko je pusto bez tebe i tvoje ljubavi. Te{ko je prihvatiti da te nema, da te ne mo`emo ~uti, vidjeti, zagrliti, ali }e{ u na{im srcima ostati draga, voljena i nikad zaboravljena jer ti si dio nas. Unuk Amir, unuka Jasmina
11999-1nd`

SJE]ANJE

Dana 20. 10. 2011. navr{ava se 16 godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 20. 10. 2011. godine navr{avaju se ~etiri godine od smrti mog dragog

Dana 20. 10. 2011. godine navr{ava se 7 dana bez moje mame

IBRO ([ABANA) HAJDAREVI]
Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Supruga Iza, sin Fikret, k}erka Indira, snaha Elmedina, zet Ejub i unuke Esma, Aida i Ilvana Hatma-dova }e se prou~iti u petak, 21. 10. 2011. u Gazi Husrev-begovoj d`amiji iza d`ume namaza.
P-71101

ASIMA SILAJD@I]A
Dani prolaze, a tuga i bol ne prestaju. Tvoj plemeniti lik i dobrota vje~no }e ostati u mom srcu. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvam uspomene na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoja supruga Aj{a
11935-1nd`

ZINETE ALIBEGOVI], ro|. AJANOVI]
Najdra`a mamice, du{a }e boljeti, srce }e uvijek patiti, ali ja }u te uvijek voljeti i spominjati. S puno ponosa vje~no ~uvati uspomenu na tvoju ljubav i dobrotu. Hvala ti za svaki minut s tobom. Tvoja k}erka Meliha, zet Adis i prija Medina
11987-1nd`

Dana 20. 10. 2011. navr{avaju se 3 godine od smrti moje majke

i 34 godine od smrti moga babe POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom prijatelju i drugu

na{em dragom prijatelju i drugu

ADNANU (D@EMALA) MU[OVI]U
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a porodici sabur. „Svi smo mi Allahovi i njemu se vra}amo“ Tvoj duboko o`alo{}eni drug Had`ija Muhamed (Hamina) Misimovi} sa suprugom had`i Zumretom i sinovima Arminom i had`i Denisom, sa njihovim porodicama
2413-1tt

ADNANU (D@EMALA) MU[OVI]U
Jo{ smo u nedoumici - da li je to istina - iznenadio si nas, na{ dragi Ado. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji prijatelji: Hamina Misimovi}, Ned`ad Had`iselimovi}, Muhamed Struji}, Meho Suljagi}, Rasim Bajramovi}, Jusuf, Salih Vatrenjak, Ismet - [ifto Misimovi}, Kemal Mujki}, Kemal Osmanovi}, Mustafa Pura} i mnogi drugi prijatelji i jarani kojima si bio uzor po dobroti i 2413-1tt pona{anju.

Nakon va{eg odlaska ostala je praznina, bol i saznanje da vi{e nikada ne}e biti isto. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. 2311-tt Nikad vas ne}e zaboraviti va{a k}erka Devlija

BEJHA (IBRO) HORO, ro|. JAMAKOVI]

HUSO (ZAJKE) HORO

48

^etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
Danas, 20. oktobra 2011. godine je deset godina kako nije sa nama na{ dragi sin

DENIS D@AFEROVI]
Te{ko je stegnuti srce da ne boli, du{u da ne pati i suze da ne teku. I sre}a boli i radost je tu`na... Nedostaje{ nam... Mama Tatjana i tata Haris
ptt

Dana 20. 10. 2011. navr{ava se tu`na godina kako nas je napustila na{a draga i voljena majka i supruga

SJE]ANJE na na{e drage i voljene

MIRSADA GALIJATOVI], ro|. BIJEDI]
Bez tebe je sve tu`no i pusto. Neka ti je vje~ni rahmet Tvoji k}erka Sanela i suprug Ahmed
2381-tt

ZAHIR AHMETOVI]
20. 10. 2007 - 20. 10. 2011.

REMZA AHMETOVI] - REFA
9. 6. 1992 - 20. 10. 2011.

Postojite i trajete kroz najljep{e uspomene koje nas podsje}aju na vas... nedostajete nam. Molimo dragog i Uzvi{enog Allaha d`.{. da vam podari lijepi D`ennet i sve d`enetske ljepote. Zauvijek va{i: supruga i majka Saliha, sinovi i bra}a Salko i Enes, snahe Amina i Elvedina, unuci i brati}i Tarik i Omar, unuka i brati~na Selma 11982-1nd`

SJE]ANJE na na{e drage roditelje

Dana 20. 10. 2011. navr{avaju se dvije godine od kako je preselio na ahiret na{ voljeni

HAJRO (DEDO) AJANOVI]
Pro|o{e dvije godine. Te{ko je tugu i bol preto~iti u rije~i kad izgubi{ najmilijeg. Prete{ko. Uspomene i sje}anja na tebe zauvijek ostaju. Po dobru }emo te pamtiti, s ljubavlju spominjati, a u na{im srcima zauvijek ~uvati. U ti{ini vje~nog mira uvijek }e{ biti u na{im mislima, srcima i dovama upu}enim Allahu d`.{. da te nagradi d`enetskim ljepotama, a od nas vje~ni rahmet tvojoj du{i. Sa ljubavlju i po{tovanjem, Supruga [uhra, sinovi, k}erke, zetovi, snahe, unu~ad i praunu~ad
2300-tt 12001-1nd`

KUMRIJA TAHIROVI], ro|. KASUMOVI]
20. 10. 2000 - 20. 10. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem, Va{a djeca iz Banje Luke

had`i [UKRIJA TAHIROVI]
14. 5. 1981 - 20. 10. 2011.

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

TU@NO SJE]ANJE

majci na{e kolegice i u~enice

MENSURA PRELD@I], ro|. NI[I]
Sa bolom u srcu na{e odjeljenje primilo je tragi~nu vijest da je na{a kolegica Iman izgubila svoju mamu. Draga Iman, svi smo uz tebe i tu`ni smo zbog smrti tvoje mame. Odjeljenje IV-1 sa u~iteljicom Hajrom [trelov i nastavnicom engleskog jezika Islamovi} Amilom, odjeljenje IV-1 O[ „Me{a Selimovi}“ u Sarajevu
12002-1nd`

majci na{eg radnog kolege

had`i AI[A [ULJAK ZULFO BUNAR
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA
N

SAMIRA BUNAR

Dani i godine prolaze, ali tuga i bol za vama ostaju vje~no. Neka vam dragi Allah podari lijepi D`ennet. Va{i voljeni: Zibija, Admir i Amira
11997-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

kolegi

Dana 20. oktobra 2011. navr{avaju se dvije godine od preseljenja na ahiret mog dragog brata

ERMIN - GRAHO (ESAD) BOSTAND@I]
Sektor komercijalnih poslova: Sead, Dario, Amela, Muamer, Anesa, Goran, Adis, Halil, Neir, Elmir, Edis, Elma, Emina, Mustafa
2408-tt

ESAD - EKO (]AMIL) BILALOVI]
(1957 - 2009.)
Dani prolaze, a sje}anja na tebe ostaju. U mom srcu vje~no voljen, u mislima nikad zaboravljen. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
SJE]ANJE

SJE]ANJE

Dana 19. 10. 2011. navr{ila se godina od kako je na ahiret preselio

Sestra Behija sa djecom Seadom, Saidom i njihovim porodicama
2407-tt

Dana 20. 10. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od prerane smrti na{eg sina, oca, supruga i brata

D@EVDET HAD@IMUJI] AHMED (AVDE) HERD@ELA[
20. 10. 2006 20. 10. 2011.
Supruga Maida i sin Adis
2399-tt

FEHIM (HAMDIJE) NJEM^EVI]
Zet Suad, unuka Alma i unuk Aija Ramezi}
2416-tt

iz Doboja 20. X 2010 - 20. X 2011.
Neka ti Allah podari vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Ismeta, sin Samir, k}erke Selma i Azra, snaha Zilka, zetovi Damir i Sabahudin, unu~ad Sanin, D`an, {enaj i Din-[an
11962-1nd`

SABAHUDIN (NURKO) HABIBOVI]
S tugom koju vrijeme ne lije~i i ljubavlju koju smrt ne prekida, `ivi{ i `ivjet }e{ u na{im srcima i mislima. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet Neutje{na porodica
2410-tt

Dnevni avaz
Dana 20. 10. 2011. godine navr{ava se tu`nih 7 dana od kada je preselila na ahiret na{a draga
POSLJEDNJI SELAM

~etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011.

49

majci na{ih prijatelja

ZINETA ALIBEGOVI], ro|. AJANOVI]
S ljubavlju, ponosom i lijepim uspomenama nosit }emo te u na{im srcima. Ostat }e{ uvijek voljena i nikad zaboravljena. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja djeca sa porodicama Tevhid }e se prou~iti u subotu, 22. 10. 2011. godine u 13.00 sati u porodi~noj ku}i u Repovcima.
12005

JASMINA KU^UKALI]
Neka joj Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~iti rahmet. Samel, Sola, Kerim, Kenan, Cole, Fufo, Elvir, Mima, D`enan, Adelin, D`evdeta, Med`id, Muhamed i Adem
2423-1tt

TU@NO SJE]ANJE

Dana 20. 10. 2011. godine navr{ava se 6 mjeseci od odlaska

na na{u dragu

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

na na{u dragu

AJLU (MEHE) FRENJO

AJLA (MEHE) FRENJO
(1985 - 2011)
Sve je zauvijek promijenjeno, ali s ljubavlju koju preseljenje ne prekida, tugom koju vrijeme ne lije~i i ponosom ~uvat }emo tvoj vedri lik u o~ima, plemenitu du{u u srcima sve dok `ivimo. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji mama i baba
1451-1mo

Draga na{a, po dobroti }emo te pamtiti, a u srcima uvijek ~uvati. Samo mi koji smo te voljeli znamo kako je bez tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja tetka Mediha sa porodicom
1450-1mo

ERMIN BOSTAND@I]
Od tetke Mevlije, tetka Galiba i ro|aka Nedima, Merime i Emine sa porodicama Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
P-71320

AZIRU [EPI]
Iako vrijeme prolazi, praznina ostaje. S ljubavlju, Marica i Halisa
P-72270

Dana 20. 10. 2011. navr{ava se 9 tu`nih godina od preranog odlaska na{eg voljenog

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 20. oktobra 2011. godine navr{ava se godina od kada nije sa nama na{ dragi

ocu na{eg radnog kolege Had`imuji} Amsara

MUJO (IBRAHIMA) BALAVAC
Ne postoje rije~i koje bi mogle opisati koliko nam nedostaje{. Hatma dova pred du{u rahmetlije }e se pokloniti dana 21. 10. 2011. godine (petak) u d`amiji Aladini}i Crni}i prije d`uma namaza.
P-71120

DENIS D@AFEROVI] DEND@O
Tvoj glas jo{ uvijek odzvanja u daljinama, tvoj osmijeh je stvaran u na{im snovima, u kojima }e{ `ivjeti zauvijek... Tvoja seka Maja, zet Emir i sestri} Faris
2421-1tt

1944 - 2010.

KENANET HAD@IMUJI]

U~enici i radne kolege JU Osnovne {kole „Malta“ Sarajevo

Tvoji: supruga Fatka, k}erke Sanja, Ai{a i Jasna, unuk Mirza, zet Sadmir
1438-1mo

SJE]ANJE

S ponosom se sje}amo prvog Predsjednika RBiH i vrhovnog komandanta Armije RBiH

na na{e najmilije

ALIJA IZETBEGOVI]

SADIJA HASURD@I], ro|. MUSTAFICA
(20. 10. 2000 - 20. 10. 2011)

i

KAJKO ARIF (TEUFIK) HASURD@I]
(10. 11. 2006 - 20. 10. 2011)
2422-1tt

Udru`enje ratnih vojnih invalida Op}ine Konjic
PTT

Samra i Samir sa porodicama, Majka Adana

Danas, 20. 10. 2011. navr{avaju se 4 godine od kada nije sa nama na{ dragi suprug, otac i djed

TU@NO SJE]ANJE

OMER^EVI] HUSEIN (JEDINI)
Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota u kojem }e{ nam uvijek nedostajati. Tvoji: supruga, unuci, snahe i zetovi
ptt

MUAMER LOKVAN^I]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Od porodica Tufo i Had`i}
12019-1nd`

MU[AN USTAMUJI]
20. 10. 2010 - 20. 10. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem, molimo dragog Allaha d`.{. da Ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Porodica Ustamuji}
2434-tt

50

^etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

Dana 20. 10. 2011. navr{ava se godina od kako nas je napustio na{ dragi kolega i prijatelj

Dana 20. 10. 2011. navr{avaju se 52 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog daid`e

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog daid`u

AZIRA [EPI]
5 godina

prof. dr. DE[O ME[I]
Sje}anje i uspomene na Tebe nikada ne}e prestati. Pamtit }emo te vje~no i sje}ati te se s ljubavlju, jer si bio poseban. Vrijeme koje je pro{lo, ni ono koje dolazi ne}e u~initi da te zaboravimo. Kolektiv Bolnice Centar za srce BH Tuzla
N

ESADA HA[IMOVI]A
Molimo dragog Allaha da mu podari D`ennet, da mu se otvore sve d`enetske kapije. Sestri} Sabahudin i snaha Edina (Dina)
12026-1nd`

ESAD HA[IMOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ba{~e. Tvoji: sestri} Haris i Adis sa porodicom
12028-1nd`

Cvjeti}u, Postoji{ i traje{ kroz najljep{e uspomene. Tvoja Seka
12009-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 20. 10. 2011. navr{ava se 7 dana od prerane smrti na{eg dragog sestri}a

SJE]ANJE

na{oj dugogodi{njoj uposlenici

JASMINI KU^UKALI]

HARISA (HALIDA) TABAKOVI]A
Molimo Allaha d`.{. da tvojoj lijepoj du{i podari sve d`enetske ljepote.
2435-tt

MARKO (NIKOLA) MARGETA
1930 - 2009.
Dragi na{ tata, Praznina nastala tvojim odlaskom ispunjena je sje}anjem na tvoju divnu energiju i ljubav koju si vje~no usadio u nas, a ponos {to smo tvoja djeca nam je svjetlost koja obasjava put kojim hrabro idemo kroz `ivot. Sa nevjericom gledamo nas dvije tu`ne od kada si oti{ao iako znamo da i tamo negdje brine{ o nama, i zato si ti na{ najbolji tata na svijetu. Po~ivaj u miru
404-1ze

Kolektiv Fudbalskog kluba Sarajevo Tvoje tetke Razija i \enana i daid`a Pezo Esad

Vole te tvoje k}erke Marijeta i Marijela sa porodicama
2404-tt

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dugogodi{njoj kolegici

Danas, 20. 10. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana otkako sa nama nije na{a draga

Dvadesetog oktobra 2011. godine navr{ava se sedam dana otkako je preselila na{a draga majka

JASMINI KU^UKALI]

HIDAJETA (GALIB) AD@ANELA
Samo mi koji smo te voljeli znamo kako je bez tebe. Neutje{ni: k}erka Nermina, sin Petrit, unuke Adisa i Aida i zet Ismet
2435-tt

SAMIJA (BEGI]) ALAGI]
Neka joj dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. S ljubavlju i du`nim po{tovanjem, tvoji najmiliji Tevhid }e se prou~iti u ku}i na adresi Paromlinska br. 18/VI u ~etvrtak, 20. oktobra 2011. godine u 17,00 ~asova.

Uposlenici Sportskog dru{tva „Sarajevo“

Tevhid }e se prou~iti 20. 10. 2011. u 16.00 sati u ku}i `alosti u ulici Despi}eva 5/prizemlje.
2414-1tt

111

POSLJEDNJI POZDRAV

teti

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{e prijateljice

Danas se navr{ava sedam dana od iznenadne smrti na{eg druga

JASMINI KU^UKALI]

HIDAJETA (GALIB) AD@ANELA
2436-tt

Stojan i Stojanka Abdi} Branka i Andre~enko Nevenka
2414-tt

DRAGAN KOVSAL - BRADE
Drugovi
12006-1nd`

SJE]ANJE

Dana 20. 10. 2011. navr{ava se 11 godina od kada nisi sa nama

Dana 20. oktobra 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih

dana od kad je na ahiret preselio na{ dragi otac, suprug i dedo

ABID ([ERFAN) SOLAK VASVIJA DERVI[KADI]
20. 10. 1992 - 20. 10. 2011.

HUSEIN - HUSO (OMER) OSMANOVI]
Sva ljubav na{a prema tebi ne mo`e se napisati rije~ima na listu papira, jedino se mo`e re}i - ne mo`e se zaboraviti nikada suprug i babo kakav si ti bio. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. O`alo{}eni: supruga [ida, k}erke Alma, Elma, Anela, Emina i Jasmina, zetovi Rasim, Elvir i Senad, unu~ad Emina, Ajla i Mahir Tevhid }e se prou~iti 20. 10. 2011. u 11 sati u ku}i `alosti Kadari}i - Ilija{. P-71167

OMER DERVI[KADI]
26. 7. 1992 - 20. 10. 2011.

Tvoj lik i tvoja dobrota `ivjet }e vje~no u na{im srcima i sje}anjima svih nas koji smo te voljeli, po{tovali i cijenili. Neka ti Allah podari lijepi D`ennet. Tvoja porodica
12010-1nd`

Postoji ne{to {to nikada ne}e umrijeti, a to je sje}anje na vas, jer u na{im srcima ostat }ete zauvijek voljeni, a u mislima nikada zaboravljeni. 12015-1nd` Va{i Fika, Hasna i Zejna

Dnevni avaz
SJE]ANJE

~etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011.

