Dnevni avaz

17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik petak, 21. 10. 2011. Sarajevo Godina XVII Broj 5800

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

UBIJEN GADAFI!
Biv{i libijski lider otkriven nakon {to su konvoj u kojem se kretao pogodili avioni NATO-a Libijci slave odlazak zlo~inca koji ih je ugnjetavao 42 godine Tijelo na nepoznatoj lokaciji Na licu mjesta: Pale barikade na sjeveru

ODLAZAK DIKTATORA

Libijski narod pred vratima slobode

KOSOVO NE]E DOBITI SVOJU RS
Sudbine: Nakon nesvakida{njeg oglasa

AJSELA ]E SE UDATI ZA DEJVIDA

Ekskluzivno: Hasan Salihamid`i} za ’Avaz’

7. str.

10. str. Gadafijevo tijelo pobunjenici su vukli ulicama

(Foto: AFP)

Srce mi je bilo puno zbog BiH B
65. str.

Salihamid`i}: @ivotna pri~a legende bh. nogometa

Mjesto gdje se pukovnik poku{avao sakriti

Narod Libije slavi svoje oslobo|enje

iv{i libijski diktator Muamer Gadafi, koji je vladao ~ak 42 godine, ubijen je ju~er u blizini svog rodnog grada Sirta, sa-

op}ili su predstavnici Nacionalnog prijelaznog vije}a (NPV) Libije. Nakon vijesti o Gadafijevoj smrti Libijci su pojurili na uli-

ce, slave}i i pucaju}i u zrak. Za ve}inu njih ovo je kraj dugogodi{nje tiranije i {ansa da kona~no do|u do dugo o~ekivane slobode. 2. i 3. strana

PENZIONERI

BOSANSKA DUBICA

Re`ije ne smiju poskupjeti
8. strana

Pala rampa, voza~u stradala lobanja
17. strana

Ukratko

2

Dnevni avaz, petak, 21. oktobar/listopad 2011.

aktuelno

KONA^NI KRAJ DIKTATORA Muamer Gadafi ubijen tokom napada
Kurte{: Poslao pismo

Vlada FBiH

Vlada FBiH ju~er je razmatrala pismo federalnog ministra unutra{njih poslova Predraga Kurte{a. Povod tome je {to je prethodno direktor Federalne uprave policije Dragan Luka~ uputio svoje pismo pojedinim predstavnicima me|unarodne zajednice u BiH. Vlada je jednoglasno podr`ala napore Kurte{a na dono{enju izmjena Zakona o unutra{njim poslovima. Tako|er, ocijenila je neprimjerenim Luka~evo obra}anje me|unarodnim institucijama „mimo institucija sistema u FBiH“.

Podr{ka Kurte{u

Libija pred vrat
Biv{i lider uhva}en i usmr}en nakon {to su konvoj u kojem se kretao pogodili avioni NATO-a
Biv{i libijski diktator Muamer Gadafi ubijen je ju~er u blizini svog rodnog grada Sirta, saop}ili su predstavnici Nacionalnog prijelaznog vije}a (NPV) Libije. Zvani~nik novih libijskih vlasti Abdel Med`id Mlegta rekao je da je Gadafi uhva}en i da je ranjen u obje noge dok je poku{avao pobje}i u konvoju koji su napali ratni avioni NATO-a. - On je, tako|er, bio pogo|en u glavu. Na njegovu grupu je otvorena vatra i on je umro - rekao je Mlegta. Katarska televizijska mre`a „AlJazeera“ objavila je ekskluzivan snimak Gadafijevog tijela koje pobunjenici vuku po ulici i udaraju nogama. Na snimku se vidi tijelo s kojeg je skinuta ko{ulja. Gadafijevo lice je krvavo, jasno prepoznatljivo i ima rupu od metka na glavi. Zapadne snage i zvani~nici nisu mogli potvrditi informaciju iz svojih izvora. NATO je potvrdio samo da su njegovi avioni u zoru pogodili dva kamiona u konvoju u blizini Sirta. Nakon vijesti o Gadafijevoj smrti Libijci su pojurili na ulice, slave}i i pucaju}i u zrak. Za ve}inu njih ovo je kraj dugogodi{nje tiranije i {ansa da, kona~no, do|u do dugo o~ekivane slobode. Ministar informacija libijskog prijelaznog vije}a Mahmud [amam potvrdio je britanskoj agenciji Reu-

Njegovo tijelo za

Po~elo slavlje

Britanska agencija Reuters je, poslije nekoliko opre~nih izvje{taja, prenijela potvrde da je Gadafijev sin Mutasim ubijen dok se borio s onima koji su ga zarobili. Prema tvrdnjama NPV-a, uhap{en je portparol Gadafijeve vlade Musa Ibrahim.

Potvr|ena smrt i Mutasima

Prijemi

Reisu-l-ulema Mustafa Ceri} ju~er je u Sarajevu primio delegaciju Velike Kladu{e, javlja Mina. U delegaciji su bili na~elnik Velike Kladu{e Admil Mulali}, savjetnik na~elnika Husein Had`i}, predsjednik Med`lisa Islamske zajednice Arif Erdi}, v. d. glavnog imama Zumret ]oragi}, predsjednik Ilmije Izudin Hili} i sekretar Med`lisa Islamske zajednice Velika Kladu{a Emir Paji}.

Delegacija Velike Kladu{e kod reisa Ceri}a

Vikao je: Ne pucajte!
Izvje{ta~ BBC-ija Gabrijel Gejthaus (Gabriel Gatehouse) razgovarao je s vojnikom koji tvrdi da je uhvatio Muamera Gadafija. Na snimku BBC-ija vidi se mladi} koji je vitlao zlatni Gadafijev pi{tolj. Ovaj borac je kazao da se Gadafi skrivao u nekoj rupi u centru grada i da je kazao: „Ne pucajte!“

Pobunjenici uzeli Gadafijev zlatni pi{tolj

ters da je Gadafi ubijen u napadu snaga libijskog prijelaznog vije}a i rekao da postoji snimak njegovog ubistva. Zvani~nik NPV-a Muha-

med Abdel Kafi rekao je da je Gadafijevo tijelo preba~eno na tajnu lokaciju iz sigurnosnih razloga. Televizija „Al-Jazeera“ javlja da je tijelo pokojnog Gadafija pr-

eba~eno u d`amiju u Misurati, dok televizija „Al-Arabiya“ tvrdi da se tijelo nalazi u trgovinskom centru u Tavansi, predgra|u grada Suk.

Evropski parlament

Predsjednik Evropskog parlamenta, biv{i premijer Poljske Je`i Buzek (Jerzy) bit }e glavni govornik na javnoj diskusiji pod nazivom „Demokratizacija Evrope - utjecaj parlamenta i civilnog dru{tva“ koju }e 4. novembra u Sarajevu organizirati Fondacija „Konrad Adenauer“ u suradnji s Centrom za nove inicijative, saznaje Fena.

Buzek dolazi u Sarajevo

Vukosavlje

Nakon smrti Muamera Gadafija, prema mi{ljenjima analiti~ara, klju~no je pitanje ho}e li Libijci ostati jedinstveni i formirati demokratsku vi{estrana~ku vlast ili }e izbiti novi sukobi izme|u plemena i interesnih grupa. Ambasador BiH u Libiji Ferhat [eta u izjavi za na{ list, nakon {to su pristigle dramati~ne informacije, izrazio je nadu da }e se desiti ovo prvo.

Irak se ne smije ponoviti!
Razni interesi Mnogo krvi

Reakcije bh. ambasadora i analiti~ara

PROFIL

}e oni prevazi}i tu zamku koja se desila u Iraku, Pakistanu i mnogim drugim zemljama. - Neka nau~e lekciju na tu|em terenu i neka odaberu najbolji put za tranziciju iz sistema Muamera Gadafija u demokratski sistem jedne savremene, dobro organizirane zemlje - poru~io je [eta.

Na lokalitetu muslimanskog mezarja Staro d`ami{te, na podru~ju op}ine Vukosavlje, izvr{ena je ekshumacija posmrtnih ostataka 32 osobe. Portparol Instituta za nestale osobe BiH Lejla ^engi} kazala je Feni da su posmrtni ostaci ekshumirani iz neobilje`enog dijela mezarja.

Ekshumacija 32 osobe

- Ja, iskreno, `elim da se ovo zavr{i i da prestane krvoproli}e u Libiji. @ao mi je libijskog naroda koji je mnogo iskrvario i dobro bi bilo da je ovo kraj sukoba. No, to zavisi od puno faktora, i doma}ih i stranih - kazao nam je [eta. Prema njegovim rije~ima, to }e najprije zavisiti od „doma}e pameti“, odnosno od toga kako }e libijske vo|e urediti zemlju. Dodaje da im „BiH `eli svako dobro, jer

[eta: Mi im `elimo dobro

su Libijci nama prijateljski narod“. Na pitanje postoji li opasnost od sukoba me|u plemenima ili drugim skupinama, [eta ka`e da vjeruje da

S druge strane, vojni analiti~ar Neven Kazazovi} ka`e da }e biti vrlo te{ko pacificirati Libiju, s obzirom na veliku koli~inu oru`ja, razli~ita plemena, razne grupacije koje su u ovome u~estvovale, od kojih je svaka imala neki svoj interes. Smatra da }e se sada vidjeti je li kontrola zapadnih snaga nad pobunjenicima efikasna ili nije. Na pitanje ho}e li ovo ozna~iti kraj sukoba, Kazazovi} ka`e da „najvjerovatnije ne}e“.
G. MRKI]

Muamer Muhamed Abu Minjar el-Gadafi (70) bio je na vlasti u Libiji vi{e od 42 godine. Od 1969., kada je osvojio vlast u vojnom udaru grupe mladih oficira protiv re`ima kralja Idriza, do kraja avgusta 2011. Gadafi je prije poraza bio ~etvrti {ef dr`ave po du`ini sta`a na svijetu od 1900. godine, a prvi u arapskom svijetu. Za sebe je govorio da je „brat vo|a“, „vo|a revolucije“ i „kralj kraljeva“, a u svijetu je poznat jednostavno kao - pukovnik. Po{to je osvojio vlast 1969., Gadafi je ukinuo ustav Libije iz 1951. i donosio je zakone zasnovane na politi~koj ideologiji koju je on formulirao kao Tre}a me|unarodna teorija i objavio u „Zelenoj knjizi“. Pukovnik je zapo~eo nekoliko ratova i bio optu`ivan da je njegov re`im osvojio tehnologiju pravljenja hemijskog oru`ja. On je, tako|er, snabdijevao oru`jem Irsku

Sam sebe zvao ’kralj kraljeva’

Diktator 42 godine

Gadafi: Zapo~eo nekoliko ratova

republikansku armiju (IRA). Gadafi se {est dana nakon {to su trupe SAD 2004. godine zarobile ira~kog diktatora Sadama Huseina, odrekao oru`ja za masovno uni{tenje koje je posjedovala Libija i pozvao me|unarodne inspektore da utvrde da se dr`i rije~i. Libija je 2010. imala najvi{i ukupan dohodak po stanovniku (BDP) u Africi, indeks obrazovanja i indeks ljudskog razvoja, kao i najbolje pokazatelje o zdravstvenoj za{titi na kontinentu.

aktuelno

Dnevni avaz, petak, 21. oktobar/listopad 2011.

3

Komentar dana
Pi{e: Vlastimir MIJOVI]

ima slobode
sada na nepoznatoj lokaciji
Slavlje {irom zemlje: ^ekaju se mir i obnova

na njegov rodni grad Sirt

’^injeni~no stanje’
Ostanu li na snazi ovi izborni propisi, Srebrenicom bi mogle zavladati srpske stranke. Nekad su Bo{njaci u njoj statisti~ki dominirali; danas se uglavnom nalaze nekoliko metara ispod zemlje ili su, pak, rasijani po bijelom svijetu. Brojke su ono {to bi u miru moglo do kraja zategnuti krvavu ratnu om~u. Ako ne do|e do promjene Izbornog zakona BiH, kojom bi se omogu}ilo da na izbore iza|u svi oni koji su u Srebrenici `ivjeli 1991. godine, Bo{njaci bi mogli nestati kao politi~ki faktor. Jednom fizi~ki likvidirani, sad bi bili i politi~ki eliminirani. Vode}e srpske stranke ne}e ni da ~uju za spomenute promjene. One u tome vide priliku da u mi-

Srebrenica je pre`ivjela rat, ali s razlogom strahuje ho}e li pre`ivjeti mir
ru dovr{e ono {to je zapo~eto u ratu, genocidom i bespo{tednim progonom. A sve pod maskom po{tivanja tzv. ~injeni~nog stanja, na koje se poziva {ef lokalnog SNSD-a, koje govori da su Bo{njaci na tom podru~ju postali manjina. Na potezu je bo{nja~ka politika, koja se u srebreni~kom pitanju nikad nije dovoljno dobro snalazila, od povratni~kog fijaska do ekonomsko-socijalne propasti tog grada. Stoga i strah od kona~nog raspleta. Srebreni~ki Bo{njaci nekako su pre`ivjeli rat. Sramno bi bilo da nakon takvog stradanja ne pre`ive mir; da princip „~injeni~nog stanja“, ako ono bude izborno mjerilo, postane zavr{ni hitac u njihova le|a.

Nove vlasti najavljuju stabilizaciju dr`ave
Gadafijevo tijelo vu~eno po zemlji i udarano

uzvikuju „Uni{tili smo Gadafija i njegove ljude!“, „Ovo je historijski trenutak!“, „Ovo je kraj tiranije i diktature!“... Libijski premijer Mahmud D`ibril potvrdio je

Nova nada

www.dnevniavaz.ba

Drena`ne cijevi ispod puta: Mjesto gdje se poku{ao sakriti

Govore}i na konferenciji za novinare u Tripoliju, premijer Mahmud D`ibril je rekao da ima nepotvr|ene izvje{taje prema kojima je Gadafijev sin Sejf el-Islam u konvoju koji bje`i iz Sirta i da je taj konvoj napadnut. D`ibril je zatra`io od susjednog Al`ira da isporu~i ~lanove porodice Gadafi koji su tamo pobjegli u avgustu, a to su dvojica Gadafijevih sinova, k}erka i supruga. dnog Gadafijevog lojaliste na tlu pored cijevi, javljaju agencije. U rodnom gradu Gadafija Sirtu borci libijskog NPVa se raduju, pucaju u zrak i smrt biv{eg libijskog lidera Muamera Gadafija i izjavio da je do{ao trenutak da Libijci stvore novu, ujedinjenu Libiju, jednog naroda, jedne G. M. budu}nosti.

Sejf el-Islam bje`i u konvoju

PORTAL - komentar dana

Vlada RS smanjuje administraciju: D`ombi} dijeli otkaze!
- Zna se da je 30 posto zaposlenih u dr`avnoj upravi bilo vi{ak jo{ 2005. godine. [ta su ~ekali od tada? Pa trebalo je {est godina cijediti limun zvani bud`et. E, sad, kad su ga iscijedili, razlaz. [ta ~ekaju ovi u FBiH? Tu je, mo`da, i gore stanje.

Libijska dr`avna televizija i ostali kanali prikazali su snimke boraca prijelaznog vije}a okupljenih oko dvije velike drena`ne cijevi ispod autoputa, gdje je Gadafi, na-

vodno, prona|en dok se poku{avao sakriti. Iznad cijevi sprejem je ispisano „Gnusni Gadafi“ i „Bog je najve}i“. Na snimcima je prikazano i tijelo je-

(Adnan Ahmedbegovic)

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

Re`im Muamera Gadafija (70) po~eo se obru{avati od sredine februara ove godine, kada su po~ele demonstracije u toj zemlji. 15. februar - Demonstranti su krenuli ka vladinim zgradama u Bengaziju bacaju}i kamenje i Molotovljeve koktele i pale}i vozila. Pukovnik Gadafi odgovorio je upotrebom represivnih sredstava 27. februar - Vije}e sigurnosti UN-a jednoglasno usvojilo Rezoluciju 1973, kojom se protiv Libije uvodi embargo na uvoz oru`ja i odobrava krivi~ni postupak protiv Gadafija u Me|unarodnom krivi~nom sudu za ratne zlo~ine 19. mart - SAD su na Libiju poslale rakete „tomahavk“, u operaciji nazvanoj „Odisejeva zora“ 1. april - NATO saop}io da je Savez preuzeo kontrolu nad operacijom u Libiji

Hronologija pada diktatora

2. april - Libijski pobunjenici saop}ili da su zauzeli Bregu, 800 kilometara isto~no od Tripolija, ali su ih Gadafijeve snage potisnule, dok su u Misurati izbile borbe zbog kojih je opozicija optu`ila libijskog lidera da vr{i „zlo~ine protiv ~ovje~nosti“ 1. maj - Gadafi pre`ivio zra~ni napad u kojem su poginuli njegov najmla|i sin Sejf el-Arab i troje unu~adi 31. maj - Pet generala libijske vojske, koji su napustili Gadafija, pozvalo i ostale kolege oficire da im se pridru`e u podr{ci pobunjenicima 21. avgust - Pobunjeni~ki borci uspjeli zauzeti libijsku prijestonicu Tripoli. U borbama samo tokom jednog dana poginulo 1.300 ljudi 19. oktobar - Kona~na ofanziva za osloba|anje Sirta, posljednjeg nepokorenog libijskog grada, privodi se kraju 20. oktobar - Borci novih libijskih vlasti zauzeli grad Sirt. Gadafi uhap{en, ranjen i od povreda zadobivenih prilikom hap{enja umro.

REAKCIJE Kraj ere despotizma i represije
Predsjednik Evropske komisije @oze Manuel Barozo (Jose Barroso): Izvje{taj o smrti Muamera Gadafija predstavlja kraj jedne ere despotizma i represije kojoj je libijski narod bio izlo`en predugo. Libija danas mo`e okrenuti stranicu u svojoj historiji i prigrliti novu budu}nost.

Barozo: Okrenuti stranicu

Ketrin E{ton (Catherine Ashton), {efica vanjske politike EU: Libijci se mogu okrenuti budu}nosti, nakon zavr{etka tragi~nog perioda. I poslije deset mjeseci `rtvovanja, narod sada mo`e biti ponosan na svrgavanje re`ima koji ga je terorizirao vi{e od 40 godina.

E{ton: Gledati u budu}nost

Britanski premijer Dejvid Kameron (David Cameron): Ovo je dan za sje}anje Gadafijevih `rtava, uklju~uju}i one iz „Pan Amovog“ aviona 1988. Ovo je {ansa za demokratsku budu}nost Libije. Ponosan sam na ulogu koju je odigrala Velika Britanija.

Kameron: Ovo je {ansa

Alan @ipe (Alain Juppe), {ef francuske diplomatije: Ovo je kraj vrlo te{kog perioda za libijski narod i 42-godi{nje tiranije. Ovo je historijski doga|aj i po~etak slobode i demokratije u ovoj zemlji. Francuska je ponosna {to je pomogla narodu Libije.

@ipe: Po~etak slobode

Generalni sekretar UN-a Ban Ki-mun: Smrt Gadafija ozna~ava historijsku tranziciju za Libiju. Put pred Libijom i njenim narodom je te`ak i pun izazova. Vrijeme je da se Libijci ujedine. Borci sa svih strana trebaju polo`iti oru`je i ujediniti se u miru. Vrijeme je za lije~enje i novu izgradnju.

Ki-mun: Ujedinite se!

Ukratko

4

Dnevni avaz, petak, 21. oktobar/listopad 2011.

aktuelno

Razgovor o politi~koj situaciji u op}ini

Prozor

^ovi} o rekonstrukciji Vlade FBiH
U Prozoru je ju~er u radnoj posjeti boravio Dragan ^ovi}, predsjednik HDZ-a BiH. Na sastanku OO HDZ Rama on je upoznao ~lanove ovog organa s aktuelnim aktivnostima na formiranju vlasti na dr`avnom i kantonalnim nivoima u kojima jo{ nije formirana. Tako|er, dotakao se i zahtjeva HDZ-a BiH za rekonstrukciju Vlade H. M. FBiH.

Porodica tvrdi da je Muderizovi} nevin

(Foto: F. Fo~o)

Slu`benici SIPA-e izuzeli dokumentaciju

AKCIJA SIPA-e Biv{i pripadnici Armije RBiH uhap{eni u Sarajevu

Projekti

Omladinci ministri
„Ministar na jedan dan“, projekt Omladinskog savjeta RS, bit }e realiziran 28. oktobra. Omladinci iz RS }e na taj dan sjesti u ministarske fotelje, odr`ati sjednicu Vlade RS te obilaziti doma}e kompanije i druge entitetske institucije. Premijer RS }e biti Bojan Grebenar. - Cilj je da otvorimo institucije i da sara|ujemo s mladima - dodala B. S. je Te{anovi}.

Muderizovi} i Avdovi} sumnji~e se za zlo~ine u kasarni „Viktor Bubanj“
Moj suprug je nevin, kazala za „Avaz“ supruga Besima Muderizovi}a
Pripadnici Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA) na osnovu naredbe Tu`ila{tva BiH ju~er su u Sarajevu uhapsili Besima Muderizovi}a, ro|enog u glavnom gradu BiH, i Ramiza Avdovi}a iz Fo~e, koji se, kako je saop}eno, „sumnji~e za krivi~no djelo ratnog zlo~ina protiv civilnog stanovni{tva“.

Avdovi} ~uvar u penziji
Mladen Krpan, zamjenik direktora sada{njeg Kaznenopopravnog zavoda Sarajevo, a nekada{njeg Centralnog zatvora Sarajevo, ju~er je u izjavi za „Avaz“ negirao informacije koje su se pojavile u pojedinim medijima da privedeni Avdotom spratu Centralnog zatvora u Sarajevu, po~inili krivi~no djelo ratnog zlo~ina protiv civilnog stanovni{tva“. Muderizovi} je uhap{en u svom stanu centru Sarajeva ju~er oko deset sati, nakon vi} jo{ radi kao zatvorski ~uvar. - On je u penziji. Mi s njim nemamo nikakve veze. To je ne{to {to je vezano uz ratna zbivanja u kasarni „Viktor Bubanj“, tako da mi nemamo {ta re}i o tom slu~aju E. Ha. - ka`e Krpan. ~ega su nekoliko sati pretresani stan i Muderizovi}ev automobil. Njegovi uku}ani nisu mogli razgovarati s medijma, jer su im to sugerirali istra`itelji SIPA-e. Muderizovi}eva supruga rekla

nam je da ne mo`e iznositi nikakve detalje. - Moj mu` je nevin i on }e to dokazati - kratko nam je kazala. Tako|er, pripadnici SIPA-e pregledali su ju~er ku}u i objekte koje koristi Avdovi} te izuzeli odre|enu dokumentaciju.

Dvije lokacije
Posebni odjel za ratne zlo~ine pri Tu`ila{tvu BiH sumnji~i Muderizovi}a i Avdovi}a da su 1992. godine na podru~ju Sarajeva, ta~nije u prostorijama biv{e kasarne „Viktor Bubanj“ i „na pe-

Odluka o pritvoru
Muderizovi} je bio prvi upravnik vojnog zatvora koji je bio smje{ten u kasarni „Viktor Bubanj“, gdje su danas smje{teni Sud i Tu`ila{tvo BiH. Muderizovi} je, prema dostupnim informacijama, na toj pozici-

„Elektroprivreda BiH“

Za razvoj 54,5 miliona KM
„Elektroprivreda BiH“ }e do 2013. godine u razvoj elektroenergetskog sistema na podru~ju USK, HNK, KS, BPDK, TK, ZDK, SBK investirati dodatnih 54,5 miliona KM. Projekt izgradnje i modernizacije elektroenergetske infrastrukture finansira se iz kreditnog aran`mana s Evropskom investicionom bankom, javlja Fena.

ji bio do prolje}a 1993. godine. Udru`enja iz RS ve} du`e vrijeme vr{e pritisak na pravosu|e da se procesuiraju navodni zlo~ini nad srpskim civilima i zarobljenim vojnicima. Osumnji~eni Muderizovi} i Avdovi} ju~er su predati postupaju}em tu`iocu Tu`ila{tva BiH, koji }e ih ispitati i odlu~iti ho}e li od Suda BiH zatra`iti mjeru pritvora. U Tu`ila{tvu BiH kasno sino} re~eno nam je da ispitivanje Muderizovi}a i Avdovi}a jo{ nije zavr{eno, a da }e se o zahtjevu za odre|ivanje pritvora odlu~ivati danas. F. KARALI]

Provokacija sukoba u Hercegovini

Nove opstrukcije u obnovi d`amije ]ur~inica

„Herceg-Bosna“ opet Udruge HVO-a o`ivjela na plakatima! prijete blokadom!
Ideja o „Herceg-Bosni“ u srijedu nave~er o`ivjela je u Mostaru, ^apljini, Br~kom, Ora{ju i Od`aku. Plakati s natpisom ’’Dobro do{li u Herceg-Bosnu’’ osvanuli su nalijepljeni na saobra}ajnim znakovima na vi{e lokacija u Hercegovini. Plakati su plave boje i, osim natpisa, na njima se nalazi i grb nekada{nje „Herceg-Bosne“. Natko Bitanga, vije}nik u Op}inskom vije}u ^apljina, isti~e da ideja o tzv. Herceg-Bosni u glavama pojedinaca nikada nije ni umrla i da je oni i danas nastoje ostvariti. - Oni koji su naredili ovu akciju lijepljenja plakata, a ja smatram da je to dogovorio HDZ, ovakvim postupcima vrije|aju sve `rtve takozvane Herceg-Bosne, Sjednica Op}inskog vije}a Livno prekinuta je zbog zahtjeva da se obustavi obnova d`amije ]ur~inica. Istovremeno, predstavnici Koordinacije udruga HVO-a koji opstruiraju gradnju postavili su ultimatum prijete}i da }e blokirati op}inu i organizirati proteste na trgu u Livnu od ponedjeljka pa sve dok se ne obustavi gradnja. Na~elnik op}ine Livno Luka ^elan najavio je dolazak pomo}nika visokog predstavnika Krisa Beneta (Chris Bennet) povodom slu~aja opstrukcija u obnovi ]ur~inice. To je ^elan iznio i na ju~era{njoj redovnoj sjednici Op}inskog vije}a na tra`enje dijela vije}nika, a pomo}nica na~elnika Gorana Marin~i} potvrdila je da je zbog d`amije dolazila i federalna inspekcija, koja je,

Sarajevo

Master kurs iz nefrologije
U Sarajevu je ju~er po~eo trodnevni Master kurs iz nefrologije, koji je rezultat uspje{ne saradnje i partnerstva Globalne Akademije za bubrege, Evropske asocijacije za dijalizu i Udru`enja ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u BiH, javlja Fena. Skup ovakvog tipa odr`ava se prvi put u regionu i pru`a priliku ljekarima koji djeluju u ovoj oblasti da {ire znanja o nefrologiji.

Plakat na ulazu u ^apljinu

one porodice kojima je u toj istoj Herceg-Bosni poginulo i ranjeno nekoliko ~lanova porodice ili pre`ivjelo torture u logorima koje je dr`ala ta ista Herceg-Bosna

- isti~e Bitanga, dodaju}i da ovakvi postupci jo{ vi{e produbljuju jaz izme|u Bo{njaka i Hrvata u Hercegovini i dodatno destabiliziM. H. raju BiH.

Obustava obnova d`amije

prema njenom mi{ljenju, na{la neke nedostatke i nalo`ila da budu otklonjeni, ali nije nalo`ila i obustavu raA. K. da.

pogledi

Dnevni avaz, petak, 21. oktobar/listopad 2011.

5

INTERVJU Fahrudin Radon~i}, osniva~ kompanije „Avaz“

Stvorili najve}i i najutjecajniji novinski sistem u historiji BiH
Bo{njaci su prvi put u historiji dobili svoj veliki nacionalni sistem i supermo}nu dnevnu novinu Multietni~ki i moderni ekonomski koncept Godinama smetamo dr`avnoj i ratno-profiterskoj mafiji „Dnevni avaz“ nikada ne}e biti strana~ka novina
Razgovarao: Faruk VELE
Na dana{nji dan prije ta~no 20 godina, odnosno 22. oktobra 1991. godine, u Sarajevu je osnovana novinska ku}a „Radon~i} Publik“ (skra}enica od „Radon~i} Publikacije“), koja je 1993. promijenila ime u sada op}epoznati brend „Avaz“. Kompanija je u protekle dvije decenije postala regionalna velesila u oblasti medija, a sagra|enim objektima istovremeno je obilje`ila razvoj i arhitekturu BiH i zapadnog Balkana. izdavanjem „Bo{nja~kog avaza“. To je bila jedna vrsta otpora agresiji.

^ime se najvi{e ponosite?
- Najvi{e se ponosim ~injenicom da smo od prvog broja bili dr`avotvorni medijski projekt. Zaista je bila velika hrabrost 15. septembra 1993. godine, u prvom broju „Bo{nja~kog avaza“, objaviti kriti~ki tekst pod naslovom „Harakiri u Holiday Innu“ i suprotstaviti se te`njama tek zavr{enog Bo{nja~kog sabora da se BiH podijeli na tri nacionalne dr`avice. Dogodilo se da su neki ljudi, nagovoreni borci, ~ak {utali na{e kolportere dok su prodavali taj prvi broj. Iz dana{njeg ugla, „Dnevni avaz“ ostao je na toj liniji dr`avotvornosti i pri tome postigao ne{to neo~ekivano. Bo{njaci su, naime, prvi put u svojoj historiji dobili svoj veliki nacionalni sistem i supermo}nu dnevnu novinu koja izlazi ve} 17. godinu. Ona je postala va`na nacionalna identifikacija najbrojnijeg naroda u BiH. Ali, s posebnom kvalitetom da posjeduje sve multietni~ke, multireligijske i multikulturalne dimenzije koje ja~aju BiH kao dr`avu.

OKO, najposje}eniji portal te dvadesetak drugih vrlo tira`nih izdanja, grupacija „Avaz“ uspje{no razvija i paralelne biznise poput onih u hotelijerstvu ili nekretninama, kakav je slu~aj s objektom u Tuzli. Naprosto, kao ekonomski gigant za na{e uvjete, svoju poslovnu tvr|avu oja~avamo i {irimo na vi{e strana.

Novina za narod
Pojedini politi~ki rivali od po~etka Va{eg politi~kog anga`iranja `ele ovu novinu diskvalificirati kao strana~ku?
- Nisam ~ovjek koji }e na jednom mjestu graditi, a na drugom ru{iti. Za{to bih ja supermo}ni i uspje{ni „Avaz“, koji je i u medijskom i u gra|evinskom smislu ve}

Po~etak bio `estok
Ovim povodom, Fahrudin Radon~i} prvi put govori za „Dnevni avaz“ o nastanku kompanije, uspjesima, dr`avotvornoj poziciji i ekonomiji.

Gospodine Radon~i}u, kako je osnovan „Avaz“ i kako se razvio u najve}e ~udo poratne BiH? Kako uop}e obja{njavate taj fenomen?
- Kada sam polovinom 1991. godine odlu~ivao da pokrenem privatni biznis, morao sam donijeti sudbonosnu i tada te{ku odluku po sebe i svoju porodicu da se odreknem mira i izvanredne pla}e u zagreba~kom „Danasu“ i krenem u avanturu stvaranja vlastite kompanije. U tada{njoj Jugoslaviji reformski premijer Ante Markovi} donio je zakon da se privatne firme mogu lako registrirati. I ja sam, kao i mnogi drugi, uz iskustvo poznatog novinara i publiciste, 22. oktobra 1991. godine u Osnovnom sudu u Sarajevu registrirao izdava~ku ku}u „Radon~i} Publik“ s prvom adresom u ulici Mitra Trifunovi}a U~e 71, odnosno u tada{njem vlastitom stanu na Ko{evskom Brdu. Ubrzo sam otvorio knji`aru i izdao nekoliko knjiga razli~itih autora. Potom je po~eo rat, gdje sam, kao i mnogi drugi patrioti, zamrznuo biznis, oti{ao u Armiju RBiH, odnosno u Kabinet na~elnika Glavnog {taba ARBiH Sefera Halilovi}a. U septembru 1993. Halilovi} je smijenjen s pozicije, a ja sam se vratio u svoju kompaniju i krenuo s

Veliki rezultat, skromna proslava
- Kompanija „Avaz“ ne planira nikakve velike proslave iz prostog razloga {to smo pristalice {tedljivosti i koncepta da velike rezultate trebaju pratiti male proslave. Novac koji bi bio potro{en na sve~ane akademije ili vatromete, kao dru{tveno odgovorna kompanija dat }emo u dobrotvorne svrhe.
Radon~i}: „Avaz“ je postao regionalno ekonomsko ~udo

^ita nas 800.000 ljudi
Od nastanka „Avaz“ je, neovisno o svojoj ogromnoj snazi i utjecaju te tira`u koji je deset puta ve}i od tira`a prvog konkurenta, iz nekih centara kontinuirano napadan i zlonamjerno problematiziran. Za{to je „Avaz“ uvijek nekome bio problem?
- Svugdje u svijetu najja~i i najutjecajniji mediji su veliki higijeni~ari dru{tva. To zna~i da oni otvoreno pi{u o korupciji, kriminalu, lo{oj vlasti i zaostajanju zemlje. Potpuno je o~ekivano da nas kritiziraju oni koji su doveli do toga da BiH, kao najve}a `rtva rata, umjesto da bude na putu prosperiteta, nastavlja samodevastiranje i zaostajanje za Evropom i svijetom. Nas cijelo jedno desetlje}e napadaju ratni profiteri i privatizeri, odnosno njihovi bilteni. Za{to bi svi oni hvalili „Avaz“, a da ne govorimo o onima koji su nama iza le|a, mislim i na narod i me-

dije, prije 20 godina proizveli dr`avnu mafiju s privatizacijskim, medijskim ili narko-kracima, koji i danas gu{e dr`avu? Nama je najva`nije da narod voli „Avaz“, vjeruje mu, ~uva ga i po{tuje i u njemu vidi za{titnika interesa malog ~ovjeka i gra|anina. Zato nije ~udo {to mi, bilo preko broja dnevno prodatih primjeraka koji se mno`i s osam ~itatelja po jednoj novini, jer narod nema para da svako kupuje svoj primjerak, te doda cifra s portala, dnevno utje~emo na formiranje stava i na informiranje oko 800.000 gra|ana. To je enormna snaga „Dnevnog avaza“, ali i profe-

sionalna odgovornost ljudi koji vode novinu i svakodnevno se nose s onima kojima to smeta.

Mi smo mega-brend
Kakva je, prema Vama, budu}nost kompanije „Avaz“? Gdje je vidite, recimo, za 20 godina?
- Mi smo, kao kompanija, shvatili da su mediji biznis i da se preko kvalitetnih proizvoda i marketinga mogu praviti nove vrijednosti. Veleljepni objekti u Sarajevu i Tuzli ili kupovina najmodernije roto-ma{ine u BiH prije nekoliko godina, vrijedne desetak miliona KM, nisu na{ najve}i uspjeh. Najve}i uspjeh je brend „Avaza“! To je brend, mjereno na{im uvjetima, poput onoga koji ima „Coca-Cola“ ili drugi veliki svjetski brendovi. On odra`ava uspjeh, novi koncept `ivota i standarda te stvaranje novih vrijednosti. Prije 20 godina „Avaz“ nije postojao. Nisu postojali ni na{i objekti. To nismo oteli nikakvim strana~kim namje{taljkama. Sve je stvoreno kao nova i tr`i{no dokazana vrijednost, a nama je jako va`no da su svih ovih godina stotine na{ih uposlenika primali solidne pla}e svakog 5. u mjesecu sa svim doprinosima. Uz to, osim {to smo napravili najprodavaniji bosanski proizvod, a to je „Dnevni avaz“, stvorili najmoderniju roto-{tampariju, odnosno GIK

U BiH vlada sistem ~iji je osnovni cilj ru{enje uspje{nih i poduzetnih
- Kompanija „Avaz“ dokaz je da se u BiH i u lo{im ekonomskim i politi~kim uvjetima mogu praviti spektakularni ekonomski rezultati. Kada vidite „Avaz Twist Tower“ od 40 spratova ili rotiraju}i restoran u „Radon Plazi“, shvatite koliko sposobne gra|evinare, arhitekte i in`injere ova zemlja ima. Mi i danas odli~no poslujemo, na kraju i ove poslovne godine iskazat }emo vi{emilionsku dobit. Objekt u Tuzli tako|er se gradi o~ekivanom dinamikom i od 110 stanova, ve} smo na dana{nji dan prodali njih 97! Popularna cijena u tome ima udjel, ali je o~igledno i ogromno povjerenje ljudi koji su unaprijed dali svoj novac za stanove „Avazu“, kao investitoru za kojeg va`i da kada ne{to po~ne graditi, to i zavr{i. U BiH je mnogo uspje{nih ljudi poput mene ili Red`e Bekte, Nijaza Hastora, Selvera Oru~a, Izudina Ahmetli}a i Hrvi}a iz Jelaha. Ali, mnogi nisu ostvarili rezultate sli~ne na{im, jer su ih slomili lo{a vlast i privatizacijska mafija. BiH bi danas izgledala mnogo bolja, razvijenija i ljep{a da decenijama nije vladao sistem ~iji je osnovni cilj ru{enje uspje{nih i poduzetnih ljudi.

postao velika i time nezaobilazna historijska ~injenica ove dr`ave, ru{io u korist bilo koje stranke, pa i SBB BiH, ~iji sam osniva~? Gledajte, „Dnevni avaz“ uvijek }e biti narodna novina, gdje }e se ravnopravno i demokratski, a kada treba i polemi~ki, prelamati sve politi~ke opcije. Pa, vi sada u „Dnevnom avazu“ imate vi{e fotografija politi~ara iz SDP-a ili nekih drugih stranaka, nego ljudi iz SBB BiH. Mnogi moji ~lanovi prigovaraju mi na tome. Ali, rekao sam to na skupu od 400 na{ih strana~kih funkcionera da „Avaz“ ne}e biti glasilo SBB BiH! Poenta je da najja~a, ekonomski jedina neovisna novina u na{oj dr`avi, profesionalno i neovisno prati sve izborne pobjednike i kada rade dobro, i kada rade lo{e. Ako je „Dnevni avaz“ nekada podr`avao SDA, SDP ili SBiH, jer su to tada bile dru{tvene realnosti i pobjedni~ke stranke birane voljom naroda, to je bio profesionalni odraz da se svima pravi milje za uspjeh nakon pobjede na izborima. Tako|er, ni SBB BiH ne}e biti izuzetak od toga da njegove uspje{ne aktivnosti budu zabilje`ene. Ali, bez ikakve favorizacije mog politi~kog projekta. Naprosto, za urednike na{ih izdanja, ~itatelj i njegov interes i pravo na objektivnu informaciju va`niji su od bilo koje politi~ke stranke, pa i moje.

[ta drugi pi{u
Dostiže brzinu od 150 kilometara na sat

$

Dnevni avaz, petak, 21. oktobar/listopad 2011. 

=E

SRAMOTNO Teška muka Mevludina Nezirovića iz Brčkog 

=E @ @L= EE= AKH=
Austrijska kompanija “Marchi Mobile” izbacila je na tržište najskuplju kuću na točkovima po cijeni od 2,1 milion eura. Ova palača na točkovima ukupne površine 40 kvadratnih metara, nazvana “EleMMent”, ima spavaću sobu s velikim bračnim krevetom i televizorom od 40 inča, kupatilo i

Luksuzna kuća na točkovima

zaseban WC te dnevni boravak, a u vozačevoj kabini nalazi se i krevet. Najveći utisak na potencijalne kupce ostavlja terasa od 20 kvadrata, s pokretnim krovom, podnim grijanjem i barom. Ovaj dvorac težine 20 tona dostiže maksimalnu brzinu od 150 kilometara na sat zahvaljujući jakom motoru, ali i svom aerodinamičnom obliku.

Mevludin Nezirović (53) iz Brčkog početkom rata uključio se u odbranu BiH, ali sredinom oktobra 1992. teško je ranjen u selu Ulice, zbog čega i danas ima ozbiljne zdravstvene probleme. Rana na stomaku curi mu već godinama, o čemu je “Dnevni avaz” prije skoro dvije godine objavio potresnu priču. Uprkos vidljivom invaliditetu, ovaj bivši pripadnik Armije RBiH skinut je sa spiska za invalidske naknade, a nadležni su kazali da je to u skladu sa zakonom, jer se nije javio na reviziju. On se, kako kaže, u vrijeme revizije nalazio na liječenju u Americi i uprkos svim ljekarskim nalazima, nadležni u boračkoj organizaciji u Brčkom i FBiH nisu mu to uvažili. - Evo me u bolnici. Lje-

*H=?I=šJLHA H=EIEI=K>EIJLK
Rana na stomaku curi mu već godinama, a skinut sa spiska za invalidske naknade

Nezirović u bolesničkoj postelji

(Foto: E. Ražanica)

kari se brinu o meni. Malo sam se oporavio i vjerovatno ću uskoro morati kući, ali

kako da se kući vratim kada nemam ni ogrjeva ni struje. Pomišljam na samoubistvo,

jer to je jedino rješenje. Ne mogu više - kaže Nezirović. E. RAŽANICA 

=đAA EJEA IJE
Njemačka policija je na bivšoj deponiji u Frauenkronu pronašla kosti i odjeću. Pretpostavljaju da je riječ o Loliti Briger (Brieger), koja je nestala prije 29 godina. Ali to jošmoraju potvrditi analize. Lolita je nestala 1982. godine, kada je imala 18 godina. Tada je bila u šestom mjesecu trudnoće. Slučaj je ponovo zainteresirao javnost i istražitelje u avgustu ove godine. Tada se u emisiju ZDF-a javio svjedok koji je ubici pomagao da se riješi tijela. Policija je 9. septembra uhapsila Lolitinog ta-

Riješena misterija

Nakon pritiska lokalne zajednice u Bijelom Polju kod Mostara, o čemu je prvi izvještavao “Dnevni avaz”, Federalna vlada uputila je Predstavničkom domu Parlamenta FBiH na usvajanje izmjenu trase autoputa na ko-

6H=I= =KJFKJ= =>E=E *EA 2A
ridoru 5C na ovom području. Amandman na Nacrt prostornog plana za autoput na koridoru 5C u dijelu Bjelopoljske kotline pred federalnim poslanicima naći će se 26. oktobra. Prema dokumentu Federalnog ministarstva prostornog uređenja, prihvaćena je “varijanta 3” trase autoputa, koja zaobilazi naseljena mjesta sjevernog područja Mostara, a samim time i izvorište Bošnjaci, odakle se vodom napaja grad na Neretvi.

Nakon pritiska javnosti novi nacrt pred Parlamentom FBiH

Tako su federalne vlasti umnogome odstupile od prvobitne trase, takozvane osnovne varijante, prema kojoj bi autoput većim dijelom prolazio kroz naseljena mjesta, čime bi bilo ugroženo oko 4.000stanovnika. A. Du.

Briger: Bila trudna

dašnjeg momka Jozefa K. (Josefa, 50). Sumnjaju da ju je on ubio.

,EAJA IF=IE= FE?E=
Ruskinja Tatjana posvađala se sa sestrom i iselila iz porodične kuće i odvela sina. Nije imala nikakav smještaj pa je odlučila s djetetom živjeti uz rijeku Moskvu. Nabavila je šator u kojem su ona i beba spavali.

S bebom živjela u šatoru

Kuhala je obroke u starom i prljavom posuđu, a odjeću je prala u rijeci. Majka i beba su tako živjele dva mjeseca, dok nisu došli policajci i socijalna služba. Bolesnu i pothranjenu bebu su najprije odvezli u bolnicu,akasnije sujevratili u porodičnu kuću. Majci nisu oduzeli roditeljsko pravo.

Spec
Indonežanka koja je kao kućna pomoćnica radila u Dubaiju sama se porodila i čekala čak 10 sati da beba umre. Nakon toga tijelo je pokopala u vrtu. Indonežanka je osuđena zbog ubistva s predumišljajem jer nije spasila vlastito dijete.

U naredna tri dana kompanija “McDonald's BiH” osigurat će obroke za oko 5.000 djece i osoba koje iz objektivnih razloga nisu u mogućnosti probati njihove proizvode. U okviru “Trećeg dječijeg festivala dječijeg osmijeha” gosti “McDonald'sa” sinoć su bila djeca korisnici Centra za edukativno odrastanje, a obrok će biti dostavljen Dječijem domu “Egipat”. Također, danas prije podne “McDonald's” će dostaviti obroke za korisnike Narodne kuhinje “Stari Grad”, ručak u Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece “Mjedenica” i u Centar za djecu oboljelu od autizma i cerebralne paralize “Vladimir Nazor”. U subotu gosti “McDonald'sa” su djeca iz KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja “Bjelave” i djeca koju pomaže “Rotaract klub” Sarajevo. A. Nu. 

IECKH=E >H?E = # @A?A

”McDonald's BiH” u humanitarnoj akciji

Proizvode ”McDonald's BiH” kušala mnoga djeca 

=E

Dnevni avaz, petak, 21. oktobar/listopad 2011.

%

[ta ka`u poznati
Žak Delor

SUDBINE Nakon nesvakidašnjeg oglasa u “Dnevnom avazu”

)IA= HA= ’@=’ ,ALE@K
Apsolventica na Fakultetu za socijalni rad pronašla je sreću Želio sam da cijeli svijet zna koliko je volim, kaže Dejvid Blekburn Bez riječi

Euro na ivici ponora
Delor: Kriza eura

- Rekao sam da je euro na ivici ponora i žao mi je što sam bio u pravu. Evropljani su odreagirali prekasno, nedovoljno i u atmosferi punoj nesuglasica. Kriza eura je vezana za svjetsku finansijsku krizu, ali i za nedostatke u konstrukciji sistema eurozone. (Bivši predsjednik Evropske komisije za “Le Monde”)

Dejvid Blekburn (David Blackburn) iz Njukastla jučer je putem oglasa u “Dnevnom avazu” zaprosio svoju djevojku, dvadesetsedmogodišnju Ajselu Mulić iz Sarajeva. Ovaj nesvakidašnji romantični gest iznenadio je brojne čitaoce, ali i Ajselu, koja, kako nam je priznala, nije očekivala da će njena ljubavna priča jednog dana završiti u novinama. - Dejvid mi je rekao da u “Dnevnom avazu” posebnu pažnju obratim na 28. stranu. Ostala sam bez riječi kada sam pročitala tekst u kojem poručuje da me voli više od života ipita želimli seudati za njega - priča Ajsela za našlist.

Karl Bilt

Bosna nije jednostavan problem
- Bosna nije nikada bila jednostavan problem, ali nije ni jedina u Evropi. Premda je došla do rješenja, Belgija je bila bez vlade duže nego Bosna, da ne govorimo o Bilt: Kipru, koji nije imao ni zajedničku vladu Bez vlade koja bi predstavljala cijelu zemlju već četvrt stoljeća. Članstvo Hrvatske, a onda i Srbije u EU bit će za BiH logičan put kojim mora ići. (Bivši visoki predstavnik za “Globus”)

Nijaz Ferhatović

Imponirala mi je slava amidže Asima
- Poznajući naš mentalitet, činjenica da potječem iz poznate nogometne familije mi je više odmagala, jer se od mene puno više očekivalo za razliku od drugih te sam Ferhatović: Stalno dokazi- se stalno morao dokazivati. S druge strane, imponirali su mi slava, ugled i poštovanje vanje koje je uživao amidža Asim te donosili i određene privilegije. (Bivši as FK Sarajevo za “Avazov Sport”)

[ta ka`u u narodu
Ajsela i Dejvid: Ljubav se rodila u Sarajevu
(Foto: S. Jordamović)

¤ 033/281-393 redakcija(avaz.ba

- Želio sam da cijeli svijet zna koliko je volim. I zato sam bio presretan kada me je nazvala i rekla “da” - kazao

nam je Dejvid. Ajsela, apsolventica na Fakultetu za socijalni rad u Sarajevu, i Dejvid, vođa ti-

Oglas koji je izašao u našem listu

,ALE@L >I=IE ćAEB
Dejvid i Ajsela će nakon vjenčanja živjeti u Sarajevu. Planiraju i put za Englesku kako bi Ajsela upoznala i Dejvidovu porodicu.

ma u njemačkoj konsultantskoj firmi GOPA, još nisu odredili datum vjenčanja, ali se nadaju, kažu nam, da će i taj dan doći ubrzo.

Tražimo druga rješenja
- Siromaštvo u Bosni i Hercegovini ima obilježje trajnog stanja iz kojeg će se teško izaći. Ograničene su ekonomske mogućnosti jer se ne stvara dovoljno radnih mjesta, a stara radna mjesta su davno uništena. Zato treba tražiti druga i nova rješenja i druge političke opcije. (Čitalac M. S.)

Lud za njom
- Upoznali smo se prije nekoliko mjeseci u Sarajevu. Ajsela me je očarala na prvi pogled. Bio sam lud za njom. Kada sam je drugi put vidio, zaljubio sam se - govori Dejvid. A. KESEROVIĆ

Dejvidnije dugočekaona Ajselin pozitivan odgovor. Nazvala ga je, kaže, odmah nakon što je vidjela oglas.

- Dejvid je u BiH dvije godine. Oduševljen je našim načinom života. Kaže mi da se nigdje ne ćeifi kao kod nas, u Bosni, i zato želi ostati živjeti ovdje - priča Ajsela.

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

21. 10. 2011.

promjenljivo

Povodom proslave 50. godišnjice rada USAID agencije i 15 godina njenog postojanja u BiH jučer je na platou Trg djece Sarajeva organiziran sajam na kojem su bili izloženi brojni USAID-ovi projekti. Najposjećeniji štand bio je projekt “Mitolovac” Udruženja “Radio Kameleon”. Građani su anonimno prijavljivali slučajeve korupcije prilikom zapošljavanja u zdravstvu. - U istraživanju koje smo napravili ljudi u BiH smatraju da je najkorumpiraniji državni vrh - rekla je Kristina Gligorović ispred Udruženja.

2=žA@=IAJLHAH=@=AIJ=

Ambasador Mun na obilježavanju 15. godišnjice USAID-a u BiH

ki{a i

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS

Na Trgu djece Sarajeva 26 štandova sa USAID-ovim projektima

Sajam na kojem je bilo postavljeno 26 štandova posjetio je i američki ambasador u BiH Patrik Mun (Patrick Moon). - Agencija USAID je u BiH došlaodmah nakonratai materijalna pomoć koja je pružena iznosi više od milijardu ipo dolara.U prvomperiodu nakon rata pomoć je bila usmjerena na poratnu rekonstrukciju i razvoj, a sada radimo na projektima koji su od direktne važnosti za građane ove zemlje. Jačamo demokratski sistem i pomažemo da se otvore nova radna mjesta - rekao je Mun. A. Nu.