51

na na{e drage roditelje

Dana 20. 10. 2011. godine navr{ava se 8 godina od preseljenja na ahiret na{eg

AHMED (AVDE) HERD@ELA[
20. 10. 2006 - 20. 10. 2011.

MURADIJA (ABAZOVI]) HERD@ELA[
25. 3. 1982 - 20. 6. 2011.

[EKIB - FI]O FILIPOVI]
Svakodnevno si u na{im srcima i mislima. Nirka, Elma i Enela sa Amerom, Ajnom i Rijadom
2446-tt

Dragi tata i mama Sje}anje na vas nikada ne}e izblijedjeti, a tuga u srcima i zahvalnost za sve {to ste u~inili za nas ostaje vje~no. Voljeni nikada ne umiru, u na{im srcima i mislima `ivjet }ete dok mi `ivimo. Uvijek }emo vas voljeti. Dado, Dina i Nerma sa porodicama
12025-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

neni na{e Alise i Dine

na{em dragom ocu, svekru i dedi

EMKI MUHI]

KENANETU HAD@IMUJI]U
Iako nisi vi{e sa nama, tu si, u nama. Zauvijek.

Porodica Smaji} - Hamdija, Samka i Alma
2443-tt

Tvoji: Enis, Lejla i Henna
2439-tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

na{oj nani

na{em dragom

na na{u dragu majku, svekrvu i nenu

ESAD HA[IMOVI] KEMI KENANETU HAD@IMUJI]U MUNIRU POLUTAK
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Sin Meho, snaha Sehija, unuka Hajra i unuk Haris
672-1go

EMKI MUHI]
Tvoja unuka Alisa i unuk Dino Muhi}
2443-tt

Porodica Hand`i}: Irfan, Mirjana Nina i Lana
2441-tt

Tu`no sje}anje na na{eg dragog babu, koji je prerano oti{ao sa ovog dunjaluka i odnio sve dobrote koje si nam pru`ao, a mi nismo znali cijeniti. Sad tek shvatamo {ta smo izgubili. Tvoji; sinovi Sead, Selvedin, Elvedin, Elvis, k}eri Esmeralda, Selveta, unuke Naila i Naida, zet Ado
12027-1nd`

Dana 21. 10. 2011. godine navr{avaju se dvije godine od kada je preselila na ahiret na{a draga

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

ZAHIDA (\OZLI]) PAJEVI]
Hatma-dova }e se prou~iti u petak, 21. 10. 2011. godine, u 12.30 sati u d`amiji Podhum, Mostar, prije d`uma namaza. Neka joj dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Suprug Salko, k}erka Lejla, sin Samir, snaha Edina, zet Ned`ad Behram, unu~ad D`evad, D`enan, Asena i Vildana
12020-1nd`

KEMI - KENANETU HAD@IMUJI]U
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Supruga Mirsada i sin Amsar
2438-tt

TU@NO SJE]ANJE na

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

HA[IMOVI] ESADA
Dana 20. 10. 2011. godine navr{avaju se 52 dana. Tvoj prerani odlazak je ostavio vje~itu tugu i bol u srcima na{im. Sje}anje na tebe zauvijek ostaje. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoj brat Sead sa `enom, djecom i unuka, tvoja sestra Bisera, zet Mehmed sa djecom i snahama i unukom, sestra Sehada sa djecom i unu~adima, sestra Mediha sa djecom, snahama i unukom, te Ned`ad sa porodicom i Elvir sa porodicom Porodice: Ha{imovi}, Be{i}, Sejdi}, Agi}, Por~a, Koljo, Kustura, @iga, Husejnovi}, [abi}, Fejzagi}, Bajramovi} Tevhid }e se prou~iti u d`amiji Tepeba{ina istog dana u 13.30 sati.
12027-1nd`

ocu na{eg druga Amsara

Dana 19. 10. 2011. navr{avaju se 3 tu`ne godine od smrti na{eg dragog

KENANET HAD@IMUJI]
Neka Vam Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. SPORTSKA AKADEMIJA SCORE
2444-tt

EJUB (SAKIB) PILAV
25. 11. 1931 - 19. 10. 2008.
Sarajevo Iza tebe ostala je bol i tuga, vje~na, zbog svega {to si nam zna~io i {to si nam pru`ao, zauvijek }emo te voljeti i nositi u na{im srcima. K}erka Enisa i unuci
0001401

52

^etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
SJE]ANJE POSLJEDNI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

na na{u dragu

na{em voljenom bad`i i tetku

POSLJEDNJI SELAM

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je

velikom prijatelju

mom dragom dedi

RAGIBU MEKI]U MIRSADA CICVARA MUAMER LOKVAN^I]
19. 10. 2010 19. 10. 2011.
Nije vi{e tu gdje je bila, ali u na{im mislima i u na{im srcima `ivjet }e i dalje. Od Edina i Mirele Cicvara
2424-tt

MUAMERU LOKVAN^I]U
Po dobroti }emo te se sje}ati i s ljubavlju spominjati. Neka ti Allah d`.{. podari D`ennet i vje~ni rahmet. Izet Cernica s porodicom
37233-sh

Haris Pand`i} sa porodicom
12031-1nd`

\UR\A (VASE) TUPAJI], ro|. SAVI]
udova Voje

Od Davora Nuhanovi}a i Zijada Husovi}a sa porodicama
12030-1nd`

Dana 20. 10. 2011. godine navr{ava se godina otkako je na ahiret preselio na{ dragi suprug, otac, dedo, svekar

preminula u 93. godini. Sahrana }e se obaviti 20. 10. 2011. godine u 12.00 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: sin Milan, porodice Tupaji} i Savi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
111

HUSEIN (ABDULAH) BI^AK^I]
Tiho i dostojanstveno, prepun divnih ljudskih osobina i{ao si kroz `ivot, i tim svojim vrijednostima si krasio sredine u kojima si se nalazio. Bio si izvor bezgrani~ne ljubavi, dobrote i po{tenja. Bio si veliki ~ovjek, to si i ostao. Zauvijek }e{ ostati u srcima onih koji su te iskreno i od srca voljeli i do posljednjeg momenta bili uz tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tevhid }e se prou~iti u ku}i rahmetlije u subotu, 22. 10. 2011., ul. Hamida Be{irevi}a 115. Tvoji: supruga Fatima, sinovi Alen i Almir, unuk Amir, snaha Daniela 2451-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom prijatelju

POSLJEDNJI SELAM

na{oj najdra`oj sestri i tetki

ADNANU MU[OVI]U
Od raje sa Grbavice: Dragan, Sejo, Ne{o, Kemal, Emir, Jasenko, Munja, Ergin, Vesna, Boro, Sre}ka, Sabo, Gile, Emsud, Muris, Hera, Memo, Bilja, Sijedi, Dado, Hasib, Ramiz, Emir O., Amir, Branko, Salko, Zoka M., Boro M., Hare, Namik, Dragan S., D`igi, Alija G.
2449-tt

HASNIJA (SALIH) GRANILO
18. 6. 1938 - 18. 10. 2011.
SVI SMO ALLAHOVI I NJEMU SE VRA]AMO „RABBI-BNI LI“ INDEKE BEJTEN FIL - D@ENNETI (SURA ET-TAHRIM, 11 AJET) „GOSPODARU SAGRADI MI KOD SEBE KU]U U D@ENNETU“ Molimo Uzvi{enog Allaha da tvojoj ~istoj du{i podari ljepote D`enneta. Tvoji: Saliha, Narcisa, Mevludin, Iman i Amina Alihod`i}
P-71167

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{eg kolege

TU@NO SJE]ANJE

Danas se navr{ava {est mjeseci od iznenadne smrti na{e drage

KENANET HAD@IMUJKI]
Nek mu je vje~ni rahmet. KOLEKTIV HOTELA CENTRAL
P-71104

AJLA FRENJO
1985 - 2011.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Frenjo Salko, Hatid`a, Adnan i Merima
1455-1mo

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

bratu na{eg prijatelja

ocu moje prijateljice

MUAMER LOKVAN^I]

BORISLAV BARBARI]

MUAMERU (EJUBA) LOKVAN^I]U
bratu na{eg dugogodi{njeg prijatelja Hedeta Uposlenici: „ASK“ Radio-Ilid`a, „ASK“ Kablovske televizije - Ilid`a, i „ASK“ Kopirnice - Ilid`a
N

Emir Muzur, dr. Fikret Jonuz Fuad, Muharem, Senad i Sejo Pamuk
2448-1tt

Nevenka
2437-tt

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

mom dragom profesoru

mom dragom zetu

ELDIN MEHAKOVI] MUGDIMU HAD@IAHMETOVI]U
1974 - 1998.
Jo{ uvijek nam fali{. Tvoj brat i drugovi Eka, Aida, ^avka, Amar, Eka D.
12024-1nd`

KEMI

Sead Jamak
12021-1nd`

Od svastike Azijade
2440-tt

Dnevni avaz
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

~etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011.

53

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

preselio na ahiret u utorak, 18. oktobra 2011. godine u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 20. oktobra 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Hasija, sinovi Anwar i Omer, snahe Belkisa i Amela, unu~ad Zejneba, Sabina i Emin, sestra Mubera, zet Ferid, sestri}i i sestri~ne, brati}i, te porodice Mufti}, Dedi}, Vi|en, Jassin, Musaba{i}, Mid`i}, Kreso, Rujanac, Juki}, Kari}, ]e{ko, Doljan~i}, Haselji}, Arpad`i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji Istiklal na Otoci. Ku}a `alosti: @rtava fa{izma br. 2/XIX
No037869

NEJAZIJA (OMER) MUFTI]

MUGDIM (JUNUZ) HAD@IAHMETOVI]
preselio na ahiret u utorak, 18. oktobra 2011. godine u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 21. oktobra 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Azra, k}i Zerina, sin Edvin, snaha Aida, unu~ad Hana i Adi, sestri}i Amir i Malik, brati} Jasenko, svastika Amila i bad`o Omer, te porodice Had`iahmetovi}, [o{e, Had`iomerovi}, Arnaut, Bajri}, Muminovi}, Sefo, ^ukojevi}, Ze}o, Ale~kovi}, ]atovi}, Arslanagi}, Berberovi}, Haljevac, Salkovi}, Tufek, [akovi}, Skaka, Radenkovi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u stanu rahmetlije u ulici Behd`eta Muteveli}a br. 2 b/VII - Grbavica. No037867

S tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a mila

MAIDA (ATIFA) SPASOJEVI], ro|. HUSED@INOVI]
tiho i dostojanstveno preminula 17. 10. 2011. godine. Sahrana }e se obaviti u ~etvrtak, 20. 10. 2011. godine u 14.15 sati na gradskom groblju Bare. Opra{tamo se sa tugom i nevjericom, u srcima ostaje ogromna praznina. O@ALO[]ENI: suprug Borislav - Boro, te porodice Spasojevi}, Mari~i}, Lah, Perovi}, Filipovi}, Dimitrijevi} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Ku}a `alosti: ul. Had`i Idrizova br. 5/4.
111

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ALMASA (SALEM) ZEJNILAGI], ro|. KRE^O
preselila na ahiret u srijedu, 19. 10. 2011. godine u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 20. 10. 2011. godine u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erke Melisa, Almasa - Nerma i Mensura, zetovi Ned`ad, Marjan i Beant, unu~ad Sead, Samira, Damir, Goran, Sven i Las, bra}a Salih i Ibrahim, sestre Raza i Fatima - Remza, snahe Sajma i Fatima, zet Rasim Suljovi}, ro|ak Ismet Zejnilagi} sa porodicom, Alija Kurahovi} sa porodicom, strina Refija Zejnilagi}, te porodice Zejnilagi}, Kre~o, [i{i}, Limani, Furtula, Suljovi}, Kurahovi}, Babi}, Maunagi}, Buturovi}, Burek, Rajki}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.00 sati, Rakovi~ka cesta 269 - [amin Gaj. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred Careve d`amije, sa polaskom u 13.15 sati. 111 RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

HIBA (BEGO) KAPO, ro|. RADOVOVI]
preselila na ahiret u srijedu, 19. 10. 2011. godine u 73. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 20. 10. 2011. godine u 16.00 sati na mezarju Hambina carina - [iroka~a. O@ALO[]ENI: suprug Sulejman, sinovi Nijaz, Faris i Halil, brat Alija, sestre [emsa, Emina i Kadira, snahe Vezira i Samka, zetovi Hamed i Juso, djeveri Azem i Bekto, zaove Ferida i Sevda, jetrve Behara i Vezira, zet Osman, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice Kapo, Radovovi}, Vrane{, Klinac, Konakovi}, @ivalj, Feriz, Omanovi}, Marava, Dugalija, Be}irovi}, Sejtarija, Hurko, Zuki}, Mujanovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza u d`amiji Soukbunar. 111 RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH ...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

nastavnica u penziji

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

EMKA MUHI], ro|. KONAKOVI]
preselila na ahiret u srijedu, 19. oktobra 2011. godine u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 20. oktobra 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: unu~ad Alisa i Dino, Smaji} Hamdija i Samka sa k}erkom Almom, brat Numo sa porodicom, zaova Advija sa porodicom, jetrve Izeta i Pemba sa porodicama, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Muhi}, Konakovi}, Alispahi}, Me|useljac, Me{anovi}, Me{i}, Alji}, Piri}, Krajina, [abanovi}, Harbinja, Smaji} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Adema Bu}e br. 78/VII. 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

RAGIB (AHMET) MEKI]
preselio na ahiret u utorak, 18. 10. 2011. godine u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 20. 10. 2011. godine u 15.30 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O@ALO[]ENI: sin Seid, k}erke Naila i Fadila, unuci Haris, Merdin, Sead i Senad, unuke Mirela, Jasminka i Seadina, praunu~ad Muhamed, Danin, Rijad i Una, bra}a Murat i Omer sa porodicama, sestra Ha{a sa porodicom, zetovi Salko i Kemal, snahe Senija, D`emila, Dika, Hasiba, Edina, Nirhada i Amila, amid`i}i Fehim, Muradif i Adem sa porodicama, te porodice Meki}, Hebibovi}, Pand`i}, Rahman, Kahvi}, Hubijar, Smje~anin, Kurtovi}, [alaka, Bakija, Hukara, Gagula, Popara, Golo, Mrakovi}, Cocali}, Bostand`ija, Durakovi}, [ahovi}, Ku{und`ija, Karovi}, D`aferovi}, Musli}, Pekmez, Hod`i}, Karad`a, Tar~in, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza u d`amiji Jar~edoli. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

FATIMA SULJI], ro|. SULJI]
preselila na ahiret u utorak, 18. oktobra 2011. godine u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 20. oktobra 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erka Mirsada, sinovi Esad i Nesib, brat Raif, sestra Safeta, snahe Fikreta, Hajra i [efika, unu~ad Enisa, Elvis, Elvisa, Edis, Asmir, Zekira, Rijada, Zijada i Zijad, praunuke Ajla, Hava i Sala, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, djever Sabrija, jetrve Zelena i Emina, te porodice Sulji}, Harba{, Krd`i}, Osmanovi}, Halilovi}, Omerovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Emira [abanije br. 44. 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

JASMINA KU^UKALI], ro|. KE[ETOVI]
preselila na ahiret u utorak, 18. oktobra 2011. godine u 66. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 21. oktobra 2011. godine u 14.30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: sinovi Ahmed i Alen, sestra Sedifa, brat Hazim, zaova Amira, djeveri Zijo i Emir, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Ku~ukali}, Be}irovi}, Ke{etovi}, Arslanagi}, Selimovi}, Im{irovi}, Prohi}, Durakovi}, Bori}, Tabakovi}, njeni Hamka i Pufa, te mnogobrojne kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u Bakijskoj d`amiji. Ku}a `alosti: ul. Trg Zlatnih ljiljana br. 2/IV. 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi suprug, otac, brat, svekar i dedo

KENANET (DERVI[) HAD@IMUJI]
preselio na ahiret u utorak, 18. oktobra 2011. godine u 67. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 20. oktobra 2011. godine u 14.00 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O@ALO[]ENI: supruga Mirsada, sinovi Enis i Amsar, snaha Lejla, unuka Henna, brat Ibrahim, snahe Senija i Zijada, brati}i Damir i Emir sa porodicama, brati~ne Larisa sa porodicom i Adisa, ro|ak Suad, rodice Nejra i Jasminka sa porodicama, svastika Azijada, {ure Munir i Bedrudin sa porodicama, prijatelji Senahid i Fatima sa porodicom, te porodice Had`imuji}, [abanovi}, Li{i}, ^eki}, ^oki}, Osmanbegovi}, Mulali}, Morali}, Muhi}, Tabi}, [akovi}, Ni{i}, Musta~evi}, Sarajli}, Had`iselimovi}, Meki}, Spahi}, Agi}, Grbo, kao i radne kolege i kolegice, te mnogobrojni prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji Provare. 111 Ku}a `alosti: Vi{njik br. 14/I.