5EAC = F=E==

BIHA] 10

BANJA LUKA 10 BR^KO 15

TUZLA 15
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Očekuje se LIVNO ZENICA oblačno vrijeme s 8 kišom, a ponegdje u 8 SARAJEVO Hercegovini uz kišu 8 mogući su i pljuskovi s grmljavinom. U višim poGORAŽDE 8 dručjima zapadne Bosne kiša MOSTAR može preći u susnježicu ili sni15 jeg. Vjetar u Bosni slab do umjeren, sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a u Hercegovini umjereno NEUM jugo. 15

PETAK
21. 10. 2011. JUTARNJE TEMPERATURE

SUBOTA
22. 10. 2011. JUTARNJE TEMPERATURE
0

NEDJELJA
23. 10. 2011. JUTARNJE TEMPERATURE
0

od 2 C do 13 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

od -1 C do 8 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

od 3 C do 15 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 5 C do 15 C

0

0

od 7 C do 15 C

0

0

od 12 C do 20 C

0

0

Ministar za boračka pitanja u Vladi Zeničko-dobojskog kantona Suad Omerašević izjavio je da će do kraja godine biti osigurana sred-

,A>EEI=E >H?E= @LEA ==@A
stva za isplatu dviju naknada nezaposlenim demobilisanim borcima s područja ovog kantona, javlja Fena. Riječ je o naknadama za vrijeme nazaposlenosti koje su iznosile 150 KM, a odnose se za maj i juni 2008. godine. Omerašević je dodao da

Ministar u Vladi ZDK najavio

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Biometeorološka prognoza i dalje je nepovoljna, što će loše djelovati na raspoloženje većine populacije. Pogoršanje praćeno padavinama kod većine hroničnih bolesnika, naročito osoba s kardiovaskularnim problemima, uzrokovat će jačanje tegoba, stoga je preporučljivo izbjegavati teže aktivnosti i umanjiti boravak na otvorenom. U drugom dijelu dana nepovoljni utjecaj trebao bi lagano oslabiti. Grad Sarajevo Izlazak 7.08 Zalazak 17.54 21. 10. 2011. Izlazak 00.26 Zalazak 14.39

će jednu naknadu nezaposleni demobilisani borci dobiti do kraja tekućeg mjeseca, a da će druga biti tokom decembra.

Ukratko

8
@IVOT Gra|ani ogor~eni najavljenim nametima

Dnevni avaz, petak, 21. oktobar/listopad 2011.

teme

Petri} u dru{tvu Bocan-Har~enka

CIKBiH

Predsjednik CIKBiH Branko Petri} ju~er se sastao s Aleksanderom Bocan-Har~enkom, ambasadorom Rusije u BiH. Ambasador je Petri}u uru~io poziv predsjednika CIK-a Rusije za posmatranje parlamentarnih izbora koji }e biti odr`ani 4. decembra. Petri} je ruskog ambasadora upoznao s aktivnostima koje su provedene prilikom implementacije izbornih rezultata proteklih izbora, ali i s aktivnostima na pripremi predstoje}ih lokalnih izbora 2012. godine.

Petri} primio ruskog ambasadora

Penzioneri: Komunalije ne smiju poskupjeti!
Poslati zahtjevi da se sprije~i najavljeno dizanje cijene plina za 14,5 posto Ku}ni bud`et je ponovo ugro`en, isti~e Buli}
Gra|ane ~eka duga i te{ka zima

Najavljeno poskupljenje plina iz „BH-Gasa“ za 14,5 posto kao i svih drugih energenata izazvalo je ogor~enje gra|ana. Nove cijene plina i drugih proizvoda dovest }e do toga da ve}ina ljudi ne}e mo}i pla}ati re`ija, a, prema svemu sude}i, ~eka ih jo{ jedna duga i neizvjesna zima. Svoj glas protiv novih nameta digli su i penzioneri. Njihovo ogor~enje je ogromno, ka`e predsjednik Saveza udru`enja penzionera u FBiH Omer Omerefendi}. - Situacija je kriti~na kod mnogih. Najave novih cijena primljene su s razo~aranjem i uz dozu bespomo}nosti. Nevjerovatno je {ta se sve radi s ovim narodom - istakao je Omerefendi}. Iz Udru`enja penzionera u Kantonu Sarajevo na adrese svih komunalnih preduze}a poslati su zahtjevi da komunalne usluge ne smiju biti skuplje. - To bi utjecalo na standard pe-

Energi~ni zahtjevi

Srebrenica

Porodice `rtava tra`e pomo}

Delegacija Komisije za evropske poslove holandskog parlamenta u sklopu posjete BiH ju~er je posjetila i op}inu Srebrenica. ^lanovi delegacije holandskog parlamenta posjetili su Memorijalni kompleks Poto~ari i odali po~ast `rtvama genocida. Holandski parlamentarci odr`ali su sastanak i s predstavnicama srebreni~kih M. S. udru`enja.

Vlada RS

Vlada RS odobrila je ju~er 1,8 miliona KM od ukupno planiranih 28 miliona KM u ovoj godini za socijalno zbrinjavanje radnika. Ovaj iznos odobren je za zbrinjavanje 847 radnika u 75 preduze}a, a od toga je ~ak 750 radnika iz tri preduze}a - DIP Bosanska Dubica, „Rudo Plast“ iz Rudog i „Fimal“ Petrovo. S druge strane, na ju~era{njoj sjednici odobreno je oko milion maraka za 18 preduze}a koja su se prijavila na konkurs za zapo{ljavanje novih radnika. B. S.

Novac za zbrinjavanje 847 radnika

nzionera i svih gra|ana. Vladi KS uputili smo zahtjev i energi~no tra`ili da ne dozvoli poskupljenje komunalija. Objasnili smo {ta bi to zna~ilo za nas, pogotovo za penzionere s penzijama do 414 KM, a koji imaju dva ili vi{e ~lanova porodice. O njima niko ne brine ka`e Mehmedalija Rapa, predsjednik Udru`enja penzionera KS. Prema njegovim rije~ima, penzioneri su dobili informaciju da je Vlada KS nalo`ila izradu socijalnog programa da se ubla`e slu~ajevi koji ne mogu pla}ati ra~une. - O~ekujemo da se ljudima ba-

O{trije mjere

Omerefendi}: Ljudi su bespomo}ni

Buli}: Manje novca za hranu

rem pomogne putem socijalnog programa. Zbog toga jo{ ne najavljujemo o{trije mjere i proteste istakao je Rapa. Poskupljenja }e utjecati na potro{a~ku korpu, tvrdi Gordana Buli} iz Udru`enja potro{a~a u FBiH. - Nadam se da su u Vladi FBiH svjesni da }e ovo biti udar na porodi~ni bud`et i na kvalitet `ivota. Poskupljenjem plina novac koji }e ostati za potro{a~ku korpu zasigurno }e se umanjiti za jedan ili dva posto. Ipak, nau{trb ku}nih potrep{tina gra|ani se odlu~uju da pribave energente za zimu jer je nemogu}e dr`ati stan hladnim - rekla E. Ha. - A. Nu. je Buli}.

KULT

Institut za razvoj mladih KULT smatra da, prema svim relevantnim istra`ivanjima, vi{e od dvije tre}ine mladih `eli napustiti BiH zauvijek ili na du`i period, ali jo{ ne pronalaze utabanu stazu za odlazak, a pravi problem }e nastati onda kad je prona|u, javlja Fena. Slu`bene informacije govore da je u periodu BiH nakon agresije na BiH napustilo 100.000 mladih ljudi.

BiH napustilo 100.000 mladih

Vlada FBiH, iako je to planirala na ju~era{njoj sjednici, odgodila je odluku o pove}anju cijene plina za oko 14 posto. Ovu odluku donijet }e na sjednici Vlade FBiH, koja je planirana za narednu sedmicu, kazao je na konferenciji za novinare federalni ministar trgovine Milorad Bahilj. - Jo{ u aprilu najavio sam pove}anje cijena plina za 30 posto. Osnovni razlog za rast cijene plina jeste poskupljenje ovog energenta kod ruskog dobavlja~a za 37,5 posto. Na prijedlog Adnana Krese, v. d. di-

Odgo|ena odluka o novoj cijeni plina
rektora „BH-Gasa“, plin }e poskupjeti za oko 14 posto - ka`e Bahilj. Prema njegovim rije~ima, ovih 14 posto nije dovoljno kompaniji „BH-Gas“ da opstane te }e u narednih nekoliko dana federalni premijer Nermin Nik{i}, dopremijer Desnica Radivojevi}, Kreso kao i on uskoro obi}i najve}e du`nike da bi se dogovorili o na~inu naplate duga. Direktor „BH-Gasa“ potvrdio je da u ovom momentu ova firma potra`uje 35 miliona KM te da su najve}i du`nici „Sarajevogas“ i A. DEDAJI] „Toplane“.

Vlada Federacije BiH ~eka isplatu duga

Priznate bolonjske diplome
Na ju~era{njoj sjednici Vlade FBiH utvr|ene su izmjene i dopune Zakona o dr`avnoj slu`bi. Izmjenama ovog zakonskog akta propisano je priznavanje diploma ste~enih po bolonjskom sistemu {kolovanja.
S ju~era{nje sjednice Vlade FBiH

teme

Dnevni avaz, petak, 21. oktobar/listopad 2011.

9

PRENOSIMO „Express“ otkriva izvore bo{nja~ke dr`avne mafije

Je li Bakir Izetbegovi} dao Zijadu Turkovi}u akreditaciju AID-a?
Dok je Alija Izetbegovi} stvarao Armiju BiH, mimo njegovih o~iju i pod njegovim skutima, neko je stvarao bo{nja~ku mafiju
Nakon poku{aja atentata na advokata Faruka Balijagi}a i po~etka su|enja Ziki Turkovi}u polako se odmotava klupko nastanka i opstanka bo{nja~ke dr`avne mafije. vladara Sarajevom i obavje{tajnom zajednicom Bakira Izetbegovi}a uslijedio je slu~ajno ili ne - oru`ani napad na advokatovu ku}u. Jo{ gore po Bakira Izetbegovi}a, jedan magazin otkrio je nevjerovatnu ~injenicu: Zika Turkovi} imao je akreditaciju AID-a, tada{nje zvani~ne Dr`avne obavje{tajne slu`be!? Iako ima onih koji smatraju da je akreditaciju izdao Bakir Alispahi}, tada{nji ministar MUP-a, kojem je Munir Alibabi} Munja na{ao dva kilograma droge u slu`benoj policijskoj kasi, poznavaoci obavje{tajnih prilika se sla`u da je i u takvoj situaciji Izetbegovi} mla|i morao znati za to. Naime, Turkovi} je u ratno vrijeme bio u Njema~koj, gdje je radio kriminalna djela, a ulazak droge u BiH tih mjeseci i godina bio je vezan upravo za tu evropsku dr`avu. Drogom su se platili mnogi mutni poslovi, a biv{i policajci postali su mutlimilioneri. su tu`nu spoznaju: dok je Alija Izetbegovi} stvarao Armiju BiH, mimo njegovih o~iju i pod njegovim skutima, neko je stvarao bo{nja~ku mafiju. Ona je postala tajni ortak u ratnoprofiterski otetim kompanijama; njen ~elnik je preko Bakira Sadovi}a postao urednik mafija{kih biltena, a ubistva kao {to su ona Ugljena ili Leutara „kr~kaju se“ u ladicama tu`ilaca s kojima „mali sin velikog oca“ zna i da zajedni~ki ljetuje.
S. E. Ahmetovi}: Za{to se ministar sigurnosti ne bavi otkrivanjem bo{nja~ke dr`avne mafije

Li~nost dana Sadik Ahmetovi}

Stare rane
^im je Balijagi} u „Dnevnom avazu“ otvorio stare rane i ulogu „[eva“, politi~ka ubistva u kakva spadaju likvidacije Ned`ada Ugljena i Joze Leutara te gdje je u tome uloga ratnog

Defektni defektolog
^ovjek koji je svoj ministarski mandat zapo~eo tako {to je ostao bez voza~ke dozvole zbog prebrze vo`nje i optu`bama da je akter seksskandala s mladom Romkinjom, samo bi u BiH mogao ostati na jednoj od najodgovornijih funkcija.

Tajni ortak
Otud ne ~udi da je T urkovi}u obe}an bla`i sudski proces ako za{titi svoje ratne mentore, a umjesto njih poku{a svoju kriminalnu grupu i u`asne zlo~ine podvaliti nekom drugom. Me|utim, javno su|enje i Balijagi}ev intervju otkrili

Dodik i Beograd
U skladu s kadrovskom kri`aljkom Sulejmana Tihi}a u kojoj se najvi{e promoviraju poltronstvo i „dobra veza prema Dodiku i Beogradu“, Ahmetovi} je ostao u ministarskom sedlu i sada asistira vrhu SDA u kritici svih nepodobnih, pa i ove novine. Prema kompromitiranom ministru, (naravno, intervju je dat ratnoprofiterskim Hilminim i Mujinim medijima u kojima i dalje svim sredstvima brane zlo~ina~ku organizaciju Zijada Turkovi}a, a `estoko napadaju dr`avne tu`ioce!) na{ list, navodno, „unosi smutnju me|u Bo{njake“!? A za{to „Avaz“, kao, unosi smutnju? Zato {to argumentirano ka`emo ~injenicu da u ovoj zemlji ima nedopustivo veliki broj gladnih i nezaposlenih, da su podijeljene desetine hiljada novih otkaza, da na{i dr`avni susjedi napreduju ka Evropi, a mi smo na repu svega toga! Mo`da unosimo smutnju {to tvrdimo da u BiH postoji strana~ka mafija koja na {tetu doma}ih gra|evinara poslove godinama daje banditskom SCT-u, koji potom la`no bankrotira i bje`i s enormnim koli~inama novca na{ih gra|ana. Je li smutnja kada tvrdi-

mo da ~elnik SDA Tihi} za deset godina nikada nije izgovorio rije~ ekonomija ili razvoj, a kamoli ne{to u~inio za ovu zemlju? Koga to smu}ujemo kada tvrdimo da se heroji Armije RBiH ubijaju jer ne mogu {kolovati djecu, ili umiru u mraku nepravde? Da ne govorimo o privatizacijskoj plja~ki i uni{tenju brojnih kompanija od porodice Selimovi} i njenog tajnog i supermo}nog ortaka!

Misteriozne tragedije
Je li smutnja {to „Dnevni avaz“ insistira da napokon budu otkriveni nalogodavci politi~kih ubistava kao {to su likvidacije drugog ~ovjeka AID-a Ned`ada Ugljena, federalnog doministra unutra{njih poslova Joze Leutara? Tako|er, na{ list je insistirao i insistirat }e da se razotkrije ko stoji iza misterioznih pogibija slavnih bo{nja~kih komandanata ili le{eva u „Pivari“ i oko nje. Zar ove stvari, uostalom kao i plja~ka sarajevskog „Klasa“ ili uni{tenje „Vegafruita“, nisu prioritet ministra nesigurnosti i slu`bi kojima je formalno na ~elu? Diplomiranom defektologu i defektnom ministru neko ko je maliciozan vjerovatno bi dao besplatan savjet da svoje {kolsko znanje napokon implementira na sebi i svom strana~kom rukovodstvu. Jer, jedino tako mo`e biti od koristi i Bosni i Bo{njacima, ~iju su smutnju proizveli njegovi {efovi i stranka za svog vi{edecenijskog vladanja osiroma{enim F. VELE narodom.

Izetbegovi}, Turkovi}, Alispahi}: Koji je od dvojice Bakira dao akreditaciju AID-a, a time i status dr`avnog policajca narko-ubici?

Nakon napada na ku}u advokata u Tuzli

Balijagi}: Slu~aj }e preuzeti Tu`ila{tvo BiH
Predstavnici Tu`ila{tva Tuzlanskog kantona, MUP-a i Obavje{tajno-sigurnosne slu`be (OSA) prekju~er su odr`ali zajedni~ki sastanak s predstavnicima SIPA-e u Tuzli u prostorijama ove agencije povodom slu~aja oru`anog napada na ku}u advokata Faruka Balijagi}a u Tuzli, saznaje „Dnevni avaz“. Prema informacijama koje nam je prenio Balijagi}, napad na njegovu ku}u koji je prvobitno okarakteriziran kao izazivanje op}e opasnosti sada je preina~en u terorizam. - Uz posredstvo Ambasade Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava u Sarajevu, Tu`ila{tvo BiH je sada preuzelo ovaj slu~aj koji }e se voditi kao krivi~no djelo terorizma iz ~lana 201. Krivi~nog zakona BiH kazao nam je Balijagi}. Zvani~nih informacija iz T u`ila{tva BiH o promjeni krivi~nog djela nema. - Provjerom je utvr|eno da predmet o eventualnoj promjeni krivi~nog djela u ovom slu~aju jo{ nije zaprimljen u Tu`ila{tvu BiH. Za sada je sve na T u`ila{tvu TK i, ukoliko je i do{lo do promjene, znat }e se u narednim danima, jer se slanje dokumentacije odvija putem po{te - kazala je Selma He}imovi}, portparol Tu`ila{tva TK. A. Mu.

Projekt vozova „Talgo“

Nije pla}en porez
Kompanija „@eljeznice FBiH“ (@FBiH) jo{ nije platila dr`avi PDV na osnovu kupljenih devet garnitura vozova „talgo“, koji su ko{tali 67,6 miliona eura, zbog ~ega je dio vagona pod carinskim nadzorom, a dio kod proizvo|a~a u [paniji. Vozovi na koje je otpla}en PDV odavno skupljaju pra{inu u Centralnoj radionici @FBiH u Rajlovcu zbog toga {to susjedne Hrvatska i Srbija jo{ nisu izdale potrebne F. K. dozvole.

Balijagi} ispred porodi~ne ku}e: Napad nakon intervjua u „Avazu“

Klub poznatih

Aida Korman

@ivciraju me ljudi koji mi duguju novac
Li~ni profil bh. dizajnerice
Ime i prezime: Aida Korman. Datum i mjesto ro|enja: 6. juni, Sarajevo. Koji je Va{ najve}i porok: Moda. Biste li donirali organe: Da. [ta pomislite kada Vam crna ma~ka prije|e preko puta: Pitam se ~ija je maca i treba li je nahraniti. [ta svaka dama mora imati u ta{ni, a mu{karac u nov~aniku: Kreditnu karticu i ogledalce, a mu{karac ke{. Ima li istine u izreci „Ko pjeva, zlo ne misli“: Vjerovatno, samo ovisi o tome ko pjeva i {ta pjeva. Da je sutra smak svijeta, {ta biste danas uradili: Bila s onima koje volim. Je li bolje danas biti lijep ili pametan: I lijep i pametan. Politika je za Vas: Zavisi, kada bih se ponovo kandidovala, onda to ne bi vi{e bilo onako kako je bilo. Jeste li ikada izdali prijatelja: Ne. Je li Va{a slava gorkog ili slatkog okusa: Gorko-slatko. Otkrijte nam jednu tajnu: Farbam se. ^ega se najvi{e sramite: Ni~ega. Najljep{a `ena/mu{karac je: Ona, tj. onaj koji je sretan i zadovoljan sobom. Kada je brak dobar brak: Kada je projekt oba partnera, zasnovan na prijateljstvu i saradnji. Je li jutro pametnije od ve~eri: Kod mene je ve~er pametnije od jutra. Neostvarena `elja: Jo{ neka putovanja i revije u prijestolnicama u kojima nisam izlagala. Omiljeni film: Volim stare filmove, npr. „King Kong“. Va{ hobi: Planinarenje. Sportista koji Vas inspirira:

10

Dnevni avaz, petak, 21. oktobar/listopad 2011.

teme

Korman: Moda je moj porok

Valentino Rosi (Rossi). Sje}ate li se prvog poljupca: Ne ba{. [ta je Va{ najve}i strah: Odgovorna sam, pa `elim ispuniti o~ekivanja koja sam sebi zadala. Najdra`a pjesma: „We Will Rock You“. Kada ste posljednji put bili na izlo`bi ili u pozori{tu: Pro{li vikend na izlo`bi koju sam organizirala „Lucky Marketu“, mjesto susreta kreativaca i razmjene ideja. Naredni je 5. novembra. Citat koji pamtite: „[to mo`e{ sanjati, to mo`e{ i u~initi“, Volt Dizni (Walt Disney). Omiljena modna marka: Nosim svoje modele sa{ivene po mjeri, a kupujem sve {to mi se svidi. Osoba koja Vas `ivcira: @ivciraju me ovi {to su mi du`ni novac.

Snage KFOR-a istisnule Srbe s barikada

(Foto: AFP)

NA LICU MJESTA KFOR se sukobio s pobunjenim Srbima

Pale barikade, Kosovo ne}e dobiti svoju RS
Me|u izgrednicima na Kosovu i Srbi iz RS Jedan poginuli u sukobima
(Od specijalnog izvje{ta~a „Dnevnog avaza“ iz Pri{tine)
Sjever Kosova osvanuo je ju~er bez srpskih barikada na magistralnim putevima. Tokom no}i sa srijede na ~etvrtak KFOR je u~inio ono {to je najavio za ponedjeljak pa odgodio za utorak i na koncu za srijedu: uklonio je srpske barikade!

SMS
VRATIO SE BAKIR - Ta~no se vidi da se „mali od palube“ Alije Delimustafi}a i obavje{tajni smutljivac Bakir Sadovi} vratio u Predsjedni{tvo BiH. Petlja on i diktira tekstove D`enani KarupDru{ko, a da ne govorimo o vezama u „Slobodnoj Bosni“ i niskotira`nom „Oslobo|enju“. Kada „Avaz“ pi{e o dr`avnoj mafiji, neka ne zaboravi na ovo ~udovi{te i kancelarijskog pacova, koji najbolje zna ko je slao ubice na Bo{njake u ime velikih i la`nih nacionalnih interesa. Hi-

Dnevni avaz 061-142-015
u Libiji mi, radnici, ostali smo bez posla i hljeba, a firma duguje prosje~no po 10.000 eura. Vlast {uti, nikakve pomo}i ni firmi ni radnicima. Pomozite, ima na~ina. POZVATI NADAREVI]A - Selektor Safet Su{i} u revan{u u Lisabonu protiv Portugala vjerovatno }e zbog `utih kartona imati problema sa sastavom odbrane na{e reprezentacije, pa mu savjetujem da na vrijeme pozove Safeta Nadarevi}a. Pape se olako odrekao kvalitetnog igra~a. Haris A.

lmo, ali ne Selimovi}. MIJENJATI PRAVILNIK Treba hitno mijenjati pravilnik koji defini{e mandat lokalne izborne komisije koji traje sedam godina s mogu}no{}u obnove mandata, jer kod ponovnog izbora prethodni mandat je presudan za ponovno biranje, pa imamo ~injenicu da 14 godina jedni te isti budu ~lanovi lokalne izborne komisije. Zanimljivo, ali istinito. BEZ POSLA I HLJEBA - Apel Vladi FBiH. Vi{e od deset mjeseci od izbijanja rata

Tri mjeseca
Mehanizacija koja je to obavila bila je danima spremna. Srbi nisu iskoristili mogu}nost da sami uklone barikade, kako su od njih tra`ili predstavnici KFOR-a, koji su protekla skoro tri mjeseca poku{avali u direktnim razgovorima ubijediti Srbe da im omogu}e slobodno kretanje na sjeveru Kosova. - Operacija je uspje{no izvedena - saop}io je portparol KFOR-a te dodao da je KFOR zauzeo i alternativne prijelaze prema Srbiji preko kojih su se odvijali {verc i druge kriminalne aktivnosti. Nakon najava da }e Srbi barikade braniti svojim tijelima, pa ~ak i izvo|enjem djece, sve je pro{lo relativno mirno. Ni{ta od toga nije se dogodilo, izuzev u blizini grani~nog prijelaza Brnjak, u selu Jaganjica, gdje su grupe Srba kamenjem napale vojnike KFOR-a, koji su uzvratili suzavcem.

Kori{ten i suzavac

Prilikom sukoba, lak{e je povrije|eno osam vojnika KFOR-a i 22 mje{tana, me|u kojima troje te`e. Kako javljaju srpski mediji, jedan od povrije|enih kasnije je preminuo.

Ekstremne grupe
Uslijedila su reagiranja. Oglasili su se najvi{i kosovski du`nosnici, predsjednica Atifete Jahjaga i premijer

Ha{im Ta~i, koji su osudili napad na KFOR i pribjegavanje srpskih grupa nasilju. - EU priti{}e Beograd i sada je ostalo jo{ samo da se poku{a dobiti neki poseban, specijalan status za sjever Kosova igranjem na kartu da Beograd, kao, nema utjecaja na ekstremne grupe Srba obja{njava politi~ki analiti~ar Naim Maloku i dodaje da se radi o posebnom planu, {to po-

tvr|uje i prisustvo politi~ara i grupa izgrednika iz RS. No, Kosovo je nau~ilo lekciju iz BiH i nema nikoga od politi~kih predstavnika ko bi potpisao bilo kakav poseban status za Srbe izvan Ahtisarijevog plana i Ustava Republike Kosova. Kosovo, sasvim sigurno, ne}e dobiti svoju „lu|a~ku ko{ulju“, ali se tenzije na sjeveru nastavljaju!
Nadira AVDI]-VLASI

teme

Dnevni avaz, petak, 21. oktobar/listopad 2011.

11

„Avaz“ saznaje Nakon ukidanja carina na bh. robu

Pismo Vladi Kosova poslao Lijanovi}!?
Mjera reciprociteta prema BiH bila na snazi od 20. jula
Informaciju o tome da }e Vlada Kosova donijeti odluku o ukidanju mjera reciprociteta prema Bosni i Hercegovini u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, saznali su ju~er iz „Dnevnog avaza“. Kako smo pisali, kosovska ministrica trgovine Mimoza Kusari-Ljilja (Lila) potvrdila je na{em listu da }e vlada njene zemlje ukinuti ove mjere, i to nakon {to je zvani~no dobila pismo iz BiH o priznanju carinskih pe~ata Kosova. Mjera reciprociteta prema BiH bila je na snazi od 20. jula, kada je Vlada Kosova uvela carinsku taksu od deset posto za uvoz robe iz na{e dr`ave. Pomo}nik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Midhat Sali} kazao nam je da su ju~er, nakon teksta u na{em
Stranom novcu onemogu}eno da do|e u BiH

Nakon teksta o blokadi investicija

Ivankovi} Lijanovi}: Uva`en dopis

Kusari-Ljilja: Dobila pismo

listu, provjerili ovu informaciju u Vladi Kosova, gdje im je re~eno da }e odluka biti donesena najkasnije do danas. - Zvani~ni dopis poslali smo odmah nakon odluke Predsjedni{tva BiH sredi-

nom septembra. Vi{e puta kontaktirali smo UNMiK tra`e}i ukidanje mjera reciprociteta - rekao je Sali}. No, ukidanje mjera reciprociteta pismenim putem je tra`io i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva

FBiH Jerko Ivakovi} Lijanovi}, iako to nije njegova nadle`nost. Lijanovi} nam je to i sam potvrdio, kazav{i da je to u~inio zato {to ima aktivnu ulogu u odnosima s ministrima poljoprivrede i trgovine A. Du. drugih zemalja.

Gre{ka u softveru koja onemogu}ava strancima da osnuju kompaniju u Federaciji, bit }e otklonjena nakon teksta u „Dnevnom avazu“, saznaje na{ list. „Avaz“ je ju~er objavio da je u okviru projketa ELMO postavljen novi softver na kojem se evidentiraju dokumenti, ali da se u njemu na{la gre{ka, zbog koje su blokirane sve strane investicije. No, nakon ju~era{njeg teksta u na{em listu, kako saznajemo, nadle`ni su uo~ili

Nadle`ni obe}ali da }e ispraviti gre{ku

problem i odlu~ili ga rije{iti. Kako saznajemo, odmah je organiziran veliki broj sastanaka u nadle`nim institucijama, Porezoj upravi FBiH, odnosno njenim ispostavama, statisti~kim uredima, itd. Nezvani~no nam je preneseno da bi ovaj problem mogao biti otklonjen ve} naredne sedmice, tako {to }e iz softvera biti izba~ena instrukcija da je za statisti~ki broj potreban privremeni porezni mati~ni broj.
G. MRKI]

Izvje{taj Svjetske banke
Bosna i Hercegovina nalazi se na 125. mjestu po lako}i poslovanja, a daleko ispred nas su sve zemlje regiona, pa ~ak i Kosovo, pokazuje ju~er objavljeni izvje{taj Svjetske banke „Doing Business“. Analiti~ari su rangirali 183 zemlje po 11 kriterija. BiH je, kako je re~eno, napravila pomake u nekoliko oblasti. No, i dalje je najve}i problem dobivanje gra|evinske dozvole, za {ta je potreban 181 dan, po ~emu smo 163. na svijetu. Za po~etak poslovanja kompanije potrebno je 40 dana, a po ovom kriteriju zauzimamo 162. poziciju. Ove godine mjereno je i vijeme potrebno za dobivanje priklju~ka za struju, a ono u BiH iznosi ~ak 125 dana, po ~emu spa-

BiH najgora za biznis u regionu

S ju~era{nje prezentacije

(Foto: M. Kadri})

damo na 157. mjesto. Od okolnih zemalja najbolje mjesto zauzima Makedonija (22), a slijede Crna Gora (56), Hrvatska (80), Albanija (82), Srbija (92) i Kosovo (117). Ovaj izvje{taj obuhvata sa-

mo administrativna pitanja, a ne i oblasti koje mogu utjecati na biznis, kao {to su stepen korupcije ili politi~ka nestabilnost. Kada se ti parametri uzmu u obzir, pozicija BiH biG. MRKI] la bi jo{ gora.

Vlada RS usvojila rebalans bud`eta
Vlada RS usvojila je ju~er rebalans bud`eta za 2011. godinu, a ukupan bud`etski okvir pove}an je za 150 miliona maraka, od ~ega najvi{e za pla}e, i to u iznosu od 68 miliona KM. - Za 2011. godinu ukupan bud`etski okvir iznosi milijardu i 750 miliona KM. Na prihodovnoj strani do{lo je do pove}anja direktnih i indirektnih poreza za 121 milion KM. Zadu`enje je ostalo u okvirima planiranih.

Pove}anje od 150 miliona KM
Planirali smo zadu`enje od oko 180 miliona, a rekli smo da, ako ne do|e do nastavka aran`mana od MMF-a, napravit }emo zadu`enje kroz du`ni~ke hartije od vrijednosti - objasnio je premijer RS Aleksandar D`ombi}. RS je do sada iz stand-by aran`mana povukla u 2009. godini 131,4 miliona KM te u 2010. godini od MMFa 115 milion i 62 miliona KM od Svjetske banke.

- U prihodovnu stranu nisu uvr{tena sredstva od 30 miliona KM, usagla{enog duga sa FBiH po osnovu ranije raspodjele prihoda od PDV-a - kazao je ministar finansija RS Zoran Tegeltija i dodao da „ne vjeruje da }e Republici Srpskoj do kraja godine biti vra}en taj iznos zbog situacije u FBiH“. Skup{tina RS u novembru bi se trebala izjasniti o rebalansiranom bud`etu za B. S. ovu godinu.

12
ROGATICA Ne sti{ava se bura zbog useljenja u zgradu An|eline \oli

Dnevni avaz, petak, 21. oktobar/listopad 2011.

teme

Stanove }e dobiti oni kojima nisu namijenjeni!
Za sporna dva stana bit }e raspisan javni konkurs
po kojem }e stanove mo}i dobiti i oni koji nisu smje{teni u kolektivni centar.

Ukratko Pravobranila{tvo

Uskoro odlazi August Jan~ik
Federalni pravobranilac August Jan~ik uskoro odlazi s ove funkcije. Kako je potvrdio za „Dnevni avaz“, Jan~ik s ~ela ove institucije odlazi iz li~nih razloga. Prema njegovim rije~ima, jedan od razloga je i dugogodi{nje nerije{eno pitanje smje{taja ove institucije koja jo{ radi na dvije lokacije. Jan~ik }e se, vjerovatno, baviti sli~nim poslovima, ali nije `elio otkriti gdje }e po~eti raditi. Az. D.

Projekt vrijedan oko 700.000 maraka

Postoji velika opasnost da se zgrada An|eline \oli (Angelina Jolie) u Rogatici, vrijedna vi{e od 700.000 maraka, nenamjenski koristi te da op}ina i njeni ~elnici stanove dodijele po svojoj, a ne volji investitora i donatora. Op}ina namjerava, kako nam je potvrdio i na~elnik Radomir Jovi~i}, raspisati javni poziv

Trajno rje{enje
Podsje}amo da je \oli otvorila zgradu koja je isklju~ivo namijenjena ljudima koji godinama `ive u kolektivnom smje{taju. To nam je potvr|eno i iz UNHCR-a.

Istovremeno, Ranka Andan, izbjeglica u kolektivnom centru u Rogatici, ka`e da je upoznala i ameri~kog ambasadora u na{oj zemlji Patrika Muna (Patrick Moon) sa malverzacijama na~elnika op}ine Rogatica.

Tu`ila{tvo KS

Javni konkurs
- Na~elnik mi je prije nekoliko dana kazao da }e raspisati javni konkurs za dodjelu ta dva stana, jer su dvije osobe iz kolektivnog centra sa spiska umrle, a na koji }u se mo}i prijaviti i ja. Za{to konkurs nije raspisivao poslije njihove smrti, a ne sada, kada se na njega, po{to su vidjeli kako lijepo zgrada izgleda, `ele prijaviti svi - pita se ogor~eno Andan. Jovi~i} se, me|utim, poziva na odluke Skup{tine op}ine Rogatica od 1. septembra ove godine prema kojima }e se i provesti postupak za dodjelu dva prazna A. KESEROVI] stana.

500.000 dolara od Stejt departmenta
Iz Ureda za odnose s javno{}u Ambasade SAD ka`u da Stejt department podr`ava projekt obnove i izgradnje stambenih jedinica u Rogatici kao i druge istovjetne projekte {irom BiH putem grantova njihovog Biroa za populaciju, izbjeglice i migraciju, koji iznose 500.000 dolara. - Ambasada SAD sna`no podr`ava projekte obnove i izgradnje ku}a u BiH da bi pomogla zatvaranje kolektivnih centara i osigurala domove za povratnike. O~ekujemo, kao {to bismo to ~inili i u bilo kojem drugom slu~aju kori{tenja sredstava vlade SAD, da se svi aspekti projekta, uklju~uju}i i odluku ko }e stanovati u tim stambenim jedinicama, provode na fer i transparentan na~in, u skladu s uvjetima projekta - navode iz ove ambasade.
Zgrada za izbjeglice u Rogatici

Predlo`en pritvor
Za osumnji~enog R. B. (1953.) iz Sarajeva, kojeg su, prema naredbi Tu`ila{tva KS, uhapsili pripadnici SIPA-e na podru~ju op}ine Isto~na Ilid`a, ju~er je predlo`en jednomjese~ni pritvor, javlja Fena. Ova je osoba uhap{ena zbog osnovane sumnje da je po~inila krivi~no djelo ratnog zlo~ina protiv stanovni{tva iz Krivi~nog zakona BiH, saop}eno je iz Tu`ila{tva KS.

Skot Pol (Scott Pohl), vi{i slu`benik za za{titu UNHCRa u BiH, za na{ list ka`e povodom ovoga da je „veoma va`no da stanari kolektivnih centara u cijeloj zemlji dobiju pomo} kako bi za sebe izna{li trajno i humano rje{enje“. - Nadamo se da i ovaj projekt u Rogatici slu`i u te svrhe te da isti ne}e nikoga iznevjeriti - ka`e Pol.

\oli: Podr`ala projekt

Dnevni avaz

petak, 21. oktobar/listopad 2011.

13 

"

Dnevni avaz, petak, 21. oktobar/listopad 2011.

I=H=ALIE =J

SKUPŠTINA KS Kriza vlasti, sjednica ponovo prekinuta

Predavači s domaćinima

Na turskom Internacionalnom Burč univerzitetu održano je predavanje o temi “Dnevne novine kao grafički proizvod”. Predavači su bili predstavnici GIK OKO Mevludin Hamzić, direktor Društva, i Nusret Abazi, izvršni direktor štamparije. - Na ovom predavanju koje je trajalo dva nastavna

2HA@=L=A @Hž=E FHA@IJ=LE?E /1 

Na Internacionalnom Burč univerzitetu 

FE?E=JH=žEL=HA@AE>HA
Nakon burne rasprave o novom zakonu o koncesijama koalicija nije imala dovoljno glasova ZA Građani su taoci unutrašnjih odnosa u SDA te između SDP-a i SDA
Na pauzi sjednice SDP i SDA dogovaraju prekid

časa studentima smo prezentirali kako nastaje dnevna novina, kako se ona pravi te koji se papir i tehnike koriste u našoj firmi za dobivanje finalnog proizvoda.Taj proces moguće je organizirati samo uz odličnu opremu, organizaciju i uz dobro obučen i motiviran kadar - kazao je Hamzić. A. Na.

Razgovor poslanika opozicije

Povodom 20 godina postojanja Ambasade Dječije zemlje “M”, prve dječije ambasade u svijetu, jučer je održana 20. jubilarna skupština, kojoj je prisustvovao veliki broj gostiju i djece. Skupštinu su otvorile ambasadorice i učenice osnovnih škola “Isak Samokovlija” i “Musa Ćazim Ćatić”, poručivši prisutnima da vo-

2šJEL=JE FH=L= ==đED

Godišnjica Dječije ambasade BiH

Po ko zna koji put predsjedavajuća Skupštine KS Mirjana Malić i jučer je prekinula sjednicu. Nakon više od šest sati rasprave osmo zasjedanje prekinula je kada se raspravljalo o novom zakonu o koncesijama.

Nemaju većinu
Poslije obrazloženja ministra privrede Rusmira Sendića, kada je, između ostalog, kazao da će novi zakon uvesti reda u ovoj oblastite da će biti više radnih mjesta, uslijedile su oštre kritike opozicionih

- O problemu većine u Skupštini KS govorimo već 10 mjeseci, a nijedna bitna odluka nije bila upitna. Rasprava o zakonu o koncesijama nije priličila parlamentarnoj atmosferi i najstranaka i pojedinih poslanika vladajuće SDP - SDA koalicije. Najviše su zamjerili Vladi što je u novom zakonu o koncesijama predvidjela mizerne kazne za one koji su 

EšAA =E?EA

bolje je bilo da je prekinemo. Svaki prekid sjednica do sada bio je opravdan. Razgovarali smo s SDP-om, ovo nije mišljenje samo SDA, nego koalicionih partnera - kazao je Konaković.

BiH Adnan Solaković. Zastupnik SDU Nermin Pećanac dodao je da platformaši prekidaju svaku sjednicu na kojoj nemaju većinu. Prema njegovim riječima, građani su postali taoci loših unutrašnjih odnosa u SDA te između SDP-a i SDA.

Rekonstrukcija Vlade
- Na ovaj način konstantno zloupotrebljavaju Poslovnik o radu Skupštine. Vanredni izbori su najbolje rješenje krize vlasti u KS - istakao je poslanik SDU Nermin Peć-

S jučerašnjeg obilježavanja

le, poštuju i štite djecu i njihovaprava. E. M.

nisu imali većinu, Konaković je predložio prekid sjednice, a predsjedavajuća Malić, kazavši da je bolesna, to je i učinila. Ljuti zbog takvog ponašanja, poslanici Naše

Hitna pres-konferencija: Pokazana nemoć koalicije

bespravno koristili i koriste prirodna bogatstva, što nije uvažila mišljenja predstavnika općina, koji su kazali da prijedlog zakona nije dobar. Pred glasanje o zakonu premijerFikret Musićiostali iz koalicije vidjeli su da nemaju većinupa suga pokušali

stranke, SDU-a, BPS-a, nezavisni poslanik Mira Jurić, s poslanicima Saveza za bolju budućnost (SBB) BiH na čelu, u skupštinskoj sali održali su hitnu pres-konferenciju. - Ova sjednica pokazala je kakva je naša Skupština. Jas- 

== = E>HE=
Naser Nabil iz SBB BiH kazao je da one koji opstruiraju rad Vlade i Skupštine KS, misleći na koalicione partnere, treba kazniti na lokalnim izborima. anac. PredragKojović izNaše stranke rekao je da oni nisu očekivali mnogood oveVlade čim je formirana. - Došao je trenutak da se pitamo mogu li nešto uraditi kao i to jesu li potrebni rekonstrukcija Vlade KS i vanredni izbori. Ovo je samo početak onoga što će se dešavati na federalnom i državnom nivou poručio je Kojović. S. MUHIĆ

Zaim Backović iz BPS-a istakao je da skupštinska većina usvaja nešto što nije u interesu građana. - Vlada se postavila iznad Skupštine, jer su u cijelosti odgoditi. Opozicija se pobunila, a Elmedin Konaković iz SDA zatražio je pauzu!? Kada je završena, a SDP i SDA

*=?LEć KFLE= C=IL=

eliminisali njen rad. Malić nije imala pravo prekinuti sjednicu, a na narednoj će nasilu, kupovinom glasova nekih poslanika, imati većinu - istakao je Backović.

no se vidjela nemoć koalicije SDP - SDA i to da im fali 18. glas. Njihov brak je iz interesa - rekao je poslanik SBB

Dijelimo ulaznice
Danas dijelimo ulaznice za trosatno plivanje u Olimpijskom bazenu“Otoka”. Prvi čitalac koji u 10 sati pošalje SMSdobit ćejednuulaznicu. Ključna riječ je ULAZNICA, nakon čega trebate ukucati razmak te OB, opet razmak te ime i prezime. 

091/310-107
Pozorište mladih
Za dvoje čitalaca dijelimo po dvije ulaznice za predstavu “Bašeskija, san o Sarajevu” u 20 sati. Danas u 10.15 sati trebate poslati SMS. Ključna riječ je ULAZNICA, zatim trebate ukucati razmak te PM, opet razmak te ime i prezime. 

EFEIE >=A

Kamerni teatar
Za dvoje čitalaca dijelimo po dvije ulaznice za predstavu “Žaba” Elmira Jukića koja je na repertoaru u 20 sati. Danas u 10.15 sati trebate poslati SMS. Ključna riječ je ULAZNICA, zatim trebate ukucati razmak te KAM, opet razmak te ime i prezime.

,>EJE?E K=E?=
Ulaznicu za Narodno pozorište dobio je Leonidin Zjakić. -----------------Cijena SMS-a je 0,35 KM + PDV.

F=H==

Dnevni avaz, petak, 21. oktobar/listopad 2011. 

#

BRČKO Zbog nesposobne administracije i birokratije

7čAE?E 2AJA Š K D=@E KčEE?==
Školu posjetili gradonačelnik Miroslav Gavrić i predsjednik Skupštine Esad Atić
nisu uspjeli nabaviti novu. Kao prijelazno riješenje jučer je nabavljeno 30 uljnih radijatora koji su plaćeni skoro 3.000KM i koji neće moći ni ublažiti hladnoću, a kamoli zagrijati učinice. U cijelu situaciju uključili su se gradonačelnik Distrikta Miroslav Gavrić i predsjednik Skupštine Esad Atić koji su posjetili Petu OŠ i direktorica Šejla Lejlić ih je upoznala sa situacijom. - Zabrinjavajuće je što administracija ovaj problem nije mogla riješiti do sada, iako je on evidentiran u martu. Sutra (danas.op.a) ujutro ću na sastanku koji sam sazvao sa svim odgovornim pronaći rješenje da se stvore normalni uvjeti za odvijanje nastave - kazao je Gavrić. Komentirajući uljne radijatore koje su nabavili odgovorni u Odjelu za obrazovanje, Gavrić je kazao da je laik, ali da je očito

Obilježavanje 19. godišnjice u Bihaću

Nesposobna administracija i glomazni birokratski aparat rezultirali su da učenici Pete osnovne škole u Brčkom slušaju nastavu uhladnim učionicama, uprkos činjenici da je sezona grijanja počela 15. oktobra. Iako je peć za centralno grijanje “izgorjela” još u martu, nadležni još uvijek

Prilika za izražavanje zahvalnosti pripadnicima 5. korpusa 

= IFA 2AJC HFKI= L== KIJ=JE
Na današnji dan izvršeno prvo postrojavanje Komande
bodu, teritorijalnu cjelovitost i suverenost BiH Upravo na današnji dan izvršeno je prvo postrojavanje Komande, pa će tako u kasarni “Adil Bešić” danas biti Dan otvorenih vrata, dok će se Svečana akademija održati u Kulturnom centru Bihać. Ovim događanjima prethodila je posjeta gradskim mezarjima, šehidskim obilježjima te odabir najboljih literarnih radova učenika osnovnih i srednjih škola na temu “Peti korupus A BiH “. I. N. Š.

Miroslav Gavrić i Esad Atić pored pokvarene peći

Radijatori nisu od pomoći

da oni ne mogu biti od velike pomoći na niskim tem-

peraturama. E. RAŽANICA

Pod sloganom “Na spomen Petog korpusa, valja ustati” ovih dana se u Bihaću obilježava 19. godišnjica od njegovog formiranja. Prijem za veterane, komandante i predstavnike organizacija i udruženja proisteklih iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 upriličili su kako predstavnici lokalne i kantonalne vlasti. Kako je rečeno, ovo je izuzetna prilika da se iskaže priznanje i zahvalnost svim veteranima koji su po cijenu vlastitog života branili slo- 

$

Dnevni avaz, petak, 21. oktobar/listopad 2011.

>EEI

POSJETE Ministar Đokić boravio u Bosanskom Šamcu

Obavljen remont otkopne mašine

U jami Seoce kakanjskog Rudnikamrkog ugljapočinje probni rad remontovane širokočelne opreme u novom otkopnom polju. Rudari Pogona Haljinići su sedam dana prije roka demontirali, remontovali i ponovo ugradili kompleksnu i tešku opremu, koju sačinjavaju 78 hidrauličnih sekcija, transporter za ugalj i otkopna mašina. Širina novog proizvodnog kapaciteta je 120, a

1LAIJE?E= LHEA@= # 

Novo otkopno polje Rudnika Kakanj

2I= = & H=@E=
Vlada RS pratit će rad preduzeća Nova forma, tvrdi Đokić

dužina 800 metara. To osigurava kontinuitet proizvodnjeugljau trajanjuod18mjeseci i u posljednjih nekoliko godina ovo je najduže otkopno polje u podzemnoj eksploataciji Rudnika Kakanj. S ovog lokaliteta bit će iskopano skoro 400.000 tona uglja. Direktor Rudnika Mirsad Jašarspahić ističe da je ovo vlastita investicija u proizvodnju uglja, vrijedna više od 500.000maraka. Az. S.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić u razgovoru za naš list potvrdio je da ga je direktor Nove forme, koji je poslodavac radnicima Budućnosti, uvjerio da su mu potrebni radnici i da će veoma brzo razgovarati s njima o tome da se vrate na posao, a zatim i da budu regulirana njihova druga prava. - Vlada RS pratit će rad preduzeća Nova forma, ali i drugih ovakvih preduzeća, u

Predstavnici zagrebačke kompanije Krosko, Tehničkog instituta Bijeljina i kompanija Geoterm jučer su u Bijeljini potpisali ugovor o izvođenju radova na prvoj geotermalnoj bušotini kod Fabrike Sava u Bijeljini, vrijedan skoro tri miliona eura. 

="@==FčEKH=@LE

Geotermalna bušotina u Bijeljini

Prisutni su uvjereni da će se naći idealno rješenje

Time je počela realizacija Projekta iskorištavanja geotermalne energije na ovom području koju je prije tri godina Općina Bijeljina osnovala sdansko-njemačkom firmom Den Consult Partners. Za 40 dana počinju radovi na prvoj bušotini, a ukupnoćeihbitisedam. E. M.

Đokić: Pomaže da se pronađe rješenje

granicama svojih mogućnosti i pomagati da rješavaju probleme. Razgovarat ću i sa ministrom Željkom Kovačevićem da bih i njega uključio u ovaj problem kako bismo u budućnosti pronašli rješenje da Nova forma radi kaže Đokić. Napomenuo je da je najvažnije da 80 radnika Bu-

dućnosti želi da ovo preduzeće radi i da nastavi da tu redovno prima plaće za svoj rad te ističe da RS mora da garantira provođenje zakona i zaštitu prava svakom čovjeku ukoliko su ona povrijeđena. Ministar Đokić naglasio je da mu je drago što radnici, na čiji je zahtjev došao u Bo-

sanski Šamac, imaju široko razumijevanje i ne osuđuju poslodavca nego pokušavaju da objektivno opišu stanje, koje je za njih veoma teško. Predsjednik Sindikata Milan Pupčević zahvalio je ministru na posjeti i rekao da očekuje da radnici rade i imaju plaće, što je za njih idealno rješenje. S. J.

Spec Spec

?H= DHE=

Dnevni avaz, petak, 21. oktobar/listopad 2011. 

%

4=F=F===*9 L=čKIA=>==
Boško Slijepčević (58) iz Bosanske Dubice u komi smješten u KC Banja Luka
vjetar i oborio rampu koja je pala na BMW, koji je potom sletio s puta. Vozilom Hitne pomoći Slijepčević je dovezen u prijemnu hiruršku ambulantu KC Banja Luka. Prema riječima načelnika Klinike za anesteziju i intenzivno liječenje Darka Golića i dežurnog ljekara Nebojše Trkulje, radi se o teškim povredama glave, krvarenju u tkivu mozga i prijelomu kostiju lobanje. - Pacijent je trenutno u komi, priključen na aparate za vještačko disanje i sve daljnje prognoze su neizvjesne - saopćeno nam je iz Klinike za anesteziju. M. Z. Boško Slijepčević (68) iz Bosanske Dubice nalazi se u komi i zbrinut je na Klinici za anesteziju i intenzivno liječenje nakon što je prekjučer oko 11.40 sati u Sključanima kod Bosanske Dubice svojim BMW-om sletio s puta i povrijedio glavu. Nesreći je, kako saznajemo u policiji, prethodio splet nesretnih okolnosti i činjenica da je u trenutku kada je Slijepčević prolazio pored samorotirajuće metalne rampe, duge pet metara, a koja se nalazi na regionalniom putu Bosanska Dubica Moštanica, puhao jak vjetar. Pretpostavlja se da je

NESREĆA Sključani kod Bosanske Dubice

Vatra oštetila i terenac "opel frontera"

U Zahumskoj ulici u trebinjskom naselju Police ispred porodične kuće izgorio je automobil “golf 5” Velibora Ratkovića, vlasnika privatnog preduzeća “Jankovac”. Prema riječima Miodraga Batinića, komandira Teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje, vatrogascima je poziv da gori automobil stigao oko tri sata. Kada su došli na lice mjesta, “golf 5” je već bio u potpunosti
Rampa koja je pala na automobil
(Foto: D. Stojnić)

8AE>HK 4=JLEćK ECHE ’CB #’

Nova paljevina u Trebinju

uništen, a vatra je bila zahvatila i terenac “opel fronteru”. Vatrogasci su ugasili požar na oba automobila, a “golf 5” odmah je odvezen radi vještačenja. Rajna Parežanin, potparol CJB Trebinje, potvrdila je da je jučer ujutro dežurnoj službi CJB u 3.17 sati prijavljen požar te da je, osim “golfa 5”, dijelom izgorio i “opel frontera” koji je bio u blizini parkiran. P. M.

Gornja Puharska kod Prijedora

Požar prijetio kućama

(Foto: D. Stojnić)

U požaru koji je izbio prekjučer u kasnim popodnevnim satima u Gornjoj Puharskoj kod Prijedora na imanju u vlasništvu Selima Kurtovića izgorjelo je oko hiljadu bala sijena. Sijeno se nalazilo na otvorenom i u neposrednoj blizini kuća, a gašenje požara koji je ekipa vatro-

1CHA  >== IEA=

gasaca s dva vozila lokalizirala oko 20 sati dodatno je otežavao i jak vjetar. Vlasnik imanja štetu je procijenio na oko 3.000 maraka. Kako saznajemo, uzrok požara je otvoren plamen iz susjedne neuređene parcele na kojoj je prekjučer paljen korov. M. Z.

Mještanin ozrenskog naselja Kakmuž Vlado Nedić prekjučer je pucao na radnike “Elektro Doboja” koji su prosijecali šumu u zaseoku Čavčinovac u okviru rekonstrukcije dalekovoda Sočkovac - Petrovo. Niko od radnika nije povrijeđen, a Nedić, koji je bio pijan, iz skraćene puške M-48 ispalio je četiri hica u pravcu radnika “Elektro Doboja”. Električari kažu da su prije radova razgovarali s

2K?= = H=@EA ’-AJH ,>=’

Ozrensko naselje Kakmuž

Nedićem, koji im je rekao da svoj posao mogu slobodno obavljati. Brigadir u “Elektro Doboju” Pero Marković, koji je rukovodio radovima, izjavio je da su se radnici prilikom pucnjave uplašili, a potom sklonili. Osumnjičeni Nedić priveden je u Policijsku stanicu Petrovo, gdje će po nalogu tužioca iz Doboja Željke Radović dati izjavu. 

@ LHš== EK@EE čAL FEšJ =J E L=?
U prisustvu roditelja policiji priznali krivično djelo
Policija na Palama rasvijetlila je slučaj u kojem su dvojica maloljetnika od vršnjaka iznudila pištolj, zlato i novac, a jedna osoba je uhapšena, saopćeno je iz Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo. Četrnaestogodišnji maloljetnik prekjučer je u prisustvu roditelja prijavio policiji na Palama da su ga dvojica maloljetnika ozbiljnom prijetnjom prinudila da im da očev pištolj i 24 grama zlatnog nakita, te da im istoga dana mora predati 128 KM. Nakon te prijave policija je po ovlaštenju tužioca izašla na lice mjesta i zatekla dvojicu maloljetnika od 15 i 16 godina prilikom primopredaje novca. Maloljetni iznuđivači pozvani su u službene prostorije i u prisustvu roditelja priznali su krivično djelo. Oni su naveli da su pištolj prodali M. P., a zlatni nakit jednoj zlatari u Sarajevu, gdje ih je odvezao B. P., koji je zbog toga pozvan u policiju u svojstvu osumnjičenog za pomaganje. Zbog sumnji na prikrivanje te bojazni da bi mogao sakriti ili uništiti predmet koji potječe iz krivičnog djela M. P. je uhapšen.

Na Palama privedena dvojica maloljetnika

Centar javne bezbjednosti Istočno Sarajevo

w

Policijska stanica Kakanj obaviještena je prekjučer daje nepoznata osoba u kupatilu zgrade površinskog kopa “Vrtlište” Rudnika mrkog uglja Kakanj iz ormara ukrala određenu količinu novca. Vlasnik novca bio je rudar O. R. izKaknja.

2H=@A HK@=H

Spec
U ulici Avde Smajlovića, općina Novo Sarajevo nepoznata osoba izvršila je razbojništvo nad radnicom sportske kladionice “Premijer”. Razbojnik je, prijeteći pištoljem, od radnice oteo određenu sumu novca, a potom pobjegao. 

&

Dnevni avaz, petak, 21. oktobar/listopad 2011.

?H= DHE=

TUZLA Ademir Smajlović se obratio VSTV-u BiH 

=šJ IA @KCL=čE FčAJ= IKđA= = EEI EDL=HIJL
Iako je protiv Rijada Hadžimustafića optužnica podignuta početkom jula, još se ne zna kada će biti prvo ročište, niti je određen sudija u ovom predmetu
nije ukupan iznos, jer u optužnicu nisu uvrštene transakcije sa Smajlovićevog na Hadžimustafićev račun iz Raiffeisen banke koje je, kako nam je kazao, pod prijetnjom pištoljem morao platiti. - Mi smo sudu predali dokaze i pokazali transakcije, gdje se tačno vidi prijenos novca od 1.801447,42 KM s mog na Hadžimustafićev račun. To je dug za kamatu od novca koji mi je pozajmio, a koji nije predmet optužnice. Ne znam zašto - govori Smajlović.

Zadržani u PS Travnik

Službenici Policijske stanice Travnik priveli su i zadržali preko noći tri osobe koje su učestvovale u tuči u travničkom naselju Lager u blizini naselja Mehurić. Protiv njih podnesene su i prijave, potvrđeno nam je u PS Travnik. U tuči su, s jedne strane, učestvovali S. H. (34) i S. H. (39), a, s druge, R. D. (19). Sve je počelo svađom i psovkama te potjerom, a na kraju okončano je bacanjem ka-

2E?E= FHELA= KčAIEA JKčA

Lager kod Travnika

Iako je Općinski sud u Tuzli početkom jula ove godine podigao optužnicu protiv Rijada Hadžimustafića iz Tuzle kojom mu se stavlja na teret krivično djelo lihvarstva, a tuzlanska javnost o ovome gotovo da nište ne zna, još nije zakazano prvo ročište, niti je određen sudija u ovom predmetu.

menja i tučom. Kamenje je završilo i u dvorištu Z. B. (75) koje je oštetilo kuću. Neki mediji u BiH su, nažalost, ovaj događaj okarakterizirali kao napad na Hrvate povratnike jer je oštećena kuća povratnice Z. B. (75). Međutim, istraga i sve ono što je poduzela travnička policija pokazuju da je riječ o fizičkom obračunu tri osobe, a da starica nije napadnuta, niti je bila meta napada. K. K.

Prijetnje pištoljem
Hadžimustafić se tereti za iznudu novca i stjecanje imovinske koristi veće od dva miliona maraka, kojom je oštetio više tuzlanskih porodica. Bivši fudbaler tuzlanske Slobode Ademir Smajlović jedan je od oštećenih u ovom predmetu, a nakon višemjesečne šutnje Tužilaštva i istražnih organa sam je nedavno odlučio o svemu progovoriti, o čemu je nedavno pisao “Dnevni avaz”. Smajlović se prije nekoliko dana, zbog odugovlačenja procesa, obraćao i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) BiH. - Od podnošenja prijave protiv Hadžimustafića polovinom 2009. godine do dan-danas se svjesno šuti. Obratio sam se VSTV-u i dobio odgovor da nema potrebe da se brinem, uz obećanje da će se slučaj početi rješavati, ali još nije zakazano prvo ročište, niti je određen sudija u ovom predmetu - kaže Smajlović. Prema zvanično podignutoj optužnici, ukupna vrijednost u novcu i ne-

Novčana pozajmica
Ademir Smajlović, vlasnik firme “Antilop”, Hadžimustafića je upoznao prije nekoliko godina u jednom tuzlanskom autoservisu. Smajlović je tada, kako nam je ispričao, s kolegama pričao o podizanju kredita od banke kako bi kupio dionice tuzlanske fabrike “Siporeks” te o problemima koje ima s bankom, jer se radi o milionskom kreditu. Nakon pozajmljivanja novca počeli su se javljati problemi oko vraćanja velikih kamata, da bi slučaj na kraju završio na sudu. Hadžimustafić je, što se jasno vidi iz optužnice, na osnovu nastalog duga o pozajmici putem Smajlovićeve firme “Antilop” naplatio kupovinu pet stanova kao kompenzaciju na nastali dug te još nekoliko poslovnih prostora. Kroz iste probleme prošao je i Jadranko Babović. A. Mu.

6Aš FLHEAđA K F=@K I= IKJAH=
Šezdesetdvogodišnji Anto Grgić iz Gornje Dubice kod Odžaka u srijedu je teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći koju je sam izazvao na regionalnoj cesti Odžak - Prud. On je vozio skuter “keeway” iz pravca Odžaka te je u jednom trenutku zbog neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad mopedom i sletio s ceste. Mještani su ga prevezli u odžački Dom zdravlja, a potom je transportiran u orašku Kantonalnu bolnicu, gdje je dežurni ljekar konstatirao da je teško povrijeđen, ali njegove povrede nisu opasne po život. Ta. B.

Gornja Dubica kod Odžaka

Smajlović: Plaćao ogromne kamate

kretninama koju je nezakonito stekao Rijad Hadžim-

ustafić iznosi 2.142.301 marka. Smajlović tvrdi da to

Radnik hotela “Vitez” u Vitezu prekjučer je u devet sati ujutro prijavio Policijskoj stanici da su tokom noći na parkingu hotela izbušene gume na tri vozila u vlas-

1>KšEE CKA LE= .A@AH=A EIFA?EA

Ispred hotela u Vitezu

ništvu Federalne inspekcije. Uviđaj je obavio kriminalistički istražitelj Policijske stanice Vitez, a istraga je u toku, navodi se u saopćenju.

Nepoznati kradljivci preksinoć su provalili u kuću 62-godišnjeg Blaža Jakića u Osječku kod Odžaka koji je na privremenom radu u Njemačkoj. Nakon što su ušli u objekt izvršili su premetačinu u svim prostorijama, ali nije poznato je li šta odneseno. Odžačka policija obavila je uviđajitragazaprovalnicima. Ta. B.

w

7H=@A Lč=E I=ukradeni su kožna $ Iz kuće vlasništvu O. Č. u Zvorniku

jakna i novčanik u kojem su se nalazili lični dokumenti i 1.600 KM, saopćeno je iz Centra javne bezbjednosti Bijeljina. Nepoznate osobe opljačkale su kuću koja je bila otključana u noći 18. oktobra. Obavljen je uviđaj, a u toku je istraga.

Spec

U noći s nedjelje na ponedjeljak u cazinskom naselju Donja Koprivna nepoznati počinioci provalili su u rezervoare na četiri teretna vozila te iz njih istočili oko 800 litara goriva. Vlasnik štetu procjenjuje na oko 2.000 KM. Oštećena firma je d. o. o. “Bajramović” iz Donje Koprivne koja se bavi preradom drveta i trgovinom građevinskog materijala. Prema riječima vlasnika, krađa je primijećena u ponedjeljak. - Dobio sam dojavu od vozača kamiona naše firme da je u putu ostao bez goriva. Stvar je bila čudna pa sam provjerio ostale kamione te vidio da su rezervoari prazni i kod drugih kamiona - priča nam sin direktora firme Edin Bajra-

7H=@A & EJ=H= CHEL=

Kamioni na meti lopova iz Cazina

Kamion iz kojeg je nestalo gorivo

(Foto: A. Družanović)

mović. Bajramović je, nakon što je ustanovio da se radi o

krađi, slučaj prijavio policiji. Osim goriva, odnesena su i četiri akumulatora za

kamione, a ukupna šteta procjenjuje se na 2.500 KM. A. D.

?H= DHE=

Dnevni avaz, petak, 21. oktobar/listopad 2011. 

'

KRAĐA Posjeta Banjoj Luci završena privođenjem u policiju

Belma Šorlija (25) tvrdi da nije učestvovala u krađi u banjalučkom butiku “Nerc Bešlagić” i da je policiji dala izjavu kao svjedok 

EI= š=AHE?= IJK@EH= K *AčK

Paravinja: Osumnjičen za ubistvo

Županijski sud u Šibeniku produžio je još mjesec pritvora Draganu Paravinji, koji je osumnjičen za ubistvo maloljetne Drnišanke Antonije Bilić. Pritvor koji je Paravinji ranije određen istjecao je u subotu, 22. oktobra, zbog čega je istražni sudija Igor Ninić produžio odredbu o njegovom zadržavanju. Hrvatski mediji navode da bi sljedeće sedmice spis o ovom slučaju trebao biti predat državnom tužilaštvu Hrvatske, koje će

2=H=LEE FH@KžA FHEJLH

Županijski sud Šibenik

odlučiti hoće li protiv Paravinje biti podignuta optužnica te zatraženo proširenje istrage. Navodi se i da je Sud BiH odlučio da je moguće izručenje Paravinje Srbiji, gdje je pravosnažno osuđen na četiri i po godine zatvora zbog silovanja, ali da još nije poznato hoće li doći do izručenja. Paravinja je u BiH osuđen na dvije godine i deset mjeseci zatvora zbog pokušaja silovanja.

Pokradene dvije kuće u Srebreniku

Šorlija s prijateljicom jučer u “Dnevnom avazu”

(Foto: A. Aljimi)

Našoj redakciji jučer se obratila 25-godišnja Belma Šorlija da bi razjasnila detalje u vezi s krađom ženskih kožnih jakni iz butika “Nerc Bešlagić” u Gajevoj ulici u Banjoj Luci.

Jakna u torbi
Prema policijskim informacijama, za ovu krađu u kojoj je ukradena odjeća vrijedna 4.625 maraka, osim Belme, osumnjičena je i njena prijateljica Mirela Mašanović (25) iz Konjica. - U Banju Luku smo otišle bez nekog posebnog razloga. Kada smo došle u grad, prošetale smo centrom i sjele u jedan kafić, gdje smo

popile kafu. Kasnije smo ušle u roštiljnicu u kojoj smo ručale. Poslije toga smo ušle u butik u kojem su se prodavale ženske jakne i bunde. Mirela je razgledala jednu jaknu koja je koštala 600 maraka. Rekla je da joj se sviđa, ali da nema para da je kupi. Odjednom mi je kazala da će ukrasti jaknu i stavila ju je u torbu. Rekla sam joj da radi šta hoće i izašla sam iz radnje. Mirela je ostala unutra i razgledala odjeću. Ja sam se poslije toga udaljila od butika - kaže Belma. Nedugo poslije Belminog izlaska iz butika začula se galama ispred, jer je pro-

davačica počela vikati da je Mirela ukrala jaknu. U blizini se našao jedan momak koji ju je uhvatio za ruku i zadržao, a došla su i dvojica policajaca. Mirela je otvorila torbu i pokazala im ukradenu jaknu.

Nestala i bunda
Iza Mirele i Belme u radnju su ušla i dvojica nepoznatih mladića, a u međuvremenu je ukradena i skupocjena bunda od nerca. - Mirelini dokumenti bili su u mojoj torbi. Nakon što su je uhapsili, ona me je pozvala telefona da joj donesem ličnu kartu. Iako nisam učestvovala u krađi, policaj-

ci su priveli i mene. Mirela je priznala da je ukrala jaknu i kazala je policajcima da ja nemam veze s krađom. Zadržali su nas u policiji 24 sata. Dala sam izjavu u svojstvu svjedoka. Nisam bila osumnjičena. Pitali su nas jesmo li mi ukrale bundu. Mislim da su dvojica nepoznatih mladića koja su ušla u radnju poslije nas iskoristila priliku i ukrala bundu. Ja studiram u Beču i nisam kradljivica, to što je uradila Mirela, to je njena stvar. Slučaj je dospio u medije i sada imam porodičnih problema zbog nečega što nisam uradila - pojasnila je Belma. Ad. A.

Kuća Omera Čelikovića

w

Policija u Širokom Brijegu privela je 18-godišnjaka T. M. iz Rakitna koji je priznao da je slao lažne dojave o podmetnutim bombama u školama na području ove općine. Na području širokobriješke općine prekjučer je evakuirano sedam škola, nakon što je policija primila dojave o podmetnutim bombama.

w

2HELA@A >C =žA @=LA FLE KF=E K ?HLK

U mjestu Srnice Donje kod Gradačca nepoznata osoba izvršila je tešku krađu u srpskoj pravoslavnoj crkvi, odnijevši dva pozlaćena krsta, dva pozlaćena svijećnjaka i bakarni kotlić. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona saopćilo je da se krađa dogodila u periodu od 17. do 19. oktobra. Uviđaj je obavila policija.

Nepoznate osobe provalile su u kuću Omera Čelikovića u Gornjoj Tinji kod Srebrenika. Razvalili su ulazna vrata, a potom su ispreturale stvari u prostorijama u prizemlju i na spratu kuće iz kojih su ukrali novac i zlatni nakit. Kako saznajemo od Rizaha Čelikovića, brata vlasnika kuće, lopovi su ukrali oko 2.000 eura, dva skupocjena ručna sata i veću količinu zlatnog nakita, tehničke robe i ostalih kućanskih predmeta. Ukupna šteta, prema Rizahovoj izjavi, iznosi oko 5.000 eura. 

FLE @EAE L=? =JE =EJ E FEšJ

(Foto: O. Mujkić)

Policijskoj stanici Srebrenik obratio se i J. S. iz Špionice kod Srebrenika i prijavio provalu u kuću njegovog oca, odakle su odnijeli pištolj kalibra 7,62 milimetra za koji je vlasnik posjedovao dozvolu, zatim 50 novčanica u apoenima od po 50 maraka i veću količinu zlatnog i srebrenog nakita. Ukupna materijalna šteta procjenjuje se na oko 4.000 maraka. Uviđaje su obavili pripadnici Odjela kriminalističke policije PS Srebrenik. O. M.

20

Petak, 21. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Djelatnost GRIOSS-a je slijede}a; Sakupljanje opasnog i neopasnog otpada Privremeno zbrinjavanje Obrada otpada po vrstama Kona~no zbrinjavanje Sanacija one~i{}enog podru~ja ^i{}enje separatora [to sakupljamo ? Sakupljamo slijede}e; Otpadna ulja, emulzije i nauljenu vodu Nauljeni kruti otpad Otpadne boje i lakove Otpadna otapala Otpadne kemikalije Otpadne lijekove Elektroni~ki i elektri~ni otpad Otpadna za{titna sredstva iz poljoprivrede Transformatori i kondenzatori s PCB-em Akumulatori i baterije Ambala`a one~i{}ena opasnim tvarima Gra|evinski otpad one~i{}en azbestom Ostali otpad za koji posjedujemo dozvolu Federalnog ministarstva okoli{a i turizma Za vi{e detalja posjetite na{u web stranicu www.grioss.com ili nas kontaktirajte grioss@tel.net.ba 039 661 612, 030 656 125 „GRIOSS“doo Va{ partner u o~uvanju okoli{a ! 

C=IE

Dnevni avaz petak 21. oktobar/listopad 2011. 21

22

Petak, 21. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

petak, 21. oktobar/listopad 2011.

23

SUPER JACK POT ZA 02. KOLO LOTO-a

O^EKIVANI JACK POT ZA NAREDNO KOLO JOKER-a

1.000.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJE[TAJ 01. KOLA SUPER LOTO-a OD 19.10.2011.godine
DOBITNA KOMBINACIJA 01. KOLA SUPER LOTO-a: DOBITNA BOJA: CRNA
FOND DOBITAKA DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . 4.271,50 KM FOND DOBITAKA TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . 5.695,40 KM FOND DOBITAKA ^ETVRTE VRSTE 35% . . . . . .9.966,90 KM FOND DOBITAKA ZA ODABERI BOJU FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE . . . . . . . . . . .14.358,96 KM AKUMULIRANO U FONDU ZA JACKPOT: . . . . . . . . . 0,00 KM JACKPOT UKUPNO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.358,96 KM

86.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJE[TAJ 01. KOLA JOKERA OD 19.10.2011.godine
SUPER LOTO

01 02

07

22

27

33

BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLA^ENJA:
DOBITNI BROJ JOKERA:

01 02

07

33

22

27

UKUPNA UPLATA LOTO 6/45: . . . . . . . . . . . . .47.461,60 KM FOND DOBITAKA 60%: . . . . . . . . . . . . . . . . . .28.476,96 KM UKUPNA UPLATA ZA BOJU: . . . . . . . . . . . . . .20.512,80 KM FOND DOBITAKA 70% . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.358,96 KM FONDOVI DOBITAKA ZA LOTO 6/45 FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 30%: . . . . . . .8.543,10 KM AKUMULIRANO U FONDU ZA JACKPOT: . . . . . . . . . .0,00 KM JACKPOT UKUPNO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.543,10 KM DOBICI SUPER JACKPOT 6 POGODAKA 5 POGODAKA 4 POGOTKA 3 POGOTKA DOBITAKA: DOBITAKA: DOBITAKA: DOBITAKA: DOBITAKA:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2 7 3 2 7

BROJ DOBITAKA IZNOS NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .J.P. SE PRENOSI U NAREDNO KOLO NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .J.P. SE PRENOSI U NAREDNO KOLO 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .854,30 KM 126 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45,20 KM 1.891 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,30 KM
KONA^AN IZVJE[TAJ 5. VANREDNOG KOLA TV TOMBOLE-BINGO OD 12.10.2011.godine NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 5. VANREDNO KOLO TV TOMBOLE-BINGO: OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA BINGO 33 (JACK POT), DOBITAKA SA 10 POGODAKA (2 REDA), SPECIJALNE NAGRADE: GOLF VI , TV PRIJEMNIK, NOV^ANE NAGRADE I TURISTI^KO PUTOVANJE NIJE BILO

UKUPNA UPLATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.280,00 KM NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.640,00 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .928,00 KM PRENESENO U JACKPOT IZ PRETHODNOG KOLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83.527,90 KM JACKPOT UKUPNO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84.455,90 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.712,00 KM DOBICI BROJ DOBITAKA 1.VRSTE(6 BROJEVA): BROJ DOBITAKA 2.VRSTE(5 BROJEVA): BROJ DOBITAKA 3.VRSTE(4 BROJA) : BROJ DOBITAKA 4.VRSTE(3 BROJA) : BROJ DOBITAKA 5.VRSTE(2 BROJA) : BROJ DOBITAKA 6.VRSTE(1 BROJ) : LUTRIJA BIH, SARAJEVO 20.10.2011.god NEMA . . . . . . . .JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO NEMA IZNOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00 KM 1 IZNOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .712,20 KM 6 IZNOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178,10 KM 88 IZNOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,10 KM 863 IZNOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM

LUTRIJA BIH, SARAJEVO 20.10.2011.god.

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
BINGO 33 (JACK-POT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NIJE IZVU^EN SA 10 POGODAKA (2 REDA) DOBITAKA: 52 . . . . . . . . . .2.559,30 KM SA 5 POGODAKA (1 RED ) DOBITAKA: 15.393 . . . . . . . . . . . .8,00 KM SA 13 POGODAKA (BEZ 2 REDA) DOBITAKA 14 . .2 SISTEMSKA LISTI]A JACK POT ZA 05. VANREDNO KOLO . . . . . . . . . . . . . . . . .935.807,80 KM UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .601.938,00 KM NAGRADNI FOND 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361.162,80 KM
ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 5.V KOLO TV BINGA JE 19.11.2011.GODINE

FOND ZA ROBNE NAGRADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95.000,00 KM FOND ZA IGRU IGRA^-GOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00 KM FOND ZA I i II REDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266.162,80 KM PRENESENI IZNOS U JACK POT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00 KM FOND ZA 10 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133.081,40 KM FOND ZA 5 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123.081,40 KM FOND ZA GLEDAOCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.000,00 KM
GENERALNI DIREKTOR EDHEM PA[UKAN s.r.

KONA^AN IZVJE[TAJ 5. VANREDNOG KOLA IGRE BINGO PLUS OD 12.10.2011.god. NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 5. VANREDNO KOLO IGRE BINGO PLUS : OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA: BINGO PLUS 6 i BINGO PLUS 5 NIJE BILO
FOND ZA DOBITAK BINGO PLUS 6 (21.546,68 + J.P. 72.278,15) . . 93.824,83 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68.744,02 KM

U 5. VANREDNOM KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150.484,50 KM NAGRADNI FOND JE 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90.290,70 KM

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
BINGO PLUS 6 DOBITAKA: 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 46.912,40 KM BINGO PLUS 5 DOBITAKA: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.080,00 KM BINGO PLUS 4 DOBITAKA: 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.010,00 KM BINGO PLUS 3 DOBITAKA: 255 . . . . . . . . . . . . . . . . .100,00 KM BINGO PLUS 2 DOBITAKA: 2.731 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,00 KM
GENERALNI DIREKTOR EDHEM PA[UKAN s.r.

O IGRAMA NA SRE]U LUTRIJE BIH MO@ETE SAZNATI NA 090 22-00-22 (ATIS) ILI NA www.lutrijabih.ba GDJE, TAKO\E MO@ETE PROVJERITI I EVENTUALNE DOBITKE. L U T R I J A B i H S A R A J E V O 20.10.2011.godine

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 5.V KOLO IGRE BINGO PLUS JE 19.11.2011.GODINE

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 20.10.2011.godine

"

Dnevni avaz, petak, 21. oktobar/listopad 2011.

C>KI

Dženaza ubijenim vojnicima: Krivci će platiti

OSVETA TERORISTIMA Nacija oplakuje žrtve, vojska u Irak poslala 22 bataljona

Turska je jučer oplakivala 24 nevine žrtve kurdskih terorista. U međuvremenu je nastavljena vojna akcija u sjevernom Iraku. Turski ratni avioni tokom noći sa srijede na četvrtak bombardirali su položaje pobunjenika, a komandosi su počeli potragu za gerilcima koji u susjednoj zemlji imaju svoje baze. Oni su, kako se tvrdi, upali u irački teritorij osam kilometara, a pomažu im ratni helikopteri i avioni.

6KH?E JH=žA ’IHJ 2’
Moguće je da se u Iraku protiv kurdskih pobunjenika bori 10 do 15 hiljada vojnika Široka akcija
Ankara jučer: Hiljade zastava vihorilo se ulicama Ljutiti demonstranti žele osvetu

U jugoistočnoj Turskoj, kako javljaju izvještači s lica mjesta, primjetni su pojačani pokreti vojske, što bi mogao biti nagovještaj masovnog vojnog upada u Irak, iako zvaničnici za sada šute. U saopćenju generalštaba turske vojske navodi se da je u sjeverni Irak poslato na stotine vojnika. - Pokrenuta je veoma široka akcija kao odgovor na ubistvo naših vojnika, i to na pet lokacija uz učešće 22 bataljona te uz podršku avijacije - navodi se u izjavi. Analitičari kažu da 22 bataljona mogu činiti 10 do 15 hiljada vojnika.

Irački zvaničnici osudili su napad Kurda. Ministar vanjskih poslova Ahmet Davutolu (Davutoglu) u telefonskom razgovoru s kolegom Hosijarom Zebarijem upozorio je da “ovo nije vrijeme za osude, već za konkretnu akciju”. U Bagdadu, međutim, ni-

su u mogućnosti kontrolirati planinsko područje na sjeveru zemlje, gdje je više od 2.000 kurdskih boraca našlo utočište i odatle povremeno napadaju ciljeve u Turskoj. Evropska unija i SAD osudile su PKK, čiji su pripadnici pobili Turke. Generalni sekretar UN-a Ban

Ki-mun izrazio je zabrinutost zbog turskog upada u Irak i pozvao Ankaru i Bagdad da se “uključe u konstruktivni dijalog”.

Obamina poruka
Američki predsjednik Barak Obama (Barack) kazao je da će SAD nastaviti sa-

rađivati s Turskom u borbi protiv kurdskih terorista. - Nastavit ćemo sarađivati dabismo pobijediliprijetnjuterorista idonijeli mir,stabilnost i prosperitet ljudima u jugoistočnoj Turskoj - kaže Obama. Jučer su u Turskoj nakon dženaze ubijenima održani masovni protesti u kojima je

narod tražio snažniju i odlučniju akciju protiv terorista. U Istanbulu i Ankari na ulice su izašle hiljade ljudi uzvikujući slogane: “Smrt PKK!” Ovo se smatra pritiskom na premijera Redžepa Tajipa Erdoana (Recep Tayyip Erdogan) da poduzme dodatne akcije.

”Credit Suisse” istraživao bogatstvo u svijetu

Premijer Rusije Vladimir Putin

Od 24,5 miliona milionera u svijetu, što je jednako 0,5 posto globalne populacije, čak 41 posto ili 9,9 milionasu Amerikanci,saopćioje istraživački Institut “Credit

7 )AHE?E žELE =LEšA EEAH=
Suisse”. Na drugom mjestu je Japan, gdje živi deset posto od ukupnog broja svjetskih milionera, a na trećem Francuska s devet posto. Prema podacima Instituta, ukupno bogatstvo 24,5 miliona svjetskih milionera je sredinom 2010. iznosilo 69,2 biliona dolara, a najveći broj njih je posjedovao između 10 i 50 miliona dolara.

Kad je riječ o ljudima “teškim”višeod 50miliona dolara, pri čemu ima i onih s više odpetmilijardi dolara,takvihje u svijetu jedna hiljada. Najveći brojnjihje,također,izSAD.

Premijer Rusije Vladimir Putin izjavio je da bi Evroazijska unija, koja bi obuhvatala bivše države Sovjetskog saveza, mogla biti formirana 2015. godine. - Ako nastavimo raditi energično kao i do sada, 2015. godine možemo pristupiti realizaciji ideje o stvaranju Evroazijske uni-

-LH=EI= KE= =žELAJ ćA @ #

je. To je pitanje budućnosti - rekao je Putin, prenosi “Wall Street Journal”. Putin je početkom mjeseca pozvao na osnivanje Evroazijske unije, koja bi bila izgrađena na osnovama postojeće Carinske unije, trgovinske grupe koju čine Rusija, Bjelorusija i Kazahstan.

C>KI
w

Dnevni avaz, petak, 21. oktobar/listopad 2011.

#
Peking je optužio SAD da koriste internetsku slobodu kao opravdanje da se upliću u kineske unutrašnje poslove, nakon što je Vašington zahtijevao da Kina objasni zašto je blokirala internet-stranice američkih kompanija. Trgovinski predstavnik SAD izjavio je da je podnio zahtjev, što je prvi korak koji je potreban da bi se slučaj iznio pred WTO, pošto su se američke firme žalile da nedostupnost njihovih internet-stranica utječe na rezultate poslovanja.

Američka državna tajnica Hilari Klinton (Hillary Clinton) pozvala je jučer talibane na pregovore kojima bi se okončao rat u Afganistanu ili će se, u suprotnom, suočiti s neprestanim i nemilosrdnim napadima. - Pojačavamo pritisak na talibane - rekla je Klinton na zajedničkoj konferenciji za novinare s afganistanskim predsjednikom Hamidom Karzaijem u Kabulu i ocijenila da pregovori trebaju biti dio političkog procesa.

FRANCUSKA Sarkozi u porodilištu obišao suprugu i djevojčicu 

ćAHE?=FL=HE=CKIJH=IFHA@
Jelisejska palača odbija komentirati privatne stvari poput rođenja djeteta

w

2HACLHE I J=E>=E=

1JAHAJI= I>@=

Todorić: Napravio plan

Francuski predsjednik Nikola Sarkozi (Nicolas Sarkozy) napravio je pauzu u borbi za “spašavanje eura” da bi jučer u porodilištu posjetio suprugu Karlu Bruni-Sarkozi (Carla) i novorođenu kćerku, prenosi AFP. Sarkozi je sa suprugom i djevojčicom koja je rođena u srijedu navečer proveo pedesetak minuta. Jelisejska palača odbija komentirati privatne stvari poput rođenja djeteta, tako da se ne zna kada će se Sarkozijevi vratiti kući kao ni ime djeteta. Lokalni mediji prenose da je 56-godišnji predsjednik jučer imao gust raspored, paje uporodilište došao s hrpom dokumenata ispod ruke. Na pitanje hoće li rođenje djevojčice utjecati na predsjedničke izbore u aprilu, ministar odbrane Žerar Long (Gerard Longuet) rekao je da će “u svakom slučaju utjecati na Nikolu Sarkozija. On je veoma sretan”.

Koncern mislio na ranije istaknutu opasnost
Koncern “Agrokor”, koji je u ponedjeljak predao neobvezujuću ponudu za kupovinu više od polovine dionica trgovačkog lanca “Mercator”, namjerava finansiranje te operacije izvesti u konzorciju s Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC) te fondom “JP Morgan One Equity Partners”, piše slovenski poslovni list “Finance”. ”Agrokorova” ponuda da se finansiranje izvede u okviru tog konzorcija, pri čemu bi veći dio od 832 miliona eura (koliko se računa da bi preuzimanje “Mercatora” stajalo) uključivao gotovi kapital, a samo manji dio kreditna sredstva, potez je koji je iznenadio slovenske kritičare prodaje “Mercatora” hrvatskom “konkurentu”, navodi poslovni list. Jedna od glavnih kritika u Sloveniji na račun “Agrokora”, naime, navodi opasnost da bi “Agrokor” visoke troškove kratkoročnih bankarskih kredita koje bi uzeo radi preuzimanja slovenskog trgovačkog lanca mogao prebaciti na sam “Mercator”, koji bi se tako “finansijski iscrpio”. No, izgledadaće zastjecanje“Mercatora” “Agrokor” velikim svjetskim ulagačima dati vlasništvo u “Konzumu” nakon spajanja s “Mercatorom”. - Slovenske banke koje u konzorciju s “Pivovarnom Laško” prodaju više od polovine “Mercatorovih” dionica ujedno su i “Mercatorovi” kreditori pa bi u slučaju finansijskog iscrpljivanja tako jakog klijenta morale povećati rezervacije zbog slabljenja svog kreditnog portfelja - navodi “Finance”. Nova Ljubljanska banka (NLB) objavila je, ne navodeći imena i ponuđene cijene po dionici, da su ponude dala tri investiciona fonda i jedan strateški ulagač.

8AEE ILAJIE K=C=čE K 6@HEć=

Štampa o ponudi “Agrokora”

Predsjednik pred posjetu najbližima

Karla Bruni-Sarkozi, 43-godišnja italijanska pjevačica i supermodel, bila je poznata i prije nego što se udala za Sarkozija 2008. godine, tako da je rođenje njihove kćerke postalo prva vijest u svijetu.

2HL= LEAIJ K ILEAJK =E A K .H=?KI
U Francuskoj, međutim, gdje su ljudi navikli da su životi političara privatni, događaj je privukao malo pažnje i listovi su ga jedva i zabilježili. Za manje od pet godina Sarkozi je postao prvi predsjednik koji se razveo

dok je bio na položaju, prvi koji se ponovo oženio i prvi koji je dobio dijete. Bruni već ima 10-godišnjeg sina iz prethodne veze, dok Sarkozi ima trojicu sinova starosti između 14 i 26 godina. 

=LA= FEJEč=H= E šFEKEH==
Katja Zatuliveter se bori protiv deportacije, a u vezi je sa zastupnikom u parlamentu
zbog sumnje da je koristila svoje radno mjesto službenice advokata Majka Hankoka (Mike Hancock) kako bi bila “oči i uši” ruske obavještajne službe. Tada nije osuđena, ali britanske vlasti sada pozivaju na deportaciju mlade Ruskinje, smatrajući je opasnom za nacionalnu sigurnost. Zatuliveter odbacuje optužbe da je špijunirala i traži Ujedinjeno Kraljevstvo svjedoči još jednom događaju koji podsjeća na radnju špijunskog romana. Na sudu se našla Katja Zatuliveter (Katia), 26-godišnja pravna službenica u jednom uglednom advokatskom uredu u Londonu, za koju se vjeruje da je ruska špijunka. Plavokosa Ruskinja uhapšena je prošlog decembra

Pozadina sudskog procesa u Velikoj Britaniji 

žAA E J=? @LA @A?A
Hankok, Katjin 65-godišnji ljubavnik i šef, inače oženjen i otac dvoje djece, tvrdi da ona nikada nije bila uključena u “osjetljive informacije” koje nisu poznate javnosti. Iako odvjetnik mlade Ruskinje tvrdi da se radi o “uvredljivoj stigmatizaciji mlade, neovisne djevojke koja je živjela normalnim životom u deda se zaustavi njena deportacija. Upravo traje saslušanje od devet dana na kojem sudjeluju troje sudija i jedan bivši čelni čovjek MI5-a. Zatuliveter je priznala da je sa svojim šefom Hankokom, inače političarem u stranci Liberalnih demokrata i zastupnikom u parlamentu, već četiri godine u ljubavnoj vezi. U britanskoj vladi vjeruju da ju je ruska obavještajna služba poslala mokratiji”, britanska se vlada poziva na sumnjive sastanke koje je Zatuliveter imala tokom 2008. sa špijunom koji je operirao iz Ruske ambasade pod imenom Boris. Poznato je da joj je Boris rekao da su njen posao i veza s uglednim i politički aktivnim odvjetnikom za svakog Rusa “posao iz snova”. da zavede Hankoka, kojeg su zbog privatnog života i vanbračnih afera smatrali idealnom metom. S druge strane, Katja je ranije imala nekoliko afera s visoko pozicioniranim strancima, primjerice jednim holandskim diplomatom i delegatom iz tadašnje Srbije i Crne Gore, koji ju je, kako piše “Daily Mail”, pozvao na godišnji odmor, ali je po otkazivanju istoga izgubio svaki kontakt s njom.

Spec
Jedan od najtraženijih brazilskih narko-šefova Aleksander Mendeš da Silva uhapšen je u paragvajskom gradu Pedro Huan Kavaljero. Paragvaj će izručiti Silvu i očekuje se da on u Brazilu bude danas, javlja AP. Silva je jedan od četvorice najtraženijih trgovaca drogom u Brazilu i sumnjiči se da je mrežu preprodaje narkotika širio iz gradića Mangueira.

Zatuliveter (lijevo) s advokaticom: Profesionalna djevojka

26

Petak, 21. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

RAIFFEISEN SPECIAL ASSETS COMPANY d.o.o. Sarajevo objavljuje slijede}i

o prikupljanju ponuda za prodaju nekretnine
Predmet prodaje je nekretnina (proizvodna hala) izgra|ena u Industrijskom dijelu Tre{anica u Konjicu, koja se nalazi na magistralnom putu ulazu u Konjic iz pravca Sarajeva sa desne strane, ozna~ena kao k.~. 607/4, K.O. Konjic I, {to u naravi ~ini poslovnu zgradu 1 i 2 ukupne povr{ine 4.694m2, upisane u ZK ulo`ak broj 1448.

OGLAS

Ponude za kupovinu nekretnine mo`ete dostaviti na adresu Raiffeisen Special Assets Company d.o.o., Valtera Peri}a br. 22, 71 000 Sarajevo, sa naznakom „PONUDA ZA NEKRETNINU“. Dodatne informacije mo`ete dobiti na brojeve telefona 061/484-751 i 033/279-670. radnim danom od 9:00 do 16:00 sati 

EI
w

Dnevni avaz, petak, 21. oktobar/listopad 2011.

%
w 

ALEJEH=A A CKćA

Naučnici s Univerziteta u Tel Avivu napravili su okruglu traku iznad koje poluvodič može lebdjeti zahvaljujući fenomenu kvantne levitacije. Ovaj efekt levitacije objašnjava se Meissnerovim efektom, koji opisuje kako, kada materijal pređe iz normalnog stanja u supravodljivo, aktivno isključuje magnetska polja, ostavljajući tanki sloj na površini. Kada je materijal u supravodljivom stanju vrlo je dijamagnetičan. To znači da, kada magnetsko polje dolazi izvana, stvorit će jednako suprotstavljeno magnetsko polje pa će ga “zarobiti”na mjestu. 

=EAAA >A>A K >E?E

U bolnici u makedonskom gradu Kočani, 120 kilometara jugoistočno od Skoplja, zamijenjene su novorođene bebe te je majka koja je rodila djevojčicu kući odnijela muško dijete, i obrnuto. Druga porodica nije imala vremena otkriti odmah zamjenu zato što je majka ležala u bolnici, gdje se oporavljala od carskog reza, i nije stigla previti bebu. U bolnici je u trenutku zamjene beba bilo četvero novorođenčadi: blizanci i muško i žensko dijete. U bolnici su naveli da greška nije bila namjerna.

ALBANIJA Stotine mališana zatvoreno u kućama

,A?= A E@K K šK 6AIJEIE 8AIE= 8HA= >C HLA ILAJA JAšE " ECH==
Voren: Sakuplja milion dolara

Amerikanac ide na operaciju

Ministarstvo obrazovanja pokrenulo je program za obrazovanje takvih đaka kod kuće

Stotine djece u Albaniji ne idu u školu zbog krvne osvete, a albansko Ministarstvo obrazovanja pokrenulo je program za obrazovanje takvih đaka. Zbog krvne osveteu školu ne ide više od 900 mališana u Albaniji, objavljeno je u tekstu na internet-stranici Southeast Europe Times. - Neka od njih rade da bi pomogla svojim porodicama - rekao je predsjednik albanskog Odbora za nacionalno pomirenje Din Marku. Marku je kazao da je u Albaniji 5.000 ljudi na neki način pogođeno ubistvima iz krvne osvete. Riječ je o fenomenu koji datira iz srednjeg vijeka, a njegova pravila nisu prilagođena savremenom dobu. Ubijanje žena i djece je zabranjeno, ali su mnogi prinuđeni kriti se i biti zatvoreni u kućama. - Posebni časovi održavaju se tri puta sedmično. Časovi traju po 45 minuta -

Vesli Voren (Wesley Warren Jr.) je 47-godišnji Amerikanac iz Las Vegasa koji se jedno jutro prije tri godine probudio s testisima veličine - nogometne lopte. Koji je uzrok, ne znaju ni ljekari, ali mu za operaciju treba oko milion dolara. Njegovi testisi su sada teški skoro 40 kilograma i otežavajumu život. Vesli pretpostavlja da je do komplikacija

došlo kada si je u snu slučajno prikliještio testise svojim nogama i tako spavao sve dok ga nije probudila bol. Ljekari mu savjetuju operacije i rekonstrukciju spolnog organa. Zbog kompleksnosti medicinskih zahvata, postoji mogućnost i da će mu morati potpuno ukloniti penis i testise. Svejedno, odlučio je pomoć u sakupljanju novca tražiti i putem američkih medija, svjestan da će ga mnogi ismijavati zbog njegove bolesti.

ŽHJLL=E IA = IJK
Tirana: Vlast pokušava pomoći mališanima

Samoubistva u Rusiji

izjavio je zamjenik ministra obrazovanja Halit Samata. Nastavnici iz najbliže škole dolaze djetetu u kuću. S obzirom na poteškoće i dodatne elemente nastave za učenike u izolaciji, nastavnicima se plaća prekovremeni rad. Ipak, nemoguće je po-

moći svoj pogođenoj djeci, posebno zbog neusklađenosti podataka u njihovom broju udruženja koja se bave krvnom osvetom i Ministarstva obrazovanja. Pomoć u okviru programa “Druga šansa” prošle godine dobilo je 41 dijete u Skadarskom

okrugu, a udruženja navode da u tom okrugu ima više stotina djece pogođene krvnom osvetom. Ipak, psihološko stanje učenika je teško, a njihovo obrazovanje zaostaje za obrazovanjem djece koja pohađaju redovne škole.
Sva trojica su bili uzorni

5KFHKžE?E KHE K H==K @ I=J
Gordon i Norma doživjeli su saobraćajnu nesreću u kojoj je automobil naletio na njihov
Nakon 72 godine braka bračni par preminuo je u razmaku od sat. I u posljednjim trenucima života 94-godišnji Gordon Jeger (Yeager) i 90-godišnja Normadržali su seza ruke te tako i usnuli posljednji san. Porodica Jeger priča da se Gordon i Norma nikada nisu odvajalijednood drugog,čakniti nakon tragične nesreće u kojoj su oboje završili u bolnici. - Vjerovali su u brak. Odabrali su biti jedno pored drugog i jednom kad su izrekli zavjete, to je bilo to - ispričao je 62-godišnji Denis (Dennis), najmlađi sin Jegerovih. Gordon i Norma rođeni su u Ajovi, a vjenčali su se 26. maja 1939. godine i jedan su od rijetkih parova u svijetu koji je doživio 70 godina braka. Par je imao četvero djece, trojicu sinovai jednukćerku, ali dvojica sinova su im poginula u saobraćajnoj nesreći. Prošle srijede Gordon i Norma doživjeli su saobraćajnu nesreću u kojoj je automobil naletio na njihov i oboje su završili u bolnici na odjelu za intenzivnu njegu.Porodica ih je našla krevet pored kreveta i kako se drže za ruke. Tada se dogodila i najčudnija stvar. Gordon je prestao disati, ali njegov monitor za praćenje otkucaja srca i dalje je pokazivao otkucaje. Medicinska sestra objasnila im je da je Gordon umro, ali je aparat hvatao otkucaje srca od Norme, koja ga je držala za ruku. Gordon je umro u 3:38 sati, a Norma tačno sat kasnije. Iza sebe su ostavili i 14 unučadi, 29 praunučadi i jednog prapraunuka.

Nakon 72 godine braka

Trojica ruskih tinejdžera Reva Aleksander, Roman Novak i Vladislav Nolsin objesila su se u razmaku od nekoliko dana u gradu Novosibirsku, regija Karasuk. Navodno su dugogodišnji prijatelji to učinili za sotonu. Još dvojica su se trebala ubiti, ali su odustala. Jedan se objesio u roditeljskoj kući, drugi u vikendici, a treći na tavanu. Policija još istražuje pra-

ve motive, ali pravoslavni svećenik Roman vjeruje kako su pali pod utjecaj nekog kulta. Lokalna policija tvrdi da samoubistva nisu povezana i ne vidi razloga za paniku, iako su mladići na svojim Facebook stranicama objavljivali razna sotonistička obilježja i parole. Porodice i prijatelji mladića još ne mogu vjerovati da su sebi oduzeli život. Bili su dobri učenici i u prošlosti nisu stvarali probleme.

Jegerovi: Vjerovali u brak

28

Petak, 21. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Javna ustanova

sedmi~no, na odre|eno vrijeme do 15. 08. 2012. godine, 1 izvr{ilac. Pored op}ih zakonskih uslova kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u pogledu {kolske spreme, propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i Nastavnim planom i programom za tehni~ke i stru~ne {kole. Uz prijavu sa biografijom kandidati su du`ni prilo`iti originale ili uredno ovjerene kopije: - diplomu o zavr{enom fakultetu, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - uvjerenje o dr`avljanstvu, - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu za samostalan obrazovno-odgojni rad u srednjoj {koli. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave slati na adresu: Srednjo{kolski centar Vogo{}a, Jo{ani~ka 119, Vogo{}a, sa naznakom „prijava na konkurs“. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Jo{ani~ka 119, Vogo{}a. Tel. 432-638 Tel./Fax: 432655; 424-180 E-mail: sscvog@bih.net.ba

SREDNJO[KOLSKI CENTAR VOGO[]A
Na osnovu Odluke {kolskog odbora broj 1987/11, od 11. 10. 2011. godine Srednjo{kolski centar Vogo{}a raspisuje

KONKURS

za radna mjesta na odre|eno vrijeme 1. profesor fizike, puno radno vrijeme, na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije, a najdu`e do 15. 08. 2012. godine, 1 izvr{ilac, 2. profesor vjeronauke, nepuno radno vrijeme, 14 ~asova sedmi~no, na odre|eno vrijeme do 15. 08. 2012. godine, 1 izvr{ilac, 3. profesor tehnologije sa poznavanjem robe, nepuno radno vrijeme, 8 ~asova sedmi~no, na odre|eno vrijeme do 15. 08. 2012. godine, 1 izvr{ilac, 4. profesor hemije, nepuno radno vrijeme, 10 ~asova

„BELAMIONIX“ d.o.o.BR^KO Tel.:00 387 (0) 49 746 096; Fax:00 387 (0) 49 746 095 E-mail : belamionix@belamionix.ba

USLOVI: 1. RADNO ISKUSTVO U PRODAJI NA TERENU OD NAJMANJE DVIJE GODINE ILI DA JE VE] U RADNOM ODNOSU. 2. VOZA^KA DOZVOLA B KATEGORIJE TRA@E SE OSOBE SA DETALJNJIM POZNAVANJEM TERENA I KUPACA SA ODRE\ENOG KANTONA, KOJI @ELE BOLJU ZARADU I SIGURAN POSAO. OGLAS TRAJE OD 18 – 22.10.2011 GOD.

OGLAS
O POPUNI RADNIH MJESTA FIRMA U RAZVOJU, PERSPEKTIVNA, SA [IROKOM PALETOM EKSKLUZIVNO UVOZNI^KIH ARTIKALA PREHRANE, POSU\A, IGRA^KI I SLI^NIH ARTIKALA TRA@I JO[ PO JEDNOG KOMERCIJALISTU NA: 1. HERCEGOVA^KO -NERETVANSKI KANTON1 IZVR[ILAC 2. UNSKO-SANSKI KANTON1 IZVR[ILAC 3. TUZLANSKI KANTON 1 IZVR[ILAC

MOLBE SA BIOGRAFIJOM I DETALJNIM OPISOM POSLOVA KOJI SE VIDE U OVOM POZIVU POSLATI NA FAX: 049/746-095 ILI NA MAIL belamionix@belamionix.ba 

C=IE

Dnevni avaz petak 21. oktobar/listopad 2011. 29

30

Petak 21. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz 

C=IE 

C=IE

Dnevni avaz petak 21. oktobar/listopad 2011. 31

32

Petak, 21. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Potra`ite na kioscima

NA KIOSCIMA SVAKOG ^ETVRTKA - 1 KM

Koji je na{ fudbaler uspio posva|ati

Ko je Vereni Cerovini poderao haljinu? 

KJKH=
(Foto: “Film House”)

Dnevni avaz, petak, 21. oktobar/listopad 2011.

!!
DOBRE VIJESTI Monografija kultnih “Nadrealista”

ART TELEX

6HE@AIAJ C@E= LC FHEEJELE=

W

'>EJA' K 'HEJAHEK'

Pikić: Priprema za ulogu

Mameledžija: Tajne kuhanja

Prva velika filmska uloga mlade bh. glumice
Rediteljka Aida Begić intenzivno se priprema za snimanje svog drugog igranog filma “Mamac”. Tim povodom su proteklih dana u Sarajevu, u saradnji s turskim kulturnim centrom “Junus Emre”, održane glumačke probe. Za svoju prvu veliku filmsku ulogu vrijedno se priprema mlada bh. glumica Marija Pikić,kojoj jepovjerena uloga Rahime. Prvi put na filmu zaigrat će i 14-godišnji Ismir Gagula, koji igra lik Nedima, Rahiminog mlađeg brata. Gagula je izabran na ovogodišnjem kastingu za film “Mamac” na kojem su učestvovali učenici osnovnih škola Kantona Sarajevo. Radnja ovog filma fokusirana je na sestru i brata koji su u ratu ostali bez roditelja, a sada žive u predgrađu Sarajeva u vrijeme tranzicijskog društva i žele uspjeti u životu. Glumci su u okviru priprema posjetili i bh. kuhara Nihada Mameledžiju, koji im je otkrio neke tajne “kulinarske umjetnosti”. Snimanje filma “Mamac” 

=HE=2EEćKD==I ED=@=AA@žE

Uskoro snimanje filma “Mamac”

U kinu “Kriterion” u Sarajevu 27. oktobra kreće distribucija filma scenariste i reditelja Nedžada Begovića “Film mobitelom”. Film se trenutno prikazuje i studentima na “Kembridžu” u okviru vorkšopa, a pozvan je također i na festival u Jihlavi od 25. do 30. oktobra. Film je rađen u produkciji kuće “Fotoart” i BHT-a, producent je Gordan Memija, montažer i kompozitor Adnan Zilić, dok kreativni tim čine Amina Begović, Sabrina Begović-Ćorić i Naida Begović. S. A. A.

Učestvovat će svi oni koji su dali svoj doprinos ovoj ideji Realizacija 2014. godine Svjesni smo da nas raja voli, kaže Đozić
Evo dobre vijesti za istinske ljubitelje šege, šale i pošalice. Kultni nadrealisti, koji su zdravim humorom obilježili kraj prošlog, a to nastavili i u 21. stoljeću, kako doznajemo, u naredne dvije godine planiraju realizirati dugogodišnji rad u obliku monografije pod nazivom “Trideset godina novog primitivizma”. Oni su, zasigurno, jedinstven brend naše zemlje. Obilježili su cijeli region i postali jedina pozitivna slika po kojoj smo ostali prepoznatljivi, a nisu posustali ni u ratnim godinama. Naprotiv, bili su za mnoge jedisarajevske grupe “Zabranjeno pušenje” i član “Nadrealista”. Da su “Nadrealisti” bili inspiracija mnogima, dokazuje činjenica da sarajevska kao i raja iz ostalih bh. gradova i regiona uz kafu i uobičajene razgovore citira upravo njih. Međutim, o njihovom radu pisali su i raspravljali mnogi stručnjaci. Napisane su i desetine doktorskih disertacija u kojima se pokušao objasniti taj fenomen. A da naše vlasti ne znaju prepoznati kvalitet, pokazalo se i u ovom slučaju. Đozić ističe da nikada nisu dobili nijedan fening pomoći. - Uvijek smo sve sami radili i sami sebe finansirali. Kada vidim ove datirane umjetnike na koje se stavlja akcent, zlo mi je, pogotovo što su rezultati tih umjetnika uvijek nula bodova - dodaje Đozić. Sigurno je da su “Nadrealisti” ostavili značajan trag, a njihova ideja je da ljudi iz struke, sociolozi, psiholozi, historičari umjetnosti i kulturolozi istraže taj fenomen, da se vidi odakle jedna 

KAELEćAL= ’ć LAšJE?=’

Begić: Drugi igrani film

zakazano je za novembar i već su utvrđene lokacijena kojima će biti rađen uSarajevu. Za kostim je zadužena Sanja Džeba, scenograf je Sanda Popovac, direktor fotografije Erol Zubčević, dok je izvršni producent “Mamca”Adis Đapo. Film je međunarodna koprodukcija “Film Housea” iz Sarajeva, “Les Films de l'Apres Midija” iz Pariza, “Kaplan Filma” iz Istanbula i “Rohfilma”iz Berlina. S. A. A.