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HAJRO (MEHO) MO]EVI]
preselio na ahiret u utorak, 18. 10. 2011. godine u 73. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 20. 10. 2011. godine u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Dervi{a, sestre Safeta i Hajrija, brati~ne Sabina, Medina i Belmera, sestri~na Mediha, sestri} Edin, snaha Almasa, zetovi Smajo i Mirsad, {ura Avdo, punica Habiba, te porodice Mo}evi}, Kunovac, ^alija, Hasi}, Hod`i}, Osmanagi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.00 sati, ul. Posavska 77. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred pekare „AS“ Hrasno, sa polaskom u 13.00 sati. 111 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH Sa neizmjernom tugom obavje{tavamo ro|ake, prijatelje i poznanike da nas je 18. 10. 2011. godine napustila na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ADNAN (D@EMAL) MU[OVI]
preselio na ahiret u utorak, 18. 10. 2011. godine u 66. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 20. 10. 2011. godine u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Amra, sin Kemal, brati}i Nizar i Nihad sa porodicama, brati~na Selma, snahe Vera i [evala, punica [efika, te porodice Mu{ovi}, Dautovi}, Ismailovi}, Dervi{evi}, Sarajli}, Hulusi}, Sulejmanagi}, Terzi}, Zlatar, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14.00 sati, ul. Hamdije Kre{evljakovi}a 61/V (zgrada Papagajka). RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
2431-tt

Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

BORISLAV (JOSIPA) BARBARI]
nakon duge i te{ke bolesti blago u Gospodinu preminuo u 66. godini. Sahrana }e se obaviti 20. 10. 2011. godine u 12.45 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: k}erke Snje`ana i Kristina, zet Damir, unu~ad Ajla, Alen, Antonio i Klara, nevjesta Dragica, brati} Robert sa obitelji, brati~na Olga sa obitelji, prija Tonka, te obitelji Barbari}, Bo{njak, Muzur, Luki}, Lasi} i mnogobrojni prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: ul. Omladinska br. 7, Vogo{}a. 111

JOSIPA - BEBA BRANI]
Sahrana }e biti obavljena 20. 10. 2011. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: k}erka Slobodanka - Boda, unuke Maja i Bojana, praunuka Asja, unuk Dragan, zetovi Milenko - @ika Bobar, Elmir Abdomerovi} i @eljko Mi{anovi}, brati~na Vesna Vukadin-Tu{evljakovi} sa porodicom, ne}ak Ervin Mastnak sa porodicom, kao i brojni ro|aci, prijatelji i kom{ije Ku}a `alosti: ul. Mis Irbina br. 22. 111

1921 - 2011.

54

^etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Sa dubokim bolom i velikom tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MUAMER (EJUBA) LOKVAN^I]
preselio na ahiret u utorak, dana 18. 10. 2011. u 52. godini. D`enaza }e se klanjati ispred d`amije u Hrasnici u ~etvrtak, 20. 10. 2011. godine u 15.30 sati (poslije ikindije namaza), a ukop }e se obaviti na mezarju Kova~i - Hrasnica. Tevhid }e se prou~iti istog dana odmah poslije d`enaze u 15.30 sati, u Hrasni~koj d`amiji. RAHMETULLAHI ALEJHI-HA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: majka Fikreta, supruga Jasmina, sin Mirza, k}erka Ilvana, bra}a Mehemed - Hede i Maid, snahe Mirsada i Alma, brati} Ajdin, brati~ne Naida i Hana, punac Mujo, punica Rukija, {ura Smajo s porodicom, svastika Fatima sa porodicom, te porodice Lokvan~i}, Dedi}, Tufo, Tuzlak, [ator, Vite{ki}, Be{li}, Jela{kovi}, Mahmutovi}, Felan, Sofovi}, 12012-1nd` Japalak, Muratovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije

Dana 18. 10. 2011. u 85. godini preselio je na ahiret

SALKO (MEHE) ZAIMOVI]
D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 20. 10. 2011. godine u haremu ^ar{ijske d`amije u 15.30 sati poslije ikindije namaza, a ukop }e se obaviti na mezarju Pra{nice. Ispratna dova }e se prou~iti u ^ar{ijskoj d`amiji. Prijevoz obezbije|en ispred ^ar{ijske d`amije. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: supruga Aj{a, k}erke Nermina i Alma, unuci Almir i Dino, zetovi Mirsad i Denijal, brat Ha{im, brati}i, sestri}i, porodice Zaimovi}, Dedi}, Bajramovi}, Uzunovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji
403-1ze

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

HALIM (HAD@AN) KUNOVAC
preselio na ahiret dana 18. 10. 2011. godine u 82. godini. D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 20. 10. 2011. godine u 13.00 sati ispred TurhanEmin-begove d`amije u Ustikolini, a ukopat }e se na mezarju Gornje Njuhe. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u Njuhama u 13.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: supruga Hana, k}erka D`evada, sin Nusret, sestre Emina, Ned`iba i Fazila, bra}a Ned`ib i Mehemed, zet Enes, snaha Mirza, unu~ad D`enita, Amila, Armin, te porodice Kunovac, Be}irevi}, [ukalo, [ahovi}, Kadi}, Meki}, Lakovi}, Karup, Karahod`a, Klan~evi}, ^elik, D`omba, Andelija, Tatragi}, Buljuba{i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
671-1go

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HASNIJA (SALIH) GRANILO
preselila na ahiret u utorak, 18. oktobra 2011. godine u 73. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 20. oktobra 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sestre Fatima, Almasa i Saliha, brat Ramiz, sestri~ne Di{a i Narcisa, brati~ne Indira, Manuela, Dina i Dalila, sestri} Sejo [ehi}, brati}i Salih - Braco, Fuad, Kenan i Edin, snahe i zetovi, ostala bli`a rodbina sa porodicama, Haris, Tarik i Iris Alatovi}, Osman, Haris i Amer Duvnjak, Huso, Emir i Lejla Lisica, kom{inice Rahima i Olga, ostali prijatelji i kom{ije, te porodice Granilo, [ehi}, Alatovi}, Alihod`i}, Duvnjak, Efendi}, Lisica i Kadri} Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u Novoj d`amiji na Dobrinji III. 111

MUNIB (D@EMAL) HAJDAREVI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 17. oktobra 2011 godine u 56. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 20. oktobra 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: majka Hajra Hajdarevi}, porodice Huseinbegovi}, Gavri} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Ku}a `alosti: ul. @rtava fa{izma br. 9/XI.
111

NUDIMO VAM I POPUST 10%
Javite se na na{e telefone: 033/ 281-364 i 033/ 281-361 ili fax: 033/ 281-435

POZIV ZA KU]NU DOSTAVU AVAZOVIH IZDANJA NA

POKOPNO DRU[TVO
OSNOVANO 1923

SVAKO JUTRO NA[E AV VA[IM VRATIM VINE OMILJENE NO

"BAKIJE" "BAKIJE" "

tel. 00387 (0)33 533-763 7 mobitel 00387 (0)61 131-788 7 00387 (0)33 233-062 0 fax 00387 (0)33 447-122 1

SARAJEVO

AKO STE ZAINTERESOVANI ZA OVU JEDINSTVENU PONUDU,
molimo vas da ~itko popunjenu narud`benicu dostavite na na{u adresu:

avaz-roto press, Te{anjska 24A, 71000 SARAJEVO

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808
OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU

www.bakije.com

SA NAZNAKOM “ZA KU]NU DOSTAVU” ili
U Oglasnu slu`bu “Twist Tower“ Te{anjska 24A, “avaz-roto press” (Avaz Bussines centar) - D`emala Bijedi}a 185

NARUD@BENICA
IZDANJE: DNEVNI AVAZ SPORT AZRA EXPRESS ZDRAVLJE U KU]I BEBE I MAME

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE

kom.__________________ __________ kom.___________________ _________ kom.______________________ _______ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________

Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...

033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba
SARAJEVO: Tešanjska 24A, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251; TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477 MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890;

Ime i prezime ____________________________________________________________ Op}ina_________ ulica____________________________________________________ Broj telefona/mobitela ____________________________________________________ Vrijeme dostave do ________________________________________________sati Broj li~ne karte:________________________________________________ ____________ Svojeru~ni potpis __________________________________________________________

TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718;

424 - 440;

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 048553 08 P Sarajevo: 25. 05. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Gordana Mi~ovi}, u pravnoj stvari tu`itelja-protiv tu`enog Edin Herak iz Sarajeva, ul. Aleja lipa br. 48, koje zastupa punomo}nik Hrva~i} Esad, advokat iz Sarajeva, protiv tu`enih Nikola{ ro|. Mitrovi} Olga iz Trebinja, ul. Luke Vukajlovi}a br. 69, Nikola{ Veseljko iz Trebinja, ul. Luke Vukajlovi}a br. 69 i tu`ene-protivtu`iteljice Herak ro|. Burni} Alma iz Sarajeva ul. Grada Kalgarija br. 2 zastupana po Zurijeti Salkanovi}, advokatu iz @ivinica, radi utvr|enja, v.sp. 15.000,00 KM i radi utvr|enja isplate v.sp. 15.000,00 KM, nakon odr`ane glavne i javne rasprave dana 31. 03. 2011. godine u prisutnosti punomo}nika tu`itelja-protivtu`enog i tu`itelja-protivtu`enog-li~no, ili tu`ene-protivtu`iteljice li~no i punomo}nika III tu`iteljice-protivtu`ene u odsutnosti uredno obavije{tenih I II tu`enih donio je dana 25. 05. 2011. godine slijede}u: u Knjigu polo`enih ugovora ZK ureda Op}inskog suda u Sarajevu, broj pod ulo{ka 1706, KPU-Novi Grad, a {to je tre}e tu`ena-protivtu`iteljica du`na priznati i trpiti da se tu`itelj-protivtu`eni upi{e u zemlji{nim knjigama, KPU-Novi Grad, pod ulo`ak broj 17067 sa dijelom od po 1/2, a sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Tu`itelj-protivtu`eni i tre}e tu`ena-protivtu`iteljica se odbijaju sa tu`benim i protivtu`benim zahtjevom preko suvlasni~kog diela od po 1/2. Tu`itelj-protivtu`eni je du`an tre}etu`enoj-protivtu`iteljici isplatiti iznos od 3.190,50 eura plativo u KM po kursu Centralne banke BiH na dan isplate sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 29. 06. 2009. godine pa do isplate, a sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Preko dosu|enog iznosa tre}etu`ena-protivtu`iteljica se odobija sa protivtu`benim zahtjevom. Tui`itelj se odbija sa tu`benim zahtjevom u odnosu na prvo i drugo tu`enog. Svaka stranka snosi svoje tro{kove. Sudija Gordana Mi~ovi}, s.r. POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je `alba u roku od 30 dana od dana prijema presude. @alba se podnosi putem ovoga suda Kantonalnom sudu u Sarajevu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku.
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BUGOJNU Broj: 46 0 P 022753 10 P Bugojno, 14. 10. 2011. godine Op}inski sud u Bugojnu, po sudiji Amiri @dralovi}, u pravnoj stvari tu`itelja EKI MIKROKREDITNA FONDACIJA URED U BUGOJNU, koju zastupa punomo}nik Senad Bosto, advokat iz Bugojna, protiv tu`enih PRA^I] JASMINKO, „ISTRA“ D.O.O. Bugojno, HOD@I] MITHET, i drugi, radi duga vs. 21.117,60 KM objavljuje

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 P 005582 08 P Biha}, 17. 10. 2011. godine Tu`itelj: Selimovi} Edin Tu`eni: Li|an Arif i drugi Radi: utvr|enja

~etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011.

55

tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu, ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enem odrediti dan i sat odr`avanja glavne rasprave, pitanja o kojima }e se raspravljati, dokaze koji }e se izvesti i koje osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu (~l. 94. st. 1. ZPP-a), pri ~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e odrediti da se glavna rasprava mo`e odr`ati odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a). Sudija Sablji} \enana

POZIV
za tu`ene Hod`i} Muniba iz Biha}a, Hod`i} Sakiba iz Biha}a, ]ehi} ro|. Hod`i} Eminu iz Biha}a i D`aji} Fikreta iz Bos. Krupe. Sud poziva imenovane tu`ene da pristupe na glavnu raspravu - UVI\AJ NA LICU MJESTA U BIHA]U, II prilaz, ul. Nerkeza Smailagi}a, zakazano u ovom predmetu za dan 02. 11. 2011. god. u 13.00 sati. Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako

PRESUDU
Utvr|uje se da su tu`itelj-protivtu`eni Edin Herak sin Smaila iz Sarajeva, JMBG 0105961172671 i tre}e tu`ena-protivtu`iteljica Alma Herak, ro|ena Burni}, k}i Ilijasa iz Sarajeva, JMBG 0807971168391 suvlasnici sa dijelom od po 1/2 dvoiposobnog stana koji se nalazi u Sarajevu u ulici Grada Kalgarija broj 2, sprat 1, oznaka 8, a sastoji se od 2,5 sobe, kuhinje i pomo}nih prostorija u povr{ini od 67 m2, kao i zajedni~kih prostorija i ure|aja koji pripadaju stanu i zgradi kao cjelini i zemlji{tu ispod zgrade, uknji`en

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Mals 099510 09 Mals Sarajevo, 06. 10. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP ELEKTROPRIVREDA BiH - „Elektrodistribucija“ Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 49, protiv tu`enog KURTOVI] MUZAFER, Sarajevo ul. Hamdije Kre{evljakovi}a bb, radi duga od 108,15 KM na osnovu ~lana 348. stav 3 Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 53/03)

- na iznos od 8,05 KM po~ev od 11. 09. 2008. godine do isplate, - na iznos od 8,05 KM po~ev od 11. 10. 2008. godine do isplate, - na iznos od 8,05 KM po~ev od 11. 11. 2008. godine do isplate, - na iznos od 8,05 KM po~ev od 11. 12. 2008. godine do isplate, uz naknadu tro{kova postupka, sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj plo~i suda i u jednom dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi}

TU@BA NA OBAVEZAN ODGOVOR
Tu`ba tu`itelja EKI MIKROKREDITNA FONDACIJA URED U BUGOJNU, dostavlja se na odgovor tu`enom ZA PRA^I] JASMINKO i HOD@I] MIDHET koja glasi: Tu`eni su du`ni solidarno tu`itelju platiti na ime duga iznos od 21.117,60 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be do isplate, kao i nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.

Dostava tu`be na obavezni odgovor smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama (~l. 348. st. 4. ZPP FBiH). Tu`enik se pou~ava da je du`an najkasnije u roku od 30 dana ra~unaju}i od dana dostave tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu (~l. 70. st. 1. ZPP FBiH). Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati sve elemente podneska i to: oznaka suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranke, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika a ako ih ima, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). U odgovoru na tu`bu tu`enik mo`e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. st. 1. ZPP FBiH). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik temelji svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enika (~l. 71,. st. 2. ZPP FBiH). U slu~aju da u zakonskom roku tu`enik ne dostavi sudu odgovor na tu`bu u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja kojom }e usvojiti zahtjev tu`itelja, osim ako je isti o~igledno neosnovan. (~l. 182. st. 1. ZPP FBiH). Sudija Amira @dralovi}

OBJAVLJUJE
- dostavu tu`be na odgovor Dana 10. 06. 2009. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog, a radi isplate duga u iznosu od 108,15 KM, pa je predlo`eno da sud nakon provedene rasprave, ili u toku pripremanja glavne rasprave, donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 108,15 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 26,90 KM po~ev od 11. 03. 2008. godine do isplate, - na iznos od 8,80 KM po~ev od 11. 05. 2008. godine do isplate, - na iznos od 8,05 KM po~ev od 11. 06. 2008. godine do isplate, - na iznos od 8,05 KM po~ev od 11. 07. 2008. godine do isplate, - na iznos od 8,05 KM po~ev od 11. 08. 2008. godine do isplate,

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 043879 08 P Sarajevo, 04. 10. 2011. godine U pravnoj stvari tu`itelja BEGAN KATANA i AJI[A KATANA iz Sarajeva ulica Smaje [ikala bb, zastupani po advokatu Esadu Hrva~i}u, protiv tu`enih MATIJA DODIK i drugi, radi priznanja prava vlasni{tva putem dosjelosti, VSP 1.000,00 KM, objavljuje slijede}e:

predlo`ili da sud donese odluku kojom }e obavezati tu`ene da su tu`itelji Katana Began i Katana Aji{a iz Sarajeva, a po dosjelosti stekli pravo suvlasni{tva na nekretninama koje se nalaze u naselju Buljakov Potok u Sarajevu, {to su tu`eni du`ni priznati i trpiti, te da se tu`itelji na osnovu takve presude uknji`e u zemlji{ne knjige Op}inskog suda u Sarajevu. Na pripremnom ro~i{tu pun. tu`itelja je predlo`ila da se provedu dokazi: kopija kupoprodajnog ugovora, uvi|aj na licu mjesta, vje{ta~enje po vje{taku geodetske struke, kopija katastarskog plana, saslu{anje svjedoka i kopija zk izdvatka. SUDIJA Sanja Vu~ijak NAPOMENA: Ako na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e tu`ilac, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i. Ako na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva.

POZIV
Poziva se ILI] DRAGICA iz Sarajeva ulica Ragiba D`inde broj 156, da pristupi na UVI\AJ NA LICU MJESTA zakazan za dan PETAK, 21. 10. 2011. godine sa po~etkom u 13.00 sati i RO^I[TE ZA GLAVNU RASPRAVU zakazano za dan UTORAK, 27. 12. 2001. godine sa po~etkom u 09,00 sati, po tu`bi od 20. 05. 2008. godine u kojoj su Began Katana i Aji{a Katana tu`itelji zastupani po advokatu Esadu Hrva~i}u, BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 115271 09 P Sarajevo, 07. 10. 2011. godine Op}inski sud Sarajevo, i to sudija Milena Raji}, u pravnoj stvari tu`itelja: 1. Hakalovi} Sanjina iz Sarajeva, Ivana Gorana Kova~i}a br. 11 i 2. ^erki} Damira iz Sarajeva, \oke Mazali}a br. 1, koje zastupa Amila Eterovi}, advokat iz Sarajeva protiv tu`enih: 1. Vatre{ Tarika iz Sarajeva, Andreja Andrejevi}a br. 19 i 2. „Explorer“ d.o.o. Sarajevo, Kakrinjski put 81 Ilid`a, radi ispunjenja ugovora, vsp. 1.000,00 KM, na osnovu ~l. 348. ZPP-a,

OP]INSKI SUD U GORA@DU 73000 GORA@DE NA BROJ: 45 0 I 008383 08 I TRA@ILAC IZVR[ENJA: ProCredit Bank d.d., Filijala Sarajevo, Emerika Bluma br. 8, Sarajevo IZVR[ENIK: Pleh Almir RADI: Duga

194 001 12345678 40 Molimo da postupite po predlo`enom, te da Rje{enje o izvr{enju sa promijenjenim predmetom izvr{enja dostavite nadle`noj slu`bi Tvornice alata Gora`de, a sve u cilju izmirenja duga. Sarajevo, 07. 02. 2011. godine Za pravni odjel: BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORA@DE OP]INSKI SUD U GORA@DU Broj: 45 0 I 008383 08 I Gora`de, 10. 03. 2011. godine TRA@ILAC IZVR[ENJA: PROCREDIT BANK DD FILIJALA SARAJEVO IZVR[ENIK: ALMIR PLEH RADI: duga RJE[ENJE O IZVR[ENJU Sud odre|uje predlo`eno izvr{enje SUDIJA Spahi} Ahmed POUKA: protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Prigovor na rje{enje o izvr{enju ne zaustavlja tok izvr{nog postupka, ali odla`e namirenje tra`ioca izvr{enja do izvr{nosti rje{enja o izvr{enju, osim ako zakonom nije druga~ije odre|eno.

PODNESAK TRA@IOCA IZVR[ENJA
Po{tovani, U vezi va{eg dopisa od 24. 01. 2011. godine predla`emo promjenu predmeta izvr{enja, na na~in da }e se provesti: Pljenidbom iznosa do 1/2 pla}e koju izvr{enik PLEH ALMIR, JMBG: 3108981130002 ostvaruje kao zaposlenik Tvornice alata Gora`de, ul. Vi{egradska bb, Gora`de, a ako pla}a prelazi iznos od 1.000,00 KM na tom dijelu izvr{i}e se pljenidba do 2/3 pla}e izvr{enika. Zabranjuje se Tvornici alata Gora`de, kao izvr{enikovom du`niku da zaplijenjeni dio pla}e ispla}uje izvr{eniku, a izvr{eniku se zabranjuje da taj dio pla}e naplati i ina~e s njim raspola`e. Pljenidba je provedena dostavom ovog rje{enja izvr{enikovom du`niku, koji protiv ovog rje{enja nema pravo prigovora i `albe. Nala`e se izvr{enikovom du`niku da zaplijenjeni dio pla}e izvr{enika ispla}uje na broj ra~una tra`itelja izvr{enja, broj ra~una:

ZA PRIPREMNO RO^I[TE ZA DAN: 22. 12. 2011. GODINE U 10,00 SATI, pred ovaj sud u sobu br. 301/III. uz napomenu da su stranke du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz, da tu`eni mogu najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu, te ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`itelj a bio je uredno obavije{ten, smatra}e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i, ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva. Ovim putem se II-tu`enom dostavlja poziv za pripremno ro~i{te i II-tu`eni se obavje{tava da se dostava poziva smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA MILENA RAJI]

OBJAVLJUJE
POZIV ZA II-TU@ENOG: „EXPLORER“ D.O.O. SARAJEVO

#$

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011.

IFHJ

KUP BiH Velež prošao u četvrtfinale preko gradskog rivala Zrinjskog

Prijedor: Intervencija golmana Sarajeva Pantića

(Foto: D. Stojnić)

.K@>=AHE FIJECE HAKJ=J E L=JAHF=
Najljepši gol dao veznjak domaćih Kantar iz slobodnog udarca
Stadion u Prijedoru. Gledalaca: 1.000. Sudija: Husein Terzić (Travnik). Pomoćnici: Adnan Alispahić (Zenica), Anto Sučić (Novi Travnik). Delegat: Đorđe Starčević (Bosanska Gradiška). Strijelci: 0:1 - Obuća (13), 1:1 - Belošević (18 autogol), 2:1 Kantar (37), 2:2 - Obuća (40), 3:2 - Kantar (42), 4:2 - Srndović (44), 4:3 - Šćepanović (53 penal), 5:3 - Šuka (75), 5:4 Suljić (87). Žuti kartoni: Jevtić, Krezović (Rudar), Dupovac, Šmigalović, Šćepanović (Sarajevo). Igrač utakmice: Vedran Kantar (Rudar) 8. RUDAR: Rodić 5, Jovanović 7,5, Šodić 7, Jevtić 7, Vejnović - (28. Ramić 7,5), Krezović 7, Kecman 7, Kantar 8, Karić 7,5 (88. Pušac -), Srndović 7,5 (67. Šuka 7), Maksimović 7. Trener: Dragan Radović. SARAJEVO: Pantić 5, Čomor 6,5 Belošević 6,5, Torlak 6,5, Dupovac 6, Sesar 6,5, Šmigalović 5,5 (46. Haskić 7), Hadžić 7, Obuća 7,5, H. Handžić 7 (77. Suljić 6,5), K. Handžić 6,5 (46. Šćepanović 7). Trener: Jirži Plišek. U Prijedoru je jučer postignut rekordan broj pogodaka, a mreže su se tresle čak devet puta, kao da je u pitanju bio meč u vaterpolu. Domaći Rudar je sa5:4 savladao Sarajevo, ali se u četvrtfinale Kupa BiH plasirao tim s Koševa, koji je u pvom susretu pobijedio 3:0. Golijadu je otvorio napadač gostiju Emir Obuća, a završio ponovo fudbaler Sarajeva Asmir Suljić. U međuvremenu Rudar je vodio sa 4:2 i 5:3. Najljepši pogodak na meču postigao je veznjak Prijedorčana Vedran Kantar iz slobodnog udarca u 38. minuti, kada je iz slobodnog udarca sa 25 metara pogodio rašlje gola Sarajeva. V. VUKADINOVIĆ

Bordo tim i porazom prošao dalje

*HLEć E @H = JHEKB ’4đAED’
Uprkos velikoj prednosti, domaći su od prve minute krenuli otvoreno, što je rezultiralo ranim i nedostižnim vodstvom

Vrapčići: Velež riješio pitanje pobjednika za 12 minuta

(Foto: M. Škobić)

Uspavanka u Gradačcu

Stadion u Vrapčićima. Gledalaca 1.500. Sudija: Robert Zrilić (Banja Luka) 7. Pomoćnici: Zlatan Bečirović (Mramor), Goran Dujak (Odžak). Delegat: Radika Marić (Bijeljina). Strijelci: 1:0 - Brković (1), 2:0 - Kodro (12). Žuti kartoni: Jazvin (Velež), Šunjić, Miličević, Drženjak (Zrinjski). Igrač utakmice: Rijad Demić (Velež) 7. VELEŽ: Bobić -, Lakičević 7, Ivetić 6,5, Kazazić 6,5, Demić 7, Kodro 7, Duraković 6,5 (70. Rovčanin -), Brković 7 (85. Zolj-), Cerić (24. Hasanović 6,5), Škaljić

6,5, Jazvin 6,5. Trener: Mirza Varešanović. ZRINJSKI: Hadžić 6, Šunjić 6, Džidić 5,5, Živko 5,5 (46. Sušić 5), Miličević 5,5, Žuržinov 5,5, Zadro 6 (48. Arežina 5), Džekson 5,5, Popović 5,5 (65. Drežnjak -), Lamešić 5, Aničić 5,5. Trener: Slaven Musa. Iako su nakon prve utakmice imali velikih 3:0, fudbaleri Veležakrenuli suod prveminute otvoreno, što je rezultiralo ranim vodstvom. Rijad Demić proigrao je Danijala Brkovića, koji je pogodio za 1:0. I Zrinjski je u prvom dije-

lu probao napraviti nešto otvoreniju igru, međutim, sve dileme, ako ih je uopće i bilo, nestale su već u 13. minuti. Opet je raspoloženi Rijad Demić bio asistent, dok je realizator bio Mustafa Kodro. Nakon drugog gola Veleža, Zrinjski je zaprijetio u nekoliko navrata. Udarcima iz daljine probali su Marko Popović, Igor Žuržinov, a najbliži je bio Tomislav Živko, čiji je udarac s vrha kaznenog prostora bio neprecizan. U finišu prvog dijela dvije dobre prilike za Velež imali su Dženan Duraković i Brko-

Krajišnik - Mramor 2:1 (prvi susret 1:1, dalje ide Krajišnik), Rudar Sarajevo 5:4 (0:3, Sarajevo), Zvijezda - Borac 0:0 (0:2, Borac), Olimpic Željezničar 1:1 (0:3, Željezničar), Velež - Zrinjski 2:0 (3:0, Velež), Branitelj - Rudar Kakanj 2:1 (1:0, Branitelj), Čelik - GOŠK 3:0 (3:1, Čelik), Široki Brijeg - Slavija 4:2 (2:1, Široki Brijeg). vić. U drugom dijelu, ritam igre je opao takoda se malo šta dobro moglo vidjeti. F. IBRULJ

4AKJ=JE IEA BE==

Banja Ilidža: Zvijezda nije uspjela

Stadion Banja Ilidža u Gradačcu. Gledalaca: 1.200. Sudija: Vedran Zovko (Mostar) 6,5. Pomoćnici: Rusmir Bašić (Sarajevo) i Edin Imamović (Sarajevo). Delegat: Goran Skoko (Ljubuški). Žuti kartoni: Mašić, Đelmić (Zvijezda), Stupar, Marković (Borac). Igrač utakmice: Bojan Marković (Borac) 6,5. ZVIJEZDA: Labus 6, Jakovljević 6 (48. Nezić 6), Đelmić 6, Husić 6, Mašić 5,5 (46. Gavarić 5,5), Moranjkić 6,5, Ristić 6, Jusić 6, Hasić 6, Matko 6, Hamzić 6 (63. Delić 6). Trener: Dragan Jović. BORAC: Avdukić 6, Mar-

*==Kč=E HKJEIE @Hž=E FHA@IJ

(Foto: T. Trojak)

ković 6,5, Stupar 6,5, Kajkut 6 (69. Dujaković -), Grahovac 6, Raspudić 6,5, Maksimović 6 (79. Vidaković -), Sakan 6, Mikić 6, Žarić6,5, Stajić6(89.Stojnić -). Trener: Velimir Stojnić. Pred skoro 1.200 gledalaca na stadionu Banja Ilidža odvijala se prava uspavanka. Zvijezda nije uspjela anulirati prednost Borca od 2:0 iz Banje Luke, a gosti su od početka do kraja utakmice držali ritam. Od poluprilika za gol treba izdvojiti slobodan udarac Saše Kajkuta u 31. i šut Duška Sakana u 83. minuti, ali je u oba navrata golman Zvijezde bio namjestu. Dž. D.

SC Rodoč u Mostaru. Gledalaca: 100. Sudija: Dragan Petrović (Banja Luka). Pomoćnici: Zoran Taborin (Zvornik) i Damir Knežević (Livno). Delegat: Radislav Kundačina (Trebinje). Strijelci: 1:0 - Pinjuh (7), 1:1 - Alagić (28), 2:1 - Bebanić (89). Žuti kartoni: Ferenc, Suton (Branitelj), Gafurović, Duvnjak (Rudar). Igrač utakmice: Edin Bebanić (Branitelj) 7. BRANITELJ: Pandža 6,5, Vazgeč 6, Renato 6,5, Dragičević 6, Margeta 6, Ferenc 6 (74. Suton -), Bebanić 7, Eminović 6 (90. Slišković -), Pinjuh 6 (60. Glavina -), Marić 6, Delić 6. Trener: Ivan Bubalo. RUDAR: Šabić 6, Duvnjak 6, Hrustanović 6, Alagić 6,5, Imamović 6, Spahić 6 (81. Matović -), Topalović 6 (71. Prkić -), Gafurović 6, Kovač 6 (69. Neimarlija -), Sadiković 6, Murić 6. Trener: Slaviša Božičić. Ma. P.

*H=EJA 4K@=H 

Gradski stadion u Velikoj Kladuši. Sudija: Elmir Pilav. Pomoćnici: Haris Baković i Enes Đozić (svi iz Sarajeva). Delegat: Krunislav Džijan (Bok). Strijelci: 0:1 - Sakić (11), 1:1 - Pehilj (58), 2:1 - Do Nascimento (69). Žuti kartoni: Šabić, Puškar (Krajišnik), Ibrić, Šerifagić, Ordagić, Hodžić, Delić (Mramor). Igrač utakmice: Šaban Pehilj (Krajišnik) 7. KRAJIŠNIK: Hodžić 6, Šneler 6,5, Bajrić 6,5, Ružić 6,5, Sarajlija 7, Halilović 7, Račić 7, Trejić 7, Er. Šabić 7 (84. Ed. Šabić -), Do Nascimento 7 (79. Lazić -), Pehilj 7 (88. Puškar -). Trener: Denis Sadiković. MRAMOR: Delić 6, Ibrić 6, Bašić 6, Mehmedović 5,5, Salamović 5,5 (74. Soljankić -), Šerifović 5,5, Hodžić 5,5, Musić 5,5, Sakić 6,5, Ordagić 5,5, Džanić 5,5. Trener: Suad Jašarević. E. A. 

H=EšE H=H 

Od 115 klubova, samo najveći među njima - Sloboda ne izmiruje redovno svoje obaveze prema Nogometnomsavezu Tuzlanskogkantona, kaže predsjednik Salih Delić te upozorava da kašnjenje više neće tolerirati. Na ime članarina i registracija te 

@ # K>L= @KCKA = I= 5>@=
drugih obaveza, Sloboda duguje skoro 7.000 KM. Potraživanja su akumulirana u minule dvije-tri godine. - Sa Slobodom smo svojevremeno sklapali protokole o reprogramu. Rok za naplatu ovih 7.000 KM istekao je u avgustu. Tada smo dobili obećanja da će novac biti isplaćen u roku od petnaestak dana. Do danas je prošlo četiriputapo 15dana.Prijenekoliko dana na adresu Slobode poslali smo obavijest da više nećemo tolerirati kašnjenje, a naš naredni korak bit će prema višoj instanci, odnos-

Salih Delić predsjednik NS Tuzlanskog kantona

no Nogometnom savezu BiH - kaže Delić. Inače, NSTK je posljednji put progledao Slobodi kroz prste kada je registrirao Emira Kasapovića iako su za taj čin trebali biti čisti računi u odnosima između dvije organizacije. E. M.

IFHJ

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011.

#%

OTOKA Željezničar sačuvao prednost nad Olimpicom u Kupu BiH

’8KLE’ @=E C ’2=LE=’ FIEA IA@= KJ=E?=
U remiju od 1:1 strijelci bili Zajko Zeba i Admir Raščić
Misimović i Džeko: Najbolji plasman u historiji

Stadion Otoka. Gledalaca: 1.000. Sudija: Radoslav Vukasović (Trebinje). Pomoćnici:Mirko GojićiRatko Kunić. Delegat: Alija Kurtagić. Strijelci: 0:1 - Zeba (65), 1:1 -Raščić (82).Žuti kartoni: Suljević, Raščić (Olimpic), Jamak, Smajić (Željezničar). Igrač utakmice: Zajko Zeba (Željezničar) 7. OLIMPIC: Fejzić 6,5, Rizvanović 6,5, Osmani 6,5, Suljević 6, Regoje6,5, Vidović 6,5 (90. Aganspahić -), Muharemović 6,5 (67. Pljevljak -), Đurić 6 (56. Kiso 6), Harba 7, Pliska 7, Raščić 7.Trener:Nedim Jusufbegović. ŽELJEZNIČAR: Gušo 6,5,Jamak 6,5(46. Smajić6,5), Svraka 6,5, Čolić 6,5, Nijema 6,5, Kvesić 6,5, Vasilić 6,5, Zolotić6,5,Ramić 6,5,Zeba7, Bešlija 6 (67. Drakul 6,5). U obostrano dobroj igri na zvaničnom otvorenju stadionaOtoka fudbaleriŽeljezničara sačuvali su visoku prednost nad Olimpicom iz prve utakmice na Grbavici (3:0) i plasirali se u četvrtfinale Kupa BiH. Revanš se završio rezultatom 1:1. Olimpic je pokušao po-

Zeba je doveo goste u vodstvo: S utakmice na Otoci

(Foto: M. Kadrić)

praviti dojam iz prethodnog duela i, ako ništa, može biti zadovoljan što je u osmom međusobnom duelu sa starijim gradskim rivalom napokon uspio postići gol. To je učinio nekadašnji igrač Želje Admir Raščić u 82. minuti susreta, nakon čega se konfrotirao sa “Manijacima” pa je dobio žuti karton. Prethodno je korner izveo Almir Pliska, a napadač do-

maćih bio je najviši u skoku, matiravši glavom Adnana Gušu, koji nije primio gol od prošle sezone. Željezničar je došao u vodstvo preko Zajka Zebe u 65. minuti. Suleman Smajić prošao je po lijevoj strani, dodao do Zebe na ivici šesnaesterca, a on je povukao loptu i sa desetak metara pogodio donji desni ugao gola Irfana Fejzića.

Do tada su se smjenjivali periodi dominacije, s tim da je Željo uspijevao više držati loptu u posjedu, a utakmica po prelijepom vremenu bila bi i kvalitetnija da nije bilo vjetra i da je teren bio iole ravan. Željezničar je tako već tri godine neporažen u Kupu, a u posljednjih devet utakmica ne zna za poraz u svim takmičenjima. A. Č.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine napravila je novi skok na FIFA-inoj rang-listi najboljih selekcija svijeta i sada zauzima 21. poziciju sa 864 boda, jednu više nego prošlog mjeseca. Našem timu, koji je u proteklih 30 dana pobijedio Luksemburg sa 5:0 i remizirao s Francuskom u Parizu, ovo je najbolji plasman u historiji. Od selekcija sa po-

*E0 IA FFA= = AIJ

Nastavlja se uspon na listi FIFA-e

dručja bivše Jugoslavije, bolje je plasirana samo Hrvatska, koja je 12., dok smo pretekli Srbiju, koja je na 23. poziciji. Naš protivnik u baražu za SP Portugal zabilježio je pad od dvije pozicije i sada zauzima 8. mjesto. Poredak četiri prvoplasirane ekipe ostao je nepromijenjen. Vodi Španija, ispred Holandije, Njemačke i Urugvaja. (M. T.)