Nijedan fening
- Svjesni smo da nas raja voli i mislim da je to čak i du-

Akademski slikar Ismar Mujezinović u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla promovirao je svoj treći roman “Noć vještica”. - Knjiga govori o jednom izraženom tranzicijskom problemu, nebrizi o kulturnom blagu BiH, gdje smo mi neobavezni i čega se vrlo lako lišavamo. Poslije je to i historijski potvrđeno. Ja sam počeo pisati iz opklade, ali poslije se dogodilo da mi se to dopalo. U posljednje vrijeme radim stvari koje ne znam. Pišem knjige, snimam filmove i sada pravim muziku - kazao je autor. A. Mu.

5 '4ALEH' K & IAK
Sjajne glumačke role ”Nadrealisti”: Jedinstven brend Bosne i Hercegovine

Narodno pozorište RS

ni bijeg od tadašnjeg užasa. Nisu štedjeli nikoga i bez dlake na jeziku prikazivali su realnu situaciju, a većinu događaja su i predvidjeli. Komedijom “Revizor” Nikolaja Vasiljeviča Gogolja u režiji JugaRadivojevićaNarodno pozorište RS u Banjoj Luci u utorak je obilježilo Dan pozorišta i ozvaničilo početak 82. pozorišne sezone. Publika je reagirala burnim ovacijama, što pokazuje da je komedija karaktera u kojoj dominira i danas aktuelna tema korumpiranog birokratskog aparata, bila odličan izbor za početak sezone. U predstavi su svi glumci imali priliku“okusiti”Gogolja, njih 24, a najviše uspjeha imali su Nikolina Jelisavac, Goran Jokić te Boris Šavija. - Radili smo ozbiljno, zahtjevno, maksimalno, sa željem da stvorimo dobru i veliku predstavu - kazao nam je Radivojević. Za najbolju glumicu 81. sezone izabrana je Snježana Štikić, a najbolji glumac je Željko Stjepanović. Oboje je nagrađeno za uloge u predstavi “Na dnu kace”, koja je ujedno proglašena najboljom u prošlojsezoni. V. S. 

=IJ=L= IA ’=@HA=EJO IDM’
Od raspada Jugoslavije do uspostavljanja tročlanog Predsjedništva BiH, preko izraženog nacionalizma..., dosezala su vidovnjaštva “Nadrealista”. To predviđanje se i danas nastavilo u “Nadreality showu”, koji uskoro kreće s novim emitiranjem. - Nastavljamo s “Nadreality showom”, koji je, blje nego što su ljudi toga svjesni. Tačno je da će to sve teško biti prenijeti na papir te nas stoga čeka ogroman posao - potcrtao je Đozić. na divno iznenađenje svih nas, bio gledaniji u repriznim izdanjima. S našim skečom “Hapi kredit banka” 2006. godine predvidjeli smo nepravedni i izrabljivački odnos institucija kada kriza nije ni postojala. Naime, osmislili smo to tako da prva nagrada za multitalente bude da postanu žiranti - kaže Đozić. tako silna i ogromna energija u društvu i državi koja nije naklonjena nikome, pogotovo umjetnicima. Pa, sretno, ekipo! M. ČUSTOVIĆ

Inspiracija mnogima
- U realizaciji monografije učestvovat će svi oni koji su na neki način dali doprinos cijeloj ideji i koji su nastavili s radom. Riječ je o ogromnom projektu koji uključuje veliki broj ljudi. Ideja postoji već duže vrijeme, a u djelo ćemo je provesti tek 2014. godine - kazao je za “Dnevni avaz” Zenit Đozić, poznati bh. glumac, humorista, TV producent, nekadašnji bubnjar

U Kamernom teatru 55 izvedena je predstava “Nasilje - za nasilje nema opravdanja” autora i reditelja Zijaha Sokolovića. Sokolović je tekst napisao na osnovu udžbenika, brojnih informacija o nasilju te saradnje s psiholozima. Komad uvijek izvode dvojica glumaca, govoreći u prvom licu jednine, bez šminke i kostima. Predstava će biti izvedena u 50 škola u BiH, a izvode je glumci Emir Fejzić, Nina Đogo, Amila Terzimehić i Adnan Goro. Sve predstave igraju se u učionicama i s manjom grupom djece u trajanju školskog časa.

2HA@IJ=L= = šIE č=I

34

Petak 21. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz 

C=IE

oglasi

Dnevni avaz

petak, 21. oktobar/listopad 2011.

35

Dana 13.10.2011. godine [kolski odbor O[ „Al Walidein-Gazzaz“ Sarajevo na svojoj 66. sjednici donio je odluku da se raspi{e

KONKURS
za izbor i imenovanje direktora {kole USLOVI : Kandidati, pored op}ih zakonskih uslova, treba da ispunjavaju i uslove za izbor direktora {kole utvr|ene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju (Slu`bene novine Kantona Sarajevo: 10/04, 21/06, 26/08) i Pravilima Osnovne {kole „Al Walidein-Gazzaz’’ Sarajevo. Osim gore spomenutih uslova kandidat treba da ispunjava i sljede}e: poznavanje arapskog jezika, poznavanje rada na ra~unaru i poznavanje kori{tenja interneta. Po`eljno je da kandidat, uz poznavanje arapskog jezika, poznaje i neki drugi strani jezik. Izbor i imenovanje direktora {kole vr{i se na period od 4 godine. Uz prijavu sa dokazima o ispunjavanju gore navedenih zakonskih uslova, kandidati su obavezni dostaviti sljede}u dokumentaciju: 1. Biografiju 2. Diplomu o ste~enoj stru~noj spremi VSS 3. Dokaz o radnom iskustvu u nastavi 4. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (da nije stariji od 6 mjeseci) 5. Uvjerenje o dr`avljanstvu (da nije starije od 6 mjeseci) 6. Dokaz od PPZ-a ili nekog od organa {kole da se kandidat naro~ito isti~e svojim radom u organizaciji odgojno-obrazovne djelatnosti, pedago{koj teoriji i praksi 7. Dokaz o poznavanju arapskog jezika 8. Ovjerena kopija li~ne karte 9. CIPS-ova prijava prebivali{ta 10. Ljekarsko uvjerenje (po prijemu u radni odnos) 11. Po`eljno je prilo`iti i dokaz o poznavanju nekog drugog stranog jezika osim arapskog Sve dokumente dostaviti kao originale ili ovjerene fotokopije. Rok za podno{enje prijava je 30 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave sa dokazima o ispunjavanju konkursnih uslova dostaviti na adresu: O[ „Al Walidein-Gazzaz’’ Sarajevo, ul. Hasiba Brankovi}a 2a, Novi Grad, 71000 Sarajevo sa naznakom za konkursnu komisiju za izbor direktora {kole. Dodatne informacije o uslovima konkursa mogu se dobiti na telefone: 033/235-518, 033/235-507, 033/235-496. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Ps 039764 10 Ps Zenica, 02. 09. 2011. godine

OGLAS
Na osnovu odredbi ~lana 348. stav 3., 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj: 53/03, 73/05 i 19/06), TU@ENOM: „[EKI PROMEX“ d.o.o. Sarajevo, ul. Zaima [arca br. 26, Sarajevo se dostavlja

TU@BA NA ODGOVOR
Tu`itelj TUD „TRGOMARKET“ d.o.o. Zenica, ul. Gora`danska br. 23, Zenica, koga zastupa punomo}nik Mutap~i} Jasmin, advokat iz Zenice, ul. Bulevar Kulina bana 31 A/pr., u tu`bi podnesenoj ovom sudu dana 10. 08. 2010. godine predla`e da sud donese presudu kojom se tu`eni obavezuje da tu`itelju isplati dug u iznosu od 4.129,21 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 27. 12. 2008. godine, pa do isplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Tu`itelj u tu`bi predla`e dono{enje presude zbog propu{tanja.

NAPOMENA: - Shodno odredbi ~lana 70. ZPP-a tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja tu`be dostaviti pismeni odgovor na tu`bu. - Shodno ~lanu 348. stav 4. ZPP-a dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja tu`be u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli suda. - U odgovoru na tu`bu obavezni ste po ~lanu 71. ZPP-a ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznajete ili osporavate postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje po ~lanu 334 ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako osporavate tu`beni zahtjev morate navesti razloge zbog kojih osporavate zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dokaze kojima se utvr|uju ~injenice, kao i pravni osnov za svoje navode. - Ako u ostavljenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu protiv Vas }e pod uslovima iz ~lana 182. ZPP-a biti donesena presuda zbog propu{tanja kojom se prihva}a tu`beni zahtjev. - Saglasno odredbi ~lana 75. ZPP-a, nakon prijema Va{eg odgovora na tu`bu, odnosno nakon proteka roka za podno{enje odgovora na tu`bu, sud }e zakazati pripremno ro~i{te ili ro~i{te za glavnu raspravu. - U skladu sa ~lanom 352. ZPP-a, du`ni ste u slu~aju promjene Va{e adrese o tome obavijestiti ovaj sud, u protivnom snosit }ete zakonske posljedice. - Pod uslovima odre|enim u ~lanu 74. ZPP-a u svom odgovoru na tu`bu mo`ete podnijeti protivtu`bu. Prijedloge dostavljene uz tu`bu tu`eni mo`e preuzeti u pisarnici Op}inskog suda u Zenici. SUDIJA Dedi} Miralem

36

Petak 21. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Dnevni avaz

petak, 21. oktobar/listopad 2011.

37

Kontakt telefon: 033 691 294, 033 782 010, 033 782 011 Fax: 033 691 293
Dje~ija rolka
M 5-9 K M 5-9 K

15 9,12, KM

2 1 5 -2 0 KM

dje~ija `enska jakna
1 1 0 -1 5 KM

Dje~ije pantalone (razli~iti modeli)
5-15 KM 15-25 KM

Dje~iji duks dje~iji komplet trenerke
2 0-2 1 M K
22 KM
dje~iji skafanderi

M 15 K M 19 K

M 19 K

Dje~ija m ajica (razli~iti m odeli)
8 KM 10

KM

Dje~ija trenerka
M 25 K

Dje~ije majice (razli~iti modeli)
M 25 K

Dje~iji komplet
9 0-4 1 M K 9 0-4 1 M K

12 KM

Dje~iji komplet (gegice)

Dje~iji komplet
9 0-4 1 M K

Dje~iji k omplet (`enski, m u{ki)

Dje~iji p rsluci
M 19 K

Dje~iji d `emper Dje~ija m ajica
M 15 K

Dje~iji komplet Dje~ija j akna
9-15 KM 9-15 KM @enska suknja i ko{ulja

@enski d`emper ` e n s k e j a k n e p o s u p e r p o v o l j n i m c i j e n a m a `enski kaput
-49 19 M K

10-19 KM 9-19 KM

@enski d `emper
10-19 KM

1

5 0-3

KM

KM `enske rolke

5-15

`ama @enska pid @enska t renerka (vi{e m odela) 9-12 KM

@enska trenerka (donji d io)
M 19 K

N E V J E R O V A T N O N I S K E C I J E N E

15KM

@enski d`emper
M 19 K

mu{ke j akne

`enski mantili

9 5-2 M K

@enska m ajica @enske p antalone i d `emper

M 10 K @enske p antalone
10 KM -19

@enska haljina
15-19 KM

9-2
mu{ki d `emper
2-5
dje~ije i mu{ke kape

9

KM

5 5-2

15 KM -29

10 KM -20

KM
p `em eri
K 2-5 9-2 KM 5 M

Mu{ki duks
5-15 KM

Komplet mu{ka trenerka 15-29 KM Lak z a nokte
1-2 KM

9-19 KM

KM

`enski p rsluk mu{ki i ` enski {alovi 2 -1 5 K M 1
3KM

`e

id nsk

Mu{ke pantalone
2-5 KM

Mu{ki p rsluk

Mu{ki d`emper

Mu{ke, ` enske, dje~ije p antalone (razli~iti m odeli)

Satovi

2-

M 9K

@enske m arame

M 5K

dje~ije {trample i ~arape

`enske ~izme i dje~ije
Mu{ke b okserice
1 0 -2 9 2 KM

kai{

3-5

@enski v e{

or Najve}i izb je, ~i u BiH dje {ke u `enske i m robe e imske gard z

[irok asortiman ■ Extra kvalitet za super cijenu ■ Nova kolekcija jesen-zima z

Tačno Netačno
sigurnom i tajnom komuni1Nauka ozove se kriptologija? ciranju 2Kubansko-američka pjevačica Selija Kruz školovala se za učiteljicu? prolaz nalazi se 3MagelanovJužne Amerike? na krajnjem jugu 1. TAČNO

!&
STUDIJE Utvrđeno kod mladih muškaraca

Dnevni avaz, petak, 21. oktobar/listopad 2011.

ILA=@=H

*H= DH== KH AF@IJE
Pokazalo se da sperma mladića, s nezdravom navikom u prehrani ima manje šanse da preživi u maternici i oplodi jajnu ćeliju
Testiranje je provedeno na 215 muškaraca

Kriptografija - šifriranje i dešifriranje poruka
Nauka o sigurnom i tajnom komuniciranju koja podrazumijeva i kriptografiju i kriptoanalizu zove se kriptologija. Principi kriptografije danas se primjenjuju kod komunikacija putem faksa, televizije ili kompjuterske mreže. Naročito je važna sigurna razmjena kompjuterskih podataka kod bankarskih, vladinih i komercijalnih komunikacija. Kriptografija je šifriranje i dešifriranje poruka pisanih tajnim kodom da bi bile nerazumljive svima osim primaocu kojem je namijenjena. Kriptografija se može odnositi i na umijeće kriptoanalize kojim se razbijaju kriptografski kodovi.

Istraživanje američkih i španskih naučnika pokazalo je da brza hrana, pogotovo ona koja sadrži velike količine zasićenih masnih kiselina, može zdrave mlade muškarce učiniti neplodnim. Ljekari s Univerziteta “Harvard” i njihove španske kolege s Univerziteta “Murcia” proveli su istraživanje plodnosti zdravih mladih muškaraca između 18 i 22 godine, a rezultati su pokazali da mladići koji su bazirali svoju prehranu na brzoj hrani imaju puno slabiji kvalitet sperme nego oni koji su jeli zdravu hranu. U izvještaju stoji da sperma mladića, s nezdravom navikom u prehrani, ima manje šanse da preživi u maternici i oplodi jajnu ćeliju, unatoč njihovom zdravlju i tjelesnoj aktivnosti. U međuvremenu, istraživanje plodnosti provedeno u Japanu pokazalo je da umjereno vježbanje jednom dnevno ima pozitivne efekte na kvalitet sperme. Istraživanje provedeno na 215 muškaraca na japanskoj klinici za plodnost pokazalo je da spermiji ljudi koji umjereno vježbaju, primjera radi brzo hodanje, bolje plivaju nego kod osoba koje su se opredijelile za laganu vježbu.

2. TAČNO

Školovana za učiteljicu, a postala pjevačica
Kubansko-američka pjevačica Selija Kruz (Celia Cruz) školovala se za učiteljicu, a za pjevačku karijeru odlučila se poslije pobjede na takmičenju talenata. Početkom 50-tih godina 20. stoljeća postala je vodeći vokal u popularnom sastavu “La Sonora Matansera” koji je često nastupao u slavnom noćnom klubu “Tropikana”. Poslije Kubanske revolucije ovaj sastav prešao je u Meksiko, a kasnije u SAD. Godine 1962. udala se za prvog trubača grupe Pedra Najta koji je postao njen menadžer nakon što je napustila grupu. Šezdesetih godina 20. stoljeća objavila je više od 20 albuma u SAD, uključujući sedam s Titom Puenteom, a i poslije toga snimila ih je još na desetine. Identificirala se sa salsom, plesnom muzikom nastalom iz muzičkih eksperimenata raznih hispano muzičara i sa karipskim melodijama kasnih 60. godina 20. stoljeća. Rođena je 21. oktobra 1929., a umrla 16. jula 2003. godine. 

Zaposlena sam kao državni službenik u federalnom organuuprave iostvarujempravo na mjesečnu kartu za prijevoz jer je mjesto prebivališta udaljeno 60 km od mjesta rada. Povremeno boravim i u sjedištu organa državne službe i do sada niko nije postavljao pitanje naknade za prijevoz za te dane, a to je možda trido petdana umjesecu. Nedavno sam upozorena da mi se za te dane neće vršiti isplata naknade za prijevoz. Je li to u skladu s važećim propisima, pita T. H. iz Sarajeva. PremaUredbi onaknadama koje nemaju karakter plaće iz 2010. godine, državnom službeniku u federalnim organima državne službe kojemnije organiziran prijevoz na posao, a čije je mjesto stanovanja udaljeno od mjesta rada najmanje dva kilometra, pripada naknada ili mjesečna karta za troškove pri- 

==@= = FHEAL

Spec 
Polica za povrće u frižideru sadrži i do 750 puta više bakterija nego što je dozvoljeno, upozoravaju britanski naučnici. U njima su pronašli bakterije poput E. coli, uzročnike salmonele i listerioze, a brisevi uzeti iz 30 različitih frižidera otkrili su da na polici za povrće u prosjeku ima 7.850 jedinica koje tvore kolonije bakterija po kvadratnom centimetru. U nekim uzorcima pronađeno je čak 129.000 jedinica po kvadratnom centimetru, a preporuka Evropske komisije za sigurnu pripremu hrane iznosi do 10 jedinica po cm2.

jevoza u visini mjesečne karte gradskog, prigradskog, odnosno međugradskog saobraćaja. Pravo na naknadu troškova prijevoza imaju oni službenici koji dolaze na posao iz mjesta koje se nalazi van područja u kojem je mjesto sjedišta organa uprave. Pravo na naknadu ostvaruje se na osnovu pismenog zahtjeva u kojem se navodi da se svakodnevno putuje od mjesta boravka do mjesta rada. Dipl. pravnica Enisa Hodžić

Žene bi svakodnevnim konzumiranjem manje količine piva mogle spriječiti pojavu osteoporoze, pokazali su rezultati istraživanja grupe britanskih naučnika s Univerziteta “Kembridž”. Pivo koje se priprema od vode i slada sadrži, kako su objasnili naučnici, veliku količinu silikona s glavnom ulogom u

2EL FHJEL IJAFHA

Pozitivno djelovanje

formiranju kostiju koje se stalno razgrađuju i izgrađuju. Naučnici koji su vršili istraživanje su istakli da se silikon kombinira sa ženskim hormonom estrogenom ostvarujući pozitivno djelovanje, a pošto je nivo tog hormona s godinama sve manji kod žena, važno je da one imaju adekvatan dnevni unos silikona.

3. TAČNO

Magelan u prolazu koji će dobiti njegovo ime
Portugalski moreplovac i istraživač Ferdinand Magelan uplovio je na današnji dan, 21. oktobra 1520. godine, u prolaz koji je kasnije dobio njegovo ime. Magelanov prolaz nalazi se na krajnjem jugu Južne Amerike, dug je oko 580 kilometara i odvaja južnoameričko kopno od otoka Ognjene zemlje i drugih nebrojenih manjih otočića. Riječ je o najvećem i najvažnijem prirodnom prolazu između Atlantskog i Tihog okeana.

oglasi

Dnevni avaz

petak, 21. oktobar/listopad 2011.

39 

=FžAEE AžA= F== @= A @žAJA
Budući da je padala kiša, pobrinuo se da mu se djevojka skloni na sigurno
Kibler i Kluni: Bez previše nježnosti

Džordž Kluni sa Stejsi Kibler na premijeri u Parizu

"

Dnevni avaz, petak, 21. oktobar/listopad 2011. 

AJ IAJ

SARAJEVO Manifestacija “Kao rani 

= >D FH čAKA IA "
Koncert s novim bendom “Panonska carskog oficira

Tarkan: Najpoznatiji turski DJ

Nakon crvenog tepiha u Njujorku, Džordž Kluni (George Clooney) i Stejsi Kibler (Stacy Keibler) zajedno su pozirali i na crvenom tepihu u Parizu. Slavni glumac doveo jesvoju novudjevojku napremijeru filma “Martovske ide” u francusku prijestonicu, a tabloidi su se odmah raspisali o tome kako se Džordžlijepo odnosi prema Stejsi u javnosti. Budući da je u Parizu padala kiša, Džordž se pobrinuo da mu se djevojka skloni na sigurno prije nego što je počeo pričati s novinarima. - Došla je s njim, a on ju je gledao kako izlazi iz automobila. Bila je veoma lijepa u dugoj sivoj svečanoj haljini bez naramenica - rekao je izvor za časopis “People”. Nakon filma, par je zajedno otišao i na

afterparti. - Došli su u 23.30 sati i ostali do 2.30 ujutro. Malo su se grlili, ali nisu razmjenjivali previše nježnosti u javnosti. Bio je nevjerovatno pažljiv prema njoj. On se čini veoma zaljubljen,aona jebilavrloimpresionirana svime što je vidjela te večeri - tvrdi izvor.

Najpoznatiji turski izvođač elektronske muzike DJ Tarkan večeras će nastupiti u sarajevskom klubu “Podroom”. Riječ je o događaju koji će obradovati mnoge ljubitelje ovog žanra u bh. prijestonici s obzirom na to da je riječ o višestruko nagrađivanom muzičaru, koji je sarađivao s DJ zvijezdama kao što su Šaram (Sharam), Dubfire, Hernan Kataneo (Cattaneo), Rodžer Sančez (Roger Sanchez)... Nakon Sarajeva, DJ Tarkan sutra će zabavljati publiku u tuzlanskom “Domu mladih Palma”. H. P.

8AčAH=I K 5=H=ALK IKJH= K 6KE

DJ Tarkan u BiH

Balašević na snimanju filma ’Kao rani mraz’

Za manifestaciju “Kao rani mraz”, koja uključuje bh. premijeru istoimenog filma i koncert Đorđa Balaševića 18. i 19. novembra u sarajevskoj Zetri, vlada veliko zanimanje i traži se ulaznica više. - Čim je proteklog petka počela online prodaja, na hiljade zahtjeva pristiglo je na portal Kupikartu.ba. Ulaznice se na prodajnim mjesti-

ma mogu nabaviti od utorka, gdje, također, vlada poprilična gužva - poručuju iz agencije “Energy Group”, koja organizira manifestaciju “Kao rani mraz”. Organizatori tvrde da ulaznica još ima te poručuju građanima da ne podliježu nagovorima preprodavača te da kupuju ulaznice samo na ovlaštenim prodajnim

Kinzer i Brajić: Zanimljiva kombinacija

Nakon napornog rada njemačkog evrovizijskog tima iz Diseldorfa, odbor ovog muzičkog takmičenja odlučio je da, umjesto redovnog sastanka koji se održava dva puta godišnje, pokrene “ECG in Concert”. Na nastup koji će biti održan sutra, pozvan je Vukašin Brajić, koji je na Eurosongu 2010. predstavljao 

=A@EčE =IJKF ,=HEA EAH E 8K=šE= *H=Eć=

”ECG in Concert” u Diseldorfu

Bosnu i Hercegovinu. Na istom koncertu gostovat će Daria Kinzer, koja je ove godine u Diseldorfu predstavljala Hrvatsku, te pjevač iz Malte Glen Vela (Vella). Kao specijalni gost predstavit će se Majo Velvo (Mayo) iz Vupertala, koji će izvesti dio programa “Velvo sings Eurovision”. Ad. K. 

AJ IAJ

Dnevni avaz, petak, 21. oktobar/listopad 2011.

"

mornarica” Balašević glumi ruskog Atamana Danilova 

?EE BE= FIAJE=?=

mraz” Đorđa Balaševića

Gracija Karvaljo (Gracie Carvalho), brazilska ljepotica, snimila je novu kampanju za marku donjeg rublja i kupaćih kostima “Next” te je pokazala svoj bujni dekolte i nevjerovatno duge noge. Zbog svog lijepog tijela, 

EAF E?A E I=LHšA JEA

Brazilka Gracija Karvaljo ima sve

Gracija dobiva sve više ponuda da radi kampanje u donjem rublju, a pozirala je i za “Victoria's Secret”. Ima 21 godinu i mnogo odrađenih revija te nekoliko naslovnica, poput one brazilskog “Voguea”.

Azad: Nastup u “Cinemasu” 28. oktobra

mjestima, a to su u Sarajevu plato Skenderija, “Relax Tours”i“Reiseburo”. Danas je počelo i preuzimanje paketa ulaznica koje su rezervirane od 6. oktobra. Oni koji su iz Sarajeva, a rezervisali su tada, pakete mogu preuzeti na prodajnom mjestu na platou Skenderije, dok će fanovima iz drugih gradova BiH paketi biti dos-

tavljeni. Balašević će koncert održati sa svojim novim bendom “Panonska mornarica”, dok će bh. projekcija filma biti možda i najveća u regionu sa 4.000 posjetilaca. U filmu “Kao rani mraz” Balašević, koji potpisuje režiju, igra ruskog carskog oficira Atamana Danilova. L. S. R.

Pripreme za koncert popularnog njemačkog repera Azada 28. oktobra u Sarajevu u punom su jeku. Kako ističu organizatori ovog događaja, uposlenici agencije “BMP Team”, interes za nastup poznatog muzičara u klubu “Cinemas” premašio je čak i njihova najoptimističnija očekivanja. - Rezervacije ulaznica svakodnevno pristižu kako iz svih dijelova BiH, tako i iz regiona. Ponosni smo na to što će grad Sarajevo tog dana posjetiti Azadovi fanovi iz

7=E?A HAAHLEH=K E B=LE E EAIJL=

Njemački reper Azad u Sarajevu

Srbije, Hrvatske, Makedonije, Albanije, Austrije, pa čak i iz Njemačke. Ta činjenica ne dokazuje samo njegov kultni status nego nas i dodatno obavezuje kao domaćine u gradu koji će te večeri postati hip-hop središte našeg regiona. Ne sumnjamo da će Azadov sarajevski koncert opravdati očekivanja publike, ali i izvođača, koji je za svoj prvi nastup na našim prostorima odabrao baš bh. prijestonicu - poručuju iz “BMP Teama”. H. P.

Karvaljo: Bujni dekolte i duge noge

Kvartet slavnog američkog gitariste Džona Aberkrombija (John Abercrombie) predstavit će se trećeg dana 15. “Jazz Festa Sarajevo” na sceni Bosanskog kulturnog centra. Aberkrombi je neumorni eksperi- Aberkrombi: Slavni američki gitarista Kvartet kojim će se 3. nomentalista, čvrsto vezan za džez tradiciju, ali uporan u vembra predstaviti u Sarajepomjeranju granica. U više vu, čine vrhunski muzičari s od četiri decenije dugoj kari- kojima je snimio svoj posljejeri objavio je skoro 50 albu- dnji album “Wait Till You ma, od čega kao lider ra- See Her” - violinista Mark zličitih bendova više od 30. Feldman, kontrabasista ToSarađivao je s najpoznatijim mas Morgan (Thomas) i izvođačima džeza, kao što su bubnjar Džoi Baron (Joey). Mark Kopland (Marc Co- Ovaj ansambl donosi melopland), Ralf Tauner (Ralph dičnu i uhu veoma ugodnu Towner), Džon Skofild zvučnu mješavinu ležernih, (John Scofield), Džek de ali znalačkih džez improvizacija. H. P. Džonet (Jack DeJohnette). 

==čA EFHLE=?EA )>AHH>EALC L=HJAJ=

Učesnici 15. “Jazz Festa Sarajevo”

”Westlife” je slomio srca brojnih fanova preksinoćnjom objavom da nakon 14 zajedničkih godina njihovoj saradnji dolazi kraj. U saopćenju koje potpisuju sva četvorica članova popularnog “boy banda” - Niki Birn (Nicky Byrne), Kijan Igan (Kian Egan), Mark Fihili (Feehily) i Šejn Filan (Shane), navodi se kako će im turneja iduće godine biti posljednja u zajedničkoj karijeri. Popularni irski bend osnovan je 3. jula 1998. godine. U početnoj postavi bio je i Brajan Mekfaden (Brian McFadden), koji je napustio bend 2004. - Nakon 14 godina, 26 hitova u top 10, uključujući i 14 brojjedan singlova,11albuma utop 5,10 rasprodatihturneja, više od 44 miliona primjeraka albuma prodatih širom svijeta i bezbroj sjećanja koje ćemo zauvijek nositi sa sobom,

’9AIJEBA’ IA H=IF=

Nakon 14 zajedničkih godina

”Westlife”: Osnovani 3. jula 1998. godine

obavještavamo vas da se razilazimo nakon izdavanja kolekcije najvećih hitova u novembru i turneje iduće godine.

Ova odlukaje dogovorena, sada želimo zasluženu pauzu kako bismo uživali u plodovima svog dosadašnjeg rada i

potražili nove izazove - poručili su momci iz “Westlifea” te su dodali kako se vesele oproštajnoj turneji.

42

Petak 21. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz 

C=IE 

C=IE

Dnevni avaz petak 21. oktobar/listopad 2011. 43

44 Petak 21. oktobar/listopad 2011. Dnevni avaz 48

ni Najve}i dnev oglasnik u Bosni i Hercegovini 
Golf 2, 1986. god., 1.6 benzin, mijenjam za mlađeg golfa dizela uz moju nadoplatu. Tel. 061 343 764 Golf 4 TDI - sve crveno, 1.9, ful oprema, kraj 2001. god, klima, alarm, 2 ključa, crna, 4 vrata, koža, grijači sjedišta, 6 brzina, 4 el.podizača, el. retrovizori, alu felne, spere, bord komp., tek uvezena i registrovana, ekstra stanje, 11.950 KM. Tel. 065 472 216 Golf 5, 1.9 tdi, 2004. god., klima, tek reg, cijena po dog. moguća zamjena za golf 2 uz doplatu. Tel. 061 294 078 Golf III benzin + plin, atest, koža, klima, cent dalj zaključavanje, alu felge sa ljetnim + čelične felge sa zimskim gumama, reg do marta 2012., mijenjam za golf 4 ili 5 tdi. Tel. 061 101 266 Jeta-2, 86 god. benzin. Generalno urađena. Tel. 061 031 808, 033 454 257 Maple C31, star 3 godine, cijena 4.000 KM. Tel. 062 266 486 Mazda 323, 90. g., 13 reg. do 10. 2012. Tel. 062 332 603 Mercedes 123 240 D bez ulaganja 3.000 KM ili mijenjam za Nivu 4x4. Tel. 061 196 242 Mercedes 124 200D, 86 god., zelena, reg. extra stanje, bez ulaganja, cijena 5.350 KM. Tel. 063 365 166 Mercedes 124 linija, dizel, automatik, 1987 god, aluminjske feluge, tek reg. Cijena 4.500 KM. Tel. 063 693 853 Mercedes 250 D, 87. godište, u solidnom stanju. Centralna brava, šiber, servo volan, svjetlo plavi metalik. Cijena povoljna. Tel. 061 319 772 Nissan almera disel, 2001 g, strane table, euro 3, cij 4.300 KM. Tel. 061 168 472 Nissan almera, 2003. god. Dizel, full oprema. Fiksno 7.900 KM. Tel. 061 130 168 Octavia A5 1.9 Tdi dec 2007, srebrna metalic elegance + kupljena u salonu, prvi vlasnik, servisna knjiga, prešla 71.000, u extra stanju. Tel. 061 729 655 Oldtimer Citroen GS 1.3 iz 1980. Vozilo je trajno registrovano i posjeduje originalnu boju. Prešao je 75.000 km. Istinski unikat. Cijena 4.100 KM. Tel. 061 142 418 i 061 900 021 Opel Astra dizel 1.7 TDI, god. proiz. 1999, ful oprema, cijena po dogovoru. Tel. 061 105 040 Pasat 3 - 89, 1.6 TD, registrovan do 27. 07. 2012., metalik sivi, alufelge - 5 krakova, eurokuka, maglenke, el. pod. stakala, 4.800, može zamjena za golf 2, uz nadoplatu. Tel. 061 427 208 Passat karavan, 1.8 benzin, klima, servo, nove gume, euro kuka, tek registrovan, u dobrom stanju, metalik, cijena po dogovoru. Tel. 061 026 858 Peugeot 106, 1.5 diz, 99 god, reg do aprila 2012. g., servo, el podizači, centralna brava, 2xair bag, cd, šiber, prešao 120.000, cijena 5.300. Tel. 061 031 039 Peugeot 307 SW, godina 2004., 2,0 HDI, 90 KS, ljetnje + zimske gume, Hudini brava, panoramski krov, full oprema. Registrovan do 06. 2012. g. Cijena 12.000 KM. Tel. 062 347 224 Peugeot 405, 1.9 D, 1992. god., cijena po dogovoru. Tel. 061 616 183 Povoljno prodajem Fiat Brava 1997. godište. Tel. 061 274 045 Punto kraj 98. godine. Tel. 062 758 416 Renault clio, benzin 1. 2. 2002. god., crna boja, cijena 6.200. Tel. 063 442 342 Renault kangoo 1.5 dci, god. 2003., teretno vozilo, cijena 6.400 KM. Tel. 062 536 237 Renault megane 1.5 dci, 2003. god, zeleni, met, ful oprema, dvije kartice, extra stanje, 10.300 do reg. Tel. 061 108 512 Renault megane 1.5 DCI, 2003. god., zeleni met., ful oprema, dvije kartice, extra stanje, nove gume, 10.500 do reg. Tel. 061 108 512 Renault Megane, 97. godina, 1.4 e, registrovan do aprila 2012., u vrlo dobrom stanju, cijena 3.850 KM. Tel. 063 999 398 Reno 19 god. proiz., 1990., 1,4 benzin. Regist. do 05.2012., cijena 700 KM. Tel. 061 702 043 Reno kangoo, 2005. godište, u odličnom stanju, povoljno. Tel. 061 958 001 Reno megane coupe 1.6, 16 ventila, 1999. godište, cijena 6.700 KM. Tel. 061 730 405 Seat Ibiza 1.4 d, 2003 god., registrovan do 20. 07. 2012. god. Tel. 061 778 103 Seat ibiza 99. g. Ful oprema, klima podizači, el. retrovizori, aerbagovi, itd., 1.4l, 16v, 74kw, nove gume zimske, auto u top stanju, 6.200 KM. Tel. 061 278 115 Seat leon 2001. godina 1.9 tdi limuzina, alarm, zeder, reg do 06/2012., 10.400 KM. Tel. 062 615 888 Seat leon 2001. godina, 1.9 tdi limuzina, alarm zeder, reg do 06/2012., 10.400 KM. Tel. 062 111 110 Seat toledo 1998. godina, 1.9 tdi limuzina, alarm, crveni, klima, reg do 04/2012., 6.300 KM. Tel. 062 111 110 Škoda fabia 2001. god., 1.4 MPI, klima, metalik siva. Vozilo u izvanrednom stanju. Akcijska cijena 6.700 KM. Tel. 062 993 690 Škoda felicia 97. g., registrovan do aprila 1.3B, 3.800. Može zamjena za kombi. Tel. 061 788 076 Škodu felicia 1,3b 2000. god, u odličnom stanju, 3.800 KM. Tel. 062 348 159 Tek registrovan Polo dizel 1.3 crveni, 88 god. Tel 062 939 908 VW buba folcika 1200, 1976. god., tek reg, restaurirana komplet limarijski, nova sva mehanika, urađena generalka motora, novi akumulator i 4 gume + alu felge spuštena. Tel. 063 999 871 VW Polo 1.9 sdi, 2001. god, 4/5 vrata, siva boja, klima, el. paket, tek uvezen, plaćeno sve do registracije, 7.800 KM. Tel. 061 450 542 Zbog bolesti hitno prodajem Rio kija 1.4 sedan, kraj 2007. g., registrovana do kraja god. sa dodatnom opremom, prvi vlasnik, sa pređenih 19.000 km kao nova. Cijena 12.000 KM. Tel. 061 266 525. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta 5 KM. Tel. 061 149 190 Čelične felge za Nisan 7 j x 15 - 1 kom 8 j x 15 - 3 kom. Tel. 061 200 203 Prikolica za 14-ku traktor 1.100 KM. Tel. 063 150 753 Prodajem aluminijske felge 16, 4 šarafa petokrake, sa gumama Momo, cijena 350, hitno. Tel. 062 334 492 Prodajem dijelove za Suzukija marutija. Tel. 061 524 260 Prodajem komplet guma 14-ki sa Alu felgama. Cijena 300 KM. Hitno! Tel. 061 762 843

2110dogl1

Automobili Prodaja 
HITNO! Prodajem Mercedes A 160, god. 2002., dizel, regist. do X 2012., cijena 10.000 KM. Tel. 061 079 755. 11978-1Ndž POLO 1.4i, 2005. god., prešao 30.000 km, kao nov, povoljno. Tel. 061 170 384. 11964-1Ndž BMW X3, 2,5i, 2004. god., prešao 90.000 km, ugrađen certificiran plin, crni, full oprema. Tel. 061 170 384. 11964-1Ndž Prodajem Mercedes A klasu 98. god., i Mercedes E klasa (okac) 97. god., u dobrom stanju. Regist. do 06. 2012.. Tel. 033 537 813, 061 108 779. 11993-1Ndž Audi 4, dizel, 2003. god., registrovan do jula 2012., crna boja, dobro opremljen. Tel. 062 320 320 Audi 80/90 god., 91., motor 16 benzin, 51kw u dobrom stanju + alu felge sa gumama, reg do 10. okt. 2012. god., cijena 3.350, Tuzla, TK. Tel. 062 584 794 Audi A3, kupljen u ASA autu, avgust 2002. god., benzin 1,6, metalik siva! Tel. 061 221 891 BMW 3, limarija ekstra, alu felge, nove gume, zatamnjen, plin, registrovan. Tel. 065 892 512 BMW e 46 2002. god., 316 ti compact extra stanje 12.500 KM. Tel. 062 350 666 Džip suzuki 85. god, 1,3 benzin, sa redukcijom, registrovan, 3.500 KM ili zamjena. Tel. 062 482 258 Felicia karavan, 1,3, 1966, sa katalizatorom, prešla 200.000, cijena 2.700 KM. Tel. 061 217 510 Fiat punto 1.3 dizel 2004. god., bijela boja, cijena 6.800 KM, može zamjena za punta. Tel. 061 144 162 Fiat punto 1.9 D 2002 g, reg do 7. 2012., nove gume, nov akumulator, servo, abs, cd, crveni, troja vrata. Tel. 061 351 087 Fiat seicento, 2000. godina, 900 kubika, metalik sivi, registrovan, u odličnom stanju, mala potrošnja, gradski auto, cijena 3.500 KM. Tel. 062 534 343 Fiat tipo 1990 metalik zelena 1.1 benzin bez ulaganja. Tel. 063 794 850 Ford escort 1998. god. karavan, klima, benzin 16V. reg 04. 01. 2012. Cijena 3.000 KM. Tel. 063 230 998 Ford eskort 1.6 benzin, 1991. godina, registrovan do 6. mjeseca 2012. Cijena 1.500 KM, Mostar. Tel. 062 711 920 Ford focus, 1.8 TDI, 2000. god, metalik sivi, klima, alu felge, cd, ghia oprema. Registrovan do 05. 2012. god. U extra stanju. Tel. 061 841 002 Golf 1.3 benzin - ajnšpric, 90-ta, neregistrovan, cijena 1 800 KM. Tel. 063 993 932 Golf 1999. godina 1.9 tdi limuzina, alarm, 2 vrata, reg do 10/2012., 8.700 KM. Tel. 062 111 110 Golf 2 sive boje četvero vrata, šiber, 1.3 benzin, tek registrovan. Tel. 061 191 141

NAPOMENA: Prilikom slanja SMS-a nemojte stavljati znakove ć, č, đ, š,ž. Izdajem jednosoban lijepo namješten stan u opštini Novi Grad. Tel. 061 228 353 Izdajem jednosoban namješten stan u privatnoj kući sa posebnim ulazom, Pofalići. Tel. 066 911 441 Izdajem jednosoban stan u kući, poseban ulaz. Trebevička 93. Tel. 033 226 193, 062 712 991 Izdajem jednosoban stan u privatnoj kući, poseban ulaz, sve novo. Tel. 062 810 943 Izdajem jednosoban stan za 2 osobe kod Bosmala. Tel. 061 550 869 Izdajem jednosoban, prazan stan. Tel. 061 203 376 Izdajem jednosoban, zaseban i opremljen stan sa grijanjem, lijepa lokacija Breka II. Tel. 033 538 185 i 062 147 003 Izdajem lux. stan120 m2 namješten sa dvorištem, vrtom i garažom, Koševsko Brdo - Ciglane. Tel. 062 714 650 Izdajem manju kuću praznu na duži period, Safeta Isovića 21, Buća Potok, cijena 150 KM. Tel. 033 618 384 Izdajem namješten dvosoban stan s centralnim Aleja lipa 62. Tel. 061 336 952 Izdajem namješten dvosoban stan s centralnim. Tel. 061 336 952 Izdajem namješten jednosoban stan Stari Grad, zvati iza 15h. Tel. 061 108 770 Izdajem namješten stan na Grbavici u privatnoj kući. Tel. 063 639 213 Izdajem namješten stan studenticama kod FDS-a, centralno grijanje, kablovska, internet. Tel. 033 655 398 Izdajem nov namješten,dvosoban stan sa garažom na Šipu. Tel. 061 811 833 Izdajem povoljno jednosoban namješten stan u privatnoj kući u Pofalićima - Sarajevo. Ulaz i režije odvojeni. Tel. 033 655 329 Izdajem prazan dvosoban stan na Dobrinji, prvi sprat. Tel. 061 144 162 Izdajem sobe momcima u por. kući, ima sve, 100 KM po sobi. Pofalići iznad FDS-a. Tel. 066 003 937 Izdajem sobu blizu Medicinskog i Građevinskog fakulteta. Tel. 033 205 396 Izdajem sobu na Mejtašu zaposlenoj zeni ili studentici. Tel. 061 200 363 Izdajem sobu studentici - centar. Tel. 061 206 911, 070 239 810 Izdajem sobu studentu 150 KM, cent. grijanje ulazi u kiriju. Pofalići. Tel. 033 653 606 Izdajem sobu u trosobnom stanu studentici ili zaposl. ženi, upotr. kuhinje, kupatila, kod RTV doma. Tel. 033 542 235 Izdajem sprat kuće. Može namješten i sa garažom. Pofalići. Tel. 061 944 370 Izdajem sprat u priv. kući 3 sobe, kuhinja, KTV, internet, centr. grijanje, ul. Posavska, studentici, Hrasno. Tel. 033 521 592 Izdajem stan na Kobiljoj Glavi. Tel. 033 485 176 Izdajem stan u privatnoj kući, poseban ulaz i sva brojila. Ilidža, Kasindolska 7. Tel. 062 943 325 Izdajem stanove Titova stan dvosoban ekskluzivan u jatovom neboderu, Titova 70 m2 stam. poslovni prostor, Kalmija Baruha dvoetažan stan 100 m2, Vraca Dobojska 132 m2 ekskluzivan stan. Tel. 062 959 129 Izdajem studenticama 2-soban stan u Hrasnom. Tel. 033 643 515 i 033 521 880 Izdajem studenticama opremljen stan, centralno grijanje, cijena 200 Km, Aneks. Tel. 063 892 067 Izdajem studenticama trosoban namješten stan sa centralnim grijanjem kod Merkura na Otoci. Tel. 062 671 747 Izdajem u centru kod OHR-a kuću sa dvoetažnim stanom 3-5 studenata ili porodici. Tel. 062 337 925 Izdajem u centru namješten stan. Tel. 061 156 170 Iznajmljujem prizemlje kuće u Barama, blizu DP supermarketa, zaseban ulaz, parking. Tel. 061 540 451 Povoljno izdajem sobu studentici u strogom centru grada sa grijanjem i upotrebom kuhinje i kupatila. Tel. 033 201 477 Sobu izdajem dobro opremljenu, ima cen. grij., studentici, Hrasno. Tel. 062 181 870 U porodičnoj kući izdajem sprat, odnosno novosagrađen, luksuzno napravljen stan s đakuzijem, studentima ili zaposlenim osobama površine 120 kvadrata u Ulici Sklade u naselju Doglodi kod Stupa. Tel. 062 481 388

Stanovi Izdavanje 
Izdajem garsonjeru na duže vrijeme kod MUP-a N. Grad, kirija 180 KM + režija. Tel. 677 504. 12044-1Ndž Izdajem namješten trosoban stan u privatnoj kući sa centralnim grijanjem, kablovskom i vlastitim parkingom. Tel. 061 157 071. 2475-1tt Izdajem kuću sa stanom i poslovnim prostorom na 2 etaže u centru Sarajeva. Tel. 061 160 482. 12018-1Ndž Alipašino jednosoban moderno opremljen centralno, blind, od 1-og, 350 KM, zaposlenoj osobi, izdajem. Tel. 062 677 488 Alipašino polje, B faza, izdajem ili prodajem adaptiran i namješten jednoiposoban stan. Tel. 061 223 065 Braće Begić, Koševsko brdo, izdajem komforan, potpuno namješten dvosoban stan, cijela etaža privatne kuće. Tel. 061 131 900 Breka 57 - Izdajem namještenu sobu, poseban ulaz sa grijanjem 150 KM. Struja i voda posebno. Tel. 061 890 311 Hrasno, Olovska 162, udaljeno 300m od pekare AS. Izdajem namještenu garsonjeru u kući sa dva ležaja. Cijena po viđenju. Tel. 061 862 730 Ilidža - Pejton, dvosoban fino opremljen, 53 kv, centralno, zgrada, 300 KM, izdajem. Tel. 062 677 488 Ilidža Osjek, izdaje se kuća, termo izolacija. Tel. 061 304 213 Izdaje se na duži period renoviran dvosoban stan u suterenu - Č. Vila 2, Gradačačka ulica. Tel. 065 512 520 Izdajem 2-soban namješten stan kod Medicinskog fakulteta za 2 studenta (studentice), cijena 680 KM sa fix. režijama. Tel. 061 224 155 Izdajem dvije sobe studentima kod Druge gimnazije. Tel. 061 320 946 Izdajem dvokrevetnu sobu s centralnim grijanjem, djevojkama, Č. Vila. Tel. 033 649 152 Izdajem dvosoban i jednosoban stan, sve zasebno, B. Potok. Tel. 618 353, 061 269 155 Izdajem dvosoban namješten stan sa grijanjem, Safeta Zajke. Tel. 061 149 442, 061 233 948 Izdajem dvosoban namješten stan studentima, blizina kampusa. Tel. 061 514 816 Izdajem dvosoban stan sa grijanjem, poseban ulaz, Safeta Zajke. Tel. 061 149 442, 061 233 948 Izdajem dvosoban stan, sprat privatne kuće, poseban ulaz, Buća Potok, ul. Amira Krupalije, cijena 150 KM. Tel. 033 647 589 Izdajem garsonjeru kod Vijećnice. Tel. 033 532 457 Izdajem garsonjeru na Otoci (kod Merkura), u neboderu lijepo namještenu i renoviranu sa novim kupatilom, centralno, na duzi period, XV sprat. Tel. 061 522 190 Izdajem garsonjeru u Starom Gradu. Tel. 061 924 656 Izdajem ili 50m2, nenamješten, ul. Bosanskih Gazija. Tel. 061 288 939 Izdajem Ilidža luksuzuno opremljen za strance na 3 etaže 180 m2. Tel. 061 288 939

Potražnja 
Kupujem golf, opel, ford i ostalo. Tel. 061 084 692 Kupujem havarisana i ostala auta za dijelove. Tel. 061 249 467 Kupujem havarisana i ostala auta. Tel. 061 614 887 Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441, 062 274 441 Kupujem havarisana vozila, pasat 3 i golfove. Tel. 061 504 190 Kupujem ispravna i havarisana vozila mlađa godišta. Tel. 061 507 984 Kupujem ispravna i manje havarisana vozila, mlađa godišta, isplata odmah. Tel. 061 507 984 Kupujem japanska i ostala havarisana i rashodovana vozila. Tel. 063 459 893 Kupujem japanska i ostala havarisana vozila. Tel. 061 365 193 Kupujem kombi t4 putnički. Tel. 062 374 737 Kupujem vozila manje vrijednosti. Kraće karakteristike o vozilu s cijenom slati putem poruke. Tel. 062 588 266 Kupujem vozila niže vrijednosti, havarisana, na stranim tablama i sl. Tel. 061 758 217 Tražim tab. 074-K-240, Golf Ia, n.n. vlasnika, hitno, radi odjave vozila. Svaka informacija je korisna. Hvala. Tel. 062 596 906 Uzimam havarisana auta. Tel. 061 084 692

Prodaja 
Prodajem četverosoban renoviran stan 109 m2 u epicentru, prvi sprat, plinsko etažno grijanje, pogodan za više namjena. Cijena po dogovoru. Tel. 062 467 366, 062 921 419. 1465-1tt Prodajem stan 69 m2, Marijin Dvor, Kotromanićeva, prvi sprat, plin, useljiv, 2.550 KM/m2. Tel. 061 211 303. 2232-1tt Bjelave, prodajem stan 40 m2 + balkon, renoviran. Tel. 061 286 603 Breka - prodajem troiposoban stan 94 m2. Tel. 061 839 592 Breka 67 m2, 3. sprat, ul. I. Mujezinovića, ima 2 balkona, etažno gr., adaptiran 2.300 KM. Tel. 061 269 835 Breka kod OMV - pumpe, veća garsonjera, balkon, etažno grijanje, namještena ili polunamještena I-spr. Tel. 061 522 190 Centar, Avde Jabučice, prodajem stan 67 m2 ili mijenjam za manji, potrebna adaptacija. Tel. 061 838 707 Dobrinja I, Trg Zlatnih ljiljana dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa kuhinjom rađenom po narudžbi. Tel. 061 538 128

Kamioni 
Hitno prodajem putnički kombi Fiat dukato 1,9 D, registrovan do 15. 4. 2012. Tel. 065 047 764 Peugeot partner 1.9 d, god. 2003., uvezen, teretni, cijena 5.400 KM. Tel. 062 536 237 Prodajem kombi Hyundai H-1, 2006. godina, sa pređenih samo 11.000 km, 2.5 tdi, na kombiju nema tragova korištenja, cijena povoljna! Tel. 061 171 998 Prodajem putnički kombi (8+1) VW T4 2,5 tdi Syncro. 2000. god. Tel. 066 234 499 Prodajem putnički kombi VW T2. Tel. 061 102 911 Prodajem putnički kombi VW, T5, 2005. god. Tel. 061 210 018 Tamić kiper, 1990. god. Tel. 061 131 750

Motocikli 
Prodajem Kawasaki ZR7, 99 god. u odličnom stanju ili mijenjam za noviji automobil uz moju doplatu. Tel. 061 171 327 Prodajem motocikl Suzuki gsx750, 2001. godina, povoljno 3.300 KM. Tel. 062 350 666 Prodajem motocikl Yamaha YZF 750 ccm, 94. godina, 100 KS, plavo-bijela boja, drugi vlasnik u BiH. Extra stanje. Cijena po dogovoru. Tel. 062 987 921