Stadion u Kaknju. Gledalaca 500. Sudija: Edin Jakupović (Bihać) 7. Pomoćnici: Dalibor Drašković (Lukavica), Željko Marić (Doboj). Delegat: Husein Kamber (Sarajevo). Strijelci: 1:0 - Vršajević (77), 2:0 Vršajević (80, penal), 3:0 Stupar (82, penal). Žuti kartoni: Nemeljaković, Kikić (Čelik), Pehar, Kojić, Helvida (GOŠK). Igrač utakmice: Avdija Vršajević (Čelik) 7,5. ČELIK: Nurković 6,5, Nemaljaković 6,5, Čović 6,5, Isaković 7, Sadiković 7, Šišić 7, Kikić 6,5, Martinović 6 (68. Horić 6,5), Ćulov 6 (55. Hećo 6,5), Vršajević 7,5, Hadžić 6 (68. Stupar 6,5). Trener: Elvedin Beganović.

ČAE IECKH= E K HAL=šK

Bez iznenađenja u Kaknju

Vršajević: Dvostruki strijelac za Zeničane

(Foto: J. Hadžić)

GOŠK: Soldo 6, Pehar 5,5, Kojić 5,5, Helvida 5 (83. Jurić -), Jelavić 5, Dodig 5,5,

Prkač 5,5, Zlomislić 5, Prskalo 5,5 (73. Žderić -), Raguž 5, Dudić 5 (46. Tomić 5). Tre-

ner: Milomir Odović. Čelik je i u uzvratu bio bolji od GOŠK-a, savladavši ga u Kaknju sa 3:0 te je ukupnim rezultatom 6:1 izborio plasman u četvrtfinale. Prvi gol, u 77. minuti, postigao je Avdija Vršajevića, koji je, na asistenciju Kenana Horića, sa 18 metara lobovao istrčalog golmana Antonija Soldu. Vršajević je i u 80. minuti bio precizan iz penala, koji je skrivio Zlatko Kojić. U svom šesnaestercu Kojić je rukama povukao Aldina Šišića za dres. Konačnih 3:0 postavio je, također iz penala, Kenan Stupar. Drugi penal skrivioje ArminHelvida,koji je igrao rukom u duelu s Vršajevićem. V. B.

Stadion Pecara. Gledalaca: 300. Sudija: Ilija Živković (Orašje) 7. Pomoćnici: Mario Vincetić (Orašje) i Dario Tepavčević (Laktaši). Delegat: Vitomir Šilić (Sarajevo). Strijelci: 1:0 - Džidić (2), 2:0 - Šilić (8), 3:0 Vagner (35), 4:0 - Varea (39), 4:1 - Perišić (52), 4:2 - Šešlija (62). Igrač utakmice: Vagner Santos Lago (Široki) 7,5. ŠIROKI: Marić 6,5, Diogo 7, Brekalo 7, Džidić 7 (46. Kvesić 6,5), Bertoša 6,5 (46. Grgić 6,5), Ćorić 7, Džefton 7, Serdarušić 7,

5= čAJEHE C= LAHEE FH== FHJEL 5=LEA

Široki Brijeg siguran na Pecari

Šilić 7,5, Vagner 7,5 (68. Ljubić 6,5), Varea 7. Trener: Branko Karačić. SLAVIJA: Tomović 5,5, Janković - (18. Papaz 6), Nikolić 6, Lackanović 6, Beširević 6, Perišić 6,5, Radonja 5, Šešlija 6,5, Stojanović 6,5, Smajić 6, Pušara 6. Trener: Zoran Erbez. Fudbaleri Širokog Brijega ukupnim rezultatom od 6:3 plasirali su se u četvrtfinale Kupa BiH nakon što su i u revanšu bili bolji od Slavije sa 4:2, a sva četiri svoja gola postigli su u prvom poluvremenu. D. K.

Nekada su trebinjske Police važile za neosvojivu tvrđavu. Ove je jeseni, međutim, Leotar neuvjerljiv domaćin.U proteklihdesetkola Trebinjci su na svom terenu igrali šest utakmica, a dobili samo dvije (Sloboda 2:0 i Sarajevo 1:0). Tri su završene nepopularnim rezultatom 0:0 (Zvije-

2HEEE A@= C = FHIKE @ALAJ >@L=
zda, Čelik i Široki Brijeg), dok je Velež odnio sva tri boda, ostvarivši pobjedu od 1:0. Tako je Leotar prosuo devet bodova na svom terenu. Odavno tako darežljivi nisu bili Trebinjci na Policama. Opravdanje im ne može biti ni činjenica da se mreža Boška Milenkovića na Policama zatresla samo jedanput. Strijelac gola za pobjedu Veleža bio je Bajro Spahić. - Protiv Širokog Brijega u subotu bili smo bolji, imali smo kontrolu igre, dvije-tri odlične prilike, ali opet nismo dali gol. Nismo imali sreće. Tri su boda morala ostati u Trebinju - kaže napadač Dragan Vuković te dodaje da su Trebinjci možda i

Police više nisu neosvojiva tvrđava

Željko Radonja podnio je ostavku na mjesto direktora Slavije. - Ne želim da mnogo pričam o razlozima. Imam moralnu obavezu da, zbog rezultatskog neuspjeha u tekućem šampionatu, podne-

ŽA4=@=F@EIJ=LK
sem ostavku. Uz sve to, neka dešavanja su posljednjih dana izašla van sportskih okvira i počela su zadirati u moj privatni život, a ne želim da moja porodica trpi zbog aktivnosti u Slaviji - rekao je Radonja. G. I.

Slavija ostala bez direktora

previše respektirali Široki Brijeg. Dodaje da, izuzev hronične neefikasnosti, nema previše razloga za brigu. Uzlet će pokušati početi u Prijedoru u idućem kolu. - Naša je obaveza da odigramo čvrsto, a cilj nam je makar jedan bod - Vukovićevesuriječi. M. P.

w

Premijer Malezije Nadžib Razak u nedjelju će širom otvoriti vrata svog doma za sve navijače koji žele gledati derbi engleske lige između Mančester junajteda i Mančester sitija. Nadžib, veliki navijač Junajteda, pozvao je preko društvenih mreža sve u svoju zvaničnu rezidenciji u Putrajaji. (M. T.)

2HAEAH =AEA HC=EEH= CA@=A @AH>E=

58
GRUPA A
Napoli - Bajern 1:1 (Bad{tuber 39 autogol - Kros 2), Man~ester siti - Viljareal 2:1 (Mar~ena 43 autogol, Aguero 90+3 - Kani 4).
1. Bajern 3 2. Napoli 3 3. Man~ester s. 3 4. Viljareal 3 2 1 1 0 1 2 1 0 0 0 1 3 5:1 4:2 3:4 1:6 7 5 4 0

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011.

sport

GRUPA B
CSKA - Trabzonspor 3:0 (Dumbija 29, 86, Kauna 76), Lil - Inter 0:1 (Pacini 21).
1. Inter 2. CSKA 3 2 0 1 4:3 3 1 1 1 7:5 6 4 4 2

GRUPA C
Otelul - Man~ester junajted 0:2 (Runi 64 penal, 90+2 penal), Bazel - Benfika 0:2 (Cezar 20, Kordoza 75)
1. Benfika 3 2. Man~ester j. 3 3. Bazel 3 4. Otelul 3 2 1 1 0 1 2 1 0 0 0 1 3 4:1 6:4 5:6 1:5 7 5 4 0

GRUPA D
Real Madrid - Lion 4:0 (Benzema 19, Kedira 47, Loris 55 autogol, Serhio Ramos 81), Dinamo - Ajaks 0:2 (Burigter 49, Eriksen 90).
1. Real 2. Ajaks 3. Lion 4. Dinamo 3 3 3 3 3 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 3 8:0 2:3 2:4 0:5 9 4 4 0

3. Trabzonspor3 1 1 1 2:4 4. Lil 3 0 2 1 3:4

Medunjanin: Makabi gost Stouku

Tre}e kolo Evropske lige

Luli}: Dobro znam Cirih, mo`emo ih pobijediti
Nakon Lige prvaka, danas }e na teren iza}i i u~esnici Evropske lige, koji }e igrma potrebne su nam pobjede. O~ekuje nas dvome~ sa Cirihom, i to ne}e biti nima-

LIGA PRVAKA Man~ester siti nakon drame do trijumfa

Aguero spasio „Gra|ane“
Real sa 4:0 ispratio Lion za maksimalne tri pobjede

Nojer (Bajern) matiran nakon 19 sati

ati utakmice tre}eg kola. Italijanski predstavnik Lacio, koji je u prva dva kola razo~arao navija~e i osvojio svega jedan bod, gostuje u Cirihu, gradu u kojem je njegov ~lan, na{ reprezentativac Senad Luli} igrao u dresu Jang bojsa. Nakon velike pobjede u gradskom derbiju nad Romom, nogometa{ima Lacija ovo je prilika da potvrde da su preboljeli po~etne probleme. - U narednim utakmica-

lo lako. Ipak, igramo dobro i `elimo osvojiti drugo mjesto i nastaviti takmi~enje u Evropskoj ligi. Ekipu Ciriha dobro znam i vjerujem da, ako budemo na nivou, mo`emo do tri boda - ka`e Senad Luli} za „Dnevni avaz“. Od ostalih utakmica, treba izdvojiti sudar engleskog Stouka, za koji, vjerovatno, ne}e braniti Asmir Begovi}, i Makabija, ekipe za koju nastupa Haris Medu(M. T.) njanin.

Man~ester siti postigao je dramati~nu pobjedu u 3. kolu nad Viljarealom kojom je ipak ostao u utrci za plasman u drugu fazu Lige evropskih prvaka u fudbalu. Na{ reprezentativac Edin

D`eko i saigra~i stvorili su veliki broj prilika, ali su do tri boda do{li tek u suda~koj nadoknadi, kada je Argentinac Serhio Aguero (Sergio Aguero) ugurao loptu u mre`u gostiju iz [panije za

kona~nih 2:1. Ovo je prva pobjeda „Gra|ana“ u Ligi prvaka. ^elnu poziciju u grupi A zadr`ao je minhenski Bajern remijem kod Napolija (1:1). Bavarci su imali {ansu

Parovi 4. kola
Bajern - Napoli, Viljareal - Man~ester siti, Trabzonspor - CSKA, Inter - Lil, Man~ester junajted - Otelul, Benfika Bazel, Lion - Real Madrid, Ajaks - Dinamo (2. novembar).

Omladinska Premijer liga BiH

Kadeti
Rezultati 11. kola: Slavija - Olimpic 1:4, GO[K - Zvijezda 2:6, ^elik [iroki Brijeg 1:4, Leotar Rudar 2:0, Kozara - Travnik 1:0, Sarajevo - Zrinjski 2:0, Sloboda - Borac 1:1, Vele` - @eljezni~ar (30. oktobar). Zaostala utakmica 9. kola: ^elik Leotar 1:3.
1. Sarajevo 11 2. Zrinjski 11 3. @eljezni~ar 10 4. [iroki B. 11 5. Kozara 11 6. Olimpic 11 7. Leotar 11 8. Sloboda 10 9. ^elik 11 10. Rudar 11 11. Slavija 11 12. Zvijezda 10 13. Travnik 11 14. Borac 11 15. Vele` 10 16. GO[K 11 9 8 8 6 7 5 6 4 4 3 3 3 2 2 2 0 2 0 1 2 0 2 3 2 0 4 4 2 1 4 4 2 1 6 1 7 1 7 0 7 3 6 3 6 3 5 1 10 28:3 31:8 25:13 28:13 16:12 30:18 23:17 13:8 21:31 13:17 11:29 19:22 11:17 17:24 11:19 9:55 29 25 24 21 21 19 19 16 13 10 10 9 9 9 9 1

Juniori
Rezultati 11. kola: Slavija - Olimpic 0:0, GO[K - Zvijezda 2:1, ^elik [iroki Brijeg 1:1, Leotar Rudar 0:3, Kozara - Travnik 4:0, Sarajevo - Zrinjski 2:2, Sloboda - Borac 2:0, Vele` - @eljezni~ar (30. oktobar). Zaostala utakmica 9. kola: ^elik Leotar 3:5.
1. Olimpic 11 2. @eljezni~ar 10 3. Sarajevo 11 4. [iroki B. 11 5. Borac 11 6. Sloboda 10 7. ^elik 11 8. Kozara 11 9. Slavija 11 10. Zrinjski 11 11. Rudar 11 12. GO[K 11 13. Zvijezda 10 14. Leotar 11 15. Vele` 10 16. Travnik 11 9 7 7 7 6 5 5 5 4 3 4 3 2 2 0 0 1 2 2 1 1 3 2 1 3 5 0 1 2 2 4 4 1 1 2 3 4 2 4 5 4 3 7 7 6 7 6 7 24:9 38:18 27:15 25:13 24:16 11:5 31:22 18:14 20:20 19:16 13:19 12:22 13:24 13:27 9:33 8:32 28 23 23 22 19 18 17 16 15 14 12 10 8 8 4 4

i za pobjedu, no autogol Holgera Bad{tubera (Badstuber) i proma{eni penal Marija Gomeza ipak su bili previ{e. Bajernovom golmanu Manuel Nojeru (Neuer) ovo je bio prvi primljeni gol vi{e od 19 sati igre. U grupi B, CSKA je na svom terenu razbio turski Trabzonspor sa 3:0. Bh. veznjak Elvir Rahimi} u{ao je u igru u 87. minuti umjesto dvostrukog strijelca Sejdua Dumbije (Seydou Doumbia). Prvi put u posljednjih pet godina Moskovljani nisu primili gol u jednom me~u Lige prvaka. Lider grupe milanski Inter u svom 100. nastupu u Ligi prvaka slavio je kod Lila (1:0). Gol odluke postigao je napada~ \ampaolo Pacini (Giampaolo Pazzini). Zahvaljuju}i pogocima sa penala Vejna Runija (Wayne Rooney), Sitijev gradski rival Junajted vra}a se ku}i sa tri boda protiv rumunskog Otelula (2:0). Benfika je opravdala status favorita kod Bazela (2:0). Real Madrid u pohodu na rekordnu desetu evropsku krunu bio je najefikasnija ekipa ve~eri, isprativ{i Lion sa ~etiri gola u mre`i (4:0) za tre}u uzastopnu pobjedu. Tre}i poraz zaredom u grupi D pretrpio je zagreba~ki Dinamo. Ovog puta, bodove iz Maksimira odnio je holandski Ajaks (2:0).
(E. J.)

Aguero i D`eko slave pobjedni~ki gol

IFHJ

)žE žAE LIGA ŠAMPIONA Džekina ekipa ostvarila prvu pobjedu u elitnom evropskom takmičenju ŠALčA=

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011.

#'

Međunarodni fudbal

5EJE KDL=JE FIA@E L
Moramo nastaviti da učimo i da se popravljamo, kaže Mančini

Za svoju prvu pobjedu u Ligi šampiona u historiji Mančester siti morao je čekati posljednje sekunde duela s španskim Viljarealom. Argentinski napadač Serhio Aguero (Sergio) spasio je nade lidera engleske Premijer lige da će ipak preživjeti grupnu fazu najjačeg evropskog fudbalskog takmičenja. Bila je to prilično loša igra Sitija, koji se ne snalazi baš najbolje u duelima sa protivnicima iz drugih zemalja, ali je led ipak probijen. Edin Džeko igrao je od prve minute iako je bio odsječen u napadu. Imao je nekoliko prilika koje nije iskoristio. - Da nismo postigli ovaj gol,bilo bizaista teško. Klubovima kojisvake godineigraju u Ligi šampiona, mnogo je lakše, ali ovo je naša prva sezona u najjačem takmičenju i to je najveći problem. Moramo nastaviti da učimo i da se popravljamo - rekao je Roberto Mančini (Mancini), trener “Građana”. Prvu pobjedu u grupi ostvario je i gradski rival Junajted, na gostovanju Otelulu u Rumuniji. Oba gola za 0:2 postignu-

Ševčenko: Duplo veća plaća

Vlasnik ruskog Anžija listi potencijalnih pojačanja svakodnevno dodaje makar jedno novo ime, a jučer je to bio napadač Dinama iz Kijeva Andrej Ševčenko. Ukoliko u januaru dođe na pozajmicu klubu iz Mahačkale, Ukrajinac bi imao dvostruko veću plaću nego u Dinamu, a Anži bi bio zainteresiran i za otkup ugovora.

Mančesterski rivali imat će naredni okršaj u nedjelju na Old trafordu, gdje će se u velikom gradskom derbiju boriti za tron engleske Premijer lige.

8AEE CH=@IE @AH>E

S utakmice u Mančesteru: Start Marčene na Džeki

(Foto: Reuters)

- Bit će to potpuno drugačija utakmica. Dobra stvar je da na Old traford idemo sa tri pobjede zaredom i velikim samopouzdanjem - rekao je Mančini.

ta su s bijele tačke, a dvostruki strijelac za aktuelnog prbvaka Engleske bio je Vejn Runi (Rooney). - Pobijedili smo i to je najvažnije. Sada je bitno da Rumune savladamo i na Old

trafordu, tada bismo imali osam bodova. Uvijek sam govorio da je za plasman u osminu finala dovoljno deset bodova - kaže Aleks Ferguson, menadžer Mančester junajteda.

Kapiten njegovog tima, srbijanski stoper Nemanja Vidić dobio je crveni karton protiv Otelula i pauzirat će najmanje jednu utakmicu Lige šampiona. (Z. Š.) 

AH FHEE C @ =FE= E EA E= K@=H=? = C
Holger Badštuber matirao svog golmana
niti jedan jedini udarac na gol Bavaraca. Italijani su od početka jasno dali do znanja da žele bod, uz mnogo sreće su ga i osvojili, jer osim autogola Badštubera, Mario Gomez je promašio penal. Bajern je vodio golom Tonija Krosa (Kroos). - Čudan osjećaj. NapustiManuel Nojer (Neuer) bio je 12 utakmica i 1.147 minuta nesavladan na golu Bajerna, a da se prekine rekord, pobrinuo se njegov saigrač Holger Badštuber (Badstuber). Golman Bajerna primio je gol u meču sa Napolijem, koji u 90 minuta nije uputio

Bajernova mreža zatresla se nakon 1.147 minuta

li smo teren razočarani, jer smo trebali pobijediti, a opet smo zadovoljni zbog osvojenog boda. Sada igramo dva puta kod kuće, s Napolijem i Viljarealom, sa dvije pobjede osigurat ćemo prvo mjesto rekao je Gomez. (Z. Š.)

(Foto: Reuters)

Golman Napolija De Sanktis i Aronika slave odbranu penala Gomezu

U pismu koje je poslao trinidadskim novinama, bivši potpredsjednik FIFA-e Džek Vorner (Jack Warner) optužio 

FJKžE .1.)K = H=IE= ?EE= E @EIHEE=?EK
je ovu asocijaciju za rasizam, cionizam i diskriminaciju onih koji nisu Evropljani. Vorner, koji je, inače, mini2star rada Trinidada i Tobaga, nije precizirao na šta se tačno odnose optužbe, ali je dodao da će reći više nakon što se Arbitražni sudza sportizjasni o žalbi Muhameda bin Hamama na doživotnu zabranu koju mu je izrekla FIFA. Vorner je rekao i da će razotkriti zavjeru o planovimao imenovanjaMišelaPlatinija (Michel)zapredsjednikaFIFA-e. (M. T.)

Bivši potpredsjednik Džek Vorner

w

w

w

w

Ferman pauzira tri mjeseca
Njemački Šalke bit će u naredna tri mjeseca bez prvog golmana Ralfa Fermana (Fahrmann), koji je pretrpio tešku ozljedu ligamenata. Dvadesettrogodišnji golman ozlijedio se tokom utakmice Bundeslige protiv Kajzerslauterna. Šalke će, vjerovatno, morati potražiti novog golmana, koji će zamijeniti Fermana, a to bi, kako tvrde mediji, mogao biti Timo Hildebrand, koji nema klub.

Holanđani izabrali Krakov Samo nekoliko dana
nakon završetka kvalifikacija, Holandski savez objavio je da je pronašao bazu u kojoj će boraviti i trenirati tokom Evropskog prvenstva u Poljskoj i Ukrajini. Holanđani su izabrali poljski grad Krakov, a trenirat će na stadionu Visle.

Vermelen ostaje u Arsenalu
Arsenal u zimskom prijelaznom roku neće morati tražiti novog stopera, jer je Belgijanac Tomas Vermelen (Thomas Vermaelen) odlučio produžiti ugovor. Dvadesetpetogodišnji Vermelen bio je ozlijeđen još od avgusta, ali će vrlo brzo biti spreman za povratak na teren. Engleski mediji tvrde da je Belgijanac potpisao ugovor do sezone 2014/2015. (M. T.)

60

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011.

sport

Me|i}: Gre{ke svesti na minimum

Bav~i}u saigra~ slomio kost lica Savehof i Bosna za prve
„Studenti“ danas u [vedskoj

KO[ARKA Te{ka povreda bh. reprezentativca na treningu

Za rukometa{e Bosne nema pauze. Otkako su u{li u prebrzi ritam srijeda (~etvrtak) - subota, prakti~no ni nemaju vremena da se pozabave detaljnom analizom protivnika, ali }e, bez obzira na tu ~injenicu, danas u {vedskom Geteborgu poku{ati do}i do prvih bodova u ovogodi{njoj Ligi evropskih {ampiona. Protivnik je Savehof, ekipa koja je bila tvrd orah i Zagrebu i [amberiju, i to na gostovanjima, pa }e se tim Irfana Smajlagi}a na}i na te{kom isku{enju. - Protiv [amberija radili smo iste gre{ke kao i protiv Zagreba i [afhauzena, zapali smo u du`i period bez postignutog gola i desilo nam se to {to jeste - izgubili smo. U [vedskoj }emo gre{ke poku{ati svesti na minimum i neutralizirati njihova krila, a ako do kraja odigramo izjedna~enu utakmicu, sve je mogu}e - kazao je Bosnin univerza-

bodove u Ligi {ampiona
Grupa A
Parovi 4. kola: Savehof Bosna (danas), Zagreb Barcelona, [amberi [afhauzen (22. oktobar).
1. Barcelona 2. Zagreb 3. [amberi 4. [afhauzen 5. Savehof 6. Bosna 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 94:75 91:72 83:76 87:81 80:99 60:92 6 6 4 2 0 0

Nakon sudara glavama, odmah sam znao da je ne{to puklo, ka`e biv{i kapiten Bosne, kojem predstoji pauza
pokazao da je nastradala samo jedna kost lica, koja }e ubrzo zarasti, i da nema ozbiljnijih unutra{njih povreda. Sada mi predstoji sedam dana strogog mirovanja, potom }u lagano po~eti s treninzima i mislim da bih do utakmice s Bijelom trebao biti u punom pogonu, s tim da }u vjerovatno morati nositi za{titnu masku - isti~e nekada{nji kapiten Bosne te dodaje da je njegov saigra~ pro{ao nepovrije|en. Bav~i} se nada da }e po povratku na teren biti uspje{niji nego u prethodna dva kola (po pobjeda i poraz), jer priznaje da u sezonu nije u{ao u najboljoj formi. - Vjerujem da }u pokaza-

Edin Bav~i} oti{ao je u utorak nave~er na trening Vanolija iz Kremone u nadi da }e „uhvatiti“ formu uo~i naredneg prvenstvenog duela protiv Sasarija u subotu. No, ishod treninga bio je takav da 27-godi{nji reprezentativac Bosne i Hercegovine ne samo da }e pauzirati ovaj vikend u prvenstvu Italije nego ga u postavi vjerovatno ne}e biti ni naredne dvije sedmice, sve do 6. novembra i duela s Bijelom. @estok sudar glavama sa jednim saigra~em poslao je Bav~i}a direktno u bolnicu u Kremoni. - Sudar je bio tako jak da sam odmah znao da je ne{to puklo. Sre}om, pregled je

@estok udarac

lac Tarik Me|i}, koji je ove sezone igrao i lijevog i srednjeg vanjskog, ali i lijevo krilo. Smajlagi} opet ne}e mo}i ra~unati na Sandra Uvodi}a te na Igora Kara~i}a, koji je operirao rame, pa }e opet glavnu rolu u napadu preuzeti Amir ^aki}. Utakmice 4. kola Lige prvaka i prva doma}a Savehofa ove sezone u najelitnijem takmi~enju igra se od 19.10 sati u dvorani u Geteborgu uz prijenos na televiziji A. ^. Arena Sport 1.

Pokazati vi{e

Mazi} veliki potencijal
Bav~i} nagla{ava kako je njegov saigra~ u Vanoliju Armin Mazi} izuzetan potencijal, mo`da ~ak i reprezentativnog formata. Mazi} (18 godina, 200 centimetara) ro|en je u ^e{koj, ali su mu roditelji porijeklom iz Tuzle pa bi, {to se toga ti~e, mogao biti interesantan bh. timu. No, ko~nicu bi mogla predstavljati ~injenica da je igrao za mla|e selekcije Hrvatske, gdje je, tako|er, `ivio.
Bav~i}: Povratak u novembru

CEV kup za odbojka{e

ti vi{e, posebno zbog toga {to imamo sasvim solidan tim, koji se mo`e boriti za bolje rezultate nego {to je puki opstanak u ligi. Ina~e, ovdje mi je saigra~ Jasmin Perkovi}, s kojim sam igrao i u Bo-

sni. Tu je i Slovenac Marko Mili}. Moram spomenuti jo{ Amerikanca Vona Vejfera (Won Wafer), biv{eg igra~a Boston seltiksa, koji je pokazao da je stra{an napada~ E. J. rekao je Bav~i}.

Borac startao pobjedom
Hercegovcu bodovi protiv Brotnja 91 61
Ma{i} 2, Avdibegovi} 10, D`ons 18, Tepav~evi} 5, Han 8, Petri} 2, Radulovi} 14, Hasandi} 14, Tomi}, Bodiroga, Jovanovi} 10. Trener: Dejan Pare`anin. SERVITIUM: Bjeli} 14, Hajdukovi}, Radi} 2, I. Damjanovi} 6, Topalovi} 3, S. Damjanovi} 6, Sladoje 2, Savi} 5, Raduki} 4, Bilanovi},
Odbojka{i Kaknja i Budu}nosti uo~i me~a

Prvenstvo BiH za ko{arka{e

Tabela
Rezultat: Zrinjski - Servitium 91:61, Borac - Varda HE 82:64, Hercegovac - Brotnjo 73:60, Vogo{}a ^apljina Lasta, SL Takovo Leotar - Igokea, Mladost ^elik (sino}). Slobodna je Bosna ASA BH Telecom.
1. Zrinjski 2. Hercegovac 3. Varda 4. Igokea 5. ^apljina 6. Borac 7. Leotar 8. Mladost 9. Bosna 10. Brotnjo 11. Servitium 12. ^elik 13. Vogo{}a 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 150:128 133:142 131:141 96:67 82:60 82:64 76:63 76:72 76:75 135:149 133:167 63:76 67:96 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1

Sportska dvorana u Kaknju. Gledalaca 600. Sudije: Zdenek Grabovski (^e{ka) i Nuncio Kaltabirano (Italija). Prva utakmica {esnaestine finala CEV kupa: Kakanj - Budu}nost Podgorica (25:20, 17:25, 25:17, 27:29, 13:15). KAKANJ: Aganovi}, Mustedanovi}, [ormaz, Emi-

Kakanj - Budu}nost 2:3

Igrani su me~evi 2. kola Prvenstva BiH za ko{arka{e:

Markovi}, Bakovi} 19. Tre. ner: Dragan Mi~i}. Ma. P

novi}, Ru`i}, ^eremid`i}, Dangubi}, Mutap~ija, Ginov, Krivokapa, Bjelopoljak, \akovac. Trener: Nenad Kova~evi}. BUDU]NOST: Babi}, \uranovi}, Medojevi}, Bo{kovi}, Risti}, \uki}, Radovi}, Novoselac, Je~menica, Hamzagi}, Boji}, Strugar. Trener: M. Ko. Zoran Vuk~evi}.

Dvorana Bijeli brijeg u Mostaru. Rezultat: Zrinjski - Servitium 91:61 (30:23, 17:20, 24:7, 20:11). ZRINJSKI: Klarica 8,

Zrinjski Servitium

Zbog zauzetosti Gradske arene, lider na tabeli Premijer lige za rukometa{e, zeni~ki ^elik svoju utakmicu 7. kola protiv Maglaja igrat }e ve~eras u 19.30 sati. Zbog toga }e se utakmice ovog kolo igrati ~ak ~etiri dana, jer su preostali me~evi na progra-

^elik ve~eras do~ekuje Maglaj

Sedmo kolo PLBiH za rukometa{e

mu sutra, u subotu i nedjelju. ^etvrtak: ^elik - Maglaj (19.30 sati); Petak: Grada~ac Prijedor (19) i Leotar - Vogo{}a (19.30); Subota: Gra~anica Gora`de (18.30), Konjuh - Bosna Prevent (19) i Krivaja - Derventa (19); Nedjelja: Sloga V. B. Zrinjski (17).

Sportska dvorana u Bile}i. Rezultat: Hercegovac Brotnjo 73:60 (16:9, 18:14, 21:18, 18:19). HERCEGOVAC: Lali} 21, M. Vukovi} 2, Radmilovi}, Nosovi}, Gajovi} 16, Kulji}, Fimi}, Rako~evi} 10, S. Vukovi} 11, Savi} 3, Brati}, \urkovi} 10. Trener: Zoran Glomazi}. BROTNJO: Markovi}, G. Jel~i} 9, Stefanovi} 9, Josipovi} 12, Doko, Bre~i} 6, Lesko 5, ^utura 11, Topalovi}, Novak 1, Pinjuh 7, Planini}. Trener: Josip Du[. A. gand`i}.

Hercegovac Brotnjo

73 60

Avdibegovi} (Zrinjski): Uvjerljivi Mostarci

Dvorana Borik u Banjoj Luci. Rezultat: Borac Nektar - Varda HE 82:64 (27:15,

Borac Varda HE

82 64

9:15, 23:13, 23:21). BORAC NEKTAR: Vranje{ 26, Kastratovi} 11, Ivi}, Nikoli}, [turanovi} 16, Mileki} 3, Blanu{a 2, [turanovi} 2, Pavlovi} 6, Lon~ar 6, Kova~evi} 10, Doj~inovi}. Trener: Drago Karali}. VARDA HE: \ur|evi} 5, \eri}, Markovi} 16, Laki} 2, Vukovi} 6, Damjanovi} 4, Mirkovi}, Ivanovi}, Kajevi} 4, Simi} 4, Golubovi} 12, Mi~eta 11. Trener: Dragoljub S. K. Vida~i}.

IFHJ
Foto dana

Dnevni avaz, ~etvrtak, 20. oktobar/listopad 2011.

$
Vijest u brojci
Predsjednik Argentinske fudbalske asocijacije (AFA) Hulio Grondona ponovo je izabran na tu funkciju, koju obavlja bez prekida od 1979. godine. Grondona, koji je jednoglasno (46:0) osvojio deveti četverogodišnji mandat, bio je ranije optužen za prevare i pranje novca. Osamdesetogodišnjeg Grondonu za skrivanje 30 miliona dolara u švicarskim bankama optužio je njegov rival, biznismen Karlos Avila.

'

Izjava dana
- Uložite 20 miliona eura i problem je riješen. (Trener zagrebačkog Dinama Krunoslav Jurčić na kritike o neefikasnosti njegovih fudbalera u Ligi prvaka)

Ofsajd

Američki biciklista Majkl Blečford pao je na utrci u Meksiku

Suđenje bivšem predsjedniku Fudbalskog saveza Srbije Zvezdanu Terziću odgođeno je za 9. februar 2012. godine, jer se niko od svjedoka nije pojavio na sudu u Beogradu. Agencija Tanjug prenosi da se sudija Danko Laušević požalio da mu igrači Branislav Ivanović i Marko Baša, koji trebaju svjedočiti, “nisu čak odgovorili ni na SMS”. Terzić je u grupi optuženih da su, kao službenici OFK Beograd, od prodaje četvorice igrača nezakonito prisvojili približno četiri miliona eura.

.K@>=AHE AIELEH=E IK@

AFERE Predsjednik UEFA-e saslušan u Švicarskoj

6KžE=šJL @L= I=J= ’HAšAJ=’ 2=JEE=
Evropska fudbalska federacija, suprotno odluci suda, još nije uključila Sion u Euroligu

Berbatov: Ne vraća se u reprezentaciju Bugarske

UEFA smatra da bi naknadno uključivanje Siona u grupu I, u kojoj su Atletiko Madrid, Ren, Seltik i Udineze, poremetilo takmičenje. Jedna od mogućnosti je poništenje rezultata dva kola ove grupe i igranje novih mečeva.
Platini napušta ured tužioca: UEFA želi da slučaj preuzme Sud za arbitražu u sportu

2EšJ=L=K IA HAKJ=JE

Napadač Mančester junajteda Dimitar Berbatov odbacio je jučer mogućnost da se vrati u reprezentaciju Bugarske iako to od njega zahtijevaju navijači i mediji. Grupa bugarskih navijača čak je doputovala u Bukurešt, gdje je engleski prvak u utorak igrao protiv rumunskog Otelula u fudbalskoj Ligi prvaka. - Stvarno nisam mogao da očekujem takvo nešto. U svakom slučaju, hvala navijačima. Saigrači su me pitali šta se dešava pa sam im objasnio 

=LE=čE K=K@ EšE K *KKHAšJ

Dimitar Berbatov se nije predomislio

otkud povici s tribina - rekao je Berbatov. Nakon 79 utakmica i 49 golova, Berbatov je prošle godine saopćio da se povlači iz reprezentacije, objasnivši da mu je glavni cilj da se izbori za minutažu u Junajtedu. - Hoću da dobijem više šansi za igru, znam da mogu pomoći Mančesteru - dodao je 30-godišnji Berbatov. U Mančester je stigao u ljeto 2008. iz rivalskog Totenhema. Za “Crvene đavole” do sada je odigrao 134 utakmice(47golova). (E. J.)