Dijelovi i oprema 
Air bag na volanu i tabli za golf 4 pasat 4-5 audi 3 - 6 opel 4 kraka + sjedište. Tel. 061 200 203 Auto dijelovi razni novi - polovni za Opel korsa tigra astra zafira vektra omega frontera. Tel. 061 200 203

Ford courier 1.8 d, registrovan, god. 2000., cijena 3.600 KM. Tel. 062 536 237

Dnevni avaz petak 21. oktobar/listopad 2011. 45 
Hitno prodajem stan u Hrasnom 59 m plus lođa 12 m balkon 6 m ispred zgrade parking, Džamijska 7. Tel. 062 320 484 Hrasnica jednosoban stan sa velikim balkonom na 2. spratu u odličnom stanju, 42.000 KM. Tel. 061 510 964 Hrasno Trg 38 m 8. sprat, pretvoren u 1,5 soban, kompl. adaptiran, PVC stolarija. Nova kuhinja, plakari, vrijedi pogledati. Tel. 061 269 835 Ilidža - Otes, prodajem stan 45 m2, I sprat, povoljno. Tel. 061 748 943 Jednoiposoban stan 49 m, treći sprat dva balkona, blizu obdaništa, škole, doma zdravlja, itd. Otoka. Tel. 061 227 459 Koševsko brdo prodajem jednoiposoban stan 40m2 kompletno renoviran. Cijena po dogovoru. Tel. 061 803 715 Lijep, dvosoban, prazan, solidna gradnja, povoljna pozicija u Novom Sarajevu. Prodaja ili lizing ili dugoročni najam, vlasnik. Tel. 062 184 126 Nov stan u Tuzli - Stupine, dvosoban, 61 kvadrat prodajem ili mijenjam za Sarajevo. Tel. 061 548 917 Novogradnja Nedžarići “Tibra Pacifik” garsonjera 38 m2 na 4 spratu, čist pogled, sunčana strana. Cijena 1.600 KM/m2. Tel. 061 072 815 Novogradnja Stup “Tibra 2” stanovi sa klimom koji su u ponudi samo kod nas, od 27 do 94 m2. Ekstra povoljna cijena. Tel. 061 504 425 Povoljno prodajem jednosoban stan na Čengić vili, ukupna površina 39 kvadrata. Adresa Džemala Bijedića 34. Tel. 061 502 266 Povoljno prodajem stan u Hrasnici 54 m2. Tel. 062 229 677 Povoljno Stup novogradnja stanovi Tibra 2 od 28 do 90 m2, Nedžarići novogradnja 48, 59, 65, 67 m2. Tel. 063 894 278 Prodaja ekstra ponuda Socijalno 55m2 cijena 94.000 KM; N.Grad 34 m2 51.000 KM. Tel. 061 493 323 Prodaja jednosobnog stana 38 m2, prvi sprat, adaptiran, blizina Baščaršije, ima balkon i šupu. Tel. 033 237 291, 063 522 830 Prodajem 1,5 stan u strogom centru 40m2, 2sprat,Jadranskaulica, CGplin, sunčan, parking. Tel. 061 100 956 Prodajem 1,5-soban stan u strogom centru 40 m2, 2 sprat, Jadranska ulica, CG plin, sunčan, parking. Tel. 061 100 956 Prodajem dvoetažni stan 90 m2, plus 2 balkona, kod češke i španske ambasade u blizini Vijećnice, 200.000 KM. Tel. 061 222 030 Prodajem dvoetažni stan u Aerodromskom naselju 54 m2 + 35 m2 potkrovlje. Vrlo povoljno, papiri uredni, vlasništvo 1/1. Tel. 061 740 460 Prodajem dvoiposoban stan - Č. Vila 63 m2, odlična lokacija, adaptiran, centralno, IV-sprat, ustakljen balkon, uredan haustor. Cijena fiksna 1.880 KM. Tel. 061 522 190 Prodajem dvosoban stan 54 m2 u starom Ilijašu, cijena 45.000 KM. Tel. 061 572 069 Prodajem dvosoban stan na Dobrinji kvadrant c5 prvi sprat plin cijena 86.000 KM. Tel. 066 138 608 Prodajem dvosoban stan u Konjicu, 54 m2. Ulica Civilnih žrtava rata. Tel. 062 674 920 Prodajem E. Šehovića 70 m2, A. Šaćirbegović 58 m2, Bolnička 48 m2. Tel. 061 558 932 Prodajem garsonjeru, naselje Otoka. Tel. 033 542 623 Prodajem jednosoban stan 32m na Ciglanama. Tel. 061 247 966 Prodajem jednosoban stan 43m na Alipašinom, Geteova ili mijenjam za veći uz doplatu. Potrebna adaptacija, 65.000 KM. Tel. 061 722 643, 061 171 749 Prodajem jednosoban stan M. Dvor 40 m2 centar. Tel. 061 715 543 Prodajem stan 34m2, 2. kat kod okretnice Otoka, adaptiran, izmijenjeni prozori i ulazna vrata. Tel. 063 522 830, 033 643 667 Prodajem stan 90 m2, 4 sobe, kuhi, trpez, 2 wc, 2 balk, ostava, podr, blind vrata, plin, etažno, Avde Smajlov 1c, vis priz. Tel. 061 431 760 Prodajem stan na Dobrinji 3 visoko prizemlje 66 m2. Cijena po kvadratu 1.560 KM. Tel. 061 382 408 Prodajem stan na Dobrinji 4, ul. Gandijeva 11. Stan je 72 m2 sa 2 toaleta, plus podrum i terasa. Lijepa i tiha lokacija. Cijena 105.000 KM. Tel. 062 345 767 Prodajem stan na Stupu u novogradnji od 51,00 m2 i 68,00 m2 po cijeni 1,021,60 KM m2 + PDV. Tel. 061 548 023 Prodajem stan na Stupu u novogradnji od 54,00 m2, 56,00 m2, 61,00 m2 i 68,00 m2 po cijeni 1,215,00 KM m2 + PDV. Gratis parking mjesto. Tel. 061 548 023 Prodajem stan S. Kolonija tri etaže 120.000 KM, Lužani 57m 1.600 KM, Dobrinja 55m 1.500 KM, Otoka 55 1.800 KM, Hrasno 36m 1.800 KM, Alipašino 65m 82.000 KM. Tel. 061 177 556 Prodajem stan u Sarajevu, Ciglane, ravni dio, III sp., 73 m2, 2 balkona, 175.000 KM. Tel. 061 926 069 Prodajem u Tuzli kod stadiona Tušanj stan novogradnja 3. sprat 108 m2, 170.000 KM. Tel. 061 845 730 Strogi centar Katedrala 109 kv adaptiran, polupotkrovlje 3. sprat povoljno. Tel. 061 935 477 Strogi centar, kod Doma Armije 147 m2 na drugom spratu. Tel. 061 558 932 Uknjižen novi stan u centru Vogošće, 54 m2, spušteni plafon, ugradbena rasvjeta, italijansko Vitra kupatilo, austrijski parket - orah, prodajem 30% ispod zvanične cijene! Tel. 063 460 952 Vogošća 2-iposoban stan 65 m2 i garaža betonska sve 1/1, Tomo Mendes. Tel. 062 009 475 Vogošća centar novogradnja stan 48m2 jednosoban, uknjižen, odmah useljiv, balkon, lift, cijena 1.486 KM/m2. Tel. 061 571 199 Vogošća centar novogradnja stan 75m2 trosoban, uknjižen, odmah useljiv, balkon, lift, cijena povoljna. Tel. 061 571 199 Aneks nova kuća nedovršena na početku Vrbovske sa poslovnim prostorom, garažom, dvije etaže, dobar prilaz, hitno i povoljno. Tel. 061 247 174 Ilidža - kuća kod stare Opštine sa 483 m kvadratna stambenog prostora i 676 m kvadratnih okućnice. 065 877 065. Ilidža, Kobiljača, vikend kuća 125 m2 sa okućnicom 1.820 m2, sa lijepim pogledom. Cijena po viđenju. Može i zamjena za hrvatsko primorje. Tel. 062 552 293 Kuća u centru Makarske, Kala Larga p + 2, papiri 1/1. Tel. 063 899 989 Prodaja, kuća novogradnja, Sedrenik, Sarajevo, može zamjena za odgovarajući stan uz doplatu ili stan i vikendicu u KS. Tel. 061 210 755 Prodaje se kuća modernog stila u Starom Gradu na Bistriku. Korisni prostor 270 m2, tri posebne etaže, dvije garaže s 3 mjesta, bašta 850 m2. Kuća u gruntu 1/1. Tel: 061 543 234 Prodaje se kuća ul. Čadordžina 212 m2 + terasa, balkon, 300.000. Tel. 062 619 361 Prodajem dvije kuće, šest duluma zemlje na Gazinom Hanu. Tel. 066 854 149 Prodajem hitno kuću i zemlju u Crnoj Bari - Bogatići Srbija. Tel. 00387 61 226 645 Prodajem ili mijenjam kuću u Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 061 817 960 Prodajem kuću i okućnicu ukupno 200 m2, iznad Skenderije, ul. Stolačka 19. Tel. 033 442 998, 062 139 085 Prodajem kuću Ilidža Pejton prizemlje, 2 sprata sa garažom i poslovnim prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007 Prodajem kuću na Boračkom jezeru sa dva duluma zemlje. Tel. 061 382 292 Prodajem kuću na Poljinama. Tel. 061 856 179, 065 249 146 Prodajem kuću u D. Hotonju papiri uredni, prizemlje i 2 sprata, bašta 700 m2 uz cestu. Tel. 061 106 856 Prodajem kuću u Draževićima Kiseljak. Novogradnja, 1/1, zemljište 1.685 kvadrata, uključen sav namještaj, centralno grijanje. Tel. 063 230 998 Prodajem kuću u Hrasnici dupleks, adaptirana, dva jednosobna stana, dvije garaže, bašta i nus prostorije. Tel. 061 194 841 Prodajem kuću u Prnjavoru, Ilije Malića 11. Tel. 033 453 617 Prodajem kuću u starom dijelu grada. Tel. 033 200 877 Prodajem kuću vikend na sprat, 2 dunuma voćnjaka, jedan kroz jedan vlasništvo, Gromiljak kod Kiseljaka, 35.000 KM. Tel. 061 771 685 Prodajem nedovršen vikend objekat na Jablaničkom jezeru sa dozvolom i priključcima. Tel. 061 102 911 Useljiva kuća od 120 m2, vrlo povoljno, asfaltni prilaz, Stari Grad. Tel. 062 150 856 Vogošća, kuća dupleks: jednosoban stan, garsonjera, garaža, ostava, terasa 6x5,5, mogućnost proširenja, 63.000 KM fiksno. Tel. 436 322 Žepče, prodajem kuću sa 2 odvojena stana. Može i samo jedan stan. Garažu, gosp. objek. baštu, cijena i plaćanje po dogovoru. Tel. 032 596 516 i 063 199 266 ILIDŽA - Mala aleja, centar prodaje se poslovni prostor za sve namjene. Tel. 061 485 444, 036 572 101. 1459-1mo Izdaje se kancelarijski i skladišni prostor u Ložioničkoj ulici. Moguć pristup kamionu. Informacije na tel. 033 521 203. N. Izdajem poslovni prostor na 2 etaže od po 75 m2 u centru Sarajeva. Tel. 061 160 482. 12018-1Ndž Izdajem poslovni prostor 16 m2 Azize Šaćirbegović bb Hrasno kod Robot Comerca. Tel. 061 172 801 Izdajem poslovni prostor u centru Konjica od 30 m2. Kirija 300 KM mjesečno. Tel. 061 285 407 Izdajem prostor 620 m2 na Stupu preko puta crkve, pogodan za razne namjene. Tel. 061 571 199 Izdajem radnju na Č. Vili 37m za sve namjene. Tel. 061 168 472 Izdajem u centru dva poslovna prostora 36 m2 i 14m2 u neposrednoj blizini Katedrale, pogodni za sve namjene, exkluzivno sređen, ulica Petrakijna 16, frekventna ulica. Tel. 061 701 387 Iznajmljujem kancelarijski prostor na M. Dvoru, 2x80m2 na I i II spratu (zaseban ulaz), 50 metara od Parlamenta BiH. Tel. 061 836 521 Iznajmljujem restoran sa dva ribnjaka i velikom baštom, 2 km od Baščaršije, papiri uredni. Tel. 061 432 630, 033 219 488 Kupujem poslovni prostor oko 20 m2 na atraktivnijoj lokaciji. Tel. 061 218 275 lzdajem poslovni prostor na Ilidži centar pov 100 m2. Tel. 061 778 247 Poslovna zgrada, Ferhadija, I i II sprat idealno za urede. Tel. 061 558 932 Prodajem ili izdajem poslovni prostor u Tuzli - Stupine, 15 kvadrata. Tel. 061 548 917 Prodajem posl. prostor 26 m2 u posl. zgradi Unipromet. Tel. 061 686 524 Zenica prodajem poslovni prostor suteren 60 kvadrata pogodan za sve namjene. Tel. 061 795 489 i 061 753 131 Cirkular - trof. motor (žaga i noževi za hoblanje na istoj osovini). Tel. 061 145 885 Elektro-motor sa hidrauličnom pumpom za betonaru (vrata mješalice). Cijena 200 KM. Tel. 062 561 778 Građ. kompresor Demag 3.3 m3 sa alatom Rk 23 (bušenje) Rk 17 (razbijanje kamena i betona). Tel. 061 915 874 Prodajem drebang s alatom. Supra 550. Tel. 061 131 014 Prodajem viljuškar marke Hyster, 5t, duge vile. U ekstra stanju. Povoljno. Tel. 061 163 894 Fuji film 12 megapixela, 5x optički zum nov u kutiji digitalni aparat i digitalna kamera sa karticom. Tel. 061 817 960 Prodajem skener sa kopi aparatom HP Deskjet F380 70 KM, Vogošća. Tel. 061 788 076

Ostalo 
Balkonska vrata pvc, nova 210x95 - 7 komada, prozori pvc 135x110 - 9 komada, 125x110 - 2 komada sa al. roletnama, uvoz iz Njemačke. Tel. 061 221 441 Prodajem 3 ustakljena prozora 160x130 sa zaštitnim gelenderima. Tel. 061 108 221 Prodajem grede 10x12 cm 5 i 6 m. Vojkovići. Tel. 065 499 060 Prodajem polovan crijep Kontinental. Tel. 062 829 321 Prodajem polovan crijep u veoma dobrom stanju “Novi Bečej tip 222” vrlo povoljno. Tel. 062 966 589 Prodajem polovnu stolariju “Jelovica”. Tel. 061 914 159 Prodajem punu ciglu, format 25X12 cm. Tel. 066 711 208

Namještaj 
Hitno prodajem manji ugao u odličnom stanju. Cijena 350,00 KM. Tel. 061 200 820 Prodaje se ugaona garnitura, 320x260 cm, smeđe boje, 100 KM. Tel. 033 228 000 Prodajem garnituru iz dnevnog boravka trosjed, dvosjed i fotelja. Tel. 062 098 006 Prodajem garnituru za dnevni boravak, nova, cijena po dogovoru. Tel. 033 460 346 Prodajem namještaj stilski po komadu i naveliko mermerne ploče i druge stvari. Tel. 062 189 558 i 033 658 318 Prodajem regal-most, dvije vitrine puno drvo, korišteno, vrlo povoljno. Tel. 033 531 192 Prodajem sto za dnevni boravak orginal kamena ploča sarena. Tel. 061 278 188 Prodajem ugao sa foteljom, dvosjed i fotelju, sve 300 KM. Tel. 033 465 545

Potražnja 
Agencija Sigenx kupuje nekretnine u Sarajevu i posreduje pri prodaji nekretnina uz proviziju od 3 %, te unajmljuje nekretnine za poznate klijente. Tel. 061 170 254 Kupujem garsonjeru na Dobrinji bez posrednika i agencija samo od vlasnika 1/1 do 45.000 KM. Tel. 066 235 385 Kupujem manji stan u zgradi do 40 m u Vogošći. Tel. 061 779 609 Kupujem stan do 40 kvadrata, po mogućnosti do trećeg sprata. Tel. 061 387 197, 033 802 070 Kupujem stan na Dobrinji, prizemlje, suteren, do 45 kvadrata. Tel. 061 521 818 Potreban jedan ili dva cimera, odvojena soba, Alipašino B faza, odmah ispod trolejbuske, kablovska, internet, povoljno. Tel. 062 454 402 Potreban manji i lijepo namješten stan za stranca do 500 KM na relaciji Grbavica, Kovačići, Skenderija na duži period. Samo ozbiljne ponude. Zvati od 08 do 16h. Tel. 066 990 472 Tražim cimerku, mogu i dvije. Tel. 061 448 630

Bijela tehnika Kompjuteri 
PROFESIONALNO RJEŠAVANJE KOMPJUTERSKIH PROBL., POVOLJNO. UGRADNJA I ZAMJENA KOMPONENTI, ANTIVIRUSNA ZAŠTITA. INSTAL. WINDOWSA, UMREŽAVANJE. DOLAZAK NA ADRESU. TEL. 061 170 085. 2467-1tt EPCSERVIS - VRŠI POPRAVKE RAČUNARA, LAPTOPA I RAČUNARSKE OPREME. VRLO BRZO, EFIKASNO I POVOLJNO. DOLAZAK BESPLATAN. TEL. 062 643 394. 11998-1Ndž Polovan frižider Bira 130+35 lit., cijena 70 KM. Tel. 061 905 086, 033 218-573. Prodajem mašinu za veš, nova, nekorištena, 100 KM. Tel. 065 923 891 Stara tipa mašina za veš Gorenje, 100 KM, zvati naveče. Tel. 238-283.

Zamjena 
Mijenjam četverosoban stan u centru za dva manja do Otoke. Tel. 062 193 207 Mijenjam kuću u Starom Gradu za jednoiposoban stan - Sarajevo. Tel. 063 514 023 Mijenjam stan 39 m2, na Dobrinji 2, za sličan u Starom gradu ili Centru. Tel. 061 106 849 Mijenjam trosoban stan na Dobrinji 74m, 2 balkona, adaptirano i 2 duluma zemlje pod voćnjakom na Poljinama za 2 odgovarajuća stana u strogom centru. Može 1 u starom gradu. Tel. 061 345 823 Mijenjam za hrvatsko primorje vikend kuću 125 m2 sa okućnicom 1820 m2 sa lijepim pogledom, Kobiljača opština Ilidža. Tel. 062 552 293 Penzioner iz Sarajeva mijenja stan 35 m u trospratnoj zgradi kod Vrhovnog suda, renoviran, kabl., parking basta za sl. nekretninu na Jadranu urednih papira. Tel. 062 562 601

Ostalo 
Kupujem norvešku gusanu peć (Jotul), humanitarnu - polovnu, plaćam 250 KM. Tel. 061 400 190. 395-1ze Fasadna plinska peć Emina 5,5 KW malo korištena povoljno. Tel. 062 672 539 Plinska fasadna peć 5kw kao nova. Tel. 063 038 147 Prodajem jako povoljno skoro nov šporet na čvrsto gorivo marke Smederevo ložište desno. Tel. 063 612 119 Prodajem nov madrac od memorijske pjene dimenzija 170 sa 200. Cijena 350 KM. Tel. 061 208 663 Prodajem peć za narodno grijanje 24kw. Tel. 061 480 156 Prodajem sto trpezarijski i 4 stolice kožne 70 KM. Tel. 065 361 160 Prodajem TA peć 3.5 kw povoljno malo korištena. Tel. 061 719 865 Prodajem termo peći trojku i peticu. Tel. 033 659 270, 066 150 391 Prodajem željezni krevet na sprat. Tel. 062 599 869

Garaže 
Garažu izdajem 13 m2, Aerodrom. naselje, povoljno, A. Šeremeta. Tel. 061 897 959 Garažu izdajem sa kanalom 15 m2 blizu kina Kumrovec. Tel. 061 145 847. Izdajem garažu na Čengić Vili. Tel. 033 642 610 Izdajem garažu povoljno, Sarajevo. Tel. 061 922 569 Izdajem garažu u privatnoj kući na Grbavici I. Tel. 063 639 213 Prodajem 2 garaže na Ciglanama jedna do druge iza Robota. Tel. 061 856 041 Prodajem garažu na Grbavici. Tel. 062 547 731 Prodajem garažu u naselju C5 Dobrinja, veličina 12,69 m2, cijena eur 7.000,00. Tel. 062 127 677 Prodajem ili izdajem garažu u Tuzli - Stupine. Tel. 061 548 917 Vogošća Jošanička kod početne stanice za Sarajevo. Prodajem podzemnu garažu. Tel. 062 460 751

Zemljišta 
Prodajem 800 m kvadratnih zemljišta, Hrasnica, Kovači. Tel. 033 513 464 Prodajem imanje na Kobiljači kod Sarajeva 3 dul. Tel. +49 176 3820 9768, +352 691 84 6930 Prodajem zemljiste na Poljinama 35 KM/m2. Zemljište je uz asfaltni put. Tel. 061 170 254 Prodajem zemlju 1.500 m cijena 10 e po m u Dračevicama blizu Blagaja i Mostara. Tel. 063 865 853 Prodajem zemlju 867 metara kvadratnih, lokalitet Žunovnica Hadžići, osigurani svi priključci. Tel. 062 299 280 Prodajem zemlju industrijska zona Stup i Mostarsko raskršće povoljno i hitno, sa pratećim objektima. Tel. 061 288 939 Prodajem zemlju u Binježevu 680 kvadrata, papiri uredni, dozvola za gradnju na prateće objekte voda i struja u parceli, cijena po dogovoru. Tel. 062 450 866 Višegrad Drinsko, prodajem 12 dunuma zemlje 18.000 KM. Tel. 033 453 617 Zemlja, 2.600 dunuma, Vogošća, Gornja Jošanica. Priroda, svi priključci. Tel. 061 244 715 

Apartman na Vlašiću, blizu starta žičare. Tel. 061 210 650 Apartmani, namještene sobe za dnevni boravak i prenočište. Kod Vize. Tel. 061 897 866 Apartmansko prenočište iznad Katedrale, parking, internet, kablovska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647 Bjelašnica apartman 56 m2, ll sprat, balkon, lift, garaža, povoljno. Tel. 061 571 199 Gradac - povoljno izdajem sobe sa balkonima, pripadajućim kupatilom i WC-om i upotrebom kuhinje. Tel. 00385 21 697 340 Hrasno, sobe za noćenje i kraći boravak. Tel. 062 100 285 Izdajem apartmane, sobe za noćenje sa parkingom od 15 do 25 KM, Koševsko Brdo. Tel. 062 226 665 Izdajem sobe za prenočište u blizini Baščaršije. Sobe imaju svoje kupatilo internet, cablovsku, parking. Tel. 061 184 724 Izdajem vikendicu na Jahorini 50 m od skijaške staze. Tel. 066 136 470 Neum - povoljno izdajem apartmane smještene uz more. Tel. 063 327 098, 036 884 169 Prenočište na Baščaršiji, sobe sa kupatilom, TV-om, cijena 20 KM. Tel. 061 192 073 Prodajem apartman na Bjelašnici 41 m2 na prvom spratu. Tel. 061 558 932 Prodajem apartman u Bristu, Makarska rivijera, 56 m2. Sa pogledom na more, dva balkona, parking, cijena 69.000 eura. Tel. 061 485 199 

HITNO! RASPRODAJA KOMPJUTERA PENTIUM 4 SA WIN XP SISTEMOM, TAS, MIŠ, INTERNET, ZVUČNICI, NAPOJNI, ITD. KOMPLET 99 KM. TEL. 061 578 517. 12063-1Ndž Servis računara “AKI” Grbavica. Instalacija, održavanje, antivirusi, programi, internet, nadogradnja računara. Sve na jednom mjestu. Dolazak na kućnu adresu. Tel. 061 545 375 Servis računara Majo, profesionalna dijagnostika i popravak računara, instalacija windowsa, antivirusna zaštita, internet konekcija + konfiguracija wireles rutera. Tel. 061 243 611 Servis računara, instalacija sistema (XP, Win 7), pratećih programa, drajvera, antivirusna zaštita. Dolazak na adresu u Sarajevu. Tel. 061 515 560 Servisiranje računara, instalacije sistema, antivirusi, izrada vizitki (100 komada = 10 KM), video nadzor, dolazak na adresu. Radno vrijeme 0-24. Tel. 061 700 863 Vršimo servis i umrežavanje računara. Instalacija Windows 7 i XP i popratnih programa u Sarajevu. Tel. 061 915 125

Kućni ljubimci 
VETERINARSKA APOTEKA ZOO “PLANET”. Asortiman: Vet lijekovi; - Hrana; - Oprema. Nalazimo se u ul. Hamdije Čemerlića 49 na Grbavici I kod zelene pijace (pasaž uz knjižaru). Tel. 033 617 171. 2491-1tt Kupujem muško štene čistokrvnog maltezera, ne starijeg od 2 mjeseca, sa urednim papirima. Kontakt: danijelaa2005(hotmail.com Prodajem male tornjake povoljno. Tel. 061 198 796 Prodajem par argentinskih doga vrhunskog pedigrea povoljno u odnosu na kvalitet. Može i pojedinačno. Tel. 062 293 669 Prodajem štenad njemačkog ovčara sa papirima, vakcinisana. Tel. 061 032 324 Prodajem vrhunsku štenad tornjaka sa svim papirima. Dostava po dogovoru. Tel. 062 681 876

Telefoni 
Prodajem Nokiu 6230i 50 KM, Samsung j700 50 KM, Sonyericson w880i 60 KM, Sonyericsson t610i 30 KM, uz sve tel. ide punjač, usb i memory kartica. Tel. 062 606 060 Prodajem Samsung star pink s5230 u extra stanju. Tel. 062 606 060 Prodajem Sony Ericsson Vivaz u odličnom stanju. Kupljen u Njemačkoj prije tri mjeseca. Kamera 8 pix. Fiksno 250 KM. Tel. 062 856 038 Prodajem SonyEricsson w880i 60 KM, Samsung star s5230 u extra su stanju. Tel. 062 606 060

Kuće 
JEFTINO! Useljiva kuća, Hrasno Brdo, stamb. prostora 200 m2, prizemlje i sprat, dvije (2) garaže i 500 m2 okućnice. Vl. 1/1. Cijena 75.000 eura. Tel. +46 73 83 46 510. Na tajne pozive ne odgovaram. 2411-1tt KUĆE: Vratnik (kod Hendek džamije) Vasin Han, Pofalići, Vraca, Podlugovi, Ilidža - centar sa 6.000 m2 zemlje, vikend kuća Pale. Tel. 061 375 787. 2454-1tt

Poslovni prostori 
PRODAJEM - CAFFETERIJU U PRIVREDNOM GRADU SKENDERIJA, VRLO POVOLJNO. TEL. 061 337 522. 2450-1tt

Ostalo Mašine 
Cikular - građevinski, motor 2,2 kw monof. 2880 o/min. Cijena 350 KM. Tel. 062 561 778 Fotoaparat Minolta 404si (na film) prodajem sa dva objektiva AF 28-80 (0.38m/1.3ft macro), AF 75-300 (1.5m/4.9ft macro) i torbicu original, nema blica. Cijena fiksno 250 maraka. Tel. 061 477 854

46

Petak 21. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

Va{ mali oglas danas }e vidjeti

500.000
ljudi 

Kupujem i prodajem knjige.Tel. 061 338 893. Prodajem 100 knjiga starijih izdanja, strani jezici, 50 značaka, 50 zastavica. Tel. 037 351 057 Prodajem knjige iz gramatike italijanskog i engleskog jezika. Tel. 061 243 836 Prodajem medicinske enciklopedije 3 toma, izdanje “Svjetlost” Sarajevo. Tel. 037 351 057 Prodajem sportske knjige “Ribolov” Šefika Mršića, Konjički sport Bihaća, Bihaćka hronika. Tel. 037 351 057 

Prodajem 2 prstena dijamantni, kospa 2.000 KM i ružica 800 KM. Tel. 061 106 856 Prodajem repromaterijal za izradu nakita. Tel. 062 654 185 

Frizerskom salonu “Studio 11” na Čengić vili potrebna radnica sa iskustvom plata po dogovoru. Tel. 061 869 518 Hitno tražim zaposlenje kao tehn. sekretar operater sa radnim iskustvom. Može i rad u trgovini, agenciji, kiosk, itd. Tel. 066 265 724 Potreban radnik/ca za posluživanje u kafe grilu “Bravissimo” u Sarajevu. Prijava obavezna, plata po dogovoru. Tel. 061 559 091 Potrebna kozmetičarka. Tel. 061 521 391 Potrebne 2 djevojke za posluživanje u ćevabdžinici u Nedžarićima. Tel. 033 235 245 Potrebne 2 radnice za rad u kafeu u Hrasnicu. Tel. 062 535 569 Profesionalnom TV šminkeru potreban stalni posao. Tel. 061 488 222 Tražim posao noćnog čuvara ili bilo kakav posao iza 17h, redovan student. Tel. 061 079 262 Tražim posao, komercijaliste, konobara, ili el. struke. Tel. 063 078 696 Zaradite novac uključite se u kozmetičku kompaniju - prodaja kozmetike, Sarajevski kanton. Tel. 061 210 994 

Prodajem čamac gumeni Yamaha zodijak 380 s star 4 godine cijena po dogovoru. Tel. 061 146 270 Prodajem kosu klupu za vježbe, očuvana, povoljno. Tel. 063 023 377 Prodajem sobnu traku za trčanje nova, Tuzla. Tel. 063 509 470 Prodajem sto za stoni tenis na rasklapanje nov. Tel. 061 618 483 Prodajem stolove za stoni tenis na rasklapanje novi. Tel. 061 763 742 

VELIKA AKCIJA. U prodaji su bukova cijepana drva, čokovi metrice 65 KM, ugalj (Kreka) drveni 90 KM, kameni (Banovići) 160 KM, briketi 180 KM. Tel. 061 247 186, 062 552 323. 11385-1Ndž Kupujem deviznu štednju Jugo i Privrednu banku i ratnu odštetu. Isplata odmah iz Federacije i RS. Tel. 063 723 595, 065 027 864. 11685-1Ndž Briket i drva vreća 5 KM, bukova iscijepana drva 1 metar 75 KM, tačna mjera. NE KRADEM!!! Tel. 062 424 220, 063 497 226. 2119-1tt 

Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu, dionice, isplata odmah. Prodajem certifikate za otkup stana. Tel. 062 178 644 Kupujem staru deviznu št e dnju, ratnu odštetu, obveznice, dionice, isplata i dolazak odmah u FBiH i RS. Prodajem cetifikate povoljno za otkup stanova. Tel. 061 175 237 Kupujem sve vrste dionica i obveznica sa Sarajev. i Banjalu. berze i prodajem certifikate za otkup stana u Federaciji BiH, povoljno. Tel. 061 188 488 Prodajem certificirane sadnice maline sorti wilamet, miker, polana, cijena 0,60 KM/komad. Tel. 062 056 641 Prodajem elektro motor 15 KW sa hidrauličnom pumpom, 40 l protok ulja u minuti, pogodna za prese i peletirke. Tel. 061 372 417 Prodajem injekcije Clexane koje se koriste za liječenje tromboze razbijanje tromba. Jedna injekcija od 0.4 ml je samo 4 KM. Tel. 066 676 091 Prodajem neuložene certifikate za otkup stana u cijeloj Federaciji BiH. Povoljno! Tel. 063 024 594 Prodajem ofset masinu Roland B2. Tel. 061 198 796 Prodajem pekarsku mješalicu od rostfraja, dvije brzine miješanja, kapaciteta 100 kg brašna. Cijena 2.000 eura. Tel. 061 285 407 Prodajem plastenike nove PVC 40-100 kvadrata sa novom folijom garancijom i prevozom. Tel. 065 081 563 Prodajem pocinčanu gromobransku traku, cijena 1 kg = 1,50 KM, posjedujem 100 kg. Tel. 061 408 647 Prodajem podne grijače - 35 KM. Tel. 061 358 261 Prodajem polovni dobro očuvani vuneni ćilim 360x260 cm, cijena 50 KM. Tel. 062 104 226 Prodajem rakiju šljivu prva klasa i širu za istu. Tel. 033 513 464 Prodajem vagu digitalnu do 30 kg do 300 kg nove. Tel. 061 618 483 Termo - blok el. centrometal el com plus 18 kw prodajem. Tel. 063 175 240 

TV SERVIS vrši popravke svih TV aparata. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033 451 778. Mob. 061 148 042. 11909-1Ndž VODOINSTALATER ELEKTRIČAR popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, el. peći, aut. osigurača, utičnica, prekidača. Tel. 061 180 120, 061 132 149. 11906-1Ndž IZVODI RADOVE: zidanje, šalovanje, termo i obične fasade, mašinsko i ručno malterisanje, keramiku i molera. Povoljno, kvalitet zagarantovan. Tel. 061 031 781. 11937-1Ndž ELEKTRIČAR vrši opravku bojlera, kućanskih električnih aparata i instalacija. Povoljno i kvalitetno. Tel. 061 213 103. 2409-1tt KANALIZACIJA “SUBAŠIĆ” - Elektromehaničko pročepljenje kanalizacije¸Ispiranje kanala visokim pritiskom vode (vozilo 150 bari)¸Pregled kanal-kamerom i lociranje kvarova; Brze intervencije, popravke, održavanje... Tel. 033 223 560, 061 100 078. 2386-1tt Povoljno popravljam veš mašine, šporete, bojlere, ugradnja indikatora automatskih osigurača i elektro - instalacija. Tel. 061 563 910. 2458-1tt Građevinska firma VELING doo vam nudi usluge majstora za poslove: keramičara, električara, vodoinstalacija, zidanja, izolacije, grijanja, ugradnje klima sistema, malterisanja, krovopokrivača i dr. Tel. 033 718 475, fax. 033 718 476, mob. 061 201 747. N. STOLAR: kuhinje, plakari, ormari, police po mjeri. Tel. 061 501 269. 2460-1tt VODOINSTALATER sa ELEKTRIČAROM - sve opravke starih i ugradnja novih bojlera, peći, česmi, šolja - sanitarija, osigurača i sl. Tel. 061 222 228. 12049-1Ndž 

Kolekcija 503 topografske karte BiH. Razmjera 1:25.000. Najbolje do sada izrađene karte VGI/JNA na jednom DVD-u. Tel. 032 244 417 Kolekciju antikviteta prodajem, pogodnu za galeriju ili luksuzan hotel, za 4.000 eura. Tel. 061 497 121 Kupujem srebro, srebrene novčiće, nakit srebreni, predmete od srebra, ordene, medalje i slično. Tel. 061 139 767 Kupujem stare razglednice do 1960. god., sa bilo kojim motivom. Tel. 061 284 915 Prodajem harmoniku Dallape dugmetara 140 basova, 2.000 eura. Tel. 061 131 014 Prodajem pištolj HS 9, osobama sa odobrenjem, cijena 710 KM. Tel. 061 836 076 Prodajem unikatnu i očuvanu vitrinu sa ogledalom (Alt Deutsch kraj 19. vijeka). Povoljno. Tel. 061 366 921 

Mijenjamo konvektore, ventile i druge radnje za grijanje kvalitetno i povljno. Tel. 033 800 514, 061 922 476 Moler majstor kreči, gletuje, farba stolariju! Tel. 062 282 243 Moleraj krečenje stanova, kuća 80 KM. Gletovanje, farbanje po dogovoru, zvati od 08 do 22h. Tel. 062 846 289 Parket postavljanje brušenje sve vrste parketa, podova, laminata sa besprašinskom mašinom. Tel. 062 921 100 Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregrade. Tel. 061 511 503 Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286 Rigips, moleraj, edelpuc. Kvalitetno i povoljno! Tel. 061 872 910 Staklar vrši sve vrste staklarskih usluga. Dolazim na adresu. Tel. 061 609 947 Stolar izrada kuhinja, plakara, predsoblja, šadrvana. Tel. 061 827 806 Stolar proizvodnja i ugradnja kuhinja plakara ulaznih i sobnih vrata. Tel. 061 131 213 Stolar vrši opravku i izradu namještaja, stolarije, dihtovanje i sl. Tel. 061 312 956 Tapetar presvlačimo sve tipove namještaja, a ujedno izrađujemo novi po vašoj mjeri i modelu. Tel. 061 829 108 i 061 862 872 Tapetar stolar presvlači i popravlja sve vrste namještaja, dolazim na adresu. Tel. 061 606 651 TV video servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata. Dolazak na kućnu adresu. Daljinski upravljači za sve marke TV aparata. Tel. 650 867, 061 188 410 VKV keramičar majstor profesionalac kvalitetno ugrađuje sve vrste pločica. Tel. 061 183 918 Vodoinstalater opravlja i ugrađuje česme, vodokotliće, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803, 066 973 793 Vodoinstalater sa iskustvom vrši opravke instalacija, montažu sanitarnih uređaja i pročepljenja. Tel. 061 348 717 Vršimo presvlačenje i popravku svih tipova namještaja kao i izradu i ugradnju svih dimenzija spužvi. Tel. 061 210 832 

KOMBI PREVOZ namještaja, selidbe, odvoz starih stvari, kabastog otpada, šute, obezbijeđena radna snaga, povoljno. Tel. 061 552 366. 12043-1Ndž “Higijena” najpovoljnije dubinsko usisavanje pranje i ispiranje svih vrsta tepiha 1 KM-m! Ugao 20 KM, Kauč 10 KM! Sarajevo. Tel. 061 141 944 Agencija “Paramedic”, prevoz slabo pokretnih i nepokretnih osoba sanitetskim vozilom, fizikalna terapija u vašem domu. Tel. 061 564 564 Agencija Arkadas nudi usluge kućne njege starim, bolesnim i nemoćnim osobama, mijenjanje pelena, davanje injekcija, terapija, plasiranje katetera, itd. Tel. 062 699 668 Agencija Meka - kućna njega i pomoć starim i bolesnim, terapija, čuvanje na 4, 8, 12 i 24 h, noćne dežure, usluge fizioterapeuta, promjena pelena, katetera, itd. Tel. 061 237 641 Autoprevoz kombijem, selidbe, odvoz šute, obez radna snaga, jeftino. Tel. 061 378 166 Blistal - Dubinsko usisavanje i polusuho pranje tepiha, ćilima, etisona i sjedećih garnitura u Vašem stanu. Tel. 062 118 202 Detaljna izrada ličnog horoskopa. Tel. 062 104 226 Expresna dostava pizza, sendviča i talijanskih jela vrhunske kvalitete. Vogošća. Tel. 033 434 100 Kirby - čišćenje peremo čistimo dubinsko usisavanje ćilima, tepiha i itisona. Čistimo Vaš tapacirani namještaj, kauče, trosjede, uglove i ostalo sa kirby usisivačem povoljno. Tel. 061 214 579 Kombi prevoz najjeftinije u gradu popust za penzionere i studente. Tel. 061 890 067 Kombi prevoz namještaja, selidbe i odvoz stari stvari koje vam nisu potrebne, obezbijeđena radna snaga, povoljno. Tel. 061 552 366 Kombi prevoz namještaja, selidbe, odvoz kabastih stvari, povoljno bez oštećenja, radna snaga obezbijeđena. Tel. 062 139 453 Kombi prevoz putnika, selidbe, odvoz šute, cijena povoljna. Tel. 061 817 424 Kvalitetno vrhunski profesionalci rade snimanje svadbi, rođendana i svega što vi poželite, prave profesionalne spotove... Tel. 062 356 113 Maser (muškarac) radi masaže rehabilitacijske i opuštajuće. Tel. 064 4095 543 Najjeftinija registracija i prevod vozila u Kantonu Sarajevo. Tel. 062 316 911 Ordinacija l.d. Montenegro rješava sljedeće bolesti: diskus hernija, migrena (glavobolja) angina pektoris, skolioza (kriva kičma) spondiloza, cirkulacija, reumatski artritis! Ako nije uklonjen bol minimalno 50/ od prve terapije oslobođeni ste plaćanja! RVI i penzioneri 25 posto popust! Ne trpite bol Ćamil Sarajevo. Tel. 062 580 122 Presnimavanje sa video kaseta, mini DV,I 8mm na DVD. Sarajevo. Tel. 062 824 523 Super efikasno uništavamo žohare, miševe, moljce, mrave, uši, komarce, sve insekte i štetočine. Tel. 033 219 761, 062 136 248 Vršim prevoz putnika, sportista, planinara, turista sa kombijom WV4 po čitavoj BiH i dalje. Cijena po dogovoru. Tel. 061 213 025 Vršim prevoz robe, selidbe povoljno, kombi 15 kubika tovarni prostor na svim destinacijama. Tel. 061 811 115 Zubne proteze i druge usluge zubne protetike, izrada u toku dana, radimo i vikendom. Tel. 061 141 544

Zanatske 
Kontinuirana prodaja polovne zimske odjeće i obuće. Uvoz iz Holandije, velepr. cijena. Odjeća 8,00 - 1kg, obuća 3,00 - 1 kg. Tel. 062 209 245. N. “RASPRODAJA OGREVA” bukova drva u svim oblicima, ugalj Banovići (kocka, orah), drveni ugalj Kreka, prevoz obezbijeđen. Tel. 061 670 068. 2342-1tt A-KLASE bukova cijepana drva sa uračunatim prevozom. Dostava u dogovoru s kupcem. Količina zagarantovana. Ugalj - kameni - drveni Kreka. Dostava kombi - kamion. Kon. tel. 061 564 660. 12033-1Ndž Kupujem deviznu štednju ratne odštete, dionice, firmi fondova, najbolje plaćam, isplata i dolazak odmah. Tel. 062 788 739 Kupujem dionice, obveznice, stara devizna, štednja ratna potraživanja, odšteta u čitavoj BiH. Isplata odmah. Tel. 063 351 572 Kupujem potrošene akumulatore svih veličina 10 do 20 KM po komadu, te sve vrste otpadnog željeza, stare veš mašine, itd, dolazim na adresu, Sarajevo i okolina. Tel. 061 540 533 Kupujem staru deviznu štednju, obveznice, dionice odšteta. Isplata odmah u FBiH i RS. Tel. 061 517 897 Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu i dionice, dolazim na adresu, isplata odmah. Tel. 066 734 673 NAJPOVOLJNIJE, NAJKVALITETNIJE ALUMINIJSKE ŽALUZINE 20 KM, TRAKASTE ZAVJESE, VANJSKE ROLETNE, HARMONIKA VRATA, BLINDO VRATA, PVC PROZORI. TEL. 061 501 401. 10234-1Ndž “KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namještaja, auta, pranje portala, itisoni 1m/1,5 KM, generalno čišćenje 5 KM - 1 h. Firma “GLANZ”. Tel. 061 350 688. 11305-1Ndž Servis veš mašina (Gorenje, EI Niš, Končar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), šporeta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 1478-1tt Alu žaluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne, tende, platnene roletne. Cijena sa ugradnjom. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 11424-1Ndž MIKADO - Al. žaluzine, trakaste, panelne i DUAL zavjese, VANJSKE PVC I AL. ROLETNE, platnene roletne i harmonika vrata. Tel. 033 655 600, 061 55 15 15, www.mikadobh.com. 11771-1Ndž VRŠIM USLUGE: zidanje, šalovanje, termo i obične fasade, mašinsko i ručno malterisanje, keramiku i moleraj. Povoljno kvalitetno. Tel. 061 031 781. 12061-1Ndž ELEKTRIČAR i VODOINSTALATER pov. i garantovano za v. mašine, česme, peći, sanitarije, osigurače i dr. Dol. besplatan. Tel. 061 271 181. 12062-1Ndž Bravar radi ugradnju brava, PTT sandučadi, ormara, polica, kanizli, povoljno. Tel. 061 507 683 Bravarske i autolimarske usluge vrlo povoljno i kvalitetno kovane ograde. Tel. 065 463 905 Bravarske radove, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078 Brzo i kvalitetno molujem stanove. Tel. 061 926 333 Centralno, etažno grijanje, plinske instalacije, zamjena konvektora i popravke radimo kvalitetno i povoljno uz garanciju. Tel. 061 500 037 Električar usluge el instalacije, automatski osigurači, indikatori za banju, el bojler, el šporet i drugo. Tel. 061 312 435 Građevinski radovi u niskoj i visokoj gradnji, kuće, vikendice, manje stambene zgrade, sve po sistemu ključ u ruke. Uređenje dvorišta i adaptacija stanova. Tel. 061 240 747 Iskusni keramičar traži posao. Tel. 062 253 544 Izvodimo građevinske radove, malterisanje, termo stiropol izolacije, keramiku i dr. Tel. 061 788 076

Intelektualne 
Dajem instrukcije i vršim prevode iz njemačkog jezika. Tel. 061 425 275 Dajem instrukcije iz engleskog jezika i hemije (bakalaureat inž. hemije) Sarajevo. Tel. 061 524 681, 033 801 606 Dajem instrukcije iz engleskog za odrasle i učenike. Tel. 062 205 072 Deutsch-uebersetzungen, nachhilfe, konversation, lektorat. Tel. 062 198 790 Instrukcije iz matematike i fizike osnovcima i srednjoskolcima, 2h - 15 KM. Tel. 065 519 576 Iskusan profesor prevodi sa i na engleski tehničku dokumentaciju i stručne radove. Tel. 062 757 808 Njemački jezik - prevodi, instrukcije, konverzacija, lektorisanje. Tel. 062 198 790 Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce, srednjoškolce. Tel. 061 244 251 Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije đacima i studentima tokom godine. Tel. 061 382 301 Profesorica engleskog jezika daje instrukcije. Tel. 061 247 966 Profesorica instruira matematiku, fiziku, hemiju, OET uspješno. Tel. 061 188 451, 033 235 141 Sarajevo, nastavnica drži instrukcije matematike za osnovce. Tel. 061 566 473 

Potrebna radnica za prodaju pite u buregdžinici i jedna radnica za rad u trgovini. Tel. 061 901 676. 12067-1Ndž “PARTY PICA” stadion Grbavica za rad potrebne 2 ozbiljne djevojke. Info tel. 061 546 443. 11665-1Ndž

Ostalo 
Žohare, stjenice, žute mrave i miševe uništavamo, 100 % garancija. Tel. 033 234 805, 061 184 796. N.

Dnevni avaz
Dana 21. 10. 2011. navr{ava se osam godina od smrti na{eg dragog supruga i oca

petak, 21. oktobar/listopad 2011.

47

SEAD (VEHBIJE) HUJDUR
S ljubavlju i tugom, Tvoji: Raza, Mirza i Mima
P-71101

POSLJEDNJI SELAM

TU@NO SJE]ANJE

na{em dragom

ZIYAD JARRAR
Ponosni smo {to smo te imali, a tu`ni {to smo te izgubili. Nermina Pivi} sa porodicom i tvoj studentski cimer i vje~ni prijatelj Sead \onlagi}
407-1ze

MIODRAG BATO RADULOVI]
15. 5. 1951 - 21. 10. 2011.

RAHIMA POTUR
16. 5. 1923 - 5. 10. 2010.
2492

S neizmjernom ljubavlju i po{tovanjem, Nevena, Dino i Sabina

SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM

Dana 21. 10. 2011. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od kako je preselila na{a draga sestra

mom dragom amid`i

MUGDIMU HAD@IAHMETOVI]U HAJRUDIN MAHMUTOVI] DILE
23. 10. 2009 - 23. 10. 2011.
Porodica
2486-tt 2487-tt

D@ENANA (FETAH) JA[ARSPAHI], ro|. TELALAGI]
iz Kaknja Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i blagodati.

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. Neka ti je vje~ni rahmet i hvala za sve. Brati} Jasenko sa suprugom Azrom i sinom Emirom

Brat Salko i sestra Akisa sa porodicama
2481-1tt

Dana 19. 10. 2011. godine navr{ilo se 40 dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi suprug i otac Dana 20. oktobra 2011. godine navr{ilo se 10 godina od kako nas je napustio i na ahiret preselio

POSLJEDNJI SELAM

ADNAN (EDHEMA) MUFTI]
Tim povodom }e se u petak, 21. 10. 2011. godine u 12.45 sati u~iti hatma dova u d`amiji Had`i Ummu Arifa Zabadne (d`amija pored O[ Grbavica 2). S ljubavlju, supruga i k}erka
P-71120

na{em dragom

ZIJAD (MUSTAFE) SERDAREVI]
Pamtimo te po dobroti, a s ljubavlju spominjemo i zauvijek sje}amo. Molimo Allaha d`.{. da Ti podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. S po{tovanjem tvoji: supruga had`i-hanuma Muniba, k}erka Senada, sin Senad, zet, snaha, unu~ad i praunuci Tevhid i hatma dova }e se prou~iti u petak, 21. 10. 2011. godine prije d`uma namaza, u d`amiji u Had`i}ima.
12071-1nd`

MUGDIMU HAD@IAHMETOVI]U
Sje}anje na tvoj plemeniti lik ostat }e zauvijek u na{im srcima. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet. Mirsad ^ukojevi} sa k}erkom Aidom
2486-tt

Dana 21. 10. 2011. navr{ava se 7 dana od kada vi{e nije sa nama na{

SEAD (AVDE) HOD@I] (SEJO - BRICO iz Rogatice)
Najdra`i na{ Dado, bio si i osta}e{ zauvijek, u na{im srcima. Vole te tvoji najmiliji
12070-1nd`

Dana 21. 10. 2011. navr{ava se 5 godina od prerane smrti na{e drage

POSLJEDNJI SELAM

Dana 20. oktobra 2011. godine navr{ava se 7 tu`nih dana otkako vi{e nije sa nama na{ dragi suprug, babo, svekar i dedo
SJE]ANJE

SJE]ANJE

Dana 21. 10. 2011. navr{avaju se tu`ne dvije godine od smrti na{e majke, nane

FATIMA MUJEZINOVI], ro|. KLADANJ^I]
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anja ostaju zauvijek. Neka Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj lijepoj du{i. Tvoji najmiliji: suprug Rifet, sinovi Sifet i Mirsad, snahe Sedina i Muniba i unuka Saudina
ptt

HUSNIJA (HUSO) [ATARA
Tuga u srcima i bol u du{i zauvijek ostaju. Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Behka sa sinovima Seadom i Adnanom, snahama Selmom i Lejlom i unu~adima
12068-1nd`

SPOMENKA A[KRABA HATA (OSMANA) ^OLI]
Iako vrijeme prolazi, praznina ostaje. Tvoje k}erke Saja i Hava sa porodicama
P-71104

^ovjek smr}u ne umire, umire onda kada ga zaborave, a ti }e{ `ivjeti dok `ivimo mi koji te volimo. Ponosni smo na bol jer je zbog tebe. Tvoji Mladen, Maja i Ognjen

21. 10. 1997 - 21. 10. 2011.