Švicarski sud “pritisnuo” je jučer Mišela Platinija (Michel) da objasni zašto UEFA još nije implementirala nedavnu presudu da Sion naknadno uključi u ovosezonsko izdanje Eurolige u fudbalu. Platini, predsjednik Evropske fudbalske federacije (UEFA), proveo je više od dva sata u kancelariji tužioca Kantona Vo u Renensu. Pratio ga je generalni sekre-

tar UEFA-e Đani Infantino (Gianni). - Predsjednik je s velikim zadovoljstvom, u ulozi svjedoka, odgovarao na pitanja tužilaštva. Dalje nećemo komentirati slučaj - izjavio je portparol UEFA-e Aleksandar Fortoj (Alexandre Fourtoy). Sion je izbačen iz Eurolige, jer je u kvalifikacijama u avgustu protiv Seltika na teren izveo igrače koji nisu

imali pravo nastupa. Sion se potom žalio redovnom sudu u svojoj državi i dobio slučaj, mada propisi Evropske i Svjetske fudbalske federacije (FIFA) zabranjuju klubovima da pokreću parnice izvan sportskih tribunala. UEFA se brani argumentom da joj vlastiti Statut ne dozvoljava poništavanje odluka koje su donijela njena tijela. Za svaki dan neizvršavanja sudske presude u

slučaju “Sion” UEFA plaća kaznu od 1.000 švicarskih franaka. Iz UEFA-e žele da Sionovu tužbu preuzme Sud za arbitražu u sportu (CAS) i tvrde da će uključiti švicarsku ekipu u takmičenje ukoliko ova instanca tako odluči. - Organiziran je sastanak sa četiri ekipe u grupi, u koju bi mogao biti uključen Sion u zavisnosti od odluke CAS-a saopćila je UEFA. (E. J.)

Južnokorejski fudbalski trenerLiSuo-čeul, kojijeprošlog mjeseca osuđen na uvjetnu trogodišnju zatvorsku kaznu zbog umiješanosti u namještanje mečeva, pronađen je jučer mrtav u svom stanu. Kako navodi policija, sve ukazuje na to da je Suo-čeul 

= ECH=č= K>E IA E BK@>=IE JHAAH
izvršio samoubistvo vješanjem. Suo-čeul (45 godina) vodio je prvoligaški klub Sangju od oktobra 2010. do jula 2011., kada je otkrivena afera s namještanjem, u kojoj je 57 osoba optuženo za korupciju u 15 utakmica. Suo-čeul osuđen je pod optužbom da je ucjenjivao roditelje jednog igrača. - Nije pronađeno oproštajno pismo, ali su članovi njegove porodice posvjedočili da je posljednjih mjeseci bio u depresiji - saopćili su izvori iz tužilaštva. Ovo je drugi slučaj sa-

Nova tragedija u južnokorejskoj ligi

Češki fudbaler Martin Fenin, koji setrenutno oporavlja od izljeva krvi u mozak, rekao je jučer da će se morati liječiti od depresije i ovisnosti o lijekovima. On jeprošle subotezavršio u bolnici nakon što mu je pozlilo i neizvjesno je kada će se vratiti na teren. Fenin je za reprezentaciju Češke odigrao 16 utakmica i postigao tri gola. (A. Dr.) 

=HJE .AE F=JE @ @AFHAIEA

Problemi češkog fudbalera

Fenin: Ovisan o lijekovima

moubistva u vezi s aferom u južnokorejskoj ligi. U maju je mrtav pronađen 29-godišnji igrač Jeong Jong-kvan, koji je izvršio samoubistvo u svojoj hotelskoj sobi u Seulu. On je, također, bio optužen za namještanje fudbalskih mečeva.

Amerikanac Divi Bozela, koji je odležao 26 godina zatvora zbog zločina koji nije počinio, ostvario je svoj san - ne samo da je u 52. godini debitirao kao profesionalni bokser, već je i pobijedio u meču protiv suparnika Larija Hopkinsa, koji bi mu mogao biti sin. - Imao sam običaj da ležim u ćeliji i sanjam o ovome... Taj mi se san sada ostvario - kazao je bivši zatvorenik za BBC. Bozelajeoslobođen 2009.nakonštosu dvamladaadvokata dokazala da je nekoliko očevidaca lagalo na sudu 1983. godine, kada je osuđen na doživotnu robiju zbog ubistva.

w

7 HECK = $ C@E= =JLH=

ČETVRTAK 20. 10. 2011

20.10
EMISIJA, FTV
10.30 STARI ZANATI 21.10 SLOMLJENA KRILA 18.30 OBN INFO 21.15 GLJIVA SHOW 15.05 ZAKON LJUBAVI

BHT1
07.00 Dobro jutro 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Galakti~ki fudbal, animirana serija, 7/22 09.40 Robot Robi, animirana serija, 1/52 10.00 BHT vijesti 10.15 Bio jednom jedan Dnevnik 10.30 Stari zanati: Kova~i i kazand`ije 11.00 Pri~e iz starih gradova: Banja Luka, 2/2 11.30 Gorko-slatko, igrana serija 12.00 BHT vijesti 12.15 Dru{tvo znanja, dok. serija, r. 12.45 BH gastro kutak 13.15 Na dnevnom redu 13.45 Euroimpuls, magazin, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.35 Galakti~ki fudbal, animirana serija, 8/22 15.00 Frenderi u zemljama Evrope: Litvanija 15.10 Pustinja, drama 15.25 Veliko drijemanje, animirani film 15.40 Izgubljena ~ast, igrana serija, 23/77, r. 16.30 Hronika regija: Centralna Bosna 17.00 Gorko-slatko, igrana serija, 213/228 17.30 Putevi zdravlja, magazin 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Telefoni}i, animirana serija, 10/28 19.00 Dnevnik 1 19.35 Retrovizor, muzi~ki program 20.15 Izgubljena ~ast, igrana serija, 24/77 21.00 Tre}a strana, informativni program 22.00 Dnevnik 2 Ivo Andri} - 50 godina od dodjele Nobelove nagrade 22.30 I to }e pro}i, mini serija 00.40 Nova avantura, magazin, r. 01.35 Sve u svemu, dnevni magazin, r.

FTV
06.15 Gospo|a Barbara, igrana serija /12/ 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti Dje~iji program. 09.05 Poko 09.20 Super {pijunke, 6. epizoda 09.45 Tomica i prijatelji, crtani film 10.00 Spretno - sretno, tv igra 10.25 Hot wheels, 6. epizoda 10.50 Harveytoons 11.00 Sve }e biti dobro, igrana serija, 38. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, igrana serija, 28. epizoda 13.10 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 7. epizoda, r. 14.00 Zelena panorama, program za agrar 14.30 Sedmica, magazin iz kulture 15.05 Vijesti 15.15 Na{a mala klinika, igrana serija 16.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 39. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Greh njene majke, igrana serija, 12. epizoda 18.25 Larin izbor , igrana serija, 29. epizoda Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija 21.10 Slomljena krila, igrana serija, 59. epizoda 22.00 Dokumentarni ~etvrtak. Zatvorim o~i i putujem, dokumentarni film 22.35 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.05 Ciklus crnogorskog filma. Daj baba glavu, tv drama 00.10 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 7. epizoda 00.55 Dnevnik 3, r. 01.25 Pregled progama za petak

OBN
07.40 Oggy i `ohari, crtani film 08.00 Ukleta Marijana (12), meski~ka telenovela 09.00 Gorki `ivot (12), turska serija 10.15 Stol za 4, kulinarski show 10.45 Bilo jednom u Turskoj (16), turska serija 11.55 OBN Info , informativni program 12.15 Ludo srce (16), turska serija 13.15 Ljubav-vjeranada, turska serija 14.15 Izgubljeni (12), turska serija 15.10 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 16.10 Ukleta Marijana (12), meksi~ka telenovela 17.10 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.40 Bilo jednom u Turskoj (16), turska serija 18.30 OBN Info, informativni program 18.50 OBN Sport, sportski pregled 18.55 UEFA Euroliga . Udinese Calcio-Atletico De Madrid, prijenos utakmice, I poluvrijeme 20.00 UEFA Euroliga. Udinese Calcio-Atletico De Madrid, prijenos utakmice, II poluvrijeme 21.00 UEFA Euroliga . Tottenham FC-FC Rubin, prijenos utakmice, I poluvrijeme 22.05 UEFA Euroliga. Tottenham FC-FC Rubin, prijenos utakmice, II poluvrijeme 23.00 Vox populi 23.05 Mimic III (18), film 01.00 UEFA Euroliga , pregled kola 02.00 OBN Info, informativni program

TV ALFA
08.00 Novo jutro, jutarnji program 09.30 Stari pas Sultan, crtani film 09.55 Top shop 10.00 Zao duh , crtani film 10.25 Amor latino , igrana serija (r) 23/120 11.20 Jukebox, muzi~ki program 11.30 Vijesti 11.35 Intervju/ tema dana (r) 12.00 Zakon ljubavi, igrana serija (r) 13.00 Ukradeni `ivoti, igrana serija (r) 14.05 The Game , igrana serija (r) 14.30 The Game , igrana serija (r) 15.05 Zakon ljubavi, igrana serija 16.00 Ukradeni `ivoti, igrana serija 17.00 Vijesti 17.15 Predaj se srce, turska serija (r) 18.15 Amor latino, igrana serija 24/120 19.00 Vijesti 19.10 Express klub 19.55 Vijesti 20.05 Predaj se srce, turska serija 21.15 Gljiva Show , zabavno-muzi~ki program, nova sezona 22.35 Zakon pustinje 2, igrani film 00.30 Astrologija

TV1
07.00 07.05 07.35 08.00 08.05 09.00 09.05 10.00 10.05 11.05 11.15 12.00 12.20 13.00 13.05 13.30 14.00 14.05 14.30 15.00 15.05 16.00 17.00 17.15 18.15 18.20 19.00 19.10 19.30 20.05 21.10 21.30 22.00 22.35 00.15 00.30 Jutarnje vijesti TV1 Stari pas Sultan, crtani film Zao duh, crtani film Vijesti Doba ljubavi, igrana serija, ep. 14/24 Vijesti Zakon ljubavi, igrana serija, 88. ep. Flash News Ukradeni `ivoti, igrana serija, 80. ep. Biznis vijesti Superstars, dokumentarni program, epizoda 59 Vijesti plus Doga|aji koji su promijenili svijet, dok. serijal, ep. 7/14 Flash biznis- sport Stari pas Sultan, crtani film Zao duh, crtani film Flash News Igra, igrana serija, 61. ep. Igra, igrana serija, 62. ep. Flash News Zakon ljubavi, igrana serija, 89. ep. Ukradeni `ivoti, igrana serija, 81. ep. Vijesti plus Predaj se srce, igrana serija, 38. ep. Biznis vijesti Superstars, dokumentarni program, ep. 60 Najava Dnevnika Hello Kitty, crtani film Dnevnik TV1 Predaj se srce, igrana serija, 39. ep. Igra, igrana serija, 63. ep. Igra, igrana serija, 64. ep. Dnevnik u 22 Zakon pustinje 2, igrani film Pono}ne vijesti plus Hrabrost jedne princeze 1, igrani film

Odgovorite ljudima
Ko nudi novac za projekte u povratni~kim mjestima? Ko otvara vrata za investicije velikih firmi. Je li i dalje na sceni stara povratni~ka pri~a „@ivim u RS prijavljen sam u Federaciji BiH”? Ko nastoji promijeniti tu sliku? Povratak i odr`ivi opstanak tema je emisije Odgovorite ljudima.

20.15
SERIJA, BHT1

Izgubljena ~ast
Fatmagul sa nestrpljenjem ~eka dan kada }e Kerim oti}i. On joj obe}ava da }e ostaviti punomo}, kako bi mogla podnijeti zahtjev za razvod. Mukades ne zna novosti, pa ih poku{ava predstaviti kao slo`nu i sretnu porodicu i prihvata poziv na zajedni~ku ve~eru kod susjeda.

22.35
FILM, TV ALFA-Mreža

SATELITSKI PROGRAM
RTS
11.05 11.30 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.20 17.45 18.25 19.30 20.05 21.00 21.15 22.15 22.50 22.55 23.25 23.40 Slagalica Srbija na vezi Dnevnik Zmajeva biblioteka Trezor Pjevajte moje pjesme Ovo je Srbija Pozori{te u ku}i Dnevnik [ta radite, bre Beogradska hronika Tema Srbije na vezi Dnevnik Porodi~no blago, serija 7 RTS sat dana Svilen konac 2 Mjesto za nas Vijesti Oko magazin Tv minijature Dnevnik

Eurosport
09.00 Tenis, WTA Turnir Moskva 10.50 Fudbal 11.00 Tenis, WTA Turnir Moskva 14.45 Fudbal 15.00 Spidvej, Velika Nagrada Hrvatska 16.00 Spidvej, Velika Nagrada Poljska 17.00 Umjetni~ki bilijar, Svjetsko prvenstvo Francuska 18.00 Fudbal 18.10 Tenis, WTA Turnir Moskva 19.00 Najja~i ~ovjek, Liga [ampiona Slova~ka 20.00 Borila~ki sport 22.00 Borila~ki sport 23.00 Wwe 23.30 Wwe

Eurosport 2
07.45 Fudbal: Freiburg Hamburger SV 08.45 Fudbal: FC Koln - Hannover 96 10.00 Ekstremni sportovi 12.00 Fudbal: Bajern Minhen Herta Berlin 13.45 Motorsportovi 14.00 Spidvej 15.00 Tenis, WTA Turnir Moskva 18.00 Ekstremni sportovi, Las Vegas 19.30 Vijesti 20.00 Obaranje ruke 20.30 Slobodni motokros (fmx), X-Fighters Australija 21.30 Stoni fudbal, Njema~ka 22.00 Tenis, WTA Turnir Moskva 23.00 Surfing 23.15 Tenis, WTA Turnir Moskva

Sportklub
09.00 09.15 09.45 10.00 11.00 11.30 12.30 14.30 18.30 19.30 20.00 20.30 20.45 22.30 00.15 Ajax TV Vijesti Premier League News TWS Fudbal mondijal magazin Euroleague Euroleague: Unics Montepaschi U`ivo: ATP Moscow 1/8 Finala U`ivo: Euroleague Premier League Magazin Vijesti Premier League News U`ivo: Euroleague, Olimpija - Barcelona Euroleague, Spirou - Real Madrid Vijesti

23.20
FILM, NOVA TV

Zakon pustinje 2
Biv{i agent CIA Tom je anga`ovan od strane lijepe Kristine da spasi njenog sina koga je oteo njen mu` i odveo u Maroko. Vispreni Tom, uz pomo} svojih biv{ih prijatelja iz CIA-e, pravi plan kako da oslobodi dje~aka, koji je u stvari samo pion u igri izdaje, koju vodi Kristinin advokat Red... Uloge:Rud`er Hauer, Karol Alt, Omar [arif Reditelj: Du}io Tesari

Donnie Brasco
Mladi draguljar Doni Brasko dolazi u njujor{ki kafi} gdje se okupljaju mafija{i. Tamo na sebe skrene pa`nju Leftiju Rugieriju, ostarjelom mafija{kom ubici koji ga odlu~i regrutirati za svoje prljave poslove. Uloge: Al Pa}ino. D`oni Dep, En He~, Majkl Medsen Reditelj: Majk Nevel

21.15
ZABAVA, TV ALFA

17.45

Beogradska...

20.00

Borila~ki sport

20.00

Obaranje ruke

14.30

U`ivo: ATP

23.15
SERIJA, HRT2

National G.
12.00 Ulovljeni 13.00 Potraga za `ivu}im ljudo`derima 14.00 In`enjerske veze 15.00 Opasni susreti 16.00 @ivotinje lo{eg pona{anja 17.00 Bijeg 18.00 [apta~ psima 19.00 Ulovljeni 20.00 Megaselidbe `ivotinja 21.00 Velike seobe 22.00 Bijeg 23.00 Megaselidbe `ivotinja 00.00 Velike seobe

MTV Adria
14.50 15.10 16.30 17.00 17.30 17.50 18.00 18.30 19.00 20.00 20.50 21.20 21.30 22.00 22.20 When I Was 17 16 & Pregnant S. Made Daily MTV The Movies The Family Crews 3 From 1 Brand New Jukebox Videography Just See MTV DFC 3 From 1 Awkward Reno 911 The Hard Times Of Rj Berger 2 22.40 Chapelle Show 23.10 South Park

FOXlife
15.00 15.30 15.55 16.45 17.40 18.10 19.05 19.30 20.00 20.55 22.00 22.55 23.20 23.50 00.20 01.10 Sofi Parker Kugar Taun Kupid Privatna praksa Kako sam upoznao va{u majku [apat duhova Sofi Parker Kugar Taun [tiklama do vrha Seks i grad Sre}ni zavr{eci Kako sam upoznao va{u majku Svi vole Rejmonda Vil i Grejs [apat duhova Seks i grad

FOXCRIME
12.30 13.20 14.10 15.00 15.50 16.40 17.30 18.20 19.10 20.00 20.50 21.40 22.30 23.20 00.10 01.00 Pisac i detektiv Frikovi Nestali Put osvete Red i zakon. Zlo~ina~ke namjere Monk Za{titnica svjedoka Bjekstvo iz zatvora @enski klan Put osvete Red i zakon. Zlo~ina~ke namjere Monk Brojevi Kasl Frikovi @enski klan

Gljiva Show
U ve~era{njem izdanju emisije “Gljiva Show” pored stalne postavke Rima benda, Nazif }e ugostiti mladog i uspje{nog Mirzu [oljanina.

@ica
Gregsica i Prez otkrivaju klub s isto~noeuropskim prostitutkama. Prate ih poslije posla do zgrade u kojoj su djevojke smje{tene na {estom katu. S ~vrstim dokazima odred odlazi Pearlmanu i uspiju ga uvjeriti da se prihvati slu~aja.

ČETVRTAK 20. 10. 2011

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ
Ljubav: Rije{ite nesporazum sa voljenom osobom. Budite otvoreniji, ne povla|ujte u svakoj situaciji.

21.00

ZABRANJENI FORUM

21.00

ISPUNI MI ŽELJU

21.10

BITKA ZA...

17.25

IN MAGAZIN

Posao: Sre}a vas prati, ali joj i sami morate po}i u susret. Finansijska situacija sve je povoljnija i bolja. Zdravlje: Nema ve}ih problema. Ljubav: U jednom dru{tvu upoznat }ete osobu sa kojom je mogu}a - ljubav na prvi pogled! Mogu}a je lijepa veza. Posao: Dan je povoljan za ozbiljnije akcije. Pru`a vam se nesvakida{nja prilika za napredovanje ili dobitak. Zdravlje: Budite umjereniji u svemu. Ljubav: Ako ste u dugoj vezi, danas mo`ete pro}i odre|enu krizu. Ipak, ne razmi{ljajte o tome previ{e. Posao: Prvo dovr{ite zapo~ete poslove, pa tek onda razmi{ljajte o novim projektima koji vas privla~e. Zdravlje: Izbjegavajte velike skupove... Ljubav: Partner intuitivno osje}a da ne{to nije u redu. Umjesto da vam pomogne, okre}e se sam sebi. Posao: Jo{ traje nerazumijevanje u poslovnom krugu. Nema rezultata, a kolege ne mogu pratiti va{ ritam. Zdravlje: Ne zanemarujte odre|ene simptome. Ljubav: Razvoj doga|aja ovisi o va{oj i partnerovoj zrelosti. Naravno, i o obostranim emocijama i razumijevanju. Posao: Ne dopustite da vas uhvati panika. Dr`ite se vlastitih ciljeva i `elja. Razmislite i o novim mogu}nostima. Zdravlje: Podlo`ni ste stresu. Ljubav: Vidno boljeg raspolo`enja, `elite sa partnerom otvoreno razgovarate o svojim nedoumicama. Posao: Dovodite se u situaciju da vam kolege prigovaraju zbog potrebe da, uvijek ba{ vi, budete u pravu. Zdravlje: Oli~enje ste zadovoljne osobe. Ljubav: Napetost i/li ljubomora uvla~e se u va{u privatnost. Sve mo`e rezultirati nerazumijevanjem. Posao: Za sve {to ste zamislili, studiozno i dugo pripremali, treba vam mnogo vremena i strpljenja. Zdravlje: Pobijedite osje}aj nezadovoljstva. Ljubav: Voljena osoba izvrsno procjenjuje va{e trenutno stanje. @eli, na svoj na~in, smiriti negativne strasti. Posao: Da stvari polako dolaze na svoje mjesto, da se opet uspostavlja sklad, osje}ate prvo na sebi. Zdravlje: Izra`ena je nervoza. Ljubav: Povrije|eni ste. Ne `elite se zamarati problemima osobe koju ste, barem nekada, mnogo voljeli. Posao: Mislite o manje-vi{e izmi{ljenim problemima. @elite predah od odgovornosti, ali “spustite lopticu”. Zdravlje: Vrlo ste napeti. Ljubav: Odnos sa partnerom dolazi u novu fazu. Sve je drugaga~ije nego prije. Morate pristati na kompromis. Posao: Ako se bavite umjetni~kim ili zanimanjem vezanim za trgovinu, danas ste u posebno produktivnoj fazi. Zdravlje: Vedri, dobrog zdravlja. Ljubav: Nesposobni ste za velike ljubavne promjene: Ipak, niste optere}eni, u`ivate i u malim stvarima. Posao: Dolaze nove poslovne prilike. Frustriraju}e je donijeti odluku, izabrati izme|u vi{e sjajnih mogu}nosti. Zdravlje: Budite vedriji. Ljubav: Ako `elite ljubavnu situaciju rije{iti {to prije i {to povoljnije, budite mek{i, otvoreniji i iskreniji. Posao: Morate biti ~vr{}i, `rtvovati ne{to za posao. Ali, prije toga, napravite realne, precizne i dobre planove. Zdravlje: Pazite, tro{ite puno energije.

PINK BH
07.35 Udri mu{ki,jutarnji program 10.00 Put oko svijeta, reality emisija 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Zabranjena ljubav, serija 12.00 Info top ,info.program 12.05 Biometerolo{ka prognoza 12.20 City, zabavna emisija 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top , info.program 14.20 Grand hitovi , muzi~ki program 15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba 15.50 Info top, inf.program 16.00 More ljubavi, serija 17.00 Trijumf ljubavi, serija ( 2 epizode) 18.50 Porodi~ni obra~un ,kviz 19.30 Info top, centralne vijesti 19.45 Biometerolo{ka prognoza 19.46 Za zdrav i lijep osmijeh 19.50 Timmy Time, crtani film 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Zabranjeni forum, emisija 23.00 Kraljica juga, serija 00.00 Vrelina, film

HAYAT TV
08.50 Beba Felix, crtani film, 29. epizoda 09.00 Bumba, crtani film, 11. epizoda 09.10 Mekanike u misiji, crtani film, 4. epizoda 09.25 Timmy, crtani film, 4. epizoda 09.40 Fifi, crtani film, 5. epizoda 09.50 Garfield, crtani film, 5. epizoda 10.15 Dragon ball Z, crtani film, 19. epizoda 10.45 Bakugan, crtani film, 82. epizoda 11.10 Winx, igrana serija, 4. epizoda 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 12.00 Kazali{te u ku}i, igrana serija, 25. epizoda 13.00 Miljenica, igrana serija, 93. epizoda 14.00 Moj dom 14.30 Muzi~ki program 15.00 Bioclinica 15.10 Top Shop 15.40 TV Shop DIBiH 16.00 Kad li{}e pada, igrana serija, 115. epizoda 17.00 Staklena ku}a, serijski program, 33. epizoda 18.10 Sport centar 18.15 Nepobjedive banzuke, zabavnosportski TV show 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.30 Sport 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, igrana serija, 116. epizoda 21.00 Ispuni mi `elju, zabavni program 22.00 @elja plus 22.22 Staklena ku}a, igrana serija, 34. epizoda 23.20 [ta izjeda Gilberta Grapea, igrani film

HRT1
12.16 TV kalendar (R) 12.33 Kad zavolim, vrijeme stane telenovela (21/182)* 13.20 Sve }e biti dobro, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.17 Trenutak spoznaje 14.52 Alisa, slu{aj svoje srce - telenovela (87/240)* 15.35 Jadranski spojnici - milenijski poduhvat, dokumentarni film 16.05 Fotografija u Hrvatskoj 16.18 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom (R) 16.25 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.32 HAK - Promet info 17.33 Pastel, emisija 17.43 8. kat. Svekrva iz raja, talk show 18.32 Od Lark Risea do Candleforda 1, serija (9/10) (R)* 19.23 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija 19.30 Dnevnik 19.57 Sport 20.05 ZABA - 90 sekundi, emisija 20.13 Sve u 7!, kviz* 21.10 Bitka za Vukovar. Tre}a faza bitke - Bitka za Vukovar, Bitka za Hrvatsku, dokumentarna serija (5/10) 21.58 Pola ure kulture 22.30 Otvoreno 23.10 Predstavljamo vam..., emisija pod pokroviteljstvom 23.20 Dnevnik 3 23.40 Sport 23.43 Vrijeme 23.50 Vijesti iz kulture 00.00 Pod udarom cenzure, dokumentarni film 01.20 [apta~ psima 5 (14/37) (R)* 02.10 @ica 2, serija (18) (7/12) (R)* 03.05 Jadranski spojnici - milenijski poduhvat, dokumentarni film (R) 03.35 Bitka za Vukovar. Tre}a faza bitke

Nova TV
07.15 Roary, crtana serija11/52 07.30 Bumba, crtana serija57-58/150 07.45 Tomica i prijatelji, crtana serija34/46 08.00 TV izlog 08.15 Nate Berkus Show 09.15 Kad li{}e pada, serija R92/320 10.15 Ljubav i kazna, serija R 11.15 Inspektor Rex, serija R 12.15 IN magazin R 13.00 Larin izbor, serija R 14.00 Teresa , serija 62-63/152 16.00 Inspektor Rex, serija 19/123 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija93/320 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Ljubav i kazna, serija 43/107 21.00 Larin izbor, serija31/160 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Provjereno , informativni magazin 23.20 Donnie Brasco, igrani film (12)* 01.40 Sad je dosta, igrani film R 03.40 Seinfeld, serija12/180 04.05 Ezo TV, tarot show (18)* 05.05 Na putu prema dolje, serija (12)*6/13 05.50 Sjedi i {uti, serija 3/13 06.15 Nate Berkus Show R 07.00 Kraj programa

MRE@A
07.05 Stari pas Sultan, crtani film 07.35 Zao duh, crtani film 08.05 Doba ljubavi, serija, ep. 14/24 09.05 Zakon ljubavi, serija, 88. ep. (R) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija, 80. ep. (R) 14.05 Igra, serija, 61. ep. (R) 14.30 Igra, serija, 62. ep. (R) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 89. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, serija, 81. ep. 17.15 Predaj se srce, serija, 38. ep. (R) 20.05 Predaj se srce, serija, 39. ep. 21.10 Igra, serija, 63. ep. 21.30 Igra, serija, 64. ep. 22.35 Zakon pustinje 2, film

09.05 10.05 11.00 13.00 14.05 15.05 16.00 17.15 18.15 19.00 19.30

Zakon ljubavi, serija Ukradeni `ivoti, serija Film Klinika, serija CSI.New York , serija Zakon ljubavi, serija Ukradeni `ivoti, serija Predaj se srce, serija Kviz Dnevnik HTV Oscar-c Reemitiranje dnevnika HRT-a 20.05 Predaj se srce , serija 21.00 Igra, serija 22.35 Zakon pustinje 2, film

21.25 KONTRAVERZE BY DRAGO PLE^KO 22.25 Dnevnik KISS, r

KAKANJ
19.00 19.15 19.30 20.00 20.20 20.45 21.15 21.25 22.00 22.45 23.00 23.30 Denis napast Marketing Dnevnik FTV Vijesti IC Merjem, serija Marketing Zanimljive pri~e Svijet uspje{nih Amor Latino, serija Marketing Vijesti TV Sahar Glas Amerike

nakane 4, serija 00.55 Retrovizor. Moja obitelj 9a, serija 01.25 Retrovizor. 24 (7), serija

BN
18.00 18.25 18.30 19.00 19.30 20.05 20.10 20.55 20.55 22.30 23.00 Danas u Srpskoj Marketing Monitornig Sport fles Dnevnik 2 Marketing Pozori{te u ku}i, serija Marketing Puls Dnevnik 3 Anali, serija

20.10 Sje}anja 20.30 Aktuelnosti, inf. program 20.45 Razgovor s povodom, info. program 21.45 Marketing blok 21.50 Amor latino, serijski program 22.35 Criss Angel 23.00 Aktuelnosti, r.

TV USK
17.05 17.15 18.10 18.40 19.00 19.30 20.05 21.00 21.30 21.50 22.45 23.20 Preporu~ujemo... Predaj se srce, serija TV liberty, inf. program Hello Kitty Dnevnik 1 Muzi~ki program U fokusu, inf. program Istina, inf.dok. program Dnevnik 2 Predaj se srce, serija Turisti~ki putokaz ( r ) Znanstveni forum. Pokvareno meso-skandali

ZENICA
18.00 Cris Angel, zabavni program 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Zenica danas 19.50 Obavje{tenja 20.00 Kontakt program 21.00 TV izlog,mali oglasi 21.05 Oni dolaze 21.30 Sponzoru{e, serija 22.30 Obavje{tenja 23.00 Zenica danas, repriza 23.30 VOA Glas Amerike

HRT2
17.05 [apta~ psima 17.55 Obrtnik 100% poduzetnik, emisije 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.30 Aladinove pustolovine, crtani film 18.45 Nogomet, Euroliga emisija 18.55 Nogomet, Euroliga: Udinese - Atletico Madrid, prijenos 20.45 Nogomet. Euroliga, emisija 20.55 Nogomet, Euroliga, emisija 21.00 Nogomet, Euroliga: Tottenham - Rubin Kazan, prijenos 22.50 Nogomet, Euroliga, emisija 23.15 @ica 2, serija 00.10 Zakon i red. Zlo~ina~ke

TV GORA@DE
17.00 19.00 21.00 22.00 22.30 Najava programa Dnevnik Dokumentarni program Sestrice, serija Muzi~ki program

RTRS
18.00 19.15 19.30 20.10 21.10 21.40 22.30 22.45 Dragulj u kruni, serija Pingu, crtana serija Dnevnik 2 Pe~at, politi~ki magazin Dokumentarni program Mjesto zlo~ina 9, serija Dnevnik 3 Festival mladog glumca “ Zaplet 03”, hronika 22.50 Merlinove avanture, serija 23.35 Nedoku~iva pravda, film 01.10 Prislu{kivanje, serija

TV OSM
17.15 18.30 19.30 20.05 21.10 21.35 22.35 00.30 Predaj se srce, serija Dan, inf. emisija Portal Predaj se srce, serija Igra, igrana serija Igra, igrana serija Blago damaska 2, film Astro

HIT TV
16.45 18.30 19.00 19.25 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.35 Film Vremeplov Objektiv I Triumph Serija Razgovor s povodom Objektiv II Ja sam tvoja sudbina, serija Glas Amerike Triumph

KISS
17.10 17.50 18.50 19.00 19.20 19.25 Lifestyle TV Zagrljaj ljepote, r Marketing DNEVNIK KISS Marketing Sportski pregled i vrijeme 19.30 DNEVNIK HRT 19.55 FIS SHOP i marketing 20.05 Reporta`a KISS

VISOKO
18.30 Svijet uspje{nih, r. 19.25 Marketing blok 19.30 Dnevnik FTV

HTV OSKAR C
08.05 Eliza, serija

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

LJUDI I DOGAĐAJI

6=EčAA K AFJE

Transvestiti i transseksualci

LJUDI I DOGA\AJI

MANILA - Filipini biraju “Miss Amazing”, a učesnici ovog takmičenja u ljepoti su transvestiti i transseksualci. Takmičenje je zamišljeno kao prilika da se osobe sličnih pogleda na promjenu spolnog života sprijatelje i razmijene iskustva.

Demonstranti su policiju gađali kamenicama i “molotovljevim koktelima”

(AFP)

Najmasovniji protest u Grčkoj u posljednje dvije godine

ATINA - Tokom dvodnevnog generalnog štrajka u Grčkoj najmanje 17 osoba, od kojih troje civila, povrijeđeno je u sukobu policije s demonstrantima ispred zgrade parlamenta u Atini, na najmasovnijem protestnom sku-

Ž-561 57*1 7 )611
Na centralnom trgu Sintagma okupio se 200.000 demonstranata Povrijeđeno najmanje 17 osoba
pu u posljednje dvije godine. Prema podacima vlasti, na centralnom trgu Sintagma okupio se 70.000 demonstranata, dok je sindikat saopćio da ih je bilo 200.000, javio je France Presse. AP je prenio izjavu iz policije da je 14 njenih pripadnika smješteno u bolnice. Reuters, u međuvremenu, izvještava da je grčka policija raščistila trg ispred skupštine poslije sukoba. Izvještavajući da se nasilje raši-

rilo po centru Atine, američka agencija navodi da su ispred parlamenta demonstranti gađali kamenicama i “molotovljevim koktelima” policiju, koja je odgovarala suzavcem i šok-bombama. 23. strana

*HKE FHA@ FH@
PARIZ - Francuski predsjednik Nikola Sarkozi (Nicolas Sarkozy) jučer je pola sata prije puta u Njemačku svratio u jednu akušersku kliniku, gdje njegova supruga Karla Bruni (Carla) čeka porođaj. Veliki broj reportera i znatiželjnika okupio se u blizini klinike “La Muette” nakon što su

mediji javili da bi se prva dama Francuske trebala poroditi. Jelisejska palača odbila je javno govoriti o rođenju djeteta koje 56-godišnji predsjednik i njegova supruga smatraju privatnim događajem. Direktor klinike je izjavio da će prva dama dobiti isti tretman kao i sve ostale majke.

2BHEJ K š==

Obama dao prijedlog

VAŠINGTON - Američki Senat odbacio je prijedlog predsjednika Baraka Obame (Barack) da se ograniči služenje pomfrita tokom ručka u američkim školama. Ministarstvo poljoprivrede predložilo je da se smanji služenje pomfrita i drugog povrća koje sadrži skrob na dva obroka sedmično. Ali Senat nije želio postaviti nikakva ograničenja u služenju krompira.

Iskosa

2HEAE=LE ,AIEč=HE ALAćK )>=?A
CIRIH - Švicarsko tužilaštvo istražuje je li najveća stranka u parlamentu, desničarska Švicarska narodna partija (SVP) prekršila pravila o zabrani rasne diskriminacije u svojoj predizbornoj kampanji, u kojoj detaljno predstavlja zločine koje su počinila dvojica kosovskih Albanaca. Na adresu tužilaštva stigla je
SVP vodi diskriminirajuću kampanju

krivična prijava u kojoj se navodi da se u reklamnoj kampanji SVP-a diskriminira čitava jedna etnička grupa. Reklamom pod naslovom “Kosovski Albanci iskasapili Švicarca”, optužuju kritičari, SVP pokušava pridobiti glasove pred izbore tako što će oklevetati kosovske Albance.

OSTIN - Jedan putnik na letu iz Los Anđelesa za Kanzas Siti uhapšen je pošto je ometao osoblje i psovao putnike, a avion sa 136 putnika i petero članova posade zbog tog incidenta morao je prinudno sletjeti u Teksasu. Ali Reza Šahsavari (29), američki državljanin s Floride, optužen je za ometanje osoblja aviona, jer je pokušao ući u pilotsku kabinu, napravio metež u toaletu i psovao. Nije poznato šta je izazvalo ovaj incident.

Sarkozi izlazi iz porodilišta