12069-1nd`

48

Petak, 21. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

Dana 19. 10. 2011. preselila je na{a draga

NURA (had`i BE]IR) ]ATOVI], ro|. SOMUN
Tvoj odlazak je donio tugu, iza tebe je ostala velika praznina i bol zbog svega {to si nam zna~ila. Zauvijek }emo te voljeti i s ponosom nositi uspomenu na tebe. Tvoji - sin Sakib, k}erke Mirsada i Suada, sestra Emina, snaha Asima, zet Hamdija, unuci Adnan, Ajdin i Armin, snaha Senida, unuke Edisa i Alma, zet Haris, te praunuke Lamija i Dalija
12072-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj radnoj kolegici

Dana 21. 10. 2011. navr{avaju se 3 godine kako je preselio na{

MIRAD - DADO (JASMIR) MURATOVI] LJILJANI JA^EVI]
Porodici upu}ujemo iskreno sau~e{}e. UPRAVA ZA INDIREKTNO/NEIZRAVNO OPOREZIVANJE BiH REGIONALNI CENTAR SARAJEVO
N

21. 10. 2008 - 21. 10. 2011.
Hatma dova }e se prou~iti prije d`uma namaza u d`amiji „Sedam bra}e“. Neka ti je vje~ni rahmet. Porodica
2480-tt

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj

Dana 21. 10. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od kako nas je napustila na{a nikada pre`aljena

TU@NO SJE]ANJE na na{u suprugu, majku i nanu

POSLJEDNJI POZDRAV

Navr{ava se tu`na godina od smrti na{e drage majke i sestre

POSLJEDNJI SELAM dragom tetku

dragoj

RA[IDA LISICA, ro|. SUKI] LJILJANI JA^EVI]
Od porodice Frlju~ki} Medo, Ajsela, Alisa i Ajla
p-71103

SADETA GRADA[^EVI], ro|. ^OSI]
Suprug Rizah i sin Nermin
2485-tt

S ljubavlju i po{tovanjem vje~no }emo ~uvati uspomenu na tvoj lik i trenutke provedene s tobom. Neka ti Allah d`.{. podari sve ljepote D`enneta i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: suprug Rifet, sinovi Ifet i Kenan, snaha Edisa, unu~ad Edna, Adin i Imran
12055-1nd`

LJILJANI JA^EVI]
Uvijek }emo te se rado sje}ati. Beba i Branko
2482-tt

AIDA LIVNJAK, ro|. HUJDUROVI]
Neutje{na k}erka [ejla, brat Salko, sestre Fatima, Nermina, Safija i ostala rodbina i prijatelji Da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i sve d`enetske ljepote. Amin. Tevhid }e se prou~iti u subotu, u ku}i `alosti, Zaima [arca 106/2 u 14.00 sati. 2488-tt

MUNIRU VEHABOVI]U
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. S ljubavlju i po{tovanjem, Mirso, Nihada, Nedim i Benjamin
2489-tt

Dnevni avaz
Dana 21. 10. 2011. godine navr{ava se osam godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog prijatelja
SJE]ANJE NA VELIKOG ^OVJEKA POSLJEDNJI POZDRAV

petak, 21. oktobar/listopad 2011.

49

Dana 24. 10. 2011. godine navr{ava se pet tu`nih godina kako nije sa nama na{a draga supruga, majka i nana

SEAD HUJDUR
21. 10. 2003 - 21. 10. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem uvijek }e{ biti u na{em sje}anju. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Raif, Binasa i Edina Smaji}
SJE]ANJE na rahmetli
2419-1tt

SEAD HUJDUR
21. 10. 2003 21. 10. 2011.
SLU@BA ZA PRENOS ODJELJENJE ZA KABLOVSKE SISTEME BH TELECOM DIREKCIJA SARAJEVO
2456-1TT

ADVIJI RIBI]

Dana 21. 10. 2011. navr{ava se 19 tu`nih godina kako nije sa nama na{ dragi otac i suprug

FAHRA DIZDAREVI]
Suprug Zijo Dizdarevi}, sin Sead, k}erka Amira, snahe i unu~ad
11963-1nd`

Porodica Ibrulj
2426-1tt

SALKO PA[ALI]
1916 - 1999.

MUNEVERA PA[ALI], ro|. MU[I]
1928 - 2010.

OMER (MUJE) VOLODER SAFET ([A]IR) D@ANO
1962 - 1992.
Dani su tu`ni, bolni i te{ki. Tu`an mi je ovaj dan kao i onaj 1992. godine. Zauvijek }e{ biti u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoj sin Alen i supruga Jasmina
P-71320

Tevhid }e se prou~iti u porodi~noj ku}i u ulici Ispod oraha br. 15 u subotu, 22. 10. 2011. u 12 sati, istog dana }e se na mezarju Ravne bakije prou~iti hatma dova u 12 sati. Porodica 2459-tt

20. 10. 2009 - 20. 10. 2011.
Dragi tata, rije~i ne mogu iskazati prazninu u du{i. Svaki dan si nam u mislima i razgovoru Nikada te ne}emo zaboraviti, ti `ivi{ u nama. Ponosni smo {to smo te imali. Bilo je divno imati takvog oca. Sada spavaj mirno i vi{e ne brini ni o ~emu. Tvoji: sin Adnan - Garo, k}erka Adnana - Seka, zet Suad, snaha Amela, unu~ad Amela, Lejla i Tarik i ostala rodbina i prijatelji
2358-tt

Dana 21. 10. 2011. godine navr{ava se 7 dana od kako je preselila na ahiret na{a draga

OMER - ME[A (MUJE) VOLODER
20. 10. 2009 20. 10. 2011.
Sudbina je htjela da ostanem sama, ka`u da ne pla~em jer suze i ljubav ne mogu te vratiti. Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni D`ennet. Tvoja Azema
2358-tt

SADIKA (SAID) FAKI], ro|. KR[LAK
Hvala ti za nesebi~nu ljubav koju si nam pru`ila. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Porodica Tevhid }e se prou~iti u petak, 21. 10. 2011. godine u 16 sati u ku}i merhume u ulici O~aktanum 44.
2462-tt

Dana 21. 10. 2011. navr{ava se godina od kako je preselio na ahiret na{

SAFET (HALIDA) SOLAK
Dragi babo, godina pro|e, ali ne mo`e izbrisati na{u neizmjernu tugu, bol, ljubav i po{tovanje i stalno sje}anje na tebe i tvoju dobrotu. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i sve d`enetske ljepote. Tvoji: k}erka Admira, zet Selvedin, unuke Lejla i Amina
2463-tt

Dana 21. 10. 2011. navr{ava se godina od smrti na{eg voljenog oca, dede i svekra

Dana 21. 10. 2011. godine navr{avaju se dvije godine od kako je preselila na ahiret na{a draga

SABINA ([EMSUDIN) KARI], ro|. @IVOJEVI]
Ni vrijeme koje prolazi, ni `ivot koji te~e ne mogu izbrisati prazninu nastalu tvojim odlaskom. Sa tugom i po{tovanjem, Tvoji Arna, Mak i Efidin
2417-1tt

ENESA MURATOVI]A
Hvala ti na svemu. Vje~no }e{ biti voljen u na{im srcima. S ljubavlju i po{tovanjem Tvoji najmiliji: Hara, Amna, Anel, Allen i Mirjana
1452-1mo

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom kom{iji i velikom ~ovjeku

PAVLU BUGARINU

Dana 21. 10. 2011. godine navr{ava se 7 dana kako je preselila na ahiret na{a draga supruga, majka i punica POSLJEDNJI SELAM

Stanari Br~anske 13.
12057-1nd`

na{em dragom

ZIYAD JARRAR
(7. 11. 1948. - Palestina)
Kratko smo te poznavali, ali u na{im `ivotima ostavio si dubok trag i hvala ti za to. Vje~no }emo `aliti {to nismo imali vi{e prilika za dru`enje. Tvoji prijatelji Emina i Adem Begi} i budu}a snaha Amina
No037871

SAD@IDA (ISMET) HAD@IME[I], ro|. ]UR]I]
Kako pro|o{e ovi dani, kako te nema, osjetih se mirnijom i tu`nijom nego ikad. Majko moja, drug moj, te{ko je shvatiti da te zaista vi{e nema. Nedostaje{ nam. Ne postoje rije~i utjehe koje bi ubla`ile bol i tugu za tobom, samo postoji ljubav koju smrt ne prekida. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u petak, 21. 10. 2011. u d`amiji Otes, poslije ikindije namaza u 15.30 sati.
11991-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

na{em

~ika MUGDIMU HAD@IAHMETOVI]U
S neizmjernom tugom i po{tovanjem. Saida sa mamom, Zaim, Anesa i Kenan
2468-tt

Dana 22. 10. 2011. godine navr{ava se 40 dana otkako nije sa nama na{ dragi prijatelj

SJE]ANJE

na tu`ni rastanak sa

SJE]ANJE

na na{eg dragog brata

MIRKO KUZMAN
Vje~no }emo evocirati uspomene na divna dru`enja s tobom. Tvoja raja iz cafea „Ma~ak“
12045-1nd`

SA[OM [EHOVAC SLOBODAN UDUND@I]
Sa po{tovanjem i ponosom sje}amo Te se, dragi zete. Tvoji: Petar, Branka, Snje`a i Dejan
2427-tt

20. 10. 1995 - 20. 10. 2011.
S ljubavlju, Brat i sestra sa porodicama
sm-0001405

50

Petak, 21. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
Dana 21. 10. 2011. godine navr{ava se sedam dana kako nas je napustio na{ OTAC

SEAD (ISMET) MU[OVI]
„Kao djeca bez smijeha, ka`njenici bez grijeha jo{ uvijek danima tra`imo sebe, u `ivotu poslije TEBE“ Volimo te TATA. Neka Allah d`.{. podari D`ennet tvojoj plemenitoj du{i. S ljubavlju, ONI koje si samo imao, sinovi: AMAR i ARMAN, snaha Enisa i unuk ANUR

12. 10. 2011 - 21. 10. 2011.

Tevhid }e se u~iti poslije ikindije namaza u D`amiji na Dobrinji III-c.

12052-1nd`

Dana 21. 10. 2011. navr{ava se 10 godina od kako nije s nama na{a draga

Dana 21. 10. 2011. godine navr{ava se godina od smrti na{eg oca, svekra i dede

NAILA @UGOR
Plemeniti ljudi kratko `ive, a vje~no se pamte. Zauvijek }emo se sje}ati Tvog nasmijanog lika, skromnosti i plemenite du{e. S ljubavlju i po{tovanjem Tvoji: suprug Mirzo - Brato, k}erka @ana, sin Haris, zet Ahmed D`ubur, nevjesta Lejla i unu~ad Amar, Adla i Selia
1458-1mo

ENESA MURATOVI]A
iz Mostara Uvijek se rado sje}amo tvoga plemenitog lika. Sin Adis, nevjesta Branka i unuk Denis
1457-1mo

MIRKO KUZMAN
Pro{lo je malo vremena, a mnogo bola otkad je tvoje plemenito srce, puno qubavi, prestalo da kuca. Ostaje sje}awe na lijepo vrijeme provedeno sa tobom, koje, na`alost, postraja kratko. Nemo}na da se pomirim sa istinom ostaje mi samo da bolnog srca dostojanstveno `alim za tobom, da ~ast i ponos koji sam osje}ala prema tebi nadvlada osje}aj moje prevelike tuge. Najqep{e uspomene prema tebi ~uva}u do kraja `ivota, a ti po~ivaj u miru. Tvoja Rada
12058-1nd`

MIRKO KUZMAN
Svojim preranim odlaskom ostavio si veliku prazninu u na{im srcima. Ka`u da vrijeme lije~i sve, ali nije tako. Svakim danom sve vi{e nam nedostaju tvoji pozivi, kritike, savjeti, tvoje {ale, nesebi~na briga za sve. Uspomena na tebe `ivje}e u na{im srcima zauvijek. Majka Dragica, brat Bori{a, {}er Bojana, nevjesta Ranka, brati} Vladan
12058-1nd`

Pro{lo je ~etrdeset dana od smrti

Pro{lo je ~etrdeset dana od smrti na{eg dragog zeta

MIRKA KUZMANA MIRKA KUZMANA
Po dobru }emo te pamtiti, s qubavqu pomiwati i od zaborava ~uvati. Vida i Ranko Bozalo
12058-1nd`

Vrijeme prolazi, ali sje}awe na tebe ostaje vje~no. Ostavio si trag koji se ne bri{e, sje}awe koje ne blijedi i pokazao dobrotu koja se ne zaboravqa. Po~ivaj u vje~nom miru me|u an|elima. Vojka i Savo Kruni}
12058

Dana 22. 10. 2011. godine navr{ava se 40 dana od prerane smrti na{eg dragog

^etrdeset je dana od smrti na{eg dragog

MIRKA KUZMANA
S qubavqu i po{tovawem ~uva}emo uspomenu na tvoju dobrotu i plemenitost. Duboka tuga, bol i praznina u na{im du{ama nije u ovim napisanim rije~ima, ve} u na{im srcima gdje }e{ ostati zauvijek voqen, ~uvan i po{tovan. S qubavqu koju smrt ne prekida, `ivi{ i `ivje}e{ dok `ivimo i mi. Neka ti je vje~na slava i hvala. Tvoji Pe|a i Pero
12058-1nd`

MIRKA KUZMANA
Puno je lijepih uspomena da te pamtimo i o tebi sa po{tovawem govorimo. Tvoja dobrota, qubav i pa`wa koju si nam poklawao osta}e zauvijek u na{im sje}awima. Po~ivaj u vje~nosti i neka je mir Gospodwi sjenima tvojim. Aleksandar, Milica, Lola i Zoran Kruni}
12058-1nd`

^etrdeset je dana od smrti na{eg

SJE]ANJE na moju dragu majku

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na moju dragu majku

na{em dragom bratu i amid`i

HATA ^OLI], ro|. VRCE

MIRKO (JOVA) KUZMAN
Prolaze dani koji sa sobom nose bol i tugu, dani te{ke istine, da si zauvijek oti{ao i da te vi{e nemamo, ostaje praznina u na{im srcima i bolno sje}awe na tvoj prerano uga{eni `ivot. Obavje{tavamo rodbinu i prijateqe da }emo dana 22. oktobra u 11 sati posjetiti wegov grob, a u 13 sati na ru~ak u restoran „Jelena“ u Lukavici. O`alo{}eni: supruga Rada, majka Dragica, brat Borislav, sestri} Predrag, brati} Vladan, brati~na Bojana i snaha Ranka
12058-1nd`

Draga majko, Prolaze godine, na mezaru ti{ina, u du{i tuga, u srcu pla~e praznina. Bo`e, kako vrijeme leti... Opet je svanulo tu`no jutro koje podsje}a na tugu i bol. Mrzim ovaj 21. oktobar, jer je to najtu`niji i najbolniji dan u mom `ivotu, dan kada sam, ostala bez tebe, majko moja. Tvoja k}erka Zehra, kako bi me ti zvala, Zeko sa porodicom
1460-1mo

HATA ^OLI], ro|. VRCE
S ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Molim Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Tvoja k}erka Munevera sa porodicom
1460-1mo

FIKRET (MEHMED) LISICA
Tvoj lik i tvoja dobrota `ivjet }e vje~no u na{im srcima. Neka ti Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoj brat Rifet, brati}i Ifet i Kenan sa porodicama
12054-1nd`

Dnevni avaz
Vrijeme ne mo`e razdvojiti du{e koje je obasjavala ista svjetlost... Dvadeset ~etvrtog oktobra 2011. navr{it }e se najtu`nija godina od odlaska na Bolji svijet na{e najdra`e, plemenite i dobre

petak, 21. oktobar/listopad 2011.

51

FATIME - TIME ABDI^EVI]
^initi dobra djela i radovati druge bila je tvoja ovozemaljska misija! Poku{at }emo je nastaviti i produ`iti... S ponosom, Tvoji najmiliji! Tevhid }e se prou~iti u subotu, 22. oktobra 2011. godine u 14.00 sati u Bakarevi}a d`amiji.
2465-tt

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dugogodi{njem predava~u i saradniku

Danas, 21. oktobra 2011. navr{ava se tu`na godina od kada je preselio na ahiret na{ voljeni suprug i otac

NUSRET (MUHAREM) ZUKI] mr. MUGDIMU HAD@IAHMETOVI]U
Sa du`nim po{tovanjem Kolektiv Gra|evinskog fakulteta u Sarajevu
N

Sudbina se mora prihvatiti bez pogovora, takva kakva jeste, to je jedini na~in da se nastavi dalje. Tuga za tobom je vje~na, ali iz nje se vremenom ra|a sve ve}i ponos, ponos na tvoju ljudskost, dobrotu i plemenitost... S ljubavlju i po{tovanjem, Vole te tvoje Nusreta, Zinaida i Selma Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 23. 10. 2011. poslije podne namaza u Ahmedaginoj 406-1ze d`amiji u Starom Vitezu.

1950 - 2010.

Dana 23. 10. 2011. navr{ava se 40 dana od iznenadne smrti na{eg

VEHID (FAIK) KO@O
Volimo te i pamtimo po tvojoj dobroti, s ponosom i u srcu vje~no nosimo. Neka ti je vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 23. 10. 2011. u 15.00 sati u ku}i `alosti, ul. Lubina br. 9. Tvoji supruga Nura, sin Faik, snaha Sanela i unuka Lamija
2474-tt

(I ne recite o onima koji su poginuli na Allahovom putu „oni su mrtvi“, nikako, oni su `ivi iako vi to ne vidite. El-Bakare 154) Dana 23. 10. 2011. navr{ava se godina dana. tragi~no preselio na ahiret od zlo~ina~ke ~etni~ke ruke maja 1992. godine u Vi{egradu, u 28. godini. na{ dragi brat, {ura, daid`a

(I ne recite o onima koji su poginuli na Allahovom putu „oni su mrtvi“, nikako, oni su `ivi iako vi to ne vidite. El-Bakare 154) Dana 23. 10. 2011. navr{ava se godina dana, tragi~no preselio na ahiret od zlo~ina~ke ~etni~ke ruke maja 1992. godine u Vi{egradu, u 28. godini na{ dragi sin i brat

MEHO (AHMET) OHRANOVI]
exhumacija iz Vi{egrada 2010. godine Kad podignemo pogled ka nebu, milion zvijezda se prospe k’o sjeme. Mi znamo koja zvijezda si ti: Ona {to sija i buni se, ru{i i smije se i pjeva u isto vrijeme. Po dobru te pamtimo i s ljubavlju spominjemo. Ponosni smo {to smo bili tvoj otac, tvoja majka i tvoj brat. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet du{i. Tvoji najmiliji - otac Ahmet, mama Halida, brat Muhamed i Sabahudin

MEHO (AHMET) OHRANOVI]
exhumacija iz Vi{egrada 2010. godine Te{ko je gledati svijet, a u njemu ne vidjeti tebe, ali ka`u da plemeniti ljudi kratko `ive, a vje~no traju. U na{im srcima ostaje neizlje~iva rana, sje}anje i uspomena na tvoj plemeniti lik. Po dobru te pamtimo i s ljubavlju spominjemo. Ponosni smo {to smo bili tvoja sestra, zet i sestri~na, a koliko smo poti{teni to mi samo znamo. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: sestra Galiba, zet Kemo, sestri~na D`enana i Ajla Hod`i} 12050-1nd`

1963 - 1992.

1963 - 1992.

12050-1nd`

Pro{lo je 6 mjeseci od kada nisi sa nama

Dana 27. 10. 2011. navr{ava se godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi

ISMET (ZIBERA) ELJ[AN
Dragi na{ Ismete, kad bi na{a srca mogla govoriti kolika je na{a tuga zbog Tvog odlaska. Te{ka je bol u du{ama na{im. Vje~no }emo ~uvati uspomenu na Tvoju plemenitost i velikodu{nost. Nema rije~i koje bi mogle stvarnost re}i! Ostalo je da molimo dragog Allaha d`.{. da Ti podari vje~iti rahmet i sve d`enetske ljepote. Tvoja supruga Nizama, sin Ensar, k}erka Bilsana i unuka Nejra Dana 23. 10. 2011. u 14.00 sati }e se prou~iti tevhid u ku}i `alosti Mlini{ta 36, Otes, Ilid`a.
12059-1nd` N

RASEMA KABA[, ro|. D@AMBASOVI]
S ljubavlju te se sje}amo i molimo Allaha d`.{. da ti otvori vrata D`enneta, jer si ga zaslu`ila. Zahvalna djeca

Dana 18. 10. 2011. navr{ava se 10 godina otkako je preselila na ahiret na{a draga

POSLJEDNJI SELAM SJE]ANJE

dragom ro|i

RIFETA (RAMIZ) DIZDAREVI], ro|. MIRVI]
Rije~i ne mogu opisati tugu i bol koja je u na{im srcima. Tvoji: suprug E{ef, sinovi Alem i Mirsad, snaha Amira i unuk Ajdin
12060-1nd`

HABIBA GRANOV
21. 10. 2009 - 21. 10. 2011.
Nedostaje nam tvoja blizina i ~ista du{a u kojoj je bilo mjesta za sve. Sin Hasan, k}erke Vahida i Maida, snaha Behka sa porodicama
12056-1nd`

KEMI - KENANETU HAD@IMUJI]U
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Ro|aci - Jasminka, Daria i Su~o
12046-1nd`

52

Petak, 21. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom suprugu i ocu

ZIYAD JARRAR
(7. 11. 1948. - Palestina)
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet, a tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet. Hvala ti za sve {to si u~inio za nas. Tvoji najmiliji: supruga Asima, sinovi Samy, Ammar i k}erka Amna
No037870

Dnevni avaz
Danas, 21. 10. 2011. navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od kada je preselio na ahiret na{ dragi suprug i tata

petak, 21. oktobar/listopad 2011.

53

FERHAD (MUHAMEDA) DUKATAR
S ljubavlju, po{tovanjem i ponosom ~uvamo uspomene na tebe. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoje Almasa i Amra Tevhid }e se prou~iti sutra, 22. 10. 2011. (subota) u 15 sati u stanu rahmetlije, ulica Paromlinska br. 1/III.
2294-tt

Dana 21. 10. 2011. navr{ava se 8 tu`nih godina od smrti na{eg dragog tetka, zeta, bad`e

SEJO HUJDUR
ljubavlju i po{tovanjem, Porodice Sivac, Trampa, @ujo
12039-1nd`

Danas se navr{ava 40 dana kako nas je napustio moj voljeni djever

Danas se navr{ava 40 tu`nih dana kako nije sa nama na{ dragi

NESIB (TIBA) OMI^EVI] NESIB (TIBA) OMI^EVI]
Dragi moj Tiba, imao si samo deset godina kada si postao moj djever. Tada si se uselio u moje srce, odakle nikad ne}e{ ni iza}i. Tuga i bol se ne mjere vremenom, nego prazninom koja ostaje iza voljenih osoba. S ljubavlju i po{tovanjem Tvoja snaha An|elka
12035-1nd`

SJE]ANJE na na{e drage roditelje

Dragi na{ NELE, ko ka`e da vrijeme lije~i sve? Kako vrijeme prolazi nedostaje{ nam sve vi{e i vi{e. Tvoja iskrenost i ljubav koju si nesebi~no pru`ao svima oko sebe ne mo`e se nikada zaboraviti. Voljeli smo TE, volimo TE i voljet }emo TE, jer voljeni NIKAD ne umiru. Ponosni {to smo TE imali, zauvijek o`alo{}eni {to smo TE izgubili. TVOJA PORODICA
12035-1nd`

AVDO KR[O
10. 7. 1986.

LATIFA (PIKNJA^) KR[O
24. 10. 2004.

Vrijeme prolazi, ali sje}anje i ljubav prema na{im roditeljima nikada ne}e pro}i. Neka vam Allah d`.{. podari da u`ivate u d`enetskim ljepotama. Va{a djeca
12037-1nd`

SJE]ANJE

Dana 22. oktobra 2011. godine navr{ava se tu`nih 40 dana otkako je na ahiret preselio na{ dragi suprug, otac i djed

TU@NO SJE]ANJE

NEZIR (HAMIDA) MILAK [U]O POKRKLI]
21. 10. 1987 - 21. 10. 2011.
Hvala ti na ljubavi, dobroti, plemenitosti i po{tovanju. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet. Hatma dova prou~it }e se istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti. Vole te tvoji Supruga, sinovi, snahe i unu~ad
p-72270

Dvadeset prvog oktobra 2011. navr{ava se deset godina od smrti moje jedine i voljene sestre

DOBRILE (RADOSLAV) STIJA^I]
S ljubavlju i po{tovanjem vje~no }emo ~uvati uspomenu na tebe i nikada te ne}emo zaboraviti. Tvoji sestra Gordana Gaco sa porodicom
2447-tt

S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
p-71104

SJE]ANJE SJE]ANJE Navr{ila se godina kako je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 22. 10. 2011. navr{ava se {est tu`nih mjeseci od kada nije sa nama na{a draga

HAMID (SULEJMAN) HALILOVI]
S ljubavlju }emo te se sje}ati i moliti dragog Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote i neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga Naza, k}erke Ifeta i Mina, zet Mustafa, snahe [emsada i D`emila, unu~ad i praunu~ad Tevhid }e biti prou~en u nedjelju, 23. 10. 2011. u 14.00 sati u ulici Alipa{ina br. 51/1. 2330-tt

NURKA TERZIMUJI], ro|. BOGUNI] NEZIR SIPOVI]
30. 5. 1992.

HAJRA SIPOVI]
22. 10. 2010.

Sje}anje na tebe dio je na{eg `ivota u kojem }e{ nam uvijek nedostajati. Tvoji Dinka, Asim i Kenan
2445-tt

Beskrajna je ljubav kojom ste nas hranili. Neka vam je vje~ni rahmet. K}erka Azra i unuka Nina

p-71210

Dana 21. 10. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana od kada nas je zauvijek napustio na{ dragi

Beskrajno smo tu`ni {to nas zauvijek napusti na{ voljeni zet, bad`o i tetak

BOGDAN - BO@O MACANOVI]
Dani prolaze, a bol i tuga za tobom ostaju. Jako nam nedostaje{, ali }e tvoj dragi lik zauvijek ostati u na{im mislima i srcima. Tvoji: supruga Marija, k}i Zvjezdana, unuke Marija i Tea, zet Sre}ko
2461-tt

SABINA KARI]

MUGDIM HAD@IAHMETOVI]
S velikim bolom se opra{tamo od tebe, zahvaljuju}i ti se na tvojoj dobroti, ljubavi i svakom trenutku provedenom sa nama. Puno }e{ nam nedostajati. Molimo Allaha d`.{. da tvoju dobru du{u smjesti u D`ennet. Amila, Omer, Lejla i Amir
2433-tt

Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet, a tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet. Tvoji brat i sestra sa porodicama
2452-tt

54

Petak, 21. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
Dana 22. 10. 2011. navr{avaju se 4 godine od kada nas je zauvijek napustio najbolji sin, suprug, otac i dedo

RASIM - HAMO (MEHMEDA) FO^O
Ni vrijeme koje prolazi, ni `ivot koji neumorno te~e ne mo`e izbrisati sje}anje na tebe. Tu`an je ovaj dan koji nas podsje}a na rastanak sa tobom. Ja sam ponosna {to si prenio ljubav prema svojoj majci na na{e sinove koju ponosno u`ivam. Zato sam ti beskrajno zahvalna. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet tebi i tvojima. Tvoja supruga Mujesira, sinovi Nihad i Irfan sa porodicama

11968-1nd`

TU@NO SJE]ANJE na svekra, svekrvu, nanu i dedu

MEHMED - BISMO (MURATA) AGI]
16. 5. 2002.

FATIMA (MURATA) AGI], ro|. SARA^EVI]
18. 6. 1992.
11968-1nd`

ZEHRA - FEHMA FO^O, ro|. TUZLAK
4. 8. 2006.

MEHMED (IBRAHIMA) FO^O
2. 4. 1976.

Uvijek sam vas voljela bez interesa i voljet }u vas dok sam `iva. Va{a k}erka Mujesira sa sinovima Irfanom i Nihadom, snahom Elvirom i unucima Neka vam Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i rahmet.

Sa ljubavlju i po{tovanjem, snaha Mujesira sa djecom i unucima Neka vam Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i rahmet.

11968-1nd`

Dana 23. oktobra 2011. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog oca

Dana 21. 10. 2011. navr{avaju se 2 godine otkako nije sa nama na{a draga

ALIJE [URKOVI]
Te{ko se pomiriti sa istinom da nisi vi{e s nama. Bio si skromna, dobra, iskrena i plemenita osoba. Te{ko je navi}i se `ivjeti bez tebe, jer vi{e ni{ta nije isto. Tuga i bol te ne mogu vratiti. Samo ljubav, sje}anje na tebe i sve ono {to te krasilo i ~emu si nas u~io, ostat }e da `ivi u nama i na{im srcima. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da se smiluje tvojoj plemenitoj du{i i otvori ti d`enetske kapije. O`alo{}eni: k}erke Fatima, Almasa i Hajra sa porodicama
12003-1nd`

HEDVIGA - EDA HERCEG
Tvoja ljubav koju si nam nesebi~no pru`ala, `ivi sa nama. Vesna, Braco i Dragan sa porodicama
12004-1nd`

SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

MIRKO KUZMAN
1956 - 2011.
^uvat }emo uspomenu na tebe, u na{im mislima i srcima do kraja `ivota. \or|o, Sne`ana, Jovanka i Milo{ Te{anovi}
12042-1nd`

FAHRIJA BUSULAD@I]
2003 - 2011.

VASVA BUSULAD@I]
2010 - 2011.
ptt

S ljubavlju i po{tovanjem, K}erke Velida i Maida sa porodicama

Dana 22. 10. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{e drage Majke

Dana 23. 10. 2011. navr{ava se pet godina od kada nije sa nama na{ najdra`i

[EFIKA BATALOVI], ro|. SAND@AKTAREVI]
(1918 - 2011)
Najljep{e uspomene na tebe ostaju vje~no u na{im srcima. Tvoje k}erke: Baha [a}iragi}, Kadra Arslanagi}, Remza Durakovi}, Lela Batalovi} sa porodicama Tevhid }e se prou~iti u subotu, 22. 10. 2011. godine u 13.00 sati u d`amiji Sumbulu{a.
2406-tt

SA[A (DU[ANA) [EHOVAC
Nedostaje{ nam svaki dan... Tvoje Anja i Vesna Pozivamo rodbinu i prijatelje da se okupimo u subotu, 22. 10. 2011. godine u 10.30 sati na porodi~nom groblju u Kijevu.
2427-tt

NA\A TRGO, ro|. NALO
Draga na{a Na|a Nema tog vremena koje mo`e da ubla`i bol i tugu za tobom. Tvoja nje`nost, ljubav, dobrota i ljepota zauvijek }e nam nedostajati. Ponosni smo {to smo te imali i beskrajno tu`ni {to si nas napustila. Spavaj uz najljep{e pjesme, ljepotice na{a. Tvoja tetka Bosa, te~o Vuko, bra}a Goran i Dario sa por12036-1nd` odicom

Dana 22. 10. 2011. navr{ava se 6 mjeseci otkako nas zauvijek napusti na{a draga

NA\A TRGO, ro|. NALO
@ivot nestaje u trenutku, ali ostaju sje}anja i ponos {to si bila dio nas i vje~iti bol {to nisi sa nama. Neka te u ti{ini prati na{a beskrajna ljubav ja~a od vremena i zaborava. I sunce za|e, ali ne nestane. Tvoj sin Adian, majka Stana i otac Midhat Tevhid }e se prou~iti 22. 10. 2011. u d`amiji Istiklal 12036-1nd` Otoka u 15 sati.

Dana 21. 10. 2011. godine navr{ava se godina od smrti supruga, oca, dede, svekra i brata

DRAGANA BUKVI]A
Supruga Brana, sinovi Darijo, Sa{a, unuci Toni, Luka, Tomas, snahe Emina, Marijana, sestra Gordana sa porodicom
12000-1nd`

Dnevni avaz

petak, 21. oktobar/listopad 2011.

55

na na{e drage roditelje i daid`u

SJE]ANJE

MAHMUT (SULEJMAN) KRZI]
26. 2. 1982 - 21. 10. 2011.

SABAHETA KRZI], ro|. HAJRULAHOVI]
21. 10. 2005 - 21. 10. 2011.

[A]IR ([ERIFA) HAJRULAHOVI]
27. 12. 1998 - 21. 10. 2011.

U srcima vas ~uvamo, s ljubavlju i ponosom spominjemo. Va{i najmiliji
11996-1nd`

SJE]ANJE

Dana 21. oktobra 2011. navr{ava se tu`na godina od smrti na{e drage Maide

MAIDA TRBONJA
2010 - 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem Zauvijek zahvalni {to smo te imali, a tu`ni {to te rano izgubismo. Tvoji Zijo, Adi i Nedim Tog dana u 17 sati posjetit }emo grob i polo`iti cvije}e.
1404-1mo

Danas se navr{avaju dvije godine kako je preselio na ahiret na{ dragi

Dvadeset prvog oktobra 2011. navr{ava se devetnaest godina od smrti na{e drage

SJE]ANJE na na{e drage roditelje

[ERIF SALMAN
Molimo Allaha d`.{. za tvoj vje~ni rahmet i lijepi D`ennet. S ljubavlju i tugom, Porodica
11984-1nd`

SAMIJE SALANOVI], ro|. GRCI]
^uvamo vje~nu uspomenu na tvoju plemenitost i dobrotu. Molimo Allaha d`.{. da ti podari vje~ni rahmet i sve d`enetske ljepote. Porodica
11990-1nd`

RUKIJA (DERVI[) @DERI]
21. 10. 2008 - 21. 10. 2011.

OMER (ARIF) @DERI]
11. 2. 2006 - 21. 10. 2011.

S ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu na vas. Veliko hvala na va{im dobrim djelima koji su ostali i ne daju da vas zaboravimo. Vje~no o`alo{}ene k}erke Zijada i Dutka sa svojim porodicama
1424-1mo

IN MEMORIAM

Dana 21. 10. 2011. navr{ava se 10 godina od kako je na ahiret preselio na{ dragi

NUSRET ZUKI]
Danas, 21. 10. 2011. navr{ava se godina kako je na{ dragi kolega i prijatelj preselio na ahiret. S po{tovanjem se sje}amo njegovog lika i molimo dragog Allaha da mu podari vje~ni rahmet i D`ennet. Uposlenici firme „NN“ COMPANY doo ZENICA
405-1ze

D@IBO (AZEM) ^AU[EVI]
10. 1. 1948 - 21. 10. 2001.
Sa ponosom te se sje}amo i ~uvamo u na{im srcima. Supruga Kimeta, sin Elvis i k}erka Anita
11891-1nd`

Dana 22. 10. 2011. navr{ava se 12 godina od kako nije sa nama na{ dragi

SJE]ANJE

Dana 21. 10. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e drage i voljene

na prijatelja

ALICA (SALKE) KASUMA^I]
S ljubavlju, ponosom i lijepim uspomenama nosimo te u na{im srcima. Ostat }e{ uvijek voljen i nikad zaboravljen. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: \ihada, Maja i Nedim
1445-1mo

HABIBE KURT, ro|. SPAHI]
Sati i dani prolaze, a praznina i sje}anje na tebe i tvoj plemeniti lik vje~no ostaju urezani u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. O`alo{}eni suprug Ragib, sinovi Senad i Sabahudin, nevjeste @aklina i Hajna, unu~ad Alen, Amanda, Mirela, Anel i Ajla, sestre Hajna i Mevzeta, brat Ibrahim i ostala 1456-1mo mnogobrojna rodbina i prijatelji

iz Mostara

1941 - 2011.

SEJU HUJDURA

Porodice Veselinovi} i Mandi}
11987-1nd`

56

Petak, 21. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
Dana 21. 10. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana od iznenadne smrti na{eg dragog supruga, oca, brata, iskrenog prijatelja

Dana 27. 10. 2011. navr{ava se godina od kako nas je napustila na{a majka, nana i svekrva

D@AFIRA MUCI] - HANDAN
Sa ljubavlju koju smrt ne prekida i tugom koju vrijeme ne lije~i nosit }emo te u srcima zauvijek. Neka Allah d`.{. tvojoj plemenitoj du{i podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Salko, k}erka Saliha - [aza i snaha Muemira Tevhid }e se prou~iti 23. 10. 2011. u 16 sati, ku}a `alosti Halim-hod`ina 14.
2466-tt

VEHBIJA (OMERA) \ULI]
Bol se ne mo`e preto~iti u slova, niti rije~i mogu iskazati ono {to sada osje}amo. Oti{ao si prerano. Ponosni smo {to smo te imali, a zauvijek }emo biti tu`ni {to smo te izgubili. Poslije tebe `ivimo kao bez du{e nekako, opiremo se bolu, mislimo da je kraj... Svjesni smo da rastanci postoje, ali kad si ti u pitanju taj rastanak nikad priznati ne}emo. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja supruga Zejna i k}erka Aida
P-77101

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Dana 21. 10. 2011. navr{ava se godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi otac

prim. dr. FIKRET (NAIMA) SMAILAGI] D@AFIRA MUCI] HANDAN
Sje}anje na tebe, draga moja majka, dio je moga `ivota u kojem }e{ mi uvijek nedostajati. Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi D`ennet. Tvoja Arifa sa familijom
2466-tt

D@AFIRA MUCI] HANDAN
Kako pro|e ova godina ne osjetim se mirnijom, ve} tu`nijom nego ikad, shva}am da negdje duboko u meni ostaje moja draga nana. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji Nina i Salko
2466-tt

Dragi na{ babo, te{ko je prihvatiti istinu da ste nas ti i mama tako brzo napustili. Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: k}erka Minelfa - Minka i sin Amer sa porodicama Tevhid }e se prou~iti u subotu - 22. 10. 2011. u 11.00 sati u stanu porodice, u ul. Grbavi~ka 127 B - tre}i sprat.
2361-1tt

(21. 10. 2010 - 21. 10. 2011)

Dana 20. 10. 2011. navr{avaju se tri godine od kako je na ahiret preselio na{ dragi

NAZIF (SMAJE) MUHOVI]
1937 - 2008.
Hvala ti za znanje, dobrotu, nje`nost i nesebi~nu ljubav koje si nam darovao. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet koji si za `ivota svojim djelima zaslu`io. Tvoji: supruga Edvija, k}erka Aida, zet Sead Kustura i unuk Armin

2340-1tt

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE SJE]ANJE SJE]ANJE

na na{eg dragog supruga i tatu

na na{eg dragog oca, dedu i punca

Dana 22. 10. 2011. navr{ava se {est mjeseci od kada nije sa nama na{ dragi

na na{eg dragog brata i daid`u

ELJ[AN ISMET
Neka ti Allah podari lijepi D`ennet.

MIRSADA ALE^KOVI]A KILKETA
21. 10. 1992 21. 10. 2011.
Sa puno ljubavi i po{tovanja. Tvoji: Du{ka, Tina i Vedran
12022-1nd`

ATIF VARKA
21. 10. 1986 21. 10. 2011.

Zulfija (Fija), Ibro, Lila, Dina, Safet, Ermin, Elma, porodice Pavlovi} i Karaman
12011-1nd`

SALKA HAJDAREVI]A
Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. K}erka Senada, zet Elvis, unu~ad Ella i Daris
2453-tt

SALKO HAJDAREVI]
Ne postoji zaborav, ni rije~i utjehe, samo tuga i sje}anje na tvoju plemenitu du{u. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Supruga Ziba, svastika Raza i bad`o Salko
2453-1tt

S ljubavlju i po{tovanjem, K}erka Jasmina
12034-1nd`

Dana 22. 10. 2011. navr{ava se 8 godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog oca, dedu i punca

Dana 21. 10. 2011. godine navr{ava se tu`na godina od kada si preselila na ahiret mama...

Dana 22. 10. 2011. godine navr{ava se 6 mjeseci od prerane smrti na{e drage, jedine i nikad pre`aljene supruge, mame i snahe

HAJRIJA KORA]
Uvijek }e{ nam biti u mislima i srcu... Tvoj sin Nedim... mama ]amila, otac [emsudin, bra}a Halil, Halid, Abid, sestra [emsa i mnogobrojna familija Neka ti Allah d`.{. oprosti grijehe i da lijepi D`ennet. Amin.
12032-1nd`

ASIM (OMER) DURAKOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji najmiliji: Aldina, Velida, Tarik, Kadir, Lejla, Ilda, Kaima i Omer
12040-1nd`

SALKA HAJDAREVI]A
Bol nije u suzama ni u rije~ima, bol je u na{im srcima gdje }e{ ostati zauvijek. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. K}erka Mirela, zet Senad i unuka Midheta
2453-tt

NA\E TRGO
Oti{la si tako rano od nas, ali }e{ vje~no `ivjeti s nama i u na{im srcima. Iza sebe si ostavila samo lijepe stvari i djela i po njima }emo te pamtiti, a ne{to najljep{e {to si ostavila je na{ sin Adian. Nikada te ne}emo zaboraviti i uvijek si tu s nama. Tvoji: Adian, Rusmir, svekrva Enka, svekar Dino, zaova Elva i sestri~na Ajla Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi D`ennet! Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u d`amiji Istiklal na Otoci. 12013-1nd`

Dnevni avaz

petak, 21. oktobar/listopad 2011.

57

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 21. 10. 2011. navr{ava se godina kako nije sa nama na{ dragi sin, brat, amid`a i daid`a

na{em dragom kolegi

SAFET (HALID) SOLAK
14. 1. 1961 - 21. 10. 2011.
Dani prolaze, a sje}anja na tebe ostaju u na{im srcima. Vje~no voljen, u mislima nikad zaboravljen. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: majka Remzija, bra}a Meho, Ahmet i Sead, sestra Sabaheta, snahe, zetovi, brati}i, brati~ne, sestri} i njihova unu~ad
2496-tt

GELI] - NIKOLA - EDUARD
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje zauvijek ostaje.

SJE]ANJE

SADIJA DIZDAREVI]

FEHIM DIZDAREVI]
1980 - 1999.

Kolege i kolegice BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA TRAVNIK
p-72270

1951 - 2011.

Molimo dragog Allaha d`.{. da vam podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Va{i: tetka Hajra, tetak Ado, djeca Erna i Edin, snaha Elmina
1220-1tz

Dana 21. 10. 2011. navr{ava se godina otkako nas je napustila na{a voljena supruga, majka, nana i pranana

SELIMA (HOD@I]) DURAKOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve ljepote D`enneta i vje~ni rahmet. Tevhid i dova }e se prou~iti u petak, 21. 10. 2011. poslije d`ume namaza u d`amiji na Obardovcu u Bosanskoj Gradi{ci. Tvoji: mu` Mehmed, sin Ibrahim, k}erke Fatima, Senija, Almasa, zetovi, snahe, unu~ad Amra, Amer, Nermin i praunu~ad Eldar i Amar
1208-1tz

Dana 19. 10. 2011. navr{ila se godina od preseljenja na ahiret na{eg

Dana 21. 10. 2011. navr{avaju se 2 godine od prerane smrti na{eg dragog

ESEDA IM[IROVI]A EMIRA ^IZMI]A
Uvijek }emo te spominjati i pamtiti po tvojoj dobroti i plemenitosti. Tvoj Raiffeisen Leasing doo.
N

Te{ko je tra`iti utjehu i snagu za svaki dan `ivota bez tebe. Dani koji prolaze su bolni i te{ki, a to znaju oni koji te beskrajno vole. Tvoji: Ai{a, Edis, Damir, Asmira, Marcela, Emina, Edina, Amra i Adis
1169-1tz

Dana 18. oktobra 2011. navr{ilo se 40 najtu`nijih dana od kako je preselila na ahiret na{a draga i nikad pre`aljena supruga i majka

TU@NO SJE]ANJE

na na{u dragu

Danas se navr{ava godina od kada nije sa nama na{ dragi suprug i otac

Dana 20. oktobra 2011. navr{ilo se 10 tu`nih dana od kada je preselio na ahiret moj dragi suprug

SADIJA (SADIKA HAMZI]A) DIZDAREVI]
1951 - 2011.
Dok `ivimo, prati}e nas njena ljubav, plemenitost i dobrota. Neka joj dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Nijaz, k}erka Amila, zet Nermin Tevhid }e se prou~iti u subotu, 22. oktobra 2011. u 12,00 sati u [arenoj d`amiji (na 1219-1tz Skveru) Tuzla.

MILKU D@EBO
21. 10. 1991 21. 10. 2011.

SAFET (HALID) SOLAK
Te{ko je opisati koliko nam nedostaje{. @ivjet }e{ u na{im srcima dok `ivimo mi, a sje}anje na tebe `ivjet }e dok postoje oni koji te vole. Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i sve d`enetske ljepote. Tvoji supruga Sadeta i sin 2496-tt Admir

NEZIR - MUHA MUHI]
Te{ko je prihvatiti istinu da vi{e nisi sa mnom, moja ljubavi. Kad ode dobar i plemenit ~ovjek kao {to si ti bio, pun dobrote, humanosti i plemenitosti, ostaje tuga, lijepo sje}anje i po{tovanje. Bol nije u suzama ni u rije~ima, bol je u mom srcu kao i ljubav, gdje }e{ vje~no i ostati. Molim Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoja supruga Emira - Mika
1207-1nd`

Tvoj Sejdalija (Sejo), Alma, Almir, Ermin, Dalila i Amina
2477-tt

58

Petak, 21. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom bratu, djeveru i amid`i

Dana 23. 10. 2011. navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{e k}erke i sestre

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj

FIKRET (MEHMEDA) LISICA
Molimo dragog Allaha d`.{. za tvoj vje~ni rahmet i lijepi D`ennet. S ljubavlju, Safet, Jasenka, Emir, Mirza, Lejla, Arijana, Ajna
12074-1nd`

ZLATA (MUHAREMA) SALIHOVI]
Dani prolaze, bol u du{i, tuga u srcu i sje}anje na Tebe vje~no ostaje. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji majka Zahida, sestra Ermina sa 1218-1tz porodicom

LJILJANI JA^EVI]

ISMET POBRI]
23. 10. 1999 23. 10. 2011.
Ponosni smo na sve trenutke provedene s tobom. Tvoji najmiliji
2495-tt 2494-tt

Voljeli smo Te i uvijek }emo Te voljeti! Porodica Reiz

POSLJEDNJI SELAM - POZDRAV

Danas se navr{ava 7 dana od smrti na{eg dragog

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

na{em dragom zetu i tetku

majci na{eg radnog kolege

na na{u drugaricu

ZIYADU JARRARU
S ljubavlju i po{tovanjem! Zauvijek }emo ~uvati sve trenutke provedene s Tobom. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a porodici sabur. Tvoji: Esma \onlagi}, Nenad i Adelita Zagorac sa djecom
12076-1nd`

SABINU KARI]

NURA ]ATOVI]
Ado, Igor, Zoran
2483-tt

VOJISLAV VOJO NEDI]

Mario, Kenan, Mirza, Armin, Senad
12073-1nd`

Tvoji: supruga Mirsada, Sabina i Zorica sa porodicom
2473-tt

Dana 20. 10. 2011. godine prestalo je da kuca plemenito srce oca, dede i punca

Dana 19. 10. 2011. navr{ila se godina od kako nije sa nama na{ voljeni

Dana 20. oktobra 2011. navr{ilo se 10 tu`nih dana od kada nas je napustio na{ dragi babo

MUNIRA (MUSTAFA) VEHABOVI]A
Dragi tata, vidimo se u nekom drugom i boljem `ivotu. Tvoja k}erka Mirela, unuka Ninela i zet Darko
2470-tt

NIHAD (ALIJE) HASANAGI]
S ljubavlju i po{tovanjem zauvijek u na{im srcima ostaje tvoj osmijeh, dobrota i plemenita du{a. Tvoji Alek, Narima i Denis Tevhid }e se prou~iti u subotu, 22. 10. 2011. u 15.30 sati u Bakarevi}a d`amiji na Bistriku.
12081-1nd`

NEZIR - MUHA MUHI]
Dragi babo, te{ko je tra`iti utjehu i snagu za svaki dan `ivota bez tebe. Dani prolaze, a tuga i bol ostaju. Ostavio si tragove koji se ne bri{u, sje}anja koja ne blijede, dobrotu i ljubav koja se pamti. Smrt nije pitala koliko te volimo i koliko }e{ nam nedostajati. Danas je 10 dana od kada nisi sa nama, a mi te ~ekamo da do|e{, da nas zovne{. Svaki dan bez tebe je te`ak i sumoran, ali bol nije u rije~ima i suzama, ve} u na{im srcima gdje }e{ vje~no ostati voljen i nikada zaboravljen. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a tvojoj du{i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erke Zajna, Enisa, Adisa, sinovi Adi, Emir i Imrar
12075-1nd`

Dana 17. oktobra 2011. navr{ilo se 40 dana od smrti na{e drage

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em jedinom i voljenom ~i~i

SENKE KMOH, ro|. KADI]
Volimo te istom ljubavlju koju si ti nama darivala, a ona je nemjerljiva zauvijek. Pretu`ni suprug Braco (Josip), k}erka Dijana, zet Esad, unu~ad Denis i Sanda, praunuka Deya i snaha Andrea
2478-tt

MIODRAG OBRADOVI]
Po dobroti }emo te pamtiti i s ljubavlju spominjati. Tvoji - Vera, Olja, Sara i Lana
2457-tt

SJE]ANJE

Dana 21. 10. 2011. navr{avaju se dvije godine od smrti na{e drage nene i svekrve

Ponosni smo {to smo te imali

HASAN [I[I]
21. 10. 2008 - 21. 10. 2011.
Voljeni ne umiru dok `ive oni koji ih vole. Porodica
2502-tt

HATA ^OLI], ro|. VRCE
21. 10. 2009 21. 10. 2011.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja unuka Nina i nevjesta Arna
p-88108

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj neni

NURA (SOMUN) ]ATOVI]
S ljubavlju i ponosom ~uvat }emo tvoj plemeniti lik i dobrotu od zaborava. Tvoje golubice: Lamija, Dalija, Alma i Haris
12087-1nd`

NURA (BE]IRA) ]ATOVI], ro|. SOMUN
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske blagodeti. Tvoji: brat Ze}ir, snaha Ziba, brati}i Sidig i Sabrija sa porodicama, brati~na D`eneta s porodicom i posebno tvoja mala Fatima
12051-1nd`

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

petak, 21. oktobar/listopad 2011.

59

NA[EM DRAGOM KOLEGI

MUGDIMU HAD@IAHMETOVI]U
Oti{ao si mirno i dostojanstveno. S tugom i po{tovanjem, Zoran Trobok i kolege iz firme TZI-In`enjering d.o.o.
2501-tt

POSLJEDNJI SELAM

ocu na{eg prijatelja

D@EMAL (EDIN) SKOPLJAK
Najdra`i na{ D`emo, du{a }e boljeti, srce }e uvijek patiti, ali mi }emo te uvijek voljeti i spominjati. Ostat }e{ uvijek voljen i nikad zaboravljen, jer smr}u se ne umire. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja tetka Edina sa porodicom
p-72270

D@EMAL (EDINA) SKOPLJAK
22. 10. 2010 - 22. 10. 2011.
Dragi na{ D`emo, po dobroti }emo te pamtiti, a u srcima ~uvati. Samo mi koji smo te voljeli znamo kako je bez tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja tetka Lamija s porodicom
p-72270

D@EMAL (EDIN) SKOPLJAK
22. 10. 2010 - 22. 10. 2011.
Samo Allah d`.{. zna koliko je pusto bez tebe i tvoje ljubavi. Te{ko je prihvatiti da te nema, da te ne mo`emo ~uti, vidjeti, zagrliti, ali }e{ u na{im srcima ostati drag, voljen i nikad zaboravljen, jer ti si dio nas, dragi na{ D`emo. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja tetka Etka - Lutka s porodicom
p-72270

[E]O ELEZOVI]
Uvijek }emo te pamititi po tvojoj dobroti i plemenitosti. Bio si na{ drug. Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`ennet, a porodici sabur. Alija, Muamer, Ned`ad, Almir, Admir sa porodicama
12089-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

jedinom bratu

na{em penzioneru i dugogodi{njem radnom kolegi

SMAJO (EMINA) MUJAN
Tvoj plemeniti lik ostat }e zauvijek u sje}anju. Molim dragog Allaha da ti podari sve d`enetske ljepote. Tvoja sestra Hanka Botulja sa sinovima Mirsadom i Zijadom, snahama Mirsadom i Sabihom, unukama, unucima i praunucima
12088-1nd`

BORISLAVU BARBARI]U

Uposlenici kolektiva Energoinvest, d.d. - Sektor Energoin`enjering
N

Dana 21. 10. 2011. godine navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{e drage majke

Navr{ava se 6 mjeseci kako na{ otac, dedo i pradedo nije sa nama i 40 tu`nih dana kako na{a majka, nana i pranana nije sa nama

POSLJEDNJI SELAM

majki, nani

ESMA (SALIHA) KALA^A

[EMSI BIBI]

OMER (NEZIR) GANIBEGOVI]
Od sinova Sadika i Dervi{a, snaha Dike, Ha|ire, unuka Ra{ida, Anesa, Denisa, Enisa
12085-1nd`

1928 - 2011.

[EVALA ([ERIF) KULOVI] GANIBEGOVI]
1926 - 2011.

Tevhid }e se prou~iti 21. 10. 2011. poslije d`ume namaza u d`amiji Doboj - Kakanj. Zauvijek }ete biti u na{im srcima. Va{i najmiliji - porodice Karahod`i} i Krih 12078-1nd`

Od zeta Kuko Jusufa, k}erke Kuko Zlatke, unuka Edina, unuke Edine sa porodicama
12077-1nd`

Dana 21. 10. 2011. godine navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{e voljene

Dana 21. 10. 2011. navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{e voljene

POSLJEDNJI POZDRAV

supruzi na{eg prijatelja i dugogodi{njeg ~lana

ESMA (SALIH) KALA^A ESMA (SALIHA) KALA^A
Bol nije u rije~ima, ve} u srcu gdje }e{ ostati vje~no voljena i nikad zaboravljena. Samo oni koji te vole znaju kolika je tuga i praznina ostala iza tebe. Tvoja sestra Hasiba i sestri~na Zahida
12084-1nd`

LJILJANI JA^EVI]

Sa ljubavlju i po{tovanjem sje}a se njen suprug Halid
12086-1nd`

^LANOVI UDRU@ENJA SPORTSKIH RIBOLOVACA SARAJEVO - 1906
2499-tt

60

Petak, 21. oktobar/listopad 2011.

Dnevni avaz

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
ISMET BEGANOVI]

Na{em dragom penzioneru, posljednji pozdrav od radnih kolega JU „Studentsko naselje“ - Bjelave: Amir, Rasim, Me{a, Lali}, Izeta, Ismeta, Mirsada, Hatid`a, Bahra, Ramija, Sanela, Senada, Atifa, Ahmedina
2497-tt

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em kolegi p~elaru

Dana 21. 10. 2011. navr{ava se 9 godina od kada nije sa nama na{a

MEHMED (MUJE) VI[]A
preselio na ahiret u ~etvrtak, 20. 10. 2011. u 60. godini. D`enaza namaz }e se klanjati u petak, 21. 10. 2011. godine poslije d`uma namaza (u 14.00 h) na mjesnom mezarju sela ^uni{te (Op{tina Olovo). O@ALO[]ENI: majka D`emila, supruga Sajma, sin Faruk sa porodicom, k}erka Amra, bra}a Adil i Fadil sa porodicama, sestre Adila, Fatima i Fadila sa porodicama, te porodice Vi{}a, Had`iabdi}, Teskered`i}, Smaji}, Muminovi}, Ibrahimovi}, Ma{i}, Leki}, Karabegovi}, Mufti}, Hadrovi}, Eski}, Kari~i}, Degirmend`i}, Nezirevi}, Kamenja{evi}, Veli} i dr. Tevhid }e se prou~iti istog dana u porodi~noj ku}i u ^uni{tima.
Tvoji Sandy i Sanjin
p-71101 2503-tt 12091-1nd`

FIKRETU LISICA
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote. Udru`enje p~elara op}ine Ilid`a „BEHAR“ i ~lanovi Upravnog odbora
12090-1nd`

VESNA TEPARI]

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em radnom kolegi

U na{im srcima ostaje{ voljena, a u mislima nikada zaboravljena...

MARKO - MARKAN LIVAN^I]
Tvoji: Vera, Nevza, Hiba, ^enga, Elvir, Nijaz, Mu{ija, Aziz i Aljo

RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragom amid`i

dragom amid`i

IBRAHIM KUSTURA IBRAHIM KUSTURA
Od Avde, Dine, Arnele i Amera Od brati}a Sadika sa porodicom
12080-1nd`

IBRAHIM KUSTURA

Od Mirsada, Emine, Maide i Mahira Da mu Allah da lijepi rahmet i D`ennet.
12082-1nd` 12082-1nd`

Da mu Allah podari lijepi rahmet i D`ennet.

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom dedi

IBRAHIM KUSTURA IBRAHIM KUSTURA
Neka ti dragi Allah podari vje~iti rahmet i D`ennet. Dragi babo, s te{kim bolom u srcu se mirimo sa istinom da te nema, ali }e{ vje~no ostati u na{im srcima. Neka ti dragi Allah podari vje~iti rahmet. Tvoj sin Samir, snaha Izeta, unuk Melvin i unuka Amila
12083-1nd` 12083-1nd`

IBRAHIM KUSTURA
Dragi babo, te{ko se mirimo sa istinom da te nema me|u nama, ali }e{ uvijek ostati u na{im sje}anjima. Neka ti dragi Allah podari vje~iti rahmet i D`ennet. Tvoja k}erka Jasmina, zet D`evad, unuk Admir i unuka Lejla
12083-1nd`

Tvoja unu~ad Admir, Melvin, Lejla i Amila

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{eg prijatelja i kolege Amira

FIKRETU (MEHMED) LISICA
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a porodici sabur. Azra K., Azra ]., Sanja T., Jasmina [., Maja, Ermina, Alma, Lejla S., Sanja D., Lejla H., Faruk, Dado, Igor, Ivan, Jasmin, Fikret, Mario, Edin, Ado, Oki, Haris, Boris, Enis, Almir D., Mirso, Samir, Eldin L., Eldin K., Mirhad, Emir, Amer, Senad, Ismir
2490-tt

Dnevni avaz
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

petak, 21. oktobar/listopad 2011.

61

preselio na ahiret u ~etvrtak, 20. 10. 2011. godine u 53. godini. D`enaza }e se klanjati u subotu, 22. 10. 2011. godine poslije podne namaza u haremu gradske d`amije Had`i}i, a ukop }e se obaviti u 16.00 sati na mezarju Umoljani - Trnovo. O@ALO[]ENI: supruga Sabaheta, sin Anel, snaha Alma, unuk HUSEIN, brat Selim, sestra Fatima, snaha Hata, brati}i Selvedina, Elvedina i Samedin, zet Smajo, sestri}i Sedin i Selma, amid`e Zejnil i Ibro sa porodicama, daid`a Dervo sa porodicom, dajd`i}i Ejub, [e}o, Haris i Fatima sa porodicama, teti} Refik sa porodicom, {ure Alija i Adem sa porodicama, svastike Pa{a i Ramiza sa porodicama, te porodice Elezovi}, @ili}, ^omor, Mili{i}, Fati}, Kere{, Ismi}, D`ananovi}, Bajri}, Berilo, D`ihan, Hod`i}, Su{i}, Mehremi}, Nizi}, U`i~anin, Vatri}, Pamuk, Kadi}, Tre{njo, Lu~kin, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Jasini }e se prou~iti istog dana poslije ak{am namaza u ku}i rahmetlije, ul. Bare kod Stupa 56. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa terminala Ilid`a sa polaskom u 12.00 sati, a iz Had`i}a nakon klanjanja d`enaze namaza (13.30 sati). RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 12079-1nd`

[E]O (SAFET) ELEZOVI]

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HIKMETA (RIZO) IDRIZ AD@ANEL
preselila na ahiret u srijedu, 19. 10. 2011. godine. D`enaza }e se obaviti u petak, 21. 10. 2011. godine u 14.30 sati na mezarju Grli}a brdo. Prevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 14.00 sati. O@ALO[]ENI: sestra Kimeta, bra}a Ferid i Selman - Suljo, snaha I}rama, brati}i Burim, Bljerim, Betim, Baton i sestri~na Florentina, osoblje SUR - bosanska kafana „TUNEL Ba{~ar{ija 12. “ Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i merhume u ulici Mejlijina br. 21a, Kova~i.
2500-tt

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo dragu rodbinu i prijatelje da je na{a

SMAJO (EMIN) MUJAN
preselio na ahiret u ~etvrtak, 20. 10. 2011. godine u 78. godini. D`enaza }e se klanjati u petak, 21. 10. 2011. iza ikindije na mezarju Vardi{te - Pazari}. O@ALO[]ENI: sin Mehmed, k}erke Jasmina, Azemina i Samira, sestra Hanka, snaha Fatima i zetovi Zahid, Ne|ad, Midhat i Jasmin, unuci \enan, Edis, Mahir i Amir, unuke Adisa, Denisa, Irna, Melina, Arnela i Amra, sestri}i Mirsad i Zijad, te porodice Mujan, Botulja, Topolovi}, Sarajki}, Rami}, Horman, Kabulovi}, te ostala rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti u ku}i rahmetlije, Doljani 24 Pazari}.
12065-1nd`

LJILJANA (ANTE) JA^EVI], ro|. JUKI]
ro|. 10. 10. 1956 - 20. 10. 2011.
preminula nakon duge i te{ke bolesti. Sahrana }e se obaviti 21. 10. 2011. u 15.00 sati na groblju Majdan u Vare{u. O@ALO[]ENI: suprug Miron, k}erka Maja, posinak Adi i Nermin, brat Ivica, sestre Janja i Marjana sa porodicama, te mnogobrojna familija i prijatelji
2479-tt

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

[EMSA BIBI], ro|. KOSO

MUGDIM (JUNUZ) HAD@IAHMETOVI]
preselio na ahiret u utorak, 18. oktobra 2011. godine u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 21. oktobra 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Azra, k}i Zerina, sin Edvin, snaha Aida, unu~ad Hana i Adi, sestri}i Amir i Malik, brati} Jasenko, svastika Amila i bad`o Omer, te porodice Had`iahmetovi}, [o{e, Had`iomerovi}, Arnaut, Bajri}, Muminovi}, Sefo, ^ukojevi}, Ze}o, Ale~kovi}, ]atovi}, Arslanagi}, Berberovi}, Haljevac, Salkovi}, Tufek, [akovi}, Skaka, Radenkovi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u stanu rahmetlije u ulici Behd`eta Muteveli}a br. 2 b/VII - Grbavica.
2432-tt

preselila na ahiret u srijedu, 19. oktobra 2011. godine, u 93. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 21. oktobra 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred TAXI-{tanda u Vele{i}ima u 13.45 sati sa zaustavljanjima na autobuskim stajali{tima Pofali}i, Otoka, Ned`ari}i i Stup, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: k}erke Hasna, Pemba i Zlatka, sin Esad, bra}a Adem i Zajko, snaha Malka, zetovi ]amil, Sulejman i Jusuf, unu~ad Senad, Mediha, Miralem, Senada, Mirsada, Edin, Edina, Amina i Mirnes, praunu~ad Dino, Emina, Haris, Ismo, Dino, Damir, Amel, Edvin, Zerina, Din, Almin, Kenan, D`enan i Admir, ~ukununu~ad, snahe Almasa i Selima, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, djeveri}i i djeveri~ne, te porodice Bibi}, Koso, Mulaosmanovi}, Ja{arevi}, Kuko, Bozalija, Husi}, Kolar, Fako, Kara~i}, Nezirevi}, Pamuk, Hajdarevi}, Kukan, Oru~evi}, Mu{anovi}, Ali}, Hromo, Hrapovi}, Krilo, Ki{i}, Variz, Krila{evi}, Smje~anin, ^usto, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u stanu merhume u ulici Ante Babi}a br. 1/V - Ned`ari}i.
111

POSLJEDNJI SELAM

mom prijatelju i kom{iji

[E]O ELEZOVI]
Od uposlenika firme G.P GRADNJA doo Sarajevo .
N

62 Petak, 21. oktobar/listopad 2011. Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

FIKRET (MEHMED) LISICA
preselio na ahiret dana 20. 10. 2011. u 60. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 21. 10. 2011. godine iza d`uma namaza na mezarju Suhodol u Butmiru. O@ALO[]ENI: supruga Azemina, sinovi Amir i Muamer, bra}a Rifet i Safet, unuk Arijan, snahe Medijana, Edita, Jasenka, brati}i Ifet, Kenan, Emir i Mirza sa porodicama, {ura Fahrudin, svastika D`evahira, bad`e D`emal i Muharem sa porodicama, dajd`i}i Rasim i Safet, dajd`i~na Ulfeta, teti} Reuf i teti~na D`ana, te porodice Lisica, Alijagi}, Kalja~a, Rov~anin, Ku~kovi}, Softi}, Begovi}, Jordamovi}, Suljovi}, [aran, Spahi}, Pehlivanovi}, Ratkovi}, Muhovi}, Ramovi}, Pu{ka, Halava}, Kahved`i}, Didovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana iza d`uma namaza u ku}i `alosti u ul. 13. juni br. 5 u Butmiru.

12053-1nd`

Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

EMIR (AHMETA) MUJEZINOVI]
preminuo u 75. godini. Sahrana }e se obaviti 21. 10. 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo iz ateisti~ke kapele O@ALO[]ENI: k}erke Sandra i [amila, unu~ad [ejla, Can i Ceyda, zet Ali Birbalta, sestra Seida s porodicom, snaha Mulija s djecom, familije Mujezinovi}, Novi}, Kocer, Kalajd`i}, Birbalta, Had`ihajdarevi}, \ini}, ^uri}, Dujmovi}, ^ehi}, Abad`i}, Ba{i}, Mihi}, Mesihovi}, Muminagi}, Fazlagi}, Duri}, Halugi}, Gluhi}, Had`i}, Hanjali}, Arnautovi}, Horst, D`afi}, te ostale mnogobrojne familije i prijatelji Ku}a `alosti: ul. 12. marta br. 10/2, Ilid`a. 111

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

Tu`nim srcem javljamo rodbini i prijateljima da je na{a draga

VERA MILAKOVI], ro|. SANDI]
preminula 18. 10. 2011. godine u 73. godini. Sahrana }e se obaviti 21. 10. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom groblju „Vlakovo“. O@ALO[]ENI: suprug Mihajlo, sin Milan, k}erke Nata{a i Tanja, snaha Maristela, zet Radovan, unuci Marko, Matijas i Luna, te porodice Milakovi}, Sandi}, Mili}, Goranovi}, Ani}, Ili~i}, Mosti}, Lu~i} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije

HIKMETA (AVDO) ^EBO, ro|. PALO[
preselila na ahiret u ~etvrtak, 20. oktobra 2011. godine, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 21. oktobra 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: suprug Fadil, brat Enver, sestra Mirsada, zet D`evad, sestri}i Abduselam, Azemina, Maja i Anes, brati}i Edin i Jasmin sa porodicama, porodice ^ebo, Palo{, Pa{i}, Islamovi}, Mahmi}, Aziri, ]orovi}, Sijer~i} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u ulici Nerkeza Smailagi}a br. 5/III. 111

111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Sa velikom tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HIKMETA (RIZO) IDRIZ AD@ANEL
preselila na ahiret u srijedu, 19. oktobra 2011. godine. D`enaza }e se obaviti u petak, 21. oktobra 2011. godine u 14.30 sati na mezarju Grli}a brdo. Prijevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 14.00 sati, do mezarja i nazad. O@ALO[]ENI: sestra Kimeta, bra}a Ferid i Selman, snaha I}rama, brati}i Burim, Bljerim, Betim i Baton, sestri~na Florentina, amid`i} Fuad sa suprugom Suadom, amid`i~ne Bedrija i Sanida, teti} Muhamed, teti~ne Bisera, Hakida, Nergiza i Bahra, ro|aci, te porodice Ad`anel, Idriz, Du{i, Domanagi}, Dobruna, Pulja, @ubi, Perjuci, Dumbo, Rogova, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i merhume. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

ZIYAD (ABDERAHIM) JARRAR
(7. 11. 1948. - Palestina)
preselio na ahiret u srijedu, 19. oktobra 2011. godine u 63. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 21. oktobra 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Asima, sinovi Samy i Ammar, k}erka Amna, brat Jihad sa porodicom, sestre Nazira i Ai{a sa porodicama, Ibrahim i Lutvija sa porodicama u Palestini, {ura \ulko \onlagi} sa porodicom, svastika Esma \onlagi} sa porodicom, prijatelj dr. Jusuf Had`ir sa porodicom, te porodice Jarrar, \onlagi}, Zagorac, Sal~in, ^eki}, Silajd`i}, Begi}, Borovina, Su}eska, Pori}, Seferovi}, Jordamovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i rahmetlije u ulici Brezova~ka br. 107 - Had`i}i. 111

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

NURA (had`i BE]IR) ]ATOVI], ro|. SOMUN
preselila na ahiret u srijedu, 19. 10. 2011. godine u 78. godini. D`enaza }e se klanjati u petak, 21. 10. 2011. godine poslije d`ume namaza u haremu centralne d`amije Sokolovi} Kolonija, a ukop }e se obaviti na mezarju Kova~i - Hrasnica. O@ALO[]ENI: sin Sakib, k}erke Mirsada i Suada, snaha Asima, zet Hamdija, unuci Adnan, Ajdin i Armin, snaha Senida, unuke Edisa i Alma, zet Haris, praunuke Lamija i Dalija, te porodice ]atovi}, Somun, Ljubinac, [abovi}, D`anko, Krnd`ija, [orlija, ^i{ija, ^orbo, Srna, Varaji}, Babi}, Miski}, Pa{i}, Selimovi}, Drkenda, Bungur, Pa{ali}, Mujkanovi}, Salihovi}, Delevi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati, ul. Nerkeza Smailagi}a 2/XII. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

[E]O (SAFET) ELEZOVI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 20. 10. 2011. godine u 53. godini. D`enaza }e se klanjati u subotu, 22. 10. 2011. godine poslije podne namaza u haremu gradske d`amije Had`i}i, a ukop }e se obaviti u 16.00 sati na mezarju Umoljani Trnovo. O@ALO[]ENI: supruga Sabaheta, sin Anel, snaha Alma, unuk HUSEIN, brat Selim, sestra Fatima, snaha Hata, brati}i Selvedina, Elvedina i Samedin, zet Smajo, sestri}i Sedin i Selma, amid`e Zejnil i Ibro sa porodicama, daid`a Dervo sa porodicom, dajd`i}i Ejub, [e}o, Haris i Fatima sa porodicama, teti} Refik sa porodicom, {ure Alija i Adem sa porodicama, svastike Pa{a i Ramiza sa porodicama, te porodice Elezovi}, @ili}, ^omor, Mili{i}, Fati}, Kere{, Ismi}, D`ananovi}, Bajri}, Berilo, D`ihan, Hod`i}, Su{i}, Mehremi}, Nizi}, U`i~anin, Vatri}, Pamuk, Kadi}, Tre{njo, Lu~kin, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Jasini }e se prou~iti istog dana poslije ak{am namaza u ku}i rahmetlije, ul. Bare kod Stupa 56. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa terminala Ilid`a sa polaskom u 12.00 sati, a iz Had`i}a nakon klanjanja d`enaze namaza (13.30 sati). RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

IBRAHIM (HAMID) KUSTURA
preselio na ahiret u nedjelju, 16. oktobra 2011. godine u Holandiji u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 21. oktobra 2011. godine u 14.30 sati na mezarju Turbe - Bistrik. O@ALO[]ENI: supruga Safija, sin Samir, k}erka Jasmina, snaha Izeta, zet D`evad, unu~ad Admir, Melvin, Lejla i Amila, sestre Zehra i [evala, zetovi Hamed i Abdulah, snaha Vezira, sestri}i Hajrudin, Hajriz, D`emko i Edin, sestri~ne Mirha, Semiza, Fatima, Rasma, Ismeta, Sabiha, Sada, Raza i Adisa, brati}i Sadik, Esad, Mirsad i Avdo, brati~ne [efija i Munevera, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i, teti}i i teti~ne, {ura Osman sa porodicom, svastika Rasema sa djecom, Almasa Hrvat sa sinom, te porodice Kustura, Hrvat, \uzo, Skenderagi}, Sinanovi}, Tabakovi}, Karaman, Kla~ar, Be}irovi}, [uman, Salkanovi}, Peco, Ajanovi}, Memi}, Durak, Suljovi}, Zajko, O`egovi}, Bi}o, Fehratovi}, Kari{ik, Jarko~, Mujki}, [ero, Ramovi}, Veljan, Omeragi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u ulici Orahova~ka do br. 4 - Brije{}e. 111

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

MIODRAG (TRIFKA) OBRADOVI]
preminuo 19. 10. 2011. godine nakon te{ke bolesti u 72. godini. Sahrana }e se obaviti 22. 10. 2011. godine u 12.00 sati na gradskom groblju „Bare“. O@ALO[]ENI: supruga Ana, k}erke Marina i Danijela, unuci Maja, Lana i Adrijan, zetovi Slaven i Marko, bra}a Marko i Radomir, sestre Rada i Radomirka, te porodice Obradovi}, ^ulina, Jefti}, Zoranovi}, Petrovi}, Krtali}, Ivi~evi}, Bili}, ^oli}, Mati}, te mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Ku}a `alosti: ul. D`amijska br. 11/7. 111

Sa neizmjernom tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva.

Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

MUNIR (MUSTAFA) VEHABOVI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 20. oktobra 2011. godine u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 21. oktobra 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: supruga Mubera, k}erka Mirela, sin Midhat, unuke Ninela, Mia i Semra, zet Darko, snahe Amela, [emsa i Amira, {ure D`evad i [efkija, bad`o Salih, te porodice Vehabovi}, Miler, Tihi}, Had`ihrusti}, Dervi{begovi}, Sara~evi}, Kudus, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji Fehradija. Ku}a `alosti: ul. Fra Grge Marti}a br. 4/I.
No037872

POKOPNO DRU[TVO

"BAKIJE" "BAKIJE"
SARAJEVO
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788 00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122
mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU

www.bakije.com

oglasi

Dnevni avaz

petak, 21. oktobar/listopad 2011.

63

$"

Dnevni avaz, petak, 21. oktobar/listopad 2011.

IFHJ

Sa potpisivanja ugovora: Oblačit će sve kategorije (Foto: S. Saletović)

Bordo tim potpisao sponzorski ugovor 

=DJEAL= 5=H=AL K>K@KćA FH=LA@K >H>K
K FHAE ’AI?’
U ovoj opremi ćemo izgledati profesionalno, kaže Jirži Plišek S leđa naših igrača moramo skinuti teret da će igrati već unaprijed izgubljene utakmice protiv svjetskog kapitala
i energično podržavaju našu reprezentaciju. Sazreli smo za Evropsko prvenstvo! Nemojte nas zaustaviti izvan nogometnog terena! Nemojte dozvoliti da BiH igra protiv svijeta korporacija, umjesto protiv reprezentacije Portugala! Mi u BiH imamo gorko iskustvo s Evropom. Četiri godine Evropa je u izravnom televizijskom prijenosu gledala kako gubimo živote. I nije reagirala da zaustavi pogibiju na vlastitom tlu. To nije bilo fer, nije bilo časno, nije bilo civilizacijski. Imamo pravo da sumnjamo da mečevi sa Portugalom neće biti fer, jer znamo da Evropa može biti nepravedna. Znamo da Evropa može biti zla maćeha kada su u pitanju mali i nezaštićeni. To smo iskustvo dramatično platili životima naših građana, iseljavarali smo sportskog direktora Edima Hadžialagića, kao i trenera Jiržija Plišeka. Zahvalni smo i članu uprave Muniru Taloviću, koji je isposlovao za nas fantastičan ugovor. Nadam se da će ekipa, ako sve bude kako je planirano, već protiv Zrinjskog biti u opremi “Lescon” - kazao je direktor Sarajeva Dino Selimović. Jirži Plišek kratko je prokomentirao obavljeni posao. - Na početku sezone rekao sam igračima da se moraju ponašati profesionalno, a u ovoj opremi tako će i izgledati. Drago mi je što smo dobili sve ono što je jednom klubu i timu potrebno. A. Č. Piše: Haris PAŠOVIĆ Kristijano Ronaldo je industrija. Izgleda nezamislivo da on ne učestvuje na Euru 2012. U pitanju su stotine miliona eura u raznim industrijama za koje je Ronaldo od najveće ili presudne važnosti. Kapital nikada ništa ne prepušta slučaju. Biznis je biznis. Tako, čini se da je naša

EKSKLUZIVNO Otvoreno pismo nogometnoj Evropi

Fudbaleri Sarajeva nosit će u nastavku sezone sportsku opremu “Lescon”, turskog proizvođača koji se odnedavno posredstvom profesora Munira Talovića pojavio i na bh. tržištu. Generalni predstavnik “Lescona” u BiH je kompanija “Kol Sports”, koju s dosta uspjeha vodi Fatih Kol. - Na pola sezone odlučili smo se za ovaj korak, jer smo uvidjeli da nam dosadašnji dobavljač sportske opreme ne može ponuditi ono što nam treba. “Lescon” je ušao na naše tržište, opremat će kompletan prvi tim te, što je bitno, i sve mlađe katagorije. Pri odluci da se opredijelimo za “Lescon” konsulti-

Zaoštrava se atmosfera uoči baraža

Portugalci će tražiti da se utakmica BiH - Portugal ne igra u Zenici, a kao razlog su naveli neuvjetnost stadiona Bilino polje. Prva utakmica baraža za Euro 2012 treba se igrati 11. novembra u Zenici, ali je Nogometni savez Portugala tražio od UEFA-e da ne dozvoli igranje na Bilinom polju. Begić: - Osim logističkih i Ništa administrativnih uv- zvanično jeta, nije osigurano - Nismo dobili ništa zvaono najminimalnije, a to je uvjetno igralište. Sve nično, ali smo čuli da su se smo dokumentirali fotogra- žalili na teren. Dali smo im fijama pa ćemo vidjeti šta će obećanja da ćemo osigurati UEFA odlučiti - rekao je za sve uvjete, i logističke, i sve portugalski radio TSF pred- druge, te da će teren biti dosjednik FS Portugala Žil- bar. Ne vjerujem da će UEFA odlučiti da promijeni teberto Madail (Gilberto). U našem Savezu još nisu ren - rekao je Dino Begić, dobili zvaničnu potvrdu da član Komiteta za normalizaciju. (M. T.) su se Portugalci žalili.

2HJKC=?E JH=žA @= IA A ECH= K AE?E

Mi vjerujemo u vlastitu snagu i pobjedu. Vjerujemo u nogomet. Cijenimo i volimo Ronalda. Parafrazirajući Isaka Njutna koji je rekao: “Drag sudbina na Euru 2012 zapečaćena. Ako ništa drugo, neko će već rukom unijeti loptu u našu mrežu u posljednjem trenutku. Kao Anri (Henry), koji je to učinio za Francuze protiv Iraca. Niko ništa nije vidio (osim cijelog svijeta) i Francuzi su otišli na Svjetsko prvenstvo 2010.

,H=C = A 4=@ =E CAJ = A @H=žE

mi je Platon, drag mi je Aristotel, ali istina mi je draža!”, Evropa mora uzviknuti: “Drag nam je Ronaldo, ali nogomet nam je draži!”

Fudbal važniji od biznisa, milioni ljudi va`niji nego milioni eura

Izvrsna generacija
Mi ovo znamo, nismo garibi koji naivno posmatraju događaje. Svjesni smo koliko biznis oblikuje današnji nogomet u svijetu. Ali, još smo više svjesni da stotine miliona ljudi koji vole nogomet, nisu zaljubljeni u biznis nego u fudbal kao sport. Mi u BiH tražimo samo da bude fer! Imamo izvrsnu generaciju igrača! Oni su dio evropskog fudbala, kojem srčano i majstorski doprinose svojim odličnim igrama u evropskim timovima. Imamo selektora koji je snažno doprinio evropskom fudbalu. Imamo navijače koji vole evropski fudbal, koji zdravo

w

Senahid Omerčić, bivši golman, a poslije pomoćni trener, imenovan je za šefa stručnog štaba federalnog prvoligaša Omladinca iz Mionice. On je ove sezone, nakon Smaila Karića i Denisa Taletovića, treći trener na klupi Omladinca. Debitirat će sutra na gostovanju u Vitezu. I. I.

5A=DE@ AHčEć = KFE =@E?=

njem milion ljudi, srušenom zemljom. Kada je Evropa tako reagirala na pitanja života i smrti, nema razloga da ne vjerujemo da Evropa sada može lako, kao da jede Mocart-kuglu, “previdjeti” bilo kakvu nepravdu protiv reprezentacije BiH na nogometnom terenu. Naša sumnja u pristrasnost prema Ronaldu je opravdana i bilo bi potcjenjivanje naše inteligencije da nas neko uvjerava da je drugačije. Nemamo utjecajan lobi u svjetskoj industriji vezanoj za nogomet. Naša je snaga u našoj igri na terenu, našem selektoru i našim navijačima. Imamo ljudsko i sportsko pravo da nam se omogući pravedna borba. Nećemo čekati skrštenih ruku. Naš selektor, naši nogometni radnici, naše fudbalske legende, naši političari, sportski novinari i svi mi, moramo biti realni i zahtijevati da nam se omogući pravedna i dostojanstvena borba.

Tražimo aposlutno fer-borbu! Moramo s leđa naših igrača skinuti teret da će igrati već unaprijed izgubljene utakmice protiv svjetskog kapitala. Tražimo da nam se osigura da igramo protiv reprezentacije Portugala, a ne protiv brenda Ronaldo.

Pogrešna poruka
Evropa ne smije poslati pogrešnu poruku širom svijeta da je novac važniji od nogometa. Poručujemo Evropi da je fudbal važniji od biznisa. Važniji

su milioni ljudi nego milioni eura. Ako nogometna Evropa bude nanosila nepravdu malim zemljama, time će uništiti sport, proizvesti političke, socijalne i nacionalne probleme, potaknuti mržnju i huliganstvo. Evropa ne smije ubiti nogomet! Ubijajući nogomet u ime biznisa, Evropa će ubiti slobodu. Postoje li nogometne sudije, evropski nogometni radnici, evropski sportski novinari i evropski političari koji mogu preuzeti odgovornost za posljedice?

sport

Dnevni avaz, petak, 21. oktobar/listopad 2011.

65

EKSKLUZIVNO Ispovijest Hasana Salihamid`i}a za „Dnevni avaz“

Va`no je imati cilj, moj je uvijek bio igrati fudbal
Kroz barikade do reprezentacije Krug se zatvorio sa Magatom Gol Italiji najdra`i u karijeri god mi tijelo bude dozvoljavalo Sin Nik ne odvaja se od lopte
Zabilje`io: Oleg LOKMI]
Na{ najtrofejniji i jedan od najboljih fudbalera u historiji Hasan Salihamid`i} ekskluzivno za „Dnevni avaz“ ispri~ao je svoju `ivotnu pri~u. Mnogi su u njemu vidjeli paradigmu te{kog puta Bosanaiz Jablanice. Bio je po~etak aprila i na Bradini smo ve} morali pro}i jednu barikadu. Iz Sarajeva smo poletjeli, valjda posljednjim redovnim avionom. Bilo je stra{no, nije bilo mjesta za sjedenje nego smo sjedili na podu. Oti{li smo na Evropsko prvenstvo na Kipru, ni ne slute}i {ta }e u decembru, desilo se. Moj otac imao je prijatelja u Hamburgu Ahmeta Halilhod`i}a, ina~e Vahinog (Vahid Halilhod`i}, op. a.) ro|aka. Na njegov poziv, oti{ao sam na probu u HSV. Pro{ao sam, igrao za kadete pola godine, a potom godinu za juniore u tom klubu. I tu ste upoznali Feliksa Magata, ~uvenog njema~kog trenera... - Igrao sam za juniore i nakon plej-ofa njema~kog prvenstva Magat je nas {estoricu pozvao da idemo na pripreme amaterskog tima HSV-a, koji je tada vodio. Sje}am se da smo posljednju utakmicu odigrali 29. juna, a za 6. juli bio je zakazan polazak na pripreme. Amateri su s treninzima po~eli 1. jula i ja odem tog dana da pozdravim trenera i zahvalim mu {to me je izabrao, a on me pita gdje su mi kopa~ke. Odgovorim da }u do}i 6. jula, a on odmah naredi da mi na|u kopa~ke i da odmah treniram. Taj mi je trenutak mo`da i odredio karijeru, ova ostala petorica juniora, mo`da je neko od njih bio i bolji igra~ od mene, tada su bila na moru, a ja sam tih uvodnih {estsedam dana trenirao.

Igrat }u koliko

Epizodu u Italiji ne bih promijenio
U ~etiri sezone u Juventusu, od 2007. do 2011., odigrali ste „samo“ 61 utakmicu i dali sedam golova. Je li to period karijere koji biste najradije zaboravili? - Ne, naprotiv. Odlazak iz Bajerna bio je logi~an slijed okolnosti, oti{li su skoro svi iz moje generacije, izuzimaju}i Sanjola (Sagnol) i Kana (Kahna). Jednostavno je bilo vrijeme za neca i Hercegovaca prema uspjehu i `ivotu dostojnom ~ovjeka. Salihamid`i} za na{ list govori o po~etku karijere, o posebnom, ljudskom odnosu s legendarnim njema~kim trenerom Feliksom Magatom (Felix Magath), uspjesima s gigantom Bajernom, igra~koj epizodi u Italiji. Sa posebnim emocijama prisje}a se utakmica bh. reprezentacije te govori o svom privatnom `ivotu i planovima nakon karijere... Va{ po~etak karijere obilje`ila je na neki na~in pute{estvija na prolje}e 1992. godine i put od Jablanice preko Sarajeva i Beograda do Kipra. [ta se tada, zapravo, de{avalo? - Kada se Hrvatska ve} odvojila od Jugoslavije, poziv u tada{nju U-16 reprezentaciju Jugoslavije iz BiH dobili smo Vedran Peli}, Edis Mulali} i ja. Vedran i ja smo krenuli na pripreme u Beograd ko drugo iskustvo. Najjednostavnije bi bilo ostati u Bajernu i osvojiti jo{ nekoliko titula. No, ovako sam upoznao novu sredinu, nove ljude, nove igra~e. Posljednja godina i po zbog povreda nije bila lijepa, ali tako je u `ivotu. Ne mo`e{ uvijek jahati na konju uspjeha. U svakom slu~aju, da mogu sve ponovo, ni{ta ne bih mijenjao. se sve doga|ati. Povratak je isto tako bio pute{estvija. Od Beograda do Sarajeva, umjesto pet-{est sati, putovali smo 28 sati. Napravili smo veliki krug preko Ma|arske, Slovenije i Hrvatske, natrag u Jablanicu.

Salihamid`i}: Slavlje nakon pobjede Bajerna nad Realom u polufinalu Lige prvaka 2001.

Dani slave u Bajernu
U Bajernu ste odigrali 234 utakmice, dali 30 golova, plus deset u Ligi prvaka, me|u kojima je i onaj iz jedanaesterca u finalu Lige prvaka u Milanu protiv Valensije (1:1, 5:4). Uz evropsku titulu, osvojili ste {est naslova prvaka Njema~ke, ~etiri Kupa, Interkontinentalni kup. ^ega se u tih devet godina u Bajernu najradije prisje}ate? - Ima toliko lijepih trenutaka, od prvog gola u Ligi prvaka, u Barceloni za pobjedu od 2:1, pa gola u Man~esteru... Najljep{i trenutak ipak je San Siro i osvajanje Lige prvaka 2001. Bajern je tada poslije 25 godina osvojio titulu. To je nezaboravno. A jeste li u me|uvremenu zaboravili ~uveni finale ste 43 utakmice u bh. dresu. Je li ta utakmica u Italiji najzna~ajniji trenutak Va{e reprezentativne karijere? - Rekao bih da je jedna od najzna~ajnijih. Bila je ubrzo potom i prijateljska utakmica protiv Italije na prepunom Ko{evu. Dao sam gol, bio mi je to, mo`da, jo{ ljep{i dan. A za ~im }ete najvi{e `aliti? - [to nismo oti{li na neki veliki turnir, Evropsko ili Svjetsko prvenstvo. Dvaput smo bili vrlo blizu, pogotovo 2003. godine protiv Danske, kada nam je trebala pobjeda, a odigrali smo 1:1. Kolika je to {teta, ne mogu rije~ima opistati, a imali smo sjajnu ekipu. 1999. u Barceloni i nevjerovatni poraz od Man~ester junajteda (1:2)? - Taj poraz je mo`da i odredio na{ put. Skupilo nas je to, rekli smo sebi sad ili nikad. Stvorili smo ekipu koja je bila jedna od najboljih Bajernovih u historiji. Imali smo sve {to jedna fudbalska ekipa treba i kruna je bila titula dvije godine poslije. mjesec. Za mene je igrati fudbal ne{to najljep{e na svijetu, to je ono {to radim najbolje. Zato }u igrati koliko god mi tijelo bude dozvoljavalo. Supruga Ester i djeca stalno su s Vama tokom karijere? - Sa mnom su stalno, za mene nema dileme. Ne mogu bez djece. Ne mogu sam. Selina, Nik i Lara D`un najve}a su mi sre}a. Ho}e li Va{ sin Nik (8) biti fudbaler? - Njemu sam rekao da mo`e sve {to ho}e. Meni je najva`nije da se zabavlja igraju}i. A vidim da loptu voli. Na stranu sve ostale igra~ke. Potpuno je u fudbalu. Sada trenira u jednom malom klubu, a zapravo se igra. Kada ste posljednji put bili u BiH, kod roditelja u Jablanici? - Bio sam pro{log ljeta, ovog nisam mogao zbog transfera i preseljenja. Nije bilo vremena. Nakon karijere ~e{}e }u dolaziti. Uvijek se rado okupam na Jablani~kom jezeru.

Konobar u Jablanici
Tih prvih ratnih mjeseci fudbal Vam, vjerovatno, nije bio na pameti? - Zapravo i jeste. Radio sam, konobarisao u Jablanici u dva kafi}a koji su se zvali „Bolero“ i „Nono“. Bilo je to za pre`ivljavanje. Bilo mi je petnaest godina, a morao sam raditi. Ako se ne varam, pla}a mi je bila 50 maraka. No, sve vrijeme nisam gubio nadu da }u nekada, negdje, nekako igrati fudbal. Tr~ao sam, odr`avao kondiciju i nadao se prestanku rata ili da se {ta bilo desi pa da opet po~nem igrati. Iako sam bio dijete, imao sam cilj da postanem profesionalac. I, onda,

Debi u Gr~koj
Prvu utakmicu u dr`avnom dresu odigrali ste u septembru 1996. godine u Pirgosu kao ~lan mlade reprezentacije BiH protiv

Portugala se ne trebamo pla{iti
Koliko pratite reprezentaciju, kakav je komentar na utakmicu s Francuskom i predstoje}i bara` sa Portugalom? - Gledao sam skoro sve utakmice, svakog dana pri~am s roditeljima. Znam {ta se de{ava iako sam daleko. Nevjerovatno je to {to je bilo u Parizu, ne pobijediti u Gr~ke (0:1). Kakve su uspomene na to gostovanje? - Do{ao sam u Gr~ku sa priprema HSV-a iz [panije, ~ini mi se da sam 24 sata putovao. Bilo mi je, naravno, drago {to sam pozvan u reprezentaciju bez obzira na to {to je to bio U-21 tim. Srce mi je bilo puno kada sam osjetio da se BiH di`e iz pepela. Ko god je gledao tu utakmicu, vidio je da niste potencijal samo za mladu nego i za A-reprezentaciju. I to je onakvoj igri, s onakvim anga`manom svih igra~a. No, siguran sam, ako budu na 80 ili 90 posto nivoa protiv Portugala, ako ponove ono izdanje, ako u|u bez straha i suvi{nog respekta protivnika, uzimaju}i u obzir i nera{~i{}en ra~un iz pro{lih kvalifikacija, da imamo {anse. odmah shvatio i selektor Fuad Muzurovi}, koji Vas je zvao ve} na sljede}e okupljanje. Odgovorili ste mu prvim pogotkom reprezentacije BiH u historiji, protiv Hrvatske u Bolonji (1:4). - To je bilo ne{to posebno. Izgubili smo, ali je poraz bio neminovan, ta ekipa Hrvatske je dvije godine poslije bila tre}a na svijetu. No, ta atmosfera, okupljanje i sami po~eci reprezentacije BiH ostali su duboko u sje}anju. Nakon Bolonje, odigrali

Kraj karijere
Prvog januara proslavit }ete 35. ro|endan. Razmi{ljate li o kraju karijere? Koliko je jo{ goriva ostalo, koliko motiva? - Kroz silne probleme sa povredama koje sam imao, nau~io sam se da odluku o tome donosim ne iz godine u godinu nego iz mjeseca u

Hasan i supruga Ester: Nigdje bez porodice

Grupa E
^elzi - Genk 5:0 (Meirele{ 8, Tores 11, 27, Ivanovi} 42, Kalu 72), Leverkuzen - Valensija 2:1 ([irle 52, Sam 56 - Jonas 25).
1. ^elzi 3. Valensija 4. Genk 3 3 3 2 1 0 2 0 1 0 2 1 0 1 2 8:1 4:3 2:3 0:7 7 6 2 1 2. Leverkuzen 3

66

Dnevni avaz, petak, 21. oktobar/listopad 2011.

sport

LIGA PRVAKA Engleski viceprvak deklasirao Genk u tre}em kolu

Grupa F
Marsej - Arsenal 0:1 (Remzi 90), Olimpijakos - Borusija Dortmund 3:1 (Holebas 8, D`ebur 40, Modesto 78 - Levandovski 26).
1. Arsenal 2. Marsej 3 3 2 1 0 4:2 2 0 1 4:1 1 0 2 4:4 0 1 2 2:7 7 6 3 1

’Petarda’ ^elzija na Stemford brid`u
APOEL Sanela Jahi}a remizirao na gostovanju kod Porta, Borusija Dortmund pora`ena u Pireju
koliko dana ranije imali mno{tvo upitnih igra~a za ovaj susret, skoro najja~i sastav, sa Geceom (Goetze) i Kagavom (Kagawa) u timu, pora`en je u Pireju sa visokih 1:3 od Olimpijakosa. S iznena|enjima je nastavila odli~na ekipa APOEL-a iz Nikozije na{eg Sanela Jahi}a, koja je na Dragau uspjela ostati nepora`ena protiv Porta. Na{ fudbaler odigrao je posljednjih 20 minuta, zamijeniv{i organizatora igre gostiju Gustava Manduku (Manduca). Milan i Barcelona nisu se previ{e tro{ili protiv Plzena i BATE, slaviv{i sigurne pobjede od po 2:0. Na Kamp nouu ~e{ki tim mogao je pro}i mnogo gore, ali je razo~aravaju}u no} imao Lionel Mesi (Messi), dok se u tim nakon jednog mjeseca vratio Andres Inijesta (Inesta). Milan je poveo golom Zlatana Ibrahimovi}a samo nekoliko trenutaka nakon {to je Bre{an propustio odli~nu priliku da Napada~i ^elzija, prvenstveno Fernando Tores, imali su izuzetno efikasnu no}, deklasirav{i na Stemford brid`u prvaka Belgije Genk sa 5:0 u tre}em kolu Lige prvaka. Seriju tima Andrea Vilja{-Boa{a (Villas-Boas) otvorio je njegov sunarodnjak Raul Meirele{ (Meireles), zatim je dva gola postigao Tores, a u listu strijelaca upisali su se i Branislav Ivanovi} i Salaomon Kalu (Kalou). Potpuni krah do`ivjela je Borusija Dortmund, ~iji mladi igra~i, o~ito, nisu dorasli Ligi prvaka. Iako su ne-

3. Olimpijakos 3 4. Dortmund 3

Grupa G
[ahtjor - Zenit 2:2 (Vilijan 15, Luiz Adrijano 45+1 [irokov 33, Faizulin 60), Porto - APOEL 1:1 (Hulk 13 Ailton 19).
1. APOEL 2. Zenit 3. Porto 4. [ahtjor 3 3 3 0 1 1 1 2 2 0 4:3 5 1 1 6:5 4 1 1 4:5 4 1 4:5 2

Grupa H
Barcelona - Plzen 2:0 (Inijesta 10, Vilja 82), Milan - BATE 2:0 (Ibrahimovi} 33, Princ Boateng 70).
1. Milan 2. Barcelona 3. BATE 4. Plzen 3 3 3 3 2 1 0 2 1 0 0 1 2 0 1 2 6:2 7 9:2 7 1:8 1 1:5 1

Parovi 4. kola
Genk - ^elzi, Valensija - Leverkuzen, Arsenal - Marsej, Dortmund - Olimpijakos, Zenit - [ahtjor, APOEL - Porto, Plzen Barcelona, BATE - Milan.

Tores protiv Genka: Dao dva gola

(Foto: AFP)

{okira San Siro. Arsenal je do trijumfa na Velodromu

do{ao u posljednjim sekundama golom rezervnog

igra~a Arona Remzija (Aaron (A. ^.) Ramsey).

Od danas na kioscima

Uo~i nedjeljnog engleskog derbija

Sudar Junajteda i Sitija mo`e odlu~iti o tituli
Sastat }e se dva vode}a tima u ligi pa vjerujem da je pred nama fantasti~na utakmica, kazao je Aleks Ferguson
Dugi niz godina derbi dva kluba iz Man~estera bio je samo stvar presti`a u kojem je, uglavnom, dominirao Junajted, ali ove sezone kao nikada prije duel kom{ija ima mnogo ve}u te`inu i mogao bi odlu~iti i o tituli. Prvi ovosezonski prvenstveni sudar crvene i plave polovine Man~estera desit }e se u nedjelju na stadionu Old traford, a Siti uo~i ovog me~a ima dva boda vi{e od drugoplasiranog Junajteda. Nakon pro{losezonskog osvajanja FA kupa, Man~ester siti poku{at }e do}i i do prve titule {ampiona Engleske jo{ od 1968. godine. - U nedjelju }e se sastati dva vode}a tima u ligi i vjerujem da je pred nama fantasti~na utakmica. Radujem se derbiju izjavio je menad`er Junajteda Aleks Ferguson (Alex). Njegova ekipa je u pro{lom kolu ve} igrala jedan

Duel D`eke i Vidi}a: S utakmice dva kluba po~etkom sezone

derbi, protiv Liverpula, a zavr{eno je remijem od 1:1. Oba kluba iz Man~estera zabilje`ila su ove nedjelje i

160 derbija
Dva man~esterska kluba odigrala su ukupno 160 derbija, Junajted je pobijedio 67 puta, Siti je bio bolji 43 puta, dok je 50 me~eva zavr{eno bez pobjednika. Utakmica devetog kola Premijer lige izme|u Man~ester junajteda i Man~ester sitija igra se u nedjelju od 14.30 sati na stadionu Old traford. Pro{le sezone na ovom stadionu doma}i Junajted slavio je sa 2:1, a pobjedonosni gol postigao je Vejn Runi (Wayne Rooney) fantasti~nim „makazicama“.

Svi nude ne{to, samo

daje sve!

prve pobjede u grupnoj fazi takmi~enja u Ligi {ampiona. Junajted je u gostima pobijedio rumunski Otelul sa 2:0, dok je Siti na svom stadionu bio bolji od {panskog Viljareala sa 2:1. - Znamo da nas u nedjelju o~ekuje velika utakmica, a pobjeda u Ligi prvaka pove}ala nam je samopouzdanje. Protiv Junajteda }emo morati da odigramo najbolje {to umijemo ako mislimo da ostanemo nepora`eni - rekao je Geret Beri (Gareth Barry), A. ^. veznjak Sitija.

IFHJ

Dnevni avaz, petak, 21. oktobar/listopad 2011.

$%

Međunarodni fudbal

LIGA PRVAKA Pep Gvardiola oduševljen povratkom odličnog veznjaka Barcelone

1EAIJ= @HžE Kč
Način na koji izbacuje naše protivnike iz ravnoteže, veoma je bitan i za njega i za čitavu našu ekipu, kaže trener

Krasić: Nije u planovima Kontea

Odlična predstava Barceloninog veznjaka Andresa Inijeste (Inesta) najznačajnija je karakteristika Barceloninog laganog trijumfa nad Viktorijom iz Plzena (2:0) u 3. kolu Lige evropskih prvaka. Samo što se oporavio od povrede mišića noge, plejmejker je postigao gol, riješivši, praktično, utakmicu u 10. minuti. Inijesta je kod gola odigrao sjajnu akciju s Lionelom Mesijem (Messi), nakon čega je nagrađen pjesmom navijača na Kamp nouu. Pred kraj ga je zamijenio Sejdou Keita (Seydou). - Kada nekome pjevaju pjesme, taj mora biti poseban. Izabrao je fantastičan način kako da se vrati nakon povrede. Radio je veoma naporno, Inijesta je do sada zabio mnogo više golova negošto bi neko mogao zamisliti.Način nakoji izbacuje naše protivnike iz ravnoteže, veoma je bitan i za njega i za čitavu našu ekipu. Prošle godine bio je od vitalnog značaja i ja se samo nadam da će to biti i u ovoj sezoni - kazao je trener Barce Pep Gvardiola (Guardio- 

K=JA@ žAE H=IEć=

Mančester junajted uputio je zvaničnu ponudu Juventusu za šestomjesečnu posudbu Miloša Krasića, pišu italijanski mediji. Prednost Krasića je to što bi klubu s Old traforda mogao pomoći i u Premijer ligi i u Ligi prvaka. Posao bi mogao biti olakšan, jer se Krasić sve manje nalazi u idejama trenera Juventusa Antonija Kontea (Conte).

7-.) =>H=E= FKšAA prijeUEFA je usvojila

Inijesta slavi gol s Čavijem i Mesijem

(Foto: Reuters)

la) kao rijetko za koga. Pobjeda nad Plzenom, kojom je Barcelona svoju seriju neporaženosti produžila na 19 uzastopnih utakmica u svim takmičenjima, omogućila joj je da za-

drži prvo mjesto na tabeli grupe H zajedno sa Milanom. Obje ekipe imaju po sedam osvojenih bodova. I dok je Inijesta mogao biti sretan nakon povratka, frustrirajuću noć imao je Lionel

Mesi, kojem nije sve tako glatko išlo. Barcelona je imala 18 pokušaja da ugrozi gol, od čega su samo četiri šuta išla u okvir. Mnogeod tihšansi propustio je upravo Argentinac. - U fudbalu je najteže po-

stići gol, a kada Mesi ne postigne gol, to postaje vijest u svijetu. Ako je to stvarno tako, zamislite onda o kakvom se nivou radi kada je u pitanju njegova igra - kazao je Gvardiola. (A. Č.) 

= JAHAK IA LE@A @= IA IAć= @>H
Morat ću naučiti ljude švedski, jer nisu razumjeli šta sam rekao u intervjuu, poručio je napadač, kojem su pripisali da je rekao kako mu je dosta fudbala
skog igrača, više nije bilo nade za povoljan rezultat. - Nisam tužan, morat ću naučiti ljude švedski, jer nisu razumjeli šta sam rekao u intervjuu. Osjećam se dobro i mislimda se to vidjelona terenu - rekao je Ibrahimović. Italijanski mediji prenijeli su nedavno da je švedski reprezentativac izjavio kako ga je fudbal počeo umarati. - Fudbal ne gori u meni kao što je to bilo u ranijim danima. Igranje sve više i više postaje rutina za mene navodna je Ibrahimovićeva izjava koju je on demantirao, osvrnuvši se poslije na trenutnu formu Milana, kojem u prvenstvu Italije ne ide baš tako kao u Ligi prvaka. - Stvarno igramo dobro i stvaramo mnoštvo prilika. Imamo obavezu osvojiti sva takmičenja u kojima nastupamo. Ne smijemo se opusNapadač Milana Zlatan Ibrahimović izjavio je da nije pao u depresiju i da su ga novinari nedavno pogrešno citirali kada su prenijeli da se zasitio fudbala. Fenomenalni napadač potvrdio je to i drugim evropskim golom u drugoj utakmici Lige prvaka, koju je ove sezone igrao. BATE se dobro držao do 33. minute, propustio je čak i odličnu priliku, ali nakon gola šved-

Zlatan Ibrahimović negirao da je depresivan

dlog o zabrani pušenja i reklamiranja cigareta na Prvenstvu Evrope 2012. godine u Poljskoj i Ukrajini. Zabrana se odnosi na svih osam stadiona na kojima će se igrati utakmice. Gradovi domaćini će, također, morati primjenjivati politiku zabrane pušenja na javnim mjestima, u prijevozu i restoranima. Predsjednik UEFA-e Mišel Platini (Michel) izjavio je da je zabrana pušenja uvedena zbog poštovanja i brige o zdravlju gledalaca.

2EHI IAAJH >HEJ=IED EFE=?= Bivši engleski fudbalski

reprezentativac Stjuart Pirs (Stewart Pearce) izabran je za selektora prvog britanskog tima u posljednje 52 godine, koji će učestvovati na Olimpijskim igrama u Londonu. Pirs (42) je selektor mlade reprezentacije Engleske i član stručnog štaba Fabija Kapela u A-timu. Britanija nije imala reprezentaciju na Igrama jošod 1960. godine, jer su Škotska, Vels i Sjeverna Irska izražavale bojazan da bi tako izgubile samostalnost u okviru FIFA-e. Ove tri fudbalske asocijacije saopćile su da neće podržati britanski olimpijski tim.
Ibrahimović protiv BATE-a: Presudio Bjelorusima

titi, moramo raditi veoma naporno, popravljati se svakog dana i, ako budemo to

uradili, možemo napraviti više nego prošle godine Zlatanove su riječi. (A. Č.)

*=AH DćA =@C 4AKI= Dobrim igrama u dresu

Trener Milana Masimilijano Alegri (Allegri) pohvalno se izrazio o nigerijskom odbrambenom igraču Taje Taivu (Taye Taiwo), koji je prodorima i dalekometnim šutevima podsjetio na nekadašnje partije

6=EL @KšALE )ACHE=

Roberta Karlosa (Carlos). - Donio je novu dimenziju našoj igri. Dobro je što smo mu dali priliku da igra kako bi pokazao koliko je dobar igrač. Veoma dobro je radio na treninzima kazao je Alegri.

Borusije Menhengladbah mladi veznjak Marko Reus (Marco) skrenu je na sebe pažnju Bajerna iz Minhena, prenose mediji u Njemačkoj. - Bajern je jedan od najvećih nogometnih klubova na svijetu i čast mi je što se zanima za mene. No, imam ugovor do 2015. - rekao je ovaj 22-godišnjak. (A. Č.)

$&

Dnevni avaz, petak, 21. oktobar/listopad 2011.

IFHJ

KOŠARKA Bogdan Tanjević napustio rimski Virtus

Domerkant (Uniks) u duelu sa Mekejlebom (Montepaski)

Želio sam forsirati mlade, dok u klubu vjeruju da mogu povući poteze na tržištu koji će im odmah donijeti uspjeh, ističe bh. trenerski velikan
Bogdan Tanjević napustio je rimski Virtus (doskora Lotomatika), klub u kojem je prošle godinepreuzeo funkciju direktora. Imao je Boša, kakonamje tada rekao, namjeru da napravi ekipu na isti način kako je, kao trener, stvarao veliku generaciju Bosne, koja se prije nešto više od tri decenije domogla titule prvaka Evrope. poznate, koji ne koštaju mnogo, jer imamo veoma mali budžet. No, predsjednik je mislio da nekim potezima na tržištu može odmah dobiti rezultat - kaže Tanjević. Zbog zdravstvenih problema, Boša je okončao trenersku karijeru. Jedina funkcija na kojoj je angažiran ostaje koordinator svih selekcija u Košarkaškom savezu Turske, gdje je radio i kao selektor. Turska je pod njegovim vodstvom prošle godine postigla najveći uspjeh, osvojivši srebrenu medalju na Svjetskom prvenstvu kojem su bili domaćini prošle godine.

2HA@IA@E A E= @HKC=čEA F=LA
Mali budžet

6AAJLEć H=>E .AAH
Naš najbolji igrač postigao 23 poena
Najbolji bh. košarkaš Mirza Teletović fantastično je otvorio novu sezonu u Euroligi, predvodivši sa 23 poena i šest skokova španski Kaha Laboral do gostujućeg trijumfa nad velikim rivalom, turskim prvakom Fenerbahče Ulkerom (69:66). Priredio je Teletović publici nekoliko spektakularnih zakucavanja uz tri pogođene “trojke”. Blistao je i drugi bh. reprezentativac, naturalizirani američki bek Henri Domerkant (Henry Domercant) sa30 poena i sedam skokova za ruski Uniks u porazuod italijanskog Montepaskija (71:79). Rezultati 1. kola: GRUPA A: Fenerbahče Ulker - Kaha Laboral 66:69, Kantu - Nansi 80:69, Bilbao - Olimpijakos (danas, 20.30 sati). GRUPA B: Žalgiris - CSKA 74:87, Panatinaikos - Unikaha, Bamberg - Zagreb (sinoć). GRUPA C: Partizan Anadolu Efes, Šarlroa - Real Madrid, Armani Milano Makabi (sinoć). GRUPA D: Uniks - Montepaski 71:79, Prokom - Galatasaraj 72:76, Union Olimpija - Barcelona (sinoć). (E. J.)

Euroliga za košarkaše

Poraz odbojkaša Kaknja u CEV kupu

Ipak, eksperiment nije uspio. Legendarni bh. stručnjak, koji se trenutno nalazi u Sarajevu, objašnjava razloge za rastanak s Virtusom. - Želio sam da se radi na jedan način, a moj predsjednik na drugi. Imao sam projekt koji se naslanjao na mlade igrače, na koje sam želio dodati još neke ne toliko

Posao nije težak
- Konsultiram se s kolegama trenerima o igračima, ko može, ko ne, koga forsira-

ĐA@LEć E /H@Eć =FHA@KK
Tanjević je otišao, ali su u Rimu ostala dvojica bh. reprezentativaca koje je on angažirao prošle godine. - Nihad Đedović i Nemanja Godić napreduju, postali su vodeći igrači ekipe. Uz crnogorskog reprezentativca Vladimira Dašića i Italijana Luiđija Datomea (Luigi), to je osnova oko koje se može napraviti veliki tim - ističe Tanjević.
Tanjević: Ostaje savjetnik u Turskom savezu

ti u mlađim selekcijama... Posao nije previše zahtjevan, uglavnom se svodi na savjetničku ulogu, što mi u potpunosti odgovara. U

ovom momentu draže mi je da mogu provoditi vrijeme sa porodicom i prijateljima, kao sada u Sarajevu - izjavio je Tanjević. H. P. - E. J.

Vukčević i Kovačević: Odlučivale nijanse

Odigrano drugo kolo Prvenstva BiH za košarkaše
Trijumf Igokee protiv Leotara u Trebinju

Odbojkaši Budućnosti opravdali su ulogu favorita u Kaknju, savladavši bh. prvaka uprvoj utakmicišesnaestine finala CEV kupa sa 3:2. Ne može se reći da crnogorski viceprvak nije zaslužio pobjedu, ali se mora odati i priznanje “Građevinarima”, kojisu bilidostojanprotivnik i, uz malo više sreće i koncentracije u završnici, mogli su ostvariti još jedan međunarodni uspjeh. No, pali su kad je bilo najpotrebnije. Meč je bio izuzetno neizvjestan, što supotvrdila ioba

5=E IA>A F>EA@EE LE FH= ČAE= Č=FEE >@LE K 8CšćE
trenera, Zoran Vukčević (Budućnost) i Nenad Kovačević (Kakanj). -U četvrtom setu sve smo imali u svojim rukama, a onda smo napravili početničke greške. Zbog toga smo u taj-brejk ušli nervozno. Prvi set nam je model igre kojoj trebamo težiti. O revanšu u Podgorici sada ne mislim, mnogo mi je važniji meč u prvenstvu protiv Radnika - kazao je Kovačević, koji je preuzeo Kakanj samo dva dana uoči utakmice s Budućnosti. M. Ko. Odigravanjem tri posljednja susreta kompletirano je 2. kolo Prvenstva BiH za košarkaše.

Vogošća - Čapljina Lasta 75:86
Sportska dvorana u Vogošći. Rezultat: Vogošća Čapljina Lasta 75:86 (18:24, 19:27, 18:18, 20:17). VOGOŠĆA: Habul, Živić 10, Selimović, Kahriman, Radan 10, Čengić 15, Hadžifejzović 20, Aljović,

Keser 6, Hujdurović 8, Alić 3, Palata 3. Trener: Muriz Hamidović. ČAPLJINA LASTA: Previšić, Kovačević 12, Klještan 10, Jagodić-Kuridža 22, Brkić 12, Jurković, Galić 9, Karamatić, Jelčić, Repeša 2, Halilbegović11, Gerti8.Trener: Hrvoje Vlašić.

Mladost - Čelik 71:61
Sportska dvorana u Mrkonjić-Gradu. Rezultat:

Gradska dvorana “Mirsad Hurić” u Goraždu. Gledalaca 1.000. Sudije: Nermin Salkanović, Vladimir Zeljko (Zenica). Sedmerci: Goražde 4 (3), Konjuh 6 (3). Isključenja: Goražde 10 minuta, Konjuh 10. Rezultat: Goražde - Konjuh 41:31 (19:14). GORAŽDE: Šehović, Bukva 3, Martić, Građan 4, Jamak 2, Bezdrob 2, Dedović 6, Marić 5, Džaferspahić 1, Savić, Fidahić 1, Halilović 2, Pilav 2,Džananović, Žiga 4, Biljaka 9. Trener: Senad Skopljak. KONJUH: Kamberović, Hadžiomerović 2, Husić 5, Nuhić, Sarić2, Memić2, Hamzić, Pejkušić, Zildžić 7,Smajić 8, Begić 5, Veselčić, Suljanović, Tufekčić. Trener: Nikola Marković. Rukometaši Goražda postigli su pobjedu u meču 6. kola PremijerligeBiH. E. A.

w

/H=ž@A KD "!

Mladost - Čelik 71:61 (17:16, 22:12, 15:17, 17:16). MLADOST: Jovanović 9, Kalajdžija, N. Radanović, Milošević 9, Trikić 9, Vidović, Kežić 4, Ivanić 8, Velimirović 15, Ignjatović 8, S. Radanović, Lerić 9. Trener: Goran Sladojević. ČELIK: Ričardson 20, Maksimović, E. Merdanović 2, Dobrijević, Dedić, Begagić 11, Pezer 4, Curanović, Perović 5, Hrnčić 14, Vlaić 5, A. Merdanović. Trener: Ivica Marić. S. K.

Rezultati 2. kola Prvenstva BiH za košarkaše: Zrinjski - Servitium 91:61, Borac - Varda HE 82:64, Hercegovac - Brotnjo 73:60, Vogošća - Čapljina Lasta 75:86, SL Takovo Leotar - Igokea 69:76, Mladost - Čelik 71:61. Slobodna je Bosna ASA BH Telecom.
1. Igokea 2. Čapljina 3. Mladost 4. Zrinjski 5. Leotar 6. Hercegovac 7. Varda 8. Borac 9. Bosna 10. Brotnjo 11. Čelik 12. Servitium 13. Vogošća 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 2 2 172:136 168:135 147:133 150:128 145:139 133:142 131:141 82:64 76:75 135:149 124:147 133:167 142:182 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2

6=>A=

Leotar - Igokea 69:76
Sportska dvorana u Trebinju. Rezultat: SL Takovo Leotar - Igokea 69:76 (17:19, 14:19, 22:16, 16:22). SL TAKOVO LEOTAR: Kovačević 2, Rikalo, Aleksić 5, Pelkić 18, Kašćelan 11, Zotović 9, Crnogorac 5, Milanović, Marković, Setenčić 8, Ninković 1, Josipović 10. Trener: Radomir Kisić. IGOKEA: Adamović, Miletić 8, Dozet 9, Đurica 8, Komatina 11, Tresač,

Ričardson (Čelik): Poraz protiv Mladosti

Aleksić 5, Matić 2, Šulović, Bocka 12, Brkić 16, Joksimović 5. Trener: Dragan Bajić. M. P.

IFHJ
Foto dana

Dnevni avaz, petak, 21. oktobar/listopad 2011.

$'
Vijest u brojci
Turski košarkaški klub Anadolu Efes u novoj sezoni Eurolige ima velike ambicije zbog čega je na jačanje igračkog kadra potrošio čak 25 miliona eura. Završni turnir elitnog takmičenja igrat će se u Istanbulu, što je dodatni motiv za, uz Fenerbahče, najveći turski klub.

#

Izjava dana
- U protekle 32 godine uradili smo dobar posao i nadam se da će tako ostati u budućnosti. (Hulio Grondona nakon što je po deveti put uzastopno izabran za predsjednika Argentinske fudbalske federacije)

Let Indijca Adžijka Rahana tokom meča u kriketu

Dvije prostitutke optužene su da su opljačkale francuskog fudbalskog reprezentativca Jana Mvilu i njegovog prijatelja. Mvila i njegov neimenovani prijatelj ugovorili su seksualne usluge s dotičnim “prijateljicama noći”. Sljedećeg jutra, kada su se probudili, shvatili su da su “olakšani” za satove, čija je vrijednost 13.000 eura, laptope i mobilne telefone.

2HIJEJKJA F=č=A LEK

Ofsajd

ODLAZAK LEGENDE Na Floridi umro čuveni rukometaš

1J 2K? ECK>E =L=žEK KJ=E?K
Nije se izborio s teškom bolešću Rukometno ime i prezime stekao u Banjoj Luci
me stekao je u Banjoj Luci, gdje je 1984. došao sa 18 godina kao najbolji mladi rukometaštadašnje SFRJ. U Borcu je ostao sve do 1989. i za to vrijeme dva puta je biran za najboljeg sportistu Bosanske krajine. Nakon odsluženja vojnog roka, prešao je u tada nadolazeći Zagreb. Bio je standardni reprezentativac Jugoslavije, u čijem je dresu osvojio Svjetsko omladinsko prvenstvo u Rijeci 1986., kada je proglašen najboljim igračem.

IztokPuc, jedanodnajboljih rukometaša sa prostora nekadašnje Jugoslavije, koji je terenom neprikosnoveno vladao posljednjih petnaestak godina prošlog stoljeća, izgubio je onu najvažniju utakmicu - životnu. Od raka koji se sa pluća proširio na jetru preminuo je jučer rano ujutro u 46. godini na Floridi, gdje se nalazio na liječenju. U svojoj bogatoj karijeri nosio je dres Velenja, Borca, Zagreba i ljubljanskog Prulea. Rukometno ime i prezi-

Zbog duga od 164 miliona kuna (približno 42,9 miliona maraka), Nogometnom klubu Hajduk iz Splita prijeti bankrot, javlja Fena. - Hajduku je potpisana smrtna presuda, ali niko toga nije svjestan - izjavio je na konferenciji za medije predsjednik Gradske organizacije Hrvatske stranke prava Split Mario Tomasović. Prema njegovim riječima, gradonačelnik Splita Željko Kerum bio je upoznat sa stanjem u klubu, ali ga je vješto skrivao sve do sjednice Skupštine. - Hajduk ima 100 zaposlenika bez trenerai igračkog kadra, a nagomilali su i rukovodeće kadrove pa takoza isti resor postoji savjetnik, direktor

5FEJI 0=@KK FHEAJE >=HJ

Zbog ogromnih dugovanja

Hajduk duguje skoro 43 miliona maraka

i voditelj resora. Nijedan od njih nema plaću manju od 5.000 eura bruto - rekao je Tomasović te je dodao da klub trenutno posluje zahvaljujući zaduživanju kod banaka.

Iztok Puc i danas je rekorder u svjetskom rukometu, jer nikome poslije njega nije pošlo za rukom da u dresu tri različite reprezentacije nastupi na tri različite olimpijade. Sa Ju-

5LAJIE HAH@AH

Puc: Nosio dres Velenja, Borca, Zagreba i Prulea

goslavijom je 1988. u Seulu (Južna Koreja) bio bronzani, osam godina poslije u Atlanti (SAD) osvojio je zlato s Hrvatskom, a 2000. u Sidneju (Australija) sa Slovenijom je bio osmi.

Iztokov nekadašnji saigrač Draško Prtina primio je ovu vijest s nevjericom. - Ne mogu da povjerujem da je otišao tako mlad. Neizmjerno mije žaoIztoka, skojima sam nekoliko godina bio saigrač u Borcu i s kojim sam bio direktno vezan na terenu, jer sam ja igrao lijevo krilo, a

on lijevog beka. Puc je bio vanserijski igrač, veoma korektan kako na terenu, tako i izvan njega. Veliki talent, ali uvijek spreman da nauči nešto novo. Čvrsto je bio na zemlji i u Borcu je ostavio veliki trag. Ostat će zauvijek u našim srcima - s tugom je rekaoPrtina. S. K.

Bivši austrijski alpski skijaš Matijas Lancinger, kojem je prije tri godine amputirana noga poslije teške povrede zadobivene prilikom pada u superveleslalomu u Kviftjelu, želi da se takmiči na Paraolimpijskim igrama 2014. u Sočiju. Lancinger (30 godina) najavio je da će se u novembru u konkurenciji invalida vratiti na stazu i na Evropskom kupu pokušati da osigura učešće na Igrama.

Tokom priprema živio sam Argentinčev život, ističe aktuelni prvak
Muamer Hukić, u bokserskom ringu poznatiji kao Marko Huk (Marco Huck), ništa ne prepušta slučaju. Svjedoče o tome i riječi svjetskog šampiona u kruzer-kategoriji po WBO verziji uoči osme odbrane titule protiv Argentinca Rođelija Rosija (Rogelio Rossi). Borba je na rasporedu sutra u njemačkom gradu Ludvigsburgu. - Uz pomoć trenera Ulija

4IE A= š=IE
4đA K 5AE?E

Muamer Hukić po osmi put brani svjetsku titulu u boksu

Hukić i trener Vegner: Borba u Ludvigsburgu

Muamer Hukić rođen je 11. novembra 1984. u mjestu Ugao, općina Sjenica. Zajedno sa roditeljima, bratom i sestrama, 1993. godine napustio je Sjenicu i kao izbjeglica stigao u njemački grad Bilefeld. Muamer danas živi u Berlinu.

Vegnera (Wegner), uočio sam sve slabosti i vrline protivnika. Živio sam, takoreći, njegov život. Moj protivnik zaista nema šansi. Bez obzira na njegovu visinu, ja sam taj koji će biti na pobjedničkom tronu - izjavio je Hukić, koji u ringu ima 33 pobjede (24 nokauta) uz jedan poraz. Rosi (17 pobjeda, 2 poraza)

nije mu ostao dužan: - Siguran sam da ću postati prvak, i to nokautom, jer je u Njemačkoj nemoguće pobijediti na bodove. Hukić očekuje podršku navijača iz BiH i Sandžaka, koji će ponovoispuniti dvoranu i na taj način pomoći ovom bokseru na putu do još jednog trijumfa. B. ŠIŠIĆ

w

*AA>=KAH 2HA= FH=LE= BI=@K

Franc Bekenbauer, član Komisije Svjetske fudbalske federacije (FIFA) koja je zadužena za promjene pravila, rekao je dabi trebalo pojednostaviti ofsajd kako bi i sudije i igrači mogli lakše da se prilagode. - Stavit ću to pitanje na dnevni red. U ovom trenutku pravilo ofsajda je komplicirano. Sudija bi trebao poništitigolsamo akojepotpuno jasno da golmana ometa protivnički igrač - rekao je slavni njemački fudbaler. Bekenbauer predlaže da se u budućnosti crveni kartoni daju samo za najteže prekršaje. - Trebalo bi da se crveni kartoni dobivaju samo za brutalne prekršaje. Sudije moraju imati slobodu u donošenju odluka - zaključio je Bekenbauer.

w 

=?ECAH žAE K 5čE "

PETAK 21. 10. 2011.

18.00
MAGAZIN, BHT1
17.25 BH GASTRO KUTAK 22.00 VE^ER SA EMIROM 17.40 BILO JEDNOM U TURSKOJ 21.10 CSI LAS VEGAS 12.20 IKONE

BHT1
07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Galakti~ki fudbal, animirana serija, 8/22 09.40 Frenderi u zemljama Evrope: Litvanija 09.50 Veliko drijemanje 10.00 BHT vijesti 10.15 Bio jednom jedan Dnevnik 10.30 Grafi~ari BiH: Mersad Berber 10.50 Pri~e iz starih gradova: ^apljina 11.30 Gorko-slatko, serija, 213/228 12.00 BHT vijesti 12.15 Tre}a strana,inf. program, r. 13.15 Retrovizor, muzi~ki program 13.45 Putevi zdravlja,magazin, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.35 Galakti~ki fudbal, animirana serija, 9/22 15.00 [kola filma, obrazovna serija, 26/26 15.25 Obilan ru~ak, animirani film 15.30 Dje~iji festivali 15.45 Izgubljena ~ast,igrana serija, 24/77, r. 16.30 Hronika regija: Krajina 17.00 Gorko-slatko, serija, 214/228 17.25 BH gastro kutak, kulinarski show 18.00 Sve u svemu,dnevni magazin 18.45 Telefoni}i, animirana serija, 11/28 19.00 Dnevnik 1 19.35 Retrovizor, muzi~ki program 20.05 Izgubljena ~ast,igrana serija, 25/77 21.00 Dimenzija vi{e, program iz kulture 22.00 Dnevnik 2 22.30 Sedam razdoblja rocka, strana muzi~ka serija, 5/7 23.25 Pomra~enje, njema~ko-britanski igrani film 01.10 Sve u svemu, dnevni magazin, r. 01.55 Pregled programa za subotu

FTV
06.15 Gospo|a Barbara,igrana serija /12/ 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti Dje~iji program. 09.05 Poko 09.20 Hot wheels, 7. epizoda 09.40 [umska {kola. Vuk i nije tako zao,3. epizoda 10.00 Spretno - sretno, tv igra 10.25 Harveytoons 10.45 Tomica i prijatelji 11.00 Sve }e biti dobro, igrana serija, 39. Epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor,igrana serija, 29. epizoda 13.15 Pod sretnom zvijezdom,igrana serija, 8. epizoda 14.00 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija, r. 15.10 Vijesti 15.15 Na{a mala klinika, igrana serija 16.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 40. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Greh njene majke,igrana serija, 13. epizoda 18.25 Larin izbor, igrana serija, 30. epizoda Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Tv Bingo show 21.10 Slomjena krila, igrana serija, 60. epizoda 22.00 Ve~er sa Emirom. gost Enis Be{lagi} 23.05 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.35 Prolazi zima, ameri~ki igrani film /15/ 01.15 Pod sretnom zvijezdom,igrana serija, 8. epizoda 02.00 Dnevnik 3,r. 02.30 Pregled programa za subotu

OBN
07.40 Oggy i `ohari,crtani film 08.00 Ukleta Marijana (12), meksi~ka telenovela 09.00 Gorki `ivot (12),turska serija 10.15 Stol za 4, kulinarski show 10.45 Bilo jednom u Turskoj (16),turska serija 11.55 OBN Info, informativni program 12.15 Ludo srce (16), turska serija 13.15 UEFA Euroliga, Udinese Calcio-Atletico De Madrid, snimak utakmice 15.10 Osveta (12), turska serija 16.10 Ukleta Marijana (12), meksi~ka telenovela 17.10 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.40 Bilo jednom u Turskoj (16), turska serija 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 Poslovni svijet, tjedni biznis izvje{taj 20.00 Ljubavvjeranada (12), turska telenovela 21.00 Izgubljeni (12), turska serija 22.00 Red Carpet (18), showbiz magazin 23.00 Vox populi 23.05 Poet (16), igrani film 00.45 OBN Info, informativni program 01.05 OBN Sport, sportski pregled

TV ALFA
08.00 Novo jutro, jutarnji program 09.30 Putuju}i svira~i, crtani film 09.55 Top shop 10.00 Kralj kozje brade,crtani film 10.25 Amor latino, igrana serija (r) 24/120 11.10 Top shop 11.20 Jukebox, muzi~ki program 11.30 Vijesti 12.00 Zakon ljubavi, igrana serija (r) 13.00 Ukradeni `ivoti, igrana serija (r) 14.05 The Game, igrana serija 14.30 The Game, igrana serija 15.05 Zakon ljubavi, igrana serija 16.00 Ukradeni `ivoti, igrana serija 17.00 Vijesti 17.15 Predaj se srce, turska serija (r) 18.15 Amor latino, igrana serija 25/120 19.00 Vijesti 19.10 TV Liberty- inf./pol. magazin 19.55 Vijesti 20.05 Predaj se srce, turska serija 21.10 CSI Las Vegas,krimi serija 22.00 Intervju/tema/ komentar dana 22.35 Crveno usijanje, igrani film 00.30 Astrologija

TV1
07.00 07.05 07.35 08.00 08.05 09.00 09.05 10.00 10.05 11.05 11.15 12.00 12.20 13.00 13.05 13.30 14.00 14.05 14.30 15.00 15.05 16.00 17.00 17.15 18.15 18.20 19.00 19.10 19.30 20.05 21.10 22.00 22.35 00.15 00.30 Jutarnje vijesti TV1 Putuju}i svira~i,crtani film Kralj kozje brade,crtani film Vijesti Doba ljubavi,igrana serija, ep. 15/24 Vijesti Zakon ljubavi,igrana serija, 89. ep. Flash News Ukradeni `ivoti, igrana serija, 81. ep. Biznis vijesti Superstars,dokumentarni program, 60. ep. Vijesti plus Ikone, dokumentarni serijal, ep. 7/14 Flash biznis- sport Putuju}i svira~i,crtani film Kralj kozje brade,crtani film Flash News Igra, igrana serija, 63. ep. Igra, igrana serija, 64. ep. Flash News Zakon ljubavi, igrana serija, 90. ep. Ukradeni `ivoti, igrana serija, 82. ep. Vijesti plus Predaj se srce, igrana serija, 39. ep. Biznis vijesti Pregled Primera liga, najava kola Najava Dnevnika Hello Kitty, crtani film Dnevnik TV1 Predaj se srce, igrana serija, 40. ep. CSI. Las Vegas,igrana serija, 7. ep. Dnevnik u 22 Crveno usijanje,igrani film Pono}ne vijesti plus Hrabrost jedne princeze 2, igrani film

Sve u svemu Popularna emisija danas ima ekskluzivnog gosta, Fahrudina Radon~i}a. Povodom velikog jubileja, dvadesete godi{njice formiranja “Avaza”, najve}e novinske ku}e u historiji BiH, on }e govoriti o svojim poslovnim po~ecima, novinsko-izdava~kim, {tamparskim i drugim velikim investicionim projektima, koji su “Avaz” pretvorili u jednu od najve}ih bh. kompanija.

21.10
SERIJA, FTV

Slomljena krila
Nevzat je nevjerovatno ljubomoran i ne mo`e protiv svog ponosa koji }e ga uni{titi. Taj ponos }e ga ko{tati najte`eg su|enja i dono{enja presude. Ni advokati ni sam Ferit ne mogu ni{ta u~initi zbog Nevzatovog ponosa i inata. Aj{e, koja se ne mo`e ni vidjeti s njim ni kontaktirati ga, jedino vidi rje{enje u pisanju i slanju pisma.

23.25
FILM, BHT1

SATELITSKI PROGRAM
RTS
12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.30 Beograd u muzi~kim zbivanjima 20.vijeka 13.00 Trezor 14.00 Tema Srbije na vezi 15.00 Ovo je Srbija 16.00 Porodi~no blago, serija 17.00 Dnevnik 17.20 [ta radite, bre 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko, info 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Porodi~no blago 21.00 Trendsetter 21.45 Zavi~aj. @ivjeti zajedno 22.45 Vijesti 22.50 Stranac u Srbiji 23.35 Dnevnik 23.55 Ko{arka. PS, Napredak Rubin- Novi Sad,snimak

Eurosport
08.30 Fia wtcc 09.00 Tenis, WTA Turnir Moskva 10.50 Fudbal 11.00 Tenis, WTA Turnir Moskva 14.45 Fudbal 15.00 Snuker, Irska 18.00 Konji~ke trke 18.30 Tenis 19.00 Snuker, Irska 22.30 Kuglanje, SAD 23.30 Motorsportovi 23.45 Najja~i ~ovjek, Liga [ampiona Slova~ka

Eurosport 2
07.00 Vijesti 07.30 Surfing 07.45 Fudbal, FC Koln - Hannover 96 09.00 Fudbal 09.30 Snuker, Irska 15.00 Tenis, WTA Turnir Moskva 15.30 Hokej na travi: HC Rotterdam - HC Rotweiss Wettingen 17.00 Hokej na travi: Reading - Cookstown HC 18.00 Snuker, Irska 19.00 Tenis, WTA Turnir Moskva 20.00 Fudbal 20.30 Fudbal, FC Augsnburg Verder Bremen 22.30 Mje{ovite borila~ke vje{tine, E. Fedor - S. Antonio

Sportklub
09.30 U`ivo: Rugby World Cup. za 3. Mesto 11.30 Liga {ampiona: Barcelona - Plzen 13.00 Euroelague: Panathinaikos - Unicaja 14.30 U`ivo: ATP Moscow 1/4 Finala 16.30 Premier League Magazin 17.00 U`ivo: Pregled Euroleague 18.00 U`ivo: ATP Moscow 1/4 Finala 20.15 Vijesti 20.45 Premier League News 21.00 U`ivo: Euroleague: Bilbao - Olympiacos 22.45 Najava Premier League 23.15 Liga {ampiona: Manchester City - Villarreal 01.00 Pregled Euroleague

22.00
FILM, NOVA TV

Pomra~enje
Zbog tragedije koja joj se desila, poznata knji`evnica Rej~el zapada u depresiju iz koje ne vidi izlaz. Prijateljica je nagovara da unajmi ku}u u [kotskoj i ona odlazi u miran dio [kotske. Jedino dru{tvo joj pravi mladi svjetioni~ar Angus. Uloge: Demi Mur, Henri Ian Kjuzik, Nikolas Glivs Reditelj: Kreg Rozenberg

Stealth: Nevidljivi ratnik
Daleka je budu}nost. Mornarica je razvila prvog pilota pomo}u kojeg upravlja umjetna inteligencija. Let kojim upravlja pilot umjetne inteligencije je smje{ten na nosa~u aviona u Pacifiku. Na nosa~u aviona zapovijeda kapetan D`ord` Kamings. Uloge: D`ejmi Foks, Sem [epard, D`esika Bil Reditelj: Rob Koen

21.00
FMISIJA, BHT1

12.30

Beograd...

19.00

Snuker

17.00

Hokej na travi

23.15

Liga {ampiona

Dimenzija vi{e
U povodu stogodi{njice ro|enja istaknutog intelektualca, pjesnika i esejiste Midhata Begi}a,Akademija nauka Bosne i Hercegovine organizira nau~ni skup o zna~aju duhovnihvrijednosti kojeje ostavio iza sebe. U susret ovom skupu, Dimenzija vi{e donosi razgovor sa u~esnicima skupa, piscima, knji`evnim teoreti~arima i kriti~arima.Urednik i voditelj emisije: D`evdet Tuzli}.

National G.
12.00 Ulovljeni 13.00 Megaselidbe `ivotinja 14.00 In`enjerske veze 15.00 Opasni susreti 16.00 Oslobo|ene ~impanze 17.00 Bijeg 18.00 [apta~ psima 19.00 Ulovljeni 20.00 [apta~ psima 21.00 [apta~ psima 22.00 Bijeg 23.00 [apta~ psima 00.00 [apta~ psima 01.00 Ulovljeni

MTV Adria
16.30 16.50 17.10 18.00 18.30 19.00 19.20 19.40 20.30 21.00 21.50 22.20 22.40 23.30 00.20 01.10 British Best Friend Awkward Randay Jackson Abdc 6 Brand New Jukebox Videography. Today In Music MTV Express Storytellers MTV Takeover MTV World Stage The Hard Times Of Rj Berger 2 Blue Mountain State 2 Jersey Shore 4 South Park DFC 3 From 1

FOXlife
15.00 15.30 15.56 16.45 17.40 18.10 19.05 19.30 20.00 20.55 22.00 22.55 23.20 23.50 00.20 01.10 Sofi Parker Kugar Taun Kupid Sretni zavr{eci Kako sam upoznao va{u majku [apat duhova Sofi Parker Kugar Taun [tiklama do vrha Seks i grad Melisa i D`oi Kako sam upoznao va{u majku Svi vole Rejmonda Vil i Grejs [apat duhova Seks i grad

FOXCRIME
12.30 13.20 14.10 15.00 15.50 16.40 17.30 18.20 19.10 20.00 20.50 21.40 22.30 23.20 00.10 01.00 Pisac i detektiv Frikovi Nestali Put osvete Red i zakon. Zlo~ina~ke namjere Monk Ne~ujno Bjekstvo iz zatvora Policajci iz Detroita Put osvete Red i zakon. Zlo~ina~ke namjere Kasl Dojlova republika Kasl Frikovi Policajci iz Detroita

21.00
SERIJA, HRT2

Prljavi seksi novac
Nik je pristao braniti Letitu u slu~aju ubistva Du~a D`ord`a, njegovog oca i Letitinog tajnog ljubavnika te je uznemiren kad sazna da je na popisu svjedoka tu`iteljice Nole Lajons njegova majka, od koje se udaljio.

PETAK 21. 10. 2011.

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ
Ljubav: Pred partnerom uspje{no igrate sve {to od vas o~ekuje. Sa druge strane, u vama je “`iva vatra”... Posao: Najzad, nau~ite lekciju kako da sami odlu~ujete o novcu. Gre{ka je ako finansije prepu{tate partneru. Zdravlje: Ponovo ste preosjetljivi. Ljubav: Ozbiljnije nego ikada do sada izme|u vas i voljene osobe postavlja se pitanje zajedni~ke budu}nosti. Posao: U jednoj delikatnoj situaciji, odlu~it }ete se za komplikovaniju varijantu. Radije nego da se povu~ete. Zdravlje: Izbjegavajte “no}ni `ivot”. Ljubav: Posvetite se sebi maksimalno. Ne razmi{ljajte previ{e o tome gdje je, {ta osje}a, {ta radi partner. Posao: Trudite se da u naredni poslovni period u|ete sa {to manje “repova”. Slijedi mnogo novih poslova. Zdravlje: Morate `ivjeti mirnije. Ljubav: Osje}ate da se udaljavate od partnera, da veza gubi na intenzitetu. Ne pani~ite, postoji rje{enje. Posao: Odgovara vam samostalnost, {to manja zavisnost. Puno radite, ali nema rezultate “preko no}i”. Zdravlje: Morate se vi{e odmarati. Ljubav: Neophodno je da prvo ra{~istite emotivni status. Tek potom, vezu usmjerite u `eljenom pravcu. Posao: Nove prilike sti`u uz poznanstvo sa jednom utjecajnom osobom. To }e vas ponukati na promjene. Zdravlje: Pobijedite razdra`ljivost. Ljubav: Partner objeru~ke prihvata promjenu u va{em pona{anju. @eli vas saslu{ati i pristati na kompromis. Posao: Napetost u odnosima sa kolegama lagano jenjava. Uprkos tome, jo{ izbjegavajte odre|ene ljude. Zdravlje: Nu`no vam je opu{tanje. Ljubav: Optu`ujete partnera za nedostatak razumijevanja i pa`nje. Te{ko priznajete vlastite gre{ke. Posao: Veoma te ponosni, pa previ{e vremena provodite rade}i. Ne dopustite da vas zatrpaju obaveze. Zdravlje: Rad vas prili~no iscrpljuje.

12.20

CITY

20.05

KAD LI[]E PADA

23.35

PETI DAN

19.15

DNEVNIK

PINK BH
07.35 10.00 10.40 11.00 Udri mu{ki, jutarnji program Put oko svijeta, reality emisija Kupi.ba, emisija Zabranjena ljubav, serija 12.00 Info top,info.program 12.05 Biometerolo{ka prognoza 12.20 City, zabavna emisija 13.00 Brze pare,kviz 14.00 Info top, info.program 14.10 Grand hitovi, muzi~ki program 15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba 15.50 Info top, inf.program 16.00 More ljubavi, serija 17.00 Trijumf ljubavi, serija ( 2 epizode) 18.50 Porodi~ni obra~un, kviz 19.30 Info top, centralne vijesti 19.45 Biometerolo{ka prognoza 19.46 Za zdrav i lijep osmijeh 19.50 Timmy Time, crtani film 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Grand show, muzi~ki program 22.30 Paparazzo lov na poznate, zabavna emisija 23.30 Kraljica juga, serija 00.30 Oko za oko, film

HAYAT TV
08.50 Beba Felix, crtani film, 30. epizoda 09.00 Bumba,crtani film, 12. epizoda 09.10 Mekanike u emisiji, crtani film, 5. epizoda 09.25 Timmy, crtani film, 5. epizoda 09.40 Fifi, crtani film, 6. epizoda 09.50 Garfield, crtani film, 6. epizoda 10.15 Dragon ball Z, crtani film, 20. epizoda 10.45 Bakugan, crtani film, 83. epizoda 11.10 Winx, igrana serija, 5. epizoda 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 12.00 Kazali{te u ku}i, igrana serija, 26. epizoda 13.00 Miljenica, igrana serija, 94. epizoda 14.00 Ispuni mi `elju 14.50 Bioclinica 15.00 Top Shop 15.15 Vitafon 15.40 TV Shop DIBiH 16.00 Kad li{}e pada, igrana serija, 116. epizoda 17.00 Dijeta za pretilu porodicu , dokumentarni program, 2. epizoda 18.10 Sport centar 18.15 Nepobjedive banzuke, zabavnosportski TV show 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kolo sre}e 20.05 Kad li{}e pada, igrana serija, 117. epizoda 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, show u`ivo 23.30 Sport centar 23.32 Sabljarka, igrani film

HRT1
12.33 Kad zavolim,vrijeme stane telenovela (22/182)* 13.20 Sve }e biti dobro, serija (88/180)* 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.15 Drugo mi{ljenje 14.45 Branitelji domovine,informativno-edukativni spot 14.50 Alisa,slu{aj svoje srce - telenovela (88/240)* 15.35 70 mu je godina tek - Tambura{ki orkestar HRT-a,emisija pu~ke i predajne kulture 16.02 Skica za portret. Ivan Ko`ari} 16.13 Vijesti iz kulture (R) 16.25 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.10 HAK - Promet info 17.11 Minuta zdravlja iz Dietpharma,emisija pod pokroviteljstvom (R) 17.15 Globalno sijelo 17.45 Putem europskih fondova 18.00 Iza ekrana 18.30 Od Lark Risea do Candleforda 1,serija (10/10) (R)* 19.22 Minuta zdravlja iz Dietpharma,emisija pod pokroviteljstvom (R) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.12 Hrvatski kraljevi,dokumentarno-igrana serija (2/7) 21.05 Dani hrvatskog turizma 2011., prijenos 22.50 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom 23.00 Dnevnik 3 23.25 Vijesti iz kulture 23.30 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom 23.35 Peti dan, talk show 00.30 Filmski maraton. Ciklus Jima Jarmuscha - Night on Earth, film* 02.35 Filmski maraton. Ukorak sa Steinovima,film (R)*

Nova TV
07.15 Roary, crtana serija12/52 07.30 Bumba, crtana serija59/-60150 07.45 Tomica i prijatelji, crtana serija35/46 08.00 TV izlog 08.15 Nate Berkus Show56/173 09.15 Kad li{}e pada, serija R 10.15 Ljubav i kazna,serija R 11.15 Inspektor Rex, serija R 12.15 IN magazin R 13.00 Larin izbor, serija R 14.00 Teresa, serija 64/-65152 16.00 Inspektor Rex, serija 20/123 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 94/320 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Ljubav i kazna,serija 44/107 21.00 Larin izbor,serija 32/160 22.00 Stealth. Nevidljivi ratnik, igrani film 00.20 ^eli~na {aka, igrani film, 02.05 Uvijek }u znati {to si radila pro{log ljeta, igrani film (12)* 03.35 Ezo TV, tarot show (18)* 05.05 ^eli~na {aka, igrani film R 06.35 Nate Berkus Show R 07.20 Kraj programa

MRE@A
07.05 Putuju}i svira~i, crtani film 07.35 Kralj kozje brade, crtani film 08.05 Doba ljubavi, serija, ep. 15/24 09.05 Zakon ljubavi, serija 10.05 Ukradeni `ivoti, serija 14.05 Igra, serija, 63. ep. (R) 14.30 Igra, serija, 64. ep. (R) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 90 16.00 Ukradeni `ivoti, serija 17.15 Predaj se srce, serija 20.05 Predaj se srce, serija 21.10 CSI. Las Vegas, serija 22.35 Crveno usijanje, film

22.45 Festival mladog glumca “ Zaplet 03”, hronika 22.50 Lanski, film 00.50 Ono kao ljubav, serija

HTV OSKAR C
11.00 13.00 14.05 15.05 16.00 17.15 18.15 19.00 19.30 Film Klinika, serija CSI.New York , serija Zakon ljubavi, serija Ukradeni `ivoti, serija Predaj se srce, serija Kviz Dnevnik HTV Oscar-C Reemitiranje dnevnika HRT-a 20.05 Predaj se srce , serija 21.00 CSI Las Vegas, serija 22.35 Crveno usijanje, film

15.30 17.50 18.20 18.50 19.00 19.20 19.30 19.55 20.05 21.00

emisija, r. Reporta`a Hrana i vino, emisija Kuhinje Marketing DNEVNIK KISS Sport i marketing DNEVNIK HRT Marketing Reporta`a KISS Dnevnik KISS, r

20.00 P~elinja tu`aljka, dok. film 21.00 Prljavi seksi novac 2, serija 21.50 Nijemi svjedok 13, serija 23.25 Na rubu znanosti. 00.10 Vrijeme je za jazz 01.15 Moja obitelj 9b, serija 01.45 24 (7), serija 02.25 Glazbeni spotovi

22.35 Uski prolaz, film 00.30 Astro show

TV USK
19.00 19.30 20.05 20.35 21.30 21.50 22.50 Dnevnik 1 Muzi~ki program Najvoljenije `ene svijeta Skrivena palma, serija Dnevnik 2 Predaj se srce, serija Bonaventura,dok. program 23.30 Igrani film

Ljubav: Nemojte iskori{tavati i isku{avati strpljivost i toleranciju voljene osobe. Sve ima svoje granice. Posao: Poslovna zbivanja imaju predznak impulsivnosti i iznena|enja. Ipak, vrlo ste snala`ljivi i komunikativni. Zdravlje: Mogu}a je ja~a nervoza. Ljubav: Susret sa voljenom osobom mo`e biti neugodan i napet. Kako znate, izbjegnite burne reakcije. Posao: Smatrate da va{ trud i zalaganje nisu nagra|eni na adekvatan na~in. Pogotovo na finansijskom planu. Zdravlje: Dovedite kila`u u red. Ljubav: @elite sru{iti sve mostove za sobom, pa potra`iti i novu ljubav. Otvoreni ste za sve opcije. Posao: Najvi{e vam odgovara samostalnost u radu. Ako vas neko kontrolira, osje}ate se sputano Zdravlje: Izbjegnite prehladu.

KAKANJ
17.05 18.00 18.30 19.00 19.15 19.30 20.00 20.20 20.45 21.00 22.00 22.45 23.00 i 15.50 16.05 16.18 16.48 17.03 17.53 18.00 18.20 18.35 19.15 19.30 19.55 Amor Latino, serija Svijet uspje{nih Merjem, serija Denis napast Marketing Dnevnik FTV Vijesti IC Hutba Marketing Put istine Amor Latino, serija Marketing Vijesti TV Sahar

BN
16.25 17.10 18.00 18.25 18.30 19.00 19.30 20.05 20.10 20.55 21.00 22.30 23.00 23.10 Anali, serija Pozori{te u ku}i, serija Danas u Srpskoj Marketing Monitoring Sport fles Dnevnik 2 Marketing Pozori{te u ku}i, serija Marketing Bela la|a, serija Dnevnik 3 Loto Analai, serija

VISOKO
18.25 19.25 19.30 20.10 20.30 20.45 21.15 22.00 22.05 22.35 Razgovor s povdom, r. Marketing blok Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti, inf. program U dru{tvu sa... Amor latino, serijski program Marketing blok Biografije, dok. program Sevdah u srcu, muzi~ki program

RTRS
13.10 Odgovor.no1 13.40 Vez, emisija narodne muzike 14.15 Mjesto zlo~ina, serija 15.00 Vijesti - sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 U fokusu 16.00 Reporta`a 16.23 Izvje{taj sa banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Larin izbor, serija 18.00 Banjalu~ka panorama 18.35 Crveni bingo specijal **.** Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.04 Sport 20.10 Ono kao ljubav, serija 21.10 Intervju 22.00 Najotka~enije reklame na svijetu 22.30 Dnevnik 3

ZENICA
17.00 17.30 17.50 17.55 18.00 18.01 18.30 19.00 19.30 19.50 20.00 21.00 21.05 21.30 22.30 23.00 Dokumentarni program Dje~iji program Ze sport plus TV izlog Najava Zenice danas Frejzer Mali oglasi, obavje{tenja Zenica danas Muzi~ki program Obavje{tenja Mini TV serija TV izlog Sfera ,kulturni magazin Sponzoru{e, serija Obavje{tenja Zenica danas, repriza

HRT2
Puni krug Rupert, crtana serija Mala TV Po{tar Pat, crtani film [apta~ psima Obrtnik 100% poduzetnik, emisije Regionalni dnevnik @upanijska panorama Briljanteen Aladinove pustolovine, crtani film Glazba, glazba... pop Ve~eras

GORA@DE
17.00 19.00 21.00 22.00 22.30 Najava programa Dnevnik Biografije poznatih Sestrice, igrana serija Muzi~ki program

HIT TV
18.30 19.00 19.25 19.30 20.00 21.00 22.00 22.35 Vremeplov Objektiv I Triumph Frame Tajna Scena Objektiv II Ja sam tvoja sudbina, serija 23.00 Glas Amerike

Ljubav: Upoznat }ete osobu koja mo`e zna~ajno utjecati na budu}nost. Razvoj ljubavne pri~e zavisi od oboje... Posao: Opustite se, ne}ete pogrije{it. Naime, kakvu god odluku donesete, mo`ete je smatrati pravom. Zdravlje: Ne razmi{ljajte o bolestima. Ljubav: Situacija nije tako dramati~na kako vam se ~ini. Samo trebate biti strpljivi i spremnu na kompromis. Posao: Najvi{e vas u poslu ometa intenzivan dru{tveni `ivot. Nakon probdjevene no}i, te{ko se koncentrirate. Zdravlje: Mu~i vas nesanica.

TV OSM
17.15 18.30 19.30 20.05 21.10 Predaj se srce, serija Dan, inf. emisija Portal Predaj se srce, serija CSI. Las Vegas, serija

KISS
15.00 @ivot pi{e pri~e, dok

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

LJUDI I DOGAĐAJI

LJUDI I DOGA\AJI
Košta 59.380 dolara 

=JE >EJA

HONG KONG - Danska kompanija za luksuzne proizvode “Aesir” na kinesko tržište gladno za ovom vrstom robe lansirala je mobitel od 18-karatnog zlata. Košta 59.380 dolara. Ovaj mobilni telefon nema tehnološke opcije kao drugi takvi aparati danas, ali ima “tijelo” koje se sija nadaleko.

Nastavljeni neredi u kojima je ranije povrijeđeno najmanje 45 ljudi

Demonstranti i drugi dan silom pokazuju da ne žele štedjeti

)61) ) 4)6) )
Simpatizeri Komunističke partije bacali Molotovljeve koktele, policija odgovorila suzavcem
ATINA - Ispred zgrade parlamenta jučer, drugog dana masovnih demonstracija protiv mjera štednje, došlo je do sukoba demonstranata i policije kada su članovi sindikata koje podržava Komunistička partija Grčke počeli bacati kamenice i Molotovljeve koktele na pripadnike snaga sigurnosti. Policija je bila primorana koristiti suzavac. U isto vrijeme u parlamentu su zastupnici raspravljali o novim mjerama za suzbijanje ekonomskog kolapsa države. Mjere predviđaju smanjenje plaća i penzija, povećanje poreza i smanjenje radne snage u javnom sektoru. Dvije vodeće sindikalne federacije predvode general-

ni štrajk koji je paralizirao zemlju. U Atini su i u noći sa srijede na četvrtak zabilježeni sukobi policije i demonstranata poslije nereda u kojima je povrijeđeno najmanje 45 ljudi, od kojih troje civila.

Dao poklon spremačici 

D= FAJ E@A K =JLH
LOS ANĐELES - Sutkinja višeg suda ukinula je izvršenje društveno korisnog rada američkoj glumici Lindzi Lohan (Lindsay) i najvjerovatnije će je vratiti u zatvor, jer nije ispunjavala uvjete koje joj je sud odredio. Ova 25-godišnja glumica na saslušanje je došla s lisicama, a

puštena je nakon plaćanja kaucije od 100.000 dolara. Ponovno saslušanje je zakazano za novembar. Glumicin advokat smatra da se njegova klijentica ponašala ''u skladu s uvjetima kazne'' i dodao da starleta ima godinu da ispuni kaznu društveno korisnog rada.

LONDON - Zub Džona Lenona (John Lennon) mogao bi dostići cijenu od 10.000 funti na aukciji idućeg mjeseca. Taj je zub dobila bivša Lenonova spremačica Dot Džarlet (Jarlett) dok je radila za njega u rezidencijiu Sarijukrajem 60-tihgodina. On joj je rekao da ga pokloni svojoj kćerki “kao suvenir”nakon što ga je sam izvadio. Ona je stvarno čuvala zub, a sada ga je na prodaju ponudio njen brat. 

K> = =K?EE

7>EAA @>ACA LEAHE
KOLUMBUS - Sve životinje osim jednog majmuna, za kojeg vlasti vjeruju da ga je pojela jedna od divljih mačaka, a koje su odbjegle s jedne farme u Zejnvilu u državi Ohajo, savladane su. Stanovništvo okruga je odahnulo. Životinje, među kojima je bilo lavova, tigrova i medvjeda, na slobodu je pustio sam vlasnik farme

Policija sa šerifom hvatala životinje

Teri Tomson (Terry Thompson), koji je potom izvršio samoubistvo, javlja AP. Iz farme se razbježalo 48 egzotičnih životinja koje su šerif i njegovi ljudi ubili ili uhvatili. Među ubijenim životinjama su i šest mrkih medvjeda, dva grizlija, jedan babun, jedan vuk i tri planinska lava.

LONDON - Britanci planiraju uvesti porez na estetske operacije. Do sada se naime, za takve zahvate nije plaćao PDV. Prema novom pravilnku britanske porezne uprave, porez nazvan “Boob tax”, povećat će cijene kozmetičkih zahvata i do 20 posto. Plaćanja će biti oslobođeni jedino pacijenti koji na takve zahvate moraju zbog zdravstvenih razloga. U Britaniji se godišnje uradi oko 10.000 operacija povećanja grudi, 4.750 zatezanja lica i 4.000 operacija korekcija nosa.

2HA = CHK@E

Iskosa

Glumica na saslušanje došla s lisicama